ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.201.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 201

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 53
3 ta' Awwissu 2010


Werrej

 

II   Atti mhux leġislattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 691/2010 tad-29 ta’ Lulju 2010 li jistabbilixxi skema ta’ prestazzjoni għas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru u għall-funzjonijiet tan-netwerk u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2096/2005 li jistabbilixxi rekwiżiti komuni għall-forniment ta’ servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru ( 1 )

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 692/2010 tat-30 ta’ Lulju 2010 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

23

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 693/2010 tat-2 ta’ Awwissu 2010 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

26

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 694/2010 tat-2 ta’ Awwissu 2010 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 877/2009 għas-sena tas-suq 2009/10

28

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2010/427/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta’ Lulju 2010 li tistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

30

 

 

2010/428/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Lulju 2010 li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti li fihom, li jikkonsistu minn, jew li jiġu prodotti mill-qamħirrum modifikat ġenetikament 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument numru C(2010) 5138)  ( 1 )

41

 

 

2010/429/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Lulju 2010 li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew ikunu prodotti mill-qamħirrum modifikat ġenetikament MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument numru C(2010) 5139)  ( 1 )

46

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġislattivi

REGOLAMENTI

3.8.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 691/2010

tad-29 ta’ Lulju 2010

li jistabbilixxi skema ta’ prestazzjoni għas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru u għall-funzjonijiet tan-netwerk u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2096/2005 li jistabbilixxi rekwiżiti komuni għall-forniment ta’ servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2004 li jippreskrivi l-qafas għall-ħolqien tal-Ajru Uniku Ewropew (ir-Regolament qafas) (1) u b’mod partikolari l-Artikolu 11,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 549/2004 jeżiġi li titwaqqaf skema ta’ prestazzjoni għas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru u għall-funzjonijiet tan-netwerk permezz ta’ regoli implimentattivi.

(2)

L-iskema ta’ prestazzjoni għandha tikkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli tas-sistema tat-trasport tal-ajru billi ttejjeb l-effiċjenza ġenerali tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru fl-oqsma ta’ prestazzjoni ewlenin tas-sikurezza, tal-ambjent, tal-kapaċità u tal-effiċjenza fl-infiq, konsistentement ma’ dawk identifikati fil-Qafas ta’ Prestazzjoni tal-Pjan Regolatorju tal-ATM, ilkoll fi ħdan l-għanijiet ewlenin tas-sikurezza.

(3)

L-iskema ta’ prestazzjoni għandha tipprovdi għal indikaturi u għal miri vinkolanti fir-rigward ta’ oqsma ta’ prestazzjoni ewlenin fejn il-livelli ta’ sikurezza mitluba jintlaħqu u jinżammu b’mod sħiħ filwaqt li tingħata l-possibiltà li jiġu ffissati miri ta’ prestazzjoni f’oqsma ta’ prestazzjoni ewlenin oħrajn.

(4)

L-iskema ta’ prestazzjoni għandha titwaqqaf u titħaddem b’perspettiva fit-tul abbażi tal-miri soċjali ta’ livell għoli.

(5)

L-iskema ta’ prestazzjoni għandha tindirizza s-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru f’approċċ gate-to-gate, li jinkludi l-ajruporti, sabiex ittejjeb il-prestazzjoni ġenerali tan-netwerk.

(6)

L-interdipendenzi bejn il-livell nazzjonali, il-livell tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru u l-livell tan-netwerk, kif ukoll l-interdipendenzi bejn il-miri ta’ prestazzjoni, ilkoll filwaqt li jiġu kkunsidrati fi ħdan l-għanijiet ewlenin tas-sikurezza, għandhom jitqiesu b’mod xieraq fil-preparazzjoni u fil-monitoraġġ tal-iskema ta’ prestazzjoni.

(7)

Il-pjanijiet ta’ prestazzjoni għandhom jirreġistraw l-impenn tal-Istati Membri, għal matul il-perjodu ta’ referenza kollu, sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-Ajru Uniku Ewropew u l-bilanċ bejn il-ħtiġijiet tal-utenti kollha tal-ispazju tal-ajru u l-provvista tas-servizzi pprovduti mill-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru.

(8)

L-Awtoritajiet Nazzjonali ta’ Sorveljanza għandhom rwol ewlieni fl-implimentazzjoni tal-iskema ta’ prestazzjoni. Għaldaqstant, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkunu f’pożizzjoni sabiex iwettqu effettivament dawn ir-responsabbiltajiet addizzjonali.

(9)

Il-pjanijiet ta’ prestazzjoni għandhom jiddeskrivu l-miżuri, bħall-iskemi ta’ inċentivi, li għandhom l-għan li jixprunaw l-imġiba tal-partijiet interessati sabiex itejbu l-prestazzjoni fuq il-livell nazzjonali, il-livell tal-blokka funzjonali tal-ispazju tal-ajru u l-livell Ewropew.

(10)

F’ċirkustanzi li ma kinux prevedibbli fil-mument meta ġew adottati l-pjanijiet ta’ prestazzjoni u li huma kemm insuperabbli kif ukoll barra mill-kontroll tal-Istati Membri u tal-entitajiet suġġetti għall-miri ta’ prestazzjoni, l-istabbiliment ta’ mekkaniżmi xierqa ta’ twissija għandu jippermetti l-implimentazzjoni ta’ miżuri adegwati li jkollhom l-għan li jippreservaw ir-rekwiżiti tas-sikurezza kif ukoll il-kontinwità tal-provvista tas-servizzi.

(11)

Għandhom isiru konsultazzjonijiet effettivi mal-partijiet interessati fuq il-livell nazzjonali u/jew tal-blokka funzjonali tal-ispazju tal-ajru, kif ukoll fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea.

(12)

Filwaqt li tiġi kkunsidrata b’mod xieraq l-effikaċja tal-missjoni militari, il-kooperazzjoni u tal-koordinazzjoni ċivili-militari għandhom ikunu tal-ikbar importanza sabiex jintlaħqu l-għanijiet ta’ prestazzjoni.

(13)

L-iskema ta’ prestazzjoni għandha tkun mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 549/2004 bil-għan li jkunu ssalvagwardjati l-interessi essenzjali tas-sikurezza jew tal-politika tad-difiża.

(14)

L-indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin għandhom jintgħażlu għaliex ikunu speċifiċi u jistgħu jitkejlu u għaliex jippermettu l-allokazzjoni tar-responsabbiltà sabiex jintlaħqu l-miri ta’ prestazzjoni. Il-miri assoċjati għandhom ikunu jistgħu jintlaħqu, ikunu realistiċi u f’waqthom u għandu jkollhom l-għan li jidderieġu effettivament il-prestazzjoni sostenibbli tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru.

(15)

L-implimentazzjoni tal-miri ta’ prestazzjoni vinkolanti appoġġjata b’inċentivi li jistgħu jkunu ta’ natura finanzjarja teżiġi konnessjoni xierqa mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1794/2006 tas-6 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi skema komuni ta’ imposti għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru (2).

(16)

L-istabbiliment u l-implimentazzjoni ta’ indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin u ta’ miri ta’ prestazzjoni jeżiġu l-konsistenza xierqa mal-għanijiet u mal-istandards tas-sikurezza stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabblixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE (3), u r-regoli implimentattivi tiegħu flimkien mal-miżuri li ħadet l-Unjoni Ewropea sabiex tilħaq u żżomm dawn l-għanijiet.

(17)

Matul il-perjodi ta’ referenza għandu jkun stabbilit proċess effettiv ta’ monitoraġġ ta’ prestazzjoni sabiex ikun żgurat li l-evoluzzjoni tal-prestazzjoni tagħti l-possibbiltà li jintlaħqu l-miri u, jekk ikun meħtieġ, li jiġu introdotti miżuri xierqa.

(18)

Meta jkunu se jiġu adottati miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha għall-ewwel perjodu ta’ referenza, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra b’mod xieraq is-sitwazzjoni finanzjarja effettiva tal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru li tirriżulta b’mod partikolari minn miżuri ta’ trażżin tal-kosts li diġà ttieħdu, b’mod partikolari sa mill-2009, kif ukoll minn irkupri żejda jew nieqsa tal-ħlasijiet waqt ir-rotta li għandhom jintirtu mis-snin preċedenti. Barra minn hekk, għandu jiġi kkunsidrat b’mod xieraq il-progress li diġà sar mill-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru eżistenti.

(19)

Skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004, dan ir-Regolament għandu japplika għall-funzjonijiet tan-netwerk tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru li jissemmew fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 551/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) permezz ta’ emenda xierqa f’dan ir-Regolament.

(20)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar Ajru Uniku,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Is-suġġett u l-ambitu

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-miżuri meħtieġa sabiex tittejjeb il-prestazzjoni ġenerali tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru u tal-funzjonijiet tan-netwerk għat-traffiku tal-ajru ġenerali fir-reġjuni EUR tal-ICAO u tal-AFI fejn l-Istati Membri huma responsabbli mill-provvista tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru sabiex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti tal-utenti kollha tal-ispazju tal-ajru.

2.   Għall-fini tal-iffissar tal-miri, dan ir-Regolament għandu japplika għas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru pprovduti mill-fornituri tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru maħtura skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 550/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) u mill-fornituri tas-servizzi meteoroloġiċi, jekk ikunu maħtura skont l-Artikolu 9(1) ta’ dak ir-Regolament.

3.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx dan ir-Regolament għas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru fit-terminali pprovduti f’ajruporti b’inqas minn 50 000 moviment kummerċjali ta’ trasport tal-ajru fis-sena. Huma għandhom jinformaw b’dan lill-Kummissjoni. Fejn l-ebda ajruport fi Stat Membru ma jilħaq il-limitu ta’ 50 000 moviment kummerċjali ta’ trasport tal-ajru fis-sena, il-miri ta’ prestazzjoni għandhom japplikaw bħala livell minimu għall-ajruport bl-ikbar numru ta’ movimenti kummerċjali ta’ trasport tal-ajru.

4.   Fejn Stat Membru jikkunsidra li wħud mis-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru fit-terminali jew is-servizzi kollha tiegħu qed jiġu suġġetti għall-kundizzjonijiet tas-suq, huwa għandu jevalwa skont il-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 1(6) tar-Regolament (KE) Nru 1794/2006, u bl-appoġġ tal-awtorità nazzjonali ta’ sorveljanza, mhux iktar tard minn 12-il xahar qabel il-bidu ta’ kull perjodu ta’ referenza, jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness I għal dak ir-Regolament ġewx sodisfatti jew le. Fejn l-Istat Membru jsib li dawn il-kundizzjonijiet qed jiġu sodisfatti, irrispettivament min-numru ta’ movimenti kummerċjali ta’ trasport tal-ajru moqdija, huwa jista’ jiddeċiedi li la jiffissa spejjeż iddeterminati skont dak ir-Regolament u lanqas ma japplika miri vinkolanti għall-effiċjenza fl-infiq ta’ dawk is-servizzi.

5.   Skont l-Artikolu 11(6)(c)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004 u l-Artikolu 15(2)(a) u (b) tar-Regolament (KE) Nru 550/2004, u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4(2) ta’ dan ir-Regolament, l-iffissar tal-miri rigward l-effiċjenza fl-infiq għandu japplika għall-ispejjeż iddeterminati kollha li jistgħu jiġu imposti fuq l-utenti tal-ispazju tal-ajru.

6.   L-Istati Membri jistgħu anki japplikaw dan ir-Regolament:

(a)

fl-ispazju tal-ajru taħt ir-responsabbiltà tagħhom f’reġjuni oħrajn tal-ICAO, sakemm jinformaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra b’dan, u mingħajr preġudizzju għad-drittijiet u għad-dmirijiet tal-Istati Membri skont il-Konvenzjoni ta’ Chicago tal-1944 dwar l-avjazzjoni ċivili internazzjonali (iktar ’il quddiem “il-Konvenzjoni ta’ Chicago”);

(b)

fir-rigward tal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru li rċevew il-permess biex jipprovdu servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru mingħajr ċertifikat, skont l-Artikolu 7(5) tar-Regolament (KE) Nru 550/2004.

7.   Minkejja l-protezzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar l-informazzjoni tad-Direttiva 2003/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) u tar-Regolamenti implimentattivi Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nri 1321/2007 (7) u 1330/2007 (8) tagħha, ir-rekwiżiti relatati mal-provvista tad-dejta kif ġew iddefiniti fil-Kapitolu V għandhom japplikaw fir-rigward tal-awtoritajiet nazzjonali, tal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru, tal-operaturi tal-ajruporti, tal-koordinaturi tal-ajruporti u tat-trasportaturi tal-ajru, fil-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness IV.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet tal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 549/2004.

Barra minn hekk, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“Operatur ta’ ajruport” tfisser il-“korp ta’ ġestjoni ta’ ajruport” kif ġie ddefinit fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 95/93 tat-18 ta’ Jannar 1993 dwar ir-regoli komuni għall-allokazzjoni ta’ slots f’ajruporti tal-Komunità (9);

(b)

“Dejta” tfisser informazzjoni kwalitattiva, kwantitattiva u informazzjoni rilevanti oħra relatata mal-prestazzjoni tan-navigazzjoni bl-ajru li nġabret u ġiet sistematikament ipproċessata minn, jew f’isem, il-Kummissjoni sabiex tkun implimentata l-iskema ta’ prestazzjoni;

(c)

“Indikaturi ta’ prestazzjoni” tfisser l-indikaturi li ntużaw għall-monitoraġġ, għall-iffissar tal-livelli ta’ referenza u għar-reviżjoni tal-prestazzjoni;

(d)

“Indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin” tfisser l-indikaturi ta’ prestazzjoni li ntużaw sabiex ikunu ffissati l-miri ta’ prestazzjoni;

(e)

“Movimenti kummerċjali ta’ trasport tal-ajru” tfisser is-somma ta’ tluq u ta’ nżul li jinvolvu t-trasport tal-passiġġieri, tal-merkanzija jew tal-posta, b’remunerazzjoni jew b’kiri, ikkalkulati bħala medja tul it-tliet snin ta’ qabel l-adozzjoni tal-pjan ta’ prestazzjoni, irrispettivament mill-massa massima tat-tluq u min-numru ta’ sits għall-passiġġieri li ntużaw;

(f)

“Mira vinkolanti” tfisser mira ta’ prestazzjoni li ġiet adottata mill-Istati Membri bħala parti minn pjan ta’ prestazzjoni nazzjonali jew tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru u suġġetta għal skema ta’ inċentivi li tipprovdi għal premji, diżinċentivi u/jew pjanijiet ta’ azzjoni korrettivi;

(g)

“Trasportatur tal-ajru” tfisser impriża tat-trasport tal-ajru b’liċenzja operattiva valida maħruġa minn Stat Membru skont id-Dritt tal-Unjoni Ewropea;

(h)

“Rappreżentant tal-utenti tal-ispazju tal-ajru” tfisser kwalunkwe persuna ġuridika jew entità li tirrappreżenta l-interessi ta’ kategorija waħda jew iktar ta’ utenti tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru;

(i)

“Spejjeż iddeterminati” tfisser l-ispejjeż kif ġew iddefiniti fl-Artikolu 15(2)(a) u (b) tar-Regolament (KE) Nru 550/2004;

(j)

“Awtoritajiet Nazzjonali” tfisser l-awtoritajiet regolatorji fuq il-livell nazzjonali jew tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru li l-ispejjeż tagħhom ikunu eliġibbli għall-irkupru mingħand l-utenti tal-ispazju tal-ajru meta jsiru b’relazzjoni għall-provvista ta’ servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru b’applikazzjoni tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1794/2006;

(k)

“Kultura Ġusta” tfisser kultura fejn l-operaturi fuq quddiem nett jew oħrajn ma jiġux ikkastigati għal azzjonijiet, omissjonijiet jew deċiżjonijiet li jkunu ħadu u li jkunu proporzjonati għall-esperjenza u għat-taħriġ tagħhom, imma fejn negliġenza serja, vjolazzjonijiet volontarji u atti ta’ qerda ma jkunux ittollerati;

(l)

“Koordinatur ta’ ajruport” tfisser il-funzjoni stabbilita f’ajruporti kkoordinati b’applikazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 95/93;

(m)

“Monitoraġġ tal-Prestazzjoni” tfisser il-proċess kontinwu tal-ġbir u tal-analiżi tad-dejta sabiex jitkejjel l-output effettiv ta’ sistema meta pparagunata ma’ miri predefiniti.

Artikolu 3

Il-Korp ta’ Analiżi tal-Prestazzjoni

1.   Fejn il-Kummissjoni tiddeċiedi li taħtar Korp ta’ Analiżi tal-Prestazzjoni sabiex jgħinha fl-implimentazzjoni tal-iskema ta’ prestazzjoni, tali ħatra għandha tkun għal terminu fiss li jkun konsistenti mal-perjodi ta’ referenza.

2.   Il-Korp ta’ Analiżi tal-Prestazzjoni għandu jkollu l-kompetenza u l-imparzjalità xierqa sabiex iwettaq b’mod indipendenti l-kompiti assenjati lilu mill-Kummissjoni, b’mod partikolari fl-oqsma ta’ prestazzjoni ewlenin applikabbli.

3.   Il-Korp ta’ Analiżi tal-Prestazzjoni għandu jgħin lill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tal-iskema ta’ prestazzjoni, b’mod partikolari fil-kompiti li ġejjin:

(a)

il-ġbir, l-eżami, il-validazzjoni u t-tixrid tad-dejta relatata mal-prestazzjoni;

(b)

id-definizzjoni ta’ oqsma ta’ prestazzjoni ewlenin ġodda jew l-adattament ta’ oqsma ta’ prestazzjoni ewlenin, b’mod konsistenti ma’ dawk identifikati fil-Qafas ta’ Prestazzjoni tal-Pjan Regolatorju tal-ATM (Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru), kif jissemma fl-Artikolu 8(1) u l-indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin relatati;

(c)

għat-tieni perjodu ta’ referenza u għall-perjodi sussegwenti, id-definizzjoni tal-indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin xierqa sabiex fl-oqsma ta’ prestazzjoni ewlenin kollha tkun koperta l-prestazzjoni tal-funzjonijiet tan-netwerk u tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru kemm fis-servizzi en route kif ukoll f’dawk fit-terminali;

(d)

l-istabbiliment jew ir-reviżjoni tal-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha;

(e)

l-istabbiliment tal-limiti għall-attivazzjoni tal-mekkaniżmi ta’ twissija kif jissemma fl-Artikolu 9(3);

(f)

l-evalwazzjoni tal-konsistenza tal-pjanijiet ta’ prestazzjoni adottati, inklużi l-miri ta’ prestazzjoni, mal-miri għall-Unjoni Ewropea kollha;

(g)

fejn ikun xieraq, l-evalwazzjoni tal-konsistenza tal-limiti ta’ twissija adottati b’applikazzjoni tal-Artikolu 18(3) mal-limiti ta’ twissija għall-Unjoni Ewropea kollha msemmija fl-Artikolu 9(3);

(h)

fejn ikun xieraq, l-evalwazzjoni tal-miri ta’ prestazzjoni riveduti jew tal-miżuri korrettivi meħuda mill-Istati Membri kkonċernati;

(i)

il-monitoraġġ, l-iffissar ta’ livelli ta’ referenza u r-reviżjoni tal-prestazzjoni tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru, fuq il-livell nazzjonali jew tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru, u fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea;

(j)

il-monitoraġġ, l-iffissar tal-livelli ta’ referenza u r-reviżjoni tal-prestazzjoni tal-funzjonijiet tan-netwerk;

(k)

il-monitoraġġ kontinwu tal-prestazzjoni ġenerali tan-netwerk tal-ATM, inkluża l-preparazzjoni tar-rapporti annwali għall-Kumitat dwar Ajru Uniku;

(l)

l-evalwazzjoni tal-kisba tal-miri ta’ prestazzjoni fi tmiem kull perjodu ta’ referenza sabiex ikunu ippreparat il-perjodu sussegwenti.

4.   Fuq talba tal-Kummissjoni, il-Korp ta’ Analiżi tal-Prestazzjoni għandu jipprovdi informazzjoni jew rapporti ad hoc dwar kwistjonijiet relatati mal-prestazzjoni.

5.   Il-Korp ta’ Analiżi tal-Prestazzjoni jista’ jirrapporta u jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni biex tittejjeb l-iskema.

6.   Rigward ir-relazzjonijiet mal-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza:

(a)

Sabiex jeżerċita l-funzjoni tiegħu ta’ monitoraġġ kontinwu tal-prestazzjoni ġenerali tan-netwerk tal-ATM, il-Korp ta’ Analiżi tal-Prestazzjoni għandu jikseb mingħand l-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza l-informazzjoni meħtieġa dwar il-pjanijiet ta’ prestazzjoni nazzjonali jew tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru;

(b)

Il-Korp ta’ Analiżi tal-Prestazzjoni għandu jgħin lill-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza, meta jitolbuh jagħmel dan, billi jipprovdi perspettiva indipendenti tal-kwistjonijiet relatati mal-prestazzjoni nazzjonali jew tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru bħal paraguni fattwali bejn il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru li joperaw f’ambjenti simili (iffissar ta’ livelli ta’ referenza), analiżijiet ta’ bidliet fil-prestazzjoni tul l-aħħar ħames (5) snin, jew analiżijiet ta’ projezzjonijiet li jħarsu ’l quddiem;

(c)

L-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza jistgħu jitolbu l-għajnuna tal-Korp ta’ Analiżi tal-Prestazzjoni għad-definizzjoni ta’ firxiet ta’ valuri indikattivi għall-iffissar tal-miri nazzjonali jew tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru, filwaqt li jikkunsidraw il-perspettiva Ewropea. Valuri bħal dawn għandhom ikunu għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza, tal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru, tal-operaturi tal-ajruporti u tal-utenti tal-ispazju tal-ajru.

7.   Il-Korp ta’ Analiżi tal-Prestazzjoni għandu jikkoopera, kif inhu xieraq, mal- Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għall-kompiti msemmija fil-paragrafu 3 meta jkunu relatati mas-sikurezza, sabiex tkun żgurata l-konsistenza mal-għanijiet u mal-istandards stabbiliti u implimentati skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008.

8.   Sabiex jeżerċita l-funzjoni tiegħu ta’ monitoraġġ kontinwu tal-prestazzjoni ġenerali tan-netwerk tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru, il-Korp ta’ Analiżi tal-Prestazzjoni għandu jiżviluppa arranġmanenti ta’ ħidma xierqa flimkien mal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-arju, mal-operaturi tal-ajruporti, mal-koordinaturi tal-ajruporti u mat-trasportaturi tal-ajru.

Artikolu 4

L-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza

1.   L-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza għandhom ikunu responsabbli mill-elaborazzjoni, fuq il-livell nazzjonali jew tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru, tal-pjanijiet ta’ prestazzjoni, tas-sorveljanza tal-prestazzjoni u tal-monitoraġġ tal-pjanijiet u tal-miri ta’ prestazzjoni. Meta jwettqu dawn il-kompiti, huma għandhom jaġixxu b’mod imparzjali, indipendenti u trasparenti.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza jkollhom, jew ikollhom aċċess għar-riżorsi u għall-kapaċitajiet meħtieġa fl-oqsma ta’ prestazzjoni ewlenin kollha sabiex iwettqu l-kompiti pprovduti f’dan ir-Regolament, inklużi s-setgħat investigattivi sabiex iwettqu l-kompiti msemmija fl-Artikolu 19.

3.   Fejn Stat Membru jkollu iktar minn awtorità nazzjonali ta’ sorveljanza waħda, huwa għandu jinnotifika lill-Kummissjoni liema awtorità nazzjonali ta’ sorveljanza hija responsabbli mill-koordinazzjoni nazzjonali u mir-relazzjonijiet mal-Kummissjoni għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Il-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru

1.   L-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu kooperazzjoni mill-qrib bejn l-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza tagħhom sabiex ikun stabbilit pjan ta’ prestazzjoni fuq il-livell tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru.

2.   Fejn l-Istati Membri jiddeċiedu li jadottaw pjan ta’ prestazzjoni fuq il-livell tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru, huma għandhom:

(a)

jiżguraw li l-pjan ta’ prestazzjoni jkun konformi mal-mudell stabbilit fl-Anness II;

(b)

jinnotifikaw lill-Kummissjoni liema awtorità jew korp nazzjonali ta’ sorveljanza hija responsabbli mill-koordinazzjoni fi ħdan il-blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru u mir-relazzjonijiet mal-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-pjan ta’ prestazzjoni

(c)

jagħmlu arranġamenti xierqa sabiex jiżguraw li:

(i)

tiġi stabbilita mira waħda għal kull indikatur ta’ prestazzjoni ewlieni;

(ii)

il-miżuri msemmija fl-Artikolu 11(3)(d) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004 jiġu ddefiniti u applikati matul il-perjodu ta’ referenza meta l-miri ma jkunux intlaħqu. Għal dan il-fini, għandhom jintużaw il-valuri annwali fil-pjan ta’ prestazzjoni;

(iii)

il-konsegwenzi talli jintlaħqu jew ma jintlaħqux il-miri jiġu allokati b’mod xieraq fi ħdan il-blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru.

(d)

ikunu responsabbli flimkien mill-kisba tal-miri ta’ prestazzjoni ffissati għall-blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru;

(e)

fil-każ fejn ma tkun ġiet stabbilita l-ebda żona komuni ta’ imposti fit-tifsira tal-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1794/2006, jaggregaw il-miri nazzjonali tal-effiċjenza fl-infiq u jipprovdu, għal finijiet ta’ informazzjoni, ċifra globali li turi l-isforz għal effiċjenza fl-infiq fuq il-livell tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru.

3.   Fejn l-Istati Membri ta’ blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru ma jadottawx pjan ta’ prestazzjoni b’miri fuq il-livell tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru, huma għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni, għal finijiet ta’ informazzjoni, il-miri ta’ prestazzjoni aggregati fejn jenfasizzaw il-konsistenza fuq il-livell tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru mal-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha.

Artikolu 6

Il-koordinazzjoni mal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)

B’applikazzjoni tal-Artikolu 13a tar-Regolament (KE) Nru 549/2004 u skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008, il-Kummissjoni għandha tikkoordina, kif ikun xieraq, mal-EASA:

(a)

l-aspetti tas-sikurezza tal-iskema ta’ prestazzjoni, inklużi l-istabbiliment, ir-reviżjoni u l-implimentazzjoni tal-indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin tas-sikurezza u l-miri ta’ prestazzjoni tas-sikurezza għall-Unjoni Ewropea kollha kif ukoll il-provvista ta’ proposti għal azzjonijiet u għal miżuri xierqa għal wara l-attivazzjoni ta’ mekkaniżmu ta’ twissija;

(b)

il-konsistenza tal-indikaturi u tal-miri ta’ prestazzjoni ewlenin tas-sikurezza mal-implimentazzjoni tal-Programm Ewropew tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni kif jista’ jiġi adottat mill-Unjoni Ewropea.

Artikolu 7

It-tul tal-perjodi ta’ referenza

1.   L-ewwel perjodu ta’ referenza għall-iskema ta’ prestazzjoni għandu jkopri s-snin kalendarji mill-2012 sal-2014 bis-sentejn imsemmija inklużi. Il-perjodi ta’ referenza sussegwenti għandhom ikunu ta’ ħames snin kalendarji, sakemm ma jkunx deċiż mod ieħor permezz ta’ emenda f’dan ir-Regolament.

2.   L-istess perjodu ta’ referenza għandu japplika għall-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha u għall-pjanijiet u għall-miri ta’ prestazzjoni nazzjonali jew tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru.

Artikolu 8

L-oqsma ta’ prestazzjoni ewlenin u l-indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin

1.   Għall-fini tal-iffissar tal-miri, iż-żieda u l-adattament possibbli ta’ oqsma ta’ prestazzjoni ewlenin oħrajn, skont l-Artikolu 11(4)(b) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004, għandhom ikunu deċiżi mill-Kummissjoni skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 5(3) ta’ dak ir-Regolament.

2.   Għall-fini tal-iffissar tal-miri, għal kull qasam ta’ prestazzjoni ewlieni għandu jikkorrispondi indikatur ta’ prestazzjoni ewlieni wieħed jew numru limitat ta’ indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin. Il-prestazzjoni tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru għandhom ikunu evalwati permezz ta’ miri vinkolanti għal kull indikatur ta’ prestazzjoni ewlieni.

3.   L-indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin għall-iffissar tal-miri għall-Unjoni Ewropea kollha, magħżula għal kull qasam ta’ prestazzjoni ewlieni, jinsabu fit-Taqsima 1 tal-Anness I.

4.   L-indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin li ntużaw sabiex ikunu stabbiliti l-miri ta’ prestazzjoni nazzjonali jew għall-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru jinsabu fit-Taqsima 2 tal-Anness I.

5.   Matul perjodu ta’ referenza m’għandux ikun hemm bidliet fl-indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin. Il-bidliet għandhom ikunu adottati permezz ta’ emendi f’dan ir-Regolament mhux iktar tard minn sitt xhur qabel l-adozzjoni ta’ miri ta’ prestazzjoni ġodda għall-Unjoni Ewropea kollha.

6.   Minbarra l-oqsma ta’ prestazzjoni ewlenin u l-indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin imsemmija f’dan l-Artikolu, l-Istati Membri, fuq il-livell nazzjonali jew tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru, jistgħu jiddeċiedu li jistabbilixxu u li jużaw indikaturi ta’ prestazzjoni addizzjonali u miri assoċjati għal dawk stabbiliti fit-Taqsima 2 tal-Anness 1 għall-monitoraġġ tal-prestazzjoni tagħhom u/jew bħala parti mill-pjanijiet ta’ prestazzjoni tagħhom. Dawn l-indikaturi u dawn il-miri addizzjonali għandhom jappoġġjaw il-kisba tal-miri fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea kollha kif ukoll tal-miri fuq il-livell nazzjonali jew tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru li jirriżultaw. Pereżempju, huma jistgħu jintegraw u jiddeskrivu d-dimensjoni ċivili-militari jew meteoroloġika tal-pjan ta’ prestazzjoni. Dawn l-indikaturi u dawn il-miri addizzjonali jistgħu jkunu akkumpanjati minn skemi ta’ inċentivi xierqa li jkunu deċiżi fuq il-livell nazzjonali jew tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru.

KAPITOLU II

IL-PREPARAZZJONI TAL-PJANIJIET TA’ PRESTAZZJONI

Artikolu 9

Il-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha

1.   Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-inputs rilevanti mill-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza, u wara konsultazzjoni tal-partijiet interessati rilevanti, kif jissemma fl-Artikolu 10 ta’ dak ir-Regolament, ta’ organizzazzjonijiet rilevanti oħrajn, kif inhu xieraq, u tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għall-aspetti tas-sikurezza tal-prestazzjoni.

2.   Il-miri għall-Unjoni Ewropea kollha għandhom ikunu proposti mill-Kummissjoni Ewropea mhux iktar tard minn ħmistax-il xahar qabel il-bidu tal-perjodu ta’ referenza u għandhom ikunu adottati mhux iktar tard minn tnax-il xahar qabel il-bidu tal-perjodu ta’ referenza.

3.   Flimkien mal-adozzjoni tal-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha, il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi, għal kull indikatur ta’ prestazzjoni ewlieni, il-limiti ta’ twissija li meta jinqabżu jistgħu jiġu attivati l-mekkaniżmi ta’ twissija msemmija fl-Artikolu 18. Il-limiti ta’ twissija għall-indikatur ta’ prestazzjoni ewlieni tal-effiċjenza fl-infiq għandhom ikopru kemm l-evoluzzjoni tat-traffiku kif ukoll dik tal-ispejjeż.

4.   Il-Kummissjoni għandha tissostanzja kull mira ta’ prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha b’deskrizzjoni tas-suppożizzjonijiet u tar-raġuni fundamentali li ntużaw biex ikunu ffissati dawn il-miri, bħall-użu li sar mill-inputs mill-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza u minn dejta fattwali oħra, tal-previżjonijiet tat-traffiku u fejn ikun xieraq, tal-livelli mistennija tal-ispejjeż effiċjenti ddeterminati għall-Unjoni Ewropea.

Artikolu 10

L-elaborazzjoni tal-pjanijiet ta’ prestazzjoni

1.   L-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza, jew fuq il-livell nazzjonali jew fuq dak tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru, għandhom ifasslu pjanijiet ta’ prestazzjoni li jinkludu miri konsistenti mal-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha u l-kriterji ta’ evalwazzjoni stabbiliti fl-Anness III. Għandu jkun hemm pjan ta’ prestazzjoni wieħed biss għal kull Stat Membru jew għal kull blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru meta l-Istati Membri kkonċernati jiddeċiedu li jelaboraw pjan ta’ prestazzjoni fuq il-livell tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru b’applikazzjoni tal-Artikolu 5(1) u (2).

2.   Sabiex jagħtu appoġġ lill-preparazzjoni tal-pjanijiet ta’ prestazzjoni, l-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza għandhom jiżguraw:

(a)

li l-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru jikkomunikaw l-elementi rilevanti tal-pjanijiet kummerċjali tagħhom, ippreparati b’mod konsistenti mal-miri għall-Unjoni Ewropea kollha;

(b)

il-konsultazzjoni tal-partijiet interessati skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 549/2004 dwar il-pjan u l-miri ta’ prestazzjoni. Il-partijiet interessati għandhom jingħataw informazzjoni adegwata mill-inqas tliet ġimgħat qabel il-laqgħa ta’ konsultazzjoni.

3.   Il-pjanijiet ta’ prestazzjoni għandhom jinkludu, b’mod partikolari:

(a)

Il-previżjoni tat-traffiku, espressa f’unitajiet ta’ servizz, li għandha tkun moqdija għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza, bil-ġustifikazzjoni taċ-ċifri li ntużaw;

(b)

L-ispejjeż iddeterminati għall-ispejjeż tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru ffissati mill-Istat(i) Membru(i) skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 15(2)(a) u (b) tar-Regolament (KE) Nru 550/2004;

(c)

Deskrizzjoni tal-investiment meħtieġ sabiex jintlaħqu l-miri ta’ prestazzjoni b’deskrizzjoni tar-rilevanza tagħhom b’relazzjoni għall-Pjan Regolatorju tal-ATM Ewropew u l-koerenza tagħhom mal-oqsma u mad-direzzjonijiet tal-progress u tal-bidla ewlenin kif inhu stabbilit hemmhekk;

(d)

Il-miri ta’ prestazzjoni f’kull qasam ta’ prestazzjoni ewlieni rilevanti, iffissati b’referenza għal kull indikatur ta’ prestazzjoni ewlieni għall-perjodu ta’ referenza kollu, b’valuri annwali li għandhom jintużaw għal finijiet ta’ monitoraġġ u ta’ inċentivi;

(e)

Deskrizzjoni tad-dimensjoni ċivili-militari tal-pjan li jiddeskrivi l-prestazzjoni tal-applikazzjoni tal-użu flessibbli tal-ispazju tal-ajru (FUA) sabiex tiġi miżjuda l-kapaċità filwaqt li tiġi kkunsidrata b’mod xieraq l-effikaċja tal-missjoni militari, u jekk jitqiesu xierqa, l-indikaturi u l-miri ta’ prestazzjoni rilevanti f’konsistenza mal-indikaturi u mal-miri tal-pjan ta’ prestazzjoni;

(f)

Deskrizzjoni u ġustifikazzjoni ta’ kif il-miri ta’ prestazzjoni msemmija f’(d) jirrikonċiljaw u jikkontribwixxu għall-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha;

(g)

Identifikazzjoni ċara tal-entitajiet differenti, li huma responsabbli biex jirrispondu għall-kisba tal-miri, u l-kontribuzzjoni speċifika tagħhom;

(h)

Deskrizzjoni tal-mekkaniżmi ta’ inċentivi li għandhom jiġu applikati fir-rigward tad-diversi entitajiet responsabbli sabiex jingħata inkoraġġiment ħalli jintlaħqu l-miri matul il-perjodu ta’ referenza;

(i)

Il-miżuri meħuda mill-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza għall-monitoraġġ tal-kisba tal-miri ta’ prestazzjoni;

(j)

Deskrizzjoni tal-eżitu tal-konsultazzjoni tal-partijiet interessati, inklużi l-kwistjonijiet li tqajmu mill-parteċipanti kif ukoll l-azzjonijiet miftiehma.

4.   Il-pjanijiet ta’ prestazzjoni għandhom ikunu bbażati fuq il-mudell stabbilit fl-Anness II u jistgħu, jekk l-Istati Membri jiddeċiedu dan b’applikazzjoni tal-Artikolu 8(6), jinkludu indikaturi addizzjonali b’miri assoċjati.

Artikolu 11

L-iskemi ta’ inċentivi

1.   L-iskemi ta’ inċentivi applikati mill-Istati Membri bħala parti mill-pjan ta’ prestazzjoni tagħhom għandhom ikunu konformi mal-prinċipji ġenerali li ġejjin:

(a)

Huma għandhom ikunu effettivi, proporzjonali, kredibbli u għandhom jibqgħu l-istess matul il-perjodu ta’ referenza;

(b)

Huma għandhom jiġu implimentati fuq bażi mhux diskriminatorja u trasparenti sabiex jagħtu appoġġ lil titjib fil-prestazzjon tal-għoti tas-servizzi;

(c)

Huma għandhom ikunu parti mill-ambjent regolatorju magħruf ex ante mill-partijiet interessati kollha u għandhom ikunu applikabbli matul il-perjodu ta’ referenza kollu;

(d)

Huma għandhom jixprunaw l-imġiba tal-entitajiet suġġetti għall-iffissar tal-miri sabiex jiksbu livell għoli ta’ prestazzjoni u jilħqu l-miri assoċjati.

2.   L-inċentivi dwar il-miri tas-sikurezza għandu jkollhom l-għan li jagħtu inkoraġġiment ħalli l-għanijiet tas-sikurezza mitluba jintlaħqu u jinżammu b’mod sħiħ filwaqt li jagħtu l-possibbiltà li jkun hemm titjib fil-prestazzjoni f’oqsma ta’ prestazzjoni ewlenin oħrajn. Huma m’għandux ikollhom natura finanzjarja u għandhom jikkonsistu fi pjanijiet ta’ azzjoni bi skadenzi u/jew miżuri assoċjati b’applikazzjoni tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2096/2005 tal-20 ta' Diċembru 2005 li jistabbilixxi rekwiżiti komuni għall-forniment ta’ servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru (10) u/jew regoli implimentattivi li jirriżultaw mir-Regolament (KE) Nru 216/2008.

3.   L-inċentivi dwar il-miri tal-effiċjenza fl-infiq għandu jkollhom natura finanzjarja u għandhom ikunu rregolati mid-dispożizzjonijiet xierqa fl-Artikolu 11(1) u (2) tar-Regolament (KE) Nru 1794/2006. Huma għandhom jikkonsistu f’mekkaniżmu ta’ kondiviżjoni tar-riskji, fuq il-livell nazzjonali jew tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru.

4.   L-inċentivi dwar il-miri tal-kapaċità jistgħu jkollhom natura finanzjarja jew natura oħra, bħal pjanijiet ta’ azzjoni korrettivi bi skadenzi u miżuri assoċjati, li jistgħu jinkludu bonusijiet u penali, adottati mill-Istati Membri. Fejn l-inċentivi jkollhom natura finanzjarja, dawn għandhom ikunu rregolati mid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 1794/2006.

5.   L-inċentivi dwar il-miri ambjentali għandu jkollhom l-għan li jagħtu inkoraġġiment ħalli jintlaħqu l-livelli ta’ prestazzjoni ambjentali mitluba filwaqt li jagħtu l-possibbiltà li jkun hemm titjib fil-prestazzjoni f’oqsma ta’ prestazzjoni ewlenin oħrajn. Dawn għandu jkollhom natura finanzjarja jew mhux finanzjarja, u għandhom ikunu deċiżi mill-Istati Membri billi jikkunsidraw iċ-ċirkustanzi lokali.

6.   Barra minn hekk, l-Istati Membri, fuq il-livell nazzjonali jew tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru, jistgħu jistabbilixxu jew japprovaw skemi ta’ inċentivi dwar l-utenti tal-ispazju tal-ajru, kif inhu pprovdut fl-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 1794/2006.

KAPITOLU III

L-ADOZZJONI TAL-PJANIJIET TA’ PRESTAZZJONI

Artikolu 12

L-adozzjoni inizjali tal-pjanijiet ta’ prestazzjoni

Fuq proposta tal-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza, l-Istati Membri, fuq il-livell nazzjonali jew tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru, għandhom jadottaw u jikkomunikaw lill-Kummissjoni, mhux iktar tard minn sitt xhur wara l-adozzjoni tal-miri għall-Unjoni Ewropea kollha, il-pjanijiet ta’ prestazzjoni tagħhom li jinkludu miri ta’ prestazzjoni vinkolanti.

Artikolu 13

L-evalwazzjoni tal-pjanijiet ta’ prestazzjoni u r-reviżjoni tal-miri

1.   Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-pjanijiet ta’ prestazzjoni, il-miri tagħhom u b’mod partikolari l-konsistenza tagħhom ma’, u l-kontribuzzjoni adegwata tagħhom għall-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha, fuq il-bażi tal-kriterji stabbiliti fl-Anness III, fejn tikkunsidra b’mod xieraq l-evoluzzjoni tal-kuntest li seta’ kien hemm bejn id-data tal-adozzjoni tal-miri għall-Unjoni Ewropea kollha u d-data tal-evalwazzjoni tal-pjan ta’ prestazzjoni.

2.   Fejn il-miri ta’ prestazzjoni inklużi fi pjan ta’ prestazzjoni jinstab li jkunu konsistenti ma’, u jagħtu kontribuzzjoni adegwata għall-miri għall-Unjoni Ewropea kollha, il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-Istat(i) Membru(i) b’dan mhux iktar tard minn erba’ xhur wara li tkun irċeviet il-pjan.

3.   Fejn il-mira(i) ta’ prestazzjoni inkluża(i) fi pjan ta’ prestazzjoni jinsab li ma tkunx(jkunux) konsistenti ma’, u ma tagħtix(jagħtux) kontribuzzjoni adegwata għall-miri għall-Unjoni Ewropea kollha, il-Kummissjoni tista’, mhux iktar tard minn erba’ xhur wara li tirċievi l-pjan u skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004, tiddeċiedi li toħroġ rakkomandazzjoni lill-Istat(i) Membru(i) ikkonċernat(i) sabiex jadotta(w) il-mira(i) ta’ prestazzjoni riveduta(i). Deċiżjoni bħal din għandha tittieħed wara li l-Istat(i) Membru(i) ikkonċernat(i) jkun(u) ġie(ġew) ikkonsultat(i), u għandha tidentifika eżattament liema mira(i) għandha(hom) tiġi(jiġu) riveduta(i) kif ukoll ir-raġuni fundamentali għall-evalwazzjoni tal-Kummissjoni.

4.   F’każ bħal dan, mhux iktar tard minn xahrejn wara l-ħruġ tar-rakkomandazzjoni, l-Istat(i) Membru(i) ikkonċernat(i) għandu(hom) jadotta(w) miri ta’ prestazzjoni riveduti, fejn jikkunsidra(w) b’mod xieraq il-fehmiet tal-Kummissjoni, flimkien mal-miżuri xierqa sabiex jintlaħqu dawk il-miri u għandu(hom) jinnotifika(w) lill-Kummissjoni b’dan.

Artikolu 14

L-evalwazzjoni tal-miri ta’ prestazzjoni riveduti u l-adozzjoni ta’ miżuri korrettivi

1.   Fi żmien xahrejn wara n-notifika, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-miri ta’ prestazzjoni riveduti u, b’mod partikolari, il-konsistenza tagħhom ma’, u l-kontribuzzjoni adegwata tagħhom għall-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha, fuq il-bażi tal-kriterji stabbiliti fl-Anness III.

2.   Fejn il-miri riveduti msemmija fl-Artikolu 13(4) jinstab li huma konsistenti ma’ u jagħtu kontribuzzjoni adegwata għall-miri tal-Unjoni Ewropea kollha, il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-Istat(i) Membru(i) b’dan mhux iktar tard minn xahrejn wara li tirċievi l-miri riveduti.

3.   Fejn il-miri ta’ prestazzjoni riveduti u l-miżuri xierqa xorta ma jkunux għadhom konsistenti ma’, u ma jagħtux kontribuzzjoni adegwata għall-miri għall-Unjoni Ewropea kollha, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi, mhux iktar tard minn xahrejn wara li tirċievi l-miri riveduti u skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004, li l-Istat(i) Membru(i) ikkonċernat(i) għandu(hom) jieħu(jieħdu) miżuri korrettivi.

4.   Deċiżjoni bħal din għandha tidentifika eżattament liema mira(i) għandha(hom) tiġi(jiġu) riveduta(i) u r-raġuni fundamentali tal-evalwazzjoni tal-Kummissjoni. Hija tista’ tinkludi l-livell ta’ prestazzjoni mistenni għal dawk il-miri sabiex l-Istat(i) Membru(i) ikkonċernat(i) jieħu(jieħdu) l-miżuri korrettivi xierqa u/jew tinkludi suġġerimenti għal miżuri xierqa bħal dawn.

5.   Mhux iktar tard minn xahrejn wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni, il-miżuri korrettivi adottati mill-Istat(i) Membru(i) ikkonċernat(i) għandhom jiġu kkomunikati lill-Kummissjoni, flimkien mal-elementi li juru kif qed tiġi żgurata l-konsistenza mad-deċiżjoni tal-Kummissjoni.

Artikolu 15

Il-pjanijiet u l-miri ta’ prestazzjoni adottati wara l-bidu tal-perjodu ta’ referenza

Il-pjanijiet ta’ prestazzjoni jew il-miżuri korrettivi adottati wara l-bidu tal-perjodu ta’ referenza minħabba l-implimentazzjoni tal-proċeduri msemmija fl-Artikoli 13 u 14 għandhom japplikaw retroattivament mill-ewwel jum tal-perjodu ta’ referenza.

Artikolu 16

Ir-reviżjoni tal-miri għall-Unjoni Ewropea kollha

1.   Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li tirrivedi l-miri għall-Unjoni Ewropea kollha skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004:

(a)

qabel il-bidu tal-perjodu ta’ referenza meta jkollha evidenza sostanzjali li d-dejta, is-suppożizzjonijiet u r-raġunijiet fundamentali inizjali li ntużaw biex jiġu ffissati l-miri inizjali għall-Unjoni Ewropea kollha m’għadhomx iktar validi;

(b)

matul il-perjodu ta’ referenza, minħabba l-applikazzjoni ta’ mekkaniżmu ta’ twissija kif imsemmi fl-Artikolu 18.

2.   Reviżjoni tal-miri għall-Unjoni Ewropea kollha tista’ tirriżulta f’emendi fil-pjanijiet ta’ prestazzjoni eżistenti. F’każ bħal dan, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li għandu jsir aġġustament xieraq fl-iskeda taż-żminijiet stabbilita fil-Kapitoli II u III ta’ dan ir-Regolament.

KAPITOLU IV

IL-MONITORAĠĠ TAL-KISBA TAL-PRESTAZZJONI

Artikolu 17

Il-monitoraġġ u r-rapportar kontinwi

1.   L-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza, fuq il-livell nazzjonali jew tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru, u l-Kummissjoni għandhom jimmonitorjaw l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ prestazzjoni. Jekk matul il-perjodu ta’ referenza l-miri ma jintlaħqux, l-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza għandhom japplikaw il-miżuri xierqa ddefiniti fil-pjan ta’ prestazzjoni sabiex jirrettifikaw is-sitwazzjoni. Għal dan il-fini, għandhom jintużaw il-valuri annwali fil-pjan ta’ prestazzjoni.

2.   Fejn il-Kummissjoni tara tnaqqis sinifikanti u persistenti fil-prestazzjoni fi Stat Membru jew fi blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru, li jaffetwa lil Stati oħrajn li huma partijiet għall-ajru uniku Ewropew u/jew għall-ispazju tal-ajru Ewropew kollu, hija tista’ titlob lill-Istati Membri kkonċernati u lill-awtorità ta’ sorveljanza jew lill-korp ikkonċernat nazzjonali jew tal-blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru sabiex jiddefinixxu, japplikaw u jikkomunikaw lill-Kummissjoni miżuri xierqa sabiex jintlaħqu l-miri ffissati fil-pjan ta’ prestazzjoni tagħhom.

3.   L-Istati Membri għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni dwar il-monitoraġġ mill-awtoritajiet ta’ sorveljanza nazzjonali jew tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru tagħhom tal-pjanijiet u tal-miri ta’ prestazzjoni għall-inqas fuq bażi annwali u meta l-miri ta’ prestazzjoni jkunu f’riskju li ma jintlaħqux. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Kumitat dwar Ajru Uniku dwar il-kisba tal-miri ta’ prestazzjoni għall-inqas fuq bażi annwali.

Artikolu 18

Il-mekkaniżmi ta’ twissija

1.   Fejn, minħabba ċirkustanzi li ma kinux prevedibbli fil-bidu tal-perjodu u fl-istess ħin huma insuperabbli u barra mill-kontroll tal-Istati Membri, il-limiti ta’ twissija msemmija fl-Artikolu 9(3) jintlaħqu fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha tirrivedi s-sitwazzjoni f’konsultazzjoni mal-Istati Membri permezz tal-Kumitat dwar Ajru Uniku u għandha tipprovdi proposti għal azzjonijiet xierqa fi żmien tliet xhur, li jistgħu jinkludu r-reviżjoni tal-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha u, konsegwentement, reviżjoni tal-miri ta’ prestazzjoni nazzjonali jew tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru.

2.   Fejn, minħabba ċirkustanzi li ma kinux prevedibbli fil-bidu tal-perjodu u fl-istess ħin huma insuperabbli u barra mill-kontroll tal-Istati Membri u tal-entitajiet suġġetti għall-miri ta’ prestazzjoni, il-limiti ta’ twissija msemmija fl-Artikolu 9(3) jintlaħqu fuq il-livell nazzjonali jew tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru, l-awtorità ta’ sorveljanza nazzjonali jew il-korp ikkonċernat għandha tirrivedi s-sitwazzjoni f’kollaborazzjoni mal-Kummissjoni u tista’ tipprovdi proposti għal miżuri xierqa fi żmien tliet xhur, li jistgħu jinkludu r-reviżjoni tal-miri ta’ prestazzjoni nazzjonali jew tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru.

3.   L-Istati Membri, fuq il-livell nazzjonali jew tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru, jistgħu jiddeċiedu li jadottaw limiti ta’ twissija differenti minn dawk imsemmija fl-Artikolu 9(3), sabiex jikkunsidraw iċ-ċirkustanzi u l-karatteristiċi speċifiċi lokali. F’każ bħal dan, dawn il-limiti għandhom ikunu stabbiliti fil-pjanijiet ta’ prestazzjoni u għandhom ikunu konsistenti mal-limiti adottati skont l-Artikolu 9(3). Id-devjazzjonijiet għandhom ikunu sostnuti b’ġustifikazzjoni dettaljata. Meta dawn il-limiti jiġu attivati, għandu japplika l-proċess stabbilit fil-paragrafu 2.

4.   Fejn l-implimentazzjoni ta’ mekkaniżmu ta’ twissija jinvolvi r-reviżjoni ta’ pjanijiet u ta’ miri ta’ prestazzjoni, il-Kummissjoni għandha tiffaċilita tali reviżjoni permezz ta’ aġġustament xieraq fl-iskeda taż-żminijiet applikabbli skont il-proċedura msemmija fil-Kapitoli II u III ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 19

Il-faċilitazzjoni tal-monitoraġġ tal-konformità

Il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru għandhom jiffaċilitaw l-ispezzjonijiet u l-istħarriġ tal-Kummissjoni u tal-awtorità(ajiet) nazzjonali ta’ sorveljanza responsabbli mis-sorveljanza tagħhom, minn entità kkwalifikata li taġixxi f’isem din(dawn) tal-aħħar, jew mill-EASA sa fejn ikun rilevanti, inklużi ż-żjarat fil-post. Mingħajr preġudizzju għall-poteri ta’ sorveljanza kkonferiti lill-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza u lill-EASA, il-persuni awtorizzati għandhom jingħataw is-setgħa biex:

(a)

jeżaminaw, b’relazzjoni għall-oqsma ta’ prestazzjoni ewlenin kollha, id-dokumenti u kwalunkwe materjal ieħor rilevanti għall-istabbiliment tal-pjanijiet u tal-miri ta’ prestazzjoni;

(b)

jieħdu kopji ta’ jew siltiet minn dokumenti bħal dawn;

(c)

jitolbu għal spjegazzjoni orali fil-post.

Spezzjonijiet u stħarriġ bħal dawn għandhom isiru f’konformità mal-proċeduri fis-seħħ fl-Istat Membru fejn se jsiru.

KAPITOLU V

IL-KOLLEZZJONI, IL-VALIDAZZJONI, L-EŻAMI, L-EVALWAZZJONI U T-TIXRID TAL-INFORMAZZJONI RELATATA MAL-PRESTAZZJONI TAN-NAVIGAZZJONI BL-AJRU GĦALL-AJRU UNIKU EWROPEW

Artikolu 20

Il-kollezzjoni u l-validazzjoni tad-dejta għal analiżi ta’ prestazzjoni

1.   Minbarra d-dejta li l-Kummissjoni tkun diġà ġabret permezz ta’ strumenti oħrajn tal-Unjoni Ewropea u li tista’ tintuża ukoll għall-analiżi tal-prestazzjoni, l-awtoritajiet nazzjonali, il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru, l-operaturi tal-ajruporti, il-koordinaturi tal-ajruporti u t-trasportaturi tal-ajru għandhom jiżguraw li l-Kummissjoni tingħata d-dejta stabbilita fl-Anness IV skont ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan l-anness.

2.   L-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jiddelegaw jew jerġgħu jorganizzaw, b’mod sħiħ jew parzjali, il-kompitu li jipprovdu d-dejta bejn l-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza, il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru, l-operaturi tal-ajruporti u l-koordinaturi tal-ajruporti tagħhom, sabiex jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi speċifiċi lokali u l-mezzi ta’ rapportar eżistenti.

3.   Il-fornituri tad-dejta għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw il-kwalità, il-validazzjoni u t-trażmissjoni f’waqtha tad-dejta, inkluża l-evidenza tal-kontrolli tal-kwalità u tal-proċessi ta’ validazzjoni, l-ispjegazzjonijiet għal talbiet speċifiċi tal-Kummissjoni Ewropea relatati mal-kwalità tad-dejta u, fejn ikun meħtieġ, il-pjanijiet ta’ azzjoni biex tittejjeb il-kwalità tad-dejta tagħhom. Id-dejta għandha tkun ipprovduta mingħajr ħlas, f’forma elettronika fejn ikun applikabbli billi jintuża l-format speċifikat mill-Kummissjoni.

4.   Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-kwalità u tivvalida d-dejta trażmessa skont il-paragrafu 1. Meta d-dejta ma tippermettix l-użu xieraq għall-analiżi tal-prestazzjoni, il-Kummissjoni tista’ tieħu l-miżuri xierqa sabiex tevalwa u ttejjeb il-kwalità tad-dejta b’kooperazzjoni mal-Istati Membri, b’mod partikolari mal-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza tagħhom.

5.   Għall-fini ta’ dan ir-Regolament, id-dejta relatata mal-prestazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 li diġà tiġi pprovduta lill-Eurocontrol għandha tiġi kkunsidrata bħala li ġiet ipprovduta lill-Kummissjoni. Fejn dan ma jkunx il-każ, il-Kummissjoni u Eurocontrol għandhom jagħmlu l-arranġamenti meħtieġa sabiex jiżguraw li dejta bħal din titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni bl-istess rekwiżiti kif ġie deskritt fil-paragrafu 3.

6.   Kull meta jiġu identifikati rekwiżiti ġodda sinifikanti għal dejta jew tkun mistennija dejta ta’ kwalità insuffiċjenti, il-Kummissjoni tista’ twettaq studji piloti li għandhom jiġu kkompletati fuq bażi volontarja mill-Istati Membri qabel ma jiġu introdotti rekwiżiti ġodda għal dejta permezz ta’ emenda f’dan ir-Regolament. Studji pilota bħal dawn għandhom jitwettqu sabiex tkun evalwata l-fattibbiltà tal-ġabra ta’ dejta rilevanti, fejn jiġu kkunsidrati l-benefiċċji tad-disponibbiltà tad-dejta b’relazzjoni għall-ispejjeż tal-ġbir u għall-piż tal-interpellati.

Artikolu 21

It-tixrid tal-informazzjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha xxerred informazzjoni ġenerali għall-fini tal-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 549/2004 skont ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (11), b’mod partikolari l-Artikolu 4 tiegħu, kif ukoll mal-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 550/2004.

2.   L-informazzjoni inkluża fl-Artikolu 3(3)(a) għandha tkun pubblikament disponibbli għall-partijiet interessati kkonċernati, b’mod partikolari b’mezzi elettroniċi.

3.   Ir-rapporti annwali msemmija fl-Artikolu 3(3)(k) għandhom ikunu pubblikament disponibbli. Referenza għal dawk ir-rapporti għandha tkun ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li tipprovdi informazzjoni ġenerali oħra fuq bażi regolari lill-partijiet interessati kkonċernati, b’mod partikolari b’mezzi elettroniċi.

4.   Il-miri għall-Unjoni Ewropea kollha msemmija fl-Artikolu 9 u referenza għall-pjanijiet ta’ prestazzjoni adottati msemmija fil-Kapitolu III għandhom ikunu disponibbli pubblikament u ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

5.   Għandu jingħata aċċess individwali għal informazzjoni speċifika, bħal dejta u statistiċi vvalidati, lill-fornitur tad-dejta li miegħu jkunu relatati direttament l-informazzjoni u l-attivitajiet.

KAPITOLU VI

ID-DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 22

Appell

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-deċiżjonijiet li jittieħdu skont dan ir-Regolament ikunu rraġunati sew u jkunu suġġetti għal proċedura effettiva ta’ reviżjoni u/jew ta’ appell.

Artikolu 23

Il-miżuri tranżitorji

Fejn, matul l-ewwel perjodu ta’ referenza, l-Istati Membri jiddeċiedu li jadottaw pjan ta’ prestazzjoni b’miri dwar il-livell tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru, huma għandhom jiżguraw li:

(a)

il-pjan jissostitwixxi l-pjanijiet nazzjonali mill-1 ta’ Jannar ta’ waħda mis-snin tal-perjodu ta’ referenza;

(b)

it-tul tal-pjan ma jaqbiżx iż-żmien li fadal biex jagħlaq il-perjodu ta’ referenza;

(c)

il-pjan juri li l-miri ta’ prestazzjoni tiegħu huma mill-inqas ambizzjużi daqs il-konsolidament tal-miri nazzjonali preċedenti.

Artikolu 24

Ir-reviżjoni tal-iskema

Il-Kummissjoni għandha tirrivedi l-effikaċja tal-proċess sal-1 ta’ Lulju 2013. Sa tmiem l-2014 u b’mod regolari sussegwentement, il-Kummissjoni għandha tirrivedi l-iskema ta’ prestazzjoni, u b’mod partikolari, għandha tanalizza l-impatt, l-effikaċja u l-ambitu ta’ dik is-sistema, billi tikkunsidra b’mod xieraq il-ħidma mwettqa mill-ICAO f’dan il-qasam.

Artikolu 25

L-emendi għar-Regolament (KE) Nru 2096/2005

Ir-Regolament (KE) Nru 2096/2005 għandu jiġi emendat kif ġej:

1.

It-Taqsima 2.2 tal-Anness I għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej:

“2.2.   Il-ġestjoni organizzattiva

Fornitur ta’ servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru għandu jipproduċi pjan kummerċjali li jkopri perjodu minimu ta’ ħames snin. Il-pjan kummerċjali għandu:

(a)

jistabbilixxi l-għanijiet u l-miri ġenerali tal-fornitur tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru u l-istrateġija tiegħu sabiex jilħaqhom b’konformità ma’ pjan ġenerali tal-fornitur fuq żmien itwal u mar-rekwiżiti tal-Unjoni Ewropea għall-iżvilupp tal-infrastruttura jew ta’ teknoloġija oħra;

(b)

jinkludi miri ta’ prestazzjoni xierqa f’termini ta’ sikurezza, kapaċità, ambjent u effiċjenza fl-infiq, kif jista’ jkun applikabbli.

L-informazzjoni inkluża fil-paragrafi (a) u (b) għandha tkun konsistenti mal-pjan ta’ prestazzjoni nazzjonali jew tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru msemmi fl-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 549/2004 u, sa fejn għandha x’taqsam id-dejta dwar is-sikurezza, għandha tkun konsistenti mal-programm għas-sikurezza tal-Istat imsemmi fl-Istandard 2.27.1 tal-Anness 11 tal-ICAO, emenda 47B-A mill-20 ta’ Lulju 2009 kif ikun applikabbli.

Fornitur ta’ servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru għandu jipproduċi ġustifikazzjonijiet għas-sikurezza u għall-kummerċ għal proġetti kbar ta’ investiment u għandu jinkludi, fejn ikun rilevanti, l-impatt stmat fuq il-miri ta’ prestazzjoni xierqa msemmija fi 2.2(b) kif ukoll jidentifika l-investimenti li jirriżultaw mir-rekwiżiti legali assoċjati mal-implimentazzjoni tas-SESAR.

Fornitur ta’ servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru għandu jipproduċi pjan annwali li jkopri s-sena li tkun ġejja u li għandu jispeċifika iktar il-karatteristiċi tal-pjan kummerċjali u jiddeskrivi kwalunkwe bidla fih.

Il-pjan annwali għandu jkopri d-dispożizzjonijiet li ġejjin dwar il-livell u l-kwalità tas-servizz bħal-livell mistenni tal-kapaċità, tas-sikurezza, tal-ambjent u tal-effiċjenza fl-infiq kif jista’ jkun applikabbli:

(a)

informazzjoni dwar l-implimentazzjoni ta’ infrastruttura ġdida jew ta’ żviluppi oħrajn u dikjarazzjoni kif dawn se jagħtu kontribuzzjoni biex tittejjeb il-prestazzjoni tal-fornitur tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru, inklużi l-livell u l-kwalità tas-servizzi;

(b)

l-indikaturi ta’ prestazzjoni konsistenti mal-pjan ta’ prestazzjoni nazzjonali jew tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru msemmi fl-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 549/2004 li b’paragun miegħu jistgħu jiġu raġonevolment evalwati l-livell tal-prestazzjoni u l-kwalità tas-servizz;

(c)

informazzjoni dwar il-miżuri previsti għall-mitigazzjoni tar-riskji għas-sikurezza identifikati fil-pjan ta’ sikurezza tal-fornitur tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru, inklużi l-indikaturi tas-sikurezza sabiex ikunu mmonitorjati r-riskju għas-sikurezza u, fejn ikun xieraq, l-ispiża stmata tal-miżuri ta’ mitigazzjoni;

(d)

il-pożizzjoni finanzjarja mistennija għal perjodu qasir ta’ żmien tal-fornitur tas-servizzi kif ukoll kwalunkwe bidla fi jew impatt fuq il-pjan kummerċjali.

Il-fornitur tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru għandu jqiegħed il-kontenut tal-parti tal-prestazzjoni tal-pjan kummerċjali u tal-pjan annwali għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni meta jintalab jagħmel dan fil-kundizzjonijiet stabbiliti mill-awtorità nazzjonali ta’ sorveljanza skont il-liġi nazzjonali.”

2.

It-Taqsima 9 tal-Anness I għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej:

“9.   IR-REKWIŻITI TAR-RAPPORTAR

Fornitur ta’ servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru għandu jkun jista’ jipprovdi rapport annwali dwar l-attivitajiet tiegħu lill-awtorità nazzjonali ta’ sorveljanza. Dan ir-rapport għandu jkopri r-riżultati finanzjarji tiegħu, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 550/2004, kif ukoll il-prestazzjoni operattiva tiegħu u kwalunkwe attività u żvilupp sinifikanti oħrajn b’mod partikolari fil-qasam tas-sikurezza.

Ir-rapport annwali għandu jinkludi mill-inqas:

evalwazzjoni tal-livell ta’ prestazzjoni tas-servizz iġġenerat,

il-prestazzjoni tal-fornitur tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru meta pparagunata mal-miri ta’ prestazzjoni stabbiliti fil-pjan kummerċjali, biex il-prestazzjoni effettiva tkun irrikonċiljata mal-pjan annwali billi jintużaw l-indikaturi ta’ prestazzjoni stabbiliti fil-pjan annwali,

jipprovdi spjegazzjoni għad-differenzi mill-miri, u jidentifika l-miżuri sabiex jingħalaq kwalunkwe distakk matul il-Perjodu ta’ Referenza msemmi fl-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 549/2004,

l-iżviluppi fl-operazzjonijiet u fl-infrastruttura,

ir-riżultati finanzarji, sakemm ma jkunux ippubblikati separatament skont l-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 550/2004,

informazzjoni dwar il-proċess formali ta’ konsultazzjoni tal-utenti tas-servizzi tiegħu,

informazzjoni dwar il-politika ta’ riżorsi umani.

Il-fornitur tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru għandu jqiegħed il-kontenut tar-rapport annwali għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea meta jintalab jagħmel dan u tal-pubbliku fil-kundizzjonijiet stabbiliti mill-awtorità nazzjonali ta’ sorveljanza skont il-liġi nazzjonali.”

Artikolu 26

Id-dħul fis-seħħ

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   Il-Kapitolu V għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2011. L-ewwel perjodu ta’ referenza għandu jibda mill-1 ta’ Jannar 2012.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ Lulju 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 96, 31.3.2004, p. 1.

(2)  ĠU L 341, 7.12.2006, p. 3

(3)  ĠU L 79, 19.3.2008, p. 1.

(4)  ĠU L 96, 31.3.2004, p. 20.

(5)  ĠU L 96, 31.3.2004, p. 10.

(6)  ĠU L 167, 4.7.2003, p. 23.

(7)  ĠU L 294, 13.11.2007, p. 3.

(8)  ĠU L 295, 14.11.2007, p. 7.

(9)  ĠU L 14, 22.1.1993 p. 1

(10)  ĠU L 335, 21.12.2005, p. 13

(11)  ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43


ANNESS I

L-INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI EWLENIN (KPI)

Taqsima 1:   Għall-iffissar tal-miri għall-Unjoni Ewropea kollha:

1.   INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI EWLENIN TAS-SIKUREZZA

(a)

L-ewwel KPI tas-sikurezza għall-Unjoni Ewropea kollha għandu jkun il-livell minimu tal-ewwel indikatur ta’ prestazzjoni ewlieni tas-sikurezza kif ġie ddefinit fil-punt 1(a) tat-Taqsima 2 iktar ’l isfel għall-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru u għall-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza rispettivament.

(b)

It-tieni indikatur ta’ prestazzjoni ewlieni tas-sikurezza għall-Unjoni Ewropea kollha għandu jkun il-perċentwali tal-applikazzjoni tal-klassifikazzjoni tal-gravità tal-Għodda għall-Analiżi tar-Riskji kif ġie ddefinit fil-punt 1(b) tat-Taqsima 2 iktar ’l isfel fl-Istati fejn japplika dan ir-Regolament, sabiex ikun hemm rapportar armonizzat tal-evalwazzjoni tal-gravità tal-Ksur Minimu tas-Separazzjoni, tal-Inkursjonijiet fuq ir-Runway u tal-Avvenimenti Tekniċi Speċifiċi tal-ATM.

(c)

It-tielet indikatur ta’ prestazzjoni ewlieni tas-sikurezza għall-Unjoni Ewropea kollha għandu jkun il-livell minimu tal-miżura ta’ kultura ġusta fi tmiem il-perjodu ta’ referenza kif ġie ddefinit fil-punt 1(c) tat-Taqsima 2 iktar ’l isfel.

M’għandux ikun hemm miri għall-UE kollha għall-indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin li ssemmew iktar ’il fuq fl-ewwel perjodu ta’ referenza. Matul l-ewwel perjodu ta’ referenza, il-Kummissjoni għandha tuża d-dejta miġbura sabiex tivvalida dawn l-indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenini u għandha tevalwahom sabiex tkun żgura li r-riskju għas-sikurezza jiġi identifikat, mitigat u ġestit b’mod adegwat. Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni għandha tadotta indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin tas-sikurezza ġodda, jekk dan ikun meħtieġ, permezz ta’ reviżjoni ta’ dan l-anness.

2.   INDIKATUR AMBJENTALI

2.1.

Għall-ewwel perjodu ta’ referenza:

 

L-ewwel KPI ambjentali għall-Unjoni Ewropea kollha għandu jkun l-effiċjenza medja orizzontali ta’ titjira en route, iddefinit kif ġej:

L-indikatur tal-effiċjenza medja orizzontali ta’ titjira en route huwa d-differenza bejn it-tul tal-parti en route tat-trajettorja effettiva u t-trajettorja ottimali li, bejn wieħed u ieħor, hija ċ-ċirku l-kbir.

“En route” hija ddefinita bħala d-distanza li l-inġenju tal-ajru tar barra ċirku ta’ 40 NM madwar l-ajruport.

It-titjiriet ikkunsidrati għall-fini ta’ dan l-indikatur huma:

(a)

It-titjiriet kummerċjali bl-IFR (Regoli tat-Titjir bl-Istrumenti) kollha fi ħdan l-ispazju tal-ajru Ewropew;

(b)

Fejn titjira titlaq minn jew tasal barra mill-ispazju tal-ajru Ewropew, tiġi kkunsidrata biss dik il-parti tat-titjira li saret fl-ispazju tal-ajru Ewropew.

It-titjiriet ċirkulari u t-titjiriet b’distanza ċirkulari kbira ta’ inqas minn 80NM bejn iż-żoni tat-terminali huma esklużi.

 

It-tieni KPI ambjentali għall-Unjoni Ewropea kollha għandu jkun l-użu effettiv tal-istrutturi tal-ispazju tal-ajru ċivili/militari, eż. CDR (Rotot Kundizzjonali). Għall-ewwel perjodu ta’ referenza, dan l-indikatur għandu jkun immonitorjat mill-Kummissjoni. L-iffissar tal-miri għandu jibda mit-tieni perjodu ta’ referenza.

2.2.

Mit-tieni perjodu ta’ referenza, għandu jkun żviluppat it-tielet KPI ambjentali għall-Unjoni Ewropea kollha sabiex ikunu indirizzati kwistjonijiet ambjentali relatati mas-servizzi speċifiċi tan-navigazzjoni bl-ajru fl-ajruporti (ANS).

3.   INDIKATUR TAL-KAPAĊITÀ

3.1.

Għall-ewwel perjodu ta’ referenza:

 

Il-KPI tal-kapaċità għall-Unjoni Ewropea kollha għandu jkun il-minuti ta’ dewmien tal-ATFM (Ġestjoni tal-Fluss tat-Traffiku tal-Ajru) en route għal kull titjira, iddefinit kif ġej:

(a)

Id-dewmien tal-AFTM en route huwa d-dewmien ikkalkulat mill-unità ċentrali tal-AFTM,kif ġiet iddefinita fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 255/2010 tal-25 ta’ Marzu 2010 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-ġestjoni tal-fluss tat-traffiku tal-ajru (1) u espress bħala d-differenza bejn il-ħin tat-tluq mitlub mill-operatur tal-inġenju tal-ajru fl-aħħar pjan tat-titjira ppreżentat u l-ħin tat-tluq ikkalkulat allokat mill-unità ċentrali tal-AFTM;

(b)

L-indikatur jinkludi t-titjiriet kollha bl-IFR fi ħdan l-ispazju tal-ajru Ewropew u jkopri l-kawżi tad-dewmien tal-AFTM;

(c)

L-indikatur huwa kkalkulat għas-sena kalendarja kollha.

 

Sabiex ikun ippreparat l-iżvilupp tat-tieni KPI tal-kapaċità għall-Unjoni Ewropea kollha, il-Kummissjoni għandha tiġbor, tikkonsolida u timmonitorja mill-ewwel perjodu ta’ referenza:

(a)

it-total tad-dewmien tal-AFTM attribwibbli lis-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru fit-terminali u fl-ajruporti;

(b)

iż-żmien addizzjonali fil-fażi taxi-out (jiġifieri bejn l-imbuttatura lura mix-xatba tal-ajruport permezz ta’ enerġija esterna u t-tluq);

(c)

Għal ajruporti b’iktar minn 100 000 moviment kummerċjali fis-sena, il-ħin addizzjonali għall-ASMA (Żona tas-Sekwenzjar tal-Wasliet u tal-Kejl).

3.2.

Mit-tieni perjodu ta’ referenza, għandu jkun żviluppat it-tieni indikatur tal-kapaċità għall-Unjoni Ewropea kollha fuq il-bażi tal-monitoraġġ deskritt fil-punt 3.1 biex ikunu indirizzati l-kwistjonijiet speċifiċi tal-kapaċità relatati mal-ANS fl-ajruporti.

4.   INDIKATUR TAL-EFFIĊJENZA FL-INFIQ

4.1.

Għall-ewwel perjodu ta’ referenza:

Il-KPI tal-effiċjenza fl-infiq għall-Unjoni Ewropea kollha għandu jkun ir-rata ta’ unità medja ddeterminata għall-Unjoni Ewropea kollha għal servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru en route, iddefinit kif ġej:

(a)

L-indikatur huwa r-riżultat tal-proporzjon bejn l-ispejjeż iddeterminati u t-traffiku previst, espress f’unitajiet ta’ servizz, mistenni għall-perjodu fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea, kif inhu inkluż fis-suppożizzjonijiet tal-Kummissjoni sabiex ikunu stabbiliti miri għall-Unjoni Ewropea kollha b’applikazzjoni tal-Artikolu 9(4);

(b)

L-indikatur huwa espress f’Euros u f’termini reali;

(c)

L-indikatur huwa pprovdut għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza.

Għall-ewwel perjodu ta’ referenza, l-ispejjeż u r-rati ta’ unità tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru fit-terminali għandhom jinġabru, jiġu kkonsolidati u mmonitorjati mill-Kummissjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1794/2006.

4.2.

Mit-tieni perjodu ta’ referenza, it-tieni indikatur ta’ prestazzjoni ewlieni tal-effiċjenza fl-infiq għall-Unjoni Ewropea kollha għandu jkun ir-rata ta’ unità medja ddeterminata għall-Unjoni Ewropea għal servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru fit-terminali.

Taqsima 2:   Għall-iffissar tal-miri nazzjonali jew tal-Blokok Funzjonali tal-Ispazju tal-Ajru (FAB):

1.   INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI EWLENIN TAS-SIKUREZZA

(a)

L-ewwel KPI tas-sikurezza nazzjonali/tal-FAB għandu jkun l-effikaċja tal-ġestjoni tas-sikurezza kif imkejla b’metodoloġija bbażata fuq il-Qafas tal-Istħarriġ tal-Maturità tas-Sikurezza tal-ATM. Dan l-indikatur għandu jkun żviluppat b’mod konġunt mill-Kummissjoni, mill-Istati Membri, mill-EASA u mill-Eurocontrol u għandu jiġi adottat mill-Kummissjoni qabel l-ewwel perjodu ta’ referenza. Matul dan l-ewwel perjodu ta’ referenza, l-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza għandhom jimmonitorjaw u jippubblikaw dawn l-indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin, u l-Istati Membri jistgħu jiffissaw miri korrispondenti.

(b)

It-tieni KPI tas-sikurezza nazzjonali/tal-FAB għandu jkun l-applikazzjoni tal-klassifikazzjoni tal-gravità tal-Għodda għall-Analiżi tar-Riskju sabiex ikun hemm rapportar armonizzat tal-evalwazzjoni tal-gravità tal-Ksur Minimu ta’ Separazzjoni, tal-Inkursjonijiet fuq ir-Runway u tal-Avvenimenti Tekniċi Speċifiċi tal-ATM fiċ-Ċentri ta’ Kontroll tat-Traffiku tal-Ajru u fl-ajruporti kollha b’iktar minn 150 000 moviment kummerċjali tat-trasport tal-ajru fis-sena fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament (valur iva/le). Il-klassifikazzjoni tal-gravità għandha tkun żviluppata b’mod konġunt mill-Kummissjoni, mill-Istati Membri, mill-EASA u mill-Eurocontrol u għandha tiġi adottata mill-Kummissjoni qabel l-ewwel perjodu ta’ referenza. Matul dan l-ewwel perjodu ta’ referenza, l-awtoritajiet nazzjonali ta’ soveljanza għandhom jimmonitorjaw u jippubblikaw dawn l-indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin, u l-Istati Membri jistgħu jiffissaw miri korrispondenti.

(c)

It-tielet KPI tas-sikurezza nazzjonali/tal-FAB għandu jkun ir-rapportar ta’ kultura ġusta. Din il-miżura għandha tkun żviluppata b’mod konġunt mill-Kummissjoni, mill-Istati Membri, mill-EASA u mill-Eurocontrol u għandha tkun adottata mill-Kummissjoni qabel l-ewwel perjodu ta’ referenza. Matul dan l-ewwel perjodu ta’ referenza, l-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza għandhom jimmonitorjaw u jippubblikaw din il-miżura, u l-Istati Membri jistgħu jiffissaw miri korrispondenti.

2.   INDIKATUR AMBJENTALI

2.1.

Għall-ewwel perjodu ta’ referenza, m’għandu jkun hemm l-ebda KPI ambjentali nazzjonali/tal-FAB mandatorju.

Mingħajr preġudizzju għall-preskrizzjonijiet lokali dwar l-ambjent, l-Istati Membri għandhom jikkollaboraw anki mal-Kummissjoni sabiex jistabbilixxu KPI ambjentali ħalli jindirizzaw il-kwistjonijiet ambjentali speċifiċi relatati mal-ANS fl-ajruporti u li għandhom ikunu implimentati mit-tieni perjodu ta’ referenza.

2.2.

Għat-tieni perjodu ta’ referenza, il-KPI ambjentali nazzjonali/tal-FAB għandu jkun l-iżvilupp ta’ proċess ta’ titjib nazzjonali/tal-FAB dwar id-disinn tar-rotot qabel tmiem il-perjodu ta’ referenza, inkluż l-użu effettiv tal-istrutturi tal-ispazju tal-ajru ċivili/militari (eż. CDR).

3.   INDIKATUR TAL-KAPAĊITÀ

3.1.

Għall-ewwel perjodu ta’ referenza:

Il-KPI tal-kapaċità nazzjonali/tal-FAB għandu jkun il-minuti ta’ dewmien tal-AFTM en route għal kull titjira u huwa ddefinit kif ġej:

(a)

l-indikatur huwa ddefinit bħal fil-punt 3.1 tat-Taqsima 1;

(b)

l-indikatur jingħata għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza.

Sabiex ikun ippreparat l-iżvilupp tat-tieni KPI tal-kapaċità nazzjonali/tal-FAB, l-Istati Membri għandhom jirrapportaw mill-ewwel perjodu ta’ referenza:

(a)

it-total tad-dewmien tal-AFTM attribwibbli lis-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru fit-terminali u fl-ajruporti;

(b)

il-ħin addizzjonali fil-fażi taxi-out (jiġifieri bejn l-imbuttatura lura mix-xatba tal-ajruport permezz ta’ enerġija esterna u t-tluq);

(c)

Għall-ajruporti b’iktar minn 100 000 moviment kummerċjali fis-sena, il-ħin addizzjonali għall-ASMA (Żona tas-Sekwenzjar tal-Wasliet u tal-Kejl).

3.2.

Mit-tieni perjodu ta’ referenza, għandu jkun implimentat it-tieni KPI tal-kapaċità nazzjonali/tal-FAB sabiex ikunu indirizzati l-kwistjonijiet speċifiċi tal-kapaċità relatati mat-terminali u mal-ajruporti.

4.   INDIKATUR TAL-EFFIĊJENZA FL-INFIQ

4.1.

Għall-ewwel perjodu ta’ referenza, il-KPI tal-effiċjenza fl-infiq nazzjonali/tal-FAB għandu jkun ir-rata ta’ unità ddeterminata nazzjonali/tal-FAB għas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru en route, iddefinita kif ġej:

(a)

L-indikatur huwa r-riżultat tal-proporzjon bejn l-ispejjeż iddeterminati u t-traffiku previst inklużi fil-pjanijiet ta’ prestazzjoni skont l-Artikolu 10(3)(a) u (b);

(b)

L-indikatur huwa espress fil-munita nazzjonali u f’termini reali;

(c)

L-indikatur huwa pprovdut għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza.

Barra minn hekk, l-Istati għandhom jirrapportaw l-ispejjeż u r-rati ta’ unità tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru fit-terminali tagħhom skont ir-Regolament (KE) Nru 1794/2006 u għandhom jiġġustifikaw lill-Kummissjoni kwalunkwe devjazzjoni mill-previżjonijiet.

4.2.

Mit-tieni perjodu ta’ referenza, għandu jkun implimentat it-tieni KPI tal-kapaċità nazzjonali/tal-FAB: ir-rata(i) ta’ unità ddeterminat(i) nazzjonali/tal-FAB għas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru fit-terminali.


(1)  ĠU L 80, 26.3.2010, p. 10.


ANNESS II

IL-MUDELL GĦALL-PJANIJIET TA’ PRESTAZZJONI

Il-pjanijiet ta’ prestazzjoni nazzjonali/tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru għandhom ikunu bbażati fuq l-istruttura li ġejja:

1.   INTRODUZZJONI

1.1.   Deskrizzjoni tas-sitwazzjoni (ambitu tal-pjan, entitajiet koperti, pjan nazzjonali jew tal-FAB, eċċ.)

1.2.   Deskrizzjoni tax-xenarju makroekonomiku għall-perjodu ta’ referenza inklużi s-suppożizzjonijiet ġenerali (previżjoni tat-traffiku, tendenza tar-rata ta’ unità, eċċ.)

1.3.   Deskrizzjoni tal-eżitu tal-konsultazzjoni tal-partijiet interessati sabiex ikun ippreparat il-pjan ta’ prestazzjoni (il-kwistjonijiet ewlenin imqajma mill-parteċipanti u, jekk ikun possibbli, il-kompromessi miftiehma).

2.   IL-MIRI TA’ PRESTAZZJONI FUQ IL-LIVELL NAZZJONALI U/JEW TAL-BLOKOK FUNZJONALI TAL-ISPAZJU TAL-AJRU

2.1.   Il-miri ta’ prestazzjoni f’kull qasam ta’ prestazzjoni ewlieni, iffissati b’referenza għal kull indikatur ta’ prestazzjoni ewlieni, għall-perjodu ta’ referenza kollu, b’valuri annwali li għandhom jintużaw għal finijiet ta’ monitoraġġ u ta’ inċentivi:

(a)   Is-sikurezza

—   L-effikaċja tal-ġestjoni tas-sikurezza: il-miri nazzjonali/tal-FAB kif ġew iddefiniti skont il-punt 1(a) tat-Taqsima 2 tal-Anness I għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza (fakultattiva fl-ewwel perjodu ta’ referenza)

—   L-applikazzjoni tal-klassifikazzjoni tal-gravità tal-Għodda għall-Analiżi tar-Riskju: il-miri nazzjonali/tal-FAB kif ġew iddefiniti skont il-punt 1(b) tat-Taqsima 2 tal-Anness I għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza (valuri iva/le).

—   Il-kultura ġusta: il-miri nazzjonali/tal-FAB kif ġew iddefiniti skont il-punt 1(c) tat-Taqsima 2 tal-Anness I għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza (fakultattiva fl-ewwel perjodu ta’ referenza).

(b)   Il-kapaċità

Il-minuti ta’ dewmien tal-AFTM en route għal kull titjira;

(c)   L-ambjent

Deskrizzjoni tal-proċess ta’ titjib nazzjonali/tal-FAB rigward id-disinn tar-rotot (fakultattiva fl-ewwel perjodu ta’ referenza).

(d)   L-effiċjenza fl-infiq

L-ispejjeż iddeterminati għal servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru en route u fit-terminali ffissati skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 15(2)(a) u tal-Artikolu 15(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 550/2004 u b’applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1794/2006 għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza;

L-unitajiet ta’ servizz en route previsti għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza;

Konsegwentement, ir-rati ta’ unità ddeterminati għall-perjodu ta’ referenza;

Deskrizzjoni u ġustifikazzjoni tal-qligħ fuq l-ekwità tal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru b’relazzjoni għar-riskju effettiv involut;

Deskrizzjoni tal-investiment meħtieġ sabiex jintlaħqu l-miri ta’ prestazzjoni b’deskrizzjoni tar-rilevanza tagħhom b’relazzjoni għall-Pjan Regolatorju tal-ATM Ewropew u l-koerenza tagħhom mal-oqsma u mad-direzzjonijiet tal-progress u tal-bidla ewlenin kif inhu stabbilit hemmhekk.

2.2.   Deskrizzjoni u spjegazzjoni tal-konsistenza tal-miri ta’ prestazzjoni mal-miri ta’ prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha.

2.3.   Deskrizzjoni u spjegazzjoni tal-ammonti li ntirtu mis-snin ta’ qabel il-perjodu ta’ referenza.

2.4.   Deskrizzjoni tal-parametri li ntużaw mill-Istati Membri fl-iffissar tal-kondiviżjoni tar-riskji u tal-inċentivi.

3.   IL-KONTRIBUZZJONI TA’ KULL ENTITÀ RESPONSABBLI

3.1.   Il-miri ta’ prestazzjoni individwali għal kull entità responsabbli.

3.2.   Deskrizzjoni tal-mekkaniżmi ta’ inċentivi li għandhom jiġu applikati fir-rigward ta’ kull entità biex jingħata inkoraġġiment ħalli jintlaħqu l-miri matul il-perjodu ta’ referenza.

4.   ID-DIMENSJONI MILITARI TAL-PJAN

Deskrizzjoni tad-dimensjoni ċivili-militari tal-pjan li jiddeskrivi l-prestazzjoni tal-applikazzjoni tal-użu flessibbli tal-ispazju tal-ajru (FUA) sabiex tiżdied il-kapaċità filwaqt li jiġu kkunsidrati b’mod xieraq l-effikaċja tal-missjoni militari, u jekk dan jitqies xieraq, l-indikaturi u l-miri ta’ prestazzjoni rilevanti f’konsistenza mal-indikaturi u mal-miri tal-pjan ta’ prestazzjoni.

5.   L-ANALIŻI TAS-SENSITTIVITÀ U L-PARAGUN MAL-PJAN TA’ PRESTAZZJONI PREĊEDENTI

5.1.   Is-sensittività għas-suppożizzjonijiet esterni.

5.2.   Paragun mal-pjan ta’ prestazzjoni preċedenti (mhux applikabbli għall-ewwel perjodu ta’ referenza).

6.   L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-PJAN TA’ PRESTAZZJONI

Deskrizzjoni tal-miżuri stabbiliti mill-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza sabiex jintlaħqu l-miri ta’ prestazzjoni, bħal:

Il-mekkaniżmi ta’ monitoraġġ sabiex ikun żgurat li l-programmi għas-sikurezza tal-ANS u l-pjanijiet kummerċjali jiġu implimentati;

Il-miżuri sabiex tkun immonitorjata u jsiru rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ prestazzjoni inkluż kif għandha tiġi indirizzata s-sitwazzjoni jekk il-miri ma jintlaħqux matul il-perjodu ta’ referenza.


ANNESS III

IL-PRINĊIPJI BIEX TKUN EVALWATA L-KONSISTENZA BEJN IL-MIRI TA’ PRESTAZZJONI GĦALL-UNJONI EWROPEA KOLLHA U DAWK NAZZJONALI JEW TAL-BLOKOK FUNZJONALI TAL-ISPAZJU TAL-AJRU

Il-Kummissjoni għandha tuża l-kriterji ta’ evalwazzjoni li ġejjin:

1.   Il-kriterji ġenerali

(a)

Il-konformità mar-rekwiżiti relatati mal-preparazzjoni u mal-adozzjoni tal-pjan ta’ prestazzjoni u b’mod partikolari l-evalwazzjoni tal-ġustifikazzjonijiet ipprovduti fil-pjan ta’ prestazzjoni;

(b)

Analiżi fattwali li tikkunsidra s-sitwazzjoni ġenerali ta’ kull Stat individwali;

(c)

L-interrelazzjonijiet bejn il-miri ta’ prestazzjoni kollha;

(d)

L-istandards tal-prestazzjoni fil-bidu tal-perjodu ta’ referenza u l-ambitu li jirriżulta għal iktar titjib.

2.   Is-sikurezza

(a)   L-effikaċja tal-ġestjoni tas-sikurezza: il-marġni addizzjonali kemm għall-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru kif ukoll għall-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza, li ntuża fil-pjan ta’ prestazzjoni u li ġie evalwat mill-Kummissjoni, għandu jkun daqs jew ikbar mill-punteġġ tal-indikatur għall-Unjoni Ewropea kollha korrispondenti fi tmiem il-perjodu ta’ referenza (fakultattiva fl-ewwel perjodu ta’ referenza).

(b)   L-applikazzjoni tal-klassifikazzjoni tal-gravità tal-Għodda għall-Analiżi tar-Riskju: il-konsistenza tal-indikatur ta’ prestazzjoni ewlieni lokali kif ddefinit fil-punt 1(b) tat-Taqsima 2 tal-Anness I mal-indikatur għall-UE kollha għal kull sena tal-perjodu ta’ referenza.

(c)   Il-kultura ġusta: il-livell tal-mira ta’ prestazzjoni nazzjonali/tal-FAB fi tmiem il-perjodu ta’ referenza li juża l-indikatur ta’ prestazzjoni ewlieni ddefinit fil-punt 1(c) tat-Taqsima 2 tal-Anness I għandu jkun daqs jew ogħla mill-mira għall-UE kollha kif ġiet iddefinita skont il-punt 1(c) tat-Taqsima 1 tal-Anness I (fakultattiva fl-ewwel perjodu ta’ referenza).

3.   L-ambjent

Id-disinn tar-rotot: mhux applikabbli matul l-ewwel perjodu ta’ referenza. Matul it-tieni perjodu ta’ referenza, l-evalwazzjoni tal-proċess dwar id-disinn tar-rotot li ntuża fil-pjan ta’ prestazzjoni;

4.   Il-kapaċità

Il-livell ta’ dewmien: Paragun tal-livell mistenni tad-dewmien tal-AFTM en route li ntuża fil-pjanijiet ta’ prestazzjoni b’valur ta’ referenza pprovdut mill-proċess ta’ ppjanar tal-kapaċità tal-Eurocontrol;

5.   L-effiċjenza fl-infiq

(a)   It-tendenza tar-rata ta’ unità: evalwazzjoni jekk ir-rati ta’ unità ddeterminati ppreżentati huwiex previst li jevolvu b’mod konsistenti mal-mira tal-effiċjenza fl-infiq għall-Unjoni Ewropea kollha u jekk jagħtux kontribuzzjoni adegwata sabiex tintlaħaq l-imsemmija mira matul il-perjodu ta’ referenza kollu kif ukoll għall kull sena individwalment;

(b)   Il-livell tar-rata ta’ unità ddeterminata: paragun tar-rati ta’ unità lokali ppreżentati mar-rata ta’ unità medja tal-Istati Membri jew tal-FAB b’ambjent operattiv u ekonomiku simili, iddefinit mill-Kummissjoni;

(c)   Il-qligħ fuq l-ekwità: evalwazzjoni tal-qligħ fuq l-ekwità tal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru b’relazzjoni għar-riskju effettiv involut;

(d)   Is-suppożizzjonijiet dwar il-previżjonijiet tat-traffiku: paragun tal-previżjonijiet tal-unitajiet ta’ servizz lokali li ntużaw fil-pjan ta’ prestazzjoni bi previżjoni ta’ referenza bħall-previżjonijiet tat-traffiku tas-Servizz tal-Istatistiċi u tal-Previżjonijiet tal-Eurocontrol (STATFOR);

(e)   Is-suppożizzjonijiet ekonomiċi: Ikkontrolla li s-suppożizzjonijiet dwar l-inflazzjoni li ntużaw fil-pjan ta’ prestazzjoni huma konformi ma’ previżjoni ta’ referenza bħall-previżjonijiet tal-IMF (il-Fond Monetarju Internazzjonali)/Eurostat.


ANNESS IV

LISTA TAD-DEJTA LI GĦANDHA TKUN IPPROVDUTA GĦALL-FINI TA’ DAN IR-REGOLAMENT

1.   MILL-AWTORITAJIET NAZZJONALI:

1.1.   Speċifikazzjoni ta’ sett ta’ dejta

L-awtoritajiet nazzjonali għandhom jipprovdu d-dejta li ġejja għall-fini tal-analiżi tal-prestazzjoni:

(a)

L-informazzjoni mitluba biex ikun hemm konformità mal-indikatur ta’ prestazzjoni ewlieni tas-sikurezza msemmi fil-punt 1 (a) tat-Taqsima 2 tal-Anness I;

(b)

Il-Programm għas-Sikurezza tal-Istat kif inhu mitlub mill-Istandard 2.27.1 tal-Anness 11 tal-ICAO, emenda 47-B mill-20 ta’ Lulju 2009.

Barra minn hekk, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jiżguraw li d-dejta li ġejja tkun disponibbli għall-fini tal-analiżi tal-prestazzjoni:

(c)

Id-dejta li ntużat u li ġiet ikkalkulata mill-unità ċentrali tal-AFTM, kif ġiet iddefinita fir-Regolament (UE) Nru 255/2010 dwar l-ATFM, bħall-pjanijiet tat-titjiriet għat-traffiku ġenerali tal-ajru skont ir-regoli tal-IFR, ir-rotot effettivi, id-dejta ta’ sorveljanza, id-dewmien fil-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru en route u fl-ajruporti, l-eżenzjonijiet mill-miżuri ta’ ġestjoni tal-fluss tat-traffiku tal-ajru, ir-rispett tal-islots tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru, il-frekwenza tal-użu kundizzjonali tar-rotot;

(d)

L-okkorrenzi tas-sikurrezza relatati mal-ATM kif ġew iddefiniti fir-Rekwiżit Regolatorju tas-Sikurezza tal-EUROCONTROL – ESARR 2, Edizzjoni 3.0 - intitolat “Rapportar u Evalwazzjoni tal-Okkorrenzi tas-Sikurezza fl-ATM”;

(e)

Ir-rapporti dwar is-sikurezza tal-NSA kif imsemmija fl-Artikoli 6, 7 u 14 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1315/2007 (1) kif ukoll ir-rapporti tal-NSA dwar ir-riżoluzzjoni tad-defiċjenzi identifikati fis-sikurezza li huma suġġetti għal pjanijiet ta’ azzjoni korrettivi;

(f)

Informazzjoni dwar rakkomandazzjonijiet għas-sikurezza u azzjonijiet korrettivi li ttieħdu fuq il-bażi tal-analiżi/investigazzjoni tal-inċidenti relatati mal-ATM skont id-Direttivi tal-Kunsill 94/56/KE (2) dwar l-investigazzjoni ta’ aċċidenti u d-Direttiva 2003/42/KE dwar rapporti ta’ okkorrenza fl-avjazzjoni ċivili;

(g)

Informazzjoni dwar l-elementi stabbiliti sabiex jippromwovu l-applikazzjoni ta’ kultura ġusta;

(h)

Dejta b’appoġġ għall-kompiti msemmija fl-Artikolu 4(1)(m) u (n) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2150/2005 tat-23 ta’ Diċembru 2005 li jistabbilixxi r-regoli komuni għall-użu flessibbli tal-ispazju tal-ajru (FUA) (3).

1.2.   Il-frekwenza u l-iskadenzi għall-provvista tad-dejta

Id-dejta msemmija f’1.1(a), (b), (d), (e), (g) u (h) għandha tkun ipprovduta fuq bażi annwali.

Id-dejta msemmija f’1.1(c) u (f) għandha tkun disponibbli fuq bażi ta’ kull xahar.

2.   MILL-FORNITURI TAS-SERVIZZI TAN-NAVIGAZZJONI BL-AJRU

Din it-Taqsima tapplika għall-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru li jipprovdu s-servizzi msemmija fl-Artikolu 1(2). F’każijiet individwali, l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jinkludu lill-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru li jinsabu taħt il-limitu ta’ dan l-Artikolu 1(2). Huma għandhom jinformaw b’dan lill-Kummissjoni.

2.1.   Speċifikazzjoni ta’ sett ta’ dejta

Il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru għandhom jipprovdu d-dejta li ġejja għall-fini tal-analiżi tal-prestazzjoni:

(a)

Id-dejta msemmija fl-Ispeċifikazzjoni tal-Eurocontrol intitolata “Speċifikazzjoni tal-EUROCONTROL għall-Iżvelar tal-Informazzjoni Ekonomika”, Edizzjoni 2.6 tal-31 ta’ Diċembru 2008 b’referenza għall-EUROCONTROL-SPEC-0117;

(b)

Ir-rapporti annwali u l-parti relatata mal-prestazzjoni tal-Pjanijiet Kummerċjali u tal-Pjan Annwali stabbiliti mill-fornitur tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru skont it-Taqsimiet 2.2 u 9 tal-Anness I għar-Regolament dwar ir-rekwiżit komuni;

(c)

Informazzjoni mitluba biex ikun hemm konformità mal-KPI tas-sikurezza msemmi fil-punt 1(a) tat-Taqsima 2 tal-Anness I;

(d)

Informazzjoni dwar l-elementi stabbiliti sabiex jippromwovu l-applikazzjoni ta’ kultura ġusta.

2.2.   Il-frekwenza u l-iskadenzi għall-provvista tad-dejta

Id-dejta għas-sena (n) msemmija fl-Artikolu 2(a) għandha tkun ipprovduta fuq bażi annwali qabel il-15 ta’ Lulju tas-sena (n + 1), ħlief għad-dejta li tħares ’il quddiem li għandha tkun ipprovduta sal-1 ta’ Novembru tas-sena (n + 1). L-ewwel sena ta’ referenza (n) għandha tkun l-2010.

Id-dejta msemmija fl-Artikolu 2(b) u (c) għandha tkun ipprovduta fuq bażi annwali.

3.   MILL-OPERATURI TAL-AJRUPORTI

Din it-Taqsima tapplika għall-Operaturi tal-Ajruporti li jipprovdu servizzi fl-ajruporti Komunitarji b’iktar minn 150 000 moviment kummerċjali tat-trasport tal-ajru fis-sena u għall-ajruporti kkoordinati u ffaċilitati kollha b’iktar minn 50 000 moviment kummerċjali ta’ trasport tal-ajru fis-sena. F’każijiet individwali, l-Istati Membri jistgħu jinkludu ajruporti taħt dan il-limitu. Huma għandhom jinformaw b’dan lill-Kummissjoni.

3.1.   Definizzjonijiet

Id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw għall-fini ta’ dan l-Anness speċifiku:

(a)

“Identifikazzjoni tal-Ajruport” tfisser id-deskrizzjoni tal-ajruport billi jintuża l-kodiċi standard b’erba’(4) ittri tal-ICAO kif ġie ddefinit fid-Dok. 7910 tal-ICAO (il-120 edizzjoni – Ġunju 2006);

(b)

“Parametri ta’ koordinazzjoni” tfisser il-paramentri ta’ koordinazzjoni ddefiniti fir-Regolament (KEE) Nru 95/93;

(c)

“Kapaċità Ddikjarata tal-Ajruport” tfisser il-parametri ta’ koordinazzjoni li huma pprovduti fil-formola li tiddeskrivi numru massimu ta’ slots għal kull unità ta’ ħin (perjodu ta’ blokk) li jista’ jkun allokat mill-koordinatur. It-tul tal-blokok jista’ jvarja; barra minn hekk, diversi blokok b’tulijiet differenti jistgħu jkunu sovraposti sabiex tkun ikkontrollata l-konċentrazzjoni tat-titjiriet f’ċertu perjodu ta’ ħin. L-użu tal-valuri tal-kapaċità ddikjarati għall-istaġun kollu jfisser iffissar bikri tal-kapaċità staġjonali tal-infrastruttura tal-ajruport;

(d)

“Reġistrazzjoni ta’ Inġenju tal-Ajru” tfisser iċ-ċifri alfanumeriċi li jikkorrispondu għar-reġistrazzjoni effettiva tal-inġenju tal-ajru;

(e)

“Tip ta’ Inġenju tal-Ajru” tfisser deżinjatur tat-tip tal-inġenju tal-ajru (sa erba’ (4) ċifri) kif ġie indikat fil-linji gwida tal-ICAO;

(f)

“Identifikatur tat-Titjira” tfisser grupp ta’ ċifri alfanumeriċi li jintużaw biex jidentifikaw titjira;

(g)

“Ajrudrom tat-tluq ikkodifikat” u “Ajrudrom tad-destinazzjoni kkodifikat” tfisser il-kodiċi tal-ajruport li juża d-deżinjatur tal-ajruporti b’erba’ (4) ittri tal-ICAO jew bi tliet (3) ittri tal-IATA;

(h)

“Timbri skont il-ħin Out-Off-On-In” tfisser id-dejta li ġejja, sal-eqreb minuta:

Ħin skedat tat-tluq (off-block jiġifieri l-ħin meta l-inġenju tal-ajru se jibda jiċċaqlaq, assoċjat mat-tluq),

Ħin effettiv off-block,

Ħin effettiv tat-tluq,

Ħin effettiv tal-inżul,

Ħin skedat tal-wasla (in-block jiġifieri l-ħin meta l-inġenju tal-ajru se jieqaf jiċċaqlaq, assoċjat mal-wasla),

Ħin effettiv in-block;

(i)

“Ħin skedat tat-tluq (off-block)” tfisser id-data u l-ħin meta titjira tkun skedata li se titlaq mill-istand tat-tluq;

(j)

“Ħin effettiv off-block” tfisser id-data u l-ħin effettivi meta l-inġenju tal-ajru jkun ħareġ mill-pożizzjoni tal-ipparkjar (imbuttat lura permezz ta’ mezzi esterni jew bl-enerġija tiegħu stess);

(k)

“Ħin effettiv tat-tluq” tfisser id-data u l-ħin meta inġenju tal-ajru ħalla r-runway (għolla r-roti);

(l)

“Ħin effettiv tal-inżul” tfisser id-data u l-ħin effettivi meta l-inġenju tal-ajru niżel (miss mar-runway);

(m)

“Ħin skedat tal-wasla (in-block)” tfisser id-data u l-ħin meta titjira tkun skedata li tasal fl-istand tal-wasla;

(n)

“Ħin effettiv in-block” id-data u l-ħin effettivi meta l-brejkijiet tal-ipparkjar ġew attivati fl-istand tal-wasla;

(o)

“Regoli tat-Titjir” tfisser ir-regoli li jintużaw sabiex titmexxa t-titjira. “IFR” jirreferu għall-inġenji tal-ajru li jtiru skont ir-regoli tat-titjir bl-istrumenti kif ġew iddefiniti fl-Anness 2 għall-Konvenzjoni ta’ Chicago jew “VFR” li jirreferu għall-inġenji tal-ajru li jtiru skont ir-regoli tat-titjir viżwali kif ġew iddefiniti fl-istess Anness, filwaqt li t-Traffiku Operattiv tal-Ajru (OAT) jirreferi għall-Inġenji tal-Ajru Statali li ma jsegwix ir-regoli ddefiniti fl-Anness 2 għall-Konvenzjoni ta’ Chicago;

(p)

“Tip ta’ titjira” tfisser “IFR” għall-inġenji tal-ajru li jtiru skont ir-regoli tat-titjir bl-istrumenti kif ġew iddefiniti fl-Anness 2 għall-Konvenzjoni ta’ Chicago tal-1944 (L-Għaxar Edizzjoni – Lulju 2005) jew “VFR” għall-inġenji tal-ajru li jtiru skont ir-regoli tat-titjir viżwali kif ġew iddefiniti fl-istess Anness;

(q)

“Slot tal-wasla fl-ajruport” u “Slot tat-tluq fl-ajruport” tfisser slot f’ajruport assenjata jew lil titjira li se tasal jew lil titjira li se titlaq kif ġiet iddefinita fir-Regolament (KEE) Nru 95/93;

(r)

“Deżinjatur tar-runway tal-wasla” u “Deżinjatur tar-runway tat-tluq” tfisser id-deżinjatur tal-ICAO tar-runway li ntużat għat-tluq (eż. 10L);

(s)

“Stand tal-wasla” tfisser id-deżinjatur tal-ewwel pożizzjoni ta’ pparkjar fejn l-inġenju tal-ajru kien ipparkjat hekk kif wasal;

(t)

“Stand tat-tluq” tfisser id-deżinjatur tal-aħħar pożizzjoni ta’ pparkjar fejn l-inġenju tal-ajru kien ipparkjat qabel it-tluq mill-ajruport;

(u)

“Kawżi ta’ dewmien” tfisser il-kodiċijiet standard tad-dewmien tal-IATA kif ġew iddefiniti fl-Anness 2 tas-Sommarju - Annwali tal-2008 Dewmien fit-Trasport tal-Ajru fl-Ewropa (ECODA) (4) bit-tul tad-dewmien. Fejn diversi kawżi jistgħu jiġu attribwiti lit-titjira, għandha tkun ipprovduta l-lista tal-kawżi tad-dewmien;

(v)

“Informazzjoni dwar it-tneħħija tas-silġ jew kontra s-silġ” tfisser indikazzjoni jekk kienx hemm operazzjonijiet ta’ tneħħija tas-silġ jew ta’ kontra s-silġ u jekk iva, fejn (qabel mal-inġenju tal-ajru ħalla l-istand tat-tluq jew f’pożizzjoni ’l bogħod wara t-tluq mill-istand, jiġifieri wara l-off-block);

(w)

“Kanċellazzjoni operattiva” tfisser titjira skedata li tasal jew li titlaq li fir-rigward tagħha japplikaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

it-titjira ngħatat slot fl-ajruport, u

it-titjira kienet ikkonfermata mit-trasportatur tal-ajru jum qabel l-operazzjonijiet u/jew kienet inkluża fil-lista ta’ kuljum tal-iskedi tat-tijiriet prodotti mill-operatur tal-ajruport jum qabel l-operazzjonijiet, imma

l-inżul effettiv jew it-tluq effettiv qatt ma seħħ.

3.2.   Speċifikazzjoni ta’ sett ta’ dejta

3.2.1.

L-operaturi tal-ajruporti ta’ ajruporti kkoordinati u ffaċilitati għandhom jipprovdu d-dejta li ġejja:

L-Identifikazzjoni tal-Ajruport,

Il-kapaċità ddikjarata tal-ajruport,

Il-parametri ta’ koordinazzjoni kollha rilevanti għas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru,

Il-livell ippjanat tal-kwalità tas-servizz (dewmien, puntwalità, eċċ.) assoċjat mad-dikjarazzjoni tal-kapaċità tal-ajruport, meta tkun stabbilita,

Deskrizzjoni dettaljata tal-indikaturi li qed jintużaw sabiex ikun stabbilit il-livell ippjanat tal-kwalità tas-servizz, meta jkun stabbilit.

3.2.2.

Għall-fini tal-analiżi tal-prestazzjoni, l-operaturi tal-ajruporti għandhom jipprovdu d-dejta operattiva li ġejja għal kull inżul jew tluq ta’ titjira:

Ir-Reġistrazzjoni tal-Inġenju tal-Ajru,

It-tip ta’ Inġenju tal-Ajru,

L-Identifikatur tat-Titjira,

L-ajrudrom tat-tluq ikkodifikat u l-ajrudrom tad-destinazzjoni ikkodifikat,

Timbri skont il-ħin Out-Off-On-In,

Ir-Regoli tat-Titjir u t-Tip ta’ Titjira,

L-islots tal-wasla fi u tat-tluq mill-ajruport, fejn disponibbli,

Id-deżinjatur tar-runway tal-wasla u tat-tluq,

L-istand tal-wasla u tat-tluq,

Il-kawżi tad-dewmien, fejn disponibbli (għat-titjiriet li se jitilqu biss),

Informazzjoni dwar it-tneħħija tas-silġ jew kontra s-silġ, fejn disponibbli;

3.2.3.

Għall-fini tal-analiżi tal-prestazzjoni, l-operaturi tal-ajruporti għandhom jipprovdu d-dejta operattiva li ġejja għal kull kanċellazzjoni operattiva:

L-Identifikatur tat-Titjira,

It-Tip ta’ Inġenju tal-Ajru,

L-ajruport skedat tat-tluq u tad-destinazzjoni,

L-islots tal-wasla fi u tat-tluq mill-ajruport, fejn disponibbli,

Ir-raġuni għall-kanċellazzjoni.

3.2.4.

Għall-fini tal-analiżi tal-prestazzjoni, l-operaturi tal-ajruporti jistgħu jipprovdu:

Rapporti volontarji dwar id-degradazzjoni jew id-disturbi tal-ANS fl-ajruporti,

Rapporti volontarji relatati mal-okkurrenzi tas-sikurezza tal-ANS,

Rapporti volontarji dwar nuqqasijiet fil-kapaċità tat-terminali,

Rapporti volontarji dwar il-laqgħat ta’ konsultazzjoni mal-ANSP u mal-Istati.

3.3.   Il-frekwenza u l-iskadenzi għall-provvista tad-dejta

Id-dejta msemmija fi 3.2.1 għandha tkun ipprovduta darbtejn fis-sena, skont il-medda ta’ żmien stabbilita fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KEE) Nru 95/93.

Meta d-dejta msemmija fi 3.2.2 u 3.2.3 tkun ipprovduta, hija għandha tkun ipprovduta fuq bażi ta’ kull xahar fi żmien xahar wara t-tmiem tax-xahar tat-titjira.

Ir-rapporti msemmija fi 3.2.4 jistgħu jiġu pprovduti fi kwalunkwe żmien.

4.   MILL-KOORDINATURI TAL-AJRUPORTI

4.1.   Speċifikazzjoni ta’ sett ta’ dejta

Għall-fini tal-analiżi tal-prestazzjoni, il-koordinaturi tal-ajruporti għandhom jipprovdu d-dejta li ġejja:

Id-data msemmija fl-Artikolu 4(8) tar-Regolament (KEE) Nru 95/93.

4.2.   Il-frekwenza u l-iskadenzi għall-provvista tad-dejta

Id-dejta għandha tkun disponibbli darbtejn fis-sena, skont il-medda ta’ żmien stabbilita fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KEE) Nru 95/93.

5.   MIT-TRASPORTATURI TAL-AJRU

Din it-Taqsima tapplika għat-Trasportaturi tal-ajru li fi ħdan l-ispazju tal-ajru Ewropew joperaw iktar minn 35 000 titjira fis-sena kkalkulati bħala l-medja tul it-tliet snin preċedenti.

5.1.   Definizzjonijiet

5.1.1.

Għall-fini ta’ dan l-Anness speċifiku għandhom japplikaw l-istess definizzjonijiet bħal fl-Anness IV punt 3.1 kif ukoll:

(a)

“Ħruq tal-fjuwil” tfisser il-kwantità effettiva ta’ fjuwil li nħaraq matul it-titjira (gate-to-gate);

(b)

“Piż effettiv tar-rampa” tfisser it-tunnellati metriċi effettivi tal-inġenju tal-ajru qabel ma tistartja l-magna.

5.2.   Speċifikazzjoni ta’ sett ta’ dejta

5.2.1.

Għall-fini tal-analiżi tal-prestazzjoni, it-trasportaturi tal-ajru għandhom jipprovdu d-dejta li ġejja għal kull titjira li joperaw fl-ambitu ġeografiku ta’ dan ir-Regolament:

Ir-Reġistrazzjoni tal-Inġenju tal-Ajru,

L-identifikatur tat-Titjira,

Ir-Regoli tat-Titjir u t-Tip ta’ Titjira,

L-ajruport tat-tluq ikkodifikat u l-ajruport tad-destinazzjoni kkodifikat,

Id-deżinjatur tar-runway tal-wasla u tat-tluq, jekk disponibbli,

L-istand tal-wasla u tat-tluq, fejn disponibbli,

It-timbri skont il-ħin Out-Off-On-In, kemm skedati kif ukoll effettivi,

Il-kawżi tad-dewmien,

Informazzjoni dwar it-tneħħija tas-silġ jew kontra s-silġ, fejn disponibbli.

5.2.2.

Għall-fini tal-analiżi tal-prestazzjoni, it-trasportaturi tal-ajru għandhom jipprovdu d-dejta msemmija fil-punt 3.2.3 tal-Anness IV għal kull kanċellazzjoni operattiva fl-ambitu ġeografiku ta’ dan ir-Regolament.

5.2.3.

Minbarra d-dejta pprovduta skont ir-rekwiżiti tal-Parti B tal-Anness IV għad-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li temenda d-Direttiva 96/61/KE (5), it-trasporaturi tal-ajru jistgħu jipprovdu lill-Kummissjoni d-dejta li ġejja għal kull titjira li joperaw fl-ambitu ġeografiku ta’ dan ir-Regolament:

Il-ħruq tal-fjuwil,

Il-piż effettiv tar-rampa.

5.2.4.

Għall-fini tal-analiżi tal-prestazzjoni, it-trasportaturi tal-ajru jistgħu jipprovdu:

Rapporti volontarji dwar l-aċċess għall-ispazju tal-ajru,

Rapport volontarju dwar degradazzjoni jew disturbi tal-ANS fl-ajruporti,

Rapporti volontarji relatati mal-okkurrenzi tas-sikurezza tal-ANS,

Rapporti volontarji dwar in-nuqqasijiet fil-kapaċità en route, l-impożizzjoni ta’ limiti fuq il-livelli jew il-bdil fir-rotot,

Rapporti volontarji dwar laqgħat ta’ konsultazzjoni mal-ANSP u mal-Istati.

5.3.   Il-frekwenza tal-provvista tad-dejta

Id-dejta msemmija f'punti 5.2.1, 5.2.2 u 5.2.3 tal-Anness IV għandha tkun ipprovduta fuq bażi ta’ darba fix-xahar.

Ir-rapporti msemmija f'punt 5.2.4 jistgħu jkunu pprovduti fi kwalunkwe żmien.


(1)  ĠU L 291, 9.11.2007, p. 16.

(2)  ĠU L 319, 12.12.1994, p. 14.

(3)  ĠU L 342, 24.12.2005, p. 20.

(4)  https://extranet.eurocontrol.int/http://prisme-web.hq.corp.eurocontrol.int/ecoda/coda/public/standard_page/codarep/2008/2008DIGEST.pdf

(5)  ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32.


3.8.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/23


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 692/2010

tat-30 ta’ Lulju 2010

dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana (1), u b’mod partikulari l-Artikolu 9(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex tiġi żgurata applikazzjoni uniformi tan-Nomenklatura Magħquda mehmuża mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87, huwa neċessarju li jiġu adottati miżuri li jikkonċernaw il-klassifikazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Anness ta’ ma’ dan ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabbilixxa r-regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda. Dawk ir-regoli japplikaw ukoll għal kwalunkwe nomenklatura oħra li hija bbażata, parzjalment jew kollha kemm hi, fuqha jew li żżid kwalunkwe suddiviżjoni magħha u li hija stabbilita minn dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni, bil-għan tal-applikazzjoni ta’ tariffi u miżuri oħra relatati mal-kummerċ tal-oġġetti.

(3)

Skont dawk ir-regoli ġenerali, il-prodotti msemmija fil-kolonna nru 1 tat-tabella mniżżla fl-Anness għandhom jiġu kklassifikati taħt il-kodiċi tan-NM indikata fil-kolonna nru 2, minħabba r-raġunijiet stabbiliti fil-kolonna nru 3 ta’ dik it-tabella.

(4)

Huwa xieraq li jkun stipulat li, soġġett għall-miżuri fis-seħħ fl-Unjoni Ewropea li għandhom x’jaqsmu mas-sistemi ta’ verifika doppja u mas-sorveljanza minn qabel u retrospettiva ta’ oġġetti tessili waqt l-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea, id-detentur ikun jista’ għal perjodu ta’ 60 jum ikompli joqgħod fuq tagħrif tariffarju vinkolanti maħruġ mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, li huwa marbut mal-klassifikazzjoni tal-oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda iżda li mhuwiex skont dan ir-Regolament, skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (2).

(5)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament tfasslu b’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prodotti deskritti fil-kolonna nru 1 tat-tabella kif tidher fl-Anness għandhom ikunu klassifikati fi ħdan in-Nomenklatura Magħquda taħt il-kodiċi tan-NM indikat fil-kolonna nru 2 ta’ dik it-tabella.

Artikolu 2

Suġġett għall-miżuri fis-seħħ fl-Unjoni Ewropea li għandhom x’jaqsmu mas-sistemi ta’ verifika doppja u mas-sorveljanza retrospettiva ta’ prodotti tessili waqt l-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea, wieħed jista’ għal perjodu ta’ 60 jum jibqa’ joqgħod fuq tagħrif vinkolanti fuq it-tariffi maħruġ mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri fir-rigward tal-klassifika tal-merkanzija fin-Nomeklatura Magħquda u li ma tkunx konformi ma’ dan ir-Regolament, skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) 2913/92.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin ġurnata wara dik tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jkun vinkolanti fit-totalità tiegħu, u direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmula fi Brussell, it-30 ta’ Lulju 2010.

Għall-Kummissjoni

Neelie KROES

Viċi President


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANNESS

Deskrizzjoni tal-prodotti

Klassifikazzjoni

(Kodiċi tan-NM)

Raġunijiet

(1)

(2)

(3)

1.

Artiklu semiċirkulari oħxon, b’dimensjonijiet ġenerali ta’ bejn wieħed u ieħor 75 ċm tul u 45 ċm wisgħa, magħmul minn drapp tat-tessuti minsuġin tal-fibri mibrumin tal-ġewż tal-Indi, li jifforma l-biċċa l-kbira tal-wiċċ, b’rinforz tal-lastku. Dan l-artiklu huwa mdawwar b’bordura dekorattiva tal-lastku. (tapit tal-bieb)

Ara l-istampa 652 (*)

5702 20 00

Il-klassifikazzjoni hija ddeterminata mir-Regoli Ġenerali 1, 3(b) u 6 għall-interpretazzjoni (RĠI) tan-Nomenklatura Magħquda, Nota 2(a) tal-Kapitolu 40, Nota 1 tal-Kapitolu 46, Nota 1 tal-Kapitolu 57 u l-kliem tal-kodiċi NM 5702  u 5702 20 00 .

Il-fibri tal-ġewż tal-Indi huma fibri tessili veġetali li, meta jinbarmu, jiġu fl-ambitu tal-intestatura 5308  u għaldaqstant jaqgħu taħt it-Taqsima XI (tessuti u oġġetti ta’ tessuti) tan-Nomenklatura Magħquda.

Wiċċ l-artiklu huwa magħmul minn tessut minsuġ ta’ ħjut tal-fibri tal-ġewż tal-Indi u tal-lastku, b’mod li l-fibri tal-ġewż tal-Indi jagħtu lill-wiċċ il-karatteristika essenzjali tiegħu skont it-tifsira tar-RĠI 3(b), minħabba li jippermettu lin-nies jogħrku jew jimsħu l-qiegħ taż-żraben tagħhom u, barra minn hekk, il-fibri tal-ġewż tal-Indi jiffurmaw il-parti l-kbira tal-wiċċ.

Minħabba li l-materjal tessili (tessut minsuġ ta’ ħjut tal-fibri tal-ġewż tal-Indi) huma l-wiċċ espost tal-artiklu meta jkun qed jintuża, dan l-artiklu huwa “kisi tal-art ta’ tessuti” skont it-tifsira tan-Nota 1 tal-Kapitolu 57.

Minħabba d-daqs, il-ħxuna, l-għebusija u s-saħħa tiegħu, l-artiklu għandu l-karatteristiċi oġġettivi ta’ kisi tal-art magħmul mit-tessuti (tapit tal-bieb).

Barra minn hekk, it-test ta’ mal-intestatura 5702 jinkludi “kisi tal-art ieħor ta’ tessuti, minsuġin”, mingħajr ma ssir l-ebda distinzjoni fir-rigward tal-użu fuq ġewwa jew fuq barra tat-twapet u mingħajr ma jiġi speċifikat id-daqs tagħhom.

Kaġun ta’ dan, skont in-Nota 2(a) tal-Kapitolu 40, dan l-artiklu ma jistax jiġi kklassifikat fil-Kapitolu 40, minħabba li dak il-Kapitolu ma jkoprix prodotti tat-Taqsima XI (tessuti u oġġetti ta’ tessuti).

Lanqas ma jista’ dan l-artiklu jiġi kklassifikat fil-Kapitolu 46 għax, skont in-Nota 1 ta’ ma’ dak il-Kapitolu, ma tinkludix fibri tessili naturali mibrumin.

L-artiklu għandu għalhekk jiġi kklassifikat bħala kisi tal-art magħmul mit-tessuti, fil-Kapitolu 57.

2.

Artiklu rettangulari oħxon kbir bejn wieħed u ieħor 60 ċm mit-tul u 40 ċm mill-wisa’, magħmul mill-fibri tal-ġewż tal-Indi li jiffurmaw wiċċ bil-pil. Il-fibri tal-ġewż tal-Indi huma mwaħħlin ma’ wiċċ tal-poly(vinyl chloride), li jifforma r-rinforz ta’ taħt. It-tapit huwa mdawwar b’bordura dekorattiva tal-poly(vinyl chloride). (tapit tal-bieb)

Ara l-istampa 653 (*)

5705 00 90

Il-klassifikazzjoni hija ddeterminata mir-Regoli Ġenerali 1, 3(b) u 6 għall-interpretazzjoni (RĠI) tan-Nomenklatura Magħquda, min-Nota 2(p) ta’ mal-Kapitolu 39, min-Nota 1 ta’ mal-Kapitlu 57 u mill-kliem tal-kodiċijiet 5705  u 5705 00 90 tan-NM.

Il-fibri tal-ġewż tal-Indi huma fibri tessili veġetali fl-ambitu tal-intestatura 5305  u għaldaqstant jaqgħu taħt it-Taqsima XI (tessuti u oġġetti ta’ tessuti) tan-Nomenklatura Magħquda.

Wiċċ l-artiklu huwa magħmul mill-fibri tal-ġewż tal-Indi u l-poly(vinylchloride), b’mod li l-fibri tal-ġewż tal-Indi jagħtu lill-wiċċ il-karatteristika essenzjali tiegħu skont it-tifsira tar-RĠI 3(b), minħabba li jippermettu lin-nies jogħrku jew jimsħu l-qiegħ taż-żraben tagħhom u, barra minn hekk, il-fibri tal-ġewż tal-Indi jiffurmaw il-parti l-kbira tal-wiċċ.

Minħabba li l-materjal tessili (il-fibri tal-ġewż tal-Indi) huma l-wiċċ espost tal-artiklu meta jkun qed jintuża, dan l-artiklu huwa “kisi tal-art ta’ tessuti” skont it-tifsira tan-Nota 1 ta’ mal-Kapitolu 57.

Minħabba d-daqs, il-ħxuna, l-għebusija u s-saħħa tiegħu, l-artiklu għandu l-karatteristiċi oġġettivi ta’ kisi tal-art magħmul mit-tessuti (tapit tal-bieb).

Barra minn hekk, l-intestatura 5705 tkopri t-twapet u kisi tal-art ieħor magħmul mit-tessuti, mingħajr ma ssir l-ebda distinzjoni fir-rigward tal-użu fuq ġewwa jew fuq barra tat-twapet u mingħajr ma jiġi speċifikat id-daqs tagħhom (Ara wkoll in-Noti Spjegattivi tas-SA ta’ mal-intestatura 5705 , l-ewwel paragrafu). Din l-intestatura tinkludi twapet tal-pil inkullati, fejn il-wiċċ tal-pil ikun imwaħħal ma’ rinforz jew inkella direttament ma’ sustanza li twaħħal li tkun tifforma r-rinforz (Ara wkoll in-Noti Spjegattivi tas-SA ta’ mal-intestatura 5705 , it-tieni paragrafu (1)).

Kaġun ta’ dan, skont in-Nota 2(p) ta’ mal-Kapitolu 39, dan l-artiklu ma jistax jiġi kklassifikat fil-Kapitolu 39, minħabba li dak il-Kapitolu ma jkoprix prodotti tat-Taqsima XI (tessuti u oġġetti ta’ tessuti).

L-artiklu għandu għalhekk jiġi kklassifikat bħala kisi tal-art magħmul mit-tessuti, fil-Kapitolu 57.

Image Image

(*)  L-istampa hija purament għal skop ta’ informazzjoni.


3.8.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/26


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 693/2010

tat-2 ta’ Awwissu 2010

li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-3 ta’ Awwissu 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-2 ta’ Awwissu 2010.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

MK

27,7

TR

50,2

ZZ

39,0

0707 00 05

TR

105,8

ZZ

105,8

0709 90 70

TR

110,0

ZZ

110,0

0805 50 10

AR

117,4

UY

81,1

ZA

103,0

ZZ

100,5

0806 10 10

CL

134,6

EG

129,8

IL

126,4

MA

157,0

TR

150,5

ZA

98,7

ZZ

132,8

0808 10 80

AR

83,7

BR

76,0

CL

103,0

CN

87,3

NZ

101,5

US

98,3

UY

112,9

ZA

104,3

ZZ

95,9

0808 20 50

AR

74,3

CL

178,9

CN

93,7

ZA

105,5

ZZ

113,1

0809 20 95

TR

223,1

ZZ

223,1

0809 30

TR

162,4

ZZ

162,4

0809 40 05

BA

62,1

IL

162,3

XS

70,3

ZZ

98,2


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


3.8.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/28


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 694/2010

tat-2 ta’ Awwissu 2010

li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 877/2009 għas-sena tas-suq 2009/10

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 951/2006 tat-30 ta’ Ġunju 2006 dwar regoli ddettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 f'dak li għandu x'jaqsam mal-iskambji mal-pajjiżi terzi fis-settur taz-zokkor (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2), it-tieni subparagrafu, it-tieni sentenza tiegħu,

Billi:

(1)

L-ammonti tal-prezzijiet rappreżentattivi u tad-dazji addizzjonali applikabbli għall-importazzjoni taz-zokkor abjad, taz-zokkor mhux ipproċessat u ta' ċerti ġuleppijiet għas-sena tas-suq 2009/10 ġew stabbiliti bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 877/2009 (3). Dawn il-prezzijiet u dazji ġew emendati l-aħħar mir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 689/2010 (4).

(2)

L-informazzjoni li l-Kummissjoni għandha f'idejha llum twassal biex dawn l-ammonti jiġu mmodifikati, skont ir-regoli ddettaljati pprovduti fir-Regolament (KE) Nru 951/2006,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prezzijiet rappreżentattivi u d-dazji addizzjonali applikabbli għall-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 36 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006, stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 877/2009 għas-sena tas-suq 2009/10, huma b'dan mmodifikati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-3 ta’ Awwissu 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-2 ta’ Awwissu 2010.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  ĠU L 253, 25.9.2009, p. 3.

(4)  ĠU L 199, 31.7.2010, p. 21.


ANNESS

L-ammonti mmodifikati tal-prezzijiet rappreżentattivi u tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni taz-zokkor abjad, taz-zokkor mhux ipproċessat u tal-prodotti bil-kodiċi NM 1702 90 95 , applikabbli mit-3 ta’ Awwissu 2010

(EUR)

Kodiċi NM

Ammont tal-prezz rappreżentattiv għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

Ammont tad-dazju addizzjonali għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

1701 11 10  (1)

44,37

0,00

1701 11 90  (1)

44,37

1,59

1701 12 10  (1)

44,37

0,00

1701 12 90  (1)

44,37

1,30

1701 91 00  (2)

45,04

3,96

1701 99 10  (2)

45,04

0,83

1701 99 90  (2)

45,04

0,83

1702 90 95  (3)

0,45

0,24


(1)  Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness IV, il-punt III, tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(2)  Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness IV, il-punt II, tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(3)  Stabbilit bħala 1 % tal-kontenut f'sukrożju.


DEĊIŻJONIJIET

3.8.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/30


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tas-26 ta’ Lulju 2010

li tistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

(2010/427/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 27(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (“ir-Rappreżentant Għoli”),

Wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Parlament Ewropew,

Wara li kkunsidra l-kunsens tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

L-għan ta' din id-Deċiżjoni hu li jistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (“SEAE”), korp funzjonalment awtonomu tal-Unjoni taħt l-awtorità tar-Rappreżentant Għoli, stabbilit bl-Artikolu 27(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (“TUE”), kif emendat bit-Trattat ta' Lisbona. Din id-Deċiżjoni u b'mod partikolari r-referenza għat-terminu “Rappreżentant Għoli” ser jiġu interpretati skont il-funzjonijiet differenti tiegħu skont l-Artikolu 18 TUE.

(2)

F’konformità mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 21(3) TUE, l-Unjoni ser tiżgura l-konsistenza bejn l-oqsma differenti tal-azzjoni esterna tagħha u bejn dawk l-oqsma u l-linji politiċi l-oħra tagħha. Il-Kunsill u l-Kummissjoni, assistiti mir-Rappreżentant Għoli, ser jiżguraw dik il-konsistenza u għandhom jikkoperaw għal dak il-għan.

(3)

Is-SEAE ser jappoġġa r-Rappreżentant Għoli, li huwa wkoll il-Viċi President tal-Kummissjoni u l-President tal-Kunsill Affarijiet Barranin, fit-twettiq tal-mandat tiegħu biex imexxi l-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (“PESK”) tal-Unjoni u biex tkun żgurata l-konsistenza tal-azzjoni esterna tal-Unjoni kif deskritt, b'mod partikolari, fl-Artikoli 18 u 27 TUE. Is-SEAE ser tappoġġa r-Rappreżentant Għoli fil-kapaċità tiegħu ta' President tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin, mingħajr preġudizzju għall-kompiti normali tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill. Is-SEAE ser jappoġġa wkoll ir-Rappreżentant Għoli fil-kapaċità tiegħu bħala Viċi President tal-Kummissjoni, fir-rigward tar-responsabbiltajiet tiegħu fi ħdan il-Kummissjoni għal responsabbiltajiet inkombenti fuqha fir-relazzjonijiet esterni u fil-koordinazzjoni ta' aspetti oħra tal-azzjoni esterna tal-Unjoni, mingħajr preġudizzju għall-kompiti normali tas-servizzi tal-Kummissjoni.

(4)

Fil-kontribut tiegħu għall-programmi ta' kooperazzjoni esterna tal-Unjoni, is-SEAE għandu jfittex li jiżgura li l-programmi jilħqu l-objettivi għall-azzjoni esterna stabbiliti fl-Artikolu 21 TUE, b'mod partikolari l-paragrafu tiegħu (2)(d) tiegħu, u li jirrispettaw l-objettivi tal-politika tal-Unjoni għall-iżvilupp f'konformità mal-Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (“TFUE”). F'dan il-kuntest, is-SEAE għandu wkoll jippromwovi t-twettiq tal-objettivi tal-Kunsens Ewropew dwar l-Iżvilupp (1) u l-Kunsens Ewropew dwar l-Għajnuna Umanitarja (2).

(5)

Mit-Trattat ta' Lisbona jirriżulta li, sabiex jimplimenta d-dispożizzjonijiet tiegħu, is-SEAE jeħtieġ li jkun operattiv kemm jista' jkun malajr wara d-dħul fis-seħħ ta' dak it-Trattat.

(6)

Il-Parlament Ewropew ser ikollu rwol sħiħ fl-azzjoni esterna tal-Unjoni, inkluż il-funzjonijiet tiegħu ta' kontroll politiku kif previst fl-Artikolu 14(1) TUE, kif ukoll fi kwistjonijiet leġislattivi u baġitarji kif stabbiliti fit-Trattati. Barra minn hekk, f'konformità mal-Artikolu 36 TUE, ir-Rappreżentant Għoli ser jikkonsulta regolarment mal-Parlament Ewropew dwar l-aspetti ewlenin u l-għażliet bażiċi tal-PESK u ser jiżgura li l-fehmiet tal-Parlament Ewropew jiġu kkunsidrati kif dovut. Is-SEAE ser jassisti lir-Rappreżentant Għoli f'dan ir-rigward. Għandhom isiru arranġamenti speċifiċi fir-rigward tal-aċċess għall-Membri tal-Parlament Ewropew għal dokumenti u informazzjoni klassifikata fil-qasam tal-PESK. Sa l-adozzjoni ta' tali arranġamenti, ser japplikaw dispożizzjonijiet eżistenti skont il-Ftehim Interistituzzjonali tal-20 ta’ Novembru 2002 bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill rigward l-aċċess mill-Parlament Ewropew għal informazzjoni sensittiva tal-Kunsill fil-qasam tal-politika tas-sigurtà u d-difiża (3).

(7)

Ir-Rappreżentant Għoli, jew ir-rappreżentant tiegħu, għandu jeżerċita r-responsabbilitajiet previsti bl-atti rispettivi tal-istabbiliment tal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża (4), iċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea (5), l-Istitut tal-Unjoni Ewropea għall-Istudji fuq is-Sigurtà (6) u l-Kulleġġ Ewropew ta' Sigurtà u ta' Difiża (7). Is-SEAE għandu jipprovdi lil dawk l-entitajiet bl-appoġġ attwalment ipprovdut mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill.

(8)

Għandhom jiġu adottati dispożizzjonijiet relatati mal-persunal tas-SEAE u r-reklutaġġ tagħhom fejn tali dispożizzjonijiet huma meħtieġa biex jiġu stabbiliti l-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-SEAE. B'mod parallel, għandhom isiru l-emendi meħtieġa, f'konformità mal-Artikolu 336 TFUE, għar-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej (“Regolamenti tal-Persunal”) u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Ħaddiema Oħra ta' dawk il-Komunitajiet (8) (“CEOS”) mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 298 TFUE. Għal kwistjonijiet relatati mal-persunal tiegħu, is-SEAE għandu jiġi ttrattat bħala istituzzjoni fit-tifsira tar-Regolamenti tal-Persunal u s-CEOS. Ir-Rappreżentant Għoli ser ikun l-Awtorità li Taħtar, fir-rigward kemm ta' uffiċjali soġġetti għar-Regolamenti tal-Persunal u ta' aġenti soġġetti għas-CEOS. In-numru ta' uffiċjali u aġenti oħra għandu jiġi deċiż kull sena bħala parti mill-proċedura baġitarja u ser ikun rifless fil-pjan ta' stabbiliment.

(9)

Il-persunal tas-SEAE ser iwettqu dmirijiethom u jimxu biss mal-interessi tal-Unjoni.

(10)

Ir-reklutaġġ ser ikun ibbażat fuq il-mertu filwaqt li jiżgura bilanċ ġeografiku adegwat u bilanċ bejn is-sessi adegwat. Il-persunal tas-SEAE għandu jinkludi preżenza sinifikanti ta' ċittadini mill-Istati Membri kollha. Ir-rieżami previst għall-2013 għandu wkoll ikopri din il-kwistjoni, inkluż, kif adatt, suġġerimenti għal miżuri speċifiċi addizzjonali biex jiġu kkoreġuti żbilanċi possibbli.

(11)

F’konformità mal-Artikolu 27(3) TUE, is-SEAE ser ikun magħmul minn uffiċjali tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u mill-Kummissjoni, kif ukoll minn persunal li ġej mis-servizzi diplomatiċi tal-Istati Membri. Għal dak il-għan, id-dipartimenti u l-funzjonijiet rilevanti fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u fil-Kummissjoni ser jiġu ttresferiti lis-SEAE, flimkien mal-uffiċjali u l-aġenti temporanji li għandhom kariga f'tali dipartimenti jew funzjonijiet. Qabel l-1 ta' Lulju 2013, is-SEAE ser jirrekluta esklussivament uffiċjali li joriġinaw mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u tal-Kummissjoni kif ukoll persunal li ġej mis-servizzi diplomatiċi tal-Istati Membri. Wara dik id-data, kull uffiċjal u aġent ieħor tal-Unjoni Ewropea għandu jkun jista' japplika għall-karigi battala fis-SEAE.

(12)

Is-SEAE jista', f'każijiet speċifiċi, jirrikorri għal esperti nazzjonali sekondati (“SNEs”), fuq liema, ir-Rappreżentant Għoli ser ikollu awtorità. L-SNEs f’karigi fis-SEAE mhux ser jingħaddu fit-terz tal-persunal kollu tal-SEAE fil-livell ta' Amministratur (AD)_li l-persunal mill-Istati Membri għandu jirrappreżenta meta s-SEAE ikun laħaq il-kapaċità sħiħa tiegħu. It-trasferiment tagħhom matul il-fażi tal-istabbiliment tas-SEAE mhux ser ikun awtomatiku u ser isir bil-kunsens tal-awtoritajiet tal-Istati Membri tal-oriġini. Sad-data tal-iskadenza tal-kuntratt ta' SNE ttrasferit lis-SEAE taħt l-Artikolu 7, il-funzjoni relevanti ser tiġi kkonvertita f'kariga ta' aġent temporanju fil-każijiet fejn il-funzjoni mwettqa mill-SNE tikkorrispondi għal funzjoni normalment imwettqa minn persunal fil-livell AD, dment li l-kariga meħtieġa tkun disponibbli skont il-pjan ta' stabbiliment.

(13)

Il-Kummissjoni u s-SEAE ser jaqblu dwar arranġamenti dettaljati relatati mal-ħruġ ta' struzzjonijiet mill-Kummissjoni lid-delegazzjonijiet. Dawn għandhom jipprovdu partikolarment li meta l-Kummissjoni toħroġ struzzjonijiet lid-delegazzjonijiet, hija ser tipprovdi simultanjament kopja tagħhom lill-Kap tad-Delegazzjoni u lill-amministarzzjoni ċentrali tas-SEAE.

(14)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (9) (“ir-Regolament Finanzjarju”) għandu jiġi emendat sabiex jinkludi lis-SEAE fl-Artikolu 1 tar-tiegħu, b'taqsima speċifika fil-baġit tal-Unjoni. F'konformità mar-regoli applikabbli, u bħalma huwa l-każ għal istituzzjonijiet oħra, parti mir-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri ser tiġi ddedikata wkoll lis-SEAE u s-SEAE ser iwieġeb għal tali rapporti. Is-SEAE ser ikun soġġett għall-proċeduri dwar ir-rilaxx kif previst fl-Artikolu 319 TFUE u fl-Artikoli 145 sa 147 tar-Regolament Finanzjarju. Ir-Rappreżentant Għoli ser jipprovdi lill-Parlament Ewropew bl-appoġġ kollu meħtieġ għall-eżerċizzju tad-dritt tal-Parlament Ewropew bħala awtorità ta' rilaxx. L-implimentazzjoni tal-baġit operattiv ser tkun ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni f'konformità mal-Artikolu 317 TFUE. Id-deċiżjonijiet li għandhom impatt finanzjarju ser jikkonformaw ma’, b'mod partikolari, ir-responsabbiltajiet imniżżlin fit-Titolu IV tar-Regolament Finanzjarju, speċjalment l-Artikoli 64 sa 68 tiegħu rigward ir-responsabbiltà tal-atturi finanzjarji, u l-Artikolu 75 tiegħu dwar l-operazzjonijiet tal-infiq.

(15)

L-istabbiliment tas-SEAE għandu jkun iggwidat mill-prinċipju tal-kost-effiċjenza li jimmira lejn in-newtralità baġitarja. Għal dan l-għan, ser ikollhom jintużaw arranġamenti transizzjonali u l-bini gradwali tal-kapaċità. Għandhom jiġu evitati d-duplikazzjoni mhux meħtieġa tal-kompiti, il-funzjonijiet u r-riżorsi ma' strutturi oħra. Għandhom jintużaw l-opportunitajiet kollha għar-razzjonalizzazzjoni.

Barra minn hekk, ser ikun meħtieġ numru ta' postijiet addizzjonali għal aġenti temporanji tal-Istati Membri li ser ikollhom jiġu ffinanzjati fil-qafas tal-qafas finanzjarju multiannwali attwali.

(16)

Għandhom jiġu stabbiliti regoli li jkopru l-attivitajiet tas-SEAE u l-persunal tiegħu fir-rigward tas-sigurtà, il-protezzjoni ta' informazzjoni kklassifikata u t-trasparenza.

(17)

Huwa mfakkar li l-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea ser japplika għas-SEAE, l-uffiċjali tiegħu u aġenti oħrajn, li ser ikunu soġġetti jew għar-Regolamenti tal-Persunal jew għas-CEOS.

(18)

L-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika jkomplu jużaw qafas istituzzjonali uniku. Għalhekk huwa essenzjali li tiġi żgurata l-konsistenza bejn ir-relazzjonijiet esterni tat-tnejn li huma, u li jkun possibbli għad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni li jirrappreżentaw lill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika f'pajjiżi terzi u f'organizzazzjonijiet internazzjonali.

(19)

Ir-Rappreżentant Għoli għandu, sa nofs l-2013, jipprovdi rieżami tal-organizzazzjoni l-funzjonament tas-SEAE, akkumpanjata, jekk meħtieġ, mill-proposti għal reviżjoni ta' din id-Deċiżjoni. Tali reviżjoni għandha tiġi adottata mhux aktar tard mill-bidu tal-2014,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Natura u ambitu

1.   Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (“SEAE”).

2.   Is-SEAE, li għandu l-kwartieri ġenerali tiegħu fi Brussell, għandu jkun korp funzjonalment awtonomu tal-Unjoni Ewropea, separat mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u mill-Kummissjoni, bil-kapaċità legali meħtieġa li jwettaq il-kompiti tiegħu u jilħaq l-objettivi tiegħu.

3.   Is-SEAE għandu jitqiegħed taħt l-awtorità tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (“Rappreżentant Għoli”).

4.   Is-SEAE għandu jkun magħmul minn amministrazzjoni ċentrali u mid-Delegazzjonijiet tal-Unjoni għal pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali.

Artikolu 2

Id-dmirijiet

1.   Is-SEAE għandu jappoġġa r-Rappreżentant Għoli fit-twettiq tal-mandati tiegħu kif deskritt, b'mod partikolari, fl-Artikoli 18 u 27 TUE:

fit-twettiq tal-mandat tiegħu li jmexxi l-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (“PESK”) tal-Unjoni Ewropea, inkluża l-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (“PSDK”), li jikkontribwixxi bil-proposti tiegħu għall-iżvilupp ta' dik il-politika, li huwa għandu jwettaq kif ingħata mandat mill-Kunsill u li jiżgura l-konsistenza tal-azzjoni esterna tal-Unjoni,

fil-kapaċità tiegħu ta' President tal-Kunsill Affarijiet Barranin, mingħajr preġudizzju għall-kompiti normali tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill,

fil-kapaċità tiegħu bħala Viċi President tal-Kummissjoni għat-twettiq tar-responsabbiltajiet inkombenti fil-Kummissjoni fir-relazzjonijiet esterni tagħha u fil-koordinazzjoni ta' aspetti oħra tal-azzjoni esterna tal-Unjoni, mingħajr preġudizzju għall-kompiti normali tas-servizzi tal-Kummissjoni.

2.   Is-SEAE għandu jassisti lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-President tal-Kummissjoni, u lill-Kummissjoni fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet rispettivi tagħhom fil-qasam tar-relazzjonijiet esterni.

Artikolu 3

Koperazzjoni

1.   Is-SEAE għandu jappoġġa lis-servizzi diplomatiċi tal-Istati Membri, kif ukoll lis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u lis-servizzi tal-Kummissjoni, u jaħdem f'kooperazzjoni magħhom, sabiex tkun żgurata l-konsistenza bejn l-oqsma differenti tal-azzjoni esterna tal-Unjoni u bejn dawk l-oqsma u l-linji politiċi l-oħra tagħha.

2.   Is-SEAE u s-servizzi tal-Kummissjoni għandhom jikkonsultaw lil xulxin dwar il-materji kollha li jirrigwardaw l-azzjoni esterna tal-Unjoni fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet rispettivi tagħhom ħlief dwar materji koperti mill-PSDK. Is-SEAE għandu jieħu sehem fil-ħidma u l-proċeduri ta' tħejjija rigward l-atti li jitħejjew mill-Kummissjoni f'dan il-qasam.

Dan il-paragrafu għandu jiġi implimentat f'konformità mal-Kapitolu 1 tat-Titolu V tat-TUE, u mal-Artikolu 205 TFUE.

3.   Is-SEAE jista' jidħol f’arranġamenti fil-livell ta' servizz ma' servizzi rilevanti tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill, tal-Kummissjoni, jew uffiċċji jew korpi interistituzzjonali oħra tal-Unjoni.

4.   Is-SEAE għandu jestendi l-appoġġ u l-kooperazzjoni kif meħtieġ lill-istituzzjonijiet u l-korpi l-oħra tal-Unjoni, b'mod partikolari lill-Parlament Ewropew. Is-SEAE jista' jibbenifika wkoll mill-appoġġ u l-kooperazzjoni ta' dawn l-istituzzjonijiet u korpi, inklużi l-aġenziji kif adatt. L-awditur intern tas-SEAE ser jikkoopera mal-awditur intern tal-Kummissjoni biex tiġi żgurata politika tal-verifika konsistenti, b'referenza partikolari għar-responsabbiltà tal-Kummissjoni għall-infiq operattiv. Barra minn hekk, is-SEAE għandu jikkoopera mal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (“OLAF”) f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1073/1999 (10). Dan għandu, b'mod partikolari, jadotta mingħajr dewmien id-deċiżjoni meħtieġa minn dak ir-Regolament skont it-termini u l-kondizzjonijiet għall-investigazzjonijiet interni. Kif ipprovdut f'dak ir-Regolament, kemm l-Istati Membri, f'konformità mad-dispożizzjonijiet nazzjonali, kif ukoll l-istituzzjonijiet għandhom jagħtu l-appoġġ meħtieġ biex jippermettu lill-aġenti OLAF iwettqu l-kompiti tagħhom.

Artikolu 4

Amminstrazzjoni Ċentrali fis-SEAE

1.   Is-SEAE għandu jiġi ġestit minn Segretarju Ġenerali Eżekuttiv li jopera taħt l-awtorità tar-Rappreżentant Għoli. Is-Segretarju Ġenerali Eżekuttiv għandu jieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex ikun żgurat il-funzjonament mingħajr xkiel tas-SEAE, inkluża l-ġestjoni amministrattiva u baġitarja tiegħu. Is-Segretarju Ġenerali Eżekuttiv għandu jiżgura l-koordinazzjoni effettiva bejn id-dipartimenti kollha fl-amministrazzjoni ċentrali kif ukoll mad-delegazzjonijiet tal-Unjoni.

2.   Is-Segretarju Ġenerali Eżekuttiv għandu jiġi assistit minn żewġ Viċi Segretarji Ġenerali.

3.   L-amministrazzjoni ċentrali tas-SEAE għandha tiġi organizzata f’direttorati-ġenerali.

a)

Din għandha, b'mod partikolari, tinkludi:

numru ta' direttorati-ġenerali li jinkludu uffiċċji ġeografiċi li jkopru l-pajjiżi u r-reġjuni kollha tad-dinja, kif ukoll uffiċċji multilaterali u tematiċi. Dawn id-dipartimenti għandhom jikkoordinaw kif meħtieġ mas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u mas-servizzi rilevanti tal-Kummissjoni,

direttorat-ġenerali għal kwistjonijiet amministrattivi, ta' persunal, baġitarji, ta' sigurtà u tas-sistema ta' komunikazzjoni u informazzjoni, li jaħdem fil-qafas tas-SEAE ġestit mis-Segretarju Ġenerali Eżekuttiv. Ir-Rappreżentant Għoli għandu jaħtar, f'konformità mar-regoli normali tar-reklutaġġ, Direttur Ġenerali għall-baġit u l-amministrazzjoni li għandu jaħdem taħt l-awtorità tar-Rappreżentant Għoli. Huwa għandu jkun responsabbli għar-Rappreżentant Għoli għall-ġestjoni baġitarja amministrattiva u interna tas-SEAE. Huwa għandu jsegwi l-istess linji baġitarji u regoli amministrattivi kif applikabbli fil-parti tat-Taqsima III tal-baġit tal-Unjoni li taqa’ taħt l-Intestatura 5 tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali,

id-direttorat tal-maniġġar tal-kriżijiet u l-ippjanar, il-kapaċità tal-ippjanar u l-kondotta ċivili, il-Persunal Militari tal-Unjoni Ewropea u ċ-Ċentru tas-Sitwazzjoni tal-Unjoni Ewropea, imqegħdin taħt l-awtorità u r-responsabbiltà diretta tar-Rappreżentant Għoli, u li għandhom jassistuh fil-kompitu tat-tmexxija tal-PESK tal-Unjoni f'konformità mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat, filwaqt li jirrispettaw, f'konformità mal-Artikolu 40 tat-TUE, il-kompetenzi l-oħra tal-Unjoni.

L-ispeċifiċitajiet ta' dawn l-istrutturi, kif ukoll il-partikularitajiet tal-funzjonijiet tagħhom, ir-reklutaġġ u l-istatus tal-persunal għandhom jiġu rispettati.

Għandha tkun żgurata koordinazzjoni sħiħa bejn l-istrutturi kollha tas-SEAE.

b)

L-amministrazzjoni ċentrali tas-SEAE għandha tinkludi wkoll:

dipartiment għall-ippjanar ta' politika strateġika,

dipartiment legali taħt l-awtorità amministrattiva tas-Segretarju Ġenerali Eżekuttiv li għandu jaħdem mill-qrib mas-Servizzi Legali tal-Kunsill u tal-Kummissjoni,

dipartimenti għar-relazzjonijiet interistituzzjonali, l-informazzjoni u d-diplomazija pubblika, il-verifika u l-ispezzjonijiet interni, u l-protezzjoni tad-data personali.

4.   Ir-Rappreżentant Għoli għandu jinnomina l-presidenti tal-korpi preparatorji tal-Kunsill li huma ppreseduti minn rappreżentant tar-Rappreżentant Għoli, inkluż il-president tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà, konformement mal-arranġamenti dettaljati stabbiliti fl-Anness II għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/908/UE tal-1 ta' Diċembru 2009 li tistabbilixxi miżuri għall-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew dwar l-eżerċizzju tal-Presidenza tal-Kunsill, u dwar il-presidenza tal-korpi preparatorji tal-Kunsill (11).

5.   Ir-Rappreżentant Għoli u s-SEAE għandhom ikunu assistiti fejn meħtieġ mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u d-dipartimenti rilevanti tal-Kummissjoni. Għal dan l-għan jistgħu jitfasslu arranġamenti fil-livell ta' servizz mis-SEAE, is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u d-dipartimenti rilevanti tal-Kummissjoni.

Artikolu 5

Delegazzjonijiet tal-Unjoni

1.   Id-deċiżjoni biex tinfetaħ jew tingħalaq delegazzjoni għandha tiġi adottata mir-Rappreżentant Għoli, bi qbil mal-Kunsill u mal-Kummissjoni.

2.   Kull Delegazzjoni tal-Unjoni għandha titqiegħed taħt l-awtorità ta' Kap tad-Delegazzjoni.

Il-Kap tad-Delegazzjoni għandu jkollu awtorità fuq il-membri kollha tal-persunal fid-delegazzjoni, hu x'inhu l-istatus tagħhom, u fuq l-attivitajiet kollha tad-delegazzjoni. Huwa għandu jagħti rendikont lir-Rappreżentant Għoli għall-ġestjoni ġenerali tal-ħidma tad-delegazzjoni u biex tkun żgurata l-koordinazzjoni tal-azzjonijiet kollha tal-Unjoni.

Il-persunal fid-delegazzjonijiet għandu jinkludi persunal tas-SEAE u, meta jkun adatt għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni u l-politiki tal-Unjoni barra dawk li jaqgħu taħt il-kompetenza tas-SEAE, persunal tal-Kummissjoni.

3.   Il-Kap tad-Delegazzjoni għandu jirċievi l-istruzzjonijiet mir-Rappreżentant Għoli u s-SEAE, u għandu jkun responsabbli għat-twettiq tagħhom.

F’oqsma fejn il-Kummissjoni teżerċita s-setgħat konferiti fuqha mit-Trattati, il-Kummissjoni tista', konformement mal-Artikolu 221(2) tat-TFUE, tagħti wkoll istruzzjonijiet lid-delegazzjonijiet, li għandhom jitwettqu taħt ir-responsabbiltà ġenerali tal-Kap tad-Delegazzjoni.

4.   Il-Kap tad-Delegazzjoni għandu jimplimenta krediti operattivi fir-rigward tal-proġetti tal-UE fil-pajjiż terz korrispondenti, fejn issottodelegat mill-Kummissjoni, f'konformità mar-Regolament Finanzjarju.

5.   L-operat ta' kull delegazzjoni għandu jkun perjodikament evalwat mis-Segretarju-Ġenerali Eżekuttiv tas-SEAE; l-evalwazzjoni għandha tinkludi verifiki finanzjarji u amministrattivi. Għal din il-fini, is-Segretarju-Ġenerali Eżekuttiv tas-SEAE jista' jitlob l-assitenza tad-dipartimenti tal-Kummissjoni rilevanti. Barra mill-miżuri interni mis-SEAE, l-OLAF għandu jeżerċita s-setgħat tiegħu, b'mod partikolari billi jwettaq miżuri kontra l-frodi, f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1073/1999.

6.   Ir-Rappreżentant Għoli għandu jidħol fl-arranġamenti meħtieġa mal-pajjiż ospitanti, l-organizzazzjoni internazzjonali, jew il-pajjiż terz ikkonċernat. B'mod partikolari, ir-Rappreżentant Għoli għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex ikun żgurat li l-Istati ospitanti jagħtu lid-delegazzjonijiet tal-Unjoni, lill-persunal u l-proprjetà tagħhom, il-privileġġi u l-immunitajiet ekwivalenti għal dawk imsemmijin fil-Konvenzjoni ta' Vjenna dwar ir-Relazzjonijiet Diplomatiċi tat-18 ta' April 1961.

7.   Id-delegazzjonijiet tal-Unjoni għandu jkollhom il-kapaċità li jirrispondu għall-ħtiġijiet tal-istituzzjonijiet l-oħrajn tal-Unjoni, b'mod partikolari l-Parlament Ewropew, fil-kuntatti tagħhom mal-organizzazzjonijiet internazzjonali jew il-pajjiżi terzi li għalihom huma akkreditati d-delegazzjonijiet.

8.   Il-Kap tad-Delegazzjoni għandu jkollu s-setgħa li jirrappreżenta lill-Unjoni fil-pajjiż fejn id-delegazzjoni hi akkreditata, b'mod partikolari għall-konklużjoni ta' kuntratti u, bħala parti għal proċedimenti legali.

9.   Id-delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom jaħdmu f'kooperazzjoni mill-qrib u jikkondividu informazzjoni mas-servizzi diplomatiċi tal-Istati Membri.

10.   Id-delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom, waqt li jaġixxu f'konformità mat-tielet paragrafu tal-Artikolu 35 TUE, u fuq talba mill-Istati Membri, jappoġġaw lill-Istati Membri fir-relazzjonijiet diplomatiċi tagħhom u fir-rwol tagħhom li jipprovdu protezzjoni konsulari liċ-ċittadini tal-Unjoni f'pajjiżi terzi fuq bażi ta' riżorsi newtrali.

Artikolu 6

Persunal

1.   Dan l-Artikolu, ħlief il-paragrafu 3, għandu japplika mingħajr preġudizzju għar-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej (“Regolamenti tal-Persunal”) u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Ħaddiema Oħra ta' dawk il-Komunitajiet (“CEOS”), inklużi l-emendi li saru għal dawk ir-regoli, f'konformità mal-Artikolu 336 TFUE, sabiex jġu adattati għall-ħtiġijiet tas-SEAE.

2.   Is-SEAE għandu jinkludi uffiċjali u aġenti oħra tal-Unjoni Ewropea, inklużi membri tal-persunal mis-servizzi diplomatiċi tal-Istati Membri maħturin bħala aġenti temporanji.

Ir-Regolamenti tal-Persunal u s-CEOS għandhom japplikaw għal dan il-persunal.

3.   Jekk meħtieġ, is-SEAE jista', f'każijiet speċifiċi, jirrikorri għal numru limitat ta' esperti nazzjonali sekondati speċjalizzati (SNEs).

Ir-Rappreżentant Għoli għandu jadotta r-regoli, ekwivalenti għal dawk stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/479/KE tas-16 ta’ Ġunju 2003 applikabbli għal esperti nazzjonali u persunal militari sekondati lis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill (12), li biha l-SNEs jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tas-SEAE sabiex jipprovdu ħiliet speċjalizzati.

4.   Il-persunal tas-SEAE għandhom iwettqu dmirijiethom u jimxu biss mal-interessi tal-Unjoni. Mingħajr preġudizzju għat-tielet inċiż tal-Artikolu 2(1) u l-Artikoli 2(2) u 5(3), huma m'għandhom la jfittxu u lanqas jieħdu istruzzjonijiet mill-ebda gvern, awtorità, organizzazzjoni jew persuna barra mis-SEAE jew minn kwalunkwe korp jew persuna oħra ħlief ir-Rappreżentant Għoli. F'konformità mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 11 tar-Regolamenti tal-Persunal, il-persunal tas-SEAE m’għandu jaċċetta l-ebda ħlas ta' kwalunkwe tip minn kwalunkwe sors barra mis-SEAE.

5.   Is-setgħat mogħtija lill-awtorità li taħtar mir-Regolamenti tal-Persunal u lill-awtorità awtorizzata li tikkonkludi l-kuntratti mis-CEOS għandhom jingħataw lir-Rappreżentant Għoli, li jista' tiddelega dawk is-setgħat ġewwa s-SEAE.

6.   Ir-reklutaġġ għas-SEAE għandu jkun ibbażat fuq il-mertu, filwaqt li jiżgura bilanċ ġeografiku u bilanċ bejn is-sessi adegwat. Il-persunal tas-SEAE għandu jinkludi preżenza sinifikanti ta' ċittadini mill-Istati Membri kollha. Ir-rieżami previst fl-Artikolu 13(3) għandu wkoll ikopri din il-kwistjoni, inkluż, kif xieraq, suġġerimenti għal miżuri speċifiċi addizzjonali sabiex jiġu kkoreġuti żbilanċi possibbli.

7.   L-uffiċjali tal-Unjoni u l-aġenti temporanji li ġejjin mis-servizzi diplomatiċi tal-Istati Membri, għandu jkollhom l-istess drittijiet u obbligi, u għandhom jiġu ttrattati b'mod ugwali, b'mod partikolari fir-rigward tal-eliġibbiltà tagħhom li jassumu l-pożizzjonijiet kollha taħt kondizzjonijiet ekwivalenti. M'għandha ssir l-ebda distinzjoni bejn aġenti temporanji li ġejjin minn servizzi diplomatiċi nazzjonali u uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-għoti tad-dmirijiet biex jitwettqu fl-oqsma kollha tal-attivitajiet u l-politiki implimentati mis-SEAE. F'konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament Finanzjarju, l-Istati Membri għandhom jappoġġaw lill-Unjoni fl-infurzar tar-responsabbiltajiet finanzjarji tal-aġenti temporanji tas-SEAE li ġejjin mis-servizzi diplomatiċi tal-Istati Membri li jirriżultaw minn kwalunkwe responsabbiltà skont l-Artikolu 66 tar-Regolament Finanzjarju.

8.   Ir-Rappreżentant Għoli għandu jistabbilixxi l-proċeduri tal-għażla għall-persunal tas-SEAE, li għandhom jitwettqu permezz ta' proċedura trasparenti bbażata fuq il-mertu bl-għan li jinkisbu s-servizzi tal-persunal bl-ogħla standard ta' kapaċità, effiċjenza u integrità waqt li jkun żgurat bilanċ ġeografiku u ta’ bejn is-sessi xieraq, u preżenza effettiva ta' ċittadini mill-Istati Membri kollha tal-UE fis-SEAE. Ir-rappreżentanti tal-Istati Membri, is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u tal-Kummissjoni għandhom ikunu involuti fil-proċedura ta' reklutaġġ għal karigi battala fis-SEAE.

9.   Meta s-SEAE jkun laħaq il-kapaċità sħiħa tiegħu, il-persunal mill-Istati Membri, kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2, għandu jirrappreżenta tal-inqas terz mill-persunal tas-SEAE kollu fil-livell AD. Bl-istess mod, l-uffiċjali permanenti tal-Unjoni għandhom jirrappreżentaw tal-inqas 60 % tal-persunal tas-SEAE fil-livell AD, inklużi membri tal-persunal li ġejjin minn servizzi diplomatiċi tal-Istati Membri, li saru uffiċjali permanenti tal-Unjoni, f'konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti tal-Persunal. Kull sena, ir-Rappreżentant Għoli għandu jippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-okkupazzjoni ta' karigi fis-SEAE.

10.   Ir-Rappreżentant Għoli għandu jistabbilixxi r-regoli dwar il-mobbiltà sabiex ikun żgurat li l-membri tal-persunal tas-SEAE jkunu soġġetti għal grad għoli ta' mobbiltà. Għall-persunal imsemmi fit-tielet inċiż tal-Artikolu 4(3)(a), għandhom japplikaw arranġamenti speċifiċi u dettaljati. Fil-prinċipju, il-persunal tas-SEAE kollu għandu perjodikament iservi fid-delegazzjonijiet tal-Unjoni. Ir-Rappreżentant Għoli għandu jistabbilixxi regoli għal dak l-għan.

11.   F’konformità mad-dispożizzjonijiet applikabbli tal-liġi nazzjonali tiegħu, kull Stat Membru għandu jipprovdi l-uffiċjali tiegħu li saru aġenti temporanji fis-SEAE b'garanzija ta' reintegrazzjoni immedjata fi tmiem il-perjodu ta' servizz tagħhom mas-SEAE. Dan il-perijodu ta' servizz, konformement mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 50b tas-CEOS, ma għandux ikun aktar minn tmien snin, ħlief jekk jiżdied b'mhux aktar minn sentejn f'ċirkostanzi eċċezzjonali u fl-interess tas-servizz.

L-uffiċjali tal-Unjoni li jservu fis-SEAE għandu jkollhom id-dritt li japplikaw għal karigi fl-istituzzjoni tal-oriġini tagħhom taħt l-istess kondizzjonijiet bħal applikanti interni.

12.   Għandhom jittieħdu passi sabiex il-persunal tas-SEAE jiġi pprovdut b'taħriġ komuni adegwat, waqt li jibni b'mod partikolari fuq il-prattiki u l-istrutturi eżistenti nazzjonali u tal-Unjoni. Ir-Rappreżentant Għoli għandu jieħu miżuri adatti għal dak l-għan fis-sena ta' wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 7

Dispożizzjonijiet transitorji dwar il-persunal

1.   Id-dipartimenti u l-funzjonijiet rilevanti fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u fil-Kummissjoni elenkati fl-Anness għandhom jiġu trasferiti lis-SEAE. L-uffiċjali u l-aġenti temporanji li għandhom post f' dipartimenti jew funzjonijiet elenkati fl-Anness għandhom jiġu trasferiti lis-SEAE. Dan għandu japplika mutatis mutandis għal membri tal-persunal b'kuntratt u dawk lokali assenjati lil dawn id-dipartimenti u funzjonijiet. L-SNEs li jaħdmu f'dawk id-dipartimenti jew funzjonijiet għandhom ukoll jiġu ttrasferiti lis-SEAE bil-kunsens tal-awtoritajiet tal-Istat Membru tal-oriġini.

Dawn it-trasferimenti għandom isiru effettivi fl-1 ta' Jannar 2011.

F’konformità mar-Regolamenti tal-Persunal, mat-trasferiment tagħhom lis-SEAE, ir-Rappreżentant Għoli għandu jassenja kull uffiċjal għal kariga fil-grupp ta' funzjoni tiegħu li jikkorrispodi għall-grad ta’ dak l-uffiċjal.

2.   Il-proċeduri għar-reklutaġġ tal-persunal għal karigi trasferiti fis-SEAE li jkunu għadhom għaddejjin fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni għandhom jibqgħu validi: huma għandhom jitkomplew u jitlestew taħt l-awtorità tar-Rappreżentant Għoli f'konformità mal-avviżi ta' karigi vakanti rilevanti u r-regoli applikabbli tar-Regolamenti tal-Persunal u tas-CEOS.

Artikolu 8

Baġit

1.   Id-dmirijiet ta' uffiċjal awtorizzanti għat-taqsima tas-SEAE tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għandhom jiġu ddelegati f'konformità mal-Artikolu 59 tar-Regolament Finanzjarju. Ir-Rappreżentant Għoli għandu jadotta r-regoli interni għall-ġestjoni tal-linji baġitarji amministrattivi. L-infiq operattiv għandu jibqa’ fit-taqsima tal-Kummissjoni tal-baġit.

2.   Is-SEAE għandu jeżerċita s-setgħat tiegħu f'konformità mar-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea fil-limiti tal-approprjazzjonijiet allokati lilu.

3.   Meta jfassal l-estimi tal-infiq amministrattiv għas-SEAE, ir-Rappreżentant Għoli ser ikollu konsultazzjonijiet, rispettivament, mal-Kummissarju responsabbli għall-Politika tal-Iżvilupp u mal-Kummissarju responsabbli għall-Politika tal-Viċinat rigward ir-responsabbiltajiet rispettivi tagħhom.

4.   F’konformità mal-Artikolu 314(1) TFUE, is-SEAE għandu jfassal l-estimi tal-infiq tiegħu għas-sena finanzjarja li jmiss. Il-Kummissjoni għandha tikkonsolida dawn l-estimi f'abbozz ta' baġit, li jista' jkun fih estimi differenti. Il-Kummissjoni tista' temenda l-abbozz ta' baġit kif previst fl-Artikolu 314(2) TFUE.

5.   Sabiex tkun żgurata t-trasparenza baġitarja fil-qasam tal-azzjoni esterna tal-Unjoni, il-Kummissjoni ser tittrasmetti lill-awtorità baġitarja, flimkien mal-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea, dokument ta' ħidma li jippreżenta, b'mod komprensiv, l-infiq kollu relatat mal-azzjoni esterna tal-Unjoni.

6.   Is-SEAE għandu jkun soġġett għall-proċeduri dwar ir-rilaxx previsti fl-Artikolu 319 TFUE u fl-Artikoli 145 sa 147 tar-Regolament Finanzjarju. F'dan il-kuntest, is-SEAE ser jikkoopera bis-sħiħ mal-istituzzjonijiet involuti fil-proċedura ta' rilaxx u jipprovdi, kif adatt, l-informazzjoni meħtieġa addizzjonali, inkluż permezz tal-attendenza fil-laqgħat tal-korpi rilevanti.

Artikolu 9

Strumenti u pprogrammar tal-Azzjoni Esterna

1.   Il-ġestjoni tal-programmi ta' kooperazzjoni esterna tal-Unjoni hija taħt ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni mingħajr preġudizzju għar-rwoli rispettivi tal-Kummissjoni u tas-SEAE fl-ipprogrammar kif stabbilit fil-paragrafi li ġejjin.

2.   Ir-Rappreżentant Għoli għandu jiżgura l-koordinazzjoni politika ġenerali tal-azzjoni esterna tal-Unjoni, billi jiżgura l-unità, il-konsistenza u l-effettività tal-azzjoni esterna tal-Unjoni b’mod partikolari permezz tal-istrumenti esterni ta' assistenza li ġejjin:

l-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (13),

il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (14),

l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem (15),

l-Istrument Ewropew ta' Viċinat u Sħubija (16),

l-Istrument għall-Kooperazzjoni ma' Pajjiżi Industrijalizzati (17),

l-Istrument għall-Kooperazzjoni dwar is-Sikurezza Nukleari (18),

l-Istrument għall-Istabbiltà, rigward l-assistenza provduta fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1717/2006 (19).

3.   B’mod partikolari, is-SEAE għandu jikkontribwixxi għall-ipprogrammar u ċ-ċiklu ta' ġestjoni għall-istrumenti msemmijin fil-paragrafu 2, abbażi tal-objettivi tal-politika stabbiliti f'dawk l-istrumenti. Huwa għandu jkollu r-responsabbiltà għat-tħejjija tad-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni li ġejjin dwar il-passi strateġiċi u pluriennali fiċ-ċiklu ta' programmar:

(i)

allokazzjonijiet tal-pajjiż biex jiġi ddeterminat il-pakkett finanzjarju globali għal kull reġjun (soġġett għall-analiżi dettaljata indikattiva tal-qafas finanzjarju pluriennali). F'kull reġjun, ser jiġi riżervat proporzjon tal-finanzjament għall-programmi reġjonali;

(ii)

dokumenti ta' strateġija għall-pajjiż u reġjonali;

(iii)

programmi indikattivi nazzjonali u reġjonali.

F’konformità mal-Artikolu 3, matul iċ-ċiklu sħiħ ta' programmar, ippjanar u implementazzjoni ta' tal-istrumenti msemmija fil-paragrafu 2, ir-Rappreżentant Għoli u s-SEAE għandhom jaħdmu mal-membri u s-servizzi rilevanti tal-Kummissjoni mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 1(3). Il-proposti kollha għal deċiżjonijiet ser jitħejjew billi jiġu segwiti l-proċeduri tal-Kummissjoni u ser jiġu ppreżentati lill-Kummissjoni għall-adozzjoni.

4.   Fir-rigward tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp u l-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, kwalunkwe proposta, inklużi dawk għal bidliet fir-regolamenti bażiċi u d-dokumenti ta' programmar imsemmija fil-paragrafu 3 hawn, għandha titħejja konġuntament mis-servizzi rilevanti fis-SEAE u fil-Kummissjoni taħt ir-responsabbiltà tal-Kummissarju responsabbli għall-Politika ta' Żvilupp u għandha tiġi ppreżentata konġuntament mar-Rappreżentant Għoli għall-adozzjoni mill-Kummissjoni.

Programmi tematiċi, ħlief l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem, l-Istrument għall-Kooperazzjoni dwar is-Sikurezza Nukleari u dik il-parti tal-Istrument għall-Istabbiltà msemmija fis-seba’inċiż tal-paragrafu 2, għandhom jitħejjew mis-servizz tal-Kummissjoni adatt taħt il-gwida tal-Kummissarju responsabbli għall-Politika tal-Iżvilupp u għandhom jiġu ppreżentati lill-Kulleġġ tal-Kummissarji bi qbil mar-Rappreżentant Għoli u l-Kummissarji rilevanti l-oħra.

5.   Fir-rigward tal-Istrument Ewropew ta' Viċinat u Sħubija, kwalunkwe proposta, inklużi dawk għal bidliet fir-regolamenti bażiċi u d-dokumenti ta' programmar imsemmija fil-paragrafu 3, għandha titħejja konġuntament mis-servizzi rilevanti fis-SEAE u fil-Kummissjoni taħt ir-responsabbiltà tal-Kummissarju responsabbli għall-Politika ta' Viċinat u għandha tiġi ppreżentata konġuntament mar-Rappreżentant Għoli għall-adozzjoni mill-Kummissjoni.

6.   L-azzjonijiet imwettqin taħt il-baġit tal-PESK: l-Istrument għall-Istabbiltà ħlief il-parti msemmija fis-seba’ inċiż tal-paragrafu 2; l-Istrument għall-Kooperazzjoni mal-Pajjiżi Industrijalizzati; l-azzjonijiet tal-komunikazzjoni u tad-diplomazija pubblika, u l-missjonijiet ta' osservazzjoni tal-elezzjonijiet, għandhom ikunu taħt ir-responsabbiltà tar-Rappreżentant Għoli/SEAE. Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għall-implimentazzjoni finanzjarja tagħhom taħt l-awtorità tar-Rappreżentant Għoli fil-kapaċità tiegħu ta' Viċi President tal-Kummissjoni. Id-dipartiment tal-Kummissjoni responsabbli għal din l-implimentazzjoni ser jiġu ko-allokati mas-SEAE.

Artikolu 10

Sigurtà

1.   Ir-Rappreżentant Għoli, wara li jikkonsulta mal-Kumitat imsemmi fil-punt 3 tat-Taqsima I tal-Parti II tal-Anness għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/264/KE tad-19 ta' Marzu 2001 li tadotta r-regolamenti tal-Kunsill rigward is-sigurtà (20), għandu jiddeċiedi dwar ir-regoli ta' sigurtà għas-SEAE u jieħu l-miżuri adatti kollha sabiex ikun żgurat li s-SEAE jimmaniġġa b'mod effettiv ir-riskji għall-persunal, l-assi fiżiċi u l-informazzjoni tiegħu, u li jwettaq ir-responsabbilitajiet u id-dmir tiegħu tal-kura f’dan ir-rigward. Dawn ir-regoli għandhom japplikaw għall-persunal kollu tas-SEAE, u għall-persunal kollu fid-Delegazzjonijiet tal-Unjoni, irrispettivament mill-istatus amministrattiv jew l-oriġini tagħhom.

2.   Sakemm toħroġ id-Deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1:

rigward il-protezzjoni tal-informazzjoni klassifikata, is-SEAE għandu japplika l-miżuri ta’ sigurtà stabbiliti fl-Anness għad-Deċiżjoni 2001/264/KE,

rigward aspetti oħra ta' sigurtà, is-SEAE għandu japplika d-Dispożizzjonijiet tas-Sigurtà tal-Kummissjoni, kif stabbiliti fl-Anness relevanti għar-Regoli ta’ Proċedura tal-Kummissjoni (21).

3.   Is-SEAE għandu jkollu dipartiment responsabbli għall-kwistjonijiet ta' sigurtà, li għandu jiġi assistit mis-servizzi relevanti tal-Istati Membri.

4.   Ir-Rappreżentant Għoli għandu jieħu kwalunkwe miżura meħtieġa sabiex jiġu implimentati regoli ta' sigurtà fis-SEAE, b'mod partikolari fir-rigward tal-protezzjoni ta' informazzjoni kklassifikata u l-miżuri li għandhom jittieħdu fil-każ ta' nuqqas mill-persunal tas-SEAE li jikkonforma mar-regoli ta' sigurtà. Għal dik il-fini, is-SEAE għandu jfittex parir mill-Uffiċċju tas-Sigurtà tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill, mis-servizzi rilevanti tal-Kummissjoni u mis-servizzi rilevanti tal-Istati Membri.

Artikolu 11

Aċċess għad-dokumenti, l-arkivji u l-protezzjoni tad-data

1.   Is-SEAE għandu japplika r-regoli stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (22). Ir-Rappreżentant Għoli għandu jiddeċiedi dwar ir-regoli implimentattivi għas-SEAE.

2.   Is-Segretarju-Ġenerali Eżekuttiv tas-SEAE għandu jorganizza l-arkivji tas-Servizz. L-arkivji rilevanti tad-dipartimenti trasferiti mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom jiġu trasferiti lis-SEAE.

3.   Is-SEAE għandu jipproteġi l-individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali tagħhom f'konformità mar-regoli stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data  (23). Ir-Rappreżentant Għoli għandha tiddeċiedi dwar ir-regoli implimentattivi għas-SEAE.

Artikolu 12

Proprjetà immobbli

1.   Is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u s-servizzi tal-Kummissjoni rilevanti għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex it-trasferimenti msemmijin fl-Artikolu 7 ikunu jistgħu jiġu akkumpanjati mit-trasferimenti tal-bini tal-Kunsill u l-Kummissjoni meħtieġa għall-funzjonament tas-SEAE.

2.   Il-kondizzjonijiet li taħthom il-proprjetà immobbli ssir disponibbli għall-amministrazzjoni ċentrali tas-SEAE u għad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom jiġu deċiżi konġuntament mar-Rappreżentant Għoli u s-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u l-Kummissjoni, kif adatt.

Artikolu 13

Dispożizzjonijiet finali u ġenerali

1.   Ir-Rappreżentant Għoli, il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom ikunu responsabbli għall-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa għall-prosegwiment ta’ dan.

2.   Ir-Rappreżentant Għoli għandu jippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni rapport dwar il-funzjonament tas-SEAE sa tmiem l-2011. Dak ir-rapport għandu jkopri, b'mod partikolari, l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 5(3) u (10) u l-Artikolu 9.

3.   Sa nofs l-2013, ir-Rappreżentant Għoli għandu jipprovdi rieżami tal-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-SEAE, li ser ikopri fost l-oħrajn l-implimentazzjoni tal-Artikolu 6(6), (8) u (11). Ir-rieżami għandu, jekk meħtieġ, ikun akkumpanjat minn proposti adatti għar-reviżjoni ta' din id-Deċiżjoni. F'dak il-każ, il-Kunsill għandu, f'konformità mal-Artikolu 27(3) TUE, jirrevedi din id-Deċiżjoni fid-dawl tar-rieżami sal-bidu tal-2014.

4.   Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha. Id-dispożizzjonijiet dwar il-ġestjoni finanzjarja u r-reklutaġġ għandhom isiru effettivi ladarba jiġu adottati l-emendi meħtieġa għar-Regolamenti tal-Persunal, is-CEOS u r-Regolament Finanzjarju, kif ukoll tal-baġit emendatorju. Sabiex jiżguraw tranżazzjoni bla xkiel, ir-Rappreżentant Għoli, is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom jidħlu fl-arranġamenti meħtieġa u għandu jkollhom konsultazzjonijiet mal-Istati Membri.

5.   Fi żmien xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni, ir-Rappreżentant Għoli għandu jippreżenta lill-Kummissjoni stima tad-dħul u l-infiq tas-SEAE, inkluż pjan ta' stabbiliment, sabiex il-Kummissjoni tippreżenta abbozz ta' baġit emendatorju.

6.   Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta’ Lulju 2010.

Għall-Kunsill

Il-President

S. VANACKERE


(1)  ĠU C 46, 24.2.2006, p. 1.

(2)  Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill -Lejn Kunsens Ewropew dwar l-Għajnuna Umanitarja (COM/2007/0317 finali). Mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.

(3)  ĠU C 298, 30.11.2002, p. 1.

(4)  Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2004/551/PESK tat-12 ta’ Lulju 2004 dwar l-istabbiliment tal-Aġenzija tad-Difiża Ewropea (ĠU L 245, 17.7.2004, p. 17).

(5)  Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2001/555/PESK tal-20 ta’ Lulju 2001 dwar it-twaqqif ta’ Ċentru tas-Satelliti tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 200, 25.7.2001, p. 5).

(6)  Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2001/554/PESK tal-20 ta’ Lulju 2001 dwar l-istabbiliment tal-Istitut tal-Unjoni Ewropea għall-Istudji fuq is-Sigurtà (ĠU L 200, 25.7.2001, p. 1).

(7)  Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2008/550/PESK tat-23 ta’ Ġunju 2008 li tistabbilixxi Kulleġġ Ewropew ta’ Sigurtà u ta’ Difiża (KESD) (ĠU L 176, 4.7.2008, p. 20).

(8)  Regolament Nru 31(KEE), 11(KEEA), li jistabbilixxi r-Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali u l-kondizzjonijiet tal-impjieg ta’ ħaddiema oħra tal-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (ĠU L 45, 14.6.1962, p. 1387/62).

(9)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

(10)  Ir-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Mejju 1999 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) (ĠU L 136, 31.5.1999, p. 1). (Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 01 Volum 03 p. 91).

(11)  ĠU L 322, 9.12.2009, p. 28.

(12)  ĠU L 160, 28.6.2003, p. 72.

(13)  Regolament (KE) Nru 1905/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp (ĠU L 378, 27.12.2006, p. 41).

(14)  Regolament tal-Kunsill Nru 5 li jistabbilixxi regoli rigward sejħiet għal u trasferimenti ta' kontribuzzjonijiet finanzjarji, arranġamenti baġitarji u amministrazzjoni tar-riżorsi tal-Fond tal-Iżvilupp tal-Pajjiżi u t-Territorji Extra-Ewropej (ĠU 33, 31.12.1958, p. 681/58).

(15)  Regolament (KE) Nru 1889/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 dwar l-istabbiliment ta’ strument ta’ finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja (ĠU L 386, 29.12.2006, p. 1).

(16)  Regolament (KE) Nru 1638/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 2006 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali għat-twaqqif ta' Strument Ewropew ta' Viċinat u Sħubija (ĠU L 310, 9.11.2006, p. 1).

(17)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 382/2001 tas-26 ta' Frar 2001 rigward l-implimentazzjoni ta' proġetti li jippromwovu koperazzjoni u relazzjonijiet kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi industrijalizzati tal-Amerka ta' Fuq, il-Lvant Imbiegħed u l-Awstralasja (ĠU L 57, 27.2.2001, p. 10). (Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 11 Volum 36 p. 208).

(18)  Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 300/2007 tad-19 ta' Frar 2007 li jistabbilixxi Strument għall-Kooperazzjoni dwar is-Sikurezza Nukleari (ĠU L 81, 22.3.2007, p. 1).

(19)  Regolament (KE) Nru 1717/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Novembru 2006 li jistabbilixxi Strument għall-Istabbiltà (ĠU L 327, 24.11.2006, p. 1).

(20)  ĠU L 101, 11.4.2001, p. 1.

(21)  ĠU L 308, 8.12.2000, p. 26.

(22)  ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.

(23)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.


ANNESS

DIPARTIMENTI U FUNZJONIJIET LI GĦANDHOM JIĠU TRASFERITI GĦAS-SEAE  (1)

Din li ġejja hija lista tal-entitajiet amministrattivi kollha li għandhom jiġu trasferiti en bloc għas-SEAE. Dan ma jippreġudikax la l-ħtiġijiet addizjonali u l-allokazzjoni tar-riżorsi li għandhom jiġu ddeterminati fin-negozjati tal-baġit ġenerali li jistabbilixxi s-SEAE, u lanqas id-deċiżjonijiet dwar il-proviżjoni ta' persunal adegwat responsabbli għall-funzjonijiet ta' appoġġ, u lanqas l-ħtieġa korrelatata għal arranġamenti fuq livell ta' servizz bejn is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u l-Kummissjoni u s-SEAE.

1.   SEGRETARJAT ĠENERALI TAL-KUNSILL

Il-persunal kollu fid-dipartimenti u l-funzjonijiet elenkati hawn taħt għandhom jiġu trasferiti en bloc għas-SEAE, ħlief għal numru limitat ħafna ta' persunal biex iwettaq il-kompiti normali tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill f'konformità mat-tieni inċiż tal-Artikolu 2(1) , u ħlief għal ċerti funzjonijiet speċifiċi li huma indikati hawn taħt:

Unità ta' Politika

Strutturi tal-PSDK u għall-maniġġar ta' kriżijiet

Direttorat għall-Maniġġar ta' Kriżijiet u l-Ippjanar (CMPD)

Il-Kapaċità Ċivili tal-Ippjanar u t-Tmexxija (CPCC)

Persunal Militari tal-Unjoni Ewropea (EUMS)

Dipartimenti taħt l-awtorità diretta tad-DGEUMS

Direttorat tal-Kunċetti u l-Kapaċità

Direttorat tal-Intelligence

Direttorat tal-Operazzjonijiet

Direttorat tal-Loġistika

Direttorat tas-Sistemi ta' Komunikazzjoni u Informazzjoni

Iċ-Ċentru ta' Sitwazzjonijiet tal-UE (SITCEN)

L-eċċezzjoni:

Persunal fis-SITCEN li jappoġġa l-Awtorità ta' Akkreditament ta' Sigurtà

Direttorat Ġenerali E

Entitajiet taħt l-awtorità diretta tad-Direttur Ġenerali

Direttorat għall-Ameriki u n-Nazzjonijiet Uniti

Direttorat għall-Balkani tal-Punent, l-Ewropa tal-Lvant u l-Asja Ċentrali

Direttorat għan-Non-Proliferazzjoni ta' Armi ta' Qerda Massiva

Direttorat għall-affarijiet Parlamentari fil-qasam tal-PESK

L-Uffiċju ta' Kollegament ta' New York

L-Uffiċju ta' Kollegament ta' Ġinevra

Uffiċjali tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill issekondati lir-Rappreżentanti Speċjali tal-Unjoni Ewropea u l-missjonijiet ta' PSDK

2.   KUMMISSJONI (INKLUŻI D-DELEGAZZJONIJIET)

Il-persunal kollu fid-dipartimenti u l-funzjonijiet elenkati hawn taħt għandu jiġi trasferit en bloc lis-SEAE, ħlief għal numru limitat ta' persunal imsemmi hawn taħt bħala eċċezzjonijiet.

Direttorat-Ġenerali Relazzjonijiet Esterni

Il-karigi kollha tal-ġerarkija u l-persunal ta' appoġġ marbut direttament magħhom

Direttorat A (Pjattaforma ta' Kriżi u Koordinazzjoni Politika fil-PESK)

Direttorat B (Relazzjonijiet Multilaterali u Drittijiet tal-Bniedem)

Direttorat C (l-Amerika ta' Fuq, l-Asja tal-Lvant, l-Awstralja, in-New Zealand, iż-ŻEE, l-EFTA, San Marino, l-Andorra, Monako)

Direttorat D (Koordinazzjoni tal-Politika Ewropea tal-Viċinat)

Direttorat E (l-Ewropa Orjentali, il-Kawkasu t'Isfel, ir-Repubbliki tal-Asja Ċentrali)

Direttorat F (il-Lvant Nofsani, in-Nofsinhar tal-Mediterran)

Direttorat G (Amerika Latina)

Directorate H (l-Asja, minbarra l-Ġappun u l-Korea)

Direttorat I (Riżorsi tal-kwartieri ġenerali, informazzjoni, relazzjonijiet interistituzzjonali)

Direttorat K (Servizz Estern)

Directorate L (Strateġija, Koordinazzjoni u Analiżi)

Task Force għas-Sħubija tal-Lvant

Unità Relex-01 (verifika)

Eċċezzjonijiet:

Persunal responsabbli għall-ġestjoni tal-istrumenti finanzjarji

Persunal responsabbli għall-ħlas tal-pagi u l-allowances għall-persunal fid-delegazzjonijiet

Servizz Estern

Il-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet u l-Viċi Kapijiet tad-Delegazzjonijiet kollha u l-persunal ta' appoġġ marbut direttament magħhom

It-Taqsimiet tal-Politika jew iċ-ċelluli u l-persunal kollha

It-taqsimiet tal-informazzjoni u d-diplomazija pubblika u l-persunal kollha

It-taqsimiet amministrattivi kollha

Eċċezzjonijiet

Persunal responsabbli għall-implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji

Direttorat Ġenerali għall-Iżvilupp

Direttorat D (AKP II – Afrika tal-Punent u Ċentrali, il-Karibew u l-OCT) minbarra t-task force għall-OCT

Direttorat E (Il-Qarn tal-Afrika, il-Lvant u n-Nofsinhar tal-Afrika, l-Oċean Indjan u l-Paċifiku)

Unità CI (AKP I: Programmazzjoni u ġestjoni tal-għajnuna): Persunal responsabbli għall-ipprogrammar

Unità C2 (Kwistjonijiet u Istituzzjonijiet Pan-Afrikani, Governanza u Migrazzjoni): Persunal responsabbli għar-relazzjonijiet Pan-Afrikani

Il-karigi tal-ġerarkija applikabbli u l-persunal ta' appoġġ marbut direttament magħhom


(1)  Ir-riżorsi umani li għandhom jiġu trasferiti huma kollha ffinanzjati mill-intestatura tan-nefqa 5 (Amministrazzjoni) tal-qafas finanzjarju multiannwali.


3.8.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/41


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-28 ta’ Lulju 2010

li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti li fihom, li jikkonsistu minn, jew li jiġu prodotti mill-qamħirrum modifikat ġenetikament 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(notifikata bid-dokument numru C(2010) 5138)

(It-testi bil-Franċiż u l-Olandiż biss huma awtentiċi)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2010/428/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 7(3) u 19(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Fis-26 ta’ Awwissu 2005, Pioneer Overseas Corporation, ressqet applikazzjoni lill-awtorità kompetenti tar-Renju Unit, skont l-Artikoli 5 u 17 tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, għat-tqegħid fis-suq ta’ ikel, ingredjenti tal-ikel u għalf li fihom, li jikkonsistu minn, jew li jiġu prodotti mill-qamħirrum 59122x1507xNK603 (“l-applikazzjoni”).

(2)

L-applikazzjoni tkopri wkoll it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għajr ikel u għalf li fihom jew li jikkonsistu mill-qamħirrum 59122x1507xNK603 għall-istess użu bħal kull qamħirrum ieħor għajr għall-kultivazzjoni. Għalhekk, skont l-Artikoli 5(5) u 17(5) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, din tinkludi d-dejta u t-tagħrif meħtieġa mill-Annessi III u IV tad-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Marzu 2001 dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta’ organiżmi modifikati ġenetikament u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/220/KEE (2) u tagħrif u konklużjonijiet dwar il-valutazzjoni tar-riskju mwettqa skont il-prinċipji stipulati fl-Anness II tad-Direttiva 2001/18/KE. Din tinkludi wkoll pjan ta’ monitoraġġ għall-effetti ambjentali konformi mal-Anness VII tad-Direttiva 2001/18/KE.

(3)

Fit-8 ta’ April 2009, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-EFSA”) tat opinjoni favorevoli skont l-Artikoli 6 u 18 tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003. Din qieset li l-qamħirrum 59122x1507xNK603 huwa sikur daqs il-kontroparti tiegħu mhux ġenetikament modifikata fir-rigward tal-effetti potenzjali fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-annimali jew l-ambjent. Għaldaqstant, din ikkonkludiet li mhux probabbli li t-tqegħid fis-suq tal-prodotti li fihom, li jikkonsistu minn jew li jiġu prodotti mill-qamħirrum 59122x1507xNK603 kif deskritt fl-applikazzjoni (“il-prodotti”), ikollu xi effetti negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali jew l-ambjent fil-kuntest tal-użu maħsub tagħhom (3). Fl-opinjoni tagħha, l-EFSA qieset il-mistoqsijiet speċifiċi kollha u t-tħassib li tqajjem mill-Istati Membri fil-kuntest tal-konsultazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali kif stipulat fl-Artikoli 6(4) u 18(4) ta’ dak ir-Regolament.

(4)

Fl-opinjoni tagħha, l-EFSA kkonkludiet ukoll li l-pjan ta’ monitoraġġ ambjentali imressaq mill-applikant, li jikkonsisti fi pjan ta’ sorveljanza ġenerali, huwa konformi mal-użu maħsub għall-prodotti.

(5)

Wara li tqiesu dawk il-kunsiderazzjonijiet, għandha tingħata l-awtorizzazzjoni lill-prodotti.

(6)

Għandu jiġi assenjat identifikatur uniku għal kull OMĠ kif stipulat fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 65/2004 tal-14 ta’ Jannar 2004 li jistabbilixxi sistema għall-iżvilupp u l-assenjazzjoni ta’ identifikaturi uniċi għall-organiżmi modifikati ġenetikament (4).

(7)

Fuq il-bażi tal-opinjoni mogħtija mill-EFSA, l-ebda rekwiżit tat-tikkettjar speċifiku għajr dawk stipulati fl-Artikoli 13(1) u 25(2) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, ma jidhru meħtieġa għal ikel, ingredjenti tal-ikel u għalf li fihom, li jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-qamħirrum 59122x1507xNK603. Madankollu, sabiex jiġi żgurat l-użu tal-prodotti fi ħdan il-limiti tal-awtorizzazzjoni stipulata minn din id-Deċiżjoni, l-ittikkettjar tal-għalf li fih jew li jikkonsisti minn OMĠ u prodotti oħrajn li mhumiex ikel jew għalf li jkun fihom jew li jikkonsistu minn OMĠ li ntalbet l-awtorizzazzjoni għalihom, għandhom jindikaw b’mod ċar li l-prodotti kkonċernati m’għandhomx jintużaw għall-kultivazzjoni.

(8)

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jibgħat rapporti annwali dwar l-implimentazzjoni u r-riżultati tal-attivitajiet stipulati fil-pjan ta’ monitoraġġ għall-effetti ambjentali. Dawn ir-riżultati għandhom jiġu ppreżentati f’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/770/KE tat-13 ta’ Ottubru 2009 li tistabbilixxi formati standard għar-rappreżentazzjoni tar-riżultati tal-monitoraġġ tar-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta’ organiżmi modifikati ġenetikament, bħala jew fi prodotti, għal għan tat-tqegħid fis-suq, skont id-Direttiva (5) 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

(9)

L-opinjoni tal-EFSA ma tiġġustifikax l-impożizzjoni ta’ kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet speċifiċi għat-tqegħid fis-suq u/jew kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet speċifiċi għall-użu u l-ġarr, inklużi r-rekwiżiti ta’ monitoraġġ wara t-tqegħid fis-suq għall-użu tal-ikel jew l-għalf, jew kundizzjonijiet speċifiċi għall-ħarsien ta’ ekosistemi/ambjent u/jew żoni ġeografiċi partikolari, kif stipulat fil-punt (e) tal-Artikoli 6(5) u 18(5) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003.

(10)

It-tagħrif rilevanti kollu dwar l-awtorizzazzjoni tal-prodotti għandu jiddaħħal fir-reġistru Komunitarju tal-ikel u l-għalf modifikati ġenetikament, kif previst fir-Regolament (KE) Nru 1829/2003.

(11)

L-Artikolu 4(6) tar-Regolament (KE) Nru 1830/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar it-traċċabilità u l-ittikkettjar ta’ organiżmi modifikati ġenetikament u t-traċċabilità ta’ prodotti tal-ikel u għalf manifatturati minn organiżmi modifikati ġenetikament u li jemenda d-Direttiva 2001/18/KE (6), jistipula l-ħtiġijiet tal-ittikkettjar għal prodotti li jikkonsistu minn, jew li fihom l-OMĠ.

(12)

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi mgħarrfa permezz tal-Clearing House dwar il-Bijosigurtà għall-Partijiet fil-Protokoll ta’ Cartagena dwar il-Bijosigurtà mal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika, skont l-Artikolu 9(1) u l-Artikolu 15(2)(c), tar-Regolament (KE) Nru 1946/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 2003 dwar il-movimenti transkonfinali ta’ organiżmi modifikati ġenetikament (7).

(13)

L-applikant ġie kkonsultat dwar il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni.

(14)

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali ma tax opinjoni fil-limitu taż-żmien stabbilit mill-President tiegħu;

(15)

Fil-laqgħa tiegħu tat-29 ta’ Ġunju 2010, il-Kunsill ma setax jasal għal deċiżjoni b’maġġoranza kwalifikata favur jew kontra l-proposta. Il-Kunsill indika li l-proċedimenti dwar dan il-fajl kienu konklużi. Skont dan hi l-Kummissjoni li trid tadotta l-miżuri,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-organiżmu modifikat ġenetikament u l-identifikatur uniku

Il-qamħirrum modifikat ġenetikament (Zea mays L.) 59122x1507xNK603, kif speċifikat fil-punt (b) tal-Anness ta’ din id-Deċiżjoni, hu assenjat l-identifikatur uniku DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, kif stipulat fir-Regolament (KE) Nru 65/2004.

Artikolu 2

L-Awtorizzazzjoni

Il-prodotti li ġejjin huma awtorizzati għall-finijiet tal-Artikoli 4(2) u 16(2) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f’din id-Deċiżjoni:

(a)

ikel u ingredjenti tal-ikel li fihom, li jikkonsistu minn, jew li jiġu prodotti mill-qamħirrum DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6;

(b)

għalf li fih, li jikkonsisti minn, jew li jiġi prodott mill-qamħirrum DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6;

(ċ)

prodotti għajr ikel u għalf li fihom jew li jikkonsistu mill-qamħirrum DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 għall-istess użu bħal kull qamħirrum ieħor għajr għall-kultivazzjoni.

Artikolu 3

L-ittikkettjar

1.   Għall-finijiet tar-rekwiżiti tal-ittikkettjar stipulati fl-Artikolu 13(1) u l-Artikolu 25(2) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 u fl-Artikolu 4(6) tar-Regolament (KE) Nru 1830/2003, l-“isem tal-organiżmu” għandu jkun “qamħirrum”.

2.   Il-kliem “mhux għall-kultivazzjoni” għandhom jidhru fuq it-tikketta ta’ u fid-dokumenti li jakkumpanjaw il-prodotti li fihom jew li jikkonsistu mill-qamħirrum DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 imsemmija fl-Artikolu 2(b) u (c).

Artikolu 4

Il-monitoraġġ tal-effetti ambjentali

1.   Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jiżgura li l-pjan ta’ monitoraġġ għall-effetti ambjentali, kif speċifikat fil-punt (h) tal-Anness, jiddaħħal fis-seħħ u jiġi implimentat.

2.   Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jibgħat lill-Kummissjoni rapporti annwali dwar l-implimentazzjoni u r-riżultati tal-attivitajiet stipulati fil-pjan ta’ monitoraġġ skont id-Deċiżjoni 2009/770/KE.

Artikolu 5

Ir-reġistru Komunitarju

L-informazzjoni stabbilita fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni għandha tiddaħħal fir-reġistru Komunitarju tal-ikel u l-għalf modifikati ġenetikament, kif stipulat fl-Artikolu 28 tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003.

Artikolu 6

Id-Detentur tal-awtorizzazzjoni

Id-dententur tal-awtorizzazzjoni għandu jkun Pioneer Overseas Corporation, il-Belġju, li jirrappreżenta lil Pioneer Hi-Bred International, Inc., l-Istati Uniti tal-Amerika.

Artikolu 7

Il-validità

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika għal perjodu ta’ 10 snin mid-data tan-notifika tagħha.

Artikolu 8

Id-destinatarju

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lil Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, B-1040 Brussell – il-Belġju.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010.

Għall-Kummissjoni

John DALLI

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 1.

(2)  ĠU L 106, 17.4.2001, p. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2005-248

(4)  ĠU L 10, 16.1.2004, p. 5.

(5)  ĠU L 275, 21.10.2009, p. 9.

(6)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 24.

(7)  ĠU L 287, 5.11.2003, p. 1.


ANNESS

(a)   Applikant u detentur tal-Awtorizzazzjoni:

Isem

:

Pioneer Overseas Corporation

Indirizz

:

Avenue des Arts 44, B-1040 Brussell, - il-Belġju

F’isem Pioneer Hi-Bred International, Inc. - 7100 NW 62nd Avenue – P.O. Box 1014 – Johnston, IA 50131-1014 - l-Istati Uniti tal-Amerika.

(b)   Id-desinjazzjoni u l-ispeċifikazzjoni tal-prodotti:

(1)

ikel u ingredjenti tal-ikel li fihom, li jikkonsistu minn, jew li jiġu prodotti mill-qamħirrum DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6;

(2)

għalf li fih, li jikkonsisti minn, jew li jiġi prodott mill-qamħirrum DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6;

(3)

prodotti għajr ikel u għalf li fihom jew li jikkonsistu mill-qamħirrum DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 għall-istess użu bħal kull qamħirrum ieħor għajr għall-kultivazzjoni.

Il-qamħirrum modifikat ġenetikament DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, kif deskritt fl-applikazzjoni, hu prodott minn taħlit bejn il-qamħirrum li fih avvenimenti ta’ DAS-59122-7, DAS-Ø15Ø7 u MON-ØØ6Ø3-6 u jesprimi l-proteini Cry34Ab1 u Cry35Ab1 li jagħtu protezzjoni kontra ċerti parassiti coleopteran, il-proteina Cry1F li tagħti protezzjoni kontra ċerti parassiti lepidopteran, il-proteina PAT, li tintuża bħala indikatur li jista’ jintgħażel, li tagħti tolleranza lill-erbiċida ammonju tal-glufosinat, u l-proteina CP4 EPSPS li tagħti tolleranza lill-erbiċida tal-glyphosate.

(c)   Tikkettjar:

(1)

Għall-finijiet tar-rekwiżiti speċifiċi tal-ittikkettjar stipulati fl-Artikolu 13(1) u l-Artikolu 25(2) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 u fl-Artikolu 4(6) tar-Regolament (KE) Nru 1830/2003, l-“isem tal-organiżmu” għandu jkun “qamħirrum”;

(2)

Il-kelmiet “mhux għall-kultivazzjoni” għandhom jidhru fuq it-tikketta ta’ u fid-dokumenti li jakkumpanjaw il-prodotti li fihom jew li jikkonsistu mill-qamħirrum DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 imsemmija fl-Artikolu 2(b) u (c) ta’ din id-Deċiżjoni.

(d)   Metodu għal investigazzjoni:

Metodi kwantitattivi fil-ħin reali speċifiċi għall-avveniment li jissejsu fuq il-PCR għall-qamħirrun modifikat ġenetikament DAS-59122-7, DAS-Ø15Ø7 u l-qamħirrum MON-ØØ6Ø3-6 validat fuq il-qamħirrum DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6;

Ivvalidat fuq żrieragħ mil-laboratorju ta’ referenza Komunitarju stabbilit skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003, ippubblikat fuq http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm;

Il-Materjal ta’ Referenza: ERM®-BF424 (għal DAS-59122-7), ERM®-BF418 (għal DAS-Ø15Ø7) u ERM®-BF415 (għal MON-ØØ6Ø3-6) aċċessibbli permezz taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC) tal-Kummissjoni Ewropea, l-Istitut għall-Materjali u l-Kejl ta’ Referenza (IRMM) fuq https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue

(e)   L-identifikatur uniku:

DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6.

(f)   L-informazzjoni meħtieġa skont l-Anness II tal-Protokoll ta’ Cartagena dwar il-Bijosigurtà mal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika:

Clearing House tal-Bijosigurtà, Numru tar-Reġistru: ara [għandu jimtela meta jiġi notifikat].

(g)   Kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet rigward it-tqegħid fis-suq, l-użu jew l-immaniġġjar tal-prodotti:

Mhux meħtieġa.

(h)   Il-pjan ta’ monitoraġġ

Il-pjan ta’ monitoraġġ għall-effetti ambjentali konformi mal-Anness VII tad-Direttiva 2001/18/KE.

[Link: pjan ippubblikat fuq l-Internet]

(i)   Ir-rekwiżiti tal-monitoraġġ wara t-tqegħid fis-suq għall-użu tal-ikel għall-konsum mill-bniedem

Mhux meħtieġa.

Nota: il-links għal dokumenti rilevanti jista’ jkollhom bżonn jiġu emendati minn żmien għall-ieħor. Dawk il-modifiki jkunu disponibbli għall-pubbliku permezz tal-aġġornament tar-reġistru Komunitarju tal-ikel u l-għalf modifikati ġenetikament.


3.8.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/46


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-28 ta’ Lulju 2010

li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew ikunu prodotti mill-qamħirrum modifikat ġenetikament MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(notifikata bid-dokument numru C(2010) 5139)

(It-testi bil-Franċiż u l-Olandiż biss huma awtentiċi)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2010/429/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 7(3) u l-Artikolu 19(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Fid-29 ta’ Novembru 2005, Monsanto Europe S.A. bagħtet applikazzjoni lill-awtorità kompetenti tar-Repubblika Ċeka, skont l-Artikoli 5 u 17 tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, biex jitqiegħdu fis-suq ikel, ingredjenti tal-ikel u għalf li fihom, li jikkonsistu minn, jew li huma prodotti minn qamħirrum MON 88017 x MON 810 (“l-applikazzjoni”).

(2)

L-applikazzjoni tkopri wkoll it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti oħrajn li mhumiex ikel u għalf li fihom jew li jikkonsistu mill-qamħirrum MON 88017 x MON 810 għall-istess użi bħal kwalunkwe qamħirrum ieħor bl-eċċezzjoni tal-kultivazzjoni. Għalhekk, skont l-Artikoli 5(5) u 17(5) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, din tinkludi d-dejta u t-tagħrif mitluba mill-Annessi III u IV tad-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Marzu 2001 dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta’ organiżmi modifikati ġenetikament u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/220/KEE (2) u tagħrif u konklużjonijiet dwar il-valutazzjoni tar-riskju mwettqa skont il-prinċipji stipulati fl-Anness II tad-Direttiva 2001/18/KE. Din tinkludi wkoll pjan ta’ monitoraġġ għall-effetti ambjentali konformi mal-Anness VII tad-Direttiva 2001/18/KE.

(3)

Fil-21 ta’ Lulju 2009, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“EFSA”’) tat opinjoni favorevoli skont l-Artikoli 6 u 18 tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003. Hija qieset li l-qamħirrum MON 88017 x MON 810 huwa bla periklu daqs il-kontraparti tiegħu li mhuwiex modifikat ġenetikament fir-rigward tal-effetti potenzjali dwar is-saħħa tal-bniedem u l-annimali jew l-ambjent. Għalhekk hija kkonkludiet li mhuwiex probabbli li t-tqegħid fis-suq tal-prodotti li fihom, li jikkonsistu minn, jew li huma prodotti minn qamħirrum MON 88017 x MON 810 kif deskritti fl-applikazzjoni (‘il-prodotti’) se jkollhom xi effetti negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem jew l-annimali jew l-ambjent fil-kuntest tal-użi maħsuba tagħhom (3). Fl-opinjoni tagħha, l-EFSA qieset il-mistoqsijiet speċifiċi kollha u t-tħassib li tqajjem mill-Istati Membri fil-kuntest tal-konsultazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali kif stipulat fl-Artikoli 6(4) u 18(4) ta’ dak ir-Regolament.

(4)

Fl-opinjoni tagħha, l-EFSA kkonkludiet ukoll li l-pjan ta’ monitoraġġ ambjentali, li jikkonsisti fi pjan ta’ sorveljanza ġenerali, imressaq mill-applikant huwa konformi mal-użu maħsub għall-prodotti.

(5)

Wara li tqiesu dawk il-kunsiderazzjonijiet, għandha tingħata l-awtorizzazzjoni lill-prodotti.

(6)

Għandu jiġi assenjat identifikatur uniku għal kull OMĠ kif stipulat fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 65/2004 tal-14 ta’ Jannar 2004 li jistabbilixxi sistema għall-iżvilupp u l-assenjazzjoni ta’ identifikaturi uniċi għal organiżmi modifikati ġenetikament (4).

(7)

Fuq il-bażi tal-opinjoni tal-EFSA, l-ebda rekwiżit speċifiku tat-tikkettjar għajr dawk previsti fl-Artikoli 13(1) u 25(2) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, ma jidher meħtieġ għall-ikel, l-ingredjenti tal-ikel u l-għalf li fihom, li jikkonsistu minn, jew li huma prodotti minn qamħirrum MON 88017 x MON 810. Madankollu, sabiex jiġi żgurat l-użu tal-prodotti fi ħdan il-limiti tal-awtorizzazzjoni stipulata minn din id-Deċiżjoni, l-ittikkettjar tal-għalf li fih jew li jikkonsisti minn OMĠ u prodotti oħrajn li mhumiex ikel jew għalf li jkun fihom jew li jikkonsistu minn OMĠ li ntalbet l-awtorizzazzjoni għalihom, għandhom jindikaw b’mod ċar li l-prodotti kkonċernati m’għandhomx jintużaw għall-kultivazzjoni.

(8)

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jibgħat rapporti annwali dwar l-implimentazzjoni u r-riżultati tal-attivitajiet stipulati fil-pjan ta’ monitoraġġ għall-effetti ambjentali. Dawn ir-riżultati għandhom jiġu ppreżentati f’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/770/KE tat-13 ta’ Ottubru 2009 li tistabbilixxi formati standard għar-rappreżentazzjoni tar-riżultati tal-monitoraġġ tar-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta’ organiżmi modifikati ġenetikament, bħala jew fi prodotti, għal għan tat-tqegħid fis-suq, skont id-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5).

(9)

Bl-istess mod, l-opinjoni tal-EFSA ma tiġġustifikax l-impożizzjoni ta’ kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet speċifiċi għat-tqegħid fis-suq u/jew kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet speċifiċi għall-użu u l-ġarr, inklużi r-rekwiżiti ta’ monitoraġġ wara t-tqegħid fis-suq għall-użu tal-ikel u l-għalf, jew kundizzjonijiet speċifiċi għall-ħarsien ta’ ekosistemi/ambjent u/jew żoni ġeografiċi partikolari, kif stipulat fil-punt (e) tal-Artikoli 6(5) u 18(5) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003.

(10)

L-informazzjoni rilevanti kollha dwar l-awtorizzazzjoni tal-prodotti għandha tiddaħħal fir-reġistru Komunitarju tal-ikel u l-għalf modifikat ġenetikament, kif previst fir-Regolament (KE) Nru 1829/2003.

(11)

L-Artikolu 4(6) tar-Regolament (KE) Nru 1830/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar it-traċċabilità u l-ittikkettjar ta’ organiżmi modifikati ġenetikament u t-traċċabilità ta’ prodotti tal-ikel u għalf manifatturati minn organiżmi modifikati ġenetikament u li jemenda d-Direttiva 2001/18/KE (6), jistipula l-ħtiġijiet tal-ittikkettjar għal prodotti li jikkonsistu fi, jew fihom l-OMĠ.

(12)

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi mgħarrfa permezz tal-Clearing House dwar il-Bijosigurtà għall-Partijiet fil-Protokoll ta’ Cartagena dwar il-Bijosigurtà mal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika, skont l-Artikolu 9(1) u l-Artikolu 15(2)(c), tar-Regolament (KE) Nru 1946/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 2003 dwar il-movimenti transkonfinali ta’ organiżmi modifikati ġenetikament (7).

(13)

L-applikant ġie kkonsultat dwar il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni.

(14)

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali ma tax opinjoni fil-limitu taż-żmien stabbilit mill-President tiegħu.

(15)

Fil-laqgħa tiegħu tat-29 ta’ Ġunju 2010, il-Kunsill ma setax jasal għal deċiżjoni b’maġġoranza kwalifikata favur jew kontra l-proposta. Il-Kunsill indika li l-proċedimenti dwar dan il-fajl kienu konklużi. Għaldaqstant, hija l-Kummissjoni li trid tadotta l-miżuri,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-organiżmu modifikat ġenetikament u l-identifikatur uniku

Il-qamħirrum modifikat ġenetikament (Zea mays L.), MON 88017 x MON 810, kif inhu speċifikat fil-punt (b) tal-Anness ma’ din id-Deċiżjoni, hu assenjat l-identifikatur uniku MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6, kif previst fir-Regolament (KE) Nru 65/2004.

Artikolu 2

L-Awtorizzazzjoni

Il-prodotti li ġejjin huma awtorizzati għall-finijiet tal-Artikoli 4(2) u 16(2) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f’din id-Deċiżjoni:

(a)

ikel u ingredjenti tal-ikel li fihom, jikkonsistu minn, jew prodotti mill-qamħirrum MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6;

(b)

għalf li fih, li jikkonsisti minn, jew li huwa prodott mill-qamħirrum MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6;

(ċ)

prodotti, għajr ikel u għalf, li fihom jew li jikkonsistu mill-qamħirrum MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 għall-istess użi bħal kwalunkwe qamħirrum ieħor bl-eċċezzjoni tal-kultivazzjoni.

Artikolu 3

L-Ittikkettjar

1.   Għall-finijiet tar-rekwiżiti tal-ittikkettjar stipulati fl-Artikolu 13(1) u l-Artikolu 25(2) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 u fl-Artikolu 4(6) tar-Regolament (KE) Nru 1830/2003, l-“isem tal-organiżmu” għandu jkun “qamħirrum”.

2.   Il-kliem “mhux għall-kultivazzjoni” għandhom jidhru fuq it-tikketta ta’ u fid-dokumenti li jakkumpanjaw il-prodotti li fihom jew jikkonsistu minn qamħirrum MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 msemmija fl-Artikolu 2(b) u (c).

Artikolu 4

Il-monitoraġġ tal-effetti ambjentali

1.   Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jiżgura li l-pjan ta’ monitoraġġ għall-effetti ambjentali, kif speċifikat fil-punt (h) tal-Anness, jiddaħħal fis-seħħ u jiġi implimentat.

2.   Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jibgħat lill-Kummissjoni rapporti annwali dwar l-implimentazzjoni u r-riżultati tal-attivitajiet stipulati fil-pjan ta’ monitoraġġ skont id-Deċiżjoni 2009/770/KE.

Artikolu 5

Ir-reġistru Komunitarju

L-informazzjoni stipulata fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni għandha tiddaħħal fir-reġistru Komunitarju tal-ikel u l-għalf modifikati ġenetikament, kif stipulat fl-Artikolu 28 tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003.

Artikolu 6

Id-Detentur tal-awtorizzazzjoni

Id-dententur tal-awtorizzazzjoni għandu jkun Monsanto Europe S.A., il-Belġju, li tirrappreżenta lil Monsanto Company, l-Istati Uniti tal-Amerika.

Artikolu 7

Il-validità

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika għal perjodu ta’ għaxar (10) snin mid-data tan-notifika tagħha.

Artikolu 8

Id-destinatarju

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lil Monsanto Europe S.A., Avenue de Tervuren 270-272, B-1150 Brussell – il-Belġju.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010.

Għall-Kummissjoni

John DALLI

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 1

(2)  ĠU L 106, 17.4.2001, p. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2006-020

(4)  ĠU L 10, 16.1.2004, p. 5.

(5)  ĠU L 275, 21.10.2009, p. 9.

(6)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 24.

(7)  ĠU L 287, 5.11.2003, p. 1.


ANNESS

(a)   L-applikant u d-detentur tal-awtorizzazzjoni:

Isem

:

Monsanto Europe S.A.

Indirizz

:

Avenue de Tervuren 270-272, B-1150 Brussell, il-Belġju

F’isem Monsanto Company - 800 N. Lindbergh Boulevard – St. Louis, Missouri 63167 - l-Istati Uniti tal-Amerika.

(b)   Id-desinjazzjoni u l-ispeċifikazzjoni tal-prodotti:

1

ikel u ingredjenti tal-ikel li fihom, jikkonsistu minn, jew prodotti mill-qamħirrum MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6;

2

għalf li fih, li jikkonsisti minn, jew li huwa prodott mill-qamħirrum MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6;

3

prodotti, għajr ikel u għalf, li fihom jew li jikkonsistu mill-qamħirrum MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 għall-istess użi bħal kwalunkwe qamħirrum ieħor bl-eċċezzjoni tal-kultivazzjoni.

Il-qamħirrum modifikat ġenetikament MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6, kif deskritt fl-applikazzjoni, jiġi prodott minn taħlita bejn qamħirrum li fih okkorrenzi ta’ MON-88Ø17-3 u MON-ØØ81Ø-6 u jesprimi l-proteini Cry3Bb1 u Cry1Ab li rispettivament jipproteġu kontra ċerti insetti ta’ ħsara koleopteri u lepidopteri u l-proteina CP4 EPSPS li tagħti tolleranza għall-erbiċidi glyphosate.

(c)   L-ittikkettjar:

1

Għall-finijiet tar-rekwiżiti speċifiċi tal-ittikkettjar stipulati fl-Artikolu 13(1) u l-Artikolu 25(2) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 u fl-Artikolu 4(6) tar-Regolament (KE) Nru 1830/2003, l-“isem tal-organiżmu” għandu jkun “qamħirrum”;

2

Il-kliem “mhux għall-kultivazzjoni” għandhom jidhru fuq it-tikketta ta’ u fid-dokumenti li jakkumpanjaw il-prodotti li fihom jew jikkonsistu minn qamħirrum MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 msemmija fl-Artikolu 2(b) u (c) ta’ din id-Deċiżjoni.

(d)   Metodu għad-ditezzjoni:

Metodi kwantitattivi bbażati fuq PCR (polymerase chain reaction) fi żmien reali, speċifiċi għall-avveniment, għall-qamħirrum modifikat ġenetikament MON-88Ø17-3 u MON-ØØ81Ø-6 ivvalidati fuq il-qamħirrum MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6;

Ivvalidat fuq żrieragħ mil-Laboratorju Komunitarju ta’ Referenza stabbilit skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003, ippubblikat fuq http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm;

Il-Materjal ta’ Referenza: AOCS 0406-D (għal MON-88Ø17-3) aċċessibbli permezz tal-American Oil Chemists Society fuq http://www.aocs.org/tech/crm/ u ERM®-BF413 (għal MON-ØØ81Ø-6) aċċessibbli permezz taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka JRC) tal-Kummissjoni Ewropea, Istitut tal-Materjali u l-Kejl ta’ Referenza (IRMM) aċċessibbli fuq https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue

(e)   L-identifikatur uniku:

MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6.

(f)   L-informazzjoni meħtieġa skont l-Anness II tal-Protokoll ta’ Cartagena dwar il-Bijosigurtà tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika:

Clearing House tal-Bijosigurtà, Numru tar-Reġistru: ara [għandu jimtela meta notifikat].

(g)   Il-kundizzjonijiet jew ir-restrizzjonijiet rigward it-tqegħid fis-suq, l-użu jew l-immaniġġjar tal-prodotti:

Mhux meħtieġa.

(h)   Il-pjan ta’ monitoraġġ

Il-pjan ta’ monitoraġġ għall-effetti ambjentali konformi mal-Anness VII tad-Direttiva 2001/18/KE.

[Link: pjan ippubblikat fuq l-Internet]

(i)   Ir-rekwiżiti tal-monitoraġġ wara t-tqegħid fis-suq għall-użu tal-ikel għall-konsum mill-bniedem

Mhux meħtieġa.

Nota: il-links għal dokumenti rilevanti jista’ jkollhom bżonn jiġu emendati minn żmien għall-ieħor. Dawk il-modifiki jkunu disponibbli għall-pubbliku permezz tal-aġġornament tar-reġistru Komunitarju tal-ikel u l-għalf modifikati ġenetikament.