ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.021.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 21

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 53
26ta' Jannar 2010


Werrej

 

I   Atti leġislattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Kunsill

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 23/2010, tal-14 ta' Jannar 2010 li jistabbilixxi għall-2010 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet ta' ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-UE u, għal bastimenti tal-UE f'ilmijiet fejn huma meħtieġa limiti ta' qbid u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1359/2008, (KE) Nru 754/2009, (KE) Nru 1226/2009 u (KE) Nru 1287/2009

1

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġislattivi

REGOLAMENTI

Kunsill

26.1.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 21/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 23/2010,

tal-14 ta' Jannar 2010

li jistabbilixxi għall-2010 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet ta' ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-UE u, għal bastimenti tal-UE f'ilmijiet fejn huma meħtieġa limiti ta' qbid u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1359/2008, (KE) Nru 754/2009, (KE) Nru 1226/2009 u (KE) Nru 1287/2009

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 43(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1342/2008 tat-18 ta' Diċembru 2008 li jistabbilixxi pjan għal perijodu fit-tul għall-istokkijiet tal-merluzz u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 11 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 43(3) tat-Trattat, il-Kunsill, fuq proposta mill-Kummissjoni, għandu jadotta miżuri dwar l-iffissar u l-allokazzjoni ta' opportunitajiet tas-sajd.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 2371/2002 tal-20 ta' Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skont il-Politika Komuni dwar is-Sajd (2) jesiġi li l-Kunsill jistabbilixxi miżuri li jirregolaw l-aċċess għall-ilmijiet u r-riżorsi u l-iżvolġiment sostenibbli ta’ attivitajiet ta’ sajd, b'kont meħud tal-pariri xjentifiċi, tekniċi u ekonomiċi disponibbli u b’mod partikolari, tar-rapport mfassla mill-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF).

(3)

Hija r-responsabbiltà tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Qabdiet Totali Permessi (TAC) għal kull tip ta' sajd jew grupp ta' sajd. L-opportunitajiet tas-sajd għandhom jiġu distribwiti fost l-Istati Membri b'tali mod li f'kull Stat Membru tiġi żgurata stabbilta' relattiva ta' attivitajiet ta' sajd għal kull stokk jew sajd u b'kont meħud tal-objettivi tal-Politika Komuni tas-sajd stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 2371/2002. Barra minn hekk, sabiex l-opportunitajiet tas-sajd ikunu ottimali u japplikaw b'mod effettiv, għandhom jiġu stabbiliti ċerti kondizzjonijiet essenzjali għalihom u funzjonalment marbuta magħhom.

(4)

It-TACs għandhom ikunu stabbiliti abbażi tal-parir xjentifiku disponibbli u b'kont meħudta l-aspetti bijoloġiċi u soċjoekonomiċi filwaqt li jiżguraw trattament ġust bejn is-setturi tas-sajd. F'dan ir-rigward, huwa neċessarju li jittieħed kont tal-opinjonijiet espressi waqt il-konsultazzjoni mal-partjiet interessati, b'mod partikolari f'laqgħa fit-23 ta' Lulju 2009 mal-Kumitat Konsultattiv dwar is-Sajd u l-Akkwakultura, il-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali ikkonċernati u l-Istati Membri u fid-29 ta' Settembru 2009 mal-Kumitat Konsultattiv dwar is-Sajd u l-Akkwakultura u l- Kunsilli Konsultattivi Reġjonali kkonċernati.

(5)

Għall-istokkijiet soġġetti għal pjanijiet pluriennali speċifiċi, it-TACs għandhom ikunu stabbiliti f'konformità mar-regoli stipulati f'dawk il-pjanijiet. Konsegwentement, it-TACs għall-istokkijiet tal-marlozz, tal-awwista Norveġiża, tal-lingwata fil-Bajja ta' Biskajja, il-Kanal tal-punent u l-Baħar tat-Tramuntana, tal-barbun tat-tbajja' fil-Baħar tat-Tramuntanta, tal-aringa fil-punent tal-Iskozja u tal-merluzz fil-Kattegat, fil-Baħar tat-Tramuntana, fi Skagerrak, fil--Kanal tal-lvant, lejn il-punent tal-Iskozja u fil-Baħar Irlandiż għandhom ikunu stabbiliti f'konformità mar-regoli stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 811/2004 tal-21 ta' April 2004 li jistabbilixxi l-miżuri għall-irkupru tal-ħażna ta' marlozz tat-tramuntana (3), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2166/2005 tal-20 ta' Diċembru 2005 li jistabbilixxi miżuri għall-irkupru tal-istokkijiet tal-merluzz tan-Nofsinhar u l-awwista Norveġiża fil-Baħar tal-Kantabrija u l-peniżola tal-Iberja tal-Punent (4),

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 388/2006 tat-23 ta' Frar 2006 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-isfruttar sostenibbli tal-istokk ta' lingwata fil-Bajja ta' Biskajja (5), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 509/2007 tas-7 ta' Mejju 2007 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-isfruttament sostenibbli tal-istokk tal-lingwata fil-Fliegu tal-Punent (6), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 676/2007 tal-11 ta' Ġunju 2007 li jistabbilixxi pjan pluriennali għas-sajd li jisfrutta l-istokkijiet tal-barbun tat-tbajja' u tal-lingwata fil-Baħar tat-Tramuntana (7), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1300/2008 tat-18 ta' Diċembru 2008 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokk ta' aringi li jinsab fil-punent tal-Iskozja u għas-sajd li jisfrutta dak l-istokk (8), ir-Regolament (KE) Nru 1342/2008 u r-Regolament tal-Kunsill 302/2009 tas-6 ta' April 2009 li jistabbilixxi pjan multiannwali għall-irkupru tat-tonn fil-lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran (9) rispettivament.

(6)

F'konformità mal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 847/96, huwa meħtieġ li jiġu identifikati l-istokkijiet li huma soġġetti għal miżuri varji msemmija fih.

(7)

L-operazzjonijiet tas-sajd li jitwettqu unikament għall-fini tal-investigazzjonijiet xjentifiċi m'għandhomx jiġu inklużi fl-ambitu ta' dan ir-Regolament, bl-eċċezzjoni tal-operazzjonijiet imwettqin minn bastimenti li jipparteċipaw f'inizjattivi rigward sajd kompletament iddokumentat.

(8)

Għal ċerti speċi, bħal ċerti speċi ta' klieb il-baħar, anke attività limitata ta' sajd tista' tirriżulta f'riskju serju għall-konservazzjoni tagħhom. Għalhekk l-opportunitajiet tas-sajd għal tali speċi għandhom ikunu restritti kompletament permezz ta' projbizzjoni ġenerali għas-sajd ta' dawk l-ispeċi.

(9)

Huwa neċessarju li jkunu stabbiliti l-limiti massimi permessi tal-isforz għall-2010 f'konformità mal-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 2166/2005, l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 509/2007, l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 676/2007, l-Artikoli 11 u 12 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2008 u l-Artikoli 5 u 9 tar-Regolament (KE) Nru 302/2009, b'kont meħud tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 754/2009 tas-27 ta' Lulju 2009 li jeskludi ċerti gruppi ta’ bastimenti mir-reġim tal-isforz tas-sajd stabbilit fil-Kapitolu III tar-Regolament (KE) Nru 1342/2008 (10).

(10)

Huwa neċessarju, skont il-parir tal-ICES, li tinżamm applikata u tiġi eżaminata mill-ġdid sistema għall-ġestjoni tal-isforzi tas-sajd għaċ-ċiċċirell fl-ilmijiet tal-UE taż-żoni tal-ICES IIa, IIIa u IV.

(11)

Fid-dawl tal-pariri xjentifiċi l-aktar reċenti mill-ICES u f'konformità mal-impenji internazzjonali fil-Kuntest tal-Kummissjoni għas-Sajd fil-Grigal tal-Atlantiku (NEAFC), huwa neċessarju li l-isforz tas-sajd ikun limitat għal ċerti tipi ta' speċijiet tal-baħar fond.

(12)

L-opportunitajiet tas-sajd għandhom jintużaw skond il-leġislazzjoni tal-Unjoni dwar dan is-suġġett, u b'mod partikolari mar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2807/83 tat-22 ta' Settembru 1983 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar ir-reġistrazzjoni ta' informazzjoni dwar il-qabdiet ta' ħut tal-Istati Membri (11), ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2930/86 tat-22 ta' Settembru 1986 li jiddefinixxi l-karatteristiċi tal-bastimenti tas-sajd (12), ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1381/87 tal-20 ta' Mejju 1987 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-immarkar u dokumentazzjoni ta' bastimenti tas-sajd (13), l-Artikolu 21 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93 tat-12 ta' Ottubru 1993 li jistabbilixxi sistema ta' kontroll applikabbli għall-politika komuni tas-sajd (14), (15), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1627/94 tas-27 ta' Ġunju 1994 li jistipula ċerti dispożizzjonijiet rigward permessi speċjali tas-sajd (16), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 850/98 tat-30 ta' Marzu 1998 dwar il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd permezz ta' miżuri tekniċi għall-protezzjoni ta' żgħar ta' organiżmi tal-baħar (17),

ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2347/2002 tas-16 ta' Diċembru 2002 li jistabbilixxi rekwiżiti speċifiċi ta' aċċess u kondizzjonijiet assoċjati applikabbli għas-sajd ta' stokkijiet tal-baħar fond (18), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 tal-4 ta' Novembru 2003 dwar l-immaniġġjar tal-isforz għas-sajd li jirrigwarda ċerti żoni u riżorsi tas-sajd tal-Komunità (19), ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2244/2003 tat-18 Diċembru 2003 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet dettaljati dwar is-sistemi ta' sorveljanza tal-vapuri bażata fuq satellita (20), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 601/2004 tat-22 ta' Marzu 2004 li jistabbilixxi ċerti miżuri ta' kontroll applikabbli għall-attivitajiet tas-sajd fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-konservazzjoni tar-riżorsi marittimi ħajjin tal-Antartiku (21), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2115/2005 tal-20 ta' Diċembru 2005 li jistabilixxi pjan ta’ rkupru tal-provvista tal-ħalibatt tal-Groenlandja fil-qafas tal-Organizzazzjoni tas-Sajd tal-tal-Majjistral tal-Atlantiku (22),

ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2166/2005, ir-Regolament (KE) Nru 388/2006, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1966/2006 tal-21 ta’ Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni u r-rappurtar elettroniku tal-attivitajiet tas-sajd u dwar il-mezzi ta' telerilevament (23), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006 tal-21 ta' Diċembru 2006 dwar miżuri ta' ġestjoni għall-isfruttament sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd fil-Baħar Mediterran (24), ir-Regolament (KE) Nru 509/2007, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 520/2007 tas-7 ta’ Mejju 2007 li jistabbilixxi ċerti miżuri tekniċi għall-konservazzjoni ta’ ċerti stokkijiet ta’ speċi li jpassu ħafna (25), ir-Regolament (KE) Nru 676/2007, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1386/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi miżuri ta' konservazzjoni u ta' infurzar li japplikaw fiż-Żona Regolatorja tal-Organizzazzjoni tas-Sajd fil-Majjistral tal-Atlantiku (26), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (27), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 dwar l-awtorizzazzjonijiet għall-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti tas-sajd tal-Komunità barra mill-ilmijiet (28) tal-Komunità u l-aċċess ta' bastimenti ta' pajjiżi terzi għall-ilmijiet tal-Komunità,

ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1077/2008 tat- 3 ta’ Novembru 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1966/2006 dwar ir-reġistrazzjoni u r-rappurtar elettroniku tal-attivitajiet tas-sajd u dwar il-mezzi ta’ telerilevament (29), ir-Regolament (KE) Nru 1300/2008, ir-Regolament (KE) Nru 1342/2008, ir-Regolament (KE) Nru 216/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar il-preżentazzjoni ta' statistiċi ta' qbid nominali mill-Istati Membri li jistadu f'ċerti żoni li m'humiex fl-Atlantiku tat-Tramuntana (Tfassil mill-ġdid) (30), ir-Regolament (KE) Nru 217/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta1-11 ta' Marzu 2009 dwar il-preżentazzjoni tal-istatistika tal-qabda u tal-attività mill-Istati Membri li jistadu fil-Majjistral tal-Atlantiku (Tfassil mill-ġdid) (31), ir-Regolament (KE) Nru 218/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar il-preżentazzjoni ta' statistiċi ta' qbid nominali mill-Istati Membri li jistadu fil-grigal tal-Atlantiku (Tfassil mill-ġdid) (32), ir-Regolament (KE) Nru 302/2009 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (33).

(13)

F'konformità mal-proċeduri previsti fil-ftehimiet jew protokolli dwar relazzjonijiet tas-sajd man-Norveġja (34), il-Gżejjer Faroe (35) u l-Groenlandja (36), l-Unjoni wettqet konsultazzjonijiet dwar drittijiet tas-sajd ma' dawn is-sħab. Il-konsultazzjonijiet mal-Groenlandja ġew konklużi fil-25 ta' Novembru 2009 bl-istabbiliment tal-opportunitajiet tas-sajd disponibbli għall-2010 għall-bastimenti tal-UE fl-ilmijiet tal-Groenlandja. Il-konsultazzjonijiet mal-Ġżejjer Faroe u man-Norveġja ma ġewx iffinalizzati u l-arranġamenti għall-2010 ma' dawk is-sħab huma mistennijin jiġu konklużi kmieni fl-2010. Sabiex tiġi evitata l-interruzzjoni tal-attivitajiet tas-sajd tal-Unjoni, filwaqt li tkun permessa l-flessibbiltà meħtieġa għall-konklużjoni ta' dawk l-arranġamenti kmieni fl-2010, huwa adatt li l-Unjoni tistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd għal stokkijiet soġġetti għal dawk l-arranġamenti fuq bażi proviżorja bi stennija għall-konklużjoni tagħhom.

(14)

L-Unjoni hija parti kontraenti għal diversi organizzazzjonijiet tas-sajd u tipparteċipa f'organizzazzjonijiet oħrajn bħala parti kooperattiva mhux kontraenti. Barra minn hekk, permezz tal-Att tal-Adeżjoni tal-2003 ftehimiet tas-sajd li kienu konklużi qabel mir-Repubblika tal-Polonja, bħall-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' riżorsi tal-Pollakkju fiċ-ċentru tal-Baħar Bering, huma, sa mid-data tal-adeżjoni tal-Polonja fl-Unjoni Ewropea, ġestiti mill-Unjoni. Dawk l-organizzazzjonijiet tas-sajd irrakkomandaw l-introduzzjoni ta' għadd ta' miżuri għall-2010, inklużi opportunitajiet tas-sajd għal bastimenti tal-UE. Dawk l-opportunitajiet tas-sajd għandhom jiġu implimentati mill-Unjoni.

(15)

Il-Kummissjoni Inter-Amerikana għat-Tonn Tropikali (IATTC) naqset milli tadotta limiti tal-qbid għat-tonn tal-pinen sofor, it-tonn t'għajnu kbira u l-palamit fil-Laqgħa Annwali tagħha tal-2009, u minkejja l-fatt li l-Unjoni mhijiex membru tal-IATTC, huwa neċessarju li jiġu regolati l-opportunitajiet tas-sajd għal riżors taħt il-ġurisdizzjoni tal-IATTC sabiex tiġi żgurata l-ġestjoni sostenibbli tiegħu.

(16)

Fil-Laqgħa Annwali tagħha fl-2009, il-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (ICCAT) adottat tabelli li jindikaw l-utilizzazzjoni nieqsa u l-utilizzazzjoni żejda tal-possibbiltajiet tas-sajd tal-partijiet kontraenti tal-ICCAT. F'dak il-kuntest, l-ICCAT adottat deċiżjoni li tosserva li matul is-sena 2008, l-Unjoni ma sfruttatx biżżejjed il-kwota tagħha għall-pixxispad tat-Tramuntana u tan-Nofsinhar, it-tonn t'għajnu kbira u l-alonga tat-Tramuntana. Sabiex jiġu rrispettati l-aġġustamenti tal-kwoti tal-Unjoni stabbiliti mill-ICCAT, huwa neċessarju li d-distribuzzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd li jirriżultaw minn din l-utilizzazzjoni nieqsa li għandu jsir fuq il-bażi tal-kontribut rispettiv ta’ kull Stat Membru lejn l-utilizzazzjoni nieqsa mingħajr ma tinbidel is-sistema ta’ distribuzzjoni stabbilita f’dan ir-Regolament fir-rigward tal-allokazzjoni annwali tat-TACs. F'din l-istess laqgħa il-jjan ta' rkupru għat-tonn tal-pinen sofor ġie emendat. Barra minn hekk, l-ICCAT adottat rakkomandazzjoni dwar il-konservazzjoni ta' klieb il-baħar bigeye thresher. Huwa neċessarju li jiġu implimentati dawn il-miżuri sabiex ikun hemm kontribut għall-konservazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut.

(17)

Matul it-Tielet Laqgħa Internazzjonali, li saret f'Mejju 2007, għall-ħolqien ta' Organizzazzjoni Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd (SPRFMO) fl-ibħra internazzjonali tan-Nofsinhar tal-Paċifiku, il-parteċipanti adottaw miżuri interim sabiex jiġu rregolati l-attivitajiet tas-sajd pelaġiku kif ukoll sajd tal-qiegħ f'din iż-żona sakemm tiġi stabbilita tali RFMO. Dawk il-miżuri ġew riveduti matul it-Tmien Laqgħa Internazzjonali għall-ħolqien ta' dik l-SPRFMO li saret f'Novembru 2009. Skont il-ftehim milħuq mill-parteċipanti, dawk il-miżuri interim huma volontarji u m'humiex legalment vinkolanti skont il-liġi internazzjonali. Madankollu, fid-dawl tad-dipożizzjonijiet relatati tal-Ftehim dwar l-Istokkijiet tal-Ħut tan-Nazzjonijiet Uniti, huwa rakkomandabbli li dawk il-miżuri jiġu inkorporati fil-liġi tal-Unjoni Ewropea.

(18)

Fil-Laqgħa Annwali tagħha tal-2009, l-Organizzazzjoni tas-Sajd tal-Atlantiku tax-Xlokk (SEAFO) adottat limiti tal-qbid għal żewġ stokkijiet addizzjonali ta’ ħut fiż-Żona tal-Konvenzjoni SEAFO. Huwa neċessarju li dawk il-limiti tal-qbid jiġu implimentati fil-liġi tal-Unjoni.

(19)

Għal raġunijiet ta' kontinwità, ċerti bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi għandhom jitħallew jistadu fl-ilmijiet tal-UE taħt ċerti kondizzjonijiet u soġġett għaar-Regolament (KE) Nru 1006/2008 u d-dispożizzjonijiet implimentattivi tiegħu.

(20)

Fil-kuntest li jiġu stabbiliti opportunitajiet tas-sajd u f'konformità mal-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2008, il-Kunsill jista’, abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri u vvalutata mill-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF), jeskludi ċerti gruppi ta’ bastimenti mir-reġim tal-isforz stabbilit f'dak ir-Regolament, dment li tkun disponibbli data adegwata dwar qabdiet u rimi ta’ merluzz tal-bastimenti kkonċernati, li l-perċentwal ta’ qabdiet ta’ merluzz ma jeċċedix 1,5 % tal-qabdiet totali għal kull grupp ta’ bastimenti u li l-inklużjoni tal-grupp fir-reġim tal-isforz ikun jikkostitwixxi piż amministrattiv sproporzjonat għall-impatt ġenerali tiegħu fuq l-istokkijiet ta’ merluzz. Il-Polonja pprovdiet informazzjoni dwar il-qabdiet ta' merluzz minn grupp ta' bastimenti li jikkonsistu f'bastiment wieħed li jimmira għall-pollakkju fil-Baħar tat-Tramuntana bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ ta' daqs tal-malja daqs jew akbar minn 100 mm. Ir-Renju Unit ipprovda informazzjoni dwar il-qabdiet ta' merluzz ta' żewġ gruppi ta' bastimenti li jużaw xbieki tal-qiegħ fil-punent tal-Iskozja. Abbażi ta' dik l-informazzjoni kif ivvalutata mill-STECF, jista' jiġi stabbilit li l-qabdiet ta' merluzz, inkluż ir-rimi, ta' dawk il-gruppi ta' bastimenti ma jeċċedux 1,5 % tal-qabdiet totali tagħhom. Barra minn hekk, b'kont meħud tal-miżuri ta' kontroll u monitoraġġ stabbiliti li jiżguraw il-monitoraġġ u l-kontroll tal-attivitajiet tas-sajd ta' dawk il-gruppi ta' bastimenti u b'kont meħud tal-fatt li l-inklużjoni ta' dawn il-gruppi jkun jikkostitwixxi piż amministrattiv sproporzjonat għall-impatt ġenerali ta' dik l-inklużjoni fuq l-istokkijiet ta' merluzz, huwa adatt li dawk il-gruppi ta' bastimenti jiġu esklużi mill-applikazzjoni tal-Kapitolu III tar-Regolament (KE) Nru 1342/2008, u b'hekk ikun possibbli li jiġu stabbiliti l-limiti tal-isforzi għall-Istati Membri kkonċernati kif meħtieġ.

(21)

F'konformità mal-Artikolu 291 tat-Trattat, il-miżuri neċessarji għall-iffissar tal-limiti tal- qbid relattivi għal ċerti stokkijiet b' ħajja qasira għandhom jiġu addottati f'konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (37) għal raġunijiet ta' urġenza,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

TITOLU 1

AMBITU U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Suġġett

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd li ġejjin u l-kondizzjonijiet li huma funzjonalment marbuta mal-użu ta' dawk l-opportunitajiet tas-sajd:

għas-sena 2010, l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta' stokkijiet tal-ħut, u

għas-sena 2011, ċerti limiti tal-isforz, u, għall-perijodi stipulati fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu III tat-Titolu II u fl-Annessi IE u V, l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-Antartiku.

2.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi ukoll l-opportunitajiet tas-sajd proviżorji għal ċerti stokkijiet tal-ħut jew gruppi ta' stokkijiet tal-ħut soġġetti għall-arranġamenti bilaterali dwar is-sajd man-Norveġja u l-Ġżejjer Faroe, sakemm isiru l-konsultazzjonijiet dwar l-arranġamenti għall-2010.

Artikolu 2

Ambitu

1.   Sakemm ma jkunx diversament provdut, dan ir-Regolament għandu japplika għal:

(a)

bastimenti tal-UE; u

(b)

bastimenti tas-sajd f'ilmijiet tal-UE li jtajru l-bandiera ta', u huma reġistrati fi, pajjiżi terzi (“bastimenti ta' pajjiżi terzi”).

2.   B'deroga mill-paragrafu 1, dan ir-Regolament, ħlief in-nota 1 f'qiegħ il-paġna għat-tabella stabbilita fil-Parti B tal-Anness V, m'għandux japplika għall-operazzjonijiet tas-sajd li jitwettqu unikament għall-fini tal-investigazzjonijiet xjentifiċi li jitwettqu bil-permess ta', u taħt l-awtorità tal-Istat Membru li l-bastiment ikkonċernat ikun qed itajjar il-bandiera tiegħu u li l-Kummissjoni u l-Istati Membri li fl-ilmijiet tagħhom tkun twettqet ir-riċerka jkunu ġew informati bih minn qabel. L-Istati Membri li jwettqu operazzjonijiet tas-sajd għall-fini tal-investigazzjonijiet xjentifiċi għandhom jinformaw lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri li fl-ilmijiet tagħhom tkun twettqet ir-riċerka, lill-ICES u lis-STECF bil-qabdiet kollha minn tali operazzjonijiet tas-sajd.

3.   Il-paragrafu 2 m'għandux japplika għal operazzjonijiet tas-sajd minn bastimenti li jipparteċipaw f'inizjattivi dwar sajd iddokumentat kompletament fejn tali sajd jibbenefika minn kwoti addizzjonali.

Artikolu 3

Definizzjonjiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, flimkien mad-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“bastimenti tal-UE” tfisser bastimenti tas-sajd kif definiti fl-Artikolu 3(d) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002;

(b)

“ilmijiet tal-UE” tfisser ilmijiet kif definiti fl-Artikolu 3(a) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002;

(c)

“qabdiet totali permessibbli” (TAC) tfisser il-kwantità li tista' tittieħed u tiġi żbarkata l-art minn kull stokk kull sena;

(d)

“kwota” tfisser proporzjon mit-TAC allokata lill-Unjoni, lill-Istati Membri jew lil pajjiżi terzi;

(e)

“ilmijiet internazzjonali” tfisser ilmijiet li ma jaqgħu taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni tal-ebda Stat;

(f)

“daqs tal-malja” tfisser id-daqs tal-malja kif iddeterminat f'konformità mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 517/2008 tal-10 ta’ Ġunju 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 850/98 fir-rigward tad-determinazzjoni tad-daqs tal-malja u l-assessjar tal-ħxuna tal-ispag tax-xbieki tas-sajd (38).

(g)

“reġistru tal-flotot tas-sajd tal-UE” tfisser ir-reġistru stabbilit mill-Kummissjoni f'konformità mal-Artikolu 15(3) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002;

(h)

“ġurnal ta' abbord tas-sajd” tfisser il-ġurnal ta' abbord imsemmi fl-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009;

Artikolu 4

Żoni tas-sajd

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet taż-żoni li ġejjin:

(a)

iż-żoni tal-ICES (Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar) huma kif definiti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 218/2009;

(b)

“Skagerrak” tfisser iż-żona kkonfinata fil-Punent minn linja miġbuda mill-fanal ta' Hanstholm għall-fanal ta' Lindesnes u fin-Nofsinhar minn linja miġbuda mill-fanal ta' Skagen għall-fanal ta' Tistlarna u minn dan il-punt għall-eqreb punt fuq il-kosta Svediża;

(c)

“Kattegat” tfisser iż-żona kkonfinata fit-Tramuntana minn linja miġbuda mill-fanal ta' Skagen għall-fanal ta' Tistlarna u minn dak il-punt għall-eqreb punt fuq il-kosta Svediża u fin-Nofsinhar minn linja miġbuda minn Hasenøre għal Gnibens Spids, minn Korshage għal Spodsbjerg u minn Gilbjerg Hoved għal Kullen;

(d)

“Golf ta’ Cádiz” tfisser iż-żona tal-ICES IXa fil-Lvant tal-lonġitudni 7o 23'48″W;

(e)

iż-żoni CECAF (l-Atlantiku Ċentrali tal-Lvant jew iż-żona maġġuri ta’ sajd tal-FAO 34) huma kif iddefiniti fir-Regolament (KE) Nru 216/2009;

(f)

Iż-żoni NAFO (l-Organizzazzjoni tas-Sajd fil-Majjistral tal-Atlantiku) huma kif definiti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 217/2009;

(g)

Iż-żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO (l-Organizzazzjoni għas-Sajd fix-Xlokk tal-Atlantiku) huma kif definiti fil-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Riżorsi tas-Sajd fix-Xlokk tal-Oċean Atlantiku (39);

(h)

Iż-żona tal-Konvenzjoni tal-ICCAT (il-Kummissjoni Internazzjonali għall-Preservazzjoni tat-Tonn Atlantiku) hija kif definita fil-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (40);

(i)

Iż-żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR (il-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni tar-Riżorsi Ħajjin tal-Baħar Antartiku) hija kif definita fir-Regolament (KE) Nru 601/2004;

(j)

Iż-żona tal- tal-Konvenzjoni tal-IATTC (il-Konvenzjoni Inter-Amerikana għat-Tonn Tropikali) hija kif definita fil-Konvenzjoni għat-Tisħiħ tal-Kummissjoni Inter-Amerikana għat-Tonn Tropikali stabbilita mill-Konvenzjoni tal-1949 bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u r-Repubblika tal-Kosta Rika (41);

(k)

Iż-żona tal-IOTC (il-Kummissjoni tat-Tonn tal-Oċean Indjan) hija kif definita fil-Ftehim għall-ħolqien tal-Kummissjoni dwar it-Tonn tal-Oċean Indjan (42);

(l)

Iż-żona tal-Konvenzjoni SPRFMO (l-Organizzazzjoni Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd fin-Nofsinhar tal-Paċifiku) tfisser iż-żona ta' high seas (minn hawn 'il quddiem imsejħa “ibħra miftuħa”) fin-Nofsinhar b'10 gradi, fit-Tramuntana taż-żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR, fil-Lvant taż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SIOFA kif definita fil-Ftehim dwar is-Sajd fin-Nofsinhar tal-Oċean Indjan (43), u fil-Punent taż-żoni tal-ġurisdizzjonijiet tas-sajd tal-Istati tal-Amerika t'Isfel;

(m)

Iż-żona tal-Konvenzjoni tal-WCPFC (il-Konvenzjoni tas-Sajd fil-Punent tal-Paċifiku u fil-Paċifiku Ċentrali) hija kif definita fil-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Stokkijiet ta' Ħut Migratorju fl-Oċean Paċifiku Ċentrali u tal-Punent (44).

(n)

“L-ibħra miftuħa tal-Baħar Bering” tfisser iż-żona tal-baħar miftuħ tal-Baħar Bering 'il barra minn 200 mil nawtiku mil-linji bażi li minnhom titkejjel il-wisgħa tal-ibħra territorjali tal-Istati Kostali tal-Baħar Bering.

TITOLU II

OPPORTUNITAJIET TAS-SAJD GĦAL BASTIMENTI TAL-UE

KAPITOLU I

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 5

Limiti tal-qbid u allokazzjonijiet

1.   Il-limiti tal-qbid għall-bastimenti tal-UE fl-ilmijiet tal-UE jew f’ċerti ilmijiet mhux tal-UE u l-allokazzjoni ta’ limiti tal-qbid bħal dawn bejn l-Istati Membri kif ukoll il-kondizzjonijiet addizzjonali skont l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 huma stipulati fl-Anness I.

2.   Il-bastimenti tal-UE huma b'dan awtorizzati li jagħmlu qabdiet, fil-limiti tal-kwoti stabbiliti fl-Anness I, f'ilmijiet li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tas-sajd tal-Gżejjer Faroe, Groenlandja, l-Iżlanda u n-Norveġja, u ż-żona tas-sajd madwar Jan Mayen, soġġetti għall-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 12 u l-Anness III ta' dan ir-Regolament u fir-Regolament (KE) Nru 1006/2008 u d-dispożizzjonijiet implimentattivi tiegħu.

3.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-limiti tal-qbid għas-sajd għaċ-ċiċċirell fl-ilmijiet tal-UE taż-żoni tal-ICES IIa, IIIa u IV f'konformità mar-regoli stipulati fil-punt 6 tal-Anness IID.

4.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-limiti tal-qbid għall-capelin fl-ilmijiet ta' Groenlandja taż-żoni tal-ICES V u XIV disponibbli għall-UE b'ekwivalenza ta' 7.7 % tat-TAC tal-capelin hekk kif it-TAC ikun ġie stabbilit.

5.   Il-limiti tal-qbid għall-istokk tan-Norway pout fl-ilmijiet tal-UE taż-żoni tal-ICES IIa, IIIa u IV u għall-istokk tal-laċċa kaħla fl-ilmijiet tal-UE taż-żoni tal-ICES IIa u IV jistgħu jiġu riveduti mill-Kummissjoni f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 30(2) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 fid-dawl ta' informazzjoni xjentifika miġbur fl-ewwel nofs tal-2010.

6.   Bħala konsegwenza ta' reviżjoni tal-istokk tan-Norway pout skont il-paragrafu 5, il-limiti tal-qbid għall-istokkijiet ta' merlangu fl-ilmijiet tal-UE taż-żoni tal-ICES IIa, IIIa u IV u għall-istokkijiet tal-haddock fl-ilmijiet tal-UE taż-żoni tal-ICES IIa, III u IV jistgħu jiġu riveduti mill-Kummissjoni f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 30(2) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 biex jittieħed kont tal-qabdiet inċidentali industrijali fis-sajd tan-Norway pout.

7.   Il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi l-limiti tal-qbid għall-istokk tal-inċova fiż-żona VIII tal-ICES skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 30(2) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 fid-dawl tal-informazzjoni xjentifika miġbura matul l-ewwel nofs tal-2010.

Artikolu 6

Speċijiet projbiti

Għandu jkun ipprojbit li bastimenti tal-UE jistadu għal, iżommu abbord, jittrasbordaw jew jiżbarkaw l-ispeċijiet li ġejjin:

(a)

il-gabdoll (Cetorhinus maximus) u l-kelb il-baħar l-abjad (Carcharodon carcharias) fl-ilmijiet tal-UE u li mhumiex tal-UE kollha;

(b)

l-ixkatlu (Squatina squatina) fl-ilmijiet tal-UE kollha;

(c)

ir-rebekkin skur (Diptrus batus) fl-ilmijiet tal-UE taż-żoni ICES IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX u X;

(d)

ir-rajja undulata (Raja undulata) u l-ħamiema (Rostroraja alba) fl-ilmijiet tal-UE taż-żoni ICES VI, VII, VIII, IX u X, u

(e)

pixxiplamtu (Lamna nasus) fl-ibħra internazzjonali.

Artikolu 7

Dispożizzjonijiet speċjali dwar l-allokazzjonijiet

1.   L-allokazzjoni ta' opportunitajiet tas-sajd bejn l-Istati Membri kif stipulati fl-Anness I għandha tkun bla preġudizzju għal:

(a)

skambji magħmula skont l-Artikolu 20(5) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002;

(b)

riallokazzjonijiet magħmula skont l-Artikoli 21(3) tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93 jew skont l-Artikolu 10(4) tar-Regolament (KE) Nru 1006/2008;

(c)

żbark addizzjonali permess skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96;

(d)

kwantitajiet miżmuma f'konformità mal-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96;

(e)

tnaqqis magħmul skont l-Artikoli 105, 106 u 107 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009.

2.   Għajr fejn diversament speċifikat fl-Anness I ta' dan ir-Regolament, l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 għandu japplika għal stokkijiet soġġetti għal TAC prekawzjonarju u l-Artikoli 3(2) u (3) u l-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament għal stokkijiet soġġetti għal TAC analitiku.

Artikolu 8

Limiti tal-isforz tas-sajd

Mill-1 ta' Frar 2010 sal-31 ta' Jannar 2011, il-miżuri dwar l-isforz tas-sajd li huma stipulati fi:

(a)

l-Anness IIA għandu japplika għall-ġestjoni ta' ċerti stokkijiet fil-Kattegat, fl-Iskagerrak u dik il-parti taż-żona tal-ICES IIIa mhux koperta mill-Iskagerrak u l-Kattegat, iż-żoni tal-ICES IV, VIa, VIIa, VIId u l-ilmijiet tal-UE taż-żoni tal-ICES IIa u Vb;

(b)

l-Anness IIB għandu japplika għall-irkupru tal-merlozz u l-awwista Norveġiża fiż-żoni tal-ICES VIIIc u IXa bl-eċċezzjoni tal-Golf ta' Cádiz;

(c)

l-Anness IIC għandu japplika għall-ġestjoni tal-istokk tal-lingwata fiż-żona tal-ICES VIIe;

(d)

l-Anness IID għandu japplika għall-ġestjoni tal-istokkijiet taċ-ċiċċirell fl-ilmijiet tal-UE taż-żoni tal-ICES IIa, IIIa u IV.

Artikolu 9

Limiti tal-qbid u tal-isforz tas-sajd tal-baħar fond

1.   B' żieda mal-limiti tal-qbid stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1359/2008 tat-28 ta' Novembru 2008 li jistabbilixxi għall-2009 u l-2010 l-opportunitajiet tas-sajd ta’ bastimenti tas-sajd Komunitarji għal ċerti stokkijiet ta’ ħut tal-baħar fond (45), għandu jkun ipprojbit li jinqabad u jinżamm abbord, jiġi trasbordat jew jiġi żbarkat l-art kwalunkwe kwantità aggregata ta' speċijiet tal-baħar fond u tal-ħalibatt ta' Groenlandja ta' aktar minn 100 kg kull vjaġġ fuq il-baħar, sakemm il-bastiment inkwistjoni ma jkollux permess tal-baħar fond skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 2347/2002.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-attivitajiet tas-sajd li jwasslu għal qabdiet u żamma abbord ta' aktar minn 10 tunnellati kull sena kalendarja ta' speċijiet tal-baħar fond u ta' ħalibatt ta' Groenlandja minn bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom u li huma reġistrati fit-territorju tagħhom għandhom ikunu soġġetti għal permess tas-sajd tal-baħar fond.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li għall-2010 l-livelli tal-isforz tas-sajd, imkejla bħala jiem kilowatt barra mill-port, minn bastimenti detenturi ta' permessi tas-sajd tal-baħar fond ma jeċċedux 65 % tal-medja tal-isforz tas-sajd annwali magħmul mill-bastimenti tal-Istati Membri fl-2003 fi vjaġġi meta nżammu l-permessi tas-sajd tal-baħar fond u/jew inqabdu speċijiet tal-baħar fond, kif elenkati fl-Annessi I u II tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2347/2002. Dan il-paragrafu għandu japplika biss għal vjaġġi tas-sajd li fihom inqabdu aktar minn 100 kg ta' speċijiet tal-baħar fond, minbarra l-greater silver smelt.

Artikolu 10

Kondizzjonijiet għall-iżbark tal-qabdiet u l-qabdiet inċidentali

1.   Ħut minn stokkijiet li għalihom il-limiti tal-qbid huma stabbiliti għandhom jinżammu abbord jew żbarkati l-art biss jekk:

(a)

il-qabdiet saru minn bastimenti ta' Stat Membru li għandu kwota u dik il-kwota ma ġietx eżawrita; jew

(b)

il-qabdiet jikkonsistu f'parti minn sehem ta' kwota tal-Unjoni li ma kinitx ġiet allokata permezz ta' kwota bejn l-Istati Membri, u dik il-kwota ma ġietx eżawrita.

2.   B' deroga mill-paragrafu 1, il-ħut li ġej jista' jinżamm abbord u jiġi żbarkat l-art anki jekk l-Istat Membru ma għandux kwoti jew il-kwoti jew l-ishma jkunu eżawriti:

(a)

speċijiet, minbarra l-aringi u l-kavalli, li

(i)

jinqabdu mħallta ma' speċijiet oħrajn bi xbieki li l-qies tal-malji tagħhom huwa inqas minn 32 mm f'konformità mal-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 850/98; u

(ii)

il-qabdiet ma jintgħażlux la abbord u lanqas mal-iżbark;

jew

(b)

il-kavalli, meta

(i)

jinqabdu mħallta mas-sawrell jew is-sardin;

(ii)

ma jkunx hemm aktar minn 10 % tal-piż totali ta' kavalli, sawrell u sardin abbord; u

(iii)

il-qabdiet ma jintgħażlux la abbord u lanqas mal-iżbark.

3.   L-iżbark kollu għandu jitnaqqas mill-kwota jew, jekk il-kwota tal-Unjoni ma tkunx ġiet allokata bejn l-Istati Membri permezz ta’ kwoti, mill-kwota tal-Unjoni, ħlief għall-qabdiet magħmula f'konformità mal-paragrafu 2.

4.   Il-perċentwal tal-qabdiet inċidentali kif ukoll ir-rimi tagħhom għandhom jiġu determinati f'konformità mal-Artikoli 4 u 11 tar-Regolament (KE) Nru 850/98.

Artikolu 11

Restrizzjonijiet fuq l-użu ta' ċerti opportunitajiet tas-sajd

Matul il-perijodu mill-1 ta' Mejju sal-31 ta' Lulju 2010 għandu jiġi pprojbit is-sajd għal kwalunkwe organiżmu tal-baħar u ż-żamma tiegħu abbord ħlief għall-aringi, il-kavalli, is-sardin, is-sawrell, il-laċċa kaħla, l-istokkafixx u arġentini fiż-żona kkonfinata minn linji rombu mgħaqqdin sekwenzjalment mal-pożizzjonijiet li ġejjin:

Punt

Latitudni

Lonġitudni

1

52o 27' N

12o 19' W

2

52o 40' N

12o 30' W

3

52o 47' N

12o 39,600' W

4

52o 47' N

12o 56' W

5

52o 13,5' N

13o 53,830' W

6

51o 22' N

14o 24' W

7

51o 22' N

14o 03' W

8

52o 10' N

13o 25' W

9

52o 32' N

13o 07,500' W

10

52o 43' N

12o 55' W

11

52o 43' N

12o 43' W

12

52o 38,800' N

12o 37' W

13

52o 27' N

12o 23' W

14

52o 27' N

12o 19' W

Artikolu 12

Żbark ta' ħut mhux magħżul fiż-żoni tal-ICES IIIa, IV u VIId u l-ilmijiet tal-UE taż-żona IIa tal-ICES

1.   Meta għal Stat Membru l-limiti tal-qbid tal-aringi fiż-żoni tal-ICES IIIa, IV u VIId u l-ilmijiet tal-UE taż-żona tal-ICES IIa jiġu eżawriti, bastimenti li jtajru l-bandiera ta' dak l-Istat Membru, u li jkunu reġistrati fl-Unjoni, u li jaħdmu fis-sajd li għalih japplikaw il-limiti rilevanti, għandhom jkunu projbiti li jiżbarkaw l-art qabdiet imħallta li jkun fihom l-aringi.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun fis-seħħ programm ta' kampjunar adegwat li jippermetti l-monitoraġġ effiċjenti ta' żbark imħallat skont l-ispeċi maqbuda fiż-żoni tal-ICES IIIa, IV u VIId u l-ilmijiet tal-UE taż-żona tal-ICES IIa.

3.   Qabdiet imħallta fiż-żoni tal-ICES IIIa, IV u VIId u l-ilmijiet tal-UE fiż-żona tal-ICES IIa għandhom jiġu żbarkati l-art biss f'portijiet u f'postijiet ta' żbark fejn ikun fis-seħħ programm ta' teħid ta' kampjuni kif imsemmi fil-paragrafu 2.

Artikolu 13

Trażmissjoni tad-data

Meta, skont l-Artikoli 33 u 34 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009, l-Istati Membri jibagħtu data lill-Kummissjoni dwar l-iżbark tal-kwantitajiet ta' stokkijiet maqbuda, huma għandhom jużaw il-kodiċijiet tal-istokkijiet imniżżla fl-Anness I ta' dan ir-Regolament.

KAPITOLU II

Awtorizzazzjoni tas-sajd f'ilmijiet ta' pajjiżi terzi

Artikolu 14

Awtorizzazzjonijiet tas-sajd

1.   L-għadd massimu ta' awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-UE f'ilmijiet ta' pajjiż terzi huma stipulat fl-Anness III.

2.   Fejn Stat Membru jittrasferixxi l-kwota tiegħu lil Stat Membru ieħor (tpartit) fiż-żoni ta' sajd stipulati fl-Anness III, abbażi tal-Artikolu 20(5) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, it-trasferiment għandu jinkludi trasferiment xieraq tal-awtorizzazzjonijiet tas-sajd u dan għandu jiġi nnotifikat lill-Kummissjoni. Madankollu, in-numru totali ta’ awtorizzazzjonijiet għal kull żona ta’ sajd, kif stipulat fl-Anness III, m’għandux jinqabeż.

KAPITOLU III

Opportunitajiet tas-sajd f'ilmijiet ta' organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd

Taqsima 1

Żona tal-konvenzjoni ICCAT

Artikolu 15

Limitazzjonijiet tal-għadd ta' bastimenti awtorizzati li jistadu għat-tonn tal-pinen sofor

L-għadd massimu tal-bastimenti li ġejjin għanu jkun limitat kif stipulati fl-Anness IV:

dgħajjes tal-UE tal-lixka u tas-sajd bir-rixa awtorizzati sabiex jistadu attivament għat-tonn tal-pinen sofor (Thunnus thynnus) bejn it-8 kg/75 ċm u t-30 kg/115 ċm fil-Lvant tal-Atlantiku;

bastimenti tal-UEtas-sajd kostali artiġjanali awtorizzati sabiex jistadu attivament għat-tonn tal-pinen sofor bejn it-8 kg/75 ċm u t-30 km/115 ċm fil-Mediterran;

bastimenti tas-sajd tal-UE li jistadu għat-tonn tal-pinen sofor fil-Baħar Adrijatiku għall-finijiet ta' trobbija awtorizzati sabiex jistadu attivamenti għat-tonn tal-pinen sofor bejn it-8 kg/75 ċm u t-30 kg/115 ċm.

Artikolu 16

Kondizzjonijiet addizzjonali għall-kwota tat-tonn tal-pinen sofor allokata fl-Anness ID

B'żieda mal-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 302/2009, is-sajd purse seine għat-tonn tal-pinen sofor fl-Atlantiku tal-Lvant u fil-Mediterran għandu jiġi pprojbit matul il-perijodu mill-15 ta' April sal-15 ta' Mejju 2010.

Artikolu 17

Sajd rikreattiv u sportiv

L-Istati Membri għandhom jallokaw, mill-kwoti tagħhom allokati fl-Anness ID, kwota speċifika tat-tonn tal-pinen sofor għas-sajd rikreattiv u sportiv.

Artikolu 18

Klieb il-Baħar

1.   Għandu jkun ipprojbit iż-żamma abbord, it-trasbord jew l-iżbark ta' kwalunkwe parti jew karkassa sħiħa ta' klieb il-baħar bigeye thresher (Alopias superciliosus).

2.   Għandu jkun ipprojbit it-twettiq ta' sajd dirett għal speċi ta' klieb il-baħar thresher tal-ġeneru Alopias.

Taqsima 2

Żona tal-konvenzjoni TAS-CCAMLR

Artikolu 19

Projbizzjonijiet u limitazzjonijiet tal-qbid

1.   Sajd dirett għall-ispeċijiet imsemmija fil-Parti A tal-Anness V, għandu jkun ipprojbit fiż-żoni u matul il-perijodi stipulati f'dak l-Anness.

2.   Għal sajd ġdid u esploratorju, il-limiti tal-qbid u tal-qbid inċidentali stabbiliti fil-Parti B tal-Anness V għandhom japplikaw fis-Subżoni msemmija f'dik il-Parti.

Artikolu 20

Sajd esploratorju

1.   Bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta', u li huma reġistrati fi Stat Membru li ġie nnotifikat lis-CCAMLR f'konformità mal-Artikoli 7 u 7a tar-Regolament (KE) Nru 601/2004 jista' jipparteċipa f'sajd esploratorju bil-konzijiet għad-Dissostichus spp. fis-Subżoni tal-FAO 88.1 u 88.2 kif ukoll fid-Diviżjonijiet 58.4.1 u 58.4.2 barra minn żoni ta' ġurisdizzjoni nazzjonali.

2.   Fir-rigward tas-Subżoni tal-FAO 88.1 u 88.2 u wkoll tad-Diviżjonijiet 58.4.1 u 58.4.2, il-limiti tal-qbid u l-qbid inċidentali għal kull subżona u diviżjoni, u d-distribuzzjoni tagħhom f'Unitajiet ta' Riċerka fuq Skala Żgħira (SSRUs) fi ħdan kull waħda minnhom għandhom isiru kif stipulat fl-Anness V, Parti B. Għandu jieqaf is-sajd f'kull SSRU meta l-qabda rrappurtata tilħaq il-limitu tal-qbid speċifikat u l-SSRU għandha tingħalaq għas-sajd għall-bqija tal-istaġun.

3.   Is-sajd għandu jseħħ fuq medda ġeografika u batimetrika kbira kemm jista' jkun sabiex tinkiseb l-informazzjoni meħtieġa għad-determinazzjoni tal-potenzjal tas-sajd u sabiex jiġi evitat is-sajd u l-qbid bla rażan. Madankollu, is-sajd fis-Subżoni tal-FAO 88.1 u 88.2 u fid-Diviżjonijiet 58.4.1 u 58.4.2 għandu jkun ipprojbit f'fond ta' inqas minn 550 m.

Artikolu 21

Sajd għall-krill matul l-istaġun tas-sajd 2010/2011

1.   Dawk l-Istati Membri biss li huma Membri tal-Kummissjoni tas-CCAMLR jistgħu jistadu għall-krill (Euphausia superba) fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR matul l-istaġun tas-sajd 2010/2011. Jekk tali Stat Membru ikollu l-intenzjoni li jistad għall-krill fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR, huwa għandu jinnotifika lis-Segretarjat tas-CCAMLR u lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 5a tar-Regolament (KE) Nru 601/2004 u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard mill-1 ta' Ġunju 2010:

(a)

tal-intenzjoni tiegħu li jistad għall-krill, bl-użu tal-format stipulat fil-Parti C tal-Anness V;

(b)

bil-forma ta' konfigurazzjoni tax-xibka bl-użu tal-format stipulat fil-Parti D tal-Anness V.

2.   In-notifika msemmija fil-paragrafu 1 għandha tinkludi l-informazzjoni prevista fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 601/2004 għal kull bastiment li għandu jiġi awtorizzat mill-Istat Membru biex jipparteċipa fis-sajd għall-krill.

3.   L-Istati Membri li għandhom l-intenzjoni li jistadu għall-krill fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR għandhom jinnotifikaw biss bastimenti awtorizzati li jtajru l-bandiera tagħhom fiż-żmien tan-notifika.

4.   L-Istati Membri għandhom ikunu intitolati li jawtorizzaw parteċipazzjoni f'sajd għall-krill minn bastiment barra dawk notifikati lis-CCAMLR skont il-paragrafi 1, 2 u 3, jekk bastiment awtorizzat huwa mwaqqaf milli jipparteċipa minħabba raġunijiet operazzjonali leġittimi jew ta' force majeure. F'ċirkostanzi bħal dawk l-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma minnufih lis-Segretarjat tas-CCAMLR u lill-Kummissjoni, billi jipprovdi:

(a)

dettalji sħaħ tal-bastiment(i) maħsub(a) li se jissostitwixxu/i kif imsemmi fil-paragrafu 2, inkluż l-informazzjoni prevista fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 601/2004;

(b)

rendikont komprensiv tar-raġunijiet li jiġġustifikaw is-sostituzzjoni u kwalunkwe evidenza jew referenza rilevanti ta’ appoġġ.

5.   L-Istati Membri ma għandhomx jawtorizzaw bastimenti fuq kwalunkwe waħda mil-listi ta' bastimenti IUU tas-CCAMLR sabiex jipparteċipaw fis-sajd għall-krill.

Artikolu 22

Għeluq tas-sajd kollu

1.   Wara n-notifika mis-Segretarjat tas-CCAMLR tal-għeluq ta’ tip wieħed ta' sajd, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-bastimenti kollha li jtajru l-bandiera tagħhom u li jistadu f'dik iż-żona, żona ta' ġestjoni, subżona, diviżjoni, SSRU jew unità ta' tmexxija oħra, soġġetti għall-avviż tal-għeluq, għandhom ineħħu l-irkaptu tas-sajd kollu tagħhom mill-ilma sad-data u l-ħin tal-għeluq notifikati.

2.   Wara li tkun riċevuta tali notifika mill-bastiment, l-ebda konz ieħor ma jista' jintelaq fi żmien 24 siegħa tad-data u l-ħin notifikati. Jekk tali notifika tkun riċevuta inqas minn 24 siegħa qabel id-data u l-ħin tal-għeluq, l-ebda konz ieħor ma jista' jintelaq wara r-riċevuta ta' dik in-notifika.

3.   Fil-każ tal-għeluq tas-sajd imswemmi fil-paragrafu 1, il-bastimenti kollha għandhom jitilqu miż-żona tas-sajd ladarba l-irkaptu kollu tas-sajd ikun tneħħa mill-ilma.

4.   Fil-każ li bastiment ma jistax ineħħi l-irkaptu tas-sajd kollu tiegħu mill-ilma sad-data u l-ħin tal-għeluq innotifikati għal raġunijiet relatati ma':

(a)

is-sikurezza tal-bastiment u l-ekwipaġġ;

(b)

il-limitazzjonijiet li jistgħu jirriżultaw minn kondizzjonijiet tat-temp avversi;

(c)

baħar miksi bis-silġ; jew

(d)

il-ħtieġa li jkun protett l-ambjent marin tal-Antartiku,

il-bastiment għandu jinnotifika lill-Istat Membru tal-bandiera tiegħu bis-sitwazzjoni. L-Istati Membri għandhom immedjatament jinnotifikaw lis-Segretarjat tas-CCAMLR u lill-Kummissjoni. Il-bastiment għandu madankollu jagħmel l-isforzi kollha raġonevoli biex ineħħi l-irkaptu tas-sajd kollu mill-ilma kemm jista' jkun malajr.

5.   Jekk japplika l-paragrafu 4, l-Istati Membri għandhom iwettqu investigazzjoni dwar l-azzjonijiet tal-bastiment u, skont il-proċeduri domestiċi tagħhom, jirrapportaw is-Segretarjat tas-CCAMLR u lill-Kummissjoni bis-sejbiet tagħhom, inklużi l-kwistjonijiet rilevanti kollha, sa mhux aktar tard mil-laqgħa tas-CCAMLR li jkun imiss. Ir-rapport finali għandu jivvaluta jekk il-bastiment għamilx l-isforzi kollha raġonevoli biex ineħħi l-irkaptu tiegħu tas-sajd mill-ilma:

(a)

sad-data u l-ħin tal-għeluq notifikati; u

(b)

kemm jista' jkun malajr wara n-notifika msemmija fil-paragrafu 4.

6.   Fil-każ li bastiment ma jitlaqx miż-żona magħluqa hekk kif l-irkaptu kollu tas-sajd ikun tneħħa mil-ilma, l-Istat Membru tal-Bandiera jew il-bastiment għandu jinforma lis-Segretarjat tas-CCAMLR u lill-Kummissjoni.

Taqsima 3

Żona tal-IOTC

Artikolu 23

Limitu fil-kapaċità tas-sajd ta' bastimenti li jistadu fiż-żona tal-IOTC

1.   L-għadd massimu ta' bastimenti tas-sajd tal-UE li jistadu għat-tonn tropikali fiż-żona tal-IOTC u l-kapaċità korrispondenti f'tunellaġġ gross (TG), għandu jkun stipulat fil-punt 1 tal-Anness VI.

2.   L-għadd massimu ta' bastimenti tas-sajd tal-UE li jistadu għall-pixxispad (Xiphias gladius) u l-alonga (Thunnus alalunga) fiż-żona tal-IOTC, u l-kapaċità korrispondenti f'tunellaġġ gross (TG), għandu jkun stipulat fil-punt 2 tal-Anness VI.

3.   L-Istati Membri jistgħu jibdlu l-għadd tal-bastimenti msemmi fil-paragrafi 1 u 2, skont it-tip ta' rkaptu dment li jistgħu juru lill-Kummissjoni li din l-bidla ma twassalx għal żieda fl-isforz tas-sajd tal-istokkijiet tal-ħut involuti.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta jkun hemm trasferiment ta' kapaċità propost għall-flotta tagħhom, il-bastimenti li jkunu se jiġu trasferiti jkunu fuq ir-reġistru ta' bastimenti tal-IOTC jew fuq ir-reġistru ta' bastimenti ta' organizzazzjonijiet reġjonali oħra tas-sajd tat-Tonn. Ma jistgħu jiġu ttrasferiti l-ebda bastimenti li jinsabu fuq lista ta' bastimenti involuti f' attivitajiet ta' sajd ullegali, mhux rapportat u mhux regolat (Bastimenti IUU) ta' xi organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd.

5.   Sabiex titqies l-implimentazzjoni tal-pjani ta' żvilupp ippreżentati lill-IOTC, l-Istati Membri jistgħu jżidu l-limiti tal-kapaċità tas-sajd, kif imsemmija f'dan l-Artikolu, ġewwa l-limiti stipulati f'dawk il-pjani ta' żvilupp.

Taqsima 4

Żona tal-konvenzjoni SPRFMO

Artikolu 24

Sajd Pelaġiku – limitazzjonijiet tal-kapaċità

L-Istati Membri li b'mod attiv eżerċitaw attivitajiet tas-sajd fiż-żona tal-Konvenzjoni SPRFMO fl-2007, 2008 jew l-2009 għandhom jillimitaw il-livell totali ta' GT ta' bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom li jistadu għall-istokkojiet pelaġiċi fl-2010 għal-livelli ta' 78 610 GT total fiż-żona tal-Konvenzjoni SPRFMO b'mod li l-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi pelaġiċi tas-sajd fil-Paċifiku tan-Nofsinhar jiġi żgurat.

Artikolu 25

Sajd Pelaġiku - limiti tal-qbid

1.   Dawk l-Istati Membri biss li b'mod attiv eżerċitaw attivitajiet tas-sajd fiż-Żona tal-Konvenzjoni SPRFMO fis-snin 2007, 2008 jew 2009, kif imsemmi fl-Artikolu 24, jistgħu jistadu għal stokkijiet pelaġiċi f'din iż-Żona f'konformità mal-limiti tal-qbid stipulati fl-Anness IJ.

2.   L-Istati Membri għandhom fuq bażi ta' kull xahar jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-ismijiet u l-karatteristiċi, inklużi il-GT, tal-bastimenti tagħhom impenjati fis-sajd imsemmi f'dan l-Artikolu.

3.   Għall-fini ta' monitoraġġ tas-sajd imsemmi f'dan l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni, biex jintbagħtu lis-Segretarjat Intermedju tal-SPRFMO, rekords tas-sistema ta' monitoraġġ tal-bastimenti (VMS), rapporti ta' kull xahar dwar il-qbid u, fejn disponibbli, id-daħliet fil-portijiet mhux aktar tard mill-15-il jum tax-xahar ta' wara.

Artikolu 26

Sajd tal-qiegħ

L-Istati Membri għandhom jillimitaw l-isforz tas-sajd tal-qiegħ jew il-qbid mill-qiegħ fiż-żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO għal-livelli annwali medji matul il-perijodu mill-1 ta' Jannar 2002 sal-31 ta' Diċembru 2006 f'termini tal-għadd ta' bastimenti tas-sajd u parametri oħra li jirriflettu l-livell tal-qbid, tal-isforz tas-sajd, u tal-kapaċità tas-sajd u biss għal dawk il-partjiet taż-żona tal-Konvenzjoni SPRFMO fejn is-sajd tal-qiegħ kien seħħ fl-istaġun tas-sajd preċedenti.

Taqsima 5

Żona tal-Konvenzjoni IATTC

Artikolu 27

Sajd bit-tartarun idur

1.   Is-sajd minn bastimenti bit-tartarun idur għat-tonn tal-pinen sofor (Thunnus albacares), it-tonn t'għajnu kbira (Thunnus obesus) u l-palamit (Katsuwonus pelamis) għandu jkun ipprojbit:

a)

jew mid-29 ta' Lulju sat-28 ta' Settembru 2010 jew mill-10 ta' Novembru 2010 sat-18 ta' Jannar 2011 fiż-żona definita bil-limiti li ġejjin:

il-linji tal-kosta tal-Paċifiku tal-Ameriki,

il-lonġitudni 150° W,

il-latitudni 40° N,

il-latitudni 40° S;

b)

mid-29 ta' Settembru sad-29 ta' Ottubru 2010 fiż-żona definita bil-limiti li ġejjin:

il-lonġitudni 94° W,

il-lonġitudni 110° W,

il-latitudni 3° N,

il-latitudni 5° S.

2.   L-Istati Membri kkonċernati għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-perijodu ta’ għeluq magħżul kif imsemmi fil-paragrafu 1(a) qabel l-1 ta’ April 2010. Il-bastimenti bit-tartarun idur kollha tal-Istati Membri kkonċernati għandhom jieqfu mis-sajd bit-tartarun idur tul il-perijodu magħżul.

3.   Is-sajjieda li jistadu bit-tartarun idur għat-tonn fiż-Żona Regolatorja tal-IATTC għandhom iżommu abbord u mbagħad jiżbarkaw it-tonn tal-pinen sofor, t'għajnu kbira, u l-palamit u maqbud kollu, ħlief għal ħut ikkunsidrat mhux tajjeb għall-konsum tal-bniedem għal raġunijiet għajr dawk ta' daqs. Eċċezzjoni unika għandha tkun l-aħħar tefgħa ta' xibka ta' vjaġġ, meta jista' ma jkunx baqa' spazju biżżejjed fejn jitqiegħed it-tonn kollu maqbud f'dik it-tefgħa.

Taqsima 6

Żona tal-konvenzjoni tas-SEAFO

Artikolu 28

Miżuri għall-protezzjoni tal-klieb il-baħar tal-fond

Sajd dirett għall-klieb il-baħar tal-fond li ġejjin fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO għandu jkun ipprojbit: rebekkini (Rajidae), mazzola tax-xewka (Squalus acanthias), blurred smooth lanternshark (Etmopterus bigelowi), shorttail lanternshark (Etmopterus brachyurus), great lanternshark (Etmopterus princeps), smooth lanternshark (Etmopterus pusillus), ghost catshark (Apristurus manis), velvet dogfish (Scymnodon squamulosus) u klieb il-baħar tal-fond tas-super-ordni Selachimorpha.

Taqsima 7

Żona tal-konvenzjoni taD-WCPFC

Artikolu 29

Limitazzjonijiet tal-isforz tas-sajd għat-tonn ta' għajnu kbira, it-tonn tal-pinen sofor, il-palamit u l-alonga tan-Nofsinhar tal-Paċifiku

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-isforz totali tas-sajd għat-tonn ta' għajnu kbira (Thunnus obesus), it-tonn tal-pinen sofor (Thunnus albacares), il-palamit (Katsuwonus pelamis) u l-alonga tan-Nofsinhar tal-Paċifiku (Thunnus alalunga) fiż-żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC ikun limitat għall-isforz tas-sajd previst fil-ftehimiet ta' sħubija tas-sajd bejn l-Unjoni u l-Istati kostali fir-reġjun.

Artikolu 30

Żona magħluqa għal sajd FAD

1.   Fil-parti taż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC li tinsab bejn 20°N u 20°S, attivitajiet ta' sajd minn bastimenti bit-tartarun idur li jużaw l-apparat ta' aggregazzjoni tal-ħut (FADs) għandhom ikunu projibiti bejn 00:00 tal-1 ta' Lulju 2010 u 24:00 tat-30 ta' Settembru 2010. Matul dan il-perijodu, bastiment bit-tartarun idur jista' jkun involut f'operazzjonijiet tas-sajd f'dik il-parti taż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC, biss jekk ikollu abbord osservatur sabiex jissorvelja li l-bastiment f'ebda ħin ma:

(a)

juża jew jagħti servizz lil FAD jew apparat elettroniku assoċjat;

(b)

jistad fuq ġlejjeb ta' ħut b'assoċjazzjoni mal-FADs.

2.   Il-bastimenti bit-tartarun idur kollha li jistadu fil-parti taż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom iżommu abbord u fuq l-art jew jittrasbordaw it-tonn tal-pinen sofor, it-tonn ta' għajnu kbira u l-palamit maqbud kollu.

3.   Il-paragrafu 2 ma għandux japplika għall-każijiet li ġejjin:

(a)

fl-aħħar tefgħa ta’ xibka ta' vjaġġ, jekk il-bastiment ma kollux spazju suffiċjenti fl-istiva sabiex joqgħod il-ħut kollu;

(b)

meta l-ħut ma jkunx tajjeb għal konsum mill-bniedem għal kwalunkwe raġuni għajr dawk ta' daqs; jew

(c)

meta sseħħ ħsara serja fl-apparat tal-friża.

Artikolu 31

Limiti fil-għadd ta' bastimenti awtorizzati li jistadu għall-pixxispad

L-għadd massimu ta' bastimenti tal-UEawtorizzati sabiex jistadu għall-pixxispad (Xiphias gladiu) f'żoni fin-Nofisnhar ta' 20° S taż-żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC għandu jkun kif indikat fl-Anness VII.

Taqsima8

Baħar Bering

Artikolu 32

Projbizzjoni tas-sajd fl-ibħra miftuħa tal-Baħar Bering

Is-sajd għall-pollakkju (Theragra chalcogramma) fl-ibħra miftuħa tal-Baħar Bering għandu jkun ipprojbit.

TITOLU III

OPPORTUNITAJIET TAS-SAJD GĦALL-BASTIMENTI TA' PAJJIŻI TERZI FL-ILMIJIET TAL-UE

Artikolu 33

Limiti tal-qbid

Bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tan-Norveġja u bastimenti tas-sajd reġistrati fil-Gżejjer Faroe għandhom ikunu awtorizzati li jagħmlu qabdiet fl-ilmijiet tal-Unjoni, fil-limiti tal-qbid stipulati fl-Anness I u soġġetti għall-kondizzjonijiet previsti fil-Kapitolu III tar-Regolament (KE) Nru 1006/2008 u f'dan it-Titolu.

Artikolu 34

Awtorizzazzjonijiet tas-sajd

1.   L-għadd massimu ta' awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi fl-ilmijiet tal-UE huwa stipulat fl-Anness VIII.

2.   Ħut minn stokkijiet li għalihom hemm stabbiliti limiti tal-qbid ma għandux jinżamm abbord jew żbarkat ħlief jekk meħud minn bastimenti ta' pajjiż terz li għandu kwota u dik il-kwota ma tkunx eżawrita.

Artikolu 35

Speċijiet projbiti

Għandu jkun ipprojbit li bastimenti ta' pajjiżi terzi jistadu għal, iżommu abbord, jittrasbordaw jew jiżbarkaw l-ispeċijiet li ġejjin:

(a)

il-gabdoll (Cetorhinus maximus) u l-kelb il-baħar l-abjad (Carcharodon carcharias) fl-ilmijiet kollha tal-UE;

(b)

l-ixkatlu (Squatina squatina) fl-ilmijiet kollha tal-UE;

(c)

ir-rebekkin skur (Diptrus batis) fl-ilmijiet tal-UE taż-żoni tal-ICES IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX u X; u

(d)

ir-rajja undulata (Raja undulata) u l-ħamiema (Rostroraja alba) fl-ilmijiet tal-UE taż-żoni tal-ICES VI, VII, VIII, IX u X.

TITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 36

Emenda għar-Regolament (KE) Nru 1359/2008

Fil-Parti 2 tal-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1359/2008, id-daħla dwar ir-roundnose grenadier f'ilmijiet Komunitarji u f'ilmijiet li mhumiex taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi tas-sub-żona tal-ICES III għandha tiġi sostitwita b'dan li ġej:

“Speċi:

Roundnose grenadier

Coryphaenoides rupestris

Żona:

Ilmijiet Komunitarji u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ III (46)

(RNG/03-)

Sena

2009

2010

 

Danimarka

804

804

Ġermanja

5

5

Svezja

41

41

KE

850

850

Artikolu 37

Emenda għar-Regolament (KE) Nru 754/2009

Fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 754/2009, huma miżjuda l-punti li ġejjin:

“c)

il-grupp ta' bastimenti li jtajru l-bandiera tar-Renju Unit, li jipparteċipaw fis-sajd indikat fit-talba mir-Renju Unit bid-data tat-18 ta' Ġunju 2009, li jimmiraw għall-Awwista Norveġiża u li jużaw xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ u tartaruni bid-daqs tal-malja ta' 70 mm jew akbar u inqas minn 100mm fil-Punent tal-Iskozja, b'mod partikolari fil-Minch (rettangoli statistiċi 42 E3, 42 E4, 43 E3, 43 E4, 44 E3, 44 E4, 45 E3 tal-ICES);

d)

il-grupp ta' bastimenti li jtajru l-bandiera tar-Renju Unit, li jipparteċipaw fis-sajd indikat fit-talba mir-Renju Unit bid-data tat-18 ta' Ġunju 2009, li jimmiraw għall-Awwista Norveġiża u li jużaw xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ u tartaruni bid-daqs tal-malja ta' 70 mm jew akbar u inqas minn 100mm fil-Punent tal-Iskozja, b'mod partikolari fil-Firth of Clyde (rettangoli statistiċi 39 E5 u 40 tal-ICES);

e)

il-grupp ta' bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Polonja, li jipparteċipaw fis-sajd indikat fit-talba mill-Polonja bid-data tal-24 ta' April 2009 kif kompletata bil-korrispondenza bid-data tal-11 ta' Lulju 2009, li jimmiraw il-merlangu u li jużaw xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ bid-daqs tal-malja daqs jew akbar minn 100 mm fil-Baħar tat-Tramuntana u l-ilmijiet tal-UE taż-żona tal-ICES IIa b'kopertura ta' osservazzjoni fuq bażi permanenti.”.

Artikolu 38

Emenda għar-Regolament (KE) Nru 1226/2009

L-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1226/2009 tal-20 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati għal ċerti stokkijiet ta’ ħut u gruppi ta’ stokkijiet ta’ ħut applikabbli fil-Baħar Baltiku għall-2010 (47) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 2

Ambitu

1.   Dan ir-Regolament għandu japplika għal bastimenti tas-sajd Komunitarji (‘bastimenti Komunitarji’) li joperaw fil-Baħar Baltiku.

2.   B'deroga mill-paragrafu 1, dan ir-Regolament m'għandux japplika għall-operazzjonijiet tas-sajd li jitwettqu unikament għall-fini tal-investigazzjonijiet xjentifiċi li jitwettqu bil-permess ta', u taħt l-awtorità tal-Istat Membru li l-bastiment ikkonċernat ikun qed itajjar il-bandiera tiegħu u li dwaru l-Kummissjoni u l-Istati Membri li fl-ilmijiet tagħhom tkun twettqet ir-riċerka jkunu ġew informati minn qabel. L-Istati Membri li jwettqu operazzjonijiet tas-sajd għall-fini tal-investigazzjonijiet xjentifiċi għandhom jinformaw lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri li fl-ilmijiet tagħhom tkun twettqet ir-riċerka, lill-ICES u lis-STECF bil-qabdiet kollha minn tali operazzjonijiet tas-sajd.

3.   Il-paragrafu 2 m'għandux japplika għal operazzjonijiet tas-sajd minn bastimenti li jipparteċipaw f'inizjattivi dwar sajd dokumentat kompletament fejn tali sajd jibbenefika minn kwoti addizzjonali.”

Artikolu 39

Emenda għar-Regolament (KE) Nru 1287/2009

L-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1287/2009 tas-27 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati għal ċerti stokkijiet ta’ ħut applikabbli fil-Baħar l-Iswed għall-2010 (48) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 2

Ambitu

1.   Dan ir-Regolament għandu japplika għal bastimenti tas-sajd Komunitarji (‘bastimenti Komunitarji’) li joperaw fil-Baħar l-Iswed.

2.   B'deroga mill-paragrafu 1, dan ir-Regolament m'għandux japplika għall-operazzjonijiet tas-sajd li jitwettqu unikament għall-fini tal-investigazzjonijiet xjentifiċi li jitwettqu bil-permess ta', u taħt l-awtorità tal-Istat Membru li l-bastiment ikkonċernat ikun qed itajjar il-bandiera tiegħu u li dwaru l-Kummissjoni u l-Istati Membri li fl-ilmijiet tagħhom tkun twettqet ir-riċerka jkunu ġew informati minn qabel. L-Istati Membri li jwettqu operazzjonijiet tas-sajd għall-fini tal-investigazzjonijiet xjentifiċi għandhom jinformaw lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri li fl-ilmijiet tagħhom tkun twettqet ir-riċerka, lill-ICES u lis-STECF bil-qabdiet kollha minn tali operazzjonijiet tas-sajd.

3.   Il-paragrafu 2 m'għandux japplika għal operazzjonijiet tas-sajd minn bastimenti li jipparteċipaw f'inizjattivi dwar sajd dokumentat kompletament fejn tali sajd jibbenefika minn kwota addizzjonali.”

Artikolu 40

Dħul fis-seħħ u applpikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Ufficjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2010.

Fejn l-opportunitajiet tas-sajd għaż-żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR huma stipulati għal perijodi li jibdew qabel l-1 ta' Jannar 2010, it-Taqsima 2 tal-Kapitolu III tat-Titolu II u l-Annessi IE u V għandhom japplikaw b'effett mill-bidu tal-perijodi rispettivi ta' applikazzjoni ta' dawk l-opportunitajiet tas-sajd.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 14 ta' Jannar 2010

Għall-Kunsill

Il-President

M. A. MORATINOS


(1)  ĠU L 348, 24.12.2008, p. 20.

(2)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59.

(3)  ĠU L 150, 30.4.2004, p. 1.

(4)  ĠU L 345, 28.12.2005, p. 5.

(5)  ĠU L 65, 7.3.2006, p. 1.

(6)  ĠU L 122, 11.5.2007, p. 7.

(7)  ĠU L 157, 19.6.2007, p. 1.

(8)  ĠU L 344, 20.12.2008, p. 6.

(9)  ĠU L 96, 15.4.2009, p. 1.

(10)  ĠU L 214, 19.8.2009, p. 16.

(11)  ĠU L 276, 10.10.1983, p. 1.

(12)  ĠU L 274, 25.9.1986, p. 1.

(13)  ĠU L 132, 21.5.1987, p. 9.

(14)  ĠU L 365, 31.12.1991, p. 1.

(15)  ĠU L 261, 20.10.1993, p. 1.

(16)  ĠU L 171, 6.7.1994, p. 7.

(17)  ĠU L 125, 27.4.1998, p. 1.

(18)  ĠU L 351, 28.12.2002, p. 6.

(19)  ĠU L 289, 7.11.2003, p. 1.

(20)  ĠU L 333, 20.12.2003, p. 17.

(21)  ĠU L 97, 1.4.2004, p. 16.

(22)  ĠU L 340, 23.12.2005, p. 3.

(23)  ĠU L 409, 30.12.2006, p. 1.

(24)  ĠU L 36, 8.2.2007, p. 6.

(25)  ĠU L 123, 12.5.2007, p. 3.

(26)  ĠU L 318, 5.12.2007, p. 1.

(27)  ĠU L 286, 29.10.2008, p. 1.

(28)  ĠU L 286, 29.10.2008, p. 33.

(29)  ĠU L 295, 4.11.2008, p. 3.

(30)  ĠU L 87, 31.3.2009, p. 1.

(31)  ĠU L 87, 31.3.2009, p. 42.

(32)  ĠU L 87, 31.3.2009, p. 70.

(33)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(34)  Ftehim dwar is-sajd bejn il-Komunita' Ekonomika Ewropea u r-Renju tan-Norveġja (ĠU L 226, 29.8.1980, p. 48).

(35)  Ftehim dwar is-sajd bejn il-Komunita' Ekonomika Ewropea, minn naħa waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern (Home Government) tal-Gżejjer Faroe min-naħa l-oħra (ĠU L 226, 29.8.1980, p. 12).

(36)  Ftehim ta' Sħubija tas-sajd bejn il-Komunita' Ekonomika Ewropea, minn naħa waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern (Home Rule) tal-Groenlandja min-naħa l-oħra (ĠU L 172, 30.6.2007, p. 4) u l-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja prevista f'dak il-Ftehim (ĠU L 172, 30.6.2007, p. 9).

(37)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(38)  ĠU L 151, 11.6.2008, p. 5.

(39)  Konkluża permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/738/KE (ĠU L 234, 31.8.2002, p. 39.)

(40)  Il-Komunità Ewropea aċċediet permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 86/238/KEE (ĠU L 162, 18.6.1986, p. 33).

(41)  Konkluża permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/539/KE (ĠU L 224, 16.8.2006, p. 22).

(42)  Il-Komunità Ewropea aċċediet permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/399/KE (ĠU L 236, 5.10.1995, p. 24).

(43)  Konkluża permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/780/KE (ĠU L 268, 9.10.2008, p. 27).

(44)  Il-Komunità Ewropea aċċediet permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/75/KE (ĠU L 32, 4.2.2005, p. 1).

(45)  ĠU L 352, 31.12.2008, p. 1.

(46)  L-ebda sajd dirett għar-roundnose grenadier ma għandu jsir fiż-żona tal-ICES IIIa sakemm jitlestew il-konsultazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u n-Norveġja.”

(47)  ĠU L 330, 16.12.2009, p. 1.

(48)  ĠU L 347, 24.12.2009, p. 1.


ANNESS I

LIMITI TA’ QBID APPLIKABBLI GĦAL BASTIMENTI TAL-UE F’ŻONI FEJN JEŻISTU LIMITI TA’ QBID GĦAL BASTIMENTI TAS-SAJD TA’ PAJJIŻI TERZI F’ILMIJIET TAL-UE, SKONT L-SPEĊI U SKOND IŻ-ŻONA (F’TUNNELLATI TA’ PIŻ ĦAJ, SAKEMM MHUX DIVERSAMENT SPEĊIFIKAT)

Il-limiti tal-qbid kollha stipulati f’dan l-Anness għandhom jitqiesu bħala kwoti għall-finijiet tal-Artikolu 5 ta’ dan ir-Regolament, u għandhom għalhekk ikunu soġġetti għar-regoli stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1224/2009, u b’mod partikolari l-Artikoli 33 u 34 tiegħu.

Ir-referenzi għaż-żoni tas-sajd huma referenzi għaż-żoni tal-ICES, sakemm ma jkunx diversament speċifikat.

F'kull żona, l-istokkijiet tal-ħut huma msemmija fl-ordni alfabetiku li ġej tal-ismijiet tal-ispeċijiet bil-Latin. It-tabella ta' ekwivalenza ta' ismijiet komuni ma' ismijiet bil-Latin tidher hawn taħt għall-finijiet ta' dan ir-Regolament:

Isem xjentifiku

Kodiċi Alpha-3

Isem komuni

Amblyraja radiata

RJR

Raja tal-kwiekeb

Ammodytes spp.

SAN

Ċiċċirell

Argentina silus

ARU

Greater silver smelt

Beryx spp.

ALF

Alfonsinos

Brosme brosme

USK

Tusk

Centrophorus squamosus

GUQ

Leafscale gulper shark

Centroscymnus coelolepis

CYO

Mazzola Portugiża

Chaceon (Geryon) quinquedens.

CRR

Granċ aħmar tal-fond

Champsocephalus gunnari

ANI

Ħut tas-silġ tal-Antartiku

Chionoecetes spp.

PCR

Snow crab

Clupea harengus

HER

Aringi

Coryphaenoides rupestris

RNG

Roundnose grenadier

Dalatias licha

SCK

Murruna Sewda

Deania calcea

DCA

Mazzola (Birdbeak dogfish)

Dipturus batis

RJB

Rebekkin skur

Dissostichus eleginoides

TOP

Patagonian toothfish

Engraulis encrasicolus

ANE

Inċova

Etmopterus princeps

ETR

Mazzola kbira tal-fanal

Etmopterus pusillus

ETP

Mazzola tal-fanal (smooth)

Euphausia superba

KRI

Krill

Gadus morhua

COD

Merluzz

Galeorhinus galeus

GAG

Kelb il-baħar żgħir

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Witch flounder

Hippoglossoides pltessoides

PLA

Barbun tat-tbajja' Amerikan

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Ħalibatt tal-Atlantiku

Hoplostethus atlanticus

ORY

Orange roughy

Illex illecebrosus

SQI

Klamar tal-pinen qosra

Lamna nasus

POR

Pixxiplamtu

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Grey rockcod

Lepidorhombus spp.

LEZ

Megrims

Leucoraja circularis

RJI

Raja ramlija

Leucoraja fullonica

RJF

Rajja Petruża

Leucoraja naevus

RJN

Raja cuckoo

Limanda ferruginea

YEL

Barbun denbu isfar

Limanda limanda

DAB

Dab

Lophiidae

ANF

Petriċi

Lophius americanus

FLX

Ħut ċatt

Macrourus spp.

GRV

Grenadiers

Makaira nigricans

BUM

Marlin Blu

Mallotus villosus

CAP

Capelin

Martialia hyadesi

SQS

Klamari

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Haddock

Merlangius merlangus

WHG

Merlangu

Merluccius merluccius

HKE

Marlozz

Micromesistius poutassou

WHB

Stokkafixx

Microstomus kitt

LEM

Lemon sole

Molva dypterygia

BLI

Linarda

Molva molva

LIN

Lipp

Nephrops norvegicus

NEP

Ksampu

Pandalus borealis

PRA

Gamblu tat-Tramuntana

Paralomis spp.

PAI

Granċi

Penaeus spp.

PEN

Gambli Penaeus

Platichthys flesus

FLE

Barbun

Pleuronectes platessa

PLE

Barbun tat-tbajja’

Pollachius pollachius

POL

Pollakkju

Pollachius virens

POK

Pollakkju (saithe)

Psetta maxima

TUR

Barbun imperjali

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Norwegian skate

Raja brachyura

RJH

Blonde ray

Raja clavata

RJC

Raja tal-fosos

Raja microocellata

RJE

Small-eyed ray

Raja montagui

RJM

Raja mtektka

Raja undulata

RJA

Undulate ray

Rajiformes - Rajidae

SRX-RAJ

Rebekkini u raj

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ħalibatt ta’ Groenlandja

Rostroraja alba

RJA

Ħamiema

Scomber scombrus

MAC

Kavalli

Scophthalmus rhombus

BLL

Barbun lixx

Sebastes spp.

RED

Redfish

Solea solea

SOL

Lingwata

Soleidae

SOX

Lingwata

Sprattus sprattus

SPR

Laċċa kaħla

Squalus acanthias

DGS

Mazzola griża

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin abjad

Thunnus maccoyii

SBF

Tonn tan-Nofsinhar

Thunnus obesus

BET

Tonn ta’ għajnu kbira

Thunnus thynnus

BFT

Tonn

Trachurus spp.

JAX

Sawrell

Trisopterus esmarkii

NOP

Norway pout

Urophycis tenuis

HKW

Marlozz abjad

Xiphias gladius

SWO

Pixxispad

It-tabella ta' korrispondenza li ġejja ta' ismijiet komuni ma' ismijiet bil-Latin huma mogħtija biss għal raġunijiet ta' spjegazzjoni:

Alfonsinos

ALF

Beryx spp.

Antartic toothfish

TOP

Dissostichus eleginoides

Aringi

HER

Clupea harengus

Barbun

FLE

Platichthys flesus

Barbun denbu isfar

YEL

Limanda ferruginea

Barbun imperjali

TUR

Psetta maxima

Barbun lixx

BLL

Scophthalmus rhombus

Barbun tat-tbajja' Amerikan

PLA

Glyptocephalus cynoglossus

Barbun tat-tbajja’

PLE

Pleuronectes platessa

Blonde ray

RJH

Raja brachyura

Capelin

CAP

Mallotus villosus

Ċiċċirell

SAN

Ammodytes spp.

Dab

DAB

Limanda limanda

Gambli “Penaeus”

PEN

Penaeus spp.

Gamblu tat-Tramuntana

PRA

Pandalus borealis

Granċ aħmar tal-fond

CRR

Chaceon (Geryon) quinquedens

Granċi

PAI

Paralomis spp.

Greater silver smelt

ARU

Argentina silus

Grenadiers

GRV

Macrourus spp.

Grey rockcod

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Haddock

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Ħalibatt ta’ Groenlandja

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Ħalibatt tal-Atlantiku

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Ħamiema

RJA

Rostroraja alba

Ħut ċatt

FLX

Pleuronectiformes

Ħut tas-silġ tal-Antartiku

ANI

Champsocephalus gunnari

Inċova

ANE

Engraulis encrasicolus

Kavalli

MAC

Scomber scombrus

Kelb il-baħar żgħir

GAG

Galeorhinus galeus

Klamar tal-pinen qosra

SQI

Illex illecebrosus

Klamari

SQS

Martialia hyadesi

Krill

KRI

Euphausia superba

Ksampu

NEP

Nephrops norvegicus

Laċċa kaħla

SPR

Sprattus sprattus

Leafscale gulper shark

GUQ

Centrophorus squamosus

Lemon sole

LEM

Microstomus kitt

Linarda

BLI

Molva dypterygia

Lingwata

SOL

Solea solea

Lingwata

SOX

Soleidae

Lipp

LIN

Molva molva

Marlin abjad

WHM

Tetrapturus albidus

Marlin Blu

BUM

Makaira nigricans

Marlozz

HKE

Merluccius merluccius

Marlozz abjad

HKW

Urophycis tenuis

Mazzola (Birdbeak dogfish)

DCA

Deania calcea

Mazzola griża

DGS

Squalus acanthias

Mazzola kbira tal-fanal

ETR

Etmopterus princeps

Mazzola Portugiża

CYO

Centroscymnus coelolepis

Mazzola tal-fanal (smooth)

ETP

Etmopterus pusillus

Megrims

LEZ

Lepidorhombus spp.

Merlangu

WHG

Merlangius merlangus

Merluzz

COD

Gadus morhua

Murruna Sewda

SCK

Dalatias licha

Norway pout

NOP

Trisopterus esmarkii

Orange roughy

ORY

Hoplostethus atlanticus

Petriċi

ANF

Lophiidae

Pixxiplamtu

POR

Lamna nasus

Pixxispad

SWO

Xiphias gladius

Pollakkju

POL

Pollachius pollachius

Pollakkju (saithe)

POK

Pollachius virens

Raja cuckoo

RJN

Leucoraja naevus

Raja mtektka

RJM

Raja montagui

Raja ramlija

RJI

Leucoraja circularis

Raja tal-fosos

RJC

Raja clavata

Raja tal-kwiekeb

RJR

Amblyraja radiata

Rajja Petruża

RJF

Leucoraja fullonica

Rebekkin Norveġiż

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Rebekkin skur

RJB

Dipturus batis

Rebekkini u raj

SRX-RAJ

Rajiformes - Rajidae

Redfish

RED

Sebastes spp.

Roundnose grenadier

RNG

Coryphaenoides rupestris

Sawrell

JAX

Trachurus spp.

Small-eyed ray

RJE

Raja microocellata

Snow crab

PCR

Chionoecetes spp.

Stokkafixx

WHB

Micromesistius poutassou

Tonn

BFT

Thunnus thynnus

Tonn ta’ għajnu kbira

BET

Thunnus obesus

Tonn tal-pinen sofor tan-nofsinhar

SBF

Thunnus maccoyii

Tusk

USK

Brosme brosme

Undulate ray

RJA

Raja undulata

Witch flounder

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

ANNESS IA

Skagerrak, Kattegat, iż-żoni tal-ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV, l-ilmijiet tal-UE tas-CECAF, l-ilmijiet tal-Gujana Franċiża

Speċi:

Ċiċċirell

Ammodytes spp.

Żona:

L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV

(SAN/04-N.)

Danimarka

0

 (1)

 

 

Renju Unit

0

 (1)

 

 

UE

0

 (1)

 

 

TAC

Mhux rilevanti

 

 

TAC Analitiku.

Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.


Speċi:

Ċiċċirell

Ammodytes spp.

Żona:

l-ilmijiet tal-UE ta' IIa, IIIa u IV (2)

(SAN/2A3A4.)

Danimarka

108 834

 (2)

 

 

Renju Unit

2 379

 (2)

 

 

Ġermanja

166

 (2)

 

 

Svezja

3 996

 (2)

 

 

UE

115 375

 (2)

 

 

TAC

200 000

 

 

TAC Analitiku.

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.


Speċi:

Greater silver smelt

Argentina silus

Żona:

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta’ I u II

(ARU/1/2.)

Ġermanja

30

 

 

 

Franza

10

 

 

 

Pajjiżi Baxxi

24

 

 

 

Renju Unit

48

 

 

 

UE

112

 

 

 

TAC

112

 

 

TAC Prekawzjonarju


Speċi:

Greater silver smelt

Argentina silus

Żona:

L-ilmijiet tal-UE ta' III u IV

(ARU/3/4.)

Danimarka

1 134

 

 

 

Ġermanja

11

 

 

 

Franza

8

 

 

 

Irlanda

8

 

 

 

Pajjiżi baxxi

53

 

 

 

Svezja

44

 

 

 

Renju Unit

20

 

 

 

UE

1 278

 

 

 

TAC

1 278

 

 

TAC Prekawzjonarju


Speċi:

Greater silver smelt

Argentina silus

Żona:

L-ilmijiet tal-UE u internazzjonali ta' V, VI u VII

(ARU/567.)

Ġermanja

389

 

 

 

Franza

8

 

 

 

Irlanda

360

 

 

 

Pajjiżi baxxi

4 057

 

 

 

Renju Unit

285

 

 

 

UE

5 099

 

 

 

TAC

5 099

 

 

TAC Prekawzjonarju


Speċi:

Tusk

Brosme brosme

Żona:

L-ilmijiet tal-UE u internazzjonali ta’ I, II u XIV

(USK/1214EI.)

Ġermanja

6

 (3)

 

 

Franza

6

 (3)

 

 

Renju Unit

6

 (3)

 

 

Oħrajn

3

 (3)

 

 

UE

21

 (3)

 

 

TAC

21

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Tusk

Brosme brosme

Żona:

L-ilmijiet tal-UE ta’ III

(USK/03-C.)

Danimarka

12

 

 

 

Svezja

6

 

 

 

Ġermanja

6

 

 

 

UE

24

 

 

 

TAC

24

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Tusk

Brosme brosme

Żona:

L-ilmijiet tal-UE ta’ IV

(USK/04-C.)

Danimarka

53

 

 

 

Ġermanja

16

 

 

 

Franza

37

 

 

 

Svezja

5

 

 

 

Renju Unit

80

 

 

 

Oħrajn

5

 (4)

 

 

UE

196

 

 

 

TAC

196

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Tusk

Brosme brosme

Żona:

L-ilmijiet tal-UE u internazzjonali ta' V, VI u VII

(USK/567EI.)

Ġermanja

4

 (6)

 

 

Spanja

14

 (6)

 

 

Franza

165

 (6)

 

 

Irlanda

16

 (6)

 

 

Renju Unit

80

 (6)

 

 

Oħrajn

4

 (5)  (6)

 

 

UE

283

 (6)

 

 

TAC

3 217

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Tusk

Brosme brosme

Żona:

L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV

(USK/04-N.)

Belġju

0

 (7)

 

 

Danimarka

0

 (7)

 

 

Ġermanja

0

 (7)

 

 

Franza

0

 (7)

 

 

Pajjiżi baxxi

0

 (7)

 

 

Renju Unit

0

 (7)

 

 

KE

0

 (7)

 

 

TAC

Mhux rilevanti

 

 

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.


Speċi:

Aringi (8)

Clupea harengus

Żona:

IIIa

(HER/03A.)

Danimarka

10 147

 (9)

 

 

Ġermanja

163

 (9)

 

 

Svezja

10 614

 (9)

 

 

UE

20 924

 (9)

 

 

TAC

Mhux stabbilit

 

 

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.


Speċi:

Aringi (10)

Clupea harengus

Żona:

L-ilmijiet tal-UE ta' IV fit-Tramuntana ta' 53° 30'N

(HER/04A.), (HER/04B.)

Danimarka

15 259

 (11)

 

 

Ġermanja

9 595

 (11)

 

 

Franza

6 547

 (11)

 

 

Pajjiżi baxxi

14 637

 (11)

 

 

Svezja

1 131

 (11)

 

 

Renju Unit

16 429

 (11)

 

 

UE

63 598

 (11)

 

 

TAC

Mhux rilevanti

 

 

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.


Speċi:

Aringi

Clupea harengus

Żona:

L-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta’ 62°N

(HER/04-N.)

Svezja

0

 (12)  (13)

 

 

UE

0

 (13)

 

 

TAC

Mhux rilevanti

 (13)

 

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.


Speċi:

Aringi (14)

Clupea harengus

Żona:

Il-qabdiet inċidentali fi IIIa

(HER/03A-BC)

Danimarka

4 652

 (15)

 

 

Ġermanja

42

 (15)

 

 

Svezja

748

 (15)

 

 

UE

5 442

 (15)

 

 

TAC

Mhux stabbilit

 

 

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.


Speċi:

Aringi (16)

Clupea harengus

Żona:

Il-qabdiet inċidentali fl-ilmijiet tal-UE ta' IIa u IV; VIId

(HER/2A47DX)

Belġju

51

 (17)

 

 

Danimarka

9 948

 (17)

 

 

Ġermanja

51

 (17)

 

 

Franza

51

 (17)

 

 

Pajjiżi baxxi

51

 (17)

 

 

Svezja

49

 (17)

 

 

Renju Unit

189

 (17)

 

 

UE

10 390

 (17)

 

 

TAC

Mhux stabbilit

 

 

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.


Speċi:

Aringi (18)

Clupea harengus

Żona:

VIId; IVc (19)

(HER/4CXB7D)

Belġju

4 615

 (20)  (21)

 

 

Danimarka

218

 (20)  (21)

 

 

Ġermanja

137

 (20)  (21)

 

 

Franza

3 550

 (20)  (21)

 

 

Pajjiżi baxxi

5 557

 (20)  (21)

 

 

Renju Unit

1 242

 (20)  (21)

 

 

UE

15 319

 (21)

 

 

TAC

Mhux stabbilit

 

 

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.


Speċi:

Aringi

Clupea harengus

Żona:

L-ilmijiet tal-UE u internazzjonali ta' Vb, VIb u VIaN (22)

(HER/5B6ANB)

Ġermanja

1 533

 (23)

 

 

Franza

290

 (23)

 

 

Irlanda

2 072

 (23)

 

 

Pajjiżi baxxi

1 533

 (23)

 

 

Renju Unit

8 287

 (23)

 

 

UE

13 715

 (23)

 

 

TAC

24 420

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Aringi

Clupea harengus

Żona:

VIIb, VIIc; VIaS (24)

(HER/6AS7BC)

Irlanda

6 774

 

 

 

Pajjiżi baxxi

677

 

 

 

UE

7 451

 

 

 

TAC

7 451

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Aringi

Clupea harengus

Żona:

VI Clyde (25)

(HER/06ACL.)

Renju Unit

720

 

 

 

UE

720

 

 

 

TAC

720

 

 

TAC Prekawzjonarju


Speċi:

Aringi

Clupea harengus

Żona:

VIIa (26)

(HER/07A/MM)

Irlanda

1 250

 

 

 

Renju Unit

3 550

 

 

 

UE

4 800

 

 

 

TAC

4 800

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Aringi

Clupea harengus

Żona:

VIIe u VIIf

(HER/7EF.)

Franza

500

 

 

 

Renju Unit

500

 

 

 

UE

1 000

 

 

 

TAC

1 000

 

 

TAC Prekawzjonarju


Speċi:

Aringi

Clupea harengus

Żona:

VIIg (27), VIIh (27), VIIj (27), u VIIk (27)

(HER/7G-K.)

Ġermanja

113

 

 

 

Franza

627

 

 

 

Irlanda

8 770

 

 

 

Pajjiżi baxxi

627

 

 

 

Renju Unit

13

 

 

 

UE

10 150

 

 

 

TAC

10 150

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Inċova

Engraulis encrasicolus

Żona:

VIII

(ANE/08.)

Spanja

6 300

 

 

 

Franza

700

 

 

 

UE

7 000

 

 

 

TAC

7 000

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Inċova

Engraulis encrasicolus

Żona:

IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta' CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spanja

3 826

 

 

 

Portugall

4 174

 

 

 

UE

8 000

 

 

 

TAC

8 000

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Merluzz

Gadus morhua

Żona:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belġju

7

 (28)  (29)

 

 

Danimarka

2 140

 (28)  (29)

 

 

Ġermanja

54

 (28)  (29)

 

 

Pajjiżi baxxi

13

 (28)  (29)

 

 

Svezja

374

 (28)  (29)

 

 

UE

2 588

 (29)

 

 

TAC

Mhux stabbilit

 

 

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.


Speċi:

Merluzz

Gadus morhua

Żona:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danimarka

234

 

 

 

Ġermanja

5

 

 

 

Svezja

140

 

 

 

UE

379

 

 

 

TAC

379

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Merluzz

Gadus morhua

Żona:

L-ilmijiet tal-UE ta’ IIa u IV; dik il-parti ta' IIIa li mhijiex koperta minn Skagerrak u Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belġju

553

 (30)  (31)

 

 

Danimarka

3 178

 (30)  (31)

 

 

Ġermanja

2 015

 (30)  (31)

 

 

Franza

683

 (30)  (31)

 

 

Pajjiżi baxxi

1 796

 (30)  (31)

 

 

Svezja

21

 (30)  (31)

 

 

Renju Unit

7 290

 (30)  (31)

 

 

UE

15 536

 (30)  (31)

 

 

TAC

Mhux stabbilit

 

 

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.


Speċi:

Merluzz

Gadus morhua

Żona:

L-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62° N

(COD/04-N.)

Svezja

0

 (32)  (33)

 

 

UE

0

 (33)

 

 

TAC

Mhux rilevanti

 

 

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.


Speċi:

Merluzz

Gadus morhua

Żona:

VIb; l-ilmijiet tal-UE u internazzjonali ta' VbPuntent ta' 12° 00' W u ta' XII u XIV

(COD/561214)

Belġju

0

 

 

 

Ġermanja

1

 

 

 

Franza

13

 

 

 

Irlanda

18

 

 

 

Renju Unit

48

 

 

 

UE

80

 

 

 

TAC

80

 

 

TAC Prekawzjonarju


Speċi:

Merluzz

Gadus morhua

Żona:

VIa; l-ilmijiet tal-UE u internazzjonali ta' Vb Lvant ta' 12° 00' W

(COD/5B6A-C)

Belġju

0

 

 

 

Ġermanja

4

 

 

 

Franza

38

 

 

 

Irlanda

53

 

 

 

Renju Unit

145

 

 

 

UE

240

 

 

 

TAC

240

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Merluzz

Gadus morhua

Żona:

VIIa

(COD/07A.)

Belġju

9

 

 

 

Franza

25

 

 

 

Irlanda

444

 

 

 

Pajjiżi baxxi

2

 

 

 

Renju Unit

194

 

 

 

UE

674

 

 

 

TAC

674

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Merluzz

Gadus morhua

Żona:

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta' CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belġju

167

 

 

 

Franza

2 735

 

 

 

Irlanda

825

 

 

 

Pajjiżi baxxi

1

 

 

 

Renju Unit

295

 

 

 

UE

4 023

 

 

 

TAC

4 023

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Merluzz

Gadus morhua

Żona:

VIId

(COD/07D.)

Belġju

47

 (34)  (35)

 

 

Franza

916

 (34)  (35)

 

 

Pajjiżi baxxi

27

 (34)  (35)

 

 

Renju Unit

101

 (34)  (35)

 

 

UE

1 091

 (35)

 

 

TAC

Mhux stabbilit

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Pixxiplamtu

Lamna nasus

Żona:

L-ilmijiet tal-UE ta’ III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X u XII

(POR/3-12)

Danimarka

0

 

 

 

Franza

0

 

 

 

Ġermanja

0

 

 

 

Irlanda

0

 

 

 

Spanja

0

 

 

 

Renju Unit

0

 

 

 

UE

0

 

 

 

TAC

Mhux rilevanti

 

 

TAC Prekawzjonarju


Speċi:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

L-ilmijiet tal-UE ta’ IIa u IV

(LEZ/2AC4-C)

Belġju

5

 

 

 

Danimarka

5

 

 

 

Ġermanja

5

 

 

 

Franza

29

 

 

 

Pajjiżi baxxi

23

 

 

 

Renju Unit

1 690

 

 

 

UE

1 757

 

 

 

TAC

1 757

 

 

TAC Prekawzjonarju


Speċi:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

VI; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV

(LEZ/561 214)

Spanja

350

 

 

 

Franza

1 364

 

 

 

Irlanda

399

 

 

 

Renju Unit

966

 

 

 

UE

3 079

 

 

 

TAC

3 079

 

 

TAC Prekawzjonarju


Speċi:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

VII

(LEZ/07.)

Belġju

494

 

 

 

Spanja

5 490

 

 

 

Franza

6 663

 

 

 

Irlanda

3 029

 

 

 

Renju Unit

2 624

 

 

 

UE

18 300

 

 

 

TAC

18 300

 

 

TAC Prekawzjonarju


Speċi:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

(LEZ/8ABDE.)

Spanja

1 176

 

 

 

Franza

949

 

 

 

UE

2 125

 

 

 

TAC

2 125

 

 

TAC Prekawzjonarju


Speċi:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta' CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Spanja

1 188

 

 

 

Franza

59

 

 

 

Portugall

40

 

 

 

UE

1 287

 

 

 

TAC

1 287

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Dab u barbun

Limanda limanda u Platichthys flesus

Żona:

L-ilmijiet tal-UE ta’ IIa u IV

(D/F/2AC4-C)

Belġju

513

 

 

 

Danimarka

1 927

 

 

 

Ġermanja

2 890

 

 

 

Franza

200

 

 

 

Pajjiżi baxxi

11 654

 

 

 

Svezja

6

 

 

 

Renju Unit

1 620

 

 

 

UE

18 810

 

 

 

TAC

18 810

 

 

TAC Prekawzjonarju


Speċi:

Petriċi

Lophiidae

Żona:

L-ilmijiet tal-UE ta’ IIa u IV

(ANF/2AC4-C)

Belġju

401

 (36)

 

 

Danimarka

884

 (36)

 

 

Ġermanja

432

 (36)

 

 

Franza

82

 (36)

 

 

Pajjiżi baxxi

303

 (36)

 

 

Svezja

10

 (36)

 

 

Renju Unit

9 233

 (36)

 

 

KE

11 345

 (36)

 

 

TAC

11 345

 

 

TAC Prekawzjonarju


Speċi:

Petriċi

Lophiidae

Żona:

L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV

(ANF/04-N.)

Belġju

0

 (37)

 

 

Danimarka

0

 (37)

 

 

Ġermanja

0

 (37)

 

 

Pajjiżi baxxi

0

 (37)

 

 

Renju Unit

0

 (37)

 

 

UE

0

 (37)

 

 

TAC

Mhux rilevanti

 

 

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.


Speċi:

Petriċi

Lophiidae

Żona:

VI; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV

(ANF/561214)

Belġju

200

 

 

 

Ġermanja

228

 

 

 

Spanja

214

 

 

 

Franza

2 462

 

 

 

Irlanda

557

 

 

 

Pajjiżi baxxi

193

 

 

 

Renju Unit

1 713

 

 

 

UE

5 567

 

 

 

TAC

5 567

 

 

TAC Prekawzjonarju


Speċi:

Petriċi

Lophiidae

Żona:

VII

(ANF/07.)

Belġju

2 984

 (38)

 

 

Ġermanja

333

 (38)

 

 

Spanja

1 186

 (38)

 

 

Franza

19 149

 (38)

 

 

Irlanda

2 447

 (38)

 

 

Pajjiżi baxxi

386

 (38)

 

 

Renju Unit

5 807

 (38)

 

 

UE

32 292

 (38)

 

 

TAC

32 292

 (38)

 

TAC Analitiku


Speċi:

Petriċi

Lophiidae

Żona:

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

(ANF/8ABDE.)

Spanja

1 387

 

 

 

Franza

7 721

 

 

 

UE

9 108

 

 

 

TAC

9 108

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Petriċi

Lophiidae

Żona:

VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta' CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Spanja

1 274

 

 

 

Franza

1

 

 

 

Portugall

248

 

 

 

UE

1 496

 

 

 

TAC

1 496

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Haddock

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

IIIa, l-ilmijiet tal-UE ta' IIIb, IIIc u IIId

(HAD/3A/BCD)

Belġju

7

 (40)

 

 

Danimarka

1 213

 (40)

 

 

Ġermanja

77

 (40)

 

 

Pajjiżi baxxi

1

 (40)

 

 

Svezja

143

 (40)

 

 

UE

1 441

 (39)  (40)

 

 

TAC

Mhux stabbilit

 

 

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.


Speċi:

Haddock

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

L-ilmijiet tal-UE ta' IIa u IV

(HAD/2AC4.)

Belġju

225

 (42)

 

 

Danimarka

1 549

 (42)

 

 

Ġermanja

986

 (42)

 

 

Franza

1 718

 (42)

 

 

Pajjiżi baxxi

169

 (42)

 

 

Svezja

109

 (42)

 

 

Renju Unit

16 485

 (42)

 

 

UE

21 241

 (41)  (42)

 

 

TAC

Mhux stabbilit

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Haddock

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

l-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62° N

(HAD/04-N.)

Svezja

0

 (43)  (44)

 

 

UE

0

 (44)

 

 

TAC

Mhux rilevanti

 

 

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.


Speċi:

Haddock

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta’ VIb, XII u XIV

(HAD/6B1214)

Belġju

11

 

 

 

Ġermanja

13

 

 

 

Franza

551

 

 

 

Irlanda

393

 

 

 

Renju Unit

4 029

 

 

 

UE

4 997

 

 

 

TAC

4 997

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Haddock

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb u VIa

(HAD/5BC6A.)

Belġju

3

 

 

 

Ġermanja

4

 

 

 

Franza

147

 

 

 

Irlanda

438

 

 

 

Renju Unit

2 081

 

 

 

UE

2 637

 

 

 

TAC

2 637

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Haddock

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

VIIb-k, VIII, IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta' CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belġju

129

 

 

 

Franza

7 719

 

 

 

Irlanda

2 573

 

 

 

Renju Unit

1 158

 

 

 

UE

11 579

 

 

 

TAC

11 579

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Haddock

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

VIIa

(HAD/07A.)

Belġju

23

 

 

 

Franza

103

 

 

 

Irlanda

617

 

 

 

Renju Unit

681

 

 

 

UE

1 424

 

 

 

TAC

1 424

 

 

TAC Prekawzjonarju


Speċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

IIIa

(WHG/03A.)

Danimarka

151

 (46)

 

 

Pajjiżi baxxi

1

 (46)

 

 

Svezja

16

 (46)

 

 

UE

168

 (45)  (46)

 

 

TAC

Mhux stabbilit

 

 

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.


Speċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

L-ilmijiet tal-UE ta' IIa u IV

(WHG/2AC4.)

Belġju

250

 (48)  (49)

 

 

Danimarka

1 082

 (48)  (49)

 

 

Ġermanja

282

 (48)  (49)

 

 

Franza

1 627

 (48)  (49)

 

 

Pajjiżi baxxi

626

 (48)  (49)

 

 

Svezja

1

 (48)  (49)

 

 

Renju Unit

4 317

 (48)  (49)

 

 

UE

8 185

 (47)  (48)

 

 

TAC

Mhux stabbilit

 

 

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.


Speċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

VI; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV

(WHG/561 214)

Ġermanja

3

 

 

 

Franza

53

 

 

 

Irlanda

129

 

 

 

Renju Unit

246

 

 

 

UE

431

 

 

 

TAC

431

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

VIIa

(WHG/07A.)

Belġju

0

 

 

 

Franza

5

 

 

 

Irlanda

91

 

 

 

Pajjiżi baxxi

0

 

 

 

Renju Unit

61

 

 

 

KE

157

 

 

 

TAC

157

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh u VIIk

(WHG/7X7A.)

Belġju

133

 

 

 

Franza

8 180

 

 

 

Irlanda

4 565

 

 

 

Pajjiżi baxxi

66

 

 

 

Renju Unit

1 463

 

 

 

UE

14 407

 

 

 

TAC

14 407

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

VIII

(WHG/08.)

Spanja

1 296

 

 

 

Franza

1 944

 

 

 

UE

3 240

 

 

 

TAC

3 240

 

 

TAC Prekawzjonarju


Speċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta' CECAF 34.1.1

(WHG/9/3411)

Portugall

588

 

 

 

UE

588

 

 

 

TAC

588

 

 

TAC Prekawzjonarju


Speċi:

Merlangu u Pollakkju

Merlangius merlangus u Pollachius pollachius

Żona:

l-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62° N

(W/P/04-N.)

Svezja

0

 (50)  (51)

 

 

UE

0

 (51)

 

 

TAC

Mhux rilevanti

 

 

TAC Prekawzjonarju


Speċi:

Marlozz

Merluccius merluccius

Żona:

IIIa; l-ilmijiet tal-UE ta' IIIb, IIIc u IIId

(HKE/3A/BCD)

Danimarka

1 531

 

 

 

Svezja

130

 

 

 

UE

1 661

 

 

 

TAC

1 661

 (52)

 

TAC Analitiku


Speċi:

Marlozz

Merluccius merluccius

Żona:

l-ilmijiet tal-UE ta’ IIa u IV

(HKE/2AC4-C)

Belġju

28

 

 

 

Danimarka

1 119

 

 

 

Ġermanja

128

 

 

 

Franza

248

 

 

 

Pajjiżi baxxi

64

 

 

 

Renju Unit

348

 

 

 

UE

1 935

 

 

 

TAC

1 935

 (53)

 

TAC Analitiku


Speċi:

Marlozz

Merluccius merluccius

Żona:

VI u VII; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV

(HKE/571214)

Belġju

284

 (54)

 

 

Spanja

9 109

 

 

 

Franza

14 067

 (54)

 

 

Irlanda

1 704

 

 

 

Pajjiżi baxxi

183

 (54)

 

 

Renju Unit

5 553

 (54)

 

 

UE

30 900

 

 

 

TAC

30 900

 (55)

 

TAC Analitiku


Kondizzjoni speċjali:

Fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet imniżżla hawn taħt fiż-żoni li ġejjin:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belġju

37

Spanja

1 469

Franza

1 469

Irlanda

184

Pajjiżi baxxi

18

Renju Unit

827

UE

4 004


Speċi:

Marlozz

Merluccius merluccius

Żona:

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Belġju

9

 (56)

 

 

Spanja

6 341

 

 

 

Franza

14 241

 

 

 

Pajjiżi baxxi

18

 (56)

 

 

UE

20 609

 

 

 

TAC

20 609

 (57)

 

TAC Analitiku


Kondizzjoni speċjali:

Fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet imniżżla hawn taħt fiż-żoni li ġejjin:

 

VI u VII; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV

(HKE/*57-14)

Belġju

2

Spanja

1 837

Franza-{}-

3 305

Pajjiżi baxxi

6

UE

5 150


Speċi:

Marlozz

Merluccius merluccius

Żona:

VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta' CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Spanja

5 952

 

 

 

Franza

571

 

 

 

Portugall

2 777

 

 

 

UE

9 300

 

 

 

TAC

9 300

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona:

l-ilmijiet Norveġiżi ta' II u IV

(WHB/4AB-N.)

Danimarka

0

 (58)

 

 

Renju Unit

0

 (58)

 

 

KE

0

 (58)

 

 

TAC

Mhux rilevanti

 

 

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.


Speċi:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona:

l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta' I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV

(WHB/1X14)

Danimarka

7 349

 (59)  (60)  (61)

 

 

Ġermanja

2 858

 (59)  (60)  (61)

 

 

Spanja

6 231

 (59)  (60)  (61)

 

 

Franza

5 115

 (59)  (60)  (61)

 

 

Irlanda

5 691

 (59)  (60)  (61)

 

 

Pajjiżi baxxi

8 962

 (59)  (60)  (61)

 

 

Portugall

579

 (59)  (60)  (61)

 

 

Svezja

1 818

 (59)  (60)  (61)

 

 

Renju Unit

9 535

 (59)  (60)  (61)

 

 

UE

48 138

 (59)  (60)  (61)

 

 

TAC

540 000

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona:

VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta' CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spanja

7 881

 (62)

 

 

Portugall

1 970

 (62)

 

 

UE

9 851

 (62)  (63)  (64)

 

 

TAC

540 000

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona:

L-ilmijiet tal-UE ta' II, IVa, V, VI fit-Tramuntana ta' 56° 30' N, u VII fil-Punent ta' 12°W

(WHB/24A567)

Norveġja

88 701

 (65)  (66)

 

 

TAC

540 000

 

 

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.


Speċi:

Lemon sole u witch

Microstomus kitt u Glyptocephalus cynoglossus

Żona:

l-ilmijiet tal-UE ta’ IIa u IV

(L/W/2AC4-C)

Belġju

353

 

 

 

Danimarka

973

 

 

 

Ġermanja

125

 

 

 

Franza

266

 

 

 

Pajjiżi baxxi

810

 

 

 

Svezja

11

 

 

 

Renju Unit

3 983

 

 

 

UE

6 521

 

 

 

TAC

6 521

 

 

TAC Prekawzjonarju


Speċi:

Linarda

Molva dypterygia

Żona:

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta' VI, VII

(BLI/67-)

Ġermanja

21

 (68)

 

 

Estonja

3

 (68)

 

 

Spanja

67

 (68)

 

 

Franza

1 536

 (68)

 

 

Irlanda

6

 (68)

 

 

Litwanja

1

 (68)

 

 

Polonja

1

 (68)

 

 

Renju Unit

391

 (68)

 

 

Oħrajn

6

 (67)  (68)

 

 

UE

2 032

 (68)

 

 

TAC

1 732

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Lipp

Molva molva

Żona:

l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta’ I u II

(LIN/1/2.)

Danimarka

8

 

 

 

Ġermanja

8

 

 

 

Franza

8

 

 

 

Renju Unit

8

 

 

 

Oħrajn

4

 (69)

 

 

UE

38

 

 

 

TAC

38

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Lipp

Molva molva

Żona:

IIIa; L-ilmijiet tal-UE ta' IIIb, IIIc u IIId

(LIN/03.)

Belġju

7

 (70)

 

 

Danimarka

51

 

 

 

Ġermanja

7

 (70)

 

 

Svezja

20

 

 

 

Renju Unit

7

 (70)

 

 

UE

92

 

 

 

TAC

92

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Lipp

Molva molva

Żona:

l-ilmijiet tal-UE ta' IV

(LIN/04.)

Belġju

16

 

 

 

Danimarka

243

 

 

 

Ġermanja

150

 

 

 

Franza

135

 

 

 

Pajjiżi baxxi

5

 

 

 

Svezja

10

 

 

 

Renju Unit

1 869

 

 

 

UE

2 428

 

 

 

TAC

2 428

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Lipp

Molva molva

Żona:

l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta' V

(LIN/05.)

Belġju

10

 

 

 

Danimarka

6

 

 

 

Ġermanja

6

 

 

 

Franza

6

 

 

 

Renju Unit

6

 

 

 

UE

34

 

 

 

TAC

34

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Lipp

Molva molva

Żona:

l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta’ VI, VII,VIII, IX, X, XII u XIV

(LIN/6X14.)

Belġju

26

 (71)

 

 

Danimarka

5

 (71)

 

 

Ġermanja

95

 (71)

 

 

Spanja

1 930

 (71)

 

 

Franza

2 057

 (71)

 

 

Irlanda

516

 (71)

 

 

Portugall

5

 (71)

 

 

Renju Unit

2 369

 (71)

 

 

UE

7 003

 (71)

 

 

TAC

14 164

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Lipp

Molva molva

Żona:

L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV

(LIN/04-N.)

Belġju

0

 (72)

 

 

Danimarka

0

 (72)

 

 

Ġermanja

0

 (72)

 

 

Franza

0

 (72)

 

 

Pajjiżi baxxi

0

 (72)

 

 

Renju Unit

0

 (72)

 

 

UE

0

 (72)

 

 

TAC

Mhux rilevanti

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Ksampu

Nephrops norvegicus

Żona:

IIIa; L-ilmijiet tal-UE ta' IIIb, IIIc u IIId

(NEP/3A/BCD)

Danimarka

3 800

 

 

 

Ġermanja

11

 (73)

 

 

Svezja

1 359

 

 

 

UE

5 170

 

 

 

TAC

5 170

 

 

TAC Prekawzjonarju


Speċi:

Ksampu

Nephrops norvegicus

Żona:

l-ilmijiet tal-UE ta’ IIa u IV

(NEP/2AC4-C)

Belġju

1 291

 

 

 

Danimarka

1 291

 

 

 

Ġermanja

19

 

 

 

Franza

38

 

 

 

Pajjiżi baxxi

665

 

 

 

Renju Unit

21 384

 

 

 

UE

24 688

 

 

 

TAC

24 688

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Ksampu

Nephrops norvegicus

Żona:

L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV

(NEP/04-N.)

Danimarka

0

 (74)

 

 

Ġermanja

0

 (74)

 

 

Renju Unit

0

 (74)

 

 

UE

0

 (74)

 

 

TAC

Mhux rilevanti

 

 

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.


Speċi:

Ksampu

Nephrops norvegicus

Żona:

VI; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb

(NEP/5BC6.)

Spanja

33

 

 

 

Franza

130

 

 

 

Irlanda

217

 

 

 

Renju Unit

15 677

 

 

 

UE

16 057

 

 

 

TAC

16 057

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Ksampu

Nephrops norvegicus

Żona:

VII

(NEP/07.)

Spanja

1 346

 

 

 

Franza

5 455

 

 

 

Irlanda

8 273

 

 

 

Renju Unit

7 358

 

 

 

UE

22 432

 

 

 

TAC

22 432

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Ksampu

Nephrops norvegicus

Żona:

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

(NEP/8ABDE.)

Spanja

234

 

 

 

Franza

3 665

 

 

 

UE

3 899

 

 

 

TAC

3 899

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Ksampu

Nephrops norvegicus

Żona:

VIIIc

(NEP/08C.)

Spanja

97

 

 

 

Franza

4

 

 

 

UE

101

 

 

 

TAC

101

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Ksampu

Nephrops norvegicus

Żona:

IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta' CECAF 34.1.1

(NEP/9/3411)

Spanja

84

 

 

 

Portugall

253

 

 

 

UE

337

 

 

 

TAC

337

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Gamblu tat-Tramuntana

Pandalus borealis

Żona:

IIIa

(PRA/03A.)

Danimarka

2 621

 (75)

 

 

Svezja

1 412

 (75)

 

 

UE

4 033

 (75)

 

 

TAC

Mhux stabbilit

 

 

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.


Speċi:

Gamblu tat-Tramuntana

Pandalus borealis

Żona:

l-ilmijiet tal-UE ta’ IIa u IV

(PRA/2AC4-C)

Danimarka

3 145

 

 

 

Pajjiżi baxxi

29

 

 

 

Svezja

127

 

 

 

Renju Unit

932

 

 

 

UE

4 233

 

 

 

TAC

4 233

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Gamblu tat-Tramuntana

Pandalus borealis

Żona:

L-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62° N

(PRA/04-N.)

Danimarka

0

 (77)

 

 

Svezja

0

 (76)  (77)

 

 

UE

0

 (77)

 

 

TAC

Mhux rilevanti

 

 

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.


Speċi:

Gambli Penaeus

Penaeus spp

Żona:

L-ilmijiet tal-Gujana Franċiża

(PEN/FGU.)

Franza

4 108

 (78)

 

 

UE

4 108

 (78)

 

 

TAC

4 108

 (78)

 

TAC Prekawzjonarju


Speċi:

Barbun tat-tbajja’

Pleuronectes platessa

Żona:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belġju

36

 (79)

 

 

Danimarka

4 733

 (79)

 

 

Ġermanja

24

 (79)

 

 

Pajjiżi baxxi

910

 (79)

 

 

Svezja

253

 (79)

 

 

UE

5 956

 (79)

 

 

TAC

Mhux stabbilit

 

 

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.


Speċi:

Barbun tat-tbajja’

Pleuronectes platessa

Żona:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danimarka

1 353

 (80)

 

 

Ġermanja

15

 (80)

 

 

Svezja

152

 (80)

 

 

UE

1 520

 (80)

 

 

TAC

Mhux stabbilit

 

 

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.


Speċi:

Barbun tat-tbajja’

Pleuronectes platessa

Żona:

L-ilmijiet tal-UE ta’ IIa u IV; dik il-parti ta' IIIa li mhix koperta minn Skagerrak u Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belġju

2 100

 (81)

 

 

Danimarka

6 824

 (81)

 

 

Ġermanja

1 968

 (81)

 

 

Franza

394

 (81)

 

 

Pajjiżi baxxi

13 123

 (81)

 

 

Renju Unit

9 711

 (81)

 

 

UE

34 120

 (81)

 

 

TAC

Mhux stabbilit

 

 

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.


Speċi:

Barbun tat-tbajja’

Pleuronectes platessa

Żona:

VI; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV

(PLE/561214)

Franza

10

 

 

 

Irlanda

280

 

 

 

Renju Unit

417

 

 

 

UE

707

 

 

 

TAC

707

 

 

TAC Prekawzjonarju


Speċi:

Barbun tat-tbajja’

Pleuronectes platessa

Żona:

VIIa

(PLE/07A.)

Belġju

42

 

 

 

Franza

18

 

 

 

Irlanda

1 063

 

 

 

Pajjiżi baxxi

13

 

 

 

Renju Unit

491

 

 

 

UE

1 627

 

 

 

TAC

1 627

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Barbun tat-tbajja’

Pleuronectes platessa

Żona:

VIIb u VIIc

(PLE/7BC.)

Franza

16

 

 

 

Irlanda

64

 

 

 

UE

80

 

 

 

TAC

80

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Barbun tat-tbajja’

Pleuronectes platessa

Żona:

VIId u VIIe

(PLE/7DE.)

Belġju

699

 

 

 

Franza

2 332

 

 

 

Renju Unit

1 243

 

 

 

UE

4 274

 

 

 

TAC

4 274

 

 

TAC Analitiku


Speċi:

Barbun tat-tbajja’

Pleuronectes platessa

Żona:

VIIf u VIIg

(PLE/7FG.)

Belġju

67

 

 

 

Franza

120

 

 

 

Irlanda

201

 

 

 

Renju Unit

63

 

 

 

UE

451