ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.129.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 129

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 53
28 ta' Mejju 2010


Werrej

 

I   Atti leġislattivi

Paġna

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni Nru 458/2010/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Mejju 2010 li temenda d-Deċiżjoni Nru 573/2007/KE li tistabbilixxi Fond Ewropew għar-Refuġjati għall-perijodu mill-2008 sal-2013 bit-tneħħija tal-finanzjament ta’ ċerti azzjonijiet Komunitarji u bil-bidla tal-limiti għall-finanzjament ta’ dawn l-azzjonijiet

1

 

 

II   Atti mhux leġislattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 459/2010 tas-27 ta' Mejju 2010 li jemenda l-Annessi II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għal ċerti pestiċidi f’ċerti prodotti jew fuqhom ( 1 )

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 460/2010 tas-27 ta’ Mejju 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1580/2007, fir-rigward tal-livell li fih jiskattaw id-dazji addizzjonali għat-tadam, il-berquq, il-lumi, l-għanbaqar, il-ħawħ, inkluż in-nuċiprisk, il-lanġas u l-għeneb tal-mejda

50

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 461/2010 tas-27 ta’ Mejju 2010 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 101(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal kategoriji ta’ akkordji vertikali u prattiċi miftiehma fis-settur tal-vetturi bil-mutur ( 1 )

52

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 462/2010 tas-27 ta’ Mejju 2010 dwar il-ftuħ ta’ sejħa għall-offerti għat-tnaqqis tad-dazji fuq l-importazzjoni tal-qamħirrum impurtat lejn Spanja minn pajjiżi terzi għas-sena tal-kwota tal-2010

58

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 463/2010 tas-27 ta’ Mejju 2010 dwar il-ftuħ ta’ sejħa għall-offerti għat-tnaqqis tad-dazji fuq l-importazzjoni tal-qamħirrum impurtat lejn il-Portugall minn pajjiżi terzi għas-sena tal-kwota tal-2010

60

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 464/2010 tas-27 ta’ Mejju 2010 dwar il-ftuħ ta’ sejħa għall-offerti għat-tnaqqis tad-dazji fuq l-importazzjoni tas-sorgu impurtat lejn Spanja minn pajjiżi terzi għas-sena tal-kwota tal-2010

62

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 465/2010 tas-27 ta’ Mejju 2010 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

64

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 466/2010 tas-27 ta’ Mejju 2010 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

66

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2010/302/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-10 ta’ Mejju 2010 dwar il-konklużjoni ta’ Memorandum ta’ Kooperazzjoni bejn l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Avjazzjoni Ċivili u l-Komunità Ewropea f’dak li għandu x’jaqsam mal-verifiki/l-ispezzjonijiet tas-sigurtà u l-kwistjonijiet relatati

68

 

 

2010/303/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta’ Mejju 2010 li taħtar membru Daniż tal-Kumitat tar-Reġjuni

69

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġislattivi

DEĊIŻJONIJIET

28.5.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 129/1


DEĊIŻJONI Nru 458/2010/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tad-19 ta’ Mejju 2010

li temenda d-Deċiżjoni Nru 573/2007/KE li tistabbilixxi Fond Ewropew għar-Refuġjati għall-perijodu mill-2008 sal-2013 bit-tneħħija tal-finanzjament ta’ ċerti azzjonijiet Komunitarji u bil-bidla tal-limiti għall-finanzjament ta’ dawn l-azzjonijiet

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 78(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (1),

Billi:

(1)

Il-politika tal-Unjoni dwar is-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil (is-SEKA), għandha l-għan, skont it-termini tal-Programm tal-Aja, li tistabbilixxi żona komuni ta’ asil, permezz ta’ proċedura armonizzata effettiva li tkun konsistenti mal-valuri u t-tradizzjoni umanitarja tal-Unjoni Ewropea.

(2)

Sar progress kbir f’dawn l-aħħar snin lejn l-istabbiliment tas-SEKA bis-saħħa tal-introduzzjoni ta’ standards minimi komuni. Madankollu għad hemm diskrepanzi kbar bejn Stat Membru u ieħor fl-għoti tal-protezzjoni internazzjonali u fis-suriet diversi li tali protezzjoni tingħata.

(3)

Il-Kummissjoni, fil-Pjan ta’ Azzjoni tagħha dwar l-Asil adottat f’Ġunju 2008, ħabbret l-intenzjoni tagħha li tiżviluppa s-SEKA billi tipproponi reviżjoni tal-istrumenti legali eżistenti sabiex tinkiseb armonizzazzjoni akbar tal-istandards applikabbli u billi ssaħħaħ l-appoġġ għall-koperazzjoni prattika bejn l-Istati Membri, partikolarment bil-preżentazzjoni ta’ proposta leġislattiva għall-istabbiliment ta’ Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil (l-Uffiċċju ta’ Appoġġ), sabiex tiżdied il-koordinazzjoni tal-kooperazzjoni operattiva bejn l-Istati Membri għall-implimentazzjoni effikaċi tar-regoli komuni.

(4)

Fil-Patt Ewropew dwar l-Immigrazzjoni u l-Asil, adottat f’Settembru 2008, il-Kunsill Ewropew solennement tenna li kwalunkwe barrani ppersegwitat għandu d-dritt li jikseb għajnuna u protezzjoni fit-territorju tal-Unjoni Ewropea b’konformità mal-Konvezjoni ta’ Ġinevra tat-28 ta’ Lulju 1951 dwar l-Istatus tar-Refuġjati, kif emendata bil-Protokoll ta’ New York tal-31 ta’ Jannar 1967, u trattati oħra rilevanti. Ġie maqbul ukoll espressament li l-Uffiċċju jiġi stabbilit fl-2009.

(5)

Il-kooperazzjoni prattika fil-qasam tal-asil għandha l-għan li żżid il-konverġenza u tiżgura li tinżamm il-kwalità attwali tal-proċeduri għat-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-Istati Membri f’dak is-settur, fi ħdan qafas leġiżlattiv Ewropew. Fis-snin reċenti diġà ttieħed numru sostanzjali ta’ miżuri ta’ kooperazzjoni prattika, notevolment l-adozzjoni ta’ approċċ komuni fir-rigward ta’ informazzjoni dwar il-pajjiżi ta’ oriġini u dwar l-istabbiliment ta’ kurrikulu dwar l-asil Ewropew komuni. L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jiġi stabbilit għat-tisħiħ u għall-iżvilupp ta’ dawk il-miżuri ta’ kooperazzjoni.

(6)

Fl-interess tas-simplifikazzjoni tal-azzjonijiet ta’ appoġġ għall-kooperazzjoni prattika fil-qasam tal-asil, u safejn l-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jkun responsabbli għal ċerti kompiti li huma attwalment iffinanzjati taħt il-Fond Ewropew għar-Refuġjati, hu meħtieġ li r-responsabbiltà’ għal ċerti azzjonijiet Komunitarji previsti fl-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni Nru 573/2007/KE (2) tiġi trasferita mill-Fond Ewropew għar-Refuġjati lill-Uffiċċju ta’ Appoġġ sabiex tkun żgurata l-aqwa kooperazzjoni prattika fil-qasam tal-asil.

(7)

Sabiex jittieħed kont tat-tnaqqis tal-ambitu tal-azzjonijiet Komunitarji, il-limitu tal-finanzjament tagħhom stabbilit fid-Deċiżjoni 573/2007/KE għandu jitnaqqas minn 10 % tar-riżorsi disponibbli tal-Fond għal 4 %.

(8)

Huwa xieraq li jitnaqqas il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Nru 573/2007/KE sabiex isiru disponibbli r-riżorsi għall-kontribuzzjoni għall-finanzjament tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ.

(9)

F’konformità mal-Artikolu 3 tal-Protokoll dwar il-Pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda, fir-rigward tal-ispazju ta’ liberta’, sigurtà’ u ġustizzja, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ir-Renju Unit u l-Irlanda nnotifikaw ix-xewqa tagħhom li jieħdu sehem fl-adozzjoni u l-applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni.

(10)

F’konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, id-Danimarka ma tipparteċipax fl-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni, u la hija marbuta biha u lanqas hija suġġetta għall-applikazzjoni tagħha,

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni Nru 573/2007 KE hija b’dan emendata kif ġej:

(1)

l-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 1, il-figura ta’ “10 %” għandha tiġi sostitwita bil-figura ta’ “4 %”;

(b)

fil-paragrafu 2, il-punti (a) u (f) għandhom jitħassru;

(2)

l-Artikolu 12(1) jiġi sostitwit b’li ġej:

“1.   Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni għall-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar 2008 u l-31 ta’ Diċembru 2013 għandu jkun ta’ EUR 614 miljun.”.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri skont it-Trattati.

Artikolu 4

Din id- Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Strasburgu, id-19 ta’ Mejju 2010.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta’ Mejju 2009 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tal-25 ta’ Frar 2010 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta’ Mejju 2010 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  ĠU L 144, 6.6.2007, p. 1.


II Atti mhux leġislattivi

REGOLAMENTI

28.5.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 129/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 459/2010

tas-27 ta' Mejju 2010

li jemenda l-Annessi II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għal ċerti pestiċidi f’ċerti prodotti jew fuqhom

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 5(1) u l-Artikolu 14(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Għall-azoxystrobin, is-cypermethrin, l-indoxacarb, l-isoxaflutole, l-ethephon il-fenitrothion, il-lambda-cyhalothrin, il-methomyl, il-profenofos, il-pyraclostrobin, it-thiacloprid, it-triadimefon, it-triadimenol u t-trifloxystrobin, il-livelli massimi ta’ residwi (LMR) ġew stipulati fil-parti B tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. Għall-aminopyralid, il-boscalid, il-buprofezin, il-chlorantraniliprole, is-cyprodinil, id-difenoconazole, il-flusilazole, il-fosetyl, l-imidacloprid, il-mandipropamid, il-metazachlor, il-prothioconazole, l-ispinetoram, l-ispirotetramat, il-kubrit u t-tebuconazole l-LRM kienu stabbiliti fil-parti A tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(2)

Fil-kuntest ta’ proċedura, skont id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (2), għall-awtorizzazzjoni ta’ prodott għall-ħarsien tal-pjanti li fih is-sustanza attiva azoxystrobin għall-użu fuq in-nevew, saret applikazzjoni skont l-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 għall-emendi tal-LRM eżistenti.

(3)

Fir-rigward tal-aminopyralid, din l-applikazzjoni saret għall-użu fuq il-mergħat. Minħabba dik l-applikazzjoni, jeħtieġ li jiġu mmodifikati l-LRM eżistenti għall-kilwa tal-bovini għaliex permezz tal-mergħa l-pestiċida hija inġestita mill-bhejjem. Saret applikazzjoni għall-użu tal-boscalid fuq il-ħjar żgħir immarinat u z-zukkini. Fir-rigward tal-cyprodinil, din l-applikazzjoni saret għall-użu fuq il-krafes. Fir-rigward tal-difenoconazole, din l-applikazzjoni saret għall-użu fuq il-bużbież, it-tursin, il-weraq tal-karfus u l-maxxita. Saret applikazzjoni għall-użu tal-indoxacarb fuq iċ-ċirasa u l-pitravi taz-zokkor. Fir-rigward tal-isoxaflutole, din l-applikazzjoni saret biex tibdel id-definizzjoni tar-residwu. Fir-rigward tal-fosetyl, din l-applikazzjoni saret għall-użu fuq ir-ravanell. Fir-rigward tal-lambda-cyhalothrin, din l-applikazzjoni saret għall-użu fuq il-qaqoċċ u s-sultanas. Fir-rigward tal-metazachlor, din l-applikazzjoni saret għall-użu fuq iż-żerriegħa tal-kolza, il-kale, il-koboċċi, in-nevew, il-ġdur u ċ-ċereali. Minħabba din l-applikazzjoni, jeħtieġ ukoll li jiġu mmodifikati l-LRM attwali għall-fwied tal-bovini, tan-nagħaġ u tal-mogħoż, billi ż-żerriegħa tal-kolza, il-kale, il-koboċċi, in-nevew, il-ġdur u ċ-ċereali jintużaw bħala għalf għal dawn l-annimali. Barra minn hekk, jeħtieġ li tiġi mmodifikata d-definizzjoni tar-residwu fuq il-prodotti tal-annimali. Fir-rigward tal-pyraclostrobin, din l-applikazzjoni saret għall-użu fuq il-pitravi, il-ħjar żgħir immarinat u z-zukkini. Fir-rigward tal-spirotetramat, din l-applikazzjoni saret għall-użu fuq il-għajnbaqar u ċ-ċirasa. Fir-rigward tat-tebuconazole, din l-applikazzjoni saret għall-użu fuq in-nevew u l-ġdur. Fir-rigward tat-thiacloprid, din l-applikazzjoni saret għall-użu fuq il-ħass valerjanella, il-krafes u l-bużbież. Fir-rigward tat-trifloxystrobin, din l-applikazzjoni saret għall-użu fuq iz-zunnarija l-bajda, l-għeruq tat-tursin, is-sassefrika, in-nevew u l-ġdur.

(4)

B’konformità mal-Artikolu 6(2) u (4) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 saru l-applikazzjonijiet għall-użu tas-spinetoram fuq il-ħawħ (inkluż in-nuċiprisk) u l-berquq. L-użu awtorizzat tas-spinetoram fuq il-ħawħ, in-nuċiprisk u l-berquq fl-Afrika t'Isfel, l-Arġentina, iċ-Ċili, in-New Zealand u l-Iżrael iwasslu għal residwi iktar għolja tal-LRM fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. Għalhekk, biex ma jkunx hemm ostakoli għall-importazzjoni tal-ħawħ, in-nuċiprisk u l-berquq jeħtieġ LMR ogħla.

(5)

Skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, dawn l-applikazzjonijiet ġew ivvalutati mill-Istati Membri kkonċernati u r-rapporti ta’ valutazzjoni tressqu lill-Kummissjoni.

(6)

L-Awtorità Ewropea għas-Sikurezza Alimentari, minn hawn 'il quddiem “l-Awtorità”, evalwat l-applikazzjonijiet u r-rapporti ta' valutazzjoni, u eżaminat b'mod partikolari r-riskji għall-konsumatur u, fejn rilevanti, għall-annimali u tat opinjonijiet motivati dwar l-LMR proposti (3). Għaddiet dawn l-opinjonijiet lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri u għamlithom disponibbli għall-pubbliku.

(7)

Fl-opinjonijiet motivati tagħha, l-Awtorità kkonkludiet li r-rekwiżiti tagħha kollha b’rigward għad-dejta ġew sodisfatti u li l-emendi għall-LMR mitluba mill-applikanti kienu aċċettabbli fir-rigward tas-sikurezza tal-konsumatur fuq il-bażi tal-evalwazzjoni tal-esportazzjoni tal-konsumatur għal 27 grupp speċifiku ta' konsumaturi Ewropej. L-Awtorità qieset l-aktar tagħrif riċenti dwar il-karatteristiċi tossikoloġiċi tas-sustanzi. La l-espożizzjoni tul il-ħajja għal dawn is-sustanzi permezz tal-konsum tal-prodotti kollha tal-ikel li jista' jkun fihom dawn is-sustanzi, u lanqas l-espożizzjoni fil-medda qasira ta' żmien minħabba l-konsum estrem tal-prodotti kkonċernati ma wrew li kien hemm riskju li l-konsum aċċetabbli ta' kuljum (DAK) jew li d-doża ta’ referenza akuta (DRA) ma nqabżet. F’xi każijiet l-Awtorità qieset li kien jeħtieġ LMR iktar għoli mil-LMR propost mill-Istat Membru li qed jevalwa. F’dawk il-każijiet huwa xieraq li jiġi permess l-LMR iktar għoli, kif propost mill-Awtorità sakemm l-Awtorità tkun qieset dan l-LMR sikur. F’xi każijiet l-Awtorità qieset li LMR iktar baxx minn dak l-LMR propost mill-Istat Membru li qed jevalwa kien suffiċjenti. F’dawk il-każijiet huwa xieraq li jiġi ffissat l-LMR iktar baxx.

(8)

Skont l-Artikolu 12(2) tar-Regolament (KE) Nru. 396/2005 l-Awtorità evalwat is-sikurezza tal-LMR attwali għall-etephon (4) u kkonkludiet li l-LMR għal 12-il uċuħ tal-art għandu jiġi ffissat ogħla biex iqis is-CXL eżistenti.

(9)

Fir-rigrward tal-fenitrothion, il-validità tal-LMR għaċ-ċereali skada fl-1 ta’ Ġunju 2009. Minħabba ċ-ċarezza, huwa xieraq li jiġi indikat l-inqas limitu tad-determinazzjoni analitika (LDA) għal dik il-pestiċida fuq iċ-ċereali fir-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(10)

Fir-rigward tal-kubrit, l-Awtorità rrakkomandat fil-konklużjoni tagħha (5) biex ma tkomplix tiffissa l-LMR għal dak il-pestiċida minħabba t-tossiċità baxxa tagħha. Minħabba dik il-konklużjoni huwa xieraq li jitħassru l-LMR eżistenti għal dik il-pestiċida u tiġi inkluża fl-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(11)

Imsejsa fuq l-opinjonijiet motivati tal-Awtorità u b’kunsiderazzjoni tal-fatturi rilevanti tas-suġġett ikkunsidrat, il-modifiki mitluba għal-LMR jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 5(1) u tal-Artikolu 14(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(12)

Fl-4 ta’ Lulju 2009, il-Kummissjoni Codex Alimentarius (CAC) adottat is-CXLs għall-azoxystrobin, il-buprofezin, il-chlorantraniliprole, il-cypermethrin, il-flusilazole, l-imidacloprid, il-lambda-cyhalothrin, il-mandipropamid, il-methomyl, il-profenofos, il-prothioconazole, is-spinetoram, is-spirotetramate, it-tebuconazole, it-triadimefon u t-triadimenol. Dawn is-CXLs għandhom jiddaħħlu fir-Regolament (KE) Nru 396/2005 bħala LMR, minbarra dawk is-CXLs li mhumiex sikuri għall-grupp tal-konsumaturi Ewropej u għal-liema l-Unjoni ppreżentat riżerva għas-CAC.

(13)

Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 għalhekk għandu jiġi emendat skont dan.

(14)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-LMR għall-ethephon għandu jibda japplika mit-8 ta' Ġunju 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 27 ta’ Mejju 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1.

(3)  Ir-rapporti xjentifiċi tal-EFSA disponibbli fuq :

L-opinjoni motivata tal-EFSA mħejjija mill-Unità tal-Pestiċidi (PRAPeR) dwar il-modifika tal-LMR attwali għall-aminopyralid fuq il-kilwa tal-bovini. Ir-Rapport Xjentifiku tal-EFSA (2009) 302, 1.

L-opinjoni motivata tal-EFSA mħejjija mill-Unità tal-Pestiċidi (PRAPeR) dwar il-modifika tal-LMR eżistenti għall-azoxystrobin fuq in-nevew, il-Ġurnal EFSA 2009. 7(9):1308.

L-opinjoni motivata tal-EFSA mħejjija mill-Unità tal-Pestiċidi (PRAPeR) dwar il-modifika tal-LMR eżistenti għat-cyprodinil fil-krafes. Ir-Rapport Xjentifiku tal-EFSA (2009) 325.

L-opinjoni motivata tal-EFSA mħejjija mill-Unità tal-Pestiċidi (PRAPeR) dwar il-modifika tal-LMR eżistenti għad-difenoconazole f’bosta ħxejjex bil-weraq. Ir-Rapport Xjentifiku tal-EFSA (2009) 337.

L-opinjoni motivata tal-EFSA mħejjija mill-Unità tal-Pestiċidi (PRAPeR) dwar l-emenda tal-LMR attwali għall-indoxacarb fiċ-ċirasa u l-pitravi taz-zokkor. Ir-Rapport Xjentifiku tal-EFSA (2009) 324.

L-opinjoni motivata tal-EFSA mħejjija mill-Unità tal-Pestiċidi (PRAPeR) dwar il-modifika tal-LMR attwali għall-isoxaflutole. Ir-Rapport Xjentifiku tal-EFSA (2009) 323.

L-opinjoni motivata tal-EFSA mħejjija mill-Unità tal-Pestiċidi (PRAPeR) dwar il-modifika tal-LMR attwali għall-fosetyl-al fuq ir-ravanell. Il-Ġurnal EFSA 2009; 7(9):1313.

L-opinjoni motivata tal-EFSA mħejjija mill-Unità tal-Pestiċidi (PRAPeR) dwar il-modifika tal-LMR eżistenti għal-lambda-cyhalothrin, Rapport Xjentifiku tal-EFSA (2009) 226 u 330.

L-opinjoni motivata tal-EFSA mħejjija mill-Unità tal-Pestiċidi (PRAPeR) dwar il-modifika tal-LMR attwali għall-metazachlor fuq il-fwied. Ir-Rapport Xjentifiku tal-EFSA (2009) 320.

L-opinjoni motivata tal-EFSA mħejjija mill-Unità tal-Pestiċidi (PRAPeR) dwar il-modifika tal-LMR attwali għall-pyraclostrobin, Ir-Rapport Xjentifiku tal-EFSA (2009) 342.

L-opinjoni motivata tal-EFSA mħejjija mill-Unità tal-Pestiċidi (PRAPeR) dwar il-modifika tal-LMR attwali għall-spinetoram fuq il-ħawħ u l-berquq. Il-Ġurnal EFSA 2009; 7(9):1312.

L-opinjoni motivata tal-EFSA mħejjija mill-Unità tal-Pestiċidi (PRAPeR) dwar il-modifika tal-LMR attwali għas-spirotetramat. Ir-Rapport Xjentifiku tal-EFSA (2009) 306.

L-opinjoni motivata tal-EFSA mħejjija mill-Unità tal-Pestiċidi (PRAPeR) dwar il-modifika tal-LMR attwali għat-tebuconazole fil-mandolin u l-grott tal-passjoni. Ir-Rapport Xjentifiku tal-EFSA (2009) 1368.

L-opinjoni motivata tal-EFSA mħejjija mill-Unità tal-Pestiċidi (PRAPeR) dwar il-modifika tal-LMR attwali għat-thiacloprid. Ir-Rapport Xjentifiku tal-EFSA (2009) 307.

L-opinjoni motivata tal-EFSA mħejjija mill-Unità tal-Pestiċidi (PRAPeR) dwar il-modifika tal-LMR attwali għat-trifloxystrobin f’diversi uċuh tal-art. Ir-Rapport Xjentifiku tal-EFSA (2008) 314.

(4)  Reviżjoni ta’ Opinjoni Raġunata ta’ LMR attwali għall-ethephon. Il-Ġurnal EFSA 2009; 7(10):1347.

(5)  Il-konklużjoni tar-reviżjoni inter pares dwar il-pestiċidi fir-rigward tal-valutazzjoni ta’ riskju tas-sustanza attiva tal-kubrit. Ir-Rapport Xjentifiku tal-EFSA (2008) 221.


ANNESS

L-Annessi II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati kif ġej:

(1)

Fl-Anness II l-intestatura “Isoxaflutole (is-somma tal-isoxaflutole, l-RPA 202248 u l-RPA 203328, expressa bħala isoxaflutole)” tinbidel billi titneħħa “u l-RPA 203328”; ir-ringieli għall-azoxystrobin, is-cypermethrin, l-indoxacarb, l-ethephon, il-fenitrothion, il-lambda-cyhalothrin, il-methomyl, il-profenofos, il-pyraclostrobin, it-thiacloprid, it-triadimefon, it-triadimenol u t-trifloxystrobin huma mibdula b’dan li ġej:

Residwi ta' pestiċidi u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li l-MRLs japplikaw għalihom (1)

Azoxystrobin

Cypermethrin (cypermethrin inklużi taħlitiet oħrajn ta' constituent isomers (is-somma ta' isomers)) (F)

Ethephon

Fenitrothion

Indoxacarb is-somma tá l-isomers S u R (F)

Lambda-Cyhalothrin (F) (R)

Methomyl u Thiodicarb (is-somma ta' methomyl u thiodicarb espressa bħala methomyl)

Profenofos (F)

Pyraclostrobin (F)

Thiacloprid (F)

Triadimefon u triadimenol (is-somma ta' triadimefon u triadimenol) (F)

Trifloxystrobin

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0100000

1.

FROTT FRISK JEW IFFRIŻAT; ĠWIEŻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110000

(i)

Frott taċ-ċitru

15

2

0,05  (*)

0,01  (*)

0,02  (*)

0,2

0,02  (*)

0,05  (*)

1

0,02  (*)

0,1  (*)

0,3

0110010

Grejpfrut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Larinġ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Lumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Xkomp (lajm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandolin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

Ġwież tas-siġar (bil-qoxra jew mingħajrha)

 

0,05  (*)

 

0,01  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

 

0,02  (*)

0,2  (*)

0,02  (*)

0120010

Lewż

0,1  (*)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

0120020

Gewż tal-Brażil

0,1  (*)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

0120030

Kexjus jew ġwież ta' l-anakardju

0,1  (*)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

0120040

Qastan

0,1  (*)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

0120050

Ġewż ta' l-Indi (coconut)

0,1  (*)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

0120060

Ġellewż

0,1  (*)

 

0,2

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

0120070

Macadamia

0,1  (*)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

0120080

Ġewż Amerikan (pecans)

0,1  (*)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

0120090

Ġwież ta' l-arznu (pine nuts)

0,1  (*)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

0120100

Pistaċċi

1

 

0,1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

0120110

Ġewż

0,1  (*)

 

0,5

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

0120990

Oħrajn

0,1  (*)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

0130000

(iii)

Frott taż-żerriegħa

0,05  (*)

1

 

 

 

0,1

 

0,05  (*)

0,3

0,3

 

0,5

0130010

Tuffieħ

 

 

0,6

0,01  (*)

0,5

 

0,02  (*)

 

 

 

0,2  (*)

 

0130020

Lanġas

 

 

0,05  (*)

0,01  (*)

0,3

 

0,02  (*)

 

 

 

0,1  (*)

 

0130030

Sfarġel

 

 

0,05  (*)

0,01  (*)

0,3

 

0,02  (*)

 

 

 

0,1  (*)

 

0130040

Naspli

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0130050

Loquat

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0130990

Oħrajn

 

 

0,05  (*)

0,01  (*)

0,3

 

0,2

 

 

 

0,1  (*)

 

0140000

(iv)

Frott tal-għadma

2

2

 

0,01  (*)

 

 

 

0,05  (*)

 

 

0,1  (*)

 

0140010

Berquq

 

 

0,05  (*)

 

0,3

0,2

0,02  (*)

 

0,2

0,3

 

1

0140020

Ċiras

 

 

3

 

0,5

0,3

0,1

 

0,3

0,3

 

1

0140030

Ħawħ

 

 

0,05  (*)

 

0,3

0,2

0,02  (*)

 

0,2

0,3

 

1

0140040

Għanbaqar

 

 

0,05  (*)

 

0,02  (*)

0,2

0,02  (*)

 

0,2

0,1

 

0,2

0140990

Oħrajn

 

 

0,05  (*)

 

0,02  (*)

0,1

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0150000

(v)

Frott tal-bosk (berries) u frott żgħir ieħor

 

 

 

 

 

 

 

0,05  (*)

 

 

 

 

0151000

(a)

Għeneb ta’ l-ikel u għall-inbid

2

0,5

 

0,01  (*)

2

0,2

 

 

 

0,02  (*)

2

5

0151010

Għeneb ta’ l-ikel

 

 

0,7

 

 

 

0,02  (*)

 

1

 

 

 

0151020

Għeneb għall-inbid

 

 

2

 

 

 

0,5

 

2

 

 

 

0152000

(b)

Frawli

10

0,07

0,05  (*)

0,01  (*)

0,02  (*)

0,5

0,02  (*)

 

0,5

0,5

0,5

0,5

0153000

(c)

Frott tal-kannamiela

5

0,5

0,05  (*)

0,01  (*)

 

0,2

0,02  (*)

 

 

 

0,1  (*)

0,02  (*)

0153010

Tut

 

 

 

 

0,5

 

 

 

1

3

 

 

0153020

Dewberries

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

0,02  (*)

1

 

 

0153030

Lampun

 

 

 

 

0,5

 

 

 

1

3

 

 

0153990

Oħrajn

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

0,02  (*)

1

 

 

0154000

(d)

Frott tal-bosk (berries) u frott żgħir ieħor

 

0,05  (*)

 

 

1

 

 

 

 

1

1

 

0154010

Blueberries

5

 

20

0,01  (*)

 

0,2

0,02  (*)

 

0,5

 

 

2

0154020

Cranberries

0,5

 

0,05  (*)

0,01  (*)

 

0,2

0,02  (*)

 

0,5

 

 

0,02  (*)

0154030

Passolina (ħamra, sewda jew bajda)

5

 

0,05  (*)

0,01  (*)

 

0,2

0,02  (*)

 

2

 

 

1

0154040

Ribes

5

 

0,05  (*)

0,01  (*)

 

0,2

0,02  (*)

 

0,5

 

 

1

0154050

Warda Skocciża

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0154060

Ċawsli

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0154070

Azarole (naspla Mediterranja)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0154080

Elderberries (frott is-sebuqa)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0154990

Oħrajn

5

 

0,05  (*)

0,01  (*)

 

0,2

0,02  (*)

 

0,5

 

 

0,02  (*)

0160000

(vi)

Frott mixxellanju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161000

(a)

Qoxra li tittiekel

0,05  (*)

 

 

 

0,02  (*)

 

 

0,05  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0,1  (*)

 

0161010

Tamar

 

0,05  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

 

 

0,02  (*)

0161020

Tin

 

0,05  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

 

 

0,02  (*)

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

0,05  (*)

5 (+)

0,01  (*)

 

1

0,02  (*)

 

 

 

 

0,3

0161040

Kumquat

 

0,05  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

 

 

0,02  (*)

0161050

Karambola

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0161060

Frotta tal-kaki

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0161070

Jambolan (java plum)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0161990

Oħrajn

 

0,05  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

 

 

0,02  (*)

0162000

(b)

qoxra li ma tittikilx, żgħira

 

 

0,05  (*)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,05  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0,1  (*)

 

0162010

Kiwi

0,05  (*)

0,05  (*)

 

0,01  (*)

 

 

0,02  (*)

 

 

 

 

0,02  (*)

0162020

Liċċi (lychee)

0,05  (*)

2

 

0,01  (*)

 

 

0,02  (*)

 

 

 

 

0,02  (*)

0162030

Frotta tal-passjoni

4

0,05  (*)

 

0,01  (*)

 

 

0,02  (*)

 

 

 

 

4

0162040

Bajtar tax-xewk

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0162050

Star apple

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0162060

Frotta tal-kaki (Kaki tal-Virġinja)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0162990

Oħrajn

0,05  (*)

0,05  (*)

 

0,01  (*)

 

 

0,02  (*)

 

 

 

 

0,02  (*)

0163000

(c)

qoxra li ma tittikilx, kbira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0,1  (*)

0,02  (*)

0163020

Banana

2

0,05  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0,2

0,1

0,02  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

1

0,05

0163030

Mango

0,7

0,7

0,05  (*)

0,01  (*)

0,02  (*)

0,2

0,02  (*)

0,2

0,05

0,02  (*)

0,1  (*)

0,5

0163040

Papaja

0,3

0,5

0,05  (*)

0,01  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

0,05

0,5

0,1  (*)

1

0163050

Rummien

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0,1  (*)

0,02  (*)

0163060

Ċerimoja

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0163070

Gwava

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0163080

Ananas

0,05  (*)

0,05  (*)

2

0,01  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

3

0,02  (*)

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0163100

Durian

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0163110

Il-frotta ta’ l-annona (guanbana)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0163990

Oħrajn

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0,1  (*)

0,02  (*)

0200000

2.

ĦAXIX FRISK JEW IFFRIŻAT

 

 

 

0,01  (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

(i)

Ħxejjex mill-għeruq u t-tuberi

1

0,05  (*)

0,05  (*)

 

 

 

 

0,05  (*)

 

 

0,1  (*)

 

0211000

(a)

Patata

 

 

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0212000

(i)

ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

 

 

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0212010

Kassava

 

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

 

 

0212030

Jamm

 

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

 

 

0212040

Ararut

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0212990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Ħxejjex oħra ta’ l-għeruq u tat-tuberi minbarra pitravi

 

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

 

 

0213010

Pitravi

 

 

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

0,1

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0213020

Karotti

 

 

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

0,1

0,02  (*)

 

0,05

0213030

Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

 

 

 

 

0,02  (*)

0,1

 

 

0,02  (*)

0,1

 

0,02  (*)

0213040

Għerq il-mustarda

 

 

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

0,3

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0213050

Artiċokks

 

 

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0213060

Zunnarija bajda

 

 

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

0,3

0,02  (*)

 

0,04

0213070

Għerq it-tursin

 

 

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

0,1

0,02  (*)

 

0,04

0213080

Ravanell

 

 

 

 

0,2

0,1

 

 

0,2

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0213090

Sassefrika

 

 

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

0,1

0,02  (*)

 

0,04

0213100

Rutabaga

 

 

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,04

0213110

Turnip (xorta ta’ Brassica)

 

 

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,04

0213990

Oħrajn

 

 

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0220000

(ii)

Ħxejjex tal-basla

10

 

0,05  (*)

 

0,02  (*)

0,2

0,02  (*)

0,05  (*)

 

 

 

0,02  (*)

0220010

Tewm

 

0,1

 

 

 

 

 

 

0,2

0,02  (*)

0,1  (*)

 

0220020

Basal

 

0,1

 

 

 

 

 

 

0,2

0,02  (*)

0.5

 

0220030

Shallots

 

0,1

 

 

 

 

 

 

0,2

0,02  (*)

0,1  (*)

 

0220040

Basal tar-rebbiegħa

 

0,05  (*)

 

 

 

 

 

 

0,02  (*)

0,1

1

 

0220990

Oħrajn

 

0,05  (*)

 

 

 

 

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

0,1  (*)

 

0230000

(iii)

Ħxejjex tal-frott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231000

(a)

Solanacea

3

0,5

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

1

 

0231010

Tadam

 

 

1

 

0,5

0,1

 

10

0,2

0,5

 

0,5

0231020

Bżar

 

 

0,05  (*)

 

0,3

0,1

 

0,05  (*)

0,5

1

 

0,3

0231030

Brunġiel

 

 

0,05  (*)

 

0,5

0,5

 

0,05  (*)

0,2

0,5

 

0,02  (*)

0231040

Okra

 

 

0,05  (*)

 

0,02  (*)

0,3

 

0,05  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0231990

Oħrajn

 

 

0,05  (*)

 

0,02  (*)

0,3

 

0,05  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0232000

(b)

Cucurbits – qoxra li tittiekel

1

0,2

0,05  (*)

 

0,2

0,1

0,1

0,05  (*)

 

0,3

0,2

0,2

0232010

Ħjar

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

0232020

Hjar żgħar (gherkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0232030

Zukkini

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0232990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

0233000

(c)

Cucurbits-qoxra li ma tittikilx

1

0,2

0,05  (*)

 

0,1

0,05

0,1

0,05  (*)

0,02  (*)

 

0,2

 

0233010

Bettieħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

 

0,3

0233020

Qara’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

0,2

0233030

Dulliegħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

 

0,2

0233990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0234000

(d)

Qamħ ħelu (Sweet corn)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

 

0,02  (*)

0,05

0,02  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

0,1

0,1  (*)

0,02  (*)

0239000

(e)

Ħxejjex tal-frott oħra

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0,1  (*)

0,02  (*)

0240000

(iv)

Ħxejjex tal-ġenus brassica

5

 

0,05  (*)

 

 

 

 

0,05  (*)

 

 

0,1  (*)

 

0241000

(a)

Brassica bil-fjuri

 

 

 

 

0,3

 

0,02  (*)

 

0,1

0,1

 

 

0241010

Brokkoli

 

1

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

0,05

0241020

Pastard

 

0,5

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

0,05

0241990

Oħrajn

 

1

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

0,02  (*)

0242000

(b)

Rjus tal-brassica

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Brussels sprouts

 

 

 

 

0,1

0,05

0,05

 

0,2

0,05

 

0,5

0242020

Ġidra

 

 

 

 

3

0,2

0,02  (*)

 

0,2

0,2

 

0,3

0242990

Oħrajn

 

 

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0243000

(c)

Brassica bil-weraq

 

1

 

 

 

1

0,02  (*)

 

0,02  (*)

1

 

0,02  (*)

0243010

Kaboċċi Ċiniżi

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Kale

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Oħrajn

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

 

 

 

 

0244000

(d)

Kohlrabi

 

1

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0,05

 

0,5

0250000

(v)

Ħxejjex tal-weraq u ħwawar friski

 

 

0,05  (*)

 

 

 

 

0,05  (*)

 

 

0,1  (*)

 

0251000

(a)

Ħass u pjanti oħra ta’ l-insalata inkluż il-Brassicacea

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251010

Valerjanella

 

 

 

 

1

1

0,02  (*)

 

10

5

 

0,02  (*)

0251020

Ħass

 

 

 

 

2

0,5

0,2

 

2

2

 

10

0251030

Scarole (indivja tal-werqa wiesgħa)

 

 

 

 

2

1

0,02  (*)

 

2

2

 

10

0251040

Ħabirxa

 

 

 

 

0,02  (*)

1

0,02  (*)

 

2

2

 

0,02  (*)

0251050

Krexxun,

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0251060

Rukola

 

 

 

 

0,02  (*)

1

0,02  (*)

 

2

3

 

0,02  (*)

0251070

Mustarda ħamra

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0251080

Għeruq u rimi of Brassica spp.

 

 

 

 

1

1

0,02  (*)

 

2

2

 

0,02  (*)

0251990

Oħrajn

 

 

 

 

0,02  (*)

1

0,02  (*)

 

2

2

 

0,02  (*)

0252000

(b)

Spinaċi u smili (weraq)

 

0,7

 

 

 

0,5

 

 

 

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0252010

Spinaċi

0,05  (*)

 

 

 

2

 

0,05

 

0,5

 

 

 

0252020

Burdlieqa

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0252030

Weraq tal-pitravi chard

0,5

 

 

 

0,02  (*)

 

0,02  (*)

 

0,5

 

 

 

0252990

Oħrajn

0,05  (*)

 

 

 

0,02  (*)

 

0,02  (*)

 

0,5

 

 

 

0253000

(c)

Weraq tad-dielja

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0254000

(d)

Krexxuni tal-ilma

0,05  (*)

0,7

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0255000

(e)

Witloof

0,2

0,05  (*)

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0256000

(f)

Ħwawar

 

2

 

 

2

1

 

 

2

5

 

10

0256010

Maxxita/Sorfolja

3

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

0256020

Kurrat selvaġġ

70

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

0256030

Weraq tal-karfus

70

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

0256040

Tursin

70

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

0256050

Salvja

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0256060

Klin

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0256070

Sagħtar

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0256080

Ħabaq

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0256090

Rand

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0256100

Stragun

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0256990

Oħrajn

70

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

0260000

(vi)

Legumi (friski)

3

0,7

0,05  (*)

 

0,02  (*)

0,2

0,02  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

 

0,1  (*)

 

0260010

Fażola (bil-miżwed)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

0,5

0260020

Fażola (bla miżwed)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0260030

Piżelli (bil-miżwed)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0260040

Piżelli (bla miżwed)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

0,02  (*)

0260050

Lentils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0260990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0270000

(vii)

Ħxejjex biz-zokk (friski)

 

 

0,05  (*)

 

 

 

 

0,05  (*)

 

 

 

 

0270010

Asparagus

0,05  (*)

0,1

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

0,1  (*)

0,02  (*)

0270020

Kardun

0,05  (*)

0,05  (*)

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

0,1  (*)

0,02  (*)

0270030

Karfus

5

0,05  (*)

 

 

2

0,3

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0,5

0,1  (*)

1

0270040

Bużbież

10

0,05  (*)

 

 

0,02  (*)

0,3

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0,5

0,1  (*)

0,02  (*)

0270050

Qaqoċċ

5

2

 

 

0,1

0,2

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

1

0,02  (*)

0270060

Kurrat

10

0,5

 

 

0,02  (*)

0,3

0,02  (*)

 

0,5

0,1

0,1  (*)

0,2

0270070

Rubarbru

0,05  (*)

0,05  (*)

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

0,1  (*)

0,02  (*)

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambu

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0270090

Qlub tal-palma

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0270990

Oħrajn

0,05  (*)

0,05  (*)

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0,02  (*)

0,1  (*)

0,02  (*)

0280000

(viii)

Fungi

0,05  (*)

 

0,05  (*)

 

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0,1  (*)

0,02  (*)

0280010

Ikkultivati

 

0,05  (*)

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

 

 

 

0280020

Selvaġġi

 

1

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

0280990

Oħrajn

 

0,05  (*)

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

ALGI

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0300000

3.

ŻRIERAGĦ TAL-LEGUMI MNIXXFA

0,1

0,05  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0,02  (*)

0,05

0,02  (*)

0,05  (*)

0,3

0,1

0,1  (*)

0,02  (*)

0300010

Fażola u ful

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Lentils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Piżelli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Lupini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

4.

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

 

 

 

0,01  (*)

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

0401000

(i)

Żrieragħ taż-żejt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2  (*)

0,05  (*)

0401010

Kittien

0,05  (*)

0,2

0,1  (*)

 

0,05  (*)

0,2

0,05  (*)

0,05  (*)

 

0,05  (*)

 

 

0401020

Karawett

0,2

0,1

0,1  (*)

 

0,05  (*)

0,2

0,1

0,05  (*)

 

0,05  (*)

 

 

0401030

Żerriegħet il-pepprin

0,05  (*)

0,2

0,1  (*)

 

0,05  (*)

0,2

0,05  (*)

0,05  (*)

 

0,05  (*)

 

 

0401040

Żerriegħet il-ġunġlien

0,05  (*)

0,2

0,1  (*)

 

0,05  (*)

0,2

0,05  (*)

0,05  (*)

 

0,05  (*)

 

 

0401050

Żerriegħet il-ġirasol

0,5

0,2

0,1  (*)

 

0,05  (*)

0,2

0,05  (*)

0,05  (*)

 

0,05  (*)

 

 

0401060

Żerriegħet il-lift

0,5

0,2

0,1  (*)

 

0,05  (*)

0,2

0,05  (*)

0,05  (*)

 

0,3

 

 

0401070

Żerriegħet is-sojja

0,5

0,05  (*)

0,1  (*)

 

0,5

0,05  (*)

0,1

0,05  (*)

 

0,05  (*)

 

 

0401080

erriegħet il-mustarda

0,05  (*)

0,1

0,1  (*)

 

0,05  (*)

0,2

0,05  (*)

0,05  (*)

 

0,2

 

 

0401090

Żerriegħet il-qoton

0,7

0,2

2 (+)

 

0,05  (*)

0,2

0,1

3

 

0,05  (*)

 

 

0401100

Żerriegħa tal-qara' ħamra

0,05  (*)

0,05  (*)

0,1  (*)

 

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

 

0,05  (*)

 

 

0401110

Għosfor

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0401120

Fidloqqom

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0401130

Gold of pleasure

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0401140

Qanneb

0,05  (*)

0,05  (*)

0,1  (*)

 

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

 

0,05  (*)

 

 

0401150

Castor bean

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0401990

Oħrajn

0,05  (*)

0,05  (*)

0,1  (*)

 

0,05  (*)

0,2

0,05  (*)

0,05  (*)

 

0,05  (*)

 

 

0402000

(ii)

Frott taż-żejt

0,05  (*)

0,05  (*)

 

 

0,02  (*)

 

0,05  (*)

0,05  (*)

 

 

 

 

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

 

 

10

 

 

1

 

 

 

0,02  (*)

0,1  (*)

0,3

0402020

Ġewż tal-palm (qlub biż-żejt tal-palm)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0402030

Frott il-palm

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0402040

Kapok

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0402990

Oħrajn

 

 

0,05  (*)

 

 

0,05  (*)

 

 

 

0,05  (*)

0,2  (*)

0,05  (*)

0500000

5.

ĊEREALI

 

 

 

0,05  (*)

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0,05  (*)

 

 

 

 

0500010

Xgħir

0,5

2

1

 

 

0,5

 

 

0,3

1

0,2

0,3

0500020

Qamħ Saraċin

0,05  (*)

0,3

0,05  (*)

 

 

0,02  (*)

 

 

0,02  (*)

0,05

0,1  (*)

0,02  (*)

0500030

Mais

0,05  (*)

0,3

0,05  (*)

 

 

0,02  (*)

 

 

0,02  (*)

0,05

0,1  (*)

0,02  (*)

0500040

Millieġ

0,05  (*)

0,3

0,05  (*)

 

 

0,02  (*)

 

 

0,02  (*)

0,05

0,1  (*)

0,02  (*)

0500050

Ħafur

0,5

2

0,05  (*)

 

 

0,05

 

 

0,3

1

0,2

0,02  (*)

0500060

Ross

5

2

0,05  (*)

 

 

1

 

 

0,02  (*)

0,05

0,1  (*)

0,02  (*)

0500070

Segala

0,3

2

1

 

 

0,05

 

 

0,1

0,05

0,2

0,05

0500080

Sorgu

0,05  (*)

0,3

0,05  (*)

 

 

0,02  (*)

 

 

0,02  (*)

0,05

0,1  (*)

0,02  (*)

0500090

Qamħ

0,3

2

1

 

 

0,05

 

 

0,1

0,1

0,2

0,05

0500990

Oħrajn

0,05  (*)

0,3

0,05  (*)

 

 

0,02  (*)

 

 

0,02  (*)

0,05

0,1  (*)

0,02  (*)

0600000

6.

TÈ, KAFE, INFUŻJONIJIET ERBALI U KAKAW

 

 

0,1  (*)

 

 

 

0,1  (*)

0,1  (*)

0,05  (*)

 

0,2  (*)

0,05  (*)

0610000

(i)

TÈ (weraq u zkuk imnixxfa, iffermentat jew mhux tal-Camellia sinensis)

0,1  (*)

0,5

 

0,5

0,05  (*)

1

 

 

 

10

 

 

0620000

(ii)

Żrieragħ tal-kafe

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0630000

(iii)

Infużjonijiet erbali (imnixxfa)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0631000

(a)

Fjuri

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0631010

Fjuri tal-kamomilla

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0631020

Fjuri tal-ħibiskus

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0631030

Petali tal-ward

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0631040

Fjuri tal-verbena

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0631050

Fjuri tal-ġiżimin

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0631990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0632000

(b)

Weraq

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0632010

Weraq tal-frawli

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0632020

Weraq tar-rooibos

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0632030

Maté

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0632990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0633000

(c)

Għeruq

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

0633010

Għerq il-valerjana

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)

 (**)