ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2009.348.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 348

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
29 ta' Diċembru 2009


Werrej

 

III   Atti adottati skont it-Trattat tal-UE

Paġna

 

 

ATTI ADOTTATI SKONT IT-TITOLU VI TAT-TRATTAT TAL-UE

 

 

2009/1010/ĠAI

 

*

Deċiżjoni tal-Bord ta’ Tmexxija tal-Europol tal-4 ta’ Ġunju 2009 dwar il-kundizzjonijiet relatati mal-ipproċessar ta’ dejta fuq il-bażi tal-Artikolu 10(4) tad-Deċiżjoni tal-Europol

1

 

 

2009/1011/ĠAI

 

*

Deċiżjoni tal-Bord ta’ Amministrazzjoni tal-Europol tal-4 ta’ Ġunju 2009 Li tistabbilixxi r-Regoli dwar l-Għażla, L-Estensjoni tal-Mandat u t-Tkeċċija tad-Direttur u l-Viċi diretturi tal-Europol

3

 

 

V   Atti adottati mill-1 ta' Diċembru 2009 taħt it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat Euratom

 

 

ATTI LI L-PUBBLIKAZZJONI TAGĦHOM HIJA OBBLIGATORJA

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1295/2009 tat-22 ta’ Diċembru 2009 li jaġġusta b’effett mill-1 ta’ Lulju 2009 ir-rata tal-kontribuzzjoni tal-iskema tal-pensjonijiet tal-uffiċjali u l-aġenti l-oħra tal-Unjoni Ewropea

9

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1296/2009 tat-23 ta’ Diċembru 2009 li jaġġusta b’effett mill-1 ta’ Lulju 2009 ir-rimunerazzjoni u l-pensjonijiet tal-uffiċjali u l-ħaddiema l-oħra tal-Unjoni Ewropea u kif ukoll il-koeffiċjenti korrettivi applikati għalihom

10

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/1012/PESK tat-22 ta’ Diċembru 2009 dwar appoġġ għall-attivitajiet tal-UE għall-promozzjoni tal-kontroll tal-esportazzjoni ta’ armi u l-prinċipji u l-kriterji tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK fost pajjiżi terzi

16

 

 

ATTI LI L-PUBBLIKAZZJONI TAGĦHOM MHIJIEX OBBLIGATORJA

 

 

2009/1013/UE

 

*

Deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill tat-22 ta' Diċembru 2012 li tawtorizza lir-Repubblika tal-Awstrija biex tkompli tapplika miżura ta' deroga mill-Artikolu 168 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud

21

 

 

2009/1014/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta' Diċembru 2009 li taħtar il-membri u l-membri supplenti tal-Kumitat tar-Reġjuni għall-perijodu mis-26 ta' Jannar 2010-25 ta' Jannar 2015

22

 

 

2009/1015/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Diċembru 2009 li temenda l-Parti I tal-Anness 3 tal-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni dwar ċittadini ta’ pajjiżi terzi suġġetti għal rekwiżiti ta’ viża tal-ajruport

51

 

 

2009/1016/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Diċembru 2009 li tirrevoka d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/473/KE dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim fl-għamla ta’ skambju ta’ ittri dwar l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim ta’ sħubija dwar is-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Ginea

53

 

 

2009/1017/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Diċembru 2009 dwar l-għoti ta’ għajnuna mill-Istat mill-awtoritajiet tar-Repubblika tal-Ungerija għax-xiri ta’ art agrikola bejn l-1 ta’ Jannar 2010 u l-31 ta’ Diċembru 2013

55

 

 

2009/1018/UE

 

*

Deċizjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-14 ta’ Diċembru 2009 li temenda Deċiżjoni BĊE/2006/17 dwar il-kontijiet annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2009/29)

57

 

 

2009/1019/UE

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Diċembru 2009 dwar it-tilqim kontra l-influwenza tal-istaġun ( 1 )

71

 

 

2009/1020/UE

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta’ Diċembru 2009 dwar l-implimentazzjoni sikura tal-użu ta’ karburant b’livell baxx ta’ kubrit minn bastimenti rmiġġati fil-portijiet Komunitarji ( 1 )

73

 

 

2009/1021/UE

 

*

Linja gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-14 ta’ Diċembru 2009 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2006/16 dwar il-qafas legali għar-rappurtar tal-kontabilità u dak finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (BĊE/2009/28)

75

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/886/KE tas-27 ta’ Novembru 2009 li temenda d-Deċiżjoni 2002/364/KE dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi komuni għal apparat mediku dijanjostiku in vitro ( ĠU L 318, 4.12.2009 )

94

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


III Atti adottati skont it-Trattat tal-UE

ATTI ADOTTATI SKONT IT-TITOLU VI TAT-TRATTAT TAL-UE

29.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 348/1


DEĊIŻJONI TAL-BORD TA’ TMEXXIJA TAL-EUROPOL

tal-4 ta’ Ġunju 2009

dwar il-kundizzjonijiet relatati mal-ipproċessar ta’ dejta fuq il-bażi tal-Artikolu 10(4) tad-Deċiżjoni tal-Europol

(2009/1010/ĠAI)

IL-BORD TA’ TMEXXIJA TAL-EUROPOL,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/371/ĠAI tas-6 ta’ April 2009 li tistabbilixxi l-Uffiċċju tal-Pulizija Ewropea (1) (aktar ‘il quddiem imsejħa “d-Deċiżjoni tal-Europol”) u b’mod partikolari l-Artikolu 10(4) tagħha,

Billi:

(1)

Hija r-responsabbiltà tal-Bord ta’ Tmexxija, li jaġixxi fuq proposta mid-Direttur u wara li jikkonsulta mal-Korp Konġunt ta’ Sorveljanza, li jiddetermina l-kundizzjonijiet relatati mal-ipproċessar ta’ dejta bil-għan li jiġi stabbilit jekk tali dejta hijiex rilevanti għall-kompiti tal-Europol u jekk din tistax tiġi nkluża f’waħda mis-sistemi tal-ipproċessar ta’ informazzjoni tiegħu, b’mod partikolari fir-rigward tal-aċċess u tal-użu tad-dejta, kif ukoll tal-limiti ta’ żmien għall-ħażna u t-tħassir tad-dejta.

(2)

Il-Bord ta’ Tmexxija, billi jadotta din id-Deċiżjoni, sejjer iqis il-prinċipji tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa għall-Protezzjoni tal-Individwi fir-rigward tal-Ipproċessar Awtomatiku tad-Dejta Personali tat-28 ta’ Jannar 1981 u tar-Rakkomandazzjoni Nru R(87)15 tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa tas-17 ta’ Settembru 1987 li tirregola l-użu ta’ dejta personal fis-settur tal-pulizija.

(3)

Id-Deċiżjoni tal-Bord ta’ Tmexxija sejra tiġi sottomessa lill-Kunsill għall-approvazzjoni,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta’ din id-Deċiżjoni:

(a)

“dejta personali” tfisser kwalunkwe informazzjoni relatata ma’ persuna fiżika identifikata jew identifikabbli: persuna identifikabbli hija persuna li tista’ tiġi identifikata, direttament jew indirettament, b’mod partikolari b’referenza għal numru ta’ identifikazzjoni jew għal fattur wieħed jew aktar li huwa jew huma speċifiċi għall-identità fiżika, fiżjoloġika, mentali, ekonomika, kulturali jew soċjali tagħha;

(b)

“ipproċessar ta’ dejta personali” tfisser kwalunkwe operazzjoni jew sett ta’ operazzjonijiet imwettqa fuq dejta personali, kemm jekk b’mezzi awtomatiċi kif ukoll jekk le, bħal ġbir, irrekordjar, organizzazzjoni, ħżin, adattament jew emendar, irkupru, konsultazzjoni, użu, żvelar permezz ta’ trasmissjoni, disseminazzjoni jew tagħmel disponibbli b’xi mezz ieħor, allinjament jew kombinazzjoni, imblukkar, tħassir jew qerda;

(c)

“sistemi tal-ipproċessar ta’ informazzjoni” tfisser is-Sistema ta’ Informazzjoni tal-Europol, il-fajls ta’ ħidma ta’ analiżi u sistemi oħrajn li jipproċessaw id-dejta personali, kif imsemmi fl-Artikolu 10(1) tad-Deċiżjoni tal-Europol;

(d)

“Is-Sistema ta’ Informazzjoni tal-Europol” tfisser is-sistema li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 11(1) tad-Deċiżjoni tal-Europol;

(e)

“fajl ta’ ħidma tal-analiżi” tfisser fajl miftuħ għall-għanijiet ta’ analiżi, kif imsemmi fl-Artikolu 14 tad-Deċiżjoni tal-Europol;

(f)

“Korpi tal-UE” tfisser istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji stabbiliti minn, jew fuq il-bażi tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u tat-Trattati li jistabbilixxu l-Komunitajiet Ewropej, kif imsemmi fl-Artikolu 22(1) tad-Deċiżjoni tal-Europol;

(g)

“partijiet terzi” tfisser Stati Terzi u organizzazzjonijiet kif imsemmija fl-Artikolu 23(1) tad-Deċiżjoni tal-Europol;

(h)

“persunal tal-Europol debitament awtorizzat” tfisser il-persunal tal-Europol maħtur mid-Direttur biex jipproċessa dejta personali b’mod konformi ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Objettiv

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika għal dejta personali kkomunikata lill-Europol bil-għan li jiġi stabbilit jekk tali dejta hijiex rilevanti għall-kompiti tiegħu u jekk din tistax tiġi nkluża fis-sistemi tal-ipproċessar ta’ informazzjoni tiegħu, bl-eċċezzjoni ta’:

(a)

dejta personali li ddaħħlet fis-Sistema ta’ Informazzjoni tal-Europol skont l-Artikolu 13(1) tad-Deċiżjoni tal-Europol;

(b)

dejta personali offruta minn Stat Membru, minn korp tal-UE jew minn parti terza biex tiġi nkluża f’fajl ta’ ħidma ta’ analiżi speċifiku kif ukoll dejta personali li ddaħħlet f’fajl ta’ ħidma ta’ analiżi skont l-Artikolu 14 tad-Deċiżjoni tal-Europol;

(c)

dejta personali pprovduta lill-Europol biex tiġi nkluża f’sistema speċifika oħra li tipproċessa dejta personali kif imsemmi fl-aħħar sentenza tal-Artikolu 10(1) tad-Deċiżjoni tal-Europol.

Artikolu 3

Aċċess u użu

1.   L-aċċess għad-dejta personali pproċessata mill-Europol skont din id-Deċiżjoni għandu jkun limitat għall-persunal tal-Europol debitament awtorizzat.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 17 tad-Deċiżjoni tal-Europol, id-dejta personali pproċessata mill-Europol skont din id-Deċiżjoni għandha tintuża biss bil-għan li jiġi stabbilit jekk tali dejta hijiex rilevanti għall-kompiti tal-Europol u jekk din tkunx tista’ tiġi nkluża fis-sistemi tal-ipproċessar tal-informazzjoni.

3.   Fil-każijiet fejn l-Europol jiddetermina li l-dejta hija rilevanti għall-kompiti tiegħu u li din tista’ tiġi nkluża fis-Sistema ta’ Informazzjoni tal-Europol, l-Europol għandu jissuġġerixxi li l-Istati Membru li pprovda l-informazzjoni għandu jdaħħal id-dejta fis-Sistema ta’ Informazzjoni tal-Europol, skont l-Artikolu 13(1) tad-Deċiżjoni tal-Europol. Jekk l-Istat Membru ma jsegwix is-suġġeriment tal-Europol, għandu japplika l-Artikolu 5 ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 4

Regoli dwar il-protezzjoni tad-dejta personali u dwar is-sigurtà tad-dejta

1.   L-Europol għandu, meta jipproċessa dejta personali skont din id-Deċiżjoni, jikkonforma mar-Regoli dwar il-protezzjoni tad-dejta personali u dwar is-sigurtà tad-dejta li huma stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Europol, b’mod partikolari l-Artikoli 18, 27, u 35 u r-regoli adottati fl-implimentazzjoni tagħha.

2.   Fil-każ li l-Europol jiddeċiedi li jinkludi tali dejta fis-sistemi tal-ipproċessar tal-informazzjoni jew li jħassarha jew jeqridha, huwa għandu jinforma b’dan lill-Istat Membru, lill-Korp tal-UE jew lil parti terza fornituri.

Artikolu 5

Il-limitu ta’ żmien għall-ħażna ta’ dejta

1.   Deċiżjoni dwar l-użu ta’ dejta personali b’mod konformi mal-Artikolu 3(2) għandha tittieħed malajr kemm jista’ jkun u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn sitt xhur wara li tali dejta tkun ġiet irċevuta mill-Europol.

2.   Fin-nuqqas ta’ tali deċiżjoni, mal-iskandenza tal-perijodu ta’ sitt xhur, id-dejta personali in kwistjoni għandha titħassar jew tinqered u l-Istat Membru, korp tal-UE jew parti terza li jkunu pprovduha għandhom jiġu infurmati b’dan.

Artikolu 6

Responsabbiltà

L-Europol għandu jkun responsabbli għall-iżgurar tal-konformità mal-Artikoli 3, 4 u 5 ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 7

Dħul fis-seħħ

Din id-deċiżjoni sejra tidħol fis-seħħ fl-istess jum tad-data ta’ applikazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Europol.

L-Aja, l-4 ta’ Ġunju 2009.

Approvata mill-Kunsill fit-30 ta’ Novembru 2009.

Il-President

S. CLERTON


(1)  ĠU L 121, 15.05.2009, p. 37.


29.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 348/3


DEĊIŻJONI TAL-BORD TA’ AMMINISTRAZZJONI TAL-EUROPOL

tal-4 ta’ Ġunju 2009

Li tistabbilixxi r-Regoli dwar l-Għażla, L-Estensjoni tal-Mandat u t-Tkeċċija tad-Direttur u l-Viċi diretturi tal-Europol

(2009/1011/ĠAI)

IL-BORD TA’ TMEXXIJA TAL-EUROPOL,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (EUROPOL) tas-6 ta’ April 2009 (1) (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “id-Deċiżjoni dwar il-Europol”) u b’mod partikolari l-Artikoli 37(9)(g), 38(1), 38(2), 38(3), 38(7) u 39 tagħha,

Wara li kkunsidra r-Regolament dwar il-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “ir-Regolament dwar il-Persunal”) u l-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Uffiċjali Pubbliċi Oħrajn tal-Komunitajiet Ewropej (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “il-Kundizzjonijiet tal-impjieg”) stabbiliti mir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, ECSC) Nru 259/68 (2),

Wara li kkunsidra l-Artikolu 12 tal-Kundizzjonijiet tal-impjieg dwar il-kundizzjonijiet ta’ reklutaġġ ta’ persunal temporanju u l-Kapitolu 9 tat-Titolu II tal-Kundizzjonijiet tal-impjieg dwar it-tmiem tal-impjieg tal-persunal temporanju,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni SEC(2009) 27/2 tat-12 ta’ Jannar 2009 li fiha Linji Gwida dwar l-għażla u l-ħatra ta’ diretturi ta’ aġenziji regolatorji, aġenziji eżekuttivi u intrapriżi konġunti,

Wara li kkunsidra r-regoli ta’ proċedura tal-Bord ta’ Tmexxija.

Billi:

(1)

Hija r-responsabbiltà tal-Bord ta’ Tmexxija li jistabbilixxi r-regoli applikabbli għall-għażla, l-estensjoni tal-mandat u t-tkeċċija tad-Direttur u tal-Viċi Diretturi tal-Europol li għandhom ikunu approvati mill-Kunsill, li jaġixxi permezz ta’ maġġoranza kwalifikata, qabel ma jidħlu fis-seħħ.

(2)

Id-Direttur u l-Viċi Diretturi għandhom jintgħażlu permezz ta’ proċedura objettiva u trasparenti mingħajr preġudizzju għall-kunfidenzjalità tal-proċeduri u l-protezzjoni ta’ dejta personali pproċessata għall-iskopijiet tal-proċeduri ta’ għażla.

(3)

Huwa xieraq li jiġu adottati proċeduri analogi għal dawk stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni SEC(2009) 27/2 tat-12 ta’ Jannar 2009.

(4)

L-għan tal-proċeduri tal-għażla huwa li jkunu identifikati l-aħjar kandidati kwalifikati għall-post battal.

(5)

Il-Europol huwa impjegatur favur l-opportunitajiet indaqs,

STABBILIXXA R-REGOLI LI ĠEJJIN:

KAPITOLU 1

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

1.   Dawn ir-Regoli għandhom japplikaw għall-għażla, l-estensjoni tal-mandat u t-tkeċċija tad-Direttur u tal-Viċi Diretturi kif imsemmija fl-Artikolu 38 tad-Deċiżjoni dwar il-Europol.

2.   F’każ li temporanjament, id-Direttur ma jkunx kapaċi jeżerċita l-funzjonijiet tal-kariga tiegħu għal perijodu ta’ aktar minn xahar, jew f’każ li l-post tad-Direttur ikun battal, il-funzjonijiet tiegħu għandhom ikunu eżerċitati minn Viċi Direttur. Għal dan il-għan il-Bord ta’ Tmexxija għandu jindika l-ordni ta’ sostituzzjoni.

3.   Kull referenza f’dawn ir-Regoli għal persuna tas-sess maskil għandha titqies ukoll li hija referenza għas-sess femminil, u viċeversa, għajr meta l-kuntest jindika biċ-ċar li dan ma jkunx il-każ.

KAPITOLU 2

PROĊEDURI TAL-GĦAŻLA

Artikolu 2

Il-proċedura tal-għażla għandha tosserva l-prinċipji stipulati fl-Artikolu 12(1) tal-Kundizzjonijiet tal-impjieg.

Artikolu 3

1.   Il-post tad-Direttur jew ta’ Viċi Direttur jitqies battal:

(a)

minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-mandat rispettiv tagħhom,

(b)

minn meta l-Kunsill jirċievi ittra ta’ riżenja,

(c)

fuq deċiżjoni tal-Kunsill li jkeċċi d-Direttur jew Viċi Direttur jew inkella li jtemm is-servizz tagħhom f’konformità mal-Kapitolu 4 ta’ dawn ir-Regoli,

(d)

minn disa’ xhur qabel id-data li fiha d-Direttur jew il-Viċi Direttur jagħlaq 65 sena, jew

(e)

mal-mewt tad-Direttur jew ta’ Viċi Direttur.

2.   Għal kull post battal, il-Bord Ta’ Tmexxija għandu jħejji avviż ta’ post battal. Għall-post ta’ Viċi Direttur, l-avviż ta’ post battal għandu jitħejja mill-Bord Ta’ Tmexxija wara li jikkonsulta mad-Direttur.

L-avviż tal-post battal jistabbilixxi f’termini ċari u dettaljati l-elementi li ġejjin:

(a)

deskrizzjoni ġenerali tal-kompiti u l-missjoni tal-Europol kif stabbiliti fid-Deċiżjoni dwar il-Europol,

(b)

deskrizzjoni tal-funzjonijiet u d-dmirijiet ewlenin tad-Direttur jew Viċi Direttur, skont il-każ, b’referenzi xierqa għad-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Deċiżjoni dwar il-Europol,

(c)

il-kriterji ta’ eliġibbiltà li kull kandidat għandu jissodisfa,

(d)

il-profil għall-kariga, inkluż kwalunkwe attribut li huwa kkunsidrat rilevanti għall-funzjoni u li wara jintuża bħala kriterju tal-għażla,

(e)

deskrizzjoni ġenerali tal-proċedura tal-għażla u tal-ħatra,

(f)

it-termini u l-kundizzjonijiet tal-impjieg, inkluż il-grad meta jsir ir-reklutaġġ, in-natura tal-kuntratt offrut u t-tul tal-mandat,

(g)

il-modalitajiet u d-data tal-għeluq għall-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet.

3.   Il-proċess tal-għażla għandu jinkludi evalwazzjoni li teżamina kompetenzi u ħiliet speċifiċi tal-kandidati.

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jispeċifika l-karatteristiċi u l-modalitajiet tal-valutazzjoni għal kull post battal u jista’ jiddeċiedi li jirrikorri għal ċentru ta’ valutazzjoni estern.

4.   L-avviż tal-post battal għandu jindika wkoll li l-kandidati għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom bil-miktub, flimkien ma’ curriculum vitae dettaljat, ittra ta’ motivazzjoni u r-referenzi tal-karattru xierqa rigward l-adegwatezza tagħhom għat-twettiq tad-dmirijiet relatati mal-post battal, lill-President tal-Bord ta’ Tmexxija fi żmien sitt ġimgħat mid-data tal-pubblikazzjoni tal-avviż tal-post battal f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-avviż tal-post battal għandu jipprovdi wkoll informazzjoni dwar l-iskrinjar ta’ sigurtà li għandu jiġi applikat lill-kandidat li jintgħażel f’konformità mar-regoli adottati skont l-Artikolu 40 tad-Deċiżjoni dwar il-Europol.

Artikolu 4

1.   Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jiżgura li l-avviż tal-post battal imsemmi fl-Artikolu 3(2) jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u f’mezzi oħrajn, inklużi gazzetti nazzjonali u perjodiċi speċjalizzati, sabiex tinkiseb l-espożizzjoni massima fl-Istati Membri kollha.

2.   Il-Europol għandu jinforma lit-taqsimiet nazzjonali tal-Europol dwar il-pożizzjoni battala ta’ Direttur jew Viċi Direttur. It-taqsimiet nazzjonali għandhom jinfurmaw lill-awtoritajiet kompetenti rilevanti tal-Istati Membri dwar il-post battal. L-awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu responsabbli għall-iżgurar li l-pożizzjoni battala tinġieb għall-attenzjoni tad-dipartimenti tagħhom u tal-persunal kollu kkonċernat.

3.   Il-Europol għandu jibgħat għarfien ta’ rċevuta lill-applikanti.

Artikolu 5

1.   Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jwaqqaf kumitat tal-għażla (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “il-Kumitat”) li għandu jevalwa l-applikazzjonijiet li jaslu u għandu jfassal rapport raġunat li għandu jkun ippreżentat lill-Bord ta’ Tmexxija f’konformità mal-Artikolu 6 ta’ dawn ir-Regoli.

2.   Għall-pożizzjoni ta’ Direttur, il-Kumitat għandu jkun magħmul mill-membru tal-Bord ta’ Tmexxija li jirrappreżenta lill-Kummissjoni u minn sitt membri tal-Bord ta’ Tmexxija li jirrappreżentaw lill-Istati Membri li għandhom jiġu stabbiliti permezz tat-tlugħ bil-polza mill-Bord ta’ Tmexxija.

3.   Għall-kariga ta’ Viċi Direttur, il-Kumitat għandu jkun magħmul mid-Direttur, jew minn Viċi Direttur magħżul minnu, mill-membru tal-Bord ta’ Tmexxija li jirrappreżenta lill-Kummissjoni u minn ħames membri tal-Bord ta’ Tmexxija li jirrappreżentaw lill-Istati Membri li għandhom jiġu stabbiliti permezz ta’ tlugħ bil-polza mill-Bord ta’ Tmexxija.

4.   Jekk membru tal-Bord ta’ Tmexxija magħżul skont il-paragrafi 2 u 3 ma jkunx jista’ jipparteċipa fix-xogħol tal-Kumitat, huwa għandu jiġi sostitwit mill-membru alternattiv tal-Bord ta’ Tmexxija li jirrappreżenta lill-Kummissjoni jew lill-Istat Membru inkwistjoni skont il-każ.

5.   Fejn ikun hemm suspett li membru tal-Kumitat għandu relazzjoni personali ma’ wieħed mill-kandidati jew fejn jista’ jkun hemm lok ta’ xi kunflitt ta’ interess potenzjali, dan m’għandux jipparteċipa fix-xogħol tal-Kumitat u għandu jiġi sostitwit mill-membru alternattiv f’konformità mal-paragrafu 4.

6.   Is-segretarjat tal-Bord ta’ Tmexxija għandu jipprovdi s-segretarjat tal-Kumitat.

Artikolu 6

1.   Fl-ewwel laqgħa tiegħu, il-Kumitat għandu jagħżel president minn fost il-membri tiegħu.

2.   Il-Kumitat jista’ jkun megħjun minn konsulent estern fir-riżorsi umani għat-twettiq tal-kompiti tiegħu jekk il-Bord ta’ Tmexxija jiddeċiedi hekk fuq inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba mill-Kumitat. Il-konsulent estern fir-riżorsi umani m’għandux ikollu l-istejtus ta’ membru tal-Kumitat.

3.   Il-kompiti tal-Kumitat għandhom jinkludu:

(a)

l-identifikar tal-kandidati kollha li, fuq il-bażi tal-kriterji stabbiliti fl-avviż tal-post battal, huma eliġibbli għall-kariga,

(b)

l-għemil ta’ valutazzjoni inizjali tal-applikazzjonijiet ta’ kandidati eliġibbli li tikkunsidra l-kwalifiki professjonali, il-ħiliet, l-esperjenza u r-referenzi ta’ karattru tagħhom, sabiex ikun deċiż liema minnhom għandhom jiġu evalwati aktar mill-Kumitat,

(c)

l-organizzazzjoni ta’ valutazzjoni tal-kandidati f’konformità mal-Artikolu 3(3) ta’ dawn ir-Regoli,

(d)

l-intervistar tal-kandidati bil-għan li jiġu vvalutati l-kwalifiki u l-ħiliet tagħhom skont il-kriterji stabbiliti fl-avviż tal-post battal, u

(e)

it-tfassil ta’ rapport raġunat kif xieraq dwar l-applikazzjonijiet riċevuti u l-proċeduri li dan ikun segwa inkluż:

(i)

il-lista ta’ kandidati eliġibbli li tindika fosthom lil dawk intervistati mill-Kumitat,

(ii)

lista ta’ kandidati elenkati skont l-ordni ta’ mertu, li jissodisfaw il-kriterji kollha ta’ eliġibbiltà u li huma kkunsidrati li l-aktar jaqblu mal-kriterji tal-għażla stabbiliti fl-avviż tal-post battal.

4.   Il-ħidma tal-Kumitat għandha tkun dokumentata kollha l-aktar bl-użu ta’ folji ta’ evalwazzjoni stabbiliti f’konformità mal-kriterji stabbiliti fl-avviż tal-post battal u kwalunkwe linji gwida addizzjonali li jkun bagħat il-Bord ta’ Tmexxija. Il-folji ta’ evalwazzjoni u sommarju tal-konklużjonijiet ġenerali tal-Kumitat fuq kull kandidat għandhom ikunu nklużi mal-fajls ta’ applikazzjoni.

5.   Ir-riżultati ta’ kwalunkwe xogħol li jkun sar f’isem il-Kumitat mis-segretarjat tiegħu, minn wieħed jew aktar mill-membri tiegħu jew minn konsulent estern tar-riżorsi umani għandu jkun ippreżentat lill-Kumitat sħiħ għall-eżami u għall-approvazzjoni tiegħu.

6.   Id-deċiżjoni tal-Kumitat li jiġi stabbilit ir-rapport għandha tkun iffirmata mill-president tiegħu u minn membru ieħor tal-Kumitat.

7.   Il-president tal-Kumitat għandu jibgħat ir-rapport li jkun sar mill-Kumitat kif ukoll il-fajl ta’ applikazzjoni sħiħ tal-kandidati intervistati lill-Bord ta’ Tmexxija, mill-aktar fis possibbli wara li jkunu saru l-intervisti.

Artikolu 7

Il-kandidati li ma jintgħażlux mill-Kumitat għandhom, wara kull stadju tal-għażla, jiġu informati bil-miktub mis-segretarjat tal-Kumitat bir-riżultati tal-proċedura.

Artikolu 8

1.   Il-proċeduri tal-Kumitat għandhom isiru fl-Aja diment li l-Bord ta’ Tmexxija ma jiddeċidix mod ieħor.

2.   Spejjeż ta’ vjaġġar u ta’ sussistenza, inkluż l-akkomodazzjoni fil-lukandi, għandhom jiġu rimborsati lill-membri tal-Kumitat u lill-kandidati mistiednin għall-provi u għall-intervisti b’mod konformi mar-regoli applikabbli.

Artikolu 9

1.   Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jistieden lill-president tal-Kumitat sabiex jispjega l-proċedura li tkun saret u għandu jippreżenta r-rapport tal-Kumitat.

2.   Il-Bord ta’ Tmexxija jista’ jiddeċiedi li jintervista lill-kandidati fuq il-lista ta’ klassifikazzjoni tal-Kumitat u kwalunkwe kandidat ieħor eliġibbli intervistat minnu.

3.   Fuq il-bażi tar-rapport sottomess mill-Kumitat u, fejn applikabbli, ir-riżultati tal-intervisti li jkunu saru f’konformità mal-paragrafu 2, il-Bord ta’ Tmexxija għandu jadotta opinjoni raġunata:

(a)

li tippreżenta l-lista ta’ kandidati eliġibbli,

(b)

li tistabbilixxi lista qasira ta’ mill-inqas tliet kandidati addattati kklassifikati fl-ordni skont il-mertu, u

(c)

li tikkonferma li l-applikanti fuq il-lista l-qasira jissodisfaw il-kundizzjonijiet għar-reklutaġġ li huma pprovduti fl-Artikolu 12(2) tal-Kundizzjonijiet tal-impjieg u l-kriterji ta’ eliġibbiltà kollha stabbiliti fl-avviż tal-post battal.

4.   Jekk membru tal-Bord ta’ Tmexxija jkun ukoll fuq il-lista ta’ kandidati, jew fejn jista’ jinħoloq kunflitt ta’ interess potenzjali, huwa m’għandux ikun preżenti meta titfassal l-opinjoni tal-Bord ta’ Tmexxija.

5.   Il-President tal-Bord ta’ Tmexxija għandu jibgħat l-opinjoni tal-Bord ta’ Tmexxija u l-fajl ta’ applikazzjoni sħiħ ta’ kull kandidat fil-lista l-qasira lill-Kunsill sabiex dan tal-aħħar ikun jista’ jieħu d-deċiżjoni tiegħu kif previst fl-Artikolu 38 tad-Deċiżjoni dwar il-Europol fuq il-bażi tal-informazzjoni kollha rilevanti.

6.   Il-kandidati li ma jintgħażlux mill-Kumitat għandhom ikunu infurmati bil-miktub mis-segretarjat tal-Kumitat dwar ir-riżultati tal-proċedura.

Artikolu 10

Ladarba ssir il-ħatra mill-Kunsill, kull kandidat li jkun applika għall-post battal għandu jirċievi notifika formali dwar ir-riżultat tal-proċedura mis-segretarjat tal-Bord ta’ Tmexxija. Il-limitu ta’ tliet xhur għall-preżentazzjoni ta’ ilment skont l-Artikolu 90 tar-Regolamenti dwar il-Persunal għandu jibda japplika mid-data tan-notifika ta’ din l-ittra.

Artikolu 11

1.   Il-proċeduri tal-Kumitat u tal-Bord ta’ Tmexxija għandhom ikunu sigrieta.

2.   Il-Membri tal-Kumitat kif ukoll il-membri tal-Bord ta’ Tmexxija u kull persunal tal-Europol, il-persunal ta’ kwalunkwe ċentru ta’ valutazzjoni esterna jew il-konsulent estern dwar ir-riżorsi umani involuti fil-proċedura tal-għażla għandhom iżommu kunfidenzjalità stretta rigward ix-xogħol li jkunu għamlu.

KAPITOLU 3

L-ESTENSJONI TAL-MANDAT

Artikolu 12

1.   Fejn il-mandati tad-Direttur jew ta’ Viċi Direttur maħtura skont l-Artikolu 38 tad-Deċiżjoni dwar il-Europol jistgħu jiġu estiżi f’konformità mal-Artikoli 38(1) jew 38(2) tad-Deċiżjoni dwar il-Europol, il-Bord ta’ Tmexxija jista’ jiddeċiedi li jidderoga mill-proċedura stabbilita fil-Kapitolu 2. F’dawn il-każijiet il-Bord ta’ Tmexxija għandu jfassal, sa mhux aktar tard minn tnax-il xahar qabel jintemm il-mandat, opinjoni li tagħti parir lill-Kunsill sabiex jestendi l-mandat. L-opinjoni tal-Bord ta’ Tmexxija għandha tikkunsidra l-aktar ir-riżultati miksuba mid-Direttur jew mill-Viċi Direttur ikkonċernat matul l-ewwel mandat, ir-rapporti annwali ta’ stima tal-prestazzjoni li jitfasslu f’konformità mal-Artikolu 15(2) tal-Kundizzjonijiet tal-impjieg u l-missjoni u l-ħtiġijiet tal-Europol fis-snin li ġejjin.

L-opinjoni tal-Bord ta’ Tmexxija li tagħti parir li l-mandat ta’ Viċi Direttur jiġi estiż għandha tingħata wara li jkun ġie kkonsultat id-Direttur.

2.   Il-proċedura stabbilita fil-Kapitolu 2 għandha tkun segwita meta l-Bord ta’ Tmexxija jiddeċiedi li ma jidderogax minnha, meta l-Kunsill jiddeċiedi li ma jestendix il-mandat tad-Direttur jew tal-Viċi Direttur ikkonċernat jew meta l-Kunsill ma jirnexxielux jasal għal deċiżjoni f’dan ir-rigward fi żmien tliet xhur wara li jkun irċieva l-opinjoni mill-Bord ta’ Tmexxija.

KAPITOLU 4

IT-TMIEM TAS-SERVIZZ

Artikolu 13

1.   Minbarra l-waqfien minħabba mewt, is-servizz tad-Direttur jew ta’ Viċi Direttur jista’ jintemm, f’konformità mal-Artikolu 47(a) tal-Kundizzjonijiet tal-impjieg, fl-aħħar tax-xahar li fih il-persuna kkonċernata tagħlaq 65 sena.

2.   It-tmiem tas-servizz tad-Direttur jew ta’ Viċi Direttur għandu jkun deċiż mill-Kunsill, li jaġixxi permezz ta’ maġġoranza kwalifikata wara li jkun kiseb l-opinjoni tal-Bord ta’ Tmexxija, f’konformità mal-Artikoli 15 u 17 tar-Regoli.

3.   L-opinjoni tal-Bord ta’ Tmexxija dwar it-tmiem tas-servizz ta’ Viċi Direttur għandha titfassal wara li jkun ġie kkonsultat id-Direttur.

Artikolu 14

1.   Direttur jew Viċi Direttur li jixtieq jirreżenja qabel ma jintemm il-mandat tiegħu għandu jiddikjara bil-miktub mingħajr ebda ekwivoku l-intenzjoni tiegħu li jitlaq is-servizz tal-Europol, bil-proposta tad-data li fiha għandha tidħol fis-seħħ ir-riżenja tiegħu f’konformità mal-Artikolu 47(b)(ii) tal-Kundizzjonijiet tal-impjieg.

2.   L-ittra ta’ riżenja għandha tkun indirizzata lill-President tal-Kunsill, b’kopja lill-President tal-Bord ta’ Tmexxija u lid-Direttur fil-każ ta’ riżenja ta’ Viċi Direttur.

Artikolu 15

1.   Fuq talba tal-Bord ta’ Tmexxija, is-servizz tad-Direttur jew ta’ Viċi Direttur jista’ jintemm mill-Kunsill skont l-Artikolu 47(b) tal-Kundizzjonijiet tal-impjieg soġġett għall-osservazzjoni tal-perijodu ta’ avviż u kundizzjonijiet oħrajn imsemmija fil-punt sekondarju (ii) jew il-punt sekondarju (iii) tal-imsemmi Artikolu.

2.   Is-servizz tad-Direttur jew ta’ Viċi Direttur jista’ jintemm mingħajr avviż mill-Kunsill fuq talba tal-Bord ta’ Tmexxija, jekk il-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 48(a) jew (b) tal-Kundizzjonijiet tal-impjieg jiġu ssodisfati.

3.   Is-servizz tad-Direttur jew ta’ Viċi Direttur jista’ jintemm mingħajr avviż mill-Kunsill jekk il-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 50 tal-Kundizzjonijiet tal-impjieg ikunu ssodisfati. F’dawn il-każi il-Kunsill għandu, wara li jisma’ lill-persuna kkonċernata, u wara l-proċedura dixxiplinarja msemmija fl-Artikolu 16(2) ta’ dawn ir-Regoli tkun ġiet segwita, jiddikjara li l-impjieg tiegħu jkun ġie mitmum.

Qabel ma jintemm l-impjieg tagħhom, id-Direttur jew il-Viċi Direttur ikkonċernat jistgħu jiġu sospiżi, tal-ewwel mill-Bord ta’ Tmexxija u tal-aħħar mid-Direttur, f’konformità mal-Artikolu 50(2) tal-Kundizzjonijiet tal-impjieg u l-Artikoli 23 u 24 tal-Anness IX għar-Regolamenti dwar il-Persunal.

Artikolu 16

1.   Kull nuqqas intenzjonat jew bi traskuraġni mid-Direttur jew Viċi Direttur li jikkonforma mal-obbligi tiegħu skont id-Deċiżjoni dwar il-Europol jew il-Kundizzjonijiet tal-impjieg jagħmluh soġġett għal azzjoni dixxiplinari f’konformità mal-Artikolu 50a tal-Kundizzjonijiet tal-impjieg, Titlu VI tar-Regolamenti dwar il-Persunal u fejn applikabbli l-Anness IX għar-Regolamenti dwar il-Persunal.

Tali nuqqas għandu inter alia jinkludi l-għoti deliberat u ippruvat ta’ informazzjoni falza rigward l-abbiltà professjonali tiegħu jew ir-rekwiżiti tal-Artikolu 12(2) tal-Kundizzjonijiet tal-impjieg, fejn l-informazzjoni falza mogħtija kienet fattur determinanti għar-reklutaġġ tiegħu.

2.   Il-proċeduri dixxiplinari għandhom jinbdew u jsiru f’konformità mal-Anness IX għar-Regolamenti dwar il-Persunal.

Artikolu 17

1.   Wara li tkun ġiet segwita l-proċedura dixxiplinari pprovduta fl-Anness IX għar-Regolamenti dwar il-Persunal, is-servizz tad-Direttur jew ta’ Viċi Direttur jista’ jintemm mill-Kunsill mingħajr avviż għal raġunijiet dixxiplinari, f’konformità mal-Artikolu 49 tal-Kundizzjonijiet tal-impjieg, f’każijiet serji ta’ nuqqas intenzjonat jew bi traskuraġni tad-Direttur jew ta’ Viċi Direttur li jikkonforma mal-obbligi tiegħu.

Qabel ma jintemm l-impjieg tiegħu, id-Direttur jew il-Viċi Direttur ikkonċernat jista’ jkun sospiż, tal-ewwel mill-Bord ta’ Tmexxija u tal-aħħar mid-Direttur, f’konformità mal-Artikolu 50(2) tal-Kundizzjonijiet tal-impjieg u l-Artikoli 23 u 24 tal-Anness IX għar-Regolamenti dwar il-Persunal.

2.   Malli jirċievi r-rapport mill-Bord Dixxiplinari msemmi fl-Artikolu 18 tal-Anness IX għar-Regolamenti dwar il-Persunal, il-Bord ta’ Tmexxija għandu jiddeċiedi jekk għandhiex tkun sottomessa opinjoni lill-Kunsill bil-għan li jintemm is-servizz tad-Direttur f’konformità mal-Artikolu 38(7) tad-Deċiżjoni dwar il-Europol. F’każijiet bħal dawn, il-Bord ta’ Tmexxija għandu jippreżenta, fi żmien xahar mid-data li jirċievi r-rapport tal-Bord Dixxiplinari, opinjoni raġunata kif jixraq rigward il-penali li għandha tingħata minħabba l-fatti li jkunu saru lmenti dwarhom jew kwalunkwe miżura oħra li għandha tittieħed mill-Kunsill f’konformità ma’ dawn ir-Regoli. Qabel ma jfassal l-opinjoni tiegħu, il-Bord ta’ Tmexxija għandu jagħti lid-Direttur l-opportunità li jsemma’ leħnu. Il-President tal-Bord ta’ Tmexxija għandu jibgħat l-opinjoni tal-Bord ta’ Tmexxija lill-Kunsill kif previst mill-Artikolu 38(7) tad-Deċiżjoni dwar il-Europol, u kopja tagħha lid-Direttur akkużat.

Jekk il-Bord ta’ Tmexxija jiddeċiedi li m’għandhiex tkun ippreżentata opinjoni lill-Kunsill f’konformità mal-Artikolu 38(7) tad-Deċiżjoni dwar il-Europol, huwa għandu jkollu d-dritt li jimponi waħda mill-penali previsti fl-Artikolu 9(1) tal-Anness IX għar-Regolamenti dwar il-Persunal ħlief għat-tneħħija tad-Direttur mill-pożizzjoni tiegħu. Wara li jisma’ lid-Direttur, il-Bord ta’ Tmexxija għandu jieħu d-deċiżjoni tiegħu kif ipprovdut fl-Artikoli 9 u 10 tal-Anness IX għar-Regolamenti dwar il-Persunal, fi żmien xahrejn mid-data tal-irċevuta tal-opinjoni tal-Bord Dixxiplinari. Għandhom jingħataw raġunijiet għad-deċiżjoni.

3.   Malli jirċievi r-rapport mill-Bord Dixxiplinari msemmi fl-Artikolu 18 tal-Anness IX għar-Regolamenti dwar il-Persunal, id-Direttur għandu, mingħajr dewmien żejjed, jissottometti abbozz ta’ opinjoni raġunata kif xieraq lill-Bord ta’ Tmexxija rigward il-penali li għandha tingħata minħabba l-fatti li saru lmenti dwarhom jew kwalunkwe miżura oħra li għandha tittieħed mill-Kunsill fir-rigward ta’ Viċi Direttur f’konformità ma’ dawn ir-Regoli.

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jiddeċiedi jekk għandhiex tkun sottomessa opinjoni lill-Kunsill bil-għan li jintemm is-servizz tal-Viċi Direttur ikkonċernat f’konformità mal-Artikolu 38(7) tad-Deċiżjoni dwar il-Europol. Qabel ma jfassal l-opinjoni tiegħu, il-Bord ta’ Tmexxija għandu jagħti lill-Viċi Direttur ikkonċernat l-opportunità li jsemma’ leħnu. L-opinjoni tal-Bord ta’ Tmexxija għandha titwassal fi żmien xahar mid-data tal-irċevuta mid-Direttur tar-rapport tal-Bord Dixxiplinari. Il-President tal-Bord ta’ Tmexxija għandu jibgħat l-opinjoni tal-Bord ta’ Tmexxija lill-Kunsill kif previst mill-Artikolu 38(7) tad-Deċiżjoni dwar il-Europol, u għandu jibgħat kopja tagħha lill-Viċi Direttur akkużat.

Jekk il-Bord Ta’ Tmexxija jiddeċiedi li m’għandhiex tkun ippreżentata opinjoni lill-Kunsill f’konformità mal-Artikolu 38(7) tad-Deċiżjoni dwar il-Europol, id-Direttur għandu jkollu d-dritt li jimponi waħda mill-penalitajiet previsti fl-Artikolu 9(1) tal-Anness IX għar-Regolamenti dwar il-Persunal ħlief għat-tneħħija tal-Viċi Direttur ikkonċernat mill-pożizzjoni tiegħu. Wara li jisma’ lill-Viċi Direttur ikkonċernat, id-Direttur għandu jieħu d-deċiżjoni tiegħu kif ipprovdut fl-Artikoli 9 u 10 tal-Anness IX għar-Regolamenti dwar il-Persunal, fi żmien xahrejn mid-data tal-irċevuta tal-opinjoni tal-Bord Dixxiplinari. Għandhom jingħataw raġunijiet għad-deċiżjoni.

4.   Malli jirċievi l-opinjoni tal-Bord ta’ Tmexxija, kif imsemmi fil-paragrafi 2 jew 3 ta’ dan l-Artikolu, il-Kunsill għandu, wara li jkun sema’ lid-Direttur jew lill-Viċi Direttur ikkonċernat, jiddeċiedi jekk ineħħix lid-Direttur jew lill-Viċi Direttur ikkonċernat mill-kariga tiegħu f’konformità mal-Artikolu 9(1)(h) tal-Anness IX għar-Regolamenti dwar il-Persunal jew inkella jtemmlu s-servizz tiegħu fil-Europol.

Jekk il-Kunsill jiddeċiedi li jneħħi lid-Direttur jew lil Viċi Direttur mill-kariga tiegħu jew inkella jtemm is-servizz tiegħu, dan għandu jindika fid-deċiżjoni tiegħu, in-natura eżatta tal-miżura kif ukoll id-data minn meta l-miżura għandha tibda tapplika. Id-deċiżjoni għandha tkun raġunata kif xieraq u għandha tkun innotifikata lill-persuna kkonċernata u lill-Europol.

Deċiżjoni tal-Kunsill sabiex jitneħħa d-Direttur jew Viċi Direttur mill-kariga tiegħu skont l-Artikolu 9 tal-Anness IX għar-Regolamenti dwar il-Persunal għandha tittieħed fi żmien xahrejn mid-data tal-irċevuta tal-opinjoni tal-Bord Dixxiplinari msemmija fl-Artikolu 18 tal-Anness IX għar-Regolamenti dwar il-Persunal.

5.   Jekk il-Kunsill jiddeċiedi li ma jneħħix lid-Direttur jew lill-Viċi Direttur ikkonċernat mill-kariga tiegħu f’konformità mal-Artikolu 9(1)(h) tal-Anness IX għar-Regolamenti dwar il-Persunal jew inkella jtemm is-servizz tiegħu mal-Europol, il-kwistjoni għandha tiġi riferuta lill-Bord ta’ Tmexxija fil-każ tad-Direttur jew lill-Bord ta’ Tmexxija u lid-Direttur f’każ ta’ Viċi Direttur.

Jekk il-każ tad-Direttur jiġi riferut lill-Bord ta’ Tmexxija, dan għandu jkollu d-dritt li jimponi waħda mill-penali previsti fl-Artikolu 9(1) tal-Anness IX għar-Regolamenti dwar il-Persunal ħlief għat-tneħħija tad-Direttur mill-kariga tiegħu. Wara li jisma’ lid-Direttur, il-Bord ta’ Tmexxija għandu jieħu d-deċiżjoni tiegħu mingħajr dewmien żejjed. Għandhom jingħataw raġunijiet għad-deċiżjoni.

Jekk il-każ ta’ Viċi Direttur jiġi riferut lill-Bord ta’ Tmexxija u lid-Direttur, dan tal-aħħar għandu jkollu d-dritt li jimponi waħda mill-penali previsti fl-Artikolu 9(1) tal-Anness IX għar-Regolamenti dwar il-Persunal ħlief għat-tneħħija tal-Viċi Direttur mill-kariga tiegħu. Wara li jisma’ lill-Viċi Direttur ikkonċernat, id-Direttur għandu jieħu d-deċiżjoni tiegħu mingħajr dewmien żejjed. Għandhom jingħataw raġunijiet għad-deċiżjoni.

KAPITOLU 5

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 18

1.   Dawn ir-Regoli għandhom jidħlu fis-seħħ fl-istess jum tad-data tal-applikazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Europol.

2.   Dawn ir-Regoli għandhom jiġu evalwati mill-Bord ta’ Tmexxija fi żmien tliet snin mid-dħul fis-seħħ tagħhom.

3.   Kull proposta għal emendi għal dawn ir-Regoli għandha tkun ikkunsidrata mill-Bord ta’ Tmexxija bil-għan li jiġu adottati mill-Kunsill f’konformità mal-proċedura pprovduta fl-Artikoli 38(3) u 38(7) tad-Deċiżjoni tal-Europol.

L-Aja, l-4 ta’ Ġunju 2009.

Approvat mill-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009.

Il-President

S. CLERTON


(1)  ĠU L 121, 15.5.2009, p. 37.

(2)  ĠU L 56, 4.3.1968, p. 1.


V Atti adottati mill-1 ta' Diċembru 2009 taħt it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat Euratom

ATTI LI L-PUBBLIKAZZJONI TAGĦHOM HIJA OBBLIGATORJA

29.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 348/9


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE, EURATOM) Nru 1295/2009

tat-22 ta’ Diċembru 2009

li jaġġusta b’effett mill-1 ta’ Lulju 2009 ir-rata tal-kontribuzzjoni tal-iskema tal-pensjonijiet tal-uffiċjali u l-aġenti l-oħra tal-Unjoni Ewropea

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali u l-Kundizzjonijiet tal-Impjieg tal-Ħaddiema l-Oħra tal-Komunitajiet, stabbiliti bir-Regolament (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 (1), u notevolment l-Artikolu 83a u l-Anness XII tal-imsemmija Regolamenti tal-Persunal,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni,

Billi:

(1)

B’konformità mal-Artikolu 13 tal-Anness XII tar-Regolamenti tal-Persunal, l-Eurostat ippreżenta, fl-1 ta’ Settembru 2009, ir-rapport relatat mal-evalwazzjoni attwarja 2009 tal-iskema tal-pensjonijiet, li taġġorna l-parametri msemmija f’dak l-Anness. Joħroġ minn din l-evalwazzjoni li r-rata tal-kontribuzzjoni meħtieġa sabiex jiġi żgurat bilanċ attwarju tas-sistema tal-pensjonijiet hija ta’ 11,3 % tas-salarju bażiku.

(2)

Fl-interess tal-bilanċ attwarju tal-iskema tal-pensjonijiet tal-uffiċjali u l-ħaddiema l-oħra tal-Unjoni Ewropea, r-rata tal-kontribuzzjoni għandha għalhekk tiġi aġġustata għal 11,3 % tas-salarju bażiku,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2009, ir-rata tal-kontribuzzjoni msemmija fl-Artikolu 83(2) tar-Regolamenti tal-Persunal għandha tkun 11,3 %.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Diċembru 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

A. CARLGREN


(1)  ĠU L 56, 4.3.1968, p. 1


29.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 348/10


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE, EURATOM) Nru 1296/2009

tat-23 ta’ Diċembru 2009

li jaġġusta b’effett mill-1 ta’ Lulju 2009 ir-rimunerazzjoni u l-pensjonijiet tal-uffiċjali u l-ħaddiema l-oħra tal-Unjoni Ewropea u kif ukoll il-koeffiċjenti korrettivi applikati għalihom

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 12 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali u l-Kundizzjonijiet tal-Impjieg tal-Ħaddiema l-Oħra tal-Komunitajiet Ewropej, stabbiliti bir-Regolament (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 (1), b’mod partikolari l-Artikoli 63, 64, 65 u 82 tar-Regolamenti tal-Persunal u l-Annessi VII, XI u XIII tiegħu, kif ukoll l-Artikolu 20(1), l-Artikoli 64, 92 u 132 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg tal-Ħaddiema l-Oħra,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Sabiex jiggarantixxi li l-kapaċità ta’ akkwist tal-uffiċjali u l-ħaddiema l-oħra tal-Unjoni jiżviluppa b’mod parallel ma’ dak tal-impjegati taċ-ċivil nazzjonali tal-Istati Membri, ir-rimunerazzjoni u l-pensjonijiet tal-uffiċjali u tal-ħaddiema l-oħra tal-Unjoni għandhom jiġu aġġustati skont ir-reviżjoni annwali tas-sena 2009.

(2)

L-aġġustament tar-rimunerazzjoni u tal-pensjonijiet proposti mill-Kummissjoni għandu jinbidel fid-dawl tal-kriżi finanzjarja u ekonomika u bħala parti mill-politika ekonomika u soċjali tal-Unjoni. Is-sitwazzjoni għandha tiġi riveduta meta jkun il-każ,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2009, id-data tal-“1 ta’ Lulju 2008” li tidher fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 63 tar-Regolamenti tal-Persunal għandha tiġi sostitwita bid-data tal-“1 ta’ Lulju 2009”.

Artikolu 2

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2009, it-tabella tal-pagi bażiċi tax-xahar fl-Artikolu 66 tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli għall-fini tal-kalkolu tar-rimunerazzjoni u l-pensjonijiet għandha tiġi ssostitwita b’dan li ġej:

01/07/09

SKALA

GRAD

1

2

3

4

5

16

16 600,62

17 298,20

18 025,09

 

 

15

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 374,40

16 600,62

14

12 967,74

13 512,67

14 080,49

14 472,23

14 672,17

13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 791,03

12 967,74

12

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 305,13

11 461,32

11

8 953,13

9 329,35

9 721,38

9 991,85

10 129,89

10

7 913,07

8 245,59

8 592,08

8 831,12

8 953,13

9

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 805,24

7 913,07

8

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 898,52

6 993,83

7

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 097,14

6 181,38

6

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 388,85

5 463,30

5

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 762,85

4 828,65

4

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 209,56

4 267,72

3

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 720,55

3 771,95

2

2 946,50

3 070,31

3 199,33

3 288,34

3 333,77

1

2 604,21

2 713,64

2 827,67

2 906,34

2 946,50

Artikolu 3

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2009, il-koeffiċjenti korrettivi applikabbli għar-rimunerazzjoni tal-uffiċjali u l-ħaddiema l-oħra skont l-Artikolu 64 tar-Regolamenti tal-Persunal għandhom ikunu kif indikati fil-kolonna 2 tat-tabella li ġejja.

B’effett mill-1 ta’ Jannar 2010, il-koeffiċjenti korrettivi applikabbli skont l-Artikolu 17(3) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal għat-trasferimenti li jsiru minn uffiċjali u ħaddiema oħra għandhom ikunu kif indikati fil-kolonna 3 tat-tabella li ġejja.

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2009, il-koeffiċjenti korrettivi applikabbli skont l-Artikolu 20(1) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal għall-pensjonijet għandhom ikunu kif indikati fil-kolonna 4 tat-tabella li ġejja.

B’effett mis-16 ta’ Mejju 2009, il-koeffiċjenti korrettivi applikabbli skont l-Artikolu 64 tar-Regolamenti tal-Persunal għar-rimunerazzjoni tal-uffiċjali u l-impjegati l-oħra għandhom ikunu kif indikati fil-kolonna 5 tat-tabella li ġejja. Id-data effettiva tal-aġġustament annwali għal dawk il-postijiet tax-xogħol għandha tkun is-16 ta’ Mejju 2009.

B’effett mill-1 ta’ Mejju 2009, il-koeffiċjenti korrettivi applikabbli skont l-Artikolu 64 tar-Regolamenti tal-Persunal għar-rimunerazzjoni tal-uffiċjali u l-ħaddiema l-oħra għandhom ikunu kif indikati fil-kolonna 6 tat-tabella li jmiss. Id-data effettiva tal-aġġustament annwali għal dawk il-postijiet tax-xogħol għandha tkun l-1 ta’ Mejju 2009.

1

2

3

4

5

6

PAJJIZ / POST

Rimunerazzjoni

1.7.2009

Trasferiment

1.1.2010

Pensjoni

1.7.2009

Rimunerazzjoni

16.5.2009

Rimunerazzjoni

1.5.2009

Il-Bulgarija

 

62,0

100,0

69,2

 

Ir-Repubblika Ceka

88,3

80,4

100,0

 

 

Id-Danimarka

138,7

133,9

133,9

 

 

Il-Germanja

98,4

98,8

100,0

 

 

Bonn

98,6

 

 

 

 

Karlsruhe

95,9

 

 

 

 

Münich

106,1

 

 

 

 

L-Estonja

82,1

79,6

100,0

 

 

L-Irlanda

114,7

110,6

110,6

 

 

Il-Grecja

94,2

93,5

100,0

 

 

Spanja

99,4

93,5

100,0

 

 

Franza

115,8

108,5

108,5

 

 

I-Italja

110,6

106,5

106,5

 

 

Varese

97,1

 

 

 

 

Cipru

88,7

91,5

100,0

 

 

Il-Latvja

84,5

77,1

100,0

 

 

Il-Litwanja

76,5

71,0

100,0

 

 

L-Ungerija

81,8

70,9

100,0

 

 

Malta

85,5

86,2

100,0

 

 

L-Olanda

109,3

101,1

101,1

 

 

L-Awstrija

106,9

105,9

105,9

 

 

Il-Polonja

 

64,0

100,0

72,2

 

Il-Portugall

87,8

87,2

100,0

 

 

Ir-Rumanija

 

59,1

100,0

 

69,3

Is-Slovenja

90,8

86,3

100,0

 

 

Is-Slovakkja

84,3

79,0

100,0

 

 

Il-Finlandja

121,3

116,6

116,6

 

 

L-Izvezja

 

98,0

100,0

102,8

 

Ir-Renju Unit

 

100,3

100,3

120,3

 

Culham

96,5

 

 

 

 

Artikolu 4

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2009, l-ammont tal-benefiċċju għall-vakanzi parentali msemmi fit-tieni u t-tielet paragrafi tal-Artikolu 42a tar-Regolamenti tal-Persunal għandu jkun ta’ EUR 894,57 u EUR 1 192,76 għal familji b’ġenitur wieħed.

Artikolu 5

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2009, l-ammont bażiku tal-benefiċċju tal-familja msemmi fl-Artikolu 1(1) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal għandu jkun ta’ EUR 167,31.

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2009, l-ammont tal-benefiċċju għal kull tifel dipendenti msemmi fl-Artikolu 2(1) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal għandu jkun ta’ EUR 365,60.

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2009, l-ammont tal-benefiċċju għall-edukazzjoni msemmi fl-Artikolu 3(1) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal għandu jkun ta’ EUR 248,06.

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2009, l-ammont tal-benefiċċju għall-edukazzjoni msemmi fl-Artikolu 3(2) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal għandu jkun ta’ EUR 89,31.

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2009, l-ammont minimu tal-benefiċċju għall-espatrijazzjoni msemmi fl-Artikolu 69 tar-Regolamenti tal-Persunal u fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 4(1) tal-Anness VII tiegħu għandu jkun ta’ EUR 495,89.

B’effett mill-14 ta’ Lulju 2009, il-benefiċċju għall-espatrijazzjoni msemmi fl-Artikolu 134 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Ħaddiema Oħra għandu jkun ta’ EUR 356,48.

Artikolu 6

B’effett mill-1 ta’ Jannar 2010, il-benefiċċju għal kull kilometru msemmi fl-Artikolu 8(2) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal għandu jiġi aġġustat kif ġej:

EUR 0 għal kull kilometru bejn

0 u 200 km

EUR 0,3719 għal kull kilometru bejn

201 u 1 000 km

EUR 0,6198 għal kull kilometru bejn

1 001 u 2 000 km

EUR 0,3719 għal kull kilometru bejn

2 001 u 3 000 km

EUR 0,1238 għal kull kilometru bejn

3 001 u 4 000 km

EUR 0 0597 għal kull kilometru bejn

4 001 u 10 000 km

EUR 0 għal kull kilometru ‘l fuq minn

10 000 km.

Ma’ dan il-benefiċċju għal kull kilometru għandu jingħadd suppliment b’rata fissa, li jammonta għal:

EUR 185,92 jekk id-distanza bil-ferrovija bejn il-post tal-impjieg u l-post tal-oriġini hija bejn 725 km u 1 450 km;

EUR 371,79 jekk id-distanza bil-ferrovija bejn il-post tal-impjieg u l-post tal-oriġini hija aktar minn 1 450 km.

Artikolu 7

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2009, l-ammont tal-benefiċċju għall-għajxien ta’ kuljum imsemmi fl-Artikolu 10(1) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal għandu jkun ta’:

EUR 38,43 għall-uffiċjali li għandhom dritt għall-benefiċċju tal-familja;

EUR 30,98 għall-uffiċjali li m’għandhomx dritt għall-benefiċċju tal-familja.

Artikolu 8

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2009, il-limitu minimu tal-benefiċċju għall-istallazzjoni msemmi fl-Artikolu 24(3) tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg tal-Ħaddiema l-Oħra għandhom ikunu ta’:

EUR 1 094,01 għal ħaddiem intitolat għall-benefiċċju tal-familja;

EUR 650,50 għal ħaddiem li mhuwiex intitolat għall-benefiċċju tal-familja.

Artikolu 9

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2009, għall-benefiċċju tal-qgħad imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 28a(3) tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg tal-Ħaddiema l-Oħra tal-Komunitajiet Ewropej, il-limitu minimu għandu jkun ta’ EUR 1 312,02, il-limitu massimu għandu jkun ta’ EUR 2 624,05 u l-benefiċċju standard għandu jkun ta’ EUR 1 192,76.

Artikolu 10

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2009, it-tabella tas-salarji bażiċi ta’ kull xahar fl-Artikolu 93 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg tal-Ħaddiema l-Oħra għandha tiġi sostitwita b’din li ġejja:

FUNZJONI GRUPP

1.7.2009

SKALA

GRAD

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 722,65

5 841,66

5 963,14

6 087,15

6 213,73

6 342,95

6 474,86

17

5 057,83

5 163,01

5 270,38

5 379,98

5 491,86

5 606,07

5 722,65

16

4 470,24

4 563,20

4 658,10

4 754,97

4 853,85

4 954,79

5 057,83

15

3 950,91

4 033,08

4 116,95

4 202,56

4 289,96

4 379,17

4 470,24

14

3 491,92

3 564,54

3 638,66

3 714,33

3 791,58

3 870,43

3 950,91

13

3 086,25

3 150,43

3 215,95

3 282,82

3 351,09

3 420,78

3 491,92

III

12

3 950,85

4 033,01

4 116,87

4 202,48

4 289,87

4 379,08

4 470,14

11

3 491,89

3 564,50

3 638,62

3 714,29

3 791,52

3 870,37

3 950,85

10

3 086,24

3 150,42

3 215,93

3 282,80

3 351,07

3 420,75

3 491,89

9

2 727,71

2 784,44

2 842,34

2 901,44

2 961,78

3 023,37

3 086,24

8

2 410,84

2 460,97

2 512,15

2 564,39

2 617,71

2 672,15

2 727,71

II

7

2 727,65

2 784,38

2 842,30

2 901,42

2 961,76

3 023,37

3 086,25

6

2 410,72

2 460,86

2 512,04

2 564,29

2 617,63

2 672,07

2 727,65

5

2 130,61

2 174,93

2 220,16

2 266,34

2 313,48

2 361,60

2 410,72

4

1 883,05

1 922,22

1 962,20

2 003,01

2 044,67

2 087,20

2 130,61

I

3

2 319,77

2 367,92

2 417,06

2 467,23

2 518,43

2 570,70

2 624,05

2

2 050,78

2 093,34

2 136,79

2 181,14

2 226,40

2 272,61

2 319,77

1

1 812,98

1 850,61

1 889,01

1 928,22

1 968,24

2 009,09

2 050,78

Artikolu 11

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2009, il-limitu minimu għall-benefiċċju għall-istallazzjoni msemmi fl-Artikolu 94 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg tal-Ħaddiema l-Oħra għandu jkun ta’:

EUR 822,88 għal ħaddiem intitolat għall-benefiċċju tal-familja;

EUR 487,86 għal impjegat li mhuwiex intitolat għall-benefiċċju tal-familja.

Artikolu 12

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2009, il-limitu minimu għall-benefiċċju tal-qgħad imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg tal-Ħaddiema l-Oħra, għandu jkun ta’ EUR 984,02, il-limitu massimu għandu jkun ta’ EUR 1 968,04 u l-benefiċċju standard għandu jkun ta’ EUR 894,57.

B’effett mit-13 ta’ Lulju 2009, għall-benefiċċju tal-qgħad imsemmi fl-Artikolu 136 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg tal-Ħaddiema l-Oħra, il-limitu minimu għandu jkun ta’ EUR 865,73 u l-limitu massimu għandu jkun ta’ EUR 2 037,00.

Artikolu 13

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2009, il-benefiċċji għal xogħol bix-xift kif stabbiliti fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 1(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KEFA, KEE, Euratom) Nru 300/76 (2) għandhom ikunu ta’ EUR 374,98, EUR 565,98, EUR 618,82 u EUR 843,65 rispettivament.

Artikolu 14

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2009, l-ammonti msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KEE, Euratom, KEFA) Nru 260/68 (3) għandhom ikunu soġġetti għal koeffiċjent ta’ 5,412934.

Artikolu 15

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2009, it-tabella fl-Artikolu 8(2) tal-Anness XIII għar-Regolamenti tal-Persunal għandha tiġi sostitwita b’din li ġejja:

1.7.2009

SKALA

GRAD

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 600,62

17 298,20

18 025,09

18 025,09

18 025,09

18 025,09

 

 

15

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 374,40

16 600,62

17 298,20

 

 

14

12 967,74

13 512,67

14 080,49

14 472,23

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 600,62

13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 791,03

12 967,74

 

 

 

12

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 305,13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 967,74

11

8 953,13

9 329,35

9 721,38

9 991,85

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 461,32

10

7 913,07

8 245,59

8 592,08

8 831,12

8 953,13

9 329,35

9 721,38

10 129,89

9

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 805,24

7 913,07

 

 

 

8

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 898,52

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 913,07

7

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 097,14

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 993,83

6

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 388,85

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 181,38

5

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 762,85

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 463,30

4

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 209,56

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 828,65

3

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 720,55

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 267,72

2

2 946,50

3 070,31

3 199,33

3 288,34

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 771,95

1

2 604,21

2 713,64

2 827,67

2 906,34

2 946,50

 

 

 

Artikolu 16

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2009, għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 18(1) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal, l-ammont tal-benefiċċju fiss li hemm referenza għalih fl-Artikolu 4a preċedenti tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal fis-seħħ qabel l-1 ta’ Mejju 2004 għandu jkun ta’:

EUR 129,36 fix-xahar għall-uffiċjali fi gradi C4 jew C5;

EUR 198,33 fix-xahar għall-uffiċjali kklassifikati fil-gradi C1, C2 jew C3.

Artikolu 17

B’effett mit-13 ta’ Lulju 2009, it-tabella tas-salarji bażiċi ta’ kull xahar fl-Artikolu 133 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Ħaddiema Oħra għandha tiġi sostitwita b’din li ġejja:

Grad

1

2

3

4

5

6

7

Paga bażika full-time

1 649,12

1 921,23

2 083,02

2 258,43

2 448,62

2 654,81

2 878,37

Grad

8

9

10

11

12

13

14

Paga bażika full-time

3 120,77

3 383,57

3 668,50

3 977,43

4 312,37

4 675,52

5 069,25

Grad

15

16

17

18

19

 

 

Paga bażika full-time

5 496,13

5 958,97

6 460,77

7 004,85

7 594,73

 

 

Artikolu 18

Dan ir-Regolament għandu, meta jkun meħtieġ, jiġi rivedut u għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandha, meta jkun il-każ, tippreżenta proposta, għall-emendament ta’ dan ir-Regolament, li dwarha l-Kunsill għandu jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata.

Artikolu 19

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-ġurnata wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Ufficjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta’ Diċembru 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

C. BILDT


(1)  ĠU L 56, 4.3.1968, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEFA, KEE, Euratom) Nru 300/76 tad-9 ta’ Frar 1976 li jistabbilixxi l-kategoriji ta’ uffiċjali intitolati għal benefiċċji għal xogħol bix-xift, u r-rati u l-kondizzjonijiet tagħhom (ĠU L 38, 13.2.1976, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (KEE, Euratom, KEFA) Nru 260/68 tal-Kunsill tad-29 ta Frar 1968 li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet u l-proċedura għall-applikazzjoni tat-taxxa għall-benefiċċju tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 56, tal-4.3.1968, p. 8).


29.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 348/16


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2009/1012/PESK

tat-22 ta’ Diċembru 2009

dwar appoġġ għall-attivitajiet tal-UE għall-promozzjoni tal-kontroll tal-esportazzjoni ta’ armi u l-prinċipji u l-kriterji tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK fost pajjiżi terzi

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 26(2) u l-Artikolu 31(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Fis-26 ta’ Ġunju 1997, il-Kunsill adotta l-Programm tal-UE għall-Prevenzjoni u l-Ġlieda kontra t-Traffikar Illeċitu ta’ Armi Konvenzjonali, li jimpenja lill-UE u lill-Istati Membri tagħha sabiex jieħdu azzjoni konċertata biex lil jassistu pajjiżi oħra fil-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffiku illeċitu tal-armi.

(2)

Fit-8 ta’ Diċembru 2008, il-Kunsill adotta l-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK li tiddefinixxi regoli komuni li jirregolaw il-kontroll tal-esportazzjoni ta’ teknoloġija u tagħmir militari, li tistabbilixxi tmien kriterji għall-esportazzjoni ta’ armi konvenzjonali (1), tistabbilixxi mekkaniżmu ta’ notifika u konsultazzjoni għal ċaħdiet u tinkludi proċedura ta’ trasparenza permezz tal-pubblikazzjoni tar-rapporti annwali tal-UE dwar l-esportazzjoni tal-armi. Dik il-Pożizzjoni Komuni tikkontribwixxi sinifikament għall-armonizzazzjoni ta’ linji ta’ politika nazzjonali dwar il-kontroll tal-esportazzjoni tal-armi u l-prinċipji u l-kriterji tagħha ġew sottoskritti uffiċjalment minn diversi pajjiżi terzi.

(3)

L-Artikolu 11 tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK jiddikjara li l-Istati Membri ser jagħmlu ħilithom kollha biex iħeġġu Stati oħra li jesportaw armi biex japplikaw il-kriterji tal-Pożizzjoni Komuni.

(4)

L-Istrateġija Ewropea ta’ Sigurtà adottata minn Kapijiet ta’ Stat u Gvern fit-12 ta’ Diċembru 2003 ssemmi ħames sfidi ewlenin li jridu jiġu ffaċċjati mill-UE fl-ambjent ta’ wara l-Gwerra Bierda: it-terroriżmu, il-proliferazzjoni tal-armi tal-qerda tal-massa, il-konflitti reġjonali, il-falliment tal-Istat u l-kriminalità organizzata. Il-konsegwenzi taċ-ċirkolazzjoni mhux ikkontrollata ta’ armi konvenzjonali huma ċentrali għal erba’ minn dawn il-ħames sfidi. Tabilħaqq, it-trasferiment mhux ikkontrollat tal-armi jikkontribwixxi fl-aggravazzjoni tat-terroriżmu u l-kriminalità organizzata, u huwa fattur prinċipali fit-tfaqqigħ u l-firxa ta’ konflitti, kif ukoll fil-waqgħa tal-istrutturi tal-Istat. Flimkien ma’ dan, l-Istrateġija tissottolinja l-importanza ta’ kontrolli ta’ esportazzjoni biex jikkontrollaw il-proliferazzjoni.

(5)

L-Istrument Internazzjonali li Jippermetti lill-Istati biex Jidentifikaw u Jintraċċaw, b’Mod f’Waqtu u Affidabbli, Armi Żgħar u Armamenti Ħfief Illeċiti, adottat mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fit-8 ta’ Diċembru 2005, jimmira li jtejjeb l-effettività ta’, u jikkumplimenta, ftehimiet eżistenti bilaterali, reġjonali u internazzjonali biex jevita, jiġġieled u jeradika l-kummerċ illeċitu ta’ armi żgħar u armamenti ħfief fl-aspetti kollha tiegħu.

(6)

L-Istrateġija tal-UE biex tiġġieled l-akkumulazzjoni u t-traffikar illeċitu ta’ armi żgħar u armamenti ħfief (SALW) u l-munizzjon tagħhom, adottata mill-Kunsill Ewropew fil-15 u fis-16 ta’ Diċembru 2005, tipprevedi li fil-livell reġjonali u internazzjonali l-UE għandha, tappoġġa t-tisħiħ tal-kontrolli tal-esportazzjoni u l-promozzjoni tal-kriterji tal-Kodiċi ta’ Kondotta dwar l-Esportazzjoni ta’ Armi, sussegwentement sostitwit mill-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK, billi inter alia, tgħin pajjiżi terzi jabbozzaw leġislazzjoni nazzjonali dwar dan u tippromwovi miżuri biex tittejjeb it-trasparenza.

(7)

Fis-6 ta’ Diċembru 2006 l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijet Uniti, bl-appoġġ tal-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea, adottat ir-Riżoluzzjoni 61/89, intitolata “Lejn trattat dwar il-kummerċ fl-armi: stabbiliment ta’ standards internazzjonali komuni għall-importazzjoni, l-esportazzjoni u t-trasferiment ta’ armi konvenzjonali”. F’Diċembru 2006 u f’Ġunju u Diċembru 2007, il-Kunsill adotta konklużjonijiet li jissottolinjaw li huwa importanti għall-UE u l-Istati Membri li jkollhom rwol attiv u jikkooperaw ma’ Stati u organizzazzjonijiet reġjonali oħra fil-proċess fi ħdan in-Nazzjonijiet Uniti biex jistabbilixxu standards internazzjonali komuni għall-importazzjoni, l-esportazzjoni u t-trasferiment ta’ armi konvenzjonali, li jkunu ta’ kontribut kbir għall-indirizzar tal-proliferazzjoni mhux mixtieqa u irresponsabbli ta’ armi konvenzjonali li jimminaw il-paċi, is-sigurtà, l-iżvilupp u r-rispett sħiħ għad-drittijiet tal-bniedem.

(8)

Fis-17 ta’ Marzu 2008, il-Kunsill adotta l-Azzjoni Konġunta 2008/23/PESK dwar appoġġ għall-attivitajiet tal-UE gaħll-promozzjoni tal-kontroll tal-esportazzjoni ta’ armi u l-prinċipji u l-kriterji tal-Kodiċi ta’ Kondotta tal-UE dwar l-Esportazzjoni ta Armi bejn pajjiżi terzi (2); l-aħħar attività taħt din l-Azzjoni Konġunta seħħet fis-27 u t-28 ta’ Ottubru 2009,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.   Għall-finijiet tal-implimentazzjoni prattika ta’:

l-Istrateġija Ewropea ta’ Sigurtà,

l-Istrateġija tal-UE biex tiġġieled l-akkumulazzjoni illeċita u t-traffikar tal-SALW u l-munizzjon tagħhom,

l-Artikolu 11 tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK,

il-Programm tal-UE għall-Prevenzjoni u l-Ġlieda kontra t-Traffikar Illeċitu fl-Armi Konvenzjonali,

l-Istrument Internazzjonali li Jippermetti lill-Istati Jidentifikaw u Jintraċċaw, b’mod f’Waqtu u Affidabbli, Armi Żgħar u Armamenti Ħfief Illeċiti, u

il-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar Trattat Internazzjonali dwar il-Kummerċ fl-Armi,

l-Unjoni Ewropea għandha tappoġġa attivitajiet sabiex tippromwovi l-objettivi li ġejjin:

(a)

il-promozzjoni fost il-pajjiżi terzi tal-kriterji u l-prinċipji tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK;

(b)

l-assistenza lil pajjiżi terzi fl-abbozzar u l-implimentazzjoni ta’ leġislazzjoni biex jiġi żgurat kontroll effettiv tal-esportazzjoni ta’ armi;

(ċ)

l-assistenza lil pajjiżi terzi fit-taħriġ ta’ uffiċjali ta’ liċenzjar biex tiġi żgurata implimentazzjoni adegwata u infurzar ta’ kontrolli tal-esportazzjoni ta’ armi;

(d)

l-assistenza lil pajjiżi terzi u lir-reġjun fl-elaborazzjoni ta’ rapporti nazzjonali u reġjonali dwar l-esportazzjoni ta’ armi u l-promozzjoni ta’ forom oħra ta’ skrutinju sabiex tiġi promossa t-trasparenza u r-responsabbiltà fl-esportazzjoni ta’ armi;

(e)

it-tħeġġiġ tal-pajjiżi terzi biex jappoġġaw il-proċess tan-Nazzjonijiet Uniti bil-għan li jiġi adottat trattat internazzjonali li jorbot u li jistabbilixxi standards komuni għall-kummerċ dinji f’armi konvenzjonali, u li tassisti fl-iżgurar li dawn ikunu f’pożizzjoni biex jikkonformaw ma’ tali standards komuni possibbli.

2.   Deskrizzjoni tal-proġetti li jgħinu dawn l-objettivi, kif msemmija fil-paragrafu 1, hija mniżżla fl-Anness.

Artikolu 2

1.   Ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà (RGħ), għandu jkun responsabbli għall-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni.

2.   L-implimentazzjoni teknika tal-proġetti msemmija fl-Artikolu 1(2) għandha titwettaq mill-entità implimentattiva li ġejja:

L-Uffiċċju Federali Ġermaniż tal-Ekonomija u l-Kontroll tal-Esportazzjoni, BAFA.

3.   L-entità implimentattiva għandha twettaq il-kompiti tagħha taħt ir-responsabbiltà tar- RGħ. Għal dan l-iskop, ir-RGħ għandu jidħol fl-arranġamenti neċessarji mal-aġenzija implimentattiva.

Artikolu 3

1.   L-ammont finanzjarju ta’ referenza għall-implimentazzjoni tal-proġetti msemmija fl-Artikolu 1(2) għandu jkun ta’ EUR 787 000.

2.   L-infiq iffinanzjat mill-ammont stabbilit fil-paragrafu 1 għandu jkun amministrat f’konformità mal-proċeduri u r-regoli applikabbli għall-baġit tal-Unjoni.

3.   Il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-implimentazzjoni tajba tal-kontribut tal-UE msemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. Għal dan il-għan, hija għandha tikkonkludi ftehim ta’ finanzjament mal-entità implimentattiva msemmija fl-Artikolu 2(2). Il-ftehimiet għall-finanzjament għandhom jistipulaw li l-entità implimentattiva għandha tiżgura viżibbiltà tal-kontribuzzjoni tal-UE, adatta għad-daqs tiegħu.

4.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel ħilitha biex tikkonkludi l-ftehim ta’ finanzjament imsemmi fil-paragrafu 3 malajr kemm jista’ jkun wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni. Hija għandha tinforma lill-Kunsill bi kwalunkwe diffikultajiet f’dak il-proċess u bid-data tal-konklużjoni tal-ftehim.

Artikolu 4

1.   Rapport fattwali dwar il-progress miksub f’kull pajjiżi benefiċjarju għandu jitħejja mal-konklużjoni tal-aħħar workshop u skambji tal-persunal taħt din id-Deċiżjoni mill-Kapijiet tal-Missjoni tal-UE f’kull wieħed mill-pajjiżi benefiċjarji.

2.   Ir-RGħ, għandu jirrapporta lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni, abbażi ta’ rapporti regolari mħejjija mill-entità implimentattiva msemmija fl-Artikolu 2(2) u l-Kapijiet tal-Missjoni msemmija fil-paragrafi 1 ta’ dan l-Artikolu. Ir-rapporti għandhom jiffurmaw il-bażi għall-evalwazzjoni magħmula mill-Kunsill. Il-Kummissjoni għandha tkun assoċjata b’mod sħiħ u għandha tipprovdi informazzjoni dwar l-implimentazzjoni finanzjarja tal-proġetti kif imsemmija fl-Artikolu 3(3).

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Hija għandha tiskadi 24 xahar wara d-data tal-konklużjoni tal-ftehim ta’ finanzjament imsemmi fl-Artikolu 3(3), jew sitt xhur wara d-data tal-adozzjoni tagħha jekk l-ebda ftehim ta’ finanzjament ma jkun ġie konkluż f’dak il-perijodu.

Artikolu 6

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Diċembru 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

A. CARLGREN


(1)  ĠU L 335, 13.12.2008, p. 99.

(2)  ĠU L 75, 18.3.2008, p. 81.


ANNESS

Appoġġ għall-attivitajiet tal-UE għall-promozzjoni tal-kontroll tal-esportazzjoni ta’ armi u l-prinċipji u l-kriterji tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK fost pajjiżi terzi

I.   Objettivi

L-objettivi ġenerali ta’ din id-Deċiżjoni huma:

(a)

il-promozzjoni fost il-pajjiżi terzi tal-kriterji u l-prinċipji tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK;

(b)

l-assistenza lil pajjiżi terzi fl-abbozzar u l-implimentazzjoni ta’ leġislazzjoni biex jiġi żgurat kontroll effettiv tal-esportazzjoni ta’ armi;

(ċ)

l-assistenza lil pajjiżi fit-taħriġ ta’ uffiċjali ta’ liċenzjar biex tiġi żgurata implimentazzjoni adegwata u infurzar ta’ kontrolli ta’ esportazzjoni ta’ armi;

(d)

l-assistenza lil pajjiżi u reġjuni fl-elaborazzjoni ta’ rapporti nazzjonali u reġjonali dwar l-esportazzjoni ta’ armi u l-promozzjoni ta’ forom oħra ta’ skrutinju sabiex tiġi promossa t-trasparenza u r-responsabbiltà fl-esportazzjoni ta’ armi;

(e)

it-tħeġġiġ tal-pajjiżi terzi biex jappoġġaw il-proċess tan-Nazzjonijiet Uniti bil-għan li jiġi adottat trattat internazzjonali li jorbot u li jistabbilixxi standards komuni għall-kummerċ dinji f’armi konvenzjonali, u li tassisti fl-iżgurar li dawn ikunu f’pożizzjoni biex jikkonformaw ma’ tali standards komuni possibbli.

II.   Proġetti

 

Għan:

Li tipprovdi assistenza teknika lil pajjiżi terzi interessati li wrew rieda li jtejbu l-istandards u l-prattiki tagħhom fil-qasam tal-kontroll tal-esportazzjonijiet ta’ teknoloġija u tagħmir militari, u biex jallinjaw l-istandards u l-prattiki tagħhom ma’ dawk maqbula u applikati mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, u stabbiliti fil-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK tat-8 ta’ Diċembru 2008; u l-Gwida għall-Utenti li takkumpanjaha.

 

Deskrizzjonijiet u stima tal-ispejjeż:

(i)

Workshops ma’ gruppi ta’ pajjiżi

Il-proġett ser jieħu l-forma ta’ 5 workshops ta’ jumejn li għalihom ser jiġu mistiedna uffiċjali tal-gvern, tad-dwana u tal-liċenzjar mill-grupp ta’ pajjiżi magħżul. Rappreżentanti tal-industrija tad-difiża jistgħu wkoll jiġu mistiedna. Il-workshops jistgħu jseħħu f’pajjiż benefiċjarju jew f’post ieħor determinat mir-RGħ. It-taħriġ fl-oqsma rilevanti ser jingħata mill-esperti mill-amministrazzjonijiet nazzjonali tal-Istati Membri tal-UE, minn pajjiżi li allinjaw ruħhom mal-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK; mis-Segretarjat tal-Kunsill tal-IE u/jew mis-settur privat (inkluż NGOs).

(ii)

Skambji tal-persunal

Il-proġett ser jieħu l-forma ta’ massimu ta’ erba’ żjarat ta’ ħidma jew studju minn uffiċjali tal-gvern u/jew uffiċjali tal-liċenzjar mill-pajjiżi kandidati benefiċjarji tal-UE lill-awtoritajiet rilevanti tal-Istati Membri tal-UE jew massimu ta’ erba’ żjarat ta’ ħidma jew studju ta’ mhux aktar minn xahar minn uffiċjali tal-gven u/jew uffiċjali tal-liċenzjar mill-Istati Membri tal-UE lill-awtoritajiet rilevanti ta’ pajjiżi benefiċjarji ta’ mhux aktar minn xahar (1).

III.   Tul ta’ żmien

It-tul ta’ żmien totali stmat għall-implimentazzjoni tal-proġetti ser ikun ta’ 24 xahar.

IV.   Benefiċjarji

 

L-ewwel nofs tal-2010:

(i)

Il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent (l-Albanija; il-Bosnja u Ħerzegovina; il-Kroazja; Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja; il-Montenegro u s-Serbja);

(ii)

L-imsieħba Mediterranji tal-Afrika ta’ Fuq għall-Politika Ewropea tal-Viċinat (l-Alġerija; l-Eġittu; il-Libja; il-Marokk u t-Tuneżija);

 

It-tieni nofs tal-2010:

L-imsieħba tal-Ewropa tal-Lvant u l-Kawkasu għall-Politika Ewropea tal-Viċinat (l-Armenja; l-Azerbajġan; il-Belarus; il-Ġeorġja; il-Moldova u l-Ukraina);

 

L-ewwel nofs tal-2011:

Il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent (l-Albanija; il-Bosnja u Ħerzegovina; il-Kroazja; Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja; il-Montenegro u s-Serbja);

 

It-tieni nofs tal-2011:

L-Imsieħba tal-Ewropa tal-Lvant u l-Kawkasu għall-Politika Ewropea tal-Viċinat (l-Armenja; l-Azerbajġan; il-Belarus; il-Ġeorġja; il-Moldova u l-Ukraina).

Jekk ċirkostanzi mhuż mistennija jagħmlu neċessarju li ssir emenda tal-lista tal-benefiċjarji jew iż-żmien taż-żamma tal-workshops, il-Grupp ta’ Ħidma dwar l-Esportazzjoni ta’ Armi Konvenzjonali (COARM) jista’, fuq proposta mir-RGħ, jiddeċiedi li jagħmel dan.

Jekk xi wieħed minn dawn il-pajjiżi msemmija hawn fuq ma jkunx jixtieq jipparteċipa fil-workshop, pajjiżi addizzjonali jistgħu jiġu magħżula (2) mill-imsieħba addizzjonali li ġejjin tal-Politika Ewropea tal-Viċinat: l-Iżrael; il-Ġordan; il-Libanu; l-Awtorità Palestinjana u s-Sirja.

V.   Valutazzjoni tal-impatt

L-impatt ta’ din id-Deċiżjoni u l-Azzjoni Konġunta 2008/230/PESK għandu jiġi vvalutat mat-tmiem tal-aħħar workshop u l-iskambji tal-persunal taħt din id-Deċiżjoni. Dan ser isir fil-forma ta’ rapporti fattwali dwar l-adozzjoni tal-leġislazzjoni rilevanti, l-istabbiliment ta’ awtoritajiet tal-kontroll tal-esportazzjoni u kontrolli tal-esportazzjoni effettivi fil-pajjiżi benefiċjarji. Ir-rapporti ser jitħejjew mill-Kapijiet tal-Missjoni tal-UE f’kull wieħed mill-pajjiżi benefiċjarji.


(1)  L-għażla tal-benefiċjarji tal-iskambji tal-persunal għandha tinqabel fi ħdan il-Grupp ta’ Xogħol tal-Kunsill relevantifuq proposta tar-RGħ..

(2)  Li jrid jiġi maqbul tinqabel fi ħdan il-Grupp ta’ Xogħol tal-Kunsill relevanti fuq proposta mir-RGħ.


ATTI LI L-PUBBLIKAZZJONI TAGĦHOM MHIJIEX OBBLIGATORJA

29.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 348/21


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL

tat-22 ta' Diċembru 2012

li tawtorizza lir-Repubblika tal-Awstrija biex tkompli tapplika miżura ta' deroga mill-Artikolu 168 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud

(2009/1013/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/112/KE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 395(1) tagħha,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Permezz ta’ ittra rreġistrata mas-Segretarjat Ġenerali tal-Kummissjoni fit-2 ta’ Ġunju 2009, ir-Repubblika tal-Awstrija (minn hawn 'il quddiem l-Awstrija) talbet awtorizzazzjoni biex tkompli tapplika miżura ta' deroga mid-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2006/112/KE li jirregolaw id-dritt ta' tnaqqis u preċedentament mogħtija bid-Deċiżjoni 2004/866/KE (2) taħt is-Sitt Direttiva 77/388/KE tas-17 ta' Mejju 1977 fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ - Sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta' stima (3), li kienet applikabbli dak iż-żmien.

(2)

Skont l-Artikolu 395(2) tad-Direttiva 2006/112/KE, il-Kummissjoni infurmat lill-Istati Membri l-oħrajn bit-talba li saret mill-Awstrija permezz ta’ ittra datata l-10 ta’ Settembru 2009. Permezz ta' ittra datata l-21 ta' Settembru 2009, il-Kummissjoni nnotifikat lill-Awstrija li hi kellha l-informazzjoni kollha li kienet tqis neċessarja biex tikkunsidra t-talba.

(3)

Sabiex jiġi ssimplifikat it-teħid tat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT), il-miżura derogatorja hija maħsuba biex teskludi kompletament mid-dritt ta' tnaqqis il-VAT fuq merkanzija u servizzi meta l-merkanzija u s-servizzi inkwistjoni jintużaw f'iktar minn 90 % tal-każijiet għal raġunijiet privati tal-persuna taxxabbli jew tal-impjegati tagħha, jew, b'mod iktar ġenerali, għal skopijiet li mhumiex ta' negozju.

(4)

Il-miżura tidderoga mill-Artikolu 168 tad-Direttiva 2006/112/KE li tistabbilixxi l-prinċipju ġenerali tad-dritt ta' tnaqqis u hija maħsuba biex tissimplifika l-proċedura biex titħallas il-VAT. L-ammont ta' taxxa dovuta fl-istadju finali tal-konsum huwa affettwat biss b’mod negliġibbli.

(5)

Is-sitwazzjoni legali u fattwali li kienet iġġustifikat l-applikazzjoni attwali tal-miżura ta’ simplifikazzjoni kkonċernata ma nbidlitx, u għadha teżisti. L-Awstrija għandha għalhekk tkun awtorizzata tapplika l-miżura ta’ simplifikazzjoni għal perijodu ieħor, iżda limitat fiż-żmien sabiex tippermetti evalwazzjoni tal-miżura.

(6)

Id-deroga mhux ser ikollha impatt negattiv fuq ir-riżorzi proprji tal-Unjoni derivati mill-VAT,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

B'deroga mill-Artikolu 168 tad-Direttiva 2006/112/KE, l-Awstrija hija awtorizzata li teskludi n-nefqa fuq merkanzija u servizzi mid-dritt ta' tnaqqis tal-VAT meta f’iktar minn 90 % tal-każijiet il-merkanzija u s-servizzi inkwistjoni jintużaw għal raġunijiet privati tal-persuna taxxabbli jew tal-impjegati tagħha, jew, b'mod iktar ġenerali, għal skopijiet li mhumiex ta' negozju.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mill-1 ta' Jannar 2010 sal-31 ta' Diċembru 2012.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika tal-Awstrija.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Diċembru 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

A. CARLGREN


(1)  ĠU L 347, 11.12.2006, p.1

(2)  ĠU L 371, 18.12.2004, p. 47.

(3)  ĠU L 145, 13.6.1977, p. 1.


29.12.2009   

MT XM XM

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 348/22


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-22 ta' Diċembru 2009

li taħtar il-membri u l-membri supplenti tal-Kumitat tar-Reġjuni għall-perijodu mis-26 ta' Jannar 2010-25 ta' Jannar 2015

(2009/1014/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikoli 300(3) u 305 tiegħu, flimkien mal-Artikolu 8 tal-Protokoll dwar Dispożizzjonijiet Transitorji anness għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-prosposti magħmula minn kull Stat Membru,

Billi:

(1)

L-Artikolu 300 (3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jitlob li membri jew membri supplenti tal-Kumitat tar-Reġjuni, minbarra li jkunu rappreżentanti ta' korpi reġjonali jew lokali, “jew ikollhom mandat elettorali ta' awtorità reġjonali jew lokali jew ikunu politikament responsabbli quddiem assemblea eletta”;

(2)

L-Artikolu 305 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jipprevedi li jinħatru membri tal-Kumitat u numru ndaqs ta' membri supplenti mill-Kunsill għal ħames snin f'konformità mal-proposti magħmula minn kull Stat Membru;

(3)

L-Artikolu 8 tal-Protokoll dwar Dispożizzjonijiet Transitorji jistabbilixxi l-allokazzjoni tal-membri tal-Kumitat tar-Reġjuni;

(4)

Billi l-mandat tal-membri u l-membri supplenti tal-Kumitat tar-Reġjuni ser jiskadi fil-25 ta' Jannar 2010, għandhom jinħatru l-membri u l-membri supplenti ġodda fil-Kumitat tar-Reġjuni;

(5)

Din il-ħatra ser tkun segwita f'data iktar tard bil-ħatra tal-membri u l-membri supplenti l-oħra li n-nomini tagħhom ma kienux ikkomunikati lill-Kunsill qabel l-14 ta' Diċembru 2009,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Dawn li ġejjin huma b'dan maħtura membri tal-Kumitat tar-Reġjuni għall-perijodu mis-26 ta' Jannar 2010 sal-25 ta' Jannar 2015:

bħala membri, il-persuni elenkati skont l-Istat Membru fl-Anness I,

bħala membri supplenti, il-persuni elenkati skont l-Istat Membru fl-Anness II.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata filĠurnal Uffiċjali tal Unjoni Ewropea.

Hija għandha tidħol fis-seħħ id-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Diċembru 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

A. CARLGREN


ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Членове / Miembros / Členové / Medlemmer / Mitglieder / Liikmed / Μέλη / Members / Membres / Membri / Locekļi / Nariai / Tagok / Membri / Leden / Członkowie / Membros / Membri / Členovia / Člani / Jäsenet / Ledamöter

BELGIË / BELGIQUE / BELGIEN

 

De heer Geert BOURGEOIS

Vlaams minister

 

De heer Jos CHABERT

Opvolger in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

 

Monsieur Xavier DESGAIN

Membre du Parlement wallon

 

Mevrouw Mia DE VITS

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Paul FICHEROULLE

Echevin de la Ville de Charleroi

 

Monsieur Jean-François ISTASSE

Membre du Parlement de la Communauté française

 

Herr Karl-Heinz LAMBERTZ

Ministerpräsident der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft

 

Monsieur Michel LEBRUN

Membre du Parlement de la Communauté française

 

Monsieur Charles PICQUE

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

 

De heer Jan ROEGIERS

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Johan SAUWENS

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Luc VAN DEN BRANDE

Voorzitter van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap

БЪЛГАРИЯ

 

Mr. Hasan AZIS

Mayor, Municipality of Karjali

 

Ms. Katya DOYCHEVA

Mayor, Municipality of Tvarditza

 

Ms. Dora IANKOVA

Mayor, Municipality of Smolyan

 

Mr. Vladimir KISSIOV

Municipal Councilor, Municipality of Sofia

 

Mr. Krasimir MIREV

Mayor, Municipality of Targovishte

 

Mr. Vladimir MOSKOV

Mayor, Municipality of Gotze Delchev

 

Mr. Orhan MUMUN

Mayor, Municipality of Mineralni Bani

 

Ms. Detelina NIKOLOVA

Mayor, Municipality of Dobrich

 

Ms. Penka PENKOVA

Mayor, Municipality of Lom

 

Mr. Georgi SLAVOV

Mayor, Municipality of Yambol

 

Mr. Bozhidar YOTOV

Mayor, Municipality of Ruse

 

Mr. Zlatko ZHIVKOV

Mayor, Municipality of Montana

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Pan Pavel BÉM

Primátor hlavního města Prahy

 

RNDr. Jiří BYTEL

Starosta obce Velká Hleďsebe

 

Pan Stanislav EICHLER

Hejtman Libereckého kraje

 

Mgr. Jan KUBATA

Primátor města Ústí nad Labem

 

Paní Helena LANGŠÁDLOVÁ

Místostarostka města Černošce

 

Pan Roman LÍNEK

Náměstek hejtmana Pardubického kraje

 

Pan Josef NOVOTNÝ

Hejtman Karlovarského kraje

 

Ing. Petr OSVALD

Zastupitel města Plzeň

 

Pan Jaroslav PALAS

Hejtman Moravskoslezského kraje

 

Mgr. Juraj THOMA

Primátor města České Budějovice

 

Paní Jana VAŇHOVÁ

Hejtmanka Ústeckého kraje

 

Pan Jiří ZIMOLA

Hejtman Jihočeského kraje

DANMARK

 

Hr. Knud Elmer ANDERSEN

Regionsrådsmedlem

 

Hr. Per BØDKER ANDERSEN

Byrådsmedlem

 

Hr. Jens Christian GJESING

Borgmester

 

Hr. Jens Arne HEDEGAARD JENSEN

Byrådsmedlem

 

Hr. Henning JENSEN

Borgmester

 

Fru Tove LARSEN

Borgmester

 

Hr. Henrik Ringbæk MADSEN

Regionrådsmedlem

 

Hr. Jens Jørgen NYGAARD

Byrådsmedlem

 

Hr. Karsten Uno PETERSEN

Regionrådsmedlem

DEUTSCHLAND

 

Frau Nicola BEER

Hessische Staatssekretärin für Europaangelegenheiten

 

Herr Ralf CHRISTOFFERS

Minister für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg

 

Herr Wolfgang GIBOWSKI

Staatssekretär, Bevollmächtigter des Landes Niedersachsen beim Bund

 

Herr Rolf HARLINGHAUSEN MdL

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (Landtag)

 

Frau Monika HELBIG

Bevollmächtigte beim Bund und Europabeauftragte des Landes Berlin

 

Herr Niclas HERBST MdL

Mitglied des Landtages von Schleswig-Holstein

 

Herr Helmut M. JAHN

Landrat des Hohenlohekreises

 

Herr Werner JOSTMEIER MdL

Mitglied des Landtages von Nordrhein-Westfalen

 

Herr Norbert KARTMANN MdL

Mitglied des Hessischen Landtages

 

Dr. Kerstin KIESSLER

Staatsrätin, Mitglied des Senats der Freien Hansestadt Bremen

 

Dr. Karl-Heinz KLÄR

Bevollmächtigter des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa

 

Herr Dieter KLÖCKNER MdL

Mitglied des Landtages Rheinland-Pfalz

 

Frau Uta-Maria KUDER

Justizministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern

 

Herr Heinz LEHMANN MdL

Mitglied des Sächsischen Landtags

 

Dr. Jürgen MARTENS

Sächsischer Staatsminister der Justiz und für Europa

 

Herr Heinz MAURUS

Bevollmächtigter des Landes Schleswig-Holstein beim Bund, Staatssekretär

 

Frau Martina MICHELS MdL

Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

 

Frau Emilia MÜLLER

Bayerische Staatsministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

 

Herr Peter MÜLLER MdL

Ministerpräsident des Saarlandes

 

Herr Dr. Holger POPPENHAEGER

Justizminister des Freistaates Thüringen

 

Prof. Dr. Wolfgang REINHART MdL

Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg

 

Dr. hc. Petra ROTH

Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt am Main

 

Dr. Michael SCHNEIDER

Staatssekretär, Bevollmächtigter des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund

 

Herr Hans-Josef VOGEL

Bürgermeister der Stadt Arnsberg

EESTI

 

Mr. Väino HALLIKMÄGI

Member of Pärnu City Council

 

Mr. Kaido KAASIK

Mayor of Valjala Rural Municipality Government

 

Mr. Teet KALLASVEE

Member of Haapsalu City Council

 

Mr. Kurmet MÜÜRSEPP

Member of Antsla Rural Municipality Council

 

Mr. Jüri PIHL

Vice- Mayor of Tallinn City Government

 

Mr. Uno SILBERG

Member of Kose Rural Municipality Council

 

Mr. Toomas VITSUT

Chairman of Tallinn City Council

ΕΛΛΑΣ

 

Θεόδωρος ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος Παλλήνης Αττικής

 

Γρηγόριος ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος Χαλανδρίου Αττικής

 

Νικήτας ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Δήμαρχος Αθηναίων

 

Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Νομάρχης Πιερίας

 

Ιωάννης ΣΓΟΥΡΟΣ

Νομάρχης Αθηνών

 

Κωνσταντίνος ΣΙΜΙΤΣΗΣ

Δήμαρχος Καβάλας

 

Ευαγγελία ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ-ΗΛΙΑΚΗ

Νομάρχης Ηρακλείου Κρήτης

 

Κωνσταντίνος ΤΑΤΣΗΣ

Πρόεδρος Διευρυμένης Ν.Α. Ξάνθης-Δράμας-Καβάλας

 

Κωνσταντίνος ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ

Νομαρχιακός Σύμβουλος Πειραιά

 

Δημήτριος ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ

Δήμαρχος Λεωνιδίου Αρκαδίας

 

Ανδρέας ΦΟΥΡΑΣ

Δήμαρχος Πατρέων

 

Παναγιώτης ΨΩΜΙΑΔΗΣ

Νομάρχης Θεσσαλονίκης

ESPAÑA

 

D.a Esperanza AGUIRRE GIL DE BIEDMA

Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid

 

D. Vicente Alberto ÁLVAREZ ARECES

Presidente de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

 

D. Francesc ANTICH OLIVER

Presidente de la Comunidad Autónoma de Illes Balears

 

D.a Rita BARBERÁ NOLLA

Alcaldesa de Valencia

 

D. José María BARREDA FONTES

Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

 

D. Francisco CAMPS ORTIZ

Presidente de la Comunitat Valenciana.

 

D. Pedro CASTRO VÁZQUEZ

Alcalde de Getafe

 

D. Guillermo FERNÁNDEZ VARA

Presidente de la Junta de Extremadura

 

D.a Dolores GOROSTIAGA SAIZ

Vicepresidenta de la Comunidad Autónoma de Cantabria y Consejera de Empleo y Bienestar Social

 

D. Jose Antonio GRIÑÁN MARTÍNEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

 

D. Jordi HEREU I BOHER

Alcalde de Barcelona

 

D. Juan Vicente HERRERA CAMPO

Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

 

D. Marcelino IGLESIAS RICOU

Presidente del Gobierno de Aragón

 

D. Francisco Javier LOPEZ ALVAREZ

Lehendakari del Gobierno Vasco

 

D. José MONTILLA AGUILERA

Presidente de la Generalitat de Catalunya

 

D. Alberto NÚÑEZ FEIJÓO

Presidente de la Xunta de Galicia

 

D. Paulino RIVERO BAUTE

Presidente del Gobierno de Canarias

 

D. Alberto RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ

Mandato: Alcalde de Madrid

 

D. Pedro María SANZ ALONSO

Presidente del Gobierno de La Rioja

 

D. Miguel SANZ SESMA

Presidente del Gobierno de Navarra

 

D. Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

FRANCE

 

M. Jacques BLANC

Maire de La Canourgue

 

Mme Danièle BOEGLIN

Première Vice-présidente du Conseil général de l'Aube

 

M. Jean-Paul BORE

Premier Vice-président du Conseil régional du Languedoc-Roussillon

 

M. Bruno BOURG-BROC

Maire de Châlons en Champagne

 

Mme. Claudette BRUNET-LECHENAULT

Vice-présidente du Conseil général de Saône et Loire

 

M. François COMMEINHES

Maire de Sète

 

M. Michel DELEBARRE

Maire de Dunkerque

 

M. Jean-Louis DESTANS

Président du Conseil général de l'Eure

 

Mme Claude du GRANRUT

Conseillère régionale de Picardie

 

M. Pierre HUGON

Vice-président du Conseil général de la Lozère

 

M. Jean-Louis JOSEPH

Maire de la Bastidonne

 

Mme Anne-Marie KEISER

Vice-présidente du Conseil général de Gironde

 

M. Jean-Yves LE DRIAN

Président du Conseil régional de Bretagne

 

M. Alain LE VERN

Président du Conseil régional de Haute-Normandie

 

M. Pierre MAILLE

Président du Conseil général du Finistère

 

M. Daniel PERCHERON

Président du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais

 

M. Jean-Vincent PLACE

Conseiller régional de l'Ile-de-France

 

M. Jean PRORIOL

Conseiller régional d'Auvergne

 

M. Camille de ROCCA SERRA

Président de l'Assemblée de Corse

 

M. Christophe ROUILLON

Maire de Coulaines

 

M. Alain ROUSSET

Président du Conseil régional d'Aquitaine

 

M. Ange SANTINI

Président du Conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Corse

 

M. René SOUCHON

Président du Conseil régional d'Auvergne

 

M. Bernard SOULAGE

Premier Vice-président du Conseil régional de Rhône-Alpes

ITALIA

 

Sig. Antonio BASSOLINO

Presidente della Regione Campania

 

Sig.ra Mercedes BRESSO

Presidente della Regione Piemonte

 

Sig. Claudio BURLANDO

Presidente della Regione Liguria

 

Sig. Ugo CAPPELLACCI

Presidente della Regione Sardegna

 

Sig. Giuseppe CASTIGLIONE

Presidente della Provincia di Catania

 

Sig. Luciano CAVERI

Consigliere regionale della Regione Valle d'Aosta

 

Sig. Sergio CHIAMPARINO

Sindaco del Comune di Torino

 

Sig. Giovanni CHIODI

Presidente della Regione Abruzzo

 

Sig.ra Maria Luisa COPPOLA

Assessore e Consigliere regionale della Regione Veneto

 

Sig. Luis DURNWALDER

Consigliere regionale/Presidente Provincia autonoma di Bolzano

 

Sig. Giorgio GRANELLO

Sindaco del Comune di Ponzano Veneto

 

Sig. Agazio LOIERO

Presidente della Regione Calabria

 

Sig. Claudio MARTINI

Presidente della Regione Toscana

 

Sig.ra Sonia MASINI

Presidente della Provincia di Reggio Emilia

 

Sig. Graziano MILIA

Presidente della Provincia di Cagliari

 

Sig. Francesco MUSOTTO

Deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana

 

Sig. Roberto PELLA

Consigliere del Comune di Valdengo

 

Sig. Massimo PINESCHI

Consigliere della Regione Lazio

 

Sig. Savino Antonio SANTARELLA

Sindaco del Comune di Candela

 

Sig. Vito SANTARSIERO

Sindaco del Comune di Potenza

 

Sig. Gian Mario SPACCA

Presidente della Regione Marche

 

Sig. Nicola VENDOLA

Presidente della Regione Puglia

 

Sig. Riccardo VENTRE

Consigliere del Comune di Caserta

 

Sig.ra Marta VINCENZI

Sindaco del Comune di Genova

ΚYΠΡΟΣ

 

Γεώργιος ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών

 

Σάββας ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ

Δήμαρχος Στροβόλου

 

Χριστόδουλος Κώστα ΚΑΤΤΙΡΤΖΗ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Ζώδιας

 

Ελένη ΛΟΥΚΑΪΔΟΥ

Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας

 

Χρίστος ΜΕΣΗΣ

Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς

 

Ευγένιος ΜΙΧΑΗΛ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Ομόδους

LATVIJA

 

Andris JAUNSLEINIS

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

 

Guntars KRIEVIŅŠ

Liepājas pilsētas domes deputāts

 

Aleksandrs LIELMEŽS

Mālpils novada domes priekšsēdētājs

 

Jānis NEIMANIS

Grobiņas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

Indra RASSA

Saldus novada domes priekšsēdētāja

 

Leonīds SALCEVIČS

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

 

Ainārs ŠLESERS

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks

LIETUVA

 

Arnoldas ABRAMAVIČIUS

Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Vytas APUTIS

Kazlų rūdos savivaldybės tarybos narys

 

Andrius KUPČINSKAS

Kauno miesto savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Virginijus KOMSKIS

Pagėgių savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Ričardas MALINAUSKAS

Druskininkų savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Daiva MATONIENĖ

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė (mero pavaduotoja)

 

Gediminas PAVIRŽIS

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys

 

Povilas ŽAGUNIS

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Odeta ŽERLAUSKIENĖ

Skuodo rajono savivaldybės tarybos narė (mero pavaduotoja)

LUXEMBOURG

 

Mme Simone BEISSEL

Echevin de la Ville de Luxembourg

 

Mme Agnès DURDU

Membre du conseil communal de Wincrange

 

M. Dan KERSCH

Bourgmestre de la commune de Mondercange

 

M. Albert LENTZ

Echevin de la commune de Mersch

 

M. Paul-Henri MEYERS

Membre du conseil communal de Luxembourg

 

M. Marc SCHAEFER

Membre du conseil communal de Vianden

MAGYARORSZÁG

 

Ferenc BENKŐ

Tiszaladány község polgármestere

 

Gábor BIHARY

Budapest Főváros Közgyűlésének tagja

 

György GÉMESI dr.

Gödöllő város polgármestere

 

György IPKOVICH dr.

Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere

 

Attila JÓSZAI

Szigetszentmiklós város képviselő-testületének tagja

 

Csaba MOLNÁR dr.

Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés tagja

 

Sándor NAGY

Kistelek város polgármestere

 

József RIBÁNYI

Tamási város polgármestere

 

István SÉRTŐ-RADICS dr.

Uszka község polgármestere

 

Gyula SZABÓ

Heves Megyei Közgyűlés tagja

 

András SZALAY dr.

Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagja

 

Zoltán VARGA

Békés Megyei Közgyűlés tagja

MALTA

 

Ms. Claudette ABELA BALDACCHINO

Deputy Mayor of Qrendi

 

Dr. Samuel AZZOPARDI

Mayor of Victoria, Gozo

 

Mr. Michael COHEN

Mayor of Kalkara

 

Mr. Joseph CORDINA

Mayor of Xagħra, Gozo

 

Dr. Malcolm MIFSUD

Mayor of Pietà

NEDERLAND

 

Dhr A. (Ahmed) ABOUTALEB

Burgemeester (mayor) of the city of Rotterdam

 

Dhr J.H. (Rob) BATS

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Drenthe

 

Dhr D. (Dick) BUURSINK

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Overijssel

 

Mevr. H.M.C. (Lenie) DWARSHUIS - VAN DE BEEK

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Zuid-Holland

 

Dhr L.J.P.M. (Léon) FRISSEN

Commissaris van de Koningin (Governor: chair of the Council and of the Executive Council) of the Province of Limburg

 

Mevr. A. (Annemarie) JORRITSMA-LEBBINK

Burgemeester (mayor) of the city of Almere

 

Mevr. R. (Rinske) KRUISINGA

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Noord-Holland

 

Dhr C.H.J. (Cor) LAMERS

Burgemeester (mayor) of the municipality of Houten

 

Mevr. K.M.H. (Karla) PEIJS

Commissaris van de Koningin (Governor: chair of the council and of the executive council) of the province of Zeeland

 

Dhr A.G.J.M. (Ton) ROMBOUTS

Burgemeester (mayor) of the city of 's Hertogenbosch

 

Dhr G.A.A. (Bas) VERKERK

Burgemeester (mayor) of the city of Delft

 

Mevr. L.M.B.C. (Luzette) WAGENAAR-KROON

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the municipality of Drechterland

ÖSTERREICH

 

Herr Gerhard DÖRFLER

Landeshauptmann von Kärnten

 

Dr. Michael HÄUPL

Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien

 

Herr Erwin MOHR

Mitglied des Gemeinderats von Wolfurt

 

Herr Hans NIESSL

Landeshauptmann von Burgenland

 

Herr Johannes PEINSTEINER

Bürgermeister von St. Wolfgang im Salzkammergut

 

Dr. Erwin PRÖLL

Landeshauptmann von Niederösterreich

 

Dr. Josef PÜHRINGER

Landeshauptmann von Oberösterreich

 

Dr. Herbert SAUSGRUBER

Landeshauptmann von Vorarlberg

 

Dr. Heinz SCHADEN

Bürgermeister der Stadt Salzburg

 

Dr. Franz SCHAUSBERGER

Beauftragter des Landes Salzburg für den Ausschuss der Regionen

 

DDr. Herwig VAN STAA

Präsident des Landtags von Tirol

 

Mag. Franz VOVES

Landeshauptmann der Steiermark

POLSKA

 

Jacek CZERNIAK

Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego

 

Konstanty DOMBROWICZ

Prezydent Miasta Bydgoszcz

 

Marcin JABŁOŃSKI

Marszałek Województwa Lubuskiego

 

Adam JARUBAS

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

 

Lech JAWORSKI

Radny m.st. Warszawy

 

Maciej KOBYLIŃSKI

Prezydent Miasta Słupsk

 

Jan KOZŁOWSKI

Marszałek Województwa Pomorskiego

 

Witold KROCHMAL

Burmistrz Miasta i Gminy Wołów

 

Jerzy KROPIWNICKI

Prezydent Miasta Łodzi

 

Marek NAWARA

Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Jacek PROTAS

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

Józef SEBESTA

Marszałek Województwa Opolskiego

 

Adam STRUZIK

Marszałek Województwa Mazowieckiego

 

Bogusław ŚMIGIELSKI

Marszałek Województwa Śląskiego

 

Stanisław SZWABSKI

Przewodniczący Rady Miasta Gdynia

 

Leszek ŚWIĘTALSKI

Wójt Gminy Stare Bogaczowice

 

Marek TRAMŚ

Starosta Polkowicki

 

Ludwik WĘGRZYN

Radny Powiatu Bocheńskiego

 

Marek WOŹNIAK

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 

Tadeusz WRONA

Prezydent Miasta Częstochowa

 

Jerzy ZAJĄKAŁA

Wójt Gminy Łubianka

PORTUGAL

 

Exmo. Sr. Manuel Joaquim BARATA FREXES

Presidente da Câmara Municipal do Fundão

 

Exmo. Sr. Alberto João CARDOSO GONÇALVES JARDIM

Presidente do Governo Regional da Madeira

 

Exmo. Sr. José Macário Custódio CORREIA

Presidente da Câmara Municipal de Faro

 

Exmo. Sr. Rui Fernando DA SILVA RIO

Presidente da Câmara Municipal do Porto

 

Exmo. Sr. Fernando DE CARVALHO RUAS

Presidente da Câmara Municipal de Viseu

 

Exmo. Sr. Carlos Manuel MARTINS DO VALE CÉSAR

Presidente do Governo Regional dos Açores

 

Exmo. Sr. José Luís PEREIRA CARNEIRO

Presidente da Câmara Municipal de Baião

 

Exmo. Sr. Carlos Alberto PINTO

Presidente da Câmara Municipal da Covilhã

 

Exmo. Sr. Joaquim Moreira RAPOSO

Presidente da Câmara Municipal da Amadora

 

Exmo. Sr. Carlos Manuel RODRIGUES PINTO DE SÁ

Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo

 

Exmo. Sr. António Luís SANTOS DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

 

Exmo. Sr. Francisco SOARES MESQUITA MACHADO

Presidente da Câmara Municipal de Braga

ROMÂNIA

 

Dl Cristian ANGHEL

Primarul municipiului Baia Mare, județul Maramureș

 

Dl Decebal ARNĂUTU

Primarul orașului Târgu Neamț, județul Neamț

 

Dl Mircea COSMA

Președintele Consiliului Județean Prahova

 

Dl Emil DRĂGHICI

Primarul comunei Vulcana Băi, județul Dâmbovița

 

Dl Gheorghe FALCĂ

Primarul municipiului Arad, județul Arad

 

Dl Răducu George FILIPESCU

Președintele Consiliului Județean Călărași

 

Dna Veronica IONIȚĂ

Primarul comunei Gorgota, județul Prahova

 

Dna Edita Emöke LOKODI

Președintele Consiliului Județean Mureș

 

Dl Alin Adrian NICA

Primarul comunei Dudeștii Noi, județul Timiș

 

Dl Constantin OSTAFICIUC

Președintele Consiliului Județean Timiș

 

Dl Tudor PENDIUC

Primarul municipiului Pitești, județul Argeș

 

Dl Ion PRIOTEASA

Președintele Consiliului Județean Dolj

 

Dl Emil PROȘCAN

Primarul orașului Mizil, județul Prahova

 

Dl Vasile SAVA

Primarul orașului Țăndărei, județul Ialomița

 

Dl Gheorghe Bunea STANCU

Președintele Consiliului Județean Brăila

SLOVENIJA

 

Mr Aleš ČERIN

Podžupan Mestne občine Ljubljana

 

Ms Irena MAJCEN

Županja Občine Slovenska Bistrica

 

Mr Franci ROKAVEC

Župan Občine Litija

 

Mr Anton Tone SMOLNIKAR

Župan Občine Kamnik

 

Mr Robert SMRDELJ

Župan Občine Pivka

 

Ms Jasmina VIDMAR

Članica mestnega sveta Mestne občine Maribor

 

Mr Franci VOVK

Župan Občine Dolenjske Toplice

SLOVENSKO

 

Pán Milan BELICA

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

 

Pán Juraj BLANÁR

Predseda Žilinského samosprávneho kraja

 

Pán Andrej ĎURKOVSKÝ

Primátor hl. mesta Bratislava

 

Pán Peter CHUDÍK

Predseda Prešovského samosprávneho kraja

 

Pán František KNAPÍK

Primátor mesta Košice

 

Pán Ján ORAVEC

Primátor mesta Štúrovo

 

Pán Pavol SEDLÁČEK

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Pán Zdenko TREBUĽA

Predseda Košického samosprávneho kraja

 

Pán István ZACHARIÁŠ

Primátor mesta Moldava nad Bodvou

SUOMI

 

Pauliina HAIJANEN

Laitilan kaupunginvaltuuston jäsen

 

Sirpa HERTELL

Espoon kaupunginvaltuuston jäsen

 

Anne KARJALAINEN

Keravan kaupunginvaltuuston jäsen

 

Veikko KUMPUMÄKI

Kemin kaupunginvaltuuston jäsen

 

Antti LIIKKANEN

Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsen

 

Markku MARKKULA

Espoon kaupunginvaltuuston jäsen

 

Ossi MARTIKAINEN

Lapinlahden kunnanvaltuuston jäsen

 

Folke SJÖLUND

Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsen

 

Satu TIETARI

Säkylän kunnanvaltuuston jäsen

SVERIGE

 

Mr Uno ALDEGREN

Ledamot i regionfullmäktige, Skåne läns landsting

 

Ms Kristina ALVENDAL

Ledamot i kommunfullmäktige, Stockholms kommun

 

Ms Lotta HÅKANSSON HARJU

Ledamot av kommunfullmäktige, Järfälla kommun

 

Mr Kent JOHANSSON

Ledamot i regionfullmäktige, Västra Götalands läns landsting

 

Mr Anders KNAPE

Ledamot i kommunfullmäktige, Karlstads kommun

 

Mr Paul LINDQUIST

Ledamot i kommunfullmäktige, Lidingö kommun

 

Ms Monalisa NORRMAN

Ledamot i landstingsfullmäktige, Jämtlands läns landsting

 

Mr Ilmar REEPALU

Ledamot i kommunfullmäktige, Malmö kommun

 

Ms Yoomi RENSTRÖM

Ledamot av kommunfullmäktige, Ovanåkers kommun

 

Ms Catarina SEGERSTEN-LARSSON

Ledamot i landstingsfullmäktige, Värmlands läns landsting

 

Ms Annelie STARK

Ledamot i regionfullmäktige, Västra Götalands läns landsting

 

Ms Maria WALLHAGER NECKMAN

Ledamot av landstingsfullmäktige, Stockholms läns landsting

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

 

Cllr Doris ANSARI

Member of Cornwall Council

 

Cllr Jonathan BELL

Member of Ards Borough Council

 

Cllr Sir Albert BORE

Member of Birmingham City Council

 

Cllr Robert BRIGHT

Member of Newport City Council

 

Cllr Amanda BYRNE

Member of Calderdale Metropolitan Borough Council

 

Christine CHAPMAN AM

Member of the National Assembly for Wales

 

Cllr Flo CLUCAS

Member of Liverpool City Council

 

Sir Simon DAY

Member of Devon County Council

 

Cllr Roger EVANS AM

Member of the Greater London Assembly

 

Cllr Linda GILLHAM

Member of Runneymede Borough Council

 

Cllr Gordon KEYMER CBE

Member of Tandridge District Council

 

Cllr Roger KNOX

Member of East Lothian Council

 

Cllr Iain MALCOLM

Member of South Tyneside Metropolitan Borough Council

 

Mr Stewart MAXWELL MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr Corrie MCCHORD

Member of Stirling

 

Francie MOLLOY MLA

Member of the Northern Ireland Assembly

 

Ms Irene OLDFATHER MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr David PARSONS

Member of Leicestershire County Council

 

Cllr Judith PEARCE

Member of Wychavon District Council

 

Cllr David SIMMONDS

Member of London Borough of Hillingdon

 

Cllr Neil SWANNICK

Member of Manchester City Council

 

Cllr the Lord (Graham) TOPE CBE

Member of the London Borough of Sutton

 

Cllr Kay TWITCHEN

Member of Essex County Council

 

Cllr Dave WILCOX

Member of Derbyshire County Council


ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

Заместник-членове / Suplentes / Náhradníci / Suppleanter / Stellvertreter / Asendusliikmed / Αναπληρωτές / Alternates / Suppléants / Supplenti / Aizstājēji / Pakaitiniai nariai / Póttagok / Supplenti / Plaatsvervangers / Zastępcy / Suplentes / Supleanți / Náhradníci / Nadomestni člani / Varaedustajat / Suppleanter

BELGIË / BELGIQUE / BELGIEN

 

De heer Ludwig CALUWÉ

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Emmanuel DISABATO

Membre du Parlement wallon

 

De heer Marc HENDRICKX

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Alain HUTCHINSON

Membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

 

Monsieur Michel de LAMOTTE

Membre du Parlement de la Communauté française

 

Mevrouw Fientje MOERMAN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Mevrouw Fatma PEHLIVAN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Yaron PESZTAT

Membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

 

Mevrouw Sabine POLEYN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Luckas VAN DER TAELEN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Jean-Luc VANRAES

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

 

Madame Olga ZRIHEN

Membre du Parlement wallon

БЪЛГАРИЯ

 

Mr. Ahmed AHMEDOV

Mayor, Municipality of Tsar Kaloyan

 

Mr. Ivo ANDONOV

Mayor, Municipality of Silistra

 

Mr. Ivan ASPARUHOV

Mayor, Municipality of Mezdra

 

Mr. Stanislav BLAGOV

Mayor, Municipality of Svishtov

 

Ms. Shukran IDRIZ

Mayor, Municipality of Kirkovo

 

Mr. Krasimir KOSTOV

Mayor, Municipality of Shumen

 

Ms. Malina LAZAROVA

Municipal Councilor, Municipality of Sofia

 

Mr. Veselin LICHEV

Mayor, Municipality of Sopot

 

Mr. Rumen RASHEV

Mayor, Municipality of Veliko Tarnovo

 

Mr. Emil NAYDENOV

Mayor, Municipality of Gorna Malina

 

Mr. Svetlin TANCHEV

Mayor, Municipality of Stara Zagora

 

Mr. Nayden ZELENOGORSKI

Mayor, Municipality of Pleven

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Pan Jiří BĚHOUNEK

Hejtman kraje Vysočina

 

Bc. Jana ČERMÁKOVÁ

Místostarostka obce Proboštov

 

Ing. Ivana ČERVINKOVÁ

Starostka města Kostelec n. Orlicí

 

Mgr. Tomáš CHALUPA

Starosta městské části Praha 6

 

Paní Milada EMMEROVÁ

Hejtmanka Plzeňského kraje

 

Pan Lubomír FRANC

Hejtman Královéhradeckého kraje

 

Ing. Sylva KOVÁČIKOVÁ

Starostka města Bílovec

 

Pan Radko MARTÍNEK

Hejtman Pardubického kraje

 

Pan Stanislav MIŠÁK

Hejtman Zlínského kraje

 

Pan David RATH

Hejtman Středočeského kraje

 

Pan Martin TESAŘÍK

Hejtman Olomouckého kraje

 

Mgr. Tomáš ÚLEHLA

Radní města Zlín

DANMARK

 

Hr. Bo ANDERSEN

Byrådsmedlem

 

Hr. Jan BOYE

Byrådsmedlem

 

Hr. Bent HANSEN

Regionrådsformand og Formand for Danske Regioner

 

Hr. Carl HOLST

Regionsrådsformand

 

Hr. Bent LARSEN

Regionrådsmedlem

 

Fru Jane Findahl LINDSKOV

Byrådsmedlem

 

Hr. Erik Bent NIELSEN

Borgmester

 

Hr. Simon Mønsted STRANGE

Byrådsmedlem

 

Hr. Johnny SØTRUP

Borgmester

DEUTSCHLAND

 

Herr Dietmar BROCKES MdL

Mitglied des Landtages von Nordrhein-Westfalen

 

Frau Hella DUNGER-LÖPER

Staatssekretärin für Stadtentwicklung des Landes Berlin,

 

Herr Rolf FISCHER MdL

Mitglied des Landtages von Schleswig-Holstein

 

Herr Michael GWOSDZ MdL

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (Landtag)

 

Herr Heinz-Joachim HÖFER

Bürgermeister der Stadt Altenkirchen

 

Herr Wilhelm HOGREFE MdL

Mitglied des Landtages von Niedersachsen

 

Herr Dr. Ekkehard KLUG

Minister für Bildung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein,

 

Frau Jacqueline KRAEGE

Staatssekretärin im Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz des Landes Rheinland-Pfalz

 

Dr. Hermann KUHN MdBB

Mitglied der Bremischen Bürgerschaft (Landtag)

 

Herr Clemens LINDEMANN

Landrat des Saarpfalz-Kreises

 

Prof. Ursula MÄNNLE MdL

Mitglied des Bayerischen Landtags

 

Frau Nicole MORSBLECH MdL

Mitglied des Landtages Rheinland-Pfalz

 

Frau Dagmar MÜHLENFELD

Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim an der Ruhr

 

Herr Detlef MÜLLER MdL

Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern

 

Herr Manfred RICHTER MdL

Mitglied des Landtags von Brandenburg

 

Dr. Michael REUTER MdL

Mitglied des Hessischen Landtages

 

Herr Peter SCHOWTKA MdL

Mitglied des Sächsischen Landtags

 

Herr Peter STRAUB MdL

Präsident des Landtags von Baden-Württemberg

 

Herr Tilman TÖGEL MdL

Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt

 

Herr Stephan TOSCANI MdL

Mitglied des Landtages des Saarlandes

 

Herr Mark WEINMEISTER

Staatssekretär im hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

 

Herr Roland WERNER

Staatssekretär im sächsischen Ministerium für Wirtschaft und Arbeit,

 

Herr Frank ZIMMERMANN MdL

Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

EESTI

 

Ms. Urve ERIKSON

Chairperson of Tudulinna Rural Municipality Council

 

Mr. Juri GOTMANS

Member of Sõmerpalu Rural Municipality Council

 

Mr. Andres JAADLA

Vice- Chairman of Rakvere City Council

 

Ms. Saima KALEV

Member of Jõgeva Rural Municipality Council

 

Ms. Kersti KÕOSAAR

Member of Võru City Council

 

Mrs. Kersti SARAPUU

Mayor of Paide City Government

 

Ms. Kadri TILLEMANN

Mayor of Keila Rural Municipality Government

ΕΛΛΑΣ

 

ΔΡΑΚΟΣ Δημήτριος

Νομάρχης Μεσσηνίας

 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

Δήμαρχος Αιγάλεω Αττικής

 

ΚΑΤΣΑΡΟΣ Λουκάς

Νομάρχης Λάρισας

 

ΚΛΑΠΑΣ Μιλτιάδης

Δήμαρχος Πρέβεζας

 

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Κωνσταντίνος

Νομάρχης Ευρυτανίας

 

ΚΟΤΡΟΝΙΑΣ Γεώργιος

Δήμαρχος Λαμιέων

 

ΚΟΥΡΑΚΗΣ Ιωάννης

Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης

 

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ Πολύδωρος

Νομάρχης Χίου

 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Ιωάννης

Νομάρχης Δωδεκανήσου

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Παναγιώτης

Δήμαρχος Άρτας

 

ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ Δημήτριος

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σκιάθου Νομού Μαγνησίας

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σπύρος

Νομαρχιακός Σύμβουλος Αθηνών — Πειραιώς

ESPAÑA

 

D. Gabriel AMER AMER

Delegado del Gobierno de las Illes Balears en Bruselas

 

Da María Luisa ARAÚJO CHAMORRO

Vicepresidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Consejera de Economía y Hacienda

 

D.a Elsa María CASAS CABELLO

Comisionada de Acción Exterior del Gobierno de Canarias

 

D. Alberto CATALÁN HIGUERAS

Consejero de Educación, y de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno de Navarra

 

Da María DE DIEGO DURÁNTEZ

Directora General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

 

D. Francisco DE LA TORRE PRADO

Alcalde de Málaga

 

D. Emilio DEL RÍO SANZ

Consejero de Presidencia del Gobierno de La Rioja

 

D. Guillermo ECHENIQUE GONZÁLEZ

Secretario General de Acción Exterior del Gobierno vasco

 

Da. Paz FERNÁNDEZ FELGUEROSO

Alcaldesa de Gijón

 

D. Jesús María GAMALLO ALLER

Director General de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea de la Xunta de Galicia

 

D. Alberto GARCIA CERVIÑO

Director General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Cantabria

 

D. Antonio GONZÁLEZ TEROL

Director General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad Autónoma de Madrid

 

D. Francisco Javier LEÓN DE LA RIVA

Alcalde de Valladolid

 

D. Miguel LUCENA BARRANQUERO

Secretario General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía

 

D.a Lucía MARTÍN DOMÍNGUEZ

Directora General de Acción exterior de la Junta de Extremadura

 

D.a Esther MONTERRUBIO VILLAR

Comisionada para las Relaciones Exteriores del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Aragón

 

D. Juan Antonio MORALES RODRÍGUEZ

Director General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

 

D. Andrés OCAÑA RABADÁN

Alcalde de Córdoba

 

D. Rafael RIPOLL NAVARRO

Secretario Autonómico de Cohesión Territorial, de Relaciones con el Estado y con la Unión Europea de la Comunitat Valenciana

 

D.a Anna TERRÓN CUSÍ

Secretaria para la Unión Europea de la Generalitat de Catalunya

 

D. Javier VELASCO MANCEBO

Director de la Oficina de Representación del Principado de Asturias en Bruselas

FRANCE

 

M. Jacques AUXIETTE

Président du Conseil régional des Pays-de-la-Loire

 

M. Jean-Paul BACHY

Président du Conseil régional de Champagne-Ardenne

 

M. Pierre BERTRAND

Vice-président du Conseil général du Bas-Rhin

 

M. Philippe BODARD

Maire de Mûrs-Erigné

 

Mme Martine CALDEROLI-LOTZ

Conseillère régionale d’Alsace

 

Mme Anne-Marie COMPARINI

Conseillère régionale de Rhône-Alpes

 

M. Jean-Michel DACLIN

Adjoint au maire de Lyon

 

Mme Nassimah DINDAR

Président du Conseil général de l’Ile de La Réunion

 

Mme Rose-Marie FALQUE

Maire d’Azerailles

 

M. Jean-Jacques FRITZ

Conseiller régional d'Alsace

 

M. Claude GEWERC

Président du Conseil régional de Picardie

 

Mme Arlette GROSSKOST

Vice-présidente du Conseil régional d’Alsace

 

M. Antoine KARAM

Président du Conseil régional de Guyane

 

Mme Mireille LACOMBE

Conseillère générale du Puy-de-Dôme

 

Mme Claudine LEDOUX

Maire de Charleville-Mézières

 

M. Martin MALVY

Président du Conseil régional Midi-Pyrénées

 

M. Didier MARIE

Président du Conseil général de Seine-Maritime

 

M. Michel NEUGNOT

Conseiller régional de Bourgogne

 

M. Yves PAGES

Maire de Saint-Georges

 

Mme Rachel PAILLARD

Maire de Bouzy

 

Mme Gisèle STIEVENARD

Vice présidente du Conseil général de Paris

 

Mme Elisabeth THEVENON-DURANTIN

Conseillère régionale d’Auvergne

 

M. Jean-Louis TOURENNE

Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine

 

M. Michel VAUZELLE

Président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte-D’azur

ITALIA

 

Sig. Alvaro ANCISI

Consigliere del Comune di Ravenna

 

Sig. Roberto BOMBARDA

Consigliere regionale e provinciale della Provincia autonoma di Trento

 

Sig.ra Barbara BONINO

Consigliere della Provincia di Torino

 

Sig.ra Carmela CASILE

Consigliere del Comune di Giaveno

 

Sig. Francesco CHIUCCHIURLOTTO

Consigliere del Comune di Castiglione in Teverina

 

Sig. Vito DE FILIPPO

Presidente della Regione Basilicata

 

Sig. Francesco DE MICHELI

Consigliere del Comune di Roma

 

Sig. Mario Sisto FERRANTE

Consigliere della Provincia di Roma

 

Sig. Vincenzo LODOVISI

Consigliere della Provincia di Rieti

 

Sig.ra Maria Rita LORENZETTI

Presidente della Regione Umbria

 

Sig. Salvatore MANGIAFICO

Assessore della Provincia di Siracusa

 

Sig. Matteo MAURI

Consigliere della Provincia di Milano

 

Sig. Luigi MONTANARO

Sindaco del Comune di Ginosa

 

Sig.ra Maria Giuseppina MUZZARELLI

Vice Presidente e Assessore della Regione Emilia-Romagna

 

Sig. Umberto OPPUS

Sindaco del Comune di Mandas

 

Sig. Aristide PELI

Assessore della Provincia di Brescia

 

Sig.ra Alessia ROSOLEN

Consigliere e Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia

 

Sig.ra Federica SEGANTI

Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia

 

Sig. Fiorenzo SILVESTRI

Consigliere della Provincia di Treviso

 

Sig. Sergio SOAVE

Sindaco del Comune di Savigliano

 

Sig. Giuseppe VARACALLI

Consigliere del Comune di Gerace

 

Sig. Gianfranco VITAGLIANO

Assessore della Regione Molise

 

Sig. Angelo ZUBBANI

Sindaco del Comune di Carrara

 

Sig. Sante ZUFFADA

Consigliere regionale della Regione Lombardia

ΚYΠΡΟΣ

 

Χριστοφής ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Επισκοπής

 

Δήμος ΓΙΑΓΚΟΥ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Ειρήνης Κερύνειας

 

Ανδρέας ΜΩΥΣΕΩΣ

Δήμαρχος Λάρνακας, Αναπληρωτής

 

Χαράλαμπος ΠΙΤΤΑΣ

Δήμαρχος Μόρφου

 

Κώστας ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΥ

Δημοτικός Σύμβουλος Αμμοχώστου

 

Κυριάκος ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗΣ

Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου

LATVIJA

 

Edvīns BARTKEVIČS k-gs

Ogres novada domes priekšsēdētājs

 

Inesis BOĶIS k-gs

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs

 

Sergejs DOLGOPOLOVS k-gs

Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs

 

Ligita GINTERE k-dze

Jaunpils novada domes priekšsēdētāja

 

Nellija KLEINBERGA k-dze

Skrundas novada domes priekšsēdētāja

 

Jānis TRUPOVNIEKS k-gs

Balvu novada domes priekšsēdētājs

 

Jānis VĪTOLIŅŠ k-gs

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks

LIETUVA

 

Gintautas BABRAVIČIUS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys (mero pavaduotojas)

 

Algirdas BAGUŠINSKAS

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Donatas KAUBRYS

Telšių rajono savivaldybės tarybos narys

 

Bronislovas LIUTKUS

Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Robertas PIEČIA

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Stasė SKUTULIENĖ

Šilutės rajono savivaldybės tarybos narė (mero pavaduotoja)

 

Viktor TROFIMOV

Panevėžio regiono plėtros tarybos pirmininkas

 

Vytautas VIGELIS

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Algirdas VRUBLIAUSKAS

Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

LUXEMBOURG

 

M. Roby BIWER

Bourgmestre de la commune de Bettembourg

 

M. Yves CRUCHTEN

Membre du conseil communal de Bascharage

 

M. Fernand ETGEN

Bourgmestre de la commune de Feulen

 

M. Gusty GRAAS

Membre du conseil communal de Bettembourg

 

Mme Martine MERGEN

Membre du conseil communal de Luxembourg

 

M. Gilles ROTH

Bourgmestre de la commune de Mamer

MAGYARORSZÁG

 

László BÁKONYI dr.

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagja

 

István BÓKA dr.

Balatonfüred város polgármestere

 

Attila KISS

Hajdúböszörmény város polgármestere

 

Károlyné KOCSIS

Dunapataj község képviselő-testületének tagja

 

Helga MIHÁLYI

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés tagja

 

Árpád MOLNÁR dr.

Balatonszabadi község polgármestere

 

Zoltán NAGY

Komárom város képviselő-testületének tagja

 

József PAIZS

Szigetvár város polgármestere

 

Imre SZAKÁCS dr.

Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke

 

Szilárd SZÉKELY

Sásd város polgármestere

 

Kata Zsuzsanna TÜTTŐ

Budapest Főváros Közgyűlésének tagja

 

László József VÉCSEY

Szada község polgármestere

MALTA

 

Ms. Doris BORG

Deputy Mayor of Birkirkara

 

Mr. Ian BORG

Mayor of Dingli

 

Mr. Fredrick CUTAJAR

Mayor of Santa Luċija

 

Mr. Paul FARRUGIA

Mayor of Tarxien

 

Mr. Noel FORMOSA

Mayor of San Lawrenz, Gozo

NEDERLAND

 

Dhr J. (Joop) BINNEKAMP

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Utrecht

 

Dhr M.J. (Job) COHEN

Burgemeester (mayor) of the city of Amsterdam

 

Mevr. A.C. (Rinda) DEN BESTEN

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the city of Utrecht

 

Dhr H. (Harry) DIJKSMA

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Flevoland

 

Mevr. E.L.M. (Ellie) FRANSSEN

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the city of Voerendaal

 

Dhr S.H. (Sjoerd) GALEMA

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Fryslân

 

Dhr M.J. (Martin) JAGER

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Groningen

 

Dhr H. (Hans) KOK

Burgemeester (mayor) of the municipality of 't Hof van Twente

 

Dhr H.P.M. (Henk) KOOL

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the city of Den Haag

 

Dhr H.B.I. (Rik) DE LANGE

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the municipality of Zutphen

 

Dhr Prof. Dr. W.B.H.J. VAN DE DONK

Commissaris van de Koningin (Governor: chair of the council and of the executive council) of the Province of Brabant

 

Dhr J.C. (Co) VERDAAS

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Gelderland

ÖSTERREICH

 

Mag. Renate BRAUNER

Vizebürgermeisterin und Landeshauptmann-Stellvertreterin von Wien

 

Mag. Gabriele BURGSTALLER

Landeshauptfrau von Salzburg

 

Frau Marianne FÜGL

Vizebürgermeisterin der Marktgemeinde Traisen

 

Herr Markus LINHART

Bürgermeister von Bregenz

 

Dr. Josef MARTINZ

Mitglied der Kärntner Landesregierung

 

Mag. Johanna MIKL-LEITNER

Mitglied der niederösterreichischen Landesregierung

 

Herr Günther PLATTER

Landeshauptmann von Tirol

 

Herr Walter PRIOR

Präsident des Burgenländischen Landtags

 

Herr Hermann SCHÜTZENHÖFER

Erster Landeshauptmann-Stellvertreter der Steiermark

 

Herr Viktor SIGL

Mitglied der Landesregierung von Oberösterreich

 

Frau Elisabeth VITOUCH

Mitglied des Gemeinderates von Wien

 

Mag. Markus WALLNER

Stellvertreter des Landeshauptmannes von Vorarlberg

POLSKA

 

Adam BANASZAK

Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Jan BRONŚ

Burmistrz Miasta Oleśnicy

 

Lech DYMARSKI

Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 

Jan DZIUBIŃSKI

Prezydent Miasta Tarnobrzeg

 

Robert GODEK

Starosta Strzyżowski

 

Władysław HUSEJKO

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

 

Michał KARALUS

Starosta Pleszewski

 

Marzena KEMPIŃSKA

Starosta Świecki

 

Józef KOTYŚ

Radny Sejmiku Województwa Opolskiego

 

Tadeusz KOWALCZYK

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

 

Andrzej KUNT

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

 

Lucjan KUŹNIAR

Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 

Mirosław LECH

Wójt Gminy Korycin

 

Andrzej MATUSIEWICZ

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 

Marek OLSZEWSKI

Wójt Gminy Lubicz

 

Ewa PANASIUK

Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego

 

Elżbieta RUSIELEWICZ

Radna Miasta Bydgoszcz

 

Czesław SOBIERAJSKI

Radny Sejmiku Województwa Śląskiego

 

Robert SOSZYŃSKI

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

 

Tadeusz TRUSKOLASKI

Prezydent Miasta Białegostoku

 

Dariusz WRÓBEL

Burmistrz Opola Lubelskiego

PORTUGAL

 

Exmo. Sr. Américo Jaime AFONSO PEREIRA

Presidente da Câmara Municipal de Vinhais

 

Exmo. Sr. Vítor Manuel CHAVES DE CARO PROENÇA

Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém

 

Exmo. Sr. João Carlos CUNHA E SILVA

Vice-presidente do Governo Regional da Madeira

 

Exmo. Sr. Joaquim Carlos DIAS VALENTE

Presidente da Câmara Municipal da Guarda

 

Exmo. Sr. André Jorge DIONÍSIO BRADFORD

Secretário Regional da presidência do Governo Regional dos Açores

 

Exmo. Sr. Álvaro DOS SANTOS AMARO

Presidente da Câmara Municipal de Gouveia

 

Exma. Sr.a Da Isaura Maria ELIAS CRISÓSTOMO BERNARDINO MORAIS

Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior

 

Exmo. Sr. António Manuel LEITÃO BORGES

Presidente da Câmara Municipal de Resende

 

Exmo. Sr. Carlos Manuel MARTA GONÇALVES

Presidente da Câmara Municipal de Tondela

 

Exmo. Sr. António Jorge NUNES

Presidente da Câmara Municipal de Bragança

 

Exmo. Sr. Jaime Carlos Marta SOARES

Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares

 

Exmo. Sr. Aníbal SOUSA REIS COELHO DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo

ROMÂNIA

 

Dl Silvian CIUPERCĂ

Președintele Consiliului Județean Ialomița

 

Dl Árpád Szabolcs CSEHI

Președintele Consiliului Județean Satu Mare

 

Dl Alexandru DRĂGAN

Primarul comunei Tașca, Județul Neamț

 

Dl Liviu Nicolae DRAGNEA

Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

Dl Dumitru ENACHE

Primarul comunei Stejaru, Județul Tulcea

 

Dl Péter FERENC

Primarul orașului Sovata, Județul Mureș

 

Dl Gheorghe FLUTUR

Președintele Consiliului Județean Suceava

 

Dna Mariana MIRCEA

Primarul orașului Cernavodă, Județul Constanța

 

Dl Mircea Ioan MOLOȚ

Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 

Dl Mircia MUNTEAN

Primarul municipiului Deva, Județul Hunedoara

 

Dl Gheorghe NICHITA

Primarul municipiului Iași, Județul Iași

 

Dl Marian OPRIȘAN

Președintele Consiliului Județean Vrancea

 

Dl George SCRIPCARU

Primarul municipiului Brașov, Județul Brașov

 

Dl Adrian Ovidiu TEBAN

Primarul orașului Cugir, Județul Alba

 

Dna Ioana TRIFOI

Primarul comunei Botiza, Județul Maramureș

SLOVENIJA

 

Dr. Štefan ČELAN

Župan Mestne Občine Ptuj

 

Ga. Darja DELAČ FELDA

Podžupanja Občine Kočevje

 

G. Siniša GERMOVŠEK

Član občinskega sveta Občine Bovec

 

G. Branko LEDINEK

Župan Občine Rače-Fram

 

Mag. Jure MEGLIČ

Podžupan Občine Tržič

 

G. Blaž MILAVEC

Župan Občine Sodražica

 

G. Anton ŠTIHEC

Župan Mestne Občine Murska Sobota

SLOVENSKO

 

Pán Ján BLCHÁČ

Primátor mesta Liptovský Mikuláš

 

Pán Remo CICUTTO

Primátor mesta Piešťany

 

Pán Pavol FREŠO

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja

 

Pán Milan FTÁČNIK

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka

 

Pán Pavel HAGYARI

Primátor mesta Prešov

 

Pán Andrej HRNČIAR

Primátor mesta Martin

 

Pani Božena KOVÁČOVÁ

Starostka obce Janova Lehota

 

Pán Tibor MIKUŠ

Predseda Trnavského samosprávneho kraja

 

Pán Jozef PETUŠÍK

Starosta obce Dolný Lopašov

SUOMI

 

Markus AALTONEN

Seinäjoen kaupunginvaltuuston jäsen

 

Ilpo HAALISTO

Nousiaisten kunnanvaltuuston jäsen

 

Mårten JOHANSSON

Raaseporin kaupunginjohtaja

 

Petri KALMI

Nurmijärven kunnanvaltuuston jäsen

 

Britt LUNDBERG

Ahvenanmaan maakuntahallituksen jäsen

 

Hannele LUUKKAINEN

Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen

 

Riitta MYLLER

Joensuun kaupunginvaltuuston jäsen

 

Miikka SEPPÄLÄ

Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen

 

Katja SORRI

Jyväskylän kaupunginvaltuuston jäsen

SVERIGE

 

Mr Carl Fredrik GRAF

Ledamot av kommunfullmäktige, Halmstads kommun

 

Ms Susanna HABY

Ledamot av kommunfullmäktige, Göteborgs kommun

 

Mr Tore HULT

Ledamot av kommunfullmäktige, Alingsås kommun

 

Mr Bernth JOHNSON

Ledamot i landstingsfullmäktige, Blekinge läns landsting

 

Ms Ewa-May KARLSSON

Ledamot i kommunfullmäktige, Vindelns kommun

 

Ms Ewa LINDSTRAND

Ledamot i kommunfullmäktige, Timrå Kommun

 

Ms Agneta LIPKIN

Ledamot av landstingsfullmäktige, Norrbottens läns landsting

 

Mr Kenth LÖVGREN

Ledamot av kommunfullmäktige, Gävle kommun

 

Mr Jens NILSSON

Ledamot i kommunfullmäktige, Östersunds kommun

 

Ms Ingela NYLUND WATZ

Ledamot av landstingsfullmäktige, Stockholms läns landsting

 

Mr Rolf SÄLLRYD

Ledamot av landstingsfullmäktige, Kronobergs läns landsting

 

Mr Carl-Johan SONESSON

Ledamot av regionfullmäktige, Skåne läns landsting

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

 

Ms Jennette ARNOLD AM

Member of the Greater London Assembly

 

Cllr Paula BAKER

Member of Basingstoke and Deane Council

 

Cllr Sandra BARNES

Member of South Northamptonshire

 

Mr Ted BROCKLEBANK MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr Nilgun CANVER

Member of London Borough of Haringey

 

John DALLAT MLA

Member of the Northern Ireland Assembly

 

Cllr Graham GARVIE

Member of Scottish Borders Council

 

Cllr Arnold HATCH

Member of Craigavon Borough Council

 

Cllr Martin HEATLEY

Member of Warwickshire County Council

 

Cllr Chris HOLLEY

Member of the City and County of Swansea

 

Cllr Doreen HUDDART

Member of Newcastle City Council

 

Cllr Herbert MANLEY

Member of Cheshire West and Chester Council

 

Cllr Alan MELTON

Member of Cambridgeshire County Council

 

Cllr Peter MOORE

Member of Sheffield City Council

 

Cllr Sandy PARK

Member of the Highland Council

 

Cllr Kathy POLLARD

Member of Suffolk County Council

 

Cllr Mary ROBINSON

Member of Eden District Council

 

Cllr David SHAKESPEARE

Member of Buckinghamshire County Council

 

Mr Nicol STEPHEN MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr Roger STONE

Member of Rotherham Metropolitan Borough Council

 

Cllr Ann STRIBLEY

Member of Poole Borough Council

 

Cllr Sharon TAYLOR

Member of Stevenage Borough Council

 

Rhodri Glyn THOMAS AM

Member of the National Assembly for Wales

 

Cllr Peter THOMPSON

Member of the London Borough of Hounslow


29.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 348/51


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-22 ta’ Diċembru 2009

li temenda l-Parti I tal-Anness 3 tal-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni dwar ċittadini ta’ pajjiżi terzi suġġetti għal rekwiżiti ta’ viża tal-ajruport

(2009/1015/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 789/2001 tal-24 ta’ April 2001 li jirriserva lill-Kunsill il-poteri ta’ implimentazzjoni rigward ċerti dispożizzjonijiet dettaljati u proċeduri prattiċi sabiex jiġu eżaminati l-applikazzjonijiet għall-viżi (1),

Wara li kkunsidra l-inizjattiva tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja,

Billi:

(1)

Il-Parti I tal-Anness 3 tal-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni fiha l-lista konġunta tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom huma suġġetti għar-rekwiżiti ta’ viża ta’ transitu fl-ajruport (VTA) mill-Istati Membri kollha.

(2)

Il-Ġermanja u l-Pajjiżi l-Baxxi jixtiequ, fir-rigward ta’ ċittadini Etjopjani, jillimitaw dan ir-rekwiżit ta’ VTA għal persuni li ma jkollhomx viża valida maħruġa għal Stat Membru jew għal Stat parti għall-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea tat-2 ta’ Mejju 1992, il-Kanada, il-Ġappun, l-Isvizzera jew l-Istati Uniti tal-Amerika. Il-Parti I tal-Anness 3 tal-Anness tal-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni għandha għalhekk tiġi emendata kif meħtieġ.

(3)

Skont l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewopea, id-Danimarka ma hijiex qed tieħu sehem fl-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni u ma hijiex marbuta biha jew suġġetta għall-applikazzjoni tagħha. Ġaladarba din id-Deċiżjoni tibni fuq l-acquis ta’ Schengen taħt id-dispożizzjonijiet tat-Titolu V tat-Tielet Parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewopea, id-Danimarka għandha, skont l-Artikolu 4 ta’ dak il-Protokoll, tiddeċiedi fi żmien sitt xhur wara d-data tal-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni, jekk hijiex ser timplimenta d-Deċiżjoni fil-liġi nazzjonali tagħha.

(4)

Fir-rigward tal-Islanda u n-Norveġja, din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen fis-sens tal-Ftehim konkluż mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Islanda u r-Renju tan-Norveġja dwar l-assoċjazzjoni ta’ dawn tal-aħħar mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen (2), li jaqgħu fil-qasam imsemmi fil-punt A tal-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/437/KE tas-17 ta’ Mejju 1999 dwar ċerti arranġamenti għall-applikazzjoni ta’ dak il-Ftehim (3).

(5)

Fir-rigward tal-Isvizzera, din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen fis-sens tal-Ftehim konkluż bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen (4), li jaqgħu fil-qasam imsemmi fil-punt A tal-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni 1999/437/KE kkunsidrat flimkien mal-Artikolu 3 tad-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2008/146/KE tat-28 ta’ Jannar 2008 dwar il-konklużjoni ta’ dak il-Ftehim f’isem il-Komunità Ewropea (5).

(6)

Fir-rigward tal-Liechtenstein, din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen fis-sens tal-Protokoll iffirmat bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat ta’ Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipat ta’ Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis (6) ta’ Schengen, li jaqgħu fl-oqsma msemmija fil-punt B tal-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni 1999/437/KE flimkien mal-Artikolu 3 tad-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2008/261/KE tat-28 ta’ Frar 2008 dwar l-iffirmar ta’ dak il-Protokoll f’isem l-Unjoni Ewropea (7).

(7)

Din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi żvilupp tad-diżposizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen li fihom ir-Renju Unit ma jieħux sehem, skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/365/KE tad-29 ta’ Mejju 2000 li tikkonċerna t-talba tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq biex jieħu sehem f’xi dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen (8). Ir-Renju Unit għaldaqstant mhuwiex qiegħed jieħu sehem fl-adozzjoni tagħha u mhuwiex marbut minnha jew suġġett għall-applikazzjoni tagħha.

(8)

Din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen li fih l-Irlanda ma tieħux sehem, skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/192/KE tat-28 ta’ Frar 2002 rigward it-talba tal-Irlanda biex tieħu sehem f’xi dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen (9). l-Irlanda għaldaqstant mhix qiegħda tieħu sehem fl-adozzjoni tagħha u mhix marbuta minnha jew suġġetta għall-applikazzjoni tagħha.

(9)

Fir-rigward ta’ Ċipru, din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi att li jibni fuq l-acquis ta’ Schengen jew li huwa relatat miegħu b’xi mod ieħor, fis-sens tal-Artikolu 3(2) tal-Att ta’ Adeżjoni tal-2003.

(10)

Din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi att li jibni fuq l-acquis ta’ Schengen jew li huwa relatat miegħu b’xi mod ieħor fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 4(2) tal-Att tal-Adeżjoni tal-2005,

ADOTTA DIN ID-DECIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Parti I tal-Anness 3 tal-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni huwa emendat kif ġej:

1.

fl-entratura rigward l-Etjopja, għandha tiżdied in-nota f’qiegħ il-paġna li ġejja:

Għall-Ġermanja u l-Pajjiżi l-Baxxi

Il-persuni li ġejjin għandhom ikunu eżenti mir-rekwiżit tal-VTA:

Iċ-ċittadini li jkollhom viża valida għal Stat Membru jew għal Stat parti għall-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea tat-2 ta’ Mejju 1992, il-Kanada, il-Ġappun jew l-Istati Uniti tal-Amerika, jew meta huma jirritornaw minn dawn il-pajjiżi wara li jkunu użaw il-viża.”

2.

Taħt il-lista ta’ pajjiżi terzi, fil-parti ta’ spjegazzjoni taħt it-tielet subparagrafu, għandu jiddaħħal is-subparagrafu li ġej:

“L-eżenzjonijiet mir-rekwiżit ta’ viża ta’ transitu tal-ajruport għandhom japplikaw ukoll għal transiti tal-ajruport ta’ ċittadin ta’ pajjiż terz li għandu viża valida għal Stat Membru jew għal Stat parti għall-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea tat-2 ta’ Mejju 1992, il-Kanada, il-Ġappun jew l-Istati Uniti tal-Amerika, li jivvjaġġa lejn kwalunke pajjiż terz ieħor. Huma m’għandhomx japplikaw għat-transiti tal-ajruport ta’ ċittadin ta’ pajjiż terz meta jirritorna minn kwalunkwe pajjiż terz ieħor wara l-iskadenza tal-viża msemmija hawn fuq.”

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri skont it-Trattati.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Diċembru 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

A. CARLGREN


(1)  ĠU L 116, 26.4.2001, p. 2.

(2)  ĠU L 176, 10.7.1999, p. 36.

(3)  ĠU L 176, 10.7.1999, p. 31.

(4)  ĠU L 53, 27.2.2008, p. 52.

(5)  ĠU L 53, 27.2.2008, p. 1.

(6)  ĠU L 83, 26.3.2008, p. 3.

(7)  ĠU L 83, 26.3.2008, p. 5.

(8)  ĠU L 131, 1.6.2000, p. 43.

(9)  ĠU L 64, 7.3.2002, p. 20.


29.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 348/53


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-22 ta’ Diċembru 2009

li tirrevoka d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/473/KE dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim fl-għamla ta’ skambju ta’ ittri dwar l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim ta’ sħubija dwar is-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Ginea

(2009/1016/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, b’mod partikolari l-Artikolu 43(2), flimkien mal-Artikolu 218(5) u (8) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Il-protokoll għall-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Ginea, li ġie inizjalizzat fl-20 ta’ Diċembru 2008, ilu jiġi applikat fuq bażi proviżorja mill-1 ta’ Jannar 2009, kif miftiehem mill-Partijiet permezz ta’ skambju ta’ ittri approvat bid-Deċiżjoni 2009/4783/KE (1), soġġett għall-konklużjoni tal- Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd (FSS) bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Ginea.

(2)

Il-Kummissjoni ddeċidiet li tirtira l-proposta tagħha għal Regolament tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-FSS fid-dawl tal-avvenimenti traġiċi tat-28 ta’ Settembru 2009, meta forzi tal-Gvern fetħu n-nar fuq folol ta’ protestanti, li rriżultaw f’150 mewta.

(3)

Għalhekk huwa meħtieġ li tiġi revokata d-Deċiżjoni 2009/473/KE u li tiġi infurmata r-Repubblika tal-Ginea mill-aktar fis possibbli, f’isem l-Unjoni Ewropea, dwar it-terminazzjoni ta’ din l-applikazzjoni proviżorja f’konformità mal-Artikolu 25(2) tal-Konvenzjoni ta’ Vjenna dwar il-Liġi tat-Trattati.

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2009/473/KE dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim fl-għamla ta’ skambju ta’ ittri dwar l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Ginea hija b’dan revokata.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill huwa b’dan awtorizzat jaħtar persuna/i, awtorizzata/i biex jinnotifikaw lir-Repubblika tal-Ginea, f’konformità mal-Artikolu 25(2) tal-Konvenzjoni ta’ Vjenna dwar il-Liġi tat-Trattati, li l-Unjoni Ewropea m’għadx għandha intenzjoni ssir parti għall-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Ginea li kien inizjalizzat fl-20 ta’ Diċembru 2008. Dik in-notifika għandha ssir fil-forma ta’ ittra.

It-test tal-ittra huwa anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Diċembru 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

A. CARLGREN


(1)  ĠU L 156, 19.6.2009, p. 31.


ANNESS

Sinjur,

B'riferiment għall-Protokoll għall-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Ginea, li ġie inizjalizzat fl-20 ta’ Diċembru 2008, dwar l-applikazzjoni proviżorja tiegħu, kif maqbul mill-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Ginea, permezz ta’ Skambju ta’ Ittri fit-28 ta’ Mejju 2009:

L-Unjoni Ewropea b’dan tinnotifika lir-Repubblika tal-Ginea li, f’konformità mal-Artikolu 25(2) tal-Konvenzjoni ta’ Vjenna dwar il-Liġi tat-Trattati, hi m’għadx għandha intenzjoni li ssir parti għall-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd imsemmi hawn fuq.

Nitolbok taċċetta, Sinjur, l-assigurazzjoni tal-ogħla stima tiegħi.

F’isem l-Unjoni Ewropea,


29.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 348/55


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-22 ta’ Diċembru 2009

dwar l-għoti ta’ għajnuna mill-Istat mill-awtoritajiet tar-Repubblika tal-Ungerija għax-xiri ta’ art agrikola bejn l-1 ta’ Jannar 2010 u l-31 ta’ Diċembru 2013

(2009/1017/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u b’mod partikolari l-Artikolu 108(2), it-tielet subparagrafu, tiegħu,

Wara li kkunsidra t-talba mill-Gvern tar-Repubblika tal-Ungerija fis-27 ta’ Novembru 2009,

Billi:

(1)

Fis-27 ta’ Novembru 2009, ir-Repubblika tal-Ungerija (minn issa “l-Ungerija”) ppreżentat lill-Kunsill talba għal deċiżjoni f’konformità mat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 88(2) tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, rigward il-pjan tal-Ungerija li tagħti għajnuna mill-Istat lill-bdiewa Ungeriżi għax-xiri ta’ art agrikola.

(2)

Il-proċess ta’ privatizzazzjoni tal-art li l-Ungerija kienet qed twettaq sa mill-bidu tas-snin disgħin wassal f’ħafna każijiet għal komproprjetà indiviża jew proprjetà frammentata ta’ art agrikola, u dan rriżulta fi struttura mhux favorevoli tal-użu tal-art u vijabbiltà ekonomika dgħajfa ta’ azjendi agrikoli.

(3)

Fid-dawl tan-nuqqas ta’ kapital tal-bdiewa, ir-rati għoljin ta’ interess fuq self kummerċjali għax-xiri ta’ art agrikola u l-issikkar tal-kriterji tal-banek għas-self lill-bdiewa fil-kriżi attwali, il-bdiewa, speċjalment dawk b’azjendi żgħar, għandhom ftit li xejn prospetti li jakkwistaw self kummerċjali għal investimenti bħax-xiri ta’ art. Fil-fatt, bħala riżultat tal-kriżi finanzjarja u ekonomika, ir-rati annwali ta’ interess fuq self kummerċjali għax-xiri ta’ art agrikola żdiedu minn rata medja ta’ 9,5 % f’Lulju tal-2008 għal 15,5 % f’Mejju tal-2009, u l-valur medju ta’ garanzija meħtieġa għal tali self kważi rdoppja fl-istess perijodu.

(4)

F’din is-sitwazzjoni, ix-xiri spekulattiv tal-art minn operaturi ekonomiċi mhux involuti f’attività agrikola li għandhom aċċess eħfef għal kapital għandu mnejn jiżdied.

(5)

L-għajnuna mill-Istat għax-xiri ta’ art agrikola għandha tgħin biex ikun salvat l-għajxien ta’ għadd kbir ta’ familji tal-bdiewa fil-kriżi attwali billi jinħolqu l-kondizzjonijiet li jippermettu t-tnaqqis tal-ispejjeż ta’ produzzjoni u t-titjib tal-profitabbiltà tal-produzzjoni agrikola, u b’hekk titwaqqaf iż-żieda fil-faqar u l-qgħad f’żoni rurali. B’riżultat tal-kriżi, il-qgħad fl-Ungerija żdied minn 7,7 % fil-perijodu minn Awissu 2008 sa Ottubru 2008 għal 10,4 % fl-istess perijodu fl-2009, filwaqt li l-Prodott Domestiku Gross (PDG) tal-Ungerija naqas bejn it-tielet kwart tal-2008 u t-tielet kwart tal-2009 b’7,2 %. Barra minn hekk, il-PDG tal-Ungerija fi prezzijiet kurrenti fis-settur tal-agrikoltura, forestrija u sajd waqa’ b’approssimattivament 33 % bejn l-ewwel nofs tal-2008 u t-tieni nofs tal-2009 (minn Forint Ungeriż (HUF) 410 828 miljun għal HUF 275 079 miljun).

(6)

L-għajnuna mill-Istat li għandha tingħata tammonta għal total ta’ HUF 4 000 miljun u minnha għandhom jibbenefikaw madwar 5 000 produttur agrikolu. Hija għandha tieħu l-forma ta’:

sussidju fuq l-interessi, sa total ta’ HUF 2 000 miljun, għal self lil bdiewa privati li jissodisfaw il-kriterji li jirrigwardaw ir-reġistrazzjoni, kwalifiki vokazzjonali, it-twettiq ta’ prattiki tajba agrikoli u r-rekwiżiti ta’ azjenda vijabbli, sabiex ikunu jistgħu jakkwistaw self favorevoli sabiex jixtru art agrikola sa limitu ġenerali ta’ azjenda agrikola ta’ daqs ta’ 300 ettaru. Is-sussidju fuq l-interessi jiffunzjona bħal self ipotekarju għal ammont massimu ta’ HUF 75 miljun u għal perijodu massimu ta’ 20 sena, inkluż perijodu ta’ grazzja ta’ sentejn għal rimborż ta’ kapital, u ser ikun ugwali għal 50 % tar-rendiment medju tal-bonds tal-Gvern Ungeriż b’ maturità ta’ 5 jew 10 snin, b’żieda ta’ 1,75 %;

għotja diretta, sa total ta’ HUF 2 000 miljun, għal xiri ta’ art agrikola, li tammonta għal massimu ta’ 20 % tal-prezz tax-xiri stabbilit fil-kuntratt tal-bejgħ, b’ammont massimu ta’ HUF 3 miljun għal kull applikazzjoni u numru massimu ta’ żewġ applikazzjonijiet kull sena għal kull benefiċjarju. L-għotja tista’ tiġi allokata lil persuna privata li, fid-data ta’ xiri, kienet involuta f’attività agrikola bħala s-sid ta’ mill-anqas 5 ettari ta’ pjantaġġuni jew ettaru wieħed ta’ art agrikola oħra għal perijodu ta’ mill-anqas sena, fuq biċċa art direttament adjaċenti għall-art mixtrija, u li timpenja lilha nnfisha biex ma tbigħx l-art mixtrija u biex fil-fatt tużaha għall-iskop uniku ta’ produzzjoni agrikola matul perijodu ta’ mill-anqas ħames snin mid-data ta’ ħlas tal-għajnuna. L-għajnuna tista’ tingħata biss jekk id-daqs globali tal-art eżistenti u mixtrija teċċedi 210 Gold Crowns (1), jew żewġ ettari fil-każ ta’ art agrikola użata bħala vinja jew ġnien tas-siġar tal-frott, u jekk mhix reġistrata bħala art użata għall-forestrija.

(7)

Mhux permess il-kombinazzjoni ta’ għajnuna mill-Istat fil-forma ta’ sussidju fuq l-interessi u għotja diretta għax-xiri tal-istess żona ta’ art agrikola.

(8)

F’dan l-istadju l-Kummissjoni ma bdiet l-ebda proċedura jew ħadet xi pożizzjoni dwar in-natura u l-kompatibbiltà tal-għajnuna.

(9)

Għalhekk jeżistu ċirkostanzi eċċezzjonali, li b’riżultat tagħhom huwa possibbli li din l-għajnuna titqies, bħala deroga u safejn ikun strettament meħtieġ sabiex ikun limitat il-faqar rurali fl-Ungerija, li hi kompatibbli mas-suq intern,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Għajnuna mill-Istat eċċezzjonali mill-awtoritajiet Ungeriżi fil-forma ta’ sussidji fuq l-interessi u għotjiet diretti għax-xiri ta’ art agrikola, li tammonta għal massimu ta’ HUF 4 000 miljun u li tiġi allokata bejn l-1 ta’ Jannar 2010 u l-31 ta’ Diċembru 2013, għandha titqies li hija kompatibbli mas-suq intern.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika tal-Ungerija.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Diċembru 2009

Għall-Kunsill

Il-President

A. CARLGREN


(1)  Unità ta’ qies tal-kwalità ta’ art agrikola fl-Ungerija.


29.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 348/57


DEĊIZJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tal-14 ta’ Diċembru 2009

li temenda Deċiżjoni BĊE/2006/17 dwar il-kontijiet annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew

(BĊE/2009/29)

(2009/1018/UE)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra l-iStatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u partikolarment l-Artikolu 26.2,

Billi:

(1)

Deċiżjoni BĊE/2009/16 tat-2 ta’ Lulju 2009 dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti (1) tistabbilixxi programm għax-xiri ta’ bonds koperti. L-implimentazzjoni ta’ dan il-programm tirrikjedi emendi ulterjuri għad-Deċiżjoni BĊE/2006/17 tal-10 ta’ Novembru 2006 dwar il-kontijiet annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew (2).

(2)

Hemm il-ħtieġa li jiġi speċifikat it-trattament fil-kontabilita’ ta’ talbiet pendenti li jirriżultaw minn nuqqasijiet tal-kontropartijiet fl-Eurosistema fil-kuntest ta’ operazzjonijiet ta’ kreditu tal-Eurosistema u tal-attiv relatat, kif ukoll it-trattament fil-kontabilita’ ta’ disposizzjonijiet dwar ir-riskji li jirriżultaw għall-kontropartijiet minn operazzjonijiet bħal dawn.

(3)

Xi bidliet tekniċi oħra għad-Deċiżjoni BĊE/2006/17 huma meħtieġa.

(4)

Il-Linja Gwida BĊE/2006/17 għandha għalhekk tiġi emendata,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Id-Deċizjoni BĊE/2006/17 hija emendata kif ġej:

1.

L-Artikolu 7 huwa sostitwit b’ li ġej:

“Artikolu 7

Provvediment għar-rata tal-kambju, ir-rata tal-imgħax, il-kreditu u r-riskji fil-prezz tad-deheb

Wara illi jikkunsidra sew in-natura tal-attivitajiet tal-BĊE, il-Kunsill Governattiv jista’ jistabbilixxi provvediment għar-rata tal-kambju, ir-rata tal-imgħax, il-kreditu u r-riskji fil-prezz tad-deheb fil-karta tal-bilanċ tal-BĊE. Il-Kunsill Governattiv għandu jiddeċiedi dwar id-daqs u l-użu tal-provvediment fuq il-bażi ta’ stima raġjunata ta’ kemm il-BĊE huwa espost għar-riskji.”

2.

L-Artikolu 8 huwa emendat kif gej:

(a)

Il-Paragrafu 3 huwa mibdul b’ li gej:

“3.   M’għandha ssir l-ebda distinzjoni bejn id-differenzi li jiġu mir-rivalutazzjoni tal-prezz u l-valuta għad-deheb, iżda għandu jingħata kont għal differenza fir-rivalutazzjoni tad-deheb, ibbażat fuq il-prezz f’euro għal kull unita’ definita tal-piż tad-deheb li jirriżulta mir-rata tal-kambju euro/dollaru Amerikan fid-data tar-rivalutazzjoni trimestrali. Ir-rivalutazzjoni għandha ssir b’mod separat għal kull valuta barranija, inklużi t-transazzjonijiet fil-karta tal-bilanċ u barra l-karta tal-bilanċ, u skont il-kodiċi, jiġifieri l-istess numru ISIN/tip għat-titoli, ħlief għal dawk it-titoli inklużi fil-partiti ‘Attiv finanzjarju ie]or’ jew ‘Varji’, jew titoli miżmuma għal finijiet ta’ politika monetarja, li għandhom jiġu ttrattati bħala titoli separati.”

(b)

Il-Paragrafu 4 huwa mibdul b’ li gej:

“4.   Titoli kklassifikati bħala marbutin sal-maturità għandhom jiġu ttrattati bħala titoli separati, għandhom jiġu stmati bħala spejjeż amortizzati u jkunu soġġetti għall-indeboliment. L-istess trattament għandu jingħata lil titoli li mhumiex negozjabbli. Titoli kklassifikati bħala marbutin sal-maturità jistgħu jinbiegħu qabel l-iskadenza tagħhom:

(i)

jekk il-kwantita’ mibjugħa hija meqjusa bħala mhux sinifikanti meta mqabbla mal-ammont totali tal-portafoll ta’ titoli marbutin sal-maturità; jew

(ii)

jekk it-titoli jinbiegħu matul ix-xahar tad-data tal-maturità; jew

(iii)

f’ċirkostanzi eċċezzjonali, bħal deterjorazzjoni sinifikanti tal-kredibilita’ ta’ min joħroġ u jbiegħ it-titoli, jew wara deċiżjoni espliċita dwar il-politika monetarja tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE.”

3.

L-Anness I tad-Deċiżjoni BĊE/2006/17 huwa emendat skont l-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Disposizzjoni finali

Din id-Deċizjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-31 ta’ Diċembru 2009.

Magħmul fi Frankfurt am Main, l-14 ta’ Diċembru 2009.

Il-President tal-BĊE

Jean-Claude TRICHET


(1)  ĠU L 175, 4.7.2009, p. 18.

(2)  ĠU L 348, 11.12.2006, p. 38.


ANNESS

L-Annessi I u III għad-Deċiżjoni BĊE/2006/17 huma emendati kif ġej:

1.

It-tabelli inklużi fl-Anness 1 għad-Deċiżjoni BĊE/2006/17 huma mibdulin b’li ġej:

ATTIV

Partita tal-karta tal-bilanċ

Kategorizzazzjoni tal-kontenut tal-partiti fil-karta tal-bilanċ

Prinċipju tal-valutazzjoni

1.

Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb

Deheb fiżiku, jiġifieri ingotti, muniti, platti, biċċiet tad-deheb maħżunin jew ‘under way’.” Deheb mhux fiżiku, bħal bilanċi f’sight accounts tad-deheb (kontijiet mhux allokati), depożiti b’terminu fiss u talbiet għad-deheb li jirriżultaw mit-transazzjonijiet li ġejjin: (i) transazzjonijiet ta’ titjib jew tnaqqis; u (ii) lokazzjoni tad-deheb jew swaps tal-purita’ fejn hemm differenza ta’ aktar minn jum ta’ negozju wieħed bejn ir-rilaxx u r-riċevuta

Valur tas-suq

2.

Talbiet fil-konfront ta’ residenti barra ż-żona euro denominati f’valuta barranija

Talbiet fil-konfront ta’ kontropartijiet residenti barra ż-żona euro inklużi instituzzjonijiet internazzjonali u sovranazzjonali u banek ċentrali barra ż-żona euro denominati f’valuta barranija

 

2.1.

Ammonti riċevibbli mill-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF)

(a)

Drittijiet ta’ kreditu fi ħdan il-porzjon tar-riżerva (nett)

Kwota nazzjonali f’euro bil-bilanċi mnaqqsin għad-disposizzjoni tal-IMF. Il-kont Nru 2 tal-IMF (kont f’euro għal spejjeż amministrattivi) jista’ jiġi inkluż taħt din il-partita jew taħt il-partita ‘Passiv għal residenti barra ż-żona euro denominati f’euro’

(a)

Drittijiet ta’ kreditu fi ħdan il-porzjon tar-riżerva (nett)

Valur nominali, qlib bir-rata tal-kambju tas-suq

(b)

Drittijiet speċjali ta’ kreditu

Investimenti bi drittijiet speċjali ta’ kreditu (gross)

(b)

Drittijiet speċjali ta’ kreditu

Valur nominali, qlib bir-rata tal-kambju tas-suq

(c)

Talbiet oħra

Faċilita’ għat-Tnaqqis tal-Faqar u t-Tkabbir

(c)

Talbiet oħra

Valur nominali, qlib bir-rata tal-kambju tas-suq

2.2.

Bilanci ma’ banek u investimenti f’titoli, self barrani u attiv barrani ieħor

(a)

Bilanċi ma’ banek barra ż-żona euro li mhumiex dawk taħt il-partita tal-attiv “Attiv finanzjarju ieħor”

Kontijiet kurrenti, depożiti għal perijodu fiss, flus minn jum għal jum, transazzjonijiet repo b’lura

(a)

Bilanċi ma’ banek barra ż-żona euro

Valur nominali, qlib bir-rata tal-kambju tas-suq

(b)

Investimenti f’titoli barra ż-żona euro li mhumiex dawk taħt il-partita tal-attiv ‘Attiv finanzjarju ieħor’

Noti u bonds, kambjali, bonds żero, titoli tas-suq tal-flus, strumenti ta’ ekwita’ miżmumin bħala parti mir-riżervi barranin, kollha maħruġin minn residenti barra ż-żona euro

(b)(i)

Titoli negozjabbli minbarra dawk miżmumin sal-maturità

Prezz tas-suq u rata tal-kambju tas-suq

Kull primjum jew skont jiġi amortizzat

(b)(ii)

Titoli negozjabbli kklassifikati bħala miżmumin sal-maturità

Spiża suġġetta għall-indeboliment u għar-rata tal-kambju tas-suq

Kull primjum jew skont jiġi amortizzat

(b)(iii)

Titoli mhux negozjabbli

Spiża suġġetta għall-indeboliment u għar-rata tal-kambju tas-suq

Kull primjum jew skont jiġi amortizzat

(b)(iv)

Strumenti ta’ ekwita’ negozjabbli

Prezz tas-suq u rata tal-kambju tas-suq

(c)

Self barrani (depożiti) lil residenti barra ż-żona euro li mhuwiex dak taħt il-partita tal-attiv ‘Attiv finanzjarju ieħor’

(c)

Self barrani

Depożiti skont il-valur nominali maqlubin bir-rata tal-kambju tas-suq

(d)

Attiv barrani ieħor

Karti tal-flus u muniti mhux taż-żona euro

(d)

Attiv barrani ieħor

Valur nominali, qlib bir-rata tal-kambju tas-suq

3.

Talbiet kontra residenti taż-żona euro denominati f’valuta barranija

(a)

Investimenti f’titoli fiż-żona euro li mhumiex dawk taħt il-partita tal-attiv ‘Attiv finanzjarju ieħor’

Noti u bonds, kambjali, bonds żero, titoli tas-suq tal-flus, strumenti ta’ ekwita’ miżmumin bħala parti mir-riżervi barranin, kollha maħruġin minn residenti barra ż-żona euro

(a)(i)

Titoli negozjabbli minbarra dawk miżmumin sal-maturità

Prezz tas-suq u rata tal-kambju tas-suq

Kull primjum jew skont jiġi amortizzat

(a)(ii)

Titoli negozjabbli kklassifikati bħala miżmumin sal-maturità

Spiża suġġetta għall-indeboliment u għar-rata tal-kambju tas-suq

Kull primjum jew skont jiġi amortizzat

(a)(iii)

Titoli mhux negozjabbli

Spiża suġġetta għall-indeboliment u għar-rata tal-kambju tas-suq

Kull primjum jew skont jiġi amortizzat

(a)(iv)

Strumenti ta’ ekwita’ negozjabbli

Prezz tas-suq u rata tal-kambju tas-suq

(b)

Talbiet oħra kontra residenti taż-żona euro li mhumiex dawk taħt il-partita tal-attiv ‘Attiv finanzjarju ieħor’

Self, depożiti, transazzjonijiet repo b’lura, self varju

(b)

Talbiet oħra

Depożiti u self ieħor skont il-valur nominali, maqlubin bir-rata tal-kambju tas-suq

4.

Talbiet kontra residenti minn barra ż-żona euro denominati f’euro

 

 

4.1.

Bilanci ma’ banek, investimenti f’titoli u self

(a)

Bilanċi ma’ banek barra ż-żona euro li mhumiex dawk taħt il-partita tal-attiv ‘Attiv finanzjarju ieħor’

Kontijiet kurrenti, depożiti għal terminu fiss, flus minn jum għal jum, transazzjonijiet repo b’lura marbutin mal-ġestjoni ta’ titoli denominati f’euro

(a)

Bilanċi ma’ banek barra ż-żona euro

Valur nominali

(b)

Investimenti f’titoli barra ż-żona euro li mhumiex dawk taħt il-partita tal-attiv ‘Attiv finanzjarju ieħor’

Strumenti ta’ ekwita’, noti u bonds, kambjali, bonds żero, titoli tas-suq tal-flus, kollha maħruġin minn residenti minn barra ż-żona euro

(b)(i)

Titoli negozjabbli minbarra dawk miżmumin sal-maturità

Prezz tas-suq

Kull primjum jew skont jiġi amortizzat

(b)(ii)

Titoli negozjabbli kklassifikati bħala miżmumin sal-maturità

Kull primjum jew skont jiġi amortizzat

(b)(iii)

Titoli mhux negozjabbli

Spiża suġġetta għall-indeboliment

Kull primjum jew skont jiġi amortizzat

(b)(iv)

Strumenti ta’ ekwita’ negozjabbli

Prezz tas-suq

(c)

Self lil residenti minn barra ż-żona euro li mhumiex dawk taħt il-partita tal-attiv ‘Attiv finanzjarju ieħor’

(c)

Self barra ż-żona euro

Depożiti skont il-valur nominali

(d)

Titoli maħruġin minn entitajiet minn barra ż-żona euro li mhumiex dawk taħt il-partita tal-attiv ‘Attiv finanzjarju ieħor’

Titoli maħruġin minn organizzazzjonijiet sovranazzjonali jew internazzjonali eż il-Bank Ewropew għall-Investiment, irrispettivament mill-pożizzjoni ġeografika tagħhom

(d)(i)

Titoli negozjabbli minbarra dawk miżmumin sal-maturità

Prezz tas-suq

Il-primjums/skontijiet huma amortizzati

(d)(ii)

Titoli negozjabbli kklassifikati bħala miżmumin sal-maturità

Kull primjum jew skont jiġi amortizzat

(d)(iii)

Titoli mhux negozjabbli

Spiża suġġetta għall-indeboliment

Kull primjum jew skont jiġi amortizzat

4.2.

Talbiet li jirriżultaw mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II

Self skont il-kundizzjonijiet tal-ERM II

Valur nominali

5.

Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro

Partiti 5.1 sa 5.5: transazzjonijiet skont l-istrumenti ta’ politika monetarja rispettivi deskritti fl-Anness I għal Linja Gwida BĊE/2000/7 tal-31 ta’ Awwissu 2000 v dwar l-istrumenti ta’ politika monetarja u l-proċeduri tal-Eurosistema (1)

 

5.1.

Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament

Transazzjonijiet irriversjati regolari li jipprovdu l-likwidità ta’ kull ġimgħa u li normalment għandhom maturità ta’ ġimgħa

Valur nominali jew spiża repo

5.2.

Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament fuq żmien itwal

Transazzjonijiet irriversjati regolari li jipprovdu l-likwidità ta’ kull xahar u li normalment għandhom maturità ta’ tliet xhur

Valur nominali jew spiża repo

5.3.

Operazzjonijiet ta’ rfinar b’lura

Transazzjonijiet irriversjati, esegwiti bħala transazzjonijiet ad hoc għal skopijiet ta’ rfinar

Valur nominali jew spiża repo

5.4.

Operazzjonijiet strutturali b’lura

Transazzjonijiet irriversjati li jaġġustaw il-pożizzjoni strutturali tal-Eurosistema fil-konfront tas-settur finanzjarju

Valur nominali jew spiża repo

5.5.

Faċilita’ ta’ self marġinali

Faċilita’ ta’ likwidita’ minn jum għal jum b’rata ta’ imgħax fuq assi eliġibbli speċifikata minn qabel (faċilita’ permanenti)

Valur nominali jew spiża repo

5.6.

Krediti relatati ma’ ġbid marġinali

Kreditu addizzjonali lil istituzzjonijiet ta’ kreditu, li jirriżulta minn żidiet fil-valur tal-attiv sottostanti fir-rigward ta’ kreditu ieħor lil dawn l-istituzzjonijiet ta’ kreditu

Valur nominali jew spiża

6.

Talbiet ohra kontra istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona euro denominati f’euro

Kontijiet kurrenti, depożiti għal perijodu fiss, flus minn jum għal jum, transazzjonijiet repo b’lura b’rabta mal-ġestjoni ta’ portafolli ta’ titoli taħt il-partita tal-attiv ‘Titoli ta’ residenti taż-żona euro denominati f’euro’, inklużi transazzjonijiet li jirriżultaw mit-trasformazzjoni tar-riżervi ta’ qabel ta’ valuta barranija taż-żona euro u talbiet oħra. Kontijiet korrispondenti ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu mhux domestiċi fiż-żona euro. Talbiet oħra u operazzjonijiet mhux relatati ma’ operazzjonijiet tal-politika monetarja tal-Eurosistema.

Valur nominali jew spiża

7.

Titoli ta’ residenti fiż-żona euro denominati f’euro

 

 

7.1.

Titoli miżmumin għal finijiet ta’ politika monetarja

Titoli maħruġin fiż-żona euro u miżmumin għal finijiet ta’ politika monetarja. Ċertifikati ta’ dejn tal-BĊE mixtrijin għal finijiet ta’ rfinar

(i)

Titoli negozjabbli minbarra dawk miżmumin sal-maturità

Prezz tas-suq

Kull primjum jew skont jiġi amortizzat

(ii)

Titoli negozjabbli kklassifikati bħala miżmumin sal-maturità

Spiża suġġetta għall-indeboliment

Kull primjum jew skont jiġi amortizzat

(iii)

Titoli mhux negozjabbli

Spiża suġġetta għall-indeboliment

Kull primjum jew skont jiġi amortizzat

7.2.

Titoli oħra

Titoli minbarra dawk taħt il-partita tal-attiv 7.1 ‘Titoli miżmumin għal finijiet ta’ politika monetarja’ u taħt il-partita tal-attiv 11.3 ‘Attiv finanzjarju ieħor’; karti tal-flus u bonds, kambjali, bonds zero, strumenti tas-suq tal-flus miżmumin għal kollox, inklużi titoli tal-gvern li jirriżultaw minn qabel l-UEM, denominati f’euro. Strumenti ta’ ekwita’

(i)

Titoli negozjabbli minbarra dawk miżmumin sal-maturità

Prezz tas-suq

Kull primjum jew skont jiġi amortizzat

(ii)

Titoli negozjabbli kklassifikati bħala miżmumin sal-maturità

Spiża suġġetta għall-indeboliment

Kull primjum jew skont jiġi amortizzat

(iii)

Titoli mhux negozjabbli

Spiża suġġetta għall-indeboliment

Kull primjum jew skont jiġi amortizzat

(iv)

Strumenti ta’ ekwita’ negozjabbli

Prezz tas-suq

8.

Dejn ġenerali tal-gvern denominat f’euro

Talbiet lill-gvern li jirriżultaw minn qabel l-UEM: (titoli mhux negozjabbli, self)

Depożiti/self skont il-valur nominali, titoli mhux negozjabbli skont il-prezz tagħhom

9.

Talbiet ġewwa l-Eurosistema

 

 

9.1.

Talbiet relatati ma’ kambjali li jsostnu l-ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn mill-BĊE

Partita tal-karta tal-bilanċ tal-BĊN biss

Kambjali maħruġin mill-BĊNi, minħabba ftehim back-to-back marbut maċ-ċertifikati ta’ dejn mill-BĊE

Valur nominali

9.2.

Talbiet marbutin mal-allokazzjoni ta’ karti tal-flus euro ġewwa l-Eurosistema

Krediti marbutin mal-ħruġ ta’ karti tal-flus mill-BĊE, skont id-Deċiżjoni BĊE/2001/15 tas-6 ta’ Diċembru 2001 dwar il-ħruġ ta’ karti tal-flus euro (2)

Valur nominali

9.3.

Talbiet oħra fi ħdan l-Eurosistema (netti)

Pożizzjoni netta tas-sub-partiti li ġejjin:

(a)

talbiet netti li jirriżultaw mil-bilanċi tal-kontijiet TARGET2 u kontijiet korrispondenti tal-BĊNi, jiġifieri ċ-ċifra netta tat-talbiet u l-passiv – ara wkoll il-partita tal-passiv ‘Passiv ieħor fi ħdan l-Eurosistema (nett)’

(a)

Valur nominali

(b)

talbiet oħra interni għall-Eurosistema denominati f’euro li jistgħu jirriżultaw, inkluża d-distribuzzjoni proviżorja tad-dħul tal-BĊE mill-ħruġ ta’ karti tal-flus euro lilll-BĊNi*

(b)

Valur nominali

10.

Partiti waqt il-ħlas

Bilanċi fil-kont għall-pagamenti (talbiet), inkluż iċ-ċaqliq taċ-ċekkijiet li qed jinġabru

Valur nominali

11.

Attiv ieħor

 

 

11.1.

Muniti taż-żona euro

Muniti euro

Valur nominali

11.2.

Attiv fiss tanġibbli u mhux tanġibbli

Art u bini, għamara u tagħmir inkluż tagħmir tal-kompjuter, software

Valur wara d-deprezzament

Id-deprezzament huwa l-allokazzjoni sistematika tal-ammont ta’ deprezzament ta’ attiv fuq il-perijodu ta’ utilita’ tiegħu. Il-perijodu ta’ utilita’ huwa l-perijodu li matulu attiv fiss huwa mistenni li jkun jista’ jintuża mill-entita’. Il-perijodi ta’ utilita’ ta’ assi fissi materjali individwali jistgħu jiġu reveduti fuq bażi sistematika, jekk l-aspettattivi huma differenti mill-istimi preċedenti. L-assi ewlenin jistgħu jinkludu komponenti b’perijodi ta’ utilita’ differenti. Il-perijodi ta’ utilita’ ta’ dawn il-komponenti għandhom jiġu evalwati individwalment.

L-ispiża tal-assi mhux tanġibbli tinkludi l-prezz għall-akkwist tal-attiv mhux tanġibbli. Spejjeż oħra diretti jew indiretti għandhom jiddaħħlu

Kapitalizzazzjoni tal-ispiża: ibbażata fuq il-limitu (taħt EUR 10 000 eskluża l-VAT; mingħajr kapitalizzazzjoni)

11.3.

Attiv finanzjarju ieħor

Interessi parteċipanti u investimenti f’sussidjarji; ekwitajiet miżmumin għal raġunijiet strateġiċi/ta’ politika

Titoli inklużi l-ekwitajiet, u strumenti u bilanċi finanzjarji oħra inklużi d-depożiti għal terminu fiss u kontijiet kurrenti miżmumin bħala portafoll immarkat

Transazzjonjiet repo b’lura ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu marbutin mal-ġestjoni tal-portafolli ta’ titoli taħt din il-partita

(a)

Strumenti ta’ ekwita’ negozjabbli.

Prezz tas-suq

(b)

Interessi parteċipanti u ishma azzjonarji illikwidi, u kull strument ta’ ekwita’ ieħor miżmum bħala investiment permanenti

Spiża suġġetta għall-indeboliment

(c)

Investiment f’sussidjarji jew interessi sinifikanti

Valur tal-attiv nett

(d)

Titoli negozjabbli minbarra dawk miżmumin sal-maturità

Prezz tas-suq

Il-primjums/skontijiet huma amortizzati

(e)

Titoli negozjabbli kklassifikati bħala miżmumin sal-maturità jew miżmumin bħala investiment permanenti

Spiża suġġetta għall-indeboliment

Kull primjum jew skont jiġi amortizzat

(f)

Titoli mhux negozjabbli

Spiża suġġetta għall-indeboliment

(g)

Bilanċi mal-banek u self

Valur nominali, maqlub bir-rata tal-kambju tas-suq jekk il-bilanċi/id-depożiti huma denominati f’valuti barranin

11.4.

Differenzi fir-rivalutazzjoni ta’ strumenti mhux inklużi fil-karta tal-bilanċ

Riżultati tal-valutazzjoni ta’ forwards ta’ valuta barranija, swaps ta’ valuta barranija, swaps tar-rata tal-imgħax, ftehim bil-quddiem tar-rata, transazzjonijiet bil-quddiem f’titoli, transazzjonijiet immedjati tal-kambju barrani mid-data tan-negozju sad-data tal-ħlas

Pożizzjoni netta bejn forward u immedjat, skont ir-rata ta’ kambju tas-suq

11.5.

Dovuti u spejjeż imħallsin minn qabel

Dħul mhux dovut, imma assenjabbli fil-perijodu rrappurtat. Spejjeż u imgħax akkumulat imħallsin minn qabel (jiġifieri imgħax akkumulat mixtri b’titolu)

Valur nominali, valuta barranija maqluba skont ir-rata tas-suq

11.6.

Varji

(a)

Advances, self u partiti minuri oħra. Self mogħti fuq bażi ta’ fiduċja

(a)

Valur nominali jew spiża

(b)

Investimenti relatati ma’ depożiti ta’ deheb tal-klijent

(b)

Valur tas-suq

(c)

Attiv nett tal-pensjoni

(c)

Skont l-Artikolu 22(3)

(d)

Talbiet pendenti li jirriżultaw mill-inadempjenza tal-kontropartijiet tal-Eurosistema fil-kuntest tal-operazzjonijiet ta’ kreditu tal-Eurosistema

(d)

Valur nominali/li jista’ jiġi rkuprat (qabel/wara l-ħlas tat-telf)

(e)

Attiv jew talbiet (fil-konfront ta’ terzi) negozjati jew miksuba fil-kuntest tar-realizzazzjoni tal-garanzija ppreżentata mill-kontropartijiet tal-Eurosistema li huma inadempjenti

(e)

Spiża (kkonvertita bir-rata tal-kambju tas-suq fil-ħin tal-akkwist jekk l-attiv finanzjarju huwa denominat f’valuti barranin)

12.

Telf għas-sena

 

Valur nominali


PASSIV

Partita tal-karta tal-bilanċ

Kategorizzazzjoni tal-kontenut tal-partiti fil-karta tal-bilanċ

Prinċipju tal-valutazzjoni

1.

Karti tal-flus fic-cirkolazzjoni

Karti tal-flus euro maħruġin mill-BĊE, skont id-Deċiżjoni BĊE/2001/15

Valur nominali

2.

Passiv fir-rigward ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona euro marbut ma’ operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro

Partiti 2.1, 2.2, 2.3 u 2.5: depożiti f’euro kif deskritti fl-Anness I tal-Linja Gwida BĊE/2000/7

 

2.1.

Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżerva minima)

Kontijiet denominati f’euro ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu li huma inklużi fil-lista ta’ istituzzjonijiet finanzjarji soġġetti għar-riżervi minimi skont l-Istatut. Din il-partita tinkludi primarjament kontijiet użati sabiex jinżammu riżervi minimi

Valur nominali

(2)(2)

Faċilità ta’ depożitu

Depożiti ta’ matul il-lejl b’rata ta’ imgħax speċifikata minn qabel (faċilita’ permanenti)

Valur nominali

2.3.

Depożiti għal terminu fiss

Ġabra għal finijiet ta’ assorbiment tal-likwidita’ minħabba operazzjonijiet ta’ rfinar

Valur nominali

2.4.

Operazzjonijiet ta’ rfinar b’lura

Transazzjonijiet relatati mal-politika monetarja bil-għan li jkun hemm assorbiment ta’ likwidita’

Valur nominali jew spiża repo

2.5.

Depożiti relatati ma’ ġbid marġinali

Depożiti ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu, li jirriżultaw minn tnaqqis fil-valur ta’ attiv sottostanti fil-konfront ta’ krediti lejn dawn l-istituzzjonijiet ta’ kreditu

Valur nominali

3.

Passiv ieħor fil-konfront ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona euro denominat f’euro

Transazzjonijiet repo konnessi ma’ transazzjonijiet repo b’lura simultaneji għall-ġestjoni ta’ portafolli ta’ titoli taħt il-partita tal-attiv ‘Titoli ta’ residenti fiż-żona euro denominati f’euro’. Operazzjonijiet oħra mhux relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja tal-Eurosistema. Ebda kontijiet kurrenti ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu

Valur nominali jew spiża repo

4.

Ċertifikati ta’ dejn maħruġin mill-BĊE

Partita tal-karta tal-bilanċ tal-BĊE biss

Ċertifikati ta’ dejn kif deskritti fl-Anness I għal-Linja Gwida BĊE/2000/7. Karta ta’ skont, maħruġa għall-finijiet ta’ assorbiment tal-likwidita’

Valur nominali

5.

Passiv fil-konfront ta’ residenti ohra taz-zona euro denominati f’euro

 

 

5.1.

Gvern ġenerali

Kontijiet kurrenti, depożiti għal terminu fiss, depożiti ripagabbli mat-talba

Valur nominali

5.2.

Passiv ieħor

Kontijiet kurrenti tal-istaff, ta’ kumpaniji u ta’ klijenti inklużi istituzzjonijiet finanzjarji elenkati bħala eżenti mill-obbligu li jżommu riżervi minimi – ara l-partita tal-passiv 2.1, eċċ; depożiti għal terminu fiss, depożiti ripagabbli mat-talba

Valur nominali

6.

Passiv fil-konfront ta’ residenti barra ż-żona euro denominati f’euro

Kontijiet kurrenti, depożiti għal terminu fiss, depożiti ripagabbli mat-talba inklużi kontijiet miżmumin għal finijiet ta’ ħlas u kontijiet miżmumin għal finijiet ta’ ġestjoni tar-riżervi: ta’ banek oħra, banek ċentrali, istituzzjonijiet internazzjonali/sovranazzjonali inkluża l-Kummissjoni Ewrope; kontijiet kurrenti ta’ depożitanti oħra. Transazzjonijiet repo marbutin mat-transazzjonijiet repo simultaneji b’lura għall-ġestjoni ta’titoli denominati f’euro. Bilanċi ta’ kontijiet TARGET2 tal-banek ċentrali ta’ Stati Membri li m’addottawx l-euro

Valur nominali jew spiża repo

7.

Passiv fil-konfront ta’ residenti taż-żona euro denominati f’valuta barranija

Kontijiet kurrenti Passiv taħt transazzjonijiet repo; normalment transazzjonijiet ta’ investiment permezz ta’ assi f’valuta barranija jew deheb

Valur nominali, qlib bir-rata tal-kambju tas-suq tal-aħħar tas-sena

8.

Passiv fil-konfront ta’ residenti barra ż-żona euro denominati f’valuta barranija

 

 

8.1.

Depoziti, bilanċi u passiv ieħor

Kontijiet kurrenti. Passiv taħt transazzjonijiet repo; normalment transazzjonijiet ta’ investiment permezz ta’ attiv f’valuta barranija jew deheb

Valur nominali, qlib bir-rata tal-kambju tas-suq tal-aħħar tas-sena

8.2.

Passiv li jirriżulta mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II

Self skont il-kundizzjonijiet tal-ERM II

Valur nominali, qlib bir-rata tal-kambju tas-suq tal-aħħar tas-sena

9.

Il-kontroparti ta’ drittijiet speċjali ta’ kreditu allokati mill-IMF

Partita denominata bħala SDR li turi l-ammont ta’ SDRs li kienu oriġinalment allokati lil kull pajjiż/BĊN rispettivament

Valur nominali, qlib bir-rata tal-kambju tas-suq tal-aħħar tas-sena

10.

Passiv ġewwa l-Eurosistema

 

 

10.1.

Passiv ekwivalenti għat-trasferiment ta’ riżervi barranin

Partita fil-karta tal-bilanċ tal-BĊE, denominata f’euro

Valur nominali

10.2.

Passiv ieħor ġewwa l-Eurosistema (nett)

Pożizzjoni netta tas-sub-partiti li ġejjin:

(a)

passiv nett li jirriżulta minn bilanċi ta’ kontijiet TARGET2 u kontijiet korrispondenti ta’ BĊNi jiġifieri ċ-ċifra netta tat-talbiet u l-passiv – ara wkoll il-partita tal-attiv ‘Talbiet oħra fi ħdan l-Eurosistema (netti)’

(a)

Valur nominali

(b)

passiv ieħor intern għall-Eurosistema denominat f’euro li jista’ jirriżulta, inkluża d-distribuzzjoni proviżorja tad-dħul tal-BĊE mill-karti tal-flus euro lill-BĊNi

(b)

Valur nominali

11.

Partiti waqt il-ħlas

Bilanċi fil-kont għall-pagamenti (passiv), inkluż iċ-ċaqliq ta’ trasferimenti giro

Valur nominali

12.

Passiv ieħor

 

 

12.1.

Differenzi li jirriżultaw mir-rivalutazzjoni ta’ strumenti mhux inklużi fil-karta tal-bilanċ

Riżultati tal-valutazzjoni ta’ forwards ta’ valuta barranija, swaps ta’ valuta barranija, swaps tar-rata tal-imgħax, ftehim bil-quddiem tar-rata, transazzjonijiet bil-quddiem f’titoli, transazzjonijiet immedjati tal-kambju barrani mid-data tan-negozju sad-data tal-ħlas

Il-pożizzjoni netta bejn forward u immedjat, skont ir-rata tal-kambju tas-suq

12.2.

Dovuti u dħul miġbur bil-quddiem

Spiża dovuta f’perijodu fil-futur imma marbuta mal-perijodu ta’ rappurtaġġ. Dħul riċevut fil-perijodu rrappurtat imma marbut ma’ perijodu futur

Valur nominali, valuta barranija maqluba skont ir-rata tas-suq

12.3.

Varji

(a)

Kontijiet provviżorji għat-taxxa. Kreditu f’valuta barranija jew kontijiet li jkopru l-garanzija. Transazzjonijiet repo ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu b’rabta mat-transazzjonijiet repo simultaneji b’lura għall-ġestjoni ta’ portafolli ta’ titoli taħt il-partita tal-attiv ‘Attiv finanzjarju ieħor’. Depożiti obbligatorji li mhumiex depożiti ta’ riżerva. Partiti minuri oħra. Passiv ibbażat fuq il-fiduċja

(a)

Valur nominali jew spiża (repo)

(b)

Depożiti tad-deheb tal-klijent.

(b)

Valur fis-suq

(c)

Passiv nett tal-pensjoni

(c)

Skont l-Artikolu 22(3)

13.

Provvedimenti

(a)

Għar-rata tal-kambju, rata tal-imgħax, riskji fil-kreditu u fil-prezz tad-deheb, u għal finijiet oħra eż spejjeż mistennija fil-ġejjieni u kontribuzzjonijiet skont l-Artikolu 49.2 tal-Istatut għal dak li jirrigwarda banek ċentrali ta’ Stati Membri li d-derogi tagħhom ġew imħassra.

(a)

Spiża/valur nominali

(b)

Għal riskji mill-kontropartijiet li jirriżultaw minn operazzjonijiet ta’ politika monetarja

(b)

Valur nominali

14.

Kontijiet ta’ rivalutazzjoni