ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.007.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 7

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 53
12ta' Jannar 2010


Werrej

 

II   Atti mhux leġislattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 17/2010 tat-8 ta’ Jannar 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 690/2008 fir-rigward tar-rikonoxximent tal-provinċja Taljana ta’ Venezja bħala żona protetta fir-rigward l-Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni(UE) Nru 18/2010 tat-8 ta’ Jannar 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 300/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam ma’ speċifikazzjonijiet għall-programmi nazzjonali ta’ kontroll tal-kwalità fil-qasam tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili

3

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 19/2010 tal-11 ta’ Jannar 2010 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

15

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2010/1/UE tat-8 ta’ Jannar 2010 li temenda l-Annessi I, III u IV tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni fil-Komunità ta’ organiżmi ta’ ħsara għall-pjanti jew għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom fil-Komunità

17

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2010/14/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-10 ta’ Diċembru 2009 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta’ ħruġ ta’ muniti fl-2010 (BĊE/2009/25)

21

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea ( ĠU L 343, 22.12.2009 )

22

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġislattivi

REGOLAMENTI

12.1.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 7/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 17/2010

tat-8 ta’ Jannar 2010

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 690/2008 fir-rigward tar-rikonoxximent tal-provinċja Taljana ta’ Venezja bħala żona protetta fir-rigward l-Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-8 ta’ Mejju 2000 dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta’ organiżmi ta’ ħsara għall-pjanti u l-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 2(1)(h) tagħha,

Billi:

(1)

Permezz tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 690/2008 tal-4 ta’ Lulju 2008 li jirrikonoxxi żoni protetti esposti għal riskji partikolari għas-saħħa tal-pjanti fil-Komunità (2), ċerti Stati Membri jew ċerti żoni fi Stati Membri ġew rikonoxxuti bħala żoni protetti fir-rigward ta’ ċerti organiżmi dannużi.

(2)

Permezz tar-Regolament (KE) Nru 690/2008 ċerti partijiet tar-reġjun tal-Veneto fl-Italja ġew rikonoxxuti bħala żona protetta fir-rigward tal-organiżmu dannuż Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sal-31 ta’ Marzu 2010.

(3)

Wara osservazzjonijiet dwar il-preżenza ta’ dak l-organiżmu dannuż f’ċerti partijiet tar-reġjun tal-Veneto li saru mill-Kummissjoni waqt spezzjoni fl-Italja mill-31 ta’ Awwissu sal-11 ta’ Settembru 2009, l-Italja infurmat lill-Kummissjon fit-23 ta’ Ottubru 2009 dwar ir-riżultati tal-aħħar stħarriġ li twettaq fir-reġjun tal-Veneto fir-rigward tal-preżenza ta’ dak l-organiżmu dannuż f’Settembru u Ottubru 2009. Ir-riżultati ta’ dan l-aħħar stħarriġ juru li fil-provinċja ta’ Venezja hemm 14-il post fejn dak l-organiżmu dannuż feġġ tal-anqas għall-perjodu ta’ dawn l-aħħar tliet snin konsekuttivi minkejja l-miżuri ta’ eradikazzjoni li ttieħdu mill-awtoritajiet Taljani. Għaldaqstant, dawk il-miżuri wrew li kienu ineffettivi.

(4)

Ir-riżultati tal-aktar stħarriġ riċenti ġew diskussi matul il-laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti fid-19-20 ta’ Ottubru 2009. Ġie konkluż li l-Erwinia amylovora (Burr.) Wins. et al. għandha titqies bħala stabbilita fil-provinċja ta’ Venezja. Għalhekk, dik il-provinċja m’għandhiex tibqa’ tiġi rrikonoxxuta bħala żona protetta fir-rigward ta’ dak l-organiżmu dannuż.

(5)

Għalhekk, ir-Regolament (KE) Nru 690/2008 għandu jiġi emendat skont dan.

(6)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fit-tieni kolonna tal-punt 2 tal-intestatura (b) tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 690/2008, it-tieni inċiż jinbidel b’dan li ġej:

“—

u, sal-31 ta’ Marzu 2010, l-Irlanda, l-Italja (Pulja, Emilja-Romanja (il-provinċji ta’ Parma u Pjaċenza), il-Lombardija (għajr il-provinċja ta’ Mantova), il-Veneto (għajr il-provinċji ta’ Rovigo u Venezja, il-komuni ta’ Castelbaldo, Barbona, Pjaċenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani u Masi fil-provinċja ta’ Padova u ż-żona li tinsab fin-Nofsinhar tal-awtostrada A4 fil-provinċja ta’ Verona), il-Litwanja, is-Slovenja (għajr ir-reġjuni ta’ Gorenjska, Koroška, Maribor u Notranjska), is-Slovakkja (għajr il-komuni ta’ Blahová, Horné Mýto u Okoč (il-Kontea ta’ Dunajská Streda), Hronovce u Hronské Kľačany (il-Kontea ta’ Levice), Málinec (il-Kontea ta’ Poltár), Hrhov (il-Kontea ta’ Rožňava), Veľké Ripňany (il-Kontea ta’ Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše u Zatín (il-Kontea ta’ Trebišov)”.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, it-8 ta’ Jannar 2010.

Għall-Kummissjoni

José Manuel BARROSO

Il-President


(1)  ĠU L 169, 10.7.2000, p. 1.

(2)  ĠU L 193, 22.7.2008, p. 1.


12.1.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 7/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI(UE) Nru 18/2010

tat-8 ta’ Jannar 2010

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 300/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam ma’ speċifikazzjonijiet għall-programmi nazzjonali ta’ kontroll tal-kwalità fil-qasam tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 300/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 dwar regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2320/2002 (1), u partikolarment l-Artikolu 11(2) tiegħu,

Billi:

(1)

L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ programm nazzjonali ta’ kontroll tal-kwalità minn kull Stat Membru huwa essenzjali sabiex tiġi żgurata l-effikaċja tal-programm nazzjonali ta’ kontroll tal-kwalità tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili ta’ kull Stat skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament (KE) Nru 300/2008.

(2)

L-ispeċifikazzjonijiet għall-programmi nazzjonali ta’ kontroll tal-kwalità li se jiġu implimentati mill-Istati Membri għandhom jiżguraw strateġija armonizzata f’dan ir-rigward.

(3)

Sabiex ikunu effikaċi, l-attivitajiet ta’ monitoraġġ tal-konformità taħt ir-responsabbiltà tal-awtorità xierqa għandhom jitwettqu regolarment. Ma għandhomx jiġu ristretti għas-suġġett, l-istadju jew il-mument li fih ikunu twettqu. Għandhom jieħdu l-aktar forom adattati sabiex jiżguraw l-effikaċja tagħhom.

(4)

Għandha tingħata prijorità lill-iżvilupp ta’ metodoloġija komuni għal attivitajiet ta’ monitoraġġ tal-konformità.

(5)

Jeħtieġ li jiġi żviluppat mod armonizzat ta’ rappurtar dwar il-miżuri meħuda biex jiġu sodisfatti l-obbligi skont dan ir-Regolament u dwar is-sitwazzjoni tas-sigurtà tal-avjazzjoni fit-territorji tal-Istati Membri.

(6)

Il-programmi nazzjonali ta’ kontroll tal-kwalità għandhom jibbażaw fuq l-aħjar prattiki. Dawn l-aħjar prattiki għandhom jinqasmu mal-Kummissjoni u jiġu kkomunikati lill-Istati Membri kollha.

(7)

Ir-Regolament (KE) Nru 300/2008 għalhekk għandu jiġi emendat skont dan.

(8)

Il-miżuri provduti f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat għas-Sigurtà tal-Avjazzjoni Ċivili,

ADDOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 300/2008

Ir-Regolament (KE) Nru 300/2008 għandu jiġi emendat kif ġej:

(1)

It-titlu “Anness” għandu jinbidel b’ “Anness I”,

(2)

It-test stipulat fl-Anness għal dan ir-Regolament huwa miżjud bħala l-Anness II.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mid-data speċifikata fir-regoli tal-implimentazzjoni adottati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 300/2008, iżda mhux aktar tard mid-29 ta’ April 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-8 ta’ Jannar 2010.

Għall-Kummissjoni

José Manuel BARROSO

Il-President


(1)  ĠU L 97, 9.4.2008, p. 72.


ANNESS

ANNESS II

Speċifikazzjonijiet komuni għall-programm nazzjonali ta’ kontroll tal-kwalità li għandu jiġu implimentat minn kull Stat Membru fil-qasam tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili

1.   DEFINIZZJONIJIET

1.1.

Għall-għanijiet ta’ dan l-Anness, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

‘volum annwali tat-traffiku’ tfisser l-għadd totali ta’ passiġġieri li jaslu, jitilqu u li jkunu fi tranżitu (jingħaddu darba)

(2)

‘awtorità xierqa’ tfisser l-awtorità nazzjonali nnominata minn Stat Membru skont l-Artikolu 9 biex tkun responsabbli mill-koordinazzjoni u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-programm nazzjonali tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili.

(3)

‘awditur’ tfisser kwalunkwe persuna li jwettaq attivitajiet nazzjonali ta’ monitoraġġ tal-konformità f’isem l-awtorità xierqa;

(4)

‘ċertifikazzjoni’ tfisser l-evalwazzjoni u l-konferma formali mill-awtorità xierqa jew f’isimha li persuna jkollha l-kompetenzi meħtieġa biex twettaq il-funzjonijiet ta’ awditur f’livell aċċettabli kif iddefinit mill-awtorità xierqa;

(5)

‘attivitajiet ta’ monitoraġġ tal-konformità’ tfisser kwalunkwe proċedura jew proċess użat(a) fil-valutazzjoni tal-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament u tal-programm nazzjonali tas-sigurtà tal-avjazzjoni;

(6)

‘nuqqas’ tfisser nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti tas-sigurtà tal-avjazzjoni;

(7)

‘spezzjoni’ tfisser eżami tal-implimentazzjoni tal-miżuri u l-proċeduri tas-sigurtà sabiex jiġi ddeterminat jekk humiex qed jitwettqu b’mod effikaċi u fl-istandard meħtieġ u biex jiġi identifikat kwalunkwe nuqqas;

(8)

‘intervista’ tfisser kontroll orali minn awditur biex jiġi stabbilit jekk humiex jiġu implimentati miżuri jew proċeduri speċifiċi ta’ sigurtà;

(9)

‘osservazzjoni’ tfisser kontroll viżiv minn awditur li qed tiġi implimetata miżura jew proċedura ta’ sigurtà;

(10)

‘kampjun rappreżentattiv’ tfisser għażla li tkun saret fost l-għażliet possibli għall-monitoraġġ li jkollha għadd u firxa biżżejjed sabiex tipprovdi bażi għall-konklużjonijiet ġenerali dwar l-istandards tal-implimentazzjoni;

(11)

‘verifika tas-sigurtà’ tfisser eżami bir-reqqa tal-miżuri u l-proċeduri ta’ sigurtà sabiex jiġi ddeterminat jekk humiex jiġu implimentati bis-sħiħ u fuq bażi kontinwa;

(12)

“test” tfisser prova tal-miżuri tas-sigurtà tal-avjazzjoni, meta l-awtorità xierqa tissimula l-intenzjoni li twettaq azzjoni ta’ interferenza illegali bl-iskop li tiġi eżaminata l-effikaċja tal-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ sigurtà eżistenti;

(13)

‘verifika’ tfisser azzjoni meħuda minn awditur biex jiġi stabbilit jekk miżura speċifika ta’ sigurtà hijiex attwalment fis-seħħ;

(14)

‘vulnerabbiltà’ tfisser kwalunkwe dgħufija fil-miżuri u l-proċeduri implimentati li tista’ tiġi sfruttata biex jitwettaq att ta’ interferenza illegali.

2.   SETGĦAT TAL-AWTORITÀ XIERQA

2.1.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-awtorità xierqa bis-setgħat neċessarji għall-monitoraġġ u l-infurzar tar-rekwiżiti kollha ta’ dan ir-Regolament u l-atti implimentattivi tiegħu, inkluża s-setgħa li timponi penali skont l-Artikolu 21.

2.2.

L-awtorità xierqa għandha twettaq attivitajiet ta’ monitoraġġ ta’ konformità u għandha jkollha s-setgħat neċessarji biex tesiġi li jissewwa nuqqas identifikat f’perjodu ta’ żmien stabbilit.

2.3.

Għandha tiġi stabbilita strateġija gradwali u proporzjonata rigward l-attivitajiet ta’ korrezzjoni ta’ nuqqas u l-miżuri ta’ infurzar. Din l-istrateġija għandha tikkonsisti minn passi progressivi li għandhom jiġu segwiti sakemm tinkiseb il-korrezzjoni, fosthom:

(a)

parir(i) u rakkomandazzjonijiet;

(b)

twissija formali;

(c)

avviż ta’ infurzar;

(d)

sanzjonijiet amministrattivi u proċedimenti legali.

L-awtorità xierqa tista’ tneħħi wieħed jew aktar minn dawn il-passi, speċjalment jekk in-nuqqas ikun serju u rikorrenti.

3.   OBJETTIVI U KONTENUT TAL-PROGRAMM NAZZJONALI TA’ KONTROLL TAL- KWALITÀ

3.1.

L-objettivi tal-programm nazzjonali ta’ kontroll tal-kwalità huma li jivverifikaw li l-miżuri tas-sigurtà tal-avjazzjoni huma implimentati b’mod effettiv u kif suppost u li jiddeterminaw il-livell ta’ konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u l-programm nazzjonali ta’ sigurtà tal-avjazzjoni ċivili, permezz ta’ attivitajiet ta’ monitoraġġ ta’ konformità.

3.2.

Il-programm nazzjonali ta’ kontroll tal-kwalità għandu jinkludi l-elementi li ġejjin:

(a)

struttura, responsabbiltajiet u riżorsi tal-organizzazzjoni;

(b)

deskrizzjonijiet tal-impjiegi, u kwalifiki neċessarja għall-awdituri;

(c)

attivitajiet ta’ monitoraġġ ta’ konformità, li jinkludu l-ambitu tal-verifiki ta’ sigurtà, spezzjonijiet, testijiet u, wara ksur fis-sigurtà attwali jew potenzjali, investigazzjonijiet, frekwenza tal-verifiki tas-sigurtà u ta’ spezzjonijiet u wkoll klassifikazzjoni ta’ konformità;

(d)

stħarriġ, meta jkun hemm raġuni biex issir valutazzjoni mill-ġdid tal-ħtiġijiet ta’ sigurtà;

(e)

attivitajiet ta’ korrezzjoni tan-nuqqasijiet li jipprovdu d-dettalji li jikkonċernaw ir-rappurtar ta’ nuqqasijiet, segwitu u korrezzjoni sabiex tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti tas-sigurtà tal-avjazzjoni;

(f)

miżuri ta’ infurzar u, fejn xieraq, penali, kif speċifikat fil-punti 2.1 u 2.3 ta’ dan l-Anness;

(g)

rappurtar ta’ attivitajiet imwettqa ta’ monitoraġġ tal-konformità fosthom, fejn xieraq, l-iskambju ta’ tagħrif bejn il-korpi nazzjonali dwar il-livelli tal-konformità;

(h)

proċess ta’ monitoraġġ tal-ajruport, l-operatur u l-miżuri interni tal-entità għall-kontroll tal-kwalità;

(i)

proċess li jirreġistra u janaliżża r-riżultati tal-programm nazzjonali ta’ kontroll tal-kwalità biex jiġu identifikati x-xejriet u jitmexxa l-iżvilupp tal-politika fil-ġejjieni.

4.   MONITORAĠĠ TAL-KONFORMITÀ

4.1.

L-ajruporti, l-operaturi u l-entitajiet l-oħra kollha b’responsabbiltajiet għas-sigurtà tal-avjazzjoni għandhom jiġu mmonitorjati regolarment biex jiġi żgurat li n-nuqqasijiet jiġu osservati u korreġuti fil-pront.

4.2.

Il-monitoraġġ għandu jitwettaq skont il-programm nazzjonali ta’ kontroll tal-kwalità, u għandu jqis il-livell tat-theddida, it-tip u n-natura tal-operazzjonijiet, l-istandard tal-implimentazzjoni, ir-riżultati tal-kontroll intern tal-kwalità tal-ajruporti, l-operaturi u l-entitajiet u fatturi u valutazzjonijiet oħra li jaffetwaw il-frekwenza tal-monitoraġġ.

4.3.

Il-monitoraġġ għandu jinkludi l-implimentazzjoni u l-effikaċja tal-miżuri interni ta’ kontroll tal-kwalità tal-ajruporti, l-operaturi u entitajiet oħra.

4.4.

Il-monitoraġġ f’kull ajruport individwali għandu jkun magħmul minn taħlita xierqa ta’ attivitajiet ta’ monitoraġġ ta’ konformità u jipprovdi stampa komprensiva tal-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ sigurtà fil-qasam.

4.5.

Il-ġestjoni, it-tfassil tal-prijoritajiet u l-organizzazzjoni tal-programm ta’ kontroll tal-kwalità għandhom jitwettqu indipendentement mill-implimentazzjoni operattiva tal-miżuri li ttieħdu skont il-programm nazzjonali għas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili.

4.6.

L-attivitajiet ta’ monitoraġġ ta’ konformità għandhom jinkludu verifiki ta’ sigurtà, spezzjonijiet u testijiet.

5.   METODOLOĠIJA

5.1.

Il-metodoloġija biex jitwettqu attivitajiet ta’ monitoraġġ għandha tikkonforma ma’ strateġija standardizzata, li tinkludi t-tqassim tal-kompiti, l-ippjanar, il-preparazzjoni, l-attivita’ fil-post, il-klassifikazzjoni tas-sejbiet, it-tlestija tar-rapport u l-proċess ta’ korrezzjoni.

5.2.

L-attivitajiet ta’ monitoraġġ ta’ konformità għandhom isiru abbażi ta’ ġbir sistematiku ta’ tagħrif permezz ta’ osservazzjonijiet, intervisti, eżami ta’ dokumenti u verifiki.

5.3.

Il-monitoraġġ ta’ konformità għandu jinkludi kemm l-attivitajiet innotifikati kif ukoll dawk li ma kienux innotifikati.

6.   VERIFIKI TA’ SIGURTÀ

6.1.

Verifika ta’ sigurtà għandha tkopri:

(a)

il-miżuri kollha ta’ sigurtà f’ajruport; jew

(b)

il-miżuri kollha ta’ sigurtà implimentati minn ajruport, terminal ta’ ajruport, operatur jew entità individwali, jew

(c)

parti partikolari tal-Programm Nazzjonali tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni Ċivili.

6.2.

Il-metodoloġija biex titwettaq verifika ta’ sigurtà għandha tqis l-elementi li ġejjin:

(a)

notifikazzjoni tal-verifika ta’ sigurtà u komunikazzjoni ta’ kwestjonarju ta’ qabel il-verifika, jekk xieraq;

(b)

fażi ta’ preparazzjoni li tinkludi eżami tal-kwestjonarju kkompletat ta’ qabel il-verifika u ta’ dokumentazzjoni rilevanti oħra;

(c)

stħarriġ introduttorju tal-fatti ma’ rappreżentanti ta’ ajruport/operatur/entità qabel il-bidu tal-attività ta’ monitoraġġ fil-post;

(d)

attività fil-post;

(e)

stħarriġ u rappurtar;

(f)

meta jiġu identifikati xi nuqqasijiet, il-proċess ta’ korrezzjoni u l-monitoraġġ assoċjat ma’ dak il-proċess.

6.3.

Sabiex issir konferma tal-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ sigurtà, it-twettiq ta’ verifika ta’ sigurtà għandha ssir abbażi ta’ ġabra sistematika ta’ tagħrif minn waħda jew aktar mit-tekniki li ġejjin:

(a)

eżami tad-dokumenti;

(b)

osservazzjonijiet;

(c)

intervisti;

(d)

verifiki.

6.4.

L-ajruporti b’volum ta’ traffiku annwali akbar minn 10 miljun passiġġier għandhom jiġu soġġetti għall-verifika ta’ sigurtà li tkopri l-istandards kollha ta’ sigurtà tal-avjazzjoni tal-anqas kull 4 snin. L-eżami għandu jinkludi kampjun rappreżentattiv tat-tagħrif.

7.   SPEZZJONIJIET

7.1.

L-ambitu ta’ spezzjoni għandu jkopri tal-anqas sett wieħed ta’ miżuri ta’ sigurtà marbutin direttament tal-Anness I għal dan ir-Regolament u l-monitoraġġ tal-atti implimentattivi li jikkorrispondu bħala attività waħda jew f’perjodu ta’ żmien raġonevoli, normalment mhux aktar minn tliet xhur. L-eżami għandu jinkludi kampjun rappreżentattiv tat-tagħrif.

7.2.

Sett ta’ miżuri ta’ sigurtà marbutin direttament huwa sett ta’ żewġ rekwiżiti jew aktar kif imsemmi fl-Anness I għal dan ir-Regolament u tal-atti implimentattivi li jikkorrispondu li għandhom impatt fuq xulxin tant mill-qrib li ma tistax issir valutazzjoni xierqa tal-kisba tal-objettiv sakemm mhumiex meqjusa flimkien. Dawn is-settijiet għandhom jinkludu dawk imniżżla fl-Appendiċi I għal dan l-Anness.

7.3.

Spezzjonijiet ma għandhomx jitħabbru bil-quddiem. Meta l-awtorità xierqa tqis li dan mhuwiex prattiku, l-ispezzjonijiet jistgħu jitħabbru minn qabel. Il-metodoloġija biex titwettaq spezzjoni għandha tqis l-elementi li ġejjin:

(a)

fażi ta’ preparazzjoni;

(b)

attività fil-post;

(c)

stħarriġ, skont il-frekwenza u r-riżultati tal-attivitajiet ta’ monitoraġġ;

(d)

rappurtar/reġistrazzjoni;

(e)

proċess ta’ korrezzjoni u l-monitoraġġ tiegħu.

7.4.

Sabiex issir konferma li l-miżuri ta’ sigurtà huma effikaċi, it-twettiq tal-ispezzjoni għandha ssir abbażi ta’ ġbir sistematiku ta’ tagħrif b’waħda jew aktar mit-tekniki li ġejjin:

(a)

eżami ta’ dokumenti;

(b)

osservazzjonijiet;

(c)

intervisti;

(d)

verifiki.

7.5.

Fl-ajruporti b’volum ta’ traffiku annwali aktar minn 2 miljun passiġġier, il-frekwenza minima ta’ spezzjonijiet tas-settijiet kollha ta’ miżuri ta’ sigurtà marbutin direttament stabbiliti fil-Kapitoli 1 sa 6 tal-Anness I għal dan ir-Regolament għandha tkun tal-anqas kull 12-il xahar, sakemm ma tkunx twettqet verifika fl-ajruport matul dak iż-żmien. Il-frekwenza biex jiġu spezzjonati l-miżuri ta’ sigurtà kollha koperti mill-Kapitolu 7 sa 12 tal-Anness I għandha tiġi determinata mill-awtorità xierqa abbażi ta’ valutazzjoni tar-riskju.

7.6.

Jekk Stat Membru ma jkollux ajruport b’volum ta’ traffiku annwali akbar minn 2 miljun passiġġier, ir-rekwiżiti ta’ punt 7.5 ma għandhomx japplikaw għall-ajruport fuq it-territorju tiegħu bl-akbar volum ta’ traffiku annwali.

8.   TESTIJIET

8.1.

It-testijiet għandhom jitwettqu biex jeżaminaw l-effikaċja tal-implimentazzjoni għall-inqas tal-miżuri ta’ sigurta li ġejjin:

(a)

kontroll ta’ aċċess għaż-żoni ta’ sigurtà ristretti;

(b)

protezzjoni tal-ajruplani;

(c)

tgħarbil tal-passiġġieri u tal-bagalji tal-kabina;

(d)

tgħarbil tal-persunal u l-oġġetti trasportati;

(e)

protezzjoni tal-bagalji tal-istiva;

(f)

tgħarbil ta’ merkanzija jew posta;

(g)

protezzjoni ta’ merkanzija u posta.

8.2.

Għandu jiġi żviluppat protokoll ta’ test li jinkludi l-metodoloġija waqt li jitqiesu r-rekwiżiti legali, ir-rekwiżiti ta’ sigurtà u dawk operattivi. Il-metodoloġija għandha tindirizza l-elementi li ġejjin:

(a)

fażi ta’ preparazzjoni;

(b)

attività fil-post;

(c)

stħarriġ, skont il-frekwenza u r-riżultati tal-attivitajiet ta’ monitoraġġ;

(d)

rappurtar/reġistrazzjoni;

(e)

proċess ta’ korrezzjoni u l-monitoraġġ assoċjat miegħu.

9.   STĦARRIĠ

9.1.

L-istħarriġ għandu jitwettaq kull meta l-awtorità xierqa tħoss il-ħtieġa li tivvaluta mill-ġdid l-operazzjonijiet sabiex jiġu identifikati u indirizzati kwalunkwe vulnerabbiltà. Meta tiġi identifikata vulnerabbiltà, l-awtorità xierqa għandha teħtieġ l-implimentazzjoni tal-miżuri protettivi proporzjonati mat-theddida.

10.   RAPPURTAR

10.1.

L-attivitajiet ta’ monitoraġġ ta’ konformità għandhom jiġu rrapurtati jew irreġistrati f’format standardizzat li jippermetti għal analiżi kontinwa tax-xejriet.

10.2.

Dawn l-elementi għandhom jiġu inklużi:

(a)

tip ta’ attività;

(b)

ajruport, operatur jew entità mmonitorjata;

(c)

data u ħin tal-attività;

(d)

isem l-awditur li qed iwettaq l-attività;

(e)

ambitu tal-attività;

(f)

sejbiet mad-dispożizzjonijiet korrispondenti tal-Programm Nazzjonali ta’ Sigurtà tal-Avjazzjoni Ċivili;

(g)

klassifikazzjoni tal-konformità;

(h)

rakkomandazzjonijiet għal azzjonijiet korrettivi, fejn xieraq;

(i)

perjodu ta’ żmien għall-korrezzjoni, fejn xieraq.

10.3.

Meta jiġu identifikati xi nuqqasijiet, l-awtorità xierqa għandha tirraporta s-sejbiet rilevanti lill-ajruport, operaturi jew entitajiet soġġetti għal monitoraġġ.

11.   KLASSIFIKAZZJONI KOMUNI TAL-KONFORMITÀ

11.1.

L-attivitajiet ta’ monitoraġġ tal-konformità għandhom jivvalutaw l-implimentazzjoni tal-programm nazzjonali ta’ sigurtà tal-avjazzjoni ċivili permezz tas-sistema armonizzata ta’ klassifikazzjoni tal-konformità stipulata fl-Appendiċi II.

12.   KORREZZJONI TAN-NUQQASIJIET

12.1.

Il-korrezzjoni tan-nuqqasijiet identifikati għandha tiġi implimentata fil-pront. Meta l-korrezzjoni ma tkunx tista’ titwettaq fil-pront, għandhom jiġu implimentati miżuri ta’ kumpens.

12.2.

L-awtorità xierqa għandha titlob lill-ajruporti, operaturi jew entitajiet soġġetti għall-attivitajiet ta’ monitoraġġ ta’ konformità biex iressqu għall-qbil pjan ta’ azzjoni li jindirizza kwalunkwe nuqqas imniżżel fir-rapporti flimkien ma’ perjodu ta’ żmien għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet korrettivi u biex jipprovdu konferma meta jitlesta l-proċess ta’ korrezzjoni.

13.   ATTIVITAJIET TA’ SEGWITU RELATATI MAL-VERIFIKA TAL-KORREZZJONI

13.1.

Wara l-konferma li tkun ittieħdet kull azzjoni korrettiva meħtieġa mill-ajruport, operatur jew entità soġġetti għall monitoraġġ, l-awtorità xierqa għanda tivverifika l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet korrettivi

13.2.

Attivitajiet ta’ segwitu għandhom jużaw il-metodu ta’ monitoraġġ rilevanti.

14.   DISPONIBBILTÀ TAL-AWDITURI

14.1.

Kull Stat Membru għandu jiżgura li hemm għadd biżżejjed ta’ awdituri disponibbli għall-awtorità xierqa direttament jew taħt is-superviżjoni tagħha biex jitwettqu l-attivitajiet ta’ kontroll ta’ konformità kollha.

15.   KRITERJI TA’ KWALIFIKA GĦALL-AWDITURI

15.1.

Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-awdituri li jwettqu l-funzjonijiet f’isem l-awtorità xierqa:

(a)

huma ħielsa minn kwalunkwe obbligu kuntrattwali jew pekunjarju lill-ajruport, operatur jew entità li se tiġi mmonitorjata; u

(b)

għandhom il-kompetenzi xierqa, li jinkludu esperjenza teoretika u prattika suffiċjenti fil-qasam rilevanti.

L-awdituri għandhom ikunu soġġetti għal ċertifikazzjoni, jew approvazzjoni oħra ekwivalenti maħruġa mill-awtorità xierqa.

15.2.

L-awdituri għandu jkollhom il-kompetenzi li ġejjin:

(a)

fehim tal-miżuri ta’ sigurtà attwalment applikabbli u kif jiġu applikati għall-operazzjonijiet li jiġu eżaminati fosthom:

fehim tal-prinċipji ta’ sigurtà;

fehim tal-kompiti superviżorji;

fehim tal-fatturi li jaffetwaw il-prestazzjoni umana;

(b)

għarfien prattiku tat-teknoloġiji u t-tekniki tas-sigurtà;

(c)

għarfien tal-prinċipji, il-proċeduri u t-tekniki tal-monitoraġġ ta’ konformità;

(d)

għarfien prattiku tal-operazzjonijiet soġġetti għal eżami;

(e)

fehim tar-rwol u s-setgħat tal-awditur.

15.3.

L-awdituri għandhom jgħaddu minn taħriġ rikorrenti bi frekwenza suffiċjenti biex jiġi żgurat li jżommu l-kompetenzi eżistenti u jakkwistaw kompetenzi ġodda sabiex iqisu l-iżviluppi fil-qasam tas-sigurtà.

16.   SETGĦAT TAL-AWDITURI

16.1.

L-awdituri li jwettqu attivitajiet ta’ monitoraġġ għandhom jiġu pprovduti b’awtorità suffiċjenti biex ikollhom aċċess għat-tagħrif meħtieġ biex iwettqu l-ħidmiet tagħhom.

16.2.

L-awdituri għandhom iġorru dokument tal-identità li jawtorizzahom li jwettqu l-attivitajiet ta’ monitoraġġ tal-konformità f’isem l-awtorità xierqa u li jippermetti l-aċċess għaż-żoni kollha meħtieġa.

16.3.

L-awdituri għandhom ikunu intitolati li:

(a)

jingħataw aċċess immedjat għaż-żoni rilevanti kollha inklużi l-ajruplani u l-bini għall skopijiet ta’ monitoraġġ; u

(b)

jesiġu l-implimentazzjoni korretta jew li ssir repetizzjoni tal-miżuri ta’ sigurtà.

16.4.

Bħala konsegwenza tas-setgħat mogħtija lill-awdituri, l-awtorità xierqa għandha taġixxi skont il-punt 2.3 fil-każijiet li ġejjin:

(a)

tfixkil jew impediment intenzjonali għal awditur;

(b)

nuqqas jew rifjut ta’ forniment ta’ tagħrif mitlub minn awditur;

(c)

meta jingħata tagħrif falz jew qarrieqi lill-awditur bil-ħsieb ta’ qerq; u

(d)

impersonifikazzjoni ta’ awditur bil-ħsieb ta’ qerq.

17.   L-AĦJAR PRATTIKI

17.1.

L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-aħjar prattiki fir-rigward tal-programmi ta’ kontroll tal-kwalità, tal-metodoloġiji ta’ verifiki u tal-awdituri. Il-Kummissjoni għandha taqsam dan it-tagħrif mal-Istati Membri.

18.   RAPPURTAR LILL-KUMMISSJONI

18.1.

Kull sena l-Istati Membri għandhom jippreżentaw rapport lill-Kummissjoni dwar il-miżuri li ttieħdu sabiex jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont dan ir-Regolament u dwar is-sitwazzjoni tas-sigurtà tal-avjazzjoni fl-ajruporti li jinstabu fit-territorju tagħhom. Il-perjodu ta’ referenza għar-rapport għandu jkun mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru. Ir-rapport għandu jingħata tliet xhur wara li jkun għadda l-perjodu ta’ referenza.

18.2.

Il-kontenut tar-rapport għandu jkun skont l-Appendiċi III permezz ta’ mudell fornut mill-Kummissjoni.

18.3.

Il-Kummissjoni għandha taqsam il-konklużjonijiet ewlenin li ħarġu minn dawn ir-rapporti mal-Istati Membri.

Appendiċi I

Elementi għall-inklużjoni fis-sett ta’ miżuri ta’ sigurtà marbutin direttament

Is-settijiet ta’ miżuri ta’ sigurtà marbutin direttament kif imsemmija fil-punt 7.1 tal-Anness II għandhom jinkludu l-elementi li ġejjin tal-Anness I għal dan ir-Regolament u d-dispożizzjonijiet korrispondenti fl-atti implimentattivi tiegħu:

Għall-punt 1 – Sigurtà tal-ajruport:

(i)

punt 1.1; jew

(ii)

punt 1.2 (ħlief dispożizzjonijiet relatati mad-dokumenti tal-identifikazzjoni u mal-permess tal-vetturi); jew

(iii)

punt 1.2 (dispożizzjonijiet relatati mad-dokumenti tal-identifikazzjoni); jew

(iv)

punt 1.2 (dispożizzjonijiet relatati mal-permess tal-vetturi); jew

(v)

punt 1.3 u l-elementi rilevanti għall-punt 12; jew

(vi)

punt 1.4; jew

(vii)

punt 1.5.

Għall-punt 2 – Żoni demarkati tal-ajruporti:

il-punt kollu

Għall-punt 3 – Sigurtà tal-ajruport:

(i)

punt 3.1; jew

(ii)

punt 3.2.

Għall-punt 4 – Bagalji tal-passiġġieri u bagalji li jiddaħħlu fil-kabina:

(i)

punt 4.1 u l-elementi rilevanti ta’ punt 12; jew

(ii)

punt 4.2. jew

(iii)

punt 4.3.

Għall-punt 5 – Bagalji tal-istiva:

(i)

punt 5.1 u l-elementi rilevanti ta’ punt 12; jew

(ii)

punt 5.2; jew

(iii)

punt 5.3.

Għall-punt 6 – Merkanzija u posta:

(i)

id-dispożizzjonijiet kollha relatati ma’ kontrolli ta’ tgħarbil u ta’ sigurtà applikati minn aġent regolat, ħlief fejn hemm imniżżel fil-punti (ii) sa (v) hawn isfel; jew

(ii)

id-dispożizzjonijiet kollha relatati ma’ kontrolli ta’ sigurtà applikati minn konsenjaturi magħrufa; jew

(iii)

id-dispożizzjonijiet kollha relatati ma’ konsenjaturi tal-kont; jew

(iv)

id-dispożizzjonijiet kollha relatati mat-trasportazzjoni ta’ merkanzija u posta; jew

(v)

id-dispożizzjonijiet kollha relatati mal-protezzjoni ta’ merkanzija u posta fl-ajruporti.

Għall-punt 7 – Posta u materjali tat-trasportaturi bl-ajru:

il-punt kollu

Għall-punt 8 – Provvisti għat-titjira:

il-punt kollu

Għall-punt 9 – Provvisti għall-ajruport:

il-punt kollu

Għall-punt 10 – Miżuri ta’ sigurtà għal matul it-titjira:

il-punt kollu

Għall-punt 11 – Reklutaġġ u taħriġ tal-persunal:

(i)

id-dispożizzjonijiet kollha relatati mar-reklutaġġ tal-persunal għal ajruport, trasportatur tal-ajru jew entità; jew

(ii)

id-dispożizzjonijiet kollha relatati mat-taħriġ tal-persunal f’ajruport, trasportatur tal-ajru jew entità;

Appendiċi II

Sistema ta’ klassifikazzjoni armonizzata tal-konformità

Il-klassifikazzjoni tal-konformità li ġejja għandha tapplika sabiex biex issir valutazzjoni tal-implimentazzjoni tal-programm nazzjonali għas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili.

 

Verifika ta’ sigurtà

Spezzjoni

Test

Konformi totalment

Image

Image

Image

Konformi, iżda hu mixtieq xi titjib

Image

Image

Image

Mhux konformi

Image

Image

Image

Mhux konformi, b’nuqqasijiet serji

Image

Image

Image

Mhux applikabbli

Image

Image

 

Mhux ikkonfermat

Image

Image

Image

Appendiċi III

KONTENUT TAR-RAPPORT LILL-KUMMISSJONI

1.   Struttura ta’ organizzazzjoni, responsabbiltajiet u riżorsi

(a)

Struttura ta’ organizzazzjoni tal-kontroll ta’ kwalità, responsabbiltajiet u riżorsi, inklużi l-emendi ppjanati għall-ġejjieni (ara punt 3.2 a)

(b)

Għadd ta’ awdituri - attwali u ppjanati (ara punt 14)

(c)

Taħriġ imwettaq mill-awdituri (ara punt 15.2).

2.   Attivitajiet ta’ monitoraġġ operattiv

L-attivitajiet kollha ta’ monitoraġġ imwettqa, fejn hemm speċifikat:

(a)

tip (verifika ta’ sigurtà, spezzjoni inizjali, spezzjoni ta’ segwitu, test, oħrajn);

(b)

ajruporti, operaturi jew entitajiet immonitorjati;

(c)

ambitu;

(d)

frekwenza; u

(e)

total ta’ jiem ta’ xogħol minn persuna fil-qasam.

3.   Attivitajiet ta’ korrezzjoni ta’ nuqqasijiet

(a)

Status tal-implimentazzjoni tal-attivitajiet ta’ korrezzjoni ta’ nuqqasijiet.

(b)

Attivitajiet ewlenin imwettqa jew ippjanati (eż. ħolqien ta’ karigi ġodda, tagħmir mixtri, ħidma ta’ kostruzzjoni) u l-progress miksub għall-korrezzjoni.

(c)

Miżuri ta’ infurzar użati (ara l-punt 3.2 (f)).

4.   Dejta u xejriet ġenerali

(a)

L-għadd nazzjonali annwali tat-traffiku ta’ passiġġieri u merkanzija u l-għadd ta’ moviment tal-ajruplani.

(b)

Il-lista tal-ajruporti skont il-kategorija.

(c)

L-għadd ta’ trasportaturi tal-ajru li joperaw mit-territorju skont il-kategorija (nazzjonali, UE, pajjiż terz).

(d)

L-għadd ta’ aġenti regolati.

(e)

L-għadd ta’ kumpaniji tal-kejtering.

(f)

L-għadd ta’ kumpaniji tat-tindif.

(g)

L-għadd approssimattiv ta’ etitajiet oħra b’responabbiltajiet ta’ sigurtà tal-avjazzjoni (konsenjaturi, kumpaniji għas-servizzi fuq l-art magħrufa).

5.   Sitwazzjoni tas-sigurtà tal-avjazzjoni fl-ajruporti

Kuntest ġenerali tas-sitwazzjoni tas-sigurtà tal-avjazzjoni fl-Istat Membru.


12.1.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 7/15


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 19/2010

tal-11 ta’ Jannar 2010

li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-12 ta’ Jannar 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Jannar 2010.

Għall-Kummissjoni, f’isem il-President,

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

MA

49,6

TN

104,3

TR

92,9

ZZ

82,3

0707 00 05

EG

174,9

JO

115,2

MA

76,9

TR

117,1

ZZ

121,0

0709 90 70

MA

110,7

TR

107,5

ZZ

109,1

0805 10 20

EG

46,2

IL

56,2

MA

41,9

TR

54,3

ZZ

49,7

0805 20 10

MA

75,6

TR

64,0

ZZ

69,8

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

54,4

IL

68,6

JM

118,7

MA

83,8

TR

67,7

ZZ

78,6

0805 50 10

EG

74,9

MA

65,5

TR

66,4

ZZ

68,9

0808 10 80

CA

84,4

CN

90,0

MK

25,2

US

114,4

ZZ

78,5

0808 20 50

CN

36,4

US

102,1

ZZ

69,3


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


DIRETTIVI

12.1.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 7/17


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2010/1/UE

tat-8 ta’ Jannar 2010

li temenda l-Annessi I, III u IV tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni fil-Komunità ta’ organiżmi ta’ ħsara għall-pjanti jew għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom fil-Komunità

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-8 ta’ Mejju 2000 dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni fil-Komunità ta’ organiżmi li jagħmlu l-ħsara lill-pjanti jew lill-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom fil-Komunità (1), u b’mod partikolari l-punti (c) u (d) tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 14 tagħha,

Wara konsultazzjoni mal-Istati Membri kkonċernati,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2009/29/KE tipprevedi li ċerti żoni għandhom jiġu rikonoxxuti bħala żoni protetti.

(2)

Skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 690/2008 tal-4 ta’ Lulju 2008 li jirrikonoxxi żoni protetti esposti għal riskji partikolari għas-saħħa tal-pjanti fil-Komunità (2) ċerti partijiet tar-reġjun tal-Veneto fl-Italja ġew rikonoxxuti bħala żona protetta fir-rigward tal-organiżmu ta’ ħsara Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sal-31 ta’ Marzu 2010.

(3)

Wara osservazzjonijiet dwar il-preżenza tal-organiżmu tal-ħsara f’ċerti partijiet tar-reġjun tal-Veneto li saru mill-Kummissjoni waqt spezzjoni fl-Italja mill-31 ta’ Awwissu sal-11 ta’ Settembru 2009, l-Italja infurmat lill-Kummissjoni fit-23 ta’ Ottubru 2009 bir-riżultati tal-aħħar stħarriġ li sar fir-reġjun tal-Veneto għall-preżenza ta’ dak l-organiżmu ta’ ħsara f’Settembru u Ottubru 2009. Ir-riżultati ta’ dan l-aħħar stħarriġ juru li fil-provinċja ta’ Venezja hemm 14-il post fejn dak l-organiżmu ta’ ħsara kien preżenti għal perjodu ta’ mill-inqas l-aħħar tliet snin suċċessivi minkejja l-miżuri ta’ eradikazzjoni meħuda mill-awtoritajiet Taljani. Konsegwentement, dawk il-miżuri ma kinux effettivi.

(4)

L-aħħar riżultati tal-istħarriġ ġew diskussi matul il-laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti fid-19 u l-20 ta’ Ottubru 2009. Ġie konkluż li Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. għandha titqies bħala stabbilita fil-provinċja ta’ Venezja. Għalhekk, dik il-provinċja ma għandhiex tibqa’ inkluża fil-listi tal-Annessi II, III u IV tad-Direttiva 2000/29/KE bħala żona protetta fir-rigward ta’ dak l-organiżmu ta’ ħsara.

(5)

Mil-leġiżlazzjoni Żvizzera dwar il-ħarsien tal-pjanti, jidher li l-Cantons ta’ Fribourg u Vaud mhux se jibqgħu jiġu rikonoxxuti bħala żona protetta għall-Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fl-Iżvizzera mill-15 ta’ Novembru 2009. Id-deroga li tippermetti ċerti importazzjonijiet minn dawk ir-reġjuni lejn ċerti żoni protetti skont rekwiżiti speċjali għandha għalhekk titħassar u l-Parti B tal-Anness IV tad-Direttiva 2000/29/KE għandha tiġi emendata skont dan.

(6)

L-Annessi II, III u IV tad-Direttiva 2000/29/KE għandhom għalhekk jiġu emendati skont dan.

(7)

Il-miżuri previsti f’din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Annessi II, III, u IV tad-Direttiva 2000/29/KEE huma emendati skont l-Anness ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 2

Traspożizzjoni

L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma’ din id-Direttiva qabel it-28 ta’ Frar 2010. Huma għandhom minnufih jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test ta’ dawn id-dispożizzjonijiet u tabella ta’ korrelazzjoni bejn dawn id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Għandhom japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet mill-1 ta’ Marzu 2010.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b’referenza bħal din fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir din ir-referenza.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussel, it-8 ta’ Jannar 2010.

Għall-Kummissjoni

José Manuel BARROSO

Il-President


(1)  ĠU L 169, 10.7.2000, p. 1.

(2)  ĠU L 193, 22.7.2008, p. 1.


ANNESS

L-Annessi II, III u IV tad-Direttiva 2000/29/KE huma emendati kif ġej:

(1)

Fil-punt 2 tal-intestatura (b) tal-Parti B tal-Anness II, it-test fit-tielet kolonna, żona/i protetta/i, qed jinbidel b’dan li ġej:

“E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (il-provinċji ta’ Parma u Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardija (ħlief il-provinċja ta’ Mantua), Marche, Molise, Piemonte, Sardinja, Sqallija, Toskana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (ħlief il-provinċji ta’ Rovigo u Venezja, il-lokalitajiet ta’ Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana fil-provinċja ta’ Padova u ż-żona li tinsab fin-Nofsinhar tal-awtostrada A4 fil-provinċja ta’ Verona)), LV, LT, P, SI (ħlief ir-reġjuni ta’ Gorenjska, Koroška, Maribor u Notranjska), SK (ħlief il-lokalitajiet ta’ Blahová, Horné Mýto u Okoč (il-Kontea ta’ Dunajská Streda), Hronovce u Hronské Kľačany (il-Kontea ta’ Levice), Málinec (il-Kontea ta’ Poltár), Hrhov (il-Kontea ta’ Rožňava), Veľké Ripňany (il-Kontea ta’ Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše u Zatín (il-Kontea ta’ Trebišov)), FI, UK (l-Irlanda ta’ Fuq, Isle of Man u ċ-Channel Islands).”

(2)

Il-Parti B tal-Anness III qed tiġi emendata kif ġej:

(a)

Fil-punt 1, it-test fit-tieni kolonna, żona/i protetta/i, qed jinbidel b’dan li ġej:

“E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (il-provinċji ta’ Parma u Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardija (ħlief il-provinċja ta’ Mantua), Marche, Molise, Piemonte, Sardinja, Sqallija, Toskana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (ħlief il-provinċji ta’ Rovigo u Venezja, il-lokalitajiet ta’ Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana fil-provinċja ta’ Padova u ż-żona li tinsab fin-Nofsinhar tal-awtostrada A4 fil-provinċja ta’ Verona)), LV, LT, P, SI (ħlief ir-reġjuni ta’ Gorenjska, Koroška, Maribor u Notranjska), SK (ħlief il-lokalitajiet ta’ Blahová, Horné Mýto u Okoč (il-Kontea ta’ Dunajská Streda), Hronovce u Hronské Kľačany (il-Kontea ta’ Levice), Málinec (il-Kontea ta’ Poltár), Hrhov (il-Kontea ta’ Rožňava), Veľké Ripňany (il-Kontea ta’ Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše u Zatín (il-Kontea ta’ Trebišov)), FI, UK (l-Irlanda ta’ Fuq, Isle of Man u ċ-Channel Islands).”

(b)

Fil-punt 2, it-test fit-tieni kolonna, żona/i protetta/i, qed jinbidel b’dan li ġej:

“E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (il-provinċji ta’ Parma u Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardija (ħlief il-provinċja ta’ Mantua), Marche, Molise, Piemonte, Sardinja, Sqallija, Toskana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (ħlief il-provinċji ta’ Rovigo u Venezja, il-lokalitajiet ta’ Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana fil-provinċja ta’ Padova u ż-żona li tinsab fin-Nofsinhar tal-awtostrada A4 fil-provinċja ta’ Verona)), LV, LT, P, SI (ħlief ir-reġjuni ta’ Gorenjska, Koroška, Maribor u Notranjska), SK (ħlief il-lokalitajiet ta’ Blahová, Horné Mýto u Okoč (il-Kontea ta’ Dunajská Streda), Hronovce u Hronské Kľačany (il-Kontea ta’ Levice), Málinec (il-Kontea ta’ Poltár), Hrhov (il-Kontea ta’ Rožňava), Veľké Ripňany (il-Kontea ta’ Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše u Zatín (il-Kontea ta’ Trebišov)), FI, UK (l-Irlanda ta’ Fuq, Isle of Man u ċ-Channel Islands).”

(3)

Il-Parti B tal-Anness IV qed tiġi emendata kif ġej:

(a)

Il-punt 21 huwa emendat kif ġej:

(i)

Fit-tieni kolonna, rekwiżiti speċjali, il-punt (c) qed jinbidel b’dan li ġej:

“(c)

il-pjanti joriġinaw fil-Canton ta’ Valais fl-Iżvizzera, jew”.

(ii)

It-test fit-tielet kolonna, żona/i protetta/i, qed jinbidel b’dan li ġej:

“E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (il-provinċji ta’ Parma u Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardija (ħlief il-provinċja ta’ Mantua), Marche, Molise, Piemonte, Sardinja, Sqallija, Toskana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (ħlief il-provinċji ta’ Rovigo u Venezja, il-lokalitajiet ta’ Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana fil-provinċja ta’ Padova u ż-żona li tinsab fin-Nofsinhar tal-awtostrada A4 fil-provinċja ta’ Verona)), LV, LT, P, SI (ħlief ir-reġjuni ta’ Gorenjska, Koroška, Maribor u Notranjska), SK (ħlief il-lokalitajiet ta’ Blahová, Horné Mýto u Okoč (il-Kontea ta’ Dunajská Streda), Hronovce u Hronské Kľačany (il-Kontea ta’ Levice), Málinec (il-Kontea ta’ Poltár), Hrhov (il-Kontea ta’ Rožňava), Veľké Ripňany (il-Kontea ta’ Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše u Zatín (il-Kontea ta’ Trebišov)), FI, UK (l-Irlanda ta’ Fuq, Isle of Man u ċ-Channel Islands).”

(b)

Il-punt 21.3 huwa emendat kif ġej:

(i)

Fit-tieni kolonna, rekwiżiti speċjali, il-punt (b) qed jinbidel b’dan li ġej:

“(b)

joriġinaw fil-Canton ta’ Valais fl-Iżvizzera, jew”.

(ii)

It-test fit-tielet kolonna, żona/i protetta/i, qed jinbidel b’dan li ġej:

“E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (il-provinċji ta’ Parma u Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardija (ħlief il-provinċja ta’ Mantua), Marche, Molise, Piemonte, Sardinja, Sqallija, Toskana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (ħlief il-provinċji ta’ Rovigo u Venezja, il-lokalitajiet ta’ Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana fil-provinċja ta’ Padova u ż-żona li tinsab fin-Nofsinhar tal-awtostrada A4 fil-provinċja ta’ Verona)), LV, LT, P, SI (ħlief ir-reġjuni ta’ Gorenjska, Koroška, Maribor u Notranjska), SK (ħlief il-lokalitajiet ta’ Blahová, Horné Mýto u Okoč (il-Kontea ta’ Dunajská Streda), Hronovce u Hronské Kľačany (il-Kontea ta’ Levice), Málinec (il-Kontea ta’ Poltár), Hrhov (il-Kontea ta’ Rožňava), Veľké Ripňany (il-Kontea ta’ Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše u Zatín (il-Kontea ta’ Trebišov)), FI, UK (l-Irlanda ta’ Fuq, Isle of Man u ċ-Channel Islands).”


DEĊIŻJONIJIET

12.1.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 7/21


DEĊIŻJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tal-10 ta’ Diċembru 2009

dwar l-approvazzjoni tal-volum ta’ ħruġ ta’ muniti fl-2010

(BĊE/2009/25)

(2010/14/UE)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea, partikolarment l-Artikolu 128(2),

Billi:

(1)

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) għandu d-dritt esklużiv mill-1 ta’ Jannar 1999 biex japprova l-volum ta’ muniti maħruġin mill-Istati Membri li adottaw l-euro (minn issa ‘l quddiem “l-Istati Membri parteċipanti”).

(2)

L-Istati Membri parteċipanti ppreżentaw għall-approvazzjoni tal-BĊE l-estimi tagħhom tal-volum ta’ muniti euro li għandhom jinħarġu fl-2010, flimkien ma’ noti ta’ spjega dwar il-metodoloġija ta’ tbassir,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Approvazzjoni tal-volum ta’ muniti euro li għandhom jinħarġu fl-2010

Il-BĊE japprova l-volum ta’ muniti euro li għandhom jinħarġu mill-Istati Membri parteċipanti fl-2010 kif deskritt fit-tabella li ġejja:

(miljuni f’EUR)

 

Ħruġ ta’ muniti ddestinati għaċ-ċirkolazzjoni u ħruġ ta’ muniti ta’ kollezzjoni (mhux iddestinati għaċ-ċirkolazzjoni) fl-2010

Il-Belġju

105,2

Il-Ġermanja

668,0

L-Irlanda

43,0

Il-Greċja

55,0

Spanja

210,0

Franza

290,0

L-Italja

283,0

Ċipru

18,1

Il-Lussemburgu

40,0

Malta

10,5

Il-Pajjiżi l-Baxxi

54,0

L-Awstrija

306,0

Il-Portugall

50,0

Is-Slovenja

30,0

Is-Slovakkja

62,0

Il-Finlandja

60,0

Artikolu 2

Disposizzjoni finali

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri parteċipanti.

Magħmul fi Frankfurt am Main, l-10 ta’ Diċembru 2009.

Il-President tal-BĊE

Jean-Claude TRICHET


Rettifika

12.1.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 7/22


Rettifika tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea

(verżjoni kodifikata)

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 343, tat-22 ta’ Diċembru 2009 )

1.

Paġna 51, premessa (4):

Flok:

“… l-Ftehim tal-GATT jistabilixxi …”

Aqra:

“… l-GATT jistabbilixxi …”;

2.

Il-paġni 51-52, premessi (7), (8) u (9) għandhom jitħassru u fil-paġni 52-53, il-premessi (10) sa (34) għandhom isiru l-premessi (7) sa (31);

3.

Paġna 53, premessa ġdida (19):

Flok:

“… referenza lill-Kumitat Kontra Dumping tal-Ö WTO Õ, …”

Aqra:

“… referenza lill-Kumitat Kontra Dumping tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO), …”;

4.

Paġna 53, premessa ġdida (20):

Flok:

“… jistgħu diġà qed jingħataw lil importaturi jistgħu ukoll jingħataw lil …”

Aqra:

“… jistgħu diġà qed jingħataw lil importaturi taħt dan ir-Regolament jistgħu ukoll jingħataw lil …”;

5.

Paġna 55, nota ta' qiegħ il-paġna 1 għall-Artikolu 2(7)(a):

Flok:

“(1)

Li jinkludu l-Ażerbajġan, il-Belarus, il-Korea ta’ Fuq, it-Taġikistan, it-Turkmenistan u l-Użbekistan.”

Aqra:

“(1)

Li jinkludu l-Albanija, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarus, il-Georġja, il-Korea ta’ Fuq, il-Kirgistan, il-Moldova, il-Mongolja, it-Taġikistan, it-Turkmenistan u l-Użbekistan.”;

6.

Paġna 55, Artikolu 2(7)(b):

Flok:

“… importazzjonijiet ir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, l-Ukrajna, il-Vjetnam u l-Każakistan u kull pajjiż li ma jħaddanx l-ekonomija tas-suq …”

Aqra:

“… importazzjonijiet mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, il-Vjetnam u l-Każakistan u kull pajjiż li ma jħaddanx l-ekonomija tas-suq …”;

7.

Paġna 65, it-titolu tal-Artikolu 12:

Flok:

“Investigazzjoni mill-ġdid”

Aqra:

“Assorbiment”;

8.

Il-paġna 65, Artikolu 12(2), l-ewwel u t-tieni subparagrafu għandhom jingħaqdu f'paragrafu wieħed;

9.

Paġna 73, Anness II, tabella ta' korrelazzjoni:

It-tabella ta' korrelazzjoni għandha taqra kif ġej:

“(…)

(…)

Artikolu 4(2), it-tieni subparagrafu

Artikolu 4(3) u (4)

Artikolu 4(3) u (4)

Artikoli 5 sa 17

Artikoli 5 sa 17

Artikolu 18(1) sa (4)

Artikolu 18(1) sa (4)

Artikolu 18(5) l-ewwel sentenza

Artikolu 18(5) l-ewwel subparagrafu

Artikolu 18(5) it-tieni sentenza

Artikolu 18(5) it-tieni subparagrafu

Artikolu 18(6)

Artikolu 18(6)

Artikoli 19 sa 22

Artikoli 19 sa 22

Artikolu 23

(…)

(…)

(…)”