ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.118.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 118

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 53
12 ta' Mejju 2010


Werrej

 

II   Atti mhux leġislattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 407/2010 tal-11 ta’ Mejju 2010 li jistabbilixxi mekkaniżmu Ewropew ta' stabbilizzazzjoni finanzjarja

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 408/2010 tal-11 ta' Mejju 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 194/2008 li jġedded u jsaħħaħ il-miżuri restrittivi fir-rigward ta’ Burma/il-Mjanmar

5

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 409/2010 tal-11 ta’ Mejju 2010 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Castaña de Galicia (IĠP)]

6

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 410/2010 tal-11 ta’ Mejju 2010 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (DPO)]

8

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 411/2010 tal-10 ta' Mejju 2010 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 194/2008 li jġedded u jsaħħaħ il-miżuri restrittivi fir-rigward ta’ Burma/il-Mjanmar

10

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 412/2010 tal-11 ta’ Mejju 2010 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

43

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2010/269/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta’ Marzu 2010 dwar l-għajnuna mogħtija lill-kumpanija Farm Dairy (C 45/08) (notifikata bid-dokument numru C(2010) 1240)

45

 

 

2010/270/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Mejju 2010 li temenda l-Partijiet 1 u 2 tal-Anness E tad-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE fir-rigward taċ-ċertifikati mudelli tas-saħħa tal-annimali minn stabbilimenti u għan-naħal u n-naħal bagħli (notifikata bid-dokument numru C(2010) 2624)  ( 1 )

56

 

 

2010/271/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Mejju 2010 li temenda l-Anness II tad-Deċiżjoni 2008/185/KE fir-rigward tal-inklużjoni tal-Irlanda fil-lista ta’ reġjuni fejn hemm stabbilit programm approvat ta’ kontroll nazzjonali għall-marda Aujeszky (notifikata bid-dokument numru C(2010) 2983)  ( 1 )

63

 

 

LINJI GWIDA

 

 

2010/272/UE

 

*

Linja ta’ gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-21 ta’ April 2010 dwar TARGET2-Securities (BĊE/2010/2)

65

 

 

IV   Atti adottati qabel l-1 ta' Diċembru 2009 skont it-Trattat tal-KE, it-Trattat tal-UE u t-Trattat Euratom

 

 

2010/273/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-24 ta’ Marzu 2009 dwar l-għajnuna mill-istat C 47/05 (ex NN 86/05) mogħtija mill-Greċja lill-Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO) (notifikata bid-dokument numru C(2009) 1476)  ( 1 )

81

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġislattivi

REGOLAMENTI

12.5.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 118/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 407/2010

tal-11 ta’ Mejju 2010

li jistabbilixxi mekkaniżmu Ewropew ta' stabbilizzazzjoni finanzjarja

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u b'mod partikolari l-Artikolu 122(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

L-Artikolu 122(2) tat-Trattat jipprevedi l-possibbiltà li tingħata għajnuna finanzjarja mill-Unjoni lil Stat Membru li jsib ruħu f'diffikultajiet jew ikun mhedded b'diffikultajiet serji kkawżati minn ċirkostanzi eċċezzjonali li ma jkollux kontroll fuqhom.

(2)

Diffikultajiet bħal dawn jistgħu jkunu kkaġunati minn deterjorament serju fl-ambjent ekonomiku u finanzjarju internazzjonali.

(3)

Il-kriżi finanzjarja globali u r-riċessjoni ekonomika bla preċedent li laqtu d-dinja matul l-aħħar sentejn għamlu ħsara kbira lit-tkabbir ekonomiku u lill-istabbiltà finanzjarja, u pprovokaw deterjorament qawwi fil-pożizzjonijiet tad-defiċit u tad-dejn tal-Istati Membri.

(4)

L-iggravar tal-kriżi finanzjarja wassal għal deterjorament serju tal-kundizzjonijiet tas-self ta' diversi Stati Membri fiż-żona tal-euro, lil hinn minn dak li jista' jiġi spjegat bi prinċipji ekonomiċi fundamentali. F'dan il-punt, din is-sitwazzjoni, jekk ma tiġix indirizzata b'urġenza, tista' twassal għal theddida serja għall-istabbiltà finanzjarja tal-Unjoni Ewropea fl-intier tagħha.

(5)

Sabiex tiġi indirizzata din is-sitwazzjoni eċċezzjonali lil hinn mill-kontroll tal-Istati Membri, jidher meħtieġ li jiġi stabbilit minnufih mekkaniżmu tal-Unjoni għall-istabbilizzazzjoni bil-għan li tiġi ppreżervata l-istabbilità finanzjarja fl-Ewropa. Tali mekkaniżmu għandu jippermetti lill-Unjoni tirrispondi b'mod koordinat, rapidu u effikaċi għad-diffikultajiet akuti fi Stat Membru partikolari. L-attivazzjoni tiegħu sejra tkun fil-kuntest ta' appoġġ konġunt UE/Fond Monetarju Internazzjonali (IMF).

(6)

Fid-dawl tal-implikazzjonijiet finanzjarji partikolari tagħhom, id-deċiżjonijiet biex tingħata għajnuna finanzjarja mill-Unjoni skont dan ir-Regolament jeħtieġu l-eżerċizzju ta' setgħat ta' implimentazzjoni li għandhom jiġu kkonferiti lill-Kunsill.

(7)

Jekk dan il-mekkaniżmu jiġi attivat, għandhom jiġu imposti kundizzjonijiet sodi ta' politika ekonomika, bil-għan li tiġi ppreservata s-sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi tal-Istat Membru benefiċjarju u biex tiġi rrestawrata l-kapaċità tiegħu li jiffinanzja lilu nnifsu fis-swieq finanzjarji.

(8)

Il-Kummissjoni għandha tanalizza fuq bażi regolari jekk ikunux għadhom jeżistu ċ-ċirkostanzi eċċezzjonali li jheddu l-istabbiltà finanzjarja tal-Unjoni Ewropea fl-intier tagħha.

(9)

Il-faċilità eżistenti li tipprovdi għajnuna finanzjarja fuq medda medja ta' żmien għal Stati Membri li mhumiex fiż-żona tal-euro kif stabbilita permezz tar-Regolament (KE) Nru 332/2002 (1), għandha tibqa' fis-seħħ.

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għan u ambitu

Bil-għan li tiġi ppreżervata l-istabbiltà finanzjarja tal-Unjoni Ewropea, dan ir-Regolament jistabbilixxi l-kundizzjonijiet u l-proċeduri li taħthom tista' tingħata l-għajnuna finanzjarja mill-Unjoni lil Stat Membru li jkun għaddej minn, jew li jkun mhedded serjament minn, tfixkil ekonomiku jew finanzjarju serju, ikkaġunat minn okkorrenzi eċċezzjonali li ma jkollux kontroll fuqhom, b'kont meħud tal-applikazzjoni possibbli tal-faċilità eżistenti li tipprovdi għajnuna finanzjarja fuq medda medja ta' żmien għall-bilanċi ta' pagamenti ta' Stati Membri li mhumiex fiż-żona tal-euro, kif stabbilita fir-Regolament (KE) Nru 332/2002.

Artikolu 2

Il-forma tal-għajnuna finanzjarja mill-Unjoni

1.   L-għajnuna finanzjarja mill-Unjoni, għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandha tieħu l-forma ta' self jew linja ta' kreditu mogħtija lill-Istat Membru kkonċernat.

Għal dan li-għan, b'mod konformi mad-deċiżjoni tal-Kunsill skont l-Artikolu 3, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li, f'isem l-Unjoni Ewropea, tidħol għal self fuq is-swieq kapitali jew mingħand istituzzjonijiet finanzjarji.

2.   L-ammont pendenti ta' self jew linji ta' kreditu li għandhom jingħataw lil Stati Membri taħt dan ir-Regolament għandu jkun limitat għall-marġni disponibbli taħt il-limitu tar-riżorsi proprji tagħhom għall-approprjazzjonijiet għall-pagamenti.

Artikolu 3

Proċedura

1.   L-Istat Membru li jkun qiegħed ifittex l-għajnuna finanzjarja mill-Unjoni għandu jiddiskuti mal-Kummissjoni, flimkien mal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE), valutazzjoni tal-ħtiġijiet finanzjarji tiegħu u jippreżenta abbozz ta' programm ta' aġġustament ekonomiku u finanzjarju lill-Kummissjoni u lill-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju.

2.   L-għajnuna finanzjarja mill-Unjoni għandha tingħata permezz ta' deċiżjoni adottata mill-Kunsill, li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata fuq proposta mill-Kummissjoni.

3.   Id-deċiżjoni dwar l-għoti tas-self għandha tinkludi:

(a)

l-ammont, iż-żmien medju ta' maturità, il-formula tal-iffissar tal-prezzijiet, l-għadd massimu ta' pagamenti perjodiċi, il-perjodu tad-disponibbiltà tal-għajnuna finanzjarja mill-Unjoni u regoli oħra dettaljati meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-għajnuna;

(b)

il-kundizzjonijiet ġenerali tal-politika ekonomika li huma marbuta mal-għajnuna finanzjarja mill-Unjoni, bil-għan li tiġi stabbilita mill-ġdid qagħda ekonomika jew finanzjarja soda fl-Istat Membru benefiċjarju u biex terġa' tiġi rrestawrata l-kapaċità tiegħu li jiffinanzja lilu nnifsu fis-swieq finanzjarji; dawn il-kundizzjonijiet jiġu definiti mill-Kummissjoni, f'konsultazzjoni mal-BĊE, u

(c)

approvazzjoni tal-programm ta' aġġustament preparat mill-Istat Membru benefiċjarju biex jilħaq il-kundizzjonijiet ekonomiċi marbuta mal-għajnuna finanzjarja mill-Unjoni.

4.   Id-deċiżjoni dwar l-għoti ta' linja ta' kreditu għandha tinkludi:

(a)

l-ammont, il-ħlas dovut biex il-linja ta' kreditu tkun disponibbli, il-formula għall-iffissar tal-prezzijiet applikabbli għar-rilaxx tal-fondi, u l-perjodu tad-disponibbiltà tal-għajnuna finanzjarja mill-Unjoni, u regoli oħra dettaljati meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-għajnuna;

(b)

il-kundizzjonijiet ġenerali tal-politika ekonomika li huma marbuta mal-għajnuna finanzjarja mill-Unjoni, bil-għan li tiġi stabbilita mill-ġdid qagħda ekonomika jew finanzjarja soda fl-Istat Membru benefiċjarju;; dawn il-kundizzjonijiet jiġu definiti mill-Kummissjoni, f'konsultazzjoni mal-BĊE, u

(c)

approvazzjoni tal-programm ta' aġġustament preparat mill-Istat Membru benefiċjarju biex jilħaq il-kundizzjonijiet ekonomiċi marbuta mal-għajnuna finanzjarja mill-Unjoni.

5.   Il-Kummissjoni u l-Istat Membru benefiċjarju għandhom jikkonkludu Memorandum ta' Ftehim li jiddettalja il-kundizzjonijiet ġenerali tal-politika ekonomika stipulati mill-Kunsill.. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-Memorandum ta' Ftehim lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.   Il-Kummissjoni għandha, f'konsultazzjoni mal-BĊE, teżamina mill-ġdid il-kundizzjonijiet ġenerali tal-politika ekonomika msemmija fil-paragrafi 3(b) u 4(b) mill-inqas kull sitt xhur, u tiddiskuti mal-Istat Membru benefiċjarju il-bidliet li jistgħu jkunu meħtieġa fil-programm ta' aġġustament tiegħu.

7.   Il-Kunsill, li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata fuq proposta mill-Kummmissjoni, għandu jiddeċiedi dwar kwalunkwe aġġustament li jkollu jisir fil-kundizzjonijiet ġenerali inizjali tal-politika ekonomika, u għandu japprova l-programm ta' aġġustament hekk rivedut kif preparat mill-Istat Membru benefiċjarju.

8.   Jekk ikun previst finanzjament barra l-Unjoni, soġġett għal kundizzjonijiet ta' politika ekonomika, notevolment mill-IMF, l-Istat Membru kkonċernat għandu l-ewwel jikkonsulta lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha teżamina l-possibbiltajiet disponibbli fil-kuntest tal-faċilità għall-għajnuna finanzjarja mill-Unjoni u l-kompatibbiltà tal-kundizzjonijiet previsti ta' politika ekonomika mal-impenji meħuda mill-Istat Membru kkonċernat għall-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill u d-deċiżjonijiet tal-Kunsill adottati fuq il-bażi tal-Artikolu 121, l-Artikolu 126 u l-Artikolu 136 tat-TFUE. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju.

Artikolu 4

Ħruġ tas-self

1.   Bħala regola, is-self għandu jinħareġ f'pagamenti parzjali perjodiċi.

2.   Il-Kummissjoni għandha tivverifika f'intervalli regolari jekk il-politika ekonomika tal-Istat Membru benefiċjarju taqbilx mal-programm tiegħu ta' aġġustament u mal-kundizzjonijiet stabbiliti mill-Kunsill skont l-Artikolu 3(3)(b). Għal dan l-għan, dak l-Istat Membru għandu jipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa lill-Kummissjoni u jagħtiha l-kooperazzjoni kollha tiegħu.

3.   Abbażi tas-sejbiet ta' verifiki bħal dawn, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar il-ħruġ ta' pagamenti perjodiċi ulterjuri.

Artikolu 5

Rilaxx ta' fondi

1.   L-Istat Membru benefiċjarju għandu jinforma lill-Kummissjoni bil-quddiem dwar l-intenzjoni tiegħu li jiġbed il-fondi mil-linja ta' kreditu tiegħu. Regoli dettaljati għandhom jiġu stabbiliti fid-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 3(4).

2.   Il-Kummissjoni għandha tivverifika f'intervalli regolari jekk il-politika ekonomika tal-Istat Membru benefiċjarju taqbilx mal-programm tiegħu ta' aġġustament u mal-kundizzjonijiet stabbiliti mill-Kunsill skont l-Artikolu 3(4)(b). Għal dan il-għan, dak l-Istat Membru għandu jipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa lill-Kummissjoni u jagħtiha l-kooperazzjoni kollha tiegħu.

3.   Abbażi tas-sejbiet ta' tali verifika, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar ir-rilaxx tal-fondi.

Artikolu 6

Operazzjonijiet ta' self

1.   L-operazzjonijiet ta' self imsemmija fl-Artikolu 2 għandhom iseħħu f'euro.

2.   Il-karatteristiċi tal-ħlasijiet perjodiċi suċċessivi maħruġa mill-Unjoni taħt il-faċilità għall-għajnuna finanzjarja għandhom jiġu nnegozjati bejn l-Istat Membru benefiċjarju u l-Kummissjoni.

3.   Ġaladarba tkun ittieħdet deċiżjoni mill-Kunsill dwar self, il-Kummissjoni għandha tkun awtorizzata tissellef fuq is-swieq kapitali jew mill-istituzzjonijiet finanzjarji fiż-żmien l-aktar xieraq bejn il-ħruġ ippjanat tal-fondi, sabiex tottimizza l-ispiża tal-finanzjament u tippreserva r-reputazzjoni tagħha bħala l-emittent tal-Unjoni fis-swieq. Il-fondi maħruġa iżda li jkun għandhom ma ġew żburżati għandhom jinżammu f'kull ħin f'kontijiet apposta ta' kontanti jew titolizzazzjonijiet li jiġu ttrattati skont ir-regoli li japplikaw għal operazzjonijiet lil hinn mil-baġit, u ma jistgħux jintużaw għal għan ieħor għajr dak tal-għoti ta' appoġġ finanzjarju lill-Istati Membri skont il-mekkeniżmu preżenti.

4.   Meta Stat Membru jirċievi self li fuqu jkun hemm klawżola dwar il-ħlas lura qabel iż-żmien, u jiddeċiedi li juża din l-għażla, il-Kummissjoni għandha tieħu l-passi meħtieġa.

5.   Fuq talba mill-Istat Membru benefiċjarju u fejn iċ-ċirkostanzi jippermettu titjib fir-rata tal-imgħax fuq is-self, il-Kummissjoni tista' tiffinanzja mill-ġdid is-self inizjali kollu, inkella parti minnu, inkella tirristruttura l-kundizzjonijiet finanzjarji korrispondenti.

6.   Il-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju għandu jinżamm infurmat dwar l-iżviluppi fl-operazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 5.

Artikolu 7

Spejjeż

L-ispejjeż mġarrba mill-Unjoni għall-konklużjoni u t-twettiq ta' kull operazzjoni għandhom jinġarrbu mill-Istat Membru benefiċjarju.

Artikolu 8

L-amministrazzjoni tas-self

1.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-arranġamenti meħtieġa għall-amministrazzjoni tas-self mal-BĊE.

2.   L-Istat Membru benefiċjarju għandu jiftaħ kont speċjali mal-Bank Ċentrali Nazzjonali tiegħu għall-ġestjoni tal-għajnuna finanzjarja li jirċievi mill-Unjoni. Għandu jittrasferixxi wkoll il-kapital u l-imgħax dovuti fuq is-self fuq kont mal-BĊE, erbatax il-jum ta' negozju TARGET2 qabel id-data tal-għeluq korrispondenti.

3.   Bla ħsara għall-Artikolu 27 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri għandu jkollha d-dritt twettaq fl-Istat Membru benefiċjarju kwalunkwe kontroll jew verifika finanzjarja li tqis meħtieġa fir-rigward tal-ġestjoni tal-għajnuna. Il-Kummissjoni, inkluż l-Uffiċju Ewropew Kontra l-Frodi, b'mod partikolari għandu jkollha d-dritt li tibgħat lill-uffiċjali tagħha jew rappreżentanti tagħha awtorizzati kif xieraq, biex iwettqu kwalunkwe kontrolli jew verifiki tekniċi jew finanzjarji li hi tqis meħtieġa fir-rigward ta' dik l-għajnuna fl-Istat Membru benefiċjarju.

Artikolu 9

Reviżjoni u adattament

1.   Il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju u lill-Kunsill, fi żmien sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, u fejn xieraq kull sitt xhur wara dan, rapport dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament u dwar il-kontinwazzjoni tal-okkorrenzi eċċezzjonali li jiġġustifikaw l-adozzjoni ta' dan ir-Regolament.

2.   Fejn xieraq, ir-rapport għandu jkun akkompanjat minn proposta għall-emendi għal dan ir-Regolament bil-għan li tiġi adattata l-possibbiltà li tingħata l-għajnuna finanzjarja mingħajr ma tkun affetwata l-validità tad-deċiżjonijiet diġà adottati.

Artikolu 10

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, l-11 ta’ Mejju 2010.

Għall-Kunsill

Il-President

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 332/2002 tat-18 ta' Frar 2002 li jistabbilixxi faċilità li tipprovdi għajnuna finanzjarja għal żmien medju għall-bilanċi ta' pagamenti ta' l-Istati Membri (ĠU L 53, 23.2.2002, p. 1).


12.5.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 118/5


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 408/2010

tal-11 ta' Mejju 2010

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 194/2008 li jġedded u jsaħħaħ il-miżuri restrittivi fir-rigward ta’ Burma/il-Mjanmar

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 215(1) tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/232/PESK tas-26 ta’ April 2010 li ġġedded il-miżuri restrittivi kontra Burma/il-Mjanmar (1),

Wara li kkunsidra l-proposta konġunta mill-Kummissjoni Ewropea u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Billi:

(1)

L-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni 2010/232/PESK jipprovdi li x-xiri, l-importazzjoni u t-trasport mill-Burma/il-Mjanmar lejn l-Unjoni ta' ċerti kategoriji speċifiċi ta' oġġetti għandhom ikunu pprojbiti.

(2)

L-Artikolu 8 tad-Deċiżjoni 2010/232/PESK jipprovdi li l-għajnuna non-umanitarja jew il-programmi ta' żvilupp għandhom jiġu sospiżi, imma li għandhom isiru eċċezzjonijiet għal proġetti u programmi b'appoġġ ta' ċerti objettivi speċifikati.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 194/2008 (2) jagħti effett lill-projbizzjoni dwar ix-xiri, l-importazzjoni u t-trasport tal-kategoriji ta' oġġetti speċifikati fl-Artikolu 2(2). Madankollu għandu jiġi ċċarat li l-projbizzjoni dwar ix-xiri ta' dawk l-oġġetti f'Burma/Mjanmar m'għandhiex tapplika meta dak ix-xiri jkun parti minn proġett jew programm ta' għajnuna umanitarja, jew proġett jew programm ta' żvilupp mhux umanitarju b'appoġġ għall-objettivi deskritti fl-Artikolu 8(a), (b) u (c) tad-Deċiżjoni 2010/232/PESK.

(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 194/2008 għandu għalhekk jiġi emendat.

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 194/2008, għandu jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“5.   Il-projbizzjoni dwar xiri ta' oġġetti ristretti fil-paragrafu (2)(b) m'għandhiex tapplika għal proġetti jew programmi ta' għajnuna umanitarja, jew għal proġetti jew programmi ta' żvilupp mhux umanitarju, li jsiru f'Burma/il-Mjanmar, bħala appoġġ għal:

(a)

drittijiet tal-bniedem, demokrazija, governanza tajba, prevenzjoni tal-kunflitti u bini tal-kapaċità tas-soċjetà ċivili;

(b)

saħħa u edukazzjoni, tnaqqis tal-faqar u b'mod partikolari l-forniment ta' bżonnijiet bażiċi u għixien għall-popolazzjoni l-aktar foqra u vulnerabbli; jew

(c)

ħarsien ambjentali u, b'mod partikolari, programmi li jindirizzaw il-problema ta' qtugħ tas-siġar eċċessiv u mhux sostenibbli li jirriżulta f'qerda tal-foresti,

L-awtorità kompetenti rilevanti, kif indikat fil-websajts elenkati fl-Anness IV, għandha tawtorizza minn qabel ix-xiri tal-oġġetti ristretti inkwistjoni. L-Istat Membru rilevanti għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni dwar kull awtorizzazzjoni mogħtija taħt dan il-paragrafu.”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Mejju 2010.

Għall-Kunsill

Il-President

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  ĠU L 105, 27.4.2010, p. 22.

(2)  ĠU L 66, 10.3.2008, p. 1.


12.5.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 118/6


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 409/2010

tal-11 ta’ Mejju 2010

li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Castaña de Galicia (IĠP)]

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 tal-20 ta’ Marzu 2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel (1), u b’mod partikolari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 6(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006, it-talba mressqa minn Spanja għar-reġistrazzjoni tad-denominazzjoni “Castaña de Galicia” ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (2).

(2)

Ladarba l-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda stqarrija ta’ oġġezzjoni skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, din id-denominazzjoni għandha tiġi rreġistrata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-denominazzjoni msemmija fl-Anness għal dan ir-Regolament hija rreġistrata.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Mejju 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  ĠU C 232, 26.9.2009, p. 22.


ANNESS

Prodotti agrikoli maħsuba għall-konsum mill-bniedem elenkati fl-Anness I għat-Trattat:

Klassi 1.6.   Frott, ħaxix u ċereali, friski jew ipproċessati

SPANJA

Castaña de Galicia (IĠP)


12.5.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 118/8


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 410/2010

tal-11 ta’ Mejju 2010

li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (DPO)]

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 tal-20 ta’ Marzu 2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel (1), u b’mod partikolari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 6(2) u bl-applikazzjoni tal-Artikolu 17(2) tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, l-applikazzjoni mressqa mill-Greċja għar-reġistrazzjoni tad-denominazzjoni “Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης” (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis), ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (2).

(2)

Ladarba l-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda stqarrija ta’ oġġezzjoni skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, din id-denominazzjoni għandha tiġi rreġistrata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-denominazzjoni msemmija fl-Anness għal dan ir-Regolament hija rreġistrata.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Mejju 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  ĠU C 232, 26.9.2009, p. 27.


ANNESS

Prodotti agrikoli maħsuba għall-konsum mill-bniedem elenkati fl-Anness I għat-Trattat:

Klassi 1.5.   Żjut u xaħmijiet (butir, marġerina, żejt, eċċ.)

IL-GREĊJA

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (DPO)


12.5.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 118/10


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 411/2010

tal-10 ta' Mejju 2010

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 194/2008 li jġedded u jsaħħaħ il-miżuri restrittivi fir-rigward ta’ Burma/il-Mjanmar

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 194/2008 tal-25 ta’ Frar 2008 li jġedded u jsaħħaħ il-miżuri restrittivi fir-rigward ta’ Burma/il-Myanmar u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 817/2006 (1) u b’mod partikolari l-Artikolu 18(1)(b) tiegħu

Billi:

(1)

L-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 194/2008 jelenka l-persuni, l-gruppi u l-entitajiet koperti bl-iffriżar ta' fondi u riżorsi ekonomiċi skont dak ir-Regolament.

(2)

L-Anness VII tar-Regolment (KE) Nru 194/2008 jelenka l-impriżi li huma proprjetà tal-Gvern ta’ Burma/il-Mjanmar jew minn membri jew persuni assoċjati magħhom, kif ukoll jekk huma kkontrollati minnhom, suġġetti għal restrizzjonijiet fuq l-investiment taħt dak ir-Regolament.

(3)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/232/PESK tas-26 ta' April 2010 (2) tidentifika, fl-Annessi II u III tagħha, il-persuni legali u naturali li għalihom japplikaw ir-restrizzjonijiet kif provduti fl-Artikolu 10 ta' dik id-Deċiżjoni, u r-Regolament (KE) Nru 194/2008 idaħħal fis-seħħ dik id-Deċiżjoni sal-punt li l-azzjoni fil-livell ta' Unjoni tkun meħtieġa. L-Annessi VI u VII tar-Regolament (KE) Nru 194/2008 għandhom għalhekk jiġu emendati b’konformità ma’ dan.

(4)

Sabiex jiġi żgurat illi l-miżuri pprovvduti f'dan ir-Regolament ikunu effettivi, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   L-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 194/2008 huwa mibdul bit-test tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

2.   L-Anness VII tar-Regolament (KE) Nru 194/2008 huwa mibdul bit-test tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun applikabbli direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Mejju 2010.

Għall-Kummissjoni, f’isem il-President,

João VALE DE ALMEIDA

Direttur Ġenerali għar-Relazzjonijiet Esterni


(1)  ĠU L 66, 10.3.2008, p. 1.

(2)  ĠU L 105, 27.4.2010, p. 22.


ANNESS I

“ANNESS VI

Lista tal-membri tal-Gvern ta’ Burma/il-Mjanmar u persuni, entitajiet u korpi assoċjati magħhom imsemmija fl-Artikolu 11

Rimarki

(1)

Psewdonimi jew varjazzjonijiet fl-ortografija huma indikati b'‘psew.’;

(2)

‘D.t.t’. tfisser data tat-twelid;

(3)

‘P.t.t.’ tfisser post tat-twelid;

(4)

Jekk ma jingħadx mod ieħor, il-passaporti u l-karti ta' identità kollha huma dawk ta' Burma/il-Mjanmar.

A.   KUNSILL TAL-ISTAT GĦALL-PAĊI U L-IŻVILUPP (SPDC)

#

Isem (u psewdonimi eventwali)

Informazzjoni ta’ identifikazzjoni (kariga/titlu, data u post tat-twelid, numru tal-karta tal-identità/passaport, konjuġi jew iben/bint …)

Sess (M/F)

A1a

Ġeneral Anzjan Than Shwe

President, d.t.t. 02.02.1933

M

A1b

Kyaing Kyaing

Mart il-Ġeneral Anzjan Than Shwe

F

A1c

Thandar Shwe

Bint il-Ġeneral Anzjan Than Shwe

F

A1d

Maġġur Zaw Phyo Win

Ir-raġel ta' Thandar Shwe, Viċi Direttur fit-Taqsima tal-Esportazzjoni, Ministeru tal-Kummerċ

M

A1e

Khin Pyone Shwe

Bint il-Ġeneral Anzjan Than Shwe

F

A1f

Aye Aye Thit Shwe

Bint il-Ġeneral Anzjan Than Shwe

F

A1g

Tun Naing Shwe psew. Tun Tun Naing

Iben il-Ġeneral Anzjan Than Shwe. Proprjetarju tal-Kumpanija J and J

M

A1h

Khin Thanda

Mart Tun Naing Shwe

F

A1i

Kyaing San Shwe

Iben il-Ġeneral Anzjan Than Shwe, proprjetarju ta’ J's Donuts

M

A1j

Dr. Khin Win Sein

Mart Kyaing San Shwe

F

A1k

Thant Zaw Shwe psew. Maung Maung

Iben il-Ġeneral Anzjan Than Shwe

M

A1l

Dewar Shwe

Bint il-Ġeneral Anzjan Than Shwe

F

A1m

Kyi Kyi Shwe psew. Ma Aw

Bint il-Ġeneral Anzjan Than Shwe

F

A1n

Ten. Kurunell Soe Maung

Ir-raġel ta' Kyi Kyi Shwe

M

A1o

Pho La Pyae (Full Moon) psew. Nay Shwe Thway Aung

Iben Kyi Kyi Shwe u Nay Soe Maung, Direttur ta' Yadanabon Cybercity

M

A2a

Viċi-Ġeneral Anzjan Maung Aye

Viċi-President, d.t.t. 25.12.1937

M

A2b

Mya Mya San

Mart il-Viċi-Ġeneral Anzjan Maung Aye

F

A2c

Nandar Aye

Bint il-Viċi-Ġeneral Anzjan Maung Aye, Mart il-Maġġur Pye Aung (D15g). Proprjetarja ta' Queen Star Computer Co.

F

A3a

Ġeneral Thura Shwe Mann

Kap tal-Persunal, Koordinatur tal-Operazzjonijiet Speċjali (Armata, Forza Navali u Forza tal-Ajru) d.t.t. 11.07.1947

M

M

A3b

Khin Lay Thet 19.06.1947

F

A3c

Aung Thet Mann psew. Shwe Mann Ko Ko

Iben il-Ġeneral Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe War (Wah) Company, 5, Pyay Road, Hlaing Township, Yangon u koproprjetarju ta' RedLink Communications Co. Ltd, Nru. 20, Building B, Mya Yeik Nyo Royal Hotel, Pa-Le Road, Bahan Township, Yangon, d.t.t. 19.06.1977

M

A3d

Khin Hnin Thandar

Mart Aung Thet Mann

F

A3e

Toe Naing Mann

Iben il-Ġeneral Thura Shwe Mann, d.t.t. 29.06.1978 Proprjetarju ta' Global Net u Red Link Communications Co. Ltd, Nru. 20, Building B, Mya Yeik Nyo Royal Hotel, Pa-Le Road, Bahan Township, Yangon, Fornituri tas-Servizz tal-Internet

M

A3f

Zay Zin Latt

Mart Toe Naing Mann, Bint Khin Shwe (J5a), d.t.t. 24.03.1981

F

A4a

Ten-Ġen Thein Sein

‘Prim Ministru’, d.t.t. 20.04.1945, Pathein

M

A4b

Khin Khin Win

Mart it-Ten-Ġen Thein Sein

F

A5a

Ġen (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura huwa titolu) ‘Segretarju 1’, d.t.t. 29.05.1950, Chairman tal-Kunsill Nazzjonali Olimpiku tal-Mjanmar u Chairman tal-Myanmar Economic Corporation

M

A5b

Khin Saw Hnin

Mart it-Ten-Ġen (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

F

A5c

Kaptan Naing Lin Oo

Iben it-Ten-Ġen Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

M

A5d

Hnin Yee Mon

Mart il-Kaptan Naing Lin Oo

F

A6a

Maġġ-Ġen Min Aung Hlaing

Kap tal-Uffiċċju tal-Operazzjonijiet Speċjali 2 (Kayah, l-Istati ta' Shan). Mit-23.06.2008

M

A6b

Kyu Kyu Hla

Mart il-Maġġ-Ġen Min Aung Hlaing

F

A7a

Ten-Ġen Tin Aye

Kap tal-Ordinanza Militari, Kap tal-UMEHL

M

A7b

Kyi Kyi Ohn

Mart it-Ten-Ġen Tin Aye

F

A7c

Zaw Min Aye

Iben it-Ten-Ġen Tin Aye

M

A8a

Maġġ-Ġen Thar Aye psew. Tha Aye

Kap tal-Uffiċċju tal-Operazzjonijiet Speċjali 1 (Kachin, Chin, Sagaing) minn Mejju tal-2009, d.t.t. 16.02.1945 (preċedentement A11a)

M

A8b

Wai Wai Khaing psew. Wei Wei Khaing

Mart il-Maġġ-Ġen Thar Aye (preċedentement A11b)

F

A8c

Ara Thu Aye

Mart il-Maġġ-Ġen Thar Aye (preċedentement A11c)

M

A9a

Maġġ-Ġen Hla Htay Win

Kap tat-Taħriġ tal-Forzi Armati, mit-23.06.2008. (Qabel B1a) Proprjetarju ta' Htay Co. (qtugħ u pproċessar tal-injam)

M

A9b

Mar Mar Wai

Mart il-Maġġ-Ġen Hla Htay Win

F

A10a

Maġġ-Ġen Ko Ko

Kap tal-Uffiċċju tal-Operazzjonijiet Speċjali 3 (Pegu, Irrawaddy, Arakan). Mit-23.06.2008

M

A10b

Sao Nwan Khun Sum

Mart il-Maġġ-Ġen Ko Ko

F

A11a

Ten-Ġen Khin Zaw

Kap tal-Uffiċċju tal-Operazzjonijiet Speċjali 4 (Karen, Mon, Tenas serim), minn Mejju tal-2009, qabel kien Kap ta' BSO 6 minn Ġunju 2008 (preċedentement G42a)

M

A11b

Khin Pyone Win

Mart it-Ten-Ġen Khin Zaw (preċedentement G42b)

F

A11c

Kyi Tha Khin Zaw

Mart it-Ten-Ġen Khin Zaw (preċedentement G42c)

M

A11d

Su Khin Zaw

Mart it-Ten-Ġen Khin Zaw (preċedentement G42d)

F

A12a

Ten-Ġen Myint Swe

Kap tal-Bureau tal-Operazzjonijiet Speċjali 5 (Rangoon/Yangon)

M

A12b

Khin Thet Htay

Mart it-Ten-Ġen Myint Swe

F

A13a

Arnt Maung

Direttur Ġenerali Rtirat, Direttorat għall-Affarijiet Reliġjużi

M

A14a

Ten-Ġen Ohn Myint

Kap tal-Uffiċċju tal-Operazzjonijiet Speċjali 6 (Naypyidaw u Mandalay) Minn Mejju 2009. (Mandalay A8a)

M

A14b

Nu Nu Swe

Mart it-Ten-Ġen Ohn Myint

F

A14c

Kyaw Thiha psew. Kyaw Thura

Iben it-Ten-Ġen Ohn Myint

M

A14d

Nwe Ei Ei Zin

Mart Kyaw Thiha

F


B.   KMANDANTI REĠJONALI

#

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni (ink. il-Kmand)

Sess (M/F)

B1a

Maġġ-Ġen Win Myint

Rangoon (Yangon)

M

B1b

Kyin Myaing

Mart il-Maġġ-Ġen Win Myint

F

B2a

Maġġ-Ġen Yar Pyae psew. ‘Ya Pyae, Ya Pye, Ya Pyrit, Yar Pye u Yar Pyrit’

L-Istat ta' Shan tal-Lvant (in-Nofsinhar)

M

B2b

Thinzar Win Sein

Mart il-Maġġ-Ġen Yar Pyae psew. Ya Pyae, Ya Pye, Ya Pyrit, Yar Pye u Yar Pyrit

F

B3a

Brig-Ġen Myint Soe

Il-Ministru bla portafoll tal-Majjistral (Diviżjoni Sagaing) u Reġjonali

M

B4a

Maġġ-Ġen Khin Zaw Oo

Kostali (Diviżjoni Tanintharyi), d.t.t. 24.06.1951

M

B5a

Maġġ-Ġen Aung Than Htut

L-Istat ta' Shan tal-Grigal (it-Tramuntana)

M

B5b

Cherry

Mart il-Maġġ-Ġen Aung Than Htut

F

B6a

Maġġ-Ġen Tin Ngwe

Ċentrali (Diviżjoni Mandalay)

M

B6b

Khin Thida

Mart il-Ġen Maġġur Tin Ngwe

F

B7a

Maġġ-Ġen Thaung Aye

L-Istat tal-Punent (Rakhine)

M

B7b

Thin Myo Myo Aung

Mart il-Maġġ-Ġen Thar Aye

F

B8a

Maġġ-Ġen Kyaw Swe

Il-Ministru bla portafoll tal-Lbiċ (Diviżjoni Irrawaddy) u Reġjonali

M

B8b

Win Win Maw

Mart il-Maġġ-Ġen Kyaw Swe

F

B9a

Maġġ-Ġen Soei Win

It-Tramuntana (L-Istat ta' Kachin)

M

B9b

Than Than Nwe

Mart il-Maġġ-Ġen Soe Win

F

B10a

Maġġ-Ġen Hla Min

In-Nofsinhar (id-Diviżjoni ta’ Bago)

M

B11a

Maġġ-Ġen Thet Naing Win

Ix-Xlokk (L-Istat ta’ Mon)

M

B12a

Maġġ-Ġen Kyaw Phyo

It-Triangle (L-Istat ta’ Shan (il-Lvant))

M

B13a

Maġġ-Ġen Wai Lwin

Naypyidaw

M

B13b

Swe Swe Oo

Mart il-Maġġ-Ġen Wai Lwin

F

B13c

Wai Phyo Aung

Iben il-Maġġ-Ġen Wai Lwin

M

B13d

Oanmar Kyaw Tun psew. Ohnmar Kyaw Tun

Mart Wai Phyo Aung

F

B13e

Wai Phyo

Iben il-Maġġ-Ġen Wai Lwin

M

B13f

Lwin Yamin

Bint il-Maġġ-Ġen Wai Lwin

F


C.   VIĊI KMANDANTI REĠJONALI

#

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni (ink. il-Kmand)

Sess (M/F)

C1a

Brig-Ġen Kyaw Aung,

Rangoon (Yangon)

M

C1b

Khin May Latt

Mart il-Brig-Ġen Kyaw Kyaw Tun

F

C2a

Brig-Ġen Than Htut Aung

Ċentru

M

C2b

Moe Moe Nwe

Mart il-Brig-Ġen Than Htut Aung

F

C3a

Brig-Ġen Tin Maung Ohn

Il-Majjistral

M

C4a

Brig-Ġen San Tun

It-Tramuntana, d.t.t. 02.03.1951, Rangoon/Yangon

M

C4b

Tin Sein

Mart il-Brig-Ġen San Tun, d.t.t. 27.09.1950, Rangoon/Yangon

F

C4c

Ma Khin Ei Ei Tun

Bint il-Brig-Ġen San Tun, d.t.t. 16.09.1979, Direttur tal-Ar Let Yone Co. Ltd

F

C4d

Min Thant

Iben il-Brig-Ġen San Tun, d.t.t. 11.11.1982, Rangoon/Yangon, Direttur tal-Ar Let Yone Co. Ltd

M

C4e

Khin Mi Mi Tun

Bint il-Brig-Ġen San Tun, d.t.t. 25.10.1984, Rangoon/Yangon, Direttur tal-Ar Let Yone Co. Ltd

F

C5a

Brig-Ġen Hla Myint

Il-Grigal

M

C5b

Su Su Hlaing

Mart il-Brig-Ġen Hla Myint

F

C6a

Brig-Ġen Wai Lin

It-Triangle

M

C7a

Brig-Ġen Chit Oo

Il-Lvant

M

C7b

Kyin Myaing

Mart il-Brig-Ġen Chit Oo

F

C8a

Brig-Ġen Zaw Min

Ix-Xlokk

M

C8b

Nyunt Nyunt Wai

Mart il-Brig-Ġen Zaw Min

F

C9a

Brig-Ġen Hone Ngaing psew. Hon Ngai

Kostali

M

C9b

Wah Wah

Mart il-Brig-Ġen Hone Ngaing psew. Hon Ngai

F

C10a

Brig-Ġen Win Myint

(Preċedentement C7a) Nofsinhar

M

C10b

Mya Mya Aye

Mart il-Brig-Ġen Win Myint

F

C11a

Brig-Ġen Tint Swe

Il-Lbiċ

M

C11b

Khin Thaung

Mart il-Brig-Ġen Tint Swe

F

C11c

Ye Min psew. Ye Kyaw Swar Swe

Iben il-Brig-Ġen Tint Swe

M

C11d

Su Mon Swe

Mart Ye Min

F

C12a

Brig-Ġen Tin Hlaing

Punent

M

C12b

Hla Than Htay

Mart il-Brig-Ġen Tin Hlaing

F


D.   MINISTRI

#

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni (ink. il-Ministeru)

Sess (M/F)

D1a

Maġġ-Ġen Htay Oo

Agrikultura u Irrigazzjoni (mit-18.09.2004) (preċedentement Kooperattivi mill-25.08.2003), Segretarju-Ġenerali tal-USDA, d.t.t. 20.01.1950, p.t.t. Hintada, Nru tal-Passaport. DM 105413, Nru. tal-Karta tal-Identità 10/Khatana (N) 009325

M

D1b

Ni Ni Win

Mart il-Maġġ-Ġen Htay Oo

F

D1c

Thein Zaw Nyo

Kadett. Iben il-Maġġ-Ġen Htay Oo M

M

D2a

Brig-Ġen Tin Naing Thein

Kummerċ (mit-18.09.2004), preċedentement Deputat Ministru tal-Foresterija, d.t.t. 1955

M

D2b

Aye Aye

Mart il-Brig-Ġen Tin Naing Thein

F

D3a

Maġġ-Ġen Khin Maung Myint

Kostruzzjoni, kif ukoll Ministru tal-Enerġija Elettrika 2

M

D3b

Win Win Nu

Mart il-Maġġ-Ġen Khin Maung Myint

F

D4a

Maġġ-Ġen Tin Htut

Kooperattivi (mill-15.05.2006)

M

D4b

Tin Tin Nyunt

Mart il-Maġġ-Ġen Tin Htut

F

D5a

Maġġ-Ġen Khin Aung Myint

Kultura (mill-15.05.2006)

M

D5b

Khin Phyone

Mart il-Maġġ-Ġen Khin Aung Myint

F

D6a

Dr. Chan Nyein

Edukazzjoni (mill-10.8.2005), preċedentement Deputat Ministru għax-Xjenza u t-Teknoloġija, Membru tal-Kumitat Eżekuttiv tal-USDA, d.t.t. 15.12.1944

M

D6b

Sandar Aung

Mart Dr. Chan Nyein

F

D7a

Kurunell Zaw Min

Enerġija Elettrika (1) (mill-15.05.2006) 10.01.1949

M

D7b

Khin Mi Mi

Mart il-Kurunell Zaw Min

F

D8a

Brig-Ġen Lun Thi

Enerġija (mill-20.12.1997), d.t.t. 18.07.1940

M

D8b

Khin Mar Aye

Mart il-Brig-Ġen Lun Thi

F

D8c

Mya Sein Aye

Bint il-Brig-Ġen Lun Thi

F

D8d

Zin Maung Lun

Iben il-Brig-Ġen Lun Thi

M

D8e

Zar Chi Ko

Mart Zin Maung Lun

F

D9a

Maġġ-Ġen Hla Tun

Finanzi u Dħul (mill-01.02.2003), d.t.t. 11.07.1951

M

D9b

Khin Than Win

Mart il-Maġġ-Ġen Hla Tun

F

D10a

Nyan Win

Affarijiet Barranin (mit-18.09.2004), preċedentement Viċi Kap tat-Taħriġ tal-Forzi Armati, d.t.t. 22.01.1953

M

D10b

Myint Myint Soe

Mart Nyan Win, d.t.t. 15.01.1953

F

D11a

Brig-Ġen Thein Aung

Foresterija (mill-25.08.2003)

M

D11b

Khin Htay Myint

Mart il-Brig-Ġen Thein Aung

F

D12a

Prof. Dr. Kyaw Myint

Saħħa (mill-01.02.2003), d.t.t. 1940

M

D12b

Nilar Thaw

Mart il-Prof. Dr. Kyaw Myint

F

D13a

Maġġ-Ġen Maung Oo

Affarijiet Interni (mill-05.11.2004) u l-Ministru għall-Immigrazzjoni u l-Popolazzjoni minn Frar 2009, d.t.t. 1952

M

D13b

Nyunt Nyunt Oo

Mart il-Maġġ-Ġen Maung Oo

F

D14a

Maġġ-Ġen Maung Maung Swe

Għajnuna Soċjali, Assistenza u Sistemazzjoni mill-Ġdid (mill-15.05.2006)

M

D14b

Tin Tin Nwe

Mart il-Maġġ-Ġen Maung Maung Swe

F

D14c

Ei Thet Thet Swe

Bint il-Maġġ-Ġen Maung Maung Swe

F

D14d

Kaung Kyaw Swe

Iben il-Maġġ-Ġen Maung Maung Swe

M

D15a

Aung Thaung

Industrija 1 (mill-15.11.1997)

M

D15b

Khin Khin Yi

Mart Aung Thaung

F

D15c

Maġġur Moe Aung

Iben Aung Thaung

M

D15d

Dr. Aye Khaing Nyunt

Mart il-Maġġur Moe Aung

F

D15e

Nay Aung

Iben Aung Thaung, negozjant, Direttur Eżekuttiv, Aung Yee Phyoe Co. Ltd u Direttur ta' IGE Co. Ltd

M

D15f

Khin Moe Nyunt

Mart Nay Aung

F

D15g

Maġġur Pyi Aung, psew. Pye Aung

Iben Aung Thaung (miżżewweġ lil A2c) Direttur IGE Co.Ltd

M

D15h

Khin Ngu Yi Phyo

Bint Aung Thaung

F

D15i

Dr Thu Nanda Aung

Bint Aung Thaung

F

D15j

Aye Myat Po Aung

Bint Aung Thaung

F

D16a

Viċi Ammirall Soe Thein

Industrija 2 (minn Ġunju 2008). (Preċedentement G38a)

M

D16b

Khin Aye Kyin psew. Aye Aye

Mart il-Viċi Ammirall Soe Thein

F

D16c

Yimon Aye

Bint il-Viċi Ammirall Soe Thein, d.t.t. 12.07.1980, bħalissa tinsab fl-Istati Uniti tal-Amerika

F

D16d

Aye Chan

Iben il-Viċi Ammirall Soe Thein, d.t.t. 23.09.1973

M

D16e

Thida Aye

Bint il-Viċi Ammirall Soe Thein, d.t.t. 23.03.1979

F

D17a

Brig-Ġen Kyaw Hsan

Informazzjoni (mit-13.09.2002)

M

D17b

Kyi Kyi Win

Mart il-Brig-Ġen Kyaw Hsan. Kap tad-Dipartiment tal-Informazzjoni tal-Federazzjoni tal-Mjanmar għall-Affarijiet tan-Nisa.

F

D18a

Brig-Ġen Maung Maung Thein

Bhejjem u Sajd

M

D18b

Myint Myint Aye

Mart il-Brig-Ġen Maung Maung Thein

F

D18c

Min Thein psew. Ko Pauk

Iben il-Brig-Ġen Maung Maung Thein

M

D19a

Brig-Ġen Ohn Myint

Minjieri (mill-15.11.1997)

M

D19b

San San

Mart il-Brig-Ġen Ohn Myint

F

D19c

Thet Naing Oo

Iben il-Brig-Ġen Ohn Myint

M

D19d

Min Thet Oo

Iben il-Brig-Ġen Ohn Myint

M

D20a

Soe Tha

Ippjanar Nazzjonali u Żvilupp Ekonomiku (mill-20.12.1997), d.t.t. 07.11.1944

M

D20b

Kyu Kyu Win

Mart Soe Tha, d.t.t. 03.11.1949

F

D20c

Kyaw Myat Soe psew. Aung Myat Soe

Iben Soe Tha, d.t.t. 14.02.1973/07.10.1974, bħalissa jinsab fl-Awstralja

M

D20d

Wei Wei Lay

Mart Kyaw Myat Soe, d.t.t. 12.09.1978/18.08.1975, bħalissa tinsab fl-Awstralja

F

D20e

Aung Soe Tha

Iben Soe Tha, d.t.t. 05.10.1980

M

D20f

Myat Myitzu Soe

Bint Soe Tha, d.t.t. 14.02.1973

F

D20g

San Thida Soe

Bint Soe Tha, d.t.t. 12.09.1978

F

D20h

Phone Myat Soe

Iben Soe Tha, d.t.t. 03.03.1983

M

D21a

Kurunell Thein Nyunt

Progress taż-Żoni tal-Fruntieri u Affarijiet dwar Razez Nazzjonali u l-Iżvilupp (mill-15.11.97), u Sindku ta' Naypyidaw

M

D21b

Kyin Khaing psew. Kyin Khine

Mart il-Kurunell Thein Nyunt

F

D22a

Maġġ-Ġen Aung Min

Trasport Ferrovjarju (mill-01.02.2003)

M

D22b

Wai Wai Thar psew. Wai Wai Tha

Mart il-Maġġ-Ġen Aung Min

F

D22c

Aye Min Aung

Bint il-Maġġ-Ġen Aung Min

F

D22d

Htoo Char Aung

Iben il-Maġġ-Ġen Aung Min

M

D23a

Brig-Ġen Thura Myint Maung

Affarijiet Reliġjużi (mill-25.08.2003)

M

D23b

Aung Kyaw Soe

Iben il-Brig-Ġen Thura Myint Maung

M

D23c

Su Su Sandi

Mart Aung Kyaw Soe

F

D23d

Zin Myint Maung

Bint il-Brig-Ġen Thura Myint Maung

F

D24a

Thaung

Xjenza u Teknoloġija (mill-11.1998), d.t.t. 06.07.1937, Kyaukse

M

D24b

May Kyi Sein

Mart Thaung

F

D24c

Aung Kyi

Iben Thaung, d.t.t. 1971

M

D25a

Brig-Ġen Thura Aye Myint

Sport (mid-29.10.1999)

M

D25b

Aye Aye

Mart il-Brig-Ġen Thura Aye Myint

F

D25c

Nay Linn

Iben il-Brig-Ġen Thura Aye Myint

M

D26a

Brig-Ġen Thein Zaw

Ministru tat-Telekomunikazzjoni, Posta u Telegrafi (mill-10.05.2001)

M

D26b

Mu Mu Win

Mart il-Brig-Ġen Thein Zaw

F

D27a

Maġġ-Ġen Thein Swe

Trasport, mit-18.09.2004 (preċedentement l-Uffiċċju tal-Prim Ministru mill-25.08.2003)

M

D27b

Mya Theingi

Mart il-Maġġ-Ġen Thein Swe

F

D28a

Maġġ-Ġen Soe Naing

Ministru għal-Lukandi u t-Turiżmu (mill-15.05.2006)

M

D28b

Tin Tin Latt

Mart il-Maġġ-Ġen Soe Naing

F

D28c

Wut Yi Oo

Bint il-Maġġ-Ġen Soe Naing

F

D28d

Kaptan Htun Zaw Win

Ir-raġel ta' Wut Yi Oo

M

D28e

Yin Thu Aye

Bint il-Maġġ-Ġen Soe Naing

F

D28f

Yi Phone Zaw

Iben il-Maġġ-Ġen Soe Naing

M

D29a

Aung Kyi

Impjiegi/Xogħol (maħtur Ministru għar-Relazzjonijiet fit-08.10.2007, inkarigat mir-relazzjonijiet ma’ Aung San Suu Kyi)

M

D29b

Thet Thet Swe

Mart Aung Kyi

F

D30a

Kyaw Thu

Chairman tal-Bord ta' Selezzjoni tas-Servizz Ċivili u tat-Taħriġ, d.t.t. 15.08.1949

M

D30b

Lei Lei Kyi

Mart Kyaw Thu

F


E.   VIĊI MINISTRI

#

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni (ink. il-Ministeru)

Sess (M/F)

E1a

Ohn Myint

Agrikoltura u Irrigazzjoni (mill-15.11.1997)

M

E1b

Thet War

Mart Ohn Myint

F

E2a

Brig-Ġen Aung Tun

Kummerċ (mit-13.09.2003)

M

E3a

Brig-Ġen Myint Thein

Kostruzzjoni (mill-05.01.2000)

M

E3b

Mya Than

Mart il-Brig-Ġen Myint Thein

F

E4a

Tint Swe

Kostruzzjoni d.t.t. 07.11.1936 (mis-07.05.1998)

M

E5a

Maġġ-Ġen Aye Myint

Difiża (mill-15.05.2006)

M

E6a

Brig-Ġen Aung Myo Min

Edukazzjoni (mid-19.11.2003)

M

E6b

Thazin Nwe

Mart il-Brig-Ġen Aung Myo Min

F

E6c

Si Thun Aung

Iben il-Brig-Ġen Aung Myo Min

M

E7a

Myo Myint

Enerġija Elettrika 1 (mid-29.10.1999)

M

E7b

Tin Tin Myint

Mart Myo Myint

F

E8a

Brig-Ġen Than Htay

Enerġija (mill-25.08.2003)

M

E8b

Soe Wut Yi

Mart il-Brig-Ġen Than Htay

F

E9a

Kurunell Hla Thein Swe

d.t.t. 08.03.1957 Finanzi u Dħul (mill-25.08.2003)

M

E9b

Thida Win

Mart il-Kurunell Hla Thein Swe

F

E10a

Brig-Ġen Win Myint

Enerġija Elettrika (2)

M

E10b

Tin Ma Ma Than

Mart il-Brig-Ġen Win Myint

F

E11a

Maung Myint

Affarijiet Barranin d.t.t. 21.05.1958, Mandalay (mit-18.09.2004)

M

E11b

Dr Khin Mya Win

d.t.t. 21.01.1956, mart Maung Myint

F

E12a

Prof. Dr. Mya Oo

Saħħa (mis-16.11.1997), d.t.t. 25.01.1940

M

E12b

Tin Tin Mya

Mart il-Prof. Dr. Mya Oo

F

E12c

Dr. Tun Tun Oo

Iben il-Prof. Dr. Mya Oo, d.t.t. 26.07.1965

M

E12d

Dr. Mya Thuzar

Bint il-Prof. Dr. Mya Oo, d.t.t. 23.09.1971

F

E12e

Mya Thidar

Bint il-Prof. Dr. Mya Oo, d.t.t. 10.06.1973

F

E12f

Mya Nandar

Bint il-Prof. Dr. Mya Oo, d.t.t. 29.05.1976

F

E13a

Brig-Ġen Phone Swe

Affarijiet Interni (mill-25.08.2003)

M

E13b

San San Wai

Mart il-Brig-Ġen Phone Swe

F

E14a

Brig-Ġen Aye Myint Kyu

Lukandi u Turiżmu (mis-16.11.1997)

M

E14b

Prof. Khin Swe Myint

Mart il-Brig-Ġen Aye Myint Kyu

F

E15a

Brig-Ġen Win Sein

Immigrazzjoni u Popolazzjoni (minn Novembru 2006)

M

E15b

Wai Wai Linn

Mart il-Brig-Ġen Win Sein

F

E16a

Brig-Ġen Thein Tun

Industrija 1 (Deputat Ministru Addizzjonali)

M

E17a

Ten-Kurunell Khin Maung Kyaw

Industrija 2 (mill-05.01.2000)

M

E17b

Mi Mi Wai

Mart it-Ten-Kurunell Khin Maung Kyaw

F

E18a

Maġġ-Ġen Kyaw Swa Khine

Industrija 2 (mill-24.10.2007) (preċedentement G29a), (Deputat Ministru Addizzjonali)

M

E18b

Khin Phyu Mar

Mart il-Maġġ-Ġen Kyaw Swa Khine

F

E19a

Kurunell Tin Ngwe

Progress ta' Żoni tal- Fruntiera u Affarijiet tar-Razez Nazzjonali u l-Iżvilupp (mill-25.08.2003)

M

E19b

Khin Mya Chit

Mart il-Kurunell Tin Ngwe

F

E20a

Thaung Lwin

Trasport Ferrovjarju (mill-16.11.1997)

M

E20b

Dr. Yi Yi Htwe

Mart it-Thura Thaung Lwin

F

E21a

Brig-Ġen Aung Ko

Affarijiet Reliġjużi, USDA, membru tal-Kumitat Eżekuttiv Ċentrali (mis-17.11.1997)

M

E21b

Myint Myint Yee psew. Yi Yi Myint

Mart il-Brig-Ġen Thura Aung Ko

F

E22a

Kyaw Soe

Xjenza u Teknoloġija d.t.t. 16.10.1944 (mill-15.11.2004)

M

E23a

Kurunell Thurein Zaw

Ippjanar Nazzjonali u Żvilupp Ekonomiku (mill-10.08.2005)

M

E23b

Tin Ohn Myint

Mart il-Kurunell Thurein Zaw

F

E24a

Brig-Ġen Kyaw Myin

Għajnuna Soċjali, Assistenza u Sistemazzjoni mill-Ġdid (mill-25.08.2003)

M

E24b

Khin Nwe Nwe

Mart il-Brig-Ġen Kyaw Myin

F

E25a

Pe Than

Trasport Ferrovjarju (mill-14.11.1998)

M

E25b

Cho Cho Tun

Mart Pe Than

F

E26a

Kurunell Nyan Tun Aung

Trasport (mill-25.08.2003)

M

E26b

Wai Wai

Mart il-Kurunell Nyan Tun Aung

F

E27a

Dr. Paing Soe

Saħħa (Viċi Ministru addizzjonali) (mill-15.05.2006)

M

E27b

Khin Mar Swe

Mart Dr. Paing Soe

F

E28a

Maġġ-Ġen Thein Tun

Viċi Ministru tal-Posta u t-Telekomunikazzjoni

M

E28b

Mya Mya Win

Mart Thein Tun

F

E29a

Maġġ-Ġen Kyaw Swa Khaing

Viċi Ministru għall-Industrija 2

M

E29b

Khin Phyu Mar

Mart Kyaw Swa Khaing

F

E30a

Maġġ-Ġen Thein Htay

Viċi Ministru għad-Difiża

M

E30b

Myint Myint Khine

Mart il-Maġġ-Ġen Thein Htay

F

E31a

Brig-Ġen Tin Tun Aung

Viċi-Ministru għax-Xogħol (mis-07/11/07)

M


F.   ĦATRIET OĦRAJN RELATATI MAS-SETTUR TAT-TURIŻMU

#

Isem

Informazzjoni ta’ identifikazzjoni

(ink. l-kariga)

Sess (M/F)

F1a

Hla Htay

Direttur Ġenerali fid-Direttorat tħal-Lukandi u t-Turiżmu (Direttur Eżekuttiv, Servizzi għal-Lukandi u t-Turiżmu tal-Mjanmar sa Awwissu 2004)

M

F2a

Tin Maung Shwe

Viċi Direttur Ġenerali, Direttorat tal-Lukandi u t-Turiżmu

M

F3a

Soe Thein

Direttur eżekuttiv, Servizzi għal-Lukandi u t-Turiżmu tal-Mjanmar minn Ottubru 2004 (preċedentement Direttur)

M

F4a

Khin Maung Soe

Maniġer Ġenerali

M

F5a

Tint Swe

Maniġer Ġenerali

M

F6a

Ten-Kurunell Yan Naing

Maniġer Ġenerali, Ministeru għal-Lukandi u t-Turiżmu

M

F7a

Kyi Kyi Aye

Direttur għall-Promozzjoni tat-Turiżmu, Ministeru għal-Lukandi u t-Turiżmu

F

G.   UFFIĊJALI MILITARI ANZJANI

#

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni (ink. l-Kariga)

Sess (M/F)

G1a

Maġġ-Ġen Hla Shwe

Viċi Ajjutant Ġenerali

M

G2a

Maġġ-Ġen Soe Maung

Imħallef Avukat Ġenerali:

M

G2b

Nang Phyu Phyu Aye

Mart il-Maġġ-Ġen Soe Maung

F

G3a

Maġġ-Ġen Thein Htaik psew. Hteik

Spettur Ġenerali

M

G4a

Maġġ-Ġen Saw Hla

Kap tal-Pulizija Militari

M

G4b

Cho Cho Maw

Mart il-Maġġ-Ġen Saw Hla

F

G5a

Maġġ-Ġen Htin Aung Kyaw

Viċi Kap Ġeneral inkarigat mill-kwartieri

M

G5b

Khin Khin Maw

Mart il-Maġġ-Ġen Htin Aung Kyaw

F

G6a

Ten-Ġen Lun Maung

Awditur Ġenerali

M

G6b

May Mya Sein

Mart it-Ten-Ġen Lun Maung

F

G7a

Maġġ-Ġen Nay Win

Assistent Militari taċ-Chairman tal-SPDC

M

G8a

Maġġ-Ġen Hsan Hsint

Ġeneral responsabbli għall-Ħatriet Militari, d.t.t. 1951

M

G8b

Khin Ma Lay

Mart il-Maġġ-Ġen Hsan Hsint

F

G8c

Okkar San Sint

Iben il-Maġġ-Ġen Hsan Hsint

M

G9a

Maġġ-Ġen Hla Aung Thein

Kmandant tal-Kamp, Rangoon

M

G9b

Amy Khaing

Mart Hla Aung Thein

F

G10a

Ten-Ġen Ye Myint

Kap tas-Sigurtà tal-Affarijiet Militari

M

G10b

Myat Ngwe

Mart it-Ten-Ġen Ye Myint

F

G11a

Brig-Ġen Mya Win

Kmandant, Kulleġġ Nazzjonali għad-Difiża

M

G12a

Brig-Ġen Maung Maung Aye

Kmandant, Kulleġġ Ġenerali tal-Persunal (minn Ġunju 2008)

M

G12b

San San Yee

Mart il-Brig-Ġen Maung Maung Aye

F

G13a

Brig-Ġen Tun Tun Oo

Direttur tar-Relazzjonijiet Pubbliċi u Gwerra Psikoloġika

M

G14a

Maġġ-Ġen Thein Tun

Direttur tas-Sinjali; membru tal-Kumitat ta' Ġestjoni li jsejjaħ il-Konvenzjoni Nazzjonali

M

G15a

Maġġ-Ġen Than Htay

Direttur tal-Forniment u t-Trasport

M

G15b

Nwe Nwe Win

Mart il-Maġġ-Ġen Than Htay

F

G16a

Maġġ-Ġen Khin Maung Tint

Direttur tax-Xogħlijiet ta' Stampar tas-Sigurtà

M

G17a

Maġġ-Ġen Sein Lin

Direttur, MOD (Xogħol preċiż mhux magħruf Preċedentement Direttur tal-Ordonanza)

M

G18a

Maġġ-Ġen Kyi Win

Direttur tal-Artillerija u l-Armatura, Membru tal-Bord UMEHL

M

G18b

Khin Mya Mon

Mart il-Maġġ-Ġen Kyi Win

F

G19a

Maġġ-Ġen Tin Tun

Direttur tal-Inġiniera Militari

M

G19b

Khin Myint Wai

Mart il-Maġġ-Ġen Tin Tun

F

G20a

Maġġ-Ġen Aung Thein

Direttur tas-Sistemazzjoni mill-Ġdid

M

G20b

Htwe Yi psew. Htwe Htwe Yi

Mart il-Maġġ-Ġen Aung Thein

F

G21a

Brig-Ġen Than Maung

Viċi Kmandant tal-Kulleġġ Nazzjonali tad-Difiża

M

G22a

Brig-Ġen Win Myint

Rettur tal-Akkademja Teknoloġika tas-Servizzi tad-Difiża

M

G23a

Brig-Ġen Tun Nay Lin

Rettur/Kmandant, Akkademja Medika tas-Servizzi tad-Difiża

M

G24a

Brig-Ġen Than Sein

Kmandant, Sptar tas-Servizzi tad-Difiża, Mingaladon, d.t.t. 01.02.1946, p.t.t. Bago

M

G24b

Rosy Mya Than

Mart il-Brig-Ġen Than Sein

F

G25a

Brig-Ġen Win Than

Direttur tal-Akkwist Pubbliku u Direttur Eżekuttiv tal-Union of Myammar Economic Holdings (preċ. Maġġ-Ġen Win Hlaing, K1a)

M

G26a

Brig-Ġen Than Maung

Direttur tal-Milizzja tal-Poplu u l-Forzi tal-Fruntieri

M

G27a

Maġġ-Ġen Khin Maung Win

Direttur tal-Industriji tad-Difiża

M

G28a

Brig-Ġen Win Aung

Membru tal-Bord ta' Selezzjoni u Taħriġ tas-Servizz Ċivili

M

G29a

Brig-Ġen Soe Oo

Membru tal-Bord ta' Selezzjoni u Taħriġ tas-Servizz Ċivili

M

G30a

Brig-Ġen Nyi Tun psew. Nyi Htun

Membru tal-Bord ta' Selezzjoni u Taħriġ tas-Servizz Ċivili

M

G31a

Brig-Ġen Kyaw Aung

Membru tal-Bord ta' Selezzjoni u Taħriġ tas-Servizz Ċivili

M

G32a

Ten-Ġen Myint Hlaing

Kap tal-Persunal (Difiża tal-Ajru)

M

G32b

Khin Thant Sin

Mart it-Ten-Ġen Myint Hlaing

F

G32c

Hnin Nandar Hlaing

Bint it-Ten-Ġen Myint Hlaing

F

G32d

Thant Sin Hlaing

Iben it-Ten-Ġen Myint Hlaing

M

G33a

Maġġ-Ġen Mya Win

Direttur tal-Artillerija, Ministeru tad-Difiża

M

G34a

Maġġ-Ġen Tin Soe

Direttur tal-Vetturi Armati, Ministeru tad-Difiża

M

G35a

Maġġ-Ġen Than Aung

Direttur, Ministeru tad-Difiża, Direttorat tal-Persunal Mediku

M

G36a

Maġġ-Ġen Ngwe Thein

Ministeru tad-Difiża

M

G37a

Kurunell Thant Sin

Direttur Ġenerali fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru

M

G38a

Ten-Ġen Thura Myint Aung

Ajjutant Ġenerali (qabel B8a, ingħata promozzjoni mill-Kmand Reġjonali tal-Lbiċ)

M

G39a

Maġġ-Ġen Maung Shein

Spezzjoni tas-Servizzi tad-Difiża u Awditur Ġenerali

M

G40a

Maġġ-Ġen Tha Aye

Ministry of Defense

M

G41a

Kurunell Myat Thu

Kmandant tar-Reġjun Militari 1 Rangoon (tramuntana ta’ Rangoon)

M

G42a

Kurunell Nay Myo

Kmandant tar-Reġjun Militari 2 (Lvant ta’ Rangoon)

M

G43a

Kurunell Tin Hsan

Kmandant tar-Reġjun Militari 3 (Punent ta’ Ragoon)

M

G44a

Kurunell Khin Maung Htun

Kmandant tar-Reġjun Militari 4 (Nofsinhar ta’ Ragoon)

M

G45a

Kurunell Tint Wai

Kmandant tal-Kmand tal-Kontroll tal-Operazzjonijiet Nru 4 (Mawbi)

M

G46a

San Nyunt

Kmandant tal-Unità ta’ Appoġġ Militari Nru 2 tal-Affarijiet ta’ Sigurtà Militari

M

G47a

Ten-Kurunell Zaw Win

Kmandant tal-Bażi 3 tal-Battaljun Lon Htein f'Shwemyayar

M

G48a

Maġġur Mya Thaung

Kmandant tal-Bażi 5 tal-Battaljun Lon Htein f'Mawbi

M

G49a

Maġġur Aung San Win

Kmandant tal-Bażi 7 tal-Battaljun Lon Htein f'Thanlin Township

M


Forza Navali

#

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni (ink. l-Kariga)

Sess (M/F)

G50a

Rear Admiral Nyan Tun

Kap-Kmandant tal-Forza Navali) Minn Ġunju 2008. Membru tal-Bord UMEHL. (qabel G39a)

M

G50b

Khin Aye Myint

Mart Nyan Tun

F

G51a

Komodor Win Shein

Kmandant, Kwartieri Ġenerali tat-Taħriġ Navali

M

G52a

Komodor Brig-Ġen Thura Thet Swe

Kmandant tal-Kmand tar-Reġjun Navali ta' Taninthayi

M

G53a

Komodor Myint Lwin

Kmandant tar-Reġjun Navali ta' Irrawaddy

M


Forza tal-Ajru

#

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni (ink. l-Kariga)

Sess (M/F)

G54a

Ten-Ġen Myat Hein

Kap Kmandant (Forza tal-Ajru)

M

G54b

Htwe Htwe Nyunt

Mart it-Ten-Ġen Myat Hein

F

G55a

Maġġ-Ġen Khin Aung Myint

Kap tal-Persunal (Ajru)

M

G56a

Brig-Ġen Ye Chit Pe

Persunal tal-Kmandant-Kap tal-Ajru, Mingaladon

M

G57a

Brig-Ġen Khin Maung Tin

Kmandant tal-Iskola tat-Taħriġ tal-Ajru, Meiktila

M

G58a

Brig-Ġen Zin Yaw

Kmandant tal-Bażi tal-Ajru Pathein, Kap tal-Persunal (Ajru), Membru tal-Bord UMEHL

M

G58b

Khin Thiri

Mart il-Brig-Ġen Zin Yaw

F

G58c

Zin Mon Aye

Bint il-Brig-Ġen Zin Yaw, d.t.t. 26.03.1985

F

G58d

Htet Aung

Iben il-Brig-Ġen Zin Yaw, d.t.t. 09.07.1988

M


Diviżjoni tal-Fanterija Ħafifa (LID)

#

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni (ink. l-Kariga)

Sess (M/F)

G59a

Brig-Ġen Than Htut

11 LID

M

G60a

Brig-Ġen Tun Nay Lin

22 LID

M

G61a

Brig-Ġen Kyaw Htoo Lwin

33 LID, Sagaing

M

G62a

Brig-Ġen Taut Tun

44 LID

M

G63a

Brig-Ġen Aye Khin

55 LID, Lalaw

M

G64a

Brig-Ġen San Myint

66 LID, Pyi

M

G65a

Brig-Ġen Tun Than

77 LID, Bago

M

G66a

Brig-Ġen Aung Kyaw Hla

88 LID, Magwe

M

G67a

Brig-Ġen Tin Oo Lwin

99 LID, Meiktila

M

G68a

Brig-Ġen Sein Win

101 LID, Pakokku

M

G69a

Kurunell Than Han

LID 66

M

G70a

Ten-Kurunell Htwe Hla

LID 66

M

G71a

Ten-Kurunell Han Nyunt

LID 66

M

G72a

Kurunell Ohn Myint

LID 77

M

G73a

Ten-Kurunell Aung Kyaw Zaw

LID 77

M

G74a

Maġġur Hla Phyo

LID 77

M

G75a

Kurunell Myat Thu

Kmandant Tattiku 11 LID

M

G76a

Kurunell Htein Lin

Kmandant Tattiku 11 LID

M

G77a

Ten-Kurunell Tun Hla Aung

Kmandant Tattiku 11 LID

M

G78a

Kurunell Aung Tun

Brigada 66

M

G79a

Kaptan Thein Han

Brigada 66

M

G79b

Hnin Wutyi Aung

Mart il-Kaptan Thein Han

F

G80a

Ten-Kurunell Mya Win

Kmandant Tattiku 77 LID

M

G81a

Kurunell Win Te

Kmandant Tattiku 77 LID

M

G82a

Kurunell Soe Htway

Kmandant Tattiku 77 LID

M

G83a

Ten-Kurunell Tun Aye

Kmandant 702 Battaljun ta’ Fanterija Ħafifa

M

G84a

Nyan Myint Kyaw

Kmandant tal-Battaljun tal-Fanterija 281 (Ilvant tal-Istat ta' Mongyang Shan)

M


Brigadieri-Ġenerali Oħrajn

#

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni (ink. l-Kariga)

Sess (M/F)

G85a

Brig-Ġen Htein Win

Stazzjon Taikkyi

M

G86a

Brig-Ġen Khin Maung Htay

Kmandant tal-Istazzjon Meiktila

M

G87a

Brig-Ġen Kyaw Oo Lwin

Kmandant tal-Istazzjon Kalay

M

G88a

Brig-Ġen Khin Zaw Win

Stazzjon Khamaukgyi

M

G89a

Brig-Ġen Kyaw Aung

MR tan-Nofsinhar, Kmandant tal-Istazzjon Toungoo

M

G90a

Brig-Ġen Myint Hein

Kmand tal-Operazzjonijiet Militari -3, Stazzjon Mogaung

M

G91a

Brig-Ġen Tin Ngwe

Ministeru tad-Difiża

M

G92a

Brig-Ġen Myo Lwin

Kmand tal-Operazzjonijiet Militari -7, Stazzjon Pekon,

M

G93a

Brig-Ġen Myint Soe

Operazzjonijiet Militari Kmand -5, Stazzjon Taungup

M

G94a

Brig-Ġen Myint Aye

Kmand tal-Operazzjonijiet Militari -9, Stazzjon Kyauktaw

M

G95a

Brig-Ġen Nyunt Hlaing

Kmand tal-Operazzjonijiet Militari -17, Stazzjon Mong Pan

M

G96a

Brig-Ġen Ohn Myint

Membru tal-Mon State USDA CEC

M

G97a

Brig-Ġen Soe Nwe

Kmand tal-Operazzjonijiet Militari -21, Stazzjon Bhamo

M

G98a

Brig-Ġen Than Tun

Kmandant tal-Istazzjon Kyaukpadaung

M

G99a

Brig-Ġen Than Tun Aung

Kmand tal-Operazzjonijiet Reġjonali-Sittwe

M

G100a

Brig-Ġen Thet Naing

Kmandant tal-Istazzjon Aungban

M

G101a

Brig-Ġen Thein Hteik

Kmand tal-Operazzjonijiet Militari -13, Stazzjon Bokpyin,

M

G102a

Brig-Ġen Thura Myint Thein

Kmand tal-Operazzjonijiet Tattiċi Namhsan issa Direttur Eżekuttiv tal-Korporazzjoni Ekonomika ta' Myanmar (MEC)

M

G103a

Brig-Ġen Win Aung

Kmandant tal-Istazzjon Mong Hsat

M

G104a

Brig-Ġen Myo Tint

Uffiċjal b'Kariga Speċjali, Ministeru tat-Trasport

M

G105a

Brig-Ġen Thura Sein Thaung

Uffiċjal b'Kariga Speċjali, Ministeru tal-Għajnuna Soċjali

M

G106a

Brig-Ġen Phone Zaw Han

Sindku ta' Mandalay minn Frar 2005 u President tal-Kumitat għall-Iżvilupp tal-Belt ta' Mandalay, ex-Kmandant ta' Kyaukme

M

G106a

Moe Thidar

Mart il-Brig-Ġen Phone Zaw Han

F

G107a

Brig-Ġen Win Myint

Kmandant tal-Istazzjon ta' Pyinmana

M

G108a

Brig-Ġen Kyaw Swe

Kmandant tal-Istazzjon ta' Pyin Oo Lwin

M

G109a

Brig-Ġen Soe Win

Kmandant tal-Istazzjon ta' Bahtoo

M

G110a

Brig-Ġen Thein Htay

Viċi Kap tal-Produzzjoni tal-Armi Militari, Ministeru tad-Difiża

M

G111a

Brig-Ġen Myint Soe

Kmandant tal-Istazzjon ta' Rangoon

M

G112a

Brig-Ġen Myo Myint Thein

Kmandant, Sptar tas-Servizzi tad-Difiża Pyin Oo Lwin

M

G113a

Brig-Ġen Sein Myint

President tal-Kunsill tal-Paċi u l-Iżvilupp tad-Diviżjoni ta' Bago (Pegu)

M

G114a

Brig-Ġen Hong Ngai (Ngaing)

President tal-Kunsill tal-Paċi u l-Iżvilupp tal-Istat Chin

M

G115a

Brig-Ġen Win Myint

President tal-Kunsill tal-Paċi u l-Iżvilupp tal-Istat ta’ Kayah

M

H.   UFFIĊJALI MILITARI LI JMEXXU L-ĦABSIJIET U L-PULIZIJA

#

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni (ink. l-Kariga)

Sess (M/F)

H1a

Brig-Ġen Khin Yi

Forza tal-Pulizija DG Myammar d.t.t. 29.12.1952

M

H1b

Khin May Soe

Mart il-Brig-Ġen Khin Yi

F

H2a

Zaw Win

Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Ħabsijiet (Ministeru tal-Affarijiet tal-Intern) minn Awwissu 2004, qabel Viċi DG tal-Forza tal-Pulizija Myammar, u qabel Brig-Ġen. tal-Militar

M

H2b

Nwe Ni San

Mart Zaw Win

F

H3a

Aung Saw Win

Direttur Ġenerali, Uffiċju tal-Investigazzjoni Speċjali.

M

H4a

Brig-Ġen tal-Pulizija Khin Maung Si

Kap tal-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija

M

H5a

Ten-Kurunell Tin Thaw

Kmandant tal-Istitut Tekniku tal-Gvern

M

H6a

Maung Maung Oo

Kap tat-tim ta’ interrogazzjoni tal-Affarijiet tas-Sigurtà Militari fil-Ħabs ta’ Insein

M

H7a

Myo Aung

Direttur tal-Faċilitajiet ta’ Detenzjoni ta’ Rangoon

M

H8a

Brig-Ġen tal-Pulizija Zaw Win

Viċi Direttur tal-Pulizija

M

H9a

Ten-Kurunell tal-Pulizija Zaw Min Aung

Fergħa Speċjali

M


I.   L-ASSOĊJAZZJONI TAS-SOLIDARJETÀ U L-IŻVILUPP TAL-UNJONI (IL-USDA)

(nies tal-USDA anzjani b’kariga għolja li ma ġewx inklużi x’imkien ieħor)

#

Isem

Informazzjoni ta’ identifikazzjoni

(ink. l-kariga)

Sess (M/F)

I1a

Brig-Ġen Aung Thein Lin psew. Aung Thein Lynn

Sindku ta' Yangon u Chairman tal-Kumitat tal-Iżvilupp tal-Belt ta' Yangon (Segretarju) u Membru tal-Kumitat Eżekuttiv Ċentrali tal-USDA, d.t.t. 1952

M

I1b

Khin San New

Mart il-Brig-Ġen Aung Thein Lin

F

I1c

Thidar Myo

Bint il-Brig-Ġen Aung Thein Lin

F

I2a

Kurunell Maung Par psew. Maung Pa

Viċi Sindku tal-Iżvilupp I tal-Belt ta' Yangon (Membru tal-Eżekuttiv Ċentrali I)

M

I2b

Khin Nyunt Myaing

Mart il-Kurunell Maung Par

F

I2c

Naing Win Par

Iben il-Kurunell Maung Par

M

I3a

Nyan Tun Aung

Membru tal-Kumitat Eżekuttiv Ċentrali

M

I4a

Aye Myint

Membru tal-Kumitat Eżekuttiv ta' Rangoon

M

I5a

Tin Hlaing

Membru tal-Kumitat Eżekuttiv ta' Rangoon

M

I6a

Soe Nyunt

Uffiċjal tal-Persunal ta’ Yangon tal-Lvant

M

I7a

Chit Ko Ko

President tal-Kunsill tal-Paċi u l-Iżvilupp f’Mingala Taungnyunt Township

M

I8a

Soe Hlaing Oo

Segretarju tal-Kunsill tal-Paċi u l-Iżvilupp f’Mingala Taungnyunt Township

M

I9a

Kaptan Kan Win

Kap tal-Forza tal-Pulizija ta’ Mingala Taungnyunt Township

M

I10a

That Zin Thein

Kap tal-Kumitat għall-Affarijiet tal-Iżvilupp ta’ Mingala Taungnyunt

M

I11a

Khin Maung Myint

Kap tad-Dipartiment tal-Immigrazzjoni u l-Popolazzjoni f'Mingala Taungnyunt

M

I12a

Zaw Lin

Segretarju f' Mingala Taungnyunt Township USDA

M

I13a

Win Hlaing

Segretarju Konġunt f'Mingala Taungnyunt Township USDA

M

I14a

San San Kyaw

Uffiċjal tal-Persunal tad-Dipartiment tal-Informazzjoni u r-Relazzjonijiet Pubbliċi fil-Ministeru tal-Informazzjoni f’Mingala Taungnyunt Township

F

I15a

Ten-Ġen Myint Hlaing

Ministru tad-Difiża u Membru tal-USDA

M

J.   PERSUNI LI JIBBENEFIKAW MIL-LINJI POLITIĊI EKONOMIĊI TAL-GVERN U PERSUNI OĦRAJN ASSOĊJATI MAR-REĠIM

#

Isem

Informazzjoni ta’ identifikazzjoni

(ink. l-kumpanija)

Sess (M/F)

J1a

Tay Za

Direttur Eżekuttiv, Htoo Trading Co; Htoo Construction Co., d.t.t. 18.07.1964; Karta tal-identità MYGN 006415.

Proprjetarju tal-Yangon United Football Club. Missier: Myint Swe (06.11.1924) Omm: Ohn (12.08.1934)

M

J1b

Thidar Zaw

Mart Tay Za; d.t.t. 24.02.1964,

Karta tal-identità KMYT 006865.

Ġenituri: Zaw Nyunt (mejjet), Htoo (mejta)

F

J1c

Pye Phyo Tay Za

Iben Tay Za, d.t.t. 29.01.1987

M

J1d

Ohn

Omm Tay Za, d.t.t. 12.08.1934

F

J2a

Thiha

Ħu Tay Za (J1a), d.t.t. 24.06.1960.

Direttur, Htoo Trading. Distributor ta' London cigarettes (Myawaddy Trading)

M

J2b

Shwe Shwe Lin

Mart Thiha

F

J3a

Aung Ko Win psew. Saya Kyaung

Kanbawza Bank kif ukoll Myanmar Billion Group, Nilayoma Co. Ltd, East Yoma Co. Ltd u aġent għal London Cigarettes fl-Istati ta’ Shan u Kayah u proprjetarju ta' Kanbawza Football Club

M

J3b

Nan Than Htwe psew. Nan Than Htay

Mart Aung Ko Win

F

J3c

Nang Lang Kham psew. Nan Lan Khan

Bint Aung Ko Win, d.t.t. 01.06.1988

F

J4a

Tun Myint Naing psew. Steven Law, Htun Myint Naing, Htoon Myint Naing

Asia World Co., d.t.t. 15.05.1958 jew 27.08.1960 proprjetarju ta' Magway Football Club

M

J4b

Ng Seng Hong, psew. Seng Hong, Cecilia Ng jew Ng Sor Hon

Mart Myint Naing. Kap Eżekuttiv ta' Golden Aaron Pte Ltd (is-Singapor)

F

J4c

Lo Hsing-han

Missier Tun Myint Naing psew. Steven Law ta' Asia World Co., d.t.t. 1938 jew 1935

M

J5a

Khin Shwe

Zaykabar Co, d.t.t. 21.01.1952. Ara wkoll A3f

M

J5b

San San Kywe

Mart Khin Shwe

F

J5c

Zay Thiha

Iben Khin Shwe, d.t.t. 01.01.1977, Direttur Eżekuttiv ta' Zaykabar Co. Ltd

M

J5d

Nandar Hlaing

Mart Zay Thiha

F

J6a

Htay Myint

Yuzana Co., d.t.t. 06.02.1955, kif ukoll Yuzana Supermarket, Yuzana Hotel, Yuzana Oil Palm Project u proprjetarju ta' Myanmar United Football Club ta' Nofsinhar

M

J6b

Aye Aye Maw

Mart Htay Myint, d.t.t. 17.11.1957

F

J6c

Win Myint

Ħu Htay Myint, d.t.t. 29.05.1952 Direttur Yuzana Co.

M

J6d

Lay Myint

Ħu Htay Myint, d.t.t. 06.02.1955 Direttur Yuzana Co.

M

J6e

Kyin Toe

Ħu Htay Myint, d.t.t. 29.04.1957 Direttur Yuzana Co.

M

J6f

Zar Chi Htay

Bint Htay Myint, Direttur ta' Yuzana Co., d.t.t. 17.02.1981

F

J6g

Khin Htay Lin

Direttur, Yuzana Co., d.t.t. 14.04.1969

M

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co. (distributuri uniċi ta’ Thaton Tires taħt il-Ministeru tal-Industrija 2)

M

J7b

Nan Mauk Loung Sai psew. Nang Mauk Lao Hsai

Mart Kyaw Win

F

J8a

Maġġ-Ġen (Irtirat) Nyunt Tin

Ex-Ministru tal-Agrikoltura u l-Irrigazzjoni, irtira f'Settembru 2004

M

J8b

Khin Myo Oo

Mart il-Maġġ-Ġen (Irtirat) Nyunt Tin

F

J8c

Kyaw Myo Nyunt

Iben il-Maġġ-Ġen (Irtirat) Nyunt Tin

M

J8d

Thu Thu Ei Han

Bint il-Maġġ-Ġen (Irtirat) Nyunt Tin

F

J9a

Than Than Nwe

Mart il-Ġen

F

J9b

Nay Soe

Iben il-Ġen Soe Win, ex Prim Ministru (mejjet)

M

J9c

Theint Theint Soe

Bint il-Ġen Soe Win, ex Prim Ministru (mejjet)

F

J9d

Sabai Myaing

Mart Nay Soe

F

J9e

Htin Htut

Ir-raġel ta' Theint Theint Soe

M

J10a

Maung Maung Myint

Direttur Eżekuttiv ta' Myangon Myint Co. Ltd

M

J11a

Maung Ko

Direttur, Htarwara mining company

M

J12a

Zaw Zaw psew. Phoe Zaw

Direttur Ġenerali ta' Max Myanmar, d.t.t. 22.10.1966

M

J12b

Htay Htay Khine (Khaing)

Mart Zaw Zaw

F

J13a

Chit Khaing aka Chit Khine

Direttur Eżekuttiv tal-grupp ta' kumpaniji Eden u Proprjetarju ta' Eden Football Club

M

J14a

Maung Weik

Maung Weik & Co Ltd

M

J15a

Aung Htwe

Direttur Eżekuttiv, Golden Flower Construction Company

M

J16a

Kyaw Thein

Direttur u Sieħeb fi Htoo Trading, d.t.t. 25.10.1947

M

J17a

Kyaw Myint

Proprjetarju, Golden Flower Co. Ltd., 214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon

M

J18a

Nay Win Tun

Ruby Dragon Jade and Gems Co. Ltd

M

J19a

Win Myint

President tal-Unjoni tal-Federazzjoni tal-Mjanmar tal-Kmamar tal-Kummerċ u l-Industrija (UMFCCI) u Proprjetarju ta’ Shwe Nagar Min Co u proprjetarju ta' Zeya Shwe Myay Football Club

M

J20a

Eike (Eik) Htun psew. Ayke Htun psew. Aik Tun psew. Patric Linn

d.t.t. 21.10.1948, p.t.t. Mongkai, Direttur Eżekuttiv tal-Olympic Construction Co. u Shwe Taung Development Co. Ltd (584, 5F High Tech Tower Corner 7th Street u Strand Road, Lanmadaw Township, Yangon) u Asia Wealth Bank

M

J20b

Sandar Tun

Bint Eike Htun d.t.t. 23.08.1974 Yangon

F

J20c

Aung Zaw Naing

Iben Eike Htun

M

J20d

Mi Mi Khaing

Iben Eike Htun

M

J21a

‘Dagon’ Win Aung

Dagon International Co. Ltd, d.t.t. 30.09.1953, p.t.t. Pyay, Karta tal-Identità Nru: PRE 127435

M

J21b

Moe Mya Mya

Mart ‘Dagon’ Win Aung, d.t.t. 28.08.1958, Karta tal-Identità: B/RGN 021998

F

J21c

Ei Hnin Pwint psew. Christabelle Aung

Bint ‘Dagon’ Win Aung,

d.t.t. 22.02.1981,

Direttur ta’ Palm Beach Resort Ngwe Saung

F

J21d

Thurane Aung psew. Christopher Aung, Thurein Aung

Iben ‘Dagon’ Win Aung, d.t.t. 23.07.1982

M

J21e

Ei Hnin Khine psew. Christina Aung

Bint ‘Dagon’ Win Aung, d.t.t. 18.12.1983, bħalissa tinsab fir-Renju Unit

F

J22a

Aung Myat psew. Aung Myint

Mother Trading

M

J23a

Win Lwin

Kyaw Tha Company

M

J24a

Dr. Sai Sam Tun

Loi Hein Co. li taħdem f'kollaborazzjoni mal-Ministeru tal-Industrija Nru 1 Proprjetarju ta' Yadanabon Football Club

M

J25a

San San Yee (Yi)

Super One Group of Companies

F

J26a

Aung Zaw Ye Myint

Proprjetarju ta' Yetagun Construction Co

M


Membri tal-Ġudikatura:

#

Isem

Informazzjoni ta’ identifikazzjoni

(ink. l-kumpanija)

Sess (M/F)

J27a

Aung Toe

Prim'Imħallef

M

J28a

Aye Maung

Avukat Ġenerali

M

J29a

Thaung Nyunt

Konsulent Legali

M

J30a

Dr Tun Shin

d.t.t. 02.10.1948 Deputat Avukat Ġenerali

M

J31a

Tun Tun Oo psew. Htun Htun Oo

Deputat Avukat Ġenerali

M

J32a

Tun Tun Oo

Viċi Prim Imħallef

M

J33a

Thein Soe

Viċi Prim Imħallef

M

J34a

Tin Aung Aye

Imħallef tal-Qorti Suprema

M

J35a

Tin Aye

Imħallef tal-Qorti Suprema

M

J36a

Myint Thein

Imħallef tal-Qorti Suprema

M

J37a

Chit Lwin

Imħallef tal-Qorti Suprema

M

J38a

L-Imħallef Thaung Lwin

Il-Qorti ta’ Kyauktada Township

M

J39a

Thaung Nyunt

Imħallef, il-Qorti tad-Distrett tat-Tramuntana; Kif ukoll Segretarju tal-Kumitat ta' Ġestjoni li jsejjaħ il-Konvenzjoni Nazzjonali

M

J40a

Nyi Nyi Soe

Imħallef, il-Qorti tad-Distrett tal-Punent;

Indirizz: Nru. (39) Ni-Gyaw-Da Street, (kantuniera ma' Sake-Ta-Thu-Kha Street), Kyar-Kwet-Thit Ward, Tamway Township, Rangoon, Burma

M

J41a

Myint Kyine

Prosekutur tal-Gvern, il-Qorti tad-Distrett tat-Tramuntana

M

K.   INTRAPRIŻI LI HUMA PROPRJETÀ TAL-MILITAR

Individwi

#

Isem

Informazzjoni ta’ identifikazzjoni

(ink. l-kumpanija)

Sess (M/F)

K1a

Maġġ-Ġen (Irtirat) Win Hlaing

Ex-Direttur Eżekuttiv, Union of Myanmar Economic Holdings, Myawaddy Bank

M

K1b

Ma Ngeh

Bint il-Maġġ-Ġen (Irtirat) Win Hlaing

F

K1c

Zaw Win Naing

Direttur Eżekuttiv tal-Kambawza (Kanbawza) Bank. Ir-raġel ta' Ma Ngeh (K1b), u n-neputi ta' Aung Ko Win (J3a)

M

K1d

Win Htway Hlaing

Iben il-Maġġ-Ġen (Irtirat) Win Hlaing, rappreżentant għal KESCO company

M

K2a

Kurunell Myo Myint

Direttur Eżekuttiv, Union of Myanmar Economic Holdings LTD (UMEHL)

M

K2b

Khin Htay Htay

Mart il-Kurunell Myo Myint

F

K3a

Kurunell Ye Htut

Myanmar Economic Corporation

M

K4a

Kurunell Myint Aung

Direttur Eżekuttiv ta' Myawaddy Trading Co. d.t.t. 11.08.1949

M

K4b

Nu Nu Yee

Mart Myint Aung, tekniku tal-laboratorju, d.t.t. 11.11.1954

F

K4c

Thiha Aung

Iben Myint Aung, impjegat minn Schlumberger, d.t.t. 11.06.1982

M

K4d

Nay Linn Aung

Iben Myint Aung, baħri, d.t.t. 11.04.1981

M

K5a

Kurunell Myo Myint

Direttur Eżekuttiv tal-Bandoola Transportation Co.

M

K6a

Kur. (Irtirat) Thant Zin

Direttur Eżekuttiv tal-Myanmar Land and Development

M

K7a

Ten-Kurunell (Irtirat) Maung Maung Aye

Direttur Eżekuttiv, Union of Myanmar Economic Holdings LTD (UMEHL)

M

K8a

Kurunell Aung San

Direttur Eżekuttiv tal-Hsinmin Cement Plant Construction Project

M

K9a

Maġġ-Ġen Maung Nyo

Bord tad-Diretturi, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd

M

K10a

Maġġ-Ġen Kyaw Win

Bord tad-Diretturi, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd

M

K11a

Brig-Ġen Khin Aung Myint

Bord tad-Diretturi, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd

M

K12a

Kurunell Nyun Tun (morini)

Bord tad-Diretturi, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd

M

K13a

Kurunell Thein Htay (Irtirat)

Bord tad-Diretturi, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd

M

K14a

Ten-Kurunell Chit Swe (Irtirat)

Bord tad-Diretturi, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd

M

K15a

Myo Nyunt

Bord tad-Diretturi, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd

M

K16a

Myint Kyine

Bord tad-Diretturi, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd

M

K17a

Ten-Kurunell Nay Wynn

Direttur Eżekuttiv Dipartimentali, Myawaddy Trading

M


L-istituzzjonijiet finanzjarji tal-gvern

#

Isem

Informazzjoni ta’ identifikazzjoni

(ink. l-kumpanija)

Sess (M/F)

K18a

Than Nyein

Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Myanmar (taħt il-Ministeru tal-Finanzi)

M

K19a

Maung Maung Win

Viċi Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Myanmar (taħt il-Ministeru tal-Finanzi)

M

K20a

Mya Than

Aġent Direttur Eżekuttiv tal-Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB)

M

K21a

Soe Min

Maniġer Ġenerali ta’ MICB

M


Intrapriżi

#

Isem

Indirizz

Direttur/Proprjetarju/ informazzjoni addizzjonali

Data tal-elenkar

I.   UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDINGS LTD. (UMEHL) psew. UNION OF MYANMA ECONOMIC HOLDINGS LTD.

K22a

Union Of Myanmar Economic Holdings Ltd. psew. Union Of Myanma Economic Holdings Ltd. (UMEHL)

189/191 Mahabandoola Road Corner of 50th Street Yangon

President: Ten-Ġen Tin Aye, Direttur eżekuttiv: Maġġ-Ġen Win Than

13.08.2009

A.   

MANIFATTURA

K22b

Myanmar Ruby Enterprise psew. Mayanma Ruby Enterprise

24/26, 2ND fl, Sule Pagoda Road, Yangon (Midway Bank Building)

 

13.08.2009

K22c

Myanmar Imperial Jade Co. Ltd psew. Myanma Imperial Jade Co.

Ltd 24/26, 2nd fl, Sule Pagoda Road, Yangon (Midway Bank Building)

 

13.08.2009

K22d

Myanmar Rubber Wood Co. Ltd. psew. Myanma Rubber Wood Co. Ltd.

 

 

13.08.2009

K22e

Myanmar Pineapple Juice Production psew. Myanma Pineapple Juice Production

 

 

13.08.2009

K22f

Myawaddy Clean Drinking Water Service

4/A, No. 3 Main Road, Mingalardon Tsp Yangon

 

13.08.2009

K22g

Sin Min (King Elephants) Cement Factory (Kyaukse)

189/191 Mahabandoola Road Corner of 50th Street, Yangon

Kurunell Maung Maung Aye, Direttur eżekuttiv

13.08.2009

K22h

Tailoring Shop Service

 

 

13.08.2009

K22i

Ngwe Pin Le (Silver Sea) Livestock Breeding And Fishery Co.

1093, Shwe Taung Gyar Street, Industrial Zone Ii, Ward 63, South Dagon Tsp, Yangon

 

13.08.2009

K22j

Granite Tile Factory (Kyaikto)

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street Yangon

 

13.08.2009

K22k

Soap Factory (Paung)

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street Yangon

Kurunell Myint Aung, Direttur Eżekuttiv

13.08.2009

B.   

KUMMERĊ

K22l

Myawaddy Trading Ltd

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street Yangon

Kurunell Myint Aung, Direttur Eżekuttiv

13.08.2009

C.   

SERVIZZI

K22m

Bandoola Transportation Co. Ltd.

399, Thiri Mingalar Road, Insein Tsp. Yangon and/or Parami Road, South Okkalapa, Yangon

Kurunell Myo Myint, Direttur Eżekuttiv

13.08.2009

K22n

Myawaddy Travel Services

24-26 Sule Pagoda Road, Yangon

 

13.08.2009

K22o

Nawaday Hotel And Travel Services

335/357, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp. Yangon

Kurunell (Irtirat) Maung Thaung, Direttur Eżekuttiv

13.08.2009

K22p

Myawaddy Agriculture Services

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

 

13.08.2009

K22q

Myanmar Ar (Power) Construction Services psew. Myanma Ar (Power) Construction Services

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

 

13.08.2009

INTRAPRIŻI KONĠUNTI

A.   

MANIFATTURA

#

Isem

Indirizz

Direttur/Proprjetarju/ informazzjoni addizzjonali

Data tal-elenkar

K22r

Myanmar Segal International Ltd. psew. Myanma Segal International Ltd.

Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

Be Aung, Maniġer

13.08.2009

K22s

Myanmar Daewoo International psew. Myanma Daewoo International

Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

 

13.08.2009

K22t

Rothman Of Pall Mall

Myanmar Private Ltd. psew.

Rothman Of Pall Mall

Myanma Private Ltd.

No. 38, Virginia Park, No. 3,

Trunk Road, Pyinmabin

Industrial Zone, Yangon

CEO Lai Wei Chin

13.08.2009

K22u

Myanmar Brewery Ltd. psew.

Myanma Brewery Ltd.

No 45, No 3, Trunk Road

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp, Yangon

Ten-Kurunell (Irtirat) Ne (Nay) Win,

President, psew. Nay Win

13.08.2009

K22v

Myanmar Posco Steel Co. Ltd.

psew. Myanma Posco Steel Co.

Ltd.

Plot 22, No. 3, Trunk Road,

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp Yangon

 

13.08.2009

K22w

Myanmar Nouveau Steel Co.

Ltd. psew. Myanma Nouveau

Steel Co. Ltd.

No. 3, Trunk Road,

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp Yangon

 

13.08.2009

K22x

Berger Paint Manufactoring

Co. Ltd.

Plot No. 34/A, Pyinmabin

Industrial Zone, Mingalardon

Tsp Yangon

 

13.08.2009

K22y

The First Automotive Co. Ltd.

Plot No. 47, Pyinmabin

Industrial Zone, Mingalardon

Tsp, Yangon

U Aye Cho u/jew Ten-Kur Tun Myint, Direttur Eżekuttiv

13.08.2009

B.   

SERVIZZI

K22z

National Development Corp.

3/A, Thamthumar Street, 7 Mile, Mayangone Tsp, Yangon

Dr. Khin Shwe, President

13.08.2009

K22aa

Hantha Waddy Golf Resort

u Myodaw (City) Club Ltd.

No 1, Konemyinttha Street, 7

Mile, Mayangone Tsp, Yangon

u Thiri Mingalar Road,

Insein Tsp, Yangon

 

13.08.2009

II.   MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC) psew. MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

K23a

Myanmar Economic

Corporation (MEC) psew.

Myanma Economic

Corporation (MEC)

Shwedagon Pagoda Road

Dagon Tsp, Yangon

President, Ten-Ġen Tin Aung,

Myint Oo,

Kurunell Ye Htut jew Brig-Ġen

Kyaw Win,

Direttur Eżekuttiv: Brig-Ġen (Irtirat) Thura Myint Thein

13.08.2009

K23b

Myaing Galay (Rhino Brand

Cement Factory)

Factories Dept. Mec Head

Office, Shwedagon Pagoda

Road, Dagon Tsp, Yangon

Kurunell Khin Maung Soe

13.08.2009

K23c

Dagon Brewery

555/B, No 4, Highway Road,

Hlaw Gar Ward, Shwe Pyi

Thar Tsp, Yangon

 

13.08.2009

K23d

Mec Steel Mills (Hmaw Bi/Pyi/ Ywama

Factories Dept. Mec Head

Office, Shwedagon Pagoda

Road, Dagon Tsp, Yangon

Kurunell Khin Maung Soe

13.08.2009

K23e

Mec Sugar Mill

Kant Balu

 

13.08.2009

K23f

Mec Oxygen and Gases Factory

Mindama Road, Mingalardon Tsp, Yangon

 

13.08.2009

K23g

Mec Marble Mine

Pyinmanar

 

13.08.2009

K23h

Mec Marble Tiles Factory

Loikaw

 

13.08.2009

K23i

Mec Myanmar Cable Wire Factory psew. Mec Myanma Cable Wire Factory

No 48, Bamaw A Twin Wun Road, Zone (4), Hlaing Thar Yar Industrial Zone, Yangon

 

13.08.2009

K23j

Mec Ship Breaking Service

Thilawar, Than Nyin Tsp

 

13.08.2009

K23k

Mec Disposable Syringe Factory

Factories Dept, Mec Head Office, Shwedagon Pagoda Road, Dagon Tsp, Yangon

 

13.08.2009

K23l

Gypsum Mine

Thibaw

 

13.08.2009

III.   INTRAPRIŻI KUMMERĊJALI LI HUMA PROPRJETÀ TAL-GVERN

K24a

Myanma Salt and Marine Chemicals Enterprise psew. Myanmar Salt and Marine Chemicals Enterprise

Thakayta Township, Yangon

Direttur Eżekuttiv: Win Htain (Ministeru tal-Minjieri)

13.08.2009

K25a

Myanmar Defence Products Industry psew. Myanma Defence Products Industry

Ngyaung Chay Dauk

(Ministeru tad-Difiża)

13.08.2009

K26a

Myanma Timber Enterprise psew. Myanma Timber Enterprise

Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon u 504-506, Merchant Road, Kyauktada, Yangon

Direttur Eżekuttiv: Win Tun

13.08.2009

K27a

Myanmar Gems Enterprise psew. Myanma Gems Enterprise

(Ministeru tal-Minjieri), Head Office Building 19, Naypyitaw

Direttur Eżekuttiv: Thein Swe

13.08.2009

K28a

Myanmar Pearls Enterprise psew. Myanma Pearls Enterprise

(Ministeru tal-Minjieri), Head Office Building 19, Naypyitaw

Direttur Eżekuttiv: Maung Toe

13.08.2009

K29a

Myanmar Mining Enterprise Number 1 psew. Myanma Mining Enterprise Number 1

(Ministeru tal-Minjieri), Head Office Building 19, Naypyitaw

Direttur Eżekuttiv: Saw Lwin

13.08.2009

K30a

Myanmar Mining Enterprise Number 2 psew. Myanma Mining Enterprise Number 2

(Ministeru tal-Minjieri), Head Office Building 19, Naypyitaw

Direttur Eżekuttiv: Hla Theing

13.08.2009

K31a

Myanmar Mining Enterprise Number 3 psew. Myanma Mining Enterprise Number 1

(Ministeru tal-Minjieri), Head Office Building 19, Naypyitaw

Direttur Eżekuttiv: San Tun

13.08.2009

K32a

Myanma Machine Tool and Electrical Industries (MTEI) psew. Myanmar Machine Tool and Electrical Industries (MTEI)

Block No. (12), Parami Road, Hlaing Township Yangon, Myanmar Telefown: 095-1-660437, 662324, 650822

Direttur Eżekuttiv: Kyaw Win

Direttur: Win Tint

13.08.2009

K33a

Myanmar Paper & Chemical Industries psew. Myanma Paper & Chemical Industries

 

Direttur Eżekuttiv: Nyunt Aung

13.08.2009

K34a

Myanma General and Maintenance Industries psew. Myanmar General and Maintenance Industries

 

Direttur Eżekuttiv: Aye Mauk

13.08.2009

K35a

Road Transport Enterprise

(Ministeru tat-Trasport)

Direttur Eżekuttiv: Thein

Swe

13.08.2009

K36a

Inland Water Transport

No.50, Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon, Union of Myanmar

Direttur Eżekuttiv: Soe Tint

13.08.2009

K37a

Myanma Shipyards, psew. Myanmar Shipyards, Sinmalike

Bayintnaung Road, Kamayut Township Yangon

Direttur Eżekuttiv: Kyi Soe

13.08.2009

K38a

Myanma Five Star Line, psew. Myanmar Five Star Line

132-136, Theinbyu Road, P.O. Box,1221,Yangon

Direttur Eżekuttiv: Maung Maung Nyein

13.08.2009

K39a

Myanma Automobile and Diesel Engine Industries psew. Myanmar Automobile and Diesel Engine Industries

56, Kaba Aye Pagoda Road, Yankin Township, Yangon

Direttur Eżekuttiv: Hla Myint Thein

13.08.2009

K40a

Myanmar Infotech psew. Myanma Infotech

 

(Ministeru tal-Posta u t-Telekomunikazzjonijiet)

13.08.2009

K41a

Myanma Industrial Construction Services psew. Myanmar Industrial Construction Services

No. (1), Thitsa Road, Yankin

Township, Yangon, Myanmar

Direttur Eżekuttiv: Soe Win

13.08.2009

K42a

Myanmar Machinery and Electric Appliances Enterprise psew. Myanma Machinery and Electric Appliances Enterprise

Hlaing Township, Yangon

 

13.08.2009

IV.   KUMPANIJI TAL-MIDJA LI HUMA PROPRJETÀ TAL-GVERN U LI HUMA INVOLUTI FIL-PROMOZZJONI TAL-POLITIKI U L-PROPAGANDA TAR-REĠIM

K43a

Myanmar News and Periodicals Enterprise psew. Myanma News and Periodicals Enterprise

212 Theinbyu Road, Botahtaung Township, Yangon (tel: +95-1-200810, +95-1-200809)

Direttur Eżekuttiv: Soe Win (mart Than Than Aye, membru tal-MWAF)

13.08.2009

K44a

Myanmar Radio and Television (MRTV) psew. Myanma Radio and Television (MRTV)

Pyay Road, Kamayut Township, Yangon (tel: +95- 1-527122, +95-1-527119)

Direttur Ġenerali Khin Maung Htay (mart Nwe New, membru tal-MWAF)

13.08.2009

K45a

Myawaddy Television, Tatmadaw Telecasting Unit

Hmawbi Township, Yangon

(tel: +95-1-600294)

 

13.08.2009

K46a

Myanma Motion Picture Enterprise, psew. Myanmar Motion Picture Enterprise

 

Direttur Eżekuttiv: Aung Myo Myint (mart Malar Win, membru tal-MWAF)

13.08.2009”


ANNESS II

“ANNESS VII

Lista tal-intrapriżi li huma proprjetà tal-Gvern ta’ Burma/Mjanmar jew tal-membri tiegħu jew ta’ persuni assocjati miegħu, jew li huma kontrollati minnhom, imsemmija fl-Artikolu 15

Isem

Indirizz

Direttur/Proprjetarju/informazzjoni addizzjonali

Data tal-elenkar

I.   UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD. (UMEHL)

SERVIZZI

Myawaddy Bank Ltd

24-26 Sule Pagoda Road,

Yangon

Brig-Ġen Win Hlaing (K1a, AnnessII) u U Tun Kyi, Diretturi Eżekuttivi

25.10.2004

II.   MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)

Innwa Bank

554-556, Merchant Street,

Corner of 35th Street,

Kyauktada Tsp, Yangon

U Yin Sein, Direttur Ġenerali

25.10.2004

III.   INTRAPRIŻI KUMMERĊJALI LI HUMA PROPRJETÀ TAL-GVERN

1.

Myanma Electric Power Enterprise

 

(Ministeru għall-Elettriku 2)

Direttur Eżekuttiv: Dr. San Oo psew. Sann Oo

29.4.2008

2.

Electric Power Distribution Enterprise

 

(Ministeru għall-Elettriku 2)

Direttur Eżekuttiv: Tin Aung

27.4.2009

3.

Myanma Agricultural Produce Trading

 

Direttur Eżekuttiv: Kyaw Htoo (Ministeru tal-Kummerċ)

29.4.2008

4.

Myanmar Tyre and Rubber Industries

30, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon, il-Mjanmar

(Ministeru tal-Industrija 2), Direttur Eżekuttiv: Oo Zune

29.4.2008

5.

Co-Operative Import Export Enterprise

 

(Ministeru tal-Kooperattivi),

Direttur Eżekuttiv: Hla Moe

29.4.2008

IV.   OĦRAJN

1.

Htoo Trading Co

5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon

Tay Za (J1a, Anness II)

10.3.2008

2.

Htoo Group of Companies

5 Pyay Road, Hlaing Township Yangon

 

 (*)

3.

Htoo Transportation Services

 

Tay Za

10.3.2008

4.

Htoo Furniture, psew. Htoo Wood Products, psew. Htoo Wood based Industry, psew. Htoo Wood

21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon And5 Pyay Road, Hlaing Township Yangon

Tay Za

29.4.2008

5.

Treasure Hotels and Resorts (inklużi Myanmar Treasure Resort, Ngwe Saung; Myanmar Treasure Resort, Bagan; Myanmar Treasure Resort, Inle;

No. 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

10.3.2008

6.

Aureum Palace Hotels And Resorts (inklużi Aureum Palace Hotel and Resort, Ngapali; Aureum Hotel-Resort, Naypyitaw; Aureum Palace Hotel and Resort, Bagan; Aureum Palace Hotel and Resort, Pyin Oo Lwin; Aureum Resort and Spa, Ngwe Saung)

No. 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

10.3.2008

7.

Malikha Lodge, Putao; Popa Mountain Resort; Kandawgyi Hill Resort, Pyin Oo Lwin

No 41 Shwe Taung Gyar Street, bahan Township, Yangon

Tay Za

 (*)

8.

Espace Avenir

523, Pyay Road Kamayut Township, Yangon

Tay Za

 (*)

9.

Yangon United Football Club

No. 718, Ywar Ma Kyaung Street, One Ward, Hlaing Township Yangon, il-Mjanmar

Tay Za

 (*)

10.

Air Bagan

No. 56, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

 

10.3.2008

11.

Myanmar Avia Export

 

Tay Za

10.3.2008

12.

Pavo Aircraft Leasing PTE Ltd psew. Pavo Trading Pte Ltd.

 

Tay Za

29.4.2008

13.

Kanbawza Bank

Uffiċċju Ewlieni: 615/1 Pyay Road, Kamaryut, Township, Yangon

Aung Ko Win (J3a, Anness II)

10.3.2008

14.

Zaykabar Co

3 Main Road, Mingalardon Garden City, Mingalardon, Yangon

President: Khin Shwe (J5a, Anness II), Direttur: Zay Thiha (J5c, Anness II)

10.3.2008

15.

Shwe Thanlwin Trading Co

262 Pazundaung Main Road Lower, Pazundaung, Yangon

Kyaw Win (J7a, Anness II)

10.3.2008

16.

Max Myanmar Co. Ltd (inklużi Hotel Max, Chaungtha Beach; Royal Kumudra Hotel, Naypyitaw; Max Myanmar Construction Co. Ltd)

1 Ywama Curve, Bayint Naung Road, Blk (2), Hlaing Township, Yangon

U Zaw Zaw psew. Phoe Zaw (J12a, Anness II), Daw Htay Htay Khaing (J12b, Anness II), mart Zaw Zaw. Uffiċjal Eżekuttiv Anzjan, U Than Zaw

10.3.2008

17.

Hsinmin Cement Plant

Construction Project

Union of Myanmar Economic Holdings Ltd, Kyaukse

Kurunell Aung San (K8a, Anness II)

10.3.2008

18.

Ayer Shwe Wa (Wah, War)

5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon

Aung Thet Mann psew. Shwe Mann Ko Ko (A3c, Anness II) u Tay Za

10.3.2008

19.

Myanmar Land And Development

 

Kurunell (Irtirat) Thant Zin (K6a, Anness II)

10.3.2008

20.

Eden Group of Companies

30-31 Shwe Padauk Yeikmon Bayint Naung Road Kamayut Tsp Yangon

Chit Khaing psew. Chit Khine (J13a, Anness II)

10.3.2008

21.

Eden Hotels and Resorts (inklużi Residence, Kaba Aye Pagoda Road, Yangon; The Tingaha Hotel, Naypyitaw; Aye Thar Yar Golf Resort, Taunggyi; Signature Restaurant u Garden Café Bistro, Yangon; Eden BBB Restaurant, Bagan)

Unit 107, Marina Residence Kaba Aye Pagoda Road Yangon

Direttur Eżekuttiv: Chit Khaing psew. Chit Khine (J13a, Anness II)

 (*)

22.

Golden Flower Co. Ltd

214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon

Direttur Eżekuttiv: Aung Htwe (J15a, Anness II),

Proprjetarju: Kyaw Myint (J17a, Anness II)

10.3.2008

23.

Maung Weik Et Co., Ltd.

334/344 2nd Floor, Anawratha Road, Bagan Bldg, Lamadaw, Yangon

Maung Weik (J14a, Anness II)

10.3.2008

24.

National Development

Company Ltd.

3/A Thathumar Rd, Cor of Waizayantar Road, Thingangyun, Yangon

 

10.3.2008

25.

A1 Construction And Trading Co. Ltd

41 Nawady St, Alfa Hotel Building, Dagon, Yangon

Tel: 00-95-1-241905/245323/254812

Faks: 00 95 1 252806

Email: aone@mptmail.net.mm

Direttur Eżekuttiv: U Yan Win

10.3.2008

26.

Asia World Co. Ltd

6062 Wardan Street, Bahosi Development, Lamadaw, Yangon And 61-62 Bahosi Development Housing, Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon

Tun Myint Naing psew. Steven Law (J4a, AnnessII)

10.3.2008

27.

Sussidjarji ta' Asia World:

 

Asia World Industries

 

Asia Light Co. Ltd.

 

Asia World Port

 

Management Co.

 

Ahlon Warves

61-62 Bahosi Development Housing, Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon

President/Direttur: Tun Myint Naing psew. Steven Law (J4a, Anness II)

29.4.2008

28.

Leo Express Bus

23/25 Upper Pansodan Street, Aung San Stadium (East Wing),

Mingalar Taungnyunt Township, Yangon

President/Direttur: Tun Myint Naing psew. Steven Law (J4a, Anness II)

 (*)

29.

Yuzana Co. Ltd

No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon

President/Direttur: Htay Myint (J6a, Anness II)

10.3.2008

30.

Yuzana Construction

No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon

President/Direttur: Htay Myint (J6a, Anness II)

10.3.2008

31.

Yuzana Hotels (inklużi Yuzana Hotel, Yangon; Yuzana Garden Hotel, Yangon; Yuzana Resort Hotel, Ngwe Saung)

130, Shwegondine (Shwegondaing) Road

Bahan Township

Yangon

President/Direttur: Htay Myint

 (*)

32.

Myangonmyint Co (intrapriża miżmuma minn USDA)

 

 

10.3.2008

33.

Dagon International/Dagon Timber Ltd,

262-264 Pyay Road

Dagon Centre

Sanchaung

Yangon

Diretturi: ‘Dagon’ Win Aung (J21a, Anness II) u Daw Moe Mya Mya (J21b, Anness II)

29.4.2008

34.

Palm Beach Resort

Ngwe Saung

Proprjetà ta’ Dagon International. Diretturi, ‘Dagon’ Win Aung (J21a, Anness II),

Daw Moe Mya Mya (J21b, Anness II) u Ei Hnin Pwint psew. Chistabelle Aung (J21c, Anness II)

29.4.2008

35.

IGE Co Ltd

No.27-B, Kaba Aye Pagoda

Road, Bahan Township

Yangon

Tel: 95-1-558266

Faks: 95-1-555369

u

No.H-11, Naypyitaw,

Naypuitaw

Tel: 95-67-41-4211

Diretturi Nay Aung (D15e, Anness II) u Pyi (Pye) Aung (D15g, AnnesII) u

Direttur Eżekuttiv Win Kyaing

29.4.2008

36.

Aung Yee Phyo Co.

 

Proprjetà tal-familja ta' Aung Thung (Ministeru tal-Industrija 1) (D15a, Anness II)

27.4.2009

37.

Queen Star Computer Company

 

Proprjetà ta' Nandar Aye (A2c, Anness II), bint Maung Aye

27.4.2009

38.

Htay Co.

 

Proprjetà tal-Maġġ-Ġen Hla Htay Win (A9a, Anness II)

27.4.2009

39.

Mother Trading and Construction

77/78,Wadan Street,Bahosi

Ward, Lanmadaw, Yangon

Tel: 95-1-21-0514

E-mail:

mother.trade@mptmail.net.mm

Direttur Aung Myat psew. Aung Myint (J22a, Anness II)

29.4.2008

40.

Kyaw Tha Company u Kyaw Tha Construction Group

No. 98, 50th Street,

Pazundaung Township,

Yangon,

Tel: 95-1-296733

Fax: 95-1-296914

E-mail:

kyawtha.wl@mptmail.net.mm

Sit tal-internet: http://www.kyawtha.com

Direttur: U Win Lwin (J23a, Anness II),

Direttur Maniġerjali: Maung Aye

29.4.2008

41.

Ye Ta Khun (Yetagun) Construction Group

Yuzana Plaza West,

Tamwe Township

Yangoon

Proprjetarju: Aung Zaw Ye Myint (J26a, Annex II) bin il-Ġeneral Ye Myint (preċedentement A9a)

29.4.2008

42.

J’s Donuts

26-28 Lanmadaw Street

Lanmadaw Tsp, Yangon

Tel: 95-1-710242

Junction 8 Shopping Centre 8th Mile Mayangon Tsp, Yangon

Tel: 95-1-650771

(It-tieni sular) Yuzana Plaza

Banyar Dala Road

Mingalar Taung Nyunt Tsp,

Yangon

Tel: 95-1-200747

173-175 Pansodan Street

Kyauktada Tsp, Yangon

Tel: 95-1-287525

381-383 Near Bogyoke Aung

San Market Shwebontha Street

Pabedan Tsp, Yangon

Tel: 95-1-243178

Proprjetarju: Kyaing San Shwe (A1i Anness II) iben il-Ġeneral Anzjan Than Shwe (A1a, Anness II)

29.4.2008

43.

Sun Tac or Sun Tec Suntac Int'l Trading Co. Ltd.

151 (B) Thiri Mingalar Lane

Mayangon Township

Yangon

Tel: 01- 650021 654463

Proprjetarju: Sit Taing Aung, iben Aung Phone (ex-Ministru tal-Foresterija)

29.4.2008

44.

(MMS) Min Min Soe Group of Companies

23-A, Inya Myaing Street,

Bahan Tsp. Tel: 95-1-511098,

514262 E-mail:

mms@mptmail.net.mm

Azzjonist Kyaw Myo Nyunt (J8c Anness II) iben il-Maġġ-Ġen Nyunt Tin, Ministru tal-Agrikoltura (Irtirat) (J8a Anness II)

29.4.2008

45.

Myanmar Information and Communication Technology psew. Myanmar Infotech

MICT Park, Hlaing University

Campus

Proprjetarju Parzjali: Aung Soe Tha (D20e, Anness II)

29.4.2008

46.

MNT (Myanmar New Technology)

 

Proprjetarju: Yin Win Thu, Sieħeb:

Nandar Aye (A2c, Anness II)

29.4.2008

47.

Forever Group

No (14 02/03), Olympic Tower I, Corner of Boaungkyaw

Street and Mahabandoola Street

Kyauktada Township.

Yangon.

Tel: 95-1-204013,

95-1-204107

Indirizz tal-email:

forevergroup@mptmail.net.mm

Direttur Eżekuttiv: Daw Khin Khin Lay Membru tal-Bord tad-Diretturi: Khin Maung Htay

Amministratur Anzjan U Kyaw Kyaw

29.4.2008


(*)  ĠU: Inserixxi d-data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni.”


12.5.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 118/43


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 412/2010

tal-11 ta’ Mejju 2010

li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-12 ta’ Mejju 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Mejju 2010.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

MA

65,5

TN

120,6

TR

73,2

ZZ

86,4

0707 00 05

EG

140,2

MA

41,0

MK

54,8

TR

118,3

ZZ

88,6

0709 90 70

TR

102,7

ZZ

102,7

0805 10 20

EG

48,5

IL

62,7

MA

53,2

TN

46,4

TR

51,4

US

67,7

ZZ

55,0

0805 50 10

TR

68,2

ZA

78,6

ZZ

73,4

0808 10 80

AR

87,0

BR

76,9

CA

119,3

CL

80,6

CN

78,9

CR

59,1

MK

22,1

NZ

113,0

US

126,3

UY

72,1

ZA

86,3

ZZ

83,8


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


DEĊIŻJONIJIET

12.5.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 118/45


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tad-9 ta’ Marzu 2010

dwar l-għajnuna mogħtija lill-kumpanija “Farm Dairy” (C 45/08)

(notifikata bid-dokument numru C(2010) 1240)

(It-test bl-Olandiż biss huwa awtentiku)

(2010/269/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (“it-TFUE”) (1), u b’mod partikulari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 108(2) tiegħu,

Wara li talbet lill-partijiet interessati jressqu l-kummenti tagħhom skont dak l-Artikolu u wara li qieset dawk il-kummenti,

Billi:

I.   Proċedura

(1)

Hija u teżamina skeda informattiva mibgħuta b’rabta ma’ talba għal eżenzjoni bbażata fuq ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 68/2001 tat-12 ta’ Jannar 2001 dwar it-tħaddim tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-UE dwar l-għajnuna għat-taħriġ (2), il-Kummissjoni kellha xi tagħrif dwar għajnuna li kienet ingħatat jew li kienet se tingħata lill-kumpanija “Farm Dairy Flevoland”. B’ittra ddatata d-29 ta’ Ġunju 2004 (ref. AGR/16887), il-Kummissjoni talbet lill-Olanda tibagħtilha tagħrif dwar din il-miżura.

(2)

L-awtoritajiet Olandiżi wieġbu b’ittra tat-28 ta’ Novembru 2005, irreġistrata fid-29 ta’ Novembru 2005.

(3)

B’ittra tat-22 ta’ Mejju 2007, il-Kummissjoni talbet għal iktar tagħrif, u l-Olanda wieġbet għal din it-talba b’ittra tat-22 ta’ Ġunju 2007, irreġistrata fil-25 ta’ Ġunju 2007.

(4)

Il-miżura ddaħħlet fir-reġistru tal-għajnuniet mhux innotifikati bin-numru NN 97/2005.

(5)

Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tibda l-proċedura ttieħdet fis-26 ta’ Novembru 2008 u ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (3). Il-Kummissjoni stiednet lill-Istati Membri l-oħra u l-partijiet terzi interessati biex jibagħtu l-kummenti tagħhom dwar l-għajnuniet inkwistjoni.

(6)

L-Olanda bagħtet il-kummenti tagħha b’ittra tad-19 ta’ Jannar 2009 irreġistrata fl-istess jum.

(7)

B’ittra tat-18 ta’ Mejju 2009, il-Kummissjoni rċeviet il-kummenti tal-kumpanija Farm Dairy, bħala parti terza interessata. Wara talba għal estensjoni taż-żmien ta’ skadenza u wara li tqiesu ċ-ċirkustanzi partikulari espressi mill-kumpanija Farm Dairy, xi annessi addizzjonali għall-ittra tat-18 ta’ Mejju 2009 ntbagħtu lill-Kummissjoni b’ittra tal-15 ta’ Ġunju 2009, irreġistrata fit-18 ta’ Ġunju 2009. Dawn il-kummenti ntbagħtu lill-awtoritajiet Olandiżi b’ittra tal-24 ta’ Ġunju 2009. L-awtoritajiet Olandiżi mbagħad wieġbu b’ittra tas-17 ta’ Lulju 2009, irreġistrata fl-istess jum.

(8)

B’ittra tat-18 ta’ Settembru 2009, il-Kummissjoni għamlet mistoqsijiet addizzjonali lill-Olanda. B’ittra tas-16 ta’ Ottubru 2009, din tal-aħħar talbet li ż-żmien ta’ skadenza għat-tweġiba jittawwal sat-18 ta’ Novembru 2009. Dan iż-żmien ingħatalha b’ittra tal-10 ta’ Novembru 2009. B’ittra tat-23 ta’ Novembru, irreġistrata fl-istess jum, l-Olanda tat iktar tagħrif.

II.   Deskrizzjoni

II.1.   Il-kuntest tal-miżura

(9)

Il-kumpanija Farm Dairy hija impriża li timmanifattura l-prodotti tal-ħalib. Hija marret fil-post attwali tagħha f’Lelystad, Flevoland, li huwa reġjun ikklassifikat bħala tal-għan Nru 1. Fl-24 ta’ Awwissu 1998, il-kumpanija Farm Dairy għamlet talba għall-għajnuna għall-investiment skont il-punt 3.3 tad-dokument waħdieni tal-ipprogrammar (l-“Enig Programmeringsdocument”) tal-Provinċja ta’ Flevoland. L-impriża kien beħsiebha toħloq impjiegi diretti u indiretti fir-reġjun.

(10)

Fit-23 ta’ Settembru 1998, il-Provinċja tat opinjoni favorevoli għal din it-talba għall-għajnuna. F’din id-deċiżjoni, il-Provinċja bbażat fost l-oħrajn fuq il-perspettivi favorevoli f’termini tal-ħolqien tal-impjiegi, tal-ambjent, tat-tnaqqis tal-ispejjeż għat-trasport tal-ħalib (sa dak iż-żmien, il-ħalib prodott fi Flevoland kien ipproċessat barra minn Flevoland u saħansitra fil-Belġju), u tal-perspettivi ta’ profittabbiltà tal-impriża. Fil-fatt, il-kumpanija Farm Dairy kienet qed tipprevedi li kien se jkollha kuntratti mal-produtturi tal-ħalib ta’ Flevoland, kif ukoll ftehimiet ma’ katina ta’ supermarkits magħrufa, li kien se jiżgura l-bejgħ tal-prodotti tal-ħalib. Il-kumpanija Farm Dairy kienet qed tipprevedi li se tipproċessa 48 miljun kilo ħalib kull sena.

(11)

Il-Provinċja talbet lill-Ministeru Olandiż tal-Agrikoltura (il-“Ministerie voor Landbouw, Natuur and Voedselkwaliteit – LNV”) għall-kofinanzjament, u talbet li ssir ukoll valutazzjoni tal-proġett. Jidher li kien hemm nuqqas ta’ qbil bejn il-Provinċja u d-“Directie Noordwest” tal-Ministeru tal-Agrikoltura dwar it-talba għall-kofinanzjament, b’mod partikulari f’dak li kellu x’jaqsam mal-aspett innovattiv tal-proġett. Għal din ir-raġuni, l-IKC ta opinjoni oħra. Din it-tieni opinjoni, mibgħuta fis-17 ta’ Diċembru 1998, irrappurtat il-kwalitajiet tal-proġett f’dak li kellu x’jaqsam mal-impjiegi, l-opportunitajiet, u l-profittabbiltà. Madanakollu, l-IKC kkonkluda li l-aspett innovattiv tal-proġett kien wieħed dgħajjef. Fil-fatt, il-proċess ta’ produzzjoni nnifsu ma kienx innovattiv minkejja li kien juża l-aktar tekniki moderni, iżda l-proġett kien innovattiv mill-aspett tas-suq. Din it-tieni opinjoni qieset bosta kriterji, fosthom l-iżvilupp tar-reġjun u l-perspettivi finanzjarji tal-proġett. Minħabba l-fatt li l-proġett kien se jkun ta’ benefiċċju l-aktar għall-provinċja (u inqas fuq livell nazzjonali), l-iskala normali tat-tqassim tal-kofinanzjament tas-sussidji tbaxxiet, fis-sens li l-kwota tal-provinċja żdiedet.

(12)

Wara li l-Ministeru Olandiż tal-Agrikoltura ħa din il-pożizzjoni, il-Provinċja ħarġet deċiżjoni li tagħti sussidju lill-kumpanija Farm Dairy ta’ ammont totali ta’ NLG 1 575 000, jiġifieri ta’ EUR 715 909, u fit-3 ta’ Marzu 1999 għarrfet lill-kumpanija Farm Dairy li kien beħsiebha tagħtiha dan is-sussidju. Dan is-sussidju kellu jkun iffinanzjat mill-kontribuzzjonijiet tal-Fond Agrikolu Ewropew dwar Gwida u Garanzija (l-FAEGG), tal-Istat ċentrali u tal-Provinċja.

(13)

Minħabba xi dubji dwar il-possibbiltajiet li tinkiseb l-awtorizzazzjoni għal din l-għajnuna mill-Kummissjoni Ewropea, il-Ministeru Olandiż tal-Agrikoltura ddeċieda li ma jagħtix il-finanzjament pubbliku, u għarraf lill-Provinċja b’dan permezz ta’ ittra tal-14 ta’ Settembru 1999.

(14)

Wara kontroll li sar mid-DĠ għall-Agrikoltura, dan iddeċieda li l-proġett ma setax jiġi ffinanzjat permezz tad-dokument waħdieni tal-ipprogrammar, u li, għalhekk, il-parti tal-finanzjament li kellha tiġi mill-FAEGG ma kinetx se tingħata. Huwa għarraf lill-Provinċja b’din id-deċiżjoni permezz ta’ ittra tal-25 ta’ Ġunju 1999.

(15)

Il-Provinċja xorta waħda ddeċidiet li tiffinanzja l-proġett abbażi tal-fondi tal-Provinċja biss. Il-kumpanija Farm Dairy tgħarrfet dwar l-għoti definittiv ta’ dan is-sussidju u tal-ħlas ta’ dan is-sussidju permezz ta’ ittra tal-20 ta’ Novembru 2000.

(16)

Fit-23 ta’ Frar 2001, saret laqgħa informali bejn l-uffiċjali tad-DĠ tal-Agrikoltura u r-rappreżentanti tal-Provinċja ta’ Flevoland, fuq talba ta’ dawn tal-aħħar. F’din il-laqgħa, l-uffiċjali indikaw li l-għajnuna lill-kumpanija Farm Dairy ma kinitx kompatibbli mas-suq komuni u kellha tiġi rkuprata jew tintuża fil-qafas ta’ proġett ieħor.

(17)

Il-Provinċja għażlet li tagħti l-għajnuna fil-forma ta’ kumpens lill-kumpanija Farm Dairy għad-danni li ġarrbet minħabba li ġiet irtirata d-deċiżjoni li tingħata l-għajnuna. Dan il-kumpens kien daqs l-ammont li kienet sejra tirċievi l-kumpanija Farm Dairy li kieku l-allokazzjoni tal-għajnuna kienet ġiet awtorizzata. Fil-fatt, il-Provinċja kienet tal-fehma li peress li d-deċiżjoni tal-allokazzjoni ma kinitx tipprevedi l-possibbiltà li l-għajnuna tiġi rtirata, hija kienet marbuta b’din id-deċiżjoni u kienet obbligata tagħti l-għajnuna, inkella kienet se tirriskja li l-kumpanija Farm Dairy tieħu azzjoni legali kontriha. Il-Provinċja għarrfet lill-kumpanija Farm Dairy bil-proposta tagħha permezz ta’ ittra tal-10 ta’ Mejju 2001. Il-kumpanija Farm Dairy aċċettat din il-proposta b’ittra tal-21 ta’ Mejju 2001.

II.2.   Il-bażi legali

(18)

Fil-bidu, l-għajnuna kienet ingħatat fil-qafas tad-dokument waħdieni tal-ipprogrammar tal-Provinċja ta’ Flevoland bħala għajnuna għall-investiment skont il-punt 3.3 tad-dokument waħdieni tal-ipprogrammar. Wara, u għar-raġunijiet spjegati hawn fuq, l-għajnuna ngħatat bħala kumpens għat-telf imġarrab minħabba d-deċiżjoni li jiġi rtirat l-għoti tal-għajnuna.

II.3.   L-ammont tal-għajnuna

(19)

L-għajnuna hija ta’ NLG 1 575 000, jiġifieri ta’ EUR 715 909. Dan l-ammont jikkorrispondi għal 8,5 % tal-ammont tal-investimenti totali li huma ta’ NLG 18 597 000, jiġifieri ta’ EUR 8 438 951.

II.4.   Il-benefiċjarju

(20)

Il-benefiċjarju huwa l-kumpanija Farm Dairy Holding B.V. li tinsab f’Lelystad. Din hija kumpanija li tipproduċi l-prodotti tal-ħalib (fost l-oħrajn il-jogurts u deżerti oħra magħmulin mill-ħalib).

II.5.   It-tul ta’ żmien tal-miżura

(21)

L-għajnuna ingħatat għall-perjodu mill-1 ta’ Ottubru 1998 sal-1 ta’ Mejju 2000, li jikkorrispondu għad-dati tal-bidu u t-tmiem tal-proġett tal-kumpanija Farm Dairy. Id-deċiżjoni tal-għoti tal-għajnuna bħala tali ttieħdet fit-3 ta’ Marzu 1999.

III.   L-argumenti li qajmet il-Kummissjoni fl-ambitu tal-ftuħ tal-proċedura tal-investigazzjoni

(22)

Il-Kummissjoni bdiet il-proċedura tal-investigazzjoni prevista fl-Artikolu 108(2) tat-TFUE għaliex kellha dubji serji dwar kemm dawn l-għajnuniet kienu kompatibbli mas-suq intern.

(23)

B’mod partikulari, il-Kummissjoni, b’mod preliminari, investigat kemm il-miżuri inkwistjoni huma kompatibbli f’termini tal-għajnuna għall-investiment u tal-għajnuna bħala kumpens għad-danni.

(24)

Fil-każ tal-għajnuna għall-investiment, il-Kummissjoni applikat ir-regoli li kienu japplikaw meta ngħatat l-għajnuna, jiġifieri l-Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat b’rabta mal-investimenti fl-ipproċessar u fil-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli (4) (minn hawn ‘il quddiem imsejħin “il-Linji Gwida”), billi dan kien jirrigwarda investiment. Dawn il-Linji Gwida jeskludu, b’mod ġenerali, l-għajnuna għall-investiment fis-settur tal-ħalib tal-baqar u tal-prodotti ta’ dan il-ħalib, ħlief fil-każ ta’ waħda mill-eċċezzjonijiet imsemmija fil-punt 2.3 tal-Anness għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 94/173/KE tat-22 ta’ Marzu 1994 dwar l-istabbiliment tal-kriterji tal-għażla li għandhom jiġu adotatti għall-investimenti maħsubin għat-titjib tal-kundizzjonijiet tal-ipproċessar u tal-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli u tal-forestrija (5) [titlu mhux uffiċjali]. Dawn l-eċċezzjonijiet għandhom x’jaqsmu, fost l-oħrajn, mal-investimenti li fihom element kbir ta’ innovazzjoni. F’dan ir-rigward, fid-deċiżjoni li tibda l-proċedura tal-investigazzjoni, il-Kummissjoni kkonkludiet li ma kellhiex biżżejjed provi li jippermettulha tikkonkludi li l-għajnuna inkwistjoni kienet tissodisfa l-kundizzjonijiet biex tkun tista’ tibbenefika minn waħda mill-eċċezzjonijiet previsti. Il-punt 3 d) tal-Linji Gwida min-naħa tiegħu jipprevedi l-possibbiltà li ċerta għajnuna tiġi ddikjarata bħala kompatibbli jekk tkun eliġibbli għall-kofinanzjament. Fid-deċiżjoni tagħha li tibda l-proċedura, il-Kummissjoni kkonkludiet li din il-possibbiltà ma tistax tiġi applikata fil-każ inkwistjoni, minħabba li l-ittra tal-Kummissjoni lill-Olanda tal-25 ta’ Ġunju 1999 kienet tirrifjuta kwalunkwe finanzjament ibbażat fuq id-dokument waħdieni tal-ipprogrammar.

(25)

Il-Kummissjoni investigat ukoll l-argument tal-awtoritajiet Olandiżi li l-għajnuna kienet ingħatat bħala kumpens għad-danni mġarrba minħabba żball tal-awtoritajiet, li l-ewwel taw l-għajnuna li mbagħad wara nstabet li kienet illegali u li forsi ma kinitx kompatibbli mas-suq komuni. Il-Kummissjoni kkonkludiet li l-kumpanija li rċeviet l-għajnuna madanakollu ma setax ikollha fiduċja leġittima fir-regolarità tal-għajnuna jekk din ma kinitx ingħatat skont il-proċedura prevista. Għalhekk hija esprimiet dubji dwar il-fatt li l-kumpens kien ġustifikazzjoni adegwata li jippermetti ‘l wieħed jikkonkludi li l-miżura inkwistjoni ma kinitx tikkostitwixxi għajnuna.

(26)

Peress li l-awtoritajiet Olandiżi ma taw l-ebda bażi legali oħra, il-Kummissjoni kkonkludiet li kien għad hemm dubji dwar kemm il-miżuri inkwistjoni kienu kompatibbli u kienet tal-fehma li wieħed ma setax jeskludi l-fatt li dawn il-miżuri kienu jikkostitwixxu għajnuna għall-operat.

IV.   Kummenti magħmulin minn terzi persuni

(27)

L-ewwel nett, il-kumpanija Farm Dairy indikat li kienet sorpriża meta ġiet ippubblikata d-deċiżjoni li tinbeda l-proċedura formali tal-investigazzjoni. Fil-fatt, il-kumpanija Farm Dairy kienet konvinta li l-każ kien ilu magħluq. Il-kumpanija Farm Dairy imbagħad ilmentat li ma setgħet teżerċita l-ebda influwenza fuq il-korrispondenza bejn il-Provinċja ta’ Flevoland u l-Kummissjoni, peress li ġiet mgħarrfa bl-investigazzjoni tal-Kummissjoni biss wara li kienet inbdiet il-proċedura formali tal-investigazzjoni.

(28)

Il-kummenti ta’ Farm Dairy huma mqassmin f’erba’ partijiet: l-ewwel nett, il-kuntest ġenerali tal-miżura u l-fiduċja leġittima tal-benefiċjarju, it-tieni nett, l-applikazzjoni tal-miżuri tad-dokument waħdieni tal-ipprogrammar ta’ Flevoland, it-tielet nett, il-valutazzjoni fir-rigward tad-Deċiżjoni 94/173/KE, u r-raba’ nett, il-kontestazzjoni tal-applikazzjoni ta’ rata tal-imgħax komposta f’każ ta’ deċiżjoni negattiva b’irkupru.

IV.1.   Il-kuntest ġenerali tal-miżura

(29)

F’Awwissu tal-1998, il-kumpanija Farm Dairy talbet lill-Provinċja ta’ Flevoland għas-sussidji fil-qafas tad-dokument waħdieni tal-ipprogrammar għall-perjodu mill-1994 sal-1999. Dan id-dokument waħdieni tal-ipprogrammar kien jenfasizza b’mod partikulari l-ħtieġa li jiġu estiżi l-possibbiltajiet tal-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli fil-Provinċja ta’ Flevoland. F’dan il-kuntest, il-proġett tal-kumpanija Farm Dairy kien jidher partikolarment adattat, għaliex il-kumpanija kien beħsiebha tibni fabbrika indipendenti tal-ipproċessar tal-ħalib f’Lelystad.

(30)

Il-kumpanija Farm Dairy irrappurtat, wara, ir-riżultati pożittivi li ġew mill-bini tal-fabbrika f’Lelystad: il-kompetizzjoni li ħarġet fis-suq Olandiż tal-prodotti tal-ħalib, li kienu ddominati dak iż-żmien mill-kumpanija Friesland Coberco u Campina Melkunie; il-qrubija tal-fornituri tal-ħalib; l-innovazzjonijiet (sistema ta’ produzzjoni skont l-ordni (“make-to-order”); l-introduzzjoni ta’ kontenituri ta’ żewġ litri fis-suq Olandiż; żieda fl-impjiegi f’reġjun tal-“għan Nru 1”; it-tħeġġiġ tat-tkabbir ekonomiku fir-reġjun. Dak iż-żmien, il-kumpanija Farm Dairy kien beħsiebha tiżviluppa linja ta’ prodotti speċjali u innovattivi fis-suq Olandiż.

(31)

Il-kumpanija Farm Dairy qalet li t-talba għas-sussidju kienet ġiet evalwata b’mod pożittiv mill-Provinċja u mill-Ministeru Olandiż tal-Agrikoltura (LNV) fuq il-bażi ta’ opinjoni indipendenti tal-IKC, li kkonkluda li l-proġett kien parzjalment innovattiv. B’hekk kien ġie ffirmat Ftehim fl-24 ta’ Frar 1999 bejn il-Provinċja ta’ Flevoland u l-kumpanija Farm Dairy, li kien jagħti sussidju lill-kumpanija fil-qafas tal-miżura 3.3 tad-dokument waħdieni tal-ipprogrammar ta’ Flevoland. Il-kumpanija Farm Dairy tenfasizza li kien biss fl-2001 li l-Provinċja ta’ Flevoland għarrfitha li l-għajnuna ma kinitx awtorizzata skont ir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat. Biex tevita proċedura legali, il-Provinċja pproponiet li tħallas kumpens. Il-kumpanija Farm Dairy qalet li d-deċiżjoni li tinbeda l-proċedura tal-investigazzjoni ssemmi li n-nuqqas ta’ kompatibbiltà tal-għajnuna ssemma biss waqt taħdita bejn il-Provinċja u l-Kummissjoni. Madanakollu, il-Provinċja kienet qalet lill-kumpanija Farm Dairy li uffiċjal tal-Kummissjoni kien issuġġerixxa li seta’ jitħallas kumpens. Minħabba dawn l-elementi, il-kumpanija Farm Dairy qalet li setgħet ikollha fiduċja leġittima fil-fatt li l-każ kien ingħalaq.

(32)

F’dak li għandu x’jaqsam mal-intensità tal-għajnuna, il-kumpanija Farm Dairy qalet li l-intensità aħħarija tal-għajnuna kienet ta’ […] (*) % tal-ispejjeż reali tal-investiment, għall-kuntrarju taċ-ċifra ta’ 8,5 % tal-ispejjeż tal-investiment li kienu ġew stmati. Dan il-perċentwal huwa ħafna aktar baxx mill-perċentwali awtorizzati (pereżempju favur l-impriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju).

IV.2.   Il-kummenti tal-kumpanija Farm Dairy dwar valutazzjoni fir-rigward tad-dokument waħdieni tal-ipprogrammar ta’ Flevoland

(33)

Il-Provinċja ta’ Flevoland ivvalutat il-miżura skont il-miżura 3.3 tad-dokument waħdieni tal-ipprogrammar ta’ Flevoland, li għandha l-għan li tħeġġeġ attivitajiet agrikoli ġodda, billi għandha l-għan li toħloq l-impjiegi u billi għandha għanijiet ambjentali. Il-kumpanija Farm Dairy qalet li kienet sorpriża bil-fatt li l-Kummissjoni kienet qed tikkwalifika l-miżura bħala waħda li għandha tiġi vvalutata skont il-punt 3.2 tad-dokument waħdieni tal-ipprogrammar ta’ Flevoland dwar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 866/90 tad-29 ta’ Marzu 1990 dwar it-titjib tal-kundizzjonijiet tal-ipproċessar u tal-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli (6) [titlu mhux uffiċjali]. Valutazzjoni b’dan il-mod twassal għall-obbligu li jitħarsu l-kriterji għall-investimenti msemmijin fil-punt 2.3 tal-Anness għad-Deċiżjoni 94/173/KE.

(34)

Il-kumpanija Farm Dairy qalet li, fil-fehma tagħha, il-kundizzjonijiet previsti fil-punt 3.3 tad-dokument waħdieni tal-ipprogrammar ta’ Flevoland kienu ssodisfati: b’mod partikulari, fl-2000 il-kumpanija Farm Dairy kienet ħolqot 61 impjieg (minflok il-35 previsti fil-bidu) u kienet investiet total ta’ NLG […] miljun minflok it-18.5 miljun previsti fil-bidu. Barra minn hekk, l-investiment kien pożittiv f’termini ambjentali: kien hemm tnaqqis fir-rata tal-emissjonijiet tas-CO2 u fl-użu tal-fjuwils minħabba l-qrubija tal-produtturi tal-ħalib. Il-kunċett innovattiv tas-sistema ta’ produzzjoni skont l-ordni (“make-to-order”) naqqas il-ħtieġa għall-kapaċitajiet ta’ tkessiħ, li jużaw ħafna enerġija.

(35)

Il-kumpanija Farm Dairy tikkonkludi dan il-punt billi tgħid li l-Kummissjoni kellha tapprova s-sussidju skont il-miżura 3.3 u mhux skont il-miżura 3.2 tad-dokument waħdieni tal-ipprogrammar ta’ Flevoland.

IV.3.   Il-kummenti tal-kumpanija Farm Dairy dwar valutazzjoni fir-rigward tad-Deċiżjoni 94/173/KE

(36)

L-ewwel nett, il-kumpanija Farm Dairy taħseb li l-għajnuna hija kompatibbli mal-kriterji msemmijin fil-punt 1.1 tad-Deċiżjoni 94/173/KE. Fil-fatt, kif ingħad aktar ‘il fuq, l-investiment kien ta’ benefiċċju għall-ambjent, u ppreżenta innovazzjonijiet teknoloġiċi. Barra minn hekk, il-qrubija tal-fornituri tal-ħalib ippermettiet li jitnaqqsu l-ispejjeż intermedji tal-ġbir tal-ħalib u l-kunċett taċ-ċentralizzazzjoni tal-katina tal-produzzjoni f’kumpanija waħda ppermetta t-tqassim dirett.

(37)

It-tieni nett, il-kumpanija Farm Dairy tqis li l-għajnuna inkwistjoni tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti mill-kriterji msemmijin fil-punt 2.3 tal-Anness għad-Deċiżjoni 94/173/KE msemmija qabel.

(38)

B’mod partikulari, il-kumpanija Farm Dairy sostniet li l-investiment fih element kbir ta’ innovazzjoni, għal żewġ raġunijiet: l-ewwel nett, il-proċess intern tal-kumpanija huwa bbażat fuq sistema ta’ produzzjoni skont l-ordni. Dan ifisser li l-materja prima, il-ħalib, huwa pproċessat fil-kumpanija fi prodott lest, li jiġi ppakkjat fuq il-post u jitgħabba mill-ewwel fit-trakkijiet ta’ tkessiħ. Għalhekk, dan jelimina l-ħtieġa li jintuża ċentru loġistiku tat-tqassim. Din is-sistema tippermetti wkoll li l-provvista tal-bidu tal-ħalib tkun tikkorrispondi eżattament mal-kwantità ta’ ordnijiet li jkunu saru. Għalhekk, dan inaqqas sew l-ispejjeż ta’ tkessiħ marbutin mat-trasport tal-ħalib mill-fabbrika. Il-kumpanija Farm Dairy enfasizzat li hija investiet f’faċilitajiet moderni ta’ pasturizzazzjoni li għandhom prestazzjoni għolja meta mqabbla mal-ħtiġijiet tal-enerġija. Dan il-proċess ta’ produzzjoni ta kontribut għall-kwalità għolja tal-prodotti tal-kumpanija Farm Dairy.

(39)

It-tieni nett, il-kumpanija Farm Dairy qalet li hija kienet ukoll innovattiva fil-produzzjoni, billi introduċiet il-kontenituri ta’ żewġ litri tal-politin (“polyethylene”) fis-suq Olandiż. Fl-1999, il-kumpanija Farm Dairy kienet l-ewwel kumpanija tal-prodotti tal-ħalib li poġġiet kontenitur bħal dan fis-suq. Dak iż-żmien, kienu disponibbli biss kontenituri iżgħar tal-kartun. Għal dan il-għan, il-kumpanija Farm Dairy kienet impurtat magna speċifika mill-Istati Uniti biex timmanifattura dawn il-kontenituri. Fl-1999, id-domanda għal kontenituri bħal dawn kienet għadha mhijiex għolja ħafna. Kien biss fl-2004 li d-domanda għal dawn il-kontenituri żdiedet sewwa. Mill-2004 ‘l hawn, il-kumpanija Farm Dairy imliet aktar minn […] miljun litru ħalib f’dawn il-kontenituri ta’ żewġ litri, li jikkostitwixxu […] % tal-produzzjoni totali tagħha tal-ħalib. Mal-kummenti tagħha, il-kumpanija Farm Dairy hemżet artiklu tal-istampa li jsemmi din l-innovazzjoni, kif ukoll statistika tal-kumpanija li turi l-proporzjon dejjem jikber ta’ ħalib mibjugħ f’kontenituri ta’ żewġ litri matul il-perjodu mill-1999 sal-2008.

(40)

Flimkien mal-kummenti tagħha, il-kumpanija Farm Dairy hemżet ukoll rapport bit-titlu “Innovazzjonijiet minn Farm Dairy fil-perjodu tat-talba tad-dokument waħdieni tal-ipprogrammar fl-1998”, miktub minn […], li dak iż-żmien kien […] mal-kompetitur […]. Il-kumpanija Farm Dairy enfasizzat li dan ir-rapport indipendenti juri li l-introduzzjoni tal-kontenituri tal-politin ta’ żewġ litri fis-suq Olandiż kienet ħaġa rivoluzzjonarja minħabba li ż-żewġ partijiet dominanti (Friesland-Coberco u Campina Melkunie) ippruvaw iwaqqfu l-introduzzjoni ta’ dan l-ippakkjar. Dan il-kontenitur kellu bosta vantaġġi meta mqabbel mal-kontenituri tal-kartun li kienu disponibbli dak iż-żmien. Il-kumpanija Farm Dairy kienet tassew l-ewwel waħda li introduċiet dan il-kontenitur fl-Olanda. Barra minn hekk, il-kunċett loġistiku tal-kumpanija (katina ta’ produzzjoni f’kumpanija waħda) jippermetti ‘l dak li jkun iżomm il-ħalib għal iktar żmien minħabba n-nuqqas ta’ ċentri loġistiċi ċentrali tat-tqassim u n-nuqqas tal-ħtieġa ta’ linji estiżi tal-provvista.

(41)

Il-kumpanija Farm Dairy bagħtet ukoll tabella li fiha l-ispejjeż speċifiċi għall-investiment marbutin mal-produzzjoni tal-kontenituri ta’ żewġ litri kienu sseparati mill-bqija tal-ispejjeż tal-investiment. Waqt il-bini ta’ Farm Dairy, inbnew erba’ linji ta’ bbottiljar, li minnhom waħda kienet iddedikata b’mod speċjalment għall-ibbottiljar tal-kontenituri ta’ żewġ litri. Dawn l-ispejjeż ukoll kienu sseparati mill-ispejjeż l-oħra tal-investiment.

(42)

Il-kumpanija Farm Dairy qalet ukoll li fiż-żmien tat-talba għall-investiment, hija kien beħsiebha tibda linja ta’ prodotti speċjali: il-krema f’tazzi, il-jogurts tal-frott u deżerti oħra li jsiru abbażi tal-krema u tal-frott.

(43)

Bħala tweġiba għall-kriterju msemmi fil-punt 2.3 tal-Anness għad-Deċiżjoni 94/173/KE dwar l-iżilupp tad-domanda, il-kumpanija Farm Dairy qalet li d-domanda kienet ġejja essenzjalment mis-supermarkits, u li dawn kienu entużjasti ħafna bl-idea li kien se jkun hemm attur ġdid fis-suq. Sa mill-bidu nett, il-kumpanija Farm Dairy kellha kuntratti ta’ kunsinna mas-supermarkits ewlenin fl-Olanda.

(44)

F’dak li għandu x’jaqsam mal-eċċezzjoni relatata man-nuqqas ta’ kapaċitajiet kif ukoll mal-eżistenza ta’ opportunitajiet reali u effettivi, mir-reazzjoni tas-supermarkits imsemmija fil-premessa 43 jirriżulta li l-eżistenza ta’ opportunitajiet reali u effettivi kienet intweriet b’mod ċar. Skont il-kumpanija Farm Dairy, in-nuqqas ta’ kapaċitajiet jidher biċ-ċar mid-deċiżjoni tal-awtoritajiet tal-kompetituri Olandiżi (NMa) tat-23 ta’ Diċembru 1998 meħuda fil-qafas tax-xiri tal-kumpanija tal-prodotti tal-ħalib De Kievit mill-kumpanija Friesland Coberco Dairy Foods. L-Olanda timporta aktar ħalib għall-ipproċessar milli tesporta. Il-bilanċ tal-importazzjoni u l-esportazzjoni juri li 2,5 % biss tal-ħalib ipproċessat fl-Olanda kien impurtat. Minn dan it-tagħrif kollu, il-kumpanija Farm Dairy tasal għall-konklużjoni li s-suq tal-ħalib frisk fl-Olanda ma kellux kapaċità żejda.

(45)

B’mod sekondarju, l-kumpanija Farm Dairy semmiet li l-fornituri tal-ħalib ta’ Flevoland kienu għażlu li ma jqassmux aktar ħalib lill-kumpanija Campina Melkunie, il-klijent tagħhom, biex iqassmu l-ħalib tagħhom lill-kumpanija Comelco fil-Belġju. Madanakollu, ix-xiri tal-kumpanija Comelco mill-kumpanija Campina Melkunie fl-1991 u l-implimentazzjoni finali tiegħu fl-1996 kienu ġiegħlu lill-fornituri tal-ħalib ifittxu alternattiva oħra. Din l-alternattiva l-oħra kienet il-wasla tal-kumpanija Farm Dairy fl-1999.

(46)

Il-kumpanija Farm Dairy kkonkludiet dan il-punt billi indikat id-diffikultajiet biex wieħed isib tagħrif aktar preċiż għaxar snin wara li seħħew il-fatti, u tpoġġi f’dubju t-tul ta’ żmien tal-proċedura bejn il-Kummissjoni u l-Olanda.

IV.4.   Il-ħlas ta’ rata tal-imgħax komposta

(47)

Il-kumpanija Farm Dairy invokat it-tul ta’ żmien tal-proċedura u l-fiduċja leġittima tagħha fil-fatt li l-każ donnu kien ingħalaq biex tikkontesta l-impożizzjoni ta’ rata tal-imgħax komposta minn mindu ngħatat l-għajnuna. Il-kumpanija Farm Dairy ma tistax titqies li hija responsabbli għall-fatt li l-każ kien baqa’ inattiv għal perjodu twil, ħaġa li wasslet għall-akkumulazzjoni tar-rati tal-imgħax. Huwa minħabba f’hekk li l-kumpanija Farm Dairy talbet li tiġi applikata rata tal-imgħax sempliċi, minħabba li, li kieku kienet taf li l-għajnuna kienet illegali, u li kieku kellha l-għażla, kienet tagħżel li tħallas lura l-ammont qabel.

(48)

Il-kumpanija Farm Dairy bbażat it-talba tagħha fuq il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Mejju 2003, li kienet tindika li sa dak il-mument, ma kienx ċar liema tip ta’ rata tal-imgħax kellha tiġi applikata. Abbażi tal-prinċipju tal-ugwaljanza, il-kumpanija Farm Dairy talbet lill-Kummissjoni tiddeċiedi li r-rata tal-imgħax komposta ma għandhiex tapplika għall-perjodu ta’ qabel it-8 ta’ Mejju 2003.

V.   Il-kummenti li għamlet l-Olanda

(49)

B’ittra tad-19 ta’ Jannar 2009, l-Olanda bagħtet il-kummenti tagħha dwar id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tibda l-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) tat-TFUE dwar l-għajnuna mhux innotifikata. Ir-reazzjoni tal-Olanda tillimita ruħha għall-indikar li m’għandhiex iktar tagħrif x’tagħti, għaliex kienet diġà bagħtet it-tagħrif kollu fil-qafas tal-proċedura ta’ investigazzjoni preliminari.

(50)

Wara l-kummenti tal-kumpanija Farm Dairy, il-Kummissjoni madanakollu xorta waħda xtaqet tikseb kjarifiki addizzjonali. Għal dan il-għan, hija talbet lill-Olanda biex tindikalha jekk l-introduzzjoni tal-kontenituri ta’ żewġ litri kinitx innovazzjoni, bħalma kienet qed issostni l-kumpanija Farm Dairy, u jekk dan l-aspett kienx tqies mill-awtoritajiet Olandiżi meta dawn kienu qed jivvalutaw il-proġett. F’dak li għandu x’jaqsam mal-proċess tal-produzzjoni skont l-ordni, il-Kummissjoni talbet lill-Olanda tikkummenta dwar it-tagħrif li pprovdiet il-kumpanija Farm Dairy li qalet li dan il-proċess kien jikkostitwixxi innovazzjoni fiż-żmien meta saret it-talba għall-investiment. Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni talbet lill-Olanda tikkummenta dwar l-eżistenza ta’ opportunitajiet reali u dwar in-nuqqas ta’ kapaċitajiet fil-mument meta ngħatat l-għajnuna, billi tipprovdilha kwalunkwe studju jew dokument dwar dan li jista’ jkun utli.

(51)

F’dak li għandu x’jaqsam mal-introduzzjoni tal-kontenituri ta’ żewġ litri, l-Olanda qalet li din tassew kienet innovazzjoni fl-1999. F’dan ir-rigward hija bbażat ruħha fuq studji li twettqu mit-TNO (7), in-“Nederlandse Zuivel Organisatie” (NZO) u mill-[x], li hija katina ta’ supermarkits. L-Olanda pprovdiet ir-rapport tat-TNO, kif ukoll l-ittri pprovduti min-NZO u mill-[x]. Minn dan it-tagħrif jirriżulta li l-kumpanija Farm Dairy kienet tassew l-ewwel waħda li daħħlet il-kontenituri ta’ żewġ litri fis-suq Olandiż, u li dawn il-kontenituri kienu innovazzjoni fl-1999, minħabba li qabel dik id-data l-ħalib kien jinbiegħ f’kontenituri tal-kartun ta’ litru jew ta’ litru u nofs biss.

(52)

Dan l-aspett ma tqiesx fil-valutazzjoni magħmula mill-IKC u l-Provinċja ma kinitx taf bih. L-Olanda qalet li dan l-aspett mingħajr dubju kien jibdel l-opinjoni mogħtija mill-IKC dak iż-żmien, billi jbiddel l-opinjoni mogħtija dwar in-natura innovattiva tal-proġett. Peress li l-IKC m’għadux jeżisti, m’għadux possibbli li wieħed jistaqsih opinjoni oħra.

(53)

Fuq talba tal-Kummissjoni, l-Olanda bagħtet id-dettalji tal-ispejjeż li huma relatati biss mal-investiment speċifiku għall-introduzzjoni ta’ kontenituri ta’ żewġ litri. Skont dawn iċ-ċifri, kien hemm ammont ta’ FL 1 840 000 (jiġifieri EUR 834 956) li kien allokat għall-investiment speċifiku għall-kontenituri ta’ żewġ litri. Ma’ dan l-ammont, l-awtoritajiet Olandiżi żiedu l-ispejjeż ta’ kwart tal-linji tal-ibbottiljar, peress li, mill-erba’ linji ta’ bbottiljar, waħda minnhom kienet iddedikata totalment għall-mili tal-fliexken ta’ żewġ litri. Dan l-ammont huwa ta’ FL 2 936 250 (jiġifieri EUR 1 332 412). L-ammont totali għalhekk huwa ta’ FL 4 776 250 (jiġifieri EUR 2 167 367).

(54)

F’dak li għandu x’jaqsam mal-kunċett tal-produzzjoni skont l-ordni, il-Kummissjoni talbet lill-Olanda tikkummenta dwar l-aspett innovattiv tiegħu u tindika jekk il-kummenti li għamlet il-kumpanija Farm Dairy setgħux ibiddlu l-valutazzjoni li kienet saret qabel, li kienet waslet għall-konklużjoni li l-aspett innovattiv tal-proġett kien pjuttost dgħajjef. L-Olanda wieġbet li l-opinjoni tal-IKC kienet tikkunsidra li l-proġett kien parzjalment innovattiv, għaliex l-aspett innovattiv tiegħu ma kienx jikkonsisti f’innovazzjoni tal-prodotti, iżda f’innovazzjoni tas-suq. Il-valutazzjoni twettqet fil-kuntest ta’ talba għall-kofinanzjament mill-Ministeru tal-Agrikoltura. Madanakollu, l-Olanda semmiet argumenti oħra biex tiġġustifika l-aspett innovattiv tal-proġett: is-sistema tal-produzzjoni skont l-ordni żiedet l-effikaċja tal-kunsinna tal-ħalib, billi ppermettiet ‘il dak li jkun iżomm il-ħalib għal iktar żmien, u dan f’pajjiż fejn in-nies jikkunsmaw l-aktar il-ħalib ippasturizzat (u mhux il-ħalib sterilizzat li jżomm iktar). L-Olanda semmiet ukoll l-istudju mwettaq mit-TNO dwar l-aspett innovattiv tas-sistema tal-produzzjoni skont l-ordni. Dan l-istudju juri li s-sistema ewlenija dak iż-żmien kienet is-sistema tal-produzzjoni skont l-ordni, li fiha ċertu ammont ta’ stokk jinżamm fir-riżerva biex jinbiegħ wara. B’hekk jitnaqqas il-ħin tal-kunsinna, iżda titnaqqas ukoll il-flessibbiltà fir-rigward tal-ħtiġijiet tal-klijenti “bħalma huma s-supermarkits”. Is-sistema tal-produzzjoni skont l-ordni, min-naħa tagħha, tippermetti li wieħed jissodisfa aħjar din il-ħtieġa għall-flessibbiltà. Għalhekk, l-Olanda kkonkludiet li dan il-kunċett kellu aspett innovattiv.

(55)

F’dak li għandu x’jaqsam mal-eżistenza ta’ opportunitajiet u n-nuqqas ta’ kapaċitajiet żejda, l-Olanda semmiet rapport tar-Rabobank International ta’ April tal-1999, li juri li 2.5 % tal-ħalib kollu tar-rziezet ipproċessat huwa impurtat. Meta wieħed iqis il-ħalib tal-fabbriki (jiġifieri l-ħalib li ġie ppasturizzat sabiex ikun jista’ jiġi ttrasportat iktar fit-tul), 10.5 % tal-ħalib kollu pproċesssat huwa impurtat. Dan juri li, skont l-Olanda, ma kienx hemm kapaċità żejda fl-Olanda. F’dak li għandu x’jaqsam mal-eżistenza tal-opportunitajiet, l-Olanda kkonfermat l-analiżi li wettqet il-kumpanija Farm Dairy (ara l-premessi 0 u 0). Barra minn hekk, l-istatistika tal-kumpanija Farm Dairy turi li hemm il-possibbiltà ta’ opportunitajiet. Mill-ittra ta’ [x] jidher ukoll li l-bejgħ tal-fliexken ta’ żewġ litri prodotti mill-kumpanija Farm Dairy żiedlu l-fatturat tiegħu.

VI.   Il-valutazzjoni

(56)

Il-Kummissjoni tinnota li meta ngħatat l-għajnuna kienu japplikaw l-Artikoli 92, 93 u 94 tat-Trattat tal-KE (li issa saru l-Artikoli 107, 108 u 109 tat-TFUE) għall-produzzjoni ta’ prodotti tal-ħalib u ta’ deżerti oħra magħmulin mill-ħalib, skont l-Artikolu 23 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 804/68 tas-27 ta’ Ġunju 1968 (8) dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib.

VI.1.   L-eżistenza ta’ għajnuna mill-Istat skont it-tifsira tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE

(57)

L-Artikolu 107(1) tat-TFUE jgħid li kull għajnuna ta’ kwalunkwe forma li tingħata minn Stat Membru jew permezz tar-riżorsi tal-Istat li tfixkel jew thedded li tfixkel il-kompetizzjoni billi tiffavorixxi ċerti impriżi jew il-produzzjoni ta’ ċerti oġġetti għandha, safejn din tkun taffettwa l-kummerċ bejn l-Istati Membri, titqies bħala għajnuna li mhijiex kompatibbli mas-suq intern.

(58)

Miżura mogħtija mill-Istat: Din il-kundizzjoni kienet issodisfata, peress li l-miżura ngħatat mill-Provinċja ta’ Flevoland.

(59)

Miżura li taffettwa l-kummerċ u li tfixkel jew thedded li tfixkel il-kompetizzjoni: Is-settur tal-prodotti tal-ħalib huwa miftuħ għall-kompetizzjoni fuq livell Komunitarju (9), u għalhekk huwa sensittiv għal kwalunkwe miżura li tiffavorixxi l-produzzjoni fi Stat Membru partikulari. Barra minn hekk, fil-każ inkwistjoni, l-għan kien li l-ħalib jiġi pproċessat fil-provinċja ta’ Flevoland, filwaqt li qabel il-ħalib kien jiġi pproċessat b’mod parzjali fil-Belġju. Għalhekk, din il-miżura thedded li tfixkel il-kompetizzjoni fis-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib.

(60)

Miżura li tiffavorixxi ċerti impriżi jew il-produzzjoni ta’ ċerti oġġetti: L-għajnuna ngħatat lil kumpanija waħda biss, jiġifieri lill-kumpanija Farm Dairy.

(61)

Għal dawn ir-raġunijiet, il-Kummissjoni tikkonkludi li l-miżura inkwistjoni taqa’ taħt l-Artikolu 107(1) tat-TFUE u tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat. Il-kummenti li waslu wara li nbdiet il-proċedura ma bidlux din il-konklużjoni.

VI.2.   Klassifikazzjoni tal-miżura bħala għajnuna illegali

(62)

Minħabba li l-għajnuna ngħatat u tħallset mingħajr ma ġiet innotifikata minn qabel lill-Kummissjoni, din hija għajnuna illegali skont it-tifsira tal-Artikolu 1(f) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 tat-22 ta’ Marzu 1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 93 tat-Trattat tal-KE (10).

VI.3   Valutazzjoni tal-kompatibbiltà tal-għajnuna

(63)

Id-deċiżjoni tal-ftuħ imsemmija qabel kienet tirreferi għal żewġ ġustifikazzjonijiet possibbli għall-għajnuna mogħtija mill-awtoritajiet Olandiżi. Għall-bidu, jiġifieri meta ngħatat l-għajnuna, huma indikaw li din kienet għajnuna għall-investiment, li kellha tidħol fl-ambitu tad-dokument waħdieni tal-ipprogrammar ta’ Flevoland (ara l-premessa 0 iktar ‘il fuq). Imbagħad l-awtoritajiet tal-Provinċja ta’ Flevoland bidlu din l-għajnuna għall-investiment f’kumpens għat-telf imġarrab meta l-għajnuna ġiet irtirata. It-tagħrif mogħti mill-kumpanija Farm Dairy dwar il-ftuħ tal-proċedura se jiġi eżaminat fit-taqsima dwar il-kompatibbiltà tal-għajnuna bħala għajnuna għall-investiment. L-istħarriġ dwar il-kompatibbiltà tal-miżura tal-għajnuna se jitqassam f’żewġ partijiet: eżami tal-kompatibbiltà tal-għajnuna bħala għajnuna għall-investiment (VI.3.1.) u bħala kumpens (VI.3.2.).

(64)

Fil-bidu, il-Kummissjoni xtaqet madanakollu teżamina l-argument tal-kumpanija Farm Dairy, li qed tikkontesta l-kwalifika tal-miżura min-naħa tal-Kummissjoni bħala miżura li taqa’ taħt il-punt 3.2 tad-dokument waħdieni tal-ipprogrammar ta’ Flevoland minkejja li l-Provinċja kienet ippreżentathielha bħala waħda li taqa’ taħt il-punt 3.3 ta’ dan id-dokument (ara l-premessa (33) t’hawn fuq u dawk ta’ warajha).

(65)

Għall-bidu l-Kummissjoni kienet tal-fehma li dan id-dibattitu kellu x’jaqsam mal-għoti ta’ fondi Komunitarji, li mhuwiex is-suġġett ta’ din id-Deċiżjoni, li tinvestiga l-miżura mogħtija abbażi tal-fondi tal-Provinċja biss, wara li l-Ministeru Olandiż tal-Agrikoltura ħa nota tar-rifjut tal-Kummissjoni li tagħti fondi Komunitarji. Din id-Deċiżjoni ma tispjegax ir-raġunijiet għala l-Kummissjoni rrifjutat li tagħti dawn il-fondi Komunitarji, li kellha tiġi kkontestata f’waqtha skont il-proċeduri li japplikaw għall-għoti ta’ fondi Komunitarji. Billi l-Kummissjoni għarrfet lill-Olanda bir-rifjut tal-għoti ta’ fondi Komunitarji permezz ta’ ittra tal-25 ta’ Ġunju 1999, u billi l-Olanda ħadet nota ta’ dan mingħajr ma ppruvat tikkontesta l-miżura (11), dik id-deċiżjoni m’għandhiex titqies mill-ġdid fil-kuntest ta’ din id-Deċiżjoni.

(66)

Madanakollu, il-Kummissjoni tirrimarka li l-kriterji użati biex jiġu vvalutati l-miżuri fir-rigward tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat għall-investiment jirreferu għall-istess kriterji użati għall-valutazzjoni fir-rigward tal-punt 2.3 tad-dokument waħdieni tal-ipprogrammar. Fil-fatt, ir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat li kienu japplikaw meta ngħatat l-għajnuna jinsabu fil-Linji Gwida, u l-punt 3) b) tagħhom jirreferi għall-punti 1.2 u 2 tad-Deċiżjoni 94/173/KE. Din id-Deċiżjoni kienet tittratta b’mod ġenerali l-kriterji Komunitarji tal-għażla għall-għażla tal-investimenti li jistgħu jibbenefikaw mill-finanzjament Komunitarju skont ir-Regolament (KEE) Nru 866/90 u r-Regolament tal-Kunsill tal-Kunsill (KEE) Nru 867/90 tad-29 ta’ Marzu 1990 dwar it-titjib tal-kundizzjonijiet tal-ipproċessar u tal-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tal-forestrija (12) [titlu mhux uffiċjali]. Dan kien maħsub biex jarmonizza l-finanzjamenti Komunitarji u dawk nazzjonali. Madanakollu l-Kummissjoni tenfasizza li hija mhix qed tapplika d-Deċiżjoni 94/173/KE bħala tali, iżda qed tapplikaha biss safejn il-Linji Gwida jirreferu għaliha.

VI.3.1.   L-għajnuna għall-investiment

(67)

Il-Kummissjoni investigat il-miżuri fid-dawl tal-Linji Gwida li kienu japplikaw meta ngħatat il-miżura, jiġifieri fit-3 ta’ Marzu 1999.

(68)

Skont il-punt 3(b) tal-Linji Gwida, l-għajnuna għall-investiment favur l-investimenti msemmija fit-tieni u t-tielet inċiżi tal-punt 1.2 tal-Anness għad-Deċiżjoni 94/173/KE ma tistax titqies li hija kompatibbli mas-suq intern. Bl-istess mod, l-investimenti li huma esklużi skont il-punt 2 ta’ dan l-istess Anness, huma meqjusa li mhumiex kompatibbli mas-suq komuni jekk il-kundizzjonijiet partikulari previsti fih ma jkunux issodisfati.

(69)

Il-punt 2.3 tal-Anness għad-Deċiżjoni 94/173/KE jipprevedi li “Fis-settur tal-ħalib tal-baqar u tal-prodotti ta’ dan it-tip ta’ ħalib, l-investimenti li ġejjin għandhom jiġu esklużi:

[…]

investimenti relatati mal-prodotti li ġejjin: butir, trab tax-xorrox, ħalib tat-trab, żejt tal-butir, lattosju, kaseina u l-kaseinat,

investimenti fil-produzzjoni ta’ prodotti friski jew ġobnijiet, ħlief jekk il-produzzjoni tkun tinkludi element kbir ta’ innovazzjoni skont l-iżvilupp tad-domanda, u ħlief għall-prodotti li għalihom intwera li m’hemmx biżżejjed kapaċitajiet u li għalihom intwera li jeżistu opportunitajiet reali u effettivi, u ħlief ukoll għall-produzzjoni ta’ prodotti skont il-metodi tradizzjonali jew bijoloġiċi kif inhuma ddefiniti fir-regolamenti Komunitarji.

L-investimenti li ġejjin mhumiex affettwati mill-projbizzjonijiet imsemmijin fl-inċiżi preċedenti, sakemm ma jwasslux għal żieda fil-kapaċità:

investimenti sabiex l-istabbilimenti jinġiebu f’konformità mal-istandards tas-saħħa Komunitarji,

investimenti li għandhom l-għan li jitħares l-ambjent.”

(70)

Minn dan jirriżulta li fil-prinċipju, għajnuna għall-investiment għall-produzzjoni ta’ prodotti friski bħal dik investigata fil-każ inkwistjoni mhijiex kompatibbli mas-suq intern, ħlief jekk dan l-investiment jaqa’ taħt waħda mill-eċezzjonijiet imsemmija fil-punt 2.3 tal-Anness għad-Deċiżjoni 94/173/KE.

(71)

Il-kwistjoni dwar jekk tapplikax waħda mill-eċċezzjonijiet imsemmija fil-punt 2.3 tal-Anness għad-Deċiżjoni 94/173/KE kienet waħda mill-mistoqsijiet ewlenin li tqajmu fid-deċiżjoni tal-ftuħ. Għaldaqstant it-tliet eċċezzjonijiet se jiġu investigati f’din id-Deċiżjoni: l-element kbir ta’ innovazzjoni fil-produzzjoni skont l-iżvilupp tad-domanda, in-nuqqas ta’ kapaċitajiet u l-eżistenza ta’ opportunitajiet reali u effettivi, u l-produzzjoni ta’ prodotti skont il-metodi tradizzjonali jew bijoloġiċi kif inhuma ddefiniti fir-regolamenti Komunitarji.

(a)   Kriterji li għandhom x’jaqsmu mal-element kbir ta’ innovazzjoni skont id-domanda

(72)

Mid-dokumenti mibgħuta fl-2005 mill-Olanda lill-Kummissjoni jirriżulta li l-proċess ta’ produzzjoni ma kienx innovattiv skont it-tagħrif mogħti dak iż-żmien. Kif indikat fid-deċiżjoni tal-ftuħ, l-IKC ħaseb li l-proġett ma kienx totalment innovattiv. B’mod partikulari, il-proġett ma tqiesx bħala wieħed li jippreżenta prodotti innovattivi iżda innovazzjonijiet tas-suq, u l-proċess ta’ produzzjoni ma kienx innovattiv, iżda kien juża t-tekniki l-aktar moderni. Madanakollu, fir-rigward tal-fatt li l-kriterji l-oħra evalwati mill-IKC kienu ssodisfati, l-IKC kien ikkonkluda li l-proġett kien jissodisfa l-kriterji biex jibbenefika minn sussidju iżda kien naqqas il-proporzjon tiegħu (ara l-premessa (11) t’hawn fuq).

(73)

Il-kwistjoni hi jekk l-elementi ppreżentati mill-kumpanija Farm Dairy u mill-Olanda fil-kuntest tal-ftuħ tal-proċedura jistgħux jitfgħu dubju fuq l-analiżi li kienet twettqet dak iż-żmien fil-kuntest tal-investigazzjoni tal-kriterji tal-evalwazzjoni għas-sussidji tad-dokument waħdieni tal-ipprogrammar. Dawn l-elementi (ara l-premessi (36) sa (46)) urew li l-parti tal-investiment li kellha x’taqsam mal-kontenitur il-ġdid ta’ żewġ litri tal-politin kienet totalment innovattiva u li l-kumpanija Farm Dairy kienet l-ewwel kumpanija li mmanifatturat dan il-prodott u li poġġietu fis-suq Olandiż. Ir-rapport ipprovdut għal dan il-għan mill-kumpanija Farm Dairy isemmi l-aspett innovattiv tal-prodott, u jidher li huwa rapport kredibbli minħabba li nkiteb minn espert tas-settur, li dak iż-żmien kien jaħdem għal kompetitur tal-kumpanija Farm Dairy. Ir-rapport inkwistjoni ma jitfax dubju fuq l-analiżi li kienet twettqet mill-IKC u mill-Ministeru Olandiż tal-Agrikoltura dak iż-żmien, iżda fih tagħrif li ma kienx intbagħat lill-Kummissjoni qabel id-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċedura, u li ma kienx issemma fid-dokumenti mibgħuta qabel lill-Kummissjoni. Il-kontenitur ta’ żewġ litri msemmi diġà kellu suċċess kbir fis-swieq Britanniċi u Amerikani. Il-kumpanija Farm Dairy kienet l-ewwel waħda li poġġiet dan it-tip ta’ kontenitur fis-suq. B’hekk, il-kumpanija Farm Dairy kienet pijuniera, peress li l-kontenitur ta’ żewġ litri sar komuni fl-Olanda.

(74)

Abbażi tal-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni għandha l-obbligu li tqis it-tagħrif differenti li jintbagħatilha u li teżamina l-aspetti kollha meħtieġa, b’mod partikulari billi titlob tagħrif mill-benefiċjarji, sabiex tieħu deċiżjoni bl-għarfien totali tal-fatti kollha rilevanti fid-data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni tagħha (13).

(75)

F’dan il-każ, il-Kummissjoni talbet lill-Olanda tikkonferma t-tagħrif mibgħut mill-kumpanija Farm Dairy. Din ikkonfermat it-tagħrif mibgħut mill-kumpanija Farm Dairy, u pprovdiet tliet dokumenti indipendenti (ara l-premessi (51) sa (53)) t’hawn fuq) li jagħtu prova tal-aspett innovattiv tal-investiment relatat mal-kontenituri ta’ żewġ litri. Minn dan it-tagħrif jirriżulta, minn naħa, li l-Olanda ma qisetx l-element tal-investiment għall-parti li kellha x’taqsam mal-kontenituri ta’ żewġ litri hija u tevalwa l-aspett innovattiv, mingħajr dubju minħabba l-fatt li l-investigazzjoni saret abbażi tal-kriterji tad-dokument waħdieni tal-ipprogrammar u mhux speċifikament abbażi tal-Linji Gwida msemmijin. Min-naħa l-oħra, l-Olanda użat is-servizz ta’ esperti indipendenti, li kienu jafu s-suq u l-mod kif il-prodotti tal-ħalib jitpoġġew fis-suq. L-istudji mwettqa minn dawn l-esperti urew li, fil-fatt, il-kumpanija Farm Dairy kienet l-ewwel waħda li poġġiet dan it-tip ta’ kontenitur fis-suq Olandiż.

(76)

Abbażi ta’ dan it-tagħrif ġdid ippreżentat mill-awtoritajiet u mill-kumpanija Farm Dairy wara l-ftuħ tal-proċedura, il-Kummissjoni tqis li l-introduzzjoni u l-manifattura tal-kontenituri ta’ żewġ litri huma ta’ natura innovattiva.

(77)

F’dak li għandu x’jaqsam mal-kunċett tal-produzzjoni skont l-ordni, il-mistoqsija hija simili: il-kjarifiki mogħtija mill-kumpanija Farm Dairy u mill-Olanda jistgħu jbiddlu l-valutazzjoni magħmula mill-Kummissjoni fi żmien il-ftuħ tal-proċedura?

(78)

Għall-kuntrarju ta’ dak li kien il-każ għall-kontenituri ta’ żewġ litri, il-kunċett tal-produzzjoni skont l-ordni kien tqies mill-Olanda waqt l-evalwazzjoni li wettqet meta ntalbu s-sussidji fl-1998. Dak iż-żmien kien ġie konkluż li l-proċess ta’ produzzjoni ma kienx innovattiv fih innifsu, iżda li kien juża t-tekniki l-aktar moderni, u kien effikaċi f’termini tat-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija u kien aħjar għall-ambjent. L-Olanda u l-kumpanija Farm Dairy kienu diġà użaw dawn l-argumenti fl-ittri preċedenti. L-ebda innovazzjoni oħra ma ntweriet għall-kunċett tal-produzzjoni skont l-ordni.

(79)

Huwa importanti wkoll li wieħed jivverifika jekk il-produzzjoni hijiex adattata għall-iżvilupp tad-domanda, kif inhu meħtieġ mill-ewwel eċċezzjoni msemmija fid-Deċiżjoni 94/173/KE. Mit-tagħrif mibgħut lill-Kummissjoni (ara l-premessa (43)) jirriżulta li d-domanda għal dawn il-prodotti kienet ġejja b’mod ewlieni mis-supermarkits, u li kienu ġew konklużi kuntratti ma’ mill-inqas ħames supermarkits. Il-Kummissjoni tqis li dan huwa indikazzjoni serja tal-fatt li l-innovazzjoni kienet adattata għall-iżvilupp tad-domanda. Dan huwa kkonfermat mill-fatt li l-fatturat ta’ [x], imsemmi mill-Olanda (ara l-premessa (55)), żdied ħafna bis-saħħa tal-ħalib mibjugħ mill-kumpanija Farm Dairy.

(80)

Bħala konklużjoni, il-Kummissjoni tqis li l-kundizzjonijiet tal-ewwel eċċezzjoni huma ssodisfati f’dan il-każ għall-parti tal-investiment li għandha x’taqsam mal-kontenituri ta’ żewġ litri, peress li l-investiment huwa ta’ natura innovattiva adattata għall-iżvilupp tad-domanda. Abbażi tat-tagħrif li ngħatalha wara l-ftuħ tal-proċedura formali tal-investigazzjoni, il-Kummissjoni ma tistax tikkonkludi li l-kundizzjonijiet ta’ din l-ewwel eċċezzjoni mhumiex issodisfati. Fil-fatt, il-Kummissjoni m’għandhiex bilfors teżamina liema tagħrif seta’ jintbagħtilha, iżda minn naħa, għandha teżamina l-aspetti kollha meħtieġa, u min-naħa l-oħra, għandha tibbaża fuq it-tagħrif li jkollha meta tadotta d-Deċiżjoni (14). F’dan il-każ, il-Kummissjoni minn naħa fetħet il-proċedura u, permezz ta’ ittra tat-18 ta’ Settembru 2009, talbet lill-Olanda tikkonferma ċertu tagħrif li l-kumpanija Farm Dairy semmiet fil-kummenti tagħha. B’dan il-mod, il-Kummissjoni għalhekk użat il-mezzi kollha li kellha biex tikseb it-tagħrif mingħand persuni terzi jew mill-Istat Membru. Min-naħa l-oħra, f’din id-Deċiżjoni, il-Kummissjoni qed tibbaża ruħha fuq it-tagħrif kollu li rċeviet wara li fetħet il-proċedura. Madanakollu, ma ntbagħat l-ebda tagħrif li juri li l-investiment għall-parti li għandha x’taqsam mal-kontenituri ta’ żewġ litri la kien innovattiv u lanqas ma kien adattat għall-iżvilupp tad-domanda.

(81)

Minħabba l-fatt li l-kriterji msemmijin fil-Linji Gwida b’rabta mad-Deċiżjoni 94/173/KE tħarsu f’dak li għandu x’jaqsam mal-aspett innovattiv tal-investiment relatat mal-fliexken ta’ żewġ litri, iżda ma tħarsux għall-bqija tal-investiment, huwa importanti li wieħed jissepara l-ispejjeż relatati ma’ dan l-investiment mill-ispejjeż l-oħra, sabiex l-intensità massima tal-għajnuna tkun tista’ titnaqqas minnhom.

(82)

L-awtoritajiet Olandiżi qalu li kien hemm ammont ta’ FL 1 840 000 (jiġifieri EUR 834 956) li kien allokat għall-investiment speċifiku għall-kontenituri ta’ żewġ litri. Ma’ dan l-ammont, l-awtoritajiet Olandiżi żiedu l-ispejjeż ta’ kwart tal-linji tal-ibbottiljar, peress li, mill-erba’ linji ta’ bbottiljar, waħda biss kienet iddedikata totalment għall-mili tal-fliexken ta’ żewġ litri. Dan l-ammont huwa ta’ FL 2 936 250 (jiġifieri EUR 1 332 412). L-ammont totali għalhekk huwa ta’ FL 4 776 250 (jiġifieri EUR 2 167 367) (ara l-premessa (53)). L-ebda spiża ġenerali (bħalma hija dik tal-bini jew tal-artijiet) ma ddaħħlet f’dan l-ammont totali.

(83)

Għalhekk, l-intensità massima tal-għajnuna għandha tiġi evalwata għal dawn l-ispejjeż eliġibbli. Minħabba li Flevoland kien reġjun tal-għan Nru 1 fiż-żmien meta ntalab l- investiment, setgħet tingħata għajnuna li ma taqbiżx il-75 % tal-ispejjeż eliġibbli. Is-sussidju li ngħata, li huwa ta’ EUR 715 909, jirrappreżenta inqas minn 75 % tal-ispejjeż eliġibbli. Għalhekk, l-investiment propost huwa kompatibbli mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat.

(b)   L-eżistenza ta’ opportunitajiet u n-nuqqas ta’ kapaċitajiet

(84)

Minħabba li l-kundizzjonijiet tal-ewwel eċċezzjoni msemmija fil-punt 2.3 tal-Anness għad-Deċiżjoni 94/173/KE tħarsu, u minħabba li dan jippermetti lill-għajnuna mogħtija tiġi approvata kollha kemm hi, m’hemmx għalfejn jiġi eżaminat jekk tħarsux il-kundizzjonijiet tal-eċċezzjonijiet l-oħrajn.

(c)   Il-produzzjoni ta’ prodotti skont il-metodi tradizzjonali jew bijoloġiċi kif inhuma ddefiniti fir-regolamenti Komunitarji.

(85)

Bħalma ntqal hawn fuq dwar il-punt (b), m’hemmx bżonn tiġi analizzata din it-tielet eċċezzjoni, minħabba li l-analiżi tal-ewwel eċċezzjoni ppermettiet li wieħed jikkonkludi dwar il-kompatibbiltà tal-għajnuna inkwistjoni. Barra minn hekk, dan il-punt ma jidhirx li huwa rilevanti għall-proġett ta’ investiment inkwistjoni, li m’għandu x’jaqsam bl-ebda mod mal-produzzjoni ta’ prodotti skont il-metodi tradizzjonali jew bijoloġiċi.

(86)

Madanakollu, il-Kummissjoni eżaminat l-għajnuna inkwistjoni fid-dawl tal-Artikolu 3 d) tal-Linji Gwida msemmijin qabel, li jgħid li “il-Kummissjoni għandha teżamina, għal kull każ, kwalunkwe miżura tal-għajnuna li tista’ tiġi eskluża jekk wieħed japplika dawn il-Linji Gwida u dawn il-miżuri utli, iżda li, fil-prinċipju, hija eliġibbli għal kofinanzjament Komunitarju skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2328/91 (15)”. L-ittra li l-Kummissjoni bagħtet lill-Olanda fil-25 ta’ Ġunju 1999 turi li l-proġett ma setax jiġi ffinanzjat permezz tad-dokument waħdieni tal-ipprogrammar. Għalhekk, il-Kummissjoni tqis li l-miżura inkwistjoni ma tistax tibbenefika mid-derogi previsti fil-punt 3 d) tal-Linji Gwida msemmijin qabel.

VI.3.2.   Argumenti oħrajn li ġew eżaminati meta nfetħet il-proċedura dwar il-kompatibbiltà tal-għajnuna kollha

(87)

Meta nfetħet il-proċedura, il-Kummissjoni kienet eżaminat il-kumpens għad-danni li saru minħabba li ma ngħatatx l-għajnuna bħala l-bażi biex fuqha tapprova l-investiment kollu. Matul il-fażi preliminari, l-awtoritajiet Olandiżi kienu indikaw li l-għajnuna kienet ingħatat bħala kumpens għad-danni mġarrba minħabba żball tal-awtoritajiet, li l-ewwel taw l-għajnuna li mbagħad wara nstabet li kienet illegali u li forsi ma kinitx kompatibbli mas-suq komuni.

(88)

Il-Qorti tal-Ġustizzja indikat li l-ħlas għad-danni u l-interessi ma kienx jikkostitwixxi għajnuna (16). Għal dan il-Qorti bbażat fuq il-fatt li l-għajnuna mill-Istat hija ta’ natura legali fundamentalment differenti mid-danni u l-interessi li l-awtoritajiet nazzjonali sejrin ikunu, possibbilment, obbligati li jħallsu lill-individwi bħala kumpens għall-ħsara li kkawżawlhom. Huwa għalhekk li, fil-prinċipju, il-ħlas tad-danni u l-interessi mhuwiex ta’ vantaġġ għall-benefiċjarju, għaliex huwa sempliċement kumpens għal dritt li huwa intitolat għalih.

(89)

F’dan il-każ, huwa diffiċli li wieħed igħid li l-benefiċjarju għandu dritt għall-kumpens, minħabba li dan id-dritt allegat huwa bbażat, mill-bidu nett, fuq aġir illegali tal-Istat Membru. Madanakollu, il-każistika stabbiliet b’mod kostanti l-fatt li, minħabba n-natura obbligatorja tal-kontroll tal-għajnuna mill-Istat imwettaq mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 108 tat-TFUE, il-kumpaniji li jkunu ngħataw l-għajnuna ma jistax ikollhom, fil-prinċipju, fiduċja leġittima fir-regolarità tal-għajnuna sakemm din ma tkunx ingħatat skont il-proċedura prevista fl-Artikolu msemmi. Fil-fatt, operatur ekonomiku diliġenti normalment għandu jkun jista’ jiżgura li din il-proċedura tħarset (17).

(90)

F’dan il-każ, ta’ min jinnota wkoll li jekk wieħed jagħti kumpens, wieħed jitqies li jkun qed jaħrab mill-obbligu li jagħti l-għajnuna bl-approvazzjoni tal-Kummissjoni biss. Fil-fatt dan huwa kkonfermat mill-fatt li, meta l-Provinċja ta’ Flevoland qalet li l-għajnuna inkwistjoni ngħatat bħala kumpens għall-iżball magħmul mill-awtoritajiet, hija kienet taf tajjeb li l-għajnuna kellha tiġi nnotifikata lill-Kummissjoni qabel ma tingħata, sabiex din tapprovaha minn qabel.

(91)

Għalhekk, il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-investiment kollu ma jistax jitqies bħala wieħed kompatibbli minħabba li, mill-bqija, l-għajnuna inkwistjoni se tikkostitwixxi kumpens għall-ħsara mġarrba mill-benefiċjarju.

VI.3.3   Argumenti oħrajn li għamlet il-kumpanija Farm Dairy fl-ambitu tal-ftuħ tal-proċedura tal-investigazzjoni

(92)

Il-kumpanija Farm Dairy kienet ikkontestat l-applikazzjoni ta’ rati tal-imgħax komposti fil-każ ta’ deċiżjoni min-naħa tal-Kummissjoni li tkun waħda negattiva b’irkupru (ara l-premessa (47) iktar ‘il fuq). Minħabba li fid-deċiżjoni inkwistjoni ġie konkluż li l-għajnuna hija kompatibbli, mhuwiex previst l-irkupru tal-għajnuna illegali. Għalhekk, il-kummenti tal-kumpanija Farm Dairy m’għadhomx rilevanti.

VII.   Konklużjoni

(93)

Mill-għajnuna mill-Istat li l-Olanda tat lill-kumpanija Farm Dairy, hija kompatibbli biss l-għajnuna mogħtija għall-parti tal-investiment li għandha x’taqsam mal-kontenituri l-ġodda ta’ żewġ litri. Għalhekk, l-ammont inizjali tal-għajnuna ġie kkalkulat mill-ġdid għal din il-parti tal-investiment kollu, u minn dan il-kalkolu jirriżulta li l-għajnuna mogħtija hija kompatibbli mar-rekwiżiti tal-Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat mogħtija b’rabta mal-investimenti fl-ipproċessar u fil-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli.

(94)

Madanakollu, il-Kummissjoni jiddispjaċiha li l-Olanda implimentat l-għajnuna msemmija hawn fuq bi ksur tal-Artikolu 108(3) tat-TFUE,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-għajnuna mill-Istat ta’ EUR 715 909 li l-Olanda tat lill-kumpanija Farm Dairy hija kompatibbli mas-suq intern.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Renju tal-Olanda.

Magħmul fi Brussell, id-9 ta’ Marzu 2010.

Għall-Kummissjoni

Dacian CIOLOŞ

Membru tal-Kummissjoni


(1)  Sa mill-1 ta’ Diċembru 2009, l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE saru l-Artikoli 107 u 108, rispettivament, tat-TFUE. Essenzjalment, iż-żewġ settijiet ta’ dispożizzjonijiet huma l-istess. Għall-għanijiet ta’ din id-Deċiżjoni, kwalunkwe referenza għall-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE għandha tiftiehem bħala referenza għall-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE, rispettivament, fejn dan ikun xieraq.

(2)  ĠU L 10, 13.1.2001, p. 20.

(3)  ĠU C 87, 16.4.2009, p. 5.

(4)  ĠU C 29, 2.2.1996, p. 4.

(5)  ĠU L 79, 23.3.1994, p. 29.

(*)  Tagħrif kopert mis-sigriet professjonali.

(6)  ĠU L 91, 6.4.1990, p. 1.

(7)  It-TNO huwa organizzazzjoni indipendenti tar-riċerka, li għandu l-għan li jagħmel ir-riċerka xjentifika applikabbli biex jiżdied il-potenzjal innovattiv tal-kumpaniji u tal-awtoritajiet pubbliċi (www.tno.nl).

(8)  ĠU L 148, 28.6.1968, p. 13.

(9)  Skont il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja, meta l-qagħda ta’ impriża fis-suq tissaħħaħ meta mqabbla ma’ dik tal-kompetituri tagħha minħabba għajnuna finanzjarja mogħtija minn Stat Membru, dan ifisser li kien hemm tfixkil tal-kompetizzjoni mal-kompetituri tagħha li ma jkunux ingħataw għajnuna simili (il-paragrafi 11 u 12 tal-Każ C-730/79 [1980], il-Ġabra 2671). F’dak li għandu x’jaqsam mal-eżistenza tal-kummerċ intrakomunitarju fis-suq tal-ħalib, ara l-premessi (44), (45) u (55) t’hawn fuq, li l-Kummissjoni tqis li huma fondati.

(10)  ĠU L 83, 27.3.1999, p. 1.

(11)  Fil-fatt, fl-ittra tiegħu tal-15 ta’ Lulju 1999 indirizzata lill-Pronvinċja ta’ Flevoland, il-Ministeru Olandiż tal-Agrikoltura nnota li l-proġett ma kienx ġie approvat mill-Kummissjoni, u b’hekk irrifjuta li jagħti kwalunkwe finanzjament huwa stess.

(12)  ĠU L 91, 6.4.1990, p. 7.

(13)  Il-paragrafu 195 tas-sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tad-9 ta’ Settembru 2009 fil-Każ T-369/06, Holland Malt vs. il-Kummissjoni (li għadha mhix ippubblikata).

(14)  Il-paragrafi 195 sa 198, Każ T-369/06, diġà imsemmi.

(15)  ĠU L 218, 6.8.1991, p. 1.

(16)  Is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej fil-Każijiet konġunti 106/87-120/87, Asteris u oħrajn vs. Il-Greċja u l-Komunità Ekonomika Ewropea, il-Ġabra 1988, I-5515.

(17)  Is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej, Każ C-169/95, Spanja vs. il-Kummissjoni [1997] il-Ġabra I-135.


12.5.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 118/56


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-6 ta’ Mejju 2010

li temenda l-Partijiet 1 u 2 tal-Anness E tad-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE fir-rigward taċ-ċertifikati mudelli tas-saħħa tal-annimali minn stabbilimenti u għan-naħal u n-naħal bagħli

(notifikata bid-dokument numru C(2010) 2624)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2010/270/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE tat-13 ta' Lulju 1992 li tistabbilixxi r-rekwiżiti dwar is-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ u l-importazzjoni fil-Komunità ta' annimali, semen, ova u embrijuni li mhumiex suġġetti għar-rekwiżiti ta’ saħħa tal-annimali meħtieġa f’regoli speċifiċi tal-Komunità li hemm referenza għalihom fl-Anness A (I) tad-Direttiva 90/425/KEE (1), u b’mod partikolari l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 22 tagħha,

Billi:

(1)

L-Artikolu 10 tad-Direttiva 92/65/KEE tippreskrivi r-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ tal-klieb, tal-qtates u l-inmsa.

(2)

Il-Parti 1 tal-Anness E ta' din id-Direttiva tistipula l-mudell taċ-ċertifikat ta' saħħa għall-kummerċ tal-annimali mill-istabbilimenti, inklużi l-klieb, il-qtates u l-inmsa.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 998/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) jistabbilixxi l-ħtiġijiet tas-saħħa tal-annimali li japplikaw għall-moviment mhux kummerċjali tal-pets u r-regoli li japplikaw għall-kontrolli fuq movimenti ta’ dan it-tip. Japplika għall-movimenti bejn l-Istati Membri jew minn pajjiżi terzi ta' pets tal-ispeċi elenkati fl-Anness I tiegħu. Il-klieb, il-qtates u l-inmsa huma elenkati fil-Partijiet A u B ta’ dan l-Anness.

(4)

Ir-rekwiżiti stipulati fir-Regolament (KE) Nru 998/2003 ivarjaw, skont l-Istat Membru ta’ destinazzjoni u l-Istat Membru jew il-pajjiż terz tal-oriġini.

(5)

Il-pajjiżi terzi li japplikaw għar-regoli ta' moviment mhux kummerċjali ta' pets li jkunu tal-inqas ekwivalenti għar-regoli stipulati fir-Regolament (KE) Nru 998/2003 huma elenkati fit-Taqsima 2 tal-Parti B tal-Anness II ta' dan ir-Regolament.

(6)

Biex ikun evitat li movimenti kummerċjali jintwerew bil-qerq bħala movimenti mhux kummerċjali ta' pets fi ħdan it-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 998/2003, il-punt (b) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 12 ta’ dan ir-Regolament jistipula li l-kondizzjonijiet u l-kontrolli stipulati fid-Direttiva 92/65/KEE għandhom japplikaw għall-moviment ta’ iktar minn ħames pets meta l-annimali jiddaħħlu fl-Unjoni minn pajjiż terż li mhuwiex elenkat fit-Taqsima 2 tal-Parti B tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

(7)

Flimkien ma' dan, ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 388/2010 tas-6 ta’ Mejju 2010 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 998/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-għadd massimu ta’ pets ta’ ċerti speċi li jistgħu jkunu soġġetti għall-moviment mhux kummerċjali jistipula li (3) l-ħtiġiet u l-kontrolli msemmija fil-punt (b) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 998/2003 għandhom japplikaw ukoll għall-moviment ta’ klieb, qtates u inmsa bħala pets fejn l-għadd totali ta’ annimali spustati fi Stat Membru minn Stat Membru ieħor jew minn pajjiż terz elenkat fit-Taqsima 2 tal-Parti B tal-Anness II ta' dan ir-Regolament, jaqbeż il-ħamsa.

(8)

Ir-Regolament (KE) Nru 998/2003 jistipula wkoll li għal perjodu tranżitorju il-moviment mhux kummerċjali ta’ klieb, qtates u inmsa fit-territorju tal-Irlanda, ta’ Malta, tal-Iżvezja jew tar-Renju Unit għandu jkun soġġett għal ċerti rekwiżiti addizzjonali.

(9)

Id-Direttiva 92/65/KEE tirreferi għal dawk ir-rekwiżiti addizzjonali biss fir-rigward tal-kummerċ ta’ klieb, qtates u inmsa ddestinati għall-Irlanda, għall-Isvezja jew għar-Renju Unit.

(10)

Il-mudelli taċ-ċertifikati għall-kummerċ ġewwa l-Unjoni għandhom ikunu kompatibbli mas-sistema veterinarja integrata kkompjuterizzata “TRACES” żviluppata skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/623/KE (4).

(11)

Biex ikun żgurat li r-rekwiżiti u l-kontrolli għall-movimenti mhux kummerċjali ta’ aktar minn ħamest iklieb, qtates jew inmsa bħala pets fl-Istati Membri kollha, inkluża Malta, jiġu applikati b’mod uniformi, hu meħtieġ li jiġi adattat il-mudell taċ-ċertifikat ta’ saħħa stipulat fil-Parti 1 tal-Anness E tad-Direttiva 92/65/KEE.

(12)

Flimkien ma’ dan, il-mudell taċ-ċertifikat ta’ saħħa għall-kummerċ intra-Komunitarju tan-naħal ħaj (Apis mellifera) u tan-naħal bagħli (Bombus spp.) hu stipulat fil-Parti 2 tal-Anness E tad-Direttiva 92/65/KEE.

(13)

Dan iċ-ċertifikat jistabbilixxi r-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali fir-rigward tal-marda Amerikana tal-batteriji tal-larva (foulbrood) kemm għan-naħal kif ukoll għan-naħal bagħli. Dawn ir-rekwiżiti jippermettu biss il-moviment ta’ naħal u ta’ naħal bagħli minn żoni li huma ħielsa minn din il-marda. Jingħata perjodu ta’ żmien ta’ waqfien ta’ 30 jum f’każ ta’ tifqigħa li jkun applikat għal żona ta' tliet kilometri madwar il-post tat-tifqigħa.

(14)

Fil-parti l-kbira tal-każijiet, madankollu, in-naħal bagħli jitrabba fi strutturi ambjentalment iżolati li huma kkontrollati regolarment mill-awtorità kompetenti u vverifikati għall-preżenza ta’ mard. Stabbilimenti bħal dawn li huma rikonoxxuti minn u li qegħdin taħt is-superviżjoni tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat x'aktarx li ma jiġux affettwati mill-preżenza tal-marda Amerikana tal-batteriji tal-larva (foulbrood) fir-raġġ ta’ tliet kilometri stipulat fil-Parti 2 tal-Anness E b’kuntrast mal-kolonji fil-beraħ.

(15)

Huwa għalhekk meħtieġ li l-mudell taċ-ċertifikat ta’ saħħa jiġi emendat għall-kummerċ ġewwa l-Unjoni fir-rigward ta' naħal ħaj u ta' naħal bagħli biex jiġu introdotti rekwiziti speċifiċi għas-saħħa tal-annimali li jikkonċernaw in-naħal bagħli imrobbi fi struttura ambjentalment iżolata.

(16)

Il-Partijiet 1 u 2 tal-Anness E tad-Direttiva 92/65/KEE għandhom għalhekk jiġu emendati kif xieraq.

(17)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness E tad-Direttiva 92/65/KEE huwa emendat skont l-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta’ Mejju 2010.

Għall-Kummissjoni

John DALLI

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 268, 14.9.1992, p. 54.

(2)  ĠU L 146, 13.6.2003, p. 1.

(3)  ĠU L 114, 7.5.2010, p. 3.

(4)  ĠU L 216, 28.8.2003, p. 58.


ANNESS

L-Anness E għad-Direttiva 92/65/KEE huwa emendat kif ġej:

(1)

Il-Parti 1 tinbidel b’dan li ġej:

“Parti 1 –   Ċertifikat tas-saħħa għall-kummerċ fl-annimali minn stabbilimenti (għasafar tal-priża, għasafar, lagomorfi, klieb, qtates u inmsa)

92/65 EI

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

(2)

Il-Parti 2 tinbidel b’dan li ġej:

“Il-Parti 2 –   Ċertifikat tas-Saħħa għall-kummerċ fin-naħal u n-naħal bagħli

92/65 EII

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

12.5.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 118/63


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-11 ta’ Mejju 2010

li temenda l-Anness II tad-Deċiżjoni 2008/185/KE fir-rigward tal-inklużjoni tal-Irlanda fil-lista ta’ reġjuni fejn hemm stabbilit programm approvat ta’ kontroll nazzjonali għall-marda Aujeszky

(notifikata bid-dokument numru C(2010) 2983)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2010/271/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 64/432/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1964 dwar il-problemi tas-saħħa tal-annimali li jaffettwaw il-kummerċ ta’ annimali bovini u suwini ġewwa l-Komunità (1), u partikolarment l-Artikolu 9(2) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 64/432/KEE tistipula regoli applikabbli għall-kummerċ intra-Komunitarju f’annimali bovini u suwini. L-Artikolu 9 ta’ dik id-Direttiva jistipula l-kriterji għall-approvazzjoni ta’ programmi ta’ kontroll nazzjonali obbligatorji għal ċerti mardiet li jittieħdu, fosthom il-marda Aujeszky.

(2)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/185/KE tal-21 ta’ Frar 2008 dwar garanziji addizzjonali f’kummerċ intra-Komunitarju tal-majjal rigward il-marda ta’ Aujeszky, u kriterji sabiex jipprovdu informazzjoni dwar din il-marda (2) tistipula garanziji addizzjonali għal movimenti ta’ ħnieżer bejn l-Istati Membri. Dawk il-garanziji huma marbuta mal-klassifikazzjoni tal-Istati Membri skont l-istatus tal-marda.

(3)

L-Anness II tad-Deċiżjoni 2008/185/KE jelenka l-Istati Membri jew ir-reġjuni tagħhom fejn hemm stabbiliti programmi ta’ kontroll nazzjonali approvati għall-marda Aujeszky.

(4)

L-Irlanda ppreżentat dokumentazzjoni ta’ sostenn lill-Kummissjoni fir-rigward tal-istatus tal-marda Aujeszky f’dak l-Istat Membru. Programmi ta’ kontroll nazzjonali għall-marda Aujeszky ilhom implimentat fl-Irlanda għal bosta snin.

(5)

Il-Kummissjoni investigat id-dokumentazzjoni ppreżentata mill-Irlanda u sabet li l-programm ta’ kontroll nazzjonali f’dak l-Istat Membru hu konformi mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 64/432/KEE. Għaldaqstant, l-Irlanda għandha tiġi inkluża fil-lista stabbilita fl-Anness II tad-Deċiżjoni 2008/185/KE.

(6)

Għal raġunijiet ta’ ċarezza, huwa meħtieġ li jsiru ċerti emendi minuri għad-dħul għal Spanja fil-lista fl-Anness II tad-Deċiżjoni 2008/185/KE.

(7)

L-Anness II għad-Deċiżjoni 2008/185/KE għandu, għalhekk, jiġi emendat skont dan.

(8)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness II tad-Deċiżjoni 2008/185/KE huwa sostitwit bit-test fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hi indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Mejju 2010.

Għall-Kummissjoni

John DALLI

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU 121, 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  ĠU L 59, 4.3.2008, p. 19.


ANNESS

“ANNESS II

L-Istati Membri jew reġjuni tagħhom fejn huma fis-seħħ programmi approvati ta’ kontroll nazzjonali għall-qerda tal-marda Aujeszky

Kodiċi ISO

Stat Membru

Ir-reġjuni

BE

Il-Belġju

Ir-reġjuni kollha

ES

Spanja

It-territorju tal-Komunitajiet Awtonomi ta’ Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja.

It-territorju tal-provinċji ta’ León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid u Ávila fil-Komunità Awtonoma ta’ Castilla y León

It-territorju tal-provinċja ta’ Las Palmas fil-Komunità Awtonoma tal-Gżejjer Kanarji

HU

L-Ungerija

Ir-reġjuni kollha

IE

L-Irlanda

Ir-reġjuni kollha

IT

L-Italja

Il-provinċja ta’ Bolzano

UK

Ir-Renju Unit

Ir-reġjuni kollha fl-Irlanda ta’ Fuq”


LINJI GWIDA

12.5.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 118/65


LINJA TA’ GWIDA TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tal-21 ta’ April 2010

dwar TARGET2-Securities

(BĊE/2010/2)

(2010/272/UE)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u b’mod partikolari l-ewwel inċiż tal-Artikolu 127(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew (minn issa ’l quddiem l-“Istatut tas-SEBĊ”) u b’mod partikolari l-Artikoli 3.1, 12.1, 17, 18 u 22 tiegħu,

Billi:

(1)

Fis-6 ta’ Lulju 2006, il-Kunsill Governattiv tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) iddeċieda li jesplora, f’kooperazzjoni mad-depożitarji ċentrali tat-titoli (CSDs) u parteċipanti oħrajn tas-suq, il-possibbiltà li jitwaqqaf servizz ġdid tal-Eurosistema għas-saldu tat-titoli fi flus ta’ bank ċentrali, li jissejjaħ TARGET2-Securities (T2S). Bħala parti mill-ħidmiet tal-Eurosistema skont l-Artikoli 17, 18 u 22 tal-Istatut tas-SEBĊ, it-T2S għandu l-għan li jiffaċilita l-integrazzjoni ta’ wara n-negozju billi joffri saldu ta’ titoli u kontanti fi flus ta’ bank ċentrali mal-Ewropa kollha, ċentrali, newtrali u transkonfini biex is-CSDs jistgħu jipprovdu lill-klijenti tagħhom b’servizzi ta’ saldu konsenja-kontra-ħlas armonizzati u ttrasformati f’komoditajiet f’ambjent tekniku integrat b’kapaċitajiet transkonfini. Billi l-forniment ta’ flus ta’ bank ċentrali huwa kompitu ċentrali tal-Eurosistema, it-T2S għandu n-natura ta’ servizz pubbliku. Il-BĊNi taż-żona euro ser jipprovdu servizzi ta’ ġestjoni ta’ garanziji u ta’ saldu ta’ flus ta’ bank ċentrali fit-T2S.

(2)

L-Artikolu 22 tal-Istatut tas-SEBĊ jipprovdi li l-Eurosistema għandha “tiżgura sistemi ta’ ikklerjar u ħlas fi ħdan l-Unjoni”. Barra minn dan, is-saldu fi flus ta’ bank ċentrali jevita r-riskji tal-likwidità u għalhekk huwa essenzjali għan-negozju ta’ wara xieraq ta’ titoli u għas-suq finanzjarju in ġenerali.

(3)

Fis-17 ta’ Lulju 2008, il-Kunsill Governattiv iddeċieda li jniedi l-proġett T2S u li jipprovdi r-riżorsi meħtieġa sakemm jitlesta. Abbażi ta’ offerta li saret mid-Deutsche Bundesbank, il-Banco de España, il-Banque de France u l-Banca d’Italia (minn issa ‘l quddiem il-“4CB”), il-Kunsill Governattiv iddeċieda wkoll li t-T2S jiġi żviluppat u mħaddem mill-4CB.

(4)

Il-Kunsill Governattiv adotta d-Deċiżjoni BĊE/2009/6 tad-19 ta’ Marzu 2009 dwar it-twaqqif tal-Bord għall-Programm TARGET2-Securities (1) bħala bord ta’ maniġment effettiv tal-Eurosistema li ser jiżviluppa proposti għall-Kunsill Governattiv dwar kwistjonijiet strateġiċi ewlenin u jeżegwixxi ħidmiet ta’ natura purament teknika. Il-mandat tal-Bord għall-Programm T2S, li jinsab fl-Anness tad-Deċiżjoni BĊE/2009/6, jirrappreżenta wieħed mill-pedamenti tal-governanza tat-T2S. Il-Bord għall-Programm T2S ġie fl-istess waqt fdat b’ċerti dmirijiet ta’ implimentazzjoni mill-banek ċentrali tal-Eurosistema sabiex ikun jista’ jkun operattiv għal kollox u jaġixxi f’isem l-Eurosistema kollha.

(5)

Din il-Linja ta’ Gwida tipprovdi b’mod partikolari l-pedamenti bażiċi għall-Programm T2S fil-fażi tal-ispeċifikazzjoni u l-iżvilupp tiegħu. Tirrappreżenta l-qofol tad-deċiżjonijiet imsemmijin qabel tal-Kunsill Governattiv u tispeċifika wkoll b’mod partikolari r-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-Bord għall-Programm T2S u tal-4CB kif ukoll ir-relazzjoni reċiproka tagħhom. Ser ikollha jikkumplimentawha atti legali addizzjonali u arranġamenti kuntrattwali taħt ir-responsabbiltà aħħarija tal-Kunsill Governattiv hekk kif il-Programm T2S jiġi żviluppat iktar.

(6)

Skont id-deċiżjonijiet imsemmijin iktar ‘il fuq tal-Kunsill Governattiv, il-governanza tal-Programm T2S hija bbażata fuq tliet livelli. Fuq l-ewwel livell ta’ governanza, it-teħid ta’ deċiżjonijiet finali fir-rigward tat-T2S huwa vestit fil-Kunsill Governattiv, li jassumi r-responsabbiltà kumplessiva għall-Programm T2S u, taħt l-Artikolu 8 tal-Istatut tas-SEBĊ, huwa dak li jieħu d-deċiżjonijiet għall-Eurosistema kollha. Fuq it-tieni livell ta’ governanza, il-Bord għall-Programm T2S ġie stabbilit biex jassisti l-korpi li jieħdu d-deċiżjonijiet tal-BĊE biex jiġi żgurat li jintemm b’suċċess u fil-ħin il-Programm T2S. Fl-aħħar, it-tielet livell ta’ governanza huwa kompost mill-4CB.

(7)

Billi s-servizzi tat-T2S jiġu offruti lis-CSDs, huwa importanti li r-relazzjoni tiġi strutturata magħhom matul l-iżvilupp, il-migrazzjoni u l-operazzjoni sussegwenti tat-T2S. Ser jitwaqqaf Grupp ta’ Kuntatt għal dak l-iskop. Il-Gruppi tal-Utenti Nazzjonali huma forum għall-komunikazzjoni u l-interazzjoni mal-fornituri u l-utenti ta’ servizzi tas-sald tat-titoli fi ħdan is-suq nazzjonali tagħhom. Il-Grupp Konsultattiv T2S huwa forum għall-komunikazzjoni u interazzjoni bejn l-Eurosistema u l-parteċipanti T2S esterni.

(8)

It-T2S mhuwiex impriża kummerċjali u mhuwiex intiż biex jikkompeti ma’ CSDs jew ma’ xi parteċipant ieħor fis-suq. Għalhekk, filwaqt li s-sistema finanzjarja tat-T2S għandha l-iskop li tirkupra l-ispejjeż kollha, is-servizzi tat-T2S ma jiġux ipprovduti għal profitt. Ser tittieħed deċiżjoni interna dwar l-investiment totali fit-T2S għall-Eurosistema, filwaqt li d-deċiżjoni dwar il-prezzijiet tas-servizzi T2S ikollha l-għan li jiġu rkuprati l-ispejjeż kollha. Barra minn hekk, l-Eurosistema għandha tapplika strettament il-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni fir-rigward tas-CSDs, u jkollha l-għan li tiżgura ambjent ekwu fost is-CSDs li jgħaddu l-pjattaforma għas-sald tagħhom lit-T2S.

(9)

It-T2S huwa mekkaniżmu tekniku li ma jkunx disponibbli biss għas-sald f’euro, ikun miftuħ ukoll għall-BĊNi mhux fiż-żona tal-euro u banek oħra ċentrali li jixtiequ jipparteċipaw billi jagħmlu l-valuta tagħhom disponibbli għas-sald tal-flus ta’ bank ċentrali fit-T2S, kif maħsub f’din il-Linja ta’ Gwida,

ADOTTA DIN IL-LINJA TA’ GWIDA:

TAQSIMA I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett u ambitu

1.   It-T2S għandu jkun ibbażat fuq pjattaforma teknika waħda integrata mas-sistemi ta’ sald gross f’ħin reali ta’ bank ċentrali. Għandu jkun servizz ipprovdut mill-Eurosistema lis-CSDs li jippermetti tranżazzjonijiet għas-sald ta’ titoli mingħajr fruntieri, newtrali u ċentrali fuq bażi ta’ konsenja-kontra-ħlas fi flus ta’ bank ċentrali.

2.   Din il-Linja ta’ Gwida tistabbilixxi r-regoli dwar il-governanza tal-programm T2S. Tistabbilixxi wkoll il-karatteristiċi ewlenin tal-Programm T2S, billi tiddefinixxi r-rwoli u r-responsabbiltajiet rispettivi tal-Bord għall-Programm T2S u tal-4CB, u r-relazzjonijiet ta’ bejniethom matul il-fażi tal-ispeċifikazzjoni u tal-iżvilupp. Tispeċifika wkoll id-deċiżjonijiet ewlenin li għandhom jittieħdu fir-rigward tat-T2S mill-Kunsill Governattiv. Barra minn hekk, din il-Linja ta’ Gwida tipprovdi għall-prinċipji bażiċi ta’ dan kollu li ġej fir-rigward tat-T2S: (a) is-sistema finanzjarja, drittijiet u garanziji; (b) kif jiġu ddeterminati l-aċċess għas-CSDs u relazzjonijiet kuntrattwali mas-CSDs; (c) kif valuti li mhumiex l-euro jsiru eliġibbli għall-użu fit-T2S; u (d) l-iżvilupp tal-Programm T2S.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-iskopijiet ta’ din il-Linja ta’ Gwida:

“depożitarju ċentrali tat-titoli” (CSD) tfisser entità li: (a) tippermetti li jiġu pproċessati u jsir sald b’entrata fi ktieb ta’ tranżazzjonijiet ta’ titoli; u (b) tipprovdi servizzi ta’ kustodja, eż il-ġestjoni ta’ azzjonijiet tal-korporazzjoni u ammortamenti; u (c) ikollha rwol attiv f’li tiġi żgurata l-integrità ta’ ħruġ ta’ titoli;

“kunsinna kontra ħlas” tfisser mekkaniżmu li jorbot trasferiment ta’ titoli u trasferiment ta’ fondi b’mod li jiżgura li l-kunsinna ta’ titoli sseħħ biss jekk ikun sar il-ħlas ta’ fondi;

“BĊN taż-żona euro” tfisser il-bank ċentrali nazzjonali (BĊN) ta’ Stat Membru li l-valuta tiegħu hija l-euro;

“bank ċentrali tal-Eurosistema” tfisser jew BĊN taż-żona euro jew il-BĊE, skont il-każ;

“Ftehim Qafas” tfisser il-qafas kuntrattwali li jidħol fih CSD u l-Eurosistema għall-fażi tal-iżvilupp u operattiva;

“speċifikazzjonijiet funzjonali ġenerali” (GFS) tfisser deskrizzjoni ġenerali tas-soluzzjoni funzjonali li tiġi żviluppata biex tissodisfa r-rekwiżiti tal-utent T2S. Tinkludi elementi bħall-arkitettura funzjonali (domains/moduli u interazzjonijiet), il-mudelli kunċettwali, il-mudell ta’ dejta jew il-proċess tal-fluss ta’ dejta;

“ftehim Livell 2-Livell 3”, tfisser il-ftehim ta’ provvista u tħaddim innegozjat bejn il-Bord għall-Programm T2S u l-4CB, approvat mill-Kunsill Governattiv u sussegwentement iffirmat mil-banek ċentrali tal-Eurosistema u l-4CB. Huwa fih id-dettalji addizzjonali dwar id-dmirijiet u r-responsabbiltajiet tal-4CB, il-Bord għall-Programm T2S u l-banek ċentrali tal-Eurosistema;

“Stat Membru” tfisser pajjiż li huwa membru tal-Unjoni;

“BĊN li mhux taż-żona euro” tfisser il-BĊN ta’ Stat Membru li l-valuta tiegħu mhijiex l-euro;

“fażi operattiva” tfisser il-perijodu ta’ żmien li jibda wara li l-ewwel CSD tkun imxiet għat-T2S;

“bank ċentrali ieħor” tfisser il-bank ċentrali ta’ pajjiż li huwa barra l-Unjoni;

“skeda ta’ ħlas” tfisser skeda li tindika s-sekwenza ta’ ħlas għall-ħlasijiet rateali ta’ rimborż lill-4CB;

“ftehim tal-livell ta’ servizz” tfisser kemm il-ftehim li jiddefinixxi l-livell ta’ servizzi li għandhom jiġu pprovduti mill-4CB lill-Eurosistema, u l-ftehim li jiddefinixxi l-livell ta’ servizzi li għandhom jiġu pprovduti mill-Eurosistema lis-CSDs fir-rigward tat-T2S;

“fażi ta’ speċifikazzjoni u żvilupp” tfisser il-perijodu ta’ żmien li jibda bl-approvazzjoni tal-URD mill-Kunsill Governattiv u t-tmiem bil-bidu tal-fażi operattiva;

“T2S” tfisser l-applikazzjoni ta’ negozju T2S u l-pjattaforma T2S;

“applikazzjoni ta’ negozju T2S” tfisser is-software żviluppat u mħaddem mill-4CB f’isem l-Eurosistema biex l-Eurosistema tkun tista’ tipprovdi servizzi T2S fuq il-pjattaforma T2S;

“Proċedura ta’ Maniġment ta’ Bidla u Rilaxx T2S” tfisser sett ta’ regoli u proċeduri li jiġu applikati kull meta titnieda bidla fis-servizzi ta’ T2S;

“allokazzjoni finanzjarja T2S” tfisser il-limitu superjuri għar-rimborż tal-ispiża totali tat-T2S. L-allokazzjoni finanzjarja tiddetermina (a) għall-BĊNi parteċipanti l-ammont massimu li għandu jitħallas għat-T2S u (b) għall-4CB l-ammont li jieħdu lura mingħand il-BĊNi parteċipanti mal-kunsinna, skont l-iskeda tal-ħlas miftiehma;

“pjattaforma T2S” tfisser, għall-finijiet ta’ din il-Linja ta’ Gwida u minkejja l-użu tat-terminu pjattaforma T2S f’dokumentazzjoni T2S relatata oħra, il-hardware u l-komponenti kollha tas-software tas-sistema (jiġifieri s-software kollu użat bl-esklużjoni tal-applikazzjoni tan-negozju T2S) meħtieġa biex titħaddem u topera l-applikazzjoni tan-negozju T2S;

“Programm T2S” tfisser is-sett ta’ attivitajiet relatati u deliverables meħtieġa biex it-T2S jiġi żviluppat sakemm ikun hemm il-migrazzjoni sħiħa tas-CSDs kollha li ffirmaw il-Ftehim Qafas mal-Eurosistema;

“Bord għall-Programm T2S” tfisser il-korp ta’ maniġment tal-Eurosistema stabbilit bis-saħħa tad-Deċiżjoni BĊE/2009/6, li għandu l-ħidma li jiżviluppa proposti għall-Kunsill Governattiv fuq kwistjonijiet strateġiċi ewlenin u jeżegwixxi ħidmiet ta’ natura purament teknika fir-rigward tat-T2S;

“kont tal-proġett T2S” tfisser il-kont T2S użat għall-ġbir u tqassim ta’ ħlasijiet akkont, rimborż u miżati. Il-kont tal-proġett jista’ jkollu sub-kontijiet sabiex jiġu mifrudin it-tipi differenti ta’ dħul u ħruġ ta’ flus. Mhuwiex ta’ natura baġitarja;

“servizzi T2S” tfisser is-servizzi li għandhom jiġu pprovduti mill-Eurosistema lis-CSDs abbażi tal-Ftehim Qafas;

“utenti tat-T2S” tfisser entitajiet legali li, għall-finijiet tat-T2S, ikunu daħlu f’relazzjoni kuntrattwali mas-CSDs li ffirmaw il-Ftehim Qafas mal-Eurosistema biex jużaw it-T2S. Tinkludi wkoll banek ta’ ħlas li għandhom relazzjoni kuntrattwali mal-banek ċentrali u jipprovdu likwidità fuq kont ta’ kontanti T2S dedikat permezz ta’ kont tas-sistema ta’ sald gross f’ħin reali lil istituzzjoni finanzjarja, li tagħmel sald f’T2S;

“Speċifikazzjonijiet funzjonali dettaljati għall-utent” (UDFS) tfisser deskrizzjoni dettaljata tal-funzjonijiet li jiġġestixxu l-flussi tad-dejta esterni T2S (minn applikazzjoni għal applikazzjoni). Tinkludi l-informazzjoni meħtieġa għall-utenti biex jaġġustaw jew jiżviluppaw is-sistema ta’ informazzjoni interna tagħhom biex tqabbadhom mat-T2S;

“Manwal għall-utent” tfisser id-dokument li jiddeskrivi l-mod kif utenti T2S jistgħu jużaw numru ta’ funzjonijiet ta’ software T2S li huma disponibbli f’modalità (ibbażata fuq skrin) utent għal applikazzjoni;

“Dokument dwar il-ħtiġijiet tal’utent” (URD) tfisser id-dokument li jiistabbilixxi r-rekwiżiti tal-utent għat-T2S kif ippubblikat mill-BĊE fit-3 ta’ Lulju 2008 u kif sussegwentement emendat permezz tal-Proċedura ta’ Maniġment ta’ Bidla u Rilaxx T2S.

TAQSIMA II

GOVERNANZA TAL-PROGRAMM T2S

Artikolu 3

Livelli ta’ governanza

Il-governanza tal-Programm T2S għandha tkun ibbażata fuq tliet livelli kif deskritt f’din it-Taqsima tal-Linja ta’ Gwida. Il-Livell 1 għandu jikkonsisti mill-Kunsill Governattiv, il-Livell 2 għandu jikkonsisti mill-Bord għall-Programm T2S u l-Livell 3 għandu jikkonsisti mill-4CB.

Artikolu 4

Il-Kunsill Governattiv

1.   Il-Kunsill Goverattiv għandu jkun responsabbli għad-direzzjoni, il-maniġment kumplessiv u l-kontroll tal-Programm T2S. Għandu jkun responsabbli wkoll għat-teħid ta’ deċiżjoni finali fir-rigward tal-Programm T2S u għandu jiddeċiedi fuq l-allokazzjoni ta’ ħidmiet mhux attribwiti speċifikament lil-Livelli 2 u 3.

2.   B’mod partikolari, il-Kunsill Governattiv għandu jkollu l-kompetenzi li ġejjin:

(a)

responsabbiltà għall-governanza tal-Programm T2S permezz tal-attivitajiet kollha li ġejjin:

(i)

li jiddeċiedi fuq kull kwistjoni dwar il-governanza tat-T2S; li jassumi r-responsabbiltà għall-Programm T2S in ġenerali u għalhekk ikun dak li jieħu d-deċiżjoni finali jekk tinqala’ xi kwistjoni;

(ii)

jieħu, fuq bażi ad hoc, deċiżjonijiet dwar ħidmiet assenjati lill-Bord għall-Programm T2S jew lill-4CB;

(iii)

jalloka t-twettiq ta’ ħidmiet speċifiċi addizzjonali jew sussegwenti dwar il-Programm T2S lill-Bord għall-Programm T2S u/jew lill-4CB, filwaqt li jiddetermina liema deċiżjonijiet dwarhom iżomm għalih;

(iv)

jadotta kwalunkwe deċiżjoni dwar l-organizzazzjoni tal-Bord għall-Programm T2S;

(b)

jieħu ħsieb talbiet minn membri tal-Grupp Konsultattiv T2S ippreżentati skont ir-regoli tal-Grupp Konsultattiv T2S;

(c)

jiddeċiedi fuq is-sistema finanzjarja bażika għat-T2S, jiġifieri:

(i)

il-politika dwar il-prezzijiet għal servizzi T2S;

(ii)

il-metodoloġija tal-ispiża għat-T2S;

(iii)

l-arranġamenti finanzjarji skont l-Artikolu 12;

(d)

jiddeċiedi dwar il-kriterji ta’ aċċess tas-CSD;

(e)

jivvalida u jaċċetta l-Pjan tal-Programm T2S; jimmoniterja l-progress tal-Programm T2S u jiddeċiedi dwar miżuri biex jitnaqqas kull dewmien fl-implimentazzjoni tat-T2S;

(f)

jiddeċiedi fuq l-aspetti operattivi bażiċi tat-T2S, jiġifieri:

(i)

il-qafas operattiv tat-T2S, inkluża l-istrateġija tal-immanniġġar ta’ inċidenti u kriżi;

(ii)

il-qafas tas-sigurtà ta’ informazzjoni T2S;

(iii)

il-Proċedura ta’ Maniġment ta’ Bidla u Rilaxx T2S;

(iv)

l-istrateġija għall-ittestjar tat-T2S;

(v)

l-istrateġija ta’ migrazzjoni tat-T2S;

(vi)

il-qafas ta’ maniġment ta’ riskju tat-T2S;

(g)

japprova l-qafas kuntrattwali bażiku, jiġifieri:

(i)

il-ftehim bejn il-Livelli 2 u 3;

(ii)

il-ftehim tal-livell ta’ servizz innegozjat bejn il-Bord għall-Programm T2S u s-CSDs u l-banek ċentrali tal-Eurosistema kif ukoll mal-4CB;

(iii)

il-kuntratti mas-CSDs li huma nnegozjati mill-Bord għall-Programm T2S konġuntament mal-banek ċentrali tal-Eurosistema u, min-naħa l-oħra, is-CSDs;

(iv)

il-kuntratti mal-BĊNi mhux taż-żona euro, banek ċentrali oħrajn jew awtoritajiet monetarji kompetenti oħrajn, inkluż ftehim tal-livell ta’ servizz rispettiv;

(h)

responsabbiltà biex jittieħdu miżuri xierqa biex tiġi żgurata l-eżekuzzjoni ta’ regoli u prinċipji ta’ sorveljanza;

(i)

jiddeċiedi dwar id-data tal-bidu tal-migrazzjoni tas-CSDs għat-T2S.

Artikolu 5

Il-Bord għall-Programm T2S

1.   Il-kompożizzjoni u l-mandat tal-Bord għall-Programm T2S huma stabbiliti fid-Deċiżjoni BĊE/2009/6. Il-Bord għall-Programm T2S għandu jkun inkarigat mid-dmirijiet assenjati lil-Livell 2 fi ħdan il-qafas ġenerali definit mill-Kunsill Governattiv.

2.   Il-mandat tal-Bord għall-Programm T2S jinkludi wkoll:

(a)

id-diskussjoni u l-approvazzjoni tal-GFS, l-UDFS u l-Manwali għall-Utent;

(b)

l-implimentazzjoni tal-qafas operattiv T2S, inkluża l-istrateġija tal-immaniġġar ta’ inċidenti u kriżi, fil-parametri magħmulin mill-Kunsill Governattiv:

(c)

l-innegozjar tal-ftehim ta’ parteċipazzjoni tal-valuta msemmi fl-Artikoli 19(1) u (2);

(d)

għoti ta’ informazzjoni lill-awtoritajiet regolatorji u/jew ta’ sorveljanza kompetenti;

(e)

l-innegozjar tal-ftehim Livell 2-Livell 3 mal-4CB, għall-approvazzjoni tal-Kunsill Governattiv.

Artikolu 6

Il-4CB

1.   Il-4CB għandhom jiżviluppaw u joperaw T2S u għandhom jipprovdu informazzjoni dwar l-organizzazzjoni interna tagħhom u l-allokazzjoni tax-xogħol lill-Bord għall-Programm T2S.

Il-4CB għandhom, b’mod partikolari, jagħmlu l-ħidmiet kollha li ġejjin:

(a)

jippreparaw, abbażi tal-URD u l-gwida tal-Bord għall-Programm T2S, il-GFS, l-UDFS u l-Manwali għall-Utenti skont il-Pjan tal-Programm T2S;

(b)

jiżviluppaw u jibnu T2S f’isem l-Eurosistema, u jipprovdu l-komponenti tekniċi tat-T2S skont il-Pjan tal-Programm T2S u mal-URD, il-GFS u l-UDFS u livelli oħrajn ta’ speċifikazzjonijiet u servizz;

(c)

jagħmlu t-T2S disponibbli lill-Bord għall-Programm T2S skont iż-żmien, l-ispeċifikazzjonijiet u l-livelli ta’ servizz approvati;

(d)

jissottomettu s-segwenti lill-Bord għall-Programm T2S għall-finijiet tal-arranġamenti finanzjarji T2S skont l-Artikolu 12:

(i)

stima, f’forma li tista’ tiġi evalwata u/jew awditjata mill-kumitat relevanti tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali (SEBĊ) jew tal-Eurosistema u/jew minn awdituri esterni, tal-ispejjeż li se jeħlu biex jiżviluppaw u joperaw it-T2S;

(ii)

offerta finanzjarja, li tinkludi t-tip, l-iskeda tal-ħlas kif ukoll il-perijodu ta’ żmien kopert;

(e)

jiksbu l-liċenzji kollha meħtieġa biex jinbena u jiġi operat it-T2S u biex l-Eurosistema tkun f’posizzjoni li tipprovdi servizzi T2S lis-CSDs;

(f)

jimplimentaw tibdil fit-T2S skont il-Proċedura ta’ Maniġment ta’ Bidla u Rilaxx T2S;

(g)

jipprovdu risposti fil-qasam ta’ kompetenza tagħhom għal talbiet ifformulati mill-Kunsill Governattiv jew il-Bord għall-Programm T2S;

(h)

jipprovdu taħriġ, appoġġ tekniku u operattiv għal testijiet u għal migrazzjoni, taħt il-koordinazzjoni tal-Bord għall-Programm T2S;

(i)

jinnegozjaw il-ftehim tal-Livell 2-Livell 3 mal-Bord għall-Programm T2S.

2.   Il-4CB għandhom ikunu responsabbli in solidum fil-konfront tal-Eurosistema għat-twettiq tal-ħidmiet tagħhom. Ir-responsabbiltà għanda tkopri frodi, aġir doluż u traskuraġni kbira. Is-sistema ta’ responsabbiltà għandha tiġi speċifikata iżjed fil-ftehim tal-Livell 2-Livell 3.

3.   L-outsourcing jew is-subappaltar tax-xogħol ta’ hawn fuq mill-4CB lil fornituri esterni għandu jkun mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà tal-4CB lejn l-Eurosistema u parteċipanti oħrajn u għandu jkun trasparenti għall-Bord għall-Programm T2S.

Artikolu 7

Relazzjonijiet ma’ parteċipanti esterni

1.   Il-Grupp Konsultattiv T2S huwa forum għall-komunikazzjoni u interazzjoni bejn l-Eurosistema u parteċipanti T2S esterni. Il-Grupp Konsultattiv T2S għandu jirrapporta lill-Bord għall-Programm T2S u jista’, f’każijiet eċċezzjonali, iressaq kwistjonijiet għall-attenzjoni tal-Kunsill Governattiv.

Il-Grupp Konsultattiv T2S għandu jiġi ppresedut mill-president tal-Bord għall-Programm T2S. Il-komposizzjoni u l-mandat tal-Grupp Konsultattiv T2S huma stabbiliti fl-Anness ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Il-Grupp Konsultattiv għandu jwettaq il-funzjoni tiegħu skont ir-Regoli ta’ Proċedura li huma approvati mill-Kunsill Governattiv.

2.   Il-Grupp ta’ Kuntatt CSD huwa forum għall-komunikazzjoni u interazzjoni mas-CSDs. Huwa jiffaċilita t-tħejjija u l-innegozjar tal-Ftehim Qafas bejn l-Eurosistema, minn naħa, u s-CSDs li jixtiequ jipparteċipaw fit-T2S, min-naħa l-oħra. Il-Grupp ta’ Kuntatt CSD għandu jkun ippresedut mill-president tal-Bord għall-Programm T2S. Il-kompożizzjoni u l-mandat tal-Grupp ta’ Kuntatt CSD huma stabbiliti fl-Anness.

3.   Il-Gruppi ta’ Utenti Nazzjonali huma forum għall-komunikazzjoni u interazzjoni ma’ fornituri u utenti ta’ servizzi għas-sald ta’ titoli ġewwa s-suq nazzjonali tagħhom, biex jappoġġjaw l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tat-T2S u biex jiġi vvalutat l-impatt tat-T2S fis-swieq nazzjonali. Il-Gruppi ta’ Utenti Nazzjonali għandhom jiġu ppreseduti mill-BĊNi rispettivi. Il-kompożizzjoni u l-mandat tal- Gruppi ta’ Utenti Nazzjonali huma stabbiliti fl-Anness I.

Artikolu 8

Governanza tajba

1.   Sabiex jiġu evitati kunflitti ta’ interess bejn il-provvista ta’ servizz ta’ T2S tal-Eurosistema u l-funzjonijiet regolatorji tagħha, il-banek ċentrali tal-Eurosistema għandhom jiżguraw li:

(a)

membri tal-Bord għall-Programm T2S ma jipparteċipawx f’attivitajiet ta’ sorveljanza tal-bank ċentrali tagħhom marbutin mat-T2S. kif speċifikat fir-Regoli ta’ Proċedura tal-Bord għall-Programm T2S, kif approvati mill-Kunsill Governattiv. M’għandhomx ikunu membri tal-Kumitat tas-Sistemi ta’ Ħlas u Sald (PSSC), tal-Kumitat tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni (ITC) jew il-Kumitat tat-Tmexxija IT tal-Eurosistema (EISC);

(b)

ikun hemm distinzjoni bejn is-sorveljanza T2S u l-attivitajiet operattivi tat-T2S.

2.   Il-Bord għall-Programm T2S għandu jkun suġġett għall-obbligi ta’ rappurtar, kontroll u verifika, kif definit f’din il-Linja ta’ Gwida. Verifiki dwar l-iżvilupp, l-operazzjoni u l-ispiża ta’ T2S għandhom jibdew u jitmexxew abbażi ta’ prinċipji u arranġamenti li jidhru fil-politika ta’ verifika tas-SEBĊ tal-Kunsill Governattiv fis-seħħ fiż-żmien meta ssir l-verifika rilevanti.

Artikolu 9

Kooperazzjoni u informazzjoni

1.   Il-4CB u l-Bord għall-Programm T2S għandhom jikkooperaw ma’ xulxin, jiskambjaw informazzjoni u jipprovdu appoġġ tekniku u ta’ natura oħra lil xulxin matul l-iżvilupp tal-Programm T2S.

2.   Il-4CB, il-banek ċentrali tal-Eurosistema l-oħrajn u l-Bord għall-Programm T2S għandhom jinfurmaw lil xulxin minnufih dwar kull kwistjoni li tista’ taffettwa materjalment l-iżvilupp jew bini ta’ T2S, u għandhom jipprovaw jimmitigaw kull riskju relatat.

3.   Il-Bord għall-Programm T2S għandu jirrapporta fuq bażi timestrali lill-Kunsill Governattiv fuq l-iżvilupp tal-Programm T2S. Għandhom jintbagħtu lill-PSSC u lill-EISC abbozzi ta’ rapporti għal kummenti qabel is-sottomissjoni permezz tal-Bord Eżekuttiv lill-Kunsill Governattiv.

4.   Il-Bord għall-Programm T2S għandu jaqsam l-aġendi, is-sommarji u d-dokumentazzjoni rilevanti tal-laqgħat tiegħu mal-membri tal-PSSC, biex dawk il-membri jkunu jistgħu jipprovdu reazzjoni f’każ ta’ bżonn.

5.   Il-Bord għall-Programm T2S jista’ jikkonsulta, u jista’ jiġi kkonsultat minn kwalunkwe kumitat tas-SEBĊ kompetenti kif ikun meħtieġ.

6.   Il-4CB għandu jipprovdi rapporti regolari fuq il-Programm T2S lill-Bord għall-Programm T2S.

7.   Il-kontenut u l-proċedura dettaljata għar-rappurtar ta’ obbligi tal-Bord għall-Programm T2S u tal-4CB huma spjegati fid-dettall fil-ftehim Livell 2-Livell 3.

TAQSIMA III

SISTEMA FINANZJARJA

Artikolu 10

Politika tal-prezzijiet

1.   Il-politika tal-prezzijiet għat-T2S għandha tiġi ggwidata mill-prinċipji bażiċi li mhijiex għall-profitt, hija għall-irkupru sħiħ tal-ispejjeż u għan-nondikriminazzjoni fil-konfront tas-CSDs.

2.   Fi żmien 6 xhur wara l-adozzjoni ta’ din il-Linja ta’ Gwida, il-Bord għall-Programm T2S għandu jibgħat lill-Kunsill Governattiv proposta fuq il-politika tal-prezzijiet għal servizzi T2S, inklużi l-proċeduri ġenerali u rapport fuq il-konformità tat-T2S mal-oġġettiv ta’ operazzjoni fuq bażi li mhijiex għall-profitt u biex jinkiseb l-irkupru tal-ispejjeż kollha, inkluża l-valutazzjoni ta’ kwalunkwe riskju finanzjarju riżultanti li tista’ tkun esposta għalih l-Eurosistema. Il-politika tal-prezzijiet ser tiġi diskussa mas-CSDs u l-utenti qabel ma tintbagħat lill-Kunsill Governattiv.

Artikolu 11

Metodoloġija għall-ispejjeż u l-kontabbiltà

1.   It-T2S ser ikun suġġett għall-metodoloġija komuni għall-ispejjeż tal-Eurosistema u għal-Linja ta’ Gwida BĊE/2006/16 dwar il-qafas legali għall-kontabbiltà u rappurtar finanzjarju fis-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali (2), sakemm il-Kunsill Governattiv ma jiddeċidix mod ieħor.

2.   Il-Bord għall-Programm T2S għandu, fi stadju bikri ħafna, jinvolvi ‘l-kumitati relevanti tas-SEBĊ/Eurosistema fil-valutazzjoni tal-implimentazzjoni korretta ta’:

(i)

il-metodoloġija komuni għall-ispiża tal-Eurosistema fil-kuntest tal-istimi tal-ispiża T2S u l-kalkolu tal-ispejjeż annwali T2S; u

(ii)

il-Linja ta’ Gwida BĊE/2006/16 mill-BĊE u l-4CB fil-kuntest tal-ispiża T2S u r-rikonoxximent tal-attiv.

Artikolu 12

Arranġamenti finanzjarji

1.   Il-Bord għall-Programm T2S għandu jippreżenta proposta dwar l-allokazzjoni finanzjarja T2S lill-Kunsill Governattiv, li għandha tinkludi l-ispejjeż T2S, jiġifieri l-ispejjeż tal-4CB u tal-BĊE għall-iżvilupp, il-manteniment u l-operat tat-T2S.

2.   Il-proposta għandha tinkludi wkoll:

(a)

it-tip tal-offerta;

(b)

skeda tal-ħlas;

(c)

perijodu ta’ żmien kopert;

(d)

mekkaniżmu biex tinqasam in-nefqa;

(e)

l-ispiża tal-kapital.

3.   Il-Kunsill Governattiv għandu jicceċiedi dwar l-arranġamenti finanzjarji.

Artikolu 13

Ħlasijiet

1.   Għandu jkun hemm kont tal-proġett T2S miżmum għand il-BĊE f’isem l-Eurosistema. Il-kont tal-proġett T2S m’għandux ikollu natura baġitarja iżda għandu jintuża sabiex jinġabru u jitqassmu il-pagamenti bil-quddiem kollha marbutin mal-ispiża T2S, ħlasijiet akkont u rimborżi, kif ukoll il-miżati għall-użu tat-T2S.

2.   Il-Bord għall-Programm T2S għandu jiġġestixxi l-kont tal-proġett T2S f’isem l-Eurosistema. Bla ħsara għall-validazzjoni u l-aċċettazzjoni ta’ dak li jrid jiġi kkunsinnat mill-4CB, il-Bord għall-Programm T2S għandu japprova l-pagament ta’ kull ħlas akkont lill-4CB skont l-iskeda għall-ħlas approvata mill-Kunsill Governattiv u stabbilita fil-ftehim Livell 2-Livell 3.

Artikolu 14

Id-drittijiet tal-Eurosistema għat-T2S

1.   Il-programm tat-T2S għandu jkun għal kollox proprjetà tal-Eurosistema.

2.   Għal dan il-għan, il-4CB għandhom jagħtu liċenzji tal-Eurosistema dwar id-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali meħtieġa biex jippermettu lill-Eurosistema tipprovdi l-firxa sħiħa ta’ servizzi T2S lis-CSDs taħt ir-regoli applikabbli u l-livelli ta’ servizz komuni u fuq bażi ugwali. Il-4CB għandhom jikkumpensaw ‘il-Eurosistema għal kwalunkwe talba dwar ksur magħmulin minn terzi fir-rigward ta’ dawn id-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali.

3.   Id-dettalji dwar id-drittijiet tal-Eurosistema lit-T2S għandhom jiġu miftiehma bejn il-4CB u l-Bord għall-Programm T2S fil-ftehim Livell 2-Livell 3. Id-drittijiet tal-awtoritajiet li ffirmaw ftehim ta’ parteċipazzjoni tal-valuta kif definit fl-Artikolu 18 għandhom jitniżżlu f’dak il-ftehim.

TAQSIMA IV

DEPOŻITARJI ĊENTRALI TA’ TITOLI

Artikolu 15

Kriterji ta’ aċċess tas-CSD

1.   Is-CSDs għandhom ikunu eliġibbli għall-aċċess għas-servizzi T2S sakemm:

(a)

ikunu ġew innotifikati lill-Kummissjoni Ewropea taħt l-Artikolu 10 tad-Direttiva 98/26/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Mejju 1998 dwar finalità ta’ settlement fis-sistemi ta’ settlement ta’ pagamenti u titoli (3) jew, fil-każ ta’ CSD mhux minn ġurisdizzjoni miż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), joperaw taħt qafas legali u regolatorju li huwa ekwivalenti għal dak fis-seħħ fl-Unjoni;

(b)

ġew ivvalutati pożittivament mill-awtoritajiet kompetenti fil-konfront tar-Rakkomandazzjonijiet għas-Sistema ta’ Sald ta’ Titoli tas-CESR/SEBĊ;

(c)

wara li jkunu ntalbu jagħmlu dan, ikunu poġġew għad-dispożizzjoni ta’ CSDs oħra fit-T2S kull titolu/ISIN li tiegħu ikunu s-CSDs li ħarġu (jew is-CSD tekniku li ħarġu);

(d)

jintrabtu li joffru lil CSDs oħrajn fit-T2S is-servizz bażiku ta’ kustodja fuq bażi mhux diskriminatorja;

(e)

jintrabtu ma’ CSDs oħrajn fit-T2S li jagħmlu s-saldu tal-flus tal-bank ċentrali tagħhom fit-T2S, jekk il-valuta hija disponibbli fit-T2S.

2.   Ir-regoli fir-rigward tal-kriterji ta’ aċċess għa