ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.151.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 151

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 53
17 ta' Ġunju 2010


Werrej

 

II   Atti mhux leġislattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 519/2010 tas-16 ta’ Ġunju 2010 li jadotta l-programm tal-istatistika u tal-metadata għaċ-ċensimenti tal-popolazzjoni u tad-djar previst fir-Regolament (KE) Nru 763/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 520/2010 tas-16 ta’ Ġunju 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 831/2002 li jikkonċerna l-aċċess għal dejta kunfidenzjali għal finijiet xjentifiċi fir-rigward tal-istħarriġiet disponibbli u sorsi ta’ dejta statistika ( 1 )

14

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 521/2010 tas-16 ta’ Ġunju 2010 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

16

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2010/334/PESK

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat politiku u ta’ sigurtà EU SSR GUINEA-BISSAU/1/2010 tal-15 ta' Ġunju 2010 dwar il-ħatra tal-Kap ta’ Missjoni tal-missjoni tal-Unjoni Ewropea b’appoġġ għar-riforma tas-settur tas-sigurtà fir-Repubblika tal-Ginea Bissaw (EU SSR GUINEA-BISSAU)

18

 

 

2010/335/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta’ Ġunju 2010 dwar il-linji gwida għall-kalkolu tal-ħażna tal-karbonju fl-art għall-għanijiet tal-Anness V tad-Direttiva 2009/28/KE (notifikata bid-dokument numru C(2010) 3751)

19

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġislattivi

REGOLAMENTI

17.6.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 151/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 519/2010

tas-16 ta’ Ġunju 2010

li jadotta l-programm tal-istatistika u tal-metadata għaċ-ċensimenti tal-popolazzjoni u tad-djar previst fir-Regolament (KE) Nru 763/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 763/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 dwar iċ-ċensimenti tal-popolazzjoni u tad-djar (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 5(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 763/2008, il-Kummissjoni għandha tadotta programm tal-statistika u tal-metadata għaċ-ċensimenti tal-popolazzjoni u tad-djar li għandhom jiġu trażmessi lill-Kummissjoni.

(2)

Sabiex jiġi żgurat li l-istatistika miċ-ċensimenti tal-popolazzjoni u tad-djar imwettqa fl-Istati Membri tkun tista’ titqabbel, u sabiex ikunu jistgħu jitfasslu sommarji affidabbli tal-Unjoni kollha, dan il-programm għandu jkun l-istess fl-Istati Membri kollha.

(3)

B’mod partikolari, huwa neċessarju li jiġu definiti l-iperkubi li huma l-istess fl-Istati Membri kollha, il-valur speċjali taċ-ċelluli u s-sinjalaturi li l-Istati Membri jistgħu jużaw f’dawn l-iperkubi kif ukoll il-metadata dwar it-temi.

(4)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1201/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 763/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar iċ-ċensimenti tal-popolazzjoni u tad-djar fir-rigward tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tat-temi u tal-kategorizzazzjonijiet tagħhom (2) jistipula l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għat-temi taċ-ċensiment u l-kategorizzazzjonijiet tagħhom li għandhom jiġu applikati għad-dejta li għandha tintbagħat lill-Kummissjoni għas-sena ta’ referenza 2011.

(5)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Ewropew tas-Sistema tal-Istatistika,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-programm tal-istatistika u l-metadata għaċ-ċensimenti tal-popolazzjoni u tad-djar li għandhom jiġu trażmessi lill-Kummissjoni (Eurostat) għas-sena ta’ referenza 2011.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament, id-definizzjonijiet u l-ispeċifikazzjonijiet fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1201/2009 għandhom japplikaw. Id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw ukoll:

(1)

“popolazzjoni totali” ta’ żona ġeografika definita sew tfisser il-persuni kollha li r-residenza tas-soltu tagħhom, kif definita fl-Artikolu 2(d) tar-Regolament (KE) Nru 763/2008, tinsab f’dik iż-żona ġeografika;

(2)

“iperkubu” jfisser tabulazzjoni trasversali multidimensjonali ta’ kategorizzazzjonijiet li fiha valur ta’ ċellula għall-kejl ta’ kull kategorija ta’ kull kategorizzazzjoni li jkollha tabulazzjoni trasversali minn kull kategorija ta’ kwalunkwe kategorizzazzjoni oħra użata f’dak l-iperkubu;

(3)

“distribuzzjoni marġinali prinċipali” tfisser subsett ta’ iperkubu partikolari li jirriżulta minn tabulazzjoni trasversali ta’ parti mill-kategorizzazzjonijiet, iżda mhux kollha, tal-iperkubu;

(4)

“ċellula primarja” tfisser kwalunkwe ċellula li hija parti minn mill-anqas distribuzzjoni marġinali prinċipali f’iperkubu partikolari. Fl-iperkubi li għalihom l-ebda distribuzzjoni marġinali prinċipali ma hija ddefinita, iċ-ċelluli kolla huma ċelluli primarji;

(5)

“ċellula sekondarja” tfisser ċellula ta’ iperkubu li mhijiex ċellula primarja f’iperkubu partikolari;

(6)

“valur taċ-ċellula” tfisser l-informazzjoni trażmessa f’ċellula ta’ iperkubu. Valur ta’ ċellula jista’ jkun kemm “valur numeriku taċ-ċellula” jew “valur speċjali taċ-ċellula”;

(7)

“valur numeriku taċ-ċellula” tfisser valur numeriku li huwa trażmess f’ċellula sabiex jipprovdi l-istatisika dwar l-osservazzjoni għal dik iċ-ċellula;

(8)

“valur kunfidenzjali taċ-ċellula” jfisser valur numeriku taċ-ċellula li ma għandux jinkixef sabiex tiġi protetta l-kunfidenzjalità tal-istatistika tad-dejta skont il-kontroll ta’ kxif tal-istatistika tal-Istati Membri;

(9)

“valur mhux kunfidenzjali taċ-ċellula” jfisser valur numeriku ta’ ċellula li mhuwiex valur kunfidenzjali ta’ ċellula;

(10)

“valur mhux affidabbli ta’ ċellula” tfisser valur numeriku ta’ ċellula li mhuwiex affidabbli skont il-kontroll ta’ kwalità tal-Istati Membri;

(11)

“valur speċjali ta’ ċellula” tfisser simbolu li jiġi trażmess f’ċellula tal-iperkubu minflok valur numeriku taċ-ċellula;

(12)

“sinjalatur” tfisser kodiċi li jista’ jakkumpanja valur partikolari ta’ ċellula sabiex tiġi deskritta karatteristika speċifika ta’ dak il-valur taċ-ċellula;

Artikolu 3

Programm tal-istatistika

1.   Il-programm tal-istatistika li għandu jiġi trażmess lill-Kummissjoni (Eurostat) għas-sena ta’ referenza 2011 għandu jikkonsisti mill-iperkubi elenkati fl-Anness I.

2.   L-Istati Membri għandhom jittrażmettu l-valur speċjali taċ-ċellula “mhux applikabbli” fil-każijiet li ġejjin biss:

(a)

meta ċellula tirreferi għal kategorija “mhux applikabbli” ta’ mill-inqas kategorizzazzjoni dettaljata waħda; jew

(b)

meta ċellula tiddeskrivi osservazzjoni li ma teżistix fl-Istat Membru.

3.   L-Istati Membri għandhom jissostitwixxu kwalunkwe valur kunfidenzjali ta’ ċellula “mhux disponibbli”.

4.   L-Istati Membri jistgħu jissostitwixxu valur mhux kunfidenzjali ta’ ċellula permezz ta’ valur speċjali ta’ ċellula “mhux disponibbli” fil-każ biss meta l-valur taċ-ċellula jkun f’ċellula sekondarja.

5.   Fuq talba ta’ Stat Membru l-Kummissjoni (Eurostat) ma għandhiex tgħarraf lill-pubbliku b’xi valur taċ-ċellula mhux affidabbli trażmess minn dak l-Istat Membru.

Artikolu 4

Metadata dwar il-valuri taċ-ċelluli

1.   Fejn applikabbli, l-Istati Membri għandhom iżidu s-sinjalaturi li ġejjin għal ċellula tal-iperkubu:

(a)

“kunfidenzjali”;

(b)

“mhux affidabbli”;

(c)

“rivedut wara l-ewwel trażmissjoni tad-dejta”;

(d)

“ara l-informazzjoni mehmuża”.

2.   Kull ċellula li l-valur kunfidenzjali taċ-ċellula tagħha ġiet sostitwita minn valur speċjali “mhux disponibbli” għandha tiġi mmarkata bil-sinjalatur “kunfidenzjali”.

3.   Kull ċellula li l-valur numeriku taċ-ċellula tagħha mhuwiex affidabbli għandha tiġi mmarkata b’sinjalatur “mhux affidabbli”, irrispettivament minn jekk il-valur numeriku taċ-ċellula jew il-valur speċjali taċ-ċellula “mhux disponibbli” kienx trażmess għal dik iċ-ċellula.

4.   Għal kull ċellula akkumpanjata minn mill-inqas wieħed mis-sinjalaturi “mhux affidabbli”, “riveduta wara l-ewwel trażmissjoni tad-dejta” jew “ara l-informazzjoni mehmuża”, għandu jiġi pprovdut test ta’ spjegazzjoni.

Artikolu 5

Metadata dwar it-temi

L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni (Eurostat) bil-metadata dwar it-temi kif stipulati fl-Anness II.

Artikolu 6

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Ġunju 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 218, 13.8.2008, p. 14.

(2)  ĠU L 329, 15.12.2009, p. 29.


ANNESS I

Programm tal-istatistika (iperkubi) għas-sena ta' referenza 2011, skont l-Artikolu 5 (3) tar-Regolament (KE) Nru 763/2008

Nru (1)

Total (2)

Kategorizzazzjonijiet (3)

1.

Popolazzjoni totali (4), (5)

GEO.L.

SEX.

HST.H.

LMS.

CAS.L.

POB.L.

COC.L.

AGE.M.

1.1.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

LMS.

 

 

 

AGE.M.

1.2.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

LMS.

CAS.L.

POB.L.

 

 

1.3.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

LMS.

CAS.L.

 

COC.L.

 

1.4.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

CAS.L.

 

 

AGE.M.

1.5.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

 

POB.L.

 

AGE.M.

1.6.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

 

 

COC.L.

AGE.M.

2.

Popolazzjoni totali (4), (5)

GEO.L.

SEX.

HST.H.

EDU.

CAS.L.

POB.L.

COC.L.

AGE.M.

2.1.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

EDU.

 

 

 

AGE.M.

2.2.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

EDU.

CAS.L.

POB.L.

 

 

2.3.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

EDU.

CAS.L.

 

COC.L.

 

2.4.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

CAS.L.

 

 

AGE.M.

2.5.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

 

POB.L.

 

AGE.M.

2.6.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

 

 

COC.L.

AGE.M.

3.

Popolazzjoni totali (4), (5)

GEO.L.

SEX.

HST.H.

SIE.

CAS.L.

POB.L.

COC.L.

AGE.M.

3.1.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

SIE.

 

 

 

AGE.M.

3.2.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

SIE.

CAS.L.

POB.L.

 

 

3.3.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

SIE.

CAS.L.

 

COC.L.

 

3.4.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

CAS.L

 

 

AGE.M.

3.5.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

 

POB.L.

 

AGE.M.

3.6.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

 

 

COC.L.

AGE.M.

4.

Popolazzjoni totali (4), (5)

GEO.L.

SEX.

HST.H.

LOC.

CAS.L.

POB.L.

COC.L.

AGE.M.

4.1.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

LOC.

 

 

 

AGE.M.

4.2.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

LOC.

CAS.L.

POB.L.

 

 

4.3.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

LOC.

CAS.L.

 

COC.L.

 

4.4.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

CAS.L.

 

 

AGE.M.

4.5.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

 

POB.L.

 

AGE.M.

4.6.

GEO.L.

SEX.

HST.H.

 

 

 

COC.L.

AGE.M.

5.

Numru tad-djar privati kollha (6)

GEO.L.

TPH.H.

SPH.H.

TSH.

 

 

 

 

6.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.L.

SEX.

FST.H.

LMS.

CAS.L.

POB.M.

COC.M.

AGE.M.

6.1.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

LMS.

 

 

 

AGE.M.

6.2.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

LMS.

CAS.L.

POB.M.

 

 

6.3.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

LMS.

CAS.L.

 

COC.M.

 

6.4.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

CAS.L.

 

 

AGE.M.

6.5.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

 

POB.L.

 

AGE.M.

6.6.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

 

 

COC.L.

AGE.M.

7.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.L.

SEX.

FST.H.

EDU.

CAS.L.

POB.L.

COC.L.

AGE.M.

7.1.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

EDU.

 

 

 

AGE.M.

7.2.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

EDU.

CAS.L.

POB.L.

 

 

7.3.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

EDU.

CAS.L.

 

COC.L.

 

7.4.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

CAS.L.

 

 

AGE.M.

7.5.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

 

POB.L.

 

AGE.M.

7.6.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

 

 

COC.L.

AGE.M.

8.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.L.

SEX.

FST.H.

SIE.

CAS.L.

POB.L.

COC.L.

AGE.M.

8.1.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

SIE.

 

 

 

AGE.M.

8.2.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

SIE.

CAS.L.

POB.L.

 

 

8.3.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

SIE.

CAS.L.

 

COC.L.

 

8.4.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

CAS.L.

 

 

AGE.M.

8.5.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

 

POB.L.

 

AGE.M.

8.6.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

 

 

COC.L.

AGE.M.

9.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.L.

SEX.

FST.H.

LOC.

CAS.L.

POB.L.

COC.L.

AGE.M.

9.1.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

LOC.

 

 

 

AGE.M.

9.2.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

LOC.

CAS.L.

POB.L.

 

 

9.3.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

LOC.

CAS.L.

 

COC.L.

 

9.4.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

CAS.L.

 

 

AGE.M.

9.5.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

 

POB.L.

 

AGE.M.

9.6.

GEO.L.

SEX.

FST.H.

 

 

 

COC.L.

AGE.M.

10.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.L.

SEX.

OCC.

IND.H.

CAS.H.

EDU.

AGE.M.

 

10.1.

GEO.L.

SEX.

OCC.

 

CAS.H.

 

AGE.M.

 

10.2.

GEO.L.

SEX.

OCC.

 

CAS.H.

EDU.

 

 

10.3.

GEO.L.

SEX.

 

IND.H.

CAS.L.

 

AGE.M.

 

10.4.

GEO.L.

SEX.

 

IND.H.

CAS.L.

EDU.

 

 

10.5.

GEO.L.

SEX.

OCC.

IND.H.

 

 

AGE.L.

 

10.6.

GEO.L.

SEX.

OCC.

IND.H.

CAS.L.

 

 

 

10.7.

GEO.L.

SEX.

OCC.

IND.H.

 

EDU.

 

 

11.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.L.

SEX.

SIE.

OCC.

IND.H.

CAS.L.

COC.L.

AGE.M.

11.1.

GEO.L.

SEX.

SIE.

OCC.

 

 

 

AGE.M.

11.2.

GEO.L.

SEX.

SIE.

OCC.

 

CAS.L.

COC.L.

 

11.3.

GEO.L.

SEX.

SIE.

 

IND.H.

 

 

AGE.M.

11.4.

GEO.L.

SEX.

SIE.

 

IND.H.

CAS.L.

COC.L.

 

12.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.L.

SEX.

LOC.

SIE.

ROY.

CAS.L.

COC.L.

AGE.M.

12.1.

GEO.L.

SEX.

LOC.

SIE.

 

 

 

AGE.M.

12.2.

GEO.L.

SEX.

LOC.

SIE.

 

CAS.L.

COC.L.

 

12.3.

GEO.L.

SEX.

LOC.

SIE.

ROY.

CAS.L.

 

 

12.4.

GEO.L.

SEX.

LOC.

SIE.

ROY.

 

COC.L.

 

12.5.

GEO.L.

SEX.

LOC.

 

ROY.

 

 

AGE.M.

12.6.

GEO.L.

SEX.

LOC.

 

ROY.

CAS.L.

COC.L.

 

13.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.L.

SEX.

EDU.

CAS.L.

OCC.

COC.L.

AGE.M.

 

13.1.

GEO.L.

SEX.

EDU.

CAS.L.

 

 

AGE.M.

 

13.2.

GEO.L.

SEX.

EDU.

CAS.L.

OCC.

COC.L.

 

 

14.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.L.

SEX.

EDU.

CAS.L.

IND.H.

COC.L.

AGE.M.

 

14.1.

GEO.L.

SEX.

EDU.

CAS.L.

 

 

AGE.M.

 

14.2.

GEO.L.

SEX.

EDU.

CAS.L.

IND.H.

 

 

 

14.3.

GEO.L.

 

EDU.

CAS.L.

IND.H.

COC.L.

 

 

15.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

POB.M.

OCC.

IND.H.

AGE.M.

 

15.1.

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

POB.M.

 

 

AGE.M.

 

15.2.

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

POB.M.

OCC.

 

 

 

15.3.

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

POB.M.

 

IND.H.

 

 

16.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

COC.M.

OCC.

IND.H.

AGE.M.

 

16.1.

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

COC.M.

 

 

AGE.M.

 

16.2.

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

COC.M.

OCC.

 

 

 

16.3.

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

COC.M.

 

IND.H.

 

 

17.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

ROY.

OCC.

IND.H.

COC.L.

AGE.M.

17.1.

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

ROY.

 

 

 

AGE.M.

17.2.

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

ROY.

OCC.

 

COC.L.

 

17.3.

GEO.L.

SEX.

CAS.L.

ROY.

 

IND.H.

 

 

18.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.L.

SEX.

CAS.H.

LMS.

COC.L.

AGE.M.

 

 

18.1.

GEO.L.

SEX.

CAS.H.

LMS.

 

AGE.M.

 

 

18.2.

GEO.L.

SEX.

CAS.H.

LMS.

COC.L.

 

 

 

19.

Popolazzjoni totali (4)

LPW.L.

SEX.

OCC.

IND.H.

EDU.

COC.L.

AGE.M.

 

19.1.

LPW.L.

SEX.

OCC.

 

EDU.

 

AGE.M.

 

19.2.

LPW.L.

SEX.

OCC.

 

EDU.

COC.L.

 

 

19.3.

LPW.L.

SEX.

 

IND.H.

 

 

AGE.M.

 

19.4.

LPW.L.

SEX.

 

IND.H.

EDU.

COC.L.

 

 

19.5.

LPW.L.

SEX.

OCC.

IND.H.

 

 

AGE.L.

 

19.6.

LPW.L.

SEX.

OCC.

IND.H.

EDU

 

 

 

19.7.

LPW.L.

SEX.

 

 

EDU

COC.L.

AGE.M.

 

20.

Popolazzjoni totali (4)

LPW.L.

SEX.

SIE.

OCC.

IND.H.

EDU.

COC.L.

AGE.M.

20.1.

LPW.L.

SEX.

SIE.

 

 

 

 

AGE.M.

20.2.

LPW.L.

SEX.

SIE.

OCC.

 

 

COC.L.

 

20.3.

LPW.L.

SEX.

SIE.

 

IND.H.

 

COC.L.

 

20.4.

LPW.L.

SEX.

SIE.

 

 

EDU.

COC.L.

 

21.

Popolazzjoni totali (4)

LPW.L.

SEX.

POB.M.

OCC.

IND.H.

AGE.M.

 

 

21.1.

LPW.L.

SEX.

POB.M.

 

 

AGE.M.

 

 

21.2.

LPW.L.

SEX.

POB.M.

OCC.

 

 

 

 

21.3.

LPW.L.

SEX.

POB.M.

 

IND.H.

 

 

 

22.

Popolazzjoni totali (4)

LPW.L.

SEX.

COC.M.

OCC.

IND.H.

AGE.M.

 

 

22.1.

LPW.L.

SEX.

COC.M.

 

 

AGE.M.

 

 

22.2.

LPW.L.

SEX.

COC.M.

OCC.

 

 

 

 

22.3.

LPW.L.

SEX.

COC.M.

 

IND.H.

 

 

 

23.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.L.

LPW.N.

SEX.

EDU.

OCC.

POB.M.

COC.M.

AGE.M.

23.1.

GEO.L.

LPW.N.

SEX.

EDU.

OCC.

 

 

AGE.L.

23.2.

GEO.L.

LPW.N.

SEX.

EDU.

 

POB.M.

 

AGE.L.

23.3.

GEO.L.

LPW.N.

SEX.

EDU.

 

 

COC.M.

AGE.L.

24.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.L.

LPW.N.

SEX.

EDU.

IND.H.

POB.M.

COC.M.

AGE.M.

24.1.

GEO.L.

LPW.N.

SEX.

EDU.

IND.H.

 

 

AGE.L.

24.2.

GEO.L.

LPW.N.

SEX.

EDU.

 

POB.M.

 

AGE.L.

24.3.

GEO.L.

LPW.N.

SEX.

EDU.

 

 

COC.M.

AGE.L.

25.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.L.

SEX.

YAE.H.

POB.M.

COC.M.

CAS.L.

AGE.M.

 

25.1.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

POB.M.

 

 

AGE.M.

 

25.2.

GEO.L.

SEX.

YAE.H.

POB.M.

 

CAS.L.

 

 

25.3.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

 

COC.M.

 

AGE.M.

 

25.4.

GEO.L.

SEX.

YAE.H.

 

COC.M.

CAS.L.

 

 

25.5.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

POB.L.

COC.L.

 

AGE.L.

 

25.6.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

POB.L.

COC.L.

CAS.L.

 

 

25.7.

GEO.L.

SEX.

 

POB.M.

COC.M.

 

AGE.M.

 

25.8.

GEO.L.

SEX.

 

POB.M.

COC.M.

CAS.L.

 

 

25.9.

GEO.L.

SEX.

YAE.H.

 

 

 

AGE.M.

 

26.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.N.

SEX.

POB.H.

CAS.L.

YAT.

AGE.M.

 

 

26.1.

GEO.N.

SEX.

POB.H.

 

 

AGE.M.

 

 

26.2.

GEO.N.

SEX.

POB.H.

CAS.L.

YAT.

 

 

 

27.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.N.

SEX.

COC.H.

CAS.L.

YAT.

AGE.M.

 

 

27.1.

GEO.N.

SEX.

COC.H.

 

 

AGE.M.

 

 

27.2.

GEO.N.

SEX.

COC.H.

CAS.L.

YAT.

 

 

 

28.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.N.

SEX.

POB.H.

COC.L.

CAS.L.

AGE.M.

 

 

28.1.

GEO.N.

SEX.

POB.H.

COC.L.

 

AGE.M.

 

 

28.2.

GEO.N.

SEX.

POB.H.

COC.L.

CAS.L.

 

 

 

29.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

OCC.

CAS.L.

POB.M.

AGE.M.

 

29.1.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

OCC.

 

 

AGE.M.

 

29.2.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

OCC.

CAS.L.

POB.M.

 

 

29.3.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

 

CAS.L.

 

AGE.M.

 

30.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

OCC.

CAS.L.

COC.M.

AGE.M.

 

30.1.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

OCC.

 

 

AGE.M.

 

30.2.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

OCC.

CAS.L.

COC.M.

 

 

30.3.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

 

CAS.L.

 

AGE.M.

 

31.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

IND.H.

CAS.L.

POB.M.

AGE.M.

 

31.1.

GEO.L.

 

YAE.L.

IND.H.

 

 

AGE.M.

 

31.2.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

IND.H.

 

 

AGE.L.

 

31.3.

GEO.L.

 

YAE.L.

IND.H.

CAS.L.

POB.M.

 

 

31.4.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

IND.H.

 

POB.M.

 

 

32.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

IND.H.

CAS.L.

COC.M.

AGE.M.

 

32.1.

GEO.L.

 

YAE.L.

IND.H.

 

 

AGE.M.

 

32.2.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

IND.H.

 

 

AGE.L.

 

32.3.

GEO.L.

 

YAE.L.

IND.H.

CAS.L.

COC.M.

 

 

32.4.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

IND.H.

 

COC.M.

 

 

33.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

SIE.

CAS.L.

POB.M.

COC.M.

AGE.M.

33.1.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

SIE.

 

 

 

AGE.M.

33.2.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

SIE.

CAS.L.

POB.M.

 

 

33.3.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

SIE.

CAS.L.

 

COC.M.

 

33.4.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

 

CAS.L.

 

 

AGE.M.

34.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

EDU.

CAS.L.

POB.M.

AGE.M.

 

34.1.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

EDU.

 

 

AGE.M.

 

34.2.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

EDU.

CAS.L.

POB.M.

 

 

34.3.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

 

CAS.L.

 

AGE.M.

 

35.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

EDU.

CAS.L.

COC.M.

AGE.M.

 

35.1.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

EDU.

 

 

AGE.M.

 

35.2.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

EDU.

CAS.L.

COC.M.

 

 

35.3.

GEO.L.

SEX.

YAE.L.

 

CAS.L.

 

AGE.M.

 

36.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.N.

SEX.

YAT.

OCC.

EDU.

CAS.L.

POB.M.

AGE.M.

36.1.

GEO.N.

SEX.

YAT.

OCC.

EDU.

 

 

AGE.M.

36.2.

GEO.N.

SEX.

YAT.

OCC.

EDU.

CAS.L.

POB.M.

 

37.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.N.

SEX.

YAT.

OCC.

EDU.

CAS.L.

COC.M.

AGE.M.

37.1.

GEO.N.

SEX.

YAT.

OCC.

EDU.

 

 

AGE.M.

37.2.

GEO.N.

SEX.

YAT.

OCC.

EDU.

CAS.L.

COC.M.

 

38.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.L.

SEX.

HAR.L.

CAS.L.

POB.L.

COC.L.

ROY.

AGE.M.

38.1.

GEO.L.

SEX.

HAR.L.

CAS.L.

POB.L.

 

 

AGE.M.

38.2.

GEO.L.

SEX.

HAR.L.

CAS.L.

 

COC.L.

 

AGE.M.

38.3.

GEO.L.

SEX.

HAR.L.

CAS.L.

POB.L.

 

ROY.

 

38.4.

GEO.L.

SEX.

HAR.L.

CAS.L.

 

COC.L.

ROY.

 

39.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.L.

SEX.

HAR.L.

LOC.

ROY.

POB.M.

COC.M.

AGE.M.

39.1.

GEO.L.

SEX.

HAR.L.

LOC.

 

 

 

AGE.M.

39.2.

GEO.L.

SEX.

HAR.L.

LOC.

ROY.

POB.M.

 

 

39.3.

GEO.L.

SEX.

HAR.L.

LOC.

ROY.

 

COC.M.

 

40.

Popolazzjoni totali (4)

(fakultattiva)

GEO.L.

SEX.

HAR.H.

LOC.

AGE.M.

 

 

 

40.1.

GEO.L.

SEX.

HAR.H.

 

AGE.M.

 

 

 

40.2.

GEO.L.

SEX.

HAR.H.

LOC.

 

 

 

 

41.

Numru ta' residenzi konvenzjonali okkupati (7)

GEO.L.

OWS.

NOC.H.

TOB.

(UFS. or NOR.)

(DFS. or DRM.)

WSS.

TOI.

BAT.

TOH.

41.1.

GEO.L.

OWS.

NOC.H.

TOB.

(UFS. or NOR.)

 

 

 

 

 

41.2.

GEO.L.

OWS.

NOC.H.

TOB.

 

(DFS. or DRM.)

 

 

 

 

41.3.

GEO.L.

OWS.

NOC.H.

TOB.

 

 

WSS.

 

 

 

41.4.

GEO.L.

OWS.

NOC.H.

TOB.

 

 

 

TOI.

 

 

41.5.

GEO.L.

OWS.

NOC.H.

TOB.

 

 

 

 

BAT.

 

41.6.

GEO.L.

OWS.

NOC.H.

TOB.

 

 

 

 

 

TOH.

42.

Popolazzjoni totali (4), (5)

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

HST.M.

FST.H.

 

 

 

42.1.

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

HST.M.

 

 

 

 

42.2.

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

 

FST.H.

 

 

 

43.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

CAS.H.

OCC.

IND.H.

 

 

43.1.

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

CAS.H.

 

 

 

 

43.2.

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

 

OCC.

 

 

 

43.3.

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

 

 

IND.H.

 

 

44.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

CAS.L.

SIE.

EDU.

LOC.

 

44.1.

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

CAS.L.

SIE.

 

 

 

44.2.

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

CAS.L.

 

EDU.

 

 

44.3.

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

 

 

 

LOC.

 

45.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

POB.M.

COC.M.

 

 

 

45.1.

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

POB.M.

 

 

 

 

45.2.

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

 

COC.M.

 

 

 

46.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.M.

SEX.

LMS.

ROY.

POB.M.

COC.M.

AGE.M.

 

46.1.

GEO.M.

SEX.

 

 

POB.M.

 

AGE.M.

 

46.2.

GEO.M.

SEX.

 

 

 

COC.M.

AGE.M.

 

46.3.

GEO.M.

SEX.

LMS.

 

 

 

AGE.M.

 

46.4.

GEO.M.

SEX.

LMS.

 

POB.L.

 

 

 

46.5.

GEO.M.

SEX.

LMS.

 

 

COC.L.

 

 

46.6.

GEO.M.

SEX.

 

ROY.

 

 

AGE.M.

 

46.7.

GEO.M.

SEX.

 

ROY.

POB.M.

 

 

 

46.8.

GEO.M.

SEX.

 

ROY.

 

COC.M.

 

 

46.9.

GEO.M.

SEX.

LMS.

ROY.

 

 

 

 

47.

Popolazzjoni totali (4), (5)

GEO.M.

SEX.

HST.M.

LMS.

POB.L.

COC.L.

AGE.M.

 

47.1.

GEO.M.

SEX.

HST.M.

 

 

 

AGE.M.

 

47.2.

GEO.M.

SEX.

HST.M.

LMS.

 

 

 

 

47.3.

GEO.M.

SEX.

HST.M.

 

POB.L.

 

 

 

47.4.

GEO.M.

SEX.

HST.M.

 

 

COC.L.

 

 

48.

Popolazzjoni totali (4), (5)

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

HST.H.

 

 

 

 

49.

In-numru tad-djar privati kollha (6)

GEO.M.

TPH.H.

SPH.H.

 

 

 

 

 

50.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.M.

SEX.

FST.L.

LMS.

POB.L.

COC.L.

AGE.M.

 

50.1.

GEO.M.

SEX.

FST.L.

 

 

 

AGE.M.

 

50.2.

GEO.M.

SEX.

FST.L.

LMS.

 

 

 

 

50.3.

GEO.M.

SEX.

FST.L.

 

POB.L.

 

 

 

50.4.

GEO.M.

SEX.

FST.L.

 

 

COC.L.

 

 

51.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

FST.H.

 

 

 

 

52.

In-numru tal-familji kollha (8)

GEO.M.

TFN.H.

SFN.H.

 

 

 

 

 

53.

Numru ta' residenzi konvenzjonali okkupati (9)

GEO.M.

TOB.

OCS.

POC.

 

 

 

 

54.

In-numru tar-residenzi konvenzjonali okkupati (7) kollha

GEO.M.

TOB.

(DFS. or DRM.)

(UFS. or NOR.)

NOC.H.

 

54.1.

GEO.M.

TOB.

(DFS. or DRM.)

(UFS. or NOR.)

 

 

54.2.

GEO.M.

TOB.

(DFS. or DRM.)

 

NOC.H.

 

55.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.M.

SEX.

AGE.H.

 

 

 

 

 

56.

Popolazzjoni totali (4)

GEO.H.

SEX.

AGE.M.

 

 

 

 

 

57.

In-numru tad-djar privati kollha (6)

GEO.H.

TPH.L.

SPH.L.

 

 

 

 

 

58.

In-numru tal-familji kollha (8)

GEO.H.

TFN.L.

SFN.L.

 

 

 

 

 

59.

In-numru tar-residenzi konvenzjonali okkupati kollha (10)

GEO.H.

TLQ.

 

 

 

 

 

 

60.

In-numru tar-residenzi konvenzjonali okkupati kollha (9)

GEO.H.

OCS.

TOB.

 

 

 

 

 


(1)  Fil-parti tat-tabella għal iperkubu speċifiku, in-numru b'ċifra waħda fl-ewwel ringiela minn fuq (immarkat b'tipa grassa) jidentifika l-iperkubu skont l-Artikolu 2(2) ta' dan ir-Regolament. Kull numru b'żewġ ċifri isfel (mhux b'tipa grassa) jidentifika “distribuzzjoni marġinali prinċipali” skont l-Artikolu 2(3) ta' dan ir-Regolament.

(2)  It-total globali ta' kull iperkubu jirreferi għall-pajjiz kollu li qed jirrapporta.

(3)  Fil-parti tat-tabella għal iperkubu speċifiku, l-ewwel ringiela minn fuq (immarkat b'tipa grassa) telenka l-kategorizzazzjonijiet kollha użata f'dak l-iperkubu skont l-Artikolu 2(2) ta' dan ir-Regolament. Kull ringiela oħra taħt (mhux b'tipa grassa) tidentifika “distribuzzjoni marġinali prinċipali” skont l-Artikolu 2 (3) ta' dan ir-Regolament. Il-kodiċi jidentifika l-kategorizzazzjoni dettaljata kif speċifikata b'dan il-kodiċi fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1201/2009.

(4)  Nuqqas ta’ Akkomodazzjoni: Prinċiparjament, id-dejta tal-popolazzjoni kollha għandha tinkludi n-numru tal-persuni bla dar primarji (persuni li jgħixu fit-toroq mingħajr kenn) u persuni bla dar sekondarji (persuni li spiss jiċċaqalqu minn akkomodazzjoni temporanja għall-oħra). Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li ma jinkludux in-numru ta' persuni bla dar fid-dejta tagħhom tal-popolazzjoni totali, jew li jinkludu n-numru ta' persuni bla dar, iżda mhux ma jistgħux iqassmu d-dejta tal-persuni bla dar bi kwalunkwe kategorizzazzjoni jew tqassim (iċ-ċifra inkluża biss fit-total u/jew ikkategorizzata taħt “Mhux speċifikata”). Jekk l-Istati Membri ma jinkludux in-numru tal-persuni bla dar fid-dejta tagħhom tal-popolazzjoni totali, huma għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bl-aħjar stima disponibbli għan-numru tal-persuni bla dar primarji jew sekondarji fl-Istat Membru kollu.

(5)  Għal “Persuni li jgħixu f'dar privata, iżda l-kategorija mhux speċifikata” (kategoriji HST.M.1.3. jew HST.H.1.3.), “Persuni bla dar primarji” (HST.M.2.2. jew HST.H.2.2.) u “Persuni li ma jgħixux f'dar privata, iżda l-kategorija mhijiex speċifikata” (HST.M.2.3. jew HST.H.2.3.) l-ebda distribuzzjoni marġinali prinċipali ma hija meħtieġa (rakkommandat: GEO.L. x SESS. x ETÀ.L. x HST.M., rispettivament GEO.L. x SESS. x ETÀ.L. x HST.H.).

(6)  Kif speċifikat taħt it-tema “Status tad-dar” fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1201/2009.

(7)  Kif speċifikat taħt it-tema “Stat ta' okkupanza ta' residenza konvenzjonali” u “Arranġamenti tad-djar” fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1201/2009.

(8)  Speċifikat bħala “nukleu tal-familja” taħt it-tema “Stat tal-familja” fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1201/2009.

(9)  Kif speċifikat taħt it-tema “Arranġamenti tad-djar” fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1201/2009.

(10)  Kif speċifikat taħt it-tema “Tip ta' postijiet tal-għajxien” fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1201/2009.


ANNESS II

METADATA DWAR IT-TEMI

L-Istati Membri għandhom jittrażmettu lill-Kummissjoni (Eurostat) definizzjonijiet marbuta mat-temi taċ-ċensiment.

Għal kull tema, il-metadata għandha

ssemmi is-sors(i) tad-dejta li ntużaw biex jirrappurtaw l-istatistika dwar it-tema;

jirrappurtaw dwar il-metodoloġija użata sabiex tiġi stmata d-dejta dwar it-tema;

jirrappurtaw dwar ir-raġunijiet għal kwalunkwe nuqqas ta' affidabilità tad-dejta dwar it-tema.

Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom jipprovdu l-metadata msemmija hawn taħt:

Il-post tar-residenza tas-soltu

Il-metadata għandha tispjega b'liema mod ġiet applikata d-definizzjoni ta' “residenza tas-soltu” tal-Artikolu 2 (d) tar-Regolament (KE) Nru 763/2008, b'mod partikolari sa liema punt ir-residenza legali jew reġistrata ġiet irrappurtata bħala sostitut għar-residenza tas-soltu skont il-kriterji tat-12-il xahar, kif ukoll definizzjoni ċara tal-kunċett adottat għall-popolazzjoni residenti.

Il-metadata għandha tirrapporta jekk studenti tat-tielet livell li l-indirizz taż-żmien skolastiku tagħhom mhuwiex dak tad-dar tal-familja tagħhom ġewx ikkunsidrati li kellhom ir-residenza tagħhom tas-soltu fid-dar tal-familja tagħhom.

Il-metadata għandha tirrapporta jekk id-dejta tal-popolazzjoni totali tinkludix/teskludix persuni bla dar primarji (persuni li jgħixu fit-toroq mingħajr kenn) u/jew persuni bla dar sekondarji (persuni li jiċċaqalqu bejn akkomodazzjoni temporanja u oħra).

Il-metadata għandha tirrapporta dwar kwalunkwe applikazzjoni speċifika għall-pajjiż tar-regoli għall-“każijiet speċjali” elenkati fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għat-tema “Post ta' residenza tas-soltu” fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1201/2009.

Stat legali maritali/relazzjonijiet

Il-metadata għandha tirrapporta dwar il-bażi legali relevanti fl-Istati Membri li jikkonċerna żwiġijiet tas-sess oppost u żwiġijiet tal-istess sess, l-età minima għaż-żwiġijiet, relazzjonijiet tas-sess oppost u tal-istess sess irreġistrati, u l-possibilità ta' divorzju jew separazzjoni legali.

Temi ekonomiċi

Il-metadata għandha tirrapporta dwar kwalunkwe applikazzjoni speċifika għall-pajjiż tar-regoli elenkati fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għat-tema “Stat kurrenti ta' attività” fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1201/2009. Il-metadata għandha tirrapporta jekk l-istat ta' attività fil-preżent ġiex irrapportat abbażi tar-reġistri, u, jekk dan huwa l-każ, fuq id-definizzjonijiet rilevanti użati f'dan ir-reġistru.

Il-metadata għandha tirrapporta fuq l-età minima nazzjonali għall-attività ekonomika fil-pajjiż, u l-bażi legali rilevanti.

Fejn iċ-ċensiment fl-Istati Membri jidentifika persuni li għandhom aktar minn impjieg wieħed, il-metadata għandha tiddeskrivi l-metodu użat biex jallokawhom għall-impjieg ewlieni tagħhom (pereżempju, abbażi tal-ħin involut fuq ix-xogħol, id-dħul irċevut).

Il-metadata għandha tirrapporta dwar kwalunkwe applikazzjoni speċifika għall-pajjiż tar-regoli elenkati fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għat-tema “Stat kurrenti ta' attività” fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1201/2009. Fejn iċ-ċensiment fl-Istat Membru jidentifika persuna li tkun kemm tħaddem kif ukoll impjegata, il-metadata għandha tiddeskrivi l-metodu użat biex jallokawhom għal waħda miż-żewġ kategoriji.

Pajjiż/post tat-twelid

Għal ċensimenti li għalihom m'hemm l-ebda informazzjoni jew hemm biss informazzjoni mhux kompluta disponibbli fuq il-pajjiż tat-twelid skont il-fruntieri internazzjonali eżistenti fil-waqt taċ-ċensiment, il-metadata għandha tinforma dwar il-metodoloġija użata sabiex jiġu allokati persuni fil-kategorizzazzjoni tat-tema “Pajjiż/post ta' twelid”.

Il-metadata għandha tirrapporta jekk il-post tar-residenza tas-soltu tal-omm ġiex sostitwit bil-post fejn seħħ it-twelid.

Pajjiż taċ-ċittadinanza

F'pajjiżi fejn parti mill-popolazzjoni hija persuni li huma “Rikonoxxuti li mhumiex ċittadini” (jiġifieri persuni li la huma ċittadini ta' xi pajjiż u lanqas mingħajr stat u li għandhom xi drittijiet iżda mhux id-drittijiet u d-dmirijiet kollha assoċjati maċ-ċittadinanza), il-metadata għandha tipprovdi l-informazzjoni rilevanti.

Post ta' residenza tas-soltu sena qabel iċ-ċensiment

Fejn iċ-ċensiment fl-Istat Membru jiġbor l-informazzjoni dwar it-tema “Post ta' residenza tas-soltu ta' qabel u d-data tal-wasla fil-post preżenti”, il-metadata għandha tiddeskrivi kwalunkwe metodololoġija użata sabiex tirrapporta fuq il-post tar-residenza tas-soltu sena qabel iċ-ċensiment.

Temi dwar id-dar u l-familja

Il-metadata għandha tispeċifika jekk iċ-ċensiment fl-Istat Membru japplikax il-kunċett tax-“xogħol tad-dar” jew “ta' min jgħix fid-dar” sabiex jiġu identifikati d-djar privati. Il-metadata għandha tirrapporta dwar il-metodu użat sabiex jiġu ġġenerati d-djar u l-familji.

Il-metadata għandha tirrapporta dwar il-mod kif ir-relazzjonijiet bejn il-membri tad-dar jiġu identifikati (eż. il-matriċi tar-relazzjonijiet; ir-relazzjoni mal-persuna ta' referenza).

Il-metadata għandha tirrapporta dwar il-metodoloġija użata sabiex tirrapporta persuni bla dar primarji.

Stat ta' okkupanza ta' postijiet konvenzjonali

Fejn iċ-ċensiment fl-Istat Membru jiġbor l-informazzjoni dwar “Djar riservati għall-użu staġjonali jew sekondarju” u “Djar vakanti” l-metadata għandha tirrapporta dwar il-metodoloġija użata sabiex tirrapporta dwar dawn il-kategoriji.

Tip ta' pussess

Il-metadata għandha tirrapporta dwar id-definizzjoni tal-“kooperattivi tad-djar” adottati għall-għanijiet taċ-ċensiment fl-Istat Membru, u dwar il-bażi legali rilevanti.

Il-metadata għandha tirrapporta dwar kwalunkwe każijiet tipiċi li ġew ikklassifikati taħt “Djar f'tipi oħra ta' pussess”.

Spazju ta' art bżonnjuż u/jew numru ta' kmamar tal-unitajiet ta' akkomodazzjoni, standard ta' densità

Il-metadata għandha tirrapporta dwar l-applikazzjoni tal-kunċett ta' jew “spazju ta' art bżonnjuż”, jew “numru ta' kmamar” kif xieraq, u dwar id-definizzjoni adottata għal kejl korrispondenti tal-istandard tad-densità.


17.6.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 151/14


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 520/2010

tas-16 ta’ Ġunju 2010

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 831/2002 li jikkonċerna l-aċċess għal dejta kunfidenzjali għal finijiet xjentifiċi fir-rigward tal-istħarriġiet disponibbli u sorsi ta’ dejta statistika

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea (1) u b’mod partikolari l-Artikolu 23 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 831/2002 (2) jistabbilixxi, għall-fini li jkunu jistgħu jintlaħqu konklużjonijiet statistiċi għal finijiet xjentifiċi, il-kundizzjonijiet li bihom jista’ jingħata l-aċċess għal dejta kunfidenzjali mgħoddija lill-awtorità Komunitarja. Huwa jelenka l-istħarriġ u s-sorsi ta’ dejta differenti li japplika għalihom.

(2)

Hemm domanda dejjem tikber mir-riċerkaturi u l-komunità xjentifika b’mod ġenerali biex ikun hemm aċċess għal finijiet xjentifiċi għal dejta kunfidenzjali mill-Istħarriġ Intervista dwar is-Saħħa Ewropew (EHIS), l-Istatistika Komunitarja dwar is-Soċjetà tal-Informazzjoni (CSIS), l-Istħarriġ dwar il-Baġit tal-Familji (HBS) u r-riżultati Statistiċi fir-rigward tal-Ġarr tal-Merkanzija bit-Triq (CGR).

(3)

L-EHIS għandu l-mira li jkejjel fuq bażi armonizzata u bi grad għoli ta’ komparabilità fost l-Istati Membri tal-UE, l-istat tas-saħħa, l-istil tal-ħajja (id-determinanti tas-saħħa) u l-użu tas-servizzi tal-kura tas-saħħa miċ-ċittadini tal-UE. Is-suġġetti inklużi fil-kwestjonarju huma t-tnejn li huma tweġiba għal bżonnijiet politiċi u għal finijiet xjentifiċi. L-użu ta’ settijiet ta’ dejta individwali se jippermetti lir-riċerkaturi biex iwettqu studji dwar popolazzjonijiet speċifiċi (nies anzjani, pereżempju), biex jiġi vvalutat aħjar l-istat ta’ saħħithom u kif is-sistemi tal-kura tas-saħħa jissodisfaw bżonnijiethom. Ir-riżultati ta’ studji ta’ riċerka bħal dawn jistgħu jintużaw biex jitfasslu pjanijiet speċifiċi għal gruppi ta’ popolazzjoni differenti jew biex jiġu vvalutati pjanijiet ta’ prevenzjoni Ewropej jew/u nazzjonali.

(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 808/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar l-istatistiċi tal-Komunità dwar is-soċjetà tal-informazzjoni (3) jipprovdi qafas għall-provvista ta’ dejta statistika armonizzata dwar l-użu ta’ Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni (ICT) fid-djar u mill-individwi. L-aċċess għal settijiet ta’ dejta individwali huwa ta’ benefiċċju għall-ħidma ta’ riċerka dwar l-impatt tal-użu tal-ICT fuq is-soċjetajiet Ewropej u l-inklużjoni diġitali. Ir-riżultati jistgħu jintużaw biex jiġu vvalutati politiki eżistenti u biex jiġu definiti politiki rilevanti ġodda fil-livell nazzjonali u Ewropew, bħall-istrateġija i2010.

(5)

L-HBS tinkludi l-klassifikazzjoni tal-infiq skont il-karatteristiki tan-nies fid-dar u skont il-persuna ta’ referenza tagħha u d-dħul tan-nies tad-dar. L-omoġenjità ta’ dan is-sors tippermetti li jkunu prodotti għodod ta’ mikrosimulazzjoni sabiex jittestjaw l-ipoteżijiet madwar l-UE u jgħinu lil min ifassal il-politika biex jieħu deċiżjonijiet infurmati.

(6)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 1172/98 tal-25 ta’ Mejju 1998 dwar prospetti tal-istatistika rigward it-trasport ta’ merkanzija bit-triq (4) jitlob li l-pajjiżi li qed jirrapportaw jipprovdu lill-Eurostat b’mikrodejta dwar il-vetturi magħżula għall-kampjun, vjaġġi mwettqa minn dawn il-vetturi u merkanzija ttrasportata matul dawn il-vjaġġi bejn ir-reġjuni. L-aċċess mir-riċerkaturi għal din id-dejta tkun ta’ benefiċċju għall-analiżi tal-politika tat-trasport u għall-immudellar tat-trasport, fost l-oħrajn għall-finijiet tal-politika reġjonali tal-UE, l-ibbilanċjar ta’ mezzi ta’ trasport differenti u l-iżvilupp ta’ Netwerks ta’ Trasport trans-Ewropew fl-UE.

(7)

L-Istħarriġ Intervista dwar is-Saħħa Ewropew (EHIS), l-Istatistika Komunitarja dwar is-Soċjetà tal-Informazzjoni (CSIS) - modulu 2 Individwi, familji u s-soċjetà tal-informazzjoni, l-Istħarriġ dwar il-Baġit tal-Familji (HBS) u r-riżultati Statistiċi fir-rigward tal-Ġarr tal-Merkanzija bit-Triq (CGR) għandhom għalhekk jiżdiedu mal-enumerazzjoni fir-Regolament (KE) 831/2002.

(8)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Ewropew tas-Sistema Statistika (il-Kumitat ESS),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 831/2002 huwa emendat kif ġej:

1.

Fl-Artikolu 5, il-paragrafu 1 jinbidel b’dan li ġej:

“1.   L-awtorità Komunitarja tista’ tagħti aċċess fl-istabbiliment tagħha għal dejta kunfidenzjali miksuba mill-istħarriġ jew mis-sorsi ta’ dejta statistika li ġejja:

Bord dwar il-Familji tal-Komunità Ewropea,

Stħarriġ dwar il-Forza tax-Xogħol,

Stħarriġ dwar l-Innovazzjoni Komunitarja,

Stħarriġ dwar it-Taħriġ Vokazzjonali Kontinwu,

Stħarriġ dwar l-Istruttura tal-Qligħ,

Statistika tal-Unjoni Ewropea dwar id-Dħul u l-Kundizzjonijiet tal-Għajxien,

Stħarriġ dwar l-Edukazzjoni tal-Adulti,

Stħarriġ dwar l-Istruttura tal-Irziezet,

Stħarriġ Intervista dwar is-Saħħa Ewropew,

Statistika Komunitarja dwar is-Soċjetà tal-Informazzjoni - modulu 2 Individwi, familji u s-soċjetà tal-informazzjoni,

Stħarriġ dwar il-Baġit tal-Familji,

Riżultati Statistiċi fir-rigward tal-Ġarr tal-Merkanzija bit-Triq.

Madankollu, fuq talba tal-awtorità nazzjonali li pprovdiet id-dejta, l-aċċess għal dejta minn din l-awtorità nazzjonali m’għandux jingħata għal proġett speċifiku ta’ riċerka.”

2.

Fl-Artikolu 6, il-paragrafu 1 jinbidel b’li ġej:

“1.   L-awtorità Komunitarja tista’ toħroġ settijiet ta’ mikrodata anonimizzata miksuba mill-istħarriġ jew mis-sorsi ta’ dejta statistiċi li ġejjin:

Bord dwar il-Familji tal-Komunità Ewropea,

Stħarriġ dwar il-Forza tax-Xogħol,

Stħarriġ dwar l-Innovazzjoni Komunitarja,

Stħarriġ dwar it-Taħriġ Vokazzjonali Kontinwu,

Stħarriġ dwar l-Istruttura tal-Qligħ,

Statistika tal-Unjoni Ewropea dwar id-Dħul u l-Kundizzjonijiet tal-Għajxien,

Stħarriġ dwar l-Edukazzjoni tal-Adulti,

Stħarriġ dwar l-Istruttura tal-Irziezet,

Stħarriġ Intervista dwar is-Saħħa Ewropew,

Statistika Komunitarja dwar is-Soċjetà tal-Informazzjoni - modulu 2 Individwi, familji u s-soċjetà tal-informazzjoni,

Stħarriġ dwar il-Baġit tal-Familji,

Riżultati Statistiċi fir-rigward tal-Ġarr tal-Merkanzija bit-Triq.

Madankollu, fuq talba tal-awtorità nazzjonali li pprovdiet id-dejta, l-aċċess għal dejta minn din l-awtorità nazzjonali m’għandux jingħata għal proġett speċifiku ta’ riċerka.”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Ġunju 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 87, 31.3.2009, p. 164.

(2)  ĠU L 133, 18.5.2002, p. 7.

(3)  ĠU L 143, 30.4.2004, p. 49.

(4)  ĠU L 163, 6.6.1998, p. 1.


17.6.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 151/16


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 521/2010

tas-16 ta’ Ġunju 2010

li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-17 ta’ Ġunju 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Ġunju 2010.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

IL

132,1

MA

44,4

MK

45,6

TR

50,2

ZZ

68,1

0707 00 05

MA

37,3

MK

45,6

TR

119,1

ZZ

67,3

0709 90 70

TR

101,8

ZZ

101,8

0805 50 10

AR

83,9

BR

112,1

TR

94,3

US

83,2

ZA

93,7

ZZ

93,4

0808 10 80

AR

106,2

BR

77,3

CA

127,1

CL

97,4

CN

53,8

NZ

126,0

US

123,5

UY

123,8

ZA

111,6

ZZ

105,2

0809 10 00

TR

228,7

ZZ

228,7

0809 20 95

SY

245,9

TR

345,1

US

576,0

ZZ

389,0

0809 30

TR

158,2

ZZ

158,2


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


DEĊIŻJONIJIET

17.6.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 151/18


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT POLITIKU U TA’ SIGURTÀ EU SSR GUINEA-BISSAU/1/2010

tal-15 ta' Ġunju 2010

dwar il-ħatra tal-Kap ta’ Missjoni tal-missjoni tal-Unjoni Ewropea b’appoġġ għar-riforma tas-settur tas-sigurtà fir-Repubblika tal-Ginea Bissaw (EU SSR GUINEA-BISSAU)

(2010/334/PESK)

IL-KUMITAT POLITIKU U TA’ SIGURTÀ,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 38 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2008/112/PESK tat-12 ta’ Frar 2008 dwar il-missjoni tal-Unjoni Ewropea b’appoġġ għar-riforma tas-settur tas-sigurtà fir-Repubblika tal-Ginea Bissaw (EU SSR GINEA BISSAW) (1), u b’mod partikolari t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 8(1) tagħha,

Billi:

(1)

Konformement mal-Artikolu 8(1) tal-Azzjoni Konġunta 2008/112/PESK, il-Kunsill awtorizza l-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà (minn hawn ‘il quddiem “KPS”), taħt l-Artikolu 38 tat-Trattat, biex jieħu d-deċiżjonijiet rilevanti sabiex jeżerċita t-tmexxija politika u strateġika tal-missjoni EU SSR GUINEA BISSAU, inkluża d-deċiżjoni li jinħatar Kap ta’ Missjoni.

(2)

Fil-5 ta’ Marzu 2008, fuq proposta mis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill, ir-Rappreżentant Għoli għall-politika estera u ta’ sigurtà komuni, il-KPS ħatar bid-Deċiżjoni EU SSR GUINEA-BISSAU/1/2008 (2) lis-Sur Juan Esteban VERASTEGUI bħala Kap ta’ Missjoni tal-missjoni EU SSR GUINEA-BISSAU tal-Unjoni Ewropea.

(3)

Ġie propost mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà li jinħatar is-Sur Fernando AFONSO biex jissostitwixxi lis-Sur Juan Esteban VERASTEGUI bħala Kap ta’ Missjoni tal-missjoni EU SSR GUINEA-BISSAU tal-Unjoni Ewropea mill-1 ta’ Lulju 2010,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Is-Sur Fernando AFONSO huwa b’dan maħtur bħala Kap ta’ Missjoni tal-missjoni tal-Unjoni Ewropea b’appoġġ għar-riforma tas-settur tas-sigurtà fir-Repubblika tal-Ginea Bissaw (EU SSR GUINEA-BISSAU), mill-1 ta’ Lulju 2010.

Artikolu 2

Id-Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà EU SSR GUINEA-BISSAU/1/2008 tal-5 ta’ Marzu 2008 hija b’dan imħassra.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Hija għandha tapplika sa meta tiskadi l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2008/112/PESK.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Ġunju 2010

Għall-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà

Il-President

C. FERNÁNDEZ-ARIAS


(1)  ĠU L 40, 14.2.2008, p. 11.

(2)  ĠU L 73, 15.3.2008, p. 34


17.6.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 151/19


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-10 ta’ Ġunju 2010

dwar il-linji gwida għall-kalkolu tal-ħażna tal-karbonju fl-art għall-għanijiet tal-Anness V tad-Direttiva 2009/28/KE

(notifikata bid-dokument numru C(2010) 3751)

(2010/335/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u li temenda u sussegwentement tħassar id-Direttivi 2001/77/KE u 2003/30/KE (1), u b’mod partikulari l-punt 10 tat-Taqsima C tal-Anness V tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2009/28/KE tistipula regoli għall-kalkolu tal-impatt tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett serra tal-bijokarburanti, tal-bijolikwidi u l-komparaturi tal-karburanti fossili tagħhom, li jqisu l-emissjonijiet mill-bidliet fil-ħażna tal-karbonju kkawżati minn tibdil fl-użu tal-art. Id-Direttiva 98/70/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 1998 dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/12/KEE (2) tinkludi regoli korrispondenti f’dak li għandu x’jaqsam mal-bijokarburanti.

(2)

Il-Kummissjoni għandha ssejjes il-linji gwida tagħha għall-kalkolu tal-ħażna tal-karbonju fl-art fuq il-Linji Gwida tal-2006 tal-Grupp ta’ Esperti Intergovernattiv dwar it-Tibdil fil-Klima (l-IPCC) għall-Inventorji Nazzjonali tal-Gass b’Effett Serra. Dawk il-linji gwida kienu maħsubin għall-inventorji nazzjonali tal-gassijiet b’effett serra u mhumiex mogħtija f’forma li tista’ tiġi applikata faċilment mill-operaturi ekonomiċi. Għalhekk huwa xieraq li, f’każijiet fejn il-Linji Gwida tal-IPCC għall-Inventorji Nazzjonali tal-Gass b’Effett Serra ma jinkludux it-tagħrif meħtieġ għall-għanijiet tal-produzzjoni tal-bijokarburanti u tal-bijolikwidi jew f’każijiet fejn dan it-tagħrif mhuwiex aċċessibbli, wieħed iserraħ fuq għejun tad-dejta oħrajn.

(3)

Għall-kalkolu tal-ħażna tal-karbonju fil-materja organika li tinsab fil-ħamrija, huwa xieraq li wieħed iqis il-klima, it-tip ta’ ħamrija, il-kopertura tal-art, il-ġestjoni tal-art u l-elementi li jidħlu fiha. Għall-ħamrija minerali, il-metodu tal-ewwel livell tal-IPCC għall-karbonju organiku fil-ħamrija huwa metodu xieraq għal dan il-għan, minħabba li jkopri l-livell dinji. Għall-ħamrija organika, il-metodoloġija tal-IPCC tindirizza b’mod partikulari t-telf tal-karbonju minħabba t-tneħħija tal-ilma mill-ħamrija. Dan tagħmlu biss permezz tat-telf fis-sena. Minħabba li t-tneħħija tal-ilma mill-ħamrija twassal għal telf kbir tal-ħażna tal-karbonju li ma jistax jiġi kkumpensat mill-iffrankar tal-gassijiet b’effett serra mill-bijokarburanti u l-bijolikwidi, u minħabba li t-tneħħija tal-ilma mill-ħamrija tal-pit mhuwiex permess skont il-kriterji tas-sostenibbiltà stabbiliti mid-Direttiva 2009/28/KE, huwa biżżejjed li wieħed jistabbilixxi regoli ġenerali sabiex jikkalkula l-ammont ta’ karbonju organiku fil-ħamrija jew it-telf tal-karbonju fil-ħamrija organika.

(4)

Għall-kalkolu tal-ħażna tal-karbonju fil-bijomassa ħajja u fil-materja organika mejta, il-metodu x-xieraq għandu jkun approċċ ta’ kumplessità baxxa li jikkorrispondi mal-metodu tal-ewwel livell tal-IPCC għall-veġetazzjoni. Skont dik il-metodoloġija, wieħed jista’ jassumi b’mod raġonevoli li l-ħażna kollha tal-karbonju fil-bijomassa ħajja u fil-materja organika mejta tintilef mill-art hekk kif din jinbidel l-użu tagħha. Normalment, il-materja organika mejta mhijiex importanti ħafna meta l-użu tal-art jinbidel sabiex fiha jibdew jitkabbru uċuħ li minnhom jiġu prodotti l-bijokarburanti u l-bijolikwidi, iżda din għandha titqies għallinqas għall-foresti magħluqin.

(5)

Huma u jikkalkulaw l-impatt tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett serra tal-bidla fl-użu tal-art, l-operaturi ekonomiċi għandhom ikunu jistgħu jużaw valuri reali għall-ħażna tal-karbonju assoċjati mal-użu ta’ referenza tal-art u mal-użu tal-art wara l-bidla fl-użu. Għandhom ikunu jistgħu jużaw ukoll valuri standard, u huwa xieraq li dawn il-linji gwida jipprovduhomlhom. Madanakollu, m’hemmx bżonn li wieħed jipprovdi valuri standard għal kombinazzjonijiet mhux probabbli ta’ klima u tipi ta’ ħamrija.

(6)

L-Anness V tad-Direttiva 2009/28/KE ta l-metodu għall-kalkolu tal-impatti tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett serra u jinkludi regoli sabiex jiġu kkalkulati l-emissjonijiet fis-sena mill-bidliet fil-ħażna tal-karbonju kkawżati minn tibdil fl-użu tal-art. Il-linji gwida mehmużin ma’ din id-Deċiżjoni jistabbilixxu regoli għall-kalkolu tal-ħażna tal-karbonju fl-art, u b’hekk jikkompletaw ir-regoli stabbiliti fl-Anness V,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-linji gwida għall-kalkolu tal-ħażna tal-karbonju fl-art għall-għanijiet tal-Anness V tad-Direttiva 2009/28/KE huma mogħtija fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Ġunju 2010.

Għall-Kummissjoni

Günther OETTINGER

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 140, 5.6.2009, p. 16.

(2)  ĠU L 350, 28.12.1998, p. 58.


ANNESS

Linji gwida għall-kalkolu tal-ħażna tal-karbonju fl-art għall-għanijiet tal-Anness V tad-Direttiva 2009/28/KE

WERREJ

1.

Daħla 21

2.

Rappreżentazzjoni konsistenti tal-ħażna tal-karbonju fl-art 22

3.

Il-kalkolu tal-ħażna tal-karbonju 22

4.

Il-ħażna tal-karbonju organiku fil-ħamrija 23

5.

Il-ħażna tal-karbonju fil-veġetazzjoni ta’ taħt l-art u ta’ ‘l fuq minnha 23

6.

L-ammont standard tal-ħażna tal-karbonju fil-ħamrija minerali 25

7.

Fatturi li jirriflettu d-differenza bejn l-ammont tal-karbonju organiku fil-ħamrija meta mqabbel mal-ammont standard tal-karbonju organiku fil-ħamrija 26

8.

Il-valuri tal-ħażna tal-karbonju għall-ħażna tal-karbonju fil-veġetazzjoni ta’ taħt l-art u ta’ ‘l fuq minnha 33

1.   DAĦLA

Dawn il-linji gwida jistabbilixxu regoli għall-kalkolu tal-ħażna tal-karbonju fl-art, kemm għall-użu ta’ referenza tal-art (is-“CSR ”, kif iddefinita fil-punt 7 tal-Anness V tad-Direttiva 2009/28/KE), kif ukoll għall-użu reali tal-art (is-“CSA ”, kif iddefinita fil-punt 7 tal-Anness V tad-Direttiva 2009/28/KE).

Fil-punt 2, jingħataw regoli sabiex il-ħażna tal-karbonju fl-art tkun ikkalkulata b’mod konsistenti. Il-punt 3 jagħti r-regola ġenerali għall-kalkolu tal-ħażna tal-karbonju, li hija magħmula minn żewġ partijiet: il-karbonju organiku fil-ħamrija u l-ħażna tal-karbonju fil-veġetazzjoni ta’ taħt l-art u ta’ ‘l fuq minnha.

Il-punt 4 jagħti regoli ddettaljati sabiex wieħed jikkalkula l-ħażna tal-karbonju organiku fil-ħamrija. Għall-ħamrija minerali, tingħata l-għażla li wieħed jimxi ma’ metodu li jippermetti l-użu ta’ valuri mogħtija fil-linji gwida, filwaqt li tingħata l-għażla wkoll li wieħed juża metodi alternattivi. Għall-ħamrija organika, il-linji gwida jagħtu deskrizzjoni tal-metodi, iżda ma jagħtu l-ebda valuri għall-kalkolu tal-ħażna tal-karbonju organiku fiha.

Il-punt 5 jagħti regoli ddettaljati għall-ħażna tal-karbonju fil-veġetazzjoni, iżda huwa rilevanti biss jekk wieħed jagħżel li ma jużax il-valuri għall-ħażna tal-karbonju fil-veġetazzjoni ta’ taħt l-art u ta’ ‘l fuq minnha mogħtija fil-punt 8 tal-linji gwida (l-użu tal-valuri mogħtija fil-punt 8 mhuwiex obbligatorju u f’ċerti każijiet jista’ jkun li dawn il-valuri ma jkunux dawk xierqa).

Il-punt 6 jagħti r-regoli sabiex wieħed jagħżel il-valuri t-tajbin f’każ li jkun għażel li juża l-valuri għall-karbonju organiku fil-ħamrija minerali mogħtija f’dawn il-linji gwida (dawn il-valuri huma mogħtija fil-punti 6 u 7). Dawn ir-regoli jirreferu għas-saffi tad-dejta dwar ir-reġjuni klimatiċi u t-tipi ta’ ħamrija li jinsabu fuq l-Internet fis-sit tal-pjattaforma tat-trasparenza stabbilita bid-Direttiva 2009/28/KE. Dawk is-saffi tad-dejta huma saffi ddettaljati li fuqhom qed jissejsu l-grafika nru 1 u l-grafika nru 2 mogħtija hawn taħt.

Il-punt 8 jagħti l-valuri għall-ħażna tal-karbonju fil-veġetazzjoni ta’ taħt l-art u ta’ ‘l fuq minnha u l-parametri marbutin magħhom. Il-punti 7 u 8 jagħtu valuri għal erba’ kategoriji differenti tal-użu tal-art: l-art użata għall-uċuħ, l-uċuħ perenni, l-art bil-ħaxix u l-foresta.

Il-grafika nru 1

Ir-reġjuni klimatiċi

Image

Il-grafika nru 2

It-tqassim ġeografiku tat-tipi ta’ ħamrija differenti

Image

2.   RAPPREŻENTAZZJONI KONSISTENTI TAL-ĦAŻNA TAL-KARBONJU FL-ART

Ir-regoli li ġejjin għandhom japplikaw sabiex tiġi kkalkulata l-ħażna tal-karbonju għal kull unità tal-erja marbuta mas-CSR u mas-CSA:

(1)

L-erja kollha li għaliha tkun qed tiġi kkalkulata l-ħażna tal-karbonju fl-art għandu jkollha:

(a)

kundizzjonijiet bijofiżiċi simili f’termini tal-klima u tat-tip ta’ ħamrija;

(b)

storja simili tal-ġestjoni f’termini ta’ ħidma tal-ħamrija;

(ċ)

storja simili tad-dħul f’termini tad-dħul tal-karbonju fil-ħamrija.

(2)

Il-ħażna tal-karbonju tal-użu reali tal-art, is-“CSA ”, għandha tkun:

il-ħażna tal-karbonju li l-art mistennija jkollha meta tibda tintuża għall-użu l-ġdid, fil-każ tat-telf tal-ħażna tal-karbonju; u

il-ħażna tal-karbonju li hu stmat li se jkun hemm wara 20 sena jew meta jilħqu l-uċuħ tar-raba’, skont liema minnhom jiġi l-ewwel, fil-każ tal-akkumulazzjoni tal-ħażna tal-karbonju.

3.   IL-KALKOLU TAL-ĦAŻNA TAL-KARBONJU

Ir-regola li ġejja għandha tintuża sabiex jiġu kkalkulati s-CSR u s-CSA :

CSi = (SOC + CVEG ) × A

fejn:

CSI = ħażna tal-karbonju għal kull unità tal-erja marbuta mal-użu tal-art i (imkejla bħala l-massa tal-karbonju għal kull unità tal-erja, inklużi kemm il-ħamrija kif ukoll il-veġetazzjoni);

SOC= il-karbonju organiku fil-ħamrija (mkejjel bħala l-massa tal-karbonju għal kull ettaru), kkalkulat skont il-punt nru 4;

CVEG = il-ħażna tal-karbonju fil-veġetazzjoni ta’ taħt l-art u ta’ ‘l fuq minnha (mkejla bħala l-massa tal-karbonju għal kull ettaru), kkalkulata skont il-punt nru 5 jew magħżula minn fost il-valuri x-xierqa mogħtija fil-punt nru 8;

A= l-adattament tal-fatturi għall-erja kkonċernata (mkejjel bħala ettari għal kull unità tal-erja).

4.   IL-ĦAŻNA TAL-KARBONJU ORGANIKU FIL-ĦAMRIJA

4.1.   Il-ħamrija minerali

Ir-regola li ġejja tista’ tintuża biex jiġi kkalkulat is-SOC:

SOC = SOC ST × FLU  × FMG  × FI

fejn:

SOC= il-karbonju organiku fil-ħamrija (mkejjel bħala l-massa tal-karbonju għal kull ettaru);

SOCST = il-karbonju organiku standard fil-ħamrija li jinsab fis-saff ta’ fuq tal-ħamrija, li jkun bejn 0 u 30 ċentimetru ‘l isfel minn wiċċ l-art (imkejjel bħala l-massa tal-karbonju għal kull ettaru);

FLU = il-fattur tal-użu tal-art li jirrifletti d-differenza bejn l-ammont tal-karbonju organiku fil-ħamrija marbut mat-tip tal-użu tal-art partikulari meta mqabbel mal-ammont standard tal-karbonju organiku fil-ħamrija;

FMG = il-fattur tal-ġestjoni li jirrifletti d-differenza bejn l-ammont tal-karbonju organiku fil-ħamrija marbut mal-prattika ewlenija tal-ġestjoni partikulari meta mqabbel mal-ammont standard tal-karbonju organiku fil-ħamrija;

FI = il-fattur tad-dħul li jirrifletti d-differenza bejn l-ammont ta’ karbonju organiku fil-ħamrija marbut mal-livelli differenti tad-dħul tal-karbonju fil-ħamrija meta mqabbel mal-ammont standard tal-karbonju organiku fil-ħamrija.

Għas-SOCST , għandhom japplikaw il-valuri x-xierqa mogħtija fil-punt nru 6.

Għall-FLU , FMG u FI , għandhom japplikaw il-valuri x-xierqa mogħtija fil-punt nru 7.

Bħala alternattiva għar-regola mogħtija hawn fuq, għall-kalkolu tas-SOC jistgħu jintużaw metodi xierqa oħrajn, inkluż il-kejl. Jekk it-tali metodi ma jissejsux fuq il-kejl, għandhom iqisu l-klima, it-tip ta’ ħamrija, il-kopertura tal-art, il-ġestjoni tal-art u l-elementi li jidħlu fiha.

4.2.   Il-ħamrija organika (il-“histosols”)

Għandhom jintużaw metodi xierqa sabiex jiġi kkalkulat is-SOC. Dawn il-metodi għandhom iqisu l-fond kollu tas-saff tal-ħamrija organika, kif ukoll il-klima, il-kopertura tal-art, il-ġestjoni tal-art u l-elementi li jidħlu fiha. It-tali metodi jistgħu jinkludu l-kejl.

F’dak li għandu x’jaqsam mal-ħażna tal-karbonju li tkun effettwata mit-tneħħija tal-ilma mill-ħamrija, il-metodi x-xierqa għandhom iqisu t-telf tal-karbonju wara t-tneħħija tal-ilma. Dawn il-metodi jistgħu jissejsu fuq it-telf tal-karbonju fis-sena wara t-tneħħija tal-ilma.

5.   IL-ĦAŻNA TAL-KARBONJU FIL-VEĠETAZZJONI TA’ TAĦT L-ART U TA’ ‘L FUQ MINNHA

Ir-regola li ġejja għandha tintuża sabiex tiġi kkalkulata s-CVEG, ħlief f’każijiet fejn jintuża valur għas-CVEG minn fost dawk mogħtija fil-punt nru 8:

CVEG = CBM  + CDOM

fejn:

CVEG = il-ħażna tal-karbonju fil-veġetazzjoni ta’ taħt l-art u ta’ ‘l fuq minnha (mkejla bħala l-massa tal-karbonju għal kull ettaru);

CBM = il-ħażna tal-karbonju fil-bijomassa ħajja ta’ taħt l-art u ta’ ‘l fuq minnha (mkejla bħala l-massa tal-karbonju għal kull ettaru), kkalkulata skont il-punt nru 5.1;

CDOM = il-ħażna tal-karbonju fil-materja organika mejta ta’ taħt l-art u ta’ ‘l fuq minnha (mkejla bħala l-massa tal-karbonju għal kull ettaru), kkalkulata skont il-punt nru 5.2.

Għas-CDOM , jista’ jintuża l-valur ta’ 0, ħlief fil-każ ta’ foresti li għandhom kopertura ta’ iktar minn 30 %, minbarra l-pjantaġġuni tal-foresti

5.1.   Il-bijomassa ħajja

Ir-regola li ġejja għandha tintuża sabiex tiġi kkalkulata s-CBM

CBM = CAGB  + CBGB

fejn:

CBM = il-ħażna tal-karbonju fil-bijomassa ħajja ta’ taħt l-art u ta’ ‘l fuq minnha (mkejla bħala l-massa tal-karbonju għal kull ettaru);

CAGB = il-ħażna tal-karbonju fil-bijomassa ħajja ta’ ‘l fuq mill-art (imkejla bħala l-massa tal-karbonju għal kull ettaru), kkalkulata skont il-punt nru 5.1.1;

CBGB = il-ħażna tal-karbonju fil-bijomassa ħajja ta’ taħt l-art (imkejla bħala l-massa tal-karbonju għal kull ettaru), kkalkulata skont il-punt nru 5.1.2.

5.1.1.   Il-bijomassa ħajja ta’ ‘l fuq mill-art

Ir-regola li ġejja għandha tintuża sabiex tiġi kkalkulata s-CAGB :

CAGB = BAGB  × CFB

fejn

CAGB = il-ħażna tal-karbonju fil-bijomassa ħajja ta’ ‘l fuq mill-art (imkejla bħala l-massa tal-karbonju għal kull ettaru);

BAGB = il-piż tal-bijomassa ħajja ta’ ‘l fuq mill-art (imkejjel bħala l-massa tal-materja niexfa għal kull ettaru);

CFB = il-porzjon tal-karbonju tal-materja niexfa fil-bijomassa ħajja (imkejjel bħala l-massa tal-karbonju għal kull massa ta’ materja niexfa).

Fil-każ tal-art użata għall-uċuħ, tal-uċuħ perenni u tal-pjantaġġuni tal-foresti, il-valur li jintuża għall-BAGB għandu jkun il-piż medju tal-bijomassa ħajja ta’ ‘l fuq mill-art matul iċ-ċiklu tal-produzzjoni.

Għas-CFB jista’ jintuża l-valur ta’ 0,47.

5.1.2.   Il-bijomassa ħajja ta’ taħt l-art

Iż-żewġ regoli li ġejjin għandhom jintużaw biex tiġi kkalkulata s-CBGB :

(1)

CBGB = BBGB  × CFB

fejn:

CBGB = il-ħażna tal-karbonju fil-bijomassa ħajja ta’ taħt l-art (imkejla bħala l-massa tal-karbonju għal kull ettaru);

BBGB = il-piż tal-bijomassa ħajja ta’ taħt l-art (imkejjel bħala l-massa tal-materja niexfa għal kull ettaru);

CFB = il-porzjon tal-karbonju tal-materja niexfa fil-bijomassa ħajja (imkejjel bħala l-massa tal-karbonju għal kull massa ta’ materja niexfa).

Fil-każ tal-art użata għall-uċuħ, tal-uċuħ perenni u tal-pjantaġġuni tal-foresti, il-valur li jintuża għall-BBGB għandu jkun il-piż medju tal-bijomassa ħajja ta’ taħt l-art matul iċ-ċiklu tal-produzzjoni.

Għas-CFB jista’ jintuża l-valur ta’ 0,47.

(2)

CBGB = CAGB  × R

fejn:

CBGB = il-ħażna tal-karbonju fil-bijomassa ħajja ta’ taħt l-art (imkejla bħala l-massa tal-karbonju għal kull ettaru);

CAGB = il-ħażna tal-karbonju fil-bijomassa ħajja ta’ ‘l fuq mill-art (imkejla bħala l-massa tal-karbonju għal kull ettaru);

R= il-proporzjon tal-ħażna tal-karbonju fil-bijomassa ħajja ta’ taħt l-art meta mqabbla mal-ħażna tal-karbonju fil-bijomassa ħajja ta’ ‘l fuq mill-art.

Għal R jistgħu jintużaw valuri xierqa minn fost dawk mogħtija fil-punt nru 8.

5.2.   Il-materja organika mejta

Ir-regola li ġejja għandha tintuża sabiex tiġi kkalkulata s-CDOM

CDOM = CDW  + CLI

fejn:

CDOM = il-ħażna tal-karbonj u fil-materja organika mejta ta’ taħt l-art u ta’ ‘l fuq minnha (mkejla bħala l-massa tal-karbonju għal kull ettaru);

CDW = il-ħażna tal-karbonju fl-injam mejjet (imkejla bħala l-massa tal-karbonju għal kull ettaru), kkalkulata skont il-punt nru 5.2.1;

CLI = il-ħażna tal-karbonju fis-saff tal-materjal veġetali mejjet (imkejla bħala l-massa tal-karbonju għal kull ettaru), kkalkulata skont il-punt nru 5.2.2.

5.2.1.   Il-ħażna tal-karbonju fl-injam mejjet

Ir-regola li ġejja għandha tintuża sabiex tiġi kkalkulata s-CDW :

CDW = DOMDW  × CFDW

fejn:

CDW = il-ħażna tal-karbonju fl-injam mejjet (imkejla bħala l-massa tal-karbonju għal kull ettaru);

DOMDW = il-piż tal-injam mejjet (imkejjel bħala l-massa tal-materja niexfa għal kull ettaru);

CFDW = il-porzjon tal-karbonju tal-materja niexfa fl-injam mejjet (imkejjel bħala l-massa tal-karbonju għal kull massa ta’ materja niexfa).

Għas-CFDW jista’ jintuża l-valur ta’ 0,5.

5.2.2.   Il-ħażna tal-karbonju fis-saff tal-materjal veġetali mejjet

Ir-regola li ġejja għandha tintuża sabiex tiġi kkalkulata s-CLI :

CLI = DOMLI  × CFLI

fejn:

CLI = il-ħażna tal-karbonju fis-saff tal-materjal veġetali mejjet (imkejla bħala l-massa tal-karbonju għal kull ettaru);

DOMLI = il-piż tas-saff tal-materjal veġetali mejjet (imkejjel bħala l-massa tal-materja niexfa għal kull ettaru);

CFLI = il-porzjon tal-karbonju tal-materja niexfa fis-saff tal-materjal veġetali mejjet (imkejjel bħala l-massa tal-karbonju għal kull massa ta’ materja niexfa).

Għas-CFLI jista’ jintuża l-valur ta’ 0,4.

6.   L-AMMONT STANDARD TAL-ĦAŻNA TAL-KARBONJU FIL-ĦAMRIJA MINERALI

Għandu jingħażel valur għas-SOCST minn fost dawk mogħtija fit-tabella nru 1, ibbażat fuq ir-reġjun klimatiku x-xieraq u t-tip ta’ ħamrija misjuba fiż-żona kkonċernata, hekk kif mogħti fil-punti nru 6.1 u 6.2.

It-tabella nru 1

Is-SOCST , il-karbonju organiku standard fil-ħamrija li jinsab fis-saff ta’ fuq tal-ħamrija, li jkun bejn 0 u 30 ċentimetru ‘l isfel minn wiċċ l-art

(f’tunnellati ta’ karbonju għal kull ettaru)

Ir-reġjun klimatiku

It-tip ta’ ħamrija

 

Ħamrija taflija b’ħafna attività

Ħamrija taflija bi ftit attività

Ħamrija ramlija

Ħamrija spodika

Ħamrija vulkanika

Ħamrija umduża

Klima Boreali

68

10

117

20

146

Klima friska moderata u niexfa

50

33

34

20

87

Klima friska moderata u umduża

95

85

71

115

130

87

Klima sħuna moderata u niexfa

38

24

19

70

88

Klima sħuna moderata u umduża

88

63

34

80

88

Klima tropikali u niexfa

38

35

31

50

86

Klima tropikali u umduża

65

47

39

70

86

Klima tropikali u b’ħafna xita

44

60

66

130

86

Klima tropikali u tal-muntanji

88

63

34

80

86

6.1.   Ir-reġjun klimatiku

Ir-reġjun klimatiku x-xieraq għall-għażla tal-valur ix-xieraq għas-SOCST għandu jiġi deċiż mis-saffi tad-dejta dwar ir-reġjuni klimatiċi li jinsabu fuq l-Internet fis-sit tal-pjattaforma tat-trasparenza stabbilita bl-Artikolu 24 tad-Direttiva 2009/28/KE.

6.2.   It-tip ta’ ħamrija

It-tip ix-xieraq ta’ ħamrija għandu jiġi deċiż skont il-grafika nru 3. Is-saffi tad-dejta dwar it-tipi ta’ ħamrija li jinsabu fuq l-Internet fis-sit tal-pjattaforma tat-trasparenza stabbilita bl-Artikolu 24 tad-Direttiva 2009/28/KE jistgħu jintużaw bħala gwida sabiex wieħed jiddeċiedi dwar it-tip ix-xieraq tal-ħamrija.

Il-grafika nru 3

Il-klassifikazzjoni tat-tipi ta’ ħamrija

Image

7.   FATTURI LI JIRRIFLETTU D-DIFFERENZA BEJN L-AMMONT TAL-KARBONJU ORGANIKU FIL-ĦAMRIJA META MQABBEL MAL-AMMONT STANDARD TAL-KARBONJU ORGANIKU FIL-ĦAMRIJA

Il-valuri x-xierqa għall-fatturi FLU , FMG u FI għandhom jintagħżlu mit-tabelli mogħtija hawn taħt. Għall-kalkolu tas-CSR , il-fatturi x-xierqa tal-ġestjoni u tad-dħul huma dawk li ntużaw f’Jannar tal-2008. Għall-kalkolu tas-CSA , il-fatturi x-xierqa tal-ġestjoni u tad-dħul huma dawk li qed jintużaw u li se jwasslu għall-ħażna tal-karbonju stabbilita kkonċernata.

7.1.   L-art użata għall-uċuħ

It-tabella nru 2

Il-fatturi għall-art użata għall-uċuħ

Ir-reġjun klimatiku

L-użu tal-art

(F LU)

Il-ġestjoni

(F MG)

Id-dħul fil-ħamrija

(F I)

FLU

FMG

FI

Klima moderata jew Boreali u niexfa

Art ikkultivata

Art maħduma għal kollox

Dħul baxx

0,8

1

0,95

Dħul medju

0,8

1

1

Dħul għoli, bid-demel

0,8

1

1,37

Dħul għoli, mingħajr demel

0,8

1

1,04

Art li ma tinħadimx

Dħul baxx

0,8

1,02

0,95

Dħul medju

0,8

1,02

1

Dħul għoli, bid-demel

0,8

1,02

1,37

Dħul għoli, mingħajr demel

0,8

1,02

1,04

Art li ma tinħadimx

Dħul baxx

0,8

1,1

0,95

Dħul medju

0,8

1,1

1

Dħul għoli, bid-demel

0,8

1,1

1,37

Dħul għoli, mingħajr demel

0,8

1,1

1,04

Klima moderata jew Boreali u umduża jew b’ħafna xita

Art ikkultivata

Art maħduma għal kollox

Dħul baxx

0,69

1

0,92

Dħul medju

0,69

1

1

Dħul għoli, bid-demel

0,69

1

1,44

Dħul għoli, mingħajr demel

0,69

1

1,11

Art li ma tinħadimx

Dħul baxx

0,69

1,08

0,92

Dħul medju

0,69

1,08

1

Dħul għoli, bid-demel

0,69

1,08

1,44

Dħul għoli, mingħajr demel

0,69

1,08

1,11

Art li ma tinħadimx

Dħul baxx

0,69

1,15

0,92

Dħul medju

0,69

1,15

1

Dħul għoli, bid-demel

0,69

1,15

1,44

Dħul għoli, mingħajr demel

0,69

1,15

1,11

Klima tropikali u niexfa

Art ikkultivata

Art maħduma għal kollox

Dħul baxx

0,58

1

0,95

Dħul medju

0,58

1

1

Dħul għoli, bid-demel

0,58

1

1,37

Dħul għoli, mingħajr demel

0,58

1

1,04

Art li ma tinħadimx

Dħul baxx

0,58

1,09

0,95

Dħul medju

0,58

1,09

1

Dħul għoli, bid-demel

0,58

1,09

1,37

Dħul għoli, mingħajr demel

0,58

1,09

1,04

Art li ma tinħadimx

Dħul baxx

0,58

1,17

0,95

Dħul medju

0,58

1,17

1

Dħul għoli, bid-demel

0,58

1,17

1,37

Dħul għoli, mingħajr demel

0,58

1,17

1,04

Klima tropikali u umduża jew b’ħafna xita

Art ikkultivata

Art maħduma għal kollox

Dħul baxx

0,48

1

0,92

Dħul medju

0,48

1

1

Dħul għoli, bid-demel

0,48

1

1,44

Dħul għoli, mingħajr demel

0,48

1

1,11

Art li ma tinħadimx

Dħul baxx

0,48

1,15

0,92

Dħul medju

0,48

1,15

1

Dħul għoli, bid-demel

0,48

1,15

1,44

Dħul għoli, mingħajr demel

0,48

1,15

1,11

Art li ma tinħadimx

Dħul baxx

0,48

1,22

0,92

Dħul medju

0,48

1,22

1

Dħul għoli, bid-demel

0,48

1,22

1,44

Dħul għoli, mingħajr demel

0,48

1,22

1,11

Klima tropikali u tal-muntanji

Art ikkultivata

Art maħduma għal kollox

Dħul baxx

0,64

1

0,94

Dħul medju

0,64

1

1

Dħul għoli, bid-demel

0,64

1

1,41

Dħul għoli, mingħajr demel

0,64

1

1,08

Art li ma tinħadimx

Dħul baxx

0,64

1,09

0,94

Dħul medju

0,64

1,09

1

Dħul għoli, bid-demel

0,64

1,09

1,41

Dħul għoli, mingħajr demel

0,64

1,09

1,08

Art li ma tinħadimx

Dħul baxx

0,64

1,16

0,94

Dħul medju

0,64

1,16

1

Dħul għoli, bid-demel

0,64

1,16

1,41

Dħul għoli, mingħajr demel

0,64

1,16

1,08

It-tabella nru 3 tagħti gwida sabiex wieħed jagħżel il-valuri x-xierqa mit-tabelli nru 2 u nru 4.

It-tabella nru 3

Gwida dwar il-ġestjoni u d-dħul għall-art użata għall-uċuħ u għall-uċuħ perenni

Il-ġestjoni jew id-dħul

Gwida

Art maħduma għal kollox

Disturb sostanzjali tal-ħamrija b’inverżjoni totali u/jew billi wieħed jaħdimha b’mod frekwenti (f’sena). Meta jsir iż-żrigħ, ftit biss minn wiċċ l-art ikun mgħotti bir-residwi (per eżempju inqas minn 30 % minnu).

Art li ma tinħadimx

Ħamrija maħduma b’mod primarju u/jew sekondarju, iżda li ma tkunx ġarrbet daqshekk disturb (normalment ħamrija mhux fonda u li ma tkunx għaddiet minn inverżjoni totali) u normalment din ikollha iktar minn 30 % tal-wiċċ tagħha mgħotti bir-residwi meta jsir iż-żrigħ.

Art li ma tinħadimx

Żrigħ dirett mingħajr ma l-art tinħadem b’mod primarju, b’disturb minimu biss tal-ħamrija fiż-żona taż-żrigħ. Normalment jintużaw l-erbiċidi biex ikun ikkontrollat il-ħaxix ħażin.

Dħul baxx

L-ammont tar-residwi jkun baxx meta r-residwi jitneħħew (billi jinġabru jew jinħarqu), meta l-art tisserraħ ta’ sikwit, meta fuqha jitkabbru wċuħ li jħallu ftit residwi (per eżempju l-ħaxix, it-tabakk u l-qoton), meta ma jintuża l-ebda fertilizzant minerali jew meta ma jitkabbrux uċuħ li jassimilaw in-nitroġenu li jkun hemm fl-atmosfera.

Dħul medju

Dan huwa rappreżentattiv għaż-żrigħ ta’ kull sena taċ-ċereali f’każ fejn ir-residwi kollha tal-uċuħ ikunu reġgħu ntefgħu fil-ħamrija. Jekk jitneħħew ir-residwi, jintużaw sustanzi organiċi addizzjonali oħrajn (per eżempju d-demel). Dan jeħtieġ ukoll l-użu ta’ fertilizzanti minerali jew ta’ uċuħ imnewbin li jassimilaw in-nitroġenu li jkun hemm fl-atmosfera.

Dħul għoli, bid-demel

Dan jirrappreżenta dħul ogħla sew tal-karbonju meta mqabbel ma’ dak ta’ sistemi oħrajn ta’ żrigħ bi dħul medju tal-karbonju, minħabba l-prattika addizzjonali taż-żieda regolari tad-demel tal-annimali.

Dħul għoli, mingħajr demel

Dan jirrappreżenta dħul ogħla sew ta’ residwi tal-uċuħ meta mqabbel ma’ dak ta’ sistemi oħrajn ta’ żrigħ bi dħul medju tal-karbonju, minħabba prattiki addizzjonali bħalma huma t-tkabbir ta’ wċuħ li jħallu ħafna residwi, l-użu tat-tidmil bil-ħaxix, l-uċuħ ta’ kopertura, is-serħan veġetattiv imtejjeb tal-art, it-tisqija tal-art, l-użu ta’ sikwit ta’ ħaxix perenni fit-tnewwib tal-uċuħ li jsir kull sena, iżda mingħajr ma jintuża d-demel (ara r-ringiela ta’ qabel din).

7.2.   L-uċuħ perenni

It-tabella nru 4

Il-fatturi għall-uċuħ perenni, l-iktar l-uċuħ multiannwali li l-għeruq tagħhom normalment ma jinħasdux ta’ kull sena, bħalma huma l-imsajġar b’newba qasira u l-palm taż-żejt

Ir-reġjun klimatiku

L-użu tal-art

(F LU)

Il-ġestjoni

(F MG)

Id-dħul fil-ħamrija

(F I)

FLU

FMG

FI

Klima moderata jew Boreali u niexfa

Uċuħ perenni

Art maħduma għal kollox

Dħul baxx

1

1

0,95

Dħul medju

1

1

1

Dħul għoli, bid-demel

1

1

1,37

Dħul għoli, mingħajr demel

1

1

1,04

Art li ma tinħadimx

Dħul baxx

1

1,02

0,95

Dħul medju

1

1,02

1

Dħul għoli, bid-demel

1

1,02

1,37

Dħul għoli, mingħajr demel

1

1,02

1,04

Art li ma tinħadimx

Dħul baxx

1

1,1

0,95

Dħul medju

1

1,1

1

Dħul għoli, bid-demel

1

1,1

1,37

Dħul għoli, mingħajr demel

1

1,1

1,04

Klima moderata jew Boreali u umduża jew b’ħafna xita

Uċuħ perenni

Art maħduma għal kollox

Dħul baxx

1

1

0,92

Dħul medju

1

1

1

Dħul għoli, bid-demel

1

1

1,44

Dħul għoli, mingħajr demel

1

1

1,11

Art li ma tinħadimx

Dħul baxx

1

1,08

0,92

Dħul medju

1

1,08

1

Dħul għoli, bid-demel

1

1,08

1,44

Dħul għoli, mingħajr demel

1

1,08

1,11

Art li ma tinħadimx

Dħul baxx

1

1,15

0,92

Dħul medju

1

1,15

1

Dħul għoli, bid-demel

1

1,15

1,44

Dħul għoli, mingħajr demel

1

1,15

1,11

Klima tropikali u niexfa

Uċuħ perenni

Art maħduma għal kollox

Dħul baxx

1

1

0,95

Dħul medju

1

1

1

Dħul għoli, bid-demel

1

1

1,37

Dħul għoli, mingħajr demel

1

1

1,04

Art li ma tinħadimx

Dħul baxx

1

1,09

0,95

Dħul medju

1

1,09

1

Dħul għoli, bid-demel

1

1,09

1,37

Dħul għoli, mingħajr demel

1

1,09

1,04

Art li ma tinħadimx

Dħul baxx

1

1,17

0,95

Dħul medju

1

1,17

1

Dħul għoli, bid-demel

1

1,17

1,37

Dħul għoli, mingħajr demel

1

1,17

1,04

Klima tropikali u umduża jew b’ħafna xita

Uċuħ perenni

Art maħduma għal kollox

Dħul baxx

1

1

0,92

Dħul medju

1

1

1

Dħul għoli, bid-demel

1

1

1,44

Dħul għoli, mingħajr demel

1

1

1,11

Art li ma tinħadimx

Dħul baxx

1

1,15

0,92

Dħul medju

1

1,15

1

Dħul għoli, bid-demel

1

1,15

1,44

Dħul għoli, mingħajr demel

1

1,15

1,11

Art li ma tinħadimx

Dħul baxx

1

1,22

0,92

Dħul medju

1

1,22

1

Dħul għoli, bid-demel

1

1,22

1,44

Dħul għoli, mingħajr demel

1

1,22

1,11

Klima tropikali u tal-muntanji

Uċuħ perenni

Art maħduma għal kollox

Dħul baxx

1

1

0,94

Dħul medju

1

1

1

Dħul għoli, bid-demel

1

1

1,41

Dħul għoli, mingħajr demel

1

1

1,08

Art li ma tinħadimx

Dħul baxx

1

1,09

0,94

Dħul medju

1

1,09

1

Dħul għoli, bid-demel

1

1,09

1,41

Dħul għoli, mingħajr demel

1

1,09

1,08

Art li ma tinħadimx

Dħul baxx

1

1,16

0,94

Dħul medju

1

1,16

1

Dħul għoli, bid-demel

1

1,16

1,41

Dħul għoli, mingħajr demel

1

1,16

1,08

It-tabella nru 3 fil-punt nru 7.1 tagħti gwida sabiex wieħed jagħżel il-valuri x-xierqa mit-tabella nru 4.

7.3.   L-art bil-ħaxix

It-tabella nru 5

Il-fatturi għall-art bil-ħaxix, inklużi s-savani

Ir-reġjun klimatiku

L-użu tal-art

(F LU)

Il-ġestjoni

(F MG)

Id-dħul fil-ħamrija

(F I)

FLU

FMG

FI

Klima moderata jew Boreali u niexfa

L-art bil-ħaxix

Art b’ġestjoni mtejba

Dħul medju

1

1,14

1

Dħul għoli

1

1,14

1,11

Art b’ġestjoni minima

Dħul medju

1

1

1

Art iddegradata b’mod moderat

Dħul medju

1

0,95

1

Art iddegradata ferm

Dħul medju

1

0,7

1

Klima moderata jew Boreali u umduża jew b’ħafna xita

L-art bil-ħaxix

Art b’ġestjoni mtejba

Dħul medju

1

1,14

1

Dħul għoli

1

1,14

1,11

Art b’ġestjoni minima

Dħul medju

1

1

1

Art iddegradata b’mod moderat

Dħul medju

1

0,95

1

Art iddegradata ferm

Dħul medju

1

0,7

1

Klima tropikali u niexfa

L-art bil-ħaxix

Art b’ġestjoni mtejba

Dħul medju

1

1,17

1

Dħul għoli

1

1,17

1,11

Art b’ġestjoni minima

Dħul medju

1

1

1

Art iddegradata b’mod moderat

Dħul medju

1

0,97

1

Art iddegradata ferm

Dħul medju

1

0,7

1

Klima tropikali u umduża jew b’ħafna xita

Is-savana

Art b’ġestjoni mtejba

Dħul medju

1

1,17

1

Dħul għoli

1

1,17

1,11

Art b’ġestjoni minima

Dħul medju

1

1

1

Art iddegradata b’mod moderat

Dħul medju

1

0,97

1

Art iddegradata ferm

Dħul medju

1

0,7

1

Klima tropikali u tal-muntanji u niexfa

L-art bil-ħaxix

Art b’ġestjoni mtejba

Dħul medju

1

1,16

1

Dħul għoli

1

1,16

1,11

Art b’ġestjoni minima

Dħul medju

1

1

1

Art iddegradata b’mod moderat

Dħul medju

1

0,96

1

Art iddegradata ferm

Dħul medju

1

0,7

1

It-tabella nru 6 tagħti gwida sabiex wieħed jagħżel il-valuri x-xierqa mit-tabella nru 5.

It-tabella nru 6

Gwida dwar il-ġestjoni u d-dħul għall-art bil-ħaxix

Il-ġestjoni jew id-dħul

Gwida

Art b’ġestjoni mtejba

Din tirrappreżenta art bil-ħaxix li għandha ġestjoni sostenibbli bi pressjoni moderata ta’ rigħi u li tittejjeb b’tal-inqas ħaġa waħda (per eżempju l-użu tal-fertilizzanti, it-titjib tal-ispeċi u t-tisqija).

Art b’ġestjoni minima

Din tirrappreżenta art bil-ħaxix li mhix iddegradata u li għandha ġestjoni sostenibbli, iżda li m’għandhiex titjib sinifikanti fil-ġestjoni tagħha.

Art iddegradata b’mod moderat

Din tirrappreżenta art bil-ħaxix li ntużat wisq għar-rigħi, jew li hi ddegradata b’mod moderat, bi produttività kemmxejn imnaqqsa (meta mqabbla mal-art bil-ħaxix nattiva jew b’ġestjoni minima) u li ma tirċievi l-ebda dħul mill-ġestjoni.

Art iddegradata ferm

Din timplika telf ewlieni u fit-tul tal-produttività u tal-kopertura tal-ħaxix, minħabba ħsara mekkanika kbira lill-veġetazzjoni u/jew minħabba l-erożjoni tal-ħamrija.

Dħul medju

Dan japplika f’każ li ma jkun intuża l-ebda dħul addizzjonali mill-ġestjoni.

Dħul għoli

Dan japplika għall-art bil-ħaxix li tkun ittejbet f’każ li jkun intuża dħul mill-ġestjoni jew titjib addizzjonali wieħed jew iktar (lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex l-art tiġi kklassifikata bħala art bil-ħaxix li tkun ittejbet).

7.4.   Il-foresti

It-tabella nru 7

Il-fatturi għall-foresti li jkollhom kopertura ta’ mill-inqas 10 %

Ir-reġjun klimatiku

L-użu tal-art

(F LU)

Il-ġestjoni

(F MG)

Id-dħul fil-ħamrija

(F I)

FLU

FMG

FI

Ir-reġjuni klimatiċi kollha

Foresta nattiva (li mhix iddegradata)

Mhux applikabbli(*) (*)

Mhux applikabbli

1

 

 

Ir-reġjuni klimatiċi kollha

Foresta ġestita

It-tipi kollha ta’ ġestjoni

It-tipi kollha ta’ dħul

1

1

1

Klima tropikali u umduża jew niexfa

Kultivazzjoni li tinbidel – żmien ta’ serħan imqassar

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

0,64

 

 

Kultivazzjoni li tinbidel – żmien ta’ serħan matur

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

0,8

 

 

Klima moderata jew Boreali u umduża jew niexfa

Kultivazzjoni li tinbidel – żmien ta’ serħan imqassar

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

1

 

 

Kultivazzjoni li tinbidel – żmien ta’ serħan matur

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

1

 

 

It-tabella nru 8 tagħti gwida sabiex wieħed jagħżel il-valuri x-xierqa mit-tabella nru 7.

It-tabella nru 8

Gwida dwar l-użu tal-art għall-foresti

L-użu tal-art

Gwida

Foresta nattiva

(li mhix iddegradata)

Din tirrappreżenta foresta nattiva jew fit-tul, li mhix iddegradata u li għandha ġestjoni sostenibbli.

Kultivazzjoni li tinbidel

Kultivazzjoni li tinbidel il-ħin kollu, fejn jinqatgħu s-siġar minn foresta tropikali jew minn masġar sabiex, għal żmien qasir (per eżempju għal perjodu ta’ 3 sa 5 snin), minflokhom jitkabbru l-uċuħ annwali u mbagħad wara dik iż-żona terġa’ titħalla tikber waħedha

Żmien ta’ serħan matur

Dan jirrappreżenta sitwazzjoni fejn il-veġetazzjoni tal-foresta titħalla terġa’ tikber għal kollox jew kważi għal kollox qabel ma terġa’ tinqala’ sabiex flokha jitkabbru l-uċuħ.

Żmien ta’ serħan imqassar

Dan jirrappreżenta sitwazzjoni fejn il-veġetazzjoni tal-foresta ma tkunx tħalliet tikber għal kollox qabel ma terġa’ tinqala’.

8.   IL-VALURI TAL-ĦAŻNA TAL-KARBONJU GĦALL-ĦAŻNA TAL-KARBONJU FIL-VEĠETAZZJONI TA’ TAĦT L-ART U TA’ ‘L FUQ MINNHA

Għas-CVEG u R, jistgħu jintużaw il-valuri x-xierqa mogħtija hawn taħt.

8.1.   L-art użata għall-uċuħ

It-tabella nru 9

Il-valuri tal-veġetazzjoni għall-art użata għall-uċuħ (valuri ġenerali)

Ir-reġjun klimatiku

CVEG

(f’tunnellati ta’ karbonju għal kull ettaru)

Ir-reġjuni klimatiċi kollha

0


It-tabella nru 10

Il-valuri tal-veġetazzjoni għall-kannamieli (valuri speċifiċi)

Il-qasam

Ir-reġjun klimatiku

Iż-żona ekoloġika

Il-kontinent

CVEG

(f’tunnellati ta’ karbonju għal kull ettaru)

Il-qasam tropikali

Klima tropikali u niexfa

Foresta tropikali niexfa

L-Afrika

4,2

L-Asja (kontinentali u insulari)

4

Moxa (“scrubland”) tropikali

L-Asja (kontinentali u insulari)

4

Klima tropikali u umduża

Foresta tropikali umduża u b’siġar li jwaqqgħu l-weraq u b’siġar li jwaqqgħu l-weraq

L-Afrika

4,2

L-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel

5

Klima tropikali u b’ħafna xita

Foresta tropikali

L-Asja (kontinentali u insulari)

4

L-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel

5

Il-qasam subtropikali

Klima sħuna moderata u niexfa

Steppa subtropikali

L-Amerika ta’ Fuq

4,8

Klima sħuna moderata u umduża

Foresta subtropikali umduża

L-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel

5

L-Amerika ta’ Fuq

4,8

8.2.   L-uċuħ perenni, l-iktar l-uċuħ multiannwali li l-għeruq tagħhom normalment ma jinħasdux ta’ kull sena, bħalma huma l-imsajġar b’newba qasira u l-palm taż-żejt

It-tabella nru 11

Il-valuri tal-veġetazzjoni għall-uċuħ perenni (valuri ġenerali)

Ir-reġjun klimatiku

CVEG

f’tunnellati ta’ karbonju għal kull ettaru)

Klima moderata (bl-ammonti kollha tal-umdità)

43,2

Klima tropikali u niexfa

6,2

Klima tropikali u umduża

14,4

Klima tropikali u b’ħafna xita

34,3


It-tabella nru 12

Il-valuri tal-veġetazzjoni għal ċertu wċuħ perenni

Ir-reġjun klimatiku

It-tip ta’ wiċċ

CVEG

(f’tunnellati ta’ karbonju għal kull ettaru)

Ir-reġjuni klimatiċi kollha

Il-ġewż tal-Indi (il-“coconut”)

75

Il-“jatropha”

17,5

Il-“jojoba”

2,4

Il-palm taż-żejt

60

8.3.   L-art bil-ħaxix

It-tabella nru 13

Il-valuri tal-veġetazzjoni għall-art bil-ħaxix, minbarra l-moxa (“scrubland”) (valuri ġenerali)

Ir-reġjun klimatiku

CVEG

(f’tunnellati ta’ karbonju għal kull ettaru)

Klima Boreali, niexfa u b’ħafna xita

4,3

Klima friska moderata u niexfa

3,3

Klima friska moderata u b’ħafna xita

6,8

Klima sħuna moderata u niexfa

3,1

Klima sħuna moderata u b’ħafna xita

6,8

Klima tropikali u niexfa

4,4

Klima tropikali, umduża u b’ħafna xita

8,1


It-tabella nru 14

Il-valuri tal-veġetazzjoni għall-“miscanthus” (valuri speċifiċi)

Il-qasam

Ir-reġjun klimatiku

Iż-żona ekoloġika

Il-kontinent

CVEG

(f’tunnellati ta’ karbonju għal kull ettaru)

Il-qasam subtropikali

Klima sħuna moderata u niexfa

Foresta subtropikali niexfa

L-Ewropa

10

L-Amerika ta’ Fuq

14,9

Steppa subtropikali

L-Amerika ta’ Fuq

14,9


It-tabella nru 15

Il-valuri tal-veġetazzjoni għall-moxa (“scrubland”), l-iktar art b’veġetazzjoni li tkun fil-biċċa l-kbira tagħha magħmula minn pjanti għall-injam li mhumiex itwal minn 5 metri u li m’għandhomx aspetti fiżjonomiċi ċari ta’ siġar

Il-qasam

Il-kontinent

CVEG

(f’tunnellati ta’ karbonju għal kull ettaru)

Il-qasam tropikali

L-Afrika

46

L-Amerika ta’ Fuq u l-Amerika t’Isfel

53

L-Asja (kontinentali)

39

L-Asja (insulari)

46

L-Awstralja

46

Il-qasam subtropikali

L-Afrika

43

L-Amerika ta’ Fuq u l-Amerika t’Isfel

50

L-Asja (kontinentali)

37

L-Ewropa

37

L-Asja (insulari)

43

Il-qasam moderat

Id-dinja kollha

7,4

8.4.   Il-foresti

It-tabella nru 16

Il-valuri tal-veġetazzjoni għall-foresti li għandhom kopertura ta’ bejn l-10 u t-30 %, minbarra l-pjantaġġuni tal-foresti

Il-qasam

Iż-żona ekoloġika

Il-kontinent

CVEG

(f’tunnellati ta’ karbonju għal kull ettaru)

R

Il-qasam tropikali

Foresta tropikali

L-Afrika

40

0,37

L-Amerika ta’ Fuq u l-Amerika t’Isfel

39

0,37

L-Asja (kontinentali)

36

0,37

L-Asja (insulari)

45

0,37

Foresta tropikali umduża

L-Afrika

30

0,24

L-Amerika ta’ Fuq u l-Amerika t’Isfel

26

0,24

L-Asja (kontinentali)

21

0,24

L-Asja (insulari)

34

0,24

Foresta tropikali niexfa

L-Afrika

14

0,28

L-Amerika ta’ Fuq u l-Amerika t’Isfel

25

0,28

L-Asja (kontinentali)

16

0,28

L-Asja (insulari)

19

0,28

Il-muntanji taż-żoni tropikali

L-Afrika

13

0,24

L-Amerika ta’ Fuq u l-Amerika t’Isfel

17

0,24

L-Asja (kontinentali)

16

0,24

L-Asja (insulari)

26

0,28

Il-qasam subtropikali

Foresta subtropikali umduża

L-Amerika ta’ Fuq u l-Amerika t’Isfel

26

0,28

L-Asja (kontinentali)

22

0,28

L-Asja (insulari)

35

0,28

Foresta subtropikali niexfa

L-Afrika

17

0,28

L-Amerika ta’ Fuq u l-Amerika t’Isfel

26

0,32

L-Asja (kontinentali)

16

0,32

L-Asja (insulari)

20

0,32

Steppa subtropikali

L-Afrika

9

0,32

L-Amerika ta’ Fuq u l-Amerika t’Isfel

10

0,32

L-Asja (kontinentali)

7

0,32

L-Asja (insulari)

9

0,32

Il-qasam moderat

Foresta oċeanika moderata

L-Ewropa

14

0,27

L-Amerika ta’ Fuq

79

0,27

In-New Zealand

43

0,27

L-Amerika t’Isfel

21

0,27

Foresta kontinentali moderata

L-Asja, l-Ewropa (ta’ 20 sena jew inqas)

2

0,27

L-Asja, l-Ewropa (ta’ iktar minn 20 sena)

14

0,27

L-Amerika ta’ Fuq u l-Amerika t’Isfel (ta’ 20 sena jew inqas)

7

0,27

L-Amerika ta’ Fuq u l-Amerika t’Isfel (ta’ iktar minn 20 sena)

16

0,27

Il-muntanji taż-żoni moderati

L-Asja, l-Ewropa (ta’ 20 sena jew inqas)

12

0,27

L-Asja, l-Ewropa (ta’ iktar minn 20 sena)

16

0,27

L-Amerika ta’ Fuq u l-Amerika t’Isfel (ta’ 20 sena jew inqas)

6

0,27

L-Amerika ta’ Fuq u l-Amerika t’Isfel (ta’ iktar minn 20 sena)

6

0,27

Il-qasam Boreali

Foresta konifera Boreali

L-Asja, l-Ewropa, l-Amerika ta’ Fuq

12

0,24

L-imsaġar tat-tundra Boreali

L-Asja, l-Ewropa, l-Amerika ta’ Fuq (ta’ 20 sena jew inqas)

0

0,24

L-Asja, l-Ewropa, l-Amerika ta’ Fuq (ta’ iktar minn 20 sena)

2

0,24

Il-muntanji taż-żoni Boreali

L-Asja, l-Ewropa, l-Amerika ta’ Fuq (ta’ 20 sena jew inqas)

2

0,24

L-Asja, l-Ewropa, l-Amerika ta’ Fuq (ta’ iktar minn 20 sena)

6

0,24


It-tabella nru 17

Il-valuri tal-veġetazzjoni għall-foresti li għandhom kopertura ta’ iktar minn 30 %, minbarra l-pjantaġġuni tal-foresti

Il-qasam

Iż-żona ekoloġika

Il-kontinent

CVEG (f’tunnellati ta’ karbonju għal kull ettaru)

Il-qasam tropikali

Foresta tropikali

L-Afrika

204

L-Amerika ta’ Fuq u l-Amerika t’Isfel

198

L-Asja (kontinentali)

185

L-Asja (insulari)

230

Foresta tropikali umduża u b’siġar li jwaqqgħu l-weraq

L-Afrika

156

L-Amerika ta’ Fuq u l-Amerika t’Isfel

133

L-Asja (kontinentali)

110

L-Asja (insulari)

174

Foresta tropikali niexfa

L-Afrika

77

L-Amerika ta’ Fuq u l-Amerika t’Isfel

131

L-Asja (kontinentali)

83

L-Asja (insulari)

101

Il-muntanji taż-żoni tropikali

L-Afrika

77

L-Amerika ta’ Fuq u l-Amerika t’Isfel

94

L-Asja (kontinentali)

88

L-Asja (insulari)

130

Il-qasam subtropikali

Foresta subtropikali umduża

L-Amerika ta’ Fuq u l-Amerika t’Isfel

132

L-Asja (kontinentali)

109

L-Asja (insulari)

173

Foresta subtropikali niexfa

L-Afrika

88

L-Amerika ta’ Fuq u l-Amerika t’Isfel

130

L-Asja (kontinentali)

82

L-Asja (insulari)

100

Steppa subtropikali

L-Afrika

46

L-Amerika ta’ Fuq u l-Amerika t’Isfel

53

L-Asja (kontinentali)

41

L-Asja (insulari)

47

Il-qasam moderat

Foresta oċeanika moderata

L-Ewropa

84

L-Amerika ta’ Fuq

406

In-New Zealand

227

L-Amerika t’Isfel

120

Foresta kontinentali moderata

L-Asja, l-Ewropa (ta’ 20 sena jew inqas)

27

L-Asja, l-Ewropa (ta’ iktar minn 20 sena)

87

L-Amerika ta’ Fuq u l-Amerika t’Isfel (ta’ 20 sena jew inqas)

51

L-Amerika ta’ Fuq u l-Amerika t’Isfel (ta’ iktar minn 20 sena)

93

Il-muntanji taż-żoni moderati

L-Asja, l-Ewropa (ta’ 20 sena jew inqas)

75

L-Asja, l-Ewropa (ta’ iktar minn 20 sena)

93

L-Amerika ta’ Fuq u l-Amerika t’Isfel (ta’ 20 sena jew inqas)

45

L-Amerika ta’ Fuq u l-Amerika t’Isfel (ta’ iktar minn 20 sena)

93

Il-qasam Boreali

Foresta konifera Boreali

L-Asja, l-Ewropa, l-Amerika ta’ Fuq

53

L-imsaġar tat-tundra Boreali

L-Asja, l-Ewropa, l-Amerika ta’ Fuq (ta’ 20 sena jew inqas)

26

L-Asja, l-Ewropa, l-Amerika ta’ Fuq (ta’ iktar minn 20 sena)

35

Il-muntanji taż-żoni Boreali

L-Asja, l-Ewropa, l-Amerika ta’ Fuq (ta’ 20 sena jew inqas)

32

L-Asja, l-Ewropa, l-Amerika ta’ Fuq (ta’ iktar minn 20 sena)

53


It-tabella nru 18

Il-valuri tal-veġetazzjoni għall-pjantaġġuni tal-foresti

Il-qasam

Iż-żona ekoloġika

Il-kontinent

CVEG

(f’tunnellati ta’ karbonju għal kull ettaru)

R

Il-qasam tropikali

Foresta tropikali

L-Afrika, is-siġar li joħorfu li għandhom iktar minn 20 sena

87

0,24

L-Afrika, is-siġar li joħorfu li għandhom 20 sena jew inqas

29

0,24

L-Afrika, Pinus sp. ta’ iktar minn 20 sena

58

0,24

L-Afrika, Pinus sp. ta’ 20 sena jew inqas

17

0,24

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, Eucalyptus sp.

58

0,24

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, Pinus sp.

87

0,24

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, Tectona grandis

70

0,24

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, siġar li joħorfu oħrajn

44

0,24

L-Asja, is-siġar li joħorfu

64

0,24

L-Asja, is-siġar l-oħrajn

38

0,24

Foresta tropikali umduża u b’siġar li jwaqqgħu l-weraq

L-Afrika, is-siġar li joħorfu li għandhom iktar minn 20 sena

44

0,24

L-Afrika, is-siġar li joħorfu li għandhom 20 sena jew inqas

23

0,24

L-Afrika, Pinus sp. ta’ iktar minn 20 sena

35

0,24

L-Afrika, Pinus sp. ta’ iktar minn 20 sena

12

0,24

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, Eucalyptus sp.

26

0,24

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, Pinus sp.

79

0,24

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, Tectona grandis

35

0,24

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, siġar li joħorfu oħrajn

29

0,24

L-Asja, is-siġar li joħorfu

52

0,24

L-Asja, is-siġar l-oħrajn

29

0,24

Foresta tropikali niexfa

L-Afrika, is-siġar li joħorfu li għandhom iktar minn 20 sena

21

0,28

L-Afrika, is-siġar li joħorfu li għandhom 20 sena jew inqas

9

0,28

L-Afrika, Pinus sp. ta’ iktar minn 20 sena

18

0,28

L-Afrika, Pinus sp. ta’ 20 sena jew inqas

6

0,28

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, Eucalyptus sp.

27

0,28

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, Pinus sp.

33

0,28

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, Tectona grandis

27

0,28

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, siġar li joħorfu oħrajn

18

0,28

L-Asja, is-siġar li joħorfu

27

0,28

L-Asja, is-siġar l-oħrajn

18

0,28

Moxa (“shrubland”) tropikali

L-Afrika, is-siġar li joħorfu

6

0,27

L-Afrika, Pinus sp. ta’ iktar minn 20 sena

6

0,27

L-Afrika, Pinus sp. ta’ 20 sena jew inqas

4

0,27

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, Eucalyptus sp.

18

0,27

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, Pinus sp.

18

0,27

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, Tectona grandis

15

0,27

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, siġar li joħorfu oħrajn

9

0,27

L-Asja, is-siġar li joħorfu

12

0,27

L-Asja, is-siġar l-oħrajn

9

0,27

Il-muntanji taż-żoni tropikali

L-Afrika, is-siġar li joħorfu li għandhom iktar minn 20 sena

31

0,24

L-Afrika, Pinus sp. ta’ iktar minn 20 sena

20

0,24

L-Afrika, Pinus sp. ta’ 20 sena jew inqas

19

0,24

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, Eucalyptus sp.

7

0,24

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, Pinus sp.

22

0,24

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, Tectona grandis

29

0,24

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, siġar li joħorfu oħrajn

23

0,24

L-Asja, is-siġar li joħorfu

16

0,24

L-Asja, is-siġar l-oħrajn

28

0,24

Il-qasam subtropikali

15

0,24

Il-qasam subtropikali

Foresta subtropikali umduża

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, Eucalyptus sp.

42

0,28

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, Pinus sp.

81

0,28

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, Tectona grandis

36

0,28

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, siġar li joħorfu oħrajn

30

0,28

L-Asja, is-siġar li joħorfu

54

0,28

L-Asja, is-siġar l-oħrajn

30

0,28

Foresta subtropikali niexfa

L-Afrika, is-siġar li joħorfu li għandhom iktar minn 20 sena

21

0,28

L-Afrika, is-siġar li joħorfu li għandhom 20 sena jew inqas

9

0,32

L-Afrika, Pinus sp. ta’ iktar minn 20 sena

19

0,32

L-Afrika, Pinus sp. ta’ 20 sena jew inqas

6

0,32

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, Eucalyptus sp.

34

0,32

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, Pinus sp.

34

0,32

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, Tectona grandis

28

0,32

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, siġar li joħorfu oħrajn

19

0,32

L-Asja, is-siġar li joħorfu

28

0,32

L-Asja, is-siġar l-oħrajn

19

0,32

Steppa subtropikali

L-Afrika, is-siġar li joħorfu

6

0,32

L-Afrika, Pinus sp. ta’ iktar minn 20 sena

6

0,32

L-Afrika, Pinus sp. ta’ 20 sena jew inqas

5

0,32

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, Eucalyptus sp.

19

0,32

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, Pinus sp.

19

0,32

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, Tectona grandis

16

0,32

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, siġar li joħorfu oħrajn

9

0,32

L-Asja, is-siġar li joħorfu li għandhom iktar minn 20 sena

25

0,32

L-Asja, is-siġar li joħorfu li għandhom 20 sena jew inqas

3

0,32

L-Asja, is-siġar koniferi ta’ iktar minn 20 sena

6

0,32

L-Asja, is-siġar koniferi ta’ 20 sena jew inqas

34

0,32

Il-muntanji taż-żoni subtropikali

L-Afrika, is-siġar li joħorfu li għandhom iktar minn 20 sena

31

0,24

L-Afrika, is-siġar li joħorfu li għandhom 20 sena jew inqas

20

0,24

L-Afrika, Pinus sp. ta’ iktar minn 20 sena

19

0,24

L-Afrika, Pinus sp. ta’ 20 sena jew inqas

7

0,24

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, Eucalyptus sp.

22

0,24

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, Pinus sp.

34

0,24

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, Tectona grandis

23

0,24

L-Amerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, siġar li joħorfu oħrajn

16

0,24

L-Asja, is-siġar li joħorfu

28

0,24

L-Asja, is-siġar l-oħrajn

15

0,24

Il-qasam moderat

Foresta oċeanika moderata

L-Asja, l-Ewropa, is-siġar li joħorfu li għandhom iktar minn 20 sena

60

0,27

L-Asja, l-Ewropa, is-siġar li joħorfu li għandhom 20 sena jew inqas

9

0,27

L-Asja, l-Ewropa, is-siġar koniferi ta’ iktar minn 20 sena

60

0,27

L-Asja, l-Ewropa, is-siġar koniferi ta’ 20 sena jew inqas

12

0,27

L-Amerika ta’ Fuq

52

0,27

In-New Zealand

75

0,27

L-Amerika t’Isfel

31

0,27

Foresti u muntanji taż-żoni kontinentali moderati

L-Asja, l-Ewropa, is-siġar li joħorfu li għandhom iktar minn 20 sena

60

0,27

L-Asja, l-Ewropa, is-siġar li joħorfu li għandhom 20 sena jew inqas

4

0,27

L-Asja, l-Ewropa, is-siġar koniferi ta’ iktar minn 20 sena

52

0,27

L-Asja, l-Ewropa, is-siġar koniferi ta’ 20 sena jew inqas

7

0,27

L-Amerika ta’ Fuq

52

0,27

L-Amerika t’Isfel

31

0,27

Il-qasam Boreali

Foresti tal-koniferi u muntanji taż-żoni Boreali L-imsaġar tat-tundra Boreali

L-Asja, l-Ewropa, ta’ iktar minn 20 sena

12

0,24

L-Asja, l-Ewropa, ta’ 20 sena jew inqas

1

0,24

L-Amerika ta’ Fuq

13

0,24

L-Asja, l-Ewropa, ta’ iktar minn 20 sena

L-Asja, l-Ewropa, ta’ iktar minn 20 sena

7

0,24

L-Asja, l-Ewropa, ta’ 20 sena jew inqas

1

0,24

L-Amerika ta’ Fuq

7

0,24


(*)  Mhux applikabbli – f’dawn il-każijiet, l-FMG u l-FI m’għandhomx japplikaw u r-regola li ġejja tista’ tintuża biex jiġi kkalkulat is-SOC: SOC = SOCST × FLU