ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.280.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 280

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 53
26 ta' Ottubru 2010


Werrej

 

I   Atti leġislattivi

Paġna

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2010/64/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ottubru 2010 dwar id-drittijiet għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni fi proċedimenti kriminali

1

 

 

II   Atti mhux leġislattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 960/2010 tal-25 ta’ Ottubru 2010 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

8

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/638/PESK tal-25 ta’ Ottubru 2010 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika tal-Ginea

10

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/639/PESK tal-25 ta’ Ottubru 2010 dwar miżuri restrittivi kontra ċerti uffiċjali tal-Bjelorussja

18

 

 

2010/640/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta’ Ottubru 2010 li temenda d-Deċiżjonijiet 2006/920/KE u 2008/231/KE dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabbiltà fir-rigward tas-subsistema Operazzjoni u Ġestjoni tat-Traffiku tas-sistemi ferrovjarji trans-Ewropej konvenzjonali u ta’ veloċità għolja (notifikata bid-dokument numru C(2010) 7179)  ( 1 )

29

 

 

2010/641/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Ottubru 2010 li temenda d-Deċiżjoni 2008/866/KE fir-rigward tal-perjodu tal-applikazzjoni tagħha (notifikata bid-dokument numru C(2010) 7183)  ( 1 )

59

 

 

2010/642/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta’ Ottubru 2010 li tawtorizza metodu għall-klassifikazzjoni tal-karkassi tal-majjal fil-Greċja (notifikata bid-dokument numru C(2010) 7230)

60

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2010/643/UE

 

*

Deċiżjoni Nru 2/2010 tal-Kumitat Statistiku tal-Unjoni Ewropea/Svizzera tal-1 ta’ Ottubru 2010 li temenda l-Anness A tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kooperazzjoni fil-qasam tal-istatistika

62

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġislattivi

DIRETTIVI

26.10.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 280/1


DIRETTIVA 2010/64/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-20 ta’ Ottubru 2010

dwar id-drittijiet għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni fi proċedimenti kriminali

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-punt (b) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 82(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw l-inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta’ Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Repubblika tal-Ungerija, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika Portugiża, tar-Rumanija, tar-Repubblika tal-Finlandja u tar-Renju tal-Isvezja (1),

Wara li l-abbozz ta’ att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

L-Unjoni stabbilixxiet għaliha stess l-għan li żżomm u tiżviluppa spażju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja. Skont il-konklużjonjiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew f’Tampere tal-15 u s-16 ta’ Ottubru 1999, u b’mod partikolari il-punt 33 tagħhom, il-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ sentenzi u deċiżjonijiet ġudizzjarji għandu jsir il-pedament tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili u kriminali ġewwa l-Unjoni, minħabba li r-rikonoxximent reċiproku mtejjeb u l-approssimazzjoni neċessarja tal-leġislazzjoni jiffaċilitaw il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet u l-protezzjoni ġudizzjarja tad-drittijiet individwali.

(2)

Fid-29 ta’ Novembru 2000, f’konformità mal-konklużjonijiet ta’ Tampere, il-Kunsill adotta programm ta’ miżuri għall-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ deċiżjonjiet f’materji kriminali (3). L-introduzzjoni għall-programm tiddikjara li r-rikonoxximent reċiproku huwa maħsub biex isaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri iżda wkoll biex itejjeb il-protezzjoni tad-drittijiet individwali.

(3)

L-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ deċiżjonjiet f’materji kriminali tippresupponi li l-Istati Membri għandhom fiduċja fis-sistemi tal-ġustizzja kriminali ta’ xulxin. Il-punt safejn jasal ir-rikonoxximent reċiproku jiddipendi ħafna fuq numru ta’ parametri, li jinkludu mekkaniżmi għas-salvagwardja tad-drittijiet ta’ persuni suspettati jew akkużati u standards minimi komuni meħtieġa biex jiffaċilitaw l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku.

(4)

Ir-rikonoxximent reċiproku ta’ deċiżjonjiet f’materji kriminali jista’ jaħdem b’mod effettiv biss fi spirtu ta’ fiduċja li fi ħdanu, mhux biss l-awtoritajiet ġudizzjarji, iżda l-atturi kollha fil-proċess kriminali jikkunsidraw id-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet ġudizzjarji ta’ Stati Membri oħra bħala ekwivalenti għal tagħhom, li jimplika mhux biss fiduċja fl-adegwatezza tar-regoli ta’ Stati Membri oħra, iżda wkoll fiduċja li dawk ir-regoli huma applikati korrettament.

(5)

L-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali (“il-KEDB”) u l-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (“il-Karta”) jistabbilixxu d-dritt għal proċess ġust. L-Artikolu 48(2) tal-Karta jiggarantixxi r-rispett għad-drittijiet tad-difiża. Din id-Direttiva tirrispetta dawk id-drittijiet u għandha tiġi implimentata kif meħtieġ.

(6)

Minkejja li l-Istati Membri kollha huma parti għall-KEDB, l-esperjenza wriet li dik waħedha mhux dejjem tipprovdi livell suffiċjenti ta’ fiduċja fis-sistemi tal-ġustizzja kriminali ta’ Stati Membri oħra.

(7)

It-tisħiħ tal-fiduċja reċiproka jirrikjedi implimentazzjoni iktar konsistenti tad-drittijiet u l-garanziji stipulati fl-Artikolu 6 tal-KEDB. Dan jirrikjedi wkoll, permezz ta’ din id-Direttiva u ta’ miżuri oħra, żvilupp ulterjuri fi ħdan l-Unjoni tal-istandards minimi stipulati fil-KEDB u fil-Karta.

(8)

L-Artikolu 82(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jipprevedi l-istabbiliment ta’ regoli minimi applikabbli fl-Istati Membri sabiex ikunu faċilitati r-rikonoxximent reċiproku ta’ sentenzi u ta’ deċiżjonijiet ġudizzjarji u l-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja f’materji kriminali li jkollhom dimensjoni transkonfinali. Il-punt (b) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 82(2) jirriferi għad-“drittijiet tal-individwi fil-proċedura kriminali” bħala wieħed mill-oqsma li fihom jistgħu jiġu stabbiliti regoli minimi.

(9)

Regoli minimi komuni għandhom iwasslu għal żieda fil-fiduċja fis-sistemi tal-ġustizzja kriminali tal-Istati Membri kollha, li bħala riżultat għandha twassal għal kooperazzjoni ġudizzjarja aktar effiċjenti fi klima ta’ fiduċja reċiproka. Regoli komuni minimi bħal dawn għandhom jiġu stabbiliti fl-oqsma tal-interpretazzjoni u t-traduzzjoni fi proċedimenti kriminali.

(10)

Fit-30 ta’ Novebmru 2009, il-Kunsill adotta riżoluzzjoni dwar Pjan Direzzjonali għat-tisħiħ tad-drittijiet proċedurali ta’ persuni suspettati jew akkużati fi proċedimenti kriminali (4). Filwaqt li jieħu approċċ ta’ pass b’pass, il-Pjan Direzzjonali talab li jiġu adottati miżuri dwar id-drittijiet għat-traduzzjoni u l-interpretazzjoni (miżura A), id-dritt għal informazzjoni dwar drittijiet u informazzjoni dwar l-ispejjeż (miżura B), id-dritt għal parir legali u għal għajnuna legali (miżura C), id-dritt għal komunikazzjoni mal-qraba, min jimpjega u l-awtoritajiet konsulari (miżura D), u salvagwardji speċjali għall-persuni suspettati jew akkużati li jkunu vulnerabbli (miżura E).

(11)

Fil-Programm ta’ Stokkolma, adottat fl-10 ta’ Diċembru 2009, il-Kunsill Ewropew laqa’ b’interess il-Pjan Direzzjonali u għamlu parti mill-Programm ta’ Stokkolma (il-punt 2.4). Il-Kunsill Ewropew issottolinja n-natura mhux eżawrjenti tal-Pjan Direzzjonali, billi stieden lill-Kummissjoni biex teżamina elementi addizzjonali ta’ drittijiet proċedurali minimi għall-persuni suspettati u akkużati, u biex tevalwa jekk hemmx bżonn li jiġu indirizzati kwistjonijiet oħra, pereżempju l-preżunzjoni ta’ innoċenza, biex tkun promossa kooperazzjoni aħjar f’dak il-qasam.

(12)

Din id-Direttiva tirrigwarda l-miżura A tal-Pjan Direzzjonali. Din tistabbilixxi standards minimi komuni li għandhom jiġu applikati fl-oqsma tal-interpretazzjoni u tat-traduzzjoni fil-proċedimenti kriminali bil-għan li tittejjeb il-fiduċja reċiproka fost l-Istati Membri.

(13)

Din id-Direttiva hija mfassla fuq il-proposta tal-Kummissjoni għal Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill dwar id-dritt għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni fi proċedimenti kriminali tat-8 ta’ Lulju 2009 u fuq il-proposta tal-Kummissjoni għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dritt għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni fi proċedimenti kriminali tad-9 ta’ Marzu 2010.

(14)

Id-drittijiet għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni għal dawk li ma jitkellmux jew ma jifhmux il-lingwa tal-proċedimenti huma stabbiliti fl-Artikolu 6 tal-KEDB, kif interpretati fil-każistika tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem. Din id-Direttiva tiffaċilita l-applikazzjoni ta’ dawk id-drittijiet fil-prattika. Għal dak l-għan, il-mira ta’ din id-Direttiva hija li tiżgura d-drittijiet ta’ persuni suspettati jew akkużati għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni fi proċedimenti kriminali bil-ħsieb li tiżgura d-dritt tagħhom għal proċess ġust.

(15)

Id-drittijiet previsti f’din id-Direttiva għandhom japplikaw ukoll, bħala miżuri meħtieġa ta’ akkumpanjament, għall-eżekuzzjoni tal-mandat ta’ arrest Ewropew (5) fil-limiti previsti minn din id-Direttiva. L-Istati Membri ta’ eżekuzzjoni għandhom jipprovdu, u jassumu l-ispejjeż tal-interpretazzjoni u t-traduzzjoni għall-benefiċċju tal-persuni mitluba li ma jifhmux jew ma jitkellmux il-lingwa tal-proċedimenti.

(16)

F’xi Stati Membri awtorità li ma tkunx qorti li jkollha ġurisdizzjoni fi kwistjonijiet kriminali għandha kompetenza biex timponi sanzjonijiet fir-rigward ta’ reati relattivament żgħar. Dan jista’ jkun il-każ, pereżempju, fir-rigward ta’ reati tat-traffiku li jitwettqu fuq skala kbira u li jistgħu jiġu stabbiliti wara kontroll tat-traffiku. F’sitwazzjonijiet bħal dawn, ma jkunx raġonevoli li l-awtorità kompetenti tkun rikjesta tiżgura d-drittijiet kollha skont din id-Direttiva. Meta l-liġi ta’ Stat Membru tipprovdi għall-impożizzjoni ta’ sanzjoni fir-rigward ta’ reati żgħar minn tali awtorità u jkun hemm dritt ta’ appell lil qorti li jkollha ġurisdizzjoni fi kwistjonijiet kriminali, din id-Direttiva għandha għaldaqstant tapplika biss għall-proċedimenti quddiem dik il-qorti wara tali appell.

(17)

Din id-Direttiva għandha tiżgura li jkun hemm assistenza lingwistika bla ħlas u adegwata, li tagħmilha possibbli għall-persuni suspettati jew akkużati li ma jitkellmux jew ma jifhmux il-lingwa tal-proċedimenti kriminali li jeżerċitaw id-dritt tagħhom tad-difiża u li tkun salvagwardjata l-ġustizzja tal-proċedimenti.

(18)

Għandha tkun provduta interpretazzjoni għall-benefiċċju tal-persuni suspettati jew akkużati mingħajr dewmien. Madankollu, meta jgħaddi ċertu perijodu ta’ żmien qabel ma tiġi provduta l-interpretazzjoni, dan m’għandhux jikkostitwixxi ksur tar-rekwiżit li l-interpretazzjoni għandha tkun provduta mingħajr dewmien, sakemm dak il-perijodu ta’ żmien ikun raġonevoli fiċ-ċirkostanzi.

(19)

Il-komunikazzjoni bejn il-persuni suspettati jew akkużati u l-avukat tagħhom għandha tiġi interpretata f’ konformita’ ma’ din id-Direttiva. Il-persuni suspettati jew akkużati għandhom ikunu kapaċi, inter alia, jispjegaw lill-avukat tagħhom il-verżjoni tagħhom tal-fatti, jindikaw kwalunkwe dikjarazzjoni li ma jaqblux magħha u jagħmlu lill-avukat konxju dwar kwalunkwe fatt li għandu jiġi ppreżentat għad-difiża tagħhom.

(20)

Bl-għan li tiġi ppreparata d-difiża, il-komunikazzjoni bejn il-persuni suspettati jew akkużati u l-avukat tagħhom b’konnessjoni diretta ma’ kwalunkwe mistoqsija jew smigħ matul il-proċedimenti, jew mat-tressiq ta’ appell jew applikazzjonijiet proċedurali oħra, bħall-ħelsien mill-arrest taħt garanzija, għandha tiġi interpretata meta dan ikun meħtieġ sabiex tiġi ssalvagwardata l-ġustizzja tal-proċedimenti.

(21)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm proċedura jew mekkaniżmu fis-seħħ biex jiddeterminaw jekk il-persuni suspettati jew akkużati jifhmux u jitkellmux il-lingwa tal-proċedimenti kriminali u jeħtieġux l-assistenza ta’ interpretu. Tali proċedura jew mekkaniżmu jimplika li l-awtoritajiet kompetenti jivverifikaw bi kwalunkwe mod adatt, inkluż billi jiġu kkonsultati l-persuni suspettati jew akkużati, jekk dawn jifhmux u jitkellmux il-lingwa tal-proċedimenti kriminali u jekk tinħtieġx l-assistenza ta’ interpretu.

(22)

L-interpretazzjoni u t-traduzzoni skont din id-Direttiva għandhom ikunu pprovduti bil-lingwa nattiva tal-persuni suspettati jew akkużati jew bi kwalunkwe lingwa oħra li dawn jitkellmu jew jifhmu sabiex ikun possibbli għalihom li jeżerċitaw bis-sħiħ id-drittijiet tad-difiża, u sabiex tiġi ssalvagwardata l-ġustizzja tal-proċedimenti.

(23)

Ir-rispett tad-drittijiet għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni li jinsabu f’din id-Direttiva m’għandhom jikkompromettu l-ebda dritt proċedurali ieħor provdut skont il-liġi nazzjonali.

(24)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġi eżerċitat kontroll fuq l-adegwatezza tal-interpretazzjoni u tat-traduzzjoni pprovduti meta l-awtoritajiet kompetenti jkunu ġew avżati b’każ partikolari.

(25)

Il-persuni suspettati jew akkużati jew il-persuni soġġetti għal proċedimenti għall-eżekuzzjoni tal-mandat ta’ arrest Ewropew għandu jkollhom id-dritt li jikkontestaw il-konklużjoni li m’hemm l-ebda ħtieġa għal interpretazzjoni, skont proċeduri fil-liġi nazzjonali. Dak id-dritt ma jinvolvix l-obbligu għall-Istati Membri li jipprovdu għal mekkaniżmu separat jew għal proċedura ta’ lment li fiha tista’ tiġi kkontestata konklużjoni bħal din u m’għandux jippreġudika l-limiti ta’ żmien applikabbli għall-eżekuzzjoni tal-mandat ta’ arrest Ewropew.

(26)

Meta l-kwalità tal-interpretazzjoni tkun meqjusa insuffiċjenti biex tiżgura d-dritt għal proċess ġust, l-awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu jistgħu jissostitwixxu l-interpretu maħtur.

(27)

Id-dover ta’ kura lejn il-persuni suspettati jew akkużati li huma f’pożizzjoni potenzjalment dgħajfa, b’mod partikolari minħabba kwalunkwe indeboliment fiżiku li jaffettwa l-abbiltà tagħhom li jikkomunikaw b’mod effettiv, huwa l-bażi ta’ amministrazzjoni retta tal-ġustizzja. Il-prosekuzzjoni, l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u dawk ġudizzjarji għandhom għalhekk jiżguraw li tali persuni jkunu kapaċi jeżerċitaw b’mod effettiv id-drittijiet previsti f’din id-Direttiva, per eżempju billi titqies kwalunkwe vulnerabbiltà potenzjali li taffettwa l-abbiltà tagħhom li jsegwu l-proċedimenti u li jiġu mifhuma u billi jieħdu l-passi adatti biex jiżguraw dawk id-drittijiet.

(28)

Meta tintuża l-konferenza bil-vidjo bil-għan tal-interpretazzjoni remota, l-awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu jistgħu jużaw l-għodod li qed jiġu żviluppati fil-kuntest tal-Ġustizzja Elettronika Ewropea (per eżempju informazzjoni dwar il-qrati b’tagħmir jew manwali għall-konferenzi bil-vidjo).

(29)

Din id-Direttiva għandha tiġi evalwata fid-dawl tal-esperjenza prattika miksuba. Jekk ikun xieraq, għandha tiġi emendata sabiex ittejjeb is-salvagwardji li tistabbilixxi.

(30)

Is-salvagwardja tal-ġustizzja fil-proċedimenti teħtieġ li d-dokumenti essenzjali, jew tal-anqas il-partijiet rilevanti ta’ tali dokumenti, għandhom jiġu tradotti għall-benefiċċju tal-persuni suspettati jew akkużati b’konformità ma’ din id-Direttiva. Ċerti dokumenti għandhom dejjem jitqiesu bħala dokumenti essenzjali għal dak il-għan u għalhekk għandhom jiġu tradotti, bħal kwalunkwe deċiżjoni li ċċaħħad lill-persuna mil-libertà tagħha, kwalunkwe imputazzjoni jew akkuża, u kwalunkwe sentenza. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jiddeċiedu, fuq mozzjoni tagħhom stess jew fuq talba tal-persuni suspettati jew akkużati jew tal-avukat tagħhom, liema dokumenti oħra huma essenzjali għas-salvagwardja tal-ġustizzja tal-proċedimenti u li għandhom għalhekk jiġu tradotti wkoll.

(31)

L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw l-aċċess għall-bażijiet ta’ data nazzjonali għat-tradutturi jew interpreti legali meta tali bażijiet ta’ data jkunu jeżistu. F’dak il-kuntest, għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-għan li jiġi provdut l-aċċess għall-bażijiet eżistenti ta’ data permezz tal-portal E-Justice, kif ippjanat fil-pjan ta’ azzjoni pluriennali dwar l-e-Justice Ewropea tas-27 ta’ Novembru 2008 (6).

(32)

Din id-Direttiva għandha tistipula regoli minimi. L-Istati Membri għandu jkollhom il-possibbiltà li jestendu d-drittijiet stabbiliti f’din id-Direttiva sabiex jipprovdu livell ogħla ta’ protezzjoni wkoll f’sitwazzjonijiet li mhumiex ittrattati b’mod espliċitu f’din id-Direttiva. Il-livell ta’ protezzjoni qatt m’għandu jaqa’ taħt l-istandards previsti mill-KEDB jew mill-Karta, kif interpretati fil-każistika tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem jew tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

(33)

Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, li jikkorrispondu għal drittijiet garantiti mill-KEDB u mill-Karta, għandhom jiġu interpretati u implimentati b’mod konsistenti ma’ dawk id-drittijiet, kif interpretati fil-każistika rilevanti tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

(34)

Ladarba l-għan ta’ din id-Direttiva, jiġifieri li jinkisbu standards komuni minimi, ma jistax jinkiseb suffiċjentement mill-Istati Membri u jista’ għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti tiegħu, jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri konformement mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Konformement mal-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkiseb dak l-għan.

(35)

F’konformita’ mal-Artikolu 3 tal-Protokoll Nru 21 dwar il-Pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda fir-rigward tal-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja, anness għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, dawk l-Istati Membri nnotifikaw ix-xewqa tagħhom li jipparteċipaw fl-adozzjoni u l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

(36)

F’konformita’ mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll Nru 22 dwar il-Pożizzjoni tad-Danimarka, anness għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, id-Danimarka mhix se tieħu sehem fl-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament u mhix marbuta bih jew soġġetta għall-applikazzjoni tiegħu,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

1.   Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli li jikkonċernaw id-drittijiet għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni fi proċedimenti kriminali u fi proċedimenti għall-eżekuzzjoni ta’ mandat ta’ arrest Ewropew.

2.   Id-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom japplikaw għal persuni minn meta jkunu ġew infurmati mill-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru, permezz ta’ nofitika uffiċjali jew notifika oħra, li huma suspettati jew akkużati li wettqu reat kriminali sa ma jiġu fi tmiemhom il-proċedimenti, li huwa mifhum li jfisser il-konklużjoni finali tal-kwistjoni dwar jekk huma wettqux ir-reat, inkluż, meta applikabbli, l-għoti ta’ sentenzi u r-riżoluzzjoni ta’ kwalunkwe appell.

3.   Meta l-liġi ta’ Stat Membru tipprovdi għall-impożizzjoni ta’ sanzjoni fir-rigward ta’ reati żgħar minn awtorità li ma tkunx qorti li jkollha ġurisdizzjoni fi kwistjonijiet kriminali, u l-impożizzjoni ta’ tali sanzjoni tkun tista’ tiġi appellata f’qorti bħal din, din id-Direttiva għandha tapplika biss għall-proċedimenti quddiem dik il-qorti wara tali appell.

4.   Din id-Direttiva ma taffettwax il-liġi nazzjonali dwar il-preżenza ta’ avukat matul kwalunkwe stadju tal-proċedimenti kriminali, u lanqas ma taffettwa l-liġi nazzjonali dwar id-dritt għal aċċess tal-persuna suspettata jew akkużata għal dokumenti fil-proċedimenti kriminali.

Artikolu 2

Dritt għall-interpretazzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li persuni suspettati jew akkużati li ma jifhmux jew ma jitkellmux il-lingwa tal-proċedimenti kriminali kkonċernati, jiġu pprovduti b’interpretazzjoni mingħajr dewmien matul proċedimenti kriminali quddiem l-awtoritajiet investigattivi u ġudizzjarji, inkluż waqt l-interrogazzjoni tal-pulizija, is-seduti tal-qorti kollha u kwalunkwe seduti interim meħtieġa.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta neċessarju bil-għan li tkun issalvagwardjata l-ġustizzja fil-proċedimenti, l-interpretazzjoni tkun disponibbli għall-komunikazzjoni bejn il-persuni suspettati jew akkużati u l-avukat tagħhom b’konnessjoni diretta ma’ kwalunkwe mistoqsija jew smigħ matul il-proċedimenti jew mat-tressiq ta’ appell jew applikazzjonijiet proċedurali oħra.

3.   Id-dritt għall-interpretazzjoni skont il-paragrafi 1 u 2 jinkludi l-assistenza xierqa għal persuni bi problemi ta’ smigħ jew taħdit.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm proċedura jew mekkaniżmu fis-seħħ biex jiddeterminaw jekk il-persuni suspettati jew akkużati jifhmux u jitkellmux il-lingwa tal-proċedimenti kriminali u jeħtieġux l-assistenza ta’ interpretu.

5.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, skont proċeduri fil-liġi nazzjonali, il-persuni suspettati jew akkużati jkollhom id-dritt li jikkontestaw deċiżjoni li tikkonkludi li m’hemmx il-ħtieġa ta’ interpretazzjoni u, meta tiġi provduta l-interpretazzjoni, il-possibbiltà li jilmentaw li l-kwalità tal-interpretazzjoni mhix suffiċjenti biex tissalvagwardja l-ġustizzja tal-proċedimenti.

6.   Fejn xieraq, tista’ tintuża teknoloġija tal-komunikazzjoni bħall-konferenzi bil-vidjo jew komunikazzjoni bit-telefon jew Internet, sakemm il-preżenza fiżika tal-interpretu ma tkunx rikjesta sabiex tkun salvagwardjata l-ġustizzja tal-proċedimenti.

7.   Fi proċedimenti għall-eżekuzzjoni ta’ mandat ta’ arrest Ewropew, l-Istat Membru ta’ eżekuzzjoni għandu jiżgura li l-awtoritajiet kompetenti tiegħu jipprovdu lill-persuni li huma soġġetti għal tali proċedimenti li ma jifhmux jew ma jitkellmux il-lingwa tal-proċedimenti, b’interpretazzjoni skont dan l-Artikolu.

8.   L-interpretazzjoni provduta skont dan l-Artikolu għandha tkun ta’ kwalità suffiċjenti biex tissalvagwardja l-ġustizzja tal-proċedimenti, b’mod partikolari billi tiżgura li l-persuni suspettati jew akkużati jkollhom l-għarfien tal-każ kontrihom u jkunu kapaċi jeżerċitaw id-drittijiet tad-difiża tagħhom.

Artikolu 3

Dritt għat-traduzzjoni ta’ dokumenti essenzjali

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, persuni suspettati jew akkużati li ma jifhmux il-lingwa tal-proċedimenti kriminali kkonċernati jiġu, f’perijodu raġonevoli ta’ żmien, pprovduti bi traduzzjoni bil-miktub tad-dokumenti kollha li huma essenzjali biex ikun żgurat li dawn ikunu kapaċi jeżerċitaw id-drittijiet tad-difiża tagħhom u biex tkun salvagwardjata l-ġustizzja tal-proċedimenti.

2.   Id-dokumenti essenzjali għandhom jinkludu kwalunkwe deċiżjoni li jċaħħdu lil persuna mil-libertà tagħha, kwalunkwe imputazzjoni jew akkuża, u kwalunkwe sentenza.

3.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom, fi kwalunkwe każ partikolari, jiddeċiedu jekk huwiex essenzjali kwalunkwe dokument ieħor. Il-persuni suspettati jew akkużati, jew l-avukat tagħhom, jistgħu jippreżentaw talba motivata għal dak il-għan.

4.   M’għandhux ikun hemm ħtieġa li jiġu tradotti partijiet minn dokumenti essenzjali li mhumiex rilevanti sabiex il-persuni suspettati jew akkużati jkollhom l-għarfien tal-każ kontrihom.

5.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, skont proċeduri fil-liġi nazzjonali, il-persuni suspettati jew akkużati jkollhom id-dritt li jikkontestaw deċiżjoni li tikkonkludi li m’hemmx il-ħtieġa tat-traduzzjoni ta’ dokumenti jew partijiet minnhom u, meta tiġi provduta traduzzjoni, il-possibbiltà li jilmentaw li l-kwalità tad-traduzzjoni mhix suffiċjenti biex tissalvagwardja l-ġustizzja tal-proċedimenti.

6.   Fi proċedimenti għall-eżekuzzjoni ta’ mandat ta’ arrest Ewropew, l-Istat Membru ta’ eżekuzzjoni għandu jiżgura li l-awtoritajiet kompetenti tiegħu jipprovdu lil kwalunkwe persuna li hi suġġetta għal tali proċedimenti li ma tifhimx il-lingwa li biha tfassal il-mandat ta’ arrest Ewropew, jew li ġie tradott għaliha mill-Istat Membru tal-ħruġ, bi traduzzjoni bil-miktub ta’ dak id-dokument.

7.   Bħala eċċezzjoni għar-regoli ġenerali stabbiliti fil-paragrafi 1, 2, 3 u 6, traduzzjoni orali jew sommarju orali tad-dokumenti essenzjali msemmija f’dan l-Artikolu jistgħu jiġu pprovduti minflok traduzzjoni bil-miktub bil-kondizzjoni li tali traduzzjoni jew sommarju ma jippreġudikawx il-ġustizzja tal-proċedimenti.

8.   Kwalunkwe rinunzja għad-dritt għal traduzzjoni ta’ dokumenti msemmija f’dan l-Artikolu għandha tkun soġġetta għar-rekwiżiti li l-persuni suspettati jew akkużati jkunu irċevew parir legali minn qabel jew ikunu kisbu b’mod ieħor għarfien sħiħ tal-konsegwenzi ta’ din ir-rinunzja tad-dritt, u li r-rinunzja kienet inekwivokabbli u ngħatat volontarjament.

9.   It-traduzzjoni provduta skont dan l-Artikolu għandha tkun ta’ kwalità suffiċjenti biex tissalvagwardja l-ġustizzja tal-proċedimenti, b’mod partikolari billi tiżgura li l-persuni suspettati jew akkużati jkollhom l-għarfien tal-każ kontrihom u jkunu kapaċi jeżerċitaw id-drittijiet tad-difiża tagħhom.

Artikolu 4

Spejjeż tal-interpretazzjoni u tat-traduzzjoni

L-Istati Membri għandhom jilħqu l-ispejjeż tal-interpretazzjoni u tat-traduzzjoni li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-Artikoli 2 u 3, irrispettivament mill-eżitu tal-proċedimenti.

Artikolu 5

Kwalità tal-interpretazzjoni u tat-traduzzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri konkreti biex jiżguraw li l-interpretazzjoni u t-traduzzjoni pprovduti jissodisfaw il-kwalità rikjesta skont l-Artikolu 2(8) u l-Artikolu 3(9).

2.   Sabiex jippromovu l-adegwatezza tal-interpretazzjoni u tat-traduzzjoni u aċċess effiċenti għalihom, l-Istati Membri għandhom jagħmlu ħilithom biex jistabbilixxu reġistru jew reġistri ta’ tradutturi u interpreti indipendenti li huma kwalifikati b’mod xieraq. Tali reġistru jew reġistri, meta jiġu stabbiliti, għandhom, fejn xieraq, isiru disponibbli għall-avukati jew għall-awtoritajiet rilevanti.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-interpreti u t-tradutturi jintalbu li josservaw il-kunfidenzjalità dwar l-interpretazzjoni u t-traduzzjoni pprovduti skont din id-Direttiva.

Artikolu 6

Taħriġ

Mingħajr preġudizzju għall-indipendenza ġudizzjarja u d-differenzi fl-organizzazzjoni tal-ġudikatura tul l-Unjoni, l-Istati Membri għandhom jirrikjedu minn dawk responsabbli mit-taħriġ tal-imħallfin, il-prosekuturi jew il-persunal ġudizzjarju involuti fi proċedimenti kriminali biex jagħtu attenzjoni speċjali lill-elementi partikolari tal-komunikazzjoni bl-assisentenza ta’ interpretu sabiex tkun żgurata komunikazzjoni effiċenti u effettiva.

Artikolu 7

Żamma ta’ rekords

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li meta persuna suspettata jew akkużata tkun ġiet soġġetta għal mistoqsija jew smigħ minn awtorità investigattiva jew ġudizzjarja bl-għajnuna ta’ interpretu skont l-Artikolu 2, meta tkun ġiet ipprovduta traduzzjoni orali jew sommarju orali tad-dokumenti essenzjali fil-preżenza ta’ tali awtorità skont l-Artikolu 3(7), jew persuna tkun irrinunzjat id-dritt għat-traduzzjoni skont l-Artikolu 3(8), għandu jinżamm rekord, billi tintuża l-proċedura ta’ rrekordjar f’konformità mal-liġi tal-Istat Membru kkonċernat.

Artikolu 8

Nonrigressjoni

Xejn f’din id-Direttiva ma għandu jiġi miftiehem bħala li jillimita lil jew jidderoga minn kwalunkwe dritt u salvagwardja proċedurali li huma żgurati skont il-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, dispożizzjonijiet rilevanti oħra tal-liġi internazzjonali jew il-liġi ta’ kwalunkwe Stat Membru li tipprovdi livell ta’ protezzjoni ogħla.

Artikolu 9

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti jew id-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sas-27 ta’ Ottubru 2013.

2.   L-Istati Membri għandhom jittrażmettu t-test ta’ dawk il-miżuri lill-Kummissjoni.

3.   Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, huma għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati b’tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi kif issir tali referenza għandhom ikunu stipulati mill-Istati Membri.

Аrtikolu 10

Rapport

Il-Kummisjoni għandha, sas-27 ta’ Ottubru 2014, tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, li jivvaluta l-punt safejn l-Istati Membri jkunu ħadu l-miżuri neċessarji sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva flimkien, jekk meħtieġ, ma’ proposti leġislattivi.

Artikolu 11

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 12

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri skont it-Trattati.

Magħmul fi Strasburgu, l-20 ta’ Ottubru 2010.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

O. CHASTEL


(1)  ĠU C 69, 18.3.2010, p. 1.

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ Ġunju 2010 (għadha mhijiex ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali) u d-deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ Ottubru 2010.

(3)  ĠU C 12, 15.1.2001, p. 10.

(4)  ĠU C 295, 4.12.2009, p. 1.

(5)  Id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/584/ĠAI tat-13 ta’ Ġunju 2002 fuq il-Mandat ta’ Arrest Ewropew u l-proċeduri ta’ ċediment bejn l-Istati Membri (ĠU L 190, 18.7.2002, p. 1).

(6)  ĠU C 75, 31.3.2009, p. 1.


II Atti mhux leġislattivi

REGOLAMENTI

26.10.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 280/8


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 960/2010

tal-25 ta’ Ottubru 2010

li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-26 ta’ Ottubru 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-25 ta’ Ottubru 2010.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

MA

78,7

MK

80,0

XS

73,2

ZZ

77,3

0707 00 05

MK

87,5

TR

152,9

ZZ

120,2

0709 90 70

TR

143,9

ZZ

143,9

0805 50 10

AR

88,4

BR

68,9

CL

65,0

TR

93,2

UY

61,0

ZA

90,2

ZZ

77,8

0806 10 10

BR

220,8

TR

133,9

US

155,2

ZA

64,2

ZZ

143,5

0808 10 80

AR

77,3

BR

59,6

CL

110,2

CN

82,6

NZ

101,3

US

82,6

ZA

94,6

ZZ

86,9

0808 20 50

CN

92,7

ZA

88,6

ZZ

90,7


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


DEĊIŻJONIJIET

26.10.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 280/10


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2010/638/PESK

tal-25 ta’ Ottubru 2010

dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika tal-Ginea

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 29 tiegħu,

Billi:

(1)

Fis-27 ta' Ottubru 2009, il-Kunsill adotta l-Pożizzjoni Komuni 2009/788/PESK dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika tal-Ginea (1), b'rispons għar-repressjoni vjolenti mill-forzi tas-sigurtà fuq dimostranti politiċi f'Conakry fit-28 ta' Settembru 2009.

(2)

Fit-22 ta' Diċembru 2009, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2009/1003/PESK li temenda l-Pożizzjoni Komuni 2009/788/PESK (2) li tinkludi miżuri restrittivi addizzjonali.

(3)

Fid-29 ta' Marzu 2010, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2010/186/PESK li temenda l-Pożizzjoni Komuni 2009/788/PESK (3).

(4)

Abbażi ta' rieżami tal-Pożizzjoni Komuni 2009/788/PESK, il-miżuri restrittivi għandhom jiġġeddu sas-27 ta' Ottubru 2011.

(5)

Il-miżuri ta' implimentazzjoni tal-Unjoni huma stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1284/2009 tat-22 ta’ Diċembru 2009 li jimponi ċerti miżuri restrittivi speċifiċi fir-rigward tar-Repubblika tal-Ginea (4).

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.   Il-bejgħ, il-provvista, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta’ armamenti u materjal relatat ta’ kull tip, inklużi armi u munizzjoni, vetturi u tagħmir militari, tagħmir paramilitari u partijiet ta’ rikambju għal dawn imsemmija qabel, kif ukoll tagħmir li jista’ jintuża għar-repressjoni interna, lir-Repubblika tal-Ginea minn ċittadini tal-Istati Membri jew mit-territorji tal-Istati Membri jew bl-użu ta’ bastimenti jew inġenji tal-ajru tal-bandiera tagħhom, għandhom jiġu pprojbiti kemm jekk joriġinaw fit-territorji tagħhom u kemm jekk le.

2.   Għandu jkun ipprojbit:

(a)

il-forniment, dirett jew indirett, ta’ assistenza teknika, servizzi ta’ senserija jew servizzi oħra relatati mal-oġġetti msemmija fil-paragrafu 1 jew relatati mal-forniment, il-manifatturar, il-manutenzjoni u l-użu ta’ tali oġġetti, lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fi, jew għall-użu fir-Repubblika tal-Ginea;

(b)

il-forniment, dirett jew indirett, ta’ finanzjament jew assistenza finanzjarja relatata mal-oġġetti msemmija fil-paragrafu 1, inklużi b’mod partikolari għotjiet, self u assigurazzjoni ta’ kreditu għall-esportazzjoni, għal kwalunkwe bejgħ, provvista, trasferiment jew esportazzjoni ta’ tali oġġetti,, jew għall-forniment ta’ assistenza teknika relatata, senserija jew servizzi oħra lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fi, jew għall-użu fir-Repubblika tal-Ginea;

(c)

il-parteċipazzjoni, konxjentement u intenzjonalment, f’attivitajiet, li l-objettiv jew l-effett tagħhom hu li jevitaw il-projbizzjonijiet imsemmijin fil-punti (a) jew (b).

Artikolu 2

1.   L-Artikolu 1 m’għandux japplika għal:

(a)

il-bejgħ, il-provvista, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta’ tagħmir militari li ma joqtolx, jew ta’ tagħmir li jista’ jintuża għar-repressjoni interna, maħsub biss għal użu umanitarju jew protettiv, jew għall-programmi għall-bini ta’ istituzzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) u l-Unjoni Ewropea, jew għal operazzjonijiet tal-Unjoni u n-NU ta’ maniġġar ta’ kriżijiet;

(b)

il-bejgħ, il-provvista, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta’ vetturi mhux tal-ġlied li ġew manifatturati jew mgħammra b’materjali biex jipprovdu protezzjoni ballistika, maħsuba biss għall-użu protettiv ta’ persunal tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha fir-Repubblika tal-Ginea;

(c)

il-forniment ta’ assistenza teknika, servizzi ta’ senserija u servizzi oħrajn relatati ma’ tali tagħmir, jew ma’ tali programmi u operazzjonijiet;

(d)

il-forniment ta’ finanzjament jew assistenza finanzjarja relatata ma’ tali tagħmir jew ma’ tali programmi u operazzjonijiet;

bil-kondizzjoni li tali esportazzjonijiet jew assistenza jkunu ġew approvati minn qabel mill-awtorità kompetenti rilevanti.

2.   L-Artikolu 1 m’għandux japplika għal ilbies protettiv, inklużi ġkieket tal-flak u elmi militari, esportati temporanjament lejn ir-Repubblika tal-Ginea minn persunal tan-NU, persunal tal-Unjoni jew tal-Istati Membri tagħha, rappreżentanti tal-midja u ħaddiema umanitarji u dawk għall-iżvilupp u persunal assoċjat għall-użu personali tagħhom biss.

Artikolu 3

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa għall-prevenzjoni tad-dħul fi, jew it-transitu minn ġewwa, it-territorji tagħhom tal-membri individwali tal-Kunsill Nazzjonali għad-Demokrazija u l-Iżvilupp (CNDD) u persuni assoċjati magħhom, kif elenkat fl-Anness.

2.   Il-paragrafu 1 m’għandux jobbliga lil Stat Membru jiċħad liċ-ċittadini tiegħu stess dħul fit-territorju tiegħu.

3.   Il-paragrafu 1 għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-każijiet fejn Stat Membru jkun marbut b’obbligu ta’ dritt internazzjonali, jiġifieri:

(a)

bħala pajjiż ospitanti għal organizzazzjoni intergovernattiva internazzjonali;

(b)

bħala pajjiż ospitanti għal konferenza internazzjonali msejħa min-NU, jew taħt l-awspiċju tagħha;

(c)

taħt ftehim multilaterali li jikkonferixxi privileġġi u immunitajiet; jew

(d)

taħt it-Trattat ta’ Konċiljazzjoni tal-1929 (il-Patt tal-Lateran) konkluż mis-Santa Sede (l-Istat tal-Belt tal-Vatikan) u l-Italja.

4.   Il-paragrafu 3 għandu jiġi kkunsidrat bħala li japplika anki f’każijiet fejn Stat Membru jkun pajjiż ospitant għall-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Koperazzjoni fl-Ewropa (OSKE).

5.   Il-Kunsill għandu jkun debitament informat fil-każijiet kollha fejn Stat Membru jagħti eżenzjoni skont il-paragrafi 3 jew 4.

6.   L-Istati Membri jistgħu jagħtu eżenzjonijiet mill-miżuri imposti taħt il-paragrafu 1 fejn l-ivvjaġġar ikun ġustifikat minħabba ħtieġa umanitarja urġenti, jew għal attendenza f’laqgħat intergovernattivi, inklużi dawk promossi mill-Unjoni, jew ospitati minn Stat Membru li jkollu l-Presidenza kurrenti tal-OSKE, fejn isir djalogu politiku li jippromwovi direttament id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt fir-Repubblika tal-Ginea.

7.   Stat Membru li jixtieq jagħti l-eżenzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 6 għandu jinnotifika lill-Kunsill bil-miktub. L-eżenzjoni għandha tiġi kkunsidrata bħala mogħtija dment li ma ssir l-ebda oġġezzjoni bil-miktub minn wieħed, jew iżjed, mill-Membri tal-Kunsill, fi żmien jumejn ta’ ħidma minn meta tiġi rċevuta n-notifika tal-eżenzjoni proposta. Fil-każ li wieħed jew iżjed mill-membri tal-Kunsill jagħmlu oġġezzjoni, il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata, jista’ jiddeċiedi li jagħti l-eżenzjoni proposta.

8.   F’każijiet fejn skont il-paragrafi 3, 4, 6 u 7, Stat Membru jawtorizza d-dħul fit-territorju tiegħu, jew it-transitu minnu, ta’ persuni elenkati fl-Anness, l-awtorizzazzjoni għandha tkun limitata għall-iskop li għalih tingħata u għall-persuni kkonċernati minnha.

Artikolu 4

1.   Il-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li jappartjenu, huma proprjetà ta’, miżmuma jew ikkontrollati mill-membri individwali tas-CNDD u persuni, entitajiet jew korpi fiżiċi jew ġuridiċi assoċjati magħhom, kif elenkat fl-Anness, għandhom jiġu ffriżati.

2.   L-ebda fond jew riżors ekonomiku m’għandu jsir disponibbli, direttament jew indirettament, lil jew għal benefiċċju ta’ persuni, entitajiet jew korpi fiżiċi jew ġuridiċi elenkati fl-Anness.

3.   L-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru tista’ tawtorizza r-rilaxx ta’ ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati, jew li ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi jsiru disponibbli, taħt tali kondizzjonijiet li hi tikkunsidra adatti, wara li tkun iddeterminat li l-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi konċernati huma:

(a)

meħtieġa biex jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet bażiċi tal-persuni elenkati fl-Anness u l-membri tal-familja dipendenti minnhom, inklużi pagamenti għal ikel, kera jew ipoteki, mediċini u kura medika, taxxi, premiums tal-assigurazzjoni, u ħlasijiet ta’ servizzi pubbliċi;

(b)

maħsubin esklussivament għall-pagament ta’ onorarji professjonali raġjonevoli u għar-rimborż ta’ spejjeż magħmula assoċjati mal-forniment ta’ servizzi legali;

(c)

maħsubin esklussivament għall-pagament ta’ onorarji jew ħlasijiet ta’ servizzi għaż-żamma jew il-manutenzjoni ta’ rutina ta’ fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati; jew

(d)

meħtieġa għal spejjeż straordinarji, bil-kondizzjoni li l-awtorità kompetenti tkun innotifikat lill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bir-raġunijiet li għalihom tikkunsidra li għandha tingħata awtorizzazzjoni speċifika mill-inqas ġimgħatejn qabel l-awtorizzazzjoni.

Stati Membru għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija taħt dan il-paragrafu.

4.   B’deroga mill-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru jistgħu jawtorizzaw ir-rilaxx ta’ ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati, sakemm jintlaħqu l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi huma soġġetti għal rahan ġudizzjarju, amministrattiv jew arbitrali stabbilit qabel id-data li fiha l-persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp imsemmi fl-Artikolu 4(1) tkun ġiet inkluża fl-Anness jew ta’ sentenza ġudizzjarja, amministrattiva jew arbitrali mogħtija qabel dik id-data;

(b)

il-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi ser jintużaw esklussivament biex jissodisfaw il-pretensjonijiet żgurati b’dan ir-rahan jew rikonoxxuti bħala validi f’din is-sentenza, fil-limiti ffissati bil-liġijiet u r-regolamenti applikabbli li jirregolaw id-drittijiet tal-persuni li jkollhom dawn il-pretensjonijiet;

(c)

ir-rahan jew is-sentenza mhix għall-benefiċċju ta’ persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp elenkati fl-Anness; u

(d)

ir-rikonoxximent li r-rahan jew is-sentenza ma jmorrux kontra l-politika pubblika fl-Istat Membru kkonċernat.

Stati Membru għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija taħt dan il-paragrafu.

5.   Il-Paragrafu 2 m’għandux japplika għaż-żieda ma’ kontijiet iffriżati ta’:

(a)

mgħax jew qligħ ieħor fuq dawk il-kontijiet; jew

(b)

pagamenti dovuti taħt kuntratti, ftehimiet jew obbligi li kienu konklużi jew li nħolqu qabel id-data li fiha dawk il-kontijiet saru soġġetti għall-Pożizzjoni Komuni 2009/788/PESK,

dment li kwalunkwe mgħax, qligħ u pagamenti oħrajn bħal dawn jibqgħu soġġetti għall-paragrafu 1.

Artikolu 5

1.   Il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi fuq proposta minn Stat Membru jew mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, għandu jadotta emendi għal-lista li tidher fl-Anness kif meħtieġ mill-iżviluppi politiċi fir-Repubblika tal-Ginea.

2.   Il-Kunsill għandu jikkomunika d-deċiżjoni tiegħu, inklużi r-raġunijiet għall-elenkar, lill-persuna kkonċernata, jew direttament, jekk l-indirizz ikun magħruf, jew permezz tal-pubblikazzjoni ta' avviż, u b'hekk tali persuna tingħata l-opportunità li tippreżenta osservazzjonijiet.

3.   Fejn jiġu ppreżentati osservazzjonijiet, jew fejn jiġu ppreżentati provi sostanzjali ġodda, il-Kunsill għandu jerġa' jeżamina d-deċiżjoni tiegħu u jinforma lill-persuna kkonċernata skont il-każ.

Artikolu 6

Sabiex jiġi massimizzat l-impatt tal-miżuri msemmija hawn fuq, l-UE għandha tinkoraġġixxi lil Stati terzi biex jadottaw miżuri restrittivi simili għal dawk imniżżla f’din id-Deċiżjoni.

Artikolu 7

Il-Posizzjoni Komuni 2009/788/PESK hija b'dan revokata.

Artikolu 8

1.   Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

2.   Din id-Deċiżjoni għandha tapplika sas-27 ta’ Ottubru 2011. Hi għandha tinżamm taħt rieżami kostanti. Hi tista' tiġġedded jew tiġi emendata, skont il-każ, jekk il-Kunsill iqis li l-objettivi tagħha ma jkunux intlaħqu.

Magħmul fil-Lussemburgu, il-25 ta’ Ottubru 2010.

Għall-Kunsill

Il-President

C. ASHTON


(1)  ĠU L 281, 28.10.2009, p. 7.

(2)  ĠU L 346, 23.12.2009, p. 51.

(3)  ĠU L 83, 28.10.2009, p. 23.

(4)  ĠU L 346, 23.12.2009, p. 26.


ANNESS

Lista ta' persuni msemmija fl-Artikoli 3 u 4

 

Isem (u psewdonomi possibbli)

Informazzjoni għall-identifikazzjoni (data u post tat-twelid (d.t.t. u p.t.t.), numru tal-passaport (Pass.)/karta tal-identità …)

Karigi

1.

Kaptan Moussa Dadis CAMARA

d.t.t: 1.1.1964 jew 29.12.1968

Pass: R0001318

President tas-CNDD

2.

Kurunell Mathurin BANGOURA

d.t.t: 15.11.1962

Pass: R0003491

Ministru tat-Telekomunikazzjoni u t-Teknoloġiji l-Ġodda tal-Informazzjoni

3.

Logutenent Kurunell Aboubacar Sidiki (psewdonomu Idi Amin) CAMARA

d.t.t: 22.10.1979

Pass: R0017873

Ministru u Segretarju Permanenti tas-CNDD (imkeċċi mill-Armata fis-26.1.2009)

4.

Kmandant Oumar BALDÉ

d.t.t: 26.12.1964

Pass: R0003076

Membru tas-CNDD

5.

Kmandant Mamadi (psewdonomu Mamady) MARA

d.t.t: 1.1.1954

Pass: R0001343

Membru tas-CNDD

6.

Kmandant Almamy CAMARA

d.t.t: 17.10.1975

Pass: R0023013

Membru tas-CNDD

7.

Logutenent Kurunell Mamadou Bhoye DIALLO

d.t.t: 1.1.1956

Pass: R0001855

Membru tas-CNDD

8.

Kaptan Koulako BÉAVOGUI

 

Membru tas-CNDD

9.

Logutenent Kurunell tal-Pulizija Kandia (psewdonomu Kandja) MARA

Pass: R0178636

Membru tas-CNDD

Direttur tas-Sigurtà Nazzjonali ta' Labé

10.

Kurunell Sékou MARA

d.t.t: 1957

Membru tas-CNDD

Viċi Direttur tal-Pulizija Nazzjonali

11.

Is-Sur Morciré CAMARA

d.t.t: 1.1.1949

Pass: R0003216

Membru tas-CNDD

12.

Is-Sur Alpha Yaya DIALLO

 

Membru tas-CNDD

Direttur Nazzjonali tad-Dwana

13.

Kurunell Mamadou Korka DIALLO

d.t.t: 19.2.1962

Ministru tal-Kummerċ, l-Industrija u l-SMEs

14.

Kurunell Fodeba TOURÉ

d.t.t: 7.6.1961

Pass: R0003417 /R0002132

Gvernatur ta' Kindja (dak li kien il-Ministru taż-Żgħażagħ, imkeċċi minn Ministru fis-7.5.2009)

15.

Kmandant Cheick Sékou (psewdonomu Ahmed) Tidiane CAMARA

d.t.t: 12.5.1966

Membru tas-CNDD

16.

Kurunell Sékou (psewdonomu Sékouba) SAKO

 

Membru tas-CNDD

17.

Logutenent Jean- Claude PIVI (psewdonomu COPLAN)

d.t.t: 1.1.1960

Membru tas-CNDD

Ministru responsabbli għas-Sigurtà Presidenzjali

18.

Kaptan Saa Alphonse TOURÉ

d.t.t: 3.6.1970

Membru tas-CNDD

19.

Kurunell Moussa KEITA

d.t.t: 1.1.1966

Membru tas-CNDD

Ministru Segretarju Permanenti tas-CNDD responsabbli għar-Relazzjonijiet mal-Istituzzjonijiet Repubblikani

20.

Logutenent Kurunell Aïdor (psewdonomu Aëdor) BAH

 

Membru tas-CNDD

21.

Kmandant Bamou LAMA

 

Membru tas-CNDD

22.

Is-Sur Mohamed Lamine KABA

 

Membru tas-CNDD

23.

Kaptan Daman (psewdonomu Dama) CONDÉ

 

Membru tas-CNDD

24.

Kmandant Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

 

Membru tas-CNDD

25.

Kmandant Moussa Tiégboro CAMARA

d.t.t: 1.1.1968

Pass: 7190

Membru tas-CNDD

Ministru fil-Presidenza responsabbli għas-servizzi speċjali tal-ġlieda kontra d-drogi u l-brigantaġġ serju

26.

Kaptan Issa CAMARA

d.t.t: 1954

Membru tas-CNDD

Gvernatur ta' Mamou

27.

Kurunell Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

d.t.t: 26.2.1957

Pass: 13683

Membru tas-CNDD

Ministru tas-Saħħa u tal-Iġjene Pubblika

28.

Is-Sur Mamady CONDÉ

d.t.t: 28.11.1952

Pass: R0003212

Membru tas-CNDD

29.

Sub-Logutenent Cheikh Ahmed TOURÉ

 

Membru tas-CNDD

30.

Logutenent Kurunell Aboubacar Biro CONDÉ

d.t.t: 15.10.1962

Pass: 2443/R0004700

Membru tas-CNDD

31.

Is-Sur Bouna KEITA

 

Membru tas-CNDD

32.

Is-Sur Idrissa CHERIF

d.t.t: 13.11.1967

Pass: R0105758

Ministru responsabbli għall-Komunikazzjonijiet fil-Presidenza u fil-Ministeru tad-Difiża

33.

Is-Sur Mamoudou (psewdonomu) Mamadou) CONDÉ

d.t.t: 9.12.1960

Pass: R0020803

Segretarju tal-Istat, Responsabbli għall-Missjonijiet, il-kwistjonijiet strateġiċi u l-iżvilupp sostenibbli

34.

Logutenent Aboubacar Chérif (psewdonomu Toumba) DIAKITÉ

 

Aide de Camp tal-President

35.

Is-Sur Ibrahima Khalil DIAWARA

d.t.t: 1.1.1976

Pass: R0000968

Kunsillier Speċjali ta' Aboubacar Chérif “Toumba” Diakité

36.

Sub-Logutenent Marcel KOIVOGUI

 

Assistent ta' Aboubacar Chérif “Toumba” Diakité

37.

Is-Sur Papa Koly KOUROUMA

d.t.t: 3.11.1962

Pass: R11914/R001534

Ministru tal-Ambjent u l-Iżvilupp Sostenibbli

38.

Kmandant Nouhou THIAM

d.t.t: 1960

Pass: 5180

Spettur Ġenerali tal-Forzi Armati

Kelliem tas-CNDD

39.

Kaptan tal-Pulizija Théodore (psewdonomu Siba) KOUROUMA

d.t.t: 13.5.1971

Pass: Service R0001204

Attaché tal-kabinett għall-Presidenza

40.

Kaptan Mamadou SANDÉ

d.t.t: 12.12.1969

Pass: R0003465

Ministru fil-Presidenza responsabbli għall-Ekonomijia u l-Finanzi

41.

Is-Sur Alhassane (psewdonomu Al-Hassane) Siba ONIPOGUI

d.t.t: 31.12.1961

Pass: 5938/R00003488

Ministru fil-Presidenza responsabbli għall-Kontroll tal-Istat

42.

Is-Sur Joseph KANDUNO

 

Ministru responsabbli għall-Verifiki, it-trasparenza u l-Governanza tajba

43.

Is-Sur Fodéba (psewdonomu Isto) KÉIRA

d.t.t: 4.6.1961

Pass: R0001767

Ministru taż-Żgħażagħ, l-Isport u l-Promozzjoni tal-Impjieg fost iż-Żgħażagħ

44.

Kurunell Siba LOHALAMOU

d.t.t: 1.8.1962

Pass: R0001376

Ministru tal-Ġustizzja, Għassies tas-Siġilli

45.

Dr. Frédéric KOLIÉ

d.t.t: 1.1.1960

Pass: R0001714

Ministru tal-Amministrazzjoni tat-Territorju u l-Affarijiet Politiċi

46.

Is-Sur Alexandre Cécé LOUA

d.t.t: 1.1.1956

Pass: R0001757 /

diplomatiku: R 0000027

Ministru tal-Affarijiet Barranin u taċ-Ċittadini tal-Ginea li jgħixu barra mill-pajjiż

47.

Is-Sur Mamoudou (psewdonomu Mahmoud) THIAM

d.t.t: 4.10.1968

Pass: R0001758

Ministru tal-Minjieri u l-Enerġija

48.

Is-Sur Boubacar BARRY

d.t.t: 28.5.1964

Pass: R0003408

Ministru tal-Istat fil-Presidenza responsabbli għall-Kostruzzjoni, il-Ġestjoni tat-Territorju u l-Wirt Arkitetturali Pubbliku

49.

Is-Sur Demba FADIGA

d.t.t: 1.1.1952

Pass: Dokument ta' residenza FR365845/365857

Membru tas-CNDD

Ambaxxatur Straordinarju u Plenipotenzjarju. Responsabbli għar-relazzjonijiet bejn is-CNDD u l-Gvern

50.

Is-Sur Mohamed DIOP

d.t.t: 1.1.1963

Pass: R0001798

Membru tas-CNDD

Gvernatur ta' Conarky

51.

Is-Surġent Mohamed (psewdonomu Tigre) CAMARA

 

Membru tal-forzi tas-sigurtà fil-kamp tal-Gwardja Presidenzjali “Koundara”

52.

Is-Sur Habib HANN

d.t.t: 15.12.1950

Pass: 341442

Kumitat ta' Verifika u ta' Sorveljanza tas-Setturi Strateġiċi tal-Istat

53.

Is-Sur Ousmane KABA

 

Kumitat ta' Verifika u ta' Sorveljanza tas-Setturi Strateġiċi tal-Istat

54.

Is-Sur Alfred MATHOS

 

Kumitat ta' Verifika u ta' Sorveljanza tas-Setturi Strateġiċi tal-Istat

55.

Kaptan Mandiou DIOUBATÉ

d.t.t: 1.1.1960

Pass: R0003622

Direttur tal-uffiċċju tal-istampa fil-Presidenza

Kelliem tas-CNDD

56.

Is-Sur Cheik Sydia DIABATÉ

d.t.t: 23.4.1968

Pass: R0004490

Membru tal-Forzi Armati

Direttur tas-Servizzi ta' Intelligence u ta' Investigazzjoni fil-Ministru tad-Difiża

57.

Is-Sur Ibrahima Ahmed BARRY

d.t.t: 11.11.1961

Pass: R0048243

Direttur Ġenerali tar-Radju u t-Televiżjoni tal-Ginea

58.

Is-Sur Alhassane BARRY

d.t.t: 15.11.1962

Pass: R0003484

Gvernatur tal-Bank Ċentrali

59.

Is-Sur Roda Namatala FAWAZ

d.t.t: 6.7.1947

Pass: R0001977

Co. Pres Negozjant konness mas-CNDD u li ta appoġġ finanzjarju lis-CNDD

60.

Is-Sur Dioulde DIALLO

 

Co. Pres Negozjant konness mas-CNDD u li ta appoġġ finanzjarju lis-CNDD

61.

Is-Sur Kerfalla CAMARA

 

KPC PDG tal-Gui.

Co. Pres Negozjant konness mas-CNDD u li ta appoġġ finanzjarju lis-CNDD

62.

Dr. Moustapha ZABATT

d.t.t: 6.2.1965

Tabib u Konsulent Personali tal-President

63.

Is-Sur Aly MANET

 

Moviment “Dadis Doit Rester”

64.

Is-Sur Louis M’bemba SOUMAH

 

Ministru tax-Xogħol, ir-Riforma Amministrattiva u s-Servizz Pubbliku

65.

Is-Sur Cheik Fantamady CONDÉ

 

Ministru tal-Informazzjoni u l-Kultura

66.

Kurunell Boureima CONDÉ

 

Ministru tal-Agrikoltura u t-Trobbija tal-Bhejjem

67.

Is-Sur Mariame SYLLA

 

Ministru tad-Deċentralizzazzjoni u l-Iżvilupp Lokali


26.10.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 280/18


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2010/639/PESK

tal-25 ta’ Ottubru 2010

dwar miżuri restrittivi kontra ċerti uffiċjali tal-Bjelorussja

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikulari l-Artikolu 29 tiegħu,

Billi:

(1)

Fl-10 ta’ April 2006, il-Kunsill adotta l-Pożizzjoni Komuni 2006/276/PESK dwar miżuri restrittivi kontra ċerti uffiċjali tal-Bjelorussja (1).

(2)

Bil-Pożizzjoni Komuni 2009/314/PESK tas-6 ta' April 2009 li temenda l-Pożizzjoni Komuni 2006/276/PESK (2) il-miżuri restrittivi ġew estiżi sal-15 ta' Marzu 2010. Madankollu, ir-restrizzjonijiet ta' vvjaġġar imposti fuq ċerti figuri ewlenin tal-Bjelorussja, bl-eċċezzjoni ta' dawk involuti fl-għajbiet li seħħew fl-1999 u fl-2000 u tal-President tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali, ġew sospiżi sal-15 ta' Diċembru 2009.

(3)

Fil-15 ta' Diċembru 2009, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/969/PESK (3) li testendi kemm il-miżuri restrittivi kif ukoll is-sospensjoni sal-31 ta' Ottubru 2010.

(4)

Fuq il-bażi tar-rieżami tal-Pożizzjoni Komuni 2006/276/PESK, il-miżuri restrittivi għandhom jiġu mġedda sal-31 ta' Ottubru 2011, filwaqt li s-sospensjoni tar-resitrizzjonijiet ta' vvjaġġar għandhom ukoll jiġu mġedda sal-istess data.

(5)

Il-miżuri implimentattivi tal-Unjoni huma stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 765/2006 tat-18 ta' Mejju 2006 dwar miżuri restrittivi kontra l-President Lukashenko u ċerti uffiċjali tal-Belarus (4),

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jimpedixxu d-dħul, jew it-transitu, fit-territorji tagħhom ta' persuni, li huma responsabbli:

(a)

sabiex, iżda naqsu milli, jagħtu bidu għal investigazzjoni indipendenti u għall-prosekuzzjoni tad-delitti allegati u ta' dawk li huma kunsidrati mir-Rapport Pourgourides bħala l-atturi ċentrali fl-għajbien ta' erba’ persuni magħrufa sew fil-Bjelorussja fl-1999/2000 u l-ħabi sussegwenti tal-provi relatati, minħabba l-ostruzzjoni apparenti minnhom tal-ġustizzja, kif elenkati fl-Anness I;

(b)

għall-elezzjonijiet u r-referendum frodulenti fil-Bjelorussja fis-17 ta' Ottubru 2004 u għal dawk li huma responsabbli għal vjolazzjonijiet serji tad-drittijiet tal-bniedem waqt ir-repressjoni tad-dimostranti paċifiċi wara l-elezzjonijiet u r-referendum fil-Bjelorussja, kif elenkati fl-Anness II;

(c)

għall-vjolazzjonijiet ta' standards elettorali internazzjonali waqt l-elezzjonijiet presidenzjali fil-Bjelorussja fid-19 ta' Marzu 2006, u r-repressjoni kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika, kif elenkati fl-Anness III.

2.   Il-paragrafu 1 ma jobbligax Stat Membru li jiċħad id-dħul fit-territorju tiegħu liċ-ċittadini tiegħu stess.

3.   Il-paragrafu 1 għandu jkun bla preġudizzju għall-każijiet fejn Stat Membru jkun marbut b'xi obbligu skond il-liġi internazzjonali, jiġifieri:

(i)

bħala pajjiż li jospita organizzazzjoni intergovernattiva internazzjonali;

(ii)

bħala pajjiż li jospita konferenza internazzjonali mlaqqa’ min-Nazzjonijiet Uniti jew taħt il-patroċinju tan-Nazzjonijiet Uniti;

(iii)

taħt xi ftehim multilaterali li jikkonferixxi privileġġi u immunitajiet;

jew

(iv)

taħt it-Trattat ta' Konċiljazzjoni tal-1929 (il-Patt tal-Lateran) konkluż mis-Santa Sede (l-Istat tal-Belt tal-Vatikan) u l-Italja.

4.   Il-paragrafu 3 għandu jiġi kkunsidrat bħala applikabbli wkoll fil-każijiet fejn Stat Membru jkun pajjiz li jospita l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Koperazzjoni fl-Ewropa (OSCE).

5.   Il-Kunsill għandu jkun debitament informat fil-każijiet kollha fejn Stat Membru jagħti eżenzjoni skond il-paragrafi 3 jew 4.

6.   L-Istati Membri jistgħu jagħtu eżenzjonijiet mil-miżuri imposti fil-paragrafu 1 fejn l-ivvjaġġar ikun ġustifikat abbażi ta' ħtieġa urġenti umanitarja, jew abbażi tal-attendenza f'laqgħat intergovernattivi, inklużi dawk promossi mill-Unjoni, jew ospitati minn Stat Membru li jkollu l-Presidenza attwali tal-OSCE, fejn jitmexxa djalogu politiku li jippromwovi direttament id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat ta' dritt fil-Bjelorussja.

7.   Kull Stat Membru li jixtieq jagħti eżenzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 6 għandu jinnotifika lill-Kunsill bil-miktub. L-eżenzjoni tiġi kunsidrata bħala mogħtija sakemm wieħed mill-Membri tal-Kunsill jew iktar ma jagħmlux oġġezzjoni bil-miktub fi żmien jumejn ta' xogħol mir-riċezzjoni tan-notifika tal-eżenzjoni proposta. Fil-każ li wieħed jew iktar mill-membri tal-Kunsill jagħmlu oġġezzjoni, il-Kunsill, li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata, jista' jiddeċiedi li jagħti l-eżenzjoni proposta.

8.   F’każijiet fejn, skond il-paragrafi 3, 4, 6 u 7, xi Stat Membru jawtorizza d-dħul jew transitu fit-territorju tiegħu ta' persuni elenkati fl-Annessi I, II u III, l-awtorizzazzjoni għandha tkun limitata għall-iskop li għalih hija ġiet mogħtija u għall-persuni konċernati biha.

Artikolu 2

1.   Il-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li jappartjenu lil, huma l-proprjetà ta', huma miżmumin jew ikkontrollati minn persuni responsabbli għall-vjolazzjonijiet tal-istandards elettorali internazzjonali fl-elezzjonijiet Presidenzjali tal-Bjelorussja fid-19 ta' Marzu 2006 u l-azzjonijiet ripressivi kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni demokratika, u lill-persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi assoċjati magħhom, hekk kif elenkat fl-Anness IV għandhom jiġu ffriżati.

2.   L-ebda fondi jew riżorsi ekonomiċi ma għandhom isiru aċċessibbli, direttament jew indirettament, lil jew għall-benefiċċju ta' tali persuni elenkati fl-Anness IV.

Artikolu 3

1.   L-awtorità kompetenti ta' Stat Membru tista’ tawtorizza r-rilaxx ta’ ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati jew li ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi jsiru disponibbli, taħt tali kondizzjonijiet li hi tikkunsidra xierqa, wara li tkun iddeterminat li l-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi konċernati huma:

(a)

meħtieġa biex jissodisfaw il-ħtiġijiet bażiċi tal-persuni elenkati fl-Anness IV u l-membri dipendenti tal-familji tagħhom, inklużi pagamenti għal ikel, kera jew garanziji ipotekarji, mediċini u trattament mediku, taxxi, ħlas ta' assigurazzjoni, u ħlasijiet għall-użu ta' servizzi pubbliċi,

(b)

maħsuba esklussivament għall-pagament ta’ onorarji professjonali raġjonevoli u għar-rimborż ta’ spejjeż magħmulin assoċjati mal-forniment ta' servizzi legali,

(c)

maħsuba esklussivament għall-pagament ta' miżati jew il-ħlasijiet ta' servizzi għaż-żamma jew il-manutenzjoni ta’ rutina ta' fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati,

(d)

meħtieġa għal spejjeż straordinarji, bil-kondizzjoni li l-awtorità kompetenti tkun innotifikat ir-raġunijiet li għalihom tikkunsidra li għandha tingħata awtorizzazzjoni speċifika, lill-awtoritajiet kompetenti l-oħra u lill-Kummissjoni mill-inqas ġimagħtejn qabel l-awtorizzazzjoni.

L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija taħt dan l-Artikolu.

2.   L-Artikolu 2(2) m' għandux japplika għaż-żieda fil-kontijiet iffriżati ta':

(a)

imgħax jew qligħ ieħor fuq dawk il-kontijiet; jew

(b)

ħlasijiet dovuti taħt kuntratti, ftehimiet jew obbligi li kienu ġew konklużi jew li saru qabel id-data li fiha dawk il-kontijiet saru soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' din il-Pożizzjoni Komuni 2006/276/PESK

u dment li tali imgħax, dħul u pagamenti oħrajn jibqgħu soġġetti għall-Artikolu 2(1) ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 4

1.   Il-Kunsill, waqt li jaġixxi fuq proposta minn Stat Membru jew mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, għandu jadotta emendi għal-listi li jinsabu fl-Annessi I, II, III u IV kif meħtieġ mill-iżviluppi politiċi fil-Bjelorussja.

2.   Il-Kunsill għandu jikkomunika d-deċiżjoni tiegħu, inklużi r-raġunijiet għall-elenkar, lill-persuna kkonċernata, jew direttament, jekk l-indirizz ikun magħruf, jew permezz tal-pubblikazzjoni ta' avviż, u b'hekk tali persuna tingħata l-opportunità li tippreżenta osservazzjonijiet.

3.   Fejn jiġu ppreżentati osservazzjonijiet, jew fejn jiġu ppreżentati provi sostanzjali ġodda, il-Kunsill għandu jirrieżamina d-deċiżjoni tiegħu u jinforma lill-persuna kkonċernata skont il-każ.

Artikolu 5

Sabiex ikun massimizzat l-impatt tal-miżuri hawn fuq imsemmija, l-Unjoni għandha tinkoraġġixxi lil Stati terzi sabiex jadottaw miżuri restrittivi simili għal dawk li jinsabu f'din id-Deċiżjoni.

Artikolu 6

Il-Pożizzjoni Komuni 2006/276/PESK hija b'dan imħassra..

Artikolu 7

1.   Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

2.   Din id-Deċiżjoni għandha tapplika sal-31 ta' Ottubru 2011. Għandha tiġi rieżaminata kostantement. Għandha tiġġedded, jew tiġi emendata kif adatt, jekk il-Kunsill iqis li l-objettivi tagħha ma ntlaħqux.

3.   Il-miżuri msemmijin fl-Artikolu 1(1)(b), safejn huma japplikaw għas-Sur Nikolaevich PODOBED, kif ukoll il-miżuri msemmijin fl-Artikolu 1(1)(c) għandhom jiġu sospiżi sal-31 ta' Ottubru 2011.

Magħmul fil-Lussemburgu, il-25 ta’ Ottubru 2010.

Għall-Kunsill

Il-President

C. ASHTON


(1)  ĠU L 101, 11.4.2006, p. 5.

(2)  ĠU L 93, 7.4.2009, p. 21.

(3)  ĠU L 332, 17.12.2009, p. 76.

(4)  ĠU L 134, 20.5.2006, p. 1.


ANNESS I

Lista ta' persuni msemmija fl-Artikolu 1(1)(a)

1.

SIVAKOV, YURY (YURIJ) Leonidovich, ex-Ministru tat-Turiżmu u tal-Isport tal-Bjelorussja, imwieled fil-5 ta' Awissu 1946, fir-Reġjun ta' Sakhalin, dik li qabel kienet ir-Repubblika Sovjetika Federattiva Soċjalista Russa.

2.

SHEYMAN (SHEIMAN), VICTOR Vladimirovich, Segretarju Statali tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Bjelorussja, imwieled fis-26 ta' Mejju 1958, fir-reġjun ta' Grodno.

3.

PAVLICHENKO (PAVLIUCHENKO), DMITRI (Dmitry) Valeriyevich, Kap tal-Grupp Speċjali ta' Reazzjoni fil-Ministeru tal-Intern (SOBR) tal-Bjelorussja, imwieled fl-1966 fi Vitebsk.

4.

NAUMOV, VLADIMIR Vladimïrovich, Ministru tal-Intern, imwieled fl-1956.


ANNESS II

Lista ta' persuni msemmija fl-Artikolu 1(1)(b)

1.

Lydia Mihajlovna YERMOSHINA, President tal-Kummissjoni tal-Elezzjonijiet Ċentrali tal-Bjelorussja, imwielda fid-29 ta' Jannar 1953 fi Slutsk (Reġjun ta' Minsk).

2.

Yuri Nikolaevich PODOBED, Logutenent-Kurunell tal-Milizzja, Unità għal Skopijiet Speċjali (OMON), Ministeru għall-Affarijiet Interni, imwieled fil-5 ta' Marzu 1962 fi Slutsk (Reġjun ta' Minsk).


ANNESS III

Lista ta' persuni msemmija fl-Artikolu 1(1)(c)

Ismijiet (traskrizzjoni bl-Ingliż)

Ismijiet (ortografija Bjelorussa)

Ismijiet (ortografija Russa)

Data tat-twelid

Post tat-twelid

Indirizz

Numru tal-passaport

Pożizzjoni

Lukashenko Aleksandr Grigorievich

(Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, distrett ta' Vitebsk

 

 

il-President

Nevyglas Gennady Nikolaevich

(Nievyhlas Hienadz Mikalayevich)

Невыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, distrett ta' Pinsk

 

 

Kap tal-Amministrazzjoni tal-President

Petkevich Natalya Vladimirovna

(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

 

 

Deputat Kap tal-amministrazzjoni tal-President

Rubinov Anatoly Nikolaevich

(Rubinau Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Mogilev

 

 

Deputat Kap inkarigat mill-medja u l-ideoloġija, PA

Proleskovsky Oleg Vitoldovich

Pralaskouski Aleh Vitoldavich

Праляскоўски Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Russja, issa Sergijev Posad)

 

 

Ajjutant u Kap tad-dipartiment Ideoloġiku Prinċipali, PA

Radkov Aleksandr Mikhailovich

(Radzkou Aleksandr Mikhailovich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnya, Вотня Быховского района Могилевской области

 

 

Ministru tal-Edukazzjoni

Rusakevič Vladimir Vasilyievič

(Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vygonoshchi, Выгонощи, Брестская область

 

 

Ministru tal-Informazzjoni

Golovanov Viktor Grigoryevich

Halavanau Viktar Ryhoravich,

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

 

 

Ministru tal-Ġustizzja

Zimovsky Alexander Leonidovich

(Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Ġermanja

 

 

Membru tal-Kamra Superjuri tal-Parlament; Kap tal-kumpannija teleradju nazzjonali tal-Istat

Konoplyev Vladimir Nikolaevich

(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsy, д. Акулинцы Могилевского района

 

 

President tal-Kamra Inferjuri tal-Parlament

Cherginets Nikolai Ivanovich

(Charhiniets Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

 

 

President tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin tal-Kamra Superjuri

Kostyan Sergey Ivanovich

(Kastsian Siarhiei Ivanavich),

Касцян Сяргей Iванавич

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usokhi, distrett ta' Mogilev,

Усохи Кличевского района Могилевской области

 

 

President tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin tal-Kamra Inferjuri

Orda Mikhail Sergeevich

(Orda Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Dyatlovo, distrett ta' Grodno,

Дятлово Гродненской области

 

 

Membru tal-Kamra Superjuri, mexxej tal-BRSM

Lozovik Nikolai Ivanovich

(Lazavik Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Nevinyany, distrett ta' Minsk,

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

 

 

Deputat tas-CEC

Miklashevich Petr Petrovich

(Miklashevich Piotr Piatrovich)

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Nevinyany, distrett ta' Minsk,

Косута Минской области

 

 

Prosekutur Ġenerali

Slizhevsky Oleg Leonidovich

(Slizheuski Aleh Leanidavich)

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

Kap tad-Diviżjoni tal-organizzazzjonijiet Soċjali, gruppi u NGOs, Ministeru tal-Ġustizzja

Khariton Aleksandr

(Kharyton Alaksandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

Konsulent tad-Diviżjoni tal-organizzazzjonijiet Soċjali, gruppi u NGOs tal-Ministeru tal-Ġustizzja

Smirnov Evgeny Aleksandrovich

(Smirnou Yauhien Alaksandravich

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

distrett ta' Ryazan, Russja

 

 

Prim Deputat tal-President tal-Qorti Ekonomika

Reutskaya Nadezhda Zalonva

(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

Mħallef tad-distrett ta' Minsk ta' Moska

Trubnikov Nikolai Alekseevich

(Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

Mħallef tad-distrett ta' Partizanskiy ta' Minsk

Kupriyanov Nikolai Mikhailovich

(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

Deputat Prosekutur Ġenerali

Sukhorenko Stepan Nikolaevich

(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudichi, distrett ta' Mogilev,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

 

 

President tal-KGB

Dementei Vasily Ivanovich

(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

Prim Deputat, KGB

Kozik Leonid Petrovich

(Kozik Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

 

 

Kap tal-Federazzjoni tat-Trade Unions

Koleda Alexandr Mikhailovich

(Radzkou Aleksandr Mikhailovich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

President tal-Kummissjoni Elettorali tad-distrett ta' Brest

Mikhasev Vladimir Ilyich

(Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

President tas-CEC tad-distrett ta' Gomel

Luchina Leonid Aleksandrovich

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

Distrett ta' Minsk

 

 

President tas-CEC tad-distrett ta' Grodno

Karpenko Igor Vasilievich

(Karpenka Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, Russja

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

 

 

President tas-CEC tad-distrett ta' Minsk

Kurlovich Vladimir Anatolievich

Kurlovich Vladimir Anatolievich

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

President tas-CEC tad-distrett ta' Minsk

Metelitsa Nikolai Timofeevich

(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

President tas-CEC tad-distrett ta' Mogilev

Pishchulenok Mikhail Vasilievich

(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

 

 

President tas-CEC tad-distrett ta' Vitebsk

Rybakov Alexei

РЫБАКОЎ Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Ul. Ul.Jesenina 31-1-104, Minsk

 

Imħallef tal-Qorti tad-Distrett ta' Minsk Moskovsky

Bortnik Sergei Aleksandrovich

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28.5.1953

Minsk

Ul. Surganovo 80-263, Minsk

MP0469554

Prosekutur Pubbliku

Yasinovich Leonid Stanislavovich

Ясiновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСИНОВИЧ Леонид Станиславович

26.11.1961

Buchany, distrett ta' Vitebsk

Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

MP0515811

Imħallef tal-Qorti tad-Distrett ta' Minsk Tsentralny

Migun Andrei Arkadevich

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5.2.1978

Minsk

UI. UI.Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

MP1313262

Prosekutur Pubbliku


ANNESS IV

Lista ta' persuni msemmija fl-Artikolu 2

Ismijiet (traskrizzjoni bl-Ingliż)

Ismijiet (ortografija Bjelorussa)

Ismijiet (ortografija Russa)

Data tat-twelid

Post tat-twelid

Indirizz

Numru tal-passaport

Pożizzjoni

Lukashenko Aleksandr Grigorievich

(Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, distrett ta' Vitebsk

 

 

il-President

Nevyglas Gennady Nikolaevich

(Nievyhlas Hienadz Mikalayevich)

Невыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, distrett ta' Pinsk

 

 

Kap tal-Amministrazzjoni tal-President

Petkevich Natalya Vladimirovna

(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

 

 

Deputat Kap tal-amministrazzjoni tal-President

Rubinov Anatoly Nikolaevich

(Rubinau Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Mogilev

 

 

Deputat Kap inkarigat mill-medja u l-ideoloġija, PA

Proleskovsky Oleg Vitoldovich

Pralaskouski Aleh Vitoldavich

Праляскоўски Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Russja, issa Sergijev Posad)

 

 

Ajjutant u Kap tad-dipartiment Ideoloġiku Prinċipali, PA

Radkov Aleksandr Mikhailovich

(Radzkou Aleksandr Mikhailovich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnya, Вотня Быховского района Могилевской области

 

 

Ministru tal-Edukazzjoni

Rusakevič Vladimir Vasilyievič

(Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vygonoshchi, Выгонощи, Брестская область

 

 

Ministru tal-Informazzjoni

Golovanov Viktor Grigoryevich

Halavanau Viktar Ryhoravich,

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

 

 

Ministru tal-Ġustizzja

Zimovsky Alexander Leonidovich

(Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Ġermanja

 

 

Membru tal-Kamra Superjuri tal-Parlament; Kap tal-kumpannija teleradju nazzjonali tal-Istat

Konoplyev Vladimir Nikolaevich

(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsy, д. Акулинцы Могилевского района

 

 

President tal-Kamra Inferjuri tal-Parlament

Cherginets Nikolai Ivanovich

(Charhiniets Mikalai Ivanavich),

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

 

 

President tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin tal-Kamra Superjuri

Kostyan Sergey Ivanovich

(Kastsian Siarhiei Ivanavich),

Касцян Сяргей Iванавич

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usokhi, distrett ta' Mogilev,

Усохи Кличевского района Могилевской области

 

 

President tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin tal-Kamra Inferjuri

Orda Mikhail Sergeevich

(Orda Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Dyatlovo, distrett ta' Grodno,

Дятлово Гродненской области

 

 

Membru tal-Kamra Superjuri, mexxej tal-BRSM

Lozovik Nikolai Ivanovich

(Lazavik Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Nevinyany, distrett ta' Minsk,

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

 

 

Deputat tas-CEC

Miklashevich Petr Petrovich

(Miklashevich Piotr Piatrovich)

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Nevinyany, distrett ta' Minsk,

Косута Минской области

 

 

Prosekutur Ġenerali

Slizhevsky Oleg Leonidovich

(Slizheuski Aleh Leanidavich)

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

Kap tad-Diviżjoni tal-organizzazzjonijiet Soċjali, gruppi u NGOs, Ministeru tal-Ġustizzja

Khariton Aleksandr

(Kharyton Alaksandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

Konsulent tad-Diviżjoni tal-organizzazzjonijiet Soċjali, gruppi u NGOs tal-Ministeru tal-Ġustizzja

Smirnov Evgeny Aleksandrovich

(Smirnou Yauhien Alaksandravich

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

distrett ta' Ryazan, Russja

 

 

Prim Deputat tal-President tal-Qorti Ekonomika

Reutskaya Nadezhda Zalonva

(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

Mħallef tad-distrett ta' Minsk ta' Moska

Trubnikov Nikolai Alekseevich

(Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

Mħallef tad-distrett ta' Partizanskiy ta' Minsk

Kupriyanov Nikolai Mikhailovich

(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

Deputat Prosekutur Ġenerali

Sukhorenko Stepan Nikolaevich

(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudichi, distrett ta' Mogilev,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

 

 

President tal-KGB

Dementei Vasily Ivanovich

(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

Prim Deputat, KGB

Kozik Leonid Petrovich

(Kozik Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

 

 

Kap tal-Federazzjoni tat-Trade Unions

Koleda Alexandr Mikhailovich

(Radzkou Aleksandr Mikhailovich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

President tal-Kummissjoni Elettorali tad-distrett ta' Brest

Mikhasev Vladimir Ilyich

(Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

President tas-CEC tad-distrett ta' Gomel

Luchina Leonid Aleksandrovich

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

Distrett ta' Minsk

 

 

President tas-CEC tad-distrett ta' Grodno

Karpenko Igor Vasilievich

(Karpenka Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, Russja

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

 

 

President tas-CEC tad-distrett ta' Minsk

Kurlovich Vladimir Anatolievich

Kurlovich Vladimir Anatolievich

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

President tas-CEC tad-distrett ta' Minsk

Metelitsa Nikolai Timofeevich

(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

President tas-CEC tad-distrett ta' Mogilev

Pishchulenok Mikhail Vasilievich

(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

 

 

President tas-CEC tad-distrett ta' Vitebsk

Sheyman (Sheiman),

Victor Vladimirovich

 

 

26.5.1958

Reġjun ta' Grodno

 

 

Segretarju tal-Istat tal-Kunsill tas-Sigurtà

Pavlichenko (Pavliuchenko),

Dmitri (Dmitry) Valeriyevich

 

 

1966

Vitebsk

 

 

Kap tal-Grupp Speċjali ta' Rispons fil-Ministeru tal-Intern (SOBR)

Naumov,

Vladimir Vladimïrovich

 

 

7.2.1956

 

 

 

Ministru tal-Intern

Yermoshina Lydia Mihajlovna

 

 

29.1.1953

Slutsk (Reġjun ta' Minsk)

 

 

President tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali

Podobed Yuri Nikolaevich

 

 

5.3.1962

Slutsk (Reġjun ta' Minsk)

 

 

Tenent-Kurunell tal-Milizzja, Unità għal Għanijiet Speċjali (OMON), Ministeru għall-Affarijiet Interni

Rybakov Alexei

РЫБАКОЎ Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Ul. Ul.Jesenina 31-1-104, Minsk

 

Imħallef tal-Qorti tad-Distrett ta' Minsk Moskovsky

Bortnik Sergei Aleksandrovich

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28.5.1953

Minsk

Ul. Surganovo 80-263, Minsk

MP0469554

Prosekutur Pubbliku

Yasinovich Leonid Stanislavovich

Ясiновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСИНОВИЧ Леонид Станиславович

26.11.1961

Buchany, distrett ta' Vitebsk

Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

MP0515811

Imħallef tal-Qorti tad-Distrett ta' Minsk Tsentralny

Migun Andrei Arkadevich

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5.2.1978

Minsk

UI. UI.Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

MP1313262

Prosekutur Pubbliku


26.10.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 280/29


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-21 ta’ Ottubru 2010

li temenda d-Deċiżjonijiet 2006/920/KE u 2008/231/KE dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabbiltà fir-rigward tas-subsistema “Operazzjoni u Ġestjoni tat-Traffiku” tas-sistemi ferrovjarji trans-Ewropej konvenzjonali u ta’ veloċità għolja

(notifikata bid-dokument numru C(2010) 7179)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2010/640/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2008/57/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fil-Komunità (tfassil mill-ġdid) (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 6(1) tagħha,

Wara li kkunsidrat ir-rakkomandazzjonijiet tal-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji tas-17 ta’ Lulju 2009 dwar regoli konsistenti tas-Sistema Ewropea għall-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju (ERTMS) fl-STI fir-rigward tal-Kmand tal-Kontroll u s-Sinjalazzjoni u fir-rigward tal-Operazzjoni u l-Ġestjoni tat-Traffiku (ERA/REC/2009-02/INT), dwar l-Anness P rivedut tal-STI fir-rigward tal-Operazzjoni u l-Ġestjoni tat-Traffiku għal ferroviji ta’ veloċità għolja u konvenzjonali (ERA/REC/2009-03/INT), dwar l-Anness T rivedut tal-STI fir-rigward tal-Operazzjoni u l-Ġestjoni tat-Traffiku għall-ferroviji konvenzjonali (ERA/REC/2009-04/INT) u dwar l-emenda li għandha l-għan li tintlaħaq konsistenza bejn id-Direttiva 2007/59/KE u l-STI fir-rigward tal-Operazzjoni u l-Ġestjoni tat-Traffiku rigward id-dispożizzjonijiet dwar il-kompetenzi tas-sewwieqa tal-ferroviji (ERA/REC/2009-05/INT),

Billi:

(1)

L-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 881/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji (ir-Regolament [tal]-Aġenzija) (2) jeħtieġ li l-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji (minn hawn ‘il quddiem “l-Aġenzija”) għandha tiżgura ruħha li l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabbiltà (minn hawn il-quddiem “l-STI”) jiġu adatatti għall-progress tekniku u għat-tendenzi tas-swieq u għar-rekwiżiti soċjali u tipproponi lill-Kummissjoni l-emendi għall-STI li tikkunsidra li huma meħtieġa.

(2)

Bid-Deċiżjoni C(2007) 3371 tat-13 ta’ Lulju 2007, il-Kummissjoni tat mandat ta’ qafas lill-Aġenzija biex twettaq ċerti attivitajiet skont id-Direttiva tal-Kunsill 96/48/KE tat-23 ta’ Lulju 1996 fuq l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta’ veloċità għolja (3) u d-Direttiva 2001/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Marzu 2001 fuq l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea (4). Skont it-termini ta’ dan il-mandat ta’ qafas, l-Aġenzija ntalbet twettaq ir-reviżjoni tal-STI fir-rigward tal-Operazzjoni u l-Ġestjoni tat-Traffiku tal-ferroviji konvenzjonali, adottata bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/920/KE (5), u tal-STI riveduta fir-rigward tal-Operazzjoni u l-Ġestjoni tat-Traffiku tal-ferroviji ta’ veloċità għolja, adottata bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/231/KE (6), kif ukoll biex tipprovdi opinjonijiet tekniċi dwar żbalji kritiċi u biex tippubblika lista ta’ żbalji minuri li ġew skoperti.

(3)

Sistema Ewropea għall-Kontroll tal-Ferroviji (minn hawn ‘il quddiem “ETCS”) u Sistema Globali ta’ Komunikazzjonijiet Mobbli – Ferroviji (minn hawn ‘il quddiem “GSM-R”) huma kkunsidrati bħala mezzi importanti biex tinkiseb sistema ferrovjarja trans-Ewropea armonizzata. Għalhekk, jeħtieġ li r-regoli għal dawn is-sistemi jiġu armonizzati malajr kemm jista’ jkun. Skont dan il-prinċipju, l-ECTS u l-GSM-R huma speċifikati fl-STI.

(4)

Huwa vitali li r-rekwiżiti stabbiliti fl-STI jkunu koerenti u mhux ambigwi. Dan ifisser ukoll li l-STI differenti ma jistgħux jirreferu għal rekwiżiti tekniċi fi stadji differenti ta’ żvilupp. Għalhekk, l-STI kollha għandhom jirreferu għal rekwiżiti tekniċi identiċi.

(5)

Sabiex ikunu armonizzati r-regoli rilevanti fl-STI għas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea konvenzjonali u ta’ veloċità għolja, ir-regoli rigward l-aspetti operattivi għandhom jiġu ppubblikati bħala Dokument Tekniku fuq is-sit web tal-Aġenzija.

(6)

L-STI fir-rigward tal-Operazzjoni u l-Ġestjoni tat-Traffiku għall-ferroviji konvenzjonali għandha tinkludi l-istess referenza bħall-STI riveduta fir-rigward tal-Operazzjoni u l-Ġestjoni tat-Traffiku għall-ferroviji ta’ veloċità għolja.

(7)

Ir-reviżjoni tad-dokument tekniku “Anness A għall-STI OPE” għandu jsegwi il-“Proċess ta’ Ġestjoni tal-Kontroll tal-Bidla (CCM)” li jiġi applikat għall-validazzjonijiet tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-ERTMS.

(8)

Skont l-Artikolu 32(1) tad-Direttiva 2008/57/KE, kull vettura trid tingħata Numru Ewropew tal-Vettura (NEV) meta tingħata l-ewwel awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-servizz. Skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/756/KE tad-9 ta’ Novembru 2007 li tadotta speċifikazzjoni komuni tar-reġistru nazzjonali tal-vetturi previst fl-Artikoli 14(4) u (5) tad-Direttivi 96/48/KE u 2001/16/KE (7), in-NEV jiġi rreġistrat fir-reġistru nazzjonali tal-vetturi li jinżamm u jiġi aġġornat mill-korp nazzjonali maħtur mill-Istat Membru kkonċernat.

(9)

Ir-rekwiżiti dwar l-Identifikazzjoni tal-Vettura stipulati fl-Anness P għall-STI fir-rigward tal-Operazzjoni u l-Ġestjoni tat-Traffiku (għal ferroviji ta’ veloċità għolja u dawk konvenzjonali) jeħtieġ li jiġu riveduti, filwaqt li jiġi kkunsidrat anki l-iżvilupp tal-qafas legali mogħti mid-Direttiva 2008/57/KE u mid-Deċiżjoni 2007/756/KE. Peress li numru ta’ kodiċijiet tekniċi jevolvu kontinwament minħabba l-progress tekniku, l-Aġenzija għandha tingħata l-kompitu li tippubblika u taġġorna l-listi ta’ kodiċijiet tekniċi ta’ din ix-xorta.

(10)

Ir-rekwiżiti dwar il-prestazzjoni tal-ibbrejkjar huma punt mhux konkluż fl-STI fir-rigward tal-Operazzjoni u l-Ġestjoni tat-Traffiku għall-ferroviji konvenzjonali. L-aspetti operattivi tal-prestazzjoni tal-ibbrejkjar għandhom jiġu armonizzati.

(11)

Ir-rekwiżiti dwar il-kompetenza professjonali kif ukoll l-adegwatezza fiżika u psikoloġika tas-sewwieqa tal-ferroviji ġew stabbiliti fid-Direttiva 2007/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8). Sabiex ikunu evitati ir-ripetizzjoni u d-duplikazzjoni, l-STI fir-rigward tal-Operazzjoni u l-Ġestjoni tat-Traffiku m’għandhomx jinkludu rekwiżiti ta’ din ix-xorta.

(12)

Għaldaqstant, id-Deċiżjonijiet 2006/920/KE u 2008/231/KE għandhom ikunu emendati skont dan.

(13)

Il-miżuri pprovduti f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2008/57/KE,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Emenda għad-Deċiżjoni 2006/920/KE

Id-Deċiżjoni 2006/920/KE għandha tiġi emendata kif ġej:

(a)

Għandhom jiddaħħlu l-Artikoli 1a u 1b li ġejjin:

“Artikolu 1a

Il-ġestjoni tal-kodiċijiet tekniċi

1.   L-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji (ERA) għandha tippubblika fuq is-sit web tagħha l-listi tal-kodiċijiet tekniċi msemmija fl-Annessi p. 9, p. 10, p. 11, p. 12 u p. 13.

2.   L-ERA għandha żżomm aġġornati l-listi tal-kodiċijiet imsemmija fil-paragrafu 1 u għandha tinforma lill-Kummissjoni bl-evoluzzjoni tagħhom. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri bl-evoluzzjoni ta’ dawn il-kodiċijiet tekniċi permezz tal-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 29 tad-Direttiva 2008/57/KE.

Artikolu 1b

Sal-31 ta’ Diċembru 2013, jekk vettura tinbigħ jew tinkera għal perjodu kontinwu li jaqbeż is-sitt (6) xhur u jekk il-karatteristiċi tekniċi kollha li bihom il-vettura ġiet awtorizzata titqiegħed f’servizz jibqgħu l-istess, in-Numru Ewropew tal-Vettura (NEV) tagħha jista’ jitbiddel permezz ta’ reġistrazzjoni ġdida tal-vettura u l-irtirar tal-ewwel reġistrazzjoni.

Jekk din ir-reġistrazzjoni l-ġdida tikkonċerna Stat Membru li huwa differenti minn dak tal-ewwel reġistrazzjoni, l-entità ta’ reġistrazzjoni li għandha l-kompetenza għar-reġistrazzjoni l-ġdida tista’ teħtieġ kopja tad-dokumentazzjoni relatata mar-reġistrazzjoni preċedenti.

Bidla fin-NEV ta’ din ix-xorta hija mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-Artikoli 21 sa 26 tad-Direttiva 2008/57/KE sa fejn għandhom x’jaqsmu l-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni.

L-ispejjeż amministrattivi li jsiru sabiex jitbiddel in-NEV għandhom jiġu koperti mill-applikant li jitlob il-bidla tan-NEV.”

(b)

L-Annessi għandhom jiġu emendati kif ġie stabbilit fl-Anness I.

Artikolu 2

Emenda għad-Deċiżjoni 2008/231/KE

Id-Deċiżjoni 2008/231/KE għandha tiġi emendata kif ġej:

(a)

Għandhom jiddaħħlu l-Artikoli 1a u 1b li ġejjin

“Artikolu 1a

Il-ġestjoni tal-kodiċijiet tekniċi

1.   L-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji (ERA) għandha tippubblika fuq is-sit web tagħha l-listi ta’ kodiċijiet tekniċi msemmija fl-Annessi p. 9, p. 10, p. 11, p. 12 u p. 13.

2.   L-ERA għandha żżomm aġġornati l-listi tal-kodiċijiet imsemmija fil-paragrafu 1 u għandha tinforma lill-Kummissjoni bl-evoluzzjoni tagħhom. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri bl-evoluzzjoni ta’ dawn il-kodiċijiet tekniċi permezz tal-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 29 tad-Direttiva 2008/57/KE.

Artikolu 1b

Sal-31 ta’ Diċembru 2013, jekk vettura tinbigħ jew tinkera għal perjodu kontinwu li jaqbeż is-sitt (6) xhur u jekk il-karatteristiċi tekniċi kollha li bihom il-vettura ġiet awtorizzata titqiegħed f’servizz jibqgħu l-istess, in-Numru Ewropew tal-Vettura (NEV) tagħha jista’ jitbiddel permezz ta’ reġistrazzjoni ġdida tal-vettura u l-irtirar tal-ewwel reġistrazzjoni.

Jekk din ir-reġistrazzjoni l-ġdida tikkonċerna Stat Membru li huwa differenti minn dak tal-ewwel reġistrazzjoni, l-entità ta’ reġistrazzjoni li għandha l-kompetenza għar-reġistrazzjoni l-ġdida tista’ teħtieġ kopja tad-dokumentazzjoni relatata mar-reġistrazzjoni preċedenti.

Bidla fin-NEV ta’ din ix-xorta hija mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-Artikoli 21 sa 26 tad-Direttiva 2008/57/KE sa fejn għandhom x’jaqsmu l-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni.

L-ispejjeż amministrattivi li jsiru sabiex jitbiddel in-NEV għandhom jiġu koperti mill-applikant li jitlob il-bidla tan-NEV.”

(b)

L-Annessi għandhom jiġu emendati kif ġie stabbilit fl-Anness II.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mill-25 ta’ Ottubru 2010.

Madankollu, il-Punt 6 tal-Anness I u l-Punt 5 tal-Anness II għandhom japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2014.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta’ Ottubru 2010.

Għall-Kummissjoni

Siim KALLAS

Viċi President


(1)  ĠU L 191, 18.7.2008, p. 1.

(2)  ĠU L 164, 30.4.2004, p. 1.

(3)  ĠU L 235, 17.9.1996, p. 6.

(4)  ĠU L 110, 20.4.2001, p. 1.

(5)  ĠU L 359, 18.12.2006, p. 1.

(6)  ĠU L 84, 26.3.2008, p. 1.

(7)  ĠU L 305, 23.11.2007, p. 30.

(8)  ĠU L 315, 3.12.2007, p. 51.


ANNESS I

L-Annessi għad-Deċiżjoni 2006/920/KE għandhom jiġu emendati kif ġej

1.

L-Anness għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

Is-Sezzjoni 2.2.1 għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej

“2.2.1.   IL-PERSUNAL U L-FERROVIJI

Is-Sezzjonijiet 4.6 u 4.7 għandhom japplikaw għal dak il-persunal li jwettaq il-kompiti kritiċi tas-sikurezza li jakkumpanja ferrovija, meta dan jinvolvi l-qsim ta’ fruntiera(i) bejn l-Istati u xogħol lil hinn minn kwalunkwe żona indikata bħala l-“fruntiera” fid-Dikjarazzjoni tan-Netwerk ta’ Amministratur Infrastrutturali u inkluża fl-awtorizzazzjoni tas-sikurezza tagħha.

Is-Sezzjoni ‘4.6.2 Il-Kompetenza Lingwistika’ għandha tapplika wkoll għas-sewwieqa tal-ferroviji kif ġie stipulat fil-punt 8 tal-Anness VI għad-Direttiva 2007/59/KE.

Membru tal-persunal mhux se jiġi kkunsidrat bħala li qed jaqsam fruntiera jekk l-attività tinvolvi biss xogħol sa kwalunkwe żona ta’ ‘fruntiera’ kif ġie deskritt fl-ewwel paragrafu ta’ din is-Sezzjoni.

Għal dak il-persunal li jwettaq il-kompiti kritiċi tas-sikurezza li jibgħat il-ferroviji (dispaċċ) u li jawtorizza l-movimenti tal-ferroviji, bejn l-Istati Membri għandu japplika r-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali kif ukoll tal-kundizzjonijiet tas-saħħa u tas-sikurezza.

Għal dak il-persunal li jwettaq il-kompiti kritiċi tas-sikurezza assoċjati mal-aħħar preparazzjoni ta’ ferrovija qabel ma tkun skedata li taqsam fruntiera(i) u li jaħdem lil hinn minn kwalunke żona ta’ ‘fruntiera’ kif ġie deskritt fl-ewwel paragrafu ta’ din is-Sezzjoni, rigward ir-rikonoxximent reċiproku bejn l-Istati Membri tal-kundizzjonijiet tas-saħħa u tas-sikurezza għandha tapplika s-Subsezzjoni 4.6. Ferrovija m’għandhiex tiġi kkunsidrata bħala servizz transkonfinali, jekk il-vetturi kollha tal-ferrovija li qed jaqsmu l-fruntiera tal-Istat jaqsmuha biss saż-żona(i) tal-‘fruntiera’ kif ġie deskritt fl-ewwel paragrafu ta’ din is-Sezzjoni.

Dan jista’ jinġabar fil-qosor fit-tabelli li ġejjin:

Il-persunal involut fit-tħaddim tal-ferroviji li se jaqsmu l-fruntieri tal-Istat u jipproċedu lil hinn miż-żona tal-fruntiera

Kompitu

Kwalifiki Professjonali

Rekwiżiti Mediċi

Jakkumpanja ferrovija

4.6

4.7

Jawtorizza l-Movimenti ta’ Ferrovija

Rikonoxximent reċiproku

Rikonoxximent reċiproku

Preparazzjoni tal-Ferrovija

4.6

Rikonoxximent reċiproku

Dispaċċ tal-Ferrovija

Rikonoxximent reċiproku

Rikonoxximent reċiproku


Il-persunal li jħaddem ferroviji li ma jaqsmux il-fruntieri tal-Istat jew jaqsmuhom biss saż-żoni tal-fruntiera

Kompitu

Kwalifiki Professjonali

Rekwiżiti Mediċi

Jakkumpanja ferrovija

Rikonoxximent reċiproku

Rikonoxximent reċiproku

Jawtorizza l-Movimenti ta’ Ferrovija

Rikonoxximent reċiproku

Rikonoxximent reċiproku

Preparazzjoni tal-Ferrovija

Rikonoxximent reċiproku

Rikonoxximent reċiproku

Dispaċċ tal-Ferrovija

Rikonoxximent reċiproku

Rikonoxximent reċiproku”

(b)

Fis-Sezzjoni 2.2.2, ir-raba’ paragrafu għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“Għaldaqstant, regoli operattivi dettaljati għas-Sistema Ewropea għall-Kontroll tal-Ferroviji (ETCS) u għas-Sistema Globali ta’ Komunikazzjonijiet Mobbli - Ferroviji (GSM-R) issa qed jiġu speċifikati fl-Anness A għal din l-STI.”

(c)

Is-Sezzjoni 4.2.2.6.2 għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej:

“4.2.2.6.2.   Il-prestazzjoni tal-ibbrejkjar

L-Amministratur Infrastrutturali (IM) jrid jipprovdi lill-Impriża Ferrovjarja RU bil-prestazzjoni effettiva meħteġa. Din id-dejta għandha tinkludi, jekk ikun meħtieġ, il-kundizzjonijiet ta’ użu tas-sistemi ta’ bbrejkjar li jistgħu jaffetwaw l-infrastruttura bħall-brejk manjetiku, dak riġenerattiv u dak tal-belligħat żgħar tal-kurrent.

L-Impriża Ferrovjarja għandha r-responsabbiltà biex tiżgura ruħha li l-ferrovija jkollha prestazzjoni ta’ bbrejkjar biżżejjed billi tipprovdi r-regoli dwar l-ibbrejkjar li għandhom jiġu segwiti mill-persunal tagħha.

Ir-regoli dwar il-prestazzjoni tal-ibbrejkjar għandhom jiġu ġestiti fi ħdan is-Sistema ta’ Ġestjoni tas-Sikurezza tal-Amministratur Infrastrutturali u tal-Impriża Ferrovjarja.

Iktar rekwiżiti huma speċifikati fl-Anness T.”

(d)

Is-Sezzjoni 4.3.2.6 għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej:

“4.3.2.6.    L-użu tar-ramel fuq il-binarji. L-elementi minimi rilevanti għall-kwalikifi professjonali għall-kompitu li tinsaq ferrovija

Teżisti interface bejn l-Anness B (Sezzjoni C1) ta’ din l-STI, fuq in-naħa l-waħda, u s-Subsezzjoni 4.2.11 (kompatibbiltà mas-Sistemi ta’ Skoperta tal-Ferroviji fuq in-naħa tal-binarji) u l-punt 4.1 tal-Appendiċi 1 tal-Anness A (kif inhi kkwotata fis-Subsezzjoni 4.3.1.10) tal-STI CCS CR fuq in-naħa l-oħra, rigward l-użu tar-ramel fuq il-binarji.”

(e)

Is-Sezzjoni 4.3.3.11 għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej:

“4.3.3.11.   Il-kompożizzjoni tal-ferrovija, Anness L

Hemm interface bejn is-Subsezzjoni 4.2.2.5 u l-Anness L għal din l-STI u s-Subsezzjoni 4.2.3.5 (Forzi kompressivi lonġitudinali) tal-STI RST (Vaguni tal-Merkanzija) CR rigward is-sewqan tal-ferroviji, l-immaniġġjar tal-ferroviji u d-distribuzzjoni tal-vetturi fil-ferrovija.

Għandu jkun hemm interface mal-verżjonijiet futuri tal-STI RST meta tittratta l-unitajiet ta’ trazzjoni u l-vetturi għall-passiġġieri.”

(f)

L-aħħar sentenza tas-Sezzjoni 4.6.1 għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej:

“L-elementi minimi rilevanti għall-kwalifiki professjonali għall-kompiti individwali jistgħu jinstabu fl-Annessi J u L.”

(g)

Il-punti C u D tas-Sezzjoni 4.6.3.1 għandhom jiġu sostitwiti b’dan li ġej:

“C   Il-valutazzjoni inizjali

il-kundizzjonijiet bażiċi

il-programm ta’ valutazzjoni, inkluża wirja prattika

il-kwalifika ta’ dawk li jagħtu t-taħriġ

il-ħruġ ta’ ċertifikazzjoni ta’ kompetenza.

D   Iż-żamma tal-kompetenza

il-prinċipji għaż-żamma tal-kompetenza

il-metodi li għandhom jiġu segwiti

il-formalizzazzjoni tal-proċess taż-żamma tal-kompetenza

il-proċess ta’ valutazzjoni.”

(h)

Is-Sezzjoni 4.6.3.2.3.1 għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej:

“4.6.3.2.3.1.   L-għarfien tar-rotot

L-Impriża Ferrovjarja trid tiddefinixxi l-proċess li permezz tiegħu l-ekwipaġġ tal-ferrovija jikseb u jżomm aġġornat l-għarfien li jkollu tar-rotot li jaħdem matulhom. Dan il-proċess irid ikun:

ibbażat fuq l-informazzjoni dwar ir-rotot ipprovduta mill-Amministratur Infrastrutturali u

skont il-proċess deskritt fis-Subsezzjoni 4.2.1 ta’ din l-STI.”

(i)

Is-Sezzjoni 4.7.5.4 għandha titħassar.

(j)

Is-Sezzjoni 4.7.6 għandha titħassar.

(k)

Is-Sezzjoni 7.3.2 għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej:

“7.3.2   LISTA TA’ KAŻIJIET SPEĊIFIĊI

Tħalliet vojta apposta”

2.

L-Anness A1 u l-Anness A2 għandhom jiġu sostitwiti bl-Anness A li ġej:

“ANNESS A

IR-REGOLI OPERATTIVI GĦALL-ERTMS/ETCS U GĦALL-ERTMS/GSM-R

Ir-regoli operattivi għall-ERTMS/ETCS u għall-ERTMS/GSM-R huma speċifikati fid-Dokument Tekniku ‘Ir-regoli u l-prinċipji għall-ETCS u għall-GSM-R – verżjoni 1’ li ġie ppubblikat fuq is-sit elettroniku tal-ERA (www.era.europa.eu)”.

3.

Fl-Anness G, it-tabella għandha tiġi emendata kif ġej:

(a)

għall-parametru “Kundizzjonijiet tas-saħħa u s-sikurezza”, fil-kolonna “Elementi li għandhom jiġu vverifikati għal kull parametru”, il-punt “tqala (sewwieqa)” għandu jitħassar;

(b)

għall-parametru “Kundizzjonijiet tas-saħħa u s-sikurezza”, il-linja li tinkludi “Rekwiżiti speċjali għas-sewwieqa: rekwiżiti ta’ vista, smigħ/kelma, antropometrika” għandha titħassar, flimkien mar-referenza għas-Sezzjoni 4.7.6.

4.

L-Anness H għandu jitħassar.

5.

Fl-Anness N, l-aħħar linja tat-tabella (4.7.6 – Rekwiżiti Speċifiċi rigward il-kompitu li tinsaq ferrovija) għandha titħassar.

6.

L-Annessi P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 u P13 għandhom jiġu sostitwiti b’dan li ġej:

“ANNESS P

L-IDENTIFIKAZZJONI TAL-VETTURA

1.   Rimarki ġenerali

Dan l-anness jiddeskrivi n-Numru Ewropew tal-Vettura u l-immarkar relatat li jiġi applikat b’mod li jidher fuq il-vettura sabiex jidentifikawha b’mod uniku u permanenti waqt l-operazzjoni. L-anness ma jiddeskrivix numri oħrajn jew immarkar ieħor li eventwalment jitnaqqax jew jitwaħħal b’mod permanenti fuq ix-xażi jew fuq il-komponenti ewlenin tal-vettura waqt li qed tinbena.

2.   In-Numru Ewropew tal-Vettura u l-abbrevjazzjonijiet relatati

Kull vettura ferrovjarja tirċievi numru li jikkonsisti fi 12-il figura (li jissejjaħ in-Numru Ewropew tal-Vettura (NEV)) u li jkollu l-istruttura li ġejja:

Grupp tal-vetturi ferrovjarji

Kapaċità tal-interoperabbiltà u t-tip ta’ vettura

[2 figuri]

Pajjiż fejn tkun irreġistrata l-vettura

[2 figuri]

Karatteristiċi tekniċi

[4 figuri]

Numru tas-serje

[3 figuri]

Ċifra ta’ kontroll

[1 figura]

Vaguni

00 sa 09

10 sa 19

20 sa 29

30 sa 39

40 sa 49

80 sa 89

[dettalji fl-Anness p. 6]

01 sa 99

[dettalji fl-Anness p. 4]

0000 sa 9999

[dettalji fl-Anness p. 9]

000 sa 999

0 sa 9

[dettalji fl-Anness p. 3]

Vetturi għall-passiġġieri rmonkati

50 sa 59

60 sa 69

70 sa 79

[dettalji fl-Anness p. 7]

0000 sa 9999

[dettalji fl-Anness p. 10]

000 sa 999

Vetturi ferrovjarji u unitajiet ta’ trazzjoni f’ferrovija f’formazzjoni fissa jew iddefinita minn qabel

90 sa 99

[dettalji fl-Anness p. 8]

0000000 sa 8999999

[it-tifsira ta’ dawn il-figuri hija ddefinita mill-Istati Membri, eventwalment bi ftehim bilaterali jew multilaterali]

Vetturi speċjali

9000 sa 9999

[dettalji fl-Anness p. 11]

000 sa 999

F’pajjiż partikolari, is-seba’ (7) ċifri tal-karatteristiċi tekniċi u n-numru tas-serje huma biżżejjed biex vettura tiġi identifikata b’mod uniku fil-gruppi ta’ vetturi għall-passiġġieri rmonkati u ta’ vetturi speċjali (1).

L-immarkar alfabetiku jikkompleta n-numru:

(a)

l-immarkar relatat mal-ħila għall-interoperabbiltà (dettalji fl-Anness p. 5);

(b)

l-abbrevjazzjoni tal-pajjiż fejn hija rreġistrata l-vettura (dettalji fl-Anness p. 4);

(c)

il-Marka tal-Kustodju tal-Vettura (dettalji fl-Anness p. 1);

(d)

l-abbrevjazzjonijiet tal-karatteristiċi tekniċi (dettalji fl-Anness p. 12 għall-vaguni, fl-Anness p. 13 għall-vetturi għall-passiġġieri rmonkati).

3.   L-allokazzjoni tan-numru

In-Numru Ewropew tal-Vettura jrid jiġi allokat skont ir-regoli stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/756/KE tad-9 ta’ Novembru 2007 li tadotta speċifikazzjoni komuni tar-reġistru nazzjonali tal-vetturi previst fl-Artikoli 14(4) u (5) tad-Direttivi 96/48/KE u 2001/16/KE.

In-Numru Ewropew tal-Vettura għandu jitbiddel meta ma jkunx jirrifletti l-kapaċità tal-interoperabbiltà jew il-karatteristiċi tekniċi skont dan l-Anness minħabba modifikazzjonijiet tekniċi fil-vettura. Modifikazzjonijiet tekniċi ta’ din ix-xorta jistgħu jeħtieġu awtorizzazzjoni ġdida għat-tqegħid fis-servizz skont l-Artikoli 20 – 25 tad-Direttiva 2008/57/KE dwar l-Interoperabbiltà.

ANNESS P. 1

IL-MARKA TAL-KUSTODJU TAL-VETTURA

1.   Definizzjoni tal-Marka tal-Kustodju tal-Vettura (VKM)

Marka tal-Kustodju tal-Vettura (VKM) hija kodiċi alfabetiku, li jikkonsisti fi tnejn (2) sa ħames (5) ittri (2 4 1 5). VKM titnaqqax fuq kull vettura ferrovjarja, qrib in-Numru Ewropew tal-Vettura. Il-VKM tidentifika l-Kustodju tal-Vettura kif ikun irreġistrat fir-Reġistru Nazzjonali tal-Vetturi.

Il-VKM hija unika u valida fil-pajjiżi kollha koperti minn din l-STI u fil-pajjiżi kollha li jidħlu fi ftehim li jinvolvi l-applikazzjoni tas-sistema tan-numerazzjoni tal-vetturi u tal-Marka tal-Kustodju tal-Vettura kif inhu deskritt f’din l-STI.

2.   Il-format tal-Marka tal-Kustodju tal-Vettura

Il-VKM hija rappreżentazzjoni tal-isem sħiħ jew ta’ abbrevjazzjoni tal-kustodju tal-vettura; jekk ikun possibbli b’mod li jingħaraf. Jistgħu jintużaw is-26 ittra kollha tal-alfabet Latin. L-ittri fil-VKM jinkibtu bħala kapitali. L-ittri li ma jirrappreżentawx l-ewwel ittri ta’ kelmiet f’isem il-kustodju jistgħu jinkitbu b’ittri żgħar. Biex tkun ikkontrollata l-uniċità, l-ittri żgħar għandhom jitqiesu daqslikieku nkitbu bħala kapitali.

L-ittri jista’ jkun fihom marki dijakritiċi (3 2 6). Is-sinjali dijakritiċi li jintużaw minn dawn l-ittri għandhom jiġu injorati meta tkun se tiġi kkontrollata l-uniċità.

Għall-vetturi li jinżammu minn kustodji li jirrisjedu f’pajjiż li ma jużax l-alfabet Latin, tista’ tiġi applikata traduzzjoni tal-VKM fl-alfabet ta’ dak il-pajjiż wara l-VKM li tkun isseparata minnha b’linja dijagonali (‘/’). Din il-VKM tradotta għandha tiġi injorata għal finijiet ta’ pproċessar tad-dejta.

3.   Id-dispożizzjonijiet dwar l-allokazzjoni tal-Marki tal-Kustodju tal-Vettura

Kustodju ta’ vettura jistgħu jinħarġulu iktar minn VKM waħda, f’każ li:

il-kustodju tal-vettura jkollu isem formali f’iktar minn lingwa waħda;

kustodju ta’ vettura jkollu raġuni valida biex jagħmel distinzjoni bejn flotot ta’ vetturi separati fl-organizzazzjoni tiegħu.

Tista’ tinħareġ VKM waħda għal grupp ta’ kumpaniji li:

jappartjenu lil struttura korporattiva waħda (eż. struttura ta’ kumpanija holding);

jappartjenu lil struttura korporattiva waħda li ħatret u tat mandat lil organizzazzjoni waħda f’din l-istruttura biex tieħu ħsieb il-kwistjonijiet kollha f’isem l-oħra kollha;

tat mandat lil entità legali waħda u separata biex tieħu ħsieb il-kwistjonijiet kollha f’isimhom, f’liema każ l-entità legali tkun il-kustodju.

4.   Ir-Reġistru tal-Marki tal-Kustodju tal-Vettura u l-proċedura għall-allokazzjoni

Ir-reġistru tal-VKM huwa pubbliku u jiġi aġġornat f’ħin reali.

Applikazzjoni għal VKM titressaq quddiem l-awtorità nazzjonali kompetenti tal-applikant u tintbagħat lill-ERA. VKM tista’ tintuża biss wara pubblikazzjoni min-naħa tal-ERA.

Id-detentur ta’ VKM irid jinforma lill-awtorità nazzjonali kompetenti meta jtemm l-użu ta’ VKM, u l-awtorità nazzjonali kompetenti għandha tgħaddi l-informazzjoni lill-ERA. VKM għandha tiġi rrevokata hekk kif il-kustodju jipprova li l-marka tbiddlet fuq il-vetturi kollha kkonċernati. Din m’għandiex terġa’ tinħareġ għal (10) għaxar snin, sakemm ma terġax tinħareġ lid-detentur oriġinali tagħha jew tinħareġ lil detentur ieħor fuq it-talba tad-detentur oriġinali.

VKM tista’ tiġi ttrasferita lil detentur ieħor, li jkun is-suċċessur legali tad-detentur oriġinali. Meta d-detenutur tal-VKM ibiddel ismu għal isem li bl-ebda mod ma jixbah lill-VKM, il-VKM tibqa’ valida.

ANNESS P. 2

IT-TINQIX TAN-NUMRU U TAL-IMMARKAR ALFABETIKU RELATAT FUQ IL-BODI

1.   Arranġamenti ġenerali għal immarkar estern

L-ittri kapitali u l-figuri li jifformaw l-iskrizzjonijiet tal-immarkar għandhom ikunu għoljin mill-inqas 80 mm, f’tipa li tkun sans serif u ta’ kwalità korrispondenti. Jistgħu jintużaw iskrizzjonijiet iċken biss fejn ma jkun hemm l-ebda għażla oħra ħlief li l-immarkar jitqiegħed fuq l-iżbarri tal-wiċċ taħtani (sole bars).

L-immarkar m’għandux jitqiegħed f’pożizzjoni ogħla minn żewġ (2) metri ’l fuq mil-livell tal-binarji.

2.   Il-vaguni

L-immarkar għandu jitnaqqax fuq il-bodi tal-vagun b’dan il-mod:

23.

TEN

 

80

D-RFC

 

7369

 

553-4

Zcs

 

 

31.

TEN

 

80

D-DB

 

0691

 

235-2

Tanoos

 

 

33.

TEN

 

84

NL-ACTS

 

4796

 

100-8

Slpss

 

 

Għall-vaguni li l-bodi tagħhom ma joffrix erja kbira biżżejjed għal dan it-tip ta’ arranġament, partikolarment fil-każ ta’ vaguni ċatti, l-immarkar għandu jkun irranġat kif ġej:

01 87 3320 644-7

TEN

F-SNCF

Ks

Meta ittra ta’ indiċi waħda jew iktar b’definizzjoni nazzjonali titnaqqax fuq vagun, dan l-immarkar nazzjonali jrid jintwera wara l-immarkar bl-ittri internazzjonali u għandu jkun isseparat minnu b’ħajfin kif ġej:

01 87 3320 644-7

TEN

F-SNCF

Ks-xy

3.   Il-vaguni u l-vetturi għall-passiġġieri rmonkati

In-numru għandu jkun applikat fuq kull ġenb tal-vettura kif ġej:

F-SNCF

61 87 20 - 72 021 - 7

 

B10 tu

L-immarkar tal-pajjiż fejn il-vettura tkun irreġistrata u tal-karatteristiċi tekniċi għandu jiġi stampat direttament quddiem, wara jew taħt in-Numru Ewropew tal-Vettura.

F’każ ta’ vaguni b’kabina għas-sewwieq, in-Numru Ewropew tal-Vettura jinkiteb ukoll fil-kabina.

4.   Il-lokomotivi, il-power cars (vetturi ferrovjarji lil jixbhu mill-qrib lil-lokomotivi) u l-vetturi speċjali

In-Numru Ewropew tal-Vettura jrid ikun immarkat fuq kull ġenb tal-vetturi ta’ trazzjoni bil-mod li ġej:

92 10 1108 062-6

In-Numru Ewropew tal-Vettura jinkiteb ukoll f’kull kabina tal-vetturi ferrovjarji ta’ trazzjoni.

Il-kustodju jista’ jżid, f’ittri ta’ daqs ikbar min-Numru Ewropew tal-Vettura, immarkar b’numru tiegħu (li jikkonsisti ġeneralment f’ċifri min-numru tas-serje ssupplimentati minn kodifikazzjoni alfabetika), li jkun utli fl-operazzjonijiet. Il-post fejn in-numru tiegħu jiġi mmarkat jitħalla f’idejn il-kustodju; madankollu, in-NEV dejjem irid ikun jista’ jingħaraf faċilment mill-immarkar bin-numru tal-kustodju.

ANNESS P. 3

IR-REGOLI BIEX TKUN IDDETERMINATA Ċ-ĊIFRA TA’ KONTROLL (ĊIFRA 12)

Iċ-ċifra ta’ kontroll tiġi ddeterminata kif ġej:

iċ-ċifri fil-pożizzjonijiet biż-żewġ tan-numru bażiku (meta wieħed jgħodd mil-lemin) jittieħdu bil-valur deċimali tagħhom;

iċ-ċifri fil-pożizzjonijiet farrada tan-numru bażiku (meta wieħed jgħodd mil-lemin) jiġu mmultiplikati bi tnejn (2);

imbagħad tiġi stabbilita s-somma fformata miċ-ċifri f’pożizzjoni biż-żewġ u miċ-ċifri kollha li jikkostitwixxu l-prodotti parzjali miksuba mill-pożizzjonijiet farrada;

tinżamm iċ-ċifra tal-unitajiet ta’ din is-somma;

il-komplement meħtieġ biex iċ-ċifra tal-unitajiet tinġieb għal għaxra (10) tifforma ċ-ċifra ta’ kontroll; jekk din iċ-ċifra tal-unitajiet tkun żero, mela ċ-ċifra ta’ kontroll wkoll għandha tkun żero.

Eżempji

1 —

Ħalli n-numru bażiku jkun

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Fattur ta’ multiplikazzjoni

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Somma: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Iċ-ċifra tal-unitajiet ta’ din is-somma hija 2.

In-numru taċ-ċifra ta’ kontroll għalhekk se jkun 8 u b’hekk in-numru bażiku jsir in-numru tar-reġistrazzjoni 33 84 4796 100 - 8.

2 —

Ħalli n-numru bażiku jkun

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Fattur ta’ multiplikazzjoni

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Somma: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Iċ-ċifra tal-unitajiet ta’ din is-somma hija 0.

In-numru taċ-ċifra ta’ kontroll għalhekk se jkun 0 u b’hekk in-numru bażiku jsir in-numru tar-reġistrazzjoni 31 51 3320 198 - 0.

ANNESS P. 4

IL-KODIFIKAZZJONI TAL-PAJJIŻI FEJN IKUNU RREĠISTRATI L-VETTURI (ĊIFRI 3-4 U L-ABBREVJAZZJONI)

L-informazzjoni relatata ma’ pajjiżi terzi qed tingħata għal finijiet ta’ informazzjoni biss.

Pajjiżi

Kodiċi Alfabetiku tal-pajjiż (2 4 1 5)

Kodiċi Numeriku tal-pajjiż

L-Albanija

AL

41

L-Alġerija

DZ

92

L-Armenja

AM

58

L-Awstrija

A

81

L-Ażerbajġan

AZ

57

Il-Belarus

BY

21

Il-Belġju

B

88

Il-Bożnja u l-Ħerzegovina

BIH

49

Il-Bulgarija

BG

52

Iċ-Ċina

RC

33

Il-Kroazja

HR

78

Kuba

CU (2 4 1 5)

40

Ċipru

CY

 

Ir-Repubblika Ċeka

CZ

54

Id-Danimarka

DK

86

L-Eġittu

ET

90

L-Estonja

EST

26

Il-Finlandja

FIN

10

Franza

F

87

Il-Ġeorġja

GE

28

Il-Ġermanja

D

80

Il-Greċja

GR

73

L-Ungerija

H

55

L-Iran

IR

96

L-Iraq

IRQ (2 4 1 5)

99

L-Irlanda

IRL

60

L-Iżrael

IL

95

L-Italja

I

83

Il-Ġappun

J

42

Il-Każakistan

KZ

27

Il-Kirgistan

KS

59

Il-Latvja

LV

25

Il-Lebanon

RL

98

Il-Liechtenstein

FL

 

Il-Litwanja

LT

24

Il-Lussemburgu

L

82

Il-Maċedonja

MK

65

Malta

M

 

Il-Moldova

MD (2 4 1 5)

23

Monako

MC

 

Il-Mongolja

MGL

31

Il-Montenegro

ME

62

Il-Marokk

MA

93

L-Olanda

NL

84

Il-Korea ta’ Fuq

PRK (2 4 1 5)

30

In-Norveġja

N

76

Il-Polonja

PL

51

Il-Portugall

P

94

Ir-Rumanija

RO

53

Ir-Russja

RUS

20

Is-Serbja

SRB

72

Is-Slovakkja

SK

56

Is-Slovenja

SLO

79

Il-Korea t’Isfel

ROK

61

Spanja

E

71

L-Isvezja

SE

74

L-Isvizzera

CH

85

Is-Sirja

SYR

97

It-Taġikistan

TJ

66

It-Tuneżija

TN

91

It-Turkija

TR

75

It-Turkmenistan

TM

67

L-Ukrajna

UA

22

Ir-Renju Unit

GB

70

L-Użbekistan

UZ

29

Il-Vjetnam

VN (2 4 1 5)

32

ANNESS P.5

L-IMMARKAR ALFABETIKU TAL-KAPAĊITÀ TAL-INTEROPERABBILTÀ

‘TEN’: Vettura li tkun konformi mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

tkun konformi mal-STI kollha rilevanti li jkunu fis-seħħ fil-mument tat-tqegħid fis-servizz u ngħatat awtorizzazzjoni biex titqiegħed fis-servizz skont l-Artikolu 22(1) tad-Direttiva 2008/57/KE;

tingħata awtorizzazzjoni valida fl-Istati Membri kollha skont l-Artikolu 23(1) tad-Direttiva 2008/57/KE jew, alternattivament, tkun irċeviet awtorizzazzjonijiet individwali mill-Istati Membri kollha.

‘PPV/PPW’: Vettura li tkun konformi mal-ftehim PPV/PPW jew PGW (fl-Istati tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni tal-Linji Ferrovjarji (OSJD))

(oriġinali: PPV/PPW: ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении; PGW: Правила Пользования Грузовыми Вагонами)

Noti:

(a)

Il-vetturi mmarkati TEN jikkorrispondu għall-kodifikazzjoni 0 sa 3 tal-ewwel ċifra fin-numru tal-vettura speċifikat fl-Anness p. 6.

(b)

Il-vetturi li ma jkunux awtorizzati biex jaħdmu fl-Istati Membri kollha jeħtieġu mmarkar li jindika l-Istati Membri fejn ġew awtorizzati. Il-lista tal-Istati Membri li taw l-awtorizzazzjoni għandha tkun immarkata skont wieħed mid-disinji li ġejjin, fejn D tirrappreżenta l-Istat Membru li ta l-ewwel awtorizzazzjoni (fl-eżempju mogħti, il-Ġermanja) u F tirrappreżenta l-Istat Membru li ta t-tieni awtorizzazzjoni (fl-eżempju mogħti, Franza). L-Istati Membri jiġu kkodifikati skont l-Anness P4. Dan jista’ jkopri vetturi li jkunu konformi jew mhux konformi mal-STI. Dawn il-vetturi jikkorrispondu għall-kodifikazzjoni 4 jew 8 tal-ewwel ċifra fin-numru tal-vettura speċifikat fl-Anness p. 6.

Image Image

ANNESS P. 6

IL-KODIĊIJIET TAL-INTEROPERABBILTÀ LI JINTUŻAW GĦALL-VAGUNI (ĊIFRI 1-2)

 

it-tieni ċifra

l-ewwel ċifra

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

it-tieni ċifra

l-ewwel ċifra

 

 

Qies standard tal-binarju (track gauge)

fiss jew varjabbli

fiss

varjabbli

fiss

varjabbli

fiss

varjabbli

fiss

varjabbli

fiss jew varjabbli

Qies standard tal-binarju

 

TEN (2 4 1 5)

u/jew

COTIF (3 2 6)

u/jew

PPV/PPW

0

bil-fusien

M’għandux jintuża

vaguni TEN (2 4 1 5) u/jew COTIF

m’għandux jintuża (4)

vaguni PPV/PPW

(qies standard (gauge) varjabbli)

bil-fusien

0

1

bit-trolis bir-roti (bogies)

bit-trolis bir-roti

1

TEN (2 4 1 5)

u/jew

COTIF (3 2 6)

u/jew

PPV/PPW

2

bil-fusien

vaguni TEN (2 4 1 5) u/jew COTIF

vaguni PPV/PPW

(qies standard fiss)

bil-fusien

2

3

bit-trolis bir-roti

bit-trolis bir-roti

3

Vaguni oħrajn

4

bil-fusien (3 7)

vaguni relatati mal-manutenzjoni

Vaguni oħrajn

Vaguni b’numerazzjoni speċjali għal karatteristiċi tekniċi mhux imqiegħda f’servizz fl-UE

bil-fusien

4

8

bit-trolis bir-roti (3 7)

bit-trolis bir-roti

8

 

 

Traffiku

Traffiku domestiku jew internazzjonali bi ftehim speċjali

 

 

 

l-ewwel ċifra

it-tieni ċifra

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

l-ewwel ċifra

it-tieni ċifra

ANNESS P. 7

IL-KODIĊIJIET INTERNAZZJONALI TAL-ĦILA GĦAT-TRAFFIKU LI JINTUŻAW GĦALL-VETTURI GĦALL-PASSIĠĠIERI RMONKATI (ĊIFRI 1-2)

 

Traffiku domestiku

TEN (2 4 1 5) u/jew COTIF (3 2 6) u/jew PPV/PPW

Traffiku domestiku jew internazzjonali bi ftehim speċjali

TEN (2 4 1 5) u/jew COTIF (3 2 6)

PPV/PPW

it-tieni ċifra

l-ewwel ċifra

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Vetturi għal traffiku domestiku

Vetturi b’qies standard fiss u mingħajr arja kundizzjonata (inklużi l-vaguni li jġorru l-karozzi)

Vetturi b’qies standard aġġustabbli (1435/1520) u mingħajr arja kundizzjonata

M’għandux jintuża

Vetturi b’qies standard aġġustabbli (1435/1668) u mingħajr arja kundizzjonata

Vetturi storiċi

M’għandux jintuża (3 7)

Vetturi b’qies standard fiss

Vetturi b’qies standard aġġustabbli (1435/1520) bi bdil ta’ trolis bir-roti

Vetturi b’qies standard aġġustabbli (1435/1520) b’fusien b’qies standard aġġustabbli

6

Vetturi ta’ servizz

Vetturi b’qies standard fiss u bl-arja kundizzjonata

Vetturi b’qies standard aġġustabbli (1435/1520) u bl-arja kundizzjonata

Vetturi ta’ servizz

Vetturi b’qies standard aġġustabbli (1435/1668) u bl-arja kundizzjonata

Vaguni li jġorru l-karozzi

M’għandux jintuża (3 7)

7

Vetturi bl-arja kundizzjonata u mitbuqa b’mod li l-pressjoni ma taffetwahomx

M’għandux jintuża

M’għandux jintuża

Vetturi mitbuqa b’mod li l-pressjoni ma taffetwahomx, b’qies standard fiss u bl-arja kundizzjonata

M’għandux jintuża

Vetturi oħrajn

M’għandux jintuża

M’għandux jintuża

M’għandux jintuża

M’għandux jintuża

ANNESS P. 8

TIPI TA’ VETTURI FERROVJARJI U TA’ UNITAJIET TA’ TRAZZJONI F’FERROVIJA F’FORMAZZJONI FISSA JEW IDDEFINITA MINN QABEL (ĊIFRI 1-2)

L-ewwel ċifra hija “9”.

Jekk it-tieni ċifra tiddeskrivi t-tip ta’ vetturi ferrovjarji ta’ trazzjoni, il-kodifikazzjoni li ġejja hija mandatorja:

Kodiċi

Tip ġenerali ta’ vetturi

0

Mixxellanju

1

Lokomotiva elettrika

2

Lokomotiva li taħdem bid-diżil

3

Ferrovija elettrika b’unitajiet multipli (ta’ veloċità għolja) [power car jew trejler]

4

Ferrovija elettrika b’unitajiet multipli (ħlief ta’ veloċità għolja) [power car jew trejler]

5

Ferrovija li taħdem bid-diżil b’unitajiet multipli [power car jew trejler]

6

Trejler speċjalizzat,

7

Magna elettrika li ċċaqlaq il-ferrovija minn post għall-ieħor

8

Magna li taħdem bid-diżil li ċċaqlaq il-ferrovija minn post għall-ieħor

9

Vettura speċjali

ANNESS P. 9

L-IMMARKAR NUMERIKU STANDARD TAL-VAGUNI (ĊIFRI 5 SA 8)

Dan l-anness jindika l-immarkar numeriku assoċjat mal-karatteristiċi tekniċi ewlenin tal-vagun u huwa ppubblikat fuq is-sit web tal-ERA (www.era.europa.eu).

Applikazzjoni għal kodiċi ġdid għandha titressaq quddiem l-entità ta’ reġistrazzjoni (kif tissejjaħ fid-Deċiżjoni 2007/756/KE) u tintbagħat lill-ERA. Kodiċi ġdid jista’ jintuża biss wara l-pubblikazzjoni mill-ERA.

ANNESS P. 10

IL-KODIĊIJIET GĦALL-KARATTERISTIĊI TEKNIĊI TAL-VETTURI FERROVJARJI GĦALL-PASSIĠĠIERI RMONKATI (ĊIFRI 5-6)

L-Anness p. 10 huwa ppubblikat fuq is-sit web tal-ERA (www.era.europa.eu).

Applikazzjoni għal kodiċi ġdid għandha titressaq quddiem l-entità ta’ reġistrazzjoni (kif tissejjaħ fid-Deċiżjoni 2007/756/KE) u tintbagħat lill-ERA. Kodiċi ġdid jista’ jintuża biss wara l-pubblikazzjoni mill-ERA.

ANNESS P. 11

IL-KODIĊIJIET GĦALL-KARATTERISTIĊI TEKNIĊI TAL-VETTURI SPEĊJALI (ĊIFRA 6 SA 8)

L-Anness p. 11 huwa ppubblikat fuq is-sit web tal-ERA (www.era.europa.eu).

Applikazzjoni għal kodiċi ġdid għandha titressaq quddiem l-entità ta’ reġistrazzjoni (kif tissejjaħ fid-Deċiżjoni 2007/756/KE) u tintbagħat lill-ERA. Kodiċi ġdid jista’ jintuża biss wara l-pubblikazzjoni mill-ERA.

ANNESS P. 12

L-IMMARKAR B’ITTRI GĦALL-VAGUNI, ĦLIEF GĦALL-VAGUNI ARTIKOLATI U MULTIPLI

L-Anness p. 12 huwa ppubblikat fuq is-sit web tal-ERA (www.era.europa.eu).

Applikazzjoni għal kodiċi ġdid għandha titressaq quddiem l-entità ta’ reġistrazzjoni (kif tissejjaħ fid-Deċiżjoni 2007/756/KE) u tintbagħat lill-ERA. Kodiċi ġdid jista’ jintuża biss wara l-pubblikazzjoni mill-ERA.

ANNESS P.13

L-IMMARKAR B’ITTRI GĦALL-VETTURI FERROVJARJI GĦALL-PASSIĠĠIERI RMONKATI

L-Anness p. 13 huwa ppubblikat fuq is-sit web tal-ERA (www.era.europa.eu).

Applikazzjoni għal kodiċi ġdid għandha titressaq quddiem l-entità ta’ reġistrazzjoni (kif tissejjaħ fid-Deċiżjoni 2007/756/KE) u tintbagħat lill-ERA. Kodiċi ġdid jista’ jintuża biss wara l-pubblikazzjoni mill-ERA

”.

7.

L-Anness P14 għandu jiġi rrevokat.

8.

L-Anness T għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“ANNESS T

IL-PRESTAZZJONI TAL-IBBREJKJAR

Ir-rwol tal-Amministratur Infrastrutturali

L-Amministratur Infrastrutturali għandu jinforma lill-Impriża Ferrovjarja dwar il-prestazzjoni tal-ibbrejkjar meħtieġa għal kull rotta u jrid jipprovdi informazzjoni dwar il-karatteristiċi tar-rotot. L-Amministratur Infrastrutturali jrid jiżgura ruħu li l-impatt tal-karatteristiċi tar-rotot u tal-marġnijiet relatati tan-naħa tal-binarji jkunu inklużi fil-prestazzjoni tal-ibbrejkjar meħtieġa.

Fil-prinċipju, il-prestazzjoni tal-ibbrejkjar meħtieġa għandu tkun espressa f’perċentwali mill-piż tal-brejkijiet sakemm l-Amministratur Infrastrutturali u l-Impriża Ferrovjarja ma jkunux ftiehmu fuq unità oħra biex jesprimu l-prestazzjoni tal-ibbrejkjar (eż. tunnellati bbrejkjati, forzi tal-brejkijiet, valuri ta’ deċellerazzjoni, profili ta’ deċellerazzjoni).

Għall-ferroviji u għall-kompożizzjonijiet fissi tal-ferroviji, l-Amministratur Infrastrutturali għandu jagħti r-rekwiżiti tal-prestazzjoni tal-ibbrejkajr f’valuri ta’ deċellerazzjoni jekk jintalab jagħmel dan mill-Impriża Ferrovjarja.

Ir-rwol tal-Impriża Ferrovjarja

L-Impriża Ferrovjarja għandha tiżgura ruħha li kull ferrovija tissodisfa jew taqbeż il-prestazzjoni tal-ibbrejkjar meħtieġa mill-Amministratur Infrastrutturali. Għalhekk, l-Impriża Infrastrutturali għandha tikkalkola l-prestazzjoni tal-ibbrejkjar ta’ ferrovija billi tikkunsidra l-kompożizzjoni tal-ferrovija.

L-Impriża Ferrovjarja trid tikkunsidra l-prestazzjoni tal-ibbrejkjar tal-vettura jew tal-ferrovija li ġiet iddeterminata meta tqiegħdet f’servizz. Iridu jiġu kkunsidrati marġnijiet relatati mal-vetturi ferrovjarji bħall-affidabbiltà u d-disponibbiltà tal-brejkijiet. L-Impriża Ferrovjarja trid tikkunsidra wkoll l-informazzjoni dwar il-karatteristiċi tar-rotot li jaffetwaw l-imġiba tal-ferrovija meta l-prestazzjoni tal-ibbrejkjar tkun qed tiġi aġġustata għal meta ferrovija titwaqqaf u tiġi llokjata f’pożizzjoni.

Il-prestazzjoni tal-ibbrejkajr li tirriżulta mill-kontroll tal-ferrovija effettiva (bħall-kompożizzjoni tal-ferrovija, id-disponibbiltà tal-brejkijiet, ir-regolazzjoni tal-brejkijiet) għandha tintuża bħala valur ta’ input għal kwalunkwe regola operattiva li għandha tiġi applikata sussegwentement fir-rigward tal-ferrovija.

Meta ma tintlaħaqx il-prestazzjoni tal-ibbrejkjar

L-Amministratur Infrastrutturali għandu jistabbilixxi regoli li għandhom jintużaw jekk ferrovija ma tilħaqx il-prestazzjoni tal-ibbrejkajr meħtieġa u jrid jagħmel dawn ir-regoli disponibbli għall-Impriżi Ferrovjarji.

Jekk ferrovija ma tilħaqx il-prestazzjoni tal-ibbrejkjar meħtieġa għar-rotot li matulhom se tinsaq il-ferrovija, l-Impriża Ferrovjarja għandha tirrispetta l-limiti li jirriżultaw bħar-restrizzjoni tal-veloċità.”

9.

L-Anness U għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“ANNESS U

LISTA TA’ PUNTI MHUX KONKLUŻI

Is-Sezzjoni 4.2.2 –   Dokument dwar il-Kompożizzjoni tal-Ferroviji

Anness B (ara s-Subsezzjoni 4.4 ta’ din l-STI) – Regoli oħrajn li jippermettu operazzjoni koerenti tas-subsistemi strutturali ġodda u differenti

Anness R (ara s-Subsezzjoni 4.2.3.2 ta’ din l-STI) – L-identifikazzjoni tal-ferroviji

Anness S (ara s-Subsezzjoni 4.2.2.1.3 ta’ din l-STI) – Il-Viżibbiltà tal-Ferroviji – It-Tarf ta’ Wara”


(1)  Għall-vetturi speċjali, in-numru jrid ikun uniku f’pajjiż partikolari bl-ewwel ċifra u l-aħħar ħames (5) ċifri tal-karatteristiċi tekniċi u n-numru tas-serje.

(2)  Għall-NMBS/SNCB, l-użu tal-ittra waħdanija B mdawra b’ċirku jista’ jitkompla.

(3)  Il-marki dijakritiċi huma ‘sinjali ta’ aċċent’ bħal fi À, Ç, Ö, Č, Ž, Å eċċ. Ittri speċjali bħal Ø u Æ għandhom jiġu rrappreżentati b’ittra waħda; f’testijiet għall-uniċità Ø għandha tiġi ttrattata bħala O u Æ bħala A.

(4)  Skont is-sistema ta’ kodifikazzjoni alfabetika deskritta fl-Appendiċi 4 għall-Konvenzjoni tal-1949 u fl-Artikolu 45(4) tal-Konvenzjoni tal-1968 dwar it-traffiku fit-toroq.

(1)  Vaguni li għandhom il-permess li jkollhom fuqhom l-immarkar TEN, ara l-Anness p. 5.

(2)  Inklużi l-vaguni, li skont ir-regolamenti eżistenti jkollhom fuqhom iċ-ċifri ddefiniti f’din it-tabella. COTIF: il-vettura hija konformi mar-regolament tal-Konvenzjoni dwar it-Trasport Internazzjonali bil-Ferrovija (COTIF) li jkun fis-seħħ meta l-vettura titqiegħed fis-servizz.

(3)  Qies standard fiss jew varjabbli.

(4)  Ħlief għall-vaguni fil-kategorija I (vaguni b’temperatura kkontrollata), m’għandux jintuża għal vetturi ġodda mqiegħda f’servizz.

(5)  Konformità mal-STI applikabbli, ara l-Anness p. 5.

(6)  Inklużi l-vetturi, li skont ir-regolamenti eżistenti jkollhom fuqhom iċ-ċifri ddefiniti f’din it-tabella. COTIF: il-vettura hija konformi mar-regolament tal-Konvenzjoni dwar it-Trasport Internazzjonali bil-Ferrovija (COTIF) li jkun fis-seħħ meta l-vettura titqiegħed fis-servizz.

(7)  Ħlief għall-vaguni b’qies standard fiss (56) u b’qies standard aġġustabbli (66) diġà fis-servizz, m’għandux jintuża għal vetturi ġodda.


ANNESS II

L-Annessi għad-Deċiżjoni 2008/231/KE għandhom jiġu emendati kif ġej:

1.

L-Anness għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

Is-Sezzjoni 2.2.1 għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej:

“2.2.1.   Il-persunal u l-ferroviji

Is-Sezzjonijiet 4.6 u 4.7 għandhom japplikaw għal dak il-persunal li jwettaq il-kompiti kritiċi tas-sikurezza li jakkumpanja ferrovija, meta dan jinvolvi l-qsim ta’ fruntiera(i) bejn l-Istati u xogħol lil hinn minn kwalunkwe żona indikata bħala l-‘fruntiera’ fid-Dikjarazzjoni tan-Netwerk ta’ Amministratur Infrastrutturali u inkluża fl-awtorizzazzjoni tas-sikurezza tiegħu.

Is-Sezzjoni ‘4.6.2. Il-Kompetenza Lingwistika’ għandha tapplika wkoll għas-sewwieqa tal-ferroviji kif ġie stipulat fil-punt 8 tal-Anness VI għad-Direttiva 2007/59/KE.

Membru tal-persunal mhux se jiġi kkunsidrat bħala li qed jaqsam fruntiera jekk l-attività tinvolvi biss xogħol sa kwalunkwe żona ta’ ‘fruntiera’ kif ġie deskritt fl-ewwel paragrafu ta’ din is-Sezzjoni.

Għal dak il-persunal li jwettaq il-kompiti kritiċi tas-sikurezza li jibgħat il-ferroviji (dispaċċ) u li jawtorizza l-movimenti tal-ferroviji, bejn l-Istati Membri għandu japplika r-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali kif ukoll tal-kundizzjonijiet tas-saħħa u tas-sikurezza.

Għal dak il-persunal li jwettaq il-kompiti kritiċi tas-sikurezza assoċjati mal-aħħar preparazzjoni ta’ ferrovija qabel ma tkun skedata li taqsam fruntiera(i) u li jaħdem lil hinn minn kwalunke żona ta’ fruntiera’ kif ġie deskritt fl-ewwel paragrafu ta’ din is-Sezzjoni, rigward ir-rikonoxximent reċiproku bejn l-Istati Membri tal-kundizzjonijiet tas-saħħa u tas-sikurezza għandha tapplika s-Subsezzjoni 4.6. Ferrovija m’għandhiex tiġi kkunsidrata bħala servizz transkonfinali, jekk il-vetturi kollha tal-ferrovija li qed jaqsmu l-fruntiera tal-Istat jaqsmuha biss saż-żona(i) tal-‘fruntiera’ kif ġie deskritt fl-ewwel paragrafu ta’ din is-Sezzjoni.

Dan jista’ jinġabar fil-qosor fit-tabelli li ġejjin:

Il-persunal involut fit-tħaddim tal-ferroviji li se jaqsmu l-fruntieri tal-Istat u jipproċedu lil hinn miż-żona tal-fruntiera

Kompitu

Kwalifiki Professjonali

Rekwiżiti Mediċi

Jakkumpanja ferrovija

4.6

4.7

Jawtorizza l-Movimenti ta’ Ferrovija

Rikonoxximent reċiproku

Rikonoxximent reċiproku

Preparazzjoni tal-Ferrovija

4.6

Rikonoxximent reċiproku

Dispaċċ tal-Ferrovija

Rikonoxximent reċiproku

Rikonoxximent reċiproku


Il-persunal li jħaddem ferroviji li ma jaqsmux il-fruntieri tal-Istat jew jaqsmuhom biss saż-żoni tal-fruntiera

Kompitu

Kwalifiki Professjonali

Rekwiżiti Mediċi

Jakkumpanja ferrovija

Rikonoxximent reċiproku

Rikonoxximent reċiproku

Jawtorizza l-Movimenti ta’ Ferrovija

Rikonoxximent reċiproku

Rikonoxximent reċiproku

Preparazzjoni tal-Ferrovija

Rikonoxximent reċiproku

Rikonoxximent reċiproku

Dispaċċ tal-Ferrovija

Rikonoxximent reċiproku

Rikonoxximent reċiproku”

(b)

Fis-Sezzjoni 4.2.2.1.2, l-aħħar sentenza għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej:

“L-ispeċifikazzjoni dettaljata tista’ tinstab fis-Subsezzjoni 4.3.3.3.1.”

(c)

Is-Sezzjoni 4.3.2.6 għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej:

“4.3.2.6.   L-użu tar-ramel fuq il-binarji. L-elementi minimi rilevanti għall-kwalikifi professjonali għall-kompitu li tinsaq ferrovija

Teżisti interface bejn l-Anness B (Sezzjoni C1) ta’ din l-STI fuq in-naħa l-waħda, u s-Subsezzjoni 4.2.11 (kompatibbiltà mas-Sistemi ta’ Skoperta tal-Ferroviji fuq in-naħa tal-binarji) u s-Sezzjoni 4.1 tal-Appendiċi 1 tal-Anness A (kif inhi kkwotata fis-Subsezzjoni 4.3.1.10) tal-STI CCS CR fuq in-naħa l-oħra, rigward l-użu tar-ramel fuq il-binarji.”

(d)

Is-Sezzjoni 4.3.3.2 għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej:

“4.3.3.2.   Ir-rekwiżiti għall-vetturi għall-passiġġieri

Jeżistu interfaces bejn is-Subsezzjoni 4.2.2.4 ta’ din l-STI OPE u s-subsezzjonijiet 4.2.2.4 (bibien), 4.2.5.3 (allarmi), 4.3.5.17 (allarm għall-passiġġieri) u 4.2.7.1 (ħruġ ta’ emerġenza) tal-STI RST HS.”

(e)

Is-Sezzjoni 4.3.3.9 għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej:

“4.3.3.9.   L-użu tar-ramel fuq il-binarji

Teżisti interface bejn l-Anness B (Sezzjoni C1) ta’ din l-STI fuq in-naħa l-waħda, u s-Subsezzjoni 4.2.3.10 tal-STI RST HS fuq in-naħa l-oħra, rigward l-użu tar-ramel fuq il-binarji.”

(f)

Is-Sezzjoni 4.3.3.10 għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej:

“4.3.3.10.   Il-kompożizzjoni tal-ferrovija, Anness J

Hemm interface bejn is-Subsezzjoni 4.2.2.5 u l-Anness J għal din l-STI u s-Subsezzjonijiet 4.2.1.2 (id-disinn tal-ferrovija) u 4.2.7.10 (Il-kunċett tal-monitoraġġ u dak dijanjostiku) tal-STI RST HS rigward l-għarfien tal-ekwipaġġ tal-ferroviji tal-funzjonalità tal-vetturi ferrovjarji.”

(g)

Is-Sezzjoni 4.3.3.12 għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej:

“4.3.3.12.   Ir-reġistrazzjoni tad-dejta

Hemm interface bejn is-Subsezzjoni 4.2.3.5.2 (Ir-reġistrazzjoni tad-dejta ta’ sorveljanza abbord il-ferrovija) ta’ din l-STI u s-Subsezzjoni 4.2.7.10 tal-STI RST HS (Il-kunċett tal-monitoraġġ u dak dijanjostiku).”

(h)

Fis-Sezzjoni 4.6.1, l-aħħar sentenza għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej:

“L-elementi minimi rilevanti għall-kwalifika professjonali għall-kompiti individwali jistgħu jinstabu fl-Annessi J u L.”

(i)

Il-punti C u D tas-Sezzjoni 4.6.3.1 għandhom jiġu sostitwiti b’dan li ġej:

“C.   Il-valutazzjoni inizjali

il-kundizzjonijiet bażiċi;

il-programm ta’ valutazzjoni, inkluża wirja prattika;

il-kwalifika ta’ dawk li jagħtu t-taħriġ;

l-għotja ta’ ċertifikazzjoni ta’ kompetenza.

D.   Iż-żamma tal-kompetenza

il-prinċipji għaż-żamma tal-kompetenza;

il-metodi li għandhom jiġu segwiti;

il-formalizzazzjoni tal-proċess taż-żamma tal-kompetenza;

il-proċess ta’ valutazzjoni.”

(j)

Is-Sezzjoni 4.6.3.2.3.1 għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej:

“4.6.3.2.3.1.   L-għarfien tar-rotot

L-Impriża Ferrovjarja trid tiddefinixxi l-proċess li permezz tiegħu l-ekwipaġġ tal-ferrovija jikseb u jżomm aġġornat l-għarfien li jkollu tar-rotot li jaħdem matulhom. Dan il-proċess irid ikun:

ibbażat fuq l-informazzjoni dwar ir-rotot ipprovduta mill-Amministratur Infrastrutturali u

skont il-proċess deskritt fis-Subsezzjoni 4.2.1 ta’ din l-STI.”

(k)

Is-Sezzjoni 4.7.5.4 għandha titħassar.

(l)

Is-Sezzjoni 4.7.6 għandha titħassar.

(m)

Is-Sezzjoni 7.3.2 għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej:

“7.3.2   Lista ta’ każijiet speċifiċi

Tħalliet vojta apposta”

2.

Fl-Anness G, it-tabella għandha tiġi emendata kif ġej:

(a)

għall-parametru “Kundizzjonijiet tas-saħħa u s-sikurezza”, fil-kolonna “Elementi li għandhom jiġu vverifikati għal kull parametru”, il-punt “tqala (sewwieqa)” għandu jitħassar;

(b)

għall-parametru “Kundizzjonijiet tas-saħħa u s-sikurezza”, il-linja li tinkludi “Rekwiżiti speċjali għas-sewwieqa: rekwiżiti ta’ vista, smigħ/kelma, antropometrika” għandha titħassar, flimkien mar-referenza għas-Sezzjoni 4.7.6.

3.

L-Anness H għandu jitħassar.

4.

Fl-Anness N, l-aħħar linja tat-tabella (4.7.6 – Rekwiżiti Speċifiċi rigward il-kompitu li tinsaq ferrovija) għandha titħassar.

5.

L-Annessi P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 u P13 għandhom jiġu sostitwiti b’dan li ġej:

“ANNESS P

L-IDENTIFIKAZZJONI TAL-VETTURA

1.   Rimarki ġenerali

Dan l-anness jiddeskrivi n-Numru Ewropew tal-Vettura u l-immarkar relatat li jiġi applikat b’mod li jidher fuq il-vettura sabiex jidentifikawha b’mod uniku u permanenti waqt l-operazzjoni. L-anness ma jiddeskrivix numri oħrajn jew immarkar ieħor li eventwalment jitnaqqax jew jitwaħħal b’mod permanenti fuq ix-xażi jew fuq il-komponenti ewlenin tal-vettura waqt li qed tinbena.

2.   In-Numru Ewropew tal-Vettura u l-abbrevazzjonijiet relatati

Kull vettura ferrovjarja tirċievi numru li jikkonsisti fi 12-il figura (li jissejjaħ in-Numru Ewropew tal-Vettura (NEV)) u li jkollu l-istruttura li ġejja:

Grupp tal-vetturi ferrovjarji

Kapaċità tal-interoperabbiltà u t-tip ta’ vettura

[2 figuri]

Pajjiż fejn tkun irreġistrata l-vettura

[2 figuri]

Karatteristiċi tekniċi

[4 figuri]

Numru tas-serje

[3 figuri]

Ċifra ta’ kontroll

[1 figura]

Vaguni

00 sa 09

10 sa 19

20 sa 29

30 sa 39

40 sa 49

80 sa 89

[dettalji fl-Anness p. 6]

01 sa 99

[dettalji fl-Anness p. 4]

0000 sa 9999

[dettalji fl-Anness p. 9]

000 sa 999

0 sa 9

[dettalji fl-Anness p. 3]

Vetturi għall-passiġġieri rmonkati

50 sa 59

60 sa 69

70 sa 79

[dettalji fl-Anness p. 7]

0000 sa 9999

[dettalji fl-Anness p. 10]

000 sa 999

Vetturi ferrovjarji u unitajiet ta’ trazzjoni f’ferrovija f’formazzjoni fissa jew iddefinita minn qabel

90 sa 99

[dettalji fl-Anness p. 8]

0000000 sa 8999999

[it-tifsira ta’ dawn il-figuri hija ddefinita mill-Istati Membri, eventwalment bi ftehim bilaterali jew multilaterali]

Vetturi speċjali

9000 sa 9999

[dettalji fl-Anness p. 11]

000 sa 999

F’pajjiż partikolari, is-seba’ (7) ċifri tal-karatteristiċi tekniċi u n-numru tas-serje huma biżżejjed biex vettura tiġi identifikata b’mod uniku fil-gruppi ta’ vetturi għall-passiġġieri rmonkati u ta’ vetturi speċjali (1).

L-immarkar alfabetiku jikkompleta n-numru:

(a)

l-immarkar relatat mal-ħila għall-interoperabbiltà (dettalji fl-Anness p. 5);

(b)

l-abbrevjazzjoni tal-pajjiż fejn hija rreġistrata l-vettura (dettalji fl-Anness p. 4);

(c)

il-Marka tal-Kustodju tal-Vettura (dettalji fl-Anness p. 1);

(d)

l-abbrevjazzjonijiet tal-karatteristiċi tekniċi (dettalji fl-Anness p. 12 għall-vaguni, fl-Anness p. 13 għall-vetturi għall-passiġġieri rmonkati).

3.   L-allokazzjoni tan-numru

In-Numru Ewropew tal-Vettura jrid jiġi allokat skont ir-regoli stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/756/KE tad-9 ta’ Novembru 2007 li tadotta speċifikazzjoni komuni tar-reġistru nazzjonali tal-vetturi previst fl-Artikoli 14(4) u (5) tad-Direttivi 96/48/KE u 2001/16/KE.

In-Numru Ewropew tal-Vettura għandu jitbiddel meta ma jirriflettix il-kapaċità tal-interoperabbiltà jew il-karatteristiċi tekniċi skont dan l-Anness minħabba modifikazzjonijiet tekniċi fil-vettura. Modifikazzjonijiet tekniċi ta’ din ix-xorta jistgħu jeħtieġu watorizzazzjoni ġdida għat-tqegħid fis-servizz skont l-Artikoli 20 – 25 tad-Direttiva 2008/57/KE dwar l-Interoperabbiltà.

ANNESS P. 1

IL-MARKA TAL-KUSTODJU TAL-VETTURA

1.   Definizzjoni tal-Marka tal-Kustodju tal-Vettura (VKM)

Marka tal-Kustodju tal-Vettura (VKM) hija kodiċi alfabetiku, li jikkonsisti fi tnejn (2) sa ħames (5) ittri (2 4 1 5). VKM titnaqqax fuq kull vettura ferrovjarja, qrib in-Numru Ewropew tal-Vettura. Il-VKM tidentifika l-Kustodju tal-Vettura kif ikun irreġistrat fir-Reġistru Nazzjonali tal-Vetturi.

Il-VKM hija unika u valida fil-pajjiżi kollha koperti minn din l-STI u fil-pajjiżi kollha li jidħlu fi ftehim li jinvolvi l-applikazzjoni tas-sistema tan-numerazzjoni tal-vetturi u tal-Marka tal-Kustodju tal-Vettura kif inhu deskritt f’din l-STI.

2.   Il-format tal-Marka tal-Kustodju tal-Vettura

Il-VKM hija rappreżentazzjoni tal-isem sħiħ jew ta’ abbrevjazzjoni tal-kustodju tal-vettura, jekk ikun possibbli b’mod li jingħaraf. Jistgħu jintużaw is-26 ittra kollha tal-alfabet Latin. L-ittri fil-VKM jinkibtu bħala kapitali. L-ittri li ma jirrappreżentawx l-ewwel ittri ta’ kelmiet f’isem il-kustodju jistgħu jinkitbu b’ittri żgħar. Biex tkun ikkontrollata l-uniċità, l-ittri żgħar għandhom jitqiesu daqslikieku nkitbu bħala kapitali.

L-ittri jista’ jkun fihom marki dijakritiċi (3 2 6). Is-sinjali dijakritiċi li jintużaw minn dawn l-ittri għandhom jiġu injorati meta tkun se tiġi kkontrollata l-uniċità.

Għall-vetturi li jinżammu minn kustodji li jirrisjedu f’pajjiż li ma jużax l-alfabet Latin, tista’ tiġi applikata traduzzjoni tal-VKM fl-alfabet ta’ dak il-pajjiż wara l-VKM li tkun isseparata minnha b’linja dijagonali (‘/’). Din il-VKM tradotta għandha tiġi injorata għal finijiet ta’ pproċessar tad-dejta.

3.   Id-dispożizzjonijiet dwar l-allokazzjoni tal-Marki tal-Kustodju tal-Vettura

Kustodju ta’ vettura jistgħu jinħarġulu iktar minn VKM waħda, f’każ li:

il-kustodju tal-vettura jkollu isem formali f’iktar minn lingwa waħda;

kustodju ta’ vettura jkollu raġuni valida biex jagħmel distinzjoni bejn flotot ta’ vetturi separati fl-organizzazzjoni tiegħu.

Tista’ tinħareġ VKM waħda għal grupp ta’ kumpaniji li:

jappartjenu lil struttura korporattiva waħda (eż. struttura ta’ kumpanija holding);

jappartjenu lil struttura korporattiva waħda li ħatret u tat mandat lil organizzazzjoni waħda f’din l-istruttura biex tieħu ħsieb il-kwistjonijiet kollha f’isem l-oħra kollha;

tat mandat lil entità legali waħda u separata biex tieħu ħsieb il-kwistjonijiet kollha f’isimhom, f’liema każ l-entità legali tkun il-kustodju.

4.   Ir-Reġistru tal-Marki tal-Kustodju tal-Vettura u l-proċedura għall-allokazzjoni

Ir-reġistru tal-VKM huwa pubbliku u jiġi aġġornat f’ħin reali.

Applikazzjoni għal VKM titressaq quddiem l-awtorità nazzjonali kompetenti tal-applikant u tintbagħat lill-ERA. VKM tista’ tintuża biss wara pubblikazzjoni min-naħa tal-ERA.

Id-detentur ta’ VKM irid jinforma lill-awtorità nazzjonali kompetenti meta jtemm l-użu ta’ VKM, u l-awtorità nazzjonali kompetenti għandha tgħaddi l-informazzjoni lill-ERA. VKM għandha tiġi rrevokata hekk kif il-kustodju jipprova li l-marka tbiddlet fuq il-vetturi kollha kkonċernati. Din m’għandiex terġa’ tinħareġ għal (10) għaxar snin, sakemm ma terġax tinħareġ lid-detentur oriġinali tagħha jew tinħareġ lil detentur ieħor fuq it-talba tad-detentur oriġinali.

VKM tista’ tiġi ttrasferita lil detentur ieħor, li jkun is-suċċessur legali tad-detentur oriġinali. Meta d-detenutur tal-VKM ibiddel ismu għal isem li bl-ebda mod ma jixbah lill-VKM, il-VKM tibqa’ valida.

ANNESS P.2

IT-TINQIX TAN-NUMRU U TAL-IMMARKAR ALFABETIKU RELATAT FUQ IL-BODI

1.   Arranġamenti ġenerali għal immarkar estern

L-ittri kapitali u l-figuri li jifformaw l-iskrizzjonijiet tal-immarkar għandhom ikunu għoljin mill-inqas 80 mm, f’tipa li tkun sans serif u ta’ kwalità korrispondenti. Jistgħu jintużaw iskrizzjonijiet iċken biss fejn ma jkun hemm l-ebda għażla oħra ħlief li l-immarkar jitqiegħed fuq l-iżbarri tal-wiċċ taħtani (sole bars).

L-immarkar m’għandux jitqiegħed f’pożizzjoni ogħla minn żewġ (2) metri ‘l fuq mil-livell tal-binarji.

2.   Il-vaguni

L-immarkar għandu jitnaqqax fuq il-bodi tal-vagun b’dan il-mod:

23

TEN

 

80

D-RFC

 

7369

 

553-4

Zcs

 

 

31

TEN

 

80

D-DB

 

0691

 

235-2

Tanoos

 

 

33

TEN

 

84

NL-ACTS

 

4796

 

100-8

Slpss

 

 

Għall-vaguni li l-bodi tagħhom ma joffrix erja kbira biżżejjed għal dan it-tip ta’ arranġament, partikolarment fil-każ ta’ vaguni ċatti, l-immarkar għandu jsir kif ġej:

01 87 3320 644-7

TEN

F-SNCF

Ks

Meta ittra ta’ indiċi waħda jew iktar b’definizzjoni nazzjonali titnaqqax fuq vagun, dan l-immarkar nazzjonali jrid jintwera wara l-immarkar bl-ittri internazzjonali u għandu jkun isseparat minnu b’ħajfin kif ġej:

01 87 3320 644-7

TEN

F-SNCF

Ks-xy

3.   Il-vaguni u l-vetturi għall-passiġġieri rmonkati

In-numru għandu jkun applikat fuq kull ġenb tal-vettura kif ġej:

F-SNCF

61 87 20 - 72 021 - 7

 

B10 tu

L-immarkar tal-pajjiż fejn il-vettura tkun irreġistrata u tal-karatteristiċi tekniċi għandu jiġi stampat direttament quddiem, wara jew taħt in-Numru Ewropew tal-Vettura.

F’każ ta’ vaguni b’kabina għas-sewwieq, in-Numru Ewropew tal-Vettura jinkiteb ukoll fil-kabina.

4.   Il-lokomotivi, il-power cars (vetturi ferrovjarji li jixbhu mill-qrib lil-lokomotivi) u l-vetturi speċjali

In-Numru Ewropew tal-Vettura jrid ikun immarkat fuq kull ġenb tal-vetturi ta’ trazzjoni bil-mod li ġej:

92 10 1108 062-6

In-Numru Ewropew tal-Vettura jinkiteb ukoll f’kull kabina tal-vetturi ferrovjarji ta’ trazzjoni.

Il-kustodju jista’ jżid, f’ittri ta’ daqs ikbar min-Numru Ewropew tal-Vettura, immarkar b’numru tiegħu (li jikkonsisti ġeneralment f’ċifri min-numru tas-serje ssupplimentati minn kodifikazzjoni alfabetika), li jkun utli fl-operazzjonijiet. Il-post fejn in-numru tiegħu jiġi mmarkat jitħalla f’idejn il-kustodju; madankollu, in-NEV dejjem irid ikun jista’ jingħaraf faċilment mill-immarkar bin-numru tal-kustodju.

ANNESS P.3

IR-REGOLI BIEX TKUN IDDETERMINATA Ċ-ĊIFRA TA’ KONTROLL (ĊIFRA 12)

Iċ-ċifra ta’ kontroll tiġi ddeterminata kif ġej:

iċ-ċifri fil-pożizzjonijiet biż-żewġ tan-numru bażiku (meta wieħed jgħodd mil-lemin) jittieħdu bil-valur deċimali tagħhom;

iċ-ċifri fil-pożizzjonijiet farrada tan-numru bażiku (meta wieħed jgħodd mil-lemin) jiġu mmultiplikati bi tnejn (2);

imbagħad tiġi stabbilita s-somma fformata miċ-ċifri f’pożizzjoni biż-żewġ u miċ-ċifri kollha li jikkostitwixxu l-prodotti parzjali miksuba mill-pożizzjonijiet farrada;

tinżamm iċ-ċifra tal-unitajiet ta’ din is-somma;

il-komplement meħtieġ biex iċ-ċifra tal-unitajiet tinġieb għal għaxra (10) tifforma ċ-ċifra ta’ kontroll; jekk din iċ-ċifra tal-unitajiet tkun żero, mela ċ-ċifra ta’ kontroll wkoll għandha tkun żero.

Eżempji

1 —

Ħalli n-numru bażiku jkun

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Fattur ta’ multiplikazzjoni

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Somma: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Iċ-ċifra tal-unitajiet ta’ din is-somma hija 2.

In-numru taċ-ċifra ta’ kontroll għalhekk se jkun 8 u b’hekk in-numru bażiku jsir in-numru tar-reġistrazzjoni 33 84 4796 100 - 8.

2 —

Ħalli n-numru bażiku jkun

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Fattur ta’ multiplikazzjoni

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Somma: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Iċ-ċifra tal-unitajiet ta’ din is-somma hija 0.

In-numru taċ-ċifra ta’ kontroll għalhekk se jkun 0 u b’hekk in-numru bażiku jsir in-numru tar-reġistrazzjoni 31 51 3320 198 - 0.

ANNESS P. 4

IL-KODIFIKAZZJONI TAL-PAJJIŻI FEJN IKUNU RREĠISTRATI L-VETTURI (ĊIFRI 3-4 U L-ABBREVJAZZJONI)

L-informazzjoni relatata ma’ pajjiżi terzi qed tingħata għal finijiet ta’ informazzjoni biss.

Pajjiżi

Kodiċi alfabetiku tal-pajjiż (2 4 1 5)

Kodiċi numeriku tal-pajjiż

L-Albanija

AL

41

L-Alġerija

DZ

92

L-Armenja

AM

58

L-Awstrija

A

81

L-Ażerbajġan

AZ

57

Il-Belarus

BY

21

Il-Belġju

B

88

Il-Bożnja u l-Ħerzegovina

BIH

49

Il-Bulgarija

BG

52

Iċ-Ċina

RC

33

Il-Kroazja

HR

78

Kuba

CU (2 4 1 5)

40

Ċipru

CY

 

Ir-Repubblika Ċeka

CZ

54

Id-Danimarka

DK

86

L-Eġittu

ET

90

L-Estonja

EST

26

Il-Finlandja

FIN

10

Franza

F

87

Il-Ġeorġja

GE

28

Il-Ġermanja

D

80

Il-Greċja

GR

73

L-Ungerija

H

55

L-Iran

IR

96

L-Iraq

IRQ (2 4 1 5)

99

L-Irlanda

IRL

60

L-Iżrael

IL

95

L-Italja

I

83

Il-Ġappun

J

42

Il-Każakistan

KZ

27

Il-Kirgistan

KS

59

Il-Latvja

LV

25

Il-Lebanon

RL

98

Il-Liechtenstein

FL

 

Il-Litwanja

LT

24

Il-Lussemburgu

L

82

Il-Maċedonja

MK

65

Malta

M

 

Il-Moldova

MD (2 4 1 5)

23

Monako

MC

 

Il-Mongolja

MGL

31

Il-Montenegro

ME

62

Il-Marokk

MA

93

L-Olanda

NL

84

Il-Korea ta’ Fuq

PRK (2 4 1 5)

30

In-Norveġja

N

76

Il-Polonja

PL

51

Il-Portugall

P

94

Ir-Rumanija

RO

53

Ir-Russja

RUS

20

Is-Serbja

SRB

72

Is-Slovakkja

SK

56

Is-Slovenja

SLO

79

Il-Korea t’Isfel

ROK

61

Spanja

E

71

L-Isvezja

SE

74

L-Isvizzera

CH

85

Is-Sirja

SYR

97

It-Taġikistan

TJ

66

It-Tuneżija

TN

91

It-Turkija

TR

75

It-Turkmenistan

TM

67

L-Ukrajna

UA

22

Ir-Renju Unit

GB

70

L-Użbekistan

UZ

29

Il-Vjetnam

VN (2 4 1 5)

32

ANNESS P.5

L-IMMARKAR ALFABETIKU TAL-KAPAĊITÀ TAL-INTEROPERABBILTÀ

‘TEN’: Vettura li tkun konformi mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

tkun konformi mal-STI kollha rilevanti li jkunu fis-seħħ fil-mument tat-tqegħid fis-servizz u ngħatat awtorizzazzjoni biex titqiegħed fis-servizz skont l-Artikolu 22(1) tad-Direttiva 2008/57/KE,

tingħata awtorizzazzjoni valida fl-Istati Membri kollha skont l-Artikolu 23(1) tad-Direttiva 2008/57/KE jew, alternattivament, tkun irċeviet awtorizzazzjonijiet individwali mill-Istati Membri kollha.

‘PPV/PPW’: Vettura li tkun konformi mal-ftehim PPV/PPW jew PGW (fl-Istati tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni tal-Linji Ferrovjarji (OSJD))

(oriġinali: PPV/PPW:ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении; PGW: Правила Пользования Грузовыми Вагонами)

Noti:

(a)

Il-vetturi mmarkati TEN jikkorrispondu għall-kodifikazzjoni 0 sa 3 tal-ewwel ċifra fin-numru tal-vettura speċifikat fl-Anness p. 6;

(b)

Il-vetturi li ma jkunux awtorizzati biex jaħdmu fl-Istati Membri kollha jeħtieġu mmarkar li jindika l-Istati Membri fejn ġew awtorizzati. Il-lista tal-Istati Membri li taw l-awtorizzazzjoni għandha tkun immarkata skont wieħed mid-disinji li ġejjin, fejn D tirrappreżenta l-Istat Membru li ta l-ewwel awtorizzazzjoni (fl-eżempju mogħti, il-Ġermanja) u F tirrappreżenta l-Istat Membru li ta t-tieni awtorizzazzjoni (fl-eżempju mogħti, Franza). L-Istati Membri jiġu kkodifikati skont l-Anness P4. Dan jista’ jkopri vetturi li jkunu konformi jew mhux konformi mal-STI. Dawn il-vetturi jikkorrispondu għall-kodifikazzjoni 4 jew 8 tal-ewwel ċifra fin-numru tal-vettura speċifikat fl-Anness p. 6;

Image Image

ANNESS P.6

IL-KODIĊIJIET TAL-INTEROPERABBILTÀ LI JINTUŻAW GĦALL-VAGUNI (ĊIFRI 1-2)

 

it-tieni ċifra

l-ewwel ċifra

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

it-tieni ċifra

l-ewwel ċifra

 

 

Qies standard tal-binarju (track gauge)

fiss jew varjabbli

fiss

varjabbli

fiss

varjabbli

fiss

varjabbli

fiss

varjabbli

fiss jew varjabbli

Qies standard tal-binarju

 

TEN (2 4 1 5)

u/jew

COTIF (3 2 6)

u/jew

PPV/PPW

0

bil-fusien

M’għandux jintuża

vaguni TEN (2 4 1 5) u/jew COTIF

m’għandux jintuża (4)

vaguni PPV/PPW

(qies standard (gauge) varjabbli)

bil-fusien

0

1

bit-trolis bir-roti (bogies)

bit-trolis bir-roti

1

TEN (2 4 1 5)

u/jew

COTIF (3 2 6)

u/jew

PPV/PPW

2

bil-fusien

vaguni TEN (2 4 1 5) u/jew COTIF

vaguni PPV/PPW

(qies standard fiss)

bil-fusien

2

3

bit-trolis bir-roti

bit-trolis bir-roti

3

Vaguni oħrajn

4

bil-fusien (3 7)

vaguni relatati mal-manutenzjoni

Vaguni oħrajn

Vaguni b’numerazzjoni speċjali għal karatteristiċi tekniċi mhux imqiegħda f’servizz fl-UE

bil-fusien

4

8

bit-trolis bir-roti (3 7)

bit-trolis bir-roti

8

 

 

Traffiku

Traffiku domestiku jew internazzjonali bi ftehim speċjali

 

 

 

l-ewwel ċifra

it-tieni ċifra

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

l-ewwel ċifra

it-tieni ċifra

ANNESS P. 7

IL-KODIĊIJIET INTERNAZZJONALI TAL-ĦILA GĦAT-TRAFFIKU LI JINTUŻAW GĦALL-VETTURI GĦALL-PASSIĠĠIERI RMONKATI (ĊIFRI 1-2)

 

Traffiku domestiku

TEN (2 4 1 5) u/jew COTIF (3 2 6) u/jew PPV/PPW

Traffiku domestiku jew internazzjonali bi ftehim speċjali

TEN (2 4 1 5) u/jew COTIF (3 2 6)

PPV/PPW

it-tieni ċifra

l-ewwel ċifra

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Vetturi għal traffiku domestiku

Vetturi b’qies standard fiss u mingħajr arja kundizzjonata (inklużi l-vaguni li jġorru l-karozzi)

Vetturi b’qies standard aġġustabbli (1435/1520) u mingħajr arja kundizzjonata

M’għandux jintuża

Vetturi b’qies standard aġġustabbli (1435/1668) u mingħajr arja kundizzjonata

Vetturi storiċi

M’għandux jintuża (3 7)

Vetturi b’qies standard fiss

Vetturi b’qies standard aġġustabbli (1435/1520) bi bdil ta’ trolis bir-roti

Vetturi b’qies standard aġġustabbli (1435/1520) b’fusien b’qies standard aġġustabbli

6

Vetturi ta’ servizz

Vetturi b’qies standard fiss u bl-arja kundizzjonata

Vetturi b’qies standard aġġustabbli (1435/1520) u bl-arja kundizzjonata

Vetturi ta’ servizz

Vetturi b’qies standard aġġustabbli (1435/1668) u bl-arja kundizzjonata

Vaguni li jġorru l-karozzi

M’għandux jintuża (3 7)

7

Vetturi bl-arja kundizzjonata u mitbuqa b’mod li l-pressjoni ma taffetwahomx

M’għandux jintuża

M’għandux jintuża

Vetturi mitbuqa b’mod li l-pressjoni ma taffetwahomx, b’qies standard fiss u bl-arja kundizzjonata

M’għandux jintuża

Vetturi oħrajn

M’għandux jintuża

M’għandux jintuża

M’għandux jintuża

M’għandux jintuża

ANNESS P.8

TIPI TA’ VETTURI FERROVJARJI U TA’ UNITAJIET TA’ TRAZZJONI F’FERROVIJA F’FORMAZZJONI FISSA JEW IDDEFINITA MINN QABEL (ĊIFRI 1-2)

L-ewwel ċifra hija ‘9’.

Jekk it-tieni ċifra tiddeskrivi t-tip ta’ vetturi ferrovjarji ta’ trazzjoni, il-kodifikazzjoni li ġejja hija mandatorja:

Kodiċi

Tip ġenerali ta’ vetturi

0

Mixxellanju

1

Lokomotiva elettrika

2

Lokomotiva li taħdem bid-diżil

3

Ferrovija elettrika b’unitajiet multipli (ta’ veloċità għolja) [power car jew trejler]

4

Ferrovija elettrika b’unitajiet multipli (ħlief ta’ veloċità għolja) [power car jew trejler]

5

Ferrovija li taħdem bid-diżil b’unitajiet multipli [power car jew trejler]

6

Trejler speċjalizzat

7

Magna elettrika li ċċaqlaq unitajiet tal-ferrovija minn post għall-ieħor

8

Magna li taħdem bid-diżil li ċċaqlaq unitajiet tal-ferrovij a minn post għall-ieħor

9

Vettura speċjali

ANNESS P.9

L-IMMARKAR NUMERIKU STANDARD TAL-VAGUNI (ĊIFRI 5 SA 8)

Dan l-anness jindika l-immarkar numeriku assoċjat mal-karatteristiċi tekniċi ewlenin tal-vagun u huwa ppubblikat fuq is-sit web tal-ERA (www.era.europa.eu).

Applikazzjoni għal kodiċi ġdid għandha titressaq quddiem l-entità ta’ reġistrazzjoni (kif tissejjaħ fid-Deċiżjoni 2007/756/KE) u tintbagħat lill-ERA. Kodiċi ġdid jista’ jintuża biss wara l-pubblikazzjoni mill-ERA.

ANNESS P.10

IL-KODIĊIJIET GĦALL-KARATTERISTIĊI TEKNIĊI TAL-VETTURI FERROVJARJI GĦALL-PASSIĠĠIERI RMONKATI (ĊIFRI 5-6)

L-Anness p.10 huwa ppubblikat fuq is-sit web tal-ERA (www.era.europa.eu).

Applikazzjoni għal kodiċi ġdid għandha titressaq quddiem l-entità ta’ reġistrazzjoni (kif tissejjaħ fid-Deċiżjoni 2007/756/KE) u tintbagħat lill-ERA. Kodiċi ġdid jista’ jintuża biss wara l-pubblikazzjoni mill-ERA.

ANNESS P. 11

IL-KODIĊIJIET GĦALL-KARATTERISTIĊI TEKNIĊI TAL-VETTURI SPEĊJALI (ĊIFRA 6 SA 8)

L-Anness p. 11 huwa ppubblikat fuq is-sit web tal-ERA (www.era.europa.eu).

Applikazzjoni għal kodiċi ġdid għandha titressaq quddiem l-entità ta’ reġistrazzjoni (kif tissejjaħ fid-Deċiżjoni 2007/756/KE) u tintbagħat lill-ERA. Kodiċi ġdid jista’ jintuża biss wara l-pubblikazzjoni mill-ERA.

ANNESS P. 12

L-IMMARKAR B’ITTRI GĦALL-VAGUNI, ĦLIEF GĦALL-VAGUNI ARTIKOLATI U MULTIPLI

L-Anness p. 12 huwa ppubblikat fuq is-sit web tal-ERA (www.era.europa.eu).

Applikazzjoni għal kodiċi ġdid għandha titressaq quddiem l-entità ta’ reġistrazzjoni (kif tissejjaħ fid-Deċiżjoni 2007/756/KE) u tintbagħat lill-ERA. Kodiċi ġdid jista’ jintuża biss wara l-pubblikazzjoni mill-ERA.

ANNESS P. 13

L-IMMARKAR B’ITTRI GĦALL-VETTURI FERROVJARJI GĦALL-PASSIĠĠIERI RMONKATI

L-Anness p. 13 huwa ppubblikat fuq is-sit web tal-ERA (www.era.europa.eu).

Applikazzjoni għal kodiċi ġdid għandha titressaq quddiem l-entità ta’ reġistrazzjoni (kif tissejjaħ fid-Deċiżjoni 2007/756/KE) u tintbagħat lill-ERA. Kodiċi ġdid jista’ jintuża biss wara l-pubblikazzjoni mill-ERA

”.

6.

L-Anness P14 għandu jiġi rrevokat.


(1)  Għall-vetturi speċjali, in-numru jrid ikun uniku f’pajjiż partikolari bl-ewwel ċifra u l-aħħar ħames (5) ċifri tal-karatteristiċi tekniċi u n-numru tas-serje.

(2)  Għall-NMBS/SNCB, l-użu tal-ittra waħdanija B mdawra b’ċirku jista’ jitkompla

(3)  Il-marki dijakritiċi huma ‘sinjali ta’ aċċent’ bħal fi À, Ç, Ö, Č, Ž, Å eċċ. Ittri speċjali bħal Ø u Æ għandhom jiġu rrappreżentati b’ittra waħda; f’testijiet għall-uniċità Ø għandha tiġi ttrattata bħala O u Æ bħala A.

(4)  Skont is-sistema ta’ kodifikazzjoni alfabetika deskritta fl-Appendiċi 4 għall-Konvenzjoni tal-1949 u fl-Artikolu 45(4) tal-Konvenzjoni tal-1968 dwar it-traffiku fit-toroq.

(1)  Vaguni li għandhom il-permess li jkollhom fuqhom l-immarkar TEN, ara l-Anness p. 5.

(2)  Inklużi l-vaguni, li skont ir-regolamenti eżistenti jkollhom fuqhom iċ-ċifri ddefiniti f’din it-tabella. COTIF: il-vettura hija konformi mar-regolament tal-Konvenzjoni dwar it-Trasport Internazzjonali bil-Ferrovija (COTIF) li jkun fis-seħħ meta l-vettura titqiegħed fis-servizz.

(3)  Qies standard fiss jew varjabbli.

(4)  Ħlief għall-vaguni fil-kategorija I (vaguni b’temperatura kkontrollata), m’għandux jintuża għal vetturi ġodda mqiegħda f’servizz.

(5)  Konformità mal-STI applikabbli, ara l-Anness p. 5.

(6)  Inklużi l-vetturi, li skont ir-regolamenti eżistenti jkollhom fuqhom iċ-ċifri ddefiniti f’din it-tabella. COTIF: il-vettura hija konformi mar-regolament tal-Konvenzjoni dwar it-Trasport Internazzjonali bil-Ferrovija (COTIF) li jkun fis-seħħ meta l-vettura titqiegħed fis-servizz.

(7)  Ħlief għall-vaguni b’qies standard fiss (56) u b’qies standard aġġustabbli (66) diġà fis-servizz, m’għandux jintuża għal vetturi ġodda.


26.10.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 280/59


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-22 ta’ Ottubru 2010

li temenda d-Deċiżjoni 2008/866/KE fir-rigward tal-perjodu tal-applikazzjoni tagħha

(notifikata bid-dokument numru C(2010) 7183)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2010/641/UE)

Il-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 53(1)(b)(i) tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/866/KE tat-12 ta’ Novembru 2008 dwar miżuri ta’ emerġenza li jissospendu importazzjonijiet mill-Perù ta’ ċerti molluski bivalvi maħsuba għall-konsum mill-bniedem (2) kienet adottata bħala riżultat ta’ kontaminazzjoni bil-virus tal-epatite A (HAV) ta’ ċerti molluski bivalvi importati mill-Perù li kienu identifikati bħala l-oriġini ta’ tifqigħa tal-epatite A fil-bnedmin. Dik id-Deċiżjoni inizjalment applikat sal-31 ta’ Marzu 2009, iżda dan il-pejodu ta’ applikazzjoni ttawwal sat-30 ta’ Novembru 2010 permezz tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/862/KE tat-30 ta’ Novembru 2009 li temenda d-Deċiżjoni 2008/866/KE fejn jirrigwarda l-perjodu tal-applikazzjoni tagħha (3).

(2)

L-awtoritajiet Peruvjani ipprovdew ċerta informazzjoni li tikkonċerna l-miżuri korrettivi stabbiliti biex jittejjeb il-kontroll tal-produzzjoni ta’ molluski bivalvi maħsuba għall-esportazzjoni lejn l-Unjoni.

(3)

Twettqet missjoni ta’ spezzjoni mill-Kummissjoni f’Settembru 2009 biex tivvaluta s-sistemi ta’ kontroll fis-seħħ li jirregolaw il-produzzjoni tal-molluski bivalvi u l-prodotti tas-sajd maħsuba għall-esportazzjoni lejn l-Unjoni. L-ispezzjoni kkonkludiet li l-awtoritajiet Peruvjani kienu qegħdin jistabbilixxu l-miżuri korrettivi deskritti fl-informazzjoni li pprovdew wara t-tifqigħa tal-epatite A. Madankollu, dawn il-miżuri ma ġewx implimentati fis-sħiħ fiż-żmien tal-ispezzjoni.

(4)

L-awtoritajiet Peruvjani dan l-aħħar infurmaw lill-Kummissjoni li kkonkludew l-implimentazzjoni tal-miżuri korrettivi. Madankollu, sabiex tiġi protetta s-saħħa tal-konsumaturi huwa meħtieġ li jinżammu l-miżuri ta’ protezzjoni previsti fid-Deċiżjoni 2008/866/KE sakemm il-Kummissjoni tivverifika li l-awtoritajiet Peruvjani lestew l-implimentazzjoni tal-miżuri korrettivi u tikkonkludi li l-molluski bivalvi prodotti fil-Perù u maħsuba għall-esportazzjoni lejn l-Unjoni jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti mil-liġi tal-Unjoni.

(5)

Huwa għaldaqstant xieraq li tiġi estiża l-applikazzjoni tad-Deċiżjoni 2008/866/KE sat-30 ta’ Novembru 2011, mingħajr ħsara għas-setgħa tal-Kummissjoni li timmodifika, tirrevoka jew testendi dawk il-miżuri fid-dawl ta’ kull informazzjoni ġdida marbuta mal-evoluzzjoni tal-qagħda fil-Perù u tal-eżitu tal-ispezzjonijiet mis-servizzi tagħha.

(6)

Id-Deċiżjoni 2008/866/KE għandha għalhekk tiġi emendata skont dan.

(7)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Fl-Artikolu 5 tad-Deċiżjoni 2008/866/KE, id-data “30 ta’ Novembru 2010” għandha tiġi sostitwita bid-data “30 ta’ Novembru 2011”.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Ottubru 2010.

Għall-Kummissjoni

John DALLI

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

(2)  ĠU L 307, 18.11.2008, p. 9.

(3)  ĠU L 314, 1.12.2009, p. 90.


26.10.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 280/60


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-25 ta’ Ottubru 2010

li tawtorizza metodu għall-klassifikazzjoni tal-karkassi tal-majjal fil-Greċja

(notifikata bid-dokument numru C(2010) 7230)

(It-test bil-Grieg biss huwa awtentiku)

(2010/642/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u partikolarment l-Artikolu 43(m), flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Il-punt B.IV, il-paragrafu 1, tal-Anness V għar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jipprovdi li għall-klassifikazzjoni ta’ karkassi tal-majjal, il-kontenut ta’ laħam dgħif għandu jiġi vvalutat permezz ta’ metodi ta’ klassifikazzjoni awtorizzati mill-Kummissjoni, u dawn il-metodi jistgħu jkunu biss metodi ta’ valutazzjoni pprovati statistikament ibbażati fuq il-qies fiżiku ta’ parti anatomika waħda jew iktar tal-karkassa tal-majjal. L-awtorizzazzjoni tal-metodi ta’ klassifikazzjoni hija soġġetta għall-konformità b’tolleranza massima għall-iżbalji statistiċi fil-valutazzjoni. Definizzjoni ta’ din it-tolleranza tinsab fl-Artikolu 23(3) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1249/2008 tal-10 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-implimentazzjoni tal-iskali tal-Komunità għall-klassifikazzjoni ta’ karkassi taċ-ċanga, tal-majjal, u tal-laħam tan-nagħaġ u r-rapportar tal-prezzijiet tagħhom (2).

(2)

Il-Greċja talbet lill-Kummissjoni tawtorizza metodu wieħed għall-klassifikazzjoni tal-karkassi misluħa tal-majjal. Dan l-Istat Membru ppreżenta deskrizzjoni dettaljata tal-mod uniformi tas-sliħ tal-karkassi f’parti numru wieħed tal-protokoll ipprovdut fl-Artikolu 23(4) tar-Regolament (KE) Nru 1249/2008 u r-riżultati tal-prova tad-dissezzjoni tiegħu fil-parti numru tnejn tal-protokoll. Iż-żewġ protokolli ġew ippreżentati lill-Istati Membri l-oħra fil-Kumitat ta’ Ġestjoni tal-organizzazzjoni tas-suq komuni għall-prodotti agrikoli fl-2008, l-2009 u l-2010.

(3)

L-eżaminazzjoni ta’ din it-talba żvelat li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ta’ dan il-metodu ta’ klassifikazzjoni huma ssodisfati. Għalhekk, dan il-metodu ta’ klassifikazzjoni għandu jiġi awtorizzat fil-Greċja.

(4)

Skont it-tieni paragrafu tal-punt B.III tal-Anness V għar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, l-Istati Membri jistgħu jiġu awtorizzati jipprovdu preżentazzjoni ta’ karkassi tal-majjal differenti mill-preżentazzjoni standard definita fl-ewwel paragrafu ta’ dak il-punt, inter alia, meta l-prattika kummerċjali normali fit-territorju tagħhom tkun differenti mill-preżentazzjoni standard.

(5)

Il-Greċja speċifikat lill-Kummissjoni li f’xi biċċeriji fil-Greċja, il-prattika kummerċjali titlob ukoll it-tneħħija tal-ġilda mill-karkassi tal-majjal, flimkien mat-tneħħija tal-ilsien, il-lanżita, id-dwiefer, l-organi ġenitali, ix-xaħam impaħpaħ, il-kliewi u d-dijaframma kif mitlub b’dak l-ewwel paragrafu. Din il-preżentazzjoni li hija differenti mill-preżentazzjoni standard għandha għalhekk tiġi awtorizzata fil-Greċja.

(6)

L-ebda modifikazzjoni fl-apparat jew fil-metodu ta’ klassifikazzjoni ma tista’ tiġi awtorizzata ħlief permezz ta’ Deċiżjoni tal-Kummissjoni ġdida adottata fid-dawl tal-esperjenza miksuba. Għal din ir-raġuni, din l-awtorizzazzjoni tista’ tiġi mħassra.

(7)

Il-miżuri pprovduti f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-użu tal-metodu li ġej huwa b’dan awtorizzat għall-klassifikazzjoni tal-karkassi misluħa tal-majjal bil-ġilda mneħħija skont il-punt B.IV, il-paragrafu 1 tal-Anness V għar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 fil-Greċja: l-apparat imsejjaħ “Hennessy Grading Probe (HGP 4)” u l-metodu ta’ valutazzjoni marbut miegħu, li d-dettalji tagħhom jinsabu fl-Anness,

Artikolu 2

Minkejja l-preżentazzjoni standard stabbilita fl-ewwel paragrafu tal-punt B.III tal-Anness V għar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, il-karkassi tal-majjal fil-Greċja tista’ titneħħielhom il-ġilda b’mod uniformi qabel ma jintiżnu u jiġu kklassifikati. Sabiex jiġu stabbiliti kwotazzjonijiet għall-karkassi tal-majjal fuq bażi komparabbli, il-piż irreġistrat tal-karkassi sħan għandu jiġi rranġat skont il-formula li ġejja:

il-piż tal-karkassa sħuna = 1,05232 × il-piż tal-karkassa bil-ġilda mneħħija

Artikolu 3

Ma għandhomx jiġu awtorizzati modifikazzjonijiet fl-apparat jew fil-metodu ta’ valutazzjoni.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika Ellenika.

Magħmul fi Brussell, il-25 ta’ Ottubru 2010.

Għall-Kummissjoni

Dacian CIOLOŞ

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 337, 16.12.2008, p. 3.


ANNESS

METODU GĦALL-KLASSIFIKAZZJONI TAL-KARKASSI TAL-MAJJAL FIL-GREĊJA

1.

Il-klassifikazzjoni tal-karkassi misluħa tal-majjal għandha ssir bl-użu tal-apparat bl-isem “Hennessy Grading Probe (HGP 4)”.

2.

L-apparat għandu jkun mgħammar b’sonda b’dijametru ta’ 5,95 millimetri (u ta’ 6,3 millimetri fix-xafra fil-quċċata tas-sonda) li jkun fiha photodiode (Siemens LED tat-tip LYU 260-EO) u photodetector tat-tip Silonex SLCD-61N1 u li jkollha distanza operattiva ta’ bejn 0 u 120 millimetru. Ir-riżultati tal-kejl għandhom jiġu kkonvertiti f’kontenut ta’ laħam dgħif stmat permezz tal-HGP 4 innifsu jew permezz ta’ kompjuter imqabbad miegħu.

3.

Il-kontenut tal-laħam dgħif tal-karkassa għandu jiġi kkalkulat skont il-formula li ġejja:

Ŷ = 62,400 – 0,495Χ1 – 0,559Χ2 + 0,129Χ3

fejn:

Ŷ

=

il-perċentwali tal-laħam dgħif stmat fil-karkassa,

Χ1

=

il-ħxuna tax-xaħam tad-dahar (mingħajr il-ġilda ta’ barra) f’millimetri, imkejla 8 ċentimetri ‘l bogħod mil-linja tan-nofs tal-karkassa fil-livell tal-aħħar kustilja,

Χ2

=

il-ħxuna tax-xaħam tad-dahar (mingħajr il-ġilda ta’ barra) f’millimetri, imkejla 6 ċentimetri ‘l bogħod mil-linja tan-nofs tal-karkassa bejn it-tielet u r-raba’ kustilja tal-aħħar

Χ3

=

il-ħxuna tal-muskolu dorsali f’millimetri, imkejla fl-istess ħin u fl-istess post bħal għal X2.

Din il-formula għandha tkun valida għall-karkassi li jiżnu bejn 60 u 120 kilogramma.


ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

26.10.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 280/62


DEĊIŻJONI Nru 2/2010 TAL-KUMITAT STATISTIKU TAL-UNJONI EWROPEA/SVIZZERA

tal-1 ta’ Ottubru 2010

li temenda l-Anness A tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kooperazzjoni fil-qasam tal-istatistika

(2010/643/UE)

IL-KUMITAT STATISTIKU TAL-UNJONI EWROPEA/SVIZZERA,

Wara li kkunsidra l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kooperazzjoni fil-qasam tal-istatistika (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 4(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2007 u fih l-Anness A li jikkonċerna l-atti ġuridiċi fil-qasam tal-istatistika.

(2)

Ġew adottati atti ġuridiċi ġodda fil-qasam tal-istatistika u dawn għandhom jiġu miżjuda mal-Anness A. B’konsegwenza, l-Anness A għandu jiġi rivedut,

IDDEĊIDIET KIF ĠEJ:

Artikolu 1

L-Anness A mal-Ftehim qed jiġi mibdul bl-Anness ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul f'Sofija, l-1 ta’ Ottubru 2010.

Għall-Kumitat Konġunt

Il-Kap tad-Delegazzjoni tal-UE

Walter RADERMACHER

Il-Kap tad-Delegazzjoni Svizzera

Jürg MARTI


(1)  ĠU L 90, 28.3.2006, p. 2.


ANNESS

“ANNESS A

ATTI ĠURIDIĊI FIL-QASAM TAL-ISTATISTIKA MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 2

ADATTAMENT SETTORALI

1.

It-terminu ‘Stat(i) Membru(Membri)’ użat fl-atti msemmija f’dan l-Anness għandu jinftiehm li jinkludi l-Isvizzera, flimkien mat-tifsir tiegħu fl-atti tal-Komunità rilevanti.

2.

Ir-referenzi għal ‘Nomenklatura tal-Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunitajiet Ewropej (NACE Rev. 1)’ għandhom, ħlief meta provdut mod ieħor, jinqraw bħala referenzi għal ‘Nomenklatura tal-Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunitajiet Ewropej (NACE Rev. 2)’, kif definit fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-klassfikazzjoni statistika tal-attivitajiet ekonomiċi NACE Reviżjoni 2 u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 kif ukoll ċertu Regolamenti tal-KE dwar dominji statistiċi speċifiċi (1). In-numri tal-kodiċi msemmija għandhom jinqraw bħala n-numri tal-kodiċi konvertiti korrispondenti fin-NACE Rev. 2.

3.

Id-dispożizzjonijiet li jistabbilixxu min għandu jħallas l-ispejjeż għat-twettiq ta’ sondaġġi u affarijiet simili m’għandhomx japplikaw għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim.

ATTI MSEMMIJA

STATISTIKA DWAR NEGOZJU

32008 R 0295: Ir-Regolament (KE) Nru 295/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 dwar istatistika strutturali kummerċjali (imfassal mill-ġdid) (ĠU L 97, 9.4.2008, p. 13), kif ġie emendat bi:

32009 R 0251: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 251/2009 tal-11 ta’ Marzu 2009 (ĠU L 86, 31.3.2009, p. 170);

32009 R 0250: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 250/2009 tal-11 ta’ Marzu 2009 (ĠU L 86, 31.3.2009, p. 1).

Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom, għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, jinqraw bl-adattamenti li ġejjin:

(a)

L-Isvizzera m’għandhiex tkun marbuta bit-tqassim reġjonali tad-dejta kif meħtieġ b’dan ir-Regolament;

(b)

L-Isvizzera hi eżentata milli tipprovdi dejta fil-livell ta’ 4 karattri tal-NACE REV 2;

(c)

L-Isvizzera hi eżentata milli tipprovdi dejta meħtieġa b’dan ir-Regolament għal din ix-xorta ta’ unitajiet tal-attività;

(d)

Għal elementi varjabbli fl-Anness IX: 11910, 11930, 16910, 16911, 16930 u 16931, l-Isvizzera għandha tipprovdi dejta li jkollha l-2011 bħala s-sena ta’ referenza;

(e)

Fl-Anness VII, l-Isvizzera tkun eżentata milli tipprovdi dejta ‘Tqassim Ġeografiku’ għas-Serje 7E.

31998 R 2700: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2700/98 tas-17 ta’ Diċembru 1998 dwar id-definizzjonijiet ta’ karatteristiċi għall-istatistika strutturali dwar il-kummerċ (ĠU L 344, 18.12.1998, p. 49), kif ġie emendat bi:

32002 R 1614: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1614/2002 tas-6 ta’ Settembru 2002 (ĠU L 244, 12.9.2002, p. 7);

32003 R 1670: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1670/2003 tal-1 ta’ Settembru 2003 (ĠU L 244, 29.9.2003, p. 74).

31998 R 2701: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2701/98 tas-17 ta’ Diċembru 1998 dwar is-serje ta’ data li trid tiġi ppreżentata għall-istatistiki strutturali tal-kummerċ (ĠU L 344, 18.12.1998, p. 81), kif ġie emendat bi:

32002 R 1614: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1614/2002 tas-6 ta’ Settembru 2002 (ĠU L 244, 12.9.2002, p. 7);

32003 R 1669: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1669/2003 tal-1 ta’ Settembru 2003 (ĠU L 244, 29.9.2003, p. 57).

31998 R 2702: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2702/98 tas-17 ta’ Diċembru 1998 li jikkonċerna l-format tekniku għat-trażmissjoni tal-istatistika strutturali tal-kummerċ (ĠU L 344, 18.12.1998, p. 102), kif ġie emendat bi:

32002 R 1614: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 1614/2002 tas-6 ta’ Settembru 2002 (ĠU L 244, 12.9.2002, p. 7);

32003 R 1668: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 1668/2003 tal-1 ta’ Settembru 2003 (ĠU L 244, 29.9.2003, p. 32);

32006 R 1792: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1792/2006 tat-23 ta’ Ottubru 2006 (ĠU L 362, 20.12.2006, p. 1).

31999 R 1618: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1618/1999 tat-23 ta’ Lulju 1999 dwar il-kriterji għall-valutazzjoni tal-kwalità tal-istatistika strutturali tal-kummerċ (ĠU L 192, 24.7.1999, p. 11).

31999 R 1225: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1225/1999 tas-27 ta’ Mejju 1999 dwar id-definizzjonijiet tal-karatteristiċi għall-istatistika tas-servizzi tal-assigurazzjoni (ĠU L 154, 19.6.1999, p. 1).

31999 R 1227: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1227/1999 tat-28 ta’ Mejju 1999 dwar il-format tekniku għat-trażmissjoni ta’ statistiki tas-servizzi tal-assigurazzjoni (ĠU L 154, 19.6.1999, p. 75). kif emendat bi:

12003 T 003: Att li jikkonċerna l-kondizzjonijiet tal-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika tal-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika tal-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka u l-aġġustament għat-Trattati li fuqhom hi bbażata l-Unjoni Ewropea adottat fis-16 t’April 2003 (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33);

32006 R 1792: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1792/2006 tat-23 ta’ Ottubru 2006 (ĠU L 362, 20.12.2006, p. 1).

31999 R 1228: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1228/1999 tat-28 ta’ Mejju 1999 dwar is-serje ta’ dqa li għandha tiġi prodotta għall-istatistiki tas-servizzi tal-assigurazzjoni (ĠU L 154, 19.6.1999, p. 91). kif emendat bi:

12003 T 003: Att li jikkonċerna l-kundizzjonijiet tal-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika tal-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika tal-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka u l-aġġustamenti għat-Trattati li fuqhom hi bbażata l-Unjoni Ewropea adottat fis-16 t’April 2003 (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33);

32006 R 1792: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1792/2006 tat-23 ta’ Ottubru 2006 (ĠU L 362, 20.12.2006, p. 1).

32003 R 1668: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1668/2003 tal-1 ta’ Settembru 2003 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 58/97 fir-rigward tal-format tekniku għat-trażmissjoni ta’ statistiċi strutturali tan-negozju u li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni Nru 2702/98 dwar il-format tekniku għat-trażmissjoni tal-istatistiċi strutturali tan-negozju (ĠU L 244, 29.9.2003, p. 32) kif emendat bi:

32006 R 1792: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1792/2006 tat-23 ta’ Ottubru 2006 (ĠU L 362, 20.12.2006, p. 1).

32003 R 1669: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1669/2003 tal-1 ta’ Settembru 2003 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 58/97 fir-rigward tas-serje ta’ data li għandha tiġi prodotta għall-istatistika strutturali tal-kummerċ u li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni Nru 2701/98 dwar is-serje ta’ data li għandha tiġi prodotta għall-istatistika strutturali tal-kummerċ (ĠU L 244, 29.9.2003, p. 57).

32003 R 1670: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1670/2003 tal-1 ta’ Settembru 2003 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 58/97 fir-rigward tad-definizzjonijiet tal-karatteristiċi għall-istatistika strutturali tal-kummerċ u li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni Nru 2700/98 dwar id-definizzjonijiet tal-karatteristiċi għall-istatistika strutturali tal-kummerċ (ĠU L 244, 29.9.2003, p. 74).

31998 R 1165: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1165/98 tad-19 ta’ Mejju 1998 li jikkonċerna l-istatistika għal żmien qasir (ĠU L 162, 5.6.1998, p. 1). kif emendat bi:

32005 R 1158: Ir-Regolament (KE) Nru 1158/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Lulju 2005 (ĠU L 191, 22.7.2005, p. 1);

32006 R 1503: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1503/2006 tat-28 ta’ Settembru 2006 (ĠU L 281, 12.10.2006, p. 15);

32008 R 1178: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1178/2008 tat-28 ta’ Novembru 2008 (ĠU L 319, 29.11.2008, p. 16).

Id-dispożizzjonijiet ta’ dawn ir-Regolamenti għandhom, għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, jinqraw mal-adattamenti li ġejjin:

L-Isvizzera hi eżentata milli tipprovdi d-dejta fil-livell tal-4 karattri tal-NACE REV. 1.

32009 R 0329: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 329/2009 tat-22 ta’ April 2009 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1165/98 dwar statistiċi għall-medda qasira ta’ żmien fir-rigward tal-aġġornament tal-listi ta’ varjabbli, il-frekwenza tal-ġbir tal-istatistiċi u l-livelli ta’ analiżi u aggregazzjoni li trid tkun applikata lill-varjabbli (ĠU L 103, 23.4.2009, p. 3).

Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom, għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, jinqraw bl-adattament li ġej:

L-Isvizzera hi eżentata milli tipprovdi d-dejta għall-varjabbli 220 u 230 sal-2013.

32009 R 0596: Ir-Regolament (KE) Nru 596/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009 li jadatta ċerti atti suġġetti għall-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE, b’rabta mal-proċedura regolatorja bi skrutinju — Adattament għall-proċedura regolatorja bi skrutinju — Ir-Raba’ Parti (ĠU L 188, 18.7.2009, p. 14).

Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom, għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, jinqraw bl-adattament li ġej:

L-Isvizzera hi eżentata milli tipprovdi d-dejta għall-varjabbli 220 u 230 sal-2013.

32001 R 0586: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 586/2001 tas-26 ta’ Marzu 2001 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1165/98 li jikkonċerna l-istatistika għal żmien qasir fir-rigward tad-definizzjoni ta’ Raggruppamenti Industrijali Prinċipali (MIGs) (ĠU L 86, 27.3.2001, p. 11), kif ġie emendat bi:

32006 R 1503: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1503/2006 tat-28 ta’ Settembru 2006 (ĠU L 281, 12.10.2006, p. 15);

32007 R 0656: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 656/2007 tal-14 ta’ Ġunju 2007 (ĠU L 155, 15.6.2007, p. 3).

32008 R 0177: Ir-Regolament (KE) Nru 177/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Frar 2008 li jistabbilixxi qafas komuni għar-reġistri kummerċjali għall-finijiet tal-istatistika u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2186/93 (ĠU L 61, 5.3.2008, p. 6).

31993 R 2186: Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2186/93 tat-22 ta’ Lulju 1993 dwar il-koordinament tal-Komunità fit-tfassil tar-reġistri tal-kummerċ għal għanijiet ta’ statistika (ĠU L 196, 5.8.1993, p. 1).

Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom, għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, jinqraw bl-adattamenti li ġejjin:

Għall-Isvizzera, l-entrata 1 (k) tal-Anness II mar-Regolament m’għandhiex tapplika.

32009 R 0192: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 192/2009 tal-11 ta’ Marzu 2009 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 177/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas komuni għar-reġistri kummerċjali għall-finijiet tal-istatistika fir-rigward tal-iskambju ta’ dejta kunfidenzjali bejn il-Kummissjoni (Eurostat) u l-Istati Membri (ĠU L 67, 12.3.2009, p. 14).

Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom, għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, jinqraw bl-adattament li ġej:

L-Isvizzera hi eżentata milli titrażmetti dejta individwali tad-dħul għall-intrapriżi deskritti fid-dejta tad-Dħul tal-Anness A sal-aħħar tal-2013

32009 D 0252: Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/252/KE tal-11 ta’ Marzu 2009 li tikkonċerna derogi minn ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 177/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas komuni għar-reġistri tan-negozju għal finijiet statistiċi (ĠU L 75, 21.3.2009, p. 11).

STATISTIKA DWAR IT-TRASPORT U T-TURIŻMU

31998 R 1172: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1172/98 tal-25 ta’ Mejju 1998 dwar prospetti tal-istatistika rigward it-trasport ta’ merkanzija bit-triq (ĠU L 163, 6.6.1998, p. 1), kif emendat b’:

31999 R 2691: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2691/1999 tas-17 ta’ Diċembru 1999 (ĠU L 326, 18.12.1999, p. 39);

12003 T 003: Att li jikkonċerna l-kondizzjonijiet tal-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika tal-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika tal-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka u l-aġġustament għat-Trattati li fuqhom hi bbażata l-Unjoni Ewropea adottat fis-16 ta’ April 2003 (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33);

32006 R 1791: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1791/2006 tal-20 ta’ Novembru 2006 (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 1);

32006 R 1893: Ir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1);

32007 R 1304: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1304/2007 tas-7 ta’ Novembru 2007 (ĠU L 290, 8.11.2007, p. 14);

32009 R 0399: Ir-Regolament (KE) Nru 399/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 (ĠU L 126, 21.5.2009, p. 9).

32001 R 2163: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2163/2001 tas-7 ta’ Novembru 2001 rigward l-arranġamenti tekniċi għat-trasmissjoni tad-data għal statistika dwar it-trasport tal-merkanzija bit-triq (ĠU L 291, 8.11.2001, p. 13), kif emendat bi:

32007 R 0973: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 973/2007 tal-20 ta’ Awwissu 2007 (ĠU L 216, 21.8.2007, p. 10).

32004 R 0642: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 642/2004 tas-6 ta’ April 2004 dwar ħtiġiet ta’ preċiżjoni għall-ġbir ta’ data skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1172/98 għad-denunzji ta’ statistika fir-rigward ta’ ġarr ta’ oġġetti fuq l-art (ĠU L 102, 7.4.2004, p. 26).

32007 R 0833: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 833/2007 tas-16 ta’ Lulju 2007 li jtemm il-perjodu tranżitorju stipulat fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1172/98 dwar prospetti tal-istatistika rigward it-trasport ta’ merkanzija bit-triq (ĠU L 185, 17.7.2007, p. 9).

32003 R 0006: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 6/2003 tat-30 ta’ Diċembru 2002 dwar it-tixrid tal-istatistika dwar it-trasport tal-merkanzija bit-triq (ĠU L 1, 4.1.2003, p. 45).

31993 D 0704: Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 93/704/KE tat-30 ta’ Novembru 1993 dwar il-ħolqien ta’ database tal-Komunità dwar inċidenti tat-triq (ĠU L 329, 30.12.1993, p. 63).

32003 R 0091: Ir-Regolament (KE) Nru 91/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2002 dwar l-istatistika tat-trasport bil-ferrovija (ĠU L 14, 21.1.2003, p. 1), kif emendat bi:

32003 R 1192: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1192/2003 tat-3 ta’ Lulju 2003 (ĠU L 167, 4.7.2003, p. 13);

32007 R 1304: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1304/2007 tas-7 ta’ Novembru 2007 (ĠU L 290, 8.11.2007, p. 14).

32007 R 0332: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 332/2007 tas-27 ta’ Marzu 2007 dwar l-arranġamenti tekniċi għat-trażmissjoni tal-istatistika tat-trasport bil-ferrovija (ĠU L 88, 29.3.2007, p. 16).

32003 R 0437: Ir-Regolament (KE) Nru 437/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Frar 2003 dwar il-prospetti tal-istatistika rigward it-trasport tal-passiggieri, il-merkanzija u l-posta bl-ajru (ĠU L 66, 11.3.2003, p. 1), kif emendat bi:

32003 R 1358: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1358/2003 tal-31 ta’ Lulju 2003 (ĠU L 194, 1.8.2003, p. 9);

32005 R 0546: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 546/2005 tat-8 ta’ April 2005 (ĠU L 91, 9.4.2005, p. 5).

32003 R 1358: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1358/2003 tal-31 ta’ Lulju 2003 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 437/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prospetti tal-istatistika rigward it-trasport tal-passiġġieri, il-merkanzija u l-posta bl-ajru w li jemenda l-Anness I u II tiegħu (ĠU L 194, 1.8.2003, p. 9), kif ġie emendat bi:

32005 R 0546: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 546/2005 tat-8 ta’ April 2005 (ĠU L 91, 9.4.2005, p. 5);

32006 R 1792: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1792/2006 tat-23 ta’ Ottubru 2006 (ĠU L 362, 20.12.2006, p. 1),

32007 R 0158: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 158/2007 tas-16 ta’ Frar 2007 (ĠU L 49, 17.2.2007, p. 9).

31980 L 1119: Id-Direttiva tal-Kunsill 80/1119/KEE tas-17 ta’ Novembru 1980 dwar il-prospetti ta’ statistika li għandhom x’jaqsmu mat-trasport ta’ merkanzija permezz ta’ passaġġi tal-ilma interni (ĠU L 339, 15.12.1980, p. 30).

31995 L 0057: Id-Direttiva tal-Kunsill 95/57/KE tat-23 ta’ Novembru 1995 dwar il-ġbir tal-informazzjoni statistika fil-qasam tat-turiżmu (ĠU L 291, 6.12.1995, p. 32), kif emendat bi:

120 03 T 003: Att li jikkonċerna l-kondizzjonijiet tal-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika tal-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika tal-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka u l-aġġustament għat-Trattati li fuqhom hi bbażata l-Unjoni Ewropea adottat fis-16 ta’ April 2003 (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33);

32004 D 0883: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/883/UE tal-10 ta’ Diċembru 2004 (ĠU L 373, 21.12.2004, p. 69);

32006 L 0110: Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/110/KE tal-20 ta’ Novembru 2006 (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 418).

31999 D 0035: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 1999/35/KE tad-9 ta’ Diċembru 1998 dwar il-proċeduri għall-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 95/57/KE dwar il-ġbir ta’ informazzjoni statistika fil-qasam tat-turiżmu (ĠU L 9, 15.1.1999, p. 23).

32007 R 0973: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 973/2007 tal-20 ta’ Awwissu 2007 l-emendar ta’ ċerti Regolamenti tal-KE dwar oqsma speċifiċi tal-istatistika li jimplimentaw il-klassifikazzjoni tal-istatistika tal-attivitajiet ekonomiċi tan-NACE Reviżjoni 2 (ĠU L 216, 21.8.2007, p. 10).

STATISTIKA DWAR IL-KUMMERĊ BARRANI

32009 R 0471: Ir-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009 dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma’ pajjiżi li mhumiex membri u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1172/95 (ĠU L 152, 16.6.2009, p. 23), kif implimentat bi:

32010R0092: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 92/2010 tat-2 ta’ Frar 2010 (ĠU L 31, 3.2.2010, p. 4);

32010R0113: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 113/2010 tad-9 ta’ Frar 2010 (ĠU L 37, 10.2.2010, p. 1).

Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 471/2009 għandhom, għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, jinqraw bl-adattamenti li ġejjin:

(a)

L-Isvizzera għandha ddaħħal fis-seħħ il-miżuri meħtieġa biex tikkonforma ma’ dan ir-Regolament sal-1 ta’ Jannar 2012. Ir-referenzi kollha għas-sistema tal-ikklerjar ċentralizzata u d-dispożizzjonijiet relatati mhumiex rilevanti;

(b)

Artikolu 2 Definizzjoni: It-territorju statistiku għandu jkun fih it-territorju doganali minbarra l-imħażen tad-dwana u l-imħażen ħielsa mid-dwana.

L-Isvizzera ma tkunx marbuta li tiġbor l-istatistika tal-kummerċ bejn l-Isvizzera u Liechtenstein

(c)

Artikolu 4 Sors tad-dejta: It-test tal-Artikolu 4(3) għandu jiġi mibdul b’dan li ġej: ‘L-Isvizzera tista’ tuża sorsi oħra tad-dejta għall-kumpilazzjoni tal-istatistiċi nazzjonali tagħhom’

(d)

Artikolu 5(1) Dejta statistika: Id-dejta statistika msemmija fl-Artikolu 5(1)(e) għandha tinġabar għall-ewwel darba sal-1 ta’ Jannar 2016:

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 5(1)(f) u (k) m’għandhomx japplikaw.

Il-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 5(1)(h) għandha ssir mill-inqas sal-ewwel sitt karattri,

Għall-Isvizzera, id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 5(1)(m)(ii) u (iii) m’għandhomx japplikaw;

(e)

Artikolu 6 Kumpilazzjoni ta’ statistika dwar il-kummerċ estern: Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6 m’għandhomx japplikaw għal dejta statistika li l-Isvizzera hi eżentata milli tiġbor skont l-Artikolu 5 tar-Regolament tiegħu;

(f)

Artikolu 7 Skambju tad-dejta: Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7 m’għandhomx japplikaw.

Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 113/2010 għandhom, għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, jinqraw bl-adattamenti li ġejjin:

(g)

Is-subparagrafu li ġej għandu jiġi miżjud mal-Artikolu 4(2):

‘Għall-Isvizzera, il-’valur tad-dwana ‘għandu jiġi definit fi ħdan ir-regoli nazzjonali rispettivi.’

(h)

Is-subparagrafu li ġej għandu jiġi miżjud mal-Artikolu 7(2):

‘Għall-Isvizzera’ pajjiż t‘oriġini’ għandu jitqies bħala l-pajjiż li minnu jkunu oriġinaw il-prodotti skont it-tifsir tar-regoli nazzjonali rispettivi tal-oriġini.’

(i)

Ir-referenza għar-Regolament (KE) Nru 2454/93 fl-Artikolu 15(4) mhijiex applikabbli.

32006 R 1833: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1833/2006 tat-13 ta’ Diċembru 2006 dwar in-nomenklatura ta’ pajjiżi u t-territorji għall-istatistika tal-kummerċ estern tal-Komunità u l-istatistika tal-kummerċ bejn l-Istati Membri (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19).

PRINĊIPJI STATISTIĊI U KUNFIDENZJALITÀ

31990 R 1588: Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KEE) Nru 1588/90 tal-11 ta’ Ġunju 1990 dwar it-trażmissjoni ta’ data suġġetta għall-kunfidenzjalità statistika fl-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 151, 15.6.1990, p. 1).

Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom, għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, jinqraw bl-adattamenti li ġejjin:

(a)

Il-punt ġdid li ġej jiġi miżjud mal-Artikolu 2:

‘Persunal tal-Uffiċċju tal-Konsulent Statistiku tal-EFTA: persunal tas-Segretarjat tal-EFTA li jaħdem fuq il-post tas-SOEC,’;

(b)

Fit-tieni sentenza tal-Artikolu 5(1), it-terminu ‘SOEC’ hu mibdul b’SOEC u tal-Uffiċċju tal-Konsulent Statistiku tal-EFTA’;

(c)

Is-subparagrafu ġdid li ġej hu miżjud mal-Artikolu 5(2):

‘Dejta statistika kunfidenzjali sottomessa lis-SOEC permezz tal-Uffiċċju tal-Konsulent Statistiku tal-EFTA għandha tkun aċċessibbli wkoll lill-persunal ta’ dan l-Uffiċċju.’;

(d)

Fl-Artikolu 6, it-terminu ‘SOEC’ għandu, għal dawn il-finijiet, jinqara sabiex jinkludi l-Uffiċċju tal-Konsulent Statistiku tal-EFTA.

32009 R 0223: Ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea u li jħassar ir-Regolament (KE, Eurotom) Nru 1101/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trażmissjoni ta’ data suġġetta għall-kunfidenzjalità statistika lill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom li tistabbilixxi Kumitat dwar il-Programmi tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 164).

Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom, għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, jinqraw bl-adattamenti li ġejjin:

L-Isvizzera għandha ddaħħal fis-seħħ il-miżuri meħtieġa sabiex tikkonforma ma’ dan ir-Regolament sal-31 ta’ Diċembru 2012.

31997 R 0322: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 tas-17 ta’ Frar 1997 dwar Statistika tal-Komunità (ĠU L 52, 22.2.1997, p. 1).

32002 R 0831: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 831/2002 tas-17 ta’ Mejju 2002, li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 dwar l-Istatistika tal-Komunità, rigward fakoltà ta’ użu ta’ data kunfidenzjali għal skopijiet xjentifiċi (ĠU L 133, 18.5.2002, p. 7), kif emendat bi:

32006 R 1104: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1104/2006 tat-18 ta’ Lulju 2006 (ĠU L 197, 19.7.2006, p. 3);

32008 R 606: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 606/2008 tas-26 ta’ Ġunju 2008 (ĠU L 166, 27.6.2008, p. 16).

32004 D 0452: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/452/KE tad-29 ta’ April 2004 (OJ L 156, 30.4.2004, p. 1) li tfassal elenku ta’ entitajiet li r-riċerkaturi tagħhom jistgħu jkollhom aċċess għal data kunfidenzjali għal għanijiet xjentifiċi, kif emendata bi:

32008 D 0876: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/876/KE tas-6 ta’ Novembru 2008 (ĠU L 310, 21.11.2008, p. 28).

32008 D 0234: Id-Deċiżjoni Nru 234/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 li tistabbilixxi l-Kumitat Ewropew ta’ Konsultazzjoni dwar il-Politika Komunitarja ta’ Tagħrif Statistiku u li tħassar id-Deċizjoni tal-Kunsill 91/116/KEE (ĠU L 73, 15.3.2008, p. 13).

32008 D 0235: Id-Deċiżjoni 235/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 li tistabbilixxi Bord Konsultattiv Ewropew għall-Governanza tal-Istatistika (ĠU L 73, 15.3.2008, p. 17).

Atti li l-partijiet kontraenti għandhom jieħdu nota tagħhom

Il-Partijiet Kontraenti għandhom jieħdu nota tal-kontenut tal-att li ġej:

52005 PC 0217: Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni COM(2005) 217 tal-25 ta’ Mejju 2005 dwar l-indipendenza, l-integrità u r-responsabbiltà tal-awtoritajiet nazzjonali u Komunitarji tal-istatistika (ĠU C 172, 12.7.2005, p. 22).

STATISTIKA DEMOGRAFIKA U SOĊJALI

2007 R 0862: Ir-Regolament (KE) Nru 862/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 dwar l-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 311/76 dwar il-kumpilazzjoni ta’ statistika dwar ħaddiema barranin (ĠU L 199, 31.7.2007, p. 23).

31998 R 0577: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 tad-9 ta’ Marzu 1998 dwar l-organizzazzjoni ta’ stħarriġ ta’ kampjuni tal-forza tax-xogħol fil-Komunità (ĠU L 77, 14.3.1998, p. 3). kif emendat bi:

32002 R 1991: Ir-Regolament (KE) Nru 1991/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ottubru 2002 (ĠU L 308, 9.11.2002, p. 1);

32002 R 2104: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2104/2002 tat-28 ta’ Novembru 2002 (ĠU L 324, 29.11.2002, p. 14);

32003 R 2257: Ir-Regolament (KE) Nru 2257/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2003 (ĠU L 336, 23.12.2003, p. 6);

32007 R 1372: Ir-Regolament (KE) Nru 1372/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2007 (ĠU L 315, 3.12.2007, p. 42).

Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom, għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, jinqraw bl-adattamenti li ġejjin:

Għall-Isvizzera, irrispettivament mid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 2(4), l-unità tat-teħid tal-kampjuni hi individwa u l-informazzjoni li tikkonċerna lill-membri l-oħra tal-unità domestika tista’ tinkludi mill-inqas il-karatteristiċi elenkati taħt l-Artikolu 4(1).

32000 R 1575: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1575/2000 tad-19 ta’ Lulju 2000 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 dwar l-organizzazzjoni ta’ stħarriġ kampjun tal-forza tax-xogħol fil-Komunità li għandu x’jaqsam mal-kodifikazzjoni li trid tiġi użata għat-trażmissjoni ta’ data mis-sena 2001 ’il quddiem (ĠU L 181, 20.7.2000, p. 16).

32000 R 1897: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1897/2000 tas-7 ta’ Settembru 2000 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 dwar l-organizazzjoni ta’ stħarriġ kampjun fuq il-forza tax-xogħol fil-Komunità f’dak li għandu x’jaqsam mad-definizzjoni tal-qgħad (ĠU L 228, 8.9.2000, p. 18).

32002 R 2104: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2104/2002 tat-28 ta’ Novembru 2002 li jadatta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 dwar l-organizzazzjoni ta’ stħarriġ kampjun dwar il-forza tax-xogħol fil-Komunità u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1575/2000 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 577/98 safejn u sakemm jirrigwarda l-lista tad-divarji tal-edukazzjoni u tat-taħriġ u l-kodifika tagħhom sabiex jintużaw għat-trażmissjoni tal-informazzjoni mis-sena 2003 ’il quddiem (ĠU L 324, 29.11.2002, p. 14), kif implimentat bi:

32003 R 0246: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 246/2003 tal-10 ta’ Frar 2003 li jadotta l-programm ta’ moduli ad hoc, li jkopri s-snin 2004 sa 2006, dwar kampjun ta’ stħarriġ tal-forza tax-xogħol kif provdut bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 (ĠU L 34, 11.2.2003, p. 3);

32005 R 0384: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 384/2005 tas-7 ta’ Marzu 2005 li jadotta l-programm ta’ moduli ad hoc, li jkopri s-snin mill-2007 sal-2009, għall-istħarriġ kampjun dwar il-forza tax-xogħol stipulat bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 (ĠU L 61, 8.3.2005, p. 23).

Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom, għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, jinqraw bl-adattamenti li ġejjin:

Indipendentement mid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 1, l-Isvizzera hi eżentata milli twettaq il-modulu ad hoc tal-2007.

32005 R 0430: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 430/2005 tal-15 ta’ Marzu 2005 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 dwar l-organizzazzjoni ta’ stħarriġ kampjun tal-forza tax-xogħol fil-Komunità li jirrigwarda l-kodifikazzjoni li għandha tintuża għat-trasmissjoni tad-data mill-2006 ‘l quddiem u l-użu ta’ subkampjun għall-ġbir tad-data dwar il-varjabbli strutturali (ĠU L 71, 17.3.2005, p. 36).

32007 R 0973: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 973/2007 tal-20 ta’ Awwissu 2007 (ĠU L 216, 21.8.2007, p. 10).

32007 R 0102: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 102/2007 tat-2 ta’ Frar 2007 li jadotta l-ispeċifikazzjonijiet tal-modulu ad hoc tal-2008 dwar is-sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol tal-migranti u d-dixxendenti immedjati tagħhom, kif previst mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 u li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 430/2005 (ĠU L 28, 3.2.2007, p. 3), kif emendat bi:

32008 R 0391: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 391/2008 tat-30 ta’ April 2008 (ĠU L 117, 1.5.2008, p. 15).

Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom, għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, jinqraw mal-adattamenti li ġejjin:

Indipendentement mid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 2, l-Isvizzera hi eżentata milli tipprovdi l-varjabbli msemmija fil-kolonni 211/212, u għall-kolonna 215 tal-Anness.

32008 R 0207: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 207/2008 tal-5 ta’ Marzu 2008 li jadotta l-ispeċifikazzjonijiet tal-modulu ad hoc tal-2006 [2009] dwar id-dħul taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol previsti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 (ĠU L 62, 6.3.2008, p. 4).

32008 R 0365: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 365/2008 tat-23 ta’ April 2008 li jadotta l-programm ta’ moduli ad hoc, li jkopri s-snin 2010, 2011 u 2012, għall-istħarriġ kampjun dwar il-forza tax-xogħol stipulat bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 (ĠU L 112, 24.4.2008, p. 22).

32008 R 0377: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 377/2008 tal-25 ta’ April 2008 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 dwar l-organizzazzjoni ta’ stħarriġ ta’ kampjuni tal-forza tax-xogħol fil-Komunità fir-rigward tal-kodifikazzjoni li għandha tintuża għat-trażmissjoni ta’ data mill-2009 ’il quddiem, u l-użu ta’ subkampjun għall-ġbir ta’ data dwar il-varjabbli strutturali u d-definizzjoni tal-kwarti ta’ referenza (ĠU L 114, 26.4.2008, p. 57).

32009 R 0020: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 20/2009 tat-13 ta’ Jannar 2009 li jadotta l-ispeċifikazzjonijiet tal-modulu ad hoc tal-2010 dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja familjari stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 (ĠU L 9, 14.1.2009, p. 7).

31999 R 0530: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 530/1999 tad-9 ta’ Marzu 1999 li jikkonċerna l-istatistiċi strutturali dwar il-qligħ u dwar l-ispejjeż tax-xogħol (ĠU L 63, 12.3.1999, p. 6), kif emendat bi:

31999 R 1726: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1726/1999 tas-27 ta’ Lulju 1999 (ĠU L 203, 3.8.1999, p. 28);

32005 R 1737: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1737/2005 tal-21 ta’ Ottubru 2005 (ĠU L 279, 22.10.2005, p. 11);

32006 R 1893: Ir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1).

Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom, għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, jinqraw bl-adattamenti li ġejjin:

(a)

Għall-istatistika dwar l-istruttura u d-distribuzzjoni tal-qligħ, l-Isvizzera għandha tiġbor id-dejta meħtieġa fl-Artikolu 6(2) ta’ dan ir-Regolament għall-ewwel darba fl-2010;

(b)

Għall-istatistika dwar il-livell u l-kompożizzjoni tal-ispejjeż tax-xogħol, l-Isvizzera għandha tiġbor id-dejta meħtieġa fl-Artikolu 6(1) ta’ dan ir-Regolament fl-2008 għal xi varjabbli biss u għall-ewwel darba fl-2012 għall-varjabbli kollha;

(c)

Għas-sena 2008, l-Isvizzera għandha tiġi permessa:

li tipprovdi l-informazzjoni meħtieġa fl-Artikolu 6(1)(a) ibbażata fuq intrapriżi (minflok fuq unitajiet lokali), fil-livell nazzjonali, skont in-NACE Rev. 1.1 fit-taqsima u l-livell tal-aggregati tat-taqsima mingħajr tqassim skont id-daqs tal-intrapriża;

li tibgħat ir-riżultati f’perijodu ta’ 24 xahar mit-tmiem tas-sena ta’ referenza (minflok fi 18–il xahar kif imsemmi fl-Artikolu 9).

32007 R 0973: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 973/2007 tal-20 ta’ Awwissu 2007 (ĠU L 216, 21.8.2007, p. 10).

32000 R 1916: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1916/2000 tat-8 ta’ Settembru 2000 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 530/1999 li jirrigwarda l-istatisiki strutturali dwar il-qligħ u dwar in-nefqiet fuq ix-xogħol rigward id-definizzjoni u t-trasmissjoni tat-tagħrif dwar l-istruttura tal-qligħ (ĠU L 229, 9.9.2000, p. 3), kif emendat bi:

32005 R 1738: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1738/2005 tal-21 ta’ Ottubru 2005 (ĠU L 279, 22.10.2005, p. 32);

32007 R 0973: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 973/2007 tal-20 ta’ Awwissu 2007 (ĠU L 216, 21.8.2007, p. 10).

32006 R 0698: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 698/2006 tal-5 ta’ Mejju 2006 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 530/1999 rigward l-evalwazzjoni tal-kwalità tal-istatistiki strutturali dwar l-ispejjeż tax-xogħol u l-qligħ (ĠU L 121, 6.5.2006, p. 30).

32003 R 0450: Ir-Regolament (KE) Nru 450/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Frar 2003 dwar l-indiċi tal-ispiża tax-xogħol (ĠU L 69, 13.3.2003, p. 1), kif implimentat bi:

32006 R 1893: Ir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1).

32003 R 1216: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1216/2003 tas-7 ta’ Lulju 2003 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 450/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indiċi tal-ispiża tax-xogħol (ĠU L 169, 8.7.2003, p. 37).

32007 R 0973: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 973/2007 tal-20 ta’ Awwissu 2007 li jemenda ċerti Regolamenti tal-KE dwar oqsma speċifiċi tal-istatistika li jimplimentaw il-klassifikazzjoni tal-istatistika tal-attivitajiet ekonomiċi tan-NACE Reviżjoni 2 (ĠU L 216, 21.8.2007, p. 10).

32008 R 0453: Ir-Regolament (KE) Nru 453/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2008 dwar l-istatistika ta’ kull tliet xhur dwar il-postijiet tax-xogħol vakanti fil-Komunità (ĠU L 145, 4.6.2008, p. 234).

32008 R 1062: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1062/2008 tat-28 ta’ Ottubru 2008 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 453/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika ta’ kull tliet xhur dwar impjiegi battala fil-Komunità, fir-rigward ta’ proċeduri ta’ aġġustament staġjonali u rapporti dwar il-kwalità (ĠU L 285, 29.10.2008, p. 3).

32009 R 0019: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 19/2009 tat-13 ta’ Jannar 2009 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 453/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika ta’ kull tliet xhur dwar l-impjiegi battala fil-Komunità, b’rigward tad-definizzjoni ta’ impjieg battal, id-dati ta’ referenza għall-ġbir tad-dejta, l-ispeċifikazzjonijiet għat-trażmissjoni tad-dejta u l-istudji ta’ fattibbiltà (ĠU L 9, 14.1.2009, p. 3).

32003 R 1177: Ir-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Ġunju 2003 jirrigwarda l-istatistika Komunitarja dwar l-introjtu u l-kondizzjonijiet tal-għixien (UE-SILC) (ĠU L 165, 3.7.2003, p. 1), kif emendat bi:

32005 R 1553: Ir-Regolament (KE) Nru 1553/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 (ĠU L 255, 30.9.2005, p. 6).

32003 R 1980: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1980/2003 tal-21 ta’ Ottubru 2003 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jikkonċerna l-istatistiċi tal-Komunità dwar dħul u kondizzjonijiet ta’ għajxien (UE-SILC) fir-rigward ta’ definizzjonijiet u definizzjonijiet aġġornati (ĠU L 298, 17.11.2003, p. 1), kif ġie emendat bi:

32006 R 0676: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 676/2006 tat-2 ta’ Mejju 2006 (ĠU L 118, 3.5.2006, p. 3).

32003 R 1981: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1981/2003 tal-21 ta’ Ottubru 2003 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistiċi Komunitarji dwar id-dħul u kondizzjonijiet tal-ħajja (UE-SILC) fir-rigward tal-aspetti ta’ fieldwork u l-proċeduri ta’ imputazzjoni (ĠU L 298, 17.11.2003, p. 23).

32003 R 1982: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1982/2003 tal-21 ta’ Ottubru 2003 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-istatistiċi tal-Komunità fuq id-dħul u l-kondizzjonijiet tal-ħajja (UE-SILC) li jirrigwardaw ir-regoli dwar il-kampjuni u t-traċċar (ĠU L 298, 17.11.2003, p. 29).

32003 R 1983: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1983/2003 tas-7 ta’ Novembru 2003 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistiċi tal-Komunità fuq id-dħul u l-kundizzjonijiet tal-ħajja (UE-SILC) rigward il-lista ta’ varjabbli ta’ mira primarja (ĠU L 298, 17.11.2003, p. 34), kif emendat bi:

32007 R 0973: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 973/2007 tal-20 ta’ Awwissu 2007 (ĠU L 216, 21.8.2007, p. 10).

32004 R 0028: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 28/2004 tal-5 ta’ Jannar 2004 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika tal-Komunità fuq l-introjtu u l-kondizzjonijiet ta’ ħajja (EU-SILC) fejn għandu x’jaqsam il-kontenut dettaljat tar-rapport intermedju u finali dwar il-kwalità (ĠU L 5, 9.1.2004, p. 42).

32006 R 0315: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 315/2006 tat-22 ta’ Frar 2006 li jimplimenta r-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1177/2003 dwar l-istatistika Komunitarja dwar id-dħul u l-kundizzjonijiet tal-għajxien (UE-SILC) fir-rigward tal-lista tal-fatturi varjabbli sekondarji fil-mira li għandhom x’jaqsmu mal-kundizzjonijiet tad-djar (ĠU L 52, 23.2.2006, p. 16).

32007 R 0215: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 215/2007 tat-28 ta’ Frar 2007 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistiċi Komunitarji dwar id-dħul u l-kundizzjonijiet tal-għajxien (UE-SILC) fir-rigward tal-lista ta’ fatturi varjabbli sekondarji fil-mira li għandhom x’jaqsmu ma’ dejn żejjed u l-esklużjoni finanzjarja (ĠU L 62, 1.3.2007, p. 8).

Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom, għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, jinqraw bl-adattamenti li ġejjin:

L-Isvizzera se tkun eżentata milli tikkunsinna d-dejta sal-aħħar tal-2010.

32008 R 0362: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 362/2008 tal-14 ta’ April 2008 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jirrigwarda l-istatistika Komunitarja dwar l-introjtu u l-kondizzjonijiet tal-għajxien (UE-SILC) fir-rigward tal-lista tal-2009 tal-fatturi varjabbli sekondarji mmirati relattivament għall-privazzjoni materjali (ĠU L 112, 24.4.2008, p. 1).

32009 R 0646: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 646/2009 tat-23 ta’ Lulju 2009 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja dwar l-introjtu u l-kundizzjonijiet tal-għixien (UE-SILC) fir-rigward tal-lista tal-2010 ta’ fatturi varjabbli sekondarji fil-mira dwar il-qsim ta’ riżorsi intra-familjari (ĠU L 192, 24.7.2009, p. 3).

STATISTIKA EKONOMIKA

31995 R 2494: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 tat-23 ta’ Ottubru 1995 dwar l-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur (ĠU L 257, 27.10.1995, p. 1).

Għall-Isvizzera, ir-Regolament japplika għall-armonizzazzjoni tal-indiċijiet tal-prezz tal-konsumatur għal tqabbil internazzjonali.

Mhuwiex rilevanti fir-rigward tal-iskopijiet espliċiti tal-kalkolu tas-CPI’s armonizzati fil-kuntest tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja.

Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom, għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, jinqraw bl-adattamenti li ġejjin:

(a)

L-Artikolu 2(c), kif ukoll ir-referenzi għall-MUICP fl-Artikoli 8(1) u 11, mhumiex applikabbli;

(b)

L-Artikolu 5(1)(a) mhuwiex applikabbli;

(c)

L-Artikolu 5(2) mhuwiex applikabbli;

(d)

Il-konsultazzjoni tal-EMI kif speċifikata fl-Artikolu 5(3) mhijiex applikabbli.

32009 R 0330: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 330/2009 tat-22 ta’ April 2009 li jistipula regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 dwar l-istandards minimi għat-trattament tal-prodotti staġjonali fl-Indiċijiet Armonizzati tal-Prezzijiet għall-Konsumatur (HICP) (ĠU L 103, 23.4.2009, p. 6).

31996 R 1749: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1749/96 tad-9 ta’ Settembru 1996 dwar miżuri ta’ implimentazzjoni inizjali għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 li jikkonċerna indici armonizzati ta’ prezzijiet tal-konsumatur (ĠU L 229, 10.9.1996, p. 3), kif emendat bi:

31998 R 1687: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1687/98 tal-20 ta’ Lulju 1998 (ĠU L 214, 31.7.1998, p. 12);

31998 R 1688: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1688/98 tal-20 ta’ Lulju 1998 (ĠU L 214, 31.7.1998, p. 23);

32007 R 1334: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1334/2007 tal-14 ta’ Novembru 2007 (ĠU L 296, 15.11.2007, p. 22).

31996 R 2214: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2214/96 tal-20 ta’ Novembru 1996 li jikkonċerna indiċi armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur: trasmissjoni u tixrid ta’ sotto-indiċi tal-HICP (ĠU L 296, 21.11.1996, p. 8), kif emendat bi:

31999 R 1617: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1617/1999 tat-23 ta’ Lulju 1999 (ĠU L 192, 24.7.1999, p. 9);

31999 R 1749: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1749/1999 tat-23 ta’ Lulju 1999 (ĠU L 214, 13.8.1999, p. 1), kif ikkoreġut mill-ĠU L 267, 15.10.1999, p. 59;

32001 R 1920: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1920/2001 tat-28 ta’ Settembru 2001 (ĠU L 261, 29.9.2001, p. 46), kif ikkoreġut mill-ĠU L 295, 13.11.2001, p. 34;

32005 R 1708: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1708/2005 tad-19 ta’ Ottubru 2005 (ĠU L 274, 20.10.2005, p. 9).

31997 R 2454: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2454/97 tal-10 ta’ Diċembru 1997 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 fir-rigward tal-istandards minimi għall-kwalità ta’ peżar HICP (ĠU L 340, 11.12.1997, p. 24).

398 R 2646: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2646/98 tad-9 ta’ Diċembru 1998 li jiffissa regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 f’dak li għandu x’jaqsam ma’ livelli minimi għat-trattament ta’ tariffi fl-Indiċi Armonizzat tal-Prezzijiet tal-Konsumaturi (ĠU L 335, 10.12.1998, p. 30).

31999 R 1617: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1617/1999 tat-23 ta’ Lulju 1999 li jistabbilixxid-dettalji għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 - dwar l-istandards minimi għat-trattament tal-assigurazzjoni fl-Indiċi Armonizzat tal-Prezzijiet għall-Konsumatur u li jimmodifika r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2214/96 (ĠU L 192, 24.7.1999, p. 9).

31999 R 2166: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2166/1999 tat-8 ta’ Ottubru 1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2494/95 rigward l-istandards minimi għat-trattament ta’ prodotti li għandhom x’jaqsmu mal-oqsma tas-saħħa, l-edukazzjoni u l-protezzjoni soċjali fl-Indiċi Armonizzat tal-Prezzijiet tal-Konsumatur (ĠU L 266, 14.10.1999, p. 1).

32000 R 2601: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2601/2000 tas-17 ta’ Novembru 2000 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 dwar iż-żmien biex jiddaħħlu prezzijiet tax-xiri fl-Indiċi Armonizzat tal-Prezzijiet għall-Konsumatur (ĠU L 300, 29.11.2000, p. 14).

32000 R 2602: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2602/2000 tas-17 ta’ Novembru 2000 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 dwar livelli minimi għat-trattament ta’ tnaqqis fil-prezzijiet fl-Indiċi Armonizzat ta’ Prezzijiet għall-Konsumatur (ĠU L 300, 29.11.2000, p. 16). kif emendat bi:

32001 R 1921: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1921/2001 tat-28 ta’ Settembru 2001 (ĠU L 261, 29.9.2001, p. 49). kif ikkoreġut bil-ĠU L 295, 13.11.2001, p. 34.

32001 R 1920: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1920/2001 tat-28 ta’ Settembru 2001 li jqiegħed regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 fir-rigward ta’ standards minimi għat-trattament ta’ ħlasijiet dovuti għal servizzi li jikkorrispondu għall-valuri ta’ transazzjoni fl-indiċi armonizzat ta’ prezzijiet tal-konsumatur u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2214/96 (ĠU L 261, 29.9.2001, p. 46). kif ikkoreġut bil-ĠU L 295, 13.11.2001, p. 34

32001 R 1921: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1921/2001 tat-28 ta’ Settembru 2001 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 rigward ta’ standards minimi għar-reviżjonijiet tal-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2602/2000 (ĠU L 261, 29.9.2001, p. 49). kif ikkoreġut bil-ĠU L 295, 13.11.2001, p. 34

32005 R 1708: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1708/2005 tad-19 ta’ Ottubru 2005 li jistipula regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 [fir-rigward tal-perjodu ta’ referenza komuni tal-indiċi] dwar l-indiċijiet armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2214/96 (ĠU L 274, 20.10.2005, p. 9).

32006 R 0701: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 701/2006 tal-25 ta’ April 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implementazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2494/95 rigward il-kopertura temporali tal-ġbir ta’ prezzijiet fl-indiċi armonizzat tal-prezzijiet għall-konsumatur (ĠU L 122, 9.5.2006, p. 3).

32007 R 1445: Ir-Regolament (KE) Nru 1445/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi regoli komuni għall-provvista ta’ informazzjoni bażika dwar il-Paritajiet tas-Setgħa tal-Infiq u għall-kalkolu u d-disseminazzjoni tagħhom (ĠU L 336, 20.12.2007, p. 1).

31996 R 2223: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2223/96 tal-25 ta’ Ġunju 1996 dwar is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fil-Komunità (ĠU L 310, 30.11.1996, p. 1). kif emendat bi:

31998 R 0448: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 448/98 tas-16 ta’ Frar 1998 (ĠU L 58, 27.2.1998, p. 1);

32000 R 1500: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1500/2000 tal-10 ta’ Lulju 2000 (ĠU L 172, 12.7.2000, p. 3);

32000 R 2516: Ir-Regolament (KE) Nru 2516/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Novembru 2000 (ĠU L 290, 17.11.2000, p. 1);

32001 R 0995: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 995/2001 tat-22 ta’ Mejju 2001 (ĠU L 139, 23.5.2001, p. 3);

32001 R 2558: Ir-Regolament (KE) Nru 2558/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Diċembru 2001 (ĠU L 344, 28.12.2001, p. 1);

32002 R 0113: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 113/2002 tat-23 ta’ Jannar 2002 (ĠU L 21, 24.1.2002, p. 3);

32002 R 1889: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 1889/2002 tat-23 ta’ Ottubru 2002 (ĠU L 286, 24.10.2002, p. 1);

32003 R 1267: Ir-Regolament (KE) Nru 1267/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Ġunju 2003 (ĠU L 180, 18.7.2003, p. 1);

32009 R 0400: Ir-Regolament (KE) Nru 400/2009 of tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 (ĠU L 126, 21.5.2009, p. 11).

Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom, għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, jinqraw bl-adattamenti li ġejjin:

(a)

L-Isvizzera għandha titħalla tiġbor dejta minn unitajiet istituzzjonali meta d-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament jirreferu għall-industrija;

(b)

L-Isvizzera ma għandhiex tkun marbuta li taqsam dejta skont ir-reġjuni kif mitlub f’dan ir-Regolament;

(c)

L-Isvizzera ma għandhiex tkun marbuta li taqsam skont pajjiżi terzi/tal-UE tal-esportazzjonijiet u l-importazzjonijiet tas-servizzi kif mitlub minn dan ir-Regolament;

(d)

Fl-Anness B, id-Derogi li jikkonċernaw it-tabelli li jridu jiġu pprovduti fil-qafas tal-kwestjonarju ‘ESA-95’ skont il-pajjiż, dan li ġej għandu jiżdied wara l-punt 15 (l-Islanda):

‘16.   L-ISVIZZERA

16.1.   Derogi għat-tabelli

Tabella Nru

Tabella

Deroga

Sa

1

Aggregati ewlenin, annwali u kull kwart tas-sena

Trażmissjoni għall-1990 ’il quddiem

 

2

Aggregati ewlenin tal-gvern ġenerali

Dewmien fit-trażmissjoni: t + 8 xhur

Bla limitu

Perjodiċità annwali

Bla limitu

Trażmissjoni għall-1990 ’il quddiem

 

3

Tabelli skont l-industrija

Trażmissjoni għall-1990 ’il quddiem

 

4

Esportazzjonijiet u importazzjonijiet mill-UE/pajjiżi terzi

Trażmissjoni għall-1998 ’il quddiem

 

5

In-nefqa finali tal-konsum tal-unitajiet domestiċi skont il-fini

Trażmissjoni għall-1990 ’il quddiem

 

6

Kontijiet finanzjarji skont is-setturi istituzzjonali

Trażmissjoni għall-1998 ’il quddiem

2006

7

Il-karti tal-bilanċ għall-assi u r-responsabiltajiet finanzjarji

Trażmissjoni għall-1998 ’il quddiem

2006

8

Kontijiet mhux finanzjarji skont is-setturi istituzzjonali

Dewmien fit-trażmissjoni t + 18-il xahar

Trażmissjoni għall-1990 ’il quddiem

Bla limitu

9

Irċevuti tal-kontribuzzjonijiet tat-taxxa u dawk soċjali dettaljati skont is-settur

Dewmien fit-trażmissjoni t + 18-il xahar

Trażmissjoni għall-1998 ’il quddiem

Bla limitu

10

Tabelli skont l-industrija u r-reġjun, NUTS II, A17

L-ebda tqassim skont ir-reġjun

 

11

In-nefqa ġenerali tal-gvern skont il-funzjoni

Trażmissjoni għall-2005 ’il quddiem

Ma jsirux kalkoli b’lura

2007

12

Tabelli skont l-industrija u r-reġjun, NUTS III, A3

L-ebda tqassim skont ir-reġjun

 

13

Kontijiet tal-unitajiet domestiċi skont ir-reġjun, NUTS II

L-ebda tqassim skont ir-reġjun

 

14-22

Skont id-deroga (a) ta’ dan ir-Regolament, l-Isvizzera għandha tkun eżentata milli tipprovdi dejta għat-tabelli minn 14 sa 22.’

 

31997 D 0178: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 97/178/KE, Euratom tal-10 ta’ Frar 1997 dwar id-definizjoni ta’ metodoloġija fuq it-tranżizzjoni bejn is-Sistema Ewropea tal-Kontijiet Nazzjonali u Reġjonali fil-Komunità (ESA 95) u s-Sistema Ewropea tal-Kontijiet Ekonomiċi Integrati (ESA it-tieni edizzjoni) (ĠU L 75, 15.3.1997, p. 44).

31998 D 0715: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 98/715/KE tat-30 ta’ Novembru 1998 li tiċċara l-Anness A tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nr 2223/96 dwar is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fil-Komunità f’dak li għandu x’ jaqsam mal-prinċipji tat-tiqjis ta’ prezzijiet u volumi (ĠU L 340, 16.12.1998, p. 33).

Id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni għandhom, għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, jinqraw bl-adattament li ġej:

L-Artikolu 3 (klassifikazzjoni tal-metodi skont il-prodott) ma għandhux japplika għall-Isvizzera.

32002 R 1889: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1889/2002 tat-23 ta’ Ottubru 2002 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 448/98 li jiffinalizza u jemenda r-Regolament (KE) Nru 2223/96 f’dak li għandu x’jaqsam mal-allokazzjoni tas-servizzi finanzjarji intermedjarji mkejla b’mod indirett (FISIM) fi ħdan is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali (ESA) (ĠU L 286, 24.10.2002, p. 11).

32003 R 1287: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1287/2003 tal-15 ta’ Lulju 2003 fuq l-armonizzazzjoni tad-dħul gross nazzjonali bi prezzijiet tas-suq (Regolament GNI) (ĠU L 181, 19.7.2003, p. 1).

32005 R 0116: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 116/2005 tas-26 ta’ Jannar 2005 dwar it-trattament tal-ħlas lura tal-VAT lil persuni mhux taxxabbli u lil persuni taxxabbli għall-attivitajiet li huma eżentati, għall-għanijiet tar-Regolament tal-Kunsill Nru 1287/2003 (KE, Euratom) dwar l-armonizzazzjoni tad-dħul gross nazzjonali skont il-prezzijiet tas-suq (ĠU L 24, 27.1.2005, p. 6).

32005 R 1722: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 1722/2005 tal-20 ta’ Ottubru 2005 dwar il-prinċipji biex ikunu stmati servizzi tal-abitazzjoni għall-fini tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1287/2003 fuq l-armonizzazzjoni tad-dħul gross nazzjonali bi prezzijiet tas-suq (ĠU L 276, 21.10.2005, p. 5).

31999 D 0622: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 1999/622/KE, Euratom tat-8 ta’ Settembru 1999 fuq it-trattament ta’ pagamenti mill-ġdid tal-VAT għall-unitajiet mhux taxxabbli u għall-unitajiet taxxabbli fuq l-attivitajiet eżenti tagħhom, għall-iskop li jimplimentaw id-Direttiva tal-Kunsill 89/130/KEE, Euratom fuq l-armonizzazzjoni tal-kumpilazzjoni ta’ prodott gross nazzjonali bil-prezzijiet tas-suq. (ĠU L 245, 17.9.1999, p. 51).

32006 R 0601: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 601/2006 tat-18 ta’ April 2006 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 184/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-format u l-proċedura għat-trażmissjoni tad-data (ĠU L 106, 19.4.2006, p. 7).

Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom, għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, jinqraw bl-adattamenti li ġejjin:

L-Isvizzera għandha tkun eżentata milli timplimenta l-proċeduri dwar il-forma u l-proċeduri għat-trażmissjoni tad-dejta sal-aħħar tal-2013.

32000 R 0264: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 264/2000 tat-3 ta’ Frar 2000 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2223/96 rigward statistici ta’ finanzi pubbliċi fuq żmien qasir (ĠU L 29, 4.2.2000, p. 4).

Id-dispożizzjonijiet fit-tabelli 25.1 u 25.2 tar-Regolament għandhom, għall-fini ta’ dan il-Ftehim, jinqraw bl-adattamenti li ġejjin:

L-Isvizzera hi eżentata milli taqsam il-benefiċċji soċjali D.60 f’D.62 u D.631M,

L-Isvizzera hi eżentata milli taqsam il-kontribuzzjonijiet soċjali D.61 f’D.611 u D.612,

L-Isvizzera hi eżentata milli taqsam it-trasferimenti ta’ kapital D.9 f’D.91 u D.9N,

L-ewwel dejta għandha tiġi trasferita fis-sena 2012 + t6 (l-aħħar ta’ Ġunju) għall-ewwel tliet xhur tal-2012 u b’mod retroattiv sa mill-ewwel tliet xhur tal-1999.

32002 R 1221: Ir-Regolament (KE) Nru 1221/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Ġunju 2002 dwar kontijiet mhux finanzjarji ta’ kull tliet xhur tal-amministrazzjoni pubblika (ĠU L 179, 9.7.2002, p. 1).

Id-dispożizzjonijiet fit-tabelli 25.1 u 25.2 tar-Regolament għandhom, għall-fini ta’ dan il-Ftehim, jinqraw bl-adattamenti li ġejjin:

L-Isvizzera hi eżentata milli taqsam il-benefiċċji soċjali D.60 f’D.62 u D.631M,

L-Isvizzera hi eżentata milli taqsam il-kontribuzzjonijiet soċjali D.61 f’D.611 u D.612,

</

L-Isvizzera hi eżentata milli taqsam it-trasferimenti ta’ kapital D.9 f’D.91 u D.9N,