ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.293.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 293

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 53
11 ta' Novembru 2010


Werrej

 

II   Atti mhux leġislattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1013/2010 tal-10 ta’ Novembru 2010 li jippreskrivi regoli ta’ implimentazzjoni dwar il-Politika tal-Unjoni dwar il-Flotta kif definita fil-Kapitolu III tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1014/2010 tal-10 ta’ Novembru 2010 dwar il-monitoraġġ u r-rapportar ta’ dejta fuq ir-reġistrazzjoni ta’ karozzi ġodda tal-passiġġieri skont ir-Regolament (KE) Nru 443/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

15

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1015/2010 tal-10 ta’ Novembru 2010 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għal magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi ( 1 )

21

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1016/2010 tal-10 ta’ Novembru 2010 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għal magni domestiċi tal-ħasil tal-platti ( 1 )

31

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1017/2010 tal-10 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi sejħiet permanenti għal offerti għall-bejgħ fis-suq intern taċ-ċereali miżmuma mill-aġenziji tal-intervent tal-Istati Membri

41

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1018/2010 tal-10 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

44

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1019/2010 tal-10 ta’ Novembru 2010 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (UE) Nru 867/2010 għas-sena tas-suq 2010/11

46

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2010/77/UE tal-10 ta’ Novembru 2010 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KE fir-rigward tad-dati ta' skadenza għall-inklużjoni fl-Anness I ta' ċerti sustanzi attivi ( 1 )

48

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2010/682/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta’ Novembru 2010 dwar it-tnedija ta’ skambju awtomatizzat ta’ data fir-rigward ta’ data dattiloskopika fis-Slovakkja

58

 

 

2010/683/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta’ Novembru 2010 li temenda d-Deċiżjoni 97/555/KE dwar il-proċedura għaċ-ċertifikazzjoni tal-konformità ta’ prodotti għall-bini permezz tal-Artikolu 20(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE għal dak li jirrigwarda s-siment, il-ġir tal-bini u binders idrawliċi oħrajn (notifikata bid-dokument numru C(2010) 7603)  ( 1 )

60

 

 

2010/684/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta’ Novembru 2010 li temenda Parti 1 tal-Anness E tad-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE dwar il-mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa għall-annimali minn azjendi (notifikata bid-dokument numru C(2010) 7640)  ( 1 )

62

 

 

2010/685/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta’ Novembru 2010 li temenda l-Kapitolu 3 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 715/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet għall-aċċess għan-netwerks ta’ trażmissjoni tal-gass naturali ( 1 )

67

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010 tat-22 ta’ Diċembru 2009 dwar is-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta’ residwu fl-oġġetti tal-ikel li ġejjin mill-annimali ( ĠU L 15, 20.1.2010 )

72

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġislattivi

REGOLAMENTI

11.11.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 293/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1013/2010

tal-10 ta’ Novembru 2010

li jippreskrivi regoli ta’ implimentazzjoni dwar il-Politika tal-Unjoni dwar il-Flotta kif definita fil-Kapitolu III tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002

(kodifikazzjoni)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 tal-20 ta’ Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta’ riżorsi tas-sajd skont il-Politika Komuni dwar is-Sajd (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 11(7), l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 12(1), l-Artikolu 12(2), l-Artikolu 13(2) u l-Artikolu 14(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1438/2003 tat-12 ta’ Awwissu 2003 li jippreskrivi regoli ta’ implimentazzjoni dwar il-Politika tal-Komunità dwar il-Flotta kif definita fil-Kapitolu III tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 (2) ġie emendat kemm-il darba (3) b’mod sostanzjali. Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmi Regolament għandu jiġi kkodifikat.

(2)

L-aġġustament tal-kapaċità għas-sajd tal-flotta tas-sajd tal-Unjoni għandu jkun monitorjat sew biex ikun imqabbel mar-riżorsi disponibbli. Għal dak il-għan, il-Kapitolu III tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 jippreskrivi numru ta’ miżuri speċifiċi.

(3)

Għandhom jiġu stabbiliti regoli li jiżguraw l-implimentazzjoni korretta tal-Kapitolu III tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 mill-Istati Membri, waqt li jittieħdu inkunsiderazzjoni l-parametri rilevanti kollha dwar il-maniġġjar tal-kapaċità tal-flotta, f’termini ta’ tunnellaġġ (GT) u potenza (kW), previsti f’dak ir-Regolament kif ukoll fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2792/1999 tas-17 ta’ Diċembru 1999 li jippreskrivi r-regoli u l-arranġamenti dettaljati rigward l-għajnuna Komunitarja strutturali fis-settur tas-sajd (4). Dan ir-Regolament irid jieħu inkunsiderazzjoni l-Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja fl-1 ta’ Mejju 2004 u tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-1 ta’ Jannar 2007.

(4)

Livelli ta’ referenza għall-kapaċità tas-sajd għandhom jiġu stabbiliti fl-1 ta’ Jannar 2003 għall-flotta ta’ kull Stat Membru elenkat fl-Anness I, Parti A, bl-eċċezzjoni tal-flotot tagħhom reġistrati fir-reġjuni l-aktar ‘il bogħod.

(5)

L-Artikolu 11 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 jippermetti lill-Istati Membri jibnu mill-ġdid 4 % tal-medja annwali ta’ tunnellaġġ skreppjat b’għajnuna pubblika bejn l-1 ta’ Jannar 2003 u l-31 ta’ Diċembru 2006 u 4 % tat-tunnellaġġ skreppjat bl-għajnuna pubblika mill-1 ta’ Jannar 2007.

(6)

L-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 jieħu inkunsiderazzjoni r-rekwiżit, kif attwalment stipulat fl-Artikolu 25(3)(b) u (c) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1198/2006 tas-27 ta’ Lulju 2006 fuq il-Fond Ewropew għas-Sajd (5), li l-potenza ta’ magna li tkun ġiet mibdula b’għajnuna pubblika titnaqqas b’mill-anqas 20 %, għajr fil-każ ta’ bdil ta’ magni li jintużaw f’sajd kostali fuq skala żgħira kif definit f’dak ir-Regolament.

(7)

Hu meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli għall-aġġustament tal-livelli ta’ referenza biex jitqiesu l-Artikolu 11(4), (5) u (6), u, għal raġunijiet ta’ trasparenza, l-Artikolu 13(1)(b)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 u tal-kejl mill-ġdid tal-flotta tas-sajd tal-Unjoni. Wara li jiġu mkejla l-bastimenti tas-sajd kollha, l-applikazzjoni tar-regola ta’ aġġustament għandha tinżamm għall-applikazzjoni stretta tas-sistema tad-dħul u l-ħruġ f’termini ta’ tunnellaġġ.

(8)

Talbiet mill-Istati Membri elenkati fl-Anness I, Parti A mibgħuta lill-Kummissjoni qabel il-31 ta’ Diċembru 2002 biex iżidu l-objettivi tagħhom fir-Raba’ Programm ta’ Gwida Multiannwali (MAGP IV), kif kien previst fl-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 2792/1999, u l-Artikolu 3 u l-Artikolu 4(2) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 97/413/KE (6), għandhom jitqiesu meta approprjat fid-determinazzjoni ta’ livelli ta’ referenza.

(9)

Hu meħtieġ li jkun stabbilit metodu ta’ kalkolu biex issir stima dwar jekk Stati Membri jamministraw l-entrati dwar dħul u ħruġ mill-flotot tas-sajd tagħhom skont ir-Regolament (KE) Nru 2371/2002.

(10)

L-eżenzjoni mis-sistema tad-dħul u l-ħruġ għal bastimenti li ngħaqdu mal-flotta mill-1 ta’ Jannar 2003 jew, għall-Istati Membri elenkati fl-Anness I, Parti B, mid-data ta’ adeżjoni, għandhom jieħdu inkunsiderazzjoni deċiżjoni amministrattiva adottata rispettivament qabel l-1 ta’ Jannar 2003 jew qabel id-data ta’ adeżjoni. Biex tiġi kkalkolata l-kapaċità kollha tal-flotta tas-sajd fl-1 ta’ Jannar 2003 għandu jingħata trattament speċjali lid-dħul fil-flotta ta’ bastimenti li għalihom ittieħdu tali deċiżjonijiet amministrattivi, basta li dawk il-bastimenti daħlu fil-flotta mhux aktar tard minn ħames snin wara d-data tad-deċiżjoni amministrattiva tal-Istat Membru konċernat.

(11)

Regoli ta’ implimentazzjoni huma meħtieġa għal deċiżjonijiet mill-Istati Membri dwar l-eliġibilità ta’ xogħlijiet ta’ modernizzazzjoni biex itejbu s-sigurtà, il-kondizzjonijiet tax-xogħol, il-kwalità tal-prodott u l-iġjene fuq il-bastimenti kif imsemmi fl-Artikolu 11(5) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, biex tkun żgurata stima trasparenti u trattament ugwali għat-talbiet, waqt li jiġi evitat kull sforz akbar fis-sajd b’riżultat ta’ xogħlijiet bħal dawn.

(12)

Żidiet fil-volum magħluq fuq il-gverta prinċipali ma jaffettwawx it-tunnellaġġ ta’ bastimenti taħt il-15-il metru fit-tul kollu, skont ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2930/86 tat-22 ta’ Settembru 1986 li jiddefinixxi l-karatteristiċi tad-dgħajjes tas-sajd (7). Għalhekk, il-modernizzazzjoni ta’ dawn il-bastimenti ‘l fuq mill-gverta prinċipali ma tiġix meqjusa fl-adattament tal-livelli ta’ referenza skont l-Artikolu 11(5) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002.

(13)

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jippermettu żieda limitata fit-tunnellaġġ għal bastimenti ġodda jew diġà eżistenti sabiex itejbu s-sikurezza, l-iġjene, il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-kwalità tal-prodott abbord, sakemm dan ma jżidx il-kapaċità li l-bastimenti jaqbdu l-ħut u sakemm jagħti l-prijorità lis-sajd kostali fuq skala żgħira fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 26 tar-Regolament (KE) Nru 1198/2006. Dik iż-żieda għandha tkun marbuta mal-isforzi tagħhom li jaġġustaw il-kapaċità tas-sajd bl-għajnuna pubblika bejn l-1 ta’ Jannar 2003 jew l-1 ta’ Mejju 2004 u l-31 ta’ Diċembru 2006 u mill-1 ta’ Jannar 2007 ‘l quddiem.

(14)

Hu meħtieġ li jiġu preskritti regoli ta’ implimentazzjoni biex ikun żgurat li regoli u proċeduri ċari jkunu stabbiliti għall-mod kif data jiġu trasmessi mill-Istati Membri għal ġor-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Unjoni u jkunu meħtieġa regoli ġodda ta’ validazzjoni biex jiggarantixxu l-kwalità u l-kredibilità ta’ dawn id-data.

(15)

Ir-rapporti annwali u s-sommarju tagħhom magħmula mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 għandhom jagħtu stampa ċara tal-ekwilibriju bejn il-kapaċità tal-flotta tas-sajd u l-opportunitajiet għas-sajd.

(16)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat għas-Sajd u l-Akwakultura,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU 1

KAMP TA’ APPLIKAZZJONI U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Kamp ta’ applikazzjoni

Dan ir-Regolament jippreskrivi r-regoli ta’ implimentazzjoni għall-Kapitolu III tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002. Għandu japplika għall-kapaċità għas-sajd tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni ħlief dawk il-bastimenti li huma:

(a)

użati esklużivament għall-akwakultura kif imfisser fl-Artikolu 3(d) tar-Regolament (KE) Nru 1198/2006, jew

(b)

reġistrati fl-iktar reġjuni mbiegħda ta’ Franza, il-Portugall u Spanja kif indikat fil-punt 1 tal-Artikolu 355 tat-Trattat.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw:

(1)

“GTa1” jew “it-tunnellaġġ totali ta’ bastimenti li ħarġu mill-flotta b’għajnuna pubblika bejn l-1 ta’ Jannar 2003 u l-31 ta’ Diċembru 2006” tfisser it-tunnellaġġ totali ta’ bastimenti li ħarġu mill-flotta b’għajnuna pubblika bejn l-1 ta’ Jannar 2003 u l-31 ta’ Diċembru 2006. Fil-formola dwar il-livell ta’ referenza fit-tunnellaġġ fl-Artikolu 4, dan il-valur jitqies biss għall-ammont ta’ kapaċità li kien eċċeda t-tnaqqis ta’ tunnellaġġ meħtieġ għall-konformità mal-livelli ta’ referenza fl-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002.

Għall-Istati Membri elenkati fl-Anness I, Parti B, “GTa1” jew “it-tunnellaġġ totali ta’ bastimenti li ħarġu mill-flotta b’għajnuna pubblika bejn l-1 ta’ Jannar 2003 u l-31 ta’ Diċembru 2006” tfisser it-tunnellaġġ totali ta’ bastimenti li ħarġu mill-flotta b’għajnuna pubblika bejn id-data tal-adeżjoni u l-31 ta’ Diċembru 2006;

(2)

“GTS” jew “iż-żidiet fit-tunnellaġġ totali mogħtija skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 11(5) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002” tfisser iż-żidiet fit-tunnellaġġ totali mogħtija skont l-Artikolu 11(5) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 u rreġistrati qabel id-data li għaliha ġie kkalkolat il-GTt;

(3)

“GTa2” jew “it-tunnellaġġ totali ta’ bastimenti li joħorġu mill-flotta b’għajnuna pubblika wara l-31 ta’ Diċembru 2006” tfisser it-tunnellaġġ totali ta’ bastimenti li ħarġu mill-flotta b’għajnuna pubblika bejn l-1 ta’ Jannar 2007 u d-data li l-GTt jiġi kkalkulat għaliha. Fil-formola dwar il-livell ta’ referenza fit-tunnellaġġ fl-Artikolu 4, dan il-valur jitqies biss għall-ammont ta’ kapaċità li kien eċċeda t-tnaqqis ta’ tunnellaġġ meħtieġ għall-konformità mal-livelli ta’ referenza fl-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002;

(4)

“GT100” jew “it-tunnellaġġ totali ta’ bastimenti b’aktar minn 100 GT li jidħlu fil-flotta b’għajnuna pubblika mogħtija wara l-31 ta’ Diċembru 2002” tfisser it-tunnellaġġ totali ta’ bastimenti b’aktar minn 100 GT li daħlu fil-flotta bejn l-1 ta’ Jannar 2003 u d-data li għaliha ġie kkalkolat il-GTt, u li dwaru deċiżjoni amministrattiva mill-Istat Membru konċernat biex tingħata l-għajnuna kienet ittieħdet wara l-31 ta’ Diċembru 2002.

Għall-Istati Membri elenkati fl-Anness I, Parti B “GT100” jew “it-tunnellaġġ totali ta’ bastimenti ta’ aktar minn 100 GT li jidħlu fil-flotta b’għajnuna pubblika mogħtija wara l-31 ta’ Diċembru 2002” tfisser it-tunnellaġġ totali ta’ bastimenti ta’ aktar minn 100 GT li daħlu fil-flotta bejn l-1 ta’ Mejju 2004 u d-data li għaliha jiġi kalkolat il-GTt, u li dwaru kienet ittieħdet deċiżjoni amministrattiva mill-Istati Membri konċernati biex tingħata għajnuna wara t-30 ta’ April 2004;

(5)

“kWa” jew “il-potenza totali ta’ bastimenti li ħarġu mill-flotta b’għajnuna pubblika wara l-31 ta’ Diċembru 2002” tfisser il-potenza totali ta’ bastimenti li ħarġu mill-flotta b’għajnuna pubblika bejn l-1 ta’ Jannar 2003 u d-data li għaliha jkun ikkalkolat il-kWt. Fil-formola dwar il-livell ta’ referenza f’potenza fl-Artikolu 4 dan il-valur jitqies biss għall-ammont ta’ kapaċità li tkun eċċediet it-tnaqqis ta’ potenza meħtieġa għall-konformità mal-livelli ta’ referenza skont l-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002.

Għall-Istati Membri elenkati fl-Anness I, Parti B “kWa” jew “il-potenza totali ta’ bastimenti li jħallu l-flotta b’għajnuna pubblika wara l-31 ta’ Diċembru” tfisser il-potenza totali ta’ bastimenti li ħallew il-flotta b’għajnuna pubblika bejn l-1 ta’ Mejju 2004 u d-data li għaliha jkun kalkolat il-kWt;

(6)

“kW100” jew “il-potenza totali ta’ bastimenti b’aktar minn 100 GT li jidħlu fil-flotta b’għajnuna pubblika mogħtija wara l-31 ta’ Diċembru 2002” tfisser il-potenza totali ta’ bastimenti b’aktar minn 100 GT li daħlu fil-flotta bejn l-1 ta’ Jannar 2003 u d-data li għaliha ġie kkalkolat il-kWt, u li għaliha deċiżjoni amministrattiva biex tingħata għajnuna kienet ittieħdet wara l-31 ta’ Diċembru 2002.

Għall-Istati Membri elenkati fl-Anness I, Parti B “kW100” jew “il-potenza totali ta’ bastimenti ta’ aktar minn 100 GT li jidħlu fil-flotta b’għajnuna pubblika wara l-31 ta’ Diċembru 2002” tfisser il-potenza totali ta’ bastimenti ta’ aktar minn 100 GT li daħlu fil-flotta bejn l-1 ta’ Mejju 2004 u d-data li għaliha jiġi kalkolat il-kWt, u li dwaru ttieħdet deċiżjoni amministrattiva mill-Istati Membri biex tingħata l-għajnuna wara t-30 ta’ April 2004;

(7)

“GTt” tfisser it-tunnellaġġ totali tal-flotta, ikkalkolat f’data speċifika wara l-1 ta’ Jannar 2003;

(8)

“Δ(GT-GRT)” jew “ir-riżultat tal-kejl mill-ġdid tal-flotta” tfisser id-differenza bejn il-kapaċità totali f’termini ta’ tunnellaġġ tal-flotta fl-1 ta’ Jannar 2003 u l-istess valur li jkun reġa’ ġie kkalkolat darba li l-kejl mill-ġdid tal-flotta kien kompletat skont ir-Regolament (KEE) Nru 2930/86;

(9)

“kWt” tfisser il-potenza totali tal-flotta kkalkolata fi kwalunkwe data wara l-1 ta’ Jannar 2003;

(10)

“gverta prinċipali” tfisser il-“gverta ta’ fuq” kif definita fil-Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Kejl tat-Tunnellaġġ tal-Bastimenti, 1969;

(11)

“kWr” jew “il-potenza totali tal-magni mibdula b’għanjuna pubblika suġġetta għal tnaqqis fil-potenza” tfisser il-potenza totali tal-magni mibdula b’għajnuna pubblika wara l-31 ta’ Diċembru 2006 skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 25(3)(b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 1198/2006.

KAPITOLU II

LIVELLI TA’ REFERENZA GĦAL FLOTOT TAS-SAJD

Artikolu 3

L-Iffissar ta’ livelli ta’ referenza

Għall kull Stat Membru elenkat fl-Anness I, Parti A l-livelli ta’ referenza f’tunnellaġġ (GT) u potenza (kW) fl-1 ta’ Jannar 2003 kif imsemmijin fl-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, ħlief dawk għar-reġjuni l-aktar imbiegħda, huma preskritti fl-Anness I, Parti A.

Artikolu 4

Monitoraġġ ta’ livelli ta’ referenza

1.   Għal kull Stat Membru elenkat fl-Anness I, Parti A, il-livell ta’ referenza f’tunnellaġġ fi kwalunkwe data wara l-1 ta’ Jannar 2003 (R(GT)t) għandu jkun ugwali għal-livell ta’ referenza għal dak l-Istat Membru preskritt fl-Anness I, Parti A fl-1 ta’ Jannar 2003 (R(GT)03) aġġustat:

(a)

billi jitnaqqsu:

(i)

99 % tat-tunnellaġġ totali ta’ bastimenti li ħarġu mill-flotta b’għajnuna pubblika bejn l-1 ta’ Jannar 2003 u l-31 ta’ Diċembru 2006 (GTa1);

(ii)

96 % tat-tunnellaġġ totali ta’ bastimenti li joħorġu mill-flotta b’għajnuna pubblika wara l-31 ta’ Diċembru 2006 (GTa2);

(b)

u billi jiżdiedu ż-żidiet ta’ tunnellaġġ totali mogħtija skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 11(5) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 (GTS).

Dawn il-livelli ta’ referenza għandhom jiġu determinati skont il-formola li ġejja:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 + GTS

Meta kapaċità ġdida għas-sajd tidħol fil-flotta skont il-kondizzjonijiet tal-Artikolu 13(1)(b)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 il-livelli ta’ referenza msemmijin fit-tieni subparagrafu ta’ dan il-paragrafu għandhom jitnaqqsu b’35 % tat-tunnellaġġ totali ta’ bastimenti b’aktar minn 100 GT li jidħlu fil-flotta b’għajnuna pubblika mogħtija wara l-31 ta’ Diċembru 2002 (GT100) skont il-formola li ġejja:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS

2.   Għal kull Stat Membru elenkat fl-Anness I, Parti A, il-livell ta’ referenza ta’ potenza fi kwalunkwe data wara l-1 ta’ Jannar 2003 (R(kW)t) għandu jkun ugwali għal-livell ta’ referenza għal dak l-Istat Membru preskritt fl-Anness I, Parti A fl-1 ta’ Jannar 2003 (R(kW)03) kif aġġustat bit-tnaqqis tal-potenza totali ta’ bastimenti li joħorġu mill-flotta b’għajnuna pubblika wara l-31 ta’ Diċembru 2002 (kWa) u 20 % tal-potenza totali tal-magni mibdula b’għajnuna pubblika suġġetta għal tnaqqis fil-potenza (kWr).

Dawn il-livelli ta’ referenza għandhom jiġu determinati skont il-formola li ġejja:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr

Meta kapaċità ġdida għas-sajd tidħol fil-flotta skont il-kondizzjonijiet tal-Artikolu 13(1)(b)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, il-livelli ta’ referenza msemmijin fit-tieni subparagrafu ta’ dan il-paragrafu għandhom jitnaqqsu b’35 % tal-potenza totali ta’ bastimenti b’aktar minn 100 GT li jidħlu fil-flotta b’għajnuna pubblika mogħtija wara l-31 ta’ Diċembru 2002 (kW100) skont il-formola li ġejja:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

KAPITOLU III

AMMINISTRAZZJONI TA’ DĦUL U ĦRUĠ

Artikolu 5

Kapaċità għas-sajd tal-flotta fl-1 ta’ Jannar 2003

Għajr għall-Istati Membri elenkati fl-Anness I, Parti B, għall-finijiet tal-Artikolu 7 l-kapaċità għas-sajd f’termini ta’ tunnellaġġ (GT03) u potenza (kW03) fl-1 ta’ Jannar 2003 għandha tkun determinata waqt li jitqies, skont l-Anness II, id-dħul ta’ bastimenti li jkun ibbażat fuq deċiżjoni amministrattiva mill-Istat Membru kkonċernat li tkun ittieħdet bejn l-1 ta’ Jannar 1998 u l-31 ta’ Diċembru 2002 f’konformità mal-leġislazzjoni applikabbli dak iż-żmien, u b’mod partikolari skont is-sistema nazzjonali ta’ dħul/ħruġ notifikata lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 6(2) tad-Deċiżjoni 97/413/KE, u li jseħħ mhux aktar tard minn ħames snin wara d-data ta’ dik id-deċiżjoni amministrattiva.

Artikolu 6

Kapaċità għas-sajd tal-flotta tal-Istati Membri elenkati fl-Anness I, Parti B fid-data tal-adeżjoni

Għall-Istati Membri elenkati fl-Anness I, Parti B, għall-finijiet tal-Artikolu 8 il-kapaċità għas-sajd f’termini ta’ tunnellaġġ (GTacc) u potenza (kWacc) fid-data tal-adeżjoni għandha tkun determinata waqt li jitqies, skont l-Anness III, id-dħul ta’ bastimenti li jkun ibbażat fuq deċiżjoni amministrattiva mill-Istat Membru kkonċernat li tkun ittieħdet sa ħames snin qabel id-data tal-adeżjoni, liema dħul ma jseħħx aktar tard minn ħames snin wara d-data ta’ dik id-deċiżjoni amministrattiva.

Artikolu 7

Monitoraġġ ta’ dħul u ħruġ

1.   Biex jitħares l-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 kull Stat Membru elenkat fl-Anness I, Parti A ta’ dan ir-Regolament, għandu jiżgura li f’kull ħin il-kapaċità għas-sajd f’tunnellaġġ (GTt) hi ugwali jew inqas mill-kapaċità għas-sajd fl-1 ta’ Jannar 2003 (GT03) kif aġġustata:

(a)

billi jitnaqqsu:

(i)

99 % tat-tunnellaġġ totali ta’ bastimenti li ħarġu mill-flotta b’għajnuna pubblika bejn l-1 ta’ Jannar 2003 u l-31 ta’ Diċembru 2006 (GTa1);

(ii)

96 % tat-tunnellaġġ totali ta’ bastimenti li joħorġu mill-flotta b’għajnuna pubblika wara l-31 ta’ Diċembru 2006 (GTa2);

(iii)

35 % tat-tunnellaġġ totali ta’ bastimenti b’aktar minn 100 GT li jidħlu fil-flotta b’għajnuna pubblika mogħtija wara l-31 ta’ Diċembru 2002 (GT100);

(b)

u billi jiżdiedu:

(i)

iż-żidiet ta’ tunnellaġġ totali mogħtija skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 11(5) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 (GTS);

(ii)

ir-riżultat tal-kejl mill-ġdid tal-flotta (Δ(GT-GRT)).

Dawk l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-formola li ġejja tkun imħarsa:

GTt ≤ GT03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

2.   Biex jitħares l-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, kull Stat Membru elenkat fl-Anness I, Parti A ta’ dan ir-Regolament, għandu jiżgura li f’kull ħin il-kapaċità għas-sajd f’termini ta’ potenza (kWt) hi ugwali jew inqas mill-kapaċità għas-sajd fl-1 ta’ Jannar 2003 (kW03) kif aġġustata billi jitnaqqsu:

(a)

il-potenza totali ta’ bastimenti li joħorġu mill-flotta b’għajnuna pubblika wara l-31 ta’ Diċembru 2002 (kWa);

(b)

20 % tal-potenza totali tal-magni mibdula b’għajnuna pubblika suġġetta għal tnaqqis fil-potenza (kWr);

(c)

35 % tal-potenza totali ta’ bastimenti b’aktar minn 100 GT li jidħlu fil-flotta b’għajnuna pubblika mogħtija wara l-31 ta’ Diċembru 2002 (kW100).

Dawk l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-formola li ġejja tkun imħarsa:

kWt ≤ kW03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

Artikolu 8

Monitoraġġ tad-dħul u ħruġ fl-Istati Membri elenkati fl-Anness I, Parti B

1.   Biex jitħares l-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, kull Stat Membru elenkat fl-Anness I, Parti B ta’ dan ir-Regolament għandu jiżgura li f’kull ħin il-kapaċità għas-sajd f’termini ta’ tunnellaġġ (GTt) hi ugwali jew inqas mill-kapaċità għas-sajd fid-data tal-adeżjoni, (GTacc) kif aġġustata:

(a)

billi jitnaqqsu:

(i)

għall-Istati Membri elenkati fl-Anness I, Parti B li l-adeżjoni tagħhom mal-Unjoni seħħet fl-1 ta’ Mejju 2004, 98,5 % tat-tunnellaġġ totali ta’ bastimenti li ħarġu mill-flotta b’għajnuna pubblika bejn dik id-data u l-31 ta’ Diċembru 2006 (GTa1);

(ii)

għal kull Stat Membru elenkat fl-Anness I, Parti B, 96 % tat-tunnellaġġ totali ta’ bastimenti li joħorġu mill-flotta b’għajnuna pubblika wara l-31 ta’ Diċembru 2006 (GTa2);

(iii)

għal kull Stat Membru elenkat fl-Anness I, Parti B, 35 % tat-tunnellaġġ totali ta’ bastimenti b’aktar minn 100 GT li jidħlu fil-flotta b’għajnuna pubblika mogħtija fid-data tal-adeżjoni jew wara (GT100);

(b)

u billi jiżdiedu:

(i)

iż-żidiet ta’ tunnellaġġ totali mogħtija skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 11(5) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 (GTS);

(ii)

ir-riżultat tal-kejl mill-ġdid tal-flotta (Δ(GT-GRT)).

Dawk l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-formola li ġejja tkun imħarsa:

GTt ≤ GTacc – 0,985 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

2.   Biex jitħares l-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, kull Stat Membru elenkat fl-Anness I, Parti B ta’ dan ir-Regolament għandu jiżgura li f’kull ħin il-kapaċità għas-sajd f’termini ta’ potenza (kWt) hi ugwali jew inqas mill-kapaċità għas-sajd fid-data tal-adeżjoni, (kWacc) kif aġġustata billi jitnaqqsu:

(a)

il-potenza totali ta’ bastimenti li joħorġu mill-flotta b’għajnuna pubblika fid-data tal-adeżjoni jew wara (kWa);

(b)

20 % tal-potenza totali tal-magni mibdula b’għajnuna pubblika suġġetta għal tnaqqis fil-potenza (kWr);

(c)

35 % tal-potenza totali ta’ bastimenti b’aktar minn 100 GT li jidħlu fil-flotta b’għajnuna pubblika mogħtija fid-data tal-adeżjoni jew wara (kW100).

Dawk l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-formola li ġejja tkun imħarsa:

kWt ≤ kWacc – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

KAPITOLU IV

ŻIEDA FIT-TUNNELLAĠĠ BIEX TIŻDIED IS-SIGURTÀ ABBORD, IL-KONDIZZJONIJIET TAX-XOGĦOL, L-IĠJENE U L-KWALITÀ TAL-PRODOTT

Artikolu 9

Eliġibilità ta’ talbiet għal żieda fit-tunnellaġġ

Talba għal żieda fit-tunnellaġġ ta’ bastiment skont l-Artikolu 11(5) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 għandha tiġi kunsidrata eliġibbli bla ħsara għall-konformità mal-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-bastiment ma jkunx diġà ġie mogħti żieda fit-tunnellaġġ skont dawk id-dispożizzjonijiet;

(b)

il-bastiment għandu tul totali ta’ 15 m jew aktar;

(c)

l-età tal-bastiment, ikkalkolata bħala d-differenza bejn id-data li tkun waslet l-applikazzjoni u d-data li jkun daħal fis-servizz kif imfisser fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KEE) Nru 2930/86, hi għall-inqas ħames snin;

(d)

iż-żieda fit-tunnellaġġ tkun ir-riżultat ta’ xogħlijiet ta’ modernizzazzjoni li jridu jsiru bl-għan li jittejbu s-sigurtà abbord, il-kondizzjonijiet tax-xogħol, l-iġjene jew il-kwalità tal-prodott;

(e)

ix-xogħlijiet imsemmija fil-punt (d) ma jżidux il-volum taħt il-gverta prinċipali;

(f)

ix-xogħlijiet imsemmija fil-punt (d) ma jirriżultawx f’volum miżjud fl-istivi tal-ħut jew fit-tagħmir tas-sajd.

Artikolu 10

Responsabbiltajiet tal-Istati Membri

1.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu stima tat-talbiet għal żieda fit-tunnellaġġ u jiddeċiedu jekk humiex eliġibbli skont il-kondizzjonijiet previsti fl-Artikolu 9.

2.   L-Istati Membri għandhom iżommu inkartament għal kull bastiment li dwaru deċiżjoni dwar żieda fit-tunnellaġġ skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 11(5) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 tkun ittieħdet. Dak l-inkartament għandu jinkludi l-informazzjoni teknika kollha użata fl-istima tat-talba mill-Istat Membru. L-Istati Membri għandhom iqiegħdu dawn l-inkartamenti għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni fuq talba tagħha bla telf ta’ żmien.

KAPITOLU V

ĠBIR TA’ INFORMAZZJONI

Artikolu 11

Ġbir ta’ informazzjoni mill-Istat Membru u l-komunikazzjoni tal-informazzjoni lill-Kummissjoni

1.   Kull Stat Membru għandu jiġbor informazzjoni dwar:

(a)

kull dħul jew ħruġ mill-flotta;

(b)

kull modernizzazzjoni ta’ xi bastiment li taffettwa l-kapaċità għas-sajd.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw għall-inqas l-informazzjoni li ġejja lill-Kummissjoni:

(a)

in-numru intern u l-isem tal-bastiment;

(b)

il-kapaċità għas-sajd tal-bastiment f’GT u kW;

(c)

il-port ta’ reġistrazzjoni tal-bastiment;

(d)

in-natura u d-dati tal-ġrajjiet li ġejjin:

(i)

il-ħruġ (eż. skreppjar, esportazzjoni, trasferiment lil Stat Membru ieħor, intrapriża konġunta, trasferiment għal xi attività oħra);

(ii)

id-dħul (eż. kostruzzjoni, importazzjoni, trasferiment minn Stat Membru ieħor, trasferiment minn xi attività oħra), jew

(iii)

modernizzazzjoni, li tgħid jekk hijiex għal raġunijiet ta’ sigurtà skont l-Artikolu 11(5) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002;

(e)

jekk il-ġrajja hijiex sostnuta b’għajnuna pubblika;

(f)

jekk approprjat, id-data tad-deċiżjoni amministrattiva mill-Istat Membru biex jagħti dik l-għajnuna;

(g)

fil-każ ta’ modernizzazzjoni, il-modifika tal-potenza (f’kW), il-modifika fit-tunnellaġġ (f’GT) ‘il fuq u ‘l isfel mill-gverta prinċipali.

KAPITOLU VI

SKAMBJU TA’ INFORMAZZJONI U RAPPORT ANNWALI

Artikolu 12

Skambju ta’ informazzjoni

L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni l-informazzjoni relatata mal-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni li għandha x’taqsam mal-politika dwar il-flotta u li tinkludi li ġej:

(a)

regoli u istrumenti nazzjonali ta’ implimentazzjoni li jiżguraw konformità mal-Kapitolu III tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002;

(b)

proċeduri amministrattivi dwar monitoraġġ u sorveljanza tal-flotta u informazzjoni li tinvolvi lill-awtoritajiet;

(c)

informazzjoni dwar żvilupp fil-kapaċità tal-flotta, partikolarment dwar irtirar u tiġdid b’għajnuna pubblika;

(d)

pjanijiet għal tnaqqis tal-flotta biex ikun hemm konformità mal-livelli ta’ referenza meta approprjat;

(e)

informazzjoni dwar l-iżvilupp tal-kapaċità tal-flotta fl-iżjed reġjuni imbiegħda fejn għandhom x’jaqsmu trasferimenti ta’ bastimenti bejn il-medda l-kbira tal-pajjiż u r-reġjuni l-aktar imbiegħda;

(f)

informazzjoni dwar l-impatt fuq il-kapaċità tal-flotta ta’ skemi ta’ limitazzjoni ta’ sforzi, partikolarment meta jkunu jiffurmaw parti minn pjan ta’ rkupru jew pjan ta’ tmexxija għal numru ta’ snin;

(g)

kull informazzjoni oħra meqjusa rilevanti u siewja għall-iskop ta’ skambju ta’ informazzjoni u l-aħjar prattiċi bejn l-Istati Membri.

Artikolu 13

Rapport annwali

1.   Kull Stat Membru għandu jibgħat lill-Kummissjoni sat-30 ta’ April ta’ kull sena, f’forma elettronika, rapport dwar l-isforzi tiegħu fis-sena ta’ qabel biex jikseb bilanċ sostenibbli bejn il-kapaċità għas-sajd u l-opportunitajiet għas-sajd.

2.   Fuq il-bażi tad-data fir-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Unjoni u informazzjoni fir-rapporti riċevuti skont il-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tħejji sommarju u tippreżentah lill-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd u lill-Kumitat għas-Sajd u l-Akwakultura stabbilit skont l-Artikolu 30(1) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, qabel il-31 ta’ Lulju ta’ kull sena.

Dawk iż-żewġ kumitati għandhom jgħaddu l-opinjoni tagħhom lill-Kummissjoni mhux aktar tard mill-31 ta’ Ottubru ta’ kull sena.

3.   Sal-31 ta’ Diċembru ta’ kull sena, il-Kummissjoni għandha tibgħat is-sommarju flimkien mar-rapporti mehmużin miegħu tal-Istati Membri lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, flimkien mal-opinjonijiet tal-kumitati msemmijin fil-paragrafu 2.

Artikolu 14

Informazzjoni li għandu jkun hemm fir-Rapporti Annwali

1.   Ir-rapporti mill-Istati Membri kif previst fl-Artikolu 13 għandu jkun fihom mill-inqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)

deskrizzjoni tal-flotot tas-sajd f’relazzjoni mas-sajd: żvilupp(i) matul is-sena ta’ qabel, inkluż sajd kopert minn pjanijiet ta’ tmexxija jew irkupru għal numru ta’ snin;

(b)

l-impatt fuq il-kapaċità għas-sajd ta’ skemi għal tnaqqis ta’ sforzi fis-sajd adottati skont pjanijiet ta’ tmexxija jew ta’ rkupru għal numru ta’ snin jew, jekk approprjat, skont skemi nazzjonali;

(c)

informazzjoni dwar il-konformità mal-iskema dwar dħul/ħruġ u mal-livell ta’ referenza;

(d)

rapport fil-qosor dwar il-punti ta’ dgħufija u saħħa fis-sistema tal-immaniġġjar tal-flotta flimkien ma’ pjan dwar titjib u informazzjoni dwar il-livell ġenerali ta’ konformità ma’ strumenti ta’ politika dwar il-flotta;

(e)

kull informazzjoni dwar tibdil fil-proċeduri amministrattivi li għandhom x’jaqsmu mal-immaniġġjar tal-flotta.

2.   Ir-rapporti mill-Istati Membri m’għandhomx ikunu itwal minn 10 paġni.

Artikolu 15

Ir-Regolament (KE) Nru 1438/2003 hu mħassar.

Referenzi għar-Regolament li ġie mħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness V.

Artikolu 16

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’ll-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Novembru 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  ĠU L 204, 13.8.2003, p. 21.

(3)  Ara l-Anness IV.

(4)  ĠU L 337, 30.12.1999, p. 10.

(5)  ĠU L 223, 15.8.2006, p. 1.

(6)  ĠU L 175, 3.7.1997, p. 27.

(7)  ĠU L 274, 25.9.1986, p. 1.


ANNESS I

PARTI A

Livelli ta’ referenza minn Stat Membru  (1)

Stat Membru

Livelli ta’ Referenza l-1 ta’ Jannar 2003

R(TG)03

R(kW)03

Il-Belġju

23 372

67 857

Id-Danimarka

132 706

459 526

Il-Ġermanja

84 262

175 927

L-Irlanda

88 700

244 834

Il-Greċja

119 910

653 497

Spanja (eskluża l-kapaċità rreġistrata fil-Gżejjer Kanarji fil-31 ta’ Diċembru 2002)

728 344

1 671 739

Franza (esklużi l-għanijiet tal-MAGP IV għas-segmenti tad-Dipartimenti Barranin Franċiżi)

230 257

920 969

L-Italja

229 862

1 338 971

L-Olanda

197 599

487 809

Il-Portugall (esklużi l-għanijiet tal-MAGP IV għas-segmenti tal-Azores u Madeira)

171 502

412 025

Il-Finlandja

23 203

216 195

L-Iżvezja

51 993

261 028

Ir-Renju Unit

286 120

1 129 194

Total

2 367 830

8 039 571

PARTI B

Lista tal-Istati Membri li ssieħbu wara l-1 ta’ jannar 2003

 

Il-Bulgarija

 

Ir-Repubblika Ċeka

 

L-Estonja

 

Ċipru

 

Il-Latvja

 

Il-Litwanja

 

L-Ungerija

 

Malta

 

Il-Polonja

 

Ir-Rumanija

 

Is-Slovenja

 

Is-Slovakkja


(1)  Il-livelli ta’ referenza jistgħu jiġu riveduti biex jitqiesu bastimenti li kienu jeżistu fil-31 ta’ Diċembru 2002 iżda li ma kinux koperti mill-MAGP IV jew li ma kinux irreġistrati fid-data meta tlestiet din it-tabella.


ANNESS II

Regoli għall-kalkolu tal-kapaċità għas-sajd f’termini ta’ tunnellaġġ (GT03) u potenza (kW03) fl-1 ta’ Jannar 2003

Għall-finijiet ta’ dan l-Anness:

1.

“GTFR” tfisser il-kapaċità għas-sajd tal-flotta fl-1 ta’ Jannar 2003 f’termini ta’ tunnellaġġ kif ikkalkolata fuq il-bażi tar-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Unjoni;

2.

“GT1” tfisser it-tunnellaġġ totali ta’ bastimenti li daħlu fil-flotta wara l-31 ta’ Diċembru 2002 b’għajnuna pubblika abbażi ta’ deċiżjoni amministrattiva li ttieħdet bejn l-1 ta’ Jannar 1998 u l-31 ta’ Diċembru 2002, li għalihom ġiet irtirata kapaċità assoċjata mingħajr għajnuna pubblika bejn l-1 ta’ Jannar 1998 u l-31 ta’ Diċembru 2002;

3.

“GT2” tfisser it-tunnellaġġ totali ta’ bastimenti li daħlu fil-flotta wara l-31 ta’ Diċembru 2002 b’għajnuna pubblika abbażi ta’ deċiżjoni amministrattiva li ttieħdet bejn l-1 ta’ Jannar 2002 u t-30 ta’ Ġunju 2002 f’segment tal-MAGP IV li ma kienx jikkonforma mal-objettivi tiegħu, li għalihom seħħ irtira kapaċità assoċjata mingħajr għajnuna pubblika l-31 ta’ Diċembru 2002;

4.

“GT3” tfisser, it-tunnellaġġ totali ta’ bastimenti li daħlu fil-flotta wara l-31 ta’ Diċembru 2002 mingħajr għajnuna pubblika abbażi ta’ deċiżjoni amministrattiva li ttieħdet bejn l-1 ta’ Jannar 1998 u l-31 ta’ Diċembru 2002, li għalihom ġiet irtirata kapaċità assoċjata mingħajr għajnuna pubblika bejn l-1 ta’ Jannar 1998 u l-31 ta’ Diċembru 2002;

5.

“GT4” tfisser it-tunnellaġġ totali ta’ bastimenti li daħlu fil-flotta wara l-31 ta’ Diċembru 2002 mingħajr għajnuna pubblika abbażi ta’ deċiżjoni amministrttiva li ttieħdet bejn l-1 ta’ Jannar 2000 u l-31 ta’ Diċembru 2001 f’segment tal-MAGP IV li ma kienx jikkonforma mal-objettivi tiegħu, li għalihom seħħ irtira kapaċità assoċjata mingħajr għajnuna pubblika l-31 ta’ Diċembru 2002;

6.

“kWFR” tfisser il-kapaċità għas-sajd tal-flotta fl-1 ta’ Jannar 2003 f’termini ta’ potenza kif kalkolata fuq il-bażi tar-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Unjoni;

7.

“kW1” tfisser il-potenza totali ta’ bastimenti li daħlu fil-flotta wara l-31 ta’ Diċembru 2002 b’għajnuna pubblika abbażi ta’ deċiżjoni amministrattiva li ttieħdet bejn l-1 ta’ Jannar 1998 u l-31 ta’ Diċembru 2002, li għalihom ġiet irtirata kapaċità assoċjata mingħajr għajnuna pubblika bejn l-1 ta’ Jannar 1998 u l-31 ta’ Diċembru 2002;

8.

“kW2” tfisser il-potenza totali ta’ bastimenti li daħlu fil-flotta wara l-31 ta’ Diċembru 2002 b’għajnuna pubblika abbażi ta’ deċiżjoni amministrattiva li ttieħdet bejn l-1 ta’ Jannar 2002 u t-30 ta’ Ġunju 2002 f’segment tal-MAGP IV li ma kienx jikkonforma mal-objettivi tiegħu, li għalihom seħħ irtirar ta’ kapaċità assoċjata mingħajr għajnuna pubblika l-31 ta’ Diċembru 2002;

9.

“kW3” tfisser il-potenza totali ta’ bastimenti li daħlu fil-flotta wara l-31 ta’ Diċembru 2002 mingħajr għajnuna pubblika abbażi ta’ deċiżjoni amministrattiva li ttieħdet bejn l-1 ta’ Jannar 1998 u l-31 ta’ Diċembru 2002, li għalihom ġiet irtirata kapaċità assoċjata mingħajr għajnuna pubblika bejn l-1 ta’ Jannar 1998 u l-31 ta’ Diċembru 2002;

10.

“kW4” tfisser il-potenza totali ta’ bastimenti li daħlu fil-flotta wara l-31 ta’ Diċembru 2002 b’għajnuna pubblika abbażi ta’ deċiżjoni amministrattiva li ttieħdet bejn l-1 ta’ Jannar 2000 u l-31 ta’ Diċembru 2001 f’segment tal-MAGP IV li ma kienx jikkonforma mal-objettivi tiegħu, li għalihom seħħ irtirar ta’ kapaċità assoċjata mingħajr għajnuna pubblika l-31 ta’ Diċembru 2002.

Il-kapaċità għas-sajd tal-flotta espressa f’termini ta’ tunnellaġġ GT03 u potenza kW03, kif definita fl-Artikolu 6, għandha tiġi kkalkolata skont il-formoli li ġejjin:

GT03 = GTFR + GT1 – 0,35 GT2 + GT3 – 0,30 GT4

kW03 = kWFR + kW1 – 0,35 kW2 + kW3 – 0,30 kW4


ANNESS III

Regoli għall-kalkolu tal-kapaċità għas-sajd f’termini ta’ tunnellaġġ (GTacc) u potenza (kWacc) għall-Istati Membri ġodda elenkati fl-anness I, parti B fid-data tal-adeżjoni

Għall-finijiet ta’ dan l-Anness:

1.

“GTFR” tfisser il-kapaċità għas-sajd tal-flotta fid-data tal-adeżjoni f’termini ta’ tunnellaġġ kif ikkalkulata abbażi tar-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Unjoni;

2.

“GT1” tfisser it-tunnellaġġ totali ta’ bastimenti li daħlu fil-flotta wara d-data tal-adeżjoni abbażi ta’ deċiżjoni amministrattiva li ttieħdet sa minn ħames snin qabel id-data tal-adeżjoni;

3.

“kWFR” tfisser il-kapaċità għas-sajd tal-flotta fid-data tal-adeżjoni f’termini ta’ potenza kif ikkalkulata abbażi tar-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Unjoni;

4.

“kW1” tfisser il-potenza totali ta’ bastimenti li daħlu fil-flotta wara d-data tal-adeżjoni abbażi ta’ deċiżjoni amministrattiva li ttieħdet sa minn ħames snin qabel id-data tal-adeżjoni;

Il-kapaċità għas-sajd tal-flotta espressa f’termini ta’ tunnellaġġ GTacc u potenza kWacc, kif definita fl-Artikolu 6, għandha tiġi kkalkolata skont il-formoli li ġejjin:

GTacc = GTFR + GT1

kWacc = kWFR + kW1


ANNESS IV

Ir-Regolament imħassar flimkien ma’ lista tal-emendi suċċessivi tiegħu

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1438/2003

(ĠU L 204, 13.8.2003, p. 21)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 916/2004

(ĠU L 163, 30.4.2004, p. 81)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1277/2007

(ĠU L 284, 30.10.2007, p. 14)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1086/2008

(ĠU L 297, 6.11.2008, p. 9)


ANNESS V

Tabella ta’ Korrelazzjoni

Ir-Regolament (KE) Nru 1438/2003

Dan ir-Regolament

L-Artikolu 1

L-Artikolu 1

L-Artikolu 2, punti 1 sa 10

L-Artikolu 2, punti 1 sa 10

L-Artikolu 2, punt 11

L-Artikolu 2, punt 12

L-Artikolu 2, punt 11

L-Artikoli 3 u 4

L-Artikoli 3 u 4

L-Artikolu 6

L-Artikolu 5

L-Artikolu 6a

L-Artikolu 6

L-Artikolu 7

L-Artikolu 7

L-Artikolu 7a

L-Artikolu 8

L-Artikolu 8

L-Artikolu 9

L-Artikolu 9

L-Artikolu 10

L-Artikolu 10(1) u (2)

L-Artikolu 11(1) u (2)

L-Artikolu 10(3)

L-Artikolu 11

L-Artikolu 12

L-Artikolu 12

L-Artikolu 13

L-Artikolu 13

L-Artikolu 14

L-Artikolu 15

L-Artikolu 14, l-ewwel paragrafu

L-Artikolu 16

L-Artikolu 14, it-tieni paragrafu

L-Anness I

L-Anness I, Parti A

L-Anness I, Parti B

L-Annessi II u III

L-Annessi II u III

L-Anness IV

L-Anness V


11.11.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 293/15


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1014/2010

tal-10 ta’ Novembru 2010

dwar il-monitoraġġ u r-rapportar ta’ dejta fuq ir-reġistrazzjoni ta’ karozzi ġodda tal-passiġġieri skont ir-Regolament (KE) Nru 443/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 443/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 li jistabbilixxi standards ta’ rendiment għall-emissjonijiet minn karozzi ġodda tal-passiġġieri bħala parti mill-approċċ integrat tal-Komunità biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ CO2 minn vetturi ħfief (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 8(9) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009 l-Istati Membri għandhom kull sena jirreġistraw u jittrażmettu ċertu dejta lill-Kummissjoni dwar karozzi ġodda tal-passiġġieri fit-territorju tagħom fis-sena ta’ qabel. Billi dik id-dejta għandha sservi ta’ bażi għad-determinazzjoni tal-mira speċifika tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-manifatturi ta’ karozzi ġodda tal-passiġġieri, u sabiex jiġi vvalutat jekk il-manifatturi jikkonformawx jew le ma’ dawk il-miri, huwa meħtieġ li r-regoli dwar il-ġbir u r-rappurtar ta’ dik id-dejta jiġu armonizzati.

(2)

Sabiex issir valutazzjoni sħiħa dwar jekk kull manifattur jikkonformax jew le mal-mira speċifika tal-emissjonijiet tas-CO2, stabbilita skont ir-Regolament (KE) Nru 443/2009, u sabiex tinkiseb l-esperjenza meħtieġa għall-applikazzjoni ta’ dak ir-Regolament, il-Kummissjoni teħtieġ dejta dettaljata f’livell ta’ manifattur għal kull serje ta’ vettura definita skont it-tip, varjant u verżjoni. L-Istati Membri għandhom għalhekk jiżguraw li dejta bħal din tiġi rreġsitrata u trażmessa lill-Kummissjoni flimkien mad-dejta aggregata skont l-Artikolu 8(2) ta’ dak ir-Regolament.

(3)

Skont l-Artikoli 18 u 26 tad-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Settembru 2007 li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (2), manifattur għandu jiżgura li kull karozza ġdida tal-passiġġieri li tinħareġ fis-suq fl-UE tkun akkumpanjata minn ċertifikat validu ta’ konformità u Stat Membru ma jistax jirreġistra t-tali vettura jekk din ma jkollhiex dan iċ-ċertifikat ta’ konformità. Għalhekk jagħmel sens li ċ-ċertifkat tal-konformità għandu jkun is-sors ewlieni tal-informazzjoni li l-Istati Membri jeħtiġilhom jirreġistraw, li jqegħduha wkoll għad-dispożizzjoni tal-manifattur skont l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) Nru 443/2009 u li tiġi rrapportata lill-Kumissjoni. Sabiex l-Istati Membri jitħallew jużaw l-informazzjoni minn sorsi oħra minbarra dik taċ-ċertifikat ta’ konformità, kif indikat fil-Premessa 26 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009, sabiex jitlesta l-proċess ta’ reġistrazzjoni u tad-dħul fis-servizz ta’ karozza ġdida tal-passiġġieri, huwa xieraq li jiġi stabbilit liema dokumenti oħra jipprovdu preċiżjoni ekwivalenti u liema minn dawn għandhom jiġu awtorizzati għall-użu mill-Istati Membri.

(4)

Huwa importanti li d-dejta dwar ir-reġistrazzjoni tal-karozzi l-ġodda tal-passiġġieri tkun preċiża u li tkun tista’ tiġi pproċessata b’mod effettiv sabiex tiġi stabbilita mira speċifika tal-emissjoni skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009. Il-manifatturi għandhom għalhekk jipprovdu informazzjoni aġġornata dwar l-ismijiet u l-ewwel taqsima tan-Numru ta’ Identifikazzjoni tal-Vettura lill-Kummissjoni, kif speċifikat fid-Direttiva tal-Kunsill 76/114/KEE 18 ta’ Diċembru 1975 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jirrigwardaw il-pjanċi u l-iskrizzjonijiet regolamentari għal vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u l-post fejn jitqiegħdu u l-metodu ta’ kif jitwaħħlu (3), li jintużaw fuq iċ-ċertifkati ta’ konformità fl-Istati Membri tar-reġistrazzjoni differenti. Permezz ta’ dik l-informazzjoni l-Kummissjoni tkun tista’ tipprovdi lill-Istati Membri l-lista aġġornata tal-ismijiet tal-manifatturi magħżula li għandha tintuża għall-għan ta’ rapportar tad-dejta.

(5)

L-Istati Membri għandhom jirreġistraw u jirrapportaw informazzjoni dwar vetturi li jkun għadhom kif ġew irreġistrati u li jkunu ddisinjati li jużaw fjuwils alternattivi. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bl-informazzjoni meħtieġa li tinkludi il-proporzjon tal-pompi tal-fjuwil fit-territorju tagħhom u, fejn applikabbli, ta’ dawk li jipprovdu il-fjuwil etanol (E85) li jissodisfaw l-kriterji ta’ sostenibbiltà stabbiliti bid-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2009/28/KE tat-23 ta’ April 2009 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u li temenda u sussegwentement tħassar id-Direttivi 2001/77/KE u 2003/30/KE (4) u fl-Artikolu 7b tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 98/70/KE tat-13 ta’ Ottubru 1998 dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/12/KEE (5), sabiex il-Kummissjoni tkun tista’ tqis it-tnaqqis għall-mira tal-emissjonijiet speċifika minħabba l-użu tal-fjuwil tal-etanol (E85) skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009.

(6)

L-Artikoli 23 u 24 tad-Direttiva 2007/46/KE jipprovdu għal proċedura tal-approvazzjoni simplifikata li għaliha mhux meħtieġ li jinħareġ ċertifikat ta’ konformità. L-Istati Membri għandhom jimmonitorjaw in-numru ta’ vetturi reġistrati skont dawk il-proċeduri sabiex ikunu jistgħu jivvalutaw l-impatt tagħhom fuq il-proċess ta’ monitoraġġ u fuq l-ilħiq tal-medja tal-mira tal-UE tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-flotta l-ġdida ta’ karozzi tal-passiġġieri.

(7)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tat-Tibdil fil-Klima,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Flimkien mad-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“dokumentazzjoni tal-approvazzjoni tat-tip” tfisser id-dokument li jinkludi dejta speċifikata fit-tielet kolonna tat-Tabella stabbilita fl-Anness I għal dan ir-Regolament;

(2)

“dejta aggregata ta’ monitoraġġ” tfisser id-dejta aggregata speċifikata fl-ewwel tabella fit-Parti C tal-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 443/2009;

(3)

“dejta dettaljata ta’ monitoraġġ” tfisser id-dejta dettaljata speċifikata fit-tieni tabella fil-Taqsima C tal-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 443/2009 li hija disaggregata (spjegata fid-dettal) mill-manifattur u s-serje tal-vettura kif definit mit-tip, varjant u verżjoni.

(4)

“vettura ta’ bażi” hija kif definita fl-Artikolu 3(18) tad-Direttiva 2007/46/KE;

(5)

“vettura li tieħu żewġ fjuwils” u “vettura flex fuel li tieħu l-etanol” huma kif definiti fl-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 (6);

Artikolu 2

Trażmissjoni tad-dejta

Id-dejta ta’ monitoraġġ aggregata flimkien mad-dejta ta’ monitoraġġ dettaljata għandhom jiġu trażmessi mill-Istat Membru permezz ta’ trasferiment elettroniku tad-dejta għar-Repożitorju tad-Dejta Ċentrali ġestit mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni meta d-dejta tiġi trażmessa.

Artikolu 3

Sorsi ta’ dejta

1.   Irrispettivament mis-sors tad-dejta użat minn kull Stat Membru sabiex jipprepara d-dejta ta’ monitoraġġ aggregata u d-dejta ta’ monitoraġġ dettaljata, din id-dejta kollha għandha tiġi bbażata fuq l-informazzjoni li tkun tinsab fiċ-ċertifikat ta’ konformità tal-karozza tal-passiġġieri rilevanti jew id-dokumentazzjoni tal-approvazzjoni tat-tip li tinkludi l-informazzjoni speċifikata fl-Anness III u fl-Annes VIII għad-Direttiva 2007/46/KE kif speċifikat fit-tabella fl-Anness I għal dan ir-Regolament.

2.   Il-parametru “total tan-numru tar-reġistrazzjonijiet ġodda” fid-dejta ta’ monitoraġġ dettaljata għandu jiġi determinat mit-total tan-numru tar-rekords tar-reġistrazzjoni li jinħoloq kull sena u li jkun rilevanti għal kull vettura.

3.   Meta jkun hemm iktar minn isem ta’ manifattur wieħed fuq iċ-ċertifikat ta’ konformità jew tad-dokumentazzjoni tal-approvazzjoni tat-tip, l-Istat Membru għandu jirrapporta lill-manifattur dwar il-vettura bażi.

4.   Il-valuri tal-emissjonijiet tas-CO2 li għandhom jiġu rrapportati skont il-parametru “Emissjonijiet speċifiċi tas-CO2” fid-dejta ta’ monitoraġġ dettaljata għandhom jittieħdu mill-entrata “ikkombinat” fiċ-ċertifikat ta’ konformità jew fid-dokumentazzjoni approvata tat-tip, ħlief fil-każ fejn tapplika l-entrata għal “ippeżat (bil-komponenti ta’ medja ta’ fatturi) u kkombinat”.

5.   Fir-rapportar dwar vetturi bi fjuwil alternattiv fid-dejta ta’ monitoraġġ dettaljata, l-awtorità kompetenti għandha tipprovdi t-tip u l-modalità tal-fjuwil kif speċifikat fl-Anness I għal dan ir-Regolament.

6.   Fil-każ ta’ vetturi li jieħdu żewġ fjuwils jew vettura flex fuel li tieħu l-etanol l-awtorità kompetenti għandha tirrapporta il-valuri tal-emmissjonijiet tas-CO2 li ġejjin taħt il-parametru “Emissjonijiet speċifiċi tas- CO2 (g/km)” fid-dejta ta’ monitoraġġ dettaljat:

(a)

għal vetturi li jieħdu żewġ gassijiet ta’ fjuwil li jużaw il-petrol u fjuwils gassużi, il-valur tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-gass tal-petroleum likwifikat (LPG) jew għall-gass naturali (NG) skont il-punt 2 fil-Parti A tal-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 443/2009;

(b)

Għal vetturi flex fuel li jieħdu l-etanol li jużaw petrol u fjuwil tal-etanol (E85) imsemmi fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009, il-valur tal-emissjoni tas-CO2 għall-petrol.

Fil-każ tal-punt (b), L-Istati Membri għandhom jirrapportaw il-valur tal-petrol u anke meta l-kundizzjonijiet għat-tnaqqis stabbiliti fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009 ma jiġux sodisfatti. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jirrapportaw ukoll il-valur E85.

7.   Fejn il-vettura jkollha distanzi bejn il-fusien ta’ wisa’ differenti, l-Istati Membri għandhom jirrapportaw il-wisa’ massimu tal-fus taħt il-parametru “ Impronta (Footprint) - wisa’ ta’ bejn ir-roti (mm)” fid-dejta ta’ monitoraġġ dettaljata.

8.   Meta d-dejta ta’ monitoraġġ aggregata u d-dejta ta’ monitoraġġ dettaljata jittieħdu mid-dokumentazzjini approvata tat-tip, u meta dik id-dejta tinkludi firxiet ta’ valuri, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dejta rrappurtata tipprovdi preċiżjoni adegwata, u li hija konformi mad-dejta li tinsab fiċ-ċertifikat ta’ konformità.

Artikolu 4

Żamma u kontroll tad-dejta

L-Istati Membri għandhom jiżguraw iż-żamma, il-ġbir, il-kontroll, il-verifika u t-trażmissjoni tad-dejta ta’ monitoraġġ aggregata u tad-dejta ta’ monitoraġġ dettaljata.

Artikolu 5

Preparazzjoni tad-dejta mill-Istati Membri

1.   Sabiex tiġi kkalkulata l-medja tal-emissjonijiet speċifiċi tas-CO2 li għandha tiġi inkluża fid-dejta ta’ monitoraġġ aggregata, l-ebda valur/i minn dawn li ġejjin, ma għandhom jitqiesu mill-Istati Membri:

(a)

il-perċentwali stabbiliti fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009;

(b)

is-superkrediti stabbiliti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009;

(c)

it-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 mogħti skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009;

(d)

it-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 li jirriżulta permezz ta’ teknoloġiji innovattivi ikkunsidrati skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009.

2.   Sabiex tiġi kkalkulata il-medja tal-massa u l-impronta li għandhom jiġu inklużi fid-dejta ta’ monitoraġġ aggregata, l-ebda valur/i minn dawn li ġejjin ma għandhom jitqiesu mill-Istati Membri:

(a)

il-perċentwali stabbiliti fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009;

(b)

is-superkrediti stabbiliti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009;

3.   Meta jagħtu id-dejta ta’ monitoraġġ dettaljata, l-Istati Membri għandhom jinkludu:

(a)

għal kull vettura b’emissjonijiet speċifiċi tas-CO2 ta’ anqas minn 50 g CO2/km, in-numru tal-vetturi reġistrati mingħajr ma jiġu applikati il-fatturi ta’ multiplikazzjoni stabbiliti fl-Artikolu 5 (KE) tar-Regolament Nru 443/2009;

(b)

għal kull vettura ddisinjata li hija kapaċi taħdem bil-fjuwil etanol (E85), l-emissjonijiet speċifiċi tas-CO2 mingħajr ma jiġi applikat it-tnaqqis ta’ 5 % tal-emissjonijiet tas-CO2 mogħti li dawn il-vetturi skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009;

(c)

għal kull vettura mgħammra b’teknoloġiji innovattivi, l-emissjonijiet speċifiċi tas-CO2 mingħajr ma jitqies it-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 permezz ta’ teknoloġiji innovattivi mogħti skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009.

4.   Id-dejta ta’ monitoraġġ aggregata u d-dejta ta’ monitoraġġ dettaljata għandha tiġi rrapportata bil-preċiżjoni stabbilita fit-Tabelli 1 u 2 tal-Anness II għal dan ir-Regolament.

Artikolu 6

Rapportar tal-pompi tal-fjuwil li jfornu l-fjuwil tal-etanol (E85)

1.   L-informazzjoni dwar il-proporzjon tal-pompi tal-fjuwil fit-territorju rispettiv tal-Istati Membri li jfornu l-fjuwil tal-etanol (E85) li jikkonformaw mal-kriterji tas-sostenibbiltà għal bijofjuwils stabbiliti fl-Artikolu 17 tad-Direttiva 2009/28/KE u l-Artikolu 7b tad-Direttiva 98/70/KE għandha tiġi pprovduta b’mod elettroniku lill-Kummissjoni flimkient mad-dejta ta’ monitoraġġ aggregata.

Il-proporzjon tal-pompi tal-fjuwil għandu jiġi speċifikat f’intervalli ta’ mill-inqas 5 % u għandhom jitqarrbu għal-limitu l-iktar baxx tal-intervall.

2.   F’każijiet fejn il-proporzjon ta’ pompi tal-fjuwil li jfornu l-fjuwil tal-etanol (E85) ikun iktar minn 30 %, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni t-total tan-numru tal-pompi tal-fjuwil li jfornu l-fjuwil etanol (E85) li jkun disponibbli bl-istess mod bħal fjuwil likwidu tal-idrokarburi u dak li jissodisfa l-kriterji ta’ sostenibbiltà imsemmija fil-paragrafu 1.

3.   L-informazzjoni stabbilita fil-paragrafi 1 u 2 għandha tiġi mressqa lill-Kummissjoni sat-28 ta’ Frar kull sena.

F’każijiet fejn il-Kummissjoni ma toġġezzjonax fi żmien tliet xhur mill-wasla tal-informazzjoni pprovduta skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, għandu japplika t-tnaqqis provdut fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009.

Artikolu 7

Vetturi li mhumiex koperti mill-approvazzjoni tat-tip KE

1.   F’każijiet fejn il-karozzi tal-passiġġieri jkunu soġġetti għall-approvazzjoni tat-tip ta’ serje żgħira skont l-Artikolu 23 tad-Direttiva 2007/46/KE jew għal approvazzjonijiet individwali skont l-Artikolu 24 ta’ dik id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni dwar in-numri rispettivi ta’ dawn il-karozzi rreġistrati fit-territorju tagħhom.

2.   Fil-proċess tal-ġbir tad-dejta ta’ monitoraġġ aggregata, l-awtorità kompetenti għandha tindika dan li ġej minflok l-isem tal-manifattur:

(a)

“AA-IVA” fir-rapportar ta’ tipi ta’ vetturi approvati individwalment;

(b)

“AA-NSS” fir-rappurtar ta’ tipi ta’ vetturi approvati f’serje żgħira b’mod nazzjonali.

L-Istati Membri jistgħu jiġbru wkoll id-dejta ta’ monitoraġġ dettaljata minn dawn il-vetturi, u għandhom f’dak il-każ jużaw id-denominazzjonijiet imsemmija fil-punti (a) u (b).

Artikolu 8

Lista tal-manifatturi

1.   Il-manifatturi għandhom jinfurmaw lill-Kummissoni b’li ġej sal-15 ta’ Diċembru 2010

(a)

l-ismijiet li jindikaw jew li għandhom ħsieb li jindikaw fuq iċ-ċertifikati ta’ konformità;

(b)

l-ewwel taqsima ta’ kull Numru ta’ Identifikazzjoni tal-Vettura kif speċifikat fid-Direttiva 76/114/KEE li jindikaw jew li jkollhom ħsieb li jindikaw fuq iċ-ċertifikati ta’ konformità.

Huma għandhom jgħarrfu mingħajr dewmien lill-Kummissjoni dwar tibdiliet fl-informazzjoni msemmija fil-punti (a) u (b). Il-manifatturi l-ġodda li jidħlu fis-suq għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni mingħajr dewmien dwar id-dettalji msemmija fl-ewwel subparagrafu.

2.   Fil-ġbir tad-dejta ta’ monitoraġġ aggregata u d-dejta ta’ monitoraġġ dettaljata, l-awtorità kompetenti għandha tuża l-ismijiet tal-manifatturi meħudin mil-lista li għandha tiġi mfassla mill-Kummissjoni abbażi tal-ismijiet notifikati skont il-paragrafu 1. Din il-lista għanda tiġi ppubblikata fuq l-Internet għall-ewwel darba fil-31 ta’ Diċembru 2010 u għandha tiġi aġġornata regolarment.

3.   Fil-każ li l-isem tal-manifattur ma jkunx inkluż f’dik il-lista, l-awtorità kompetenti għandha tuża l-isem ta’ fuq iċ-ċertifikat ta’ konformità jew tad-dokumentazzjoni tal-approvazzjoni tat-tip sabiex id-dejta ta’ monitoraġġ aggregata u d-dejta ta’ monitoraġġ dettaljata jkunu jistgħu jinġabru.

Artikolu 9

Informazzjoni addizzjonali li trid tingħata mill-manifatturi

1.   Għal għan tan-notifika msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 8(4) tar-Regolament (KE) Nru 443/2009, sal-31 ta’ Mejju ta’ kull sena, il-manifatturi għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar l-isem u l-indirizz rilevanti tal-persuna ta’ kuntatt li għaliha trid tiġi indirizzata n-notifika.

Fil-każ li jkun hemm xi tibdil fid-dejta provduta, il-manifattur għandu jinforma lill-Kummissjoni mingħajr dewmien. Manifatturi ġodda li jidħlu fis-suq għandhom jinfurmaw il-Kummissjoni mingħajr dewmien dwar id-dettalji tal-kuntatt.

2.   Fil-każ li grupp ta’ intrapriżi marbutin flimkien jiffurmaw għaqda, dawn għandhom jipprovdu evidenza tar-rabta ta’ bejn il-membri tal-grupp sabiex tkun tista’ tiġi ddeterminata l-applikabbiltà tal-Artikolu 7(6) tar-Regolament (KE) Nru 443/2009, skont il-kriterji stabbiliti mill-Artikolu 3(2) ta’ dak ir-Regolament.

Artikolu 10

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Novembru 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 140, 5.6.2009, p. 1.

(2)  ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1.

(3)  ĠU L 24, 30.1.1976, p. 1.

(4)  ĠU L 140, 5.6.2009, p. 16.

(5)  ĠU L 350, 28.12.1998, p. 58.

(6)  ĠU L 199, 28.7.2008, p. 1.


ANNESS I

Sorsi ta’ dejta

Parametru

Ċertifikat ta’ konformità

(Parti 1, Mudell B stabbilit fl-Anness IX tad-Direttiva 2007/46/KE)

Dokumentazzjoni approvata tat-tip

(Direttiva 2007/46/KE)

Manifattur

Taqsima 0.5

Taqsima 0.5 tal-Parti 1 tal-Anness III

Tip

Taqsima 0.2

Taqsima 0.2 tal-Parti 1 tal-Anness III

Varjant

Taqsima 0.2

Taqsima 3 tal-Anness VIII

Verżjoni

Taqsima 0.2

Taqsima 3 tal-Anness VIII

Għamla

Taqsima 0.1

Taqsima 0.1 tal-Parti 1 tal-Anness III

Isem kummerċjali

Taqsima 0.2.1:

Taqsima 0.2.1 tal-Parti 1 tal-Anness III

Kategorija ta’ vettura tat-tip approvat

Taqsima 0.4

Taqsima 0.4 tal-Parti 1 tal-Anness III

Massa (kg)

sad-29 ta’ April 2010: Taqsima 12.1

mit-30 ta’ April 2010: Taqsima 13

Taqsima 2.6 tal-Parti 1 tal-Anness III (1)

Impronta – it-tul bejn il-fusien (Wheel base) (mm)

sad-29 ta’ April 2010: Taqsima 3

mit-30 ta’ April 2010: Taqsima 4

Taqsima 2.1 tal-Parti 1 tal-Anness III (2)

Impronta – il-wisa’ bejn ir-roti (Track width) (mm)

sad-29 ta’ April 2010: Taqsima 5

mit-30 ta’ April 2010: Taqsima 30

Taqsima 2.3.1 u 2.3.2 tal-Parti 1 tal-Anness III (3)

L-emissjonijiet speċifiċi ta’ CO2 (g/km) (4)

sad-29 ta’ April 2010: Taqsima 46.2

mit-30 ta’ April 2010: Taqsima 49.1

Taqsima 3 tal-Anness VIII

Tip ta’ fjuwil

sad-29 ta’ April 2010: Taqsima 25

mit-30 ta’ April 2010: Taqsima 26

Taqsima 3.2.2.1 tal-Parti 1 tal-Anness III

Modalità tal-fjuwil

mit-30 ta’ April 2010: Taqsima 26.1

Taqsima 3.2.2.4 tal-Parti 1 tal-Anness III


(1)  skont l-Artikolu 3(8) ta’ dan ir-Regolament.

(2)  skont l-Artikolu 3(8) ta’ dan ir-Regolament.

(3)  skont l-Artikoli 3(7) u 3(8) ta’ dan ir-Regolament.

(4)  skont l-Artikolu 3(4) ta’ dan ir-Regolament.


ANNESS II

Tabelli dwar il-preċiżjoni tad-dejta

Tabella 1

Il-preċiżjoni meħtieġa għad-dejta ta’ monitoraġġ aggregata li għandha tiġi rrapportata skont l-Artikolu 2

CO2 (g/km)

skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 9(2) tar-Regolament (KE) Nru 443/2009

Massa (kg)

numru sħiħ

Impronta (m2)

jiġi aġġustat sal-eqreb tliet ċifri deċimali


Tabella 2

Il-preċiżjoni meħtieġa għad-dejta ta’ monitoraġġ dettaljata li għandha tiġi rrappurtata skont l-Artikolu 2

CO2 (g/km)

numru sħiħ

Massa (kg)

numru sħiħ

Impronta – it-tul bejn il-fusien (Wheel base) (mm)

numru sħiħ

Impronta – il-wisa’ bejn ir-roti (Track width) (mm)

numru sħiħ

Tnaqqis tal-emissjonijiet permezz tat-teknoloġiji innovattivi (g/km)

jiġi aġġustat sal-eqreb punt deċimali


11.11.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 293/21


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1015/2010

tal-10 ta’ Novembru 2010

li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għal magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonamanet tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta’ rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati mal-enerġija (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 15(1) tagħha,

Wara li kkonsultat il-Forum tal-Konsultazzjoni dwar l-Ekodisinn,

Billi:

(1)

Skont id-Direttiva 2009/125/KE, ir-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-prodotti relatati mal-enerġija li jirrappreżentaw ammonti sinifikanti ta’ bejgħ u kummerċ, li għandhom impatt ambjentali sinifikanti u li jippreżentaw potenzjal sinifikanti għal titjib f’termini tal-impatt ambjentali tagħhom mingħajr ma jinvolvu spejjeż eċċessivi għandhom jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni.

(2)

L-Artikolu 16(2), l-ewwel inċiż tad-Direttiva 2009/125/KE jipprovdi li skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 19(3) u l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 15(2), u wara li ġie kkonsultat il-Forum tal-Konsultazzjoni dwar l-Ekodisinn, il-Kummissjoni għandha, kif xieraq, tintroduċi miżura ta’ implimentazzjoni għat-tagħmir domestiku, inklużi l-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi.

(3)

Il-Kummissjoni wettqet studju ta’ tħejjija biex tanalizza l-aspetti tekniċi, ambjentali u ekonomiċi tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi li tipikament jintużaw fid-djar. L-istudju ġie żviluppat flimkien mal-partijiet interessati mill-Unjoni u l-pajjiżi terzi, u r-riżultati tqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

(4)

Dan ir-Regolament għandu jkopri l-prodotti ddisinjati għall-ħasil tal-ħwejjeġ fid-djar.

(5)

Magni domestiċi li jaħslu kif ukoll inixxfu għandhom karatteristiċi partikolari u għalhekk għandhom jiġu esklużi mill-ambitu ta’ dan ir-Regolament. Madankollu, meta jitqies li joffru funzjonalitajiet simili għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi, għandhom jiġu indirizzati mill-iktar fis possibbli f’miżura ta’ implimentazzjoni oħra tad-Direttiva 2009/125/KE.

(6)

L-aspett ambjentali tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi, identifikat bħala sinifikanti għall-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, huwa l-konsum tal-elettriku u tal-ilma fil-fażi tal-użu. Il-konsum annwali tal-elettriku u tal-ilma tal-prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament ġie stmat li kien 35 TWh u 2 213 miljun m3, rispettivament, fl-Unjoni fl-2005. Jekk ma jittiħdux miżuri speċifiċi, huwa previst li l-konsum annwali tal-elettriku u tal-ilma jkun 37,7 TWh u 2 051 miljun m3 fl-2020. L-istudju ta’ tħejjija juri li l-konsum tal-elettriku u tal-ilma tal-prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament jistgħu jitnaqqsu b’mod sinifikanti.

(7)

L-istudju ta’ tħejjija juri li r-rekwiżiti fir-rigward tal-parametri l-oħra tal-ekodisinn imsemmijia fil-Parti 1 tal-Anness I għad-Direttiva 2009/125/KE mhumiex meħtieġa minħabba li l-konsum tal-elettriku u tal-ilma tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi fil-fażi tal-użu huwa bil-bosta l-iktar aspett ambjentali importanti.

(8)

Il-konsum tal-elettriku u tal-ilma tal-prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament għandu jsir iktar effiċjenti billi jiġu applikati teknoloġiji eżistenti li mhumiex protetti bi privattiva u li huma kosteffikaċi li jistgħu inaqqsu l-kostijiet ikkombinati tax-xiri u t-tħaddim ta’ dawn il-prodotti..

(9)

Ir-rekwiżiti tal-ekodisinn ma għandhomx jaffettwaw il-funzjonalità mill-perspettiva tal-utent aħħari u ma għandhomx jaffettwaw is-saħħa, is-sikurezza jew l-ambjent b’mod negattiv. B’mod partikolari, il-benefiċċji tat-tnaqqis tal-konsum tal-elettriku u tal-ilma waqt il-fażi tal-użu għandhom ipattu bil-kbir għal kwalunkwe impatt ambjentali addizzjonali waqt il-fażi tal-produzzjoni.

(10)

Ir-rekwiżiti tal-ekodisinn għandhom jiddaħħlu b’mod gradwali sabiex il-manifatturi jkollhom biżżejjed żmien sa ma jerġgħu jiddisinjaw il-prodotti tagħhom li huma soġġetti għal dan ir-Regolament. Iż-żmien għal din l-introduzzjoni għandu jkun wieħed fejn jiġu evitati l-impatti negattivi fuq il-funzjonalitajiet tat-tagħmir li diġà qiegħed fis-suq, u fejn jitqiesu l-impatti tal-ispejjeż għall-utenti aħħarin u għall-manifatturi, b’mod partikolari l-impriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju, filwaqt li jiġi żgurat l-ilħiq f’waqtu tal-għanijiet ta’ dan ir-Regolament.

(11)

Il-kejl tal-parametri rilevanti tal-prodott għandu jsir bl-użu ta’ metodi ta’ kejl affidabbli, akkurati u riproduċibbli, li jqisu l-metodi ta’ kejl rikonoxxuti l-iktar avvanzati inklużi, fejn huma disponibbli, standards armonizzati adottati mill-korpi tal-istandardizzazzjoni Ewropej, kif elenkati fl-Anness I għad-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam tal-istandards u tar-Regolamenti tekniċi dwar servizzi tas-Soċjetà tal-Informazzjoni (2).

(12)

Skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2009/125/KE, dan ir-Regolament għandu jispeċifika l-proċeduri applikabbli għall-valutazzjoni tal-konformità.

(13)

Sabiex jiġu ffaċilitati l-kontrolli tal-konformità, il-manifatturi għandhom jipprovdu informazzjoni fid-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Annessi V u VI għad-Direttiva 2009/125/KE sakemm din l-informazzjoni tkun relatata mar-rekwiżiti stipulati f’dan ir-Regolament.

(14)

Minbarra r-rekwiżiti legalment vinkolanti stipulati f’dan ir-Regolament, għandhom jiġu identifikati punti ta’ riferiment indikattivi tal-aqwa teknoloġiji disponibbli biex jiżguraw disponibbiltà wiesgħa u aċċessibbiltà faċli għall-informazzjoni dwar il-prestazzjoni ambjentali tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament.

(15)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 19(1) tad-Direttiva 2009/125/KE,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett u ambitu

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-rekwiżiti tal-ekodisinn għat-tqegħid fis-suq tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi li jitħaddmu bl-elettriku mill-mejns u l-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi li jitħaddmu bl-elettriku mill-mejns li jistgħu jitħaddmu wkoll bil-batteriji, inklużi dawk li jinbiegħu għal użu mhux domestiku u magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi inkorporati.

2.   Dan ir-Regolament ma għandux japplika għal magni domestiċi li jaħslu kif ukoll inixxfu.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Minbarra d-definizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2009/125/KE, id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw għall-fini ta’ dan ir-Regolament:

(1)

“magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika” tfisser magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ awtomatika li tnaddaf u tlaħlaħ it-tessuti billi tuża l-ilma li għandha wkoll funzjoni ta’ estrazzjoni waqt it-tidwir (spin extraction function) u li hija ddisinjata biex prinċipalment tintuża għal skopijiet mhux professjonali;

(2)

“magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika inkorporata” tfisser magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ maħsuba sabiex tiġi installata f’armarju, daħla f’ħajt apposta jew post simili, li tkun teħtieġ elementi ta’ finitura;

(3)

“magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ awtomatika” tfisser magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ fejn it-tagħbija tiġi ttrattata kompletament mill-magna mingħajr il-ħtieġa tal-intervent tal-utent fi kwalunkwe ħin matul il-programm;

(4)

“magna domestika li taħsel kif ukoll tnixxef” tfisser magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika li tinkludi kemm il-funzjoni tal-estrazzjoni waqt it-tidwir kif ukoll mezz li jnixxef it-tessuti, ġeneralment permezz tat-tisħin u t-tidwir fl-arja sħuna;

(5)

“programm” tfisser sensiela ta’ operazzjonijiet li huma ddefiniti minn qabel u ddikjarati bħala xierqa mill-manifattur għall-ħasil ta’ ċerti tipi ta’ tessuti;

(6)

“ċiklu” tfisser proċess komplut ta’ ħasil, tlaħliħ u tidwir, kif iddefinit għall-programm magħżul;

(7)

“il-ħin tal-programm” tfisser il-ħin li jgħaddi mill-bidu tal-programm sat-tmiem tal-programm u li jeskludi kwalunkwe dewmien ipprogrammat mill-utent aħħari;

(8)

“il-kapaċità nominali” tfisser il-piż massimu f’kilogrammi ddikjarat mill-manifattur f’intervalli ta’ 0.5 kg ta’ tessuti niexfa ta’ tip partikolari, li jistgħu jiġu ttrattati f’magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika bil-programm magħżul, meta titgħabba skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur;

(9)

“tagħbija parzjali” tfisser nofs il-kapaċità nominali ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika għal programm partikolari;

(10)

“il-kontenut ta” ndewwa li jkun baqa’’ tfisser l-ammont ta’ ndewwa li jkun fiha t-tagħbija fit-tmiem tal-fażi tat-tidwir;

(11)

“mitfija (off-mode)” tfisser kundizzjoni li fiha l-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika tintefa permezz tal-kontrolli tat-tagħmir jew l-iswiċċijiet aċċessibbli għall-utent aħħari u maħsuba għat-tħaddim minnu waqt l-użu normali sabiex jinkiseb il-konsum tal-enerġija l-iktar baxx li jista’ jippersisti għal ħin indefinit waqt li l-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika tkun imqabbda ma’ sors tal-enerġija u tintuża skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur; fejn ma jkun hemm l-ebda kontroll jew swiċċ aċċessibbli għall-utent aħħari, “mitfija” tfisser il-kundizzjoni li tintlaħaq wara li l-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ terġa’ lura waħedha għal stat stabbli ta’ konsum tal-enerġija;

(12)

“tibqa” mixgħula (left-on mode)’ tfisser il-konsum tal-enerġija l-iktar baxx li jista’ jippersisti għal ħin indefinit wara t-tmiem tal-programm mingħajr l-ebda intervent ieħor mill-utent aħħari ħlief it-tbattil tal-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ;

(13)

“magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ ekwivalenti” tfisser mudell ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika mqiegħed fis-suq bl-istess kapaċità nominali, karatteristiċi tekniċi u ta’ prestazzjoni, konsum tal-enerġija u tal-ilma u emissjonijiet ta’ storbju akustiku trażmess bl-arja waqt il-ħasil u t-tidwir bħal mudell ieħor ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika li jitqiegħed fis-suq mill-istess manifattur iżda b’numru tal-kodiċi kummerċjali differenti.

Artikolu 3

Rekwiżiti tal-ekodisinn

Ir-rekwiżiti ġeneriċi tal-ekodisinn għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi huma stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness I.

Ir-rekwiżiti speċifiċi tal-ekodisinn għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi huma stabbiliti fil-punt 2 tal-Anness I.

Artikolu 4

Valutazzjoni tal-konformità

1.   Il-proċedura tal-valutazzjoni tal-konformità msemmija fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 2009/125/KE għandha tkun is-sistema tal-kontroll intern tad-disinn stabbilita fl-Anness IV għal dik id-Direttiva jew is-sistema tal-ġestjoni stabbilita fl-Anness V għal dik id-Direttiva.

2.   Għall-finijiet tal-valutazzjoni tal-konformità skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2009/125/KE, il-fajl tad-dokumentazzjoni teknika għandu jinkludi kopja tal-kalkolu stabbilit fl-Anness II għal dan ir-Regolament.

Fejn l-informazzjoni inkluża fil-fajl tad-dokumentazzjoni teknika għal mudell partikolari ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika tkun inkisbet permezz ta’ kalkolu abbażi tad-disinn, jew tal-estrapolazzjoni minn magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi ekwivalenti oħra, jew tat-tnejn, id-dokumentazzjoni teknika għandha tinkludi dettalji ta’ dawn il-kalkoli jew l-estrapolazzjonijiet, jew tat-tnejn, u tat-testijiet li jkunu saru mill-manifatturi biex jivverifikaw l-akkuratezza tal-kalkoli li jkunu saru. F’dawn il-każijiet, id-dokumentazzjoni teknika għandha tinkludi wkoll lista tal-mudelli l-oħra kollha tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi ekwivalenti fejn l-informazzjoni inkluża fid-dokumentazzjoni teknika tkun inkisbet fuq l-istess bażi.

Artikolu 5

Proċedura tal-verifika għal skopijiet ta’ sorveljanza tas-suq

L-Istati Membri għandhom iwettqu l-proċedura ta’ verifika deskritta fl-Anness III għal dan ir-Regolament meta jwettqu l-kontrolli ta’ sorveljanza tas-suq imsemmija fl-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2009/125/KE għall-konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness I għal dan ir-Regolament.

Artikolu 6

Punti ta’ riferiment

Il-punti ta’ riferiment indikattivi għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi bl-aħjar prestazzjoni li jkunu disponibbli fis-suq meta dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ huma stabbiliti fl-Anness VI.

Artikolu 7

Reviżjoni

Il-Kummissjoni għandha tanalizza dan ir-Regolament fid-dawl tal-progress teknoloġiku mhux iktar tard minn erba’ snin wara li jidħol fis-seħħ u tippreżenta r-riżultat ta’ din l-analiżi lill-Forum tal-Konsultazzjoni dwar l-Ekodisinn. L-analiżi għandha b’mod partikolari tivvaluta t-tolleranzi tal-verifika stabbiliti fl-Anness III, l-opportunità li tistabbilixxi rekwiżiti tal-effiċjenza waqt it-tlaħliħ u t-tnixxif bit-tidwir u l-potenzjal għal punt tad-dħul għall-ilma sħun.

Artikolu 8

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   Għandu japplika mill-1 ta’ Diċembru 2011.

Madankollu, ir-rekwiżiti tal-ekodisinn elenkati hawn taħt għandhom japplikaw skont l-iskeda ta’ żmien li ġejja:

(a)

ir-rekwiżiti ġeneriċi tal-ekodisinn stabbiliti fil-punt 1(1) tal-Anness I għandhom japplikaw mill-1 ta’ Diċembru 2012;

(b)

ir-rekwiżiti ġeneriċi tal-ekodisinn stabbiliti fil-punt 1(2) tal-Anness I għandhom japplikaw mill-1 ta’ Ġunju 2011;

(c)

ir-rekwiżiti ġeneriċi tal-ekodisinn stabbiliti fil-punt 1(3) tal-Anness I għandhom japplikaw mill-1 ta’ Diċembru 2013;

(d)

ir-rekwiżiti speċifiċi tal-ekodisinn stabbiliti fil-punt 2(2) tal-Anness I għandhom japplikaw mill-1 ta’ Diċembru 2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Novembru 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 285, 31.10.2009, p. 10.

(2)  ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37.


ANNESS I

Rekwiżiti tal-ekodisinn

1.   REKWIŻITI ĠENERIĊI TAL-EKODISINN

(1)

Għall-kalkolu tal-konsum tal-enerġija u l-parametri l-oħra għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi, għandhom jintużaw iċ-ċikli li jnaddfu l-ħwejjeġ tal-qoton li ma jkunux maħmuġin ħafna (minn hawn il quddiem imsejħa “programmi standard għall-qoton”) f’ 40 °C u 60 °C. Dawn iċ-ċikli għandhom ikunu jistgħu jiġu identifikati b’mod ċar fuq it-tagħmir tal-għażla tal-programm tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi jew id-displej tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi, kemm jekk ikun hemm wieħed minn dawn it-tipi ta’ tagħmir kif ukoll jekk ikun hemm it-tnejn, u jkunu indikati bħala “programm standard għall-qoton f’60 °C” u “programm standard għall-qoton f’40 °C”.

(2)

Il-ktejjeb tal-istruzzjonijiet ipprovdut mill-manifattur għandu jagħti:

(a)

il-programmi standard għall-qoton f’60 °C u f’40 °C, imsemmija “programm standard għall-qoton f’60 °C” u “programm standard għall-qoton f’40 °C”, u għandu jispeċifika li huma adattati biex inaddfu l-ħwejjeġ tal-qoton li ma jkunux maħmuġin ħafna u li huma l-iktar programmi effiċjenti f’termini ta’ konsum tal-enerġija u tal-ilma flimkien għall-ħasil ta’ dak it-tip ta’ ħwejjeġ; barra minn hekk, għandu jagħti indikazzjoni li t-temperatura tal-ilma fir-realtà tista’ tkun differenti mit-temperatura taċ-ċiklu ddikjarata;

(b)

il-konsum tal-enerġija meta mitfija jew meta tibqa’ mixgħula;

(c)

informazzjoni indikattiva dwar il-ħin tal-programm, il-kontenut ta’ ndewwa li jkun baqa’, il-konsum tal-enerġija u tal-ilma għall-programmi tal-ħasil ewlenin b’tagħbija sħiħa jew tagħbija parzjali, jew it-tnejn;

(d)

rakkomandazzjoni dwar it-tipi ta’ deterġenti adattati għad-diversi temperaturi tal-ħasil.

(3)

Il-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi għandhom jipprovdu lill-utent aħħari b’ċiklu ta’ 20 °C. Dan il-programm għandu jkun jista’ jiġu identifikati b’mod ċar fuq it-tagħmir tal-għażla tal-programm tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi jew id-displej tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi, kemm jekk ikun hemm wieħed minn dawn it-tipi ta’ tagħmir kif ukoll jekk ikun hemm it-tnejn.

2.   REKWIŻITI SPEĊIFIĊI TAL-EKODISINN

Il-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti li ġejjin:

(1)

Mill-1 ta’ Diċembru 2011:

għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi kollha, l-Indiċi tal-Effiċjenza fl-Enerġija (Energy Efficiency Index, EEI) għandu jkun inqas minn 68,

għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi b’kapaċità nominali ogħla minn 3 kg, l-Indiċi tal-Effiċjenza fil-Ħasil (Washing Efficiency Index, Iw ) għandu jkun ogħla minn 1,03,

għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi b’kapaċità nominali ekwivalenti għal jew anqas minn 3 kg, l-Indiċi tal-Effiċjenza fil-Ħasil (Iw ) għandu jkun ogħla minn 1,00,

għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi kollha, il-Konsum tal-Ilma (Water Consumption, Wt ) għandu jkun:

Wt  ≤ 5 × c + 35

fejn c hija l-kapaċità nominali tal-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika għall-programm standard għall-qoton f’60 °C b’tagħbija sħiħa jew għall-programm standard għall-qoton f’40 °C b’tagħbija sħiħa, skont liema waħda minnhom tkun l-iktar baxxa.

(2)

Mill-1 ta’ Diċembru 2013:

għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi b’kapaċità nominali ekwivalenti għal jew ogħla minn 4 kg, l-Indiċi tal-Effiċjenza fl-Enerġija (EEI) għandu jkun inqas minn 59,

għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi kollha, il-konsum tal-ilma għandu jkun,

Wt  ≤ 5 × c½  + 35

fejn c½ hija l-kapaċità nominali tal-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika għall-programm standard għall-qoton f’60 °C b’tagħbija parzjali jew għall-programm standard għall-qoton f’40 °C b’tagħbija parzjali, skont liema waħda minnhom tkun l-iktar baxxa.

L-Indiċi tal-Effiċjenza fl-Enerġija (EEI), l-Indiċi tal-Effiċjenza fil-Ħasil (Iw ) u l-Konsum tal-Ilma (Wt) huma kkalkulati skont l-Anness II.


ANNESS II

Metodu għall-kalkolu tal-Indici tal-Effiċjenza fl-Enerġija, l-Indiċi tal-Effiċjenza fil-Ħasil, il-konsum tal-ilma u l-kontenut ta’ ndewwa li jkun baqa’

1.   KALKOLU TAL-INDIĊI TAL-EFFIĊJENZA FL-ENERĠIJA

Għall-kalkolu tal-Indiċi tal-Effiċjenza fl-Enerġija (EEI) ta’ mudell ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika, il-konsum annwali tal-enerġija ppeżat ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika għall-programm standard għall-qoton f’60 °C b’tagħbija sħiħa jew parzjali u għall-programm standard għall-qoton f’40 °C b’tagħbija parzjali jitqabbel mal-konsum standard annwali tal-enerġija tagħha.

(a)

L-Indiċi tal-Effiċjenza fl-Enerġija (EEI) jiġi kkalkulat skont il-formula li ġejja u jinġieb sa ċifra waħda wara l-punt deċimali:

Formula

fejn:

AEC

=

il-konsum annwali tal-enerġija ppeżat tal-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika;

SAEC

=

il-konsum standard annwali tal-enerġija tal-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika.

(b)

Il-konsum standard annwali tal-enerġija (SAEC ) jiġi kkalkulat f’kWh/sena skont il-formula li ġejja u jinġieb sa żewġ ċifri wara l-punt deċimali:

Formula

fejn:

c

=

il-kapaċità nominali tal-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika għall-programm standard tal-qoton f’60 °C b’tagħbija sħiħa jew għall-programm standard tal-qoton f’40 °C b’tagħbija sħiħa, skont liema waħda minnhom tkun l-iktar baxxa.

(c)

Il-konsum annwali tal-enerġija ppeżat (AEC ) jiġi kkalkulat f’kWh/sena skont il-formula li ġejja u jinġieb sa żewġ ċifri wara l-punt deċimali:

(i)

Formula

fejn:

Et

=

il-konsum tal-enerġija ppeżat;

Po

=

l-enerġija ppeżata meta tkun ‘mitfija’;

Pl

=

l-enerġija ppeżata meta ‘tibqa’ mixgħula’;

Tt

=

il-ħin tal-programm;

220

=

l-għadd totali taċ-ċikli tal-ħasil standard fis-sena.

(ii)

Meta l-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika tkun mgħammra b’sistema għall-ġestjoni tal-enerġija, li permezz tagħha l-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika tintefa awtomatikament meta jintemm il-programm, il-konsum annwali tal-enerġija (AEC ) jiġi kkalkulat billi jitqies il-ħin li matulu l-magna effettivament ‘tibqa’ mixgħula’, skont il-formula li ġejja:

Formula

fejn:

Tl

=

il-ħin li matulu ‘tibqa’ mixgħula’.

(d)

Il-konsum tal-enerġija ppeżat (Et ) jiġi kkalkulat f’kWh skont il-formula li ġejja u jinġieb sa tliet ċifri wara l-punt deċimali:

Formula

fejn:

Et,60

=

il-konsum tal-enerġija tal-programm standard għall-qoton f’60 °C;

Et,60½

=

il-konsum tal-enerġija tal-programm standard għall-qoton f’60 °C b’tagħbija parzjali;

Et,40½

=

il-konsum tal-enerġija tal-programm standard għall-qoton f’40 °C b’tagħbija parzjali.

(e)

L-enerġija ppeżata meta ‘mitfija’ (Po ) tiġi kkalkulata f’W skont il-formula li ġejja u tinġieb sa żewġ ċifri wara l-punt deċimali:

Formula

fejn:

Po,60

=

l-enerġija meta ‘mitfija’ tal-programm standard għall-qoton f’60 °C b’tagħbija sħiħa;

Po,60½

=

l-enerġija meta ‘mitfija’ tal-programm standard għall-qoton f’60 °C b’tagħbija parzjali;

Po,40½

=

l-enerġija meta ‘mitfija’ tal-programm standard għall-qoton f’40 °C b’tagħbija parzjali.

(f)

L-enerġija ppeżata meta ‘tibqa’ mixgħula’ (Pl ) tiġi kkalkulata f’W skont il-formula li ġejja u tinġieb sa żewġ ċifri wara l-punt deċimali:

Formula

fejn:

Pl,60

=

l-enerġija meta ‘tibqa’ mixgħula’ tal-programm standard għall-qoton f’60 °C b’tagħbija sħiħa;

Pl,60½

=

l-enerġija meta ‘tibqa’ mixgħula’ tal-programm standard għall-qoton f’60 °C b’tagħbija parzjali;

Pl,40½

=

l-enerġija meta ‘tibqa’ mixgħula’ tal-programm standard għall-qoton f’40 °C b’tagħbija parzjali.

(g)

Il-ħin tal-programm ippeżat (Tt ) jiġi kkalkulat f’minuti skont il-formula li ġejja u jinġieb sal-eqreb minuta:

Formula

fejn:

Tt,60

=

il-ħin tal-programm standard għall-qoton f’60 °C b’tagħbija sħiħa;

Tt,60½

=

il-ħin tal-programm standard għall-qoton f’60 °C b’tagħbija parzjali;

Tt,40½

=

il-ħin tal-programm standard għall-qoton f’40 °C b’tagħbija parzjali.

(h)

Il-ħin li matulu ‘tibqa’ mixgħula’ (Tl ) jiġi kkalkulat f’minuti skont il-formula li ġejja u jinġieb sal-eqreb minuta:

Formula

fejn:

Tl,60

=

il-ħin li matulu ‘tibqa’ mixgħula’ tal-programm standard għall-qoton f’60 °C b’tagħbija sħiħa;

Tl,60½

=

il-ħin li matulu ‘tibqa’ mixgħula’ tal-programm standard għall-qoton f’60 °C b’tagħbija parzjali;

Tl,40½

=

il-ħin li matulu ‘tibqa’ mixgħula’ tal-programm standard għall-qoton f’40 °C b’tagħbija parzjali.

2.   KALKOLU TAL-INDIĊI TAL-EFFIĊJENZA FIL-ĦASIL

Għall-kalkolu tal-Indiċi tal-Effiċjenza fil-Ħasil (Iw ), l-effiċjenza fil-ħasil ippeżata tal-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika għall-programm standard għall-qoton f’60 °C b’tagħbija sħiħa jew parzjali u għall-programm standard għall-qoton f’40 °C b’tagħbija parzjali titqabbel mal-effiċjenza fil-ħasil ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ ta’ referenza, fejn il-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ ta’ referenza għandu jkollha l-karatteristiċi indikati fil-metodi l-iktar avvanzati u rikonoxxuti b’mod ġenerali, inklużi l-metodi stabbiliti fid-dokumenti li n-numri tar-referenza tagħhom ġew ippubblikati għal dak il-għan f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(a)

L-Indiċi tal-Effiċjenza fil-Ħasil (Iw ) jiġi kkalkulat skont il-formula li ġejja u jinġieb sa tliet ċifri wara l-punt deċimali

Formula

fejn:

IW,60

=

l-Indiċi tal-Effiċjenza fil-Ħasil tal-programm standard għall-qoton f’60 °C b’tagħbija sħiħa;

IW,60½

=

l-Indiċi tal-Effiċjenza fil-Ħasil tal-programm standard għall-qoton f’60 °C b’tagħbija parzjali;

IW,40½

=

l-Indiċi tal-Effiċjenza fil-Ħasil tal-programm standard għall-qoton f’40 °C b’tagħbija parzjali.

(b)

L-Indiċi tal-Effiċjenza fil-Ħasil ta’ programm wieħed standard għall-qoton (p) jiġi kkalkulat skont il-formula li ġejja:

Formula

fejn:

WT,i

=

l-Effiċjenza fil-Ħasil tal-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika li qiegħda tiġi ttestjata għal ċiklu wieħed tat-test (i);

WR,a

=

l-Effiċjenza Medja fil-Ħasil tal-magna tal-ħasil ta’ referneza;

n

=

l-għadd ta’ ċikli tal-ħasil, n ≥ 3 għall-programm standard għall-qoton f’60 °C b’tagħbija sħiħa, n ≥ 2 għall-programm standard għall-qoton f’60 °C b’tagħbija parzjali u n ≥ 2 għall-programm standard għall-qoton f’40 °C b’tagħbija parzjali.

(c)

L-Effiċjenza fil-Ħasil (W) hija l-medja tal-valuri ta’ riflessjoni ta’ kull strippa tat-test wara li jitlesta ċiklu tat-test.

3.   KALKOLU TAL-KONSUM TAL-ILMA

Il-konsum tal-ilma (Wt ) jiġi kkalkulat skont il-formula li ġejja u jinġieb sa ċifra waħda wara l-punt deċimali:

Wt = Wt,60

fejn:

Wt,60

=

il-konsum tal-ilma tal-programm standard għall-qoton f’60 °C b’tagħbija sħiħa.

4.   KALKOLU TAL-KONTENUT TA’ NDEWWA LI JKUN BAQA’

Il-kontenut ta’ ndewwa li jkun baqa’ (D) ta’ programm jiġi kkalkulat bħala perċentwali u jinġieb sal-eqreb perċentwali sħiħa.


ANNESS III

Proċedura tal-verifika għal skopijiet ta’ sorveljanza tas-suq

Għall-finijiet tal-verifika tal-konformità mar-rekwiżiti stipulati fl-Anness I, l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jittestjaw magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ waħda. Jekk il-parametri mkejla ma jaqblux mal-valuri ddikjarati fil-fajl tad-dokumentazzjoni teknika mill-manifattur skont it-tifsira tal-Artikolu 4(2) fil-limiti stabbiliti fit-Tabella 1, il-kejl għandu jitwettaq fuq tliet magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi oħra. Il-medja aritmetika tal-valuri mkejla ta’ dawn it-tliet magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti fil-limiti stabbiliti fit-Tabella 1, għajr għall-konsum tal-enerġija fejn il-valur imkejjel ma għandux ikun ikbar mill-valur nominali Et b’iktar minn 6 %.

Inkella, għandu jitqies li l-mudell u l-mudelli kollha l-oħra tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi mhumiex konformi mar-rekwiżiti stipulati fl-Anness I.

L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jużaw proċeduri ta’ kejl affidabbli, akkurati u riproduċibbli, li jqisu l-metodi ta’ kejl l-iktar avvanzati rikonoxxuti b’mod ġenerali, inklużi l-metodi stabbiliti f’dokumenti li n-numri ta’ referenza tagħhom ġew ippubblikati għal dak il-għan f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Tabella 1

Parametri mkejla

Tolleranzi tal-verifika

Konsum annwali tal-enerġija

Il-valur imkejjel ma għandux ikun ikbar mill-valur nominali (*) tal-AEC b’iktar minn 10 %.

Indiċi tal-effiċjenza fil-ħasil

Il-valur imkejjel ma għandux ikun inqas mill-valur nominali tal-IW b’iktar minn 4 %.

Konsum tal-enerġija

Il-valur imkejjel ma għandux ikun ikbar mill-valur nominali tal-Et b’aktar minn 10 %.

Ħin tal-programm

Il-valur imkejjel ma għandux ikun itwal mill-valuri nominali tat-Tt b’aktar minn 10 %.

Konsum tal-ilma

Il-valur imkejjel ma għandux ikun ikbar mill-valur nominali tal-Wt b’aktar minn 10 %.

Konsum tal-enerġija meta mitfija u meta tibqa’ mixgħula

Il-valur imkejjel tal-konsum tal-enerġija Po u Pl li jkun ikbar minn 1.00 W ma għandux ikun ikbar mill-valur nominali b’iktar minn 10 %. Il-valur imkejjel tal-konsum tal-enerġija Po u Pl li jkun inqas minn jew ekwivalenti għal 1.00 W ma għandux ikun ikbar mill-valur nominali b’iktar minn 0.10 W.

Ħin li matulu tibqa’ mixgħula

Il-valur imkejjel ma għandux ikun itwal mill-valur nominali tat-Tl b’iktar minn 10 %.


(*)  “valur nominali” tfisser il-valur li jiġi ddikjarat mill-manifattur


ANNESS IV

Punti ta’ riferiment

Meta dan ir-Regolament daħal fis-seħħ, l-aqwa teknoloġiji disponibbli fis-suq għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi, f’termini tal-konsum tal-ilma u tal-enerġija, l-effiċjenza fil-ħasil u l-emissjonijiet ta’ storbju akustiku trażmess bl-arja waqt il-ħasil/it-tidwir tagħhom għall-programm standard għall-qoton f’60 °C b’tagħbija sħiħa, ġew identifikati kif ġej (*):

(1)

Magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi b’kapaċità nominali ta’ 3 kg:

(a)   konsum tal-enerġija: 0,57 kWh/ċiklu (jew 0,19 kWh/kg), li jikkorrispondu għal konsum totali annwali tal-enerġija ta’ 117,84 kWh/sena, li minnhom 105,34 kWh/sena huma għal 220 ċiklu u 12,5 kWh/sena huma waqt l-użu b’konsum baxx ta’ enerġija;

(b)   konsum tal-ilma: 39 litru/ċiklu, li jikkorrispondu għal 8 580 litru/sena għal 220 ċiklu;

(c)   indiċi tal-effiċjenza fil-ħasil: ta’ 1,03 ≥ Iw > 1,00;

(d)   emissjonijiet ta’ storbju akustiku trażmess bl-arja waqt il-ħasil/it-tidwir (900 rpm): mhux disponibbli;

(2)

Magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi b’kapaċità nominali ta’ 3,5 kg:

(a)   konsum tal-enerġija: 0,66 kWh/ċiklu (jew 0,19 kWh/kg), li jikkorrispondu għal konsum totali annwali tal-enerġija ta’ 134,50 kWh/sena, li minnhom 122,00 kWh/sena huma għal 220 ċiklu u 12,5 kWh/sena huma waqt l-użu b’konsum baxx ta’ enerġija;

(b)   konsum tal-ilma: 39 litru/ċiklu, li jikkorrispondu għal 8 580 litru/sena għal 220 ċiklu;

(c)   indiċi tal-effiċjenza fil-ħasil: Iw ta’ 1,03;

(d)   emissjonijiet ta’ storbju akustiku trażmess bl-arja waqt il-ħasil/it-tidwir (1 100 rpm): mhux disponibbli;

(3)

Magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi b’kapaċità nominali ta’ 4,5 kg:

(a)   konsum tal-enerġija: 0,76 kWh/ċiklu (jew 0,17 kWh/kg) li jikkorrispondu għal konsum totali annwali tal-enerġija ta’ 152,95 kWh/sena, li minnhom 140,45 kWh/sena huma għal 220 ċiklu u 12,5 kWh/sena huma waqt l-użu b’konsum baxx ta’ enerġija;

(b)   konsum tal-ilma: 40 litru/ċiklu, li jikkorrispondu għal 8 800 litru/sena għal 220 ċiklu;

(c)   indiċi tal-effiċjenza fil-ħasil: Iw ta’ 1,03;

(d)   emissjonijiet ta’ storbju akustiku trażmess bl-arja waqt il-ħasil/it-tidwir (1 000 rpm): 55/70 dB(A) re 1pW;

(4)

Magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi b’kapaċità nominali ta’ 5 kg:

(a)   konsum tal-enerġija: 0,850 kWh/ċiklu (jew 0,17 kWh/kg) li jikkorrispondu għal konsum totali annwali tal-enerġija ta’ 169,60 kWh/sena, li minnhom 157,08 kWh/sena huma għal 220 ċiklu u 12,5 kWh/sena huma waqt l-użu b’konsum baxx ta’ enerġija;

(b)   konsum tal-ilma: 39 litru/ċiklu, li jikkorrispondu għal konsum tal-ilma annwali ta’ 8 580 litru għal 220 ċiklu;

(c)   indiċi tal-effiċjenza fil-ħasil: Iw ta’ 1,03;

(d)   emissjonijiet ta’ storbju akustiku trażmess bl-arja waqt il-ħasil/it-tidwir (1 200 rpm): 53/73 dB(A) re 1pW;

(5)

Magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi b’kapaċità nominali ta’ 6 kg:

(a)   konsum tal-enerġija: 0,90 kWh/ċiklu (jew 0,15 kWh/kg) li jikkorrispondu għal konsum totali annwali tal-enerġija ta’ 178,82 kWh/sena, li minnhom 166,32 kWh/sena huma għal 220 ċiklu u 12.5 kWh/sena huma waqt l-użu b’konsum baxx ta’ enerġija;

(b)   konsum tal-ilma: 37 litru/ċiklu, li jikkorrispondu għal konsum tal-ilma annwali ta’ 8 140 litru għal 220 ċiklu;

(c)   indiċi tal-effiċjenza fil-ħasil: Iw ta’ 1,03;

(d)   emissjonijiet ta’ storbju akustiku trażmess bl-arja waqt il-ħasil/it-tidwir (1 600 rpm): mhux disponibbli;

(6)

Magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi b’kapaċità nominali ta’ 7 kg:

(a)   konsum tal-enerġija: 1,05 kWh/ċiklu (jew 0,15 kWh/kg) li jikkorrispondu għal konsum totali annwali tal-enerġija ta’ 201,00 kWh/sena, li minnhom 188,50 kWh/sena huma għal 220 ċiklu u 12,5 kWh/sena huma waqt l-użu b’konsum baxx ta’ enerġija;

(b)   konsum tal-ilma: 43 litru/ċiklu, li jikkorrispondu għal konsum tal-ilma annwali ta’ 9 460 litru għal 220 ċiklu;

(c)   indiċi tal-effiċjenza fil-ħasil: Iw ta’ 1,03;

(d)   emissjonijiet ta’ storbju akustiku trażmess bl-arja waqt il-ħasil/it-tidwir (1 000 rpm): 57/73 dB(A) re 1pW;

(e)   emissjonijiet ta’ storbju akustiku trażmess bl-arja waqt il-ħasil/it-tidwir (1 400 rpm): 59/76 dB(A) re 1pW;

(f)   emissjonijiet ta’ storbju akustiku trażmess bl-arja waqt il-ħasil/it-tidwir (1 200 rpm): 48/62 dB(A) re 1pW (għal magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi inkorporati);

(7)

Magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi b’kapaċità nominali ta’ 8 kg:

(a)   konsum tal-enerġija: 1200 kWh/ċiklu (jew 0,15 kWh/kg) li jikkorrispondu għal konsum totali annwali tal-enerġija ta’ 234,26 kWh/sena, li minnhom 221,76 kWh/sena huma għal 220 ċiklu u 12,5 kWh/sena huma waqt l-użu b’konsum baxx ta’ enerġija;

(b)   konsum tal-ilma: 56 litru/ċiklu, li jikkorrispondu għal konsum tal-ilma annwali ta’ 12 320 litru għal 220 ċiklu;

(c)   indiċi tal-effiċjenza fil-ħasil: Iw ta’ 1,03;

(d)   emissjonijiet ta’ storbju akustiku trażmess bl-arja waqt il-ħasil/it-tidwir (1 400 rpm): 54/71 dB(A) re 1pW;

(e)   emissjonijiet ta’ storbju akustiku trażmess bl-arja waqt il-ħasil/it-tidwir (1 600 rpm): 54/74 dB(A) re 1pW.


(*)  Għall-evalwazzjoni tal-konsum annwali tal-enerġija, il-metodu tal-kalkolu stabbilit fl-Anness II intuża għal ħin ta’ programm ta’ 90 minuta flimkien ma’ enerġija ta’ 1 W meta l-magna tkun mitfija u enerġija ta’ 2 W meta tibqa’ mixgħula.


11.11.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 293/31


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1016/2010

tal-10 ta’ Novembru 2010

li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għal magni domestiċi tal-ħasil tal-platti

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta’ rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati mal-enerġija (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 15(1) tagħha,

Wara li kkonsultat lill-Forum ta’ Konsultazzjoni dwar l-Ekodisinn,

Billi:

(1)

Skont id-Direttiva 2009/125/KE, ir-rekwiżiti tal-ekodisinn għandhom jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni għall-prodotti relatati mal-enerġija li jirrappreżentaw ammonti sinifikanti ta’ bejgħ u kummerċ, li għandhom impatt ambjentali sinifikanti u li jippreżentaw potenzjal sinifikanti għal titjib f’termini tal-impatt ambjentali tagħhom mingħajr ma jinvolvu spejjeż eċċessivi.

(2)

L-Artikolu 16(2), l-ewwel inċiż, tad-Direttiva 2009/125/KE jipprovdi li skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 19(3) u l-kriterji stipulati fl-Artikolu 15(2), u wara konsultazzjoni mal-Forum ta’ Konsultazzjoni dwar l-Ekodisinn, il-Kummissjoni għandha, kif xieraq, tintroduċi miżura implimentattiva għal apparat domestiku, inkluż il-magni domestiċi tal-ħasil tal-platti.

(3)

Il-Kummissjoni wettqet studju ta’ tħejjija biex tanalizza l-aspetti tekniċi, ambjentali u ekonomiċi ta’ magni domestiċi tal-ħasil tal-platti li tipikament jintużaw fid-djar. L-istudju ġie żviluppat flimkien mal-partijiet interessati mill-Unjoni u l-pajjiżi terzi, u r-riżultati tqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

(4)

Dan ir-Regolament ikopri prodotti magħmula għall-ħasil ta’ oġġetti tal-mejda fid-djar.

(5)

L-impatt ambjentali tal-magni domestiċi tal-ħasil tal-platti li jitqies bħala sinifikanti għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament huwa l-konsum tal-enerġija fil-fażi tal-użu tagħhom. Il-konsum annwali tal-elettriku ta’ prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament fl-Unjoni ġie stmat li fl-2005 kien 24,7 TWh, ekwivalenti għal 13-il miljun tunnellata ta’ emissjonijiet ta’ CO2. Jekk ma jittiħdux miżuri speċifiċi, il-konsum annwali tal-elettriku mistenni li sal-2020 jiżdied għal 35 TWh. L-istudju ta’ tħejjija wera li l-konsum tal-elettriku u tal-ilma minn prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament jistgħu jitnaqqsu b’mod sinifikanti.

(6)

Skont l-istudju ta’ tħejjija, ir-rekwiżiti dwar parametri oħrajn tal-ekodisinn imsemmijia fil-Parti 1 tal-Anness I għad-Direttiva 2009/125/KE mhumiex meħtieġa, peress li l-konsum tal-elettriku mill-magni domestiċi tal-ħasil tal-platti fil-fażi tal-użu huwa bil-bosta l-aktar aspett importanti għall-ambjent.

(7)

Il-konsum tal-elettriku minn prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament għandu jsir aktar effiċjenti billi jiġu applikati t-teknoloġiji eżistenti mhux brevettatti u li huma effikaċi f’termini ta’ nfiq, li jnaqqsu l-ispejjeż ikkombinati għax-xiri u għat-tħaddim ta’ dawn il-prodotti.

(8)

Ir-rekwiżiti tal-ekodisinn ma għandhomx jaffettwaw il-funzjonalità mill-perspettiva tal-utent aħħari u ma għandhomx jaffettwaw is-saħħa, is-sikurezza jew l-ambjent b’mod negattiv. B’mod partikolari, il-benefiċċji tat-tnaqqis ta’ konsum tal-elettriku fil-fażi tal-użu għandhom ipattu bil-kbir għal kwalunkwe impatti ambjentali addizzjonali waqt il-fażi tal-produzzjoni.

(9)

Ir-rekwiżiti tal-ekodisinn għandhom jiddaħħlu gradwalment sabiex il-manifatturi jingħataw żmien biżżejjed biex jiddisinjaw mill-ġdid il-prodotti li huma soġġetti għal dan ir-Regolament. Id-dħul fis-seħħ ta’ dawn ir-rekwiżiti għandu jsir b’tali mod li jiġi evitat li jseħħu impatti negattivi fuq il-funzjonalità tat-tagħmir fis-suq, u b’mod li jqis l-impatti li l-prezz iħalli fuq l-utent aħħari u l-manifatturi, b’mod partikolari l-impriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju, filwaqt li jiżgura li l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament jintlaħqu fil-waqt.

(10)

Il-kejl tal-parametri rilevanti tal-prodott għandu jsir permezz ta’ metodi ta’ kejl affidabbli, preċiżi u riproduċibbli, li jqisu l-metodi ta’ kejl rikonoxxuti l-iktar avvanzati inklużi, fejn huma disponibbli, standards armonizzati adottati mill-korpi tal-istandardizzazzjoni Ewropej, kif elenkati fl-Anness I għad-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam tal-istandards u tar-Regolamenti tekniċi dwar servizzi tas-Soċjetà tal-Informazzjoni (2).

(11)

Skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2009/125/KE, dan ir-Regolament għandu jispeċifika l-proċeduri applikabbli għall-valutazzjoni tal-konformità.

(12)

Sabiex jiġu ffaċilitati l-kontrolli tal-konformità, il-manifatturi għandhom jipprovdu informazzjoni fid-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Annessi V u VI tad-Direttiva 2009/125/KE sakemm din l-informazzjoni tkun relatata mar-rekwiżiti stipulati f’dan ir-Regolament.

(13)

Minbarra r-rekwiżiti legalment vinkolanti stabbiliti f’dan ir-Regolament, għandhom jiġu identifikati punti ta’ riferiment indikattivi tal-aħjar teknoloġiji disponibbli biex jiżguraw id-disponibbilità u l-aċċessibbiltà faċli għall-informazzjoni dwar il-prestazzjoni ambjentali tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament.

(14)

Il-miżuri li hemm f’dan ir-Regolament huma fi qbil mal-opinjoni tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 19(1) tad-Direttiva 2009/125/KE,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett u ambitu

Dan ir-Regolament jistabbilixxi rekwiżiti tal-ekodisinn għat-tqegħid fis-suq ta’ magni domestiċi tal-ħasil tal-platti li joperaw permezz tal-elettriku u ta’ magni domestiċi tal-ħasil tal-platti li joperaw permezz tal-elettriku li jistgħu joperaw ukoll permezz tal-batteriji, inkluż dawk li jinbigħu għal użu mhux domestiku u għal magni tal-ħasil tal-platti domestiċi ingastati (built-in).

Artikolu 2

Tifsiriet

Minbarra d-definizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2009/125/KE, għandhom japplikaw ukoll dawn id-definizzjonijiet:

(1)

“magna domestika tal-ħasil tal-platti” tfisser magna li tnaddaf, tlaħlaħ u tnixxef il-platti, oġġetti tal-ħġieġ, pożati u oġġetti tat-tisjir b’mezzi kimiċi, mekkaniċi, termali u elettriċi u li hija magħmula l-aktar biex tintuża għal skopijiet mhux professjonali;

(2)

“magna domestika tal-ħasil tal-platti ingastata” tfisser magna domestika tal-ħasil tal-platti magħmula biex tiġi installata f’armarju, fi spazju vojt f’ħajt jew f’xi post simili, u li teħtieġ elementi oħra biex tkun kompleta;

(3)

“sett individwali” tfisser sett definit ta’ reċipjenti tal-ikel taċ-ċaqquf, oġġetti tal-ħġieġ u pożati għall-użu ta’ persuna waħda;

(4)

“kapaċità nominali” tfisser l-akbar numru ta’ settijiet individwali, flimkien mal-għadd ta’ oġġetti li jintużaw għas-servizz tal-mejda kif iddikkjarat mill-manifattur, li magna domestika tal-ħasil tal-platti tista’ taħsel u tnixxef bil-programm magħżul meta’ tiġi mimlija skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur;

(5)

“programm” tfisser serje ta’ operazzjonijiet li jkunu definiti minn qabel u li l-manifattur jiddikkjarhom bħala adegwati għall-ħasil ta’ livelli speċifikati ta’ ħmieġ jew tipi ta’ tagħbija, jew tat-tnejn, u li flimkien jifformaw ċiklu sħiħ;

(6)

“ħin tal-programm” tfisser il-ħin li jgħaddi mill-mument li l-programm jingħata bidu sal-mument li fih jintemm, għajr il-ħin ta’ ttardjar tal-programm, li jista’ jiġi pprogrammat mill-utent;

(7)

“ċiklu” tfisser proċess sħiħ ta’ tindif, tlaħliħ u tnixxif, kif definit għall-programm magħżul;

(8)

“modalità mitfija” tfisser il-kundizzjoni li fiha, il-magna domestika tal-ħasil tal-platti tkun mitfija permezz ta’ kontrolli jew swiċċijiet tat-tagħmir li jkunu aċċessibbli u magħmulin biex jintużaw mill-utent aħħari waqt l-użu normali tal-magna biex jinkiseb l-inqas konsum possibbli tal-enerġija li jista’ jibqa’ għaddej għal ħin indefinit waqt li l-magna domestika tal-ħasil tal-platti tkun imqabbda mas-sors tal-enerġija u tintuża skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur; meta l-magna ma jkollhiex kontrolli jew swiċċijiet li jkunu aċċessibbli għall-utent aħħari, “modalità mitfija” tfisser il-kundizzjoni li l-magna domestika tal-ħasil tal-platti tispiċċa fiha meta titħalla terġa’ lura waħidha għal stat kostanti ta’ konsum tal-enerġija;

(9)

“modalità mixgħula u inattiva” tfisser il-modalità li fiha jseħħ l-inqas konsum tal-enerġija li jista’ jibqa’ għaddej għal ħin indefinit wara li l-programm ikun intemm u l-magna titbattal mingħajr ebda intervent ieħor mill-utent aħħari;

(10)

“magna tal-ħasil tal-platti ekwivalenti” tfisser mudell ta’ magna domestika tal-ħasil tal-platti li titqiegħed fis-suq bl-istess kapaċità nominali, karatteristiki tekniċi u ta’ prestazzjoni, konsum tal-enerġija u tal-ilma u emissjonijiet ta’ storbju akustiku trażmess bl-arja bħal mudell ieħor ta’ magna domestika tal-ħasil tal-platti li titqiegħed fis-suq mill-istess manifattur iżda b’numru tal-kodiċi kummerċjali differenti.

Artikolu 3

Rekwiżiti tal-ekodisinn

Ir-rekwiżiti ġeneriċi tal-ekodisinn għal magni domestiċi tal-ħasil tal-platti huma stipulati fil-Punt 1 tal-Anness I.

Ir-rekwiżiti speċifiċi tal-ekodisinn għal magni domestiċi tal-ħasil tal-platti huma stipulati fil-Punt 2 tal-Anness I.

Artikolu 4

Valutazzjoni tal-konformità

1.   Il-proċedura tal-valutazzjoni tal-konformità msemmija fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 2009/125/KE għandha tkun is-sistema tal-kontroll intern tad-disinn stipulata fl-Anness IV għal dik id-Direttiva jew is-sistema tal-ġestjoni stabbilita fl-Anness V għal dik id-Direttiva.

2.   Għall-finijiet tal-valutazzjoni tal-konformità skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2009/125/KE, il-fajl tad-dokumentazzjoni teknika għandu jinkludi r-riżultati tal-kalkolu stipulat fl-Anness II għal dan ir-Regolament.

Meta l-informazzjoni inkluża fid-dokumentazzjoni teknika ta’ mudell partikolari ta’ magna domestika tal-ħasil tal-platti tkun ir-riżultat ta’ kalkolu li jsir abbażi tad-disinn, jew ta’ estrapolazzjoni minn magni tal-ħasil tal-platti ekwivalenti oħra, jew abbażi tat-tnejn, id-dokumentazzjoni teknika għandha tinkludi dettalji tat-tali kalkoli jew estrapolazzjonijiet, jew tat-tnejn, u ta’ testijiet li l-manifatturi jwettqu biex jivverifikaw il-preċiżjoni tal-kalkoli mwettqa. F’dawn il-każijiet, id-dokumentazzjoni teknika għandha tinkludi wkoll lista tal-mudelli l-oħra kollha ta’ magni domestiċi tal-ħasil tal-platti ekwivalenti li l-informazzjoni inkluża fid-dokumentazzjoni teknika tagħhom tkun inkisbet bl-istess bażi ta’ kalkolu.

Artikolu 5

Proċedura ta’ verifika għall-finijiet ta’ sorveljanza tas-suq

Meta jwettqu l-kontrolli ta’ sorveljanza tas-suq imsemmija fl-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2009/125/KE għall-konformità mar-rekwiżiti msemmija fl-Anness I għal dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom japplikaw il-proċedura tal-verifika deskritta fl-Anness III għal dan ir-Regolament.

Artikolu 6

Punti ta’ riferiment

Il-punti ta’ riferiment indikattivi għall-magni domestiċi tal-ħasil tal-platti bl-aħjar prestazzjoni disponibbli fis-suq meta dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ huma stipulati fl-Anness IV.

Artikolu 7

Reviżjoni

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi dan ir-Regolament fid-dawl tal-progress teknoloġiku mhux aktar tard minn erba’ snin wara li jidħol fis-seħħ u tippreżenta r-riżultat ta’ din ir-reviżjoni lill-Forum tal-Konsultazzjoni dwar l-Ekodisinn. B’mod partikolari, din ir-reviżjoni għandha tivvaluta t-tolleranzi ta’ verifikazzjoni stipulati fl-Anness III, il-possibbiltajiet li jiġu ffissati rekwiżiti dwar il-konsum tal-ilma minn magni domestiċi tal-ħasil tal-platti u l-possibbiltà li jkollhom dħul għall-ilma sħun.

Artikolu 8

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   Għandu japplika mill-1 ta’ Diċembru 2011.

Madankollu, ir-rekwiżiti tal-ekodisinn elenkati hawn taħt għandhom japplikaw skont din l-iskeda ta’ żmien:

(a)

Ir-rekwiżiti ġeneriċi tal-ekodisinn stabbiliti fil-punt 1(1) tal-Anness I għandhom japplikaw mill-1 ta’ Diċembru 2012.

(b)

Ir-rekwiżiti ġeneriċi tal-ekodisinn stabbiliti fil-punt 1(2) tal-Anness I għandhom japplikaw mill-1 ta’ Ġunju 2012;

(c)

Ir-rekwiżiti speċifiċi tal-ekodisinn stabbiliti fil-punt 2(2) tal-Anness I għandhom japplikaw mill-1 ta’ Diċembru 2013.

(d)

Ir-rekwiżiti speċifiċi tal-ekodisinn stabbiliti fil-punt 2(3) tal-Anness I għandhom japplikaw mill-1 ta’ Diċembru 2016.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Novembru 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 285, 31.10.2009, p. 10.

(2)  ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37.


ANNESS I

Rekwiżiti tal-ekodisinn

1.   REKWIŻITI ĠENERIĊI TAL-EKODISINN

(1)

Għall-kalkolu tal-konsum tal-enerġija u ta’ parametri oħra għall-magni domestiċi tal-ħasil tal-platti, għandu jintuża ċ-ċiklu li jnaddaf l-oġġetti tal-mejda li jkollhom ħmieġ normali (minn hawn ‘il quddiem, ‘ċiklu standard tat-tindif’). Dan iċ-ċiklu għandu jkun identifikabbli b’mod ċar fuq l-apparat li jintuża għall-għażla tal-programm tal-magna domestika tal-ħasil tal-platti jew fuq l-indikatur (display) tagħha, jekk ikollha, jew fuq it-tnejn, u jissejjaħ ‘programm standard‘, u għandu jiġi ssettjat bħala ċ-ċiklu normali (default) għal magni domestiċi tal-ħasil tal-platti b’tagħmir għall-għażla ta’ programmi awtomatiċi jew bi kwalunkwe funzjoni għall-għażla awtomatika ta’ programm ta’ tindif jew għaż-żamma tal-istess programm magħżul.

(2)

Il-ktejjeb tal-istruzzjonijiet li jingħata mill-manifattur għandu jindika:

(a)

iċ-ċiklu standard tat-tindif jissejjaħ ‘programm standard‘ u għandu jispeċifika li huwa adegwat għat-tindif ta’ oġġetti tal-mejda li jkollhom ħmieġ normali u li huwa l-aktar programm effiċjenti f’termini tal-konsum tal-ilma u tal-enerġija flimkien għal dak it-tip ta’ oġġetti tal-mejda;

(b)

il-konsum tal-enerġija fil-modalità mitfija u fil-modalità mixgħula u inattiva;

(c)

informazzjoni indikattiva dwar il-ħin tal-programm, il-konsum tal-enerġija u l-konsum tal-ilma għall-programmi prinċipali ta’ tindif.

2.   REKWIŻITI SPEĊIFIĊI TAL-EKODISINN

Il-magni domestiċi tal-ħasil tal-platti għandhom jikkonformaw ma’ dawn ir-rekwiżiti:

(1)

Mill-1 ta’ Diċembru 2011:

(a)

għall-magni domestiċi tal-ħasil tal-platti kollha, għajr għall-magni domestiċi tal-ħasil tal-platti li jkollhom kapaċità nominali ta’ 10 settijiet individwali u b’wisa’ ta’ 45 cm jew inqas, l-Indiċi tal-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija (EEI) għandu jkun inqas minn 71;

(b)

għall-magni domestiċi tal-ħasil tal-platti li jkollhom kapaċità nominali ta’ 10 settijiet individwali u b’wisa’ ta’ 45 cm jew inqas, l-Indiċi tal-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija (EEI) għandu jkun inqas minn 80;

(c)

għall-magni domestiċi tal-ħasil tal-platti kollha, l-Indiċi tal-Effiċjenza tat-Tindif (IC ) għandu jkun ikbar minn 1,12.

(2)

Mill-1 ta’ Diċembru 2013:

(a)

għall-magni domestiċi tal-ħasil tal-platti li jkollhom kapaċità nominali ta’ 11-il sett individwali u magni domestiċi tal-ħasil tal-platti li jkollhom kapaċità nominali ta’ 10 settijiet individwali, u b’wisa’ aktar minn 45 cm, l-Indiċi tal-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija (EEI) għandu jkun inqas minn 63;

(b)

għall-magni domestiċi tal-ħasil tal-platti li jkollhom kapaċità nominali ta’ 10 settijiet individwali u b’wisa’ ta’ 45 cm jew inqas, l-Indiċi tal-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija (EEI) għandu jkun inqas minn 71;

(c)

għall-magni domestiċi tal-ħasil tal-platti li jkollhom kapaċità nominali ta’ 8 settijiet individwali jew ta’ aktar minn 8 settijiet, l-Indiċi tal-Effiċenzja tat-Tnixxif (ID ) għandu jkun ikbar minn 1,08;

(d)

għall-magni domestiċi tal-ħasil tal-platti li jkollhom kapaċità nominali ta’ 7 settijiet individwali jew ta’ inqas minn 7 settijiet, l-Indiċi tal-Effiċenzja tat-Tnixxif (ID ) għandu jkun ikbar minn 0,86.

(3)

Mill-1 ta’ Diċembru 2016:

(a)

għall-magni domestiċi tal-ħasil tal-platti li jkollhom kapaċità nominali ta’ 8 u 9 settijiet individwali u magni domestiċi tal-ħasil tal-platti li jkollhom kapaċità nominali ta’ 10 settijiet individwali, u b’wisa’ ta’ 45 cm jew inqas, l-Indiċi tal-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija (EEI) għandu jkun inqas minn 63.

L-Indiċi tal-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija (EEI), l-Indiċi tal-Effiċjenza tat-Tindif (IC ) u l-Indiċi tal-Effiċjenza tat-Tnixxif (ID ) tal-magni domestiċi tal-ħasil tal-platti jiġu kkalkolati kif indikat fl-Anness II.


ANNESS II

Metodu għall-kalkolu tal-Indiċi tal-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija, l-Indiċi tal-Effiċjenza tat-Tindif u l-Indiċi tal-Effiċjenza tat-Tnixxif

1.   KALKOLU TAL-INDIĊI TAL-EFFIĊJENZA ENERĠETIKA

Għall-kalkolu tal-Indiċi tal-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija (EEI) ta’ mudell ta’ magna domestika tal-ħasil tal-platti, il-Konsum Annwali tal-Enerġija tal-magna domestika tal-ħasil tal-platti jiġi mqabbel mal-Konsum tal-Enerġija Standard tagħha.

(a)

L-Indiċi tal-Effiċjenza fl-użu tal-Enerġija (EEI) huwa kkalkulat u aġġustat sal-ewwel ċifra wara l-punt deċimali, permezz ta’ din il-formula:

Formula

fejn:

AEC

=

il-Konsum Annwali tal-Enerġija tal-magna domestika tal-ħasil tal-platti;

SAEC

=

il-Konsum Annwali tal-Enerġija Standard tal-magna domestika tal-ħasil tal-platti.

(b)

Il-Konsum Annwali tal-Enerġija (AEc) jiġi kkalkulat, f’ kWh/sena u aġġustat sat-tieni ċifra wara l-punt deċimali, permezz ta’ din il-formula:

(i)

Formula

fejn:

Et

=

il-konsum tal-enerġija għaċ-ċiklu standard, li jiġi indikat f’kWh u aġġustat sa tliet ċifri wara l-punt deċimali;

Pl

=

l-enerġija fil-“modalità mixgħula u inattiva” għaċ-ċiklu standard tat-tindif, li tiġi indikata f’W u aġġustata sa żewġ ċifri wara l-punt deċimali;

Po

=

l-enerġija fil-“modalità mitfija” għaċ-ċiklu standard tat-tindif, li tiġi indikata f’W u aġġustata sa żewġ ċifri wara l-punt deċimali;

Tt

=

il-ħin tal-programm għaċ-ċiklu standard tat-tindif, li jiġi indikat f’minuti u aġġustat sal-eqreb minuta.

(ii)

Meta l-magna domestika tal-ħasil tal-platti tkun mgħammra b’sistema ta’ ġestjoni tal-enerġija, u, wara li jintemm il-programm, il-magna domestika tal-ħasil tal-platti tidħol awtomatikament fil-“modalità mitfija”, AE C jiġi kkalkulat b’qies għat-tul taż-żmien effettiv li fih il-magna tkun fil-“modalità mixgħula u inattiva”, permezz ta’ din il-formula:

Formula

fejn:

Tl

=

il-ħin imkejjel ta’ kemm il-magna ddum fil-‘modalità mixgħula u inattiva’ għaċ-ċiklu standard tat-tindif, li jiġi indikat f’minuti u aġġustat sal-eqreb minuta;

280

=

l-għadd totali ta’ ċikli standard tat-tindif kull sena.

(c)

Il-Konsum Annwali tal-Enerġija standard SAEC jiġi kkalkulat, f’ kWh/sena u aġġustat sat-tieni ċifra wara l-punt deċimali, skont din il-formula:

(i)

għal magni domestiċi tal-ħasil tal-platti li jkollhom kapaċità nominali ta ps ≥ 10 u wisa’ ta’ > 50 cm:

Formula

(ii)

għal magni domestiċi tal-ħasil tal-platti li jkollhom kapaċità nominali ta’ ps ≤ 9 u għal magni domestiċi tal-ħasil tal-platti li jkollhom kapaċità nominali ta’ ps > 9 u wisa’ ta’ ≤ 50 cm:

Formula

fejn:

ps

=

għadd ta’ settijiet individwali.

2.   KALKOLU TAL-INDIĊI TAL-EFFIĊJENZA TAT-TINDIF

Għall-kalkolu tal-Indiċi tal-Effiċjenza tat-Tindif (IC ) ta’ mudell ta’ magna domestika tal-ħasil tal-platti, l-effiċjenza tat-tindif tal-magna domestika tal-ħasil tal-platti tiġi mqabbla mal-effiċjenza tat-tindif ta’ magna tal-ħasil tal-platti ta’ referenza fejn din tal-aħħar jkollha l-karatteristiċi indikati fil-metodi ta’ kejl l-aktar reċenti u avvanzati ġeneralment rikonoxxibbli, inkluż il-metodi stipulati f’dokumenti li n-numri ta’ referenza tagħhom ġew ippubblikati għal dak il-għan f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(a)

L-Indiċi tal-Effiċjenza tat-Tindif (IC ) jiġi kkalkolat u aġġustat sat-tieni ċifra wara l-punt deċimali, skont din il-formula:

Formula

IC = exp(lnIC )

fejn:

CT,i

=

l-effiċjenza tat-tindif tal-magna domestika tal-ħasil tal-platti li tkun qed tiġi ttestjata, għal ċiklu wieħed ta’ ttestjar (i)

CR,i

=

l-effiċjenza tat-tindif tal-magna tal-ħasil tal-platti ta’ referenza għal ċiklu wieħed ta’ ttestjar (i)

n

=

l-għadd ta’ ċikli ta’ ttestjar, n ≥ 5

(b)

L-effiċjenza tat-tindif (C) hija l-medja tal-grad tal-ħmieġ ta’ kull oġġett li jiddaħħal fil-magna, wara li ċ-ċiklu standard tat-tindif ikun tlesta. Il-grad tal-ħmieġ jiġi kkalkolat kif muri fit-Tabella 1:

Tabella 1

L-għadd ta’ frak tal-ħmieġ f’għamla ta’ tikek żgħar (n)

l-erja totali imħammġa (AS ) f’ mm2

Grad tal-ħmieġ

n = 0

AS = 0

5 (l-aktar effiċjenti)

0 < n ≤ 4

0 < AS ≤ 4

4

4 < n ≤ 10

0 < AS ≤ 4

3

10 < n

4 < AS ≤ 50

2

Mhux applikabbli

50 < AS ≤ 200

1

Mhux applikabbli

200 < AS

0 (l-inqas effiċjenti)

3.   KALKOLU TAL-INDIĊI TAL-EFFIĊJENZA TAT-TNIXXIF

Għall-kalkolu tal-Indiċi tal-Effiċjenza tat-Tnixxif (ID ) ta’ mudell ta’ magna domestika tal-ħasil tal-platti, l-effiċjenza tat-tnixxif tal-magna domestika tal-ħasil tal-platti tiġi mqabbla mal-effiċjenza tat-tnixxif ta’ magna domestika tal-ħasil tal-platti ta’ referenza fejn din tal-aħħar ikollha l-karatteristiċi indikati fil-metodi ta’ kejl l-aktar reċenti u avvanzati ġeneralment rikonoxxibbli, inkluż il-metodi stipulati f’dokumenti li n-numri ta’ referenza tagħhom ġew ippubblikati għal dak il-għan f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(a)

L-Indiċi tal-Effiċjenza tat-Tnixxif (ID ) jiġi kkalkolat u aġġustat sat-tieni ċifra wara l-punt deċimali, skont din il-formula:

Formula

ID = exp(lnID )

fejn:

DT,i

=

l-effiċjenza tat-tnixxif tal-magna domestika tal-ħasil tal-platti li tkun qed tiġi ttestjata, għal ċiklu wieħed ta’ ttestjar (i)

DR,i

=

l-effiċjenza tat-tnixxif tal-magna tal-ħasil tal-platti ta’ referenza għal ċiklu wieħed ta’ ttestjar (i)

n

=

l-għadd ta’ ċikli ta’ ttestjar, n ≥ 5

(b)

L-Effiċjenza tat-Tnixxif (D) hija l-medja tal-grad tat-tixrib ta’ kull oġġett li jiddaħħal fil-magna, wara li ċ-ċiklu standard tat-tindif ikun tlesta. Il-grad tat-tixrib jiġi kkalkulat kif muri fit-Tabella 2:

Tabella 2

L-għadd ta’ traċċi tal-ilma (WT ) jew ta’ linji mxarrbin (WS )

L-erja totali imxarrba (Aw) f’ mm2

Grad tat-tixrib

WT = 0 u WS = 0

Mhux applikabbli

2 (l-aktar effiċjenti)

1 < WT ≤ 2 jew WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT jew WS = 2

jew WS = 1 u WT = 1

Aw > 50

0 (l-inqas effiċjenti)


ANNESS III

Proċedura ta’ verifika għall-finijiet ta’ sorveljanza tas-suq

Għall-finijiet ta’ verifika tal-konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness I, l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jittestjaw magna domestika waħda tal-ħasil tal-platti. Jekk il-parametri mkejla ma jaqblux mal-valuri ddikjarati mill-manifattur fil-fajl tad-dokumentazzjoni teknika, skont it-tifsira tal-Artikolu 4 (2), fil-medda definita fit-Tabella 1, il-kejl għandu jitwettaq fuq tliet magni domestiċi tal-ħasil tal-platti oħra. Il-medja aritmetika tal-valuri mkejla ta’ dawn it-tliet magni domestiċi tal-ħasil tal-platti għandha taqbel mar-rekwiżiti fil-medda definita fit-Tabella 1, għajr fil-każ tal-konsum tal-enerġija, fejn l-valur imkejjel ma għandux ikun ikbar mill-valur nominali ta’ Et b’iktar minn 6 %.

Jekk dan ma jkunx il-każ, il-mudell u l-mudelli kollha l-oħra ta’ magni domestiċi tal-ħasil tal-platti ekwivalenti jitqiesu li ma humiex konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness I.

L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jużaw proċeduri ta’ kejl affidabbli, preċiżi u riproduċibbli, li jqisu l-metodi ta’ kejl l-aktar reċenti u avvanzati ġeneralment rikonoxxibbli, inkluż il-metodi stipulati f’dokumenti li n-numri ta’ referenza tagħhom ġew ippubblikati għal dak il-għan f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Tabella 1

Parametri mkejla

Tolleranzi ta’ verifikazzjoni

Konsum annwali tal-enerġija

Il-valur imkejjel ma għandux ikun ikbar mill-valur nominali (*) ta’ AEC b’aktar minn 10 %.

Indiċi tal-effiċjenza tat-tindif

Il-valur imkejjel ma għandux ikun inqas mill-valur nominali ta’ IC b’aktar minn 10 %.

Indiċi tal-effiċjenza tat-tnixxif

Il-valur imkejjel ma għandux ikun inqas mill-valur nominali ta’ ID b’aktar minn 19 %.

Konsum tal-enerġija

Il-valur imkejjel ma għandux ikun ikbar mill-valur nominali tal-Et b’aktar minn 10 %.

Ħin li jdum il-programm

Il-valur imkejjel ma għandux ikun ogħla mill-valur nominali ta’ Tt b’aktar minn 10 %.

Konsum tal-enerġija fil-modalità mitfija u l-modalità mixgħula u inattiva

Il-valur imkejjel ta’ konsum tal-enerġija Po u Pl li jkun akbar minn 1,00 W ma għandux ikun akbar mill-valur nominali b’aktar minn 10 %. Il-valur imkejjel tal-konsum tal-enerġija Po u Pl ta’ 1,00 W jew inqas ma għandux ikun ogħla mill-valur nominali b’aktar minn 0,10 W.

Tul ta’ żmien fil-modalità mixgħula u inattiva

Il-valur imkejjel ma għandux ikun itwal mill-valur nominali ta’ Tl b’aktar minn 10 %.


(*)  ‘valur nominali’ tfisser valur li jiġi ddikjarat mill-manifattur.


ANNESS IV

Punti ta’ riferiment

Fiż-żmien li dan ir-Regolament daħal fis-seħħ, ġie ddeterminat li l-aħjar teknoloġija disponibbli fis-suq tal-magni domestiċi tal-ħasil tal-platti f’termini tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija, tal-konsum tal-enerġija u tal-ilma, tal-effiċjenza tat-tindif u tat-tnixxif u tal-emissjonijiet ta’ storbju akustiku trażmess bl-arja tagħhom kienet din li tidher hawn taħt:

(1)

Magni domestiċi tal-ħasil tal-platti b’kapaċità ta’ 15 settijiet individwali (mudell ingastat):

(a)   konsum tal-enerġija: 0,88 kWh/ċiklu, ekwivalenti għal konsum annwali tal-enerġija kumplessiv ta’ 268,9 kWh/sena, li 246,4 kWh/sena minnhom huma dovuti għal 280 ċiklu tal-ħasil u 12,5 kWh/sena dovuti għal tħaddim f’modalitajiet b’konsum baxx;

(b)   konsum tal-ilma: 10 litri/ċiklu, ekwivalenti għal 2 800 litru/sena għal 280 ċiklu;

(c)   indiċi tal-effiċjenza tat-tindif: IC > 1,12;

(d)   indiċi tal-effiċjenza tat-tnixxif: ID > 1,08;

(e)   emissjonijiet ta’ storbju akustiku trażmess bl-arja: 45 dB(A) re 1pW;

(2)

Magni domestiċi tal-ħasil tal-platti b’kapaċità ta’ 14-il sett individwali (mudell inkorporat mal-bank tal-kċina):

(a)   konsum tal-enerġija: 0,83 kWh/ċiklu, ekwivalenti għal konsum annwali tal-enerġija kumplessiv ta’ 244,9 kWh/sena, li 232,4 kWh/sena minnhom huma dovuti għal 280 ċiklu tal-ħasil u 12,5 kWh/sena dovuti għal tħaddim f’modalitajiet b’konsum baxx;

(b)   konsum tal-ilma: 10 litri/ċiklu, ekwivalenti għal 2 800 litru/sena għal 280 ċiklu;

(c)   indiċi tal-effiċjenza tat-tindif: IC > 1,12;

(d)   indiċi tal-effiċjenza tat-tnixxif: ID > 1,08;

(e)   emissjonijiet ta’ storbju akustiku trażmess bl-arja: 41 dB(A) re 1pW;

(3)

Magni domestiċi tal-ħasil tal-platti b’kapaċità ta’ 13-il sett individwali (mudell inkorporat mal-bank tal-kċina):

(a)   konsum tal-enerġija: 0,83 kWh/ċiklu, ekwivalenti għal konsum annwali tal-enerġija kumplessiv ta’ 244,9 kWh/sena, li 232,4 kWh/sena minnhom huma dovuti għal 280 ċiklu tal-ħasil u 12,5 kWh/sena dovuti għal tħaddim f’modalitajiet b’konsum baxx;

(b)   konsum tal-ilma: 10 litri/ċiklu, ekwivalenti għal 2 800 litru/sena għal 280 ċiklu;

(c)   indiċi tal-effiċjenza tat-tindif: IC > 1,12;

(d)   indiċi tal-effiċjenza tat-tnixxif: ID > 1,08;

(e)   emissjonijiet ta’ storbju akustiku trażmess bl-arja: 42 dB(A) re 1pW;

(4)

Magni domestiċi tal-ħasil tal-platti b’kapaċità ta’ 12-il sett individwali (mudell mhux inkorporat mal-bank tal-kċina):

(a)   konsum tal-enerġija: 0,950 kWh/ċiklu, ekwivalenti għal konsum annwali tal-enerġija kumplessiv ta’ 278,5 kWh/sena, li 266 kWh/sena minnhom huma dovuti għal 280 ċiklu tal-ħasil u 12,5 kWh/sena dovuti għal tħaddim f’modalitajiet b’konsum baxx;

(b)   konsum tal-ilma: 9 litri/ċiklu, ekwivalenti għal 2 520 litru/sena għal 280 ċiklu;

(c)   indiċi tal-effiċjenza tat-tindif: IC > 1,12;

(d)   indiċi tal-effiċjenza tat-tnixxif: ID > 1,08;

(e)   emissjonijiet ta’ storbju akustiku trażmess bl-arja: 41 dB(A) re 1pW;

(5)

Magni domestiċi tal-ħasil tal-platti b’kapaċità ta’ 9 settijiet individwali (mudell ingastat):

(a)   konsum tal-enerġija: 0,800 kWh/ċiklu, ekwivalenti għal konsum annwali tal-enerġija kumplessiv ta’ 236,5 kWh/sena, li 224 kWh/sena minnhom huma dovuti għal 280 ċiklu tal-ħasil u 12,5 kWh/sena dovuti għal tħaddim f’modalitajiet b’konsum baxx;

(b)   konsum tal-ilma: 9 litri/ċiklu, ekwivalenti għal 2 520 litru/sena għal 280 ċiklu;

(c)   indiċi tal-effiċjenza tat-tindif: IC > 1,12;

(d)   indiċi tal-effiċjenza tat-tnixxif: ID > 1,08;

(e)   emissjonijiet ta’ storbju akustiku trażmess bl-arja: 44 dB(A) re 1pW;

(6)

Magni domestiċi tal-ħasil tal-platti b’kapaċità ta’ 6 settijiet individwali (mudell ingastat):

(a)   konsum tal-enerġija: 0,63 kWh/ċiklu, ekwivalenti għal konsum annwali tal-enerġija kumplessiv ta’ 208,5 kWh/sena, li 196 kWh/sena minnhom huma dovuti għal 280 ċiklu tal-ħasil u 12,5 kWh/sena dovuti għal tħaddim f’modalitajiet b’konsum baxx;

(b)   konsum tal-ilma: 7 litri/ċiklu, ekwivalenti għal 1 960 litru/sena għal 280 ċiklu;

(c)   indiċi tal-effiċjenza tat-tindif: IC > 1,12;

(d)   indiċi tal-effiċjenza tat-tnixxif: 1,08 ≥ ID > 0,86;

(e)   emissjonijiet ta’ storbju akustiku trażmess bl-arja: 45 dB(A) re 1pW;

(7)

Magni domestiċi tal-ħasil tal-platti b’kapaċità ta’ 4 settijiet individwali (mudell mhux inkorporat mal-bank tal-kċina):

(a)   konsum tal-enerġija: 0,51 kWh/ċiklu, ekwivalenti għal konsum annwali tal-enerġija kumplessiv ta’ 155,3 kWh/sena, li 142,8 kWh/sena minnhom huma dovuti għal 280 ċiklu tal-ħasil u 12,5 kWh/sena dovuti għal tħaddim f’modalitajiet b’konsum baxx;

(b)   konsum tal-ilma: 9,5 litri/ċiklu, ekwivalenti għal 2 660 litru/sena għal 280 ċiklu;

(c)   indiċi tal-effiċjenza tat-tindif: IC > 1,12;

(d)   indiċi tal-effiċjenza tat-tnixxif: 1,08 ≥ ID > 0,86;

(e)   emissjonijiet ta’ storbju akustiku trażmess bl-arja: 53 dB(A) re 1pW.


11.11.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 293/41


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1017/2010

tal-10 ta’ Novembru 2010

li jistabbilixxi sejħiet permanenti għal offerti għall-bejgħ fis-suq intern taċ-ċereali miżmuma mill-aġenziji tal-intervent tal-Istati Membri

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u partikolarment l-Artikolu 43, il-punt f) tiegħu, flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1272/2009 tal-11 ta' Diċembru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 f'dak li għandu x'jaqsam max-xiri u l-bejgħ ta' prodotti agrikoli taħt intervent pubbliku (2), jistipula li l-bejgħ taċ-ċereali miżmuma mill-aġenziji tal-intervent isir b'sejħa għall-offerti.

(2)

L-Istati Membri għandhom ħażniet ta' intervent tal-qamħ komuni u tax-xgħir. Sabiex jinqdew il-ħtiġijiet tas-swieq, jixraq illi dawn il-ħażniet ta' ċereali tal-Istati Membri jsiru disponibbli fis-suq intern. Għal dan il-għan, jeħtieġ li jiġu stabbiliti sejħiet permanenti għal offerti għall-bejgħ mill-ġdid fis-suq intern taċ-ċereali miżmuma mill-aġenziji tal-intervent tal-Istati Membri. Kull waħda mis-sejħiet għal offerti għandha titqies bħala sejħa għaliha.

(3)

Biex tkun ikkunsidrata s-sitwazzjoni tas-suq intern, jixraq li jkun stipulat li s-sejħa għal offerti titmexxa mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, għandu jkun hemm dispożizzjoni għal koeffiċjent ta’ allokazzjoni għal dawk l-offerti li jinsabu fil-livell tal-prezz minimu tal-bejgħ.

(4)

Bil-għan li s-sistema titmexxa b’mod effiċjenti, jeħtieġ li jkunu stipulati l-kundizzjonijiet li bihom għandha ssir it-trażmissjoni tal-informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni, kif ukoll l-iskadenza.

(5)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-ambitu

Il-proċedura ta' sejħa għall-offerti għall-bejgħ mill-ġdid tal-istokkijiet ta' intervent taċ-ċereali fis-suq intern hija miftuħa, f'konformità mad-dispożizzjonijiet tat-Titolu III tar-Regolament (UE) Nru 1272/2009.

Il-kwantitajiet massimi disponibbli għal kull Stat Membru jidhru fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dati għat-tressiq tal-offerti tal-prezzijiet

1.   L-iskadenza għat-tressiq tal-offerti tal-prezzijiet għall-ewwel sejħa parzjali hija l-24 ta' Novembru 2010 fil-11:00 (ħin ta' Brussell).

L-iskadenzi għat-tressiq tal-offerti tal-prezzijiet għas-sejħiet parzjali li ġejjin jagħlqu fil-jiem ta' wara fil-11:00, (ħin ta' Brussell),

it-8 u l-15 ta' Diċembru 2010,

it-12 u s-26 ta' Jannar 2011,

id-9 u t-23 ta' Frar 2011,

id-9 u t-23 ta' Marzu 2011,

it-13 u s-27 ta' April 2011,

il-11 u l-25 ta' Mejju 2011,

il-15 u d-29 ta' Ġunju 2011.

2.   L-offerti jitressqu quddiem l-aġenziji tal-intervent approvati mill-Istati Membri, li l-lista tagħhom hija ppubblikata fuq l-internet (3).

Artikolu 3

Notifika lill-Kummissjoni

In-notifika stipulata fl-Artikolu 45 tar-Regolament (UE) Nru 1272/2009 għandha ssir sal-16:00 (ħin ta' Brussell) fid-data tal-għeluq għat-tressiq tal-offerti tal-prezzijiet imsemmija fl-Artikolu 2 ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 4

Deċiżjonijiet abbażi tal-offerti tal-prezzijiet

Skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 195(2), tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, il-Kummissjoni għandha tiffissa, għal kull ċereal konċernat u għall kull Stat Membru, il-prezz minimu għall-bejgħ, jew tiddeċiedi li ma tiħux azzjoni għall-offerti li rċeviet, skont l-Artikolu 46 tar-Regolament (UE) Nru 1272/2009.

Artikolu 5

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Novembru 2010.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

Dacian CIOLOŞ

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p 1.

(2)  ĠU L 349, 29.12.2009, p 1.

(3)  L-indirizzi tal-aġenziji tal-intervent huma disponibbli fuq is-sit tal-Kummissjoni Ewropea CIRCA (http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/cereals/library?l=/publicsdomain/cereals/intervention_agencies&vm=detailed&sb=Title).


ANNESS

Lista tas-sejħiet għall-offerti

(tunnellati)

Stat Membru

Kwantitajiet disponibbli għall-bejgħ fis-suq intern

 

Qamħ komuni

Xgħir

Qamħirrum

Kodiċi tan-NM

1001 90

1003 00

1005 90 00

Belgique/België

0

България

0

0

Česká republika

60 937

136 395

Danmark

59 550

Deutschland

1 100 935

Eesti

40 060

Eire/Ireland

Elláda

España

France

70 385

Italia

Kypros

Latvija

0

Lietuva

0

91 377

Luxembourg

Magyarország

4 418

30 258

0

Malta

Nederland

Österreich

20 541

Polska

0

0

Portugal

România

0

Slovenija

Slovensko

0

80 112

Suomi/Finland

22 757

784 136

Sverige

148 260

United Kingdom

151 136

Is-simbolu “—” ifisser li ma hemm l-ebda ħażna ta' intervent għal dan iċ-ċereal f'dan l-Istat Membru.


11.11.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 293/44


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1018/2010

tal-10 ta’ Novembru 2010

li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-11 ta’ Novembru 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Novembru 2010.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

AL

68,6

MA

73,9

MK

35,0

ZZ

59,2

0707 00 05

AL

54,8

EG

161,4

TR

149,8

ZA

121,6

ZZ

121,9

0709 90 70

MA

83,5

TR

112,9

ZZ

98,2

0805 20 10

MA

69,7

ZA

147,7

ZZ

108,7

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

HR

47,9

TR

69,5

UY

54,6

ZA

60,7

ZZ

58,2

0805 50 10

AR

40,0

CL

81,9

EC

92,5

TR

73,2

UY

61,0

ZA

109,5

ZZ

76,4

0806 10 10

BR

242,2

PE

182,7

TR

160,8

US

269,2

ZA

79,2

ZZ

186,8

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

CA

73,1

CL

84,2

CN

82,6

MK

22,1

NZ

117,5

US

111,4

ZA

84,4

ZZ

89,0

0808 20 50

CN

48,5

US

48,2

ZZ

48,4


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


11.11.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 293/46


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1019/2010

tal-10 ta’ Novembru 2010

li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (UE) Nru 867/2010 għas-sena tas-suq 2010/11

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 951/2006 tat-30 ta’ Ġunju 2006 dwar regoli ddettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 f'dak li għandu x'jaqsam mal-iskambji mal-pajjiżi terzi fis-settur taz-zokkor (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2), it-tieni subparagrafu, it-tieni sentenza tiegħu,

Billi:

(1)

L-ammonti tal-prezzijiet rappreżentattivi u tad-dazji addizzjonali applikabbli għall-importazzjoni taz-zokkor abjad, taz-zokkor mhux ipproċessat u ta' ċerti ġuleppijiet għas-sena tas-suq 2010/11 ġew stabbiliti bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 867/2010 (3). Dawn il-prezzijiet u dazji ġew emendati l-aħħar mir-Regolament tal- Kummissjoni (UE) Nru 1012/2010 (4).

(2)

L-informazzjoni li l-Kummissjoni għandha f'idejha llum twassal biex dawn l-ammonti jiġu mmodifikati, skont ir-regoli ddettaljati pprovduti fir-Regolament (KE) Nru 951/2006,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prezzijiet rappreżentattivi u d-dazji addizzjonali applikabbli għall-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 36 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006, stabbiliti bir-Regolament (UE) Nru 867/2010 għas-sena tas-suq 2010/11, huma b'dan mmodifikati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-11 ta’ Novembru 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Novembru 2010.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  ĠU L 259, 1.10.2010, p. 3.

(4)  ĠU L 292, 10.11.2010, p. 34.


ANNESS

L-ammonti mmodifikati tal-prezzijiet rappreżentattivi u tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni taz-zokkor abjad, taz-zokkor mhux ipproċessat u tal-prodotti bil-kodiċi NM 1702 90 95 , applikabbli mill-11 ta’ Novembru 2010

(EUR)

Kodiċi NM

Ammont tal-prezz rappreżentattiv għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

Ammont tad-dazju addizzjonali għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

1701 11 10  (1)

63,80

0,00

1701 11 90  (1)

63,80

0,00

1701 12 10  (1)

63,80

0,00

1701 12 90  (1)

63,80

0,00

1701 91 00  (2)

57,71

0,16

1701 99 10  (2)

57,71

0,00

1701 99 90  (2)

57,71

0,00

1702 90 95  (3)

0,58

0,18


(1)  Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness IV, il-punt III, tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(2)  Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness IV, il-punt II, tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(3)  Stabbilit bħala 1 % tal-kontenut f'sukrożju.


DIRETTIVI

11.11.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 293/48


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2010/77/UE

tal-10 ta’ Novembru 2010

li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KE fir-rigward tad-dati ta' skadenza għall-inklużjoni fl-Anness I ta' ċerti sustanzi attivi

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (1), u partikolarment l-Artikolu 6(1) tagħha,

Billi:

(1)

L-inklużjonijiet fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE tas-sustanzi attivi elenkati fl-Anness ta' din id-Direttiva jiskadu bejn il-31 ta' Mejju 2011 u l-31 ta' Diċembru 2012.

(2)

L-Artikolu 5(5) tad-Direttiva 91/414/KEE jistipula li l-inklużjoni ta' sustanza attiva tista' tiġġedded, wara talba, kemm-il darba ssir applikazzjoni mhux aktar tard minn sentejn qabel ma jkun wasal biex jiskadi l-perjodu ta' inklużjoni. Il-Kummissjoni rċeviet talbiet dwar it-tiġdid tal-inklużjonijiet għas-sustanzi kollha msemmija fil-premessa 1.

(3)

Se jkunu meħtieġa regoli ddettaljati dwar is-sottomissjoni u l-valutazzjoni ta' aktar tagħrif meħtieġa għat-tiġdid tal-inklużjoni fl-Anness I. Għaldaqstant, huwa ġustifikabbli li tiġġedded l-inklużjoni tas-sustanzi attivi msemmija fil-premessa 1 għal perjodu meħtieġ sabiex l-applikanti jkun jistgħu jħejju l-applikazzjonijiet tagħhom u sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tivvaluta u tiddeċiedi dwar dawn l-applikazzjonijiet.

(4)

Huwa għaldaqstant xieraq li tiġi emendata d-Direttiva 91/414/KEE skont dan.

(5)

Il-miżuri pprovduti f'din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE huwa emendat kif stipulat fl-Anness ta' din id-Direttiva.

Artikolu 2

L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma’ din id-Direttiva sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu 2011. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet, kif ukoll tabella ta’ korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Huma għandhom japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet mill-1 ta' April 2011.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn tali referenza meta jiġu ppubblikati uffiċjalment. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif għandha ssir din ir-referenza.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Novembru 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1.


ANNESS

L-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE huwa emendat kif ġej:

(1)

Ir-ringiela 7 għandha tinbidel b'dan li ġej:

Nru

Isem Komuni,Numri ta’ Identifikazzjoni

Isem skont l-IUPAC

Purità (*)

Dħul fis-seħħ

Skadenza tal-inklużjoni

Dispożizzjonijiet speċifiċi

“7

Metsulfuron metil

Nru tal-CAS74223-64-6

Nru tal-KEE 441

2-(4-metossi-6-metil-1,3,5,-triazin-2-ilkarbamojlsulfamojl) benżoat tal-metil

960  g/kg

l-1 ta' Lulju 2001

il-31 ta' Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista' jiġi awtorizzat.

Fit-teħid tad-deċiżjoni tagħhom skont il-Prinċipji Uniformi l-Istati Membri

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għal ħarsien tal-ilma tal-blat;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-impatt fuq l-organiżmi akkwatiċi u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jinkludu, fejn jixraq, miżuri għat-tnaqqis tar-riskju.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: is-16 ta' Ġunju 2000.”

(2)

Ir-ringieli minn 9 sa 28 għandhom jinbidlu b'dan li ġej:

Nru

Isem Komuni,Numri ta’ Identifikazzjoni

Isem skont l-IUPAC

Purità (**)

Dħul fis-seħħ

Skadenza tal-inklużjoni

Dispożizzjonijiet speċifiċi

“9

Triasulfuron

Nru tal-CAS82097-50-5

Nru ta' CIPAC 480

1-[2-(2-kloroetossi)fenilsolfonil] - 3 - (4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)urea

940  g/kg

l-1 ta' Awwissu 2001

il-31 ta' Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista' jiġi awtorizzat.

Fit-teħid tad-deċiżjoni tagħhom skont il-Prinċipji Uniformi l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għal ħarsien tal-ilma tal-blat;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-impatt fuq l-organiżmi akkwatiċi u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jinkludu, fejn jixraq, miżuri għat-tnaqqis tar-riskju.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: it-13 ta' Lulju 2000.

10

Esfenvalerat

Nru tal-CAS66230-04-4

Nru ta' CIPAC 481

(S)-a-Ċjanu-3-fenossibenżil-(S)-2-(4-klorofenil)-3- metilbutirat

830  g/kg

l-1 ta' Awwissu 2001

il-31 ta' Diċembru 2015

Jista' jiġi awtorizzat biss l-użu bħala insettiċida.

Fit-teħid tad-deċiżjoni tagħhom skont il-Prinċipji Uniformi l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-impatt fuq l-organiżmi akkwatiċi u artropodi mhux fil-mira u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni jinkludu, fejn xieraq, miżuri tat-taffija tar-riskju.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: it-13 ta' Lulju 2000.

11

Bentażon

Nru tal-CAS25057-89-0

Nru ta' CIPAC 366

3-isopropil-(1H)-2,1,3-benżotijadijażin-4-(3H)-on-2,2-diossidu

960  g/kg

l-1 ta' Awwissu 2001

il-31 ta' Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista' jiġi awtorizzat.

Fit-teħid tad-deċiżjoni tagħhom skont il-Prinċipji Uniformi l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-ilma tal-blat.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: it-13 ta' Lulju 2000.

12

Lambda-ċijalotrin

Nru tal-CAS91465-08-6

Nru ta' CIPAC 463

A 1:1 taħlita ta’:

 

(S)-a-ċjanu-3-fenossibenżil (Z)-(1R,3R)-3-(2-kloro-3,3,3-trifluworupropenil)-2,2-dimetilċiklupropanekarbossilat,

kif ukoll

 

(R)-a-ċjanu-3-fenossibenżil (Z)-(1S,3S)-3-(2-kloro-3,3,3-trifluworopropenil)-2,2-dimetilċiklopropanekarbossilat

810  g/kg

l-1 ta' Jannar 2002

il-31 ta' Diċembru 2015

Jista' jiġi awtorizzat biss l-użu bħala insettiċida.

Fit-teħid tad-deċiżjoni tagħhom skont il-Prinċipji Uniformi l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għas-sikurezza tal-operatur;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-impatt potenzjali fuq l-organiżmi akkwatiċi u artropodi mhux fil-mira u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni jinkludu, fejn xieraq, miżuri tat-taffija tar-riskju;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għar-residwi fl-ikel u speċjalment l-effetti akuti tagħhom.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: id-19 ta' Ottubru 2000.

13

Feneżamid

Nru tal-CAS126833-17-8

Nru ta' CIPAC 603

N-(2,3-dikloru-4-idrossifenil)-1- metilċikloeżanekarbossammid

≥ 950 g/kg

l-1 ta' Ġunju 2001

il-31 ta' Diċembru 2015

L-użu bħala funġiċida biss jista' jiġi awtorizzat.

Fit-teħid tad-deċiżjoni tagħhom skont il-Prinċipji Uniformi l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-impatt potenzjali fuq l-organiżmi akkwatiċi u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni jinkludu, fejn jixraq, miżuri tat-taffija tar-riskju.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: id-19 ta' Ottubru 2000.

14

Amitrolu

Nru tal-CAS61-82-5

Nru ta' CIPAC 90

H-[1,2,4]-triażolu-3-ilammina

900  g/kg

l-1 ta' Jannar 2002

il-31 ta' Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista' jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi tal-Anness VI, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-amitrolu, u b’mod partikolari l-Appendiċi I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-12 ta’ Diċembru 2000 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali, l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-operaturi;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għal ħarsien tal-ilma tal-blat f'żoni vulnerabbli, b'mod partikolari fir-rigward tal-użu mhux għall-uċuħ tal-art;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-artropodi benefiċi;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-għasafar u l-mammiferi salvaġġi.

L-użu tal-amitrolu matul l-istaġun tat-tgħammir jista' biss jiġi awtorizzat meta valutazzjoni xierqa tar-riskju tkun ippruvat li ma hemm ebda impatt mhux aċċettabbli u meta l-kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni jinkludu, fejn xieraq, miżuri tat-taffija tar-riskju.

15

Dikwat

Nru tal-CAS2764-72-9 (jone), 85-00-7 (dibromur)

Nru ta' CIPAC 55

9,10-diidro-8a,10a-jone ta' diażonjafenantren (dibromur)

950  g/kg

l-1 ta' Jannar 2002

il-31 ta' Diċembru 2015

Abbażi tat-tagħrif attwalment disponibbli, l-użu biss bħala erbiċida għall-art u dessikant jista' jiġi awtorizzat. L-użu għall-kontroll tal-ħaxix ħażin akkwatiku ma għandux jiġi awtorizzat

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi tal-Anness VI, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar id-dikwat, u b’mod partikolari l-Appendiċi I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-12 ta’ Diċembru 2000 għandhom jiġu kkunsidrati F’din il-valutazzjoni globali, l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-impatt potenzjali fuq l-organiżmi akkwatiċi u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jinkludu, fejn jixraq, miżuri tat-taffija tar-riskju.

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għas-sikurezza tal-operatur fir-rigward tal-użu mhux professjonali u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jinkludu, fejn jixraq, miżuri tat-taffija tar-riskju.

16

Piridat

Nru tal-CAS55512-33.9

Nru ta' CIPAC 447

6-kloro-3-fenilpiridażin-4-il S-oktil tijokarbonat

900  g/kg

l-1 ta' Jannar 2002

il-31 ta' Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista' jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi tal-Anness VI, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-Piridat, u b’mod partikolari l-Appendiċi I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-12 ta’ Diċembru 2000 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali, l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għal ħarsien tal-ilma tal-blat;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-impatt potenzjali fuq l-organiżmi akkwatiċi u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jinkludu, fejn jixraq, miżuri tat-taffija tar-riskju.

17

Tijabendażol

Nru tal-CAS148-79-8

Nru ta' CIPAC 323

2-Tijażol-4-il-1H-benżimidażol

985  g/kg

l-1 ta' Jannar 2002

il-31 ta' Diċembru 2015

L-użu bħala funġiċida biss jista' jiġi awtorizzat. Applikazzjonijiet ta' bexx ta' weraq ma għandhomx jiġu awtorizzati.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi tal-Anness VI, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar it-tijabendażol, u b’mod partikolari l-Appendiċi I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-12 ta’ Diċembru 2000 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali, l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-organiżmi akkwatiċi u li jgħixu fil-ħama u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jinkludu, fejn jixraq, miżuri tat-taffija tar-riskju.

Miżuri xierqa tat-taffija tar-riskju (p.eż. depurazzjoni bil-ħamrija dijatoma jew karbonju attivat) għandhom jiġu implimentati biex jitħarsu l-ilmijiet tal-wiċċ minn livelli mhux aċċettabbli ta' tniġġis permezz tal-ilma tar-rimi.

18

Paecilomyces fumosoroseus Apopka razza 97, PFR 97 jew CG 170, ATCC20874

Mhux applikabbli

l-assenza ta' metaboliti sekondarji għandha tiġi kkontrollata f'kull soluzzjoni ta' fermentazzjoni mill-HPLC.

l-1 ta' Lulju 2001

il-31 ta' Diċembru 2015

L-użu bħala insettiċida biss jista' jiġi awtorizzat.

Kull soluzzjoni ta' fermentazzjoni għandha tiġi kkontrollata mill-HPLC biex jiġi żgurat li ma hemmx metaboliti sekondarji.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: is-27 ta' April 2001.

19

DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil)

Nru tal-CAS144740-54-5

Nru ta' CIPAC) 577

2-(4,6-dimetossipirimidin-2-ilkarbamoilsulfamoil)-6-triflurometilnikotinat melħ monosodju

903  g/kg

l-1 ta' Lulju 2001

il-31 ta' Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

Fit-teħid tad-deċiżjoni skont il-Prinċipji Uniformi l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-ilma tal-blat.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: is-27 ta' April 2001.

20

Aċibenzolar-s-metil

Nru tal-CAS135158-54-2

Nru ta' CIPAC 597

benżo[1,2,3]tijadiażol-7-aċidu karbotijoiku S-metil esteru

970  g/kg

l-1 ta' Novembru 2001

il-31 ta' Diċembru 2015

L-użu bħala attivatur tal-pjanti biss jista' jiġi awtorizzat.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: id-29 ta' Ġunju 2001

21

Ċiklanilidu

Nru tal-CAS113136-77-9

Nru ta' CIPAC 586

Mhux disponibbli

960  g/kg

l-1 ta' Novembru 2001

il-31 ta' Diċembru 2015

L-użu biss bħala regolatur tal-iżvilupp tal-pjanti jista' jiġi awtorizzat.

Il-kontenut massimu tal-impurità 2,4-dikloroanilina (2,4-DCA) fis-sustanza attiva kif mmanifatturata għandu jkun ta' 1 g/kg.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: id-29 ta' Ġunju 2001.

22

Fosfat ferriku

Nru tal-CAS10045-86-0

Nru ta' CIPAC 629

Fosfat ferriku

990  g/kg

l-1 ta' Novembru 2001

il-31 ta' Diċembru 2015

L-użu bħala molluskiċida biss jista' jiġi awtorizzat.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: id-29 ta' Ġunju 2001.

23

Pimetrożina

Nru tal-CAS123312-89-0

Nru ta' CIPAC 593

(E)-6-metil-4-[(piridin-3-ilmetilena)amino]-4,5-di-idro-2H-[1,2,4]-triażin-3 on

950  g/kg

l-1 ta' Novembru 2001

il-31 ta' Diċembru 2015

L-użu bħala insettiċida biss jista' jiġi awtorizzat.

Fit-teħid tad-deċiżjoni skont il-Prinċipji Uniformi l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-organiżmi akkwatiċi.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: id-29 ta' Ġunju 2001.

24

Piraflufen-etil

Nru tal-CAS129630-19-9

Nru ta' CIPAC 605

Etil 2-kloro-5-(4-kloro-5-difluworometossi-1-metilpirażol-3-il)-4-fluworofenossiaċitat

956  g/kg

l-1 ta' Novembru 2001

il-31 ta' Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

Fit-teħid tad-deċiżjoni skont il-Prinċipji Uniformi l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-alge u l-pjanti akkwatiċi u għandhom japplikaw, fejn jixraq, miżuri tat-taffija tar-riskju.

Id-data tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti li fiha ġie finalizzat ir-rapport ta’ reviżjoni: id-29 ta' Ġunju 2001.

25

Glifosat

Nru tal-CAS1071-83-6

Nru ta' CIPAC 284

N-(fosfonometil)-gliċin

950  g/kg

l-1 ta' Lulju 2002

il-31 ta’ Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista' jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi tal-Anness VI, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-glifosat, u b’mod partikolari l-Appendiċi I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fid-29 ta’ Ġunju 2001 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali, l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għal ħarsien tal-ilma tal-blat f'żoni vulnerabbli, b'mod partikolari fir-rigward tal-użu mhux għall-uċuħ tal-art.

26

Tifensulfuron-metil

Nru tal-CAS79277-27-3

Nru ta' CIPAC 452

Metil 3-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triażin-2-ilkarbamoil-sulfamoil)tiofen-2-karbossilat

960  g/kg

l-1 ta' Lulju 2002

il-31 ta' Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista' jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi tal-Anness VI, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar it-tifensulfuron-metil, u b’mod partikolari l-Appendiċi I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fid-29 ta’ Ġunju 2001 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali, l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għal ħarsien tal-ilma tal-blat;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-impatt fuq il-pjanti akkwatiċi u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni jinkludu, fejn jixraq, miżuri tat-taffija tar-riskju.

27

2,4-D

Nru tal-CAS94-75-7

Nru ta' CIPAC 1

(2,4-diklorofenossi) aċidu aċetiku

960  g/kg

l-1 ta' Ottobru 2002

il-31 ta' Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista' jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi tal-Anness VI, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar 2,4-D, u b’mod partikolari l-Appendiċi I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-2 ta’ Ottubru 2001 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali, l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-ilma tal-blat, meta s-sustanza attiva tkun applikata f'reġjuni b'ħamrija u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-assorbiment dermiku;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-artropodi mhux fil-mira u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni jinkludu, fejn xieraq, miżuri tat-taffija tar-riskju.

28

Isoproturon

Nru tal-CAS34123-59-6

Nru ta' CIPAC 336

3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea

970  g/kg

l-1 ta' Jannar 2003

il-31 ta' Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista' jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi tal-Anness VI, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-isoproturon, u b’mod partikolari l-Appendiċi I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fis-7 ta’ Diċembru 2001 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali, l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-ilma tal-blat, meta s-sustanza attiva tkun applikata f'reġjuni b'ħamrija u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli jew b'rati ta' użu ogħla minn dawk deskritti fir-rapport ta' reviżjoni u għandhom japplikaw miżuri tat-taffija tar-riskju, fejn xieraq;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-organiżmi akkwatiċi u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni jinkludu, fejn jixraq, miżuri tat-taffija tar-riskju.”

(3)

Ir-ringieli minn 30 sa 39 għandhom jinbidlu b'dan li ġej:

Nru

Isem Komuni,Numri ta’ Identifikazzjoni

Isem skont l-IUPAC

Purità (***)

Dħul fis-seħħ

Skadenza tal-inklużjoni

Dispożizzjonijiet speċifiċi

“30

Iprovalikarb

Nru tal-CAS140923-17-7

Nru ta' CIPAC 620

{2-Metil-1-[1-(4-metilfenil)etilkarbonil]propil}- aċidu karbamiku isopropilesteru

950  g/kg

(speċifikazzjoni provviżorja)

l-1 ta' Lulju 2002

il-31 ta' Diċembru 2015

L-użu bħala funġiċida biss jista' jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi tal-Anness VI, l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-ipovalikarb, u b’mod partikolari l-Appendiċi I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fis-26 ta’ Frar 2002 għandhom jiġu kkunsidrati. F'din il-valutazzjoni globali

l-ispeċifikazzjoni tal-materjal tekniku kif immanifatturat kummerċjalment għandha tkun ikkonfermata u appoġġjata b’dejta analitika xierqa. Il-materjal tat-test użat fil-fajl tat-tossiċità għandu jiġi mqabbel u vverifikat ma’ din l-ispeċifikazzjoni tal-materjal tekniku;

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-operaturi.

31

Prosulfuron

Nru tal-CAS94125-34-5

Nru CIPAC 579

1-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triażin-2-il)-3-[2-(3,3,3-trifluworopropil)-fenilsulfonil]-urea

950  g/kg

l-1 ta' Lulju 2002

il-31 ta' Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista' jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi tal-Anness VI, l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-prosulfron, u b’mod partikolari l-Appendiċi I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fis-26 ta’ Frar 2002 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali, l-Istati Membri:

għandhom iqisu sewwa r-riskju għall-pjanti akkwatiċi jekk is-sustanza attiva tiġi applikata qrib l-ilmijiet tal-wiċċ. Il-miżuri tat-taffija tar-riskju għandhom jiġu applikati fejn xieraq;

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-ilma ta' taħt l-art, meta s-sustanza attiva tkun applikata f'reġjuni b'ħamrija u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli. Il-miżuri tat-taffija tar-riskju għandhom jiġu applikati fejn xieraq.

32

Sulfosulfuron

Nru tal-CAS141776-32-1

Nru ta' CIPAC 601

1-(4,6-dimetossipirimidin-2-yl)-3-[(2-etansulfonil-imidażo[1,2-a]piridin) sulfonil]urea

980  g/kg

l-1 ta' Lulju 2002

il-31 ta' Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista’ jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi tal-Anness VI, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar is-sulfosulfuron, u b’mod partikolari l-Appendiċi I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fis-26 ta' Frar 2002 għandhom jiġu kkunsidrati. F'din l-evalwazzjoni globali

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-organiżmi akkwatiċi u l-alge. Il-miżuri tat-taffija tar-riskju għandhom jiġu applikati fejn xieraq;

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-ilma tal-blat, meta s-sustanza attiva tkun applikata f'reġjuni b'ħamrija u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli.

33

Ċinidon-etil

Nru tal-CAS142891-20-1

Nru CIPAC 598

(Z)-ethil 2-kloro-3-[2-kloro-5-(ċikloess-1-en-1,2-dikarbossimido)fenil]akrilat

940  g/kg

l-1 ta' Ottubru 2002

il-31 ta' Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista' jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi tal-Anness VI, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar iċ-ċinidon-etil, u b’mod partikolari l-Appendiċi I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fid-19 ta’ April 2002 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali, l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għat-tniġġis tal-ilma tal-blat, meta s-sustanza attiva tiġi applikata f'reġjuni b'ħamrija (p.eż. ħamrija b'valuri newtrali jew għolja tal-pH) u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli.

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-organiżmi akkwatiċi.

Il-kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni jridu jinkludu miżuri tat-taffija tar-riskju, fejn xieraq.

34

Ċijalofop butil

Nru tal-CAS122008-85-9

Nru ta' CIPAC 596

Butil-(R)-2-[4(4-ċijano-2-fluworofenossi) fenossi]propjonat

950  g/kg

l-1 ta' Ottubru 2002

il-31 ta' Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista' jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi tal-Anness VI, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar iċ-ċijalofop butil, u b’mod partikolari l-Appendiċi I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fid-19 ta’ April 2002 għandhom jiġu kkunsidrati. F'din l-evalwazzjoni globali

L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw bir-reqqa l-impatt potenzjali tal-applikazzjonijiet mill-ajru fuq l-organiżmi mhux fil-mira u b'mod partikolari l-ispeċji akkwatiċi. Il-kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni għandhom jinkludu restrizzjonijiet jew miżuri tat-taffija tar-riskju, fejn meħtieġ.

L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw bir-reqqa l-impatt potenzjali tal-applikazzjonijiet fuq l-art fuq l-organiżmi akkwatiċi fi ħdan l-għelieqi tar-ross. Il-kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni jridu jinkludu miżuri tat-taffija tar-riskju, fejn xieraq.

35

Famossadon

Nru tal-CAS131807-57-3

Nru ta' CIPAC 594

3-anilino-5-metil-5-(4-fenossifenil)-1,3-ossażolidin-2,4-dijon

960  g/kg

l-1 ta' Ottubru 2002

il-31 ta' Diċembru 2015

L-użu bħala funġiċida biss jista' jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi tal-Anness VI, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-famossadon, u b’mod partikolari l-Appendiċi I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fid-19 ta’ April 2002 għandhom jiġu kkunsidrati. F'din il-valutazzjoni globali

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għar-riskji kroniċi potenzjali tas-sustanza jew il-metaboliti ġenituri għad-dud tal-art;

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-organiżmi akkwatiċi u għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni jinkludu, fejn xieraq, il-miżuri tat-taffija tar-riskju;

L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-operaturi.

36

Florasulam

Nru tal-CAS145701-23-1

Numru ta' CIPAC 616

2', 6', 8-Trifluworo-5-metossi-[1,2,4]-triażol [1,5-c] pirimidina-2-sulfonanilid

970  g/kg

l-1 ta' Ottubru 2002

il-31 ta' Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista' jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi ta’ l-Anness VI, l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-florasulam, u b’mod partikolari l-Appendiċi I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fid-19 ta’ April 2002 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali, l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għat-tniġġis potenzjali tal-ilma tal-blat, meta s-sustanza attiva tiġi applikata f'reġjuni b'ħamrija u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli. Il-kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni jridu jinkludu miżuri tat-taffija tar-riskju, fejn xieraq.

37

Metalassil-M

Nru tal-CAS70630-17-0

Nru ta' CIPAC 580

Metil (R)-2-{[(2,6-dimetilfenil)metossiaċetil] amino} propjonat

910  g/kg

l-1 ta' Ottubru 2002

il-31 ta' Diċembru 2015

L-użu bħala funġiċida biss jista' jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi tal-Anness VI, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-Metalassil-M, u b’mod partikolari l-Appendiċi I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fid-19 ta’ April 2002 għandhom jiġu kkunsidrati. F'din il-valutazzjoni globali

għandha tingħata attenzjoni partikolari lit-tniġġis potenzjali tal-ilma tal-blat mis-sustanza attiva jew il-prodotti tad-degradazzjoni tagħha CGA 62826, u CGA 108906 meta s-sustanza attiva tiġi applikata fir-reġjuni b'ħamrija u/jew kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli. Il-miżuri tat-taffija tar-riskju għandhom jiġu applikati fejn xieraq.

38

Pikolinafen

Nru tal-CAS137641-05-5

Nru ta' CIPAC 639

4'-Fluworo-6-[(α,α,α-trifluworo-m-tolil)ossi]pikolinanilid

970  g/kg

l-1 ta' Ottubru 2002

il-31 ta' Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista' jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi tal-Anness VI, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-pikolinafen, u b’mod partikolari l-Appendiċi I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fid-19 ta’ April 2002 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali, l-Istati Membri:

għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-organiżmi akkwatiċi. Il-kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni għandhom jinkludu l-miżuri tat-taffija tar-riskju, fejn xieraq.

39

Flumjossażin

Nru tal-CAS103361-09-7

Nru ta' CIPAC 578

N-(7-fluworo-3,4-di-idro-3-osso-4-prop-2-inil-2H-1,4-benżossażin-6-il)ċikloex-1-ene-1,2-dikarbossimid

960  g/kg

l-1 ta' Jannar 2003

il-31 ta' Diċembru 2015

L-użu bħala erbiċida biss jista' jiġi awtorizzat.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi tal-Anness VI, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar il-flumjossażin, u b’mod partikolari l-Appendiċi I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fit-28 ta’ Ġunju 2002 għandhom jiġu kkunsidrati. F’din il-valutazzjoni globali, l-Istati Membri:

għandhom jikkunsidraw bir-reqqa r-riskju lill-pjanti akkwatiċi u lill-alge. Il-kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni għandhom jinkludu l-miżuri tat-taffija tar-riskju, fejn xieraq.”


(*)  Aktar dettalji dwar l-identità u l-ispeċifikazzjoni ta' sustanzi attivi huma pprovduti fir-rapporti tagħhom ta' reviżjoni.

(**)  Aktar dettalji dwar l-identità u l-ispeċifikazzjoni ta' sustanzi attivi huma pprovduti fir-rapporti tagħhom ta' reviżjoni.

(***)  Aktar dettalji dwar l-identità u l-ispeċifikazzjoni ta' sustanzi attivi huma pprovduti fir-rapporti ta' reviżjoni tagħhom.


DEĊIŻJONIJIET

11.11.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 293/58


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-8 ta’ Novembru 2010

dwar it-tnedija ta’ skambju awtomatizzat ta’ data fir-rigward ta’ data dattiloskopika fis-Slovakkja

(2010/682/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/615/ĠAI tat-23 ta’ Ġunju 2008 dwar it-titjib tal-koperazzjoni transkonfinali, b’mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 25 tagħha,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/616/ĠAI tat-23 ta’ Ġunju 2008 dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 20 u l-Kapitolu 4 tal-Anness tagħha,

Billi:

(1)

F’konformità mal-Protokoll dwar id-Dispożizzjonijiet Transitorji anness għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u għat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, l-effetti ġuridiċi tal-atti tal-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni, adottati qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona huma ppreservati sakemm dawk l-atti jiġu revokati, annullati jew emendati fl-implimentazzjoni tat-Trattati.

(2)

Konformement ma’ dan, l-Artikolu 25 tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI huwa applikabbli u jeħtieġ li l-Kunsill jiddeċiedi unanimament jekk l-Istati Membri jkunux implimentaw id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 1 ta’ dik id-Deċiżjoni.

(3)

L-Artikolu 20 tad-Deċiżjoni 2008/616/ĠAI jipprevedi li d-deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikolu 25(2) tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI għandhom jittieħdu abbazi ta’ rapport ta’ evalwazzjoni bbażat fuq kwestjonarju. Fir-rigward tal-iskambju awtomatizzat ta’ data f’konformità mal-Kapitolu 2 tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI, ir-rapport ta’ evalwazzjoni għandu jiġi bbażat fuq żjara ta’ evalwazzjoni u eżerċizzju pilota.

(4)

Konformement mal-Kapitolu 4, punt 1.1, tal-Anness għad-Deċiżjoni 2008/616/ĠAI, il-kwestjonarju mfassal mill-Grupp ta’ Ħidma rilevanti tal-Kunsill jikkonċerna kull wieħed mill-iskambji awtomatizzati ta’ data u għandu jintwieġeb minn Stat Membru hekk kif huwa jemmen li jissodisfa l-prerekwiżiti għall-kondiviżjoni tad-data fil-kategorija rilevanti tad-data.

(5)

Is-Slovakkja kkompletat il-kwestjonarju dwar il-protezzjoni tad-data u l-kwestjonarju dwar l-iskambju ta’ data dattiloskopika.

(6)

Is-Slovakkja wettqet b’suċċess eżerċizzju pilota mal-Awstrija.

(7)

Fis-Slovakkja saret żjara ta’ evalwazzjoni u ġie prodott rapport dwar iż-żjara ta’ evalwazzjoni mill-iskwadra ta’ evalwazzjoni Awstrijaka/Ġermaniża u ntbagħat lill-Grupp ta’ Ħidma rilevanti tal-Kunsill.

(8)

Rapport ta’ evalwazzjoni ġenerali, li jagħti sintesi tar-riżultati tal-kwestjonarju, iż-żjara ta’ evalwazzjoni u l-eżerċizzju pilota dwar l-iskambju ta’ data dattiloskopika ġie ppreżentat lill-Kunsill,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Għall-finijiet ta’ tfittxija awtomatizzata tad-data dattiloskopika, is-Slovakkja implimentat bis-sħiħ id-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-protezzjoni tad-data tal-Kapitolu 6 tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI u għandha d-dritt li tirċievi u tforni data personali skont l-Artikolu 9 ta’ dik id-Deċiżjoni mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, it-8 ta’ Novembru 2010.

Għall-Kunsill

Il-President

M. WATHELET


(1)  ĠU L 210, 6.8.2008, p. 1.

(2)  ĠU L 210, 6.8.2008, p. 12.


11.11.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 293/60


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tad-9 ta’ Novembru 2010

li temenda d-Deċiżjoni 97/555/KE dwar il-proċedura għaċ-ċertifikazzjoni tal-konformità ta’ prodotti għall-bini permezz tal-Artikolu 20(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE għal dak li jirrigwarda s-siment, il-ġir tal-bini u binders idrawliċi oħrajn

(notifikata bid-dokument numru C(2010) 7603)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2010/683/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE tal-21 ta’ Diċembru 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri dwar il-prodotti għall-bini (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 13(4)(a) tagħha,

Wara li kkonsultat il-Kumitat Permanenti dwar il-Kostruzzjoni,

Billi:

(1)

Il-Kummissjoni adottat id-Deċiżjoni 97/555/KE tal-14 ta’ Lulju 1997 dwar il-proċedura għaċ-ċertifikazzjoni tal-konformità ta’ prodotti għall-bini permezz tal-Artikolu 20(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE għal dak li jirrigwarda s-siment, il-ġir tal-bini u binders idrawliċi oħrajn (2),

(2)

Wara reviżjoni tal-familja tal-prodott “ġir tal-bini”, l-Istati Membri u l-Kummissjoni qisuh neċessarju li jsaħħu r-rwol tat-tielet parti involuta fil-verifika taċ-ċertifikazzjoni tal-produzzjoni tal-fabbrika,

(3)

Għaldaqstant, id-Deċiżjoni 97/555/KE għandha tiġi emendata skont dan,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness III tad-Deċiżjoni 97/555/KE hu emendat skont l-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, id-9 ta’ Novembru 2010.

Għall-Kummissjoni

Antonio TAJANI

Viċi President


(1)  ĠU L 40, 11.2.1989, p. 12.

(2)  ĠU L 229, 20.8.1997, p. 9.


ANNESS

Fl-Anness III tad-Deċiżjoni 97/555/KE, l-entrata marbuta mal-familja tal-prodott “Ġir tal-bini, inklużi Ġir tal-kalċju, Ġir dolomitiku, Ġir idrawliku” tinbidel kif ġej:

“Ġir tal-bini, li jinkludi:

Ġir tal-kalċju

Ġir dolomitiku

Ġir idrawliku

 

2 +”


11.11.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 293/62


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-10 ta’ Novembru 2010

li temenda Parti 1 tal-Anness E tad-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE dwar il-mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa għall-annimali minn azjendi

(notifikata bid-dokument numru C(2010) 7640)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2010/684/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE tat-13 ta’ Lulju 1992 li tippreskrivi l-kondizzjonijiet dwar is-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ u l-importazzjoni fil-Komunità ta’ annimali, semen, ova u embrijuni, li mhumiex soġġetti għall-kondizzjonijiet dwar is-saħħa tal-annimali preskritti f’regoli speċifiċi tal-Komunità msemmija fl-Anness A(I) tad-Direttiva 90/425/KEE (1), u b’mod partikolari l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 22 tagħha,

Billi:

(1)

L-Artikolu 10 tad-Direttiva 92/65/KEE jistabbilixxi l-ħtiġijiet dwar is-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ ta’ klieb, qtates u inmsa.

(2)

Il-Parti 1 tal-Anness E tad-Direttiva 92/65/KEE tfassal il-mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa għall-kummerċ ta’ annimali minn azjendi, inklużi l-klieb, il-qtates u l-inmsa.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 998/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) jistabbilixxi r-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali li japplikaw għall-moviment mhux kummerċjali tal-annimali domestiċi u r-regoli li japplikaw għall-kontrolli fuq moviment ta’ dan it-tip. Japplika għall-movimenti bejn l-Istati Membri jew minn pajjiżi terzi ta’ annimali domestiċi tal-ispeċi elenkati fl-Anness I tiegħu. Il-klieb, il-qtates u l-inmsa huma elenkati fil-Partijiet A u B ta’ dan l-Anness.

(4)

Ir-rekwiżiti stipulati fir-Regolament (KE) Nru 998/2003 ivarjaw skont jekk l-annimali domestiċi jiġux imċaqalqa minn Stat Membru għal ieħor jew minn pajjiżi terzi lejn l-Istati Membri. Barra minn hekk, ikomplu differenzi fir-rekwiżiti għall-movimenti minn pajjiżi terzi, bejn il-pajjiżi terzi elenkati fit-Taqsima 2 tal-Parti B tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament u dawk il-pajjiżi terzi li huma elenkati fil-Parti C ta’ dan l-Anness.

(5)

Biex ikun evitat li movimenti kummerċjali jintwerew bil-qerq bħala movimenti mhux kummerċjali ta’ annimali domestiċi fi ħdan it-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 998/2003, l-Artikolu 12 ta’ dan ir-Regolament jistipula li l-kundizzjonijiet u l-kontrolli stipulati fid-Direttiva 92/65/KEE għandhom japplikaw għall-moviment ta’ iktar minn ħames annimali domestiċi meta l-annimali jiddaħħlu fl-Unjoni minn pajjiż terz li mhuwiex elenkat fit-Taqsima 2 tal-Parti B tal-Anness II ta’ dak ir-Regolament.

(6)

Biex jiġu evitati dawn il-modi ta’ aġir u tkun żgurata l-applikazzjoni uniformi tar-Regolament (KE) Nru 998/2003, ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 388/2010 tas-6 ta’ Mejju 2010 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 998/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tan-numru massimu ta’ annimali domestiċi ta’ ċerti speċji li jistgħu jkunu s-suġġetti ta’ moviment mhux kummerċjali (3) jistipula li l-istess regoli japplikaw għal meta iktar minn ħamest iklieb, qtates u inmsa domestiċi jinġarru minn Stat Membru għal ieħor jew minn pajjiż terz elenkat fit-Taqsima 2 tal-Parti B tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 998/2003.

(7)

Iċ-ċertifikat imfassal fil-Parti 1 tal-Anness E tad-Direttiva 92/65/KEE, kif emendat mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/270/UE (4), iqis id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 388/2010.

(8)

L-esperjenza fl-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 388/2010 uriet li f’ċerti każijiet id-dispożizzjonijiet ta’ dak ir-Regolament jaffettwaw b’mod sproporzjonat il-moviment ta’ popolazzjoni limitata ta’ klieb, qtates u inmsa domestiċi li spiss jiġu mċaqalqa f’numri iktar minn ħamsa għal raġunijiet mhux kummerċjali biex jieħdu sehem f’avvenimenti u wirjiet sportivi.

(9)

F’dawk il-każijiet huwa addattat li jiġi introdott perjodu ta’ validità għaċ-ċertifikat tas-saħħa li huwa itwal mill-perjodu ta’ validità taċ-ċertifikati tas-saħħa maħruġa għall-ispeċi koperti miċ-ċertifikat imfassal fil-Parti 1 tal-Anness E tad-Direttiva 92/65/KEE.

(10)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/824/KE tal-1 ta’ Diċembru 2004 li tistabbilixxi certifikat mudell ta’ saħħa għaċ-ċaqliq mhux kummercjali ta’ klieb, qtates u inmsa minn pajjiżi terzi lejn il-Komunità (5) tipprovdi li ċ-ċertifikat imfassal fl-Anness tagħha huwa validu għall-movimenti fl-Unjoni għal perjodu ta’ erba’ xhur mid-data tal-ħruġ jew sad-data ta’ skadenza tat-tilqima kontra r-rabja, liema minnhom tkun l-aktar kmieni.

(11)

Fl-interess tal-konsistenza tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, huwa xieraq li l-validità taċ-ċertifikati għall-klieb, qtates u insma domestiċi mfassla fil-Parti 1 tal-Anness E tad-Direttiva 92/65/KEE tkun l-istess bħal dik stabbilita għaċ-ċertifikat imfassal fl-Anness għad-Deċiżjoni 2004/824/KE.

(12)

Id-Direttiva 92/65/KEE għandha għalhekk tiġi emendata skont dan.

(13)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Parti 1 tal-Anness E għad-Deċiżjoni 92/65/KEE tinbidel bit-test fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Novembru 2010.

Għall-Kummissjoni

John DALLI

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 268, 14.9.1992, p. 54.

(2)  ĠU L 146, 13.6.2003, p. 1.

(3)  ĠU L 114, 7.5.2010, p. 3.

(4)  ĠU L 118, 12.5.2010, p. 56.

(5)  ĠU L 358, 3.12.2004, p. 12.


ANNESS

“Parti 1 –   Ċertifikat tas-saħħa għall-kummerċ fl-annimali minn azjendi (ungulati, għasafar, lagomorfi, klieb, qtates u inmsa)

92/65 EI

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

11.11.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 293/67


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-10 ta’ Novembru 2010

li temenda l-Kapitolu 3 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 715/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet għall-aċċess għan-netwerks ta’ trażmissjoni tal-gass naturali

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2010/685/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 715/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar il-kundizzjonijiet għall-aċċess għan-netwerks ta’ trażmissjoni tal-gass naturali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 23(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 715/2009 jistabbilixxi linji gwida dwar id-definizzjoni tal-informazzjoni teknika meħtieġa għall-utenti tan-netwerk biex jiksbu aċċess effettiv għas-sistema.

(2)

Il-linji gwida għandhom jintroduċu rekwiżiti ta’ trasparenza sabiex jiżguraw aċċess effettiv għas-sistemi tat-trażmissjoni tal-gass naturali u biex jipprovdu garanzija minima tal-kundizzjonijiet ugwali ta’ aċċess għas-suq fil-prattika.

(3)

Il-miżuri pprovduti f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 28 tar-Regolament (KE) Nru 715/2009,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

L-Artikolu 1

Il-Kapitolu 3 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 715/2009 huwa sostitwit bit-test tal-Anness għal din id-Deċiżjoni.

L-Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin ġurnata wara dik tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Hija għandha tapplika mit-3 ta’ Marzu 2011.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Novembru 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 211, 14.8.2009, p. 36.


ANNESS

“3.   Definizzjoni tal-informazzjoni teknika meħtieġa mill-utenti tan-netwerk sabiex jiksbu aċċess effettiv għas-sistema, id-definizzjoni tal-punti kollha rilevanti għar-rekwiżiti ta’ trasparenza u l-informazzjoni li l-pubblikazzjoni tagħha tkun meħtieġa fil-punti kollha rilevanti u l-iskeda kalendarja tal-pubblikazzjoni ta’ din l-informazzjoni

3.1.   Definizzjoni tal-informazzjoni teknika meħtieġa għall-utenti tan-netwerk biex jiksbu aċċess effettiv għas-sistema

3.1.1.   Il-forma tal-pubblikazzjoni

(1)

L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni għandhom jipprovdu l-informazzjoni kollha msemmija fil-paragrafu 3.1.2 u l-paragrafi 3.3(1) sa 3.3(5) bil-mod li ġej:

(a)

fuq sit tal-Internet aċċessibbli għall-pubbliku, mingħajr ħlas u mingħajr ebda ħtieġa li tirreġistra jew tiffirma b’xi mod ieħor mal-operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni;

(b)

fuq bażi regolari/kontinwa; il-frekwenza għandha tkun skont it-tibdil li jsir u t-tul ta’ żmien tas-servizz;

(c)

b’mod li huwa faċli għall-użu;

(d)

b’mod ċar, kwantifikabbli, aċċessibbli faċilment għall-użu u fuq bażi mhux diskrimintorja;

(e)

b’format li jista’ jiġi mniżżel mill-Internet u li jippermetti analiżi kwantitattiva;

(f)

f’unitajiet konsistenti, b’mod partikolari kWh (b’temperatura ta’ referenza ta’ kombustjoni ta’ 298,15 K) għandha tkun l-unità għall-kontenut tal-enerġija u m3 (b’273,15 K u 1,01325 bar) għandhom ikunu l-unità għall-volum. Il-fattur ta’ konverżjoni kostanti għall-kontenut tal-enerġija għandu jkun ipprovdut. Barra mill-format ta’ hawn fuq, hija possibbli wkoll il-pubblikazzjoni f’unitajiet oħrajn;

(g)

fil-lingwa/i uffiċjali tal-Istat Membru u bl-Ingliż.

(2)

L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni għandhom jipprovdu d-dettalji dwar it-tibdiliet attwali msemmija fil-paragrafu 3.1.2 u l-paragrafu 3.3(1) sa 3.3(5) fil-ħin hekk kif ikunu disponibbli għalihom.

3.1.2.   Il-kontenut tal-pubblikazzjoni

L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni għandhom għall-inqas jippubblikaw l-informazzjoni li ġejja dwar is-sistemi u s-servizzi tagħhom:

(a)

deskrizzjoni dettaljata u komprensiva tas-servizzi differenti offruti u l-ħlasijiet tagħhom;

(b)

it-tipi differenti ta’ kuntratti ta’ trasportazzjoni disponibbli għas-servizzi tagħhom;

(c)

il-kodiċi tan-netwerk u/jew il-kundizzjonijiet standard li jindikaw id-drittijiet u r-responsabbiltajiet tal-utenti tan-netwerk kollha, inklużi:

1.

kuntratti ta’ trasportazzjoni armonizzati u dokumenti rilevanti oħra;

2.

jekk ikun rilevanti għall-aċċess għas-sistema, għall-punti rilevanti kollha kif definiti fil-paragrafu 3.2 ta’ dan l-Anness, speċifikazzjoni tal-parametri tal-kwalità tal-gass rilevanti, inkluż mill-inqas il-valur kalorifiku gross u l-indiċi Wobbe u r-responsabbiltà jew l-ispejjeż tal-konverżjoni għall-utenti tan-netwerk f’każ li l-gass ma jkunx jaqbel ma’ dawn l-ispeċifikazzjonijiet;

3.

jekk ikun rilevanti għall-aċċess għas-sistema, għall-punti rilevanti kollha, informazzjoni dwar ir-rekwiżiti tal-pressjoni;

4.

il-proċedura f’każ ta’ interruzzjoni ta’ kapaċità interrompibbli, inklużi, meta applikabbli, il-ħin, il-medda u l-klassifikazzjoni tal-interruzzjonijiet individwali (pereżempju pro-rata jew interruzzjoni ta’ min jiġi l-ewwel, jiġi l-aħħar).

(d)

il-proċeduri armonizzati applikati meta tkun qed tintuża s-sistema ta’ trażmissjoni, inkluż id-definizzjoni ta’ termini ewlenin;

(e)

dispożizzjonijiet dwar l-allokazzjoni tal-kapaċità, il-ġestjoni tal-konġestjoni u l-proċeduri ta’ kontra l-ikkapparrar u l-proċeduri ta’ riutilizzazzjoni;

(f)

ir-regoli applikabbli għall-kummerċ tal-kapaċità fis-suq sekondarju vis-à-vis l-operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni;

(g)

ir-regoli dwar l-ibbilanċjar u l-metodoloġija tal-kalkolu għall-ħlasijiet tal-iżbilanċ;

(h)

jekk huwa applikabbli, il-livelli ta’ flessibbiltà u tolleranza inklużi fit-trasportazzjoni u servizzi oħrajn mingħajr ħlas separat, kif ukoll kwalunkwe flessibbiltà offruta flimkien ma’ dan u l-ħlasijiet korrispondenti;

(i)

deskrizzjoni dettaljata tas-sistema tal-gass tal-operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni u l-punti rilevanti tagħha tal-interkonnessjoni kif definiti fil-paragrafu 3.2 ta’ dan l-Anness kif ukoll l-ismijiet tal-operaturi tas-sistemi jew faċilitajiet interkonnessi;

(j)

ir-regoli applikabbli għall-konnessjoni mas-sistema operata mill-operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni;

(k)

informazzjoni dwar mekkaniżmi ta’ emerġenza, sakemm tkun ir-responsabbiltà tal-Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni, bħal miżuri li jistgħu jwasslu għall-qtugħ tas-servizz ta’ gruppi ta’ konsumaturi u regoli ġenerali oħra ta’ responsabbiltà li japplikaw għall-Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni;

(l)

proċeduri maqbula mill-Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni f’punti ta’ interkonnessjoni, ta’ rilevanza għall-aċċess ta’ utenti tan-netwerk tas-sistemi ta’ trażmissjoni konċernati, relatati mal-interoperabbiltà tan-netwerk, proċeduri maqbula dwar il-proċeduri tan-nominazzjoni u l-qbil u proċeduri maqbula oħra li jistabbilixxu d-dispożizzjonijiet fir-rigward tal-allokazzjonijiet tal-fluss tal-gass u l-ibbilanċjar, inklużi l-metodi użati;

(m)

L-Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni għandhom jippubblikaw deskrizzjoni dettaljata u komprensiva tal-metodoloġija u l-proċess, inkluża l-informazzjoni dwar il-parametri użati u s-suppożizzjonijiet ewlenin, użati biex tiġi kkalkulta l-kapaċità teknika.

3.2.   Definizzjoni tal-punti rilevanti kollha għar-rekwiżiti ta’ trasparenza

(1)

Il-punti rilevanti għandhom jinkludu għall-inqas:

(a)

il-punti ta’ dħul u ta’ ħruġ kollha għal u minn netwerk ta’ trażmissjoni mħaddma minn operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni, bl-eċċezzjoni tal-punti ta’ ħruġ konnessi ma’ konsumatur finali waħdieni, u bl-eċċezzjoni ta’ punti ta’ dħul marbuta direttament ma’ faċilità ta’ produzzjoni ta’ produttur waħdieni li jinsab fl-UE;

(b)

il-punti ta’ dħul u ta’ ħruġ kollha konnessi maż-żoni tal-ibbilanċjar tal-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni;

(c)

il-punti kollha li jikkonnettjaw in-network ta’ operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni ma’ terminal LNG, ċentri fiżiċi tal-gass, faċilitajiet ta’ ħżin u ta’ produzzjoni, sakemm dawn il-faċilitajiet ta’ produzzjoni ma jkunux eżenti taħt il-punt (a);

(d)

il-punti kollha li jikkonnettjaw in-netwerk ta’ operatur tas-sistema ta’ trasmissjoni partikolari ma’ infrastruttura meħtieġa biex tipprovdi servizzi anċillari kif previst fl-Artikolu 2(14) tad-Direttiva 2009/73/KE.

(2)

L-informazzjoni għal konsumatur finali waħdieni u għall-faċilitajiet ta’ produzzjoni, li hija eskluża mid-definizzjoni ta’ punti rilevanti kif deskritt fil-punt 3.2(1)(a), għandha tiġi ppubblikata f’format aggregat, mill-inqas għal kull żona ta’ bbilanċjar. L-aggregazzjoni ta’ konsumatur finali waħdieni u ta’ faċilitajiet ta’ produzzjoni, li huma esklużi mid-definizzjoni ta’ punti rilevanti kif deskritti fi 3.2(1)(a), għandha tkun ikkunsidrata bħala punt wieħed rilevanti għall-applikazzjoni ta’ dan l-Anness.

(3)

Meta l-punti bejn tnejn jew tliet operaturi ta’ trażmissjoni jkunu mmexxija mill-operaturi tas-sistema kkonċernata biss, b’ebda involviment kuntrattwali jew operazzjonali ta’ utenti tas-sistema jkun xi jkun, jew meta l-punti jikkonnettjaw sistema ta’ trażmizzjoni ma’ sistema ta’ distribuzzjoni u ma jkun hemm l-ebda konġestjoni kuntrattwali f’dawn il-punti, l-operaturi tas-sistema ta’ tranżizzjoni għandhom jiġu eżentati għal dawn il-punti mill-obbligu li jippubblikaw ir-rekwiżiti skont il-paragrafu 3.3 ta’ dan l-Annes L-awtorità regolatorja nazzjonali tista’ titlob lill-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni jippubblikaw ir-rekwiżiti skont il-paragrafu 3.3 ta’ dan l-Anness għall-gruppi mill-punti eżentati jew il-punti eżentati kollha. F’każ bħal dan, l-informazzjoni, jekk tkun disponibbli għat-TSO, għandha tiġi ppubblikata f’forma aggregata f’livell li jagħmel sens, mill-inqas għal kull żona ta’ bbilanċjar. Għall-applikazzjoni ta’ dan l-Anness, din l-aggregazzjoni ta’ dawn il-punti għandha tiġi kkunsidrata bħala punt rilevanti wieħed.

3.3.   Informazzjoni li l-pubblikazzjoni tagħha tkun meħtieġa fil-punti rilevanti kollha u l-iskeda kalendarja tal-pubblikazzjoni ta’ din l-informazzjoni

(1)

Fil-punti rilevanti kollha, l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni għandhom jippubblikaw l-informazzjoni kif elenkata fil-paragrafi (a) sa (g), għas-servizzi u s-servizzi anċillari kollha pprovduti (b’mod partikolari informazzjoni dwar it-taħlit, il-forniment u l-konverżjoni). Din l-informazzjoni għandha tiġi ppubblikata fuq bażi numerika, f’perjodi ta’ kull siegħa jew ta’ kuljum li jkunu daqs l-iżgħar perjodu ta’ referenza għar-riserva tal-kapaċità u r-(ri)nominazzjoni u l-iżgħar perjodu ta’ ssetiljar li għalih jiġu kkalkulati il-ħlasijiet tal-iżbilanċ. Jekk l-iżgħar perjodu ta’ referenza huwa differenti minn perjodu ta’ kuljum, l-informazzjoni kif elenkata fil-paragrafi (a) sa (g) għandha tkun disponibbli anke għall-perjodu ta’ kuljum. Din l-informazzjoni u dawn l-aġġornamenti għandhom jiġu ppubblikati hekk kif ikunu disponibbli għall-operatur tas-sistema (‘kważi fil-ħin reali’).

(a)

il-kapaċità teknika għall-flussi fiż-żewġ direzzjonijiet;

(b)

il-kapaċità totali kostanti u interrompibbli fiż-żewġ direzzjonijiet;

(c)

in-nominazzjonijiet u r-rinominazzjonijiet fiż-żewġ direzzjonijiet;

(d)

il-kapaċità disponibbli soda u interrompibbli fiż-żewġ direzzjonijiet;

(e)

il-flussi fiżiċi attwali;

(f)

interruzzjoni pjanata u attwali ta’ kapaċità interrompibbli;

(g)

interruzzjonijiet pjanati u mhux pjanati għal servizzi sodi kif ukoll l-informazzjoni dwar ir-restawr tas-servizzi sodi (fost l-oħrajn, il-manutenzjoni tas-sistema u t-tul ta’ żmien probabbli ta’ kwalunkwe interruzzjoni minħabba l-manutenzjoni). L-interruzzjonijiet pjanati għandhom jiġu ppubblikati mill-inqas 42 ġurnata bil-quddiem.

(2)

Fil-punti rilevanti kollha, l-informazzjoni skont il-paragrafu 3.3(1)(a), (b) u (d) għandha tiġi ppubblikata għal perjodu ta’ mill-inqas 18-il xahar bil-quddiem.

(3)

Fil-punti rilevanti kollha, l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni għandhom jippubblikaw l-informazzjoni storika dwar ir-rekwiżiti tal-paragrafu 3.3(1) (a) sa (g) għall-ħames snin li għaddew fuq bażi kontinwa.

(4)

L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni għandhom jippubblikaw il-valuri mkejla tal-valur kalorifiku gross jew l-indiċi Wobbe fil-punti rilevanti kollha, kuljum. Il-figuri preliminarji għandhom jiġu ppubblikati l-iktar tard tlett ijiem wara l-ġurnata tal-gass rispettiva. Il-figuri finali għandhom jiġu ppubblikati fi żmien tliet xhur wara tmiem ix-xahar rispettiv.

(5)

Għall-punti rilevanti kollha, l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni għandhom jippubblikaw il-kapaċitajiet disponibbli, il-kapaċitajiet irriservati u tekniċi, fuq bażi annwali matul is-snin kollha fejn il-kapaċità tiġi kuntrattata u għal sena addizzjonali, u mill-inqas għall-10 snin li jmiss. L-informazzjoni għandha tiġi aġġornata mill-inqas kull xahar jew iktar ta’ spiss, jekk tkun disponibbli informazzjoni ġdida. Il-pubblikazzjoni għandha tirrifletti l-perjodu li għalih il-kapaċità tkun offruta għas-suq.

3.4.   Informazzjoni li l-pubblikazzjoni tagħha tkun meħtieġa fir-rigward tas-sistema ta’ trażmissjoni u l-iskeda kalendarja tal-pubblikazzjoni ta’ din l-informazzjoni

(1)

L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni għandhom jiżguraw li l-pubblikazzjoni ssir kuljum u li kuljum jiġu aġġornati l-ammonti aggregati tal-kapaċitajiet offruti, u kuntrattati fis-suq sekondarju (jiġifieri, mibjugħa minn utent tan-netwerk wieħed għal utent tan-netwerk ieħor), meta l-informazzjoni tkun disponibbli għat-TSO. Din l-informazzjoni għandha tinkludi l-ispeċifikazzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-punt ta’ interkonnessjoni fejn tinbiegħ il-kapaċità;

(b)

it-tip ta’ kapaċità, jiġifieri dħul, ħruġ, kostanti, interrompibbli;

(c)

il-kwantità u t-tul ta’ żmien tad-drittijiet tal-użu tal-kapaċità;

(d)

it-tip ta’ bejgħ, eżempju t-trasferiment jew l-assenjazzjoni;

(e)

l-għadd totali ta’ kummerċ/trasferimenti;

(f)

kwalunke kundizzjoni oħra magħrufa mill-operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni kif imsemmi fil-punt 3.3.

Sakemm informazzjoni bħal din tiġi pprovduta minn parti terza, l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni għandhom jiġu eżentati minn din id-dispożizzjoni.

(2)

L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni għandhom jippubblikaw il-kundizzjonijiet armonizzati li bihom se jiġu aċċettati t-transazzjonijiet tal-kapaċità (eżempju t-trasferimenti jew l-assenjazzjonijiet). Dawn il-kundizzjonijiet għandhom mill-inqas jinkludu:

(a)

Deskrizzjoni tal-prodotti standardizzati li jistgħu jinbiegħu fis-suq sekondarju;

(b)

Ħin biżżejjed għall-implimentazzjoni/l-aċċettazzjoni/ir-reġistrazzjoni ta’ kummerċ sekondarju. F’każ ta’ dewmien, iridu jiġu ppubblikati r-raġunijiet;

(c)

In-notifika mill-bejjiegħ jew minn parti terza lill-operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni kif imsemmi fil-punt 3.4(1) dwar isem il-bejjiegħ u x-xerrej u l-ispeċifikazzjonijiet tal-kapaċità kif imfassla fil-punt 3.4(1).

Sakemm informazzjoni bħal din tiġi pprovduta minn parti terza, l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni għandhom jiġu eżentati minn din id-dispożizzjoni.

(3)

Rigward is-servizz tal-ibbilanċjar tas-sistema tiegħu, kull operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni għandu jipprovdi lil kull utent tan-netwerk, għal kull perjodu tal-ibbilanċjar, il-volumi speċifiċi ta’ żbilanċ preliminarji tiegħu u d-dejta tal-ispejjeż għal kull utent individwali tan-netwerk, l-iktar tard xahar wara tmiem il-perjodu tal-ibbilanċjar. Id-dejta finali tal-konsumaturi fornuta skont il-‘load profiles’ standardizzati tista’ tiġi pprovduta sa 14-il xahar wara. Sakemm informazzjoni bħal din tiġi pprovduta minn parti terza, l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni għandhom jiġu eżentati minn din id-dispożizzjoni. Id-dispożizzjoni ta’ din l-informazzjoni għandha tirrispetta l-kunfidenzjalità ta’ informazzjoni sensittiva mil-lat kummerċjali.

(4)

Meta s-servizzi ta’ flessibbiltà, minbarra t-tolleranzi, ikunu offruti għall-aċċess tal-parti terza, l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni għandhom jippubblikaw it-tbassir ta’ kuljum ġurnata qabel abbażi l-ammont massimu ta’ flessibbiltà, il-livell riservat ta’ flessibbiltà u d-disponibbiltà tal-flessibbiltà għas-suq għall-ġurnata ta’ gass li jmiss. L-operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni għandu jippubblika wkoll l-informazzjoni ex-post dwar l-użu aggregat ta’ kull servizz flessibbli fi tmiem kull ġurnata ta’ gass. Jekk l-awtorità regolatorja nazzjonali tkun sodisfatta li din l-informazzjoni tista’ twassal għal abbuż potenzjali mill-utenti tan-netwerk, tista’ tiddeċiedi li teżenta l-operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni minn dan l-obbligu.

(5)

L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni għandhom jippubblikaw, għal kull żona ta’ bbilanċjar, l-ammont ta’ gass fis-sistema ta’ trażmissjoni fil-bidu ta’ kull ġurnata ta’ gass u t-tbassir tal-ammont ta’ gass fis-sistema ta’ trażmissjoni fi tmien kull ġurnata ta’ gass. L-ammont imbassar ta’ gass għal tmiem il-ġurnata ta’ gass għandu jiġi aġġornat kull siegħa matul il-ġurnata ta’ gass. Jekk il-ħlasijiet tal-iżbilanċ jiġu kkalkulati kull siegħa, l-operatur tas-sistema ta’ tranżizzjoni għandu jippubblika l-ammont ta’ gass fis-sistema ta’ trażmissjoni kull siegħa. L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni għandhom jippubblikaw, b’mod alternat, għal kull żona ta’ bbilanċjar, il-pożizzjoni aggregata tal-iżbilanċ tal-utenti kollha fil-bidu ta’ kull perjodu ta’ bbilanċjar u t-tbassir tal-pożizzjoni aggregata tal-iżbilanċ tal-utenti kollha fi tmien kull ġurnata ta’ gass. Jekk l-awtorità regolatorja nazzjonali tkun sodisfatta li din l-informazzjoni tista’ twassal għal abbuż potenzjali mill-utenti tan-netwerk, tista’ tiddeċiedi li teżenta l-operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni minn dan l-obbligu.

(6)

L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni għandhom jipprovdu strumenti faċli għall-użu biex jiġu kkalkulati t-tariffi.

(7)

L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni għandhom iżommu għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali rilevanti, għal mill-inqas ħames snin, ir-rekords effettivi tal-kuntratti ta’ kapaċità kollha u kull informazzjoni rilevanti oħra fir-rigward tal-kalkolu u l-provvista tal-aċċess għall-kapaċitajiet disponibbli, b’mod partikolari n-nominazzjonijiet u l-interruzzjonijiet indvidwali. L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni għandhom iżommu d-dokumentazzjoni tal-informazzjoni rilevanti kollha skont il-punt 3.3(4) u (5) għal mill-inqas 5 snin u jagħmluhom disponibbli għall-awtorità regolatorja fuq talba tagħha. Iż-żewġ partijiet għandhom jirrispettaw il-kunfidenzjalità kummerċjali.”


Rettifika

11.11.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 293/72


Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010 tat-22 ta’ Diċembru 2009 dwar is-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta’ residwu fl-oġġetti tal-ikel li ġejjin mill-annimali

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 15 tal-20 ta’ Jannar 2010 )

F’paġna 52 fis-sitt kolonna tal-linja għall-Oxytetracycline:

Minflok:

“MRLs għax-xaħam, fwied u kliewi ma japplikawx għall-ħut bil-ġewnaħ”,

Aqra:

“MRLs għall-fwied u l-kliewi ma japplikawx għall-ħut bil-ġewnaħ”.