ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.340.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 340

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 53
22 ta' Diċembru 2010


Werrej

 

IV   Atti adottati qabel l-1 ta' Diċembru 2009, skont it-Trattat tal-KE, it-Trattat tal-UE u t-Trattat Euratom

Paġna

 

*

Id-Deċiżjoni Nru 789/08/COL tal-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA tas-17 ta’ Diċembru 2008 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kulleġġ Nru 195/04/COL dwar id-dispożizzjonijiet tal-implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 27 fil-Parti II tal-Protokoll 3 tal-Ftehim bejn l-Istati tal-EFTA dwar it-Twaqqif ta' Awtorità tas-Sorveljanza u Qorti tal-Ġustizzja fir-rigward tal-formoli standard għan-notifika tal-għajnuna

1

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


IV Atti adottati qabel l-1 ta' Diċembru 2009, skont it-Trattat tal-KE, it-Trattat tal-UE u t-Trattat Euratom

22.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 340/1


ID-DEĊIŻJONI Nru 789/08/COL TAL-AWTORITÀ TA' SORVELJANZA TAL-EFTA

tas-17 ta’ Diċembru 2008

li temenda d-Deċiżjoni tal-Kulleġġ Nru 195/04/COL dwar id-dispożizzjonijiet tal-implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 27 fil-Parti II tal-Protokoll 3 tal-Ftehim bejn l-Istati tal-EFTA dwar it-Twaqqif ta' Awtorità tas-Sorveljanza u Qorti tal-Ġustizzja fir-rigward tal-formoli standard għan-notifika tal-għajnuna

L-AWTORITÀ TAS-SORVELJANZA TAL-EFTA,

WARA LI KKUNSIDRAT til-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (1), b’mod partikolari l-Artikoli 61 u 63 u l-Protokoll 26 tiegħu,

WARA LI KKUNSIDRAT il-Ftehim bejn l-Istati tal-EFTA dwar it-Twaqqif ta' Awtorità tas-Sorveljanza u Qorti tal-Ġustizzja (2), b'mod partikolari l-Artikolu 27 fil-Parti II tal-Protokoll 3 tal-Ftehim dwar is-Sorveljanza u l-Qorti,

BILLI fl-14 ta' Lulju 2004, l-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA adottat id-Deċiżjoni Nru 195/04/COL dwar id-dispożizzjonijiet tal-implimentazzjoni msemmija fl-Artikoli 27 sa 29 tal-Parti II tal-Protokoll 3 tal-Ftehim dwar is-Sorveljanza u l-Qorti (3),

BILLI d-Deċiżjoni tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA Nru 195/04/COL stabbiliet formola obbligatorja komprensiva ta' notifika dwar l-għajnuna mill-Istat,

BILLI l-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA adottat metodu ġdid sabiex tistabbilixxi r-rati ta' referenza u skont (4),

BILLI fil-25 ta' Marzu 2008, Il-Kummissjoni Ewropea ħarġet ir-Regolament (KE) Nru 271/2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 794/2004 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 93 tat-Trattat tal-KE (5),

BILLI fil-31 ta' Ottubru 2008, il-Kummissjoni Ewropea ħarġet ir-Regolament (KE) Nru 1147/2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 794/2004 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 93 tat-Trattat tal-KE, rigward il-Parti III.10 tal-Anness 1 tiegħu (6),

WARA LI KKONSULTAT il-Kumitat Konsultattiv dwar l-Għajnuna mill-Istat skont l-Artikolu 29 fil-Parti II tal-Protokoll 3 għall-Ftehim tas-Sorveljanza u l-Qorti permezz tal-ittra li ġġib id-data tas-6 ta' Novembru 2008,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni Nru 195/04/COL tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA hija emendata skont l-Anness I ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-formoli tan-notifika annessi mad-Deċiżjoni Nru 195/04/COL tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA huma emendati skont l-Anness II ta' din id-Deċiżjoni

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika tal-Islanda, lill-Prinċipalità tal-Liechtenstein u lir-Renju tan-Norveġja.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2009.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni hija awtentika bl-Ingliż.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA

Per SANDERUD

President

Kristján A. STEFÁNSSON

Membru tal-Kulleġġ


(1)  Minn hawn ’il quddiem imsejjaħ il-Ftehim taż-ŻEE.

(2)  Minn hawn 'il quddiem imsejjaħ il-Ftehim dwar Sorveljanza u Qorti.

(3)  Id-Deċiżjoni Nru 195/04/COL tal-14 ta' Lulju ppubblikat fil-ĠU L 139, 25.5.2006, p. 37, Suppliment taż-ŻEE Nru 26/2006, 25.5.2006, p.1.

(4)  Deċiżjoni Nru 788/08/COL tas-17 ta’ Diċembru 2008.

(5)  ĠU L 82, 25.3.2008, p. 1.

(6)  ĠU L 313/1, 22.11.2008, p. 1.


ANNESS I

Id-Deċiżjoni tal-Awtorità Nru 195/04/COL hija emendata kif ġej:

1.

Artikolu 3 “Trażmissjoni tan-notifiki” huwa sostitwit b'dan li ġej:

“1.   In-notifika għandha tiġi trażmessa lill-Awtorità mill-Missjoni għall-Unjoni Ewropea tal-Istat tal-EFTA kkonċernat jew xi punt ta' kuntatt ieħor identifikat mill-Istat tal-EFTA. Hija għandha tkun indirizzata lid-Direttorat tal-Kompetizzjoni u l-Għajnuna mill-Istat tal-Awtorità. Kull korrispondenza sussegwenti għandha tiġi trażmessa bl-istess mod lid-Direttorat tal-Kompetizzjoni u l-Għajnuna mill-Istat jew lill-punt ta' kuntatt innominat.

2.   L-Awtorità għandha tindirizza l-korrispondenza tagħha lill-Missjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Istat tal-EFTA kkonċernat, jew lil indirizz ieħor identifikat mill-Istat tal-EFTA.

3.   Sa mill-1 ta' Jannar 2006, in-notifiki għandhom jiġu trażmessi b'mod elettroniku permezz tas-sistema tan-notifikazzjonijiet elettroniċi fuq is-sit tal-internet tal-Awtorità. Il-korrispondenza kollha li għandha x'taqsam ma' notifikazzjoni li tkun ġiet trażmessa b'mod elettroniku wara l-1 ta' Jannar 2006 għandha tiġi trażmessa wkoll b'mod elettroniku.

4.   F'ċirkustanzi eċċezzjonali u bi qbil bejn l-Awtorità u l-Istat tal-EFTA kkonċernat, mezz miftiehem ta' komunikazzjoni għajr dawk imsemmija fil-paragrafu 3 jista' jintuża biex tintbagħat notifika jew xi korrispondenza li tirrigwarda n-notifika. Jekk ma jkunx hemm ftehim bħal dan, kull notifika jew korrispondenza li tirrigwarda n-notifika li tintbagħat lill-Awtorità mill-Istat tal-EFTA permezz ta' mezz ta' komunikazzjoni għajr dawn imsemmija fil-paragrafu 3 ma titqiesx li tkun tressqet lill-Awtorità.

5.   Fejn in-notifika jew il-korrispondenza fir-rigward tan-notifika tinkludi informazzjoni kunfidenzjali, l-Istat tal-EFTA kkonċernat għandu jidentifika b'mod ċar din l-informazzjoni u jagħti r-raġunijiet għall-ikklassifikar tagħha bħala kunfidenzjali.

6.   l-Istati tal-EFTA għandhom jirreferu għan-numru ta' identifikazzjoni tal-għajnuna mill-Istat allokat lil skema ta' għajnuna mill-Awtorità f'kull għotja ta' għajnuna lil benefiċjarju finali. Is-subparagrafu 1 m'għandux japplika għall-għajnuna mogħtija permezz ta' miżuri fiskali.”

2.

Fl-Artikolu 8, il-paragrafi 3 u 4 għandhom jiġu sostitwiti b'dan li ġej:

“3.   Fir-rigward tat-termini ta' żmien għal azzjoni mill-Awtorità, il-wasla tan-notifika jew il-korrispondenza sussegwenti skont l-Artikolu 3(1) u l-Artikolu 3(3) ta' din id-Deċiżjoni għandha tkun l-iżvilupp relevanti għall-fini tal-Artikolu 3(1) tal-Att dwar il-limiti taż-żmien.

4.   Fir-rigward tal-limiti taż-żmien għall-azzjoni mill-Istati tal-EFTA, il-wasla tan-notifika jew il-korrispondenza mill-Awtorità f'konformità mal-Artikolu 3(2) ta' din id-Deċiżjoni għandha tkun l-avveniment relevanti għall-fini tal-Artikolu 3 (1) tal-Att dwar il-limiti taż-żmien.”

3.

Il-“Metodu tal-Artikolu 9 sabiex tiġi stabbilita” r-rata tal-imgħax huwa sostitwit b'dan li ġej:

“1.   Sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor f'deċiżjoni speċifika, ir-rata tal-imgħax li għandha tintuża sabiex tiġi rkuprata l-għajnuna mill-Istat mogħtija bi ksur tal-Artikolu 1(3) fil-Parti I tal-Protokoll 3 tal-Ftehim dwar is-Sorveljanza u l-Qorti għandha tkun rata perċentwali annwali li tiġi stabbilita minn qabel mill-Awtorità f'kull sena kalendarja.

2.   Din ir-rata tal-imgħax għandha tiġi kkalkulata billi jiġu miżjuda 100 punt bażi mar-rata tas-suq tal-flus għal sena. Fejn dawk ir-rati ma jkunux disponibbli, tintuża r-rata tas-suq tal-flus għal tliet xhur, jew fl-assenza tagħha, ir-rendita tal-bonds tal-Istat.

3.   Fl-assenza ta' suq affidabbli tal-flus jew rendita affidabbli tal-bonds jew dejta ekwivalenti jew f'ċirkustanzi eċċezzjonali, l-Awtorità tista', f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-Istat (i) tal-EFTA kkonċernat, tiffissa r-rata ta' rkupru fuq il-bażi ta' metodu ieħor u fuq il-bażi tal-informazzjoni li tkun disponibbli għaliha.

4.   Ir-rata tal-irkupru għandha tiġi reveduta darba fis-sena. Ir-rata bażi tiġi kkalkulata fuq il-bażi tar-rata tas-suq tal-flus għal sena rreġistrata f’Settembru, Ottubru u Novembru tas-sena kkonċernata. Ir-rata kkalkulata b'dan il-mod tapplika matul is-sena ta' wara.

5.   Barra minn hekk, sabiex jittieħdu in konsiderazzjoni l-varjazzjonijiet sinifikanti u għall-għarrieda, ser isir aġġornament kull darba li r-rata medja, ikkalkulata fuq it-tliet xhur preċedenti, tiddevja b'iktar minn 15 % mir-rata fis-seħħ. Din ir-rata ġdida tidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tat-tieni xahar wara x-xhur li fuqhom jinħadem il-kalkolu.”

4.

Il-paragrafu 3 tal-Artikolu 11 għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“3.   Ir-rata tal-imgħax imsemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi applikata matul il-perjodu kollu sad-data tal-irkupru. Madankollu, jekk tkun għaddiet aktar minn sena waħda bejn id-data li fiha l-għajnuna illegali tkun tpoġġiet għall-ewwel darba għad-dispożizzjoni tal-benefiċjarju u d-data tal-irkupru tal-għajnuna, ir-rata tal-imgħax għandha tiġi kkalkulata mill-ġdid f'intervalli annwali, filwaqt li tieħu bħala bażi r-rata fis-seħħ fiż-żmien tal-ikkalkular mill-ġdid.”


ANNESS II

1.

ANNESS I tad-Deċiżjoni Nru 195/04/COL għandha tiġi emendata kif ġej:

‘PARTI I.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

STATUS TAN-NOTIFIKA

L-informazzjoni trażmessa fuq din il-formola tikkonċerna:

notifika skont l-Artikolu 1(3) f'Parti I tal-Protokoll 3 tal-Ftehim bejn l-Istati tal-EFTA dwar it-Twaqqif ta' Awtorità tas-Sorveljanza u Qorti tal-Ġustizzja?

għajnuna illegali possibbli (1)?

Jekk iva, jekk jogħġbok speċifika d-data tad-dħul fis-seħħ tal-għajnuna. Jekk jogħġbok imla din il-formola, flimkien mal-formoli supplimentari relevanti.

miżura mhux ta' għajnuna li tiġi notifikata lill-Aworità tas-Sorveljanza tal-EFTA għal raġunijiet ta' ċertezza legali?

Jekk jogħġbok indika hawn taħt ir-raġunijiet għaliex l-Istat tal-EFTA li qed jagħmel in-notifika jqis li l-miżura ma tikkostitwixxix għajnuna mill-Istat fit-tifsira tal-Artikolu 61(1) tal-Ftehim dwar iż-ŻEE. Jekk jogħġbok imla l-partijiet relevanti ta' din il-formola u pprovdi d-dokumentazzjoni ta' appoġġ kollha possibbli.

Miżura ma tikkostitwixxix għajnuna mill-Istat jekk waħda mill-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 61(1) tal-Ftehim dwar iż-ŻEE mhix issodisfata. Jekk jogħġbok ipprovdi valutazzjoni sħiħa tal-miżura fid-dawl tal-kriterji li ġejjin u ffoka b'mod partikolari fuq il-kriterju li inti tqis li ma ġiex issodisfat:

L-ebda trasferiment ta' riżorsi pubbliċi (Pereżempju, jekk tqis li miżura mhix imputabbli fuq l-Istat jew tqis li se jiddaħħlu miżuri regolatorji mingħajr trasferiment ta' riżorsi pubbliċi)

L-ebda vantaġġ (Pereżempju, fejn huwa rrispettat il-prinċipju tal-investitur privat tas-suq)

L-ebda selettività/speċifiċità (Pereżempju, fejn il-miżura hija disponibbli għall-intrapriżi kollha, fis-setturi kollha tal-ekonomija u mingħajr limitazzjonijiet territorjali u mingħajr diskrezzjoni)

L-ebda tfixkil tal-kompetizzjoni / l-ebda effett fuq il-kummerċ intra-ŻEE (Pereżempju, fejn l-attività mhix ta' natura ekonomika jew fejn l-attività ekonomika hija purament lokali)

1.   Identifikazzjoni ta' min qed jagħti l-għajnuna

1.1.

Stat tal-EFTA kkonċernat …

1.2.

Ir-reġjun(i) kkonċernat(i) (jekk applikabbli) …

1.3.

Persuna responsabbli li tista' tiġi kkuntattjata:

Isem: …

Indirizz: …

Telefon: …

Feks: …

E-mail: …

1.4.

Persuna ta' kuntatt responsabbli fil-Missjoni għall-Unjoni Ewropea tal-Istat tal-EFTA kkonċernat jew kull punt ta' kuntatt ieħor identifikat mill-Istat tal-EFTA:

Isem: …

Telefon: …

Feks: …

E-mail: …

1.5.

Jekk tixtieq li kopja tal-korrispondenza uffiċjali mibgħuta mill-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA lill-Istat tal-EFTA tiġi mgħoddija lil awtoritajiet nazzjonali oħra, jekk jogħġbok indika hawn l-isem u l-indirizz tagħhom:

Isem: …

Indirizz: …

1.6.

Indika r-referenza tal-Istat tal-EFTA jekk tixtieq tiġi inkluż fil-korrispondenza mill-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA

1.7.

Jekk jogħġbok indika l-isem u l-indirizz tal-awtorità li tagħmel l-għotja:

2.   Identifikazzjoni tal-għajnuna

2.1.

Titolu tal-għajnuna (jew isem tal-kumpanija benefiċjarja fil-każ ta' għajnuna individwali)

2.2.

Deskrizzjoni fil-qosor tal-għan tal-għajnuna.

Jekk jogħġbok indika l-għan primarju tal-għajnuna u, jekk applikabbli, l-għan(ijiet) sekondarju(i):

 

Għan primarju

(Jekk jogħġbok immarka waħda biss)

Għan sekondarju (2)

Żvilupp reġjonali

Riċerka u żvilupp

L-innovazzjoni

Il-protezzjoni tal-ambjent

L-iffrankar tal-enerġija

Salvataġġ ta' azjendi f'diffikultà

Ristrutturar ta' impriżi f'diffikultà

Għajnuna mogħtija għall-għeluq

SMEs

Xogħol

Taħriġ

Kapital tar-riskju

Promozzjoni tal-esportazzjoni u l-internazzjonalizzazzjoni

Servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali

Żvilupp settorjali (3)

Appoġġ soċjali għal konsumaturi individwali

Kumpens għal ħsarat ikkawżati minn diżastri naturali jew okkorrenzi eċċezzjonali

Eżekuzzjoni ta' proġett importanti ta' interess komuni Ewropew

Rimedju għal taqlib serju fl-ekonomija

Il-konservazzjoni tal-wirt

Il-kultura

2.3.

Skema - Għajnuna individwali (4)

2.3.1.

In-notifika tirrigwarda skema ta' għajnuna?

 iva

 no

Jekk iva, l-iskema temenda skema ta' għajnuna eżistenti?

 iva

 le

Jekk iva, ġew issodisfati l-kundizzjonijiet stabbiliti għall-proċedura tan-notifika ssimplifikata skont id-Deċiżjoni Nru 195/04/COL tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA?

 iva

 le

Jekk iva, jekk jogħġbok uża u imla l-informazzjoni mitluba mill-formola ta' notifika ssimplifikata (ara l-Anness II).

Jekk le, jekk jogħġbok kompli b'din il-formola u speċifika jekk l-iskema oriġinali li qed tiġi emendata ġietx innotifikata lill-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA.

 iva

 le

Jekk iva, jekk jogħġbok speċifika:

Numru tal-għajnuna: …

Id-data tal-approvazzjoni tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA (referenza tad-deċiżjoni (Deċiżjoni …/.../COL): …

…/…/ …

Tul tal-iskema oriġinali: …

Jekk jogħġbok speċifika liema kundizzjonijet qed jiġu emendati fir-rigward tal-iskema oriġinali u għaliex: …

2.3.2.

In-notifika tirrigwarda għajnuna individwali?

 iva

 le

Jekk iva, jekk jogħġbok immarka l-kaxxa relevanti

għajnuna abbażi ta' skema li għandha tiġi nnotifikata individwalment

Referenza tal-iskema oriġinali:

 

Titlu: …

 

Numru tal-għajnuna: …

 

Ittra tal-approvazzjoni tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA: …

għajnuna individwali mhux ibbażata fuq skema

2.3.3.

In-notifika tirrigwarda għajnuna jew individwali jew skema skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 tas-6 ta' Awwissu 2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) (5).

 iva

 le

3.   Bażi Legali Nazzjonali

3.1.

Jekk jogħġbok elenka l-bażi legali nazzjonali inklużi d-dispożizzjonijiet tal-implimentazzjoni u s-sorsi rispettivi ta' referenza:

 

Titolu: …

 

Referenza (fejn applikabbli): …

3.2.

Jekk jogħġbok indika d-dokument(i) mehmuża ma' din in-notifika:

Kopja tas-siltiet relevanti tat-test(i) finali tal-bażi legali (bħala link tal-internet, jekk possibbli)

Kopja tas-siltiet relevanti tat-test(i) proviżorji tal-bażi legali (bħala link tal-internet, jekk possibbli)

3.3.

Fil-każ ta' test finali, dan it-test finali fih klawżola li biha l-entità li tagħti l-għajnuna tista' biss tagħmel dan wara li l-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA tkun tat l-approvazzjoni tagħha (stand still clause)?

 iva

 le

3.4.

Aċċess għat-test sħiħ tal-iskemi – fil-każ ta' skema ta' għajnuna jekk jogħġbok:

impenja ruħek li tippubblika t-test sħiħ tal-iskemi finali tal-għajnuna fuq l-internet.

iva

Jekk jogħġbok agħti l-indirizz tal-internet: …

ikkonferma li l-iskema m'hix se tiġi applikata qabel ma l-informazzjoni tiġi ppubblikata fuq l-internet.

iva

4.   Benefiċjarji

4.1.

Fejn jinsab(u) (i)l-benefiċjarju/i

f'reġjun(i) mhux assistit(i): …

f'reġjun(i) eliġibbli għall-assistenza skont l-Artikolu 61(3)(c) tal-Ftehim dwar iż-ŻEE (speċifika jekk hux fil-livell 3 tal-NUTS jew anqas): …

imħallta: speċifika …

4.2.

Fejn jinsab(u) (i)l-benefiċjarju/i:

Mhux speċifiku għas-settur

Speċifiku għas-settur, jekk jogħġbok speċifika skont il-klassifikazzjoni NACE rev. 2 (6): …

4.3.

F'każ ta' għajnuna individwali:

 

Pubblikazzjoni tal-benefiċjarji: …

 

Tip ta’ benefiċjarju …

SME

 

Numru ta' impjegati: …

 

Il-fatturat annwali: …

 

Il-karta tal-bilanċ annwali: …

 

Indipendenza: …

(jekk jogħġbok ehmeż dikjarazzjoni solenni skont ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-SME  (7) jew agħti provi oħra sabiex turi li huma rrispettati l-kriterji ta' hawn fuq):

impriża kbira

impriża f'diffikultajiet (8)

4.4.

F'każ ta' skema ta' għajnuna:

 

Tip ta’ benefiċarji:

l-impriżi kollha (impriżi kbar u żgħar u ta' daqs medju)

impriżi kbar biss

impriżi żgħar u ta' daqs medju (9)

impriżi ta' daqs medju

impriżi żgħar

impriżi mikro

il-benefiċjarji li ġejjin: …

 

Stima tan-numru ta' benefiċjarji:

taħt l-10

minn 11 sa 50

minn 51 sa 100

minn 101 sa 500

minn 501 sa 1 000

iktar minn 1 000

5.   Ammont ta' għajnuna / Nefqa annwali  (10)

Fil-każ ta' għajnuna individwali, indika l-ammont globali ta' kull miżura kkonċernata: …

Fil-każ ta' skema, indika l-ammont annwali tal-baġit ippjanat u l-ammont globali: …

Għall-miżuri tat-taxxa, jekk jogħġbok indika l-istima tat-telf annwali u globali tad-dħul minħabba konċessjonijiet tat-taxxa għall-perjodu kopert bin-notifika: …

Jekk il-baġit ma jiġix adottat annwalment, jekk jogħġbok speċifika liema perjodu jkopri: …

Jekk in-notifika tirrigwarda bidliet għal skema eżistenti, jekk jogħġbok agħti l-effetti baġitarji tal-bidliet notifikati għall-iskema: …

6.   Forma tal-għajnuna u l-mezzi tal-finanzjament

Speċifika l-forma tal-għajnuna li titpoġġa għad-dispożizzjoni tal-benefiċjarju (fejn xieraq, għal kull miżura):

Għotja diretta

Għotja rimborsabbli

Self b'imgħax favorevoli (inkluż dettalji dwar il-garanzija fuq is-self)

Sussidju fuq l-imgħax

Vantaġġ fiskali. Jekk jogħġbok speċifika:

Benefiċċju fuq it-taxxa

Tnaqqis fil-bażi tat-taxxa

Tnaqqis fir-rata tat-taxxa

Postponiment ta' ħlas ta' taxxa

oħrajn: …

Tnaqqis fil-kontribuzzjonijiet soċjali

Forniment ta' kapital ta' riskju

Forom oħra ta' intervent fil-kapital. Jekk jogħġbok speċifika: …

Maħfra tad-dejn

Garanzija (inkluż fost affarijiet oħra informazzjoni dwar is-self jew xi tranżazzjoni oħra koperta bil-garanzija, il-garanzija mitluba u l-premium li jrid jitħallas)

Oħrajn. Jekk jogħġbok speċifika: …

Għal kull strument ta' għajnuna, jekk jogħġbok agħti deskrizzjoni preċiża tar-regoli u l-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tiegħu, inkluża b'mod partikolari r-rata tal-għoti, it-trattament tiegħu tat-taxxa u jekk l-għajnuna tingħatax awtomatikament ladarba ċerti kriterji oġġettivi jkunu ġew issodisfati (jekk iva, jekk jogħġbok semmi l-kriterji) jew jekk hemmx element ta' diskrezzjoni mill-awtoritajiet li jagħmlu l-għotja.

Speċifika l-finanzjament tal-għajnuna: jekk l-għajnuna mhix iffinanzjata permezz tal-baġit ġenerali tal-Istat/reġjun/muniċipalità, jekk jogħġbok spjega l-mod kif inhi ffinanzjata:

Permezz ta' ħlasijiet parafiskali jew taxxi affettwati għal benefiċjarju, li ma jkunx l-Istat. Jekk jogħġbok agħti d-dettalji kollha tal-ispejjeż u l-prodotti jew attivitajiet li fuqhom jinġabru. Speċifika b'mod partikolari jekk prodotti importati minn Stati oħra tal-EFTA humiex suġġetti għal dawn il-ħlasijiet. Ehmeż kopja tal-bażi legali għall-impożizzjoni tal-ħlasijiet

Riżervi akkumulati

Impriżi pubbliċi

Oħrajn (jekk jogħġbok speċifika) …

7.   Tul ta' żmien

7.1.

F'każ ta' għajnuna individwali:

Indika d-data meta l-għajnuna tidħol fis-seħħ (jekk l-għajnuna se tingħata f'porzjonijiet, indika d-data ppjanata ta' kull porzjon)

Speċifika t-tul ta' żmien tal-miżura li għaliha tingħata l-għajnuna, jekk applikabbli

7.2.

Fil-każ ta' skema ġdida:

Indika d-data ppjanta li minnha l-għajnuna tista' tingħata

Indika l-aħħar data ppjanata li fiha tista' tingħata l-għajnuna

Jekk it-tul jaqbeż is-sitt snin, jekk jogħġbok uri li perjodu ta' żmien itwal huwa indispensabbli sabiex jintlaħaq l-għan/jintlaħqu l-għanijiet tal-iskema:

8.   Akkumulazzjoni tat-tipi differenti ta' għajnuna

L-għajnuna tista' tiġi akkumulata mal-għajnuna rċevuta minn skemi oħra lokali, reġjonali, nazzjonali jew tal-Komunità sabiex jiġu koperti l-istess spejjeż eliġibbli?

 iva

 le

Jekk iva, iddeskrivi l-mekkaniżmi stabbiliti sabiex jiġi żgurat li r-regoli tal-akkumulazzjoni jiġu rispettati:

9.   Kunfidenzjalità professjonali

In-notifika tinkludi informazzjoni kunfidenzjali li m'għandhiex tiġi żvelata lil partijiet terzi?

 iva

 le

Jekk iva, jekk jogħġbok indika liema partijiet huma kunfidenzjali u spjega għaliex:

l-Istat tal-EFTA jissottometti verżjoni mhux kunfidenzjali tan-notifika fuq bażi volontarja?

 iva

 le

Jekk iva, l-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA tista' tippubblika din il-verżjoni mingħajr ma titlob lill-Istat tal-EFTA sabiex jikkonferma l-kontenut tagħha.

10.   Kumpatibbiltà tal-għajnuna

10.1.

Jekk jogħġbok identifika liema mir-Regolamenti, frameworks, linji gwida u testi oħra eżistenti applikabbli għall-għajnuna mill-Istat jipprovdu bażi legali espliċita għall-awtorizzazzjoni tal-għajnuna (fejn xieraq jekk jogħġbok speċifika dan għal kull miżura) u imla d-dokument/i relevanti ta' informazzjoni supplimentari fil-parti III

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 tas-6 ta’ Awwissu 2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat (Regolament għal Eżenzjoni ta' Kategorija)

Notifika ta' għajnuna individwali skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 800/2008

Notifika għaċ-ċertezza legali

Għajnuna reġjonali

Notifika ta' għajnuna skont il-Linji Gwida dwar l-għajnuna reġjonali nazzjonali għall-2007-2013 (11)

Notifika ta' għajnuna skont il-punt 64 tal-Linji Gwida dwar l-għajnuna reġjonali nazzjonali għall-2007-2013 (proġetti kbar ta' investiment)

Għajnuna għar-riċerka u l-iżvilupp u l-innovazzjoni

Għajnuna għas-salvataġġ ta' azjendi f'diffikultà

Għajnuna għar-ristrutturar ta' azjendi f'diffikultà

Għajnuna għall-produzzjoni awdjoviżiva

Għajnujna għall-protezzjoni ambjentali

Għajnuna ta' kapital tar-riskju

Għajnuna lis-settur tat-trasport

Għajnuna għall-bini tal-vapuri

10.2.

Fejn ir-Regolamenti, frameworks, linji gwida jew testi oħra eżistenti applikabbli għall-għajnuna mill-istat ma jipprovdux bażi espliċita għall-approvazzjoni ta' xi għajnuna koperta minn din il-formola, jekk jogħġbok ipprovdi ġustifikazzjoni kompletament immotivata dwar għaliex l-għajnuna tista' titqies bħala kompatibbli mat-Trattat taż-ŻEE, b'referenza għall-klawżola ta' eżenzjoni relevanti tal-Ftehim (Artikolu 59(2), Artikolu 61(2) (a) jew (b) , Artikolu 61(3) (a), (b) jew (c)) u kif ukoll dispożizzjonijiet speċifiċi oħra li jirrigwardaw it-Trasport.

10.3.

Fejn ir-Regolamenti, frameworks, linji gwida jew testi oħra eżistenti applikabbli għall-għajnuna mill-istat ma jipprovdux bażi espliċita għall-approvazzjoni u safejn ma jkunx mitlub mid-dokument(i) relevanti ta' informazzjoni supplimentari f'parti III, jekk jogħġbok ipprovdi l-informazzjoni li jmiss dwar l-impatt probabbli tal-miżura notifikata fuq il-kompetizzjoni u l-kummerċ bejn l-Istati Membri taż-ŻEE.

Din l-informazzjoni hija meħtieġa sabiex issir il-valutazzjoni magħmula mill-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA li tibbilanċja l-impatt pożittiv tal-miżura ta' għajnuna (kisba ta' għan ta' interess komuni) kontra l-effetti kollaterali potenzjalment negattivi (tfixkil tal-kummerċ u tal-kompetizzjoni).

10.3.1.

Għal għajnuna individwali:

A)

Impatt fuq il-kompetizzjoni: Jekk jogħġbok speċifika u ddeskrivi s-swieq tal-prodotti li fuqhom l-għajnuna probabbli li jkollha impatt sinifikanti, l-istruttura u d-dinamika ta' dawk is-swieq u s-sehem tas-suq indikattiv tal-benefiċjarju:

B)

Impatt fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri taż-ŻEE. Jekk jogħġbok ipprovdi informazzjoni dwar l-effetti fuq il-kummerċ (bidla fil-flussi tal-kummerċ u fil-post tal-attività ekonomik

10.3.2.

Għal skemi ta' għajnuna:

A)

Impatt fuq il-kompetizzjoni: Jekk jogħġbok speċifika u ddeskrivi s-swieq tal-prodotti li fuqhom l-għajnuna probabbli li jkollha impatt sinifikanti, l-istruttura u d-dinamika ta' dawk is-swieq:

B)

Impatt fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri taż-ŻEE. Jekk jogħġbok ipprovdi informazzjoni dwar l-effetti fuq il-kummerċ (bidla fil-flussi tal-kummerċ u fil-post tal-attività ekonomik

11.   Ordnijiet ta' rkupru pendenti

11.1.

F'każ ta' għajnuna individwali:

L-awtoritajiet tal-Istat tal-EFTA jimpenjaw ruħhom li jissospendu l-ħlas ta' kull għajnuna taħt l-iskema nnotifikata lil kull impriża li għad għandha għad-dispożizzjoni tagħha għajnuna illegali preċedenti ddikjarata bħala inkompatibbli b'Deċiżjoni tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA (kemm jekk tikkonċerna għajnuna individwali u kif ukoll skema ta' għajnuna) sakemm dik l-impriża tkun irrimborsat jew poġġiet f'kont ibblukkat l-ammont sħiħ tal-għajnuna illegali u inkompatibbli u l-imgħax tal-irkupru li jikkorrispondi magħha.

 iva

 le

11.2.

F'każ ta' skemi ta' għajnuna:

L-awtoritajiet tal-Istat tal-EFTA jimpenjaw ruħhom li jissospendu l-ħlas ta' kull għajnuna taħt l-iskema nnotifikata lil kull impriża li bbenefikat minn għajnuna illegali preċedenti ddikjarata bħala inkompatibbli b'Deċiżjoni tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA, sakemm dik l-impriża tkun irrimborsat jew poġġiet f'kont ibblukkat l-ammont sħiħ tal-għajnuna illegali u inkompatibbli u l-imgħax tal-irkupru li jikkorrispondi magħha.

 iva

 le

12.   Informazzjoni oħra

Jekk jogħġbok indika hawn kull informazzjoni oħra li tikkunsidra relevanti għall-valutazzjoni tal-miżura/i kkonċernata/i taħt ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat.

13.   Dokumenti mehmuża

Jekk jogħġbok elenka hawn id-dokumenti kollha li huma mehmuża man-notifika u pprovdi kopji fuq karta jew ħoloq tal-internet għad-dokumenti kkonċernati.

14.   Dikjarazzjoni

Jiena niċċertifika li sa fejn naf, l-informazzjoni pprovduta fuq din il-formola, l-annessi tagħha u d-dokumenti mehmuża magħha hija preċiża u sħiħa.

Data u post tal-firma …

Firma: …

Isem u pożizzjoni tal-persuna li qed tiffirma …

(1)  Skont l-Artikolu 1(f) tal-Protokoll 3 tal-Ftehim tas-Sorveljanza u l-Qorti (minn hawn 'il quddiem ‘Protokoll 3’), għajnuna illegali għandha tfisser għajnuna ġdida implimentata fi ksur tal-Artikolu 1(3) tal-Parti I tal-Protokoll 3."

(4)  Skont l-Artikolu 1(e) tal-Protokoll 3, għajnuna individwali għandha tfisser għajnuna li ma tingħatax abbażi ta' skema ta' għajnuna u għoti ta' għajnuna notifikati abbażi ta' skema ta' għajnuna."

(5)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 tas-6 ta’ Awwissu 2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali ta' Kategorija), (ĠU L 214 tad-9.8.2008, p. 3). Inkorporat fl-Anness VX tal-Ftehim taż-ŻEE bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt Nru 120/2008 (ĠU L 339/2008, p. 111) li daħlet fis-seħħ fit-8.11.2008."

(6)  NACE hija l-Klassifikazzjoni Statistika tal-Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ewropea. Ara r–Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-20 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-klassifikazzjoni tal-istatistika ta’ attivitajiet ekonomiċi tan-NACE Reviżjoni 2, (ĠU L 393 of 30.12.2006, p. 1). NACE Reviżjoni 2 daħlet fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2008. Inkorporat fl-Anness XXI tal-Ftehim taż-ŻEE."

(7)  Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Mejju 2003 dwar id-definizzjoni tal-impriżi ta' daqs mikro, żgħir u medju, (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36) u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 364/2004 (Inkorporata fil-Ftehim taż-ŻEE permezz tad-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt Nru 131/2004 (ĠU Nru L 64, 10.3.2005, p. 67 u s-Suppliment taż-ŻEE Nru 12, 10.3.2005, p. 49), daħlu fis-seħħ fil-25.9.2004) u jemendaw ir-Regolament (KE) Nru 70/2001 fir-rigward tal-estensjoni tal-applikabilità tiegħu sabiex tinkludi r-riċerka u l-iżvilupp, (ĠU L 63, 28.2.2004, p. 22) (Inkorporat fl-Anness XV tal-Ftehim taż-ŻEE bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt Nru 88/2002 (ĠU L 266, 3.10.2002, p. 56 u s-Suppliment taż-ŻEE Nru 49, 3.10.2002, p. 42), daħlet fis-seħħ fl-1.2.2003); jew xi leġiżlazzjoni sussegwenti inkorporata fl-Anness XV tal-Ftehim taż-ŻEE li toħdilha postha."

(8)  Id-Deċiżjoni tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA 305/96/COL dwar il-Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għas-salvataġġ u r-ristrutturar ta' impriżi f'diffikultà (ĠU Nru L 97, 15.4.2005 p. 41 u s-Suppliment taż-ŻEE Nru 18, 14.4.2005, p. 1) kif definita fil-Linji Gwida tal-Komunità dwar l-għajnuna mill-Istat għas-salvataġġ u r-ristrutturar ta' impriżi f'diffikultà, (ĠU C 244, 1.10.2004, p. 2)."

(9)  Kif definit permezz tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Mejju 2003 dwar id-definizzjoni tal-impriżi ta' daqs mikro, żgħir u medju, (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36) u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 364/2004 (Inkorporat fil-Ftehim taż-ŻEE permezz tad-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt Nru 131/2004 (ĠU Nru L 64, 10.3.2005, p. 67 u s-Suppliment taż-ŻEE Nru 12, 10.3.2005, p. 49), daħlu fis-seħħ fil-25.9.2004) u jemendaw ir-Regolament (KE) Nru 70/2001 fir-rigward tal-estensjoni tal-applikabilità tiegħu sabiex tinkludi r-riċerka u l-iżvilupp, (ĠU L 63, 28.2.2004, p. 22) (Inkorporat fl-Anness XV tal-Ftehim taż-ŻEE bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt Nru 88/2002 (ĠU L 266, 3.10.2002, p. 56 u s-Suppliment taż-ŻEE Nru 49, 3.10.2002, p. 42), daħlet fis-seħħ fl-1.2.2003); jew xi leġiżlazzjoni sussegwenti inkorporata fl-Anness XV tal-Ftehim taż-ŻEE li toħdilha postha."

(10)  Id-dejta kollha għandha tiġi pprovduta fil-munita nazzjonali."

(11)  Id-Deċiżjoni tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA 85/96/COL tas-6 ta' April 2006 dwar il-Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għall-għajnuna reġjonali nazzjonali (ĠU Nru L 54, 28.02.2008 p. 1 u s-Suppliment taż-ŻEE Nru 11, 28.2.2008, p. 1) kif definita fil-Linji Gwida tal-Komunità dwar l-għajnuna mill-Istat għall-għajnuna reġjonali nazzjonali għall-2007-2013, ĠU C 54, 4.3.2006, p. 13.’"

PARTI III.6.a

DOKUMENT TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI GĦALL-GĦAJNUNA GĦAR-RIĊERKA U L-IŻVILUPP U L-INNOVAZZJONI: SKEMI TAL-GĦAJNUNA

Dan id-dokument ta' informazzjoni supplimentari għandu jiġi użat għan-notifika ta' kwalunkwe skema ta' għajnuna  (12) koperta mil-Linji Gwida tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA għall-għajnuna mill-Istat għar-riċerka u l-iżvilupp u l-innovazzjoni (minn issa 'l quddiem 'il-linji gwida R&D&I'  (13) ). Għandu jiġi użat ukoll għal skemi ta' għajnuna għar-Riċerka u l-Iżvilupp għall-SME, li ma jaqgħux taħt ir-Regolament tal-Eżenzjonijiet Ġenerali ta' Kategorija  (14).

1.

Karatteristiċi bażiċi tal-miżura nnotifikata 14

2.

Organizzazzjonijiet tar-riċerka u intermedjarji tal-innovazzjoni bħala destinatarji tal-għajnuna mill-istat 16

2.1.

Finanzjament pubbliku ta' attivitajiet mhux ekonomiċi 16

2.2.

Finanzjament pubbliku ta' attivitajiet ekonomiċi 16

3.

Għajnuna mill-istat indiretta għal impriżi permezz ta' organizzazzjonijiet tar-riċerka ffinanzjati b'fondi pubbliċi 17

3.1.

Riċerka għan-nom tal-impriżi 17

3.2.

Kollaborazzjoni tal-impriżi u l-organizzazzjonijiet tar-riċerka 17

4.

Kompatibbiltà tal-għajnuna taħt l-artikolu 61 (3) (c) tat-trattat tal-ke 18

4.1.

Għajnuna għall-proġetti tal-R&D 18

4.2.

Għajnuna għall-istudji tekniċi ta' vjabbiltà 21

4.3.

Għajnuna għall-ispejjeż tad-drittijiet tal-proprjetà industrijali għall-SMEs 22

4.4.

Għajnuna għall-impriżi ġodda u innovattivi (għall-impriżi ż-żgħar) 22

4.5.

Għajnuna għall-innovazzjoni fil-proċessi u fl-organizzazzjoni fis-servizzi 23

4.6.

Għajnuna għas-servizzi tal-konsulenza għall-innovazzjoni u għas-servizzi tal-appoġġ għall-innovazzjoni (għall-SME) 24

4.7.

Għajnuna għas-self ta' persunal bi kwalifiki għolja (għall-SMEs) 26

4.8.

Għajnuna għar-ragruppamenti ta' innovazzjoni 27

5.

L-effett ta' inċentiva u l-ħtieġa tal-għajnuna 29

5.1.

Kundizzjoni ġenerali 29

6.

Akkumulazzjoni 30

7.

Rappurtar u monitoraġġ 30

7.1.

Rapporti annwali 30

7.2.

Aċċess għat-test sħiħ tal-iskemi 30

7.3.

Dokumenti tal-informazzjoni, monitoraġġ 31

8.

Informazzjoni oħra 31

1.   Karatteristiċi bażiċi tal-miżura nnotifikata

Jekk jogħġbok imla l-partijet rilevanti tal-formola ta' notifika li tikkorrispondi għat-tip ta' skema notifikata. Hawn taħt għandek issib gwida bażika.

A)

Jekk jogħġbok speċifika t-tip ta' għajnuna u imla l-partijiet xierqa ta' Taqsima 4 (‘Kompatibbiltà tal-għajnuna taħt l-Artikolu 61 (3) (c) tal-Ftehim taż-ŻEE’) ta' dan id-dokument ta' informazzjoni supplimentari:

Għajnuna għall-proġetti R&D, imla t-Taqsima 4.1;

Għajnuna għal studji ta' fattibilità teknika, imla t-Taqsima 4.2;

Għajnuna għal spejjeż ta' dritt ta' proprjetà industrijali, imla t-Taqsma 4.3;

Għajnuna għal impriżi ġodda innovattivi, imla t-Taqsima 4.4;

Għajnuna għall-innovazzjoni fil-proċess u l-organizzazzjoni tas-servizzi, imla Taqsima 4.5;

Għajnuna għas-servizzi ta' konsulenza għall-innovazzjonijiet u għal servizzi ta’ appoġġ għall-innovazzjoni, imla t-Taqsima 4.6;

Għajnuna għas-self ta' persunal bi kwalifiki għolja, imla Taqsima 4.7;

Għajnuna għar-ragruppamenti tal-innovazzjoni, imla Taqsima 4.8.

Barra minn hekk, jekk jogħġbok imla wkoll Taqsima 5 (‘L-effett tal-inċentiv u l-ħtieġa tal-għajnuna’) u Taqsima 7 (‘Rappurtar u monitoraġġ’) sabiex jiġu pprovduti l-konfermi mitluba.

B)

L-iskema tal-għajnuna tinvolvi organizzazzjonijiet tar-riċerka (15)/intermedjarji tal-innovazzjoni?

 iva

 le

Jekk iva, jekk jogħġbok imla Taqsima 2 u/jew 3 (‘Organizzazzjonijiet tar-Riċerka u Intermedjarji tal-Innovazzjoni’ u ‘Għajnuna mill-Istat Indiretta għal impriżi permezz ta' organizzazzjonijiet tar-riċerka ffinanzjati minn fondi pubbliċi’) ta' dan id-dokument ta' informazzjoni supplimentari.

C)

Tista' l-għajnuna tingħaqad ma' għajnuna oħra?

 iva

 le

Jekk iva, imla t-Taqsima 6 (‘Akkumulazzjoni’) ta' din il-karta ta' informazzjoni supplimentari.

D)

Jekk jogħġbok ikkonferma li jekk l-għajnuna speċifika (16)/bonus għall-SMEs tingħata, il-benefiċjarju jikkonforma mad-definizzjoni ta' SME kif definita mil-leġiżlazzjoni taż-ŻEE (17):

iva

E)

Jekk l-iskema tinvolvi l-kummissjonar/xiri tal-attivitajiet/riżultati tal-R & D mingħand impriżi mill-awtoritjiet pubbliċi, il-fornituri magħżula huma magħżula permezz ta’ proċedura ta' sejħa miftuħa għall-offerti (18)?

 iva

 le

Jekk le, jekk jogħġbok kun af li tali pagamenti mill-awtoritajiet pubbliċi lill-impriżi normalment jinvolvu għajnuna mill-Istat.

F)

Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi rata tal-kambju li ntużat għall-iskopijiet tan-notifika: …

G)

Jekk jogħġbok ikkonferma li kwalunkwe għajnuna mogħtija taħt l-iskema notifikata se tiġi notifikata individwalment lill-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA jekk tilħaq il-limiti għal evalwazzjoni dettaljata stipulati fit-Taqsima 7.1 tal-Linji Gwida tal-R&D&I.

iva

H)

Id-dokumenti kollha pprovduti mill-Istati tal-EFTA bħala annessi għall-formola tan-notifika għandhom jiġu nnumerati u n-numri tad-dokumenti għandhom jiġu identifikati fil-partijiet relevanti ta' dan id-dokument ta' informazzjoni supplementari.

2.   Organizzazzjonijiet tar-riċerka u intermedjarji tal-innovazzjoni bħala destinatarji tal-għajnuna mill-istat  (19)

2.1.   Finanzjament pubbliku ta' attivitajiet mhux ekonomiċi

A)

L-organizzazzjonijiet tar-riċerka jew l-intermedjarji tal-innovazzjoni volontarji jeżerċitaw attività ekonomika (20) (attività li tikkonsisti fil-provvista ta' merkanzija u/jew servizzi f'suq partikolari)?

 iva

 le

Jekk iva, jekk jogħġbok ipprovdi deskrizzjoni ta' dawn l-attivitajiet:

B)

Jekk l-istess entità teżerċita attivitajiet ta' natura kemm ekonomika u kif ukoll mhux ekonomika (21), jistgħu ż-żewġ tipi ta' attivitajiet u l-ispejjeż u l-iffinanzjar tagħhom jiġu separati b'mod ċar?

 iva

 le

Jekk iva, ipprovdi d-dettalji.

Jekk iva, jekk jogħġbok kun af li l-finanzjament pubbliku ta' attivitajiet mhux ekonomiċi ma jaqax taħt l-Artikolu 61(1) tal-Ftehim taż-ŻEE. Jekk le, il-finanzjament pubbliku ta' attivitajiet ekonomiċi normalment jinvolvi għajnuna mill-istat.

2.2.   Finanzjament pubbliku ta' attivitajiet ekonomiċi

C)

Jista' l-Istat tal-EFTA jipprova li:

it-totalità tal-finanzjament mill-Istat huwa mgħoddi mill-organizzazzjonijiet tar-riċerka jew l-intermedjarji tal-innovazzjoni volontarji (li jeżerċitaw attivitajiet ekonomiċi) lid-destinatarji finali;

U

ma ngħata ebda vantaġġ lill-intermedjarji?

 iva

 le

Jekk jogħġbok ipprovdi d-dettalji u l-provi:

Jekk iva, jekk jogħġbok kun af li l-organizzazzjonijiet intermedjarji ma jistgħux ikunu destinatarji ta' għajnuna mill-Istat. Fir-rigward tal-għajnuna lil destinatarji finali, japplikaw ir-regoli normali tal-għajnuna mill-Istat.

3.   Għajnuna mill-istat indiretta għal impriżi permezz ta' organizzazzjonijiet tar-riċerka ffinanzjati b'fondi pubbliċi  (22)

3.1.   Riċerka għan-nom tal-impriżi

A)

Il-proġetti megħjuna taħt l-iskema notifikata jitwettqu minn organizzazzjonijiet tar-riċerka għan-nom tal-impriżi?

 iva

 le

B)

Jekk iva, l-organizzazzjonijiet tar-riċerka (bħala aġenti) jirrendu servizzi lill-impriżi (bħala prinċipali) f'sitwazzjonijiet, fejn:

l-aġenti jirċievu ħlas ta' rimunerazzjoni adegwata għas-servizzi tagħhom,

 iva

 le

U

il-prinċipali jispeċifikaw it-termini u l-kundizzjonijiet ta' dawn is-servizzi?

 iva

 le

Jekk jogħġbok ipprovdi d-dettalji:

C)

L-organizzazzjonijiet tar-riċerka jipprovdu s-servizzi tagħhom bi prezz tas-suq?

 iva

 le

Jekk m'hemmx prezz tas-suq, l-organizzazzjonijiet tar-riċerka jipprovdu s-servizzi tagħhom bi prezz li jirrifletti l-ispejjeż kollha u profitt raġonevoli?

 iva

 le

Jekk jogħġbok ipprovdi d-dettalji:

Jekk organizzazzjoni tar-riċerka tirrendi servizzi u jekk ir-risposta għal waħda mill-mistoqsijiet f'Taqsima C hija fl-affermattiv, normalment ma tkun ngħatat ebda għajnuna mill-Istat lill-impriżi permezz tal-organizzazzjoni tar-riċerka.

3.2.   Kollaborazzjoni tal-impriżi u l-organizzazzjonijiet tar-riċerka

A.

Il-proġett ta' kollaborazzjoni jsir konġuntament mill-impriżi u l-organizzazzjonijiet tar-riċerka?

 iva

 le

Jekk iva, ipprovdi d-dettalji dwar is-sħubijiet.

B)

Jekk iva, l-impriżi li jipparteċipaw jerfgħu l-piż kollu tal-ispiża tal-proġetti megħjuna taħt l-iskema notifikata?

 iva

 le

Ir-riżultati li ma jwasslux għal drittijiet ta' proprjetà intellettwali huma mxerrda ħafna U kwalunkwe drittijiet ta' proprjetà intellettwali li jirriżultaw mill-attività tal-organizzazzjonijiet tar-riċerka huma allokati fl-intier tagħhom (23) lill-organizzazzjonijiet tar-riċerka?

 iva

 le

L-organizzazzjonijiet tar-riċerka jirċievu mill-impriżi li jipparteċipaw kumpens ekwivalenti għall-prezz tas-suq għad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali (24) li jirriżultaw mill-attività tal-organizzazzjonijiet tar-riċerka mwettqa fil-proġett u li huma ttrasferiti lill-impriżi li jipparteċipaw?

 iva

 le

Jekk jogħġbok ipprovdi d-dettalji (jekk jogħġbok kun af li kwalunkwe kontribuzzjoni tal-impriżi li jipparteċipaw għall-ispejjeż tal-organizzazzjonijiet tar-riċerka għandhom jiġu mnaqqsa mill-kumpens):

C)

Jekk l-ebda waħda mit-tweġibiet għall-mistoqsijiet tat-Taqsima B hija iva, l-Istat tal-EFTA jista' jiddependi fuq l-evalwazzjoni individwali tal-proġetti ta' kollaborazzjoni (25).

Jekk jogħġbok ipprovdi evalwazzjoni individwali tal-proġetti ta' kollaborazzjoni, filwaqt li tqis l-elementi hawn fuq msemmija. Jekk jogħġbok ehmeż ukoll il-ftehimiet kuntrattwali man-notifika.

Jekk l-ebda waħda mit-tweġibiet għall-mistoqsijiet tat-Taqsima B ma tkun iva u jekk il-valutazzjoni individwali tal-proġetti ta' kollaborazzjoni ma twassalx għall-konklużjoni li m'hemmx għajnuna mill-Istat, l-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA tikkunsidra l-valur sħiħ tal-kontribut tal-organizzazzjoni tar-riċerka għall-proġett bħala għajnuna għall-impriżi.

4.   Kompatibbiltà tal-għajnuna taħt l-artikolu 61 (3) (c) tal-ftehim taż-żee

4.1.   Għajnuna għall-proġetti tal-R&D  (26)

4.1.1.   Kategorija ta’ riċerka (27)

A)

Jekk jogħġbok indika liema stadji tal-R&D (28) huma megħjuna taħt l-iskema notifikata:

riċerka fundamentali;

riċerka industrijali;

żvilupp esperimentali.

Agħti eżempji ta’ proġetti ewlenin li ser ikunu koperti mill-iskema notifikata:

B)

Jekk proġetti individwali tal-R&D jinkludu kategoriji differenti tar-riċerka, jekk jogħġbok spjega kif dan se jiġi meqjus fid-determinazzjoni tal-intensità massima tal-għajnuna ta' proġett partikolari (l-intensità massima applikabbli għandha tirrifletti l-istadji tar-riċerka involuti).

4.1.2.   Spejjeż eliġibbli

L-ispejjeż eliġibbli kollha jridu jiġu allokati għal kategorija speċifika ta' R&D  (29) . Jekk jogħġbok speċifika (jew immarka) hawn taħt..

 

Riċerka fundamentali

Riċerka industrijali

Żvilupp sperimentali

Spejjeż tal-persunal

 

 

 

Spejjeż tal-istrumenti u t-tagħmir

 

 

 

Spejjeż tal-bini u l-art

 

 

 

Spejjeż tar-riċerka kuntrattwali

 

 

 

Spejjeż ġenerali addizzjonali minfuqa direttament b'riżultat tal-proġett ta' riċerka

 

 

 

Spejjeż operattivi oħra

 

 

 

4.1.3.   Intensitajiet tal-għajnuna u bonusijiet

L-intensità tal-għajnuna hija kkalkulata fuq il-bażi tal-ispejjeż eliġibbli tal-proġett. Din għandha tiġi stabbilita għal kull benefiċjarju tal-għajnuna, inkluż fi proġett ta' kollaborazzjoni  (30) .

A)

Intensitajiet bażiċi (mingħajr bonusijiet) (31):

 

Riċerka fundamentali

Riċerka industrijali

Żvilupp sperimentali

Intensità massima tal-għajnuna

 

 

 

B)

Bonusijiet:

Il-proġetti megħjuna jibbenfikaw minn bonus?

 iva

 le

Jekk iva, jekk jogħġbok speċifika hawn taħt.

Bonus tal-SME huwa applikat taħt l-iskema notifikata?

 iva

 le

Speċifika l-livell ta' bonus applikabbli (32): …

Bonus għall-kollaborazzjoni effettiva bejn l-impriżi (i) jew għall-kollaborazzjoni ta' impriża ma' organizzazzjoni tar-riċerka (ii) jew (biss għal proġetti ta' riċerka industrijali) għat-tixrid ta' riżultati (iii) huwa applikat taħt l-iskema notifikata?

 iva

 le

(i)

Jekk huwa applikat bonus għal kollaborazzjoni effettiva bejn tal-inqas żewġ impriżi, li huma indipendenti minn xulxin, jekk jogħġbok ikkonferma li l-kundizzjonijiet li ġejjin huma ssodisfati:

Ebda impriża waħda ma' tassumi aktar minn 70 % tal-ispejjeż eliġibbli tal-proġett ta' kollaborazzjoni;

U

il-proġett jinvolvi kollaborazzjoni ma' tal-inqas SME waħda jew il-kollaborazzjoni hija ta' natura transkonfinali, i.e. attivitajiet tar-riċerka u l-iżvilupp jitwettqu f'tal-inqas f'żewġ Stati Membri.

Speċifika l-livell ta' bonus applikabbli (33): …

(ii)

Jekk bonus għal kollaborazzjoni effettiva bejn impriża u organizzazzjoni tar-riċerka, partikolarment fil-kuntest ta' koordinazzjoni tal-politika nazzjonali tar-riċerka u l-iżvilupp, huwa applikat, jekk jogħġbok ikkonferma li l-kundizzjonijiet li ġejjin huma rispettati:

l-organizzazzjoni tar-riċerka tassumi mill-inqas 10 % tal-ispejjeż eliġibbli;

U

l-organizzazzjoni tar-riċerka għandha d-dritt tippubblika r-riżultat tal-proġetti tar-riċerka safejn dawn ikunu ġejjin mir-riċerka implimentata minn dik l-organizzazzjoni.

Speċifika l-livell ta' bonus applikabbli (34): …

(iii)

Jekk fil-każ ta' riċerka industrijali jiġi applikat bonus għat-tixrid wiesa' tar-riżultati tal-proġett, jekk jogħġbok speċifika għallinqas wieħed minn dawn il-metodi li ġejjin ta' tixrid wiesa':

konferenzi tekniċi u xjentifiċi;

pubblikazzjoni f'ġurnali xjentifiċi jew tekniċi;

disponibbiltà f'repożitorji b'aċċess miftuħ (databases fejn dejta tar-riċerka mhux ipproċessata tista' tintlaħaq minn kwalunkwe persuna);

disponibbiltà permezz ta' software b'xejn jew open source.

Speċifika l-livell ta' bonus applikabbli (35): …

C)

Speċifika l-intensità tal-għajnuna totali tal-proġetti megħjuna taħt l-iskema notifikata (filwaqt li jitqiesu l-bonuses) (%): …

4.1.4.   Kundizzjonijiet speċjali għal avvanz li jitħallas lura (36)

A)

L-għajnuna għall-proġetti tal-R&D tingħata fil-forma ta' avvanz ripagabbli?

 iva

 le

B)

Jekk iva, l-għajnuna hija mogħtija fil-forma ta' avvanz ripagabbli taħt l-iskema notifikata espressa bħala ekwivalenti tal-għotja grossa (37)?

 iva

 le

Jekk iva, x'inhi l-intensità tal-għajnuna ta' avvanz ripagabbli espressa bħala ekwivalenti tal-għotja gross applikabbli (38) taħt l-iskema notifikata: …

Barra minn hekk, jekk jogħġbok ipprovdi l-metodoloġija sħiħa applikata U d-dejta verifikabbli sottostanti li fuqha ġiet ibbażata l-metodoloġija hawn fuq imsemmija:

C)

Jekk l-għajnuna ma tistax tiġi espressa fl-ekwivalenti ta' għotja grossa, x'inhu l-livell tal-avvanz ripagabbli espress bħala perċentwali tal-ispejjeż eliġibbli: …

Fil-każ li r-rati ta' avvanz ripagabbli mogħti lill-proġett R & D ikunu ogħla mir-rati indikati fit-Taqsimiet 5.1.2 u 5.1.3 (sar-rati massimi indikati fit-Taqsima 5.1.5) tal-Linji Gwida R&D&I, jekk jogħġbok:

innotifika lill-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA l-informazzjoni dettaljata dwar il-ħlas lura fil-każ ta' suċċess u ddefinixxi b'mod ċar dak li jkun meqjus bħala suċċess għall-attivitajiet ta' riċerka;

U

ikkonferma li ġej:

il-miżura tistipula li fil-każ ta' suċċess l-avvanz jitħallas lura b'rata tal-imgħax li tkun għallinqas ugwali għar-rata applikabbli mill-applikazzjoni tal-avviż tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA dwar il-metodu biex jiġu stabbiliti r-rati ta' referenza u ta' skont (39);

f'każ ta' suċċess li jeċċedi r-riżultat definit bħala wieħed ta' suċċess, l-Istat tal-EFTA huwa intitolat jitlob pagamenti lil hinn mill-pagamenti tal-ammont tal-avvanz inkluż l-interessi skont ir-rata ta' referenza prevista mill-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA;

f'każ ta' suċċess parzjali, l-Istat tal-EFTA jirrikjedi li l-pagament lura jkun fi proporzjon mal-grad ta' suċċess miksub.

4.1.5.   Kundizzjonijiet speċjali għal miżuri fiskali (40)

A)

L-għajnuna għall-proġetti tal-R&D megħjuna taħt l-iskema notifikata tingħata fil-forma ta' miżura fiskali?

 iva

 le

Jekk l-għajnuna għall-proġett tal-R&D tingħata fil-forma ta' miżura fiskali, jekk jogħġbok ipprovdi studji ta' evalwazzjoni sabiex tippermetti lill-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA tevalwa l-effett tal-inċentiv tal-għajnuna fiskali tal-R&D

B)

Jekk iva, jekk jogħġbok speċifika kif l-intensitajiet tal-għajnuna huma kkalkulati:

Fuq il-bażi ta' proġett R&D individwali;

bħala l-proporzjon bejn il-ħelsien mit-taxxa ġenerali u s-somma tal-ispejjeż R&D eliġibbli kollha f'perjodu li ma jeċċedix tliet snin fiskali konsekuttivi;

oħra: …

Jekk jogħġbok ipprovdi dettalji dwar il-metodu ta' kalkolu applikat:

4.2.   Għajnuna għall-istudji tekniċi ta' vjabbiltà  (41)

4.2.1.   Kundizzjonijiet ġenerali

L-istudji huma bi tħejjija għal (42):

riċerka industrijali;

żvilupp esperimentali.

4.2.2.   Intensitjiet tal-għajnuna

Speċifika l-intensità massima tal-għajnuna (43) (%) għall-SMEs: …

Speċifika l-intensità massima tal-għajnuna (44) (%) għal kumpaniji kbar: …

L-intensità tal-għajnuna hija kkalkulata fuq il-bażi tal-ispejjeż tal-istudji tal-vijabbiltà tal-proġett.

4.3.   Għajnuna għall-ispejjeż tad-drittijiet tal-proprjetà industrijali għall-SME  (45) s

4.3.1.   Kundizzjonijiet

Liema stadju tar-riċerka (46) huwa kkonċernat?

riċerka fundamentali;

riċerka industrijali;

żvilupp esperimentali.

4.3.2.   Spejjeż eliġibbli u intensitajiet tal-għajnuna

A)

Speċifika l-ispejjeż eliġibbli (47):

spejjeż li jippreċedu l-għotja tad-dritt fl-ewwel ġuriżdizzjoni: …

traduzzjoni u spejjeż oħra li jkunu saru sabiex jinkisbu l-għoti jew il-validazzjoni tad-dritt f'ġuriżdizzjonijiet oħra: …

spejjeż li jkunu saru fid-difiża tal-validità tad-dritt matul il-prosekuzzjoni uffiċjali tal-applikazzjoni u l-proċeduri ta' oppożizzjoni li jista' jkun hemm: …

B)

Speċifika l-intensità massima tal-għajnuna (%) (48): …

4.4.   Għajnuna għall-impriżi ġodda u innovattivi  (49) (għall-impriżi ż-żgħar)

Jekk jogħġbok ikkonferma li:

A)

il-benefiċjarji huma esklussivament impriżi żgħar kif definiti mil-leġiżlazzjoni taż-ŻEE, li ilha teżisti għal anqas minn 6 snin fiż-żmien ta' meta tingħata l-għajnuna;

B)

il-benefiċjarji huma intrapriżi innovattivi.

Jekk jogħġbok ikkonferma li l-konformità ma' din il-kundizzjoni hija assigurata permezz ta':

evalwazzjoni magħmula minn espert estern li turi li l-benefiċjarju sejjer fil-futur prevedibbli jiżviluppa prodotti, servizzi jew proċessi li huma teknoloġikament ġodda jew imtejba sostanzjalment meta mqabbla mal-istat tat-teknoloġija l-aktar avvanzat fl-industrija tiegħu fiż-ŻEE, u li jġorru riskju ta' falliment teknoloġiku jew industrijali;

JEW

il-provi li l-ispejjeż tal-R&D tal-benefiċjarju jirrappreżentaw tal-inqas 15% tal-ispejjeż operattivi totali f'tal-inqas waħda mit-tliet snin ta' qabel l-għotja tal-għajnuna jew fil-każ ta' intrapriża li għadha tibda mingħajr ebda rekord finanzjarju, fil-verifika tal-perjodu fiskali kurrenti, kif iċċertifikata minn awditur estern.

Jekk jogħġbok ipprovdi dettalji fuq kif din hija implimentata:

C)

Speċifika l-ammont massimu ta' għajnuna applikabbli taħt l-iskema notifikata: …

Jekk jogħġbok ikkonferma li l-għajnuna għall-intrapriżi innovattivi żgħar mhux se teċċedi:

EUR 1 miljun f'żoni mhux megħjuna;

EUR 1.5 miljun f'reġjuni eliġibbli għad-deroga fl-Artikolu 61 (3) (a) tal-Ftehim taż-ŻEE;

EUR 1.25 miljun f'reġjuni eliġibbli għad-deroga fl-Artikolu 61 (3) (c) tal-Ftehim taż-ŻEE.

D)

Jekk jogħġbok ikkonferma li:

il-benefiċjarji ma rċevewx għajnuna għall-intrapriżi innovattivi żgħar qabel u se jirċievu dan it-tip ta' għajnuna darba biss matul il-perjodu li fih huma jikkwalifikaw bħala intrapriża innovattiva żgħira.

E.

L-intrapriżi jibbenefikaw minn kumulu ta' għajnuna?

 iva

 le

Jekk iva, jekk jogħġbok indika kif se jiġu osservati r-regoli speċifiċi tal-kumulu għall-għajnuna tal-intrapriżi innovattivi żgħar (Taqsima 5.4 tal-Linji Gwida R&D&I).

4.5.   Għajnuna għall-innovazzjoni fil-proċessi u fl-organizzazzjoni fis-servizzi  (50)

4.5.1.   Kundizzjonijiet ġenerali

A)

Għal liema tipi ta' innovazzjoni fl-attivitajiet tas-servizzi (51) tirreferi l-miżura nnotifikata?

innovazzjoni tal-proċess fl-attivitajiet tas-servizzi;

innovazzjoni tal-organizzazzjoni fl-attivitajiet tas-servizzi.

Jekk jogħġbok agħti deskrizzjoni dettaljata tal-innovazzjoni fl-attivitajiet tas-servizzi (52) (fil-proċess u/jew fl-organizzazzjoni):

B)

Jekk jogħġbok ikkonferma li:

l-innovazzjoni tal-organizzazzjoni hija relatata mal-użu u l-esplojtazzjoni ta' Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni (ICT) għall-bdil tal-organizzazzjoni;

l-innovazzjoni hija fformulata bħala proġett b'maniġer tal-proġett identifikat u kkwalifikat, kif ukoll bl-ispejjeż tal-proġett identifikati;

ir-riżultat tal-proġett megħjun huwa l-iżvilupp ta' standard, ta' mudell ta' negozju, metodoloġija ta' kunċett, li tista' tiġi riprodotta sistematikament, possibilment ċertifikata, u possibilment reġistrata bħala privattiva;

l-innovazzjoni tal-proċess u tal-organizzazzjoni hija ġdida jew imtejba sostanzjalment meta mqabbla mal-aktar teknoloġija avvanzata fl-industrija tagħha fiż-ŻEE;

il-proġetti tal-innovazzoni tal-proċess jew l-organizzazzjoni jinvolvu grad ċar ta' riskju;

l-għajnuna tingħata lil intrapriżi kbar biss jekk jikkollaboraw ma' SMEs fl-attivitàmegħjuna u jekk l-SMEs li jkunu qed jikkollaboraw iħallsu tal-inqas 30% tal-ispejjeż eliġibbli totali.

Jekk jogħġbok ipprovdi dettalji/provi dwar dawn l-elementi kollha:

4.5.2.   Spejjeż eliġibbli u intensitajiet tal-għajnuna

A)

Jekk jogħġbok speċifika l-ispejjeż eliġibbli (53):

 

Spejjeż eliġibbli

spejjeż tal-persunal

 

spejjeż tal-istrumenti u l-apparat

 

spejjeż tal-bini u tal-art

 

spejjeż tar-riċerka kuntrattwali, għarfien tekniku u privattivi mixtrija jew liċenzjati minn għejun esterni bi prezzijiet tas-suq

 

spejjeż rikorrenti addizzjonali li saru direttament bħala riżultat tal-proġett ta' riċerka

 

spejjeż oħra tal-operazzjoni

 

B)

Speċifika l-intensità massima tal-għajnuna (54) għal intrapriżi kbar (%): …

Speċifika l-intensità massima tal-għajnuna (55) għal intrapriżi ta' daqs medju (56) (%): …

Speċifika l-intensità massima tal-għajnuna (57) għal intrapriżi żgħar (58) (%): …

L-intensità tal-għajnuna hija kkalkulata fuq il-bażi tal-ispejjeż eliġibbli tal-proġetti.

4.6.   Għajnuna għas-servizzi tal-konsulenza għall-innovazzjoni u għas-servizzi tal-appoġġ għall-innovazzjoni  (59) (għall-SME)

4.6.1.   Kundizzjonijiet ġenerali

A)

Speċifika l-ammont massimu tal-għajnuna (li ma jeċċedix EUR 200 000 għal kull benefiċjajru f'perjodu ta' tliet snin): …

B)

Jekk jogħġbok ikkonferma li:

jekk il-fornitur tas-servizz ma jibbenefikax minn ċertifikazzjoni nazzjonali jew Ewropea l-għajnuna ma tkoprix aktar minn 75 % tal-ispejjeż eliġibbli;

il-benefiċjajri jużaw l-għajnuna mill-Istat sabiex jixtru s-servizzi bi prezz tas-suq (jew jekk il-fornitur tas-servizz ikun entità mhux spekulattiva, bi prezz li jirrifletti l-ispejjeż kollha b'żieda ta' marġni raġonevoli).

Jekk jogħġbok ipprovdi dettalji fuq kif dan se jkun assigurat.

4.6.2.   Spejjeż eliġibbli

A)

X'tip ta' għajnuna ngħatat?

għajnuna għal servizzi ta' konsulenza tal-innovazzjoni;

għajnuna għal servizzi ta' appoġġ għall-innovazzjoni.

B)

Jekk hija għajnuna għal servizzi ta' konsulenza għall-innovazzjoni, speċifika l-ispejjeż eliġibbli:

konsulenza fil-maniġment: …

għajnuna teknoloġika: …

servizzi ta' trasferiment ta' teknoloġija: …

taħriġ: …

konsulenza għal akkwist, ħarsien u kummerċ fi Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali u għal ftehimiet ta' liċenzjar: …

konsulenza dwar l-użu ta' standards: …

C)

Jekk hija għajnuna għal servizzi ta' konsulenza tal-innovazzjoni, speċifika l-ispejjeż eliġibbli:

spazju tal-uffiċċju: …

banek tad-dejta: …

servizzi ta' libreriji tekniċi: …

riċerka tas-suq: …

użu tal-laboratorju: …

tikkettar ta' kwalità: …

ittestjar u ċertifikazzjoni: …

4.6.3.   Kundizzjonijiet speċjali għal entità mhux għal skop ta' lukru

Jekk il-fornituri tas-servizz huma entitajiet mhux għall-profitt, l-għajnuna tista' tingħata fil-forma ta' prezz imnaqqas, bħala d-differenza bejn il-prezz imħallas u l-prezz tas-suq (jew prezz li jirrifletti l-ispejjeż kollha flimkien ma' marġni raġonevoli).

A)

L-għajnuna hija mogħtija fil-forma ta' prezz imnaqqas?

 iva

 le

Jekk iva, ipprovdi provi tal-eżistenza ta' sistema li tassigura t-trasparenza dwar l-ispejjeż kollha tas-servizzi ta' konsulenza tal-innovazzjoni u tal-appoġġ għall-innovazzjoni pprovduti, u kif ukoll dwar il-prezz imħallas mill-benefiċjarji, sabiex l-għajnuna rċevuta tkun tista' tiġi mkejla u sorveljata.

4.7.   Għajnuna għas-self ta' persunal bi kwalifiki għolja  (60) (għall-SMEs)

4.7.1.   Kundizzjonijiet ġenerali

A)

Minn fejn jiġi l-persunal bi kwalifiki għolja (61)?

organizzazzjonijiet tar-riċerka;

intrapriżi kbar.

Ipprovdi dettalji (jekk possibbli) dwar l-organizzazzjonijet tar-riċerka u l-intrapriżi kbar.

B)

Jekk jogħġbok ikkonferma li:

il-persunal issekondat ma jkunx qed jissostitwixxi persunal ieħor;

il-persunal issekondat jiġi impjegat f'funzjoni ġdida maħluqa fi ħdan l-impriża benefiċjarja;

Jekk jogħġbok speċifika din il-funzjoni ġdida maħluqa:

il-persunal issekondat ikun ġie impjegat għal mill-inqas sentejn fl-organizzazzjonijiet tar-riċerka jew l-intrapriżi l-kbar li jkunu qed jissekondaw il-persunal;

il-persunal issekondat jaħdem f'attivitajiet tal-R&D&I fl-SME li qed tirċievi l-għajnuna.

4.7.2.   Spejjeż eliġibbli u intensitajiet tal-għajnuna

A)

Speċifika l-ispejjeż eliġibbli:

spejjeż sabiex jiġi missellef u jiġi impjegat persunal bi kwalifiki għolja: …

konċessjoni tal-mobbiltà għall-persunal issekondat: …

B)

Jekk jogħġbok ikkonferma li l-ispejjeż tal-konsulenza (ħlas għas-servizz mogħti mill-espert mingħajr ma dan ikun ġie impjegat fl-impriża) huma esklużi mill-ispejjeż eliġibbli tal-għajnuna għas-self ta' persunal bi kwalifiki għolja.

C)

Speċifika l-intensità massima tal-għajnuna (62) (%): …

4.8.   Għajnuna għar-ragruppamenti ta' innovazzjoni  (63)

4.8.1.   Kundizzjonijiet ġenerali

A)

X'tip ta' għajnuna ngħatat lill-benefiċjarji?

għajnuna għall-investiment;

għajnuna tal-operazzjoni għall-animazzjoni tar-ragruppamenti.

B)

Jekk jogħġbok ikkonferma li:

l-għajnuna hija esklussivament mogħtija lill-entitajiet legali li joperaw ir-ragruppamenti tal-innovazzjoni;

il-benefiċjarji huma responsabbli mill-immaniġġjar tal-parteċipazzjoni u l-aċċess għall-bini, il-faċilitajiet u l-attivitajiet tar-ragruppamenti;

Jekk jogħġbok ipprovdi d-dettalji:

l-aċċess għall-bini, il-faċilitajiet u l-attivitajiet tar-ragruppamenti mhuwiex ristrett.

C)

Id-drittijiet imħallsa għall-użu tal-faċilitajiet tar-ragruppament u għall-parteċipazzjoni fl-attivitajiet tar-ragruppament jirriflettu l-ispejjeż tagħhom?

 iva

 le

Jekk iva, jekk jogħġbok indika kif dan huwa assigurat:

Jekk le, jekk jogħġbok ipprovdi dettalji (speċjalment fir-rigward tal-eżistenza tal-għajnuna skont it-tifsira tal-Artikolu 61 (1) tal-Ftehim taż-ŻEE, ara t-Taqsima 3.1 tal-Qafas R&D&I):

D)

Jekk jogħġbok ehmeż analiżi tal-ispeċjalizzazzjoni teknoloġika tar-ragruppament tal-innovazzjoni, il-potenzjal reġjonali eżistenti, il-kapaċità tar-riċerka eżistenti, il-preżenza ta' ragruppamenti fiż-ŻEE b'għanijiet u b'volumi tas-suq potenzjali simili għall-attivitajiet fir-ragruppament:

4.8.2.   kundizzjonijiet speċifiċi dwar l-għajnuna tal-investiment għall-animazzjoni tar-ragruppamenti

A)

X'tip ta' investiment sar?

twaqqif ta' ragruppamenti tal-innovazzjoni;

espansjoni ta' ragruppamenti tal-innovazzjoni;

animazzjoni ta' ragruppamenti tal-innovazzjoni.

B)

Għal liema faċilitajiet tingħata l-għajnuna?

faċilitajiet għal ċentru tat-taħriġ u r-riċerka;

infrastrutturi tar-riċerka b'aċċess miftuħ, laboratorju, faċilità tal-ittestjar;

infrastrutturi tan-netwerk broadband.

C)

Speċifika l-ispejjeż eliġibbli:

spejjeż relatati mal-investiment fl-art: …

fil-bini: …

fil-makkinarju: …

fl-apparat: …

D)

X'inhi l-intensità tal-għajnuna bażika (%) (64): …

E)

Jingħata bonus lill-benefiċjarji?

 iva

 le

Jekk iva, speċifika hawn taħt:

Tapplika bonus tal-SME?

 iva

 le

Speċifika l-livell ta' bonus applikabbli għall-intrapriżi żgħar (65): …

Speċifika l-livell ta' bonus applikabbli għall-intrapriżi ta' daqs medju (66): …

4.8.3.   Speċifika l-kundizzjonijiet dwar l-għajnuna tal-operazzjoni għall-animazzjoni tar-ragruppamenti

A)

Għal kemm żmien tingħata din l-għajnuna: … snin

Jekk l-għajnuna tingħata għal perjodu itwal minn ħames snin, jekk jogħġbok ipprovdi provi konvinċenti sabiex tiġġustifika tali perjodu itwal (67).

B)

L-għajnuna hija digressiva?

 iva

 le

C)

Speċifika l-ispejjeż eliġibbli:

promozzjoni tar-ragruppament għar-reklutaġġ ta' kumpaniji ġodda sabiex jieħdu sehem fir-ragruppament: …

amministrazzjoni tal-faċilitajiet tal-aċċess miftuħ tar-ragruppament: …

organizzazzjoni ta' programmi tat-taħriġ, workshops u konferenzi għat-tisħiħ tal-qsim tal-għarfien u l-bini ta' netwerks bejn il-membri tar-ragruppament: …

D)

Intensità tal-għajnuna:

għajnuna digressiva (jekk jogħġbok speċifika r-rati digressivi għal kull sena) (68): …

għajnuna mhux degressiva (%) (69): …

5.   L-effett ta' inċentiva u l-ħtieġa tal-għajnuna  (70)

5.1.   Kundizzjoni ġenerali

Jekk jogħġbok ikkonferma li meta tingħata l-għajnuna taħt il-miżura notifikata, ikun assigurat li l-attivitajiet R&D&I tal-benefiċjarji individwali ma jibdewx qabel l-applikazzjoni tagħhom għall-għajnuna jew id-deċiżjoni tal-għotja fil-każ ta’ għajnuna fiskali.

iva

Jekk jogħġbok ipprovdi dettalji dwar kif se tkun assigurata l-konformità ma' din il- kundizzjoni.

Fil-każ li l-għajnuna tingħata għal proġetti ta' intrapriżi kbar, lil SMEs jekk teċċedi EUR 7.5 miljun, għall-innovazzjoni tal-proċess u tal-organizzazzjoni fis-servizzi u għar-ragruppamenti tal-innovazzjoni, jekk jogħġbok ikkonferma li l-effett tal-inċentiv se jkun evalwat fuq il-bażi ta' mill-inqas wieħed mill-indikaturi li ġejjin:

żieda fid-daqs tal-proġett;

żieda fil-firxa;

żieda fil-ħeffa;

żieda fl-ammont totali minfuq fl-R&D&I

0 oħra: …

Jekk jogħġbok ipprovdi dettalji dwar kif dan ser jitwettaq:

6.   Akkumulazzjoni  (71)

A)

L-għajnuna mogħtija taħt l-iskema notifikata hija marbuta ma' għajnuna oħra (72)?

 iva

 le

B)

Jekk iva, jekk jogħġbok iddeskrivi r-regoli tal-kumulu applikabbli għall-iskema tal-għajnuna notifikata:

C)

Jekk jogħġbok speċifika kif ir-rispett tar-regoli tal-kumulu se jkun verifikat fl-iskema tal-għajnuna notifikata:

7.   Rappurtar u monitoraġġ  (73)

7.1.   Rapporti annwali

Inti mitlub tinnota li dan l-obbligu tar-rappurtar huwa bla ħsara għall-obbligu tar-rappurtar skont id-Deċiżjoni tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA 195/04/COL  (74).

A)

Jekk jogħġbok ħu ħsieb tibgħat rapporti annwali dwar l-implimentazzjoni tal-iskema notifikata lill-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA, li jkollhom l-elementi kollha elenkati hawn taħt (75):

l-isem tal-benefiċjarju;

l-ammont ta' għajnuna għal kull benefiċjarju;

l-intensità tal-għajnuna;

is-setturi tal-attività fejn isiru l-proġetti megħjuna.

iva

B)

Jekk jogħġbok, għall-għajnuna kollha mogħtija taħt skema approvata lil impriżi kbar, ħu ħsieb spjega fir-rapport annwali kif l-effett tal-inċentiv ġie rispettat għall-għajnuna mogħtija li dawn l-impriżi (76).

iva

7.2.   Aċċess għat-test sħiħ tal-iskemi

A)

Jekk jogħġbok ħu ħsieb tippubblika fuq l-internet it-test sħiħ tal-iskemi tal-għajnuna finali kif approvat mill-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA.

iva

Jekk jogħġbok agħti l-indirizz tal-internet: …

B)

Jekk jogħġbok ikkonferma li l-iskema, kif approvata mill-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA, mhix ser tiġi applikata qabel mal-informazzjoni tiġi ppubblikata fuq l-internet (kif rikjest taħt Taqsima A hawn fuq).

iva

7.3.   Dokumenti tal-informazzjoni, monitoraġġ

A)

Jekk jogħġbok, kull meta tingħata għajnuna għall-R&D&I fuq il-bażi ta' skemi tal-għajnuna mingħajr ma taqa' taħt l-obbligu ta' notifika individwali, u li teċċedi EUR 3 miljun (77), ħu ħsieb tipprovdi lill-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA fi żmien 20 jum tax-xogħol mill-għoti tal-għajnuna mill-awtorità kompetenti, bl-informazzjoni meħtieġa fil-formola standard stipulata fl-Anness tal-Linji Gwida tal-R&D&I.

iva

B)

Jekk jogħġbok ħu ħsieb iżżomm rendikont dettaljat dwar l-għoti tal-għajnuna, bl-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex jiġi stabbilit li l-ispejjeż eliġibbli u l-intensità massima tal-għajnuna permessa jkunu ġew osservati.

iva

C)

Jekk jogħġbok ħu ħsieb tassigura li r-rendikont dettaljat imsemmi fit-Taqsima B hawn fuq jinżamm għal għaxar snin mid-data tal-għoti tal-għajnuna.

iva

D)

Jekk jogħġbok ikkommetti ruħek li tippreżenta r-rekords imsemmija fit-Taqsima B aktar 'il fuq fuq talba tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA.

iva

8.   Informazzjoni oħra

Jekk jogħġbok agħti kwalunkwe informazzjoni oħra li tikkunsidra meħtieġa sabiex il-miżura/i in kwistjoni jiġu evalwati taħt il-Linji Gwida tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA għall-għajnuna mill-Istat għar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni.

(12)  Fir-rigward tal-għajnuna għall-promozzjoni tal-eżekuzzjoni ta' proġetti importanti ta' interess komuni Ewropew, il-Kummissjoni tista' tikkunsidra wkoll bħala proġett grupp ta' proġetti flimkien. Għad-dettalji jekk jogħġbok ara t-Taqsima 4 tal-Karta ta' Informazzjoni Supplimentari għall-għajnuna għar-riċerka u l-iżvilupp u l-innovazzjoni: għajnuna individwali (il-parti III.6.b tal-Anness 1 tad-Deċiżjoni tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA kif emendata bid-Deċiżjoni 319/05/COL)."

(13)  EFTA -Deċiżjoni tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA 14/07/COL tas-7 ta' Frar 2007 dwar il-Linji gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni (għadha mhix ippubblikata fil-ĠU]

Disponibbli hawn: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/state_aid_guidelines/ p. 78.

"

(14)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 tas-6 ta’ Awwissu 2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali ta' Kategorija), ĠU L 214 tad-9.8.2008, p.3. Inkorporat fl-Anness VX tal-Ftehim taż-ŻEE bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt Nru 120/2008 (għadha mhix ippubblikata fil-ĠU) li daħlet fis-seħħ fit-8.11.2008."

(15)  Għad-definizzjoni ara it-Taqsima 2.2. (d) tal-Linji Gwida R&D&I."

(16)  I.e. miżuri taħt it-Taqsimiet 4.3, 4.4, 4.6 u 4.7 ta' din il-karta ta' informazzjoni supplimentari. Jekk jogħġbok kun af li l-miżura taħt it-Taqsima 4.4 hija limitata għall-intrapriżi ż-żgħar."

(17)  Ara n-nota 20 ta’ qiegħ il-paġna."

(18)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 2.1."

(19)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 3.1."

(20)  Għad-dettalji ara t-Taqsima 3.1.1 tal-Linji Gwida R&D&I (nota ta' qiegħ il-paġna 25)."

(21)  Għad-dettalji ara t-Taqsima 3.1.1 tal-Linji Gwida R&D&I."

(22)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 3.2."

(23)  Għad-dettalji ara t-Taqsima 3.2.2 (nota ta' qiegħ il-paġna 29) tal-Linji Gwida R&D&I."

(24)  Għad-dettalji ara t-Taqsima 3.2.2 (nota ta' qiegħ il-paġna 30) tal-Linji Gwida R&D&I."

(25)  Jista' jkun li ma jkunx hemm għajnuna mill-istat fejn valutazzjoni tal-ftehim kuntrattwali bejn il-partijiet imsieħba twassal għall-konklużjoni li kull dritt ta' proprjetà intellettwali għar-riżultati tal-R&D&I u kif ukoll drittijiet ta' aċċess għar-riżultati jkunu allokati lil imsieħba differenti fil-kollaborazzjoni u jkunu jirriflettu b'mod adegwat l-interessi, pakketti ta' xogħol, u kontribuzzjonijiet, finanzjarji u oħrajn, rispettivi tagħhom għall-proġett."

(26)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 5.1."

(27)  Għal klassifikazzjoni tal-attivitajiet, tista' tirreferi għall-prattika tal-Kummissjoni u/jew tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA jew l-eżempji u l-ispjegazzjonijiet speċifiċi pprovduti fil-Manwal Frascati dwar il-Kejl tal-Attivitajiet Xjentifiċi u Teknoloġiċi, il-Prattika Standard proposta għall-Istudji dwar ir-Riċerka u l-Iżvilupp Esperimentali (Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp, 2002)."

(28)  Għad-definizzjonijiet ara Taqsima 2.2 (e), (f), (g) tal-Linji Gwida R&D&I."

(29)  Ara Taqsima 5.1.4 tal-Linji Gwida tal-R&D&I."

(30)  Fil-każ ta' għajnuna mill-Istat għal proġett tal-R&D imwettaq f'kollaborazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet tar-riċerka u l-impriżi, l-għajnuna kkombinata li tkun ġejja mis-sostenn dirett tal-gvern għall-proġett speċifiku tar-riċerka u, fejn dawn jikkostitwixxu għajnuna, il-kontribuzzjonijiet mill-organizzazzjonijiet tar-riċerka lejn dak il-proġett m'għandhomx jeċċedu l-intensitajiet tal-għajnuna applikabbli għal kull impriża benefiċjarja."

(31)  L-intensità tal-għajnuna m'għandhiex teċċedi il-100 % għar-riċerka fundamentali, il-50 % għar-riċerka industrijali u l-25 % għall-iżvilupp esperimentali."

(32)  L-intensità tal-għajnuna tista' tiġi miżjuda b'10 punti perċentwali għal impriżi ta' daqs medju u b'20 punt perċentwali għal impriżi żgħar."

(33)  L-intensità tal-għajnuna tista' tiġi miżjuda b'15-il punt perċentwali, iżda sa massimu ta' 80 %."

(34)  L-intensità tal-għajnuna tista' tiġi miżjuda b'15-il punt perċentwali, iżda sa massimu ta' 80 %. Dan il-bonus ma japplikax għall-organizzazzjoni tar-riċerka."

(35)  L-intensità tal-għajnuna tista' tiġi miżjuda b'15-il punt perċentwali, iżda sa massimu ta' 80 %."

(36)  Ara l-Qafas R&D&I, Taqsima 5.1.5."

(37)  L-ekwivalenti tal-għotja gross ta' avvanz ripagabbli jirrifletti l-probabbiltà li l-avvanz jitħallas lura mill-benefiċjarji."

(38)  L-ekwivalenti tal-għotja grossa għandu jissodisfa l-kundizzjonijiet fuq l-intensitajiet massimi tal-għajnuna stabbiliti fit-Taqsima 5.1.2 u 5.1.3 tal-Linji Gwida R&D&I."

(39)  Ara l-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat, il-Kapitolu dwar ir-rati ta' referenza u tal-iskont u r-rati tal-imgħax (ĠU L 139 tal-25 ta' Mejju 2006 u s-Suppliment taż-ŻEE Nru 25 tal-25 ta' Mejju 2006)."

(40)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 5.1.6."

(41)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 5.2."

(42)  Għal klassifikazzjoni tal-attivitajiet, tista' tirreferi għall-prattika tal-Kummissjoni u/jew tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA jew l-eżempji u l-ispjegazzjonijiet speċifiċi pprovduti fil-Manwal Frascati dwar il-Kejl tal-Attivitajiet Xjentifiċi u Teknoloġiċi, il-Prattika Standard proposta għall-Istudji dwar ir-Riċerka u l-Iżvilupp Esperimentali (Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp, 2002); għad-definizzjonijiet ara Taqsima 2.2 (e), (f), (g) tal-Linji Gwida R&D&I."

(43)  Għall-SMEs, l-intensità tal-għajnuna ma tistax teċċedi il-75 % għall-istudji preparatorji għall-attivitajiet tar-riċerka industrijali u l-50 % għall-istudji preparatorji għall-attivitajiet esperimentali tal-iżvilupp."

(44)  Għal kumpanniji kbar, l-intensità tal-għajnuna ma tistax teċċedi il-65 % għall-istudji preparatorji għall-attivitajiet tar-riċerka industrijali u l-40 % għall-istudji preparatorji għall-attivitajiet tal-iżvilupp esperimentali."

(45)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 5.3."

(46)  Għad-definizzjonijiet ara Taqsima 2.2 (e), (f), (g) tal-Linji Gwida R&D&I."

(47)  Għad-dettalji ara t-Taqsima 5.3 (it-tieni paragrafu) tal-Linji Gwida R&D&I."

(48)  Il-livelli massimi tal-għajnuna jikkorrispondu mal-istess livelli ta' għajnuna li kienu jikkwalifikaw bħala għajnuna tal-R&D fir-rigward tal-ewwel attivitajiet ta' riċerka li wasslu għad-drittijiet ta' proprjetà industrijali kkonċernati."

(49)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 5.4."

(50)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 5.5."

(51)  Għad-definizzjonijiet ara t-Taqsima 2.2(i), (j) tal-Linji Gwida RR&D&I."

(52)  Sabiex jiġu kklassifikati l-attivitajiet, tista' tirreferi għall-prattika tal-Kummissjoni u/jew tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA jew għad-definizzjonijiet speċifiċi pprovduti fil-Manwal ta' OSLO, Linji Gwida għall-Ġbir u l-Interpretazzjoni tad-Dejta dwar l-Innovazzjoni (Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp, 2005)."

(53)  Għad-dettalji ara t-Taqsima 5.1.4. Jekk jogħġbok kun af li fil-każ tal-innovazzjoni tal-organizzazzjoni, l-ispejjeż tal-istrumenti u l-apparat ikopru biss l-ispejjeż tal-istrumenti u l-apparat tal-ICT."

(54)  L-intensità massima tal-għajnuna hija 15 % tal-ispejjeż eliġibbli."

(55)  L-intensità massima tal-għajnuna hija 25 % tal-ispejjeż eliġibbli."

(56)  Ara n-nota tal-qiegħ Nru 20."

(57)  L-intensità massima tal-għajnuna hija 35 % tal-ispejjeż eliġibbli."

(58)  Ara n-nota tal-qiegħ Nru 46."

(59)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 5.6."

(60)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 5.7."

(61)  Għad-definizzjoni ara it-Taqsima 2.2. (k) tal-Linji Gwida R&D&I."

(62)  L-intensità massima tal-għajnuna hija 50 % tal-ispejjeż eliġibbli, għal massimu ta' tliet snin għal kull impriża u għal kull persuna meħuda b'self."

(63)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 5.8."

(64)  L-intensità massima tal-għajnuna hija 15 % tal-ispejjeż eliġibbli."

(65)  L-intensità tal-għajnuna tista' tiżdied b'massimu ta' 20 punt perċentwali għall-intrapriżi żgħar."

(66)  L-intensità tal-għajnuna tista' tiżdied b'massimu ta' 10 punti perċentwali għall-intrapriżi ta' daqs medju."

(67)  Fi kwalunkwe każ, il-perjodu ma jista' qatt jeċċedi l-għaxar snin."

(68)  L-intensità tista' tasal sa 100 % għall-ispejjeż eliġibbli fl-ewwel sena iżda trid tkun naqset b'mod lineari sa żero sa l-aħħar tal-ħames sena."

(69)  L-intensità massima tal-għajnuna hija 50 % tal-ispejjeż eliġibbli."

(70)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Kapitolu 6."

(71)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Kapitolu 8."

(72)  Jekk jogħġbok kun af li l-għajnuna għall-R&D&I m'għandhiex tiġi akkumulata mal-appoġġ de minimis fir-rigward tal-istess spejjeż eliġibbli b'mod li ma jiġux rispettati l-intensitajiet massimi tal-għajnuna stabbiliti fil-Linji Gwida tal-R&D&I."

(73)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 10.1."

(74)  Din id-Deċiżjoni tikkorrispondi mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 794/2004 tal-21 ta' April 2004 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 659/1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 93 tat-Trattat tal-KE ĠU L 140, 30.4.2004, p. 1."

(75)  Fir-rigward tar-rekwiżiti speċifiċi tar-rappurtaġġ għall-għajnuna fiskali u r-raggruppamenti,jekk jogħġbok ara t-Taqsima 9.1.1 (it-tielet u r-raba' paragrafu) tal-Linji Gwida R&D&I."

(76)  Partikolarment bl-użu tal-kriterji speċifikati fit-Taqsima 6 tal-Linji Gwida R&D&I."

(77)  Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi r-rata tal-kambju użata meta twieġeb din il-mistoqsija.”"

“PARTI III.6.b

DOKUMENT TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI GĦALL-GĦAJNUNA GĦAR-RIĊERKA U L-IŻVILUPP U L-INNOVAZZJONI: GĦAJNUNA INDIVIDWALI

Dan id-dokument ta' informazzjoni supplementari għandu jintuża għan-notifika ta' għajnuna individwali koperta mil-Linji Gwida tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA għall-għajnuna mill-Istat għar-riċerka u l-iżvilupp u l-innovazzjoni (minn hawn 'il quddiem “il-Linji Gwida R&I”)  (78). Għandu jintuża wkoll għall-għajnuna individwali għar-Riċerka u l-Iżvilupp għall-SME, li ma taqax taħt Regolament tal-Eżenzjoni Ġenerali ta' Kategorija  (79) jew hija soġġetta għal obbligu ta' notifika individwali minħabba li taqbeż il-limiti tan-notifika individwali stabbiliti fiha. .

1.

Karatteristiċi bażiċi tal-miżura nnotifikata 34

2.

Organizzazzjonijiet tar-riċerka u intermedjarji tal-innovazzjoni bħala destinatarji tal-għajnuna mill-istat 35

2.1.

Finanzjament pubbliku ta' attivitajiet mhux ekonomiċi 35

2.2.

Finanzjament pubbliku ta' attivitajiet ekonomiċi 36

3.

Għajnuna mill-istat indiretta għal impriżi permezz ta' organizzazzjonijiet tar-riċerka ffinanzjati pubblikament 36

3.1.

Riċerka għan-nom tal-impriżi 36

3.2.

Kollaborazzjoni tal-impriżi u l-organizzazzjonijiet tar-riċerka 37

4.

Kompatibbiltà tal-għajnuna taħt l-artikolu 61 (3) (b) tal-ftehim taż-żee 38

4.1.

Kundizzjonijiet ġenerali (kumulattivi) 38

4.2.

Deskrizzjoni tal-proġett 39

5.

Kompatibbiltà tal-għajnuna taħt l-artikolu 61 (3) (c) tal-ftehim taż-żee 39

5.1.

Għajnuna għall-proġetti tal-R&D 39

5.2.

Għajnuna għall-istudji tekniċi ta' vjabbiltà 43

5.3.

Għajnuna għall-ispejjeż tad-drittijiet tal-proprjetà industrijali għall-SMEs 43

5.4.

Għajnuna għall-impriżi ġodda u innovattivi (għall-impriżi ż-żgħar) 43

5.5.

Għajnuna għall-innovazzjoni fil-proċessi u fl-organizzazzjoni fis-servizzi 44

5.6.

Għajnuna għas-servizzi tal-konsulenza għall-innovazzjoni u għas-servizzi tal-appoġġ għall-innovazzjoni (għall-SME) 45

5.7.

Għajnuna għas-self ta' persunal bi kwalifiki għolja (għall-SMEs) 47

5.8.

Għajnuna għar-ragruppamenti ta' innovazzjoni 48

6.

L-effett ta' inċentiva u l-ħtieġa tal-għajnuna 50

6.1.

Kundizzjoni ġenerali 50

6.2.

Evalwazzjoni tal-effett ta' inċentiva 50

7.

Kriteji li jwasslu għal valutazzjoni dettaljata 52

7.1.

Proġetti u studji ta' fattibilità 52

7.2.

Innovazzjoni fil-proċessi jew fl-organizzazzjoni f'attivitajiet ta' servizzi jew ragruppamenti tal-innovazzjoni 53

8.

Informazzjoni addizzjonali għal valutazzjoni dettaljata 53

8.1.

Osservazzjonijiet ġenerali 53

8.2.

L-eżistenza ta' nuqqas fis-suq 54

8.3.

Strument xieraq 54

8.4.

Effett ta' inċentiva u analiżi tal-għajnuna 54

8.5.

Il-proporzjonalità tal-għajnuna 55

8.6.

Analysis of the distortion of competition and trade 55

9.

Akkumulazzjoni 57

10.

Rappurtar u monitoraġġ 57

10.1.

Rapporti annwali 57

10.2.

Dokumenti tal-informazzjoni, monitoraġġ 58

11.

Informazzjoni oħra 58

1.   Karatteristiċi bażiċi tal-miżura nnotifikata

Jekk jogħġbok imla l-partijiet rilevanti tal-formola tan-notifika li tikkorrispondi man-natura tal-miżura nnotifikata. B'mod partikolari, jekk jogħġbok kun af li t-Taqsima 8 għandha timtela biss jekk il-miżura nnotifikata hija soġġetta għal evalwazzjoni dettaljata, jiġifieri biss jekk ikunu ssodisfati l-kundizzjonijiet tat-Taqsima 7. Hawn taħt għandek issib gwida bażika.

A)

L-għajnuna hija mogħtija sabiex jiġi promoss it-twettiq ta' proġett importanti ta' interess Ewropew komuni?

 iva

 le

Jekk iva, jekk jogħġbok imla t-Taqsima 4 (“Kompatibbiltà tal-għajnuna taħt l-Artikolu 61 (3) (b) tal-Ftehim dwar iż-ŻEE”) ta' dan id-dokument ta' informazzjoni supplementari. Minbarra dan, jekk jogħġbok imla t-Taqsima 10 (“Rappurtar u monitoraġġ”).

B)

Jekk le, jekk jogħġbok speċifika t-tip ta' għajnuna u imla s-sub-taqsimiet relevanti tat-Taqsima 5 (“Kompatibilità tal-għajnuna taħt l-Artikolu 61 (3) (c) tal-Ftehim dwar iż-ŻEE”) ta' dan id-dokument ta' informazzjoni supplementari:

Għajnuna għall-proġetti R&D, imla t-Taqsima 5.1;

Għajnuna għal studji ta' fattibilità teknika, imla t-Taqsima 5.2;

Għajnuna għal spejjeż ta' dritt ta' proprjetà industrijali għall-SME, imla t-Taqsma 5.3;

Għajnuna għal impriżi ġodda innovattivi, imla t-Taqsima 5.4;

Għajnuna għall-innovazzjoni fil-proċess u l-organizzazzjoni tas-servizzi, imla Taqsima 5.5;

Għajnuna għas-servizzi tal-konsulenza għall-innovazzjoni u għas-servizzi tal-appoġġ għall-inovazzjoni, imla t-Taqsima 5.6;

Għajnuna għas-self ta' persunal bi kwalifiki għolja, imla Taqsima 5.7;

Għajnuna għar-ragruppamenti tal-innovazzjoni, imla Taqsima 5.8.

Minbarra dan, jekk jogħġbok imla: It-Taqsima 6 (“Effett ta' inċentiva u neċessità tal-għajnuna”) sabiex tivverifika l-effett ta' inċentiva, it-Taqsima 7 (“Kriterji li jwasslu għal valutazzjoni dettaljata”) sabiex jiġi vverifikat jekk l-għajnuna nnotifikata tkunx soġġetta għall-evalwazzjoni dettaljata tat-Taqsima 8 (“Informazzjoni addizzjonali għal valutazzjoni dettaljata”) u t-Taqsima 11 (“Rappurtar u monitoraġġ”).

C)

L-għajnuna tinvolvi organizzazzjonijiet ta' riċerka (80)/intermedjarji tal-innovazzjoni?

 iva

 le

Jekk iva, imla t-Taqsima 2 u/jew 3 (“Organizzazzjonijiet ta' riċerka u intermedjarji tal-innovazzjoni” u “Għajnuna indiretta mill-Istat għal impriżi permezz ta' organizzazzjonijiet ta' riċerka ffinanzjati pubblikament”) ta' dan id-dokument ta' informazzjoni supplementari.

D)

Tista' l-għajnuna tingħaqad ma' għajnuna oħra?

 iva

 le

Jekk iva, imla t-Taqsima 9 (“Akkumulazzjoni”) ta' dan id-dokument ta' informazzjoni supplimentari.

E)

Fil-kaz li l-għajnuna individwali nnotifikata hija bbażata fuq skema approvata, jekk jogħġbok ipprovdi dettalji li jirrigwardaw dik l-iskema, inkluża r-referenza tal-pubblikazzjoni (indirizz tal-internet) u n-numru tar-reġistrazzjoni tal-għajnuna mill-Istat:

F)

Jekk jogħġbok ikkonferma li jekk l-għajnuna speċifika (81)/bonus għall-SMEs tingħata, il-benefiċjarju jikkonforma mad-definizzjoni ta' SME kif definita mil-leġiżlazzjoni taż-ŻEE (82):

iva

Jekk jogħġbok ipprovdi informazzjoni u provi relevanti:

G)

Jekk l-għajnuna tinvolvi kummissjonar/xiri ta' attivitajiet/riżultati tal-R&D minn impriżi mill-awtoritajiet pubbliċi, dawk li jipprovdu dawn l-attivitajiet/riżultati jintgħażlu fi proċedura miftuħa tal-offerti (83)?

 iva

 le

Jekk le, jekk jogħġbok kun af li tali pagamenti mill-awtoritajiet pubbliċi lill-impriżi normalment jinvolvu għajnuna mill-Istat.

H)

Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi rata tal-kambju li ntużat għall-iskopijiet tan-notifika: …

I)

Id-dokumenti kollha pprovduti mill-Istati Membri bħala annessi mal-formola ta' notifika għandhom jiġu nnumerati u n-numri tad-dokumenti għandhom jiġu indikati fil-partijiet rilevanti ta' din il-karta ta' informazzjoni supplimentari.

2.   Organizzazzjonijiet tar-riċerka u intermedjarji tal-innovazzjoni bħala destinatarji tal-għajnuna mill-istat  (84)

Jekk hemm diversi organizzazzjonijiet tar-riċerka jew intermedjarji tal-innovazzjoni involuti fil-proġett innotifikat, jekk jogħġbok ipprovdi l-informazzjoni ta' hawn taħt għal kull wieħed minnhom.

2.1.   Finanzjament pubbliku ta' attivitajiet mhux ekonomiċi

A)

L-organizzazzjoni tar-riċerka jew intermedjarju tal-innovazzjoni mhux għal skop ta' lukru twettaq attività ekonomika (85) (attività li tikkonsisti fil-forniment ta' oġġetti u/jew servizzi f'suq partikolari)?

 iva

 le

Jekk iva, jekk jogħġbok ipprovdi deskrizzjoni ta' dawn l-attivitajiet:

B)

Jekk l-istess entità teżerċita attivitajiet ta' natura kemm ekonomika u kif ukoll mhux ekonomika (86), jistgħu ż-żewġ tipi ta' attivitajiet u l-ispejjeż u l-iffinanzjar tagħhom jiġu separati b'mod ċar?

 iva

 le

Jekk iva, ipprovdi d-dettalji.

Jekk iva, jekk jogħġbok kun af li l-finanzjament pubbliku ta' attivitajiet mhux ekonomiċi ma jaqax taħt l-Artikolu 61(1) tal-Ftehim taż-ŻEE. Jekk le, il-finanzjament pubbliku ta' attivitajiet ekonomiċi normalment jinvolvi għajnuna mill-istat.

2.2.   Finanzjament pubbliku ta' attivitajiet ekonomiċi

A)

Jista' l-Istat tal-EFTA jipprova li:

it-totalità tal-finanzjament mill-Istat ġiet trasferita mill-organizzazzjoni tar-riċerka jew intermedjarju tal-innovazzjoni mhux għal skop ta' lukru (li jwettqu attivitajiet ekonomiċi) lid-destinatarji finali;

U

m'hemm l-ebda vantaġġ mogħti lill-intermedjarju?

 iva

 le

Jekk jogħġbok ipprovdi d-dettalji u l-provi:

Jekk iva, jekk jogħġbok kun af li l-organizzazzjonijiet intermedjarji ma jistgħux ikunu destinatarji ta' għajnuna mill-Istat. Fir-rigward tal-għajnuna lil destinatarji finali, japplikaw ir-regoli normali tal-għajnuna mill-Istat.

3.   Għajnuna mill-istat indiretta għal impriżi permezz ta' organizzazzjonijiet tar-riċerka ffinanzjati pubblikament  (87)

Jekk hemm diversi organizzazzjonijiet tar-riċerka jew intermedjarji tal-innovazzjoni involuti fil-proġett innotifikat, jekk jogħġbok ipprovdi l-informazzjoni ta' hawn taħt għal kull wieħed minnhom.

3.1.   Riċerka għan-nom tal-impriżi

A)

Il-proġett appoġġjat qed jitwettaq minn organizzazzjoni tar-riċerka f'isem impriżi?

 iva

 le

B)

Jekk iva, l-organizzazzjonijiet tar-riċerka (bħala aġenti) jirrendu servizzi lill-impriżi (bħala prinċipali) f'sitwazzjonijiet, fejn:

l-aġenti jirċievu ħlas ta' rimunerazzjoni adegwata għas-servizzi tagħhom,

 iva

 le

U

il-prinċipali jispeċifikaw it-termini u l-kundizzjonijiet ta' dawn is-servizzi?

 iva

 le

Jekk jogħġbok ipprovdi d-dettalji:

C)

L-organizzazzjonijiet tar-riċerka jipprovdu s-servizzi tagħhom bi prezz tas-suq?

 iva

 le

Jekk m'hemmx prezz tas-suq, l-organizzazzjonijiet tar-riċerka jipprovdu s-servizzi tagħhom bi prezz li jirrifletti l-ispejjeż kollha u profitt raġonevoli?

 iva

 le

Jekk jogħġbok ipprovdi d-dettalji:

Jekk organizzazzjoni tar-riċerka tirrendi servizzi u jekk ir-risposta għal waħda mill-mistoqsijiet f'Taqsima C hija fl-affermattiv, normalment ma tkun ngħatat ebda għajnuna mill-Istat lill-impriżi permezz tal-organizzazzjoni tar-riċerka.

3.2.   Kollaborazzjoni tal-impriżi u l-organizzazzjonijiet tar-riċerka

A)

Il-proġett ta' kollaborazzjoni jsir konġuntament mill-impriżi u l-organizzazzjonijiet tar-riċerka?

 iva

 le

Jekk iva, ipprovdi dettalji dwar is-sħubijiet:

B)

Jekk iva, l-impriżi li jipparteċipaw jerfgħu l-piż kollu tal-ispiża tal-proġetti megħjuna taħt l-iskema notifikata?

 iva

 le

Ir-riżultati li ma jwasslux għal drittijiet ta' proprjetà intellettwali huma mxerrda ħafna U kwalunkwe drittijiet ta' proprjetà intellettwali li jirriżultaw mill-attività tal-organizzazzjonijiet tar-riċerka huma allokati fl-intier tagħhom (88) lill-organizzazzjonijiet tar-riċerka?

 iva

 le

L-organizzazzjonijiet tar-riċerka jirċievu mill-impriżi li jipparteċipaw kumpens ekwivalenti għall-prezz tas-suq għad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali (89) li jirriżultaw mill-attività tal-organizzazzjonijiet tar-riċerka mwettqa fil-proġett u li huma ttrasferiti lill-impriżi li jipparteċipaw?

 iva

 le

Jekk jogħġbok ipprovdi d-dettalji (jekk jogħġbok kun af li kwalunkwe kontribuzzjoni tal-impriżi li jipparteċipaw għall-ispejjeż tal-organizzazzjonijiet tar-riċerka għandhom jiġu mnaqqsa mill-kumpens):

C)

Jekk l-ebda waħda mit-tweġibiet għall-mistoqsijiet tat-Taqsima B hija iva, l-Istat tal-EFTA jista' jiddependi fuq l-evalwazzjoni individwali tal-proġetti ta' kollaborazzjoni (90).

Jekk jogħġbok ipprovdi evalwazzjoni individwali tal-proġetti ta' kollaborazzjoni, filwaqt li tqis l-elementi hawn fuq msemmija. Jekk jogħġbok ehmeż ukoll il-ftehimiet kuntrattwali man-notifika.

Jekk l-ebda waħda mit-tweġibiet għall-mistoqsijiet tat-Taqsima B ma tkun iva u jekk il-valutazzjoni individwali tal-proġetti ta' kollaborazzjoni ma twassalx għall-konklużjoni li m'hemmx għajnuna mill-Istat, l-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA tikkunsidra l-valur sħiħ tal-kontribut tal-organizzazzjoni tar-riċerka għall-proġett bħala għajnuna għall-impriżi.

4.   Kompatibbiltà tal-għajnuna taħt l-artikolu 61 (3) (b) tal-ftehim taż-żee

Għajnuna għall-R&D&I għall-promozzjoni tat-twettiq ta' proġett importanti  (91) ta' interess komuni Ewropew tista' titqies bħala kumpatibbli mas-suq komuni skont l-Artikolu 61 (3) (b) tal-Ftehim taż-ŻEE u kif definit fl-Artikolu 87 (3) (b) tat-Trattat tal-KE.

4.1.   Kundizzjonijiet ġenerali (kumulattivi)

A)

Jekk jogħġbok ikkonferma li:

il-proġett jikkontribwixxi b'mod konkret, ċar u identifikabbli għall-interess taż-ŻEE (92);

U

il-vantaġġ miksub permezz tal-għan tal-proġett m'għandux ikun limitat għall-Istat tal-EFTA jew l-Istati tal-EFTA li jimplimentawh, iżda għandu jestendi għaż-ŻEE fl-intier tagħha (93);

U

il-proġett jippreżenta qabża 'l quddiem sostantiva għall-għanijiet taż-ŻEE.

Jekk jogħġbok ipprovdi d-dettalji u l-provi:

B)

Speċifika l-effetti pożittivi tal-għajnuna:

effetti indiretti importanti għas-soċjetà;

kontribuzzjoni tal-miżura għat-titjib tas-sitwazzjoni taż-ŻEE fir-rigward tal-R&D&I fil-kuntest internazzjonali;

ħolqien ta' swieq ġodda;

żvilupp ta' teknoloġiji ġodda;

effetti pożittivi oħra.

C)

Jekk jogħġbok ipprovdi t-termini tal-implimentazzjoni tal-proġett (inklużi l-parteċipanti, l-għanijiet) (94):

D)

Jekk jogħġbok ipprovdi dettalji u provi li juru li l-għajnuna hija neċessarja sabiex jinkiseb l-għan definit ta' interess komuni U tippreżenta inċentiva għat-twettiq tal-proġett (95):

E)

Jekk jogħġbok agħti dettalji u xhieda li juru li l-proġett jinvolvi livell għoli ta' riskju:

F)

Jekk jogħġbok ipprovdi dettalji u provi li juru li l-proġett huwa ta' importanza kbira fir-rigward tal-karattru u l-volum tiegħu (96):

4.2.   Deskrizzjoni tal-proġett.

Jekk jogħġbok ipprovdi deskrizzjoni dettaljata tal-proġett. Għall-orjentament, jekk jogħġbok ara t-Taqsima 5.1 ta' dan id-dokument ta' informazzjoni supplimentari.

5.   Kompatibbiltà tal-għajnuna taħt l-artikolu 61 (3) (c) tal-ftehim taż-żee

Jekk hemm diversi benefiċjarji involuti fil-proġett innotifikat, jekk jogħġbok ipprovdi l-informazzjoni ta' hawn taħt għal kull wieħed minnhom.

5.1.   Għajnuna għall-proġetti tal-R&D (97)

5.1.1.   Kategorija ta’ riċerka (98)

A)

Jekk jogħġbok indika liema stadji tal-R&D (99) huma appoġġjati taħt il-miżura nnotifikata ta' għajnuna:

riċerka fundamentali;

riċerka industrijali;

żvilupp esperimentali.

B)

Jekk il-proġetti tal-R&D jkopru kategoriji differenti ta' riċerka, jekk jogħġbok elenka u kkwalifika l-attivitajiet differenti taħt il-kategoriji ta' riċerka fundamentali, riċerka industrijali jew żvilupp esperimentali jew li ma jaqgħu taħt l-ebda waħda minn dawn il-kategoriji.

5.1.2.   Spejjeż eliġibbli

L-ispejjeż eliġibbli kollha jridu jiġu allokati għal kategorija speċifika ta' R&D  (100) . Jekk jogħġbok speċifika l-ispejjeż eliġibbli u indika l-ammont tagħhom.

 

riċerka fundamentali

riċerka industrijali

żvilupp sperimentali

Spejjeż tal-persunal

 

 

 

Spejjeż tal-istrumenti u l-apparat

 

 

 

Spejjeż tal-bini u tal-art

 

 

 

Spejjeż tar-riċerka kuntrattwali, għarfien tekniku u privattivi mixtrija minn għejun esterni bi prezzijiet tas-suq

 

 

 

Spejjeż rikorrenti addizzjonali li saru direttament bħala riżultat tal-proġett ta' riċerka

 

 

 

Spejjeż operattivi oħrajn

 

 

 

5.1.3.   Intensitajiet tal-għajnuna u bonusijiet

L-intensità tal-għajnuna hija kkalkulata fuq il-bażi tal-ispejjeż eliġibbli tal-proġett. Din trid tiġi stabbilita għal kull benefiċjarju tal-għajnuna, inkluż fi proġett ta' kollaborazzjoni  (101).

A)

Intensitajiet bażiċi (mingħajr bonusijiet) (102):

 

riċerka fundamentali

riċerka industrijali

żvilupp sperimentali

L-intensità massima tal-għajnuna

 

 

 

B)

Bonusijiet:

Il-bonusijiet huma applikati taħt il-miżura nnotifikata?

 iva

 le

Jekk iva, jekk jogħġbok speċifika hawn taħt.

Huwa applikat bonus għall-SMEs?

 iva

 le

Speċifika l-livell ta' bonus applikabbli (103): …

Il-bonus huwa għal kollaborazzjoni effettiva bejn l-impriżi (i) jew kollaborazzjoni ta' impriża ma' organizzazzjoni tar-riċerka (ii) jew (biss għal proġetti ta' riċerka industrijali) tixrid tar-riżultati (iii) applikata taħt il-miżura nnotifikata ta' għajnuna?

 iva

 le

(i)

Jekk huwa applikat bonus għal kollaborazzjoni effettiva bejn tal-inqas żewġ impriżi, li huma indipendenti minn xulxin, jekk jogħġbok ikkonferma li l-kundizzjonijiet li ġejjin huma ssodisfati:

Ebda impriża waħda ma' tassumi aktar minn 70 % tal-ispejjeż eliġibbli tal-proġett ta' kollaborazzjoni;

U

il-proġett jinvolvi kollaborazzjoni ma' tal-inqas SME waħda jew il-kollaborazzjoni hija ta' natura transkonfinali, jiġifieri attivitajiet tar-riċerka u l-iżvilupp jitwettqu f'tal-inqas f'żewġ Stati taż-ŻEE.

Speċifika l-livell ta' bonus applikabbli (104): …

(ii)

Jekk bonus għal kollaborazzjoni effettiva bejn impriża u organizzazzjoni tar-riċerka, partikolarment fil-kuntest ta' koordinazzjoni tal-politika nazzjonali tar-riċerka u l-iżvilupp, huwa applikat, jekk jogħġbok ikkonferma li l-kundizzjonijiet li ġejjin huma rispettati:

l-organizzazzjoni tar-riċerka tassumi mill-inqas 10 % tal-ispejjeż eliġibbli;

U

l-organizzazzjoni tar-riċerka għandha d-dritt tippubblika r-riżultat tal-proġetti tar-riċerka safejn dawn ikunu ġejjin mir-riċerka implimentata minn dik l-organizzazzjoni.

Speċifika l-livell ta' bonus applikabbli (105): …

(iii)

Jekk fil-każ ta' riċerka industrijali jiġi applikat bonus għat-tixrid wiesa' tar-riżultati tal-proġett, jekk jogħġbok speċifika għallinqas wieħed minn dawn il-metodi li ġejjin ta' tixrid wiesa':

konferenzi tekniċi u xjentifiċi;

pubblikazzjoni f'ġurnali xjentifiċi jew tekniċi;

disponibbiltà f'repożitorji b'aċċess miftuħ (databases fejn dejta tar-riċerka mhux ipproċessata tista' tintlaħaq minn kwalunkwe persuna);

disponibbiltà permezz ta' software b'xejn jew open source.

Speċifika l-livell ta' bonus applikabbli (106): …

C)

Speċifika l-intensità totali tal-għajnuna tal-proġetti appoġġjati taħt il-miżura ta' għajnuna nnotifikata (meta jitqiesu l-bonusijiet) (%): …

5.1.4.   Kundizzjonijiet speċjali għal avvanz li jitħallas lura (107)

A)

L-għajnuna għall-proġetti tal-R&D tingħata fil-forma ta' avvanz ripagabbli?

 iva

 le

B)

L-għajnuna mogħtija fil-forma ta' avvanz li jitħallas lura taħt il-miżura nnotifikata hija espressa bħala ekwivalenti tal-għotja grossa (108)?

 iva

 le

Jekk iva, x'inhi l-intensità tal-għajnuna ta' avvanz li jitħallas lura meta espressa bħala ekwivalenti tal-għotja grossa (109): …

Minbarra dan, jekk jogħġbok speċifika fuq il-bażi ta' liema skema approvata ta' għajnuna (110) qed tingħata l-għajnuna u pprovdi dettalji dwar il-metodoloġija sħiħa applikata sabiex tiġi determinata d-dejta sottostanti verifikabbli tal-ekwivalenti tal-għotja grossa.

C)

Jekk l-għajnuna ma tistax tiġi espressa fl-ekwivalenti ta' għotja grossa, x'inhu l-livell tal-avvanz ripagabbli espress bħala perċentwali tal-ispejjeż eliġibbli:

Fil-każ li r-rati ta' avvanz ripagabbli mogħti lill-proġett R&D ikunu ogħla mir-rati indikati fit-Taqsimiet 5.1.2 u 5.1.3 (sar-rati massimi indikati fit-Taqsima 5.1.5) tal-Linji Gwida R&D&I, jekk jogħġbok:

innotifika lill-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA l-informazzjoni dettaljata dwar il-ħlas lura fil-każ ta' suċċess u ddefinixxi b'mod ċar dak li jkun meqjus bħala suċċess għall-attivitajiet ta' riċerka;

U

ikkonferma li ġej:

il-miżura tistipula li fil-każ ta' suċċess l-avvanz jitħallas lura b'rata tal-imgħax li tkun għallinqas ugwali għar-rata applikabbli li tirriżulta mill-applikazzjoni tal-avviż tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA dwar il-metodu biex jiġu stabbiliti r-rati ta' referenza u ta' skont (111);

f'każ ta' suċċess li jeċċedi r-riżultat definit bħala wieħed ta' suċċess, l-Istat tal-EFTA huwa intitolat jitlob pagamenti lil hinn mill-pagamenti tal-ammont tal-avvanz inkluż l-interessi skont ir-rata ta' referenza prevista mill-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA;

f'każ ta' suċċess parzjali, l-Istat tal-EFTA jirrikjedi li l-pagament lura jkun fi proporzjon mal-grad ta' suċċess miksub.

5.1.5.   Klawsola ta' ekwivalenza (112)

A)

Il-klawsola ta' allinjament hija użata f'din il-miżura nnotifikata?

 iva

 le

Jekk iva, intensitajiet ogħla minn dawk ġeneralment permissibbli jistgħu jiġu awtorizzati.

Jekk iva, agħti dettalji u provi li l-kompetituri li jinsabu barra miż-ŻEE rċevew fl-aħħar tliet snin, jew se jirċievu, għajnuna ta' intensità ekwivalenti għal proġetti, programmi, riċerka, żvilupp jew teknoloġija simili:

Jeżisti tfixkil attwali jew potenzjali, dirett jew indirett, tal-kummerċ internazzjonali?

 iva

 le

Jekk iva, ipprovdi provi:

Agħti wkoll informazzjoni suffiċjenti sabiex tippermetti lill-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA tivvaluta s-sitwazzjoni, b'mod partikolari fir-rigward tal-ħtieġa li jittieħed f'kunsiderazzjoni l-vantaġġ kompetittiv li jkun igawdi kompetitur minn pajjiż terz:

5.2.   Għajnuna għall-istudji tekniċi ta' vjabbiltà (113)

5.2.1.   Kundizzjonijiet ġenerali

L-istudji huma bi tħejjija għal (114):

riċerka industrijali;

żvilupp esperimentali.

5.2.2   Intensitajiet tal-għajnuna

Speċifika l-intensità massima tal-għajnuna (115) (%): …

L-intensità tal-għajnuna hija kkalkulata fuq il-bażi tal-ispejjeż tal-istudji tal-vijabbiltà tal-proġett.

5.3.   Għajnuna għall-ispejjeż tad-drittijiet tal-proprjetà industrijali għall-SMEs  (116)

5.3.1.   Kundizzjonijiet

Liema stadju tar-riċerka (117) huwa kkonċernat?

riċerka fundamentali;

riċerka industrijali;

żvilupp esperimentali.

5.3.2   Spejjeż eliġibbli u intensitajiet tal-għajnuna

A)

Speċifika l-ispejjeż eliġibbli u indika l-ammont tagħhom: (118) u indika l-ammont tagħhom:

spejjeż li jippreċedu l-għotja tad-dritt fl-ewwel ġuriżdizzjoni: …

traduzzjoni u spejjeż oħra li jkunu saru sabiex jinkisbu l-għoti jew il-validazzjoni tad-dritt f'ġuriżdizzjonijiet oħra: …

spejjeż li jkunu saru fid-difiża tal-validità tad-dritt matul il-prosekuzzjoni uffiċjali tal-applikazzjoni u l-proċeduri ta' oppożizzjoni li jista' jkun hemm: …

B)

Speċifika l-intensità massima tal-għajnuna (%) (119): …

5.4.   Għajnuna għall-impriżi ġodda u innovattivi  (120) (għall-impriżi ż-żgħar)

Jekk jogħġbok ikkonferma li:

A)

il-benefiċjarju huwa impriża żgħira kif definita mil-leġiżlazzjoni taż-ŻEE, u li ilha teżisti għal anqas minn 6 snin fiż-żmien meta tingħata l-għajnuna;

Jekk jogħġbok ipprovdi d-dettalji u l-provi:

B)

il-benefiċjarju huwa impriża innovattiva.

Jekk jogħġbok ikkonferma li l-konformità ma' din il-kundizzjoni hija assigurata permezz ta':

evalwazzjoni magħmula minn espert estern li turi li l-benefiċjarju sejjer fil-futur prevedibbli jiżviluppa prodotti, servizzi jew proċessi li huma teknoloġikament ġodda jew imtejba sostanzjalment meta mqabbla mal-istat tat-teknoloġija l-aktar avvanzata fl-industrija tiegħu fiż-ŻEE, u li jġorru riskju ta' falliment teknoloġiku jew industrijali;

JEW

il-provi li l-ispejjeż tal-R&D tal-benefiċjarju jirrappreżentaw tal-inqas 15% tal-ispejjeż operattivi totali f'tal-inqas waħda mit-tliet snin ta' qabel l-għotja tal-għajnuna jew fil-każ ta' intrapriża li għadha tibda mingħajr ebda rekord finanzjarju, fil-verifika tal-perjodu fiskali kurrenti, kif iċċertifikata minn awditur estern.

Jekk jogħġbok ipprovdi dettalji fuq kif din hija implimentata:

C)

Speċifika l-ammont massimu ta' għajnuna applikabbli taħt il-miżura nnotifikata (121): …

D)

Jekk jogħġbok ikkonferma li:

il-benefiċjarju ma rċeviex għajnuna għal impriżi nnotattivi ġodda qabel u se jirċievi dan it-tip ta' għajnuna darba biss matul il-perjodu li fih huwa jikkwalifika bħala impriża innovattiva ġdida.

E)

L-impriża tibbenefika minn akkumulazzjoni ta' għajnuna?

 iva

 le

Jekk iva, jekk jogħġbok indika kif se tintlaħaq konformità mar-regoli speċifiċi tal-akkumulazzjoni għall-għajnuna għall-impriżi ġodda u innovattivi (Taqsima 5.4 tal-Qafas R&D&I):

5.5.   Għajnuna għall-innovazzjoni fil-proċessi u fl-organizzazzjoni fis-servizzi (122)

5.5.1.   Kundizzjonijiet ġenerali

A)

Għal liema tipi ta' innovazzjoni fl-attivitajiet tas-servizzi (123) tirreferi l-miżura nnotifikata?

innovazzjoni tal-proċess fl-attivitajiet tas-servizzi;

innovazzjoni tal-organizzazzjoni fl-attivitajiet tas-servizzi.

Jekk jogħġbok agħti deskrizzjoni dettaljata tal-innovazzjoni fl-attivitajiet tas-servizzi (124) (fil-proċess u/jew fl-organizzazzjoni):

B)

Jekk jogħġbok ikkonferma li:

L-innovazzjoni organizzattiva hija relatata mal-użu u l-esplojtazzjoni tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni (ICT) sabiex tiġi mibdula l-organizzazzjoni;

l-innovazzjoni hija fformulata bħala proġett b'maniġer tal-proġett identifikat u kwalifikat u wkoll spejjeż identifikati tal-proġett,

ir-riżultat tal-proġett megħjun huwa l-iżvilupp ta' standard, ta' mudell tan-negozju, ta' metodoloġija ta' kunċett li tista' tiġi sistematikament riprodotta, possibilment iċċertifikata u possibilment ibbrevettata;

l-innovazzjoni tal-proċess jew organizzattiva huma ġodda jew imtejba sostanzjalment meta mqabbla mal-aktar stat avvanzat fl-industrija fiż-ŻEE;

il-proġett għall-innovazzjoni fil-proċess jew l-organizzazzjoni jinvolvi grad ċar ta' riskju;

l-għajnuna hija mogħtija lil impriża kbira biss jekk din tikkollabora ma' SME fl-attività megħjuna u l-SME li qed jikkollaboraw iġorru mill-inqas 30 % tal-ispejjeż eliġibbli totali.

Jekk jogħġbok ipprovdi dettalji/provi għal dawn l-elementi kollha:

5.5.2.   Spejjeż eliġibbli u intensitajiet tal-għajnuna

A)

Jekk jogħġbok speċifika l-ispejjeż eliġibbli (125) u indika l-ammont tagħhom:

 

Spejjeż eliġibbli

spejjeż tal-persunal

 

spejjeż tal-istrumenti u l-apparat

 

spejjeż tal-bini u tal-art

 

spejjeż tar-riċerka kuntrattwali, għarfien tekniku u privattivi mixtrija jew liċenzjati minn għejun esterni bi prezzijiet tas-suq

 

spejjeż rikorrenti addizzjonali li saru direttament bħala riżultat tal-proġett ta' riċerka

 

spejjeż oħra tal-operazzjoni

 

B)

Speċifika l-intensità massima tal-għajnuna (126) (%): …

L-intensità tal-għajnuna hija kkalkulata fuq il-bażi tal-ispejjeż eliġibbli tal-proġetti.

5.6.   Għajnuna għas-servizzi tal-konsulenza għall-innovazzjoni u għas-servizzi tal-appoġġ għall-innovazzjoni  (127) (għall-SME)

5.6.1.   Kundizzjonijiet ġenerali

A)

Speċifika l-ammont massimu tal-għajnuna (li ma jeċċedix EUR 200 000 għal kull benefiċjajru f'perjodu ta' tliet snin): …

B)

Jekk jogħġbok ikkonferma li:

jekk il-fornitur tas-servizz ma jibbenefikax minn ċertifikazzjoni nazzjonali l-għajnuna ma tkoprix aktar minn 75 % tal-ispejjeż eliġibbli;

il-benefiċjajri jużaw l-għajnuna mill-Istat sabiex jixtru s-servizzi bi prezz tas-suq (jew jekk il-fornitur tas-servizz ikun entità mhux spekulattiva, bi prezz li jirrifletti l-ispejjeż kollha b'żieda ta' marġni raġonevoli).

Jekk jogħġbok ipprovdi dettalji dwar kif dan huwa assigurat:

5.6.2.   Spejjeż eliġibbli

A)

X'tip ta' għajnuna ngħatat?

għajnuna għal servizzi ta' konsulenza tal-innovazzjoni;

għajnuna għal servizzi ta' appoġġ għall-innovazzjoni.

B)

Jekk l-għajnuna hija għal servizzi ta' konsulenza għall-innovazzjoni, speċifika l-ispejjeż eliġibbli u indika l-ammont tagħhom:

konsulenza fil-maniġment: …

għajnuna teknoloġika: …

servizzi ta' trasferiment ta' teknoloġija: …

taħriġ: …

konsulenza għal akkwist, ħarsien u kummerċ fi Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali u għal ftehimiet ta' liċenzjar: …

konsulenza dwar l-użu ta' standards: …

C)

Jekk hija għajnuna għal servizzi ta' appoġġ għall-innovazzjoni, speċifika l-ispejjeż eliġibbli u indika l-ammont tagħhom:

spazju tal-uffiċċju: …

banek tad-dejta: …

servizzi ta' libreriji tekniċi: …

riċerka tas-suq: …

użu tal-laboratorju: …

tikkettar ta' kwalità: …

ittestjar u ċertifikazzjoni: …

5.6.3.   Kundizzjonijiet speċjali għal entità mhux għal skop ta' lukru

Jekk il-fornitur tas-servizz huwa entità mhux għal skop ta' lukru, l-għajnuna tista' tingħata bħala tnaqqis fil-prezz, bħala d-differenza bejn il-prezz imħallas u l-prezz tas-suq (jew prezz li jirrifletti l-ispejjeż kollha flimkien ma' marġini raġonevoli).

A)

L-għajnuna hija mogħtija fil-forma ta' prezz imnaqqas?

 iva

 le

Jekk iva, ipprovdi provi tal-eżistenza ta' sistema li tassigura t-trasparenza dwar l-ispejjeż kollha tas-servizzi ta' konsulenza tal-innovazzjoni u tal-appoġġ għall-innovazzjoni pprovduti, u kif ukoll dwar il-prezz imħallas mill-benefiċjarji, sabiex l-għajnuna rċevuta tkun tista' tiġi mkejla u sorveljata.

5.7.   Għajnuna għas-self ta' persunal bi kwalifiki għolja  (128) (għall-SMEs)

5.7.1.   Kundizzjonijiet ġenerali

A)

Minn fejn jiġi l-persunal bi kwalifiki għolja (129)?

organizzazzjonijiet tar-riċerka;

intrapriżi kbar.

Ipprovdi dettalji (jekk possibbli) dwar l-organizzazzjonijet tar-riċerka u l-intrapriżi kbar.

B)

Jekk jogħġbok ikkonferma li:

il-persunal issekondat ma jkunx qed jissostitwixxi persunal ieħor;

il-persunal issekondat jiġi impjegat f'funzjoni ġdida maħluqa fi ħdan l-impriża benefiċjarja;

Jekk jogħġbok speċifika din il-funzjoni ġdida maħluqa:

il-persunal issekondat ikun ġie impjegat għal mill-inqas sentejn fl-organizzazzjonijiet tar-riċerka jew l-intrapriżi l-kbar li jkunu qed jissekondaw il-persunal;

li l-persunal issekondat jaħdem fuq attivitajiet tal-R&D&I fi ħdan l-SME li tirċievi l-għajnuna.

5.7.2.   Spejjeż eliġibbli u intensitajiet tal-għajnuna

A)

Speċifika l-ispejjeż eliġibbli u indika l-livelli tagħhom:

spejjeż sabiex jiġi missellef u jiġi impjegat persunal bi kwalifiki għolja: …

konċessjoni tal-mobbiltà għall-persunal issekondat: …

B)

Jekk jogħġbok ikkonferma li l-ispejjeż tal-konsulenza (ħlas għas-servizz mogħti mill- espert mingħajr ma jkun ġie impjegat fl-impriża) huma esklużi mill-ispejjeż eliġibbli tal-għajnuna għas-self ta' persunal bi kwalifiki għolja.

C)

Speċifika l-intensità massima tal-għajnuna (130) (%): …

5.8.   Għajnuna għar-ragruppamenti ta' innovazzjoni  (131)

5.8.1.   Kundizzjonijiet ġenerali

A)

Liema tip ta' għajnuna hija mogħtija lill-benefiċjarju?

għajnuna għall-investiment;

għajnuna tal-operazzjoni għall-animazzjoni tar-ragruppamenti.

B)

Jekk jogħġbok ikkonferma li:

l-għajnuna hija mogħtija esklussivament lill-entità legali li tkun qed topera r-ragruppament tal-innovazzjoni;

il-benefiċjarju huwa responsabbli għall-ġestjoni tal-parteċipazzjoni u l-aċċess għall-bini, il-faċilitajiet u l-attivitajiet tar-ragruppamenti;

Jekk jogħġbok ipprovdi d-dettalji:

l-aċċess għall-bini, il-faċilitajiet u l-attivitajiet tar-ragruppamenti mhuwiex ristrett.

C)

Id-drittijiet imħallsa għall-użu tal-faċilitajiet tar-ragruppament u għall-parteċipazzjoni fl-attivitajiet tar-ragruppament jirriflettu l-ispejjeż tagħhom?

 iva

 le

Jekk iva, jekk jogħġbok indika kif dan huwa assigurat:

Jekk le, jekk jogħġbok ipprovdi dettalji (speċjalment fir-rigward tal-eżistenza tal-għajnuna skont it-tifsira tal-Artikolu 61 (1) tal-Ftehim taż-ŻEE, ara t-Taqsima 3.1 tal-Qafas R&D&I):

D)

Jekk jogħġbok ehmeż analiżi tal-ispeċjalizzazzjoni teknoloġika tar-ragruppament tal-innovazzjoni, il-potenzjal reġjonali eżistenti, il-kapaċità tar-riċerka eżistenti, il-preżenza fiż-ŻEE ta' ragruppamenti b'għanijiet u b'volumi tas-suq potenzjali simili għall-attivitajiet fir-ragruppament:

5.8.2.   kundizzjonijiet speċifiċi dwar l-għajnuna tal-investiment għall-animazzjoni tar-ragruppamenti

A)

X'tip ta' investiment sar?

twaqqif ta' ragruppamenti tal-innovazzjoni;

espansjoni ta' ragruppamenti tal-innovazzjoni;

animazzjoni ta' ragruppamenti tal-innovazzjoni.

B)

Għal liema faċilitajiet tingħata l-għajnuna?

faċilitajiet għal ċentru tat-taħriġ u r-riċerka;

infrastrutturi tar-riċerka b'aċċess miftuħ, laboratorju, faċilità tal-ittestjar;

infrastrutturi tan-netwerk broadband.

C)

Speċifika l-ispejjeż eliġibbli u indika l-ammont tagħhom:

spejjeż relatati mal-investiment fl-art: …

fil-bini: …

fil-makkinarju: …

fl-apparat: …

D)

X'inhi l-intensità tal-għajnuna bażika (%) (132): …

E)

Jingħata xi bonus lill-benefiċjarju?

 iva

 le

Jekk iva, speċifika hawn taħt:

Tapplika bonus tal-SME?

 iva

 le

Speċifika l-livell tal-bonus (133): …

5.8.3.   Speċifika l-kundizzjonijiet dwar l-għajnuna tal-operazzjoni għall-animazzjoni tar-ragruppamenti

A)

Għal kemm żmien tingħata din l-għajnuna: … snin

Jekk l-għajnuna tingħata għal perjodu itwal minn ħames snin, jekk jogħġbok ipprovdi provi konvinċenti sabiex tiġġustifika tali perjodu itwal (134).

B)

L-għajnuna hija digressiva?

 iva

 le

C)

Speċifika l-ispejjeż eliġibbli u indika l-ammont tagħhom:

promozzjoni tar-ragruppament għar-reklutaġġ ta' kumpaniji ġodda sabiex jieħdu sehem fir-ragruppament: …

amministrazzjoni tal-faċilitajiet tal-aċċess miftuħ tar-ragruppament: …

organizzazzjoni ta' programmi tat-taħriġ, workshops u konferenzi għat-tisħiħ tal-qsim tal-għarfien u l-bini ta' netwerks bejn il-membri tar-ragruppament: …

D)

Intensità tal-għajnuna:

għajnuna digressiva (jekk jogħġbok speċifika r-rati digressivi għal kull sena) (135): …

għajnuna mhux degressiva (%) (136): …

6.   L-effett ta' inċentiva u l-ħtieġa tal-għajnuna  (137)

6.1.   Kundizzjoni ġenerali

A)

L-attività tal-R&D&I kienet diġà bdiet qabel l-applikazzjoni għall-għajnuna mill-benefiċjarju għand l-awtoritajiet nazzjonali (138)?

 iva

 le

Jekk iva, l-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA tqis li l-għajnuna ma tippreżentax inċentiva għall-benefiċjarju.

B)

Jekk le, speċifika d-dati rilevanti:

l-attività tal-R&D&I bdiet fil-:

l-applikazzjoni għall-għajnuna mill-benefiċjarju ġiet sottomessa lill-awtoritajiet nazzjonali fil-:

Jekk jogħġbok ipprovdi dokumenti ta’ prova rilevanti.

6.2.   Evalwazzjoni tal-effett ta' inċentiva

Jekk l-għajnuna tingħata għal:

innovazzjoni tal-proċessi u organizzattiva fis-servizzi;

ragruppamenti ta' innovazzjoni;

proġetti tar-riċerka u l-iżvilupp għal impriżi kbar;

studji ta' fattibilità għal impriżi kbar;

proġett tar-riċerka u l-iżvilupp għall-SME għal għajnuna li taqbeż is-EUR 7.5 miljun;

studji tal-fattibilità għall-SME għal għajnuna li taqbeż is-EUR 7.5 miljun;

l-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA se titlob li l-effett ta’ inċentiva jintwera permezz ta’ mezzi ta’ valutazzjoni. Għaddi għall-mistoqsijiet li jmiss.

Inkella, l-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA tqis li l-effett ta’ inċentiva huwa awtomatikament issodisfat għall-miżura kkonċernata.

6.2.1.   Kundizzjonijiet ġenerali

Jekk ikun neċessarju li jintwera li jkun hemm effett ta’ inċentiva għal diversi benefiċjarji li jipparteċipaw fil-proġett innotifikat, jekk jogħġbok ipprovdi l-informazzjoni ta’ hawn taħt għal kull wieħed minnhom.

Sabiex jiġi vverifikat li l-għajnuna ppjanata tinċentiva lil dawk li jirċevuha sabiex jibdlu l-aġir tagħhom sabiex iżidu l-livell ta' R&D&I tagħhom, l-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA titlob evalwazzjoni għall-kategoriji ta' riċerka li fihom tikkunsidra li l-effett ta' inċentiva mhux awtomatikament sodisfatt (elenkat fit-Taqsima 4.2 ta' din il-formola ta' notifika).

Jekk jogħġbok imla l-evalwazzjoni tal-attività akbar tal-R&D&I (hawn taħt), fuq il-bażi ta' analiżi li tqabbel is-sitwazzjoni mingħajr għajnuna ma' sitwazzjoni fejn tingħata l-għajnuna.

6.2.2.   Kriterji

A)

Se jitkabbar id-daqs tal-proġett?

 iva

 le

Jekk iva, speċifika t-tip ta' żieda

żieda fl-ispejjeż totali tal-proġett (mingħajr infiq anqas mill-benefiċjarju meta mqabbel mas-sitwazzjoni mingħajr għajnuna);

żieda fin-numru ta' nies assenjati għall-attivitajiet tal-R&D&I;

tipi oħra ta’ żieda: …

Agħti provi ta' żidiet relevanti:

B)

Se titkabbar il-firxa tal-proġett?

 iva

 le

Jekk iva, speċifika t-tip ta' żieda:

żieda fin-numru tar-riżultati mistennija mill-proġett;

proġett aktar ambizzjuż muri minn possibilità akbar ta' suċċess xjentifiku jew teknoloġiku jew riskju ogħla ta' falliment;

tipi oħra ta’ żieda: …

Agħti provi ta' żidiet relevanti:

C)

Il-proġett se jsir aktar malajr?

 iva

 le

Jekk iva, ipprovdi provi li l-proġett se jitlesta fi żmien aqsar bl-għajnuna milli mingħajrha:

D)

L-ammont totali minfuq fuq l-R&D&I se jiżdied?

 iva

 le

Jekk iva, speċifika t-tip ta' żieda:

żieda fin-nefqa totali tal-R&D&I mill-benefiċjarju tal-għajnuna;

bidliet fil-baġit kommess għall-proġett (mingħajr tnaqqis li jikkorrispondi miegħu fil-baġits ta' proġetti oħra);

żieda fin-nefqa tal-R&D&I mill-benefiċjarju tal-għajnuna bħala proporzjon tal-fatturat totali;

tipi oħra ta’ żieda: …

Agħti provi taż-żidiet relevanti:

E)

L-Istat tal-EFTA jista' wkoll juri l-preżenza ta' effett ta' inċentiva permezz ta' kriterji relevanti kwantitattivi u/jew kwalitattivi. Jekk jogħġbok ipprovdi d-dettalji u l-provi:

7.   Kriteji li jwasslu għal valutazzjoni dettaljata  (139)

Jekk l-għajnuna tirrigwarda proġett tal-R&D&I jew studju ta' fattibilità, jekk jogħġbok imla t-Taqsima 7.1 aktar 'l isfel. Jekk l-għajnuna tingħata għall-innovazzjoni tal-proċessi jew dik organizzattiva f'attivitajiet ta' servizzi jew għal ragruppamenti ta' innovazzjoni, jekk jogħġbok mur fit-Taqsima 7.2 tad-dokument ta' informazzjoni supplementari. Minbarra dan, mhi meħtieġa l-ebda valutazzjoni dettaljata.

7.1.   Proġetti u studji ta' fattibilità

A)

Spejjeż eliġibbli li jikkorrispondu mar-riċerka fundamentali jirrappreżentaw … % tal-ispejjeż totali eliġibbli (proporzjon I.).

Jekk il-proporzjon I. ikun akbar minn 50 %, waħda mill-impriżi tirċievi ammont ta' għajnuna li jaqbeż l-EUR 20 miljun (140) għal kull proġett/ studju ta' fattibilità?

 iva

 le

B)

Spejjeż eliġibbli li jikkorrispondu mar-riċerka industrijali u l-istudji tal-fattibilità ta' tħejjija għar-riċerka industrijali jirrappreżentaw … % tal-ispejjeż totali eliġibbli (proporzjon II.).

Jekk il-proporzjon I. + II. ikun akbar minn 50 %, waħda mill-impriżi tirċievi ammont ta' għajnuna li jaqbeż l-EUR 10 miljun għal kull proġett/studju ta' fattibilità?

 iva

 le

C)

Jekk il-proporzjon I. + II. ikun anqas minn 50%, waħda mill-impriżi tirċievi ammont ta' għajnuna li jaqbeż l-EUR 7.5 miljun għal kull proġett/studju ta' fattibilità?

 iva

 le

Jekk it-tweġiba għal waħda minn dawn it-tliet mistoqsijiet hija iva, allura l-għajnuna nnotifikata hija suġġetta għal valutazzjoni dettaljata u informazzjoni addizzjonali għandha tingħata sabiex l-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA tkun tista' twettaq valutazzjoni dettaljata (Taqsima 8 ta' dan id-dokument ta' informazzjoni supplementari).

7.2.   Innovazzjoni fil-proċessi jew fl-organizzazzjoni f'attivitajiet ta' servizzi jew ragruppamenti tal-innovazzjoni

Jekk l-għajnuna hija mogħtija għal innovazzjoni fil-proċessi jew fl-organizzazzjoni f'attivitajiet ta' servizzi, hemm xi impriża waħda li tirċievi ammont ta' għajnuna li jaqbeż l-EUR 5 miljun għal kull proġett?

 iva

 le

Jekk l-għajnuna tingħata għal ragruppamenti ta' innovazzoni, ir-ragruppament (entità legali li tkun qed topera r-ragruppament ta' innovazzjoni) tirċievi ammont ta' għajnuna li jaqbeż l-EUR 5 miljun?

 iva

 le

Jekk iva, allura l-għajnuna nnotifikata hija suġġetta għal valutazzjoni dettaljata u informazzjoni addizzjonali għandha tingħata sabiex l-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA tkun tista' twettaq valutazzjoni dettaljata (Taqsima 8 ta' dan id-dokument ta' informazzjoni supplementari).

Jekk jogħġbok kun af li l-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA se twettaq valutazzjoni dettaljata wkoll fil-każijiet kollha nnotifikati lill-Awtorità tas-Sorvejlanza tal-EFTA wara obbligu li tinnotifika individwalment kif previst fir-regolament tal-eżenzjoni ġenerali ta' kategorija.

8.   Informazzjoni addizzjonali għal valutazzjoni dettaljata  (141)

Jekk hemm diversi benefiċjarji involuti fil-proġett innotifikat li hu suġġett għal valutazzjoni dettaljata, jekk jogħġbok ipprovdi l-informazzjoni mitluba hawn taħt għal kull wieħed minnhom. Dan huwa bla ħsara għad-deskrizzjoni sħiħa tal-proġett innotifikat, inklużi l-parteċipanti kollha, fit-taqsimiet preċedenti ta' dan id-dokument ta' informazzjoni supplementari.

8.1.   Osservazzjonijiet ġenerali

L-iskop ta' din il-valutazzjoni dettaljata hija sabiex jiġi żgurat li ammonti kbar ta' għajnuna għall-R&D&I ma jxekklux il-kompetizzjoni tant li jmorru kontra l-interess komuni, iżda fil-fatt jikkontribwixxu għall-interess komuni. Dan iseħħ meta l-benefiċċji tal-għajnuna mill-Istat f'termini ta' R&D&I adizzjonali jkunu akbar mill-ħsara għall-kompetizzjoni u l-kummerċ.

Id-dispożizzjonijiet ta' hawn taħt jirrappreżentaw gwida għal liema tip ta' informazzjoni l-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA tista' titlob sabiex twettaq stima dettaljata. Il-gwida hija maħsuba sabiex id-deċiżjonijiet u r-raġunament tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA jkunu trasparenti u prevedibbli sabiex tinħoloq prevedibbiltà u ċertezza legali.

A)

L-Istati tal-EFTA b’mod partikolari huma mistiedna biex joqogħdu fuq is-sorsi ta’ informazzjoni elenkati aktar l isfel. Jekk jogħġbok indika jekk dawn id-dokumenti ta' prova huma mehmuża man-notifika.

il-valutazzjonijiet ta' skemi ta' għajnuna mill-Istat jew ta' miżuri preċedenti;

il-valutazzjonijiet tal-impatt magħmula mill-awtorità li tagħmel l-għotja;

valutazzjonijiet tar-riskju;

rapporti finanzjarji;

pjanijiet interni tan-negozju;

opinjonijiet ta' esperti;

studji oħra relatati mal-R&D&I.

B)

Bl-istess mod, jekk jogħġbok indika l-effetti pożittivi relevanti tal-miżura nnotifikata u pprovdi d-dokumenti ta' prova:

żieda netta fl-R&D&I magħmula mill-impriża;

kontribuzzjoni tal-miżura għat-titjib globali fis-settur ikkonċernat fir-rigward tal-livell ta' R&D&I; -

kontribuzzjoni tal-miżura għat-titjib tas-sitwazzjoni taż-ŻEE fir-rigward tal-R&D&I fil-kuntest internazzjonali;

oħra: …

Għal kull waħda mit-taqsimiet ta' hawn taħt jekk jogħġbok ipprovdi d-dokumenti li huma relevanti għall-miżura nnotifikata. L-Istati tal-EFTA huma mistiedna sabiex jipprovdu kull element ieħor li jikkunsidraw utli għall-valutazzjoni tal-miżura nnotifikata.

8.2.   L-eżistenza ta' nuqqas fis-suq (142)

A)

Jekk jogħġbok identifika n-nuqqas(ijiet) tas-suq li qed ixekklu l-R&D&I fil-każ preżenti u li jiġġustifika(w) il-ħtieġa għall-għajnuna mill-Istat u pprovdi d-dokumenti ta' prova:

tixrid tal-għarfien (esternalitajiet pożittivi / ġid pubbliku);

tagħrif imperfett u asimettriku;

nuqqasijiet ta' koordinament.

B)

Jekk l-għajnuna mill-Istat tkun immirata għal proġetti jew attivitajiet tal-R&D&I li jkunu jinsabu fiż-żoni assistiti, jekk jogħġbok ipprovdi informazzjoni dwar:

l-iżvantaġġi kkawżati mill-periferalità u l-ispeċifiċitajiet reġjonali l-oħra;

dejta ekonomika lokali speċifika, raġunijiet soċjali u/jew storiċi għal livell baxx ta' attività tal-R&D&I meta mqabbla mad-dejta medja relevanti u/jew is-sitwazzjoni fuq il-livell nazzjonali u/jew taż-ŻEE kif xieraq;

indikatur relevanti ieħor li juri grad akbar ta' nuqqas tas-suq.

8.3.   Strument xieraq (143)

Jekk jogħġbok indika fuq liema bażi l-Istat tal-EFTA ddeċieda li juża strument selettiv bħall-għajnuna mill-Istat sabiex ikabbar l-attivitajiet tal-R&D&I u pprovdi dokumenti ta' prova:

stima tal-impatt tal-miżura proposta;

tqabbil ma' għażliet oħra tal-politika meqjusa mill-Istat tal-EFTA;

oħrajn: …

8.4.   Effett ta' inċentiva u analiżi tal-għajnuna (144)

A)

Jekk jogħġbok speċifika l-bidla intenzjonata fl-aġir tal-benefiċjarju kkawżata mill-għajnuna (pereżempju jingħata bidu għal proġett ġdid jew jitkabbru d-daqs, il-firxa jew l-għaġġla ta' proġett) u pprovdi dokumenti ta' prova.

Minbarra dan, jekk jogħġbok agħti deskrizzjoni permezz ta' analiżi kontrafattwali tal-aġir tal-benefiċjarju fir-rigward tal-proġett kieku ma rċeviex l-għajnuna.

Jekk jogħġbok iddeskrivi għaliex l-għajnuna hija meħtieġa sabiex il-proġett taħt valutazzjoni jsir aktar attraenti mill-proġett deskritt permezz tal-analiżi kontrafattwali, jiġifieri l-proġett li kieku jitwettaq mingħajr l-għajnuna.

B)

L-elementi li ġejjin jistgħu jintużaw sabiex jintwera l-effett ta' inċentiva. Jekk jogħġbok speċifika dawk rilevanti għall-miżura nnotifikata u pprovdi d-dokumenti ta’ prova.

il-livell ta' profitabilità;

l-ammont ta' investiment u ż-żmien ta' meta jsiru l-flussi tal-flus;

il-livell tar-riskju involut fil-proġett ta' riċerka (145);

valutazzjoni kontinwa.

8.5.   Il-proporzjonalità tal-għajnuna (146)

A)

Jekk kien hemm aktar minn kandidat (potenzjali) wieħed sabiex jieħu f'idejh il-proġett tal-R&D&I fl-Istat tal-EFTA, il-benefiċjarju ntagħżel fi proċess ta' għażla miftuħ?

 iva

 le

Jekk jogħġbok ipprovdi dettalji u dokumenti ta' prova:

B)

Jekk jogħġbok spjega kif jiġi żgurat li l-għajnuna hija limitata għall-minimu neċessarju u pprovdi dokumenti ta' prova:

8.6.   Analiżi tat-tfixkil tal-kompetizzjoni u l-kummerċ (147)

8.6.1.   Swieq rilevanti u effetti fuq il-kummerċ

A)

Jekk relevanti, jekk jogħġbok iddeskrivi l-impatt probabbli tal-għajnuna fuq il-kompetizzjoni fil-proċess tal-innovazzjoni (148): …

B)

Jekk jogħġbok indika jekk hux probabbli li l-għajnuna jkollha impatt fuq is-suq ta' xi prodott.

 iva

 le

Jekk jogħġbok speċifika s-swieq tal-prodotti li fuqhom huwa probabbli li l-għajnuna jkollha impatt:

C)

Għal kull wieħed minn dawn is-swieq jekk jogħġbok ipprovdi xi sehem tas-suq indikattiv tal-benefiċjarju:

Għal kull wieħed minn dawn is-swieq jekk jogħġbok ipprovdi xi sehem tas-suq indikattiv tal-kumpaniji l-oħra preżenti fis-suq: Jekk possibbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-Indiċi Herfindahl-Hirschman (HHI) assoċjat):

D)

Jekk jogħġbok iddeskrivi l-istruttura u d-dinamika tas-swieq rilevanti u pprovdi dokumenti ta' prova:

E)

Jekk rilevanti, jekk jogħġbok ipprovdi informazzjoni dwar l-effetti fuq il-kummerċ (bidla fil-flussi tal-kummerċ u fil-post tal-attività ekonomika):

8.6.2.   Inċentivi b'dinamiċi li jwasslu għal tfixkil

L-elementi li ġejjin se jitqiesu mill-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA fl-analiżi tagħha tal-effetti tal-għajnuna fuq l-inċentivi dinamiċi tal-kompetituri sabiex jinvestu. Jekk jogħġbok indika dawk li fir-rigward tagħhom huma pprovduti dokumenti ta' prova:

ammont tal-għajnuna;

qrubija għas-suq/kategorija tal-għajnuna;

proċess miftuħ ta' għażla;

ostakli għall-ħruġ;

inċentivi għall-kompetizzjoni f'suq futur;

differenzjazzjoni tal-prodott u intensità tal-kompetizzjoni.

8.6.3.   Il-ħolqien tas-saħħa tas-suq

L-elementi li ġejjin se jitqiesu mill-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA fl-analiżi tagħha tal-effetti tal-għajnuna fuq is-saħħa tas-suq tal-benefiċjarju. Jekk jogħġbok indika dawk li fir-rigward tagħhom huma pprovduti dettalji u dokumenti ta’ prova:

saħħa tas-suq tal-benefiċjarju tal-għajnuna u struttura tas-suq;

livell ta' ostakli għad-dħul;

saħħa tax-xerrej;

il-proċess tal-għażla.

8.6.4.   Iż-żamma ta' strutturi tas-suq ineffiċjenti

Jekk jogħġbok speċifika jekk l-għajnuna għandhiex tingħata:

fi swieq li jkun fihom kapaċità żejda;

f'industriji li qegħdin fi kriżi;

f'setturi sensittivi.

Jekk jogħġbok ipprovdi dettalji u dokumenti ta' prova:

9.   Akkumulazzjoni  (149)

A)

L-għajnuna li qed tingħata taħt il-miżura nnotifikata hija marbuta ma' għajnuna oħra (150)?

 iva

 le

B)

Jekk iva, jekk jogħġbok iddeskrivi r-regoli tal-kumulazzjoni applikabbli għall-miżura ta' għajnuna nnotifikata:

C)

Jekk jogħġbok speċifika kif ir-rispett tar-regoli tal-kumulazzjoni se jiġi vverifikat taħt il-miżura ta' għajnuna nnotifikata.

10.   Rappurtar u monitoraġġ  (151)

10.1.   Rapporti annwali

Inti mitlub tinnota li dan l-obbligu tar-rappurtar huwa bla ħsara għall-obbligu tar-rappurtar skont id-Deċiżjoni tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA 195/04/COL  (152).

Jekk jogħġbok ikkommetti ruħek li tippreżenta rapporti annwali lill-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA dwar l-implimentazzjoni tal-miżura nnotifikata ta' għajnuna, li jkun fihom l-elementi kollha elenkati hawn taħt (153).

l-isem tal-benefiċjarju;

l-ammont ta' għajnuna għal kull benefiċjarju;

l-intensità tal-għajnuna;

setturi ta' attività fejn ikun sar il-proġett megħjun.

iva

10.2.   Dokumenti tal-informazzjoni, monitoraġġ

A)

Jekk jogħġbok ħu ħsieb iżżomm rendikont dettaljat dwar l-għoti tal-għajnuna, bl-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex jiġi stabbilit li l-ispejjeż eliġibbli u l-intensità massima tal-għajnuna permessa jkunu ġew osservati.

iva

B)

Jekk jogħġbok ikkommetti ruħek li tiżgura li r-rekords dettaljati msemmija fit-Taqsima A aktar 'il fuq jinżammu għal 10 snin mid-data li fiha tingħata l-għajnuna.

iva

C)

Jekk jogħġbok ikkommetti ruħek li tippreżenta r-rekords imsemmija fit-Taqsima A aktar 'il fuq, fuq talba tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA.

iva

11.   Informazzjoni oħra

Jekk jogħġbok agħti kwalunkwe informazzjoni oħra li tikkunsidra meħtieġa sabiex il-miżura/i in kwistjoni jiġu evalwati taħt il-Linji Gwida tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA għall-għajnuna mill-Istat għar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni.

(78)  Id-Deċiżjoni tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA 14/07/COL tas-7 ta' Fra 2007 dwar il-Linji gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni (għadha mhix ippubblikata fil-ĠU). Disponibbli hawn: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/"

(79)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 tas-6 ta’ Awwissu 2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali ta' Kategorija), ĠU L 214 tad-9.8.2008, p. 3. Inkorporat fl-Anness VX tal-Ftehim taż-ŻEE bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt Nru 120/2008 (ippubblikata fil-ĠU L 339, 18.12.2008, paġna 111, Suppliment taż-ŻEE Nru. 79/2008, 18.12.2008, paġna 20) li daħlet fis-seħħ fit-8.11.2008."

(80)  Għad-definizzjoni ara it-Taqsima 2.2. (d) tal-Linji Gwida R&D&I."

(81)  I.e. miżuri taħt it-Taqsimiet 5.3, 5.4, 5.6 u 5.7 ta' din il-karta ta' informazzjoni supplimentari. Jekk jogħġbok kun af li l-miżura taħt it-Taqsima 5.4 hija limitata għall-intrapriżi ż-żgħar."

(82)  Ara n-nota 20 ta’ qiegħ il-paġna."

(83)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 2.1."

(84)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 3.1."

(85)  Għad-dettalji ara t-Taqsima 3.1.1 tal-Linji Gwida R&D&I (nota ta' qiegħ il-paġna 25)."

(86)  Għad-dettalji ara t-Taqsima 3.1.1 tal-Linji Gwida R&D&I."

(87)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 3.2."

(88)  Għad-dettalji ara t-Taqsima 3.2.2 (nota ta' qiegħ il-paġna 29) tal-Linji Gwida R&D&I."

(89)  Għad-dettalji ara t-Taqsima 3.2.2 (nota ta' qiegħ il-paġna 30) tal-Linji Gwida R&D&I."

(90)  Jista' ma jkunx hemm għajnuna mill-Istat fejn l-evalwazzjoni tal-ftehim kuntrattwali bejn l-imsieħba twassal għall-konklużjoni li kwalunkwe drittijiet ta' proprjetà intellettwali għar-riżultati tal-R&D&I u kif ukoll drittijiet ta' aċċess għar-riżultati huma allokati lill-imsieħba differenti tal-kollaborazzjoni u jirriflettu adegwatament l-interessi rispettivi tagħhom, pakketti tax-xogħol, u kontribuzzjonijiet oħra inklużi dawk finanzjarji għall-proġett."

(91)  L-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA tista' tqis ukoll li grupp ta' proġetti jiffurmaw proġett wieħed flimkien."

(92)  Jekk jogħġbok kun af li l-interess komuni taż-ŻEE jrid jintwera f'termini prattiċi, pereżempju jrid jintwera li l-proġett jagħmilha possibbli li jkun hemm progress sinifikanti lejn il-kisba ta' għanijiet speċifiċi taż-ŻEE."

(93)  Il-fatt li proġett jitwettaq minn impriżi f'pajjiżi differenti mhux biżżejjed."

(94)  Jekk jogħġbok kun af li l-proġetti jridu jkunu definiti b'mod ċar fir-rigward ta' dawn l-aspetti."

(95)  Għall-orjentament jekk jogħġbok ara l-kriterji inklużi fit-Taqsima 6 ta' dan id-dokument ta' informazzjoni supplementari."

(96)  Jiġifieri huwa relevanti fir-rigward tal-għanijiet u huwa ta' daqs sostenibbli."

(97)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 5.1."

(98)  Għal klassifikazzjoni tal-attivitajiet, tista' tirreferi għall-prattika tal-Kummissjoni u/jew tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA jew l-eżempji u l-ispjegazzjonijiet speċifiċi pprovduti fil-Manwal Frascati dwar il-Kejl tal-Attivitajiet Xjentifiċi u Teknoloġiċi, il-Prattika Standard proposta għall-Istudji dwar ir-Riċerka u l-Iżvilupp Esperimentali (Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp, 2002)."

(99)  Għad-definizzjonijiet ara Taqsima 2.2 (e), (f), (g) tal-Linji Gwida R&D&I."

(100)  Ara Taqsima 5.1.4 tal-Linji Gwida tal-R&D&I Dawn l-ispejjeż eliġibbli japplikaw għall-għajnuna għal proġetti tal-R&D (Taqsima 5.1) proġetti ta' riċerka u għall-innovazzjoni fil-proċess u fl-organizzazzjoni tas-servizzi (Taqsima 5.5)"

(101)  Fil-każ ta' għajnuna mill-Istat għal proġett tal-R&D imwettaq f'kollaborazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet tar-riċerka u l-impriżi, l-għajnuna kkombinata li tkun ġejja mis-sostenn dirett tal-gvern għall-proġett speċifiku tar-riċerka u, fejn dawn jikkostitwixxu għajnuna, il-kontribuzzjonijiet mill-organizzazzjonijiet tar-riċerka lejn dak il-proġett m'għandhomx jeċċedu l-intensitajiet tal-għajnuna applikabbli għal kull impriża benefiċjarja."

(102)  L-intensità tal-għajnuna m'għandhiex teċċedi il-100 % għar-riċerka fundamentali, il-50 % għar-riċerka industrijali u l-25 % għall-iżvilupp esperimentali."

(103)  L-intensità tal-għajnuna tista' tiġi miżjuda b'10 punti perċentwali għal impriżi ta' daqs medju u b'20 punt perċentwali għal impriżi żgħar."

(104)  L-intensità tal-għajnuna tista' tiġi miżjuda b'15-il punt perċentwali, iżda sa massimu ta' 80 %.:"

(105)  L-intensità tal-għajnuna tista' tiġi miżjuda b'15-il punt perċentwali, iżda sa massimu ta' 80 %. Dan il-bonus ma japplikax għall-organizzazzjoni tar-riċerka."

(106)  L-intensità tal-għajnuna tista' tiġi miżjuda b'15-il punt perċentwali, iżda sa massimu ta' 80 %."

(107)  Ara l-Qafas R&D&I, Taqsima 5.1.5."

(108)  L-ekwivalenti tal-għotja gross ta' avvanz ripagabbli jirrifletti l-probabbiltà li l-avvanz jitħallas lura mill-benefiċjarji."

(109)  L-ekwivalenti tal-għotja grossa għandu jissodisfa l-kundizzjonijiet fuq l-intensitajiet massimi tal-għajnuna stabbiliti fit-Taqsima 5.1.2 u 5.1.3 tal-Linji Gwida R&D&I."

(110)  Għad-dettalji ara t-Taqsima 5.1.5 tal-Linji Gwida tal-R&D&I (it-tieni paragrafu)."

(111)  Id-Deċiżjoni tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA 69/96/COL tat-22 ta' Marzu 2006 dwar il-Linji Gwida għall-konverżjonijiet bejn il-muniti nazzjonali u l-EURO ((ĠU Nru L 324, 23.11.2006, p. 34 u s-Suppliment taż-ŻEE Nru 57, 23.11.2006, p. 23)"

(112)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 5.1.7."

(113)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 5.2."

(114)  Għal klassifikazzjoni tal-attivitajiet, tista' tirreferi għall-prattika tal-Kummissjoni u/jew tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA jew l-eżempji u l-ispjegazzjonijiet speċifiċi pprovduti fil-Manwal Frascati dwar il-Kejl tal-Attivitajiet Xjentifiċi u Teknoloġiċi, il-Prattika Standard proposta għall-Istudji dwar ir-Riċerka u l-Iżvilupp Esperimentali (Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp, 2002); għad-definizzjonijiet ara Taqsima 2.2 (e), (f), (g) tal-Linji Gwida R&D&I."

(115)  Għall-SME, l-intensità tal-għajnuna ma tistax taqbeż il-75 % għall-istudji ta' tħejjija għall-attivitajiet tar-riċerka industrijali u 50 % għall-istudji ta' tħejjija għall-attivitajiet esperimentali tal-iżvilupp; għall-kumpaniji l-kbar, l-intensità tal-għajnuna ma tistax taqbeż il-65 % għall-istudji ta' tħejjija għall-attivitajiet tar-riċerka industrijali u 40 % għall-istudji ta' tħejjija għall-attivitajiet esperimentali tal-iżvilupp;"

(116)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 5.3."

(117)  Għad-definizzjonijiet ara Taqsima 2.2 (e), (f), (g) tal-Linji Gwida R&D&I."

(118)  Għad-dettalji ara t-Taqsima 5.3 (it-tieni paragrafu) tal-Linji Gwida R&D&I."

(119)  Livelli massimi tal-għajnuna jikkorrispondu mal-istess livelli ta' għajnuna li kienu jikkwalifikaw bħala għajnuna tal-R&D fir-rigward tal-ewwel attivitajiet ta' riċerka li wasslu għad-drittijiet ta' proprjetà industrijali kkonċernati."

(120)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 5.4."

(121)  L-għajnuna ma tistax taqbeż l-EUR 1 miljun f'oqsma mhux megħjuna; EUR 1.5 miljun f'reġjuni eliġibbli għad-deroga fl-Artikolu 61 (3) (a) tal-Ftehim taż-ŻEE; EUR 1.25 miljun f'reġjuni eliġibbli għad-deroga fl-Artikolu 61 (3) (c) tal-Ftehim taż-ŻEE."

(122)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 5.5."

(123)  Għad-definizzjonijiet ara t-Taqsima 2.2(i), (j) tal-Linji Gwida R&D&I."

(124)  Sabiex jiġu kklassifikati l-attivitajiet, tista' tirreferi għall-prattika tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA jew għad-definizzjonijiet speċifiċi pprovduti fil-Manwal ta' OSLO, Linji Gwida għall-Ġbir u l-Interpretazzjoni tad-Dejta, it-3 Edizzjoni (Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp, 2005)."

(125)  Għad-dettalji ara t-Taqsima 5.1.4 tal-Linji Gwida R&D&I. Jekk jogħġbok kun af li fil-każ tal-innovazzjoni tal-organizzazzjoni, l-ispejjeż tal-istrumenti u l-apparat ikopru biss l-ispejjeż tal-istrumenti u l-apparat tal-ICT."

(126)  L-intensità massima tal-għajnuna hija ta' 15 % tal-ispejjeż eliġibbli għal impriża kbira; 25 % tal-ispejjeż eliġibbli għal impriża ta' daqs medju; 35 % tal-ispejjeż eliġibbli għal impriża żgħira."

(127)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 5.6."

(128)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 5.7."

(129)  Għad-definizzjoni ara it-Taqsima 2.2. (k) tal-Linji Gwida R&D&I."

(130)  L-intensità massima tal-għajnuna hija 50 % tal-ispejjeż eliġibbli, għal massimu ta' tliet snin għal kull impriża u għal kull persuna meħuda b'self."

(131)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 5.8."

(132)  L-intensità massima tal-għajnuna hija 15 % tal-ispejjeż eliġibbli."

(133)  L-intensità tal-għajnuna tista' tiżdied b'massimu ta' 20 punt perċentwali għal impriżi żgħar u b'massimu ta' 10 punti perċentwali għal impriżi ta' daqs medju."

(134)  Fi kwalunkwe każ, il-perjodu ma jista' qatt jeċċedi l-għaxar snin."

(135)  L-intensità tista' tasal sa 100 % għall-ispejjeż eliġibbli fl-ewwel sena iżda trid tkun naqset b'mod lineari sa żero sa l-aħħar tal-ħames sena."

(136)  L-intensità massima tal-għajnuna hija 50 % tal-ispejjeż eliġibbli."

(137)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Kapitolu 6."

(138)  Jekk il-proposta ta' għajnuna hija li tingħata għajnuna għal proġett tal-R&D&I, dan ma jeskludix li l-benefiċjarju potenzjali diġà jkun wettaq studji tal-fattibilità li ma jkunux koperti mit-talba għall-għajnuna mill-Istat."

(139)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 7.1."

(140)  Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi r-rata tal-kambju użata meta twieġeb din il-mistoqsija."

(141)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Kapitolu 7."

(142)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 7.3.1."

(143)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 7.3.2."

(144)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 7.3.3."

(145)  Jekk jogħġbok innota f'dan il-kuntest li għall-għajnuna mill-Istat immirata għal proġetti jew attivitajiet tal-R&D&I fiż-żoni megħjuna, l-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA se tqis l-iżvantaġġi kkawżati mill-periferalità u speċifċitajiet reġjonali oħrajn, li jkollhom impatt negattiv fuq il-livell tar-riskju tal-proġett tar-riċerka."

(146)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 7.3.4."

(147)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 7.4."

(148)  L-impatt fuq il-kompetizzjoni fil-proċess tal-innovazzjoni se jkun relevanti safejn ikollu impatt prevedibbli fuq ir-riżultat tal-kompetizzjoni futura fis-suq tal-prodott. Għad-dettalji ara t-Taqsima 7.4 (it-tielet paragrafu) tal-Linji Gwida R&D&I."

(149)  Ara l-Linji Gwida R&DI, Kapitolu 8."

(150)  Jekk jogħġbok kun af li l-għajnuna għall-R&D&I m'għandhiex tiġi akkumulata mal-appoġġ de minimis fir-rigward tal-istess spejjeż eliġibbli b'mod li ma jiġux rispettati l-intensitajiet massimi tal-għajnuna stabbiliti fil-Linji Gwida tal-R&DI."

(151)  Ara l-Linji Gwida R&D&I, Taqsima 9.1."

(152)  Din id-Deċiżjoni tikkorrispondi mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 794/2004 tal-21 ta' April 2004 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 659/1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 93 tat-Trattat tal-KE ĠU L 140, 30.4.2004, p. 1."

(153)  Fir-rigward tal-obbligi speċifiċi tar-rappurtar għar-ragruppamenti, jekk jogħġbok ara t-Taqsima 9.1.1 (ir-4 paragrafu) tal-Linji Gwida R&D&I.”"

PARTI III.10

DOKUMENT TA’ INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI DWAR L-GĦAJNUNA MILL-ISTAT GĦALL-ĦARSIEN TAL-AMBJENT

Dan id-dokument ta’ informazzjoni supplimentari għandu jintuża għan-notifika ta' kwalunkwe għajnuna koperta mil-Linji Gwida tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA dwar l-Għajnuna mill-Istat għall-ħarsien tal-ambjent (minn hawn ’il quddiem ‘il-linji gwida dwar l-għajnuna għall-ambjent’)  (154). Huwa għandu jintuża wkoll għall-għajnuna individwali għall-ħarsien tal-ambjent li ma taqax taħt l-Eżenzjoni Ġenerali ta’ Kategorija jew li tkun suġġetta għal obbligu ta’ notifika individwali minħabba li taqbeż il-limiti tan-notifika individwali stipulati fl-Eżenzjoni Ġenerali ta’ Kategorija.

1.

Karatteristiċi bażiċi tal-miżura nnotifikata 61

2.

L-għan tal-għajnuna 62

3.

Kompatibbiltà tal-għajnuna taħt l-artikolu 61 (3) (c) tal-ftehim taż-żee 62

3.1.

Għajnuna għal impriżi li jtejbu lilhinn mill-istandards Komunitarji jew li jgħollu l-livell tal-ħarsien tal-ambjent fl-assenza ta' standards Komunitarji 63

3.2.

Għajnuna għal adattament bikri għall-istandards Komunitarji futuri 66

3.3.

Għajnuna għal studji dwar l-ambjent 68

3.4.

Għajnuna għall-iffrankar ta' enerġija 70

3.5.

Għajnuna għal għejun tal-enerġija li jiġġeddu 73

3.6.

Għajnuna għall-koġenerazzjoni 78

3.7.

Għajnuna għat-tisħin urban b'użu effiċjenti tal-enerġija 84

3.8.

L-għajnuna għall-immaniġġjar tal-iskart 87

3.9.

Għajnuna għar-rijabilitazzjoni ta' siti kontaminati 89

3.10.

Għajnuna għar-rilokazzjoni ta' impriżi 91

3.11.

Għajnuna involuta fl-iskemi ta' permessi negozjabbli 93

4.

L-effett ta' inċentiva u l-ħtieġa tal-għajnuna 95

4.1.

Kundizzjonijiet ġenerali 95

4.2.

Evalwazzjoni tal-effett ta' inċentiva 95

5.

Kompatibbiltà tal-għajnuna taħt l-artikolu 61 (3) (b) tal-ftehim taż-żee 96

5.1.

Kundizzjonijiet ġenerali (kumulattivi) 96

5.2.

Deskrizzjoni tal-proġett 97

6.

Għajnuna f'forma ta' tnaqqis jew eżenzjonijiet mit-taxxi ambjentali 97

6.1.

Kundizzjonijiet ġenerali 97

6.2.

Il-ħtieġa tal-għajnuna 99

6.3.

Il-proporzjonalità tal-għajnuna 99

7.

Kriteji li jwassul għal valutazzjoni dettaljata 100

8.

Informazzjoni addizzjonali għal evalwazzjoni dettaljata 101

8.1.

Osservazzjonijiet ġenerali 101

8.2.

L-eżistenza ta' nuqqas fis-suq 101

8.3.

Strument xieraq 102

8.4.

Effett ta' inċentiva u neċessità tal-għajnuna 102

8.5.

Il-proporzjonalità tal-għajnuna 103

8.6.

Analiżi tat-tfixkil tal-kompetizzjoni u l-kummerċ 104

9.

Akkumulazzjoni 106

10.

Rappurtar u monitoraġġ 106

10.1.

Rapporti annwali 106

10.2.

Sorveljanza u valutazzjon 107

11.

Informazzjoni oħra 107

1.   Karatteristiċi bażiċi tal-miżura nnotifikata

Jekk jogħġbok imla l-partijiet rilevanti tal-formola tan-notifika li tikkorrispondi man-natura tal-miżura nnotifikata. Hawn taħt għandek issib gwida bażika.

A.

Jekk jogħġbok speċifika t-tip ta' għajnuna u imla l-partijiet xierqa tat-Taqsima 3 (‘Kompatibbiltà tal-għajnuna taħt l-Artikolu 61 (3) tal-Ftehim taż-ŻEE’) ta' dan id-dokument ta' informazzjoni supplimentari:

Għajnuna għal impriżi li jtejbu lil hinn mill-istandards Komunitarji jew li jgħollu l-livell tal-ħarsien tal-ambjent fl-assenza ta' standards Komunitarji, imla Taqsima 3.1;

Għajnuna għax-xiri ta' vetturi ġodda għat-trasport li jtejbu lil hinn mill-istandards Komunitarji jew li jgħollu l-livell tal-ħarsien tal-ambjent fl-assenza ta' standards Komunitarji, imla Taqsima 3.1;

Għajnuna lill-SMEs biex jadattaw kmieni għal standards Komunitarji futuri, imla Taqsima 3.2;

Għajnuna għal studji dwar l-ambjent, imla Taqsima 3.3;

Għajnuna għall-iffrankar tal-enerġija, imla Taqsima 3.4;

Għajnuna għas-sorsi ta’ enerġija li tiġġedded, imla Taqsima 3.5;

Għajnuna għall-koġenerazzjoni, imla Taqsima 3.6;

Għajnuna għal tisħin urban effiċjenti fl-enerġija, imla Taqsima 3.7;

Għajnuna għall-ġestjoni tal-iskart, imla Taqsima 3.8;

Għajnuna għar-rijabilitazzjoni ta’ siti kontaminati, imla Taqsima 3.9;

Għajnuna għar-rilokazzjoni tal-impriżi, imla Taqsima 3.10;

Għajnuna involuta fi skemi ta’ permessi negozjabbli, imla Taqsima 3.11;

Għajnuna f'forma ta' tnaqqis jew eżenzjonijiet mit-taxxi ambjentali, imla Taqsima 6.

Minbarra dan, jekk jogħġbok imla: it-Taqsima 4 (‘Effett ta’ inċentiv u neċessità tal-għajnuna’), it-Taqsima 7 (‘Kriterji li jinstigaw evalwazzjoni dettaljata’), it-Taqsima 8 (‘Informazzjoni addizzjonali għal evalwazzjoni dettaljata’)  (155) u t-Taqsima 10 (‘Rappurtar u monitoraġġ’).

B.

Jekk jogħġbok agħti spjegazzjoni tal-karatteristiċi ewlenin (l-għan, l-effetti probabbli tal-għajnuna, l-istrument ta’ għajnuna, l-intensità tal-għajnuna, il-benefiċjarji, il-baġit, eċċ) tal-miżura nnotifikata.

C.

Tista' l-għajnuna tingħaqad ma' għajnuna oħra?

 iva

 le

Jekk iva, imla t-Taqsima 9 (‘Akkumulazzjoni’) ta' dan id-dokument ta' informazzjoni supplimentari.

D.

L-għajnuna hija mogħtija sabiex jiġi promoss it-twettiq ta' proġett importanti ta' interess Ewropew komuni?

 iva

 le

Jekk iva, jekk jogħġbok imla t-Taqsima 5 (‘Kompatibbiltà tal-għajnuna taħt l-Artikolu 61 (3) (b) tal-Ftehim taż-ŻEE’) ta' dan id-dokument ta' informazzjoni supplementari.

E.

Fil-każ li l-għajnuna individwali nnotifikata hija bbażata fuq skema approvata, jekk jogħġbok ipprovdi d-dettalji dwar dik l-iskema (in-numru tal-każ, it-titlu tal-iskema, id-data tal-approvazzjoni mill-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA):

F.

Jekk jogħġbok ikkonferma li jekk l-għajnuna/il-bonus għall-impriżi ż-żgħar jingħataw, il-benefiċjarji jikkonformaw mad-definizzjoni ta' impriżi żgħar kif definita mil-leġiżlazzjoni taż-ŻEE:

iva

G.

Jekk jogħġbok ikkonferma li jekk l-għajnuna/il-bonus għall-impriżi ta' daqs medju jingħataw, il-benefiċjarji jikkonformaw mad-definizzjoni ta' impriżi ta' daqs medju kif definiti mil-leġiżlazzjoni taż-ŻEE:

iva

H.

Jekk applikabbli, jekk jogħġbok indika x'inhi r-rata tal-kambju li ntużat għall-iskopijiet tan-notifika:

I.

Jekk jogħġbok agħti numru lid-dokumenti kollha pprovduti mill-Istati tal-EFTA bħala annessi għall-formola ta’ notifika u indika n-numri tad-dokumenti fil-partijiet rilevanti ta’ dan id-dokument ta’ informazzjoni supplimentari.

2.   L-għan tal-għajnuna

A.

Fid-dawl tal-għanijiet ta' interess komuni indirizzati mil-Linji Gwida dwar l-għajnuna għall-ambjent (Taqsima 1.2) jekk jogħġbok indika l-għanijiet ambjentali tal-miżura nnotifikata. Jekk jogħġbok agħti deskrizzjoni dettaljata għal kull tip differenti ta’ għajnuna li għandha tingħata taħt il-miżura nnotifikata:

B.

Jekk il-miżura nnotifikata kienet diġà ġiet applikata fil-passat, jekk jogħġbok indika r-riżultati tagħha f’termini tal-ħarsien tal-ambjent (jekk jogħġbok indika n-numru tal-każ rilevanti u d-data tal-approvazzjoni mill-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA u, jekk ikun possibbli, ehmeż ir-rapporti ta’ evalwazzjoni nazzjonali dwar il-miżura):

C.

Jekk il-miżura hija ġdida, jekk jogħġbok indika r-riżultati antiċipati u l-perjodu li matulu għandhom jintlaħqu:

3.   Kompatibbiltà tal-għajnuna taħt l-artikolu 61 (3) (c) tal-ftehim taż-żee

Jekk hemm diversi benefiċjarji involuti fil-proġett innotifikat bħala għajnuna individwali, jekk jogħġbok ipprovdi l-informazzjoni ta’ hawn taħt għal kull wieħed minnhom.

3.1.   Għajnuna għal impriżi li jtejbu lilhinn mill-istandards Komunitarji jew li jgħollu l-livell tal-ħarsien tal-ambjent fl-assenza ta' standards Komunitarji  (156)

3.1.1.   Natura tal-investimenti appoġġjati, standards applikabbli

A.

Jekk jogħġbok speċifika jekk l-għajnuna tingħatax għal:

investimenti li jippermettu lill-benefiċjarju jżid il-livell ta' ħarsien tal-ambjent li jirriżulta mill-attivitajiet tiegħu permezz ta' titjib fuq l-istandards Komunitarji applikabbli (157), irrispettivament mill-preżenza ta' standards nazzjonali mandatorji li huma aktar stretti mill-istandard Komunitarju;

JEW

investimenti li jippermettu lill-benefiċjarju jżid il-livell ta' ħarsien tal-ambjent li jirriżulta mill-attivitajiet tiegħu fl-assenza ta' standards Komunitarji.

B.

Jekk jogħġbok ipprovdi d-dettalji, inkluż, fejn applikabbli, l-informazzjoni dwar l-istandards Komunitarji rilevanti:

C.

Jekk l-għajnuna tingħata biex jintlaħaq l-istandard nazzjonali li jmur lil hinn mill-istandards Komunitarji, jekk jogħġbok indika l-istandards nazzjonali applikabbli u ehmeż kopja tagħhom:

3.1.2.   Intensitajiet tal-għajnuna u bonusijiet

Fil-każ ta’ skemi ta’ għajnuna, l-intensità tal-għajnuna għandha tiġi kkalkulata għal kull benefiċjarju tal-għajnuna.

A.

X’inhi l-intensità massima tal-għajnuna applikabbli għall-miżura nnotifikata (158)?

B.

L-għajnuna ngħatat bi proċess ta' offerti li kien ġenwinament kompetittiv (159)?

 iva

 le

Jekk iva, jekk jogħġbok agħti dettalji rigward il-proċess kompetittiv u ehmeż kopja tan-notifika tal-offerta jew l-abbozz tagħha:

C.

Bonusijiet:

Il-proġetti megħjuna jibbenfikaw minn bonus?

 iva

 le

Jekk iva, jekk jogħġbok speċifika hawn taħt.

Bonus tal-SME huwa applikat taħt l-iskema nnotifikata?

 iva

 le

Jekk iva, jekk jogħġbok speċifika l-livell ta’ bonus applikabbli (160): …

Bonus għall-ekoinnovazzjoni (161) huwa applikat taħt il-miżura nnotifikata?

 iva

 le

Jekk iva, jekk jogħġbok iddeskrivi kif il-kundizzjonijiet li ġejjin huma ssodisfati:

l-assi jew il-proġett ta' ekoinnovazzjoni huma ġodda jew imtejba sostanzjalment meta mqabbla mat-teknoloġija l-aktar avvanzata fl-industrija fil-Komunità;

il-benefiċċju ambjentali mistenni huwa ogħla, u b'mod sinifikattiv, mit-titjib li jirriżulta mill-evoluzzjoni ġenerali tax-xogħol kurrenti l-aktar avvanzat f'attivitajiet komparabbli;

il-karattru innovattiv ta' dawn l-assi jew proġetti jinvolvi grad ċar ta' riskju, f'termini teknoloġiċi, tas-suq jew finanzjarji, li huwa ogħla mir-riskju ġeneralment assoċjat ma' assi jew proġetti paragunabbli li m'humiex innovattivi.

Jekk jogħġbok ipprovdi d-dettalji li juru l-konformità mal-kundizzjonijiet imsemmija hawn fuq:

Speċifika l-livell ta' bonus applikabbli (162): …

D.

F'każ ta' skema ta' għajnuna, speċifika l-intensità totali tal-għajnuna tal-proġetti sostnuti taħt il-miżura ta' għajnuna nnotifikata (meta jitqiesu l-bonusijiet) (%):

3.1.3.   Spejjeż eliġibbli (163)

A.

Jekk jogħġbok ikkonferma li: l-ispejjeż eliġibbli huma limitati għall-ispejjeż addizzjonali ta' investiment meħtieġa sabiex jinkiseb livell ta' ħarsien tal-ambjent ogħla mil-livell mitlub mill-istandards Komunitarji:

iva

B.

Jekk jogħġbok ikkonferma wkoll li;

l-ispejjeż preċiżi relatati mal-ħarsien tal-ambjent jikkostitwixxu l-ispejjeż eliġibbli, fil-każ li l-ispiża tal-investiment fil-ħarsien tal-ambjent tista' tkun faċilment identifikabbli;

JEW

l-ispejjeż addizzjonali tal-investiment huma stabbiliti permezz ta' paragun bejn l-investiment u s-sitwazzjoni kontrofattwali fl-assenza tal-għajnuna, jiġifieri l-investiment ta' referenza (164);

U

l-ispejjeż eliġibbli huma kkalkulati bħala netti minn kwalunkwe benefiċċji operattivi u spejjeż operattivi marbuta mal-investiment addizzjonali għall-ħarsien tal-ambjent u li jirriżultaw fl-ewwel ħames snin tat-tul ta' żmien tal-investiment ikkonċernat.

C.

X’forma jieħdu l-ispejjeż eliġibbli?

investimenti f'assi tanġibbli;

investimenti f'assi mhux tanġibbli.

D.

F'każ ta' investimenti f'assi tanġibbli jekk jogħġbok indika l-forma/il-forom tal-investimenti kkonċernati:

investimenti f'art li huma strettament meħtieġa sabiex jintlaħqu l-għanijiet ambjentali;

investimenti f'binjiet maħsuba biex inaqqsu jew jeliminaw it-tniġġis u l-inkonvenjenzi;

investimenti f'impjanti u tagħmir maħsuba biex inaqqsu jew jeliminaw it-tniġġis u l-inkonvenjenzi;

investimenti fl-adattar tal-metodi tal-produzzjoni bil-għan li jitħares l-ambjent.

E.

F'każ ta' investimenti f'assi mhux tanġibbli (trasferiment teknoloġiku permezz tal-ksib ta' liċenzji operattivi jew ta' kompetenzi li jkollhom jew li ma jkollhomx privattiva) jekk jogħġbok ikkonferma li li kwalunkwe assi mhux tanġibbli bħal dan jissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:

jitqies bħala assi li jiddeprezzaw;

jiġi mixtri fuq termini tas-suq, minn impriża li fiha l-akkwirent ma jkollu l-ebda poter ta' kontroll dirett jew indirett,

jiġi inkluż fl-assi tal-impriża, u jibqa' fl-istabbiliment tal-benefiċjarju tal-għajnuna u jintuża hemmhekk għal mill-inqas ħames snin (165).

Barra dan, jekk jogħġbok ikkonferma li jekk l-assi mhux tanġibbli jinbiegħ matul dawk il-ħames snin:

l-introjtu mill-bejgħ jitnaqqas mill-ispejjeż eliġibbli;

U

parti mill-ammont jew l-ammont sħiħ tal-għajnuna, fejn xieraq, jitħallsu lura.

F.

Fil-każ ta’ investimenti magħmula bl-għan li jinkiseb livell ta’ ħarsien amjentali ogħla minn tal-istandards Komunitarji, jekk jogħġbok ikkonferma d-dikjarazzjonijiet rilevanti:

jekk l-impriża tkun qiegħda taddatta għall-istandards nazzjonali adottati fl-assenza ta' standards Komunitarji, l-ispejjeż eliġibbli jikkonsistu fl-ispejjeż tal-investiment addizzjonali meħtieġa sabiex jintlaħaq il-livell tal-ħarsien tal-ambjent meħtieġ mill-istandards nazzjonali;

jekk l-impriża tkun qed tadatta għal jew tmur lil hinn minn standards nazzjonali li huma aktar stretti mill-istandards Komunitarji rilevanti jew tagħmel titjib voluntarju fuq l-istandards Komunitarji, l-ispejjeż eliġibbli jikkonsistu fl-ispejjeż addizzjonali ta' investiment meħtieġa sabiex jinkiseb livell ta' ħarsien tal-ambjent ogħla mil-livell meħtieġ skont l-istandards Komunitarji (166);

jekk ma jkun hemm ebda standards, l-ispejjeż eliġibbli jkunu jikkonsistu fl-ispejjeż tal-investiment meħtieġa sabiex jintlaħaq livell ta' ħarsien tal-ambjent ogħla minn dak li l-impriża jew l-impriżi in kwistjoni kienu jilħqu fin-nuqqas ta' kwalunkwe għajnuna ambjentali;

G.

Għal skemi ta' għajnuna, jekk jogħġbok ipprovdi metodoloġija dettaljata ta' kalkolu, b'referenza għas-sitwazzjoni kontrofattwali, li għandha tapplika għall-għotjiet ta' għajnuna individwali kollha bbażati fuq l-iskema notifikata, u pprovdi x-xhieda relevanti:

Għall-miżuri individwali ta’ għajnuna, jekk jogħġbok ipprovdi kalkolu dettaljat tal-ispejjeż eliġibbli tal-proġett ta’ investiment notifikat, b’referenza għas-sitwazzjoni kontrofattwali, u pprovdi x-xhieda rilevanti:

3.1.4.   Regoli speċifiċi dwar l-għajnuna għax-xiri ta' vetturi ġodda għat-trasport li jtejbu aktar mill-istandards Komunitarji jew li jgħollu l-livell tal-ħarsien tal-ambjent fl-assenza ta' standards Komunitarji (167)

Fil-każ ta’ għajnuna għax-xiri ta’ vetturi ġodda għat-trasport li jtejbu aktar mill-istandards Komunitarji jew li jgħollu l-livell tal-ħarsien tal-ambjent fl-assenza ta’ standards Komunitarji, b’żieda mat-taqsimiet 3.1.-3.1.3:

A.

Jekk jogħġbok ikkonferma li l-vetturi ġodda tat-trasport għat-triq, għal-linji tal-ferrovija, għall-kanali tal-ilma interni u għat-trasport marittimu li huma konformi mal-istandards Komunitarji adottati jkunu nxtraw qabel ma' dawn daħlu fis-seħħ u li l-istandards Komunitarji, meta jsiru mandatorji, ma japplikawx b'lura għal vetturi diġà mixtrija.

iva

Jekk jogħġbok ipprovdi d-dettalji:

B.

Għall-operazzjonijiet ta’ adattament bl-għan tal-ħarsien tal-ambjent fis-settur tat-trasport, jekk jogħġbok ikkonferma li:

il-mezzi eżistenti tat-trasport huma aġġornati għal standards ambjentali li kienu għadhom mhux fis-seħħ fid-data meta bdew jaħdmu dawk il-mezzi ta' trasport

JEW

il-mezzi tat-trasport mhuma suġġetti għall-ebda standards ambjentali

3.2.   Għajnuna għal adattament bikri għall-istandards Komunitarji futuri (168)

3.2.1.   Kundizzjonijiet bażiċi

A.

Jekk jogħġbok ikkonferna li l-investiment huwa implimentat u ffinalizzat għall-inqas sena qabel id-dħul fis-seħħ tal-istandard.

 iva

 le

Jekk iva, fil-każ tal-iskemi ta’ għajnuna, jekk jogħġbok ipprovdi d-dettalji dwar kif se tiġi żgurata l-konformità ma’ din il-kundizzjoni:

Jekk iva, fil-każ ta’ għajnuna individwali jekk jogħġbok ipprovdi d-dettalji u x-xhieda rilevanti:

B.

Jekk jogħġbok ipprovdi d-dettalji tal-istandards Komunitarji rilevanti, inklużi d-dati rilevanti għall-iżgurar tal-konformità mal-kundizzjoni deskritta taħt il-kundizzjoni A):

3.2.2.   Intensitajiet tal-għajnuna

X’inhi l-intensità bażika tal-għajnuna applikabbli għall-miżura nnotifikata?

għall-impriżi ż-żgħar (169): …;

għall-impriżi ta’ daqs medju (170): …;

għall-impriżi l-kbar (171): … .

3.2.3.   Spejjeż eliġibbli

A.

Jekk jogħġbok ikkonferma li l-ispejjeż eliġibbli huma limitati għall-ispejjeż addizzjonali tal-investiment meħtieġa sabiex jinkiseb il-livell ta’ ħarsien ambjentali meħtieġ mill-istandard Komunitarju meta mqabbel mal-livell eżistenti ta’ ħarsien ambjentali meħtieġ qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan l-istandard:

iva

B.

Jekk jogħġbok ikkonferma wkoll li:

l-ispejjeż preċiżi relatati mal-ħarsien tal-ambjent jikkostitwixxu l-ispejjeż eliġibbli, fil-każ li l-ispiża tal-investiment fil-ħarsien tal-ambjent tista' tkun faċilment identifikabbli;

JEW

l-ispejjeż addizzjonali tal-investiment huma stabbiliti permezz ta' paragun bejn l-investiment u s-sitwazzjoni kontrofattwali fl-assenza tal-għajnuna, jiġifieri l-investiment ta' referenza (172);

U

l-ispejjeż eliġibbli huma kkalkulati bħala netti minn kwalunkwe benefiċċji operattivi u spejjeż operattivi marbuta mal-investiment addizzjonali għall-ħarsien tal-ambjent u li jirriżultaw fl-ewwel ħames snin tat-tul ta' żmien tal-investiment ikkonċernat.

C.

X’forma jieħdu l-ispejjeż eliġibbli?

investimenti f’assi tanġibbli

investimenti f’assi mhux tanġibbli

D.

F'każ ta' investimenti f'assi tanġibbli jekk jogħġbok indika l-forma/il-forom tal-investimenti kkonċernati:

investimenti f'art li huma strettament meħtieġa sabiex jintlaħqu l-għanijiet ambjentali;

investimenti f'binjiet maħsuba biex inaqqsu jew jeliminaw it-tniġġis u l-inkonvenjenzi;

investimenti f'impjanti u tagħmir maħsuba biex inaqqsu jew jeliminaw it-tniġġis u l-inkonvenjenzi;

investimenti fl-adattar tal-metodi tal-produzzjoni bil-għan li jitħares l-ambjent.

E.

F'każ ta' investimenti f'assi mhux tanġibbli (trasferiment teknoloġiku permezz tal-ksib ta' liċenzji operattivi jew ta' kompetenzi li jkollhom jew li ma jkollhomx privattiva) jekk jogħġbok ikkonferma li li kwalunkwe assi mhux tanġibbli bħal dan jissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:

jitqies bħala assi li jiddeprezzaw;

jiġi mixtri fuq termini tas-suq, minn impriża li fiha l-akkwirent ma jkollu l-ebda poter ta' kontroll dirett jew indirett,

jiġi inkluż fl-assi tal-impriża, u jibqa' fl-istabbiliment tal-benefiċjarju tal-għajnuna u jintuża hemmhekk għal mill-inqas ħames snin (173).

Barra dan, jekk jogħġbok ikkonferma li jekk l-assi mhux tanġibbli jinbiegħ matul dawk il-ħames snin:

l-introjtu mill-bejgħ jitnaqqas mill-ispejjeż eliġibbli;

U

parti mill-ammont jew l-ammont sħiħ tal-għajnuna, fejn xieraq, jitħallsu lura.

F.

Għal skemi ta' għajnuna, jekk jogħġbok ipprovdi metodoloġija dettaljata ta' kalkolu, b'referenza għas-sitwazzjoni kontrofattwali, li għandha tapplika għall-għotjiet ta' għajnuna individwali kollha bbażati fuq l-iskema notifikata, u pprovdi x-xhieda relevanti:

Għall-miżuri individwali ta’ għajnuna, jekk jogħġbok ipprovdi kalkolu dettaljat tal-ispejjeż eliġibbli tal-proġett ta’ investiment notifikat, b’referenza għas-sitwazzjoni kontrofattwali, u pprovdi x-xhieda rilevanti:

3.3.   Għajnuna għal studji dwar l-ambjent  (174)

3.3.1.   Studji marbuta direttament mal-investimenti maħsuba sabiex itejbu aktar mill-istandards Komunitarji, jew li jgħollu l-livell tal-ħarsien tal-ambjent fl-assenza ta' standards Komunitarji

A.

Jekk jogħġbok ikkonferma jekk l-għajnuna hix mogħtija għal studji marbuta direttament ma’ investimenti bl-għan li jsir titjib aktar mill-istandards Komunitarji, jew li jitgħolla l-livell tal-ħarsien tal-ambjent fl-assenza ta' standards Komunitarji.

 iva

 le

Jekk iva, jekk jogħġbok speċifika għal liema minn dawn l-għanijiet iservi l-investiment:

huwa jippermetti lill-benefiċjarju jżid il-livell ta' ħarsien tal-ambjent li jirriżulta mill-attivitajiet tiegħu permezz ta' titjib fuq l-istandards Komunitarji applikabbli, irrispettivament mill-preżenza ta' standards nazzjonali mandatorji li huma aktar stretti mill-istandard Komunitarju;

JEW

huwa jippermetti lill-benefiċjarju jżid il-livell ta' ħarsien tal-ambjent li jirriżulta mill-attivitajiet tiegħu fl-assenza ta' standards Komunitarji.

B.

Jekk jogħġbok ipprovdi d-dettalji, inkluż, fejn applikabbli, l-informazzjoni dwar l-istandards Komunitarji rilevanti:

C.

Jekk l-għajnuna tingħata għal studji direttament marbuta mal-investimenti bl-għan li jintlaħqu standards nazzjonali li jaqbżu l-istandards Komunitarji, jekk jogħġbok indika l-istandards nazzjonali applikabbli u ehmeż kopja tagħhom:

D.

Jekk jogħġbok iddeskrivi t-tipi ta’ studji li se jiġu appoġġjati:

3.3.2.   Studji direttament marbuta ma’ investimenti għall-iskop li jinkiseb iffrankar tal-enerġija

Jekk jogħġbok ikkonferma li l-għajnuna hi mogħtija għal studji marbuta direttament ma’ investimenti bl-iskop li jinkiseb iffrankar tal-enerġija.

 iva

 le

Jekk iva, jekk jogħġbok ipprovdi xhieda dwar kif l-għan tal-investiment rilevanti jikkonforma mad-definizzjoni tal-iffrankar tal-enerġija kif stipulat fil-punt 70 (2) tal-Linji Gwida għall-ħarsien tal-ambjent:

3.3.3.   Studji direttament marbuta ma’ investimenti li jipproduċu enerġija li tiġġedded

A.

Jekk jogħġbok ikkonferma jekk l-għajnuna hix mogħtija għal studji marbuta direttament ma’ investimenti bl-għan tal-produzzjoni tal-enerġija li tiġġedded.

 iva

 le

Jekk iva, jekk jogħġbok ipprovdi xhieda dwar kif l-għan tal-investiment rilevanti jikkonforma mad-definizzjoni tal-produzzjoni ta l-enerġija li tiġġedded kif stipulat fil-punt 70 (5) u (9) tal-Linji Gwida għall-ħarsien tal-ambjent:

B.

Jekk jogħġbok speċifika t-tip(i) ta’ sorsi ta’ enerġija li tiġġedded li hu maħsub li jkunu sostnuti bl-investiment marbut mal-istudju dwar l-ambjent u pprovdi d-dettalji:

3.3.4.   Intensitajiet tal-għajnuna u bonusijiet

A.

X’inhi l-intensità massima tal-għajnuna applikabbli għall-miżura nnotifikata (175)?

B.

Bonus tal-SME huwa applikat taħt l-iskema nnotifikata?

 iva

 le

Jekk iva jekk jogħġbok speċifika l-livell ta’ bonus applikabbli (176): …

3.4.   Għajnuna għall-iffrankar ta' enerġija  (177)

3.4.1.   Kundizzjonijiet bażiċi

A.

Jekk jogħġbok ikkonferma li l-miżura nnotifikata tikkonforma mad-definizzjoni tal-iffrankar tal-enerġija fil-punt 70 (2) tal-Linji Gwida għall-ħarsien tal-ambjent.

iva

B.

Jekk jogħġbok speċifika t-tip(i) ta’ miżuri appoġġjati li jwassal/iwasslu għall-iffrankar tal-enerġija, kif ukoll il-livell tal-iffrankar tal-enerġija li għandu jintlaħaq, u pprovdi d-dettalji:

3.4.2.   Għajnuna għall-investiment

3.4.2.1.   Intensitajiet tal-għajnuna u bonusijiet

A.

X’inhi l-intensità bażika tal-għajnuna applikabbli għall-miżura nnotifikata? (178): …

B.

Bonusijiet:

Bonus tal-SME huwa applikat taħt l-iskema nnotifikata?

 iva

 le

Jekk iva, jekk jogħġbok speċifika l-livell ta’ bonus applikabbli (179): …

C.

L-għajnuna ngħatat bi proċess ta' offerti li kien ġenwinament kompetittiv (180)?

 iva

 le

Jekk iva, jekk jogħġbok agħti dettalji rigward il-proċess kompetittiv u ehmeż kopja tan-notifika tal-offerta jew l-abbozz tagħha: …

D.

F'każ ta' skema ta' għajnuna, speċifika l-intensità totali tal-għajnuna tal-proġetti sostnuti taħt il-miżura ta' għajnuna nnotifikata (meta jitqiesu l-bonusijiet) (%):

3.4.2.2.   Spejjeż eliġibbli (181)

A.

Rigward il-kalkolu tal-ispejjeż eliġibbli, jekk jogħġbok ikkonferma li l-ispejjeż eliġibbli huma limitati għall-ispejjeż addizzjonali tal-investiment meħtieġa sabiex issir il-konservazzjoni tal-enerġija f'livell ogħla mil-livell meħtieġ mill-istandards Komunitarji:

iva

B.

Jekk jogħġbok ikkjarifika wkoll jekk:

l-ispejjeż preċiżi relatati mal-iffrankar tal-enerġija jikkostitwixxux l-ispejjeż eliġibbli, fil-każ li l-ispejjeż tal-investiment fl-iffrankar tal-enerġija ma jistgħux ikunu faċilment identifikabbli;

JEW

il-parti tal-investiment direttament marbuta mal-konservazzjoni tal-enerġija hija stabbilita permezz ta' paragun bejn l-investiment u s-sitwazzjoni kontrofattwali fl-assenza tal-għajnuna, jiġifieri l-investiment ta' referenza (182);

U

l-ispejjeż eliġibbli humiex ikkalkulati netti minn kwalunkwe benefiċċji operattivi u spejjeż operattivi relatati mal-investiment addizzjonali għall-konservazzjoni tal-enerġija li jirriżultaw matul l-ewwel tliet snin ta' ħajja tal-investiment fil-każ tal-SMEs, l-ewwel erba' snin fil-każ ta' impriżi kbar li m'humiex parti mis-Sistema ta' Skambju tal-Emissjonijiet CO2 u l-ewwel ħames snin fil-każ ta' impriżi kbar li huma parti mis-Sistema ta' Skambju ta' Emissjonijiet CO2  (183).

C.

Fil-każ ta’ investiment ta’ għajnuna biex jintlaħaq livell ta’ ffrankar tal-enerġija ogħla mill-istandards Komunitarji, jekk jogħġbok ikkonferma liema waħda minn dawn id-dikjarazzjonijiet hija applikabbli:

jekk l-impriża tkun qiegħda taddatta għall-istandards nazzjonali adottati fl-assenza ta' standards Komunitarji, l-ispejjeż eliġibbli jikkonsistu fl-ispejjeż tal-investiment addizzjonali meħtieġa sabiex jintlaħaq il-livell tal-ħarsien tal-ambjent meħtieġ mill-istandards nazzjonali;

jekk l-impriża tkun qed tadatta għal jew tmur lil hinn minn standards nazzjonali li huma aktar stretti mill-istandards Komunitarji rilevanti jew tagħmel titjib voluntarju fuq l-istandards Komunitarji, l-ispejjeż eliġibbli jikkonsistu fl-ispejjeż addizzjonali ta' investiment meħtieġa sabiex jinkiseb livell ta' ħarsien tal-ambjent ogħla mil-livell meħtieġ skont l-istandards Komunitarji (184);

jekk ma jkun hemm ebda standards, l-ispejjeż eliġibbli jkunu jikkonsistu fl-ispejjeż tal-investiment meħtieġa sabiex jintlaħaq livell ta' ħarsien tal-ambjent ogħla minn dak li l-impriża jew l-impriżi in kwistjoni kienu jilħqu fin-nuqqas ta' kwalunkwe għajnuna ambjentali.

D.

X’forma jieħdu l-ispejjeż eliġibbli?

investimenti f'assi tanġibbli;

investimenti f'assi mhux tanġibbli.

E.

F'każ ta' investimenti f'assi tanġibbli jekk jogħġbok indika l-forma/il-forom tal-investimenti kkonċernati:

investimenti f'art li huma strettament meħtieġa sabiex jintlaħqu l-għanijiet ambjentali;

investimenti f'binjiet maħsuba biex inaqqsu jew jeliminaw it-tniġġis u l-inkonvenjenzi;

investimenti f'impjanti u tagħmir maħsuba biex inaqqsu jew jeliminaw it-tniġġis u l-inkonvenjenzi;

investimenti fl-adattar tal-metodi tal-produzzjoni bil-għan li jitħares l-ambjent.

F.

F'każ ta' investimenti f'assi mhux tanġibbli (trasferiment teknoloġiku permezz tal-ksib ta' liċenzji operattivi jew ta' kompetenzi li jkollhom jew li ma jkollhomx privattiva) jekk jogħġbok ikkonferma li li kwalunkwe assi mhux tanġibbli bħal dan jissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:

jitqies bħala assi li jiddeprezzaw;

jiġi mixtri fuq termini tas-suq, minn impriża li fiha l-akkwirent ma jkollu l-ebda poter ta' kontroll dirett jew indirett,

jiġi inkluż fl-assi tal-impriża, u jibqa' fl-istabbiliment tal-benefiċjarju tal-għajnuna u jintuża hemmhekk għal mill-inqas ħames snin (185).

Barra dan, jekk jogħġbok ikkonferma li jekk l-assi mhux tanġibbli jinbiegħ matul dawk il-ħames snin:

l-introjtu mill-bejgħ jitnaqqas mill-ispejjeż eliġibbli;

U

parti mill-ammont jew l-ammont sħiħ tal-għajnuna, fejn xieraq, jitħallsu lura.

G.

Għal skemi ta' għajnuna, jekk jogħġbok ipprovdi metodoloġija dettaljata ta' kalkolu, b'referenza għas-sitwazzjoni kontrofattwali (186), li għandha tapplika għall-għotjiet ta' għajnuna individwali kollha bbażati fuq l-iskema notifikata, u pprovdi x-xhieda relevanti:

Għall-miżuri individwali ta’ għajnuna, jekk jogħġbok ipprovdi kalkolu dettaljat tal-ispejjeż eliġibbli tal-proġett ta’ investiment notifikat, b’referenza għas-sitwazzjoni kontrofattwali, u pprovdi x-xhieda rilevanti:

3.4.3.   Għajnuna operattiva

A.

Jekk jogħġbok ipprovdi informazzjoni/kalkoli li juru li l-għajnuna hija limitata biex tikkumpensa l-ispejjeż netti ta' produzzjoni addizzjonali li jirriżultaw mill- investiment, filwaqt li tikkunsidra l-benefiċċji li jirriżultaw mill-konservazzjoni tal-enerġija (187):

B.

Kemm hu twil iż-żmien tal-miżura tal-għajnuna għall-funzjonament (188)? …

C.

L-għajnuna hija digressiva?

 iva

 le

X'inhi l-intensità tal-għajnuna:

għajnuna digressiva (jekk jogħġbok speċifika r-rati digressivi għal kull sena) (189): …;

għajnuna mhux degressiva (190): … .

3.5.   Għajnuna għal għejun tal-enerġija li jiġġeddu  (191)

3.5.1.   Kundizzjonijiet bażiċi

A.

Jekk jogħġbok ikkonferma li l-għajnuna tingħata esklussivament għall-promozzjoni tal-għejun ta' enerġija li jiġġeddu kif inhu definit fil-Linji Gwida għall-għajnuna ambjentali (192):

 iva

 le

B.

Fil-każ tal-promozzjoni tal-bijofjuwil, jekk jogħġbok ikkonferma li l-għajnuna tingħata esklussivament għall-promozzjoni tal-bijofjuwil sostenibbli skont it-tifsira ta’ dawk il-linji gwida.