ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.063.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 63

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 53
12 ta' Marzu 2010


Werrej

 

II   Atti mhux leġislattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 207/2010 tal-10 ta' Marzu 2010 li jemenda għall-121 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-netwerk tal-Al-Qaida u t-Taliban

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 208/2010 tal-11 ta’ Marzu 2010 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

3

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 209/2010 tal-11 ta’ Marzu 2010 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 877/2009 għas-sena tas-suq 2009/10

5

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2010/152/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Marzu 2010 li teskludi mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea ċertu nfiq imġarrab mill-Istati Membri taħt it-Taqsima ta’ Garanzija tal-Fond Agrikolu Ewropew dwar Gwida u Garanzija (FAEGG), taħt il-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u taħt il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (notifikata bid-dokument numru C(2010) 1317)

7

 

 

2010/153/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Marzu 2010 li ġġedded il-validità tad-Deċiżjoni 2009/251/KE li titlob lill-Istati Membri jiżguraw li prodotti li fihom il-bijoċidju dimethylfumarate ma jitqiegħdux jew ikunu disponibbli fis-suq (notifikata bid-dokument numru C(2010) 1337)  ( 1 )

21

 

 

LINJI GWIDA

 

 

2010/154/UE

 

*

Linja ta’ gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-4 ta’ Marzu 2010 li temenda l-Linja ta’ Gwida BĊE/2000/7 dwar l-istrumenti u l-proċeduri tal-politika monetarja tal-Eurosistema (BĊE/2010/1)

22

 

 

IV   Atti adottati qabel l-1 ta' Diċembru 2009 skont it-Trattat tal-KE, it-Trattat tal-UE u t-Trattat Euratom

 

 

2010/155/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Ottubru 2009 dwar għajnuna provduta fl-Artikolu 99(2)(a) (fir-rigward tas-settur agrikolu) u l-Artikolu 124(1) u (2) (emendat), tal-Liġi Reġjonali ta’ Sqallija Nru 32, tat-23 ta’ Diċembru 2000, li tipprovdi dispożizzjonjiet għall-implimentazzjoni tal-POR (Programm Reġjonali Operattiv) 2000-2006 u għar-riorganizzazzjoni tal-iskemi tal-għajnuna lill-intrapriżi (fajl tal-għajnuna C 21/04 – ex N 590/B/01) (notifikata bid-dokument numru C(2009) 8064)

24

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġislattivi

REGOLAMENTI

12.3.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 63/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 207/2010

tal-10 ta' Marzu 2010

li jemenda għall-121 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-netwerk tal-Al-Qaida u t-Taliban

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 mit-27 ta’ Mejju 2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-network tal-Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001 li jipprojbixxi l-esportazzjoni ta’ ċerti merkanzija u servizzi lejn l-Afganistan, waqt li jsaħħaħ il-projbizzjoni ta’ titjiriet u jestendi l-iffriżar ta’ fondi u riżorsi finanzjarji oħra rigward it-Taliban tal-Afganistan (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 7(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 jelenka l-persuni, il-gruppi u l-entitajiet koperti mill-iffriżar ta' fondi u riżorsi ekonomiċi skont dak ir-Regolament.

(2)

Fl-1 ta’ Marzu 2010, il-Kumitat tas-Sanzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti ddeċieda li jneħħi żewġ persuni legali, gruppi jew entitajiet mil-lista ta' persuni, gruppi u entitajiet li għalihom għandu japplika l-iffriżar tal-assi u tar-riżorsi ekonomiċi.

(3)

L-Anness I għandu b'hekk jiġi aġġornat f'dan is-sens,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I mar-Regolament (KE) Nru 881/2002 hu emendat kif stabbilit fl-Anness ma' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun applikabbli direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Marzu 2010.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

João VALE DE ALMEIDA

Direttur Ġenerali għar-Relazzjonijiet Esterni


(1)  ĠU L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANNESS

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 huwa emendat kif ġej:

L-annotazzjonijiet li ġejjin taħt l-intestatura “Persuni legali, gruppi u entitajiet” għandhom jitħassru:

(a)

“BA Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited (magħruf bħala Hochburg AG), Vaduz, Liechtenstein (qabel c/o Astat Trust reg.).”

(b)

“Nada International Anstalt. Indirizz: Vaduz, Liechtenstein (qabel kienet magħrufa bħala c/o Asat Trust reg.). Tagħrif ieħor: Likwidati u mħassra mir-Reġistru Kummerċjali. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 3.9.2002.”


12.3.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 63/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 208/2010

tal-11 ta’ Marzu 2010

li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-12 ta’ Marzu 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Marzu 2010.

Għall-Kummissjoni, f’isem il-President,

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

IL

174,7

JO

62,0

MA

129,8

TN

160,4

TR

132,6

ZZ

131,9

0707 00 05

EG

227,8

JO

138,7

MK

134,1

TR

143,9

ZZ

161,1

0709 90 70

JO

80,1

MA

200,7

TR

128,7

ZZ

136,5

0709 90 80

EG

32,4

ZZ

32,4

0805 10 20

CL

52,4

EG

45,2

IL

52,1

MA

57,0

TN

55,1

TR

61,5

ZZ

53,9

0805 50 10

EG

76,3

IL

72,8

TR

65,4

ZZ

71,5

0808 10 80

CA

102,4

CN

73,4

MK

24,7

US

108,0

UY

70,1

ZZ

75,7

0808 20 50

AR

98,3

CL

108,7

CN

64,4

US

95,6

ZA

92,2

ZZ

91,8


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


12.3.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 63/5


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 209/2010

tal-11 ta’ Marzu 2010

li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 877/2009 għas-sena tas-suq 2009/10

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 951/2006 tat-30 ta’ Ġunju 2006 dwar regoli ddettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 f'dak li għandu x'jaqsam mal-iskambji mal-pajjiżi terzi fis-settur taz-zokkor (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2), it-tieni subparagrafu, it-tieni sentenza tiegħu,

Billi:

(1)

L-ammonti tal-prezzijiet rappreżentattivi u tad-dazji addizzjonali applikabbli għall-importazzjoni taz-zokkor abjad, taz-zokkor mhux ipproċessat u ta' ċerti ġuleppijiet għas-sena tas-suq 2009/10 ġew stabbiliti bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 877/2009 (3). Dawn il-prezzijiet u dazji ġew emendati l-aħħar mir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 205/2010 (4).

(2)

L-informazzjoni li l-Kummissjoni għandha f'idejha llum twassal biex dawn l-ammonti jiġu mmodifikati, skont ir-regoli ddettaljati pprovduti fir-Regolament (KE) Nru 951/2006,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prezzijiet rappreżentattivi u d-dazji addizzjonali applikabbli għall-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 36 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006, stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 877/2009 għas-sena tas-suq 2009/10, huma b'dan mmodifikati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-12 ta’ Marzu 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Marzu 2010.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  ĠU L 253, 25.9.2009, p. 3.

(4)  ĠU L 61, 11.3.2010, p. 33.


ANNESS

L-ammonti mmodifikati tal-prezzijiet rappreżentattivi u tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni taz-zokkor abjad, taz-zokkor mhux ipproċessat u tal-prodotti bil-kodiċi NM 1702 90 95 , applikabbli mit-12 ta’ Marzu 2010

(EUR)

Kodiċi NM

Ammont tal-prezz rappreżentattiv għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

Ammont tad-dazju addizzjonali għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

1701 11 10  (1)

37,60

0,01

1701 11 90  (1)

37,60

3,62

1701 12 10  (1)

37,60

0,00

1701 12 90  (1)

37,60

3,33

1701 91 00  (2)

39,49

5,62

1701 99 10  (2)

39,49

2,49

1701 99 90  (2)

39,49

2,49

1702 90 95  (3)

0,39

0,29


(1)  Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness IV, il-punt III, tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(2)  Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness IV, il-punt II, tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(3)  Stabbilit bħala 1 % tal-kontenut f'sukrożju.


DEĊIŻJONIJIET

12.3.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 63/7


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-11 ta’ Marzu 2010

li teskludi mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea ċertu nfiq imġarrab mill-Istati Membri taħt it-Taqsima ta’ Garanzija tal-Fond Agrikolu Ewropew dwar Gwida u Garanzija (FAEGG), taħt il-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u taħt il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

(notifikata bid-dokument numru C(2010) 1317)

(It-testi bil-Bulgaru, bid-Daniż, bl-Olandiż, bl-Ingliż, bl-Estonjan, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bil-Grieg, bl-Ungeriż, bit-Taljan, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bis-Slovakk, bl-Ispanjol u bl-Iżvediż biss huma awtentiċi)

(2010/152/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1258/1999 tas-17 ta’ Mejju 1999 dwar il-finanzjament tal-politika komuni agrikola [il-politika agrikola komuni] (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 7(4) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta’ Ġunju 2005 dwar il-finanzjament tal-politika agrikola komuni (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 31 tiegħu,

Wara li kkonsultat lill-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 7(4) tar-Regolament (KE) Nru 1258/1999, u l-Artikolu 31 tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005, il-Kummissjoni għandha twettaq il-verifiki meħtieġa, tikkomunika lill-Istati Membri r-riżultati ta’ dawn il-verifiki, tieħu nota tal-kummenti tal-Istati Membri, tagħti bidu għal diskussjonijiet bilaterali sabiex ikun jista’ jintlaħaq ftehim mal-Istati Membri involuti, u tikkomunikalhom formalment il-konklużjonijiet tagħha.

(2)

L-Istati Membri kellhom opportunità jitolbu t-tnedija ta’ proċedura ta’ konċiljazzjoni. Dik l-opportunità ntużat f’xi każijiet u r-rapporti maħruġa dwar ir-riżultati ġew eżaminati mill-Kummissjoni.

(3)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 1258/1999 u r-Regolament (KE) Nru 1290/2005, tista’ tiġi ffinanzjata biss in-nefqa agrikola mġarrba b’mod li ma jkunx kiser ir-regoli tal-Unjoni Ewropea.

(4)

Fid-dawl tal-verifiki mwettqa, tar-riżultati tad-diskussjonijiet bilaterali u tal-proċeduri ta’ konċiljazzjoni, parti min-nefqa ddikjarata mill-Istati Membri ma tissodisfax dan ir-rekwiżit u għalhekk ma tistax tiġi ffinanzjata taħt it-Taqsima tal-Garanzija tal-FAEGG, il-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija, minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ il-FAEG u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ il-FAEŻR.

(5)

Għandhom jiġu indikati l-ammonti li mhumiex meqjusa li jaqgħu taħt it-Taqsima ta’ Garanzija tal-FAEGG, il-FAEG u l-FAEŻR. Dawk l-ammonti mhumiex marbutin man-nefqa mġarrba aktar minn erbgħa u għoxrin xahar qabel in-notifika bil-miktub tal-Kummissjoni dwar ir-riżultati tal-verifiki lill-Istati Membri.

(6)

F’dak li għandu x’jaqsam mal-każijiet koperti b’din id-Deċiżjoni, il-valutazzjoni tal-ammonti li għandhom jiġu esklużi minħabba nuqqas ta’ konformità mar-regoli tal-Unjoni Ewropea ġiet innotifikata mill-Kummissjoni lill-Istati Membri f’rapport fil-qosor dwar is-suġġett.

(7)

Din id-Deċiżjoni ma tippreġudikax il-konklużjonijiet finanzjarji li tista’ tasal għalihom il-Kummissjoni abbażi tas-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja f’każijiet pendenti fit-30 ta’ Settembru 2009 u li għandhom x’jaqsmu mas-suġġett ta’ din id-Deċiżjoni,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

In-nefqa elenkata fl-Anness għal din id-Deċiżjoni, imġarrba mill-aġenziji ta’ ħlas akkreditati tal-Istati Membri u ddikjarata taħt it-Taqsima ta’ Garanzija tal-FAEGG, taħt il-FAEG u taħt il-FAEŻR għandha tiġi eskluża mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea minħabba li mhijiex konformi mar-regoli tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika tal-Estonja, l-Irlanda, ir-Repubblika Ellenika, ir-Renju ta’ Spanja, ir-Repubblika Franċiża, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika ta’ Ċipru, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu, ir-Repubblika tal-Ungerija, ir-Renju tal-Pajjiżi Baxxi, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika Portugiża, ir-Repubblika tas-Slovakkja, ir-Repubblika tal-Finlandja, ir-Renju tal-Iżvezja u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Marzu 2010.

Għall-Kummissjoni

Dacian CIOLOŞ

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 160, 26.6.1999, p. 103.

(2)  ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1.


ANNESS

BUDGET ITEM 6701

SM

Miżura

SF

Raġuni għall-korrezzjoni

Tip

%

Munita

Ammont

Tnaqqis li ġa sar

Impatt finanzjarju

BE

Verifika Finanzjarja – Kalkolu żejjed/qbiż

2008

Qbiż tal-limiti finanzjarji.

ta' darba

 

EUR

– 593,30

– 593,30

0,00

Total BE

– 593,30

– 593,30

0,00

BG

Verifika Finanzjarja – skadenzi għall-ħlasijiet

2008

Nuqqas ta' osservanza tal-iskadenzi għall-ħlasijiet.

ta' darba

 

EUR

–10 969,94

–10 969,94

0,00

Total BG

–10 969,94

–10 969,94

0,00

CY

Ħlasijiet Diretti

2005

Kwalità baxxa u għażla ta' żmien mhux korretta għall-verifiki fuq il-post, difetti fil-kriterji ta' kontroll GAEC. Ambjent ġenerali ta' kontroll dgħajjef.

rata fissa

10,00

EUR

– 756 946,49

0,00

– 756 946,49

Total CY

– 756 946,49

0,00

– 756 946,49

DE

Ħlasijiet Diretti

2006

Applikazzjoni ħażina tat-tnaqqis u l-esklużjonijiet.

ta' darba

 

EUR

–6 712 699,14

0,00

–6 712 699,14

DE

Verifika Finanzjarja – skadenzi għall-ħlasijiet

2008

Nuqqas ta' osservanza tal-iskadenzi għall-ħlasijiet.

ta' darba

 

EUR

–37 390,29

–37 390,29

0,00

Total DE

–6 750 089,43

–37 390,29

–6 712 699,14

DK

Kundizzjonalità

2006

Kwantità u kwalità insuffiċjenti tal-kontrolli ewlenin u anċillari.

rata fissa

5,00

DKK

–10 302 438,99

0,00

–10 302 438,99

DK

Kundizzjonalità

2006

Kwantità u kwalità insuffiċjenti tal-kontrolli ewlenin u anċillari.

ta' darba

 

DKK

– 495 596,61

0,00

– 495 596,61

DK

Kundizzjonalità

2007

Kumpens wara aġġustamenti mill-iSM fid-dikjarazzjonijiet annwali.

 

 

DKK

16 823,86

0,00

16 823,86

DK

Kundizzjonalità

2007

Kwantità u kwalità insuffiċjenti tal-kontrolli ewlenin u anċillari.

rata fissa

5,00

EUR

–2 912 878,81

0,00

–2 912 878,81

DK

Primjums għal-Laħam – Bovini

2003

Kwantità insuffiċjenti ta' verifiki fuq il-post.

rata fissa

2,00

DKK

–8 883 403,83

0,00

–8 883 403,83

DK

Primjums għal-Laħam – Bovini

2005

Kwantità insuffiċjenti ta' verifiki fuq il-post.

rata fissa

2,00

DKK

–40 706,28

0,00

–40 706,28

DK

Primjums għal-Laħam – Bovini

2005

Nuqqas ta' osservanza tad-definizzjoni ta' baqra li tredda'.

ta' darba

 

EUR

– 229 600,00

0,00

– 229 600,00

DK

Primjums għal-Laħam – Bovini

2004

Kwantità insuffiċjenti ta' verifiki fuq il-post.

rata fissa

2,00

DKK

–7 410,47

0,00

–7 410,47

DK

Primjums għal-Laħam – Bovini

2004

Kumpens wara aġġustamenti mill-iSM fid-dikjarazzjonijiet annwali.

 

 

EUR

1 363,55

0,00

1 363,55

DK

Primjums għal-Laħam – Bovini

2004

Nuqqas ta' osservanza tad-definizzjoni ta' baqra li tredda'.

ta' darba

 

EUR

– 164 800,00

0,00

– 164 800,00

DK

Primjums għal-Laħam – Bovini

2005

Kumpens wara aġġustamenti mill-iSM fid-dikjarazzjonijiet annwali.

 

 

EUR

2 519,93

0,00

2 519,93

DK

Primjums għal-Laħam – Bovini

2006

Kumpens wara aġġustamenti mill-iSM fid-dikjarazzjonijiet annwali.

 

 

DKK

9 238,20

0,00

9 238,20

Total DK (EUR)

–3 303 395,33

0,00

–3 303 395,33

Total DK (DKK)

–19 703 494,12

0,00

–19 703 494,12

EE

Verifika Finanzjarja – Kalkolu żejjed/qbiż

2008

Qbiż tal-limiti finanzjarji.

ta' darba

 

EUR

–30 242,24

–30 242,24

0,00

Total EE

–30 242,24

–30 242,24

0,00

ES

Approvazzjoni tal-kontijiet

2004

Dejn li ma jistax jiġi rkuprat.

ta' darba

 

EUR

–12 466,39

0,00

–12 466,39

ES

Kundizzjonalità

2006

Nuqqas ta' verifiki fuq il-post

rata fissa

10,00

EUR

–2 226 313,51

0,00

–2 226 313,51

ES

Kundizzjonalità

2007

Nuqqas ta' verifiki fuq il-post

rata fissa

10,00

EUR

–18 615,65

0,00

–18 615,65

ES

Verifika Finanzjarja – skadenzi għall-ħlasijiet

2008

Nuqqas ta' osservanza tal-iskadenzi għall-ħlasijiet.

ta' darba

 

EUR

–3 919 231,56

–4 103 814,39

184 582,83

ES

Verifika Finanzjarja – Kalkolu żejjed/qbiż

2008

Nefqa mhux eliġibbli, levy fuq il-ħalib u nuqqas ta' ħlas lura tal-ammonti minħabba l-kundizzjonalità.

ta' darba

 

EUR

8 318,45

8 318,45

0,00

ES

Verifika Finanzjarja – Kalkolu żejjed/qbiż

2008

Qbiż tal-limiti finanzjarji.

ta' darba

 

EUR

– 823 800,98

– 823 800,98

0,00

ES

Frott u Ħaxix – Programmi Operattivi

2004

Spiża ineliġibbli tal-amministrazzjoni ambjentali tal-imballaġġ

ta' darba

 

EUR

–3 929 919,02

0,00

–3 929 919,02

ES

Frott u Ħaxix – Programmi Operattivi

2005

Spiża ineliġibbli tal-amministrazzjoni ambjentali tal-imballaġġ

ta' darba

 

EUR

–14 719 270,21

0,00

–14 719 270,21

ES

Frott u Ħaxix – Programmi Operattivi

2006

Spiża ineliġibbli tal-amministrazzjoni ambjentali tal-imballaġġ

ta' darba

 

EUR

–17 337 716,29

0,00

–17 337 716,29

ES

Frott u Ħaxix – Gruppi tal-Produtturi

2003

Spiża ineliġibbli tal-amministrazzjoni ambjentali tal-imballaġġ

ta' darba

 

EUR

–1 243 226,69

0,00

–1 243 226,69

ES

Frott u Ħaxix – Gruppi tal-Produtturi

2003

Dgħjufijiet fil-kontroll ewlieni (verifiki insuffiċjenti fuq il-finanzjament doppju)

rata fissa

5,00

EUR

–2 130 607,74

0,00

–2 130 607,74

ES

Frott u Ħaxix – Gruppi tal-Produtturi

2004

Spiża ineliġibbli tal-amministrazzjoni ambjentali tal-imballaġġ

ta' darba

 

EUR

–1 096 997,97

0,00

–1 096 997,97

ES

Frott u Ħaxix – Gruppi tal-Produtturi

2004

Dgħjufijiet fil-kontroll ewlieni (verifiki insuffiċjenti fuq il-finanzjament doppju)

rata fissa

5,00

EUR

–2 496 111,63

0,00

–2 496 111,63

ES

Frott u Ħaxix – Gruppi tal-Produtturi

2005

Dgħjufijiet fil-kontroll ewlieni (verifiki insuffiċjenti fuq il-finanzjament doppju)

rata fissa

5,00

EUR

–2 359 546,06

0,00

–2 359 546,06

ES

Frott u Ħaxix – Gruppi tal-Produtturi

2006

Dgħjufijiet fil-kontroll ewlieni (verifiki insuffiċjenti fuq il-finanzjament doppju)

rata fissa

5,00

EUR

–2 148 564,48

0,00

–2 148 564,48

ES

Qanneb – għajnuna tal-produzzjoni

1997

Ħlas lura wara sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża T-259/05.

rata fissa

10,00

EUR

112 677,49

0,00

112 677,49

ES

Qanneb – għajnuna tal-produzzjoni

1998

Ħlas lura wara sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża T-259/05.

rata fissa

10,00

EUR

290 132,36

0,00

290 132,36

ES

Qanneb – għajnuna tal-produzzjoni

1999

Ħlas lura wara sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża T-259/05.

rata fissa

10,00

EUR

220,24

0,00

220,24

ES

Qanneb – għajnuna tal-produzzjoni

1999

Ħlas lura wara sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża T-259/05.

rata fissa

25,00

EUR

3 135 672,08

0,00

3 135 672,08

ES

Qanneb – għajnuna tal-produzzjoni

2000

Ħlas lura wara sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża T-259/05.

rata fissa

25,00

EUR

1 417 423,82

0,00

1 417 423,82

ES

Qanneb – għajnuna tal-produzzjoni

2001

Ħlas lura wara sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża T-259/05.

rata fissa

25,00

EUR

331 466,05

0,00

331 466,05

ES

Qanneb – għajnuna tal-produzzjoni

2002

Ħlas lura wara sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża T-259/05.

rata fissa

25,00

EUR

–1 014,83

0,00

–1 014,83

Total ES

–49 167 492,52

–4 919 296,92

–44 248 195,60

FI

Verifika Finanzjarja – Kalkolu żejjed/qbiż

2008

Qbiż tal-limiti finanzjarji.

ta' darba

 

EUR

–2 432,42

–2 432,42

0,00

Total FI

–2 432,42

–2 432,42

0,00

FR

Approvazzjoni tal-kontijiet

2002

Amministrazzjoni tad-djun: nuqqas ta' rkupru tad-djun.

ta' darba

 

EUR

– 256 801,47

0,00

– 256 801,47

FR

Approvazzjoni tal-kontijiet

2002

Kakolu żejjed tal-limiti massimi.

ta' darba

 

EUR

– 464 310,98

0,00

– 464 310,98

FR

Approvazzjoni tal-kontijiet

2004

Żball l-aktar probabbli.

ta' darba

 

EUR

– 178 075,49

0,00

– 178 075,49

FR

Approvazzjoni tal-kontijiet

2005

Amministrazzjoni tad-djun: nuqqas ta' rkupru tad-djun.

ta' darba

 

EUR

–66 012,51

0,00

–66 012,51

FR

Approvazzjoni tal-kontijiet

2005

Żball sistematiku.

ta' darba

 

EUR

–62 342,03

0,00

–62 342,03

FR

Għalf Imnixxef

2005

Kwantità insuffiċjenti ta' kampjuni meħuda u kwalità baxxa tal-eżami tagħhom.

rata fissa

2,00

EUR

– 680 596,08

0,00

– 680 596,08

FR

Għalf Imnixxef

2006

Kwantità insuffiċjenti ta' kampjuni meħuda u kwalità baxxa tal-eżami tagħhom.

rata fissa

2,00

EUR

–1 514 646,79

0,00

–1 514 646,79

FR

Għalf Imnixxef

2007

Kwantità insuffiċjenti ta' kampjuni meħuda u kwalità baxxa tal-eżami tagħhom.

rata fissa

2,00

EUR

– 849 968,48

0,00

– 849 968,48

FR

Frott u Ħaxix – Programmi Operattivi

2006

Spiża ineliġibbli tal-ġestjoni ambjentali tal-imballaġġ. Spejjeż tal-persunal għolja wisq. Ġustifikazzjoni mhux suffiċjenti għal spejjeż speċifiċi għal impjanti ċertifikati.

ta' darba

 

EUR

– 205 654,66

0,00

– 205 654,66

FR

Frott u Ħaxix – Programmi Operattivi

2007

Spiża ineliġibbli tal-ġestjoni ambjentali tal-imballaġġ. Spejjeż tal-persunal għolja wisq. Ġustifikazzjoni mhux suffiċjenti għal spejjeż speċifiċi għal impjanti ċertifikati.

ta' darba

 

EUR

–4 402 146,53

0,00

–4 402 146,53

FR

Frott u Ħaxix – Programmi Operattivi

2008

Spiża ineliġibbli tal-ġestjoni ambjentali tal-imballaġġ. Spejjeż tal-persunal għolja wisq. Ġustifikazzjoni mhux suffiċjenti għal spejjeż speċifiċi għal impjanti ċertifikati.

ta' darba

 

EUR

–2 250 805,13

0,00

–2 250 805,13

FR

Primjums għal-Laħam – Bovini

2003

Dgħjufija fl-applikazzjoni ta' sanzjonijiet fuq livell nazzjonali.

ta' darba

 

EUR

–2 175 736,00

0,00

–2 175 736,00

FR

Primjums għal-Laħam – Bovini

2004

Dgħjufija fl-applikazzjoni ta' sanzjonijiet fuq livell nazzjonali.

ta' darba

 

EUR

–1 586 850,00

0,00

–1 586 850,00

FR

Primjums għal-Laħam – Bovini

2004

Ambjent ta' kontroll dgħajjef ħafna u nuqqas tal-istatus tal-baqar li jreddgħu tal-merħla.

rata fissa

25,00

EUR

–1 825 745,07

0,00

–1 825 745,07

FR

Primjums għal-Laħam – Bovini

2004

Ambjent ta' kontroll dgħajjef ħafna.

rata fissa

10,00

EUR

– 161 858,24

0,00

– 161 858,24

FR

Primjums għal-Laħam – Bovini

2005

Ambjent ta' kontroll dgħajjef ħafna u nuqqas tal-istatus tal-baqar li jreddgħu tal-merħla.

rata fissa

25,00

EUR

–1 835 682,64

0,00

–1 835 682,64

FR

Primjums għal-Laħam – Bovini

2005

Ambjent ta' kontroll dgħajjef ħafna.

rata fissa

10,00

EUR

– 171 143,00

0,00

– 171 143,00

FR

Primjums għal-Laħam – Bovini

2006

Ambjent ta' kontroll dgħajjef ħafna..

rata fissa

25,00

EUR

–8 361,56

0,00

–8 361,56

FR

Primjums għal-Laħam – Bovini

2006

Ambjent ta' kontroll dgħajjef ħafna.

rata fissa

5,00

EUR

–86 986,20

0,00

–86 986,20

FR

Primjums għal-Laħam – Bovini

2006

Ambjent ta' kontroll dgħajjef ħafna.

rata fissa

10,00

EUR

– 722 979,52

0,00

– 722 979,52

Total FR

–19 506 702,38

0,00

–19 506 702,38

GB

Ħlasijiet Diretti

2006

Applikazzjoni mhux korretta tat-tnaqqis u l-esklużjonijiet.

ta' darba

 

GBP

–8 122,33

0,00

–8 122,33

GB

Ħlasijiet Diretti

2007

Applikazzjoni mhux korretta tat-tnaqqis u l-esklużjonijiet.

ta' darba

 

GBP

–9 623,98

0,00

–9 623,98

GB

Verifika Finanzjarja – skadenzi għall-ħlasijiet

2008

Nuqqas ta' osservanza tal-iskadenzi għall-ħlasijiet.

ta' darba

 

EUR

–14 180 950,72

–14 311 495,63

130 544,91

GB

Verifika Finanzjarja – Kalkolu żejjed/qbiż

2008

Qbiż tal-limiti finanzjarji.

ta' darba

 

EUR

– 262 732,55

– 262 732,55

0,00

GB

Żvilupp Rurali FAEGG Assi 2

2005

Dgħjufijiet fil-verifiki ewlenin u fil-kontrolli amministrattivi. Verifiki mhux suffiċjenti tal-kriterji GAEC u kontroverifiki mal-bażi ta' dejta tal-annimali.

rata fissa

5,00

GBP

–36 364,00

0,00

–36 364,00

GB

Żvilupp Rurali FAEGG Assi 2

2006

Dgħjufijiet fil-verifiki ewlenin u fil-kontrolli amministrattivi. Verifiki mhux suffiċjenti tal-kriterji GAEC u kontroverifiki mal-bażi ta' dejta tal-annimali.

rata fissa

5,00

GBP

–3 254 010,00

0,00

–3 254 010,00

Total GB (GBP)

–3 308 120,31

0,00

–3 308 120,31

Total GB (EUR)

–14 443 683,27

–14 574 228,18

130 544,91

GR

Għajnuna Alimentari fi ħdan il-Komunità

2005

Spejjeż ineliġibbli li jirriżultaw minn irtirar tard u distribuzzjoni tard.

ta' darba

 

EUR

–1 310 306,02

0,00

–1 310 306,02

GR

Għajnuna Alimentari fi ħdan il-Komunità

2006

Spejjeż ineliġibbli li jirriżultaw minn irtirar tard u distribuzzjoni tard.

ta' darba

 

EUR

–6 799 511,68

0,00

–6 799 511,68

GR

Għajnuna Alimentari fi ħdan il-Komunità

2007

Spejjeż ineliġibbli tal-ħżin li jirriżultaw minn irtirar tard.

ta' darba

 

EUR

– 220 830,34

0,00

– 220 830,34

GR

Frott u Ħaxix – Programmi Operattivi

2005

Valur tal-Produzzjoni Mqiegħda fis-Suq (VMP), użat għall-kalkolu tal-għajnuna Komunitarja, stabbilit ħażin.

ta' darba

 

EUR

–38 933,40

0,00

–38 933,40

GR

Frott u Ħaxix – Programmi Operattivi

2006

Valur tal-Produzzjoni Mqiegħda fis-Suq (VMP), użat għall-kalkolu tal-għajnuna Komunitarja, stabbilit ħażin.

ta' darba

 

EUR

– 127 757,63

0,00

– 127 757,63

GR

Frott u Ħaxix – Programmi Operattivi

2007

Valur tal-Produzzjoni Mqiegħda fis-Suq (VMP), użat għall-kalkolu tal-għajnuna Komunitarja, stabbilit ħażin.

ta' darba

 

EUR

– 148 714,80

0,00

– 148 714,80

GR

Qoton

2004

Sistema dgħajfa ta' kontroll. Nuqqasijiet fil-kontroll tal-miżuri għaż-żona u ambjentali.

rata fissa

5,00

EUR

–12 022,67

0,00

–12 022,67

GR

Qoton

2004

Kalkolu żejjed tal-kwantitajiet tal-produzzjoni permessi mir-Regolamenti.

ta' darba

 

EUR

–37 392,00

0,00

–37 392,00

GR

Qoton

2005

Sistema dgħajfa ta' kontroll. Nuqqasijiet fil-kontroll tal-miżuri għaż-żona u ambjentali.

rata fissa

5,00

EUR

–34 573 887,48

0,00

–34 573 887,48

GR

Qoton

2005

Kalkolu żejjed tal-kwantitajiet tal-produzzjoni permessi mir-Regolamenti.

ta' darba

 

EUR

–1 284 276,00

0,00

–1 284 276,00

GR

Qoton

2006

Sistema dgħajfa ta' kontroll. Nuqqasijiet fil-kontroll tal-miżuri għaż-żona u ambjentali.

rata fissa

5,00

EUR

–68 134 305,29

0,00

–68 134 305,29

GR

Qoton

2006

Sistema dgħajfa ta' kontroll. Nuqqasijiet fil-kontroll tal-miżuri għaż-żona u ambjentali.

ta' darba

 

EUR

–1 411 287,00

0,00

–1 411 287,00

GR

Żejt taż-Żebbuġa – Għajnuna għall-Konsum

1996

Ħlas lura wara sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża T-243/05.

ta' darba

 

EUR

67 626,66

0,00

67 626,66

GR

Żejt taż-Żebbuġa – Għajnuna għall-Konsum

1997

Ħlas lura wara sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża T-243/05.

ta' darba

 

EUR

116 091,92

0,00

116 091,92

GR

Żejt taż-Żebbuġa – Għajnuna għall-Konsum

1998

Ħlas lura wara sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża T-243/05.

ta' darba

 

EUR

16 428,10

0,00

16 428,10

GR

Garanzija RD (miżuri relatati maż-żona)

2005

Dgħjufijiet persistenti fis-sistema IACS. Nuqqasijiet fir-rapporti ta' kontroll. Prestazzjoni mdewma tal-verifiki fuq il-post.

rata fissa

10,00

EUR

–8 498 907,00

0,00

–8 498 907,00

GR

Garanzija RD (miżuri relatati maż-żona)

2006

Dgħjufijiet persistenti fis-sistema IACS. Nuqqasijiet fir-rapporti ta' kontroll. Prestazzjoni mdewma tal-verifiki fuq il-post.

rata fissa

5,00

EUR

– 349 453,00

0,00

– 349 453,00

GR

Garanzija RD (miżuri relatati maż-żona)

2006

Dgħjufijiet persistenti fis-sistema IACS. Nuqqasijiet fir-rapporti ta' kontroll. Prestazzjoni mdewma tal-verifiki fuq il-post.

rata fissa

10,00

EUR

–6 168 408,00

0,00

–6 168 408,00

GR

Garanzija RD miżuri ġodda

2005

Dgħjufijiet persistenti fis-sistema IACS. Nuqqasijiet fir-rapporti ta' kontroll. Prestazzjoni mdewma tal-verifiki fuq il-post.

rata fissa

10,00

EUR

– 690 219,00

0,00

– 690 219,00

GR

Garanzija RD miżuri ġodda

2006

Dgħjufijiet persistenti fis-sistema IACS. Nuqqasijiet fir-rapporti ta' kontroll. Prestazzjoni mdewma tal-verifiki fuq il-post.

rata fissa

10,00

EUR

–2 816 729,00

0,00

–2 816 729,00

Total GR

– 132 422 793,63

0,00

– 132 422 793,63

HU

Garanzija Żvilupp Rurali

2005

Ħlas lura dovut għal korrezzjoni doppja (skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/721/KE u l-ordni ta' rkupru GFO.09.025 fir-rigward tal-programm TRDI 2004HU06GDO001).

ta' darba

 

HUF

42 638 662,00

0,00

42 638 662,00

Total HU

42 638 662,00

0,00

42 638 662,00

IE

Primjum għall-prodotti tal-ħalib

2005

Mhux applikat tnaqqis tal-għajnuna għall-bdiewa li ppreżentaw l-applikazzjonijiet tagħhom għall-għajnuna wara l-iskadenza.

ta' darba

 

EUR

– 367 181,29

0,00

– 367 181,29

IE

Verifika Finanzjarja – skadenzi għall-ħlasijiet

2008

Nuqqas ta' osservanza tal-iskadenzi għall-ħlasijiet.

ta' darba

 

EUR

– 152 676,24

– 152 676,24

0,00

Total IE

– 519 857,53

– 152 676,24

– 367 181,29

IT

Verifika Finanzjarja – skadenzi għall-ħlasijiet

2008

Nefqa mhux eliġibbli.

ta' darba

 

EUR

–9 345,00

–9 345,00

0,00

IT

Verifika Finanzjarja – skadenzi għall-ħlasijiet

2008

Nuqqas ta' osservanza tal-iskadenzi għall-ħlasijiet.

ta' darba

 

EUR

–1 877 812,65

–1 877 812,65

0,00

IT

Frott u Ħaxix – Programmi Operattivi

2007

Nefqa mhux eliġibbli.

 

 

EUR

–18 750,00

0,00

–18 750,00

Total IT

–1 905 907,65

–1 887 157,65

–18 750,00

LU

Verifika Finanzjarja – Kalkolu żejjed/qbiż

2008

Qbiż tal-limiti finanzjarji.

ta' darba

 

EUR

–1 273,90

–1 273,90

0,00

LU

Primjums għal-Laħam – Bovini

2001

Nuqqas ta' kontrolli amministrattivi fir-rigward tal-perjodu ta' retenzjoni. Nuqqas ta' kontrolli fuq il-post. Kalkolu mhux xieraq tal-vetturi.

ta' darba

 

EUR

–18 292,47

0,00

–18 292,47

LU

Primjums għal-Laħam – Bovini

2002

Nuqqas ta' kontrolli amministrattivi fir-rigward tal-perjodu ta' retenzjoni. Nuqqas ta' kontrolli fuq il-post. Kalkolu mhux xieraq tal-vetturi.

ta' darba

 

EUR

–3 973,52

0,00

–3 973,52

LU

Primjums għal-Laħam – Bovini

2003

Nuqqas ta' kontrolli amministrattivi fir-rigward tal-perjodu ta' retenzjoni. Nuqqas ta' kontrolli fuq il-post. Kalkolu mhux xieraq tal-vetturi.

ta' darba

 

EUR

– 150 184,70

0,00

– 150 184,70

LU

Primjums għal-Laħam – Bovini

2004

Nuqqas ta' kontrolli amministrattivi fir-rigward tal-perjodu ta' retenzjoni. Nuqqas ta' kontrolli fuq il-post. Kalkolu mhux xieraq tal-vetturi.

ta' darba

 

EUR

– 190 950,23

0,00

– 190 950,23

Total LU

– 364 674,82

–1 273,90

– 363 400,92

NL

Approvazzjoni tal-kontijiet

2000-04

Żbalji fil-popolazzjoni ttestjata.

ta' darba

 

EUR

– 481 542,94

0,00

– 481 542,94

NL

Approvazzjoni tal-kontijiet

2004

Żbalji fil-popolazzjoni ttestjata.

ta' darba

 

EUR

–46 697,81

0,00

–46 697,81

NL

Approvazzjoni tal-kontijiet

2005

Żbalji fil-popolazzjoni ttestjata.

ta' darba

 

EUR

– 402 695,00

0,00

– 402 695,00

NL

Rifużjonijiet fuq l-Esportazzjoni

2003

Numru insuffiċjenti ta' verifiki ta' sostituzzjoni mwettqa.

rata fissa

2,00

EUR

–4 037 899,76

0,00

–4 037 899,76

NL

Rifużjonijiet fuq l-Esportazzjoni

2003

Numru insuffiċjenti ta' verifiki ta' sostituzzjoni mwettqa.

rata fissa

5,00

EUR

–4 083 396,09

0,00

–4 083 396,09

NL

Rifużjonijiet fuq l-Esportazzjoni

2004

Numru insuffiċjenti ta' verifiki ta' sostituzzjoni mwettqa.

rata fissa

2,00

EUR

–1 062 605,20

0,00

–1 062 605,20

NL

Rifużjonijiet fuq l-Esportazzjoni

2004

Numru insuffiċjenti ta' verifiki ta' sostituzzjoni mwettqa.

rata fissa

5,00

EUR

–1 193 119,34

0,00

–1 193 119,34

NL

Rifużjonijiet fuq l-Esportazzjoni

2005

Numru insuffiċjenti ta' verifiki ta' sostituzzjoni mwettqa.

rata fissa

5,00

EUR

–31 195,10

0,00

–31 195,10

NL

Verifika Finanzjarja – Kalkolu żejjed/qbiż

2007

Qbiż tal-limiti finanzjarji.

ta' darba

 

EUR

– 914,70

0,00

– 914,70

NL

Verifika Finanzjarja – Kalkolu żejjed/qbiż

2008

Nefqa mhux eliġibbli.

ta' darba

 

EUR

–91 807,12

–91 807,12

0,00

NL

Primjums għal-Laħam – Bovini

2004

Dgħjufijiet fil-ġestjoni tar-reġistri tal-merħla u d-dokumenti anċillari.

rata fissa

2,00

EUR

–3 214 925,84

0,00

–3 214 925,84

NL

Primjums għal-Laħam – Bovini

2005

Dgħjufijiet fil-ġestjoni tar-reġistri tal-merħla u d-dokumenti anċillari.

rata fissa

2,00

EUR

–3 559 908,74

0,00

–3 559 908,74

NL

Primjums għal-Laħam – Bovini

2006

Dgħjufijiet fil-ġestjoni tar-reġistri tal-merħla u d-dokumenti anċillari.

rata fissa

2,00

EUR

–19 171,10

0,00

–19 171,10

Total NL

–18 225 878,74

–91 807,12

–18 134 071,62

PL

Ħlasijiet Diretti

2005

Is-sistema tal-pakketti tal-art mhux vettorizzata għal kollox. Aċċettazzjoni ta' art ineliġibbli għall-ħlasijiet. Numru baxx wisq ta' verifiki fuq il-post f'reġjuni b'rati għolja ta' żball. App. żbaljata tad-dispożizzjonijiet dwar in-non-konformità intenzjonali

rata fissa

5,00

PLN

–1 408 667,08

0,00

–1 408 667,08

PL

Ħlasijiet Diretti

2006

Is-sistema tal-pakketti tal-art mhux vettorizzata għal kollox. Aċċettazzjoni ta' art ineliġibbli għall-ħlasijiet. Numru baxx wisq ta' verifiki fuq il-post f'reġjuni b'rati għolja ta' żball. App. żbaljata tad-dispożizzjonijiet dwar in-non-konformità intenzjonali

ta' darba

2,70

PLN

–18 510 167,85

0,00

–18 510 167,85

PL

Ħlasijiet Diretti

2006

Is-sistema tal-pakketti tal-art mhux vettorizzata għal kollox. Aċċettazzjoni ta' art ineliġibbli għall-ħlasijiet. Numru baxx wisq ta' verifiki fuq il-post f'reġjuni b'rati għolja ta' żball. App. żbaljata tad-dispożizzjonijiet dwar in-non-konformità intenzjonali

ta' darba

3,00

PLN

–87 534 475,32

0,00

–87 534 475,32

PL

Ħlasijiet Diretti

2006

Is-sistema tal-pakketti tal-art mhux vettorizzata għal kollox. Aċċettazzjoni ta' art ineliġibbli għall-ħlasijiet. Numru baxx wisq ta' verifiki fuq il-post f'reġjuni b'rati għolja ta' żball. App. żbaljata tad-dispożizzjonijiet dwar in-non-konformità intenzjonali

rata fissa

5,00

PLN

–80 963 313,58

0,00

–80 963 313,58

PL

Ħlasijiet Diretti

2007

Is-sistema tal-pakketti tal-art mhux vettorizzata għal kollox. Aċċettazzjoni ta' art ineliġibbli għall-ħlasijiet. Numru baxx wisq ta' verifiki fuq il-post f'reġjuni b'rati għolja ta' żball. App. żbaljata tad-dispożizzjonijiet dwar in-non-konformità intenzjonali

ta' darba

2,20

PLN

–12 919 019,99

0,00

–12 919 019,99

PL

Ħlasijiet Diretti

2007

Is-sistema tal-pakketti tal-art mhux vettorizzata għal kollox. Aċċettazzjoni ta' art ineliġibbli għall-ħlasijiet. Numru baxx wisq ta' verifiki fuq il-post f'reġjuni b'rati għolja ta' żball. App. żbaljata tad-dispożizzjonijiet dwar in-non-konformità intenzjonali

ta' darba

2,50

EUR

–23 256 069,07

0,00

–23 256 069,07

PL

Ħlasijiet Diretti

2007

Is-sistema tal-pakketti tal-art mhux vettorizzata għal kollox. Aċċettazzjoni ta' art ineliġibbli għall-ħlasijiet. Numru baxx wisq ta' verifiki fuq il-post f'reġjuni b'rati għolja ta' żball. App. żbaljata tad-dispożizzjonijiet dwar in-non-konformità intenzjonali

ta' darba

2,70

PLN

–24 369,25

0,00

–24 369,25

PL

Ħlasijiet Diretti

2007

Is-sistema tal-pakketti tal-art mhux vettorizzata għal kollox. Aċċettazzjoni ta' art ineliġibbli għall-ħlasijiet. Numru baxx wisq ta' verifiki fuq il-post f'reġjuni b'rati għolja ta' żball. App. żbaljata tad-dispożizzjonijiet dwar in-non-konformità intenzjonali

ta' darba

3,00

EUR

–34 508,87

0,00

–34 508,87

PL

Ħlasijiet Diretti

2007

Is-sistema tal-pakketti tal-art mhux vettorizzata għal kollox. Aċċettazzjoni ta' art ineliġibbli għall-ħlasijiet. Numru baxx wisq ta' verifiki fuq il-post f'reġjuni b'rati għolja ta' żball. App. żbaljata tad-dispożizzjonijiet dwar in-non-konformità intenzjonali

rata fissa

5,00

EUR

–2 293 418,87

0,00

–2 293 418,87

PL

Ħlasijiet Diretti

2007

Is-sistema tal-pakketti tal-art mhux vettorizzata għal kollox. Aċċettazzjoni ta' art ineliġibbli għall-ħlasijiet. Numru baxx wisq ta' verifiki fuq il-post f'reġjuni b'rati għolja ta' żball. App. żbaljata tad-dispożizzjonijiet dwar in-non-konformità intenzjonali

rata fissa

5,00

PLN

–78 434 429,08

0,00

–78 434 429,08

PL

Verifika Finanzjarja – Kalkolu żejjed/qbiż

2008

Qbiż tal-limiti finanzjarji.

ta' darba

 

EUR

0,00

–1 894 213,61

1 894 213,61

Total PL (PLN)

– 279 794 442,15

0,00

– 279 794 442,15

Total PL (EUR)

–25 583 996,81

–1 894 213,61

–23 689 783,20

SE

Kundizzjonalità

2006

Kwantità u kwalità insuffiċjenti tal-kontrolli ewlenin u anċillari.

rata fissa

5,00

SEK

–9 218 825,98

0,00

–9 218 825,98

SE

Kundizzjonalità

2007

Kwantità u kwalità insuffiċjenti tal-kontrolli ewlenin u anċillari.

rata fissa

5,00

EUR

–2 137 710,17

0,00

–2 137 710,17

SE

Verifika Finanzjarja – skadenzi għall-ħlasijiet

2008

Nuqqas ta' osservanza tal-iskadenzi għall-ħlasijiet.

ta' darba

 

EUR

–35 584,38

–35 584,38

0,00

SE

Verifika Finanzjarja – Kalkolu żejjed/qbiż

2008

Qbiż tal-limiti finanzjarji.

ta' darba

 

EUR

–44,84

–44,84

0,00

Total SE (SEK)

–9 218 825,98

0,00

–9 218 825,98

Total SE (EUR)

–2 173 339,39

–35 629,22

–2 137 710,17


BUDGET ITEM 6500

MS

Programme

FY

Reason for correction

Type

%

Currency

Amount

Deductions already made

Financial impact

SK

Garanzija Żvilupp Rurali (programm 2004 SK 06 GDO 001)

2005

Proċedura ta' kontroll mhux korretta li tirriżulta f'kontrolli mhux suffiċjenti fi ħdan kampjuni magħżula.

rata fissa

2,00

EUR

–1 249 561,00

0,00

–1 249 561,00

SK

Garanzija Żvilupp Rurali (programm 2004 SK 06 GDO 001)

2006

Proċedura ta' kontroll mhux korretta li tirriżulta f'kontrolli mhux suffiċjenti fi ħdan kampjuni magħżula.

rata fissa

2,00

EUR

–1 784 419,00

0,00

–1 784 419,00

SK

Garanzija Żvilupp Rurali (programm 2004 SK 06 GDO 001)

2007

Proċedura ta' kontroll mhux korretta li tirriżulta f'kontrolli mhux suffiċjenti fi ħdan kampjuni magħżula.

rata fissa

2,00

EUR

– 933,00

0,00

– 933,00

Total SK

–3 034 913,00

0,00

–3 034 913,00


BUDGET ITEM 6711

MS

Programme

FY

Reason for correction

Type

%

Currency

Amount

Deductions already made

Financial impact

GB

Programm Żvilupp Rurali 2007UK06RPO001

2007

Dgħjufijiet fil-verifiki ewlenin u fil-kontrolli amministrattivi. Verifiki mhux suffiċjenti tal-kriterji GAEC u kontroverifiki mal-bażi ta' dejta tal-annimali.

rata fissa

5,00

EUR

–39 244,00

0,00

–39 244,00

Total GB

–39 244,00

0,00

–39 244,00


BUDGET ITEM 05 07 01 07

MS

Programme

FY

Reason for correction

Type

%

Currency

Amount

Deductions already made

Financial impact

HU

Verifika Finanzjarja – Kalkolu żejjed/qbiż

2008

Nefqa mhux eliġibbli.

ta' darba

 

EUR

–5 622,81

–5 622,81

0,00

HU

Verifika Finanzjarja – Kalkolu żejjed/qbiż

2008

Qbiż tal-limiti finanzjarji.

ta' darba

 

EUR

21 511,01

–5 432,55

26 943,56

Total HU (EUR)

15 888,20

–11 055,36

26 943,56

PT

Ħlasijiet Diretti

2004

Ħlas lura wara sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża T-50/07.

ta' darba

 

EUR

1 983 698,00

0,00

1 983 698,00

PT

Kittien – Għajnuna għall-Produzzjoni

2001

Ħlas lura wara sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża T-183/06.

ta' darba

 

EUR

3 135 348,71

 

3 135 348,71

Total PT

5 119 046,71

0,00

5 119 046,71


12.3.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 63/21


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-11 ta’ Marzu 2010

li ġġedded il-validità tad-Deċiżjoni 2009/251/KE li titlob lill-Istati Membri jiżguraw li prodotti li fihom il-bijoċidju dimethylfumarate ma jitqiegħdux jew ikunu disponibbli fis-suq

(notifikata bid-dokument numru C(2010) 1337)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2010/153/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Diċembru 2001 dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 13 tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/251/KE (2) titlob lill-Istati Membri jiżguraw li prodotti li fihom il-bijoċidju dimethylfumarate (DMF) ma jitqiegħdux jew ikunu disponibbli fis-suq.

(2)

Id-Deċiżjoni 2009/251/KE ġiet adottata skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 13 tad-Direttiva 2001/95/KE, li tillimita l-validità tad-Deċiżjoni għal perjodu ta’ mhux iżjed minn sena, iżda tippermetti li tiġi kkonfermata għal perjodi addizzjonali li l-ebda wieħed minnhom ma għandu jaqbeż sena.

(3)

Fid-dawl tal-esperjenza miksuba s’issa u n-nuqqas ta’ miżura permanenti li tindirizza l-prodotti tal-konsumatur li fihom id-DMF, hemm bżonn li tiġġedded il-validità tad-Deċiżjoni 2009/251/KE għal 12-il xahar u li tiġi emendata skont dan.

(4)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit mid-Direttiva 2001/95/KE,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

It-test tal-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni 2009/251/KE huwa mibdul b'dan li ġej:

“Din id-Deċiżjoni għandha tkun applikabbli sal-15 ta’ Marzu 2011.”

Artikolu 2

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex ikunu konformi ma’ din id-Deċiżjoni sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Marzu 2010 u għandhom jippubblikaw dawk il-miżuri. Huma għandhom minnufih jgħarrfu lill-Kummissjoni b’dan.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Marzu 2010.

Għall-Kummissjoni

John DALLI

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 11, 15.1.2002, p. 4.

(2)  ĠU L 74, 20.3.2009, p. 32.


LINJI GWIDA

12.3.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 63/22


LINJA TA’ GWIDA TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tal-4 ta’ Marzu 2010

li temenda l-Linja ta’ Gwida BĊE/2000/7 dwar l-istrumenti u l-proċeduri tal-politika monetarja tal-Eurosistema

(BĊE/2010/1)

(2010/154/UE)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u partikolarment l-ewwel inċiż tal-Artikolu 127(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, (minn hawn ‘il quddiem l-Istatut tas-SEBĊ), u partikolarment l-Artikolu 12.1 u l-Artikolu 14.3, flimkien mal-ewwel inċiż tal-Artikolu 3.1, l-Artikolu 18.2 u l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 20 tiegħu,

Billi:

(1)

Biex tintlaħaq politika monetarja waħdanija tinħtieġ definizzjoni tal-istrumenti u l-proċeduri li se jintużaw mill-Eurosistema, li tikkonsisti fil-banek ċentrali nazzjonali (BĊNi) tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (minn hawn “’il quddiem l-Istati Membri parteċipanti”) u l-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE), sabiex din il-politika tiġi implimentata bl-istess mod fl-Istati Membri parteċipanti kollha.

(2)

Żviluppi riċenti fis-swieq tat-titoli sostnuti mill-assi wasslu għall-ħtieġa li jiġi emendat il-qafas tal-Eurosistema għall-valutazzjoni tal-kreditu (ECAF) sabiex jiġi żgurat illi r-rekwizit tal-Eurosistema li jkun hemm standards ta’ kreditu għoljin għall-garanziji kollha eliġibbli jiġi sodisfatt. B’mod partikolari, huwa neċessarju li r-rekwiżiti għall-klassifika sabiex titoli garantiti minn assi ikunu eliġibbli għall-użu fl-operazzjonijiet ta’ kreditu tal-Eurosistema sabiex ikunu konformi mar-rekwiżit tal-Artikolu 18.1 tal-Istatut tas-SEBĊ li l-operazzjonijiet ta’ kreditu ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ma’ parteċipanti oħra fis-suq ikunu bbażati fuq garanzija xierqa minn perspettiva ta’ politika monetarja tal-Eurosistema. Minbarra l-fuq imsemmi, l-emendi għandhom l-għan li jagħmlu kontribuzzjoni ulterjuri għall-irkupru tal-funzjonament tajjeb tas-suq tat-titoli garantiti minn assi.

(3)

Sabiex tiġi implimentata d-deċiżjoni tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE tat-22 ta’ Ottubru 2009, huwa neċessarju li tiġi emendata l-Linja ta’ Gwida BĊE/2000/7 tal-31 ta’ Awwissu 2000 dwar l-istrumenti u l-proċeduri tal-politika monetarja tal-Eurosistema. (1)

ADOTTA DIN IL-LINJA TA’ GWIDA:

Artikolu 1

Emendi għall-Anness I tal-Linja ta’ Gwida BĊE/2000/7

Fit-Taqsima 6.3.2, jiddaħħal l-inċiż li ġej wara l-ewwel inċiż dwar “Valutazzjoni tal-kreditu ECAI”:

“—

Valutazzjoni tal-kreditu ECAI ta’ titoli garantiti minn assi: Għal titoli garantiti minn assi maħruġin f’nhar jew wara l-1 ta’ Marzu 2010, l-Eurosistema titlob mill-anqas żewġ valutazzjonijiet ta’ kreditu minn ECAIs aċċettati għall-ħruġ tagħhom.. Sabiex tiġi determinata l-eliġibbiltà ta’ dawn it-titoli garantiti minn assi, ir-‘regola tat-tieni l-aqwa’ għandha tiġi applikata, li jfisser li mhux biss l-aqwa, iżda wkoll it-tieni l-aqwa valutazzjoni tal-kreditu ECAI li hija disponibbli għandha tkun konformi mal-limitu tal-kwalità tal-kreditu għat-titoli garantiti minn assi. Skont din ir-regola, l-Eurosistema titlob għaż-żewġ valutazzjonijiet ta’ kreditu livell ‘AAA’/‘Aaa’ mal-ħruġ u ta’ livell ‘single A’ tul it-terminu tat-titolu sabiex it-titoli jkunu eliġibbli.

Mill-1 ta’ Marzu 2011 it-titoli kollha garantiti minn assi, irrispettivament mid-data tal-ħruġ tagħhom, għandhom ikollhom mill-anqas żewġ valutazzjonijiet tal-kreditu minn kull ECAI aċċettata għall-ħruġ, u r-regola tat-tieni l-aqwa għandha tkun rispettata sabiex it-titoli jibqgħu eliġibbli.

F’każ ta’ titoli garantiti minn assi maħruġin qabel l-1 ta’ Marzu 2010 li għandhom biss valutazzjoni tal-kreditu waħda, valutazzjoni tal-kreditu oħra għandha wkoll tinkiseb qabel l-1 ta’ Marzu 2011. Għal titoli garantiti minn assi maħruġin qabel l-1 ta’ Marzu 2009 iż-żewġ valutazzjonijiet tal-kreditu għandhom ikunu konformi mal-livell ‘A waħdanija’ tul it-terminu tat-titolu. Għal titoli garantiti minn assi maħruġin bejn l-1 ta’ Marzu 2009 u t-28 ta’ Frar 2010, l-ewwel valutazzjoni tal-kreditu għandha tkun konformi mal-livell ‘AAA’/‘a’ mal-ħruġ u ma’ ‘single A’ tul it-terminu tat-titolu, filwaqt illi t-tieni valutazzjoni tal-kreditu għandha tkun konformi mal-livell ‘single A’ kemm mal-ħruġ (*) kif ukoll tul it-terminu tat-titolu.

Il-BĊE tippubblika l-limitu għall-kwalità tal-kreditu għal kull ECAI aċċettat, kif stabbilit taħt Taqsima 6.3.1. (**)

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ

Din il-Linja ta’ Gwida tidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Marzu 2010.

Artikolu 3

Indirizzati

1.   Din il-Linja ta’ Gwida hija indirizzata lill-BĊNi tal-Istati Membri parteċipanti.

2.   Il-BĊNi msemmijin fil-paragrafu 1 għandhom, sal-11 ta’ Marzu 2010, jibagħtu lill-BĊE il-miżuri li permezz tagħhom għandhom il-ħsieb li jikkonformaw ma’ din il-Linja ta’ Gwida.

Magħmul fi Frankfurt am Main, l-4 ta’ Marzu 2010.

Għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE

Il-President tal-BĊE

Jean-Claude TRICHET


(1)  ĠU L 310, 11.12.2000, p. 1.


IV Atti adottati qabel l-1 ta' Diċembru 2009 skont it-Trattat tal-KE, it-Trattat tal-UE u t-Trattat Euratom

12.3.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 63/24


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-28 ta’ Ottubru 2009

dwar għajnuna provduta fl-Artikolu 99(2)(a) (fir-rigward tas-settur agrikolu) u l-Artikolu 124(1) u (2) (emendat), tal-Liġi Reġjonali ta’ Sqallija Nru 32, tat-23 ta’ Diċembru 2000, li tipprovdi dispożizzjonjiet għall-implimentazzjoni tal-POR (Programm Reġjonali Operattiv) 2000-2006 u għar-riorganizzazzjoni tal-iskemi tal-għajnuna lill-intrapriżi (fajl tal-għajnuna C 21/04 – ex N 590/B/01)

(notifikata bid-dokument numru C(2009) 8064)

(It-test bit-Taljan biss huwa awtentiku)

(2010/155/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 88(2) tiegħu,

Wara li stiednet lill-partijiet interessati jressqu l-kummenti tagħhom f’konformità mal-Artikolu msemmi,

Billi:

I.   PROĊEDURA

(1)

Permezz ta’ ittra tat-28 ta’ Awwissu 2001, irreġistrata fid-29 ta’ Awwissu 2001, ir-Rappreżentanza Permanenti tal-Italja għall-Unjoni Ewropea nnotifikat lill-Kummissjoni, skont l-Artikolu 88(3) tat-Trattat, id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 99, 107, 110, 111, 112, 120, 122, 123, 124 u l-Artikolu 135(3) u (4), tal-Liġi Reġjonali ta’ Sqallija Nru 32 tat-23 ta’ Diċembru 2000, li tipprovdi dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-POR 2000-2006 u għar-riorganizzazzjoni tal-iskemi tal-għajnuna lill-intrapriżi (minn issa ‘l quddiem: “il-Liġi Nru 32/2000”).

(2)

Permezz ta’ ittra tas-17 ta’ Mejju 2002, irreġistrata fil-21 ta’ Mejju 2002, u oħra tal-10 ta’ Ottubru 2002, irreġistrata fil-11 ta’ Ottubru 2002, ir-Rappreżentanza Permanenti tal-Italja għall-Unjoni Ewropea kkomunikat lill-Kummissjoni t-tagħrif addizzjonali mitlub lill-Awtoritajiet Taljani fl-ittri tal-24 ta’ Ottubru 2001 u tat-18 ta’ Lulju 2002.

(3)

Fl-ittra tal-10 ta’ Ottubru 2002, l-Awtoritajiet Taljani pprovdew tagħrif addizzjonali biss fir-rigward tal-għajnuna skont l-Artikolu 123 tal-Liġi Nru 32/2000, minħabba li dan kien meqjus bħala urġenti.

(4)

L-għajnuna skont l-Artikolu 123 tal-Liġi Nru 32/2000 ġiet mifruda minn għajnuniet oħra pprovduti fl-Artikoli notifikati u ġiet iddikjarata bħala kompatibbli mas-suq komuni fil-kuntest tal-fajl tal-għajnuna Nru 590/A/2001 (1).

(5)

Minħabba li l-ittra tal-10 ta’ Ottubru 2002 mill-Awtoritajiet Taljani kienet tirrigwarda biss l-Artikolu 123 tal-Liġi Reġjonali inkwistjoni, is-servizzi tal-Kummissjoni, permezz ta’ ittra tal-11 ta’ Frar 2003, bagħtu talba lill-awtoritajiet imsemmija hawn fuq sabiex iwieġbu għall-mistoqsijiet oħrajn elenkati fl-ittra tat-18 ta’ Lulju 2002.

(6)

Permezz ta’ ittra tal-5 ta’ Marzu 2003, irreġistrata fis-6 ta’ Marzu 2003, ir-Rappreżentanza Permanenti tal-Italja għall-Unjoni Ewropea kkomunikat lill-Kummissjoni t-tweġiba tal-Awtoritajiet Taljani għall-mistoqsijiet li saru fl-ittra tat-18 ta’ Lulju 2002.

(7)

Wara li studjaw din it-tweġiba, is-servizzi tal-Kummissjoni talbu iktar tagħrif lill-Awtoritajiet Taljani permezz ta’ ittra tat-2 ta’ Mejju 2003.

(8)

Permezz ta’ ittra tat-13 ta’ Awwissu 2003, irreġistrata fit-18 ta’ Awwissu 2003, ir-Rappreżentanza Permanenti tal-Italja għall-Unjoni Ewropea kkomunikat lill-Kummissjoni t-tweġiba tal-Awtoritajiet Taljani għall-mistoqsijiet li saru fl-ittra tat-2 ta’ Mejju 2003. F’din l-ittra l-Awtoritajiet Taljani ħabbru l-irtirar tal-Artikolu 111 tal-Liġi Nru 32/2000 u talbu lill-Kummissjoni li tadotta deċiżjoni separata għal ċerti Artikoli tal-Liġi.

(9)

Permezz ta’ ittra tal-1 ta’ Ottubru 2003, is-servizzi tal-Kummissjoni spjegaw lill-Awtoritajiet Taljani li kienet se tittieħed deċiżjoni fuq il-fajl kollu (għajnuna Nru 590/B/2001), u talbu lill-Awtoritajiet Taljani sabiex jiċċaraw xi punti fuq wieħed mill-Artikoli tal-Liġi Nru 32/2000.

(10)

Permezz ta’ ittra tas-7 ta’ Jannar 2004, irreġistrata fl-14 ta’ Jannar 2004, ir-Rappreżentanza Permanenti tal-Italja għall-Unjoni Ewropea kkomunikat lill-Kummissjoni t-tweġiba tal-Awtoritajiet Taljani għall-ittra tal-1 ta’ Ottubru 2003.

(11)

Permezz ta’ ittra tal-10 ta’ Marzu 2004, il-Kummissjoni talbet b’mod uffiċjali lill-Awtoritjiet Taljani iktar kjarifiki li kienu diġà intalbu f’kuntatti informali.

(12)

Permezz ta’ ittra tal-20 ta’ April 2004, irreġistrata fil-21 ta’ April 2004, u oħra tal-24 ta’ Mejju 2004, irreġistrata fil-25 ta’ Mejju 2004, l-Awtoritajiet Taljani kkomunikaw il-kjarifiki msemmija fil-premessa 11 lill-Kummissjoni.

(13)

Permezz ta’ ittra tal-21 ta’ Ġunju 2004 (2) u oħra tal-10 ta’ Settembru 2004 (kjarifika tal-ittra msemmija, li kienet inkitbet wara kummenti li saru mill-Awtoritajiet Taljani f’ittra mibgħuta mir-Rappreżentanza Permanenti tal-Italja għall-Unjoni Ewropea fis-7 ta’ Lulju 2004 u rreġistrata fit-12 ta’ Lulju 2004) (3), il-Kummissjoni għarrfet lill-Italja bid-deċiżjoni tagħha li ma toġġezzjonax fir-rigward tal-Artikolu 99(2)(b) (għas-settur agrikolu). u l-Artikoli 107, 110 (4), 112, 120, 122 u 135 tal-Liġi Nru 32/2000, u sabiex tinbeda proċedura kif provdut fl-Artikolu 88(2) tat-Trattat fir-rigward tal-għajnuniet provduti fl-Artikolu 99(2)(a) (għas-settur agrikolu) u l-Artikolu 124(1) u (2) (għal ċerti assoċjazzjonijiet ta’ produtturi) tal-Liġi (5).

(14)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tinbeda l-proċedura ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (6). Il-Kummissjoni stiednet lill-partijiet interessati sabiex jippreżentaw il-kummenti tagħhom dwar l-għajnuna inkwistjoni.

(15)

Il-Kummissjoni ma rċevitx kummenti dwar dan mill-partijiet interessati.

II.   DESKRIZZJONI

(16)

L-Artikolu 99(2)(a) tal-Liġi Nru 32/2000 jipprovdi għal għotjiet lil konsorzji ta’ kreditu tal-ewwel u t-tieni grad (fi kliem ieħor, konsorzji ta’ kreditu u l-assoċjazzjonijiet tagħhom), għotjiet sabiex jifformaw jew jintegraw il-fondi ta’ riskju maħsuba għal attivitajiet ta’ għoti ta’ garanziji sabiex jiffavorixxu l-finanzjament minn azjendi u istituti ta’ kreditu, minn kumpaniji tal-kiri, minn kumpaniji ta’ trasferiment ta’ dejn tal-intrapriżi u entitajiet parabankarji (7).

(17)

Dawn l-għotjiet, li ma jistgħux jingħataw ma’ skemi oħrajn li għandhom l-istess finijiet u li huma ffinanzjati minn parti mill-għotja ta’ EUR 20 000 000 allokati għal miżuri kollha msemmijin fl-Artikolu 99, jingħataw lill-konsorzji ta’ kreditu li jitolbuhom. Dawn ma jistgħux jaqbżu l-ammont globali ffirmat mill-imsieħba u minn entitajiet tal-istess konsorzji li jappoġġjawhom.

(18)

Il-garanziji, fil-veru sens tal-kelma, għandhom jippermettu aċċess iktar faċli għall-kreditu lill-benefiċjarji (minħabba li madwar 70 % tal-intrapriżi Sqallin fis-settur agrikolu huma żgħar fid-daqs, xi wħud minnhom għandhom mnejn ma jkunux jistgħu jagħtu l-garanziji meħtieġa sabiex jagħmlu tajjeb għas-self jew sabiex jiksbu garanzija). Dawn ikollhom il-karatteristiċi li ġejjin:

l-ammont ta’ sussidju gross ekwivalenti huwa kkalkulat skont il-metodu deskritt fit-tieni inċiż tal-punt 3.2 tal-Avviż tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat KE għal għajnuna mill-Istat mogħtija f’forma ta’ garanziji (8),

ma jistgħux ikopru iktar minn 80 % tas-self, f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-punti 3.3 u 3.4 tal-avviż imsemmi hawn fuq,

għandhom jiġu mislufa għal operazzjonijiet li huma konformi fil-karatteristiċi (livell tal-għajnuna, benefiċjarji u għanijiet) mad-dispożizzjonijiet tal-linji gwida Komunitarji għall-għajnuna mill-Istat fis-settur agrikolu (9) u lil intrapriżi solventi li jinsabu f’qagħda finanzjarja tajba, skont id-dispożizzjonijiet fil-punti 3.5 u 5.2 tal-avviż imsemmi hawn fuq,

dawn jistgħu jirrigwardaw biss self mogħti fil-kuntest tal-kundizzjonijiet tal-iskemi awtorizzati mill-Kummissjoni,

l-għoti tagħhom jiddependi mill-implimentazzjoni ta’ proċeduri legali provduti fil-konfront tad-debitur fil-każ ta’ insolvenza (meta jkun hemm falliment tal-intrapriża benefiċjarja, eċċ),

jistgħu jibbenefikaw minnnhom ukoll dawk kollha li mhumiex imsieħba f’konsorzju (is-sħab fil-konsorzji huwa mifuħ għall-operaturi kollha tas-settur agrikolu mingħajr limiti) (10).

(19)

L-Artikolu 124(1) u (2), tal-Liġi Nru 32/2000 jipprovdi għal għotjiet bil-għan li jinbdew assoċjazzjonijiet ta’ produtturi rikonoxxuti skont ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1035/72 tat-18 ta’ Mejju 1972, dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-setturi tal-frott u l-ħaxix (11). Din l-għajnuna, mogħtija għal perjodu ta’ ħames snin, tkopri 100 % tal-ispejjeż mġarrba mill-grupp fl-ewwel sena u għandha titnaqqas b’20 % kull sena fis-snin suċċessivi sakemm jispiċċa l-perjodu msemmi hawn fuq. Barra minn hekk, ma għandhiex tingħata għajnuna sabiex jitħallsu spejjeż li ntefqu wara l-ħames sena, jew li jitħallsu wara s-seba’ sena wara r-rikonoxximent tal-grupp. L-għajnuna hija ffinanzjata b’parti mill-allokazzjoni ta’ EUR 3 615 198 provduta għall-miżuri kollha kkunsidrati fl-Artikolu 124.

(20)

Fl-ittra tat-13 ta’ Awwissu 2003, l-Awtoritajiet Taljani kkomunikaw l-intenzjoni tagħhom li jemendaw il-liġi sabiex il-mod ta’ kif tingħata l-għajnuna ikun konformi mal-modi ddefiniti fir-Regolament (KEE) Nru 1035/72. Huma kkjarifikaw ukoll li dawn l-assoċjazzjonijiet li ġejjin biss setgħu jibbenefikaw mill-għajnuna:

l-assoċjazzjoni ASPROSUD ta’ Messina, rikonoxxuta fit-13 ta’ Marzu 1992, għar-raba’ u l-ħames sena wara r-rikonoxximent (1995 u 1996),

l-assoċjazzjoni Sicilia Verde ta’ Bagheria, rikonoxxuta fit-8 ta’ Lulju 1993, għat-tielet, ir-raba’ u l-ħames sena wara r-rikonoxximent (1996, 1997 u 1998),

l-assoċjazzjoni AGRISUD ta’ Vittoria, rikonoxxuta fil-15 ta’ Novembru 1994, għat-tieni, t-tielet, ir-raba’ u l-ħames sena wara r-rikonoxximent (1996, 1997, 1998 u 1999),

l-assoċjazzjoni APRO FRUS ta’ Capo d’Orlando, rikonoxxuta fit-23 ta’ Novembru 1990, għar-raba’ u l-ħames sena wara r-rikonoxximent (1994-1995 u 1995-1996).

III.   BIDU TAL-PROĊEDURA SKONT L-ARTIKOLU 88(2) TAT-TRATTAT

(21)

Il-Kummissjoni bdiet proċedura stabbilita fl-Artikolu 88(2) tat-Trattat, fir-rigward tal-għajnuna stabbilita fl-Artikolu 99(2)(a) u l-Artikolu 124(1) u (2) tal-Liġi Nru 32/2000 (fir-rigward tas-settur agrikolu, fl-ewwel każ u fir-rigward tal-assoċjazzjoni ASPROSUD, Sicila Verde u APRO FRUS, fit-tieni każ) minħabba li kellha dubji dwar il-kompatibbiltà tagħhom mas-suq komuni.

(22)

Fir-rigward tal-għajnuna pprovduta fis-settur agrikolu mill-Artikolu 99(2)(a), tal-Liġi Nru 32/2000, l-istess prinċipju ta’ għotja ta’ granzija jimplika l-eżistenza ta’ self; fil-lista tal-iskemi li għalihom jistgħu japplikaw għotjiet ta’ garanziji, mibgħuta mill-Awtoritajiet Taljani fuq talba tas-servizzi tal-Kummissjoni, kienu jidhru xi skemi li diffiċilment setgħu ġew iffinanzjati permezz ta’ self, meta wieħed jikkunsidra n-natura tal-miżuri previsti fil-kuntest rilevanti (pereżempju huwa diffiċli li wieħed jimmaġina li għajnuna intenzjonata sabiex tkopri primjums ta’ assigurazzjoni fis-settur agrikolu tieħu forma ta’ self).

(23)

Element ieħor li wassal għad-dubji tal-Kummissjoni dwar il-kompatibbiltà mas-suq komuni tal-għajnuna provduta fl-Artikolu 99(2)(a) tal-Liġi Nru 32/2000 huwa l-possibbiltà li dawn jingħataw flimkien mal-applikazzjoni tal-miżuri provduti fl-Artikolu 124(1) u (2), tal-liġi. Il-Kummissjoni ma setgħetx ma tiddubitax dwar il-kompatibbiltà tagħhom minħabba li kien hemm xi riżervi anke dwar l-eliġibbiltà tal-għajnuna provduta fl-Artikolu 124(1) u (2).

(24)

Fl-aħħar, il-Kummissjoni ma kellhiex indikazzjonijiet dwar kif l-Awtoritjiet Taljani kienu se jivverifikaw li t-total tal-element potenzjali tal-għajnuna tal-garanziji u tal-għajnuna provduta bl-iskemi li għalihom kienu japplikaw il-garanziji imsemmija ma jaqbiżx il-perċentwali tal-għajnuna eliġibbli fil-kuntest tal-iskemi imsemmijin hawn fuq.

(25)

Fir-rigward tal-għajnuna provduta fl-Artikolu 124(1) u (2) tal-Liġi Nru 32/2000, l-Awtoritajiet Taljani kienu ċċaraw li din kienet allokata esklussivament sabiex jitħallsu pagamenti ta’ għajnuna dovuti lill-produtturi rikonoxxuti skont ir-Regolament (KEE) Nru 1035/72. Dawn l-għotjiet kellhom ikunu diġà mħallsin, iżda ma tħallsux minħabba li l-FAEGG ma kinitx iggarantiet il-kopertura finanzjarja tal-impenji finanzjarji meħuda f’livell Taljan.

(26)

L-Awtoritajiet Taljani kienu żiedu li setgħu jibbenefikaw mill-għajnuna biss dawk l-entitajiet li kienu laħqu kisbu d-dritt għall-għajnuna qabel il-21 ta’ Novembru 1996 (id-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96 tat-28 ta’ Ottubru 1996 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq fil-frott u l-ħxejjex (12) li ssostitwixxa ir-Regolament (KEE) Nru 1035/72), u li ma tilfux dan id-dritt.

(27)

Il-Kummissjoni setgħet tistabbilixxi, meta eżaminat il-fajl, li skont l-Artikolu 53 tar-Regolament (KE) Nru 2200/96, id-drittijiet miksuba mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament, skont l-Artikolu 14 u t-Titolu IIa tar-Regolament (KEE) Nru 1035/72 setgħu jinżammu sakemm dawn jiġu eżawriti, u li fil-każ li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha tal-Artikolu 14 tar-Regolament (KEE) Nru 1035/72, l-għajnuna kollha nazzjonali li tingħata abbażi tal-istess Artikolu għandha tkun ipso iure kompatibbli mar-regoli li jirregolaw l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur tal-frott u l-ħxejjex u ma għandhiex tkun soġġetta għal eżami fid-dawl tar-regoli applikabbli fir-rigward tal-għajnuna mill-Istat (13).

(28)

Abbażi ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet, l-Awtoritajiet Taljani impenjaw irwieħhom li jemendaw il-mod tal-għoti tal-għajnuna provduta sabiex ikun konformi mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KEE) Nru 1035/72 (ara l-premessi 19 u 20). Madankollu, mill-lista tal-benefiċjarji pprovduta mill-Awtoritajiet Taljani, il-Kummissjoni kienet stabbilixxiet li, fil-każ tal-assoċjazzjonijiet imsemmijin fil-premessa 21, l-għajnuna eżaminata kienet se tingħata ferm wara li għaddew is-seba’ snin mir-rikonoxximent tal-assoċjazzjoni, u li, konsegwentement, il-kundizzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 14 tar-Regolament (KEE) Nru 1035/72 ma setgħux jibqgħu sodisfati kollha (meta wieħed jikkunsidra li waħda minn dawn il-kundizzjonijiet tipprovdi li l-għajnuna għandha tingħata f’ħames snin, qabel tmiem is-seba’ snin wara r-rikonoxximent) u li, konsegwentement, l-għajnuna kellha tiġi analizzata fid-dawl tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat.

(29)

Fil-kuntest ta’ din l-analiżi, fid-dawl tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat, il-Kummissjoni stabbilixxiet li, minħabba li r-Regolament (KEE) Nru 1035/72 ġie mħassar bir-Regolament (KE) Nru 2200/96, l-għoti ta’ għajnuna abbażi ta’ dispożizzjoni li ma kinitx għada teżisti lill-assoċjazzjonijiet li d-drittijiet tagħhom kienu twaqqfu (u għalhekk l-Artikolu 53 tar-Regolament (KE) Nru 2200/96 imsemmi fil-premessa 27 ma baqax japplika) seta’ jfixkel il-funzjonament tal-mekkaniżmi tal-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur tal-frott u l-ħxejjex stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 2200/96. Skont il-punt 3.2 tal-Linji Gwida Komunitarji dwar l-għajnuna mill-Istat fis-settur agrikolu, il-Kummissjoni fl-ebda każ ma tista’ tapprova għajnuna li hija inkompatibbli mad-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-organizzazzjoni komuni tas-swieq jew li tista’ tfixkel il-funzjonament korrett ta’ din l-organizzazzjoni.

(30)

Konsegwentement, il-Kummissjoni ma setgħetx ma tiddubitax dwar il-kompatibbiltà tal-għajnuna provduta mas-suq komuni.

(31)

Dawn id-dubji kienu msaħħa mill-fatt li għajnuna mogħtija fiċ-ċirkostanzi deskritti kienet tinvolvi għajnuna b’effett retroattiv li huwa projbit b’mod espliċitu skont il-punt 3.6 tal-Linji Gwida Komunitarji għall-għajnuna mill-Istat fis-settur agrikolu, minħabba n-nuqqas ta’ inċentiv meħtieġ għall-għajnuna fis-settur agrikolu, ħlief fil-każijiet ta’ għajnuna li tingħata għall-kumpens.

(32)

Fl-aħħar, il-Kummissjoni ddubitat ukoll dwar il-bażi tal-argument skont liema, il-FAEGG ma kinitx iggarantiet il-kopertura finanzjarja tal-impenji finanzjarji meħuda f’livell Taljan, minħabba li l-kofinanzjament tal-istabbiliment ta’ assoċċjazzjonijiet ta’ produtturi jinvolvi rimborż awtomatiku, min-naħa tal-FAEGG, ta’ parti mill-għajnuna approvata fil-kuntest tal-organizzazzjoni komuni tas-swieq.

IV.   KUMMENTI MILL-AWTORITAJIET TALJANI

(33)

Permezz ta’ ittra tas-26 ta’ Awwissu 2004, irreġistrata fit-30 ta’ Awwissu 2004, u oħra tal-24 ta’ Novembru 2004, irreġistrata fis-26 ta’ Novembru 2004, u oħra tas-26 ta’ Ottubru 2005, irreġistrata fit-28 ta’ Ottubru 2005, ir-Rappreżentanza Permanenti tal-Italja għall-Unjoni Ewropea għarrfet lill-Kummissjoni dwar it-tweġiba tal-Awtoritajiet Taljani dwar il-bidu ta’ proċedura stabbilita fl-Artikolu 88(2), tat-Trattat, fir-rigward tal-għajnuna stabbilita fl-Artikolu 99(2)(a) u l-Artikolu 124(1) u (2) tal-Liġi Nru 32/2000 (fir-rigward tas-settur agrikolu, fl-ewwel każ u fir-rigward tal-assoċjazzjonijiet ASPROSUD, Sicila Verde u APRO FRUS, fit-tieni każ).

(34)

Fl-ittra tas-26 ta’ Awwissu 2004, l-Awtoritajiet Taljani bagħtu t-talbiet u l-kummenti li ġejjin dwar l-għajnuna provduta fl-Artikolu 99(2)(a) tal-Liġi Nru 32/2000:

talbu li xi wħud mill-iskemi msemmijin fil-lista u li għalihom saret referenza fil-premessa 22 jiġu eliminati minn din il-lista, minħabba li huma kienu sabu li effettivament dawn ma setgħux jiġu ffinanzjati permezz ta’ self,

huma ċċaraw li għall-iskemi li għadhom fil-lista imsemmija, il-garanzija għandha tirrigwarda biss il-parti privata tal-investiment, fil-każ li l-iskema tkun diġà ġiet approvata u ffinanzjata, u l-ammont kollu eliġibbli fil-każ li l-iskema tkun diġà ġiet approvata iżda ma tkunx għadha ffinanzjata. Madankollu, fi kwalunkwe każ, l-ammont gross tal-għajnuna ma jistax jaqbeż il-limitu massimu tal-għajnuna awtorizzata mill-iskema inkwistjoni (huwa previst li ssir verifika fuq kampjun ta’ mill-inqas 5 % tal-awtoċertifikazzjonijiet mitluba lill-benefiċjarji),

huma kkonfermaw li kellhom ifasslu modi ta’ implimentazzjoni applikabbli għall-Artikolu 99(2)(a), tal-Liġi Nru 32/2000 u li f’dawn il-modi kellha tidher il-lista isemmija hawn fuq.

(35)

Fl-istess ittra, l-Awtoritajiet Taljani bagħtu l-kummenti li ġejjin dwar l-għajnuna provduta lit- tliet assoċjazzjonijiet imsemmijin fil-premessa 21 tal-Artikolu 124(1) u (2) tal-Liġi Nru 32/2000:

huma sostnew li, fil-fehma tagħhom, il-pożizzjoni adottata mill-Kummissjoni fil-kuntest tal-fajl Nru 157/2000 kellha tiġi segwita ukoll f’dan il-każ u li l-għajnuna provduta lit-tliet assoċjazzjonijiet ma kellhiex tkun soġġetta għal analiżi fid-dawl tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat,

reġgħu irreferew għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 53 tar-Regolament (KE) Nru 2200/96, skont liema, id-drittijiet miksuba mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi jinżammu sakemm jiġu eżawriti mill-istess produtturi (u għalhekk sakemm tingħata l-aħħar għotja tal-għajnuna), sabiex jiġi ċċarat il-fatt li d-dritt jiġi miksub meta l-assoċjazzjoni ressqet applikazzjoni b’mod regolari, u li f’dan il-każ l-applikazzjonijiet kollha tressqu sa qabel skada l-perjodu ta’ seba’ snin mir-rikonoxximent, u li d-dritt ma jistax jitnaqqas minħabba d-dewmien li wettqu l-amministrazzjonijiet pubbliċi, b’mod ġenerali, fir-riċerki ta’ fondi adattati għall-għoti tal-għajnuna.

huma kkonfermaw l-emenda tal-Liġi Nru 32/2000 imsemmija fil-premessa 20

(36)

Permezz ta’ ittra li waslet fl-24 ta’ Novembru 2004, l-Awtoritjiet Taljani bagħtu kopja tal-Artikolu 12 tal-Liġi Reġjonali Nru 15 tal-5 ta’ Novembru 2004 (minn issa ‘l quddiem: “il-Liġi Nru 15/2004”), li temenda, fost l-oħrajn, l-Artikoli 99 u 124 tal-Liġi Nru 32/2000.

(37)

Fir-rigward tal-Artikolu 99 tal-Liġi Nru 32/2000, l-Artikolu 12(2) u (4) tal-Liġi Nru 15/2004, żied l-għadd ta’ benefiċjarji potenzjali tal-miżuri provduti lill-intrapriżi mhux assoċjati li jassumu r-responsabbiltà tal-ispejjeż amministrattivi involuti fil-forniment tal-garanzija, u stabbilixxa li għall-perjodu 2000-2006, l-ammont gross intenzjonat għall-miżuri kkunsidrati fl-Artikolu huwa ta’ EUR 20 000 000.

(38)

Fir-rigward tal-Artikolu 124 tal-liġi Nru 32/2000, l-Artikolu 12(8) tal-liġi Nru 15/2004, daħħal pargrafu 2 ġdid, fejn biddel il-mod ta’ kif tingħata l-għajnuna deskritta fil-premessa 19 imsemmi hawn fuq, b’modi li huma konformi ma’ dawk provduti fl-Artikolu 14 tar-Regolament (KEE) Nru 1035/72.

(39)

Dan il-paragrafu 2 il-ġdid flimkien mal-Artikolu 124 tal-Liġi Nru 32/2000, minflok il-paragrafu eżistenti li l-Awtoritajiet Taljani kienu impenjaw rwieħhom li jemendaw (ara il-premessa 20) jinqara kif ġej:

“L-ammont massimu ta’ dawn l-għotjiet ta’ għajnuna, f’konformità mal-Artikolu 14 tar-Regolament (KEE) Nru 1035/72, huwa ta’ 5 %, 5 %, 4 %, 3 % u 2 % tal-valur tal-produzzjoni kummerċjalizzata koperta mill-attività tal-organizzazzjoni tal-produtturi għall-ewwel, it-tieni, it-tielet, ir-raba’ u l-ħames sena rispettivament. L-ammont tal-għajnuna ma jista’ qatt jaqbeż l-ispejjeż reali involuti fl-istabbiliment u l-funzjonament amministrattiv tal-organizzazzjoni. Ma tistax tingħata għajnuna għal spejjeż imġarrba wara l-ħames sena, jew wara s-seba’ sena wara r-rikonoxximent.” (traduzzjoni mhux uffiċjali)

(40)

Fl-ittra li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2005, l-Awtoritajiet Taljani għarrfu li l-Artikolu 99(2)(a) tal-liġi Nru 32/2000 ġie mħassar bl-Artikolu 23 tal-Liġi Reġjonali Nru 11 tal-21 ta’ Settembru 2005 u ħabbru l-irtirar tan-notifika li kienet tikkonċernah.

V.   VALUTAZZJONI

(41)

Skont l-Artikolu 87(1) tat-Trattat, għajnuna mogħtija minn Stati Membri jew permezz ta’ riżorsi tal-Istat ta’ kwalunkwe forma, li tgħawweġ jew thedded li tgħawweġ il-kompetizzjoni billi tiffavorixxi ċerti intrapriżi jew ċerti produzzjonijiet titqies, bħala inkompatibbli mas-suq komuni,minħabba li taffettwa l-kummerċ bejn Stati Membri.

(42)

Il-miżuri analizzati f’dan il-każ jikkorrispondu ma’ din id-definizzjoni fis-sens li huma ffinanzjati minn riżorsi pubbliċi, li jiffavorixxu ċerti produzzjonijiet (pereżempju, is-settur tal-frott u l-ħaxix) u li jistgħu jaffettwaw il-kummerċ, meta wieħed jikkunsidra l-pożizzjoni li tokkupa l-Italja fis-swieq inkwistjoni (fil-każ tal-frott - eskluż il-frott taċ-ċitru - fl-2005 l-Italja kellha produzzjoni ta’ 11 443 miljun tunnellata, li jfisser li l-Italja kellha l-ikbar produzzjoni ta’ frott fl-Unjoni).

(43)

Madankollu, fil-każi provduti fl-Artikolu 87(2) u (3) tat-Trattat, xi miżuri jistgħu jgawdu minn derogi u jiġu kkunsidrati kompatibbli mas-suq komuni.

(44)

F’dan il-każ, meta jitqiesu l-miżuri deskritti hawn fuq, l-unika deroga li possibilment tista’ tiġi invokata hija dik imsemmija fl-Artikolu 87(3)(c) tat-Trattat, fejn jingħad li għajnuna intenzjonata sabiex tgħin l-iżvilupp ta’ ċerti attivitajiet jew ta’ ċerti reġjuni ekonomiċi, jistgħu jitqiesu bħala kompatibbli mas-suq komuni, dejjem jekk ma jbiddlux il-kundizzjonijiet tal-kummerċ b’tali mod li jmur kontra l-interess komuni.

(45)

Il-Kummissjoni innotat qabel xejn li l-paragrafu 2(a) tħassar mill-Artikolu 99 tal-Liġi Nru 32/2000 mingħajr ma ġie applikat (filwaqt li tqies l-effett ta’ sospensjoni marbut mal-bidu ta’ proċedura imsemmi fl-Artikolu 88(2) tat-Trattat) u li l-Awtoritajiet Taljani irtiraw in-notifika li kienet tirreferi għalih, u għalhekk ma jibqax skop li wieħed jeżamina l-applikabbiltà tad-dispożizzjonijiet tad-deroga provduta fl-Artikolu 87(3)(c) tat-Trattat.

(46)

Fir-rigward tal-għajnuna imsemmija fl-Artikolu 124(1) u (2) tal-Liġi Nru 32/2000. il-Kummissjoni stabbilixxiet li l-modi ta’ kif tingħata l-għajnuna ġew ikkonformati ma’ dak ipprovdut fir-Regolament (KEE) Nru 1035/72, emendat mill-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3284/83 tal-14 ta’ Novembru 1983, li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1035/72 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-setturi tal-frott u l-ħaxix kif jirrigwarda l-organizzazzjoni tal-produtturi (14) permezz tad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2 il-ġdid tal-Artikolu 124 tal-Liġi Nru 32/2000, imdaħħal mill-Artikolu 12 tal-Liġi Nru 15/2004.

(47)

Fid-data tal-adozzjoni ta’ din il-liġi, l-għajnuna lill-assoċjazzjonijiet tal-produtturi kienet irregolata bir-Regolament (KE) Nru 2200/96.

(48)

Kif indikat fil-premessa 27 fl-Artikolu 53 tar-Regolament (KE) Nru 2200/96, id-drittijiet kollha miksuba minn organizzazzjonijiet ta’ produtturi qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament bl-applikazzjoni tal-Artikolu 14 u t-Titolu IIa tar-Regolament (KEE) Nru 1035/72 għandhom jinżammu sakemm jiġu eżawriti mill-istess organizzazzjonijiet, dejjem jekk il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 14 imsemmi hawn fuq jiġu ssodisfati.

(49)

Id-dispożizzjonijiet tas-subparagrafu 2 il-ġdid tal-Artikolu 124 tal-Liġi Nru 32/2000 imdaħħal mill-Artikolu 12 tal-Liġi Nru 15/2004 juru l-konformità mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 14 imsemmi hawn fuq u jiżguraw li kwalunkwe assoċjazzjoni ta’ produtturi li ma tissodisfax dawn il-kundizzjonijiet tiġi eskluża. Minħabba li fir-Regolament (KEE) Nru 1035/72 ir-regoli fir-rigward tal-għajnuna mill-Istat kienu jiġu applikati biss fil-limiti ddefiniti mill-Kunsill, u minħabba li fl-Artikolu 14 tal-istess Regolament kien hemm dispożizzjoni applikabbli direttament li kienet tawtorizza l-għoti ta’ għajnuna nazzjonali mingħajr il-ħtieġa ta’ konformità ma’ ċerti kundizzjonijiet li issa ġew issodisfati, l-għajnuna nazzjonali inkwistjoni ma għandhiex tibqa’ soġġetta għal eżami fid-dawl tar-regoli applikabbli fir-rigward tal-għajnuna mill-Istat.

(50)

Konsegwentement, id-dubji l-oħra espressi mill-Kummissjoni meta nbdiet il-proċedura, isiru bla skop.

VI.   KONKLUŻJONI

(51)

Minħabba li l-paragrafu 2(a) tal-Artikolu 99 tal-Liġi Nru 32/2000 tħassar, il-Kummissjoni ma għandhiex tagħti l-opinjoni tagħha dwar il-konformità tal-għajnuna provduta fih mas-suq komuni. Għaldaqstant, il-proċedura mifuħa rigward dawn id-dispożizzjonijiet li issa ma baqgħalhiex skop, tista’ tingħalaq.

(52)

Minħabba li t-tieni subparagrafu l-ġdid tal-Artikolu 124 tal-Liġi Regjonali Nru 32/2000, emendat bl-Artikolu 12 tal-Liġi Nru 15/2004, iġib f’konformità l-għajnuna pprovduta lill-assoċjazzjonijiet tal-produtturi mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 14 tar-Regolament Nru 1035/72 u minħabba li din l-għajnuna, b’konsegwenza ta’ din l-istess ċirkostanza, hija kkunsidrata bħala kompatibbli awtomatikament mar-regoli li jirregolaw l-organizzazzjoni komuni tas-swieq u ma għandhiex tkun soġġetta għal eżami fid-dawl tar-regoli applikabbli fir-rigward ta’ għajnuna mill-Istat, il-proċedura miftuħa rilevanti, ladarba ma baqgħalhiex skop, tista’ wkoll tingħalaq,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-proċedura imsemmija fl-Artikolu 88(2), tat-Trattat, li kienet inbdiet fir-rigward tal-għajnuna provduta fl-Artikolu 99(2)(a) (fir-rigward tas-settur agrikolu) tal-Liġi Reġjonali ta’ Sqallija Nru 32 tat-23 ta’ Diċembru 2000, hija magħluqa minħabba li baqgħalhiex iktar skop minħabba li l-Italja irtirat in-notifika.

Artikolu 2

Il-proċedura imsemmija fl-Artikolu 88(2), tat-Trattat, li kienet inbdiet fir-rigward tal-għajnuna provduta fl-Artikolu 124(1) u (2) tal-Liġi Reġjonali ta’ Sqallija Nru 32 tat-23 ta’ Diċembru 2000, iżda li ma baqgħalhiex iktar skop, hija magħluqa.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika Taljana.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Ottubru 2009.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  Ittra SG(2002)D/233133 tat-18.12.2002.

(2)  Ittra SG-Greffe (2004) D/202440 tal-21.6.2004.

(3)  Ittra SG-Greffe (2004) D/203974 tal-10.9.2004.

(4)  Madankollu d-deċiżjoni tinkludi rakkomandazzjonijiet fir-rigward ta’ dan l-artikolu.

(5)  L-artikolu 124 tal-Liġi Nru 32/2000 kien jinkludi wkoll miżura għall-għajnuna fil-paragrafu 3. iżda l-Kummissjoni ddeċidiet li dan kien jinvolvi għajnuna nazzjonali awtorizzata b’mod espliċitu minn regolament li kien jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq u li, konsegwentement, ma kellux għalfejn jiġi analizzat aktar.

(6)  ĠU C 52, 2.3.2005, p. 23.

(7)  Dawn id-dispożizzjonijiet jgħoddu kemm għas-settur agrikolu kif ukoll għal dak tas-sajd. Il-fatt li sar biss riferement għas-settur agrikolu fid-deċiżjoni li tinbeda proċedura kif provdut fl-Artikolu 88(2) tat-Trattat u f’din id-deċiżjoni huwa dovut għal fatt li, fl-ittra tal-24 ta’ Mejju 2005, li ssemmiet fil-premessa 12. id-Dipartiment tas-Sajd Sqalli kkomunika li iktar ‘il quddiem kellha ssir notifika oħra differenti għas-settur tas-sajd.

(8)  ĠU C 71, 11.3.2000, p. 14.

(9)  ĠU C 232, 12.8.2000, p. 17.

(10)  Dawn il-parametri ma jidhrux fl-Artikolu 99, iżda ġew ikkomunikati fit-tagħrif addizzjonali mill-Awtoritajiet Taljani.

(11)  ĠU L 118, 20.5.1972, p. 1.

(12)  ĠU L 297, 21.11.1996, p. 1.

(13)  Dan l-approċċ kien diġà ttieħed fir-rigward ta’ għajnuna provduta f’livell nazzjonali għal assoċjazzjonijiet ta’ produtturi bl-applikazzjoni tal-Artiklou 14 tar-Regolament (KEE) Nru 1035/72 – ara l-fajl tal-għanjuna Nru 157/2000, magħluq bl-ittra SG (2001) D/288558 tas-16.5.2001.

(14)  ĠU L 325, 22.11.1983, p. 1.