ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.008.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 8

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 53
13ta' Jannar 2010


Werrej

 

II   Atti mhux leġislattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 20/2010 tat-12 ta’ Jannar 2010 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet tal-oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Arzùa-Ulloa (DPO)]

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 21/2010 tat-12 ta’ Jannar 2010 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet tal-oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Pistacchio Verde di Bronte (DPO)]

3

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 22/2010 tat-12 ta’ Jannar 2010 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

5

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 23/2010 tat-12 ta’ Jannar 2010 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 877/2009 għas-sena tas-suq 2009/10

7

 

 

IV   Atti adottati qabel l-1 ta' Diċembru 2009 skont it-Trattat tal-KE, it-Trattat tal-UE u t-Trattat Euratom

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/16/PESK/ĠAI tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar l-ipproċessar u t-trasferiment ta’ Data ta’ Messaġġi Finanzjarji mill-Unjoni Ewropea għall-Istati Uniti għall-finijiet tal-Programm dwar ir-Rintraċċar tal-Finanzjament tat-Terroriżmu

9

Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar l-ipproċessar u t-trasferiment ta’ Data dwar Messaġġi Finanzjarji mill-Unjoni Ewropea għall-Istati Uniti għall-finijiet tal-Programm dwar ir-Rintraċċar tal-Finanzjament tat-Terroriżmu

11

 

 

2010/17/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Ottubru 2009 dwar l-adozzjoni ta’ parametri bażiċi għar-reġistri ta’ liċenzji tas-sewqan tal-ferroviji u ċ-ċertifikati komplementari pprovduti skont id-Direttiva 2007/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument numru C(2009) 8278)  ( 1 )

17

 

 

2010/18/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Novembru 2009 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta Komunitarja għal kisi tal-injam tal-art (notifikata bid-dokument numru C(2009) 9427)  ( 1 )

32

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġislattivi

REGOLAMENTI

13.1.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 8/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 20/2010

tat-12 ta’ Jannar 2010

li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet tal-oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Arzùa-Ulloa (DPO)]

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 tal-20 ta’ Marzu 2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini tal-prodotti agrikoli u l-prodotti tal-ikel (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 7(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 510/2006 u b’applikazzjoni tal-Artikolu 17(2) tal-imsemmi Regolament, l-applikazzjoni mressqa minn Spanja għar-reġistrazzjoni tad-denominazzjoni “Arzùa-Ulloa”, ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (2).

(2)

Ġaladarba l-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda dikjarazzjoni ta’ oġġezzjoni skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, din id-denominazzjoni għandha tkun irreġistrata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-denominazzjoni msemmija fl-Anness għal dan ir-Regolament b’dan hija rreġistrata.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, it-12 ta’ Jannar 2010.

Għall-Kummissjoni

José Manuel BARROSO

Il-President


(1)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  ĠU C 131, 10.6.2009, p. 25.


ANNESS

Prodotti agrikoli maħsuba għall-konsum mill-bniedem elenkati fl-Anness I tat-Trattat:

Klassi 1.3.   Ġobon

SPANJA

Arzùa-Ulloa (DPO)


13.1.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 8/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 21/2010

tat-12 ta’ Jannar 2010

li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet tal-oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Pistacchio Verde di Bronte (DPO)]

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 tal-20 ta’ Marzu 2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel (1), u b’mod partikolari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 6(2), u b’applikazzjoni tal-Artikolu 17(2), tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, l-applikazzjoni mressqa mill-Italja għar-reġistrazzjoni tad-denominazzjoni “Pistacchio Verde di Bronte” ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (2).

(2)

Ġaladarba l-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda dikjarazzjoni ta’ oġġezzjoni skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, din id-denominazzjoni għandha għalhekk tkun irreġistrata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-denominazzjoni msemmija fl-Anness għal dan ir-Regolament b’dan hija rreġistrata.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-12 ta’ Jannar 2010.

Għall-Kummissjoni

José Manuel BARROSO

Il-President


(1)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  ĠU C 130, 9.6.2009, p. 16.


ANNESS

Prodotti agrikoli maħsuba għall-konsum mill-bniedem elenkati fl-Anness I tat-Trattat:

Klassi 1.6.   Frott, ħaxix u ċereali fl-istat naturali tagħhom jew ipproċessati

L-ITALJA

Pistacchio Verde di Bronte (DPO)


13.1.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 8/5


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 22/2010

tat-12 ta’ Jannar 2010

li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-13 ta’ Jannar 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-12 ta’ Jannar 2010.

Għall-Kummissjoni, f’isem il-President,

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

IL

122,3

MA

70,7

TN

112,5

TR

96,5

ZZ

100,5

0707 00 05

EG

174,9

JO

115,2

MA

76,9

TR

116,5

ZZ

120,9

0709 90 70

MA

120,9

TR

101,5

ZZ

111,2

0709 90 80

EG

225,1

ZZ

225,1

0805 10 20

EG

49,2

IL

56,2

MA

63,2

TR

53,6

ZZ

55,6

0805 20 10

MA

94,5

TR

64,0

ZZ

79,3

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

52,9

EG

67,7

HR

59,0

IL

68,5

JM

129,2

MA

83,8

TR

71,2

ZZ

76,0

0805 50 10

EG

64,3

MA

65,5

TR

73,7

US

87,7

ZZ

72,8

0808 10 80

CA

84,4

CN

91,1

MK

24,7

US

110,8

ZZ

77,8

0808 20 50

CN

55,0

US

114,0

ZZ

84,5


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


13.1.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 8/7


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 23/2010

tat-12 ta’ Jannar 2010

li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 877/2009 għas-sena tas-suq 2009/10

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 951/2006 tat-30 ta’ Ġunju 2006 dwar regoli ddettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 f'dak li għandu x'jaqsam mal-iskambji mal-pajjiżi terzi fis-settur taz-zokkor (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2), it-tieni subparagrafu, it-tieni sentenza tiegħu,

Billi:

(1)

L-ammonti tal-prezzijiet rappreżentattivi u tad-dazji addizzjonali applikabbli għall-importazzjoni taz-zokkor abjad, taz-zokkor mhux ipproċessat u ta' ċerti ġuleppijiet għas-sena tas-suq 2009/10 ġew stabbiliti bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 877/2009 (3). Dawn il-prezzijiet u dazji ġew emendati l-aħħar mir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 14/2010 (4).

(2)

L-informazzjoni li l-Kummissjoni għandha f'idejha llum twassal biex dawn l-ammonti jiġu mmodifikati, skont ir-regoli ddettaljati pprovduti fir-Regolament (KE) Nru 951/2006,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prezzijiet rappreżentattivi u d-dazji addizzjonali applikabbli għall-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 36 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006, stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 877/2009 għas-sena tas-suq 2009/10, huma b'dan mmodifikati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-13 ta’ Jannar 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-12 ta’ Jannar 2010.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  ĠU L 253, 25.9.2009, p. 3.

(4)  ĠU L 4, 8.1.2010, p. 87.


ANNESS

L-ammonti mmodifikati tal-prezzijiet rappreżentattivi u tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni taz-zokkor abjad, taz-zokkor mhux ipproċessat u tal-prodotti bil-kodiċi NM 1702 90 95 , applikabbli mit-13 ta’ Jannar 2010

(EUR)

Kodiċi NM

Ammont tal-prezz rappreżentattiv għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

Ammont tad-dazju addizzjonali għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

1701 11 10  (1)

43,39

0,00

1701 11 90  (1)

43,39

1,89

1701 12 10  (1)

43,39

0,00

1701 12 90  (1)

43,39

1,59

1701 91 00  (2)

49,32

2,67

1701 99 10  (2)

49,32

0,00

1701 99 90  (2)

49,32

0,00

1702 90 95  (3)

0,49

0,22


(1)  Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness IV, il-punt III, tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(2)  Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness IV, il-punt II, tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(3)  Stabbilit bħala 1 % tal-kontenut f'sukrożju.


IV Atti adottati qabel l-1 ta' Diċembru 2009 skont it-Trattat tal-KE, it-Trattat tal-UE u t-Trattat Euratom

13.1.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 8/9


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2010/16/PESK/ĠAI

tat-30 ta’ Novembru 2009

dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar l-ipproċessar u t-trasferiment ta’ Data ta’ Messaġġi Finanzjarji mill-Unjoni Ewropea għall-Istati Uniti għall-finijiet tal-Programm dwar ir-Rintraċċar tal-Finanzjament tat-Terroriżmu

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 24 u 38 tiegħu,

Billi:

(1)

Fis-27 ta’ Lulju 2009, il-Kunsill iddeċieda li jawtorizza lill-Presidenza, megħjuna mill-Kummissjoni, biex tibda n-negozjati għal Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar l-ipproċessar u t-trasferiment ta’ Data dwar Messaġġi Finanzjarji mill-Unjoni Ewropea għall-Istati Uniti għall-finijiet tal-Programm dwar ir-Rintraċċar tal-Finanzjament tat-Terroriżmu. Dawk in-negozjati wasslu għal suċċess u tfassal abbozz ta’ Ftehim (minn hawn ‘il quddiem “il-Ftehim”).

(2)

Il-Ftehim huwa importanti biex jiġi żgurat li l-fornituri magħżula ta’ servizzi ta’ messaġġi dwar pagamenti finanzjarji internazzjonali jipprovdu lid-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti data dwar messaġġi finanzjarji maħżuna fit-territorju tal-Unjoni Ewropea meħtieġa għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-finanzjament tiegħu, soġġett għal osservanza stretta tas-salvagwardji dwar il-privatezza u l-protezzjoni tad-data personali.

(3)

Il-Ftehim għandu jiġi ffirmat, soġġett għall-konklużjoni tiegħu f’data aktar tard.

(4)

Il-Ftehim jipprovdi għall-applikazzjoni proviżorja tiegħu mill-1 ta’ Frar 2010. L-Istati Membri għandhom għalhekk jagħtu effett lid-dispożizzjonijiet tiegħu sa minn dik id-data f’konformità mal-liġi nazzjonali eżistenti. Dikjarazzjoni għal din il-fini ser issir fil-mument tal-firma tal-Ftehim,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

L-iffirmar tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar l-ipproċessar u t-trasferiment ta’ Data dwar Messaġġi Finanzjarji mill-Unjoni Ewropea għall-Istati Uniti għall-finijiet tal-Programm dwar ir-Rintraċċar tal-Finanzjament tat-Terroriżmu, huwa b’dan approvat f’isem l-Unjoni Ewropea, soġġett għall-konklużjoni tal-imsemmi Ftehim.

It-test tal-Ftehim huwa mehmuż ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill huwa b’dan awtorizzat biex jaħtar il-persuna/i awtorizzati biex jiffirmaw il-Ftehim f’isem l-Unjoni Ewropea, soġġett għall-konklużjoni tiegħu.

Artikolu 3

Skont l-Artikolu 15 tal-Ftehim, id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim għandhom ikunu applikati fuq bażi proviżorja f’konformità mal-liġi nazzjonali eżistenti mill-1 ta’ Frar 2010, sakemm jidħol fis-seħħ. Id-Dikjarazzjoni annessa dwar l-applikazzjoni proviżorja għandha ssir fil-mument tal-firma.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta’ Novembru 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

B. ASK


ANNESS

Dikjarazzjoni li għandha ssir f’isem l-Unjoni Ewropea fil-mument tal-iffirmar tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar l-ipproċessar u t-trasferiment ta’ Data dwar Messaġġi Finanzjarji mill-Unjoni Ewropea għall-Istati Uniti għall-finijiet tal-Programm dwar ir-Rintraċċar tal-Finanzjament tat-Terroriżmu

“Dan il-Ftehim, filwaqt li ma jidderogax minn jew ma jemendax il-leġislazzjoni tal-UE jew l-Istati Membri tagħha, ser, sakemm jidħol fis-seħħ, jiġi implimentat proviżorjament mill-Istati Membri b’rieda tajba, fil-qafas tal-liġijiet nazzjonali eżistenti tagħhom.”


TRADUZZJONI

FTEHIM

bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar l-ipproċessar u t-trasferiment ta’ Data dwar Messaġġi Finanzjarji mill-Unjoni Ewropea għall-Istati Uniti għall-finijiet tal-Programm dwar ir-Rintraċċar tal-Finanzjament tat-Terroriżmu

L-UNJONI EWROPEA,

minn naħa waħda, u

L-ISTATI UNITI TAL-AMERIKA,

min-naħa l-oħra,

Minn hawn ‘il quddiem magħrufin flimkien bħala “il-Partijiet”,

XEWQANA li jipprevjenu u jiġġieldu kontra t-terroriżmu u l-finanzjament tiegħu, b’mod partikolari bil-kondiviżjoni reċiproka ta’ informazzjoni, bħala mezz ta’ protezzjoni għas-soċjetatjiet demokratiċi rispettivi tagħhom u l-valuri, id-drittijiet, u libertajiet komuni tagħhom;

FILWAQT LI JFITTXU li jtejbu u jinkoraġġixxu l-kooperazzjoni bejn il-Partijiet fi spirtu ta’ sħubija transatlantika;

FILWAQT LI JFAKKRU fil-konvenzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-finanzjament tiegħu, u r-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti fil-qasam tal-ġlieda kontra t-terroriżmu, b’mod partikolari r-Riżoluzzjoni 1373 (2001) tal-Kunsill tas-Siġurtà tan-Nazzjonijiet Uniti;

FILWAQT LI JIRRIKONOXXU li l-Programm dwar ir-Rintraċċar tal-Finanzjament tat-Terroriżmu (“TFTP”) tad-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti (“id-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti”) kien strumentali fl-identifikazzjoni u l-qbid ta’ terroristi u l-finanzjaturi tagħhom u ġġenera bosta indizji li tqassmu lill-awtoritajiet kompetenti madwar id-dinja għall-finijiet tal-ġlieda kontra t-terroriżmu, b’valur partikolari għall-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (“Stati Membri”);

FILWAQT LI JINNUTAW l-importanza tat-TFTP fil-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-finanzjament tiegħu fl-Unjoni Ewropea u bnadi oħra, u r-rwol importanti tal-Unjoni Ewropea fl-iżgurar li l-fornituri maħtura għas-servizzi ta’ messaġġi dwar pagamenti finanzjarji internazzjonali jagħmlu disponibbli data ta’ messaġġi dwar pagamenti finanzjarji maħżuna fit-territorju tal-Unjoni Ewropea li hija meħtieġa għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-finanzjament tiegħu, soġġett għal konformità stretta ma’ salvagwardji dwar il-privatezza u l-protezzjoni ta’ data personali;

FILWAQT LI JŻOMMU F’MOĦĦHOM l-Artikolu 6(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea dwar ir-rispett għad-drittijiet fundamentali, il-prinċipji tal-proporzjonalità u l-ħtieġa fir-rigward tad-dritt għar-rispett tal-privatezza u l-protezzjoni ta’ data personali skont l-Artikolu 8(2) tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali, il-Konvenzjoni Nru 108 tal-Kunsill tal-Ewropa għall-Protezzjoni ta’ Individwi fir-rigward tal-Ipproċessar Awtomatiku ta’ Data Personali, u l-Artikoli 7 u 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea;

FILWAQT LI JISĦQU dwar il-valuri komuni li jirregolaw il-privatezza u l-protezzjoni ta’ data personali fl-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika (“Stati Uniti”), inkluża l-importanza li ż-żewġ Partijiet jagħtu lill-proċess ġust u d-dritt għal tiftix ta’ rimedji effettivi għal azzjoni governattiva mhux adatta;

FILWAQT LI JINNUTAW il-kontrolli u s-salvagwardji rigorużi li jintużaw mid-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti għat-trattament, l-użu u d-disseminazzjoni ta’ data ta’ messaġġi dwar pagamenti finanzjarji f’konformità mat-TFTP, kif deskritt fir-rappreżentazzjonijiet tad-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea tal-20 ta’ Lulju 2007 u r-Reġistru Federali tal-Istati Uniti fit-23 ta’ Ottubru 2007, li jirriflettu l-kooperazzjoni li għaddejja bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea fil-ġlieda kontra t-terroriżmu globali;

FILWAQT LI JFAKKRU li, biex jiġi ggarantit l-eżerċizzju effettiv tad-drittijiet tagħhom, kwalunkwe persuna irrispettivament min-nazzjonalità tista’ tressaq ilment quddiem awtorità indipendenti għall-protezzjoni tad-data, awtorità oħra simili, qorti jew tribunal indipendenti u imparzjali, biex tfittex rimedji effettivi;

FILWAQT LI JŻOMMU F’MOĦĦHOM li rikors amministrattiv jew ġudizzjarju adatt huwa disponibbli taħt il-liġi tal-Istati Uniti għall-użu ħażin ta’ data personali, inkluż taħt l-Administrative Procedure Act tal-1946 (5 U.S.C. 701 et seq.), l-Inspector General Act tal-1978 (5 U.S.C.App.), l-Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act tal-2007 (42 U.S.C. 2000ee et seq.), il-Komp Fraud and Abuse Act (18 U.S.C. 1030), u l-Freedom of Information Act (5 U.S.C. 552), fil-verżjoni emendata tagħhom;

FILWAQT LI JFAKKRU li bil-liġi fl-Unjoni Ewropea klijenti ta’ istituzzjonijiet finanzjarji u ta’ fornituri ta’ servizzi ta’ messaġġi dwar pagamenti finanzjarji huma infurmati li data personali li tinsab fir-rekords ta’ transazzjonijiet finanzjarji tista’ tiġi trasferita lill-awtoritajiet pubbliċi tal-Istati Membri jew pajjiżi terzi għall-finijiet tal-infurzar tal-liġi;

FILWAQT LI JAFFERMAW li dan il-Ftehim ma jikkostitwixxix preċedent għal xi arranġament futur bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea, jew bejn kwalunkwe waħda mill-Partijiet u kwalunkwe Stat, fir-rigward tal-ipproċessar u t-trasferiment ta’ data ta’ messaġġi dwar pagamenti finanzjarji jew xi forma oħra ta’ data, jew fir-rigward tal-protezzjoni tad-data;

FILWAQT LI JIRRIKONOXXU li dan il-Ftehim ma jidderogax mis-setgħat eżistenti tal-awtoritajiet għall-protezzjoni tad-data fl-Istati Membri għall-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali tagħhom; u

FILWAQT LI JKOMPLU JAFFERMAW li dan il-Ftehim huwa mingħajr preġudizzju għall-infurzar ta’ liġijiet oħrajn jew ftehimiet għall-kondiviżjoni ta’ informazzjoni jew arranġamenti bejn il-Partijiet jew bejn l-Istati Uniti u l-Istati Membri;

FTIEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Fini tal-Ftehim

1.   Il-fini ta’ dan il-Ftehim huwa li jiġi żgurat, b’rispett sħiħ għall-privatezza, il-protezzjoni tad-data personali, u kondizzjonijiet oħra stabbiliti f’dan il-Ftehim, li:

(a)

messaġġi dwar pagamenti finanzjarji u data relatata maħżuna fit-territorju tal-Unjoni Ewropea minn fornituri ta’ servizzi ta’ messaġġi dwar pagamenti finanzjarji internazzjonali, maħtura konġuntement f’konformità ma’ dan il-Ftehim, jitqiegħdu għad-dispożizzjoni fuq talba tad-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti għall-fini tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, ir-rintraċċar, jew il-prosekuzzjoni tat-terroriżmu jew tal-finanzjament tiegħu; u

(b)

informazzjoni rilevanti miksuba permezz tat-TFTP titqiegħed disponibbli għall-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi, tas-sigurtà pubblika jew ta’ kontra t-terroriżmu tal-Istati Membri, jew l-Europol jew il-Eurojust, għall-fini tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, ir-rintraċċar jew il-prosekuzzjoni tat-terroriżmu jew il-finanzjament tiegħu.

2.   L-Istati Uniti, l-Unjoni Ewropea, u l-Istati Membri tagħha għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa u adatti kollha fl-awtorità tagħhom biex iwettqu d-dispożizzjonijiet u jiksbu l-fini ta’ dan il-Ftehim.

Artikolu 2

Kamp ta’ Applikazzjoni

Kondotta marbuta mat-terroriżmu jew mal-Finanzjament tat-Terroriżmu

Dan il-Ftehim japplika biex jinkisbu u jiġu użati l-messaġġi dwar pagamenti finanzjarji u data relatata bil-ħsieb tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, ir-rintraċċar, jew il-prosekuzzjoni ta’:

(a)

Atti ta’ persuna jew entità li jinvolvu vjolenza, jew li huma b’xi mod perikolużi għal ħajja tal-bniedem jew joħolqu riskju ta’ ħsara għall-proprjetà jew l-infrastruttura, u li, minħabba n-natura u l-kuntest tagħhom, huwa raġonevolment maħsub li twettqu bil-għan li:

(i)

jintimidaw jew jikkostrinġu popolazzjoni;

(ii)

jintimidaw, jisfurzaw, jew jikkostrinġu gvern jew organizzazzjoni internazzjonali biex taġixxi jew tastjeni milli taġixxi; jew

(iii)

joħolqu nuqqas ta’ stabbiltà serja jew ikissru l-istrutturi fundamentali politiċi, kostituzzjonali, ekonomiċi jew soċjali ta’ pajjiż jew ta’ organizzazzjoni internazzjonali;

(b)

Persuna jew entità li tassisti, tisponsorja, jew tipprovdi appoġġ finanzjarju, materjali jew teknoloġiku għal, jew servizzi finanzjarji jew servizzi oħrajn għal jew b’appoġġ għal, l-atti deskritti fis-subparagrafu (a); jew

(c)

Persuna jew entità li tgħin, tassisti jew twettaq attentati ta’ atti deskritti fis-subparagrafu (a) jew (b).

Artikolu 3

Żgurar tal-Forniment tad-Data mill-Fornituri Maħtura

L-Unjoni Ewropea għandha tiżgura, f’konformità ma’ dan il-Ftehim, li l-entitajiet konġuntement maħtura mill-Partijiet taħt dan il-Ftehim bħala fornituri ta’ messaġġi dwar pagamenti finanzjarji internazzjonali (“Fornituri Maħtura”) għandhom iqiegħdu disponibbli għad-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti messaġġi dwar pagamenti finanzjarji u data relatata għall-fini tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, ir-rintraċċar, jew il-prosekuzzjoni tal-finanzjament tat-terroriżmu jew il-finanzjament tat-terroristi (“Data Provduta”).

Artikolu 4

Talbiet mill-Istati Uniti għall-Ksib ta’ Data mill-Fornituri Maħtura

1.   Skont l-Artikolu 8 tal-Ftehim dwar Assistenza Legali Reċiproka bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika, iffirmat f’Washington fil-25 ta’ Ġunju 2003, u l-istrument relatat dwar l-assistenza legali reċiproka bilaterali bejn l-Istati Uniti u l-Istat Membru li fih huwa bbażat il-Fornitur Maħtur jew li fih huwa jaħżen id-data mitluba, id-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti għandu joħroġ talba bbażata fuq investigazzjoni li tkun għaddejja rigward imġieba speċifika msemmija fl-Artikolu 2 li tkun twettqet jew fejnhemm raġuni, abbażi ta’ informazzjoni jew evidenza li teżisti minn qabel, biex wieħed jemmen li tista’ titwettaq. Għal dan il-għan, id-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti għandu jitqies bħala awtorità amministrattiva li għalih hija disponibbli l-assistenza.

2.   It-talba għandha tidentifika bl-aktar mod ċar possibbli d-data maħżuna minn Fornitur Maħtur fit-territorju tal-Unjoni Ewropea li hija neċessarja għal dan il-fini. Id-data tista’ tinkludi informazzjoni li tidentifika l-oriġinatur u/jew ir-riċevitur tat-transazzjoni, inkluż l-isem, in-numru tal-kont, l-indirizz, in-numru ta’ identifikazzjoni nazzjonali, u data personali oħra relatata ma’ messaġġi finanzjarji.

It-talba għandha tissostanzja n-neċessità tad-data u għandha tkun imfassla bl-aktar mod dejjaq possibbli biex jiġi minimizzat l-ammont ta’ data mitluba, b’kont meħud tal-analiżi ġeografiċi, tat-theddida u tal-vulnerabbiltà.

3.   It-talba għandha tiġi trasmessa mid-Dipartiment tal-Ġustizzja tal-Istati Uniti lill-awtorità ċentrali tal-Istat Membru li fih ikun ibbażat il-Fornitur Maħtur jew fejn huwa jaħżen id-data mitluba.

4.   L-Istati Uniti għandha fl-istess waqt titrasmetti kopja tat-talba lill-awtorità ċentrali tal-Istat Membru l-ieħor. L-Istati Uniti għandha titrasmetti fl-istess waqt ukoll kopja tat-talba lill-membri nazzjonali tal-Eurojust ta’ dawk l-Istati Membri.

5.   Meta tirċievi t-talba sostanzjata f’konformità mal-paragrafu 2, l-awtorità ċentrali tal-Istat Membru rikjest għandha tivverifika li t-talba tikkonforma ma’ dan il-Ftehim u mar-rekwiżiti applikabbli tal-ftehim bilaterali dwar assistenza legali reċiproka. Fejn l-awtorità ċentrali tkun wettqet din il-verifika, it-talba għandha tiġi trasmessa lill-awtorità kompetenti biex tiġi esegwita taħt il-liġi tal-Istat Membru rikjest.

Jekk it-talba tkun ġiet trasmessa lill-awtorità ċentrali tal-Istat Membru li fih huwa bbażat il-Fornitur Maħtur, l-Istat Membru fejn id-data hija maħżuna għandu jgħin fl-eżekuzzjoni tat-talba.

Il-miżura mitluba għandha tiġi esegwita b’mod urġenti.

6.   Jekk il-Fornitur Maħtur ma jkunx jista’ jidentifika u jipproduċi d-data speċifika li tikkorrispondi għat-talba minħabba raġunijiet tekniċi, id-data potenzjalent rilevanti kollha għandha tiġi trasmessa f’daqqa, soġġetta għall-Artikolu 5(2), lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru rikjest.

7.   Id-data għandha tiġi trasferita bejn l-awtoritajiet maħtura tal-Istat Membru rikjest u tal-Istati Uniti.

8.   L-Unjoni Ewropea għandha tiżgura li l-Fornituri Maħtura jżommu reġistru dettaljat tad-data kollha trasmessa lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru rikjest għall-fini ta’ dan il-Ftehim.

9.   Id-data li tkun ġiet trasmessa b’mod legali abbażi ta’ din id-dispożizzjoni tista’ tiġi mfittxija għall-fini ta’ investigazzjonijiet oħra li jirrigwardaw it-tipi ta’ mġieba msemmijin fl-Artikolu 2, b’rispett sħiħ għall-Artikolu 5 ta’ dan il-Ftehim.

Artikolu 5

Salvagwardji Applikabbli għall-Ipproċessar tad-Data Pprovduta

1.   Id-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti għandu jiżgura li d-Data Pprovduta tiġi pproċessata skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim.

2.   It-TFTP ma jinvolvix u m’għandux jinvolvi data mining jew kwalunkwe tip ieħor ta’ profil algoritmiku jew awtomat jew iffiltrar kompjuterizzat. Id-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti għandu jiżgura l-protezzjoni ta’ data personali permezz tas-salvagwardji li ġejjin, li għandhom japplikaw mingħajr diskriminazzjoni, b’mod partikolari abbażi ta’ nazzjonalità jew pajjiż ta’ residenza:

(a)

Id-Data Pprovduta għandha tiġi pproċessata esklużivament għall-prevenzjoni, l-investigazzjoni, ir-rintraċċar, jew il-prosekuzzjoni tat-terroriżmu jew il-finanzjament tiegħu;

(b)

It-tiftix kollu tad-Data Pprovduta għandu jkun ibbażat fuq informazzjoni jew evidenza li tkun teżisti minn qabel li turi raġuni biex wieħed jemmen li hemm rabta bejn is-suġġett tat-tiftixa u t-terroriżmu jew il-finanzjament tiegħu;

(c)

Kull tiftixa individwali tat-TFTP tad-Data Pprovduta għandha tiġi mfassla b’mod strett, għandha turi raġuni biex wieħed jemmen li hemm rabta bejn is-suġġett tat-tiftixa u t-terroriżmu jew il-finanzjament tiegħu, u għandha tiġi rreġistrata, inkluża tali raġuni ta’ rabta mat-terroriżmu jew il-finanzjament tiegħu meħtieġa biex tinbeda t-tiftixa;

(d)

Id-Data Pprovduta għandha tinżamm f’ambjent fiżiku sigur, maħżuna separatament minn kwalunkwe data oħra, b’sistemi ta’ livell għoli u kontrolli ta’ intrużjoni fiżika biex jiġi impedit l-aċċess mhux awtorizzat għad-data;

(e)

L-aċċess għad-Data Pprovduta għandu jkun limitat għall-analisti li jinvestigaw it-terroriżmu jew il-finanzjament tiegħu u għall-persuni involuti fl-appoġġ tekniku, fil-ġestjoni, u fis-sorveljanza tat-TFTP;

(f)

M’għandha ssir l-ebda kopja tad-Data Pprovduta, ħlief għall-finijiet ta’ back-up ta’ rkupru ta’ diżastru;

(g)

Id-Data Pprovduta m’għandha tkun soġġetta għall-ebda manipulazzjoni, alterazzjoni jew żieda u m’għandha tkun interkonnessa mal-ebda bażi tad-data oħra;

(h)

Huma biss l-indizji dwar terroriżmu miksuba permezz tat-TFTP taħt dan il-Ftehim li għandhom jiġu kondiviżi mal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi, tas-sigurtà pubblika jew ta’ kontra t-terroriżmu fl-Istati Uniti, l-Unjoni Ewropea jew Stati terzi biex jintużaw għall-fini tal-investigazzjoni, ir-rintraċċar, il-prevenzjoni, jew il-prosekuzzjoni tat-terroriżmu jew il-finanzjament tiegħu;

(i)

Matul it-terminu ta’ dan il-Ftehim, id-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti għandu jwettaq reviżjoni biex jidentifika d-data kollha mhux estratta li m’għadhiex meħtieġa għall-ġlieda kontra t-terroriżmu jew il-finanzjament tiegħu. Meta tiġi identifikata tali data, għandhom jinbdew proċeduri fi żmien xahrejn mill-identifikazzjoni tad-data bħala mhux meħtieġa biex titħassar dik id-data u għandhom jitlestew malajr kemm jista’ jkun wara li jinbdew iżda fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn tmien (8) xhur wara l-identifikazzjoni, għajr f’ċirkostanzi teknoloġiċi straordinarji;

(j)

Jekk jinkixef li kienet trasmessa data ta’ messaġġi dwar pagamenti finanzjarji li ma kinitx mitluba, id-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti għandu immedjatament iħassar b’mod permanenti tali data u għandu jinforma lill-Fornitur Maħtur u l-Istat Membru rilevanti;

(k)

Soġġett għas-subparagrafu (i), id-data kollha mhux estratta riċevuta qabel l-20 ta’ Lulju 2007 għandha titħassar mhux aktar tard minn ħames (5) snin wara dik id-data;

(l)

Soġġett għas-subparagrafu (i), id-data kollha mhux estratta riċevuta fl-20 ta’ Lulju 2007 jew wara għandha titħassar mhux aktar tard minn ħames (5) snin wara li tiġi riċevuta; u

(m)

L-informazzjoni estratta mid-Data Pprovduta, inkluża informazzjoni kondiviża skont is-subparagrafu (h), għandha tkun soġġetta għall-perijodu ta’ żamma applikabbli għall-awtorità tal-gvern partikolari skont ir-regolamenti partikolari u l-iskedi taż-żamma ta’ reġistri tagħha.

Artikolu 6

Adegwatezza

Soġġett għall-konformità kontinwa mal-impenji dwar il-privatezza u l-protezzjoni ta’ data personali stabbiliti f’dan il-Ftehim, id-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti hu meqjus li jiżgura livell adatt ta’ protezzjoni ta’ data għall-ipproċessar ta’ messaġġi dwar pagamenti finanzjarji u data relatata trasferita mill-Unjoni Ewropea għall-Istati Uniti għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim.

Artikolu 7

Forniment Spontanju ta’ Informazzjoni

1.   Id-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti għandu jiżgura li mill-aktar fis possibbli jagħmel disponibbli għall-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi, tas-sigurtà pubblika jew ta’ kontra t-terroriżmu tal-Istati Membri kkonċernati, u kif adatt għall-Europol fl-ambitu tal-mandat tiegħu kwalunkwe informazzjoni miksuba permezz tat-TFTP, li tista’ tikkontribwixxi għall-investigazzjoni, il-prevenzjoni, ir-rintraċċar, jew il-prosekuzzjoni tat-terroriżmu jew il-finanzjament tiegħu fl-Unjoni Ewropea. Kwalunkwe informazzjoni sussegwenti li tista’ tikkontribwixxi għall-investigazzjoni, il-prevenzjoni, ir-rintraċċar, jew il-prosekuzzjoni tat-terroriżmu jew il-finanzjament tiegħu fl-Istati Uniti għandha tingħadda lura lill-Istati Uniti fuq bażi reċiproka.

2.   Sabiex jiġi ffaċilitat l-iskambju effiċjenti ta’ informazzjoni, l-Europol jista’ jaħtar uffiċjal ta’ kollegament għad-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti. Il-modalitajiet tal-istatus u tal-kompiti tal-uffiċjal ta’ kollegament għandhom jiġu deċiżi konġuntement mill-Partijiet.

Artikolu 8

Talbiet mill-UE għal Tiftix tat-TFTP

Meta awtorità tal-infurzar tal-liġi, tas-sigurtà pubblika, jew ta’ kontra t-terroriżmu ta’ Stat Membru, jew tal-Europol jew tal-Eurojust tiddetermina li hemm raġuni biex wieħed jemmen li persuna jew entità għandha rabta mat-terroriżmu kif definit fl-Artikoli 1 sa 4 tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/475/ĠAI kif emendata bid-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/919/ĠAI, tali awtorità tista’ titlob tiftixa għal informazzjoni rilevanti miksuba permezz tat-TFTP. Id-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti għandu mill-ewwel iwettaq tiftixa f’konformità mal-Artikolu 5 u jipprovdi informazzjoni rilevanti b’reazzjoni għal dawn it-talbiet.

Artikolu 9

Kooperazzjoni ma’ Sistema Ekwivalenti tal-UE fil-Futur

Fil-każ li sistema tal-UE ekwivalenti għat-TFTP tal-Istati Uniti tiġi implimentata fl-Unjoni Ewropea jew f’wieħed jew aktar mill-Istati Membri tagħha li teħtieġ li d-data ta’ messaġġi dwar pagamenti finanzjarji maħżuna fl-Istati Uniti ssir disponibbli fl-Unjoni Ewropea, id-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti għandu jsegwi attivament, abbażi tar-reċiproċità u salvagwardji adatti, il-kooperazzjoni ta’ kwalunkwe fornitur rilevanti ta’ servizzi ta’ messaġġi dwar pagamenti finanzjarji internazzjonali li hu bbażat fit-territorju tal-Istati Uniti.

Artikolu 10

Reviżjoni Konġunta

1.   Il-Partijiet għandhom jirrevedu konġuntement, fuq talba ta’ waħda mill-Partijiet u fi kwalunkwe każ wara perijodu ta’ sitt (6) xhur, l-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim b’mod partikolari fir-rigward tal-verifika tal-privatezza, il-protezzjoni ta’ data personali, u d-dispożizzjonijiet ta’ reċiproċità stabbiliti f’dan il-Ftehim. Ir-reviżjoni għandha tinkludi valutazzjoni tal-proporżjonalità tad-Data Pprovduta, ibbażata fuq il-valur ta’ tali data għall-investigazzjoni, il-prevenzjoni, ir-rintraċċar, jew il-prosekuzzjoni tat-terroriżmu jew il-finanzjament tiegħu.

2.   Fir-reviżjoni, l-Unjoni Ewropea għandha tiġi rrappreżentata mill-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea, u żewġ rappreżentanti tal-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data mill-Istati Membri, li tal-inqas wieħed minnhom ikun minn Stat Membru fejn huwa bbażat Fornitur Maħtur. L-Istati Uniti għandha tkun irrappreżentata mid-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti.

3.   Għall-finijiet tar-reviżjoni, id-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti għandu jiżgura aċċess għad-dokumentazzjoni, is-sistemi, u l-persunal rilevanti, kif ukoll għal data preċiża relatata mal-għadd ta’ messaġġi dwar pagamenti finanzjarji aċċessati u l-għadd ta’ okkażjonijiet li fihom ġew kondiviżi l-indizji. Il-Partijiet għandhom jiddeterminaw konġuntement il-modalitajiet tar-reviżjoni.

Artikolu 11

Rimedju

1.   Kwalunkwe persuna għandha d-dritt li tikseb, wara talbiet li jsiru f’intervalli raġonevoli, mingħajr restrizzjoni u mingħajr dewmien jew spejjeż eċċessivi, konferma mill-awtorità għall-protezzjoni tad-data tagħha dwar jekk il-verifiki meħtieġa kollha seħħewx fl-Unjoni Ewropea biex jiġi żgurat li d-drittijiet għall-protezzjoni tad-data tagħha ġew irrispettati f’konformità ma’ dan il-Ftehim, u, b’mod partikolari, dwar jekk kwalunkwe pproċċessar tad-data personali tagħha twettaqx bi ksur għal dan il-Ftehim. Tali dritt jista’ jkun soġġett għal miżuri meħtieġa u proporzjonati applikabbli skont il-liġi nazzjonali, inkluż għall-protezzjoni tas-sigurtà pubblika jew is-sigurtà nazzjonali jew biex jiġi evitat preġudizzju għall-prevenzjoni, ir-rintraċċar, l-investigazzjoni, jew il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali, b’kont dovut għall-interess leġittimu tal-persuna kkonċernata.

2.   Il-Partijiet għandhom jieħdu l-passi raġonevoli kollha biex jiżguraw li d-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti u kwalunkwe Stat Membru rilevanti jinfurmaw mill-ewwel lil xulxin, u jikkonsultaw ma’ xulxin u mal-Partijiet, jekk meħtieġ, fejn iqisu li d-data personali ġiet ipproċessata bi ksur għal dan il-Ftehim.

3.   Kwalunkwe persuna li tqis li d-data personali tagħha ġiet ipproċessata bi ksur għal dan il-Ftehim hija intitolata li tfittex rimedju amministrattiv u ġudizzjarju effettiv f’konformità mal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri tagħha, u l-Istati Uniti, rispettivament.

Artikolu 12

Konsultazzjoni

1.   Il-Partijiet għandhom, kif adatt, jikkonsultaw biex jippermettu li jsir l-użu l-aktar effettiv ta’ dan il-Ftehim, inkluż l-iffaċilitar tas-soluzzjoni għal kwalunkwe tilwim rigward l-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim.

2.   Il-Partijiet għandhom jieħdu miżuri biex jevitaw l-impożizzjoni ta’ piżijiet straordinarji ta’ wieħed fuq l-ieħor permezz tal-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim. Fejn, madankollu, jirriżultaw piżijiet straordinarji, il-Partijiet għandhom immedjatament jikkonsultaw bil-ħsieb tal-iffaċilitar tal-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim, inkluż it-teħid ta’ tali miżuri li jistgħu jkunu meħtieġa għat-tnaqqis ta’ piżijiet eżistenti u futuri.

3.   Il-Partijiet għandhom immedjatament jikkonsultaw lil xulxin fil-każ li kwalunkwe parti terza, inkluża awtorità ta’ pajjiż ieħor, jisfida jew jasserixxi pretensjoni legali fir-rigward ta’ kwalunkwe aspett tal-effett jew l-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim.

Artikolu 13

Nuqqas ta’ derogi

Il-Ftehim mhux intenzjonat li jidderoga minn jew jemenda l-liġijiet tal-Istati Uniti jew tal-Unjoni Ewropea jew l-Istati Membri tagħha. Dan il-Ftehim ma joħloqx jew jagħti kwalunkwe dritt jew benefiċċju lil kwalunkwe persuna jew entità oħra, privata jew pubblika.

Artikolu 14

Terminazzjoni

1.   Kwalunkwe parti tista’ tissospendi jew tittermina dan il-Ftehim fi kwalunkwe mument b’notifika permezz tal-kanali diplomatiċi. Is-sospensjoni għandha tieħu effett għaxart (10) ijiem mid-data tal-wasla ta’ tali notifika. It-terminazzjoni għandha tieħu effett tletin (30) jum mid-data tal-wasla ta’ tali notifika.

2.   Minkejja s-sospensjoni jew it-terminazzjoni ta’ dan il-Ftehim, id-data kollha miżmuma mid-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti f’konformità ma’ dan il-Ftehim għandha tkompli tiġi pproċessata skont dan il-Ftehim.

Artikolu 15

Dispożizzjonijiet Finali

1.   Dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar wara d-data ta’ meta l-Partijiet ikunu skambjaw notifiki li jindikaw li huma lestew il-proċeduri interni tagħhom għal din il-fini.

2.   Dan il-Ftehim għandu japplika proviżorjament mill-1 ta’ Frar 2010, sad-dħul fis-seħħ tiegħu, soġġett għall-paragrafu 3.

3.   Sakemm ma jkunx terminat qabel f’konformità mal-Artikolu 14 jew bi qbil bejn il-Partijiet, dan il-Ftehim għandu jiskadi u jieqaf milli jkollu effett fil-31 ta’ Ottubru 2010.

4.   Malli jidħol fis-seħħ it-Trattat ta’ Lisbona, il-Partijiet għandhom jistinkaw biex jikkonkludu ftehim fit-tul li jissuċċedi lil dan il-Ftehim.

5.   Magħmul fi Brussell dan it-tletin jum ta’ Novembru 2009, f’żewġ kopji oriġinali, bil-lingwa Ingliża. Dan il-Ftehim għandu jitfassal ukoll bil-lingwa Bulgara, Ċeka, Daniża, Estonjana, Finlandiża, Franċiża, Ġermaniża, Griega, Latvjana, Litwana, Maltija, Olandiża, Pollakka, Portugiża, Rumena, Slovakka, Slovena, Spanjola, Svediża, Taljana, u Ungeriża. Ladarba jiġu approvati miż-żewġ Partijiet, dawn il-verżjonijiet lingwistiċi għandhom jiġu kkunsidrati ugwalment awtentiċi.


13.1.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 8/17


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tad-29 ta’ Ottubru 2009

dwar l-adozzjoni ta’ parametri bażiċi għar-reġistri ta’ liċenzji tas-sewqan tal-ferroviji u ċ-ċertifikati komplementari pprovduti skont id-Direttiva 2007/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(notifikata bid-dokument numru C(2009) 8278)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2010/17/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2007/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2007 dwar iċ-ċertifikazzjoni ta’ sewwieqa tal-ferroviji li joperaw lokomotivi u ferroviji fuq is-sistema ferrovjarja tal-Komunità (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 22 tagħha,

Wara li kkunsidrat ir-rakkomandazzjoni tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea dwar il-parametri bażiċi għar-reġistri tal-liċenzji tas-sewqan tal-ferroviji u ċ-ċertifikati komplementari (ERA/REC/SAF/05-2008) tad-19 ta’ Diċembru 2008,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 22(1) tad-Direttiva 2007/59/KE, l-awtoritajiet kompetenti għandhom iżommu reġistru nazzjonali għal-liċenzji tas-sewqan tal-ferroviji jew jiżguraw li t-tali reġistru jinżamm.

(2)

Skont l-Artikolu 22(2) tad-Direttiva 2007/59/KE, l-impriżi ferrovjarji u l-amministraturi tal-infrastruttura għandhom iżommu reġistru tal-kumpanija għaċ-ċertifikati komplementari jew jiżguraw li t-tali reġistru jinżamm.

(3)

L-Artikolu 22(4) tad-Direttiva 2007/59/KE jitlob lill-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea tfassal il-parametri bażiċi għar-reġistri tal-liċenzji tas-sewqan tal-ferroviji biex jiġu stabbiliti minn awtoritajiet kompetenti u r-reġistri għaċ-ċertifikati komplementari biex jiġu stabbiliti mill-impriżi ferrovjarji u mill-amministraturi tal-infrastruttura li jħaddmu jew iħaddmu b’kuntratt lis-sewwieqa Ir-reġistru nazzjonali għal-liċenzji tas-sewqan tal-ferroviji ta’ Stat Membru għandu jkollu l-liċenzji tas-sewqan tal-ferroviji kollha maħruġa f’dak l-Istat Membru.

Għandha tintuża formola ta’ applikazzjoni standard għall-applikazzjoni għal-liċenzji tas-sewqan tal-ferroviji, għall-finijiet ta’ reġistrazzjoni tal-liċenzja u għaż-żamma tal-aġġornamenti, l-emendi, il-bdil, it-tiġdid, is-sospensjonijiet u l-irtirar.

(4)

Ir-reġistri għal-liċenzji tas-sewqan tal-ferroviji u ċ-ċertifikati komplementari għandhom ikunu aċċessibbli għall-konsultazzjoni mir-rappreżentattivi awtorizzati tal-awtoritajiet kompetenti u l-partijiet interessati. Ir-reġistri differenti għandhom ikunu konsistenti f’dak li jirrigwarda d-dejta li jkun fihom u l-ifformattjar tad-dejta. Għandhom għalhekk jiġu stabbiliti billi jintużaw speċifikazzjonijiet operatorji u tekniċi komuni.

(5)

L-informazzjoni kollha li tinsab fil-liċenzji, fiċ-ċertifikati komplementari armonizzati u fir-reġistri tal-liċenzji u taċ-ċertifikati komplementari armonizzati għandha tintuża mill-awtoritajiet tas-sikurezza sabiex jiffaċilitaw l-evalwazzjoni tal-proċess taċ-ċertifikazzjoni tal-impjegati pprovdut fl-Artikolu 10 u 11 tad-Direttiva 2004/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 fuq is-sigurtà tal-linji tal-ferroviji tal-Komunità u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 95/18/KE fuq l-għoti tal-liċenzji tal-impriżi tal-linji tal-ferroviji u d-Direttiva 2001/14/KE fuq l-allokazzjoni tal-kapaċità tal-infrastruttura tal-linji tal-ferroviji u l-intaxxar tal-piżijiet għall-użu tal-infrastruttura tal-linji tal-ferroviji u ċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà (Id-Direttiva tas-Sigurtà Tal-Linji tal-Ferroviji) (2) u biex jitħaffef il-ħruġ taċ-ċertifikati ta’ sikurezza pprovduti f’dawk l-Artikoli.

(6)

Skont l-Artikolu 19(1)(f) tad-Direttiva 2007/59/KE, ir-reġistru tal-liċenzji tas-sewqan tal-ferroviji għandu jinżamm u jiġi aġġornat mill-awtoritajiet kompetenti jew mill-entitajiet delegati. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra dwar l-entità li jkunu nnominaw għal din il-fini, parzjalment biex jippermettu lil dawn l-entitajiet jagħmlu skambju tal-informazzjoni.

(7)

Idealment, kull Stat Membru għandu jistabbilixxi reġistru tal-liċenzji tal-ferroviji kompjuterizzat biex jikseb interoperabbiltà sħiħa tar-reġistri u jippermetti lill-awtoritajiet kompetenti u li partijiet oħrajn li għandhom drittijiet tal-aċċess biex jiksbu l-informazzjoni. Madankollu, għal raġunijiet ekonomiċi u tekniċi, dan it-tip ta’ interface ma jistax jiġi adottat qabel ma ssir iktar investigazzjoni. L-ewwel nett, huwa meħtieġ li jintlaħaq ftehim dwar il-metodi li jiżguraw li l-aċċess jingħata jkun soġġett għal ċerti kundizzjonijiet, kif mitlub bid-Direttiva 2007/59/KE. It-tieni nett, huwa meħtieġ li jsir stħarriġ tal-għadd ta’ tranżazzjonijiet biex issir analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċji u tiġi proposta soluzzjoni possibbli li ma timponix spejjeż amministrattivi li jistgħu jkunu sproporzjonati għall-ħtiġijiet reali. Għalhekk, l-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea proponiet li tiġi implimentata soluzzjoni temporanja, bi skambju tal-informazzjoni simplifikat, u li l-iżvilupp tal-interface elettroniku jitkompla iktar ‘il quddiem.

(8)

Skont l-Artikolu 36(3) tad-Direttiva 2007/59/KE, dik id-Direttiva ma tapplikax għal Ċipru u Malta. Għalhekk, din id-Deċiżjoni ma għandhiex tiġi applikata għal Ċipru u Malta sakemm dawn l-Istati Membri ma jkollhomx sistema ferrovjarja.

(9)

Il-miżuri pprovduti f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat għall-Interoperabbiltà u s-Sikurezza Ferrovjarja stabbilit skont l-Artikolu 21 tad-Direttiva 96/48/KE,

ADOTTAT DIN ID-DEIŻJONI:

Artikolu 1

Il-parametri bażiċi għar-Reġistru Nazzjonali tal-Liċenzji tas-Sewqan tal-Ferroviji (minn issa ‘l quddiem “NLR”) stabbiliti fl-Anness I huma adottati.

Artikolu 2

Il-parametri bażiċi għar-Reġistru taċ-Ċertifikati Komplementari (minn issa ‘l quddiem “CCR”) stabbiliti fl-Anness II huma adottati.

Artikolu 3

1.   Fi żmien 24 xahar minn meta din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ, l-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (minn issa ‘l quddiem “l-Aġenzija”) għandha tagħmel studju ta’ fattibbiltà għal applikazzjoni kompjuterizzata li tissodisfa l-parametri bażiċi għall-NLR u s-CCR u li tiffaċilita l-iskambju tal-informazzjoni fost l-awtoritajiet kompetenti, l-impriżi ferrovjarji u l-amministraturi tal-infrastruttura.

L-istudju ta’ fattibbiltà għandu b’mod partikolari jikkunsidra l-arkitettura funzjonali u teknika, il-modi ta’ funzjonament u r-regoli għad-dħul u l-konsultazzjoni tad-dejta.

L-istudju ta’ fattibbiltà għandu jiġi diskuss u approvat fi ħdan il-kooperazzjoni bejn ir-rappreżentattivi tal-awtoritajiet kompetenti speċifikati fl-Artikolu 35 tad-Direttiva 2007/59/KE.

2.   Fejn huwa xieraq, abbażi tar-riżultati tal-istudju msemmi fil-paragrafu 1, l-Aġenzija għandha tistabbilixxi applikazzjoni pilota ta’ netwerk b’mill-inqas tliet NLRs u disa’ CCRs.

L-Aġenzija għandha timmonitorja l-applikazzjoni pilota għal mill-inqas sena, u toħroġ rapport lill-Kummissjoni b’rakkomandazzjoni biex temenda din id-Deċiżjoni, fejn huwa xieraq.

Artikolu 4

Fi żmien sena minn meta din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ, l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra:

(a)

dwar l-entità nominata biex toħroġ il-liċenzji tas-sewqan tal-ferroviji skont l-Artikolu 19(1)(a) tad-Direttiva 2007/59/KE,

(b)

dwar l-entità nominata biex iżżomm u taġġorna l-NLR skont l-Artikolu 19(1)(f) tad-Direttiva 2007/59/KE.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Ma għandhiex tapplika għal Ċipru u Malta sakemm ma tiġix stabbilita sistema ferrovjarja fit-territorji tagħhom.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ Ottubru 2009.

Għall-Kummissjoni

Antonio TAJANI

Viċi President


(1)  ĠU L 315, 3.12.2007, p. 51. (Mhux disponibbli bil-Malti)

(2)  ĠU L 220, 21.6.2004, p. 16.


ANNESS I

PARAMETRI BAŻIĊI GĦAR-REĠISTRI NAZZJONALI TAL-LIĊENZJI TAS-SEWQAN TAL-FERROVIJI (NLRs)

1.   Parametri bażiċi

Il-parametri bażiċi għar-Reġistri Nazzjonali tal-liċenzji tas-sewqan tal-ferroviji stabbiliti skont l-Artikolu 22(4) tad-Direttiva 2007/59/KE, huma:

Dejta li għandha tinġabar (il-Kapitolu 2)

Format tad-dejta (il-Kapitolu 3)

Drittijiet tal-aċċess (il-Kapitolu 4)

Skambju tad-dejta (il-Kapitolu 5)

Tul taż-żmien taż-żamma tad-dejta (il-Kapitolu 6).

2.   Dejta li għandha tinġabar

L-NLR għandu jkollu erba’ taqsimiet.

It-Taqsima 1 għandu jkollha informazzjoni dwar l-istat attwali tal-liċenzja.

It-Taqsima 2 għandu jkollha informazzjoni dwar il-liċenzja maħruġa, konformi mal-lista tar-rekwiżiti li jinsabu fl-Anness I, it-Taqsima 2, għad-Direttiva 2007/59/KE.

It-Taqsima 3 għandu jkollha informazzjoni storika dwar il-liċenzja.

It-Taqsima 4 għandu jkollha informazzjoni dwar ir-rekwiżiti bażiċi u l-kontrolli inizjali, li jippermettu li tinħareġ il-liċenzja u jsiru l-kontrolli sussegwenti, li jippermettu li l-liċenzja tibqa’ valida.

Id-dejta li għandha tinġabar hija stabbilita fit-tabella fil-Kapitolu 3.

3.   Format tad-dejta

Din li ġejja hija lista ta’ rekwiżiti għall-format tad-dejta tal-NLR.

Il-lista hija stabbilita kif ġej:

Nru

Informazzjoni li għandha tidher

Werrej

Format

L-istat tar-rekwiżit


Taqsima 1:   L-istat attwali tal-liċenzja

1

In-numru tal-liċenzja

1.1

In-numru tal-liċenzja

EIN (12-il ċifra)

Obbligatorja

2

L-istat attwali tal-liċenzja

2.1

Evidenza tal-istat attwali tal-liċenzja.

Valida

Sospiża (deċiżjoni pendenti)

Irtirata

Test

Obbligatorja

2.2

Raġuni għas-sospensjoni jew għall-irtirar

Test

Obbligatorja


Taqsima 2:   Informazzjoni dwar il-liċenzja attwali maħruġa, skont l-Anness I, it-Taqsima 2, għad-Direttiva 2007/59/KE

3

Kunjom(ijiet) id-detentur

3.1

Kunjom(ijiet) imniżżel/imniżżlin fil-passaport jew fil-karta tal-identità nazzjonali jew f’dokument rikonoxxut ieħor li japprova l-identità. Huwa permessibbli iktar minn kunjom wieħed, jiddependi mill-użanza nazzjonali

test

Obbligatorja

4

Isem/ismijiet id-detentur

4.1

Isem/ismijiet imniżżel/imniżżlin fil-passaport jew fil-karta tal-identità nazzjonali jew f’dokument rikonoxxut ieħor li japprova l-identità. Huwa permessibbli iktar minn isem wieħed, jiddependi mill-użanza nazzjonali

test

Obbligatorja

5

Data tat-twelid tad-detentur

5.1

Data tat-twelid tad-detentur

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

6

Post tat-twelid tad-detentur

6.1

Post tat-twelid tad-detentur

test

Obbligatorja

6.2

Nazzjonalità

test

Mhux obbligatorju

7

Data tal-ħruġ tal-liċenzja

7.1

Wiri tad-data attwali tal-ħruġ tal-liċenzja

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

8

Data tal-iskadenza tal-liċenzja

8.1

Data tal-iskadenza formali mistennija tal-liċenzja valida

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

9

Isem l-awtorità li toħroġ il-liċenzja

9.1

Isem l-awtorità li toħroġ il-liċenzji (l-awtorità kompetenti, l-entità delegata, l-impriża ferrovjarja, l-amministraturi tal-infrastruttura)

Test

Obbligatorja

10

In-numru ta’ referenza assenjat lill-impjegat minn min iħaddmu

10.1

Referenza tal-kumpanija għas-sewwieq tal-ferrovija

Test

Mhux obbligatorju

11

Ritratt tad-detentur

11.1

Ritratt

Oriġinali jew skenjat elettronikament

Obbligatorja

12

Firma tad-detentur

12.1

Firma

Oriġinali/Fotokopja/Skenjata elettronikament

Obbligatorja

13

Post tar-residenza permanenti jew l-indirizz postali tad-detentur

13.1

Indirizz tad-detentur

Triq u numru

Test

Mhux obbligatorju

13.2

Belt

Test

Mhux obbligatorju

13.3

Pajjiż

Test

Mhux obbligatorju

13.4

Kodiċi postali

Kodiċi Alfa-numerika

Mhux obbligatorju

13.5

Numru tat-telefown

Test

Mhux obbligatorju

13.6

Indirizz elettroniku

Test

Mhux obbligatorju

14

Informazzjoni addizzjonali

14.1

Informazzjoni imposta minn awtorità kompetenti skont l-Anness II għad-Direttiva 2007/59/KE

Informazzjoni kodifikata

Obbligatorja

Il-Qasam 9.a.1 —

Il-lingwa(i) nattiva(i) tas-sewwieq

Test

 

Il-Qasam 9.a.2 —

Spazju riservat għar-reġistrazzjoni mill-Istat Membru li joħroġ il-liċenzja, għal informazzjoni li tista’ tkun meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali

Test

 

15

Restrizzjoni medika

15.1

Informazzjoni imposta minn awtorità kompetenti skont l-Anness II għad-Direttiva 2007/59/KE

Informazzjoni kodifikata

Obbligatorja

Użu obbligatorju ta’ nuċċalijiet/lentijiet ta’ kuntatt

(il-kodiċi b.1)

 

Użu obbligatorju ta’ apparat akustiku (hearing aid(s))

(il-kodiċi b.2)

 


Taqsima 3:   Informazzjoni storika dwar l-istat tal-liċenzja u r-riżultati tal-kontrolli perjodiċi

16

Data tal-ewwel ħarġiet tal-liċenzji

16.1

Data tal-ewwel ħruġ

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

17

Data tal-iskadenza

17.1

Data tal-iskadenza (u tat-tiġdid formali mistenni)

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

18

Aġġornament(i) (Diversi reġistri huma possibbli)

18.1

Id-data tal-aġġornament

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

18.2

Raġuni għall-aġġornament

Test

Obbligatorja

19

L-emenda/i (Diversi reġistri huma possibbli)

19.1

Id-data tal-emenda

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

19.2

Raġuni tal-emenda

Test

Obbligatorja

20

Sospensjoni(jiet) (Diversi reġistri huma possibbli)

20.1

It-tul tal-perjodu ta’ sospensjoni

Minn (data) sa (data)

Obbligatorja

20.2

Ir-raġuni għas-sospensjoni

Test

Obbligatorja

21

Irtirar (Diversi reġistri huma possibbli)

21.1

Data ta’ rtirar

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

21.2

Ir-raġuni għall-irtirar

Test

Obbligatorja

22

Liċenzja rrappurtata mitlufa

22.1

Id-data tal-komunikazzjoni

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

22.2

Id-data ta’ kwalunkwe kopja maħruġa

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

23

Liċenzja rrappurtata misruqa

23.1

Id-data tal-komunikazzjoni

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

23.2

Id-data ta’ kwalunkwe kopja maħruġa

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

24

Liċenzja rrappurtata distrutta

24.1

Id-data tal-komunikazzjoni

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

24.2

Id-data ta’ kwalunkwe kopja maħruġa

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja


Taqsima 4:   Informazzjoni dwar ir-rekwiżiti bażiċi għall-ħruġ ta’ liċenzja u r-riżultati ta’ kontrolli perjodiċi

25

Edukazzjoni

25.1

Rekwiżit bażiku

L-ogħla livell ta’ ċertifikazzjoni miksub

Test

Obbligatorja

26

Saħħa fiżika

26.1

Rekwiżit bażiku

Dikjarazzjoni dwar l-ilħiq tal-kriterju fid-Direttiva 2007/59/KE, Anness II (it-Taqsimiet 1.1, 1.2, 1.3 u 2.1)

Test

Obbligatorja

26.2

Data tal-kontroll

 

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

26.3

Kontroll perjodiku sussegwenti

Konfermat/mhux konfermat

Test

Obbligatorja

26.4

(diversi reġistri possibbli)

Data tal-aħħar kontroll

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

26.5

Il-kontroll li jmiss

Data tal-kontroll mistenni formalment

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

26.6

Noti

Noti li jridu jiġu speċifikati:

Skeda normali

Skeda antiċipata (skont iċ-ċertifikat tat-tabib)

Tibdil fl-informazzjoni (il-kodiċi 9.a.2) jekk meħtieġ

Bdil fil-kodiċi restrizzjonali

Oħrajn + qasam li jrid jiġi speċifikat

Test

Obbligatorja

27

Saħħa psikoloġika fuq il-post tax-xogħol

27.1

Rekwiżit bażiku

Dikjarazzjoni dwar l-ilħiq tal-kriterju fl-Anness II għad-Direttiva 2007/59/KE (it-Taqsima 2.2)

Test

Obbligatorja

27.2

Data tal-kontroll

 

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

27.3

Il-kontroll(i) li jmiss

Jekk ikun meħtieġ biss (diversi reġistri possibbli)

Dikjarazzjoni

Obbligatorja

27.4

 

Data ta’ kwalunkwe kontroll sussegwenti

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

28

Għarfien professjonali ġenerali

28.1

Rekwiżit bażiku

Dikjarazzjoni dwar l-ilħiq tal-kriterju fl-Anness IV għad-Direttiva 2007/59/KE

Test

Obbligatorja

28.2

Data tal-kontroll

 

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

28.3

Kontroll sussegwenti

(jekk meħtieġ fuq livell nazzjonali biss)

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

4.   Drittijiet tal-aċċess

L-aċċess għall-informazzjoni li tinsab fis-NLR għandha tingħata lill-partijiet interessati li ġejjin għall-finijiet li ġejjin:

lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra, fuq talba rraġunata, sabiex

jikkontrollaw il-ferroviji li jaħdmu fiż-żona ta’ ġurisdizzjoni tagħhom;

jagħmlu stħarriġ rigward il-konformità mad-Direttiva 2007/59/KE minn dawk kollha attivi fiż-żona ta’ ġurisdizzjoni tagħhom;

lill-Aġenzija, fuq talba rraġunata, sabiex tevalwa l-iżvilupp taċ-ċertifikazzjoni tas-sewwieq tal-ferrovija skont l-Artikolu 33 tad-Direttiva 2007/59/KE, b’mod partikolari rigward l-interkonnessjoni tar-reġistri;

lil min iħaddem is-sewwieqa, sabiex jikkonsulta l-istatus tal-liċenzji skont l-Artikolu 22(1)(b) tad-Direttiva 2007/59/KE;

lill-impriżi ferrovjarji u l-amministraturi tal-infrastruttura, li jħaddmu jew iħaddmu b’kuntratt is-sewwieqa tal-ferroviji, sabiex jikkonsultaw l-istatus tal-liċenzji, skont l-Artikolu 22(1)(b) tad-Direttiva 2007/59/KE;

lis-sewwieqa tal-ferroviji, fuq talba, sabiex jikkonsultaw id-dejta li tikkonċernahom;

lill-entitajiet investigattivi stabbiliti skont l-Artikolu 21 tad-Direttiva 2004/49/KE, sabiex jinvestigaw l-inċidenti, b’mod partikolari kif imniżżel fl-Artikolu 20(2)(e) u (g) ta’ dik id-Direttiva.

5.   Skambju tad-dejta

L-aċċess għad-dejta rilevanti għandu jingħata fuq talba formali. L-awtorità kompetenti għandha tipprovdi d-dejta, mingħajr dewmien, b’mod li tiżgura trażmissjoni sikura tal-informazzjoni u protezzjoni tad-dejta personali.

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu joffru faċilitajiet biex wieħed jidħol fis-sit tal-Internet tagħhom lil kull min għandu drittijiet tal-aċċess, sakemm jiżguraw li jiġu ċċekkjati r-raġunijiet għat-talbiet.

6.   It-tul taż-żmien taż-żamma tad-dejta

Id-dejta kollha fl-NLR għandha tinżamm għal mill-inqas 10 snin mid-data ta’ tmiem il-validità tal-liċenzja tas-sewqan tal-ferroviji. Jekk fi kwalunkwe ħin matul il-perjodu ta’ 10 snin, tinbeda investigazzjoni li tinvolvi s-sewwieq, id-dejta relatata mas-sewwieq għandha tinżamm anke wara l-perjodu ta’ 10 snin, jekk dan ikun meħtieġ.

Kwalunkwe tibdil fis-NLR għandu jiġi rreġistrat.


ANNESS II

PARAMETRI BAŻIĊI GĦAR-REĠISTRI TAĊ-ĊERTIFIKATI KOMPLEMENTARI TAS-SEWWIEQA TAL-FERROVIJI

1.   Parametri bażiċi

Il-parametri bażiċi għar-reġistri taċ-ċertifikati komplementari (CCR), stabbiliti skont l-Artikolu 22(4) tad-Direttiva 2007/59/KE, huma:

Dejta li għandha tinġabar (il-Kapitolu 2)

Format tad-dejta (il-Kapitolu 3)

Drittijiet tal-aċċess (il-Kapitolu 4)

Skambju tad-dejta (il-Kapitolu 5)

Tul taż-żmien taż-żamma tad-dejta (il-Kapitolu 6)

Proċeduri f’każ ta’ falliment (il-Kapitolu 7)

2.   Dejta li għandha tinġabar

Is-CCRs għandu jkollhom erba’ taqsimiet.

It-Taqsima 1 għandu jkollha informazzjoni dwar l-istat attwali tal-liċenzja li jkollu s-sewwieq tal-ferrovija.

It-Taqsima 2 għandu jkollha informazzjoni dwar iċ-ċertifikat komplemetari maħruġ, kif elenkat fl-Anness I, it-Taqsima 3, għad-Direttiva 2007/59/KE.

It-Taqsima 3 għandu jkollha informazzjoni storika dwar iċ-ċertifikat komplemetari.

It-Taqsima 4 għandu jkollha informazzjoni dwar ir-rekwiżiti bażiċi u l-kontrolli inizjali biex jippermettu li jinħareġ ċertifikat komplementari u dwar il-kontrolli sussegwenti li jridu jiġu rreġistrati biex jippermettu li ċ-ċertifikat jibqa’ validu.

Id-dejta li għandha tinġabar hija stabbilita fit-tabella fil-Kapitolu 3.

Fit-Taqsima 2 għandha tingħata informazzjoni dwar l-għarfien attwali fuq il-vetturi ferrovjarji, għarfien tal-infrastruttura u għarfien lingwistiku evalwat skont il-parti rilevanti tad-Direttiva 2007/59/KE. Dik it-taqsima għandha tinkludi d-data tal-kontrolli mistennija li jmiss. Mid-data tal-kontrolli sussegwenti jibda l-“istat attwali” l-ġdid, u l-informazzjoni preċedenti titpoġġa fit-Taqsima 4, li fiha l-informazzjoni storika.

3.   Format tad-dejta

Il-lista li ġejja turi l-format tad-dejta tas-CCR.

Il-lista hija stabbilita kif ġej:

Nru

Informazzjoni li għandha tidher

Werrej

Format

L-istat tar-rekwiżit


Taqsima 1:   Referenza għal-liċenzja

1

In-numru tal-liċenzja

1.1

In-numru tal-liċenzja li jagħti aċċess għad-dejta fir-reġistru nazzjonali

EIN (12-il ċifra)

Obbligatorja

2

L-istat attwali tal-liċenzja

2.1

Evidenza tal-istat attwali tal-liċenzja

Valida

Sospiża

Irtirata

test

Mhux obbligatorju


Taqsima 2:   L-informazzjoni dwar iċ-ċertifikat komplementari attwali maħruġ, kif elenkat fl-Anness I, it-Taqsima 3, għad-Direttiva 2007/59/KE

3

Kunjom(ijiet) id-detentur (l-istess bħal tal-liċenzja)

3.1

Kunjom(ijiet) imniżżel/imniżżlin fil-passaport jew fil-karta tal-identità nazzjonali jew f’dokument rikonoxxut ieħor li japprova l-identità. Huwa permessibbli iktar minn kunjom wieħed, jiddependi mill-użanza nazzjonali

test

Obbligatorja

4

Isem/ismijiet id-detentur (l-istess bħal tal-liċenzja)

4.1

Isem/ismijiet imniżżel/imniżżlin fil-passaport jew fil-karta tal-identità nazzjonali jew f’dokument rikonoxxut ieħor li japprova l-identità. Huwa permessibbli iktar minn isem wieħed, jiddependi mill-użanza nazzjonali

test

Obbligatorja

5

Data tat-twelid tad-detentur

5.1

Data tat-twelid tad-detentur

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

6

Post tat-twelid tad-detentur

6.1

Post tat-twelid tad-detentur

test

Obbligatorja

7

Data tal-ħruġ taċ-ċertifikat

7.1

Data attwali tal-ħruġ taċ-ċertifikat

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

8

Data tal-iskadenza taċ-ċertifikat

8.1

Id-data tal-iskadenza formali mistennija taċ-ċertifikat, għandha tiġi stabbilita mill-kumpanija u inkluża fil-proċedura meħtieġa fl-Artikolu 15 tad-Direttiva 2007/59/KE.

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

9

Isem l-entità li toħroġ il-liċenzja

9.1

Isem l-entità li toħroġ iċ-ċertifikat (l-impriża ferrovjarji, l-amministratur tal-infrastruttura, oħrajn)

Test

Obbligatorja

10

In-numru ta’ referenza assenjat lill-impjegat minn min iħaddmu

10.1

Referenza tal-kumpanija għas-sewwieq tal-ferrovija

Test

Mhux obbligatorju

11

Ritratt tad-detentur

11.1

Ritratt

Oriġinali jew skenjat elettronikament

Obbligatorja

12

Firma tad-detentur

12.1

Firma

Oriġinali/Fotokopja/Skenjata elettronikament

Obbligatorja

13

Post tar-residenza permanenti jew l-indirizz postali tad-detentur

13.1

Indirizz tad-detentur

Triq u numru

Test

Mhux obbligatorju

13.2

Belt

Test

Mhux obbligatorju

13.3

Pajjiż

Test

Mhux obbligatorju

13.4

Kodiċi postali

Kodiċi Alfa-numerika

Mhux obbligatorju

13.5

Numru tat-telefown

 

 

13.6

Indirizz elettroniku

 

 

14

L-indirizz tal-impriża ferrovjarja jew tal-amministratur tal-infrastruttura li għalihom is-sewwieq huwa awtorizzat isuq

14.1

Indirizz tal-RU/IM

Triq u numru

Test

Obbligatorja

14.2

Belt

Test

Obbligatorja

14.3

Pajjiż

Test

Obbligatorja

14.4

Kodiċi postali

Kodiċi Alfa-numerika

Obbligatorja

14.5

Persuna ta’ kuntatt

Test

Mhux obbligatorju

14.6

Numru tat-telefown

test

Obbligatorja

14.7

Numru tal-feks

test

Obbligatorja

14.8

Indirizz elettroniku

test

Obbligatorja

15

Il-kategorija li fiha s-sewwieq huwa awtorizzat isuq

15.1

Il-kodiċi rilevanti

Test

Obbligatorja

16

Il-vetturi ferrovjarji li s-sewwieq huwa awtorizzat isuq

16.1

(lista, ir-reġistru għandu jiġi ripetut)

Test

Obbligatorja

16.2

Għal kull ħaġa, id-data tal-kontroll mistenni li jmiss għandha tiżdied

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

17

L-infrastruttura li s-sewwieq huwa awtorizzat isuq fiha

17.1

(lista, ir-reġistru għandu jiġi ripetut)

Test

Obbligatorja

17.2

Għal kull ħaġa, id-data tal-kontroll mistenni li jmiss għandha tiżdied

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

18

Ħiliet lingwistiċi

18.1

(lista, ir-reġistru għandu jiġi ripetut)

Test

Obbligatorja

18.2

Għal kull ħaġa, id-data tal-kontroll mistenni li jmiss għandha tiżdied

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

19

Informazzjoni addizzjonali

19.1

(lista, ir-reġistru għandu jiġi ripetut)

Test

Obbligatorja

20

Restrizzjonijiet addizzjonali

20.1

(lista, ir-reġistru għandu jiġi ripetut)

Test

Obbligatorja


Taqsima 3:   Reġistri storiċi dwar l-istat taċ-ċertifikat komplemetari

21

Id-data tal-ewwel ħarġa

21.1

Id-data tal-ewwel ħruġ taċ-ċertifikat

SSSS-XX-JJ

Mhux obbligatorju

22

Aġġornament(i) (Diversi reġistri huma possibbli)

22.1

Id-data tal-aġġornament

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

22.2

Id-dettalji tal-aġġornament u r-raġuni għall-aġġornament (tiswija ta’ dejta waħda jew iktar imniżżla fiċ-ċertifikat komplementari. eż. l-indirizz personali tas-sewwieq)

Test

Obbligatorja

23

L-emenda/i (Diversi reġistri huma possibbli)

23.1

Id-data tal-emenda

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

 

Ir-raġuni għall-emendi, li jirreferu għal partiijiet speċifiċi taċ-ċertifikat:

l-emendi fil-qasam 3 “Kategoriji tas-sewqan”

l-emendi fil-qasam 4 “Informazzjoni addizzjonali”

l-emendi fil-qasam 5: għarfien lingwistiku ġdid miksub jew għarfien ikkontrollat perjodikament

l-emendi fil-qasam 6 “Restrizzjonijiet”

l-emendi fil-kolonna 7: għarfien ġdid miksub dwar il-vetturi ferrovjarji jew għarfien ikkontrollat perjodikament

l-emendi fil-kolonna 8: għarfien infrastrutturali ġdid miksub jew għarfien ikkontrollat perjodikament

Test

Obbligatorja

24

Sospensjoni(jiet) (Diversi reġistri huma possibbli)

24.1

It-tul tal-perjodu ta’ sospensjoni

Minn (data) sa (data)

Obbligatorja

24.2

Ir-raġuni għas-sospensjoni

Test

Obbligatorja

25

Irtirar (Diversi reġistri huma possibbli)

25.1

Data ta’ rtirar

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

25.2

Ir-raġuni għall-irtirar

Test

Obbligatorja

26

Ċertifikat irrappurtat mitluf

26.1

Id-data tal-komunikazzjoni

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

26.2

Jekk iva, id-data tal-kopja maħruġa

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

27

Ċertifikat irrappurtat mitluf

27.1

Id-data tal-komunikazzjoni

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

27.2

Id-data ta’ kwalunkwe kopja maħruġa

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

28

Ċertifikat irrappurtat distrutt

28.1

Id-data tal-komunikazzjoni

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

28.2

Id-data ta’ kwalunkwe kopja maħruġa

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja


Taqsima 4:   Reġistri storiċi marbuta mar-rekwiżiti bażiċi għall-ħruġ ta’ ċertifikat komplemetari u r-riżultati ta’ kontrolli perjodiċi

29

Kompetenza lingwistika

29.1

Rekwiżit bażiku

Il-lingwa/i proċedurali li għaliha/om inħarġet dikjarazzjoni li l-kriterji stabbiliti fl-Anness VI(8) għad-Direttiva 2007/59/KE ġew issodisfati

Test

Obbligatorja

29.2

Kontroll perjodiku

Id-data tal-għarfien ċertifikat (eżami mgħoddi) għal kull lingwa

Diversi reġistri huma possibbli.

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

30

L-għarfien tal-vetturi ferrovjarji

30.1

Rekwiżit bażiku

Il-vetturi ferrovjarji li għalihom inħarġet dikjarazzjoni li l-kriterji stabbiliti fl-Anness V għad-Direttiva 2007/59/KE ġew issodisfati

Test

Obbligatorja

30.2

Kontroll perjodiku

Id-data tal-kontroll perjodiku (għarfien ċertifikat)

Diversi reġistri huma possibbli.

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

31

Għarfien infrastrutturali

31.1

Rekwiżit bażiku

L-infrastruttura li għaliha inħarġet dikjarazzjoni li l-kriterji stabbiliti fl-Anness VI għad-Direttiva 2007/59/KE ġew issodisfati

Test

Obbligatorja

31.2

Kontroll perjodiku

Id-data tal-kontroll perjodiku (għarfien ċertifikat).

Diversi reġistri huma possibbli.

SSSS-XX-JJ

Obbligatorja

4.   Drittijiet tal-aċċess

L-aċċess għall-informazzjoni li tinsab fis-CCR għandha tingħata lill-partijiet interessati li ġejjin għall-finijiet li ġejjin:

lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru skont l-Artikolu 22(2)(b) tad-Direttiva 2007/59/KE;

lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri li fihom jaħdmu l-impriża ferrovrarja jew l-amministratur tal-infrastruttura, jew fejn is-sewwieq huwa awtorizzat li jsuq fuq mill-inqas linja waħda tan-netwerk:

għall-kompitu tagħhom ta’ monitoraġġ tal-iżvilupp taċ-ċertifikazzjoni, skont l-Artikolu 19(1)(g) u l-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/59/KE;

għall-kompiti tagħhom ta’ spezzjoni skont l-Artikolu 19(1)(h) u (2) u l-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2007/59/KE (dan il-kompitu jista’ jsir minn entità delegata);

lis-sewwieqa tal-ferroviji, għad-dejta li tikkonċernhom, skont l-Artikolu 22(3) tad-Direttiva 2007/59/KE;

lill-entitajiet investigattivi stabbiliti skont l-Artikolu 21 tad-Direttiva 2004/49/KE, sabiex jinvestigaw l-inċidenti, b’mod partikolari kif imniżżel fl-Artikolu 20(2)(e) u (g) ta’ dik id-Direttiva.

Il-kumpaniji għandhom ikunu ħielsa li jagħtu aċċess lil utenti oħra, soġġetti għall-protezzjoni tad-dejta personali.

5.   Skambju tad-dejta

Skont id-Direttiva 2007/59/KE, għandu jingħata aċċess għad-dejta rilevanti:

(a)

lill-awtoritajiet kompetenti fejn ikunu domiċiljati l-impriża ferrovjarja jew l-amministratur tal-infrastruttura, skont l-Artikolu 22(2)(b) tad-Direttiva 2007/59/KE,

(b)

lill-awtoritajiet kompetenti ta’ Stati Membri oħra, fuq talba, skont l-Artikolu 22(2)(c) tad-Direttiva 2007/59/KE,

(ċ)

lis-sewwieqa, fuq talba, skont l-Artikolu 22(3) tad-Direttiva 2007/59/KE.

L-impriża ferrovjarja, l-amministratur tal-infrastruttura jew l-entità delegata għandhom jipprovdu d-dejta, mingħajr dewmien, b’mod li jiżguraw t-trażmissjoni sikura tal-informazzjoni u l-protezzjoni tad-dejta personali.

L-impriżi ferrovjarji u l-amministraturi tal-infrastruttura jistgħu joffru faċilitajiet biex wieħed jidħol fis-sit tal-Internet tagħhom lil kull min għandu drittijiet tal-aċċess, sakemm jiżguraw li jiġu ċċekkjati r-raġunijiet għat-talbiet.

6.   It-tul taż-żmien taż-żamma tad-dejta

Id-dejta kollha fis-CCR għandha tinżamm għal mill-inqas 10 snin mill-aħħar skadenza msemmija fiċ-ċertifikat.

Jekk fi kwalunkwe ħin matul il-perjodu ta’ 10 snin, tinbeda investigazzjoni li tinvolvi s-sewwieq, id-dejta relatata mas-sewwieq għandha tinżamm anke wara l-perjodu ta’ 10 snin, jekk dan ikun meħtieġ.

Kwalunkwe tibdil fis-CCR għandu jiġi rreġistrat.

7.   Il-proċedura f’każ ta’ falliment

Jekk impriża ferrovjarja jew amministratur tal-infrastruttura jfallu, il-kumpanija l-ġdida li tieħu t-tħaddim tas-servizz f’idejha għandha tkun responsabbli għad-dejta li tinsab fir-reġistru taċ-ċertifikati komplementari.

L-awtorità kompetenti fl-Istat Membru fejn huma stabbiliti l-impriża ferrovjarja jew l-amministratur tal-infrastruttura għandha tkun l-arkivju tad-dejta li tinsab fir-reġistru taċ-ċertifikati komplementari jekk l-attività ma tittiħidx minn kumpanija oħra.


13.1.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 8/32


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-26 ta’ Novembru 2009

li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta Komunitarja għal kisi tal-injam tal-art

(notifikata bid-dokument numru C(2009) 9427)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2010/18/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1980/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Lulju 2000 dwar skema riveduta tal-għoti tal-ekotikketta Komunitarja (1), u partikolarment it-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 6(1) tiegħu,

Wara li kkonsultat mal-Bord tal-Ekotikkettar tal-Unjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1980/2000 jistabbilixxi li kriterji speċifiċi għal ekotikketta, ippreparati fuq il-bażi tal-kriterji fl-abbozzati mill-Bord tal-Ekotikkettar tal-Unjoni Ewropea, għandhom jiġu stabbiliti skont il-gruppi tal-prodotti.

(2)

Il-kriterji ekoloġiċi, kif ukoll ir-rekwiżiti tal-valutazzjoni u tal-verifika relatati, għandhom ikunu validi għal erba’ snin mid-data tan-notifika ta’ din id-Deċiżjoni.

(3)

Miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat imwaqqaf permezz tal-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 1980/2000,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-grupp ta’ prodotti ‘kisi tal-injam tal-art’ għandu jinkludi kisi abbażi ta’ injam u pjanti: li jinkludi kisi tal-injam, art laminata, kisi tas-sufra u art tal-bambù li huma magħmula, għal aktar minn 90 % fil-massa (fil-prodott finali), minn injam, trab tal-injam u/jew materjal abbażi ta’ injam/pjanti. Dan ma japplikax għal kisi tal-ħajt, fejn hu indikat sew, jew kisi għall-użu estern jew għal kisi b’funzjoni strutturali.

Dan il-grupp ta’ prodotti mhux se jinkludi kisi ttrattat bi prodotti bijoċidali fi kwalunkwe stadju tal-proċess tal-produzzjoni, ħlief fejn dawk il-prodotti bijoċidali huma inklużi fl-Anness IA għad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), u fejn is-sustanza attiva hija awtorizzata għall-użu konċernat skont l-Anness V għad-Direttiva 98/8/KE.

Artikolu 2

Sabiex tingħata l-ekotikketta Komunitarja taħt ir-Regolament (KE) Nru 1980/2000, kisi tal-injam tal-art irid jaqa’ fil-grupp ta’ prodotti ‘kisi tal-injam tal-art’ kif definit fl-Artikolu 1, u jrid jikkonforma mal-kriterji ekoloġiċi stabbiliti fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 3

Il-kriterji ekoloġiċi għall-grupp ta’ prodotti “kisi tal-injam tal-art”, kif ukoll ir-rekwiżiti tal-valutazzjoni u tal-verifika relatati, għandhom ikunu validi għal erba’ snin mid-data tan-notifika ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 4

Għal skopijiet ta’ amministrazzjoni, in-numru tal-kodiċi mogħti lill-grupp ta’ prodotti “kisi tal-injam tal-art” għandu jkun “35”.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta’ Novembru 2009.

Għall-Kummissjoni

Stavros DIMAS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 237, 21.9.2000, p. 1.

(2)  ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.


ANNESS

QAFAS

L-għanijiet tal-kriterji

Dawn il-kriterji jimmiraw partikolarment biex jippromwovu:

it-tnaqqis ta’ impatti fuq il-ħabitati u riżorsi assoċjati,

it-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija,

it-tnaqqis ta’ ħruġ ta’ sustanzi tossiċi jew li jniġġsu b’xi mod ieħor fl-ambjent,

it-tnaqqis tal-użu ta’ sustanzi perikolużi fil-materjali u fil-prodotti lesti,

is-sikurezza u n-nuqqas ta’ riskju għas-saħħa fl-ambjent tal-għajxien,

informazzjoni li tippermetti lill-konsumatur li juża l-prodott b’mod effiċjenti li jnaqqas l-impatt ambjentali globali.

Il-kriterji huma stabbiliti f’livelli li jippromwovu t-tikkettar tal-kisi li huwa prodott b’impatt ambjentali baxx.

Rekwiżiti ta’ valutazzjoni u ta’ verifika

Ir-rekwiżiti speċifiċi ta’ valutazzjoni u ta’ verifika huma indikati f’kull kriterju.

Dan il-grupp ta’ prodotti jinkludi “Kisi tal-injam”, “Art laminata”, “Kisi tas-sufra” u “Art tal-bambù”;

Kisi tal-injam huwa “art tal-injam jew kisi tal-ħajt magħmul minn biċċa solida ta’ injam li għandha l-ġnub b’ħanek jew magħmula minn diversi folji ta’ injam inkullati flimkien f’pannell b’ħafna saffi. Kisi tal-injam jista’ jkun mhux lest, u ladarba jiġi installat jiġi xkatlat, u wara jitlesta fuq is-sit jew jitlesta minn qabel f’fabbrika.”

Il-kriterji għall-kisi tal-injam jistgħu japplikaw kemm għal kisi tal-ħajt u kemm għal kisi tal-art, jekk il-proċessi tal-produzzjoni jibqgħu l-istess, bl-użu tal-istess materjali u tal-istess metodi tal-manifattura. Il-kriterji huma stabbiliti għall-użu intern biss.

L-industrija li tipproduċi kisi tal-injam tal-art tiddetermina l-pożizzjoni teknika tagħha fil- Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni CEN/TC 112.

Art laminata hija “kisi riġidu tal-art b’saff tal-wiċċ li jikkonsisti f’saff irqiq wieħed jew aktar magħmul minn materjal fibruż (normalment karta), mimli bir-reżina aminoplastika ssettjata bis-sħana (normalment melamina), ippressata jew mgħaqqda fuq sustrat, normalment jitlesta b’dahar”.

Il-kriterji għall-kisi tal-laminat jistgħu jiġu applikati biss għall-kisi tal-art u għall-użu fuq ġewwa.

L-industrija li tipproduċi kisi laminat tal-art tiddetermina l-pożizzjoni teknika tagħha fil- Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni CEN/TC 134.

Kisi tas-sufra huwa kisi tal-art jew tal-ħajt li l-komponent prinċipali tiegħu hu s-sufra. Is-sufra mrammla hija mħallta ma’ preparazzjonijiet li jgħaqqdu, u wara jitnixxfu jew diversi saffi ta’ sufra (agglomerat/fuljetta) huma ppressati flimkien bil-kolla.

Il-kisi tas-sufra jista’ jkun maqsum f’madum ta’ Sufra Naturali (li l-komponent prinċipali tiegħu huwa sufra b’kompiżizzjoni agglomerata, maħsub biex jingħata finitura) u f’pannelli ta’ Engineered Cork (li jikkonsisti f’saffi diversi li jinkludu fajberbord li l-komponent prinċipali tiegħu huwa sufra agglomerata jew għandu s-sufra bħala soluzzjoni teknika, maħsub biex jintuża b’saff ta’ finitura tal-użu).

Il-kriterji għall-kisi tas-sufra jistgħu japplikaw kemm għall-kisi tal-ħajt u kemm għall-kisi tal-art, jekk il-proċessi tal-produzzjoni jibqgħu l-istess, bl-użu tal-istess materjali u l-istess metodi tal-manifattura. Il-kriterji huma stabbiliti biss għall-użu fuq ġewwa biss.

L-industrija Ewropea tal-kisi tal-“sufra” tal-art tiddetermina l-pożizzjoni teknika tagħha fil- Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni CEN/TC134.

Kisi tal-bambù tal-art huwa magħmul minn bambù f’biċċiet solidi jew f’agglomerati bħala komponent prinċipali.

Kriterji għall-kisi tal-bambù jistgħu japplikaw biss għall-kisi tal-art u għall-użu fuq ġewwa.

L-unità funzjonali, li għaliha għandhom jiġu relatati d-dħul u l-ħruġ, hija ta’ 1m2 ta’ prodott lest.

Fejn huwa xieraq, metodi tal-ittestjar oħra li mhumiex dawk indikati għal kull kriterju jistgħu jintużaw jekk l-ekwivalenza tagħhom hija aċċettata mill-Korp Kompetenti li qed jivvaluta l-applikazzjoni.

Fejn ikun possibbli, l-ittestjar għandu jitwettaq minn laboratorji akkreditati kif xieraq jew laboratorji li jissodisfaw ir-rekwiżiti ġenerali ddikjarati fl-istandard EN ISO 17025.

Fejn huwa xieraq, il-Korpi Kompetenti jistgħu jitolbu dokumentazzjoni ta’ appoġġ u jistgħu jwettqu verifiki indipendenti.

KRITERJI GĦALL-KISI TAL-INJAM TAL-ART

1.   MATERJA PRIMA

Is-sufra, il-bambù u l-injam verġni kollha għandhom joriġinaw minn foresti b’ġestjoni, sabiex jiġu implimentati l-prinċipji u l-miżuri maħsuba biex jiċċertifikaw il-ġestjoni sostenibbli tal-foresti.

1.1.   Ġestjoni sostenibbli tal-foresti

Il-produttur għandu jkollu politika ta’ akkwist sostenibbli ta’ injam u sistema biex jittraċċa u jivverifika l-oriġini tal-injam u jsegwih minn mindu jkun għadu fil-foresti sa ma jasal fl-ewwel punt ta’ riċeviment.

L-oriġini tal-injam kollu għandha tkun dokumentata. Il-produttur irid jiżgura li l-injam kollu ġej minn sorsi legali. L-injam ma għandux jiġi minn żoni protetti jew żoni li qegħdin fil-proċess uffiċjali sabiex jiġu protetti, foresti li ilhom jikbru ħafna u foresti b’valur ta’ konservazzjoni għoli ħafna definiti fil-proċessi nazzjonali tal-partijiet interessati sakemm ma jkunx ċar li x-xiri, li sar skont ir-regolamenti tal-konservazzjoni nazzjonali.

Sat-30 ta’ Ġunju 2011, għal prodotti tal-injam li jitpoġġew fis-suq bl-Ekotikketta, talanqas 50 % ta’ kwalunkwe injam solidu u 20 % ta’ materjal abbażi ta’ injam iridu joriġinaw jew minn foresti b’ġestjoni sostenibbli li ġew iċċertifikati minn skemi ta’ partijiet terzi indipendenti li jissodisfaw il-kriterji elenkati fil-paragrafu 15 tar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 1998 dwar Strateġija għall-Forestrija għall-Unjoni Ewropea (1) [titolu mhux uffiċjali] u żvilupp ulterjuri tagħha, jew minn materjali riċiklati.

Mill-1 ta’ Lulju 2011, sal-31 ta’ Diċembru 2012 għal prodotti tal-injam bl-Ekotikketta li jitpoġġew fis-suq, talanqas 60 % ta’ kwalunkwe injam solidu u 30 % ta’ materjal abbażi ta’ injam iridu joriġinaw jew minn foresti b’ġestjoni sostenibbli li ġew iċċertifikati minn skemi ta’ partijiet terzi indipendenti li jissodisfaw il-kriterji elenkati fil-paragrafu 15 tar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 1998 dwar Strateġija għall-Forestrija għall- Unjoni Ewropea [titolu mhux uffiċjali] u żvilupp ulterjuri tagħha, jew minn materjali riċiklati

Mill-1 ta’ Jannar 2013, għal prodotti tal-injam bl-Ekotikketta li jitpoġġew fis-suq, talanqas 70 % ta’ kwalunkwe injam solidu u 40 % ta’ materjal abbażi ta’ injam iridu joriġinaw jew minn foresti b’ġestjoni sostenibbli li ġew iċċertifikati minn skemi ta’ partijiet terzi indipendenti li jissodisfaw il-kriterji elenkati fil-paragrafu 15 tar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 1998 dwar Strateġija għall-Forestrija għall- Unjoni Ewropea [titolu mhux uffiċjali] u żvilupp ulterjuri tagħha, jew minn materjali riċiklati

Valutazzjoni u verifika: Biex jissodisfa dawn il-kundizzjonijiet, l-applikant għandu juri li kull wieħed mill-prodotti tal-injam li għandhom Ekotikketta, meta jiġu introdotti fis-suq wara d-dati murija fil-kriterju ser jilħqu l-livell xieraq ta’ injam ċertifikat. Jekk dan ma jistax jintwera, il-korp kompetenti għandu joħroġ biss il-liċenzja tal-Ekotikketta għall-perjodu li għalih tista’ tintwera l-konformità. L-applikant għandu jipprovdi dokumentazzjoni xierqa mill-fornitur tal-injam fejn jindika t-tipi, l-kwantitajiet u l-oriġini eżatta tal-injam użat fil-produzzjoni tal-kisi tal-art. L-applikant għandu jipprovdi ċertifikat(i) xieraq/xierqa li juri(u) li l-iskema taċ-ċertifikazzjoni tissodisfa kif suppost ir-rekwiżiti kif stabbiliti fil-paragrafu 15 tar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 1998 dwar Strateġija għall-Forestrija għall-Unjoni Ewropea [titolu mhux uffiċjali].

Definizzjoni: Materjal b’bażi ta’ injam tfisser materjal magħmul billi jitwaħħlu flimkien permezz ta’ sustanzi adeżivi u/jew kolla, wieħed jew aktar minn dawn il-materjali: fibri tal-injam, u/jew folji tal-injam bil-qoxra mneħħija jew imqaxxra, u/jew fdalijiet ta’ injam minn foresti, kultivazzjonijiet, injam maqtugħ, fdalijiet mill-industrija tal-polpa/karta, u/jew injam riċiklat. Materjali b’bażi ta’ injam jinkludu: ħardbord, fajberbord, fajberbord b’densità medja, ċippbord, OSB (Oriented Strand Board), plajwud, u pannelli ta’ injam solidu. It-terminu “materjal b’bażi ta’ injam” jirreferi wkoll għal materjali komposti magħmula minn pannelli abbażi ta’ injam miksija bi plastik, jew plastik laminat, jew metalli, jew materjali oħra tal-kisi u pannelli abbażi tal-injam lesti/semimanifatturati.

1.2.   Materjali minn injam u pjanti riċiklati (għal art laminata u kisi tal-injam b’diversi saffi)

Injam post consumer, laqx jew fibri applikati matul il-produzzjoni ta’ materjali b’bażi tal-injam (input), għandu talanqas jikkonforma mad-dispożizzjonijiet fl-istandard tal-Industrija EPF, kif rapportat fil-paragrafu 6 tad-dokument “Standard EPF għall-kundizzjonijiet tal-kunsinna ta’ injam riċiklat” tal-24 ta’ Ottubru 2002.

L-ammont totali ta’ materjal riċiklat għandu jikkonforma mal-limiti indikati fit-tabella t’hawn taħt:

Elementi u komposti

Valuri tal-limitu

(mg/kg ta’ pannell totali xott)

Arseniku

25

Kadmju

50

Kromju

25

Ram

40

Ċomb

90

Merkurju

25

Florina

100

Kloru

1 000

Pentachlorophenol (PCP)

5

Żjut tal-qatran (benzo(a)pyrene)

0,5

Valutazzjoni u verifika: Għandha tingħata dikjarazzjoni li l-injam riċiklat jew materjali tal-pjanti jikkonformaw mal-valuri tal-limitu kif stabbiliti fit-test. Jekk jista’ jkun ippruvat li s-sustanzi indikati ma ntużaw fl-ebda preparazzjoni jew trattament preċedenti, l-applikazzjoni tat-test biex tintwera l-konformità ma’ dan ir-rekwiżit tista’ tiġi evitata.

1.3.   Sustanzi tal-mili u preservanti

Art tal-injam ma għandhiex tkun mimlija b’xi sustanzi.

Injam solidu, wara l-qtugħ, ma għandux ikun ittrattat b’sustanzi jew preparazzjonijiet li fihom sustanzi li huma inklużi f’xi waħda minn dawn il-listi:

Klassifika ta’ pestiċidi rakkomandata mill-WHO b’perikolu kklassifikat bħala klassi 1a (estremament perikoluż),

Klassifika ta’ pestiċidi rakkomandata mill-WHO b’perikolu kklassifikat bħala klassi 1b (perikoluż ħafna).

Barra minn dan, it-trattament tal-injam għandu jkun skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 79/117/KEE (2) u d-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE (3).

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni li turi l-konformità ma’ dan il-kriterju, lista ta’ sustanzi li ġew użati u dokument ta’ informazzjoni għal kull waħda minnhom.

1.4.   Injam modifikat ġenetikament

Il-prodott ma għandux ikun fih injam OMĠ.

Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni li ma ntuża l-ebda injam OMĠ.

2.   UŻU TA’ SUSTANZI PERIKOLUŻI

2.1.   Sustanzi perikolużi għat-trattamenti ta’ injam mhux maħdum u pjanti

(a)

L-ebda sustanza jew preparazzjoni li ngħataw, jew li jistgħu jingħataw fil-ħin tal-applikazzjoni, kwalunkwe waħda minn dawn il-frażijiet ta’ riskju li ġejjin (jew kombinazzjonijiet tagħhom) ma jistgħu jiġu miżjuda mal-prodott tal-injam:

 

R23 (tossiku jekk ikun hemm inalazzjoni),

 

R24 (tossiku jekk ikun hemm kuntatt mal-ġilda),

 

R25 (tossiku jekk jinbela’),

 

R26 (tossiku ħafna jekk ikun hemm inalazzjoni),

 

R27 (tossiku ħafna jekk ikun hemm kuntatt mal-ġilda),

 

R28 (tossiku ħafna jekk jinbela’),

 

R39 (periklu ta’ effetti serji ħafna li huma irriversibbli),

 

R40 (evidenza limitata ta’ effett karċinoġeniku),

 

R42 (jista’ jikkawża sensitizzazzjoni jekk ikun hemm inalazzjoni),

 

R43 (jista’ jikkawża sensitizzazzjoni jekk ikun hemm kuntatt mal-ġilda),

 

R45 (jista’ jikkawża l-kanċer),

 

R46 (jista’ jikkawża ħsara ġenetika li tintiret),

 

R48 (periklu jew ħsara serja għas-saħħa jekk ikun hemm esponiment fit-tul),

 

R49 (jista’ jikkawża l-kanċer jekk ikun hemm inalazzjoni),

 

R50 (tossiku ħafna għall-organiżmi akkwatiċi),

 

R51 (tossiku għall-organiżmi akkwatiċi),

 

R52 (ta’ ħsara għall-organiżmi akkwatiċi),

 

R53 (jista’ jikkawża effetti negattivi fit-tul fl-ambjent akkwatiku),

 

R60 (jista’ jaffettwa ħażin il-fertilità),

 

R61 (jista’ jikkawża ħsara lit-trabi li għadhom ma twildux),

 

R62 (riskju possibbli li jaffettwa ħażin il-fertilità),

 

R63 (riskju possibbli ta’ ħsara lit-trabi li għadhom ma twildux),

 

R68 (riskju possibbli ta’ effetti irriversibbli).

kif inhu stabbilit fid-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1967 (id-Direttiva Dwar is-Sustanzi Perikolużi) rigward l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkettjar ta’ sustanzi (4), u l-emendi sussegwenti tagħha, u b’kunsiderazzjoni għad-Direttiva 1999/45/KE (5) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (id-Direttiva Dwar il-Preparazzjonijiet Perikolużi).

Alternattivament, il-klassifikazzjoni tista’ titqies skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (6). F’dan il-każ l-ebda sustanza jew preparazzjoni ma tista’ tiġi miżjuda mal-materja prima li fiha, jew li tista’ tingħata fil-ħin tal-applikazzjoni kwalunkwe minn dawn id-dikjarazjonijiet ta’ periklu li ġejjin (jew kombinazzjonijiet tagħhom): H300, H301, H310, H311, H317 H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.

(b)

Il-prodott ma għandux ikun fih aġenti aloġenati organiċi li jgħaqqdu, azidirin u polyaziridins kif ukoll pigmenti u addittivi bbażati fuq:

ċomb, kadmju, kromju (VI), merkurju u l-komposti tagħhom,

arseniku, boron u ram,

landa organika.

2.2.   Sustanzi perikolużi fil-kisi u t-trattamenti tal-wiċċ

Rekwiżiti ġeneriċi

(a)

Ir-rekwiżiti tal-parti 2.1 dwar Sustanzi perikolużi għal trattamenti ta’ injam mhux maħdum u ta’ pjanti għandu japplika wkoll għall-kisi u trattamenti tal-wiċċ.

(b)

Sustanzi kimiċi klassifikati bħala ta’ ħsara għall-ambjent mill-manifattur/fornitur kimiku skont is-sistema tal-klassifikazzjoni tal-UE (it-28 Emenda għad-Direttiva 67/548/KEE) għandhom jikkonformaw ma’ dawn iż-żewġ limiti li ġejjin:

Sustanzi kimiċi klassifikati bħala perikolużi għall-ambjent skont id-Direttiva 1999/45/KE ma għandhomx jiġu miżjuda ma’ sustanzi u preparazzjonijiet għal trattamenti tal-wiċċ.

Madankollu, il-prodotti jistgħu jinkludu sa 5 % ta’ komposti organiċi volatili (VOC) kif inhu definit fid-Direttiva tal-Kunsill 1999/13/KE (7) (il-VOC huma kwalunkwe kompost organiku li f’293.15K ikollu pressa tal-fwar ta’ 0.01kPa jew iżjed, jew li jkollu volatilità korrispondenti taħt il-kundizzonijiet partikolari tal-użu). Jekk il-prodott jirrikjedi li jiġi dilwit, il-kontenut tal-prodott dilwit ma għandux jeċċedi l-valuri tal-limitu msemmija hawn fuq.

Il-kwantità applikata (żebgħa/verniċ li għadu ma nixifx) ta’ sustanzi li jagħmlu l-ħsara l-ambjent ma għandhiex teċċedi l-14 g/m2 tal-erja tal-wiċċ u l-kwantità applikata (żebgħa/verniċ li għadu ma nixifx) ta’ VOC ma għandux jeċċedi il-35 g/m2.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jippreżenta dikjarazzjoni ta’ konformità ma’ dan il-kriterju, flimkien ma’ dokumenti li jappoġġjaw din id-dikjarazzjoni, li jinkludu:

riċetta kompluta bit-tqassim tal-kwantitajiet u numri CAS għas-sustanzi kostitwenti,

il-metodu tal-ittestjar u r-riżultati tat-testijiet għas-sustanzi kollha preżenti fil-prodott, skont id-Direttiva 67/548/KEE,

dikjarazzjoni li turi li s-sustanzi kostitwenti kollha ġew iddikjarati,

numru ta’ kisi u l-kwantità applikata għal kull kisja għal kull metru kwadru ta’ wiċċ.

Il-gradi standard ta’ effettività li ġejjin huma użati sabiex jiġi kkalkulat il-konsum tal-prodott għat-trattament tal-wiċċ u tal-kwantità applikata: Apparat li jisprejja mingħajr riċiklaġġ 50 %, apparat li jisprejja b’riċiklaġġ 70 %, sprejjar elettrostatiku 65 %, sprejjar, qanpiena/diska 80 %, kisi bir-romblu 95 %, kisi komplut 95 %, kisi bil-vakwu 95 %, tgħaddis 95 %, tlaħliħ 95 %.

(c)

Il-kontenut ta’ formaldehyde liberu fi prodotti jew preparazzjonijiet użati fil-pannelli ma għandux jeċċedi ż-0,3 % fil-piż.

Il-kontenut ta’ formaldehyde liberu fi preparazzjonijiet li jgħaqqdu, sustanzi adeżivi u kolla għal pannelli tal-plajwud jew pannelli tal-injam laminat ma għandux jeċċedi ż-0.5 % fil-piż.

Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjonijiet xierqa li jivverifikaw li r-rekwiżiti t’hawn fuq huma rispettati. Għall-prodotti kimiċi użati fil-produzzjoni għandha tiġi ppreżentata SDS jew dokumentazzjoni ekwivalenti li fiha l-informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni tal-perikolu għas-saħħa.

Sustanzi Adeżivi

(a)

Ir-rekwiżiti tal-parti 2.1 dwar Sustanzi perikolużi għal trattamenti ta’ injam mhux maħdum u pjanti għandhom japplikaw ukoll għas-sustanzi adeżivi.

Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjonijiet xierqa li jivverifikaw li r-rekwiżiti t’hawn fuq huma sodisfatti. Għal kull prodott kimiku użat fl-immuntar tal-prodott, għandha tiġi ppreżentata SDS jew dokumentazzjoni ekwivalenti li fiha l-informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni tal-perikolu għas-saħħa. Rapporti tal-ittestjar jew dikjarazzjoni mill-fornitur għandhom jiġu ppreżentati għall-kontenut ta’ formaldehyde liberu.

(b)

Il-kontenut tal-VOC tas-sustanzi adeżivi użati fl-immuntar tal-prodott ma għandux jeċċedi l-10 % fil-piż (w/w).

Valutazzjoni u verifika: dikjarazzjoni għandha tiġi ppreżentata mill-applikant fejn jindika s-sustanzi adeżivi kollha użati fl-immuntar tal-prodott, kif ukoll il-konformità ma’ dan il-kriterju.

Formaldehyde

Emissjonijiet ta’ formaldehyde minn sustanzi u preparazjonijiet għal trattament tal-wiċċ li jilliberaw formaldehyde għandhom ikunu anqas minn 0,05ppm.

Valutazzjoni u verifika: l-applikant u/jew il-fornitur tiegħu għandu jipprovdi Dokument ta’ Informazzjoni dwar is-Sikurezza tal-Materjal jew dikjarazzjoni ekwivalenti għall-konformità ma’ dan ir-rekwiżit, flimkien ma’ informazzjoni dwar il-formulazzjoni tat-trattament tal-wiċċ.

Plastiċizzanti

Ir-rekwiżiti ta’ parti 2.1 dwar Sustanzi perikolużi għal trattamenti ta’ injam mhux maħdum u pjanti għandhom japplikaw ukoll għal xi ftalati użati fil-proċess tal-manifattura.

Barra minn dan, DNOP (ftalat di-n-octyl), DINP (ftalat di-isononyl), DIDP ((ftalat di-isodecyl) mhumiex permessi fil-prodott.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta’ konformità ma’ dan il-kriterju.

Bijoċidi

Huma biss il-prodotti bijoċidali li fihom sustanzi attivi bijoċidali inklużi fl-Anness IA tad-Direttiva 98/8/KE, u awtorizzati għall-użu f’kisi tal-art, li huma permessi għall-użu.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni li r-rekwiżiti ta’ dan il-kriterju ġew sodisfatti, flimkien ma’ lista ta’ prodotti bijoċidali użati.

3.   IL-PROĊESS TAL-PRODUZZJONI

3.1.   Konsum tal-enerġija

Il-konsum tal-enerġija għandu jiġi kkalkulat bħall-enerġija tal-ipproċessar użata għall-produzzjoni tal-kisi.

L-enerġija tal-ipproċessar, ikkalkulata kif indikat fl-Appendiċi Tekniku, għandha teċċedi l-limiti li ġejjin (P = punt tal-iskor):

Familja tal-prodott

Limitu

(P)

Art tal-injam u kisi tal-Bambù

10,5

Kisi laminat tal-art

12,5

Kisi tas-sufra

9

Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jikkalkula l-konsum tal-Enerġija tal-proċess tal-produzzjoni skont l-istruzzjonijiet tal-Appendiċi Tekniku, u jipprovdi r-riżultati relatati u d-dokumentazzjoni ta’ appoġġ.

3.2.   Ġestjoni tal-iskart

L-applikant għandu jipprovdi dokumentazzjoni xierqa dwar il-proċeduri adottati għall-irkuprar ta’ prodotti sekondarji li joriġinaw mill-proċess. L-applikant għandu jipprovdi rapport li jinkludi l-informazzjoni li ġejja:

it-tip u l-kwantità tal-iskart irkuprat,

it-tip tar-rimi,

informazzjoni dwar l-użu mill-ġdid (internament jew esternament għall-proċess tal-produzzjoni) ta’ skart u materjali sekondarji fil-produzzjoni ta’ prodotti ġodda.

Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi dokumentazzjoni xierqa bbażata fuq, pereżempju, dokumenti tal-bilanċ tal-massa u/jew sistemi ta’ rappurtaġġ ambjentali li juru r-rati tal-irkuprar miksuba kemm esternament jew internament, pereżempju, permezz ta’ riċiklaġġ, użu mill-ġdid jew reklamazzjoni/riġenerazzjoni.

4.   IL-FAŻI TAL-UŻU

4.1.   Ħruġ ta’ sustanzi perikolużi

Il-ħruġ ta’ formaldehyde mill-pannelli tas-sufra, bambù jew fibri tal-injam li jikkostitwixxu l-kisi ma għandux jaqbeż iż-0,05 mg/m3.

Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi dokumentazzjoni xierqa bbażata fuq test skont il-metodu ta’ chamber test skont il-metodu EN 717-1.

Komposti Organiċi Volatili (VOC)

Il-prodotti lesti ma għandhomx jeċċedu l-valuri ta’ emissjoni li ġejjin:

Sustanza

Rekwiżit

(wara 3 ijiem)

Total ta’ komposti organiċi fil-firxa taż-żamma

C6 – C16 (TVOC)

0,25 mg/m3 arja

Total ta’ komposti organiċi fil-firxa taż-żamma

> C16 – C22 (TSVOC)

0,03 mg/m3 arja

Total VOC mingħajr LIC (*)

0,05 mg/m3 arja

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jippreżenta ċertifikat tal-ittestjar skont it-testijiet tal-emissjoni prEN 15052 jew EN ISO 16000-9.

5.   IMBALLAĠĠ

L-imballaġġ għandu jkun magħmul minn wieħed minn dawn li ġejjin:

materjal li faċilment jiġi riċiklat,

materjali meħuda minn riżorsi rinovabbli,

materjali maħsuba biex jerġgħu jintużaw.

Valutazzjoni u verifika: Deskrizzjoni tal-imballaġġ tal-prodott għandha tingħata mal-applikazzjoni, flimkien ma’ dikjarazzjoni korrispondenti ta’ konformità ma’ dan il-kriterju.

6.   L-ADEGWATEZZA GĦALL-UŻU

Il-prodott għandu jkun adegwat għall-użu. Din l-evidenza tista’ tinkludi informazzjoni minn ISO, CEN jew metodi għall-ittestjar ekwivalenti xierqa, bħal proċeduri nazzjonali.

Valutazzjoni u verifika: dettalji tal-proċeduri tat-test u r-riżultati għandhom jiġu ppreżentati, flimkien ma’ dikjarazzjoni li l-prodott huwa adegwat għall-użu bbażata fuq l-informazzjoni l-oħra kollha dwar l-aqwa applikazzjoni mill-utent aħħari. Skont id-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE (8), prodott huwa meqjus bħala adegwat għall-użu jekk jikkonforma ma’ standard armonizzat, approvazzjoni teknika Ewropea jew speċifikazzjoni teknika mhux armonizzata rikonoxxuta fuq livell Komunitarju. Il-marka tal-konformità tal-KE “KE” għall-prodotti tal-bini tipprovdi lill-produtturi b’attestazzjoni tal-konformità li tingħaraf faċilment u li tista’ titqies bħala suffiċjenti f’dan il-kuntest.

7.   INFORMAZZJONI GĦALL-KONSUMATUR

Il-prodott għandu jinbiegħ bl-informazzjoni rilevanti għall-utent, li tipprovdi pariri dwar l-użu propju, flimkien mal-aqwa użu ġenerali u tekniku tal-prodott, kif ukoll il-manutenzjoni tiegħu. Dan għandu jkollu l-informazzjoni li ġejja fuq il-pakkett u/jew fuq dokumentazzjoni li tingħata mal-prodott:

(a)

informazzjoni li l-prodott ingħata Ekotikketta tal-UE flimkien ma’ spjegazzjoni qasira imma speċifika dwar din xi tfisser, apparti l-informazzjoni ġenerali mogħtija fil-kaxxa 2 tal-lowgo;

(b)

rakkomandazzjonijiet dwar l-użu u l-manutenzjoni tal-prodott. Din l-informazzjoni għandha tenfasizza l-istruzzjonijiet rilevanti kollha partikolarment dawk li jirreferu għall-manutenzjoni u l-użu tal-prodotti. Kif inhu xieraq, għandha ssir referenza għall-karatteristiċi tal-użu tal-prodott f’kundizzjonijiet diffiċli, pereżempju l-assorbiment tal-ilma, ir-reżistenza għat-tbajja’, ir-reżistenza għall-kimiki, it-tħejjija meħtieġa tal-wiċċ ta’ taħt, l-istruzzjonijiet tat-tindif u t-tipi rrakkomandati ta’ aġenti tat-tindif u tal-intervalli tat-tindif. L-informazzjoni għandha tinkludi wkoll kwalunkwe indikazzjoni possibbli dwar it-tul potenzjali tal-ħajja mistennija tal-prodott f’termini tekniċi, jew bħala medja jew bħala firxa tal-valur;

(c)

indikazzjoni ta’ kif isir ir-riċiklaġġ jew ir-rimi (spjegazzjoni sabiex tingħata informazzjoni lill-konsumatur dwar il-prestazzjoni għolja possibbli tat-tali prodott);

(d)

informazzjoni dwar l-Ekotikketta tal-UE u l-gruppi ta’ prodotti relatati magħha, inkluż it-test li ġej (jew l-ekwivalenti tiegħu): “għal iktar informazzjoni żur il-websajt tal-Ekotikketta tal-UE: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/”.

Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi kampjun tal-imballaġġ u/jew it-testi magħluqa fih.

8.   INFORMAZZJONI LI TIDHER FUQ L-EKOTIKKETTA

Il-kaxxa 2 tal-Ekotikketta għandha tinkludi t-test li ġej:

foresti b’ġestjoni sostenibbli u b’impatt imnaqqas fuq il-ħabitat,

sustanza perikoluża ristretta,

proċess tal-produzzjoni li jiffranka l-enerġija,

riskju mnaqqas għas-saħħa fl-ambjent ħaj.


(1)  ĠU C 56, 26.2.1999, p. 1.

(2)  ĠU L 33, 8.2.1979, p. 36.

(3)  ĠU L 262, 27.9.1976, p. 201.

(4)  ĠU 196, 16.8.1967, p. 1.

(5)  ĠU L 200, 30.7.1999, p. 1.

(6)  ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.

(7)  ĠU L 85, 29.3.1999, p. 1.

(*)  LCI = Lanqas Konċentrazzjoni ta’ Interess (Lowest Concentration of Interest); cf. “Proċess ta’ valutazzjoni tar-riskji għas-saħħa għal emissjonijiet ta’ komposti organiċi volatili (VOC) minn prodotti tal-bini” (Aġenzija Ambjentali Federali).

(8)  ĠU L 40, 11.2.1989, p. 12.

Appendiċi tekniku għall-kisi b’bażi ta’ injam u pjanti

KALKOLU TAL-KONSUM TAL-ENERĠIJA

Il-konsum tal-enerġija huwa kkalkulat bħala medja annwali tal-enerġija kkunsmata matul il-proċess tal-produzzjoni (eskluż it-tisħin tal-post) mill-materja prima fi kwantità kbira sal-kisi lest. Dan ifisser, pereżempju, li l-kalkolu tal-enerġija għal prodotti b’bażi ta’ injam u pjanti għandu jitkejjel minn meta tidħol il-materja prima fil-fabbrika, sal-operazzjonijiet tat-tlestija, inkluż l-imballaġġ.

Il-kalkolu ma għandux jinkludi l-kontenut tal-enerġija tal-materja prima (jiġifieri: enerġija minn materja prima).

L-enerġija meħtieġa għall-manifattura ta’ sustanzi adeżivi u verniċ jew kisi ma għandhiex tiġi inkluża fil-kalkoli.

L-unità magħżula għall-kalkoli hija MJ/m2.

Il-konsum tal-elettriku jirreferi għal elettriku mixtri mingħand fornitur estern.

Jekk il-produttur għandu enerġija żejda li tinbiegħ bħala elettriku, fwar jew sħana, il-kwantità mibjugħa tista’ titnaqqas mill-konsum tal-fjuwil. Huwa biss il-fjuwil li filfatt jintuża fil-produzzjoni tal-kisi ta’ art li għandu jiġi inkluż fil-kalkoli.

Art tal-Injam Solidu u kisi tal-Bambù

Parametru ambjentali

A

=

Injam minn foresta ċertifikata, sostenibbli (%)

B

=

Proporzjon ta’ fjuwils rinovabbli (%)

C

=

Konsum tal-elettriku (MJ/m2)

D

=

Konsum tal-fjuwil (MJ/m2)

Formula

Art laminata

Parametru ambjentali

A

=

Sufra. Bambù jew Injam minn foresta ċertifikata, sostenibbli (%)

B

=

Proporzjon ta’ materja prima tal-injam riċiklat (%)

C

=

Proporzjon ta’ fjuwils rinovabbli (%)

D

=

Konsum tal-elettriku (MJ/m2)

E

=

Konsum tal-fjuwil (MJ/m2)

Formula

Kisi tas-sufra

Parametru ambjentali

A

=

Proporzjon ta’ sufra riċiklata (%)

B

=

Proporzjon ta’ fjuwils rinovabbli (%)

C

=

Konsum tal-elettriku (MJ/m2)

D

=

Konsum tal-fjuwil (MJ/m2)

Formula

Il-kontenut tal-enerġija ta’ diversi fjuwils huwa mogħti fit-tabella li ġejja.

Tabella għall-kalkulazzjoni tal-konsum tal-fjuwil

Perjodu tal-produzzjoni – sena

Jiem:

Minn:

Sa:


Fjuwil

Kwantità

Unitajiet

Fattur tal-konverżjoni

Enerġija

(MJ)

Tiben (15 % W)

 

kg

14,5

 

Griebeb (7 % W)

 

kg

17,5

 

Skart tal-injam (20 % W)

 

kg

14,7

 

Laqx tal-injam (45 % W)

 

kg

9,4

 

Pit

 

kg

20

 

Gass naturali

 

kg

54,1

 

Gass naturali

 

Nm3

38,8

 

Butan

 

kg

49,3

 

Pitrolju

 

kg

46,5

 

Petrol

 

kg

52,7

 

Diżil

 

kg

44,6

 

Nafta

 

kg

45,2

 

Żejt fjuwil tqil

 

kg

42,7

 

Faħam Xott tal-Fwar

 

kg

30,6

 

Antraċite

 

kg

29,7

 

Faħam tal-kannol

 

kg

33,7

 

Kokk industrijali

 

kg

27,9

 

Elettriku (mill-grilja)

 

kWh

3,6

 

Enerġija totali (MJ)