ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.331.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 331

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 53
15 ta' Diċembru 2010


Werrej

 

I   Atti leġislattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament (UE) Nru 1092/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tal-Unjoni tas-sistema finanzjarja u li jistabbilixxi Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku

1

 

*

Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE

12

 

*

Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol), u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/79/KE

48

 

*

Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE

84

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2010/78/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li temenda d-Direttivi 98/26/KE, 2002/87/KE, 2003/6/KE, 2003/41/KE, 2003/71/KE, 2004/39/KE, 2004/109/KE, 2005/60/KE, 2006/48/KE, 2006/49/KE, u 2009/65/KE fir-rigward tas-setgħat tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) u l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) ( 1 )

120

 

 

II   Atti mhux leġislattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1096/2010 tas-17 ta’ Novembru 2010 li jagħti lill-Bank Ċentrali Ewropew kompiti speċifiċi rigward il-funzjonament tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku

162

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġislattivi

REGOLAMENTI

15.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 331/1


REGOLAMENT (UE) Nru 1092/2010 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-24 ta’ Novembru 2010

dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tal-Unjoni tas-sistema finanzjarja u li jistabbilixxi Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (3),

Billi:

(1)

L-istabbiltà finanzjarja hi prekundizzjoni sabiex l-ekonomija reali tipprovdi impjiegi, kreditu u tkabbir. Il-kriżi finanzjarja kixfet nuqqasijiet importanti fis-superviżjoni finanzjarja, li ma rnexxilhiex tantiċipa l-iżviluppi makroprudenzjali avversi u tipprevjeni l-akkumulazzjoni ta’ riskji eċċessivi fis-sistema finanzjarja.

(2)

Il-Parlament Ewropew appella b’mod ripetut għat-tisħiħ ta’ kondizzjonijiet tabilħaqq ugwali għall-operaturi kollha fil-livell tal-Unjoni waqt li wera nuqqasijiet sinifikanti fis-superviżjoni min-naħa tal-Unjoni tas-swieq finanzjarji li kulma jmur saru aktar integrati (fir-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-13 ta’ April 2000 dwar il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni fuq l-implimentazzjoni tal-qafas għas-swieq finanzjarji: Pjan ta’ Azzjoni (4), tal-21 ta’ Novembru 2002 dwar regoli ta’ superviżjoni prudenzjali fl-Unjoni Ewropea (5), tal-11 ta’ Lulju 2007 dwar politika dwar is-servizzi finanzjarji (2005-2010) – White Paper (6), tat-23 ta’ Settembru 2008 b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-hedge funds u l-ekwità privata (7) u tad-9 ta’ Ottubru 2008 b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar is-segwitu tal-proċess Lamfalussy: l-istruttura futura ta’ sorveljanza (8), u fil-pożizzjonijiet tiegħu tat-22 ta’ April 2009 dwar il-proposta emendata għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni (Solvenza II) (9) u tat-23 ta’ April 2009 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu (10)).

(3)

F’Novembru 2008, il-Kummissjoni inkarigat lil Grupp ta’ Livell Għoli ppresjedut mis-Sur Jacques de Larosière biex jagħmel rakkomandazzjonijiet dwar kif jistgħu jissaħħu l-arranġamenti superviżorji Ewropej bil-għan li jitħarsu aħjar iċ-ċittadini u terġa’ tinbena l-fiduċja fis-sistema finanzjarja.

(4)

Fir-rapport finali tiegħu ppreżentat fil-25 ta’ Frar 2009 (ir-“rapport de Larosière”), il-Grupp ta’ Livell Għoli rrakkomanda, fost oħrajn, l-istabbiliment ta’ entità fil-livell tal-Unjoni li tkun responsabbli mis-sorveljanza tar-riskju fis-sistema finanzjarja kollha kemm hi.

(5)

Fil-Komunikazzjoni tagħha tal-4 ta’ Marzu 2009 intitolata “Nixprunaw l-Irkupru Ewropew”, il-Kummissjoni laqgħet u appoġġat b’mod ġenerali r-rakkomandazzjonijiet tar-Rapport de Larosière. Fil-laqgħa tiegħu tad-19 u l-20 ta’ Marzu 2009, il-Kunsill Ewropew qabel fuq il-ħtieġa li jitjiebu r-regolamentazzjoni u s-superviżjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji fi ħdan l-Unjoni u li r-rapport de Larosière jintuża bħala l-bażi għall-azzjoni.

(6)

Fil-Komunikazzjoni tagħha tas-27 ta’ Mejju 2009 intitolata “Superviżjoni Finanzjarja Ewropea”, il-Kummissjoni pproponiet sensiela ta’ riformi għall-arranġamenti attwali biex titħares l-istabbiltà finanzjarja fil-livell tal-Unjoni, li jinkludu b’mod partikolari l-ħolqien ta’ Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS) li jkun responsabbli għas-sorveljanza makroprudenzjali. Il-Kunsill fid-9 ta’ Ġunju 2009 u l-Kunsill Ewropew fil-laqgħa tiegħu tat-18 u d-19 ta’ Ġunju 2009 appoġġjaw il-proposti tal-Kummissjoni u laqgħu l-ħsieb tal-Kummissjoni li tressaq proposti leġislattivi sabiex il-qafas il-ġdid jidħol fis-seħħ matul l-2010. F’konformità mal-fehmiet tal-Kummissjoni, il-Kunsill ikkonkluda, fost oħrajn, li l-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) “għandu jipprovdi appoġġ analitiku, statistiku, amministrattiv u loġistiku lill-BERS, filwaqt li jagħmel użu wkoll mill-parir tekniku tal-banek ċentrali u s-superviżuri nazzjonali”. L-appoġġ ipprovdut lill-BERS mill-BĊE, kif ukoll il-kompiti mogħtija lill-BERS, għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-prinċipju tal-indipendenza tal-BĊE fil-qadi ta’ dmirijietu skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea(TFUE).

(7)

Minħabba l-integrazzjoni tas-swieq finanzjarji internazzjonali u r-riskju ta’ tixrid ta’ kriżijiet finanzjarji, jinħtieġ impenn qawwi mill-Unjoni fil-livell globali. Il-BERS għandu jikseb il-kompetenza tal-kumitat xjentifiku ta’ livell għoli u jieħu f’idejh ir-responsabbiltajiet globali kollha meħtieġa sabiex jiżgura li tinstemal-vuċi tal-Unjoni fuq kwistjonijiet marbuta mal-istabbiltà finanzjarja, b’mod speċjali billi jikkoopera mill-qrib mal-Fond Monetarju Internazzjonali (FMI) u l-Bord għall-Istabbiltà Finanzjarja (BIF), li huma mistennija li jipprovdu twissijiet bikrin ta’ riskji makro-prudenzjali fil-livell globali u l-imsieħba tal-Grupp ta’ Għoxrin (G-20).

(8)

Il-BERS għandu jikkontribwixxi, fost oħrajn, għall-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-FMI, l-BIF u l-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali (BĦI) lill-G-20.

(9)

Ir-rapport tal-FMI, l-BĦI u l-BIF tat-28 ta’ Ottubru 2009, ppreżentat lill-Ministri tal-Finanzi tal-G-20 u lill-Gvernaturi tal-Bank Ċentrali intitolat “Gwida għall-Valutazzjoni tal-Importanza Sistematika tal-Istituzzjonijiet, is-Swieq u l-Istrumenti Finanzjarji: Kunsiderazzjonijiet tal-Bidu” jiddikjara wkoll li l-valutazzjoni tar-riskju sistemiku x’aktarx li tvarja skont l-ambjent ekonomiku. Ser tiġi kkondizzjonata wkoll mill-infrastruttura finanzjarja u l-arranġamenti dwar il-ġestjoni tal-kriżi, u l-kapaċità li tittratta l-fallimenti meta jseħħu. L-istituzzjonijiet finanzjarji jistgħu jkunu sistemikament importanti għas-sistemi u l-ekonomiji finanzjarji lokali, nazzjonali jew internazzjonali. Il-kriterji ewlenin li jgħinu fl-identifikazzjoni tal-importanza sistemika tas-swieq u tal-istituzzjonijiet huma d-daqs (il-volum ta’ servizzi finanzjarji pprovduti mill-komponent individwali tas-sistema finanzjarja), is-sostenibbiltà (sa fejn il-komponenti l-oħra tas-sistema jistgħu jipprovdu l-istess servizzi f’każ ta’ falliment) u l-interkonnessjonijiet (rabtiet ma’ komponenti oħrajn tas-sistema). Valutazzjoni bbażata fuq dawk it-tliet kriterji għandha tkun issupplimentata b’referenza għall-vulnerabbiltajiet finanzjarji u l-kapaċità tal-qafas istituzzjonali li jittratta l-fallimenti finanzjarji u għandha tikkunsidra firxa wiesgħa ta’ fatturi addizzjonali bħal, fost oħrajn, il-kumplessità ta’ strutturi u mudelli kummerċjali speċifiċi, il-livell ta’ awtonomija finanzjarja, l-intensità u l-ambitu tas-superviżjoni, it-trasparenza tal-arranġamenti finanzjarji u r-rabtiet li jistgħu jaffettwaw ir-riskju ġenerali tal-istituzzjonijiet.

(10)

Il-kompitu tal-BERS għandu jkun li jikkontrolla u jivvaluta r-riskju sistemiku fi żminijiet normali bil-għan li jtaffi l-espożizzjoni tas-sistema għar-riskju ta’ falliment ta’ komponenti sistemiċi u jsaħħaħ ir-reżistenza tas-sistema finanzjarja għax-xokkijiet. F’dak ir-rigward, il-BERS għandu jikkontribwixxi biex tiġi żgurata l-istabbiltà finanzjarja u biex jittaffew l-impatti negattivi fuq is-suq intern u l-ekonomija reali. Biex jikseb l-għanijiet tiegħu, il-BERS għandu janalizza l-informazzjoni kollha rilevanti.

(11)

L-arranġamenti attwali tal-Unjoni ftit jagħtu importanza lis-sorveljanza makroprudenzjali u lill-interkonnessjonijiet bejn l-iżviluppi fl-ambjent makroekonomiku aktar ġenerali u s-sistema finanzjarja. Ir-responsabbiltà għall-analiżi makroprudenzjali tibqa’ frammentata, u ssir minn diversi awtoritajiet f’livelli differenti mingħajr ebda mekkaniżmu li jiżgura li r-riskji makroprudenzjali jiġu identifikati adegwatament u li t-twissijiet u r-rakkomandazzjonijiet jinħarġu b’mod ċar, jiġu segwiti u tradotti f’azzjoni. Il-funzjonament korrett tal-Unjoni u tas-sistemi finanzjarji globali u l-mitigazzjoni tat-theddid għalihom għalhekk jeħtieġu konsistenza msaħħa bejn is-sorveljanza makroprudenzjali u dik mikroprudenzjali.

(12)

Sistema ta’ sorveljanza makroprudenzjali mfassla mill-ġdid teħtieġ tmexxija kredibbli u ta’ profil għoli. Għalhekk, minħabba fir-rwol ewlieni tagħha u l-kredibbiltà internazzjonali u interna tagħha, u fl-ispirtu tar-rakkomandazzjonijiet tar-Rapport de Larosière, il-President tal-BĊE għandu jkun il-President tal-BERS għall-ewwel perjodu ta’ ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Barra minn hekk, ir-rekwiżiti ta’ responsabbiltà għandhom jiżdiedu u l-korpi tal-BERS għandhom ikunu jistgħu jutilizzaw firxa wiesgħa ta’ esperjenza, sfondi u fehmiet.

(13)

Ir-Rapport de Larosière jgħid wkoll li s-sorveljanza makroprudenzjali ma tagħmilx sens sakemm ma titħalliex b’xi mod ikollha impatt fuq is-superviżjoni fil-livell mikro filwaqt li s-superviżjoni mikroprudenzjali ma tistax tħares b’mod effettiv l-istabbiltà finanzjarja mingħajr kunsiderazzjoni xierqa tal-iżviluppi fil-livell makro.

(14)

Għandha tinħoloq Sistema Ewropea ta’ Superviżjoni Finanzjarja (SESF), li tiġbor flimkien f'netwerk, l-operaturi tas-superviżjoni finanzjarja kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-livell tal-Unjoni. Skont il-prinċipju ta’ kooperazzjoni sinċiera konformement mal-Artikolu 4(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-parteċipanti għas-SESF għandhom jikkooperaw b’fiduċja u rispett reċiproku sħiħ, b’mod partikolari billi jiżguraw il-mogħdija ta’ informazzjoni adegwata u affidabbli bejniethom. Fil-livell tal-Unjoni, in-netwerk għandu jkun magħmul mill-BERS u t-tliet awtoritajiet ta’ mikrosuperviżjoni: l-Awtorità Superviżorja Ewropea (l-Awtorità Bankarja Ewropea), stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11), l-Awtorità Superviżorja Ewropea (l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol), stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12), l-Awtorità Superviżorja Ewropea (l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq), stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13), (minn hawn ‘il quddiem flimkien imsejħin “ASE”).

(15)

L-Unjoni teħtieġ korp speċifiku responsabbli għas-sorveljanza makroprudenzjali fis-sistema finanzjarja kollha tagħha, li tidentifika r-riskji għall-istabbiltà finanzjarja u, fejn ikun meħtieġ, toħroġ twissijiet dwar ir-riskji u rakkomandazzjonijiet għal azzjoni sabiex jiġu indirizzati dawk ir-riskji. Konsegwentement, għandu jiġi stabbilit BERS bħala korp indipendenti ġdid, li jkopri s-setturi finanzjarji kollha kif ukoll l-iskemi ta’ garanzija. Il-BERS għandu jkun responsabbli sabiex iwettaq sorveljanza makroprudenzjali fil-livell tal-Unjoni u m’għandux ikollu personalità ġuridika.

(16)

Il-BERS għandu jkollu Bord Ġenerali, Kumitat ta’ Tmexxija, Segretarjat, Kumitat Xjentifiku Konsultattiv u Kumitat Tekniku Konsultattiv. L-għamla tal-Kumitat Tekniku Konsultattiv għandha tqis ir-regoli xierqa ta’ kunflitt ta’ interess adottati mill-Bord Ġenerali. L-istabbiliment tal-Kumitat Tekniku Konsultattiv għandu jqis l-istrutturi eżistenti bil-ħsieb li tiġi evitata kwalunkwe duplikazzjoni.

(17)

Il-BERS għandu joħroġ twissijiet u, fejn iqis meħtieġ, rakkomandazzjonijiet ta’ natura ġenerali jew ta’ natura speċifika, li għandhom jiġu indirizzati b’mod partikolari lill-Unjoni kollha jew lil Stat Membru wieħed jew aktar, jew lil waħda jew aktar mill-ASE, jew lil waħda jew aktar mill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali b’perijodu ta’ żmien speċifikat għar-rispons politiku rilevanti.

(18)

Il-BERS għandu jfassal kodiċi tal-kulur sabiex jippermetti lill-partijiet interessati jivvalutaw aħjar in-natura tar-riskju.

(19)

Sabiex tiżdied l-influwenza u l-leġittimità tagħhom, tali twissijiet u rakkomandazzjonijiet għandhom ukoll jiġu trasmessi, suġġett għal regoli stretti ta’ kunfidenzjalità, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni u, meta indirizzati lil awtorità superviżorja nazzjonali waħda jew aktar, lill-ASE. Id-deliberazzjonijiet tal-Kunsill għandhom jitħejjew mill-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju (KEF) skont ir-rwol tiegħu kif iddefinit fit-TFUE. Sabiex jitħejjew id-diskussjonijiet tal-Kunsill u tingħata lill-Kunsill konsulenza politika f’waqtha, il-BERS għandu jgħarraf lill-KEF regolarment u għandu jibgħat it-testi ta’ kwalunkwe twissijiet u rakkomandazzjonijiet malli jiġu adottati.

(20)

Il-BERS għandu jimmonitorja wkoll l-osservanza tat-twissijiet u tar-rakkomandazzjonijiet tiegħu, abbażi ta’ rapporti mid-destinatarji, biex jiżgura li t-twissijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu fil-fatt ikunu qegħdin jiġu segwiti. Id-destinatarji tar-rakkomandazzjonijiet għandhom jieħdu azzjoni dwarhom u jipprovdu ġustifikazzjoni adegwata f’każ li ma jkunux ħadu azzjoni (mekkaniżmu “aġixxi inkella spjega”). Jekk il-BERS iqis li r-reazzjoni mhix adegwata, huwa għandu jinforma, suġġett għar-regoli ta’ kunfidenzjalità, lid-destinatarji, lill-Kunsill u, fejn ikun xieraq, lill-Awtorità Superviżorja Ewropea kkonċernata.

(21)

Il-BERS għandu jiddeċiedi, abbażi ta’ każ b’każ u wara li jkun informa lill-Kunsill biżżejjed minn qabel sabiex hu jkun jista’ jirreaġixxi, jekk rakkomandazzjoni għandhiex tinżamm kunfidenzjali jew għandhiex issir pubblika, billi jżomm f’moħħu li l-iżvelar pubbliku jista’ jgħin biex jippromwovi l-osservanza tar-rakkomandazzjonijiet f’ċerti ċirkustanzi.

(22)

Jekk il-BERS jiskopri riskju li jista’ jimmina serjament il-funzjonament tajjeb u l-integrità tas-swieq finanzjarji jew l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha tal-Unjoni jew ta’ parti minnha, huwa għandu jgħarraf lill-Kunsill minnufih bis-sitwazzjoni. Jekk il-BERS iqis li tista’ tirriżulta sitwazzjoni ta’ emerġenza, dan għandu jikkuntattja lill-Kunsill u jipprovdi stima tas-sitwazzjoni. Il-Kunsill imbagħad għandu jevalwa n-neċessità li tiġi adottata deċiżjoni indirizzata lill-ASE li tiddetermina l-eżistenza ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza. Matul dak il-proċess, il-protezzjoni xierqa tal-kunfidenzjalità hija tal-ikbar importanza.

(23)

Il-BERS għandu jirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill mill-inqas darba kull sena, u aktar ta’ spiss f’każ ta’ taqlib finanzjarju mifrux. Fejn ikun xieraq, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom ikunu jistgħu jistiednu lill-BERS biex jeżamina kwistjonijiet speċifiċi relatati mal-istabbiltà finanzjarja.

(24)

Il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali għandu jkollhom rwol ewlieni fis-sorveljanza makroprudenzjali minħabba fl-għarfien espert u r-responsabbiltajiet eżistenti tagħhom fil-qasam tal-istabbiltà finanzjarja. Is-superviżuri nazzjonali għandhom ikunu involuti fl-għoti tal-għarfien espert speċifiku tagħhom. Il-parteċipazzjoni tas-superviżuri mikroprudenzjali fil-ħidma tal-BERS hija essenzjali sabiex jiġi żgurat li l-valutazzjoni tar-riskju makroprudenzjali tkun ibbażata fuq informazzjoni sħiħa u preċiża dwar l-iżviluppi fis-sistema finanzjarja. Għaldaqstant, il-presidenti tal-ASE għandhom ikunu membri bi drittijiet tal-vot. Rappreżentant wieħed tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali kompetenti ta’ kull Stat Membru għandu jattendi għal-laqgħat tal-Bord Ġenerali mingħajr id-dritt li jivvota. Fi spirtu ta’ trasparenza, 15-il persuna indipendenti għandhom jipprovdu lill-BERS b’għarfien espert estern permezz tal-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv.

(25)

Il-parteċipazzjoni ta’ Membru tal-Kummissjoni fil-BERS tgħin sabiex tiġi stabbilita rabta mas-superviżjoni makroekonomika u finanzjarja tal-Unjoni, filwaqt li l-preżenza tal-President tal-KEF tirrifletti r-rwol tal-ministeri responsabbli mill-finanzi tal-Istati Membri u tal-Kunsill fis-salvagwardja tal-istabbiltà finanzjarja u t-twettiq ta’ sorveljanza ekonomika u finanzjarja.

(26)

Huwa essenzjali li l-membri tal-BERS iwettqu d-dmirijiet tagħhom b’mod imparzjali u jqisu biss l-istabbiltà finanzjarja tal-Unjoni fl-intier tagħha. Meta ma jkunx jista’ jintlaħaq kunsens, il-votazzjoni fuq it-twissijiet u r-rakkomandazzjonijiet fi ħdan il-BERS m’għandhiex tkun ippeżata u d-deċiżjonijiet għandhom, bħala regola, jittieħdu b’maġġoranza sempliċi.

(27)

L-interkonnettività tal-istituzzjonijiet u s-swieq finanzjarji timplika li l-monitoraġġ u l-valutazzjoni tar-riskji sistemiċi potenzjali għandhom ikunu bbażati fuq sett wiesa’ ta’ data u indikaturi makroekonomiċi u mikrofinanzjarji rilevanti. Dawk ir-riskji sistemiċi jinkludu riskji ta’ tħarbit fis-servizzi finanzjarji kaġun ta’ tagħwiġ sinifikanti tas-sistema finanzjarja kollha tal-Unjoni jew ta’ partijiet minnha u għandhom il-potenzjal li jkollhom konsegwenzi negattivi gravi għas-suq intern u għall-ekonomija reali. Kull tip ta’ istituzzjoni finanzjarja u intermedjarju finanzjarju, suq, infrastruttura u strument għandu l-potenzjal li jkun sistemikament sinifikanti. Għalhekk, il-BERS għandu jkollu aċċess għall-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex iwettaq id-dmirijiet tiegħu filwaqt li tinżamm il-kunfidenzjalità ta’ dik l-informazzjoni kif meħtieġ.

(28)

Il-miżuri għall-ġbir tal-informazzjoni stabbiliti f’dan ir-Regolament huma meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tal-BERS u għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-qafas legali tas-Sistema Statistika Ewropea fil-qasam tal-istatistika. Dan ir-Regolament għandu għalhekk ikun mingħajr preġudizzju għar-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea (14) u għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 tat-23 ta’ Novembru 1998 dwar il-ġbir ta’ tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew (15).

(29)

Il-parteċipanti tas-suq jistgħu jipprovdu kontribut siewi għall-fehim tal-evoluzzjonijiet li jaffettwaw is-sistema finanzjarja. Għaldaqstant, fejn ikun meħtieġ, il-BERS għandu jikkonsulta ma’ partijiet interessati mis-settur privat, inklużi rappreżentanti tas-settur finanzjarju, assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi, gruppi ta’ utenti fil-qasam tas-servizzi finanzjarji stabbiliti mill-Kummissjoni jew mil-leġislazzjoni tal-Unjoni, u jagħtihom opportunità ġusta sabiex jagħmlu l-osservazzjonijiet tagħhom.

(30)

L-istabbiliment tal-BERS għandu jikkontribwixxi direttament sabiex jinkisbu l-għanijiet tas-suq intern. Is-sorveljanza makroprudenzjali tal-Unjoni tas-sistema finanzjarja hija parti integrali tal-arranġamenti superviżorji ġodda fl-Unjoni billi l-aspett makroprudenzjali huwa marbut mill-qrib mal-kompiti ta’ sorveljanza mikroprudenzjali attribwiti lill-ASE. Huwa biss b’arranġamenti fis-seħħ li jirrikonoxxu sewwa l-interdipendenza tar-riskji mikro u makroprudenzjali li l-partijiet interessati kollha jista’ jkollhom fiduċja suffiċjenti biex jinvolvu ruħhom f’attivitajiet finanzjarji transkonfinali. Il-BERS għandu jimmonitorja u jivvaluta r-riskji għall-istabbiltà finanzjarja li jirriżultaw minn żviluppi li jista’ jkollhom impatt fuq livell settorjali jew fil-livell tas-sistema finanzjarja b’mod ġenerali. Billi jindirizza tali riskji, il-BERS għandu jikkontribwixxi direttament lejn struttura superviżorja integrata tal-Unjoni li hija meħtieġa sabiex tippromwovi risposti dwar il-politika f’waqthom u konsistenti fost l-Istati Membri, li b’hekk tevita approċċi diverġenti u ttejjeb l-operat tas-suq intern.

(31)

Il-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza tagħha tat-2 ta’ Mejju 2006 fil-Kawża C-217/04 (Renju Unit/Parlament Ewropew u Kunsill) sostniet li “xejn fil-kliem tal-Artikolu 95 KE [issal-Artikolu 114 TFUE] ma jippermetti li jiġi konkluż li l-miżuri adottati mil-leġiżlatur Komunitarju fuq il-bażi ta’ din id-dispożizzjoni jista’ jkun neċessarju li jiġi pprovdut, skont evalwazzjoni magħmula mill-imsemmi leġiżlatur, it-twaqqif ta’ korp Komunitarju li huwa responsabbli li jikkontribwixxi għar-realizzazzjoni ta’ proċess ta’ armonizzazzjoni f’ċirkustanzi fejn, sabiex tiġi ffaċilitata l-implementazzjoni u l-applikazzjoni uniformi tal-atti bbażati fuq l-imsemmija dispożizzjoni, tidher xierqa l-adozzjoni ta’ miżuri ta’ akkumpanjament u ta’ qafas li ma jorbtux” (16). Il-BERS għandu jikkontribwixxi għall-istabbiltà finanzjarja meħtieġa għal aktar integrazzjoni finanzjarja fis-suq intern permezz tal-monitoraġġ tar-riskji sistemiċi u tal-ħruġ ta’ twissijiet u rakkomandazzjonijiet fejn ikun meħtieġ. Dawk il-kompiti huma marbuta mill-qrib mal-għanijiet tal-leġislazzjoni tal-Unjoni rigward is-suq intern għas-servizzi finanzjarji. Għalhekk, il-BERS għandu jiġi stabbilit abbażi tal-Artikolu 114 TFUE.

(32)

Kif issuġġerit fir-Rapport de Larosière, jinħtieġ approċċ gradat u l-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom iwettqu reviżjoni sħiħa tas-SESF, il-BERS u l-ASE sas-17 ta’ Diċembru 2013.

(33)

Billi l-għan ta’ dan ir-Regolament, b’mod partikolari sorveljanza makroprudenzjali effikaċi tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni, ma jistax jinkiseb b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri minħabba fl-integrazzjoni tas-swieq finanzjarji tal-Unjoni, u għalhekk jista’ jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stipulat f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dak l-għan,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:oż

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Stabbiliment

1.   Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS) huwa stabbilit. Għandu jkollu s-sede tiegħu fi Frankfurt am Main.

2.   Il-BERS għandu jkun parti mis-Sistema Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji (SESF), li l-għan tagħha għandu jkun li tiżgura s-superviżjoni tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni.

3.   Is-SESF għandha tinkludi:

(a)

il-BERS;

(b)

l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) stabbilita mir-Regolament (UE) Nru 1093/2010;

(c)

l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) stabbilita mir-Regolament (UE) Nru 1094/2010;

(d)

l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) stabbilita mir-Regolament (UE) Nru 1095/2010;

(e)

il-Kumitat Konġunt tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (Kumitat Konġunt) previst fl-Artikolu 54 tar-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010 u tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010;

(f)

l-awtoritajiet kompetenti jew superviżorji fl-Istati Membri kif speċifikati fl-atti tal-Unjoni kif imsemmija fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010 u tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

4.   Skont il-prinċipju ta’ kooperazzjoni sinċiera konformement mal-Artikolu 4(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-parteċipanti għas-SESF għandhom jikkooperaw b’fiduċja u rispett reċiproku sħiħ, b’mod partikolari biex jiżguraw il-mogħdija ta’ informazzjoni adegwata u affidabbli bejniethom.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“istituzzjoni finanzjarja” tfisser kwalunkwe impriża li taqa’ taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-leġislazzjonimsemmija fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010 u tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010, kif ukoll kwalunkwe impriża jew entità oħra fl-Unjoni li n-negozju prinċipali tagħha huwa ta’ natura simili;

(b)

“sistema finanzjarja” tfisser l-istituzzjonijiet, is-swieq u l-prodotti finanzjarji u l-infrastrutturi tas-suq kollha.

(c)

“riskju sistemiku” tfisser riskju ta’ disturbi fis-sistema finanzjarja bil-potenzjal li jkun hemm konsegwenzi negattivi serji għas-suq intern u għall-ekonomija reali. It-tipi kollha ta’ intermedjarji, swieq u infrastrutturi finanzjarji jistgħu jkunu potenzjalment xi ftit jew wisq sistemikament importanti.

Artikolu 3

Missjoni, għanijiet u kompiti

1.   Il-BERS għandu jkun responsabbli għas-sorveljanza makroprudenzjali tas-sistema finanzjarja fl-Unjoni sabiex jikkontribwixxi għall-prevenzjoni jew il-mitigazzjoni tar-riskji sistemiċi għall-istabbiltà finanzjarja fl-Unjoni li jirriżultaw minn żviluppi fis-sistema finanzjarja u b’kont meħud tal-iżviluppi makroekonomiċi, bil-għan li jevita perijodi ta’ diffikultà finanzjarja mifruxa. Dan għandu jikkontribwixxi għall-funzjonament mingħajr xkiel tas-suq intern u b’hekk jiżgura kontribut sostenibbli tas-settur finanzjarju għat-tkabbir ekonomiku.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-BERS għandu jwettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

jiddetermina u/jew jiġbor u janalizza l-informazzjoni kollha rilevanti u meħtieġa, għall-finijiet li jintlaħqu l-għanijiet deskritti fil-paragrafu 1;

(b)

jidentifika u jipprijoritizza r-riskji sistemiċi;

(c)

joħroġ twissijiet meta riskji sistemiċi bħal dawn ikunu kkunsidrati li huma sinifikanti u, fejn ikun xieraq, jagħmlu dawk it-twissijiet pubbliċi;

(d)

joħroġ rakkomandazzjonijiet għal azzjoni ta’ rimedju b’rispons għar-riskji identifikati u, fejn ikun xieraq, jagħmlu dawk ir-rakkomandazzjonijiet pubbliċi;

(e)

meta l-BERS jiddetermina li tista’ tqum sitwazzjoni ta’ emerġenza skont l-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010 u tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 billi joħroġ twissija kunfidenzjali indirizzata lill-Kunsill u jipprovdi lill-Kunsill valutazzjoni tas-sitwazzjoni, biex jippermetti lill-Kunsill jivvaluta l-ħtieġa tal-adozzjoni ta’ deċiżjoni indirizzata lill-ASE li tiddetermina l-eżistenza ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza;

(f)

iwettaq monitoraġġ tas-segwitu għat-twissijiet u r-rakkomandazzjonijiet;

(g)

jikkoopera mill-qrib mal-partijiet kollha l-oħra tas-SESF; fejn ikun xieraq, jipprovdi lill-ASE bl-informazzjoni dwar ir-riskji sistemiċi li jkollhom bżonn sabiex iwettqu l-kompiti tagħhom; u, b’mod partikolari, f’kollaborazzjoni mal-ASE, jiżviluppa sett komuni ta’ indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi (“risk dashboard”) biex jiġi identifikat u jitkejjel ir-riskju sistemiku;

(h)

jipparteċipa, fejn ikun xieraq, fil-Kumitat Konġunt;

(i)

jikkoordina l-azzjonijiet tiegħu ma dawk ta’ organizzazzjonijiet finanzjarji internazzjonali, b’mod partikolari mal-FMI u mal-BIF kif ukoll il-korpi rilevanti f’pajjiżi terzi dwar kwistjonijiet relatati mas-sorveljanza makroprudenzjali;

(j)

iwettaq kompiti oħrajn relatati kif speċifikat fil-leġislazzjoni tal-Unjoni.

KAPITOLU II

ORGANIZZAZZJONI

Artikolu 4

Struttura

1.   Il-BERS għandu jkollu Bord Ġenerali, Kumitat ta’ Tmexxija, Segretarjat, Kumitat Xjentifiku Konsultattiv u Kumitat Tekniku Konsultattiv.

2.   Il-Bord Ġenerali għandu jieħu d-deċiżjonijiet meħtieġa sabiex jiżgura t-twettiq tal-kompiti fdati lill-BERS, skont l-Artikolu 3(2).

3.   Il-Kumitat ta’ Tmexxija għandu jassisti fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-BERS billi jħejji l-laqgħat tal-Bord Ġenerali, jirrevedi d-dokumenti li għandhom jiġu diskussi u jimmonitorja l-progress tax-xogħol kontinwu tal-BERS.

4.   Is-Segretarjat għandu jkun responsabbli mill-ħidma ta’ kuljum tal-BERS. Għandu jipprovdi appoġġ analitiku, statistiku, amministrattiv u loġistiku ta’ kwalità għolja lill-BERS taħt id-direzzjoni tal-President u tal-Kumitat ta’ Tmexxija skont ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1096/2010 (17). Għandu wkoll jagħmel użu mill-pariri tekniċi mill-ASE, mill-banek ċentrali nazzjonali u l-awtoritajiet superviżuri nazzjonali.

5.   Il-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv u l-Kumitat Tekniku Konsultattiv imsemmija fl-Artikoli 12 u 13 għandhom jipprovdu pariri u assistenza fuq kwistjonijiet relatati mal-ħidma tal-BERS.

Artikolu 5

Presidenza u Viċi Presidenzi tal-BERS

1.   Il-BERS għandu jkun presedut mill-President tal-BĊE għal terminu ta’ ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Għat-termini susegwenti, il-President tal-BERS għandu jinħatar skont il-modalitajiet determinati abbażi tar-reviżjoni prevista fl-Artikolu 20.

2.   L-ewwel Viċi-President għandu jkun elett minn fost u mill-membri tal-Kunsill Ġenerali tal-BĊE għal perijodu ta’ ħames snin, fir-rigward tal-ħtieġa ta’ rappreżentanza ewkilibrata tal-Istati Membri in ġenerali u fost dawk li l-munita tagħhom hija l-euro u dawk li l-munita tagħhom mhix l-euro. L-ewwel Viċi-President jista’ jiġi rielett darba biss.

3.   It-tieni Viċi-President għandu jkun il-President tal-Kumitat Konġunt kif maħtur skont l-Artikolu 55(3) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010 u tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

4.   Il-President u l-Viċi-Presidenti għandhom jippreżentaw lill-Parlament Ewropew, waqt seduta ta’ smigħ pubblika, kif bi ħsiebhom iwettqu dmirijiethom taħt dan ir-Regolament.

5.   Il-President għandu jippresjedi l-laqgħat tal-Bord Ġenerali u tal-Kumitat ta’ Tmexxija.

6.   Il-Viċi-Presidenti, fl-ordni ta’ preċedenza, għandhom jippresjedu l-Bord Ġenerali u/jew il-Kumitat tat-Tmexxija meta l-President ma jkunx jista’ jipparteċipa f’laqgħa.

7.   Jekk il-mandat ta’ membru tal-Kunsill Ġenerali tal-BĊE eletti bħala l-ewwel Viċi-President jintemm qabel ma jispiċċa l-mandat ta’ ħames snin jew jekk għal xi raġuni l-ewwel Viċi-President ma jkunx jista’ jwettaq d-dmirijiet tiegħu, għandu jiġi elett l-ewwel Viċi-President ġdid skont il-paragrafu 2.

8.   Il-President għandu jirrappreżenta lill-BERS esternament.

Artikoli 6

Bord Ġenerali

1.   Il-Membri tal-Bord Ġenerali bid-dritt tal-vot għandhom jinkludu:

(a)

il-President u l-Viċi President tal-BĊE;

(b)

il-Gvernaturi tal-banek ċentrali nazzjonali;

(c)

Membru tal-Kummissjoni;

(d)

il-President tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea);

(e)

il-President tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol);

(f)

il-President tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq);

(g)

Il-President u ż-żewġ Viċi-Presidenti tal-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv;

(h)

il-President tal-Kumitat Tekniku Konsultattiv.

2.   Il-Membri tal-Bord Ġenerali mingħajr dritt tal-vot għandhom jinkludu:

(a)

rappreżentant wieħed ta’ livell għoli għal kull Stat Membru tal-awtoritajiet ta’ sorveljanza nazzjonali kompetenti, skont il-paragrafu 3;

(b)

il-President tal-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju (KEF).

3.   Fir-rigward tar-rappreżentanza tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali taħt il-punt (a) tal-paragrafu 2, ir-rappreżentanti ta’ livell għoli rispettivi għandhom jalternaw b’rotazzjoni skont is-suġġett diskuss, sakemm l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali ta’ xi Stat Membru partikolari ma jkunux qablu fuq rappreżentant komuni.

4.   Il-Bord Ġenerali għandu jistabbilixxi regoli ta’ proċedura għall-BERS.

Artikolu 7

Imparzjalità

1.   Meta jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-Bord Ġenerali u tal-Kumitat ta’ Tmexxija u meta jkunu qegħdin iwettqu xi attività oħra relatata mal-BERS, il-membri tal-BERS għandhom iwettqu l-kompiti tagħhom b’imparzjalità u biss fl-interess tal-Unjoni inġenerali. La għandhom ifittxu u lanqas jieħdu struzzjonijiet mill-Istati Membri, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jew kwalunkwe korp pubbliku jew privat ieħor.

2.   L-ebda membru tal-Bord Ġenerali (sew jekk votanti jew le) ma jista jkollu funzjoni fl-industrija finanzjarja.

3.   La l-Istati Membri u lanqas l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jew kwalunkwe korp pubbliku jew privat ieħor m’għandhom ifittxu li jinfluwenzaw lill-membri tal-BERS fit-twettiq tal-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 3(2).

Artikolu 8

Segretezza professjonali

1.   Il-Membri tal-Bord Ġenerali u kwalunkwe persuna oħra li taħdem jew li tkun ħadmet għal jew b’rabta mal-BERS (inkluż il-persunal rilevanti tal-banek ċentrali, il-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv, il-Kumitat Tekniku Konsultattiv, l-ASE u l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri) m’għandhomx jikxfu informazzjoni li tkun suġġetta għas-segretezza professjonali, anki wara li jintemmu d-dmirijiet tagħhom.

2.   L-informazzjoni li jirċievu l-membri tal-BERS għandha tintuża biss matul id-dmirijiet tagħhom u fit-twettiq tal-kompiti stipulati fl-Artikolu 3(2).

3.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 16 u l-applikazzjoni tal-liġi kriminali, l-ebda informazzjoni kunfidenzjali riċevuta mill-persuni msemmijin fil-paragrafu 1 fit-twettiq tad-dmirijiet tagħhom ma tista’ tiġi żvelata lil xi persuna jew awtorità oħra, ħlief f’forma fil-qosor jew aggregata, b’mod li l-istituzzjonijiet finanzjarji individwali ma jkunux jistgħu jiġu identifikati.

4.   Il-BERS għandu, flimkien mal-ASE, jaqbel dwar u jistabbilixxi proċeduri speċifiċi ta’ kunfidenzjalità sabiex titħares l-informazzjoni rigward istituzzjonijiet finanzjarji individwali u informazzjoni li minnha jistgħu jiġu identifikati istituzzjonijiet finanzjarji individwali.

Artikolu 9

Laqgħat tal-Bord Ġenerali

1.   Il-laqgħat plenarji ordinarji tal-Bord Ġenerali għandhom jissejħu mill-President tal-BERS u għandhom isiru mill-inqas erba’ darbiet fis-sena. Jistgħu jissejħu laqgħat straordinarji fuq inizjattiva tal-President tal-BERSjew fuq talba ta’ mhux inqas minn terz tal-membri tal- Bord Ġenerali bid-dritt tal-vot.

2.   Kull membru għandu jkun preżenti personalment fil-laqgħat tal-Bord Ġenerali u ma għandux ikun rappreżentat minn xi ħaddieħor.

3.   B’deroga mill-paragrafu 2, membru li ma jkunx jista’ jattendi l-laqgħat għal perijodu ta’ mill-inqas tliet xhur jista’ jaħtar supplenti. Dak il-membru jista’ jiġi sostitwit ukoll minn persuna li tkun inħatret b’mod formali skont ir-regoli li jirregolaw lill-istituzzjoni konċernata fir-rigward tas-sostituzzjoni ta’ rappreżentanti fuq bażi temporanja.

4.   Fejn ikun xieraq, rappreżentanti għoljin minn organizzazzjonijiet finanzjarji internazzjonali li jwettqu attivitajiet relatati direttament mal-kompiti tal-BERS stipulat fl-Artikolu 3(2) jistgħu jiġu mistiedna jattendu l-laqgħat tal-Bord Ġenerali.

5.   Il-parteċipazzjoni fil-ħidma tal-BERS tista’ tkun miftuħa għal rappreżentanti għoljin tal-awtoritajiet rilevanti minn pajjiżi terzi, b’mod partikolari mill-pajjiżi taż-ŻEE u hija strettament limitata għal kwistjonijiet ta’ rilevanza partikolari għal dawk il-pajjiżi. Jistgħu isiru arranġamenti mill-BERS li jispeċifikaw, b’mod partikolari, in-natura, l-ambitu u l-aspetti proċedurali tal-involviment ta’ dawk il-pajjiżi terzi fil-ħidma tal-BERS. Tali arranġamenti jistgħu jipprevedu rappreżentanza, fuq bażi ad-hoc, bħala osservatur, fuq il-Bord Ġenerali u għandhom jikkonċernaw punti ta’ rilevanza għal dawk il-pajjiżi biss, filwaqt li jeskludu kull każ fejn tista’ tiġi diskussa s-sitwazzjoni ta’ istituzzjonijiet finanzjarji individwali jew ta’ Stati Membri.

6.   Il-proċedimenti tal-laqgħat għandhom ikunu kunfidenzjali.

Artikolu 10

Modalitajiet ta’ votazzjoni tal-Bord Ġenerali

1.   Kull membru tal-Bord Ġenerali bi dritt tal-vot għandu jkollu vot wieħed.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-proċeduri ta’ votazzjoni stabbiliti fl-Artikoli 18(1), il-Bord Ġenerali għandu jaġixxi b’maġġoranza sempliċi tal-membri preżenti bi dritt tal-vot. F’każ ta’ voti indaqs, il-President tal-BERS għandu jkollu l-vot deċiżiv.

3.   B’deroga mill-paragrafu 2, hija meħtieġa maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-voti mitfuha biex tiġi adottata rakkomandazzjoni jew biex twissija jew rakkomandazzjoni ssir pubblika.

4.   Għandu jkun meħtieġ kworum ta’ żewġ terzi tal-membri bi dritt tal-vot sabiex ikun jista’ jittieħed kwalunkwe vot mill-Bord Ġenerali. Jekk ma jintlaħaqx il-kworum, il-President tal-BERS jista’ jsejjaħ laqgħa straordinarja li fiha d-deċiżjonijiet jistgħu jittieħdu bi kworum ta’ terz. Ir-regoli ta’ proċedura msemmija fl-Artikolu 6(4) għandhom jipprovdu għal notifika adegwata għas-sejħa ta’ laqgħa straordinarja.

Artikolu 11

Kumitat ta’ Tmexxija

1.   Il-Kumitat ta’ Tmexxija għandu jkun magħmul minn:

(a)

il-President tal-BERS u l-ewwel Viċi-President tal-BERS;

(b)

il-Viċi-President tal-BĊE;

(c)

erba’ membri oħra tal-Bord Ġenerali li jkunu wkoll membri tal-Kunsill Ġenerali tal-BĊE, fir-rigward tal-ħtieġa ta’ rappreżentanza ekwilibrata b’mod ġenerali ta’ Stati Membri bejn dawk li l-munita tagħhom hija l-euro u dawk li l-munita tagħhom mhix l-euro. Huma għandhom jiġu eletti minn fost u mill-membri tal-Bord Ġenerali li jkunu wkoll membri tal-Kunsill Ġenerali tal-BĊE għal perijodu ta’ tliet snin;

(d)

Membru tal-Kummissjoni;

(e)

il-President tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea);

(f)

il-President tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol);

(g)

il-President tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq);

(h)

il-President tal-KEF;

(i)

il-president tal-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv; u

(j)

il-President tal-Kumitat Tekniku Konsultattiv.

Kwalunkwe post battal għal membru elett tal-Kumitat ta’ Tmexxija għandu jimtela’ bl-elezzjoni ta’ membru ġdid mill-Bord Ġenerali.

2.   Il-laqgħat tal-Kumitat ta’ Tmexxija għandhom jissejħu mill-President tal-BERS għall-inqas darba kull tliet xhur, qabel kull laqgħa tal-Bord Ġenerali. Il-President tal-BERS jista’ jsejjaħ ukoll laqgħat ad hoc.

Artikolu 12

Kumitat Xjentifiku Konsultattiv

1.   Il-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv għandu jkun magħmul mill-President tal-Kumitat Tekniku Konsultattiv u 15-il espert li jirrappreżentaw firxa wiesgħa ta’ ħiliet u esperjenzi proposti mill-Kumitat ta’ Tmexxija u approvati mill-Bord Ġenerali għal mandat rinnovabbli ta’ erba’ snin. Il-persuni nominati m’għandhomx ikunu membri tal-ASE u għandhom jintgħażlu abbażi tal-kompetenza ġernerali tagħhom kif ukoll l-esperjenza varjata tagħhom f’oqsma akkademiċi jew setturi oħra, partikolarment fl-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju jew għaqdiet tal-ħaddiema, jew bħala fornituri jew konsumaturi ta’ servizzi finanzjarji.

2.   Il-President u ż-żewġ Viċi-Presidenti tal-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv għandhom jinħatru mill-Bord Ġenerali wara proposta mill-President tal-BERS u huma għandu jkollhom kull wieħed kompetenza esperta u għarfien rilevanti u ta’ livell għoli, pereżempju minħabba fl-esperjenza akkademika tagħhom fis-settur bankarju, is-settur tas-swieq tat-titoli jew is-settur tal-assigurazzjoni u l-pensjonijiet tax-xogħol. Il-Presidenza tal-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv għandha talterna bejn dawk it-tliet persuni.

3.   Il-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv għandu jipprovdi pariri u assistenza lill-BERS skont l-Artikolu 4(5), fuq it-talba tal-President tal-BERS.

4.   Is-Segretarjat tal-BERS għandu jsostni l-ħidma tal-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv u l-kap tas-Segretarjat għandu jipparteċipa fil-laqgħat tiegħu.

5.   Fejn xieraq, il-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv għandu jorganizza konsultazzjonijiet fi stadju bikri flimkien mal-partijiet interessati bħall-parteċipanti mis-swieq, korpi tal-konsumaturi u esperti akkademiċi, b’mod miftuħ u trasparenti, filwaqt li titqies il-ħtieġa tal-kunfidenzjalità.

6.   Il-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv għandu jingħata l-mezzi kollha meħtieġa sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu b’suċċess.

Artikolu 13

Kumitat Tekniku Konsultattiv

1.   Il-Kumitat tekniku konsultattiv għandu jkun magħmul minn:

(a)

rappreżentant ta’ kull bank ċentrali nazzjonali u rappresentant tal-BĊE;

(b)

rappreżentant wieħed għal kull Stat Membru tal-awtoritajiet nazzjonali superviżorji kompetenti, skont it-tieni subparagrafu;

(c)

rappreżentant tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (l-Awtorità Bankarja Ewropea);

(d)

rappreżentant tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol);

(e)

rappreżentant tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq);

(f)

żewġ rappreżentanti tal-Kummissjoni;

(g)

rappreżentant tal-KEF;

(h)

rappreżentant tal-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv.

L-awtoritajiet superviżorji ta’ kull Stat Membru għandhom jagħżlu rappreżentant wieħed fil-Kumitat Tekniku Konsultattiv. Fir-rigward tar-rappreżentanza tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali taħt il-punt (b) tal-ewwel subparagrafu, ir-rappreżentanti rispettivi għandhom jalternaw skont is-suġġett diskuss, kemm-il darba l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali ta’ xi Stat Membru partikolari ma jkunux qablu dwar rappreżentant komuni.

2.   Il-President tal-Kumitat Tekniku Konsultattiv għandu jinħatar mill-Bord Ġenerali wara proposta mill-President tal-BERS.

3.   Il-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv għandu jgaħti pariri u assistenza lill-BERS skont l-Artikolu 4(5) fuq talba mill-President tal-BERS.

4.   Is-Segretarjat tal-BERS għandu jappoġġa l-ħidma tal-Kumitat Tekniku Konsultattiv u l-Kap tas-Segretarjat għandu jipparteċipa fil-laqgħat tiegħu.

5.   Il-Kumitat Tekniku Konsultattiv għandu jingħata l-mezzi kollha meħtieġa sabiex itemm il-kompiti tiegħu b’suċċess.

Artikolu 14

Sorsi oħra ta’ konsulenza

Fit-twettiq tal-kompiti tiegħu stipulati fl-Artikolu 3(2), il-BERS għandu jfittex, fejn ikun xieraq, il-fehmiet ta’ partijiet interessati rilevanti mis-settur privat.

KAPITOLU III

KOMPITI

Artikolu 15

Ġbir u skambju ta’ informazzjoni

1.   Il-BERS għandu jipprovdi lill-ASE bl-informazzjoni dwar ir-riskji meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jwettqu l-kompiti tagħhom.

2.   L-ASE, is-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali (SEBĊ), il-Kummissjoni, l-awtoritajiet ta’ sorveljanza nazzjonali u l-awtoritajiet tal-istatistika nazzjonali għandhom jikkooperaw mill-qrib mal-BERS u jipprovduh bl-informazzjoni kollha meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tiegħu skont il-leġislazzjoni tal-Unjoni.

3.   Soġġett għall-Artikolu 36(2) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010 u tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010, il-BERS jista’ jitlob informazzjoni mingħand l-ASE, bħala regola f’forma fil-qosor jew aggregata b’mod li l-istituzzjonijiet finanzjarji individwali ma jkunux jistgħu jiġu identifikati.

4.   Qabel ma jitlob informazzjoni skont dan l-Artikolu, il-BERS għandu l-ewwel iqis l-istatistika eżistenti prodotta, disseminata u żviluppata mis-Sistema Statistika Ewropea u mis-SEBĊ.

5.   Jekk l-informazzjoni mitluba ma tkunx disponibbli jew ma ssirx disponibbli fil-ħin, il-BERS jista’ jitlob l-informazzjoni mis-SEBĊ, l-awtoritajiet ta’ sorveljanza nazzjonali jew l-awtoritajiet tal-istatistika nazzjonali. Jekk l-informazzjoni tibqa’ mhux disponibbli, il-BERS jista’ jitlobhamill-Istat Membru kkonċernat, mingħajr preġudizzju għall-prerogattivi kkonferiti, rispettivament, fuq il-Kunsill, il-Kummissjoni (Eurostat), il-BĊE, l-Eurosistema u s-SEBĊ fil-qasam tal-istatistika u l-ġbir ta’ data.

6.   Jekk il-BERS jitlob informazzjoni li mhix f’forma fil-qosor jew aggregata, it-talba motivata għandha tispjega għalfejn id-data dwar l-istituzzjoni finanzjarja individwali rispettiva titqies bħala sistematikament rilevanti, u meħtieġa, b’konsiderazzjoni tas-sitwazzjoni prevalenti tas-suq.

7.   Qabel kull talba għal informazzjoni li ma tkunx f’forma fil-qosor jew aggregata, il-BERS għandu jikkonsulta debitament mal-Awtorità Superviżorja Ewropea rilevanti sabiex jiżgura li t-talba tkun ġustifikata u proporzjonata. Jekk l-Awtorità Superviżorja Ewropea rilevanti ma tikkunsidrax it-talba bħala ġustifikata u proporzjonata, hija għandha, mingħajr dewmien, tibgħat it-talba lura għand il-BERS u titlob għal ġustifikazzjoni addizzjonali. Wara li l-BERS ikun ta lill-Awtorità Superviżorja Ewropea rilevanti tali ġustifikazzjoni addizzjonali, l-informazzjoni mitluba għandha tiġi trażmessa lill-BERS mid-destinatarji tat-talba, bil-kondizzjoni li dawn ikollhom aċċess legali għall-informazzjoni rilevanti.

Artikolu 16

Twissijiet u rakkomandazzjonijiet

1.   Meta jiġu identifikati riskji sinifikanti għall-kisba tal-għan fl-Artikolu 3(1), il-BERS għandu jipprovdi twissijiet u, fejn ikun xieraq, joħroġ rakkomandazzjonijiet għal azzjoni ta’ rimedju, inkluż, fejn ikun xieraq, għal inizjattivi leġislattivi.

2.   It-twissijiet u r-rakkomandazzjonijiet maħruġa mill-BERS skont il-punti (c) u (d) tal-Artikolu 3(2) jistgħu jkunu jew ta’ natura ġenerali jew inkella ta’ natura speċifika u għandhom ikunu indirizzati b’mod partikolari lill-Unjoni sħiħa jew lil Stat Membru wieħed jew aktar, jew lill-ASE waħda jew aktar, jew lil waħda jew aktar mill-awtoritajiet superviżorja nazzjonali. F’każ li twissija jew rakkomandazzjoni tkun indirizzata lil waħda jew aktar mill-awtoritajiet superviżorja nazzjonali, l-Istat Membru kkonċernat jew l-Istati Membri kkonċernati għandhom jiġu infurmati ukoll b’dan. Ir-rakkomandazzjonijiet għandhom jinkludu skeda ta’ żmien speċifikata għar-rispons politiku. Ir-rakkomandazzjonijiet jistgħu jkunu indirizzati wkoll lill-Kummissjoni fir-rigward tal-leġislazzjoni rilevanti tal-Unjoni.

3.   Fl-istess ħin li jiġu trasmessi lid-destinatarji skont il-paragrafu 2, it-twissijiet jew ir-rakkomandazzjonijiet għandhom jiġu trasmessi, skont regoli stretti ta’ kunfidenzjalità, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni u, meta jkunu indirizzati lil waħda jew aktar mill-awtoritajiet ta’ sorveljanza nazzjonali, lill-ASE.

4.   Sabiex tisaħħaħ is-sensibilizzazzjoni tar-riskji fl-ekonomija tal-Unjoni u biex tingħata prijorità lil dawn ir-riskji, il-BERS, b’kooperazzjoni mill-qrib mal-partijiet l-oħra tas-SESF, għandu jfassal sistema b’kodiċi ta’ kulur li jikkorrispondi ma’ sitwazzjonijiet ta’ livelli ta’ riskju differenti.

Ladarba jitfasslu l-kriterji ta’ din il-klassifikazzjoni, it-twissijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-BERS għandhom jindikaw, fuq bażi ta’ każ b’każ, u fejn ikun xieraq, il-kategorija tar-riskju.

Artikolu 17

Segwitu tar-rakkomandazzjonijiet tal-BERS

1.   Jekk rakkomandazzjoni msemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 3(2) tkun indirizzata lill-Kummissjoni, lil Stat Membru wieħed jew aktar, lil waħda jew aktar mill-ASE, jew lil waħda jew aktar mill-awtoritajiet ta’ sorveljanza nazzjonali, id-destinatarji għandhom jikkomunikaw lill-BERS u lill-Kunsill l-azzjonijiet li ttieħdu b’rispons għar-rakkomandazzjoni u għandhom jipprovdu ġustifikazzjoni adegwata għal kwalunkwe nuqqas ta’ azzjoni. Fejn ikun rilevanti, il-BERS għandu, soġġett għal regoli stretti ta’ kunfidenzjalità, jinforma lill-ASE mingħajr dewmien dwar it-tweġibiet li jkun rċieva.

2.   Jekk il-BERS jiddeċiedi li r-rakkomandazzjoni tiegħu ma tkunx ġiet segwita jew li d-destinatarji ma jkunux taw ġustifikazzjoni xierqa għan-nuqqas ta’ azzjoni tagħhom huwa għandu, soġġett għal regoli stretti ta’ kunfidenzjalità, jinforma lid-destinatarji, lill-Kunsill u, fejn ikun rilevanti, lill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej ikkonċernati.

3.   Jekk il-BERS ikun ħa deċiżjoni skont il-paragrafu 2 dwar rakkomandazzjoni li tkun saret pubblika skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 18(1), il-Parlament Ewropew jista’ jistieden lill-President tal-BERS biex jippreżenta dik id-deċiżjoni u d-destinatarji jistgħu jitlobu li jipparteċipaw fi skambju ta’ fehmiet.

Artikolu 18

Twissijiet u rakkomandazzjonijiet pubbliċi

1.   Il-Bord Ġenerali għandu jiddeċiedi fuq bażi ta’ każ b’każ, wara li jkun informa lill-Kunsill fi żmien suffiċjentement minn qabel sabiex ikun jista’ jirreaġixxi, dwar jekk twissija jew rakkomandazzjoni għandhiex issir pubblika. Minkejja l-Artikolu 10(3), kworum ta’ żewġ terzi għandu dejjem japplika għad-deċiżjonijiet meħudin mill-Bord Ġenerali skont dan il-paragrafu.

2.   Jekk il-Bord Ġenerali jiddeċiedi li jagħmel pubblika twissija jew rakkomandazzjoni, huwa għandu jinforma lid-destinatarji minn qabel.

3.   Id-destinatarji tat-twissijiet u r-rakkomandazzjonijiet ippubblikati mill-BERS għandhom ukoll ikunu pprovduti bid-drittijiet li jagħmlu pubbliċi l-opinjonijiet u r-raġunament tagħhom b’reazzjoni għalihom.

4.   Meta l-Bord Ġenerali jiddeċiedi li ma jagħmilx pubblika twissija jew rakkomandazzjoni, id-destinatarji u fejn ikun xieraq, il-Kunsill u l-ASE għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa għall-protezzjoni tan-natura kunfidenzjali tagħhom.

KAPITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 19

Obbligi ta’ responsabbiltà u ta’ rappurtar

1.   Mill-anqas darba fis-sena u aktar spiss f’każ ta’ inkwiet finanzjarju mifrux, il-President tal-BERS għandu jiġi mistieden għal smigħ annwali fil-Parlament Ewropew, fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni tar-rapport annwali tal-BERS lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Dak is-smigħ għandu jitmexxa b’mod separat mid-djalogu monetarju bejn il-Parlament Ewropew u l-President tal-BĊE.

2.   Ir-rapport annwali msemmi fil-paragrafu 1 għandu jkun fih l-informazzjoni li l-Bord Ġenerali jiddeċiedi li jagħmel pubbliku skont l-Artikolu 18. Ir-rapport annwali għandu jsir disponibbli għall-pubbliku.

3.   Il-BERS għandu jeżamina wkoll kwistjonijiet speċifiċi fuq stedina tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill jew il-Kummissjoni.

4.   Il-Parlament Ewropew jista’ jitlob lill-President tal-BERS biex jattendi seduta ta’ smigħ tal-Kumitati kompetenti tal-Parlament Ewropew.

5.   Il-President tal-BERS għandu jkollu diskussjonijiet orali kunfidenzjali tal-inqas darbtejn fis-sena u aktar spiss jekk jitqies xieraq, fil-magħluq mal-President u l-Viċi-Presidenti tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji tal-Parlament Ewropew dwar l-attività attwali tal-BERS. Għandu jiġi konkluż ftehim bejn il-Parlament Ewropew u l-BERS dwar il-modalitajiet dettaljati tal-organizzazzjoni ta’ dawk il-laqgħat, bil-ħsieb li tiġi żgurata kunfidenzjalità sħiħa f’konformità mal-Artikolu 8. Il-BERS għandu jipprovdi kopja ta’ dak il-ftehim lill-Kunsill.

Artikolu 20

Reviżjoni

Sas-17 ta’ Diċembru 2013, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jeżaminaw dan ir-Regolament abbażi ta’ rapport mill-Kummissjoni u, wara li jkunu rċevew opinjoni mill-BĊE u l-ASE, huma għandhom jiddeterminaw jekk tkunx meħtieġa reviżjoni tal-missjoni u l-organizzazzjoni tal-BERS.

Huma għandhom b’mod partikolari jirrevedu l-modalitajiet għall-ħatra jew l-elezzjoni tal-President tal-BERS.

Artikolu 21

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, l-24 ta’ Novembru 2010.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

O. CHASTEL


(1)  ĠU C 270, 11.11.2009, p. 1.

(2)  Opinjoni tat-22 ta’ Jannar 2010 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(3)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta’ Settembru 2010 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta’ Novembru 2010

(4)  ĠU C 40, 7.2.2001, p. 453.

(5)  ĠU C 25 E, 29.1.2004, p. 394.

(6)  ĠU C 175 E, 10.7.2008, p. 392.

(7)  ĠU C 8 E, 14.1.2010, p. 26.

(8)  ĠU C 9 E, 15.1.2010, p. 48.

(9)  ĠU C 184 E, 8.7.2010, p. 214.

(10)  ĠU C 184 E, 8.7.2010, p. 292.

(11)  Ara paġna 12 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(12)  Ara paġna 48 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(13)  Ara paġna 84 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(14)  ĠU L 87, 31.3.2009, p. 164.

(15)  ĠU L 318, 27.11.1998, p. 8.

(16)  Rapporti tal-Qorti Ewropea 2006 Paġna I-03771, para 44.

(17)  Ara paġna 162 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.


15.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 331/12


REGOLAMENT (UE) Nru 1093/2010 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-24 ta’ Novembru 2010

li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew (1)

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (3),

Billi:

(1)

Il-kriżi finanzjarja fl-2007 u 2008 kixfet nuqqasijiet importanti fis-superviżjoni finanzjarja, kemm f’każijiet partikolari kif ukoll b’rabta mas-sistema finanzjarja kollha kemm hi. Il-mudelli ta’ superviżorji b’bażi nazzjonali waqgħu lura meta mqabbla mal-globalizzazzjoni finanzjarja u mar-realtà integrata u interkonnessa tas-swieq finanzjarji Ewropej, li fihom bosta istituzzjonijiet finanzjarji joperaw lil hinn mill-fruntieri. Il-kriżi kixfet nuqqasijiet fil-qasam tal-kooperazzjoni, il-koordinazzjoni, l-applikazzjoni konsistenti tal-liġi tal-Unjoni u l-fiduċja bejn is-superviżuri nazzjonali.

(2)

Qabel u matul il-kriżi finanzjarja, il-Parlament Ewropew appella biex ikun hemm avvanz lejn superviżjoni Ewropea iktar integrata, sabiex ikunu żgurati kondizzjonijiet ugwali reali għall-operaturi kollha fil-livell tal-Unjoni u sabiex tiġi riflessal-integrazzjoni li qed tiżdied tas-swieq finanzjarji fl-Unjoni (fir-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-13 ta’ April 2000 dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-qafas għas-swieq finanzjarji: Pjan ta’ Azzjoni (4), tal-21 ta’ Novembru 2002 dwar regoli ta’ superviżjoni prudenzjali fl-Unjoni Ewropea (5), tal-11 ta’ Lulju 2007 dwar il-politika dwar is-servizzi finanzjarji (2005-2010) – White Paper (6), tat-23 ta’ Settembru 2008 b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-hedge funds u l-ekwità privata (7) u tad-9 ta’ Ottubru 2008 b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar is-segwitu tal-proċess Lamfalussy: l-istruttura futura ta’ sorveljanza (8), u fil-pożizzjonijiet tiegħu tat-22 ta’ April 2009 dwar il-proposta emendata għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni (Solvenza II) (9) u tat-23 ta’ April 2009 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu (10)).

(3)

F’Novembru 2008, il-Kummissjoni tat mandat lil Grupp ta’ Livell Għoli ppresedut mis-Sur J. de Larosière biex jagħmel rakkomandazzjonijiet dwar kif jistgħu jissaħħu l-arranġamenti superviżorji Ewropej bil-ħsieb li ċ-ċittadin jiġu protett aħjar u terġa’ tinbena l-fiduċja fis-sistema finanzjarja. Fir-rapport finali tiegħu ppreżentat fil-25 ta’ Frar 2009 (ir-“Rapport de Larosière”), il-Grupp ta’ Livell Għoli rrakkomanda li l-qafas superviżorju jissaħħaħ sabiex jitnaqqas ir-riskju u l-gravità ta’ kriżijiet finanzjarji futuri. Huwa rrakkomanda riformi fl-istruttura tas-superviżjoni tas-settur finanzjarju fl-Unjoni. Il-grupp ikkonkluda wkoll li għandha tinħoloq Sistema Ewropea ta’ Superviżuri Finanzjarji, li tinkludi tliet Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, waħda għas-settur bankarju, waħda għas-settur tat-titoli u waħda għas-settur tal-assigurazzjoni u l-pensjonijiet tax-xogħol, u rrakkomanda l-ħolqien ta’ Kunsill Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku. Ir-rapport irrappreżenta r-riformi li l-esperti qiesu li kienu meħtieġa u li kellha tibda ħidma immedjata dwarhom.

(4)

Fil-Komunikazzjoni tagħha tal-4 ta’ Marzu 2009 intitolata “Nixprunaw l-Irkupru Ewropew”, il-Kummissjoni pproponiet li tressaq abbozz ta’ leġislazzjoni li toħloq Sistema Ewropea ta’ Superviżuri Finanzjarji u bord Ewropew dwar ir-riskju sistemiku. Fil-Komunikazzjoni tagħha tas-27 ta’ Mejju 2009 intitolata “Superviżjoni Finanzjarja Ewropea”, hija pprovdiet iżjed dettalji dwar l-arkitettura possibbli ta’ tali qafas superviżorju ġdid li jirrifletti l-ħsieb ewlieni tar-Rapport de Larosière.

(5)

Il-Kunsill Ewropew, fil-konklużjonijiet tiegħu tad-19 ta’ Ġunju 2009, ikkonferma li għandha titwaqqaf Sistema Ewropea ta’ Superviżuri Finanzjarji, li tkun tinkludi tliet Awtoritajiet Superviżorji Ewropej ġodda. Il-mira tas-sistema għandha tkun li ttejjeb il-kwalità u l-konsistenza tas-superviżjoni nazzjonali, issaħħaħ is-superviżjoni ta’ gruppi transkonfinali u tistabbilixxi ġabra Ewropea unika tar-regoli applikabbli għall-istituzzjonijiet finanzjarji kollha fis-suq intern. Huwa enfasizza li l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej għandu jkollhom ukoll setgħat superviżorji fir-rigward tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu u stieden lill-Kummissjoni sabiex tħejji proposti konkreti dwar kif is-Sistema Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji jista’ jkollha rwol b’saħħtu f’sitwazzjonijiet ta’ kriżi, filwaqt li saħaq li d-deċiżjonijiet meħudin mill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej m’għandhomx jaffettwaw ir-responsabbiltajiet fiskali tal-Istati Membri.

(6)

Fis-17 ta’ Ġunju 2010, il-Kunsill Ewropew qabel li “l-Istati Membri għandhom jintroduċu sistemi ta’ imposti u taxxi fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji biex tkun żgurata kondiviżjoni ġusta tal-piżijiet u biex jiġu stabbiliti inċentivi biex jitrażżan ir-riskju sistemiku. Dawn l-imposti jew it-taxxi għandhom ikunu parti minn qafas ta’ riżoluzzjoni kredibbli. Hija meħtieġa urġentement aktar ħidma dwar il-karatteristiċi ewlenin tagħhom u għandhom jiġu vvalutati bir-reqqa l-kwistjonijiet marbuta mal-kondizzjonijiet ekwivalenti u l-impatti kumulattivi ta’ diversi miżuri regolatorji.”

(7)

Il-kriżi finanzjarja u ekonomika ħolqot riskji reali u serji għall-istabbiltà tas-sistema finanzjarja u għall-funzjonament tas-suq intern. Ir-restawr u ż-żamma ta’ sistema finanzjarja stabbli u affidabbli huma prerekwiżit assolut sabiex tinżamm il-fiduċja u l-koerenza fis-suq intern, u b’hekk biex jiġu ppreservati u jittejbu l-kondizzjonijiet għall-istabbiliment ta’ suq intern kompletament integrat u funzjonali fil-qasam tas-servizzi finanzjarji. Barra minn hekk, swieq finanzjarji aktar fondi u aktar integrati joffru opportunitajiet aħjar għall-iffinanzjar u għad-diversifikazzjoni tar-riskji, u għalhekk jgħinu biex titjieb il-kapaċità tal-ekonomiji biex jassorbu x-xokkijiet.

(8)

L-Unjoni laħqet il-limiti ta’ x’ jista’ jsir permezz tal-istat attwali tal-Kumitati tas-Superviżuri Ewropej. L-Unjoni ma tistax tibqa’ f’sitwazzjoni fejn ma jeżisti l-ebda mekkaniżmu li jiżgura li s-superviżuri nazzjonali jaslu għall-aqwa deċiżjoni superviżorja possibbli għall-istituzzjonijiet finanzjarji transkonfinali; fejn hemm kooperazzjoni u skambju ta’ informazzjoni insuffiċjenti fost is-superviżuri nazzjonali; fejn azzjoni konġunta mill-awtoritajiet nazzjonali teħtieġ arranġamenti kkumplikati biex titqies il-frammentazzjoni tar-rekwiżiti regolatorji u superviżorji; fejn soluzzjonijiet nazzjonali spiss ikunu l-unika alternattiva fattibbli b’reazzjoni għall-problemi fil-livell tal-Unjoni, u fejn ikun hemm interpretazzjonijiet differenti għall-istess test legali. Is-Sistema Ewropea ta’ Superviżjoni Finanzjarja (minn hawn ‘il quddiem “is-SESF”) għandha titfassal biex tegħleb dawk in-nuqqasijiet u tipprovdi sistema li tkun konformi mal-għan ta’ suq finanzjarju tal-Unjoni uniku u stabbli għas-servizzi finanzjarji, li tgħaqqad is-superviżuri nazzjonali f’netwerk tal-Unjoni b’saħħtu.

(9)

Is-SESF għandha tkun netwerk integrat ta’ awtoritajiet superviżorji nazzjonali u tal-Unjoni, li tħalli s-superviżjoni ta’ kuljum għal-livell nazzjonali. Għandha tinkiseb ukoll armonizzazzjoni akbar u l-applikazzjoni koerenti tar-regoli għall-istituzzjonijiet u s-swieq finanzjarji madwar l-Unjoni. Minbarra l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) (minn hawn ‘il quddiem “l-Awtorità”), għandhom jitwaqqfu Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea għall-Assigurazzjonijiet u Pensjonijiet tax-Xogħol) u Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) kif ukoll Kumitat Konġunt tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (minn hawn ‘il quddiem “il-Kumitat Konġunt”). Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (minn hawn ‘il quddiem “il-BERS”) għandu jifforma parti mis-SESF għall-finijiet tal-kompiti kif speċifikat f’dan ir-Regolament u fir-Regolament (KE) Nru 1092/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11).

(10)

L-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (minn hawn ‘il quddiem imsejħin flimkien “ASE”) għandhom jissostitwixxu l-Kumitat tas-Superviżuri Bankarji Ewropej stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (12), il-Kumitat tas-Superviżuri tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol Ewropej stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/79/KE (13) u l-Kumitat tar-Regolaturi tat-Titoli Ewropej stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (14), u għandhom jassumu l-kompiti u l-kompetenzi kollha ta’ dawk il-kumitati inkluż, fejn ikun xieraq, it-tkomplija tal-ħidma u l-proġetti li għaddejjin. Il-kamp ta’ azzjoni tal-attività ta’ kull Awtorità Superviżorja Ewropea għandu jiġi ddefinit b’mod ċar. L-ASE għandhom ikunu responsabbli lejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill. Meta dik ir-responsabbiltà tirrigwarda kwistjonijiet transsettorjali li ġew ikkoordinati permezz tal-Kumitat Konġunt, l-ASE għandhom ikunu responsabbli, permezz tal-Kumitat Konġunt, għal din il-koordinazzjoni.

(11)

L-Awtorità għandha taġixxi bil-għan li jittejjeb l-operat tas-suq intern, b’mod partikolari billi jkun żgurat livell għoli, effikaċi u konsistenti ta’ regolamentazzjoni u superviżjoni filwaqt li jitqiesu l-interessi varji tal-Istati Membri kollha u n-natura differenti tal-istituzzjonijiet finanzjarji. L-Awtorità għandha tipproteġi valuri pubbliċi bħall-istabbiltà tas-sistema finanzjarja, it-trasparenza tas-swieq u tal-prodotti finanzjarji, u l-ħarsien tad-depożitaturi u tal-investituri. L-Awtorità għandha tipprevjeni wkoll l-arbitraġġ regolatorju u tiggarantixxi kondizzjonijiet ugwali għal kulħadd, u ssaħħaħ il-koordinazzjoni superviżorja internazzjonali, għall-benefiċċju tal-ekonomija b’mod ġenerali, inklużi l-istituzzjonijiet finanzjarji u partijiet interessati oħrajn, il-konsumaturi u l-impjegati. Il-kompiti tagħha għandhom jinkludu wkoll il-promozzjoni tal-konverġenza superviżorja u l-għoti ta’ pariri lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni fl-oqsma tal-banking, tal-pagamenti u tar-regolamentazzjoni u s-superviżjoni tal-flus elettroniċi, kif ukoll kwistjonijiet marbuta mal-governanza korporattiva, mal-verifika u mar-rappurtar finanzjarju. L-Awtorità għandha tkun ukoll fdata b’ċerti responsabbiltajiet għal attivitajiet finanzjarji eżistenti u ġodda.

(12)

L-Awtorità għandha tkun tista’ wkoll tipprojbixxi jew tirrestrinġi, b’mod temporanju, ċerti tipi ta’ attivitajiet finanzjarji li jkunu ta’ theddida għall-funzjonament tajjeb u għall-integrità tas-swieq finanzjarji jew għall-istabilità tas-sistema finanzjarja kollha jew ta’ parti minnha fl-Unjoni f’każijiet speċifikati u skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-atti leġislattivi msemmija f’dan ir-Regolament. Jekk ikun meħtieġ li ssir tali projbizzjoni temporanja f’każ ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza, l-Awtorità għandha tagħmel dan f’konformità ma’ u skont il-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament. F’każijiet fejn projbizzjoni jew restrizzjoni temporanja ta’ ċerti attivitajiet finanzjarji jkollha impatt transettorjali, il-leġislazzjoni settorjali għandha tipprevedi li l-Awtorità tikkonsulta u tikkoordina l-azzjoni tagħha, fejn rilevanti, mal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea għall-Assigurazzjonijiet u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) u l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq), permezz tal-Kumitat Konġunt.

(13)

L-Awtorità għandha tqis l-impatt tal-attivitajiet tagħha fuq il-kompetizzjoni u l-innovazzjoni fi ħdan is-suq intern, fuq il-kompetittività globali tal-Unjoni, fuq l-inklużjoni finanzjarja, u fuq l-istrateġija l-ġdida tal-Unjoni għall-impjiegi u t-tkabbir.

(14)

Sabiex tissodisfa l-għanijiet tagħha, l-Awtorità għandu jkollha personalità ġuridika kif ukoll awtonomija amministrattiva u finanzjarja.

(15)

Fuq il-bażi tal-ħidma ta’ korpi internazzjonali, ir-riskju sistemiku għandu jiġi definit bħala riskju ta’ tfixkil fis-sistema finanzjarja bil-potenzjal li jkun hemm konsegwenzi negattivi serji għas-suq intern u l-ekonomija reali. It-tipi kollha ta’ intermedjarji, swieq u infrastrutturi finanzjarji jistgħu jkunu potenzjalment importanti sistemikament sa ċertu livell.

(16)

Ir-riskju transkonfinali jinkludi r-riskji kollha kkawżati minn żbilanċi ekonomiċi jew fallimenti finanzjarji fl-Unjoni kollha jew f’partijiet minnha li għandhom il-potenzjal li jkollhom konsegwenzi negattivi sinifikanti għat-tranżazzjonijiet bejn l-operaturi ekonomiċi ta’ żewġ Stati Membri jew aktar, għall-funzjonament tas-suq intern jew għall-finanzi pubbliċi tal-Unjoni jew ta’ kwalunkwe wieħed mill-Istati Membri tagħha.

(17)

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, fis-sentenza tagħha tat-2 ta’ Mejju 2006 fil-Kawża C-217/04 (ir-Renju Unit tal-Gran Brettanja u l-Irlanda ta’ Fuq vs il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea) sostniet li “xejn fil-kliem tal-Artikolu 95 KE [issal-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE)] ma jippermetti li jiġi konkluż li l-miżuri adottati mil-leġislatur Komunitarju fuq il-bażi ta’ dik id-dispożizzjoni għandhom ikunu limitati, fir-rigward tad-destinatarji tagħhom, għall-Istati Membri biss. Fil-fatt, jista’ jkun neċessarju li jiġi pprovdut, skont evalwazzjoni magħmula mill-imsemmi leġislatur, it-twaqqif ta’ korp Komunitarju li huwa responsabbli li jikkontribwixxi għar-realizzazzjoni ta’ proċess ta’ armonizzazzjoni f’ċirkustanzi fejn, sabiex tiġi ffaċilitata l-implementazzjoni u l-applikazzjoni uniformi tal-atti bbażati fuq l-imsemmija dispożizzjoni, tidher xierqa l-adozzjoni ta’ miżuri ta’ akkumpanjament u ta’ qafas li ma jorbtux” (15). L-għan u l-kompiti tal-Awtorità – li tassisti lill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali kompetenti fl-interpretazzjoni u l-applikazzjoni konsistenti tar-regoli tal-Unjoni u tikkontribwixxi għall-istabbiltà finanzjarja meħtieġa għall-integrazzjoni finanzjarja – huma marbutin mill-qrib mal-għanijiet tal-acquis tal-Unjoni rigward is-suq intern għas-servizzi finanzjarji. Għalhekk, l-Awtorità għandha tiġi stabbilita abbażi tal-Artikolu 114 TFUE.

(18)

L-atti leġislattivi li ġejjin jistabbilixxu l-kompiti għall-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, fosthom li jikkooperaw ma’ xulxin u mal-Kummissjoni: id-Direttiva 2006/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2006 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu (16), id-Direttiva 2006/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2006 dwar l-adegwatezza tal-kapital tal-kumpaniji tal-investiment u l-istituzzjonijiet ta’ kreditu (17) u d-Direttiva 94/19/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 1994 dwar skemi ta’ garanzija għal depożiti (18).

(19)

Il-leġislazzjoni eżistenti tal-Unjoni li tirregola l-qasam kopert minn dan ir-Regolament tinkludi wkoll id-Direttiva 2002/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2002 dwar is-superviżjoni supplementari ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu dwar impriżi ta’ assigurazzjoni u ditti tal-investiment f’konglomerat finanzjarju (19), id-Direttiva 98/78/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ottubru 1998 dwar is-sorveljanza supplementari tal-impriżi ta’ assikugrazzjoni ta’ grupp ta’ assigurazzjoni (20), ir-Regolament (KE) Nru 1781/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Novembru 2006 dwar informazzjoni dwar il-pagatur, li għandha takkumpanja t-trasferimenti ta’ fondi (21), id-Direttiva 2009/110/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar il-bidu, l-eżerċizzju u s-superviżjoni prudenzjali tan-negozju tal-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi (22), u l-partijiet rilevanti tad-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ottubru 2005 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-moeny laundering u l-finanzjament tat-terroriżmu (23), tad-Direttiva 2002/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Settembru 2002 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq b’distanza ta’ servizzi finanzjarji ta’ konsumaturi (24) u tad-Direttiva 2007/64/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2007 dwar is-servizzi ta’ ħlas fis-suq intern (25).

(20)

Huwa mixtieq li l-Awtorità tippromwovi approċċ konsistenti fil-qasam tal-garanziji ta’ depożiti biex ikun żgurat kuntest ekwu u trattament ġust tad-depożituri madwar l-Unjoni. Billi l-iskemi ta’ garanzija ta’ depożiti huma suġġetti għal sorveljanza fl-Istati Membri tagħhom pjuttost milli għal superviżjoni regolatorja, l-Awtorità għandha tkun tista’ teżerċita s-setgħat tagħha skont dan ir-Regolament fir-rigward tal-iskema tal-garanzija ta’ depożiti nnifisha u l-operatur tagħha.

(21)

F’konformità mad-Dikjarazzjoni (Nru 39) dwar l-Artikolu 209 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), annessa għall-Att Finali tal-Konferenza Intergovernattiva li addotat it-Trattat ta’ Lisbona, l-elaborazzjoni tal-istandards tekniċi regolatorji tirrikjedi l-assistenza ta’ kompetenza esperta teknika f’forma li tkun speċifika għall-qasam tas-servizzi finanzjarji. Jinħtieġ li l-Awtorità tingħata l-permess li tipprovdi tali kompetenza esperta, inkluż fir-rigward ta’ standards jew partijiet ta’ standards li mhumiex ibbażati fuq abbozz ta’ standard tekniku regolatorju li l-Awtorità nnifisha tkun elaborat.

(22)

Hemm bżonn li jiddaħħal strument effikaċi sabiex jiġu stabbiliti standards tekniċi regolatorji armonizzati fis-servizzi finanzjarji biex jiġu żgurati, anki permezz ta’ ktieb tar-regoli waħdieni, ambjent ekwu u l-protezzjoni adegwata għad-depożituri, l-investituri u l-konsumaturi madwar l-Unjoni. Bħala entità b’kompetenza esperta speċjalizzata ħafna, ikun effiċjenti u xieraq li, f’oqsma ddefiniti mil-liġi tal-Unjoni, l-Awtorità tiġi fdata sabiex telabora abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji, li ma jinvolvux għażliet ta’ politika.

(23)

Il-Kummissjoni għandha tapprova dawk l-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji permezz ta’ atti ddelegati taħt l-Artikolu 290 TFUE sabiex tagħtihom effett legali vinkolanti. Dawn għandhom ikunu soġġetti għal emenda biss f’ċirkostanzi ristretti ħafna u straordinarji, billi l-Awtorità tkun l-attur f’kuntatt mill-qrib mas-swieq finanzjarji u li l-aktar waħda li taf il-funzjonament ta’ kuljum tas-swieq finanzjarji. L-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji ikunu soġġetti għal emenda jekk ikunu inkompatibbli mal-liġi tal-Unjoni, ma jirrispettawx il-prinċipju tal-proporzjonalità jew imorru kontra l-prinċipji fundamentali tas-suq intern għas-servizzi finanzjarji kif riflessi fl-acquis tal-leġislazzjoni tal-Unjoni dwar is-servizzi finanzjarji. Il-Kummissjoni m’għandhiex tbiddel il-kontenut tal-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji mħejjija mill-Awtorità mingħajr koordinazzjoni minn qabel mal-Awtorità. Sabiex jiġi żgurat proċess ta’ adozzjoni mgħaġġel u bla xkiel għal dawk l-istandards, id-deċiżjoni tal-Kummissjoni biex tapprova standards tekniċi regolatorji għandha tkun soġġetta għal limitu ta’ żmien..

(24)

B’kont meħud tal-għarfien espert tekniku tal-Awtorità fl-oqsma fejn l-istandards tekniċi regolatorji għandhom ikunu żviluppati, għandha tittieħed nota tal-intenzjoni ddikjarata tal-Kummissjoni li, bħala regola, tibbaża fuq l-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji ppreżentati lilha mill-Awtorità bil-ħsieb tal-adozzjoni tal-atti ddelegati korrispondenti. Madankollu, f’każijiet fejn l-Awtorità tonqos milli tippreżenta abbozz ta’ standard tekniku regolatorju fil-limiti ta’ żmien stipulat mill-att leġislattivi rilevanti, għandu jkun żgurat li r-riżultat tal-eżerċizzju tas-setgħat ddelegati fil-fatt jinkiseb, u l-effiċjenza tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tinżamm. F’dawk il-każijiet, il-Kummissjoni għandha għaldaqstant tingħata s-setgħa li tadotta standards tekniċi regolatorji fin-nuqqas ta’ abbozz mill-Awtorità.

(25)

Il-Kummissjoni għandha tingħata wkoll is-setgħa li tadotta standards tekniċi ta’ implimentazzjoni permezz ta’ atti ta’ implimnetazzjoni skont l-Artikolu 291 TFUE.

(26)

F’oqsma mhux koperti minn standards tekniċi regolatorji jew ta’ implimentazzjoni, l-Awtorità għandu jkollha s-setgħa li toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet dwar l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni. Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza u sabiex tissaħħaħ l-osservanza ta’ dawk il-linji gwida u rakkomandazzjonijiet mill-awtoritajiet superviżorji, għandu jkun possibbli għall-Awtorità li tippubblika r-raġunijiet għan-nuqqas ta’ konformità tal-awtoritajiet superviżorji ma’ dawk il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet.

(27)

Li tiġi żgurata l-applikazzjoni sħiħa u korretta tal-liġi tal-Unjoni huwa prerekwiżit fundamentali għall-integrità, it-trasparenza, l-effikaċja u l-operat xieraq tas-swieq finanzjarji, l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja, u għall-kondizzjonijiet newtrali ta’ kompetizzjoni għall-istituzzjonijiet finanzjarji fl-Unjoni. Għalhekk għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu li bih l-Awtorità tindirizza każijiet ta’ nuqqas ta’ applikazzjoni jew applikazzjoni inkorretta tal-liġi tal-Unjoni li tammonta għal ksur tagħha. Dak il-mekkaniżmu għandu japplika f’oqsma fejn il-liġi tal-Unjoni tiddefinixxi obbligi ċari u inkondizzjonat.

(28)

Biex ikun hemm rispons proporzjonat għal każijiet ta’ applikazzjoni skorretta jew insuffiċjenti tal-liġi tal-Unjoni, għandu japplika mekkaniżmu fi tliet gradi. L-ewwel, l-Awtorità għandha tingħata s-setgħa li tinvestiga l-allegata applikazzjoni skorretta jew insuffiċjenti tal-obbligi legali tal-Unjoni mill-awtoritajiet nazzjonali fil-prattika superviżorja tagħhom, konkluża b’rakkomandazzjoni. It-tieni, fejn l-awtorità kompetenti nazzjonali ma ssegwix ir-rakkomandazzjoni, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li toħroġ opinjoni formali filwaqt li tieħu kont tar-rakkomandazzjoni tal-Awtorità, li titlob li l-awtorità kompetenti tieħu l-azzjonijiet meħtieġa biex tiżgura l-konformità mal-liġi tal-Unjoni.

(29)

It-tielet, sabiex jingħelbu sitwazzjonijiet eċċezzjonali ta’ nuqqas ta’ azzjoni persistenti mill-awtorità kompetenti konċernata, l-Awtorità għandha tingħata s-setgħa, bħala l-aħħar alternattiva, li tadotta deċiżjonijiet indirizzati lejn istituzzjonijiet finanzjarji individwali. Dik is-setgħa għandha tkun limitata għal ċirkostanzi eċċezzjonali fejn awtorità kompetenti ma tikkonformax mal-opinjoni formali indirizzata lilha u li fiha l-liġi tal-Unjoni tkun tapplika direttament għall-istituzzjonijiet finanzjarji permezz ta’ regolamenti tal-Unjoni eżistenti jew futuri.

(30)

Theddidiet serji għall-operat xieraq u l-integrità tas-swieq finanzjarji jew għall-istabbiltà tas-sistema finanzjarja fl-Unjoni jeħtieġu rispons malajr u komuni fil-livell tal-Unjoni. L-Awtorità għalhekk għandha tkun tista’ teħtieġ lill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali biex jieħdu azzjonijiet speċifiċi sabiex jirrimedjaw sitwazzjoni ta’ emerġenza. Is-setgħa li tiġi ddeterminata l-eżistenza ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza għandha tiġi kkonferita lill-Kunsill, wara talba ta’ kwalunkwe waħda mill-ASE, il-Kummissjoni jew il-BERS.

(31)

L-Awtorità għandha tkun tista’ teħtieġ lill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali biex jieħdu azzjoni speċifika sabiex jirrimedjaw sitwazzjoni ta’ emerġenza. L-azzjoni meħuda mill-Awtorità f’dan ir-rigward għandha tkun mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 258 TFUE biex jiġu inizjalati proċedimenti ta’ ksur kontra l-Istat Membru ta’ dik l-awtorità superviżorja għan-nuqqas tagħha li tieħu tali azzjoni, u mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Kummissjoni f’tali ċirkostanzi li tfittex miżuri interim f’konformità mar-regoli tal-proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, dan għandu jkun mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe responsabbiltà li dak l-Istat Membru jaf jidħol għalih f’konformità mal-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea jekk l-awtoritajiet superviżorji tiegħu jonqsu milli jieħdu l-azzjoni rikjesta mill-Awtorità.

(32)

Sabiex tiġi żgurata superviżjoni effiċjenti u effikaċi u konsiderazzjoni bilanċjata tal-pożizzjonijiet tal-awtoritajiet kompetenti fi Stati Membri differenti, l-Awtorità għandha tkun kapaċi ssolvi nuqqasijiet ta’ qbil f’sitwazzjonijiet transkonfinali bejn dawk l-awtoritajiet kompetenti b’effett vinkolanti, inkluż fi ħdan il-kulleġġi tas-superviżuri. Għandha tiġi pprovduta fażi ta’ konċiljazzjoni li matulha l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jilħqu ftehim. Il-kompetenza tal-Awtorità għandha tkopri nuqqasijiet ta’ qbil dwar il-proċedura jew il-kontenut ta’ azzjoni jew nuqqas ta’ azzjoni minn awtorità kompetenti ta’ Stat Membru f’każijiet speċifikati fl-atti legalment vinkolanti tal-Unjoni msemmija f’dan ir-Regolament. F’tali sitwazzjoni, wieħed mis-superviżuri involuti għandu jkun intitolat jirreferi l-kwistjoni lill-Awtorità, li għandha taġixxi f’konformità ma’ dan ir-Regolament. L-Awtorità għandu jkollha s-setgħa li tirrikjedi li l-awtoritajiet kompetenti kkonċernati jieħdu azzjoni speċifika jew iżommu lura milli jieħdu azzjoni sabiex isolvu l-kwistjoni sabiex jiżguraw konformità mal-liġi tal-Unjoni, b’effetti vinkolanti għall-awtoritajiet kompetenti kkonċernati. Jekk awtorità kompetenti ma tikkonformax mad-deċiżjoni ta’ riżoluzzjoni indirizzata lilha, l-Awtorità għandha tingħata s-setgħa li tadotta deċiżjonijiet indirizzati direttament lil istituzzjonijiet finanzjarji f’oqsma tal-liġi tal-Unjoni direttament applikabbli għalihom. Is-setgħa li tadotta tali deċiżjonijiet għandha tapplika biss bħala l-aħħar alternattiva u mbagħad biss biex tiżgura l-applikazzjoni korretta u konsistenti tal-liġi tal-Unjoni. F’każijiet fejn il-leġislazzjoni rilevanti tal-Unjoni tagħti diskrezzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, id-deċiżjonijiet meħudin mill-Awtorità ma jistgħux jissostitwixxu l-eżerċizzju f’konformità mal-liġi tal-Unjoni ta’ dik id-diskrezzjoni.

(33)

Il-kriżi wriet li s-sistema attwali ta’ kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali li s-setgħat tagħhom huma limitati għal Stati Membri individwali hija insuffiċjenti fir-rigward ta’ istituzzjonijiet finanzjarji li joperaw b’mod transkonfinali.

(34)

Gruppi ta’ Esperti stabbiliti mill-Istati Membri biex jeżaminaw il-kawżi tal-kriżi u jagħmlu suġġerimenti biex itejbu r-regolamentazzjoni u s-superviżjoni tas-settur finanzjarju kkonfermaw li l-arranġamenti attwali mhumiex bażi soda għar-regolamentazzjoni u s-superviżjoni futura tal-istituzzjonijiet finanzjarji transkonfinali madwar l-Unjoni.

(35)

Kif jindika r-Rapport de Larosière, “[f]il-qofol, għandna żewġ alternattivi: l-ewwel soluzzjoni ‘chacun pour soi’ l-hekk imsejħa ‘beggar-thy-neighbours solutions’; jew it-tieni - kooperazzjoni Ewropea mtejba, pragmatika u sensibbli għall-benefiċċju ta’ kulħadd sabiex tiġi ppreservata ekonomija dinjija miftuħa. Bla dubju dan għandu jġib gwadann ekonomiku”.

(36)

Il-kulleġġi tas-superviżuri għandhom rwol importanti fis-superviżjoni effiċjenti, effikaċi u konsistenti tal-istituzzjonijiet finanzjarji li joperaw bejn il-fruntieri. L-Awtorità għandha tikkontribwixxi għall-promozzjoni u l-monitoraġġ ta’ funzjonament effiċjenti, effikaċi u konsistenti tal-kulleġġi tas-superviżuri u f’dak ir-rigward ikollhom rwol ewlieni fl-iżgurar tal-funzjonament konsistenti u koerenti tal-kulleġġi tas-superviżuri għall-istituzzjonijiet finanzjarji transkonfinali madwar l-Unjoni. Għaldaqstant l-Awtorità għandu jkollha drittijiet sħaħ ta’ parteċipazzjoni fil-kulleġġi tas-superviżuri bil-għan li ttejjeb l-operat u l-proċess ta’ skambju tal-informazzjoni fil-kulleġġi tas-superviżuri u biex tippromwovi l-konverġenza u l-konsistenza bejn il-kulleġġi fl-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni. Kif jiddikjara r-Rapport de Larosière, “it-tgħawwiġ fil-kompetizzjoni u l-arbitraġġ regolatorju li jirriżultaw minn prattiki ta’ superviżjoni differenti għandhom jiġu evitati, għax dawn għandhom il-potenzjal li jxekklu l-istabbiltà finanzjarja – inter alia billi jinkuraġġixxu t-trasferiment ta’ attività finanzjarja lejn pajjiżi b’superviżjoni laxka. Is-sistema superviżorja trid tidher ġusta u bilanċjata”.

(37)

Il-konverġenza fl-oqsma tal-prevenzjoni, il-maniġġar u r-riżoluzzjoni ta’ kriżijiet, inklużi l-mekkaniżmi ta’ finanzjament, hija meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż mis-sistema finanzjarja u l-abbiltà tal-awtoritajiet pubbliċi li jirrisolvu l-problemi ta’ istituzzjonijiet finanzjarji li qed ifallu filwaqt li jiġi minimizzat l-impatt ta’ fallimenti fuq is-sistema finanzjarja, id-dipendenza fuq fondi ta’ min iħallas it-taxxa biex jissalvaw il-banek u l-użu tar-riżorsi tas-settur pubbliku, li jillimitaw il-ħsara għall-ekonomija, u jikkoordinaw l-applikazzjoni tal-miżuri ta’ riżoluzzjoni nazzjonali. F’dan ir-rigward huwa imperattiv li jiġi żviluppat sett komuni ta’ regoli dwar sett komplet ta’ għodod għall-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni ta’ banek li qed ifallu, biex tiġi ttrattata b’mod partikolari l-kriżi ta’ istituzzjonijiet kbar, transkonfinali u/jew interkonnessi, u l-ħtieġa li jiġu kkonferiti setgħat rilevanti addizzjonali fuq l-Awtorità għandha tiġi vvalutata kif ukoll dwar kif il-banek u l-istituzzjonijiet ta’ tfaddil jistgħu jagħtu prijorità għall-protezzjoni ta’ dawk li jfaddlu.

(38)

Fir-reviżjoni attwali tad-Direttiva 94/19/KE tal-Parlament u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 1994 dwar iskemi ta’ garanzija ta’ depożiti (26) u d-Direttiva 97/9/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Marzu 1997 dwar skemi ta’ kumpens għall-investitur (27), hija nnotata l-intenzjoni tal-Kummissjoni biex tagħti attenzjoni speċjali lill-ħtieġa li tiġi żgurata aktar armonizzazzjoni fl-Unjoni kollha. Fis-settur tal-assigurazzjoni, hija nnotata wkoll l-intenzjoni tal-Kummissjoni li teżamina l-possibbiltà li tintroduċi regoli tal-Unjoni li jipproteġu lid-detenturi ta’ poloz tal-assigurazzjoni f’każ ta’ kumpannija tal-assigurazzjoni li qed tfalli. L-ASE għandu jkollhom rwol importanti f’dawk l-oqsma u għandhom jiġu kkonferiti fuqhom setgħat adatti rigward is-sistemi tal-iskemi Ewropej ta’ garanzija.

(39)

Id-delega tal-kompiti u r-responsabbiltajiet tista’ tkun strument utli fl-operat tan-netwerk tas-superviżuri sabiex titnaqqas id-duplikazzjoni tal-kompiti superviżorji, biex tiġi promossal-kooperazzjoni u b’hekk jitħaffef il-proċess superviżorju kif ukoll biex jitnaqqas il-piż impost fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji. Dan ir-Regolament għalhekk għandu jipprovdi bażi legali ċara għal tali delega. Filwaqt li jirrispettaw ir-regola ġenerali li d-delega għandha tkun permessa, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jintroduċu kondizzjonijiet speċifiċi għad-delega tar-responsabbiltajiet, pereżempju fir-rigward tal-informazzjoni dwar l-arranġamenti tad-delega u n-notifika tagħhom. Id-delega tal-kompiti tfisser li l-kompiti jitwettqu mill-Awtorità jew minn awtorità superviżorja nazzjonali li ma tkunx l-awtorità responsabbli, filwaqt li r-responsabbiltà għad-deċiżjonijiet superviżorji tibqa’ f’idejn l-awtorità li tiddelega. Bid-delega tar-responsabbiltajiet, l-Awtorità jew awtorità superviżorja nazzjonali (dik delegata) għandha tkun tista’ tiddeċiedi fuq ċerta kwistjoni superviżorja f’isimha minflok l-awtorità li tiddelega. Id-delegi għandhom ikunu rregolati mill-prinċipju li l-kompetenza superviżorja għandha tiġi allokata lil superviżur li jkun fl-aħjar pożizzjoni biex jieħu azzjoni fil-kwestjoni. Allokazzjoni mill-ġdid tar-responsabbiltajiet jaf tkun f’waqtha, pereżempju, għal raġunijiet ta’ ekonomiji ta’ skala jew ambitu, ta’ koerenza fis-superviżjoni tal-grupp, u tal-aħjar użu tal-kompetenza teknika fost l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali. Deċiżjonijiet mill-awtorità delegata għandhom jiġu rikonoxxuti mill-awtorità li tiddelega u minn awtoritajiet kompetenti oħrajn bħala determinanti jekk dawk id-deċiżjonijiet ikunu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-delega. Il-leġislazzjoni rilevanti tal-Unjoni tista’tispeċifika ulterjorment il-prinċipji għall-allokazzjoni mill-ġdid tar-responsabbiltajiet skont ftehim. L-Awtorità għandha tiffaċilita u timmonitorja ftehimiet ta’ delega bejn l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali b’kull mezz xieraq.

Hija għandha tiġi infurmata minn qabel dwar intenzjonijiet ta’ ftehimiet ta’ delega, sabiex tkun tista’ tesprimi opinjoni fejn ikun xieraq. Hija għandha tiċċentralizza l-pubblikazzjoni ta’ tali ftehimiet sabiex tiżgura informazzjoni f’waqtha, trasparenti u faċilment aċċessibbli għall-partijiet kollha konċernati. Hija għandha tidentifika u xxerred prattiki tajba fir-rigward tad-delega u ftehimiet ta’ delega.

(40)

L-Awtorità għandha tippromwovi attivament konverġenza superviżorja fl-Unjoni kollha bil-għan li tistabbilixxi kultura superviżorja komuni.

(41)

Ir-reviżjonijiet bejn il-pari huma strument effiċjenti u effikaċi biex tiġi promossal-konsistenza fin-netwerk tas-superviżuri finanzjarji. Għalhekk, l-Awtorità għandha tiżviluppa l-qafas metodoloġiku għal tali revizjonijiet u tagħmilhom fuq bażi regolari. Ir-reviżjonijiet għandhom jiffukaw mhux biss fuq il-konverġenza tal-prattiki superviżorji, iżda wkoll fuq il-kapaċità tas-superviżuri li jiksbu riżultati superviżorji ta’ kwalità għolja, kif ukoll fuq l-indipendenza ta’ dawk l-awtoritajiet kompetenti. L-eżitu tar-reviżjonijiet bejn il-pari għandu jsir pubbliku bil-qbil tal-awtorità kompetenti soġġetta għar-reviżjoni. L-aħjar prattiki għandhom ikunu identifikati wkoll u jsiru pubbliċi.

(42)

L-Awtorità għandha tippromwovi attivament rispons superviżorju koordinat tal-Unjoni, b’mod partikolari sabiex tiżgura l-operat xieraq u l-integrità tas-swieq finanzjarji u l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja fl-Unjoni. Minbarra s-setgħat tagħha għal azzjoni f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza, l-Awtorità għandha għalhekk tiġi fdata b’funzjoni ġenerali ta’ koordinazzjoni fi ħdan is-SESF. Il-fluss mingħajr xkiel tal-informazzjoni kollha rilevanti bejn l-awtoritajiet kompetenti għandu jkun ċentru partikolari tal-attenzjoni tal-azzjonijiet tal-Awtorità.

(43)

Sabiex titħares l-istabbiltà finanzjarja huwa meħtieġ li jiġu identifikati, fi stadju bikri, ix-xejriet, ir-riskji potenzjali u l-vulnerabbiltajiet li joħorġu mil-livell mikroprudenzjali, bejn il-fruntieri u bejn is-setturi. L-Awtorità għandha timmonitorja u tivvaluta tali żviluppi fil-qasam tal-kompetenza tagħha u, fejn ikun meħtieġ, tinforma lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej l-oħrajn u lill-BERS fuq bażi regolari u, skont il-ħtieġa, fuq bażi ad hoc. L-Awtorità għandha wkoll, f’kooperazzjoni mal-BERS, tniedi u tikkoordina testijiet tal-istress fl-Unjoni kollha sabiex tivvaluta r-reżistenza tal-istituzzjonijiet finanzjarji għal żviluppi avversi tas-suq, u għandha tiżgura li tiġi applikata metodoloġija kemm jista’ jkun konsistenti fil-livell nazzjonali għal dawn it-testijiet. Sabiex twettaq sewwa l-funzjonijiet tagħha, l-Awtorità għandha twettaq analiżi ekonomika tas-swieq u l-impatt tal-iżviluppi potenzjali tas-suq.

(44)

Minħabba fil-globalizzazzjoni tas-servizzi finanzjarji u l-importanza li kibret tal-istandards internazzjonali, l-Awtorità għandha trawwem djalogu u kooperazzjoni mas-superviżuri barra mill-Unjoni. Hija għandha tingħata s-setgħa li tiżviluppa kuntatti u tidħol f’arranġamenti amministrattivi mal-awtoritajiet superviżorji u l-amministrazzjonijiet ta’ pajjiżi terzi u ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali, filwaqt li tirrispetta fis-sħiħ ir-rwoli u l-kompetenzi rispettivi tal-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni. Il-parteċipazzjoni fil-ħidma tal-Awtorità għandha tkun miftuħa għal pajjiżi li kkonkludew ftehimiet mal-Unjoni li permezz tagħhom adottaw u qed japplikaw il-liġi tal-Unjoni, u l-Awtorità għandha tkun tista’ tikkoopera ma’ pajjiżi terzi li japplikaw leġislazzjoni li ġiet rikonoxxuta bħala ekwivalenti għal dik tal-Unjoni.

(45)

L-Awtorità għandha sservi bħala entità konsultattiva indipendenti għall-Parlament Ewropew, il-Kunsill, u l-Kummissjoni fil-qasam tal-kompetenza tagħha. Mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi tal-awtoritajiet kompetenti kkonċernati, l-Awtorità għandha tkun tista’ tipprovdi l-opinjoni tagħha dwar il-valutazzjoni prudenzjali tal-għaqdiet u l-akkwiżizzjonijiet skont id-Direttiva 2006/48/KE, kif emendata mid-Direttiva 2007/44/KE (28) f’dawk il-każijiet fejn dik id-Direttiva tirrikjedi konsultazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti minn żewġ Stati Membri jew aktar.

(46)

Sabiex twettaq id-dmirijiet tagħha b’mod effikaċi, l-Awtorità għandu jkollha d-dritt li titlob l-informazzjoni kollha meħtieġa. Sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-obbligi ta’ rapportar għall-istituzzjonijiet finanzjarji, dik l-informazzjoni normalment għandha tiġi pprovduta mill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali li jkunu l-eqreb għas-swieq u l-istituzzjonijiet finanzjarji u għandha tieħu kont tal-istatistika li diġà teżisti. Madankollu, bħala l-aħħar rimedju, l-Awtorità għandha tkun tista’ tindirizza talba għall-informazzjoni li tkun debitament iġġustifikata u motivata direttament lil istituzzjoni finanzjarja fejn awtorità kompetenti nazzjonali ma tipprovdix jew ma tistax tipprovdi din l-informazzjoni f’waqtha. L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom ikunu obbligati li jassistu lill-Awtorità fl-infurzar ta’ dawn it-talbiet diretti. F’dak il-kuntest, il-ħidma dwar formats komuni ta’ rappurtar hija essenzjali. Il-miżuri għall-ġbir ta’ informazzjoni għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-qafas legali tas-Sistema Statistika Ewropea u s-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali fil-qasam tal-istatistika. Dan ir-Regolament għandu għalhekk ikun mingħajr preġudizzju kemm għar-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea (29) kif ukoll għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 tat-23 ta’ Novembru 1998 dwar il-ġbir ta’ tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew (30).

(47)

Il-kooperazzjoni mill-qrib bejn l-Awtorità u l-BERS hija essenzjali sabiex tingħata effettività sħiħa lill-operat tal-BERS u s-segwitu għat-twissijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu. L-Awtorità u l-BERS għandhom jaqsmu kwalunkwe informazzjoni rilevanti ma’ xulxin. Data marbuta ma’ impriżi individwali għandha tingħata biss fuq talba motivata. Malli tirċievi twissijiet jew rakkomandazzjonijiet indirizzati mill-BERS lill-Awtorità jew lil awtorità superviżorja nazzjonali, l-Awtorità għandha tiżgura s-segwitu kif xieraq.

(48)

L-Awtorità għandha tikkonsulta lill-partijiet interessati dwar standards tekniċi regolatorji jew ta’ implimentazzjoni, linji gwida u rakkomandazzjonijiet u tagħtihom opportunità raġonevoli sabiex jikkummentaw dwar il-miżuri proposti. Qabel ma tadotta l-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji jew ta’ implimentazzjoni, il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet, l-Awtorità għandha twettaq studju tal-impatt. Għal raġunijiet ta’ effiċjenza, Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati għandu jintuża għal dak l-iskop, u għandu jirrappreżenta, f’proporzjonijiet bilanċjati, lill-istituzzjonijiet tal-kreditu u tal-investiment tal-Unjoni, li jirrappreżentaw id-diversi mudelli u daqsijiet tal-istituzzjonijiet u n-negozji finanzjarji, inkluż kif xieraq l-investituri istituzzjonali u istituzzjonijiet finanzjarji oħra li huma stess jużaw is-servizzi finanzjarji; l-impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs); l-għaqdiet tal-ħaddiema; akkademiċi; il-konsumaturi; u utenti oħra tas-servizzi bankarji. Il-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati għandu jaħdem bħala interkonnessjoni ma’ gruppi ta’ utenti oħrajn fil-qasam tas-servizzi finanzjarji stabbiliti bil-leġislazzjoni tal-Kummissjoni jew tal-Unjoni.

(49)

Il-membri tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati li jirrappreżentaw organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ jew persuni mill-qasam akkademiku għandhom jirċievu kumpens adatt sabiex il-persuni li la huma ffinanzjati sewwa u lanqas ma huma rappreżentanti industrijali jkun jistgħu jieħdu sehem b’mod sħiħ fid-dibattitu dwar ir-regolament finanzjarju.

(50)

L-Istati Membri għandhom responsabbiltà ċentrali sabiex jiżguraw ġestjoni kkoordinata ta’ kriżi u jippreservaw l-istabbiltà finanzjarja f’sitwazzjonijiet ta’ kriżi, b’mod partikolari biex jiġu stabbilizzati u megħjuna istituzzjonijiet finanzjarji individwali li qed ifallu. Id-deċiżjonijiet mill-Awtorità f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza jew ta’ saldu li jaffettwaw l-istabbiltà ta’ istituzzjoni finanzjarja m’għandhomx jaffettwaw ir-responsabbiltajiet fiskali tal-Istati Membri. Għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu li bih l-Istati Membri jkunu jistgħu jinvokaw din is-salvagwardja u finalment iressqu l-kwistjoni quddiem il-Kunsill għal deċiżjoni. Madankollu, dak il-mekkaniżmu ta’ salvagwardja m’għandux jiġi abbużat, b’mod partikolari fir-rigward ta’ deċiżjoni meħuda mill-Awtorità li m’għandhiex impatt fiskali sinifikanti jew materjali, bħal tnaqqis ta’ dħul marbut mal-projbizzjoni temporanja ta’ attivitajiet speċifiċi jew prodotti għall-finijiet tal-protezzjoni tal-konsumatur. Meta jittieħdu deċiżjonijiet taħt il-mekkaniżmu ta’ salvagwardja, il-Kunsill għandu jivvota b’konformità mal-prinċipju ta’ membru wieħed vot wieħed. Huwa adatt li l-Kunsill jingħata rwol f’din il-kwistjoni minħabba r-responsabbiltajiet partikolari tal-Istati Membri f’dan ir-rigward. Minħabba fis-sensittività tal-kwistjoni, għandhom ikunu żgurati arranġamenti stretti ta’ kunfidenzjalità.

(51)

Fil-proċeduri tagħha tat-teħid tad-deċiżjonijiet, l-Awtorità għandha tkun marbuta bir-regoli u l-prinċipji ġenerali tal-Unjoni dwar il-proċess ġust u t-trasparenza. Id-dritt li d-destinatarji tad-deċiżjonijiet tal-Awtorità jinstemgħu għandu jiġi rrispettat b’mod sħiħ. L-atti tal-Awtorità għandhom jiffurmaw parti integrali mil-liġi tal-Unjoni.

(52)

Bord tas-Superviżuri magħmul mill-kapijiet tal-awtoritajiet kompetenti rilevanti f’kull Stat Membru, u ppresedut mill-President tal-Awtorità, għandu jkun l-entità prinċipali li tieħu d-deċiżjonijiet tal-Awtorità. Rappreżentanti tal-Kummissjoni, il-BERS, il-Bank Ċentrali Ewropew, l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea għall-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) u l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) għandhom jipparteċipaw bħala osservaturi. Il-membri tal-Bord tas-Superviżuri għandhom jaġixxu b’mod indipendenti u fl-interess biss tal-Unjoni.

(53)

Bħala regola ġenerali, il-Bord tas-Superviżuri għandu jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu b’maġġoranza sempliċi skont il-prinċipju ta’ Membru wieħed vot wieħed. Madankollu, għal atti ta’ natura ġenerali, inklużi dawk marbutin ma’ standards tekniċi regolatorji u ta’ implimentazzjoni, linji gwida u rakkomandazzjonijiet, għal kwistjonijiet baġitarji, kif ukoll fir-rigward ta’ talbiet minn Stat Membru biex tiġi kkunsidrata mill-ġdid deċiżjoni tal-Awtorità li temporanjament tipprojbixxi jew tirrestrinġi ċerti attivitajiet finanzjarji, huwa adatt li jiġu applikati r-regoli dwar il-votazzjoni b’maġġoranza kwalifikata kif stipulat fl-Artikolu 16(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u fil-Protokoll (Nru 36) dwar id-dispożizzjonijiet tranżitorji annessi għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropew u għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Każijiet li jirrigwardaw ir-riżoluzzjoni ta’ nuqqas ta’ qbil bejn l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandhom jiġu eżaminati minn panel ristrett, oġġettiv, magħmul minn membri li la huma rappreżentanti tal-awtoritajiet kompetenti li huma partijiet għan-nuqqas ta’ qbil u lanqas m’għandhom interess fil-kunflitt jew rabtiet diretti mal-awtoritajiet kompetenti kkonċernati. L-għamla tal-panel għandha tkun ibbilanċjata b’mod xieraq. Id-deċiżjoni meħuda mill-panel għandha tiġi approvata mill-Bord tas-Superviżuri b’maġġoranza sempliċi skont il-prinċipju ta’ membru wieħed vot wieħed. Madankollu, fir-rigward ta’ deċiżjonijiet li jittieħdu mill-kontrollur li jikkonsolida, id-deċiżjoni proposta mill-panel tista’ tiġi rrifjutata minn membri li jirrappreżentaw minoranza tal-voti li timblokka kif definit fl-Artikolu 16(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u fl-Artikolu 3 tal-Protokoll (Nru 36) dwar dispożizzjonijiet tranżitorji.

(54)

Bord Maniġerjali, magħmul mill-President tal-Awtorità, mir-rappreżentanti tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u mill-Kummissjoni, għandu jiżgura li l-Awtorità taqdi l-missjoni tagħha u twettaq il-kompiti assenjati lilha. Il-Bord Maniġerjali għandu jingħata s-setgħat meħtieġa, fost l-oħrajn, biex jipproponi l-programm ta’ ħidma annwali u multiannwali, jeżerċita ċerti setgħat baġitarji, biex jadotta l-pjan ta’ politika tal-Awtorità dwar il-persunal, biex jadotta dispożizzjonijiet speċjali dwar id-dritt tal-aċċess għad-dokumenti u biex jipproponi r-rapport annwali.

(55)

L-Awtorità għandha tkun irrappreżentata minn President b’impjieg sħiħ, maħtur mill-Bord tas-Superviżuri, fuq il-bażi tal-mertu, il-ħiliet, l-għarfien tal-istituzzjonijiet u s-swieq finanzjarji, u tal-esperjenza rilevanti għas-superviżjoni u r-regolamentazzjoni finanzjarja, wara proċedura miftuħa tal-għażla organizzata u ġestita mill-Bord tas-Superviżuri assistit mill-Kummissjoni. Għan-nomina tal-ewwel President tal-Awtorità, il-Kummissjoni għandha, inter alia, tfassal lista mqassra ta’ kandidati fuq il-bażi tal-mertu, il-ħiliet, l-għarfien tal-istituzzjonijiet u s-swieq finanzjarji, u l-esperjenza rilevanti għas-superviżjoni u r-regolamentazzjoni finanzjarja. Għan-nomini sussegwenti, l-opportunità li jkun hemm lista mqassra mfassla mill-Kummissjoni għandha tiġi riveduta f’rapport li għandu jiġi stabbilit skont dan ir-Regolament. Qabel il-persuna magħżula tassumi d-doveri tagħha, u sa xahar wara l-għażla tagħha mill-Bord tas-Superviżuri, il-Parlament Ewropew għandu jkun intitolat, wara li jkun sema’ lill-persuna magħżula, li joġġezzjona għall-għażla tagħha.

(56)

It-tmexxija tal-Awtorità għandha tkun fdata lil Direttur Eżekuttiv, li għandu jkollu d-dritt li jipparteċipa fil-laqgħat tal-Bord tas-Superviżuri u l-Bord Maniġerjali mingħajr id-dritt li jivvota.

(57)

Sabiex tkun żgurata konsistenza transsettorjali fl-attivitajiet tal-ASE, huma għandhom jikkoordinaw mill-qrib permezz ta’ Kumitat Konġunt u fejn ikun adatt jaslu għal pożizzjonijiet komuni. Il-Kumitat Konġunt għandu jikkoordina l-funzjonijiet tal-ASE fir-rigward tal-konglomerati finanzjarji u kwistjonijiet transsettorjali oħrajn. Fejn ikun rilevanti, atti li jaqgħu wkoll fil-qasam ta’ kompetenza tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea għall-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) jew tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) għandhom jiġu adottati b’mod parallel mill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej konċernati. Il-Kumitat Konġunt għandu jkun presedut għal terminu ta’ 12-il xahar b’rotazzjoni mill-Presidenti tal-ASE. Il-President tal-Kumitat Konġunt għandu jkun wieħed mill-Viċi-Presidenti tal-BERS. Il-Kumitat Konġunt għandu jkollu persunal dedikat provdut mill-ASE sabiex ikun jista’ jsir il-qsim informali tal-informazzjoni u l-iżvilupp ta’ approċċ kulturali superviżorju komuni fl-ASE.

(58)

Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-partijiet affettwati mid-deċiżjonijiet adottati mill-Awtorità jkunu jistgħu jirrikorru għar-rimedji meħtieġa. Sabiex jitħarsu b’mod effikaċi id-drittijiet tal-partijiet, u għal raġunijiet ta’ ekonomija proċedurali, fejn l-Awtorità jkollha setgħat li tieħu d-deċiżjonijiet, il-partijiet għandhom jingħataw id-dritt li jappellaw quddiem Bord tal-Appell. Għal raġunijiet ta’ effikaċja u konsistenza, il-Bord tal-Appell għandu jkun entità konġunta tal-ASE, indipendenti mill-istrutturi amministrattivi u regolatorji tagħhom. Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Appell għandhom ikunu soġġetti għal appell quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

(59)

Sabiex tiġi ggarantita l-awtonomija u l-indipendenza sħiħa tagħha, l-Awtorità għandha tingħata baġit awtonomu bi dħul prinċipalment minn kontribuzzjonijiet obbligatorji mill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u mill-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Il-finanzjament tal-Awtorità mill-Unjoni huwa suġġett għal ftehim tal-awtorità baġitarja skont il-Punt 47 tal-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja tajba (31). Il-proċedura baġitarja tal-Unjoni għandha tkun applikabbli. Il-verifika tal-kontijiet għandha titwettaq mill-Qorti tal-Awdituri. Il-baġit totali huwa suġġett għall-proċedura ta’ kwittanza.

(60)

Ir-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Mejju 1999 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) (32) għandu japplika għall-Awtorità. L-Awtorità għandha taderixxi wkoll mal-Ftehim Interistituzzjonali tal-25 ta’ Mejju 1999 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej rigward l-investigazzjonijiet interni mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) (33).

(61)

Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet miftuħa u trasparenti ta’ impjieg u trattament ugwali tal-persunal, ir-Regolamenti dwar il-Persunal tal-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet ta’ Impjieg ta’ Uffiċjali Oħrajn tal-Komunitajiet Ewropej (34) għandhom japplikaw għall-persunal tal-Awtorità.

(62)

Huwa importanti li s-sigrieti tan-negozju u informazzjoni kunfidenzjali oħra jiġu protetti. Il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni magħmula disponibbli lill-Awtorità u skambjata fin-netwerk għandha tkun suġġetta għal regoli stretti u effikaċi ta’ konfidenzjalità.

(63)

Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (35) u r-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (36) jkunu applikabbli b’mod sħiħ għall-ipproċessar ta’ data personali għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament.

(64)

Sabiex tiġi żgurata l-ħidma trasparenti tal-Awtorità, ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (37) għandu japplika għall-Awtorità.

(65)

Pajjiżi terzi għandhom jitħallew jipparteċipaw fil-ħidma tal-Awtorità skont ftehimiet xierqa li għandhom jiġu konklużi mal-Unjoni.

(66)

Billi l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri t-titjib fl-operat tas-suq intern bl-iżgurar ta’ livell għoli, effikaċi u konsistenti ta’ regolamentazzjoni u superviżjoni prudenzjali, il-ħarsien tad-depożituri u l-investituri, il-ħarsien tal-integrità, l-effikaċja u l-funzjonament ordnat tas-swieq finanzjarji, iż-żamma tal-istabbiltà tas-sistema finanzjarja, u t-tisħiħ tal-koordinazzjoni superviżorja internazzjonali, ma jistgħux jinkisbu suffiċjentement mill-Istati Membru u jistgħu, għalhekk, minħabba fl-iskala tal-azzjoni, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet.

(67)

L-Awtorità għandha tassumi l-kompiti u s-setgħat attwali kollha tal-Kumitat tas-Superviżuri Bankarji Ewropej. Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE għalhekk għandha titħassar mid-data tal-istabbiliment tal-Awtorità, u d-Deċiżjoni 716/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 li tistabbilixxi programm Komunitarju sabiex issostni attivitajiet speċifiċi fil-kamp tas-servizzi finanzjarji, ir-rapportar u l-awditjar finanzjarju (38) għandha tiġi emendata kif meħtieġ. Minħabba fl-istrutturi u l-operazzjonijiet eżistenti tal-Kumitat Ewropew tas-Superviżuri tal-Banek, huwa importanti li tkun żgurata kooperazzjoni mill-qrib ferm bejn il-Kumitat Ewropew tas-Superviżuri tal-Banek u l-Kummissjoni fl-istabbiliment ta’ arranġamenti tranżitorji adatti, biex ikun żgurat li l-perijodu li matulu l-Kummissjoni tkun responsabbli għall-istabbiliment amministrattiv u l-operat amministrattiv inizjali tal-Awtorità jkun limitat kemm jista’ jkun.

(68)

Huwa xieraq li jiġi ffissat limitu taż-żmien għall-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament sabiex ikun żgurat li l-Awtorità tkun imħejjija sewwa biex tibda l-operazzjonijiet u bidla mingħajr xkiel mill-Kumitat tas-Superviżuri Bankarji Ewropew. L-Awtorità għandha tkun iffinanzjata b’mod adegwat. Għall-inqas inizjalment, hija għandha tkun iffinanzjata 40 % mill-fondi tal-Unjoni u 60 % permezz ta’ kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri, li jsiru konformement mal-ippeżar tal-voti stabbilit fl-Artikolu 3(3) tal-Protokoll (Nru 36) dwar id-dispożizzjonijiet tranżitorji.

(69)

Sabiex ikun possibbli li l-Awtorità tiġi stabbilita fl-1 ta’ Jannar 2011, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

STABBILIMENT U STATUS ĠURIDIKU

Artikolu 1

Stabbiliment u ambitu tal-azzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) (minn hawn ’ilquddiem, “l-Awtorità”).

2.   L-Awtorità għandha taġixxi fil-qafas tas-setgħat mogħtija lilha b’dan ir-Regolament u fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2006/48/KE, id-Direttiva 2006/49/KE, id-Direttiva 2002/87/KE, ir-Regolament (KE) Nru 1781/2006, id-Direttiva 94/19/KE u, sal-punt li dawk l-atti japplikaw għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u dawk finanzjarji u l-awtoritajiet kompetenti li jissorveljawhom, fil-qafas tal-partijiet rilevanti tad-Direttiva 2005/60/KE, id-Direttiva 2002/65/KE, id-Direttiva 2007/64/KE u d-Direttiva 2009/110/KE, inklużi d-direttivi, ir-regolamenti, u d-deċiżjonijiet kollha bbażati fuq dawk l-atti, u ta’ kwalunkwe att ieħor legalment vinkolanti tal-Unjoni li jikkonferixxi kompiti fuq l-Awtorità.

3.   L-Awtorità għandha taġixxi wkoll fil-qasam tal-attivitajiet tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu, il-konglomerati finanzjarji, il-kumpaniji tal-investiment, l-istituzzjonijiet ta’ pagament u l-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi fir-rigward ta’ kwistjonijiet li mhumiex koperti direttament fl-atti msemmija fil-paragrafu 2, inklużi kwistjonijiet ta’ governanza korporattiva, verifika u rappurtar finanzjarju, bil-kondizzjoni li dawn l-azzjonijiet mill-Awtorità jkunu meħtieġa biex tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva u konsistenti ta’ dawk l-atti.

4.   Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament huma mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni, b’mod partikolari skont l-Artikolu 258 TFUE, sabiex tiżgura konformità mal-liġi tal-Unjoni.

5.   L-għan tal-Awtorità għandu jkun li tipproteġi l-interess pubbliku billi tikkontribwixxi għall-istabbiltà u l-effettività fuq żmien qasir, medju u twil tas-sistema finanzjarja, għall-ekonomija tal-Unjoni, iċ-ċittadini u n-negozji tagħha. L-Awtorità għandha tikkontribwixxi sabiex:

(a)

jitjieb l-operat tas-suq intern, inkluż, b’mod partikolari, livell sod, effikaċi u konsistenti ta’ regolamentazzjoni u superviżjoni,

(b)

jiġu żgurati l-integrità, it-trasparenza, l-effikaċja u l-operat ordnat tas-swieq finanzjarji,

(ċ)

tissaħħaħ il-koordinazzjoni superviżorja internazzjonali,

(d)

jiġi evitat l-arbitraġġ regolatorju u tingħata promozzjoni għal kondizzjonijiet ugwali tal-kompetizzjoni,

(e)

jiġi żgurat li t-teħid ta’ riskji ta’ kreditu u riskji oħrajn ikunu regolati u sorveljati kif xieraq, u

(f)

tissaħħaħ il-protezzjoni tal-konsumatur.

Għal dawk il-finijiet, l-Awtorità għandha tikkontribwixxi sabiex tiżgura l-applikazzjoni konsistenti, effiċjenti u effikaċi tal-atti msemmija fil-paragrafu 2, tippromwovi l-konverġenza superviżorja, tipprovdi opinjonijiet lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, u lill-Kummissjoni u tagħmel analiżijiet ekonomiċi tas-swieq sabiex tippromwovi l-ilħiq tal-għan tal-Awtorità.

Fl-eżerċizzju tal-kompiti konferiti lilha permezz ta’ dan ir-Regolament, l-Awtorità għandha tagħti attenzjoni partikolari lil kwalunkwe riskju sistemiku fir-rigward tal-istituzzjonijiet finanzjarji li n-nuqqas tagħhom jista’ jxekkel l-operat tas-sistema finanzjarja jew l-ekonomija reali.

Fit-twettiq tal-kompiti tagħha, l-Awtorità għandha taġixxi indipendentement u oġġettivament fl-interess uniku tal-Unjoni.

Artikolu 2

Sistema Ewropea ta’ Superviżjoni Finanzjarja

1.   L-Awtorità għandha tkun parti minn Sistema Ewropea ta’ Superviżjoni Finanzjarja (SESF). L-għan ewlieni tas-SESF għandu jkun li tiżgura li r-regoli applikabbli għas-settur finanzjarju jiġu implimentati adegwatament sabiex tiġi ppreservata l-istabbiltà finanzjarja u tiġi żgurata l-fiduċja fis-sistema finanzjarja kollha kemm hi, bi protezzjoni suffiċjenti għall-klijenti tas-servizzi finanzjarji.

2.   Is-SESF għandha tinkludi dawn li ġejjin:

(a)

il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS), għall-finijiet tal-kompiti kif speċifikat fir-Regolament (UE) Nru 1092/2010 u dan ir-Regolament;

(b)

l-Awtorità;

(c)

l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (39);

(d)

l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtortià Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) stabbilita mir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (40);

(e)

il-Kumitat Konġunt tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (“Kumitat Konġunt”) għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti kif speċifikat fl-Artikoli 54 sa 57 ta’ dan ir-Regolament, tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010 u tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010;

(f)

l-awtoritajiet kompetenti jew superviżorji fl-Istati Membri kif speċifikati fl-atti tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) ta’ dan ir-Regolament, tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010u tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010;

3.   L-Awtorità għandha tikkoopera regolarment u mill-qrib mal-BERS u kif ukoll mal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjonijiet u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) jew tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) permezz tal-Kumitat Konġunt, filwaqt li tiżgura konsistenza transsettorjali fil-ħidma u l-kisba ta’ pożizzjonijiet konġunti fil-qasam tas-superviżjoni tal-konglomerati finanzjarji u kwistjonijiet transsettorjali oħra.

4.   Skont il-prinċipju ta’ kooperazzjoni sinċiera skont l-Artikolu 4(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-partijiet għas-SESF għandhom jikkooperaw b’fiduċja u rispett reċiproku sħiħ, b’mod partikolari sabiex jiżguraw il-fluss ta’ informazzjoni adegwata u affidabbli bejniethom.

5.   Dawk l-awtoritajiet superviżorji li huma parti għas-SESF għandhom ikunu obbligati li jissorveljaw istituzzjonijiet finanzjarji li joperaw fl-Unjoni skont l-atti msemmija fl-Artikolu 1(2).

Artikolu 3

Responsabbiltà tal-Awtoritajiet

L-Awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 2(2)(a) sa (d) għandhom ikunu responsabbli lejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill.

Artikolu 4

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“istituzzjonijiet finanzjarji” tfisser “istituzzjonijiet tal-kreditu” kif iddefinit fl-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2006/48/KE, “kumpaniji tal-investiment” kif iddefinit fl-Artikolu 3(1)(b) tad-Direttiva 2006/49/KE, u “konglomerati finanzjarji” kif iddefinit fl-Artikolu 2(14) tad-Direttiva 2002/87/KE, minbarra li, fir-rigward tad-Direttiva 2005/60/KE, “istituzzjonijiet finanzjarji” tfisser istituzzjonijiet ta’ kreditu u istituzzjonijiet finanzjarji kif definit fl-Artikolu 3(1) u (2) ta’ dik id-Direttiva;

(2)

“awtoritajiet kompetenti” tfisser:

(i)

l-awtoritajiet kompetenti kif iddefiniti fid-Direttivi 2006/48/KE, 2006/49/KE u 2007/64/KE u kif imsemmija fid-Direttiva 2009/110/KE;

(ii)

fir-rigward tad-Direttivi 2002/65/KE u 2005/60/KE, l-awtoritajiet kompetenti tfisser l-awtoritajiet kompetenti biex tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti ta’ dawk id-Direttivi mill-istituzzjonijiet ta’ kreditu u dawk finanzjarji; u

(iii)

f’dak li jirrigwarda l-iskemi ta’ garanzija ta’ depożitu, il-korpi li jamministraw skemi ta’ garanzija ta’ depożitu skont id-Direttiva 94/19/KE, jew fil-każ fejn l-operat tal-iskema ta’ garanzija tad-depożitu hija amministrata minn kumpanija privata, l-awtorità pubblika li tissorvelja dawk l-iskemi skont dik id-Direttiva.

Artikolu 5

Status ġuridiku

1.   L-Awtorità għandha tkun entità tal-Unjoni b’personalità ġuridika.

2.   F’kull Stat Membru, l-Awtorità għandha tgawdi l-iżjed kapaċità legali estensiva mogħtija lil persuni ġuridiċi skont il-liġi nazzjonali. Hija tista’, b’mod partikolari, takkwista jew tiddisponi minn proprjetà mobbli u immobbli u tkun parti fi proċedimenti legali.

3.   L-Awtorità għandha tkun irrappreżentata mill-President tagħha.

Artikolu 6

Kompożizzjoni

L-Awtorità għandha tinkludi:

(1)

Bord tas-Superviżuri, li għandu jwettaq il-kompiti stipulati fl-Artikolu 43;

(2)

Bord Maniġerjali, li għandu jwettaq il-kompiti stipulati fl-Artikolu 47;

(3)

President, li għandu jwettaq il-kompiti stipulati fl-Artikolu 48;

(4)

Direttur Eżekuttiv, li għandu jwettaq il-kompiti stipulati fl-Artikolu 53;

(5)

Bord tal-Appell, li għandu jwettaq il-kompiti mniżżlin fl-Artikolu 60.

Artikolu 7

Sede

L-Awtorità għandu jkollha s-sede tagħha f’Londra.

KAPITOLU II

KOMPITI U SETGĦAT TAL-AWTORITÀ

Artikolu 8

Kompiti u setgħat tal-Awtorità

1.   L-Awtorità għandu jkollha l-kompiti li ġejjin:

(a)

li tikkontribwixxi għall-istabbiliment ta’ standards u prattiċi regolatorji u superviżorji komuni ta’ kwalità għolja, b’mod partikolari billi tipprovdi opinjonijiet lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni u billi tiżviluppa linji gwida, rakkomandazzjonijiet, u abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji u ta’ implimentazzjoni li għandhom ikunu bbażati fuq l-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2);

(b)

li tikkontribwixxi għall-applikazzjoni konsistenti tal-atti tal-Unjoni legalment vinkolanti, b’mod partikolari billi tikkontribwixxi lejn kultura superviżorja komuni, tiżgura applikazzjoni konsistenti, effiċjenti u effikaċi tal-atti msemmija fl-Artikolu 1(2), timpedixxi l-arbitraġġ regolatorju, billi timmedja u ssolvi nuqqasijiet ta’ qbil bejn l-awtoritajiet kompetenti, tiżgura s-superviżjoni effikaċi u konsistenti tal-istituzzjonijiet finanzjarji, tiżgura funzjonament koerenti tal-kulleġġi tas-superviżuri u tieħu azzjonijiet, inter alia, f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza;

(c)

li tistimula u tiffaċilita d-delega tal-kompiti u r-responsabbiltajiet fost l-awtoritajiet kompetenti;

(d)

li tikkoopera mill-qrib mal-BERS, b’mod partikolari billi tipprovdi lill-BERS l-informazzjoni meħtieġa sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu u billi tiżgura segwitu xieraq għat-twissijiet u għar-rakkomandazzjonijiet tal-BERS;

(e)

li torganizza u twettaq analiżi tar-reviżjoni bejn il-pari tal-awtoritajiet kompetenti, inkluż il-ħruġ ta’ linji gwida u rakkomandazzjonijiet u l-identifikazzjoni tal-aħjar prattiki, sabiex tissaħħaħ il-konsistenza f’eżiti superviżorji;

(f)

li timmonitorja u tevalwa żviluppi tas-suq fil-qasam tal-kompetenza tagħha, inkluż fejn adegwat xejriet fil-kreditu, partikolarment, għall-familji u l-SMEs;

(g)

li tagħmel analiżijiet ekonomiċi tas-swieq biex l-Awtorità tkun tista’ twettaq il-funzjonijiet tagħha sew;

(h)

li ssaħħaħ il-protezzjoni tad-depożitur u tal-investitur;

(i)

li tikkontribwixxi għall-funzjonament konsistenti u koerenti tal-kulleġġi tas-superviżuri, il-monitoraġġ, il-valutazzjoni u l-kejl tar-riskju sistemiku, l-iżvilupp u l-koordinazzjoni tal-pjani ta’ rkupru u riżoluzzjoni, l-għoti ta’ protezzjoni ta’ livell għoli lid-depożituri u l-investituri madwar l-Unjoni u l-iżvilupp ta’ metodi għar-riżoluzzjoni tal-problemi ta’ istituzzjonijiet finanzjarji li qegħdin ifallu u valutazzjoni tal-ħtieġa għal strumenti ta’ finanzjament adegwati, konformement mal-Artikoli 21 sa 26.

(j)

li twettaq kwalunkwe kompitu speċifiku ieħor stipulat f’dan ir-Regolament jew f’atti leġislattivi oħra;

(k)

li tippubblika fil-website tagħha, u taġġorna b’mod regolari, l-informazzjoni relatata mal-qasam tal-attivitajiet tagħha, b’mod partikolari fi ħdan il-kompetenzi tagħha, dwar istituzzjonijiet finanzjarji reġistrati, sabiex tiżgura li l-informazzjoni tkun faċilment aċċessibbli mill-pubbliku;

(l)

li tieħu r-responsabbiltà, kif adatt, tal-kompiti kollha eżistenti u li għaddejjin bħalissa mill-Kumitat tas-Superviżuri Bankarji Ewropej (KSBE).

2.   Biex taqdi l-kompiti mniżżlin fil-paragrafu 1, l-Awtorità għandu jkollha s-setgħat stipulati f’dan ir-Regolament, b’mod partikolari s-setgħa li:

(a)

tiżviluppa abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji fil-każijiet speċifiċi msemmija fl-Artikolu 10;

(b)

tiżviluppa abbozzi ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni fil-każijiet speċifiċi msemmija fl-Artikolu 15;

(c)

toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet, kif stipulat fl-Artikolu 16;

(d)

toħroġ rakkomandazzjonijiet f’każijiet speċifiċi, kif imsemmija fl-Artikolu 17(3);

(e)

tieħu deċiżjonijiet individwali indirizzati lill-awtoritajiet kompetenti fil-każijiet speċifiċi msemmija fl-Artikoli 18(3) u 19(3);

(f)

f’każijiet li jirrigwardaw il-liġi tal-Unjoni applikabbli direttament, tieħu deċiżjonijiet individwali indirizzati lill-istituzzjonijiet finanzjarji, fil-każijiet speċifiċi msemmija fl-Artikolu 17(6), fl-Artikolu 18(4), u fl-Artikolu 19(4);

(g)

toħroġ opinjonijiet għall-Parlament Ewropew, għall-Kunsill, jew għall-Kummissjoni kif previst fl-Artikolu 34;

(h)

tiġbor l-informazzjoni meħtieġa rigward l-istituzzjonijiet finanzjarji kif previst fl-Artikolu 35;

(i)

tiżviluppa metodoloġiji komuni għall-valutazzjoni tal-effett tal-karatteristiċi tal-prodott u tal-proċessi tad-distribuzzjoni fuq il-pożizzjoni finanzjarja tal-istituzzjonijiet u fuq il-protezzjoni tal-konsumatur;

(j)

tipprovdi database aċċessibbli ċentralment tal-istituzzjonijiet finanzjarji rreġistrati fil-qasam tal-kompetenza tagħha fejn speċifikat fl-atti msemmija fl-Artikolu 1(2).

Artikolu 9

Kompiti relatati mal-protezzjoni tal-konsumatur u l-attivitijiet finanzjarji

1.   L-Awtorità għandu jkollha rwol minn ta’ quddiem fil-promozzjoni tat-trasparenza, tas-sempliċità u tal-ġustizzja fis-suq għall-prodotti jew servizzi finanzjarji fis-suq intern kollu, inkluż permezz ta’:

(a)

il-ġbir, l-analiżi u r-rappurtar dwar tendenzi tal-konsumaturi;

(b)

ir-reviżjoni u l-koordinazzjoni ta’ inizjattivi dwar il-litteriżmu u l-edukazzjoni fil-qasam finanzjarju mill-awtoritajiet kompetenti;

(c)

l-iżvilupp ta’ standards tat-taħriġ għall-industrija; u

(d)

il-kontribut għall-iżvilupp ta’ regoli ta’ żvelar komuni.

2.   L-Awtorità għandha tissorvelja attivitajiet finanzjarji ġodda u eżistenti u tista’ tadotta linji gwida u rakkomandazzjonijiet bil-ħsieb tal-promozzjoni tas-sigurtà u s-saħħa tas-swieq u l-konverġenza tal-prassi regolatorja.

3.   L-Awtorità tista’ wkoll toħroġ avviżi fil-każ li attività finanzjarja toħloq theddida serja lill-għanijiet stipulati fl-Artikolu 1(5).

4.   L-Awtorità għandha tistabbilixxi, bħala parti integrali tal-Awtorità, Kumitat għall-innovazzjoni finanzjarja, li jiġbor flimkien l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali kompetenti rilevanti kollha bl-għan li jinkiseb approċċ ikkoordinat għat-trattament regolatorju u superviżorju ta’ attivitajiet finanzjarji ġodda jew innovattivi, u biex jipprovdi pariri lill-Awtorità biex tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

5.   L-Awtorità tista’, b’mod temporanju, tipprojbixxi jew tirrestrinġi tipi ta’ attivitajiet finanzjarji li jkunu ta’ theddida għall-operat adatt u għall-integrità tas-swieq finanzjarji jew għall-istabilità tas-sistema finanzjarja kollha jew ta’ parti minnha fl-Unjoni f’każijiet speċifikati u skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2) jew, jekk ikun meħtieġ, f’każ ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza konformement ma’ u skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 18.

L-Awtorità għandha tirrevedi d-deċiżjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu f’intervalli adatti u mill-inqas kull tliet xhur. Jekk id-deċiżjoni ma tiġġeddidx wara perijodu ta’ tliet xhur, hija għandha tiskadi awtomatikament.

Stat Membru jista’ jitlob lill-Awtorità biex terġa’ tikkunsidra d-deċiżjoni tagħha. F’dak il-każ l-Awtorità għandha tiddeċiedi, f’konformità mal-proċedura stabbilita fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 44(1), jekk iżżommx id-deċiżjoni tagħha.

L-Awtorità tista’ wkoll tivvaluta l-ħtieġa li tipprojbixxi jew tirrestrinġi ċerti tipi ta’ attività finanzjarja, u fejn hemm bżonn bħal dan, tinforma lill-Kummissjoni sabiex tiffaċilita l-adozzjoni ta’ kwalunkwe tali projbizzjoni jew restrizzjoni.

Artikolu 10

Standards tekniċi regolatorji

1.   Meta l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jiddelegaw is-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta standards tekniċi regolatorji permezz ta’ atti ddelegati skont l-Artikolu 290 TFUE sabiex tiżgura l-armonizzazzjoni konsistenti fl-oqsma mniżżlin speċifikament fl-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2), l-Awtorità tista’ tiżviluppa abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji. L-Awtorità għandha tissottometti l-abbozzi ta’ standards tagħha lill-Kummissjoni għall-approvazzjoni.

L-istandards tekniċi regolatorji għandhom ikunu tekniċi, m’għandhomx jinvolvu deċiżjonijiet strateġiċi jew għażliet ta’ politika u l-kontenut tagħhom għandu jkun delimitat mill-atti leġislattivi li fuqhom huma bbażati.

Qabel ma tippreżentahom lill-Kummissjoni, l-Awtorità għandha twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji u tanalizza l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali relatati, bil-kondizzjoni li dawn il-konsultazzjonijiet u l-analiżi ma jkunux sproporzjonati fir-rigward tal-kamp ta’ applikazzjoni u l-impatt tal-abbozzi ta’ istandards tekniċi kkonċernati jew fir-rigward tal-urġenza partikolari tal-kwistjoni. L-Awtorità għandha titlob ukoll l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati msemmi fl-Artikolu 37.

Meta l-Awtorità tippreżenta abbozz ta’ standard tekniku regolatorju, il-Kummissjoni għandha immedjatament tibagħtu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Fi żmien tliet xhur minn meta tirċievi abbozz ta’ standard tekniku regolatorju, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk tapprovahx. Il-Kummissjoni tista’ tapprova l-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji parzjalment biss, jew b’emendi, fejn l-interessi tal-Unjoni jirrikjedu dan.

Fejn il-Kummissjoni jkollha l-intenzjoni li ma tapprovax abbozz ta’ standard tekniku regolatorju jew li tapprovahom parzjalment jew b’emendi, hi għandha tibgħat l-abbozz ta’ standard tekniku lura lill-Awtorità, fejn tispjega għalfejn hija ma tapprovahx, jew, skont il-każ, fejn tispjega r-raġunijiet għall-emendi tagħha. Fi żmien perijodu ta’ sitt ġimgħat, l-Awtorità tista’ temenda l-abbozz ta’ standard tekniku regolatorju fuq il-bażi tal-emendi proposti mill-Kummissjoni u terġa’ tressqu lill-Kummissjoni fil-forma ta’ opinjoni formali. L-Awtorità għandha tibgħat kopja tal-opinjoni formali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Jekk, mal-iskadenza ta’ dak il-perijodu ta’ sitt ġimgħat, l-Awtorità ma tkunx ippreżentat abbozz ta’ standard tekniku regolatorju emendat, jew tkun ippreżentat abbozz ta’ standard tekniku regolatorju li ma jkunx emendat b’mod konsistenti mal-emendi proposti tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni tista’ tadotta l-istandard tekniku regolatorju bl-emendi li tikkunsidra li jkunu rilevanti, jew tirrifjutah.

Il-Kummissjoni ma tistax tbiddel il-kontenut ta’ abbozz ta’ standard tekniku regolatorju mħejji mill-Awtorità mingħajr ma tikkoordina minn qabel mal-Awtorità, kif stipulat f’dan l-Artikolu.

2.   Fejn l-Awtorità ma tkunx ressqet abbozz ta’ standard tekniku regolatorju fil-limitu ta’ żmien imniżżel fl-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2), il-Kummissjoni tista’ titlob tali abbożż f’limitu ta’ żmien ġdid.

3.   Huwa biss fejn l-Awtorità ma tressaqx abbozz ta’ standard tekniku regolatorju lill-Kummissjoni fil-limiti ta’ żmien f’konformità mal-paragrafu 2, li l-Kummissjoni tkun tista’ tadotta standard tekniku regolatorju permezz ta’ att delegat mingħajr abbozz mill-Awtorità.

Il-Kummissjoni għandha twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji u tanalizza l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali relatati, sakemm dawn il-konsultazzjonijiet u analiżijiet ma jkunux sproporzjonati meta mqabbla mal-kamp ta’ applikazzjoni u mal-impatt tal-istandards tekniċi regolatorji kkonċernati jew fir-rigward tal-urġenza partikolari tal-kwistjoni. Il-Kummissjoni għandha titlob ukoll l-opinjoni jew il-parir tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati msemmi fl-Artikolu 37.

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta l-abbozz ta’ standard tekniku regolatorju immedjatament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Il-Kummissjoni għandha tibgħat l-abbozz ta’ standard tekniku regolatorju tagħha lill-Awtorità. Fi żmien perijodu ta’ sitt ġimgħat, l-Awtorità tista’ temenda l-abbozz ta’ standard tekniku regolatorju u tressqu lill-Kummissjoni fil-forma ta’ opinjoni formali. L-Awtorità għandha tibgħat kopja tal-opinjoni formali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Jekk mal-iskadenza tal-perijodu ta’ sitt ġimgħat imsemmi fir-raba’ subparagrafu, l-Awtorità ma tkunx ippreżentat abbozz ta’ standard tekniku regolatorju emendat, il-Kummissjoni tista’ tadotta l-istandards tekniċi regolatorji.

Jekk l-Awtorità tkun ippreżentat abbozz ta’ standard tekniku regolatorju emendat fil-perijodu ta’ sitt ġimgħat, il-Kummissjoni tista’ temenda l-abbozz ta’ standard tekniku regolatorju abbażi tal-emendi proposti tal-Awtorità jew tadotta l-istandard tekniku regolatorju bl-emendi li hija tqis bħala rilevanti. Il-Kummissjoni m’għandhiex tbiddel il-kontenut tal-abbozz ta’ standard tekniku regolatorju mħejji mill-Awtorità mingħajr ma tikkoordina minn qabel mal-Awtorità, kif stipulat f’dan l-Artikolu.

4.   L-istandards tekniċi regolatorji għandhom jiġi adottati permezz ta’ regolamenti jew deċiżjonijiet. Huma għandhom ikunu ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandhom jidħlu fis-seħħ fid-data msemmija fih.

Artikolu 11

Eżeċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa li tadotta standards tekniċi regolatorji msemmija fl-Artikolu 10 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ erba’ snin mis-16 ta’ Diċembru 2010. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tas-setgħa ddelegata mhux aktar tard minn sitt xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ erba’ snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perijodi ta’ tul identiku, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jirrevokawhiex skont l-Artikolu 14.

2.   Hekk kif tadotta standard tekniku regolatorju, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

3.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ standards tekniċi regolatorji tingħata lill-Kummissjoni soġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 12 sa 14.

Artikolu 12

Revoka tad-delega

1.   Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-Artikolu 10 tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

2.   L-istituzzjoni li tkun bdiet proċedura interna sabiex tiddeċiedi jekk tirrevokax id-delega tas-setgħa għandha tagħmel ħilitha sabiex tinforma lill-istituzzjoni l-oħra u lill-Kummissjoni fi żmien raġonevoli qabel ma tittieħed id-deċiżjoni finali, filwaqt li tindika s-setgħa ddelegata li tista’ tkun suġġetta għal revoka.

3.   Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandu jkollha effett immedjatament jew f’data aktar tard speċifikata hemmhekk. Hija m’għandhiex taffettwa l-validità tal-istandards tekniċi regolatorji li huma diġà fis-seħħ. Hija għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 13

Oġġezzjonijiet għall-istandards tekniċi regolatorji

1.   Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għal standard tekniku regolatorju f’perijodu ta’ tliet xhur mid-data tan-notifika tal-istandard tekniku regolatorju adottat mill-Kummissjoni. Fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill dak il-perijodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur.

Meta l-Kummissjoni tadotta standard tekniku regolatorju li jkun l-istess bħall-abbozz ta’ standard tekniku regolatorju ppreżentat mill-Awtorità, il-perijodu li matulu l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għandu jkun ta’ xahar mid-data tan-notifika. Fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill dak il-perijodu għandu jiġi estiż b’xahar.

2.   Jekk, meta jiskadi l-perijodu msemmi fil-paragrafu 1, la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkun oġġezzjona għall-istandard tekniku regolatorju, dan għandu jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandu jidħol fis-seħħ fid-data ddikjarata fih.

L-istandard tekniku regolatorju għandu jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jista’ jidħol fis-seħħ qabel l-iskadenza ta’ dak il-perijodu jekk il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu infurmaw lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li ma jqajmux oġġezzjonijiet.

3.   Jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal standard tekniku regolatorjufil-perijodu msemmi fil-paragrafu 1, dan m’għandux jidħol fis-seħħ. F’konformità mal-Artikolu 296 TFUE, l-istituzzjoni li toġġezzjona għandha tiddikjara r-raġunijiet għaliex oġġezzjonat għall-istandard tekniku regolatorju.

Artikolu 14

Nuqqas ta’ approvazzjoni jew emendar ta’ abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji

1.   Fil-każ li l-Kummissjoni ma tapprovax abbozz ta’ standard tekniku regolatorju jew temendah kif previst fl-Artikolu 10, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Awtorità, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, fejn issemmi r-raġunijiet tagħha.

2.   Fejn adatt, il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jistiednu lill-Kummissarju responsabbli, flimkien mal-President tal-Awtorità, fi żmien xahar tan-notifika msemmija fil-paragrafu 1, għal laqgħa ad hoc tal-kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill biex jippreżenta u jispjega d-differenzi tagħhom.

Artikolu 15

Standards tekniċi ta’ implimentazzjoni

1.   L-Awtorità tista’ tiżviluppa standards tekniċi ta’ implimentazzjoni, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni skont l-Artikolu 291 TFUE, fl-oqsma stipulati speċifikament fl-atti leġislattivi msemmijin fl-Artikolu 1(2). L-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu tekniċi, m’għandhomx jinvolvu deċiżjonijiet strateġiċi jew għażliet ta’ politika u l-kontenut tagħhom għandu jkun li jiddetermina l-kondizzjonijiet ta’ applikazzjoni ta’ dawk l-atti. L-Awtorità għandha tippreżenta l-abbozzi ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni tagħha lill-Kummissjoni għall-approvazzjoni.

Qabel ma tippreżenta l-abbozzi ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni, l-Awtorità għandha twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa u għandha tanalizza l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali relatati, sakemm dawn il-konsultazzjonijiet u l-analiżi ma jkunux sproporzjonati fir-rigward tal-kamp ta’ applikazzjoni u l-impatt tal-abbozzi ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni kkonċernati jew fir-rigward tal-urġenza partikolari tal-kwistjoni. L-Awtorità għandha titlob ukoll l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati msemmi fl-Artikolu 37.

Meta l-Awtorità tippreżenta abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha minnufih tibagħtu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Fi żmien tliet xhur minn meta tirċievi abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk tapprovahx. Il-Kummissjoni tista’ testendi dak il-perijodu b’xahar. Il-Kummissjoni tista’ tapprova l-abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni parzjalment biss, jew b’emendi, fejn l-interessi tal-Unjoni jirrikjedu dan.

Fejn il-Kummissjoni jkollha l-intenzjoni li ma tapprovax l-abbozz ta’ standard tekniku regolatorju jew ikollha l-intenzjoni li tapprovah parzjalment jew b’emendi, hi għandha tibgħatu lura lill-Awtorità fejn tispjega għalfejn hija m’għandhiex l-intenzjoni li tapprovah, jew, skont il-każ, fejn tispjega r-raġunijiet għall-emendi tagħha. F’perijodu ta’ sitt ġimgħat, l-Awtorità tista’ temenda l-abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni fuq il-bażi tal-emendi proposti mill-Kummissjoni u terġa’ tressqu fil-forma ta’ opinjoni lill-Kummissjoni. L-Awtorità għandha tibgħat kopja tal-opinjoni formali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Jekk mal-iskadenza tal-perijodu ta’ sitt ġimgħat imsemmi fil-ħames subparagrafu, l-Awtorità ma tkunx ippreżentat abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni emendat, jew tkun ippreżentat abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni li ma jkunx emendat b’mod konsistenti mal-emendi proposti tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni tista’ tadotta l-istandard bl-emendi li tikkunsidra li jkunu rilevanti jew tirrifjutah.

Il-Kummissjoni m’għandhiex tbiddel il-kontenut ta’ abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni mħejji mill-Awtorità mingħajr ma tikkoordina minn qabel mal-Awtorità, kif stipulat f’dan l-Artikolu.

2.   F’każijiet fejn l-Awtorità ma tkunx ressqet abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni fil-limitu ta’ żmien stipulat fl-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2), il-Kummissjoni tista’ titlob tali abbozz f’limitu ta’ żmien ġdid.

3.   Huwa biss fejn l-Awtorità ma tressaqx abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni fil-limiti ta’ żmien f’konformità mal-paragrafu 2, li l-Kummissjoni tkun tista’ tadotta standard tekniku ta’ implimentazzjoni permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni mingħajr abbozz mill-Awtorità.

L-Awtorità għandha twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni u tanalizza l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali relatati, sakemm dawn il-konsultazzjonijiet u analiżijiet ma jkunux sproporzjonati meta mqabbla mal-kamp ta’ applikazzjoni u mal-impatt tal-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni kkonċernati jew fir-rigward tal-urġenza partikolari tal-kwistjoni. Il-Kummissjoni għandha titlob ukoll l-opinjoni jew il-parir tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati msemmi fl-Artikolu 37.

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta l-abbozz ta’ standard tekniku immedjatament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Il-Kummissjoni għandha tibgħat l-abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni lill-Awtorità. F’perijodu ta’ sitt ġimgħat, l-Awtorità tista’ temenda l-abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni u tressqu lill-Kummissjoni fil-forma ta’ opinjoni formali. L-Awtorità għandha tibgħat kopja tal-opinjoni formali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Jekk, mal-iskadenza tal-perijodu ta’ sitt ġimgħat imsemmi fir-raba’ subparagrafu, l-Awtorità ma tkunx ippreżentat abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni emendat, il-Kummissjoni tista’ tadotta l-istandard tekniku ta’ implimentazzjoni.

Jekk l-Awtorità tkun ippreżentat abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni emendat fil-perijodu ta’ sitt ġimgħat, il-Kummissjoni tista’ temenda l-abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni abbażi tal-emendi proposti tal-Awtorità jew tadotta l-istandard tekniku ta’ implimentazzjoni bl-emendi li hija tqis bħala rilevanti.

Il-Kummissjoni m’għandhiex tbiddel il-kontenut tal-abbozzi ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni mħejjija mill-Awtorità mingħajr ma tikkoordina minn qabel mal-Awtorità, kif stipulat f’dan l-Artikolu.

4.   L-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati permezz ta’ regolamenti jew deċiżjonijiet. Huma għandhom ikunu ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandhom jidħlu fis-seħħ fid-data msemmija fih.

Artikolu 16

Linji gwida u rakkomandazzjonijiet

1.   L-Awtorità, sabiex tistabbilixxi prattiki superviżorji konsistenti, effiċjenti u effikaċi fi ħdan is-SESF, u biex tiżgura l-applikazzjoni komuni, uniformi u konsistenti tal-liġi tal-Unjoni, għandha toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-awtoritajiet superviżorji kompetenti jew lill-istituzzjonijiet finanzjarji.

2.   L-Awtorità, meta jkun xieraq, għandha tagħmel konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet u tanalizza l-benefiċċji u l-ispejjeż potenzjali relatati magħhom. Tali konsultazzjonijiet u analiżi għandhom ikunu proporzjonati fir-rigward tal-kamp ta’ applikazzjoni, in-natura u l-impatt tal-linji gwida jew tar-rakkomandazzjonijiet. L-Awtorità, meta jkun xieraq, għandha titlob ukoll opinjoniijiet jew parir mill-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati msemmi fl-Artikolu 37.

3.   L-awtoritajiet kompetenti u l-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom jagħmlu kull sforz sabiex jikkonformaw ma’ dawk il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet.

Fi żmien xahrejn mill-ħruġ ta’ linja gwida jew rakkomandazzjoni, kull awtorità kompetenti għandha tikkonferma jekk tikkonformax jew jekk hijiex biħsiebha tikkonforma ma’ dik il-linja gwida jew rakkomandazzjoni. F’każ li awtorità kompetenti ma tikkonformax jew ma tkunx biħsiebha tikkonforma, għandha tinforma lill-Awtorità u tagħti r-raġunijiet tagħha.

L-Awtorità għandha tippubblika l-fatt li awtorità kompetenti ma tikkonformax jew ma tkunx biħsiebha tikkonforma ma’ dik il-linja gwida jew rakkomandazzjoni. L-Awtorità tista’ tiddeċiedi wkoll, skont il-każ, li tippubblika r-raġunijiet provduti mill-awtorità kompetenti għan-nuqqas ta’ konformità ma’ dik il-linja gwida jew rakkomandazzjoni. L-awtorità kompetenti għandha tirċievi notifika bil-quddiem dwar tali pubblikazzjoni.

Jekk ikun meħtieġ minn din il-linja gwida jew rakkomandazzjoni, l-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom jirrappurtaw, b’mod ċar u dettaljat, jekk jikkonformawx jew le ma’ din il-linja gwida jew rakkomandazzjoni.

4.   Fir-rapport imsemmi fl-Artikolu 43(5), l-Awtorità għandha tinforma lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet kollha li jkunu nħarġu, u tindika liema awtorità kompetenti ma tkunx ikkonformat magħhom, u tiddeskrivi kif l-Awtorità biħsiebha tiżgura li fil-ġejjieni l-awtorità kompetenti kkonċernata ssegwi r-rakkomandazzjonijiet u l-linji gwida tagħha.

Artikolu 17

Ksur tal-liġi tal-Unjoni

1.   Fejn awtorità kompetenti ma tkunx applikat l-atti msemmija fl-Artikolu 1(2), jew tkun applikathom b’mod li jidher li jkun ksur tal-liġi tal-Unjoni, inklużi l-istandards tekniċi regolatorji u l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni stabbiliti skont l-Artikoli 10 sa 15, b’mod partikolari billi tonqos milli tiżgura li istituzzjoni finanzjarja tissodisfa r-rekwiżiti stipulati f’dawk l-atti, l-Awtorità għandha taġixxi skont is-setgħat stipulati fil-paragrafi 2, 3 u 6 ta’ dan l-Artikolu.

2.   Fuq talba minn awtorità kompetenti waħda jew aktar, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kummissjoni jew il-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati, jew fuq inizjattiva tagħha stess, u wara li tinforma lill-awtorità kompetenti kkonċernata, l-Awtorità tista’ tinvestiga l-ksur jew in-nuqqas ta’ applikazzjoni allegati tal-liġi tal-Unjoni.

Mingħajr preġudizzju għas-setgħat imniżżlin fl-Artikolu 35, l-awtorità kompetenti għandha, mingħajr dewmien, tipprovdi lill-Awtorità l-informazzjoni kollha li l-Awtorità tikkunsidra bħala meħtieġa għall-investigazzjoni tagħha.

3.   L-Awtorità tista’, mhux aktar tard minn xahrejn mill-bidu tal-investigazzjoni tagħha, tindirizza rakkomandazzjoni lill-awtorità kompetenti konċernata li tistabbilixxi l-azzjoni meħtieġa sabiex tikkonforma mal-liġi tal-Unjoni.

L-awtorità kompetenti għandha, fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol minn meta tirċievi r-rakkomandazzjoni, tinforma lill-Awtorità bil-passi li tkun ħadet jew li jkun biħsiebha tieħu biex tiżgura l-konformità mal-liġi tal-Unjoni.

4.   Fejn l-awtorità kompetenti ma tikkonformax mal-liġi tal-Unjoni fi żmien xahar minn meta tkun irċeviet ir-rakkomandazzjoni tal-Awtorità, il-Kummissjoni tista’, wara li tkun ġiet infurmata mill-Awtorità, jew fuq inizjattiva tagħha stess, toħroġ opinjoni formali li tirrikjedi li l-awtorità kompetenti tieħu l-azzjoni meħtieġa biex tikkonforma mal-liġi tal-Unjoni. L-opinjoni formali tal-Kummissjoni għandha tqis ir-rakkomandazzjoni tal-Awtorità.

Il-Kummissjoni għandha toħroġ din l-opinjoni formali mhux iżjed tard minn tliet xhur wara l-adozzjoni tar-rakkomandazzjoni. Il-Kummissjoni tista’ testendi dan il-perijodu b’xahar.

L-Awtorità u l-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bl-informazzjoni kollha meħtieġa.

5.   L-awtorità kompetenti, fi żmien għaxart ijiem minn meta tirċievi l-opinjoni formali msemmija fil-paragrafu 4, għandha tinforma lill-Kummissjoni u lill-Awtorità dwar il-passi li tkun ħadet jew li jkun biħsiebha tieħu biex tikkonforma ma’ dik l-opinjoni formali.

6.   Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 258 TFUE, fejn awtorità kompetenti ma tikkonformax mal-opinjoni formali msemmija fil-paragrafu 4 fil-perijodu ta’ żmien speċifikat fiha, u fejn ikun meħtieġ sabiex tirrimedja f’ħin opportun tali nuqqas ta’ konformità sabiex iżżomm jew treġġa’ lura l-kondizzjonijiet newtrali ta’ kompetizzjoni fis-suq jew tiżgura l-operat sewwa u l-integrità tas-sistema finanzjarja, l-Awtorità tista’, fejn ir-rekwiżiti rilevanti tal-atti msemmija fl-Artikolu 1(2) japplikaw direttament għall-istituzzjonijiet finanzjarji, tadotta deċiżjoni individwali indirizzata lil istituzzjoni finanzjarja li tkun teħtieġ l-azzjoni meħtieġa sabiex tikkonforma mal-obbligi tagħha skont il-liġi tal-Unjoni fosthom il-waqfien ta’ kwalunkwe prattika.

Id-deċiżjoni tal-Awtorità għandha tkun f’konformità mal-opinjoni formali maħruġa mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 4.

7.   Id-deċiżjonijiet adottati taħt il-paragrafu 6 għandhom jipprevalu fuq kwalunkwe deċiżjoni preċedenti adottata mill-awtoritajiet kompetenti fuq l-istess kwistjoni.

Meta tittieħed azzjoni fir-rigward ta’ kwistjonijiet li huma soġġetti għal opinjoni formali skont il-paragrafu 4 jew deċiżjoni skont il-paragrafu 6, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkonformaw mal-opinjoni formali jew mad-deċiżjoni, skont il-każ.

8.   Fir-rapport imsemmi fl-Artikolu 43(5), l-Awtorità għandha tistipula liema awtoritajiet kompetenti u istituzzjonijiet finanzjarji ma jkunux ikkonformaw mal-opinjonijiet formali jew mad-deċiżjonijiet imsemmijin fil-paragrafi 4 u 6 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 18

Azzjoni f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza

1.   Fil-każ ta’ żviluppi negattivi li jistgħu jipperikolaw serjament il-funzjonament tajjeb u l-integrità tas-swieq finanzjarji jew l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha jew parti minnha fl-Unjoni, l-Awtorità għandha tiffaċilita b’mod attiv u, fejn tqis meħtieġ, tikkoordina kwalunkwe azzjoni mwettqa mill-awtoritajiet nazzjonali superviżorji kompetenti rilevanti.

Bil-għan li tkun tista’ twettaq dak ir-rwol ta’ faċilitar u koordinament, l-Awtorità għandha tkun infurmata bis-sħiħ bi kwalunkwe żvilupp rilevanti, u għandha tkun mistiedna tipparteċipa bħala osservatriċi fi kwalunkwe laqgħa rilevanti mill-awtoritajiet superviżorji kompetenti nazzjonali rilevanti.

2.   Il-Kunsill, f’konsultazzjoni mal-Kummissjoni u mal-BERS u, fejn adatt, l-ASE, jista’ jadotta deċiżjoni indirizzata lill-Awtorità, li tiddetermina l-eżistenza ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, wara talba mill-Awtorità, il-Kummissjoni jew il-BERS. Il-Kunsill għandu jirrevedi dik id-deċiżjoni f’intervalli adatti u mill-inqas darba fix-xahar. Jekk id-deċiżjoni ma tiġix imġedda fit-tmiem ta’ perijodu ta’ xahar, hija għandha tiskadi awtomatikament. Il-Kunsill jista’ jiddikjara l-waqfien tas-sitwazzjoni ta’ emerġenza fi kwalunkwe ħin.

Meta l-BERS iqis jew l-Awtorità tqis li tista’ tqum sitwazzjoni ta’ emerġenza, huwa għandu joħroġ jew hija għandha toħroġ rakkomandazzjoni kunfidenzjali indirizzata lill-Kunsill u jipprovdih/tipprovdij b’valutazzjoni tas-sitwazzjoni. Sussegwentement, il-Kunsill għandu jivvaluta il-ħtieġa għal laqgħa. F’dak il-proċess, għandha tiġi garantita l-attenzjoni debita għall-kunfidenzjalità.

Jekk il-Kunsill jiddetermina l-eżistenza ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza, huwa għandu jinforma b’dan lill-Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni mingħajr dewmien.

3.   Fejn il-Kunsill ikun adotta deċiżjoni skont il-paragrafu 2, u f’ċirkostanzi eċċezzjonali fejn l-azzjoni kkoordinata mill-awtoritajiet nazzjonali tkun meħtieġa bħala rispons għall-iżviluppi negattivi li jistgħu jipperikolaw b’mod serju l-funzjonament tajjeb u l-integrità tas-swieq finanzjarji jew l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha jew parti minnha fl-Unjoni, l-Awtorità, tista’ tadotta deċiżjonijiet individwali sabiex titlob lill-awtoritajiet kompetenti biex jieħdu l-azzjoni meħtieġa skont il-leġislazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) sabiex jindirizzaw kwalunkwe żviluppi bħal dawn billi jiżguraw li l-istituzzjonijiet finanzjarji u l-awtoritajiet kompetenti jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati f’dik il-leġislazzjoni.

4.   Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 258 TFUE, fejn awtorità kompetenti ma tikkonformax mad-deċiżjoni tal-Awtorità msemmija fil-paragrafu 3 fil-perijodu stipulat f’dik id-deċiżjoni, l-Awtorità tista’, meta r-rekwiżiti rilevanti stipulati fl-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2) inkluż fi standards tekniċi regolatorji u standards tekniċi ta’ implimentazzjoni adottati f’konformità ma’ dawk l-atti japplikaw direttament għall-istituzzjonijiet finanzjarji, tadotta deċiżjoni individwali indirizzata lil istituzzjoni finanzjarja sabiex titlobha tieħu l-azzjoni meħtieġa biex tikkonforma mal-obbligi tagħha skont dik il-leġislazzjoni, inkluż il-waqfien minn kwalunkwe prattika. Dan għandu japplika biss f’sitwazzjonijiet li fihom awtorità kompetenti ma tapplikax l-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2), inklużi standards tekniċi regolatorji u standards tekniċi ta’ implimentazzjoni adottati f’konformità ma’ dawk l-atti, jew tapplikahom b’mod li jidher li hu ksur manifest ta’ dawk l-atti, u meta r-rimedjar urġenti huwa meħtieġ sabiex jitreġġgħu lura t-tħaddim tajjeb u l-integrità tas-swieq finanzjarji jew l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha jew parti minnha fl-Unjoni.

5.   Id-deċiżjonijiet adottati taħt il-paragrafu 4 għandhom jipprevalu fuq kwalunkwe deċiżjoni preċedenti adottata mill-awtoritajiet kompetenti fuq l-istess kwistjoni.

Kwalunkwe azzjoni mill-awtoritajiet kompetenti fir-rigward ta’ kwistjonijiet li huma soġġetti għal deċiżjoni skont il-paragrafu 3 jew 4 għandha tkun kompatibbli ma’ dawk id-deċiżjonijiet.

Artikolu 19

Riżoluzzjoni ta’ nuqqas ta’ qbil bejn l-awtoritajiet kompetenti f’sitwazzjonijiet transkonfinali

1.   Mingħajr preġudizzju għas-setgħat stabbiliti fl-Artikolu 17, meta awtorità kompetenti ma taqbilx dwar il-proċedura jew il-kontenut ta’ azzjoni jew nuqqas ta’ azzjoni ta’ awtorità kompetenti ta’ Stat Membru ieħor f’każijiet speċifikati fl-atti msemmija fl-Artikolu 1(2), l-Awtorità, fuq it-talba ta’ awtorità kompetenti kkonċernata waħda jew aktar, tista’ tassisti lill-awtoritajiet biex jilħqu qbil f’konformità mal-proċedura stabbilita fil-paragrafi 2 sa 4 ta’ dan l-Artikolu.

F’każijiet speċifikati fil-leġislazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2), u fejn abbażi ta’ kriterji oġġettivi jista’ jkun determinat nuqqas ta’ qbil bejn l-awtoritajiet kompetenti minn Stati Membri differenti, l-Awtorità tista’, fuq inizjattiva tagħha stess, tassisti lill-awtoritajiet biex jiksbu ftehim f’konformità mal-proċedura stabbilita fil-paragrafi 2 sa 4.

2.   L-Awtorità għandha tistabbilixxi limitu taż-żmien għall-konċiljazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti billi tikkunsidra kwalunkwe perijodu rilevanti taż-żmien speċifikat fl-atti msemmija fl-Artikolu 1(2) u l-kumplessità u l-urġenza tal-kwistjoni. F’dak l-istadju l-Awtorità għandha taġixxi bħala medjatur.

3.   Jekk, l-awtoritajiet kompetenti konċernati ma jilħqux ftehim fil-fażi ta’ konċiljazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, l-Awtorità tista’, f’konformità mal-proċedura mniżżla fit-tielet u r-raba’ subparagrafi tal-Artikolu 44(1) tieħu deċiżjoni li tirrikjedi li huma jieħdu azzjoni speċifika jew joqogħdu lura milli jieħdu azzjoni sabiex isolvu l-kwistjoni, b’effetti vinkolanti għall-awtoritajiet kompetenti kkonċernati, sabiex jiżguraw il-konformità mal-liġi tal-Unjoni.

4.   Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 258 TFUE, meta awtorità kompetenti ma tikkonformax mad-deċiżjoni tal-Awtorità, u b’hekk tonqos milli tiżgura li istituzzjoni finanzjarja tikkonforma mar-rekwiżiti li japplikaw direttament għaliha bis-saħħa tal-atti msemmija fl-Artikolu 1(2), l-Awtorità tista’ tadotta deċiżjoni individwali indirizzata lil istituzzjoni finanzjarja sabiex teħtieġha tieħu l-azzjoni meħtieġa biex tikkonforma mal-obbligi tagħha skont il-liġi tal-Unjoni, inkluż il-waqfien minn kwalunkwe prattika.

5.   Id-deċiżjonijiet adottati taħt il-paragrafu 4 għandhom jipprevalu fuq kwalunkwe deċiżjoni preċedenti adottata mill-awtoritajiet kompetenti fuq l-istess kwistjoni. Kwalunkwe azzjoni mill-awtoritajiet kompetenti fir-rigward ta’ fatti li huma soġġetti għal deċiżjoni skont il-paragrafu 3 jew 4 għandha tkun kompatibbli ma’ dawk id-deċiżjonijiet.

6.   Fir-rapport imsemmi fl-Artikolu 50(2), il-President tal-Awtorità għandu jistipula n-natura u t-tip tan-nuqqas ta’ qbil bejn l-awtoritajiet kompetenti, il-ftehimiet milħuqa u d-deċiżjonijiet meħuda sabiex jiġi solvut dan in-nuqqas ta’ qbil.

Artikolu 20

Riżoluzzjoni ta’ każijiet ta’ nuqqas ta’ qbil bejn l-awtoritajiet kompetenti fi kwistjonijiet transsettorjali

Il-Kumitat Konġunt, skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 19 u fl-Artikolu 56, għandu jirriżolvi nuqqas ta’ qbil transsettorjali li jista’ jinħoloq bejn awtoritajiet kompetenti kif definit fil-punt (2) tal-Artikolu 4 ta’ dan ir-Regolament, tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010 u tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010, rispettivament.

Artikolu 21

Kulleġġi tas-superviżuri

1.   L-Awtorità għandha tikkontribwixxi għall-promozzjoni u l-monitoraġġ tal-funzjonament effiċjenti, effettiv u konsistenti tal-kulleġġi tas-superviżuri msemmija fid-Direttiva 2006/48/KE u trawwem il-koerenza fl-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni fil-kulleġġi tas-superviżuri. Bl-għan li ssir konverġenza bejn l-aħjar prattiki superviżorji, il-persunal mill-Awtorità għandu jkun jista’ jipparteċipa fl-attivitajiet tal-kulleġġi ta’ superviżuri, inklużi eżamijiet fuq il-post, imwettqa konġuntament minn żewġ awtoritajiet kompetenti jew aktar.

2.   L-Awtorità għandha tmexxi fl-iżgurar ta’ funzjonament konsistenti u koerenti tal-kulleġġi ta’ superviżuri għal istituzzjonijiet transkonfinali fl-Unjoni, b’kont meħud tar-riskju sistemiku ppreżentat minn istituzzjonijiet finanzjarji msemmija fl-Artikolu 23.

Għall-iskop ta’ dan il-paragrafu u tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, l-Awtorità għandha titqies bħala “awtorità kompetenti” skont it-tifsira tal-leġislazzjoni rilevanti.

L-Awtorità tista’:

(a)

tiġbor u tikkondividi l-informazzjoni rilevanti kollha f’kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti sabiex tiġi ffaċilitata l-ħidma tal-kulleġġ u tistabbilixxi u tmexxi sistema ċentrali biex tagħmel din l-informazzjoni aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti fil-kulleġġ;

(b)

tagħti bidu u tikkoordina simulazzjoni ta’ kriżi fl-Unjoni kollha f’konformità mal-Artikolu 32 biex tivvaluta r-reżiljenza ta’ istituzzjonijiet finanzjarji, b’mod partikolari r-riskju sistemiku ppreżentat minn istituzzjonijiet finanzjarji kif imsemmi fl-Artikolu 23, għal żviluppi negattivi fis-swieq, u tivvaluta l-potenzjal li jikber ir-riskju sistemiku f’sitwazzjonijiet ta’ stress, waqt li jiġi żgurat li metodoloġija konsistenti tiġi applikata fil-livell nazzjonali għal tali testijiet u, fejn adatt, tindirizza rakkomandazzjoni lill-awtorità kompetenti biex jiġu korretti kwistjonijiet identifikati fit-test tal-istress;

(c)

tippromwovi attivitajiet superviżorji effettivi u effiċjenti, inkluża l-valutazzjoni tar-riskji li l-istituzzjonijiet finanzjarji huma jew jistgħu jkun esposti għalihom kif determinat skont il-proċess ta’ rieżami superviżorju jew f’sitwazzjonijiet ta’ stress;

(d)

tissorvelja, f’konformità mal-kompiti u s-setgħat speċifikati f’dan ir-Regolament, il-kompiti mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti; u

(e)

titlob aktar deliberazzjonijiet ta’ kulleġġ fi kwalunkwe każ fejn hija tikkunsidra li d-deċiżjoni tirriżulta f’applikazzjoni skorretta tal-liġi tal-Unjoni jew ma tikkontribwixxix għall-għan ta’ konverġenza tal-prattiki superviżorji. Hija tista’ tirrikjedi wkoll lill-kontrollur li jikkonsolida li jippjana laqgħa tal-kulleġġ jew iżid punt mal-aġenda ta’ laqgħa.

3.   L-Awtorità tista’ tiżviluppa abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji u ta’ implimentazzjoni biex tiżgura kondizzjonijiet ta’ applikazzjoni uniformi fir-rigward tad-dispożizzjonijiet dwar il-funzjonament operattiv tal-kulleġġi ta’ superviżuri u toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet adottati skont l-Artikolu 16 biex tippromwovi konverġenza fil-funzjonament superviżorju u l-aħjar prattiki adottati mill-kulleġġi tas-superviżuri.

4.   L-Awtorità għandu jkollha rwol ta’ medjazzjoni legalment vinkolanti sabiex issolvi tilwim bejn awtoritajiet kompetenti f’konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 19. L-Awtorità tista’ tieħu deċiżjonijiet superviżorji li jkunu direttament applikabbli għall-istituzzjoni kkonċernata f’konformità mal-Artikolu 19.

Artikolu 22

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.   L-Awtorità għandha tikkunsidra b’mod dovut ir-riskju sistemiku kif definit mir-Regolament (UE) Nru 1092/2010. Hija għandha tindirizza kwalunkwe riskju ta’ tħarbit fis-servizzi finanzjarji li:

(a)

ikun ikkawżat minn dgħufija tas-sistema finanzjarja kollha jew ta’ partijiet minnha; u

(b)

li jkollu l-potenzjal ta’ konsegwenzi negattivi serji għas-suq intern u għall-ekonomija reali.

L-Awtorità għandha tikkunsidra, fejn adatt, il-monitoraġġ u l-valutazzjoni ta’ riskju sistemiku kif żviluppati mill-BERS u l-Awtorità u tirrispondi għal twissijiet u rakkomandazzjonijiet magħmulin mill-BERS skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 1092/2010.

2.   L-Awtorità għandha, f’kollaborazzjoni mal-BERS, tiżviluppa sett komuni ta’ indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi (tabella operattiva tar-riskji) biex tidentifika u tkejjel ir-riskju sistemiku.

L-Awtorità għandha tiżviluppa wkoll sistema adegwata għas-simulazzjoni ta’ kriżijiet biex jgħin fl-identifikazzjoni ta’ dawk l-istituzzjonijiet li jistgħu jippreżentaw riskju sistemiku. Dawn l-istituzzjonijiet għandhom ikunu soġġetti għal superviżjoni aktar qawwija, u fejn meħtieġ, għall-proċeduri ta’ rkupru u riżoluzzjoni msemmija fl-Artikolu 25.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-atti msemmija fl-Artikolu 1(2), l-Awtorità għandha tfassal, kif meħtieġ, linji gwida u rakkomandazzjonijiet addizzjonali għall-istituzzjonijiet finanzjarji, biex jittieħed kont tar-riskju sistemiku li huma joħolqu.

L-Awtorità għandha tiżgura li r-riskju sistemiku maħluq mill-istituzzjonijiet finanzjarji jiġi kkunsidrat fl-iżvilupp tal-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji u ta’ implimentazzjoni fl-oqsma stabbiliti fl-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2).

4.   Fuq talba minn awtorità kompetenti waħda jew aktar, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill, jew il-Kummissjoni jew bl-inizjattiva tagħha stess, l-Awtorità tista’ twettaq inkjesta dwar tip partikolari ta’ istituzzjoni finanzjarja jew tip ta’ prodott jew tip ta’ kondotta sabiex tevalwa theddid potenzjali għall-istabbilità tas-sistema finanzjarja u tagħmel rakkomandazzjonijiet adatti għal azzjoni lill-awtoritajiet kompetenti konċernati.

Għal dawk il-finijiet, l-Awtorità tista’ tuża s-setgħat konferiti fuqha skont dan ir-Regolament, inkluż l-Artikolu 35.

5.   Il-Kumitat Konġunt għandu jiżgura koordinazzjoni ġenerali u transsettorjali tal-attivitajiet imwettqa f’konformità ma’ dan l-Artikolu.

Artikolu 23

Identifikazzjoni u kejl ta’ riskju sistemiku

1.   L-Awtorità għandha, f’konsultazzjoni mal-BERS, tiżviluppa kriterji għall-identifikazzjoni u l-kejl ta’ riskju sistemiku u sistema adegwata għas-simulazzjoni ta’ kriżijiet li jinkludi valutazzjoni tal-potenzjal li riskju sistemiku maħluq minn istituzzjonijiet finanzjarji jiżdied f’sitwazzjonijiet ta’ tensjoni. L-istituzzjonijiet finanzjarji li jistgħu jippreżentaw riskju sistemiku għandhom ikunu soġġetti għal superviżjoni aktar qawwija, u fejn meħtieġ, għall-proċeduri ta’ rkupru u riżoluzzjoni msemmija fl-Artikolu 25.

2.   L-Awtorità għandha tqis b’mod sħiħ l-approċċi internazzjonali rilevanti meta tiżviluppa l-kriterji għall-identifikazzjoni u l-kejl ta’ riskju sistemiku ppreżentat minn istituzzjonijiet finanzjarji, inkluż dawk stabbiliti mill-Bord għall-Istabbiltà Finanzjarja, il-Fond Monetarju Internazzjonali u l-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali.

Artikolu 24

Kapaċità permanenti li tirrispondi għal riskji sistemiċi

1.   L-Awtorità għandha tiżgura li għandha kapaċità speċjalizzata u kontinwa biex tirrispondi b’mod effettiv għall-materjalizzazzjoni ta’ riskji sistemiċi kif imsemmi fl-Artikoli 22 u 23 u, b’mod partikolari, fir-rigward ta’ istituzzjonijiet li jippreżentaw riskju sistemiku.

2.   L-Awtorità għandha twettaq il-kompiti konferiti lilha f’dan ir-Regolament u fil-leġislazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2), u għandha tikkontribwixxi għall-iżgurar ta’ maniġġar ta’ kriżijiet u reġim ta’ riżoluzzjoni koerenti u kkoordinati fl-Unjoni.

Artikolu 25

Proċeduri ta’ rkupru u riżoluzzjoni

1.   L-Awtorità għandha tikkontribwixxi għal u tipparteċipa b’mod attiv fl-iżvilupp u l-koordinazzjoni ta’ pjanijiet ta’ rkupru u riżoluzzjoni effettivi u konsistenti, proċeduri f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza u miżuri preventivi biex jiġi minimizzat l-impatt sistemiku ta’ kwalunkwe falliment.

2.   L-Awtorità tista’ tidentifika l-aħjar prattiki bl-għan li tiġi ffaċilitata r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet li qed ifallu u, b’mod partikolari, gruppi transkonfinali, b’mod li jiġi evitat kontaġju, filwaqt li jkun żgurat li għodod adatti, inklużi riżorsi suffiċjenti, ikunu disponibbli u jippermettu lill-istituzzjoni jew lill-grupp biex jiġi riżolt b’mod ordnat, kost-effiċjenti u f’waqtu.

3.   L-Awtorità tista’ tiżviluppa standards tekniċi regolatorji u ta’ implimentazzjoni kif speċifikat fl-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2) skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 10 sa 15.

Artikolu 26

Sistema Ewropea ta’ skemi ta’ garanzija tad-depożiti

1.   L-Awtorità għandha tikkontribwixxi għat-tisħiħ tas-sistema Ewropea tal-’ skemi ta’ garanzija tad-depożiti nazzjonali billi taġixxi skont is-setgħat mogħtija lilha f’dan ir-Regolament biex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tad-Direttiva 94/19/KE bil-għan li jiġi żgurat li skemi nazzjonali ta’ garanzija tad-depożiti jkunu ffinanzjati b’mod adegwat permezz ta’ kontribuzzjonijiet minn istituzzjonijiet finanzjarji inkluż minn dawk l-istituzzjonijiet finanzjarji stabbiliti u li jieħdu depożiti fi ħdan l-Unjoni iżda li jkollhom il-kwartieri ġenerali barra l-Unjoni kif tipprevedi d-Direttiva 94/19/KE u li jipprovdu livell għoli ta’ protezzjoni lid-depożituri kollha f’qafas armonizzat madwar l-Unjoni, li tħalli r-rwol ta’ salvagwardja tal-iskemi ta’ garanzija reċiproka intatti, sakemm ikunu konformi mal-leġislazzjoni tal-Unjoni.

2.   L-Artikolu 16 dwar is-setgħat tal-Awtorità li tadotta linji gwida u rakkomandazzjonijiet għandu japplika għall-iskemi ta’ garanzija tad-depożiti.

3.   L-Awtorità tista’ tiżviluppa standards tekniċi regolatorji u ta’ implimentazzjoni kif speċifikat fl-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2) skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 10 sa 15.

4.   Ir-reviżjoni ta’ dan ir-Regolament kif prevista fl-Artikolu 81 għandha b’mod partikolari teżamina l-konverġenza tas-sistema Ewropea tal-iskemi ta’ garanzija tad-depożiti nazzjonali.

Artikolu 27

Sistema Ewropea għar-riżoluzzjoni tal-kriżijiet fis-settur bankarju u arranġamenti ta’ finanzjament

1.   L-Awtorità għandha tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ metodi għar-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet finanzjarji li qed ifallu, partikolarment dawk li jistgħu jippreżentaw riskju sistemiku, b’modi li jevitaw kontaġju u jippermettulhom li jiġu stralċjati b’mod ordnat u f’waqtu, inkluż, fejn applikabbli, mekkaniżmi ta’ finanzjament koerenti u robusti kif ikun xieraq.

2.   L-Awtorità għandha tikkontribwixxi għall-valutazzjoni tal-ħtieġa għal sistema ta’ mekkaniżmi koerenti, robusti u kredibbli, bi strumenti ta’ finanzjament adatti relatati ma’ sett ta’ arranġamenti kkoordinati għall-maniġġar ta’ kriżijiet nazzjonali.

L-Awtorità għandha tikkontribwixxi għall-ħidma fil-kwistjonijiet ta’ kuntest ekwu u impatti kumulattivi ta’ kwalunkwe sistema ta’ tariffi u kontribuzzjonijiet fuq istituzzjonijiet finanzjarji li jistgħu jiġu introdotti biex tkun żgurata kondiviżjoni ġusta tal-piż u inċentivi biex jiġi mrażżan riskju sistemiku bħala parti minn qafas ta’ riżoluzzjoni koerenti u kredibbli.

Ir-reviżjoni ta’ dan ir-Regolament kif previst fl-Artikolu 81 għandu b’mod partikolari jeżamina t-tisħiħ possibbli tar-rwol tal-Awtorità fil-qafas tal-prevenzjoni, il-maniġġar u r-riżoluzzjoni ta’ kriżijiet, u, jekk meħtieġ, il-ħolqien ta’ fond ta’ riżoluzzjoni Ewropew.

Artikolu 28

Delega tal-kompiti u r-responsabbiltajiet

1.   L-awtoritajiet kompetenti jistgħu, bil-kunsens tal-awtorità li tkun ingħatat id-delega, jiddelegaw il-kompiti u r-responsabbiltajiet lill-Awtorità jew lil awtoritajiet kompetenti oħrajn soġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu arranġamenti speċifiċi fir-rigward tad-delega tar-responsabbiltajiet li magħhom irid ikun hemm konformità qabel ma l-awtoritajiet kompetenti tagħhom jidħlu f’dawn il-ftehimiet ta’ delega, u jistgħu jillimitaw il-kamp ta’ applikazzjoni tad-delega għal dak li hu meħtieġ għas-superviżjoni effettiva tal-istituzzjonijiet jew il-gruppi finanzjarji transkonfinali.

2.   L-Awtorità għandha tistimula u tiffaċilita d-delega ta’ kompiti u responsabbiltajiet bejn awtoritajiet kompetenti billi tidentifika dawk il-kompiti u r-responsabbiltajiet li jistgħu jiġu ddelegati jew jitwettqu b’mod konġunt u billi tippromwovi l-aħjar prattiki.

3.   Id-delega tar-responsabilitajiet għandha tirriżulta fl-allokazzjoni mill-ġdid tal-kompetenzi stipulati fl-atti msemmija fl-Artikolu 1(2). Il-liġi tal-awtorità li tkun ingħatat id-delega għandha tirregola l-proċedura, l-infurzar u r-reviżjoni amministrattiva u ġudizzjarja relatati mar-responsabbiltajiet li jkunu ġew delegati.

4.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinfurmaw lill-Awtorità bil-ftehimiet ta’ delega li jkunu biħsiebhom jagħmlu. Huma għandhom idaħħlu fis-seħħ il-ftehimiet mhux qabel xahar li jkunu infurmaw lill-Awtorità.

L-Awtorità tista’ tagħti opinjoni dwar il-ftehim intenzjonat fi żmien xahar li tiġi infurmata.

L-Awtorità għandha tippubblika, bil-mezzi xierqa, kwalunkwe ftehim ta’ delega kif konkluż mill-awtoritajiet kompetenti, sabiex tiżgura li l-partijiet kollha konċernati jkunu infurmati b’mod xieraq.

Artikolu 29

Kultura superviżorja komuni

1.   L-Awtorità għandu jkollha rwol attiv fil-bini ta’ kultura superviżorja komuni tal-Unjoni u prattiki superviżorji konsistenti, kif ukoll biex jiġu żgurati proċeduri uniformi u approċċi konsistenti madwar l-Unjoni. L-Awtorità, bħala minimu, għandha twettaq l-attivitajiet li ġejjin:

(a)

li tipprovdi opinjonijiet lill-awtoritajiet kompetenti;

(b)

li tippromwovi skambju bilaterali u multilaterali effikaċi ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti, b’rispett sħiħ tad-dispożizzjonijiet applikabbli dwar il-kunfidenzjalità u l-protezzjoni tad-data pprovduti fil-leġislazzjoni rilevanti tal-Unjoni;

(c)

li tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ standards superviżorji uniformi u ta’ kwalità għolja, fosthom standards tar-rapportar, u standards internazzjonali tal-kontabilità skont l-Artikolu 1(3);

(d)

li tirrevedi l-applikazzjoni tal-istandards tekniċi regolatorji u ta’ implimentazzjoni rilevanti adottati mill-Kummissjoni, u tal-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet maħruġa mill-Awtorità u tipproponi emendi fejn xieraq; u

(e)

li tistabbilixxi programmi ta’ taħriġ settorjali u transsettorjali, tiffaċilita skambji tal-persunal u tinkoraġġixxi lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jintensifikaw l-użu ta’ skemi tal-issekondar u strumenti oħra.

2.   L-Awtorità tista’, kif ikun xieraq, tiżviluppa strumenti prattiċi ġodda u għodod ta’ konverġenza biex tippromwovi approċċi u prattiki superviżorji komuni.

Artikolu 30

Reviżjonijiet bejn il-pari tal-awtoritajiet kompetenti

1.   L-Awtorità għandha perjodikament torganizza u twettaq reviżjonijiet bejn il-pari ta’ xi wħud mill-attivitajiet jew tal-attivitajiet kollha tal-awtoritajiet kompetenti, sabiex issaħħaħ aktar il-konsistenza fir-riżultati superviżorji. Għal dak il-għan, l-Awtorità għandha tiżviluppa metodi biex tkun tista’ tagħmel valutazzjoni u tqabbil oġġettiv bejn l-awtoritajiet li saretilhom reviżjoni. Fit-twettiq ta’ reviżjonijiet bejn il-pari, għandhom jitqiesu l-informazzjoni eżistenti u l-valutazzjonijiet li jkunu diġà saru fir-rigward tal-awtorità kompetenti kkonċernata.

2.   Ir-reviżjoni bejn il-pari għandha tinkludi valutazzjoni ta’, iżda m’għandhiex tkun limitata għal:

(a)

l-adegwatezza tal-arranġamenti tar-riżorsi u tal-governanza tal-awtorità kompetenti, b’attenzjoni partikolari għall-applikazzjoni effikaċi tal-istandards tekniċi regolatorji u tal-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni msemmija fl-Artikoli 10 sa 15 u fl-atti msemmija fl-Artikolu 1(2) u l-kapaċità li tirrispondi għall-iżviluppi tas-suq;

(b)

il-livell ta’ konverġenza milħuq fl-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni u fil-prattika superviżorja, inklużi l-istandards tekniċi regolatorji u l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni, il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet adottati skont l-Artikoli 10 sa 16, u kemm il-prattika superviżorja qiegħda tilħaq l-għanijiet stipulati fil-liġi tal-Unjoni;

(c)

l-aħjar prattiki żviluppati minn xi awtoritajiet kompetenti li jistgħu jkunu ta’ benefiċċju għal awtoritajiet kompetenti oħra sabiex jadottawhom;

(d)

l-effettività u l-grad ta’ konverġenza milħuqin fir-rigward tal-infurzar tad-dispożizzjonijiet adottati fl-implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, inklużi l-miżuri amministrattivi u s-sanzjonijiet imposti kontra persuni responsabbli fejn ma kienx hemm konformità ma’ dawk id-dispożizzjonijiet.

3.   Abbażi ta’ reviżjoni bejn il-pari, l-Awtorità tista’ toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet skont l-Artikolu 16. F’konformità mal-Artikolu 16(3), l-awtoritajiet kompetenti għandhom jistinkaw biex isegwu dawk il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet. L-Awtorità għandha tqis l-eżitu tar-reviżjoni bejn il-pari meta tkun qed tiżviluppa abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji jew tekniċi ta’ implimentazzjoni skont l-Artikoli 10 sa 15.

4.   L-Awtorità għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku l-aħjar prattiki li jistgħu jiġu identifikati minn dawk ir-reviżjonijiet bejn il-pari. Barra minn hekk, ir-riżultati kollha l-oħra tar-reviżjonijiet bejn il-pari jistgħu jiġu żvelati b’mod pubbliku, soġġett għall-ftehim tal-awtorità kompetenti li hija s-suġġett tar-reviżjoni bejn il-pari.

Artikolu 31

Funzjoni ta’ koordinament

L-Awtorità għandha taqdi rwol ġenerali ta’ koordinament bejn l-awtoritajiet kompetenti, b’mod partikolari f’sitwazzjonijiet fejn żviluppi avversi jistgħu potenzjalment jipperikolaw il-funzjonament tajjeb u l-integrità tas-swieq finanzjarji jew l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja fl-Unjoni.

L-Awtorità għandha tippromwovi rispons koordinat tal-Unjoni, fost l-oħrajn billi:

(a)

tiffaċilita l-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti;

(b)

tiddetermina l-kamp ta’ applikazzjoni u, fejn ikun possibbli u adatt, tivverifika l-affidabbiltà tal-informazzjoni li għandha titpoġġa għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet kompetenti kkonċernati kollha;

(c)

mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 19, twettaq medjazzjoni mhux vinkolanti fuq talba mill-awtoritajiet kompetenti jew fuq inizjattiva tagħha stess;

(d)

tinnotifika mingħajr dewmien lill-BERS bi kwalunkwe sitwazzjoni potenzjali ta’ emerġenza;

(e)

tieħu l-miżuri kollha adatti f’każ ta’ żviluppi li jistgħu jipperikolaw il-funzjonament tas-swieq finanzjarji bil-ħsieb li tiffaċilita l-koordinament ta’ azzjonijiet imwettqin mill-awtoritajiet kompetenti rilevanti;

(f)

tiċċentralizza l-informazzjoni li tasal għand l-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 21 u 35 bħala riżultat tal-obbligi ta’ rapportar regolatorju għall-istituzzjonijiet attivi f’aktar minn Stat Membru wieħed. L-Aworità għandha taqsam dik l-informazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti kkonċernati l-oħra.

Artikolu 32

Valutazzjoni tal-iżviluppi fis-suq

1.   L-Awtorità għandha timmonitorja u tivvaluta l-iżviluppi fis-suq fil-qasam tal-kompetenza tagħha u, fejn ikun meħtieġ, tinforma lill-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjonijiet u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) u l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq), lill-BERS u lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni bix-xejriet mikroprudenzjali rilevanti, ir-riskji potenzjali u l-vulnerabbiltajiet. L-Awtorità għandha tinkludi fil-valutazzjonijiet tagħha analiżi ekonomika tas-swieq li fihom joperaw l-istituzzjonijiet finanzjarji, u valutazzjoni tal-impatt li jistgħu jkollhom l-iżviluppi potenzjali tas-suq fuq tali istituzzjonijiet.

2.   L-Awtorità, f’kooperazzjoni mal-BERS, għandha tagħti bidu u tikkoordina valutazzjonijiet madwar l-Unjoni kollha dwar ir-reżistenza ta’ istituzzjonijiet finanzjarji għall-iżviluppi avversi tas-suq. Għal dak il-għan, hija għandha tiżviluppa dawn li ġejjin, biex jiġu applikati mill-awtoritajiet kompetenti:

(a)

metodoloġiji komuni biex jiġi vvalutat l-effett ta’ xenarji ekonomiċi fuq il-pożizzjonijiet finanzjarji ta’ istituzzjoni;

(b)

approċċi komuni għall-komunikazzjoni dwar l-eżiti ta’ dawn il-valutazzjonijiet tar-reżistenza tal-istituzzjonijiet finanzjarji;

(c)

metodoloġiji komuni għall-valutazzjoni tal-effett ta’ prodotti partikolari jew tal-proċessi tad-distribuzzjoni fuq il-pożizzjoni finanzjarja ta’ istituzzjoni u fuq informazzjoni dwar depożitaturi, investituri u konsumaturi.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-kompiti tal-BERS stipulati fir-Regolament (UE) Nru 1092/2010, l-Awtorità għandha, mill-anqas darba fis-sena, u aktar ta’ spiss skont il-ħtieġa, tipprovdi valutazzjonijiet lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-BERS dwar ix-xejriet, ir-riskji potenzjali u l-vulnerabbiltajiet fil-qasam tal-kompetenza tagħha.

L-Awtorità għandha tinkludi klassifikazzjoni tar-riskji u l-vulnerabbiltajiet prinċipali f’dawn il-valutazzjonijiet u, fejn ikun meħtieġ, tirrakkomanda azzjonijiet ta’ prevenzjoni jew ta’ rimedju.

4.   L-Awtorità għandha tiżgura kopertura adegwata tal-iżviluppi, riskji u vulnerabbiltajiet transsettorjali billi tikkoopera mill-qrib mal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjonijiet u l-Pensjonijiet tax-Xogħol), l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) permezz tal-Kumitat Konġunt.

Artikolu 33

Relazzjonijiet internazzjonali

1.   Mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi rispettivi tal-Istati Membri u tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni, l-Awtorità tista’ tiżviluppa kuntatti u tidħol f’arranġamenti amministrattivi ma’ awtoritajiet superviżorji, orgnaizzazzjonijiet internazzjonali u l-amministrazzjonijiet ta’ pajjiżi terzi. Dawk l-arranġamenti m’għandhomx joħolqu obbligi ġuridiċi fir-rigward tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha u lanqas m’għandhom jipprevjenu lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom milli jikkonkludu arranġamenti bilaterali jew multilaterali ma’ dawk il-pajjiżi terzi.

2.   L-Awtorità għandha tassisti fit-tħejjija ta’ deċiżjonijiet ta’ ekwivalenza fir-rigward ta’ reġimi superviżorji f’pajjiżi terzi skont l-atti msemmija fl-Artikolu 1(2).

3.   Fir-rapport imsemmi fl-Artikolu 43(5), l-Awtorità għandha tistipula l-arranġamenti amministrattivi maqbula ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali jew ma’ amministrazzjonijiet f’pajjiżi terzi u l-assistenza pprovduta fit-tħejjija ta’ deċiżjonijiet ta’ ekwivalenza.

Artikolu 34

Kompiti oħrajn

1.   L-Awtorità tista’, fuq talba mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni, jew fuq inizjattiva tagħha stess, tipprovdi opinjonijiet lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar kull kwistjoni marbuta mal-qasam ta’ kompetenza tagħha.

2.   Fir-rigward tal-valutazzjonijiet prudenzjali tal-għaqdiet u l-akkwiżizzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2006/48/KE, kif emendata mid-Direttiva 2007/44/KE, u li skont dik id-Direttiva, jirrikjedu konsultazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti minn żewġ Stati Membri jew aktar, l-Awtorità tista’, fuq applikazzjoni ta’ waħda mill-awtoritajiet kompetenti kkonċernati, toħroġ u tippubblika opinjoni dwar valutazzjoni prudenzjali, ħlief fir-rigward tal-kriterji fl-Artikolu 19a(1)(e) tad-Direttiva 2006/48/KE. L-opinjoni għandha tinħareġ fil-ħin u fi kwalunkwe każ qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ valutazzjoni skont id-Direttiva 2006/48/KE, kif emendata mid-Direttiva 2007/44/KE. L-Artikolu 35 għandu japplika għall-oqsma li fir-rigward tagħhom l-Awtorità tista’ toħroġ opinjoni.

Artikolu 35

Ġbir ta’ informazzjoni

1.   Fuq it-talba tal-Awtorità, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Awtorità bl-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex twettaq il-kompiti assenjati lilha minn dan ir-Regolament, bil-kondizzjoni li jkollhom aċċess legali għall-informazzjoni rilevanti, u li t-talba għall-informazzjoni tkun meħtieġa meta mqabbla man-natura tad-dmir inkwistjoni.

2.   L-Awtorità tista’ wkoll titlob li l-informazzjoni tiġi pprovduta f’intervalli rikorrenti u f’formati speċifikati. Tali Dawk it-talbiet għandhom, fejn possibbli, isiru bl-użu ta’ formati komuni ta’ rapportar.

3.   Fuq talba debitament ġustifikata mill-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru, l-Awtorità tista’ tipprovdi kwalunkwe informazzjoni li tkun metħieġa biex tippermetti lill-awtorità kompetenti twettaq dmirijietha, skont l-obbligi tas-sigriet professjonali stabbilit fil-leġislazzjoni settorjali u fl-Artikolu 70.

4.   Qabel ma titlob informazzjoni f’konformità ma’ dan l-Artikolu u bil-għan li jiġi evitat l-irduppjar tal-obbligi ta’ rapportar, l-Awtorità għandha tieħu kont ta’ kwalunkwe statistika eżistenti rilevanti prodotta u disseminata mis-Sistema Statistika Ewropea u s-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali.

5.   Fejn l-informazzjoni ma tkunx disponibbli jew ma tingħatax f’waqtha mill-awtoritajiet kompetenti, l-Awtorità tista’ tindirizza talba debitament ġustifikata u motivata lil awtoritajiet superviżorji oħrajn, lill-ministeru responsabbli għall-finanzi fejn dan ikollu informazzjoni prudenzjali għad-dispożizzjoni tiegħu, lill-bank ċentrali nazzjonali jew lill-uffiċċju tal-istatistika tal-Istat Membru kkonċernat.

6.   Fejn l-informazzjoni ma tkunx disponibbli jew ma tkunx disponibbli skont il-paragrafu 1 jew 5 f’waqtha, l-Awtorità tista’ tindirizza talba debitament ġustifikata u motivata direttament lill-istituzzjonijiet finanzjarji rilevanti. It-talba motivata għandha tispjega għaliex hi meħtieġa l-informazzjoni dwar l-istituzzjonijiet finanzjarji individwali rispettivi.

L-Awtorità għandha tinforma lill-awtoritajiet kompetenti rilevanti bit-talbiet f’konformità ma’ dan il-paragrafu u mal-paragrafu 5.

Fuq it-talba tal-Awtorità, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jassistu lill-Awtorità fil-ġbir tal-informazzjoni.

7.   L-Awtorità tista’ tuża l-informazzjoni kunfidenzjali li tirċievi skont dan l-Artikolu għall-finijiet biss li twettaq il-kompiti assenjati lilha minn dan ir-Regolament.

Artikolu 36

Relazzjoni mal-BERS

1.   L-Awtorità għandha tikkoopera mill-qrib u fuq bażi regolari mal-BERS.

2.   L-Awtorità għandha tipprovdi lill-BERS b’informazzjoni regolari u f’waqtha li hija meħtieġa biex twettaq il-kompiti tagħha. Kwalunkwe informazzjoni meħtieġa għall-ilħuq tal-kompiti tagħha li ma tkunx f’format fil-qosor jew aggregat, għandha tiġi pprovduta, mingħajr dewmien, lill-BERS wara talba motivata, kif speċifikat fl-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1092/2010. L-Awtorità, f’kooperazzjoni mal-BERS, għandha tistabbilixxi proċeduri interni adegwati għat-trażmissjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali, partikolarment informazzjoni dwar istituzzjonijiet finanzjarji individwali.

3.   L-Awtorità għandha, f’konformità mal-paragrafi 4 u 5, tiżgura segwitu xieraq għat-twissijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-BERS imsemmija fl-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 1092/2010.

4.   Malli tasal twissija jew rakkomandazzjoni mill-BERS indirizzata lill-Awtorità, l-Awtorità għandha ssejjaħ laqgħa tal-Bord tas-Superviżuri mingħajr dewmien u tivvaluta l-implikazzjonijiet ta’ tali twissija jew rakkomandazzjoni għat-twettiq tal-kompiti tagħha.

Hija għandha tiddeċiedi, permezz tal-proċedura rilevanti għat-teħid tad-deċiżjonijiet, dwar kwalunkwe azzjonijiet li għandhom jittieħdu skont is-setgħat mogħtija lilha b’dan ir-Regolament, biex jiġu indirizzati l-kwistjonijiet identifikati fit-twissijiet u r-rakkomandazzjonijiet.

Jekk l-Awtorità ma taġixxix fuq rakkomandazzjoni, hija għandha tispjega lill-BERS u lill-Kunsill ir-raġunijiet tagħha għaliex ma għamlitx dan.

5.   Malli tasal twissija jew rakkomandazzjoni mill-BERS indirizzata lil awtorità superviżorja nazzjonali kompetenti, l-Awtorità għandha, fejn ikun rilevanti, tuża s-setgħat ikkonferiti lilha b’dan ir-Regolament sabiex tiżgura segwitu f’waqtu.

Meta d-destinatarju ma jkunx biħsiebu jsegwi r-rakkomandazzjoni tal-BERS, hu għandu jinforma u jiddiskuti mal-Bord tas-Superviżuri r-raġunijiet tiegħu għan-nuqqas ta’ azzjoni.

L-awtorità kompetenti għandha tieħu kont dovut tal-opinjonijiet tal-Bord tas-Superviżuri meta tinforma lill-Kunsill u lill-BERS skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 1092/2010.

6.   Fit-twettiq tal-kompiti mniżżlin f’dan ir-Regolament, l-Awtorità għandha tagħti l-akbar konsiderazzjoni għat-twissijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-BERS.

Artikolu 37

Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati

1.   Biex jgħin fil-faċilitazzjoni tal-konsultazzjoni mal-partijiet interessati f’oqsma rilevanti għall-kompiti tal-Awtorità, għandu jiġi stabbilit Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati. Il-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati għandu jkun ikkonsultat dwar azzjonijiet meħuda f’konformità mal-Artikoli 10 sa 15 dwar l-istandards tekniċi regolatorji u l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni u, sal-punt li dawn ma jikkonċernawx lill-istituzzjonijiet finanzjarji individwali, l-Artikolu 16 dwar il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet. Jekk ikunu jridu jittieħdu azzjonijiet b’mod urġenti u l-konsultazzjoni ssir impossibbli, il-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati għandu jiġi mgħarraf kemm jista’ jkun malajr.

Il-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati għandu jiltaqa’ mill-anqas erba’ darbiet fis-sena.

2.   Il-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati għandu jkun magħmul minn 30 membru, li jirrappreżentaw b’mod proporzjonat l-istituzzjonijiet tal-kreditu u tal-investiment li joperaw fl-Unjoni, ir-rappreżentanti tal-impjegati tagħhom kif ukoll il-konsumaturi, l-utenti tas-servizzi bankarji u r-rappreżentanti tal-SMEs. Tal-inqas ħamsa mill-membri tiegħu għandhom ikunu persuni mill-qasam akkademiku indipendenti tal-ogħla klassifika. Għaxra mill-membri tiegħu għandhom jirrappreżentaw l-isituzzjonijiet finanzjarji, li tlieta fosthom għandhom jirrappreżentaw il-banek kooperattivi u tat-tfaddil.

3.   Il-membri tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati għandhom jinħatru mill-Bord tas-Superviżuri, wara proposti mill-partijiet interessati rilevanti. Fit-teħid tad-deċiżjoni tiegħu, il-Bord tas-Superviżuri għandu, safejn ikun possibbli, jiżgura bilanċ u rappreżentanza ġeografika u tas-sessi xierqa tal-partijiet interessati madwar l-Unjoni kollha.

4.   L-Awtorità għandha tipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa soġġetta għas-segretezza professjonali kif stabbilit fl-Artikolu 70 u tiżgura appoġġ segretarjali adegwat għall-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati. Għandu jiġi pprovdut kumpens adegwat lill-membri tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati li qed jirrappreżentaw organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ, bl-esklużjoni ta’ rappreżentanti tal-industrija. Il-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati jista’ jistabbilixxi gruppi ta’ ħidma dwar kwistjonijiet tekniċi. Il-membri tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati għandhom iservu għal perijodu ta’ sentejn u nofs, u wara dan issir proċedura ġdida tal-għażla.

Il-membri tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati jistgħu jservu żewġ termini wara xulxin.

5.   Il-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati jista’ jippreżenta opinjonijiet u pariri lill-Awtorità dwar kwalunkwe kwistjoni relatata mal-kompiti tal-Awtorità b’attenzjoni partikolari għall-kompiti stabbiliti fl-Artikoli 10 sa 16 u l-Artikoli 29, 30 u 32.

6.   Il-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati għandu jadotta r-regoli proċedurali b’maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri tiegħu.

7.   L-Awtorità għandha tippubblika l-opinjonijiet u l-pariri tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati u r-riżultati tal-konsultazzjonijiet tiegħu.

Artikolu 38

Salvagwardji

1.   L-Awtorità għandha tiżgura li l-ebda deċiżjoni adottata skont l-Artikoli 18 jew 19 ma taffettwa b’xi mod ir-responsabbiltajiet fiskali tal-Istati Membri.

2.   Fejn Stat Membru jħoss li deċiżjoni meħuda skont l-Artikolu 19(3) taffettwa r-responsabbiltajiet fiskali tiegħu, huwa jista’ jinnotifika lill-Awtorità u lill-Kummissjoni sa ġimgħatejn wara n-notifika tad-deċiżjoni tal-Awtorità lill-awtorità kompetenti li d-deċiżjoni mhijiex ser tiġi implimentata mill-awtorità kompetenti.

Fin-notifika tiegħu, l-Istat Membru għandu jispjega b’mod ċar u speċifiku għaliex u kif id-deċiżjoni taffettwa r-responsabbiltajiet fiskali tiegħu.

F’każ ta’ tali notifika, id-deċiżjoni tal-Awtorità għandha tiġi sospiża.

Fi żmien xahar min-notifika mill-Istat Membru, l-Awtorità għandha tinforma lill-Istat Membru jekk tkunx sejra żżomm id-deċiżjoni tagħha jew tkunx sejra temendaha jew tirrevokaha. Jekk id-deċiżjoni tinżamm jew tiġi emendata, l-Awtorità għandha tiddikjara li r-responsabbiltajiet fiskali mhumiex affettwati.

Meta l-Awtorità żżomm id-deċiżjoni tagħha, il-Kunsill għandu jieħu deċiżjoni b’maġġoranza tal-voti mitfugħin, f’waħda mil-laqgħat tiegħu mhux aktar tard minn xahrejn wara li l-Awtorità tkun informat lill-Istat Membru kif stabbilit fir-raba’ subparagrafu, dwar jekk inżammitx id-deċiżjoni tal-Awtorità.

Meta l-Kunsill, wara li jkun ikkunsidra l-kwistjoni, ma jiħux deċiżjoni biex iżomm id-deċiżjoni tal-Awtorità, f’konformità mal-ħames subparagrafu, id-deċiżjoni tal-Awtorità għandha tintemm.

3.   Meta Stat Membru jikkunsidra li deċiżjoni meħuda skont l-Artikolu 18(3) taffettwa r-responsabbiltajiet fiskali tiegħu, huwa jista’ jinnotifika lill-Awtorità, lill-Kummissjoni u lill-Kunsill, fi żmien tlett ijiem ta’ xogħol wara n-notifika tad-deċiżjoni tal-Awtorità lill-awtorità kompetenti, li d-deċiżjoni ma tkunx ser tiġi implimentata mill-awtorità kompetenti.

Fin-notifika tiegħu, l-Istat Membru għandu jispjega b’mod ċar u speċifiku għaliex u kif id-deċiżjoni taffettwa r-responsabbiltajiet fiskali tiegħu.

F’każ ta’ tali notifika, id-deċiżjoni tal-Awtorità għandha tiġi sospiża.

Il-Kunsill għandu, fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol isejjaħ laqgħa u jieħu deċiżjoni, b’maġġoranza sempliċi tal-membri tiegħu, dwar jekk id-deċiżjoni tal-Awtorità hijiex revokata.

Fejn il-Kunsill, wara li jkun ikkunsidra l-kwistjoni, ma jiħux deċiżjoni biex jirrevoka d-deċiżjoni tal-Awtorità konformement mar-raba’ subparagrafu, is-sospensjoni tad-deċiżjoni tal-Awtorità għandha tintemm.

4.   Fejn il-Kunsill ikun ħa deċiżjoni skont il-paragrafu 3, biex ma jirrevokax deċiżjoni tal-Awtorità fir-rigward tal-Artikolu 18(3), u l-Istat Membru kkonċernat xorta jikkunsidra li d-deċiżjoni tal-Awtorità taffettwa r-responsabbilitajiet fiskali tiegħu, dak l-Istat Membru jista’ jinnotifika lill-Kummissjoni u lill-Awtorità u jitlob lill-Kunsill biex jeżamina mill-ġdid il-kwistjoni. L-Istat Membru kkonċernat għandu jistabbilixxi b’mod ċar ir-raġunijiet għaliex ma jaqbilx mad-deċiżjoni tal-Kunsill.

F’perijodu ta’ erba’ ġimgħat wara n-notifika msemmija fl-ewwel subparagrafu, il-Kunsill għandu jikkonferma d-deċiżjoni oriġinali tiegħu jew jieħu deċiżjoni ġdida f’konformità mal-paragrafu 3.

Il-perijodu ta’ erba’ ġimgħat jista’ jiġi estiż b’erba’ ġimgħat oħra mill-Kunsill, jekk iċ-ċirkostanzi partikolari jkunu jeħtieġu hekk.

5.   Kwalunkwe abbuż ta’ dan l-Artikolu, b’mod partikolari fir-rigward ta’ deċiżjoni mill-Awtorità li m’għandhiex impatt fiskali sinifikanti jew materjali, għandu jkun ipprojbit bħala wieħed inkompatibbli mas-suq intern.

Artikolu 39

Proċeduri għat-teħid ta’ deċiżjonijiet

1.   Qabel tieħu d-deċiżjonijiet previsti f’dan ir-Regolament, l-Awtorità għandha tinforma lil kwalunkwe destinatarju msemmi bl-intenzjoni tagħha li tadotta d-deċiżjoni, filwaqt li tistabbilixxi limitu taż-żmien li fih id-destinatarju jista’ jesprimi l-opinjonijiet tiegħu dwar il-kwistjoni, b’kunsiderazzjoni sħiħa tal-urġenza, tal-kumplessità u tal-konsegwenzi potenzjali tal-kwistjoni. Dan japplika mutatis mutandis għar-rakkomandazzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 17(3).

2.   Id-deċiżjonijiet tal-Awtorità għandhom jiddikjaraw ir-raġunijiet li fuqhom ikunu bbażati.

3.   Id-destinatarji tad-deċiżjonijiet tal-Awtorità għandhom jiġu infurmati bir-rimedji legali disponibbli skont dan ir-Regolament.

4.   Fejn l-Awtorità tkun ħadet deċiżjoni skont l-Artikolu 18(3) jew (4), hija għandha tirrevedi dik id-deċiżjoni f’intervalli xierqa.

5.   Id-deċiżjonijiet li l-Awtorità tieħu skont l-Artikoli 17, 18 jew 19 għandhom isiru pubbliċi u hija għandha tiddikjara l-identità tal-awtorità kompetenti jew tal-istituzzjoni finanzjarja konċernata u l-kontenut prinċipali tad-deċiżjoni, sakemm din il-pubblikazzjoni ma tkunx f’kunflitt mal-interessi leġittimi tal-istituzzjonijiet finanzjarji fil-protezzjoni tas-sigrieti tan-negozju tagħhom jew tistax tipperikola b’mod serju l-funzjonament tajjeb u l-integrità tas-swieq finanzjarji jew l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha jew parti minnha tal-Unjoni.

KAPITOLU III

ORGANIZZAZZJONI

TAQSIMA 1

Bord tas-Superviżuri

Artikolu 40

Kompożizzjoni

1.   Il-Bord tas-Superviżuri għandu jkun magħmul minn:

(a)

il-President, li m’għandux ikollu vot;

(b)

il-kap tal-awtorità pubblika nazzjonali kompetenti għas-superviżjoni tal-istituzzjonijiet tal-kreditu f’kull Stat Membru, li għandhom jiltaqgħu personalment tal-inqas darbtejn fis-sena;

(c)

rappreżentant wieħed tal-Kummissjoni, li m’għandux ikollu vot;

(d)

rappreżentant wieħed tal-Bank Ċentrali Ewropew, li m’għandux ikollu vot;

(e)

rappreżentant wieħed tal-BERS, li m’għandux ikollu vot;

(f)

rappreżentant wieħed ta’ kull waħda miż-żewġ Awtoritajiet Superviżorji Ewropej l-oħrajn, li m’għandux ikollu vot.

2.   Il-Bord tas-Superviżuri għandu jlaqqa’ laqgħat mal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati regolarment, tal-anqas darbtejn fis-sena.

3.   Kull awtorità kompetenti għandha tkun responsabbli biex tinnomina membru supplenti ta’ livell għoli mill-awtorità tagħha, li jista’ jissostitwixxi lill-membru tal-Bord tas-Superviżuri msemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 1, f’każ li din il-persuna ma tkunx tista’ tattendi.

4.   Fejn l-awtorità kompetenti msemmija fil- fil-punt (b) tal-paragrafu 1 ma tkunx bank ċentrali, il-membru tal-Bord tas-Superviżuri msemmi f’dak il- punt jista’ jiddeċiedi li jieħu rappreżentant tal-bank ċentrali tal-Istati Membri, li m’għandux ikollu vot.

5.   Fi Stati Membri fejn aktar minn awtorità waħda tkun responsabbli għas-supervizjoni skont dan ir-Regolament, dawk l-awtoritajiet għandhom jaqblu dwar rappreżentant komuni. Madankollu, meta punt li jrid ikun diskuss mill-Bord tas-Superviżuri ma jkunx jaqa’ fi ħdan il-kompetenza tal-awtorità nazzjonali li tkun qiegħda tiġi rrappreżentata mill-membru msemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 1, dak il-membru jista’ jieħu rappreżentant mill-awtorità nazzjonali rilevanti, li m’għandux ikollu vot.

6.   Bil-għan li jaġixxi fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 94/19/KE, il-membru tal-Bord tas-Superviżuri msemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 1 jista’, fejn adatt, ikun akkumpanjat minn rappreżentant mill-korpi rilevanti li jamministra l-iskemi ta’ garanzija fuq id-depożitu f’kull Stat Membru, li m’għandux ikollu vot.

7.   Il-Bord tas-Superviżuri jista’ jiddeċiedi li jdaħħal osservaturi.

Id-Direttur Eżekuttiv jista’ jipparteċipa fil-laqgħat tal-Bord tas-Superviżuri mingħajr id-dritt li jivvota.

Artikolu 41

Kumitati interni u panels

1.   Il-Bord tas-Superviżuri jista’ jistabbilixxi kumitati interni jew panels għal kompiti speċifiċi attribwiti lill-Bord tas-Superviżuri, u jista’ jipprovdi għad-delega ta’ ċerti kompiti u deċiżjonijiet iddefiniti b’mod ċar lil kumitati jew panels interni, lill-Bord Maniġerjali jew lill-President.

2.   Għall-finijiet tal-Artikolu 19, il-Bord tas-Superviżuri għandu jsejjaħ panel indipendenti sabiex jiffaċilita riżoluzzjoni imparzjali tan-nuqqas ta’ qbil, li jkun jikkonsisti mill-President u tnejn mill-membri tiegħu, li ma jkunux rappreżentanti tal-awtoritajiet kompetenti li jkunu parti għan-nuqqas ta’ qbil u li ma jkollhom la xi interess fil-kunflitt u lanqas rabtiet diretti mal-awtoritajiet kompetenti kkonċernati.

3.   Soġġett għall-Artikolu 19(2), il-panel għandu jipproponi deċiżjoni għall-adozzjoni finali mill-Bord tas-Superviżuri, f’konformità mal-proċedura stabbilita fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 44(1).

4.   Il-Bord tas-Superviżuri għandu jadotta regoli ta’ proċedura għall-panel imsemmi fil-paragrafu 2.

Artikolu 42

Indipendenza

Fit-twettiq tal-kompiti kkonferiti lilu b’dan ir-Regolament, il-President u l-membri votanti tal-Bord tas-Superviżuri għandhom jaġixxu b’mod indipendenti u oġġettiv fl-interess uniku tal-Unjoni kollha kemm hi u m’għandhom la jfittxu u lanqas jieħdu struzzjonijiet minn istituzzjonijiet jew korpi tal-Unjoni, minn kwalunkwe Gvern ta’ Stat Membru jew minn kwalunkwe entità pubblika jew privata oħra.

La l-Istati Membri, l-istituzzjonijiet jew il-korpi tal-Unjoni, u lanqas ebda korp pubbliku jew privat ieħor m’għandhom ifittxu li jinfluwenzaw lill-membri tal-Bord tas-Superviżuri fil-qadi ta’ dmirijiethom.

Artikolu 43

Kompiti

1.   Il-Bord tas-Superviżuri għandu jagħti gwida lill-ħidma tal-Awtorità u għandu jkun responsabbli għat-teħid tad-deċiżjonijiet imsemmija fil-Kapitolu II.

2.   Il-Bord tas-Superviżuri għandu jadotta l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet, u d-deċiżjonijiet, u joħroġ il-pariri msemmija fil-Kapitolu II.

3.   Il-Bord tas-Superviżuri għandu jaħtar lill-President.

4.   Il-Bord tas-Superviżuri għandu jadotta, qabel it-30 ta’ Settembru ta’ kull sena, abbażi ta’ proposta mill-Bord Maniġerjali, il-programm ta’ ħidma tal-Awtorità għas-sena sussegwenti, u għandu jittrażmettih għall-informazzjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill- Kummissjoni.

Il-programm ta’ ħidma għandu jiġi adottat mingħajr preġudizzju għall-proċedura baġitarja annwali u għandu jsir pubbliku.

5.   Il-Bord tas-Superviżuri, fuq il-bażi ta’ proposta mill-Bord Maniġerjali, għandu jadotta r-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Awtorità, inkluż dwar il-qadi tal-kompiti tal-President, fuq il-bażi tal-abbozz ta’ rapport imsemmi fl-Artikolu 53(7) u għandu jgħaddi dak ir-rapport lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Awdituri u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew sal-15 ta’ Ġunju ta’ kull sena. Ir-rapport għandu jsir pubbliku.

6.   Il-Bord tas-Superviżuri għandu jodotta l-programm ta’ ħidma multiannwali tal-Awtorità, u għandu jgħaddih għall-informazzjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Il-programm ta’ ħidma multiannwali għandu jiġi adottat mingħajr preġudizzju għall-proċedura baġitarja annwali u għandu jsir pubbliku.

7.   Il-Bord tas-Superviżuri għandu jadotta l-baġit f’konformità mal-Artikolu 63.

8.   Il-Bord tas-Superviżuri għandu jeżerċita awtorità dixxiplinarja fuq il-President u d-Direttur Eżekuttiv u jista’ jneħħihom mill-kariga skont l-Artikolu 48(5) jew l-Artikolu 51(5) rispettivament.

Artikolu 44

Teħid ta’ deċiżjonijiet

1.   Id-deċiżjonijiet tal-Bord tas-Superviżuri għandhom jittieħdu b’maġġoranza sempliċi tal- membri tiegħu. Kull membru għandu jkollu vot wieħed.

Fir-rigward tal-atti speċifikati fl-Artikoli 10 sa 16 u l-miżuri u d-deċiżjonijiet adottati skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 9(5) u l-Kapitolu VI u b’deroga mill-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, il-Bord tas-Superviżuri għandu jieħu deċiżjonijiet abbażi ta’ maġġoranza kkwalifikata tal-membri tiegħu, kif definit fl-Artikolu 16(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u fl-Artikolu 3 tal-Protokoll (Nru 36) dwar id-dispożizzjonijiet tranżitorji.

Fir-rigward tad-deċiżjonijiet f’konformità mal-Artikolu 19(3), għal deċiżjonijiet li ttieħdu mill-kontrollur li jikkonsolida, id-deċiżjoni proposta mill-panel għandha titqies bħala adottata jekk approvata b’maġġoranza sempliċi, sakemm ma tiġix irrifjutata mill-membri li jirrappreżentaw minoranza tal-voti li timblokka kif imfisser fl-Artikolu 16(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u fl-Artikolu 3 tal-Protokoll (Nru 36) dwar dispożizzjonijiet tranistorji.

Għad-deċiżjonijiet l-oħra kollha f’konformità mal-Artikolu 19(3), id-deċiżjoni proposta mill-panel għandha tkun adottata permezz ta’ maġġoranza sempliċi tal-membri tal-Bord ta’ Superviżuri. Kull membru għandu jkollu vot wieħed.

2.   Il-laqgħat tal-Bord tas-Superviżuri għandhom jissejħu mill-President fuq l-inizjattiva personali tiegħu stess jew fuq talba minn terz tal-membri tiegħu, u għandhom jitmexxew mill-President.

3.   Il-Bord tas-Superviżuri għandu jadotta u jippubblika r-regoli proċedurali tiegħu.

4.   Ir-regoli proċedurali għandhom jistabbilixxu fid-dettall l-arranġamenti li jirregolaw il-votazzjoni, inkluż, fejn ikun xieraq, ir-regoli li jirregolaw il-kworums. Il-membri mhux votanti u l-osservaturi, bl-eċċezzjoni tal-President u d-Direttur Eżekuttiv, m’għandhom jattendu ebda diskussjoni fi ħdan il-Bord tas-Superviżuri dwar istituzzjonijiet finanzjarji individwali, sakemm ma jkunx previst mod ieħor fl-Artikolu 75(3) jew fl-atti msemmija fl-Artikolu 1(2).

TAQSIMA 2

Bord Maniġerjali

Artikolu 45

Kompożizzjoni

1.   Il-Bord Maniġerjali għandu jkun magħmul mill-President u sitt membri oħrajn tal-Bord tas-Superviżuri, eletti mill-membri votanti tal-Bord tas-Superviżuri u minn fosthom stess.

Minbarra l-President, kull membru tal-Bord Maniġerjali għandu jkollu membru supplenti, li jista’ jissostitwixxih jekk ma jkunx jista’ jattendi.

Il-mandat tal-membri eletti mill-Bord tas-Superviżuri għandu jkun ta’ sentejn u nofs. Dak it-terminu jista’ jiġi estiż darba. Il-kompożizzjoni tal-Bord Maniġerjali għandha tkun ibbilanċjata u proporzjonata u għandha tirrifletti l-Unjoni kollha. Il-mandati għandhom ikunu sovrapposti u għandu jiġi applikat arranġament adatt ta’ rotazzjoni.

2.   Id-deċiżjonijiet mill-Bord Maniġerjali għandhom jiġu adottati fuq il-bażi ta’ maġġoranza tal-membri preżenti. Kull membru għandu jkollu vot wieħed.

Id-Direttur Eżekuttiv u rappreżentant tal-Kummissjoni għandhom jipparteċipaw fil-laqgħat tal-Bord Maniġerjali mingħajr id-dritt li jivvotaw.

Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jkollu d-dritt li jivvota dwar kwistjonijiet imsemmija fl-Artikolu 63.

Il-Bord Maniġerjali għandu jadotta u jippubblika r-regoli proċedurali tiegħu.

3.   Il-laqgħat tal-Bord Maniġerjali għandhom jissejħu mill-President fuq inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba ta’ mill-inqas terz tal-membri tiegħu, u għandhom jitmexxew mill-President.

Il-Bord Maniġerjali għandu jiltaqa’ qabel kull laqgħa tal-Bord tas-Superviżuri u kulmeta l-Bord Maniġerjali jqis li hu meħtieġ. Huwa għandu jiltaqa’ mill-inqas ħames darbiet f’sena.

4.   Mingħajr preġudizzju għar-regoli proċedurali, il-membri tal-Bord Maniġerjali jistgħu jkunu megħjunin minn konsulenti jew minn esperti. Bl-eċċezzjoni tad-Direttur Eżekuttiv, il-membri mingħajr vot m’għandhom jattendu għall-ebda diskussjoni fi ħdan il-Bord Maniġerjali fir-rigward tal-istituzzjonijiet finanzjarji individwali.

Artikolu 46

Indipendenza

Il-membri tal-Bord Maniġerjali għandhom jaġixxu b’mod indipendenti u oġġettiv fl-interess uniku tal-Unjoni kollha kemm hi u la għandhom ifittxu u lanqas jieħdu struzzjonijiet mill-istituzzjonijiet jew mill-korpi tal-Unjoni, jew minn xi gvern ta’ Stat Membru jew minn xi entità pubblika jew privata oħra.

La l-Istati Membri, l-istituzzjonijiet jew il-korpi tal-Unjoni, u lanqas kwalunkwe korp ieħor pubbliku jew privat m’għandhom ifittxu li jinfluwenzaw lill-membri tal-Bord Maniġerjali fit-twettiq tal-kompiti tagħhom.

Artikolu 47

Kompiti

1.   Il-Bord Maniġerjali għandu jiżgura li l-Awtorità taqdi l-missjoni tagħha u twettaq il-kompiti assenjati lilha skont dan ir-Regolament.

2.   Il-Bord Maniġerjali għandu jipproponi, għall-adozzjoni mill-Bord tas-Superviżuri, programm ta’ ħidma annwali u multiannwali.

3.   Il-Bord Maniġerjali għandu jeżerċita s-setgħat baġitarji tiegħu skont l-Artikoli 63 u 64.

4.   Il-Bord Maniġerjali għandu jadotta l-pjan politiku tal-Awtorità dwar il-persunal u, skont l-Artikolu 68(2), il-miżuri implimentattivi meħtieġa tar-Regolamenti dwar il-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej (minn hawn ‘il quddiem “ir-Regolamenti dwar il-Persunal”).

5.   Il-Bord Maniġerjali għandu jadotta d-dispożizzjonijiet speċjali dwar id-dritt tal-aċċess għad-dokumenti tal-Awtorità, skont l-Artikolu 72.

6.   Il-Bord Maniġerjali għandu jipproponi rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Awtorità, inkluż dwar il-qadi tal-kompiti tal-President, abbażi tal-abbozz ta’ rapport imsemmi fl-Artikolu 53(7) tal-Bord tas-Superviżuri għall-approvazzjoni.

7.   Il-Bord Maniġerjali għandu jadotta u jippubblika r-regoli proċedurali tiegħu.

8.   Il-Bord Maniġerjali għandu jaħtar u jneħħi l-membri tal-Bord tal-Appell skont l- Artikolu 58(3) u (5).

TAQSIMA 3

President

Artikolu 48

Ħatra u kompiti

1.   L-Awtorità għandha tkun irrappreżentata minn President, li għandu jkun professjonista indipendenti b’impjieg sħiħ.

Il-President għandu jkun responsabbli sabiex iħejji x-xogħol tal-Bord tas-Superviżuri u għandu jmexxi l-laqgħat tal-Bord tas-Superviżuri u tal-Bord Maniġerjali.

2.   Il-President għandu jinħatar mill-Bord tas-Superviżuri fuq il-bażi tal-mertu, il-ħiliet, l-għarfien tal-istituzzjonijiet u s-swieq finanzjarji, u tal-esperjenza rilevanti għas-superviżjoni u r-regolamentazzjoni finanzjarja, wara proċedura miftuħa tal-għażla.

Qabel jassumi d-doveri tiegħu, u sa xahar wara l-għażla mill-Bord tas-Superviżuri, il-Parlament Ewropew jista’, wara li jkun sema’ lill-kandidat magħżul mill-Bord tas-Superviżuri, joġġezzjona għall-għażla tal-persuna magħżula.

Il-Bord tas-Superviżuri għandu jeleġġi wkoll membru supplenti minn fost il-membri tiegħu li għandu jwettaq il-funzjonijiet tal-President fin-nuqqas tiegħu. Dak il-membru supplenti m’għandux ikun elett minn fost il-membri tal-Bord Maniġerjali.

3.   Il-mandat tal-President għandu jkun ta’ ħames snin u jista’ jiġi estiż darba.

4.   Matul id-disa’ xhur li jippreċedu t-tmiem tal-mandat ta’ ħames snin tal-President, il-Bord tas- Superviżuri għandu jivvaluta:

(a)

ir-riżultati miksuba fl-ewwel mandat u kif inkisbu;

(b)

id-dmirijiet u l-ħtiġijiet tal-Awtorità fis-snin ta’ wara.

Il-Bord tas-Superviżuri, fid-dawl tal-valutazzjoni, jista’ jestendi għal darba l-mandat tal-President, soġġett għal konferma mill-Parlament Ewropew.

5.   Il-President jista’ jitneħħa mill-kariga biss mill-Parlament Ewropew b’riżultat ta’ deċiżjoni tal-Bord tas-Superviżuri.

Il-President m’għandhux jimpedixxi lill-Bord tas-Superviżuri milli jiddiskuti kwistjonijiet relatati mal-President, b’mod partikolari l-ħtieġa għat-tneħħija tiegħu, u m’għandux ikun involut f’deliberazzjonijiet dwar tali kwistjoni.

Artikolu 49

Indipendenza

Mingħajr preġudizzju għar-rwol tal-Bord tas-Superviżuri fir-rigward tal-kompiti tal-President, il-President la għandu jfittex u lanqas jieħu struzzjonijiet mill-istituzzjonijiet jew il-korpi tal-Unjoni, minn xi gvern ta’ Stat Membru jew mingħand xi entità pubblika jew privata oħra.

La l-Istati Membri, l-istituzzjonijiet jew il-korpi tal-Unjoni, u lanqas ebda entità pubblika jew privata oħra m’għandhom ifittxu li jinfluwenzaw lill-President fil-qadi ta’ dmirijietu.

F’konformità mar-Regolamenti tal-Persunal msemmija fl-Artikolu 68, il-President għandu, wara li jitlaq mis-servizz, jibqa’ marbut bid-dover tiegħu li jaġixxi b’integrità u diskrezzjoni fir-rigward tal-aċċettazzjoni ta’ ċerti ħatriet jew benefiċċji.

Artikolu 50

Rapport

1.   Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu jistiednu lill-President jew lill-membru supplenti tiegħu, biex jagħmel dikjarazzjoni filwaqt li jirrispettaw b’mod sħiħ l-indipendenza tiegħu. Il-President għandu jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-Parlament Ewropew u jwieġeb kwalunkwe mistoqsijiet mressqa mill-membri tiegħu, kulmeta dan ikun meħtieġ.

2.   Il-President għandu jippreżenta rapport bil-miktub dwar l-attivitajiet prinċipali tal-Awtorità lill-Parlament Ewropew meta jintalab jagħmel dan u mill-inqas 15-il jum qabel jagħmel id-dikjarazzjoni tiegħu msemmija fil-paragrafu 1.

3.   Minbarra l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 11 sa 18 u l-Artikoli 20 u 33, ir-rapport għandu jinkludi wkoll kwalunkwe informazzjoni mitluba mill-Parlament Ewropew fuq bażi ad hoc.

TAQSIMA 4

Direttur Eżekuttiv

Artikolu 51

Ħatra

1.   L-Awtorità għandha titmexxa minn Direttur Eżekuttiv, li għandu jkun professjonista indipendenti b’impjieg sħiħ.

2.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar mill-Bord tas-Superviżuri, wara konferma mill-Parlament Ewropew, fuq il-bażi tal-mertu, il-ħiliet, l-għarfien tal-istituzzjonijiet u s-swieq finanzjarji, u l-esperjenza rilevanti għas-superviżjoni u r-regolamentazzjoni finanzjarja u l-esperjenza maniġerjali, wara proċedura miftuħa tal-għażla.

3.   Il-mandat tad-Direttur Eżekuttiv għandu jkun ta’ ħames snin u jista’ jiġi estiż darba.

4.   Matul id-disa’ xhur li jippreċedu t-tmiem tal-mandat tad-Direttur Eżekuttiv, il- Bord tas-Superviżuri għandu jivvaluta b’mod partikolari:

(a)

ir-riżultati miksuba fl-ewwel mandat u kif inkisbu;

(b)

id-dmirijiet u l-ħtiġijiet tal-Awtorità fis-snin ta’ wara.

Il-Bord tas-Superviżuri, fid-dawl tal-valutazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, jista’ jestendi għal darba l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv.

5.   Id-Direttur Eżekuttiv jista’ jitneħħa mill-kariga biss b’deċiżjoni tal-Bord tas-Superviżuri.

Artikolu 52

Indipendenza

Mingħajr preġudizzju għar-rwoli rispettivi tal-Bord Maniġerjali u tal-Bord tas-Superviżuri fir-rigward tal-kompiti tad-Direttur Eżekuttiv, id-Direttur Eżekuttiv m’għandux ifittex jew jieħu struzzjonijiet mill-istituzzjonijiet jew il-korpi tal-Unjoni, minn xi gvern ta’ Stat Membru jew minn kwalunkwe korp ieħor pubbliku jew privat.

La l-Istati Membri, l-istituzzjonijiet jew il-korpi tal-Unjoni, u lanqas ebda entità pubblika jew privata oħra m’għandhom ifittxu li jinfluwenzaw lid-Direttur Eżekuttiv fil-qadi ta’ dmirijietu.

F’konformità mar-Regolamenti tal-Persunal msemmija fl-Artikolu 68, wara li jitlaq mis-servizz, id-Direttur Eżekuttiv għandu jibqa’ marbut bid-dover tiegħu li jaġixxi b’integrità u diskrezzjoni fir-rigward tal-aċċettazzjoni ta’ ċerti ħatriet jew benefiċċji.

Artikolu 53

Kompiti

1.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli mit-tmexxija tal-Awtorità u għandu jipprepara x-xogħol tal-Bord Maniġerjali.

2.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli biex jimplimenta l-programm ta’ ħidma annwali tal-Awtorità taħt il-gwida tal-Bord tas-Superviżuri u taħt il-kontroll tal-Bord Maniġerjali.

3.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jieħu l-miżuri meħtieġa, b’mod partikolari l-adozzjoni ta’ struzzjonijiet amministrattivi interni u l-pubblikazzjoni ta’ avviżi, sabiex jiżgura l-operat tal-Awtorità, skont dan ir-Regolament.

4.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jħejji programm ta’ ħidma multiannwali, kif imsemmi fl-Artikolu 47(2).

5.   Kull sena sat-30 ta’ Ġunju, id-Direttur Eżekuttiv għandu jħejji programm ta’ ħidma multiannwali, kif imsemmi l-Artikolu 47(2).

6.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jfassal abbozz ta’ baġit preliminari tal-Awtorità skont l-Artikolu 63 u għandu jimplimenta l-baġit tal-Awtorità skont l-Artikolu 64.

7.   Kull sena, id-Direttur Eżekuttiv għandu jħejji abbozz ta’ rapport b’taqsima dwar l-attivitajiet regolatorji u superviżorji tal-Awtorità u taqsima dwar il-kwistjonijiet finanzjarji u amministrattivi.

8.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jeżerċita s-setgħat imniżżlin fl-Artikolu 68 fir-rigward tal- persunal tal-Awtorità u jimmaniġġja l-affarijiet tal-persunal.

KAPITOLU IV

KORPI KONĠUNTI TAL-AWTORITAJIET SUPERVIŻORJI EWROPEJ

TAQSIMA 1

Kumitat Konġunt tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej

Artikolu 54

Stabbiliment

1.   Il-Kumitat Konġunt tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej huwa b’dan stabbilit.

2.   Il-Kumitat Konġunt għandu jservi bħala forum li fih, l-Awtorità għandha tikkoopera regolarment u mill-qrib u għandha tiżgura konsistenza transsettorjali mal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) u l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq), b’mod partikolari fir-rigward ta’:

konglomerati finanzjarji;

kontabilità u verifika;

analiżi mikroprudenzjali ta’ żviluppi, riskji u vulnerabbiltajiet transsettorjali għall- istabbilità finanzjarja;

prodotti tal-investiment bl-imnut;

miżuri li jiġġieldu l-ħasil tal-flus; u

skambju ta’ informazzjoni mal-BERS u żvilupp tar-relazzjoni bejn il-BERS u l- ASE.

3.   Il-Kumitat Konġunt għandu jkollu personal apposta pprovdut mill-ASE li għandu jaqdi d-dmirijiet ta’ segretarjat. L-Awtorità għandha tikkontribwixxi riżorsi adegwati għal spejjeż amministrattivi, infrastrutturali u operattivi.

4.   F’każ li istituzzjoni finanzjarja tkopri diversi setturi, il-Kumitat Konġunt għandu jsolvi n-nuqqas ta’ qbil skont l-Artikolu 56.

Artikolu 55

Kompożizzjoni

1.   Il-Kumitat Konġunt għandu jkun magħmul mill-Presidenti tal-ASE, u, fejn applikabbli, mill-President ta’ kwalunkwe Sottokumitat stabbilit skont l-Artikolu 57.

2.   Id-Direttur Eżekuttiv, rappreżentant tal-Kummissjoni u l-BERS għandhom jiġu mistiedna għal-laqgħat tal-Kumitat Konġunt, kif ukoll ta’ kwalunkwe sottokumitat msemmi fl-Artikolu 57 bħala osservaturi.

3.   Il-President tal-Kumitat Konġunt għandu jinħatar fuq bażi ta’ rotazzjoni annwali minn fost il-Presidenti tal-ASE. Il-President tal-Kumitat Konġunt għandu jkun wieħed mill-Viċi-Presidenti tal-BERS.

4.   Il-Kumitat Konġunt għandu jadotta r-regoli tiegħu ta’ proċedura. Ir-regoli jistgħu jispeċifikaw aktar parteċipanti fil-laqgħat tal-Kumitat Konġunt.

Il-Kumitat Konġunt għandu jiltaqa’ mill-inqas darba kull xahrejn.

Artikolu 56

Pożizzjonijiet konġunti u atti komuni

Fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tal-kompiti tagħha fil-Kapitolu II, u b’mod partikolari fir-rigward tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2002/87/KE, fejn rilevanti, l-Awtorità għandha tasal għal pożizzjonijiet konġunti mal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) u mal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq), kif xieraq.

Atti skont l-Artikoli 10 sa 15, 17, 18, jew 19 ta’ dan ir-Regolament fir-rigward tal-applikazzjoni tad-Direttiva 2002/87/KE u ta’ kwalunkwe atti oħra tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) li taqa’ wkoll fi ħdan il-qasam ta’ kompetenza tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) jew tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) għandhom jiġu adottati, b’mod parallel, mill-Awtorità, l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) u l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq), kif xieraq.

Artikolu 57

Sottokumitati

1.   Għall-finijiet tal-Artikolu 56, għandu jiġi stabbilit Sottokumitat fuq il-Konglomerati Finanzjarji għall-Kumitat Konġunt.

2.   Is-Sottokumitat għandu jkun magħmul mill-individwi msemmija fl-Artikolu 55(1), u minn rappreżentant wieħed ta’ livell għoli mill-persunal attwali tal-awtorità kompetenti rilevanti minn kull Stat Membru.

3.   Is-Sottokumitat għandu jeleġġi President minn fost il-membri tiegħu, li għandu jkun membru wkoll tal-Kumitat Konġunt.

4.   Il-Kumitat Konġunt jista’ jistabbilixxi aktar Sottokumitati.

TAQSIMA 2

Bord tal-Appell

Artikolu 58

Kompożizzjoni u operat

1.   Il-Bord tal-Appell għandu jkun entità konġunta tal-ASE.

2.   Il-Bord tal-Appell għandu jkun magħmul minn sitt membri u sitt membri supplenti, li għandhom ikunu individwi ta’ reputazzjoni tajba b’rekord ippruvat ta’ għarfien rilevanti u esperjenza professjonali, inkluża esperjenza superviżorja, fuq livell għoli biżżejjed fl-oqsma tas-swieq bankarji, tal-pensjonijiet tax-xogħol, dawk tat-titoli jew servizzi finanzjarji oħrajn, għajr il-persunal attwali tal-awtoritajiet kompetenti jew ta’ istituzzjonijiet nazzjonali jew tal-Unjoni oħrajn involuti fl-attivitajiet tal-Awtorità. Il-Bord tal-Appell għandu jkollu għarfien espert fil-qasam ġuridiku biex jagħti konsulenza legali esperta dwar il-legalità tal-eżerċizzu tal-Awtorità tal-poteri tagħha.

Il-Bord tal-Appell għandu jaħtar il-President tiegħu.

3.   Żewġ membri tal-Bord tal-Appell u żewġ membri supplenti għandhom jinħatru mill-Bord Maniġerjali tal-Awtorità minn lista mqassra proposta mill-Kummissjoni, wara sejħa pubblika għal turija ta’ interess ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u wara konsultazzjoni tal-Bord tas-Superviżuri.

Il-membri l-oħra għandhom jinħatru skont ir-Regolament (KE) Nru 1094/2010 u r-Regolament (KE) Nru 1095/2010.

4.   Il-mandat tal-membri tal-Bord tal-Appell għandu jkun ta’ ħames snin. Dak il-mandat jista’ jiġi estiż darba.

5.   Membru tal-Bord tal-Appell, maħtur mill-Bord Maniġerjali tal-Awtorità, m’għandux jitneħħa matul il-mandat tiegħu sakemm ma jkunx instab ħati ta’ kondotta ħażina serja u l-Bord Maniġerjali jieħu deċiżjoni għal dak il-għan wara li jkun ikkonsulta mal-Bord tas-Superviżuri.

6.   Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Appell għandhom jiġu adottati fuq il-bażi ta’ maġġoranza ta’ mill-inqas erbgħa mis-sitt membri tiegħu. Fejn id-deċiżjoni soġġetta għall-appell tkun taqa’ taħt il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, il-maġġoranza li tiddeċiedi għandha tinkludi tal-inqas wieħed miż-żewġ membri tal-Bord tal-Appell maħtur mill-Awtorità.

7.   Il-Bord tal-Appell għandu jitlaqqa’ mill-President tiegħu meta jkun hemm bżonn.

8.   L-ASE għandhom jiżguraw appoġġ operazzjonali u segretarjali adegwat għall-Bord tal-Appell permezz tal-Kumitat Konġunt.

Artikolu 59

Indipendenza u imparzjalità

1.   Il-membri tal-Bord tal-Appell għandhom ikunu indipendenti fit-teħid tad-deċiżjonijiet tagħhom. Huma m’għandhom ikunu marbutin b’ebda struzzjoni. Huma m’għandhom iwettqu ebda dmir ieħor fir-rigward tal-Awtorità, fil-Bord Maniġerjali tagħha jew fil-Bord ta’ Superviżuri tagħha.

2.   Membri tal-Bord tal-Appell m’għandhom jieħdu sehem f’ebda proċedimenti ta’ appell li fihom ikollhom xi interess personali, jew jekk qabel kienu involuti bħala rappreżentanti ta’ waħda mill-partijiet fil-proċedura, jew jekk kienu pparteċipaw fid-deċiżjoni taħt appell.

3.   Jekk, għal waħda mir-raġunijet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 jew għal xi raġuni oħra, membru tal-Bord tal-Appell iqis li membru ieħor m’għandux jieħu sehem f’xi proċediment ta’ appell, huwa għandu jinforma lill-Bord tal-Appell b’dan.

4.   Kwalunkwe parti fil-proċedimenti ta’ appell tista’ toġġezzjona għall-parteċipazzjoni ta’ membru tal-Bord tal-Appell għal kwalunkwe raġuni minn dawk imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, jew jekk tkun suspettata b’favoreġġamenti.

L-ebda oġġezzjoni ma tista’ tkun ibbażata fuq in-nazzjonalità tal-membri u lanqas m’għandha tkun ammissibbli jekk, filwaqt li tkun konxja ta’ raġuni għall-oġġezzjoni, il-parti fil-proċedimenti ta’ appell tkun xorta waħda ħadet pass proċedurali għajr dak li toġġezzjona għall-kompożizzjoni tal-Bord tal-Appell.

5.   Il-Bord tal-Appell għandu jiddeċiedi fuq l-azzjoni li għandha tittieħed fil-każijiet speċifikati fil-paragrafi 1 u 2 mingħajr il-parteċipazzjoni tal-membru konċernat.

Għall-finijiet li tittieħed dik id-deċiżjoni, il-membru konċernat għandu jiġi sostitwit fuq il-Bord tal-Appell mill-membru supplenti tiegħu. Fejn il-membru supplenti jkun f’sitwazzjoni simili, il-President tal-Awtorità għandu jaħtar membru supplenti minn fost il-membri supplenti disponibbli.

6.   Il-membri tal-Bord tal-Appell għandhom jimpenjaw rwieħhom li jaġixxu b’mod indipendenti u fl-interess pubbliku.

Għal dak il-għan, għandhom jagħmlu dikjarazzjoni tal-impenji u dikjarazzjoni tal-interessi fejn jindikaw jew in-nuqqas ta’ kwalunkwe interess li jista’ jitqies bħala preġudizzjali għall-indipendenza tagħhom jew ta’ kwalunkwe interess dirett jew indirett li jista’ jitqies bħala preġudizzjali għall-indipendenza tagħhom.

Dawk id-dikjarazzjonijiet għandhom isiru pubbliċi, annwalment u bil-miktub.

KAPITOLU V

RIMEDJI

Artikolu 60

Appelli

1.   Kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, inklużi awtoritajiet kompetenti, tista’ tappella kontra deċiżjoni tal-Awtorità msemmija fl-Artikoli 17, 18 u 19 jew kontra kwalunkwe deċiżjoni oħra meħuda mill-Awtorità skont l-atti tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) li tkun indirizzata lil dik il-persuna, jew kontra deċiżjoni li, għalkemm fil-forma ta’ deċiżjoni indirizzata lil persuna oħra, tirrigwarda direttament u individwalment lil dik il-persuna.

2.   L-appell, flimkien ma’ dikjarazzjoni tar-raġunijiet, għandu jiġi ppreżentat bil-miktub lill-Awtorità fi żmien xahrejn mid-data tan-notifika tad-deċiżjoni lill-persuna konċernata, jew, fin-nuqqas ta’ notifika, mill-jum li fih l-Awtorità tkun ippubblikat id-deċiżjoni tagħha.

Il-Bord tal-Appell għandu jiddeċiedi fuq l-appell fi żmien xahrejn minn meta l-appell ikun ġie ppreżentat.

3.   Appell li jiġi ppreżentat skont il-paragrafu 1 m’għandux ikollu effett suspensiv.

Madankollu, il-Bord tal-Appell jista’, jekk iqis li ċ-ċirkustanzi jeħtieġu dan, jissospendi l-applikazzjoni tad-deċiżjoni kkontestata.

4.   Jekk l-appell ikun wieħed ammissibbli, il-Bord tal-Appell għandu jeżamina jekk dan ikollux bażi tajba. Huwa għandu jistieden lill-partijiet fil-proċedimenti ta’ appell sabiex jippreżentaw osservazzjonijiet dwar in-notifiki tiegħu stess jew dwar komunikazzjonijiet mill-partijiet l-oħrajn fil-proċedimenti ta’ appell, fi ħdan il-limiti taż-żmien speċifikati. Il-partijiet fil-proċedimenti ta’ appell għandhom ikunu intitolati jagħmlu rappreżentazzjonijiet orali.

5.   Il-Bord tal-Appell jista’ jikkonferma d-deċiżjoni meħuda mill-entità kompetenti tal-Awtorità, jew jirreferi l-każ lill-entità kompetenti tal-Awtorità. Dak il-korp għandu jintrabat bid-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell u dak il-korp għandu jadotta deċiżjoni emendata fir-rigward tal-każ ikkonċernat.

6.   Il-Bord tal-Appell għandu jadotta r-regoli proċedurali tiegħu u jagħmilhom pubbliċi.

7.   Id-deċiżjonijiet meħudin mill-Bord tal-Appell għandhom ikunu motivati u għandhom isiru pubbliċi mill-Awtorità.

Artikolu 61

Rikorsi quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

1.   Jistgħu jinbdew proċedimenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, skont l-Artikolu 263 TFUE, li jikkontesta deċiżjoni meħuda mill-Bord tal-Appell jew, f’każijiet fejn ma jkun hemm ebda dritt tal-appell quddiem il-Bord tal-Appell, mill-Awtorità.

2.   L-Istati Membri u l-Istituzzjoniji tal-Unjoni, kif ukoll kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, jistgħu jibdew proċedimenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea kontra d-deċiżjonijiet tal-Awtorità, f’konformità mal-Artikolu 263 TFUE.

3.   Fil-każ li l-Awtorità jkollha obbligu li taġixxi u tonqos milli tieħu deċiżjoni, il-proċedimenti għan-nuqqas ta’ azzjoni jistgħu jitressqu quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’konformità mal-Artikolu 265 TFUE.

4.   L-Awtorità għandha tkun meħtieġa tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex tikkonforma mas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET FINANZJARJI

Artikolu 62

Baġit tal-Awtorità

1.   Id-dħul tal-Awtorità, korp Ewropew b’konformità mal-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (41) (minn hawn ‘il quddiem “ir-Regolament Finanzjarju”), għandu jkun jikkonsisti, b’mod partikolari, fi kwalunkwe taħlita mis-segwenti:

(a)

kontribuzzjonijiet obbligatorji mill-awtoritajiet pubbliċi nazzjonali kompetenti għas-superviżjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji li għandhom isiru konformement ma’ formola bbażata fuq il-piż tal-voti mniżżel fl-Artikolu 3(3) tal-Protokoll (Nru 36) dwar id-dispożizzjonijiet tranżitorji. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, l-Artikolu 3(3) tal-Protokoll (Nru 36) dwar id-dispożizzjonijiet tranżitorji għandu jkompli japplika lil hinn mill-iskadenza tal-31 ta’ Ottubru 2014 stabbilita fih;

(b)

sussidju mill-Unjoni, li jiddaħħal fil-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (it-Taqsima tal-Kummissjoni);

(c)

kwalunkwe tariffa mħallsa lill-Awtorità fil-każijiet speċifikati fl-istrumenti rilevanti tal-liġi tal-Unjoni.

2.   In-nefqa tal-Awtorità għandha tinkludi, tal-anqas, l-ispejjeż tal-persunal, ir-remunerazzjoni, l-amministrazzjoni, l-infrastruttura, it-taħriġ professjonali u l-operat.

3.   Id-dħul u n-nefqa għandhom jibbilanċjaw.

4.   L-estimi tad-dħul u n-nefqa kollha tal-Awtorità għandhom jitħejjew għal kull sena finanzjarja, li tikkorrespondi għas-sena kalendarja, u għandhom jiġu ppreżentati fil-baġit tal-Awtorità.

Artikolu 63

Stabbiliment tal-baġit

1.   Sal-15 ta’ Frar ta’ kull sena, id-Direttur Eżekuttiv għandu jħejji abbozz ta’ dikjarazzjoni tal-estimi tad-dħul u n-nefqa għas-sena finanzjarja ta’ wara, u għandu jgħaddih lill-Bord Maniġerjali u lill-Bord tas-Superviżuri, flimkien mal-pjan ta’ stabbiliment. Kull sena, il-Bord tas-Superviżuri għandu, fuq il-bażi tal-abbozz ta’ dikjarazzjoni mfassal mid-Direttur Eżekuttiv u approvat mill-Bord Maniġerjali, jipproduċi dikjarazzjoni tal-estimi tad-dħul u n-nefqa tal-Awtorità għas-sena finanzjarja ta’ wara. Dik id-dikjarazzjoni tal-estimi, inkluż abbozz ta’ pjan ta’ stabbiliment, għandha tiġi trasmessa mill-Bord tas-Superviżuri lill-Kummissjoni sal-31 ta’ Marzu. Qabel l-adozzjoni tad-dikjarazzjoni tal-estimi, l-abbozz imħejji mid-Direttur Eżekuttiv għandu jiġi approvat mill-Bord Maniġerjali.

2.   Id-dikjarazzjoni tal-estimi għandha tiġi ppreżentata mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (minn hawn ‘il quddiem flimkien imsejħa “l-awtorità baġitarja”), flimkien mal-abbozz tal-baġit tal-Unjoni Ewropea.

3.   Fuq il-bażi tad-dikjarazzjoni tal-estimi, il-Kummissjoni għandha ddaħħal fl-abbozz tal-baġit tal-Unjoni Ewropea, l-estimi li tqis li jkun hemm bżonn fir-rigward tal-pjan ta’ stabbiliment u l-ammont ta’ sussidju li għandu jitħallas lill-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikoli 313 u 314 TFUE.

4.   L-awtorità baġitarja għandha tadotta l-pjan ta’ stabbiliment għall-Awtorità. L-awtorità baġitarja għandha tawtorizza l-approprjazzjonijiet għas-sussidju lill-Awtorità.

5.   Il-baġit tal-Awtorità għandu jiġi adottat mill-Bord tas-Superviżuri. Għandu jsir finali wara l-adozzjoni finali tal-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Fejn ikun hemm bżonn, dan għandu jiġi aġġustat kif meħtieġ.

6.   Il-Bord Maniġerjali għandu, mingħajr telf ta’ żmien, jinnotifika lill-awtorità baġitarja bl-intenzjoni tiegħu li jimplimenta kwalunkwe proġett li jista’ jkollu implikazzjonijiet finanzjarji sinifikanti għall-iffinanzjar tal-baġit tiegħu, b’mod partikolari kwalunkwe proġett li jkollu x’jaqsam ma’ proprjetà, bħall-kiri jew xiri ta’ bini. Huwa għandu jinforma lill-Kummissjoni b’dan. Jekk xi fergħa jew oħra tal-awtorità baġitarja jkollha l-ħsieb li toħroġ opinjoni, hija għandha, fi żmien ġimagħtejn minn meta tirċievi l-informazzjoni dwar il-proġett, tinnotifika lill-Awtorità bl-intenzjoni tagħha li toħroġ din l-opinjoni. Fin-nuqqas ta’ tweġiba, l-Awtorità tista’ tipproċedi bl-operazzjoni ppjanata.

7.   Għall-ewwel sena tal-operat tal-Awtorità, li tintemm fil-31 ta’ Diċembru 2011, il-finanzjament tal-Awtorità mill-Unjoni huwa suġġett għal ftehim mill-awtorità baġitarja kif previst fil-Punt 47 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda.

Artikolu 64

Implimentazzjoni u kontroll tal-baġit

1.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jaġixxi bħala uffiċjal awtorizzanti u għandu jimplimenta l-baġit tal-Awtorità.

2.   Sal-1 ta’ Marzu wara li tintemm kull sena finanzjarja, l-uffiċjal tal-kontijiet tal-Awtorità għandu jippreżenta lill-uffiċjal tal-kontijiet tal-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, il-kontijiet provviżorji, akkompanjati mir-rapport dwar l-immaniġġjar baġitarju u finanzjarju matul is-sena finanzjarja. L-uffiċjal tal-kontijiet tal-Awtorità għandu jibgħat ukoll ir-rapport dwar l-immaniġġjar baġitarju u finanzjarju lill-membri tal-Bord ta’ Superviżuri, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu tas-sena ta’ wara.

Imbagħad, l-uffiċjal tal-kontijiet tal-Kummissjoni għandu jikkonsolida l-kontijiet provviżorji tal-istituzzjonijet u tal-korpi deċentralizzati skont l-Artikolu 128 tar-Regolament Finanzjarju.

3.   Wara li jirċievi l-osservazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet provviżorji tal-Awtorità skont l-Artikolu 129 tar-Regolament Finanzjarju, id-Direttur Eżekuttiv, li jaġixxi fil-kapaċità tiegħu, għandu jfassal il-kontijiet finali tal-Awtorità u jibgħathom, għal opinjoni, lill-Bord Maniġerjali.

4.   Il-Bord Maniġerjali għandu jagħti opinjoni dwar il-kontijiet finali tal-Awtorità.

5.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat dawk il-kontijiet finali, flimkien mal-opinjoni tal-Bord Maniġerjali, sal-1 ta’ Lulju wara li tintemm is-sena finanzjarja, lill-Membri tal-Bord ta’ Superviżuri, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri.

6.   Il-kontijiet finanzjarji għandhom jiġu ppubblikati.

7.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat tweġiba lill-Qorti tal-Awdituri għall-osservazzjonijiet ta’ dan tal-aħħar sat-30 ta’ Settembru. Huwa għandu jibgħat ukoll kopja ta’ dik it-tweġiba lill-Bord Maniġerjali u lill-Kummissjoni.

8.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat lill-Parlament Ewropew, fuq talba ta’ dan tal-aħħar u hekk kif previst fl-Artikolu 146(3) tar-Regolament Finanzjarju, kwalunkwe informazzjoni li tkun meħtieġa għall-applikazzjoni bla xkiel tal-proċedura ta’ kwittanza għas-sena finanzjarja msemmija.

9.   Il-Parlament Ewropew, wara rakkomandazzjoni mill-Kunsill li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata, għandu, qabel il-15 ta’ Mejju tas-sena N + 2, jagħti kwittanza lill-Awtorità sabiex timplimenta l-baġit inkluż id-dħul mill-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea u l-awtoritajiet kompetenti għas-sena finanzjarja N.

Artikolu 65

Regoli finanzjarji

Ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-Awtorità għandhom jiġu adottati mill-Bord Maniġerjali wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni. Dawk ir-regoli ma jistgħux ivarjaw mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta’ Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (42) sakemm il-ħtiġijiet operattivi speċifiċi għall-funzjonament tal-Awtorità ma jkunux jirrikjedu dan u biss bil-kunsens minn qabel tal-Kummissjoni.

Artikolu 66

Miżuri kontra l-frodi

1.   Bil-għan li jiġu miġġielda l-frodi, l-korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali oħra, ir-Regolament (KE) Nru 1073/1999 għandu japplika għall-Awtorità mingħajr ebda restrizzjoni.

2.   L-Awtorità għandha taderixxi mal-Ftehim Interistituzzjonali dwar investigazzjonijiet interni mill-OLAF u għandha tadotta minnufih dispożizzjonijiet xierqa għall-persunal tal-Awtorità.

3.   Id-deċiżjonijiet dwar l-iffinanzjar u l-ftehimiet u l-istrumenti implimentattivi li jirriżultaw minnhom, għandhom jistipulaw b’mod espliċitu li l-Qorti tal-Awdituri u l-OLAF jistgħu, jekk ikun hemm il-bżonn, iwettqu kontrolli fuq il-post fuq il-benefiċjarji ta’ flus li jintnefqu mill-Awtorità kif ukoll fuq il-persunal responsabbli għall-allokazzjoni ta’ dawn il-flejjes.

KAPITOLU VII

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 67

Privileġġi u immunitajiet

Il-Protokoll (Nru 7) dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea anness għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-TFUE għandu japplika għall-Awtorità u għall-persunal tagħha.

Artikolu 68

Persunal

1.   Ir-Regolamenti dwar il-Persunal, il-Kondizzjonijiet ta’ Impjieg ta’ Uffiċjali Oħrajn u r-regoli adottati b’mod konġunt mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni għall-fini li dawn jiġu applikati, għandhom japplikaw għall-persunal tal-Awtorità, inkluż id-Direttur Eżekuttiv tagħha u l-President tagħha.

2.   Il-Bord Maniġerjali, bi qbil mal-Kummissjoni, għandu jadotta l-miżuri implimentattivi meħtieġa, skont l-arranġamenti previsti fl-Artikolu 110 tar-Regolamenti dwar il-Persunal.

3.   Fir-rigward tal-persunal tagħha, l-Awtorità għandha teżerċita s-setgħat ikkonferiti fuq l-awtorità tal-ħatra mir-Regolamenti dwar il-Persunal u fuq l-awtorità intitolata sabiex tikkonkludi kuntratti skont il-Kondizzjonijiet ta’ Impjieg ta’ Uffiċjali Oħrajn.

4.   Il-Bord Maniġerjali għandu jadotta dispożizzjonijiet sabiex jippermetti li esperti nazzjonali minn Stati Membri jiġu ssekondati lill-Awtorità.

Artikolu 69

Responsabbiltà tal-Awtorità

1.   Fil-każ ta’ responsabbiltà mhux kuntrattwali, l-Awtorità għandha, skont il-prinċipji ġenerali komuni tal-liġijiet tal-Istati Membri, tagħmel tajjeb għal kwalunkwe ħsara li tiġi kkawżata minnha jew mill-persunal tagħha fit-twettiq ta’ dmirijietu. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandu jkollha l-ġuriżdizzjoni fi kwalunkwe tilwima fuq ir-rimedju ta’ din il-ħsara.

2.   Ir-responsabbiltà finanzjarja personali u r-responsabbiltà dixxiplinarja tal-persunal tal-Awtorità lejn l-Awtorità għandhom ikunu rregolati mid-dispożizzjonijiet rilevanti li japplikaw għall-persunal tal-Awtorità.

Artikolu 70

Obbligu tas-segretezza professjonali

1.   Membri tal-Bord tas-Superviżuri u l-Bord Maniġerjali, id-Direttur Eżekuttiv, u membri tal-persunal tal-Awtorità inkluż uffiċjali li jiġu ssekondati mill-Istati Membri fuq bażi temporanja u l-persuni l-oħra kollha li jwettqu kompiti għall-Awtorità fuq bażi kuntrattwali għandhom ikunu soġġetti għar-rekwiżiti tas-sigriet professjonali skont l-Artikolu 339 TFUE u d-dispożizzjonijiet rilevanti fil-leġislazzjoni tal-Unjoni, anki wara li jkunu ntemmu dmirijiethom.

L-Artikolu 16 tar-Regolamenti tal-Persunal għandu japplika għalihom.

F’konformità mar-Regolamenti tal-Persunal, wara li jitlaq mis-servizz, il-persunal għandu jibqa’ marbut bid-dover tiegħu li jaġixxi b’integrità u diskrezzjoni fir-rigward tal-aċċettazzjoni ta’ ċerti ħatriet jew benefiċċji.

La l-Istati Membri, l-istituzzjonijiet jew il-korpi tal-Unjoni, u lanqas kwalunkwe korp ieħor pubbliku jew privat m’għandhom ifittxu li jinfluwenzaw il-membri tal-persunal tal-Awtorità fit-twettiq tal-kompiti tagħhom.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-każijiet koperti mil-liġi kriminali, kwalunkwe informazzjoni kunfidenzjali li tasal għand persuni msemmija fil-paragrafu 1 waqt il-qadi ta’ dmirijiethom ma tistax tiġi żvelata lil xi persuna jew awtorità oħra tkun xi tkun, għajr f’forma mqassra jew aggeregata, b’tali mod li l-istituzzjonijiet finanzjarji individwali ma jkunux jistgħu jiġu identifikati.

Barra minn hekk, l-obbligu skont il-paragrafu 1 u l-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu m’għandux jimpedixxi lill-Awtorità u lill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali milli jagħmlu użu mill-informazzjoni għall-infurzar tal-atti msemmija fl-Artikolu 1(2), u b’mod partikolari għall-proċeduri legali għall-adozzjoni tad-deċiżjonijiet.

3.   Il-paragrafi 1 u 2 m’għandhomx jimpedixxu lill-Awtorità milli tiskambja informazzjoni mal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali skont dan ir-Regolament u skont leġislazzjoni oħra tal-Unjoni applikabbli għall-istituzzjonijiet finanzjarji.

Dik l-informazzjoni għandha tkun soġġetta għall-kondizzjonijiet tas-segretezza professjonali msemmija fil-paragrafi 1 u 2. L-Awtorità għandha tistabbilixxi fir-regoli proċedurali interni tagħha l-arranġamenti prattiċi għall-implimentazzjoni tar-regoli ta’ kunfidenzjalità msemmija fil-paragrafi 1 u 2.

4.   L-Awtorità għandha tapplika d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/844/KE, KEFA, Euratom tad-29 ta’ Novembru 2001 li temenda r-Regoli Interni tal-Proċedura (43).

Artikolu 71

Protezzjoni tad-data

Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-Istati Membri relatati mal-ipproċessar tad-data personali tagħhom skont id-Direttiva 95/46/KE jew l-obbligi tal-Awtorità relatati mal-ipproċessar tad-data personali tagħha skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 waqt il-qadi tar-responsabbiltajiet tagħha.

Artikolu 72

Aċċess għad-dokumenti

1.   Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 għandu japplika għad-dokumenti miżmuma mill- Awtorità.

2.   Il-Bord Maniġerjali għandu, sal-31 ta’ Mejju 2011, jadotta miżuri prattiċi għall-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001.

3.   Id-Deċiżjonijiet meħudin mill-Awtorità skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 jistgħu jkunu s-suġġett ta’ lment lill-Ombudsman jew ta’ proċedimenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, wara appell lill-Bord tal-Appell, kif ikun xieraq, skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 228 u 263 TFUE rispettivament.

Artikolu 73

Arranġamenti lingwistiċi

1.   Ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1 li jiddetermina l-lingwi li għandhom jintużaw fil-Komunità Ekonomika Ewropea (44) għandu japplika għall-Awtorità.

2.   Il-Bord Maniġerjali għandu jiddeċiedi dwar l-arranġamenti lingwistiċi interni għall-Awtorità.

3.   Is-servizzi tat-traduzzjoni meħtieġa għall-iffunzjonar tal-Awtorità għandhom jiġu pprovduti miċ-Ċentru tat-Traduzzjonijiet għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 74

Ftehim dwar il-Kwartieri Ġenerali

L-arranġamenti meħtieġa dwar l-akkomodazzjoni li għandhom jiġu pprovduti għall-Awtorità fl-Istat Membru fejn tkun tinsab is-sede tagħha u l-faċilitajiet li għandhom ikunu disponibbli minn dak l-Istat Membru, kif ukoll ir-regoli speċifiċi applikabbli f’dak l-Istat Membru għad-Direttur Eżekuttiv, għall-membri tal-Bord Maniġerjali, għall-persunal tal-Awtorità u għall-membri tal-familji tagħhom għandhom jiġu stabbiliti fi Ftehim dwar il-Kwartieri Ġenerali bejn l-Awtorità u dak l-Istat Membru konkluż wara li tkun inkisbet l-approvazzjoni tal-Bord Maniġerjali.

Dak l-Istat Membru għandu jipprovdi l-aqwa kondizzjonijiet possibbli sabiex jiżgura l-funzjonament adatt tal-Awtorità, inkluż skola multilingwi, b’orjentazzjoni Ewropea u l-konnessjonijiet xierqa tat-trasport.

Artikolu 75

Parteċipazzjoni ta’ pajjiżi terzi

1.   Il-parteċipazzjoni fix-xogħol tal-Awtorità għandha tkun miftuħa għall-pajjiżi terzi li jkunu kkonkludew ftehimiet mal-Unjoni li permezz tagħhom, huma adottaw u qegħdin japplikaw il-liġi tal-Unjoni fl-oqsma ta’ kompetenza tal-Awtorità kif imsemmi fl-Artikolu 1(2).

2.   L-Awtorità tista’ tikkoopera mal-pajjiżi msemmija fil-paragrafu 1, li japplikaw leġislazzjoni li ġiet rikonoxxuta ekwivalenti fl-oqsma ta’ kompetenza tal-Awtorità msemmija fl-Artikolu 1(2), kif inhu previst fil-ftehimiet internazzjonali konklużi mill-Unjoni f’konformità mal-Artikolu 216 TFUE.

3.   Skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-ftehimiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, għandhom isiru arranġamenti li jispeċifikaw, b’mod partikolari, in-natura, l-iskop u l-aspetti proċedurali tal-involviment tal-pajjiżi msemmija fil-paragrafu 1 fil-ħidma tal-Awtorità, inkluż dispożizzjonijiet relatati mal-kontribuzzjonijiet finanzjarji u mal-persunal. Dawn jistgħu jipprevedu rappreżentanza, bħala osservatur, fuq il-Bord tas-Superviżuri, iżda għandhom jiżguraw li dawk il-pajjiżi ma jattendu għall-ebda diskussjoni relatata mal-istituzzjonijiet finanzjarji individwali, għajr fejn ikun hemm interess dirett.

KAPITOLU VIII

DISPOŻIZZJONIJIET TRANSITORJI U FINALI

Artikolu 76

Azzjonijiet preparatorji

1.   Wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, u qabel l-istabbiliment tal-Awtorità, il- KSBE għandu jaġixxi f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni fit-tħejjija għas-sostituzzjoni tal-KSBE mill-Awtorità.

2.   Ladarba l-Awtorità tkun ġiet stabbilita, il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għall-istabbiliment amministrattiv u l-operat amministrattiv inizjali tal-Awtorità sakemm l-Awtorità taħtar Direttur Eżekuttiv.

Għal dak il-għan, sakemm id-Direttur Eżekuttiv jassumi d-doveri tiegħu wara l-ħatra tiegħu mill-Bord tas-Superviżuri f’konformità mal-Artikolu 51, il-Kummissjoni tista’ tassenja uffiċjal wieħed fuq bażi interim sabiex iwettaq il-funzjonijiet tad-Direttur Eżekuttiv. Dak il-perijodu għandu jkun limitat għaż-żmien meħtieġ għall-ħatra ta’ Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità.

Id-Direttur Eżekuttiv interim jista’ jawtorizza l-pagamenti kollha koperti bi krediti previsti fil-baġit tal-Awtorità, ladarba jiġu approvati mill-Bord Maniġerjali u jista’ jikkonkludi kuntratti, inklużi kuntratti ta’ persunal wara l-adozzjoni tal-pjan ta’ stabbiliment tal-Awtorità.

3.   Il-paragrafi 1 u 2 huma mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Bord tas-Superviżuri u tal-Bord Maniġerjali.

4.   L-Awtorità għandha titqies bħala s-suċċessur legali tal-KSBE. Sad-data tal-istabbiliment tal-Awtorità, l-attiv u l-passiv kollu u l-operati kollha pendenti tal-KSBE għandhom ikunu trasferiti awtomatikament lill-Awtorità. Il-KSBE għandu jistabbilixxi dikjarazzjoni li turi s-sitwazzjoni fl-għeluq tal-attiv u l-passiv tiegħu sa mid-data ta’ dak it-trasferiment. Dik id-dikjarazzjoni għandha tkun ivverifikata u approvata mill-KSBE u mill-Kummissjoni.

Artikolu 77

Dispożizzjonijiet transitorji dwar il-persunal

1.   B’deroga mill-Artikolu 68, il-kuntratti ta’ impjieg u l-ftehimiet ta’ ssekondar kollha konklużi mill-KSBE jew mis-Segretarjat tiegħu u fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2011 għandhom jiġu onorati sad-data ta’ skadenza tagħhom. Dawn ma jistgħux jiġu estiżi.

2.   Il-membri kollha tal-persunal taħt kuntratti msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu offruti l-possibbiltà li jikkonkludu kuntratti ta’ aġenti temporanji skont l-Artikolu 2(a) tal-Kondizzjonijiet ta’ Impjieg ta’ Uffiċjali Oħrajn fil-gradi varji, hekk kif stabbilit fil-pjan ta’ stabbiliment tal-Awtorità.

Għandha ssir għażla interna limitata għal persunal li għandu kuntratti mal-KSBE jew is-Segretarjat tiegħu, wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament mill-awtorità awtorizzata sabiex tikkonkludi kuntratti sabiex tiġi ċċekkjata l-abbiltà, l-effiċjenza u l-integrità ta’ dawk li jkunu ser jiġu reklutati. Il-proċedura ta’ għażla interna għandha tqis bis-sħiħ il-ħiliet u l-esperjenza murija mill-prestazzjoni tal-individwi qabel ir-reklutaġġ.

3.   Skont it-tip u l-livell ta’ funzjonijiet li għandhom jitwettqu, l-applikanti li jintgħażlu jiġu offruti kuntratti ta’ aġenti temporanji applikabbli għal tul ta’ żmien li mill-inqas jikkorrespondi għaż-żmien li jkun għad baqa’ taħt il-kuntratt preċedenti.

4.   Il-liġi nazzjonali rilevanti relatata mal-kuntratti tax-xogħol u ma’ strumenti rilevanti oħrajn għandha tkompli tapplika għall-membri tal-persunal b’kuntratti preċedenti li jagħżlu li ma japplikawx għal kuntratti ta’ aġenti temporanji jew li ma jiġux offruti kuntratti ta’ aġenti temporanji skont il-paragrafu 2.

Artikolu 78

Dispożizzjonijiet nazzjonali

L-Istati Membri għandhom jagħmlu d-dispożizzjonijiet adatti biex jiżguraw l-applikazzjoni effettiva ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 79

Emendi

Id-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE hija bil-preżenti emendata billi l-KSBE qiegħed jitneħħa mil-lista ta’ benefiċjarji stabbilita fit-Taqsima B tal-Anness għal dik id-Deċiżjoni.

Artikolu 80

Tħassir

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE, li tistabbilixxi l-KSBE, qiegħda bil-preżenti titħassar b’effett mill-1 ta’ Jannar 2011.

Artikolu 81

Reviżjoni

1.   Sat-2 ta’ Jannar 2014, u kull tliet snin wara dan, il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport ġenerali dwar l-esperjenza miksuba bħala riżultat tal-operat tal-Awtorità u l-proċeduri stabbiliti f’dan ir-Regolament. Dak ir-rapport għandu jevalwa, fost affarijiet oħra:

(a)

il-konverġenza fil-prattiki superviżorji miksuba mill-awtoritajiet kompetenti,

(i)

il-konverġenza fl-indipendenza funzjonali tal-awtoritajiet kompetenti u fl-istandards ekwivalenti għall-governanza korporattiva;

(ii)

l-imparzjalità, l-oġġettività u l-awtonomija tal-Awtorità;

(b)

il-funzjonament tal-kulleġġi tas-superviżuri;

(c)

il-progress miksub fit-triq għall-konverġenza fl-oqsma tal-prevenzjoni, il-ġestjoni u r-riżoluzzjoni tal-kriżijiet, inklużi mekkaniżmi relatati mal-finanzjament tal-Unjoni;

(d)

ir-rwol tal-Awtorità fir-rigward tar-riskju sistemiku;

(e)

l-applikazzjoni tal-klawsola ta’ salvagwardja stabbilita fl-Artikolu 38;

(f)

l-applikazzjoni tar-rwol ta’ medjazzjoni vinkolanti stabbilita fl-Artikolu 19.

2.   Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jeżamina wkoll jekk:

(a)

huwiex adatt li titkompla s-superviżjoni separata tas-settur bankarju, tal-assigurazzjoni, tal-pensjonijiet tax-xogħol, tat-titoli u tas-swieq finanzjarji;

(b)

huwiex xieraq li titwettaq superviżjoni prudenzjali u li jiġi ssorveljat it-twettiq tan-negozju separatament jew mill-istess superviżur;

(c)

huwiex xieraq li tiġi semplifikata u rinforzata l-istruttura tas-SESF sabiex tiżdied il- koerenza bejn il-livelli makro u mikro u bejn l-ASE;

(d)

l-evoluzzjoni tas-SESF tkunx konsistenti mal-evoluzzjoni globali;

(e)

hemmx diversità suffiċjenti u eċċellenza fi ħdan is-SESF;

(f)

ir-responsabbiltà u t-trasparenza f’dak li għandu x’jaqsam mar-rekwiżiti għall- pubblikazzjoni humiex xierqa;

(g)

ir-riżorsi tal-Awtorità humiex adegwati biex hija twettaq ir-responsabbiltajiet tagħha;

(h)

huwiex adegwat li s-sede tal-Awtorità tinżamm jew jekk l-ASE jitmexxewx f’sede unika biex tittejjeb il-koordinazzjoni aħjar bejniethom.

3.   Rigward il-kwistjoni tas-superviżjoni diretta tal-istituzzjonijiet jew l-infrastrutturi ta’ skala pan-Ewropea u b’kont meħud tal-iżviluppi tas-suq, il-Kummissjoni għandha tfassal rapport annwali dwar kemm hu adegwat li l-Awtorità tkun fdata b’aktar responsabbiltajiet superviżorji f’dan il-qasam.

4.   Ir-rapport u kwalunkwe proposta li takkumpanjah, kif xieraq, għandhom jiġu ppreżentati lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Artikolu 82

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2011, bl-eċċezzjoni tal-Artikoli 76 u l-Artikolu 77(1) u (2), li għandhom japplikaw mid-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu.

L-Awtorità għandha tkun stabbilita fl-1 ta’ Jannar 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, l-24 ta’ Novembru 2010.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

O. CHASTEL


(1)  ĠU C 13, 20.1.2010, p. 1.

(2)  Opinjoni tat-22 ta’ Jannar 2010 (għadha mhijiex ippubbikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(3)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta’ Settembru 2010 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta’ Novembru 2010

(4)  ĠU C 40, 7.2.2001, p. 453.

(5)  ĠU C 25 E, 29.1.2004, p. 394.

(6)  ĠU C 175 E, 10.7.2008, p. 392.

(7)  ĠU C 8 E, 14.1.2010, p. 26.

(8)  ĠU C 9 E, 15.1.2010, p. 48.

(9)  ĠU C 184 E, 8.7.2010. p. 214.

(10)  ĠU C 184 E, 8.7.2010, p. 292.

(11)  Ara paġna 1 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(12)  ĠU L 25, 29.1.2009, p. 23.

(13)  ĠU L 25, 29.1.2009, p. 28.

(14)  ĠU L 25, 29.1.2009, p. 18.

(15)  Rapporti tal-Qorti Ewropea 2006 Paġna I-03771, para. 44.

(16)  ĠU L 177, 30.6.2006, p. 1.

(17)  ĠU L 177, 30.6.2006, p. 201.

(18)  ĠU L 135, 31.5.1994, p. 5.

(19)  ĠU L 35, 11.2.2003, p. 1.

(20)  ĠU L 330, 5.12.1998, p. 1.

(21)  ĠU L 345, 8.12.2006, p. 1.

(22)  ĠU L 267, 10.10.2009, p. 7.

(23)  ĠU L 309, 25.11.2005, p. 15.

(24)  ĠU L 271, 9.10.2002, p. 16.

(25)  ĠU L 319, 5.12.2007, p. 1.

(26)  ĠU L 135, 31.5.1994, p. 5.

(27)  ĠU L 84, 26.3.1997, p. 22.

(28)  Direttiva 2007/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Settembru 2007 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/49/KEE u d-Direttivi 2002/83/KE, 2004/39/KE, 2005/68/KE u 2006/48/KE fir-rigward tar-regoli proċedurali u l-kriterji ta’ evalwazzjoni għall-evalwazzjoni prudenzjali tal-akkwisti u ż-żiediet fil-holdings fis-settur finanzjarju (ĠU L 247, 21.9.2007, p. 1).

(29)  ĠU L 87, 31.3.2009, p. 164.

(30)  ĠU L 318, 27.11.1998, p. 8.

(31)  ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.

(32)  ĠU L 136, 31.5.1999, p. 1.

(33)  ĠU L 136, 31.5.1999, p. 15.

(34)  ĠU L 56, 4.3.1968, p. 1

(35)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.

(36)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1

(37)  ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.

(38)  ĠU L 253, 25.9.2009, p. 8.

(39)  Ara paġna 48 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(40)  Ara paġna 84 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(41)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

(42)  ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.

(43)  ĠU L 317, 3.12.2001, p. 1

(44)  ĠU 17, 6.10.1958, p. 385.


15.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 331/48


REGOLAMENT (UE) Nru 1094/2010 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-24 ta’ Novembru 2010

li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol), u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/79/KE

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (3),

Billi:

(1)

Il-kriżi finanzjarja fl-2007u 2008 kixfet nuqqasijiet importanti fis-superviżjoni finanzjarja, kemm f’każijiet partikolari kif ukoll b’rabta mas-sistema finanzjarja kollha kemm hi. Il-mudelli ta’ superviżjoni b’bażi nazzjonali waqgħu lura meta mqabbla mal-globalizzazzjoni finanzjarja u mar-realtà integrata u interkonnessa tas-swieq finanzjarji Ewropej, li fihom bosta istituzzjonijiet finanzjarji joperaw lil hinn mill-fruntieri. Il-kriżi kixfet nuqqasijiet fl-oqsma tal-kooperazzjoni, il-koordinazzjoni, l-applikazzjoni konsistenti tal-liġi tal-Unjoni u l-fiduċja bejn is-superviżuri nazzjonali.

(2)

Qabel u matul il-kriżi finanzjarja, il-Parlament Ewropew appella biex ikun hemm avvanz lejn superviżjoni Ewropea iktar integrata sabiex ikunu żgurati kondizzjonijiet ugwali reali għall-operaturi kollha fil-livell tal-Unjoni u sabiex tiġi riflessal-integrazzjoni li qed tiżdied tas-swieq finanzjarji fl-Unjoni (fir-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-13 ta’ April 2000 dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-qafas għas-swieq finanzjarji: Pjan ta’ Azzjoni (4), tal-21 ta’ Novembru 2002 dwar regoli ta’ superviżjoni prudenzjali fl-Unjoni Ewropea (5), tal-11 ta’ Lulju 2007 dwar il-politika dwar is-servizzi finanzjarji (2005-2010) - White Paper (6), tat-23 ta’ Settembru 2008 b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-hedge funds u l-ekwità privata (7), u tad-9 ta’ Ottubru 2008 b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar is-segwitu tal-proċess Lamfalussy: l-istruttura futura ta’ sorveljanza (8), u fil-pożizzjonijiet tiegħu tat-22 ta’ April 2009 dwar il-proposta emendata għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni (Solvenza II) (9) u tat-23 ta’ April 2009 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu (10)).

(3)

F’Novembru 2008, il-Kummissjoni tat mandat lil Grupp ta’ Livell Għoli ppresedut mis-Sur Jacques de Larosière biex jagħmel rakkomandazzjonijiet dwar kif jidtgħu jissaħħu l-arranġamenti superviżorji Ewropej bil-ħsieb li ċ-ċittadin jiġi protett aħjar u terġa’ tinbena l-fiduċja fis-sistema finanzjarja. Fir-rapport finali tiegħu ppreżentat fil-25 ta’ Frar 2009 (ir-“Rapport de Larosière”), il-Grupp ta’ Livell Għoli rrakkomanda li l-qafas superviżorju jissaħħaħ sabiex jitnaqqas ir-riskju u l-gravità ta’ kriżijiet finanzjarji futuri. Huwa rrakkomanda riformi fl-istruttura tas-superviżjoni tas-settur finanzjarju fl-Unjoni. Il-grupp ikkonkluda wkoll li għandha tinħoloq Sistema Ewropea ta’ Superviżuri Finanzjarji, li tinkludi tliet Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, waħda għas-settur bankarju, waħda għas-settur tat-titoli u waħda għas-settur tal-assigurazzjoni u l-pensjonijiet tax-xogħol, u rrakkomanda l-ħolqien ta’ Kunsill Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku. Ir-rapport irrappreżenta r-riformi li l-esperti qiesu li kienu meħtieġa u li kellha tibda ħidma immedjata dwarhom..

(4)

Fil-Komunikazzjoni tagħha tal-4 ta’ Marzu 2009 intitolata “Nixprunaw l-Irkupru Ewropew”, il-Kummissjoni pproponiet li tressaq abbozz ta’ leġislazzjoni li toħloq Sistema Ewropea ta’ superviżjoni finanzjarja u Bord Ewropew dwar ir-riskju sistemiku. Fil-Komunikazzjoni tagħha tas-27 ta’ Mejju 2009 intitolata “Superviżjoni Finanzjarja Ewropea”, hija pprovdiet iżjed dettalji dwar l-arkitettura possibbli ta’ tali qafas superviżorju ġdid, li jirrifletti l-ħsieb ewlieni tar-Rapport de Larosière.

(5)

Il-Kunsill Ewropew, fil-konklużjonijiet tiegħu tad-19 ta’ Ġunju 2009, ikkonferma li għandha titwaqqaf Sistema Ewropea ta’ Superviżuri Finanzjarji, li tkun tinkludi tliet Awtoritajiet Superviżorji Ewropej ġodda. Il-mira tas-sistema għandha tkun li ttejjeb il-kwalità u l-konsistenza tas-superviżjoni nazzjonali, issaħħaħ is-superviżjoni ta’ gruppi transkonfinali u tistabbilixxi ġabra Ewropea unika tar-regoli applikabbli għall-istituzzjonijiet finanzjarji kollha fis-suq intern. Huwa enfasizza li l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej għandu jkollhom ukoll setgħat superviżorji fir-rigward tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu u stieden lill-Kummissjoni sabiex tħejji proposti konkreti dwar kif is-Sistema Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji jista’ jkollha rwol b’saħħtu f’sitwazzjonijiet ta’ kriżi, filwaqt li saħaq li d-deċiżjonijiet meħudin mill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej m’għandhomx jaffettwaw ir-responsabbiltajiet fiskali tal-Istati Membri.

(6)

Il-kriżi finanzjarja u ekonomika ħolqot riskji reali u serji għall-istabbiltà tas-sistema finanzjarja u għall-funzjonament tas-suq intern. Ir-restawr u ż-żamma ta’ sistema finanzjarja stabbli u affidabbli huma prerekwiżit assolut sabiex tinżamm il-fiduċja u l-koerenza fis-suq intern, u b’dan jiġu ppreservati u jittejbu l-kondizzjonijiet għall-istabbiliment ta’ suq intern kompletament integrat u funzjonali fil-qasam tas-servizzi finanzjarji. Barra minn hekk, swieq finanzjarji aktar fondi u aktar integrati joffru opportunitajiet aħjar għall-iffinanzjar u għad-diversifikazzjoni tar-riskji, u għalhekk jgħinu biex titjieb il-kapaċità tal-ekonomiji biex jassorbu x-xokkijiet.

(7)

L-Unjoni laħqet il-limiti ta’ x’jista’ jsir permezz tal-istat attwali tal-Kumitati tas-Superviżuri Ewropej. L-Unjoni ma tistax tibqa’ f’sitwazzjoni fejn ma jeżisti l-ebda mekkaniżmu li jiżgura li s-superviżuri nazzjonali jaslu għall-aqwa deċiżjoni superviżorja possibbli għal istituzzjonijiet finanzjarji transkonfinali; fejn hemm kooperazzjoni u skambju ta’ informazzjoni insuffiċjenti fost is-superviżuri nazzjonali; fejn azzjoni konġunta mill-awtoritajiet nazzjonali teħtieġ arranġamenti kkumplikati biex titqies il-frammentazzjoni tar-rekwiżiti regolatorji u superviżorji; fejn soluzzjonijiet nazzjonali spiss ikunu l-unika alternattiva fattibbli b’reazzjoni għall-problemi fil-livell tal-Unjoni; u fejn ikun hemm interpretazzjonijiet differenti għall-istess test legali. Is-Sistema Ewropea ta’ Superviżjoni Finanzjarja (minn hawn ‘il quddiem is-“SESF”) għandha titfassal biex tegħleb dawk in-nuqqasijiet u tipprovdi sistema li tkun konformi mal-għan ta’ suq finanzjarju tal-Unjoni uniku u stabbli għas-servizzi finanzjarji, li tgħaqqad is-superviżuri nazzjonali f’netwerk tal-Unjoni b’saħħtu.

(8)

Is-SESF għandha tkun netwerk integrat ta’ awtoritajiet superviżorji nazzjonali u tal-Unjoni, li tħalli s-superviżjoni ta’ kuljum għal-livell nazzjonali. Għandha tinkiseb ukoll armonizzazzjoni akbar u l-applikazzjoni koerenti tar-regoli għall-istituzzjonijiet u s-swieq finanzjarji madwar l-Unjoni. Minbarra l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) (minn hawn ‘il quddiem, “l-Awtorità”), għandhom jitwaqqfu Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq), kif ukoll Kumitat Konġunt tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (minn hawn ‘il quddiem “il-Kumitat Konġunt”). Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (minn hawn ‘il quddiem “il-BERS”), għandu jifforma parti mis-SESF għall-finijiet tal-kompiti kif speċifikat f’dan ir-Regolament u fir-Regolament (KE) Nru 1092/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11).

(9)

L-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (minn hawn ‘il quddiem imsejħin flimkien “l-ASE”) għandhom jissostitwixxu l-Kumitat tas-Superviżuri Bankarji Ewropej stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (12), il-Kumitat tas-Superviżuri tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol Ewropej stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/79/KE (13) u l-Kumitat tar-Regolaturi tat-Titoli Ewropej stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (14), u għandhom jassumu l-kompiti u l-kompetenzi kollha ta’ dawk il-kumitati inkluż, fejn ikun xieraq, it-tkomplija tal-ħidma u l-proġetti li għaddejjin. Il-kamp ta’ azzjoni tal-attività ta’ kull Awtorità Superviżorja Ewropea għandu jiġi ddefinit b’mod ċar. L-ASE għandhom ikunu responsabbli lejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill. Meta dik ir-responsabbiltà tirrigwarda kwistjonijiet transsettorjali li ġew ikkoordinati permezz tal-Kumitat Konġunt, l-ASE għandhom ikunu responsabbli, permezz tal-Kumitat Konġunt, għal din il-koordinazzjoni.

(10)

L-Awtorità għandha taġixxi bil-għan li jittejjeb l-operat tas-suq intern, b’mod partikolari billi jkun żgurat livell għoli, effikaċi u konsistenti ta’ regolamentazzjoni u superviżjoni filwaqt li jitqiesu l-interessi varji tal-Istati Membri kollha u n-natura differenti tal-istituzzjonijiet finanzjarji. L-Awtorità għandha tipproteġi valuri pubbliċi bħall-istabbiltà tas-sistema finanzjarja, it-trasparenza tas-swieq u tal-prodotti finanzjarji, u l-ħarsien tat-titolari tal-poloz, il-membri u l-benefiċjarji ta’ skemi tal-pensjonijiet. L-Awtorità għandha wkoll tipprevjeni arbitraġġ regolatorju, tiggarantixxi ambjent ugwali għal kulħadd, u ssaħħaħ il-koordinazzjoni superviżorja internazzjonali, għall-benefiċċju tal-ekonomija b’mod ġenerali, inklużi l-istituzzjonijiet finanzjarji u partijiet interessati oħrajn, il-konsumaturi u l-impjegati. Il-kompiti tagħha għandhom jinkludu wkoll il-promozzjoni tal-konverġenza superviżorja u l-għoti ta’ pariri lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni fil-qasam tar-regolamentazzjoni u s-sorveljanza tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni u l-provvediment għall-irtirar mix-xogħol, kif ukoll kwistjonijiet marbuta mal-governanza korporattiva, mal-verifika u mar-rappurtar finanzjarju. L-Awtorità għandha tkun ukoll fdata b’ċerti responsabbiltajiet għal attivitajiet finanzjarji eżistenti u ġodda.

(11)

L-Awtorità għandha tkun tista’ wkoll tipprojbixxi jew tirrestrinġi, b’mod temporanju, ċerti tipi ta’ attivitajiet finanzjarji li jkunu ta’ theddida għall-funzjonament tajjeb u għall-integrità tas-swieq finanzjarji jew għall-istabilità tas-sistema finanzjarja kollha jew ta’ parti minnha fl-Unjoni, f’każijiet speċifikati u skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-atti leġislattivi msemmija f’ dan ir-Regolament. Jekk ikun meħtieġ li ssir tali projbizzjoni temporanja f’każ ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza, l-Awtorità għandha tagħmel dan f’konformità ma’ u skont il-kondizzjonijiet stabbiliti f’ dan ir-Regolament. F’każijiet fejn projbizzjoni jew restrizzjoni temporanja ta’ ċerti attivitajiet finanzjarji jkollha impatt transettorjali, il-leġislazzjoni settorjali għandha tipprevedi li l-Awtorità tikkonsulta u tikkoordina l-azzjoni tagħha, fejn rilevanti, mal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq), permezz tal-Kumitat Konġunt.

(12)

L-Awtorità għandha tqis l-impatt tal-attivitajiet tagħha fuq il-kompetizzjoni u l-innovazzjoni fi ħdan is-suq intern, fuq il-kompetittività globali tal-Unjoni, fuq l-inklużjoni finanzjarja, u fuq l-istrateġija l-ġdida tal-Unjoni għall-impjiegi u t-tkabbir.

(13)

Sabiex tissodisfa l-għanijiet tagħha, l-Awtorità għandu jkollha personalità ġuridika kif ukoll awtonomija amministrattiva u finanzjarja.

(14)

Fuq il-bażi tal-ħidma ta’ korpi internazzjonali, ir-riskju sistemiku għandu jiġi definit bħala riskju ta’ tfixkil fis-sistema finanzjarja bil-potenzjal li jkun hemm konsegwenzi negattivi serji għas-suq intern u l-ekonomija reali. It-tipi kollha ta’ intermedjarji, swieq u infrastrutturi finanzjarji jistgħu jkunu potenzjalment importanti sistemikament sa ċertu livell.

(15)

Ir-riskju transkonfinali jinkludi r-riskji kollha kkawżati minn żbilanċi ekonomiċi jew fallimenti finanzjarji fl-Unjoni kollha jew f’partijiet minnha li għandhom il-potenzjal li jkollhom konsegwenzi negattivi sinifikanti għat-tranżazzjonijiet bejn l-operaturi ekonomiċi ta’ żewġ Stati Membri jew aktar, għall-funzjonament tas-suq intern, jew għall-finanzi pubbliċi tal-Unjoni jew ta’ kwalunkwe wieħed mill-Istati Membri tagħha.

(16)

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, fis-sentenza tagħha tat-2 ta’ Mejju 2006 fil-Kawża C-217/04 (Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq vs il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea) sostniet li “xejn fil-kliem tal-Artikolu 95 KE [issal-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE)] ma jippermetti li jiġi konkluż li l-miżuri adottati mil-leġislatur Komunitarju fuq il-bażi ta’ dik id-dispożizzjoni għandhom ikunu limitati, fir-rigward tad-destinatarji tagħhom, għall-Istati Membri biss. Fil-fatt, jista’ jkun neċessarju li jiġi pprovdut, skont evalwazzjoni magħmula mill-imsemmi leġislatur, it-twaqqif ta’ korp Komunitarju li huwa responsabbli li jikkontribwixxi għar-realizzazzjoni ta’ proċess ta’ armonizzazzjoni f’ċirkustanzi fejn, sabiex tiġi ffaċilitata l-implementazzjoni u l-applikazzjoni uniformi tal-atti bbażati fuq l-imsemmija dispożizzjoni, tidher xierqa l-adozzjoni ta’ miżuri ta’ akkumpanjament u ta’ qafas li ma jorbtux” (15). L-għan u l-kompiti tal-Awtorità – li tassisti lill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali kompetenti fl-interpretazzjoni u l-applikazzjoni konsistenti tar-regoli tal-Unjoni u tikkontribwixxi għall-istabbiltà finanzjarja meħtieġa għall-integrazzjoni finanzjarja – huma marbutin mill-qrib mal-għanijiet tal-acquis tal-Unjoni rigward is-suq intern għas-servizzi finanzjarji. Għalhekk, l-Awtorità għandha tiġi stabbilita abbażi tal-Artikolu 114 TFUE.

(17)

L-atti leġislattivi li ġejjin jistabbilixxu l-kompiti għall-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, fosthom li jikkooperaw ma’ xulxin u mal-Kummissjoni: id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (16), bl-eċċezzjoni tat-Titolu IV tagħha, id-Direttiva 2002/92/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Diċembru 2002 dwar il-medjazzjoni fl-assigurazzjoni (17), id-Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Ġunju 2003 dwar l-attivitajiet u s-superviżjoni ta’ istituzzjonijiet għall-provvista ta’ irtirar okkupazzjonali (18), id-Direttiva 2002/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2002 dwar is-superviżjoni supplementari ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu dwar impriżi ta’ assigurazzjoni u ditti tal-investiment f’konglomerat finanzjarju (19), id-Direttiva tal-Kunsill 64/225/KEE tal-25 ta’ Frar 1964 dwar it-tneħħija ta’ restrizzjonijiet fuq il-libertà ta’ stabbiliment u l-libertà li jkunu pprovduti servizzi fir-rigward tar-riassigurazzjoni u tar-retroċessjoni (20), id-Direttiva tal-Kunsill 73/239/KEE tal-24 ta’ Lulju 1973 dwar il-koordinament ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li jirrigwardaw il-bidu u t-twettiq tan-negozju tal-assigurazzjoni diretta barra mill-assigurazzjoni tal-ħajja (21), id-Direttiva tal-Kunsill 73/240/KEE tal-24 ta’ Lulju 1973 li tabolixxi restrizzjonijiet fuq il-libertà ta’ stabbiliment fin-negozju ta’ assigurazzjoni diretta apparti minn assigurazzjoni tal-ħajja (22), id-Direttiva tal-Kunsill 76/580/KEE tad-29 ta’ Ġunju 1976 li temenda d-Direttiva 73/239/KEE dwar il-koordinament ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi rigward il-bidu u t-twettiq tan-negozju ta’ assigurazzjoni diretta ta’ xort’oħra minn assigurazzjoni tal-ħajja (23), Id-Direttiva tal-Kunsill 78/473/KEE tat-30 ta’ Mejju 1978 dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li għandhom x’jaqsmu ma’ ko-assigurazzjoni Komunitarja (24), 84/641/KEE tal-10 ta’ Diċembru 1984 li temenda, b’mod partikolari fir-rigward ta’ assistenza turistika, l-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 73/239/KEE dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li għandhom x’jaqsmu mal-bidu u l-eżerċizzju tal-kummerċ ta’ assigurazzjoni diretta barra minn assigurazzjoni tal-ħajja (25), id-Direttiva tal-Kunsill 87/344/KEE tat-22 ta’ Ġunju 1987 dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi rigward l-assigurazzjoni għall-ispejjeż legali (26), id-Direttiva tal-Kunsill 88/357/KEE tat-22 ta’ Ġunju 1988 dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li għandhom x’jaqsmu ma’ assigurazzjoni diretta ta’ xort’oħra minn assigurazzjoni tal-ħajja u li jistipulaw id-dispożizzjonijiet li jiffaċilitaw l-eżerċizzju effettiv tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi (27), id-Direttiva tal-Kunsill 92/49/KEE tat-18 ta’ Ġunju 1992 dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li għandhom x’jaqsmu ma’ assigurazzjoni diretta barra minn assigurazzjoni tal-ħajja (it-tielet Direttiva dwar assigurazzjoni mhux tal-ħajja) (28), id-Direttiva tal-Kunsill 98/78/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ottubru 1998 dwar is-superviżjoni supplimentari ta’ intrapriżi tal-assigurazzjoni u ta’ grupp ta’ assugurazzjoni (29), id-Direttiva tal-Kunsill 2001/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Marzu 2001 fuq ir-riorganizzazzjoni u l-istralċ ta’ impriżi tal-assigurazzjoni (30), id-Direttiva tal-Kunsill 2002/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Novembru 2002 li tikkonċerna l-assigurazzjoni fuq il-ħajja (31) u d-Direttiva tal-Kunsill 2005/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Novembru 2005 dwar ir-riassigurazzjoni (32). Madankollu, fir-rigward tal-istituzzjonijiet għall-provvista ta’ rtirar mix-xogħol, l-azzjonijiet tal-Awtorità għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għal-liġi nazzjonali soċjali u tax-xogħol.

(18)

Il-leġislazzjoni eżistenti tal-Unjoni li tirregola l-qasam kopert minn dan ir-Regolament tinkludi wkoll il-partijiet rilevanti tad-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ottubru 2005 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu (33), u tad-Direttiva 2002/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Settembru 2002 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq b’distanza ta’ servizzi finanzjarji ta’ konsumaturi (34).

(19)

Huwa mixtieq li l-Awtorità tikkontribwixxi għall-valutazzjoni tal-ħtieġa għal netwerk Ewropew ta’ Skemi nazzjonali ta’ Garanzija tal-Assigurazzjoni li jkun iffinanzjat b’mod adegwat u armonizzat b’mod suffiċjenti.

(20)

F’konformità mad-Dikjarazzjoni (Nru 39) dwar l-Artikolu 209 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), annessa għall-Att Finali tal-Konferenza Intergovernattiva li addotat it-Trattat ta’ Lisbona, l-elaborazzjoni tal-istandards tekniċi regolatorji tirrikjedi l-assistenza ta’ kompetenza esperta teknika f’forma li tkun speċifika għall-qasam tas-servizzi finanzjarji. Jinħtieġ li l-Awtorità tingħata l-permess li tipprovdi tali kompetenza esperta, inkluż fir-rigward ta’ standards jew partijiet ta’ standards li mhumiex ibbażati fuq abbozz ta’ standard tekniku regolatorju li l-Awtorità nnifisha tkun elaborat.

(21)

Hemm bżonn li jiddaħħal strument effikaċi sabiex jiġu stabbiliti standards tekniċi regolatorji armonizzati fis-servizzi finanzjarji biex jiġu żgurati, anki permezz ta’ ktieb tar-regoli waħdieni, ambjent ekwu u protezzjoni adegwata għat-titolari tal-poloz, għall-membri ta’ skemi tal-pensjonijiet u benefiċjarji oħra madwar l-Unjoni. Bħala entità b’kompetenza esperta speċjalizzata ħafna, ikun effiċjenti u xieraq li, f’oqsma ddefiniti mil-liġi tal-Unjoni, l-Awtorità tiġi fdata sabiex telabora abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji li ma jinvolvux għażliet ta’ politika.

(22)

Il-Kummissjoni għandha tapprova dawk l-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji permezz ta’ atti ddelegati skont l-Artikolu 290 TFUE sabiex tagħtihom effett legali vinkolanti. Dawn għandhom ikunu soġġetti għal emenda biss f’ċirkostanzi ristretti ħafna u straordinarji, billi l-Awtorità tkun l-attur f’kuntatt mill-qrib mas-swieq finanzjarji u li l-aktar waħda li taf il-funzjonament ta’ kuljum tas-swieq finanzjarji. L-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji jkunu soġġetti għal emenda jekk ikunu inkompatibbli mal-liġi tal-Unjoni, ma jirrispettawx il-prinċipju tal-proporzjonalità jew imorru kontra l-prinċipji fundamentali tas-suq intern għas-servizzi finanzjarji kif riflessi fl-acquis tal-leġislazzjoni tal-Unjoni dwar is-servizzi finanzjarji. Il-Kummissjoni m’għandhiex tbiddel il-kontenut tal-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji mħejjija mill-Awtorità mingħajr ma tikkoordina minn qabel mal-Awtorità. Sabiex jiġi żgurat proċess ta’ adozzjoni mgħaġġel u bla xkiel għal dawk l-istandards, id-deċiżjoni tal-Kummissjoni biex tapprova standards tekniċi regolatorji għandha tkun soġġetta għal limitu ta’ żmien..

(23)

B’kont meħud tal-għarfien espert tekniku tal-Awtorità fl-oqsma fejn l-istandards tekniċi regolatorji għandhom ikunu żviluppati, għandha tittieħed nota tal-intenzjoni ddikjarata tal-Kummissjoni li, bħala regola, tibbaża fuq l-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji ppreżentati lilha mill-Awtorità bil-ħsieb tal-adozzjoni tal-atti ddelegati korrispondenti. Madankollu, f’każijiet fejn l-Awtorità tonqos milli tippreżenta abbozz tal-standard tekniku regolatorju fiż-żmien stipulat mill-att leġislattivi rilevanti, għandu jkun żgurat li r-riżultat tal-eżerċizzju tas-setgħat iddelegati fil-fatt jinkiseb, u l-effiċjenza tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tinżamm. F’dawk il-każijiet, il-Kummissjoni għandha għaldaqstant tingħata s-setgħa li tadotta standards tekniċi regolatorji fin-nuqqas ta’ abbozz mill-Awtorità.

(24)

Il-Kummissjoni għandha tingħata wkoll is-setgħa li tadotta standards tekniċi ta’ implimentazzjoni permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni skont l-Artikolu 291 TFUE.

(25)

F’oqsma mhux koperti minn standards tekniċi regolatorji jew ta’ implimentazzjoni, l-Awtorità għandu jkollha s-setgħa li toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet dwar l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni. Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza u sabiex tissaħħaħ l-osservanza ta’ dawk il-linji gwida u rakkomandazzjonijiet mill-awtoritajiet superviżorji, għandu jkun possibbli għall-Awtorità li tippubblika r-raġunijiet għan-nuqqas ta’ konformità tal-awtoritajiet superviżorji ma’ dawk il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet.

(26)

Li tiġi żgurata l-applikazzjoni sħiħa u korretta tal-liġi tal-Unjoni huwa prerekwiżit fundamentali għall-integrità, it-trasparenza, l-effikaċja u l-operat xieraq tas-swieq finanzjarji, l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja, u għall-kondizzjonijiet newtrali ta’ kompetizzjoni għall-istituzzjonijiet finanzjarji fl-Unjoni. Għalhekk għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu li bih l-Awtorità tindirizza każijiet ta’ nuqqas ta’ applikazzjoni jew applikazzjoni skorretta tal-liġi tal-Unjoni li tammonta għal ksur tagħha. Dak il-mekkaniżmu għandu japplika f’oqsma fejn il-liġi tal-Unjoni tiddefinixxi obbligi ċari u inkondizzjonat.

(27)

Biex ikun hemm rispons proporzjonat għal każijiet ta’ applikazzjoni skorretta jew insuffiċjenti tal-liġi tal-Unjoni, għandu japplika mekkaniżmu fi tliet gradi. L-ewwel, l-Awtorità għandha tingħata s-setgħa li tinvestiga l-allegata applikazzjoni skorretta jew insuffiċjenti tal-obbligi legali tal-Unjoni mill-awtoritajiet nazzjonali fil-prattika superviżorja tagħhom, konkluża b’rakkomandazzjoni. It-tieni, fejn l-awtorità kompetenti nazzjonali ma ssegwix ir-rakkomandazzjoni, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li toħroġ opinjoni formali filwaqt li tieħu kont tar-rakkomandazzjoni tal-Awtorità, li titlob li l-awtorità kompetenti tieħu l-azzjonijiet meħtieġa biex tiżgura l-konformità mal-liġi tal-Unjoni.

(28)

It-tielet, sabiex jingħelbu sitwazzjonijiet eċċezzjonali ta’ nuqqas ta’ azzjoni persistenti mill-awtorità kompetenti konċernata, l-Awtorità għandha tingħata s-setgħa, bħala l-aħħar alternattiva, li tadotta deċiżjonijiet indirizzati lejn istituzzjonijiet finanzjarji individwali. Dik is-setgħa għandha tkun limitata għal ċirkostanzi eċċezzjonali fejn awtorità kompetenti ma tikkonformax mal-opinjoni formali indirizzata lilha u li fiha l-liġi tal-Unjoni tkun tapplika direttament għall-istituzzjonijiet finanzjarji permezz ta’ regolamenti tal-Unjoni eżistenti jew futuri.

(29)

Theddidiet serji għall-operat xieraq u l-integrità tas-swieq finanzjarji jew għall-istabbiltà tas-sistema finanzjarja fl-Unjoni Ewropea jeħtieġu rispons malajr u komuni fil-livell tal-Unjoni. L-Awtorità għalhekk għandha tkun tista’ teħtieġ lill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali biex jieħdu azzjonijiet speċifiċi sabiex jirrimedjaw sitwazzjoni ta’ emerġenza. Is-setgħa li tiġi ddeterminata l-eżistenza ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza għandha tiġi kkonferita lill-Kunsill, wara talba ta’ kwalunkwe waħda mill-ASE, il-Kummissjoni jew il-BERS.

(30)

L-Awtorità għandha tkun tista’ teħtieġ lill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali biex jieħdu azzjoni speċifika sabiex jirrimedjaw sitwazzjoni ta’ emerġenza. L-azzjoni meħuda mill-Awtorità f’dan ir-rigward għandha tkun mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 258 TFUE biex jiġu inizjalati proċedimenti ta’ ksur kontra l-Istat Membru ta’ dik l-awtorità superviżorja għan-nuqqas tagħha li tieħu tali azzjoni, u mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Kummissjoni f’tali ċirkostanzi li tfittex miżuri interim f’konformità mar-regoli tal-proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, dan għandu jkun mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe responsabbiltà li dak l-Istat Membru jaf jidħol għalih f’konformità mal-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea jekk l-awtoritajiet superviżorji tiegħu jonqsu milli jieħdu l-azzjoni rikjesta mill-Awtorità.

(31)

Sabiex tiġi żgurata superviżjoni effiċjenti u effikaċi u konsiderazzjoni bilanċjata tal-pożizzjonijiet tal-awtoritajiet kompetenti fi Stati Membri differenti, l-Awtorità għandha tkun kapaċi ssolvi nuqqasijiet ta’ qbil f’sitwazzjonijiet transkonfinali bejn dawn l-awtoritajiet kompetenti b’effett vinkolanti, inkluż fi ħdan il-kulleġġi tas-superviżuri. Għandha tiġi pprovduta fażi ta’ konċiljazzjoni, li matulha l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jilħqu ftehim. Il-kompetenza tal-Awtorità għandha tkopri nuqqasijiet ta’ qbil dwar il-proċedura jew il-kontenut ta’ azzjoni jew nuqqas ta’ azzjoni minn awtorità kompetenti ta’ Stat Membru f’każijiet speċifikati fl-atti legalment vinkolanti tal-Unjoni msemmija f’dan ir-Regolament. F’tali sitwazzjoni, wieħed mis-superviżuri involuti għandu jkun intitolat li jirreferi l-kwistjoni lill-Awtorità, li għandha taġixxi f’konformità ma’ dan ir-Regolament. L-Awtorità għandu jkollha s-setgħa li tirrikjedi li l-awtoritajiet kompetenti kkonċernati jieħdu azzjoni speċifika jew iżommu lura milli jieħdu azzjoni sabiex isolvu l-kwistjoni sabiex jiżguraw konformità mal-liġi tal-Unjoni, b’effetti vinkolanti għall-awtoritajiet kompetenti kkonċernati. Jekk awtorità kompetenti ma tikkonformax mad-deċiżjoni ta’ riżoluzzjoni indirizzata lilha, l-Awtorità għandha tingħata s-setgħa li tadotta deċiżjonijiet indirizzati direttament lil istituzzjonijiet finanzjarji f’oqsma tal-liġi tal-Unjoni direttament applikabbli għalihom. Is-setgħa li jiġu adottati tali deċiżjonijiet għandha tapplika biss bħala l-aħħar alternattiva u mbagħad biss biex tiżgura l-applikazzjoni korretta u konsistenti tal-liġi tal-Unjoni. F’każijiet fejn il-leġislazzjoni rilevanti tal-Unjoni tagħti diskrezzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, id-deċiżjonijiet meħudin mill-Awtorità ma jistgħux jissostitwixxu l-eżerċizzju f’konformità mal-liġi tal-Unjoni ta’ dik id-diskrezzjoni.

(32)

Il-kriżi wriet li s-sistema attwali ta’ kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali li s-setgħat tagħhom huma limitati għal Stati Membri individwali hija insuffiċjenti fir-rigward ta’ istituzzjonijiet finanzjarji li joperaw b’mod transkonfinali.

(33)

Gruppi ta’ Esperti stabbiliti mill-Istati Membri biex jeżaminaw il-kawżi tal-kriżi u jagħmlu suġġerimenti biex itejbu r-regolamentazzjoni u s-superviżjoni tas-settur finanzjarju kkonfermaw li l-arranġamenti attwali mhumiex bażi soda għar-regolamentazzjoni u s-superviżjoni futura tal-istituzzjonijiet finanzjarji transkonfinali madwar l-Unjoni.

(34)

Kif jindika r-Rapport de Larosière, “[f]il-qofol, għandna żewġ alternattivi: l-ewwel soluzzjoni ‘chacun pour soi’ l-hekk imsejħa ‘beggar-thy-neighbours solutions’; jew it-tieni - kooperazzjoni Ewropea mtejba, pragmatika u sensibbli għall-benefiċċju ta’ kulħadd sabiex tiġi ppreservata ekonomija dinjija miftuħa. Bla dubju dan għandu jġib gwadann ekonomiku”.

(35)

Il-kulleġġi tas-superviżuri għandhom rwol importanti fis-superviżjoni effiċjenti, effikaċi u konsistenti tal-istituzzjonijiet finanzjarji li joperaw bejn il-fruntieri. L-Awtorità għandha tikkontribwixxi għall-promozzjoni u l-monitoraġġ ta’ funzjonament effiċjenti, effikaċi u konsistenti tal-kulleġġi tas-superviżuri u, f’dak ir-rigward, ikollhom rwol ewlieni fl-iżgurar ta’ funzjonament konsistenti u koerenti tal-kulleġġi tas-superviżuri għal istituzzjonijiet transkonfinali madwar l-Unjoni. Għaldaqstant l-Awtorità għandu jkollha drittijiet sħaħ ta’ parteċipazzjoni fil-kulleġġi tas-superviżuri bil-għan li ttejjeb l-operat u l-proċess ta’ skambju tal-informazzjoni fil-kulleġġi tas-superviżuri u biex tippromwovi l-konverġenza u l-konsistenza bejn il-kulleġġi fl-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni. Kif jiddikjara r-Rapport de Larosière, “it-tgħawwiġ fil-kompetizzjoni u l-arbitraġġ regolatorju li jirriżultaw minn prattiki ta’ superviżjoni differenti għandhom jiġu evitati, għax dawn għandhom il-potenzjal li jxekklu l-istabbiltà finanzjarja – inter alia billi jinkuraġġixxu t-trasferiment ta’ attività finanzjarja lejn pajjiżi b’superviżjoni laxka. Is-sistema superviżorja trid tidher ġusta u bilanċjata”.

(36)

Il-konverġenza fl-oqsma tal-prevenzjoni, il-maniġġar u r-riżoluzzjoni ta’ kriżijiet, inklużi l-mekkaniżmi ta’ finanzjament, hija meħtieġa sabiex ikun żgurat li l-awtoritajiet pubbliċi jkunu jistgħu jirrisolvu l-problemi ta’ istituzzjonijiet finanzjarji li qed ifallu filwaqt li jiġi minimizzat l-impatt ta’ fallimenti fuq is-sistema finanzjarja, id-dipendenza fuq fondi ta’ min iħallas it-taxxa biex jiġu salvati l-impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni u l-użu tar-riżorsi tas-settur pubbliku, li jillimitaw il-ħsara għall-ekonomija, u jikkoordinaw l-applikazzjoni tal-miżuri ta’ riżoluzzjoni nazzjonali. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni Ewropea għandha tkun tista’ titlob lill-Awtorità biex tikkontribwixxi għall-valutazzjoni msemmija fl-Artikolu 242 tad-Direttiva 2009/138/KE, b’mod partikolari fir-rigward tal-kooperazzjoni tal-awtoritajiet superviżorji fi, u l-funzjonalità ta’, kulleġġi ta’ superviżuri; il-prattiki superviżorji li jikkonċernaw l-istabbiliment ta’ żidiet kapitali; il-valutazzjoni tal-benefiċċju mit-tisħiħ tas-superviżjoni ta’ grupp u l-maniġġar ta’ kapital fi ħdan grupp ta’ impriżi tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni, inklużi miżuri possibbli għat-tisħiħ ta’ maniġġar transkonfinali sod ta’ gruppi tal-assigurazzjoni, partikolarment fir-rigward tar-riskji u tal-assi; u r-rapportar dwar kwalunkwe żviluppi ġodda u progress rigward sett ta’ arranġamenti għall-maniġġar ta’ kriżijiet nazzjonali kkoordinati, inkluża l-ħtieġa jew le ta’ sistema ta’ mekkaniżmi ta’ finanzjament koerenti u kredibbli, bi strumenti ta’ finanzjament xierqa.

(37)

Fir-reviżjoni attwali tad-Direttiva 94/19/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 1994 dwar skemi ta’ garanzija ta’ depożiti (35) u d-Direttiva 97/9/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-3 ta’ Marzu 1997 dwar skemi ta’ kumpens għall-investitur (36), hija nnotata l-intenzjoni tal-Kummissjoni biex tagħti attenzjoni speċjali lill-ħtieġa li tiġi żgurata aktar armonizzazzjoni fl-Unjoni kollha. Fis-settur tal-assigurazzjoni, hija nnotata wkoll l-intenzjoni tal-Kummissjoni li teżamina l-possibbiltà li tintroduċi regoli tal-Unjoni li jipproteġu lid-detenturi ta’ poloz tal-assigurazzjoni f’każ ta’ kumpannija tal-assigurazzjoni li qed tfalli. L-ASE għandu jkollhom rwol importanti f’dawn l-oqsma u għandhom jiġu kkonferiti fuqhom setgħat adatti rigward in-network Ewropew ta’ skemi ta’ garanzija tal-assigurazzjoni nazzjonali.

(38)

Id-delega tal-kompiti u r-responsabbiltajiet tista’ tkun strument utli fl-operat tan-netwerk tas-superviżuri sabiex titnaqqas id-duplikazzjoni tal-kompiti superviżorji, biex tiġi promossal-kooperazzjoni u b’hekk jitħaffef il-proċess superviżorju, kif ukoll biex jitnaqqas il-piż impost fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji. Dan ir-Regolament għalhekk għandu jipprovdi bażi legali ċara għal tali delega. Filwaqt li jirrispettaw ir-regola ġenerali li d-delega għandha tkun permessa, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jintroduċu kondizzjonijiet speċifiċi għad-delega tar-responsabbiltajiet, pereżempju fir-rigward tal-informazzjoni dwar l-arranġamenti tad-delega u n-notifika tagħhom. Id-delega tal-kompiti tfisser li l-kompiti jitwettqu mill-Awtorità jew minn awtorità superviżorja nazzjonali oħra li ma tkunx l-awtorità responsabbli, filwaqt li r-responsabbiltà għad-deċiżjonijiet superviżorji tibqa’ f’idejn l-awtorità li tiddelega. Bid-delega tar-responsabbiltajiet, l-Awtorità jew awtorità superviżorja nazzjonali (dik delegata) għandha tkun tista’ tiddeċiedi fuq ċerta kwistjoni superviżorja f’isimha minflok l-awtorità li tiddelega. Id-delegi għandhom ikunu rregolati mill-prinċipju li l-kompetenza superviżorja għandha tiġi allokata lil superviżur li jkun fl-aħjar pożizzjoni biex jieħu azzjoni fil-kwistjoni. Riallokazzjoni tar-responsabbiltajiet jaf tkun f’waqtha, pereżempju, għal raġunijiet ta’ ekonomiji ta’ skala jew ambitu, ta’ koerenza fis-superviżjoni tal-grupp, u tal-aħjar użu tal-kompetenza teknika fost l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali. Deċiżjonijiet mill-awtorità delegata għandhom jiġu rikonoxxuti mill-awtorità li tiddelega u minn awtoritajiet kompetenti oħrajn bħala determinanti jekk dawk id-deċiżjonijiet ikunu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-delega. Il-leġislazzjoni rilevanti tal-Unjoni tista’ tispeċifika ulterjorment il-prinċipji għall-allokazzjoni mill-ġdid tar-responsabbiltajiet skont ftehim.

L-Awtorità għandha tiffaċilita u timmonitorja ftehimiet ta’ delega bejn l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali b’kull mezz xieraq. Hija għandha tiġi infurmata minn qabel dwar intenzjonijiet ta’ ftehimiet ta’ delega, sabiex tkun tista’ tesprimi opinjoni fejn ikun xieraq. Hija għandha tiċċentralizza l-pubblikazzjoni ta’ tali ftehimiet sabiex tiżgura informazzjoni f’waqtha, trasparenti u faċilment aċċessibbli għall-partijiet kollha konċernati. Hija għandha tidentifika u xxerred prattiki tajba fir-rigward tad-delega u ftehimiet ta’ delega.

(39)

L-Awtorità għandha tippromwovi attivament konverġenza superviżorja fl-Unjoni kollha bil-għan li tistabbilixxi kultura superviżorja komuni.

(40)

Ir-reviżjonijiet bejn il-pari huma strument effiċjenti u effikaċi biex tiġi promossal-konsistenza fin-netwerk tas-superviżuri finanzjarji. Għalhekk, l-Awtorità għandha tiżviluppa l-qafas metodoloġiku għal tali reviżjonijiet u tagħmilhom fuq bażi regolari. Ir-reviżjonijiet għandhom jiffukaw mhux biss fuq il-konverġenza tal-prattiki superviżorji, iżda wkoll fuq il-kapaċità tas-superviżuri li jiksbu riżultati superviżorji ta’ kwalità għolja, kif ukoll fuq l-indipendenza ta’ dawk l-awtoritajiet kompetenti. L-eżitu tar-reviżjonijiet bejn il-pari għandu jsir pubbliku bil-qbil tal-awtorità kompetenti soġġetta għar-reviżjoni. L-aħjar prattiki għandhom ikunu identifikati wkoll u jsiru pubbliċi.

(41)

L-Awtorità għandha tippromwovi attivament rispons superviżorju koordinat tal-Unjoni, b’mod partikolari sabiex tiżgura l-operat xieraq u l-integrità tas-swieq finanzjarji u l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja fl-Unjoni. Minbarra s-setgħat tagħha għal azzjoni f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza, l-Awtorità għandha għalhekk tiġi fdata b’funzjoni ġenerali ta’ koordinazzjoni fi ħdan is-SESF. Il-fluss mingħajr xkiel tal-informazzjoni kollha rilevanti bejn l-awtoritajiet kompetenti għandu jkun ċentru partikolari tal-attenzjoni tal-azzjonijiet tal-Awtorità.

(42)

Sabiex titħares l-istabbiltà finanzjarja huwa meħtieġ li jiġu identifikati, fi stadju bikri, ix-xejriet, ir-riskji potenzjali u l-vulnerabbiltajiet li joħorġu mil-livell mikroprudenzjali, bejn il-fruntieri u bejn is-setturi. L-Awtorità għandha timmonitorja u tivvaluta tali żviluppi fil-qasam tal-kompetenza tagħha u, fejn ikun meħtieġ, tinforma lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej l-oħrajn u lill-BERS fuq bażi regolari u, skont il-ħtieġa, fuq bażi ad hoc. L-Awtorità għandha wkoll, f’kooperazzjoni mal-BERS, tniedi u tikkoordina testijiet tal-istress fl-Unjoni kollha sabiex tivvaluta r-reżistenza tal-istituzzjonijiet finanzjarji għal żviluppi avversi tas-suq, u għandha tiżgura li tiġi applikata metodoloġija kemm jista’ jkun konsistenti fil-livell nazzjonali għal dawn it-testijiet. Sabiex twettaq sewwa l-funzjonijiet tagħha, l-Awtorità għandha twettaq analiżi ekonomika tas-swieq u l-impatt tal-iżviluppi potenzjali tas-suq.

(43)

Minħabba fil-globalizzazzjoni tas-servizzi finanzjarji u l-importanza li kibret tal-istandards internazzjonali, l-Awtorità għandha trawwem djalogu u kooperazzjoni mas-superviżuri barra mill-Unjoni. Hija għandha tingħata s-setgħa li tiżviluppa kuntatti u tidħol f’arranġamenti amministrattivi mal-awtoritajiet superviżorji u l-amministrazzjonijiet ta’ pajjiżi terzi u ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali, filwaqt li tirrispetta fis-sħiħ ir-rwoli eżistenti u l-kompetenzi rispettivi tal-Istati Membri u l-Istituzzjonijiet tal-Unjoni. Il-parteċipazzjoni fil-ħidma tal-Awtorità għandha tkun miftuħa għal pajjiżi li kkonkludew ftehimiet mal-Unjoni li permezz tagħhom adottaw u qed japplikaw il-liġi tal-Unjoni, u l-Awtorità għandha tkun tista’ tikkoopera ma’ pajjiżi terzi li japplikaw leġislazzjoni li ġiet rikonoxxuta bħala ekwivalenti għal dik tal-Unjoni.

(44)

L-Awtorità għandha sservi bħala entità konsultattiva indipendenti għall-Parlament Ewropew, il-Kunsill, u l-Kummissjoni fil-qasam tal-kompetenza tagħha. Mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi tal-awtoritajiet kompetenti kkonċernati, l-Awtorità għandha tkun tista’ tipprovdi l-opinjoni tagħha dwar il-valutazzjoni prudenzjali tal-għaqdiet u l-akkwiżizzjonijiet skont id-Direttiva 92/49/KEE u d-Direttivi 2002/83/KE u 2005/68/KE, kif emendata mid-Direttiva 2007/44/KE (37) f’dawk il-każijiet fejn dik id-Direttiva tirrikjedi konsultazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti minn żewġ Stati Membri jew aktar.

(45)

Sabiex twettaq id-dmirijiet tagħha b’mod effikaċi, l-Awtorità għandu jkollha d-dritt li titlob l-informazzjoni kollha meħtieġa. Sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-obbligi ta’ rapportar għall-istituzzjonijiet finanzjarji, dik l-informazzjoni normalment għandha tiġi pprovduta mill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali li jkunu l-eqreb għas-swieq u l-istituzzjonijiet finanzjarji u għandha tieħu kont tal-istatistika li diġà teżisti. Madankollu, bħala l-aħħar rimedju, l-Awtorità għandha tkun tista’ tindirizza talba għall-informazzjoni li tkun debitament iġġustifikata u motivata, direttament lil istituzzjoni finanzjarja fejn l-awtorità kompetenti nazzjonali ma tipprovdix jew ma tistax tipprovdi din l-informazzjoni f’waqtha. L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom ikunu obbligati li jassistu lill-Awtorità fl-infurzar ta’ dawn it-talbiet diretti. F’dak il-kuntest, il-ħidma dwar formats komuni ta’ rappurtar hija essenzjali. Il-miżuri għall-ġbir ta’ informazzjoni għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-qafas legali tas-Sistema Statistika Ewropea u s-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali fil-qasam tal-istatistika. Dan ir-Regolament għandu għalhekk ikun mingħajr preġudizzju kemm għar-Regolament KE Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea (38) kif ukoll għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 tat-23 ta’ Novembru 1998 dwar il-ġbir ta’ tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew (39).

(46)

Il-kooperazzjoni mill-qrib bejn l-Awtorità u l-BERS hija essenzjali sabiex tingħata effettività sħiħa lill-operat tal-BERS u s-segwitu għat-twissijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu. L-Awtorità u l-BERS għandhom jaqsmu kwalunkwe informazzjoni rilevanti ma’ xulxin. Data marbuta ma’ impriżi individwali għandha tingħata biss fuq talba motivata. Malli tirċievi twissijiet jew rakkomandazzjonijiet indirizzati mill-BERS lill-Awtorità jew lil awtorità superviżorja nazzjonali, l-Awtorità għandha tiżgura s-segwitu kif xieraq.

(47)

L-Awtorità għandha tikkonsulta lill-partijiet interessati dwar standards tekniċi regolatorji, linji gwida u rakkomandazzjonijiet u tagħtihom opportunità raġonevoli sabiex jikkummentaw dwar il-miżuri proposti. Qabel ma tadotta l-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji jew ta’ implimentazzjoni, il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet, l-Awtorità għandha twettaq studju tal-impatt. Għal raġunijiet ta’ effiċjenza, għandu jintuża Grupp tal-Partijiet Interessati tal-Assigurazzjoni u r-Riassigurazzjoni u Grupp tal-Partijiet Interessati tal-Pensjonijiet tax-Xogħol għal dak l-iskop u għandu jirrappreżenta, f’proporzjonijiet bilanċjati u rispettivament, lill-istituzzjonijiet finanzjarji rilevanti li joperaw fl-Unjoni, li jirrappreżentaw diversi mudelli ta’ negozji u daqsijiet ta’ istituzzjonijiet finanzjarji u negozji; impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs); l-għaqdiet tal-ħaddiema; akkademiċi; il-konsumaturi; utenti oħra tal-bejgħ bl-imnut ta’ dawk l-istituzzjonijiet finanzjarji; u rappreżentanti ta’ assoċjazzjonijiet professjonali rilevanti. Dawk il-gruppi tal-partijiet interessati għandhom jaħdmu bħala interkonnessjoni ma’ gruppi ta’ utenti oħrajn fil-qasam tas-servizzi finanzjarji stabbiliti mill-Kummissjoni jew mil-leġislazzjoni tal-Unjoni.

(48)

Il-membri tal-gruppi tal-partijiet interessati li jirrappreżentaw organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ jew akkademiċi għandhom jirċievu kumpens adegwat sabiex il-persuni li la huma ffinanzjati sewwa u lanqas ma huma rappreżentanti industrijali jkun jistgħu jieħdu sehem b’mod sħiħ fid-dibattitu dwar ir-regolament finanzjarju.

(49)

Il-gruppi tal-partijiet interessati għandhom jiġu kkonsultati mill-Awtorità u għandhom ikunu jistgħu jippreżentaw opinjonijiet u pariri lill-Awtorità dwar kwistjonijiet relatati mal-applikazzjoni fakultattiva għall-istituzzjonijiet koperti mid-Direttiva 2002/83/KE jew id-Direttiva 2003/41/KE

(50)

L-Istati Membri għandhom responsabbiltà ċentrali sabiex jiżguraw ġestjoni kkoordinata ta’ kriżi u jippreservaw l-istabbiltà finanzjarja f’sitwazzjonijiet ta’ kriżi, b’mod partikolari biex jiġu stabbilizzati u megħjuna istituzzjonijiet finanzjarji individwali li qed ifallu. Id-deċiżjonijiet mill-Awtorità f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza jew ta’ saldu li jaffettwaw l-istabbiltà ta’ istituzzjoni finanzjarja m’għandhomx jaffettwaw ir-responsabbiltajiet fiskali tal-Istati Membri. Għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu li bih l-Istati Membri jkunu jistgħu jinvokaw din is-salvagwardja u finalment iressqu l-kwistjoni quddiem il-Kunsill għal deċiżjoni. Madankollu, dak il-mekkaniżmu ta’ salvagwardja m’għandux jiġi abbużat, b’mod partikolari fir-rigward ta’ deċiżjoni meħuda mill-Awtorità li m’għandhiex impatt fiskali sinifikanti jew materjali, bħal tnaqqis ta’ dħul marbut mal-projbizzjoni temporanja ta’ attivitajiet speċifiċi jew prodotti għall-finijiet tal-protezzjoni tal-konsumatur. Meta jittieħdu deċiżjonijiet taħt il-mekkaniżmu ta’ salvagwardja, il-Kunsill għandu jivvota f’ konformita’ mal-prinċipju ta’ membru wieħed vot wieħed. Huwa adatt li l-Kunsill jingħata rwol f’din il-kwistjoni minħabba r-responsabbiltajiet partikolari tal-Istati Membri f’dan ir-rigward. Minħabba fis-sensittività tal-kwistjoni, għandhom ikunu żgurati arranġamenti stretti ta’ kunfidenzjalità.

(51)

Fil-proċeduri tagħha tat-teħid tad-deċiżjonijiet, l-Awtorità għandha tkun marbuta bir-regoli u l-prinċipji ġenerali tal-Unjoni dwar il-proċess ġust u t-trasparenza. Id-dritt li d-destinatarji tad-deċiżjonijiet tal-Awtorità jinstemgħu għandu jiġi rrispettat b’mod sħiħ. L-atti tal-Awtorità għandhom jiffurmaw parti integrali mil-liġi tal-Unjoni.

(52)

Bord tas-Superviżuri magħmul mill-kapijiet tal-awtoritajiet kompetenti rilevanti f’kull Stat Membru, u ppresedut mill-President tal-Awtorità, għandu jkun l-entità prinċipali li tieħu d-deċiżjonijiet tal-Awtorità. Rappreżentanti tal-Kummissjoni, il-BERS, l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) għandhom jipparteċipaw bħala osservaturi. Il-membri tal-Bord tas-Superviżuri għandhom jaġixxu b’mod indipendenti u fl-interess biss tal-Unjoni.

(53)

Bħala regola ġenerali, il-Bord tas-Superviżuri għandu jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu b’maġġoranza sempliċi skont il-prinċipju ta’ membru wieħed vot wieħed. Madankollu, għal atti ta’ natura ġenerali, inklużi dawk marbutin ma’ standards tekniċi regolatorji u ta’ implimentazzjoni, linji gwida u rakkomandazzjonijiet, għal kwistjonijiet baġitarji, kif ukoll fir-rigward ta’ talbiet minn Stat Membru biex tiġi kkunsidrata mill-ġdid deċiżjoni tal-Awtorità li temporanjament tipprojbixxi jew tirrestrinġi ċerti attivitajiet finanzjarji, huwa adatt li jiġu applikati r-regoli dwar il-votazzjoni b’maġġoranza kwalifikata kif stipulat fl-Artikolu 16(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u fil-Protokoll (Nru 36) dwar id-dispożizzjonijiet transizzjonali annessi għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Każijiet li jirrigwardaw ir-riżoluzzjoni ta’ nuqqas ta’ qbil bejn l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandhom jiġu eżaminati minn panel ristrett, oġġettiv, magħmul minn membri li la huma rappreżentanti tal-awtoritajiet kompetenti li huma partijiet għan-nuqqas ta’ qbil u lanqas m’għandhom interess fil-kunflitt jew rabtiet diretti mal-awtoritajiet kompetenti kkonċernati. L-għamla tal-panel għandha tkun ibbilanċjata b’mod xieraq. Id-deċiżjoni meħuda mill-panel għandha tiġi approvata mill-Bord tas-Superviżuri b’maġġoranza sempliċi skont il-prinċipju ta’ membru wieħed vot wieħed. Madankollu, fir-rigward ta’ deċiżjonijiet li jittieħdu mill-kontrollur li jikkonsolida, id-deċiżjoni proposta mill-panel tista’ tiġi rrifjutata minn membri li jirrappreżentaw minoranza tal-voti li timblokka kif definit fl-Artikolu 16(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u fl-Artikolu 3 tal-Protokoll (Nru 36) dwar dispożizzjonijiet tranżitorji.

(54)

Bord Maniġerjali, magħmul mill-President tal-Awtorità, mir-rappreżentanti tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u mill-Kummissjoni, għandu jiżgura li l-Awtorità taqdi l-missjoni tagħha u twettaq il-kompiti assenjati lilha. Il-Bord Maniġerjali għandu jingħata s-setgħat meħtieġa, fost l-oħrajn, biex jipproponi l-programm ta’ ħidma annwali u multiannwali, jeżerċita ċerti setgħat baġitarji, biex jadotta l-pjan ta’ politika tal-Awtorità dwar il-persunal, biex jadotta dispożizzjonijiet speċjali dwar id-dritt tal-aċċess għad-dokumenti u biex jipproponi r-rapport annwali.

(55)

L-Awtorità għandha tkun irrappreżentata minn President b’impjieg sħiħ, maħtur mill-Bord tas-Superviżuri, fuq il-bażi tal-mertu, il-ħiliet, l-għarfien tal-istituzzjonijiet u s-swieq finanzjarji, u tal-esperjenza rilevanti għas-superviżjoni u r-regolamentazzjoni finanzjarja, wara proċedura miftuħa tal-għażla organizzata u ġestita mill-Bord tas-Superviżuri assistit mill-Kummissjoni. Għan-nomina tal-ewwel President tal-Awtorità, il-Kummissjoni għandha, inter alia, tfassal lista mqassra ta’ kandidati fuq il-bażi tal-mertu, il-ħiliet, l-għarfien tal-istituzzjonijiet u s-swieq finanzjarji, u l-esperjenza rilevanti għas-superviżjoni u r-regolamentazzjoni finanzjarja. Għan-nomini sussegwenti, l-opportunità li jkun hemm lista mqassra mfassla mill-Kummissjoni għandha tiġi riveduta f’rapport li għandu jiġi stabbilit skont dan ir-Regolament. Qabel il-persuna magħżula tassumi d-doveri tagħha, u sa xahar wara l-għażla tagħha mill-Bord tas-Superviżuri, il-Parlament Ewropew għandu jkun intitolat, wara li jkun sema’ lill-persuna magħżula, li joġġezzjona għall-għażla tagħha.

(56)

It-tmexxija tal-Awtorità għandha tkun fdata lil Direttur Eżekuttiv, li għandu jkollu d-dritt li jipparteċipa fil-laqgħat tal-Bord tas-Superviżuri u l-Bord Maniġerjali mingħajr id-dritt li jivvota.

(57)

Sabiex tkun żgurata konsistenza transsettorjali fl-attivitajiet tal-ASE, huma għandhom jikkoordinaw mill-qrib permezz ta’ Kumitat Konġunt u fejn ikun adatt jaslu għal pożizzjonijiet komuni. Il-Kumitat Konġunt għandu jikkoordina l-funzjonijiet tal-ASE fir-rigward tal-konglomerati finanzjarji u kwistjonijiet transsettorjali oħrajn. Fejn ikun rilevanti, atti li jaqgħu wkoll fil-qasam ta’ kompetenza tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) jew tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) għandhom jiġu adottati b’mod parallel mill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej konċernati. Il-Kumitat Konġunt għandu jkun presedut għal terminu ta’ 12-il xahar b’rotazzjoni mill-Presidenti tal-ASE. Il-President tal-Kumitat Konġunt għandu jkun wieħed mill-Viċi-Presidenti tal-BERS. Il-Kumitat Konġunt għandu jkollu persunal dedikat provdut mill-ASE sabiex ikun jista’ jsir il-qsim informali tal-informazzjoni u l-iżvilupp ta’ approċċ kulturali superviżorju komuni fl-ASE.

(58)

Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-partijiet affettwati mid-deċiżjonijiet adottati mill-Awtorità jkunu jistgħu jirrikorru għar-rimedji meħtieġa. Sabiex jitħarsu b’mod effikaċi id-drittijiet tal-partijiet, u għal raġunijiet ta’ ekonomija proċedurali, fejn l-Awtorità jkollha setgħat li tieħu d-deċiżjonijiet, il-partijiet għandhom jingħataw id-dritt li jappellaw quddiem Bord tal-Appell. Għal raġunijiet ta’ effikaċja u konsistenza, il-Bord tal-Appell għandu jkun entità konġunta tal-ASE, indipendenti mill-istrutturi amministrattivi u regolatorji tagħhom. Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Appell għandhom ikunu soġġetti għal appell quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

(59)

Sabiex tiġi ggarantita l-awtonomija u l-indipendenza sħiħa tagħha, l-Awtorità għandha tingħata baġit awtonomu bi dħul prinċipalment minn kontribuzzjonijiet obbligatorji mill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u mill-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Il-finanzjament tal-Awtorità mill-Unjoni huwa suġġett għal ftehim tal-awtorità baġitarja skont il-Punt 47 tal-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja tajba (40). Il-proċedura baġitarja tal-Unjoni għandha tkun applikabbli. Il-verifika tal-kontijiet għandha titwettaq mill-Qorti tal-Awdituri. Il-baġit totali huwa suġġett għall-proċedura ta’ kwittanza.

(60)

Ir-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Mejju 1999 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) (41) għandu japplika għall-Awtorità. L-Awtorità għandha taderixxi wkoll mal-Ftehim Interistituzzjonali tal-25 ta’ Mejju 1999 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej rigward l-investigazzjonijiet interni mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) (42).

(61)

Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet miftuħa u trasparenti ta’ impjieg u trattament ugwali tal-persunal, ir-Regolamenti dwar il-Persunal tal-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Uffiċjali Oħrajn tal-Komunitajiet Ewropej (43) għandhom japplikaw għall-persunal tal-Awtorità.

(62)

Huwa importanti li s-sigrieti tan-negozju u informazzjoni kunfidenzjali oħra jiġu protetti. Il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni magħmula disponibbli lill-Awtorità u skambjata fin-netwerk għandha tkun suġġetta għal regoli stretti u effikaċi ta’ konfidenzjalità.

(63)

Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (44) u r-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (45) jkunu applikabbli b’ mod sħiħ għall-ipproċessar ta’ data personali għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament.

(64)

Sabiex tiġi żgurata l-ħidma trasparenti tal-Awtorità, ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (46) għandu japplika għall-Awtorità.

(65)

Pajjiżi terzi għandhom jitħallew jipparteċipaw fil-ħidma tal-Awtorità skont ftehimiet xierqa li għandhom jiġu konklużi mal-Unjoni.

(66)

Billi l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri t-titjib fl-operat tas-suq intern bl-iżgurar ta’ livell għoli, effettiv u konsistenti ta’ regolamentazzjoni u superviżjoni prudenzjali, il-ħarsien tad-detenturi tal-poloz, tal-membri ta’ skemi tal-pensjoni u benefiċjarji oħra, il-ħarsien tal-integrità, l-effiċjenza u l-funzjonament ordnat tas-swieq finanzjarji, iż-żamma tal-istabbiltà tas-sistema finanzjarja, u t-tisħiħ tal-koordinazzjoni superviżorja internazzjonali, ma jistgħux jinkisbu suffiċjentement mill-Istati Membru u jistgħu, għalhekk, minħabba l-iskala tal-azzjoni, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjaretà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet.

(67)

L-Awtorità għandha tassumi l-kompiti u s-setgħat attwali kollha tal-Kumitat tas-Superviżuri Ewropej tal-Assigurazzjonijiet u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol. Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/79/KE tat-23 ta’ Jannar 2009 għalhekk għandha titħassar fid-data tal-istabbiliment tal-Awtorità, u d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 li tistabbilixxi programm Komunitarju sabiex isostni attivitajiet speċifiċi fil-qasam tas-servizzi finanzjarji, ir-rappurtar u l-awditjar finanzjarju (47), għandha tiġi emendata kif meħtieġ. Minħabba l-istrutturi u l-operazzjonijiet eżistenti tal-Kumitat tas-Superviżuri Ewropej tal-Assigurazzjonijiet u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol, huwa importanti li tkun żgurata kooperazzjoni mill-qrib ferm bejn il-Kumitat tas-Superviżuri Ewropej tal-Assigurazzjonijiet u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol u l-Kummissjoni fl-istabbiliment ta’ arranġamenti transitorji adatti, biex tiżgura li l-perijodu li matulu l-Kummissjoni tkun responsabbli għall-istabbiliment amministrattiv u l-operat amministrattiv inizjali tal-Awtorità jkun limitat kemm jista’ jkun.

(68)

Huwa xieraq li jiġi stabbilit limitu ta’ żmien għall-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament sabiex ikun żgurat li l-Awtorità tkun imħejjija sewwa biex tibda l-operazzjonijiet u bidla mingħajr xkiel mill-Kumitat tas-Sorveljanti tal-Assigurazzjonijiet u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol Ewropej. L-Awtorità għandha tkun iffinanzjata b’mod adegwat. Għall-inqas inizjalment, hija għandha tkun iffinanzjata 40 % mill-fondi tal-Unjoni u 60 % permezz ta’ kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri, li jsiru konformement mal-ippeżar tal-voti stabbilit fl-Artikolu 3(3) tal-Protokoll (Nru 36) dwar id-dispożizzjonijiet tranżitorji.

(69)

Sabiex ikun possibbli li l-Awtorità tiġi stabbilita fl-1 ta’ Jannar 2011, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

STABBILIMENT U STATUS ĠURIDIKU

Artikolu 1

Stabbiliment u ambitu tal-azzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) (minn hawn ‘il quddiem “l-Awtorità”).

2.   L-Awtorità għandha taġixxi fil-limiti tas-setgħat konferiti b’dan ir-Regolament u fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttivi 2009/138/KE bl-eċċezzjoni tat-Titolu IV tagħha, tad-Direttivi 2002/92/KE, 2003/41/KE, 2002/87/KE, 64/225/KEE, 73/239/KEE, 73/240/KEE, 76/580/KEE, 78/473/KEE, 84/641/KEE, 87/344/KEE, 88/357/KEE, 92/49/KEE, 98/78/KE, 2001/17/KE, 2002/83/KE, 2005/68/KE u, sal-limitu ta’ applikazzjoni ta’ dawk l-atti għall-impriżi ta’ assigurazzjoni, l-impriżi ta’ riassigurazzjoni, l-istituzzjonijiet għall-provvediment tal-irtirar mix-xogħol u intermedjarji ta’ assigurazzjoni, fil-partijiet rilevanti tad-Direttivi 2005/60/KE u 2002/65/KE, inklużi d-direttivi, ir-regolamenti, u d-deċiżjonijiet kollha bbażati fuq dawk l-atti, u ta’ kwalunkwe att ieħor legalment vinkolanti tal-Unjoni li jikkonferixxi kompiti fuq l-Awtorità.

3.   L-Awtorità għandha taġixxi wkoll fil-qasam tal-attivitajiet tal-impriżi ta’ kreditu, l-impriżi tar-riassigurazzjoni, il-konglomerati finanzjarji, l-istituzzjonijiet għall-provvista tal-irtirar mix-xogħol u l-intermedjarji tal-assigurazzjoni, fir-rigward ta’ kwistjonijiet li mhumiex koperti direttament fl-atti msemmija fil-paragrafu 2, inklużi kwistjonijiet ta’ governanza korporattiva, verifika u rappurtar finanzjarju, bil-kondizzjoni li dawn l-azzjonijiet mill-Awtorità jkunu meħtieġa biex tkun żgurata l-applikazzjoni effettiva u konsistenti ta’ dawk l-atti.

4.   Fir-rigward tal-istituzzjonijiet għall-provvista ta’ rtirar mix-xogħol, l-Awtorità għandha taġixxi mingħajr preġudizzju għal-liġi nazzjonali soċjali u tax-xogħol.

5.   Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament huma bla ħsara għas-setgħat tal-Kummissjoni, b’mod partikolari skont l-Artikolu 258 TFUE, sabiex tiżgura konformità mal-liġi tal-Unjoni.

6.   L-għan tal-Awtorità għandu jkun li tipproteġi l-interess pubbliku billi tikkontribwixxi għall-istabbiltà u l-effettività fuq żmien qasir, medju u twil tas-sistema finanzjarja, għall-ekonomija tal-Unjoni, iċ-ċittadini u n-negozji tagħha. L-Awtorità għandha tikkontribwixxi sabiex:

(a)

jitjieb l-operat tas-suq intern, inkluż b’mod partikolari livell sod, effikaċi u konsistenti ta’ regolamentazzjoni u superviżjoni,

(b)

jiġu żgurati l-integrità, it-trasparenza, l-effikaċja u l-operat ordnat tas-swieq finanzjarji,

(c)

tissaħħaħ il-koordinazzjoni superviżorja internazzjonali,

(d)

jiġi evitat l-arbitraġġ regolatorju u tingħata promozzjoni għal kondizzjonijiet ugwali tal-kompetizzjoni,

(e)

jiġi żgurat li t-teħid ta’ riskji relatati mal-attivitajiet tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni u l-pensjonijiet tax-xogħol ikun irregolat u ssorveljati kif xieraq, u

(f)

tissaħħaħ il-protezzjoni tal-konsumatur.

Għal dawk il-finijiet, l-Awtorità għandha tikkontribwixxi sabiex tiżgura l-applikazzjoni konsistenti, effiċjenti u effikaċi tal-atti msemmija fil-paragrafu 2, tippromwovi l-konverġenza superviżorja, tipprovdi opinjonijiet lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, u lill-Kummissjoni u tagħmel analiżijiet ekonomiċi tas-swieq sabiex tippromwovi l-ilħiq tal-għan tal-Awtorità.

Fl-eżerċizzju tal-kompiti konferiti lilha permezz ta’ dan ir-Regolament, l-Awtorità għandha tagħti attenzjoni partikolari lil kwalunkwe riskju sistemiku potenzjali fir-rigward tal-istituzzjonijiet finanzjarji, li n-nuqqas tagħhom jista’ jxekkel l-operat tas-sistema finanzjarja jew l-ekonomija reali.

Fit-twettiq tal-kompiti tagħha, l-Awtorità għandha taġixxi indipendentement u oġġettivament fl-interess uniku tal-Unjoni.

Artikolu 2

Sistema Ewropea ta’ Superviżjoni Finanzjarja

1.   L-Awtorità għandha tkun parti minn Sistema Ewropea ta’ Superviżjoni Finanzjarja (SESF). L-għan ewlieni tas-SESF għandu jkun li tiżgura li r-regoli applikabbli għas-settur finanzjarju jiġu implimentati adegwatament sabiex tiġi ppreservata l-istabbiltà finanzjarja u tiġi żgurata l-fiduċja fis-sistema finanzjarja kollha kemm hi, bi protezzjoni suffiċjenti għall-klijenti tas-servizzi finanzjarji.

2.   Is-SESF għandha tinkludi dawn li ġejjin:

(a)

il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS), għall-finijiet tal-kompiti kif speċifikat fir-Regolament (UE) Nru 1092/2010 u dan ir-Regolament;

(b)

l-Awtorità;

(c)

l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), stabbilita mir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (48);

(d)

l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) stabbilita mir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (49);

(e)

il-Kumitat Konġunt tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (“Kumitat Konġunt”) għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti kif speċifikat fl-Artikoli 54 sa 57 ta’ dan ir-Regolament, tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, u tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010;

(f)

l-awtoritajiet kompetenti jew superviżorji fl-Istati Membri kif speċifikat fl-atti tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) ta’ dan ir-Regolament, tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, u tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010;

3.   L-Awtorità għandha tikkoopera regolarment u mill-qrib mal-BERS u kif ukoll mal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) permezz tal-Kumitat Konġunt, filwaqt li tiżgura konsistenza transsettorjali fil-ħidma u l-kisba ta’ pożizzjonijiet konġunti fil-qasam tas-superviżjoni tal-konglomerati finanzjarji u kwistjonijiet transsettorjali oħra.

4.   Skont il-prinċipju ta’ kooperazzjoni sinċiera skont l-Artikolu 4(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-partijiet għas-SESF għandhom jikkooperaw b’fiduċja u rispett reċiproku sħiħ, b’mod partikolari sabiex jiżguraw il-fluss ta’ informazzjoni adegwata u affidabbli bejniethom.

5.   Dawk l-awtoritajiet superviżorji li huma parti għas-SESF għandhom ikunu obbligati li jissorveljaw istituzzjonijiet finanzjarji li joperaw fl-Unjoni skont l-atti msemmija fl-Artikolu 1(2).

Artikolu 3

Responsabbiltà tal-Awtoritajiet

L-Awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 2(2) (a) sa (d) għandhom ikunu responsabbli lejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill.

Artikolu 4

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“istituzzjonijiet finanzjarji” tfisser impriżi, entitajiet u persuni fiżiċi u ġuridiċi soġġetti għal kwalunkwe wieħed mill-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2). Fir-rigward tad-Direttiva 2005/60/KE, “istituzzjonijiet finanzjarji” tfisser biss l-impriżi ta’ assigurazzjoni u l-intermedjarji tal-assigurazzjoni kif definiti f’dik id-Direttiva;

(2)

“awtoritajiet kompetenti” tfisser:

(i)

l-awtoritajiet superviżorji kif definiti fid-Direttiva 2009/138/KE, u l-awtoritajiet kompetenti kif definiti fid-Direttivi 2003/41/KE u 2002/92/KE;

(ii)

fir-rigward tad-Direttivi 2002/65/KE u 2005/60/KE, l-awtoritajiet kompetenti li jiżguraw il-konformità tal-istituzzjonijiet finanzjarji mar-rekwiżiti ta’ dawk id-Direttivi mill-istituzzjonijiet finanzjarji kif definiti fil-punt (1).

Artikolu 5

Status ġuridiku

1.   L-Awtorità għandha tkun entità tal-Unjoni b’personalità ġuridika.

2.   F’kull Stat Membru, l-Awtorità għandha tgawdi l-iżjed kapaċità legali estensiva mogħtija lil persuni ġuridiċi skont il-liġi nazzjonali. Hija tista’, b’mod partikolari, takkwista jew tiddisponi minn proprjetà mobbli u immobbli u tkun parti fi proċedimenti legali.

3.   L-Awtorità għandha tkun irrappreżentata mill-President tagħha.

Artikolu 6

Kompożizzjoni

L-Awtorità għandha tinkludi:

(1)

Bord tas-Superviżuri, li għandu jwettaq il-kompiti stipulati fl-Artikolu 43;

(2)

Bord Maniġerjali, li għandu jwettaq il-kompiti stipulati fl-Artikolu 47;

(3)

President, li għandu jwettaq il-kompiti stipulati fl-Artikolu 48;

(4)

Direttur Eżekuttiv, li għandu jwettaq il-kompiti stipulati fl-Artikolu 53;

(5)

Bord tal-Appell, li għandu jwettaq il-kompiti mniżżlin fl-Artikolu 60.

Artikolu 7

Sede

L-Awtorità għandu jkollha s-sede tagħha fi Frankfurt am Main.

KAPITOLU II

KOMPITI U SETGĦAT TAL-AWTORITÀ

Artikolu 8

Kompiti u setgħat tal-Awtorità

1.   L-Awtorità għandu jkollha l-kompiti li ġejjin:

(a)

li tikkontribwixxi għall-istabbiliment ta’ standards u prattiċi regolatorji u superviżorji komuni ta’ kwalità għolja, b’mod partikolari billi tipprovdi opinjonijiet lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni u billi tiżviluppa linji gwida, rakkomandazzjonijiet, u abbozzi ta’ standards regolatorji u ta’ implimentazzjoni li għandhom ikunu bbażati fuq l-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2);

(b)

li tikkontribwixxi għall-applikazzjoni konsistenti tal-atti tal-Unjoni legalment vinkolanti, b’mod partikolari billi tikkontribwixxi lejn kultura superviżorja komuni, tiżgura applikazzjoni konsistenti, effiċjenti u effikaċi tal-atti msemmija fl-Artikolu 1(2), timpedixxi l-arbitraġġ regolatorju, billi timmedja u ssolvi nuqqasijiet ta’ qbil bejn l-awtoritajiet kompetenti, tiżgura s-superviżjoni effikaċi u konsistenti tal-istituzzjonijiet finanzjarji, tiżgura funzjonament koerenti tal-kulleġġi tas-superviżuri u tieħu azzjonijiet, inter alia, f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza;

(c)

li tistimula u tiffaċilita d-delega tal-kompiti u r-responsabbiltajiet fost l-awtoritajiet kompetenti;

(d)

li tikkoopera mill-qrib mal-BERS, b’mod partikolari billi tipprovdi lill-BERS l-informazzjoni meħtieġa sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu u billi tiżgura segwitu xieraq għat-twissijiet u għar-rakkomandazzjonijiet tal-BERS;

(e)

li torganizza u twettaq analiżi tar-reviżjoni bejn il-pari tal-awtoritajiet kompetenti, inkluż il-ħruġ ta’ linji gwida u rakkomandazzjonijiet u l-identifikazzjoni tal-aħjar prattiki, sabiex tissaħħaħ il-konsistenza f’eżiti superviżorji;

(f)

li timmonitorja u tivvaluta l-iżviluppi fis-suq fil-qasam tal-kompetenzi tagħha;

(g)

li twettaq analiżijiet ekonomiċi tas-swieq biex l-Awtorità tkun tista’ twettaq il-funzjonijiet tagħha sew;

(h)

li tippromwovi l-ħarsien tad-detenturi ta’ poloz, u tal-membri u l-benefiċjarji ta’ skemi tal-pensjonijiet;

(i)

li tikkontribwixxi għall-funzjonament konsistenti u koerenti tal-kulleġġi tas-superviżjoni, il-monitoraġġ, il-valutazzjoni u l-kejl tar-riskju sistemiku, l-iżvilupp u l-koordinazzjoni tal-pjani ta’ rkupru u riżoluzzjoni, l-għoti ta’ protezzjoni ta’ livell għoli lid-detenturi ta’ poloz, lill-benefiċjarji u fl-Unjoni kollha, konformement mal-Artikoli 21 sa 26;

(j)

li twettaq kwalunkwe kompitu speċifiku ieħor stipulat f’dan ir-Regolament jew f’atti leġislattivi oħra;

(k)

li tippubblika fil-website tagħha, u taġġorna b’mod regolari, l-informazzjoni relatata mal-qasam tal-attivitajiet tagħha, b’mod partikolari fi ħdan il-kompetenzi tagħha, dwar istituzzjonijiet finanzjarji reġistrati, sabiex tiżgura li l-informazzjoni tkun faċilment aċċessibbli mill-pubbliku;

(l)

li tieħu r-responsabbiltà, kif adatt, tal-kompiti kollha eżistenti u li għaddejjin bħalissa mill-Kumitat tas-Superviżuri Ewropej tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (CEIOPS);

2.   Biex taqdi l-kompiti mniżżlin fil-paragrafu 1, l-Awtorità għandu jkollha s-setgħat stipulati f’dan ir-Regolament, b’mod partikolari s-setgħa li:

(a)

tiżviluppa abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji fil-każijiet speċifiċi msemmija fl-Artikolu 10;

(b)

tiżviluppa abbozzi ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni fil-każijiet speċifiċi msemmija fl-Artikolu 15;

(c)

toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet, kif stipulat fl-Artikolu 16;

(d)

toħroġ rakkomandazzjonijiet f’każijiet speċifiċi, kif imsemmija fl-Artikolu 17(3);

(e)

tieħu deċiżjonijiet individwali indirizzati lill-awtoritajiet kompetenti fil-każijiet speċifiċi msemmija fl-Artikoli 18(3) u 19(3);

(f)

f’każijiet li jirrigwardaw il-liġi tal-Unjoni applikabbli direttament, tieħu deċiżjonijiet individwali indirizzati lill-istituzzjonijiet finanzjarji, fil-każijiet speċifiċi msemmija fl-Artikolu 17(6), fl-Artikolu 18(4), u fl-Artikolu 19(4);

(g)

toħroġ opinjonijiet għall-Parlament Ewropew, għall-Kunsill, jew għall-Kummissjoni kif previst fl-Artikolu 34;

(h)

tiġbor l-informazzjoni meħtieġa rigward l-istituzzjonijiet finanzjarji kif iprevist fl-Artikolu 35;

(i)

tiżviluppa metodoloġiji komuni għall-valutazzjoni tal-effett tal-karatteristiċi tal-prodott u tal-proċessi tad-distribuzzjoni fuq il-pożizzjoni finanzjarja tal-istituzzjonijiet u fuq il-protezzjoni tal-konsumatur;

(j)

tipprovdi database aċċessibbli ċentralment tal-istituzzjonijiet finanzjarji rreġistrati fil-qasam tal-kompetenza tagħha fejn speċifikat fl-atti msemmija fl-Artikolu 1(2).

Artikolu 9

Kompiti relatati mal-protezzjoni tal-konsumatur u l-attivitijiet finanzjarji

1.   L-Awtorità għandu jkollha rwol minn ta’ quddiem fil-promozzjoni tat-trasparenza, tas-sempliċità u tal-ġustizzja fis-suq għall-prodotti jew servizzi finanzjarji fis-suq intern kollu, inkluż permezz ta’:

(a)

il-ġbir, l-analiżi u r-rappurtar dwar tendenzi tal-konsumaturi;

(b)

ir-reviżjoni u l-koordinazzjoni ta’ inizjattivi dwar il-litteriżmu u l-edukazzjoni fil-qasam finanzjarju mill-awtoritajiet kompetenti;

(c)

l-iżvilupp ta’ standards tat-taħriġ għall-industrija; u

(d)

il-kontribut għall-iżvilupp ta’ reġoli ta’ żvelar komuni.

2.   L-Awtorità għandha tissorvelja attivitajiet finanzjarji ġodda u eżistenti u tista’ tadotta linji gwida u rakkomandazzjonijiet bil-ħsieb tal-promozzjoni tas-sigurtà u s-saħħa tas-swieq u l-konverġenza tal-prassi regolatorja.

3.   L-Awtorità tista’ wkoll toħroġ avviżi fil-każ li attività finanzjarja toħloq theddida serja lill-għanijiet stipulati fl-Artikolu 1(6).

4.   L-Awtorità għandha tistabbilixxi, bħala parti integrali tal-Awtorità, Kumitat għall-innovazzjoni finanzjarja, li jiġbor flimkien l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali kompetenti rilevanti kollha bl-għan li jinkiseb approċċ ikkoordinat għat-trattament regolatorju u superviżorju ta’ attivitajiet finanzjarji ġodda jew innovattivi, u biex jipprovdi pariri lill-Awtorità biex tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni Ewropea.

5.   L-Awtorità tista’, b’mod temporanju, tipprojbixxi jew tirrestrinġi tipi ta’ attivitajiet finanzjarji li jkunu ta’ theddida għall-operat adatt u għall-integrità tas-swieq finanzjarji jew għall-istabilità tas-sistema finanzjarja kollha jew ta’ parti minnha fl-Unjoni f’każijiet speċifikati u skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2) jew, jekk ikun meħtieġ, f’każ ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza konformement ma’ u skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 18.

L-Awtorità għandha tirrevedi d-deċiżjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu f’intervalli adatti u mill-inqas kull tliet xhur. Jekk id-deċiżjoni ma tiġġeddidx wara perijodu ta’ tliet xhur, hija għandha tiskadi awtomatikament.

Stat Membru jista’ jitlob lill-Awtorità biex terġa’ tikkunsidra d-deċiżjoni tagħha. F’dak il-każ l-Awtorità għandha tiddeċiedi, f’konformità mal-proċedura stabbilita fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 44(1), jekk iżżommx id-deċiżjoni tagħha.

L-Awtorità tista’ wkoll tivvaluta l-ħtieġa li tipprojbixxi jew tirrestrinġi ċerti tipi ta’ attività finanzjarja, u fejn hemm bżonn bħal dan, tinforma lill-Kummissjoni sabiex tiffaċilita l-adozzjoni ta’ kwalunkwe tali projbizzjoni jew restrizzjoni.

Artikolu 10

Standards tekniċi regolatorji

1.   Meta l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jiddelegaw setgħat lill-Kummissjoni biex tadotta standards tekniċi regolatorji permezz ta’ atti ddelegati skont l-Artikolu 290 TFUE sabiex tiżgura l-armonizzazzjoni konsistenti fl-oqsma mniżżlin speċifikament fl-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2), l-Awtorità tista’ tiżviluppa abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji. L-Awtorità għandha tissottometti l-abbozzi ta’ standards tagħha lill-Kummissjoni għall-approvazzjoni.

L-istandards tekniċi regolatorji għandhom ikunu tekniċi, m’għandhomx jinvolvu deċiżjonijiet strateġiċi jew għażliet ta’ politika u l-kontenut tagħhom għandu jkun delimitat mill-atti leġislattivi li fuqhom huma bbażati.

Qabel ma tippreżentahom lill-Kummissjoni, l-Awtorità għandha twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji u tanalizza l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali relatati, bil-kondizzjoni li dawn il-konsultazzjonijiet u l-analiżi ma jkunux sproporzjonati fir-rigward tal-kamp ta’ applikazzjoni u l-impatt tal-abbozzi ta’ istandards tekniċi kkonċernati jew fir-rigward tal-urġenza partikolari tal-kwistjoni. L-Awtorità għandha titlob ukoll l-opinjoni tal-gruppi tal-partijiet interessati rilevanti msemmijin fl-Artikolu 37.

Meta l-Awtorità tippreżenta abbozz ta’ standard tekniku regolatorju, il-Kummissjoni għandha immedjatament tibagħtu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Fi żmien tliet xhur minn meta tirċievi abbozz ta’ standard tekniku regolatorju, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk tapprovahx. Il-Kummissjoni tista’ tapprova l-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji parzjalment biss, jew b’emendi, fejn l-interessi tal-Unjoni jirrikjedu dan.

Fejn il-Kummissjoni jkollha l-intenzjoni li ma tapprovax abbozz ta’ standard tekniku regolatorju, jew li tapprovah parzjalment jew b’emendi, hi għandha tibgħat l-abbozz ta’ standard lura lill-Awtorità, fejn tispjega għalfejn hija ma tapprovahx, jew, skont il-każ, fejn tispjega r-raġunijiet għall-emendi tagħha. Fi żmien perijodu ta’ sitt ġimgħat, l-Awtorità tista’ temenda l-abbozz ta’ standard tekniku regolatorju fuq il-bażi tal-emendi proposti mill-Kummissjoni u terġa’ tressqu lill-Kummissjoni fil-forma ta’ opinjoni formali. L-Awtorità għandha tibgħat kopja tal-opinjoni formali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Jekk, mal-iskadenza ta’ dak il-perjodu ta’ sitt xhur, l-Awtorità ma tkunx ippreżentat abbozz ta’ standard tekniku regolatorju emendat, jew tkun ippreżentat abbozz ta’ standard tekniku regolatorju li ma jkunx emendat b’mod konsistenti mal-emendi proposti tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni tista’ tadotta l-istandard tekniku regolatorju bl-emendi li tikkunsidra li jkunu rilevanti, jew tirrifjutah.

Il-Kummissjoni ma tistaxtbiddel il-kontenut ta’ abbozz ta’ standard tekniku regolatorju mħejji mill-Awtorità mingħajr ma tikkoordina minn qabel mal-Awtorità, kif stipulat f’dan l-Artikolu.

2.   Fejn l-Awtorità ma tkunx ressqet abbozz ta’ standard tekniku regolatorju fil-limitu ta’ żmien imniżżel fl-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2), il-Kummissjoni tista’ titlob tali abbozz f’limitu ta’ żmien ġdid.

3.   Huwa biss fejn l-Awtorità ma tressaqx abbozz ta’ standard tekniku regolatorju lill-Kummissjoni fil-limiti ta’ żmien f’konformità mal-paragrafu 2, li l-Kummissjoni tkun tista’ tadotta standard tekniku regolatorju permezz ta’ att iddelegat mingħajr abbozz mill-Awtorità.

Il-Kummissjoni għandha twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji u tanalizza l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali relatati, sakemm dawn il-konsultazzjonijiet u analiżijiet ma jkunux sproporzjonati meta mqabbla mal-kamp ta’ applikazzjoni u mal-impatt tal-istandards tekniċi regolatorji kkonċernati jew fir-rigward tal-urġenza partikolari tal-kwistjoni. Il-Kummissjoni għandha titlob ukoll l-opinjoni jew il-parir tal-gruppi tal-partijiet interessati rilevanti msemmijin fl-Artikolu 37.

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta l-abbozz ta’ standard tekniku regolatorju immedjatament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Il-Kummissjoni għandha tibgħat l-abbozz ta’ standard tekniku regolatorju tagħha lill-Awtorità. Fi żmien perijodu ta’ sitt ġimgħat, l-Awtorità tista’ temenda l-abbozz ta’ standard tekniku regolatorju u tressqu lill-Kummissjoni fil-forma ta’ opinjoni formali. L-Awtorità għandha tibgħat kopja tal-opinjoni formali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Jekk mal-iskadenza tal-perijodu ta’ s-sitt ġimgħat imsemmi fir-raba’ subparagrafu, l-Awtorità ma tkunx ippreżentat abbozz ta’ standard tekniku regolatorju emendat, il-Kummissjoni tista’ tadotta l-istandards tekniċi regolatorji.

Jekk l-Awtorità tkun ippreżentat abbozz ta’ standard tekniku regolatorju emendat fil-perijodu ta’ sitt ġimgħat, il-Kummissjoni tista’ temenda l-abbozz ta’ standard tekniku regolatorju abbażi tal-emendi proposti tal-Awtorità jew tadotta l-istandard tekniku regolatorju bl-emendi li hija tqis bħala rilevanti. Il-Kummissjoni m’għandhiex tbiddel il-kontenut tal-abbozz ta’ standard tekniku regolatorju mħejji mill-Awtorità mingħajr ma tikkoordina minn qabel mal-Awtorità, kif stipulat f’dan l-Artikolu.

4.   L-istandards tekniċi regolatorji għandhom jiġi adottati permezz ta’ regolamenti jew deċiżjonijiet. Huma għandhom ikunu ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandhom jidħlu fis-seħħ fid-data msemmija fih.

Artikolu 11

Eżeċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa li tadotta standards tekniċi regolatorji msemmija fl-Artikolu 10 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ erba’ snin mis-16 ta’ Diċembru 2010. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tas-setgħa ddelegata mhux aktar tard minn sitt xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ erba’ snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perijodi ta’ tul identiku, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jirrevokawhiex skont l-Artikolu 14.

2.   Hekk kif tadotta standard tekniku regolatorju, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

3.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ standards tekniċi regolatorji tingħata lill-Kummissjoni soġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 12 sa 14.

Artikolu 12

Revoka tad-delega

1.   Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 10 tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

2.   L-istituzzjoni li tkun bdiet proċedura interna sabiex tiddeċiedi jekk tirrevokax id-delega tas-setgħa għandha tagħmel ħilitha sabiex tinforma lill-istituzzjoni l-oħra u lill-Kummissjoni fi żmien raġonevoli qabel ma tittieħed id-deċiżjoni finali, filwaqt li tindika s-setgħa ddelegata li tista’ tkun suġġetta għal revoka.

3.   Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’ dik id-deċiżjoni. Hija għandu jkollha effett immedjatament jew f’ data aktar tard speċifikata hemmhekk. Hija m’ għandhiex taffettwa l-validità tal-istandards tekniċi regolatorji li huma diġa fis-seħħ. Hija għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 13

Oġġezzjonijiet għall-istandards tekniċi regolatorji

1.   Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għal standard tekniku regolatorju f’perijodu ta’ tliet xhur mid-data tan-notifika tal-istandard tekniku regolatorju adottat mill-Kummissjoni. Fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill, dak il-perjodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur.

Meta l-Kummissjoni tadotta standard tekniku regolatorju li jkun l-istess bħall-abbozz ta’ standard tekniku regolatorju ppreżentat mill-Awtorità, il-perijodu li matulu l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għandu jkun ta’ xahar mid-data tan-notifika. Fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahar.

2.   Jekk, meta jiskadi l-perijodu msemmi fil-paragrafu 1, la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkun oġġezzjona għall-istandard tekniku regolatorju, dan għandu jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandu jidħol fis-seħħ fid-data ddikjarata fih. L-istandard tekniku regolatorju għandu jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jista’ jidħol fis-seħħ qabel l-iskadenza ta’ dak il-perijodu jekk il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu infurmaw lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li ma jqajmux oġġezzjonijiet.

3.   Jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal standard tekniku regolatorju, matul il-perjodu msemmi fil-paragrafu 1, dan m’għandux jidħol fis-seħħ. F’konformità mal-Artikolu 296 TFUE, l-istituzzjoni li toġġezzjona għandha tiddikjara r-raġunijiet għaliex oġġezzjonat għall-istandard tekniku regolatorju.

Artikolu 14

Nuqqas ta’ approvazzjoni jew emendar ta’ abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji

1.   Fil-każ li l-Kummissjoni ma tapprovax abbozz ta’ standard tekniku regolatorju jew temendah kif previst fl-Artikolu 10, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Awtorità, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, fejn issemmi r-raġunijiet tagħha.

2.   Fejn adatt, il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jistiednu lill-Kummissarju responsabbli, flimkien mal-President tal-Awtorità, fi żmien xahar minn notifika msemmija fil-paragrafu 1, għal laqgħa ad hoc tal-kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill biex jippreżenta u jispjega d-differenzi tagħhom.

Artikolu 15

Standards tekniċi ta’ implimentazzjoni

1.   L-Awtorità tista’ tiżviluppa standards tekniċi ta’ implimentazzjoni, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni skont l-Artikolu 291 TFUE, fl-oqsma stipulati speċifikament fl-atti leġislattivi msemmijin fl-Artikolu 1(2). L-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu tekniċi, m’għandhomx jinvolvu deċiżjonijiet strateġiċi jew għażliet ta’ politiks u l-kontenut tagħhom għandu jkun li jiddetermina l-kondizzjonijiet ta’ applikazzjoni ta’ dawk l-atti. L-Awtorità għandha tippreżenta l-abbozzi ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni tagħha lill-Kummissjoni għall-approvazzjoni.

Qabel ma tippreżenta l-abbozzi ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni, l-Awtorità għandha twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħau għandha tanalizza l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali relatati, sakemm dawn il-konsultazzjonijiet u l-analiżi ma jkunux sproporzjonati fir-rigward tal-kamp ta’ applikazzjoni u l-impatt tal-abbozzi ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni kkonċernati jew fir-rigward tal-urġenza partikolari tal-kwistjoni. L-Awtorità għandha titlob ukoll l-opinjoni tal-gruppi tal-partijiet interessati rilevanti msemmijin fl-Artikolu 37.

Meta l-Awtorità tippreżenta abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha minnufih tibagħtu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Fi żmien tliet xhur minn meta tirċievi abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk tapprovahx. Il-Kummissjoni tista’ testendi dak il-perijodu b’xahar. Il-Kummissjoni tista’ tapprova l-abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni parzjalment biss, jew b’emendi, fejn l-interessi tal-Unjoni jirrikjedu dan.

Fejn il-Kummissjoni jkollha l-intenzjoni li ma tapprovax abbozz ta’ standard tekniku regolatorju jew ikollha l-intenzjoni li tapprovah parzjalment jew b’emendi, hi għandha tibgħatu lura lill-Awtorità fejn tispjega għalfejn hija m’għandhiex l-intenzjoni li tapprovah, jew, skont il-każ, fejn tispjega r-raġunijiet għall-emendi tagħha. F’perijodu ta’ sitt ġimgħat, l-Awtorità tista’ temenda l-abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni fuq il-bażi tal-emendi proposti mill-Kummissjoni u terġa’ tressqu fil-forma ta’ opinjoni lill-Kummissjoni. L-Awtorità għandha tibgħat kopja tal-opinjoni formali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Jekk mal-iskadenza tal-perjodu ta’ sitt ġimgħat imsemmi fil-ħames subparagrafu, l-Awtorità ma tkunx ippreżentat abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni emendat, jew tkun ippreżentat abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni li ma jkunx emendat b’mod konsistenti mal-emendi proposti tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni tista’ tadotta l-istandard tekniku ta’ implimentazzjoni bl-emendi li tikkunsidra li jkunu rilevanti jew tirrifjutah.

Il-Kummissjoni m’għandhiex tbiddel il-kontenut ta’ abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni mħejji mill-Awtorità mingħajr ma tikkoordina minn qabel mal-Awtorità, kif stipulat f’dan l-Artikolu.

2.   F’każijiet fejn l-Awtorità ma tkunx ressqet abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni fil-limitu ta’ żmien stipulat fl-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2), il-Kummissjoni tista’ titlob tali abbozz fi limitu ta’ żmien ġdid.

3.   Huwa biss fejn l-Awtorità ma tressaqx abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni fil-limiti ta’ żmien f’konformità ma-paragrafu 2, li l-Kummissjoni tkun tista’ tadotta standard tekniku ta’ implimentazzjoni permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni mingħajr abbozz mill-Awtorità.

Il-Kummissjoni għandha twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni u tanalizza l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali relatati, sakemm dawn il-konsultazzjonijiet u analiżijiet ma jkunux sproporzjonati meta mqabbla mal-kamp ta’ applikazzjoni u mal-impatt tal-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni kkonċernati jew fir-rigward tal-urġenza partikolari tal-kwistjoni. Il-Kummissjoni għandha titlob ukoll l-opinjoni jew il-parir tal-gruppi tal-partijiet interessati rilevanti msemmijin fl-Artikolu 37.

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta l-abbozz ta’ standard tekniku immedjatament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Il-Kummissjoni għandha tibgħat l-abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni lill-Awtorità. F’perijodu ta’ sitt ġimgħat, l-Awtorità tista’ temenda l-abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni u tressqu lill-Kummissjoni fil-forma ta’ opinjoni formali. L-Awtorità għandha tibgħat kopja tal-opinjoni formali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Jekk, mal-iskadenza tas-sitt ġimgħat imsemmija fir-raba’ subparagrafu, l-Awtorità ma tkunx ippreżentat abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni emendat, il-Kummissjoni tista’ tadotta l-istandard tekniku ta’ implimentazzjoni.

Jekk l-Awtorità tkun ippreżentat abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni emendat fil-perijodu tas-sitt ġimgħat, il-Kummissjoni tista’ temenda l-abbozz ta’ standard tekniċku ta’ implimentazzjoni abbażi tal-emendi proposti tal-Awtorità jew tadotta l-istandard tekniku ta’ implimentazzjoni bl-emendi li hija tqis bħala rilevanti.

Il-Kummissjoni m’għandhiex tbiddel il-kontenut tal-abbozzi ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni mħejjija mill-Awtorità mingħajr ma tikkoordina minn qabel mal-Awtorità, kif stipulat f’dan l-Artikolu.

4.   L-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati permezz ta’ regolamenti jew deċiżjonijiet. Huma għandhom ikunu ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandhom jidħlu fis-seħħ fid-data msemmija fih.

Artikolu 16

Linji gwida u rakkomandazzjonijiet

1.   L-Awtorità, sabiex tistabbilixxi prattiki superviżorji konsistenti, effiċjenti u effikaċi fi ħdan is-SESF, u biex tiżgura l-applikazzjoni komuni, uniformi u konsistenti tal-liġi tal-Unjoni, għandha toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-awtoritajiet superviżorji kompetenti jew lill-istituzzjonijiet finanzjarji.

2.   L-Awtorità, meta jkun xieraq, għandha tagħmel konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet u tanalizza l-benefiċċji u l-ispejjeż potenzjali relatati magħhom. Tali konsultazzjonijiet u analiżi għandhom ikunu proporzjonati fir-rigward tal-kamp ta’ applikazzjoni, in-natura u l-impatt tal-linji gwida jew tar-rakkomandazzjonijiet. L-Awtorità, meta jkun xieraq, għandha titlob ukoll opinjonijiet jew pariri mill-gruppi tal-partijiet interessati rilevanti msemmija fl-Artikolu 37.

3.   L-awtoritajiet kompetenti u l-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom jagħmlu kull sforz sabiex jikkonformaw ma’ dawk il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet.

Fi żmien xahrejn mill-ħruġ ta’ linja gwida jew rakkomandazzjoni, kull awtorità kompetenti għandha tikkonferma jekk tikkonformax jew jekk hijiex biħsiebha tikkonforma ma’ dik il-linja gwida jew rakkomandazzjoni. F’każ li awtorità kompetenti ma tikkonformax jew ma tkunx biħsiebha tikkonforma, għandha tinforma lill-Awtorità u tagħti r-raġunijiet tagħha.

L-Awtorità għandha tippubblika l-fatt li awtorità kompetenti ma tikkonformax jew li ma tkunx biħsiebha tikkonforma ma’ dik il-linja gwida jew rakkomandazzjoni. L-Awtorità tista’ tiddeċiedi wkoll, skont il-każ, li tippubblika r-raġunijiet provduti mill-awtorità kompetenti għan-nuqqas ta’ konformità ma’ dik il-linja gwida jew rakkomandazzjoni. L-awtorità kompetenti għandha tirċievi notifika bil-quddiem dwar tali pubblikazzjoni.

Jekk ikun meħtieġ minn din il-linja gwida jew rakkomandazzjoni, l-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom jirrappurtaw, b’mod ċar u dettaljat, jekk jikkonformawx jew le ma’ din il-linja gwida jew rakkomandazzjoni.

4.   Fir-rapport imsemmi fl-Artikolu 43(5), l-Awtorità għandha tinforma lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet kollha li jkunu nħarġu, u tindika liema awtorità kompetenti ma tkunx ikkonformat magħhom, u tiddeskrivi kif l-Awtorità biħsiebha tiżgura li fil-ġejjieni l-awtorità kompetenti kkonċernati ssegwi r-rakkomandazzjonijiet u l-linji gwida tagħha.

Artikolu 17

Ksur tal-liġi tal-Unjoni

1.   Fejn awtorità kompetenti ma tkunx applikat l-atti tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) jew tkun applikathom b’mod li jidher li jkun ksur tal-liġi tal-Unjoni, inklużi l-istandards tekniċi regolatorji u l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni stabbiliti skont l-Artikoli 10 sa 15, b’mod partikolari billi tonqos milli tiżgura li istituzzjoni finanzjarja tissodisfa r-rekwiżiti stipulati f’dawk l-atti, l-Awtorità għandha taġixxi skont is-setgħat stipulati fil-paragrafi 2, 3 u 6 ta’ dan l-Artikolu.

2.   Fuq talba ta’ awtorità kompetenti waħda jew aktar, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kummissjoni, il-gruppi tal-partijiet interessati rilevanti, jew fuq inizjattiva tagħha stess u wara li tinforma lill-awtorità kompetenti kkonċernata, l-Awtorità tista’ tinvestiga l-ksur jew in-nuqqas ta’ applikazzjoni allegati tal-liġi tal-Unjoni.

Mingħajr preġudizzju għas-setgħat imniżżlin fl-Artikolu 35, l-awtorità kompetenti għandha, mingħajr dewmien, tipprovdi lill-Awtorità l-informazzjoni kollha li l-Awtorità tikkunsidra bħala meħtieġa għall-investigazzjoni tagħha.

3.   L-Awtorità tista’, mhux aktar tard minn xahrejn mill-bidu tal-investigazzjoni tagħha, tindirizza rakkomandazzjoni lill-awtorità kompetenti konċernata li tistabbilixxi l-azzjoni meħtieġa sabiex tikkonforma mal-liġi tal-Unjoni.

L-awtorità kompetenti għandha, fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol minn meta tirċievi r-rakkomandazzjoni, tinforma lill-Awtorità bil-passi li tkun ħadet jew li jkun biħsiebha tieħu biex tiżgura l-konformità mal-liġi tal-Unjoni.

4.   Fejn l-awtorità kompetenti ma tikkonformax mal-liġi tal-Unjoni fi żmien xahar minn meta tkun irċeviet ir-rakkomandazzjoni tal-Awtorità, il-Kummissjoni tista’, wara li tkun ġiet infurmata mill-Awtorità, jew fuq inizjattiva tagħha stess, toħroġ opinjoni formali li tirrikjedi li l-awtorità kompetenti tieħu l-azzjoni meħtieġa biex tikkonforma mal-liġi tal-Unjoni. L-opinjoni formali tal-Kummissjoni għandha tqis ir-rakkomandazzjoni tal-Awtorità.

Il-Kummissjoni għandha toħroġ din l-opinjoni formali mhux iżjed tard minn tliet xhur wara l-adozzjoni tar-rakkomandazzjoni. Il-Kummissjoni tista’ testendi dan il-perijodu b’xahar.

L-Awtorità u l-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bl-informazzjoni kollha meħtieġa.

5.   L-awtorità kompetenti, fi żmien għaxart ijiem minn meta tirċievi l-opinjoni formali msemmija fil-paragrafu 4, għandha tinforma lill-Kummissjoni u lill-Awtorità dwar il-passi li tkun ħadet jew li jkun biħsiebha tieħu biex tikkonforma ma’ dik l-opinjoni formali.

6.   Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 258 TFUE, fejn awtorità kompetenti ma tikkonformax mal-opinjoni formali msemmija fil-paragrafu 4 fil-perijodu ta’ żmien speċifikat fiha, u fejn ikun meħtieġ sabiex tirrimedja f’ħin opportun tali nuqqas ta’ konformità sabiex iżżomm jew treġġa’ lura l-kondizzjonijiet newtrali ta’ kompetizzjoni fis-suq jew tiżgura l-operat sewwa u l-integrità tas-sistema finanzjarja, l-Awtorità tista’, fejn ir-rekwiżiti rilevanti tal-atti msemmija fl-Artikolu 1(2) japplikaw direttament għall-istituzzjonijiet finanzjarji, tadotta deċiżjoni individwali indirizzata lil istituzzjoni finanzjarja li tkun teħtieġ l-azzjoni meħtieġa sabiex tikkonforma mal-obbligi tagħha skont il-liġi tal-Unjoni fosthom il-waqfien ta’ kwalunkwe prattika.

Id-deċiżjoni tal-Awtorità għandha tkun f’konformità mal-opinjoni formali maħruġa mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 4.

7.   Id-deċiżjonijiet adottati taħt il-paragrafu 6 għandhom jipprevalu fuq kwalunkwe deċiżjoni preċedenti adottata mill-awtoritajiet kompetenti fuq l-istess kwistjoni.

Meta tittieħed azzjoni fir-rigward ta’ kwistjonijiet li huma soġġetti għal opinjoni formali skont il-paragrafu 4 jew deċiżjoni skont il-paragrafu 6, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkonformaw mal-opinjoni formali jew mad-deċiżjoni, skont il-każ.

8.   Fir-rapport imsemmi fl-Artikolu 43(5), l-Awtorità għandha tistipula liema awtoritajiet kompetenti u istituzzjonijiet finanzjarji ma jkunux ikkonformaw mal-opinjonijiet formali jew d-deċiżjonijiet imsemmijin fil-paragrafi 4 u 6 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 18

Azzjoni f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza

1.   Fil-każ ta’ żviluppi negattivi li jistgħu jipperikolaw serjament il-funzjonament tajjeb u l-integrità tas-swieq finanzjarji jew l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha jew parti minnha fl-Unjoni, l-Awtorità għandha tiffaċilita b’mod attiv u, fejn tqis meħtieġ, tikkoordina kwalunkwe azzjoni mwettqa mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti rilevanti.

Bil-għan li tkun tista’ twettaq dak ir-rwol ta’ faċilitar u koordinament, l-Awtorità għandha tkun infurmata bis-sħiħ bi kwalunkwe żvilupp rilevanti, u għandha tkun mistiedna tipparteċipa bħala osservatriċi fi kwalunkwe laqgħa rilevanti mill-awtoritajiet superviżorji kompetenti nazzjonali rilevanti.

2.   Il-Kunsill, f’konsultazzjoni mal-Kummissjoni u mal-BERS u, fejn adatt, l-ASE, jista’ jadotta deċiżjoni indirizzata lill-Awtorità, li tiddetermina l-eżistenza ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, wara talba mill-Awtorità, il-Kummissjoni jew il-BERS. Il-Kunsill għandu jirrevedi dik id-deċiżjoni f’intervalli adatti u mill-inqas darba fix-xahar. Jekk id-deċiżjoni ma tiġix imġedda fit-tmiem ta’ perjodu ta’ xahar, hija għandha tiskadi awtomatikament. Il-Kunsill jista’ jiddikjara l-waqfien tas-sitwazzjoni ta’ emerġenza fi kwalunkwe ħin.

Meta l-BERS iqis jew l-Awtorità tqis li sitwazzjoni ta’ emerġenza tista’ tiżviluppa, huwa għandu joħroġ jew hija għandha toħroġ rakkomandazzjoni kunfidenzjali indirizzata lill-Kunsill u jipprovdih/tipprovdih b’valutazzjoni tas-sitwazzjoni. Sussegwentement, il-Kunsill għandu jivvaluta l-ħtieġa għal laqgħa. F’dak il-proċess, għandha tiġi garantita l-attenzjoni debita għall-kunfidenzjalità.

Jekk il-Kunsill jiddetermina l-eżistenza ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza, huwa għandu jinforma b’dan lill-Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni mingħajr dewmien.

3.   Fejn il-Kunsill ikun adotta deċiżjoni skont il-paragrafu 2, u f’ċirkostanzi eċċezzjonali fejn l-azzjoni kkoordinata mill-awtoritajiet nazzjonali tkun meħtieġa bħala rispons għall-iżviluppi negattivi li jistgħu jipperikolaw b’mod serju l-funzjonament tajjeb u l-integrità tas-swieq finanzjarji jew l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha jew parti minnha fl-Unjoni, l-Awtorità, tista’ tadotta deċiżjonijiet individwali sabiex titlob lill-awtoritajiet kompetenti biex jieħdu l-azzjoni meħtieġa skont il-leġislazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) sabiex jindirizzaw kwalunkwe żviluppi bħal dawn billi jiżguraw li l-istituzzjonijiet finanzjarji u l-awtoritajiet kompetenti jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati f’dik il-leġislazzjoni.

4.   Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 258 TFUE, fejn awtorità kompetenti ma tikkonformax mad-deċiżjoni tal-Awtorità msemmija fil-paragrafu 3 fil-perijodu stipulat f’dik id-deċiżjoni, l-Awtorità tista’, meta r-rekwiżiti rilevanti stipulati fl-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2) inkluż fi standards tekniċi regolatorji u standards tekniċi ta’ implimentazzjoni adottati f’konformità ma’ dawk l-atti japplikaw direttament għall-istituzzjonijiet finanzjarji, tadotta deċiżjoni individwali indirizzata lil istituzzjoni finanzjarja sabiex titlobha tieħu l-azzjoni meħtieġa biex tikkonforma mal-obbligi tagħha skont dik il-leġislazzjoni, inkluż il-waqfien minn kwalunkwe prattika. Dan għandu japplika biss f’sitwazzjonijiet li fihom awtorità kompetenti ma tapplikax l-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2), inklużi standards tekniċi regolatorji u standards tekniċi ta’ implimentazzjoni adottati f’konformità ma’ dawk l-atti, jew tapplikahom b’mod li jidher li hu ksur manifest ta’ dawk l-atti, u meta r-rimedjar urġenti huwa meħtieġ sabiex jitreġġgħu lura t-tħaddim tajjeb u l-integrità tas-swieq finanzjarji jew l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha jew parti minnha fl-Unjoni.

5.   Id-deċiżjonijiet adottati taħt il-paragrafu 4 għandhom jipprevalu fuq kwalunkwe deċiżjoni preċedenti adottata mill-awtoritajiet kompetenti fuq l-istess kwistjoni.

Kwalunkwe azzjoni mill-awtoritajiet kompetenti fir-rigward ta’ kwistjonijiet li huma soġġetti għal deċiżjoni skont il-paragrafu 3 jew 4 għandha tkun kompatibbli ma’ dawk id-deċiżjonijiet.

Artikolu 19

Riżoluzzjoni ta’ nuqqas ta’ qbil bejn l-awtoritajiet kompetenti f’sitwazzjonijiet transkonfinali

1.   Mingħajr preġudizzju għas-setgħat stabbiliti fl-Artikolu 17, meta awtorità kompetenti ma taqbilx dwar il-proċedura jew il-kontenut ta’ azzjoni jew nuqqas ta’ azzjoni ta’ awtorità kompetenti ta’ Stat Membru ieħor f’każijiet speċifikati fl-atti msemmija fl-Artikolu 1(2), l-Awtorità, fuq it-talba ta’ awtorità kompetenti kkonċernata jew aktar tista’ tassisti lill-awtoritajiet biex jilħqu qbil f’konformità mal-proċedura stabbilita fil-paragrafi 2 sa 4 ta’ dan l-Artikolu.

F’każijiet speċifikati fil-leġislazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2), u fejn abbażi ta’ kriterji oġġettivi jista’ jkun determinat nuqqas ta’ qbil bejn l-awtoritajiet kompetenti minn Stati Membri differenti, l-Awtorità tista’, fuq inizjattiva tagħha stess, tassisti lill-awtoritajiet biex jiksbu ftehim f’konformità mal-proċedura stabbilita fil-paragrafi 2 sa 4.

2.   L-Awtorità għandha tistabbilixxi limitu taż-żmien għall-konċiljazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti billi tikkunsidra kwalunkwe perijodu rilevanti taż-żmien speċifikat fl-atti msemmija fl-Artikolu 1(2) u l-kumplessità u l-urġenza tal-kwistjoni. F’dak l-istadju l-Awtorità għandha taġixxi bħala medjatur.

3.   Jekk l-awtoritajiet kompetenti konċernati ma jilħqux ftehim fil-fażi ta’ konċiljazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, l-Awtorità tista’, f’konformità mal-proċedura mniżżla fit-tielet u r-raba’ subparagrafi tal-Artikolu 44(1) tieħu deċiżjoni li tirrikjedi li huma jieħdu azzjoni speċifika jew joqogħdu lura milli jieħdu azzjoni sabiex isolvu l-kwistjoni, b’effetti vinkolanti għall-awtoritajiet kompetenti kkonċernati, sabiex jiżguraw il-konformità mal-liġi tal-Unjoni.

4.   Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 258 TFUE, meta awtorità kompetenti ma tikkonformax mad-deċiżjoni tal-Awtorità, u b’hekk tonqos milli tiżgura li istituzzjoni finanzjarja tikkonforma mar-rekwiżiti li japplikaw direttament għaliha bis-saħħa tal-atti msemmija fl-Artikolu 1(2), l-Awtorità tista’ tadotta deċiżjoni individwali indirizzata lil istituzzjoni finanzjarja sabiex teħtieġha tieħu l-azzjoni meħtieġa biex tikkonforma mal-obbligi tagħha skont il-liġi tal-Unjoni, inkluż il-waqfien minn kwalunkwe prattika.

5.   Id-deċiżjonijiet adottati taħt il-paragrafu 4 għandhom jipprevalu fuq kwalunkwe deċiżjoni preċedenti adottata mill-awtoritajiet kompetenti fuq l-istess kwistjoni. Kwalunkwe azzjoni mill-awtoritajiet kompetenti fir-rigward ta’ fatti li huma soġġetti għal deċiżjoni skont il-paragrafu 3 jew 4 għandha tkun kompatibbli ma’ dawk id-deċiżjonijiet.

6.   Fir-rapport imsemmi fl-Artikolu 50(2), il-President tal-Awtorità għandu jistipula n-natura u t-tip tan-nuqqas ta’ qbil bejn l-awtoritajiet kompetenti, il-ftehimiet milħuqa u d-deċiżjonijiet meħuda sabiex jiġi solvut dan in-nuqqas ta’ qbil.

Artikolu 20

Riżoluzzjoni ta’ każijiet ta’ nuqqas ta’ qbil bejn l-awtoritajiet kompetenti fi kwistjonijiet transsettorjali

Il-Kumitat Konġunt, skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 19 u fl-Artikolu 56, għandu jirriżolvi nuqqas ta’ qbil transsettorjali li jista’ jinħoloq bejn awtoritajiet kompetenti kif definit fil-punt (2) tal-Artikolu 4 ta’ dan ir-Regolament, tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 u tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 rispettivament.

Artikolu 21

Kulleġġi tas-superviżuri

1.   L-Awtorità għandha tikkontribwixxi għall-promozzjoni u l-monitoraġġ tal-funzjonament effiċjenti, effettiv u konsistenti tal-kulleġġi tas-superviżuri msemmija fid-Direttiva 2009/138/KE u trawwem il-koerenza fl-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni fil-kulleġġi tas-superviżuri. Bl-għan li ssir konverġenza tal-aħjar prattiki superviżorji, il-persunal mill-Awtorità għandu jkun jista’ jipparteċipa fl-attivitajiet tal-kulleġġi ta’ superviżuri, inklużi eżamijiet fuq il-post, imwettqa konġuntament minn żewġ awtoritajiet kompetenti jew aktar.

2.   L-Awtorità għandha tmexxi fl-iżgurar ta’ funzjonament konsistenti u koerenti tal-kulleġġi ta’ superviżuri għall-istituzzjonijiet transkonfinali fl-Unjoni, b’kont meħud tar-riskju sistemiku ppreżentat minn istituzzjonijiet finanzjarji msemmija fl-Artikolu 23.

Għall-iskop ta’ dan il-paragrafu u tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, l-Awtorità għandha titqies bħala “awtorità kompetenti” skont it-tifsira tal-leġislazzjoni rilevanti.

L-Awtorità tista’:

(a)

tiġbor u tikkondividi l-informazzjoni rilevanti kollha f’kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti sabiex tiġi ffaċilitata l-ħidma tal-kulleġġ u tistabbilixxi u tmexxi sistema ċentrali biex tagħmel din l-informazzjoni aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti fil-kulleġġ;

(b)

tagħti bidu u tikkoordina testijiet tal-istress fl-Unjoni kollha f’konformità mal-Artikolu 32 biex tivvaluta r-reżiljenza ta’ istituzzjonijiet finanzjarji, b’mod partikolari r-riskju sistemiku ppreżentat minn istituzzjonijiet finanzjarji kif imsemmi fl-Artikolu 23, għal żviluppi negattivi fis-swieq, u tevalwa l-potenzjal li jikber ir-riskju sistemiku f’sitwazzjonijiet ta’ stress, waqt li jiġi żgurat li metodoloġija konsistenti tiġi applikata fil-livell nazzjonali għal tali testijiet u, fejn adatt, tindirizza rakkomandazzjoni lill-awtorità kompetenti biex jiġu korretti kwistjonijiet identifikati fit-test tal-istress;

(c)

tippromwovi attivitajiet superviżorji effettivi u effiċjenti, inkluża l-valutazzjoni tar-riskji li l-istituzzjonijiet finanzjarji huma jew jistgħu jkun esposti għalihom kif determinat skont il-proċess ta’ rieżami superviżorju jew f’sitwazzjonijiet ta’ stress;

(d)

tissorvelja, f’konformità mal-kompiti u s-setgħat speċifikati f’dan ir-regolament, il-kompiti mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti; u

(e)

titlob aktar deliberazzjonijiet ta’ kulleġġ fi kwalunkwe każ fejn hija tikkunsidra li d-deċiżjoni tirriżulta f’applikazzjoni skorretta tal-liġi tal-Unjoni jew ma tikkontribwixxix għall-għan ta’ konverġenza tal-prattiki superviżorji. Hija tista’ tirrikjedi wkoll li s-superviżur tal-grupp jippjana laqgħa tal-kulleġġ jew iżid punt mal-aġenda ta’ laqgħa.

3.   L-Awtorità tista’ tiżviluppa abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji u ta’ implimentazzjoni biex tiżgura kondizzjonijiet ta’ applikazzjoni uniformi fir-rigward tad-dispożizzjonijiet dwar il-funzjonament operattiv tal-kulleġġi ta’ superviżuri u toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet adottati skont l-Artikolu 16 biex tippromwovi konverġenza fil-funzjonament superviżorju u l-aħjar prattiki adottati mill-kulleġġi tas-superviżuri.

4.   L-Awtorità għandu jkollha rwol ta’ medjazzjoni legalment vinkolanti biex issolvi tilwim bejn awtoritajiet kompetenti f’konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 19. L-Awtorità tista’ tieħu deċiżjonijiet superviżorji li jkunu direttament applikabbli għall-istituzzjoni kkonċernata f’konformità mal-Artikolu 19.

Artikolu 22

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.   L-Awtorità għandha tikkunsidra b’mod dovut ir-riskju sistemiku kif definit bir-Regolament (UE) Nru 1092/2010. Hija għandha tindirizza kwalunkwe riskju ta’ tħarbit fis-servizzi finanzjarji li:

(a)

ikun ikkawżat minn dgħufija tas-sistema finanzjarja kollha jew ta’ partijiet minnha; u

(b)

li jkollu l-potenzjal ta’ konsegwenzi negattivi serji għas-suq intern u għall-ekonomija reali.

L-Awtorità għandha tikkunsidra, fejn adatt, il-monitoraġġ u l-valutazzjoni ta’ riskju sistemiku kif żviluppati mill-BERS u l-Awtorità u tirrispondi għal twissijiet u rakkomandazzjonijiet mill-BERS f’konformità mal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 1092/2010.

2.   L-Awtorità għandha, f’kollaborazzjoni mal-BERS, u f’konformità mal-Artikolu 23(1), tiżviluppa approċċ komuni għall-identifikazzjoni u l-kejl ta’ importanza sistemika, inklużi indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi kif inhu xieraq.

Dawn l-indikaturi għandhom ikunu element kritiku fid-determinazzjoni ta’ azzjonijiet superviżorji xierqa. L-Awtorità għandha timmonitorja l-livell ta’ konverġenza fid-determinazzjonijiet li jsiru, bil-ħsieb li tippromwovi approċċ komuni.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-atti msemmija fl-Artikolu 1(2), l-Awtorità għandha tfassal, kif meħtieġ, linji gwida u rakkomandazzjonijiet addizzjonali għall-istituzzjonijiet finanzjarji, biex jittieħed kont tar-riskju sistemiku li huma joħolqu.

L-Awtorità għandha tiżgura li r-riskju sistemiku maħluq mill-istituzzjonijiet finanzjarji jiġi kkunsidrat fl-iżvilupp tal-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji u ta’ implimentazzjoni fl-oqsma stabbiliti fl-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2).

4.   Fuq talba ta’ awtorità kompetenti waħda jew aktar, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill, jew il-Kummissjoni, jew bl-inizjattiva tagħha stess, l-Awtorità tista’ twettaq inkjesta dwar tip partikolari ta’ istituzzjoni finanzjarja jew tip ta’ prodott jew tip ta’ kondotta sabiex tevalwa theddid potenzjali għall-istabbilità tas-sistema finanzjarja u tagħmel rakkomandazzjonijiet adatti għal azzjoni lill-awtoritajiet kompetenti konċernati.

Għal dawk il-finijiet, l-Awtorità tista’ tuża s-setgħat konferiti fuqha skont dan ir-Regolament, inkluż l-Artikolu 35.

5.   Il-Kumitat Konġunt għandu jiżgura koordinazzjoni ġenerali u transsettorjali tal-attivitajiet imwettqa f’konformità ma’ dan l-Artikolu.

Artikolu 23

Identifikazzjoni u kejl ta’ riskju sistemiku

1.   L-Awtorità għandha, f’konsultazzjoni mal-BERS, tiżviluppa kriterji għall-identifikazzjoni u l-kejl ta’ riskju sistemiku u sistema adegwata għat-testjar tal-istress li jinkludi evalwazzjoni tal-potenzjal li riskju sistemiku li jista’ jinħoloq minn istituzzjonijiet finanzjarji jiżdied f’sitwazzjonijiet ta’ stress.

L-Awtorità għandha tiżviluppa wkoll sistema adegwata għall-ittestjar tal-istress biex tgħin fl-identifikazzjoni ta’ dawk l-istituzzjonijiet li jistgħu jippreżentaw riskju sistemiku. Dawn l-istituzzjonijiet għandhom ikunu soġġetti għal superviżjoni aktar qawwija, u fejn meħtieġ, għall-proċeduri ta’ rkupru u riżoluzzjoni msemmija fl-Artikolu 25.

2.   L-Awtorità għandha tqis b’mod sħiħ l-approċċi internazzjonali rilevanti meta tiżviluppa l-kriterji għall-identifikazzjoni u l-kejl ta’ riskju sistemiku li jistgħu jippreżentaw istituzzjonijiet tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni u l-pensjonijiet tax-xogħol, inkluż dawk stabbiliti mill-Bord ta’ Stabbilità Finanzjarja, l-Fond Monetarju Internazzjonali, l-Assocjazzjoni Internazzjonali ta’ Superviżuri tal-Assigurazzjoni u l-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali..

Artikolu 24

Kapaċità permanenti li tirrispondi għal riskji sistemiċi

1.   L-Awtorità għandha tiżgura li għandha kapaċità speċjalizzata u kontinwa biex tirrispondi b’mod effettiv għall-materjalizzazzjoni ta’ riskji sistemiċi kif imsemmi fl-Artikoli 22 u 23, b’mod partikolari fir-rigward ta’ istituzzjonijiet li jippreżentaw riskju sistemiku.

2.   L-Awtorità għandha twettaq il-kompiti konferiti lilha f’dan ir-Regolament u fil-leġislazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2), u għandha tikkontribwixxi għall-iżgurar ta’ maniġġar ta’ kriżijiet u reġim ta’ riżoluzzjoni koerenti u kkoordinati fl-Unjoni.

Artikolu 25

Proċeduri ta’ rkupru u riżoluzzjoni

1.   L-Awtorità għandha tikkontribwixxi għal u tipparteċipa b’mod attiv fl-iżvilupp u l-koordinazzjoni ta’ pjanijiet ta’ rkupru u riżoluzzjoni effettivi u konsistenti, proċeduri f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza u miżuri preventivi biex jiġi minimizzat l-impatt sistemiku ta’ kwalunkwe falliment.

2.   L-Awtorità tista’ tidentifika l-aħjar prattika bl-għan li tiġi ffaċilitata r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet li qed ifallu u, b’mod partikolari, gruppi transkonfinali, b’mod li jiġi evitat kontaġju, filwaqt li jkun żgurat li għodod adatti, inklużi riżorsi suffiċjenti, ikunu disponibbli u jippermettu lill-istituzzjoni jew lill-grupp biex jiġi riżolt b’mod ordnat, kost-effiċjenti u f’waqtu.

3.   L-Awtorità tista’ tiżviluppa standards tekniċi regolatorji u ta’ implimentazzjoni kif speċifikat fl-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2) skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 10 sa 15.

Artikolu 26

Żvilupp ta’ netwerk Ewropew ta’ skemi nazzjonali ta’ Ggranzija tal-assigurazzjoni

L-Awtorità tista’ tikkontribwixxi għall-valutazzjoni tal-ħtieġa għal netwerk Ewropew ta’ skemi nazzjonali ta’ garanzija tal-assigurazzjoni li tkun iffinanzjata b’mod adegwat u armonizzata b’mod suffiċjenti.

Artikolu 27

Prevenzjoni, maniġġar u riżoluzzjoni ta’ kriżijiet

L-Awtorità tista’ tintalab mill-Kummissjoni biex tikkontribwixxi għall-valutazzjoni msemmija fl-Artikolu 242 tad-Direttiva 2009/138/KE, b’mod partikolari fir-rigward tal-kooperazzjoni tal-awtoritajiet superviżorji fi, u l-funzjonalità ta’, kulleġġi ta’ superviżuri; il-prattiki superviżorji li jikkonċernaw l-istabbiliment ta’ żidiet kapitali; il-valutazzjoni tal-benefiċċju mit-tisħiħ tas-superviżjoni ta’ grupp u l-maniġġar ta’ kapital fi ħdan grupp ta’ impriżi tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni, inklużi miżuri possibbli għat-tisħiħ ta’ maniġġar transkonfinali sod ta’ gruppi tal-assigurazzjoni, b’ mod partikolari fir-rigward tal-maniġġar tar-riskji u tal-assi; u tista’ tirrapporta dwar kwalunkwe żviluppi u progress ġodda rigward:

(a)

qafas armonizzat għal intervent bikri;

(b)

prattiki fil-maniġġar ċentralizzat ta’ riskji fil-livell ta’ grupp u l-funzjonament ta’ mudelli interni ta’ grupp inkluż it-testjar tal-istress;

(c)

transazzjonijiet u konċentrazzjonijiet ta’ riskji ġewwa grupp;

(d)

l-aġir tal-effetti tad-diversifikazzjoni u l-konċentrazzjoni maż-żmien;

(e)

qafas armonizzat dwar proċeduri tat-transferibbiltà ta’ assi, l-insolvenza u l-istralċ li jelimina l-ostakoli tal-liġi nazzjonali rilevanti dwar il-kumpanniji għat-trasferibbiltà ta’ assi;

(f)

livell ekwivalenti ta’ protezzjoni għad-detenturi ta’ poloz u l-benefiċjarji tal-impriżi tal-istess grupp partikolarment f’sitwazzjonijiet ta’ kriżi;

(g)

soluzzjoni armonizzata u ffinanzjata b’mod adegwat fl-Unjoni kollha għal skemi ta’ garanzija tal-assigurazzjoni.

B’kont meħud tal-punt (f), l-Awtorità tista’ tirrapporta wkoll dwar kwalunkwe żvilupp u progress ġdid rigward sett ta’ arranġamenti kkoordinati għall-maniġġar ta’ kriżi nazzjonali u li jinkludi l-ħtieġa jew le ta’ sistema ta’ mekkaniżmi ta’ finanzjament koerenti u kredibbli bi strumenti ta’ finanzjament xierqa.

Ir-reviżjoni ta’ dan ir-Regolament prevista fl-Artikolu 81 għandha, b’mod partikolari, teżamina t-tisħiħ possibbli tar-rwol tal-Awtorità fil-qafas tal-prevenzjoni, il-maniġġar u r-riżoluzzjoni ta’ kriżijiet.

Artikolu 28

Delega tal-kompiti u r-responsabbiltajiet

1.   L-awtoritajiet kompetenti jistgħu, bil-kunsens tal-awtorità li tkun ingħatat id-delega, jiddelegaw il-kompiti u r-responsabbiltajiet lill-Awtorità jew lil awtoritajiet kompetenti oħrajn soġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu arranġamenti speċifiċi fir-rigward tad-delega tar-responsabbiltajiet li magħhom irid ikun hemm konformità qabel ma l-awtoritajiet kompetenti tagħhom jidħlu f’dawn il-ftehimiet ta’ delega, u jistgħu jillimitaw il-kamp ta’ applikazzjoni tad-delega għal dak li hu meħtieġ għas-superviżjoni effettiva tal-istituzzjonijiet jew il-gruppi finanzjarji transkonfinali.

2.   L-Awtorità għandha tistimula u tiffaċilita d-delega ta’ kompiti u responsabbiltajiet bejn awtoritajiet kompetenti billi tidentifika dawk il-kompiti u r-responsabbiltajiet li jistgħu jiġu ddelegati jew jitwettqu b’mod konġunt u billi tippromwovi l-aħjar prattiki.

3.   Id-delega tar-responsabilitajiet għandha tirriżulta fl-allokazzjoni mill-ġdid tal-kompetenzi stipulati fl-atti msemmija fl-Artikolu 1(2). Il-liġi tal-awtorità li tkun ingħatat id-delega għandha tirregola l-proċedura, l-infurzar u r-reviżjoni amministrattiva u ġudizzjarja relatati mar-responsabbiltajiet li jkunu ġew delegati.

4.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinfurmaw lill-Awtorità bil-ftehimiet ta’ delega li jkunu biħsiebhom jagħmlu. Huma għandhom idaħħlu fis-seħħ il-ftehimiet mhux qabel xahar li jkunu infurmaw lill-Awtorità.

L-Awtorità tista’ tagħti opinjoni dwar il-ftehim intenzjonat fi żmien xahar li tiġi infurmata.

L-Awtorità għandha tippubblika, bil-mezzi xierqa, kwalunkwe ftehim ta’ delega kif konkluż mill-awtoritajiet kompetenti, sabiex tiżgura li l-partijiet kollha konċernati jkunu infurmati b’mod xieraq.

Artikolu 29

Kultura superviżorja komuni

1.   L-Awtorità għandu jkollha rwol attiv fil-bini ta’ kultura superviżorja komuni tal-Unjoni u prattiki superviżorji konsistenti, kif ukoll fl-iżgurar ta’ proċeduri uniformi u approċċi konsistenti madwar l-Unjoni. L-Awtorità, bħala minimu, għandha twettaq l-attivitajiet li ġejjin:

(a)

li tipprovdi opinjonijiet lill-awtoritajiet kompetenti;

(b)

li tippromwovi skambju bilaterali u multilaterali effikaċi ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti, b’rispett sħiħ għad-dispożizzjonijiet applikabbli dwar il-kunfidenzjalità u l-protezzjoni tad-dejta pprovduti fil-leġislazzjoni rilevanti tal-Unjoni;

(c)

li tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ standards superviżorji uniformi u ta’ kwalità għolja, fosthom standards tar-rapportar, u standards internazzjonali tal-kontabilità skont l-Artikolu 1(3);

(d)

li tirrevedi l-applikazzjoni tal-istandards tekniċi regolatorji u ta’ implimentazzjoni rilevanti adottati mill-Kummissjoni, u tal-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet maħruġa mill-Awtorità u tipproponi emendi fejn xieraq; u

(e)

li tistabbilixxi programmi ta’ taħriġ settorjali u transsettorjali, tiffaċilita skambji tal-persunal u tinkoraġġixxi lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jintensifikaw l-użu ta’ skemi tal-issekondar u strumenti oħra.

2.   L-Awtorità tista’, kif ikun xieraq, tiżviluppa strumenti prattiċi ġodda u għodod ta’ konverġenza biex tippromwovi approċċi u prattiki superviżorji komuni.

Artikolu 30

Reviżjonijiet bejn il-pari tal-awtoritajiet kompetenti

1.   L-Awtorità għandha perjodikament torganizza u twettaq reviżjonijiet bejn il-pari ta’ xi wħud mill-attivitajiet jew tal-attivitajiet kollha tal-awtoritajiet kompetenti, sabiex issaħħaħ aktar il-konsistenza fir-riżultati superviżorji. Għal dak il-għan, l-Awtorità għandha tiżviluppa metodi biex tkun tista’ tagħmel valutazzjoni u tqabbil oġġettiv bejn l-awtoritajiet li saretilhom reviżjoni. Fit-twettiq ta’ reviżjonijiet bejn il-pari, għandhom jitqiesu l-informazzjoni eżistenti u l-valutazzjonijiet li jkunu diġà saru fir-rigward tal-awtorità kompetenti kkonċernata.

2.   Ir-reviżjoni bejn il-pari għandha tinkludi valutazzjoni ta’, iżda m’għandhiex tkun limitata għal:

(a)

l-adegwatezza tal-arranġamenti tar-riżorsi u tal-governanza tal-awtorità kompetenti, b’attenzjoni partikolari għall-applikazzjoni effikaċi tal-istandards tekniċi regolatorji u tal-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni msemmija fl-Artikoli 10 sa 15 u tal-atti msemmija fl-Artikolu 1(2), u l-kapaċità li tirrispondi għall-iżviluppi tas-suq;

(b)

il-livell ta’ konverġenza milħuq fl-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni u fil-prattika superviżorja, inklużi l-istandards tekniċi regolatorji u l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni, il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet adottati skont l-Artikoli 10 sa 16, u kemm il-prattika superviżorja qiegħda tilħaq l-għanijiet stipulati fil-liġi tal-Unjoni;

(c)

l-aħjar prattiki żviluppati minn xi awtoritajiet kompetenti li jistgħu jkunu ta’ benefiċċju għal awtoritajiet kompetenti oħra sabiex jadottawhom;

(d)

l-effettività u l-grad ta’ konverġenza milħuqin fir-rigward tal-infurzar tad-dispożizzjonijiet adottati fl-implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, inklużi l-miżuri amministrattivi u s-sanzjonijiet imposti kontra persuni responsabbli fejn ma kienx hemm konformità ma’ dawk id-dispożizzjonijiet.

3.   Abbażi ta’ reviżjoni bejn il-pari, l-Awtorità tista’ toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet skont l-Artikolu 16. F’konformità mal-Artikolu 16(3), l-awtoritajiet kompetenti għandhom jistinkaw biex isegwu dawk il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet. L-Awtorità għandha tqis l-eżitu tar-reviżjoni bejn il-pari meta tkun qed tiżviluppa abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji jew tekniċi ta’ implimentazzjoni skont l-Artikoli 10 sa 15.

4.   L-Awtorità għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku l-aħjar prattiki li jistgħu jiġu identifikati minn dawk ir-reviżjonijiet bejn il-pari. Barra minn hekk, dawk ir-riżultati kollha tal-evalwazzjonijiet bejn il-pari jistgħu jiġu żvelati b’mod pubbliku, soġġett għall-ftehim tal-awtorità kompetenti li hija s-suġġett tar-reviżjoni bejn il-pari.

Artikolu 31

Funzjoni ta’ koordinament

L-Awtorità għandha taqdi rwol ġenerali ta’ koordinament bejn l-awtoritajiet kompetenti, b’mod partikolari f’sitwazzjonijiet fejn żviluppi avversi jistgħu potenzjalment jipperikolaw il-funzjonament tajjeb u l-integrità tas-swieq finanzjarji jew l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja fl-Unjoni.

L-Awtorità għandha tippromwovi rispons koordinat tal-Unjoni, fost l-oħrajn billi:

(a)

tiffaċilita l-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti;

(b)

tiddetermina l-kamp ta’ applikazzjoni u, fejn ikun possibbli u adatt, tivverifika l-affidabbiltà tal-informazzjoni li għandha titpoġġa għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet kompetenti kkonċernati kollha;

(c)

mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 19, twettaq medjazzjoni mhux vinkolanti fuq talba mill-awtoritajiet kompetenti jew fuq inizjattiva tagħha stess;

(d)

tinnotifika mingħajr dewmien lill-BERS bi kwalunkwe sitwazzjoni potenzjali ta’ emerġenza;

(e)

tieħu l-miżuri kollha adatti f’każ ta’ żviluppi li jistgħu jipperikolaw il-funzjonament tas-swieq finanzjarji bil-ħsieb li tiffaċilita l-koordinament ta’ azzjonijiet imwettqin mill-awtoritajiet kompetenti rilevanti;

(f)

tiċċentralizza l-informazzjoni li tasal għand l-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 21 u 35 bħala riżultat tal-obbligi ta’ rapportar regolatorju għall-istituzzjonijiet attivi f’aktar minn Stat Membru wieħed. L-Aworità għandha taqsam dik l-informazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti kkonċernati l-oħra.

Artikolu 32

Valutazzjoni tal-iżviluppi fis-suq

1.   L-Awtorità għandha timmonitorja u tivvaluta l-iżviluppi fis-suq fil-qasam tal-kompetenza tagħha u, fejn ikun meħtieġ, tinforma lill-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq), lill-BERS u lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni bix-xejriet mikroprudenzjali rilevanti, ir-riskji potenzjali u l-vulnerabbiltajiet. L-Awtorità għandha tinkludi fil-valutazzjonijiet tagħha analiżi ekonomika tas-swieq li fihom joperaw l-istituzzjonijiet finanzjarji, u valutazzjoni tal-impatt li jistgħu jkollhom fuq tali istituzzjonijiet l-iżviluppi potenzjali tas-suq.

2.   L-Awtorità, f’kooperazzjoni mal-BERS, għandha tagħti bidu u tikkoordina valutazzjonijiet madwar l-Unjoni kollha dwar ir-reżistenza ta’ istituzzjonijiet finanzjarji għall-iżviluppi avversi tas-suq. Għal dak il-għan, hija għandha tiżviluppa dawn li ġejjin, biex jiġu applikati mill-awtoritajiet kompetenti:

(a)

metodoloġiji komuni biex jiġi vvalutat l-effett ta’ xenarji ekonomiċi fuq il-pożizzjoni finanzjarja ta’ istituzzjoni;

(b)

approċċi komuni għall-komunikazzjoni dwar l-eżiti ta’ dawn il-valutazzjonijiet tar-reżistenza tal-istituzzjonijiet finanzjarji;

(c)

metodoloġiji komuni għall-valutazzjoni tal-effett ta’ prodotti partikulari jew proċessi ta’ distribuzzjoni fuq il-pożizzjoni finanzjarja ta’ istituzzjoni u fuq it-titolari tal-poloz, il-membri ta’ skemi tal-pensjoni, il-benefiċjarji u t-tagħrif tal-konsumatur.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-kompiti tal-BERS stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1092/2010, l-Awtorità għandha, mill-anqas darba fis-sena, u aktar ta’ spiss skont il-ħtieġa, tipprovdi valutazzjonijiet lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-BERS dwar ix-xejriet, ir-riskji potenzjali u l-vulnerabbiltajiet fil-qasam tal-kompetenza tagħha.

L-Awtorità għandha tinkludi klassifikazzjoni tar-riskji u l-vulnerabbiltajiet prinċipali f’dawn il-valutazzjonijiet u, fejn ikun meħtieġ, tirrakkomanda azzjonijiet ta’ prevenzjoni jew ta’ rimedju.

4.   L-Awtorità għandha tiżgura kopertura adegwata tal-iżviluppi, riskji u vulnerabbiltajiet transsettorjali billi tikkoopera mill-qrib mal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u mal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) permezz tal-Kumitat Konġunt.

Artikolu 33

Relazzjonijiet internazzjonali

1.   Mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi rispettivi tal-Istati Membri u tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni, l-Awtorità tista’ tiżviluppa kuntatti u tidħol f’arranġamenti amministrattivi ma’ awtoritajiet superviżorji, orgnaizzazzjonijiet internazzjonali u l-amministrazzjonijiet ta’ pajjiżi terzi. Dawk l-arranġamenti m’għandhomx joħolqu obbligi ġuridiċi fir-rigward tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha u lanqas m’għandhom jipprevjenu lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom milli jikkonkludu arranġamenti bilaterali jew multilaterali ma’ dawk il-pajjiżi terzi.

2.   L-Awtorità għandha tassisti fit-tħejjija ta’ deċiżjonijiet ta’ ekwivalenza fir-rigward ta’ reġimi superviżorji f’pajjiżi terzi skont l-atti msemmija fl-Artikolu 1(2).

3.   Fir-rapport imsemmi fl-Artikolu 43(5), l-Awtorità għandha tistipula l-arranġamenti amministrattivi maqbula ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali jew ma’ amministrazzjonijiet f’pajjiżi terzi u l-assistenza pprovduta fit-tħejjija ta’ deċiżjonijiet ta’ ekwivalenza.

Artikolu 34

Kompiti oħrajn

1.   L-Awtorità tista’, fuq talba mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill, jew mill-Kummissjoni, jew fuq inizjattiva tagħha stess, tipprovdi opinjonijiet lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar kull kwistjoni marbuta mal-qasam ta’ kompetenza tagħha.

2.   Fir-rigward tal-valutazzjonijiet prudenzjali tal-għaqdiet u l-akkwiżizzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 92/49/KEE u d-Direttivi 2002/83/KE u 2005/68/KE, kif emendata mid-Direttiva 2007/44/KE, u li, skont dawk id-Direttivi, jirrikjedu konsultazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti minn żewġ Stati Membri jew aktar, l-Awtorità tista’, fuq applikazzjoni ta’ waħda mill-awtoritajiet kompetenti kkonċernati, toħroġ u tippubblika opinjoni dwar valutazzjoni prudenzjali, ħlief fir-rigward tal-kriterji fl-Artikolu 15b(1)(e) tad-Drettiva 92/49/KEE, l-Artikolu 15b(1)(e) tad-Drettiva 2002/83/KE u l-Artikolu 19a(1)(e) tad-Drettiva 2005/68/KE. L-opinjoni għandha tinħareġ fil-ħin u fi kwalunkwe każ qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ valutazzjoni skont id-Direttiva 92/49/KEE u d-Direttivi 2002/83/KE u 2005/68/KE, kif emendata mid-Direttiva 2007/44/KE. L-Artikolu 35 għandu japplika għall-oqsma li fir-rigward tagħhom l-Awtorità tista’ toħroġ opinjoni.

Artikolu 35

Ġbir ta’ informazzjoni

1.   Fuq it-talba tal-Awtorità, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Awtorità bl-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex twettaq il-kompiti assenjati lilha minn dan ir-Regolament, bil-kondizzjoni li jkollhom aċċess legali għall-informazzjoni rilevanti, u li t-talba għall-informazzjoni tkun meħtieġa meta mqabbla man-natura tad-dmir inkwistjoni.

2.   L-Awtorità tista’ wkoll titlob li l-informazzjoni tiġi pprovduta f’intervalli rikorrenti u f’formati speċifikati. Dawk it-talbiet għandhom, fejn possibbli, isiru bl-użu ta’ formati komuni ta’ rapportar.

3.   Fuq talba debitament ġustifikata mill-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru, l-Awtorità tista’ tipprovdi kwalunkwe informazzjoni li tkun meħtieġa biex tippermetti lill-awtorità kompetenti twettaq dmirijietha, skont l-obbligi tas-sigriet professjonali stabbilit fil-leġislazzjoni settorjali u fl-Artikolu 70.

4.   Qabel ma titlob informazzjoni f’konformità ma’ dan l-Artikolu u bil-għan li jiġi evitat l-irduppjar tal-obbligi ta’ rapportar, l-Awtorità għandha tieħu kont ta’ kwalunkwe statistika eżistenti rilevanti prodotta u disseminata mis-Sistema Statistika Ewropea u s-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali.

5.   Fejn l-informazzjoni ma tkunx disponibbli jew ma tingħatax f’waqtha mill-awtoritajiet kompetenti, l-Awtorità tista’ tindirizza talba debitament ġustifikata u motivata lill-awtoritajiet superviżorji oħrajn, lill-ministeru responsabbli għall-finanzi fejn dan ikollu informazzjoni prudenzjali għad-dispożizzjoni tiegħu, lill-bank ċentrali nazzjonali jew lill-uffiċċju tal-istatistika tal-Istat Membru kkonċernat.

6.   Fejn l-informazzjoni ma tkunx disponibbli jew ma tkunx disponibbli skont il-paragrafu 1 jew 5 f’waqtha, l-Awtorità tista’ tindirizza talba debitament ġustifikata u motivata direttament lill-istituzzjonijiet finanzjarji rilevanti. It-talba motivata għandha tispjega għaliex hi meħtieġa l-informazzjonia dwar l-istituzzjonijiet finanzjarji individwali rispettivi.

L-Awtorità għandha tinforma lill-awtoritajiet kompetenti rilevanti bit-talbiet f’konformità ma’ dan il-paragrafu u mal-paragrafu 5.

Fuq it-talba tal-Awtorità, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jassistu lill-Awtorità fil-ġbir tal-informazzjoni.

7.   L-Awtorità tista’ tuża l-informazzjoni kunfidenzjali li tirċievi skont dan l-Artikolu għall-finijiet biss li twettaq il-kompiti assenjati lilha minn dan ir-Regolament.

Artikolu 36

Relazzjoni mal-BERS

1.   L-Awtorità għandha tikkoopera mill-qrib u fuq bażi regolari mal-BERS.

2.   L-Awtorità għandha tipprovdi lill-BERS b’informazzjoni regolari u f’waqtha li hija meħtieġa biex twettaq il-kompiti tagħha. Kwalunkwe informazzjoni meħtieġa għall-ilħuq tal-kompiti tagħha li ma tkunx f’format fil-qosor jew aggeregat, għandha tiġi pprovduta, mingħajr dewmien, lill-BERS wara talba motivata, kif speċifikat fl-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1092/2010. L-Awtorità, f’kooperazzjoni mal-BERS, għandha tistabbilixxi proċeduri interni adegwati għat-trażmissjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali, partikolarment informazzjoni dwar istituzzjonijiet finanzjarji individwali.

3.   L-Awtorità għandha, f’konformità mal-paragrafi 4 u 5, tiżgura segwitu xieraq għat-twissijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-BERS imsemmija fl-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 1092/2010.

4.   Malli tasal twissija jew rakkomandazzjoni mill-BERS indirizzata lill-Awtorità, l-Awtorità għandha ssejjaħ laqgħa tal-Bord tas-Superviżuri mingħajr dewmien u tivvaluta l-implikazzjonijiet ta’ tali twissija jew rakkomandazzjoni għat-twettiq tal-kompiti tagħha.

Hija għandha tiddeċiedi, permezz tal-proċedura rilevanti għat-teħid tad-deċiżjonijiet, dwar kwalunkwe azzjonijiet li għandhom jittieħdu skont is-setgħat mogħtija lilha b’dan ir-Regolament, biex jiġu indirizzati l-kwistjonijiet identifikati fit-twissijiet u fir-rakkomandazzjonijiet.

Jekk l-Awtorità ma taġixxix fuq rakkomandazzjoni, hija għandha tispjega lill-BERS u lill-Kunsill ir-raġunijiet tagħha għaliex ma għamlitx dan.

5.   Malli tasal twissija jew rakkomandazzjoni mill-BERS indirizzata lil awtorità superviżorja nazzjonali kompetenti, l-Awtorità għandha, fejn ikun rilevanti, tuża s-setgħat ikkonferiti lilha b’dan ir-Regolament sabiex tiżgura segwitu f’waqtu.

Meta d-destinatarju ma jkunx biħsiebu jsegwi r-rakkomandazzjoni tal-BERS, hu għandu jinforma u jiddiskuti mal-Bord tas-Superviżuri r-raġunijiet tiegħu għan-nuqqas ta’ azzjoni.

L-awtorità kompetenti għandha tieħu kont dovut tal-opinjonijiet tal-Bord tas-Superviżuri meta tinforma lill-Kunsill u lill-BERS skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 1092/2010.

6.   Fit-twettiq tal-kompiti mniżżlin f’dan ir-Regolament, l-Awtorità għandha tagħti l-akbar konsiderazzjoni għat-twissijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-BERS.

Artikolu 37

Grupp tal-Partijiet Interessati tal-Oqsma tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni u Grupp tal-Partijiet Interessati tal-Qasam tal-Pensjonijiet tax-Xogħol

1.   Biex jgħinu fil-faċilitazzjoni tal-konsultazzjoni mal-partijiet interessati f’oqsma rilevanti għall-kompiti tal-Awtorità, għandhom jiġu stabbiliti Grupp tal-Partijiet Interessati tal-Oqsma tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni u Grupp tal-Partijiet Interessati tal-Qasam tal-Pensjonijiet tax-Xogħol (minn hawn ‘l quddiem flimkien imsejħa “Gruppi tal-Partijiet Interessati”). Il-Gruppi tal-Partijiet Interessati għandhom ikunu kkonsultati dwar azzjonijiet meħuda f’konformità mal-Artikoli 10 sa 15 dwar l-istandards tekniċi regolatorji u tekniċi implimentattivi u, sal-punt li dawn ma jikkonċernawx lill-istituzzjonijiet finanzjarji individwali, l-Artikolu 16 dwar il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet. Jekk ikollhom jittieħdu azzjonijiet b’mod urġenti u l-konsultazzjoni ssir impossibbli, il-Gruppi tal-Partijiet Interessati għandhom jiġu mgħarrfa kemm jista’ jkun malajr.

Il-Gruppi tal-Partijiet Interessati għandhom jiltaqgħu mill-anqas erba’ darbiet fis-sena. Huma jistgħu, flimkien, jiddiskutu oqsma ta’ interess reċiproku u jinfurmaw lil xulxin bil-kwistjonijiet l-oħra li qed jiġu diskussi.

Il-membri ta’ grupp wieħed ta’ partijiet interessati jistgħu jkunu wkoll membri tal-grupp l-ieħor tal-partijiet interessati.

2.   Il-Grupp tal-Partijiet Interessati tal-Assigurazzjoni u r-Riassigurazzjoni għandu jkun kompost minn 30 membru, li jirrappreżentaw b’mod proporzjonat l-impriżi fil-qasam tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni u l-intermedjarji tal-assigurazzjoni li joperaw fl-Unjoni, u r-rappreżentanti tal-impjegati tagħhom, kif ukoll il-konsumaturi, l-utenti tas-servizzi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni, ir-rappreżentanti tal-impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) u r-rappreżentanti ta’ assoċjazzjonijiet professjonali rilevanti. Tal-inqas ħamsa mill-membri tiegħu għandhom ikunu persuni mill-qasam akkademiku indipendenti tal-ogħla klassifika. Għaxra mill-membri tiegħu għandhom jirrappreżentaw impriżi tal-assigurazzjoni, impriżi tar-riassigurazzjoni jew intermedjarji tal-assigurazzjoni, li tlieta minnhom għandhom jirrappreżentaw assiguraturi jew riassiguraturi kooperattivi jew mutwalisti.

3.   Il-Grupp tal-Partijiet Interessati tal-Pensjonijiet tax-Xogħol għandu jkun kompost minn 30 membru, li jirrappreżentaw b’mod proporzjonat istituzzjonijiet għall-provvista ta’ rtirar mix-xogħol li joperaw fl-Unjoni, rappreżentanti tal-impjegati, rappreżentanti tal-benefiċjarji, rappreżentanti tal-SMEs u rappreżentanti ta’ assoċjazzjonijiet professjonali rilevanti. Tal-inqas ħamsa mill-membri tiegħu għandhom ikunu persuni mill-qasam akkademiku indipendenti tal-ogħla klassifika. Għaxra mill-membri tiegħu għandhom jirrappreżentaw istituzzjonijiet għall-provvista ta’ rtirar mix-xogħol.

4.   Il-membri tal-Gruppi tal-Partijiet Interessati għandhom jinħatru mill-Bord tas-Superviżuri, wara proposti mill-partijiet interessati rilevanti. Fit-teħid tad-deċiżjoni tiegħu, il-Bord tas-Superviżuri għandu, safejn ikun possibbli, jiżgura bilanċ u rappreżentanza ġeografika u tas-sessi xierqa tal-partijiet interessati madwar l-Unjoni kollha.

5.   L-Awtorità għandha tipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa soġġetta għas-segretezza professjonali kif stabbilit fl-Artikolu 70 u tiżgura appoġġ segretarjali adegwat għall-Grupp tal-Partijiet Interessati. Għandu jiġi pprovdut kumpens adegwat lill-membri tal-Grupp tal-Partijiet Interessati li qed jirrappreżentaw organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ, bl-esklużjoni ta’ rappreżentanti tal-industrija. Il-Gruppi jistgħu jistabbilixxu gruppi ta’ ħidma dwar kwistjonijiet tekniċi. Il-membri tal-Gruppi tal-Partijiet Interessati għandhom iservu għal perijodu ta’ sentejn u nofs, u wara dan issir proċedura ġdida tal-għażla.

Il-membri tal-Gruppi tal-Partijiet Interessati jistgħu jservu żewġ termini wara xulxin.

6.   Il-Gruppi tal-Partijiet Interessati jistgħu jippreżentaw opinjonijiet u pariri lill-Awtorità dwar kwalunkwe kwistjoni relatata mal-kompiti tal-Awtorità b’attenzjoni partikolari għall-kompiti stabbiliti fl-Artikoli 10 sa 16 u l-Artikoli 29, 30 u 32.

7.   Il-Gruppi tal-Partijiet Interessati għandhom jadottaw ir-regoli ta’ proċedura tagħhom abbażi tal-qbil ta’ maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri rispettivi tagħhom.

8.   L-Awtorità għandha tippubblika l-opinjonijiet u l-pariri tal-Gruppi tal-Partijiet Interessati u r-riżultati tal-konsultazzjonijiet tagħhom.

Artikolu 38

Salvagwardji

1.   L-Awtorità għandha tiżgura li l-ebda deċiżjoni adottata skont l-Artikoli 18 jew 19 ma taffettwa b’xi mod ir-responsabbiltajiet fiskali tal-Istati Membri.

2.   Fejn Stat Membru jħoss li deċiżjoni meħuda skont l-Artikolu 19(3) taffettwa r-responsabbiltajiet fiskali tiegħu, huwa jista’ jinnotifika lill-Awtorità u lill-Kummissjoni sa ġimagħtejn wara n-notifika tad-deċiżjoni tal-Awtorità lill-awtorità kompetenti li d-deċiżjoni mhijiex ser tiġi implimentata mill-awtorità kompetenti.

Fin-notifika tiegħu, l-Istat Membru għandu jispjega b’mod ċar u speċifiku għaliex u kif id-deċiżjoni taffettwa r-responsabbiltajiet fiskali tiegħu.

Fil-każ ta’ tali notifika, id-deċiżjoni tal-Awtorità għandha tiġi sospiża.

Fi żmien xahar min-notifika mill-Istat Membru, l-Awtorità għandha tinforma lill-Istat Membru jekk tkunx sejra żżomm id-deċiżjoni tagħha jew tkunx sejra temendaha jew tirrevokaha. Jekk id-deċiżjoni tinżamm jew tiġi emendata, l-Awtorità għandha tiddikjara li r-responsabbiltajiet fiskali mhumiex affettwati.

Meta l-Awtorità żżomm id-deċiżjoni tagħha, il-Kunsill għandu jieħu deċiżjoni, b’maġġoranza tal-voti mitfugħin, f’waħda mil-laqgħat tiegħu mhux aktar tard minn xahrejn wara li l-Awtorità tkun informat lill-Istat Membru kif stabbilit fir-raba’ subparagrafu, dwar jekk inżammitx id-deċiżjoni tal-Awtorità.

Meta l-Kunsill, wara li jkun ikkunsidra l-kwistjoni, ma jiħux deċiżjoni biex iżomm id-deċiżjoni tal-Awtorità, f’konformità mal-ħames subparagrafu, id-deċiżjoni tal-Awtorità għandha tintemm.

3.   Meta Stat Membru jikkunsidra li deċiżjoni meħuda skont l-Artikolu 18(3) taffettwa r-responsabbiltajiet fiskali tiegħu, huwa jista’ jinnotifika lill-Awtorità, lill-Kummissjoni u lill-Kunsill, fi żmien tlett ijiem ta’ xogħol wara n-notifika tad-deċiżjoni tal-Awtorità lill-awtorità kompetenti, li d-deċiżjoni ma tkunx ser tiġi implimentata mill-awtorità kompetenti.

Fin-notifika tiegħu, l-Istat Membru għandu jispjega b’mod ċar u speċifiku għaliex u kif id-deċiżjoni taffettwa r-responsabbiltajiet fiskali tiegħu.

Fil-każ ta’ tali notifika, id-deċiżjoni tal-Awtorità għandha tiġi sospiża.

Il-Kunsill għandu, fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol isejjaħ laqgħa u jieħu deċiżjoni, b’maġġoranza sempliċi tal-membri tiegħu, dwar jekk id-deċiżjoni tal-Awtorità hijiex revokata.

Fejn il-Kunsill, wara li jkun ikkunsidra l-kwistjoni, ma jiħux deċiżjoni biex jirrevoka d-deċiżjoni tal-Awtorità konformement mar-raba’ subparagrafu preċedenti, is-sospensjoni tad-deċiżjoni tal-Awtorità għandha tintemm.

4.   Fejn il-Kunsill ikun ħa deċiżjoni skont il-paragrafu 3 biex ma jirrevokax deċiżjoni tal-Awtorità fir-rigward tal-Artikolu 18(3), u l-Istat Membru kkonċernat xorta jikkunsidra li d-deċiżjoni tal-Awtorità taffettwa r-responsabbilitajiet fiskali tiegħu, dak l-Istat Membru jista’ jinnotifika lill-Kummissjoni u lill-Awtorità u jitlob lill-Kunsill biex jeżamina mill-ġdid il-kwistjoni. L-Istat Membru kkonċernat għandu jistabbilixxi b’mod ċar ir-raġunijiet għaliex ma jaqbilx mad-deċiżjoni tal-Kunsill.

F’perijodu ta’ erba’ ġimgħat wara n-notifika msemmija fl-ewwel subparagrafu, il-Kunsill għandu jikkonferma d-deċiżjoni oriġinali tiegħu jew jieħu deċiżjoni ġdida f’konformità mal-paragrafu 3.

Il-perijodu ta’ erba’ ġimgħat jista’ jiġi estiż b’erba’ ġimgħat oħra mill-Kunsill, jekk iċ-ċirkostanzi partikolari jkunu jeħtieġu hekk.

5.   Kwalunkwe abbuż ta’ dan l-Artikolu, b’mod partikolari fir-rigward ta’ deċiżjoni mill-Awtorità li m’għandiex impatt fiskali sinifikanti jew materjali, għandu jkun ipprojbit bħala wieħed inkompatibbli mas-suq intern.

Artikolu 39

Proċeduri għat-teħid ta’ deċiżjonijiet

1.   Qabel tieħu d-deċiżjonijiet previsti f’dan ir-Regolament, l-Awtorità għandha tinforma lil kwalunkwe destinatarju msemmi bl-intenzjoni tagħha li tadotta d-deċiżjoni, filwaqt li tistabbilixxi limitu taż-żmien li fih id-destinatarju jista’ jesprimi l-opinjonijiet tiegħu dwar il-kwistjoni, b’kunsiderazzjoni sħiħa tal-urġenza, tal-kumplessità u tal-konsegwenzi potenzjali tal-kwistjoni. Dan japplika mutatis mutandis għar-rakkomandazzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 17(3).

2.   Id-deċiżjonijiet tal-Awtorità għandhom jiddikjaraw ir-raġunijiet li fuqhom ikunu bbażati.

3.   Id-destinatarji tad-deċiżjonijiet tal-Awtorità għandhom jiġu infurmati bir-rimedji legali disponibbli skont dan ir-Regolament.

4.   Fejn l-Awtorità tkun ħadet deċiżjoni skont l-Artikolu 18(3) jew (4), hija għandha tirrevedi dik id-deċiżjoni f’intervalli xierqa.

5.   Id-deċiżjonijiet li l-Awtorità tieħu skont l-Artikoli 17, 18 jew 19 għandhom isiru pubbliċi u hija għandha tiddikjara l-identità tal-awtorità kompetenti jew tal-istituzzjoni finanzjarja konċernata u l-kontenut prinċipali tad-deċiżjoni, sakemm din il-pubblikazzjoni ma tkunx f’kunflitt mal-interessi leġittimi tal-istituzzjonijiet finanzjarji fil-protezzjoni tas-sigrieti tan-negozju tagħhom jew tistax tipperikola b’mod serju l-funzjonament tajjeb u l-integrità tas-swieq finanzjarji jew l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha jew parti minnha tal-Unjoni.

KAPITOLU III

ORGANIZZAZZJONI

TAQSIMA 1

Bord tas-Superviżuri

Artikolu 40

Kompożizzjoni

1.   Il-Bord tas-Superviżuri għandu jkun magħmul minn:

(a)

il-President, li m’għandux ikollu vot;

(b)

il-kapijiet tal-awtorità pubblika nazzjonali, kompetenti għas-superviżjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji f’kull Stat Membru, li għandhom jiltaqgħu personalment tal-inqas darbtejn fis-sena;

(c)

rappreżentant wieħed tal-Kummissjoni, li m’għandux ikollu vot;

(d)

rappreżentant wieħed tal-BERS, li m’għandux ikollu vot;

(e)

rappreżentant wieħed ta’ kull waħda miż-żewġ Awtoritajiet Superviżorji Ewropej l-oħra, li m’għandux ikollhom vot;

2.   Il-Bord tas-Superviżuri għandu jlaqqa’ laqgħat mal-Gruppi tal-Partijiet Interessati regolarment, tal-anqas darbtejn fis-sena.

3.   Kull awtorità kompetenti għandha tkun responsabbli biex tinnomina membru supplenti ta’ livell għoli mill-awtorità tagħha, li jista’ jissostitwixxi lill-membru tal-Bord tas-Superviżuri msemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 1, meta dik il-persuna ma tkunx tista’ tattendi.

4.   Fi Stati Membri fejn ikun hemm aktar minn awtorità responsabbli waħda għas-supervizjoni skont dan ir-Regolament, dawk l-awtoritajiet għandhom jaqblu dwar rappreżentant komuni. Madankollu, meta punt li jrid ikun diskuss mill-Bord tas-Superviżuri ma jkunx jaqa’ fi ħdan il-kompetenza tal-awtorità nazzjonali li tkun qiegħda tiġi rrappreżentata mill-membru msemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 1, dak il-membru jista’ jieħu rappreżentant mill-awtorità nazzjonali rilevanti, li m’għandux ikollu vot.

5.   Il-Bord tas-Superviżuri jista’ jiddeċiedi li jdaħħal osservaturi.

6. Id-Direttur Eżekuttiv jista’ jipparteċipa fil-laqgħat tal-Bord tas-Superviżuri, mingħajr id-dritt li jivvota.

Artikolu 41

Kumitati interni u panels

1.   Il-Bord tas-Superviżuri jista’ jistabbilixxi kumitati interni jew panels għal kompiti speċifiċi attribwiti lill-Bord tas-Superviżuri, u jista’ jipprovdi għad-delega ta’ ċerti kompiti u deċiżjonijiet iddefiniti b’mod ċar lil kumitati jew panels interni, lill-Bord Maniġerjali jew lill-President.

2.   Għall-finijiet tal-Artikolu 19, il-Bord tas-Superviżuri għandu jsejjaħ panel indipendenti sabiex jiffaċilita riżoluzzjoni imparzjali tan-nuqqas ta’ qbil, li jkun jikkonsisti mill-President u tnejn mill-membri tiegħu, li ma jkunux rappreżentanti tal-awtoritajiet kompetenti li jkunu parti għan-nuqqas ta’ qbil u li ma jkollhom la xi interess fil-kunflitt u lanqas rabtiet diretti mal-awtoritajiet kompetenti kkonċernati.

3.   Soġġett għall-Artikolu 19(2), il-panel għandu jipproponi deċiżjoni għall-adozzjoni finali mill-Bord tas-Superviżuri, f’konformità mal-proċedura stabbilita fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 44(1).

4.   Il-Bord tas-Superviżuri għandu jadotta regoli ta’ proċedura għall-panel imsemmi fil-paragrafu 2.

Artikolu 42

Indipendenza

Fit-twettiq tal-kompiti kkonferiti lilu b’dan ir-Regolament, il-President u l-membri votanti tal-Bord tas-Superviżuri għandhom jaġixxu b’mod indipendenti u oġġettiv fl-interess uniku tal-Unjoni kollha kemm hi u m’għandhom la jfittxu u lanqas jieħdu struzzjonijiet minn istituzzjonijiet jew korpi tal-Unjoni, minn kwalunkwe Gvern ta’ Stat Membru jew minn kwalunkwe entità pubblika jew privata oħra.

La l-Istati Membri, l-istituzzjonijiet jew il-korpi tal-Unjoni u lanqas ebda korp pubbliku jew privat ieħor m’għandhom ifittxu li jinfluwenzaw lill-membri tal-Bord tas-Superviżuri fil-qadi ta’ dmirijiethom.

Artikolu 43

Kompiti

1.   Il-Bord tas-Superviżuri għandu jagħti gwida lill-ħidma tal-Awtorità u għandu jkun responsabbli għat-teħid tad-deċiżjonijiet imsemmija fil-Kapitolu II.

2.   Il-Bord tas-Superviżuri għandu jadotta l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet, u d-deċiżjonijiet, u joħroġ il-pariri msemmija fil-Kapitolu II.

3.   Il-Bord tas-Superviżuri għandu jaħtar lill-President.

4.   Il-Bord tas-Superviżuri għandu jadotta, qabel it-30 ta’ Settembru ta’ kull sena, abbażi ta’ proposta mill-Bord Maniġerjali, il-programm ta’ ħidma tal-Awtorità għas-sena sussegwenti, u għandu jittrażmettih għall-informazzjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill- Kummissjoni.

Il-programm ta’ ħidma għandu jiġi adottat mingħajr preġudizzju għall-proċedura baġitarja annwali u għandu jsir pubbliku.

5.   Il-Bord tas-Superviżuri, fuq il-bażi ta’ proposta mill-Bord Maniġerjali, għandu jadotta r-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Awtorità, inkluż dwar il-qadi tal-kompiti tal-President, fuq il-bażi tal-abbozz ta’ rapport imsemmi fl-Artikolu 53(7) u għandu jgħaddi dak ir-rapport lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Awdituri u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew sal-15 ta’ Ġunju ta’ kull sena. Ir-rapport għandu jsir pubbliku.

6.   Il-Bord tas-Superviżuri għandu jodotta l-programm ta’ ħidma multiannwali tal-Awtorità, u għandu jgħaddih għall-informazzjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Il-programm ta’ ħidma multiannwali għandu jiġi adottat mingħajr preġudizzju għall-proċedura baġitarja annwali u għandu jsir pubbliku.

7.   Il-Bord tas-Superviżuri għandu jadotta l-baġit f’konformità mal-Artikolu 63.

8.   Il-Bord tas-Superviżuri għandu jeżerċita awtorità dixxiplinarja fuq il-President u d-Direttur Eżekuttiv u jista’ jneħħihom mill-kariga skont l-Artikolu 48(5) jew l-Artikolu 51(5) rispettivament.

Artikolu 44

Teħid ta’ deċiżjonijiet

1.   Id-deċiżjonijiet tal-Bord tas-Superviżuri għandhom jittieħdu b’maġġoranza sempliċi tal- membri tiegħu. Kull membru għandu jkollu vot wieħed.

Fir-rigward tal-atti speċifikati fl-Artikoli 10 sa 16 u l-miżuri u d-deċiżjonijiet adottati skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 9(5) u l-Kapitolu VI u b’deroga mill-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, il-Bord tas-Superviżuri għandu jieħu deċiżjonijiet abbażi ta’ maġġoranza kkwalifikata tal-membri tiegħu, kif definit fl-Artikolu 16(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u fl-Artikolu 3 tal-Protokoll (Nru 36) dwar id-dispożizzjonijiet tranżitorji.

Fir-rigward tad-deċiżjonijiet f’konformità mal-Artikolu 19(3), għal deċiżjonijiet li ttieħdu mis-superviżur tal-grupp, id-deċiżjoni proposta mill-panel għandha titqies bħala adottata jekk approvata b’maġġoranza sempliċi, sakemm ma tiġix irrifjutata mill-membri li jirrappreżentaw minoranza tal-voti li timblokka kif definit fl-Artikolu 16(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u fl-Artikolu 3 tal-Protokoll (Nru 36) dwar dispożizzjonijiet tranżitorji.

Għad-deċiżjonijiet l-oħra kollha f’konformità mal-Artikolu 19(3), id-deċiżjoni proposta mill-panel għandha tkun adottata permezz ta’ maġġoranza sempliċi tal-membri tal-Bord ta’ Superviżuri. Kull membru għandu jkollu vot wieħed.

2.   Il-laqgħat tal-Bord tas-Superviżuri għandhom jissejħu mill-President fuq l-inizjattiva personali tiegħu stess jew fuq talba minn terz tal-membri tiegħu, u għandhom jitmexxew mill-President.

3.   Il-Bord tas-Superviżuri għandu jadotta u jippubblika r-regoli proċedurali tiegħu.

4.   Ir-regoli proċedurali għandhom jistabbilixxu fid-dettall l-arranġamenti li jirregolaw il-votazzjoni, inkluż, fejn ikun xieraq, ir-regoli li jirregolaw il-kworums. Il-membri mhux votanti u l-osservaturi, bl-eċċezzjoni tal-President u d-Direttur Eżekuttiv, ma għandhom jattendu ebda diskussjoni fi ħdan il-Bord tas-Superviżuri dwar istituzzjonijiet finanzjarji individwali, sakemm ma jkunx previst mod ieħor fl-Artikolu 75(3) jew fl-atti msemmija fl-Artikolu 1(2).

TAQSIMA 2

Bord Maniġerjali

Artikolu 45

Kompożizzjoni

1.   Il-Bord Maniġerjali għandu jkun magħmul mill-President u sitt membri oħrajn tal-Bord tas-Superviżuri, eletti mill-membri votanti tal-Bord tas-Superviżuri u minn fosthom stess.

Minbarra l-President, kull membru tal-Bord Maniġerjali għandu jkollu membru supplenti, li jista’ jissostitwixxih jekk ma jkunx jista’ jattendi.

Il-mandat tal-membri eletti mill-Bord tas-Superviżuri għandu jkun ta’ sentejn u nofs. Dak it-terminu jista’ jiġi estiż darba. Il-kompożizzjoni tal-Bord Maniġerjali għandha tkun ibbilanċjata u proporzjonata u għandha tirrifletti l-Unjoni kollha. Il-mandati għandhom ikunu sovrapposti u għandu jiġi applikat arranġament adatt ta’ rotazzjoni.

2.   Id-deċiżjonijiet mill-Bord Maniġerjali għandhom jiġu adottati fuq il-bażi ta’ maġġoranza tal- membri preżenti. Kull membru għandu jkollu vot wieħed.

Id-Direttur Eżekuttiv u rappreżentant tal-Kummissjoni għandhom jipparteċipaw fil-laqgħat tal-Bord Maniġerjali mingħajr id-dritt li jivvotaw.

Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jkollu d-dritt li jivvota dwar kwistjonijiet imsemmija fl-Artikolu 63.

Il-Bord Maniġerjali għandu jadotta u jippubblika r-regoli proċedurali tiegħu.

3.   Il-laqgħat tal-Bord Maniġerjali għandhom jissejħu mill-President fuq inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba ta’ mill-inqas terz tal-membri tiegħu, u għandhom jitmexxew mill-President.

Il-Bord Maniġerjali għandu jiltaqa’ qabel kull laqgħa tal-Bord tas-Superviżuri u kulmeta l-Bord Maniġerjali jqis li hu meħtieġ. Huwa għandu jiltaqa’ mill-inqas ħames darbiet f’sena.

4.   Mingħajr preġudizzju għar-regoli proċedurali, il-membri tal-Bord Maniġerjali jistgħu jkunu megħjunin minn konsulenti jew minn esperti. Bl-eċċezzjoni tad-Direttur Eżekuttiv, il-membri mingħajr vot m’għandhom jattendu għall-ebda diskussjoni fi ħdan il-Bord Maniġerjali fir-rigward tal-istituzzjonijiet finanzjarji individwali.

Artikolu 46

Indipendenza

Il-membri tal-Bord Maniġerjali għandhom jaġixxu b’mod indipendenti u oġġettiv fl-interess uniku tal-Unjoni kollha kemm hi u la għandhom ifittxu u lanqas jieħdu struzzjonijiet mill-istituzzjonijiet jew il-korpi tal-Unjoni, jew minn xi gvern ta’ Stat Membru jew minn xi entità pubblika jew privata oħra.

La l-Istati Membri, l-istituzzjonijiet jew il-korpi tal-Unjoni, u lanqas kwalunkwe korp ieħor pubbliku jew privat m’għandhom ifittxu li jinfluwenzaw lill-membri tal-Bord Maniġerjali fit-twettiq tal-kompiti tagħhom.

Artikolu 47

Kompiti

1.   Il-Bord Maniġerjali għandu jiżgura li l-Awtorità taqdi l-missjoni tagħha u twettaq il-kompiti assenjati lilha skont dan ir-Regolament.

2.   Il-Bord Maniġerjali għandu jipproponi, għall-adozzjoni mill-Bord tas-Superviżuri, programm ta’ ħidma annwali u multiannwali.

3.   Il-Bord Maniġerjali għandu jeżerċita s-setgħat baġitarji tiegħu skont l-Artikoli 63 u 64.

4.   Il-Bord Maniġerjali għandu jadotta l-pjan politiku tal-Awtorità dwar il-persunal u, skont l-Artikolu 68(2), il-miżuri implimentattivi meħtieġa tar-Regolamenti dwar il-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej (minn hawn ‘il quddiem ‘ir-Regolamenti dwar il-Persunal’).

5.   Il-Bord Maniġerjali għandu jadotta d-dispożizzjonijiet speċjali dwar id-dritt tal-aċċess għad-dokumenti tal-Awtorità, skont l-Artikolu 72.

6.   Il-Bord Maniġerjali għandu jipproponi rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Awtorità, inkluż dwar il-qadi tal-kompiti tal-President, abbażi tal-abbozz ta’ rapport imsemmi fl-Artikolu 53(7) tal-Bord tas-Superviżuri għall-approvazzjoni.

7.   Il-Bord Maniġerjali għandu jadotta u jippubblika r-regoli proċedurali tiegħu.

8.   Il-Bord Maniġerjali għandu jaħtar u jneħħi l-membri tal-Bord tal-Appell skont l- Artikolu 58(3) u (5).

TAQSIMA 3

President

Artikolu 48

Ħatra u kompiti

1.   L-Awtorità għandha tkun irrappreżentata minn President, li għandu jkun professjonista indipendenti b’impjieg sħiħ.

Il-President għandu jkun responsabbli sabiex iħejji x-xogħol tal-Bord tas-Superviżuri u għandu jmexxi l-laqgħat tal-Bord tas-Superviżuri u tal-Bord Maniġerjali.

2.   Il-President għandu jinħatar mill-Bord tas-Superviżuri fuq il-bażi tal-mertu, il-ħiliet, l-għarfien tal-istituzzjonijiet u s-swieq finanzjarji, u tal-esperjenza rilevanti għas-superviżjoni u r-regolamentazzjoni finanzjarja, wara proċedura miftuħa tal-għażla.

Qabel jassumi d-doveri tiegħu, u sa xahar wara l-għażla mill-Bord tas-Superviżuri, il-Parlament Ewropew jista’, wara li jkun sema’ lill-kandidat magħżul mill-Bord tas-Superviżuri, joġġezzjona għall-għażla tal-persuna magħżula.

Il-Bord tas-Superviżuri għandu jeleġġi wkoll membru supplenti minn fost il-membri tiegħu li għandu jwettaq il-funzjonijiet tal-President fin-nuqqas tiegħu. Dak il-membru supplenti m’għandux ikun elett minn fost il-membri tal-Bord Maniġerjali.

3.   Il-mandat tal-President għandu jkun ta’ ħames snin u jista’ jiġi estiż darba.

4.   Matul id-disa’ xhur li jippreċedu t-tmiem tal-mandat ta’ ħames snin tal-President, il-Bord tas- Superviżuri għandu jivvaluta:

(a)

ir-riżultati miksuba fl-ewwel mandat u kif inkisbu;

(b)

id-dmirijiet u l-ħtiġijiet tal-Awtorità fis-snin ta’ wara.

Il-Bord tas-Superviżuri, fid-dawl tal-valutazzjoni, jista’ jestendi għal darba l-mandat tal-President, soġġett għal konferma mill-Parlament Ewropew.

5.   Il-President jista’ jitneħħa mill-kariga biss mill-Parlament Ewropew b’riżultat ta’ deċiżjoni tal-Bord tas-Superviżuri.

Il-President m’għandux jimpedixxi lill-Bord tas-Superviżuri milli jiddiskuti kwistjonijiet relatati mal-President, b’mod partikolari l-ħtieġa għat-tneħħija tiegħu, u m’għandux ikun involut f’deliberazzjonijiet dwar tali kwistjoni.

Artikolu 49

Indipendenza

Mingħajr preġudizzju għar-rwol tal-Bord tas-Superviżuri fir-rigward tal-kompiti tal-President, il-President la għandu jfittex u lanqas jieħu struzzjonijiet mill-istituzzjonijiet jew il-korpi tal-Unjoni, minn xi gvern ta’ Stat Membru jew mingħand xi entità pubblika jew privata oħra.

La l-Istati Membri, l-istituzzjonijiet jew il-korpi tal-Unjoni, u lanqas ebda entità pubblika jew privata oħra m’għandhom ifittxu li jinfluwenzaw lill-President fil-qadi ta’ dmirijietu.

F’konformità mar-Regolamenti tal-Persunal msemmija fl-Artikolu 68, il-President għandu, wara li jitlaq mis-servizz, jibqa’ marbut bid-dover tiegħu li jaġixxi b’integrità u diskrezzjoni fir-rigward tal-aċċettazzjoni ta’ ċerti ħatriet jew benefiċċji.

Artikolu 50

Rapport

1.   Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu jistiednu lill-President jew lill-membru supplenti tiegħu, biex jagħmel dikjarazzjoni filwaqt li jirrispettaw b’mod sħiħ l-indipendenza tiegħu. Il-President għandu jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-Parlament Ewropew u jwieġeb kwalunkwe mistoqsijiet mressqa mill-membri tiegħu kulmeta dan ikun meħtieġ.

2.   Il-President għandu jippreżenta rapport bil-miktub dwar l-attivitajiet prinċipali tal-Awtorità lill-Parlament Ewropew meta jintalab jagħmel dan u mill-inqas 15-il jum qabel jagħmel id-dikjarazzjoni tiegħu msemmija fil-paragrafu 1.

3.   Minbarra l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 11 sa 18 u l-Artikoli 20 u 33, ir-rapport għandu jinkludi wkoll kwalunkwe informazzjoni mitluba mill-Parlament Ewropew fuq bażi ad hoc.

TAQSIMA 4

Direttur Eżekuttiv

Artikolu 51

Ħatra

1.   L-Awtorità għandha titmexxa minn Direttur Eżekuttiv, li għandu jkun professjonista indipendenti b’impjieg sħiħ.

2.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar mill-Bord tas-Superviżuri, wara l-konferma mill-Parlament Ewropew, fuq il-bażi tal-mertu, il-ħiliet, l-għarfien tal-istituzzjonijiet u s-swieq finanzjarji, u l-esperjenza rilevanti għas-superviżjoni u r-regolamentazzjoni finanzjarja u l-esperjenza maniġerjali, wara proċedura miftuħa tal-għażla.

3.   Il-mandat tad-Direttur Eżekuttiv għandu jkun ta’ ħames snin u jista’ jiġi estiż darba.

4.   Matul id-disa’ xhur li jippreċedu t-tmiem tal-mandat tad-Direttur Eżekuttiv, il-Bord tas-Superviżuri għandu jivvaluta b’mod partikolari:

(a)

ir-riżultati miksuba fl-ewwel mandat u kif inkisbu;

(b)

id-dmirijiet u l-ħtiġijiet tal-Awtorità fis-snin ta’ wara.

Il-Bord tas-Superviżuri, fid-dawl tal-evalwazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, jista’ jestendi għal darba l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv.

5.   Id-Direttur Eżekuttiv jista’ jitneħħa mill-kariga biss b’deċiżjoni tal-Bord tas-Superviżuri.

Artikolu 52

Indipendenza

Mingħajr preġudizzju għar-rwoli rispettivi tal-Bord Maniġerjali u tal-Bord tas-Superviżuri fir-rigward tal-kompiti tad-Direttur Eżekuttiv, id-Direttur Eżekuttiv m’għandux ifittex jew jieħu struzzjonijiet mingħand l-istituzzjonijiet jew il-korpi tal-Unjoni, minn xi gvern ta’ Stat Membru jew minn kwalunkwe korp ieħor pubbliku jew privat.

La l-Istati Membri, l-istituzzjonijiet jew il-korpi tal-Unjoni, u lanqas ebda entità pubblika jew privata oħra m’għandhom ifittxu li jinfluwenzaw lid-Direttur Eżekuttiv fil-qadi ta’ dmirijietu.

F’konformità mar-Regolamenti tal-Persunal msemmija fl-Artikolu 68, wara li jitlaq mis-servizz, id-Direttur Eżekuttiv għandu jibqa’ marbut bid-dover tiegħu li jaġixxi b’integrità u diskrezzjoni fir-rigward tal-aċċettazzjoni ta’ ċerti ħatriet jew benefiċċji.

Artikolu 53

Kompiti

1.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli mit-tmexxija tal-Awtorità u għandu jipprepara x-xogħol tal-Bord Maniġerjali.

2.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli biex jimplimenta l-programm ta’ ħidma annwali tal-Awtorità taħt il-gwida tal-Bord tas-Superviżuri u taħt il-kontroll tal-Bord Maniġerjali.

3.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jieħu l-miżuri meħtieġa, b’mod partikolari l-adozzjoni ta’ struzzjonijiet amministrattivi interni u l-pubblikazzjoni ta’ avviżi, sabiex jiżgura l-operat tal-Awtorità, skont dan ir-Regolament.

4.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jħejji programm ta’ ħidma multiannwali, kif imsemmi fl-Artikolu 47(2).

5.   Kull sena sat-30 ta’ Ġunju, id-Direttur Eżekuttiv għandu jħejji programm ta’ ħidma multiannwali, kif imsemmi l-Artikolu 47(2).

6.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jfassal abbozz ta’ baġit preliminari tal-Awtorità skont l- Artikolu 63 u għandu jimplimenta l-baġit tal-Awtorità skont l-Artikolu 64.

7.   Kull sena, id-Direttur Eżekuttiv għandu jħejji abbozz ta’ rapport b’taqsima dwar l-attivitajiet regolatorji u superviżorji tal-Awtorità u taqsima dwar il-kwistjonijiet finanzjarji u amministrattivi.

8.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jeżerċita s-setgħat imniżżlin fl-Artikolu 68 fir-rigward tal- persunal tal-Awtorità u jimmaniġġja l-affarijiet tal-persunal.

KAPITOLU IV

KORPI KONĠUNTI TAL-AWTORITAJIET SUPERVIŻORJI EWROPEJ

TAQSIMA 1

Kumitat Konġunt tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej

Artikolu 54

Stabbiliment

1.   Il-Kumitat Konġunt tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej huwa b’dan stabbilit.

2.   Il-Kumitat Konġunt għandu jservi bħala forum li fih, l-Awtorità għandha tikkoopera regolarment u mill-qrib u għandha tiżgura konsistenza transsettorjali mal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq), b’mod partikolari fir-rigward ta’:

konglomerati finanzjarji;

kontabilità u verifika;

analiżi mikroprudenzjali ta’ żviluppi, riskji u vulnerabbiltajiet transsettorjali għall- istabbilità finanzjarja;

prodotti tal-investiment bl-imnut;

miżuri kontra l-ħasil tal-flus; u

skambju ta’ informazzjoni mal-BERS u żvilupp tar-relazzjoni bejn il-BERS u l- ASE.

3.   Il-Kumitat Konġunt għandu jkollu persunal apposta pprovdut mill-ASE li għandu jaqdi d-dmirijiet ta’ segretarjat. L-Awtorità għandha tikkontribwixxi riżorsi adegwati għal spejjeż amministrattivi, infrastrutturali u operattivi.

4.   F’każ li istituzzjoni finanzjarja tkopri diversi setturi, il-Kumitat Konġunt għandu jsolvi n-nuqqas ta’ qbil skont l-Artikolu 56.

Artikolu 55

Kompożizzjoni

1.   Il-Kumitat Konġunt għandu jkun magħmul mill-Presidenti tal-ASE, u, fejn applikabbli, mill-President ta’ kwalunkwe Sottokumitat stabbilit skont l-Artikolu 57.

2.   Id-Direttur Eżekuttiv, rappreżentant tal-Kummissjoni u l-BERS għandhom jiġu mistiedna għal-laqgħat tal-Kumitat Konġunt, kif ukoll ta’ kwalunkwe s-Sottokumitati msemmija fl-Artikolu 57, bħala osservaturi.

3.   Il-President tal-Kumitat Konġunt għandu jinħatar fuq bażi ta’ rotazzjoni annwali minn fost il-Presidenti tal-ASE. Il-President tal-Kumitat Konġunt għandu jkun wieħed mill-Viċi-Presidenti tal-BERS.

4.   Il-Kumitat Konġunt għandu jadotta r-regoli tiegħu ta’ proċedura. Ir-regoli jistgħu jispeċifikaw aktar parteċipanti fil-laqgħat tal-Kumitat Konġunt.

Il-Kumitat Konġunt għandu jiltaqa’ mill-inqas darba kull xahrejn.

Artikolu 56

Pożizzjonijiet konġunti u atti komuni

Fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tal-kompiti tagħha fil-Kapitolu II, u b’mod partikolari fir-rigward tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2002/87/KE, fejn rilevanti, l-Awtorità għandha tasal għal pożizzjonijiet konġunti mal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u mal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u tas-Swieq) kif xieraq.

L-atti skont l-Artikoli 10 sa 15, 17, 18, jew 19 ta’ dan ir-Regolament fir-rigward tal-applikazzjoni tad-Direttiva 2002/87/KE u ta’ kwalunkwe atti oħra tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) li jaqgħu wkoll fi ħdan il-qasam ta’ kompetenza tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) jew l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) għandhom jiġu adottati, b’mod parallel, mill-Awtorità, l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), u mill-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq), kif xieraq.

Artikolu 57

Sottokumitati

1.   Għall-finijiet tal-Artikolu 56, għandu jiġi stabbilit Sottokumitat fuq il-Konglomerati Finanzjarji għall-Kumitat Konġunt.

2.   Is-Sottokumitat għandu jkun magħmul mill-individwi msemmija fl-Artikolu 55(1), u minn rappreżentant wieħed ta’ livell għoli mill-persunal attwali tal-awtorità kompetenti rilevanti minn kull Stat Membru.

3.   Is-Sottokumitat għandu jeleġġi President minn fost il-membri tiegħu, li għandu jkun membru wkoll tal-Kumitat Konġunt.

4.   Il-Kumitat Konġunt jista’ jistabbilixxi aktar Sottokumitati.

TAQSIMA 2

Bord tal-Appell

Artikolu 58

Kompożizzjoni u operat

1.   Il-Bord tal-Appell għandu jkun entità konġunta tal-ASE.

2.   Il-Bord tal-Appell għandu jkun magħmul minn sitt membri u sitt membri supplenti, li għandhom ikunu individwi ta’ reputazzjoni tajba b’rekord ippruvat ta’ għarfien rilevanti u esperjenza professjonali, inkluża esperjenza superviżorja, fuq livell għoli biżżejjed fl-oqsma tas-swieq bankarji, tal-pensjonijiet tax-xogħol, dawk tat-titoli jew servizzi finanzjarji oħrajn, għajr il-persunal attwali tal-awtoritajiet kompetenti jew ta’ istituzzjonijiet nazzjonali jew tal-Unjoni oħrajn involuti fl-attivitajiet tal-Awtorità. Il-Bord tal-Appell għandu jkollu għarfien espert fil-qasam ġuridiku biex jagħti konsulenza legali esperta dwar il-legalità tal-eżerċizzu tal-Awtorità tal-poteri tagħha.

Il-Bord tal-Appell għandu jaħtar il-President tiegħu.

3.   Żewġ membri tal-Bord tal-Appell u żewġ membri supplenti għandhom jinħatru mill-Bord Maniġerjali tal-Awtorità minn lista mqassra proposta mill-Kummissjoni, wara sejħa pubblika għal turija ta’ interess ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u wara konsultazzjoni tal-Bord tas-Superviżuri.

Il-membri l-oħra għandhom jinħatru skont ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 u r-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

4.   Il-mandat tal-membri tal-Bord tal-Appell għandu jkun ta’ ħames snin. Dak il-mandat jista’ jiġi estiż darba.

5.   Membru tal-Bord tal-Appell, maħtur mill-Bord Maniġerjali tal-Awtorità, m’għandux jitneħħa matul il-mandat tiegħu sakemm ma jkunx instab ħati ta’ kondotta ħażina serja u l-Bord Maniġerjali jieħu deċiżjoni għal dak il-għan wara li jkun ikkonsulta mal-Bord tas-Superviżuri.

6.   Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Appell għandhom jiġu adottati fuq il-bażi ta’ maġġoranza ta’ mill-inqas erbgħa mis-sitt membri tiegħu. Fejn id-deċiżjoni soġġetta għall-appell tkun taqa’ taħt il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, il-maġġoranza li tiddeċiedi għandha tinkludi tal-inqas wieħed miż-żewġ membri tal-Bord tal-Appell maħtur mill-Awtorità.

7.   Il-Bord tal-Appell għandu jitlaqqa’ mill-President tiegħu meta jkun hemm bżonn.

8.   L-ASE għandhom jiżguraw appoġġ operazzjonali u segretarjali adegwat għall-Bord tal-Appell permezz tal-Kumitat Konġunt.

Artikolu 59

Indipendenza u imparzjalità

1.   Il-membri tal-Bord tal-Appell għandhom ikunu indipendenti fit-teħid tad-deċiżjonijiet tagħhom. Huma m’għandhom ikunu marbutin b’ebda struzzjoni. Huma m’għandhom jwettqu ebda dmir ieħor fl-Awtorità, fil-Bord Maniġerjali tagħha jew fil-Bord ta’ Superviżuri tagħha.

2.   Membri tal-Bord tal-Appell m’għandhom jieħdu sehem f’ebda proċedimenti ta’ appell li fihom ikollhom xi interess personali, jew jekk qabel kienu involuti bħala rappreżentanti ta’ waħda mill-partijiet fil-proċedura, jew jekk kienu pparteċipaw fid-deċiżjoni taħt appell.

3.   Jekk, għal waħda mir-raġunijet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 jew għal xi raġuni oħra, membru tal-Bord tal-Appell iqis li membru ieħor m’għandux jieħu sehem f’xi proċedimenti ta’ appell, huwa għandu jinforma lill-Bord tal-Appell b’dan.

4.   Kwalunkwe parti fi proċedimenti ta’ appell tista’ toġġezzjona għall-parteċipazzjoni ta’ membru tal-Bord tal-Appell għal kwalunkwe raġuni minn dawk imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, jew jekk tkun suspettata b’favoreġġamenti.

L-ebda oġġezzjoni ma tista’ tkun ibbażata fuq in-nazzjonalità tal-membri u lanqas m’għandha tkun ammissibbli jekk, filwaqt li tkun konxja ta’ raġuni għall-oġġezzjoni, il-parti fil-proċedmenti ta’ appell tkun xorta waħda ħadet pass proċedurali għajr dak li toġġezzjona għall-kompożizzjoni tal-Bord tal-Appell.

5.   Il-Bord tal-Appell għandu jiddeċiedi fuq l-azzjoni li għandha tittieħed fil-każijiet speċifikati fil-paragrafi 1 u 2 mingħajr il-parteċipazzjoni tal-membru konċernat.

Għall-finijiet li tittieħed dik id-deċiżjoni, il-membru konċernat għandu jiġi sostitwit fuq il-Bord tal-Appell mill-membru supplenti tiegħu, Fejn il-membru supplenti jkun f’sitwazzjoni simili, il-President tal-Awtorità għandu jaħtar membru supplenti minn fost il-membri supplenti disponibbli.

6.   Il-membri tal-Bord tal-Appell għandhom jimpenjaw rwieħhom li jaġixxu b’mod indipendenti u fl-interess pubbliku.

Għal dak il-għan, għandhom jagħmlu dikjarazzjoni tal-impenji u dikjarazzjoni tal-interessi fejn jindikaw jew in-nuqqas ta’ kwalunkwe interess li jista’ jitqies bħala preġudizzjali għall-indipendenza tagħhom jew ta’ kwalunkwe interess dirett jew indirett li jista’ jitqies bħala preġudizzjali għall-indipendenza tagħhom.

Dawk id-dikjarazzjonijiet għandhom isiru pubbliċi, annwalment u bil-miktub.

KAPITOLU V

RIMEDJI

Artikolu 60

Appelli

1.   Kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, inklużi awtoritajiet kompetenti, tista’ tappella kontra deċiżjoni tal-Awtorità msemmija fl-Artikoli 17, 18 u 19 jew kontra kwalunkwe deċiżjoni oħra meħuda mill-Awtorità skont l-atti tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) li tkun indirizzata lil dik il-persuna, jew kontra deċiżjoni li, għalkemm fil-forma ta’ deċiżjoni indirizzata lil persuna oħra, tirrigwarda direttament u individwalment lil dik il-persuna.

2.   L-appell, flimkien ma’ dikjarazzjoni tar-raġunijiet, għandu jiġi ppreżentat bil-miktub lill-Awtorità fi żmien xahrejn mid-data tan-notifika tad-deċiżjoni lill-persuna konċernata, jew, fin-nuqqas ta’ notifika, mill-jum li fih l-Awtorità tkun ippubblikat id-deċiżjoni tagħha.

Il-Bord tal-Appell għandu jiddeċiedi fuq l-appell fi żmien xahrejn minn meta l-appell ikun ġie ppreżentat.

3.   Appell li jiġi ppreżentat skont il-paragrafu 1 m’għandux ikollu effett suspensiv.

Madankollu, il-Bord tal-Appell jista’, jekk iqis li ċ-ċirkustanzi jeħtieġu dan, jissospendi l-applikazzjoni tad-deċiżjoni kkontestata.

4.   Jekk l-appell ikun wieħed ammissibbli, il-Bord tal-Appell għandu jeżamina jekk dan ikollux bażi tajba. Huwa għandu jistieden lill-partijiet fil-proċedimenti ta’ appell sabiex jippreżentaw osservazzjonijiet dwar in-notifiki tiegħu stess jew dwar komunikazzjonijiet mill-partijiet l-oħrajn fil-proċedimenti ta’ -appell, fi ħdan il-limiti taż-żmien speċifikati. Il-partijiet fil-proċedimenti ta’ -appell għandhom ikunu intitolati jagħmlu rappreżentazzjonijiet orali.

5.   Il-Bord tal-Appell jista’ jikkonferma d-deċiżjoni meħuda mill-entità kompetenti tal-Awtorità, jew jirreferi l-każ lill-entità kompetenti tal-Awtorità. Dak il-korp għandu jintrabat bid-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell u dak il-korp għandu jadotta deċiżjoni emendata fir-rigward tal-każ ikkonċernat.

6.   Il-Bord tal-Appell għandu jadotta r-regoli proċedurali tiegħu u jagħmilhom pubbliċi.

7.   Id-deċiżjonijiet meħudin mill-Bord tal-Appell għandhom ikunu motivati u għandhom isiru pubbliċi mill-Awtorità.

Artikolu 61

Rikorsi quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

1.   Jistgħu jinbdew proċedimenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, skont l-Artikolu 263 TFUE, li jikkontestaw deċiżjoni meħuda mill-Bord tal-Appell jew, f’każijiet fejn ma jkun hemm ebda dritt tal-appell quddiem il-Bord tal-Appell, mill-Awtorità.

2.   L-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni, kif ukoll kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, jistgħu jibdew proċedimenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea kontra d-deċiżjonijiet tal-Awtorità, f’konformità mal-Artikolu 263 TFUE.

3.   Fil-każ li l-Awtorità jkollha obbligu li taġixxi u tonqos milli tieħu deċiżjoni, il-proċedimenti għan-nuqqas ta’ azzjoni jistgħu jitressqu quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’konformità mal-Artikolu 265 TFUE.

4.   L-Awtorità għandha tkun meħtieġa tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex tikkonforma mas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja.

KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET FINANZJARJI

Artikolu 62

Baġit tal-Awtorità

1.   Id-dħul tal-Awtorità, korp Ewropew f’konformità mal-Artikolu 185 tar-Regolament tal- Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanazjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (50) (minn hawn ‘il quddiem “ir-Regolament Finanzjarju”), għandu jkun jikkonsisti, b’mod partikolari, fi kwalunkwe taħlita mis-segwenti:

(a)

kontribuzzjonijiet obbligatorji mill-awtoritajiet pubbliċi nazzjonali kompetenti għas-superviżjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji, li għandhom isiru konformement ma’ formola bbażata fuq il-piż tal-voti mniżżel fl-Artikolu 3(3) tal-Protokoll (Nru 36) dwar id-dispożizzjonijiet tranżitorji. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, l-Artikolu 3(3) tal-Protokoll (Nru 36) dwar id-dispożizzjonijiet tranżitorji għandu jkompli japplika lil hinn mill-iskadenza tal-31 ta’ Ottubru 2014 stabbilita fih;

(b)

sussidju mill-Unjoni, li jiddaħħal fil-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (it-Taqsima tal-Kummissjoni);

(c)

kwalunkwe tariffa mħallsa lill-Awtorità fil-każijiet speċifikati fl-istrumenti rilevanti tal-liġi tal-Unjoni.

2.   In-nefqa tal-Awtorità għandha tinkludi, tal-anqas, l-ispejjeż tal-persunal, ir-remunerazzjoni, l-amministrazzjoni, l-infrastruttura, it-taħriġ professjonali u l-operat.

3.   Id-dħul u n-nefqa għandhom jibbilanċjaw.

4.   L-estimi tad-dħul u n-nefqa kollha tal-Awtorità għandhom jitħejjew għal kull sena finanzjarja, li tikkorrespondi għas-sena kalendarja, u għandhom jiġu ppreżentati fil-baġit tal-Awtorità.

Artikolu 63

Stabbiliment tal-baġit

1.   Sal-15 ta’ Frar ta’ kull sena, id-Direttur Eżekuttiv għandu jħejji abbozz ta’ dikjarazzjoni tal-estimi tad-dħul u n-nefqa għas-sena finanzjarja ta’ wara, u għandu jgħaddih lill-Bord Maniġerjali u lill-Bord tas-Superviżuri, flimkien mal-pjan ta’ stabbiliment. Kull sena, il-Bord tas-Superviżuri għandu, fuq il-bażi tal-abbozz ta’ dikjarazzjoni mfassal mid-Direttur Eżekuttiv u approvat mill-Bord Maniġerjali, jipproduċi dikjarazzjoni tal-estimi tad-dħul u n-nefqa tal-Awtorità għas-sena finanzjarja ta’ wara. Dik id-dikjarazzjoni tal-estimi, inkluż abbozz ta’ pjan ta’ stabbiliment, għandha tiġi trasmessa mill-Bord tas-Superviżuri lill-Kummissjoni sal-31 ta’ Marzu. Qabel l-adozzjoni tad-dikjarazzjoni tal-estimi, l-abbozz imħejji mid-Direttur Eżekuttiv għandu jiġi approvat mill-Bord Maniġerjali.

2.   Id-dikjarazzjoni tal-estimi għandha tiġi ppreżentata mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (minn hawn ‘il quddiem flimkien imsejħa “l-awtorità baġitarja”), flimkien mal-abbozz tal-baġit tal-Unjoni Ewropea.

3.   Fuq il-bażi tad-dikjarazzjoni tal-estimi, il-Kummissjoni għandha ddaħħal fl-abbozz tal-baġit tal-Unjoni Ewropea, l-estimi li tqis li jkun hemm bżonn fir-rigward tal-pjan ta’ stabbiliment u l-ammont ta’ sussidju li għandu jitħallas lill-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikoli 313 u 314 tat-TFUE.

4.   L-awtorità baġitarja għandha tadotta l-pjan ta’ stabbiliment għall-Awtorità. L-awtorità baġitarja għandha tawtorizza l-approprjazzjonijiet għas-sussidju lill-Awtorità.

5.   Il-baġit tal-Awtorità għandu jiġi adottat mill-Bord tas-Superviżuri. Għandu jsir finali wara l-adozzjoni finali tal-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Fejn ikun hemm bżonn, dan għandu jiġi aġġustat kif meħtieġ.

6.   Il-Bord Maniġerjali għandu, mingħajr telf ta’ żmien, jinnotifika lill-awtorità baġitarja bl- intenzjoni tiegħu li jimplimenta kwalunkwe proġett li jista’ jkollu implikazzjonijiet finanzjarji sinifikanti għall-iffinanzjar tal-baġit tiegħu, b’mod partikolari kwalunkwe proġett li jkollu x’jaqsam ma’ proprjetà, bħall-kiri jew xiri ta’ bini. Huwa għandu jinforma lill-Kummissjoni b’dan. Jekk xi fergħa jew oħra tal-awtorità baġitarja jkollha l-ħsieb li toħroġ opinjoni, hija għandha, fi żmien ġimagħtejn minn meta tirċievi l-informazzjoni dwar il-proġett, tinnotifika lill-Awtorità bl-intenzjoni tagħha li toħroġ din l-opinjoni. Fin-nuqqas ta’ tweġiba, l-Awtorità tista’ tipproċedi bl-operazzjoni ppjanata.

7.   Għall-ewwel sena tal-operat tal-Awtorità, li tintemm fil-31 ta’ Diċembru 2011, il-finanzjament tal-Awtorità mill-Unjoni huwa soġġett għal ftehim mill-awtorità baġitarja kif previst fil-Punt 47 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda.

Artikolu 64

Implimentazzjoni u kontroll tal-baġit

1.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jaġixxi bħala uffiċjal awtorizzanti u għandu jimplimenta l-baġit tal-Awtorità.

2.   Sal-1 ta’ Marzu wara li tintemm kull sena finanzjarja, l-uffiċjal tal-kontijiet tal-Awtorità għandu jippreżenta lill-uffiċjal tal-kontijiet tal-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, il-kontijiet provviżorji, akkompanjati mir-rapport dwar l-immaniġġjar baġitarju u finanzjarju matul is-sena finanzjarja. L-uffiċjal tal-kontijiet tal-Awtorità għandu jibgħat ukoll ir-rapport dwar l-immaniġġjar baġitarju u finanzjarju lill-membri tal-Bord ta’ Superviżuri, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu tas-sena ta’ wara.

Imbagħad, l-uffiċjal tal-kontijiet tal-Kummissjoni għandu jikkonsolida l-kontijiet provviżorji tal-istituzzjonijet u tal-korpi deċentralizzati skont l-Artikolu 128 tar-Regolament Finanzjarju.

3.   Wara li jirċievi l-osservazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet provviżorji tal-Awtorità skont l-Artikolu 129 tar-Regolament Finanzjarju, id-Direttur Eżekuttiv, li jaġixxi fil-kapaċità tiegħu, għandu jfassal il-kontijiet finali tal-Awtorità u jibgħathom, għal opinjoni, lill-Bord Maniġerjali.

4.   Il-Bord Maniġerjali għandu jagħti opinjoni dwar il-kontijiet finali tal-Awtorità.

5.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat dawk il-kontijiet finali, flimkien mal-opinjoni tal-Bord Maniġerjali, sal-1 ta’ Lulju wara li tintemm is-sena finanzjarja, lill-Membri tal-Bord ta’ Superviżuri, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri.

6.   Il-kontijiet finanzjarji għandhom jiġu ppubblikati.

7.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat tweġiba lill-Qorti tal-Awdituri għall-osservazzjonijiet ta’ dan tal-aħħar sat-30 ta’ Settembru. Huwa għandu jibgħat ukoll kopja ta’ dik it-tweġiba lill-Bord Maniġerjali u lill-Kummissjoni.

8.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat lill-Parlament Ewropew, fuq talba ta’ dan tal-aħħar u hekk kif previst fl-Artikolu 146(3) tar-Regolament Finanzjarju, kwalunkwe informazzjoni li tkun meħtieġa għall-applikazzjoni bla xkiel tal-proċedura ta’ kwittanza għas-sena finanzjarja msemmija.

9.   Il-Parlament Ewropew, wara rakkomandazzjoni mill-Kunsill li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata, għandu, qabel il-15 ta’ Mejju tas-sena N + 2, jagħti kwittanza lill-Awtorità sabiex timplimenta l-baġit inkluż id-dħul mill-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea u l-awtoritajiet kompetenti għas-sena finanzjarja N.

Artikolu 65

Regoli finanzjarji

Ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-Awtorità għandhom jiġu adottati mill-Bord Maniġerjali wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni. Dawk ir-regoli ma jistgħux ivarjaw mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta’ Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (51) sakemm il-ħtiġijiet operattivi speċifiċi għall-funzjonament tal-Awtorità ma jkunux jirrikjedu dan u biss bil-kunsens minn qabel tal-Kummissjoni.

Artikolu 66

Miżuri kontra l-frodi

1.   Bil-għan li jiġu miġġielda l-frodi, l-korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali oħra, ir-Regolament (KE) Nru 1073/1999 għandu japplika għall-Awtorità mingħajr ebda restrizzjoni.

2.   L-Awtorità għandha taderixxi mal-Ftehim Interistituzzjonali dwar investigazzjonijiet interni mill-OLAF u għandha tadotta minnufih dispożizzjonijiet xierqa għall-persunal tal-Awtorità.

3.   Id-deċiżjonijiet dwar l-iffinanzjar u l-ftehimiet u l-istrumenti implimentattivi li jirriżultaw minnhom, għandhom jistipulaw b’mod espliċitu li l-Qorti tal-Awdituri u l-OLAF jistgħu, jekk ikun hemm il-bżonn, iwettqu kontrolli fuq il-post fuq il-benefiċjarji ta’ flus li jintnefqu mill-Awtorità kif ukoll fuq il-persunal responsabbli għall-allokazzjoni ta’ dawn il-flejjes.

KAPITOLU VII

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 67

Privileġġi u immunitajiet

Il-Protokoll (Nru 7) dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea anness għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-TFUE għandu japplika għall-Awtorità u għall-persunal tagħha.

Artikolu 68

Persunal

1.   Ir-Regolamenti dwar il-Persunal, il-Kondizzjonijiet ta’ Impjieg ta’ Uffiċjali Oħrajn u r-regoli adottati b’mod konġunt mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni għall-fini li dawn jiġu applikati, għandhom japplikaw għall-persunal tal-Awtorità, inkluż id-Direttur Eżekuttiv tagħha u l-President tagħha.

2.   Il-Bord Maniġerjali, bi qbil mal-Kummissjoni, għandu jadotta l-miżuri implimentattivi meħtieġa, skont l-arranġamenti previsti fl-Artikolu 110 tar-Regolamenti dwar il-Persunal.

3.   Fir-rigward tal-persunal tagħha, l-Awtorità għandha teżerċita s-setgħat ikkonferiti fuq l-awtorità tal-ħatra mir-Regolamenti dwar il-Persunal u fuq l-awtorità intitolata sabiex tikkonkludi kuntratti skont il-Kondizzjonijiet ta’ Impjieg ta’ Uffiċjali Oħrajn.

4.   Il-Bord Maniġerjali għandu jadotta dispożizzjonijiet sabiex jippermetti li esperti nazzjonali minn Stati Membri jiġu ssekondati lill-Awtorità.

Artikolu 69

Responsabbiltà tal-Awtorità

1.   Fil-każ ta’ responsabbiltà mhux kuntrattwali, l-Awtorità għandha, skont il-prinċìpji ġenerali komuni tal-liġijiet tal-Istati Membri, tagħmel tajjeb għal kwalunkwe ħsara li tiġi kkawżata minnha jew mill-persunal tagħha fit-twettiq ta’ dmirijietu. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandu jkollha l-ġuriżdizzjoni fi kwalunkwe tilwima fuq ir-rimedju ta’ din il-ħsara.

2.   Ir-responsabbiltà finanzjarja personali u r-responsabbiltà dixxiplinarja tal-persunal tal-Awtorità lejn l-Awtorità għandhom ikunu rregolati mid-dispożizzjonijiet rilevanti li japplikaw għall-persunal tal-Awtorità.

Artikolu 70

Obbligu tas-segretezza professjonali

1.   Membri tal-Bord tas-Superviżuri u l-Bord Maniġerjali, id-Direttur Eżekuttiv, u membri tal-persunal tal-Awtorità inkluż uffiċjali li jiġu ssekondati mill-Istati Membri fuq bażi temporanja u l-persuni l-oħra kollha li jwettqu kompiti għall-Awtorità fuq bażi kuntrattwali għandhom ikunu soġġetti għar-rekwiżiti tas-sigriet professjonali skont l-Artikolu 339 TFUE u d-dispożizzjonijiet rilevanti fil-leġislazzjoni tal-Unjoni, anki wara li jkunu ntemmu dmirijiethom.

L-Artikolu 16 tar-Regolamenti tal-Persunal għandu japplika għalihom.

F’konformità mar-Regolamenti tal-Persunal, wara li jitlaq mis-servizz, il-persunal għandu jibqa’ marbut bid-dover tiegħu li jaġixxi b’integrità u diskrezzjoni fir-rigward tal-aċċettazzjoni ta’ ċerti ħatriet jew benefiċċji.

La l-Istati Membri, l-istituzzjonijiet jew il-korpi tal-Unjoni, u lanqas kwalunkwe korp ieħor pubbliku jew privat m’għandhom ifittxu li jinfluwenzaw il-membri tal-persunal tal-Awtorità fit-twettiq tal-kompiti tagħhom.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-każijiet koperti mil-liġi kriminali, kwalunkwe informazzjoni kunfidenzjali li tasal għand persuni msemmija fil-paragrafu 1 waqt il-qadi ta’ dmirijiethom, ma tistax tiġi żvelata lil xi persuna jew awtorità oħra tkun xi tkun, għajr f’forma mqassra jew aggregata, b’tali mod li l-istituzzjonijiet finanzjarji individwali ma jkunux jistgħu jiġu identifikati.

Barra minn hekk, l-obbligu skont il-paragrafu 1 u l-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu m’għandux jimpedixxi lill-Awtorità u lill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali milli jagħmlu użu mill-informazzjoni għall-infurzar tal-atti msemmija fl-Artikolu 1(2), u b’mod partikolari għall-proċeduri legali għall-adozzjoni tad-deċiżjonijiet.

3.   Il-paragrafi 1 u 2 m’għandhomx jimpedixxu lill-Awtorità milli tiskambja informazzjoni mal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali skont dan ir-Regolament u skont leġislazzjoni oħra tal-Unjoni applikabbli għall-istituzzjonijiet finanzjarji.

Dik l-informazzjoni għandha tkun soġġetta għall-kondizzjonijiet tas-segretezza professjonali msemmija fil-paragrafi 1 u 2. L-Awtorità għandha tistabbilixxi fir-regoli proċedurali interni tagħha l-arranġamenti prattiċi għall-implimentazzjoni tar-regoli ta’ kunfidenzjalità msemmija fil-paragrafi 1 u 2.

4.   L-Awtorità għandha tapplika d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/844/KE, KEFA, Euratom tad-29 ta’ Novembru 2001 li temenda r-Regoli Interni tal-Proċedura (52).

Artikolu 71

Protezzjoni tad-data

Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-Istati Membri relatati mal-ipproċessar tad-data personali tagħhom skont id-Direttiva 95/46/KE jew l-obbligi tal-Awtorità relatati mal-ipproċessar tad-data personali tagħha skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 waqt il-qadi tar-responsabbiltajiet tagħha.

Artikolu 72

Aċċess għad-dokumenti

1.   Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 għandu japplika għad-dokumenti miżmuma mill- Awtorità.

2.   Il-Bord Maniġerjali għandu, sal-31 ta’ Mejju 2011, jadotta miżuri prattiċi għall-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001.

3.   Id-Deċiżjonijiet meħudin mill-Awtorità skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 jistgħu jkunu s-suġġett ta’ lment lill-Ombudsman jew ta’ proċedimenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, wara appell lill-Bord tal-Appell, kif ikun xieraq, skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 228 u 263 TFUE rispettivament.

Artikolu 73

Arranġamenti lingwistiċi

1.   Ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1 (53) li jiddetermina l-lingwi li għandhom jintużaw fil-Komunità Ekonomika Ewropea għandu japplika għall-Awtorità.

2.   Il-Bord Maniġerjali għandu jiddeċiedi dwar l-arranġamenti lingwistiċi interni għall-Awtorità.

3.   Is-servizzi tat-traduzzjoni meħtieġa għall-iffunzjonar tal-Awtorità għandhom jiġu pprovduti miċ-Ċentru tat-Traduzzjonijiet għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 74

Ftehim dwar il-Kwartieri Ġenerali

L-arranġamenti meħtieġa dwar l-akkomodazzjoni li għandhom jiġu pprovduti għall-Awtorità fl-Istat Membru fejn tkun tinsab is-sede tagħha u l-faċilitajiet li għandhom ikunu disponibbli minn dak l-Istat Membru, kif ukoll ir-regoli speċifiċi applikabbli f’dak l-Istat Membru għad-Direttur Eżekuttiv, għall-membri tal-Bord Maniġerjali, għall-persunal tal-Awtorità u għall-membri tal-familji tagħhom għandhom jiġu stabbiliti fi Ftehim dwar il-Kwartieri Ġenerali bejn l-Awtorità u dak l-Istat Membru konkluż wara li tkun inkisbet l-approvazzjoni tal-Bord Maniġerjali.

Dak l-Istat Membru għandu jipprovdi l-aqwa kondizzjonijiet possibbli sabiex jiżgura l-funzjonament adatt tal-Awtorità, inkluż skola multilingwi, b’orjentazzjoni Ewropea u l-konnessjonijiet xierqa tat-trasport.

Artikolu 75

Parteċipazzjoni ta’ pajjiżi terzi

1.   Il-parteċipazzjoni fix-xogħol tal-Awtorità għandha tkun miftuħa għall-pajjiżi terzi li jkunu kkonkludew ftehimiet mal-Unjoni li permezz tagħhom, huma adottaw u qegħdin japplikaw il-liġi tal-Unjoni fl-oqsma ta’ kompetenza tal-Awtorità kif imsemmi fl-Artikolu 1(2).

2.   L-Awtorità tista’ tikkoopera mal-pajjiżi msemmija fil-paragrafu 1 li japplikaw leġislazzjoni li ġiet rikonoxxuta ekwivalenti fl-oqsma ta’ kompetenza tal-Awtorità msemmija fl-Artikolu 1(2), kif inhu previst fil-ftehimiet internazzjonali konklużi mill-Unjoni f’konformità mal-Artikolu 216 TFUE.

3.   Skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-ftehimiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, għandhom isiru arranġamenti li jispeċifikaw, b’mod partikolari, in-natura, l-iskop u l-aspetti proċedurali tal-involviment tal-pajjiżi msemmija fil-paragrafu 1 fil-ħidma tal-Awtorità, inkluż dispożizzjonijiet relatati mal-kontribuzzjonijiet finanzjarji u mal-persunal. Dawn jistgħu jipprevedu rappreżentanza, bħala osservatur, fuq il-Bord tas-Superviżuri, iżda għandhom jiżguraw li dawk il-pajjiżi ma jattendu għall-ebda diskussjoni relatata mal-istituzzjonijiet finanzjarji individwali, għajr fejn ikun hemm interess dirett.

KAPITOLU VIII

DISPOŻIZZJONIJIET TRANSITORJI U FINALI

Artikolu 76

Azzjonijiet preparatorji

1.   Wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, u qabel l-istabbiliment tal-Awtorità, is- CEIOPS għandu jaġixxi f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni fit-tħejjija għas-sostituzzjoni tas-CEIOPS mill-Awtorità.

2.   Ladarba l-Awtorità tkun ġiet stabbilita, il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għall-istabbiliment amministrattiv u l-operat amministrattiv inizjali tal-Awtorità sakemm l-Awtorità taħtar Direttur Eżekuttiv.

Għal dak il-għan, sakemm id-Direttur Eżekuttiv jassumi d-doveri tiegħu wara l-ħatra tiegħu mill-Bord tas-Superviżuri f’konformità mal-Artikolu 51, il-Kummissjoni tista’ tassenja uffiċjal wieħed fuq bażi interim sabiex iwettaq il-funzjonijiet tad-Direttur Eżekuttiv. Dak il-perjodu għandu jkun limitat għaż-żmien meħtieġ għall-ħatra ta’ Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità.

Id-Direttur Eżekuttiv interim jista’ jawtorizza l-pagamenti kollha koperti bi krediti previsti fil-baġit tal-Awtorità, ladarba jiġu approvati mill-Bord Maniġerjali u jista’ jikkonkludi kuntratti, inklużi kuntratti ta’ persunal wara l-adozzjoni tal-pjan ta’ stabbiliment tal-Awtorità.

3.   Il-paragrafi 1 u 2 huma mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Bord tas-Superviżuri u tal-Bord Maniġerjali.

4.   L-Awtorità għandha titqies bħala s-suċċessur legali tas-CEIOPS. Sad-data tal-istabbiliment tal-Awtorità, l-attiv u l-passiv kollu u l-operati kollha pendenti tas-CEIOPS għandhom jiġu trasferiti awtomatikament lill-Awtorità. Is-CEIOPS għandu jistabbilixxi dikjarazzjoni li turi s-sitwazzjoni fl-għeluq tal-attiv u l-passiv tiegħu sa mid-data ta’ dak it-trasferiment. Dik id-dikjarazzjoni għandha tkun ivverifikata u approvata mis-CEIOPS u mill-Kummissjoni.

Artikolu 77

Dispożizzjonijiet tranżitorji dwar il-persunal

1.   B’deroga mill-Artikolu 68, il-kuntratti ta’ impjieg u l-ftehimiet ta’ ssekondar kollha konklużi mis-CEIOPS jew mis-Segretarjat tiegħu u fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2011 għandhom jiġu onorati sad-data ta’ skadenza tagħhom. Dawn ma jistgħux jiġu estiżi.

2.   Il-membri kollha tal-persunal taħt kuntratti msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu offruti l-possibbiltà li jikkonkludu kuntratti ta’ aġenti temporanji skont l-Artikolu 2(a) tal-Kondizzjonijiet ta’ Impjieg ta’ Uffiċjali Oħrajn fil-gradi varji, hekk kif stabbilit fil-pjan ta’ stabbiliment tal-Awtorità.

Għandha ssir għażla interna limitata għal persunal li għandu kuntratti mas-CEIOPS jew is-Segretarjat tiegħu, wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament mill-awtorità awtorizzata sabiex tikkonkludi kuntratti sabiex tiġi ċċekkjata l-abbiltà, l-effiċjenza u l-integrità ta’ dawk li jkunu ser jiġu reklutati. Il-proċedura ta’ għażla interna għandha tqis bis-sħiħ il-ħiliet u l-esperjenza murija mill-prestazzjoni tal-individwi qabel ir-reklutaġġ.

3.   Skont it-tip u l-livell ta’ funzjonijiet li għandhom jitwettqu, l-applikanti li jintgħażlu jiġu offruti kuntratti ta’ aġenti temporanji applikabbli għal tul ta’ żmien li mill-inqas jikkorrespondi għaż-żmien li jkun għad baqa’ taħt il-kuntratt preċedenti.

4.   Il-liġi nazzjonali rilevanti relatata mal-kuntratti tax-xogħol u ma’ strumenti rilevanti oħrajn għandha tkompli tapplika għall-membri tal-persunal b’kuntratti preċedenti li jagħżlu li ma japplikawx għal kuntratti ta’ aġenti temporanji jew li ma jiġux offruti kuntratti ta’ aġenti temporanji skont il-paragrafu 2.

Artikolu 78

Dispożizzjonijiet nazzjonali

L-Istati Membri għandhom jagħmlu d-dispożizzjonijiet adatti biex jiżguraw l-applikazzjoni effettiva ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 79

Emendi

Id-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE hija b’dan emendata billi s-CEIOPS qiegħed jitneħħa mil-lista ta’ benefiċjarji stabbilita fit-Taqsima B tal-Anness għal dik id-Deċiżjoni.

Artikolu 80

Tħassir

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/79/KE, li tistabbilixxi s-CEIOPS, qiegħda bil-preżenti titħassar b’effett mill-1 ta’ Jannar 2011.

Artikolu 81

Reviżjoni

1.   Sat-2 ta’ Jannar 2014, u kull tliet snin wara dan, il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport ġenerali dwar l-esperjenza miksuba bħala riżultat tal-operat tal-Awtorità u l-proċeduri stabbiliti f’dan ir-Regolament. Dak ir-rapport għandu jevalwa, fost affarijiet oħra:

(a)

il-konverġenza fil-prattiki superviżorji miksuba mill-awtoritajiet kompetenti,

(i)

il-konverġenza fl-indipendenza funzjonali tal-awtoritajiet kompetenti u fl-istandards ekwivalenti għall-governanza korporattiva;

(ii)

l-imparzjalità, l-oġġettività u l-awtonomija tal-Awtorità;

(b)

il-funzjonament tal-kulleġġi tas-superviżuri;

(c)

il-progress miksub fit-triq għall-konverġenza fl-oqsma tal-prevenzjoni, il-ġestjoni u r-riżoluzzjoni tal-kriżijiet, inklużi mekkaniżmi relatati mal-finanzjament tal-Unjoni;

(d)

ir-rwol tal-Awtorità fir-rigward tar-riskju sistemiku;

(e)

l-applikazzjoni tal-klawsola ta’ salvagwardja stabbilita fl-Artikolu 38;

(f)

l-applikazzjoni tar-rwol ta’ medjazzjoni vinkolanti stabbilita fl-Artikolu 19.

2.   Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jeżamina wkoll jekk:

(a)

huwiex adatt li titkompla s-superviżjoni separata tas-settur banjarju, tal-assigurazzjoni, tal-pensjonijiet tax-xogħol, tat-titoli u tas-swieq finanzjarji;

(b)

huwiex xieraq li titwettaq superviżjoni prudenzjali u li jiġi ssorveljat it-twettiq tan-negozju separatament jew mill-istess superviżur;;

(c)

huwiex xieraq li tiġi semplifikata u rinforzata l-istruttura tas-SESF sabiex tiżdied il- koerenza bejn il-livelli makro u mikro u bejn l-ASE;

(d)

l-evoluzzjoni tal-SESF tkunx konsistenti mal-evoluzzjoni globali;

(e)

hemmx diversità suffiċjenti u eċċellenza fi ħdan is-SESF;

(f)

ir-responsabbiltà u t-trasparenza f’dak li għandu x’jaqsam mar-rekwiżiti għall- pubblikazzjoni humiex xierqa.

(g)

ir-riżorsi tal-Awtorità humiex adegwati biex hija twettaq ir-responsabbiltajiet tagħha;

(h)

huwiex adegwat li s-sede tal-Awtorità tinżamm jew jekk l-ASE jitmexxewx f’sede unika biex tittejjeb il-koordinazzjoni aħjar bejniethom.

3.   Rigward il-kwistjoni tas-superviżjoni diretta tal-istituzzjonijiet jew l-infrastrutturi ta’ skala pan-Ewropea u b’kont meħud tal-iżviluppi tas-suq, il-Kummissjoni għandha tfassal rapport annwali dwar kemm hu adegwat li l-Awtorità tkun fdata b’aktar responsabbiltajiet superviżorji f’dan il-qasam.

4.   Ir-rapport u kwalunkwe proposta li takkumpanjah, kif xieraq, għandhom jiġu ppreżentati lill- Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Artikolu 82

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2011, bl-eċċezzjoni tal-Artikoli 76 u l-Artikolu 77(1) u (2), li għandhom japplikaw mid-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu.

L-Awtorità għandha tkun stabbilita fl-1 ta’ Jannar 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, l-24 ta’ Novembru 2010.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

O. CHASTEL


(1)  ĠU C 13, 20.1.2010, p. 1.

(2)  Opinjoni tat-22 ta’ Jannar 2010 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(3)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta’ Settembru 2010 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta’ Novembru 2010

(4)  ĠU C 40, 7.2.2001, p. 453.

(5)  ĠU C 25 E, 29.1.2004, p. 394.

(6)  ĠU C 175 E, 10.7.2008, p. 392.

(7)  ĠU C 8 E, 14.1.2010, p. 26.

(8)  ĠU C 9 E, 15.1.2010, p. 48.

(9)  ĠU C 184 E, 8.7.2010, p. 214.

(10)  ĠU C 184 E, 8.7.2010, p. 292.

(11)  Ara paġna 1 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(12)  ĠU L 25, 29.1.2009, p. 23.

(13)  ĠU L 25, 29.1.2009, p. 28.

(14)  ĠU L 25, 29.1.2009, p. 18.

(15)  Rapporti tal-Qorti Ewropea 2006 p. I-03771, para. 44.

(16)  ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1.

(17)  ĠU L 9, 15.1.2003, p. 3.

(18)  ĠU L 235, 23.9.2003, p. 10.

(19)  ĠU L 35, 11.2.2003, p. 1.

(20)  ĠU 56, 4.4.1964, p. 878.

(21)  ĠU L 228, 16.8.1973, p. 3.

(22)  ĠU L 228, 16.8.1973, p. 20.

(23)  ĠU L 189, 13.7.1976, p. 13.

(24)  ĠU L 151, 7.6.1978, p. 25.

(25)  ĠU L 339, 27.12.1984, p. 21.

(26)  ĠU L 185, 4.7.1987, p. 77.

(27)  ĠU L 172, 4.7.1988, p. 1.

(28)  ĠU L 228, 11.8.1992, p. 1.

(29)  ĠU L 330, 5.12.1998, p. 1.

(30)  ĠU L 110, 20.4.2001, p. 28.

(31)  ĠU L 345, 19.12.2002, p. 1.

(32)  ĠU L 323, 9.12.2005, p. 1.

(33)  ĠU L 309, 25.11.2005, p. 15.

(34)  ĠU L 271, 9.10.2002, p. 16

(35)  ĠU L 135, 31.5.1994, p. 5.

(36)  ĠU L 84, 26.3.1997, p. 22.

(37)  Direttiva 2007/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Settembru 2007 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/49/KEE u d-Direttivi 2002/83/KE, 2004/39/KE, 2005/68/KE u 2006/48/KE fir-rigward tar-regoli proċedurali u l-kriterji ta’ evalwazzjoni għall-evalwazzjoni prudenzjali tal-akkwisti u ż-żiediet fil-holdings fis-settur finanzjarju (ĠU L 247, 21.9.2007, p. 1).

(38)  ĠU L 87, 31.3.2009, p. 164.

(39)  ĠU L 318, 27.11.1998, p. 8.

(40)  ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.

(41)  ĠU L 136, 31.5.1999, p. 1.

(42)  ĠU L 136, 31.5.1999, p. 15.

(43)  ĠU L 56, 4.3.1968, p. 1

(44)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.

(45)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

(46)  ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.

(47)  ĠU L 253, 25.9.2009, p. 8.

(48)  Ara paġna 12 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(49)  Ara paġna 84 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(50)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

(51)  ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.

(52)  ĠU L 317, 3.12.2001, p. 1.

(53)  ĠU 17, 6.10.1958, p. 385.


15.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 331/84


REGOLAMENT (UE) Nru 1095/2010 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-24 ta’ Novembru 2010

li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (3),

Billi:

(1)

Il-kriżi finanzjarja fl-2007 u l-2008 kixfet nuqqasijiet importanti fis-superviżjoni finanzjarja, kemm f’każijiet partikolari kif ukoll b’rabta mas-sistema finanzjarja kollha kemm hi. Il-mudelli ta’ superviżjoni b’bażi nazzjonali waqgħu lura meta mqabbla mal-globalizzazzjoni finanzjarja u mar-realtà integrata u interkonnessa tas-swieq finanzjarji Ewropej, li fihom bosta istituzzjonijiet finanzjarji joperaw lil hinn mill-fruntieri. Il-kriżi kixfet nuqqasijiet fl-oqsma tal-kooperazzjoni, il-koordinazzjoni, l-applikazzjoni konsistenti tal-liġi tal-Unjoni u l-fiduċja bejn is-superviżuri nazzjonali.

(2)

Qabel u matul il-kriżi finanzjarja, il-Parlament Ewropew appella biex ikun hemm avvanz lejn superviżjoni Ewropea iktar integrata, sabiex ikunu żgurati kondizzjonijiet ugwali reali għall-operaturi kollha fil-livell tal-Unjoni u sabiex tiġi riflessal-integrazzjoni li qed tiżdied tas-swieq finanzjarji fl-Unjoni (fir-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-13 ta’ April 2000 dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-qafas għas-swieq finanzjarji: Pjan ta’ Azzjoni (4), tal-21 ta’ Novembru 2002 dwar regoli ta’ superviżjoni prudenzjali fl-Unjoni Ewropea (5), tal-11 ta’ Lulju 2007 dwar il-politika dwar is-servizzi finanzjarji (2005-2010) - White Paper (6), tat-23 ta’ Settembru 2008 b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-hedge funds u l-ekwità privata (7), tad-9 ta’ Ottubru 2008 b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar is-segwitu tal-proċess Lamfalussy: l-istruttura futura ta’ sorveljanza (8), u fil-pożizzjonijiet tiegħu tat-22 ta’ April 2009 dwar il-proposta emendata għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni (Solvenza II) (9) u tat-23 ta’ April 2009 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu (10).

(3)

F’Novembru 2008, il-Kummissjoni tat mandat lil Grupp ta’ Livell Għoli ppresedut mis-Sur J. de Larosière biex jagħmel rakkomandazzjonijiet dwar kif jistgħu jissaħħu l-arranġamenti superviżorji Ewropej bil-ħsieb li ċ-ċittadin jiġi protett aħjar u terġa’ tinbena l-fiduċja fis-sistema finanzjarja. Fir-rapport finali tiegħu ppreżentat fil-25 ta’ Frar 2009 (ir-“Rapport de Larosière”), il-Grupp ta’ Livell Għoli rrakkomanda li l-qafas superviżorju jissaħħaħ sabiex jitnaqqas ir-riskju u l-gravità ta’ kriżijiet finanzjarji futuri. Huwa rrakkomanda riformi fl-istruttura tas-superviżjoni tas-settur finanzjarju fl-Unjoni. Il-grupp ikkonkluda wkoll li għandha tinħoloq Sistema Ewropea ta’ Superviżuri Finanzjarji, li tinkludi tliet Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, waħda għas-settur bankarju, waħda għas-settur tat-titoli u waħda għas-settur tal-assigurazzjoni u l-pensjonijiet tax-xogħol, u rrakkomanda l-ħolqien ta’ Kunsill Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku. Ir-rapport irrappreżenta r-riformi li l-esperti qiesu li kienu meħtieġa u li kellha tibda ħidma immedjata dwarhom.

(4)

Fil-Komunikazzjoni tagħha tal-4 ta’ Marzu 2009 intitolata “Nixprunaw l-Irkupru Ewropew”, il-Kummissjoni pproponiet li tressaq abbozz ta’ leġislazzjoni li toħloq sistema Ewropea ta’ superviżuri finanzjarji u bord Ewropew dwar ir-riskju sistemiku. Fil-Komunikazzjoni tagħha tas-27 ta’ Mejju 2009 intitolata “Superviżjoni Finanzjarja Ewropea”, hija pprovdiet iżjed dettalji dwar l-arkitettura possibbli ta’ tali qafas superviżorju ġdid, li jirrifletti l-ħsieb ewlieni tar-Rapport de Larosière.

(5)

Il-Kunsill Ewropew, fil-konklużjonijiet tiegħu tad-19 ta’ Ġunju 2009, ikkonferma li għandha titwaqqaf Sistema Ewropea ta’ Superviżuri Finanzjarji, li tkun tinkludi tliet Awtoritajiet Superviżorji Ewropej ġodda. Il-mira tas-sistema għandha tkun li ttejjeb il-kwalità u l-konsistenza tas-superviżjoni nazzjonali, issaħħaħ is-superviżjoni ta’ gruppi transkonfinali u tistabbilixxi ġabra Ewropea unika tar-regoli applikabbli għall-parteċipanti kollha tas-swieq finanzjarji fis-suq intern. Huwa enfasizza li l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej għandu jkollhom ukoll setgħat superviżorji fir-rigward tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu u stieden lill-Kummissjoni sabiex tħejji proposti konkreti dwar kif is-Sistema Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji jista’ jkollha rwol b’saħħtu f’sitwazzjonijiet ta’ kriżi, filwaqt li saħaq li d-deċiżjonijiet meħudin mill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej ma għandhomx jaffettwaw ir-responsabbiltajiet fiskali tal-Istati Membri. Il-Kummissjoni ppreżentat Proposta għal Regolament li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar aġenziji li jiggradaw il-kreditu (11). Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jikkunsidraw dik il-proposta sabiex jiżguraw li l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) (minn hawn ‘il quddiem ““l-Awtorità””) ikollha setgħat superviżorji adegwati fuq aġenziji li jiggradaw il-kreditu, b’kont meħud tal-fatt li l-Awtorità għandha teżerċita setgħat superviżorji esklussivi fuq Aġenziji li Jiggradaw il-Kreditu fdati lilha fir-Regolament (KE) Nru 1060/2009. Għal dak il-għan, l-Awtorità għandu jkollha setgħat xierqa ta’ investigazzjoni u infurzar kif speċifikat fil-leġislazzjoni rilevanti, kif ukoll il-possibbiltà li titlob tariffi.

(6)

Fis-17 ta’ Ġunju 2010, il-Kunsill Ewropew qabel li “l-Istati Membri għandhom jintroduċu sistemi ta’ imposti u taxxi fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji biex tkun żgurata kondiviżjoni ġusta tal-piżijiet u biex jiġu stabbiliti inċentivi biex jitrażżan ir-riskju sistemiku. Dawn l-imposti jew it-taxxi għandhom ikunu parti minn qafas ta’ riżoluzzjoni kredibbli. Hija meħtieġa urġentement aktar ħidma dwar il-karatteristiċi ewlenin tagħhom u għandhom jiġu vvalutati bir-reqqa l-kwistjonijiet marbuta mal-kondizzjonijiet ekwivalenti u l-impatti kumulattivi ta’ diversi miżuri regolatorji”.

(7)

Il-kriżi finanzjarja u ekonomika ħolqot riskji reali u serji għall-istabbiltà tas-sistema finanzjarja u għall-funzjonament tas-suq intern. Ir-restawr u ż-żamma ta’ sistema finanzjarja stabbli u affidabbli huma prerekwiżit assolut sabiex tinżamm il-fiduċja u l-koerenza fis-suq intern, u b’hekk biex jiġu ppreservati u jittejbu l-kondizzjonijiet għall-istabbiliment ta’ suq intern kompletament integrat u funzjonali fil-qasam tas-servizzi finanzjarji. Barra minn hekk, swieq finanzjarji aktar fondi u aktar integrati joffru opportunitajiet aħjar għall-iffinanzjar u għad-diversifikazzjoni tar-riskji, u għalhekk jgħinu biex titjieb il-kapaċità tal-ekonomiji biex jassorbu x-xokkijiet.

(8)

L-Unjoni laħqet il-limiti ta’ x’jista’ jsir permezz tal-istat attwali tal-Kumitati tas-Superviżuri Ewropej. L-Unjoni ma tistax tibqa’ f’sitwazzjoni fejn ma jeżisti l-ebda mekkaniżmu li jiżgura li s-superviżuri nazzjonali jaslu għall-aqwa deċiżjoni superviżorja possibbli għal parteċipanti transkonfinali fis-swieq finanzjarji; fejn hemm kooperazzjoni u skambju ta’ informazzjoni insuffiċjenti fost is-superviżuri nazzjonali; fejn azzjoni konġunta mill-awtoritajiet nazzjonali teħtieġ arranġamenti kkumplikati biex titqies il-frammentazzjoni tar-rekwiżiti regolatorji u superviżorji; fejn soluzzjonijiet nazzjonali spiss ikunu l-unika alternattiva fattibbli b’reazzjoni għall-problemi fil-livell tal-Unjoni; u fejn ikun hemm interpretazzjonijiet differenti għall-istess test legali. Is-Sistema Ewropea ta’ Superviżjoni Finanzjarja (minn hawn ‘il quddiem “is-SESF” għandha titfassal biex tegħleb dawk in-nuqqasijiet u tipprovdi sistema li tkun konformi mal-għan ta’ suq finanzjarju tal-Unjoni uniku u stabbli għas-servizzi finanzjarji, li tgħaqqad is-superviżuri nazzjonali f’netwerk tal-Unjoni b’saħħtu.

(9)

Is-SESF għandha tkun netwerk integrat ta’ awtoritajiet superviżorji nazzjonali u tal-Unjoni, li tħalli s-superviżjoni ta’ kuljum għal-livell nazzjonali. Għandha tinkiseb ukoll armonizzazzjoni akbar u l-applikazzjoni koerenti tar-regoli għall-parteċipanti fis-swieq finanzjarji madwar l-Unjoni. Minbarra l-Awtorità, għandhom jitwaqqfu Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjonijiet u Pensjonijiet tax-Xogħol) kif ukoll Kumitat Konġunt tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (minn hawn ‘il quddiem ““Kumitat Konġunt”). Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (minn hawn ‘il quddiem “il-BERS” għandu jifforma parti mill-SESF għall-iskopijiet tal-kompiti kif speċifikat f’dan ir-Regolament u fir-Regolament (KE) Nru 1092/2010 (12).

(10)

L-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (minn hawn ‘il quddiem imsejħin flimkien “l-ASE”) għandhom jissostitwixxu l-Kumitat tas-Superviżuri Bankarji Ewropej stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (13), il-Kumitat tas-Superviżuri tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol Ewropej stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/79/KE (14) u l-Kumitat tar-Regolaturi tat-Titoli Ewropej stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (15), u għandhom jassumu l-kompiti u l-kompetenzi kollha ta’ dawk il-kumitati inkluż, fejn ikun xieraq, it-tkomplija tal-ħidma u l-proġetti li għaddejjin bħalissa. Il-kamp ta’ azzjoni tal-attività ta’ kull Awtorità Superviżorja Ewropea għandu jiġi ddefinit b’mod ċar. L-ASE għandhom ikunu responsabbli lejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill. Meta dik ir-responsabbiltà tirrigwarda kwistjonijiet transsettorjali li ġew ikkoordinati permezz tal-Kumitat Konġunt, l-ASE għandhom ikunu responsabbli, permezz tal-Kumitat Konġunt, għal din il-koordinazzjoni.

(11)

L-Awtorità għandha taġixxi bil-għan li jittejjeb l-operat tas-suq intern, b’mod partikolari billi jkun żgurat livell għoli, effikaċi u konsistenti ta’ regolamentazzjoni u superviżjoni filwaqt li jitqiesu l-interessi varji tal-Istati Membri kollha u n-natura differenti tal-parteċipanti fis-swieq finanzjarji. L-Awtorità għandha tipproteġi valuri pubbliċi bħall-integrità u l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja, it-trasparenza tas-swieq u tal-prodotti finanzjarji u l-ħarsien tal-investituri. L-Awtorità għandha tipprevjeni wkoll l-arbitraġġ regolatorju u tiggarantixxi kondizzjonijiet ugwali għal kulħadd, u ssaħħaħ il-koordinazzjoni superviżorja internazzjonali, għall-benefiċċju tal-ekonomija b’mod ġenerali, inklużi l-istituzzjonijiet finanzjarji u partijiet interessati oħrajn, il-konsumaturi u l-impjegati. Il-kompiti tagħha għandhom jinkludu wkoll il-promozzjoni tal-konverġenza superviżorja u l-għoti ta’ konsulenza lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni fl-oqsma ta’ responsabbiltà tagħha. L-Awtorità għandha tkun ukoll fdata b’ċerti responsabbiltajiet għal attivitajiet finanzjarji eżistenti u ġodda.

(12)

L-awtorità għandha tkun tista’ wkoll tipprojbixxi jew tirrestrinġi, b’mod temporanju, ċerti tipi ta’ attivitajiet finanzjarji li jkunu ta’ theddida għall-funzjonament tajjeb u għall-integrità tas-swieq finanzjarji jew għall-istabilità tas-sistema finanzjarja kollha jew ta’ parti minnha fl-Unjoni, f’każijiet speċifikati u skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-atti leġislattivi msemmija f’dan ir-Regolament. Jekk ikun meħtieġ li ssir tali projbizzjoni temporanja f’każ ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza, l-Awtorità għandha tagħmel dan f’konformità ma’ u skont il-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament. F’każijiet fejn projbizzjoni jew restrizzjoni temporanja ta’ ċerti attivitajiet finanzjarji jkollha impatt transettorjali, il-leġislazzjoni settorjali għandha tipprevedi li l-Awtorità tikkonsulta u tikkoordina l-azzjoni tagħha, fejn rilevanti, mal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjonijiet u Pensjonijiet tax-Xogħol), permezz tal-Kumitat Konġunt.

(13)

L-Awtorità għandha tqis l-impatt tal-attivitajiet tagħha fuq il-kompetizzjoni u l-innovazzjoni fi ħdan is-suq intern, fuq il-kompetittività globali tal-Unjoni, fuq l-inklużjoni finanzjarja u fuq l-istrateġija l-ġdida tal-Unjoni għall-impjiegi u t-tkabbir

(14)

Sabiex tissodisfa l-għanijiet tagħha l-Awtorità għandu jkollha personalità ġuridika kif ukoll awtonomija amministrattiva u finanzjarja.

(15)

Fuq il-bażi tal-ħidma ta’ korpi internazzjonali, ir-riskju sistemiku għandu jiġi definit bħala riskju ta’ tfixkil fis-sistema finanzjarja bil-potenzjal li jkun hemm konsegwenzi negattivi serji għas-suq intern u l-ekonomija reali. It-tipi kollha ta’ intermedjarji, swieq u infrastrutturi finanzjarji jistgħu jkunu potenzjalment importanti sistematikament sa ċertu livell.

(16)

Ir-riskju transkonfinali jinkludi r-riskji kollha kkawżati minn żbilanċi ekonomiċi jew fallimenti finanzjarji fl-Unjoni kollha jew f’partijiet minnha li għandhom il-potenzjal li jkollhom konsegwenzi negattivi sinifikanti għat-tranżazzjonijiet bejn l-operaturi ekonomiċi ta’ żewġ Stati Membri jew aktar, għall-funzjonament tas-suq intern, jew għall-finanzi pubbliċi tal-Unjoni jew ta’ kwalunkwe wieħed mill-Istati Membri tagħha.

(17)

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, fis-sentenza tagħha tat-2 ta’ Mejju 2006 fil-Kawża C-217/04 (Ir-Renju Unit tal-Gran Brettanja u l-Irlanda ta’ Fuq vs il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea) sostniet li “xejn fil-kliem tal-Artikolu 95 KE [issal-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE)] ma jippermetti li jiġi konkluż li l-miżuri adottati mil-leġislatur Komunitarju fuq il-bażi ta’ dik id-dispożizzjoni għandhom ikunu limitati, fir-rigward tad-destinatarji tagħhom, għall-Istati Membri biss. Fil-fatt, jista’ jkun neċessarju li jiġi pprovdut, skont evalwazzjoni magħmula mill-imsemmi leġislatur, it-twaqqif ta’ korp Komunitarju li huwa responsabbli li jikkontribwixxi għar-realizzazzjoni ta’ proċess ta’ armonizzazzjoni f’ċirkustanzi fejn, sabiex tiġi ffaċilitata l-implementazzjoni u l-applikazzjoni uniformi tal-atti bbażati fuq l-imsemmija dispożizzjoni, tidher xierqa l-adozzjoni ta’ miżuri ta’ akkumpanjament u ta’ qafas li ma jorbtux” (16). L-għan u l-kompiti tal-Awtorità – li tassisti lill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali kompetenti fl-interpretazzjoni u l-applikazzjoni konsistenti tar-regoli tal-Unjoni u tikkontribwixxi għall-istabbiltà finanzjarja meħtieġa għall-integrazzjoni finanzjarja – huma marbutin mill-qrib mal-għanijiet tal-acquis tal-Unjoni rigward is-suq intern għas-servizzi finanzjarji. Għalhekk, l-Awtorità għandha tiġi stabbilita abbażi tal-Artikolu 114 TFUE.

(18)

L-atti leġislattivi li ġejjin li jistabbilixxu l-kompiti għall-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, fosthom li jikkooperaw ma’ xulxin u mal-Kummissjoni: id-Direttiva 97/9/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Marzu 1997 dwar skemi ta’ kumpens għall-investitur (17), id-Direttiva 98/26/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Mejju 1998 dwar finalità ta’ settlement fis-sistemi ta’ settlement ta’ pagamenti u titoli (18), id-Direttiva 2001/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Mejju 2001 fuq l-ammissjoni ta’ titoli għal-listi ta’ stock exchange uffiċjali u fuq informazzjoni li għandha tkun ippubblikata fuq dawk it-titoli (19), id-Direttiva 2002/47/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Ġunju 2002 dwar arranġamenti finanzjarji kollaterali (20), id-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar insider dealing u manipulazzjoni tas-suq (abbuż tas-suq) (21), id-Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Novembru 2003 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ u li temenda d-Direttiva 2001/34/KE (22), id-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji (23), id-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2004 dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta’ trasparenza f’dak li għandu x’jaqsam ma’ informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f’suq regolat (24), id-Direttiva 2006/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2006 dwar l-adegwatezza tal-kapital ta’ kumpanniji tal-investiment u istituzzjonijiet ta’ kreditu (25), mingħajr preġudizzju għall-kompetenza tal-ASE (ABE), safejn jirrigwarda s-superviżjoni prudenzjali, id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal- impriżi ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) (26), kwalunkwe leġislazzjoni futura fil-qasam tal-maniġers ta’ fondi ta’ investiment alternattivi (AIFM) u r-Regolament (KE) 1060/2009.

(19)

L-atti leġislattivi eżistenti tal-Unjoni li tirregola l-qasam kopert minn dan ir-Regolament tinkludi wkoll id-Direttiva 2002/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2002 dwar is-superviżjoni supplementari ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu dwar impriżi ta’ assigurazzjoni u ditti tal-investiment f’konglomerat finanzjarju (27), id-Direttiva 98/78/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ottubru 1998 dwar is-superviżjoni supplimentari ta’ intrapriżi tal-assigurazzjoni ta’ grupp ta’ assugurazzjoni (28), ir-Regolament 1781/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Novembru 2006 dwar informazzjoni dwar il-pagatur, li għandha takkumpanja t-trasferimenti ta’ fondi (29), u fil-partijiet rilevanti tad-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ottubru 2005 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu (30), u tad-Direttiva 2002/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Settembru 2002 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq b’distanza ta’ servizzi finanzjarji ta’ konsumaturi (31).

(20)

Huwa mixtieq li l-Awtorità tippromwovi approċċ konsistenti fil-qasam tal-iskemi ta’ kumpens għall-investituri biex ikun żgurat kuntest ekwu u trattament ġust għall-investituri fl-Unjoni. Billi l-iskemi ta’ kumpens għall-investituri huma suġġetti għal sorveljanza fl-Istati Membri tagħhom pjuttost milli għal superviżjoni regolatorja, l-Awtorità għandha tkun tista’ teżerċita s-setgħat tagħha skont dan ir-Regolament fir-rigward tal-iskema ta’ kumpens għall-investituri nnifisha u l-operatur tagħha.

(21)

F’konformità mad-Dikjarazzjoni (Nru 39) dwar l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), annessa għall-Att Finali tal-Konferenza Intergovernattiva li addotat t-Trattat ta’ Lisbona, l-elaborazzjoni tal-istandards tekniċi regolatorji tirrikjedi l-assistenza ta’ kompetenza esperta teknika f’forma li tkun speċifika għall-qasam tas-servizzi finanzjarji. Jinħtieġ li l-Awtorità tingħata l-permess li tipprovdi tali kompetenza esperta, inkluż fir-rigward ta’ standards jew partijiet ta’ standards li mhumiex ibbażati fuq abbozz ta’ standard tekniku li l-Awtorità nnifisha tkun elaborat.

(22)

Hemm bżonn li jiddaħħal strument effikaċi sabiex jiġu stabbiliti standards tekniċi regolatorji armonizzati fis-servizzi finanzjarji biex jiġu żgurati, anki permezz ta’ ktieb tar-regoli waħdieni, ambjent ekwu u l-protezzjoni adegwata għall-investituri u l-konsumaturi madwar l-Unjoni. Bħala entità b’kompetenza esperta speċjalizzata ħafna, ikun effiċjenti u xieraq li, f’oqsma ddefiniti mil-liġi tal-Unjoni, l-Awtorità tiġi fdata sabiex telabora abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji, li ma jinvolvux għażliet ta’ politika.

(23)

Il-Kummissjoni għandha tapprova dawk l-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji permezz ta’ atti ddelegati skont l-Artikolu 290 TFUE sabiex tagħtihom effett legali vinkolanti. Dawn għandhom ikunu soġġetti għal emenda biss f’ċirkostanzi ristretti ħafna u straordinarji, billi l-Awtorità tkun l-attur f’kuntatt mill-qrib mas-swieq finanzjarji u li l-aktar waħda li taf il-funzjonament ta’ kuljum ta’ parteċipanti fis-swieq finanzjarji. L-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji jkunu soġġetti għal emenda jekk ikunu inkompatibbli mal-liġi tal-Unjoni, ma jirrispettawx il-prinċipju tal-proporzjonalità jew imorru kontra l-prinċipji fundamentali tas-suq intern għas-servizzi finanzjarji kif riflessi fl-acquis tal-leġislazzjoni tal-Unjoni dwar is-servizzi finanzjarji. Il-Kummissjoni m’għandhiex tbiddel il-kontenut tal-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji mħejjija mill-Awtorità mingħajr koordinazzjoni minn qabel mal-Awtorità. Sabiex jiġi żgurat proċess ta’ adozzjoni mgħaġġel u bla xkiel għal dawk l-istandards, id-deċiżjoni tal-Kummissjoni biex tapprova standards tekniċi regolatorji għandha tkun soġġetta għal limitu ta’ żmien.

(24)

B’kont meħud tal-għarfien espert tekniku tal-Awtorità fl-oqsma fejn l-istandards tekniċi regolatorji għandhom ikunu żviluppati, għandha tittieħed nota tal-intenzjoni ddikjarata tal-Kummissjoni li bħala regola tibbaża fuq l-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji ppreżentati lilha mill-Awtorità bil-ħsieb tal-adozzjoni tal-atti ddelegati korrispondenti. Madankollu, f’każijiet fejn l-Awtorità tonqos milli tippreżenta abbozz ta’ standard tekniku regolatorju fil-limiti ta’ żmien stipulat mill-att leġislattivi relevanti, għandu jkun żgurat li r-riżultat tal-eżerċizzju tas-setgħa ddelegata fil-fatt jinkiseb, u l-effiċjenza tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tinżamm. F’dawk il-każijiet, il-Kummissjoni għandha għaldaqstant tingħata s-setgħa li tadotta standards tekniċi regolatorji fin-nuqqas ta’ abbozz mill-Awtorità.

(25)

Il-Kummissjoni għandha tingħata wkoll is-setgħa li tadotta standards tekniċi ta’ implimentazzjoni permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni skont l-Artikolu 291 TFUE.

(26)

F’oqsma mhux koperti minn standards tekniċi regolatorji jew ta’ implimentazzjoni, l-Awtorità għandu jkollha s-setgħa li toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet dwar l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni. Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza u sabiex tissaħħaħ l-osservanza ta’ dawk il-linji gwida u rakkomandazzjonijiet mill-awtoritajiet superviżorji, għandu jkun possibbli għall-Awtorità li tippubblika r-raġunijiet għan-nuqqas ta’ konformità tal-awtoritajiet superviżorji ma’ dawk il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet.

(27)

Li tiġi żgurata l-applikazzjoni sħiħa u korretta tal-liġi tal-Unjoni huwa prerekwiżit fundamentali għall-integrità, it-trasparenza, l-effikaċja u l-operat xieraq tas-swieq finanzjarji, l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja, u għall-kondizzjonijiet newtrali ta’ kompetizzjoni għall-parteċipanti fis-swieq finanzjarji fl-Unjoni. Għalhekk għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu li bih l-Awtorità tindirizza każijiet ta’ nuqqas ta’ applikazzjoni jew applikazzjoni skorretta tal-liġi tal-Unjoni li tammonta għal ksur tagħha. Dak il-mekkaniżmu għandu japplika f’oqsma fejn il-liġi tal-Unjoni tiddefinixxi obbligi ċari u inkondizzjonat.

(28)

Biex ikun hemm rispons proporzjonat għal każijiet ta’ applikazzjoni skorretta jew insuffiċjenti tal-liġi tal-Unjoni, għandu japplika mekkaniżmu fi tliet gradi. L-ewwel, l-Awtorità għandha tingħata s-setgħa li tinvestiga l-allegata applikazzjoni skorretta jew insuffiċjenti tal-obbligi legali tal-Unjoni mill-awtoritajiet nazzjonali fil-prattika superviżorja tagħhom, konkluża b’rakkomandazzjoni. It-tieni, fejn l-awtorità kompetenti nazzjonali ma ssegwix ir-rakkomandazzjoni, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li toħroġ opinjoni formali filwaqt li tieħu kont tar-rakkomandazzjoni tal-Awtorità, li titlob li l-awtorità kompetenti tieħu l-azzjonijiet meħtieġa biex tiżgura l-konformità mal-liġi tal-Unjoni.

(29)

It-tielet, sabiex jingħelbu sitwazzjonijiet eċċezzjonali ta’ nuqqas ta’ azzjoni persistenti mill-awtorità kompetenti konċernata, l-Awtorità għandha tingħata s-setgħa, bħala l-aħħar alternattiva, li tadotta deċiżjonijiet indirizzati lejn parteċipanti individwali fis-swieq finanzjarji. Dik is-setgħa għandha tkun limitata għal ċirkostanzi eċċezzjonali fejn awtorità kompetenti ma tikkonformax mal-opinjoni formali indirizzata lilha u li fiha l-liġi tal-Unjoni tkun tapplika direttament għall-parteċipanti fis-swieq finanzjarji permezz ta’ regolamenti tal-Unjoni eżistenti jew futuri.

(30)

Theddidiet serji għall-operat xieraq u l-integrità tas-swieq finanzjarji jew għall-istabbiltà tas-sistema finanzjarja fl-Unjoni jeħtieġu rispons malajr u komuni fil-livell tal-Unjoni. L-Awtorità għalhekk għandha tkun tista’ teħtieġ lill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali biex jieħdu azzjonijiet speċifiċi sabiex jirrimedjaw sitwazzjoni ta’ emerġenza. Is-setgħa li tiġi ddeterminata l-eżistenza ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza għandha tiġi kkonferita lill-Kunsill, wara talba ta’ kwalunkwe waħda mill-ASE, il-Kummissjoni jew il-BERS.

(31)

L-Awtorità għandha tkun tista’ teħtieġ lill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali biex jieħdu azzjoni speċifika sabiex jirrimedjaw sitwazzjoni ta’ emerġenza. L-azzjoni meħuda mill-Awtorità f’dan ir-rigward għandha tkun mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 258 TFUE biex jiġu inizjalati proċedimenti ta’ ksur kontra l-Istat Membru ta’ dik l-awtorità superviżorja għan-nuqqas tagħha li tieħu tali azzjoni, u mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Kummissjoni f’tali ċirkostanzi li tfittex miżuri interim f’konformità mar-regoli tal-proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, dan għandu jkun mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe responsabbiltà li dak l-Istat Membru jaf jidħol għalih f’konformità mal-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea jekk l-awtoritajiet superviżorji tiegħu jonqsu milli jieħdu l-azzjoni rikjesta mill-Awtorità.

(32)

Sabiex tiġi żgurata superviżjoni effiċjenti u effikaċi u konsiderazzjoni bilanċjata tal-pożizzjonijiet tal-awtoritajiet kompetenti fi Stati Membri differenti, l-Awtorità għandha tkun kapaċi ssolvi nuqqasijiet ta’ qbil f’sitwazzjonijiet transkonfinali bejn dawn l-awtoritajiet kompetenti b’effett vinkolanti, inkluż fi ħdan il-kulleġġi tas-superviżuri. Għandha tiġi pprovduta fażi ta’ konċiljazzjoni, li matulha l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jilħqu ftehim. Il-kompetenza tal-Awtorità għandha tkopri nuqqasijiet ta’ qbil dwar il-proċedura jew il-kontenut ta’ azzjoni jew nuqqas ta’ azzjoni minn awtorità kompetenti ta’ Stat Membru f’każijiet speċifikati fl-atti legalment vinkolanti tal-Unjoni msemmija f’dan ir-Regolament. F’tali sitwazzjoni, wieħed mis-superviżuri involuti għandu jkun intitolat jirreferi l-kwistjoni lill-Awtorità, li għandha taġixxi f’konformità ma’ dan ir-Regolament. L-Awtorità għandu jkollha s-setgħa li tirrikjedi li l-awtoritajiet kompetenti kkonċernati jieħdu azzjoni speċifika jew iżommu lura milli jieħdu azzjoni sabiex isolvu l-kwistjoni sabiex jiżguraw konformità mal-liġi tal-Unjoni, b’effetti vinkolanti għall-awtoritajiet kompetenti kkonċernati. Jekk awtorità kompetenti ma tikkonformax mad-deċiżjoni ta’ riżoluzzjoni indirizzata lilha, l-Awtorità għandha tingħata s-setgħa li tadotta deċiżjonijiet indirizzati direttament lil parteċipanti fis-swieq finanzjarji f’oqsma tal-liġi tal-Unjoni direttament applikabbli għalihom. Is-setgħa li tadotta deċiżjonijiet għandha tapplika biss bħala l-aħħar alternattiva u mbagħad biss biex tiżgura l-applikazzjoni korretta u konsistenti tal-liġi tal-Unjoni. F’każijiet fejn il-leġislazzjoni rilevanti tal-Unjoni jagħti diskrezzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, id-deċiżjonijiet meħudin mill-Awtorità ma jistgħux jissostitwixxu l-eżerċizzju f’konformità mal-liġi tal-Unjoni ta’ dik id-diskrezzjoni.

(33)

Il-kriżi wriet li s-sistema attwali ta’ kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali li s-setgħat tagħhom huma limitati għal Stati Membri individwali hija insuffiċjenti fir-rigward ta’ istituzzjonijiet finanzjarji li joperaw b’mod transkonfinali.

(34)

Gruppi ta’ Esperti stabbiliti mill-Istati Membri biex jeżaminaw il-kawżi tal-kriżi u jagħmlu suġġerimenti biex itejbu r-regolamentazzjoni u s-superviżjoni tas-settur finanzjarju kkonfermaw li l-arranġamenti attwali mhumiex bażi soda għar-regolamentazzjoni u s-superviżjoni futura tal-istituzzjonijiet finanzjarji transkonfinali madwar l-Unjoni.

(35)

Kif jindika r-Rapport de Larosière, “Fil-qofol, għandna żewġ alternattivi: l-ewwel soluzzjoni ‘chacun pour soi’ l-hekk imsejħa ‘beggar-thy-neighbours solutions’; jew it-tieni - kooperazzjoni Ewropea mtejba, pragmatika u sensibbli għall-benefiċċju ta’ kulħadd sabiex tiġi ppreservata ekonomija dinjija miftuħa. Bla dubju dan għandu jġib gwadann ekonomiku”.

(36)

Il-kulleġġi tas-superviżuri għandhom rwol importanti fis-superviżjoni effiċjenti, effikaċi u konsistenti tal-parteċipanti fis-swieq finanzjarji li joperaw bejn il-fruntieri. L-Awtorità għandha tikkontribwixxi għall-promozzjoni u l-monitoraġġ ta’ funzjonament effiċjenti, effikaċi u konsistenti tal-kulleġġi tas-superviżuri u f’dak ir-rigward ikollhom rwol ewlieni fl-iżgurar tal-funzjonament konsistenti u koerenti tal-kulleġġi tas-superviżuri għall-istituzzjonijiet finanzjarji transkonfinali madwar l-Unjoni. Għaldaqstant l-Awtorità għandu jkollha drittijiet sħaħ ta’ parteċipazzjoni fil-kulleġġi tas-superviżuri bil-għan li ttejjeb l-operat u l-proċess ta’ skambju tal-informazzjoni fil-kulleġġi tas-supervizuri u biex tippromwovi l-konverġenza u l-konsistenza bejn il-kulleġġi fl-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni. Kif jiddikjara r-Rapport de Larosière, “it-tgħawwiġ fil-kompetizzjoni u l-arbitraġġ regolatorju li jirriżultaw minn prattiki ta’ superviżjoni differenti għandhom jiġu evitati, għax dawn għandhom il-potenzjal li jxekklu l-istabbiltà finanzjarja – inter alia billi jinkuraġġixxu t-trasferiment ta’ attività finanzjarja lejn pajjiżi b’superviżjoni laxka. Is-sistema superviżorja trid tidher ġusta u bilanċjata.”

(37)

Fl-oqsma tal-kompetenza tagħha, l-Awtorità għandha tikkontribwixxi għal, u tipparteċipa b’mod attiv fi, l-iżvilupp u l-koordinazzjoni ta’ pjanijiet effettivi u konsistenti ta’ rkupru u riżoluzzjoni, proċeduri f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza u miżuri preventivi biex tkun żgurata l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż mis-sistema finanzjarja, biex jiġi minimizzat l-impatt sistemiku ta’ kwalunkwe nuqqas u d-dipendenza fuq finanzjament minn min iħallas it-taxxa biex jissalvaw il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji. Hija għandha tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ metodi għar-riżoluzzjoni ta’ parteċipanti prinċipali tas-suq finanzjarju li qed ifallu b’modi li jevitaw kontaġju, li jippermettulhom jiġu stralċjati b’mod ordnat u f’waqtu, u li, fejn applikabbli, jinkludu mekkaniżmi ta’ finanzjament koerenti u kredibbli kif ikun xieraq.

(38)

Fir-reviżjoni attwali tad-Direttiva 94/19/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 1994 dwar skemi ta’ garanzija ta’ depożiti (32) u d-Direttiva 97/9/KE, hija nnotata l-intenzjoni tal-Kummissjoni biex tagħti attenzjoni speċjali lill-ħtieġa li tiġi żgurata aktar armonizzazzjoni fl-Unjoni kollha. Fis-settur tal-assigurazzjoni, hija nnotata wkoll l-intenzjoni tal-Kummissjoni li teżamina l-possibbiltà li tintroduċi regoli Ewropej li jipproteġu lid-detenturi ta’ poloz tal-assigurazzjoni f’każ ta’ kumpannija tal-assigurazzjoni li qed tfalli. L-ASE għandu jkollhom rwol importanti f’dawk l-oqsma u għandhom jiġu kkonferiti fuqhom setgħat adatti rigward is-sistemi ta’ skemi Ewropej ta’ garanzija.

(39)

Id-delega tal-kompiti u r-responsabbiltajiet tista’ tkun strument utli fl-operat tan-netwerk tas-superviżuri sabiex titnaqqas id-duplikazzjoni tal-kompiti superviżorji, biex tiġi promossal-kooperazzjoni u b’hekk jitħaffef il-proċess superviżorju kif ukoll biex jitnaqqas il-piż impost fuq il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji. Dan ir-Regolament għalhekk għandu jipprovdi bażi legali ċara għal tali delega. Filwaqt li jirrispettaw ir-regola ġenerali li d-delega għandha tkun permessa, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jintroduċu kondizzjonijiet speċifiċi għad-delega tar-responsabbiltajiet, per eżempju fir-rigward tal-informazzjoni dwar l-arranġamenti tad-delega u n-notifika tagħhom. Id-delega tal-kompiti tfisser li l-kompiti jitwettqu mill-Awtorità jew minn awtorità superviżorja nazzjonali li ma tkunx l-awtorità responsabbli, filwaqt li r-responsabbiltà għad-deċiżjonijiet superviżorji tibqa’ f’idejn l-awtorità li tiddelega. Bid-delega tar-responsabbiltajiet, l-Awtorità jew awtorità superviżorja nazzjonali (dikdelegata) għandha tkun tista’ tiddeċiedi fuq ċerta kwistjoni superviżorja f’isimha minflok l-awtorità li tiddelega. Id-delegi għandhom ikunu rregolati mill-prinċipju li l-kompetenza superviżorja għandha tiġi allokata lil superviżur li jkun fl-aħjar pożizzjoni biex jieħu azzjoni fil-kwistjoni. Allokazzjoni mill-ġdid tar-responsabbiltajiet tista’ tkun f’waqtha pereżempju għal raġunijiet ta’ ekonomiji ta’ skala jew ambitu, ta’ koerenza fis-superviżjoni tal-grupp, u tal-aħjar użu tal-kompetenza teknika fost l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali. Deċiżjonijiet mill-awtorità delegata għandhom jiġu rikonoxxuti mill-awtorità li tiddelega u minn awtoritajiet kompetenti oħrajn bħala determinanti jekk dawk id-deċiżjonijiet jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-delega. Il-leġislazzjoni rilevanti tal-Unjoni tista’ tispeċifika ulterjorment il-prinċipji għall-allokazzjoni mill-ġdid tar-responsabbiltajiet skont ftehim. L-Awtorità għandha tiffaċilita u timmonitorja ftehimiet ta’ delega bejn l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali b’kull mezz xieraq.

Hija għandha tiġi infurmata minn qabel dwar intenzjonijiet ta’ ftehimiet ta’ delega, sabiex tkun tista’ tesprimi opinjoni fejn ikun xieraq. Hija għandha tiċċentralizza l-pubblikazzjoni ta’ tali ftehimiet sabiex tiżgura informazzjoni f’waqtha, trasparenti u faċilment aċċessibbli għall-partijiet kollha konċernati. Hija għandha tidentifika u xxerred prattiki tajba fir-rigward tad-delega u ftehimiet ta’ delega.

(40)

L-Awtorità għandha tippromwovi attivament konverġenza superviżorja fl-Unjoni kollha bil-għan li tistabbilixxi kultura superviżorja komuni.

(41)

Ir-reviżjonijiet bejn il-pari huma strument effiċjenti u effikaċi biex tiġi promossal-konsistenza fin-netwerk tas-superviżuri finanzjarji. Għalhekk, l-Awtorità għandha tiżviluppa l-qafas metodoloġiku għal tali reviżjonijiet u tagħmilhom fuq bażi regolari. Ir-reviżjonijiet għandhom jiffukaw mhux biss fuq il-konverġenza tal-prattiki superviżorji, iżda wkoll fuq il-kapaċità tas-superviżuri li jiksbu riżultati superviżorji ta’ kwalità għolja, kif ukoll fuq l-indipendenza ta’ dawk l-awtoritajiet kompetenti. L-eżitu tar-reviżjonijiet bejn il-pari għandu jsir pubbliku bil-qbil tal-awtorità kompetenti soġġetta għar-reviżjoni. L-aħjar prattiki wkoll għandhom ikunu identifikati wkoll u jsiru pubbliċi.

(42)

L-Awtorità għandha tippromwovi attivament rispons superviżorju koordinat tal-Unjoni, b’mod partikolari sabiex tiżgura l-operat xieraq u l-integrità tas-swieq finanzjarji u l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja fl-Unjoni. Minbarra s-setgħat tagħha għal azzjoni f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza, l-Awtorità għandha għalhekk tiġi fdata b’funzjoni ġenerali ta’ koordinazzjoni fi ħdan is-SESF. Il-fluss mingħajr xkiel tal-informazzjoni kollha rilevanti bejn l-awtoritajiet kompetenti għandu jkun ċentru partikolari tal-attenzjoni tal-azzjonijiet tal-Awtorità.

(43)

Sabiex titħares l-istabbiltà finanzjarja huwa meħtieġ li jiġu identifikati, fi stadju bikri, ix-xejriet, ir-riskji potenzjali u l-vulnerabbiltajiet li joħorġu mil-livell mikroprudenzjali, bejn il-fruntieri u bejn is-setturi. L-Awtorità għandha timmonitorja u tivvaluta tali żviluppi fil-qasam tal-kompetenza tagħha u, fejn ikun meħtieġ, tinforma lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej l-oħrajn u lill-BERS fuq bażi regolari u, skont il-ħtieġa, fuq bażi ad hoc. L-Awtorità għandha wkoll, f’kooperazzjoni mal-BERS tniedi u tikkoordina testijiet tal-istress fl-Unjoni kollha sabiex tivvaluta r-reżistenza tal-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għal żviluppi avversi tas-suq, u għandha tiżgura li tiġi applikata metodoloġija kemm jista’ jkun konsistenti fil-livell nazzjonali għal dawn it-testijiet. Sabiex twettaq sewwa l-funzjonijiet tagħha, l-Awtorità għandha twettaq analiżi ekonomika tas-swieq u l-impatt tal-iżviluppi potenzjali tas-suq.

(44)

Minħabba fil-globalizzazzjoni tas-servizzi finanzjarji u l-importanza li kibret tal-istandards internazzjonali, l-Awtorità għandha trawwem djalogu u kooperazzjoni mas-superviżuri barra mill-Unjoni. Hija għandha tingħata s-setgħa li tiżviluppa kuntatti u tidħol f’arranġamenti amministrattivi mal-awtoritajiet superviżorji u l-amministrazzjonijiet ta’ pajjiżi terzi u ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali, filwaqt li tirrispetta fis-sħiħ ir-rwoli eżistenti u l-kompetenzi rispettivi tal-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni. Il-parteċipazzjoni fil-ħidma tal-Awtorità għandha tkun miftuħa għal pajjiżi li kkonkludew ftehimiet mal-Unjoni li permezz tagħhom adottaw u qed japplikaw il-liġi tal-Unjoni, u l-Awtorità għandha tkun tista’ tikkoopera ma’ pajjiżi terzi li japplikaw leġislazzjoni li ġiet rikonoxxuta bħala ekwivalenti għal dik tal-Unjoni.

(45)

L-Awtorità għandha sservi bħala entità konsultattiva indipendenti għall-Parlament Ewropew, il-Kunsill, u l-Kummissjoni fil-qasam tal-kompetenza tagħha. Mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi tal-awtoritajiet kompetenti kkonċernati, l-Awtorità għandha tkun tista’ tipprovdi l-opinjoni tagħha dwar il-valutazzjoni prudenzjali tal-għaqdiet u l-akkwiżizzjonijiet skont id-Direttiva 2004/39/KEtal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji (23), kif emendata mid-Direttiva 2007/44/KE (33) f’dawk il-każijiet fejn dik id-Direttiva tirrikjedi konsultazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti minn żewġ Stati Membri jew aktar.

(46)

Sabiex twettaq id-dmirijiet tagħha b’mod effikaċi, l-Awtorità għandu jkollha d-dritt li titlob l-informazzjoni kollha meħtieġa. Sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-obbligi ta’ rapportar għall-parteċipanti fis-swieq finanzjarji, dik l-informazzjoni normalment għandha tiġi pprovduta mill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali li jkunu l-eqreb għas-swieq u l-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u għandha tieħu kont tal-istatistika li diġà teżisti. Madankollu, bħala l-aħħar rimedju, l-Awtorità għandha tkun tista’ tindirizza talba għall-informazzjoni li tkun debitament iġġustifikata u motivata, direttament lil parteċipant fis-swieq finanzjarji fejn l-awtorità kompetenti nazzjonali ma tipprovdix jew ma tistax tipprovdi din l-informazzjoni f’waqtha. L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom ikunu obbligati li jassistu lill-Awtorità fl-infurzar ta’ dawn it-talbiet diretti. F’dak il-kuntest, il-ħidma dwar formats komuni ta’ rappurtar hija essenzjali. Il-miżuri għall-ġbir ta’ informazzjoni għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-qafas legali tas-Sistema Statistika Ewropea u s-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali fil-qasam tal-istatistika. Dan ir-Regolament għandu għalhekk ikun mingħajr preġudizzju kemm għar-Regolament KE Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea (34) kif ukoll għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 tat-23 ta’ Novembru 1998 dwar il-ġbir ta’ tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew (35).

(47)

Il-kooperazzjoni mill-qrib bejn l-Awtorità u l-BERS hija essenzjali sabiex tingħata effettività sħiħa lill-operat tal-BERS u s-segwitu għat-twissijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu. L-Awtorità u l-BERS għandhom jaqsmu kwalunkwe informazzjoni rilevanti ma’ xulxin. Data marbuta ma’ impriżi individwali għandha tingħata biss fuq talba motivata. Malli tirċievi twissijiet jew rakkomandazzjonijiet indirizzati mill-BERS lill-Awtorità jew lil awtorità superviżorja nazzjonali, l-Awtorità għandha tiżgura s-segwitu kif xieraq.

(48)

L-Awtorità għandha tikkonsulta lill-partijiet interessati dwar standards tekniċi regolatorji, linji gwida u rakkomandazzjonijiet u tagħtihom opportunità raġonevoli sabiex jikkummentaw dwar il-miżuri proposti. Qabel ma tadotta l-abbozzi ta’ standards regolatorji jew ta’ implimentazzjoni, il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet, l-Awtorità għandha tagħmel studju tal-impatt. Għal raġunijiet ta’ effiċjenza, għandu jintuża Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq għal dak l-iskop, li għandu jirrappreżenta f’proporzjonijiet bilanċjati, lill-parteċipanti fis-swieq finanzjarji, l-impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs), l-akkademiċi u l-konsumaturi u utenti oħra tas-servizzi finanzjarji fil-livell tal-konsumaturi. Il-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq għandu jaħdem bħala interkonnessjoni ma’ gruppi ta’ utenti oħrajn fil-qasam tas-servizzi finanzjarji stabbiliti bil-leġislazzjoni tal-Kummissjoni jew tal-Unjoni.

(49)

Il-membri tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Sweiq li jirrappreżentaw organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ jew persuni mill-qasam akkademiku għandhom jirċievu kumpens adatt sabiex il-persuni li la huma ffinanzjati sewwa u lanqas ma huma rappreżentanti industrijali jkun jistgħu jieħdu sehem b’mod sħiħ fid-dibattitu dwar ir-regolament finanzjarju.

(50)

L-Istati Membri għandhom responsabbiltà ċentrali sabiex jiżguraw ġestjoni kkoordinata ta’ kriżi u jippreservaw l-istabbiltà finanzjarja f’sitwazzjonijiet ta’ kriżi, b’mod partikolari biex jiġu stabbilizzati u megħjuna parteċipanti individwali fis-swieq finanzjarji li qed ifallu. Id-deċiżjonijiet mill-Awtorità f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza jew ta’ saldu li jaffettwaw l-istabbiltà ta’ parteċipant fis-swieq finanzjarji m’għandhomx jaffettwaw ir-responsabbiltajiet fiskali tal-Istati Membri. Għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu li bih l-Istati Membri jkunu jistgħu jinvokaw din is-salvagwardja u finalment iressqu l-kwistjoni quddiem il-Kunsill għal deċiżjoni. Madankollu, dak il-mekkaniżmu ta’ salvagwardja m’għandux jiġi abbużat, b’mod partikolari fir-rigward ta’ deċiżjoni meħuda mill-Awtorità li m’għandhiex impatt fiskali sinifikanti jew materjali, bħal tnaqqis ta’ dħul marbut mal-projbizzjoni temporanja ta’ attivitajiet speċifiċi jew prodotti għall-finijiet tal-protezzjoni tal-konsumatur. Meta jittieħdu deċiżjonijiet taħt il-mekkaniżmu ta’ salvagwardja, il-Kunsill għandu jivvota skont il-prinċipju ta’ membru wieħed vot wieħed. Huwa adatt li l-Kunsill jingħata rwol f’din il-kwistjoni minħabba r-responsabbiltajiet partikolari tal-Istati Membri f’dan ir-rigward. Minħabba fis-sensittività tal-kwistjoni, għandhom ikunu żgurati arranġamenti stretti ta’ kunfidenzjalità.

(51)

Fil-proċeduri tagħha tat-teħid tad-deċiżjonijiet, l-Awtorità għandha tkun marbuta bir-regoli u l-prinċipji ġenerali tal-Unjoni dwar il-proċess ġust u t-trasparenza. Id-dritt li d-destinatarji tad-deċiżjonijiet tal-Awtorità jinstemgħu għandu jiġi rrispettat b’mod sħiħ. L-atti tal-Awtorità għandhom jiffurmaw parti integrali mil-liġi tal-Unjoni.

(52)

Bord tas-Superviżuri magħmul mill-kapijiet tal-awtoritajiet kompetenti rilevanti f’kull Stat Membru, u ppresedut mill-President tal-Awtorità, għandu jkun l-entità prinċipali li tieħu d-deċiżjonijiet tal-Awtorità. Rappreżentanti tal-Kummissjoni, il-BERS, l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea dwar l-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) u l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) għandhom jipparteċipaw bħala osservaturi. Il-membri tal-Bord tas-Superviżuri għandhom jaġixxu b’mod indipendenti u fl-interess biss tal-Unjoni.

(53)

Bħala regola ġenerali, il-Bord tas-Superviżuri għandu jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu b’maġġoranza sempliċi skont il-prinċipju ta’ membru wieħed vot wieħed. Madankollu, għal atti ta’ natura ġenerali, inklużi dawk marbutin mal-adozzjoni ta’ standards tekniċi regolatorji u ta’ implimentazzjoni, linji gwida u rakkomandazzjonijiet, għal kwistjonijiet baġitarji, kif ukoll fir-rigward ta’ talbiet minn Stat Membru biex tiġi kkunsidrata mill-ġdid deċiżjoni tal-Awtorità li temporanjament tipprojbixxi jew tirrestrinġi ċerti attivitajiet finanzjarji, huwa adatt li jiġu applikati r-regoli dwar il-votazzjoni b’maġġoranza kwalifikata kif stipulat fl-Artikolu 16(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u fil-Protokoll (Nru 36) dwar id-dispożizzjonijiet tranżizzjonali anness għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Każijiet li jirrigwardaw ir-riżoluzzjoni ta’ nuqqas ta’ qbil bejn l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandhom jiġu eżaminati minn panel ristrett, oġġettiv, magħmul minn membri li la huma rappreżentanti tal-awtoritajiet kompetenti li huma parti għan-nuqqas ta’ qbil u lanqas m’għandhom interess fil-kunflitt jew rabtiet diretti mal-awtoritajiet kompetenti kkonċernati. L-għamla tal-panel għandha tkun ibbilanċjata b’mod xieraq. Id-deċiżjoni meħuda mill-panel għandha tiġi approvata mill-Bord tas-Superviżuri b’maġġoranza sempliċi skont il-prinċipju ta’ membru wieħed vot wieħed. Madankollu, fir-rigward ta’ deċiżjonijiet li jittieħdu mill-kontrollur li jikkonsolida, id-deċiżjoni proposta mill-panel tista’ tiġi rrifjutata minn membri li jirrappreżentaw minoranza tal-voti li timblokka kif definit fl-Artikolu 16(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u fl-Artikolu 3 tal-Protokoll (Nru 36) dwar dispożizzjonijiet tranżitorji.

(54)

Bord Maniġerjali, magħmul mill-President tal-Awtorità, rappreżentanti tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u mill-Kummissjoni, għandu jiżgura li l-Awtorità taqdi l-missjoni tagħha u twettaq il-kompiti assenjati lilha. Il-Bord Maniġerjali għandu jingħata s-setgħat meħtieġa, fost l-oħrajn, biex jipproponi l-programm ta’ ħidma annwali u multiannwali, biex jeżerċita ċerti setgħat baġitarji, biex jadotta l-pjan ta’ politika tal-Awtorità dwar il-persunal, biex jadotta dispożizzjonijiet speċjali dwar id-dritt tal-aċċess għad-dokumenti u biex jipproponi r-rapport annwali.

(55)

L-Awtorità għandha tkun irrappreżentata minn President b’impjieg sħiħ, maħtur mill-Bord tas-Superviżuri fuq il-bażi tal-mertu, il-ħiliet, l-għarfien tal-istituzzjonijiet u s-swieq finanzjarji, u tal-esperjenza rilevanti għas-superviżjoni u r-regolamentazzjoni finanzjarja, wara proċedura miftuħa tal-għażla organizzata u ġestita mill-Bord tas-Superviżuri assistit mill-Kummissjoni. Għan-nomina tal-ewwel President tal-Awtorità, il-Kummissjoni għandha, inter alia, tfassal lista mqassra ta’ kandidati fuq il-bażi tal-mertu, il-ħiliet, l-għarfien tal-istituzzjonijiet u s-swieq finanzjarji, u l-esperjenza rilevanti għas-superviżjoni u r-regolamentazzjoni finanzjarja. Għan-nomini sussegwenti, l-opportunità li jkun hemm lista mqassra mfassla mill-Kummissjoni għandha tiġi riveduta f’rapport li għandu jiġi stabbilit skont dan ir-Regolament. Qabel il-persuna magħżula tassumi d-doveri tagħha, u sa xahar wara l-għażla tagħha mill-Bord tas-Superviżuri, il-Parlament Ewropew għandu jkun intitolat, wara li jkun sema’ lill-persuna magħżula, li joġġezzjona għall-għażla tagħha.

(56)

It-tmexxija tal-Awtorità għandha tkun fdata lil Direttur Eżekuttiv, li għandu jkollu d-dritt li jipparteċipa fil-laqgħat tal-Bord tas-Superviżuri u l-Bord Maniġerjali mingħajr id-dritt li jivvota.

(57)

Sabiex tkun żgurata konsistenza transsettorjali fl-attivitajiet tal-ASE, huma għandhom jikkoordinaw mill-qrib permezz ta’ Kumitat Konġunt u fejn ikun adatt jaslu għal pożizzjonijiet komuni. Il-Kumitat Konġunt għandu jikkoordina l-funzjonijiet tal-ASE fir-rigward tal-konglomerati finanzjarji u kwistjonijiet transsettorjali oħrajn. Fejn ikun rilevanti, atti li jaqgħu wkoll fil-qasam ta’ kompetenza tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea għall-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) jew tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) għandhom jiġu adottati b’mod parallel mill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej konċernati. Il-Kumitat Konġunt għandu jkun presedut għal terminu ta’ 12-il xahar b’rotazzjoni mill-Presidenti tal-ASE. Il-President tal-Kumitat Konġunt għandu jkun wieħed mill-Viċi-Presidenti tal-BERS. Il-Kumitat Konġunt għandu jkollu persunal dedikat provdut mill-ASE sabiex ikun jista’ jsir il-qsim informali tal-informazzjoni u l-iżvilupp ta’ approċċ kulturali superviżorju komuni fl-ASE.

(58)

Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-partijiet affettwati mid-deċiżjonijiet adottati mill-Awtorità jkunu jistgħu jirrikorru għar-rimedji meħtieġa. Sabiex jitħarsu b’mod effikaċi id-drittijiet tal-partijiet u għal raġunijiet ta’ ekonomija proċedurali, fejn l-Awtorità jkollha setgħat li tieħu d-deċiżjonijiet, il-partijiet għandhom jingħataw id-dritt li jappellaw quddiem Bord tal-Appell. Għal raġunijiet ta’ effikaċja u konsistenza, il-Bord tal-Appell għandu jkun entità konġunta tall-ASE, indipendenti mill-istrutturi amministrattivi u regolatorji tagħhom. Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Appell għandhom ikunu soġġetti għal appell quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

(59)

Sabiex tiġi ggarantita l-awtonomija u l-indipendenza sħiħa tagħha, l-Awtorità għandha tingħata baġit awtonomu bi dħul prinċipalment minn kontribuzzjonijiet obbligatorji mill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u mill-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Il-finanzjament tal-Awtorità mill-Unjoni huwa suġġett għal ftehim tal-awtorità baġitarja skont il-Punt 47 tal-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja tajba (36). Il-proċedura baġitarja tal-Unjoni għandha tkun applikabbli. Il-verifika tal-kontijiet għandha titwettaq mill-Qorti tal-Awdituri. Il-baġit totali huwa suġġett għall-proċedura ta’ kwittanza.

(60)

Ir-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Mejju 1999 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) (37) għandu japplika għall-Awtorità. L-Awtorità għandha taderixxi wkoll mal-Ftehim Interistituzzjonali tal-25 ta’ Mejju 1999 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej rigward l-investigazzjonijiet interni mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) (38).

(61)

Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet miftuħa u trasparenti ta’ impjieg u trattament ugwali tal-persunal, ir-Regolamenti dwar il-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej u l-Kondizzjonijiet ta’ Impjieg ta’ Uffiċjali Oħrajn tal-Komunitajiet Ewropej (39) għandhom japplikaw għall-persunal tal-Awtorità.

(62)

Huwa importanti li s-sigrieti tan-negozju u informazzjoni kunfidenzjali oħra jiġu protetti. Il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni magħmula disponibbli lill-Awtorità u skambjata fin-netwerk għandha tkun suġġetta għal regoli stretti u effikaċi ta’ konfidenzjalità.

(63)

Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (40) u r-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (41) jkunu applikabbli b’mod sħiħ għall-ipproċessar ta’ data personali għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament.

(64)

Sabiex tiġi żgurata l-ħidma trasparenti tal-Awtorità, ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (42) għandu japplika għall-Awtorità.

(65)

Pajjiżi terzi għandhom jitħallew jipparteċipaw fil-ħidma tal-Awtorità skont ftehimiet xierqa li għandhom jiġu konklużi mal-Unjoni.

(66)

Billi l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri t-titjib fl-operat tas-suq intern bl-iżgurar ta’ livell għoli, effikaċi u konsistenti ta’ regolamentazzjoni u superviżjoni prudenzjali, il-ħarsien tal-investituri, il-ħarsien tal-integrità, l-effikaċja u l-funzjonament ordnat tas-swieq finanzjarji, iż-żamma tal-istabbiltà tas-sistema finanzjarja, u t-tisħiħ tal-koordinazzjoni superviżorja internazzjonali, ma jistgħux jinkisbu suffiċjentement mill-Istati Membru u jistgħu, għalhekk, minħabba fl-iskala tal-azzjoni, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjaretà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet.

(67)

L-Awtorità għandha tassumi l-kompiti u s-setgħat attwali kollha tal-Kumitat tar-Regolaturi Ewropej tat-Titoli. Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE għalhekk għandha titħassar, mid-data tal-istabbiliment tal-Awtorità, u d-Deċiżjoni 716/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 li tistabbilixxi programm Komunitarju sabiex issostni attivitajiet speċifiċi fil-kamp tas-servizzi finanzjarji, ir-rapportar u l-awditjar finanzjarju (43), għandha tiġi emendata kif meħtieġ. Minħabba fl-istrutturi u l-operazzjonijiet eżistenti tal-Kumitat tar-Regolaturi Ewropej tat-Titoli, huwa importanti li tkun żgurata kooperazzjoni mill-qrib ħafna bejn il-Kumitat tar-Regolaturi Ewropej tat-Titoli u l-Kummissjoni fl-istabbiliment ta’ arranġamenti tranżitorji adatti, biex ikun żgurat li l-perijodu li matulu l-Kummissjoni tkun responsabbli għall-istabbiliment amministrattiv u l-operat amministrattiv inizjali tal-Awtorità jkun limitat kemm jista’ jkun.

(68)

Huwa xieraq li jiġi ffissat limitu taż-żmien għall-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament sabiex ikun żgurat li l-Awtorità tkun imħejjija sewwa biex tibda l-operazzjonijiet u bidla mingħajr xkiel mill-Kumitat tar-Regolaturi Ewropej tat-Titoli. L-Awtorità għandha tkun iffinanzjata b’mod adegwat. Għall-inqas inizjalment, hija għandha tkun iffinanzjata 40 % mill-fondi tal-Unjoni Ewropea u 60 % permezz ta’ kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri, li jsiru konformement mal-ippeżar tal-voti stabbilit fl-Artikolu 3(3) tal-Protokoll (Nru 36) dwar id-dispożizzjonijiet tranżitorji.

(69)

Sabiex ikun possibbli li l-Awtorità tiġi stabbilita fl-1 ta’ Jannar 2011, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

STABBILIMENT U STATUS ĠURIDIKU

Artikolu 1

Stabbiliment u ambitu tal-azzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq, minn hawn ‘il quddiem “l-Awtorità”).

2.   L-Awtorità għandha taġixxi fil-qafas tas-setgħat mogħtija b’dan ir-Regolament u fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 97/9/KE, id-Direttiva 98/26/KE, id-Direttiva 2001/34/KE, id-Direttiva 2002/47/KE, id-Direttiva 2003/6/KE, id-Direttiva 2003/71/KE, id-Direttiva 2004/39/KE, id-Direttiva 2004/109/KE, id-Direttiva 2009/65/KE u d-Direttiva 2002/49/KE, mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) f’termini ta’ superviżjoni prudenzjali, kwalunkwe leġislazzjoni futura fil-qasam tal-maniġers ta’ fondi ta’ investiment alternattivi (AIFM) u r-Regolament (KE) Nru 1060/2009, u, safejn dawn l-atti japplikaw għall-kumpanniji li jipprovdu servizzi ta’ investiment jew għall-impriżi ta’ investiment kollettiv li jikkummerċjalizzaw l-unitajiet jew l-ishma tagħhom u l-awtoritajiet kompetenti li jissorveljawhom, fil-qafas tal-partijiet rilevanti tad-Direttiva 2002/87/KE, id-Direttiva 2005/60/KE, id-Direttiva 2002/65/KE, inklużi d-direttivi, ir-regolamenti, u d-deċiżjonijiet kollha bbażati fuq dawk l-atti, u ta’ kwalunkwe att vinkolanti ieħor tal-Unjoni Ewropea li jikkonferixxi kompiti fuq l-Awtorità.

3.   L-Awtorità għandha taġixxi wkoll fil-qasam tal-attivitajiet tal-parteċipanti tas-suq fir-rigward ta’ kwistjonijiet li mhumiex koperti direttament fl-atti msemmija fil-paragrafu 2, inkluż kwistjonijiet dwar governanza korporattiva, verifika u rappurtar finanzjarju, bil-kondizzjoni li tali azzjonijiet mill-Awtorità jkunu meħtieġa biex tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva u konsistenti ta’ dawk l-atti. L-Awtorità għandha wkoll tieħu azzjoni adatta fil-kuntest ta’ attentati ta’ akkwiżizzjoni, kwistjonijiet ta’ clearing u ħlas u derivattivi.

4.   Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament huma mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni, b’mod partikolari skont l-Artikolu 258 TFUE, sabiex tiżgura konformità mal-liġi tal-Unjoni.

5.   L-għan tal-Awtorità għandu jkun li tipproteġi l-interess pubbliku billi tikkontribwixxi għall-istabbiltà u l-effettività fuq żmien qasir, medju u twil tas-sistema finanzjarja, għall-ekonomija tal-Unjoni, iċ-ċittadini u n-negozji tagħha. L-Awtorità għandha tikkontribwixxi sabiex:

(a)

jitjieb l-operat tas-suq intern, inkluż b’mod partikolari livell sod, effikaċi u konsistenti ta’ regolamentazzjoni u superviżjoni,

(b)

jiġu żgurati l-integrità, it-trasparenza, l-effikaċja u l-operat ordnat tas-swieq finanzjarji,

(c)

tissaħħaħ il-koordinazzjoni superviżorja internazzjonali,

(d)

jiġi evitat l-arbitraġġ regolatorju u tingħata promozzjoni għal kondizzjonijiet ugwali tal-kompetizzjoni,

(e)

jiġi żgurat li t-teħid ta’ riskji ta’ investiment u riskji oħrajn ikunu regolati u sorveljati b’mod xieraq, u

(f)

tissaħħaħ il-protezzjoni tal-konsumatur.

Għal dawk il-finijiet, l-Awtorità għandha tikkontribwixxi sabiex tiżgura l-applikazzjoni konsistenti, effiċjenti u effikaċi tal-atti msemmija fil-paragrafu 2, tippromwovi l-konverġenza superviżorja, tipprovdi opinjonijiet lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, u lill-Kummissjoni u tagħmel analiżijiet ekonomiċi tas-swieq sabiex tippromwovi l-ilħiq tal-għan tal-Awtorità.

Fl-eżerċizzju tal-kompiti konferiti lilha permezz ta’ dan ir-Regolament, l-Awtorità għandha tagħti attenzjoni partikolari lil kwalunkwe riskju sistemiku ppreżentat mill-parteċipanti fis-swieq finanzjarji, altrimenti dan jista’ jxekkel l-operat tas-sistema finanzjarja jew l-ekonomija reali.

Fit-twettiq tal-kompiti tagħha, l-Awtorità għandha taġixxi indipendentement u oġġettivament fl-interess uniku tal-Unjoni.

Artikolu 2

Sistema Ewropea ta’ Superviżjoni Finanzjarja

1.   L-Awtorità għandha tkun parti minn Sistema Ewropea ta’ Superviżjoni Finanzjarja (SESF). L-għan ewlieni tas-SESF għandu jkun li tiżgura li r-regoli applikabbli għas-settur finanzjarju jiġu implimentati adegwatament sabiex tiġi ppreservata l-istabbiltà finanzjarja u tiġi żgurata l-fiduċja fis-sistema finanzjarja kollha kemm hi, bi protezzjoni suffiċjenti għall-klijenti tas-servizzi finanzjarji.

2.   Is-SEFS għandha tinkludi dawn li ġejjin:

(a)

il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS), bħall-finijiet tal-kompiti kif speċifikat fir-Regolament (UE) Nru 1092/2010 (44) u dan ir-Regolament;

(b)

l-Awtorità;

(c)

l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorita Bankarja Ewropea) stabbilita mir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (45);

(d)

l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) stabbilita mir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (46);

(e)

il-Kumitat Konġunt tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (“Kumitat Konġunt”) għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti kif speċifikat fl-Artikoli 54 sa 57 ta’ dan ir-Regolament, tar-Regolement (UE) Nru 1093/2010 u tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010;

(f)

l-awtoritajiet kompetenti jew superviżorji fl-Istati Membri kif speċifikati fl-atti tal-Unjoni imsemmija fl-Artikolu 1(2) ta’ dan ir-Regolament, tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, u tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010.

3.   L-Awtorità għandha tikkoopera regolarment u mill-qrib mal-BERS u kif ukoll mal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) u l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorita Bankarja Ewropea) permezz tal-Kumitat Konġunt, filwaqt li tiżgura konsistenza transsettorjali fil-ħidma u l-kisba ta’ pożizzjonijiet konġunti fil-qasam tas-superviżjoni tal-konglomerati finanzjarji u kwistjonijiet transsettorjali oħra.

4.   Skont il-prinċipju ta’ kooperazzjoni sinċiera skont l-Artikolu 4(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-partijiet għas-SESF għandhom jikkooperaw b’fiduċja u rispett reċiproku sħiħ, b’mod partikolari sabiex jiżguraw il-fluss ta’ informazzjoni adegwata u affidabbli bejniethom.

5.   Dawk l-awtoritajiet superviżorji li huma parti għas-SESF għandhom ikunu obbligati li jissorveljaw il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji li joperaw fl-Unjoni skont l-atti tmsemmija fl-Artikolu 1(2).

Artikolu 3

Responsabbiltà tal-Awtoritajiet

L-Awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 2(2)(a) sa (d) għandhom ikunu responsabbli lejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill.

Artikolu 4

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“parteċipant fis-swieq finanzjarji” tfisser kwalunkwe persuna li għaliha japplika rekwiżit fl-atti tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) jew liġi nazzjonali li timplimenta dawk l-atti;

(2)

“parteċipant ewlieni fis-swieq finanzjarji” tfisser parteċipant fis-swieq finanzjarji li l-attività regolari jew il-vijabbiltà finanzjarja tiegħu jkollha jew x’aktarx jista’ jkollha effett sinifikanti fuq l-istabbiltà, l-integrità jew l-effiċjenza tas-swieq finanzjarji fl-Unjoni;

(3)

“awtoritajiet kompetenti” tfisser:

(i)

awtoritajiet kompetenti u/jew awtoritajiet superviżorji kif iddefinit fl-atti tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 1(2);

(ii)

fir-rigward tad-Direttivi 2002/65/KE u 2005/60/KE, l-awtoritajiet kompetenti biex tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti ta’ dawk id-Direttivi minn kumpanniji li jipprovdu servizzi ta’ investiment u impriżi ta’ investiment kollettiv li jikkumerċjalizzaw l-unitajiet u l-ishma tagħhom;

(iii)

fir-rigward tal-iskemi ta’ kumpens għall-investitur, korpi li jamministraw skemi nazzjonali ta’ kumpens skont id-Direttiva 97/9/KE, jew fil-każ fejn l-operat tal-iskema ta’ kumpens għall-investitur hi amministrata minn kumpannija privata, l-awtorità pubblika li tissorvelja dawk l-iskemi skont dik id-Direttiva.

Artikolu 5

Status ġuridiku

1.   L-Awtorità għandha tkun entità tal-Unjoni b’personalità ġuridika.

2.   F’kull Stat Membru, l-Awtorità għandha tgawdi l-iżjed kapaċità legali estensiva mogħtija lil persuni ġuridiċi skont il-liġi nazzjonali. Hija tista’, b’mod partikolari, takkwista jew tiddisponi minn proprjetà mobbli u immobbli u tkun parti fi proċedimenti legali.

3.   L-Awtorità għandha tkun irrappreżentata mill-President tagħha.

Artikolu 6

Kompożizzjoni

L-Awtorità għandha tinkludi:

(1)

Bord tas-Superviżuri, li għandu jwettaq il-kompiti stipulati fl-Artikolu 43;

(2)

Bord Maniġerjali, li għandu jwettaq il-kompiti stipulati fl-Artikolu 47;

(3)

President, li għandu jwettaq il-kompiti stipulati fl-Artikolu 48;

(4)

Direttur Eżekuttiv, li għandu jwettaq il-kompiti stipulati fl-Artikolu 53;

(5)

Bord tal-Appell li għandu jwettaq il-kompiti mniżżlin fl-Artikolu 60.

Artikolu 7

Sede

L-Awtorità għandu jkollha s-sede tagħha f’Pariġi.

KAPITOLU II

KOMPITI U SETGĦAT TAL-AWTORITÀ

Artikolu 8

Kompiti u setgħat tal-Awtorità

1.   L-Awtorità għandu jkollha l-kompiti li ġejjin:

(a)

li tikkontribwixxi għall-istabbiliment ta’ standards u prattiċi regolatorji u superviżorji komuni ta’ kwalità għolja, b’mod partikolari billi tipprovdi opinjonijiet lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni u billi tiżviluppa linji gwida, rakkomandazzjonijiet, u abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji u ta’ implimentazzjoni li għandhom ikunu bbażati fuq l-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2);

(b)

li tikkontribwixxi għall-applikazzjoni konsistenti tal-atti tal-Unjoni legalment vinkolanti, b’mod partikolari billi tikkontribwixxi lejn kultura superviżorja komuni, tiżgura applikazzjoni konsistenti, effiċjenti u effikaċi tal-atti msemmija fl-Artikolu 1(2), timpedixxi l-arbitraġġ regolatorju, billi timmedja u ssolvi nuqqasijiet ta’ qbil bejn l-awtoritajiet kompetenti, tiżgura s-superviżjoni effikaċi u konsistenti tal-parteċipanti fis-swieq finanzjarji, tiżgura funzjonament koerenti tal-kulleġġi tas-superviżuri u tieħu azzjonijiet, inter alia, f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza;

(c)

li tistimula u tiffaċilita d-delega tal-kompiti u r-responsabbiltajiet fost l-awtoritajiet kompetenti;

(d)

li tikkoopera mill-qrib mal-BERS, b’mod partikolari billi tipprovdi lill-BERS l-informazzjoni meħtieġa sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu u billi tiżgura segwitu xieraq għat-twissijiet u għar-rakkomandazzjonijiet tal-BERS;

(e)

li torganizza u twettaq analiżi tar-reviżjoni bejn il-pari tal-awtoritajiet kompetenti, inkluż il-ħruġ ta’ linji gwida u rakkomandazzjonijiet u l-identifikazzjoni tal-aħjar prattiki, sabiex tissaħħaħ il-konsistenza f’eżiti superviżorji;

(f)

li tagħmel monitoraġġ u tivvaluta l-iżviluppi fis-suq fil-qasam tal-kompetenza tagħha;

(g)

li tagħmel analiżijiet ekonomiċi tas-swieq biex l-Awtorità tkun tista’ twettaq il-funzjonijiet tagħha sew;

(h)

li trawwem il-protezzjoni tal-investitur;

(i)

li tikkontribwixxi għall-funzjonament konsistenti u koerenti tal-kulleġġi tas-superviżuri, il-monitoraġġ, il-valutazzjoni u l-kejl tar-riskju sistemiku, l-iżvilupp u l-koordinazzjoni tal-pjani ta’ rkupru u riżoluzzjoni, l-għoti ta’ protezzjoni ta’ livell għoli tal-investituri madwar l-Unjoni u l-iżvilupp ta’ metodi għar-riżoluzzjoni tal-problemi ta’ parteċipanti fis-swieq finanzjarji li qegħdin ifallu u valutazzjoni tal-ħtieġa għal strumenti ta’ finanzjament adegwati, konformement mal-Artikoli 21 sa 26;

(j)

li twettaq kwalunkwe kompitu speċifiku ieħor stipulat f’dan ir-Regolament jew f’atti leġislattivi oħra;

(k)

li tippubblika fil-website tagħha, u taġġorna b’mod regolari, l-informazzjoni relatata mal-qasam tal-attivitajiet tagħha, b’mod partikolari fi ħdan il-kompetenzi tagħha, dwar parteċipanti fis-swieq finanzjarji reġistrati, sabiex tiżgura li l-informazzjoni tkun faċilment aċċessibbli mill-pubbliku;

(l)

li tieħu r-responsabbiltà, kif adatt, tal-kompiti kollha eżistenti u li għaddejjin mill-Kumitat tar-Regolaturi Ewropej tat-Titoli (KRET);

2.   Biex taqdi l-kompiti mniżżlin fil-paragrafu 1, l-Awtorità għandu jkollha s-setgħat stipulati f’dan ir-Regolament, b’mod partikolari s-setgħa li:

(a)

tiżviluppa abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji fil-każijiet speċifiċi msemmija fl-Artikolu 10;

(b)

tiżviluppa abbozzi ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni fil-każijiet speċifiċi msemmija fl-Artikolu 15;

(c)

toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet, kif stipulat fl-Artikolu 16;

(d)

toħroġ rakkomandazzjonijiet f’każijiet speċifiċi, kif imsemmija fl-Artikolu 17(3);

(e)

tieħu deċiżjonijiet individwali indirizzati lill-awtoritajiet kompetenti fil-każijiet speċifiċi msemmija fl-Artikoli 18(3) u 19(3);

(f)

f’każijiet li jirrigwardaw il-liġi tal-Unjoni applikabbli direttament, tieħu deċiżjonijiet individwali indirizzati lill-parteċipanti fis-swieq finanzjarji, fil-każijiet speċifiċi msemmija fl-Artikolu 17(6), fl-Artikolu 18(4), u fl-Artikolu 19(4);

(g)

toħroġ opinjonijiet għall-Parlament Ewropew, għall-Kunsill, jew għall-Kummissjoni kif previst fl-Artikolu 34;

(h)

tiġbor l-informazzjoni meħtieġa rigward il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji kif previst fl-Artikolu 35;

(i)

tiżviluppa metodoloġiji komuni għall-valutazzjoni tal-effett tal-karatteristiċi tal-prodott u tal-proċessi tad-distribuzzjoni fuq il-pożizzjoni finanzjarja tal-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u fuq il-protezzjoni tal-konsumatur;

(j)

tipprovdi database aċċessibbli ċentralment tal-parteċipanti fis-swieq finanzjarji rreġistrati fil-qasam tal-kompetenza tagħha, fejn speċifikat fl-atti msemmija fl-Artikolu 1(2).

Artikolu 9

Kompiti relatati mal-protezzjoni tal-konsumatur u l-attivitijiet finanzjarji

1.   L-Awtorità għandu jkollha rwol minn ta’ quddiem fil-promozzjoni tat-trasparenza, tas-sempliċità u tal-ġustizzja fis-suq għall-prodotti jew servizzi finanzjarji fis-suq intern kollu, inkluż permezz ta’:

(a)

il-ġbir, l-analiżi u r-rappurtar dwar tendenzi tal-konsumaturi;

(b)

ir-reviżjoni u l-koordinazzjoni ta’ inizjattivi dwar il-litteriżmu u l-edukazzjoni fil-qasam finanzjarju mill-awtoritajiet kompetenti;

(c)

l-iżvilupp ta’ standards tat-taħriġ għall-industrija; u

(d)

il-kontribut għall-iżvilupp ta’ reġoli ta’ żvelar komuni.

2.   L-Awtorità għandha tissorvelja attivitajiet finanzjarji ġodda u eżistenti u tista’ tadotta linji gwida u rakkomandazzjonijiet bil-ħsieb tal-promozzjoni tas-sigurtà u s-saħħa tas-swieq u l-konverġenza tal-prassi regolatorja.

3.   L-Awtorità tista’ wkoll toħroġ avviżi fil-każ li attività finanzjarja toħloq theddida serja lill-għanijiet stipulati fl-Artikolu 1(5).

4.   L-Awtorità għandha tistabbilixxi, bħala parti integrali tal-Awtorità, Kumitat għall-innovazzjoni finanzjarja, li jiġbor flimkien l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali kompetenti rilevanti kollha bl-għan li jinkiseb approċċ ikkoordinat għat-trattament regolatorju u superviżorju ta’ attivitajiet finanzjarji ġodda jew innovattivi, u biex jipprovdi pariri lill-Awtorità biex tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

5.   L-Awtorità tista’, b’mod temporanju, tipprojbixxi jew tirrestrinġi tipi ta’ attivitajiet finanzjarji li jkunu ta’ theddida għall-operat adatt u għall-integrità tas-swieq finanzjarji jew għall-istabilità tas-sistema finanzjarja kollha jew ta’ parti minnha fl-Unjoni f’każijiet speċifikati u skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2) jew, jekk ikun meħtieġ, f’każ ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza konformement ma’ u skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 18.

L-Awtorità għandha tirrevedi d-deċiżjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu f’intervalli adatti u mill-inqas kull tliet xhur. Jekk id-deċiżjoni ma tiġġeddidx wara perijodu ta’ tliet xhur, hija għandha tiskadi awtomatikament.

Stat Membru jista’ jitlob lill-Awtorità biex terġa’ tikkunsidra d-deċiżjoni tagħha. F’dak il-każ l-Awtorità għandha tiddeċiedi, f’konformità mal-proċedura stabbilita fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 44(1), jekk iżżommx id-deċiżjoni tagħha.

L-Awtorità tista’ wkoll tivvaluta l-ħtieġa li tipprojbixxi jew tirrestrinġi ċerti tipi ta’ attività finanzjarja, u fejn hemm bżonn bħal dan, tinforma lill-Kummissjoni sabiex tiffaċilita l-adozzjoni ta’ kwalunkwe tali projbizzjoni jew restrizzjoni.

Artikolu 10

Standards tekniċi regolatorji

1.   Meta l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jiddelegaw setgħat lill-Kummissjoni biex tadotta standards tekniċi regolatorji permezz ta’ atti ddelegati skont l-Artikolu 290 TFUE sabiex tiżgura l-armonizzazzjoni konsistenti fl-oqsma mniżżlin speċifikament fl-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2), l-Awtorità tista’ tiżviluppa abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji. L-Awtorità għandha tissottometti l-abbozzi ta’ standards tagħha lill-Kummissjoni għall-approvazzjoni.

L-istandards tekniċi regolatorji għandhom ikunu tekniċi, m’għandhomx jinvolvu deċiżjonijiet strateġiċi jew għażliet ta’ politika u l-kontenut tagħhom għandu jkun delimitat mill-atti leġislattivi li fuqhom huma bbażati.

Qabel ma tippreżentahom lill-Kummissjoni, l-Awtorità għandha twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji u tanalizza l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali relatati, bil-kondizzjoni li dawn il-konsultazzjonijiet u l-analiżi ma jkunux sproporzjonati fir-rigward tal-kamp ta’ applikazzjoni u l-impatt tal-abbozzi ta’ istandards tekniċi kkonċernati jew fir-rigward tal-urġenza partikolari tal-kwistjoni. L-Awtorità għandha wkoll titlob l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq imsemmi fl-Artikolu 37.

Meta l-Awtorità tippreżenta abbozz ta’ standard tekniku regolatorju, il-Kummissjoni għandha immedjatament tibagħtu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Fi żmien tliet xhur minn meta tirċievi abbozz ta’ standard tekniku regolatorju, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk tapprovahx. Il-Kummissjoni tista’ tapprova l-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji parzjalment biss, jew b’emendi, fejn l-interessi tal-Unjoni jirrikjedu dan.

Fejn il-Kummissjoni jkollha l-intenzjoni li ma tapprovax abbozz ta’ standard tekniku regolatorju jew li tapprovahparzjalment jew b’emendi, hi għandha tibgħat l-abbozz ta’ standard tekniku regolatorju lura lill-Awtorità, fejn tispjega għalfejn hija ma tapprovahx, jew skont il-każ, fejn tispjega r-raġunijiet għall-emendi tagħha. Fi żmien perijodu ta’ sitt ġimgħat, l-Awtorità tista’ temenda l-abbozz ta’ standard tekniku regolatorju fuq il-bażi tal-emendi proposti mill-Kummissjoni u terġa’ tressqu lill-Kummissjoni fil-forma ta’ opinjoni formali. L-Awtorità għandha tibgħat kopja tal-opinjoni formali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Jekk, mal-iskadenza ta’ dak il-perijodu ta’ sitt ġimgħat, l-Awtorità ma tkunx ippreżentat abbozz ta’ standard tekniku regolatorju emendat, jew tkun ippreżentat abbozz ta’ standard tekniku regolatorju li ma jkunx emendat b’mod konsistenti mal-emendi proposti tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni tista’ tadotta l-istandard tekniku regolatorju bl-emendi li tikkunsidra li jkunu rilevanti, jew tirrifjutah.

Il-Kummissjoni ma tistax tbiddel il-kontenut ta’ abbozz ta’ standard tekniku regolatorju mħejji mill-Awtorità mingħajr ma tikkoordina minn qabel mal-Awtorità, kif stipulat f’dan l-Artikolu.

2.   Fejn l-Awtorità ma tkunx ressqet abbozz ta’ standard tekniku regolatorju fi limitu ta’ żmien imniżżel fl-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2), il-Kummissjoni tista’ titlob tali abbożż f’limitu ta’ żmien ġdid.

3.   Huwa biss fejn l-Awtorità ma tressaqx abbozz ta’ standard tekniku regolatorju lill-Kummissjoni fil-limiti ta’ żmien f’konformità mal-paragrafu 2, li l-Kummissjoni tkun tista’ tadotta standard tekniku regolatorju permezz ta’ att delegat mingħajr abbozz mill-Awtorità.

Il-Kummissjoni għandha twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji u tanalizza l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali relatati, sakemm dawn il-konsultazzjonijiet u analiżijiet ma jkunux sproporzjonati meta mqabbla mal-kamp ta’ applikazzjoni u mal-impatt tal-istandards tekniċi regolatorji kkonċernati jew fir-rigward tal-urġenza partikolari tal-kwistjoni. Il-Kummissjoni għandha wkoll titlob l-opinjoni jew il-parir tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq imsemmi fl-Artikolu 37.

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta l-abbozz ta’ standard tekniku regolatorju immedjatament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Il-Kummissjoni għandha tibgħat l-abbozz ta’ standard tekniku regolatorju tagħha lill-Awtorità. Fi żmien perijodu ta’ sitt ġimgħat, l-Awtorità tista’ temenda l-abbozzi ta’ standard tekniku regolatorju u tressqu lill-Kummissjoni fil-forma ta’ opinjoni formali. L-Awtorità għandha tibgħat kopja tal-opinjoni formali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Jekk mal-iskadenza tal-perijodu ta’ sitt ġimgħat imsemmi fir-raba’ subparagrafu, l-Awtorità ma tkunx ippreżentat abbozz ta’ standard tekniku regolatorju emendat, il-Kummissjoni tista’ tadotta l-istandards tekniċi regolatorji.

Jekk l-Awtorità tkun ippreżentat abbozz ta’ standard tekniku regolatorju emendat fil-perijodu ta’ sitt ġimgħat, il-Kummissjoni tista’ temenda l-abbozz ta’ standard tekniku regolatorju abbażi tal-emendi proposti tal-Awtorità jew tadotta l-istandard tekniku regolatorju bl-emendi li hija tqis bħala rilevanti. Il-Kummissjoni m’għandhiex tbiddel il-kontenut tal-abbozz ta’ standard tekniku regolatorju mħejji mill-Awtorità mingħajr ma tikkoordina minn qabel mal-Awtorità, kif stipulat f’dan l-Artikolu.

4.   L-istandards tekniċi regolatorji għandhom jiġi adottati permezz ta’ regolamenti jew deċiżjonijiet. Huma għandhom ikunu ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandhom jidħlu fis-seħħ fid-data msemmija fih.

Artikolu 11

Eżerċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa li tadotta standards tekniċi regolatorji msemmija fl-Artikolu 10 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ erba’ snin mis-16 ta’ Diċembru 2010. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tas-setgħa ddelegata mhux aktar tard minn sitt xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ erba’ snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perijodi ta’ tul identiku, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jirrevokawhiex skont l-Artikolu 14.

2.   Hekk kif tadotta standard tekniku regolatorju, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

3.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ standards tekniċi regolatorji tingħata lill-Kummissjoni soġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 12 sa 14.

Artikolu 12

Revoka tad-delega

1.   Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-Artikolu 10 tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

2.   L-istituzzjoni li tkun bdiet proċedura interna sabiex tiddeċiedi jekk tirrevokax id-delega tas-setgħa għandha tagħmel ħilitha sabiex tinforma lill-istituzzjoni l-oħra u lill-Kummissjoni fi żmien raġonevoli qabel ma tittieħed id-deċiżjoni finali, filwaqt li tindika s-setgħa ddelegata li tista’ tkun suġġetta għar-revoka.

3.   Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. hija għandu jkollha effett immedjatament jew f’data aktar tard speċifikata hemmhekk. Hija m’għandhiex taffettwa l-validità tal-istandards tekniċi regolatorji li huma diġà fis-seħħ. Hija għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 13

Oġġezzjonijiet għall-istandards tekniċi regolatorji

1.   Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għal standard tekniku regolatorju f’perijodu ta’ tliet xhur mid-data tan-notifika tal-istandard tekniku regolatorju adottat mill-Kummissjoni. Fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill dak il-perijodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur.

Meta l-Kummissjoni tadotta standard tekniku regolatorju li jkun l-istess bħall-abbozz ta’ standard tekniku regolatorju ppreżentat mill-Awtorità, il-perijodu li matulu l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għandu jkun ta’ xahar mid-data tan-notifika. Fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill dak il-perijodu għandu jiġi estiż b’xahar.

2.   Jekk, meta jiskadi l-perijodu msemmi fil-paragrafu 1, la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkun oġġezzjona għall-istandard tekniku regolatorju, dan għandu jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandu jidħol fis-seħħ fid-data ddikjarata fih.

L-istandard tekniku regolatorju għandu jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jista’ jidħol fis-seħħ qabel l-iskadenza ta’ dak il-perijodu jekk il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu infurmaw lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li ma jqajmux oġġezzjonijiet.

3.   Jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal standard tekniku regolatorju fil-perijodu msemmi fil-paragrafu 1, dan m’għandux jidħol fis-seħħ. F’konformità mal-Artikolu 296 tat-TFUE, l-istituzzjoni li toġġezzjona għandha tiddikjara r-raġunijiet għaliex oġġezzjonat għall-istandard tekniku regolatorju.

Artikolu 14

Nuqqas ta’ approvazzjoni jew emendar ta’ abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji

1.   Fil-każ li l-Kummissjoni ma tapprovax abbozz ta’ standard tekniku regolatorju jew temendah kif previst fl-Artikolu 10, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Awtorità, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, fejn issemmi r-raġunijiet tagħha.

2.   Fejn adatt, il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jistiednu lill-Kummissarju responsabbli, flimkien mal-President tal-Awtorità, fi żmien xahar tan-notifika msemmija fil-paragrafu 1 għal laqgħa ad hoc tal-kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill biex jippreżenta u jispjega d-differenzi tagħhom.

Artikolu 15

Standards tekniċi ta’ implimentazzjoni

1.   L-Awtorità tista’ tiżviluppa standards tekniċi ta’ implimentazzjoni, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni skont l-Artikolu 291 TFUE, fl-oqsma stipulati speċifikament fl-atti leġislattivi msemmijin fl-Artikolu 1(2). L-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu tekniċi, m’għandhomx jinvolvu deċiżjonijiet strateġiċi jew għażliet ta’ politika u l-kontenut tagħhom għandu jkun li jiddetermina l-kondizzjonijiet ta’ applikazzjoni ta’ dawk l-atti. L-Awtorità għandha tippreżenta l-abbozzi ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni tagħha lill-Kummissjoni għall-approvazzjoni.

Qabel ma tippreżenta l-abbozzi ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni, l-Awtorità għandha twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa u għandha tanalizza l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali relatati, sakemm dawn il-konsultazzjonijiet u l-analiżi ma jkunux sproporzjonati fir-rigward tal-kamp ta’ applikazzjoni u l-impatt tal-abbozzi ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni kkonċernati jew fir-rigward tal-urġenza partikolari tal-kwistjoni. L-Awtorità għandha titlob ukoll l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq imsemmi fl-Artikolu 37.

Meta l-Awtorità tippreżenta abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha minnufih tibagħtu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Fi żmien tliet xhur minn meta tirċievi abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk tapprovahx. Il-Kummissjoni tista’ testendi dak il-perijodu b’xahar. Il-Kummissjoni tista’ tapprova l-abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni parzjalment biss, jew bl-emendi, fejn l-interessi tal-Unjoni jirrikjedu dan.

Fejn il-Kummissjoni jkollha l-intenzjoni li ma tapprovax l-abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni jew ikollha l-intenzjoni li tapprovah parzjalment jew b’emendi, hi għandha tibgħatu lura lill-Awtorità, fejn tispjega għalfejn hija m’għandhiex l-intenzjoni li tapprovah, jew, skont il-każ, fejn tispjega r-raġunijiet għall-emendi tagħha. F’perijodu ta’ sitt ġimgħat, l-Awtorità tista’ temenda l-abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni fuq il-bażi tal-emendi proposti mill-Kummissjoni u terġa’ tressqu fil-forma ta’ opinjoni lill-Kummissjoni. L-Awtorità għandha tibgħat kopja tal-opinjoni formali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Jekk, mal-iskadenza tal-perijodu ta’ sitt ġimgħat imsemmi fil-ħames subparagrafu, l-Awtorità ma tkunx ippreżentat abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni emendat, jew tkun ippreżentat abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni li ma jkunx emendat b’mod konsistenti mal-emendi proposti tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni tista’ tadotta l-istandard bl-emendi li tikkunsidra li jkunu rilevanti jew tirrifjutah.

Il-Kummissjoni m’għandhiex tbiddel il-kontenut ta’ abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni mħejji mill-Awtorità mingħajr ma tikkoordina minn qabel mal-Awtorità, kif stipulat f’dan l-Artikolu.

2.   F’każijiet fejn l-Awtorità ma tkunx ressqet abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni fil-limitu ta’ żmien stipulat fl-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2), il-Kummissjoni tista’ titlob tali abbozz fi limitu ta’ żmien ġdid.

3.   Huwa biss fejn l-Awtorità ma tressaqx abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni fil-limiti ta’ żmien f’konformità mal-paragrafu 2, li l-Kummissjoni tkun tista’ tadotta standard tekniku ta’ implimentazzjoni permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni mingħajr abbozz mill-Awtorità.

L-Awtorità għandha twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni u tanalizza l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali relatati, sakemm dawn il-konsultazzjonijiet u analiżijiet ma jkunux sproporzjonati meta mqabbla mal-kamp ta’ applikazzjoni u mal-impatt tal-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni kkonċernati jew fir-rigward tal-urġenza partikolari tal-kwistjoni. Il-Kummissjoni għandha wkoll titlob l-opinjoni jew il-parir tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq imsemmi fl-Artikolu 37.

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta l-abbozz ta’ standard tekniku immedjatament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Il-Kummissjoni għandha tibgħat l-abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni lill-Awtorità. Fi żmien perijodu ta’ sitt ġimgħat, l-Awtorità tista’ temenda l-abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni u tressqu lill-Kummissjoni fil-forma ta’ opinjoni formali. L-Awtorità għandha tibgħat kopja tal-opinjoni formali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Jekk, mal-iskadenza tal-perijodu ta’ sitt ġimgħat imsemmi fir-raba’ subparagrafu, l-Awtorità ma tkunx ippreżentat abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni emendat, il-Kummissjoni tista’ tadotta l-istandard tekniku ta’ implimentazzjoni.

Jekk l-Awtorità tkun ippreżentat abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni emendat fil-perijodu ta’ sitt ġimgħat, il-Kummissjoni tista’ temenda l-abbozz ta’ standard tekniku ta’ implimentazzjoni abbażi tal-emendi proposti tal-Awtorità jew tadotta l-istandard tekniku ta’ implimentazzjoni bl-emendi li hija tqis bħala rilevanti.

Il-Kummissjoni m’għandhiex tbiddel il-kontenut tal-abbozzi ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni mħejjija mill-Awtorità mingħajr ma tikkoordina minn qabel mal-Awtorità, kif stipulat f’dan l-Artikolu.

4.   L-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati permezz ta’ regolamenti jew deċiżjonijiet. Huma għandhom ikunu ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandhom jidħlu fis-seħħ fid-data msemmija fih.

Artikolu 16

Linji gwida u rakkomandazzjonijiet

1.   L-Awtorita, sabiex tistabbilixxi prattiċi superviżorji konsistenti, effiċjenti u effikaċi fi ħdan is-SESF, u biex tiżgura l-applikazzjoni komuni, uniformi u konsistenti tal-liġi tal-Unjoni, għandha toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-awtoritajiet kompetenti jew lill-parteċipanti fis-swieq finanzjarji.

2.   L-Awtorità, meta jkun xieraq, għandha tagħmel konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet u tanalizza l-benefiċċji u l-ispejjeż potenzjali relatati magħhom. Tali konsultazzjonijiet u analiżi għandhom ikunu proporzjonati fir-rigward tal-kamp ta’ applikazzjoni, in-natura u l-impatt tal-linji gwida jew tar-rakkomandazzjonijiet. L-Awtorità, meta jkun xieraq, għandha titlob ukoll opinjonijiet jew pariri tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq imsemmi fl-Artikolu 37.

3.   L-awtoritajiet kompetenti u l-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jagħmlu kull sforz sabiex jikkonformaw ma’ dawk il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet.

Fi żmien xahrejn mill-ħruġ ta’ linja gwida jew rakkomandazzjoni, kull awtorità kompetenti għandha tikkonferma jekk tikkonformax jew jekk hijiex biħsiebha tikkonforma ma’ dik il-linja gwida jew rakkomandazzjoni. F’każ li awtorità kompetenti ma tikkonformax jew ma tkunx biħsiebha tikkonforma, għandha tinforma lill-Awtorità u tagħti r-raġunijiet tagħha.

L-Awtorità għandha tippubblika l-fatt li awtorità kompetenti ma tikkonformax jew li ma tkunx biħsiebha tikkonforma ma’ dik il-linja gwida jew rakkomandazzjoni. L-Awtorità tista’ tiddeċiedi wkoll, skont il-każ, li tippubblika r-raġunijiet provduti mill-awtorità kompetenti għan-nuqqas ta’ konformità ma’ dik il-linja gwida jew rakkomandazzjoni. L-awtorità kompetenti għandha tirċievi notifika bil-quddiem dwar tali pubblikazzjoni.

Jekk ikun meħtieġ minn din il-linja gwida jew rakkomandazzjoni, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jirrappurtaw, b’mod ċar u dettaljat, jekk jikkonformawx jew le ma’ din il-linja gwida jew rakkomandazzjoni.

4.   Fir-rapport imsemmi fl-Artikolu 43(5), l-Awtorità għandha tinforma lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet kollha li nħarġu, u tindika liema awtorità kompetenti ma tkunx ikkonformat magħhom, u tiddeskrivi kif l-Awtorità biħsiebha tiżgura li fil-ġejjieni l-awtorità kompetenti kkonċernata ssegwi r-rakkomandazzjonijiet u l-linji gwida tagħha.

Artikolu 17

Ksur tal-liġi tal-Unjoni

1.   Fejn awtorità kompetenti ma tkunx applikat l-atti tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 1(2), jekk tkun applikathom b’mod li jidher li jkun ksur tal-liġi tal-Unjoni, inklużi l-istandards tekniċi regolatorji u l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni stabbiliti skont l-Artikoli 10 sa 15, b’mod partikolari billi tonqos milli tiżgura li parteċipant fis-swieq finanzjarji jissodisfa r-rekwiżiti stipulati f’dawk l-atti, l-Awtorità għandha taġixxi skont is-setgħat stipulati fil-paragrafi 2, 3 u 6 ta’ dan l-Artikolu.

2.   Fuq talba minn awtorità kompetenti waħda jew aktar, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kummissjoni jew il-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq, jew fuq inizjattiva tagħha stess, u wara li tinforma lill-awtorità kompetenti kkonċernata, l-Awtorità tista’ tinvestiga l-ksur jew in-nuqqas ta’ applikazzjoni allegati tal-liġi tal-Unjoni.

Mingħajr preġudizzju għas-setgħat imniżżlin fl-Artikolu 35, l-awtorità kompetenti għandha, mingħajr dewmien, tipprovdi lill-Awtorità l-informazzjoni kollha li l-Awtorità tikkunsidra bħala meħtieġa għall-investigazzjoni tagħha.

3.   L-Awtorità tista’, mhux aktar tard minn xahrejn mill-bidu tal-investigazzjoni tagħha, tindirizza rakkomandazzjoni lill-awtorità kompetenti konċernata, li tistabbilixxi l-azzjoni meħtieġa sabiex tikkonforma mal-liġi tal-Unjoni.

L-awtorità kompetenti għandha, fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol minn meta tirċievi r-rakkomandazzjoni, tinforma lill-Awtorità bil-passi li tkun ħadet jew li jkun biħsiebha tieħu biex tiżgura l-konformità mal-liġi tal-Unjoni.

4.   Fejn l-awtorità kompetenti ma tikkonformax mal-liġi tal-Unjoni fi żmien xahar minn meta tkun irċeviet ir-rakkomandazzjoni tal-Awtorità, il-Kummissjoni tista’, wara li tkun ġiet infurmata mill-Awtorità, jew fuq inizjattiva tagħha stess, toħroġ opinjoni formali li tirrikjedi li l-awtorità kompetenti tieħu l-azzjoni meħtieġa biex tikkonforma mal-liġi tal-Unjoni. L-opinjoni formali tal-Kummissjoni għandha tqis ir-rakkomandazzjoni tal-Awtorità.

Il-Kummissjoni għandha toħroġ din l-opinjoni formali mhux iżjed tard minn tliet xhur wara l-adozzjoni tar-rakkomandazzjoni. Il-Kummissjoni tista’ testendi dan il-perijodu b’xahar.

L-Awtorità u l-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bl-informazzjoni kollha meħtieġa.

5.   L-awtorità kompetenti, fi żmien għaxart ijiem minn meta tirċievi l-opinjoni formali msemmija fil-paragrafu 4, għandha tinforma lill-Kummissjoni u lill-Awtorità dwar il-passi li tkun ħadet jew li jkun biħsiebha tieħu biex tikkonforma ma’ dik l-opinjoni formali.

6.   Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 258 TFUE, fejn awtorità kompetenti ma tikkonformax mal-opinjoni formali msemmija fil-paragrafu 4 fil-perijodu ta’ żmien speċifikat fiha, u fejn ikun meħtieġ sabiex tirrimedja f’ħin opportun tali nuqqas ta’ konformità sabiex iżżomm jew treġġa’ lura l-kondizzjonijiet newtrali ta’ kompetizzjoni fis-suq jew tiżgura l-operat sewwa u l-integrità tas-sistema finanzjarja, l-Awtorità tista’, fejn ir-rekwiżiti rilevanti tal-atti msemmija fl-Artikolu 1(2) japplikaw direttament għall-parteċipanti fis-swieq finanzjarji, tadotta deċiżjoni individwali indirizzata lil parteċipant fis-swieq finanzjarji li jkun jeħtieġ l-azzjoni meħtieġa sabiex jikkonforma mal-obbligi tiegħu skont il-liġi tal-Unjoni fosthom il-waqfien ta’ kwalunkwe prattika.

Id-deċiżjoni tal-Awtorità għandha tkun f’konformità mal-opinjoni formali maħruġa mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 4.

7.   Id-deċiżjonijiet adottati taħt il-paragrafu 6 għandhom jipprevalu fuq kwalunkwe deċiżjoni preċedenti adottata mill-awtoritajiet kompetenti fuq l-istess kwistjoni.

Meta tittieħed azzjoni fir-rigward ta’ kwistjonijiet li huma soġġetti għal opinjoni formali skont il-paragrafu 4 jew deċiżjoni skont il-paragrafu 6, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkonformaw mal-opinjoni formali jew mad-deċiżjoni, skont il-każ.

8.   Fir-rapport imsemmi fl-Artikolu 43(5), l-Awtorità għandha tistipula liema awtoritajiet kompetenti u parteċipanti fis-swieq finanzjarji ma jkunux ikkonformaw mal-opinjonijiet formali jew mad-deċiżjonijiet imsemmijin fil-paragrafi 4 u 6 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 18

Azzjoni f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza

1.   Fil-każ ta’ żviluppi negattivi li jistgħu jipperikolaw serjament il-funzjonament tajjeb u l-integrità tas-swieq finanzjarji jew l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha jew parti minnha fl-Unjoni, l-Awtorità għandha tiffaċilita b’mod attiv u, fejn tqis meħtieġ, tikkoordina kwalunkwe azzjoni mwettqa mill-awtoritajiet nazzjonali superviżorji kompetenti rilevanti.

Bil-għan li tkun tista’ twettaq dak ir-rwol ta’ faċilitar u koordinament, l-Awtorità għandha tkun infurmata bis-sħiħ bi kwalunkwe żvilupp rilevanti, u għandha tkun mistiedna tipparteċipa bħala osservatriċi fi kwalunkwe laqgħa rilevanti mill-awtoritajiet superviżorji kompetenti nazzjonali rilevanti.

2.   Il-Kunsill, f’konsultazzjoni mal-Kummissjoni u mal-BERS u, fejn adatt, l-ASE, jista’ jadotta deċiżjoni indirizzata lill-Awtorità, li tiddetermina l-eżistenza ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, wara talba mill-Awtorità, il-Kummissjoni jew il-BERS. Il-Kunsill għandu jirrevedi dik id-deċiżjoni f’intervalli adatti u mill-inqas darba fix-xahar. Jekk id-deċiżjoni ma tiġix imġedda fil-tmiem tal-perijodu ta’ xahar, hija għandha tiskadi awtomatikament. Il-Kunsill jista’ jiddikjara l-waqfien tas-sitwazzjoni ta’ emerġenza fi kwalunkwe ħin.

Meta l-BERS iqis jew l-Awtorità tqis li tista’ tqum sitwazzjoni ta’ emerġenza, huwa għandu joħroġ jew hija għandha toħorġ rakkomandazzjoni kunfidenzjali indirizzata lill-Kunsill u jirrpovdih/tipprovdih b’valutazzjoni tas-sitwazzjoni. Sussegwentement, il-Kunsill għandu jivvaluta l-ħtieġa għal laqgħa. F’dak il-proċess, għandha tiġi garantita l-attenzjoni debita għall-kunfidenzjalità.

Jekk il-Kunsill jiddetermina l-eżistenza ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza, huwa għandu jinforma b’dan lill-Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni mingħajr dewmien.

3.   Fejn il-Kunsill ikun adotta deċiżjoni skont il-paragrafu 2, u f’ċirkostanzi eċċezzjonali fejn l-azzjoni kkoordinata mill-awtoritajiet nazzjonali tkun meħtieġa bħala rispons għall-iżviluppi negattivi li jistgħu jipperikolaw b’mod serju l-funzjonament tajjeb u l-integrità tas-swieq finanzjarji jew l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha jew parti minnha fl-Unjoni, l-Awtorità, tista’ tadotta deċiżjonijiet individwali sabiex titlob lill-awtoritajiet kompetenti biex jieħdu l-azzjoni meħtieġa skont il-leġislazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) sabiex jindirizzaw kwalunkwe żviluppi bħal dawn billi jiżguraw li l-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u l-awtoritajiet kompetenti jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati f’dik il-leġislazzjoni.

4.   Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 258 TFUE, fejn awtorità kompetenti ma tikkonformax mad-deċiżjoni tal-Awtorità msemmija fil-paragrafu 3 fil-perijodu stipulat f’dik id-deċiżjoni, l-Awtorità tista’, meta r-rekwiżiti rilevanti stipulati fl-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2) inkluż fi istandards tekniċi regolatorji u standards tekniċi ta’ implimentazzjoni adottati skont dawk l-atti japplikaw direttament għall-parteċipanti fis-swieq finanzjarji, tadotta deċiżjoni individwali indirizzata lil parteċipant fis-swieq finanzjarji li titolbu jieħu l-azzjoni meħtieġa biex jikkonforma mal-obbligi tiegħu skont dik il-leġislazzjoni, inkluż il-waqfien minn kwalunkwe prattika. Dan għandu japplika biss f’sitwazzjonijiet li fihom awtorità kompetenti ma tapplikax l-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2), inkluż standards tekniċi regolatorji u standards tekniċi ta’ implimentazzjoni adottati f’konformità ma’ dawk l-atti, jew tapplikahom b’mod li jidher li hu ksur manifest ta’ dawk l-atti, u meta r-rimedjar urġenti huwa meħtieġ sabiex jitreġġgħu lura t-tħaddim tajjeb u l-integrità tas-swieq finanzjarji jew l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha jew parti minnha fl-Unjoni.

5.   Id-deċiżjonijiet adottati taħt il-paragrafu 4 għandhom jipprevalu fuq kwalunkwe deċiżjoni preċedenti adottata mill-awtoritajiet kompetenti fuq l-istess kwistjoni.

Kwalunkwe azzjoni mill-awtoritajiet kompetenti fir-rigward ta’ kwistjonijiet li huma soġġetti għal deċiżjoni skont il-paragrafu 3 jew 4 għandha tkun kompatibbli ma’ dawk id-deċiżjonijiet.

Artikolu 19

Riżoluzzjoni ta’ nuqqas ta’ qbil bejn l-awtoritajiet kompetenti f’sitwazzjonijiet transkonfinali

1.   Mingħajr preġudizzju għas-setgħat stabbiliti fl-Artikolu 17, meta awtorità kompetenti ma taqbilx dwar il-proċedura jew il-kontenut ta’ azzjoni jew nuqqas ta’ azzjoni ta’ awtorità kompetenti ta’ Stat Membru ieħor f’każijiet speċifikati fl-atti msemmija fl-Artikolu 1(2), l-Awtorità, fuq it-talba ta’ awtorità kompetenti kkonċernata waħda jew aktar, tista’ tassisti lill-awtoritajiet biex jilħqu qbil f’konformità mal-proċedura stabbilita fil-paragrafi 2 sa 4 ta’ dan l-Artikolu.

F’każijiet speċifikati fil-leġislazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2), u fejn abbażi ta’ kriterji oġġettivi jista’ jkun determinat nuqqas ta’ qbil bejn l-awtoritajiet kompetenti minn Stati Membri differenti, l-Awtorità tista’, fuq inizjattiva tagħha stess, tassisti lill-awtoritajiet biex jiksbu ftehim f’konformità mal-proċedura stabbilita fil-paragrafi 2 sa 4.

2.   L-Awtorità għandha tistabbilixxi limitu taż-żmien għall-konċiljazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti billi tikkunsidra kwalunkwe perijodu rilevanti taż-żmien speċifikat fl-atti msemmija fl-Artikolu 1(2) u l-kumplessità u l-urġenza tal-kwistjoni. F’dak l-istadju l-Awtorità għandha taġixxi bħala medjatur.

3.   Jekk, l-awtoritajiet kompetenti konċernati ma jilħqux ftehim fil-fażi ta’ konċiljazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, l-Awtorità tista’, f’konformità mal-proċedura mniżżla fit-tielet u r-raba’ subparagrafi tal-Artikolu 44(1) tieħu deċiżjoni li tirrikjedi li huma jieħdu azzjoni speċifika jew joqogħdu lura milli jieħdu azzjoni sabiex isolvu l-kwistjoni, b’effetti vinkolanti għall-awtoritajiet kompetenti kkonċernati, sabiex jiżguraw il-konformità mal-liġi tal-Unjoni.

4.   Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 258 TFUE, meta awtorità kompetenti ma tikkonformax mad-deċiżjoni tal-Awtorità, u b’hekk tonqos milli tiżgura li parteċipant fis-swieq finanzjarji jikkonforma mar-rekwiżiti li japplikaw direttament għalih bis-saħħa tal-atti msemmija fl-Artikolu 1(2), l-Awtorità tista’ tadotta deċiżjoni individwali indirizzata lil parteċipant fis-swieq finanzjarji sabiex teħtieġu jieħu l-azzjoni meħtieġa biex jikkonforma mal-obbligi tiegħu skont il-liġi tal-Unjoni, inkluż il-waqfien minn kwalunkwe prattika.

5.   Id-deċiżjonijiet adottati taħt il-paragrafu 4 għandhom jipprevalu fuq kwalunkwe deċiżjoni preċedenti adottata mill-awtoritajiet kompetenti fuq l-istess kwistjoni. Kwalunkwe azzjoni mill-awtoritajiet kompetenti fir-rigward ta’ fatti li huma soġġetti għal deċiżjoni skont il-paragrafu 3 jew 4 għandha tkun kompatibbli ma’ dawk id-deċiżjonijiet.

6.   Fir-rapport imsemmi fl-Artikolu 50(2), il-President tal-Awtorità għandu jistipula n-natura u t-tip tan-nuqqas ta’ qbil bejn l-awtoritajiet kompetenti, il-ftehimiet milħuqa u d-deċiżjonijiet meħuda sabiex jiġi solvut dan in-nuqqas ta’ qbil.

Artikolu 20

Riżoluzzjoni ta’ każijiet ta’ nuqqas ta’ qbil bejn l-awtoritajiet kompetenti fi kwistjonijiet transsettorjali

Il-Kumitat Konġunt, skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 19 u fl-Artikolu 56, għandu jirriżolvi nuqqas ta’ qbil transsettorjali li jista’ jinħoloq bejn awtoritajiet kompetenti kif definit fil-punt (2) tal-Artikolu 4 ta’ dan ir-Regolament, tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 u tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010 rispettivament.

Artikolu 21

Kulleġġi tas-superviżuri

1.   L-Awtorità għandha tikkontribwixxi għall-promozzjoni u l-monitoraġġ tal-funzjonament effiċjenti, effettiv u konsistenti tal-kulleġġi tas-superviżuri stabbiliti fl-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2) u biex trawwem il-koerenza fl-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni fil-kulleġġi tas-superviżuri kollha. Bl-għan li jkun hemm konverġenza tal-aħjar prattiki superviżorji, il-persunal mill-Awtorità għandu jkun jista’ jipparteċipa fl-attivitajiet tal-kulleġġi ta’ superviżuri, inklużi eżamijiet fuq il-post, imwettqa konġuntament minn żewġ awtoritajiet kompetenti jew aktar.

2.   L-Awtorità għandha tmexxi fl-iżgurar ta’ funzjonament konsistenti u koerenti tal-kulleġġi ta’ superviżuri għal istituzzjonijiet transkonfinali fl-Unjoni, b’kont meħud tar-riskju sistemiku ppreżentat mill-parteċipanti fis-swieq finanzjarji msemmija fl-Artikolu 23.

Għall-iskop ta’ dan il-paragrafu u tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, l-Awtorità għandha titqies bħala “awtorità kompetenti” skont it-tifsira tal-leġislazzjoni rilevanti.

L-Awtorita’ tista’:

(a)

tiġbor u tikkondividi l-informazzjoni rilevanti kollha f’kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti sabiex tiġi ffaċilitata l-ħidma tal-kulleġġ u tistabbilixxi u tmexxi sistema ċentrali biex tagħmel din l-informazzjoni aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti fil-kulleġġ;

(b)

tagħti bidu u tikkoordina testijiet tal-istress fl-Unjoni kollha f’konformità mal-Artikolu 32 biex tivvaluta r-reżiljenza tal-parteċipanti fis-swieq finanzjarji, b’mod partikolari r-riskju sistemiku ppreżentat mill-parteċipanti ewlenin fis-swieq finanzjarji kif imsemmi fl-Artikolu 23, għal żviluppi negattivi fis-swieq, u tivvaluta l-potenzjal li jikber ir-riskju sistemiku li jistgħu jippreżentaw il-parteċipanti ewlenin fis-swieq finanzjarji f’sitwazzjonijiet ta’ stress, waqt li jiġi żgurat li metodoloġija konsistenti tiġi applikata fil-livell nazzjonali għal tali testijiet u, fejn adatt, tindirizza rakkomandazzjoni lill-awtorità kompetenti biex jiġu korretti kwistjonijiet identifikati fit-test tal-istress;

(c)

tippromwovi attivitajiet superviżorji effettivi u effiċjenti, inkluża l-valutazzjoni tar-riskji li l-parteċipanti fis-swieq finanzjarji huma jew jistgħu jkun esposti għalihom f’sitwazzjonijiet ta’ stress;

(d)

tissorvelja, f’konformità mal-kompiti u s-setgħat speċifikati f’dan ir-Regolament, il-kompiti mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti, u

(e)

titlob aktar deliberazzjonijiet ta’ kulleġġ fi kwalunkwe każ fejn hija tikkunsidra li d-deċiżjoni tirriżulta f’applikazzjoni inkorretta tal-liġi tal-Unjoni jew ma tikkontribwixxix għall-għan ta’ konverġenza tal-prattiki superviżorji. Hija tista’ tirrikjedi wkoll li ssir laqgħa tal-kulleġġ jew iżżid punt mal-aġenda ta’ laqgħa.

3.   L-Awtorità tista’ tiżviluppa abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji u ta’ implimentazzjoni biex tiżgura kondizzjonijiet ta’ applikazzjoni uniformi fir-rigward tad-dispożizzjonijiet dwar il-funzjonament operattiv tal-kulleġġi ta’ superviżuri u toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet adottati skont l-Artikolu 16 biex tippromwovi konverġenza fil-funzjonament superviżorju u l-aħjar prattiki adottati mill-kulleġġi tas-superviżuri.

4.   L-Awtorità għandu jkollha rwol ta’ medjazzjoni legalment vinkolanti biex issolvi tilwim bejn awtoritajiet kompetenti f’konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 19. L-Awtorità tista’ tieħu deċiżjonijiet superviżorji li jkunu direttament applikabbli għall-parteċipant fis-swieq finanzjarji f’konformità mal-Artikolu 19.

Artikolu 22

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.   L-Awtorità għandha tikkunsidra b’mod debitu r-riskju sistemiku kif definit mir-Regolament (UE) Nru 1092/2010. Hija għandha tindirizza kwalunkwe riskju ta’ tħarbit fis-servizzi finanzjarji li:

(a)

ikun ikkawżat minn dgħufija tas-sistema finanzjarja kollha jew ta’ partijiet minnha; u

(b)

li jkollu l-potenzjal ta’ konsegwenzi negattivi serji għas-suq intern u għall-ekonomija reali.

L-Awtorità għandha tikkunsidra, fejn adatt, il-monitoraġġ u l-valutazzjoni ta’ riskju sistemiku kif żviluppati mill-BERS u l-Awtorità u tirrispondi għal twissijiet u rakkomandazzjonijiet mill-BERS skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 1092/2010.

2.   L-Awtorità għandha, f’kollaborazzjoni mal-BERS, u f’konformità mal-Artikolu 23 tiżviluppa approċċ komuni għall-identifikazzjoni u l-kejl tar-riskju sistemiku ppreżentat mill-parteċipanti ewlenin fis-swieq finanzjarji, inklużi indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi kif inhu xieraq.

Dawn l-indikaturi għandhom ikunu element kritiku fid-determinazzjoni ta’ azzjonijiet supervizorji xierqa. L-Awtorità għandha tagħmel monitoraġġ tal-livell ta’ konverġenza fid-determinazzjonijiet li jsiru, bil-ħsieb li tippromwovi approċċ komuni.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-atti msemmija fl-Artikolu 1(2), l-Awtorità għandha tfassal, kif mehtieġ, linji gwida u rakkomandazzjonijiet addizzjonali għall-parteċipanti ewlenin fis-swieq finanzjarji, biex jittieħed kont tar-riskju sistemiku ppreżentat minnhom.

L-Awtorità għandha tiżgura li r-riskju sistemiku ppreżentat mill-parteċipanti ewlenin fis-swieq finanzjarji jiġi kkunsidrat fl-iżvilupp tal-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji u ta’ implimentazzjoni fl-oqsma stabbiliti fl-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2).

4.   Fuq talba minn awtorità kompetenti waħda jew aktar, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill, jew il-Kummissjoni, jew bl-inizjattiva tagħha stess, l-Awtorità tista’ twettaq inkjesta dwar tip partikolari ta’ attività finanzjarja jew tip ta’ prodott jew tip ta’ kondotta sabiex tevalwa theddid potenzjali għall-integrità tas-swieq finanzjarji jew l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja u tagħmel rakkomandazzjonijiet adatti għal azzjoni lill-awtoritajiet kompetenti konċernati.

Għal dawk il-finijiet, l-Awtorità tista’ tuża s-setgħat konferiti fuqha skont dan ir-Regolament, inkluż l-Artikolu 35.

5.   Il-Kumitat Konġunt għandu jiżgura koordinazzjoni ġenerali u transsettorjali tal-attivitajiet imwettqa f’konformità ma’ dan l-Artikolu.

Artikolu 23

Identifikazzjoni u kejl ta’ riskju sistemiku

1.   L-Awtorità għandha, f’konsultazzjoni mal-BERS, tiżviluppa kriterji għall-identifikazzjoni u l-kejl ta’ riskju sistemiku u sistema adegwata għall-ittestjat tal-istress li jinkludi evalwazzjoni tal-potenzjal li riskju sistemiku maħluq minn istituzzjonijiet finanzjarji jiżdied f’sitwazzjonijiet ta’ stress. Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji li jistgħu jippreżentaw riskju sistemiku għandhom ikunu soġġetti għal superviżjoni aktar qawwija, u fejn meħtieġ, għall-proċeduri ta’ rkupru u riżoluzzjoni msemmija fl-Artikolu 25.

2.   L-Awtorità għandha tqis b’mod sħiħ l-approċċi internazzjonali rilevanti meta tiżviluppa l-kriterji għall-identifikazzjoni u l-kejl ta’ riskju sistemiku ppreżentat mill-parteċipanti fis-swieq finanzjarji, inkluż dawk stabbiliti mill-Bord Ta’ Stabbiltà Finanzjarja, il-Fond Montearju Internazzjonali u l-Bank tal-Ħlasijiet Internazzjonali.

Artikolu 24

Kapaċità permanenti li tirrispondi għal riskji sistemiċi

1.   L-Awtorità għandha tiżgura li għandha kapaċità speċjalizzata u kontinwa biex tirrispondi b’mod effettiv għall-materjalizzazzjoni ta’ riskji sistemiċi kif imsemmi fl-Artikoli 22 u 23, b’mod partikolari, fir-rigward ta’ istituzzjonijiet li jippreżentaw riskju sistemiku.

2.   L-Awtorità għandha twettaq il-kompiti konferiti lilha f’dan ir-Regolament, u fil-leġislazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2), u għandha tikkontribwixxi għall-iżgurar ta’ maniġġar ta’ kriżijiet u reġim ta’ riżoluzzjoni koerenti u kkoordinati fl-Unjoni.

Artikolu 25

Proċeduri ta’ rkupru u riżoluzzjoni

1.   L-Awtorità għandha tikkontribwixxi għal u tipparteċipa b’mod attiv fl-iżvilupp u l-koordinazzjoni ta’ pjanijiet ta’ rkupru u riżoluzzjoni effettivi u konsistenti, proċeduri f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza u miżuri preventivi biex jiġi minimizzat l-impatt sistemiku ta’ kwalunkwe falliment.

2.   L-Awtorità tista’ tiżviluppa standards tekniċi regolatorji u ta’ implimentazzjoni kif speċifikat fl-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2) skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 10 sa 15.

Artikolu 26

Sistema Ewropea ta’ Skemi Nazzjonali ta’ Kumpens għall-Investitur

1.   L-Awtorità għandha tikkontribwixxi biex issaħħaħ is-sistema Ewropea ta’ Skemi Nazzjonali ta’ Kumpens għall-Investitur (SKI) billi taġixxi skont is-setgħat konferiti fuqha f’dan ir-Regolament biex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tad-Direttiva 97/9/KE bl-għan li jiġi żgurat li Skemi nazzjonali ta’ Kumpens għall-Investitur ikunu ffinanzjati b’mod adegwat b’kontribuzzjonijiet mill-parteċipanti kkonċernati fis-swieq finanzjarji, inkluż fejn adatt parteċipanti fis-swieq finanzjarji bis-sede tagħhom f’pajjiżi terzi, u tipprovdi livell għoli ta’ protezzjoni għall-investituri kollha f’qafas armonizzat fl-Unjoni kollha.

2.   L-Artikolu 16 dwar is-setgħat tal-Awtorità li tadotta linji gwida u rakkomandazzjonijiet għandu japplika għall-Iskemi ta’ Kumpens għall-Investitur.

3.   L-Awtorità tista’ tiżviluppa standards tekniċi regolatorji u ta’ implimentazzjoni kif speċifikat fl-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2) skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 10 sa 15.

4.   Ir-reviżjoni ta’ dan ir-Regolament prevista fl-Artikolu 81 għandha b’mod partikolari teżamina l-konverġenza tas-sistema Ewropea ta’ Skemi Nazzjonali ta’ Kumpens għall-Investitur.

Artikolu 27

Sistema Ewropea għar-riżoluzzjoni u arranġamenti ta’ finanzjament

1.   Fl-oqsma ta’ kompetenza tagħha, l-Awtorità għandha tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ metodi għar-riżoluzzjoni ta’ parteċipanti fis-swieq finanzjarji li qed ifallu b’modi li jevitaw kontaġju u jippermettulhom li jiġu stralċjati b’mod ordnat u f’waqtu, u, fejn applikabbli, inklużi mekkaniżmi ta’ finanzjament koerenti u kredibbli kif ikun xieraq.

2.   L-Awtorità għandha tikkontribwixxi għall-ħidma fil-kwistjonijiet ta’ kuntest ekwu u impatti kumulattivi ta’ kwalunkwe sistema ta’ tariffi u kontribuzzjonijiet fuq istituzzjonijiet finanzjarji li jistgħu jiġu introdotti biex tkun żgurata kondiviżjoni ġusta tal-piż u inċentivi biex jiġi mrażżan riskju sistemiku bħala parti minn qafas ta’ riżoluzzjoni koerenti u kredibbli.

Ir-reviżjoni ta’ dan ir-Regolament prevista fl-Artikolu 81 għandu b’mod partikolari jeżamina t-tisħiħ possibbli tar-rwol tal-Awtorità f’-qafas ta’ prevenzjoni, immaniġġar u riżoluzzjoni ta’ kriżijiet.

Artikolu 28

Delega tal-kompiti u r-responsabbiltajiet

1.   L-awtoritajiet kompetenti jistgħu, bil-kunsens tal-awtorità li tkun ingħatat id-delega, jiddelegaw il-kompiti u r-responsabbiltajiet lill-Awtorità jew lil awtoritajiet kompetenti oħrajn soġġetti għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu arranġamenti speċifiċi fir-rigward tad-delega tar-responsabbiltajiet li magħhom irid ikun hemm konformità qabel ma l-awtoritajiet kompetenti tagħhom jidhlu f’dawn il-ftehimiet ta’ delega, u jistgħu jillimitaw il-kamp ta’ applikazzjoni tad-delega għal dak li hu mehtieġ għas-supervizjoni effettiva tal-parteċipanti jew il-gruppi transkonfinali fis-swieq finanzjarji.

2.   L-Awtorità għandha tistimula u tiffaċilita d-delega ta’ kompiti u responsabbiltajiet bejn awtoritajiet kompetenti billi tidentifika dawk il-kompiti u r-responsabbiltajiet li jistgħu jiġu ddelegati jew jitwettqu b’mod konġunt u billi tippromwovi l-aħjar prattiki.

3.   Id-delega tar-responsabilitajiet għandha tirriżulta fl-allokazzjoni mill-ġdid tal-kompetenzi stipulati fl-atti msemmija fl-Artikolu 1(2). Il-liġi tal-awtorità li tkun ingħatat id-delega għandha tirregola l-proċedura, l-infurzar u r-reviżjoni amministrattiva u ġudizzjarja relatati mar-responsabbiltajiet li jkunu ġew delegati.

4.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinfurmaw lill-Awtorità bil-ftehimiet ta’ delega li jkunu biħsiebhom jagħmlu. Huma għandhom idaħħlu fis-seħħ il-ftehimiet mhux qabel xahar li jkunu infurmaw lill-Awtorità.

L-Awtorità tista’ tagħti opinjoni dwar il-ftehim intenzjonat fi żmien xahar li tiġi infurmata.

L-Awtorità għandha tippubblika, bil-mezzi xierqa, kwalunkwe ftehim ta’ delega kif konkluż mill-awtoritajiet kompetenti, sabiex tiżgura li l-partijiet kollha konċernati jkunu infurmati b’mod xieraq.

Artikolu 29

Kultura superviżorja komuni

1.   L-Awtorità għandu jkollha rwol attiv fil-bini ta’ kultura superviżorja komuni tal-Unjoni u prattiki superviżorji konsistenti, kif ukoll fl-iżgurar ta’ proċeduri uniformi u approċċi konsistenti madwar l-Unjoni. L-Awtorità, bħala minimu, għandha twettaq l-attivitajiet li ġejjin:

(a)

li tipprovdi opinjonijiet lill-awtoritajiet kompetenti;

(b)

li tippromwovi skambju bilaterali u multilaterali effikaċi ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti, b’rispett sħiħ tad-dispożizzjonijiet applikabbli dwar il-kunfidenzjalità u l-protezzjoni tad-data pprovduti fil-leġislazzjoni rilevanti tal-Unjoni;

(c)

li tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ standards superviżorji uniformi u ta’ kwalità għolja, fosthom standards tar-rapportar, u standards internazzjonali tal-kontabilità skont l-Artikolu 1(3);

(d)

li tirrevedi l-applikazzjoni tal-istandards tekniċi regolatorji u ta’ implimentazzjoni rilevanti adottati mill-Kummissjoni, u tal-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet maħruġa mill-Awtorità u tipproponi emendi fejn xieraq, u

(e)

li tistabbilixxi programmi ta’ taħriġ settorjali u transsettorjali, tiffaċilita skambji tal-persunal u tinkoraġġixxi lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jintensifikaw l-użu ta’ skemi tal-issekondar u strumenti oħra.

2.   L-Awtorità tista’, kif ikun xieraq, tiżviluppa strumenti prattiċi ġodda u għodod ta’ konverġenza biex tippromwovi approċċi u prattiki superviżorji komuni.

Artikolu 30

Reviżjonijiet bejn il-pari tal-awtoritajiet kompetenti

1.   L-Awtorità għandha perjodikament torganizza u twettaq reviżjonijiet bejn il-pari ta’ xi wħud mill-attivitajiet jew tal-attivitajiet kollha tal-awtoritajiet kompetenti, sabiex issaħħaħ aktar il-konsistenza fir-riżultati superviżorji. Għal dak il-għan, l-Awtorità għandha tiżviluppa metodi biex tkun tista’ tagħmel valutazzjoni u tqabbil oġġettiv bejn l-awtoritajiet li saretilhom reviżjoni. Fit-twettiq ta’ reviżjonijiet bejn il-pari, għandhom jitqiesu l-informazzjoni eżistenti u l-valutazzjonijiet li jkunu diġà saru fir-rigward tal-awtorità kompetenti kkonċernata.

2.   Ir-reviżjoni bejn il-pari għandha tinkludi valutazzjoni ta’, iżda m’għandhiex tkun limitata għal:

(a)

l-adegwatezza tal-arranġamenti tar-riżorsi u tal-governanza tal-awtorità kompetenti, b’attenzjoni partikolari għall-applikazzjoni effikaċi tal-istandards tekniċi regolatorji u l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni msemmija fl-Artikoli 10 sa 15 u fl-atti msemmija fl-Artikolu 1(2) u l-kapaċità li tirrispondi għall-iżviluppi tas-suq;

(b)

il-livell ta’ konverġenza milħuq fl-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni u fil-prattika superviżorja, inklużi l-istandards tekniċi regolatorji u l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni, il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet adottati skont l-Artikoli 10 sa 16, u kemm il-prattika superviżorja qiegħda tilħaq l-għanijiet stipulati fil-liġi tal-Unjoni;

(c)

l-aħjar prattiki żviluppati minn xi awtoritajiet kompetenti li jistgħu jkunu ta’ benefiċċju għal awtoritajiet kompetenti oħra sabiex jadottawhom;

(d)

l-effettività u l-grad ta’ konverġenza milħuqin fir-rigward tal-infurzar tad-dispożizzjonijiet adottati fl-implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, inklużi l-miżuri amministrattivi u s-sanzjonijiet imposti kontra persuni responsabbli fejn ma kienx hemm konformità ma’ dawk id-dispożizzjonijiet.

3.   Abbażi ta’ reviżjoni bejn il-pari, l-Awtorità tista’ toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet skont l-Artikolu 16. F’konformità mal-Artikolu 16(3), l-awtoritajiet kompetenti għandhom jistinkaw biex isegwu dawk il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet. L-Awtorità għandha tqis l-eżitu tar-reviżjoni bejn il-pari meta tkun qed tiżviluppa abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji jew tekniċi ta’ implimentazzjoni skont l-Artikoli 10 sa 15.

4.   L-Awtorità għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku l-aħjar prattiki li jistgħu jiġu identifikati minn dawk ir-reviżjonijiet bejn il-pari. Barra minn hekk, ir-riżultati kollha l-oħra tar-reviżjonijiet bejn il-pari jistgħu jiġu żvelati b’mod pubbliku, soġġett għall-ftehim tal-awtorità kompetenti li hija s-suġġett tar-reviżjoni bejn il-pari.

Artikolu 31

Funzjoni ta’ koordinament

L-Awtorità għandha taqdi rwol ġenerali ta’ koordinament bejn l-awtoritajiet kompetenti, b’mod partikolari f’sitwazzjonijiet fejn żviluppi avversi jistgħu potenzjalment jipperikolaw il-funzjonament tajjeb u l-integrità tas-swieq finanzjarji jew l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja fl-Unjoni.

L-Awtorità għandha tippromwovi rispons koordinat tal-Unjoni, fost l-oħrajn billi:

(a)

tiffaċilita l-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti;

(b)

tiddetermina l-kamp ta’ applikazzjoni u, fejn ikun possibbli u adatt, tivverifika l-affidabbiltà tal-informazzjoni li għandha titpoġġa għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet kompetenti kkonċernati kollha;

(c)

mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 19, twettaq medjazzjoni mhux vinkolanti fuq talba mill-awtoritajiet kompetenti jew fuq inizjattiva tagħha stess;

(d)

tinnotifika mingħajr dewmien lill-BERS bi kwalunkwe sitwazzjoni potenzjali ta’ emerġenza;

(e)

tieħu l-miżuri kollha adatti f’każ ta’ żviluppi li jistgħu jipperikolaw il-funzjonament tas-swieq finanzjarji bil-ħsieb li tiffaċilita l-koordinament ta’ azzjonijiet imwettqin mill-awtoritajiet kompetenti rilevanti;

(f)

tiċċentralizza l-informazzjoni li tasal għand l-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikoli 21 u 35 bħala riżultat tal-obbligi ta’ rappurtar regolatorju għall-parteċipanti fis-swieq finanzjarji attivi f’aktar minn Stat Membru wiehed. L-Awtorità għandha taqsam dik l-informazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti kkonċernati l-oħra.

Artikolu 32

Valutazzjoni tal-iżviluppi fis-suq

1.   L-Awtorità għandha timmonitorja u tivvaluta l-iżviluppi fis-suq fil-qasam tal-kompetenza tagħha u, fejn ikun meħtieġ, tinforma lill-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u lill-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol), lill-BERS u lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni bix-xejriet mikroprudenzjali rilevanti, ir-riskji potenzjali u l-vulnerabbiltajiet. L-Awtorità għandha tinkludi fil-valutazzjonijiet tagħha analiżi ekonomika tas-swieq li fihom joperaw il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji, u valutazzjoni tal-impatt li jistgħu jkollhom fuq dawn il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji.

2.   L-Awtorità, f’kooperazzjoni mal-BERS, għandha tagħti bidu u tikkoordina valutazzjonijiet madwar l-Unjoni kollha dwar ir-reżiljenza tal-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għall-iżviluppi avversi tas-suq. Għal dak il-għan, hija għandha tiżviluppa dawn li ġejjin, biex jiġu applikati mill-awtoritajiet kompetenti:

(a)

metodoloġiji komuni biex jiġi vvalutat l-effett ta’ xenarji ekonomiċi fuq il-pożizzjoni finanzjarja ta’ parteċipant fis-swieq finanzjarji;

(b)

approċċi komuni għall-komunikazzjoni dwar l-eżiti ta’ dawn il-valutazzjonijiet tar-rezistenza tal-parteċipanti fis-swieq finanzjarji;

(c)

metodoloġiji komuni għall-valutazzjoni tal-effett ta’ prodotti partikolari jew tal-proċessi ta’ distribuzzjoni fuq il-pożizzjoni finanzjarja ta’ parteċipant fis-swieq finanzjarji u fuq l-informazzjoni tal-investituri u tal-konsumaturi.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-kompiti tal-BERS stipulati fir-Regolament (UE) Nru 1092/2010, l-Awtorità għandha, mill-anqas darba fis-sena, u aktar ta’ spiss skont il-ħtieġa, tipprovdi valutazzjonijiet lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-BERS dwar ix-xejriet, ir-riskji potenzjali u l-vulnerabbiltajiet fil-qasam tal-kompetenza tagħha.

L-Awtorità għandha tinkludi klassifikazzjoni tar-riskji u l-vulnerabbiltajiet prinċipali f’dawn il-valutazzjonijiet u, fejn ikun meħtieġ, tirrakkomanda azzjonijiet ta’ prevenzjoni jew ta’ rimedju.

4.   L-Awtorità għandha tiżgura kopertura adegwata tal-iżviluppi, ir-riskji u l-vulnerabbiltajiet transsettorjali billi tikkoopera mill-qrib mal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorita Bankarja Ewropea) u l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) permezz tal-Kumitat Konġunt.

Artikolu 33

Relazzjonijiet internazzjonali

1.   Mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi rispettivi tal-Istati Membri u l-Istituzzjonijiet tal-Unjoni, l-Awtorità tista’ tiżviluppa kuntatti u tidħol f’arranġamenti amministrattivi ma’ awtoritajiet superviżorji, organizzazzjonijiet internazzjonali u l-amministrazzjonijiet ta’ pajjiżi terzi. Dawk l-arranġamenti m’għandhomx joħolqu obbligi ġuridiċi fir-rigward tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha u lanqas m’għandhom jipprevjenu lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom milli jikkonkludu arranġamenti bilaterali jew multilaterali ma’ dawk il-pajjiżi terzi.

2.   L-Awtorità għandha tassisti fit-tħejjija ta’ deċiżjonijiet ta’ ekwivalenza fir-rigward ta’ reġimi superviżorji f’pajjiżi terzi skont l-atti msemmija fl-Artikolu 1(2).

3.   Fir-rapport imsemmi fl-Artikolu 43(5), l-Awtorità għandha tistipula l-arranġamenti amministrattivi maqbula ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali jew ma’ amministrazzjonijiet f’pajjiżi terzi u l-assistenza pprovduta fit-tħejjija ta’ deċiżjonijiet ta’ ekwivalenza.

Artikolu 34

Kompiti oħrajn

1.   L-Awtorità tista’, fuq talba mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni, jew fuq inizjattiva tagħha stess, tipprovdi opinjonijiet lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar kull kwistjoni marbuta mal-qasam ta’ kompetenza tagħha.

2.   Fir-rigward tal-valutazzjonijiet prudenzjali tal-għaqdiet u l-akkwiżizzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2004/39/KE, kif emendata mid-Direttiva 2007/44/KE, u li skont dik id-Direttiva, jirrikjedu konsultazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti minn żewġ Stati Membri jew aktar, l-Awtorità tista’, fuq applikazzjoni ta’ waħda mill-awtoritajiet kompetenti kkonċernati, toħroġ u tippubblika opinjoni dwar valutazzjoni prudenzjali, ħlief fir-rigward tal-kriterji fl-Artikolu 10b(e) tad-Direttiva 2004/39/KE. L-opinjoni għandha tinħareġ fil-ħin u fi kwalunkwe każ qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ valutazzjoni skont id-Direttiva 2004/39/KE, kif emendata mid-Direttiva 2007/4/KE. L-Artikolu 35 għandu japplika għall-oqsma li fir-rigward tagħhom l-Awtorità tista’ toħroġ opinjoni dwarhom.

Artikolu 35

Ġbir ta’ informazzjoni

1.   Fuq it-talba tal-Awtorità, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Awtorità bl-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex twettaq il-kompiti assenjati lilha minn dan ir-Regolament, bil-kondizzjoni li jkollhom aċċess legali għall-informazzjoni rilevanti, u li t-talba għall-informazzjoni tkun meħtieġa meta mqabbla man-natura tad-dmir inkwistjoni.

2.   L-Awtorità tista’ wkoll titlob li l-informazzjoni tiġi pprovduta f’intervalli rikorrenti u f’formati speċifikati. Dawk it-talbiet għandhom, fejn possibbli, isiru bl-użu ta’ formati komuni ta’ rapportar.

3.   Fuq talba debitament ġustifikata mill-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru, l-Awtorità tista’ tipprovdi kwalunkwe informazzjoni li tkun metħieġa biex tippermetti lill-awtorità kompetenti twettaq dmirijietha, skont l-obbligi tas-sigriet professjonali stabbilit fil-leġislazzjoni settorjali u fl-Artikolu 70.

4.   Qabel ma titlob informazzjoni f’konformità ma’ dan l-Artikolu u bil-għan li jiġi evitat l-irduppjar tal-obbligi ta’ rapportar, l-Awtorità għandha tieħu kont ta’ kwalunkwe statistika eżistenti rilevanti prodotta u disseminata mis-Sistema Statistika Ewropea u s-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali.

5.   Fejn l-informazzjoni ma tkunx disponibbli jew ma tingħatax f’waqtha mill-awtoritajiet kompetenti, l-Awtorità tista’ tindirizza talba debitament ġustifikata u motivata lil awtoritajiet superviżorji oħrajn, lill-ministeru responsabbli għall-finanzi fejn dan ikollu informazzjoni prudenzjali għad-dispożizzjoni tiegħu, lill-bank ċentrali nazzjonali jew lill-uffiċċju tal-istatistika tal-Istat Membru kkonċernat.

6.   Fejn l-informazzjoni ma tkunx disponibbli jew ma tkunx disponibbli skont il-paragrafu 1 jew 5 f’waqtha, l-Awtorità tista’ tindirizza talba debitament ġustifikata u motivata direttament lill-parteċipanti fis-swieq finanzjarji rilevanti. It-talba motivata għandha tispjega għaliex hi meħtieġa l-informazzjoni dwar il-parteċipanti individwali rispettivi fis-swieq finanzjarji.

L-Awtorità għandha tinforma lill-awtoritajiet kompetenti rilevanti bit-talbiet f’konformità ma’ dan il-paragrafu u mal-paragrafu 5.

Fuq it-talba tal-Awtorità, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jassistu lill-Awtorità fil-ġbir tal-informazzjoni.

7.   L-Awtorità tista’ tuża l-informazzjoni kunfidenzjali li tirċievi skont dan l-Artikolu għall-finijiet biss li twettaq il-kompiti assenjati lilha minn dan ir-Regolament.

Artikolu 36

Relazzjoni mal-BERS

1.   L-Awtorità għandha tikkoopera mill-qrib u fuq bażi regolari mal-BERS.

2.   L-Awtorità għandha tipprovdi lill-BERS b’informazzjoni regolari u f’waqtha li hija meħtieġa biex twettaq il-kompiti tagħha. Kwalunkwe informazzjoni meħtieġa għall-ilħuq tal-kompiti tagħha li ma tkunx f’format fil-qosor jew aggregat, għandha tiġi pprovduta mingħajr dewmien lill-BERS wara talba motivata, kif speċifikat fl-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1092/2010. L-Awtorità, f’kooperazzjoni mal-BERS, għandha tistabbilixxi proċeduri interni adegwati għat-trasmissjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali, b’mod partikolari informazzjoni fir-rigward tal-parteċipanti individwali fis-swieq finanzjarji.

3.   L-Awtorità għandha, f’konformità mal-paragrafi 4 u 5, tiżgura segwitu xieraq għat-twissijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-BERS imsemmija fl-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 1092/2010.

4.   Malli tasal twissija jew rakkomandazzjoni mill-BERS indirizzata lill-Awtorità, l-Awtorità għandha ssejjaħ laqgħa tal-Bord tas-Superviżuri mingħajr dewmien u tivvaluta l-implikazzjonijiet ta’ tali twissija jew rakkomandazzjoni għat-twettiq tal-kompiti tagħha.

Hija għandha tiddeċiedi, permezz tal-proċedura rilevanti għat-teħid tad-deċiżjonijiet, dwar kwalunkwe azzjonijiet li għandhom jittieħdu skont is-setgħat mogħtija lilha b’dan ir-Regolament, biex jiġu indirizzati l-kwistjonijiet identifikati fit-twissijiet u r-rakkomandazzjonijiet.

Jekk l-Awtorità ma taġixxix fuq rakkomandazzjoni, hija għandha tispjega lill-BERS u lill-Kunsill ir-raġunijiet tagħha għaliex ma għamlitx dan.

5.   Malli tasal twissija jew rakkomandazzjoni mill-BERS indirizzata lil awtorità superviżorja nazzjonali kompetenti, l-Awtorità għandha, fejn ikun rilevanti, tuża s-setgħat ikkonferiti lilha b’dan ir-Regolament sabiex tiżgura segwitu f’waqtu.

Meta d-destinatarju ma jkunx biħsiebu jsegwi r-rakkomandazzjoni tal-BERS, hu għandu jinforma u jiddiskuti mal-Bord tas-Superviżuri r-raġunijiet tiegħu għan-nuqqas ta’ azzjoni.

L-awtorità kompetenti għandha tieħu kont dovut tal-opinjonijiet tal-Bord tas-Superviżuri meta tinforma lill-Kunsill u lill-BERS skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 1092/2010.

6.   Fit-twettiq tal-kompiti mniżżlin f’dan ir-Regolament, l-Awtorità għandha tagħti l-akbar konsiderazzjoni għat-twissijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-BERS.

Artikolu 37

Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq

1.   Biex jgħin fil-faċilitazzjoni ta’ konsultazzjoni mal-partijiet interessati f’oqsma rilevanti għall-kompiti tal-Awtorità, għandu jiġi stabbilit Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq. Il-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq għandu jkun ikkonsultat dwar azzjonijiet meħuda f’konformità mal-Artikoli 10 sa 15 dwar l-istandards tekniċi regolatorji u l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni, u, sal-punt li dawn ma jikkonċernawx lill-parteċipanti individwali fis-swieq finanzjarji, l-Artikolu 16 dwar il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet. Jekk ikunu jridu jittieħdu azzjonijiet b’mod urġenti u l-konsultazzjoni ssir impossibbli, il-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq għandu jiġi mgħarraf kemm jista’ jkun malajr.

Il-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq għandu jiltaqa’ mill-anqas erba’ darbiet fis-sena.

2.   Il-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq għandu jkun magħmul minn 30 membru, li jirrappreżentaw, fi proporzjonijiet ibbilanċjati l-parteċipanti fis-swieq finanzjarji li joperaw fl-Unjoni, ir-rappreżentanti tal-impjegati tagħhom kif ukoll il-konsumaturi, l-utenti tas-servizzi finanzjarji u r-rappreżentanti tal-SMEs. Tal-inqas ħamsa mill-membri tiegħu għandhom ikunu persuni mill-qasam akkademiku indipendenti tal-ogħla klassifika. Għaxra mill-membri tiegħu għandhom jirrappreżentaw lill-parteċipanti fis-swieq finanzjarji.

3.   Il-membri tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq għandhom jinħatru mill-Bord tas-Supervizuri, wara proposti mill-partijiet interessati rilevanti. Fit-teħid tad-deċiżjoni tiegħu, il-Bord tas-Superviżuri għandu, safejn ikun possibbli, jiżgura bilanċ u rappreżentanza ġeografika u tas-sessi xierqa tal-partijiet interessati madwar l-Unjoni kollha.

4.   L-Awtorità għandha tipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa, soġġett għas-segretezza professjonali, kif stabbilit fl-Artikolu 70, u tiżgura appoġġ segretarjali adegwat għall-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq. Għandu jiġi pprovdut kumpens adegwat lill-membri tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq li qed jirrappreżentaw organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ, bl-esklużjoni ta’ rappreżentanti tal-industrija. Il-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq jista’ jistabbilixxi gruppi ta’ ħidma dwar kwistjonijiet tekniċi. Il-membri tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq għandhom iservu għal perijodu ta’ sentejn u nofs, u wara dan issir proċedura ġdida tal-għażla.

Il-membri tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq jistgħu jservu zewġ termini wara xulxin.

5.   Il-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq jista’ jippreżenta opinjonijiet u pariri lill-Awtorità dwar kwalunkwe kwistjoni relatata mal-kompiti tal-Awtorità b’attenzjoni partikolari fuq il-kompiti stabbiliti fl-Artikoli 10 sa 16 u l-Artikoli 29, 30 u 32.

6.   Il-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq għandu jadotta r-regoli proċedurali tiegħu b’maġġoranza tal-membri tiegħu.

7.   L-Awtorità għandha tippubblika l-opinjonijiet u l-pariri tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq u r-rizultati tal-konsultazzjonijiet tiegħu.

Artikolu 38

Salvagwardji

1.   L-Awtorità għandha tiżgura li l-ebda deċiżjoni adottata skont l-Artikoli 18 jew 19 ma taffettwa b’xi mod ir-responsabbiltajiet fiskali tal-Istati Membri.

2.   Fejn Stat Membru jħoss li deċiżjoni meħuda skont l-Artikolu 19(3) taffettwa r-responsabbiltajiet fiskali tiegħu, huwa jista’ jinnotifika lill-Awtorità u lill-Kummissjoni sa ġimgħatejn wara n-notifika tad-deċiżjoni tal-Awtorità lill-awtorità kompetenti li d-deċiżjoni mhijiex ser tiġi implimentata mill-awtorità kompetenti.

Fin-notifika tiegħu, l-Istat Membru għandu jispjega b’mod ċar u speċifiku għaliex u kif id-deċiżjoni taffettwa r-responsabbiltajiet fiskali tiegħu.

F’każ ta’ tali notifika, id-deċiżjoni tal-Awtorità għandha tiġi sospiża.

Fi żmien xahar min-notifika mill-Istat Membru, l-Awtorità għandha tinforma lill-Istat Membru jekk tkunx sejra żżomm id-deċiżjoni tagħha jew tkunx sejra temendaha jew tirrevokaha. Jekk id-deċiżjoni tinżamm jew tiġi emendata, l-Awtorità għandha tiddikjara li r-responsabbiltajiet fiskali mhumiex affettwati.

Meta l-Awtorità żżomm id-deċiżjoni tagħha, il-Kunsill għandu jieħu deċiżjoni b’maġġoranza tal-voti mitfugħin, f’waħda mil-laqgħat tiegħu mhux aktar tard minn xahrejn wara li l-Awtorità tkun informat lill-Istat Membru kif stabbilit fir-raba’ subparagrafu, dwar jekk inżammitx id-deċiżjoni tal-Awtorità.

Meta l-Kunsill, wara li jkun ikkunsidra l-kwistjoni, ma jiħux deċiżjoni biex iżomm id-deċiżjoni tal-Awtorità, f’konformità mal-ħames subparagrafu, id-deċiżjoni tal-Awtorità għandha tintemm.

3.   Meta Stat Membru jikkunsidra li deċiżjoni meħuda skont l-Artikolu 18(3) taffettwa r-responsabbiltajiet fiskali tiegħu, huwa jista’ jinnotifika lill-Awtorità, lill-Kummissjoni u lill-Kunsill, fi żmien tlett ijiem ta’ xogħol wara n-notifika tad-deċiżjoni tal-Awtorità lill-awtorità kompetenti, li d-deċiżjoni ma tkunx ser tiġi implimentata mill-awtorità kompetenti.

Fin-notifika tiegħu, l-Istat Membru għandu jispjega b’mod ċar u speċifiku għaliex u kif id-deċiżjoni taffettwa r-responsabbiltajiet fiskali tiegħu.

F’każ ta’ tali notifika, id-deċiżjoni tal-Awtorità għandha tiġi sospiża.

Il-Kunsill għandu, fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol isejjaħ laqgħa u jieħu deċiżjoni, b’maġġoranza sempliċi tal-membri tiegħu, dwar jekk id-deċiżjoni tal-Awtorità hijiex revokata.

Fejn il-Kunsill, wara li jkun ikkunsidra l-kwistjoni, ma jiħux deċiżjoni biex jirrevoka d-deċiżjoni tal-Awtorità konformement mar-raba’ subparagrafu, is-sospensjoni tad-deċiżjoni tal-Awtorità għandha tintemm.

4.   Fejn il-Kunsill ikun ħa deċiżjoni skont il-paragrafu 3 biex ma jirrevokax deċiżjoni tal-Awtorità fir-rigward tal-Artikolu 18(3), u l-Istat Membru kkonċernat xorta jikkunsidra li d-deċiżjoni tal-Awtorità taffettwa r-responsabbilitajiet fiskali tiegħu, dak l-Istat Membru jista’ jinnotifika lill-Kummissjoni u lill-Awtorità u jitlob lill-Kunsill biex jeżamina mill-ġdid il-kwistjoni. L-Istat Membru kkonċernat għandu jistabbilixxi b’mod ċar ir-raġunijiet għaliex ma jaqbilx mad-deċiżjoni tal-Kunsill.

F’perijodu ta’ erba’ ġimgħat wara n-notifika msemmija fl-ewwel subparagrafu, il-Kunsill għandu jikkonferma d-deċiżjoni oriġinali tiegħu jew jieħu deċiżjoni ġdida f’konformità mal-paragrafu 3.

Il-perijodu ta’ erba’ ġimgħat jista’ jiġi estiż b’erba’ ġimgħat oħra mill-Kunsill, jekk iċ-ċirkostanzi partikolari jkunu jeħtieġu hekk.

5.   Kwalunkwe abbuż ta’ dan l-Artikolu, b’mod partikolari fir-rigward ta’ deċiżjoni mill-Awtorità li m’għandhiex impatt fiskali sinifikanti jew materjali, għandu jkun ipprojbit bħala wieħed inkompatibbli mas-suq intern.

Artikolu 39

Proċeduri għat-teħid ta’ deċiżjonijiet

1.   Qabel tieħu d-deċiżjonijiet previsti f’dan ir-Regolament, l-Awtorità għandha tinforma lil kwalunkwe destinatarju msemmi bl-intenzjoni tagħha li tadotta d-deċiżjoni, filwaqt li tistabbilixxi limitu taż-żmien li fih id-destinatarju jista’ jesprimi l-opinjonijiet tiegħu dwar il-kwistjoni, b’kunsiderazzjoni sħiħa tal-urġenza, tal-kumplessità u tal-konsegwenzi potenzjali tal-kwistjoni. Dan japplika mutatis mutandis għar-rakkomandazzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 17(3).

2.   Id-deċiżjonijiet tal-Awtorità għandhom jiddikjaraw ir-raġunijiet li fuqhom ikunu bbażati.

3.   Id-destinatarji tad-deċiżjonijiet tal-Awtorità għandhom jiġu infurmati bir-rimedji legali disponibbli skont dan ir-Regolament.

4.   Fejn l-Awtorità tkun ħadet deċiżjoni skont l-Artikolu 18(3) jew (4), hija għandha tirrevedi dik id-deċiżjoni f’intervalli xierqa.

5.   Id-deċiżjonijiet li l-Awtorità tieħu skont l-Artikoli 17, 18 jew 19 għandhom isiru pubbliċi u hija għandha tiddikjara l-identità tal-awtorità kompetenti jew tal-parteċipant fis-swieq finanzjarji konċernat u l-kontenut prinċipali tad-deċiżjoni, sakemm din il-pubblikazzjoni ma tkunx f’kunflitt mal-interessi leġittimi tal-parteċipanti fis-swieq finanzjarji fil-protezzjoni tas-sigrieti tan-negozju tagħhom jew tistax tipperikola b’mod serju l-funzjonament tajjeb u l-integrità tas-swieq finanzjarji jew l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha jew parti minnha tal-Unjoni.

KAPITOLU III

ORGANIZZAZZJONI

TAQSIMA 1

Bord tas-Superviżuri

Artikolu 40

Kompożizzjoni

1.   Il-Bord tas-Supervizuri għandu jkun magħmul minn:

(a)

il-President li m’għandux ikollu vot;

(b)

il-Kap tal-awtoritajiet pubbliċi nazzjonali kompetenti għas-supervizjoni tal-parteċipanti fis-swieq finanzjarji f’kull Stat Membru, li għandhom jiltaqgħu personalment tal-inqas darbtejn fis-sena,

(c)

rapprezentant wieħed tal-Kummissjoni li m’għandux ikollu vot;

(d)

rappreżentant wieħed tal-BERS li m’għandux ikollu vot;

(e)

rappreżentant wieħed ta’ kull wieħed mill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej l-oħra, li m’għandux ikollhom vot;

2.   Il-Bord tas-Supervizuri għandu jlaqqa’ laqgħat mal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq regolarment, tal-anqas darbtejn fis-sena.

3.   Kull awtorità kompetenti għandha tkun responsabbli biex tinnomina membru supplenti ta’ livell għoli mill-awtorità tagħha, li jista’ jissostitwixxi lill-membru tal-Bord tas-Superviżuri msemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 1, f’każ li dik il-persuna ma tkunx tista’ tattendi.

4.   Fl-Istati Membri fejn ikun hemm aktar minn awtorità responsabbli waħda għas-supervizjoni skont dan ir-Regolament, dawk l-awtoritajiet għandhom jaqblu dwar rappreżentant komuni. Madankollu, meta punt li jrid ikun diskuss mill-Bord tas-Superviżuri ma jkunx jaqa’ fi ħdan il-kompetenza tal-awtorità nazzjonali li tkun qiegħda tiġi rrappreżentata mill-membru msemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 1, dak il-membru jista’ jieħu rappreżentant mill-awtorità nazzjonali rilevanti, li m’għandux ikollu vot.

5.   Bl-għan li jaġixxi fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 97/9/KE, il-membru tal-Bord tas-Superviżuri msemmi fil- fil-punt (b) tal-paragrafu 1, fejn adatt, għandu jkun akkumpanjat minn rappreżentant mill-korpi rilevanti li jamministraw l-iskemi ta’ kumpens għall-investitur f’kull Stat Membru, li m’għandux ikollu l-vot.

6.   Il-Bord tas-Superviżuri jista’ jiddeċiedi li jdaħħal osservaturi.

Id-Direttur Eżekuttiv jista’ jipparteċipa fil-laqgħat tal-Bord tas-Superviżuri mingħajr id-dritt li jivvota.

Artikolu 41

Kumitati interni u panels

1.   Il-Bord tas-Superviżuri jista’ jistabbilixxi kumitati interni jew panels għal kompiti speċifiċi attribwiti lill-Bord tas-Superviżuri, u jista’ jipprovdi għad-delega ta’ ċerti kompiti u deċiżjonijiet iddefiniti b’mod ċar lil kumitati jew panels interni, lill-Bord Maniġerjali jew lill-President.

2.   Għall-finijiet tal-Artikolu 19, il-Bord tas-Superviżuri għandu jsejjaħ panel indipendenti sabiex jiffaċilita riżoluzzjoni imparzjali tan-nuqqas ta’ qbil, li jkun jikkonsisti mill-President u tnejn mill-membri tiegħu, li ma jkunux rappreżentanti tal-awtoritajiet kompetenti li jkunu parti għan-nuqqas ta’ qbil u li ma jkollhom la xi interess fil-kunflitt u lanqas rabtiet diretti mal-awtoritajiet kompetenti kkonċernati.

3.   Soġġett għall-Artikolu 19(2), il-panel għandu jipproponi deċiżjoni għall-adozzjoni finali mill-Bord tas-Superviżuri, f’konformità mal-proċedura stabbilita fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 44(1).

4.   Il-Bord tas-Superviżuri għandu jadotta regoli ta’ proċedura għall-panel imsemmi fil-paragrafu 2.

Artikolu 42

Indipendenza

Fit-twettiq tal-kompiti kkonferiti lilu b’dan ir-Regolament, il-President u l-membri votanti tal-Bord tas-Superviżuri għandhom jaġixxu b’mod indipendenti u oġġettiv fl-interess uniku tal-Unjoni kollha kemm hi u m’għandhom la jfittxu u lanqas jieħdu struzzjonijiet minn istituzzjonijiet jew korpi tal-Unjoni, minn kwalunkwe Gvern ta’ Stat Membru jew minn kwalunkwe entità pubblika jew privata oħra.

La l-Istati Membri, l-istituzzjonijiet jew il-korpi tal-Unjoni u lanqas ebda korp pubbliku jew privat ieħor m’għandhom ifittxu li jinfluwenzaw lill-membri tal-Bord tas-Superviżuri fil-qadi ta’ dmirijiethom.

Artikolu 43

Kompiti

1.   Il-Bord tas-Superviżuri għandu jagħti gwida lill-ħidma tal-Awtorità u għandu jkun responsabbli għat-teħid tad-deċiżjonijiet imsemmija fil-Kapitolu II.

2.   Il-Bord tas-Superviżuri għandu jadotta l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet, u d-deċiżjonijiet, u joħroġ il-pariri msemmija fil-Kapitolu II.

3.   Il-Bord tas-Superviżuri għandu jaħtar lill-President.

4.   Il-Bord tas-Superviżuri għandu jadotta, qabel it-30 ta’ Settembru ta’ kull sena, abbażi ta’ proposta mill-Bord Maniġerjali, il-programm ta’ ħidma tal-Awtorità għas-sena sussegwenti, u għandu jittrażmettih għall-informazzjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Il-programm ta’ ħidma għandu jiġi adottat mingħajr preġudizzju għall-proċedura baġitarja annwali u għandu jsir pubbliku.

5.   Il-Bord tas-Superviżuri, fuq il-bażi ta’ proposta mill-Bord Maniġerjali, għandu jadotta r-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Awtorità, inkluż dwar il-qadi tal-kompiti tal-President, fuq il-bażi tal-abbozz ta’ rapport imsemmi fl-Artikolu 53(7) u għandu jgħaddi dak ir-rapport lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Awdituri u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew sal-15 ta’ Ġunju ta’ kull sena. Ir-rapport għandu jsir pubbliku.

6.   Il-Bord tas-Superviżuri għandu jodotta l-programm ta’ ħidma multiannwali tal-Awtorità, u għandu jgħaddih għall-informazzjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Il-programm ta’ ħidma multiannwali għandu jiġi adottat mingħajr preġudizzju għall-proċedura baġitarja annwali u għandu jsir pubbliku.

7.   Il-Bord tas-Superviżuri għandu jadotta l-baġit f’konformità mal-Artikolu 63.

8.   Il-Bord tas-Superviżuri għandu jeżerċita awtorità dixxiplinarja fuq il-President u d-Direttur Eżekuttiv u jista’ jneħħihom mill-kariga skont l-Artikolu 48(5) jew l-Artikolu 51(5) rispettivament.

Artikolu 44

Teħid ta’ deċiżjonijiet

1.   Id-deċiżjonijiet tal-Bord tas-Superviżuri għandhom jittieħdu b’maġġoranza sempliċi tal- membri tiegħu. Kull membru għandu jkollu vot wieħed.

Fir-rigward tal-atti speċifikati fl-Artikoli 10 sa 16 u l-miżuri u d-deċiżjonijiet adottati skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 9(5) u l-Kapitolu VI u b’deroga mill-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, il-Bord tas-Superviżuri għandu jieħu deċiżjonijiet abbażi ta’ maġġoranza kkwalifikata tal-membri tiegħu, kif definit fl-Artikolu 16(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u fl-Artikolu 3 tal-Protokoll (Nru 36) dwar id-dispożizzjonijiet tranżitorji.

Fir-rigward tad-deċiżjonijiet f’konformità mal-Artikolu 19(3), għal deċiżjonijiet li ttieħdu mill-kontrollur li jikkonsolida, id-deċiżjoni proposta mill-panel għandha titqies bħala adottata jekk approvata b’maġġoranza sempliċi, sakemm ma tiġix irrifjutata mill-membri li jirrappreżentaw minoranza tal-voti li timblokka kif imfisser fl-Artikolu 16(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u fl-Artikolu 3 tal-Protokoll (Nru 36) dwar dispożizzjonijiet tranżitorji.

Għad-deċiżjonijiet l-oħra kollha f’konformità mal-Artikolu 19(3), id-deċiżjoni proposta mill-panel għandha tkun adottata permezz ta’ maġġoranza sempliċi tal-membri tal-Bord ta’ Superviżuri. Kull membru għandu jkollu vot wieħed.

2.   Il-laqgħat tal-Bord tas-Superviżuri għandhom jissejħu mill-President fuq l-inizjattiva personali tiegħu stess jew fuq talba minn terz tal-membri tiegħu, u għandhom jitmexxew mill-President.

3.   Il-Bord tas-Superviżuri għandu jadotta u jippubblika r-regoli proċedurali tiegħu.

4.   Ir-regoli proċedurali għandhom jistabbilixxu fid-dettall l-arranġamenti li jirregolaw il-votazzjoni, inkluż, fejn ikun xieraq, ir-regoli li jirregolaw il-kworums. Il-membri mhux votanti u l-osservaturi, bl-eċċezzjoni tal-President u d-Direttur Eżekuttiv, m’għandhom jattendu ebda diskussjoni fi ħdan il-Bord tas-Superviżuri dwar parteċipanti individwali fis-swieq finanzjarji, sakemm ma jkunx previst mod ieħor fl-Artikolu 75(3) jew fl-atti msemmija fl-Artikolu 1(2).

TAQSIMA 2

Bord Maniġerjali

Artikolu 45

Kompożizzjoni

1.   Il-Bord Maniġerjali għandu jkun magħmul mill-President u sitt membri oħrajn tal-Bord tas-Superviżuri, eletti mill-membri votanti tal-Bord tas-Superviżuri u minn fosthom stess.

Minbarra l-President, kull membru tal-Bord Maniġerjali għandu jkollu membru supplenti, li jista’ jissostitwixxih jekk ma jkunx jista’ jattendi.

Il-mandat tal-membri eletti mill-Bord tas-Superviżuri għandu jkun ta’ sentejn u nofs. Dak it-terminu jista’ jiġi estiż darba. Il-kompożizzjoni tal-Bord Maniġerjali għandha tkun ibbilanċjata u proporzjonata u għandha tirrifletti l-Unjoni kollha. Il-mandati għandhom ikunu sovrapposti u għandu jiġi applikat arranġament adatt ta’ rotazzjoni.

2.   Id-deċiżjonijiet mill-Bord Maniġerjali għandhom jiġu adottati fuq il-bażi ta’ maġġoranza tal-membri preżenti. Kull membru għandu jkollu vot wieħed.

Id-Direttur Eżekuttiv u rappreżentant tal-Kummissjoni għandhom jipparteċipaw fil-laqgħat tal-Bord Maniġerjali mingħajr id-dritt li jivvotaw.

Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jkollu d-dritt li jivvota dwar kwistjonijiet imsemmija fl-Artikolu 63.

Il-Bord Maniġerjali għandu jadotta u jippubblika r-regoli proċedurali tiegħu.

3.   Il-laqgħat tal-Bord Maniġerjali għandhom jissejħu mill-President fuq inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba ta’ mill-inqas terz tal-membri tiegħu, u għandhom jitmexxew mill-President.

Il-Bord Maniġerjali għandu jiltaqa’ qabel kull laqgħa tal-Bord tas-Superviżuri u kulmeta l-Bord Maniġerjali jqis li hu meħtieġ. Huwa għandu jiltaqa’ mill-inqas ħames darbiet f’sena.

4.   Mingħajr preġudizzju għar-regoli proċedurali, il-membri tal-Bord Maniġerjali jistgħu jkunu megħjunin minn konsulenti jew minn esperti. Bl-eċċezzjoni tad-Direttur Eżekuttiv, il-membri mingħajr vot m’għandhom jattendu għall-ebda diskussjoni fi ħdan il-Bord Maniġerjali fir-rigward tal-parteċipanti individwali fis-swieq finanzjarji.

Artikolu 46

Indipendenza

Il-membri tal-Bord Maniġerjali għandhom jaġixxu b’mod indipendenti u oġġettiv fl-interess uniku tal-Unjoni kollha kemm hi u la għandhom ifittxu u lanqas jieħdu struzzjonijiet mill-istituzzjonijiet jew mill-korpi tal-Unjoni, jew minn xi gvern ta’ Stat Membru jew minn xi entità pubblika jew privata oħra.

La l-Istati Membri, la l-istituzzjonijiet jew il-ko