ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.090.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 90

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 53
10 ta' April 2010


Werrej

 

II   Atti mhux leġislattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 297/2010 tad-9 ta’ April 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 272/2009 li jissupplimenta l-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili ( 1 )

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 298/2010 tad-9 ta’ April 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1451/2007 dwar l-estensjoni tal-perjodu ta' żmien ta' derogi li jippermettu t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti bijoċidali ( 1 )

4

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 299/2010 tad-9 ta’ April 2010 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

6

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2010/212/PESK

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/212/PESK tad-29 ta’ Marzu 2010 relatata mal-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Konferenza ta’ Reviżjoni tal-2010 tal-Partijiet għat-Trattat dwar in-Non-Proliferazzjoni tal-Armi Nukleari

8

 

 

2010/213/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Diċembru 2009 dwar għajnuna mill-Istat C 34/07 (ex N 93/06) għall-introduzzjoni ta’ skema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ favur it-trasport marittimu internazzjonali fil-Polonja (notifikata bid-dokument numru C(2009) 10376)  ( 1 )

15

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/488/KE, Euratom, tal-11 ta’ Ġunju 2009 Konklużjoni ta’ Memorandum ta’ Ftehim bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Organizzazzjoni Ewropea għar-Riċerka Nukleari (is-CERN) ( ĠU L 161, 24.6.2009 )

27

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġislattivi

REGOLAMENTI

10.4.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 90/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 297/2010

tad-9 ta’ April 2010

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 272/2009 li jissupplimenta l-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 300/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 dwar regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2320/2002 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 4(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-miżuri ġenerali li jissupplimentaw l-istandards bażiċi komuni tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili għandhom jiġu adottati fil-qasam tal-iskrining, il-kontroll tal-aċċess u kontrolli oħra ta’ sigurtà, kif ukoll fil-qasam ta’ oġġetti pprojbiti, ir-rikonoxximent tal-ekwivalenza minn pajjiżi terzi, ir-reklutaġġ tal-personal, it-taħriġ, proċeduri speċjali ta’ sigurtà u eżenzjonijiet minn kontrolli ta’ sigurtà.

(2)

Dawn il-miżuri ġenerali huma meħtieġa sabiex jinkiseb livell komuni ta’ sigurtà tal-avjazzjoni fl-Unjoni Ewropea, sabiex il-pubbliku li jivvjaġġa jkun protett minn atti ta’ interferenza illegali. Is-sigurtà f’punt uniku [one-stop security] hija l-element ewlieni li jiffaċilita dan, li toffrih il-leġiżlazzjoni tal-UE. Għalhekk, l-armonizzazzjoni tal-metodi ta’ skrining hija essenzjali sabiex tinżamm il-politika ta’ sigurtà f’punti uniċi ġewwa l-UE, inkluż il-kontroll tal-likwidi, l-aerosols u l-ġellijiet mingħajr ma jixxekklu l-benefiċċji tas-suq uniku tal-avjazzjoni għaċ-ċittadini tal-UE.

(3)

L-Anness għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 272/2009 tat-2 ta’ April 2009 li jissupplimenta l-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili stabbiliti fl-Anness tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 300/2008 (2), fil-Parti A.3 tiegħu jiddeskrivi fid-dettall il-metodi ta’ skrining permessi għall-bagalji, għall-merkanzija u għall-posta li jkunu se jitgħabbew fl-istiva ta’ inġenju tal-ajru. Minn żmien għall-ieħor, jeħtieġ li jsir provvediment għal metodi addizzjonali ta’ skrining li taw prova ta’ kemm huma effikaċi, biex tiġi skrinjata parti mill-merkanzija, inkella l-merkanzija kollha, u sabiex tiġi pprovduta bażi legali għall-iżvilupp ta’ miżuri dettaljati tal-implimentazzjoni. Għal ċerti tipi ta’ merkanzija, tagħmir għad-detezzjoni tal-metall jitqies bħala metodu effettiv biex isir l-iskrining.

(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 272/2009 ma jipprovdix biex il-likwidi, l-aerosols u l-ġellijiet jitqiesu bħala kategorija ta’ oġġetti li jistgħu jkunu pprojbiti milli jiddaħħlu f’żoni ristretti ta’ sigurtà u abbord l-inġenji tal-ajru. Minflok, ir-Regolament (KE) Nru 272/2009 jeħtieġ li metodi, inklużi teknoloġiji, għad-detezzjoni ta’ splussivi likwidi jiġu implimentati fl-ajruporti mal-UE kollha mill-aktar fis u sa mhux aktar tard mid-29 ta’ April 2010.

(5)

Issa wasal iż-żmien li jintemmu r-restrizzjonijiet fuq il-likwidi, l-aerosols u l-ġellijiet, u nimxu progressivament mill-projbizzjoni tal-maġġoranza tal-likwidi lejn sistema ta’ skrining għall-isplussivi likwidi. Għal dan l-għan, huma meħtieġa arranġamenti tranżizzjonali li jmorru lil hinn minn April 2010, sabiex jiddaħħlu gradwalment metodi ta’ detezzjoni, inklużi teknoloġiji, fl-ajruporti kollha tal-UE mingħajr ma tkun kompromessa s-sigurtà tal-avjazzjoni. Il-punti ta’ tħassib għall-komunità tal-infurzar tal-liġi, immirati lejn il-prevenzjoni possibbli ta’ theddid terroristiku fil-ġejjieni, jeħtieġu l-istabbiliment ta’ mekkaniżmu effettiv sakemm l-ajruporti jkunu f’qagħda li jinstallaw tagħmir ta’ detezzjoni affidabbli. Għalhekk huwa meħtieġ approċċ ġdid. Dan għandu jinkiseb sad-29 ta’ April 2013, id-data ta’ skadenza sa meta l-ajruporti kollha għandhom ikollhom il-kapaċità li jiskrinjaw il-likwidi, l-aerosols u l-ġellijiet.

(6)

Madankollu, approċċ bħal dan ma għandux jipprevjeni lill-ajruporti milli jimmobilitaw u jużaw tagħmir f’data aktar kmieni, bil-kundizzjoni li t-tagħmir jilħaq l-istandards stabbiliti mil-leġiżlazzjoni ta’ implimentazzjoni adottata mill-Kummissjoni. B’dan il-mod l-ajruporti jkunu jistgħu jiffaċilitaw il-ġarr ta’ likwidi, aerosols u ġellijiet minn passiġġieri li jkunu se jitilqu billi jimmobilitaw, pereżempju, tagħmir tal-iskrining għall-isplussivi likwidi f’mogħdija waħda tal-kontrolli tas-sigurtà. Barra minn hekk, xi ajruporti jistgħu jagħżlu li jinstallaw tagħmir avvanzat fi stadju aktar bikri.

(7)

Minħabba l-ħtieġa għall-flessibbiltà dwar kif għandhom jiġu operati l-miżuri ta’ sigurtà fl-ajruporti, l-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili jibqgħu strettament newtrali fuq il-livell tat-teknoloġika. L-Istati Membri u l-ajruporti jistgħu jagħżlu t-teknoloġiji li għandhom jiġu mobilitati u mħaddma bl-aktar mod effikaċi u effiċjenti fl-ajruporti mill-għażliet disponibbli elenkati fir-Regolament (KE) Nru 272/2009, u li b’dan qiegħed jiġi emendat.

(8)

It-tħaddim ta’ tagħmir għall-iskrining, li jkun kapaċi jindividwa splussivi likwidi jesiġi li l-ajruporti jew entitajiet oħra responsabbli għas-sigurtà tal-avjazzjoni jakkwistaw u jimmobilitaw tagħmir li jagħti prova li jikkonforma mal-istandards tekniċi adottati skont l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 300/2008. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-rekwiżiti regolatorji kollha meħtieġa biex tagħmir bħal dan jiġi mobilitat f’waqtu jkunu operattivi fil-ħin biex jintlaħqu l-iskadenzi msemmija f’dan ir-Regolament.

(9)

Matul il-perjodu tranżizzjonali, il-passiġġieri għandhom ikunu infurmati biċ-ċar dwar l-ajruporti tal-UE li japplikaw skrining għal-likwidi. L-ajruporti u l-linji tal-ajru għandhom jikkooperaw biex jiżguraw li l-konfiskar tal-likwidi, tal-laned tal-isprej u l-ġellijiet tibqa’ l-aħħar alternattiva li tintagħżel.

(10)

Il-miżuri ġenerali li hemm provdut għalihom fir-Regolament (KE) Nru 272/2009 għandhom ikunu emendati sabiex jiġu introdotti regoli li jippermettu l-użu ta’ tagħmir għad-detezzjoni tal-metalli fl-iskrining tal-bagalji, merkanzija u posta għall-istiva, fejn xieraq, u li jawtorizzaw l-adozzjoni pass pass ta’ arranġamenti għal likwidi, aerosols u ġellijiet biex jiddaħħlu fiż-żona ristretta tas-sigurtà inkella abbord inġenju tal-ajru, u li japplikaw għal perjodu limitat ta’ żmien, sabiex ma jikkompromettux l-istandards tas-sigurtà.

(11)

Għaldaqstant ir-Regolament (KE) Nru 272/2009 għandu jiġi emendat skont dan.

(12)

L-iżviluppi ta’ natura teknoloġika jew regolatorja, kemm fuq il-livell internazzjonali kif ukoll dak fuq il-livell tal-UE jistgħu jaffettwaw id-dati stipulati f’dan ir-Regolament. Kulfejn ikun xieraq, il-kummissjoni tista’ tagħmel proposti għar-reviżjoni, b’mod partikolari b’konsiderazzjoni għall-operabbiltà tat-tagħmir u l-faċilitazzjoni tal-passiġġieri.

(13)

Ir-Regolament (KE) Nru 300/2008 għandu japplika bis-sħiħ mid-data speċifikata fir-regoli tal-implimentazzjoni adottati skont il-proċeduri msemmija fl-Artikolu 4(2) u 4(3) ta’ dak ir-Regolament iżda mhux aktar tard mid-29 ta’ April 2010. Dan ir-Regolament għandu għalhekk japplika mid-29 ta’ April 2010 flimkien mar-Regolament (KE) Nru 300/2008 u l-atti li jissupplimentawh u jimplimentawh.

(14)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar is-Sigurtà tal-Avjazzjoni Ċivili stabbilit bl-Artikolu 19(1) tar-Regolament (KE) Nru 300/2008,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (KE) Nru 272/2009 huwa emendat kif stipulat fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mid-29 ta’ April 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-9 ta’ April 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 97, 9.4.2008, p. 72.

(2)  ĠU L 91, 3.4.2009, p. 7.


ANNESS

L-Anness għar-Regolament (KE) Nru 272/2009 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fil-parti A.3, il-punti (f) u (g) jinbidlu b’dan li ġej:

“(f)

tagħmir li jiskopri traċċi ta’ splussivi (ETD);

(g)

kamra ta’ simulazzjoni, u

(h)

tagħmir għar-rilevament tal-metall.”

(2)

Il-Parti B1 li ġejja għandha tiddaħħal wara l-parti B:

“TAQSIMA B1.

Likwidi, aerosols u ġellijiet

Il-likwidi, l-aerosols u l-ġellijiet għandhom jitħallew jittellgħu f’żoni ristretti tas-sigurtà u mtella’ abbord l-inġenji tal-ajru bil-kundizzjoni li jiġu skrinjati jew eżentati mill-iskrining skont ir-rekwiżiti tar-regoli ta’ implimentazzjoni adottati skont l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 300/2008.

1.

Sad-29 ta’ April 2011, il-likwidi, l-aerosols u l-ġellijiet akkwistati f’ajruport ta’ pajjiż terz inkella abbord inġenju tal-ajru ta’ trasportatur mhux Komunitarju għandhom jitħallew f’żoni ristretti tas-sigurtà u abbord l-inġenji tal-ajru bil-kundizzjoni li l-likwidu jkun ġie ppakkjat f’borża li tikkonforma mal-linji gwida rakkomandati għall-kontroll tas-sigurtà tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili u l-borż tagħti prova sodisfaċenti tax-xiri matul is-sitta u tletin siegħa ta’ qabel, fiż-żona interna tal-ajruport inkella abbord l-inġenju tal-ajru. Għandhom jiġu skrinjati skont ir-rekwiżiti tar-regoli ta’ implimentazzjoni adottati skont l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 300/2008.

2.

Sad-29 ta’ April 2013, l-ajruporti kollha għandhom jiskrinjaw likwidi, aerosols u ġellijiet skont ir-rekwiżiti tar-regoli ta’ implimentazzjoni adottati skont l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 300/2008.

3.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-rekwiżiti kollha regolatorji jkunu ġew stabbiliti biex ikun jista’ jiġi mobilitat it-tagħmir ta’ skrinjar tal-likwidi li jikkonforma mar-rekwiżiti tar-regoli implimentattivi adottati skont l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 300/2008, fil-ħin biex jintlaħqu l-iskadenzi msemmija fil-paragrafi 1 u 2.

Il-passiġġieri għandhom jiġu infurmati biċ-ċar dwar l-ajruporti tal-UE li fihom huma permessi jdaħħlu likwidi, aerosols u ġellijiet fiż-żona ristretta tas-sigurtà u abbord l-inġenji tal-ajru, u kwalunkwe kundizzjonijiet assoċjati ma’ dan.”


10.4.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 90/4


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 298/2010

tad-9 ta’ April 2010

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1451/2007 dwar l-estensjoni tal-perjodu ta' żmien ta' derogi li jippermettu t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti bijoċidali

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 1998 rigward it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 16(2) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1451/2007 tal-4 ta' Diċembru 2007 dwar it-tieni fażi tal-programm ta’ ħidma ta’ 10 snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti bijoċidali (2) jelenka fl-Anness II, lista eżawrjenti tas-sustanzi attivi eżistenti li għandha tkun evalwata skont il-programm ta' ħidma għall-kunsiderazzjoni sistematika ta' sustanzi attivi li diġà jinsabu fis-suq, minn issa 'l quddiem imsejjaħ il-“programm ta' reviżjoni” u jipprojbixxi t-tqegħid fis-suq ta' prodotti bijoċidali li jkun fihom sustanzi attivi mhux elenkati f'dak l-Anness jew fl-Anness I jew IA għad-Direttiva 98/8/KE.

(2)

Madanakollu, ir-Regolament (KE) Nru 1451/2007 jippermetti li l-Kummissjoni tagħti deroga minn dik il-projbizzjoni f'każijiet meta Stat Membru jqis li sustanza attiva hija essenzjali għal raġunijiet ta' saħħa, sikurezza jew protezzjoni ta' wirt kulturali jew is-sustanza tkun kritika għall-iffunzjonar tas-soċjetà u meta ma jkunx hemm disponibbli alternattivi ekonomikament jew teknikament fattibbli li jkunu aċċettabbli mill-perspettiva ambjentali u ta' saħħa u jistipula li Stati Membri jistgħu jippermettu t-tqegħid fis-suq ta' sustanzi attivi li jikkonsistu biss f'ikel jew għalf maħsub għall-użu bħala ripellant jew attrantant tal-prodott tat-tip 19.

(3)

Dawk id-derogi jistgħu attwalment jintużaw sal-14 ta' Mejju 2010, peress li l-programm ta' reviżjoni kien inizjalment previst li jaħdem sa dik il-ġurnata.

(4)

Id-Direttiva 98/8/KE, kif emendata mid-Direttiva 2009/107/KE (3) estendiet il-programm ta' reviżjoni sal-14 ta' Mejju 2014.

(5)

Għal raġunijiet ta' konsistenza, il-perjodu taż-żmien tad-derogi stipulati fl-Artikoli 5 u 6 tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007 għandu jkun allinjat mal-perjodu taż-żmien tal-programm ta' reviżjoni.

(6)

Ir-Regolament (KE) Nru 1451/2007 għalhekk għandu jiġi emendat skont dan.

(7)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1451/2007 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 5(3) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“3.   B'kunsiderazzjoni għall-kummenti li rċeviet, il-Kummissjoni tista' tagħti deroga mill-Artikolu 4(1) u tippermetti t-tqegħid fis-suq tas-sustanzi tal-Istat Membru li jkun qed jitlob dan mhux aktar tard mid-data msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE sakemm l-Istati Membri:

(a)

jiżguraw li l-issoktar tal-użu jkun possibbli biss jekk il-prodotti li jkun fihom is-sustanza jiġu approvati għall-użu essenzjali maħsub;

(b)

jikkonkludu li, meta titqies l-informazzjoni kollha disponibbli, ikun raġonevoli li wieħed jassumi li l-issoktar tal-użu ma jkollu l-ebda effett inaċċettabbli fuq saħħet il-bniedem jew l-annimali jew fuq l-ambjent;

(c)

jimponu fl-approvazzjoni l-miżuri kollha xierqa għat-tnaqqis tar-riskji;

(d)

jiżguraw li tali prodotti bijoċidali approvati li jkunu baqgħu fis-suq wara l-1 ta’ Settembru 2006 jiġu ttikkettati mill-ġdid biex jaqblu mal-kundizzjonijiet tal-użu stipulati mill-Istati Membri skont dan il-paragrafu; kif ukoll

(e)

jiżguraw, li fejn xieraq, id-detenturi tal-approvazzjonijiet jew l-Istati Membri kkonċernati qed ifittxu alternattivi għal użi bħal dawn jew qed jitħejja dossier għas-sottomissjoni skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 11 tad-Direttiva 98/8/KE mhux aktar tard minn sentejn qabel id-data msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE.”

(2)

L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 6 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“B'deroga mill-Artikolu 4(1), l-Istati Membri jistgħu jippermettu, sa mhux aktar tard mid-data msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE, it-tqegħid fis-suq ta' sustanzi attivi li jikkonsistu biss f'ikel jew għalf maħsub għall-użu bħala ripellant jew attrantant tal-prodott tat-tip 19.”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-9 ta’ April 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  ĠU L 325, 11.12.2007, p. 3.

(3)  ĠU L 262, 6.10.2009, p. 40.


10.4.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 90/6


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 299/2010

tad-9 ta’ April 2010

li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-10 ta’ April 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-9 ta’ April 2010.

Għall-Kummissjoni, f’isem il-President,

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

IL

160,8

JO

113,1

MA

135,9

TN

140,7

TR

115,0

ZZ

133,1

0707 00 05

JO

92,1

MA

75,2

TR

126,1

ZZ

97,8

0709 90 70

MA

64,6

TR

115,1

ZZ

89,9

0805 10 20

EG

48,9

IL

50,4

MA

49,9

TN

56,1

TR

65,2

ZZ

54,1

0805 50 10

EG

65,1

IL

66,2

TR

63,8

ZA

71,7

ZZ

66,7

0808 10 80

AR

94,9

BR

84,8

CA

112,7

CL

87,6

CN

73,9

MK

22,1

NZ

123,3

US

131,8

UY

74,3

ZA

82,6

ZZ

88,8

0808 20 50

AR

84,6

CL

111,3

CN

52,9

ZA

85,9

ZZ

83,7


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


DEĊIŻJONIJIET

10.4.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 90/8


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2010/212/PESK

tad-29 ta’ Marzu 2010

relatata mal-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Konferenza ta’ Reviżjoni tal-2010 tal-Partijiet għat-Trattat dwar in-Non-Proliferazzjoni tal-Armi Nukleari

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 29 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Unjoni Ewropea tkompli tqis lit-Trattat dwar in-Non-proliferazzjoni tal-Armi Nukleari (TNP) bħala l-pedament tar-reġim globali ta’ non-proliferazzjoni nukleari, il-bażi essenzjali biex jinkiseb id-diżarm nukleari skont l-Artikolu VI tat-TNP u element importanti fl-iżvilupp ulterjuri ta’ applikazzjonijiet tal-enerġija nukleari għal finijiet paċifiċi.

(2)

Fit-12 ta’ Diċembru 2003, il-Kunsill Ewropew adotta l-istrateġija tal-UE kontra l-proliferazzjoni ta’ Armi ta’ Qerda Massiva, sabiex titmexxa l-azzjoni tiegħu f’dan il-qasam. Fit-8 ta’ Diċembru 2008, il-Kunsill adotta dokument dwar “Linji ta’ azzjoni ġodda mill-Unjoni Ewropea fil-ġlieda kontra l-proliferazzjoni tal-armi ta’ qerda massiva u s-sistemi ta’ kunsinna tagħhom”.

(3)

Fit-12 ta’ Diċembru 2008, il-Kunsill Ewropew approva d-dikjarazzjoni tal-Kunsill dwar it-tisħiħ tas-sigurtà internazzjonali, fejn afferma mill-ġdid id-determinazzjoni tiegħu li jiġġieled kontra l-proliferazzjoni tal-armi ta’ qerda massiva u l-mezzi ta’ kunsinna tagħhom u ppromwova inizjattivi konkreti u realistiċi għad-diżarm li l-Unjoni ppreżentat lill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti.

(4)

Il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti adotta b’mod unanimu r-Riżoluzzjoni 1540 (2004), li tiddeskrivi l-proliferazzjoni tal-armi ta’ qerda massiva u l-mezzi ta’ kunsinna tagħhom bħala theddida għall-paċi u s-sigurtà internazzjonali. Fit-12 ta’ Ġunju 2006, il-Kunsill adotta l-Azzjoni Konġunta 2006/419/PESK (1), u fl-14 ta’ Mejju 2008, il-Kunsill adotta l-Azzjoni Konġunta 2008/368/PESK (2), it-tnejn b’appoġġ għall-implimentazzjoni ta’ Riżoluzzjoni 1540 (2004) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti u fil-qafas tal-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-UE kontra l-Proliferazzjoni tal-Armi tal-Qerda Massiva.

(5)

Il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, imlaqqa’ fil-livell ta’ Kapijiet ta’ Stat u ta’ Gvern, adotta unanimament ir-Riżoluzzjoni 1887 (2009), li tirrisolvi li tfittex dinja aktar sigura għal kulħadd u li toħloq il-kondizzjonijiet għal dinja mingħajr armi nukleari, f’konformità mal-għanijiet tat-TNP, b’mod li jippromwovi l-istabbiltà internazzjonali, u abbażi tal-prinċipju tal-ogħla livell ta’ sigurtà għal kulħadd, u tappella lill-istati kollha li m’humiex parti għat-TNP biex jaċċedu għalih bħala Stati Parti li m’għandhomx armi nukleari, u lill-Istati Parti għat-TNP biex jikkonformaw bis-sħiħ mal-obbligi kollha tagħhom u jwettqu l-impenji tagħhom skont it-TNP u jikkooperaw sabiex il-Konferenza ta’ Reviżjoni tat-TNP tal-2010 tkun tista’ ssaħħaħ b’suċċess it-TNP u tistabbilixxi għanijiet realistiċi u li jitsgħu jinkisbu fit-tliet pilastri tat-TNP: non-proliferazzjoni, l-użi paċifiċi ta’ enerġija nukleari u d-diżarm.

(6)

Mill-2004, il-Kunsill adotta diversi Azzjonijiet Konġunti dwar appoġġ għall-attivitajiet tal-Aġenzija Internazzjonali għall-Enerġija Atomika (IAEA) fl-oqsma tas-sigurtà u l-verifika nukleari u fil-qafas tal-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-UE kontra l-Proliferazzjoni tal-Armi ta’ Qerda Massiva, l-aktar reċentement l-Azzjoni Konġunta 2008/314/PESK (3).

(7)

Fit-8 ta’ Diċembru 2008, il-Kunsill adotta Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar kontribut tal-UE ta’ mhux aktar minn EUR 25 miljun għall-istabbiliment ta’ bank ta’ karburant nukleari tal-IAEA.

(8)

Mill-2006, il-Kunsill adotta diversi Azzjonijiet Konġunti dwar appoġġ għal attivitajiet tal-Kummissjoni Preparatorja tal-Organizzazzjoni tat-Trattat dwar il-Projbizzjoni Komprensiva tal-Provi Nukleari sabiex jissaħħu l-kapaċitajiet tagħha ta’ monitoraġġ u verifika. Dawn jinkludu, l-aktar reċentement l-Azzjoni Konġunta 2008/588/PESK (4). Addizzjonalment il-Kunsill ippromwova d-dħul fis-seħħ u l-universalizzazzjoni bikrija tat-Trattat dwar il-Projbizzjoni Komprensiva tal-Provi Nukleari (CTBT).

(9)

Il-President tal-Istati Uniti laqqa’ Summit dwar is-Sigurtà Nukleari, fit-13 ta’ April 2010, biex isaħħaħ impenn lejn is-sigurtà nukleari globali, inkluż l-indirizzar tat-theddida tat-terroriżmu nukleari.

(10)

Il-Konferenza ta’ Reviżjoni u Estensjoni tal-1995 tal-Partijiet għat-TNP adottat deċiżjonijiet dwar l-estensjoni indefinita tat-TNP, dwar prinċipji u objettivi għan-non-proliferazzjoni u d-diżarm nukleari u dwar it-tisħiħ tal-proċess ta’ reviżjoni għat-TNP, u Riżoluzzjoni dwar il-Lvant Nofsani.

(11)

Il-Konferenza ta’ Reviżjoni tat-TNP tal-2000 adottat dokument finali.

(12)

Fil-25 ta’ April 2005, il-Kunsill adotta l-Pożizzjoni Komuni 2005/329/PESK rigward il-Konferenza ta’ Reviżjoni tal-2005 tal-Partijiet għat-Trattat dwar in-Non-Proliferazzjoni ta’ Armi Nukleari (5).

(13)

Il-Kumitat ta’ Tħejjija għall-Konferenza ta’ Reviżjoni tat-TNP tal-2010 kellu tliet sessjonijiet, mit-30 ta’ April sal-11 ta’ Mejju 2007 fi Vjenna, mit-28 ta’ April sad-9 ta’ Mejju 2008 f’Ġinevra u mill-4 sal-15 ta’ Mejju 2009 f’New York.

(14)

Fid-dawl tal-eżiti tal-Konferenza ta’ Reviżjoni tat-TNP tal-2000 u tal-Konferenza ta’ Reviżjoni tat-TNP tal-2005 u tad-diskussjonijiet fit-tliet sessjonijiet tal-Kumitat ta’ Tħejjija għall-Konferenza ta’ Reviżjoni tat-TNP tal-2010, u filwaqt li tinżamm preżenti s-sitwazzjoni attwali, huwa xieraq li jiġu aġġornati u żviluppati aktar l-objettivi stabbiliti fil-Pożizzjoni Komuni 2005/329/PESK, u l-inizjattivi mwettqa taħt it-termini tagħha,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-objettiv tal-Unjoni għandu jkun li jissaħħaħ ir-reġim internazzjonali ta’ non-proliferazzjoni nukleari billi jiġi promoss eżitu sostantiv u bbilanċjat tal-Konferenza ta’ Reviżjoni tal-2010 tal-Partijiet għat-Trattat dwar in-Non-Proliferazzjoni ta’ Armi Nukleari (TNP), sabiex jinkiseb progress tanġibbli u realistiku lejn l-għanijiet stabbiliti fit-TNP.

Biex jinkiseb dan l-għan, l-Unjoni għandha timmira lejn il-promozzjoni b’mod partikolari tal-adozzjoni ta’ sensiela ta’ miżuri konkreti, effettivi, prammatiċi u konsenswali biex jitħaffu l-isforzi internazzjonali kontra l-proliferazzjoni, jitkompla d-diżarm u jiġi żgurat żvilupp responsabbli ta’ użi paċifiċi tal-enerġija nukleari minn pajjiżi li jixtiequ jiżviluppaw il-kapaċitajiet tagħhom f’dan il-qasam. Għal dan l-għan, l-Unjoni elaborat u ppreżentat lill- Konferenza ta’ Reviżjoni tat-TNP tal-2010 Dokument ta’ Ħidma dwar proposti tal-UE orjentati lejn il-futur rigward it-tliet pilastri tat-TNP (6), biex ikunu parti minn pjan ta’ azzjoni ambizzjuż li għandu jiġi adottat mill-Konferenza ta’ Reviżjoni tat-TNP tal-2010.

Artikolu 2

Fil-Konferenza ta’ Revizjoni tat-TNP tal-2010, l-Unjoni għandha taħdem, partikolarment, biex tiżgura li l-Istati Parti għat-TNP (minn hawn ‘il quddiem “l-Istati Parti”) jindirizzaw il-prijoritajiet li ġejjin:

(1)

affermazzjoni mill-ġdid mill-Istati Parti kollha tal-impenn tagħhom li jkunu konformi mal-obbligi tagħhom u li jilħqu l-għanjiet tat-TNP u lejn adeżjoni universali għat-TNP;

(2)

it-tisħiħ tal-implimentazzjoni tat-TNP permezz tal-adozzjoni ta’ sett ta’ miżuri konkreti, effettivi, prammatiċi u konsenswali biex jiġu intensifikati l-isforzi internazzjonali kontra l-proliferazzjoni, jitkompla d-diżarm u jiġi żgurat l-iżvilupp responsabbli ta’ użi paċifiċi tal-enerġija nukleari u jsir progress fl-implimentazzjoni tar-Riżoluzzjoni tat-TNP tal-1995 dwar il-Lvant Nofsani;

(3)

l-affermazzjoni mill-ġdid tal-impenn u l-enfasizzar tal-ħtieġa għall-progress konkret fil-kontroll tal-armi nukleari u l-proċessi ta’ diżarm, speċjalment permezz ta’ tnaqqis ġenerali fir-riżervi globali tal-armi nukleari, skont l-Artikolu VI tat-TNP, b’kont meħud tar-reponsabbiltà speċjali tal-istati li għandhom l-akbar ħażniet, u qbil dwar miżuri speċifiċi u bikrija, inkluż il-kisba tad-dħul fis-seħħ malajr tat-Trattat dwar il-Projbizzjoni Komprensiva tal-Provi Nukleari (CTBT) u l-bidu tan-negozjati fil-Konferenza dwar id-Diżarm dwar Trattat li jipprojbixxi l-produzzjoni ta’ materjal fissili għal armi nukleari jew oġġetti esplussivi nukleari oħra (FMCT) bħala passi indispensabbli lejn it-twettiq tal-obbligi u l-objettiv aħħari stabbilit fl-Artikolu VI tat-TNP;

(4)

it-tisħiħ tal-effikaċja u l-komprensività tar-reġim ta’ non-proliferazzjoni billi l-konklużjoni ta’ Ftehim Salvagwardji Komprensivi flimkien mal-Protokoll Addizzjonali ssir l-istandard ta’ verifika, skont l-Artikolu III tat-TNP;

(5)

it-tisħiħ tat-TNP permezz ta’ intendiment komuni tal-Istati parti dwar kif isir rispons b’mod effettiv għall-irtirar ta’ Stat Parti mit-TNP;

(6)

l-affermazzjoni tat-TNP, b’kont meħud tal-isfidi ta’ proliferazzjoni maġġuri attwali, b’mod partikolari fir-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea u r-Repubblika Iżlamika tal-Iran, permezz ta’ intendiment komuni tal-Istati Parti dwar kif isir ripons b’mod riżolut u effettiv għal każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità;

(7)

il-firxa ta’ aċċettazzjoni u appoġġ għall-kunċett ta’ żvilupp responsabbli ta’ użi paċifiċi tal-enerġija nukleari fl-aħjar kondizzjonijiet ta’ sigurtà, sikurezza u non-proliferazzjoni u tal-approċċi multilaterali għaċ-ċiklu tal-karburant nukleari.

Artikolu 3

Għall-finijiet tal-objettiv stabbilit fl-Artikolu 1 u l-prijoritajiet definiti fl-Artikolu 2, l-Unjoni għandha:

(a)

tikkontribwixxi għal reviżjoni strutturata u bilanċata tal-operazzjoni tat-TNP fil-Konferenza ta’ Reviżjoni tat-TNP tal-2010, inkluża l-implimentazzjoni ta’ impenji meħuda mill-Istati Parti taħt it-TNP, kif ukoll l-identifikazzjoni ta’ oqsma u mezzi li permezz tagħhom għandu jinkiseb aktar progress fil-futur, b’mod partikolari bil-ħsieb tal-Konferenza ta’ Reviżjoni tat-TNP tal-2015;

(b)

tgħin biex jinbena kunsens abbażi tal-qafas stabbilit mit-TNP billi tappoġġa d-deċiżjonijiet u r-Riżoluzzjoni dwar il-Lvant Nofsani adottati fil-Konferenza ta’ Reviżjoni u Estensjoni tat-TNP tal-1995 u d-dokument finali tal-Konferenza ta’ Reviżjoni tat-TNP 2000, u għandha tieħu kont tas-sitwazzjoni attwali, u għandha tippromwovi, inter alia, il-kwistjonijiet essenzjali li ġejjin:

(1)

l-impenn ta’ sforzi għall preżervazzjoni tal-integrità tat-TNP u għat-tisħiħ tal-awtorità u l-implimentazzjoni tiegħu;

(2)

ir-rikonoxximent li t-TNP huwa strument multilaterali uniku u li ma jistax jiġi sostitwit għaż-żamma u r-rinfurzar tal-paċi, is-sigurtà u l-istabbiltà internazzjonali, minħabba li jistabbilixxi qafas legali għall-prevenzjoni tal-proliferazzjoni tal-armi nukleari u għal iktar żvilupp ta’ sistema ta’ verifika li tiggarantixxi li stati li m’għandhomx armi nukleari jużaw l-enerġija nukleari biss għall-finijiet paċifiċi, u li dan jirrappreżenta l-pedament fundamentali biex jitkompla d-diżarm nukleari f’konformità mal-Artikolu VI tiegħu, u element importanti fl-iżvilupp ulterjuri tal-applikazzjonijiet tal-enerġija nukleari għal użi paċifiċi, filwaqt li jiġi enfasizzat li t-TNP, bit-tliet pilastri tiegħu li jissaħħu reċiprokament, jirrappreżenta l-interessi tas-sigurtà konġunti tal-Istati Parti kollha;

(3)

l-enfasi tal-ħtieġa assoluta għall-konformità sħiħa mad-dispożizzjonijiet kollha tat-TNP mill-Istati Parti kollha;

(4)

l-enfasi tal-ħtieġa biex il-politiki u l-istrateġiji tal-Istati Parti jkunu konsistenti mad-dispożizzjonijiet tat-TNP;

(5)

il-ħidma lejn l-adeżjoni universali għat-TNP; l-appell lill-Istati kollha li mhumiex parti mit-TNP biex isiru Stati Parti mingħajr dewmien bħala Stati Parti li m’għandhomx armi nukleari u, sakemm jaderixxu għat-TNP, iżommu mat-termini tiegħu u jwiegħdu impenn għan-non-proliferazzjoni u għad-diżarm;

(6)

li jintlaqa’ b’mod pożittiv il-kontribut tas-soċjetà ċivili fil-promozzjoni tal-prinċipji u l-objettivi tat-TNP;

DIŻARM

(7)

l-affermazzjoni mill-ġdid tal-impenn għat-tfittxija ta’ dinja aktar sikura għal kulħadd u għall-ħolqien tal-kondizzjonijiet għal dinja mingħajr armi nukleari, skont l-għanijiet tat-TNP; bil-konvinzjoni li l-passi intermedji fit-triq lejn dan l-objettiv jistgħu wkoll jirrappreżentaw żidiet sinifikanti fis-sigurtà għal kulħadd;

(8)

li jintlaqa’ b’mod pożittiv, it-tnaqqis konsiderevoli, ta’ armi nukleari li saru mit-tmiem tal-Gwerra Bierda, inkluż minn żewġ Stati Membri tal-Unjoni l-enfasi tal-ħtieġa għal tnaqqis ġenerali fil-ħażniet nukleari bil-għan ta’ diżarm nukleari sistematiku, gradwali skont l-Artikolu VI tat-TNP, b’kont meħud tar-responsabbiltà speċjali tal-istati li għandhom l-akbar ħażniet; li f’dan il-kuntest, jintlaqgħu b’mod pożittiv, f’dan il-kuntest, in-negozjati dwar ftehim START ġdid bejn l-Istati Uniti u l-Federazzjoni Russa; li tiġi mtennija l-ħtieġa għal aktar progress fit-tnaqqis tal-ħażniet tagħhom u fit-tnaqqis tad-disponibbiltà operattiva tas-sistemi tagħhom ta’ armi nukleari għal-livell minimu meħtieġ;

(9)

fir-rigward ta’ armi nukleari mhux strateġiċi:

(i)

l-appell lill-Istati Parti kollha li għandhom tali armi, biex jinkluduhom fil-proċessi tagħhom ta’ kontroll tal-armi ġenerali u ta’ diżarm, bil-ħsieb tat-tnaqqis u l-eliminazzjoni verifikabbli u irreversibbli tagħhom;

(ii)

il-qbil dwar l-importanza ta’ aktar trasparenza u miżuri ta’ bini ta’ fiduċja sabiex jiġi avvanzat il-proċess ta’ diżarm nukleari;

(iii)

l-inkoraġġiment lill-Istati Uniti u l-Federazzjoni Russa biex ikomplu jiżviluppaw l-inizjattivi Presidenzjali unilaterali tal-1991/92 u biex jinkludu l-armi nukleari mhux strateġiċi fiċ-ċiklu li jmiss tat-tnaqqis bilaterali tal-armi nukleari tagħhom, li jwasslu għal limiti aktar baxxi għan-numri kemm tal-armi nukleari strateġiċi kif ukoll ta’ dawk mhux strateġiċi fil-ħażniet tagħhom;

(10)

ir-rikonoxximent tal-applikazzjoni tal-prinċipju tal-irriversibbiltà biex jiħu ggwidati l-miżuri kollha fil-qasam tad-diżarm nukleari u l-kontroll tal-armi, bħala kontribut għaż-żamma u r-rinfurzar tal-paċi, is-sigurtà u l-istabbiltà internazzjonali, waqt li jittieħed kont ta’ dawn il-kondizzjonijiet;

(11)

ir-rikonoxximent tal-importanza, mill-perspettiva ta’ diżarm nukleari, tal-programmi għall-qerda u l-eliminazzjoni tal-armi nukleari u tal-eliminazzjoni ta’ materjal fissili kif iddefinit taħt is-Sħubija Glonali tal-G8;

(12)

is-segwiment tal-isforzi biex jiġu żgurati l-verifikabbiltà, it-trasparenza u miżuri oħra ta’ bini ta’ fiduċja mill-enerġiji nukleari għall-appoġġ ta’ aktar progress fid-diżarm; li f’dan ir-rigward, tintlaqa’ b’mod pożittiv, it-trasparenza akbar murija minn xi stati tal-armi nukleari, inkluż minn żewġ Stati Membri tal-Unjoni, dwar l-armi nukleari li għandhom, u l-appell lil oħrajn biex jagħmlu l-istess;

(13)

l-affermazzjoni mill-ġdid ukoll tal-impenn għall-kontroll u d-diżarm ta’ armi nukleari bbażati fuq it-trattat u s-sottolinjar tal-ħtieġa li jiġġeddu l-isforzi multilaterali u li jiġu riattivati l-istrumenti multilaterali, b’mod partikolari l-Konferenza dwar id-Diżarm;

(14)

l-appell lill-istati biex jiffirmaw u jirratifikaw is-CTBT mingħajr dewmien u mingħajr kondizzjonijiet, b’mod partikolari l-istati li elenkati fl-Anness II tas-CTBT li għadhom m’għamlux dan, peress li s-CTBT jifforma parti essenzjali mid-diżarm nukleari u s-sistema ta’ non-proliferazzjoni u bil-ħsieb tad-dħul fis-seħħ tiegħu malajr kemm jista’ jkun; u li f’dan ir-rigward, jintlaqgħu b’mod pożittiv, l-impenji reċenti mill-Istati Uniti lejn ir-ratifika bikrija tas-CTBT;

(15)

sakemm jidħol fis-seħħ is-CTBT, isir appell lill-istati kollha biex isegwu moratorju dwar l-isplużjonijiet ta’ test nukleari, biex ma jieħdu ebda azzjoni kontrarja għall-obbligi u d-dispożizzjonijiet tas-CTBT u biex iżarmaw, malajr kemm jista’ jkun, il-faċilitajiet ta’ ttestjar nukleari kollha b’mod li jkun trasparenti u miftuħ għall-komunità internazzjonali; l-enfasi fuq l-importanza ta’ u li tintlaqa’ b’mod pożittiv, il-ħidma tal-Kummissjoni ta’ Tħejjija tal-Organizzazzjoni tas-CTBT, partikolarment fir-rigward tas-Sistema ta’ Monitoraġġ Internazzjonali;

(16)

li tintlaqa’ b’mod pożittivi l-adozzjoni b’kunsens fl-2009 tal-Programm ta’ Ħidma tal-Konferenza dwar id-Diżarm u, abbażi ta’ dan, l-appell għall-bidu immedjat u l-konklużjoni bikrija tan-negozjati dwar FMCT, abbażi tad-dokument CD/1299 tal-24 ta’ Marzu 1995 u l-mandat inkluż fih, kif maqbul fid-Deċiżjoni tad-29 ta’ Mejju 2009 tal-Konferenza dwar id-Diżarm għall-Istabbiliment ta’ Programm ta’ Ħidma għass-sessjoni tal-2009 (CD/1864)’

(17)

sakemm jidħol fis-seħħ FMCT, l-appell lill-Istati kollha kkonċernati biex jiddikjaraw u jsegwu moratorju immedjat fuq il-produzzjoni ta’ materjal fissili għal armi nukleari jew oġġetti esplussivi nukleari oħra, kif ukoll biex iżarmaw jew jikkonvertu għal użu mhux esplussiv biss il-faċilitajiet iddedikati għall-produzzjoni ta’ materjali fissili għall-armi nukleari; li tintlaqa’ b’mod pożittiv, l-azzjoni ta’ dawk mill-ħames stati, b’mod partikolari fl-Unjoni, li ordnaw il-moratorji rilevanti u żarmaw tali faċilitajiet;

(18)

l-appell lill-istati kollha kkonċernati biex jieħdu miżuri prattiċi adegwati sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ gwerra nukleari aċċidentali;

(19)

it-tkomplija tal-konsiderazzjoni tal-kwistjoni ta’ assigurazzjonijiet tas-sigurtà għall-Istati Parti li m’għandhomx armi nukleari;

(20)

l-appell lill-istati li għandhom armi nukleari biex jirriaffermaw l-assigurazzjonijiet eżistenti fil-qasam tas-sigurtà innotati mill-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti fir-Riżoluzzjoni 984 (1995), waqt li jkun rikonoxxut li tali assigurazzjonijiet fil-qasam tas-sigurtà jsaħħu s-sistema ta’ non-proliferazzjoni nukleari, u biex jiffirmaw u jirratifikaw il-protokolli rilevanti għat-Trattati li jistabbilixxu ż-żoni ħielsa mill-armi nukleari, stabbiliti wara l-konsultazzjonijiet meħtieġa skont il-linji gwida tal-Kummissjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Diżarm (UNDC) tal-1999, waqt li jkun rikonoxxut li assigurazzjonijiet fil-qasam tas-sigurtà bbażati fuq it-Trattati huma disponibbli għal tali żoni;

(21)

l-enfasi tal-ħtieġa li jiġu avvanzati l-proċessi ta’ kontroll u diżarm tal-armi ġenerali u appell għal aktar progress dwar l-aspetti kollha ta’ diżarm biex tissaħħaħ is-sigurtà globali;

(22)

il-ħidma għall-bidu ta’ konsultazzjonijiet dwar it-Trattat li jipprojbixxi missili sparati fuq l-art fuq distanza qasira u intermedja;

(23)

l-appell għal adeżjoni universali ma’, u l-implimentazzjoni effettiva tal-Kodiċi ta’ Kondotta tal-Aja kontra l-Proliferazzjoni tal-Missili Ballistiċi;

(24)

l-enfasi tal-importanza tal-adeżjoni universali u l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar l-Armi Bijoloġiċi u Tossiniċi, il-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi u l-konvenzjonijiet, il-miżuri u l-inizjattivi li jikkontribwixxu għall-kontroll tal-armi konvenzjonali;

(25)

il-ħidma għar-riżoluzzjoni tal-problemi ta’ nuqqas ta’ stabbiltà u sigurtà reġjonali u tas-sitwazzjonijiet ta’ konflitt li spiss huma l-bażi ta’ programmi tal-armi.

NON-PROLIFERAZZJONI

(26)

ir-rikonoxximent li fis-snin reċenti seħħew sfidi kbar għall-proliferazzjoni nukleari, b’mod partikolari fir-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea u fir-Repubblika Iżlamika tal-Iran, u l-enfasi li l-komunità internazzjonali għandha tkun lesta tiffaċċjahom u l-enfasi tal-ħtieġa li ttieħed azzjoni determinata b’rispons għal dan;

(27)

l-enfasi tal-ħtieġa li jissaħħaħ ir-rwol tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, bħala arbitru finali, sabiex ikun jista’ jieħu azzjoni adegwata fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità mal-obbligi tat-TNP, bi qbil mal-Istatut tal-Aġenzija Internazzjonali għall-Enerġija Atomika (IAEA), inkluża l-applikazzjoni ta’ salvagwardji;

(28)

il-ġbid tal-attenzjoni għall-implikazzjonijiet potenzjali għall-paċi u s-sigurtà internazzjonali ta’ irtirar mit-TNP; it-tħeġġiġ lill-komunità internazzjonali biex tirreaġixxi għal avviż ta’ rtirar u l-konsegwenzi tiegħu b’determinazzjoni u urġenza; l-enfasi tar-rekwiżit għall-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti li jaġixxi fil-pront u, b’mod partikolari, biex jiġi indirizzat mingħajr dewmien kwalunkwe avviż minn Stat Parti ta’ rtirar mit-TNP; it-tħeġġiġ lill-Istati Parti biex jippromwovu l-adozzjoni ta’ miżuri f’dan ir-rigward, inklużi l-arranġamenti għaż-żamma ta’ salvagwardji adegwati tal-IAEA dwar il-materjal, it-tagħmir, it-teknoloġiji u l-faċilitajiet nukleari kollha żviluppati għal għanijiet paċifiċi;

(29)

l-appell biex tiġi sospiża l-kooperazzjoni nukleari fejn l-IAEA ma tistax tipprovdi assigurazzjonijiet adegwati li programm nukleari ta’ stat hu mfassal esklussivament għal għanijiet paċifiċi, sa tali żmien meta l-IAEA tkun tista’ tipprovdi tali assigurazzjonijiet;

(30)

l-appell lill-istati kollha fir-reġjun biex jagħmlu progress lejn, inter alia, l-istabbiliment ta’ żona fil-Lvant Nofsani verifikabbli b’mod effettiv, ħielsa minn armi nukleari u armi oħra ta’ qerda massiva u s-sistemi ta’ kunsinna tagħhom u biex joqogħdu lura milli jieħdu miżuri li jipprekludu l-kisba ta’ dan l-objettiv; ir-rikonoxximent tal-importanza li jintlaħaq qbil dwar passi prattiċi konkreti bħala parti minn proċess, li jinvolvi lill-Istati kollha tar-reġjuni, immirati biex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tar-Riżoluzzjoni tal-1995 tat-TNP dwar il-Lvant Nofsani;

(31)

l-appell ukoll lill-Istati Parti kollha, u b’mod partikolari l-Istati Parti li għandhom armi nukleari biex jestendu l-kooperazzjoni tagħhom u biex jeżerċitaw l-isforzi kollha tagħhom lejn l-istabbiliment minn partijiet reġjonali ta’ żona fil-Lvant Nofsani verifikabbli b’mod effettiv, ħielsa minn armi nukleari u armi oħra ta’ qerda massiva u s-sistemi ta’ kunsinna tagħhom, f’konformità mar-Riżoluzzjoni tal-1995 tat-TNP dwar il-Lvant Nofsani;

(32)

peress li s-sigurtà fl-Ewropa hi marbuta mas-sigurtà fil-Meditterran, l-għoti ta’ prijorità għolja lill-implimentazzjoni tar-reġim ta’ non-proliferazzjoni nukleari f’dak ir-reġjun;

(33)

ir-rikonoxximent tal-importanza taż-żoni ħielsa mill-armi nukleari għall-paċi u s-sigurtà, abbażi ta’ arranġamenti volontarjament konklużi bejn l-Istati tar-reġjun ikkonċernat, b’konformità mal-linji gwida tal-1999 tal-UNDC;

(34)

l-enfasi tal-ħtieġa li jsir kollox possibbli għall-prevenzjoni tar-riskju ta’ terroriżmu nukleari, marbut mal-aċċess terroristiku possibbli għal armi jew materjali nukleari li jistgħu jintużaw fil-manifatturar ta’ tagħmir għat-tixrid radjoloġiku u, f’dan il-kuntest, l-enfasi tal-ħtieġa għal konformità mal-obbligi taħt ir-Riżoluzzjonijiet 1540(2004) u 1887 (2009) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti u l-appell għas-sigurtà nukleari aħjar għas-sorsi ta’ radjuattività għolja;

(35)

l-appell lill-istati kollha li għadhom m’għamlux dan, biex jiffirmaw, jirratifikaw u jimplimentaw il-Konvenzjoni Internazzjonali għat-Trażżin ta’ Atti ta’ Terroriżmu Nukleari, bħala parti importanti tal-qafas legali internazzjonali biex jiġi indirizzat it-theddid tat-terroriżmu nukleari;

(36)

fid-dawl tat-theddid akbar tal-proliferazzjoni nukleari u t-terroriżmu, l-appoġġ għall-Inizjattiva ta’ Sħubija Globali tal-G8 u l-azzjoni tal-IAEA u mekkaniżmi multilaterali oħra f’dan ir-rigward, bħall-Inizjattiva ta’ Sigurtà mill-Proliferazzjoni, l-Inizjattiva Globali għall-Ġlieda kontra t-Terroriżmu Nukleari u l-Inizjattiva Globali għat-Tnaqqis tat-Theddid; li jintlaqgħu b’mod pożittiv l-objettivi ta’ sigurtà tas-Summit dwar is-Sigurtà Nukleari Globali;

(37)

ir-rikonoxximent li l-Ftehimiet ta’ Salvagwardji Komprensivi bi Protokolli Addizzjonali għandhom effett deterrenti fuq il-proliferazzjoni nukleari u jifformaw l-istandard ta’ verifika tal-preżent;

(38)

it-tkomplija tal-ħidma lejn l-universalizzazzjoni u t-tisħiħ tas-sistema ta’ salvagwardji tal-IAEA biex ikun żgurat il-kxif akbar tal-ksur tal-obbligi ta’ non-proliferazzjoni, b’mod partikolari permezz tal-adozzjoni u l-implimentazzjoni mill-istati kollha kkonċernati tal-Ftehim ta’ Salvagwardji Komprensivi flimkien mal-Protokoll Addizzjonali u, fejn rilevanti, il-Protokoll Rivedut għal Kwantitajiet Żgħar, u għal aktar tisħiħ tas-sistema ta’ salvagwardji;

(39)

il-ħidma għar-rikonoxximent mill-Konferenza ta’ Reviżjoni tat-TNP tal-2010 u l-Bord ta’ Gvernaturi tal-IAEA, li l-konklużjoni u l-implimentazzjoni ta’ Ftehim ta’ Salvagwardji Komprensivi flimkien ma’ Protokoll Addizzjonali huwa l-istandard ta’ verifika tal-preżent, skont l-Artikolu III tat-TNP;

(40)

l-enfasi tar-rwol uniku tal-IAEA fil-verifika tal-konformità tal-istati mal-impenji tagħhom ta’ non-proliferazzjoni nukleari;

(41)

l-enfasi ulterjuri tar-rwol importanti tal-IAEA biex tgħinhom, meta mitluba, biex itejbu s-sigurtà ta’ materjali u installazzjonijiet nukleari, u l-appell lill-istati biex jappoġġaw lill-IAEA;

(42)

ir-rikonoxximent tal-importanza ta’ kontrolli effettivi adegwati fuq l-esportazzjonijiet, f’konformità mar-Riżoluzzjonijiet 1540 (2004) u 1887 (2009) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti u skont il-paragrafu 2 tal-Artikolu III tat-TNP;

(43)

l-implimentazzjoni, fil-livell nazzjonali, ta’ kontrolli effettivi fuq l-esportazzjoni, it-tranżitu, it-trażbord u r-riesportazzjoni, inklużi liġijiet u regolamenti adatti għal dak l-għan, u l-isforzi riżoluti internazzjonali u nazzjonali għall-ġlieda kontra l-finanzjament ta’ proliferazzjoni u għall-kontroll tal-aċċess għal trasferimenti intanġibbli tat-teknoloġija;

(44)

il-promulgazzjoni ta’ sanzjonijiet kriminali effettivi kontra atti ta’ proliferazzjoni bħala deterrent għall-esportazzjoni, it-tranżitu, is-sensar, it-traffikar u l-finanzjament relatat, b’konformità mar-Riżoluzzjoni 1540 (2004) tal-Kunsill ta’ Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti;

(45)

l-inkoraġġiment lill-Kumitat ta’ Zangger u l-Grupp ta’ Fornituri Nukleari (NSG) biex jikkondividu l-esperjenza tagħhom dwar il-kontrolli fuq l-esportazzjoni, biex l-istati kollha jkunu jistgħu jgawdu mill-arranġamenti tal-Kumitat ta’ Zangger u l-linji gwida tal-NSG u l-implimentazzjoni tagħhom;

(46)

l-indikar tal-ħtieġa għall-finalizzar f’data bikrija tat-tisħiħ tal-linji gwida tal-NSG, b’mod partikolari dwar il-kontrolli msaħħa fuq teknoloġiji ta’ arrikiment u riproċċessar, u għall-ħidma fl-NSG biex l-adernza għall-Protokoll Addizzjonali ssir kondizzjoni għall-provvista nukleari;

(47)

l-appell lill-Istati Parti għall-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni Fiżika ta’ Materjal Nukleari biex jirratifikaw malajr kemm jista’ jkun l-Emenda għall-Konvenzjoni, sabiex jitħaffef id-dħul fis-seħħ tagħha;

(48)

l-inkoraġġiment tal-iżvilupp ta’ teknoloġiji reżistenti għall-proliferazzjoni u favur is-salvagwardji;

UŻI PAĊIFIĊI TAL-ENERĠIJA NUKLEARI

(49)

ir-rikonoxximent tad-dritt tal-Istati Parti għal użu ta’ enerġija nukleari għal finijiet paċifiċi, skont l-Artikolu IV tat-TNP, b’kont meħud debitu tal-Artikoli I, II u III tiegħu, inter alia, fil-qasam tal-produzzjoni tal-elettriku, l-industrija, is-saħħa u l-agrikoltura;

(50)

l-impenn kontinwu biex ikun żgurat żvilupp responsabbli ta’ użijiet paċifiċi tal-enerġija nukleari fl-aħjar kondizzjonijiet ta’ sigurtà, sikurezza u non-proliferazzjoni;

(51)

f’dak ir-rigward, l-inkoraġġiment tal-Istati Parti għat-TNP biex jaffermaw mill-ġdid u jkunu konformi mal-prinċipji u l-istandards li jirregolaw l-iżvilupp responsabbli tal-użijiet paċifiċi tal-enerġija nukleari;

(52)

is-sottolinjar tal-importanza ta’ koperazzjoni internazzjonali kontinwa sabiex jissaħħu s-sigurtà nukleari, l-amministrazzjoni sikura tal-iskart, il-protezzjoni radjoloġika u r-responsabbiltà nukleari ċivili u l-appell lill-istati li għadhom m’għamlux dan biex jaċċetaw il-konvenzjonijiet rilevanti kollha malajr kemm jista’ jkun u jimplimentaw b’mod sħiħ l-impenji segwenti;

(53)

l-appoġġ għall-isforzi nazzjonali, bilaterali u internazzjonali għat-taħriġ tal-forza tax-xogħol bil-ħiliet neċessarja meħtieġa biex ikun żgurat l-iżvilupp responsabbli tal-użijiet paċifiċi tal-enerġija nukleari taħt l-aħjar kondizzjonijiet ta’ sigurtà, sikurezza u non-proliferazzjoni;

(54)

il-konvinzjoni soda kontinwa dwar il-benefiċċji tal-approċċi multilaterali għaċ-ċiklu tal-karburant nukleari, li fih il-mekkaniżmi ta’ assigurazzjoni, waħedhom jew flimkien ma’ mekkaniżmi komplimentari oħra, m’għandhomx jaġixxu biex ifixklu s-suq eżistenti li jiffunzjona tajjeb, u għandhom jindirizzaw l-użijiet paċifiċi korretti tal-enerġija nukleari billi jipprovdu sigurtà tal-provvista tal-karburant nukleari għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw programm nukleari fl-aħjar kondizzjonijiet ta’ sigurtà, sikurezza u non-proliferazzjoni;

(55)

ir-rikonoxximent li diversi inizjattivi, inkluż l-istabbiliment ta’ bank tal-Uranju b’Konċentrazzjoni Baxxa taħt il-kontroll tal-IAEA, jistgħu jipprovdu mekkaniżmi ta’ appoġġ (back-up) lill-pajjiżi interessati u jiffaċilitaw soluzzjonijiet multilaterali dewwiema;

(56)

l-inkoraġġiment u l-involviment fi djalogu ulterjuri u konsultazzjoni biex jiġu ċċarati kwistjonijiet pendenti u biex jiżdied l-appoġġ għall-kunċett ta’ approċċi multilaterali għaċ-ċiklu tal-karburant nukleari;

Artikolu 4

L-azzjoni meħuda mill-Unjoni għall-finijiet tal-Artikoli 1, 2 u 3 għandha tinkludi:

(a)

protesti (demarches) fir-rigward tal-Istati Parti, u, fejn adatt, fir-rigward tal-istati mhux parti għat-TNP, biex jitħeġġeġ l-appoġġ tagħhom għall-objettivi mniżżla fl-Artikoli 1, 2 u 3 għal din id-Deċiżjoni;

(b)

il-kisba ta’ qbil mill-Istati Membri dwar abbozzi ta’ proposti dwar kwistjonijiet sostantivi għal preżentazzjoni f’isem l-Unjoni għall-konsiderazzjoni mill-Istati Parti u li jistgħu jifformaw il-bażi għal deċiżjonijiet tal-Konferenza ta’ Reviżjoni tat-TNP tal-2010;

(c)

dikjarazzjonijiet mill-Unjoni fid-Dibattitu Ġenerali u fid-dibattiti fit-tliet Kumitati Ewlenin u l-Korpi Sussidjarji tagħhom tal-Konferenza ta’ Reviżjoni tat-TNP tal-2010.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandu jkollha effett fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Artikolu 6

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ Marzu 2010.

Għall-Kunsill

Il-President

E. ESPINOSA


(1)  ĠU L 294M, 25.10.2006, p. 223.

(2)  ĠU L 127, 15.5.2008, p. 78.

(3)  ĠU L 107, 17.4.2008, p. 62.

(4)  ĠU L 189, 17.7.2008, p. 28.

(5)  ĠU L 159M, 13.6.2006, p. 388.

(6)  NPT/CONF.2010/PC.III/WP.26.


10.4.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 90/15


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-18 ta’ Diċembru 2009

dwar għajnuna mill-Istat C 34/07 (ex N 93/06) għall-introduzzjoni ta’ skema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ favur it-trasport marittimu internazzjonali fil-Polonja

(notifikata bid-dokument numru C(2009) 10376)

(Il-test Pollakk biss huwa awtentiku)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2010/213/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u b’mod partikolari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 108(2) tiegħu (1),

Wara li kkunsidrat il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 62(1)(a) tiegħu,

Wara li l-partijiet interessati ġew mistiedna jressqu l-kummenti tagħhom skont id-dispożizzjoni(jiet) (i)msemmija hawn fuq (2), u wara li ġew ikkunsidrati l-kummenti tagħhom,

Billi:

1.   IL-PROĊEDURA

(1)

Permezz ta’ ittra bid-data tal-1 ta’ Frar 2006 (3), il-Polonja nnotifikat lill-Kummissjoni dwar skema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ. Il-każ ġie rreġistrat bin-numru N 93/06.

(2)

Permezz ta’ ittri bid-dati tad-9 ta’ Marzu, tad-29 ta’ Mejju, tal-14 ta’ Novembru 2006 u tal-11 ta’ April 2007 (4), is-servizzi tal-Kummissjoni talbu għal aktar informazzjoni. L-awtoritajiet Pollakki rrispondew lill-Kummissjoni permezz ta’ ittri bid-dati tal-20 ta’ April, tad-9 ta’ Mejju u tas-6 ta’ Settembru 2006, u tal-5 ta’ Jannar u tat-8 ta’ Ġunju 2007 (5). Barra minn hekk, fid-19 ta’ Jannar 2007 saret laqgħa fuq livell tekniku.

(3)

Permezz ta’ ittra bid-data tat-12 ta’ Settembru 2007 (6), il-Kummissjoni infurmat lir-Repubblika tal-Polonja li hija ddeċidiet li tibda l-proċedura ta’ investigazzjoni formali stabbilita fl-Artikolu 88(2) tat-Trattat tal-KE fir-rigward tal-għajnuna (minn hawn ‘il quddiem “id-deċiżjoni ta’ ftuħ”).

(4)

Il-Polonja ressqet il-kummenti tagħha permezz ta’ ittra bid-data tat-18 ta’ Ottubru 2007 (7).

(5)

Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tiftaħ din il-proċedura ta’ investigazzjoni formali ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (8). Il-Kummissjoni stiednet lill-partijiet interessati sabiex iressqu l-kummenti tagħhom dwar l-għajnuna.

(6)

Il-Kummissjoni rċeviet kummenti mingħand waħda mill-partijiet interessati (9). Il-Kummissjoni għaddiet dawn il-kummenti lill-Polonja, iżda l-Polonja ma użatx il-fakultà tagħha li tirreaġixxi għalihom.

(7)

L-awtoritajiet Pollakki, wara laqgħa li kellhom mas-servizzi tal-Kummissjoni fl-14 ta’ Jannar 2009, permezz ta’ ittra bid-data tal-25 ta’ Frar 2009 (10) kkommettew ruħhom li jimmodifikaw l-iskema tagħhom ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ fir-rigward ta’ għadd ta’ kwistjonijiet li l-Kummissjoni kienet iddikjarat it-tħassib tagħha dwarhom fid-deċiżjoni tagħha li tiftaħ il-proċedura ta’ investigazzjoni formali. L-awtoritajiet Pollakki bagħtu aktar informazzjoni permezz ta’ ittri bid-dati tal-24 ta’ Marzu 2009 (11), tas-26 ta’ Ottubru 2009 (12) u tad-9 ta’ Diċembru 2009 (13).

2.   DESKRIZZJONI DETTALJATA TAL-GĦAJNUNA

2.1.   Sommarju

(8)

Għas-sidien tal-bastimenti involuti fit-trasport marittimu internazzjonali, it-taxxa fuq it-tunnellaġġ hija maħsuba biex tieħu lok it-taxxa korporattiva jew it-taxxa fuq l-introjtu personali permezz ta’ somma waħdanija kkalkulata fuq il-bażi tat-tunnellaġġ tal-flotta li titħaddem. It-trasport marittimu internazzjonali huwa ddefinit bħala trasport bejn port fil-Polonja u port f’pajjiż ieħor, bejn portijiet f’pajjiżi oħra, jew bejn portijiet fil-Polonja imma biss bil-kundizzjoni li dak il-vjaġġ ikun parti minn vjaġġ itwal li jżur xi port ta’ pajjiż ieħor. Għalhekk, l-attivitajiet fuq rotot fil-Polonja biss (kabotaġġ) mhumiex eliġibbli għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ fl-ambitu tal-att attwali tat-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ.

2.2.   L-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ

(9)

L-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ tal-Polonja ġiet stabbilita permezz tal-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ, adottat fl-24 ta’ Awwissu 2006 (14). L-Att huwa previst li jidħol fis-seħħ mill-1 ta’ Jannar 2011, hekk kif il-Kummissjoni tapprova l-iskema.

(10)

L-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ jippermetti li l-operaturi tal-bastimenti suġġetti għal din it-taxxa jiġu eżentati milli jħallsu taxxa fuq il-profitti, kif definit fl-Att tal-31 ta’ Jannar 1989 dwar il-ġestjoni finanzjarja tal-impriżi tal-Istat (15) u l-Att tal-1 ta’ Diċembru 1995 dwar pagamenti minn profitti li jaqilgħu l-kumpaniji ta’ soċju wieħed tat-Teżor Pubbliku (16), fir-rigward tad-dħul minn attivitajiet eliġibbli. L-operaturi tal-bastimenti għandhom id-dritt li jagħżlu li jiġu suġġetti għat-taxxa fuq it-tunnellaġġ billi jissottomettu dikjarazzjoni speċjali, fejn jindikaw l-għażla tagħhom favur din it-tip ta’ tassazzjoni.

(11)

Skont l-Artikolu 5 tal-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ, għal kull bastiment suġġett għat-taxxa fuq it-tunnellaġġ, il-profitti taxxabbli li jiġu minn attivitajiet eliġibbli għandhom jiġu kkalkulati bħala ammont wieħed abbażi tat-tunnellaġġ nett tal-bastiment, kif ġej; għal kull 100 NT (Tunnellaġġ Nett), għal kull perjodu ta’ 24 siegħa li jibda u jikkorrispondi għall-perjodu tat-tħaddim fix-xahar konċernat tal-bastimenti kollha tal-operatur li d-dħul tagħhom huwa suġġett għat-taxxa fuq it-tunnellaġġ:

Il-kapaċità netta tal-bastiment

Kalkolu tad-dħul b’rata fissa

Sa 1 000  NT

L-ekwivalenti ta’ EUR 0,5 għal kull 100 NT

Minn 1 001 sa 10 000  NT

L-ekwivalenti ta’ EUR 0,35 għal kull 100 NT aktar minn 1 000  NT

Minn 10 001 sa 25 000  NT

L-ekwivalenti ta’ EUR 0,20 għal kull 100 NT aktar minn 10 000  NT

Minn 25 001  NT

L-ekwivalenti ta’ EUR 0,10 għal kull 100 NT aktar minn 25 000  NT

(12)

Għall-fini ta’ dan il-kalkolu, il-kapaċità netta tal-bastiment titnaqqas jew tiżdied kif ġej: kapaċità ta’ inqas minn 50 NT tiġi injorata u kapaċità ta’ 50 NT jew iktar tittella’ għall-eqreb 100 NT.

(13)

L-ammont ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ dovut jiġi kkalkulat mill-bażi taxxabbli, li għaliha tiġi applikata rata ta’ 19 %.

(14)

L-ammont ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ jiġi kkalkulat f’EUR u mħallas f’PLN (złoty) bir-rata ta’ skambju medja, kif ippubblikata mill-Bank Nazzjonali tal-Polonja għall-aħħar jum tax-xahar li t-taxxa fuq it-tunnellaġġ hija pagabbli għalih. L-ammont ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ dovut jiġi kkalkulat mingħajr tnaqqis tal-ispejjeż imġarrba fis-seħħ ta’ dan id-dħul.

(15)

Skont l-Artikolu 8 tal-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ, id-dħul mill-bejgħ ta’ bastiment eliġibbli minn kumpanija li hija suġġetta għat-taxxa fuq it-tunnellaġġ huwa eskluż mid-dħul taxxabbli fuq it-tunnellaġġ u għandu jiġi ntaxxat b’rata fissa ta’ 15 % basta dan id-dħul ma jintużax fi żmien tliet snin għax-xiri, it-tiswija, il-modernizzazzjoni jew l-adattament ta’ bastiment ieħor.

(16)

Persuni jew membri ta’ xi soċjetà li huma suġġetti għat-taxxa fuq l-introjtu personali, kienu jistgħu jnaqqsu l-ammont tal-kontribuzzjonijiet għall-assigurazzjoni tas-saħħa mill-ammont tat-taxxa fuq it-tunnellaġġ li jkunu ħallsu huma direttament matul is-sena ta’ tassazzjoni rilevanti (17) (l-Artikolu 6 tal-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ) u l-ammont tal-kontribuzzjonijiet għas-sigurtà soċjali li ħallsu matul is-sena ta’ tassazzjoni rilevanti (18) mill-bażi tat-taxxa fuq it-tunnellaġġ (l-Artikolu 4(3) tal-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ).

(17)

Fl-ittra tagħhom bid-data tal-25 ta’ Frar 2009, l-awtoritajiet Pollakki kkommettew ruħhom li mill-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ ineħħu l-possibbiltà li jitnaqqsu l-kontribuzzjonijiet imħallsa għas-sigurtà soċjali u għall-assigurazzjoni tas-saħħa meta s-sid tal-bastiment ikun persuna naturali jew persuna naturali li tagħmel parti minn soċjetà (19). Għalhekk, dawn il-possibbiltajiet għal tnaqqis mhux se jiġu applikati u l-istess metodu ta’ kalkolu tal-bażi tat-taxxa fuq it-tunnellaġġ u tal-ammont ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ dovuta se jiġi applikat għall-entitajiet kollha li huma eliġibbli għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ.

2.3.   Il-kriterji tal-eliġibbiltà

2.3.1.   Bastimenti eliġibbli

(18)

Bastimenti tat-tbaħħir li huma elenkati fir-reġistru marittimu Pollakk biss huma eliġibbli għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ. Għalhekk, il-bastimenti eliġibbli huma dawk li jtajru l-bandiera tal-Polonja u involuti fit-trasport marittimu internazzjonali, u li huma konformi mar-rekwiżiti kollha tan-navigazzjoni fuq il-baħar. Normalment, biex bastiment jikseb permess għat-tbaħħir ikun jeħtieġ li jikseb Ċertifikat Internazzjonali Load Line jew li jkun iċċertifikat mill-Konvenzjoni Internazzjonali dwar is-Sigurtà tal-Ħajja fuq il-Baħar (minn hawn ‘il quddiem, “il-Konvenzjoni SOLAS”) (20).

2.3.2.   Attivitajiet eliġibbli

(19)

L-attivitajiet eliġibbli għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ huma dawn (21):

(i)

it-trasport ta’ merkanzija u/jew passiġġieri;

(ii)

l-operazzjonijiet ta’ salvataġġ fuq il-baħar;

(iii)

l-irmonk marittimu, bil-kundizzjoni li mill-inqas 50 % tad-dħul mix-xogħol li l-bastiment tal-irmonk (tug) jagħmel realment matul sena fiskali jkun ġie mill-forniment ta’ trasport marittimu u mhux minn irmonk lejn jew ‘il barra mill-port;

(iv)

it-tħammil, bil-kundizzjoni li 50 % tad-dħul mix-xogħol li l-bastiment tat-tħammil jagħmel realment matul sena jkun ġie mit-trasport ta’ materjal fuq il-baħar.

(20)

Fl-ittra tagħhom bid-data tal-25 ta’ Frar 2009, l-awtoritajiet Pollakki kkommettew ruħhom li jemendaw it-tielet u r-raba’ dispożizzjonijiet ta’ hawn fuq (22) billi jintroduċu l-kriterju li biex l-irmonk u t-tħammil jiddaħħlu fl-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ, mill-inqas 50 % tal-ħin ta’ tħaddim f’sena ta’ kull bastiment tal-irmonk jew tat-tħammil matul sena fiskali għandu jkun sar f’operazzjonijiet ta’ trasport marittimu.

(21)

Barra minn hekk, l-Artikolu 3(2) tal-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ jipprovdi attivitajiet anċillari li huma eliġibbli għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ bil-kundizzjoni li jkunu relatati mal-forniment tas-servizzi eliġibbli stipulati hawn fuq.

(22)

L-Artikolu 3(3) tal-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ jistabbilixxi lista ta’ attivitajiet li mhumiex eliġibbli għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ, bħalma huma l-esplorazzjoni ta’ qiegħ il-baħar, is-sajd, ix-xogħol ta’ kostruzzjoni, ix-xogħol li jsir taħt wiċċ il-baħar, eċċ.

2.3.3.   Entitajiet eliġibbli

(23)

Il-kumpaniji eliġibbli huma dawk l-operaturi li jissodisfaw ċerti kriterji.

(24)

Id-definizzjoni ta’ operatur li tingħata fl-Artikolu 2(3) tal-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ hija: (i) persuna privata (persuna naturali) jew persuna ġuridika li jkollha l-post ta’ residenza, uffiċċju reġistrat jew il-ġestjoni tagħha fit-territorju tal-Polonja; (ii) soċju f’soċjetà ċivili, soċjetà reġistrata, soċjetà limitata jew soċjetà limitata b’ekwità konġunta jew li jkollu l-post ta’ residenza, l-uffiċċju reġistrat jew il-ġestjoni tiegħu fit-territorju tal-Polonja; jew (iii) imprenditur/impriża barrani/ja skont it-tifsira tal-Att tat-2 ta’ Lulju 2004 dwar il-libertà tal-attività ekonomika (23), li jwettaq/twettaq attivitjiet fil-Polonja li huma eliġibbli għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ (24); u li jissodisfa mill-inqas waħda minn dawn il-kundizzjonijiet:

li jkun involut direttament fin-navigazzjoni bl-użu ta’ bastimenti marittimi li jkunu proprjetà personali tiegħu jew proprjetà ta’ persuna oħra, u li jkollu Dokument ta’ konformità validu (25);

li jkun is-sid ta’ bastiment bla ma jipparteċipa personalment fin-navigazzjoni tal-bastiment tiegħu stess jew ta’ bastiment ta’ xi persuna oħra;

li jieħu ħsieb il-ġestjoni tal-bastiment ta’ xi persuna oħra, b’kuntratt, għan-nom ta’ u għal dik il-persuna, u li jkollu Dokument ta’ Konformità validu (26).

(25)

Fir-rigward ta’ din l-aħħar kundizzjoni (ġestjoni ta’ bastimenti), fl-ittra tagħhom bid-data tat-8 ta’ Ġunju 2007, l-awtoritajiet Pollakki kkommettew ruħhom li jippermettu lill-kumpaniji jgawdu mill-benefiċċji tal-iskema ta’ taxxi fuq it-tunnellaġġ basta dawn jiżguraw kemm il-ġestjoni tal-ekwipaġġ kif ukoll il-ġestjoni teknika tal-bastimenti.

(26)

Barra minn hekk, fl-ittra tagħhom bid-data tas-26 ta’ Ottubru 2009 (27), l-awtoritajiet Pollakki ċċaraw li l-kumpaniji li jieħdu ħsieb il-ġestjoni tal-bastimenti huma konformi mar-rekwiżiti kollha li jinstabu fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni li tipprovdi gwida dwar l-għajnuna mill-Istat lill-kumpaniji li jieħdu ħsieb il-ġestjoni tal-bastimenti (minn hawn ‘il quddiem, “Linji Gwida għall-Ġestjoni tal-Bastimenti”) (28).

(27)

B’mod partikolari, fir-rigward tal-kundizzjonijiet tal-Linji Gwida għall-Ġestjoni tal-Bastimenti li l-kumpaniji għandhom jikkontribwixxu għall-ekonomija u l-impjiegi fl-Unjoni Ewropea (it-Taqsima 5.1 tagħhom) u li għandu jkun hemm rabta ekonomika bejn il-bastimenti ġestjonati u l-Unjoni Ewropea (it-Taqsima 5.2 tagħhom), l-awtoritajiet Pollakki kkommettew ruħhom li l-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ tal-Polonja jkun jesiġi li l-ġestjoni tal-bastiment għandha titwettaq ‘il barra mit-territorju tal-UE u li fl-attivitajiet ta’ fuq l-art jew fuq il-bastimenti jiġu impjegati nies li l-biċċa l-kbira tagħhom ikollhom nazzjonalità ta’ pajjiżi membri tal-UE. Barra minn hekk, il-ġestjoni ta’ bastimenti mhux tal-UE ma tistax tgawdi mill-benefiċċji tal-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ.

(28)

Fir-rigward tar-rekwiżit ta’ konformità mal-istandards internazzjonali u dawk tal-UE li jinstabu fil-Linji Gwida għall-Ġestjoni tal-Bastimenti (it-Taqsima 5.3 tagħhom), l-awtoritajiet Pollakki ċċaraw li l-Polonja hija membru tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali u bħala Stat Membru tal-UE tissodisfa l-istandards internazzjonali u Ewropej kollha (29). Il-Polonja għandha wkoll għadd ta’ atti leġiżlattivi nazzjonali li jiżguraw il-konformità tas-sidien tal-bastimenti, tal-amministraturi tal-bastimenti u ta’ kumpaniji oħra mar-rekwiżiti internazzjonali (30), li l-applikazzjoni tagħhom tiġi żgurata u kkontrollata mill-awtoritajiet pubbliċi rispettivi.

(29)

Fir-rigward tar-rekwiżit tal-bandiera għall-amministraturi tal-bastiment (it-Taqsima 5.4 tal-Linji Gwida għall-Ġestjoni tal-Bastimenti), l-awtoritajiet Pollakki indikaw l-obbligu strett li s-sidien tal-bastimenti jtajru l-bandiera tal-Polonja huwa applikabbli bis-sħiħ ukoll għall-amministraturi tal-bastimenti.

(30)

Fir-rigward tal-kundizzjonijiet speċifiċi tat-taħriġ u ta’ ambitu soċjali li jinstabu fit-Taqsima 6 tal-Linji Gwida għall-Ġestjoni tal-Bastimenti, fl-ittra tagħhom bid-data tad-9 ta’ Diċembru 2009 (31), l-awtoritajiet Pollakki kkommettew ruħhom li mill-waqt li l-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ tidħol fis-seħħ, huma jitolbu lil kull min iħaddem il-baħħara, kemm jekk ikun is-sid tal-bastiment kif ukoll jekk tkun il-kumpanija li tieħu ħsieb il-ġestjoni tal-bastiment, biex jissodisfaw id-dispożizzjonijiet partikolari tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu tal-2006 (32)  (33).

2.3.4.   Ġestjoni strateġika u teknika

(31)

Skont il-punt 33 tad-deċiżjoni ta’ ftuħ, il-fehma tal-Kummissjoni dwar il-ġestjoni strateġika kienet li “kumpanija suġġetta għat-taxxa fuq it-tunnellaġġ għandha tieħu d-deċiżjonijiet tagħha dwar infiq u trasferimenti sinifikanti ta’ natura kapitali fil-Polonja. Fl-evalwazzjoni ta’ dawn l-aspetti, l-awtoritajiet Pollakki għandhom iqisu kemm il-persunal li jkun qed jaħdem barra mill-pajjiż ikun qiegħed jagħmel dan taħt it-tmexxija ta’ persunal ibbażat fil-Polonja u kemm jinfurmah bl-attivitajiet tiegħu. Fattur ieħor importanti għall-valutazzjoni ta’ jekk il-funzjoni strateġika titwettaqx fil-Polonja huwa l-lok tal-uffiċċju prinċipali tal-impriża, inkluż l-amministraturi ta’ livell għoli u l-lok fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet kemm mill-bord tad-diretturi kif ukoll mill-bord tat-tħaddim”.

(32)

Fir-rigward tal-ġestjoni kummerċjali, fil-punt 34 tad-deċiżjoni ta’ ftuħ, il-Kummissjoni nnotat li “l-awtoritajiet fiskali se jivverifikaw li l-ippjanar tar-rotot, ir-reġistrazzjoni tal-passiġġieri u tat-tagħbija, il-fornimenti u s-servizzi tal-ikel għall-bastimenti, il-ġestjoni u t-taħriġ tal-persunal, il-ġestjoni teknika tal-bastimenti, inkluż it-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-bastimenti, kollha jsiru fil-Polonja. Il-manutenzjoni tal-faċilitajiet ta’ appoġġ, bħalma huma ċ-ċentri u t-terminali tat-taħriġ, eċċ, fil-Polonja, u kemm l-uffiċċji jew il-friegħi bbażati barra mill-Polonja jaħdmu taħt it-tmexxija ta’ persunal ibbażat fil-Polonja huma wkoll rilevanti. Il-fatt li bastiment ikun itajjar il-bandiera tal-Polonja jew ikun ikklassifikat, assigurat jew iffinanzjat fil-Polonja, ikompli jsaħħaħ l-indikaturi msemmija hawn fuq. Madankollu, il-bastimenti jridu jgħaddu miż-żewġ partijiet tat-test, jiġifieri kemm mill-eżami tal-ġestjoni strateġika kif ukoll minn dak tal-ġestjoni kummerċjali”.

(33)

Wara li ttieħdet id-deċiżjoni ta’ ftuħ, l-awtoritajiet Pollakki ċċaraw li r-rekwiżiti msemmija fil-punti 33 u 34 tad-deċiżjoni ta’ ftuħ mhumiex korretti u li fil-fatt, il-kundizzjonijiet imsemmija fl-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ li għandhom x’jaqsmu mal-eliġibbiltà tal-operaturi huma kundizzjonijiet alternattivi u mhux kumulattivi. Fil-fatt, l-Artikolu 2(3)(a) u (b) tal-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ jistipula li operatur (jiġifieri persuna li tkun eliġibbli għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ bil-kundizzjoni li l-attivitajiet tagħha huma eliġibbli) ikun “persuna naturali jew ġuridika, soċju f’soċjetà ċivili, soċjetà reġistrata, soċjetà limitata jew soċjetà limitata b’ekwità konġunta, li jrid ikollha l-post ta’ residenza, l-uffiċċju prinċipali jew il-Bord ta’ Ġestjoni fil-Polonja;”. Fi kliem ieħor, biżżejjed li tiġi ssodisfata waħda minn dawn it-tliet kundizzjonijiet: (i) li d-deċiżjonijiet importanti jittieħdu kollha fil-Polonja (inkluż dawk dwar il-ġestjoni kummerċjali u strateġika), jew (ii) li l-uffiċċju prinċipali jkun fil-Polonja, jew (iii) li l-persunal ta’ livell għoli jkun stabbilit fil-Polonja.

(34)

L-awtoritajiet Pollakki komplew jispjegaw li l-Artikolu 2(3)(c) tal-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ jipprovdi b’mod ċar li l-operatur jista’ jkun ukoll imprenditur barrani (34) li jwettaq attivitajiet eliġibbli għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ fil-Polonja. Għalhekk, biex ikunu eliġibbli għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ tal-Polonja, il-kumpaniji mhumiex obbligati joperaw mill-Polonja imma jista’ jkollhom l-istabbilimenti tagħhom fi Stati Membri oħra tal-UE/taż-ŻEE.

2.3.5.   L-użu ta’ bastimenti mikrija

(35)

Wara li ttieħdet id-deċiżjoni ta’ ftuħ, l-awtoritajiet Pollakki ċċaraw li skont l-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ (l-Artikolu 2(3)(a) sa (c) tiegħu), il-kumpaniji li jillimitaw l-attivitajiet tagħhom għall-kiri ta’ bastimenti abbażi tal-ħin jew tal-vjaġġ ma jistgħux igawdu mill-benefiċċji tal-iskema ta’ taxxi fuq it-tunnellaġġ. Bħala konsegwenza, huma biss dawk l-operaturi li huma sidien ta’ bastimenti jew li jużaw bastimenti mikrija mingħajr ekwipaġġ (bareboat) jew li jkunu amministraturi, li jistgħu jkunu eliġibbli għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ.

2.3.6.   Miżuri ta’ delimitazzjoni

(36)

L-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ jipprovdi għal għadd ta’ miżuri ta’ delimitazzjoni biex fil-Polonja jew f’pajjiżi oħra jiġu evitati l-effetti sekondarji fuq attivitajiet li mhumiex eliġibbli għall-iskema. L-għan ta’ dawn il-miżuri ta’ delimitazzjoni huwa li jipprevenu l-attivitajiet li mhumiex eliġibbli għall-iskemi milli jgawdu mill-benefiċċji tal-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ (35).

2.3.7.   L-alternattiva ta’ “kollox jew xejn”

(37)

L-Artikoli 3 u 4 tal-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ jipprovdu li s-sidien ta’ bastimenti eliġibbli għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ għandhom jissottomettu l-bastimenti eliġibbli kollha u l-attivitajiet eliġibbli kollha li jwettqu abbord dawn il-bastimenti għas-sistema tat-taxxa fuq it-tunnellaġġ. Bħala konsegwenza, dan jeskludi għal kollox il-possibbiltà li l-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ tintuża b’mod selettiv (“cherry picking”).

(38)

Din ir-regola tapplika wkoll għall-gruppi ta’ kumpaniji. Il-kumpaniji kollha li huma eliġibbli għall-iskema u taxxabbli fil-Polonja, li jagħmlu parti minn grupp ta’ kumpaniji, għandhom jissottomettu l-attivitajiet eliġibbli tagħhom kollha għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ hekk kif xi waħda mill-kumpaniji tal-grupp tagħżel din l-alternattiva.

(39)

Skont l-Artikolu 11 tal-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ, f’każ ta’ għaqda bejn kumpaniji ta’ sidien ta’ bastimenti li mill-anqas waħda minnhom tkun taxxabbli skont l-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ, jew f’każ li kumpanija suġġetta għat-taxxa fuq it-tunnellaġġ takkwista kumpaniji oħra ta’ sidien ta’ bastimenti, il-flotta eliġibbli kollha tal-kumpanija ġdida li tiġi ffurmata ssir taxxabbli skont l-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ.

(40)

Barra minn hekk, f’każ li kumpanija ma tkomplix twettaq xi attivitajiet eliġibbli għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ, l-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ jipprovdi li din l-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġ ma tkunx tista’ terġa’ tintgħażel qabel ma jgħaddi perjodu ta’ tliet snin ta’ tassazzjoni, li jibda mit-tmiem tas-sena kalendarja li fiha l-operatur ma jkomplix iwettaq l-attivitajiet jew jagħżel li jabbanduna din l-iskema.

(41)

Ukoll, il-kumpaniji li huma suġġetti għat-taxxa fuq it-tunnellaġġ ma jistgħux jabbandunaw din l-iskema qabel ma jgħaddi ċertu perjodu. L-għan ta’ dan il-perjodu, li jissejjaħ il-“perjodu tat-taxxa fuq it-tunnellaġġ”, huwa li jiġi evitat li s-sidien tal-bastimenti jalternaw il-perjodi li fihom ikunu suġġetti għat-taxxa fuq it-tunnellaġġ ma’ dawk li fihom ikunu suġġetti għat-taxxa fuq il-kumpaniji skont ma jkun il-livell ta’ djun u profitti tagħhom. Skont l-Artikolu 10 tal-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ, il-perjodu tat-taxxa fuq it-tunnellaġġ attwalment huwa ta’ 5 snin.

(42)

Madankollu, permezz tal-ittra bid-data tat-23 ta’ Frar 2009, l-awtoritajiet Pollakki kkommettew ruħhom li jimmodifikaw l-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ billi jestendu dan il-perjodu għal 10 snin. Għalhekk, malli l-kumpaniji jagħżlu din l-alternattiva ta’ tassazzjoni, dawn jobbligaw ruħhom li jibqgħu suġġetti għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ għal mill-anqas 10 snin.

2.4.   L-obbligu tal-bandiera

(43)

L-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ li l-awtoritajiet Pollakki nnotifikaw tistabbilixxi b’mod espliċitu l-obbligu tal-bandiera tal-Polonja, jiġifieri ir-rekwiżit li l-bastimenti elenkati fir-reġistru tal-Polonja biss jistgħu jkunu eliġibbli għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ.

2.5.   It-tul ta’ żmien tal-iskema

(44)

Permezz tal-ittra bid-data tat-13 ta’ April 2006, l-awtoritajiet Pollakki kkommettew ruħhom li jillimitaw it-tul taż-żmien tal-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ proposta għal 10 snin, u li jinnotifikaw kwalunkwe estensjoni jew tiġdid tal-iskema wara dan il-perjodu ta’ 10 snin. Barra minn hekk, permezz tal-ittra bid-data tad-9 ta’ Diċembru 2009, dawn l-awtoritajiet indikaw li l-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ se tidħol fis-seħħ mill-1 ta’ Jannar 2011.

2.6.   Il-possibbiltà ta’ koinċidenza ma’ skemi oħra

(45)

Skont l-informazzjoni li għandha l-Kummissjoni, bħalissa ma hemm ebda skema ta’ għajnuna għat-trasport marittimu fil-Polonja.

2.7.   Rappurtar Annwali

(46)

Fin-notifika tagħhom, l-awtoritajiet Pollakki kkommettew ruħhom li jippreżentaw rapporti annwali lill-Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni fir-rigward tat-tibdil li jista’ jaffettwa l-flotta elenkata fir-reġistru tal-Polonja u l-impjieg tal-baħħara f’dik il-flotta, flimkien mal-għadd ta’ kumpaniji jew gruppi suġġetti għat-taxxa fuq it-tunnellaġġ.

3.   RAĠUNIJIET BIEX TINBEDA PROĊEDURA TA’ INVESTIGAZZJONI

(47)

Fid-deċiżjoni tagħha għal ftuħ, il-Kummissjoni wriet it-tħassib tagħha dwar il-ħames aspetti li ġejjin tal-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ tal-Polonja u dwar il-kompatibbiltà tagħhom mas-suq intern:

il-fatt li l-iskema tippermetti persuni naturali jgawdu mill-benefiċċji tal-iskema ta’ taxxi fuq it-tunnellaġġ; kif ukoll il-fatt li l-iskema tippermetti l-persuni naturali jew ġuridiċi, li huma suġġetti għat-taxxa fuq l-introjtu personali, inaqqsu l-kontribuzzjonijiet imħallsa għas-sigurtà soċjali u għall-assigurazzjoni tas-saħħa mit-taxxa fuq it-tunnellaġġ u mill-bażi tagħha, rispettivament;

l-inklużjoni ta’ bastimenti tal-irmonk u bastimenti tat-tħammil fl-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ fejn bastimenti bħal dawn jipprovdu servizzi li jikkostitwixxu trasport marittimu għal inqas minn nofs il-ħin tat-tħaddim tagħhom f’sena fiskali;

il-possibbiltà li s-sidien ta’ bastimenti jissuġġettaw bastimenti għat-taxxa fuq it-tunnellaġġ bla ma l-kumpanija ddaħħal f’din l-iskema dawk il-bastimenti li għalihom il-kumpanija ma tiżgurax kumulattivament, għaliha jew għal parti terza, it-tliet funzjonijiet li ġejjin: il-ġestjoni kummerċjali u teknika tal-bastimenti u l-ġestjoni tal-ekwipaġġ, għal tunnellaġġ li jkun aktar minn erba’ darbiet it-tunnellaġġ tal-bastimenti li għalihom tiżgura t-tliet funzjonijiet;

ir-rekwiżiti li għandhom x’jaqsmu mal-ġestjoni strateġika u l-ġestjoni teknika li effettivament, id-deċiżjonijiet importanti kollha jittieħdu fil-Polonja u li l-persunal ta’ livell għoli, l-uffiċċju prinċipali tal-impriża u l-bord tad-diretturi kif ukoll il-bord tat-tħaddim għandhom ikunu fil-Polonja, li jista’ jwassal għal diskriminazzjoni de facto u jillimita l-libertà tal-istabbiliment tas-sidien ta’ bastimenti ta’ Stati Membri oħra;

il-fatt li l-kumpaniji suġġetti għat-taxxa fuq it-tunnellaġġ jistgħu jagħżlu li jabbandunaw is-sistema tat-taxxa fuq it-tunnellaġġ anke sa minn 5 snin wara li jkunu għażluha.

4.   KUMMENTI MILL-POLONJA

(48)

Wara li ġiet adottata d-deċiżjoni li jingħata bidu għall-proċedura ta’ investigazzjoni formali, l-awtoritajiet Pollakki għamlu għadd ta’ kjarifiki dwar il-fatti deskritti fid-deċiżjoni ta’ ftuħ. Dawn tqiesu b’mod xieraq fil-Kapitolu 2 ta’ din id-deċiżjoni u għalhekk mhux se jiġu ripetuti aktar hawnhekk. Il-kummenti ppreżentati hawn taħt huma biss dawk li jikkonċernaw it-tħassib li ntwera mill-Kummissjoni fid-deċiżjoni ta’ ftuħ.

Eliġibbiltà ta’ persuni naturali għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ; fil-każ ta’ persuni naturali suġġetti għat-taxxa fuq it-tunnellaġġ, il-possibbiltà li jnaqqsu il-kontribuzzjonijiet imħallsa għall-assigurazzjoni tas-saħħa u għas-sigurtà soċjali mit-taxxa fuq it-tunnellaġġ u mill-bażi tagħha rispettivament

(49)

Fid-deċiżjoni tagħha li tiftaħ il-proċedura ta’ investigazzjoni formali, il-Kummissjoni qanqlet il-kwistjoni ta’ jekk għandux ikun possibbli li l-persuni naturali jiddaħħlu fl-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ. L-awtoritajiet Pollakki indikaw li jekk il-persuni naturali ma jkunux jistgħu jiddaħħlu fl-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ dan iwassal biex l-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ isir inkompatibbli mal-Kostituzzjoni tal-Polonja, peress li din il-Kostituzzjoni tobbliga lill-awtoritajiet pubbliċi jitrattaw lil kulħadd indaqs. Barra minn hekk, peress li l-leġiżlazzjoni tal-Polonja ma timpedixxix persuni oħra li ma jkunux persuni ġuridiċi milli jwettqu attivitajiet tat-trasport marittimu, is-sidien tal-bastimenti jistgħu jkunu persuni naturali ukoll.

(50)

Fir-rigward tal-kwistjoni ta’ jekk it-tnaqqis tal-kontribuzzjonijiet imħallsa għas-sigurtà soċjali u għall-assigurazzjoni tas-saħħa mill-ammont u mill-bażi tat-taxxa fuq it-tunnellaġġ rispettivament huwiex kompatibbli mas-suq intern, l-awtoritajiet Pollakki ċċaraw li t-tnaqqis huwa possibbli għall-persuni naturali biss. Fil-fehma ta’ dawn l-awtoritajiet, dan it-tnaqqis joriġina mill-fatt li l-kontribuzzjonijiet imħallsa għas-sigurtà soċjali u għall-assigurazzjoni tas-saħħa jiġu kkumpensati mill-iskema ta’ taxxa fuq l-introjtu personali. Biex wieħed ikun jista’ jibbenifika minn dan it-tnaqqis, mhux rilevanti jekk it-taxxa fuq l-introjtu personali titħallasx abbażi tal-introjtu jew tad-dħul. It-tnaqqis tal-kontribuzzjonijiet imħallsa għas-sigurtà soċjali u għall-assigurazzjoni tas-saħħa jista’ jsir ukoll minn persuni suġġetti għat-taxxa li jkunu għażlu li jħallsu somma waħda f’daqqa ta’ taxxa fuq l-introjtu personali, li fiha, id-dħul huwa suġġett għat-tassazzjoni. L-awtoritajiet Pollakki indikaw ukoll li l-fatt li t-taxxa fuq it-tunnellaġġ ma titħallasx abbażi tal-introjtu reali ma għandux jiddetermina jekk titneħħiex il-possibbiltà li l-kontribuzzjonijiet imħallsa għas-sigurtà soċjali u għall-assigurazzjoni tas-saħħa jitnaqssu mill-bażi u mill-ammont tat-taxxa rispettivament.

(51)

Barra minn hekk, l-awtoritajiet Pollakki indikaw li jekk is-sidien tal-bastimenti li jkunu persuni naturali jiġu mċaħħda mill-possibbiltà li jnaqqsu l-kontribuzzjonijiet imħallsa għas-sigurtà soċjali u għall-assigurazzjoni tas-saħħa mill-bażi tat-taxxa u mit-taxxa fuq it-tunnellaġġ rispettivament, dan iwassal għal divrenzjar fil-pożizzjoni ġuridika u fiskali tas-sidien tal-bastimenti, skont jekk, apparti milli jwettqu attivitajiet suġġetti għat-taxxa fuq it-tunnellaġġ, ikollhomx introjtu ieħor, jiġifieri, minn kuntratti ta’ kiri jew ta’ xogħol.

(52)

Barra minn hekk, l-awtoritajiet Pollakki ċċaraw li s-sistema ta’ tnaqqis tikkonċerna biss lil persuni li jwettqu attivitajiet kummerċjali eliġibbli, u mhux lill-persuni impjegati minnhom.

(53)

Minkejja dan, kif indikat fil-premessa 17 ta’ din id-deċiżjoni, permezz tal-ittra tagħhom bid-data tal-25 ta’ Frar 2009, l-awtoritajiet Pollakki kkommettew ruħhom li jimmodifikaw l-iskema tagħhom ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ billi, mill-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ ineħħu l-possibbiltà li jitnaqqsu l-kontribuzzjonijiet imħallsa għas-sigurtà soċjali u għall-assigurazzjoni tas-saħħa meta s-sid tal-bastiment ikun persuna naturali jew persuna naturali li tagħmel parti minn soċjetà (jiġifieri, l-Art. 4(3) sa (5), Art. 6 u Art 12(3) tal-Att).

Eliġibbiltà tal-attivitajiet ta’ tħammil u ta’ rmonk

(54)

Fir-rigward tal-valutazzjoni preliminarja tal-Kummissjoni li l-eliġibbiltà tal-attivitajiet ta’ tħammil u ta’ rmonk għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ għandha tkun ibbażata fuq il-ħin ta’ tħaddim li bastiment partikolari tal-irmonk jew tat-tħammil jagħmel fis-sena fiskali u mhux fuq il-livell ta’ introjtu li jiġġenera, l-awtoritajiet Pollakki indikaw li r-rabta bejn il-ħin ta’ tħaddim u l-possibbiltà li attività partikolari tiġi suġġetta għat-taxxa fuq it-tunnellaġġ mhux dejjem turi kemm din l-attività tkun intużat matul dik is-sena.

(55)

Fl-opinjoni tal-awtoritajiet Pollakki, ikun aktar xieraq li tinżamm is-soluzzjoni attwali, jiġifieri, bħala referenza jittieħed il-proporzjon ta’ attivitajiet koperti mit-taxxa fuq it-tunnellaġġ mal-ammont ta’ dħul kumplessiv, peress li f’każijiet bħal dawn ikun hemm il-possibbiltà li tiġi vverifikata d-dejta inkluża fil-kotba li żżomm il-persuna suġġetti għat-taxxa. L-awtoritajiet Pollakki ddikjaraw li din is-soluzzjoni tista’ tiġi kkontrollata aktar faċilment, kemm mill-persuni suġġetti għat-taxxa kif ukoll mill-awtoritajiet tat-taxxa, u dan għandu jimpedixxi l-użu mhux awtorizzat tat-taxxa fuq it-tunnellaġġ għal dawn it-tipi ta’ attivitajiet f’sitwazzjonijiet fejn il-kundizzjonijiet meħtieġa ma jkunux ġew issodisfati.

(56)

Madankollu, kif indikat fil-premessa 20 ta’ din id-deċiżjoni, b’rispons għat-tħassib li l-Kummissjoni wriet fid-deċiżjoni tagħha li tiftaħ il-proċedura ta’ investigazzjoni formali, permezz tal-ittra tagħhom bid-data tal-25 ta’ Frar 2009, l-awtoritajiet Pollakki kkommettew ruħhom li jimmodifikaw l-iskema tagħhom ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ billi jintroduċu l-kriterju li biex l-irmonk u t-tħammil jiddaħħlu fl-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ, mill-inqas 50 % tal-ħin ta’ tħaddim f’sena ta’ kull bastiment tal-irmonk jew tat-tħammil matul sena fiskali għandu jkun sar f’operazzjonijiet ta’ trasport marittimu.

Eliġibbiltà tal-ġestjoni teknika u tal-ġestjoni tal-ekwipaġġ, kif ukoll tal-bastimenti mikrija abbażi tal-ħin jew tal-vjaġġ, għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ

(57)

Fid-deċiżjoni tagħha li tiftaħ il-proċedura ta’ investigazzjoni formali, il-Kummissjoni ċċarat li, fl-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ, għandhom jiddaħħlu biss dawk il-bastimenti li s-sid tagħhom jiżgura jew il-ġestjoni tal-ekwipaġġ u l-ġestjoni teknika tal-bastiment jew il-ġestjoni kummerċjali tal-bastiment, sakemm it-tunnellaġġ tal-bastimenti msemmija ma jkunx aktar minn erba’ darbiet it-tunnellaġġ tal-bastimenti li għalihom is-sid tal-bastiment jkun wettaq, fl-istess żmien, dawn it-tliet funzjonijiet, jiġifieri; il-ġestjoni teknika, il-ġestjoni tal-ekwipaġġ u l-ġestjoni kummerċjali tal-bastiment. L-awtoritajiet Pollakki indikaw li huma kienu fasslu s-sistema tagħhom ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ abbażi tal-Linji Gwida tal-Komunità dwar l-għajnuna mill-Istat għat-trasport marittimu (36) (minn hawn ‘il quddiem il-“Linji Gwida”), li ma fihomx kundizzjonijiet dettaljati ta’ dan it-tip u għalhekk ma kellhomx jiġu mdaħħla fid-dispożizzjonijiet tal-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ.

(58)

Fir-rigward ta’ bastimenti mikrija abbażi tal-ħin jew tal-vjaġġ, kif indikat fil-premessa 35 ta’ din id-deċiżjoni, l-awtoritajiet Pollakki ċċaraw li mhumiex eliġibbli għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ.

Rekwiżiti li jikkonċernaw il-ġestjoni strateġika u l-ġestjoni kummerċjali

(59)

Fir-rigward tar-rekwiżiti, deskritti fid-deċiżjoni ta’ ftuħ, li jikkonċernaw il-ġestjoni strateġika u l-ġestjoni teknika li, effettivament, id-deċiżjonijiet importanti għandhom jittieħdu kollha fil-Polonja u li l-persunal ta’ livell għoli, l-uffiċċju prinċipali u l-bord tad-diretturi kif ukoll il-bord tat-tħaddim għandhom ikunu fil-Polonja, l-awtoritajiet Pollakki ddikjaraw li dawn ir-rekwiżiti ma joriġinawx mid-dispożizzjonijiet tal-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ. Skont l-awtoritajiet Pollakki, id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ ma jantiċipawx il-valutazzjoni (spezzjoni) tal-ġestjoni strateġika u kummerċjali.

(60)

Barra minn hekk, l-awtoritajiet Pollakki ċċaraw li l-kundizzjonijiet li jikkonċernaw il-ġestjoni strateġika u kummerċjali huma kundizzjonijiet alternattivi u mhux kumulattivi. Fi kliem ieħor, biżżejjed li tiġi ssodisfata waħda minn dawn it-tliet kundizzjonijiet: (i) li d-deċiżjonijiet importanti jittieħdu kollha fil-Polonja (inkluż dawk dwar il-ġestjoni kummerċjali u strateġika), jew (ii) li l-uffiċċju prinċipali jkun fil-Polonja, jew (iii) li l-persunal ta’ livell għoli jkun stabbilit fil-Polonja.

(61)

Għalhekk, skont l-awtoritajiet Pollakki, biex ikunu eliġibbli għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ tal-Polonja, il-kumpaniji mhumiex obbligati joperaw mill-Polonja u jista’ jkollhom l-istabbilimenti tagħhom fi Stati Membri oħra tal-UE/taż-ŻEE.

(62)

Fir-rigward tal-libertà tal-istabbiliment, l-awtoritajiet Pollakki spjegaw li s-sid ta’ bastiment jista’ jkun ukoll imprenditur barrani (37) li jwettaq attivitajiet eliġibbli għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ fil-Polonja. Fil-fatt, l-awtoritajiet indikaw li fir-Reġistru tal-Bastimenti tal-Polonja jista’ jiġi rreġistrat kemm bastiment li s-sid tiegħu jkun ċittadin ta’ Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jew persuna ġuridika li l-uffiċċju prinċipali tagħha jkun fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll bastiment li:

għall-inqas nofs is-sidien tiegħu jkunu ċittadini ta’ Stat Membru jew persuni ġuridiċi li l-uffiċċju prinċipali tagħhom ikun reġistrat fi Stat Membru, sakemm is-sid tal-bastiment ikollu l-post ta’ residenza jew l-uffiċċju tal-istabbiliment jew tal-fergħa prinċipali fi Stat Membru (il-bastiment jista’ jiddaħħal, fuq talba tas-sidien konġunti kollha, fir-Reġistru tal-Bastimenti tal-Polonja fir-Reġistru tal-Bastimenti Permanenti);

ikun proprjetà ta’ kumpanija ta’ investituri li jkollha l-uffiċċju prinċipali reġistrat f’pajjiż barrani, fliema kumpanija ċ-ċittadin ta’ Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jew il-persuna ġuridika li l-uffiċċju prinċipali reġistrat tagħha jkun fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jkollha parti mill-kapital tal-ishma, sakemm is-sid tal-bastiment ikollu l-post ta’ residenza jew l-uffiċċju tal-istabbiliment jew tal-fergħa prinċipali fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea (il-bastiment jista’ jiddaħħal, fuq talba tas-sid, fir-Reġistru tal-Bastimenti tal-Polonja fir-Reġistru tal-Bastimenti Permanenti).

(63)

L-awtoritajiet Pollakki ċċaraw ukoll li persuni barranin mill-Istati Membri jew mill-pajjiżi taż-ŻEE jistgħu jibdew iwettqu u jidderieġu attivitajiet kummerċjali fuq l-istess prinċipji applikabbli għall-imprendituri Pollakki. Barra minn hekk, iċ-ċittadini ta’ stati li mhumiex membri tal-UE/taż-ŻEE jistgħu jibdew iwettqu u jidderieġu attivitajiet kummerċjali huma ukoll, fuq l-istess prinċipji applikabbli għaċ-ċittadini Pollakki, sakemm ir-residenza ġuridika tagħhom tkun fil-Polonja. Barra minn hekk, imprenditur barrani (persuna barranija li twettaq l-attivitajiet kummerċjali tagħha f’pajjiż barrani) tista’ twettaq attivitajiet kummerċjali permezz ta’ friegħi u rappreżentazzjonijiet li tistabbilixxi fil-Polonja (skont l-Att dwar il-Libertà tal-Attivitajiet Kummerċjali).

(64)

Fergħa ta’ impriża hija parti mill-attivitajiet kummerċjali tagħha li l-imprenditur iwettaq b’mod separat u indipenti lil hinn mill-uffiċċju jew sit prinċipali tal-attività kummerċjali tiegħu. L-awtoritajiet Pollakki indikaw li l-ftugħ ta’ fergħa ta’ imprenditur barrani mhix xi ħaġa kumplikata, u li ma teħtieġx li l-imprenditur barrani jkollu jissodisfa kundizzjonijiet dettaljati. Fir-rigward tar-rappreżentazzjonijiet, dawn jistgħu jinvolvu biss attivitajiet li jikkonċernaw ir-reklamar u l-promozzjoni tal-imprenditur barrani.

(65)

Abbażi ta’ dawn l-argumenti ta’ hawn fuq, l-awtoritajiet Pollakki sostnew li fir-rigward tal-valutazzjoni preliminarja tal-Kummissjoni li jidher li l-kundizzjonijiet li jikkonċernaw il-ġestjoni strateġika u l-ġestjoni kummerċjali li huma inklużi fl-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ jillimitaw il-possibbiltajiet li jiġu stabbiliti kumpaniji sussidjarji u li jistgħu joħolqu problemi ta’ diskrimazzjoni de facto u li jillimitaw il-libertà tal-istabbiliment, din il-konklużjoni hija bla bażi u mhix ibbażata fuq il-leġiżlazzjoni applikabbli.

L-alternattiva ta’ “Kollox jew xejn”

(66)

Fir-rigward tal-perjodu ta’ permanenza obbligatorja ta’ 5 snin previst fl-iskema notifikata, l-awtoritajiet Pollakki saħqu li l-Linji Gwida ma jistabbilixxux kundizzjonijiet li jikkonċernaw il-perjodi ta’ permanenza obbligatorja.

(67)

Barra minn hekk, l-introduzzjoni ta’ perjodu ta’ 5 snin għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ tistabbilixxi l-possibbiltà li r-regolamenti implimentati jsiru effettivi aktar malajr, bħal, pereżempju, il-fatt li l-bastimenti ta’ sidien Pollakki jkunu jistgħu jerġgħu jtajru l-bandiera tal-Polonja, jiġifieri l-bandiera tal-Unjoni Ewropea.

(68)

Il-Polonja kkonkludiet li fid-dawl tal-impenn tagħha li wara 10 snin terġa’ tissottometti l-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ lill-Kummissjoni Ewropea bħala skema ta’ għajnuna, l-estensjoni taż-żmien tal-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ għal 10 snin iwassal għal diffikultajiet biex issir l-analiżi xierqa tal-iskema introdotta, liema analiżi għandha ssir qabel ma terġa’ tiġi sottomessa mill-Polonja.

(69)

Madankollu, kif indikat fil-premessa 42 ta’ din id-deċiżjoni, sussegwentement, l-awtoritajiet Pollakki kkommettew ruħhom li jimmodifikaw l-iskema tagħhom ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ billi jestendu ż-żmien tal-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ għall-kumpaniji għal 10 snin.

5.   KUMMENTI TAL-PARTIJIET INTERESSATI

(70)

Il-Bugsier Reederei- und Bergungsgesellschaft mbH & Co. KG (minn hawn ‘il quddiem, Bugsier Reederei), permezz tal-ittra tagħha bid-data tal-20 ta’ Diċembru 2007, kienet l-unika parti interessata li rreaġixxiet għall-avviż ta’ sommarju tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Diċembru 2007 li ġie ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.

(71)

Skont il-Bugsier Reederei, l-irmonk ma għandux jiddaħħal fl-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ tal-Polonja. Fl-opinjoni tal- Bugsier Reederei, l-inklużjoni tal-irmonk fl-iskema tista’ tikkawża distorsjoni fil-kompetittività tas-settur Ewropew tal-irmunkar.

6.   VALUTAZZJONI TAL-MIŻURA

6.1.   Eżistenza ta’ għajnuna taħt l-Artikolu 107(1) tat-TFUE

(72)

Taħt l-Artikolu 107(1) tat-Trattat tat-TFUE, kull għajnuna ta’ kwalunkwe forma mogħtija minn Stat Membru jew permezz ta’ riżorsi tal-Istat li twassal għal distorsjoni jew theddida ta’ distorsjoni għall-kompetittività billi tiffavorixxi ċerti impriżi jew il-produzzjoni ta’ ċerti oġġetti għandha, safejn tolqot il-kummerċ bejn l-Istati Membri, tkun inkompatibbli mas-suq intern.

(73)

Permezz tal-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ, l-awtoritajiet Pollakki jagħtu vantaġġ, billi jbaxxu t-taxxa tal-kumpaniji jew it-taxxa fuq l-introjtu personali li dan is-settur ikollu jħallas, mir-riżorsi tal-Istat, u b’hekk tiffavorixxi lil ċerti impriżi peress li l-miżura hija speċifika għas-settur tat-trasport marittimu. Dawn it-tipi ta’ vantaġġi jheddu li joħolqu distorsjoni għall-kompetittività u jistgħu jaffettwaw il-kummerċ bejn l-Istati Membri, peress li dawn l-attivitajiet ta’ tbaħħir, essenzjalment, jitwettqu f’suq globali li fih jikkompetu wkoll impriżi minn Stati Membri oħra.

(74)

Għalhekk, il-Kummissjoni tqis li l-iskema notifikata għandha tiġi kkwalifikata bħala għajnuna mill-Istat fit-tifsira tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE.

6.2.   Il-bażi legali għall-valutazzjoni

(75)

Skont l-Artikolu 107(3)(c) tat-TFUE, l-għajnuna li tingħata biex tiffaċilita l-iżvilupp ta’ ċerti attivitajiet ekonomiċi tista’ titqies bħala kompatibbli mas-suq intern, fejn l-għajnuna ta’ dan it-tip ma taffettwax il-kundizzjonijiet tal-kummerċ tant ħażin li tmur kontra l-interess komuni, u għalhekk, tipprovdi possibbiltà ta’ bażi għal eżenzjoni mill-projbizzjoni ġenerali li taffettwa l-għajnuna mill-Istat. F’dan il-każ, il-Kummissjoni tqis l-Artikolu 107(3)(c) tat-TFUE bħala l-bażi ġuridika xierqa applikabbli għall-iskema notifikata.

(76)

B’mod partikolari, l-għajnuna għas-settur tat-trasport marittimu għandha tiġi analizzata fil-kuntest tal-Linji Gwida, inkluż il-Linji Gwida għall-Ġestjoni tal-Bastimenti, li jistabbilixxu r-regoli għall-eliġibbiltà tal-ġestjoni tal-ekwipaġġ u tal-ġestjoni teknika tal-bastimenti għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ u sistemi oħra ta’ tassazzjoni.

6.3.   Valutazzjoni tal-kompatibbiltà

(77)

Il-Linji Gwida jiddeterminaw il-kundizzjonijiet biex l-Istati Membri jkunu jistgħu jistabbilixxu ċerti skemi ta’ għajnuna mill-Istat li jappoġġaw l-industrija tat-trasport marittimu biex jintlaħqu għanijiet ġenerali, bħal:

it-titjib fis-sikurezza, l-effiċjenza, is-sigurtà u r-rispett lejn l-ambjent tat-trasport marittimu,

it-tħeġġiġ biex il-bastimenti jibdew itajru jew jibqgħu jtajru bnadar tal-Istati Membri,

il-kontribuzzjoni għall-konsolidament tal-industriji tal-baħar stabbiliti fl-Istati Membri u għaż-żamma ta’ flotta globalment kompetittiva fis-swieq dinjija,

iż-żamma u t-titjib tal-għarfien marittimu kif ukoll il-protezzjoni u l-promozzjoni tal-impjieg għall-baħħara tal-UE/taż-ŻEE, u

il-kontribut għall-promozzjoni ta’ servizzi ġodda fil-qasam tat-tbaħħir fuq distanzi qosra skont il-White Paper dwar il-politika Komunitarja tat-trasport.

(78)

Il-ħames subparagrafu tat-Taqsima 3.1 tal-Linji Gwida jsemmi l-iskemi ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ b’mod speċifiku bħala miżuri fiskali li “ntwera li jissalvagwardjaw l-impjiegi ta’ kwalità għolja fis-settur tal-attivitajiet marittimi fuq l-art”, u għalhekk dawn jistgħu jitqiesu bħala kompatibbli mas-suq intern.

(79)

Madankollu, il-Linji Gwida jistabbilixxu ċerti kriterji li dawn l-iskemi għandhom jissodisfaw biex ikunu jistgħu jitqiesu bħala kompatibbli mas-suq intern.

(80)

Dawn il-kriterji ġew analizzati fid-deċiżjoni ta’ ftuħ u l-Kummissjoni wriet tħassib dwar diversi minnhom. Dan li ġej jindika l-valutazzjoni finali ta’ kull wieħed minnhom mill-Kummissjoni.

6.4.   Eliġibbiltà ta’ persuni naturali għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ; fil-każ ta’ persuni naturali suġġetti għat-taxxa fuq it-tunnellaġġ, il-possibbiltà li jnaqqsu il-kontribuzzjonijiet imħallsa għall-assigurazzjoni tas-saħħa u għas-sigurtà soċjali mit-taxxa fuq it-tunnellaġġ u mill-bażi tagħha rispettivament

(81)

Fid-deċiżjoni tagħha li jingħata bidu għall-proċedura ta’ investigazzjoni formali, il-Kummissjoni staqsiet jekk il-persuni naturali għandhomx ikunu eliġibbli għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ. F’dan is-sens, ir-raba’ subparagrafu tat-Taqsima 3.1 tal-Linji Gwida jiddikjara li “s-sistema ta’ sostituzzjoni tas-sistema tat-taxxa tal-kumpaniji normali bl-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ tista’ titqies bħala għajnuna mill-Istat” (38). Fil-fatt, il-persuni naturali huma suġġetti għat-taxxa fuq l-introjtu personali u mhux għat-taxxa tal-kumpaniji. Barra minn hekk, l-iskemi ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ li ġew approvati sa issa mill-Kummissjoni huma limitati biss għas-sostituzzjoni tas-sistemi tat-taxxa tal-kumpaniji bi skemi ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ.

(82)

Madankollu, il-Kummissjoni tinnota li l-ambitu tal-Linji Gwida jmur lil hinn mill-persuni ġuridiċi, anzi jinkludi l-entitajiet kollha li jistgħu jwettqu attivitajiet ta’ trasport marittimu. F’dan is-sens, l-ewwel subparagrafu tat-Taqsima 2.1 tal-Linji Gwida jistipula li “Il-Linji Gwida ma juru ebda distinzjoni bejn it-tipi ta’ benefiċjarji f’termini tal-istruttura ġuridika tagħhom (kemm jekk kumpaniji, soċjetajiet jew persuni individwali), lanqas bejn is-sjieda pubblika jew dik privata, u kwalunkwe referenza li ssir għal kumpaniji għandha titqies li tinkludi t-tipi l-oħra kollha ta’ entitajiet ġuridiċi.” (38) Barra minn hekk, dan huwa koerenti wkoll mal-approċċ segwit mil-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-kompetizzjoni, li tirreferi biss għall-impriżi, tkun xi tkun il-forma ġuridika tagħhom.

(83)

Barra minn hekk, ma għandhiex issir distinzjoni fit-trattament ta’ persuni naturali u persuni ġuridiċi, peress li l-kalkolu tal-bażi tat-taxxa jsir bl-istess mod u li sussegwentement, l-istess rata ta’ 19 % se tkun applikabbli għall-entitajiet kollha.

(84)

Għalhekk, ma hemm ebda raġuni, fl-ambitu tal-Linji Gwida, għalfejn il-persuni naturali jiġu ttrattati b’mod differenti, u b’hekk il-Kummissjoni ma jkollhiex għalfejn tkompli turi tħassib.

(85)

Barra minn hekk, il-persuni naturali ma jkunux jistgħu jnaqqsu t-taxxa fuq it-tunnellaġġ li jkollhom iħallsu (sal-punt li ma jkollhomx taxxa xi jħallsu), peress li skont l-impenn li ħadu l-awtoritajiet Pollakki, il-persuni naturali ma jkunux jistgħu jnaqqsu l-kontribuzzjonijiet imħallsa għas-sigurtà soċjali u għall-assigurazzjoni tas-saħħa mit-taxxa fuq it-tunnellaġġ u mill-bażi tagħha, rispettivament. Dan għandu jkompli jiżgura li l-entitajiet eliġibbli għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ iħallsu fuq l-istess livell ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ, tkun xi tkun il-forma ġuridika tagħhom (persuni naturali jew persuni ġuridiċi, imprendituri barranin, eċċ).

(86)

Fir-rigward tal-possibbiltà li persuni naturali jnaqqsu l-kontribuzzjonijiet imħallsa għas-sigurtà soċjali u għall-assigurazzjoni tas-saħħa mit-taxxa fuq it-tunnellaġġ u mill-bażi tagħha rispettivament, il-Kummissjoni tinnota li l-awtoritajiet Pollakki kkommettew ruħhom li jeliminaw din il-possibbiltà mil-liġi. Dan l-impenn tal-awtoritajiet Pollakki jinkludi wkoll il-persuni ġuridiċi li huma suġġetti għat-taxxa fuq l-introjtu personali. Il-Kummissjoni tilqa’ dan l-impenn b’sodisfazzjon peress li din il-possibbiltà tmur kontra l-loġika tat-taxxa fuq it-tunnellaġġ (fejn il-profitt normali jiġi sostiwit billi, mid-dħul ipotetiku, jitnaqqsu xi spejjeż reali) u toffri vantaġġi żejda. Din il-possibbiltà tista’ tintroduċi wkoll distinzjoni mhux ġustifikabbli fit-trattament bejn il-persuni naturali u dawk ġuridiċi.

(87)

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tqis li d-definizzjoni ta’ entitajiet barranin u nazzjonali li tidher fl-Artikolu 2(3) tal-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ ma tqanqalx tħassib fir-rigward tad-diskriminazzjoni possibbli bejn dawn l-entitajiet, u b’hekk teskludi kwalunkwe żvantaġġi li jistgħu jinħolqu għall-entitajiet barranin fir-rigward tal-eliġibbiltà tagħhom għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ tal-Polonja.

6.5.   Attivitajiet prinċipali eliġibbli

(88)

Kif indikat fid-deċiżjoni tagħha li jingħata bidu għall-proċedura ta’ investigazzjoni formali, il-Kummissjoni tqis li l-kopertura, mill-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ, tat-trasport marittimu internazzjonali ta’ merkanzija u/jew passiġġieri hija konsistenti mal-Linji Gwida.

(89)

Barra minn hekk, fir-rigward tal-inklużjoni, fl-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ, ta’ attivitajiet relatati mat-trasport ta’ merkanzija u/jew passiġġieri, il-Kummissjoni tinnota li l-Linji Gwida, fil-fatt, japplikaw għall-kumpaniji li jwettqu servizzi marittimi, jiġifieri l-ġarr ta’ merkanzija jew passiġġieri fuq il-baħar (39), u għalhekk, il-Linji Gwida jkopru b’mod espliċitu t-trasport ta’ passiġġieri u/jew merkanzija bħala servizzi eliġibbli għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ. Fir-rigward tal-operazzjonijiet ta’ salvataġġ fuq il-baħar (bastimenti għas-salvataġġ u t-trasport ta’ persuni fuq il-baħar), il-Kummissjoni tqis, b’konsistenza mal-prattika tagħha għat-teħid ta’ deċiżjonijiet (40), li dawn is-servizzi għandhom ikunu eliġibbli għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ peress li huma anċillari għat-trasport marittimu u mhux relatati direttament ma’ dan it-trasport.

(90)

Fir-rigward tal-irmonk, l-erbatax-il subparagrafu tat-Taqsima 3.1 tal-Linji Gwida jistipula li “l-irmonk” huwa kopert mill-ambitu ta’ dawn il-Linji Gwida f’każ biss li 50 % tal-attivitajiet tal-irmonk li jitwettqu effettivament minn bastiment tal-irmonk matul sena partikolari jkunu jikkostitwixxu “trasport marittimu”. Iż-żmien ta’ stennija jista’ jiġi assimilat b’mod proporzjonali għal dik il-parti tal-attività totali li titwettaq effettivament mill-bastiment tal-irmonk li tikkostitwixxi “trasport marittimu”.

(91)

Fir-rigward tat-tħammil, is-sittax-il paragrafu tat-Taqsima 3.1 tal-Linji Gwida jistabbilixxi li: “Madankollu, is-sistemi fiskali għall-kumpaniji (bħat-taxxa fuq it-tunnellaġġ) jistgħu jiġu applikati għal dawk il-bastimenti tat-tħammil li l-attività tagħhom tikkonsisti fi “trasport marittimu” – jiġifieri, it-trasport ta’ materjal estratt f’ibħra fondi – għal aktar minn 50 % tal-ħin ta’ tħaddim tagħhom f’sena u fir-rigward ta’ attivitajiet ta’ trasport bħal dan.”

(92)

Ta’ min jinnota, li kemm għall-irmonk kif ukoll għat-tħammil, il-modifiki li l-awtoritajiet Pollakki kkommettew ruħhom li jagħmlu fl-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ (41) tagħhom għandhom jorbtu l-eliġibbiltà ta’ bastiment tal-irmonk jew ta’ bastiment tat-tħammil ma’ jekk jgħaddux mill-inqas 50 % tal-ħin ta’ tħaddim tagħhom f’attivitajiet eliġibbli, u b’hekk jagħmlu dan ir-rekwiżit konsistenti għal kollox mad-dispożizzjonijiet tal-Linji Gwida.

(93)

Barra minn hekk, fir-rigward tat-tħammil, l-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ (ir-raba’ inċiż tal-Artikolu 3(1) tal-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ) tapplika definizzjoni tal-attivitajiet imwettqa mill-bastimenti tat-tħammil li jikkostitwixxu trasport marittimu, jiġifieri t-trasport fuq il-baħar ta’ materjal estratt, li hija konsistenti ma dik stabbilita fil-Linji Gwida. Għalhekk, il-Kummissjoni tqis li l-kriterji ta’ eliġibbiltà għat-tħammil huma konsistenti mal-Linji Gwida.

(94)

Madankollu, fir-rigward tal-irmonk, il-“kundizzjoni li mill-inqas 50 % tal-[ħin ta’ tħaddim] (42) mix-xogħol li jitwettaq realment mill-bastiment tal-irmonk matul il-perjodu ta’ sena jkun intuża għall-forniment ta’ servizzi tal-irmonk li ma jkunux irmonk lejn jew ‘il barra mill-port jew fil-port” (it-tieni inċiż tal-Artikolu 3(1) tal-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ) mhix konsistenti għal kollox mal-Linji Gwida.

(95)

Fil-fatt, din id-dispożizzjoni teskludi b’mod espliċitu l-irmonk li jsir lejn jew ‘il barra minn port jew fil-port, li huwa konsistenti mal-Linji Gwida (43). Madankollu, ma jistax jiġi eskluż li servizzi oħra tal-irmonk bħall-irmonk f’ilmijiet interni jew l-irmonk fuq il-baħar mingħajr ma jasal sal-port jistgħu jsiru eliġibbli għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ. Dan imur kontra d-dispożizzjonijiet tal-Linji Gwida, li jistipulaw li l-eliġibbiltà għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ għandha tkun limitata biss għal dawk l-attivitajiet tal-bastimenti tal-irmonk li jokkostitwixxu “trasport marittimu”, jiġifieri l-ġarr ta’ merkanzija u ta’ passiġġieri fuq il-baħar. Fil-każ Il-Kummissjoni vs. il-Greċja  (44) il-Qorti ċċarat li “Minkejja li l-irmonk huwa servizz li normalment jiġi fornut b’rimunerazzjoni, fil-prinċipju, ma jikkostitwixxix f’ġarr dirett ta’ merkanzija jew passiġġieri fuq il-baħar. Anzi, jinvolvi l-għoti ta’ għajnuna għaċ-ċaqliq ta’ bastimenti, rigs, pjattaformi jew bagi. Bastiment tal-irmonk li jagħti l-għajnuna lil bastiment tal-irmonk ieħor […] ikun qiegħed jagħti l-għajnuna lill-bastiment li jkun qed iġorr il-passiġġieri jew il-merkanzija iżda ma jkunx huwa stess il-bastiment tal-ġarr” (45). Għalhekk, l-attivitajiet tal-irmonk ma jistgħux jitqiesu li jikkostitwixxu trasport marittimu. Konsegwentement, huma biss dawk is-servizzi fornuti mill-bastimenti tal-irmonk, li jinvolvu direttament it-trasport ta’ passiġġieri jew ta’ merkanzija fuq il-baħar, li jistgħu jkunu eliġibbli għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ.

(96)

Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni ma toġġezzjonax għall-possibbiltà li l-bastimenti tal-irmonk ikunu eliġibbli għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ, sakemm mill-inqas 50 % tal-ħin ta’ tħaddim tax-xogħol li l-bastiment tal-irmonk iwettaq realment matul perjodu ta’ sena jkun ġie mill-forniment ta’ servizzi li jikkostitwixxu trasport marittimu.

6.6.   Attivitajiet ta’ ġestjoni

Ġestjoni teknika u ġestjoni tal-ekwipaġġ

(97)

Fir-rigward tal-ġestjoni teknika u tal-ġestjoni tal-ekwipaġġ, il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ tal-Polonja tissodisfa r-rekwiżiti kollha tal-Linji Gwida għall-Ġestjoni tal-Bastimenti. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni tiddikjara dan li ġej:

(98)

L-ewwel nett, fir-rigward tar-rekwiżiti li l-kumpaniji tal-ġestjoni tal-bastimenti għandhom jikkontribwixxu għall-ekonomija u l-impjiegi fl-Unjoni Ewropea (it-Taqsima 5.1 tagħhom) u li għandu jkun hemm rabta ekonomika bejn il-bastimenti ġestjonati u l-Unjoni Ewropea (it-Taqsima 5.2 tagħhom), l-awtoritajiet Pollakki kkommettew ruħhom li l-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ tal-Polonja jkun jesiġi li l-ġestjoni tal-bastimenti għandha titwettaq ‘il barra mit-territorju tal-UE u li fl-attivitajiet ta’ fuq l-art jew fuq il-bastimenti jiġu impjegati nies li l-biċċa l-kbira tagħhom ikollhom nazzjonalità ta’ pajjiżi membri tal-UE. Barra minn hekk, il-ġestjoni ta’ bastimenti mhux tal-UE ma tistax tgawdi mill-benefiċċji tal-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ. Għalhekk, il-Kummissjoni tqis li l-kundizzjonijiet stabbiliti fit-Taqsimiet 5.1 u 5.2 tal-Linji Gwida għall-Ġestjoni tal-Bastimenti ġew issodisfati.

(99)

It-tieni nett, il-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-Polonja hija membru tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali u li hija firmatarja tal-konvenzjonijiet internazzjonali rilevanti kollha, li hija inkorporat fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħha. Barra minn hekk, il-Polonja twettaq l-obbligi kollha tagħha fir-rigward tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE kollha. Konsegwentement, il-Kummissjoni tqis li l-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ hija konformi mal-istandards internazzjonali u Ewropej kollha, kif stabbiliti fit-Taqsima 5.3 tal-Linji Gwida għall-Ġestjoni tal-Bastimenti.

(100)

It-tielet nett, il-Kummissjoni tqis li l-kundizzjoni li s-sidien tal-bastimenti għandhom jamministraw biss bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Polonja hija konsistenti għal kollox mat-Taqsima 5.4 tal-Linji Gwida għall-Ġestjoni tal-Bastimenti.

(101)

Ir-raba’ nett, il-Kummissjoni tinnota li minkejja li l-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ tal-Polonja se tkun applikabbli biss għall-amministraturi “sħaħ” tal-bastimenti, jiġifieri dawk li jwettqu l-ġestjoni tal-ekwipaġġ u l-ġestjoni teknika fl-istess ħin, peress li dawn l-amministraturi jkunu qed iwettqu l-ġestjoni tal-ekwipaġġ ukoll, ir-rekwiżiti partikolari tat-Taqsima 6 tal-Linji Gwida għall-Ġestjoni tal-Bastimenti għandhom ikunu applikabbli għalihom ukoll. Dawn ir-rekwiżiti jikkonċernaw kemm it-taħriġ tal-baħħara kif ukoll it-titjib tal-kundizzjonijiet soċjali tagħhom.

(102)

F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-awtoritajiet Pollakki kkommettew ruħhom li huma jitolbu lil kull min iħaddem il-baħħara, kemm jekk ikun is-sid tal-bastiment kif ukoll jekk tkun il-kumpanija li tieħu ħsieb il-ġestjoni tal-bastiment, biex jissodisfaw id-dispożizzjonijiet partikolari tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu tal-2006 (46). Għalhekk, l-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ tal-Polonja se twettaq l-obbligi imposti fuq l-amministraturi tal-ekwipaġġ imsemmija fit-Taqsima 6 tal-Linji Gwida għall-Ġestjoni tal-Bastimenti.

(103)

Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni tikkonkludi li r-rekwiżiti tal-att dwar it-taxxa fuq it-tunnellaġġ li jikkonċernaw il-ġestjoni tal-kumpaniji huma konsistenti mal-Linji Gwida għall-Ġestjoni tal-Bastimenti.

Ġestjoni strateġika u kummerċjali

(104)

Il-Kummissjoni tinnota l-kjarifiki li l-awtoritajiet Pollakki għamlu rigward il-kundizzjonijiet għall-ġestjoni strateġika u kummerċjali (47), u tikkonferma li l-kundizzjonijiet imsemmija fl-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ li jikkonċernaw din il-ġestjoni huma kundizzjonijiet alternattivi u mhux kumulattivi. Għalhekk, biex ikunu eliġibbli għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ, il-kumpaniji għandhom jissodisfaw waħda biss minn dawn it-tliet kundizzjonijiet: (i) li d-deċiżjonijiet importanti jittieħdu kollha fil-Polonja, jew (ii) li l-uffiċċju prinċipali jkun fil-Polonja, jew (iii) li l-persunal ta’ livell għoli jkun stabbilit fil-Polonja.

(105)

Konsegwentement, il-kumpaniji mhux se jkunu ristretti li joperaw mill-Polonja biss biex ikunu eliġibbli għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ, iżda jista’ jkollhom l-istabbilimenti tagħhom fi Stati Membri oħra tal-UE/taż-ŻEE.

(106)

Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni tqis li l-kundizzjonijiet li jikkonċernaw il-ġestjoni strateġika u kummerċjali li jissemmew fl-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ tal-Polonja ma jipprevenux lill-kumpaniji minn Stati Membri oħra tal-KE/taż-ŻEE milli jibbenifikaw mill-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ tal-Polonja. Barra minn hekk, dawn il-kundizzjonijiet huma proporzjonati għall-mira li trid tintlaħaq li jiġi vverifikat li l-kumpaniji suġġetti għat-taxxa fuq it-tunnellaġġ verament jikkontribwixxu għall-attivitajiet ekonomiċi u għall-impjiegi fil-Polonja, li huwa konsistenti mal-Linji Gwida.

Bastimenti mikrija

(107)

Il-Kummissjoni tinnota l-kjarifiki li l-awtoritajiet Pollakki għamlu fir-rigward tar-rekwiżiti li jirregolaw l-inklużjoni tal-bastimenti mikrija fl-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ.

(108)

F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni tikkonferma li l-esklużjoni, mill-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ, ta’ kumpaniji li jillimitaw l-attivitajiet tagħhom għall-kiri biss ta’ bastimenti abbażi tal-ħin jew tal-vjaġġ, hija konsistenti mal-Linji Gwida.

(109)

L-awtoritajiet Pollakki komplew jispjegaw li għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ, se jkunu eliġibbli biss dawk l-operaturi li fir-rigward ta’ ċerti bastimenti mikrija jwettqu l-ġestjoni kummerċjali, il-ġestjoni teknika u l-ġestjoni tal-ekwipaġġ fl-istess ħin. B’hekk, il-Kummissjoni tifhem li l-bastimenti mikrija mingħajr ekwipaġġ biss se jkunu eliġibbli għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ, peress li dawn huma l-uniku tip ta’ bastimenti mikrija li jkunu jeħtieġu l-użu tat-tliet funzjonijiet. Għaldaqstant, il-Kummissjoni ma għandha ebda oġġezzjoni fir-rigward tal-eliġibbiltà tal-bastimenti mikrija mingħajr ekwipaġġ għall-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ, peress li għall-iskemi ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ, dawn il-bastimenti huma assimilati bħala bastimenti proprji.

6.7.   Miżuri ta’ delimitazzjoni

(110)

Il-Kummissjoni tikkonferma s-sejba inizjali tagħha fid-deċiżjoni li jingħata bidu għall-proċedura ta’ investigazzjoni formali (48), li l-miżuri ta’ delimitazzjoni fir-rigward tal-verifika tat-tranżazzjonijiet bejn il-grupp abbażi tal-prinċipju ta’ kundizzjonijiet ugwali (arms’ length principle) u ż-żamma tal-kotba ta’ kontabbiltà separati għall-attivitajiet eliġibbli u dawk mhux eliġibbli huma biżżejjed biex jiġu evitati kwalunkwe effetti sekondarji li jistgħu jwasslu għal attivitajiet li mhumiex tat-tbaħħir jew għall-evażjoni tat-taxxa.

(111)

Għalhekk, il-Kummissjoni se tevalwa biss dak li jaqa’ taħt ir-regoli li jikkonċernaw l-alternattiva ta’ “kollox jew xejn”.

(112)

It-taxxa fuq it-tunnellaġġ tipprovdi li, fil-każ ta’ impriżi li huma suġġetti jħallsu t-taxxa fil-Polonja, l-għażla li jidħlu fl-iskema notifikata għandha ssir bejn il-kumpaniji kollha flimkien, u din id-deċiżjoni għandha tkopri l-attivitajiet eliġibbli tagħhom kollha.

(113)

Ir-regoli applikabbli fil-każ ta’ għaqda bejn il-kumpaniji, iċċarati fil-premessa 39 ta’ din id-deċiżjoni, jiżguraw li l-kumpanija tat-tbaħħir il-ġdida li tiġi ffurmata għandha tagħżel li tidħol fl-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ, sakemm mill-inqas wieħed mis-sidien li jipparteċipa f’din l-għaqda kien taxxabbli bl-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ.

(114)

Fir-rigward tar-regoli applikabbli f’każ li kumpaniji ma jkomplux iwettqu xi attivitajiet, li timpedixxi lill-kumpaniji milli jerġgħu jagħżlu l-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ sakemm jgħaddu tliet snin ta’ tassazzjoni, il-Kummissjoni tqis li huma mfasslin tajjeb biex jiġi evitat li l-iskema tintuża b’mod selettiv (“cherry picking”), u għalhekk, il-kumpaniji ma jkunux jistgħu jagħżlu bejn it-taxxa tal-kumpaniji jew it-taxxa fuq it-tunnellaġġ waqt perjodi differenti tal-attivitajiet ekonomiċi tagħhom, skont liema sistema ta’ taxxa tkun tiffavorihom.

(115)

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tinnota li l-impenn li l-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ tiġi emendata biex il-kumpaniji jkollhom iżommu l-bastimenti suġġetti għat-taxxa fuq it-tunnellaġġ għal perjodu ta’ 10 snin huwa konsistenti mal-iskemi attwali ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ li diġà ġew approvati mill-Kummissjoni u għalhekk, jindirizza t-tħassib li l-Kummissjoni wriet fid-deċiżjoni tagħha li jingħata bidu għall-proċedura ta’ investigazzjoni formali.

(116)

Bħala konklużjoni, il-Kummissjoni tqis li din l-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ tal-Polonja tissodisfa l-kriterju tal-alternattiva “kollox jew xejn” applikabbli għall-attivitajiet eliġibbli.

6.8.   Konformità mal-limitu massimu ta’ għajnuna

(117)

Il-Kapitolu 11 tal-Linji Gwida jindika li “l-ammont totali ta’ għajnuna li tingħata fl-ambitu tal-Kapitoli 3 sa 6 [jiġifieri taxxa fuq it-tunnellaġġ, eżenzjoni mill-ħlas ta’ taxxa fuq l-introjtu personali u kontribuzzjonijiet soċjali għall-baħħara, għajnuna ghar-riljiev tal-ekwipaġġ, għajnuna għall-investiment u għajnuniet reġjonali] ma għandux ikun ogħla mill-ammont totali ta’ taxxi u kontribuzzjonijiet soċjali miġbura minn attivitajiet tat-tbaħħir u minn baħħara”.

(118)

Skont l-informazzjoni li taw l-awtoritajiet Pollakki, fil-Polonja ma hemm ebda skema attwali ta’ għajnuna li tkun tista’ żżid għajnuna mill-Istat mal-benefiċċji ta’ din l-iskema. Għaldaqstant, il-Kummissjoni tikkonkludi li l-limitu massimu previst fil-Kapitolu 11 tal-Linji Gwida se jiġi mħares.

6.9.   Rapporti

(119)

L-awtoritajiet Pollakki qablu li jipprovdu lill-Kummissjoni rapporti annwali dwar l-implimentazzjoni tal-iskema ta’ taxxa fuq it-tunnellaġġ u dwar l-effetti tagħha fuq il-flotta reġistrata tal-Unjoni Ewropea u fuq l-impjiegi tal-baħħara tal-Unjoni Ewropea, kif meħtieġ mill-Kapitolu 12 tal-Linji Gwida.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-għajnuna li l-Polonja qed tippjana li timplimenta abbażi tal-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ tal-Polonja hija kompatibbli mas-suq intern suġġetta għall-kundizzjoni stabbilita fl-Artikolu 2.

Artikolu 2

L-attivitajiet tal-irmonk għandhom ikunu eliġibbli għat-taxxa fuq it-tunnellaġġ, sakemm mill-inqas 50 % tal-ħin tat-tħaddim mix-xogħol li li kull bastiment tal-irmonk iwettaq realment matul perjodu ta’ sena jkun ġie mill-forniment ta’ servizzi li jikkostitwixxu trasport marittimu.

Artikolu 3

Il-Polonja għandha tgħarraf lill-Kummissjoni fi żmien xahrejn min-notifika ta’ din id-Deċiżjoni dwar il-miżuri li jkunu ttieħdu sabiex tikkonforma magħha.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika tal-Polonja.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta’ Diċembru 2009.

Għall-Kummissjoni

Antonio TAJANI

Viċi President


(1)  B’effett mill-1 ta’ Diċembru 2009, l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE saru l-Artikoli 107 u 108, rispettivament, tat-TFUE. Iż-żewġ settijiet ta’ dispożizzjonijiet huma identiċi fis-sustanza. Għall-għanijiet ta’ din id-Deċiżjoni, ir-referenzi għall-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE għandhom jinftiehmu bħala referenzi għall-Artikoli 87 u 88, rispettivament, tat-Trattat tal-KE fejn xieraq.

(2)  ĠU C 300, 12.12.2007, p. 22.

(3)  Irreġistrata bir-Referenza TREN(2006)A/12656.

(4)  Referenzi TREN(2006) D/204393, D/210227, D/223420 u TREN(2007) D/307010.

(5)  Irreġistrati bir-Referenzi TREN(2006) A/19774, A/22657, A/31398 u TREN(2007) A/21073, A/34300.

(6)  Irreġistrata bir-Referenza C (2007)4016.

(7)  Irreġistrata bir-Referenza TREN(2007)A/45675.

(8)  Ara n-nota ta’ qiegħ il-paġna 2.

(9)  Irreġistrata bir-Referenza TREN(2007)A/51337.

(10)  Irreġistrata bir-Referenza TREN(2009)A/10443.

(11)  Irreġistrata bir-Referenza TREN(2009)A/13527.

(12)  Irreġistrata bir-Referenza TREN(2009)A/34359.

(13)  Irreġistrata bir-Referenza TREN(2009)A/38744.

(14)  Il-Ġurnal tal-Liġijiet 2006, Nru 183, punt 1353.

(15)  Il-Ġurnal tal-Liġijiet 1992, Nru 6, punt 27, kif emendat.

(16)  Il-Ġurnal tal-Liġijiet, Nru 154, Nru 792.

(17)  Kif definit fl-Att tas-27 ta’ Awwissu 2004 dwar is-servizzi tal-kura tas-saħħa ffinanzjati minn fondi pubbliċi; Il-Ġurnal tal-Liġijiet Nru 210, punt 2135, kif emendat.

(18)  Kif definit fl-Att dwar is-Sistema ta’ Sigurtà Soċjali tat-13 ta’ Ottubru 1998; Il-Ġurnal tal-Liġijiet 2007, Nru 11, punt 74, kif emendat.

(19)  Ara l-Art. 4(3)-(5), l-Art. 6 u l-Art 12(3) tal-Att.

(20)  Il-Konvenzjoni SOLAS ġiet adottata mill-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (IMO) f’Londra, fl-1 ta’ Novembru 1974 (implimentata fil-Polonja bil-pubblikazzjoni fil-Ġurnal tal-Liġijiet tal-Polonja, Nru 61, punti 318 u 319) flimkien mal-Protokoll għall-istess Konvenzjoni, li sar f’Londra fis-17 ta’ Frar 1978 (implimentat fil-Polonja bil-pubblikazzjoni fil-Ġurnal tal-Liġijiet 1984, Nru 61, punti 320 u 321, u 1986, Nru 35, punt 177).)

(21)  L-Artikolu 3.1 tal-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ.

(22)  Jinstabu fl-Artikolu 3(1), it-tieni u r-raba’ inċiż, tal-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ.

(23)  Il-Ġurnal tal-Liġijiet Nru 173, punt 1807, kif emendat.

(24)  Ara t-Taqsima 2.3.2 ta’ hawn fuq.

(25)  Il-Dokument ta’ Konformità jinħareġ skont il-Konvenzjoni SOLAS lil operatur li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Kodiċi ta’ Amministrazzjoni Internazzjonali għall-Ħidma b’Sikurezza ta’ Bastimenti u għall-Prevenzjoni tat-Tniġġis (minn hawn ‘il quddiem, “il-Kodiċi ISM”). Il-Kodiċi ISM ġiet adottata mill-IMO permezz tar-Riżoluzzjoni A.741(18) (implimentata fil-Polonja bil-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ Strumenti Internazzjonali 2005, Nru 4, punt 28).

(26)  Ara n-nota tal-qiegħ Nru 25.

(27)  Irreġistrata bir-Referenza TREN(2009)A/34359.

(28)  ĠU C 132, 11.6.2009, p. 6.

(29)  B’mod partikolari, il-Polonja hija Stat Parti tal-Konvenzjonijiet SOLAS, MARPOL u STCW, bl-emendi kollha tagħhom.

(30)  B’mod partikolari, l-Att dwar is-Sigurtà tal-Ħajja fuq il-Baħar tas-sena 2000 (bl-emendi tiegħu), l-Att dwar il-Prevenzjoni tat-Tniġġis mill-Bastimenti tal-1995 (bl-emendi tiegħu), l-Att dwar it-Tagħmir Marittimu tal-2004, l-Att dwar l-Impjiegi fuq il-Bastimenti tal-Merkanzija tal-1991 (bl-emendi tiegħu), l-Att dwar il-Kodiċi Marittima (bl-emendi tiegħu).

(31)  Irreġistrata bir-Referenza TREN(2009)A/38744.

(32)  Integrati fil-leġiżlazzjoni tal-UE permezz tad-Direttiva tal-Kunsill 2009/13/KE tas-16 ta’ Frar 2009 li timplimenta l-Ftehim konkluż mill-Assoċjazzjonijiet tas-Sidien tal-Bastimenti tal-Komunità Ewropea (ECSA) u l-Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tat-Trasport (ETF) fuq il-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu, 2006, u li temenda d-Direttiva 1999/63/KE (ĠU L 124, 20.5.2009, p. 30).

(33)  Din il-kundizzjoni se tiddaħħal f’regolament intern li jimplimenta l-Att dwar it-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ.

(34)  Skont it-tifsira tad-dispożizzjonijiet tal-Att tal-Polonja, tat-2 ta’ Lulju 2004, dwar il-libertà tal-attività ekonomika, Dz U. Nru 173, punt 1807, kif emendat.

(35)  Ara t-Taqsimiet 2.7.4 – 2.7.9 tad-deċiżjoni ta’ ftuħ.

(36)  ĠU C 13, 17.1.2004, p. 3.

(37)  Skont it-tifsira tad-dispożizzjonijiet tal-Att tal-Polonja, tat-2 ta’ Lulju 2004, dwar il-libertà tal-attività ekonomika, Dz U. Nru 173, punt 1807, kif emendat.

(38)  L-enfasi huwa miżjud.

(39)  Ara t-tielet subparagrafu tat-Taqsima 2 tal-Linji Gwida, kif ukoll ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 4055/86 tat-22 ta’ Diċembru 1986 li japplika l-prinċipju tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi għat-trasport marittimu bejn l-Istati Membri u bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi (ĠU L 378, 31.12.1986, p. 1); u r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3577/92 tas-7 ta’ Diċembru 1992 li japplika l-prinċipju tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi għat-trasport marittimu fl-Istati Membri (kabotaġġ marittimu) (ĠU L 364, 12.12.1992, p. 7).

(40)  Ara, b’mod partikolari, Għajnuna mill-Istat Nru 330/05 – il-Litwanja – Għajnuna għall-kumpaniji tat-tbaħħir – Skema ta’ Taxxa fuq it-Tunnellaġġ, adottata fid-19 ta’ Lulju 2006 (ĠU C 90, 25.4.2007, p. 11); Għajnuna mill-Istat Nru 114/04 – l-Italja – Skema ta’ Taxxa fuq it-Tunnellaġġ għat-trasport Marittimu, adottata fl-20 ta’ Ottubru 2004 (ĠU C 136, 3.6.2005, p. 42).

(41)  Ara l-premessa 20 ta’ din id-deċiżjoni.

(42)  It-test jiġi ppreżentat fl-istess forma li jidher fiha wara l-emenda ppjanata mill-awtoritajiet Pollakki.

(43)  B’mod partikolari l-erbatax-il subparagrafu tat-Taqsima 3.1 tal-Linji Gwida, li jistipula li: l-attivitajiet tal-irmonk li jitwettqu, inter alia, fil-portijiet, jew li jikkonsistu mill-għoti ta’ għajnuna lil bastiment li jimxi minnu nnifsu biex jasal fil-port ma jikkostitwixxux “trasport marittimu”.

(44)  C-251/04, mill-11 ta’ Jannar 2007.

(45)  Ara l-paragrafu 31 tad-deċiżjoni tal-qorti.

(46)  Integrati fil-leġiżlazzjoni tal-UE permezz tad-Direttiva tal-Kunsill 2009/13/KE tas-16 ta’ Frar 2009 li timplimenta l-Ftehim konkluż mill-Assoċjazzjonijiet tas-Sidien tal-Bastimenti tal-Komunità Ewropea (ECSA) u l-Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tat-Trasport (ETF) fuq il-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu, 2006, u li temenda d-Direttiva 1999/63/KE (ĠU L 124, 20.5.2009, p. 30).

(47)  Ara l-premessi 31-34 ta’ din id-deċiżjoni.

(48)  B’mod partikolari, ara l-premessi 102-104 tagħha.


Rettifika

10.4.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 90/27


Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/488/KE, Euratom, tal-11 ta’ Ġunju 2009 Konklużjoni ta’ Memorandum ta’ Ftehim bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Organizzazzjoni Ewropea għar-Riċerka Nukleari (is-CERN)

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 161, 24 ta’ Ġunju 2009 )

F’paġna 15, wara l-punt 10:

flok:

“Magħmul f’żewġ kopji fi Brussell, 17 ta’ Ġunju 2009.

Għas-CERN

Torsten ÅKESSON

President tal-Kunsill tas-CERN

Rolf-Dieter HEUER

Direttur Ġenerali tas-CERN

Għall-Kummissjoni Ewropea

Janez POTOČNIK

Membru tal-Kummissjoni

aqra:

“Magħmul f’żewġ kopji fi …, fis- …

Għall-Kummissjoni Ewropea

Għas-CERN

…”