ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.288.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 288

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 53
5 ta' Novembru 2010


Werrej

 

II   Atti mhux leġislattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2010/666/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-3 ta’ Ġunju 2010 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam dwar ċerti aspetti tas-servizzi bl-ajru

1

Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam dwar ċerti aspetti tas-servizzi bl-ajru

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 990/2010 tal-4 ta’ Novembru 2010 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Jabłka łąckie (IĠP)]

10

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 991/2010 tal-4 ta’ Novembru 2010 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Olive de Nîmes (DPO)]

12

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 992/2010 tal-4 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

14

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 993/2010 tal-4 ta’ Novembru 2010 li ma jagħti l-ebda rifużjoni għat-trab tal-ħalib xkumat fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta bir-Regolament (KE) Nru 619/2008

16

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2010/71/UE tal-4 ta’ Novembru 2010 li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex il-metoflutrin ikun inkluż bħala sustanza attiva fl-Anness I għaliha ( 1 )

17

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2010/72/UE tal-4 ta’ Novembru 2010 li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi l-spinosad bħala sustanza attiva fl-Anness I għaliha ( 1 )

20

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2010/667/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta’ Novembru 2010 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/66/KE dwar esperiment temporanju rigward iż-żieda tal-piż massimu ta’ lott ta’ ċerti żrieragħ tal-għalf skont id-Direttiva tal-Kunsill 66/401/KEE (notifikata bid-dokument numru C(2010) 7474)  ( 1 )

23

 

 

2010/668/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta’ Novembru 2010 li teskludi ċertu nfiq mill-Istati Membri taħt it-Taqsima tal-Garanzija tal-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Gwida u Garanzija (FAEGG), fi ħdan il-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u l-Fond Agrikolu Ewropew għal Żvilupp Rurali (FAEŻR), minn finanzjament mill-Unjoni Ewropea (notifikata bid-dokument numru C(2010) 7555)

24

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġislattivi

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

5.11.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 288/1


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-3 ta’ Ġunju 2010

dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam dwar ċerti aspetti tas-servizzi bl-ajru

(2010/666/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 100(2), flimkien mal-Artikolu 218(5) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Bid-Deċiżjoni tiegħu tal-5 ta’ Ġunju 2003, il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni tiftaħ negozjati ma’ pajjiżi terzi dwar il-bdil ta’ ċerti dispożizzjonijiet fi ftehimiet bilaterali eżistenti bi ftehim fil-livell tal-Unjoni.

(2)

F’isem l-Unjoni, il-Kummissjoni nnegozjat Ftehim mal-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam dwar ċerti aspetti tas-servizzi bl-ajru (minn hawn ’il quddiem “il-Ftehim”) b’konformità mal-mekkaniżmi u d-direttivi fl-Anness mad-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-5 ta’ Ġunju 2003.

(3)

Il-Ftehim innegozjat mill-Kummissjoni għandu jiġi ffirmat u applikat provviżorjament, suġġett għall-konklużjoni tiegħu f’data aktar ’il quddiem,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-iffirmar tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam dwar ċerti aspetti tas-servizzi bl-ajru huwa b’dan approvat f’isem l-Unjoni, suġġett għall-konklużjoni tal-Ftehim.

It-test tal-Ftehim huwa anness ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill b’dan huwa awtorizzat jaħtar il-persuna jew persuni li jkollhom is-setgħa li jiffirmaw il-Ftehim f’isem l-Unjoni, suġġett għall-konklużjoni tiegħu.

Artikolu 3

Sa meta jidħol fis-seħħ, il-Ftehim għandu jiġi applikat provviżorjament mill-ewwel jum tal-ewwel xahar wara d-data li fiha l-Partijiet ikunu nnotifikaw lil xulxin li tlestew il-proċeduri meħtieġa għal dan il-għan (1).

Artikolu 4

Il-President tal-Kunsill huwa b’dan awtorizzat jagħmel in-notifika prevista fl-Artikolu 7(2) tal-Ftehim.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Artikolu 6

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fil-Lussemburgu, it-3 ta’ Ġunju 2010.

Għall-Kunsill

Il-President

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  Id-data li minnha l-Ftehim ser ikun provviżorjament applikat ser tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill.


FTEHIM

bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam dwar ċerti aspetti tas-servizzi bl-ajru

L-UNJONI EWROPEA

minn naħa waħda, u

IL-GVERN TAR-REPUBBLIKA SOĊJALISTA TAL-VJETNAM

min-naħa l-oħra

(minn hawn ’il quddiem imsejħa “l-Partijiet”),

FILWAQT LI JINNUTAW li ġew konklużi ftehimiet bilaterali dwar servizzi bl-ajru bejn sbatax-il Stat Membru tal-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam li fihom dispożizzjonijiet li jmorru kontra l-liġi tal-Unjoni Ewropea;

FILWAQT LI JINNUTAW li l-Unjoni Ewropea għandha l-kompetenza esklussiva fir-rigward ta’ bosta aspetti li jistgħu jiġu inklużi ftehimiet bilaterali dwar servizzi bl-ajru bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi;

FILWAQT LI JINNUTAW li skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea t-trasportaturi bl-ajru tal-Unjoni Ewropea stabbiliti f’xi wieħed mill-Istati Membri għandhom id-dritt għal aċċess mhux diskriminatorju għar-rotot tal-ajru bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi;

WARA LI KKUNSIDRAW il-ftehimiet bejn l-Unjoni Ewropea u ċerti pajjiżi terzi li jipprovdu l-possibbiltà għaċ-ċittadini ta’ dawn il-pajjiżi terzi li jiksbu sehem f’kumpaniji tal-ajru liċenzjati b’mod konformi mal-liġi tal-Unjoni Ewropea;

FILWAQT LI JIRRIKONOXXU li ċerti dispożizzjonijiet ta’ ftehimiet bilaterali dwar servizzi bl-ajru bejn Stati Membri tal-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, li huma kontra l-liġi tal-Unjoni Ewropea, għandhom jinġiebu b’mod konformi sħiħ magħha sabiex tiġi stabbilita bażi legali tajba għas-servizzi bl-ajru bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam u biex tiġi ppreservata t-tkomplija ta’ servizzi bl-ajru bħal dawn;

FILWAQT LI JINNUTAW li taħt il-liġi tal-Unjoni Ewropea l-kumpanniji tal-ajru fil-prinċipju ma jistgħux jikkonkludu ftehimiet li jistgħu jaffettwaw il-kummerċ bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u li għandhom bħala għan jew effett tagħhom il-prevenzjoni, ir-restrizzjoni jew id-distorsjoni tal-kompetizzjoni;

FILWAQT LI JIRRIKONOXXU li d-dispożizzjonijiet fi ftehimiet bilaterali dwar servizzi bl-ajru konklużi bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam li (i) jirrikjedu jew jiffavorixxu l-adozzjoni ta’ akkordji bejn impriżi, deċiżjonijiet minn assoċjazzjonijiet ta’ impriżi jew prattiċi miftiehma li jipprevjenu, joħolqu distorsjoni jew jirrestrinġu l-kompetizzjoni bejn il-kumpanniji tal-ajru dwar rotot rilevanti, jew (ii) isaħħu l-effetti ta’ kwalunkwe tali akkordju, deċiżjoni jew prattika miftiehma, jew (iii) jiddelegaw ir-responsabbiltà lill-kumpaniji tal-ajru jew operaturi ekonomiċi privati oħra biex jittieħdu miżuri li jipprevjenu, joħolqu distorsjoni, jew jirrestrinġu l-kompetizzjoni bejn il-kumpanniji tal-ajru fir-rotot rilevanti jistgħu jagħmlu ineffettivi r-regoli tal-kompetizzjoni applikabbli għall-impriżi;

FILWAQT LI JINNUTAW li mhuwiex għan tal-Unjoni Ewropea, bħala parti minn dawn in-negozjati, li jiżdied il-volum totali ta’ traffiku tal-ajru bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, li jiġi affettwat il-bilanċ bejn kumpanniji tal-ajru tal-Unjoni Ewropea u kumpanniji tal-ajru tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, jew li jiġu nnegozjati emendi għad-dispożizzjonijiet li diġà jeżistu ta’ ftehimiet bilaterali dwar servizzi bl-ajru li jikkonċernaw drittijiet tat-traffiku,

FTIEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.   Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, “Stati Membri” għandha tfisser l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u “Trattati tal-UE” għandha tfisser it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

2.   Ir-referenzi f’kull ftehim elenkat fl-Anness 1 liċ-ċittadini tal-Istat Membru li huwa Parti għal dak il-ftehim għandhom jinftiehmu bħala li jirriferu għaċ-ċittadini tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea.

3.   Ir-referenzi f’kull ftehim elenkat fl-Anness 1 għat-trasportaturi bl-ajru jew linji tal-ajru tal-Istat Membru li huwa Parti għal dak il-ftehim għandhom jinftiehmu bħala li jirriferu għat-trasportaturi bl-ajru jew linji tal-ajru ddenominati minn dak l-Istat Membru.

Artikolu 2

Denominazzjoni minn Stat Membru

1.   Id-dispożizzjonijiet fil-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu għandhom jipprevalixxu fuq id-dispożizzjonijiet korrispondenti għalihom fl-artikoli elenkati fl-Anness 2(a) u (b) rispettivament, fir-rigward tad-denominazzjoni ta’ trasportatur bl-ajru mill-Istat Membru kkonċernat, tal-awtorizzazzjonijiet u permessi tiegħu mogħtija mill-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, u tar-rifjut, revoka, sospensjoni jew limitazzjoni tal-awtorizzazzjonijiet jew permessi tat-trasportatur bl-ajru, rispettivament.

2.   Malli jirċievi denominazzjoni minn Stat Membru, il-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam għandu jagħti l-awtorizzazzjonijiet u l-permessi meħtieġa bl-anqas dewmien proċedurali, bil-kondizzjoni li:

(i)

it-trasportatur bl-ajru jkun stabbilit fit-territorju tal-Istat Membru denominanti skont it-Trattati tal-UE u jkollu Liċenza Operattiva valida skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea; u

(ii)

isir u jinżamm kontroll regolatorju effettiv tat-trasportatur bl-ajru mill-Istat Membru responsabbli mill-ħruġ taċ-Ċertifikat tal-Operaturi tal-Ajru tiegħu u l-awtorità aeronawtika rilevanti tkun identifikata b’mod ċar fid-denominazzjoni; u

(iii)

it-trasportatur bl-ajru jkun il-proprjetà, direttament jew permezz tal-akbar sehem azzjonarju, u jkun ikkontrollat effettivament mill-Istati Membri u/jew miċ-ċittadini tal-Istati Membri, u/jew mill-Istati l-oħra elenkati fl-Anness 3 u/jew miċ-ċittadini ta’ dawn l-Istati l-oħra.

3.   Il-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam jista’ jirrifjuta, jirrevoka, jissospendi jew jillimita l-awtorizzazzjonijiet jew il-permessi ta’ kumpannija tal-ajru minn Stat Membru fejn:

(i)

it-trasportatur bl-ajru ma jkunx stabbilit fit-territorju tal-Istat Membru denominanti skont it-Trattati tal-UE jew ma jkollux Liċenza Operattiva valida skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea; jew

(ii)

ma jkunx eżerċitat jew miżmum kontroll regolatorju effettiv tat-trasportatur bl-ajru mill-Istat Membru responsabbli għall-ħruġ taċ-Ċertifikat Operattiv tal-Ajru tiegħu, jew l-awtorità aeronawtika rilevanti ma tkunx identifikata biċ-ċar fid-denominazzjoni; jew

(iii)

it-trasportatur bl-ajru ma jkunx il-proprjetà, direttament jew permezz tal-akbar sehem azzjonarju, jew ma jkunx ikkontrollat effettivament mill-Istati Membri u/jew miċ-ċittadini tal-Istati Membri, u/jew mill-Istati l-oħra elenkati fl-Anness 3 u/jew miċ-ċittadini ta’ Stati oħra bħal dawn.

Fl-eżerċizzju tad-dritt tiegħu taħt dan il-paragrafu, il-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam m’għandhux jiddiskrimina bejn it-trasportaturi bl-ajru tal-Unjoni Ewropea fuq il-bażi tan-nazzjonalità.

Artikolu 3

Sikurezza

1.   Id-dispożizzjonijiet fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu għandhom jikkomplementaw l-artikoli elenkati fl-Anness 2(c).

2.   Fejn Stat Membru ikun iddenomina trasportatur bl-ajru li l-kontroll regolatorju tiegħu huwa eżerċitat u miżmum minn Stat Membru ieħor, id-drittijiet tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam taħt id-dispożizzjonijiet ta’ sikurezza tal-ftehim bejn l-Istat Membru li ddenomina t-trasportatur bl-ajru u l-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam għandhom japplikaw ugwalment fir-rigward tal-adozzjoni, l-eżerċizzju jew il-manteniment ta’ standards tas-sikurezza minn dak l-Istat Membru l-ieħor u fir-rigward tal-awtorizzazzjoni għall-operazzjoni ta’ dak it-trasportatur bl-ajru.

Artikolu 4

Kompatibbiltà mar-regoli tal-kompetizzjoni

1.   Il-ftehimiet bilaterali konklużi bejn l-Istati Membri u l-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għar-regoli tal-kompetizzjoni tal-Partijiet.

2.   Id-dispożizzjonijiet elenkati fl-Anness 2(d) b’dan ma jibqgħux ikollhom effett.

Artikolu 5

Annessi mal-Ftehim

L-Annessi ma’ dan il-Ftehim għandhom jifformaw parti integrali minnu.

Artikolu 6

Reviżjoni jew emendament

Il-Partijiet jistgħu, f’kull waqt, jirrivedu jew jemendaw dan il-Ftehim b’kunsens reċiproku.

Artikolu 7

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni provviżorja

1.   Dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ meta l-Partijiet ikunu nnotifikaw lil xulxin bil-miktub li tlestew il-proċeduri interni rispettivi meħtieġa għad-dħul fis-seħħ tiegħu.

2.   Minkejja l-paragrafu 1, il-Partijiet jaqblu biex japplikaw b’mod provviżorju dan il-Ftehim mill-ewwel jum tax-xahar wara d-data li fiha l-Partijiet ikunu nnotifikaw lil xulxin bit-tlestija tal-proċeduri meħtieġa għal dan il-għan.

3.   Il-ftehimiet u arranġamenti oħra bejn l-Istati Membri u l-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam li, fid-data tal-iffirmar ta’ dan il-Ftehim, għadhom ma daħlux fis-seħħ u li mhumiex qed jiġu applikati provviżorjament huma elenkati fl-Anness 1(b). Dan il-Ftehim għandu japplika għal kull Ftehim u arranġament ta’ dan it-tip mad-dħul fis-seħħ jew applikazzjoni provviżorja tiegħu.

Artikolu 8

Terminazzjoni

1.   Fil-każ li ftehim elenkat fl-Anness 1 jiġi tterminat, id-dispożizzjonijiet kollha ta’ dan il-Ftehim relatati mal-ftehim konċernat elenkat fl-Anness 1 għandhom jiġu tterminati fl-istess waqt.

2.   Fil-każ li l-ftehimiet kollha elenkati fl-Anness 1 jiġu tterminati, dan il-Ftehim għandu jittermina fl-istess waqt.

B’xhieda ta’ dan, il-firmatarji, debitament awtorizzati, iffirmaw dan il-Ftehim.

Magħmul fi Brussell duplikatament, fl-4 ta’ Ottubru 2010 fil-lingwa Bulgara, Ċeka, Daniża, Estonjana, Finlandiża, Franċiża, Ġermaniża, Griega, Ingliża, Latvjana, Litwana, Maltija, Olandiża, Pollakka, Portugiża, Rumena, Slovakka, Slovena, Spanjola, Svediża, Taljana, Ungeriża u f’dik Vjetnamita.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За правителството на Социалистическа република Виетнам

Por el Gobierno de la República Socialista de Vietnam

Za vládu Vietnamské socialistické republiky

For regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam

Für die Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam

Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

For the Government of the Socialist Republic of Vietnam

Pour le gouvemement de la République socialiste du Viêt Nam

Per il govemo della Repubbhca socialista del Vietnam

Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības vārdā –

Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės vardu

A Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya részéről

Ghall-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

Voor de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam

W imieniu Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu

Pelo Govemo da República Socialista do Vietname

Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam

Za vládu Vietnamskej socialistickej republiky

Za vlado Socialistične republike Vietnam

Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen puolesta

För Socialistiska republiken Vietnams regering

Image

Image

ANNESS 1

Lista ta’ ftehimiet imsemmija fl-Artikolu 1 ta’ dan il-Ftehim

(a)

Il-Ftehimiet dwar servizzi bl-ajru bejn il-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam u Stati Membri tal-Unjoni Ewropea li, fid-data tal-iffirmar ta’ dan il-Ftehim, kienu ġew konklużi, iffirmati u/jew qed jiġu applikati provviżorjament:

Ftehim dwar is-Servizzi bl-Ajru bejn il-Gvern Federali Awstrijak u l-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam magħmul f’Hanoi fis-27 ta’ Marzu 1995, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim Vjetnam – Awstrija” fl-Anness 2;

Modifikat l-aħħar bil-Minuti ta’ Qbil magħmula f’Hanoi fil-5 ta’ April 2006;

Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru bejn il-Gvern tar-Renju tal-Belġju u l-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam magħmul fi Brussell fil-21 ta’ Ottubru 1992, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim Vjetnam – Belġju” fl-Anness 2;

Ftehim dwar Servizzi bl-Ajru, bejn il-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu tal-Bulgarija u l-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, bejn u lil hinn mit-territorji rispettivi tagħhom, magħmul f’Sofia fl-1 ta’ Ottubru 1979, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim Vjetnam – Bulgarija” fl-Anness 2;

Ftehim dwar is-Servizzi bl-Ajru bejn il-Gvern tar-Repubblika Ċeka u l-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam magħmul fi Praga fit-23 ta’ Mejju 1997, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim Vjetnam – Repubblika Ċeka” fl-Anness 2;

Ftehim dwar is-Servizzi bl-Ajru bejn il-Gvern tar-Renju tad-Danimarka u l-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam magħmul f’Hanoi fil-25 ta’ Settembru 1997, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim Vjetnam – Danimarka” fl-Anness 2;

Għandu jinqara flimkien mal-Memorandum ta’ Ftehim bejn ir-Renji tad-Danimarka, in-Norveġja u l-Isvezja u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetman, magħmul f’Hanoi fil-25 ta’ Settembru 1997;

Ftehim dwar is-Servizzi bl-Ajru bejn il-Gvern tar-Renju tal-Finlandja u l-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam iffirmat f’Hanoi fis-26 ta’ Ottubru 2000, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim Vjetnam – Finlandja” fl-Anness 2;

Ftehim dwar is-Servizzi bl-Ajru bejn il-Gvern tar-Repubblika ta’ Franza u l-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam magħmul f’Pariġi fl-14 ta’ April 1977, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim Vjetnam – Franza” fl-Anness 2;

Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru bejn il-Gvern tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja u l-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam magħmul f’Bonn fis-26 ta’ Awwissu 1994, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim Vjetnam – Ġermanja” fl-Anness 2;

Ftehim dwar is-Servizzi bl-Ajru bejn il-Gvern tar-Repubblika tal-Ungerija u l-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam magħmul f’Hanoi fl-4 ta’ Frar 1998, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim Vjetnam – Ungerija” fl-Anness 2;

Ftehim dwar is-Servizzi bl-Ajru bejn il-Gvern tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu u l-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam magħmul fil-Lussemburgu fis-26 ta’ Ottubru 1994, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim Vjetnam – Lussemburgu” fl-Anness 2;

Ftehim dwar is-Servizzi bl-Ajru bejn ir-Renju tal-Olanda u l-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam bejn u lil hinn mit-territorji rispettivi tagħhom, magħmul f’Hanoi fl-1 ta’ Ottubru 1993, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim Vjetnam – Olanda” fl-Anness 2;

Ftehim dwar it-Trasport Ċivili bl-Ajru bejn il-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu tal-Polonja u l-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam magħmul f’Varsavja fil-11 ta’ Settembru 1976, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim Vjetnam – Polonja” fl-Anness 2;

Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru bejn il-Gvern tar-Repubblika Portugiża u l-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam magħmul f’Lisbona fit-3 ta’ Frar 1998, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim Vjetnam – Portugall” fl-Anness 2;

Ftehim relattiv għat-Trasport Ċivili bl-Ajru bejn il-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tar-Rumanija u l-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam magħmul f’Hanoi fis-26 ta’ Ġunju 1979, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim Vjetnam – Rumanija” fl-Anness 2;

Ftehim dwar is-Servizzi bl-Ajru bejn il-Gvern tar-Renju tal-Isvezja u l-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam magħmul f’Hanoi fil-25 ta’ Settembru 1997, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim Vjetnam – Svezja” fl-Anness 2;

Għandu jinqara flimkien mal-Memorandum ta’ Ftehim bejn ir-Renji tad-Danimarka, in-Norveġja u l-Isvezja u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, magħmul f’Hanoi fil-25 ta’ Settembru 1997;

Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru bejn il-Gvern tar-Repubblika Slovakka u l-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam magħmul f’Hanoi fis-6 ta’ Novembru 1997, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim Vjetnam – Repubblika Slovakka” fl-Anness 2;

Ftehim dwar is-Servizzi bl-Ajru bejn il-Gvern tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq u l-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam magħmul f’Londra fid-19 ta’ Awwissu 1994, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “Il-Ftehim Vjetnam - Renju Unit” fl-Anness 2;

Emendat l-aħħar bi Skambju ta’ Noti magħmul f’Hanoi fit-8 u fis-26 ta’ Settembru 2000;

(b)

Ftehimiet dwar is-servizzi bl-ajru u arranġamenti oħra inizjalati jew iffirmati bejn il-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam u Stati Membri tal-Unjoni Ewropea li, fid-data tal-firma ta’ dan il-Ftehim, kienu għadhom ma daħlux fis-seħħ u mhumiex qed jiġu applikati provviżorjament.

ANNESS 2

Lista ta’ Artikoli fil-ftehimiet elenkati fl-Anness 1 u msemmija fl-Artikoli 2 sa 4 ta’ dan il-Ftehim

(a)

Desinjazzjoni minn Stat Membru:

l-Artikolu 3, il-paragrafu 5, tal-Ftehim Vjetnam - Awstrija;

l-Artikolu 3, il-paragrafu 4, tal-Ftehim Vjetnam – Bulgarija;

l-Artikolu 3, il-paragrafu 4, tal-Ftehim Vjetnam - Danimarka;

l-Artikolu 4, il-paragrafu 4, tal-Ftehim Vjetnam – Repubblika Ċeka;

l-Artikolu 4, il-paragrafu 5, tal-Ftehim Vjetnam - Finlandja;

l-Artikolu 7, il-paragrafu 4, tal-Ftehim Vjetnam - Franza;

l-Artikolu 3, il-paragrafu 4, tal-Ftehim Vjetnam - Ġermanja;

l-Artikolu 3, il-paragrafu 4, tal-Ftehim Vjetnam - Ungerija;

l-Artikolu 3, il-paragrafu 4, tal-Ftehim Vjetnam - Lussemburgu;

l-Artikolu 4, il-paragrafu 4, tal-Ftehim Vjetnam - Olanda;

l-Artikolu 3, il-paragrafu 2, tal-Ftehim Vjetnam – Polonja;

l-Artikolu 3, il-paragrafu 4, tal-Ftehim Vjetnam - Portugall;

l-Artikolu 3, tal-Ftehim Vjetnam - Rumanija;

l-Artikolu 3, il-paragrafu 4, tal-Ftehim Vjetnam - Svezja;

l-Artikolu 3, il-paragrafu 4, tal-Ftehim Vjetnam – Repubblika Slovakka;

l-Artikolu 4, il-paragrafu 4, tal-Ftehim Vjetnam – Renju Unit.

(b)

Rifjut, revoka, sospensjoni jew limitazzjoni ta’ awtorizzazzjonijiet jew permessi:

l-Artikolu 4, il-paragrafu 1 (a), tal-Ftehim Vjetnam - Awstrija;

l-Artikolu 5, il-paragrafu 1 (d), tal-Ftehim Vjetnam - Belġju;

l-Artikolu 4 (a) tal-Ftehim Vjetnam – Bulgarija;

l-Artikolu 5, il-paragrafu 1 (a), tal-Ftehim Vjetnam – Repubblika Ċeka;

l-Artikolu 4, il-paragrafu 1 (a), tal-Ftehim Vjetnam - Danimarka;

l-Artikolu 5, il-paragrafu 1 (a), tal-Ftehim Vjetnam - Finlandja;

l-Artikolu 9, il-paragrafu 1 (a), tal-Ftehim Vjetnam - Franza;

l-Artikolu 4, il-paragrafu 1, tal-Ftehim Vjetnam - Ġermanja;

l-Artikolu 4, il-paragrafu 1 (a), tal-Ftehim Vjetnam - Ungerija;

l-Artikolu 4, il-paragrafu 1 (c), tal-Ftehim Vjetnam - Lussemburgu;

l-Artikolu 5, il-paragrafu 1 (c), tal-Ftehim Vjetnam - Olanda;

l-Artikolu 4, il-paragrafu 1, tal-Ftehim Vjetnam – Polonja;

l-Artikolu 4, il-paragrafu 1 (a), tal-Ftehim Vjetnam – Portugall;

l-Artikolu 4, tal-Ftehim Vjetnam – Rumanija;

l-Artikolu 4, il-paragrafu 1 (a), tal-Ftehim Vjetnam - Svezja;

l-Artikolu 4, il-paragrafu 1 (a), tal-Ftehim Vjetnam – Repubblika Slovakka;

l-Artikolu 5, il-paragrafu 1 (a), tal-Ftehim Vjetnam – Renju Unit.

(c)

Sikurezza:

l-Artikolu 6a tal-Ftehim Vjetnam - Awstrija;

l-Artikolu 7 tal-Ftehim Vjetnam – Belġju;

l-Artikolu 11 tal-Ftehim Vjetnam – Repubblika Ċeka;

l-Artikolu 18 tal-Ftehim Vjetnam – Finlandja;

l-Artikolu 4 tal-Ftehim Vjetnam – Franza;

l-Artikolu 9 tal-Ftehim Vjetnam – Ungerija;

l-Artikolu 6 tal-Ftehim Vjetnam – Lussemburgu;

l-Artikolu 14 tal-Ftehim Vjetnam – Olanda;

l-Artikolu 9 tal-Ftehim Vjetnam – Rumanija;

l-Artikolu 7 tal-Ftehim Vjetnam – Repubblika Slovakka;

l-Artikolu 9a tal-Ftehim Vjetnam – Renju Unit.

(d)

Kompatibbiltà mar-regoli tal-kompetizzjoni:

l-Artikolu 13, il-paragrafi 1 u 7, tal-Ftehim Vjetnam – Belġju;

l-Artikolu 9, il-paragrafi 3 sa 8, tal-Ftehim Vjetnam – Bulgarija;

l-Artikolu 7, il-paragrafu 2, tal-Ftehim Vjetnam – Repubblika Ċeka;

l-Artikolu 11, il-paragrafu 2, tal-Ftehim Vjetnam – Danimarka;

l-Artikolu 12, il-paragrafi 2 sa 7, tal-Ftehim Vjetnam – Franza;

l-Artikolu 6, il-paragrafi 1 u 4 sa 6, tal-Ftehim Vjetnam – Ungerija;

l-Artikolu 11, il-paragrafi 2 sa 4, tal-Ftehim Vjetnam – Lussemburgu;

l-Artikolu 6, il-paragrafi 2 sa 6, tal-Ftehim Vjetnam – Olanda;

l-Artikolu 20, il-paragrafi 2 u 4, tal-Ftehim Vjetnam – Polonja;

l-Artikolu 16, il-paragrafi 2 sa 6, tal-Ftehim Vjetnam – Portugall;

l-Artikolu 14, il-paragrafi 1 sa 6, tal-Ftehim Vjetnam – Rumanija;

l-Artikolu 12, il-paragrafi 3 u 5 sa 6, tal-Ftehim Vjetnam – Repubblika Slovakka;

l-Artikolu 11, il-paragrafu 2, tal-Ftehim Vjetnam – Svezja;

l-Artikolu 7, il-paragrafi 3 u 4, tal-Ftehim Vjetnam – Renju Unit.

ANNESS 3

Lista ta’ Stati oħra msemmija fl-Artikolu 2 ta’ dan il-Ftehim

(a)

Ir-Repubblika tal-Islanda (skont il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea);

(b)

Il-Prinċipat ta’ Liechtenstein (skont il-Ftehim taż-Żona Ekonomika Ewropea);

(c)

Ir-Renju tan-Norveġja (skont il-Ftehim taż-Żona Ekonomika Ewropea);

(d)

Il-Konfederazzjoni Svizzera (skont il-Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera).


REGOLAMENTI

5.11.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 288/10


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 990/2010

tal-4 ta’ Novembru 2010

li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Jabłka łąckie (IĠP)]

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 tal-20 ta’ Marzu 2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini tal-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel (1), u b'mod partikulari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, l-applikazzjoni tal-Polonja għar-reġistrazzjoni tad-denominazzjoni “Jabłka łąckie” ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (2).

(2)

Ma kien hemm l-ebda oġġezzjoni mibgħuta lill-Kummissjoni, skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 510/2006. Din id-denominazzjoni għandha għalhekk tiddaħħal fir-reġistru,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-denominazzjoni msemmija fl-Anness għal dan ir-Regolament b’dan hija rreġistrata.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Novembru 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  ĠU C 42, 19.2.2010, p. 7.


ANNESS

Prodotti agrikoli maħsuba għall-konsum mill-bniedem elenkati fl-anness I għat-Trattat:

Klassi 1.6.   Frott, ħaxix u ċereali, friski jew ipproċessati

IL-POLONJA

Jabłka łąckie (IĠP)


5.11.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 288/12


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 991/2010

tal-4 ta’ Novembru 2010

li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Olive de Nîmes (DPO)]

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 tal-20 ta’ Marzu 2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini tal-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel (1), u b'mod partikulari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, l-applikazzjoni ta' Franza għar-reġistrazzjoni tad-denominazzjoni “Olive de Nîmes” ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (2).

(2)

Ġaladarba l-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda dikjarazzjoni ta' oġġezzjoni skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, din id-denominazzjoni għandha tkun irreġistrata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-denominazzjoni msemmija fl-Anness għal dan ir-Regolament b’dan qed tiddaħħal fir-reġistru.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament ser jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Novembru 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  ĠU C 44, 20.2.2010, p. 13.


ANNESS

Prodotti agrikoli maħsuba għall-konsum mill-bniedem imniżżla fl-Anness I għat-Trattat:

Klassi 1.6 -   Frott, ħaxix u ċereali, friski jew ipproċessati

FRANZA

Olive de Nîmes (DPO)


5.11.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 288/14


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 992/2010

tal-4 ta’ Novembru 2010

li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-5 ta’ Novembru 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Novembru 2010.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

AL

57,0

MA

76,8

MK

43,6

TR

95,0

ZZ

68,1

0707 00 05

EG

140,6

JO

158,2

MK

59,4

TR

166,0

ZA

121,6

ZZ

129,2

0709 90 70

MA

60,3

TR

146,2

ZZ

103,3

0805 20 10

MA

74,4

ZA

154,0

ZZ

114,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

AR

100,3

HR

57,1

TR

68,6

ZA

60,7

ZZ

71,7

0805 50 10

AR

58,7

BR

83,8

CL

81,9

TR

74,8

UY

41,2

ZA

95,2

ZZ

72,6

0806 10 10

BR

213,1

TR

147,3

US

248,8

ZA

75,4

ZZ

171,2

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

BR

82,6

CL

84,6

CN

69,0

MK

26,7

NZ

117,8

US

118,9

ZA

85,3

ZZ

90,0

0808 20 50

CN

53,7

US

163,9

ZZ

108,8


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


5.11.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 288/16


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 993/2010

tal-4 ta’ Novembru 2010

li ma jagħti l-ebda rifużjoni għat-trab tal-ħalib xkumat fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta bir-Regolament (KE) Nru 619/2008

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u partikolarment l-Artikolu 164(2) tiegħu flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 619/2008 tas-27 ta’ Ġunju 2008 li jiftaħ sejħa permanenti għall-offerti dwar ir-rifużjoni tal-esportazzjoni għal ċerti prodotti tal-ħalib (2) jipprovdi stedina permanenti għall-offerti.

(2)

Skont l-Artikolu 6 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1454/2007 tal-10 ta’ Diċembru 2007 li jistipula regoli komuni biex tkun stabbilita proċedura ta’ offerta għall-iffissar ta’ rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni għal ċerti prodotti agrikoli (3) u wara stħarriġ tal-offerti mressqa b’risposta għas-sejħa għall-offerti, jeħtieġ li ma tingħata l-ebda rifużjoni għall-perjodu tat-tressiq tal-offerti li jintemm fit-2 ta’ Novembru 2010.

(3)

Il-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli ma tax opinjoni tiegħu fil-limitu tażżmien stabbilit mill-president tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fil-kuntest tas-sejħa permanenti għall-offerti stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 619/2008 għall-perjodu ta' tressiq li jintemm fit-2 ta’ Novembru 2010, ma ngħatat l-ebda rifużjoni għall-prodott u għad-destinazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 1(c) u fl-Artikolu 2 tar-Regolament imsemmi.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-5 ta’ Novembru 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Novembru 2010.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 168, 28.6.2008, p. 20.

(3)  ĠU L 325, 11.12.2007, p. 69.


DIRETTIVI

5.11.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 288/17


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2010/71/UE

tal-4 ta’ Novembru 2010

li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex il-metoflutrin ikun inkluż bħala sustanza attiva fl-Anness I għaliha

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 1998 dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 11(4) tagħha,

Billi:

(1)

Fit-23 ta' Diċembru 2005, ir-Renju Unit irċieva applikazzjoni minn Sumitomo Chemical (UK) Plc, skont l-Artikolu 11(1) tad-Direttiva 98/8/KE, għall-inklużjoni tas-sustanza attiva metoflutrin fl-Anness I tagħha għall-użu fi prodott tat-tip 18, insettiċidi, akariċidi u prodotti għall-kontroll ta' artropodi oħra, kif iddefinit fl-Anness V għad-Direttiva 98/8/KE. Il-metoflutrin fid-data msemmija fl-Artikolu 34(1) tad-Direttiva 98/8/KE ma kienx fis-suq bħala sustanza attiva ta' prodott bijoċidali.

(2)

Wara li wettaq evalwazzjoni, fid-19 ta' Ġunju 2008, ir-Renju Unit ressaq ir-rapport ta' evalwazzjoni tiegħu, flimkien ma' rakkomandazzjoni, lill-Kummissjoni.

(3)

Ir-rapport ġie analizzat mill-Istati Membri u l-Kummissjoni fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali fis-27 ta' Mejju 2010, u s-sejbiet tal-analiżi ġew inkorporati f'rapport ta' valutazzjoni.

(4)

Mill-eżamijiet li saru, jidher li l-prodotti bijoċidali użati bħala insettiċidi, akariċidi u prodotti għall-kontroll ta' artropodi oħra u li fihom il-metoflutrin jistgħu jiġu preżunti li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 98/8/KE. Għalhekk huwa xieraq li l-metoflutrin jiġi inkluż fl-Anness I għal dik id-Direttiva.

(5)

Ma ġewx evalwati l-użi potenzjali kollha fil-livell Ewropew. Għalhekk huwa xieraq li l-Istati Membri jivvalutaw dawk ix-xenarji ta' użu jew esponiment u dawk ir-riskji għall-kompartimenti u l-popolazzjonijiet li għadhom ma ġewx indirizzati b'mod rappreżentattiv fil-valutazzjoni tar-riskji li saret fil-livell Ewropew, u li, meta jkunu qed jagħtu l-awtorizzazzjonijiet tal-prodott, jiżguraw li jittieħdu miżuri xierqa jew li jiġu imposti kundizzjonijiet speċifiċi sabiex ir-riskji identifikati jittaffew għal livelli aċċettabbli.

(6)

Huwa importanti li d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva jiġu applikati b’mod simultanju fl-Istati Membri kollha sabiex jiġi żgurat trattament ugwali tal-prodotti bijoċidali fis-suq li fihom is-sustanza attiva metoflutrin u biex jiffaċilitaw l-operat kif suppost tas-suq ġenerali tal-prodotti bijoċidali.

(7)

Għandu jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli qabel ma sustanza attiva tiġi inkluża fl-Anness I sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jdaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma' din id-Direttiva.

(8)

Id-Direttiva 98/8/KE għalhekk għandha tiġi emendata skont dan.

(9)

Il-miżuri stipulati f’din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Anness I għad-Direttiva 98/8/KE huwa emendat skont l-Anness għal din id-Direttiva.

Artikolu 2

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma' din id-Direttiva, sa mhux aktar tard mit-30 ta' April 2011.

Għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-1 ta’ Mejju 2011.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b’tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir tali referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Novembru 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.


ANNESS

Fl-Anness I għad-Direttiva 98/8/KE, għandha tiżdied l-entrata li ġejja għas-sustanza metoflutrin:

Nru

Isem Komuni

Isem tal-IUPAC

Numri ta’ Identifikazzjoni

Purezza minima tas-sustanza attiva fil-prodott bijoċidali kif jitqiegħed fis-suq

Data tal-inklużjoni

Skadenza sa meta għandu jkun hemm konformità mal-Artikolu 16(3) (ħlief għall-prodotti li jkun fihom aktar minn sustanza attiva waħda, li għalihom l-iskadenza sa meta għandhom jikkonformaw mal-Artikolu 16(3) għandha tkun dik stipulata fl-aħħar deċiżjonijiet minn dawk dwar l-inklużjoni marbuta mas-sustanzi attivi tagħhom)

Data ta’ skadenza tal-inklużjoni

Tip ta’ prodott

Dispożizzjonijiet speċifiċi (*)

“36

Metoflutrin

 

Iżomeru RTZ:

2,3,5,6-tetrafluworo-4-(metossimetil)benżil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(Z)-(prop-1-enil)ċiklopropancarbossilat

Nru tal-KE: mhux applikabbli

Nru tal-CAS: 240494-71-7

 

Somma tal-iżomeri kollha:

2,3,5,6-tetrafluworo-4-(metossimetil)benżil (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-dimetil-3-prop-1-enilċiklopropancarbossilat

Nru tal-KE: mhux applikabbli

Nru tal-CAS: 240494-70-6a

Is-sustanza attiva għandha tkun konformi maż-żewġ puritajiet minimi li ġejjin:

 

Iżomeru RTZ

754 gm/kg

 

Somma tal-iżomeri kollha

930 gm/kg

1 ta' Mejju 2011

Mhux applikabbli

30 ta' April 2021

18

Meta l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta' prodott tkun qed tiġi vvalutata, skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw, meta rilevanti għall-prodott partikolari, dawk ix-xenarji ta’ użu jew esponiment u dawk ir-riskji għall-kompartimenti jew popolazzjonijiet li ma ġewx indirizzati b'mod rappreżentattiv fil-valutazzjoni tar-riskji fil-livell Ewropew.”


(*)  Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji komuni tal-Anness VI, il-kontenut u l-konklużjonijiet tar-rapporti ta’ valutazzjoni huma disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Kummissjoni: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


5.11.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 288/20


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2010/72/UE

tal-4 ta’ Novembru 2010

li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi l-spinosad bħala sustanza attiva fl-Anness I għaliha

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 1998 dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (1), u b'mod partikolari t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 16(2) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1451/2007 tal-4 ta’ Diċembru 2007 dwar it-tieni fażi tal-programm ta’ ħidma ta’ għaxar snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti bijoċidali (2) jistabbilixxi lista ta’ sustanzi attivi li għandhom jiġu vvalutati, bl-għan li possibbilment jiġu inklużi fl-Anness I, IA jew IB għad-Direttiva 98/8/KE. Din il-lista tinkludi l-ispinosad.

(2)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 1451/2007, l-ispinosad ġie evalwat skont l-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 98/8/KE għall-użu fi prodotti tat-tip 18, insettiċidi, akariċidi u prodotti għall-kontroll ta' artropodi oħra, kif definiti fl-Anness V għal dik id-Direttiva.

(3)

Il-Pajjiżi Baxxi nħatru bħala l-Istat Membru Rapporteur u ressqu ir-rapport tal-awtorità kompetenti, flimkien ma’ rakkomandazzjoni, lill-Kummissjoni fl-1 ta’ April 2008 skont l-Artikolu 14(4) u (6) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007.

(4)

Ir-rapport tal-awtorità kompetenti ġie analizzat mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni. Skont l-Artikolu 15(4) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007, fis-27 ta' Mejju 2010, is-sejbiet tal-analiżi ġew inkorporati f’rapport ta’ valutazzjoni mill-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali.

(5)

Mill-eżamijiet li saru, jidher li l-prodotti bijoċidali użati bħala insettiċidi, akariċidi jew għall-kontroll ta' artropodi oħra u li fihom l-ispinosad jistgħu jiġu preżunti li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 98/8/KE. Għaldaqstant huwa f'loku li l-ispinosad jiddaħħal fl-Anness I għal dik id-Direttiva.

(6)

Mhux l-użi potenzjali kollha ġew evalwati fil-livell tal-UE. Għaldaqstant huwa xieraq li l-Istati Membri jivvalutaw dawk ix-xenarji ta' użu jew esponiment u dawk ir-riskji għall-kompartimenti u l-popolazzjonijiet li għadhom ma ġewx indirizzati b'mod rappreżentattiv fil-valutazzjoni tar-riskju li saret fil-livell tal-UE, u li, meta jkunu qed jagħtu l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti, jiżguraw li jittieħdu miżuri xierqa jew li jiġu imposti kundizzjonijiet speċifiċi sabiex ir-riskji identifikati jittaffew għal livelli aċċettabbli.

(7)

Fid-dawl tas-sejbiet tar-rapport ta' valutazzjoni, huwa xieraq li jkun rikjest li miżuri għat-taffija tar-riskji jiġu applikati fil-livell tal-awtorizzazzjoni tal-prodotti. Partikolarment, fid-dawl tal-effetti dannużi għas-saħħa identifikati għall-utent professjonali li ma jkunx protett waqt l-applikazzjoni bil-bexx ta' prodotti bijoċidali li jkun fihom l-ispinosad, huwa xieraq li jkun rikjest, fil-livell tal-awtorizzazzjoni, li l-prodotti intenzjonati għall-użu professjonali permezz tal-bexx ikunu użati flimkien ma' tagħmir adattat għall-protezzjoni personali, sakemm ma jistax jintwera li r-riskji għall-utenti industrijali jew professjonali jistgħu jittaffew b'mezzi oħra. Barra minn dan, fid-dawl tas-sejbiet relatati mal-esponiment uman indirett possibbli permezz tal-konsum tal-ikel, huwa xieraq li tiġi meħtiġa, fejn relevanti, verifika tal-ħtieġa li jiġu stipulati livelli residwi massimi (MRLs) ġodda jew jiġu emendati dawk eżistenti u jiġu adottati miżuri li jiżguraw li l-MRLs applikabbli ma jinqabżux.

(8)

Huwa importanti li d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva jkunu applikati b’mod simultanju fl-Istati Membri kollha sabiex jiżguraw trattament ugwali tal-prodotti bijoċidali fis-suq li fihom is-sustanza attiva spinosad u wkoll biex jiffaċilitaw l-operat korrett tas-suq ġenerali tal-prodotti bijoċidali.

(9)

Għandu jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli qabel ma sustanza attiva tiġi inkluża fl-Anness I sabiex jippermetti lill-Istati Membri u lill-partijiet interessati jħejju rwieħhom biex jissodisfaw ir-rekwiżiti ġodda involuti, u biex jiġi żgurat li l-applikanti li jkunu ħejjew id-dossiers ikunu jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ mill-perjodu ta’ għaxar (10) snin ta’ protezzjoni tad-dejta, li skont l-Artikolu 12(1)(c)(ii) tad-Direttiva 98/8/KE jibda mid-data tal-inklużjoni.

(10)

Wara l-inklużjoni, l-Istati Membri għandhom jingħataw perjodu raġonevoli biex jimplimentaw l-Artikolu 16(3) tad-Direttiva 98/8/KE.

(11)

Id-Direttiva 98/8/KE għalhekk għandha tiġi emendata skont dan.

(12)

Il-miżuri stipulati f’din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Anness I għad-Direttiva 98/8/KE huwa emendat skont l-Anness għal din id-Direttiva.

Artikolu 2

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva, sa mhux aktar tard mill-31 ta' Ottubru 2011.

Għandhom japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet mill-1 ta’ Novembru 2012.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati bit-tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir din ir-referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak li fih tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Novembru 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  ĠU L 325, 11.12.2007, p. 3.


ANNESS

Fl-Anness I għad-Direttiva 98/8/KE, għandha tiżdied l-annotazzjoni li ġejja għas-sustanza spinosad:

Nru

Isem Komuni

Isem tal-IUPAC

Numri ta’ Identifikazzjoni

Purezza minima tas-sustanza attiva fil-prodott bijoċidali kif jitqiegħed fis-suq

Data tal-inklużjoni

Skadenza sa meta għandu jkun hemm konformità mal-Artikolu 16(3) (ħlief għall-prodotti li jkun fihom aktar minn sustanza attiva waħda, li għalihom l-iskadenza sa meta għandhom jikkonformaw mal-Artikolu 16(3) għandha tkun dik stipulata fl-aħħar deċiżjoni minn dawk dwar l-inklużjoni marbuta mas-sustanzi attivi tagħhom)

Data ta’ skadenza tal-inklużjoni

Tip ta’ prodott

Dispożizzjonijiet speċifiċi (*)

“37

Spinosad

Nru tal-KE: 434-300-1

Nru tal-CAS: 168316-95-8

Spinosad huwa taħlita ta' 50-95% ta' spinosyn A u 5-50 % ta' spinosyn D.

Spinosyn A

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-[(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyl)oxy]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]oxy]-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro-14-methyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecin-7,15-dione Nru tal-CAS: 131929-60-7

Spinosyn D

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-[(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyl)oxy]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]oxy]-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro-4,14-dimethyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecin-7,15-dione Nru tal-CAS: 131929-63-0

850  g/kg

l-1 ta’Novembru 2012

l-31 ta’ Ottubru 2014

l-31 ta’ Ottubru 2022

18

Meta l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta' prodott tkun qed tiġi valutata, skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw, meta rilevanti għall-prodott partikolari, dawk ix-xenarji ta’ użu jew esponiment u dawk ir-riskji għall-kompartimenti jew popolazzjonijiet li ma ġewx indirizzati rappreżentattivament fil-valutazzjoni tar-riskju fil-livell tal-UE.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet ikunu soġġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

L-awtorizzazzjonijiet għandhom jkunu soġġetti għal miżuri xierqa għat-taffija tar-riskji. Partikolarment, prodotti awtorizzati għall-użu professjonali bil-bexx għandhom jintużaw flimkien ma' tagħmir protettiv personali xieraq, sakemm fl-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-prodott ma jistax jintwera li r-riskji għall-utenti professjonali jistgħu jitnaqqsu għal livell aċċettabbli b’mezzi oħra.

Għall-prodotti li fihom l-ispinosad li jista' jwassal għal residwi fl-ikel jew fl-għalf, l-Istati Membri għandhom jivverifikaw il-ħtieġa li jiġu stipulati livelli residwi massimi ġodda u/jew jiġu emendati dawk eżistenti (MRLs) skont ir-Regolament (KE) Nru 470/2009 u/jew ir-Regolament (KE) Nru 396/2005, u jieħdu kwalunkwe miżura li timmitiga r-riskji ħalli jkun żgurat li l-MRLs applikabbli ma jinqabżux”


(*)  Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji komuni tal-Anness VI, il-kontenut u l-konklużjonijiet tar-rapporti ta’ valutazzjoni huma disponibbli fil-websajt tal-Kummissjoni: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


DEĊIŻJONIJIET

5.11.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 288/23


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-4 ta’ Novembru 2010

li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/66/KE dwar esperiment temporanju rigward iż-żieda tal-piż massimu ta’ lott ta’ ċerti żrieragħ tal-għalf skont id-Direttiva tal-Kunsill 66/401/KEE

(notifikata bid-dokument numru C(2010) 7474)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2010/667/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 66/401/KEE tal-14 ta’ Ġunju 1966 dwar il-kummerċjalizzazzjoni taż-żrieragħ tal-għalf (1) u b’mod partikolari l-Artikolu 13a tagħha,

Billi:

(1)

L-esperiment temporanju stipulat fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/66/KE (2) għandu jintemm fit-30 ta’ Ġunju 2012.

(2)

Id-Deċiżjoni 2007/66/KE titlob li l-Esperiment tal-ISTA (l-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Ittestjar taż-Żrieragħ)/ISF (il-Federazzjoni Internazzjonali taż-Żrieragħ) dwar id-Daqs tal-Lott taż-Żrieragħ tal-Ħxejjex, kif adottat mill-Kunsill tal-OECD (l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi) jiġi segwit, meta jkun hemm deroga mid-daqs massimu tal-lottijiet taż-żrieragħ tal-gramineae. L-Esperiment tal-ISTA/ISF dwar id-Daqs tal-Lott taż-Żrieragħ tal-Ħxejjex ikompli sal-31 ta’ Diċembru 2013.

(3)

L-esperiment temporanju stipulat fid-Deċiżjoni 2007/66/KE għandu wkoll jintemm fil-31 ta’ Diċembru 2013 biex tiġi allinjata d-data tal-għeluq ta’ dan l-esperiment mad-data tal-għeluq tal-esperiment tal-ISTA/ISF.

(4)

Flimkien ma’ dan, ir-referenza għall-esperiment tal-ISTA/ISF għandha tiġi aġġornata billi hemm websajt ġdida.

(5)

Id-Deċiżjoni 2007/66/KE għandha għalhekk tiġi emendata skont dan.

(6)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar iż-ż-Żrieragħ u l-Materjal ta’ Propagazzjoni għall-Agrikultura, l-Ortikultura u l-Foresterija,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni 2007/66/KE qed jitbiddel b’dan li ġej:

“Artikolu 3

L-esperiment temporanju għandu jibda fl-1 ta’ Jannar 2007 u jintemm fil-31 ta’ Diċembru 2013.”

Artikolu 2

In-nota ta’ qiegħ il-paġna (1) tal-Anness għad-Deċiżjoni 2007/66/KE jitbiddel b’dan li ġej:

“(1)

http://www.seedtest.org/en/ista_isf_experiment_on_herbage_seed_lot_size_content---1--1265--484.htmll”.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Novembru 2010.

Għall-Kummissjoni

John DALLI

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU 125, 11.7.1966, p. 2298/66.

(2)  ĠU L 219M , 24.8.2007, p. 174.


5.11.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 288/24


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-4 ta’ Novembru 2010

li teskludi ċertu nfiq mill-Istati Membri taħt it-Taqsima tal-Garanzija tal-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Gwida u Garanzija (FAEGG), fi ħdan il-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u l-Fond Agrikolu Ewropew għal Żvilupp Rurali (FAEŻR), minn finanzjament mill-Unjoni Ewropea

(notifikata bid-dokument numru C(2010) 7555)

(it-testi bil-Bulgaru, iċ-Ċek, id-Daniż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, il-Grieg, l-Ingliż, l-Ispanjol, l-Isvediż, il-Litwan, l-Olandiż, il-Pollakk, il-Portugiż, ir-Rumen, is-Sloven, it-Taljan u l-Ungeriż biss huma awtentiċi)

(2010/668/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1258/1999 tas-17 ta’ Mejju 1999 dwar il-finanzjament tal-politika komuni agrikola (1), u partikolarment l-Artikolu 7(4) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta’ Ġunju 2005 dwar il-finanzjament tal-politika agrikola komuni (2) (traduzzjoni mhux uffiċjali), u partikolarment l-Artikolu 31tiegħu,

Wara li kkonsultat il-Kumitat dwar Fondi Agrikoli,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 7(4) tar-Regolament (KE) Nru 1258/1999, u l-Artikolu 31 tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005, il-Kummissjoni għandha twettaq il-verifiki meħtieġa, tikkomunika lill-Istati Membri r-riżultati ta’ dawn il-verfiki, tieħu nota tal-kummenti tal-Istati Membri, tagħti bidu għal diskussjoni bilaterali sabiex ikun jista’ jintlaħaq ftehim mal-Istati Membri konċernati, u tikkomunikalhom formalment il-konklużjonijiet tagħha.

(2)

L-Istati Membri ngħataw opportunità li jintalab il-bidu ta’ proċedura ta’ konċiljazzjoni. Dik l-opportunità ntużat f’xi każijiet u r-rapporti magħmula dwar ir-riżultat ġew eżaminati mill-Kummissjoni.

(3)

Skont ir-Regolamenti (KE) Nru 1258/1999 u (KE) Nru 1290/2005, hija biss in-nefqa agrikola li titwettaq b’mod li ma jinkissrux ir-regoli tal-Unjoni Ewropea li tista’ tiġi ffinanzjata.

(4)

Fid-dawl tal-verifiki mwettqa, ir-riżultat tad-diskussjonijiet bilaterali u l-proċeduri ta’ konċiljazzjoni, parti min-nefqa ddikjarata mill-Istati Membri ma tissodisfax dan ir-rekwiżit, u għalhekk ma tistax tiġi ffinanzjata taħt it-Taqsima tal-Garanzija tal-FAEGG, l-FAEG u l-FAEŻR.

(5)

Għandhom jiġu indikati l-ammonti li ma jitqiesux li għandhom jitħallsu mit-Taqsima tal-Garanzija tal-FAEGG, l-FAEG u l-FAEŻR. Dawk l-ammonti ma għandhomx x’jaqsmu man-nefqa mwettqa aktar minn erbgħa u għoxrin xahar qabel in-notifika bil-miktub mill-Kummissjoni tar-riżultati tal-verifiki lill-Istati Membri.

(6)

Fir-rigward tal-każijiet koperti b’din id-Deċiżjoni, il-Kummissjoni nnotifikat il-valutazzjoni tal-ammonti li għandhom jiġu esklużi minħabba raġunijiet ta’ nuqqas ta’ konformità mar-regoli tal-Unjoni Ewropea lill-Istati Membri f’rapport fil-qosor dwar is-suġġett.

(7)

Din id-Deċiżjoni hija mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe konklużjoni finanzjarja li tista’ tieħu l-Kummissjoni mis-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja f’każijiet pendenti fil-31 ta’ Awwissu 2010, u rigward il-kontenut tagħha,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-diversi tipi ta’ nfiq kif elenkati fl-Anness għal din id-Deċiżjoni li wettqu l-agenziji tal-pagamenti akkreditati tal-Istati Membri u ddikjarati taħt it-Taqsima tal-Garanzija tal-FAEGG, l-FAEG jew l-FAEŻR, għandhom jiġu esklużi minn finanzjament mill-Unjoni Ewropea għaliex ma humiex konformi mar-regoli tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, l-Irlanda, ir-Repubblika Ellenika, ir-Renju ta’ Spanja, ir-Repubblika Franċiża, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir- ir-Repubblika tal-Litwanja, Repubblika tal-Ungerija, ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika Portugiża, ir-Rumanija, ir-Repubblika tas-Slovenja, ir-Renju tal-Isvezja, u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Novembru 2010.

Għall-Kummissjoni

Dacian CIOLOŞ

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 160, 26.6.1999, p. 103.

(2)  ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1.


ANNESS

PARTITA TAL-BAĠIT 6701 AD HOC 34

SM

Miżura

SF

Raġuni

Tip

%

Munita

Ammont

Tnaqqis li diġà sar

Impatt finanzjarju

BG

Għajnuniet għaż-żoni

2008

LPIS-GIS u verifiki fuq il-post ta' kwalità fqira

RATA FISSA

10

EUR

–16 629 131,10

0,00

–16 629 131,10

Total BG (EUR)

–16 629 131,10

0,00

–16 629 131,10

CY

Verifika finanzjarja - Infiq żejjed

2009

Qbiż tal-limiti finanzjarji

TA' DARBA

 

EUR

– 320 385,91

– 320 385,91

0,00

Total CY (EUR)

– 320 385,91

– 320 385,91

0,00

CZ

Rifużjonijiet fuq l-Esportazzjoni u Għajnuna Alimentari barra l-UE

2004

Għadd insuffiċjenti ta' kampjuni għall-kontrolli fiżiċi

RATA FISSA

5

EUR

– 207 934,24

0,00

– 207 934,24

CZ

Rifużjonijiet fuq l-Esportazzjoni u Għajnuna Alimentari barra l-UE

2005

Għadd insuffiċjenti ta' kampjuni għall-kontrolli fiżiċi

RATA FISSA

5

EUR

– 385 763,84

0,00

– 385 763,84

CZ

Rifużjonijiet fuq l-Esportazzjoni u Għajnuna Alimentari barra l-UE

2006

Għadd insuffiċjenti ta' kampjuni għall-kontrolli fiżiċi

RATA FISSA

5

EUR

–76 644,28

0,00

–76 644,28

Total CZ (EUR)

– 670 342,36

0,00

– 670 342,36

DE

Verifika finanzjarja - Ħlas tardiv u skadenzi għall-ħlasijiet

2009

Ħlas tardiv

TA' DARBA

 

EUR

–17 700,87

–17 700,87

0,00

DE

Verifika finanzjarja - Infiq żejjed

2009

Qbiż tal-limiti finanzjarji, nfiq ineliġibbli u tnaqqis skont l-approvazzjoni mad-deċiżjoni ta' approvazzjoni

TA' DARBA

 

EUR

–1 971 342,57

–1 971 342,57

0,00

DE

Approvazzjoni tal-kontijiet

2007

Approvazzjoni tal-kontijiet tal-2007: żball totali li jaqbeż il-livell ta' materjalità; Żball l-aktar probabbli

ESTRAPOLAT

 

EUR

– 342 858,52

0,00

– 342 858,52

DE

Approvazzjoni tal-kontijiet

2007

Irkupru mhux imwettaq

TA' DARBA

 

EUR

–28 585,26

0,00

–28 585,26

DE

Approvazzjoni tal-kontijiet

2007

Approvazzjoni finanzjarja 2007: żball finanzjarju fil-ktieb tad-debituri

TA' DARBA

 

EUR

–17 617,33

0,00

–17 617,33

DE

Approvazzjoni tal-kontijiet

2007

Approvazzjoni tal-kontijiet tal-2007: Żball l-aktar probabbli

ESTRAPOLAT

 

EUR

–23 324,14

0,00

–23 324,14

DE

Approvazzjoni tal-kontijiet

2007

Approvazzjoni tal-kontijiet tal-2007: żball magħruf

ESTRAPOLAT

 

EUR

–1 091,19

0,00

–1 091,19

Total DE (EUR)

–2 402 519,88

–1 989 043,44

– 413 476,44

DK

Verifika finanzjarja - Infiq żejjed

2009

Qbiż tal-limiti finanzjarji

TA' DARBA

 

EUR

–3 921,96

–3 921,96

0,00

Total DK (EUR)

–3 921,96

–3 921,96

0,00

ES

Primjums għal-Laħam - Bovini

2006

Nuqqas ta' sanzjonijiet għal annimali bid-data tal-qatla nieqsa (primjums għall-bovini u ħlasijiet skont l-Art. 69)

TA' DARBA

 

EUR

– 126 294,37

0,00

– 126 294,37

ES

Għajnuna Diretta oħra - Bovini

2007

Nuqqas ta' sanzjonijiet għal annimali bid-data tal-qatla nieqsa (primjums għall-bovini u ħlasijiet skont l-Art. 69)

TA' DARBA

 

EUR

–26 323,44

0,00

–26 323,44

ES

Verifika finanzjarja - Ħlas tardiv u skadenzi għall-ħlasijiet

2009

Verifika finanzjarja: Ħlas tardiv

TA' DARBA

 

EUR

–4 376 321,75

–4 376 321,75

0,00

ES

Verifika finanzjarja - Infiq żejjed

2009

Qbiż tal-limiti finanzjari, nfiq ineliġibbli u rkupru tal-imposta fuq il-ħalib

TA' DARBA

 

EUR

– 383 419,21

– 383 419,21

0,00

Total ES (EUR)

–4 912 358,77

–4 759 740,96

– 152 617,81

FR

Rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni - Annimali ħajjin

2006

Nuqqasijiet fis-superviżjoni tat-trasport tal-annimali bovini ħajjin li huma eliġibbli għal rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni

RATA FISSA

10

EUR

– 233 531,17

0,00

– 233 531,17

FR

Rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni - Annimali ħajjin

2007

Nuqqasijiet fis-superviżjoni tat-trasport tal-annimali bovini ħajjin li huma eliġibbli għal rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni

RATA FISSA

10

EUR

–93 084,22

0,00

–93 084,22

FR

Rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni - Annimali ħajjin

2008

Nuqqasijiet fis-superviżjoni tat-trasport tal-annimali bovini ħajjin li huma eliġibbli għal rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni

RATA FISSA

10

EUR

–18 984,38

0,00

–18 984,38

FR

Rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni - Annimali ħajjin

2009

Nuqqasijiet fis-superviżjoni tat-trasport tal-annimali bovini ħajjin li huma eliġibbli għal rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni

RATA FISSA

10

EUR

–13 068,04

0,00

–13 068,04

FR

Kwota għall-Ħalib

2003

Qbiż fil-kwoti

TA' DARBA

 

EUR

–7 646 623,00

0,00

–7 646 623,00

FR

Miżuri tas-Sajd

2005

Sistema ta' sanzjonijiet li mhijiex konformi

TA' DARBA

 

EUR

–47 793,25

0,00

–47 793,25

FR

Miżuri tas-Sajd

2006

Sistema ta' sanzjonijiet li mhijiex konformi

TA' DARBA

 

EUR

–4 584,36

0,00

–4 584,36

FR

Miżuri tas-Sajd

2007

Sistema ta' sanzjonijiet li mhijiex konformi

TA' DARBA

 

EUR

–66 300,98

0,00

–66 300,98

FR

Għelejjel li jinħartu

2006

Nuqqasijiet fil-proċeduri tal-verifiki fuq il-post.

RATA FISSA

2

EUR

–5 938 935,20

0,00

–5 938 935,20

FR

Għelejjel li jinħartu

2007

Nuqqasijiet fil-proċeduri tal-verifiki fuq il-post.

RATA FISSA

2

EUR

–2 006 102,83

0,00

–2 006 102,83

FR

Verifika finanzjarja - Ħlas tardiv u skadenzi għall-ħlasijiet

2008

Ħlas tardiv

TA' DARBA

 

EUR

–24 913,70

–24 913,70

0,00

FR

Verifika finanzjarja - Infiq żejjed

2008

Qbiż tal-limiti finanzjarji

TA' DARBA

 

EUR

–1 277 884,58

–1 277 884,58

0,00

FR

Ċertifikazzjoni

2005

Approvazzjoni Finanzjarja 2005 - Żball l-aktar probabbli

TA' DARBA

 

EUR

–3 385 578,07

0,00

–3 385 578,07

FR

Approvazzjoni tal-kontijiet

2007

Approvazzjoni finanzjarja 2007: nuqqasijiet marbuta mal-prova tal-wasla fis-settur tal-frott

TA' DARBA

 

EUR

– 191 612,32

0,00

– 191 612,32

FR

Approvazzjoni tal-kontijiet

2007

Approvazzjoni finanzjarja 2007: nuqqasijiet marbuta mal-prova tal-wasla

TA' DARBA

 

EUR

–83 652,18

0,00

–83 652,18

FR

Approvazzjoni tal-kontijiet

2007

Approvazzjoni finanzjarja 2007: nuqqasijiet marbuta mal-prova tal-wasla fis-settur tal-vinji

TA' DARBA

 

EUR

–6 513,57

0,00

–6 513,57

Total FR (EUR)

–21 039 161,85

–1 302 798,28

–19 736 363,57

GB

Verifika finanzjarja - Infiq żejjed

2009

Qbiż tal-limiti finanzjarji

TA' DARBA

 

EUR

–17 583,27

–17 583,27

0,00

GB

Verifika finanzjarja - Ħlas tardiv u skadenzi għall-ħlasijiet

2009

Ħlas tardiv

TA' DARBA

 

EUR

–3 761 659,41

–3 761 659,41

0,00

Total GB (EUR)

–3 779 242,68

–3 779 242,68

0,00

GR

Frott u Ħaxix - Skema ta' għajnuna għall-għeneb imnixxef

2003

Nuqqasijiet fil-kontrolli anċillari

RATA FISSA

2

EUR

–1 893 244,19

0,00

–1 893 244,19

GR

Frott u Ħaxix - Skema ta' għajnuna għall-għeneb imnixxef

2004

Nuqqasijiet fil-kontrolli anċillari

RATA FISSA

2

EUR

–2 915,08

0,00

–2 915,08

GR

Frott u Ħaxix - Skema ta' għajnuna għall-għeneb imnixxef

2004

Nuqqasijiet fil-kontrolli ewlenin

RATA FISSA

5

EUR

–2 651 588,33

0,00

–2 651 588,33

GR

Frott u Ħaxix - Skema ta' għajnuna għall-għeneb imnixxef

2004

Nuqqasijiet fil-kontrolli ewlenin

RATA FISSA

10

EUR

–5 514 428,97

0,00

–5 514 428,97

GR

Frott u Ħaxix - Skema ta' għajnuna għall-għeneb imnixxef

2005

Nuqqasijiet fil-ġestjoni tal-iskema, fil-ġestjoni tar-reġistru tal-vinja, kif ukoll nuqqasijiet marbuta mat-tnaqqis fir-rendiment minimu

RATA FISSA

2

EUR

– 129,11

0,00

– 129,11

GR

Frott u Ħaxix - Skema ta' għajnuna għall-għeneb imnixxef

2005

Nuqqasijiet fil-kontrolli ewlenin

RATA FISSA

5

EUR

–2 652 459,19

0,00

–2 652 459,19

GR

Frott u Ħaxix - Skema ta' għajnuna għall-għeneb imnixxef

2005

Nuqqasijiet fil-kontrolli ewlenin

RATA FISSA

10

EUR

–72 521,21

0,00

–72 521,21

GR

Frott u Ħaxix - Skema ta' għajnuna għall-għeneb imnixxef

2005

Nuqqasijiet fil-kontrolli ewlenin

RATA FISSA

25

EUR

–15 013 342,96

0,00

–15 013 342,96

GR

Frott u Ħaxix - Skema ta' għajnuna għall-għeneb imnixxef

2006

Nuqqasijiet fil-ġestjoni tal-iskema, fil-ġestjoni tar-reġistru tal-vinja, kif ukoll nuqqasijiet marbuta mat-tnaqqis fir-rendiment minimu

RATA FISSA

2

EUR

–2 140,06

0,00

–2 140,06

GR

Frott u Ħaxix - Skema ta' għajnuna għall-għeneb imnixxef

2006

Nuqqasijiet fil-kontrolli ewlenin

RATA FISSA

5

EUR

–6 902,48

0,00

–6 902,48

GR

Frott u Ħaxix - Skema ta' għajnuna għall-għeneb imnixxef

2006

Nuqqasijiet fil-kontrolli ewlenin

RATA FISSA

10

EUR

117,11

0,00

117,11

GR

Frott u Ħaxix - Skema ta' għajnuna għall-għeneb imnixxef

2006

Nuqqasijiet fil-kontrolli ewlenin

RATA FISSA

25

EUR

–26 702 055,52

0,00

–26 702 055,52

GR

Frott u Ħaxix - Skema ta' għajnuna għall-għeneb imnixxef

2007

Nuqqasijiet fil-kontrolli ewlenin

RATA FISSA

5

EUR

–8 122,42

0,00

–8 122,42

GR

Frott u Ħaxix - Skema ta' għajnuna għall-għeneb imnixxef

2007

Nuqqasijiet fil-kontrolli ewlenin

RATA FISSA

10

EUR

–3 615,33

0,00

–3 615,33

GR

Frott u Ħaxix - Skema ta' għajnuna għall-għeneb imnixxef

2007

Nuqqasijiet fil-kontrolli ewlenin

RATA FISSA

25

EUR

– 178 595,74

0,00

– 178 595,74

GR

Għajnuna Diretta Oħra - POSEI

1999

Nuqqasijiet fil-ġestjoni tal-applikazzjonijiet tal-għajnuna u fis-sistema ta' kontroll

RATA FISSA

10

EUR

–1 263 139,23

0,00

–1 263 139,23

GR

Għajnuna Diretta Oħra - POSEI

2000

Nuqqasijiet fil-ġestjoni tal-applikazzjonijiet tal-għajnuna u fis-sistema ta' kontroll

RATA FISSA

10

EUR

–1 351 453,75

0,00

–1 351 453,75

GR

Għajnuna Diretta Oħra - POSEI

2001

Nuqqasijiet fil-ġestjoni tal-applikazzjonijiet tal-għajnuna u fis-sistema ta' kontroll

RATA FISSA

10

EUR

–1 355 809,10

0,00

–1 355 809,10

GR

Primjums għat-Tabakk

2006

Kunsinni tard tat-tabakk

TA' DARBA

 

EUR

–6 108 114,95

0,00

–6 108 114,95

GR

Primjums għat-Tabakk

2006

Trasferiment tal-kuntratti ta' kultivazzjoni

TA' DARBA

 

EUR

–12 930 014,00

0,00

–12 930 014,00

GR

Primjums għat-Tabakk

2006

Approvazzjoni tal-ewwel proċessuri li huma ineliġibbli

TA' DARBA

 

EUR

– 722 713,00

0,00

– 722 713,00

GR

Primjums għal-Laħam - Ngħaġ u Mogħoż

2004

Nuqqasijiet fil-ġestjoni u kontroll

RATA FISSA

10

EUR

–25 128 277,52

0,00

–25 128 277,52

GR

Primjums għal-Laħam - Ngħaġ u Mogħoż

2005

Nuqqasijiet fil-ġestjoni u kontroll

RATA FISSA

10

EUR

–24 975 648,06

0,00

–24 975 648,06

GR

Primjums għal-Laħam - Ngħaġ u Mogħoż

2006

Nuqqasijiet fil-ġestjoni u kontroll

RATA FISSA

10

EUR

–62 666,39

0,00

–62 666,39

GR

Għajnuna Diretta Oħra - Ħlasijiet Diretti

2007

LPIS-GIS u verifiki fuq il-post ta' kwalità fqira

RATA FISSA

10

EUR

– 189 954 152,86

0,00

– 189 954 152,86

GR

Għajnuna Diretta Oħra - l-Artikolu 69 tar-Reg. (KE) Nru 1782/2003 - ħlief Ovini u Bovini

2007

LPIS-GIS u verifiki fuq il-post ta' kwalità fqira

RATA FISSA

10

EUR

–4 478 362,23

0,00

–4 478 362,23

GR

Kundizzjonalità

2006

Nuqqasijiet fil-ġestjoni u kontrolli tal-kundizzjonalità

RATA FISSA

10

EUR

–4 138 354,61

0,00

–4 138 354,61

GR

Kundizzjonalità

2007

Nuqqasijiet fil-ġestjoni u kontrolli tal-kundizzjonalità

RATA FISSA

10

EUR

–29 267,04

0,00

–29 267,04

GR

Verifika finanzjarja - Ħlas tardiv u skadenzi għall-ħlasijiet

2007

Ħlas tardiv

TA' DARBA

 

EUR

–1 819 599,31

–1 819 599,31

0,00

GR

Verifika finanzjarja - Infiq żejjed

2007

Qbiż tal-limiti tal-allokazzjonijiet għal ŻR

TA' DARBA

 

EUR

–1 953 465,43

–1 953 465,43

0,00

GR

Verifika finanzjarja - Infiq żejjed

2007

Infiq ineliġibbli

TA' DARBA

 

EUR

–4 910,61

–4 910,61

0,00

GR

Verifika finanzjarja - Infiq żejjed

2008

Qbiż tal-limiti finanzjarji

TA' DARBA

 

EUR

–11 724,24

0,00

–11 724,24

Total GR (EUR)

– 330 989 615,81

–3 777 975,35

– 327 211 640,46

IE

Verifika finanzjarja - Ħlas tardiv u skadenzi għall-ħlasijiet

2009

Ħlas tardiv

TA' DARBA

 

EUR

– 133 757,17

– 133 757,17

0,00

Total IE (EUR)

– 133 757,17

– 133 757,17

0,00

IT

Trab tal-ħalib xkumat użat bħala nutrijent għall-annimali

2003

Nuqqas ta' implimentazzjoni jew implimentazzjoni ħażina tat-tnaqqis u sanzjonijiet tal-għajnuna regolatorja

TA' DARBA

 

EUR

–19 021,62

0,00

–19 021,62

IT

Trab tal-ħalib xkumat użat bħala nutrijent għall-annimali

2003

Nuqqas ta' implimentazzjoni jew implimentazzjoni ħażina tat-tnaqqis u sanzjonijiet tal-għajnuna regolatorja

RATA FISSA

2

EUR

– 789 909,56

0,00

– 789 909,56

IT

Trab tal-ħalib xkumat użat bħala nutrijent għall-annimali

2004

Nuqqas ta' implimentazzjoni jew implimentazzjoni ħażina tat-tnaqqis u sanzjonijiet tal-għajnuna regolatorja

TA' DARBA

 

EUR

–2 961,86

0,00

–2 961,86

IT

Trab tal-ħalib xkumat użat bħala nutrijent għall-annimali

2004

Nuqqas ta' implimentazzjoni jew implimentazzjoni ħażina tat-tnaqqis u sanzjonijiet tal-għajnuna regolatorja

RATA FISSA

2

EUR

– 742 709,75

0,00

– 742 709,75

IT

Trab tal-ħalib xkumat użat bħala nutrijent għall-annimali

2005

Nuqqas ta' implimentazzjoni jew implimentazzjoni ħażina tat-tnaqqis u sanzjonijiet tal-għajnuna regolatorja

TA' DARBA

 

EUR

–86 072,22

0,00

–86 072,22

IT

Trab tal-ħalib xkumat użat bħala nutrijent għall-annimali

2005

Nuqqas ta' implimentazzjoni jew implimentazzjoni ħażina tat-tnaqqis u sanzjonijiet tal-għajnuna regolatorja

RATA FISSA

2

EUR

–47 374,31

0,00

–47 374,31

IT

Ħlasijiet Diretti

2005

Nuqqasijiet fil-verifiki fuq il-post

RATA FISSA

5

EUR

– 595 287,34

0,00

– 595 287,34

IT

Ħlasijiet Diretti

2006

Nuqqasijiet fil-verifiki fuq il-post

RATA FISSA

5

EUR

– 627 815,82

0,00

– 627 815,82

IT

Ħlasijiet Diretti

2007

Nuqqasijiet fil-verifiki fuq il-post

RATA FISSA

5

EUR

–36 181,44

0,00

–36 181,44

IT

Ħlasijiet Diretti

2007

Nuqqasijiet fis-sistemi ta' kontroll

RATA FISSA

1,34

EUR

–21 082 134,82

0,00

–21 082 134,82

IT

Ħlasijiet Diretti

2007

Kalkolu żbaljat tas-sanzjonijiet

TA' DARBA

 

EUR

– 472 302,78

0,00

– 472 302,78

IT

Irkupri

2001-2002

Żball finanzjarju fil-ktieb tad-debituri

TA' DARBA

 

EUR

–14 257 072,07

0,00

–14 257 072,07

Total IT (EUR)

–38 758 843,59

0,00

–38 758 843,59

LT

Ċertifikazzjoni

2006

Approvazzjoni finanzjarja 2006: żball magħruf

TA' DARBA

 

LTL

– 149 107,00

0,00

– 149 107,00

Total LT (LTL)

– 149 107,00

0,00

– 149 107,00

NL

Lamtu tal-patata

2003

Nuqqasijiet fil-ġestjoni tal-iskema u s-sistema ta' kontroll

RATA FISSA

10

EUR

–5 295 327,28

0,00

–5 295 327,28

NL

Lamtu tal-patata

2004

Nuqqasijiet fil-ġestjoni tal-iskema u s-sistema ta' kontroll

RATA FISSA

10

EUR

–5 424 788,14

0,00

–5 424 788,14

NL

Lamtu tal-patata

2005

Nuqqasijiet fil-ġestjoni tal-iskema u s-sistema ta' kontroll

RATA FISSA

10

EUR

–5 871 686,22

0,00

–5 871 686,22

NL

Lamtu tal-patata

2006

Nuqqasijiet fil-ġestjoni tal-iskema u s-sistema ta' kontroll

RATA FISSA

10

EUR

–5 973 168,71

0,00

–5 973 168,71

NL

Lamtu tal-patata

2007

Nuqqasijiet fil-ġestjoni tal-iskema u s-sistema ta' kontroll

RATA FISSA

10

EUR

–3 059 136,00

0,00

–3 059 136,00

NL

Lamtu tal-patata

2008

Nuqqasijiet fil-ġestjoni tal-iskema u s-sistema ta' kontroll

RATA FISSA

10

EUR

–3 323 042,96

0,00

–3 323 042,96

NL

Għalf Imnixxef

2005

Nuqqasijiet fit-teħid ta' kampjuni u l-proċeduri tal-użin

RATA FISSA

2

EUR

–53 756,91

0,00

–53 756,91

NL

Għalf Imnixxef

2006

Nuqqas ta' applikazzjoni tas-sanzjonijiet stipulati fl-Art. 29 tar-Reg. (KE) Nru 382/2005

TA' DARBA

 

EUR

–51 192,24

0,00

–51 192,24

NL

Għalf Imnixxef

2006

Nuqqasijiet fit-teħid ta' kampjuni u l-proċeduri tal-użin

RATA FISSA

2

EUR

– 111 139,56

0,00

– 111 139,56

NL

Għalf Imnixxef

2007

Nuqqas ta' applikazzjoni tas-sanzjonijiet stipulati fl-Art. 29 tar-Reg. (KE) Nru 382/2005

TA' DARBA

 

EUR

–80 683,48

0,00

–80 683,48

NL

Għalf Imnixxef

2007

Nuqqasijiet fit-teħid ta' kampjuni u l-proċeduri tal-użin

RATA FISSA

2

EUR

–59 296,58

0,00

–59 296,58

Total NL (EUR)

–29 303 218,08

0,00

–29 303 218,08

PL

Ħażna Pubblika - Zokkor

2006

Reġistrazzjoni ħażina tal-ġarr taz-zokkor

TA' DARBA

 

PLN

–2 748 072,26

0,00

–2 748 072,26

PL

Ħażna Pubblika - Ċereali

2006

Reġistrazzjoni żbaljata tal-ġarr taċ-ċereali

TA' DARBA

 

PLN

–1 181 799,38

0,00

–1 181 799,38

PL

Ħażna Pubblika - Ċereali

2007

Reġistrazzjoni żbaljata tal-ġarr taċ-ċereali

TA' DARBA

 

PLN

– 158 188,28

0,00

– 158 188,28

Total PL (PLN)

–4 088 059,92

0,00

–4 088 059,92

PT

POSEI

2005

Għadd insuffiċjenti tal-verifiki fuq il-post.

TA' DARBA

 

EUR

– 238 067,66

0,00

– 238 067,66

PT

POSEI

2006

Għadd insuffiċjenti tal-verifiki fuq il-post.

TA' DARBA

 

EUR

– 239 045,63

0,00

– 239 045,63

PT

POSEI

2007

Għadd insuffiċjenti tal-verifiki fuq il-post.

TA' DARBA

 

EUR

– 266 137,96

0,00

– 266 137,96

PT

Primjums għal-Laħam - Ngħaġ u Mogħoż

2004

Għajnuna mħallsa lil bdiewa b'inqas minn 10 drittijiet ta' primjums

TA' DARBA

 

EUR

– 150 518,33

0,00

– 150 518,33

PT

Primjums għal-Laħam - Ngħaġ u Mogħoż

2004

Newtralizzazzjoni tal-impatt doppju ta' korrezzjoni ta' darba biss/b'rata fissa

TA' DARBA

 

EUR

3 010,36

0,00

3 010,36

PT

Primjums għal-Laħam - Ngħaġ u Mogħoż

2004

Nuqqasijiet fir-reġistri fuq is-sit

RATA FISSA

2

EUR

– 704 557,25

0,00

– 704 557,25

PT

Primjums għal-Laħam - Ngħaġ u Mogħoż

2005

Għajnuna mħallsa lil bdiewa b'inqas minn 10 drittijiet ta' primjums

TA' DARBA

 

EUR

– 136 490,69

0,00

– 136 490,69

PT

Primjums għal-Laħam - Ngħaġ u Mogħoż

2005

Newtralizzazzjoni tal-impatt doppju ta' korrezzjoni ta' darba biss/b'rata fissa

TA' DARBA

 

EUR

2 729,81

0,00

2 729,81

PT

Primjums għal-Laħam - Ngħaġ u Mogħoż

2005

Nuqqasijiet fir-reġistri fuq is-sit

RATA FISSA

2

EUR

–1 221 522,57

0,00

–1 221 522,57

PT

Primjums għal-Laħam - Ngħaġ u Mogħoż

2006

Għajnuna mħallsa lil bdiewa b'inqas minn 10 drittijiet ta' primjums

TA' DARBA

 

EUR

–10 716,86

0,00

–10 716,86

PT

Primjums għal-Laħam - Ngħaġ u Mogħoż

2006

Newtralizzazzjoni tal-impatt doppju ta' korrezzjoni ta' darba biss/b'rata fissa

TA' DARBA

 

EUR

426,48

0,00

426,48

PT

Primjums għal-Laħam - Ngħaġ u Mogħoż

2006

Nuqqasijiet fir-reġistri fuq is-sit

RATA FISSA

2

EUR

– 543 239,48

0,00

– 543 239,48

PT

Għelejjel li jinħartu

2005

Nuqqasijiet fis-sistema LPIS-GIS, il-prestazzjoni ta' verifiki fuq il-post u l-kalkulazzjoni tas-sanzjonijiet.

RATA FISSA

2

EUR

–77 320,99

0,00

–77 320,99

PT

Għelejjel li jinħartu

2006

Nuqqasijiet fis-sistema LPIS-GIS, il-prestazzjoni ta' verifiki fuq il-post u l-kalkulazzjoni tas-sanzjonijiet.

RATA FISSA

2

EUR

– 687,65

0,00

– 687,65

PT

Miżuri ta' Akkumpanjament ta' Garanzija ta' ŻR (miżuri relatati maż-żona)

2006

Nuqqasijiet fis-sistema LPIS-GIS, il-prestazzjoni ta' verifiki fuq il-post u l-kalkulazzjoni tas-sanzjonijiet.

RATA FISSA

5

EUR

–10 488 632,26

0,00

–10 488 632,26

PT

Għelejjel li jinħartu

2006

Nuqqasijiet fis-sistema LPIS-GIS, il-prestazzjoni ta' verifiki fuq il-post u l-kalkulazzjoni tas-sanzjonijiet.

RATA FISSA

5

EUR

–13 996 538,00

0,00

–13 996 538,00

PT

Miżuri ġodda ta' Garanzija ta' RŻ

2006

Nuqqasijiet fis-sistema LPIS-GIS, il-prestazzjoni ta' verifiki fuq il-post u l-kalkulazzjoni tas-sanzjonijiet.

RATA FISSA

5

EUR

349 379,51

0,00

349 379,51

PT

Ammonti addizzjonali ta' Għajnuna

2007

Nuqqasijiet fis-sistema LPIS-GIS, il-prestazzjoni ta' verifiki fuq il-post u l-kalkulazzjoni tas-sanzjonijiet.

RATA FISSA

5

EUR

– 248 208,61

0,00

– 248 208,61

PT

Għajnuna Diretta Oħra - Ħlasijiet Diretti

2007

Nuqqasijiet fis-sistema LPIS-GIS, il-prestazzjoni ta' verifiki fuq il-post u l-kalkulazzjoni tas-sanzjonijiet.

RATA FISSA

5

EUR

–16 015 420,09

0,00

–16 015 420,09

PT

Verifika finanzjarja - Ħlas tardiv u skadenzi għall-ħlasijiet

2008

Ħlas tardiv

TA' DARBA

0

EUR

– 148 413,94

– 148 413,94

0,00

PT

Verifika finanzjarja - Infiq żejjed

2009

Verifika Finanzjarja - qbiż tal-limiti

TA' DARBA

 

EUR

–96 189,49

–96 189,49

0,00

PT

Verifika finanzjarja - Ħlas tardiv u skadenzi għall-ħlasijiet

2009

Verifika finanzjarja - Ħlas tardiv

TA' DARBA

 

EUR

– 286 327,01

– 286 327,01

0,00

PT

Approvazzjoni tal-kontijiet

2006

Approvazzjoni finanzjarja 2006: Żball l-aktar probabbli

TA' DARBA

 

EUR

– 653 833,00

0,00

– 653 833,00

PT

Approvazzjoni tal-kontijiet

2006

Approvazzjoni finanzjarja 2006: Żball sistematiku

TA' DARBA

 

EUR

– 197 091,00

0,00

– 197 091,00

PT

Approvazzjoni tal-kontijiet

2007

Approvazzjoni finanzjarja 2007: Żball l-aktar probabbli

TA' DARBA

 

EUR

– 156 607,00

0,00

– 156 607,00

PT

Approvazzjoni tal-kontijiet

2007

Approvazzjoni finanzjarja 2007: Żball sistematiku

TA' DARBA

 

EUR

–2 334,00

0,00

–2 334,00

Total PT (EUR)

–45 522 353,31

– 530 930,44

–44 991 422,87

RO

Ħlasijiet Diretti

2008

Nuqqasijiet fit-tħaddim tal-LPIS-GIS

RATA FISSA

10

EUR

–41 707 099,00

0,00

–41 707 099,00

RO

Verifika finanzjarja - Ħlas tardiv u skadenzi għall-ħlasijiet

2008

Ħlas tardiv

TA' DARBA

 

EUR

–4 659 620,91

–8 629 639,25

3 970 018,34

Total RO (EUR)

–46 366 719,91

–8 629 639,25

–37 737 080,66

SE

Għajnuna Diretta Oħra - l-Artikolu 69 tar-Reg. (KE) Nru 1782/2003 - ħlief Ovini u Bovini

2009

Qbiż tal-limiti finanzjarji

TA' DARBA

0

EUR

–13 177,13

–13 177,13

0,00

Total SE (EUR)

–13 177,13

–13 177,13

0,00

SI

Primjums għal-Laħam - Bovini

2005

Nuqqasijiet fil-verifiki fuq il-post għall-primjum tal-baqar li jreddgħu

RATA FISSA

2

SIT

–29 466 458,00

0,00

–29 466 458,00

SI

Primjums għal-Laħam - Bovini

2005

Annimali maqtula qabel l-1.5.2004

TA' DARBA

 

SIT

– 677 017 295,96

0,00

– 677 017 295,96

SI

Primjums għal-Laħam - Bovini

2005

Newtralizzazzjoni tal-impatt doppju ta' korrezzjoni ta' darba biss/b'rata fissa

TA' DARBA

 

SIT

33 850 864,80

0,00

33 850 864,80

SI

Primjums għal-Laħam - Bovini

2005

Nuqqasijiet fil-verifiki fuq il-post għall-primjum taċ-ċanga speċjali u l-primjum għall-qatla

RATA FISSA

5

SIT

–77 950 627,83

0,00

–77 950 627,83

SI

Primjums għal-Laħam - Bovini

2006

Nuqqasijiet fil-verifiki fuq il-post għall-primjum tal-baqar li jreddgħu

RATA FISSA

2

SIT

–28 359 536,07

0,00

–28 359 536,07

SI

Primjums għal-Laħam - Bovini

2006

Nuqqasijiet fil-verifiki fuq il-post għall-primjum taċ-ċanga speċjali u l-primjum għall-qatla

RATA FISSA

5

SIT

–98 115 706,03

0,00

–98 115 706,03

SI

Primjums għal-Laħam - Ngħaġ u Mogħoż

2005

Ħlas ta' għajnuna lill-bdiewa li għandhom anqas minn 10 drittijiet ta' primjums għall-ovini

TA' DARBA

 

SIT

–11 799 120,10

0,00

–11 799 120,10

SI

Primjums għal-Laħam - Ngħaġ u Mogħoż

2005

Newtralizzazzjoni tal-impatt doppju ta' korrezzjoni ta' darba biss/b'rata fissa

TA' DARBA

 

SIT

589 956,01

0,00

589 956,01

SI

Primjums għal-Laħam - Ngħaġ u Mogħoż

2005

Nuqqasijiet fil-kontrolli ewlenin u anċillari għall-ovini

RATA FISSA

5

SIT

–6 944 168,27

0,00

–6 944 168,27

SI

Primjums għal-Laħam - Ngħaġ u Mogħoż

2006

Ħlas ta' għajnuna lill-bdiewa li għandhom anqas minn 10 drittijiet ta' primjums għall-ovini

TA' DARBA

 

SIT

–11 385 314,67

0,00

–11 385 314,67

SI

Primjums għal-Laħam - Ngħaġ u Mogħoż

2006

Newtralizzazzjoni tal-impatt doppju ta' korrezzjoni ta' darba biss/b'rata fissa

TA' DARBA

 

SIT

569 265,73

0,00

569 265,73

SI

Primjums għal-Laħam - Ngħaġ u Mogħoż

2006

Nuqqasijiet fil-kontrolli ewlenin u anċillari għall-ovini

TA' DARBA

 

SIT

–7 576 358,35

0,00

–7 576 358,35

Total SI (SIT)

– 913 604 498,73

0,00

– 913 604 498,73


PARTITA TAL-BAĠIT 6500

SM

Miżura

SF

Raġuni

Tip

%

Munita

Ammont

Tnaqqis li diġà sar

Impatt finanzjarju

CY

Miżuri ta’ Akkumpanjament ta’ Garanzija ta’ ŻR (miżuri relatati maż-żona)

2005

Livell insuffiċjenti ta’ verifiki fuq il-post.

RATA FISSA

5

CYP

–19 607,00

0,00

–19 607,00

CY

Miżuri ta’ Akkumpanjament ta’ Garanzija ta’ ŻR (miżuri relatati maż-żona)

2006

Livell insuffiċjenti ta’ verifiki fuq il-post.

RATA FISSA

5

CYP

– 127 488,00

0,00

– 127 488,00

CY

Miżuri ta’ Akkumpanjament ta’ Garanzija ta’ ŻR (miżuri relatati maż-żona)

2007

Livell insuffiċjenti ta’ verifiki fuq il-post.

RATA FISSA

5

EUR

–90 126,00

0,00

–90 126,00

Total CY (CYP)

– 147 095,00

0,00

– 147 095,00

Total CY (EUR)

–90 126,00

0,00

–90 126,00

PL

Żvilupp Rurali FAEGG Assi 2 (2000-2006, miżuri relatati maż-żona)

2006

Nuqqasijiet fil-kontrolli ewlenin u l-applikazzjoni tas-sanzjonijiet għal miżuri Agri-ambjentali

RATA FISSA

5

PLN

–10 579 382,00

–10 579 382,00

0,00

PL

Żvilupp Rurali FAEGG Assi 2 (2000-2006, miżuri relatati maż-żona)

2006

Nuqqasijiet fil-kontrolli ewlenin u l-applikazzjoni tas-sanzjonijiet għaż-żoni żvantaġġati

RATA FISSA

5

PLN

–50 609 351,00

–50 609 351,00

0,00

Total PL (PLN)

–61 188 733,00

–61 188 733,00

0,00


PARTITA TAL-BAĠIT 6711

SM

Miżura

SF

Raġuni

Tip

%

Munita

Ammont

Tnaqqis li diġà sar

Impatt finanzjarju

BG

Miżuri ta’ Akkumpanjament ta’ Garanzija ta’ ŻR (miżuri relatati maż-żona)

2008

LPIS-GIS u verifiki fuq il-post ta’ kwalità fqira

RATA FISSA

5

EUR

–2 245 941,14

0,00

–2 245 941,14

BG

Miżuri ta’ Akkumpanjament ta’ Garanzija ta’ ŻR (miżuri relatati maż-żona)

2008

LPIS-GIS u verifiki fuq il-post ta’ kwalità fqira

RATA FISSA

10

EUR

–1 326 700,51

0,00

–1 326 700,51

Total BG (EUR)

–3 572 641,65

0,00

–3 572 641,65

GR

Miżuri ta’ Akkumpanjament ta’ Garanzija ta’ ŻR (miżuri relatati maż-żona)

2007

LPIS-GIS u verifiki fuq il-post ta’ kwalità fqira

RATA FISSA

10

EUR

–16 480 990,57

0,00

–16 480 990,57

Total GR (EUR)

–16 480 990,57

0,00

–16 480 990,57

PT

Miżuri ta’ Akkumpanjament ta’ Garanzija ta’ ŻR (miżuri relatati maż-żona)

2007

Nuqqasijiet fis-sistema LPIS-GIS, il-prestazzjoni ta’ verifiki fuq il-post u l-kalkulazzjoni tas-sanzjonijiet.

RATA FISSA

5

EUR

– 213 224,74

0,00

– 213 224,74

Total PT (EUR)

– 213 224,74

 

– 213 224,74


PARTITA TAL-BAĠIT 05 07 01 07

SM

Miżura

SF

Raġuni

Tip

%

Munita

Ammont

Tnaqqis li diġà sar

Impatt finanzjarju

HU

Intervent f'forma ta' ħżin - Qamħirrum

2007

Rifużjoni tal-kostijiet finanzjarji fir-rigward tal-intervent fuq il-qamħirrum minħabba reġistrazzjoni ħazina

TA' DARBA

 

HUF

–4 003 360,00

0,00

–4 003 360,00

HU

Intervent f'forma ta' ħżin - Qamħirrum

2007

Rifużjoni tal-kostijiet finanzjarji fir-rigward tal-intervent fuq il-qamħirrum minħabba reġistrazzjoni ħazina

TA' DARBA

 

HUF

1 362 123,00

0,00

1 362 123,00

HU

Intervent f'forma ta' ħżin - Qamħirrum

2007

Rifużjoni tal-kostijiet finanzjarji fir-rigward tal-intervent fuq il-qamħirrum minħabba reġistrazzjoni ħazina

TA' DARBA

 

HUF

844 140 288,00

0,00

844 140 288,00

HU

Garanzija ta' Żvilupp Rural

2005

Irkupru tal-ammont ta' rifużjoni żejda minħabba differenzi fir-rata ta' kambju wara korrezzjoni doppja (fl-ambitu tad-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2009/721/KE, 2010/152/UE u l-ordni ta' rkupru GFO.09.025 li tikkonċerna l-programm STŻR 2004HU06GDO001).

 

 

EUR

–2 719,10

0,00

–2 719,10

Total HU (HUF)

841 499 051,00

0

841 499 051,00

Total HU (EUR)

–2 719,10

0

–2 719,10