ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2011.024.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 24

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 54
27ta' Jannar 2011


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 57/2011 tat-18 ta' Jannar 2011 li jiffissa għall-2011 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta' stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-UE u, għal bastimenti tal-UE, f'ċerti ilmijiet mhux tal-UE

1

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

27.1.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 24/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 57/2011

tat-18 ta' Jannar 2011

li jiffissa għall-2011 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta' stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-UE u, għal bastimenti tal-UE, f'ċerti ilmijiet mhux tal-UE

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 43(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 43(3) tat-Trattat, il-Kunsill, fuq proposta tal-Kummissjoni, għandu jadotta miżuri dwar l-iffissar u l-allokazzjoni ta' opportunitajiet tas-sajd.

(2)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 tal-20 ta' Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skont il-Politika Komuni dwar is-Sajd (1) jirrikjedi li jiġu stabbiliti miżuri li jirregolaw l-aċċess għall-ilmijiet u r-riżorsi u l-insegwiment sostenibbli ta' attivitajiet tas-sajd, filwaqt li jitqiesu l-pariri xjentifiċi, tekniċi u ekonomiċi disponibbli u b'mod partikolari r-rapporti mfassla mill-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF).

(3)

Hija r-responsabbiltà tal-Kunsill li jadotta miżuri dwar l-iffissar u l-allokazzjoni ta' opportunitajiet tas-sajd skont l-attività tas-sajd jew skont grupp tal-attivitajiet tas-sajd, inklużi ċerti kondizzjonijiet li huma marbuta b'mod funzjonali, kif xieraq. L-opportunitajiet tas-sajd għandhom jiġu distribwiti fost l-Istati Membri b'tali mod li f'kull Stat Membru tiġi żgurata stabbilta' relattiva ta' attivitajiet tas-sajd għal kull stokk jew sajd u b'kunsiderazzjoni xierqa għall-għanijiet tal-Politika Komuni tas-Sajd stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 2371/2002.

(4)

Meta qabada totali permessibbli (TAC) ikun allokat lil Stat Membru wieħed biss, huwa xieraq li l-Istat Membru kkonċernat jingħata s-setgħa li jiddetermina l-livell ta' dan it-TAC skont l-Artikolu 2(1). Għandhom isiru dispożizzjonijiet biex ikun żgurat li, meta jiġi ffissat il-livell tat-TAC, l-Istat Membru kkonċernat jaġixxi b'manjiera totalment konsistenti mal-prinċipji u r-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd u jiżġura li l-istokk inkwistjoni huwa sfruttat f'livelli li għandhom, bi probabbiltà kemm jista' jkun għolja, jipproduċu l-ogħla rendiment sostenibbli mill-2015 'il quddiem, inkluż billi jittieħdu l-miżuri meħtieġa biex tinġabar data rilevanti, jiġi vvalutat l-istokk ikkonċernat u jiġu determinati l-livelli tal-ogħla rendiment possibbli ta' dak l-istokk.

(5)

It-TACs għandhom jiġu stabbiliti abbażi tal-parir xjentifiku disponibbli, billi jitqiesu l-aspetti bijoloġiċi u soċjoekonomiċi filwaqt li jiġi żgurat trattament ġust bejn is-setturi tas-sajd, kif ukoll fid-dawl tal-opinijonijiet espressi matul il-konsultazzjoni mal-partijiet interessati, b'mod partikolari l-Kumitat Konsultattiv dwar is-Sajd u l-Akkwakultura u l-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali kkonċernati

(6)

Għall-istokkijiet soġġetti għal pjanijiet speċifiċi multiannwali, it-TACs għandhom ikunu stabbiliti skont ir-regoli stipulati f'dawk il-pjanijiet. Konsegwentement, it-TACs għall-istokkijiet tal-marlozz, il-ksampu u l-lingwata fil-Bajja ta' Biscay, il-Kanal tal-Punent u l-Baħar tat-Tramuntana, tal-barbun tat-tbajja' fil-Baħar tat-Tramuntana, tal-aringi fil-Punent tal-Iskozja u tal-merluzz fil-Kattegat, fil-Baħar tat-Tramuntana, fi Skagerrak, fil-Kanal tal-Lvant, sal-Punent tal-Iskozja u fil-Baħar Irlandiż għandhom jiġu stabbiliti skont ir-regoli stipulati fi: ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 811/2004 tal-21 ta' April 2004 li jistabbilixxi l-miżuri għall-irkupru tal-istokk ta' marlozz tat-tramuntana (2)  (3); ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2166/2005 tal-20 ta' Diċembru 2005 li jistabbilixxi miżuri għall-irkupru tal-istokkijiet tal-merluzz tan-Nofsinhar u l-awwista Norveġiża fil-Baħar tal-Kantabrija u l-peniżola tal-Iberja tal-Punent (4); ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 388/2006 tat-23 ta' Frar 2006 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-isfruttament sostenibbli ta' istokkijiet tal-lingwata fil-Bajja ta' Biskajja (5), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 509/2007 tas-7 ta' Mejju 2007 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-isfruttament sostenibbli tal-istokkijiet tal-lingwata fil-Fliegu tal-Punent (6); ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 676/2007 tal-11 ta' Ġunju 2007 li jistabbilixxi pjan pluriennali għas-sajd li jisfrutta l-ħażniet [l-istokkijiet] tal-barbun tat-tbajja' u tal-lingwata fil-Baħar tat-Tramuntana (7); ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1300/2008 tat-18 ta' Diċembru 2008 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokk ta' aringi li jinsab fil-Punent tal-Iskozja u għas-sajd li jisfrutta dak l-istokk, ir-Regolament (KE) Nru 1342/2008 tat-18 ta' Diċembru 2008 li jistabbilixxi pjan għal perijodu fit-tul għall-istokkijiet tal-merluzz u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet (8) u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 302/2009 tas-6 ta' April 2009 li jistabbilixxi pjan multiannwali għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran (9).

(7)

Skont l-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 tas-6 ta' Mejju 1996 li jintroduċi kondizzjonijiet addizzjonali għal tmexxija minn sena għal sena tat-TAC u l-kwoti (10), huwa meħtieġ li jiġu identifikati l-istokkijiet li huma soġġetti għall-miżuri varji msemmija fih.

(8)

Għal ċerti speċijiet, bħal ċerti speċijiet ta' klieb il-baħar, anke attività limitata ta' sajd tista' tirriżulta f'riskju serju għall-konservazzjoni tagħhom. Għalhekk l-opportunitajiet tas-sajd għal speċijiet bħal dawn għandhom ikunu ristretti kompletament permezz ta' projbizzjoni ġenerali għas-sajd ta' dawk l-ispeċijiet.

(9)

Il-ksampu jinqabad fis-sajd demersali mħallat flimkien ma' speċijiet oħra varji. F'żona fil-Punent tal-Irlanda magħrufa bħala l-Porcupine Bank hemm ħtieġa urġenti ta' konservazzjoni biex kemm jista' jkun jitnaqqas il-qbid tal-ksampu. Għalhekk, huwa xieraq li l-opportunitajiet tas-sajd f'din iż-żona jkunu limitati biss għall-qbid tal-ispeċijiet pelaġiċi li magħhom ma jinqabadx il-ksampu.

(10)

B'konsiderazzjoni tal-iżviluppi reċenti fis-sajd għall-pixxitrombetta fis-subżoni ICES VI, VII u VIII u sabiex tiġi żgurata ġestjoni sostenibbli ta' dan l-istokk, huwa opportun li jsir provvediment għal-limiti tal-qbid ta' dan l-istokk.

(11)

Huwa meħtieġ li jkunu stabbiliti l-limiti massimi tal-isforz permessi għall-2011 skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 2166/2005, l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 509/2007, l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 676/2007, l-Artikoli 11 u 12 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2008 u l-Artikoli 5 u 9 tar-Regolament (KE) Nru 302/2009, filwaqt li jitqies ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 754/2009 tas-27 ta' Lulju 2009 li jeskludi ċerti gruppi ta' bastimenti mir-reġim tal-isforz tas-sajd stabbilit fil-Kapitolu III tar-Regolament (KE) Nru 1342/2008 (11).

(12)

Grupp ta' bastimenti Franċiżi huwa eskluż mill-applikazzjoni tar-reġim tal-isforz tas-sajd stabbilit fl-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2008 bis-saħħa tar-Regolament (KE) Nru 754/2009. Abbażi tal-informazzjoni pprovduta minn Franza fl-2010, l-esklużjoni ta' dak il-grupp ta' bastimenti mir-reġim tal-isforz m'għadux jikkostitwixxi aktar tnaqqis fil-piż amministrattiv. Għalhekk waħda mill-kondizzjonijiet għall-esklużjoni m'għadhiex tiġi sodisfatta. Għalhekk huwa adatt li dak il-grupp ta' bastimenti Franċiżi jiġi inkluż mill-ġdid fir-reġim tal-isforz tas-sajd imsemmi hawn fuq. Peress li l-perijodu ta' ġestjoni tas-sajd stabbilit mill-Anness IIA għar-Regolament (KE) Nru 53/2010 (12) jieqaf japplika fil-31 ta' Jannar 2011, din l-inklużjoni mill-ġdid għandha tapplika mill-1 ta' Frar 2011.

(13)

Huwa meħtieġ, skont il-pariri tal-ICES, li tinżamm u tiġi eżaminata mill-ġdid sistema għall-ġestjoni taċ-ċiċċirell fl-ilmijiet tal-UE tad-diviżjonijiet tal-ICES IIa u IIIa u tas-subżona IV.

(14)

Fid-dawl tal-pariri xjentifiċi l-aktar reċenti mill-ICES u skont l-impenji internazzjonali fil-kuntest tal-Konvenzjoni tas-Sajd tal-Atlantiku tal-Grigal (NEAFC), huwa meħtieġ li l-isforz tas-sajd ikun limitat għal ċerti tipi ta' speċijiet tal-baħar fond.

(15)

Skont il-proċeduri previsti fil-ftehimiet jew protokolli dwar relazzjonijiet tas-sajd man-Norveġja (13), il-Gżejjer Faeroe (14) u l-Groenlandja (15), l-Unjoni wettqet konsultazzjonijiet dwar drittijiet tas-sajd ma' dawk l-imsieħba. Il-konsultazzjonijiet mal-Gżejjer Faroe ma ġewx iffinalizzati u l-arranġamenti għall-2011 ma' dak is-sieħeb mistennija li jiġu konklużi fil-bidu tal-2011. Sabiex tiġi evitata l-interruzzjoni tal-attivitajiet ta' sajd tal-Unjoni filwaqt li jippermettu għall-flessibbiltà neċessarja għall-konklużjoni ta' dawk l-arranġamenti fil-bidu tal-2011, huwa opportun li l-Unjoni tistabbilixxi l-opportunitajiet ta' sajd għal stokkijiet soġġetti għall-ftehim mal-Gżejjer Faroe fuq bażi proviżorja.

(16)

L-Unjoni hija parti kontraenti għal diversi organizzazzjonijiet tas-sajd u tipparteċipa f'organizzazzjonijiet oħrajn bħala parti kooperattiva mhux kontraenti. Barra minn hekk, permezz tal-Att tal-Adeżjoni tal-2003, ftehimiet tas-sajd li kienu konklużi qabel mir-Repubblika tal-Polonja, bħall-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' riżorsi tal-Pollakkju fiċ-ċentru tal-Baħar Bering, huma, sa mid-data tal-adeżjoni tal-Polonja fl-Unjoni Ewropea, ġestiti mill-Unjoni. Dawk l-organizzazzjonijiet tas-sajd irrakkomandaw l-introduzzjoni ta' għadd ta' miżuri għall-2011, inklużi opportunitajiet tas-sajd għall-bastimenti tal-UE. Dawk l-opportunitajiet tas-sajd għandhom jiġu implimentati fil-liġi tal-Unjoni.

(17)

Fil-Laqgħa Annwali tagħha tal-2010, il-Kummissjoni Inter-Amerikana tat-Tonn Tropikali (IATTC) naqqset milli tasal għall-kunsens dwar l-adozzjoni ta' miżuri ta' konservazzjoni għat-tonna safra, it-tonn għajnu kbira u l-palamit. Madankollu, il-maġġoranza tal-Partijiet Kontraenti, inkluża l-Unjoni, ikkunsidraw li l-opportunitajiet tas-sajd għal dawn it-tliet stokkijiet għandhom ikunu regolati sabiex tiġi żgurata l-ġestjoni sostenibbli tagħhom. Għalhekk, huwa xieraq li l-Unjoni tadotta miżuri għal dan il-għan.

(18)

Fil-Laqgħa Annwali tagħha fl-2010, il-Kummissjoni Internazzjonali għall-Preservazzjoni tat-Tonn Atlantiku (ICCAT) adottat tabelli li jindikaw l-utilizzazzjoni nieqsa u l-utilizzazzjoni żejda tal-opportunitajiet tas-sajd tal-Partijiet Kontraenti tal-ICCAT. F'dak il-kuntest, l-ICCAT adottat deċiżjoni li tosserva li matul is-sena 2009, l-Unjoni ma sfruttatx biżżejjed il-kwota tagħha għall-pixxispad tat-Tramuntana u tan-Nofsinhar, it-tonn t'għajnu kbira u l-alonga tat-Tramuntana. Sabiex jiġu rrispettati l-aġġustamenti tal-kwoti tal-Unjoni stabbiliti mill-ICCAT, huwa neċessarju li d-distribuzzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd li jirriżultaw minn din l-utilizzazzjoni nieqsa li għandu jsir fuq il-bażi tal-kontribut rispettiv ta' kull Stat Membru lejn l-utilizzazzjoni nieqsa mingħajr ma tinbidel is-sistema ta' distribuzzjoni stabbilita f'dan ir-Regolament fir-rigward tal-allokazzjoni annwali tat-TACs. F'din l-istess laqgħa ġie emendat il-pjan ta' rkupru għat-tonn. Barra minn hekk, l-ICCAT adottat rakkomandazzjonijiet dwar il-konservazzjoni ta' klieb il-baħar bigeye thresher, kurazzi komuni u klieb il-baħar oceanic whitetip. Huwa neċessarju li jiġu implimentati dawk il-miżuri fil-liġi tal-Unjoni sabiex ikun hemm kontribut għall-konservazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut.

(19)

Fil-Laqgħa Annwali tagħha tal-2010, il-Kummissjoni għat-Tonn tal-Oċean Indjan (IOTC) irrevediet il-kapaċità ġenerali tal-flotot li stadu għat-tonnijiet tropikali bejn l-2006 u l-2008 kif ukoll għall-pixxispad u l-alonga bejn l-2007 u l-2008. L-IOTC approvat ukoll l-implimentazzjoni ta' pjanijiet għall-iżvilupp tal-flotot. Barra minn hekk, l-IOTC approvat Riżoluzzjoni dwar il-konservazzjoni tal-pixxivolpi (il-familja Alopiidae) li jinqabdu matul attivitajiet tas-sajd fiż-żona tal-kompetenza tagħha.

(20)

Matul it-Tielet Laqgħa Internazzjonali, li saret f'Mejju 2007, għall-ħolqien ta' Organizzazzjoni Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd (RFMO) fl-ibħra miftuħa tan-Nofsinhar tal-Paċifiku (SPRFMO), il-parteċipanti adottaw miżuri interim, inklużi opportunitajiet tas-sajd, sabiex jiġu rregolati l-attivitajiet tas-sajd pelaġiku kif ukoll tas-sajd tal-qiegħ f'din iż-żona sakemm tiġi stabbilita tali RFMO. Dawk il-miżuri interim ġew riveduti waqt it-tmien laqgħa tal-Konsultazzjonijiet Internazzjonali għall-Istabbiliment tal-SPRFMO f'Novembru tal-2009 u huma mistennija li jerġgħu jiġu riveduti fit-tieni Konferenza Preparatorja li jmiss għall-Kummissjoni tal-SPRFMO f'Jannar tal-2011. Skont il-ftehim milħuq mill-parteċipanti, dawk il-miżuri interim huma volontarji u mhumiex legalment vinkolanti skont il-liġi internazzjonali. Madankollu, fid-dawl tad-dispożizzjonijiet relatati tal-Ftehim dwar l-Istokkijiet tal-Ħut tan-Nazzjonijiet Uniti, huwa rakkomandat li dawk il-miżuri jiġu inkorporati fil-liġi tal-Unjoni.

(21)

Fil-Laqgħa Annwali tagħha tal-2010, l-Organizzazzjoni għas-Sajd fix-Xlokk tal-Atlantiku (SEAFO) adottat limiti tal-qbid għal erba' stokkijiet ta' ħut fiż-żona tal-Konvenzjoni SEAFO. Huwa meħtieġ li dawk il-limiti tal-qbid jiġu implimentati fil-liġi tal-Unjoni.

(22)

Skont l-Artikolu 291 tat-Trattat, il-miżuri meħtieġa għall-iffissar tal-limiti tal-qbid għal ċerti stokkijiet b'ħajja qasira għandhom jiġu addottati skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (16) għal raġunijiet ta' urġenza.

(23)

Ċerti miżuri internazzjonali li joħolqu jew jirrestrinġu opportunitajiet tas-sajd għall-Unjoni huma adottati mill-RFMO rilevanti fl-aħħar tas-sena u jiġu applikabbli qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Għalhekk, huwa meħtieġ li d-dispożizzjonijiet li jimplimentaw tali miżuri fil-liġi tal-Unjoni japplikaw b'mod retroattiv. B'mod partikolari, peress li ċerti opportunitajiet tas-sajd fiż-żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR huma stabbiliti għal perijodu ta' żmien li jibda mill-1 ta' Diċembru 2010, huwa adatt li d-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament japplikaw minn dik id-data. Tali applikazzjoni retroattiva tkun mingħajr preġudizzju għall-prinċipju tal-istennijiet leġittimi peress li l-membri tas-CCAMLR huma pprojbiti milli jistadu fiż-żona tal-Konvenzjoni mingħajr awtorizzazzjoni.

(24)

L-użu tal-opportunitajiet tas-sajd stipulati f'dan ir-Regolament huwa soġġett għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (17), u b'mod partikolari għall-Artikoli 33 u 34 tiegħu dwar ir-reġistrar tal-qabdiet u tal-isforz tas-sajd u n-notifika tad-data dwar l-eżawriment tal-opportunitajiet tas-sajd. Għalhekk, huwa meħtieġ li jkunu speċifikati l-kodiċijiet li għandhom jintużaw mill-Istati Membri meta tintbagħat data lill-Kummissjoni dwar il-ħatt l-art tal-istokkijiet soġġetti għal dan ir-Regolament.

(25)

Sabiex tiġi evitata l-interruzzjoni tal-attivitajiet tas-sajd u biex jiġi żgurat l-għajxien tas-sajjieda tal-Unjoni, dan ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2011, ħlief għad-dispożizzjonijiet dwar il-limiti tal-isforz, li għandhom japplikaw mill-1 ta' Frar 2011, u dispożizzjonijiet speċifiċi b'mod partikolari reġjuni, li għandu jkollhom data speċifika ta' applikazzjoni kif indikat fil-premessa 23. Għal raġunijiet ta' urġenza, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ immedjatament wara l-pubblikazzjoni tiegħu.

(26)

L-opportunitajiet tas-sajd għandhom ikunu użati f'konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni applikabbli tal-Unjoni,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

TITOLU I

AMBITU U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Is-Suġġett

1.   Dan ir-Regolament jiffissa l-opportunitajiet tas-sajd li ġejjin:

(a)

għas-sena 2011, il-limiti ta' qbid għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta' stokkijiet tal-ħut;

(b)

għall-perijodu mill-1 ta' Frar 2011 sal-31 ta' Jannar 2012, ċerti limiti tal-isforz;

(c)

għall-perijodi stipulati fl-Artikoli 20, 21 u 22 u fl-Annessi IE u V, l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni tar-Riżorsi Marittimi Ħajjin tal-Antartiku (CCALMR); u

(d)

għall-perijodi stipulati fl-Artikolu 28, l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-Kummizzjoni Inter-Amerikana għat-Tonn Tropikali (IATTC).

2.   Dan ir-Regolament jiffissa wkoll opportunitajiet ta' sajd proviżorji għal ċerti stokkijiet ta' ħut jew gruppi ta' stokkijiet ta' ħut li huma s-suġġett ta' konsultazzjonijiet bilaterali dwar is-sajd mal-Gżejjer Faroe. L-opportunijiet ta' sajd definittivi għandhom jiġu ffissati mill-Kunsill fuq proposta mill-Kummissjoni.

3.   Ċerti opportunijiet ta' sajd identifikati fl-Anness I jibqgħu mhux allokati u ma jistgħux jinqabdu mill-Istati Membri sakemm ma jiġux stabbiliti opportunijiet ta' sajd definittivi skont il-paragrafu 2. Dawk l-opportunijiet ta' sajd jinkludu opportunijiet ta' sajd addizzjonali għall-kavalli li jirriżultaw minn kwota mhux maqbuda fl-2010.

Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

Sakemm ma jkunx ipprovdut mod ieħor, dan ir-Regolament għandu japplika għal:

(a)

bastimenti tal-UE; u

(b)

bastimenti ta' pajjiżi terzi fl-ilmijiet tal-UE.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“bastiment tal-UE” tfisser bastiment tas-sajd li jtajjar bandiera ta' Stat Membru u li jkun irreġistrat fl-Unjoni;

(b)

“bastiment ta' pajjiżi terzi” tfisser bastimeni tas-sajd li jtajjar il-bandiera ta', u li huwa rreġistrat f’pajjiż terz;

(c)

“ilmijiet tal-UE” tfisser l-ilmijiet taħt is-sovranità u l-ġuriżdizzjoni tal-Istati Membri ħlief l-ilmijiet li jmissu mat-territorji msemmija fl-Anness II għat-Trattat;

(d)

“qabda totali permessibbli” (TACs) tfisser il-kwantità li tista' tittieħed u tinħatt l-art minn kull stokk kull sena;

(e)

“kwota” tfisser proporzjon mit-TAC allokata lill-Unjoni, lil Stati Membru jew lil pajjiż terz;

(f)

“ilmijiet internazzjonali” tfisser ilmijiet li ma jaqgħu taħt is-sovranità jew il-ġuriżdizzjoni tal-ebda Stat;

(g)

“daqs tal-malja” tfisser id-daqs tal-malja kif iddeterminat skont ir-Regolament (KE) Nru 517/2008 (18);

(h)

“reġistru tal-flotot tas-sajd tal-UE” tfisser ir-reġistru stabbilit mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 15(3) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002;

(i)

“ġurnal ta' abbord dwar is-sajd” tfisser il-ġurnal ta' abbord imsemmi fl-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009.

Artikolu 4

Iż-żoni tas-sajd

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet taż-żoni li ġejjin:

(a)

Iż-żoni ICES (Il-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar) huma kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 218/2009 (19);

(b)

“Skagerrak” tfisser iż-żona kkonfinata fil-Punent minn linja miġbuda mill-fanal ta' Hanstholm għall-fanal ta' Lindesnes u fin-Nofsinhar minn linja miġbuda mill-fanal ta' Skagen għall-fanal ta' Tistlarna u minn dan il-punt għall-eqreb punt fuq il-kosta Svediża;

(c)

“Kattegat” tfisser iż-żona kkonfinata fit-Tramuntana minn linja miġbuda mill-fanal ta' Skagen għall-fanal ta' Tistlarna u minn dak il-punt għall-eqreb punt fuq il-kosta Svediża u fin-Nofsinhar minn linja miġbuda minn Hasenøre għal Gnibens Spids, minn Korshage għal Spodsbjerg u minn Gilbjerg Hoved għal Kullen;

(d)

“iż-żona VII (Porcupine Bank – Unità 16)” tfisser iż-żona kkonfinata mil-linji rombu li jgħaqqdu l-pożizzjonijiet li ġejjin flimkien b'mod sekwenzjali:

53° 30′ N 15° 00′ W,

53° 30′ N 11° 00′ W,

51° 30′ N 11° 00′ W,

51° 30′ N 13° 00′ W,

51° 00′ N 13° 00′ W,

51° 00′ N 15° 00′ W,

53° 30′ N 15° 00′ W;

(e)

“Golf ta' Cádiz” tfisser iż-żona tal-ICES diviżjoni IXa fil-lvant tal-lonġitudni 7° 23′ 48″ W;

(f)

iż-żoni CECAF (Atlantiku tal-Lvant Ċentrali jew żona prinċipali ta' sajd FAO 34) huma kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 216/2009 (20);

(g)

iż-żoni NAFO (l-Organizzazzjoni tas-Sajd fil-Majjistral tal-Atlantiku) huma kif definit fir-Regolament (KE) Nru 217/2009 (21)

(h)

iż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO (l-Organizzazzjoni tas-Sajd fix-Xlokk tal-Atlantiku) hija kif definita fil-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Riżorsi tas-Sajd fix-Xlokk tal-Oċean Atlantiku (22);

(i)

iż-Żona tal-Konvenzjoni tal-ICCAT (il-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn Atlantiku) hija kif definita fil-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (23);

(j)

iż-Żona ta' Konvenzjoni tas-CCAMLR (Il-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni tar-Riżorsi Ħajjin tal-Baħar Antartiku) hija kif definita fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 601/2004 (24);

(k)

iż-żona tal-Konvenzjoni tal-IATTC (il-Kummissjoni Inter-Amerikana għat-Tonn Tropikali) hija kif definita fil-Konvenzjoni għat-Tisħiħ tal-Kummissjoni Inter-Amerikana għat-Tonn Tropikali stabbilita mill-Konvenzjoni tal-1949 bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u r-Repubblika tal-Kosta Rika (25);

(l)

iż-żona tal-IOTC (il-Kummissjoni tat-Tonn tal-Oċean Indjan) hija kif definita fil-Ftehim għall-ħolqien tal-Kummissjoni dwar it-Tonn tal-Oċean Indjan (26);

(m)

iż-żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO (l-Organizzazzjoni Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd fin-Nofsinhar tal-Paċifiku) tfisser iż-żona ta' ibħra miftuħa fin-Nofsinhar fi 10° N, fit-Tramuntana taż-żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR, fil-Lvant taż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SIOFA kif definita fil-Ftehim dwar is-Sajd fin-Nofsinhar tal-Oċean Indjan (27), u fil-Punent taż-żoni tal-ġuriżdizzjonijiet tas-sajd tal-Istati tal-Amerika t'Isfel;

(n)

iż-żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC (il-Kummissjoni tas-Sajd fil-Punent tal-Paċifiku u fil-Paċifiku Ċentrali) hija kif definita fil-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Stokkijiet ta' Ħut Migratorju fil-Punent tal-Oċean Paċifiku u l-Oċean Paċifiku Ċentrali (28);

(o)

“l-ibħra miftuħa tal-Baħar Bering” tfisser iż-żona tal-ibħra miftuħa tal-Baħar Bering 'il barra minn 200 mil nawtiku mil-linji bażi li minnhom titkejjel il-wisa' tal-ibħra territorjali tal-Istati Kostali tal-Baħar Bering.

TITOLU II

OPPORTUNITAJIET TAS-SAJD GĦALL-BASTIMENTI TAL-UE

KAPITOLU I

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 5

It-TACs u l-allokazzjonijiet

1.   It-TACs għall-bastimenti tal-UE fl-ilmijiet tal-UE jew f'ċerti ilmijiet li mhumiex tal-UE u l-allokazzjoni ta' TACs bħal dawn fost l-Istati Membri u l-kondizzjonijiet marbuta magħhom b'mod funzjonali, fejn hu xieraq, huma stipulati fl-Anness I.

2.   Il-bastimenti tal-UE huma awtorizzati li jwettqu qabdiet, skont it-TACs stabbiliti fl-Anness I, f'ilmijiet li jaqgħu taħt il-ġuriżdizzjoni tas-sajd tal-Gżejjer Faeroe, il-Groenlandja, l-Islanda u n-Norveġja, u ż-żona tas-sajd madwar Jan Mayen, soġġetti għall-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 15 u l-Anness III ta' dan ir-Regolament u fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 (29) u d-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni tiegħu.

3.   Il-Kummissjoni għandha tiffissa TACs għall-capelin fl-ilmijiet tal-Groenlandja fis-subżoni tal-ICES V u XIV disponibbli għall-Unjoni abbażi tat-TAC u l-allokazzjoni għall-Unjoni stabbiliti mill-Groenlandja skont il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, min-naħa waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Awtonomu tal-Groenlandja, min-naħa l-oħra, u l-Protokoll għalih.

4.   Fid-dawl tal-informazzjoni xjentifika miġbura waqt l-ewwel nofs tal-2011, it-TACs stipulati fl-Anness I għall-istokkijiet li ġejjin jistgħu jiġu rriveduti mill-Kummissjoni skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 30(2) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002:

a)

iċ-ċiċċirell fl-ilmijiet tal-UE fid-diviżjonijiet tal-ICES IIa u IIIa u fis-subżona tal-ICES IV skont l-Anness IID għal dan ir-Regolament;

b)

l-istokk tan-Norway pout fl-ilmijiet tal-UE tad-diviżjonijiet tal-ICES IIa u IIIa u fis-subżona tal-ICES IV u l-istokk tal-laċċa l-kaħla fl-ilmijiet tal-UE tad-diviżjoni tal-ICES IIa u fis-subżona tal-ICES IV.

Artikolu 6

Dispożizzjonijiet speċjali dwar ċerti TACs

1.   Ċerti TACs fl-Anness IA, identifikati minn nota f'qiegħ il-paġna b'referenza trasversali għal dan l-Artikolu, għandhom jiġu determinati mill-Istat Membru kkonċernat, abbażi tad-data miġbura u vvalutata minn dak l-Istat Membru, f'livell li:

(a)

huwa konsistenti mal-prinċipji u r-regoli tal-politika komuni tas-sajd, b'mod partikolari l-prinċipju ta' sfruttament sostenibbli tal-istokk; u

(b)

għandu, bi probabbiltà kemm jista' jkun għolja, jirriżulta fl-isfruttament tal-istokk konsistenti mal-ogħla rendiment sostenibbli mill-2015 'il quddiem.

2.   Sat-28 ta' Frar 2011 l-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Kummissjoni bil-livell adottat skont il-paragrafu 1 u dwar il-miżuri li beħsiebu jieħu biex jikkonforma ma' dik id-dispożizzjoni. Fid-dawl ta' din l-informazzjoni, u fejn jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi dwar miżuri ta' emerġenza.

Artikolu 7

Allokazzjoni addizzjonali għal bastimenti li jipparteċipaw f'sajd dokumentat b'mod sħiħ bi prova

1.   Għal ċerti stokkijiet elenkati fl-Anness IA u identifikati minn nota f'qiegħ il-paġna b'referenza trasversali għal dan l-Artikolu, Stat Membru jista’, taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, jagħtu allokazzjoni addizzjonali lil bastimenti li jipparteċipaw f'sajd dokumentat b'mod sħiħ bi prova f'limitu ġenerali stabbilit fl-Anness IA bħala perċentwal tal-kwota allokata għal dak l-Istat Membru.

2.   Stat Membru jista’ jagħti allokazzjoni addizzjonali lil bastimenti biss f'konformità mal-kondizzjonijiet li ġejjin:

a)

il-bastiment jagħmel użu minn kameras tat-televiżjoni b'ċirkwit magħluq (CCTV), assoċjati ma' sistema ta' sensers, li jirreġistraw l-attivitajiet kollha ta' sajd u ta' proċessar abbord il-bastiment;

b)

l-ammont tal-allokazzjoni addizzjonali mogħtija lil bastiment individwali li jipparteċipa f'sajd dokumentat b'mod sħiħ bi prova m'għandux ikun aktar minn 75 % tal-ħut mormi minn dak it-tip ta' bastiment, u fi kwalunkwe każ m'għandux jirrappreżenta żieda ta' aktar minn 30 % tal-allokazzjoni tal-bastiment;

c)

il-qabdiet kollha tal-istokk rilevanti minn dak il-bastiment għandhom jitqiesu bħala parti mill-allokazzjoni tiegħu.

3.   Fejn Stat Membru jsib li bastiment li qed jipparteċipa f'sajd dokumentat b'mod sħiħ bi prova jonqos milli jikkonforma mal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, huwa għandu jirtira minnufih l-allokazzjoni mogħtija lill-bastiment ikkonċernat u jeskludih mill-parteċipazzjoni f'dawn il-provi għall-bqija tas-sena 2011.

4.   Stat Membru li jkun beħsiebu japplika l-paragrafi 1, 2 u 3, għandu, qabel ma tingħata kwalunkwe allokazzjoni addizzjonali, jippreżenta lill-Kummissjoni l-informazzjoni li ġejja:

il-lista ta' bastimenti li jkunu jipparteċipaw fil-provi, u l-ispeċifikazzjonijiet tat-tagħmir ta' monitoraġġ elettroniku mill-bogħod installat abbord;

il-kapaċità, it-tip u l-ispeċifikazzjoni ta' rkapti użati minn dawk il-bastimenti;

ir-rati stmati ta' rimi ta' ħut minn dawk it-tipi ta' bastimenti; kif ukoll

l-ammont ta' qabdiet tal-istokk soġġett għat-TAC rilevanti magħmula fl-2010 minn dawk il-bastimenti.

Artikolu 8

L-ispeċijiet ipprojbiti

1.   Għandu jkun ipprojbit li bastimenti tal-UE jistadu għal, iżommu abbord, jittrasbordaw jew iħottu l-art l-ispeċijiet li ġejjin:

(a)

il-gabdoll (Cetorhinus maximus) u l-kelb il-baħar l-abjad (Carcharodon carcharias) fl-ilmijiet kollha tal-UE u li mhumiex tal-UE;

(b)

l-ixkatlu komuni (Squatina squatina) fl-ilmijiet kollha tal-UE;

(c)

ir-rebekkin skur (Diptrus batis) fl-ilmijiet tal-UE fid-diviżjoni tal-ICES IIau fis-subżoni tal-ICES III, IV, VI, VII, VIII, IX u X;

(d)

l-undulate ray (Raja undulata) u l-ħamiema (Rostroraja alba) fl-ilmijiet tal-UE tas-subżoni tal-ICES i tal-ICES VI, VII, VIII, IX u X;

(e)

il-pixxiplamtu (Lamna nasus) fl-ilmijiet internazzjonali u

(f)

il-guitarfishes (Rhinobatidae) fl-ilmijiet tal-UE tas-subżoni tal-ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII.

2.   L-ispeċijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinħelsu mill-ewwel mingħajr ma ssirilhom ħsara sa fejn ikun prattiku.

Artikolu 9

Id-dispożizzjonijiet speċjali dwar l-allokazzjonijiet

1.   L-allokazzjoni ta' opportunitajiet tas-sajd bejn l-Istati Membri kif stabbiliti f'dan ir-Regolament għandha tkun bla preġudizzju għal:

(a)

skambji magħmula skont l-Artikolu 20(5) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002;

(b)

riallokazzjonijiet magħmula skont l-Artikoli 37 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009 jew skont l-Artikolu 10(4) tar-Regolament (KE) Nru 1006/2008;

(c)

ħatt l-art addizzjonali permess skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96;

(d)

kwantitajiet miżmuma skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96;

(e)

tnaqqis magħmul skont l-Artikoli 37, 105, 106 u 107 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009.

2.   Għajr fejn speċifikat mod ieħor fl-Anness I għal dan ir-Regolament, l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 għandu japplika għal stokkijiet soġġetti għal TAC ta' prekawzjoni u l-Artikoli 3(2) u (3) u l-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament għandu japplika għal stokkijiet soġġetti għal TAC analitiku.

Artikolu 10

Il-limiti tal-isforz tas-sajd

Mill-1 ta' Frar 2011 sal-31 ta' Jannar 2012, il-miżuri dwar l-isforz tas-sajd li huma stipulati fi:

(a)

l-Anness IIA, għandu japplika għall-ġestjoni ta' ċerti stokkijiet fil-Kattegat, fi Skagerrak u dik il-parti taż-żona tad-diviżjoni IIIa mhux koperta minn Skagerrak u l-Kattegat, is-subżona tal-ICES IV, u s-subdiviżjonijiet tal-ICES VIa, VIIa u VIId u l-ilmijiet tal-UE tad-diviżjonijiet tal-ICES IIa u Vb;

(b)

l-Anness IIB, għandu japplika għall-irkupru tal-marlozz u l-ksampu fid-diviżjonijiet tal-ICES VIIIc u IXa bl-eċċezzjoni tal-Golf ta' Cádiz;

(c)

l-Anness IIC, għandu japplika għall-ġestjoni tal-istokk tal-lingwata fid-diviżjoni tal-ICES VIIe.

Artikolu 11

Il-limiti tal-qbid u tal-isforz tas-sajd tal-baħar fond

1.   L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 2347/2002 (30) għandu japplika għall-ħalibatt tal-Groenlandja. Il-qbid, iż-żamma abbord, it-trasbord u l-ħatt l-art tal-ħalibatt tal-Groenlandja għandhom ikunu soġġetti għall-kondizzjonijiet imsemmija f'dak l-Artikolu.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li għall-2011 il-livelli tal-isforz tas-sajd, imkejla bħala jiem kilowatt barra mill-port, minn bastimenti detenturi ta' permessi tas-sajd imsemmija fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 2347/2002 ma jaqbżux il-65 % tal-medja tal-isforz tas-sajd annwali magħmul mill-bastimenti tal-Istati Membri fl-2003 fi vjaġġi meta kien hemm il-permessi tas-sajd tal-baħar fond jew inqabdu speċijiet tal-baħar fond, kif elenkat fl-Annessi I u II għal dak ir-Regolament. Dan il-paragrafu għandu japplika biss għal vjaġġi tas-sajd li fihom inqabdu aktar minn 100 kg ta' speċijiet tal-baħar fond, minbarra l-arġentina.

Artikolu 12

Il-kondizzjonijiet għall-ħatt l-art tal-qabdiet u tal-qabdiet inċidentali

Ħut minn stokkijiet li għalihom huma stabbiliti TACs għandhom jinżammu abbord jew jinħattu l-art biss jekk:

(a)

il-qabdiet saru minn bastimenti ta' Stat Membru li għandu kwota u dik il-kwota ma ġietx eżawrita; jew

(b)

il-qabdiet jikkonsistu f'parti minn sehem ta' kwota tal-UE li ma kinitx ġiet allokata permezz ta' kwota bejn l-Istati Membri, u dik il-kwota tal-UE ma ġietx eżawrita.

Artikolu 13

Ir-restrizzjonijiet fuq l-użu ta' ċerti opportunitajiet tas-sajd

1.   L-opportunitajiet tas-sajd iffissati fl-Anness I, għat-tusk, il-merluzz, il-megrim, il-petriċi, il-haddock, il-merlangu, il-marlozz, il-linarda, il-lipp, il-ksampu, il-barbun tat-tbajja', il-pollakju, il-pollakju (saithe), ir-rebekkini u r-raj, il-lingwata u l-mazzola l-griża fiż-subżona tal-ICES VII jew fid-diviżjonijiet rilevanti tagħha, għandhom ikunu ristretti mill-projbizzjoni li wieħed jistad jew iżomm abbord speċijiet bħal dawn matul il-perijodu mill-1 ta' Mejju sal-31 ta' Lulju 2011 fil-Porcupine Bank. L-annotazzjonijiet rilevanti fl-Anness I huma identifikati mill-kontroreferenza għal dan l-Artikolu.

2.   Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, il-Porcupine Bank għandu jinkludi ż-żona kkonfinata mil-linji rombu li jgħaqqdu flimkien il-pożizzjonijiet li ġejjin b'mod sekwenzjali:

Punt

Il-latitudni

Il-lonġitudni

1

52° 27′ N

12° 19′ W

2

52° 40′ N

12° 30′ W

3

52° 47′ N

12° 39,600′ W

4

52° 47′ N

12° 56′ W

5

52° 13.5′ N

13° 53,830′ W

6

51° 22′ N

14° 24′ W

7

51° 22′ N

14° 03′ W

8

52° 10′ N

13° 25′ W

9

52° 32′ N

13° 07,500′ W

10

52° 43′ N

12° 55′ W

11

52° 43′ N

12° 43′ W

12

52° 38,800′ N

12° 37′ W

13

52° 27′ N

12° 23′ W

14

52° 27′ N

12° 19′ W

3.   B'deroga mill-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, it-transitu mill-Porcupine Bank, il-ġarr abbord tal-ispeċijiet imsemmijin f'dak il-paragrafu, għandhom ikunu permessi skont l-Artikolu 50(3), (4) u (5) tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009.

Artikolu 12

It-trasmissjoni tad-data

Meta, skont l-Artikoli 33 u 34 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009, l-Istati Membri jibagħtu data lill-Kummissjoni dwar il-ħatt l-art ta' kwantitajiet ta' stokkijiet maqbuda, huma għandhom jużaw il-kodiċijiet tal-istokkijiet imniżżla fl-Anness I għal dan ir-Regolament.

KAPITOLU II

Awtorizzazzjoni tas-sajd f'ilmijiet ta' pajjiżi terzi

Artikolu 15

L-awtorizzazzjonijiet tas-sajd

1.   L-għadd massimu ta' awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-UE f'ilmijiet ta' pajjiż terz huwa stipulat fl-Anness III.

2.   Meta Stat Membru jittrasferixxi l-kwota tiegħu lil Stat Membru ieħor (tpartit) fiż-żoni ta' sajd stipulati fl-Anness III, abbażi tal-Artikolu 20(5) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, it-trasferiment għandu jinkludi trasferiment xieraq tal-awtorizzazzjonijiet tas-sajd u dan għandu jiġi nnotifikat lill-Kummissjoni. Madankollu, l-għadd totali ta' awtorizzazzjonijiet għal kull żona ta' sajd, kif stipulat fl-Anness III, ma għandux jinqabeż.

KAPITOLU III

Opportunitajiet tas-sajd f'ilmijiet ta' organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd

Taqsima 1

Iż-żona tal-Konvenzjoni ICCAT,

Artikolu 14

Il-limitazzjonijiet fuq il-kapaċità tas-sajd, tal-koltivazzjoni u tat-tismin għat-tonn

1.   L-għadd ta' dgħajjes tal-UE tas-sajd bil-lixka u tas-sajd bir-rixa awtorizzati sabiex jistadu attivament għat-tonn ta' bejn it-8 kg/75 ċm u t-30 kg/115 ċm fil-Lvant tal-Atlantiku għandu jkun limitat kif stipulat fil-punt 1 tal-Anness IV.

2.   L-għadd ta' dgħajjes tas-sajd kostali artiġjanali tal-UE awtorizzati sabiex jistadu attivament għat-tonn ta' bejn it-8 kg/75 ċm u t-30 kg/115 ċm fil-Mediterran għandu jkun limitat kif stipulat fil-punt 2 tal-Anness IV.

3.   L-għadd ta' bastimenti tas-sajd tal-UE li jistadu għat-tonn fil-Baħar Adrijatiku għall-finijiet ta' koltivazzjoni, awtorizzati sabiex jistadu attivament għat-tonn ta' bejn it-8 kg/75 ċm u t-30 kg/115 ċm għandu jkun limitat kif stipulat fil-punt 3 tal-Anness IV.

4.   L-għadd u l-kapaċità totali f'tunnellaġġ gross ta' bastimenti tas-sajd awtorizzati li jistadu għal, iżommu abbord, jittrasbordaw, jittrasportaw, jew iħottu l-art tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u l-Mediterran għandhom ikunu limitati kif stipulat fil-punt 4 tal-Anness IV.

5.   L-għadd ta' nases involuti fis-sajd tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran għandu jkun limitat kif stipulat fil-punt 5 tal-Anness IV.

6.   Il-kapaċità tal-koltivazzjoni tat-tonn, il-kapaċità tat-tismin u l-input massimu ta' tonn selvaġġ allokat għall-istabbilimenti tal-akkwakultura fil-Lvant tal-Atlantiku u l-Mediterran għandhom ikunu limitati kif stipulat fil-punt 6 tal-Anness IV.

Artikolu 17

Il-kondizzjonijiet addizzjonali għall-kwota tat-tonn allokata fl-Anness ID

B'żieda mal-perijodu ta' projbizzjoni pprovdut fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 302/2009, is-sajd bil-purse seine għat-tonn għandu jkun ipprojbit fl-Atlantiku tal-Lvant u fil-Mediterran matul il-perijodu mill-15 ta' April sal-15 ta' Mejju 2011.

Artikolu 18

Is-sajd rikreattiv u sportiv

L-Istati Membri għandhom jallokaw, mill-kwoti tagħhom allokati fl-Anness ID, kwota speċifika tat-tonn għas-sajd rikreattiv u sportiv.

Artikolu 19

Il-klieb il-baħar

1.   Iż-żamma abbord, it-trasord jew il-ħatt l-art ta' kwalunkwe parti jew karkassa sħiħa ta' pixxivolpi għajnu kbira (Alopias superciliosus) f'kull tip ta' sajd għandu jkun ipprojbit.

2.   Għandu jkun ipprojbit sajd dirett għal speċijiet ta' pixxivolpi tal-ġeneru Alopias.

3.   Għandhom ikunu pprojbiti ż-żamma abbord, it-trasbord jew l-iżbark ta' kwalunkwe parti jew karkassa sħiħa ta' kurazzi komuni tal-familja Sphyrnidae (ħlief għas-Sphyrna tiburo) b'assoċjazzjoni mas-sajd fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-ICCAT.

4.   Għandhom ikunu pprojbiti ż-żamma abbord, it-trasord jew l-iżbark ta' kwalunkwe parti jew karkassa sħiħa ta' klieb il-baħar oceanic whitetip (Carcharhinus longimanus) maqbuda f'kull tip ta' sajd.

Taqsima 2

Żona tal-Konvenzjoni CCAMLR

Artikolu 20

Il-projbizzjonijiet u l-limiti tal-qbid

1.   Sajd dirett għall-ispeċijiet imsemmija fil-Parti A tal-Anness V, għandu jkun ipprojbit fiż-żoni u matul il-perijodi stipulati f'dak l-Anness.

2.   Għal sajd ġdid u esploratorju, it-TACs u l-limiti tal-qbid inċidentali stabbiliti fil-Parti B tal-Anness V għandhom japplikaw fis-subżoni msemmija f'dik il-Parti.

Artikolu 21

Is-sajd esploratorju

1.   Dawk l-Istati Membri biss li huma membri tal-Kummissjoni tas-CCAMLR jistgħu jipparteċipaw f'sajd esploratorju bil-konzijiet għad-Dissostichus spp. fis-Subżoni tal-FAO 88.1 u 88.2 kif ukoll fid-Diviżjonijiet 58.4.1 u 58.4.2 barra minn żoni ta' ġurisdizzjoni nazzjonali matul l-istaġun tas-sajd tal-2011. Jekk tali Stat Membru ikollu l-intenzjoni li jipparteċipa f'tali sajd, dan għandu jinnotifika lis-Segretarjat tas-CCAMLR skont l-Artikoli 7 u 7a tar-Regolament (KE) Nru 601/2004 u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard mill-24 ta' Lulju 2011.

2.   Fir-rigward tas-subżoni tal-FAO 88.1 u 88.2 kif ukoll tad-Diviżjonijiet 58.4.1 u 58.4.2, it-TACs u l-limiti tal-qbid inċidentali għal kull subżona u diviżjoni, u d-distribuzzjoni tagħhom f'Unitajiet ta' Riċerka fuq Skala Żgħira (SSRUs) fi ħdan kull waħda minnhom għandhom isiru kif stipulat fil-Parti B tal-Anness V. Għandu jieqaf is-sajd f'kull SSRU meta l-qabda rrappurtata tilħaq it-TAC speċifikat u dik l-SSRU għandha tingħalaq għas-sajd għall-bqija tal-istaġun.

3.   Is-sajd għandu jseħħ fuq medda ġeografika u batimetrika kbira kemm jista' jkun sabiex tinkiseb l-informazzjoni meħtieġa biex jiġi determinat il-potenzjal tas-sajd u sabiex tiġi evitata l-konċentrazzjoni żejda fuq il-qbid u l-isforz tas-sajd. Madankollu, is-sajd fis-Subżoni tal-FAO 88.1 u 88.2 u fid-Diviżjonijiet 58.4.1 u 58.4.2 għandu jkun ipprojbit f'fond ta' inqas minn 550 m.

Artikolu 22

Is-sajd għall-krill matul l-istaġun tas-sajd 2011/2012

1.   Dawk l-Istati Membri biss li huma Membri tal-Kummissjoni tas-CCAMLR jistgħu jistadu għall-krill (Euphausia superba) fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR matul l-istaġun tas-sajd 2011/2012. Jekk tali Stat Membru jkollu l-intenzjoni li jistad għall-krill fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR, huwa għandu jinnotifika lis-Segretarjat tas-CCAMLR, skont l-Artikolu 5a tar-Regolament (KE) Nru 601/2004, u lill-Kummissjoni, u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard mill-1 ta' Ġunju 2011:

(a)

bl-intenzjoni tiegħu li jistad għall-krill, bl-użu tal-format stipulat fil-Parti C tal-Anness V;

(b)

bl-għamla tal-konfigurazzjoni tax-xibka bl-użu tal-format stipulat fil-Parti D tal-Anness V.

2.   In-notifika msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandha tinkludi l-informazzjoni prevista fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 601/2004 għal kull bastiment li għandu jiġi awtorizzat mill-Istat Membru biex jipparteċipa fis-sajd għall-krill.

3.   L-Istati Membri li għandhom l-intenzjoni li jistadu għall-krill fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR għandhom jinnotifikaw biss bastimenti awtorizzati li jtajru l-bandiera tagħhom fiż-żmien tan-notifika.

4.   L-Istati Membri għandhom ikunu intitolati li jawtorizzaw parteċipazzjoni f'sajd għall-krill minn bastiment barra dawk notifikati lis-Segretarjat tal-CCAMLR skont il-paragrafi 1, 2 u 3 ta' dan l-Artikolu, jekk bastiment awtorizzat ma jitħalliex jipparteċipa minħabba raġunijiet operazzjonali leġittimi jew ta' force majeure. F'ċirkostanzi bħal dawk l-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma minnufih lis-Segretarjat tas-CCAMLR u lill-Kummissjoni, billi jipprovdi:

(a)

dettalji sħaħ tal-bastiment(i) maħsub(a) li se jissostitwixxi/u, inkluża l-informazzjoni prevista fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 601/2004;

(b)

rendikont komprensiv tar-raġunijiet li jiġġustifikaw is-sostituzzjoni u kwalunkwe evidenza jew referenza rilevanti ta' appoġġ.

5.   L-Istati Membri ma għandhomx jawtorizzaw bastimenti elenkati fi kwalunkwe waħda mil-listi ta' Bastimenti IUU tas-CCAMLR sabiex jipparteċipaw fis-sajd għall-krill.

Taqsima 3

Iż-żona IOTC

Artikolu 23

Il-limitu fil-kapaċità tas-sajd ta' bastimenti li jistadu fiż-Żona tal-IOTC

1.   L-għadd massimu ta' bastimenti tas-sajd tal-UE li jistadu għat-tonn tropikali fiż-żona tal-IOTC u l-kapaċità korrispondenti f'tunellaġġ gross, għandhom ikunu stipulati fil-punt 1 tal-Anness VI.

2.   L-għadd massimu ta' bastimenti tas-sajd tal-UE li jistadu għall-pixxispad (Xiphias gladius) u l-alonga (Thunnus alalunga) fiż-Żona tal-IOTC, u l-kapaċità korrispondenti f'tunellaġġ gross, għandhom ikunu stipulati fil-punt 2 tal-Anness VI.

3.   L-Istati Membri jistgħu jallokaw mill-ġdid bastimenti assenjati lil wieħed miż-żewġ tipi ta' sajd imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 lit-tip ta' sajd l-ieħor, bil-kondizzjoni li jistgħu juru lill-Kummissjoni li din l-bidla ma twassalx għal żieda fl-isforz tas-sajd tal-istokkijiet tal-ħut involuti.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta jkun hemm trasferiment ta' kapaċità propost għall-flotta tagħhom, il-bastimenti li jkunu se jiġu trasferiti jkunu fuq ir-Reġistru ta' Bastimenti tal-IOTC jew fuq ir-reġistru ta' bastimenti ta' organizzazzjonijiet reġjonali oħra tas-sajd tat-tonn. Ma jistgħu jiġu ttrasferiti l-ebda bastimenti li jinsabu fuq lista ta' bastimenti involuti f'attivitajiet ta' sajd illegali, mhux rapportati u mhux regolati (Bastimenti IUU) ta' xi RFMO.

5.   Sabiex titqies l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' żvilupp ippreżentati lill-IOTC, l-Istati Membri jistgħu biss iżidu l-kapaċità tas-sajd tagħhom lil hinn mil-limiti msemmija fil-paragrafi 1 u 2, fil-limiti stabbiliti f'dawk il-pjanijiet ta' żvilupp.

Artikolu 24

Il-klieb il-baħar

1.   Iż-żamma abbord, it-trasbord jew il-ħatt l-art ta' kwalunkwe parti jew karkassa sħiħa tal-ispeċijiet kollha tal-familja Alopiidae f'kull tip ta' sajd għandu jkun ipprojbit.

2.   L-ispeċijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinħelsu mill-ewwel mingħajr ma ssirilhom ħsara sa fejn ikun prattiku.

Taqsima 4

Iż-żona tal-Konvenzjoni SPRFMO

Artikolu 25

Is-sajd pelaġiku – il-limitazzjoni tal-kapaċità

L-Istati Membri li b'mod attiv eżerċitaw attivitajiet tas-sajd fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO fl-2007, 2008 jew l-2009 għandhom jillimitaw il-livell totali ta' tunnellaġġ gross ta' bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom li jistadu għall-istokkijiet pelaġiċi fl-2011 għal-livelli ta' total ta' 78 610 tunnellaġġ gross f'dik iż-Żona b'mod li jiġi żgurat l-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi pelaġiċi tas-sajd fin-Nofsinhar tal-Paċifiku.

Artikolu 26

L-attivitajiet tas-sajd pelaġiku - TACs

1.   Dawk l-Istati Membri biss li b'mod attiv eżerċitaw attivitajiet tas-sajd pelaġiku fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO fis-snin 2007, 2008 jew 2009, kif imsemmi fl-Artikolu 25, jistgħu jistadu għal stokkijiet pelaġiċi f'dik iż-Żona skont it-TACs stipulati fl-Anness IJ.

2.   L-Istati Membri għandhom fuq bażi ta' kull xahar, jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-ismijiet u l-karatteristiċi, inkluż it-tunnellaġġ gross, tal-bastimenti tagħhom impenjati fis-sajd imsemmi f'dan l-Artikolu.

3.   Għall-fini tal-monitoraġġ tas-sajd imsemmi f'dan l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni, sabiex jikkomunikawhom lis-Segretarjat Interim tal-SPRFMO, rekords tas-sistema ta' monitoraġġ tal-bastimenti (VMS), rapporti ta' kull xahar dwar il-qbid u, fejn disponibbli, id-daħliet fil-portijiet mhux aktar tard mill-ħmistax-il jum tax-xahar ta' wara.

Artikolu 27

Is-sajd tal-qiegħ

L-Istati Membri msmmija fl-Artikolu 25 għandhom jillimitaw l-isforz tas-sajd tal-qiegħ jew il-qbid mill-qiegħ fiż-żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO għal-livelli annwali medji matul il-perijodu mill-1 ta' Jannar 2002 sal-31 ta' Diċembru 2006 f'termini tal-għadd ta' bastimenti tas-sajd u parametri oħra li jirriflettu l-livell tal-qbid, l-isforz tas-sajd, u l-kapaċità tas-sajd u biss għal dawk il-partjiet taż-Żona tal-Konvenzjoni SPRFMO fejn is-sajd tal-qiegħ kien seħħ fl-istaġun tas-sajd preċedenti.

Taqsima 5

Iż-żona tal-Konvenzjoni IATTC,

Artikolu 28

Is-sajd bil-purse seine

1.   Is-sajd minn bastimenti bil-purse seine għat-tonna safra (Thunnus albacares), it-tonn għajnu kbira (Thunnus obesus) u l-palamit (Katsuwonus pelamis) għandu jkun ipprojbit:

(a)

jew mid-29 ta' Lulju sat-28 ta' Settembru 2011 jew mit-18 ta' Novembru 2011 sat-18 ta' Jannar 2012 fiż-żona definita bil-limiti li ġejjin:

il-linji tal-kosta tal-Paċifiku tal-Ameriki,

il-lonġitudni 150° W,

il-latitudni 40° N,

il-latitudni 40° S;

(b)

mid-29 ta' Settembru sad-29 ta' Ottubru 2011 fiż-żona definita bil-limiti li ġejjin:

il-lonġitudni 96° W,

il-lonġitudni 110° W,

il-latitudni 4° N,

il-latitudni 3° S.

2.   L-Istati Membri kkonċernati għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-perijodu ta' għeluq magħżul kif imsemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 1 qabel l-1 ta' April 2011. Il-bastimenti tas-sajd bil-purse seine kollha tal-Istati Membri kkonċernati għandhom jieqfu mis-sajd bil-purse seine fiż-żoni definiti fil-paragrafu 1 tul il-perijodu magħżul.

3.   Il-bastimenti tas-sajd bil-purse seine għat-tonn fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-IATTC għandhom iżommu abbord u mbagħad iħottu l-art it-tonna safra, it-tonn għajnu kbira, u l-palamit maqbud kollu, ħlief għal ħut meqjus mhux tajjeb għall-konsum tal-bniedem għal raġunijiet għajr dawk ta' daqs. Eċċezzjoni unika għandha tkun l-aħħar tefgħa ta' xibka ta' vjaġġ, meta jista' ma jkunx baqa' spazju biżżejjed fejn jitqiegħed it-tonn kollu maqbud f'dik it-tefgħa.

Taqsima 6

Iż-żona tal-Konvenzjoni SEAFO

Artikolu 29

Il-miżuri għall-protezzjoni tal-klieb il-baħar tal-fond

Is-sajd fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO immirat lejn il-klieb il-baħar tal-fond li ġejjin għandu jkun ipprojbit:

rebekkini (Rajidae),

mazzola tax-xewka (Squalus acanthias),

blurred smooth lanternshark (Etmopterus bigelowi),

shorttail lanternshark (Etmopterus brachyurus),

great lanternshark (Etmopterus princeps),

smooth lanternshark (Etmopterus pusillus),

ghost catshark (Apristurus manis),

velvet dogfish (Scymnodon squamulosus),

u klieb il-baħar tas-superordni Selachimorpha.

Taqsima 7

Iż-żona tal-Konvenżjoni WCPFC

Artikolu 30

Il-limitazzjonijiet tal-isforz tas-sajd għat-tonn għajnu kbira, it-tonna safra, il-palamit u l-alonga tan-Nofsinhar tal-Paċifiku

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-isforz totali tas-sajd għat-tonn għajnu kbira (Thunnus obesus), it-tonna safra (Thunnus albacares), il-palamit (Katsuwonus pelamis) u l-alonga tan-Nofsinhar tal-Paċifiku (Thunnus alalunga) fiż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC ikun limitat għall-isforz tas-sajd previst fil-ftehimiet ta' sħubija tas-sajd bejn l-Unjoni u l-Istati kostali fir-reġjun.

Artikolu 31

Iż-żona magħluqa għal sajd FAD

1.   Fil-parti taż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC li tinsab bejn 20° N u 20° S, attivitajiet ta' sajd minn bastimenti tas-sajd bil-purse seine li jużaw apparat ta' aggregazzjoni tal-ħut (FADs) għandhom ikunu pprojbiti bejn 00:00 tal-1 ta' Lulju 2011 u 24:00 tat-30 ta' Settembru 2011. Matul dan il-perijodu, bastiment tas-sajd bil-purse seine jista' jkun involut f'operazzjonijiet tas-sajd f'dik il-parti taż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC, biss jekk ikollu abbord osservatur sabiex jissorvelja li l-bastiment f'ebda ħin ma:

(a)

juża jew jagħti servizz lil FAD jew apparat elettroniku assoċjat;

(b)

jistad fuq ġlejjeb ta' ħut b'assoċjazzjoni mal-FADs.

2.   Il-bastimenti tas-sajd bil-purse seine kollha li jistadu fil-parti taż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom iżommu abbord u fuq l-art jew jittrasbordaw it-tonna safra, it-tonn għajnu kbira u l-palamit maqbud kollu.

3.   Il-paragrafu 2 ma għandux japplika għall-każijiet li ġejjin:

(a)

fl-aħħar tefgħa ta' xibka ta' vjaġġ, jekk il-bastiment ma jkollux spazju biżżejjed sabiex joqgħod il-ħut kollu;

(b)

meta l-ħut ma jkunx tajjeb għal konsum mill-bniedem għal kwalunkwe raġunijiet għajr dawk ta' daqs; jew

(c)

meta sseħħ ħsara serja fl-apparat tal-friża.

Artikolu 32

Iż-żoni magħluqa għas-sajd bil-purse seine

Is-sajd minn bastimenti tas-sajd bil-purse seine għat-tonn għajnu kbira u għat-tonna safra għandu jkun projbit fiż-żoni tal-ibħra miftuħa li ġejjin:

a)

l-ilmijiet internazzjonali mdawra mill-konfini taż-żoni ekonomiċi esklussivi (ŻEE) tal-Indoneżja, il-Palaw, il-Mikroneżja u l-Papwa Ginea Ġdida;

b)

l-ilmijiet internazzjonali mdawra mill-konfini taż-ŻEE tal-Mikroneżja, il-Gżejjer Marshall, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Fiġi, il-Gżejjer Solomon u l-Papwa Ginea Ġdida;

Artikolu 33

Il-limiti fil-għadd ta' bastimenti tal-UE awtorizzati biex jistadu għall-pixxispad

L-għadd massimu ta' bastimenti tal-UE awtorizzati sabiex jistadu għall-pixxispad (Xiphias gladiu) f'żoni fin-Nofsinhar ta' 20° S taż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC għandu jkun kif indikat fl-Anness VII.

Taqsima 8

Baħar Bering

Artikolu 34

Il-projbizzjoni fuq is-sajd fl-ibħra miftuħa tal-Baħar Bering

Is-sajd għall-pollakkju (Theragra chalcogramma) fl-ibħra miftuħa tal-Baħar Bering għandu jkun ipprojbit.

TITOLU III

OPPORTUNITAJIET TAS-SAJD GĦALL-BASTIMENTI TA' PAJJIŻI TERZI FL-ILMIJIET TAL-UE

Artikolu 35

It-TACs

Il-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tan-Norveġja u bastimenti tas-sajd irreġistrati fil-Gżejjer Faeroe għandhom ikunu awtorizzati li jagħmlu qabdiet fl-ilmijiet tal-UE, skont it-TACs stipulati fl-Anness I għal dan ir-Regolament u soġġetti għall-kondizzjonijiet previsti f'dan it-Titolu u fil-Kapitolu III tar-Regolament (KE) Nru 1006/2008.

Artikolu 36

L-awtorizzazzjonijiet tas-sajd

1.   L-għadd massimu ta' awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi fl-ilmijiet tal-UE huwa stipulat fl-Anness VIII.

2.   Ħut minn stokkijiet li għalihom hemm TACs stabbiliti ma għandux jinżamm abbord jew jinħatt l-art ħlief jekk il-qabdiet ikunu ttieħdu minn bastimenti ta' pajjiż terz li għandu kwota u dik il-kwota ma tkunx eżawrita.

Artikolu 37

L-ispeċijiet ipprojbiti

1.   Għandu jkun ipprojbit li bastimenti ta' pajjiżi terzi jistadu għal, iżommu abbord, jittrasbordaw jew iħottu l-art l-ispeċijiet li ġejjin:

(a)

il-gabdoll (Cetorhinus maximus) u l-kelb il-baħar l-abjad (Carcharodon carcharias) fl-ilmijiet kollha tal-UE;

(b)

l-ixkatlu komuni (Squatina squatina) fl-ilmijiet kollha tal-UE;

(c)

ir-rebekkin skur (Diptrus batis) fl-ilmijiet tal-UE tad-diviżjoni tal-ICES IIa u tas-subżoni tal-ICES III, IV, VI, VII, VIII, IX u X;

(d)

l-undulate ray (Raja undulata) u l-ħamiema (Rostroraja alba) fl-ilmijiet tal-UE tas-subżoni tal-ICES VI, VII, VIII, IX u X; u

(e)

il-guitarfishes (Rhinobatidae) fl-ilmijiet tal-UE tas-subżoni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X u XII.

2.   L-ispeċijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinħelsu mill-ewwel mingħajr ma ssirilhom ħsara sa fejn ikun prattiku.

TITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 38

Emenda għar-Regolament (KE) Nru 754/2009

Il-punt (h) tal-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 754/2009 huwa mħassar.

Artikolu 39

Id-dħul fis-seħħ u l-applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Ufficjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2011.

Madanakollu, l-Artikolu 38 għandu japplika mill-1 ta' Frar 2011.

Fejn l-opportunitajiet tas-sajd għaż-Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR huma stipulati għal perijodi li jibdew qabel l-1 ta' Jannar 2011, l-Artikoli 20, 21 u 22 u l-Annessi IE u V għandhom japplikaw b'effett mill-bidu tal-perijodi rispettivi ta' applikazzjoni ta' dawk l-opportunitajiet tas-sajd.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta’ Jannar 2011.

Għall-Kunsill

Il-President

MARTONYI J.


(1)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  ĠU L 150, 30.4.2004, p.1.

(3)  ĠU L 345, 28.12.2005, p. 5.

(4)  ĠU L 65, 7.3.2006, p. 1.

(5)  ĠU L 122, 11.5.2007, p. 7.

(6)  ĠU L 157, 19.6.2007, p. 1.

(7)  ĠU L 344, 20.12.2008, p. 6.

(8)  ĠU L 348, 24.12.2008, p. 20.

(9)  ĠU L 96, 15.4.2009, p. 1.

(10)  ĠU L 115, 9.5.1996, p. 3.

(11)  ĠU L 214, 19.8.2009, p.16.

(12)  Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 53/2010, tal- 14 ta' Jannar 2010 li jistabbilixxi għall-2010 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet ta' ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-UE u, għal bastimenti tal-UE f'ilmijiet fejn huma meħtieġa limiti ta' qbid (ĠU L 21, 26.1.2010, p. 1).

(13)  Il-Ftehim dwar is-sajd bejn il-Komunita' Ekonomika Ewropea u r-Renju tan-Norveġja (ĠU L 226, 29.8.1980, p. 48).

(14)  Il-Ftehim dwar is-sajd bejn il-Komunita' Ekonomika Ewropea, minn naħa waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern (Home Government) tal-Gżejjer Faeroe min-naħa l-oħra (ĠU L 226, 29.8.1980, p. 12).

(15)  Il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunita' Ekonomika Ewropea, minn naħa waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Awtonomu tal-Groenlandja min-naħa l-oħra (ĠU L 172, 30.6.2007, p. 4) u l-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja prevista f'dak il-Ftehim (ĠU L 172, 30.6.2007, p. 9).

(16)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(17)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(18)  Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 517/2008 tal-10 ta' Ġunju 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 850/98 fir-rigward tad-determinazzjoni tad-daqs tal-malja u l-assessjar tal-ħxuna tal-ispag tax-xbieki tas-sajd (ĠU L 151, 11.6.2008, p. 5).

(19)  Ir-Regolament (KE) Nru 218/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar il-preżentazzjoni ta' statistiċi ta' qbid nominali mill-Istati Membri li jistadu fil-grigal tal-Atlantiku (Tfassil mill-ġdid)) (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 70).

(20)  Ir-Regolament (KE) Nru 216/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar il-preżentazzjoni ta' statistiċi ta' qbid nominali mill-Istati Membri li jistadu f'ċerti żoni li m'humiex fl-Atlantiku tat-Tramuntana (Tfassil mill-ġdid) (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 1).

(21)  Ir-Regolament (KE) Nru 217/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar il-preżentazzjoni tal-istatistika tal-qabda u tal-attività mill-Istati Membri li jistadu fil-Majjistral tal-Atlantiku (Tfassil mill-ġdid) (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 42).

(22)  Konkluża permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/399/KE (ĠU L 236, 5.10.1995, p. 24).

(23)  L-Unjoni aderiet permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 86/238/KEE (ĠU L 162, 18.6.1986, p. 33).

(24)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 601/2004 tat-22 ta' Marzu 2004 li jistabbilixxi ċerti miżuri ta' kontroll applikabbli għall-attivitajiet tas-sajd fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-konservazzjoni tar-riżorsi marittimi [tal-baħar] ħajjin tal-Antartiku (ĠU L 97, 1.4.2004, p. 16).

(25)  Konkluża permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/539/KE (ĠU L 224, 16.8.2006, p. 22).

(26)  L-Unjoni aderiet permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/399/KE (ĠU L 236, 5.10.1995, p. 24).

(27)  Konkluża permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/780/KE (ĠU L 268, 9.10.2008, p. 27).

(28)  L-Unjoni aderiet permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/75/KE (ĠU L 32, 4.2.2005, p. 1).

(29)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 dwar l-awtorizzazzjonijiet għall-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti tas-sajd tal-Komunità barra mill-ilmijiet tal-Komunità u l-aċċess ta' bastimenti ta' pajjiżi terzi għall-ilmijiet tal-Komunità (ĠU L 286, 29.10.2008, p. 33).

(30)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2347/2002 tas-16 ta' Diċembru 2002 li jistabbilixxi ħtiġijiet speċifiċi ta' aċċess u kondizzjonijiet relattivi għas-sajd ta' ħażniet [stokkijiet] tal-baħar fond (ĠU L 351, 28.12.2002; p. 6).


ANNESS I

TACS APPLIKABBLI GĦAL BASTIMENTI TAL-UE F'ŻONI FEJN JEŻISTU TACS U GĦAL BASTIMENTI TAS-SAJD TA' PAJJIŻI TERZI F'ILMIJIET TAL-UE, SKONT L-ISPEĊI U SKONT IŻ-ŻONA (F'TUNNELLATI TA' PIŻ ĦAJ, ĦLIEF FEJN SPEĊIFIKAT MOD IEĦOR)

It-tabelli li ġejjin jistipulaw it-TACs u l-kwoti (f'tunnellati ta' piż ħaj, ħlief fejn huwa speċifikat mod ieħor) skont l-istokk, u l-kondizzjonijiet marbuta magħhom b'mod funzjonali, fejn hu xieraq.

It-TACs kollha stipulati f'dan l-Anness għandhom jitqiesu bħala kwoti għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, u għandhom għalhekk ikunu soġġetti għar-regoli stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1224/2009, u b'mod partikolari l-Artikoli 33 u 34 tiegħu. Ir-referenzi għaż-żoni tas-sajd huma referenzi għaż-żoni tal-ICES, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor.

F'kull żona, l-istokkijiet tal-ħut huma msemmija fl-ordni alfabetiku li ġej tal-ismijiet tal-ispeċijiet bil-Latin. It-tabella ta' ekwivalenza ta' ismijiet komuni ma' ismijiet bil-Latin tidher hawn taħt għall-finijiet ta' dan ir-Regolament:

Isem xjentifiku

Kodiċi Alpha-3

Isem Komuni

Amblyraja radiata

RJR

Raja tal-kwiekeb

Ammodytes spp.

SAN

Ċiċċirell

Argentina silus

ARU

Arġentina (silus)

Beryx spp.

ALF

Alfonsinos

Brosme brosme

USK

Tusk

Caproidae

BOR

Pixxitrombetta

Centrophorus squamosus

GUQ

Leafscale gulper shark

Centroscymnus coelolepis

CYO

Mazzola Portugiża

Chaceon maritae

CGE

Granċ aħmar tal-fond

Champsocephalus gunnari

ANI

Ħuta tal-silġ tal-Antartiku

Chionoecetes spp.

PCR

Snow crab

Clupea harengus

HER

Aringi

Coryphaenoides rupestris

RNG

Roundnose grenadier

Dalatias licha

SCK

Murruna Sewda

Deania calcea

DCA

Mazzola (munqar l-għasfur)

Dipturus batis

RJB

Rebekkin skur

Dissostichus eleginoides

TOP

Patagonian toothfish

Engraulis encrasicolus

ANE

Inċova

Etmopterus princeps

ETR

Great lanternshark

Etmopterus pusillus

ETP

Smooth lanternshark

Euphausia superba

KRI

Krill

Gadus morhua

COD

Merluzz

Galeorhinus galeus

GAG

Kelb il-baħar

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Witch flounder

Hippoglossoides platessoides

PLA

Barbun tat-tbajja' Amerikan

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Ħalibatt tal-Atlantiku

Hoplostethus atlanticus

ORY

Orange roughy

Illex illecebrosus

SQI

Klamar tal-pinen qosra

Lamna nasus

POR

Pixxiplamtu

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Grey rockcod

Lepidorhombus spp.

LEZ

Megrims

Leucoraja circularis

RJI

Raja ramlija

Leucoraja fullonica

RJF

Raja Petruża

Leucoraja naevus

RJN

Cuckoo ray

Limanda ferruginea

YEL

Barbun denbu isfar

Limanda limanda

DAB

Dab

Lophiidae Żona:

ANF

Petriċi

Macrourus spp.

GRV

Grenadiers

Makaira nigricans

BUM

Marlin blu

Mallotus villosus

CAP

Capelin

Martialia hyadesi

SQS

Klamari

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Haddock

Merlangius merlangus

WHG

Merlangu

Merluccius merluccius

HKE

Marlozz

Micromesistius poutassou

WHB

Stokkafixx

Microstomus kitt

LEM

Lemon sole

Molva dypterygia

BLI

Linarda

Molva molva Żona:

LIN

Lipp

Nephrops norvegicus

NEP

Ksampu

Pandalus borealis

PRA

Gamblu tat-Tramuntana

Paralomis spp.

PAI

Granċi

Penaeus spp.

PEN

Gambli Penaeus

Platichthys flesus

FLE

Barbun

Pleuronectes platessa

PLE

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectiformes

FLX

Ħut ċatt

Pollachius pollachius

POL

Pollakkju

Pollachius virens

POK

Pollakkju (saithe)

Psetta maxima

TUR

Barbun imperjali

Raja brachyura

RJH

Blonde ray

Raja clavata

RJC

Raja tal-fosos

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Norwegian skate

Raja microocellata

RJE

Small-eyed ray

Raja montagui

RJM

Raja mtektka

Raja undulata

RJU

Undulate ray

Rajiformes - Rajidae

SRX

Rebekkini u Raj

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ħalibatt tal-Groenlandja

Rostroraja alba

RJA

Ħamiema

Scomber scombrus

MAC

Kavalli

Scophthalmus rhombus

BLL

Barbun lixx

Sebastes spp.

RED

Redfish

Solea solea

SOL

Lingwata komuni

Solea spp.

SOX

Lingwata

Sprattus sprattus

SPR

Laċċa kaħla

Squalus acanthias

DGS

Mazzola griża

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin abjad

Thunnus maccoyii

SBF

Tonn tan-Nofsinhar

Thunnus obesus

BET

Tonn għajnu kbira

Thunnus thynnus

BFT

Tonn

Trachurus spp.

JAX

Sawrell

Trisopterus esmarkii

NOP

Norway pout

Urophycis tenuis

HKW

Marlozz abjad

Xiphias gladius

SWO

Pixxispad

It-tabella ta' korrispondenza li ġejja ta' ismijiet komuni ma' ismijiet bil-Latin hija mogħtija biss għal raġunijiet ta' spjegazzjoni:

Alfonsinos

ALF

Beryx spp.

Arġentina (silus)

ARU

Argentina silus

Aringi

HER

Clupea harengus

Barbun

FLE

Platichthys flesus

Barbun denbu isfar

YEL

Limanda ferruginea

Barbun imperjali

TUR

Psetta maxima

Barbun lixx

BLL

Scophthalmus rhombus

Barbun tat-tbajja'

PLE

Pleuronectes platessa

Barbun tat-tbajja' Amerikan

PLA

Hippoglossoides platessoides

Blonde ray

RJH

Raja brachyura

Capelin

CAP

Mallotus villosus

Ċiċċirell

SAN

Ammodytes spp.

Cuckoo ray

RJN

Leucoraja naevus

Dab

DAB

Limanda limanda

Gambli Penaeus

PEN

Penaeus spp.

Gamblu tat-Tramuntana

PRA

Pandalus borealis

Granċ aħmar tal-fond

CGE

Chaceon maritae

Granċi

PAI

Paralomis spp.

Great lanternshark

ETR

Etmopterus princeps

Grenadiers

GRV

Macrourus spp.

Grey rockcod

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Haddock

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Ħalibatt tal-Atlantiku

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Ħalibatt tal-Groenlandja

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Ħamiema

RJA

Rostroraja alba

Ħut ċatt

FLX

Pleuronectiformes

Ħuta tal-silġ tal-Antartiku

ANI

Champsocephalus gunnari

Inċova

ANE

Engraulis encrasicolus

Kavalli

MAC

Scomber scombrus

Kelb il-baħar

GAG

Galeorhinus galeus

Klamar tal-pinen qosra

SQI

Illex illecebrosus

Klamari

SQS

Martialia hyadesi

Krill

KRI

Euphausia superba

Ksampu

NEP

Nephrops norvegicus

Laċċa kaħla

SPR

Sprattus sprattus

Leafscale gulper shark

GUQ

Centrophorus squamosus

Lemon sole

LEM

Microstomus kitt

Linarda

BLI

Molva dypterygia

Lingwata

SOX

Solea spp.

Lingwata komuni

SOL

Solea solea

Lipp

LIN

Molva molva Żona:

Marlin abjad

WHM

Tetrapturus albidus

Marlin blu

BUM

Makaira nigricans

Marlozz

HKE

Merluccius merluccius

Marlozz abjad

HKW

Urophycis tenuis

Mazzola (munqar l-għasfur)

DCA

Deania calcea

Mazzola griża

DGS

Squalus acanthias

Mazzola Portugiża

CYO

Centroscymnus coelolepis

Megrims

LEZ

Lepidorhombus spp.

Merlangu

WHG

Merlangius merlangus

Merluzz

COD

Gadus morhua

Murruna Sewda

SCK

Dalatias licha

Norway pout

NOP

Trisopterus esmarkii

Norwegian skate

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Orange roughy

ORY

Hoplostethus atlanticus

Patagonian toothfish

TOP

Dissostichus eleginoides

Petriċi

ANF

Lophiidae Żona:

Pixxiplamtu

POR

Lamna nasus

Pixxispad

SWO

Xiphias gladius

Pixxitrombetta

BOR

Caproidae

Pollakkju

POL

Pollachius pollachius

Pollakkju (saithe)

POK

Pollachius virens

Raja mtektka

RJM

Raja montagui

Raja Petruża

RJF

Leucoraja fullonica

Raja ramlija

RJI

Leucoraja circularis

Raja tal-fosos

RJC

Raja clavata

Raja tal-kwiekeb

RJR

Amblyraja radiata

Rebekkin skur

RJB

Dipturus batis

Rebekkini u Raj

SRX

Rajiformes - Rajidae

Redfish

RED

Sebastes spp.

Roundnose grenadier

RNG

Coryphaenoides rupestris

Sawrell

JAX

Trachurus spp.

Small-eyed ray

RJE

Raja microocellata

Smooth lanternshark

ETP

Etmopterus pusillus

Snow crab

PCR

Chionoecetes spp.

Stokkafixx

WHB

Micromesistius poutassou

Tonn

BFT

Thunnus thynnus

Tonn għajnu kbira

BET

Thunnus obesus

Tonn tan-Nofsinhar

SBF

Thunnus maccoyii

Tusk

USK

Brosme brosme Żona:

Undulate ray

RJU

Raja undulata

Witch flounder

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

ANNESS IA

Skagerrak, Kattegat, is-Subżoni tal-Ices I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII U XIV, l-ilmijiet tal-UE tas-CECAF, l-ilmijiet tal-Gujana Franċiża

Speċi

:

Ċiċċirell

Ammodytes spp.

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IV

(SAN/04-N.)

Danimarka

0

TAC Analitiku.

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Renju Unit

0

EU

0

TAC

Mhux rilevanti


Speċi

:

Ċiċċirell u qabdiet inċidentali assoċjati

Ammodytes spp.

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa, IIIa u IV (1)

(SAN/2A3A4.)

Danimarka

228 514  (2)

TAC Analitiku

Renju Unit

4 995  (2)

Ġermanja

350  (2)

Svezja

8 391  (2)

Mhux allokata

2 750  (3)

UE

242 250  (2)  (4)

Norveġja

20 000

TAC

265 000


Speċi

:

Arġentina (silus)

Argentina silus

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I u II

(ARU/1/2.)

Ġermanja

28

TAC Analitiku

Franza

9

Pajjiżi l-Baxxi

22

Renju Unit

44

UE

103

TAC

103


Speċi

:

Arġentina (silus)

Argentina silus

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żoni III u IV

(ARU/3/4.)

Danimarka

1 040

TAC Analitiku

Ġermanja

11

Franza

8

Irlanda

8

Pajjiżi l-Baxxi

49

Svezja

41

Renju Unit

19

UE

1 176

TAC

1 176


Speċi

:

Arġentina (silus)

Argentina silus

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI u VII

(ARU/567.)

Ġermanja

357

TAC Analitiku

Franza

8

Irlanda

331

Pajjiżi l-Baxxi

3 733

Renju Unit

262

UE

4 691

TAC

4 691


Speċi

:

Tusk

Brosme brosme

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I, II u XIV

(USK/1214EI)

Ġermanja

6  (6)

TAC Analitiku

Franza

6  (6)

Renju Unit

6  (6)

Oħrajn

3  (6)

UE

21  (6)

TAC

21


Speċi

:

Tusk

Brosme brosme

Żona

:

Iż-żona IIIa; l-ilmijiet tal-UE tas-Subdiviżjonijiet 22-32

(USK/3A/BCD)

Danimarka

12

TAC Analitiku

Svezja

6

Ġermanja

6

UE

24

TAC

24


Speċi

:

Tusk

Brosme brosme

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żona IV

(USK/04-C.)

Danimarka

53

TAC Analitiku

Ġermanja

16

Franza

37

Svezja

5

Renju Unit

80

Oħrajn

5  (7)

UE

196

TAC

196


Speċi

:

Tusk

Brosme brosme

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI u VII

(USK/567EI.)

Ġermanja

4

TAC Analitiku

Japplika l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament.

Spanja

14

Franza

172

Irlanda

17

Renju Unit

83

Oħrajn

4  (8)

UE

294

Norveġja

2 923  (9)  (10)  (11)

TAC

3 217


Speċi

:

Tusk

Brosme brosme

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IV

(USK/04-N.)

Belġju

0

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Danimarka

165

Ġermanja

1

Franza

0

Pajjiżi l-Baxxi

0

Renju Unit

4

UE

170

TAC

Mhux rilevanti


Speċi

:

Pixxitrombetta

Caproidae

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet Internazzjonali taż-żoni VI, VII u VIII

(BOR/678-.)

Danimarka

7 900

TAC ta' prekawzjoni

Irlanda

22 227

Renju Unit

1 223

L-Istati Membri kollha

1 650

UE

33 000

TAC

33 000


Speċi

:

Aringi (12)

Clupea harengus

Żona

:

IIIa

(HER/03A.)

Danimarka

12 368  (13)  (14)

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Ġermanja

198  (13)  (14)

Svezja

12 938  (13)  (14)

Mhux allokata

495  (13)  (15)

UE

25 504  (13)  (14)

TAC

30 000


Speċi

:

Aringi (16)

Clupea harengus

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62 °N

(HER/4AB.)

Danimarka

27 707

TAC Analitiku.

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Ġermanja

17 423

Franza

11 888

Pajjiżi l-Baxxi

26 579

Svezja

2 035

Renju Unit

29 832

UE

115 464

Norveġja

58 000  (17)

TAC

200 000


Speċi

:

Aringi (18)

Clupea harengus

Żona

:

L-ilmijiet tan-Norveġja fin-Nofsinhar ta' 62 °N

(HER/04-N.)

Svezja

846  (18)

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

UE

846

TAC

200 000


Speċi

:

Aringi (19)

Clupea harengus

Żona

:

Il-qabdiet inċidentali fiż-żona IIIa

(HER/03A-BC)

Danimarka

5 692

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Ġermanja

51

Svezja

916

UE

6 659

TAC

6 659


Speċi

:

Aringi (20)

Clupea harengus

Żona

:

Il-qabdiet inċidentali fiż-żoni IV, VIId u l-ilmijiet tal-UE taż-żona IIa

(HER/2A47DX)

Belġju

82

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Danimarka

15 833

Ġermanja

82

Franza

82

Pajjiżi l-Baxxi

82

Svezja

77

Renju Unit

301

UE

16 539

TAC

16 539


Speċi

:

Aringi (21)

Clupea harengus

Żona

:

Iż-żoni IVc, VIId (22)

(HER/4CXB7D)

Belġju

7 100  (23)

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Danimarka

395  (23)

Ġermanja

248  (23)

Franza

6 447  (23)

Pajjiżi l-Baxxi

10 092  (23)

Renju Unit

2 254  (23)

UE

26 536

TAC

26 536


Speċi

:

Aringi

Clupea harengus

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, VIb u VIaN (24)

(HER/5B6ANB)

Ġermanja

2 432  (25)

TAC Analitiku

Franza

460  (25)

Irlanda

3 286  (25)

Pajjiżi l-Baxxi

2 432  (25)

Renju Unit

13 145  (25)

Mhux allokata

726  (26)

UE

21 755  (25)

TAC

22 481


Speċi

:

Aringi

Clupea harengus

Żona

:

VIIb, VIIc; VIaS (27)

(HER/6AS7BC)

Irlanda

4 065

TAC Analitiku

Pajjiżi l-Baxxi

406

UE

4 471

TAC

4 471


Speċi

:

Aringi

Clupea harengus

Żona

:

Iż-żona VI Clyde (28)

(HER/06ACL.)

Renju Unit

Għandha tiġi stabbilita (29)

TAC ta' prekawzjoni

UE

Għandha tiġi stabbilita (30)

TAC

Għandha tiġi stabbilita (30)


Speċi

:

Aringi

Clupea harengus

Żona

:

Iż-żona VIIa (31)

(HER/07A/MM)

Irlanda

1 374

TAC Analitiku

Renju Unit

3 906

UE

5 280

TAC

5 280


Speċi

:

Aringi

Clupea harengus

Żona

:

Iż-żoni VIIe u VIIf

(HER/7EF.)

Franza

490

TAC ta' prekawzjoni

Renju Unit

490

UE

980

TAC

980


Speċi

:

Aringi

Clupea harengus

Żona

:

VIIg (32), VIIh (32), VIIj (32) u VIIk (32)

(HER/7G-K.)

Ġermanja

147

TAC Analitiku

Franza

815

Irlanda

11 407

Pajjiżi l-Baxxi

815

Renju Unit

16

UE

13 200

TAC

13 200


Speċi

:

Inċova

Engraulis encrasicolus

Żona

:

Iż-żoni IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta' CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spanja

3 635

TAC Analitiku

Il-Portugall

3 965

L-UE

7 600

TAC

7 600


Speċi

:

Merluzz

Gadus morhua

Żona

:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belġju

10  (33)

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Danimarka

3 068  (33)

Ġermanja

77  (33)

Pajjiżi l-Baxxi

19  (33)

Svezja

537  (33)

UE

3 711

TAC

3 835


Speċi

:

Merluzz

Gadus morhua

Żona

:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danimarka

118

TAC Analitiku

Ġermanja

2

Svezja

70

UE

190

TAC

190


Speċi

:

Merluzz

Gadus morhua

Żona

:

Iż-żona IV; l-ilmijiet tal-UE taż-żona IIa; dik il-parti taż-żona IIIa li mhijiex koperta minn Skagerrak u Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belġju

793  (34)

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Danimarka

4 557  (34)

Ġermanja

2 889  (34)

Franza

980  (34)

Pajjiżi l-Baxxi

2 575  (34)

Svezja

30  (34)

Renju Unit

10 455  (34)

UE

22 279

Norveġja

4 563  (35)

TAC

26 842


Speċi

:

Merluzz

Gadus morhua

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62° N

(COD/04-N.)

Svezja

382  (36)

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

UE

382

TAC

Mhux rilevanti


Speċi

:

Merluzz

Gadus morhua

Żona

:

Iż-żona VIb; L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb fil-Punent ta' 12° 00' W u taż-żoni XII u XIV

(COD/5W6-14)

Belġju

0

TAC ta' prekawzjoni

Ġermanja

1

Franza

12

Irlanda

17

Renju Unit

48

UE

78

TAC

78


Speċi

:

Merluzz

Gadus morhua

Żona

:

Iż-żona VIa; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb fil-Lvant ta' 12° 00' W

(COD/5BE6A)

Belġju

0

TAC Analitiku

Ġermanja

3

Franza

29

Irlanda

40

Renju Unit

110

UE

182

TAC

182


Speċi

:

Merluzz

Gadus morhua

Żona

:

Iż-żona VIIa

(COD/07A.)

Belġju

7

TAC Analitiku

Franza

19

Irlanda

332

Pajjiżi l-Baxxi

2

Renju Unit

146

UE

506

TAC

506


Speċi

:

Merluzz

Gadus morhua

Żona

:

Iż-żoni VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta' CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belġju

167

TAC Analitiku

Japplika l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament.

Franza

2 735

Irlanda

825

Pajjiżi l-Baxxi

1

Renju Unit

295

UE

4 023

TAC

4 023


Speċi

:

Merluzz

Gadus morhua

Żona

:

Iż-żona VIId

(COD/07D.)

Belġju

67  (37)

TAC Analitiku

Franza

1 313  (37)

Pajjiżi l-Baxxi

39  (37)

Renju Unit

145  (37)

UE

1 564

TAC

1 564


Speċi

:

Pixxiplamtu

Lamna nasus

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X u XII

(POR/3-12)

Danimarka

0

TAC Analitiku

Franza

0

Ġermanja

0

Irlanda

0

Spanja

0

Renju Unit

0

UE

0

 

0

TAC

0


Speċi

:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa u IV

(LEZ/2AC4-C)

Belġju

6

TAC Analitiku

Danimarka

5

Ġermanja

5

Franza

30

Pajjiżi l-Baxxi

24

Renju Unit

1 775

UE

1 845

TAC

1 845


Speċi

:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona

:

Iż-żona VI; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

(LEZ/561214)

Spanja

385

TAC Analitiku

Franza

1 501

Irlanda

439

Renju Unit

1 062

UE

3 387

TAC

3 387


Speċi

:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona

:

Iż-żona VII

(LEZ/07.)

Belġju

494

TAC Analitiku

Japplika l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament.

Spanja

5 490

Franza

6 663

Irlanda

3 029

Renju Unit

2 624

UE

18 300

TAC

18 300


Speċi

:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona

:

Iż-żoni VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

(LEZ/8ABDE.)

Spanja

999

TAC Analitiku

Franza

807

UE

1 806

TAC

1 806


Speċi

:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona

:

Iż-żoni VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta' CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Spanja

1 010

TAC Analitiku

Franza

50

Portugall

34

UE

1 094

TAC

1 094


Speċi

:

Dab u barbun

Limanda limanda u Platichthys flesus

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa u IV

(D/F/2AC4-C)

Belġju

503

TAC ta' prekawzjoni

Danimarka

1 888

Ġermanja

2 832

Franza

196

Pajjiżi l-Baxxi

11 421

Svezja

6

Renju Unit

1 588

UE

18 434

TAC

18 434


Speċi

:

Petriċi

Lophiidae

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa u IV

(ANF/2AC4-C)

Belġju

341  (38)

TAC Analitiku

Danimarka

752  (38)

Ġermanja

367  (38)

Franza

70  (38)

Pajjiżi l-Baxxi

258  (38)

Svezja

9  (38)

Renju Unit

7 846  (38)

UE

9 643  (38)

TAC

9 643


Speċi

:

Petriċi

Lophiidae

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IV

(ANF/04-N).

Belġju

45

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Danimarka

1 152

Ġermanja

18

Pajjiżi l-Baxxi

16

Renju Unit

269

UE

1 500

TAC

Mhux rilevanti


Speċi

:

Petriċi

Lophiidae

Żona

:

Iż-żona VI; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet Internazzjonali taż-żoni XII u XIV

(ANF/561214)

Belġju

196

TAC Analitiku

Ġermanja

224

Spanja

210

Franza

2 412

Irlanda

546

Pajjiżi l-Baxxi

189

Renju Unit

1 679

UE

5 456

TAC

5 456


Speċi

:

Petriċi

Lophiidae

Żona

:

Iż-żona VII

(ANF/07.)

Belġju

2 984  (39)

TAC Analitiku

Japplika l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament.

Ġermanja

333  (39)

Spanja

1 186  (39)

Franza

19 149  (39)

Irlanda

2 447  (39)

Pajjiżi l-Baxxi

386  (39)

Renju Unit

5 807  (39)

UE

32 292  (39)

TAC

32 292  (39)


Speċi

:

Petriċi

Lophiidae

Żona

:

Iż-żoni VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

(ANF/8ABDE.)

Spanja

1 318

TAC Analitiku

Franza

7 335

UE

8 653

TAC

8 653


Speċi

:

Petriċi

Lophiidae

Żona

:

Iż-żoni VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta' CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Spanja

1 310

TAC Analitiku

Franza

1

Portugall

260

UE

1 571

TAC

1 571


Speċi

:

Haddock

Melanogrammus aeglefinus

Żona

:

Iż-żona: IIIa; l-ilmijiet tas-Subdiviżjonijiet 22-32

(HAD/3A/BCD)

Belġju

10

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Danimarka

1 688

Ġermanja

107

Pajjiżi l-Baxxi

2

Svezja

200

UE

2 007

TAC

2 095


Speċi

:

Haddock

Melanogrammus aeglefinus

Żona

:

Iż-żona IV; l-ilmijiet tal-UE taż-żona IIa

(HAD/2AC4.)

Belġju

196

TAC Analitiku

Danimarka

1 349

Ġermanja

858

Franza

1 496

Pajjiżi l-Baxxi

147

Svezja

136

Renju Unit

22 250

UE

26 432

Norveġja

7 625

TAC

34 057

Kundizzjoni speċjali:

Fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet imniżżla hawn taħt miż-żoni li ġejjin:

 

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IV

(HAD/*04N-)

UE

19 662


Speċi

:

Haddock

Melanogrammus aeglefinus

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62° N

(HAD/04-N.)

Svezja

707  (40)

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

UE

707

TAC

Mhux rilevanti


Speċi

:

Haddock

Melanogrammus aeglefinus

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VIb, XII u XIV

(HAD/6B1214)

Belġju

8

TAC Analitiku

Ġermanja

10

Franza

413

Irlanda

295

Renju Unit

3 022

UE

3 748

TAC

3 748


Speċi

:

Haddock

Melanogrammus aeglefinus

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb u VIa

(HAD/5BC6A.)

Belġju

2

TAC Analitiku

Ġermanja

3

Franza

111

Irlanda

328

Renju Unit

1 561

UE

2 005

TAC

2 005


Speċi

:

Haddock

Melanogrammus aeglefinus

Żona

:

Iż-żoni VIIb-k, VIII, IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta' CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belġju

148

TAC Analitiku

Japplika l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament.

Franza

8 877

Irlanda

2 959

Renju Unit

1 332

UE

13 316

TAC

13 316


Speċi

:

Haddock

Melanogrammus aeglefinus

Żona

:

Iż-żona VIIa

(HAD/07A.)

Belġju

21

TAC Analitiku

Franza

95

Irlanda

570

Renju Unit

631

UE

1 317

TAC

1 317


Speċi

:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona

:

Iż-żona IIIa

(WHG/03A.)

Danimarka

929

TAC ta' prekawzjoni

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Pajjiżi l-Baxxi

3

Svezja

99

UE

1 031

TAC

1 050


Speċi

:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona

:

Iż-żona IV; l-ilmijiet tal-UE taż-żona IIa

(WHG/2AC4.)

Belġju

286

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Danimarka

1 236

Ġermanja

321

Franza

1 857

Pajjiżi l-Baxxi

714

Svezja

2

Renju Unit

8 933

UE

13 349

Norveġja

1 483  (41)

TAC

14 832


Speċi

:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona

:

Iż-żona VI; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

(WHG/561214)

Ġermanja

2

TAC Analitiku

Franza

39

Irlanda

97

Renju Unit

185

UE

323

TAC

323


Speċi

:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona

:

Iż-żona VIIa

(WHG/07A.)

Belġju

0

TAC Analitiku

Franza

4

Irlanda

68

Pajjiżi l-Baxxi

0

Renju Unit

46

UE

118

TAC

118


Speċi

:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona

:

Iż-żoni VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh u VIIk

(WHG/7X7A-C)

Belġju

158

TAC Analitiku

Japplika l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament.

Franza

9 726

Irlanda

4 865

Pajjiżi l-Baxxi

79

Renju Unit

1 740

UE

16 568

TAC

16 568


Speċi

:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona

:

Iż-żona VIII

(WHG/08.)

Spanja

1 270

TAC ta' prekawzjoni

Franza

1 905

UE

3 175

TAC

3 175


Speċi

:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona

:

Iż-żoni IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta' CECAF 34.1.1

(WHG/9/3411)

Portugall

Mhux stabbilita (42)

TAC ta' prekawzjoni

UE

Mhux stabbilita (43)

TAC

Mhux stabbilita (43)


Speċi

:

Merlangu u Pollakkju

Merlangius merlangus u Pollachius pollachius

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62° N

(W/P/04-N.)

Svezja

190  (44)

TAC ta' prekawzjoni.

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

UE

190

TAC

Mhux rilevanti


Speċi

:

Marlozz

Merluccius merluccius

Żona

:

Iż-żona IIIa; l-ilmijiet tal-UE tas-Subdiviżjonijiet 22-32

(HKE/3A/BCD)

Danimarka

1 531

TAC Analitiku

Svezja

130

UE

1 661

TAC

1 661  (45)


Speċi

:

Marlozz

Merluccius merluccius

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa u IV

(HKE/2AC4-C)

Belġju

28

TAC Analitiku

Danimarka

1 119

Ġermanja

128

Franza

248

Pajjiżi l-Baxxi

64

Renju Unit

348

UE

1 935

TAC

1 935  (46)


Speċi

:

Marlozz

Merluccius merluccius

Żona

:

Iż-żoni VI u VII; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

(HKE/571214)

Belġju

284  (47)

TAC Analitiku

Japplika l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament.

Spanja

9 109

Franza

14 067  (47)

Irlanda

1 704

Pajjiżi l-Baxxi

183  (47)

Renju Unit

5 553  (47)

UE

30 900

TAC

30 900  (48)


Speċi

:

Marlozz

Merluccius merluccius

Żona

:

Iż-żoni VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Belġju

9  (49)

TAC Analitiku

Spanja

6 341

Franza

14 241

Pajjiżi l-Baxxi

18  (49)

UE

20 609

TAC

20 609  (50)


Speċi

:

Marlozz

Merluccius merluccius

Żona

:

Iż-żoni VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta' CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Spanja

6 844

TAC Analitiku

Franza

657

Portugall

3 194

UE

10 695

TAC

10 695


Speċi

:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni II u IV

(WHB/4AB-N.)

Danimarka

0

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Renju Unit

0

UE

0

TAC

0


Speċi

:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE u ilmijiet internazzjonali taż-żoni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV

(WHB/1X14)

Danimarka

1 533  (51)

TAC Analitiku

Ġermanja

596  (51)

Spanja

1 300  (51)

Franza

1 067  (51)

Irlanda

1 187  (51)

Pajjiżi l-Baxxi

1 869  (51)

Portugall

121  (51)

Svezja

379  (51)

Renju Unit

1 990  (51)

UE

10 042  (51)

TAC

40 100


Speċi

:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona

:

Iż-żoni VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta' CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spanja

824

TAC Analitiku

Portugall

206

UE

1 030  (52)

TAC

40 100


Speċi

:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żoni II, IVa, V, VI fit-Tramuntana ta' 56°30'N, u ż-żona VII fil-Punent ta' 12°W

(WHB/24A567)

Norveġja

6 461  (53)  (54)

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

TAC

40 100


Speċi

:

Lemon sole u witch

Microstomus kitt u Glyptocephalus cynoglossus

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa u IV

(L/W/2AC4-C)

Belġju

346

TAC ta' prekawzjoni

Danimarka

953

Ġermanja

122

Franza

261

Pajjiżi l-Baxxi

793

Svezja

11

Renju Unit

3 905

UE

6 391

TAC

6 391


Speċi

:

Linarda

Molva dypterygia

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE u ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, VI,VII

(BLI/5B67-) (57)

Ġermanja

18  (60)

TAC Analitiku

Japplika l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament.

Estonja

3  (60)

Spanja

57  (60)

Franza

1 297  (60)

Irlanda

5  (60)

Litwanja

1  (60)

Polonja

1  (60)

Renju Unit

330  (60)

Oħrajn

5  (55)  (60)

Mhux allokata

165  (61)

UE

1 717  (60)

Norveġja

150  (56)

TAC

2 032


Speċi

:

Linarda

Molva dypterygia

Żona

:

L-ilmijiet internazzjonali taż-żona XII

(BLI/12INT-) (62)

Estonia

2

TAC Analitiku

Spanja

778

Franza

19

Litwanja

7

Renju Unit

7

Oħrajn

2  (62)

UE

815

TAC

815


Speċi

:

Lipp

Molva molva

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I u II

(LIN/1/2.)

Danimarka

8

TAC Analitiku

Ġermanja

8

Franza

8

Renju Unit

8

Oħrajn

4  (63)

UE

36

TAC

36


Speċi

:

Lipp

Molva molva

Żona

:

Iż-żona IIIa; l-ilmijiet tal-UE tas-Subdiviżjonijiet 22-32

(LIN/3A/BCD)

Belġju

7  (64)

TAC Analitiku

Danimarka

51

Ġermanja

7  (64)

Svezja

20

Renju Unit

7  (64)

UE

92

TAC

92


Speċi

:

Lipp

Molva molva

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żona IV

(LIN/04.)

Belġju

16

TAC Analitiku

Danimarka

243

Ġermanja

150

Franza

135

Pajjiżi l-Baxxi

5

Svezja

10

Renju Unit

1 869

UE

2 428

TAC

2 428


Speċi

:

Lipp

Molva molva

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona V

(LIN/05.)

Belġju

9

TAC ta' prekawzjoni

Danimarka

6

Ġermanja

6

Franza

6

Renju Unit

6

UE

33

TAC

33


Speċi

:

Lipp

Molva molva

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV

(LIN/6X14.)

Belġju

29  (67)

TAC Analitiku

Japplika l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament.

Danimarka

5  (67)

Ġermanja

106  (67)

Spanja

2 150  (67)

Franza

2 293  (67)

Irlanda

575  (67)

Portugall

5  (67)

Renju Unit

2 641  (67)

Mhux allokata

220  (68)

UE

7 804  (67)

Norveġja

6 140  (65)  (66)

TAC

14 164


Speċi

:

Lipp

Molva molva

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IV

(LIN/04-N.)

Belġju

6

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Danimarka

747

Ġermanja

21

Franza

8

Pajjiżi l-Baxxi

1

Renju Unit

67

UE

850

TAC

Mhux rilevanti


Speċi

:

Ksampu

Nephrops norvegicus

Żona

:

Iż-żona IIIa; l-ilmijiet tas-Subdiviżjonijiet 22-32

(NEP/3A/BCD)

Danimarka

3 800

TAC Analitiku

Ġermanja

11

Svezja

1 359

UE

5 170

TAC

5 170


Speċi

:

Ksampu

Nephrops norvegicus

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa u IV

(NEP/2AC4-C)

Belġju

1 227

TAC Analitiku

Danimarka

1 227

Ġermanja

18

Franza

36

Pajjiżi l-Baxxi

631

Renju Unit

20 315

UE

23 454

TAC

23 454


Speċi

:

Ksampu

Nephrops norvegicus

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IV

(NEP/04-N.)

Danimarka

1 135

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Ġermanja

1

Renju Unit

64

UE

1 200

TAC

Mhux rilevanti


Speċi

:

Ksampu

Nephrops norvegicus

Żona

:

Iż-żona VI; l-ilmijiet tal-UE u internazzjonali taż-żona Vb

(NEP/5BC6.)

Spanja

28

TAC Analitiku

Franza

111

Irlanda

185

Renju Unit

13 357

UE

13 681

TAC

13 681


Speċi

:

Ksampu

Nephrops norvegicus

Żona

:

Iż-żona VII

(NEP/07.)

Spanja

1 306  (69)

TAC Analitiku

Franza

5 291  (69)

Irlanda

8 025  (69)

Renju Unit

7 137  (69)

UE

21 759  (69)

TAC

21 759  (69)


Speċi

:

Ksampu

Nephrops norvegicus

Żona

:

Iż-żoni VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

(NEP/8ABDE.)

Spanja

234

TAC Analitiku

Franza

3 665

UE

3 899

TAC

3 899


Speċi

:

Ksampu

Nephrops norvegicus

Żona

:

Iż-żona VIIIc

(NEP/08C.)

Spanja

87

TAC Analitiku

Franza

4

UE

91

TAC

91


Speċi

:

Ksampu

Nephrops norvegicus

Żona

:

Iż-żoni IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta' CECAF 34.1.1

(NEP/9/3411)

Spanja

76

TAC Analitiku

Portugall

227

UE

303

TAC

303


Speċi

:

Gamblu tat-Tramuntana

Pandalus borealis

Żona

:

Iż-żona IIIa

(PRA/03A.)

Danimarka

2 891

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Svezja

1 557

UE

4 448

TAC

8 330


Speċi

:

Gamblu tat-Tramuntana

Pandalus borealis

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa u IV

(PRA/2AC4-C)

Danimarka

2 673

TAC Analitiku

Pajjiżi l-Baxxi

25

Svezja

108

Renju Unit

792

UE

3 598

TAC

3 598


Speċi

:

Gamblu tat-Tramuntana

Pandalus borealis

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62° N

(PRA/04-N.)

Danimarka

357

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Svezja

123  (70)

UE

480

TAC

Mhux rilevanti


Speċi

:

Gambli Penaeus

Penaeus spp.

Żona

:

L-ilmijiet tal-Gujana Franċiża

(PEN/FGU.)

Franza

Għandha tiġi stabbilita (71)  (72)

TAC ta' prekawzjoni

EU

Għandha tiġi stabbilita (72)  (73)

TAC

Għandha tiġi stabbilita (72)  (73)


Speċi

:

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

Żona

:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belġju

48

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Danimarka

6 189

Ġermanja

32

Pajjiżi l-Baxxi

1 190

Svezja

332

UE

7 791

TAC

7 950


Speċi

:

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

Żona

:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danimarka

1 769

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Ġermanja

20

Svezja

199

UE

1 988

TAC

1 988


Speċi

:

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

Żona

:

Iż-żona IV; l-ilmijiet tal-UE taż-żona IIa; dik il-parti taż-żona IIIa li mhix koperta minn Skagerrak u Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belġju

4 238

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Danimarka

13 772

Ġermanja

3 973

Franza

795

Pajjiżi l-Baxxi

26 485

Renju Unit

19 599

UE

68 862

Norveġja

4 538

TAC

73 400

Kundizzjoni speċjali:

Fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet imniżżla hawn taħt miż-żoni li ġejjin:

 

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IV

(PLE/*04N-)

UE

28 527


Speċi

:

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

Żona

:

Iż-żona VI; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

(PLE/561214)

Franza

10

TAC ta' prekawzjoni

Irlanda

275

Renju Unit

408

UE

693

TAC

693


Speċi

:

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

Żona

:

Iż-żona VIIa

(PLE/07A.)

Belġju

42

TAC Analitiku

Franza

18

Irlanda

1 063

Pajjiżi l-Baxxi

13

Renju Unit

491

UE

1 627

TAC

1 627


Speċi

:

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

Żona

:

Iż-żoni VIIb u VIIc

(PLE/7BC.)

Franza

16

TAC ta' prekawzjoni

Japplika l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament.

Irlanda

62

UE

78

TAC

78


Speċi

:

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

Żona

:

Iż-żoni VIId u VIIe

(PLE/7DE.)

Belġju

763

TAC Analitiku

Franza

2 545

Renju Unit

1 357

UE

4 665

TAC

4 665


Speċi

:

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

Żona

:

Iż-żoni VIIf u VIIg

(PLE/7FG.)

Belġju

56

TAC Analitiku

Franza

101

Irlanda

200

Renju Unit

53

UE

410

TAC

410


Speċi

:

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

Żona

:

Iż-żoni VIIh, VIIj u VIIk

(PLE/7HJK.)

Belġju

12

TAC Analitiku

Japplika l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament.

Franza

23

Irlanda

81

Pajjiżi l-Baxxi

46

Renju Unit

23

UE

185

TAC

185


Speċi

:

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

Żona

:

Iż-żoni VIII, IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta' CECAF 34.1.1

(PLE/8/3411)

Spanja

66

TAC ta' prekawzjoni

Franza

263

Portugall

66

UE

395

TAC

395


Speċi

:

Pollakkju

Pollachius pollachius

Żona

:

Iż-żona VI; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

(POL/561214)

Spanja

6

TAC ta' prekawzjoni

Franza

190

Irlanda

56

Renju Unit

145

UE

397

TAC

397


Speċi

:

Pollakkju

Pollachius pollachius

Żona

:

Iż-żona VII

(POL/07.)

Belġju

420

TAC ta' prekawzjoni

Japplika l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament.

Spanja

25

Franza

9 667

Irlanda

1 030

Renju Unit

2 353

UE

13 495

TAC

13 495


Speċi

:

Pollakkju

Pollachius pollachius

Żona

:

Iż-żoni VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

(POL/8ABDE.)

Spanja

252

TAC ta' prekawzjoni

Franza

1 230

UE

1 482

TAC

1 482


Speċi

:

Pollakkju

Pollachius pollachius

Żona

:

Iż-żona VIIIc

(POL/08C.)

Spanja

208

TAC ta' prekawzjoni

Franza

23

UE

231

TAC

231


Speċi

:

Pollakkju

Pollachius pollachius

Żona

:

Iż-żoni IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta' CECAF 34.1.1

(POL/9/3411)

Spanja

273

TAC ta' prekawzjoni

Portugall

9

UE

282

TAC

282


Speċi

:

Pollakkju (saithe)

Pollachius virens

Żona

:

Iż-żoni IIIa u IV; l-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa, IIIb, IIIc u s-Subdiviżjonijiet 22-32

(POK/2A34.)

Belġju

32

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Danimarka

3 788

Ġermanja

9 565

Franza

22 508

Pajjiżi l-Baxxi

96

Svezja

520

Renju Unit

7 333

UE

43 842

Norveġja

49 476  (74)

TAC

93 318


Speċi

:

Pollakkju (saithe)

Pollachius virens

Żona

:

Iż-żona VI; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, XII u XIV

(POK/561214)

Ġermanja

543

TAC Analitiku

Franza

5 393

Irlanda

429

Renju Unit

3 317

UE

9 682

TAC

9 682


Speċi

:

Pollakkju (saithe)

Pollachius virens

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62°N

(POK/04-N.)

Svezja

880  (75)

TAC Analitiku

UE

880

TAC

Mhux rilevanti


Speċi

:

Pollakkju (saithe)

Pollachius virens

Żona

:

Iż-żoni VII, VIII, IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta' CECAF 34.1.1

(POK/7/3411)

Belġju

6

TAC ta' prekawzjoni

Japplika l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament.

Franza

1 375

Irlanda

1 516

Renju Unit

446

UE

3 343

TAC

3 343


Speċi

:

Barbun imperjali u barbun lixx

Psetta maxima u Scopthalmus rhombus

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa u IV

(T/B/2AC4-C)

Belġju

340

TAC ta' prekawzjoni

Danimarka

727

Ġermanja

186

Franza

88

Pajjiżi l-Baxxi

2 579

Svezja

5

Renju Unit

717

UE

4 642

TAC

4 642


Speċi

:

Rebekkini u Raj

Rajidae

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa u IV

(SRX/2AC4-C)

Belġju

235  (76)  (77)  (78)

TAC Analitiku

Danimarka

9  (76)  (77)  (78)

Ġermanja

12  (76)  (77)  (78)

Franza

37  (76)  (77)  (78)

Pajjiżi l-Baxxi

201  (76)  (77)  (78)

Renju Unit

903  (76)  (77)  (78)

UE

1 397  (76)  (78)

TAC

1 397  (78)


Speċi

:

Rebekkini u Raj

Rajidae

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żona IIIa

(SRX/03-C.)

Danimarka

45  (79)  (80)

TAC Analitiku

Svezja

13  (79)  (80)

UE

58  (79)  (80)

TAC

58  (80)


Speċi

:

Rebekkini u Raj

Rajidae

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żoni VIa, VIb, VIIa-c u VIIe-k

(SRX/67AKXD)

Belġju

1 027  (81)  (82)  (83)

TAC Analitiku

Japplika l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament.

Estonja

6  (81)  (82)  (83)

Franza

4 612  (81)  (82)  (83)

Ġermanja

14  (81)  (82)  (83)

Irlanda

1 485  (81)  (82)  (83)

Litwanja

24  (81)  (82)  (83)

Olanda

4  (81)  (82)  (83)

Portugall

25  (81)  (82)  (83)

Spanja

1 241  (81)  (82)  (83)

Renju Unit

2 941  (81)  (82)  (83)

UE

11 379  (81)  (82)  (83)

TAC

11 379  (82)


Speċi

:

Rebekkini u Raj

Rajidae

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żona VIId

(SRX/07D)

Belġju

80  (84)  (85)  (86)

TAC Analitiku

Franza

670  (84)  (85)  (86)

Pajjiżi l-Baxxi

4  (84)  (85)  (86)

Renju Unit

133  (84)  (85)  (86)

UE

887  (84)  (85)  (86)

TAC

887  (85)


Speċi

:

Rebekkini u Raj

Rajidae

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żoni VIII u IX

(SRX/89-C.)

Belġju

9  (87)  (88)

TAC Analitiku

Franza

1 760  (87)  (88)

Portugall

1 426  (87)  (88)

Spanja

1 435  (87)  (88)

Renju Unit

10  (87)  (88)

UE

4 640  (87)  (88)

TAC

4 640  (88)


Speċi

:

Ħalibatt tal-Groenlandja

Reinhardtius hippoglossoides

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa u IV; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb u VI

(GHL/2A-C46)

Danimarka

2

TAC Analitiku

Ġermanja

3

Estonja

2

Spanja

2

Franza

31

Irlanda

2

Litwanja

2

Polonja

2

Renju Unit

123

UE

169

TAC

520  (89)


Speċi

:

Kavalli

Scomber scombrus

Żona

:

Iż-żoni IIIa u IV; l-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa, IIIb, IIIc u s-Subdiviżjonijiet 22-32

(MAC/2A34.)

Belġju

425  (92)  (94)

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Danimarka

11 209  (92)  (94)

Ġermanja

443  (92)  (94)

Franza

1 339  (92)  (94)

Pajjiżi l-Baxxi

1 348  (92)  (94)

Svezja

4 038  (90)  (91)  (92)  (94)

Renju Unit

1 248  (92)  (94)

UE

20 002  (90)  (92)  (94)

Norveġja

169 019  (93)

TAC

Mhux rilevanti


Speċi

:

Kavalli

Scomber scombrus

Żona

:

Iż-żoni VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni IIa, XII u XIV

(MAC/2CX14-)

Ġermanja

16 459  (96)

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Spanja

20  (96)

Estonja

137  (96)

Franza

10 974  (96)

Irlanda

54 861  (96)

Latvja

101  (96)

Litwanja

101  (96)

Pajjiżi l-Baxxi

24 002  (96)

Polonja

1 159  (96)

Renju Unit

150 870  (96)

Mhux allokata

4 990  (97)

UE

258 684  (96)  (99)

Norveġja

14 050  (95)  (98)

TAC

Mhux rilevanti


Speċi

:

Kavalli

Scomber scombrus

Żona

:

Iż-żoni VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta' CECAF 34.1.1

(MAC/8C3411)

Spanja

24 372  (100)  (101)

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Franza

162  (100)  (101)

Portugall

5 038  (100)  (101)

UE

29 572

TAC

Mhux rilevanti


Speċi

:

Kavalli

Scomber scombrus

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni IIa u IVa

(MAC/24-N)

Danimarka

11 240  (102)  (103)

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

UE

11 240  (102)  (103)

TAC

Mhux rilevanti


Speċi

:

Lingwata komuni

Solea solea

Żona

:

Iż-żona IIIa; l-ilmijiet tal-UE tas-Subdiviżjonijiet 22-32

(SOL/3A/BCD)

Danimarka

704

TAC Analitiku

Ġermanja

41  (104)

Pajjiżi l-Baxxi

68  (104)

Svezja

27

UE

840

TAC

840  (105)


Speċi

:

Lingwata komuni

Solea solea

Żona

:

L-ilmijiet tal-UE taż-żoni II u IV

(SOL/24.)

Belġju

1 171

TAC Analitiku

Danimarka

535

Ġermanja

937

Franza

234

Pajjiżi l-Baxxi

10 571

Renju Unit

602

UE

14 050

Norveġja

50  (106)

TAC

14 100


Speċi

:

Lingwata komuni

Solea solea

Żona

:

Iż-żona VI; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

(SOL/561214)

Irlanda

48

TAC ta' prekawzjoni

Renju Unit

12

UE

60

TAC

60


Speċi

:

Lingwata komuni

Solea solea

Żona

:

Iż-żona VIIa

(SOL/07A.)

Belġju