ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.187.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 187

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 53
21 ta' Lulju 2010


Werrej

 

II   Atti mhux leġislattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/404/PESK tal-14 ta’ Ġunju 2010 dwar l-iffirmar u l-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar proċeduri ta’ sigurtà għall-iskambju ta’ informazzjoni klassifikata

1

Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar proċeduri ta’ sigurtà għall-iskambju ta’ informazzjoni klassifikata

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 642/2010 tal-20 ta’ Lulju 2010 dwar regoli ta’ applikazzjoni għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 dwar id-dazju ta’ importazzjoni fis-settur taċ-ċereali

5

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 643/2010 tal-20 ta’ Lulju 2010 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

23

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 644/2010 tal-20 ta’ Lulju 2010 li jiffisa l-koeffiċjent ta' allokazzjoni applikabbli għat-talbiet għal liċenzji għall-importazzjoni mressqa mid-9 ta’ Lulju 2010 sas-16 ta’ Lulju 2010 tal-kwota tariffarja mwaqqfa bir-Regolament (KE) Nru 969/2006 fir-rigward tal-qamħirrum

25

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 645/2010 tal-20 ta’ Lulju 2010 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 877/2009 għas-sena tas-suq 2009/10

26

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għar-Regolament Nru 637/2010 tal-Kummissjoni (UE) li jissospendi t-tressiq ta’ applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni għall-prodotti taz-zokkor fil-kuntest ta’ ċerti kwoti tariffarji ( ĠU L 186, 20.7.2010 )

28

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġislattivi

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

21.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 187/1


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2010/404/PESK

tal-14 ta’ Ġunju 2010

dwar l-iffirmar u l-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar proċeduri ta’ sigurtà għall-iskambju ta’ informazzjoni klassifikata

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ it-“TUE”), b’mod partikolari l-Artikolu 37 tiegħu, u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ it-“TFUE”), b’mod partikolari l-Artikolu 218(5) u l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 218(6) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà,

Billi:

(1)

Fil-laqgħa tiegħu fid-9 ta’ Ġunju 2008, il-Kunsill iddeċieda li jawtorizza lill-Presidenza biex tiftaħ negozjati, skont dak li kien l-Artikolu 24 tat-TUE, mal-Prinċipat tal-Liechtenstein sabiex jiġi konkluż ftehim dwar is-sigurtà tal-informazzjoni.

(2)

Wara dik l-awtorizzazzjoni, il-Presidenza nnegozjat ftehim mal-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar il-proċeduri ta’ sigurtà għall-iskambju ta’ informazzjoni klassifikata.

(3)

Dan il-ftehim għandu jiġi approvat,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar il-proċeduri ta’ sigurtà għall-iskambju ta’ informazzjoni klassifikata b’dan huwa approvat f’isem l-Unjoni.

It-test tal-Ftehim huwa mehmuż ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill b’dan huwa awtorizzat li jinnomina il-persuna/i bis-setgħa li tiffirma/jiffirmaw il-Ftehim sabiex jorbot lill-Unjoni.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fil-Lussemburgu, l-14 ta’ Ġunju 2010.

Għall-Kunsill

Il-President

C. ASHTON


TRADUZZJONI

FTEHIM

bejn l-Unjoni Ewropea u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar proċeduri ta’ sigurtà għall-iskambju ta’ informazzjoni klassifikata

L-UNJONI EWROPEA, minn hawn ‘il quddiem imsejħa “l-Unjoni” u

Il-PRINĊIPAT TAL-LIECHTENSTEIN, minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “il-Liechtenstein”,

Minn hawn ‘il quddiem imsejħin “il-Partijiet”,

WAQT LI JQISU LI l-Partijiet jikkondividu l-istess għanijiet li jsaħħu s-sigurtà tagħhom stess bil-modi kollha u li jipprovdu liċ-ċittadini tagħhom b’livell għoli ta’ sigurtà f’żona ta’ sigurtà,

WAQT LI JQISU LI l-Partijiet jaqblu li għandhom jiġu żviluppati konsultazzjonijiet u kooperazzjoni bejniethom dwar kwistjonijiet ta’ interess komuni relatati mas-sigurtà,

WAQT LI JQISU LI, f’dan il-kuntest, teżisti għalhekk ħtieġa permanenti għall-iskambju ta’ informazzjoni klassifikata bejn il-Partijiet,

WAQT li JIRRIKONOXXU LI konsultazzjoni u koperazzjoni sħaħ u effettivi jistgħu jeħtieġu aċċess għal informazzjoni u materjal klassifikati tal-UE u l-Liechtenstein, kif ukoll l-iskambju ta’ informazzjoni klassifikata u materjal relatat bejn il-Partijiet,

KONXJI LI tali aċċess għal, u skambju ta’, informazzjoni klassifikata u materjal relatat jeħtieġu miżuri ta’ sigurtà adegwati,

FTIEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Sabiex jitwettqu l-għanijiet ta’ tisħiħ tas-sigurtà ta’ kull waħda mill-Partijiet b’kull mod, dan il-Ftehim bejn il-Prinċipat tal-Liechtenstein u l-Unjoni Ewropea dwar proċeduri ta’ sigurtà għall-iskambju ta’ informazzjoni klassifikata (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ il-“Ftehim”) għandu japplika għal informazzjoni klassifikata jew materjal fi kwalunkwe forma jew ipprovduti jew skambjati bejn il-Partijiet.

Artikolu 2

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, “informazzjoni klassifikata” għandha tfisser kwalunkwe informazzjoni (jiġifieri, għarfien li jista’ jiġi komunikat fi kwalunkwe forma) jew materjal determinat minn kwalunkwe waħda mill-Partijiet bħala wieħed li jeħtieġ protezzjoni kontra żvelar mhux awtorizzat u li jkun ġie kwalifikat bħala tali minn klassifikazzjoni ta’ sigurtà.

Artikolu 3

L-istituzzjonijiet u l-entitajiet tal-UE li għalihom japplika dan il-Ftehim huma: il-Kunsill Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “il-Kunsill”), is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill, ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (minn hawn ‘il quddiem: “is-SEAE”) u l-Kummissjoni Ewropea. Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, dawn l-istituzzjonijiet u l-entitajiet għandhom jissejħu “l-UE”.

Artikolu 4

Kull Parti għandha:

(a)

tipproteġi u tissalvagwarda l-informazzjoni klassifikata pprovduta jew skambjata mill-Parti l-oħra taħt dan il-Ftehim;

(b)

tiżgura li l-informazzjoni klassifikata pprovduta jew skambjata taħt dan il-Ftehim iżżomm il-marka tal-klassifikazzjoni ta’ sigurtà mogħtija lilha mill-Parti provvidenti. Il-Parti riċeventi għandha tipproteġi u tissalvagwarda l-informazzjoni klassifikata skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti fir-regolamenti ta’ sigurtà tagħha għal informazzjoni jew materjal bi klassifikazzjoni ta’ sigurtà ekwivalenti, kif speċifikat fl-arranġamenti ta’ sigurtà li għandhom jiġu stabbiliti skont l-Artikolu 11;

(c)

ma tużax tali informazzjoni klassifikata għal finijiet li mhumiex dawk stabbiliti mill-oriġinatur jew dawk li għalihom tiġi pprovduta jew skambjata l-informazzjoni;

(d)

ma tiżvelax tali informazzjoni klassifikata lil partijiet terzi, jew lil kwalunkwe istituzzjoni jew entità tal-UE mhux imsemmija fl-Artikolu 3, mingħajr il-kunsens bil-miktub minn qabel tal-Parti provvidenti;

(e)

ma tippermettix l-aċċess għal tali informazzjoni klassifikata lil individwi sakemm ma jkollhomx għalfejn ikunu jafu u jkunu ngħataw l-approvazzjoni adatta tas-sigurtà.

Artikolu 5

1.   Informazzjoni klassifikata tista’ tiġi żvelata jew rilaxxata, skont il-prinċipju tal-kontroll tal-oriġinatur, minn Parti waħda (il-Parti provvidenti) lill-Parti l-oħra (il-Parti riċeventi).

2.   Sabiex isir rilaxx lil riċevituri oħra li mhumiex il-Partijiet, ser tittieħed deċiżjoni dwar l-iżvelar jew ir-rilaxx ta’ informazzjoni klassifikata mill-Parti riċeventi wara li jingħata l-kunsens bil-miktub tal-Parti provvidenti, skont il-prinċipju tal-kontroll mill-oriġinatur kif definit fir-regolamenti ta’ sigurtà ta’ dan tal-aħħar.

3.   Fl-implimentazzjoni tal-paragrafi 1 u 2, m’għandu jkun possibbli l-ebda rilaxx ġeneriku sakemm ma jkunux ġew stabbiliti u miftiehma proċeduri bejn il-Partijiet dwar ċerti kategoriji ta’ informazzjoni li jkunu rilevanti għar-rekwiżiti operattivi tagħhom.

Artikolu 6

Kull waħda mill-Partijiet, u l-istituzzjonijiet u l-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 3 ta’ dan il-Ftehim, għandhom jiżguraw li jkollhom stabbiliti sistema ta’ sigurtà u miżuri ta’ sigurtà, ibbażati fuq il-prinċipji bażiċi u l-istandards minimi ta’ sigurtà stabbiliti fir-regoli u r-regolamenti tas-sigurtà rispettivi tagħhom, u riflessi fl-arranġamenti li għandhom jiġu stabbiliti skont l-Artikolu 11, sabiex ikun żgurat li qed jiġi applikat livell ekwivalenti ta’ protezzjoni għal informazzjoni klassifikata pprovduta jew skambjata taħt dan il-Ftehim.

Artikolu 7

1.   Il-Partijiet għandhom jiżguraw li l-persuni kollha li, fit-twettiq tad-dmirijiet uffiċjali tagħhom, jeħtieġu aċċess, jew li d-dmirijiet jew funzjonijiet tagħhom jistgħu jagħtuhom aċċess, għal informazzjoni klassifikata provduta jew skambjata taħt dan il-Ftehim ikunu ngħataw l-approvazzjoni adatta tas-sigurtà qabel ma jingħataw aċċess għal tali informazzjoni.

2.   Il-proċeduri għall-approvazzjoni tas-sigurtà għandhom jitfasslu biex jiġi determinat jekk individwu jistax ikollu aċċess għal informazzjoni klassifikata, b’kont meħud tal-lealtà u l-affidabbiltà tiegħu jew tagħha.

Artikolu 8

Il-Partijiet għandhom jipprovdu assistenza reċiproka fir-rigward tas-sigurtà tal-informazzjoni klassifikata pprovduta jew skambjata taħt dan il-Ftehim u materji ta’ interess komuni ta’ sigurtà. Konsultazzjonijiet u spezzjonijiet reċiproċi ta’ sigurtà għandhom jitmexxew mill-awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 11 biex tiġi stmata l-effettività tal-arranġamenti tas-sigurtà fil-qasam tar-responsabbiltà rispettiva tagħhom stabbiliti skont dak l-Artikolu.

Artikolu 9

1.   Għall-fini ta’ dan il-Ftehim:

(a)

Fir-rigward tal-UE, il-korrispondenza kollha għandha tintbagħat permezz tal-Uffiċjal Kap tar-Reġistru tal-Kunsill u għandha u tintbagħat minnu lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet jew lill-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 3, soġġett għall-paragrafu 2.

(b)

Fir-rigward tal-Liechtenstein, il-korrispondenza kollha għandha tintbagħat lill-Uffiċjal Kap tar-Reġistru tal-Ministeru tal-Intern tal-Liechtenstein u tintbagħat, fejn adatt, permezz tal-Missjoni tal-Prinċipat tal-Liechtenstein lill-UE.

2.   B’mod eċċezzjonali, il-korrispondenza minn Parti waħda li tkun aċċessibbli biss għal uffiċjali, organi jew servizzi kompetenti speċifiċi ta’ dik il-Parti tista’, għal raġunijiet operattivi, tiġi indirizzata u tkun aċċessibbli biss għal uffiċjali, organi jew servizzi kompetenti speċifiċi tal-Parti l-oħra magħżula b’mod speċifiku bħala riċevituri, b’kont meħud tal-kompetenzi tagħhom u skont il-prinċipju ta’ ħtieġa ta’ tagħrif. Sa fejn jikkonċerna l-UE, tali korrispondenza għandha tiġi trasmessa permezz tal-Uffiċjal Kap tar-Reġistru tal-Kunsill, l-Uffiċjal Kap tar-Reġistru tal-Kummissjoni Ewropea jew l-Uffiċjal Kap tar-Reġistru tas-SEAE, kif xieraq. Sa fejn jirrigwarda l-Liechtenstein, tali korrispondenza għandha tiġi trasmessa permezz tal-Missjoni tal-Liechtenstein għall-UE.

Artikolu 10

Il-Ministru tal-Intern tal-Liechtenstein, is-Segretarju-Ġenerali tal-Kunsill u l-Membru tal-Kummissjoni Ewropea responsabbli għal kwistjonijiet ta’ siġurtà għandhom jissorveljaw l-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim.

Artikolu 11

1.   Sabiex dan il-Ftehim jiġi implimentat, għandhom jiġu stabbiliti arranġamenti ta’ sigurtà bejn it-tliet awtoritajiet indikati fil-paragrafi 2, 3 u 4 sabiex jiġu stabbiliti l-istandards għall-protezzjoni tas-sigurtà reċiproka ta’ informazzjoni klassifikata taħt dan il-Ftehim.

2.   Il-Ministru tal-Intern tal-Liechtenstein għandu jiżviluppa l-arranġamenti tas-sigurtà għall-protezzjoni u s-salvagwardja ta’ informazzjoni klassifikata provduta lill-Liechtenstein taħt dan il-Ftehim.

3.   L-Uffiċċju tas-Sigurtà tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill, taħt id-direzzjoni u f’isem is-Segretarju-Ġenerali tal-Kunsill, li jaġixxi f’isem il-Kunsill u taħt l-awtorità tiegħu, għandu jiżviluppa l-arranġamenti ta’ sigurtà għall-protezzjoni u s-salvagwardja ta’ informazzjoni klassifikata pprovduta lill-UE taħt dan il-Ftehim.

4.   Id-Direttorat tas-Sigurtà tal-Kummissjoni Ewropea, li jaġixxi taħt l-awtorità tal-Membru tal-Kummissjoni responsabbli għal kwistjonijiet ta’ sigurtà, għandu jiżviluppa l-arranġamenti tas-sigurtà għall-protezzjoni u s-salvagwardja ta’ informazzjoni klassifikata provduta jew skambjata taħt dan il-Ftehim fil-Kummissjoni Ewropea u fil-bini tagħha.

5.   Għall-UE, l-arranġamenti ta’ sigurtà msemmijin fil-paragrafu 1 għandhom ikunu soġġetti għall-approvazzjoni mill-Kumitat tas-Sigurtà tal-Kunsill.

Artikolu 12

L-Awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 11 għandhom jistabbilixxu proċeduri li jridu jiġu segwiti fil-każ li jiġi ppruvat jew suspettat li l-informazzjoni klassifikata pprovduta jew skambjata taħt dan il-Ftehim ġiet kompromessa.

Artikolu 13

Kull Parti għandha tkun responsabbli għall-ħlas tal-ispejjeż tagħha stess fl-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim.

Artikolu 14

Qabel ma tiġi pprovduta jew skambjata informazzjoni klassifikata bejn il-Partijiet taħt dan il-Ftehim, l-awtoritajiet tas-sigurtà responsabbli msemmijin fl-Artikolu 11 għandhom jaqblu li l-Parti riċeventi tkun tista’ tipproteġi u tissalvagwardja l-informazzjoni b’mod konsistenti mal-arranġamenti li għandhom jiġu stabbiliti skont dak l-Artikolu.

Artikolu 15

Dan il-Ftehim m’għandux iżomm lill-Partijiet milli jikkonkludu Ftehimiet oħra relatati mal-provvista jew l-iskambju ta’ informazzjoni klassifikata bil-kondizzjoni li ma jkunux f’kunflitt mad-disposizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim.

Artikolu 16

Kwalunkwe tilwim bejn il-Liechtenstein u l-UE li jinqala’ mill-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim għandha tiġi indirizzata biss permezz ta’ negozjar bejn il-Partijiet.

Artikolu 17

1.   Dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tal-ewwel xahar wara li l-Partijiet ikunu nnotifikaw lil xulxin bit-tmiem tal-proċeduri interni meħtieġa għal dan l-għan.

2.   Kull Parti għandha tinnotifika lill-Parti l-oħra bi kwalunkwe tibdil fil-liġijiet u r-regolamenti tagħha li jista’ jaffettwa l-protezzjoni tal-informazzjoni klassifikata msemmija f’dan il-Ftehim.

3.   Dan il-Ftehim jista’ jiġi rivedut sabiex jiġu kkunsidrati emendi possibbli fuq talba ta’ xi waħda mill-Partijiet.

4.   Kwalunkwe emenda għal dan il-Ftehim għandha ssir biss bil-miktub u bi ftehim komuni bejn il-Partijiet. Għandha tidħol fis-seħħ man-notifika reċiproca kif previst taħt il-paragrafu 1.

Artikolu 18

Dan il-Ftehim jista’ jiġi ddenunzjat minn Parti waħda b’notifika bil-miktub ta’ denunzja mogħtija lill-Parti l-oħra. Tali denunzja għandha ssir effettiva sitt xhur wara li l-Parti l-oħra tkun irċeviet in-notifika, iżda m’għandhiex taffettwa l-obbligi li jkunu diġà assumew taħt dan il-Ftehim. B’mod partikolari, kull informazzjoni klassifikata provduta jew skambjata skont dan il-Ftehim għandha tibqa’ tiġi protetta skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti hawnhekk.

B’xiehda ta’ dan is-sottoskritti, debitament awtorizzati rispettivament, iffirmaw dan il-Ftehim.

Magħmul fi Brussell, fis-sitt jum ta’Lulju tas-sena elfejn u għaxra f’żewġ kopji, kull waħda bl-Ingliż.

Għall-Prinċipat tal-Liechtenstein

Għall-Unjoni Ewropea


REGOLAMENTI

21.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 187/5


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 642/2010

tal-20 ta’ Lulju 2010

dwar regoli ta’ applikazzjoni għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 dwar id-dazju ta’ importazzjoni fis-settur taċ-ċereali

(kodifikazzjoni)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 143 tiegħu, flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1249/96 tat-28 ta’ Ġunju 1996 dwar regoli ta’ applikazzjoni (dazju ta’ importazzjoni fis-settur taċ-ċereali) għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1766/92 (2) ġie emendat kemm-il darba b’mod sostanzjali (3). Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmi Regolament għandu jiġi kkodifikat.

(2)

L-Artikolu 135 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jipprovdi sabiex japplikaw ir-rati ta’ dazji tat-Tariffa Doganali Komuni meta l-prodotti mniżżla fl-Artikolu 1 tiegħu jiġu impurtati. Madankollu, għall-prodotti mniżżla fl-Artikolu 136(1) tal-imsemmi Regolament, id-dazju ta’ importazzjoni għandu jkun il-prezz ta’ intervent validu għal dawn il-prodotti dak il-ħin tal-importazzjoni, miżjud b’55 % u mbagħad imnaqqas bil-prezz ta’ importazzjoni cif applikabbli għall-kunsinna.

(3)

Għall-għanijiet tal-klassifikazzjoni tal-prodotti impurtati, il-prodotti koperti bl-Artikolu 136(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għandhom f’ċerti każijiet ikunu kklassifikati f’bosta kwalitajiet standard. Il-kwalitajiet standard li għandhom jiġu użati għandhom għalhekk ikunu stabbiliti billi jkunu użati kriterji oġġettivi ta’ kklassifikar u r-rati ta’ tolleranza għandhom ikunu stabbiliti wkoll sabiex iħallu li l-prodotti jingħataw l-aktar klassifikazzjoni ta’ kwalità addattata. Mill-kriterji oġġettivi ta’ klassifikazzjoni ta’ kwalità possibbli għal qamħ komuni, il-kontenut ta’ proteini, il-piż speċifiku u l-kontenut ta’ impurità varja (Schwarzbesatz) huma dawk l-aktar użati fin-negozju u l-aktar faċli li jintużaw ukoll. Għall-qamħ durum dawn il-kriterji huma l-piż speċifiku, il-kontenut ta’ impurità varja (Schwarzbesatz) u l-kontenut ta’ żerriegħa żġiġija. Għaldaqstant, l-oġġetti impurtati għandhom ikunu soġġetti għal analiżi sabiex ikunu stabbiliti dawn il-parametri għal kull kwantità impurtata. Iżda fejn l-Unjoni stabbiliet proċedura ta’ rikonoxximent uffiċjali għal ċertifikati ta’ kwalità maħruġa minn awtorità fil-pajjiż minn fejn oriġinaw l-oġġetti, dawn l-analiżi għandhom ikunu jistgħu jsiru biss permezz ta’ verifika fuq numru suffiċjentement rappreżentattiv ta’ oġġetti impurtati.

(4)

L-Artikolu 136(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jispeċifika li sabiex ikun ikkalkulat id-dazju ta’ importazzjoni għandhom ikunu stabbiliti minn żmien għal żmien prezzijiet ta’ importazzjoni cif għall-prodotti li għalihom jirreferi l-paragrafu 1 tiegħu. Sabiex ikunu stabbiliti dawn il-prezzijiet għandu jkun stipulat l-użu ta’ kwotazzjonijiet għall-bosta kwalitajiet ta’ qamħ u għaċ-ċereali l-oħra. Is-sorsi ta’ kwotazzjoni attwali li għandhom jiġu użati għandhom ikunu speċifikati.

(5)

L-użu ta’ kwotazzjonijiet għal varji tipi ta’ qamħ u għal ċereali oħra fil-boroż ta’ materji primi tal-Istati Uniti tal-Amerika għandhom jipprovdu bażi kemm trasparenti u kemm oġġettiva sabiex ikunu stabbiliti l-prezzijiet rappreżentattivi ta’ importazzjoni cif. Iż-żieda tal-primjum kummerċjali allokat fis-suq tal-Istati Uniti għal kull waħda mill-kwalitajiet varji ta’ ċereali tippermetti li l-kwotazzjoni fil-borża għal kull ċereali tkun mibdula fi prezz ta’ esportazzjoni fob mill-Istati Uniti tal-Amerika. Biż-żieda tal-ispejjeż tal-ġarr bil-baħar bejn il-Golf tal-Messiku jew il-Great Lakes u port Unjoni li huma kkwotati fis-swieq tal-merkanzija dawn il-prezzijiet fob jistgħu jiġu mibdula fi prezzijiet rappreżentattivi ta’ importazzjoni cif. Fid-dawl tal-volum ta’ merkanzija għaddejja u tal-ammont ta’ negozju fil-port ta’ Rotterdam, din hija d-destinazzjoni fl-Unjoni li għaliha l-kwotazzjonijiet ta’ ġarr bil-baħar huma l-aktar magħrufa, l-aktar trasparenti u l-aktar faċilment disponibbli. Il-port ta’ destinazzjoni li għandu jintgħażel għall-Unjoni għandu għalhekk ikun Rotterdam.

(6)

Għaldaqstant, sabiex ikun hemm trasparenza l-prezzijiet rappreżentattivi ta’ importazzjoni cif indikati fl-Artikolu 136(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għandhom ikunu stabbiliti minn kwotazzjonijiet fil-borża ta’ materji primi għaċ-ċereali inkwistjoni miżjuda bil-primjum kummerċjali allokat għaċ-ċereali u bl-ispejjeż ta’ ġarr bil-baħar bejn il-Golf tal-Messiku jew il-Great Lakes u l-port ta’ Rotterdam. Iżda d-differenzi fl-ispiża tal-ġarr skont il-port ta’ destinazzjoni jiġġustifikaw aġġustament b’rata fissa tad-dazju ta’ importazzjoni għall-portijiet tal-Unjoni li qegħdin fil-Mediterran u fil-Baħar l-Iswed, fil-Kosta Atlantika tal-Peninsula Iberika, fir-Renju Unit u fl-Irlanda, fil-pajjiżi Nordiċi, fil-pajjiżi Baltiċi u fil-Polonja. Il-fatturi li bihom jiġu kkalkulati l-prezzijiet rappreżentattivi ta’ importazzjoni cif hekk stabbiliti għandhom ikunu kkontrollati kuljum sabiex l-andament ta’ dawn il-prezzijiet jista’ jkun segwit. Fil-każ ta’ sorghum u segala, il-prezz rappreżentattiv ta’ importazzjoni cif ikkalkulat għax-xgħir jippermetti li tkun stmata s-sitwazzjoni fis-suq għal dawk iż-żewġ prodotti u konsegwentement il-prezz rappreżentattiv ta’ importazzjoni cif stabbilit għax-xgħir ikun japplika wkoll għal dawn iċ-ċereali.

(7)

Għall-għan li jiġi ffissat id-dazju ta’ importazzjoni fuq iċ-ċereali indikat fl-Artikolu 136 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, perijodu ta’ għaxart ijiem ta’ xogħol ta’ reġistrazzjoni tal-prezzijiet rappreżentattivi ta’ importazzjoni cif għal kull ċereali għandu jirrifletti l-andament tas-suq mingħajr ma jdaħħal inċertezzi. Dazji ta’ importazzjoni għal dawn il-prodotti jistgħu b’hekk ikunu stabbiliti fil-ħmistax-il ġurnata u l-aħħar ġurnata ta’ xogħol ta’ kull xahar bl-użu tal-prezz medju rappreżentattiv ta’ importazzjoni cif irreġistrat matul ġimgħatejn. Id-dazju ta’ importazzjoni b’hekk ikkalkulat jista’ jkun applikat għal ġimgħatejn mingħajr ma jseħħ l-ebda effett ta’ tgħawwiġ apprezzabbli fuq il-prezz ta’ importazzjoni bid-dazju mħallas. Madankollu, jekk l-ebda kwotazzjoni fil-borża ma tkun disponibbli matul il-perijodu ta’ kalkolu għall-prezzijiet rappreżentattivi ta’ importazzjoni cif jew jekk b’konsegwenza ta’ bidliet f’daqqa fil-komponenti tagħhom għall-kalkolu tad-dazju ta’ importazzjoni, il-prezzijiet rapprezentattivi ta’ importazzjoni cif ivarjaw b’mod sostanzjali ħafna matul il-perijodu ta’ kalkolu, għandha tittieħed azzjoni sabiex iżżomm prezz li jirrappreżenta b’mod xieraq il-prezz tal-importazzjoni cif tal-prodott inkwistjoni. Fil-każ ta’ varjazzjonijiet kbar jew fil-kwotazzjoni fil-borża, jew fil-primjums kummerċjali marbuta mal-kwotazzjoni, jew fl-ispejjeż ta’ ġarr bil-baħar jew fir-rata tal-kambju użata sabiex ikun ikkalkulat il-prezz rappreżentattiv ta’ importazzjoni cif tal-prodott, il-prezz użat sabiex ikun ikkalkulat id-dazju ta’ importazzjoni għandu jinżamm rappreżentattiv permezz ta’ aġġustament li jikkorrispondi għad-devjazzjoni minnu li dawn il-bidliet huma responsabbli għalihom. Anki fejn isir dan it-tip ta’ aġġustament, iż-żmien tal-iffissar li jmiss m’għandux ikun affettwat.

(8)

Fil-każ ta’ importazzjoni ta’ qamħirrum iebes, minħabba l-kwalità partikolari tal-merkanzija jew minħabba li l-prezz tagħha jinkludi primjum għall-kwalità fuq il-prezz normali, il-kwotazzjoni fil-borża użata għall-kalkolu tal-prezz rappreżentattiv ta’ importazzjoni cif ma tiħux inkunsiderazzjoni l-eżistenza ta’ tali primjum fuq kundizzjonjiet tas-suq normali. Sabiex jittieħed inkunsiderazzjoni dan il-primjum għall-kwalità fuq prezzijiet jew kwotazzjonijiet, importaturi li juru li użaw il-merkanzija sabiex jagħmlu prodotti ta’ kwalità għolja li jiġġustifikaw l-eżistenza ta’ tali kumpens għandhom jitħallsu lura, b’rata fissa, parti mid-dazju ta’ importazzjoni mħallas.

(9)

Sabiex ikun assigurat li l-importaturi jirrispettaw il-klawsoli ta’ dan ir-Regolament għandha tiġi stabbilita sistema ta’ garanziji addizzjonali għal dik li għandha x’taqsam mal-liċenzi.

(10)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-rati ta’ dazji tat-Tariffa Doganali Komuni indikati fl-Artikolu 135 u fl-Artikolu 136(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għandhom ikunu dawk applikabbli fid-data stipulata bl-Artikolu 67 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 (4).

Artikolu 2

1.   Id-dazji ta’ importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għall-prodotti tal-Kodiċijiet NM 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (qamħ komuni ta’ kwalità għolja), 1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00 u 1007 00 90, minbarra l-ibridu għaż-żriegħ għandhom jiġu kkalkulati kuljum imma jkunu ffissati fil-15-il jum u l-aħħar jum ta’ xogħol ta’ kull xahar mill-Kummissjoni għal applikazzjoni mis-16-il jum tax-xahar u mill-ewwel jum tax-xahar ta’ wara, rispettivament. Fejn il-15 ma jkunx jum ta’ xogħol għall-Kummissjoni, id-dazji għandhom jiġu ffissati fil-jum ta’ xogħol li jiġi wara l-15 tax-xahar inkwistjoni.

Madankollu, jekk matul il-perijodu ta’ applikazzjoni tad-dazji hekk iffissati, ikun hemm differenza fid-dazju ta’ importazzjoni medju kkalkulat ta’ EUR 5 għal kull tunnellata jew aktar minn dak iffissat, għandu jsir aġġustament korrispondenti.

2.   Il-prezz li għandu jintuża għall-kalkolu tad-dazju ta’ importazzjoni għandu jkun il-prezz rappreżentattiv ta’ importazzjoni cif ta’ kuljum, iffissat kif stipulat fl-Artikolu 5. Għall kull iffissar, id-dazju ta’ importazzjoni huwa l-medja ta’ dazji ta’ importazzjoni kkalkulati matul l-għaxart ijiem ta’ xogħol ta’ qabel. Għall-iffissar u aġġustamenti, il-Kummissjoni m’għandhiex tieħu kont ta’ dazji ta’ importazzjoni ta’ kuljum użati għall-iffissar ta’ qabel.

Il-prezz ta’ intervent li għandu jintuża għall-kalkolu tad-dazji għandu jkun dak tax-xahar li fih japplikaw id-dazji ta’ importazzjoni.

3.   Dazji ta’ importazzjoni ffissati skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom ikunu applikabbli sakemm jidħol fis-seħħ iffissar ġdid.

Fl-okkazjoni ta’ kull iffissar jew aġġustament, il-Kummissjoni għandha tippubblika f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea d-dazji ta’ importazzjoni u l-informazzjoni użata sabiex dawn ikunu kkalkulati.

4.   Meta l-port tal-ħatt fl-Unjoni jinsab:

(a)

fil-Mediterran (lil hinn mill-istrett ta’ Ġibiltà) jew fil-Baħar l-Iswed u jekk il-merkanzija tkun ġejja mill-Oċean Atlantiku jew għaddejja mill-kanal ta’ Suez, il-Kummissjoni tnaqqas id-dazju ta’ importazzjoni għal 3 EUR it-tunnellata;

(b)

fil-portijiet Atlantiċi tal-Peninsula Iberika, fir-Renju Unit, fl-Irlanda, fid-Danimarka, fl-Estonja, fil-Latvja, fil-Litwanja, fil-Polonja, fil-Finlandja u fl-Isvezja, u jekk il-merkanzija tasal mill-Oċean Atlantiku, il-Kummissjoni għandha tnaqqas id-dazju ta’ importazzjoni bl-ammont ta’ EUR 2 għal kull tunnellata.

L-awtorità doganali fil-port fejn isir il-ħatt għandha toħroġ ċertifikat skont il-mudell mogħti fl-Anness I li jafferma l-kwantità ta’ kull prodott li nħatt. Biex jingħata t-tnaqqis tad-dazju previst fl-ewwel subparagrafu dan irid jakkumpanja l-oġġetti sat-tmiem tal-formalitajiet doganali ta’ importazzjoni.

Artikolu 3

1.   Id-dazji ta’ importazzjoni għandhom jitnaqqsu b’EUR 24 kull tunnellata fuq qamħirrum iebes li jikkonforma mal-ispeċifikazzjonijiet imniżżla fl-Anness II.

2.   Sabiex igawdi mit-tnaqqis imsemmi fil-paragrafu 1, qamħirrum iebes għandu jkun ipproċessat fi prodott tal-Kodiċijiet NM 1904 10 10, 1103 13 jew 1104 23 fi żmien sitt xhur mid-data tal-aċċettazzjoni tad-dħul fiċ-ċirkolazzjoni libera.

3.   Għandhom japplikaw id-disposizzjonijiet dwar l-użu finali previsti fl-Artikolu 82 tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 u fl-Artikoli 291 sa 300 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 (5).

4.   B’deroga mill- Artikolu 293(1)(e) tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93, l-importatur għandu jipprovdi lill-awtorità kompetenti garanzija addizzjonali ta’ EUR 24 għall kull tunnellata ta’ qamħirrum iebes, ħlief meta l-liċenza ta’ importazzjoni jkollha magħha ċertifikat ta’ konformità maħruġ mis-Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Algroalimentaria (Senasa) tal-Arġentina, skont l-Artikolu 7(2)(a) ta’ dan ir-Regolament. F’dan il-każ, fil-kaxxa 24 tal-applikazzjoni għal liċenza ta’ importazzjoni għandhom jissemmew it-tip ta’ ċertifikat ta’ konformità u n-numru tiegħu.

Jekk madankollu d-dazju li jkun japplika fid-data tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni tar-rilaxx għaċ-ċirkulazzjoni libera jkun anqas minn EUR 24 kull tunnellata ta’ qamħirrum, il-garanzija għandha tkun ekwivalenti għall-ammont tad-dazju.

Artikolu 4

L-istandards ta’ kwalità li għandhom jintlaħqu mal-importazzjoni fl-Unjoni u t-tolleranzi li għandhom jitħallew għandhom ikunu dawk murija fl-Anness II.

Artikolu 5

1.   Għal qamħ komuni ta’ kwalità għolja, qamħ durum, qamħirrum u qmuħ għall-għalf ieħor imsemmi fl-Artikolu 2(1) ta’ dan ir-Regolament, il-komponenti li jiddeterminaw il-prezzijiet rappreżentattivi ta’ importazzjoni cif imsemmija fl-Artikolu 136(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għandhom ikunu:

(a)

il-kwotazzjoni fil-borża rappreżentattiva fuq is-suq tal-Istati Uniti tal-Amerika;

(b)

il-primjums kummerċjali u l-iskontijiet magħrufa marbuta ma’ din il-kwotazzjoni fis-suq tal-Istati Uniti tal-Amerika fil-jum tal-kwotazzjoni u b’mod partikolari, fil-każ ta’ qamħ durum, marbuta mal-kwalità tas-smid;

(c)

il-ġarr bil-baħar u spejjez assoċjati bejn l-Istati Uniti tal-Amerika (Golf tal-Messiku jew Duluth) u l-port ta’ Rotterdam għal bastiment ta’ mhux anqas minn 25 000 tunnellata.

2.   Il-Kummissjoni għandha tirreġistra kull jum ta’ xogħol:

(a)

il-komponent imsemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 1 abbażi tal-boroż u billi jintużaw il-kwalitajiet ta’ referenza murija fl-Anness III;

(b)

komponenti msemmija fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu 1 abbażi ta’ informazzjoni disponibbli pubblikament.

3.   Sabiex ikun jista’ jiġi kkalkulat il-komponent imsemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 1 jew il-kwotazzjoni fob rilevanti, għandhom japplikaw il-primjums u l-iskontijiet li ġejjin:

(a)

primjum ta’ EUR 14 kull tunnellata għall-qamħ komuni ta’ kwalità għolja;

(b)

skont ta’ EUR 10 kull tunnellata għall-qamħ durum ta’ kwalità medja;

(c)

skont ta’ EUR 30 kull tunnellata għall-qamħ durum ta’ kwalità baxxa.

4.   Il-prezzijiet rappreżentattivi ta’ importazzjoni cif għall-qamħ durum, qamħ komuni ta’ kwalità għolja u qamħirrum għandhom ikunut-total tal-komponenti msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1. Il-prezzijiet rappreżentattivi ta’ importazzjoni cif għas-segala u s-sorghum għandhom ikunu kkalkulati billi jintużaw il-kwotazzjonijiet għax-xgħir fl-Istati Uniti tal-Amerika, skont id-disposizzjonijiet tal-Anness III.

5.   Il-prezzijiet rappreżentattivi ta’ importazzjoni cif għaż-żerriegħa tal-qamħ komuni tal-Kodiċi NM 1001 90 91 u għażżerriegħa tal-qamħirrum tal-Kodiċi NM 1005 10 90 għandhom ikunu dawk ikkalkulati għall-qamħ komuni ta’ kwalità għolja u għall-qamħirrum rispettivament.

Artikolu 6

1.   Applikazzjonijiet għal liċenzi ta’ importazzjoni għall-qamħ komuni ta’ kwalità għolja għandhom ikunu validi biss jekk l-applikant:

(a)

iniżżel il-kwalità li ser tkun impurtata fil-kaxxa 20 tal-liċenza ta’ importazzjoni;

(b)

jintrabat bil-miktub li jipprovdi lill-korp kompetenti rilevanti, fid-data tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni tar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera, garanzija speċifika u addizzjonali għal dawk previsti fl-Artikolu 12 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1342/2003 (6).

Il-garanzija addizzjonali msemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu, għandha tkun ta’ EUR 95 kull tunnellata. Madankollu, f’każijiet fejn il-liċenza ta’ importazzjoni għandu jkollha magħha ċertifikati ta’ konformità maħruġa mill-Federal Grain Inspection Service (FGIS) u mill-Canadian Grain Commission (CGC) skont l-Artikolu 7(2)(b) jew (c), m’għandha tintalab ebda garanzija addizzjonali. F’dan il-każ, fil-kaxxa 24 tal-applikazzjoni għal liċenza ta’ importazzjoni u tal-liċenza ta’ importazzjoni għandhom jissemmew it-tip ta’ ċertifikat ta’ konformità u n-numru tiegħu.

2.   Applikazzjonijiet għal liċenzi ta’ importazzjoni għall-qamħ durum għandhom ikunu validi biss jekk l-applikant:

(a)

iniżżel il-kwalità li ser tkun impurtata fil-kaxxa 20 tal-liċenza ta’ importazzjoni;

(b)

jintrabat bil-miktub li jipprovdi lill-korp kompetenti rilevanti, fid-data tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni tar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera, garanzija speċifika u addizzjonali għal dawk previsti fl-Artikolu 12 tar- Regolament (KE) Nru 1342/2003, jekk id-dazju ta’ importazzjoni dwar il-kwalità li tidher fil-kaxxa 20 tal-liċenza ta’ importazzjoni mhijiex l-ogħla dazju għall-kategorija tal-prodott inkwistjoni.

L-ammont tal-garanzija addizzjonali msemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu għandu jkun id-differenza fil-jum tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni tar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera bejn l-ogħla dazju u dak li japplika għall-kwalità indikata, flimkien ma’ suppliment ta’ EUR 5 kull tunnellata. Madankollu, fejn id-dazju ta’ importazzjoni li jkun japplika għall-kwalitajiet differenti ta’ qamħ huwa żero, ir-rabta mniżżla fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu m’għandhiex tkun mitluba.

Fejn il-liċenza ta’ importazzjoni għandu jkollha magħha ċertifikati ta’ konformità maħruġa mill-Federal Grain Inspection Service (FGIS) u mill-Canadian Grain Commission (CGC) skont l-Artikolu 7, m’għandha tintalab ebda garanzija addizzjonali. F’dan il-każ, fil-kaxxa 24 tal-liċenza ta’ importazzjoni għandu jissemma t-tip ta’ ċertifikat ta’ konformità.

3.   Fil-każ ta’ sospensjoni tad-dazji doganali għall-importazzjoni tal-kategoriji kwalitattivi kollha tal-qamħ komuni skont l-Artikolu 187 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, il-garanzija addizzjonali ta’ EUR 95 kull tunnellata msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu m’għandhiex tintalab għall-perijodu kollu li matulu tapplika s-sospensjoni tad-dazji.

Artikolu 7

1.   L-uffiċċju tad-dwana tar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera għandu jieħu kampjuni rappreżentattivi, skont l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 152/2009 (7), ta’ kull kunsinna ta’ qamħ komuni ta’ kwalità għolja, ta’ qamħ durum u ta’ qamħirrum iebes. Madankollu, m’għandux ikun hemm teħid ta’ kampjuni fejn id-dazju ta’ importazzjoni għall-kwalitajiet differenti huwa l-istess.

Jekk, madankollu, il-Kummissjoni tirrikonoxxi b’mod uffiċjali ċertifikat ta’ kwalità għall-qamħ komuni ta’ kwalità għolja, qamħ durum jew qamħirrum iebes maħruġ mill-pajjiż tal-oriġini taċ-ċereali, għandhom jittieħdu kampjuni għall-verifika tal-kwalità ċċertifikata biss minn numru suffiċjentement rappreżentattiv ta’ kunsinni.

2.   Iċ-ċertifikati ta’ konformità li ġejjin għandhom ikunu rikonoxxuti b’mod uffiċjali mill-Kummissjoni skont il-prinċipji mniżżla fl-Artikoli 63 sa 65 tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93:

(a)

ċertifikati maħruġa mis-Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) tal-Arġentina għall-qamħirrum iebes;

(b)

ċertifikati maħruġa mill-Federal Grains Inspection Services (FGIS) tal-Istati Uniti tal-Amerika għall-qamħ komuni ta’ kwalità għolja u qamħ durum ta’ kwalità għolja;

(c)

ċertifikati maħruġa mill-Canadian Grain Commission (CGC) tal-Kanada għall-qamħ komuni ta’ kwalità għolja u qamħ durum ta’ kwalità għolja.

Mudell taċ-ċertifikati ta’ konformità maħruġa minn Senasa jinsab fl-Anness IV. Riproduzzjoni tat-timbri awtorizzati mill-gvern tal-Arġentina ser tigi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Mudelli taċ-ċertifikati ta’ konformità u timbri maħruġa mill-FGIS jinsabu fl-Anness V.

Mudelli taċ-ċertifikati ta’ konformità, speċifikazzjonijiet ta’ gradi għall-esportazzjoni u timbri maħruġa mis-CGC jinsabu fl-Anness VI.

Fejn il-parametri analitiċi li jitniżżlu fiċ-ċertifikati ta’ konformità maħruġa mill-entitajiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu juru li hemm konformità mal-istandards ta’ kwalità dwar qamħ komuni ta’ kwalità għolja, qamħ durum u qamħirrum iebes imsemmija fl-Anness II, għandhom jittieħdu kampjuni ta’ mhux anqas minn 3 % tat-tagħbijiet li jaslu f’kull port ta’ dħul matul is-sena tas-suq.

Il-merkanzija għandha tiġi kklassifikata skont il-kwalità standard li għaliha r-rekwiżiti indikati fl-Anness II jkunu ġew sodisfatti.

3.   Il-metodi standard għall-analiżi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu dawk mogħtija fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1272/2009 (8).

Qamħirrum iebes huwa qamħirrum tal-ispeċi Zea mays indurata li ż-żrieragħ tiegħu fihom endosperma żġigija dominanti (tinħass iebsa jew qisha qarn). Ġeneralment dawn ikunu oranġjo jew ħomor. Il-parti ta’ fuq (faċċata tal-ġerma), jew il-kuruna, ma turi l-ebda xaqq.

Żrieragħ żġiġin tal-qamħirrum iebes huma definiti bħala żrieragħ li jissodisfaw żewġ kriterji:

(a)

il-kuruna tagħhom ma turi l-ebda xaqq, u

(b)

meta maqtugħa mit-tul l-endosperma tagħhom turi parti ċentrali mlaħħma mdawwra għal kollox b’parti li qisha qarn. Il-parti li qisha qarn trid tammonta għall-parti dominanti mit-total tal-wiċċ tal-qatgħa.

Il-perċentwal ta’ żerriegħa żġiġija għandu jiġi stabbilit billi jingħadd, f’kampjun rappreżentattiv ta’ 100 żerriegħa, in-numru ta’ żerrigħat li jissodisfaw il-kriterji mniżżla fit-tielet subparagrafu.

Il-metodu ta’ referenza għall-kalkolu tal-indiċi ta’ kemm f’wiċċ l-ilma huwa mogħti fl-Anness VII.

4.   Jekk ir-riżultati tal-analiżi juru li l-qamħ komuni ta’ kwalità għolja, qamħ durum u qamħirrum iebes li ġew impurtati huma ta’ kwalità standard aktar baxxa minn dik li tniżżlet fuq il-liċenza ta’ importazzjoni, l-importatur għandu jħallas id-differenza bejn id-dazju ta’ importazzjoni li japplika għall-prodott muri fuq il-liċenza u dak fuq il-prodott li attwalment ġie impurtat. F’dan il-każ, il-garanzija għall-liċenza ta’ importazzjoni msemmija fl-Artikolu 12 (a) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003 u l-garanzija addizzjonali msemmija fl-Artikolu 3(4), u fl-Artikolu 6 (1) u (2) ta’ dan ir-Regolament għandhom ikunu rilaxxati, ħlief għas-suppliment ta’ EUR 5 msemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 6(2).

Jekk id-differenza msemmija fl-ewwel subparagrafu ma titħallasx fi żmien xahar, il-garanzija addizjonali msemmija fl-Artikolu 3(4) u fl-Artikolu 6(1) u (2) tintilef.

5.   Kampjuni rappreżentattivi ta’ ċereali impurtati meħuda mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru għandhom jinżammu għal sitt xhur.

Artikolu 8

Ir-Regolament (KE) Nru 1249/96 huwa mħassar.

Ir-referenzi magħmula għar-Regolament li ġie mħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness IX.

Artikolu 9

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ Lulju 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007. p. 1.

(2)  ĠU L 161, 29.6.1996, p. 125.

(3)  Ara l-Anness VIII.

(4)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.

(5)  ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1.

(6)  ĠU L 189, 29.7.2003, p. 12.

(7)  ĠU L 54, 26.2.2009, p. 1.

(8)  ĠU L 349, 29.12.2009, p. 1.


ANNESS I

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS II

Standard ta’ klassifikazzjoni għal prodotti impurtati

(fuq il-bażi ta’ kontenut ta’ ndewwa ta’ 12 % fil-piż jew ekwivalenti)

Prodott

Qamħ komuni u spelt (1) minbarra meslin

Qamħ durum

Qamħirrum iebes

Qamħirrum ieħor minbarra iebes

Qmuħ oħra

Kodiċi NM

1001 90

1001 10 00

1005 90 00

1005 10 90  u 1005 90 00

1002 , 1003  u 1007 00 90

Kwalità (2)

Għoli

Medju

Baxx

Għoli

Medju

Baxx

 

 

 

1.

Perċentwal minimu ta’ proteina

14,0

11,5

2.

Piż speċifiku minimu kg/hl

77,0

74,0

76,0

76,0

76,0

3.

Perċentwal massimu ta’impurità (Schwarzbesatz)

1,5

1,5

1,5

1,5

4.

Perċentwal minimu ta’ żerriegħa żġiġija

75,0

62,0

95,0

5.

Indiċi massimu ta’ kemm jitilgħu f’wiċċ l-ilma

25,0


Tolleranzi

Tolleranza permessa

Qamħ komuni/durum

Qamħirrum iebes

Perċentwal ta’ proteina

–0,7

Piż speċifiku

–0,5

–0,5

Perċentwal ta’ impurità

+0,5

Perċentwal ta’ żerriegħa żġiġija

–2,0

–3,0

Indiċi ta’ kemm jitilgħu f’wiċċ l-ilma

+1,0


(1)  Inkluż spelt mingħajr il-ħliefa.

(2)  Il-metodi ta’ analiżi preskritti fil-Parti IV tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1272/2009 huma applikabbli.


ANNESS III

Boroż ta’ kwotazzjoni u varjetajiet ta’ referenza

Prodott

Qamħ komuni

Qamħ durum

Qamħirrum

Qmuħ għall-għalf oħra

Kwalità standard

Għoli

Medju

Baxx

 

 

 

Varjetà ta’ referenza (tip/grad) għall-kwotazzjoni fil-borża

Hard Red Spring Nru 2

Hard Red Winter Nru 2

Soft Red Winter Nru 2

Hard Amber Durum Nru 2

Yellow Corn Nru 3

US Barley Nru 2

Borża ta’ kwotazzjoni

Minneapolis Grain Exchange

Kansas City Board of Trade

Chicago Board of Trade

Minneapolis Grain Exchange (1)

Chicago Board of Trade

Minneapolis Grain Exchange (2)


(1)  Fejn l-ebda kwotazzjoni ma tkun disponibbli li tista’ tintuża għall-kalkolu ta’ prezz rappreżentattiv ta’ importazzjoni cif, għandhom jintużaw kwotazzjonijiet fob disponibbli pubblikament fl-Istati Uniti tal-Amerika.

(2)  Fejn l-ebda kwotazzjoni ma tkun disponibbli li tista’ tintuża għall-kalkolu ta’ prezz rappreżentattiv ta’ importazzjoni cif, għandhom jintużaw il-kwotazzjonijiet fob disponibbli pubblikament fl-Istati Uniti tal-Amerika.


ANNESS IV

MUDELL TA’ ĊERTIFIKAT TAL-KWALITÀ MINN SENASA AWTORIZZAT MILL-GVERN ARĠENTIN (ARTIKOLU 7(2))

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS V

MUDELL TA’ ĊERTIFIKAT TA’ KONFORMITÀ AWTORIZZAT MILL-GVERN TAL-ISTATI UNITI TAL-AMERIKA GĦALL-QAMĦ KOMUNI

Image

Test ta 'immaġni

MUDELL TA’ ĊERTIFIKAT TA’ KONFORMITÀ AWTORIZZAT MILL-GVERN TAL-ISTATI UNITI TAL-AMERIKA GĦALL-QAMĦ DURUM

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS VI

MUDELL TA’ ĊERTIFIKAT TA’ KONFORMITÀ AWTORIZZAT MILL-GVERN TAL-KANADA GĦAL DAK LI JIRRIGWARDAL- ISPEĊIFIKAZZJONIJIET TA’ GRADI GĦALL-ESPORTAZZJONI TA’ QAMĦ KOMUNI U DURUM

Image

Test ta 'immaġni

Speċifikazzjonijiet ta’ gradi għall-esportazzjoni ta’ qamħ komuni u durum Kanadiż

QAMĦ KOMUNI

Kanada Western Red Spring

(CWRS)

Piż speċifiku minimu

Kontenut totali ta’ impurità inklużi żrieragħ ta’ ċereali oħra

Nru 1 CWRS

(Min.) 79,0 kg/eL

(Mass.) 0,4 % inkluż 0,2 % żrieragħ oħra

Nru 2 CWRS

(Min.) 77,5 kg/eL

(Mass.) 0,75 % inkluż 0,2 % żrieragħ oħra

Nru 3 CWRS

(Min.) 76,5 kg/eL

(Mass.) 1,25 % inkluż 0,2 % żrieragħ oħra


Kanada Western Extra Strong Red Spring

(CWES)

Piż speċifiku minimu

Kontenut totali ta’ impurità inklużi żrieragħ ta’ ċereali oħra

Nru 1 CWES

(Min.) 78,0 kg/eL

(Mass.) 0,75 % inkluż 0,2 % żrieragħ oħra

Nru 2 CWES

(Min.) 76,5 kg/eL

(Mass.) 1,5 % inkluż 0,2 % żrieragħ oħra


Kanada Prairie Spring Red

(CPSR)

Piż speċifiku minimu

Kontenut totali ta’ impurità inklużi żrieragħ ta’ ċereali oħra

Nru 1 CPSR

(Min.) 77,0 kg/eL

(Mass.) 0,75 % inkluż 0,2 % żrieragħ oħra

Nru 2 CPSR

(Min.) 75,0 kg/eL

(Mass.) 1,5 % inkluż 0,2 % żrieragħ oħra


Kanada Prairie Spring White

(CPSW)

Piż speċifiku minimu

Kontenut totali ta’ impurità inklużi żrieragħ ta’ ċereali oħra

Nru 1 CPSW

(Min.) 77,0 kg/eL

(Mass.) 0,75 % inkluż 0,2 % żrieragħ oħra

Nru 2 CPSW

(Min.) 75,0 kg/eL

(Mass.) 1,5 % inkluż 0,2 % żrieragħ oħra


Kanada Western Red Winter

(CWRW)

Piż speċifiku minimu

Kontenut totali ta’ impurità inklużi żrieragħ ta’ ċereali oħra

Nru 1 CWRW

(Min.) 78,0 kg/eL

(Mass.) 1,0 % inkluż 0,2 % żrieragħ oħra

Nru 2 CWRW

(Min.) 74,0 kg/eL

(Mass.) 2,0 % inkluż 0,2 % żrieragħ oħra


Kanada Western Soft White Spring

(CWSWS)

Piż speċifiku minimu

Kontenut totali ta’ impurità inklużi żrieragħ ta’ ċereali oħra

Nru 1 CWSWS

(Min.) 78,0 kg/eL

(Mass.) 0,75 % inkluż 0,2 % żrieragħ oħra

Nru 2 CWSWS

(Min.) 75,5 kg/eL

(Mass.) 1,0 % inkluż 0,2 % żrieragħ oħra

Nru 3 CWSWS

(Min.) 75,0 kg/eL

(Mass.) 1,5 % inkluż 0,2 % żrieragħ oħra

QAMĦ DURUM

Kanada Western Amber Durum

(CWAD)

Piż speċifiku minimu

Kontenut totali ta’ impurità inklużi żrieragħ ta’ ċereali oħra

Nru 1 CWAD

(Min.) 80,0 kg/eL

(Mass.) 0,5 % inkluż 0,2 % żrieragħ oħra

Nru 2 CWAD

(Min.) 79,5 kg/eL

(Mass.) 0,8 % inkluż 0,2 % żrieragħ oħra

Nru 3 CWAD

(Min.) 78,0 kg/eL

(Mass.) 1,0 % inkluż 0,2 % żrieragħ oħra

Nru 4 CWAD

(Min.) 75,0 kg/eL

(Mass.) 3,0 % inkluż 0,2 % żrieragħ oħra

Noti:

“Żrieragħ ta’ ċereali oħra”

:

F’dawn il-gradi, inkludi biss ħafur, xgħir, segala u triticale.

“Qamħ komuni”

:

Għal esportazzjonijiet tal-qamħ komuni, il-Canadian Grain Commission se tipprovdi dokumentazzjoni maċ-ċertifikat li tispeċifika l-perċentwal tal-proteina għat-tagħbija inkwistjoni.

“Qamħ durum”

:

Għal esportazzjonijiet tal-qamħ durum, il-Canadian Grain Commission se tipprovdi dokumentazzjoni maċ-ċertifikat li tixhed il-perċentwal tal-qalba żġiġija u l-piż speċifiku (kilogrammi/ettolitri) tat-tagħbija inkwistjoni.


ANNESS VII

METODU STANDARD GĦALL-KALKOLU TAL-INDIĊI TA’ KEMM JITILGĦU F’WIĊĊ L-ILMA (ARTIKOLU 7(3))

Ħejji taħlita bl-ilma ta’ nitrat tas-sodju tal-piż speċifiku ta’ 1,25 u kkonservaha f’temperatura ta’ 35 °C.

Poġġi fit-taħlita 100 żerriegħa tal-qamħirrum minn kampjun rappreżentattiv bil-kontenut massimu ta’ ndewwa ta’ 14,5 %.

Ħawwat it-taħlita b’intervalli ta’ 30 sekonda għal ħames minuti sabiex telimina l-bżieżaq tal-arja.

Ifred iż-żerrigħat li jitilgħu f’wiċċ l-ilma miż-żerrigħat imgħarrqa u għoddhom.

L-indiċi ta’ kemm jitilgħu f’wiċċ l-ilma jiġi kkalkulat kif ġej:

Indiċi ta’ kemm jitilgħu fwiċċ l-ilma għall-prova = (numru ta’ żerrigħat li jitilgħu f’wiċċ l-ilma)/(numru ta’ żerrigħat imgħarrqa) × 100

Irrepeti għal ħames darbiet.

L-indiċi ta’ kemm jitilgħu f’wiċċ l-ilma huwa l-medja aritmetika għall-ħames provi minbarra ż-żewġ valuri estremi.


ANNESS VIII

Regolament imħassar flimkien mal-lista tal-emendi suċċessivi tagħha

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1249/96

(ĠU L 161, 29.6.1996, p. 125)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 641/97

(ĠU L 98, 15.4.1997, p. 2)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2092/97

(ĠU L 292, 25.10.1997, p. 10)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2519/98

(ĠU L 315, 25.11.1998, p. 7)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2235/2000 (1)

(ĠU L 256, 10.10.2000, p. 13)

Artikolu 2 biss

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2104/2001

(ĠU L 283, 27.10.2001, p. 8)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 597/2002

(ĠU L 91, 6.4.2002, p. 9)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1900/2002

(ĠU L 287, 25.10.2002, p. 15)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1110/2003

(ĠU L 158, 27.6.2003, p. 12)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 777/2004

(ĠU L 123, 27.4.2004, p. 50)

Artikolu 5 biss

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1074/2008

(ĠU L 294, 1.11.2008, p. 3)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 459/2009

(ĠU L 139, 5.6.2009, p. 3)

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 170/2010

(ĠU L 51, 2.3.2010, p. 8)

 


(1)  Dan ir-Regolament ġie emendat bir-Regolament (KE) Nru 2015/2001 (ĠU L 272, 13.10.2001, p. 31).


ANNESS IX

TABELLA TA’ KORRELAZZJONI

Regolament (KE) Nru 1249/96

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 2(1), l-ewwel u t-tieni sentenzi

Artikolu 2(1), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 2(1), it-tielet sentenza

Artikolu 2(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 2(2)

Artikolu 2(2)

Artikolu 2(3)

Artikolu 2(3)

Artikolu 2(4), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 2(4), l-ewwel subparagrafu, punt (a)

Artikolu 2(4), l-ewwel subparagrafu, it-tieni u t-tielet inċiżi

Artikolu 2(4), l-ewwel subparagrafu, punt (b)

Artikolu 2(4), it-tieni subparagrafu

Artikolu 2(4), it-tieni subparagrafu

Artikolu 2(5), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel sentenza

Artikolu 3(1)

Artikolu 2(5), l-ewwel subparagrafu, it-tieni sentenza

Artikolu 3(2)

Artikolu 2(5), l-ewwel subparagrafu, it-tielet sentenza

Artikolu 3(3)

Artikolu 2(5), it-tieni subparagrafu

Artikolu 3(4), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 2(5), it-tielet subparagrafu

Artikolu 3(4), it-tieni subparagrafu

Artikolu 2a

Artikolu 3

Artikolu 4

Artikolu 4(1)

Artikolu 5(1)

Artikolu 4(2)

Artikolu 5(2)

Artikolu 4(3), l-ewwel, it-tieni u t-tielet inċiżi

Artikolu 5(3)(a), (b) u (c)

Artikolu 4(4)

Artikolu 5(4)

Artikolu 4(5)

Artikolu 5(5)

Artikolu 5

Artikolu 6

Artikolu 6(1)

Artikolu 7(1)

Artikolu 6(1a), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel, it-tieni u t-tielet inċiżi

Artikolu 7(2), l-ewwel subparagrafu, punti (a), (b) u (c)

Artikolu 6(1a), mit-tieni sas-sitt subparagrafi

Artikolu 7(2), mit-tieni sas-sitt subparagrafi

Artikolu 6(2), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 7(3), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 6(2), it-tieni subparagrafu

Artikolu 7(3), it-tieni subparagrafu

Artikolu 6(2), it-tielet subparagrafu, l-ewwel u t-tieni inċiżi

Artikolu 7(3), it-tielet subparagrafu, punti (a) u (b)

Artikolu 6(2), ir-raba’ subparagrafu

Artikolu 7(3), ir-raba’ subparagrafu

Artikolu 6(2), il-ħames subparagrafu

Artikolu 7(3), il-ħames subparagrafu

Artikolu 6(3)

Artikolu 7(4)

Artikolu 6(4)

Artikolu 7(5)

Artikolu 7

Artikolu 8

Artikolu 8

Artikolu 9

Anness I

Anness II

Anness II

Anness III

Anness III

Anness IV

Anness IV

Anness IVa

Anness V

Anness IVb

Anness VI

Anness V

Anness VII

Anness VI

Anness I

Anness VIII

Anness IX


21.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 187/23


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 643/2010

tal-20 ta’ Lulju 2010

li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-21 ta’ Lulju 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ Lulju 2010.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

MK

41,0

TR

77,3

ZZ

59,2

0707 00 05

MK

41,0

TR

105,8

ZZ

73,4

0709 90 70

TR

90,3

ZZ

90,3

0805 50 10

AR

86,8

UY

75,9

ZA

82,1

ZZ

81,6

0808 10 80

AR

85,4

BR

79,9

CA

99,3

CL

88,8

CN

81,0

NZ

110,6

US

121,1

UY

111,6

ZA

94,9

ZZ

97,0

0808 20 50

AR

82,0

CL

109,0

CN

98,4

NZ

176,5

ZA

97,4

ZZ

112,7

0809 10 00

TR

195,5

ZZ

195,5

0809 20 95

CL

150,0

TR

256,7

US

769,6

ZZ

392,1

0809 30

AR

75,9

TR

160,0

ZZ

118,0

0809 40 05

BR

123,2

IL

165,9

TR

133,7

ZZ

140,9


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


21.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 187/25


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 644/2010

tal-20 ta’ Lulju 2010

li jiffisa l-koeffiċjent ta' allokazzjoni applikabbli għat-talbiet għal liċenzji għall-importazzjoni mressqa mid-9 ta’ Lulju 2010 sas-16 ta’ Lulju 2010 tal-kwota tariffarja mwaqqfa bir-Regolament (KE) Nru 969/2006 fir-rigward tal-qamħirrum

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta’ Awwissu 2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji għall-importazzjoni ta' prodotti agrikoli rregolati minn sistema ta' liċenzji tal-importazzjoni (2), u partikolarment l-Artikolu 7(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 969/2006 (3) fetaħ kwota tariffarja annwali għall-importazzjoni ta' 242 074 tunnellata qamħirrum (numru tas-serje 09.4131).

(2)

L-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) Nru 969/2006 ffissa għal 121 037 tunnellata l-kwantità tas-subperjodu nru 2/ għall-perjodu mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Diċembru 2010.

(3)

Min-notifika konformi mal-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 969/2006, jirriżulta li l-applikazzjonijiet imressqa mid-9 ta’ Lulju 2010 sas-16 ta’ Lulju 2010 fis-13:00, ħin ta' Brussell, skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament imsemmi, jaqbżu l-kwantitajiet disponibbli. Jeħtieġ għalhekk li jiġi determinat sa liema limitu jistgħu jinħarġu l-liċenzji għall-importazzjoni, filwaqt li jiġi stabbilit il-koeffiċjent ta' allokazzjoni li għandu jiġi applikat għall-kwantitajiet mitluba.

(4)

Jeħtieġ ukoll li ma jinħarġux liċenzji tal-importazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 969/2006 għas-perjodu kurrenti tal-kwota.

(5)

Sabiex tiġi żgurata ġestjoni effikaċi tal-proċedura tal-ħruġ taċ-ċertifikati tal-importazzjoni, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ eżatt wara li jiġi ppubblikat,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Kull applikazzjoni għal liċenzja tal-importazzjoni ta' qamħirrum fil-kuntest tal-kwota msemmija fir-Regolament (KE) Nru 969/2006, imressqa mid-9 ta’ Lulju 2010 sas-16 ta’ Lulju 2010 fis-13:00, ħin ta' Brussell, tagħti lok għall-ħruġ ta' liċenzja għall-kwantitajiet mitluba assenjati skont il-koeffiċjent ta' allokazzjoni ta' 40,231108 %.

2.   Il-ħruġ ta' liċenzji għal kwantitajiet mitluba mis-16 ta’ Lulju 2010 fis-13:00, ħin ta' Brussell, huwa sospiż għas-perjodu kurrenti tal-kwota.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ dakinhar tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ Lulju 2010.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  ĠU L 176, 30.6.2006, p. 44.


21.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 187/26


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 645/2010

tal-20 ta’ Lulju 2010

li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 877/2009 għas-sena tas-suq 2009/10

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 951/2006 tat-30 ta’ Ġunju 2006 dwar regoli ddettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 f'dak li għandu x'jaqsam mal-iskambji mal-pajjiżi terzi fis-settur taz-zokkor (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2), it-tieni subparagrafu, it-tieni sentenza tiegħu,

Billi:

(1)

L-ammonti tal-prezzijiet rappreżentattivi u tad-dazji addizzjonali applikabbli għall-importazzjoni taz-zokkor abjad, taz-zokkor mhux ipproċessat u ta' ċerti ġuleppijiet għas-sena tas-suq 2009/10 ġew stabbiliti bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 877/2009 (3). Dawn il-prezzijiet u dazji ġew emendati l-aħħar mir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 639/2010 (4).

(2)

L-informazzjoni li l-Kummissjoni għandha f'idejha llum twassal biex dawn l-ammonti jiġu mmodifikati, skont ir-regoli ddettaljati pprovduti fir-Regolament (KE) Nru 951/2006,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prezzijiet rappreżentattivi u d-dazji addizzjonali applikabbli għall-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 36 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006, stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 877/2009 għas-sena tas-suq 2009/10, huma b'dan mmodifikati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-21 ta’ Lulju 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ Lulju 2010.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  ĠU L 253, 25.9.2009, p. 3.

(4)  ĠU L 186, 20.7.2010, p. 27.


ANNESS

L-ammonti mmodifikati tal-prezzijiet rappreżentattivi u tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni taz-zokkor abjad, taz-zokkor mhux ipproċessat u tal-prodotti bil-kodiċi NM 1702 90 95 , applikabbli mill-21 ta’ Lulju 2010

(EUR)

Kodiċi NM

Ammont tal-prezz rappreżentattiv għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

Ammont tad-dazju addizzjonali għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

1701 11 10  (1)

41,21

0,00

1701 11 90  (1)

41,21

2,54

1701 12 10  (1)

41,21

0,00

1701 12 90  (1)

41,21

2,24

1701 91 00  (2)

41,32

5,07

1701 99 10  (2)

41,32

1,94

1701 99 90  (2)

41,32

1,94

1702 90 95  (3)

0,41

0,27


(1)  Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness IV, il-punt III, tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(2)  Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness IV, il-punt II, tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(3)  Stabbilit bħala 1 % tal-kontenut f'sukrożju.


Rettifika

21.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 187/28


Rettifika għar-Regolament Nru 637/2010 tal-Kummissjoni (UE) li jissospendi t-tressiq ta’ applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni għall-prodotti taz-zokkor fil-kuntest ta’ ċerti kwoti tariffarji

( Il Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea L 186, tal-20 ta’ Lulju 2010 )

F’paġna 25, fl-Anness, it-tabella “Iz-Zokkor mill-Balkani” għandha taqra hekk:

“Iz-zokkor mill-Balkani”

Is-sena tas-suq 2009/2010

Applikazzjonijiet li tressqu mill-1.7.2010 sas-7.7.2010

In-numru tas-serje

Il-pajjiż

Il-koeffiċjent tal-allokazzjoni

(f’perċentwal)

Iktar applikazzjonijiet

09.4324

L-Albanija

 

09.4325

Il-Bożnija u Ħerzegovina

 (1)

Sospiżi

09.4326

Is-Serbja, il-Montenegro u l-Kosovo (*)

 (1)

 

09.4327

L-eks Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

 

09.4328

Il-Kroazja

 (1)

 

“—”

:

Mhux applikabbli: il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda applikazzjoni għal-liċenzja.


(*)  Il-Kosovo taħt l-awspiċji tan-Nazzjonijiet Uniti, skont ir-Riżoluzzjoni Nru 1244 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti tal-10 ta’ Ġunju 1999.

(1)  Mhux applikabbli: l-applikazzjonijiet ma jaqbżux il-kwantitajiet disponibbli u qed jingħataw kollha.