ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.253.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 253

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 53
28 ta' Settembru 2010


Werrej

 

II   Atti mhux leġislattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 848/2010 tas-27 ta’ Settembru 2010 li għas-sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 2010/2011, jidderoga mill-Artikolu 63(2)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tad-dati għall-komunikazzjoni tar-riport taz-zokkor żejjed

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 849/2010 tas-27 ta’ Settembru 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2150/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika tal-iskart ( 1 )

2

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 850/2010 tas-27 ta’ Settembru 2010 li jniedi reviżjoni ta' esportatur ġdid tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1659/2005 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta' ċerti briks tal-manjeżja li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, li jirrevoka d-dazju fir-rigward tal-importazzjonijiet minn esportatur wieħed f'dan il-pajjiż u li jagħmel dawn l-importazzjonijiet soġġetti għar-reġistrazzjoni

42

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 851/2010 tas-27 ta’ Settembru 2010 li jemenda għall-136 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-network ta’ Al-Qaida u t-Taliban

46

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 852/2010 tas-27 ta’ Settembru 2010 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

48

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 853/2010 tas-27 ta’ Settembru 2010 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 877/2009 għas-sena tas-suq 2009/10

50

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 854/2010 tas-27 ta’ Settembru 2010 li jiffissa l-koeffiċjent ta’ allokazzjoni għall-ħruġ ta’ liċenzji tal-importazzjoni li għalihom tressqet applikazzjoni mit-8 sal-14 ta’ Settembru 2010 għal prodotti taz-zokkor fil-kuntest ta’ ċerti kwoti tariffarji u li jissospendi t-tressiq ta’ applikazzjonijiet għat-tali liċenzji

52

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/573/PESK tas-27 ta’ Settembru 2010 li tikkonċerna miżuri restrittivi kontra t-tmexxija tar-reġjun Transnistrijan tar-Repubblika tal-Moldova

54

 

 

2010/574/UE

 

*

Deċiżjoni tal-bank ċentrali Ewropew tal-21 ta’ Settembru 2010 dwar l-amministrazzjoni ta’ self ESFS lil Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (BĊE/2010/15)

58

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2010/575/UE

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2010 tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni UE-Ġordan tas-16 ta’ Settembru 2010 li temenda l-Artikolu 15(7) tal-Protokoll 3 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan, min-naħa l-oħra, dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta’ prodotti oriġinarji u dwar il-metodi ta’ kooperazzjoni amministrattiva

60

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġislattivi

REGOLAMENTI

28.9.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 253/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 848/2010

tas-27 ta’ Settembru 2010

li għas-sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 2010/2011, jidderoga mill-Artikolu 63(2)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tad-dati għall-komunikazzjoni tar-riport taz-zokkor żejjed

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u partikolarment l-Artikolu 85, il-punt (c), flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 63(2), il-punt (a) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, kull impriża li tkun iddeċidiet li tittrasferixxi ‘l quddiem parti mill-produzzjoni jew il-produzzjoni sħiħa tagħha li taqbeż il-kwota taz-zokkor (ir-riport taz-zokkor żejjed) għandha tgħarraf lill-Istat Membru konċernat qabel data li għandha tkun stabbilita minn dak l-Istat Membru dwar id-deċiżjoni tagħha qabel data li għandha tkun stabbilita minn dak l-Istat Membru fi ħdan il-limiti taż-żmien stabbiliti b’dak l-Artikolu.

(2)

Għall-iffaċilitar tal-forniment taz-zokkor barra l-kwota fis-suq tal-Unjoni, u b’hekk l-impriżi jitħallew jirreaġixxu għat-tibdiliet fid-domanda mhux previsti fix-xhur aħħarin tas-sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 2010/2011, jeħtieġ li l-Istati Membri jingħataw il-possibbiltà li jistabbilixxu dati aktar tard għal meta l-impriżi jikkomunikaw il-kwantità taz-zokkor żejjed li għandha tintiret għall-perjodu li jmiss.

(3)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

B’deroga mill-Artikolu 63(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, għas-sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 2010/2011, l-impriżi li, f’konformità mal-Artikolu 63(1) ta’ dak ir-Regolament, ikunu ddeċidew li jittrasferixxu kwantitajiet taz-zokkor għall-perjodu li jmiss (ir-riport ta’ kwantitajiet taz-zokkor), dawn għandhom jgħarrfu lill-Istat Membru konċernat qabel data li għandha tkun stabbilita minn dak l-Istat Membru bejn l-1 ta’ Frar u l-15 ta’ Awwissu 2011.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Hu għandu japplika mill-1 ta’ Ottubru 2010 sat-30 ta’ Settembru 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta’ Settembru 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.


28.9.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 253/2


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 849/2010

tas-27 ta’ Settembru 2010

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2150/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika tal-iskart

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 2150/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2002 dwar l-istatistika tal-iskart (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 6(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-valutazzjoni tal-ewwel żewġ konsenji tad-dejta fl-2006 u l-2008 wrew il-ħtieġa ta' reviżjoni ta' ċerti nuqqasijiet konċettwali fl-Annessi għar-Regolament (KE) Nru 2150/2002.

(2)

Il-Kummissjoni għarrfet lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2150/2002 (2) u pproponiet għadd ta' tibdiliet.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 2150/2002 għalhekk għandu jiġi emendat skont dan.

(4)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Ewropew tas-Sistema tal-Istatistika stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar l-istatistika Ewropea (3),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi I, II u III għar-Regolament (KE) Nru 2150/2002 jinbidlu bit-test stipulat fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, is-27 ta’ Settembru 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 332, 9.12.2002, p. 1.

(2)  COM(2008) 355 finali.

(3)  ĠU L 87, 31.3.2009, p. 164.


ANNESS

ANNESS I

IL-ĠENERAZZJONI TAL-ISKART

SEZZJONI 1

Dak li hu kopert

1.

L-istatistika għandha tinġabar għall-attivitajiet kollha kklassifikati fi ħdan il-kopertura tas-Sezzjonijiet A sa U tan-NACE Rev. 2. Dawn is-Sezzjonijiet ikopru l-attivitajiet ekonomiċi kollha.

Dan l-Anness ikopri wkoll:

(a)

l-iskart iġġenerat mid-djar;

(b)

l-iskart li jirriżulta minn operazzjonijiet ta' rkupru u/jew rimi.

2.

L-iskart li hu riċiklat fil-post fejn ikun iġġenerat mhuwiex fl-ambitu ta' dan l-Anness.

SEZZJONI 2

Il-kategoriji tal-iskart

L-istatistiċi għal dawn il-kategoriji tal-iskart iridu jiġu maħduma:

Lista tal-Aggregati

 

EWC-Stat/Verżjoni 4

 

Nru tal-Oġġett

 

Deskrizzjoni

Skart Perikoluż/Skart mhux perikoluż

1

01.1

Solventi eżawriti

Perikolużi

2

01.2

Skart aċiduż, alkalin jew mielaħ

Mhux perikoluż

3

01.2

Skart aċiduż, alkalin jew mielaħ

Perikoluż

4

01.3

Żjut użati

Perikolużi

5

01.4, 02, 03.1

Skart kimiku

Mhux perikoluż

6

01.4, 02, 03.1

Skart kimiku

Perikoluż

7

03.2

Ħama tal-efflussi industrijali

Mhux perikoluża

8

03.2

Ħama tal-efflussi industrijali

Perikoluża

9

03.3

Fdalijiet ta' ħama u likwidu wara t-trattament tal-iskart

Mhux perikolużi

10

03.3

Fdalijiet ta' ħama u likwidu wara t-trattament tal-iskart

Perikolużi

11

05

Skart marbut mas-servizzi tas-saħħa u skart bijoloġiku

Mhux perikoluż

12

05

Skart marbut mas-servizzi tas-saħħa u skart bijoloġiku

Perikoluż

13

06.1

Skart metalliku, ħadid

Mhux perikoluż

14

06.2

Skart metalliku, mhux ħadid

Mhux perikoluż

15

06.3

Skart metalliku mħallat, ħadid u mhux

Mhux perikoluż

16

07.1

Skart tal-ħġieġ

Mhux perikoluż

17

07.1

Skart tal-ħġieġ

Perikoluż

18

07.2

Skart ta' karta u kartun

Mhux perikoluż

19

07.3

Skart tal-lastku

Mhux perikoluż

20

07.4

Skart tal-plastik

Mhux perikoluż

21

07.5

Skart tal-injam

Mhux perikoluż

22

07.5

Skart tal-injam

Perikoluż

23

07.6

Skart tat-tessuti

Mhux perikoluż

24

07.7

Skart li fih il-PCB

Perikoluż

25

08 (eskl. 08.1, 08.41)

Apparat mormi (minbarra l-iskart minn vetturi, batteriji u akkumulaturi mormijin)

Mhux perikoluż

26

08 (eskl. 08.1, 08.41)

Apparat mormi (minbarra l-iskart minn vetturi, batteriji u akkumulaturi mormijin)

Perikoluż

27

08.1

Vetturi mormija

Mhux perikolużi

28

08.1

Vetturi mormija

Perikolużi

29

08.41

Skart tal-batteriji u tal-akkumulaturi

Mhux perikoluż

30

08.41

Skart tal-batteriji u tal-akkumulaturi

Perikoluż

31

09.1

Skart tal-ikel tal-annimali u tal-ikel imħallat

Mhux perikoluż

32

09.2

Skart ta' ħxejjex

Mhux perikoluż

33

09.3

Feċi, awrina u demel tal-annimali

Mhux perikolużi

34

10.1

Skart tad-djar u skart simili

Mhux perikoluż

35

10.2

Materjali mħalltin u mhux magħżulin

Mhux perikolużi

36

10.2

Materjali mħalltin u mhux magħżulin

Perikolużi

37

10.3

Reżidwi tas-sorting

Mhux perikolużi

38

10.3

Reżidwi tas-sorting

Perikolużi

39

11

Ħama mħallta

Mhux perikoluża

40

12.1

Skart minerali tal-bini u tat-twaqqigħ

Mhux perikoluż

41

12.1

Skart minerali tal-bini u tat-twaqqigħ

Perikoluż

42

12.2, 12.3, 12.5

Skart ieħor minerali

Mhux perikoluż

43

12.2, 12.3, 12.5

Skart ieħor minerali

Perikoluż

44

12.4

Skart tal-ħruq

Mhux perikoluż

45

12.4

Skart tal-ħruq

Perikoluż

46

12.6

Ħamrijat

Mhux perikolużi

47

12.6

Ħamrijat

Perikolużi

48

12.7

L-iskart tat-tħammil

Mhux perikoluż

49

12.7

L-iskart tat-tħammil

Perikoluż

50

12.8, 13

Skart minerali wara t-trattament tal-iskart u mill-iskart stabbilizzat

Mhux perikoluż

51

12.8, 13

Skart minerali wara t-trattament tal-iskart u mill-iskart stabbilizzat

Perikoluż

SEZZJONI 3

Il-karatteristiċi

L-istatistiċi għandhom ikunu kkumpilati dwar il-karatteristiċi u l-analiżijiet li ġejjin:

1.

Il-kwantità ta' skart iġġenerat għal kull kategorija ta' skart elenkata fis-Sezzjoni 2(1) u għal kull attività li tiġġenera l-iskart elenkata fis-Sezzjoni 8(1);

2.

Il-popolazzjoni moqdija minn skema ta' ġbir tal-iskart tad-djar imħallat u skart simili.

SEZZJONI 4

L-unità tar-rappurtaġġ

1.

L-unità ta' rappurtaġġ li għandha tkun użata għall-kategoriji kollha tal-iskart hija tunnellata waħda (1) ta' skart (normali) imxarrab ħlief għall-kategoriji ‘ħama tal-efflussi industrijali’, ‘ħama mħallta’, ‘fdalijiet ta' ħama u likwidu wara t-trattament tal-iskart’ u ‘skart tat-tħammil’ li għalihom l-unità ta' rappurtaġġ hija tunnellata waħda (1) ta' materja niexfa.

2.

L-unità ta' rappurtaġġ għall-karatterististka msemmija fis-Sezzjoni 3(2) hija l-perċentwal moqdi tal-popolazzjoni.

SEZZJONI 5

L-ewwel sena ta' referenza u l-perjodiċità

1.

L-ewwel sena ta' referenza hija t-tieni sena kalendarja wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

2.

L-ewwel sena ta' referenza għall-istatistiċi dwar l-iskart imsejsa fuq din ir-reviżjoni hija l-2010.

3.

L-Istati Membri għandhom ifornu d-dejta għal kull tieni sena wara l-ewwel sena ta' referenza.

SEZZJONI 6

It-trażmissjoni tar-riżultati lill-Eurostat

Ir-riżultati għandhom jiġu trażmessi fi żmien 18-il xahar mit-tmiem tas-sena ta' referenza.

SEZZJONI 7

Ir-rapport dwar l-ambitu u l-kwalità tal-istatistika

1.

Għal kull oġġett elenkat fis-Sezzjoni 8 (attivitajiet u djar), l-Istati Membri jridu jindikaw il-proporzjon bejn l-istatistiċi kkumpilati u l-univers totali tal-iskart tal-istess oġġett. Ir-rekwiżiti minimi tal-ambitu se jkunu ddefiniti mill-Kummissjoni. Dawn il-miżuri, imfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 7(3).

2.

L-Istati Membri jridu jippreżentaw rapport ta' kwalità, li jindika l-grad ta' preċiżjoni rigward l-informazzjoni miġbura. Trid tingħata deskrizzjoni dwar l-istimi, l-aggregazzjonijiet jew l-esklużjonijiet, u l-mod kif dawn il-proċeduri jaffettwaw id-distribuzzjoni tal-kategoriji tal-iskart, li qegħdin elenkati fis-Sezzjoni 2(1) skont l-attivitajiet ekonomiċi u d-djar, kif imsemmi fis-Sezzjoni 8.

3.

Il-Kummissjoni għandha tinkludi l-kopertura u r-rapporti ta' kwalità fir-rapport stipulat fl-Artikolu 8 ta' dan ir-Regolament.

SEZZJONI 8

Il-produzzjoni tar-riżultati

1.

Ir-riżultati għall-karatteristiċi elenkati fis-Sezzjoni 3(1) għandhom jiġu kkumpilati għal:

1.1.

l-oġġetti li ġejjin, kif deskritti fit-termini tan-NACE Rev. 2:

Nru tal-Oġġett

 

Deskrizzjoni

1

Sezzjoni A

L-agrikoltura, il-forestrija u s-sajd

2

Sezzjoni B

It-tħaddim tal-minjieri u l-barrieri

3

Taqsima 10

Il-manifattura ta’ oġġetti tal-ikel

Taqsima 11

Il-manifattura ta’ xarbiet

Taqsima 12

Il-manifattura ta’ prodotti tat-tabakk

4

Taqsima 13

Il-manifattura ta’ tessuti

Taqsima 14

Il-manifattura tal-ħwejjeġ

Taqsima 15

Il-manifattura tal-ġilda u prodotti relatati

5

Taqsima 16

Il-manifattura tal-injam u ta’ prodotti tal-injam u tas-sufra, għajr għamara; il-manifattura ta’ oġġetti tat-tiben u ta' materjali għall-immaljar

6

Taqsima 17

Il-manifattura tal-karta u ta' prodotti tal-karta

Taqsima 18

L-istampar u r-riproduzzjoni tal-midja rreġistrati

7

Taqsima 19

Il-manifattura tal-kokk u ta' prodotti taż-żejt irraffinat

8

Taqsima 20

Il-manifattura ta’ kimiċi u ta' prodotti kimiċi

Taqsima 21

Il-manifattura ta’ prodotti farmaċewtiċi bażiċi u preparazzjonijiet farmaċewtiċi

Taqsima 22

Il-manifattura ta’ prodotti tal-lasktu u tal-plastik

9

Taqsima 23

Il-manifattura ta’ prodotti minerali oħra li mhumiex metalliċi

10

Taqsima 24

Il-manifattura ta’ metalli bażiċi

Taqsima 25

Il-manifattura ta’ prodotti tal-metall iffabbrikat, għajr makkinarju u tagħmir

11

Taqsima 26

Il-manifattura ta’ prodotti tal-kompjuter, elettroniċi u ottiċi

Taqsima 27

Il-manifattura ta’ tagħmir elettriku

Taqsima 28

Il-manifattura ta’ makkinarju u ta' tagħmir n.e.c.

Taqsima 29

Il-manifattura ta’ vetturi bil-mutur, ta' trejlers u ta' semitrejlers

Taqsima 30

Il-manifatturar ta’ tagħmir ieħor tat-trasport

12

Taqsima 31

Il-manifattura tal-għamara

Taqsima 32

Manifattura oħra

Taqsima 33

It-tiswija u l-installazzjoni ta’ makkinarju u tagħmir

13

Sezzjoni D

Provvista ta’ elettriku, gass, fwar u arja kkondizzjonata

14

Taqsima 36

Il-ġbir, it-trattament u l-provvista tal-ilma

Taqsima 37

Sistemi ta’ dranaġġi

Taqsima 39

Attivitajiet ta’ rimedjazzjoni u ta' servizzi oħra ta’ ġestjoni tal-iskart

15

Taqsima 38

Attivitajiet ta’ ġbir u trattament tal-iskart u r-rimi tiegħu; irkupru ta’ materjali

16

Sezzjoni F

Il-kostruzzjoni

17

 

Attivitajiet ta’ servizz:

Sezzjoni G, minbarra l-kategorija 46.77

Kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut; tiswija ta’ vetturi bil-mutur u ta' muturi

Sezzjoni H

Trasport u ħżin

Sezzjoni I

L-akkommodazzjoni u l-attivitajiet ta’ servizz marbuta mal-ikel

Sezzjoni J

L-informazzjoni u l-komunikazzjoni

Sezzjoni K

Attivitajiet finanzjarji u tal-assigurazzjoni

Sezzjoni L

Attivitajiet marbuta ma' proprjetà immobbli

Sezzjoni M

Attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi

Sezzjoni N

Attivitajiet amministrattivi u ta’ servizz ta’ sostenn

Sezzjoni O

L-amministrazzjoni pubblika u d-difiża; is-sigurtà soċjali obbligatorja

Sezzjoni P

L-edukazzjoni

Sezzjoni Q

Is-saħħa tal-bniedem u attivitajiet ta’ xogħol soċjali

Sezzjoni R

Arti, divertiment u rikreazzjoni

Sezzjoni S

Attivitajiet oħra ta’ servizz

Sezzjoni T

Attivitajiet ta' familji bħala persuni li jħaddmu; attivitajiet tal-familji ta' produzzjoni ta' oġġetti u servizzi mhux iddifferenzjati għall-użu tagħhom stess

Sezzjoni U

Attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet u entitajiet estraterritorjali

18

Kategorija 46.77

Bejgħ bl-ingrossa ta’ skart u ruttam

1.2.

id-djar privati

Nru tal-Oġġett

 

Deskrizzjoni

19

 

L-iskart iġġenerat mid-djar privati

2.

Rigward l-attivitajiet ekonomiċi, l-unitajiet statistiċi huma unitajiet lokali jew unitajiet ta' għamla ta' attività, kif iddefiniti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 696/93 (1), skont is-sistema statistika ta' kull wieħed mill-Istati Membri.

Fir-rapport dwar il-kwalità, li jrid isir skont is-Sezzjoni 7, għandha tiġi inkluża deskrizzjoni dwar kif l-unità tal-istatistika magħżula taffettwa d-distribuzzjoni tal-gruppi ta' dejta tan-NACE Rev. 2.

L-ANNESS II

L-IRKUPRU U R-RIMI TAL-ISKART

SEZZJONI 1

L-ambitu

1.

L-istatisika trid tiġi kkumpilata għall-faċilitajiet tal-irkupru u tar-rimi kollha li jagħmlu kull waħda mill-ħidmiet imsemmija fis-Sezzjoni 8(2) u li jappartjenu għal jew jagħmlu parti mill-attivitajiet ekonomiċi skont l-aggruppamenti fin-NACE Rev. 2, imsemmija fis-Sezzjoni 8(1.1) tal-Anness I.

2.

Il-faċilitajiet li l-attivitajiet tagħhom tat-trattament tal-iskart huma limitati għar-riċiklaġġ tal-iskart fil-post fejn ikun iġġenerat l-iskart, mhumiex koperti b’dan l-Anness.

SEZZJONI 2

Il-kategoriji tal-iskart

Il-lista ta’ kategoriji ta’ skart li għalihom trid tiġi kkumpilata l-istatistika, skont il-ħidmiet ta’ rkupru u rimi, kif imsemmi fis-Sezzjoni 8(2), huma dawk imsemmijin fl-Anness I, Sezzjoni 2(1).

SEZZJONI 3

Il-karatteristiċi

L-istatistiċi għandhom ikunu kkumpilati dwar il-karatteristiċi u l-analiżijiet li ġejjin:

Oġġett

Deskrizzjoni

Livell reġjonali

1

Il-kwantitajiet ta’ skart ittrattati għal kull kategorija ta’ skart elenkata fis-Sezzjoni 2 u għal kull oġġett tal-ħidmiet ta’ rkupru u rimi elenkat fis-Sezzjoni 8(2), minbarra r-riċiklaġġ tal-iskart fil-post fejn dan ikun ġie ġġenerat

Nazzjonali

2

In-numru u l-kapaċità tal-faċilitajiet għall-oġġett 4 tas-Sezzjoni 8(2), imqassma skont:

a) l-iskart perikoluż, b) l-iskart li mhuwiex perikoluż u c) l-iskart inerti

Nazzjonali

3

In-numru ta’ faċilitajiet għall-oġġett 4 tas-Sezzjoni 8(2) li għalqu (m’għadhomx isiru iżjed depożiti fihom) mill-aħħar sena ta’ referenza ‘l hawn, imqassma skont:

a) l-iskart perikoluż, b) l-iskart li mhuwiex perikoluż u c) l-iskart inerti

Nazzjonali

4

In-numru ta’ faċilitajiet għall-ħidmiet ta’ rkupru u ta’ rimi elenkati fis-Sezzjoni 8(2), minbarra l-oġġett 5

NUTS 2

5

Il-kapaċità ta’ faċilitajiet għall-ħidmiet ta’ rkupru u ta’ rimi elenkati fis-Sezzjoni 8(2), minbarra l-oġġetti 3 u 5

NUTS 2

SEZZJONI 4

L-unità tar-rappurtaġġ

L-unità ta’ rappurtaġġ li għandha tkun użata għall-kategoriji kollha tal-iskart hija tunnellata waħda (1) ta’ skart (normali) imxarrab ħlief għall-kategoriji ‘ħama tal-efflussi industrijali’, ‘ħama mħallta’, ‘fdalijiet ta’ ħama u likwidu wara t-trattament tal-iskart’ u ‘skart tat-tħammil’ li għalihom l-unità ta’ rappurtaġġ hija tunnellata waħda (1) ta’ materja niexfa.

SEZZJONI 5

L-ewwel sena ta’ referenza u l-perjodiċità

1.

L-ewwel sena ta’ referenza hija t-tieni sena kalendarja wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

2.

L-ewwel sena ta’ referenza għall-istatistiċi dwar l-iskart imsejsa fuq din ir-reviżjoni hija l-2010.

3.

L-Istati Membri għandhom ifornu l-informazzjoni għal kull tieni sena, wara l-ewwel sena ta’ referenza, għall-faċilitajiet li huma msemmija fis-Sezzjoni 8(2).

SEZZJONI 6

It-trażmissjoni tar-riżultati lill-Eurostat

Ir-riżultati għandhom jiġu trażmessi fi żmien 18-il xahar mit-tmiem tas-sena ta’ referenza.

SEZZJONI 7

Ir-rapport dwar l-ambitu u l-kwalità tal-istatistika

1.

Rigward il-karatteristiċi elenkati fis-Sezzjoni 3, u għal kull oġġett elenkat fost it-tipi differenti ta’ ħidmiet indikati fis-Sezzjoni 8(2), l-Istati Membri għandhom jindikaw il-proporzjon bejn l-istatistiċi stabbiliti u l-univers totali tal-iskart tal-istess oġġett. Ir-rekwiżiti minimi tal-ambitu se jkunu ddefiniti mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 7(3).

2.

Rigward il-karatteristiċi elenkati fis-Sezzjoni 3, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw rapport ta’ kwalità, li jindika l-grad ta’ preċiżjoni tal-informazzjoni miġbura.

3.

Il-Kummissjoni għandha tinkludi r-rapporti dwar l-ambitu u l-kwalità, fir-rapport stipulat fl-Artikolu 8 ta’ dan ir-Regolament.

SEZZJONI 8

Ħidmiet ta’ rkupru u ta’ rimi tal-iskart

1.

Ir-riżultati jridu jiġu kkumpilati għal kull oġġett fost it-tipi ta’ ħidmiet elenkati fis-Sezzjoni 8(2), skont il-karatteristiċi msemmija fis-Sezzjoni 3.

2.

Il-Lista tal-Ħidmiet ta’ Rkupru u ta’ Rimi; il-kodiċijiet jirreferu għall-kodiċijiet fl-Annessi I u II mad-Direttva 2008/98/KE (2):

Nru tal-Oġġett

 

Il-tipi ta’ ħidmiet tal-irkupru u r-rimi

L-inċinerazzjoni

1

R1

Użata prinċipalment bħala karburant jew mezz ieħor li jiġġenera l-enerġija

2

D10

L-Inċinerazzjoni fuq l-art

Ħidmiet ta’ rkupru (minbarra l-irkupru tal-enerġija)

3a

R2 +

Ir-riklamazzjoni/riġenerazzjoni tas-solventi

R3 +

Ir-riċiklaġġ/riklamazzjoni ta’ sustanzi organiċi li ma jintużawx bħala solventi (inklużi l-għemil tal-kompost u proċessi bijoloġiċi oħra ta’ trasformazzjoni)

R4 +

Ir-riċiklaġġ/riklamazzjoni tal-metalli u tal-komposti tal-metalli

R5 +

Ir-riċiklaġġ/riklamazzjoni ta’ materjali inorganiċi oħra

R6 +

Ir-riġenerazzjoni tal-aċidi jew ta’ bases

R7 +

L-irkupru tal-komponenti użati biex jittaffa t-tniġġiż

R8 +

L-irkupru ta’ komponenti mill-katalisti

R9 +

Ir-raffinar taż-żjut jew użi oħra mill-ġdid taż-żjut

R10 +

It-trattament tal-art li jirriżulta f’benefiċċju għall-biedja jew għat-titjib ekoloġiku

R11

L-użu tal-iskart miksub minn kull waħda mil-ħidmiet mogħtija n-numri minn R1 sa R10

3b

 

L-irdim tal-iskart billi jintefa’ biex jerġa’ jimla l-ħofor

Ħidmiet tar-rimi tal-iskart

4

D1 +

It-tfigħ tal-iskart ġewwa l-art jew fuqha (pereżempju radam eċċ.)

D5 +

Radam speċjali maħdum bl-inġinerija (pereżempju tqegħid tal-iskart f’ċelel separati mgħottija u miksija u iżolati minn xulxin u mill-ambjent, eċċ.)

D 12

Il-ħżin permanenti (pereżempju t-tqegħid tal-kontenituri ġewwa minjiera, eċċ)

5

D2 +

It-trattament tal-art (pereżempju l-bijodegradazzjoni ta’ skart likwidu jew ta’ rimi ta’ tajn fil-ħamrija, eċċ.)

D3 +

L-injezzjonijiet fil-fond (pereżempju, l-injezzjoni ta’ skart li jista’ jiġi ppumpjat fi bjar, f’koppli għall-ħżin tal-melħ taħt l-art, jew f’depożitorji li jiġu min-natura, eċċ.)

D4 +

Iż-żamma ristretta tal-iskart f’wiċċ l-art (pereżempju t-tqegħid ta’ skart likwidu jew ta’ ħama f’ħofor, għadajjar jew laguni, eċċ.)

D6 +

It-tfigħ f’korp ta’ ilma għajr l-ibħra/l-oċeani

D7

It-tfigħ fl-ibħra/fl-oċeani inkluż it-tidħil taħt qiegħ il-baħar

ANNESS III

TABELLA TA' EKWIVALENZA

kif imsemmi fl-Artikolu 1(5) tar-Regolament (KE) Nru 2150/2002, bejn EWC-Stat Rev. 4 (nomenklatura tal-istatistika tal-iskart immirata lejn is-sustanza) u l-lista Ewropea tal-iskart (LoW) stabbilita mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KE  (3)

01   

Skart kompost kimiku

01.1   

Solventi eżawriti

01.11   

Solventi eżawriti aloġenati

1   

Perikoluż

 

 

 

 

07 01 03*

solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

 

 

 

 

07 02 03*

solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

 

 

 

 

07 03 03*

solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

 

 

 

 

07 04 03*

solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

 

 

 

 

07 05 03*

solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

 

 

 

 

07 06 03*

solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

 

 

 

 

07 07 03*

solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

 

 

 

 

14 06 01*

karbonji klorofluworinati, HCFC, HFC

 

 

 

 

14 06 02*

solventi aloġenati oħra u taħlitiet ta’ solventi

 

 

 

 

14 06 04*

ħama jew skart solidu li fih is-solventi aloġenati

01.12   

Solventi eżawriti mhux aloġenati

1   

Perikoluż

 

 

 

 

07 01 04*

solventi organiċi oħra, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

 

 

 

 

07 02 04*

solventi organiċi oħra, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

 

 

 

 

07 03 04*

solventi organiċi oħra, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

 

 

 

 

07 04 04*

solventi organiċi oħra, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

 

 

 

 

07 05 04*

solventi organiċi oħra, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

 

 

 

 

07 06 04*

solventi organiċi oħra, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

 

 

 

 

07 07 04*

solventi organiċi oħra, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

 

 

 

 

14 06 03*

solventi u taħlitiet ta’ solventi oħra

 

 

 

 

14 06 05*

ħama jew skart solidu li fih solventi oħra

 

 

 

 

20 01 13*

solventi

01.2   

Skart aċiduż, alkalin jew mielaħ

01.21   

Skart aċiduż

1   

Perikoluż

 

 

 

 

06 01 01*

aċidu sulfuriku u aċidu sulfuruż

 

 

 

 

06 01 02*

aċidu idokloriku

 

 

 

 

06 01 03*

aċidu idofloriku

 

 

 

 

06 01 04*

aċidu fosforiku u fosforuż

 

 

 

 

06 01 05*

aċidu nitriku u aċidu nitruż

 

 

 

 

06 01 06*

aċidi oħra

 

 

 

 

06 07 04*

soluzzjonijiet u aċidi e.g. aċidu tal-kuntatt

 

 

 

 

08 03 16*

likwidi li jeħfu l-iskart (etching)

 

 

 

 

09 01 04*

kimiċi likwidi li jistabbilizzaw l-iskart

 

 

 

 

09 01 05*

likwidi tal-bliċ u likwidi tal-bliċ li jistabbilizzaw l-iskart

 

 

 

 

10 01 09*

aċidu sulfuriku

 

 

 

 

11 01 05*

aċidi għall-purifikazzjoni tal-metalli (pickling)

 

 

 

 

11 01 06*

aċidi mhux speċifikati

 

 

 

 

16 06 06*

elettrolit miġbur separatament mill-batteriji u mill-akkumulaturi

 

 

 

 

20 01 14*

aċidi

01.22   

Skart alkalin

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

03 03 09

skart tat-tajn tal-ġir

 

 

 

 

11 01 14

skart wara t-tindif miż-żjut minbarra dawk imsemmija fil-11 01 13

1   

Perikolużi

 

 

 

 

05 01 11*

skart mit-tindif tal-karburant b'bases

 

 

 

 

06 02 01*

idrossidu tal-kalċju

 

 

 

 

06 02 03*

idrossidu tal-ammonju

 

 

 

 

06 02 04*

idrossidu tas-sodju u l-potassju

 

 

 

 

06 02 05*

bases oħra

 

 

 

 

09 01 01*

kimiċi tal-iżvilupp u tal-attivazzjoni magħmulin minn bażi ta' ilma

 

 

 

 

09 01 02*

kimiċi tal-iżvilupp li jitrasferixxu l-istampa minn folja magħmulin minn bażi ta' ilma

 

 

 

 

09 01 03*

likwidi kimiċi tal-iżvilupp magħmulin minn bażi ta' solvent

 

 

 

 

11 01 07*

bases għall-purifikazzjoni tal-metalli (pickling)

 

 

 

 

11 01 13*

skart wara t-tindif miż-żjut li fih sustanzi perikolużi

 

 

 

 

11 03 01*

skart li fih iċ-ċjanur

 

 

 

 

19 11 04*

skart mit-tindif tal-karburant bil-kimiċi komposti

 

 

 

 

20 01 15*

kimiċi alkalini

01.24   

Skart mielaħ ieħor

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

05 01 16

skart li fih il-kubrit mill-proċess tat-tneħħija tal-kubrit miż-żejt

 

 

 

 

05 07 02

skart li fih il-kubrit

 

 

 

 

06 03 14

imluħa solidi u likwidi minbarra dawk imsemmija f’06 03 11 u 06 03 13

 

 

 

 

06 03 16

ossidi tal-metall minbarra dawk imsemmija f’06 03 15

 

 

 

 

06 06 03

skart li fih is-sulfidi minbarra dak imsemmi f’06 06 02

 

 

 

 

11 02 06

skart mill-proċessi tal-idrometallurġija tar-ram minbarra dak imsemmi fil-11 02 05

1   

Perikolużi

 

 

 

 

06 03 11*

imluħa solidi u likwidi li fihom iċ-ċjanur

 

 

 

 

06 03 13*

imluħa solidi u likwidi li fihom metalli ta’ densità għolja

 

 

 

 

06 03 15*

ossidi tal-metall li fihom metalli ta’ densità għolja

 

 

 

 

06 04 03*

skart li fih l-arseniku

 

 

 

 

06 04 04*

skart li fih il-merkurju

 

 

 

 

06 04 05*

skart li fih metalli oħra ta’ densità għolja

 

 

 

 

06 06 02*

skart li fih sulfidi perikolużi

 

 

 

 

10 03 08*

fdalijiet tal-melħ minn produzzjoni sekondarja

 

 

 

 

10 04 03*

arsenat tal-kalċju

 

 

 

 

11 01 08*

ħama li jipproduċi l-fosfat

 

 

 

 

11 02 05*

skart mill-proċessi idrometallurġiċi tar-ram li fih is-sustanzi perikolużi

 

 

 

 

11 03 02*

skart ieħor

 

 

 

 

11 05 04*

fluss eżawrit

 

 

 

 

16 09 01*

permanganati, pereżempju permanganat tal-potassju

 

 

 

 

16 09 02*

kromati, pereżempju l-kromati tal-potassju, jew id-dikromat tal-potassju u tas-sodju

01.3   

Żjut użati

01.31   

Żjut tal-magni użati

1   

Perikolużi

 

 

 

 

13 02 04*

żjut ikklorinati mħalltin fuq bażi ta' minerali, għall-magni u għall-gerijiet tal-karozzi u użati fil-lubrikazzjoni

 

 

 

 

13 02 05*

żjut mhux ikklorinati mħalltin fuq bażi ta' minerali għall-magni u għall-gerijiet tal-karozzi u użati fil-lubrikazzjoni

 

 

 

 

13 02 06*

żjut sintetiċi għall-magni, għall-gerijiet, u għal-lubrikazzjoni

 

 

 

 

13 02 07*

żjut faċilment bijodigradabbli għall-magni, għall-gerijiet, u għal-lubrikazzjoni

 

 

 

 

13 02 08*

żjut oħra għall-magni, għall-gerijiet, u għal-lubrikazzjoni

01.32   

Żjut użati oħra

1   

Perikolużi

 

 

 

 

05 01 02*

ħama li tnaħħi l-melħ

 

 

 

 

05 01 03*

ħama tal-qiegħ tat-tankijiet

 

 

 

 

05 01 04*

ħama aċidualkili

 

 

 

 

05 01 12*

aċidi li fihom iż-żejt

 

 

 

 

08 03 19*

żejt imxerred

 

 

 

 

08 04 17*

żejt tar-reżina

 

 

 

 

12 01 06*

żjut tal-magni bbażati fuq il-minerali li fihom l-aloġeni (ħlief l-emulsjonijiet u s-soluzzjonijiet)

 

 

 

 

12 01 07*

żjut tal-magni bbażati fuq il-minerali mingħajr aloġeni (ħlief l-emulsjonijiet u s-soluzzjonijiet)

 

 

 

 

12 01 08*

emulsjonijiet u s-soluzzjonijiet tal-magni li fihom l-aloġeni

 

 

 

 

12 01 09*

emulsjonijiet u s-soluzzjonijiet tal-magni li ma fihomx aloġeni

 

 

 

 

12 01 10*

żjut sintetiċi tal-magni

 

 

 

 

12 01 12*

xama’ u xaħmijiet eżawriti

 

 

 

 

12 01 18*

ħama tal-metall (ħama ta' wara t-tħin, it-tisnin u l-lostru) li fiha ż-żejt

 

 

 

 

12 01 19*

żejt tal-magni li huwa bijodigradabbli

 

 

 

 

13 01 04*

emulsjonijiet bil-klorin

 

 

 

 

13 01 05*

emulsjonijiet bla klorin

 

 

 

 

13 01 09*

żjut idrawliċi bil-klorin ibbażati fuq il-minerali

 

 

 

 

13 01 10*

żjut idrawliċi bla klorin ibbażati fuq il-minerali

 

 

 

 

13 01 11*

żjut idrawliċi sintetiċi

 

 

 

 

13 01 12*

żjut idrawliċi bijodegradabbli

 

 

 

 

13 01 13*

żjut idrawliċi oħra

 

 

 

 

13 03 06*

żjut li jgħaddu u jżommu s-sħana, bil-klorin u bbażati fuq il-minerali minbarra dawk imsemmija f’13 03 01

 

 

 

 

13 03 07*

żjut li jgħaddu u jżommu s-sħana, bla klorin u bbażati fuq il-minerali

 

 

 

 

13 03 08*

żjut sintetiċi li jgħaddu u jżommu s-sħana

 

 

 

 

13 03 09*

żjut bijodegradabbli li jgħaddu u jżommu s-sħana

 

 

 

 

13 03 10*

żjut oħra li jgħaddu u jżommu s-sħana

 

 

 

 

13 05 06*

separaturi li jifirdu ż-żejt miż-żejt/u mill-ilma

 

 

 

 

20 01 26*

żejt u xaħam minbarra dawk imsemmija f’20 01 25

01.4   

Katalisti kimiċi eżawriti

01.41   

Katalisti kimiċi eżawriti

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

16 08 01

katalisti eżawriti li fihom id-deheb, il-fidda, ir-renju, ir-rodju, il-palladju, l-iridju jew il-platinum (ħlief 16 08 07 )

 

 

 

 

16 08 03

katalisti eżawriti li fihom il-metalli tat-tranżizzjoni jew il-metalli komposti tat-tranżizzjoni mhux speċifikati mod ieħor

 

 

 

 

16 08 04

katalisti fluwidi eżawriti għall-cracking katalitiku (minbarra 16 08 07 )

1   

Perikolużi

 

 

 

 

16 08 02*

Katalisti eżawriti li fihom metalli tat-tranżizzjoni perikolużi jew komposizzjonijiet tal-metalli tat-transizzjoni perikolużi

 

 

 

 

16 08 05*

katalisti eżawriti li fihom l-aċidu fosforiku

 

 

 

 

16 08 06*

likwidi eżawriti użati bħala katalisti

 

 

 

 

16 08 07*

katalisti eżawriti kkontaminati b'sustanzi perikolużi

02   

Skart tal-preparazzjoni tal-kimiċi

02.1   

Skart kimiku mhux skont l-ispeċifikazzjoni

02.11   

Skart tal-prodotti agrokimiċi

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

02 01 09

skart agrokimiku minbarra dak imsemmi f’02 01 08

1   

Perikolużi

 

 

 

 

02 01 08*

skart agrokimiku li fih sustanzi perikolużi

 

 

 

 

06 13 01*

prodotti inorganiċi għall-protezzjoni tal-pjanti, aġenti għall-ippreżervar tal-injam u bijoċidi oħra

 

 

 

 

20 01 19*

pestiċidi

02.12   

Mediċini mhux użati

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

07 05 14

skart solidu minbarra dak imsemmi f’07 05 13

 

 

 

 

18 01 09

mediċini minbarra dawk imsemmija fi 18 01 08

 

 

 

 

18 02 08

mediċini minbarra dawk imsemmija fi 18 02 07

 

 

 

 

20 01 32

mediċini minbarra dawk imsemmija f’20 01 31

1   

Perikolużi

 

 

 

 

07 05 13*

skart solidu li fih sustanzi perikolużi

 

 

 

 

18 01 08*

mediċini ċitotossiċi u ċitostatiċi

 

 

 

 

18 02 07*

mediċini ċitotossiċi u ċitostatiċi

 

 

 

 

20 01 31*

mediċini ċitotossiċi u ċitostatiċi

02.13   

Skart taż-żebgħa, verniċ, linka u kolla

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

04 02 17

żebgħa u pigmenti minbarra dawk imsemmija f’04 02 16

 

 

 

 

08 01 12

skart taż-żebgħa u tal-verniċ minbarra dak imsemmi f’08 01 11

 

 

 

 

08 01 14

ħama taż-żebgħa jew verniċ minbarra dik imsemmija f’08 01 13

 

 

 

 

08 01 16

ħama bbażata fuq l-ilma li fiha ż-żebgħa jew il-verniċ minbarra dik imsemmija f’08 01 15

 

 

 

 

08 01 18

skart mit-tneħħija taż-żebgħa jew tal-verniċ minbarra dak imsemmi f’08 01 17

 

 

 

 

08 01 20

sospensjonijiet ibbażati fuq l-ilma li fihom iż-żebgħa jew il-verniċ minbarra dawk imsemmija f’08 01 19

 

 

 

 

08 02 01

trab li jgħatti l-iskart

 

 

 

 

08 03 07

ħama bbażata fuq l-ilma li fiha l-linka

 

 

 

 

08 03 08

skart likwidu bbażat fuq l-ilma li fih il-linka

 

 

 

 

08 03 13

skart tal-linka minbarra dak imsemmi f’08 03 12

 

 

 

 

08 03 15

ħama tal-linka minbarra dik imsemmija f’08 03 14

 

 

 

 

08 03 18

skart tat-toner tal-istampar minbarra dak imsemmi f’08 03 17

 

 

 

 

08 04 10

skart tal-kimiċi li jwaħħlu u li jissiġillaw minbarra dawk imsemmija f’08 04 09

 

 

 

 

08 04 12

ħama tal-kimiċi li jwaħħlu u li jissiġillaw minbarra dik imsemmija f’08 04 11

 

 

 

 

08 04 14

ħama bbażata fuq l-ilma li fiha l-kimiċi li jwaħħlu jew li jissiġillaw minbarra dik imsemmija f’08 04 13

 

 

 

 

08 04 16

skart likwidu bbażat fuq l-ilma li fih il-kimiċi li jwaħħlu jew li jissiġillaw minbarra dak imsemmi f’08 04 15

 

 

 

 

20 01 28

żebgħa, linka, kimiċi li jwaħħlu u raża minbarra dawk imsemmija f’20 01 27

1   

Perikolużi

 

 

 

 

04 02 16*

żebgħa u pigmenti li fihom sustanzi perikolużi

 

 

 

 

08 01 11*

skart taż-żebgħa u l-verniċ li fih solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra

 

 

 

 

08 01 13*

ħama taż-żebgħa jew tal-verniċ li fiha solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra

 

 

 

 

08 01 15*

ħama bbażata fuq l-ilma li fiha ż-żebgħa jew il-verniċ li fihom solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra

 

 

 

 

08 01 17*

skart mit-tneħħija taż-żebgħa jew tal-verniċ li fihom solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra

 

 

 

 

08 01 19*

sospensjonijiet ibbażati fuq l-ilma taż-żebgħa jew tal-verniċ li fihom solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra

 

 

 

 

08 03 12*

skart tal-linka li fih sustanzi perikolużi

 

 

 

 

08 03 14*

ħama tal-linka li fiha sustanzi perikolużi

 

 

 

 

08 03 17*

skart tat-toner tal-istampar li fih sustanzi perikolużi

 

 

 

 

08 04 09*

skart tal-kimiċi li jwaħħlu u jissiġillaw li fihom solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra

 

 

 

 

08 04 11*

ħama tal-kimiċi li jwaħħlu u jissiġillaw li fihom solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra

 

 

 

 

08 04 13*

ħama bbażata fuq l-ilma li fiha kimiċi li jwaħħlu jew li jissiġillaw li fihom solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra

 

 

 

 

08 04 15*

skart likwidu li fih kimiċi li jwaħħlu jew li jissiġillaw li fihom solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra

 

 

 

 

20 01 27*

żebgħa, linka, kimiċi li jwaħħlu u raża li fihom sustanzi perikolużi

02.14   

Skart ieħor ta' preparazzjonijiet kimiċi

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

02 07 03

skart minn trattament kimiku

 

 

 

 

03 02 99

preservattivi tal-injam mhux speċifikati mod ieħor

 

 

 

 

04 01 09

skart ta' wara l-proċessi tal-illostrar, il-preservazzjoni u l-finitura

 

 

 

 

04 02 15

skart wara l-irtokk minbarra dak imsemmi f’04 02 14

 

 

 

 

07 02 15

skart tal-addittivi minbarra dawk imsemmija f’07 02 14

 

 

 

 

07 02 17

skart li fih is-silikoni minbarra dawk imsemmija f’ 07 02 16

 

 

 

 

10 09 16

skart ta' sustanzi li jindikaw il-qsim minbarra dawk imsemmija f’10 09 15

 

 

 

 

10 10 14

skart ta' sustanzi li jgħaqqdu minbarra dawk imsemmija f’10 10 13

 

 

 

 

10 10 16

skart ta' sustanzi li jindikaw il-qsim minbarra dawk imsemmija f’10 10 15

 

 

 

 

16 01 15

fluwidi anti-konġelanti minbarra dawk imsemmija f’16 01 14

 

 

 

 

16 05 05

gassijiet f’kontenituri tal-pressjoni minbarra dawk imsemmija f’16 05 04

 

 

 

 

18 01 07

kimiċi minbarra dawk imsemmija f’18 01 06

 

 

 

 

18 02 06

kimiċi minbarra dawk imsemmija f’18 02 05

 

 

 

 

20 01 30

deterġenti minbarra dawk imsemmija f’20 01 29

1   

Perikolużi

 

 

 

 

03 02 01*

preservattivi organiċi tal-injam mhux aloġenati

 

 

 

 

03 02 02*

preservattivi organiċi tal-injam bil-klorin

 

 

 

 

03 02 03*

preservattivi organiċi tal-injam bil-metall

 

 

 

 

03 02 04*

preservattivi inorganici tal-injam

 

 

 

 

03 02 05*

preservattivi oħra tal-injam li fihom sustanzi perikolużi

 

 

 

 

04 02 14*

skart mill-irtokk li fih solventi organiċi

 

 

 

 

05 07 01*

skart li fih il-merkurju

 

 

 

 

06 08 02*

skart li fih il-chlorosilanes perikolużi

 

 

 

 

06 10 02*

skart li fih sustanzi perikolużi

 

 

 

 

07 02 14*

skart minn addittivi li fihom sustanzi perikolużi

 

 

 

 

07 02 16*

skart li fih silikoni perikolużi

 

 

 

 

07 04 13*

skart solidu li fih sustanzi perikolużi

 

 

 

 

08 01 21*

skart ta' sustanzi li jneħħu ż-żebgħa jew il-verniċ

 

 

 

 

08 05 01*

skart tal-isocynates

 

 

 

 

10 09 13*

skart ta' sustanzi li jgħaqqdu li fihom sustanzi perikolużi

 

 

 

 

10 09 15*

skart ta' sustanza li tindika l-qsim li fiha sustanzi perikolużi

 

 

 

 

10 10 13*

skart ta' sustanzi li jgħaqqdu li fihom sustanzi perikolużi

 

 

 

 

10 10 15*

skart ta' sustanza li tindika l-qsim li fiha sustanzi perikolużi

 

 

 

 

11 01 16*

reżini tal-bdil tal-joni saturati jew eżawriti

 

 

 

 

11 01 98*

skart ieħor li fih sustanzi perikolużi

 

 

 

 

16 01 13*

fluwidi tal-brejkijiet

 

 

 

 

16 01 14*

fluwidi antikonġelanti li fihom sustanzi perikolużi

 

 

 

 

16 05 04*

gassijiet f’kontenituri tal-pressjoni (inklużi l-halons) li fihom sustanzi perikolużi

 

 

 

 

16 09 03*

perossidi eż. perossidu tal-idroġenu

 

 

 

 

16 09 04*

sustanzi li jikkawżaw l-ossidazzjoni, mhux speċifikati mod ieħor

 

 

 

 

18 01 06*

kimiċi magħmulin minn, jew li jkun fihom, sustanzi perikolużi

 

 

 

 

18 02 05*

kimiċi magħmulin minn, jew li jkun fihom, sustanzi perikolużi

 

 

 

 

20 01 17*

fotokimiċi

 

 

 

 

20 01 29*

deterġenti li fihom sustanzi perikolużi

02.2   

Splussivi mhux użati

02.21   

Skart tal-isplussivi u tal-prodotti pirotekniċi

1   

Perikolużi

 

 

 

 

16 04 02*

skart tal-murtali

 

 

 

 

16 04 03*

skart ieħor tal-isplussivi

02.22   

Skart tal-ammunizzjon

1   

Perikolużi

 

 

 

 

16 04 01*

skart tal-ammunizzjon

02.3   

Skart kimiku mħallat

02.31   

Skart kimiku mħallat minuri

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

16 05 09

kimiċi mormija minbarra dawk imsemmija f’16 05 06 , 16 05 07 , jew 16 05 08

1   

Perikolużi

 

 

 

 

16 05 06*

kimiċi tal-laboratorju magħmulin minn, jew li fihom, sustanzi perikolużi inkluż taħlit ta’ kimiċi tal-laboratorju

 

 

 

 

16 05 07*

kimiċi inorganici mormija magħmulin minn, jew li fihom, sustanzi perikolużi

 

 

 

 

16 05 08*

kimiċi organici mormija magħmulin minn, jew li fihom, sustanzi perikolużi

02.33   

Ippakkjar imniġġes b’sustanzi perikolużi

1   

Perikolużi

 

 

 

 

15 01 10*

ippakkjar li fih ir-residwi ta’ sustanzi perikolużi jew li hu kkontaminat bihom

03   

Skart kimiku ieħor

03.1   

Depożiti u residwi kimiċi

03.11   

Qatran u skart li fih il-faħam

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

05 01 17

bitum

 

 

 

 

06 13 03

carbon black

 

 

 

 

10 01 25

skart mill-ħżin tal-fjuwil u mill-preparazzjoni tal-impjanti tal-elettriku ġġenerat bil-faħam

 

 

 

 

10 03 02

fdalijet tal-anodi

 

 

 

 

10 03 18

skart bil-karbonju mill-manifattura tal-anodi minbarra dak imsemmi f’10 03 17

 

 

 

 

10 08 13

skart bil-karbonju mill-manifattura tal-anodi minbarra dak imsemmi f’10 08 12

 

 

 

 

10 08 14

fdalijiet tal-anodi

 

 

 

 

11 02 03

skart mill-produzzjoni tal-anodi għall-proċessi elettrolitiċi bl-ilma

 

 

 

 

20 01 41

skart mit-tindif taċ-ċmieni

1   

Perikolużi

 

 

 

 

05 01 07*

qatran aċiduż

 

 

 

 

05 01 08*

qatran ieħor

 

 

 

 

05 06 01*

qatran aċiduż

 

 

 

 

05 06 03*

qatran ieħor

 

 

 

 

06 13 05*

nugrufun

 

 

 

 

10 03 17*

skart li fih il-qatran mill-manifattura tal-anodi

 

 

 

 

10 08 12*

skart li fih il-qatran mill-manifattura tal-anodi

 

 

 

 

19 11 02*

qatran aċiduż

03.12   

Ħama tal-emulsjonijiet taż-żjut/ilma

1   

Perikolużi

 

 

 

 

05 01 06*

ħama taż-żejt mix-xogħol ta’ manutenzjoni tal-impjanti jew tal-apparat

 

 

 

 

13 04 01*

żjut tas-sentina min-navigazzjoni fix-xmajjar u l-kanali

 

 

 

 

13 04 02*

żjut tas-sentina mill-katusi tal-mollijiet

 

 

 

 

13 04 03*

żjut tas-sentina min-navigazzjoni oħra

 

 

 

 

13 05 01*

solidi minn kmamar tal-frak għat-trattament tad-dranaġġ u separaturi taż-żejt/ilma

 

 

 

 

13 05 02*

ħama minn separaturi taż-żejt/ilma

 

 

 

 

13 05 03*

ħama minn kolletturi

 

 

 

 

13 05 07*

ilma żejtni minn separaturi taż-żejt/ilma

 

 

 

 

13 05 08*

taħlit ta’ skart minn kmamar tal-frak għat-trattament tad-dranaġġ u separaturi taż-żejt/ilma

 

 

 

 

13 07 01*

żejt tal-fjuwil u diżil

 

 

 

 

13 07 02*

petrol

 

 

 

 

13 07 03*

fjuwil ieħor (inkluż it-taħlitiet)

 

 

 

 

13 08 01*

ħama jew emulsjonijiet li jneħħu l-melħ

 

 

 

 

13 08 02*

emulsjonijiet oħra

 

 

 

 

13 08 99*

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

16 07 09*

skart li fih sustanzi perikolużi oħra

 

 

 

 

19 02 07*

żejt u konċentrati li jifdal mis-separazzjoni

03.13   

Fdalijiet ta’ reazzjonijiet kimiċi

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

03 03 02

ħama tal-likur aħdar (mill-fdalijiet tal-likur tat-tisjir)

 

 

 

 

04 01 04

likur tal-kunzatura li fih il-kromju

 

 

 

 

04 01 05

likur tal-kunzatura li ma fihx il-kromju

 

 

 

 

11 01 12

likwidi tat-tlaħlih ibbażati fuq l-ilma minbarra dawk imsemmija f’11 01 11

1   

Perikolużi

 

 

 

 

04 01 03*

skart ta' sustanzi li jneħħu ż żejt li fih is-solventi mingħajr fażi likwida

 

 

 

 

06 07 03*

ħama tas sulfat tal barju li fih ukoll il merkurju

 

 

 

 

07 01 01*

liwidi tal-ħasil u likuri primarji bbażati fuq l-ilma

 

 

 

 

07 01 07*

il-fdalijiet aloġenati tad-distillazzjoni u r-reżidwi ta' reazzjonijiet

 

 

 

 

07 01 08*

fdalijiet tad-distillazzjoni u reżidwi ta' reazzjonijiet oħrajn

 

 

 

 

07 02 01*

likwidi tal-ħasil u likuri primarji bbażati fuq l-ilma

 

 

 

 

07 02 07*

il-fdalijiet aloġenati tad-distillazzjoni u r-reżidwi ta' reazzjonijiet

 

 

 

 

07 02 08*

fdalijiet tad-distillazzjoni u reżidwi ta' reazzjonijiet oħrajn

 

 

 

 

07 03 01*

likwidi tal-ħasil u likuri primarji bbażati fuq l-ilma

 

 

 

 

07 03 07*

il-fdalijiet aloġenati tad-distillazzjoni u r-reżidwi ta' reazzjonijiet

 

 

 

 

07 03 08*

fdalijiet tad-distillazzjoni u reżidwi ta' reazzjonijiet oħrajn

 

 

 

 

07 04 01*

likwidi tal-ħasil u likuri primarji bbażati fuq l-ilma

 

 

 

 

07 04 07*

il-fdalijiet aloġenati tad-distillazzjoni u r-reżidwi ta' reazzjonijiet

 

 

 

 

07 04 08*

fdalijiet tad-distillazzjoni u reżidwi ta' reazzjonijiet oħrajn

 

 

 

 

07 05 01*

likwidi tal-ħasil u likuri primarji bbażati fuq l-ilma

 

 

 

 

07 05 07*

il-fdalijiet aloġenati tad-distillazzjoni u r-reżidwi ta' reazzjonijiet

 

 

 

 

07 05 08*

fdalijiet tad-distillazzjoni u reżidwi ta' reazzjonijiet oħrajn

 

 

 

 

07 06 01*

likwidi tal-ħasil u likuri primarji bbażati fuq l-ilma

 

 

 

 

07 06 07*

il-fdalijiet aloġenati tad-distillazzjoni u r-reżidwi ta' reazzjonijiet

 

 

 

 

07 06 08*

fdalijiet tad-distillazzjoni u reżidwi ta' reazzjonijiet oħrajn

 

 

 

 

07 07 01*

likwidi tal-ħasil u likuri primarji bbażati fuq l-ilma

 

 

 

 

07 07 07*

il-fdalijiet aloġenati tad-distillazzjoni u r-reżidwi ta' reazzjonijiet

 

 

 

 

07 07 08*

fdalijiet tad-distillazzjoni u reżidwi ta' reazzjonijiet oħrajn

 

 

 

 

09 01 13*

skart likwidu bbażat fuq l-ilma mir-reklamazzjoni tal-fidda fuq il-post, minbarra dak imsemmi f’09 01 06

 

 

 

 

11 01 11*

likwidi tat-tlaħliħ ibbażati fuq l-ilma li fihom sustanzi perikolużi

03.14   

Materjali użati għall-filtrazzjoni u materjali assorbenti eżawriti

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

15 02 03

materjali assorbenti, materjali li jiffiltraw, bċejjeċ tat-tmessiħ u lbies protettiv minbarra dawk imsemmija f’15 02 02

 

 

 

 

19 09 03

ħama mit-tneħħija tal-karbonju

 

 

 

 

19 09 04

karbonju attivat eżawrit

 

 

 

 

19 09 05

reżini tal-bdil tal-joni saturati jew eżawriti

 

 

 

 

19 09 06

likwidi u ħama mir-riġenerazzjoni tal-iskambjaturi tal-joni

1   

Perikolużi

 

 

 

 

05 01 15*

tafal tal-filtru eżawrit

 

 

 

 

06 07 02*

karbonju attivat mill-produzzjoni tal-klorin

 

 

 

 

06 13 02*

karbonju attivat eżawrit (minbarra 06 07 02)

 

 

 

 

07 01 09*

residwi tal-filtrazzjoni u assorbenti eżawriti aloġenati

 

 

 

 

07 01 10*

residwi tal-filtrazzjoni u assorbenti eżawriti oħra

 

 

 

 

07 02 09*

residwi tal-filtrazzjoni u assorbenti eżawriti aloġenati

 

 

 

 

07 02 10*

residwi tal-filtrazzjoni u assorbenti eżawriti oħra

 

 

 

 

07 03 09*

residwi tal-filtrazzjoni u assorbenti eżawriti aloġenati

 

 

 

 

07 03 10*

residwi tal-filtrazzjoni u assorbenti eżawriti oħra

 

 

 

 

07 04 09*

residwi tal-filtrazzjoni u assorbenti eżawriti aloġenati

 

 

 

 

07 04 10*

residwi tal-filtrazzjoni u assorbenti eżawriti oħra

 

 

 

 

07 05 09*

residwi tal-filtrazzjoni u assorbenti eżawriti aloġenati

 

 

 

 

07 05 10*

residwi tal-filtrazzjoni u assorbenti eżawriti oħra

 

 

 

 

07 06 09*

residwi tal-filtrazzjoni u assorbenti eżawriti aloġenati

 

 

 

 

07 06 10*

residwi tal-filtrazzjoni u assorbenti eżawriti oħra

 

 

 

 

07 07 09*

residwi tal-filtrazzjoni u assorbenti eżawriti aloġenati

 

 

 

 

07 07 10*

residwi tal-filtrazzjoni u assorbenti eżawriti oħra

 

 

 

 

11 01 15*

kimiċi tal-elużjoni u ħama mis-sistemi tal-membrana jew tal-bdil ta’ joni li fihom sustanzi perikolużi

 

 

 

 

15 02 02*

assorbenti, materjali filtranti (inklużi l-filtri taż-żejt mhux speċifikati mod ieħor), bċejjeċ tat-tmessiħ, ilbies protettiv, ikkontaminati b’sustanzi perikolużi

 

 

 

 

19 01 10*

karbonju attivat eżawrit mit-trattament tal-flue-gas

 

 

 

 

19 08 06*

reżini tal-bdil tal-joni saturati jew eżawriti

 

 

 

 

19 08 07*

likwidi u ħama mir-riġenerazzjoni tal-iskambjaturi tal-joni

 

 

 

 

19 08 08*

skart minn sistemi tal-membrana li fih il-metalli b’densità għolja

 

 

 

 

19 11 01*

tafal tal-filtru eżawrit

03.2   

Ħama tal-efflussi industrijali

03.21   

Ħama li tirriżulta mil-proċessi industrijali u mit-trattament tad-dranaġġ industrijali

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

03 03 05

ħama mit-tneħħija tal-linka fir-reċiklaġġ tal-karta

 

 

 

 

03 03 10

fibra mwarrba, żjut tal-fibra u ta’ materjali li jimlew u jiksu wara s-separazzjoni mekkanika

 

 

 

 

04 01 06

ħama, partikolarment dik li tirriżulta mit-trattament tad-dranaġġ industrijali fuq il-post, bil-kromju

 

 

 

 

04 01 07

ħama, partikolarment dik li tirriżulta mit-trattament tad-dranaġġ industrijali fuq il-post, mingħajr kromju

 

 

 

 

04 02 20

ħama li tirriżulta mit-trattament tad-dranaġġ industrijali fuq il-post minbarra dik imsemmija f’04 02 19

 

 

 

 

05 01 10

ħama li tirriżulta mit-trattament tad-dranaġġ industrijali fuq il-post minbarra dik imsemmija f’05 01 09

 

 

 

 

05 01 14

skart minn kolonni li jiffriskaw

 

 

 

 

05 06 04

skart minn kolonni li jiffriskaw

 

 

 

 

06 05 03

ħama li tirriżulta mit-trattament tad-dranaġġ industrijali fuq il-post minbarra dik imsemmija f’06 05 02

 

 

 

 

07 01 12

ħama li tirriżulta mit-trattament tad-dranaġġ industrijali fuq il-post minbarra dik imsemmija f’07 01 11

 

 

 

 

07 02 12

ħama li tirriżulta mit-trattament tad-dranaġġ industrijali fuq il-post minbarra dik imsemmija f’07 02 11

 

 

 

 

07 03 12

ħama li tirriżulta mit-trattament tad-dranaġġ industrijali fuq il-post minbarra dik imsemmija f’07 03 11

 

 

 

 

07 04 12

ħama li tirriżulta mit-trattament tad-dranaġġ industrijali fuq il-post minbarra dik imsemmija f’07 04 11

 

 

 

 

07 05 12

ħama li tirriżulta mit-trattament tad-dranaġġ industrijalifuq il-post minbarra dik imsemmija f’07 05 11

 

 

 

 

07 06 12

ħama li tirriżulta mit-trattament tad-dranaġġ industrijali fuq il-post minbarra dik imsemmija f’07 06 11

 

 

 

 

07 07 12

ħama li tirriżulta mit-trattament tad-dranaġġ industrijali fuq il-post minbarra dik imsemmija f’07 07 11

 

 

 

 

10 01 21

ħama li tirriżulta mit-trattament tad-dranaġġ industrijali fuq il-post minbarra dik imsemmija f’10 01 20

 

 

 

 

10 01 23

ħama bbażata fuq l-ilma mit-tindif tal-kaldaruni minbarra dak imsemmi f’10 01 22

 

 

 

 

10 01 26

skart mit-trattament tal-ilma tal-iffriskar

 

 

 

 

10 02 12

skart mit-trattament tal-ilma tal-iffriskar minbarra dak imsemmi f’10 02 11

 

 

 

 

10 02 15

ħama u residwi tal-filtrazzjoni oħra

 

 

 

 

10 03 28

skart mit-trattament tal-ilma tal-iffriskar minbarra dak imsemmi f’10 03 27

 

 

 

 

10 04 10

skart mit-trattament tal-ilma tal-iffriskar minbarra dak imsemmi f’10 04 09

 

 

 

 

10 05 09

skart mit-trattament tal-ilma tal-iffriskar minbarra dak imsemmi f’10 05 08

 

 

 

 

10 06 10

skart mit-trattament tal-ilma tal-iffriskar minbarra dak imsemmi f’10 06 09

 

 

 

 

10 07 08

skart mit-trattament tal-ilma tal-iffriskar minbarra dak imsemmi f’10 07 07

 

 

 

 

10 08 20

skart mit-trattament tal-ilma tal-iffriskar minbarra dak imsemmi f’10 08 19

 

 

 

 

10 11 20

skart solidu mit-trattament tad-drannaġġ industrijali fuq il-post minbarra dak imsemmi f’10 11 19

 

 

 

 

10 12 13

ħama mit-trattament tad-dranaġġ industrijali fuq il-post

 

 

 

 

11 01 10

ħama u residwi tal-filtrazzjoni minbarra dawk imsemmija f’11 01 09

 

 

 

 

12 01 15

ħama tal-makkinarju minbarra dak imsemmi f’12 01 14

 

 

 

 

16 10 02

skart likwidu bbażat fuq l-ilma minbarra dak imsemmi f’16 10 01

 

 

 

 

16 10 04

konċentrati bbażati fuq l-ilma minbarra dawk imsemmija f’16 10 03

 

 

 

 

19 08 12

ħama mit-trattament bijoloġoku tad-dranaġġ industrijali minbarra dik imsemmija f’19 08 11

 

 

 

 

19 08 14

ħama minn trattament ieħor ta’ skart industrijali tal-ilma minbarra dak imsemmi f’19 08 13

 

 

 

 

19 13 04

ħama mir-rimedjar tal-ħamrija minbarra dak imsemmi f’19 13 03

 

 

 

 

19 13 06

ħama mir-rimedjar tal-ilma ta' taħt l-art minbarra dak imsemmi f’19 13 05

 

 

 

 

19 13 08

skart likwidu bbażat fuq l-ilma u konċentrati bbażati fuq l-ilma mir-rimedjar tal-ilma ta’ taħt l-art minbarra dawk imsemmija f’19 13 07

1   

Perikolużi

 

 

 

 

04 02 19*

ħama li tirriżulta mit-trattament fuq il-post ta' dranaġġ industrijali li fiha sustanzi perikolużi

 

 

 

 

05 01 09*

ħama li tirriżulta mit-trattament fuq il-post ta' dranaġġ industrijali li fiha sustanzi perikolużi

 

 

 

 

06 05 02*

ħama li tirriżulta mit-trattament fuq il-post ta' dranaġġ industrijali li fiha sustanzi perikolużi

 

 

 

 

07 01 11*

ħama li tirriżulta mit-trattament fuq il-post ta' dranaġġ industrijali li fiha sustanzi perikolużi

 

 

 

 

07 02 11*

ħama li tirriżulta mit-trattament fuq il-post tad-dranaġġ industrijali li fiha sustanzi perikolużi

 

 

 

 

07 03 11*

ħama li tirriżulta mit-trattament fuq il-post ta' dranaġġ industrijali li fiha sustanzi perikolużi

 

 

 

 

07 04 11*

ħama li tirriżulta mit-trattament fuq il-post ta' dranaġġ industrijali li fiha sustanzi perikolużi

 

 

 

 

07 05 11*

ħama li tirriżulta mit-trattament fuq il-post ta' dranaġġ industrijali li fiha sustanzi perikolużi

 

 

 

 

07 06 11*

ħama li tirriżulta mit-trattament fuq il-post ta' dranaġġ industrijali li fiha sustanzi perikolużi

 

 

 

 

07 07 11*

ħama li tirriżulta mit-trattament fuq il-post ta' dranaġġ industrijali li fiha sustanzi perikolużi

 

 

 

 

10 01 20*

ħama li tirriżulta mit-trattament fuq il-post ta' dranaġġ industrijali li fiha sustanzi perikolużi

 

 

 

 

10 01 22*

ħama ibbażata fuq l-ilma mit-tindif tal-bojlers li fiha sustanzi perikolużi

 

 

 

 

10 11 19*

skart solidu mit-trattament tad-drannaġġ industrijali fuq il-post li fih sustanzi perikolużi

 

 

 

 

11 01 09*

ħama u residwi tal-filtrazzjoni li fihom sustanzi perikolużi

 

 

 

 

11 02 07*

skart ieħor li fih sustanzi perikolużi

 

 

 

 

12 01 14*

ħama tal-makkinarju li fih sustanzi perikolużi

 

 

 

 

16 10 01*

skart likwidu bbażat fuq l-ilma li fih sustanzi perikolużi

 

 

 

 

16 10 03*

konċentrati bbażati fuq l-ilma li fihom sustanzi perikolużi

 

 

 

 

19 08 11*

ħama li fiha sustanzi perikolużi mit-trattament bijoloġiku tad-dranaġġ industrijali

 

 

 

 

19 08 13*

ħama li fiha sustanzi perikolużi minn trattament ieħor tad-dranaġġ industrijali

 

 

 

 

19 13 03*

ħama mir-rimedjar tal-ħamrija li fih sustanzi perikolużi

 

 

 

 

19 13 05*

ħama mir-rimedjar tal-ilma ta’ taħt l-art li fih sustanzi perikolużi

 

 

 

 

19 13 07*

skart likwidu bbażat fuq l-ilma u konċentrati bbażati fuq l-ilma li fihom sustanzi perikolużi, li jirriżultaw mir-rimedjar tal-ilma ta’ taħt l-art

03.22   

Ħama li fiha l-idrokarbonji

1   

Perikolużi

 

 

 

 

01 05 05*

tajn u skart biż-żejt riżultat tat-tħaffir

 

 

 

 

10 02 11*

skart li fih iż-żejt mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma

 

 

 

 

10 03 27*

skart li fih iż-żejt li jirriżulta mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma

 

 

 

 

10 04 09*

skart li fih iż-żejt li jirriżulta mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma

 

 

 

 

10 05 08*

skart li fih iż-żejt li jirriżulta mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma

 

 

 

 

10 06 09*

skart li fih iż-żejt li jirriżulta mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma

 

 

 

 

10 07 07*

skart li fih iż-żejt li jirriżulta mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma

 

 

 

 

10 08 19*

skart li fih iż-żejt li jirriżulta mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma

 

 

 

 

12 03 01*

likwidi tal-ħasil b'bażi ta' ilma

 

 

 

 

12 03 02*

skart li jirriżulta mit-tneħħija taż-żjut bil-fwar

 

 

 

 

16 07 08*

skart li fih iż-żejt

 

 

 

 

19 08 10*

taħlit ta’ grass u żejt mis-separazzjoni taż-żejt mill-ilma, minbarra dawk imsemmija f’19 08 09

 

 

 

 

19 11 03*

skart likwidu b'bażi ta' ilma

03.3   

Fdalijiet ta' ħama u likwidu wara t-trattament tal-iskart

03.31   

Fdalijiet ta' ħama u likwidu wara t-trattament tal-iskart

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

19 02 06

ħama li tirriżulta mit-trattamenti fiżiċi/kimiċi minbarra dawk imsemmija f’19 02 05

 

 

 

 

19 04 04

skart likwidu abbażi ta' ilma li jirriżulta minn proċess ta' temprament ta' skart vitrifikat

 

 

 

 

19 06 03

likur mit-trattament anerobiku tal-iskart muniċipali

 

 

 

 

19 06 04

ir-riżultat tad-diġestjoni mit-trattament anerobiku tal-iskart muniċipali

 

 

 

 

19 06 05

likur li jirriżulta mit-trattament anerobiku tal-iskart tal-annimali u veġetali

 

 

 

 

19 06 06

ir-riżultat tad-diġestjoni mit-trattament anerobiku tal-iskart tal-annimali u l-ħaxix

 

 

 

 

19 07 03

likwidu li jnixxi mil-landfills minbarra dak imsemmi f’19 07 02

 

 

 

 

19 11 06

ħama li tirriżulta mit-trattament tad-dranaġġ industrijali fuq il-post minbarra dik imsemmija f’19 11 05

1   

Perikolużi

 

 

 

 

19 02 05*

ħama minn trattament fiżiku/kimiku li fiha sustanzi perikolużi

 

 

 

 

19 02 08*

skart likwidu kombustibbli li fih sustanzi perikolużi

 

 

 

 

19 02 11*

skart ieħor li fih sustanzi perikolużi

 

 

 

 

19 07 02*

likwidu li jnixxi mil-landfills

 

 

 

 

19 11 05*

ħama li tirriżulta mit-trattament fuq il-post ta' dranaġġ industrijali li fiha sustanzi perikolużi

05   

Skart minn attivitajiet tal-kura tas-saħħa u skart bijoloġiku

05.1   

Skart minn attivitajiet tal-kura tal-mard li jittieħed

05.11   

Skart minn attivitajiet tal-kura tal-mard tal-bniedem li jittieħed

1   

Perikolużi

 

 

 

 

18 01 03*

skart li l-ġbir u r-rimi tiegħu huwa suġġett għal ħtiġiet speċjali biex ma jinxteridx il-mard

05.12   

Skart marbut mal-kura tal-mard infettiv tal-annimali

1   

Perikolużi

 

 

 

 

18 02 02*

skart li l-ġbir u r-rimi tiegħu huwa suġġett għal ħtiġiet speċjali biex ma jinxteridx il-mard

05.2   

Skart marbut mal-kura ta' mard li mhuwiex infettiv

05.21   

Skart marbut mal-kura ta' mard tal-bniedem li mhuwiex infettiv

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

18 01 01

strumenti li jaqtgħu, iniggżu jew jinfdu (ħlief 18 01 03 )

 

 

 

 

18 01 02

partijiet tal-ġisem u organi inklużi l-boroż tad-demm u d-demm preservat (ħlief 18 01 03 )

 

 

 

 

18 01 04

skart li l-ġbir u r-rimi tiegħu mhuwiex suġġett għal ħtiġiet speċjali biex ma jinxteridx il-mard (eż. faxex, forom tal-ġibs, lożor, ħwejjeġ disposable, ħrieqi)

05.22   

Skart marbut mal-kura tas-saħħa tal-annimali li mhuwiex infettiv

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

18 02 01

strumenti li jaqtgħu, iniggżu jew jinfdu (ħlief 18 02 02 )

 

 

 

 

18 02 03

skart li l-ġbir u r-rimi tiegħu mhux suġġett għall-ħtiġiet speċjali biex ma jinxteridx il-mard

06   

Skart tal-metall

06.1   

Skart metalliku, ħadid

06.11   

Skart u fdalijiet tal-metall li fih il-ħadid

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

10 02 10

mwieżen tal-mitħna

 

 

 

 

10 12 06

forom mormija

 

 

 

 

12 01 01

limatura u serratura tal-metall li fih il-ħadid

 

 

 

 

12 01 02

trab u frak tal-metall li fih il-ħadid

 

 

 

 

16 01 17

metall li fih il-ħadid

 

 

 

 

17 04 05

ħadid u azzar

 

 

 

 

19 01 02

materjali tal-ħadid imneħħija mill-irmied tal-qiegħ

 

 

 

 

19 10 01

skart tal-ħadid u l-azzar

 

 

 

 

19 12 02

metall li fih il-ħadid

06.2   

Skart metalliku, li ma fihx ħadid

06.23   

Skart ieħor tal-aluminju

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

17 04 02

aluminju

06.24   

Skart tar-ram

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

17 04 01

ram, bronż, ram isfar

06.25   

Skart taċ-ċomb

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

17 04 03

ċomb

06.26   

Skart ieħor tal-metall

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

11 05 01

żingu iebes

 

 

 

 

12 01 03

limatura u serratura ta' metalli li mhumiex ħadid

 

 

 

 

12 01 04

trab u frak ta' metalli li mhumiex ħadid

 

 

 

 

16 01 18

metall li mhux ħadid

 

 

 

 

17 04 04

żingu

 

 

 

 

17 04 06

landa

 

 

 

 

17 04 11

kejbils minbarra dawk imsemmija f’17 04 10

 

 

 

 

19 10 02

skart li ma fihx ħadid

 

 

 

 

19 12 03

metall li mhux ħadid

06.3   

Skart metalliku mħallat, ħadid u mhux

06.31   

Ippakkjar tal-metall imħallat

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

15 01 04

ippakkjar metalliku

06.32   

Skart metalliku ieħor imħallat

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

02 01 10

skart metalliku

 

 

 

 

17 04 07

metalli mħallta

 

 

 

 

20 01 40

metalli

07   

Skart li ma fihx metalli

07.1   

Skart tal-ħġieġ

07.11   

Ippakkjar tal-ħġieġ

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

15 01 07

ippakkjar tal ħġieġ

07.12   

Skart ieħor tal-ħġieġ

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

10 11 12

skart tal-ħġieġ minbarra dak imsemmi f’10 11 11

 

 

 

 

16 01 20

ħġieġ

 

 

 

 

17 02 02

ħġieġ

 

 

 

 

19 12 05

ħġieġ

 

 

 

 

20 01 02

ħġieġ

1   

Perikolużi

 

 

 

 

10 11 11*

skart tal-ħġieġ f'forma ta' frak żgħir u trab tal-ħġieġ li fih il-metalli ta’ densità għolja (eż. mit-tubi tar-raġġi katodiċi)

07.2   

Skart tal-karti u tal-kartun

07.21   

Skart tal-ippakkjar tal-karti u tal-kartun

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

15 01 01

ippakkjar tal-karti u tal-kartun

07.23   

Skart ieħor ta’ karti u ta’ kartun

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

19 12 01

karta u kartun

 

 

 

 

20 01 01

karta u kartun

07.3   

Skart tal-lastku

07.31   

Tajers użati

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

16 01 03

Tajers li spiċċaw

07.4   

Skart tal-plastik

07.41   

Skart tal-ippakkjar tal-plastik

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

15 01 02

ippakkjar tal-plastik

07.42   

Skart ieħor tal-plastik

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

02 01 04

skart tal-plastik (minbarra l-ippakkjar)

 

 

 

 

07 02 13

skart tal-plastik

 

 

 

 

12 01 05

ċana u serratura tal-plastik

 

 

 

 

16 01 19

plastik

 

 

 

 

17 02 03

plastik

 

 

 

 

19 12 04

plastik u lastku

 

 

 

 

20 01 39

plastik

07.5   

Skart tal-injam

07.51   

Ippakkjar tal-injam

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

15 01 03

ippakkjar tal-injam

07.52   

Serratura u ċana

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

03 01 05

serratura, ċana, tqattigħ, injam, ċippbord u fuljetta minbarra dawk imsemmija f’03 01 04

1   

Perikolużi

 

 

 

 

03 01 04*

serratura, ċana, tqattigħ, injam, ċippbord u fuljetta li fihom sustanzi perikolużi

07.53   

Skart ieħor tal-injam

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

03 01 01

skart tal-qoxra tas-siġra u tas-sufra

 

 

 

 

03 03 01

skart tal-qoxra tas-siġra u tal-injam

 

 

 

 

17 02 01

injam

 

 

 

 

19 12 07

injam minbarra dak imsemmi f’19 12 06

 

 

 

 

20 01 38

injam minbarra dak imsemmi f’20 01 37

1   

Perikolużi

 

 

 

 

19 12 06*

injam li fih sustanzi perikolużi

 

 

 

 

20 01 37*

injam li fih sustanzi perikolużi

07.6   

Skart tat-tessuti

07.61   

Ilbies użat

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

20 01 10

ilbies

07.62   

Skart tat-tessuti mħallta

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

04 02 09

skart minn materjali komposti (tessut mimli b’sustanza oħra, elastomer, plastomer)

 

 

 

 

04 02 10

materjal organiku minn prodotti naturali (eż. xaħam, xama’)

 

 

 

 

04 02 21

skart minn fibra tad-drappijiet mhux proċessata

 

 

 

 

04 02 22

skart minn fibra tat-tessuti proċessata

 

 

 

 

15 01 09

ippakkjar tat-tessut

 

 

 

 

19 12 08

tessuti

 

 

 

 

20 01 11

tessuti

07.63   

Skart ta' ġlud

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

04 01 01

skart magħmul minn fdalijiet ta' laħam mneħħijin minn mal-ġlud, u tal-ġir waqt il-proċess tal-kunzatura

 

 

 

 

04 01 02

skart tat-trattament bil-ġir waqt il-proċess tal-kunzatura

 

 

 

 

04 01 08

skart tal-ġilda kkunzata (materjal blu li jintuża fil-pjanċi, serratura, tqattigħ, trab tal-baff) li fih il-kromju

07.7   

Skart li fih il-bifenili poliklorurat (PCB)

07.71   

Żjut li fihom il-bifenili poliklorurat (PCB)

1   

Perikolużi

 

 

 

 

13 01 01*

żjut idrawliċi li fihom il-bifenili poliklorurat (PCB)

 

 

 

 

13 03 01*

żjut li jżommu jew jgħaddu s-sħana li fihom il-bifenili poliklorurat (PCB)

07.72   

Apparat li fih jew li hu kkontaminat bil-bifenili poliklorurat (PCB)

1   

Perikolużi

 

 

 

 

16 01 09*

komponenti li fihom il-bifenili poliklorurat (PCB)

 

 

 

 

16 02 09*

transformers u capacitors li fihom il-bifenili poliklorurat (PCB)

 

 

 

 

16 02 10*

apparat mormi li fih jew li hu kkontaminat bil-bifenili poliklorurat (PCB) minbarra dak imsemmi f’16 02 09

07.73   

Skart tal-bini u tat-twaqqigħ li fih il-bifenili poliklorurat(PCB)

1   

Perikolużi

 

 

 

 

17 09 02*

skart tal-bini u tat-twaqqigħ li fih il-bifenili poliklorurat (PCB) (eż. sustanzi li jagħlqu l-ilma (sealants) li fihom il-PCB, pavimenti bbażati fuq ir-reżina li fihom il-PCB, twieqi gglejżjati li fihom il-PCB, capacitors li fihom il-PCB)

08   

Apparat mormi

08.1   

Vetturi mormija

08.12   

Vetturi mormija oħra

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

16 01 06

vetturi li spiċċaw, li ma fihom la likwidi u lanqas komponenti perikolużi oħra

1   

Perikolużi

 

 

 

 

16 01 04*

vetturi li spiċċaw

08.2   

Apparat elettriku u elettroniku mormi

08.21   

Apparat domestiku ewlieni mormi

1   

Perikolużi

 

 

 

 

16 02 11*

apparat mormi li fih il-karbonji bil-klorin u l-fluworin (chlorofluorocarbons) HCFC, HFC

 

 

 

 

20 01 23*

apparat mormi li jkun fih il-chlorofluorocarbons

08.23   

Apparat elettriku u elettroniku ieħor mormi

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

09 01 10

kameras ta’ użu ta’ darba bla batteriji

 

 

 

 

09 01 12

kameras ta’ użu ta’ darba bil-batteriji minbarra dawk imsemmija f’09 01 11

 

 

 

 

16 02 14

apparat mormi minbarra dak imsemmi f’16 02 09 sa 16 02 13

 

 

 

 

20 01 36

apparat elettriku u elettroniku mormi minbarra dak imsemmi f’20 01 21 , 20 01 23 u 20 01 35

1   

Perikolużi

 

 

 

 

09 01 11*

kameras ta’ użu ta’ darba bil-batteriji inklużi f’16 06 01 , 16 06 02 jew 16 06 03

 

 

 

 

16 02 13*

apparat mormi li fih komponenti perikolużi minbarra dak imsemmi f’16 02 09 sa 16 02 12

 

 

 

 

20 01 35*

apparat elettriku u elettroniku mormi minbarra dak imsemmi f’20 01 21 u 20 01 23 li fih komponenti perikolużi

08.4   

Makkinarju u komponenti tal-apparat mormija

08.41   

Skart tal-batteriji u tal-akkumulaturi

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

16 06 04

batteriji alkalini (minbarra 16 06 03 )

 

 

 

 

16 06 05

batteriji u akkumulaturi oħra

 

 

 

 

20 01 34

batteriji u akkumulaturi minbarra dawk imsemmija f’20 01 33

1   

Perikolużi

 

 

 

 

16 06 01*

batteriji taċ-ċomb

 

 

 

 

16 06 02*

batteriji Ni-Cd

 

 

 

 

16 06 03*

batteriji li fihom il-merkurju

 

 

 

 

20 01 33*

batteriji u akkumulaturi inklużi f’16 06 01 , 16 06 02 jew 16 06 03 u batteriji u akkumulaturi mhux magħżulin li fihom dawn il-batteriji

08.43   

Komponenti ta' makkinarju u ta’ apparat ieħor mormija

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

16 01 12

pads tal-brejkijiet minbarra dawk imsemmija f’16 01 11

 

 

 

 

16 01 16

tankijiet għall-gass fi stat likwidu

 

 

 

 

16 01 22

komponenti mhux speċifikati mod ieħor

 

 

 

 

16 02 16

komponenti mneħħija minn apparat mormi minbarra dawk imsemmija f’16 02 15

1   

Perikolużi

 

 

 

 

16 01 07*

filtri taż-żejt

 

 

 

 

16 01 08*

komponenti li fihom il-merkurju

 

 

 

 

16 01 10*

komponenti esplożivi (eż. air bags)

 

 

 

 

16 01 21*

komponenti perikolużi minbarra dawk imsemmija f’16 01 07 sa 16 01 11 u 16 01 13 u 16 01 14

 

 

 

 

16 02 15*

komponenti perikolużi mneħħija minn apparat mormi

 

 

 

 

20 01 21*

tubi fluworexxenti u skart ieħor li fih il-merkurju

09   

Skart tal-annimali u ta' ħxejjex

09.1   

Skart tal-ikel ta' oriġini mill-annimali u tal-ikel imħallat

09.11   

Skart ta’ oriġini mill-annimali mill-preparazzjoni u mill-prodotti tal-ikel

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

02 01 02

skart tat-tessut tal-annimali

 

 

 

 

02 02 01

ħama li tirriżulta mill-ħasil u mit-tindif

 

 

 

 

02 02 02

skart tat-tessut tal-annimali

 

 

 

 

02 02 03

materjali mhux tajbin għall-konsum jew għall-iproċessar

 

 

 

 

02 05 01

materjali mhux tajbin għall-konsum jew għall-iproċessar

09.12   

Skart imħallat tal-preparazzjoni u tal-prodotti tal-ikel

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

02 03 02

skart mill-materjali li jippreservaw

 

 

 

 

02 06 02

skart mill-materjali li jippreservaw

 

 

 

 

19 08 09

taħlita ta’ xaħam u żejt mis-separazzjoni ta’ żejt u ilma li fiha biss żejt u xaħmijiet li jittieklu

 

 

 

 

20 01 08

skart bijodegradabbli tal-kċina u tal-kantin

 

 

 

 

20 01 25

żejt u xaħam li jittiekel

09.2   

Skart ta' ħxejjex

09.21   

Skart aħdar

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

02 01 07

skart tal-forestrija

 

 

 

 

20 02 01

skart bijodegradabbli

09.22   

Skart veġetali tal-preparazzjoni u tal-prodotti tal-ikel

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

02 01 01

ħama li tirriżulta mill-ħasil u mit-tindif

 

 

 

 

02 01 03

skart tat-tessut tal-pjanti

 

 

 

 

02 03 01

ħama li tirriżulta mill-proċessi tal-ħasil, tat-tindif, tat-tqaxxir, taċ-ċentrifugazzjoni u tas-separazzjoni

 

 

 

 

02 03 03

skart mill-estrazzjoni tas-solventi

 

 

 

 

02 03 04

materjali mhux tajbin għall-konsum jew għall-iproċessar

 

 

 

 

02 06 01

materjali mhux tajbin għall-konsum jew għall-iproċessar

 

 

 

 

02 07 01

skart mill-ħasil, mit-tindif u mir-riduzzjoni mekkanika tal-materja prima

 

 

 

 

02 07 02

skart mid-distillazzjoni tal-ispirti

 

 

 

 

02 07 04

materjali mhux tajbin għall-konsum jew għall-iproċessar

09.3   

Skart ta' ħmieġ likwidu u demel

09.31   

Skart ta' ħmieġ likwidu u demel

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

02 01 06

feċi, awrina u demel tal-annimali (inkluż it-tiben maħmuġ), dranaġġ, miġbur separatament u ttrattat mhux fuq il-post

10   

Skart imħallat

10.1   

Skart domestiku u skart simili

10.11   

Skart domestiku

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

20 03 01

skart muniċipali mħallat

 

 

 

 

20 03 02

skart mis-swieq

 

 

 

 

20 03 07

skart voluminuż

 

 

 

 

20 03 99

skart muniċipali mhux speċifikat mod ieħor

10.12   

Skart tat-tindif tat-toroq

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

20 03 03

fdalijiet tat-tindif tat-toroq

10.2   

Materjali mħallta u mhux iddivrenzjati

10.21   

Ippakkjar imħallat

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

15 01 05

ippakkjar kompost

 

 

 

 

15 01 06

ippakkjar imħallat

10.22   

Materjali oħra mħallta u mhux iddivrenzjati

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

01 03 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

01 04 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

01 05 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

02 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

02 02 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

02 03 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

02 04 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

02 05 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

02 06 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

02 07 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

03 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

03 03 07

skart separat mekkanikament mir-riċiklaġġ tal-karta u tal-kartun

 

 

 

 

03 03 08

skart wara t-tqassim tal-karta u tal-kartuna għar-riċiklaġġ

 

 

 

 

03 03 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

04 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

04 02 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

05 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

05 06 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

05 07 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

06 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

06 02 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

06 03 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

06 04 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

06 06 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

06 07 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

06 08 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

06 09 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

06 10 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

06 11 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

06 13 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

07 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

07 02 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

07 03 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

07 04 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

07 05 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

07 06 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

07 07 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

08 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

08 02 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

08 03 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

08 04 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

09 01 07

film u karta fotografika li fihom il-fidda jew komposti tal-fidda

 

 

 

 

09 01 08

film u karta fotografika li ma fihomx fidda jew komposti tal-fidda

 

 

 

 

09 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

10 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

10 02 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

10 03 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

10 04 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

10 05 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

10 06 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

10 07 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

10 08 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

10 09 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

10 10 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

10 11 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

10 12 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

10 13 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

11 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

11 02 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

11 05 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

12 01 13

skart tas-saldatura

 

 

 

 

12 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

16 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

16 03 04

skart inorganiku minbarra dak imsemmi f’16 03 03

 

 

 

 

16 03 06

skart organiku minbarra dak imsemmi f’16 03 05

 

 

 

 

16 07 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

19 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

19 02 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

19 05 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

19 06 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

19 08 01

tgħarbil

 

 

 

 

19 08 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

19 09 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

19 11 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

 

 

 

 

20 01 99

frazzjonijiet oħra mhux speċifikati mod ieħor

1   

Perikolużi

 

 

 

 

09 01 06*

skart li fih il-fidda mit-trattament fuq il-post ta’ skart tal-fotografija

 

 

 

 

16 03 03*

skart inorganiku li fih sustanzi perikolużi

 

 

 

 

16 03 05*

skart organiku li fih sustanzi perikolużi

 

 

 

 

17 04 09*

skart metalliku kkontaminat b’sustanzi perikolużi

 

 

 

 

17 04 10*

kejbils li fihom iż-żejt, il-qatran u sustanzi oħra perikolużi

 

 

 

 

18 01 10*

skart tal-amalgama mill-kura tas-snien

10.3   

Residwi tas-sorting

10.32   

Residwi oħra tas-sorting

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

19 02 03

skart imħallat minn qabel magħmul biss minn skart mhux perikoluż

 

 

 

 

19 02 10

skart kombustibbli minbarra dak imsemmi f’19 02 08 u 19 02 09

 

 

 

 

19 05 01

il-frazzjoni mhux ikkompostjata tal-iskart muniċipali u skart simili

 

 

 

 

19 05 02

il-frazzjoni mhux ikkompostjata tal-iskart tal-annimali u dak veġetali

 

 

 

 

19 05 03

kompost mhux skont l-ispeċifikazzjoni

 

 

 

 

19 10 04

il-frazzjoni ħafifa u trab minbarra dawk imsemmija f’19 10 03

 

 

 

 

19 10 06

frazzjonijiet oħra minbarra dawk imsemmija f’19 10 05

 

 

 

 

19 12 10

skart kombustibbli (fjuwil li ġej miż-żibel)

 

 

 

 

19 12 12

skart ieħor (inkluż taħlitiet ta’ materjali) mit-trattament mekkaniku tal-iskart minbarra dawk imsemmija f’19 12 11

1   

Perikolużi

 

 

 

 

19 02 04*

skart imħallat minn qabel li fih mill-inqas skart wieħed perikoluż

 

 

 

 

19 02 09*

skart solidu kombustibbli li fih sustanzi perikolużi

 

 

 

 

19 04 03*

il-fażi solida mhux vitrifikata

 

 

 

 

19 10 03*

il-frazzjoni ħafifa u trab li fih sustanzi perikolużi

 

 

 

 

19 10 05*

frazzjonijiet oħra li fihom sustanzi perikolużi

 

 

 

 

19 12 11*

skart ieħor (inkluż taħlitiet ta’ materjali) mit-trattament mekkaniku ta’ skart li fih sustanzi perikolużi

11   

Ħama komuni

11.1   

Ħama mit-trattament tad-dranaġġ

11.11   

Ħama mit-trattament tas-sistema pubblika tad-dranaġġ

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

19 08 05

ħama mit-trattament tad-dranaġġ urban

11.12   

Ħama bijodegradabbli mit-trattament ta’ dranaġġ ieħor

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

02 02 04

ħama mit-trattament ta' dranaġġ fuq il-post

 

 

 

 

02 03 05

ħama mit-trattament ta' dranaġġ fuq il-post

 

 

 

 

02 04 03

ħama mit-trattament ta' dranaġġ fuq il-post

 

 

 

 

02 05 02

ħama mit-trattament ta' dranaġġ fuq il-post

 

 

 

 

02 06 03

ħama mit-trattament ta' dranaġġ fuq il-post

 

 

 

 

02 07 05

ħama mit-trattament ta' dranaġġ fuq il-post

 

 

 

 

03 03 11

ħama mit-trattament ta' dranaġġ fuq il-post minbarra dawk imsemmija f’03 03 10

11.2   

Ħama li tirriżulta mill-ippurifikar tal-ilma tax-xorb u tal-iproċessar

11.21   

Ħama li tirriżulta mill-ippurifikar tal-ilma tax-xorb u tal-iproċessar

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

05 01 13

ħama tal-ilma tad-dħul fil-bojlers

 

 

 

 

19 09 02

ħama mill-kjarifikazzjoni tal-ilma

11.4   

il-kontenut tal-fosos

11.41   

il-kontenut tal-fosos

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

20 03 04

ħama tat-tank settiku

 

 

 

 

20 03 06

skart mit-tindif tad-dranaġġ

12   

Skart minerali

12.1   

Skart tal-kostruzzjoni u tat-twaqqigħ

12.11   

Skart tal-konkrit, briksijiet u ġibs

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

17 01 01

konkrit

 

 

 

 

17 01 02

briksijiet

 

 

 

 

17 01 03

madum u ċeramika

 

 

 

 

17 01 07

taħlit ta’ konkrit, briksijiet, madum u ċeramika minbarra dawk imsemmija f’17 01 06

 

 

 

 

17 05 08

żrar għall-binarji tal-ferrovija minbarra dak imsemmi f’17 05 07

 

 

 

 

17 08 02

materjali tal-kostruzzjoni bbażati fuq il-ġibs minbarra dawk imsemmija f’17 08 01

1   

Perikolużi

 

 

 

 

17 01 06*

taħlit ta’, jew frazzjonijiet separati ta’, konkrit, brikkijiet, madum u ċeramika li fihom sustanzi perikolużi

 

 

 

 

17 05 07*

żrar għall-binarji tal-ferrovija li fih sustanzi perikolużi

 

 

 

 

17 08 01*

materjali tal-kostruzzjoni bbażati fuq il-ġibs u li huma kkontaminati b’sustanzi perikolużi

12.12   

Skart tal-materjal idrokarbonizzat użat fil-kisi tat-toroq

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

17 03 02

taħlitiet ta' bitum minbarra dawk imsemmija f’17 03 01

1   

Perikolużi

 

 

 

 

17 03 01*

taħlitiet ta' bitum li fihom il-qatran

 

 

 

 

17 03 03*

qatran u prodotti li fihom il-qatran

12.13   

Skart tal-kostruzzjoni mħallat

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

17 06 04

materjali tal-insulazzjoni minbarra dawk imsemmija f’17 06 01 u 17 06 03

 

 

 

 

17 09 04

skart imħallat tal-kostruzzjoni u tat-twaqqigħ minbarra dawk imsemmija f’17 09 01 , 17 09 02 u 17 09 03

1   

Perikolużi

 

 

 

 

17 02 04*

ħġieġ, plastik u injam li fih jew li hu kkontaminat b’sustanzi perikolużi

 

 

 

 

17 06 03*

materjali oħra tal-insulazzjoni magħmulin minn sustanzi perikolużi jew li fihom sustanzi perikolużi

 

 

 

 

17 09 01*

skart tal-kostruzzjoni u tat-twaqqigħ li fih il-merkurju

 

 

 

 

17 09 03*

skart ieħor tal-bini u tat-twaqqigħ (inkluż skart imħallat) li fih sustanzi perikolużi

12.2   

Skart tal-asbestos

12.21   

Skart tal-asbestos

1   

Perikolużi

 

 

 

 

06 07 01*

skart li fih l-asbestos mill-elettrolisi

 

 

 

 

06 13 04*

skart mill-iproċessar tal-asbestos

 

 

 

 

10 13 09*

skart li fih l-asbestos mill-manifattura tal-asbestos-siment

 

 

 

 

15 01 11*

ippakkjar tal-metall li fih matriċi poruża solida u perikoluża (eż. l-asbestos), inklużi kontenituri tal-pressjoni vojta

 

 

 

 

16 01 11*

pads tal-brejkijiet li fihom l-asbestos

 

 

 

 

16 02 12*

apparat mormi li fih l-asbestos liberu

 

 

 

 

17 06 01*

materjali tal-insulazzjoni li fihom l-asbestos

 

 

 

 

17 06 05*

materjali tal-kostruzzjoni li fihom l-asbestos

12.3   

Skart ta’ minerali naturali

12.31   

Skart ta’ minerali naturali

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

01 01 01

skart mit-tħaffir għall-minerali li fihom il-metalli

 

 

 

 

01 01 02

skart mit-tħaffir għall-minerali li ma fihomx metalli

 

 

 

 

01 03 06

skart mit-tisfija tal-minerali minbarra dak imsemmi f’01 03 04 u 01 03 05

 

 

 

 

01 03 08

skart tat-trab u tal-għabra minbarra dak imsemmi f’01 03 07

 

 

 

 

01 03 09

tajn aħmar mill-produzzjoni tal-allumina minbarra l-iskart imsemmi f’01 03 07

 

 

 

 

01 04 08

skart taż-żrar u blat imfarrak minbarra dawk imsemmija f’01 04 07

 

 

 

 

01 04 09

skart tar-ramel u tat-tafal

 

 

 

 

01 04 10

skart tat-trab u tal-għabra minbarra dak imsemmi f’01 04 07

 

 

 

 

01 04 11

skart mill-iproċessar tal-potassa u tal-melħ tal-blat minbarra dak imsemmi f’01 04 07

 

 

 

 

01 04 12

skart mit-tisfija tal-minerali u skart ieħor mill-ħasil u t-tindif tal-minerali minbarra dawk imsemmija f’01 04 07 u 01 04 11

 

 

 

 

01 04 13

skart mit-tqattigħ u sserrar tal-ġebel minbarra dak imsemmi f’01 04 07

 

 

 

 

01 05 04

skart u tajnijiet tat-tħaffir fl-ilma ħelu

 

 

 

 

01 05 07

skart u tajnijiet tat-tħaffir li fihom il-baritina minbarra dawk imsemmija f’01 05 05 u 01 05 06

 

 

 

 

01 05 08

skart u tajnijiet tat-tħaffir li fihom il-klorur minbarra dawk imsemmija f’01 05 05 u 01 05 06

 

 

 

 

02 04 01

ħamrija mill-ħasil u t-tindif tax-xitel tal-pitravi

 

 

 

 

08 02 02

ħama bbażata fuq l-ilma li fiha materjali taċ-ċeramika

 

 

 

 

10 11 10

skart tat-taħlita tal-preparazzjoni qabel l-iproċessar termali minbarra dawk imsemmija f’10 11 09

 

 

 

 

10 12 01

skart tat-taħlita tal-preparazzjoni qabel l-iproċessar termali

 

 

 

 

10 13 01

skart tat-taħlita tal-preparazzjoni qabel l-iproċessar termali

 

 

 

 

19 08 02

skart mit-tneħħija tar-ramel

 

 

 

 

19 09 01

skart solidu minn filtrazzjoni primarja u tgħarbil

 

 

 

 

19 13 02

skart solidu mit-taqlib tal-ħamrija minbarra dawk imsemmija f’19 13 01

 

 

 

 

20 02 03

skart ieħor li mhux bijodegradabbli

1   

Perikolużi

 

 

 

 

01 03 04*

skart li jiġġenera l-aċidu mill-iproċessar tal-metall tas-sulfid

 

 

 

 

01 03 05*

skart ieħor mit-tisfija tal-minerali li fih sustanzi perikolużi

 

 

 

 

01 03 07*

skart ieħor li fih sustanzi perikolużi mill-iproċessar fiżiku u kimiku ta’ minerali li fihom il-metall

 

 

 

 

01 04 07*

skart li fih sustanzi perikolużi mill-iproċessar fiżiku u kimiku ta’ minerali li ma fihomx il-metall

 

 

 

 

01 05 06*

tajnijiet tat-tħaffir u skart ieħor tat-tħaffir li fih sustanzi perikolużi

 

 

 

 

10 11 09*

skart tat-taħlita tal-preparazzjoni qabel l-iproċessar termali li fih sustanzi perikolużi

 

 

 

 

19 13 01*

skart solidu mir-rimedjar tal-ħamrija li fih sustanzi perikolużi

12.4   

Skart mill-ħruq

12.41   

Skart mill-purifikazzjoni tal-gass taċ-ċmieni (flue-gas)

0   

Mhux perikolużi

 

 

 

 

10 01 05

skart ibbażat fuq il-kalċju li jirriżulta bħala reazzjoni mit-tneħħija tal-kubrit mill-gass taċ-ċmieni f’forma solida

 

 

 

 

10 01 07

skart ibbażat fuq il-kalċju li jirriżulta bħala reazzjoni mit-tneħħija tal-kubrit mill-gass taċ-ċmieni f’forma ta’ ħama

 

 

 

 

10 01 19

skart mit-tindif tal-gass minbarra dak imsemmi f’10 01 05 , 10 01 07 u 10 01 18

 

 

 

 

10 02 08

skart solidu mit-trattament tal-gass minbarra dak imsemmi f’10 02 07

 

 

 

 

10 02 14

ħama u residwi tal-filtrazzjoni mit-trattament tal-gass minbarra dawk imsemmija f’10 02 13

 

 

 

 

10 03 20

trab tal-gass taċ-ċmieni minbarra dak imsemmi f’10 03 19

 

 

 

 

10 03 24

skart solidu mit-trattament tal-gass minbarra dak imsemmi f’10 03 23

 

 

 

 

10 03 26

ħama u residwi tal-filtrazzjoni mit-trattament bil-gass minbarra dawk imsemmija f’10 03 25

 

 

 

 

10 07 03

skart solidu mit-trattament bil-gass

 

 

 

 

10 07 05

ħama u residwi tal-filtrazzjoni mit-trattament tal-gass

 

 

 

 

10 08 16

trab tal-gass taċ-ċmieni minbarra dak imsemmi f’10 08 15

 

 

 

 

10 08 18

ħama u residwi tal-filtrazzjoni mit-trattament tal-gass taċ- ċmieni minbarra dawk imsemmija f’10 08 17

 

 

 

 

10 09 10

trab tal-gass taċ-ċmieni minbarra dak imsemmi f’10 09 09

 

 

 

 

10 10 10

trab tal-gass taċ-ċmieni minbarra dak imsemmi f’10 10 09

 

 

 

 

10 11 16

skart solidu mit-trattament tal-gass taċ-ċmieni minbarra dawk imsemmija f’10 11 15

 

 

 

 

10 11 18

ħama u residwi tal-filtrazzjoni mit-trattament tal-gass taċ-ċmieni minbarra dawk imsemmija f’10 11 17

 

 

 

 

10 12 05

ħama u residwi tal-filtrazzjoni mit-trattament tal-gass

 

 

 

 

10 12 10

skart solidu mit-trattament tal-gass minbarra dak imsemmi f’10 12 09

 

 

 

 

10 13 07

ħama u residwi tal-filtrazzjoni mit-trattament tal-gass

 

 

 

 

10 13 13

skart solidu mit-trattament tal-gass minbarra dak imsemmi f’10 13 12

1   

Perikolużi

 

 

 

 

10 01 18*

skart mit-tindif tal-gass, li fih sustanzi perikolużi

 

 

 

 

10 02 07*

skart solidu mit-trattament tal-gass, li fih sustanzi perikolużi

 

 

 

 

10 02 13*

ħama u residwi tal-filtrazzjoni mit-trattament tal-gass, li fihom sustanzi perikolużi

 

 

 

 

10 03 19*

trab tal-gass taċ-ċmieni li fih sustanzi perikolużi

 

 

 

 

10 03 23*

skart solidu mit-trattament tal-gass, li fih sustanzi perikolużi

 

 

 

 

10 03 25*

ħama u residwi tal-filtrazzjoni mit-trattament tal-gass, li fihom sustanzi perikolużi

 

 

 

 

10 04 04*

trab tal-gass taċ-ċmieni

 

 

 

 

10 04 06*

skart solidu mit-trattament tal-gass

 

 

 

 

10 04 07*

ħama u residwi tal-filtrazzjoni mit-trattament tal-gass

 

 

 

 

10 05 03*

trab tal-gass taċ-ċmieni

 

 

 

 

10 05 05*

skart solidu mit-trattament tal-gass

 

 

 

 

10 05 06*

ħama u residwi tal-filtrazzjoni mit-trattament tal-gass