ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.123.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 123

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 53
19 ta' Mejju 2010


Werrej

 

II   Atti mhux leġislattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 425/2010 tat-18 ta’ Mejju 2010 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2010/278/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-10 ta’ Mejju 2010 li taħtar membru Ġermaniż tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

3

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/279/PESK tat-18 ta’ Mejju 2010 dwar il-Missjoni tal-Pulizija tal-Unjoni Ewropea fl-Afganistan (EUPOL AFGHANISTAN)

4

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġislattivi

REGOLAMENTI

19.5.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 123/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 425/2010

tat-18 ta’ Mejju 2010

li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Mejju 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta’ Mejju 2010.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

MA

65,9

MK

66,4

TN

111,8

TR

96,5

ZZ

85,2

0707 00 05

MA

46,5

MK

48,7

TR

117,1

ZZ

70,8

0709 90 70

TR

114,2

ZZ

114,2

0805 10 20

EG

59,0

IL

55,9

MA

57,6

PY

48,3

TN

51,1

TR

49,3

ZA

74,5

ZZ

56,5

0805 50 10

AR

97,0

TR

83,7

ZA

103,0

ZZ

94,6

0808 10 80

AR

79,1

BR

78,6

CA

69,6

CL

82,2

CN

74,8

CR

59,1

MK

24,7

NZ

117,5

US

123,6

UY

77,5

ZA

85,5

ZZ

79,3


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


DEĊIŻJONIJIET

19.5.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 123/3


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tal-10 ta’ Mejju 2010

li taħtar membru Ġermaniż tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

(2010/278/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 302 tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni 2006/524/KE, Euratom (1),

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Gvern Ġermaniż,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni,

Billi wara t-tmiem tal-mandat tas-Sur Wilfried WOLLER, sar vakanti siġġu ta’ membru fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew.

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Is-Sur Egbert BIERMANN, Hauptvorstand IG BCE [il-Bord Eżekuttiv Prinċipali tal-Union Industrijali tal-Ħaddiema tal-Minjieri, il-Kimika u l-Enerġija] huwa b’dan maħtur bħala membru tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għall-bqija tal-mandat attwali, li jintemm fl-20 Settembru 2010.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandu jkollha effett fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Mejju 2010.

Għall-Kunsill

Il-President

M. Á. MORATINOS


(1)  ĠU L 207, 28.7.2006, p. 30.


19.5.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 123/4


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2010/279/PESK

tat-18 ta’ Mejju 2010

dwar il-Missjoni tal-Pulizija tal-Unjoni Ewropea fl-Afganistan (EUPOL AFGHANISTAN)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u, b’mod partikolari, l-Artikolu 28 u l-Artikolu 43(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Fit-30 ta’ Mejju 2007, il-Kunsill adotta l-Azzjoni Konġunta 2007/369/PESK (1) dwar l-istabbiliment tal-Missjoni tal-Pulizija tal-Unjoni Ewropea fl-Afganistan (EUPOL AFGHANISTAN). Dik l-Azzjoni Konġunta tiskadi fil-30 ta’ Mejju 2010.

(2)

Fit-8 ta’ Marzu 2010, il-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà (KPS) rrakkomanda l-estensjoni ta’ EUPOL AFGHANISTAN għal tliet snin.

(3)

L-istruttura tal-kmand u l-kontroll tal-EUPOL AFGHANISTAN għandha tkun mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltajiet kuntrattwali tal-Kap tal-Missjoni lejn il-Kummissjoni Ewropea għall-implimentazzjoni tal-baġit.

(4)

Il-kapaċità tal-għassa għandha tiġi attivata għall-EUPOL AFGHANISTAN.

(5)

L-EUPOL AFGHANISTAN ser titwettaq fil-kuntest ta’ sitwazzjoni li tista’ tiddeterjora u li tista’ tagħmel ħsara lill-objettivi tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni kif stabbiliti fl-Artikolu 21 tat-Trattat,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Missjoni

1.   Il-Missjoni tal-Pulizija tal-Unjoni Ewropea fl-Afganistan (“EUPOL AFGHANISTAN” jew il-“Missjoni”), stabbilità mill-Azzjoni Konġunta 2007/369/PESK, għandha tiġi estiża mill-31 ta’ Mejju 2010 sal-31 ta’ Mejju 2013.

2.   L-EUPOL AFGHANISTAN għandha topera skont l-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 2 u twettaq il-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 3.

Artikolu 2

Objettivi

L-EUPOL AFGHANISTAN għandha tikkontribwixxi b’mod sinifikanti għall-istabbiliment, taħt appartenenza Afgana, ta’ arranġamenti fil-qasam tal-ordni pubbliku ċivili li jkunu sostenibbli u effikaċi, li sejrin jiżguraw interazzjoni adegwata mas-sistema aktar wiesgħa tal-ġustizzja kriminali, skont il-parir tal-linja politika u l-ħidma fl-iżvilupp tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, l-Istati Membri u atturi internazzjonali oħrajn. Barra minn hekk il-Missjoni ser tappoġġa l-proċess ta’ riforma għal servizz ta’ pulizija ta’ fiduċja u effiċjenti, li jaħdem b’mod konformi ma’ standards internazzjonali, fl-ambitu tal-istat tad-dritt u r-rispett lejn d-drittijiet tal-bniedem.

Artikolu 3

Kompiti

1.   Sabiex jinkisbu l-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 3, l-EUPOL AFGHANISTAN għandha:

(a)

tassisti lill-Gvern tal-Afganistan sabiex jimplimenta b’mod koerenti l-istrateġija tiegħu għall-istabbiliment ta’ arranġamenti fil-qasam tal-ordni pubbliku ċivili li jkunu sostenibbli u effikaċi, speċjalment fir-rigward tal-Pulizija (Ċivili) Afgana bl-Uniformi u l-Pulizija Afgana ta’ Kontra l-Kriminalità, kif stipulat fl-Istrateġija Nazzjonali tal-Pulizija;

(b)

ittejjeb il-koeżjoni u l-koordinazzjoni fost l-atturi internazzjonali;

(ċ)

taħdem fuq l-iżvilupp strateġiku, filwaqt li tagħmel enfasi fuq il-ħidma lejn strateġija ġenerali konġunta tal-komunità internazzjonali għar-riforma tal-pulizija, u ssaħħaħ il-kooperazzjoni mal-isħab ewlenin fir-riforma u t-taħriġ tal-pulizija, inkluż man-NATO/ISAF u l-Missjoni tan-NATO għat-Taħriġ u kontributuri oħra;

(d)

tappoġġa r-rabtiet bejn il-pulizija u l-qasam usa’ tal-istat tad-dritt.

Dawn il-kompiti ser jiġu żviluppati ulterjorment fil-Pjan Operazzjonali (OPLAN). Il-Missjoni għandha twettaq il-kompiti tagħha permezz ta’, fost oħrajn, monitoraġġ, konsulenza, għoti ta’ pariri u taħriġ.

2.   L-EUPOL AFGHANISTAN għandha tkun Missjoni mhux eżekuttiva.

3.   L-EUPOL AFGHANISTAN għandha jkollha Ċellula ta’ Proġettazzjoni għall-identifikazzjoni u l-implimentazzjoni tal-proġetti. L-EUPOL AFGHANISTAN għandha, skont il-każ, tikkoordina, tiffaċilita u tagħti pariri dwar proġetti implimentati mill-Istati Membri u minn Stati terzi taħt ir-responsabbiltà tagħhom, f’oqsma relatati mal-Missjoni u b’appoġġ għall-għanijiet tagħha.

Artikolu 4

Struttura tal-Missjoni

1.   Il-Missjoni ser ikollha l-Kwartieri Ġenerali (KĠ) tagħha f’Kabul. Il-Missjoni għandha tinkludi:

(i)

Il-Kap tal-Missjoni u l-uffiċċju tiegħu inkluż Uffiċjal Anzjan għas-Sigurtà tal-Missjoni;

(ii)

Komponent tal-pulizija;

(iii)

Komponent tal-Istat tad-Dritt;

(iv)

kapaċità ta’ taħriġ;

(v)

Appoġġ għall-Missjoni;

(vi)

uffiċċji barra minn Kabul;

(vii)

element ta’ appoġġ fi Brussell.

2.   Il-persunal tal-Missjoni għandu jiġi skjerat fil-livelli ċentrali, reġjonali u provinċjali u jista’ jaħdem, kif ikun meħtieġ, fil-livell distrettwali għall-implimentazzjoni tal-mandat fid-dawl tal-valutazzjoni tas-sigurtà u meta jkun hemm fatturi determinanti, bħal appoġġ loġistiku u ta’ sigurtà adatt. Sejrin isiru arranġamenti tekniċi mal-ISAF u mal-Pajjiżi Mexxejja tal-Kmand Reġjonali/Tim Provinċjali ta’ Rikostruzzjoni (PRT) għall-iskambju ta’ informazzjoni, għall-appoġġ mediku, ta’ sigurtà u loġistiku inkluża l-akkomodazzjoni mill-Kmandi Reġjonali u l-PRTs.

3.   Barra minn hekk, għadd ta’ membri tal-persunal tal-Missjoni għandhom ikunu skjerati sabiex tittejjeb il-koordinazzjoni strateġika tar-riforma tal-pulizija fl-Afganistan, skont il-każ, u partikolarment mas-Segretarjat tal-Bord Internazzjonali għall-Koordinazzjoni tal-Pulizija f’Kabul. Is-sit tas-Segretarjat IPCB għandu jkun, kif ikun xieraq, fil-KĠ tal-EUPOL AFGHANISTAN.

Artikolu 5

Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili

1.   Id-Direttur tal-Kapaċità Ċivili tal-Ippjanar u t-Tmexxija (CPCC) għandu jkun il-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili għall-EUPOL AFGHANISTAN.

2.   Il-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili, taħt il-kontroll politiku u d-direzzjoni strateġika tal-KPS u l-awtorità ġenerali tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà (RGħ), għandu jeżerċita kmand u kontroll tal-EUPOL AFGHANISTAN fil-livell strateġiku.

3.   Il-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili għandu jiżgura implimentazzjoni xierqa u effettiva tad-deċiżjonijiet tal-Kunsill kif ukoll id-deċiżjonijiet tal-KPS, inkluż bil-ħruġ ta’ istruzzjonijiet fil-livel strateġiku, kif meħtieġ, lill-Kap tal-Missjoni.

4.   Il-persunal kollu sekondat għandu jibqa’ taħt il-kmand sħiħ tal-awtoritajiet nazzjonali tal-Istat mittenti jew tal-istituzzjoni tal-UE. L-awtoritajiet nazzjonali għandhom jittrasferixxu l-Kontroll Operattiv (OPCON) tal-persunal, it-timijiet u l-unitajiet tagħhom lill-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili.

5.   Il-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili għandu r-responsabbiltà ġenerali biex jiżgura li d-dmir ta’ diliġenza tal-Unjoni jiġi attwat b’mod xieraq.

6.   Il-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili u r-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea (RSUE) għandhom jikkonsultaw lil xulxin kif meħtieġ.

Artikolu 6

Kap tal-Missjoni

1.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jieħu r-responsabbiltà u jeżerċita kmand u kontroll tal-Missjoni fuq il-post tal-operazzjoni.

2.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jeżerċita kmand u kontroll fuq il-persunal, it-timijiet u l-unitajiet minn Stati kontribwenti kif inkarigat mill-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili flimkien mar-responsabbiltà amministrattiva u loġistika inkluż fuq l-assi, r-riżorsi u l-informazzjoni li qegħdin għad-dispożizzjoni tal-missjoni.

3.   Il-Kap tal-Missjoni għandu joħroġ istruzzjonijiet lill-persunal kollu tal-missjoni, inkluż f’dan il-każ l-element ta’ appoġġ fi Brussell, għat-twettiq effettiv tal-EUPOL AFGHANISTAN fuq il-post, jassumi l-koordinazzjoni u l-amministrazzjoni ta’ kuljum tagħha, billi jimxi fuq l-istruzzjonijiet fuq livell strateġiku tal-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili.

4.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jkun responsabbli għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Missjoni. Għal dan il-għan, il-Kap tal-Missjoni għandu jiffirma kuntratt mall-Kummissjoni.

5.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jkun responsabbli għall-kontroll dixxiplinari fuq il-persunal. Għall-persunal sekondat, l-azzjoni dixxiplinarja għandha tiġi eżerċitata mill-awtorità nazzjonali jew tal-Unjoni konċernata.

6.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jirrappreżenta l-EUPOL AFGHANISTAN fiż-żona tal-operazzjonijiet u għandu jiżgura l-viżibbiltà adegwata tal-Missjoni.

7.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jikkoordina, adegwatament, ma’ atturi oħrajn tal-UE fuq il-post. Mingħajr preġudizzju għall-linja ta’ kmand, il-Kap tal-Missjoni għandu jirċievi gwida politika lokali mir-RSUE.

8.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jiżgura li l-EUPOL AFGHANISTAN jaħdem mill-qrib, jikkoordina u jikkoopera mal-Gvern tal-Afganistan u mal-atturi internazzjonali rilevanti, kif xieraq, inklużi l-missjoni ISAF immexxija min-NATO u l-Missjoni ta’ Taħriġ tan-NATO, il-Pajjiżi Ewlenin tal-PRT, l-Missjoni ta’ Assistenza Afghanistan tan-Nazzjonijiet Uniti (UNAMA), u l-Istati terzi attwalment involuti fir-riforma tal-pulizija fl-Afganistan.

Artikolu 7

Persunal

1.   In-numri u l-kompetenzi tal-persunal tal-EUPOL AFGHANISTAN għandhom ikunu konsistenti mal-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 2, il-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 3 u l-istruttura tal-Missjoni stabbilita fl-Artikolu 4.

2.   L-EUPOL AFGHANISTAN għandha tikkonsisti primarjament minn persunal sekondat mill-Istati Membri jew l-istituzzjonijiet tal-UE.

3.   Kull Stat Membru jew istituzzjoni tal-UE għandhom jassumu l-ispejjeż relatati ma’ kwalunkwe membru tal-persunal sekondat minnhom, inklużi l-ispejjeż tal-ivvjaġġar lejn u mill-post ta’ skjerament, is-salarji, il-kopertura medika, u l-allowances, barra l-per diems applikabbli kif ukoll l-allowances għax-xogħol iebes u għar-riskji.

4.   Il-persunal ċivili internazzjonali u persunal lokali jistgħu jiġu reklutati wkoll mill-EUPOL AFGHANISTAN, fuq bażi kuntrattwali kif meħtieġ, jekk il-funzjonijiet meħtieġa ma jkunux provduti minn persunal sekondat mill-Istati Membri. Eċċezzjonalment, u f’każijiet debitament ġustifikati, fejn ma jkun hemm disponibbli l-ebda applikazzjoni kwalifikata mill-Istati Membri, jistgħu jiġu reklutati fuq bażi kuntrattwali, kif meħtieġ, ċittadini minn Stati terzi parteċipanti.

5.   Il-persunal kollu għandu jwettaq id-doveri tiegħu u jaġixxi fl-interess tal-missjoni. Il-persunal kollu għandu jirrispetta l-prinċipji tas-sigurtà u l-istandards minimi stabbiliti mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/264/KE tad-19 ta’ Marzu 2001 li tadotta r-regolamenti ta’ sigurtà tal-Kunsill (2).

Artikolu 8

Status tal-persunal tal-EUPOL AFGHANISTAN

1.   L-istatus tal-persunal tal-EUPOL AFGHANISTAN fl-Afganistan, inklużi fejn ikun il-każ il-privileġġi, l-immunitajiet u l-garanziji ulterjuri meħtieġa għat-twettiq u l-funzjonament bla xkiel tal-EUPOL AFGHANISTAN għandhom jiġu stabbiliti fi ftehim li għandu jiġi konkluż skont l-Artikolu 37 tat-Trattat.

2.   L-Istat jew l-istituzzjoni tal-UE li jkunu ssekondaw membru tal-persunal għandhom ikunu responsabbli biex iwieġbu għal kwalunkwe pretensjoni marbuta mal-issekondar, minn jew dwar il-membru tal-persunal. L-Istat jew l-istituzzjoni tal-UE in kwistjoni għandhom ikunu responsabbli biex tinbeda kwalunkwe azzjoni kontra l-persuna ssekondata.

3.   Il-kondizzjonijiet tal-impjieg u d-drittijiet u l-obbligi tal-persunal ċivili internazzjonali u lokali għandhom jiġu stabbiliti fil-kuntratti bejn il-Kap tal-Missjoni u l-membri tal-persunal.

Artikolu 9

Linja ta’ Kmand

1.   L-EUPOL AFGHANISTAN għandu jkollha linja ta’ kmand unifikata, bħala operazzjoni ta’ maniġġar tal-kriżijiet.

2.   Il-KPS għandu jeżerċita, taħt ir-responsabbiltà tal-Kunsill u tar-RGħ, il-kontroll politiku u d-direzzjoni strateġika tal-EUPOL AFGHANISTAN.

3.   Il-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili, taħt il-kontroll politiku u d-direzzjoni strateġika tal-KPS u l-awtorità ġenerali tar-RGħ, huwa l-kmandant tal-EUPOL AFGHANISTAN f’livell strateġiku u, għaldaqstant, għandu joħroġ istruzzjonijiet lill-Kap tal-Missjoni u jipprovdilu konsulenza u appoġġ tekniku.

4.   Il-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili għandu jirrapporta lill-Kunsill permezz tar-RGħ.

5.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jeżerċita kmand u kontroll fuq l-EUPOL AFGHANISTAN fuq il-post tal-operazzjoni u għandu jkun direttament responsabbli lejn il-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili.

Artikolu 10

Kontroll politiku u direzzjoni strateġika

1.   Il-KPS għandu jeżerċita, taħt ir-responsabbiltà tal-Kunsill u tar-RGħ, il-kontroll politiku u d-direzzjoni strateġika tal-Missjoni. Il-Kunsill b’dan jawtorizza lill-KPS biex jieħu d-deċiżjonijiet relevanti għal dan il-għan, skont it-tielet paragrafu tal-Artikolu 38 tat-Trattat. Din l-awtorizzazzjoni għandha tinkludi s-setgħat sabiex jinħatar Kap tal-Missjoni, fuq proposta mir-RGħ, u sabiex jiġu emendati il-CONOPS u l-OPLAN. Is-setgħat ta’ deċiżjoni fir-rigward tal-objettivi u t-tmiem tal-Missjoni għandhom jibqgħu f’idejn il-Kunsill.

2.   Il-KPS għandu jirrapporta lill-Kunsill f’intervalli regolari.

3.   Il-KPS għandu jirċievi fuq bażi regolari u kif meħtieġ rapporti mill-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili u l-Kap tal-Missjoni dwar kwistjonijiet fl-oqsma ta’ responsabbiltà tagħhom.

Artikolu 11

Sigurtà

1.   Il-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili għandu jidderieġi l-ippjanar tal-miżuri ta’ sigurtà tal-Kap tal-Missjoni u jiżgura l-implimentazzjoni xierqa u effettiva tagħhom għall-EUPOL AFGHANISTAN skont l-Artikoli 5 u 9, f’koordinazzjoni mal-Uffiċċju ta’ Sigurtà tal-Kunsill.

2.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jkun responsabbli mis-sigurtà tal-operazzjoni u sabiex jiżgura konformità ma’ rekwiżiti minimi ta’ sigurtà applikabbli għall-operazzjoni, skont il-politika tal-Unjoni dwar is-sigurtà tal-persunal skjerat barra l-Unjoni f’kapaċità operattiva taħt it-Titolu V tat-Trattat u d-dokumenti ta’ sostenn tiegħu.

3.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jkun assistit minn Uffiċjal Anzjan għas-Sigurtà tal-Missjoni (SMSO), li ser jirrapporta lill-Kap tal-Missjoni u jżomm ukoll relazzjoni mill-qrib mal-Uffiċċju tas-Sigurtà tal-Kunsill.

4.   Il-Kap tal-Missjoni ser jaħtar Uffiċjali tas-Sigurtà fil-postijiet provinċjali u reġjonali tal-missjoni, li, taħt l-awtorità tal-SMSO, għandhom ikunu responsabbli mill-amministrazzjoni ta’ kuljum tal-aspetti kollha ta’ sigurtà tal-elementi rispettivi tal-Missjoni.

5.   Il-persunal tal-EUPOL AFGHANISTAN għandu jagħmel taħriġ obbligatroju ta’ sigurtà qabel id-dħul tiegħu fil-funzjoni, f’konformità mal-OPLAN. Għandu jingħatalu taħriġ regolari ta’ aġġornament fuq il-post organizzat mill-SMSO.

Artikolu 12

Parteċipazzjoni ta’ Stati terzi

1.   Mingħajr preġudizzju għall-awtonomija deċiżjonali tal-Unjoni u għall-qafas istituzzjonali uniku tagħha, l-istati kandidati u Stati terzi oħrajn jistgħu jiġu mistiedna sabiex jikkontribwixxu għall-EUPOL AFGHANISTAN fuq il-bażi li huma jsostnu l-ispejjeż sabiex jibagħtu lill-esperti tal-pulizija u/jew il-persunal ċivili sekondat minnhom, inkluż is-salarji, l-allowances, il-kopertura medika, l-assigurazzjoni għal riskju għoli u l-ispejjeż tal-ivvjaġġar lejn u mill-Afganistan, u jikkontribwixxu għall-ispejjeż tat-tmexxija tal-EUPOL AFGHANISTAN skont il-każ.

2.   Il-Kunsill b’dan jawtorizza lill-KPS sabiex jieħu d-deċiżjonijiet rilevanti dwar l-aċċettazzjoni tal-kontributi proposti.

3.   L-Istati terzi li jagħmlu kontributi lill-EUPOL AFGHANISTAN għandu jkollhom l-istess drittijiet u obbligi f’termini tal-amministrazzjoni ta’ kuljum tal-operazzjoni bħal Stati Membri tal-UE li jieħdu sehem fl-operazzjoni.

4.   Il-KPS għandhu jieħu azzjoni xierqa fir-rigward ta’ arranġamenti ta’ parteċipazzjoni u għandu, jekk meħtieġ, jissottometti proposta lill-Kunsill, inkluż dwar il-possibbiltà ta’ parteċipazzjoni finanzjarja jew kontributi mhux finanzjarji minn Stati terzi.

5.   Arranġamenti dettaljati rigward il-parteċipazzjoni ta’ Stati terzi għandhom ikunu s-suġġett ta’ ftehim skont l-Artikolu 37 tat-Trattat u arranġamenti tekniċi addizzjonali kif meħtieġ. Fejn l-Unjoni u Stat terz ikunu kkonkludew ftehim li jistabbilixxi qafas għall-parteċipazzjoni ta’ dan l-Istat terz fl-operazzjonijiet ta’ maniġġar ta’ kriżijiet tal-UE, id-dispożizzjonijiet ta’ tali ftehim għandhom japplikaw fil-kuntest ta’ din l-operazzjoni.

Artikolu 13

Arranġamenti finanzjarji

1.   L-ammont ta’ referenza finanzjarja intiż sabiex ikopri l-infiq marbut mal-EUPOL AFGHANISTAN sal-31 ta’ Mejju 2011 għandu jkun ta’ EUR 54 600 000.

2.   L-ammont ta’ referenza finanzjarja għall-perijodi sussegwenti għall-EUPOL AFGHANISTAN għandu jkun deċiż mill-Kunsill.

3.   In-nefqa kollha għandha tiġi amministrata konformement mar-regoli u l-proċeduri applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea.

4.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jirrapporta b’mod sħiħ lil, u jkun issorveljat mill-Kummissjoni dwar l-attivitajiet imwettqa fil-qafas tal-kuntratt tiegħu.

5.   Ċittadini ta’ Stati terzi għandhom jitħallew iressqu offerti għall-kuntratti. Suġġett għall-approvazzjoni tal-Kummissjoni, il-Kap tal-Missjoni jista’ jikkonkludi arranġamenti tekniċi mal-pajjiżi mexxejja tal-Kmand Reġjonali/PRT u mal-atturi internazzjonali skjerati fl-Afganistan rigward il-forniment ta’ tagħmir, servizzi u uffiċċji lill-Missjoni, speċjalment fejn ikun meħtieġ minħabba kondizzjonijiet ta’ sigurtà.

6.   L-arranġamenti finanzjarji għandhom jirrispettaw il-ħtiġijiet operattivi tal-EUPOL AFGHANISTAN inkluża l-kompatibbiltà tat-tagħmir u l-interoperabbiltà tal-gruppi tagħha, u għandhom jieħdu kont tal-iskjerament tal-persunal fil-Kmandi Reġjonali u l-PRTs.

7.   L-infiq għandu jkun eliġibbli mid-data tal-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 14

Rilaxx ta’ informazjzoni klassifikata

1.   Ir-RGħ għandu jkun awtorizzat jirrilaxxa lin-NATO/ISAF informazzjoni u dokumenti tal-UE klassifikati ġenerati għall-finijiet tal-Missjoni, b’mod konformi mar-regolamenti ta’ sigurtà tal-Kunsill. Għandhom jitfasslu arranġamenti tekniċi lokali sabiex dan jiġi faċilitat.

2.   Ir-RGħ għandu jkun awtorizzat jirrilaxxa lill-Istati terzi assoċjati ma’ din id-Deċiżjoni, skont il-każ u skont il-ħtiġijiet tal-Missjoni, informazzjoni u dokumenti klassifikati tal-UE sal-livell “CONFIDENTIEL UE” ġenerati għall-finijiet tal-Missjoni, b’mod konformi mar-regolamenti ta’ sigurtà tal-Kunsill.

3.   3. Ir-RGħ għandu jkun awtorizzat jirrilaxxa lill-UNAMA, skont il-każ u skont il-ħtiġijiet operattivi tal-Missjoni, informazzjoni u dokumenti klassifikati tal-UE sal-livell “RESTREINT UE” ġenerati għall-finijiet tal-Missjoni, b’mod konformi mar-regolamenti ta’ sigurtà tal-Kunsill. Għandhom jitfasslu arranġamenti lokali għal dan il-għan.

4.   Fil-każ ta’ ħtieġa operattiva speċifika u immedjata, ir-RGħ għandu wkoll ikun awtorizzat jirrilaxxa lill-Istat ospitanti informazzjoni u dokumenti klassifikati tal-UE sal-livell “RESTREINT UE” ġenerati għall-finijiet tal-Missjoni, b’mod konformi mar-regolamenti ta’ sigurtà tal-Kunsill. Fil-każijiet l-oħrajn kollha, din l-informazzjoni u dawn id-dokumenti għandhom jiġu rrilaxxati lill-Istat ospitanti konformement mal-proċeduri għall-koperazzjoni mill-Istat ospitanti mal-Unjoni.

5.   Ir-RGħ għandu jkun awtorizzat jirrilaxxa lil Stati terzi assoċjati ma’ din id-Deċiżjoni, dokumenti mhux klassifikati tal-UE relatati mad-deliberazzjonijiet tal-Kunsill fir-rigward tal-Missjoni koperta mill-obbligu ta’ segretezza professjonali skont l-Artikolu 6(1) tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Kunsill (3).

Artikolu 15

Għassa

Il-Kapaċità tal-Għassa għandha tiġi attivata għall-EUPOL AFGHANISTAN

Artikolu 16

Reviżjoni

1.   Din id-Deċiżjoni għandha tiġi riveduta kull sitt xhur sabiex jiġu aġġustati kif meħtieġ id-daqs u l-kamp ta’ applikazzjoni tal-Missjoni.

2.   Din id-Deċiżjoni għandha tiġi riveduta, mhux aktar tard minn tliet xhur qabel l-iskadenza tagħha, sabiex jiġi determinat jekk il-Missjoni għandhiex titkompla.

Artikolu 17

Dħul fis-seħħ u tul ta’ żmien

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Hija għandha tapplika mill-31 ta’ Mejju 2010 sal-31 ta’ Mejju 2013.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta’ Mejju 2010.

Għall-Kunsill

Il-President

E. SALGADO


(1)  ĠU L 139, 31.5.2007, p. 33.

(2)  ĠU L 101, 11.4.2001, p. 1.

(3)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/937/KE, tal-1 ta’ Diċembru 2009 li tadotta r-Regoli ta’ Proċedura tal-Kunsill (ĠU L 325, 11.12.2009, p. 35).