ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2009.343.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 343

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
22 ta' Diċembru 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea

51

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kunsill 2009/158/KE tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-kondizzjonijiet tas-saħħa ta’ bhejjem li jirregolaw il-kummerċ intra-Komunitarju, u l-importazzjoni ta’ tajr u bajd għat-tfaqqis minn pajjiżi terzi ( 1 )

74

 


 

(1)   test b’rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

22.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 343/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 1224/2009

tal-20 ta’ Novembru 2009

li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 37 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (3),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (4),

Billi:

(1)

L-għan tal-Politika Komuni tas-Sajd, kif stabbilit fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 tal-20 ta’ Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta’ riżorsi tas-sajd skont il-Politika Komuni dwar is-Sajd (5), huwa li jiġi żgurat sfruttament tar-riżorsi akkwatiċi ħajjin li jipprovdi kondizzjonijiet ekonomiċi, ambjentali u soċjali sostenibbli.

(2)

Minħabba li s-suċċess tal-Politika Komuni tas-Sajd jinvolvi l-implimentazzjoni ta’ sistema ta’ kontroll effikaċi, il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament ifittxu li jistabbilixxu sistema tal-Komunità għall-kontroll, l-ispezzjoni, u l-infurzar permezz ta’ approċċ globali u integrat f’konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità, sabiex tiġi żgurata l-konformità mar-regoli kollha tal-Politika Komuni tas-Sajd sabiex isir provvediment għall-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi akkwatiċi ħajjin billi jiġu koperti l-aspetti kollha ta’ din il-politika.

(3)

L-esperjenza miksuba fl-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93 tat-12 ta’ Ottubru 1993 li jistabbilixxi sistema ta’ kontroll li tapplika għall-politika tas-sajd komuni (6) turi li s-sistema tal-kontroll attwali ma għadhiex biżżejjed biex tiżgura l-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd.

(4)

Fil-preżent id-dispożizzjonijiet tal-kontroll jinsabu f’numru vast ta’ testi legali sovraposti u kumplessi. Jeżistu nuqqasijiet fl-implimentazzjoni mill-Istati Membri ta’ wħud mill-partijiet tas-sistema tal-kontroll, u dan jirriżulta f’miżuri insuffiċjenti u diverġenti bħala reazzjoni għall-infrazzjonijiet tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, biex b’hekk jiġi mhedded il-ħolqien ta’ parità ta’ kondizzjonijiet għas-sajjieda madwar il-Komunità. Għal din ir-raġuni r-reġim eżistenti u l-obbligi kollha fih għandhom jiġu konsolidati, razzjonalizzati u simplifikati, b’mod partikolari permezz tat-tnaqqis ta’ piżijiet doppji tar-regolamentazzjoni u l-amministrazzjoni.

(5)

Minħabba l-iskala tal-eżawriment tar-riżorsi akkwatiċi tal-baħar, huwa vitali li l-Komunità tadotta l-miżuri neċessarji għall-iżvilupp ta’ kultura ta’ konformità fost l-operaturi kollha mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, u mal-għanijiet stabbiliti fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp Sostenibbli fl-2002 kif ukoll l-Istrateġija għall-Iżvilupp Sostenibbli tal-Kunsill Ewropew. Biex jinkiseb dan il-għan, ir-regoli dwar il-kontroll, l-ispezzjoni, u l-infurzar tal-miżuri tal-konservazzjoni kif ukoll tal-ġestjoni tar-riżorsi, il-miżuri strutturali u l-miżuri fuq l-organizzazzjoni komuni tas-suq għandhom jiġu rinfurzati, armonizzati u msaħħa.

(6)

Minħabba li r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad- 29 ta’ Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (7), jobbliga lill-Istati Membri biex jieħdu l-miżuri xierqa biex jiżguraw l-effikaċja tal-ġlieda kontra kull sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (“IUU”) u l-attivitajiet assoċjati u peress li r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 tad-29 ta’ Settembru 2008 dwar l-awtorizzazzjonijiet għall-attivitajiet tas-sajd tal-bastiment tas-sajd Komunitarju barra mill-ilmijiet tal-Komunità u l-aċċess ta’ bastiment ta’ pajjiżi terzi għall-ilmijiet tal-Komunità (8) jistabbilixxi dispożizzjonijiet dwar l-awtorizzazzjonijiet għall-bastiment tas-sajd tal-Komunità biex jinvolvu ruħhom f’attivitajiet tas-sajd ‘il barra mill-ilmijiet tal-Komunità u dwar l-awtorizzazzjonijiet għall-bastimenti tas-sajd ta’ pajjiżi terzi biex jinvolvu ruħhom f’attivitajiet tas-sajd fl-ilmijiet tal-Komunità dan ir-Regolament għandu jikkumplimenta lil dawn ir-Regolamenti u jiżgura li ma ssir l-ebda diskriminazzjoni bejn iċ-ċittadini tal-Istati Membri u ta’ pajjiżi terzi.

(7)

Dan ir-Regolament m’għandu jaffettwa la d-dispożizzjonijiet speċjali li jinsabu fi ftehimiet internazzjonali jew applikabbli fil-qafas tal-organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd u lanqas kwalunkwe dispożizzjoni tal-kontroll nazzjonali li taqa’ fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament iżda tmur lil hinn mid-dispożizzjonijiet minimi tiegħu, dment li tali dispożizzjonijiet nazzjonali jikkonformaw mal-liġi Komunitarja.

(8)

It-teknoloġiji moderni, bħal ma huma s-Sistema ta’ Monitoraġġ tal-Bastimenti, is-Sistema ta’ Rilevament tal-Bastimenti u s-Sistema Awtomatika ta’ Identifikazzjoni għandhom jiġu sfruttati peress li dawn jippermettu monitoraġġ effikaċi, kontroverifiki sistematiċi u awtomatizzati b’mod rapidu, u jiffaċilitaw il-proċeduri amministrattivi kemm għall-awtoritajiet nazzjonali kif ukoll għall-operaturi u b’hekk jippermettu analiżi tar-riskju opportuna u valutazzjonijiet globali tal-informazzjoni kollha tal-kontroll rilevanti. Is-sistema tal-kontroll b’hekk għandha tippermetti li l-Istati Membri jikkombinaw l-użu tal-istrumenti tal-kontroll varji biex jiżguraw l-aktar metodu effiċjenti tal-kontroll.

(9)

Għandu jiġi introdott approċċ komuni u ġdid għall-kontroll tas-sajd li jinkludi monitoraġġ komprensiv tal-qabdiet, bil-għan li jiġu żgurati kondizzjonijiet ta’ parità għas-settur tas-sajd li jikkunsidraw d-differenzi bejn it-taqsimiet tal-flotta. Għal dan il-għan, għandhom jiġu stabbiliti kriterji komuni għall-implimentazzjoni tal-kontroll tas-sajd u b’mod partikolari proċeduri ta’ spezzjoni standardizzati u koordinati fuq il-baħar, fl-art u tul il-katina kollha ta’ kummerċjalizzazzjoni. Bħala parti mill-approċċ il-ġdid għandhom jiġu ċċarati r-responsabbilitajiet rispettivi tal-Istati Membri, il-Kummissjoni u l-Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd.

(10)

Il-ġestjoni tar-riżorsi tas-sajd fuq il-livell tal-Komunità hija bbażata b’mod partikolari fuq il-qabdiet totali permessi (TACs), il-kwoti, ir-reġimi tal-isforzi u l-miżuri tekniċi. Għandhom jittieħdu azzjonijiet xierqa biex jiġi żgurat li l-Istati Membri jadottaw il-miżuri neċessarji biex jimplimentaw dawn il-miżuri ta’ ġestjoni b’mod effikaċi.

(11)

L-attivitajiet u l-metodi tal-kontroll għandhom ikunu bbażati fuq il-ġestjoni tar-riskju bl-użu sistematiku u komprensiv tal-proċeduri tal-kontroverifiki mill-Istati Membri. Huwa wkoll neċessarju li l-Istati Membri jiskambjaw informazzjoni rilevanti.

(12)

Il-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni bejn l-Istati Membri, l-Kummissjoni u l-Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd għandhom jiġu intensifikati sabiex tiġi promossal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd.

(13)

Sabiex ikun żgurat li attivitajiet tas-sajd jitwettqu f’konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd dawn l-attivitajiet għandhom ikunu soġġetti għal liċenzja tas-sajd u, meta japplikaw kondizzjonijiet speċifiċi, għal awtorizzazzjoni għas-sajd. Għandhom japplikaw ukoll ir-regoli dwar l-immarkar u l-identifikazzjoni tal-bastimenti tas-sajd u t-tagħmir tagħhom.

(14)

Sabiex ikun żgurat kontroll effettiv l-Istati Membri għandhom iħaddmu Sistema ta’ Monitoraġġ tal-Bastimenti u bastimenti tas-sajd b’tul totali ta’ 12-il metru jew aktar għandhom ikunu mgħammra b’apparat li jippermetti lill-Istati Membri li awtomatikament jillokalizzaw u jidentifikaw dawk il-bastimenti. Barra minn hekk il-bastimenti tas-sajd għandhom ikunu mgħammra b’Sistema Awtomatika ta’ Identifikazzjoni f’konformità mad-Direttiva 2002/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 2002 li tistabbilixxi sistema għall-monitoraġġ u l-informazzjoni dwar it-traffiku tal-bastimenti fil-Komunità (9), u l-Istati Membri għandhom jużaw id-data ta’ tali sistema għall-finijiet ta’ kontroverifika.

(15)

Għandha tissaħħaħ il-kooperazzjoni fost l-aġenziji Komunitarji u fost l-awtoritajiet tal-Istati Membri. Għal dan il-għan, għandha tkun possibbli t-trażmissjoni ta’ data mis-Sistema ta’ Monitoraġġ tal-Bastimenti, is-Sistema Awtomatika ta’ Identifikazzjoni u s-Sistema ta’ Rilevament tal-Bastimenti, lill-aġenziji tal-Komunità u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri involuti fl-operazzjonijiet ta’ sorveljanza għall-iskop tas-sikurezza u s-sigurtà marittima, il-kontroll tal-fruntieri, il-protezzjoni tal-ambjent tal-baħar u l-infurzar ġenerali tal-liġi.

(16)

Għandu jkun il-Kunsill li jiddeċiedi dwar l-użu futur ta’ tagħmir elettroniku tal-monitoraġġ u l-għodda ta’ traċċabilità bħall-analiżi ġenetika u teknoloġiji oħra tal-kontroll tas-sajd jekk dawn it-teknoloġiji jwasslu għal konformità aħjar mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd b’mod kost-effettiv.

(17)

L-Istati Membri għandhom jissorveljaw l-attivitajiet tal-bastimenti tas-sajd tagħhom fl-ilmijiet tal-Komunità u barra minnhom. Sabiex jiġi ffaċilitat il-monitoraġġ effikaċi, il-kaptani tal-bastimenti tas-sajd Komunitarji b’tul totali ta’ 10 metri jew aktar għandhom ikunu obbligati jżommu ġurnal ta’ abbord u jippreżentaw dikjarazzjonijiet dwar l-iżbark u t-trasbord. Sabiex isir użu minn teknoloġiji moderni, għal bastimenti tas-sajd b’tul totali ta’ 12-il metru jew aktar, il-ġurnal ta’ abbord dwar is-sajd għandu jkun f’għamla elettronika u d-dikjarazzjonijiet dwar l-iżbark u t-trasbord għandhom jiġu ppreżentati b’mod elettroniku.

(18)

L-informazzjoni fil-ġurnal ta’ abbord dwar is-sajd tal-bastimenti tas-sajd għandha tiġi verifikata waqt l-iżbark. Għalhekk, dawk involuti fl-iżbark u fil-kummerċjalizzazzjoni tal-ħut u l-prodotti tas-sajd għandhom jiġu obbligati jiddikjaraw il-kwantitajiet li jħottu, li jittrasbordaw, li joffru għall-bejgħ jew li jixtru.

(19)

Għall-bastimenti tas-sajd żgħar b’tul totali taħt l-10 metri, l-obbligu li jinżamm ġurnal ta’ abbord dwar is-sajd jew li tiġi kompletata dikjarazzjoni dwar l-iżbark tikkostitwixxi piż sproporzjonat f’relazzjoni mal-kapaċità tas-sajd tagħhom. Sabiex jiġi żgurat livell xieraq ta’ kontroll fuq bastimenti bħal dawn, l-Istati Membri għandhom jissorveljaw l-attivitajiet tagħhom permezz tal-implimentazzjoni ta’ pjan ta’ teħid ta’ kampjuni.

(20)

It-trasbordi fuq il-baħar jaħarbu minn kwalunkwe kontroll xieraq mill-istati tal-bandiera jew kostali u b’hekk jikkostitwixxu possibilità biex l-operaturi jġorru qabdiet illegali. Biex jitjiebu l-kontrolli, l-operazzjonijiet tat-trasbord fil-Komunità għandhom jiġu awtorizzati biss f’portijiet speċifiċi.

(21)

L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jissorveljaw l-iżbark fil-portijiet tagħhom. Għal dan il-għan, il-bastimenti tas-sajd involuti f’sajd ta’ stokkijiet suġġett għal pjan multiannwali li jkollhom l-obbligu jirreġistraw id-data tal-ġurnal ta’ abbord dwar is-sajd b’mod elettroniku għandhom ikunu meħtieġa jinnotifikaw minn qabel lil dawk l-awtoritajiet dwar l-intenzjoni tagħhom li jħottu fil-portijiet tagħhom. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jirrifjutaw l-aċċess jekk l-informazzjoni meħtieġa ma tkunx kompluta.

(22)

Peress li l-ġestjoni tar-riżorsi tas-sajd hija bbażata fuq l-opportunitajiet tas-sajd għandu jiġi żgurat li l-qabdiet u l-isforzi li jsiru jkunu rreġistrati b’mod korrett u li l-qabdiet u l-isforzi li jsiru jiġu attribwiti għall-kwoti u l-allokazzjonijiet tal-isforzi tal-Istat Membru tal-bandiera. Is-sajd għandu jingħalaq jekk il-kwota disponibbli jew l-allokazzjoni għall-isforzi jkunu ġew eżawriti.

(23)

Fid-dawl tar-rekwiżiti tal-kapaċità fil-flotta tas-sajd tal-Komunità, skont l-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 639/2004 tat-30 ta’ Marzu 2004 dwar l-amministrazzjoni tal-flotot tas-sajd reġistrati fir-reġjuni l-aktar periferiċi tal-Komunità (10), ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1438/2003 tat-12 ta’ Awwissu 2003 li jippreskrivi regoli ta’ implimentazzjoni dwar il-Politika tal-Komunità dwar il-Flotta kif definita fil-Kapitolu III tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 (11) u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2104/2004 tad-9 ta’ Diċembru 2004 li jwassal għall-klawsoli ta’ applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 639/2004 (12), għandhom jiġu introdotti strumenti għall-kontroll tal-kapaċità tal-flotot li għandhom jinkludu l-monitoraġġ tal-qawwa tal-magna u tal-użu tal-irkaptu tas-sajd. Għal dik ir-raġuni l-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri biex jiżguraw li l-kapaċità totali tal-liċenzji tas-sajd ma taqbiżx il-livelli massimi tal-kapaċità u jiżguraw li l-qawwa ta’ propulsjoni tal-magna tal-bastimenti tas-sajd ma taqbiżx il-qawwa ċertifikata tal-magna ta’ dawk il-bastimenti. Għal dan il-għan, l-Istati Membri għandhom jiċċertifikaw il-qawwa ta’ propulsjoni tal-magna tal-bastimenti tas-sajd li l-qawwa ta’ propulsjoni tal-magna tagħhom taqbeż il-120 kW u jivverifikaw ukoll abbażi ta’ pjan ta’ teħid ta’ kampjuni l-konsistenza tal-qawwa tal-magna ma’ informazzjoni oħra disponibbli.

(24)

Miżuri partikolari għandhom japplikaw f’każ ta’ pjani pluriennali bħala forma partikolari biex jiġu protetti l-istokkijiet ikkonċernati. It-trasbordi ta’ qabdiet ta’ stokkijiet soġġetti għal pjan pluriennali għandhom jitħallew biss f’portijiet deżinjati u biss jekk dawn il-qabdiet ikunu ntiżnu.

(25)

Għandhom jiġu previsti dispożizzjonijiet speċjali biex jintużaw biss l-irkapti permessi u biex jiġu rkuprati l-irkapti mitlufin.

(26)

Għandhom japplikaw regoli speċjali għal żoni tas-sajd ristretti. Il-proċedura għall-istabbiliment u t-tneħħija ta’ għeluq fil-ħin reali għaż-żoni tas-sajd għandha tiġi stabbilita b’mod ċar.

(27)

Peress li s-sajd rikreattiv jista’ jkollu impatt sinifikanti fuq ir-riżorsi tal-ħut l-Istati Membri għandhom jiżguraw li dan isir b’mod kompatibbli mal-objettivi tal-Politika Komuni tas-Sajd. Għal stokkijiet taħt pjan ta’ irkupru l-Istati Membri għandhom jiġbru d-data dwar il-qabdiet tas-sajd rikreattiv. Fejn tali sajd ikollu impatt sinifikanti fuq ir-riżorsi, il-Kunsill għandu jkollu l-possibilita’ jiddeċiedi fuq miżuri speċifiċi ta’ maniġġar.

(28)

Sabiex jiġi stabbiliti reġim ta’ kontroll komprensiv, il-katina kollha tal-produzzjoni u tal-kummerċjalizzazzjoni għandha tiġi koperta minn reġim bħal dan. Dan għandu jinkludi sistema koerenti ta’ traċċabilità li tikkumplimenta d-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel (13), u kontroll imtejjeb tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi. Dan għandu jipproteġi wkoll l-interessi tal-konsumaturi billi jipprovdi l-informazzjoni dwar id-deżinjazzjoni kummerċjali, il-metodu ta’ produzzjoni u ż-żona tal-qabda f’kull stadju tal-kummerċjalizzazzjoni skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2065/2001 tat-22 ta’ Ottubru 2001 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 rigward it-tagħrif lill-konsumatur dwar prodotti tas-sajd u l-akkwakultura (14). Dan għandu jiżgura l-monitoraġġ tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi skont ir-Regolament tal-Kummissijoni (KE) Nru 2508/2000 tal-15 ta’ Novembru 2000 li jippreskrivi regoli ddettaljati sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 rigward il-programmi ta’ ħidma fis-settur tas-sajd (15).

(29)

Sabiex ikun żgurat li l-qabdiet kollha jiġu kkontrollati tajjeb l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-prodotti kollha tas-sajd jiġu l-ewwel ikkummerċjalizzati jew irreġistrati f’ċentru tal-irkant, organizzazzjonijiet reġistrati tax-xerrejja jew il-produtturi. Peress li jkun meħtieġ il-piż eżatt tal-qabdiet biex tiġi segwita l-utilizzazzjoni tal-kwoti, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-prodotti kollha tas-sajd jintiżnu dment li ma jkunx hemm pjani ta’ teħid ta’ kampjuni bbażati fuq metodoloġija komuni.

(30)

Sabiex jiġi segwit il-kors tal-qabda u sabiex tkun tista’ tiġi vverifikata l-koerenza tagħhom mad-data tal-qabda, ix-xerrejja reġistrati, l-istabbilimenti tal-irkant reġistrati jew korpi jew persuni oħrajn awtorizzati mill-Istati Membri għandhom jippreżentaw noti tal-bejgħ. Jekk ikollhom fatturat annwali fil-bejgħ inizjali ta’ prodotti tas-sajd ta’ aktar minn EUR 200 000, in-noti tal-bejgħ għandhom jiġu trasmessi b’mod elettroniku.

(31)

Sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-miżuri Komunitarji ta’ konservazzjoni u ta’ kummerċ, għandhom jittieħdu passi biex ikun meħtieġ li l-prodotti tas-sajd kollha li għalihom la nota tal-bejgħ u lanqas dikjarazzjoni ta’ akkwist ma tkun ġiet ippreżentata u li jiġu ttrasportati f’post li ma jkunx dak tal-iżbark ikunu akkompanjati minn dokument tat-trasport fejn ikunu identifikati n-natura, l-oriġini u l-piż tagħhom dment li qabel it-trasport ma jkunx ġie trasmess b’mod elettroniku dokument tat-trasport.

(32)

L-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli regolari fuq l-organizzazzjonijiet tal-produtturi biex ikun żgurat li dawn jissodisfaw il-ħtiġiet legali. Huma għandhom ukoll iwettqu kontrolli rigward il-prezz u l-arranġamenti tal-intervent.

(33)

L-Istati Membri għandhom iwettqu sorveljanza fl-ilmijiet Komunitarji u jieħdu l-miżuri meħtieġa jekk avvistament jew rilevament ma jikkorrispondix mal-informazzjoni disponibbli lilhom.

(34)

Il-kunċett u l-kompiti tal-osservaturi tal-kontroll għandhom ikunu stabbiliti b’mod ċar għal skemi tal-osservaturi tal-kontroll futuri. Fl-istess ħin għandhom ukoll jiġu stabbiliti regoli dwar it-twettiq tal-ispezzjonijiet.

(35)

Għall-prosekuzzjoni konsistenti u effikaċi tal-infrazzjonijiet, għandu jsir provvediment li jippermetti li jiġu ppreparati rapporti ta’ spezzjoni u ta’ sorveljanza mill-uffiċjali tal-Kummissjoni, l-ispetturi Komunitarji u l-uffiċjali tal-Istati Membri biex jintużaw fl-istess mod bħar-rapporti nazzjonali. Fl-istess ħin, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu bażi tad-data elettronika li tipprovdi r-rapporti tal-ispezzjoni u tas-sorveljanza lill-uffiċjali tagħhom.

(36)

Biex jitjieb il-livell komuni ta’ kontroll fl-ilmijiet Komunitarji, għandha tiġi stabbilita lista ta’ spetturi Komunitarji u għandhom jiġu ċċarati l-kompiti u l-kompetenzi tagħhom. Għall-istess raġuni, l-ispezzjoni tal-bastimenti tas-sajd ‘il barra mill-ilmijiet tal-Istat Membru ta’ ispezzjoni għandha tkun possibbli taħt ċerti kondizzjonijiet.

(37)

Fil-każ ta’ infrazzjoni, għandu jiġi żgurat li jittieħdu l-miżuri adatti u li din l-infrazzjoni tista’ tiġi segwita b’mod effettiv irrispettivament minn fejn issir. F’ċerti każijiet ta’ infrazzjoni serja għandu ikun hemm segwitu msaħħaħ sabiex tkun tista’ issir l-investigazzjoni immedjata tiegħu. F’dan ir-rigward, l-Istati Membri għandhom ikunu wkoll obbligati jieħdu miżuri adatti fejn tkun instabet infrazzjoni minn spettur Komunitarju. F’ċerti ċirkostanzi, għandu jkun possibbli t-trasferiment tal-proċedimenti lill-Istat Membru tal-bandiera jew lill-Istat Membru li t-trasgressur hu ċittadin tiegħu.

(38)

Iċ-ċittadini tal-Istati Membri għandhom jiġu skoraġġuti milli jwettqu infrazzjonijiet tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd. Peress illi l-azzjoni li tittieħed wara l-infrazzjonijiet ta’ dawk ir-regoli tvarja ħafna minn Stat Membru għal ieħor, u b’hekk tikkawża diskriminazzjoni u regoli inġusti ta’ kompetizzjoni għas-sajjieda, u minħabba li l-assenza ta’ sanzjonijiet diswassivi, proporzjonali u effikaċi f’ċerti Stati Membri tnaqqas l-effikaċja tal-kontrolli, huwa xieraq li jiġu introdotti sanzjonijiet amministrattivi flimkien ma’ sistema ta’ punti għal infrazzjonijiet serji biex ikun ipprovdut deterrent veru.

(39)

Il-persistenza ta’ għadd kbir ta’ infrazzjonijiet serji tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd fl-ilmijiet Komunitarji jew minn operaturi Komunitarji hija attribwibbli l-aktar għal multi ta’ sanzjonijiet ta’ livell baxx wisq biex iservu ta’ deterrent għal infrazzjonijiet serji ta’ dawk ir-regoli, stabbiliti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali. Din id-dgħufija hija aggravata mid-diskrepanza kbira fil-livelli tas-sanzjonijiet bejn l-Istati Membri, li tinkuraġġixxi lill-operaturi illegali biex joperaw fl-ilmijiet jew fit-territorju tal-Istati Membri fejn is-sanzjonijiet huma l-aktar baxxi. Għalhekk huwa xieraq li jiġu komplementati l-livelli massimi tas-sanzjonijiet stabbiliti għal infrazzjonijiet serji tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd kif stabbilit fl-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 b’sanzjonijiet dissważivi, b’kont meħud tan-natura tal-ħsara, il-valur tal-prodotti tas-sajd miksuba mill-infrazzjoni serja, tas-sitwazzjoni ekonomika tat-trasgessur u ta’ kwalunwke repetizzjoni tal-infrazzjoni. Għandhom jiġu stabbiliti wkoll miżuri ta’ infurzar immedjat u miżuri kumplimentari.

(40)

L-istabbiliment ta’ sanzjonijiet għandu jkun ikkomplementat b’sistema ta’ punti għal infrazzjonijiet serji li abbażi tagħhom liċenzja tas-sajd għandha tkun sospiża jekk ċertu numru ta’ punti jkunu ġew attribwiti lid-detentur ta’ liċenzja tas-sajd wara l-impożizzjoni ta’ sanzjonijiet għal infrazzjonijiet serji. Jekk il-liċenzji tas-sajd ikunu ġew sospiżi ħames darbiet abbażi ta’ din is-sistema u jerġa’ jiġi attribwit l-istess numru ta’ punti l-liċenzja tas-sajd tiġi rtirata darba għal dejjem. F’dan il-kuntest l-Istati Membri għandhom jinnotaw f’ reġistru tad-data nazzjonali l-infrazzjonijiet kollha tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd.

(41)

Biex tiġi żgurata l-kisba tal-għanijiet tal-Politika Komuni tas-Sajd il-Kummissjoni għandha tkun kapaċi tieħu miżuri korrettivi effikaċi. Għal dan il-għan, il-kapaċità ta’ ġestjoni tal-Kummissjoni u l-kapaċità tagħha biex tintervjeni b’mod proporzjonali għal-livell ta’ nuqqas ta’ konformità tal-Istati Membri għandha tissaħħaħ. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tagħmel spezzjonijiet mingħajr preavviż u b’mod indipendenti, sabiex tivverifika l-operazzjonijiet tal-kontroll li qed isiru mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri.

(42)

Għall-finijiet li jkun protett l-interess finanzjarju tal-Komunità u jkun żgurat l-interess prevalenti fil-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd, l-assistenza finanzjarja fil-qafas tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1198/2006 tas-27 ta’ Lulju 2006 dwar il-Fond Ewropew għas-Sajd (16) u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 861/2006 tat-22 ta’ Mejju 2006 li jistabbilixxi miżuri Komunitarji finanzjarji għall-implimentazzjoni tal-politika komuni tas-sajd u fil-qasam tal-Liġi tal-Baħar (17) għandhom ikunu kondizzjonali għall-konformità mill-Istati Membri mal-obbligi tagħhom fl-oqsma tal-kontroll tas-sajd u b’hekk is-sospensjoni u l-kanċellazzjoni ta’ assistenza finanzjarja bħal din għandha tkun prevista f’każijiet ta’ implimentazzjoni inadegwata tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd mill-Istati Membri li taffettwa l-effettività tal-miżuri li jkunu qed jiġu finanzjati.

(43)

Għandhom jiġu konferiti setgħat lill-Kummissjoni biex tagħlaq is-sajd meta l-kwota ta’ Stat Membru jew it-TAC jiġu eżawriti. l-Kummissjoni għandha jkollha wkoll is-setgħa li tnaqqas il-kwoti u l-allokazzjonijiet tal-isforz sabiex tiżgura li l-limiti fuq l-opportunitajiet tas-sajd jiġu rispettati bis-sħiħ. Il-Kummissjoni għandu wkoll ikollha l-kapaċità tieħu miżuri ta’ emerġenza jekk ikun hemm evidenza li l-attivitajiet tas-sajd jew il-miżuri ta’ Stat Membru idgħajfu l-miżuri ta’ konservazzjoni u ta’ ġestjoni ta’ pjani ta’ ġestjoni jew jheddu l-ekosistema tal-baħar.

(44)

Għandu jiġi żgurat l-iskambju ta’ data f’forma elettronika ma’ Stati Membri oħrajn u l-Kummissjoni jew il-korp magħżul minnha. Il-Kummissjoni jew il-korp magħżul minnhom għandhom ikunu f’pożizzjoni li jaċċedu direttament id-data tas-sajd tal-Istati Membri biex ikunu jistgħu jivverifikaw li l-Istati Membri qed jikkonformaw mal-obbligi tagħhom u jintervjenu meta jidentifikaw xi inkonsistenzi.

(45)

Għal komunikazzjoni aħjar l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jistabbilixxu websajts b’informazzjoni ġenerali disponibbli f’parti aċċessibbli pubblikament u informazzjoni operazzjonali f’parti sigura tal-websajt. Għandu wkoll jiġi żgurat li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament jikkooperaw ma’ xulxin, mal-Kummissjoni u l-korp magħżul mill-Kummissjoni u l-awtoritajiet kompetenti ta’ pajjiżi terzi.

(46)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat implimentattivi konferiti lill-Kummissjoni (18). Il-miżuri kollha adottati mill-Kummissjoni għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandhom jikkonformaw mal-prinċipju tal-proporzjonalità.

(47)

Il-mandat tal-Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd għandu jiġi aġġustat u estiż biex tkun appoġġata l-implimentazzjoni uniformi tas-sistema ta’ kontroll tal-Politika Komuni tas-Sajd, biex tkun żgurata l-organizzazzjoni tal-kooperazzjoni operattiva, biex tingħata assistenza lill-Istati Membri u biex tkun tista’ tiġi stabbilita unità ta’ emerġenza fejn jiġi identifikat riskju serju għall-Politika Komuni tas-Sajd. Għandu jkun wkoll possibbli li din tipprovdi lilha nfisha bit-tagħmir neċessarju biex twettaq pjani konġunti ta’ skjerament u biex tikkoopera fl-implimentazzjoni tal-Politika Marittima Integrata tal-UE.

(48)

Id-data miġbura u skambjata fil-qafas ta’ dan ir-Regolament għandha tiġi trattata skont ir-regoli applikabbli dwar il-kunfidenzjalita’. Id-Direttiva 95/46/KEE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (19) għandha tapplika għall-ipproċessar ta’ attivitajiet tad-data personali mwettqa mill-Istati Membri meta japplikaw dan ir-Regolament. Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dak id-data (20), għandu jirregola l-ipproċessar ta’ attivitajiet tad-data personali mwettqa mill-Kummissjoni fl-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(49)

Sabiex il-leġislazzjoni Komunitarja tkun konformi ma’ dan ir-Regolament għandhom jiġu emendati ċerti Regolamenti rigward dispożizzjonijiet ta’ kontroll.

(50)

Minħabba li dan ir-Regolament se jistabbilixxi reġim ġdid ta’ kontroll komprensiv, għandhom jiġu revokati r-Regolament (KE) Nru 2847/93, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1627/94 tas-27 ta’ Ġunju 1994 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali rigward permessi speċjali tas-sajd (21), u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1966/2006 tal-21 ta’ Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni u r-rappurtar elettroniku tal-attivitajiet tas-sajd u dwar il-mezzi ta’ telerilevament (22).

(51)

Sabiex l-Istati Membri jkollhom il-ħin meħtieġ biex jadattaw għal xi wħud mill-obbligi l-ġodda stabbiliti f’dan ir-Regolament, huwa konvenjenti li l-applikabbiltà ta’ ċerti dispożizzjonijiet tkun differita għal data aktar tard,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi sistema Komunitarja għall-kontroll, l-ispezzjoni u l-infurzar (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “is-sistema Komunitarja tal-kontroll”) biex tiġi żgurata l-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd.

Artikolu 2

Kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu japplika għall-attivitajiet kollha koperti mill-Politika Komuni tas-Sajd imwettqin fit-territorju tal-Istati Membri jew fl-ilmijiet Komunitarji jew minn bastimenti tas-sajd Komunitarji jew, mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà primarja tal-Istat Membru tal-bandiera, minn ċittadini tal-Istati Membri.

2.   L-attivitajiet fl-ilmijiet marittimi tat-territorji u l-pajjiżi barranin imsemmijin fl-Anness II tat-Trattat għandhom jiġu meqjusin li qed iseħħu fl-ilmijiet marittimi ta’ pajjiżi terzi.

Artikolu 3

Relazzjoni mad-dispożizzjonijiet internazzjonali u nazzjonali

1.   Dan ir-Regolament għandu japplika mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet speċjali li hemm fil-ftehimiet tas-sajd konklużi bejn il-Komunità u l-pajjiżi terzi jew applikabbli fil-qafas tal-organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd jew ftehimiet simili li l-Komunità hija Parti Kontraenti jew Parti Kooperanti mhux kontraenti tagħhom.

2.   Dan ir-Regolament għandu japplika mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe miżura ta’ kontroll nazzjonali li tmur lil hinn mir-rekwiżiti minimi tiegħu, bil-kundizzjoni li dawn jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni Komunitarja u huma f’konformità mal-Politika Komuni tas-Sajd. Fuq it-talba tal-Kummissjoni, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk il-miżuri tal-kontroll.

Artikolu 4

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, id-definizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 2371/2002 għandhom japplikaw. Id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw ukoll:

(1)

“Attività tas-sajd” tfisser tiftix għall-ħut, l-isparar, il-kalar, l-irfigħ tal-irkaptu tas-sajd, it-teħid tal-qabdiet abbord, it-trasbord, iż-żamma abbord, l-ipproċessar abbord, it-trasferiment, it-tqegħid f’gaġeġ, is-simna u l-iżbark ta’ ħut u prodotti tas-sajd;

(2)

Regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd” tfisser il-leġislazzjoni Komunitarja dwar il-konservazzjoni, il-ġestjoni u l-isfruttament tar-riżorsi akkwatiċi ħajjin, l-akkwakultura u l-ipproċessar, it-trasport u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura;

(3)

Kontroll” tfisser monitoraġġ u sorveljanza;

(4)

Spezzjoni” tfisser kwalunkwe kontroll li jsir minn uffiċjali fir-rigward tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd u li jitniżżel f’rapport ta’ spezzjoni;

(5)

Sorveljanza” tfisser l-osservazzjoni ta’ attivitajiet tas-sajd ibbażata fuq avvistamenti minn bastimenti ta’ spezzjoni jew inġenji tal-ajru uffiċjali u fuq metodi tekniċi ta’ rilevament u ta’ identifikazzjoni;;

(6)

Uffiċjal” tfisser persuna awtorizza minn awtorità nazzjonali, il-Kummissjoni jew l-Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd biex tagħmel spezzjoni;

(7)

“Spetturi Komunitarji” tfisser uffiċjali ta’ Stat Membru jew tal-Kummissjoni jew il-korp maħtur minnha, li l-ismijiet tagħhom jinsabu fil-lista stabbilita skont l-Artikolu 79;

(8)

Osservatur tal-kontroll” tfisser persuna awtorizza minn awtorità nazzjonali biex tosserva l-implimentazzjoni tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd;

(9)

Liċenzja tas-sajd” tfisser dokument uffiċjali li jikkonferixxi lid-detentur tiegħu d-dritt, kif determinat mir-regoli nazzjonali, li juża ċerta kapaċità tas-sajd għall-isfruttament kummerċjali tar-riżorsi akkwatiċi ħajjin. Din fiha rekwiżiti minimi dwar l-identifikazzjoni, il-karatteristiċi tekniċi u l-armar ta’ bastiment tas-sajd Komunitarju;

(10)

“Awtorizzazzjoni tas-sajd” tfisser awtorizzazzjoni tas-sajd maħruġa għal bastiment tas-sajd Komunitarju flimkien mal-liċenzja tas-sajd tiegħu, li tintitolah iwettaq attivitajiet tas-sajd speċifiċi matul perijodu speċifikat, f’żona partikolari jew għal sajd partikolari taħt kondizzjonijiet speċifiċi;

(11)

Sistema Awtomatika ta’ Identifikazzjoni” tfisser sistema awtonoma u kontinwa ta’ identifikazzjoni u monitoraġġ tal-bastimenti li tipprovdi lill-bastimenti b’mezzi ta’ skambju elettroniku ma’ bastimenti fil-viċin u l-awtoritajiet fuq l-art tad-data tal-bastiment inklużi l-identifikazzjoni, il-pożizzjoni, ir-rotta u l-veloċità;

(12)

Data tas-Sistema ta’ Monitoraġġ tal-Bastimenti” tfisser id-data dwar l-identifikazzjoni, il-pożizzjoni ġeografika, id-data, il-ħin, ir-rotta u l-veloċità tal-bastiment tas-sajd trasmessi permezz ta’ tagħmir tar-rintraċċar bis-satellita installat abbord bastiment tas-sajd liċ-Ċentru ta’ Monitoraġġ tas-Sajd tal-Istat Membru tal-bandiera;

(13)

Sistema ta’ Rilevament tal-Bastimenti” tfisser teknoloġija ta’ telerilevament bis-satellita li tista’ tidentifika bastimenti u tirrileva l-pożizzjonijiet tagħhom fil-baħar;

(14)

Żona ristretta għas-Sajd” tfisser kwalunkwe żona marina taħt ġurisdizzjoni ta’ Stat Membru li ġiet iddefinita mill-Kunsill u fejn l-attivitajiet tas-sajd huma jew limitati jew projbiti;

(15)

Ċentru ta’ Monitoraġġ tas-Sajd” tfisser ċentru operattiv stabbilit minn Stat Membru tal-bandiera u mgħammar b’hardware u software tal-kompjuter li jippermetti reċezzjoni awtomatika ta’ data, ipproċessar u trasmissjoni elettronika ta’ data;

(16)

Trasbord” tfisser il-ħatt tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura kollha abbord bastiment għal fuq bastiment ieħor;

(17)

Riskju” tfisser il-probabbiltà li avveniment isir u li jikkostitwixxi infrazzjoni tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd;

(18)

Ġestjoni tar-riskju” tfisser l-identifikazzjoni sistematika tar-riskji u l-implimentazzjoni tal-miżuri kollha meħtieġa għal-limitazzjoni tal-okkorrenza ta’ dawn ir-riskji. Dan jinkludi attivitajiet bħall-ġabra ta’ data u informazzjoni, analiżi u evalwazzjoni tar-riskji, preparazzjoni u teħid ta’ azzjoni, u monitoraġġ u reviżjoni regolari tal-proċess u r-riżultati tiegħu, ibbażati fuq is-sorsi u l-istrateġiji internazzjonali, Komunitarji u nazzjonali;

(19)

Operatur” tfisser il-persuna naturali jew legali li topera jew li tikkontrolla kwalunkwe impriża li twettaq kwalunkwe waħda mill-attivitajiet relatati ma’ kwalunkwe stadju ta’ produzzjoni, proċessar, kummerċjalizzazzjoni, distribuzzjoni u bejgħ bl-imnut tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura;

(20)

Lott” tfisser kwantità ta’ prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura ta’ speċi partikolari tal-istess preżentazzjoni u li ġejja mill-istess żona ġeografika rilevanti u l-istess bastiment tas-sajd, jew grupp ta’ bastimenti tas-sajd, jew l-istess unità ta’ produzzjoni tal-akkwakultura;

(21)

Proċessar” tfisser il-proċess li bih ġiet ippreparata l-preżentazzjoni. Dan jinkludi l-iflettjar, l-ippakkjar, it-tqegħid f’laned, l-iffriżar, l-affumikar, it-tmelliħ, it-tisjir, l-ippriservar, it-tnixxif jew il-preparazzjoni tal-ħut għas-suq bi kwalunkwe mod ieħor;

(22)

Żbark” tfisser il-ħatt inizjali ta’ kwalunkwe kwantità ta’ prodotti tas-sajd minn abbord bastiment tas-sajd għal fuq l-art;

(23)

Bejgħ bl-imnut” tfisser il-manipulazzjoni u/jew l-ipproċessar ta’ prodotti tar-riżorsi akkwatiċi ħajjin u l-ħażna tagħhom fil-punt tal-bejgħ jew il-kunsinna lill-konsumatur finali, u tinkludi d-distribuzzjoni;

(24)

Pjani pluriennali” tfisser pjani ta’ rkupru kif imsemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, il-pjani tal-ġestjoni kif imsemmijin fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 kif ukoll dispożizzjonijiet Komunitarji oħra adottati abbażi tal-Artikolu 37 tat-Trattat u li jipprevedu l-miżuri ta’ ġestjoni speċifiċi għal stokkijiet tal-ħut partikolari għal diversi snin;

(25)

Stat kostali” tfisser l-Istat li fl-ilmijiet li jaqgħu taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni jew fil-portijiet tiegħu ssir attività;

(26)

Infurzar” tfisser kwalunkwe azzjoni maħuda biex tiġi żgurata l-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd;

(27)

Qawwa Ċertifikata tal-Magna” tfisser il-qawwa massima kontinwa tal-magna li tista’ tinkiseb fl-output flange ta’ magna skont iċ-ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet tal-Istati Membri jew minn soċjetajiet tal-klassifikazzjoni jew minn operaturi assenjati minnhom;

(28)

Sajd rikreattiv” tfisser attivitajiet ta’ sajd mhux kummerċjali li jisfruttaw riżorsi akkwatiċi ħajjin għar-rikreazzjoni, turiżmu jew sport;

(29)

Rilokazzjoni” tfisser operazzjonijiet tas-sajd fejn il-qabda jew parti minnha tiġi trasferita jew imċaqilqa mill-irkaptu kondiviż tas-sajd għal bastiment jew minn stiva ta’ bastiment tas-sajd jew l-irkaptu tas-sajd tiegħu għal xibka ta’ lqugħ, kontenitur jew gaġġa barra l-bastiment li fih il-qabda tal-ħut ħaj tinżamm sal-iżbark;

(30)

Żona ġeografika rilevanti” tfisser żona tal-baħar li hi meqjusa bħala unità għall-finijiet ta’ klassifikazzjoni ġeografika fis-sajd espressa b’referenza għal sottożona, diviżjoni jew suddiviżjoni tal-FAO, jew fejn applikabbli rettanglu statistiku tal-ICES, żona tal-isforz tas-sajd jew żona mdawra b’koordinati ġeografiċi;

(31)

Bastiment tas-sajd” tfisser kull bastiment mgħammar għall-isfruttar kummerċjali ta’ riżorsi akkwatiċi ħajjin;

(32)

Opportunità ta’ sajd” tfisser dritt legali kwantifikat għas-sajd, espress f’termini ta’ qabdiet u/jew sforz tas-sajd.

TITOLU II

PRINĊIPJI ĠENERALI

Artikolu 5

Prinċipji ġenerali

1.   L-Istati Membri għandhom jikkontrollaw l-attivitajiet li jsiru minn kwalunkwe persuna naturali jew legali fl-ambitu tal-Politika Komuni tas-Sajd fit-territorju tagħhom u fl-ilmijiet taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni tagħhom, b’mod partikolari l-attivitajiet tas-sajd, it-trasbord, it-trasferiment ta’ ħut għal ġol-gaġeġ jew l-installazzjonijiet tal-akkwakultura inkluż installazzjonijiet tas-simna, l-iżbark, l-importazzjoni, it-trasport, l-ipproċessar, il-kummerċjalizzazzjoni u l-ħażna tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkontrollaw ukoll l-aċċess miċ-ċittadini tagħhom għall-ilmijiet u r-riżorsi u l-attivitajiet tal-kontroll ‘il barra mill-ilmijiet Komunitarji li jsiru minn bastimenti tas-sajd Komunitarji li qed itajru l-bandiera tagħhom, mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà primarja tal-Istat Membru tal-bandiera.

3.   L-Istati Membri għandhom jadottaw miżuri adatti, jallokaw ir-riżorsi finanzjarji, umani u tekniċi adatti u jistabbilixxu strutturi amministrattivi u tekniċi meħtieġa għall-iżgurar tal-kontroll, tal-ispezzjoni u l-infurzar tal-attivitajiet li jitwettqu fl-ambitu tal-Politika Komuni tas-Sajd. Għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet u l-uffiċjali kompetenti tagħhom il-mezzi xierqa kollha biex ikunu jistgħu jagħmlu xogħolhom.

4.   Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-kontroll, l-ispezzjoni u l-infurzar isiru fuq bażi mhux diskriminatorja f’dak li għandu x’jaqsam ma’ setturi, bastimenti jew persuni, u abbażi tal-ġestjoni tar-riskju.

5.   F’kull Stat Membru, awtorità waħda għandha tikkoordina l-attivitajiet tal-kontroll tal-awtoritajiet tal-kontroll nazzjonali. Din għandha tkun responsabbli wkoll għall-koordinazzjoni tal-ġabra, it-trattamet u ċ-ċertifikazzjoni tal-informazzjoni dwar l-attivitajiet tas-sajd u għar-rappurtar lil, u l-kooperazzjoni u l-iżgurar tat-trasmissjoni tal-informazzjoni mal-Kummissjoni, mal-Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd stabbilita skont ir-Regolament (KE) Nru 768/2005 (23), mal-Istati Membri l-oħra u, fejn adatt, ma’ pajjiżi terzi.

6.   F’konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 103, il-ħlas tal-kontribuzzjonijiet mill-Fond Ewropew tas-Sajd f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1198/2006 u tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-Komunità għall-miżuri msemmija fl-Artikolu 8(a) tar Regolament (KE) Nru 861/2006 għandu jiddependi fuq ir-rispett mill-Istati Membri tal-obbligu tagħhom li jiżguraw il-konformità ma’ u l-infurzar tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd relatati ma’, jew li għandhom impatt fuq l-effikaċja tal-miżuri ffinanzjati, u li joperaw u jżommu sistema effikaċi ta’ kontroll, spezzjoni u infurzar għal dan l-għan.

7.   F’konformità mar-responsabbiltajiet rispettivi tagħhom il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament ikunu sodisfatti fil-ġestjoni u l-kontroll tal-assistenza finanzjarja mill-Komunità.

TITOLU III

KONDIZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-AĊĊESS GĦALL-ILMIJIET U R-RIŻORSI

Artikolu 6

Liċenzja tas-sajd

1.   Bastiment tas-sajd Komunitarju jista’ jintuża għall-isfruttament kummerċjali tar-riżorsi akkwatiċi ħajjin biss jekk għandu liċenzja valida tas-sajd.

2.   L-Istat Membru tal-bandiera għandu jiżgura li l-informazzjoni li jkun hemm fil-liċenzja tas-sajd tkun eżatta u konsistenti ma’ dik li hemm fir-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Komunità msemmi fl-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002.

3.   L-Istat Membru tal-bandiera għandu jissospendi temporanjament il-liċenzja ta’ sajd ta’ bastiment li jkun soġġett għall-immobilizzazzjoni temporanja deċiża minn dak l-Istat Membru jew li kellu l-awtorizzazzjoni tas-sajd tiegħu sospiża skont l-Artikolu 45 (4) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008.

4.   L-Istat Membru tal-bandiera għandu jirtira permanentament il-liċenzja tas-sajd ta’ bastiment li huwa soġġett għal miżura ta’ aġġustament tal-kapaċità msemmija fl-Artikolu 11 (3) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, jew li kellu l-awtorizzazzjoni tas-sajd tiegħu rtirata skont l-Artikolu 45 (4) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008.

5.   L-Istat Membru tal-bandiera għandu joħroġ, jimmaniġġja u jirtira l-liċenzja tas-sajd skont ir-regoli dettaljati adottati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

Artikolu 7

Awtorizzazzjoni tas-sajd

1.   Bastiment tas-sajd Komunitarju li jopera fl-ilmijiet Komunitarji għandu jiġi awtorizzazzjoni li jwettaq attivitajiet tas-sajd speċifiċi biss jekk dawn ikunu indikati f’awtorizzazzjoni tas-sajd valida meta s-sajd jew iż-żoni tas-sajd fejn l-attivitajiet huma awtorizzati jkunu soġġetti għal:

(a)

reġim tal-isforz tas-sajd;

(b)

pjan pluriennali;

(c)

żona ristretta għas-sajd;

(d)

sajd għal skopijiet xjentifiċi;

(e)

każijiet oħra stabbiliti fil-leġiżlazzjoni Komunitarja.

2.   Fejn Stat Membru jkollu skema nazzjonali speċifika għall-awtorizzazzjoni tas-sajd, għandu jibgħat lill-Kummissjoni fuq it-talba tagħha sommarju tal-informazzjoni li hemm fl-awtorizzazzjoni mogħtija u l-figuri aggregati relatati fuq l-isforz tas-sajd.

3.   Fejn l-Istat Membru tal-bandiera jkun adotta dispożizzjonijiet nazzjonali fil-forma ta’ skema nazzjonali għall-awtorizzazzjoni tas-sajd għall-allokazzjoni lil bastimenti individwali tal-opportunitajiet tas-sajd disponibbli għalih, dan għandu jibgħat lill-Kummissjoni, fuq talba tagħha, l-informazzjoni dwar il-bastimenti tas-sajd awtorizzati biex ikunu impenjati f’attività tas-sajd f’żona partikolari tas-sajd, b’mod partikolari dwar in-numru ta’ identifikazzjoni estern, l-isem tal-bastimenti tas-sajd ikkonċernati, u l-opportunitajiet individwali tas-sajd allokati lilhom.

4.   L-awtorizzazzjoni tas-sajd ma tistax toħroġ jekk il-bastiment tas-sajd ikkonċernat ma jkollu liċenzja tas-sajd miksuba skont l-Artikolu 6 jew jekk il-liċenzja tas-sajd tiegħu tkun ġiet sospiża jew irtirata. Awtorizzazzjoni tas-sajd għandha tiġi awtomatikament irtirata jekk il-liċenzja tas-sajd li tikkorrispondi mal-bastiment tkun ġiet irtirata permanentament. Din għandha tiġi sospiża jekk il-liċenzja tas-sajd tkun ġiet sospiża temporanjament.

5.   Għandhom jiġu adottati regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan l-artikolu skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

Artikolu 8

Immarkar tal-irkaptu tas-sajd

1.   Il-kaptan ta’ bastiment tas-sajd għandu jirrispetta l-kondizzjonijiet u r-restrizzjonijiet relatati mal-immarkar u l-identifikazzjoni tal-bastimenti tas-sajd u l-irkaptu tagħhom.

2.   Ir-regoli dettaljati dwar l-immarkar u l-identifikazzjoni tal-bastimenti tas-sajd u l-irkaptu tagħhom għandhom jiġu adottati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

Artikolu 9

Sistema ta’ Monitoraġġ tal-Bastimenti

1.   L-Istati Membri għandhom joperaw Sistema ta’ Monitoraġġ tal-Bastimenti abbażi ta’ satellita għall-monitoraġġ effikaċi tal-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tagħhom ikunu fejn ikunu dawk il-bastimenti u tal-attivitajiet tas-sajd imwettqa fl-ilmijiet tal-Istati Membri.

2.   Mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet speċifiċi li jinsabu fil-pjani pluriennali, bastiment tas-sajd b’tul totali ta’ 12-il metru jew aktar għandu jkollu installat abbord tagħmir li jiffunzjona għalkollox li jippermetti lil dak il-bastiment li jiġi awtomatikament rilevat u identifikat permezz tas-Sistema ta’ Monitoraġġ tal-Bastimenti billi jittrasmetti data tal-pożizzjoni f’intervalli regolari. Għandu jippermetti wkoll liċ-Ċentru ta’ Monitoraġġ tas-Sajd tal-Istat Membru tal-bandiera biex jieħu d-dettalji tal-bastiment tas-sajd. Għall-bastimenti tas-sajd li b’kollox huma twal 12-il metru jew aktar u dawk li b’kollox huma twal anqas minn 15-il metru, mill-1 ta’ Jannar 2012 għandu japplika dan l-Artikolu.

3.   Meta bastiment tas-sajd ikun fl-ilmijiet ta’ Stat Membru ieħor, l-Istat Membru tal-bandiera għandu jagħmel disponibbli d-data mis-Sistema ta’ Monitoraġġ tal-Bastimenti dwar dak il-bastiment permezz tat-trażmissjoni awtomatika liċ-Ċentru ta’ Monitoraġġ tas-Sajd tal-Istati Membri kostali. Is-Sistema ta’ Monitoraġġ tal-Bastimenti għandha tkun disponibbli wkoll fuq it-talba tal-Istat Membru li l-portijiet tiegħu probabbli se jintużaw mill-bastiment tas-sajd għall-ħatt l-art tal-qabdiet tiegħu jew li l-ilmijiet tiegħu probabbli se jintużaw mill-bastiment tas-sajd biex ikompli l-attivitajiet tas-sajd tiegħu.

4.   Jekk bastiment tas-sajd Komunitarju jopera fl-ilmijiet ta’ pajjiż terz jew f’żoni tal-baħar miftuħ fejn ir-riżorsi tas-sajd huma ġestiti minn organizzazzjoni internazzjonali u jekk il-ftehim ma’ dak il-pajjiż terz jew ir-regoli applikabbli ta’ dik l-organizzazzjoni internazzjonali jipprovdu hekk, dik id-data wkoll għandha titpoġġa għad-dispożizzjoni ta’ dak il-pajjiż jew organizzazzjoni.

5.   Stat Membru jista’ jeżenta l-bastimenti tas-sajd Komunitarji b’tul totali ta’ anqas minn 15-il metru li jtajru l-bandiera tiegħu mir-rekwiżit li jkunu mgħammra b’Sistema ta’ Monitoraġġ tal-Bastimenti jekk dawn:

(a)

joperaw esklussivament fl-ibħra territorjali tal-Istat Membru tal-bandiera jew

(b)

qatt ma jqattgħu aktar minn 24 siegħa fuq il-baħar mill-ħin tat-tluq sar-ritorn fil-port.

6.   Bastimenti tas-sajd ta’ pajjiżi terzi b’tul totali ta’ 12-il metru jew aktar, u bastimenti tas-sajd awżiljarji ta’ pajjiżi terzi impenjati f’attivitajiet anċillari għall-attivitajiet tas-sajd li joperaw fl-ilmijiet Komunitarji għandu jkollhom installat abbord apparat li jiffunzjona għalkollox li jippermetti lil dak il-bastiment li jiġi awtomatikament lokalizzat u identifikat mis-Sistema ta’ Monitoraġġ tal-Bastimenti billi jittrasmetti data tal-pożizzjoni f’intervalli regolari bl-istess mod bħall-bastimenti tas-sajd Komunitarji.

7.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu u joperaw Ċentri ta’ Monitoraġġ tas-Sajd, li għandhom jimmonitorjaw l-attivitajiet tas-sajd u l-isforz tas-sajd. Iċ-Ċentru ta’ Monitoraġġ tas-Sajd ta’ Stat Membru partikolari għandhom jimmonitorjaw il-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tiegħu, ikunu x’ikunu l-ilmijiet li qed joperaw fihom jew il-port li qegħdin fih, kif ukoll bastiment tas-sajd Komunitarji li jtajru bandiera ta’ Stati Membri oħra u bastiment tas-sajd ta’ pajjiżi terzi li tapplika għalihom Sistema ta’ Monitoraġġ tal-Bastimenti u li qed joperaw fl-ilmijiet ta’ dak l-Istat Membru partikolari.

8.   Kull Stat Membru għandu jaħtar l-awtoritajiet kompetenti responsabbli għaċ-Ċentru ta’ Monitoraġġ tas-Sajd u għandu jieħu l-miżuri xierqa biex jiżgura li ċ-Ċentru ta’ Monitoraġġ tas-Sajd tiegħu jkollu r-riżorsi xierqa f’dak li għandu x’jaqsam mal-persunal u li jkun mgħammar bil-ħardwer u s-softwer tal-kompjuter li jippermettu l-ipproċessar awtomatiku tad-data u t-trasmissjoni tad-data elettronika. L-Istati Membri għandhom jipprovdu għal proċeduri ta’ back-up u rkupru fil-każ ta’ falliment tas-sistema. L-Istati Membri jistgħu joperaw Ċentru konġunt ta’ Monitoraġġ tas-Sajd.

9.   Stat Membru jista’ jobbliga jew jawtorizza lil kwalunkwe bastiment tas-sajd li jtajjar il-bandiera tiegħu biex jiġi mgħammar l-bastiment b’Sistema ta’ Monitoraġġ tal-Bastimenti.

10.   Għandhom jiġu adottati regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

Artikolu 10

Sistema Awtomatika ta’ Identifikazzjoni

1.   F’konformità mal-Anness II Parti I punt 3 tad-Direttiva 2002/59/KE, bastiment tas-sajd li jaqbeż il-15-il metru fit-tul totali għandu jkun mgħammar bi u jżomm operattiva Sistema Awtomatika ta’ Identifikazzjoni li tissodisfa l-istandards ta’ rendiment tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali skont il-Kapitolu V, Regolament 19, sezzjoni 2.4.5 tal-Konvenzjoni ta’ SOLAS tal-1974.

2.   Il-paragrafu 1 għandu japplika:

(a)

mill-31 ta’ Mejju 2014 għall-bastimenti tas-sajd Komunitarji b’tul totali ta’ 15-il metru jew aktar u anqas minn tul totali ta’ 18-il metru;

(b)

mill-31 ta’ Mejju 2013 għall-bastimenti tas-sajd Komunitarji b’tul totali ta’ 18-il metru jew aktar u anqas minn tul totali ta’ 24 metru;

(c)

mill-31 ta’ Mejju 2012 għall-bastimenti tas-sajd Komunitarji b’tul totali ta’ 24 metru jew aktar u anqas minn tul totali ta’ 45 metru.

3.   L-Istati Membri jistgħu jużaw id-data tas-Sistema Awtomatika ta’ Identifikazzjoni meta din id-data tkun disponibbli għall-finijiet ta’ kontroverifika ma’ data oħra disponibbli skont l-Artikoli 109 u 110. Għal dak il-għan l-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-data mis-Sistema ta’ Identifikazzjoni Awtomatik għall-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tagħhom tkun disponibbli għall-awtoritajiet nazzjonali tal-kontroll tas-sajd tagħhom.

Artikolu 11

Sistema ta’ Rilevament tal-Bastimenti

Meta l-Istati Membri jkollhom evidenza ċara ta’ kost-benefiċċju fir-rigward tal-mezzi tradizzjonali tal-kontroll fir-rilevament ta’ bastimenti tas-sajd, huma għandhom jużaw Sistema ta’ Rilevament tal-Bastimenti li tippermettilhom iqabblu l-pożizzjonijiet li ġew permezz ta’ stampi telerilevati mibgħuta lejn id-dinja permezz ta’ satteliti jew sistemi ekwivalenti oħra bid-data riċevuta permezz tas-Sistema ta’ Rilevament tal-Bastimenti jew tas-Sistema Awtomatika ta’ Identifikazzjoni, sabiex tiġi vvalutata l-preżenza ta’ bastimenti tas-sajd fiż-żona. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ċ-Ċentri ta’ Monitoraġġ tas-Sajd tagħhom ikollhom il-kapaċità teknika li jużaw Sistema ta’ Rilevament tal-Bastimenti.

Artikolu 12

Trasmissjoni tad-data għal operazzjonijiet ta’ sorveljanza

Id-Data mis-Sistema ta’ Monitoraġġ tal-Bastimenti, is-Sistema Awtomatika ta’ Identifikazzjoni u s-Sistema ta’ Rilevament tal-Bastimenti miġbura fil-kuntest ta’ dan ir-Regolament tista’ tiġi trasmessa lill-aġenziji tal-Komunità u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri involuti fl-operazzjonijiet ta’ sorveljanza għall-iskop tas-sikurezza u s-sigurtà marittima, il-kontroll tal-fruntieri, il-protezzjoni tal-ambjent tal-baħar u l-infurzar ġenerali tal-liġi.

Artikolu 13

Teknoloġiji ġodda

1.   Il-Kunsill jista’ jiddeċiedi abbażi tal-Artikolu 37 tat-Trattat dwar l-obbligazzjoni li jintuża tagħmir elettroniku tal-monitoraġġ, u għodod tat-traċċabbiltà, bħall-analiżi ġenetika. Sabiex jivvalutaw it-teknoloġija li trid tintuża, l-Istati Membri, fuq l-inizjattiva tagħhom stess jew f’kooperazzjoni mal-Kummissjoni jew il-korp maħtur minnha, għandhom iwettqu proġetti pilota dwar l-għodod tat-traċċabbiltà, bħall-analiżi ġenetika qabel l-1 ta’ Ġunju 2013.

2.   Il-Kunsill jista’ jiddeċiedi abbażi tal-Artikolu 37 tat-Trattat dwar l-introduzzjoni ta’ teknoloġiji tal-kontroll tas-sajd ġodda oħra meta dawn it-teknoloġiji jwasslu għal titjib fil-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd b’mod kost-effettiv.

TITOLU IV

KONTROLL TAS-SAJD

KAPITOLU I

Kontroll tal-użu tal-opportunitajiet tas-sajd

Taqsima 1

dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 14

Kompletar u preżentazzjoni tal-ġurnal ta’ abbord dwar is-sajd

1.   Mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet speċifiċi li jinsabu fil-pjani pluriennali, kaptani tal-bastimenti tas-sajd Komunitarji b’tul totali ta’ 10 metri jew aktar għandhom iżommu ġurnal ta’ abbord dwar is-sajd tal-operazzjonijiet tagħhom, li jindika speċifikament il-kwantitajiet kollha ta’ kull speċi maqbuda u miżmuma abbord aktar minn 50 kg ta’ ekwivalenti ta’ piż ħaj.

2.   Il-ġurnal ta’ abbord dwar is-sajd imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jkun fih b’mod partikolari l-informazzjoni li ġejja:

(a)

in-numru ta’ identifikazzjoni estern u l-isem tal-bastiment tas-sajd;

(b)

il-kodiċi alfa-3 tal-FAO ta’ kull speċi u ż-żona ġeografika rilevanti li fiha ttieħdu l-qabdiet;

(c)

id-data tal-qabdiet;

(d)

id-data tat-tluq minn u dik tal-wasla f’port, u t-tul ta’ żmien tal-vjaġġ tas-sajd;

(e)

it-tip ta’ rkaptu, id-daqs u d-dimensjoni tal-malji;

(f)

il-kwantitajiet stmati ta’ kull speċi f’kilogrammi ta’ piż ħaj jew, fejn adatt, in-numru ta’ individwi;

(g)

in-numru ta’ operazzjonijiet tas-sajd.

3.   Il-marġni ta’ tolleranza permess f’estimi rreġistrati fil-ġurnal ta’ abbord dwar is-sajd tal-kwantitajiet f’kilogrammi ta’ ħut miżmum abbord għandu jkun 10 % għall-ispeċijiet kollha.

4.   Kaptani tal-bastimenti tas-sajd Komunitarji għandhom ukoll jirreġistraw fil-ġurnal ta’ abbord dwar is-sajd tagħhom ir-rimi kollu stmat ta’ ħut ta’ aktar minn 50 kg ta’ ekwivalenti ta’ piż ħaj f’volum għal kwalunkwe speċi.

5.   F’sajd soġġett għal reġim Komunitarju tal-isforz tas-sajd, il-kaptani tal-bastimenti tas-sajd Komunitarji, għaż-żmien li jqattgħu f’żona, għandhom jirreġistraw u jżommu akkont fil-ġurnal ta’ abbord dwar is-sajd tagħhom dan li ġej:

(a)

F’dak li għandu x’jaqsam mal-irkaptu rmunkat:

(i)

dħul ġewwa, u ħruġ mill-port li jinsab f’dik iż-żona;

(ii)

kull dħul ġewwa, u ħruġ minn żoni marittimi li għalihom japplikaw regoli speċifiċi dwar l-aċċess għall-ilmijiet u r-riżorsi;

(iii)

il-qabda li tinżamm abbord skont l-ispeċi f’kilogrammi ta’ piż ħaj fil-ħin tal-ħruġ minn dik iż-żona jew qabel id-dħul f’port li jinsab f’dik iż-żona;

(b)

F’dak li għandu x’jaqsam mal-irkaptu statiku:

(i)

dħul ġewwa, u ħruġ mill-port li jinsab f’dik iż-żona;

(ii)

kull dħul ġewwa, u ħruġ minn żoni marittimi li għalihom japplikaw regoli speċifiċi dwar l-aċċess għall-ilmijiet u r-riżorsi;

(iii)

id-data u l-ħin tal-kalar jew il-kalar mill-ġdid tal-irkaptu statiku f’dawn iż-żoni;

(iv)

id-data u l-ħin tat-tmiem ta’ operazzjonijiet ta’ sajd bl-użu tal-irkaptu statiku;

(v)

il-qabda li tinżamm abbord skont l-ispeċi f’kilogrammi ta’ piż ħaj fil-ħin tal-ħruġ minn dik iż-żona jew qabel id-dħul f’port li jinsab f’dik iż-żona.

6.   Kaptani tal-bastimenti tas-sajd Komunitarji għandhom jippreżentaw l-informazzjoni tal-ġurnal ta’ abbord dwar is-sajd kemm jista’ jkun malajr u mhux aktar tard minn 48 siegħa wara l-iżbark:

(a)

lill-Istat Membru tal-bandiera tagħhom; u

(b)

jekk l-iżbark sar f’port ta’ Stat Membru ieħor, lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-port ikkonċernat.

7.   Biex jikkonvertu l-piż tal-ħut maħżun jew pproċessat f’piż ta’ ħut ħaj, kaptani tal-bastimenti tas-sajd Komunitarji għandhom japplikaw il-fattur tal-konverżjoni stabbilit skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

8.   Il-kaptani tal-bastimenti tas-sajd ta’ pajjiż terz li joperaw fl-ilmijiet Komunitarji għandhom jirreġistraw l-informazzjoni msemmija f’dan l-Artikolu bl-istess mod bħall-kaptani tal-bastimenti tas-sajd Komunitarji.

9.   L-eżattezza tad-data rreġistrata fil-ġurnal ta’ abbord dwar is-sajd għandha tkun ir-responsabbiltà tal-kaptan.

10.   Għandhom jiġu adottati regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

Artikolu 15

Kompletar u trasmissjoni elettronika tad-data tal-ġurnal ta’ abbord dwar is-sajd

1.   Kaptani ta’ bastimenti tas-sajd Komunitarji li b’tul totali ta’ 12-il metru jew aktar għandhom jirreġistraw permezz ta’ mezzi elettroniċi l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 14, u għandhom jibgħatuha permezz ta’ mezzi elettroniċi lill-awtorità tal-Istat Membru tal-bandiera mill-inqas darba kuljum.

2.   Kaptani ta’ bastimenti tas-sajd Komunitarji li b’tul totali ta’ 12-il metru jew aktar għandhom wkoll jittrasmettu l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 14 fuq it-talba tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera, u fi kwalunkwe każ huma għandhom jittrasmettu d-data rilevanti tal-ġurnal ta’ abbord dwar is-sajd wara li l-aħħar operazzjoni ta’ sajd tkun intemmet u qabel jidħol fil-port.

3.   Il-paragrafu 1 għandu japplika:

(a)

mill-1 ta’ Jannar 2012 għall-bastimenti tas-sajd Komunitarji b’tul totali ta’ 12-il metru jew aktar u anqas minn tul totali ta’ 15-il metru;

(b)

mill-1 ta’ Lulju 2011 għall-bastimenti tas-sajd Komunitarji b’tul totali ta’ 15-il metru jew aktar u anqas minn tul totali ta’ 24 metru; u

(c)

mill-1 ta’ Jannar 2010 għall-bastimenti tas-sajd Komunitarji b’tul totali ta’ anqas minn 24 metru jew aktar.

4.   Stat Membru jista’ jeżenta lill-kaptani ta’ bastimenti tas-sajd Komunitarji b’tul totali ta’ anqas minn 15-il metru li jtajru l-bandiera tiegħu mill-paragrafu 1 jekk:

(a)

joperaw esklussivament fl-ibħra territorjali tal-Istat Membru tal-bandiera; jew

(b)

qatt ma jqattgħu aktar minn 24 siegħa fuq il-baħar mill-ħin tat-tluq sar-ritorn fil-port.

5.   Il-kaptani ta’ bastimenti tas-sajd Komunitarji li jirreġistraw u jirrappurtaw b’mod elettroniku data dwar l-attivitajiet tas-sajd tagħhom għandhom ikunu eżenti mill-obbligu li jikkompletaw ġurnal ta’ abbord dwar is-sajd fuq il-karta, dikjarazzjoni tal-iżbark u dikjarazzjoni tat-trasbord.

6.   L-Istati Membri jistgħu jikkonkludu ftehimiet bilaterali dwar l-użu ta’ sistemi ta’ rappurtar elettroniċi fuq bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom fl-ilmijiet taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni tagħhom. Il-bastimenti li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ tali ftehimiet għandhom ikunu eżenti milli jikkompletaw f’dawk l-ilmijiet ġurnal ta’ abbord fuq il-karta dwar is-sajd.

7.   Stat Membru jista’ jobbliga jew jawtorizza lill-kaptani ta’ bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tiegħu mill-1 ta’ Jannar 2010 biex jirreġistraw u jittrasmettu b’mod elettroniku d-data msemmija fl-Artikolu 14.

8.   L-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru kostali għandhom jaċċettaw rapporti elettroniċi li jkunu rċevew mill-Istat Membru tal-Bandiera li jkun fihom id-data minn bastimenti tas-sajd imsemmija fil-paragrafi 1 u 2.

9.   Għandhom jiġu adottati regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

Artikolu 16

Bastimenti tas-sajd li mhumiex soġġetti għar-rekwiżiti tal-ġurnal ta’ abbord dwar is-sajd

1.   Kull Stat Membru għandu jimmonitorja, abbażi tat-teħid ta’ kampjuni, l-attivitajiet tal-bastimenti tas-sajd li mhumiex soġġetti għar-rekwiżiti speċifikati fl-Artikoli 14 u 15 sabiex jiżgura l-konformità ta’ dawn il-bastimenti mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd.

2.   Għall-finijiet tal-monitoraġġ imsemmi fil-paragrafu 1, kull Stat Membru għandu jistabbilixxi pjan ta’ teħid ta’ kampjuni bbażat fuq il-metodoloġija adottata mill-Kummissjoni skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119 u jittrasmettiha lill-Kummissjoni kull sena sal-31 ta’ Jannar u jindika l-metodi użati għall-istabbilimenti ta’ dan il-pjan. Il-pjani tat-teħid ta’ kampjuni għandhom ikunu, safejn possibbli, stabbli maż-żmien u standardizzati fiż-żoni ġeografiċi rilevanti.

3.   L-Istati Membri li jitolbu lill-bastimenti tas-sajd b’ tul totali ta’ anqas minn 10 metri li jtajru l-bandiera tagħhom biex jippreżentaw il-ġurnali ta’ abbord dwar is-sajd imsemmijin fl-Artikolu 14, skont il-liġi nazzjonali tagħhom, għandhom ikunu eżentati mill-obbligu stabbilit fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu.

4.   Permezz ta’ deroga mill-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu, in-noti tal-bejgħ ppreżentati skont l-Artikoli 62 u 63 għandhom jiġu aċċettati bħala miżura alternattiva għall-pjani tat-teħid ta’ kampjuni.

Artikolu 17

Notifika minn qabel

1.   Il-kaptani ta’ bastimenti tas-sajd Komunitarji b’tul totali ta’ 12-il metru jew aktar impenjati f’sajd għal stokkijiet soġġetti għal pjan pluriennali, li għandhom l-obbligu li jirreġistraw b’mod elettroniku d-data tal-ġurnal ta’ abbord dwar is-sajd skont l-Artikolu 15, għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera tagħhom mill-inqas erba’ sigħat qabel il-ħin mistenni tal-wasla fil-port bl-informazzjoni li ġejja:

(a)

in-numru ta’ identifikazzjoni estern u l-isem tal-bastiment tas-sajd;

(b)

l-isem tal-port ta’ destinazzjoni u l-iskopijiet taż-żjara, bħall-iżbark, it-trasbord jew l-aċċess għas-servizzi;

(c)

id-dati tal-vjaġġ tas-sajd u ż-żoni ġeografiċi rilevanti fejn ittieħdu l-qabdiet;

(d)

id-data u l-ħin previsti tal-wasla fil-port;

(e)

il-kwantitajiet ta’ kull speċi reġistrata fil-ġurnal ta’ abbord dwar is-sajd;

(f)

il-kwantitajiet ta’ kull speċi li ser jiġu żbarkati jew trasbordati.

2.   Meta bastiment tas-sajd Komunitarju jkun ser jidħol f’port ta’ Stat Membru li huwa differenti mill-Istat Membru tal-bandiera, l-awtorijiet kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera malli jirċievu n-notifika minn qabel elettronika għandhom immedjatament jibagħtuha lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru kostali.

3.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru kostali jistgħu jagħtu permess għal dħul fil-port aktar kmieni.

4.   Id-data elettronika tal-ġurnal ta’ abbord dwar is-sajd imsemmija fl-Artikolu 15 u n-notifika minn qabel elettronika jistgħu jintbagħtu fi trasmissjoni elettronika waħda.

5.   L-eżattezza tad-data rreġistrata fin-notifika minn qabel elettronika għandha tkun ir-responsabbiltà tal-kaptan.

6.   Il-Kummissjoni, f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 119, tista’ teżenta ċerti kategoriji ta’ bastimenti tas-sajd mill-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1 għal perijodu limitat, li jista’ jiġġedded, jew tipprovdi għal perijodu ta’ notifika ieħor wara li tikkunsidra, fost l-oħrajn, it-tip ta’ prodotti tas-sajd, id-distanza bejn iż-żoni tas-sajd, il-postijiet tal-iżbark u l-portijiet fejn huma reġistrati l-bastimenti kkonċernati.

Artikolu 18

Notifika minn qabel tal-iżbark fi Stat Membru ieħor

1.   Il-kaptani tal-bastimenti tas-sajd Komunitarji li mhumiex fl-obbligu li jirrekordjaw id-data tal-ġurnal ta’ abbord dwar is-sajd b’mod elettroniku sakemm jidħlu fis-seħħ id-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 15 (3) u li beħsiebhom jużaw il-faċilitajiet tal-port jew tal-iżbark fi Stat Membru kostali li mhuwiex l-Istat Membru tal-bandiera tagħhom għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru kostali mill-inqas erba’ sigħat qabel il-ħin mistenni tal-wasla fil-port bl-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 17(1).

2.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru kostali jistgħu jagħtu permess għal dħul fil-port aktar kmieni.

Artikolu 19

Awtorizzazzjoni għall-aċċess għall-port

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru kostali jistgħu jiċħdu l-aċċess għall-port lil bastimenti tas-sajd jekk l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 17 u 18 ma tkunx kompleta, ħlief f’każijiet ta’ forza maġġuri.

Artikolu 20

Operazzjonijiet ta’ trasbord

1.   It-trasbordi fuq il-baħar għandhom ikunu pprojbiti fl-ilmijiet Komunitarji. Dawn għandhom jiġu ammessi biss soġġett għal awtorizzazzjoni u għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament fil-portijiet jew postijiet qrib il-kosta tal-Istati Membri indikati għal dan il-għan, u skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 43(5).

2.   Jekk l-operazzjoni ta’ trasbord tiġi interrotta, jista’ jkun meħtieġ permess qabel ma titkompla l-operazzjoni ta’ trasbord.

3.   Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, ir-rilokazzjoni, l-attivitajiet ta’ pair trawling u l-operazzjonijiet tas-sajd li jinvolvu azzjoni konġunta minn żewġ bastimenti tas-sajd tal-Komunità jew aktar m’għandhomx jiġu kkunsidrati bħala trasbord.

Artikolu 21

Kompletar u preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni tat-trasbord

1.   Mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet speċifiċi li hemm fil-pjani pluriennali, il-kaptani tal-bastimenti tas-sajd Komunitarji li b’tul totali ta’ 10 metri jew aktar li huma involuti f’operazzjoni ta’ trasbord għandhom jikkompletaw dikjarazzjoni tat-trasbord, li tindika speċifikament il-kwantitajiet ta’ kull speċi trasbordata jew riċevuta ta’ aktar minn 50 kg ta’ ekwivalenti ta’ piż ħaj.

2.   Id-dikjarazzjoni tat-trasbord imsemmija fil-paragrafu 1 għandha jkun fiha tal-inqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)

in-numru ta’ identifikazzjoni estern u l-isem kemm tal-bastiment tas-sajd tat-trasbord kif ukoll tal-bastiment li qed jirċievi l-qabdiet;

(b)

il-kodiċi alfa-3 tal-FAO ta’ kull speċi u ż-żona ġeografika rilevanti li fiha ttieħdu l-qabdiet;

(c)

il-kwantitajiet stmati ta’ kull speċi f’kilogrammi ta’ piż tal-prodott, maqsumin skont it-tip ta’ preżentazzjoni tal-prodott jew, fejn adatt, in-numru ta’ individwi;

(d)

il-port ta’ destinazzjoni tal-bastiment tas-sajd riċeventi;

(e)

il-port deżinjat tat-trasbord.

3.   Il-marġni ta’ tolleranza permess f’estimi rreġistrati fid-dikjarazzjoni tat-trasbord tal-kwantitajiet f’kilogrammi ta’ ħut trasbordat jew riċevut għandu jkun 10 % għall-ispeċijiet kollha.

4.   Il-kaptani kemm tal-bastiment tas-sajd tat-trasbord kif ukoll tal-bastiment tas-sajd riċeventi għandhom ilkoll jippreżentaw dikjarazzjoni tat-trasbord, kemm jista’ jkun malajr u mhux aktar tard minn 48 siegħa wara t-trasbord:

(a)

lill-Istat Membru/i tal-bandiera tagħhom; u

(b)

jekk it-trasbord sar f’port ta’ Stat Membru ieħor, lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-port ikkonċernat.

5.   Il-kaptani kemm tal-bastiment tas-sajd tat-trasbord kif ukoll ta’ dak riċeventi għandhom ilkoll ikunu responsabbli għall-akkuratezza tad-data reġistrata fid-dikjarazzjoni tat-trasbord tagħhom.

6.   Il-Kummissjoni, skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119, tista’ teżenta ċerti kategoriji ta’ bastimenti tas-sajd mill-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1 għal perijodu limitat u li jista’ jiġġedded, jew tipprovdi perijodu ta’ notifika ieħor wara li tikkunsidra, fost l-oħrajn, it-tip ta’ prodotti tas-sajd u d-distanza bejn iż-żoni tas-sajd, il-postijiet tat-trasbord u l-portijiet fejn il-bastimenti kkonċernati huma reġistrati.

7.   Il-proċeduri u l-formuli tad-dikjarazzjoni tat-trasbord għandhom jiġu determinati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

Artikolu 22

Kompletar u trasmissjoni elettronika tad-data tad-dikjarazzjoni tat-trasbord

1.   Kaptani ta’ bastimenti tas-sajd Komunitarji b’tul totali ta’ 12-il metru jew aktar għandhom jirreġistraw permezz ta’ mezzi elettroniċi l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 21 u għandhom jibgħatuha permezz ta’ mezzi elettroniċi lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera f’24 siegħa wara li titlesta l-operazzjoni ta’ trasbord.

2.   Il-paragrafu 1 għandu japplika:

(a)

mill-1 ta’ Jannar 2012 għall-bastimenti tas-sajd Komunitarji b’tul totali ta’ 12-il metru jew aktar u b’tul totali ta’ anqas minn 15-il metru;

(b)

mill-1 ta’ Lulju 2011 għall-bastimenti tas-sajd Komunitarji b’tul totali ta’ 15-il metru jew aktar u b’tul totali anqas minn 24 metru; u

(c)

mill-1 ta’ Jannar 2010 għall-bastimenti tas-sajd Komunitarji b’tul totali ta’ 24 metru jew aktar.

3.   Stat Membru jista’ jeżenta l-kaptani tal-bastimenti tas-sajd Komunitarji b’tul totali ta’ 15-il metru li jtajru l-bandiera tiegħu mill-paragrafu 1 jekk:

(a)

joperaw esklussivament fl-ibħra territorjali tal-Istat Membru tal-bandiera jew

(b)

qatt ma jqattgħu aktar minn 24 siegħa fuq il-baħar mill-ħin tat-tluq sar-ritorn fil-port.

4.   L-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru kostali għandhom jaċċettaw rapporti elettroniċi li jkunu rċevew minn Stat Membru tal-bandiera li jkun fihom id-data minn bastimenti tas-sajd imsemmija fil-paragrafi 1 u 2.

5.   Meta bastiment tas-sajd Komunitarju jittrasborda l-qabdiet tiegħu fi Stat Membru li huwa differenti mill-Istat Membru tal-bandiera, l-awtorijiet kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera malli jirċievu d-data tad-dikjarazzjoni tat-trasbord għandhom jibagħtuha permezz ta’ mezzi elettroniċi lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn il-qabda tkun ġiet trasbordata u fejn il-qabda tkun iddestinata.

6.   Stat Membru jista’ jobbliga jew jawtorizza lill-kaptani tal-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tiegħu mill-1 ta’ Jannar 2010 biex jirreġistraw u jittrasmettu elettronikament id-data msemmija fl-Artikolu 21.

7.   Għandhom jiġu adottati regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

Artikolu 23

Kompletar u preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni tat-trasbord

1.   Mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet speċifiċi li jinsabu fil-pjani pluriennali, il-kaptan ta’ bastiment tas-sajd Komunitarju li b’tul totali ta’ 10 metri jew aktar, jew ir-rappreżentant tiegħu għandu jikkompleta dikjarazzjoni tal-iżbark, li tindika speċifikament il-kwantitajiet kollha ta’ kull speċi żbarkata:

2.   Id-dikjarazzjoni tal-iżbark imsemmija fil-paragrafu 1 għandha jkun fiha tal-inqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)

in-numru ta’ identifikazzjoni estern u l-isem tal-bastiment tas-sajd;

(b)

il-kodiċi alfa-3 tal-FAO ta’ kull speċi u ż-żona ġeografika rilevanti li fiha ttieħdu l-qabdiet;

(c)

il-kwantitajiet ta’ kull speċi f’kilogrammi ta’ piż tal-prodott, maqsumin skont it-tip ta’ preżentazzjoni tal-prodott jew, fejn adatt, in-numru ta’ individwi;

(d)

il-port tal-iżbark.

3.   Il-kaptan ta’ bastiment tas-sajd Komunitarju jew ir-rappreżentant tiegħu, għandu jippreżenta l-informazzjoni tal-iżbark kemm jista’ jkun malajr u mhux aktar tard minn 48 siegħa wara li jkun lest l-iżbark:

(a)

lill-Istat Membru tal-bandiera tagħhom; u

(b)

jekk l-iżbark sar f’port ta’ Stat Membru ieħor, lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-port ikkonċernat.

4.   Il-akkuratezza tad-data rreġistrata fid-dikjarazzjoni tal-iżbark għandha tkun ir-responsabbiltà tal-kaptan.

5.   Għandhom jiġu adottati regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

Artikolu 24

Kompletar u trasmissjoni elettronika tad-data tad-dikjarazzjoni tal-iżbark

1.   Il-kaptan ta’ bastimenti tas-sajd Komunitarju li b’tul totali ta’ 12-il metru jew aktar jew ir-rappreżentant tiegħu għandu jirreġistra permezz ta’ mezzi elettroniċi l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 23, u għandu jibagħtha permezz ta’ mezzi elettroniċi lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera f’24 siegħa wara li titlesta operazzjoni tal-iżbark.

2.   Il-paragrafu 1 għandu japplika:

(a)

mill-1 ta’ Jannar 2012 għall-bastimenti tas-sajd Komunitarji b’tul totali ta’ 12-il metru jew aktar u b’tul totali ta’ anqas minn 15-il metru;

(b)

mill-1 ta’ Lulju 2011 għall-bastimenti tas-sajd Komunitarji b’tul totali ta’15-il metru jew aktar u b’tul totali ta’ anqas minn 24 metru; u

(c)

mill-1 ta’ Jannar 2010 għall-bastimenti tas-sajd Komunitarji b’tul totali ta’ 24 metru jew aktar.

3.   Stat Membru jista’ jeżenta l-kaptani tal-bastimenti tas-sajd Komunitarji b’tul totali ta’ anqas minn 15-il metru li jtajru l-bandiera tiegħu mill-paragrafu 1 jekk:

(a)

joperaw esklussivament fl-ibħra territorjali tal-Istat Membru tal-bandiera; jew

(b)

qatt ma jqattgħu aktar minn 24 siegħa fuq il-baħar mill-ħin tat-tluq sar-ritorn fil-port.

4.   Meta bastiment tas-sajd Komunitarju jiżbarka l-qabdiet tiegħu fi Stat Membru li huwa differenti mill-Istat Membru tal-bandiera, l-awtorijiet kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera malli jirċiervu d-data tad-dikjarazzjoni tal-iżbark għandhom jibgħatuha permezz ta’ mezzi elettroniċi lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn il-qabda tkun ġiet żbarkata.

5.   Il-kaptan ta’ bastiment Komunitarju, jew ir-rappreżentant tiegħu, li jirreġistra permezz ta’ mezzi elettroniċi l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 23 u li jiżbarka l-qabda tiegħu fi Stat Membru ieħor li mhux l-Istat Membru tal-bandiera għandu jkunu eżentat mir-rekwiżit li jibagħt dikjarazzjoni ta’ żbark fil-forma ta’ karta lill-Istat Membru kostali.

6.   Stat Membru jista’ jobbliga jew jawtorizza lill-kaptani tal-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tiegħu mill-1 ta’ Jannar 2010 biex jirreġistraw u jittrasmettu elettronikament id-data msemmija fl-Artikolu 23.

7.   L-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru kostali għandhom jaċċettaw rapporti elettroniċi li jkunu rċevew minn Stat Membru tal-bandiera li jkun fihom id-data minn bastimenti tas-sajd imsemmija fil-paragrafi 1 u 2.

8.   Il-proċeduri u l-formuli tad-dikjarazzjoni tal-iżbark għandhom jiġu determinati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

Artikolu 25

Bastimenti li mhumiex soġġetti għar-rekwiżiti tad-dikjarazzjoni tal-iżbark

1.   Kull Stat Membru għandu jimmonitorja, abbażi tat-teħid ta’ kampjuni, l-attivitajiet tal-bastimenti tas-sajd li mhumiex soġġetti għar-rekwiżiti tad-dikjarazzjoni tal-iżbark speċifikati fl-Artikolu 23 u 24 sabiex tiġi żgurata l-konformità ta’ dawn il-bastimenti mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd.

2.   Għall-finijiet tal-monitoraġġ imsemmi fil-paragrafu 1, kull Stat Membru għandu jistabbilixxi pjan ta’ teħid ta’ kampjuni bbażat fuq il-metodoloġija adottata mill-Kummissjoni skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119, u jittrasmettih lill-Kummissjoni kull sena sal-31 ta’ Jannar, filwaqt li jindika l-metodi użati għall-istabbiliment ta’ dan il-pjan. Il-pjani tat-teħid ta’ kampjuni għandhom ikunu, safejn possibbli, stabbli maż-żmien u standardizzati fiż-żoni ġeografiċi rilevanti.

3.   L-Istati Membri li jitolbu lill-bastimenti tas-sajd b’tul totali ta’ anqas minn 10 metri li jtajru l-bandiera tagħhom biex jippreżentaw il-ġurnali ta’ abbord imsemmijin fl-Artikolu 23, skont il-liġi nazzjonali tagħhom, għandhom ikunu eżentati mill-obbligu stabbilit fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu.

4.   B’deroga mill-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu, in-noti tal-bejgħ ppreżentati skont l-Artikoli 62 u 63 għandhom jiġu aċċettati bħala miżura alternattiva għall-pjani tat-teħid ta’ kampjuni.

Taqsima 2

Kontroll tal-isforz tas-sajd

Artikolu 26

Monitoraġġ tal-isforz

1.   L-Istati Membri għandhom jikkontrollaw il-konformità mar-reġimi tal-isforz tas-sajd f’żoni ġeografiċi fejn japplika l-isforz tas-sajd massimu permissibbli. Dawn għandhom jiżguraw li l-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tagħhom ikunu preżenti f’żona ġeografika soġġetta għal reġim tal-isforz tas-sajd meta jinġarr abbord jew, fejn adatt, jintuża rkaptu jew irkapti tas-sajd soġġetti għal dak ir-reġim tal-isforz tas-sajd, jew, fejn adatt, b’operar f’sajd soġġett għal dak ir-reġim ta’ sforz tas-sajd biss jekk il-massimu permissibbli disponibbli għalihom ma ntlaħaqx u jekk l-isforz disponibbli għall-bastimenti tas-sajd individwali ma jkunx ġie eżawrit.

2.   Mingħajr preġudizzju għar-regoli speċjali, fejn bastiment tas-sajd li jġorr abbord, jew fejn adatt, juża rkaptu jew irkapti tas-sajd soġġetti għal dak ir-reġim tal-isforz tas-sajd jew, fejn adatt, jopera f’sajd soġġett għal reġim tal-isforz tas-sajd jaqsam matul l-istess ġurnata żewġ żoni ġeografiċi jew aktar soġġetti għal dak ir-reġim tal-isforz tas-sajd, l-isforz tas-sajd użat għandu jiġi attribwit għall-isforz tas-sajd massimu permissibbli relatat ma’ tali rkaptu tas-sajd jew tali sajd u maż-żona ġeografika li fiha tqattal-aktar ħin matul dik il-ġurnata.

3.   Meta Stat Membru jkun awtorizza bastiment tas-sajd skont l-Artikolu 27(2) biex juża aktar minn irkaptu jew irkapti tas-sajd wieħed li jappartjenu lil aktar minn grupp wieħed ta’ rkapti tas-sajd soġġett għal reġim tal-isforz tas-sajd matul ċertu vjaġġ tas-sajd f’żona ġeografika soġġetta għal dak ir-reġim tal-isforz tas-sajd, l-isforz tas-sajd użat matul dak il-vjaġġ għandu jiġi attribwit simultanjament għall-isforz tas-sajd massimu permissibbli disponibbli għal dan l-Istat Membru u relatat ma’ kull wieħed minn dawn l-irkapti jew gruppi ta’ rkapti tas-sajd u ma’ tali żona ġeografika.

4.   Fejn dawn l-irkapti tas-sajd jkunu jappartjenu lill-istess grupp ta’ rkapti tas-sajd soġġett għar-reġim tal-isforz tas-sajd, l-isforz tas-sajd użat f’żona ġeografika minn bastimenti tas-sajd meta jġorru dawk l-irkapti abbord għandu jiġi attribwit darba biss għall-isforz tas-sajd massimu permissibbli relatat ma’ tali grupp ta’ rkapti tas-sajd u ma’ tali żona ġeografika.

5.   L-Istati Membri għandhom jirregolaw l-isforz tas-sajd tal-flotta tagħhom f’żoni ġeografiċi soġġetti għal reġim tal-isforz tas-sajd meta jġorru abbord, jew fejn adatt, jużaw irkaptu jew irkapti tas-sajd soġġetti għal dak ir-reġim jew joperaw f’sajd soġġett għal dak ir-reġim tal-isforz tas-sajd billi jieħdu azzjoni adatta jekk l-isforz tas-sajd massimu permissibbli disponibbli jkun wasal biex jintlaħaq biex ikun żgurat li l-irkaptu tas-sajd użat ma jeċċedix il-limiti stabbiliti.

6.   Jum preżenti f’żona għandu jkun kwalunkwe perijodu kontinwu ta’ 24 siegħa jew parti minnu li matulu bastiment tas-sajd ikun preżenti fiż-żona ġeografika u assenti mill-port jew, fejn adatt ikun qed juża l-irkaptu tas-sajd tiegħu. Il-ħin li minnu jitkejjel il-perijodu kontinwu ta’ ġurnata ta’ preżenza f’żona huwa fid-diskrezzjoni tal-Istat Membru li l-bastiment ikkonċernat itajjar il-bandiera tiegħu. Ġurnata nieqsa mill-port għandha tkun kwalunkwe perijodu kontinwu ta’ 24 siegħa li matulu l-bastiment tas-sajd ikun nieqes mill-port jew xi parti minn tali perjodu.

Artikolu 27

Notifika tal-irkaptu tas-sajd

1.   Mingħajr preġudizzju għar-regoli speċjali, f’żoni ġeografiċi rilevanti soġġetti għal reġim tal-isforz tas-sajd, fejn ikunu japplikaw restrizzjonijiet fuq l-irkaptu jew fejn l-isforz tas-sajd massimu permissibbli jkun ġie stabbilit għal irkapti tas-sajd jew gruppi tal-irkapti tas-sajd differenti, il-kaptan ta’ bastiment tas-sajd jew ir-rappreżentant tiegħu għandu jinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera qabel perijodu li għalih ikunu japplika l-isforz tas-sajd massimu permissibbli, liema rkaptu tas-sajd, jew fejn ikun applikabbli, liema rkapti tas-sajd biħsiebu juża matul il-perijodu li jmiss. Sakemm tingħata din in-notifika, il-bastiment tas-sajd m’għandux ikun intitolat li jistad fiż-żoni ġeografiċi li għalihom japplika r-reġim tal-isforz tas-sajd.

2.   Meta reġim tal-isforz tas-sajd jippermetti l-użu ta’ rkapti li jappartjenu lil aktar minn grupp wieħed ta’ rkapti tas-sajd f’żona ġeografika, l-użu ta’ aktar minn irkaptu wieħed tas-sajd matul vjaġġ tas-sajd għandu jkun soġġett għal awtorizzazzjoni minn qabel mill-Istat Membru tal-bandiera.

Artikolu 28

Rapport dwar l-isforz tas-sajd

1.   Meta l-Kunsill hekk jiddeċiedi, għal bastimenti tas-sajd Komunitarju li mhumiex mgħammra b’sistema ta’ monitoraġġ tal-bastimenti li tiffunzjona kif imsemmi fl-Artikolu 9 jew li ma jittrasmettux elettronikament id-data tal-ġurnal ta’ abbord dwar is-sajd kif imsemmi fl-Artikolu 15 u li huma soġġetti għal reġim tal-isforz tas-sajd, il-kaptan ta’ dawn il-bastimenti tas-sajd għandu jikkomunika permezz tat-telex, fax, messaġġ tat-telefon jew e-Mail irreġistrati kif dovut mir-riċevent jew permezz tar-radju permezz ta’ stazzjon tar-radju approvat taħt ir-regoli tal-Komunità, l-informazzjoni li ġejja fil-forma ta’ rapport dwar l-isforz tas-sajd, lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera tiegħu u, fejn adatt, lill-Istat Membru kostali, immedjatament qabel kull dħul jew ħruġ minn żona ġeografika soġġetta għal dak ir-reġim tal-isforz tas-sajd:

(a)

l-isem, il-marka tal-identifikazzjoni esterna, il-kodiċi tar-radju u l-isem tal-kaptan tal-bastiment tas-sajd;

(b)

il-pożizzjoni ġeografika tal-bastiment tas-sajd li hemm referenza għaliha fil-komunikazzjoni;

(c)

id-data u l-ħin ta’ kull dħul u ħruġ miż-żona u, fejn ikun applikabbli, partijiet minnhom;

(d)

il-qabda miżmuma abbord skont l-ispeċijiet f’kilogrammi ta’ piż ħaj.

2.   F’konformità mal-Istati Membri kkonċernati bl-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jimplimentaw miżuri ta’ kontroll alternattivi biex tiġi żgurata l-konformità mal-obbligi tar-rappurtar tal-isforz. Dawn il-miżuri għandhom ikunu effettivi u trasparenti daqs l-obbligi ta’ rappurtar fil-paragrafu 1 u għandhom jiġu notifikati lill-Kummissjoni qabel ma jiġu implimentati.

Artikolu 29

Eżenzjonijiet

1.   Bastiment tas-sajd li jġorr abbord irkapti tas-sajd soġġetti għal reġim tal-isforz tas-sajd jista’ jaqsam żona ġeografika soġġetta għal dak ir-reġim tal-isforz tas-sajd jekk ma jkollux awtorizzazzjoni tas-sajd biex jopera f’dik iż-żona ġeografika jew jekk l-ewwel ikun informa lill-awtoritajiet kompetenti tiegħu bl-intenzjoni tiegħu li jaqsam. Waqt li l-bastiment tas-sajd ikun jinsab f’dik iż-żona ġeografika, kull irkaptu tas-sajd soġġett għal dak ir-reġim tal-isforz tas-sajd u li jkun qed jinġarr abbord għandu jkun marbut u stivat skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 47.

2.   Stat Membru jista’ jagħżel li ma jattribwix għal kwalunkwe sforz tas-sajd massimu permissibbli l-attività ta’ bastiment tas-sajd involut f’attivitajiet li mhumiex marbutin mas-sajd f’żona ġeografika soġġetta għal reġim tal-isforz tas-sajd, sakemm il-bastiment tas-sajd l-ewwel jinnotifika lill-Istat Membru tal-bandiera tiegħu bl-intenzjoni li jagħmel hekk, bin-natura tal-attivitajiet tiegħu u sakemm iċedi l-awtorizzazzjoni tas-sajd tiegħu għal dak il-perijodu. Tali bastimenti tas-sajd m’għandhom iġorru l-ebda rkaptu tas-sajd jew ħut matul dak il-perijodu.

3.   Stat Membru jista’ jagħżel li ma jattribwix għal kwalunkwe sforz tas-sajd massimu permissibbli l-attività ta’ bastiment tas-sajd f’żona ġeografika soġġetta għal reġim tal-isforz tas-sajd li kien preżenti f’dik iż-żona ġeografika, iżda li ma setax jistad peress li kien qiegħed jgħin bastiment tas-sajd ieħor fi bżonn ta’ għajnuna urġenti, jew peress li kien qiegħed jittrasporta persuna mweġġa’ għall-għajnuna medika urġenti. Fi żmien xahar minn meta jieħu dik id-deċiżjoni, l-Istat Membru tal-bandiera għandu jinforma lill-Kummissjoni u jipprovdi evidenza tal-għajnuna ta’ emerġenza pprovduta.

Artikolu 30

Eżawriment tal-isforz tas-sajd

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 29 u 31, f’żona ġeografika fejn l-irkapti tas-sajd huma soġġetti għal reġim tal-isforz tas-sajd bastiment tas-sajd li jġorr abbord tali rkaptu jew irkapti tas-sajd għandu jibqa’ fil-port jew barra minn dik ż-żona ġeografika għall-bqija ta’ perijodu li fih ikun japplika tali reġim tal-isforz tas-sajd, jekk:

(a)

dan ikun eżawrixxa l-parti tal-isforz tas-sajd massimu permissibbli relatata ma’ tali żona ġeografika u ma’ tali rkaptu jew irkapti tas-sajd li jkun ġie assenjat lilu; jew

(b)

l-isforz tas-sajd massimu permissibbli relatat ma’ tali żona ġeografika u ma’ tali rkaptu jew irkapti tas-sajd u disponibbli għall-Istat Membru tal-bandiera tiegħu jkun ġie eżawrit.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 29, f’żona ġeografika fejn is-sajd huwa soġġett għal reġim tal-isforz tas-sajd, bastiment tas-sajd m’għandux jopera f’dak is-sajd f’dik iż-żona jekk:

(a)

dan ikun eżawrixxa l-parti tal-isforz tas-sajd massimu permissibbli relatata ma’ tali żona ġeografika u ma’ tali sajd li jkun ġie assenjat lilu; jew

(b)

l-isforz tas-sajd massimu permissibbli relatat ma’ dik iż-żona ġeografika u ma’ dak is-sajd disponibbli għall-Istat Membru tal-bandiera tiegħu jkun ġie eżawrit.

Artikolu 31

Bastimenti tas-sajd esklużi mill-applikazzjoni tar-reġim tal-isforz tas-sajd

Din it-Taqsima m’għandhiex tapplika għall-bastimenti tas-sajd sal-punt li jiġu eżentati mill-applikazzjoni ta’ reġim tal-isforz tas-sajd.

Artikolu 32

Regoli dettaljati

Jistgħu jiġu adottati regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ din it-Taqsima skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

Taqsima 3

Reġistrar u skambju ta’ data minn Stati Membri

Artikolu 33

Reġistrar ta’ qabdiet u l-isforz tas-sajd

1.   Kull Stat Membru tal-bandiera għandu jirreġistra d-data rilevanti kollha, b’mod partikolari d-data msemmija fl-Artikoli 14, 21, 23, 28 u 62, dwar l-opportunitajiet tas-sajd kif imsemmijin f’dan il-kapitolu, espressi kemm f’termini ta’ żbarki kif ukoll, fejn adatt, tal-isforz tas-sajd, u għandu jżomm l-oriġinali ta’ dawk id-data għal perijodu ta’ tliet snin jew aktar skont ir-regoli nazzjonali.

2.   Mingħajr preġudizzju għal regoli speċifiċi stabbiliti fil-leġislazzjoni tal-Komunità, qabel il-15 ta’ kull xahar, kull Stat Membru tal-bandiera għandu jinnotifika lill-Kummissjoni jew lill-korp maħtur minnha, permezz ta’ trasmissjoni bil-kompjuter, tad-data aggregata:

(a)

għall-kwantitajiet ta’ kull stokk jew grupp ta’ stokk suġġetti għal TACs jew kwoti ġew żbarkati matul ix-xahar preċedenti; u

(b)

għall-isforz tas-sajd użat matul ix-xahar preċedenti għal kull żona tas-sajd soġġetta għal reġim tal-isforz tas-sajd jew, fejn adatt, għal kull sajd soġġett għal reġim tal-isforz tas-sajd.

3.   Permezz ta’ deroga mill-punt (a) tal-paragrafu 2, għall-kwantitajiet żbarkati mill-1 ta’ Jannar 2010 sal-31 ta’ Diċembru 2010, l-Istati Membri għandhom jirreġistraw il-kwantitajiet żbarkati mill-bastimenti tas-sajd ta’ Stati Membri oħrajn fil-portijiet tiagħhom u jinnotifikawhom lill-Kummissjoni skont il-proċeduri mniżżlin f’dan l-Artikolu.

4.   Kull Stat Membru tal-bandiera għandu jinnotifika lill-Kummissjoni permezz ta’ trasmissjoni b’mezzi elettroniċi, qabel l-aħħar tal-ewwel xahar ta’ kull tliet xhur kalendarji, bil-kwantitajiet ta’ stokkijiet f’forma aggregata li mhumiex dawk imsemmijin fil-paragrafu 2 żbarkati matul it-tliet xhur ta’ qabel.

5.   Il-qabdiet kollha ta’ stokk jew grupp ta’ stokkijiet soġġetti għal kwota li jsiru mill-bastimenti tas-sajd Komunitarji għandhom jiġu attribwiti għall-kwoti applikabbli għall-Istat Membru tal-bandiera għall-istokk jew grupp ta’ stokkijiet ikkonċernati, irrispettivament mill-post tal-iżbark.

6.   Qabdiet meħudin fil-qafas tar-riċerka xjentifika li jiġu kkumerċjalizzati u mibjugħin għandhom jiġu attribwiti għall-kwota applikabbli għall-Istat Membru tal-bandiera kemm sa fejn huma aktar minn 2 % tal-kwoti kkonċernati. L-Artikolu 12(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 199/2008 tal- 25 ta’ Frar 2008 dwar l-istabbiliment ta’ qafas Komunitarju għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta’ data fis-settur tas-sajd u appoġġ għall-parir xjentifiku fir-rigward tal-Politika Komuni (24) dwar is-Sajd m’għandhomx japplikaw għal vjaġġi ta’ riċerka xjentifika li matulhom jittieħdu dawn il-qabdiet.

7.   Mingħajr preġudizzju għat-Titolu XII, sat-30 ta’ Ġunju 2011 l-Istati Membri jistgħu jwettqu proġetti pilota mal-Kummissjoni u mal-korp maħtur minnha dwar l-aċċess remot fi żmien reali għad-data tal-Istati Membri rreġistrata u vvalidata skont dan ir-Regolament. Il-format u l-proċeduri tal-aċċess għad-data għandhom jiġu kkunsidrati u ttestjati. L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni qabel l-1 ta’ Jannar 2011 jekk jippjanaw li jwettqu proġetti pilota. Mill-1 ta’ Jannar 2012 l-Kunsill jista’ jiddeċiedi dwar mod u frekwenza differenti ta’ trasmissjoni tad-data mill-Istati Membri lill-Kummissjoni.

8.   Għajr għall-isforz użat mill-bastimenti tas-sajd li huma esklużi mill-applikazzjoni ta’ reġim tal-isforz tas-sajd, l-isforzi kollha tas-sajd użati mill-bastimenti tas-sajd Komunitarji waqt li jġorru abbord jew, fejn adatt, jużaw irkaptu jew irkapti tas-sajd soġġetti għal reġim tal-isforz tas-sajd jew joperaw f’sajd soġġett għal reġim tal-isforz tas-sajd f’żona ġeografika soġġetta għal dak ir-reġim tal-isforz tas-sajd għandhom jiġu attribwiti għall-isforz tas-sajd massimu permissibbli relatat ma’ tali żona ġeografika u ma’ tali rkaptu tas-sajd jew tali sajd disponibbli għall-Istat Membru tal-bandiera.

9.   L-isforz tas-sajd użat fil-qafas tar-riċerka xjentifika minn bastiment li jġorr irkaptu jew irkapti tas-sajd soġġett għal reġim tal-isforz tas-sajd jew li jopera f’sajd soġġetti għal reġim tal-isforz tas-sajd f’żona ġeografika soġġetta għal dak ir-reġim tal-isforz tas-sajd għandu jiġi attribwit għall-isforz tas-sajd massimu permissibbli relatat ma’ tali rkaptu jew irkapti tas-sajd u ma’ tali żona ġeografika tal-Istat Membru tal-bandiera jekk il-qabdiet meħudin matul l-użu ta’ dan l-isforz jiġu kkumerċjalizzati u mibjugħin sa fejn jeċċedu t-2 % tal-isforz tas-sajd allokat. L-Artikolu 12(2) tar-Regolament (KE) Nru 199/2008 m’għandhomx japplikaw għal vjaġġi ta’ riċerka xjentifika li matulhom jittieħdu dawn il-qabdiet.

10.   Il-Kummissjoni tista’ tadotta formati għat-trasmissjoni tad-data msemmija f’dan l-Artikolu skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

Artikolu 34

Data dwar l-eżawriment tal-opportunitajiet tas-sajd

Stat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni, mingħajr dewmien, meta jistabbilixxi li:

(a)

il-qabdiet ta’ stokk jew grupp ta’ stokkijiet soġġetti għal kwota li jkunu saru mill-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tiegħu jkunu eżawrew 80 % minn dik il-kwota; jew

(b)

jitqies li jkun intlaħaq 80 % tal-livell tal-isforz tas-sajd massimu permissibbli relatat ma’ rkaptu tas-sajd jew sajd u ma’ żona ġeografika u li jkun applikabbli għall-bastimenti tas-sajd kollha li jtajru l-bandiera tiegħu jew grupp minnhom.

F’dan il-każ, għandu jipprovdi lill-Kummissjoni, fuq it-talba tal-Kummissjoni, b’informazzjoni aktar dettaljata u aktar frekwenti minn dik prevista fl-Artikolu 33.

Taqsima 4

Għeluq tas-sajd

Artikolu 35

Għeluq tas-sajd mill-Istati Membri

1.   Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi d-data li minnha:

(a)

il-qabdiet ta’ stokk jew grupp ta’ stokkijiet soġġetti għal kwota li jsiru mill-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tiegħu jkunu meqjusin li eżawrew dik il-kwota;

(b)

jitqies li jkun intlaħaq l-isforz tas-sajd massimu permissibbli relatat ma’ rkaptu tas-sajd jew sajd u ma’ żona ġeografika u li jkun applikabbli għall-bastimenti tas-sajd kollha li jtajru l-bandiera tiegħu jew grupp minnhom.

2.   Mid-data msemmija fil-paragrafu 1, l-Istat Membru kkonċernat għandu jipprojbixxi s-sajd għall-istokk jew il-grupp ta’ stokkijiet li l-kwota tagħhom tkun ġiet eżawrita, fis-sajd rilevanti jew meta jinġarr abbord l-irkaptu tas-sajd fiż-żona ġeografika fejn l-isforz tas-sajd massimu permessibbli jkun intlaħaq, mill-bastimenti kollha jew parti mill-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tiegħu u b’mod partikolari ż-żamma abbord, it-trasbordi, ir-rilokazzjonijiet u l-iżbarki tal-ħut meħud wara dik id-data u għandu jiddeċiedi dwar data sa meta t-trasbordi it-trasferimenti u l-iżbarki jew id-dikjarazzjonijiet finali tal-qabdiet huma permessi.

3.   Id-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandha ssir pubblika mill-Istat Membru kkonċernat u għandha tiġi kkomunikata immedjatament lill-Kummissjoni. Għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje C) u fuq il-websajt pubblika tal-Kummissjoni. Mid-data li d-deċiżjoni ssir pubblika mill-Istat Membru kkonċernat, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, ma ssir l-ebda żamma abbord, trasbord, rilokazzjoni jew żbark jew tal-ħut rilevanti jew meta jinġarru abbord irkaptu tas-sajd rilevanti f’żoni ġeografiċi rilevanti minn bastimenti tas-sajd jew grupp tal-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru kkonċernat, fl-ilmijiet tagħhom u fit-territorju tagħhom.

4.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli n-notifiki li tirċievi skont dan l-Artikolu disponibbli għall-Istati Membri permezz ta’ mezzi elettroniċi.

Artikolu 36

Għeluq tas-sajd mill-Kummissjoni

1.   Fejn il-Kummissjoni tiskopri li Stat Membru ma kkonformax mal-obbligazzjoni li jinnotifika d-data ta’ kull xahar dwar l-opportunitajiet tas-sajd kif stipulat fl-Artikolu 33(2), tista’ tistabbilixxi data li fiha 80 % tal-opportunitajiet tas-sajd ta’ dak l-Istat Membru għandhom jitqiesu li ġew eżawriti u tista’ tistabbilixxi d-data prevista li fiha l-opportunitajiet għandhom jitqiesu li ġew eżawriti.

2.   Fuq il-bażi tal-informazzjoni taħt l-Artikolu 35 jew fuq l-inizjattiva tagħha stess, fejn il-Kummissjoni ssib li l-opportunitajiet tas-sajd disponibbli għall-Komunità, Stat Membru, jew grupp ta’ Stati Membri jitqiesu li jkunu ġew eżawriti, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri konċernati dwar dan u għandha tipprojbixxi l-attivitajiet tas-sajd għaż-żona, l-irkaptu, l-istokk, il-grupp ta’ stokkjiiet jew il-flotta involuti f’dawk l-attivitajiet tas-sajd speċifiċi.

Artikolu 37

Miżuri korrettivi

1.   Meta l-Kummissjoni tkun ipprojbiet is-sajd minħabba l-eżawriment allegat tal-opportunitajiet tas-sajd disponibbli għal Stat Membru jew grupp ta’ Stati Membri, jew għall-Komunità u jsir magħruf li Stat Membru ma kienx eżawrixxa l-opportunitajiet tas-sajd, għandui japplika dan l-Artikolu.

2.   Jekk il-preġudizzju li jsofri Stat Membru li ġie pprojbit milli jistad qabel ma ġew eżawriti l-opportunitajiet tas-sajd tiegħu ma jkunx tneħħa għandhom jiġu adottati miżuri bl-għan li jiġi rimedjat b’mod xieraq il-preġudizzju kkawżat, skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119. Dawn il-miżuri jistgħu jinvolvu tnaqqis mill-opportunitajiet tas-sajd ta’ kwalunkwe Stat Membru li kien involut f’sajd żejjed, u li jiġu allokati b’mod adatt l-kwantitajiet imnaqqsin b’dan il-mod lill-Istati Membri li l-attivitajiet tas-sajd tagħhom ġew ipprojbiti qabel l-opportunitajiet tas-sajd tagħhom ġew eżawriti.

3.   It-tnaqqis imsemmi fil-paragrafu 2 u l-allokazzjonjiet konsegwenti għandhom isiru wara li jiġu kkunsidrati bħala kwistjoni ta’ prijorità l-ispeċijiet u ż-żoni ġeografiċi rilevanti li għalihom ġew iffissati l-opportunitajiet tas-sajd. Dawn jistgħu jsiru matul is-sena li fiha jseħħ il-preġudizzju jew fis-sena jew is-snin ta’ wara.

4.   Għandhom jiġu adottati regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu, u b’mod partikolari għad-determinazzjoni tal-kwantitajiet ikkonċernati, skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

KAPITOLU II

Monitoraġġ tal-ġestjoni tal-flotta

Taqsima 1

Kapaċità tas-Sajd

Artikolu 38

Kapaċità tas-sajd

1.   L-Istati Membri għandhom ikunu responsabbli biex jagħmlu l-kontrolli meħtieġa sabiex jiżguraw li l-kapaċità totali li tikkorrispondi mal-liċenzji tas-sajd maħruġin mill-Istat Membru, f’TG u f’kW, fl-ebda mument ma tkun ogħla mil-livelli massimi ta’ kapaċità għal dak l-Istat Membru stabbilit f’konformità ma’:

(a)

L-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002;

(b)

ir-Regolament (KE) Nru 639/2004;

(c)

ir-Regolament (KE) Nru 1438/2003; u

(d)

ir-Regolament (KE) Nru 2104/2004.

2.   Jistgħu jiġu adottati regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu, u b’mod partikolari dwar

(a)

ir-reġistrazzjoni tal-bastimenti tas-sajd;

(b)

il-verifikazzjoni tal-qawwa tal-magna tal-bastimenti tas-sajd;

(c)

il-verifikazzjoni tat-tunnellaġġ tal-bastimenti tas-sajd;

(d)

il-verifikazzjoni tat-tip, in-numru u l-karatteristiċi tal-irkaptu tas-sajd,

jistgħu jiġu adottati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

3.   L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni, bħala parti mir-rapport imsemmi fl-Artikolu 118, dwar il-metodi ta’ verifikazzjonijiet użati, flimkien mal-ismijiet u l-indirizzi tal-korpi responsabbli biex jagħmlu l-verifiki msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

Taqsima 2

Qawwa tal-magna

Artikolu 39

Monitoraġġ tal-qawwa tal-magna

1.   Għandu jkun ipprojbit li jsir sajd b’bastiment tas-sajd mgħammar b’magna li l-qawwa tagħha teċċedi dik stabbilita fil-liċenzja tas-sajd.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-qawwa tal-magna ċċertifikata ma tiġix eċċeduta. L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni bħala parti mir-rapport imsemmi fl-Artikolu 118 dwar il-miżuri tal-kontroll li ħadu sabiex jiżguraw li l-qawwa tal-magna ċċertifikata ma tiġix eċċeduta.

3.   L-Istati Membri jistgħu jitolbu prezz lill-operaturi tal-bastimenti tas-sajd għall-ispejjeż kollha jew parti minnhom biex tiġi ċċertifikata l-qawwa tal-magna.

Artikolu 40

Ċertifikat tal-qawwa tal-magna

1.   L-Istati Membri għandhom ikunu responsabbli għaċ-ċertifikazzjoni tal-qawwa tal-magna u għall-ħruġ taċ-ċertifikati tal-magna għal bastimenti tas-sajd Komunitarji li l-qawwa ta’ propulsjoni tal-magna ta’ propulsjoni teċċedi l- 120 kilowatt (kW), ħlief għal bastimenti li jużaw esklussivament irkaptu statiku, irkaptu tal-gangmu, bastimenti awżiljarji u bastimenti użati esklussivament fl-akkwakultura.

2.   Magna ta’ propulsjoni ġdida, magna ta’ propulsjoni ta’ sostituzzjoni u magna ta’ propulsjoni li tkun ġiet modifikata teknikament ta’ bastimenti tas-sajd imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu uffiċjalment ċertifikati mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri li mhumiex kapaċi jiżviluppaw aktar qawwa massima kontinwa tal-magna minn dik iddikjarata fiċ-ċertifikat tal-magna. Tali ċertifikat għandu jinħareġ biss jekk il-magna ma tkunx kapaċi tiżviluppa aktar mill-qawwa massima kontinwa tal-magna ddikjarata.

3.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jassenjaw iċ-ċertifikazzjoni tal-qawwa tal-magna lis-soċjetajiet ta’ klassifikazzjoni jew lil operaturi oħra li għandhom il-kompetenza meħtieġa għall-eżaminazzjoni teknika tal-qawwa tal-magna. Dawk is-soċjetajiet tal-klassifikazzjoni jew operaturi oħra għandhom jiċċertifikaw biss magna ta’ propulsjoni li mhijiex kapaċi teċċedi l-qawwa ddikjarata uffiċjalment jekk ma jkun hemm l-ebda possibbiltà li tiżdied il-prestazzjoni tal-magna ta’ propulsjoni ‘l fuq mill-qawwa ċċertifikata.

4.   Għandu jiġi projbit l-użu ta’ magna ta’ propulsjoni ġdida, magna ta’ propulsjoni ta’ sostituzzjoni jew magna ta’ propulsjoni li tkun ġiet modifikata teknikament li ma tkunx ġiet uffiċjalment ċertifikata mill-Istat Membru kkonċernat.

5.   Dan l-Artikolu għandu japplika għall-bastimenti tas-sajd soġġetti għal reġim tal-isforz tas-sajd mill-1 ta’ Jannar 2012. Għal bastimenti tas-sajd oħrajn dan japplika mill-1 ta’ Jannar 2013.

6.   Għandhom jiġu adottati regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ din it-Taqsima skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

Artikolu 41

Verifikazzjoni tal-qawwa tal-magna

1.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu, wara analiżi tar-riskju, verifikazzjoni tad-data, stabbilita fuq pjan ta’ teħid ta’ kampjuni bbażat fuq il-metodoloġija adottata mill-Kummissjoni skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119 tal-konsistenza tal-qawwa tal-magna bl-użu tal-informazzjoni kollha disponibbli għall-amministrazzjoni fir-rigward tal-karatteristiċi tekniċi tal-bastiment ikkonċernat. B’mod partikolari għandhom jivverifikaw l-informazzjoni li hemm fi:

(a)

r-reġistri tas-Sistema ta’ Monitoraġġ tal-Bastimenti;

(b)

l-ġurnal ta’ abbord dwar is-sajd;

(c)

fiċ-ċertifikat Internazzjonali għall-Prevenzjoni tat-Tniġġis tal-Atmosfera mill-Magni (EIAPP) maħruġ għall-magna skont l-Anness VI għall-Konvenzjoni tal-MARPOL 73/78;

(d)

iċ-ċertifkati tal-klassi maħruġin minn organizzazzjoni rikonoxxuta tal-ispezzjoni u l-organizzazzjoni tal-perizji fuq il-bastimenti skont it-tifsira tad-Direttiva 94/57/KE;

(e)

iċ-ċertifat tal-provi fuq il-baħar;

(f)

ir-Reġistru tal-Flotta tas-Sajd tal-Komunità; u

(g)

kwalunkwe dokument ieħor li jipprovdi informazzjoni rilevanti dwar il-qawwa tal-bastimenti jew kwalunkwe karatteristika teknika relatata.

2.   Wara l-analiżi tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, fejn ikun hemm indikazzjonijiet li l-qawwa tal-magna ta’ bastiment tas-sajd tkun akbar mill-qawwa ddikjarata fuq il-liċenzja tas-sajd tiegħu, l-Istati Membri għandhom jipproċedu għal verifikazzjoni fiżika tal-qawwa tal-magna.

KAPITOLU III

Monitoraġġ tal-pjani pluriennali

Artikolu 42

Trasbord fil-port

1.   Bastimenti tas-sajd impenjati fis-sajd soġġetti għal pjan pluriennali m’għandhomx jittrasbordaw il-qabdiet tagħhom abbord kwalunkwe bastiment ieħor f’port deżinjat jew f’postijiet qrib il-kosta sakemm ma jkunux intiżnu skont l-Artikolu 60.

2.   B’deroga mill-paragrafu 1, il-bastimenti tas-sajd jistgħu jittrasbordaw il-qabdiet ta’ ħut pelaġiku soġġetti għal pjan pluriennali f’portijiet deżinjati jew f’postijiet qrib il-kosta, li ma jkunux intiżnu, dment li jkun hemm osservatur ta’ kontroll jew uffiċjal preżenti abbord tal-bastiment riċeventi jew issir spezzjoni qabel it-tluq tal-bastiment riċeventi wara li jkun tlesta t-trasbord. Il-kaptan tal-bastiment riċeventi huwa responsabbli li jinforma lill-awtoritajiet kostali kompetenti tal-Istat Membru 24 siegħa qabel il-ħin mistenni tat-tluq tal-bastiment riċeventi. L-osservatur ta’ kontroll jew l-uffiċjal għandu jinħatar mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera tal-bastiment riċeventi. Jekk il-bastiment riċeventi jkun impenjat f’attivitajiet tas-sajd qabel jew wara li jirċievi dawn il-qabdiet, dan għandu jkollu abbord l-osservatur ta’ kontroll jew uffiċjal sakemm jiġu żbarkati l-qabdiet riċevuti. Il-bastiment riċeventi għandu jiżbarka l-qabdiet riċevuti f’port ta’ Stat Membru deżinjat għal dan il-għan skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 43(4), fejn il-qabda għandha tintiżen skont l-Artikoli 60 u 61.

Artikolu 43

Portijiet deżinjati

1.   Il-Kunsill jista’ jiddeċiedi, meta jkun qed jadotta pjan pluriennali, dwar limitu massimu applikabbli għall-piż ħaj ta’ speċijiet soġġetti għal pjan pluriennali, li fil-każ li jinqabeż il-bastiment tas-sajd għandu jkun meħtieġ li jiżbarka l-art il-qabdiet tiegħu f’port deżinjat jew f’post viċin il-kosta.

2.   Meta jkollu jiġi żbarkat aktar mil-limitu massimu ta’ ħut imsemmija fil-paragrafu 1, il-kaptan tal-bastiment tas-sajd Komunitarju għandu jiżgura li t-tali żbark isir biss f’port deżinjat jew f’post viċin il-kosta tal-Komunità.

3.   Meta l-pjan pluriennali jiġi applikat fil-qafas ta’ organizzazzjoni reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd, l-iżbarki jew it-trasbordi jistgħu jsiru f’portijiet ta’ Parti Kontraenti jew Parti Kooperanti mhux kontraenti ta’ dik l-organizzazzjoni, skont ir-regoli stabbiliti b’dik l-organizzazzjoni reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd.

4.   Kull Stat Membru għandu jiddeżinja portijiet jew postijiet qrib il-kosta li fihom għandhom isiru l-iżbarki msemmijin fil-paragrafu 2.

5.   Sabiex port jew post qrib il-kosta jiġi ddeterminat bħala port deżinjat, il-kondizzjonijiet li ġejjin iridu jiġu sodisfatti:

(a)

ħinijiet stabbiliti tal-iżbark jew tat-trasbord;

(b)

postijiet stabbiliti tal-iżbark jew tat-trasbord;

(c)

proċeduri stabbiliti ta’ spezzjoni u sorveljanza.

6.   Meta port jew post qrib il-kosta jkun ġie ddeterminat bħala port deżinjat għall-iżbark ta’ speċi partikolari soġġetta għal pjan pluriennali, jista’ jintuża għall-iżbark ta’ kwalunkwe speċi oħra.

7.   L-Istati Membri għandhom jiġu eżentati mill-punt (c) tal-paragrafu 5 jekk il-programm ta’ azzjoni nazzjonali ta’ kontroll adottat skont l-Artikolu 46 ikun fih pjan dwar kif isir il-kontroll f’portijiet deżinjati, filwaqt li jiġi żgurat l-istess livell ta’ kontroll mill-awtoritajiet kompetenti. Il-pjan għandu jitqies sodisfaċenti jekk ikun maqbul mill-Kummissjoni skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

Artikolu 44

Stivar separat ta’ qabdiet soġġetti għal pjani pluriennali

1.   Il-qabdiet kollha tal-istokkijiet demersali soġġetti għal pjan pluriennali miżmumin abbord bastiment tas-sajd Komunitarju b’tul totali ta’ 12-il metru jew aktar għandhom jitpoġġew f’kaxxi, kompartamenti jew kontenituri b’tali mod li jkunu identifikabbli minn kaxxi, kompartamenti jewkontenituri oħra separatament għal kull wieħed minn dawn l-istokkijiet.

2.   Kaptani ta’ bastimenti tas-sajd Komunitarji għandhom iżommu l-qabdiet demersali tal-istokkijiet għal-pjan pluriennali skont pjan ta’ stivar li jiddeskrivi fejn jinsabu l-ispeċijiet differenti fl-istivi.

3.   Għandha tkun projbita ż-żamma abbord bastiment tas-sajd Komunitarju fi kwalunkwe kaxxa, kompartament jew kontenitur ta’ kwalunkwe kwantità ta’ qabdiet tal-istokkijiet demersali soġġetti għal pjan pluriennali mħallta ma’ kwalunkwe prodott tas-sajd ieħor.

Artikolu 45

Użu tal-kwoti fil-ħin reali

1.   Meta l-qabdiet akkumulati tal-istokkijiet soġġetti għal pjan pluriennali jkunu laħqu ċertu livell tal-kwota nazzjonali, id-data dwar il-qabdiet għandha tintbagħat lill-Kummissjoni b’mod aktar frekwenti.

2.   Il-Kunsill għandu jiddeċiedi dwar il-livell rilevanti tal-applikazzjoni u l-frekwenza tal-komunikazzjoni tad-data msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 46

Programmi ta’ azzjoni nazzjonali għall-kontroll

1.   L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu programm ta’ azzjoni nazzjonali għall-kontroll għal kull pjan pluriennali. Il-programmi kollha ta’ azzjoni nazzjonali għall-kontroll għandhom jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni jew isiru disponibbli fuq il-parti sigura tal-websajt tal-Istat Membru skont il-punt (a) tal-Artikolu 115.

2.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu punti speċifiċi ta’ riferiment għall-ispezzjoni skont l-Anness I. Dawn il-punti ta’ riferiment għandhom jiġu ddefiniti skont il-ġestjoni tar-riskju u għandhom jiġu riveduti perjodikament wara li tkun saret analiżi tar-riżultati miksubin. Il-punti ta’ riferiment għall-ispezzjoni għandhom jevolvu progressivament sakemm jintlaħqu l-punti ta’ riferiment ta’ mira ddefiniti fl-Anness I.

KAPITOLU IV

Kontroll ta’ miżuri tekniċi

Taqsima 1

Użu tal-irkaptu tas-sajd

Artikolu 47

Irkaptu tas-sajd

Fis-sajd fejn l-użu ta’ aktar minn tip wieħed ta’ rkaptu mhuwiex permess, kwalunkwe rkaptu ieħor għandu jintrabat u jiġi stivat sabiex ma jkunx jista’ jintuża faċilment, skont il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

xbieki, piżijiet u rkaptu simili għandhom jinqalgħu minn minn mad-diriġenti u l-kalamenti;

(b)

xbieki li huma fuq jew ‘il fuq mill-gverta għandhom ikunu marbutin u stivati b’mod sigur;

(c)

il-konzijiet għandhom jiġu stivati taħt il-gverta.

Artikolu 48

Irkupru ta’ rkaptu mitluf

1.   Bastiment tas-sajd Komunitarju għandu jkollu t-tagħmir abbord biex jirkupra l-irkaptu mitluf.

2.   Il-kaptan ta’ bastiment tas-sajd Komunitarju li jkun tilef l-irkaptu jew parti minnu għandu jipprova jirkuprah malajr kemm jista’ jkun.

3.   Jekk l-irkaptu mitluf ma jistax jiġi rkuprat, il-kaptan tal-bastiment għandu jinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera, li għandha mbagħad tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru kostali, fi żmien 24 siegħa b’dan li ġej:

(a)

in-numru ta’ identifikazzjoni estern u l-isem tal-bastiment tas-sajd;

(b)

it-tip ta’ rkaptu mitluf;

(c)

il-ħin meta ntilef l-irkaptu;

(d)

il-pożizzjoni ta’ fejn intilef l-irkaptu;

(e)

il-miżuri li ttieħdu biex jiġi rkuprat l-irkaptu.

4.   Jekk l-irkaptu li jiġi rkuprat mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri ma jkunx ġie rraportat bħala mitluf, dawn l-awtoritajiet jistgħu jirkupraw l-ispejjeż mill-kaptan tal-bastiment tas-sajd li jkun tilef l-irkaptu.

5.   Stat Membru jista’ jeżenta lill-bastimenti tas-sajd Komunitarji b’tul ta’ anqas minn 12-il metru li jtajru l-bandiera tiegħu mir-rekwiżit stabbilit fil-paragrafu 1 jekk:

(a)

joperaw esklużivament fl-ibħra territorjali tal-Istat Membru tal-bandiera; jew

(b)

qatt ma jqattgħu aktar minn 24 siegħa fuq il-baħar mill-ħin tat-tluq sar-ritorn fil-port.

Artikolu 49

Kompożizzjoni tal-qabda

1.   Jekk il-qabdiet li nżammu abbord kwalunkwe bastiment tas-sajd Komunitarju nqabdu bi xbieki ta’ daqs tal-malji minimi differenti matul l-istess vjaġġ, il-kompożizzjoni tal-ispeċijiet għandha tiġi kkalkulata għal kull parti tal-qabda li nqabdet taħt kondizzjonijiet differenti. Għal dan l-għan, il-bidliet kollha mid-daqs tal-malji użat qabel kif ukoll il-kompożizzjoni tal-qabda abbord fil-mument ta’ kwalunkwe bidla bħal din għandhom jiddaħlu fil-ġurnal ta’ abbord dwar is-sajd.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 44, jistgħu jiġu adottati regoli dettaljati dwar iż-żamma abbord ta’ pjan ta’ stivar, għal kull speċi, ta’ prodotti proċessati, li jindika fejn jinsabu fl-istiva, skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

Taqsima 2

Kontroll ta’ Żoni Ristretti għas-Sajd

Artikolu 50

Kontroll ta’ Żoni Ristretti għas-Sajd

1.   L-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti tas-sajd Komunitarji u l-bastimenti tas-sajd ta’ pajjiżi terzi f’żona tas-sajd fejn tkun ġiet stabbilita Żona Ristretta għas-Sajd mill-Kunsill għandhom jiġu kkontrollati miċ-Ċentru ta’ Monitoraġġ tas-Sajd tal-Istat Membru kostali, li għandu jkollu sistema għar-rilevament u r-reġistrazzjoni tad-dħul, it-transitu u l-ħruġ tal-bastiment miż-Żona Ristretta għas-Sajd.

2.   Barra mill-paragrafu 1, il-Kunsill għandu jistabbilixxi data li minnha l-bastimenti tas-sajd għandu jkollhom sistema operattiva abbord li għandha tallerta l-kaptan bid-dħul u l-ħruġ f’Żona Ristretta għas-Sajd.

3.   Il-frekwenza tat-trasmissjonijiet tad-data għandha tkun tal-anqas kull 30 minuta meta bastiment tas-sajd jidħol f’Żona Ristretta għas-Sajd.

4.   It-transitu minn Żoni Ristretti għas-Sajd huwa permess għall-bastimenti tas-sajd li ma jkunux awtorizzati jistadu f’tali żoni soġġett għall-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-irkaptu kollu abbord għandu jkun marbut u stivat matul it-transitu; u

(b)

il-veloċità matul it-transitu ma tkunx inqas minn 6 mili nawtiċi ħlief fil-każ ta’ forza maġġuri jew ta’ kondizzjonijiet avversi. F’każijiet bħal dawn, il-kaptan għandu jinforma minnufih liċ-Ċentru ta’ Monitoraġġ tas-Sajd tal-Istat Membru tal-bandiera li mbagħad għandu jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru kostali.

5.   Dan l-Artikolu għandu japplika għal bastimenti tas-sajd Komunitarji u ta’ pajjiżi terzi b’tul totali ta’ 12-il metru jew aktar.

Sezzjoni 3

Għeluq tas-sajd fil-ħin reali

Artikolu 51

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.   Meta jintlaħaq livell ta’ attivazzjoni ta’ qabdiet ta’ speċi parikolari jew gruppi ta’ speċi kif definit skont il-proċeduri msemmija fl-Artikolu 119, iż-żona kkonċernata għandha tingħalaq temporanjament għas-sajd rilevanti skont din it-Taqsima.

2.   Il-livell ta’ attivazzjoni ta’ qabdiet għandu jiġi kkalkolat abbażi ta’ metodoloġija ta’ teħid ta’ kampjun adottata mill-Kummissjoni skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119, bħala l-perċentwal jew piż ta’ speċi partikolari, jew gruppi ta’ speċi meta mqabbel mal-qabda totali f’refgħa tal-ħut ikkonċernat.

3.   Jistgħu jiġu adottati regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ din it-Taqsima skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

Artikolu 52

Qabda ta’ attivazzjoni f’żewġ refgħat

1.   Meta l-kwantità tal-qabdiet teċċedi l-livell ta’ attivazzjoni ta’ qabdiet f’żewġ refgħat konsekuttivi, il-bastiment tas-sajd għandu jbiddel iż-żona tas-sajd b’tal-anqas ħames mili nawtiċi, jew żewġ mili nawtiċi għal bastimenti tas-sajd b’tul totali ta’ anqas minn12-il metru tul, minn kwalunkwe pożizzjoni tar-refgħa preċendenti qabel ma jkompli jistad u għandu jinforma mingħajr dewmien lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru kostali.

2.   Il-Kummissjoni f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 119, fuq inizjattiva tagħha stess jew fuq talba tal-Istat Membru kkonċernat, tista’ timmodifika d-distanzi msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 53

Għeluq fil-ħin reali mill-Istati Membri

1.   Meta uffiċjal, osservatur ta’ kontroll jew pjattaforma ta’ riċerka jirrilevaw livell ta’ attivazzjoni ta’ qabdiet li jkun intlaħaq, l-uffiċjal, l-osservatur ta’ kontroll tal-Istat Membru kostali jew il-persuna li tkun qed tipparteċipa f’operazzjoni konġunta taħt Pjan Konġunt ta’ Skjerament għandhom jinformaw mingħajr dewmien lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru kostali.

2.   L-Istat Membru kostali għandu jiddeċiedi l-għeluq fil-ħin reali taż-żona kkonċernata mingħajr dewmien abbażi tal-informazzjoni li jirċievi skont il-paragrafu 1. Jista’ wkoll juża l-informazzjoni riċevuta skont l-Artikolu 52, jew kwalunkwe informazzjoni disponibbli għal din id-deċiżjoni. Id-deċiżjoni li tistabbilixxi l-għeluq fil-ħin reali għandha tiddefinixxi biċ-ċar iż-żona ġeografika taż-żoni tas-sajd affettwati, it-tul ta’ żmien tal-għeluq u l-kondizzjonijiet li jirregolaw is-sajd f’dik iż-żona matul l-għeluq.

3.   Jekk iż-żona msemmija fil-paragrafu 2 taqsam il-ġurisdizzjonijiet, l-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma mingħajr dewmien lill-Istat Membru kostali ġar dwar is-sejbiet u d-deċiżjoni ta’ għeluq. L-Istat Membru kostali ġar għandu jagħlaq il-parti taż-żona tiegħu mingħajr dewmien.

4.   L-għeluq fil-ħin reali msemmi fil-paragrafu 2 m’għandux ikun diskriminatorju u għandu japplika biss għal bastimenti tas-sajd li huma mgħammra biex jaqbdu l-ispeċijiet ikkonċernati u/jew li għandhom awtorizzazzjoni biex jistadu fiż-żoni tas-sajd ikkonċernati.

5.   L-Istat Membru kostali għandu jinforma mingħajr dewmien lill-Kummissjoni, ‘il-Istati Membri kollha u ‘l-pajjiżi terzi li l-bastimenti tas-sajd tagħhom huma awtorizzati joperaw fiż-żona kkonċernata, li ġie stabbilit għeluq fil-ħin reali.

6.   Il-Kummissjoni tista’ fi kwalunkwe ħin titlob lill-Istat Membru biex jikkanċella jew jemenda l-għeluq fil-ħin reali b’effett immedjat jekk l-Istat Membru kkonċernat ma jkunx ta informazzjoni biżżejjed li ntlaħaq livell ta’ attivazzjoni ta’ qabdiet skont l-Artikolu 51.

7.   L-attivitajiet tas-sajd fiż-żona msemmija fil-paragrafu 2 għandhom ikunu projbiti kif definit fid-deċiżjoni li tistabbilixxi l-għeluq fil-ħin reali.

Artikolu 54

Għeluq fil-ħin reali mill-Kummissjoni

1.   Abbażi tal-informazzjoni li turi li l-livell ta’ attivazzjoni ta’ qabdiet intlaħaq, il-Kummissjoni tista’ tiddetermina li żona għandha tingħalaq temporanjament jekk l-Istat Membru kostali ma jkunx stabbilixxa t-tali għeluq hu stess.

2.   Il-Kummissjoni għandha tinforma mingħajr dewmien lill-Istati Membri kollha u lill-pajjiżi terzi li l-bastimenti tas-sajd tagħhom joperaw fiż-żona magħluqa u għandha tpoġġi mingħajr dewmien għad-dispożizzjoni fuq il-websajt uffiċjali tagħha mappa bil-koordinati taż-żona li hija magħluqa temporanjament, u għandha tispeċifika d-dewmien tal-għeluq u l-kundizzjonijiet li jirregolaw is-sajd f’dik iż-żona magħluqa speċifika.

KAPITOLU V

Kontroll tas-sajd rikreattiv

Artikolu 55

Sajd rikreattiv

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-sajd rikreattiv fit-territorju tagħhom u fl-ilmijiet Komunitarji jsir b’mod kompatibbli mal-objettivi u r-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd.

2.   Il-kummerċjalizzazzjoni tal-qabdiet mis-sajd rikreattiv għandha tkun projbita.

3.   Mingħajr preġudizzju għar-Regolament (KE) Nru 199/2008, l-Istati Membri għandhom jimmonitorjaw, abbażi tal-pjan ta’ teħid ta’ kampjuni, il-qabdiet tal-istokkijiet soġġetti għal pjani ta’ rkupru bis-sajd rikreattiv prattikat minn bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom u minn bastimenti ta’ pajjiżi terzi, fl-ilmijiet taħt is-sovranità u l-ġuristizzjoni tagħhom. Is-sajd mill-kosta m’ghandux jiġi inkluż.

4.   Il-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF) għandu jevalwa l-impatt bijoloġiku fuq is-sajd rikreattiv kif imsemmi fil-paragrafu 3. Meta s-sajd rikreattiv ikollu impatt sinifikanti, il-Kunsill jista’ jiddeċiedi, skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 37 tat-Trattat, li jissottometti s-sajd rikreattiv kif imsemmi fil-paragrafu 3 għal miżuri ta’ ġestjoni speċifiċi bħal awtorizzazzjonijiet tas-sajd u dikjarazzjonijiet ta’ qbid.

5.   Għandhom jiġu adottati regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

TITOLU V

KONTROLL TAL-KUMMERĊJALIZZAZZJONI

KAPITOLU I

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 56

Prinċipji għall-kontroll tal-kummerċjalizzazzjoni

1.   Kull Stat Membru għandu jkun responsabbli għall-kontroll fit-territorju tiegħu tal-applikazzjoni tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd fl-istadji kollha tal-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura, mill-ewwel bejgħ sal-bejgħ bl-imnut, inkluż it-trasport.

2.   Meta jkun iffissat l-iżgħar daqs għal speċi partikolari fil-leġislazzjoni Komunitarja, l-operaturi responsabbli għax-xiri, il-bejgħ, il-ħżin jew it-trasport għandhom ikunu kapaċi jippruvaw iż-żona ġeografika rilevanti tal-oriġini tal-prodotti.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-prodotti kollha tas-sajd u tal-akkwakultura mill-qabda jew mill-ħsad jitpoġġew f’lottijiet qabel l-ewwel bejgħ.

4.   Kwantitajiet inqas minn 30 kilo għal kull speċi unika li tkun ġejja mill-istess żona ta’ ġestjoni minn diversi bastimenti tas-sajd jistgħu jitpoġġew f’lottijiet mill-organizzazzjoni tal-produtturi li tagħha l-operatur tal-bastiment tas-sajd ikun membru jew minn xerrej reġistrat qabel l-ewwel bejgħ. L-organizzazzjoni tal-produtturi u x-xerrej reġistrat għandhom iżommu għal mill-anqas tliet snin reġistri dwar l-oriġini tal-kontenut tal-lottijiet li fih jitpoġġew il-qabdiet ta’ diversi bastimenti tas-sajd.

Artikolu 57

Standards komuni tal-kummerċjalizzazzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-prodotti li għalihom japplikaw standards komuni tal-kummerċjalizzazzjoni jitpoġġew għall-wiri għall-ewwel bejgħ, jiġu offruti għall-ewwel bejgħ, jinbiegħu jew jiġu kkumerċjati b’mod ieħor biss jekk dawn jikkonformaw ma’ dawn l-istandards.

2.   Il-prodotti li jitneħħew mis-suq skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 għandhom jirrispettaw l-istandards komuni tal-kummerċjalizzazzjoni, b’mod partikolari l-kategorija ta’ freskezza.

3.   L-operaturi responsabbli għax-xiri, il-bejgħ, il-ħżin jew it-trasport tal-lottijiet tal-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura għandhom ikunu kapaċi jippruvaw li l-prodotti jikkonformaw mal-istandards minimi tal-kummerċjalizzazzjoni fl-istadji kollha.

Artikolu 58

Traċċabbiltà

1.   Mingħajr preġudizzju għar-Regolament (KE) Nru 178/2002, il-lottijiet kollha tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura għandhom ikunu traċċabbli fl-istadji kollha tal-produzzjoni, l-ipproċessar u d-distribuzzjoni, mill-qbid jew il-ġbir sal-istadju tal-bejgħ bl-imnut.

2.   Il-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura mqiegħda fis-suq jew li x’aktarx ikunu ser jitqiegħdu fis-suq fil-Komunità għandhom jiġu ttikkettjati b’mod adegwat biex tkun żgurata t-traċċabbiltà ta’ kull lott.

3.   Il-lottijiet tal-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura jistgħu jitħalltu jew jinqasmu wara l-ewwel bejgħ fil-każ biss li jkun possibbli li dawn jiġu ttraċċati għall-istadju tal-qbid jew tal-ħsad.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-operaturi jkollhom attwati sistemi u proċeduri għall-identifikazzjoni ta’ kwalunkwe operatur li jkun fornihom b’lottijiet tal-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura u li lilu jkunu ġew fornuti dawn il-prodotti. Din l-informazzjoni għandha ssir disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti fuq talba.

5.   Ir-rekwiżiti minimi tat-tikkettar u tal-informazzjoni għal-lottijiet kollha tal-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura għandhom jinkludu:

(a)

in-numru ta’ identifikazzjoni ta’ kull lott;

(b)

in-numru ta’ identifikazzjoni estern u l-isem tal-bastiment tas-sajd jew l-isem tal-unità ta’ produzzjoni tal-akkwakultura;

(c)

il-kodiċi alfa-3 tal-FAO ta’ kull speċi;

(d)

id-data tal-qabdiet jew id-data tal-produzzjoni;

(e)

il-kwantitajiet ta’ kull speċi f’kilogrammi espressi f’piż nett jew, fejn adatt, in-numru ta’ individwi;

(f)

l-isem u l-indirizz tal-fornituri;

(g)

l-informazzjoni lill-konsumaturi prevista fl-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 2065/2001: l-isem kummerċjali, l-isem xjentifiku, iż-żona ġeografika rilevanti u l-metodu ta’ produzzjoni;

(h)

jekk il-prodotti tas-sajd ikunux ġew iffriżati qabel jew le.

6.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni elenkata fil-punti (g) u (h) tal-paragrafu 5 tkun disponibbli għall-konsumatur fl-istadju tal-bejgħ bl-imnut.

7.   L-informazzjoni elenkata fil-punti (a) sa (f) tal-paragrafu 5 m’għandhiex tapplika għall-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura importati fil-Komunità b’ċertifikati tal-qabda ppreżentati skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008.

8.   L-Istati Membri jistgħu jeżentaw mir-rekwiżiti stabbiliti f’dan l-Artikolu kwantitajiet żgħar ta’ prodotti li jinbiegħu direttament mill-bastimenti tas-sajd lill-konsumaturi, dment li dawn ma jeċċedux il-valur ta’ EUR 50 kuljum. Kwalunkwe emenda għal dan il-limitu għandha tiġi adottata skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

9.   Għandhom jiġu adottati regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

KAPITOLU II

Attivitajiet wara l-iżbark

Artikolu 59

L-ewwel bejgħ ta’ prodotti tas-sajd

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-prodotti kollha tas-sajd jiġu kummerċjalizzati jew reġistrati għall-ewwel darba f’ċentru tal-irkant jew lil xerrejja reġistrati jew lil organizzazzjonijiet tal-produtturi.

2.   Ix-xerrej tal-prodotti tas-sajd minn bastiment tas-sajd fl-ewwel bejgħ għandu jkun irreġistrat mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn isir l-ewwel bejgħ. Għall-iskop ta’ reġistrazzjoni, kull xerrej għandu jiġi identifikat skont in-numru tal-VAT tiegħu, in-numru ta’ identifikazzjoni fiskali tiegħu jew identifikatur uniku ieħor fil-bażijiet tad-data nazzjonali.

3.   Xerrej li jakkwista prodotti tas-sajd sa ammont ta’ 30 kg li minn dak in-nhar ma jitpoġġewx fis-suq, iżda jintużaw biss għall-konsum privat, għandu jkun eżentat minn dan l-Artikolu. Kwalunkwe emenda għal dan il-limitu għandha tiġi adottata skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

Artikolu 60

Użin ta’ prodotti tas-sajd

1.   Stat Membru għandu jiżgura li l-prodotti kollha tas-sajd jintiżnu b’sistemi approvati mill-awtoritajiet kompetenti dment li dan ma jkunx adotta pjan ta’ teħid ta’ kampjuni approvat mill-Kummissjoni u bbażat fuq il-metodoloġija bbażata fuq ir-riskju adottata mill-Kummissjoni skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

2.   Mingħajr preġudizzju għal-dispożizzjonijiet speċifiċi, l-użin għandu jsir mal-iżbark qabel ma l-prodotti tas-sajd jinħażnu, jiġu trasportati jew jinbiegħu.

3.   B’deroga mill-paragrafu 2, l-Istati Membri jistgħu jippermettu li l-prodotti tas-sajd jintiżnu abbord bastiment tas-sajd soġġett għal pjan ta’ teħid ta’ kampjuni kif imsemmi fil-paragrafu 1.

4.   Xerrejja reġistrati, stabbilimenti tal-irkant reġistrati jew korpi jew persuni oħra li huma responsabbli għall-ewwel kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tas-sajd fi Stat Membru għandhom ikunu responsabbli għall-akkuratezza tal-operazzjoni tal-użin, dment li, f’konformità mal-paragrafu 3, l-użin ma jsirx abbord bastiment tas-sajd, li f’dan il-każ tkun ir-responsabbiltà tal-kaptan.

5.   Iċ-ċifra li tirriżulta mill-użin għandha tintuża biex jimtlew id-dikjarazzjonijiet ta’ żbark, id-dokument tat-trasport, in-noti tal-bejgħ u d-dikjarazzjonijiet ta’ kunsinna.

6.   L-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru jistgħu jitolbu li kwalunkwe kwantità ta’ prodotti tas-sajd li l-ewwel tiġi żbarkata f’dak l-Istat Membru tintiżen fil-preżenza ta’ uffiċjal qabel tiġi trasportata x’imkien ieħor mill-post tal-iżbark.

7.   Għandhom jiġu stabbiliti regoli dettaljati dwar il-metodoloġija bbażata fuq ir-riskju u l-proċedura tal-użin skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

L-Artikolu 61

Użin ta’ prodotti tas-sajd wara t-trasport mill-post tal-iżbark

1.   B’deroga mill-Artikolu 60 (2), l-Istati Membri jistgħu jippermettu li l-prodotti tas-sajd jintiżnu wara t-trasport mill-post tal-iżbark dment li dawn ma jiġux trasportati lejn destinazzjoni fit-territorju tal-Istat Membru kkonċernat u li dan l-Istat Membru ma jkunx adotta pjan ta’ kontroll approvat mill-Kummissjoni u bbażat fuq il-metodoloġija bbażata fuq ir-riskju adottata mill-Kummissjoni skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

2.   B’deroga mill-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fih jiġu żbarkati l-prodotti tas-sajd jista’ jippermetti t-trasport qabel l-użin ta’ dawn il-prodotti lil xerrejja reġistrati, stabbilimenti tal-irkant reġistrati jew korpi jew persuni oħra li huma responsabbli għall-ewwel kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tas-sajd fi Stat Membru ieħor. Dan il-permess għandu jkun soġġett għal programm ta’ kontroll komuni bejn l-Istati Membri kkonċernati kif imsemmi fl-Artikolu 94 li ġie approvat mill-Kummissjoni u bbażat fuq il-metodoloġija bbażata fuq ir-riskju adottata mill-Kummissjoni skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

Artikolu 62

Kompletar u preżentazzjoni tan-noti tal-bejgħ

1.   Xerrejja reġistrati, stabbilimenti tal-irkant reġistrati jew korpi jew persuni oħra awtorizzati mill-Istati Membri b’fatturat finanzjarju annwali għall-ewwel bejgħ tal-prodotti tas-sajd inqas minn EUR 200 000, li huma responsabbli għall-ewwel kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-sajd żbarkati fi Stat Membru, għandhom jippreżentaw, jekk jista’ jkun elettronikament, fi żmien 48 siegħa wara l-ewwel bejgħ, nota tal-bejgħ lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jsir l-ewwel bejgħ. L-akkuratezza tan-nota tal-bejgħ għandha tkun ir-responsabbiltà ta’ dawn ix-xerrejja, stabbilimenti tal-irkant, korpi jew persuni.

2.   Stat Membru jista’ jobbliga jew jawtorizza lix-xerrejja awtorizzati, lill-istabbilimenti tal-rkant reġistrati jew lil korpi jew persuni oħra awtorizzati mill-Istati Membri b’fatturat finanzjarju annwali għall-ewwel bejgħ tal-prodotti tas-sajd ta’ anqas minn EUR 200 000 biex jirreġistraw u jittrasmettu elettronikament id-data msemmija fl-Artikolu 64(1).

3.   Jekk l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jsir l-ewwel bejgħ ma jkunx l-Istat Membru tal-bandiera tal-bastiment tas-sajd li jkun żbarka l-ħut, huwa għandu jiżgura li tiġi ppreżentata kopja tan-nota tal-bejgħ, jekk jista’ jkun elettronikament, lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera malli jirċievi l-informazzjoni rilevanti.

4.   Meta l-ewwel kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-sajd ma ssirx fl-Istat Membru fejn ikunu ġew żbarkati l-prodotti, l-Istat Membru responsabbli għall-ikkontrollar tal-ewwel kummerċjalizzazzjoni għandu jiżgura li tiġi ppreżentata kopja tan-nota tal-bejgħ, jekk jista’ jkun elettronikament, lill-awtoritajiet kompetenti responsabbli għall-ikkontrollar tal-iżbark tal-prodotti kkonċernati u lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera tal-bastiment tas-sajd malli jirċievi n-nota tal-bejgħ.

5.   Meta l-iżbark isir barra mill-Komunità u l-ewwel bejgħ isir f’pajjiż terz, il-kaptan tal-bastiment tas-sajd jew ir-rappreżentant tiegħu għandu jibgħat, jekk jista’ jkun elettronikament, kopja tan-nota tal-bejgħ jew kwalunkwe dokument ekwivalenti li jkun fih l-istess livell ta’ informazzjoni, lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera fi żmien 48 siegħa wara l-ewwel bejgħ.

6.   Meta nota tal-bejgħ ma tkunx taqbel mal-fattura jew dokument ieħor minflokha, kif imsemmi fl-Artikoli 218 u 219 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta’ Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (25), l-Istati Membri kkonċernati għandhom jadottaw id-dispożizzjonijiet meħtieġa biex jiżguraw li l-informazzjoni dwar il-prezz mingħajr taxxa għall-kunsinni ta’ merkanzija lix-xerrej tkun l-istess bħal dik indikata fuq il-fattura. L-Istati Membri għandhom jadottaw id-dispożizzjonijiet meħtieġa biex jiżguraw li l-informazzjoni dwar il-prezz mingħajar taxxa għall-kunsinni ta’ merkanzija lix-xerrej tkun l-istess bħal dik indikata fuq il-fattura.

Artikolu 63

Kompletar u trasmissjoni elettronika tad-data tan-noti tal-bejgħ

1.   Xerrejja reġistrati, stabbilimenti tal-irkant reġistrati jew korpi jew persuni oħra awtorizzati mill-Istati Membri b’fatturat finanzjarju annwali għall-ewwel bejgħ tal-prodotti tas-sajd ta’ EUR 200 000 jew aktar għandhom jirreġistraw permezz ta’ mezzi elettroniċi l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 64(1), u għandhom jibagħtuha permezz ta’ mezzi elettroniċi fi żmien 24 siegħa wara li jsir l-ewwel bejgħ lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jsir l-ewwel bejgħ.

2.   L-Istati Membri għandhom jibagħtu bl-istess mod, permezz ta’ mezzi elettroniċi, l-informazzjoni dwar in-noti tal-bejgħ imsemmija fl-Artikolu 62(3) u (4).

Artikolu 64

Kontenut tan-noti tal-bejgħ

1.   In-noti tal-bejgħ imsemmijin fl-Artikoli 62 u 63 għandu jkun fihom id-data li ġejja:

(a)

in-numru ta’ identifikazzjoni estern u l-isem tal-bastiment tas-sajd li jkun żbarka l-prodott ikkonċernat;

(b)

il-port u d-data tal-iżbark;

(c)

l-isem tal-operatur jew tal-kaptan tal-bastiment tas-sajd u, jekk differenti, l-isem tal-bejjiegħ;

(d)

l-isem tax-xerrej u n-numru tal-VAT tiegħu, in-numru ta’ identifikazzjoni fiskali tiegħu, jew identifikatur uniku ieħor;

(e)

il-kodiċi alfa-3 tal-FAO ta’ kull speċi u ż-żona ġeografika rilevanti li fiha ttieħdu l-qabdiet;

(f)

il-kwantitajiet ta’ kull speċi f’kilogrammi ta’ piż tal-prodott, maqsumin skont it-tip ta’ preżentazzjoni tal-prodott jew, fejn adatt, in-numru ta’ individwi;

(g)

għall-prodotti kollha soġġetti għall-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni, kif adatt, id-daqs individwali jew il-piż, il-grad, il-preżentazzjon u l-freskezza;

(h)

fejn adatt, id-destinazzjoni tal-prodotti li tneħħew mis-suq (trasferiment, użu għall-għalf tal-annimali, għall-produzzjoni tat-tħin għall-għalf tal-annimali, għal-lixk jew għal skopijiet oħra minbarra ta’ ikel);

(i)

il-post u d-data tal-bejgħ;

(j)

fejn possibbli, in-numru ta’ referenza u d-data tal-fattura u fejn adatt, il-kuntratt tal-bejgħ;

(k)

fejn applikabbli, ir-referenza għad-dikjarazzjonijiet ta’ akkwist imsemmija fl-Artikolu 66, jew id-dokument tat-trasport imsemmi fl-Artikolu 68;

(l)

il-prezz.

2.   Għandhom jiġu adottati regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

Artikolu 65

Eżenzjonijiet mir-rekwiżiti tan-noti tal-bejgħ

1.   Il-Kummissjoni, skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119, tista’ tagħti eżenzjoni mill-obbligu ta’ preżentazzjoni tan-nota tal-bejgħ lill-awtoritajiet kompetenti jew lill-korpi awtorizzati oħra tal-Istat Membru għall-prodotti tas-sajd li ġew żbarkati minn ċerti kategoriji ta’ bastimenti tas-sajd Komunitarji b’tul totali ta’ anqas minn10 metri jew għal kwantitajiet żbarkati ta’ prodotti tas-sajd li ma jeċċedux 50 kg ta’ ekwivalenti ta’ piż ħaj għal kull speċi. Dawn l-eżenzjonijiet jistgħu jingħataw biss f’każijiet fejn l-Istat Membru kkonċernat ikun stabbilixxa sistema ta’ teħid ta’ kampjuni aċċettabbli, skont l-Artikoli 16 u 25.

2.   Xerrej li jakkwista prodotti sa ammont ta’ 30 kg li minn dak in-nhar ma jitpoġġewx fis-suq, iżda jintużaw biss għall-konsum privat, għandu jkun eżentat mid-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 62, 63 u 64. Kwalunkwe emenda għal dan il-limitu għandha tiġi adottata skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

Artikolu 66

Dikjarazzjoni ta’ akkwist

1.   Mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet speċifiċi li hemm fil-pjani pluriennali, meta l-prodotti tas-sajd huma maħsubin għall-bejgħ fi stadju aktar tard, xerrejja reġistrati, stabbilimenti tal-irkant reġistrati jew korpi jew persuni oħra b’fatturat finanzjarju annwali għall-ewwel bejgħ tal-prodotti tas-sajd inqas minn EUR 200 000 li huma responsabbli għall-ewwel kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-sajd żbarkati fi Stat Membru għandhom jippreżentaw, fi żmien 48 siegħa wara li jitlesta l-iżbark, dikjarazzjoni ta’ akkwist lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn isir l-akkwist. Il-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni ta’ akkwist u l-akkuratezza tagħha għandha tkun ir-responsabbiltà ta’ dawn ix-xerrejja, stabbilimenti tal-irkant jew korpi jew persuni oħra.

2.   Jekk l-Istat Membru fejn isir l-akkwist ma jkunx l-Istat Membru tal-bandiera tal-bastiment tas-sajd li jkun żbarka l-ħut, huwa għandu jiżgura li tiġi ppreżentata dikjarazzjoni ta’ akkwist, jekk jista’ jkun elettronikament, lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera malli jirċievi l-informazzjoni rilevanti.

3.   Id-dikjarazzjoni ta’ akkwist imsemmija fil-paragrafu 1 għandha jkun fiha tal-inqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)

in-numru ta’ identifikazzjoni estern u l-isem tal-bastiment tas-sajd li jkun żbarka l-prodotti;

(b)

il-port u d-data tal-iżbark;

(c)

l-isem tas-sid jew il-kaptan tal-bastiment;

(d)

il-kodiċi alfa-3 tal-FAO ta’ kull speċi u ż-żona ġeografika rilevanti tagħha li fiha ttieħdu l-qabdiet;

(e)

il-kwantitajiet ta’ kull speċi maħżunin f’kilogrammi ta’ piż tal-prodott, maqsumin skont it-tip ta’ preżentazzjoni tal-prodott jew, fejn adatt, in-numru ta’ individwi;

(f)

l-isem u l-indirizz tal-faċilitajiet fejn il-prodotti huma maħżunin;

(g)

fejn applikabbli, ir-referenza għad-dokument tat-trasport speċifikat fl-Artikolu 68.

Artikolu 67

Kompletar u trasmissjoni elettronika tad-data tad-dikjarazzjoni ta’ akkwist

1.   Mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet speċifiċi li hemm fil-pjani pluriennali, meta l-prodotti tas-sajd huma maħsubin għall-bejgħ fi stadju aktar tard, xerrejja reġistrati, stabbilimenti tal-irkant reġistrati jew korpi jew persuni oħra b’fatturat finanzjarju annwali għall-ewwel bejgħ tal-prodotti tas-sajd ta’ EUR 200 000 jew aktar li huma responsabbli għall-ewwel kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-sajd żbarkati fi Stat Membru għandhom jirreġistraw permezz ta’ mezzi elettroniċi l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 66 u għandhom jibagħtuha fi żmien 24 siegħa permezz ta’ mezzi elettroniċi lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn isir l-akkwist.

2.   L-Istati Membri għandhom jibagħtu, permezz ta’ mezzi elettroniċi, l-informazzjoni dwar id-dikjarazzjoni ta’ akkwist imsemmija fl-Artikolu 66(2).

Artikolu 68

Kompletar u preżentazzjoni tad-dokument tat-trasport

1.   Il-prodotti tas-sajd żbarkati fil-Komunità, kemm dawk mhux ipproċessati jew wara li jkunu ġew ipproċessati abbord, li għalihom ma’ jkunux ġew ippreżentati la nota tal-bejgħ u lanqas dikjarazzjoni ta’ akkwist skont l-Artikoli 62, 63, 66 u 67, u li jkunu ġew trasportati minn post differenti minn dak tal-iżbark, għandhom ikunu akkumpanjati b’dokument imħejji mit-trasportatur sakemm isir l-ewwel bejgħ. It-trasportatur għandu jippreżenta, fi żmien 48 siegħa mit-tagħbija, dokument tat-trasport lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu sar l-iżbark jew korpi oħra awtorizzati minnhom.

2.   It-trasportatur għandu jiġi eżentat mir-rekwiżit li jkollu d-dokument tat-trasport mal-prodotti tas-sajd, jekk dokument tat-trasport ikun intbagħat elettronikament qabel ma jibda t-trasport, lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera, li f’każ li l-prodotti jiġu ttrasportati lejn Stat Membru li mhux l-Istat Membru tal-iżbark, għandhom minnufih malli jirċevuh jibgħatu d-dokument tat-trasport lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu tkun ġiet iddikjarata li saret l-ewwel kummerċjalizzazzjoni.

3.   Fil-każ li l-prodotti jiġu ttrasportati lejn Stat Membru differenti mill-Istat Membru tal-iżbark, it-trasportatur għandu jittrasmetti wkoll, fi żmien 48 siegħa wara t-tagħbija tal-prodotti tas-sajd kopja tad-dokument tat-trasport lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu ikun ġie ddikjarat li saret l-ewwel kummerċjalizzazzjoni. L-Istat Membru li fih issir l-ewwel kummerċjalizzazzjoni jista’ jitlob aktar informazzjoni f’dan ir-rigward mill-Istat Membru tal-iżbark.

4.   It-trasportatur għandu jkun responsabbli għall-akkuratezza tad-dokument tat-trasport.

5.   Id-dokument tat-trasport għandu jindika:

(a)

il-post tad-destinazzjoni tal-kunsinna(i) u l-identità tal-vettura tat-trasport;

(b)

in-numru ta’ identifikazzjoni estern u l-isem tal-bastiment tas-sajd li jkun żbarka l-prodotti;

(c)

il-kodiċi alfa-3 tal-FAO ta’ kull speċi u ż-żona ġeografika rilevanti li fiha ttieħdu l-qabdiet;

(d)

il-kwantitajiet ta’ kull speċi ttrasportati f’kilogrammi ta’ piż tal-prodott, maqsumin skont it-tip ta’ preżentazzjoni tal-prodott jew, fejn adatt, in-numru ta’ individwi;

(e)

l-isem/ismijiet u l-indirizz(i) tal-kunsinnatarju/i;

(f)

il-post u d-data tat-tagħbija.

6.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jagħtu eżenzjonijiet mill-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1 jekk il-prodotti tas-sajd jiġu ttrasportati f’żona ta’ port jew mhux aktar minn 20 km ‘l bogħod mill-post tal-iżbark.

7.   Meta l-prodotti tas-sajd li ġew iddikjarati bħala mibjugħin f’nota tal-bejgħ jiġu ttrasportati għal post differenti minn dak tal-iżbark, it-trasportatur għandu jkun jista’ juri permezz ta’ dokument li tkun saret transazzjoni tal-bejgħ.

8.   It-trasportatur għandu jkun eżentat mill-obbligu stabbilit f’dan l-Artikolu jekk id-dokument tat-trasport jiġi sostitwit b’kopja tad-dikjarazzjoni ta’ żbark prevista fl-Artikolu 23 relatata mal-kwantitajiet trasportati, jew kwalunkwe dokument ekwivalenti li jkun fih l-istess livell ta’ informazzjoni.

KAPITOLU III

Organizzazzjonijiet tal-produtturi u arranġamenti dwar il-prezzijiet u intervenzjonijiet

Artikolu 69

Monitoraġġ tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi

1.   Skont l-Artikolu 6 (1) tar-Regolament (KE) Nru 104/2000, l-Istati Membri għandhom jagħmlu verifiki f’intervalli regolari biex jiżguraw li:

(a)

l-organizzazzjonijiet tal-produtturi jikkonformaw mat-termini u l-kondizzjonijiet għar-rikonoxximent;

(b)

ir-rikonoxximent ta’ organizzazzjoni tal-produtturi jista’ jiġi rtirat jekk il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 104/2000 ma jibqgħux jiġu sodisfatti jew jekk ir-rikonoxximenti ikun ibbażat fuq informazzjoni żbaljata;

(c)

ir-rikonoxximent jiġi rtirat immedjatament u retroattivament jekk l-organizzazzjoni tikseb jew tibbenefika mir-rikonoxximent b’mezzi qarrieqa.

2.   Sabiex tiġi żgurata l-konformità mar-regoli relatati mal-organizzazzjonijiet tal-produtturi stabbiliti fl-Artikolu 5 u l-Artikolu 6 (1) (b) tar-Regolament (KE) Nru 104/2000, il-Kummissjoni għandha tagħmel verifiki u fid-dawl ta’ dawn il-verifiki tista’, fejn adatt, titlob li l-Istati Membri jirtiraw ir-rikonoxximent.

3.   Kull Stat Membru għandu jagħmel il-verifiki adatti biex jiżgura li kull waħda mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi tissodisfa l-obbligi stabbiliti fil-programm operattiv għas-sena tas-sajd ikkonċernata, kif imsemmi fir-Regolament (KE) Nru 2508/2000, u għandu japplika s-sanzjonijiet previsti fl-Artikolu 9 (3) tar-Regolament (KE) Nru 104/2000 fil-każ li dawk l-obbligi ma jiġux sodisfatti.

Artikolu 70

Monitoraġġ tal-arranġamenti tal-prezzijiet u ta’ intervenzjoni

L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-verifiki kollha dwar l-arranġamenti tal-prezzijiet u ta’ intervenzjoni, b’mod partikolari:

(a)

l-irtirar tal-prodotti mis-suq għal skopijiet oħra minbarra l-konsum uman;

(b)

l-operazzjonijiet ta’ trasferiment għall-istabbilizzazzjoni, il-ħażna u/jew l-ipproċessar tal-prodotti rtirati mis-suq;

(c)

il-ħażna privata ta’ prodotti ffriżati fuq il-baħar;

(d)

il-konċessjonijiet kompensatorji għat-tonn maħsub għall-ipproċessar.

TITOLU VI

SORVELJANZA

Artikolu 71

Avvistamenti fuq il-baħar u rilevament mill-Istati Membri

1.   L-Istati Membri għandhom iwettqu sorveljanza fl-ilmijiet Komunitarji taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni tagħhom, abbażi ta’:

(a)

avvistamenti ta’ bastimenti tas-sajd minn bastimenti ta’ spezzjoni jew minn inġenji tal-ajru tas-sorveljanza,

(b)

is-Sistema ta’ Monitoraġġ tal-Bastimenti kif imsemmi fl-Artikolu 9; jew

(c)

kwalunkwe metodu ieħor ta’ rilevament u identifikazzjoni.

2.   Jekk l-avvistament jew ir-rilevament ma jikkorrispondix ma’ informazzjoni oħra disponibbli għall-Istat Membru, dan għandu jagħmel kwalunkwe investigazzjoni li tista’ tkun meħtieġa biex jiddetermina s-segwitu adatt.

3.   Jekk l-avvistament jew ir-rilevament jirreferi għal bastiment tas-sajd ta’ Stat Membru ieħor jew ta’ pajjiż terz u l-informazzjoni ma tikkorrispondi mal-ebda informazzjoni oħra disponibbli għall-Istat Membru kostali u jekk dak l-Istat Membru kostali mhuwiex f’pożizzjoni li jieħu aktar azzjoni, dan għandu jirreġistra s-sejbiet tiegħu f’rapport ta’ sorveljanza u għandu jittrasmetti dak ir-rapport mingħajr dewmien, jekk possibbli b’mezzi elettroniċi, lill-Istat Membru tal-bandiera, jew lill-pajjiż terz ikkonċernat. Fil-każ ta’ bastiment ta’ pajjiż terz, ir-rapport tas-sorveljanza għandu jintbagħat ukoll lill-Kummissjoni jew il-korp innominat minnha.

4.   Fil-każ li uffiċjal ta’ Stat Membru javvista jew jirrileva bastiment tas-sajd involut f’attivitajiet li jistgħu jitqiesu bħala infrazzjoni tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, dan għandu joħroġ rapport ta’ sorveljanza mingħajr dewmien u jibgħatu lill-awtoritajiet kompetenti tiegħu.

5.   Il-kontenut tar-rapport ta’ sorveljanza għandu jiġi determinat skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

Artikolu 72

Azzjoni li għandha tittieħed malli jkun hemm informazzjoni dwar avvistamenti jew rilevament

1.   L-Istati Membri tal-bandiera, malli jirċievu rapport ta’ sorveljanza minn Stat Membru ieħor, għandhom jieħdu azzjoni immedjata dwaru u jagħmlu aktar investigazzjonijiet kif meħtieġ biex ikunu jistgħu jiddeterminaw is-segwitu adatt.

2.   L-Istati Membri minbarra l-Istat Membru tal-bandiera għandhom, fejn adatt, jivverifikaw jekk il-bastiment avvistat u rrapportat ikunx wettaq attivitajiet fl-ilmijiet li jinsabu taħt il-ġurisdizzjoni jew is-sovranità tagħhom jew jekk il-prodotti tas-sajd li jkunu ġew minn dak il-bastiment ġewx żbarkati jew importati fit-territorju tagħhom u għandhom jinvestigaw ir-rekord ta’ konformità tiegħu ma’ miżuri ta’ konservazzjoni u ġestjoni rilevanti.

3.   Il-Kummissjoni jew il-korp innominat minnha jew, fejn adatt, l-Istat Membru tal-bandiera u Stati Membri oħra għandhom jeżaminaw ukoll l-informazzjoni dokumentata b’mod xieraq dwar il-bastimenti avvistati, ippreżentata minn ċittadini individwali, organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, inkluż organizzazzjonijiet ambjentali, kif ukoll rappreżentanti tal-industrija tas-sajd jew tal-interessi tal-kummerċ tas-sajd tal-persuni interessati.

Artikolu 73

Osservaturi ta’ kontroll

1.   Fejn skema tal-osservaturi ta’ kontroll tal-Komunità tkun ġiet stabbilita mill-Kunsill, l-osservaturi ta’ kontroll abbord il-bastimenti tas-sajd għandhom jivverifikaw il-konformità tal-bastiment tas-sajd mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd. Dawn għandhom jimplimentaw il-kompiti kollha tal-iskema ta’ osservaturi u b’mod partikolari jivverifikaw u jirreġistraw l-attivitajiet tas-sajd u d-dokumenti rilevanti tal-bastiment.

2.   L-osservaturi ta’ kontroll għandhom ikunu kwalifikati għall-kompiti tagħhom. Huma għandhom ikunu indipendenti mis-sid, il-kaptan tal-bastiment tas-sajd u kwalunkwe membru tal-ekwipaġġ. Huma m’għandu jkollhom l-ebda konnessjoni ekonomika mal-operatur.

3.   L-osservaturi ta’ kontroll għandhom jiżguraw, kemm jista’ jkun, li l-preżenza tagħhom fuq il-bastimenti tas-sajd ma twaqqafx jew tinterferix mal-attivitajiet tas-sajd u l-operazzjonijiet normali tal-bastiment.

4.   F’każ li osservatur ta’ kontroll jinnota infrazzjoni serja, huwa għandu jinforma mingħajr dewmien lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera.

5.   L-osservaturi ta’ kontroll għandhom iħejju rapport tal-osservatur, jekk jista’ jkun elettronikament, u jibagħtuh mingħajr dewmien, bl-użu jekk jitqies li jkun meħtieġ, ta’ mezzi elettroniċi ta’ trasmissjoni abbord il-bastiment tas-sajd, lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom u lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera. L-Istati Membri għandhom idaħħlu r-rapport fil-bażi tad-data msemmija fl-Artikolu 78.

6.   Fl-eventwalità li r-rapport tal-osservatur jindika li l-bastiment osservat kien impenjat f’attivitajiet ta’ sajd li jmorru kontra r-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, l-awtoritajiet kompetenti msemmija fil-paragrafu 4 għandhom jieħdu l-azzjoni adatta kollha sabiex jinvestigaw il-kwistjoni.

7.   Il-kaptani tal-bastimenti tas-sajd Komunitarji għandhom jipprovdu l-akkommodazzjoni adatta għall-osservaturi ta’ kontroll assenjati, jiffaċilitaw ix-xogħol tagħhom u jevitaw li jinterferixxu mat-twettiq ta’ dmirijiethom. Il-kaptani tal-bastimenti tas-sajd Komunitarji għandhom jipprovdu wkoll aċċess lill-osservaturi ta’ kontroll għall-partijiet rilevanti tal-bastiment, inkluż aċċess għall-qabda, u għad-dokumenti tal-bastiment inklużi l-fajls elettroniċi.

8.   L-ispejjeż kollha li jirriżultaw mill-operazzjoni tal-osservaturi ta’ kontroll taħt dan l-Artikolu għandhom jitħallsu mill-Istati Membri tal-bandiera. L-Istati Membri jistgħu jiddebitaw dawn l-ispejjeż, parzjalment jew kompletament, lill-operaturi tal-bastimenti tas-sajd li qed itajru l-bnadar tagħhom u li huma involuti fis-sajd rilevanti.

9.   Jistgħu jiġu adottati regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

TITOLU VII

SPEZZJONI U PROĊEDIMENTI

KAPITOLU I

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 74

Twettiq tal-ispezzjonijiet

1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu u jżommu aġġornata lista ta’ uffiċjali responsabbli għat-twettiq tal-ispezzjonijiet.

2.   L-uffiċjali għandhom iwettqu dmirijiethom f’konformità mal-liġi Komunitarja. Dawn għandhom imexxu l-ispezzjonijiet b’mod nondiskriminatorju fuq il-baħar, fil-portijiet, matul it-trasport, fuq il-postijiet tal-ipproċessar u matul il-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-sajd.

3.   B’mod partikolari, l-uffiċjali għandhom jivverifikaw:

(a)

il-legalità tal-qabda miżmuma abbord, maħżuna, trasportata, ipproċessata jew kummerċjalizzata u l-eżattezza tad-dokumentazzjoni jew tat-trasmissjonijiet elettroniċi relatati magħha;

(b)

il-legalità tal-irkaptu tas-sajd użat għall-ispeċijiet fil-mira u għall-qabdiet miżmuma abbord;

(c)

jekk adatt, il-pjan tal-istivar u l-istivar separat tal-ispeċijiet;

(d)

l-immarkar tal-irkapti; u

(e)

l-informazzjoni dwar il-magna msemmija fl-Artikolu 40.

4.   L-uffiċjali jistgħu jeżaminaw iż-żoni, il-gverti u l-kmamar kollha rilevanti. Huma jistgħu jeżaminaw ukoll il-qabdiet, ipproċessati jew le, ix-xbieki jew irkaptu ieħor, it-tagħmir, il-kontenituri u l-pakketti li fihom jinżammu l-ħut jew il-prodotti tas-sajd u kwalunkwe dokument jew trasmissjoni elettronika rilevanti li huma jqisu meħtieġa biex jivverifikaw il-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd. Jistgħu wkoll jinterrogaw persuni li huma jaħsbu li għandhom informazzjoni dwar il-kwistjoni li hija s-suġġett tal-ispezzjoni.

5.   L-uffiċjali għandhom iwettqu l-ispezzjonijiet b’tali mod li jikkawża l-inqas tfixkil jew inkonvenjenza lill-bastiment jew il-vettura tat-trasport u l-attivitajiet tagħhom, u lill-ħażna, l-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni tal-qabda. Huma għandhom jevitaw kemm jista’ jkun kwalunkwe degradazzjoni tal-qabda matul l-ispezzjoni.

6.   Għandhom jiġu adottati regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu, b’mod partikolari dwar il-metodoloġija u t-twettiq tal-ispezzjoni, skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

Artikolu 75

Dmirijiet tal-operatur

1.   L-operatur għandu jiffaċilita l-aċċess sikur għall-bastiment, il-vettura tat-trasport jew il-kamra fejn il-prodotti tas-sajd huma maħżuna, ipproċessati jew kummerċjalizzati. Huwa għandu jiżgura s-sikurezza tal-uffiċjali u m’għandux ifixkel, jintimida jew jinterferixxi mal-uffiċjali fit-twettiq ta’ dmirijiethom.

2.   Jistgħu jiġu adottati regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

Artikolu 76

Rapport tal-ispezzjoni

1.   L-uffiċjali għandhom iħejju rapport tal-ispezzjoni wara kull spezzjoni u għandhom jibagħtuh lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom. Fejn possibbli, dan ir-rapport għandu jiġi reġistrat u trasmess permezz ta’ mezzi elettroniċi. Fil-każ tal-ispezzjoni ta’ bastiment tas-sajd li jtajjar bandiera ta’ Stat Membru ieħor, għandha tintbagħat mingħajr dewmien kopja tar-rapport tal-ispezzjoni lill-Istat Membru tal-bandiera kkonċernat jekk matul l-ispezzjoni jkun instab li twettqet infrazzjoni. Fil-każ tal-ispezzjoni ta’ bastiment tas-sajd li jtajjar il-bandiera ta’ Stat Membru ieħor, għandha tintbagħat mingħajr dewmien kopja tar-rapport tal-ispezzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż terz ikkonċernat jekk matul l-ispezzjoni jkun instab li twettqet infrazzjoni. Fil-każ ta’ spezzjoni li ssir fl-ilmijiet li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni ta’ Stat Membri ieħor, għandha tintbagħat mingħajr dewmien kopja tar-rapport tal-ispezzjoni li dak l-Istat Membru.

2.   L-uffiċjali għandhom jikkomunikaw lill-operatur is-sejbiet tagħhom mill-ispezzjoni, li għandu jkollu l-possibbiltà li jikkummenta dwar l-ispezzjoni u s-sejbiet tagħha. Il-kummenti tal-operatur għandhom jitniżżlu fir-rapport tal-ispezzjoni. L-uffiċjali għandhom jindikaw fil-ġurnal ta’ abbord dwar is-sajd li tkun saret spezzjoni.

3.   Għandha tintbagħat kopja tar-rapport tal-ispezzjoni malajr kemm jista’ jkun lill-operatur, u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn 15-il jum tax-xogħol wara li titlesta l-ispezzjoni.

4.   Għandhom jiġu adottati regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

Artikolu 77

Ammissibbiltà tar-rapporti tal-ispezzjoni u tas-sorveljanza

Ir-rapporti tal-ispezzjoni u tas-sorveljanza mħejjija minn spetturi Komunitarji, minn uffiċjali ta’ Stat Membru ieħor jew minn uffiċjali tal-Kummissjoni għandhom jikkostitwixxu xhieda ammissibbli fi proċedimenti amministrattivi jew ġuridiċi ta’ kwalunkwe Stat Membru. Għall-istabbiliment tal-fatti, dawn għandhom jiġu ttrattati bħala ekwivalenti għar-rapporti tal-ispezzjoni u tas-sorveljanza tal-Istati Membri.

Artikolu 78

Bażi tad-data elettronika

1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu u jżommu aġġornata bażi tad-data elettronika fejn jistgħu itellgħu r-rapporti ta’ spezzjoni u ta’ sorveljanza kollha mħejjija mill-uffiċjali tagħhom.

2.   Għandhom jiġu adottati regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

Artikolu 79

Spetturi Komunitarji

1.   Għandha tiġi stabbilita lista ta’ spetturi Komunitarji mill-Kummissjoni skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

2.   Mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà primarja tal-Istati Membri kostali, l-ispetturi Komunitarji għandhom iwettqu l-ispezzjonijiet f’konformità ma’ dan ir-Regolament fl-ilmijiet Komunitarji, u fuq bastimenti tas-sajd Komunitarji ‘l barra mill-ilmijiet Komunitarji.

3.   L-ispetturi Komunitarji jistgħu jkunu assenjati għal:

(a)

l-implimentazzjoni tal-programmi speċifiċi ta’ kontroll u ta’ spezzjoni tal-Komunità adottati skont l-Artikolu 95;

(b)

il-programmi internazzjonali ta’ kontroll tas-sajd, fejn il-Komunità għandha obbligu li tipprovdi għall-kontrolli.

4.   Għat-twettiq tal-kompiti tagħhom u soġġett għall-paragrafu 5, l-ispetturi Komunitarji għandhom ikollhom aċċess mingħajr dewmien:

(a)

għaż-żoni kollha abbord il-bastimenti tas-sajd Komunitarji u kwalunkwe bastiment ieħor li jwettaq attivitajiet tas-sajd, bini jew postijiet pubbliċi u mezzi ta’ trasport; u

(b)

għall-informazzjoni u d-dokumenti kollha li huma meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tagħhom, b’mod partikolari l-ġurnal ta’ abbord dwar is-sajd, id-dikjarazzjonijiet ta’ żbark, iċ-ċertifikati tal-qabda, id-dikjarazzjoni ta’ trasbord, in-noti tal-bejgħ, u dokumenti rilevanti oħra,

sal-istess punt u taħt l-istess kondizzjonijiet bħal dawk tal-uffiċjali tal-Istat Membru li fih issir l-ispezzjoni.

5.   L-ispetturi Komunitarji m’għandux ikollhom il-poteri ta’ pulizija u ta’ infurzar lilhinn mit-territorju tal-Istat Membru tal-oriġini jew ‘il barra mill-ilmijiet Komunitarji taħt is-sovranità u l-ġurisdizzjoni tal-Istat Membru tal-oriġini tagħhom.

6.   Meta jkunu assenjati bħala spetturi Komunitarji, l-uffiċjali tal-Kummissjoni jew tal-korp innominat minnha m’għandu jkollhom l-ebda poteri ta’ pulizija u ta’ infurzar.

7.   Għandhom jiġu adottati regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

KAPITOLU II

Spezzjonijiet ‘il barra mill-ilmijiet tal-Istat Membru li jkun qed jagħmel l-ispezzjoni

Artikolu 80

Spezzjonijiet ta’ bastimenti tas-sajd ‘il barra mill-ilmijiet tal-Istat Membru li jkun qed jagħmel l-ispezzjoni

1.   Mingħajr preġudizzju għar-responsabbilità primarja tal-Istat Membru kostali, Stat Membru jista’ jispezzjona bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tiegħu fl-ilmijiet Komunitarji kollha ‘l barra mill-ilmijiet taħt is-sovranità ta’ Stat Membru ieħor.

2.   Stat Membru jista’ jwettaq spezzjonijiet fuq bastimenti tas-sajd ta’ Stat Membru ieħor, f’konformità ma’ dan ir-Regolament, relatati ma’ attivitajiet tas-sajd fl-ilmijiet Komunitarji kollha ‘l barra mill-ilmijiet taħt is-sovranità ta’ Stat Membru ieħor:

(a)

wara awtorizzazzjoni mill-Istat Membru kostali kkonċernat; jew

(b)

fejn programmi speċifiċi ta’ kontroll u spezzjoni ġew adottati f’konformità mal-Artikolu 95.

3.   Stat Membru għandu jkun awtorizzat li jispezzjona bastimenti tas-sajd Komunitarji li jtajru l-bandiera ta’ Stat Membru ieħor f’ilmijiet internazzjonali.

4.   Stat Membru jista’ jispezzjona bastimenti tas-sajd Komunitarji li qed itajru l-bandiera tiegħu stess jew il-bandiera ta’ Stat Membru ieħor fl-ilmijiet ta’ pajjiżi terzi f’konformità ma’ ftehimiet internazzjonali.

5.   L-Istati Membri għandhom jinnominaw l-awtorità kompetenti li għandha taġixxi bħala l-punt tal-kuntatt għall-iskop ta’ dan l-Artikolu. Il-punt tal-kuntatt tal-Istati Membri għandu jkun disponibbli 24 siegħa kuljum.

Artikolu 81

Talbiet għal awtorizzazzjoni

1.   Talbiet għal awtorizzazzjoni minn Stat Membru biex iwettaq spezzjonijiet fuq bastimenti tas-sajd fl-ilmijiet Komunitarji ‘l barra mill-ilmijiet li jaqgħu taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni tiegħu, kif imsemmi fl-Artikolu 80(2)(a), għandhom jiġu deċiżi mill-Istat Membru kostali kkonċernat fi żmien 12-il siegħa mill-ħin tat-talba jew f’perijodu adatt fejn ir-raġuni għat-talba tkun l-insegwiment fil-pront li jkun beda fl-ilmijiet tal-Istat Membru li jkun qed jagħmel l-ispezzjoni.

2.   L-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba għandu jiġi informat bid-deċiżjoni mingħajr dewmien. Id-deċiżjonijiet għandhom jiġu kkomunikati wkoll lill-Kummissjoni jew lill-korp innominat minnha.

3.   Talbiet għall-awtorizzazzjoniijiet għandhom jiġu miċħuda kompletament jew parzjalment biss safejn ikun meħtieġ, għal raġunijiet konvinċenti. Ċaħdiet u r-raġunijiet għalihom għandhom jintbagħtu mingħajr dewmien lill-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba u lill-Kummissjoni jew il-korp innominat minnha.

KAPITOLU III

Infrazzjonijiet mikxufa matul l-ispezzjonijiet

Artikolu 82

Proċedura fil-każ ta’ infrazzjoni

Jekk l-informazzjoni miġbura matul spezzjoni jew kwalunkwe data oħra rilevanti twassal sabiex l-uffiċjal jemmen li tkun twettqet infrazzjoni tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, l-uffiċjal għandu:

(a)

jagħmel nota tal-infrazzjoni suspettata fir-rapport tal-ispezzjoni;

(b)

jieħu l-azzjonijiet kollha meħtieġa biex jiżgura t-tutela tal-prova relatata ma’ tali infrazzjoni suspettata;

(c)

jibgħat immedjatament ir-rapport tal-ispezzjoni lill-awtorità kompetenti tiegħu/tagħha;

(d)

jinforma lill-persuna fiżika jew ġuridika suspettata li tkun wettqet l-infrazzjoni jew li tkun inqabdet fl-att waqt li kienet qed twettaq l-infrazzjoni li l-infrazzjoni tista’ tirriżulta fl-assenjazzjoni tan-numru adatt ta’ punti skont l-Artikolu 92. Din l-informazzjoni għandha titniżżel fir-rapport tal-ispezzjoni.

Artikolu 83

Infrazzjonijiet mikxufa ‘l barra mill-ilmijiet tal-Istat Membru li jkun qed jagħmel l-ispezzjoni

1.   Jekk infrazzjoni tkun inkixfet bħala riżultat ta’ spezzjoni mwettqa skont l-Artikolu 80, l-Istat Membru li jkun qed jagħmel l-ispezzjoni għandu jippreżenta, mingħajr dewmien, rapport sommarju tal-ispezzjoni lill-Istat Membru kostali jew, fil-każ ta’ spezzjoni ‘l barra mill-ilmijiet Komunitarji, lill-Istat Membru tal-bandiera tal-bastiment tas-sajd ikkonċernat. Rapport sħiħ tal-ispezzjoni għandu jiġi ppreżentat lill-Istat Membru kostali u lill-Istat Membru tal-bandiera fi żmien 15-il jum mill-ħin tal-ispezzjoni.

2.   L-Istat Membru kostali jew, f’każ ta’ spezzjoni ‘l barra mill-ilmijiet Komunitarji, l-Istat Membru tal-bandiera tal-bastiment tas-sajd ikkonċernat għandu jieħu l-miżuri kollha adatti fir-rigward tal-infrazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 84

Segwitu mtejjeb fir-rigward ta’ ċerti infrazzjonijiet serji

1.   L-Istat Membru tal-bandiera jew l-Istat Membru kostali li fl-ilmijiet tiegħu hemm bastiment tas-sajd li huwa ssuspettat li jkun:

(a)

irreġistra b’mod inkorrett qabdiet ta’ stokkijiet li huma soġġetti għal pjan pluriennali ta’ aktar minn 500 kilogrammi jew 10 %, ikkalkulati bħala perċentwali taċ-ċifri fil-ġurnal ta’ abbord dwar is-sajd, skont liema huwa l-aktar għoli; jew

(b)

wettaq kwalunkwe waħda mill-infrazzjonijiet serji msemmija fl-Artikolu 42 tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 jew fl-Artikolu 90(1) ta’ dan ir-Regolament fi żmien sena minn meta jwettaq l-ewwel tali infrazzjoni serja,

għandu jesiġi li l-bastiment tas-sajd jipproċedi immedjatament lejn port għal investigazzjoni sħiħa, flimkien mal-miżuri msemmija fil-Kapitolu IX tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008.

2.   L-Istat Membru kostali għandu immedjatament u f’konformità mal-proċeduri tiegħu taħt il-liġi nazzjonali, jinnotifika lill-Istat Membru tal-bandiera dwar l-investigazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

3.   L-uffiċjali jistgħu jibqgħu abbord bastiment tas-sajd sakemm issir investigazzjoni sħiħa kif imsemmi fil-paragrafu 1.

4.   Il-kaptan tal-bastiment tas-sajd imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jtemm l-attivitajiet tas-sajd kollha u jipproċedi lejn il-port jekk jkun intalab jagħmel dan.

KAPITOLU IV

Proċedimenti ta’ infrazzjonijiet mikxufa matul l-ispezzjonijiet

Artikolu 85

Proċedimenti

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 83(2) u l-Artikolu 86, fejn l-awtoritajiet kompetenti jiskopru infrazzjoni tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd matul jew wara spezzjoni, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li jkun qed jagħmel l-ispezzjoni għandhom jieħdu l-miżuri adatti skont it-Titolu VIII kontra l-kaptan tal-bastiment involut jew kontra kwalunkwe persuna ġuridika jew fiżika oħra responsabbli għall-infrazzjoni.

Artikolu 86

Trasferiment tal-proċedimenti

1.   L-Istat Membru li fit-territorju jew l-ilmijiet tiegħu tkun ġiet skoperta infrazzjoni jista’ jittrasferixxi l-proċedimenti relatati ma’ dik l-infrazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera jew l-Istat Membru li t-trasgressur huwa ċittadin tiegħu, bil-qbil tal-Istat Membru kkonċernat u bil-kondizzjoni li t-trasferiment jista’ jiggarantixxi aħjar il-kisba tar-riżultat imsemmi fl-Artikolu 89(2).

2.   L-Istat Membru tal-bandiera jista’ jittrasferixxi l-proċedimenti relatati ma’ infrazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li jkun qed jagħmel l-ispezzjoni, bil-qbil tal-Istat Membru kkonċernat u bil-kondizzjoni li t-trasferiment jista’ jiggarantixxi aħjar il-kisba tar-riżultat imsemmi fl-Artikolu 89(2).

Artikolu 87

Infrazzjoni mikxufa mill-ispetturi Komunitarji

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha adatti fir-rigward ta’ kwalunkwe infrazzjoni li spettur Komunitarju jkun skopra fl-ilmijiet li jaqgħu taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni tagħhom, jew fuq bastiment tas-sajd li jtajjar il-bandiera tagħhom.

Artikolu 88

Miżuri korrettivi fl-assenza ta’ proċedimenti mill-Istat Membru tal-iżbark jew tat-trasbord

1.   Jekk l-Istat Membru tal-iżbark jew tat-trasbord mhuwiex l-Istat Membru tal-bandiera u l-awtoritajiet kompetenti tiegħu ma jieħdux il-miżuri adatti kontra l-persuni fiżiċi jew ġuridiċi responsabbli, jew ma jittrasferux il-proċedimenti skont l-Artikolu 86, il-kwantitajiet li jiġu żbarkati jew trasbordati illegalment jistgħu jitnaqqsu mill-kwota allokata lill-Istat Membru tal-iżbark jew tat-trasbord.

2.   Il-kwantitajiet ta’ ħut li għandhom jitnaqqsu mill-kowta tal-Istat Membru tal-iżbark jew tat-trasbord għandhom ikunu ffissati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119 wara li l-Kummissjoni tkun ikkonsultat iż-żewġ Stati Membri kkonċernati.

3.   Għandu japplika l-Artikolu 37 jekk l-Istat Membru tal-iżbark jew tat-trasbord ma jkunx għad għandu kwota korrispondenti għad-dispożizzjoni tiegħu. Għal dak l-għan il-kwantitajiet ta’ ħut li jiġu żbarkati jew trasbordati illegalment għandhom jitqiesu ekwivalenti għall-ammont tal-preġudizzju li sofra, kif imsemmi f’dak l-Artikolu, l-Istat Membru tal-bandiera.

TITOLU VIII

INFURZAR

Artikolu 89

Miżuri għall-iżgurar tal-konformità

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jittieħdu miżuri adatti b’mod sistematiku, inkluż azzjoni amministrattiva jew proċedimenti kriminali f’konformità mal-liġi nazzjonali tagħhom, kontra l-persuni fiżika jew ġuridika suspettati li kisru kwalunkwe mir-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd.

2.   Il-livell ġenerali ta’ sanzjonijiet u sanzjonijiet li jakkumpanjaw għandu jiġi kkalkulat, f’konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti tad-dritt nazzjonali, b’tali mod li jkun żgurat li dawk responsabbli mill-benefiċċji ekonomiċi miksuba mill-infrazzjoni tagħhom jiġu miċħuda b’mod effettiv mingħajr preġudizzju għad-dritt leġittimu tal-eżerċizzju tal-professjoni tagħhom. Dawk is-sanzjonijiet għandhom wkoll ikunu kapaċi jipproduċu riżultati proporzjonali għas-serjetà ta’ tali infrazzjoni, u b’hekk jkunu skoraġġati b’mod effettiv aktar reati tal-istess xorta.

3.   L-Istati Membri jistgħu japplikaw sistema fejn multa tkun proporzjonali mal-valur tal-bejgħ tal-persuna ġuridika, inkella għall-vantaġġ finanzjarju miksub jew previst mit-twettiq tal-infrazzjoni.

4.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li jkollhom ġurisdizzjoni fil-każ ta’ infrazzjoni għandhom, mingħajr dewmien u f’konformità mal-proċeduri tagħhom taħt il-liġi nazzjonali, jinnotifikaw lill-Istati Membri tal-bandiera, l-Istat Membru li t-trasgressur huwa ċittadin tiegħu, jew kwalunkwe Stat Membru ieħor li għandu interess fl-insegwiment tal-azzjoni amministrattiva, il-proċedimenti kriminali jew miżuri oħra meħuda u ta’ kwalunkwe deċiżjoni definittiva relatata mat-tali infrazzjoni, inkluż in-numru ta’ punti assenjati skont l-Artikolu 92.

Artikolu 90

Sanzjonijiet għal infrazzjonijiet serji

1.   Minbarra l-Artikolu 42 tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008, l-attivitajiet li ġejjin għandhom ikunu kkunsidrati wkoll bħala infrazzjonijiet serji għall-iskop ta’ dan ir-Regolament skont il-gravità tal-infrazzjoni kkonċernata li għandha tkun iddeterminata mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru, b’kont meħud ta’ kriterji bħalma huma n-natura tal-ħsara, il-valur tagħha, is-sitwazzjoni ekonomika tat-trasgressur u l-livell tal-infrazzjoni jew ir-ripetizzjoni tagħha:

(a)

in-nuqqas ta’ trasmissjoni ta’ dikjarazzjoni ta’ żbark jew ta’ nota tal-bejgħ meta l-iżbark tal-qabda jkun sar fil-port ta’ pajjiż terz;

(b)

il-manipulazzjoni ta’ magna bl-għan li tiżdied il-qawwa tagħha ‘l fuq mill-qawwa massima kontinwa tal-qawwa tal-magna skont iċ-ċertifikat tal-magna;

(c)

in-nuqqas ta’ żbarkar ta’ kwalunkwe speċi soġġetta għal kwota maqbuda matul operazzjoni tas-sajd dment li tali żbark ma jkunx kontra l-obbligi previsti fir-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, fis-sajd jew iż-żoni tas-sajd fejn japplikaw dawn ir-regoli.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li persuna fiżika li tkun wettqet infrazzjoni serja jew persuna ġuridika miżmuma responsabbli għal infrazzjoni serja tkun ikkastigata permezz ta’ sanzjonijiet amministrattivi effettivi, proporzjonali u dissważivi, skont il-firxa ta’ sanzjonijiet u miżuri previsti fil-Kapitolu IX tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 44(2) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008, l-Istati Membri għandhom jimponu sanzjoni li tkun effettivament dissważiva u, skont kif adatt, ikkalkulata fuq il-valur tal-prodotti tas-sajd miksubin bit-twettiq ta’ infrazzjoni serja.

4.   Meta qed jiffissaw l-ammont tas-sanzjoni, l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw ukoll il-valur tal-preġudizzju għar-riżorsi tas-sajd u l-ambjent tal-baħar ikkonċernat.

5.   L-Istati Membri jistgħu wkoll, jew alternattivament, jużaw sanzjonijiet kriminali effettivi, proporzjonali u dissważivi.

6.   Is-sanzjonijiet previsti f’dan il-Kapitolu jistgħu jkunu akkumpanjati minn sanzjonijiet jew miżuri oħra, partikolarment dawk deskritti fl-Artikolu 45 tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008.

Artikolu 91

Miżuri ta’ infurzar immedjati

L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri immedjati biex jipprevjenu kaptani ta’ bastimenti tas-sajd jew persuni fiżiċi oħra u persuni ġuridiċi li jinqabdu fl-att li jwettqu infrazzjoni serja, kif definit fl-Artikolu 42 tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008, milli jkomplu jagħmlu dan.

Artikolu 92

Sistema ta’ punti għal infrazzjonijiet serji

1.   L-Istati Membri għandhom japplikaw sistema ta’ punti għal infrazzjonijiet serji kif imsemmi fl-Artikolu 42(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 li abbażi tagħhom detentur ta’ liċenzja tas-sajd ikun assenjat in-numru ta’ punti adatti bħala riżultat ta’ infrazzjoni tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd.

2.   Meta persuna fiżika tkun wettqet infrazzjoni serja jew persuna ġuridika tinżamm responsabbli għal infrazzjoni serja tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, in-numru adatt ta’ punti għandu jiġi assenjat lid-detentur tal-liċenzja tas-sajd bħala riżultat tal-infrazzjoni. Il-punti assenjati għandhom ikunu trasferiti lil kwalunkwe detentur futur tal-liċenzja tas-sajd għall-bastiment tas-sajd kkonċernat f’każ li l-bastiment jinbiegħ, jiġi ttrasferit jew b’mod ieħor jinbidel is-sid wara d-data tal-infrazzjoni. Id-detentur tal-liċenzja tas-sajd għandu jkun intitolat għal reviżjoni tal-proċedimenti f’konformità mal-liġi nazzjonali.

3.   Meta n-numru totali ta’ punti jkun ekwivalenti għal jew jaqbeż numru speċifikat ta’ punti, il-liċenzja tas-sajd għandha tiġi sospiża awtomatikament għal perijodu ta’ mill-inqas xaharejn. Dak il-perijodu għandu jkun ta’ erba’ xhur jekk il-liċenzja tas-sajd tiġi sospiża għat-tieni darba, tmien xhur jekk il-liċenzja tas-sajd tiġi sospiża għat-tielet darba u ta’ sena jekk il-liċenzja tas-sajd tiġi sospiża għar-raba’ darba minħabba li d-detentur tal-liċenzja jkun ġie assenjat in-numru ta’ punti speċifikat. F’każ li d-detentur jiġi assenjat in-numru speċifikat ta’ punti għall-ħames darba, il-liċenzja tas-sajd għandha tiġi rtirata b’mod permanenti.

4.   Jekk id-detentur ta’ liċenzja tas-sajd ma jwettaqx infrazzjoni serja oħra, fi żmien tliet snin mid-data tal-aħħar infrazzjoni serja, il-punti kollha fuq il-liċenzja tas-sajd għandhom jitħassru.

5.   Għandhom jiġu adottati regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

6.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu wkoll sistema ta’ punti li skontha l-kaptan ta’ bastiment jiġi assenjat in-numru adatt ta’ punti bħala riżultat ta’ infrazzjoni serja tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd imwettqa minnu.

Artikolu 93

Reġistri nazzjonali ta’ infrazzjonijiet

1.   L-Istati Membri għandhom jinnotaw f’reġistru nazzjonali l-infrazzjonijiet kollha tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd li saru minn bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom jew minn ċittadini tagħhom, inklużi s-sanzjonijiet li jeħlu u n-numru ta’ punti assenjati. Infrazzjonijiet minn bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tagħhom jew minn ċittadini tagħhom li jiġu mħarrka fi Stati Membri oħra għandhom jiġu rreġistrati wkoll mill-Istati Membri fir-reġistru nazzjonali tagħhom dwar l-infrazzjonijiet, malli ssir in-notifikata dwar id-deċiżjoni definittiva mill-Istat Membru li jkollu ġurisdizzjoni, skont l-Artikolu 90.

2.   Meta jkun qed isegwi każ ta’ infrazzjoni tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, l-Istat Membru jista’ jitlob lil Stati Membri oħra biex jipprovdu informazzjoni li tinsab fir-reġistri nazzjonali tagħhom, dwar il-bastimenti tas-sajd u l-persuni suspettati li jkunu wettqu l-infrazzjoni kkonċernata jew li jkunu nqabdu fl-att li jikkommettu l-infrazzjoni kkonċernata.

3.   Meta Stat Membru jitlob informazzjoni minn Stat Membru ieħor relatata mal-miżuri li jkunu ttieħdu dwar infrazzjoni, dak l-Istat Membru l-ieħor jista’ jipprovdi l-informazzjoni rilevanti dwar il-bastiment tas-sajd u l-persuni kkonċernati.

4.   Id-data li tkun tinsab fir-reġistru nazzjonali ta’ infrazzjonijiet għandha tinżamm biss għal kemm żmien ikun meħtieġ għall-iskop ta’ dan ir-Regolament, iżda dejjem għal minimu ta’ tliet snin kalendarji, li jibdew mis-sena ta’ wara dik li fiha tiġi rreġistrata l-informazzjoni.

TITOLU IX

PROGRAMMI TA’ KONTROLL

Artikolu 94

Programmi ta’ kontroll komuni

L-Istati Membri jistgħu jwettqu, bejniethom u fuq l-inizjattiva tagħhom, programmi ta’ kontroll, spezzjoni u sorveljanza fir-rigward tal-attivitajiet tas-sajd.

Artikolu 95

Programmi ta’ kontroll u spezzjoni speċifiċi

1.   Il-Kummissjoni f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 119 u flimkien mal-Istat Membru kkonċernat, tista’ tiddetermina liema sajd għandu jkun soġġett għal programmi ta’ kontroll u spezzjoni speċifiċi.

2.   Il-programmi ta’ kontroll u spezzjoni speċifiċi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiddikjaraw l-għanijiet, il-prijoritajiet u l-proċeduri kif ukoll il-punti ta’ riferiment għall-attivitajiet ta’ spezzjoni. Tali punti ta’ riferiment għandhom jiġu stabbiliti abbażi ta’ ġestjoni tar-riskju u riveduti perjodikament wara li tkun saret analiżi tar-riżultati miksuba.

3.   Meta pjan pluriennali jidħol fis-seħħ u qabel ma jkun sar applikabbli programmi ta’ kontroll u ta’ spezzjoni speċifiċi, kull Stat Membru għandu jistabbilixxi punti ta’ riferiment ta’ mira bbażati fuq il-ġestjoni tar-riskju għall-attivitajiet ta’ spezzjoni.

4.   L-Istati Membri kkonċernati għandhom jadottaw il-miżuri meħtieġa biex jiżguraw l-implimentazzjoni tal-programmi ta’ kontroll u ta’ spezzjoni speċifiċi, b’mod partikolari fir-rigward ta’ riżorsi umani u materjali u l-perijodi u ż-żoni fejn dawn għandhom jiġu użati.

TITOLU X

EVALWAZZJONI, U KONTROLL MILL-KUMMISSJONI

Artikolu 96

Prinċipji ġenerali

1.   Il-Kummissjoni għandha tikkontrolla u tevalwa l-applikazzjoni tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd mill-Istati Membri billi teżamina l-informazzjoni u d-dokumenti u billi twettaq verifikazzjonijiet, spezzjonijiet awtonomi u verifiki u għandha tiffaċilita l-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni bejniethom. Għal dan l-għan il-Kummissjoni tista’, fuq inizjattiva tagħha u permezz tal-mezzi tagħha stess, tibda u twettaq inkjesti, verifikazzjonijiet, spezzjonijiet u verifiki. Hija tista’ b’mod partikolari tivverifika:

(a)

l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd mill-Istati Membri u l-awtoritajiet kompetenti tagħhom;

(b)

l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd fl-ilmijiet ta’ pajjiż terz skont ftehim internazzjonali ma’ dak il-pajjiż;

(c)

il-konformità tal-prattiki amministrattivi nazzjonali u l-attivitajiet ta’ spezzjoni u sorveljanza mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd;

(d)

l-eżistenza tad-dokumenti meħtieġa u l-kompatibbiltà tagħhom mar-regoli applikabbli;

(e)

iċ-ċirkostanzi li fihom isiru l-attivitajiet tal-kontroll imwettqa mill-Istati Membri;

(f)

ir-rilevament u l-proċedimenti ta’ infrazzjonijiet;

(g)

il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkooperaw mal-Kummissjoni sabiex jiġi ffaċilitat it-twettiq tal-kompiti tagħha. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-missjonijiet ta’ verifikazzjoni, spezzjoni awtonoma u verifika mwettqa skont dan it-Titolu ma jkunux soġġetti għall-pubbliċità li tkun ta’ ħsara għall-missjonijiet fuq il-post. Kull fejn l-uffiċjali tal-Kummissjoni jiltaqgħu ma’ diffikultajiet fil-qadi ta’ dmirijiethom, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bil-mezzi sabiex twettaq il-kompitu tagħha u jagħtu l-opportunità lill-uffiċjali tal-Kummissjoni biex jevalwaw l-operazzjonijiet ta’ kontroll u ta’ spezzjoni speċifiċi.

L-Istati Membri għandhom jagħtu lill-Kummissjoni dik l-għajnuna li tkun teħtieġ biex twettaq il-kompiti tagħha.

Artikolu 97

Kompetenzi tal-uffiċjali tal-Kummissjoni

1.   L-uffiċjali tal-Kummissjoni jistgħu jwettqu verifikazzjonijiet u spezzjonijiet fuq bastimenti tas-sajd kif ukoll fil-postijiet tan-negozju u ta’ korpi oħrajn b’attivitajiet relatati mal-Politika Komuni tas-Sajd u għandu jkollhom aċċess għall-informazzjoni u d-dokumenti kollha meħtieġa għall-eżerċizzju tar-responsabbiltajiet tagħhom, sal-istess punt u skont l-istess kondizzjonijiet bħall-uffiċjali tal-Istat Membru fejn isiru l-verifikazzjoni u l-ispezzjoni..

2.   L-uffiċjali tal-Kummissjoni għandhom ikunu intitolati li jieħdu kopji tal-fajls rilevanti u li jieħdu l-kampjuni meħtieġa jekk ikollhom raġunijiet raġonevoli biex jemmnu li r-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd ma tħarsux. Huma jistgħu jitolbu l-identifikazzjoni ta’ kwalunkwe persuna li tinstab fil-post spezzjonat.

3.   L-uffiċjali tal-Kummissjoni m’għandu jkollhom l-ebda poter li jmur lil hinn minn dak tal-ispetturi nazzjonali u m’għandu jkollhom ebda poteri ta’ pulizija u ta’ infurzar.

4.   L-uffiċjali tal-Kummissjoni għandhom jippreżentaw awtorità bil-miktub li tiddikjara l-identità u l-kapaċità tagħhom.

5.   Il-Kummissjoni għandha toħroġ istruzzjonijiet bil-miktub lill-uffiċjali tagħha li jindikaw l-awtorità tagħhom u l-għanijiet tal-missjoni tagħhom.

Artikolu 98

Verifikazzjonijiet

1.   Kull meta l-Kummissjoni tqis li huwa meħtieġ, l-uffiċjali tagħha jistgħu jkunu preżenti matul l-attivitajiet tal-kontroll li jitwettqu mill-awtoritajiet nazzjonali tal-kontroll. Fil-qafas ta’ dawn il-missjonijiet ta’ verifikazzjoni, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-kuntatti adatti mal-Istati Membri bil-ħsieb li, meta possibbli, tistabbilixxi programm ta’ verifikazzjoni li jkun aċċettabli b’mod reċiproku.

2.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jiżgura li l-korpi jew il-persuni kkonċernati jaċċettaw li jsirulhom il-verifikazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

3.   Jekk l-operazzjonijiet ta’ kontroll u ta’ spezzjoni previsti fil-qafas tal-programm inizjali ta’ verifikazzjoni ma jkunux jistgħu jitwettqu għal raġunijiet bbażati fuq il-fatti, l-uffiċjali tal-Kummissjoni, flimkien mal-awtorijiet kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat u bi ftehim magħhom, għandhom jimmodifikaw il-programmi inizjali ta’ verifikazzjoni.

4.   F’każ ta’ kontrolli u spezzjonijiet fuq il-baħar jew mill-ajru, il-kmandant tal-bastiment jew tal-inġenju tal-ajru għandu jkun inkarigat waħdu mill-operazzjonijiet ta’ kontroll u ispezzjoni. Waqt li jeżerċita l-kmand tiegħu, huwa għandu jikkunsidra, b’mod dovut, il-programm ta’ verifikazzjoni msemmi fil-paragrafu 1.

5.   Il-Kummissjoni tista’ tagħmel arranġament għall-uffiċjali tagħha li qed iżuru Stat Membru biex jiġu akkumpanjati minn uffiċjal wieħed jew aktar minn Stat Membru ieħor bħala osservaturi. Fuq it-talba tal-Kummissjoni l-Istat Membru li qed jibgħat l-uffiċjali tiegħu għandu jinnomina, fi żmien qasir jekk ikun meħtieġ, l-uffiċjali nazzjonali magħżula bħala osservaturi. L-Istati Membri jistgħu wkoll jippreparaw lista ta’ uffiċjali nazzjonali li l-Kummissjoni tista’ tistieden biex ikunu preżenti waqt tali kontrolli u spezzjonijiet. Il-Kummissjoni tista’ tistieden uffiċjali nazzjonali inklużi f’dik il-lista jew dawk notifikati lill-Kummissjoni fid-diskrezzjoni tagħha. Il-Kummissjoni għandha, fejn adatt, tqiegħed il-lista għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri kollha.

6.   L-uffiċjali tal-Kummissjoni jistgħu jiddeċiedu, jekk jikkunsidraw li jkun meħtieġ, li jwettqu l-missjonijiet ta’ verifikazzjoni msemmija f’dan l-Artikolu mingħajr preavviż.

Artikolu 99

Spezzjonijiet awtonomi

1.   Fejn ikun hemm raġuni biex wieħed jemmen li qed isiru xi irregolaritajiet fl-applikazzjoni tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, il-Kummissjoni tista’ twettaq spezzjonijiet awtonomi. Hija għandha twettaq tali spezzjonijiet fuq l-inizjattiva tagħha stess u mingħajr il-preżenza ta’ uffiċjali tal-Istat Membru kkonċernat.

2.   L-operaturi kollha jistgħu jkunu soġġetti għal spezzjonijiet awtonomi fejn dawn huma kkunsidrati meħtieġa.

3.   Fil-qafas tal-ispezzjonijiet awtonomi fit-territorju jew fl-ilmijiet taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ Stat Membru, għandhom japplikaw ir-regoli proċedurali ta’ dak l-Istat Membru.

4.   Jekk l-uffiċjali tal-Kummissjoni jiskopru li tkun saret infrazzjoni serja tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament fit-territorju jew fl-ilmijiet taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ Stat Membru, l-uffiċjali tal-Kummissjoni għandhom jinformaw mingħajr dewmien lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat li għandu jieħu l-miżuri adatti kollha fir-rigward ta’ din l-infrazzjoni.

Artikolu 100

Verifiki

Il-Kummissjoni tista’ twettaq verifiki tas-sistemi ta’ kontroll tal-Istati Membri. Il-verifiki jistgħu jinkludu, b’mod partikolari, evalwazzjoni ta’:

(a)

is-sistema tal-ġestjoni tal-kwoti u tal-isforzi;

(b)

is-sistemi ta’ validazzjoni tad-data, inklużi s-sistemi ta’ kontroverifiki tad-data tas-Sistemi ta’ Monitoraġġ tal-Bastimenti, id-data dwar il-qabda, l-isforz u l-kummerċjalizzazzjoni relatata mar-reġistru tal-flotta tas-sajd Komunitarja kif ukoll il-verifikazzjoni tal-liċenzji, u l-awtorizzazzjonijiet tas-sajd;

(c)

l-organizzazzjoni amministrattiva, inkluż l-adegwatezza tal-persunal disponibbli u l-mezzi disponibbli, it-taħriġ tal-persunal, id-delimitazzjoni tal-funzjonijiet tal-awtoritajiet kollha involuti fil-kontroll kif ukoll il-mekkaniżmi attwati għall-koordinazzjoni tal-ħidma u l-evalwazzjoni konġunta tar-riżultati ta’ dawk l-awtoritajiet;

(d)

is-sistemi operattivi, inklużi l-proċeduri għall-kontroll tal-portijiet innominati;

(e)

il-programmi ta’ azzjoni nazzjonali ta’ kontroll inkluż l-istabbiliment tal-livelli ta’ spezzjoni u l-implimentazzjoni tagħhom;

(f)

is-sistema nazzjonali ta’ sanzjonijiet, inkluż l-adegwatezza tas-sanzjonijiet imposti, id-durata tal-proċedimenti, il-benefiċċji ekonomiċi li jitilfu t-trasgressuri u n-natura deterrenti tat-tali sistema ta’ sanzjonijiet.

Artikolu 101

Rapporti ta’ verifikazzjoni, spezzjoni awtonoma u verifika

1.   Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri kkonċernati dwar is-sejbiet preliminari tal-verifikazzjonijiet u tal-ispezzjonjiet awtonomi fi żmien ġurnata wara li dawn ikunu saru.

2.   L-uffiċjali tal-Kummissjoni għandhom iħejju rapport ta’ verifikazzjoni, spezzjoni awtonoma jew verifika wara kull verifikazzjoni, spezzjoni awtonoma jew verifika. Ir-rapport għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Istat Membru kkonċernat fi żmien xahar wara l-konklużjoni tal-verifikazzjoni, spezzjoni awtonoma jew verifika. L-Istati Membri għandu jkollhom il-possibbiltà li jikkumentaw dwar is-sejbiet tar-rapport fi żmien xahar.

3.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-azzjoni meħtieġa abbażi tar-rapport imsemmi fil-paragrafu 2.

4.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika r-rapporti ffinalizzati tal-verifikazzjoni, spezzjoni awtonoma u verifika, flimkien mal-kummenti tal-Istat Membru kkonċernat, fuq il-parti sigura tas-websajt uffiċjali tagħha.

Artikolu 102

Segwitu tar-rapporti ta’ verifikazzjoni, spezzjoni awtonoma u verifika

1.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bi kwalunkwe informazzjoni rilevanti li tista’ titlob dwar l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Meta tippreżenta talba għall-informazzjoni, il-Kummissjoni għandha tispeċifika limitu ta’ żmien raġonevoli li fih għandha tiġi provvduta l-informazzjoni.

2.   Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li seħħew xi irregolaritajiet fl-implimentazzjoni tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd jew li d-dispożizzjonijiet u l-metodi ta’ kontroll eżistenti fi Stati Membri partikolari mhumiex effettivi, din għandha tinforma lill-Istat Membru kkonċernat, li mbagħad għandu jagħmel inkjesta amministrattiva li fiha jistgħu jipparteċipaw l-uffiċjali tal-Kummissjoni.

3.   L-Istati Membri kkonċernati għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bir-riżultati tal-inkjesta u għandhom jippreżentaw rapport lill-Kummissjoni ppreparat mhux aktar tard minn tliet xhur wara t-talba tal-Kummissjoni. Il-perijodu jista’ jiġi estiż mill-Kummissjoni, fuq it-talba motivata kif jixraq mill-Istat Membru, għal perijodu ta’ żmien raġonevoli.

4.   Jekk l-inkjesta amministrattiva msemmija fil-paragrafu 2 ma twassalx għat-tneħħija tal-irregolaritajiet jew jekk il-Kummissjoni tidentifika xi nuqqasijiet fis-sistema tal-kontroll ta’ Stat Membru matul il-verifikazzjonijiet jew l-ispezzjonijiet awtonomi msemmija fl-Artikoli 98 u 99 jew fil-verifika msemmija fl-Artikolu 100, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi pjan ta’ azzjoni ma’ dak l-Istat Membru. L-Istat Membru għandu jieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex jimplimenta dak il-pjan ta’ azzjoni.

TITOLU XI

MIŻURI GĦALL-IŻGURAR TA’ KONFORMITÀ MILL-ISTATI MEMBRI MAL-OBJETTIVI TAL-POLITIKA KOMUNI TAS-SAJD

KAPITOLU I

Miżuri finanzjarji

Artikolu 103

Sospensjoni u tħassir tal-għajnuna finanzjarja Komunitarja

1.   Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li tissospendi għal perjodu massimu ta’ tmintax il-xahar il-ħlasijiet kollha jew parti minnhom, tal-għajnuna finanzjarja Komunitarja skont ir-Regolament (KE) Nru 1198/2006 u l-Artikolu 8(a) tar-Regolament (KE) Nru 861/2006, fejn ikun hemm prova li:

(a)

l-effettività tal-miżuri li jkunu qed jiġu finanzjati tiġi jew x’aktarx tiġi affettwata min-non-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, b’mod partikolari fl-oqsma tal-konservazzjoni u l-ġestjoni tar-riżorsi tas-sajd, l-adattament tal-flotot u l-kontroll tas-sajd;

(b)

in-non-konformità hija attribwibbli direttament lill-Istat Membru kkonċernat; u

(c)

in-non-konformità tista’ twassal għal theddida serja għall-konservazzjoni tar-riżorsi akkwatiċi ħajjin jew it-tħaddim effettiv tas-sistema Komunitarja ta’ kontroll u infurzar,

u fejn il-Kummissjoni tikkonkludi, abbażi tal-informazzjoni disponibbli u, fejn adatt, wara li teżamina l-ispjegazzjonijiet tal-Istat Membru kkonċernat, li dak l-Istat Membru kkonċernat ma ħax il-passi adegwati biex jirrimedja s-sitwazzjoni u mhuwiex f’pożizzjoni li jagħmel dan fil-futur immedjat.

2.   Jekk, matul il-perijodu ta’ sospensjoni, l-Istat Membru kkonċernat jibqa’ ma jurix li ħa azzjoni ta’ rimedju biex jiżgura l-konformità mar-regoli applikabbli u l-infurzar tagħhom fil-futur jew li ma hemm l-ebda riskju serju li t-tħaddim effettiv fil-futur tas-sistema Komunitarja ta’ kontroll u infurzar ikun imxekkel, il-Kummissjoni tista’ tħassar, kompletament jew parzjalment, l-għajnuna finanzjarja Komunitarja, li l-ħlas tagħha jkun ġie sospiż skont il-paragrafu 1. Tħassir bħal dan għandu jsir biss wara li l-ħlas korrispondenti jkun ġie sospiż għal 12-il xahar.

3.   Qabel ma tieħu l-miżuri msemmija fil-paragrafi 1 u 2, il-Kummissjoni għandha tinforma bil-miktub lill-Istat Membru kkonċernat dwar is-sejbiet tagħha relatati ma’ nuqqasijiet fis-sistema ta’ kontroll tal-Istat Membru u bl-intenzjoni tagħha li tadotta d-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1 jew 2 u għandha titolbu jieħu azzjoni ta’ rimedju fi żmien li għandu jiġi determinat mill-Kummissjoni skont il-gravità tal-infrazzjoni, li ġeneralment ma għandiex tkun inqas minn xahar.

4.   Jekk l-Istat Membru jonqos milli jwieġeb għall-ittra msemmija fil-paragrafu 3 fiż-żmien li għandu jiġi determinat skont dak il-pragrafu, il-Kummissjoni tista’ tieħu d-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1 jew 2 abbażi tal-informazzjoni disponibbli f’dak iż-żmien.

5.   Il-perċentwali li bih jistgħu jiġu sospiżi jew ikkanċellati l-ħlasijiet għandu jkun proporzjonat man-natura u l-importanza tan-nuqqas ta’ konformità tal-Istat Membru mar-regoli applikabbli dwar il-konservazzjoni, il-kontroll, l-ispezzjoni jew l-infurzar u l-gravità tat-theddida għall-konservazzjoni tar-riżorsi akkwatiċi ħajjin jew it-tħaddim effettiv tas-sistema Komunitarja ta’ kontroll u infurzar u għandu jieħu kont ta’ kemm l-effettività tal-miżuri li qed jiġu ffinanzjati ser tkun jew x’aktarx tkun ser tiġi affettwata. Għandu jikkunsidra, u jkun limitat, mis-sehem relattiv tas-sajd u l-attivitajiet relatati mas-sajd, li magħhom huwa relatat in-nuqqas ta’ konformità, fil-miżuri ffinanzjati mill-għajnuna finanzjarja msemmija fil-paragrafu 1.

6.   Id-deċiżjonijiet skont dan l-Artikolu għandhom jittieħdu b’konsiderazzjoni dovuta għaċ-ċirkostanzi kollha rilevanti u b’tali mod li tkun teżisti rabta ekonomika reali bejn is-suġġett tan-nuqqas ta’ konformità u l-miżura relatata mas-sospensjoni tal-ħlas jew mat-tħassir tal-għajnuna finanzjarja Komunitarja.

7.   Is-sospensjoni m’għandhiex titkompla jekk il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 ma jibqgħux jiġu sodisfatti.

8.   Għandhom jiġu adottati regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

KAPITOLU II

Għeluq tas-sajd

Artikolu 104

Għeluq tas-sajd minħabba nuqqas ta’ konformità mal-objettivi tal-Politika Komuni tas-Sajd

1.   Meta Stat Membru ma jirrispettax l-obbligi tiegħu għall-implimentazzjoni ta’ pjan pluriennali, u meta l-Kummissjoni jkollha provi li n-nuqqas ta’ rispett ta’ dawk l-obbligi jikkostitwixxi theddida serja għall-konservazzjoni tal-istokk ikkonċernat, il-Kummissjoni tista’ tagħlaq proviżorjament is-sajd affetwat minn dawk in-nuqqasijiet għall-Istat Membru kkonċernat.

2.   Il-Kummissjoni għandha tinforma bil-miktub lill-Istat Membru kkonċernat dwar is-sejbiet tagħha u d-dokumentazzjoni rilevanti u għandha tistabbilixxi data tal-għeluq ta’ mhux aktar minn għaxart ijiem tax-xogħol biex fihom l-Istat Membru juri li s-sajd jista’ jiġi sfruttat b’mod sikur.

3.   Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 għandhom japplikaw biss jekk l-Istat Membru jonqos milli jirrispondi għat-talba tal-Kummissjoni sad-data tal-għeluq imsemmija fil-paragrafu 2 jew jekk it-tweġiba ma titqiesx sodisfaċenti jew tindika biċ-ċar li l-miżuri meħtieġa ma ġewx implimentati.

4.   Il-Kummissjoni għandha tneħħi l-għeluq wara li l-Istat Membru juri bil-miktub għas-sodisfazzjoni tal-Kummissjoni, li r-riżorsi tas-sajd jistgħu jiġu sfruttati b’mod sikur.

KAPITOLU III

Tnaqqis u trasferimenti tal-kwoti u l-isforz tas-sajd

Artikolu 105

Tnaqqis tal-kwoti

1.   Meta l-Kummissjoni tkun stabbiliet li Stat Membru ikun qabeż il-kwoti allokati lilu, il-Kummissjoni għandha topera tnaqqis minn kwoti futuri ta’ dak l-Istat Membru.

2.   Fil-każ ta’ sajd żejjed aktar mill-kwota, l-allokazzjoni jew is-sehem ta’ stokk jew grupp ta’ stokkijiet disponibbli għal Stat Membru f’sena speċifika l-Kummissjoni għandha topera tnaqqis mill-kwota, l-allokazzjoni jew is-sehem annwali fis-sena jew is-snin li jsegwu mill-kwota annwali tal-Istat Membru li stad iż-żejjed billi tapplika fattur ta’ multiplikazzjoni skont it-tabella li ġejja:

Livell ta’ sajd żejjed imqabbel mal-iżbark permess

Fattur ta’ multiplikazzjoni

Sa 5 %

Sajd żejjed * 1,0

Aktar minn 5 % sa 10 %

Sajd żejjed * 1,1

Aktar minn 10 % sa 20 %

Sajd żejjed * 1,2

Aktar minn minn 20 % sa 40 %

Sajd żejjed * 1,4

Aktar minn 40 % sa 50 %

Sajd żejjed * 1,8

Kwalunkwe sajd żejjed ieħor, aktar minn 50 %

Sajd żejjed * 2,0

Madankollu, tnaqqis ekwivalenti għas-sajd żejjed * 1,00 għandu japplika fil-każijiet kollha ta’ sajd żejjed relattiv ma’ żbark permess ekwivalenti għal, jew inqas minn, 100 tunnellata.

3.   Flimkien mal-fatturi ta’ multiplikazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, għandu japplika fattur ta’ multiplikazzjoni ta’ 1,5 jekk:

(a)

Stat Membru jkun ripettivament stad iż-żejjed aktar mill-kwota, l-allokazzjoni jew is-sehem tiegħu tal-istokk jew il-grupp ta’ stokkijiet matul is-sentejn preċedenti u dan is-sajd żejjed kien suġġett għal tnaqqis kif imsemmi fil-paragrafu 2;

(b)

il-konsulenza xjentifika, teknika u ekonomika disponibbli u b’mod partikolari r-rapporti mħejjija mill-STECF ikunu stabbilew li s-sajd żejjed jikkostitwixxi theddida serja għall-konservazzjoni tal-istokk ikkonċernat; jew

(c)

l-istokk ikun soġġett għal pjan pluriennali.

4.   F’każ ta’ sajd żejjed fejn tinqabeż il-kwota, l-allokazzjoni jew s-sehem ta’ stokk jew ta’ grupp ta’ stokkijiet disponibbli għal Stat Membru fi snin preċedenti, il-Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-Istat Membru kkonċernat, tista’ tnaqqas il-kwoti skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119 minn kwoti futuri ta’ dak l-Istat Membru biex jittieħed kont tal-livell ta’ sajd żejjed.

5.   Jekk tnaqqis skont il-paragrafi 1 u 2 ma jistax jiġi operat fuq il-kwota, l-allokazzjoni jew is-sehem ta’ stokk jew grupp ta’ stokkijiet fejn ikun sar sajd żejjed minħabba li dik il- kwota, allokazzjoni jew sehem ta’ stokk jew ta’ grupp ta’ stokkijiet mhuwiex disponibbli b’mod suffiċjenti għall-Istat Membru kkonċernat, il-Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-Istat Membru kkonċernat, tista’ tnaqqas il-kwoti, fis-sena jew snin ta’ wara, għal stokkijiet jew gruppi ta’stokkijiet oħra disponibbli għal dak l-Istat Membru fl-istess żona ġeografika, jew bl-istess valur kummerċjali skont il-paragrafu 1.

6.   Jistgħu jiġu adottati regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu, u b’mod partikolari għad-determinazzjoni tal-kwantitajiet ikkonċernati, skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

Artikolu 106

Tnaqqis tal-isforz tas-sajd

1.   Meta l-Kummissjoni tkun stabbiliet li Stat Membru ikun qabeż l-isforz tas-sajd li ġie allokat lilu, il-Kummissjoni għandha topera tnaqqis mill-isforz tas-sajd futur ta’ dak l-Istat Membru.

2.   Jekk l-isforz tas-sajd f’żona ġeografika jew f’sajd disponibbli għal Stat Membru jiġi eċċedut, il-Kummissjoni għandha topera tnaqqis fis-sena jew fis-snin ta’ wara mill-isforz tas-sajd disponibbli għal dak l-Istat Membru għaż-żona ġeografika jew is-sajd ikkonċernat billi tapplika fattur ta’ multiplikazzjoni skont it-tabella li ġejja:

Livell ta’ eċċess tal-isforz tas-sajd disponibbli

Fattur ta’ multiplikazzjoni

Sa 5 %

Eċċess* 1,0

Aktar minn 5 % sa 10 %

Eċċess* 1,1

Aktar minn 10 % sa 20 %

Eċċess* 1,2

Aktar minn 20 % sa 40 %

Eċċess* 1,4

Aktar minn 40 % sa 50 %

Eċċess* 1,8

Kwalunkwe eċċess ieħor akbar minn 50 %

Eċċess* 2,0

3.   Jekk ma jkunx jista’ jsir tnaqqis skont il-paragrafu 2 fl-isforz tas-sajd massimu permissibbli li jkun ġie eċċedut minħabba li l-isforz tas-sajd massimu permissibbli ma jkunx disponibbli jew ma jkunx disponibbli biżżejjed għall-Istat Membru kkonċernat, fis-sena jew fis-snin ta’ wara l-Kummissjoni tkun tista’ tnaqqas l-isforz tas-sajd disponibbli għal dak l-Istat Membru fl-istess żona ġeografika skont il-paragrafu 2.

4.   Jistgħu jiġu adottati regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu, u b’mod partikolari għad-determinazzjoni tal-isforz tas-sajd ikkonċernat, skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

Artikolu 107

Tnaqqis ta’ kwoti minħabba nuqqas ta’ konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd

1.   Fejn ikun hemm prova li qed iseħħ nuqqas ta’ konformità mar-regoli dwar l-istokkijiet li huma soġġetti għal pjani pluriennali minn Stat Membru u li dan jista’ jwassal għal theddid serju għall-konservazzjoni ta’ dawn l-istokkijiet, fis-sena jew fis-snin ta’ wara l-Kummissjoni tista’ topera tnaqqis mill-kwoti, l-allokazzjonijiet jew l-ishma annwali ta’ stokk jew grupp ta’ stokkijiet disponibbli għal dak l-Istat Membru, bl-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ proporzjonalità billi tieħu kont tal-ħsara kkaġunata lill-istokkijiet.

2.   Il-Kummissjoni għandha tinforma bil-miktub lill-Istat Membru kkonċernat dwar is-sejbiet tagħha u għandha tiffissa data tal-għeluq ta’ mhux aktar minn 15-il jum tax-xogħol għall-Istat Membru biex juri li s-sajd jista’ jiġi sfruttat b’mod sikur.

3.   Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 għandhom japplikaw biss jekk l-Istat Membru jonqos milli jirrispondi għat-talba tal-Kummissjoni sad-data tal-għeluq imsemmija fil-paragrafu 2 jew jekk it-tweġiba ma titqiesx sodisfaċenti jew tindika biċ-ċar li l-miżuri meħtieġa ma ġewx implimentati.

4.   Għandhom jiġu adottati regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu, u b’mod partikolari għad-determinazzjoni tal-kwantitajiet ikkonċernati, skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

KAPITOLU IV

Miżuri ta’ emerġenza

Artikolu 108

Miżuri ta’ emerġenza

1.   Jekk ikun hemm prova, ukoll jekk ibbażata fuq ir-riżultati tat-teħid ta’ kampjuni mwettaq mill-Kummissjoni, li l-attivitajiet tas-sajd u/jew il-miżuri adottati minn Stat Membru jew Stati Membri jimminaw il-miżuri ta’ konservazzjoni u ta’ ġestjoni adottati fil-qafas tal-pjani pluriennali jew jheddu l-ekosistema tal-baħar u dan ikun jeħtieġ azzjoni immedjata, il-Kummissjoni, fuq it-talba sostanzjata ta’ kwalunkwe Stat Membru jew fuq l-inizjattiva tagħha stess, tista’ tiddeċiedi dwar miżuri ta’ emerġenza li m’għandhomx idumu aktar minn sitt xhur. Il-Kummissjoni tista’ tieħu deċiżjoni ġdida biex testendi l-miżuri ta’ emerġenza għal mhux aktar minn sitt xhur.

2.   Il-miżuri ta’ emerġenza previsti fil-paragrafu 1 għandhom ikunu proporzjonali għat-theddida u jistgħu jinkludu, fost l-oħrajn:

(a)

is-sospensjoni tal-attivitajiet tas-sajd ta’ bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istati Membri kkonċernati;

(b)

l-għeluq tas-sajd;

(c)

il-projbizzjoni għall-operaturi tal-Komunità li jaċċettaw żbarki, it-tqegħid f’gaġeġ għat-tismin jew għall-akkwakultura, jew trasbordi ta’ ħut u prodotti tas-sajd maqbuda mill-bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istati Membri kkonċernati;

(d)

il-projbizzjoni tat-tqegħid fis-suq jew l-użu għal skopijiet kummerċjali oħra ħut u prodotti tas-sajd maqbuda mill-bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istati Membri kkonċernati;

(e)

il-projbizzjoni tal-forniment ta’ ħut ħaj għall-akkwakultura fl-ilmijiet li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istati Membri kkonċernati;

(f)

il-projbizzjoni li jkun aċċettat ħut ħaj maqbud minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru kkonċernat għall-iskopjiet tal-akkwakultura fl-ilmijiet li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istati Membri l-oħra;

(g)

il-projbizzjoni għall-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru kkonċernat milli jistadu fl-ilmijiet taħt il-ġurisdizzjoni ta’ Stati Membri oħra;

(h)

il-modifika tad-data tas-sajd ippreżentata minn Stati Membri b’mod adatt.

3.   Stat Membru għandu jikkomunika t-talba msemmija fil-paragrafu 1 simultanjament lill-Kummisjoni u l-Istati Membri kkonċernati. L-Istati Membri l-oħra jistgħu jippreżentaw l-kummenti tagħhom bil-miktub lill-Kummissjoni fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol minn meta jirċievu t-talba. Il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni fi żmien 15-il jum tax-xogħol minn meta tirċievi t-talba.

4.   Il-miżuri ta’ emerġenza għandhom ikollhom effett immedjat. Dawn għadhom jiġu notifikati lill-Istati Membri kkonċernati u ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

5.   L-Istati Membri kkonċernati jistgħu jirreferu d-deċiżjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill fi żmien 15-il jum tax-xogħol minn meta jirċievu n-notifika.

6.   Il-Kunsill, li jaġixxi permezz ta’ maġġoranza kwalifikata, jista’ jieħu deċiżjoni differenti fi żmien xahar mid-data ta’ meta jkun irċieva r-referenza.

TITOLU XII

DATA U INFORMAZZJONI

KAPITOLU I

Analiżi u verifika tad-data

Artikolu 109

Prinċipji ġenerali għall-analiżi tad-data

1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu bażi tad-data kompjuterizzata għall-fini ta’ validazzjoni tad-data rreġistrata skont dan ir-regolament u sistema ta’ validazzjoni sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2013.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-data kollha rreġistrata f’konformità ma’ dan ir-Regolament tkun preċiża, kompluta u ppreżentata sal-iskadenzi stabbiliti fil-Politika Komuni tas-Sajd. B’mod partikolari:

(a)

l-Istati Membri għandhom iwettqu kontroverifiki, analiżijiet u verifikazzjonijiet tad-data li ġejja permezz ta’ algoritmi u mekkaniżmi kompjuterizzati u awtomatizzati:

(i)

id-data tas-Sistema ta’ Monitoraġġ tal-Bastimenti;

(ii)

id-data dwar l-attivitajiet tas-sajd, b’mod partikolari l-ġurnal ta’ abbord dwar is-sajd, id-dikjarazzjoni ta’ żbark, id-dikjarazzjoni ta’ trasbord u n-notifika minn qabel;

(iii)

id-data minn dikjarazzjonijiet ta’ akkwist, dokumenti tat-trasport u noti tal-bejgħ;

(iv)

id-data minn liċenzji tas-sajd u awtorizzazzjonijiet tas-sajd;

(v)

id-data minn rapporti ta’ spezzjoni;

(vi)

id-data dwar il-qawwa tal-magna;

(b)

fejn applikabbli, id-data li ġejja għandha tkun ukoll kontroverifikata, analizzata u vverifikata:

(i)

id-data mis-Sistema ta’ Rilevament tal-Bastimenti;

(ii)

id-data dwar l-avvistamenti;

(iii)

id-data relatata ma’ ftehimiet internazzjonali dwar is-sajd;

(iv)

id-data dwar id-dħul u l-ħruġ minn żoni tas-sajd, żoni marittimi fejn japplikaw regoli speċifiċi dwar l-aċċess għal ilmijiet u riżorsi, żoni regolatorji ta’ organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd u organizzazzjonijiet simili u ilmijiet ta’ pajjiż terz;

(v)

id-data tas-Sistema ta’ Identifikazzjoni Awtomatika.

3.   Is-sistema ta’ validazzjoni għandha tippermetti l-identifikazzjoni immedjata ta’ inkonsistenzi, żbalji u informazzjoni nieqsa fid-data.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-bażi tad-data turi b’mod ċar kwalunkwe inkonsistenza fid-data li tinkixef mis-sistema ta’ validazzjoni tad-data. Il-bażi tad-data għandha timmarka wkoll id-data kollha li tkun ġiet ikkoreġuta u tindika r-raġuni għal tali korrezzjoni.

5.   Jekk tkun ġiet identifikata inkonsistenza fid-data, l-Istat Membru kkonċernat għandu jagħmel l-investigazzjonijiet meħtieġa u, jekk ikun hemm raġunijiet biex jiġi ssuspettat li tkun twettqet xi infrazzjoni, jieħu l-azzjoni meħtieġa.

6.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dati ta’ meta tasal id-data, meta tiddaħħal id-data, meta tiġi vvalidata d-data u d-dati għas-segwitu ta’ inkonsistenzi li jinkixfu jkunu jidhru b’mod ċar fil-bażi tad-data.

7.   Jekk id-data msemmija fil-paragrafu 2 ma tintbagħatx permezz ta’ mezzi elettroniċi l-Istati Membri għandhom jiżguraw li din tiddaħħal manwalment fil-bażi tad-data mingħajr dewmien.

8.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu pjan nazzjonali għall-implimentazzjoni tas-sistema ta’ validazzjoni li tkopri d-data elenkata taħt il-punti a) u b) tal- paragrafu 2 u s-segwitu tal-inkonsistenzi. Il-pjan għandu jippermetti lill-Istati Membri li jagħmlu prijoritajiet għall-validazzjoni u l-kontroverifiki u s-segwitu sussegwenti dwar l-inkonsistenzi abbażi tal-ġestjoni tar-riskju. Il-pjan għandu jiġi ppreżentat lill-Kummissjoni għall-approvazzjoni sal-31 ta’ Diċembru 2011. Il-Kummissjoni għandha tapprova l-pjani qabel l-1 ta’ Lulju 2012 wara li tkun ippermettiet lill-Istati Membri jagħmlu l-korrezzjonijiet. L-emendi għall-pjan għandhom jiġu ppreżentati lill-Kummissjoni fuq bażi annwali għall-approvazzjoni.

9.   Jekk il-Kummissjoni tkun identifikat inkonsistenzi fid-data mdaħħla fil-bażi tad-data tal-Istat Membru bħala riżultat tal-investigazzjonijiet tagħha stess, u wara li tkun ppreżentat dokumentazzjoni u kkonsultat mal-Istat Membru, hija tista’ titlob lill-Istat Membru biex jinvestiga r-raġuni għall-inkonsistenza u biex jikkoreġi d-data jekk ikun meħtieġ.

10.   Il-bażijiet tad-data stabbiliti u d-data miġbura mill-Istati Membri msemmija f’dan ir-Regolament għandhom jitqiesu awtentiċi skont il-kondizzjonijiet stabbiliti taħt il-liġi nazzjonali.

Artikolu 110

Aċċess għad-data

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw l-aċċess remot għall-Kummissjoni jew il-korp innominat minnha tad-data kollha msemmija fl-Artikolu 115 fi kwalunkwe ħin mingħajr preavviż. Barra minn dan, il-Kummissjoni għandha tingħata l-possibbiltà li tniżżel din id-data manwalment u awtomatikament għal kwalunkwe perijodu jew għal kwalunkwe numru ta’ bastimenti tas-sajd.

2.   L-Istati Membri għandhom jagħtu aċċess lill-uffiċjali tal-Kummissjoni abbażi ta’ ċertifikati elettroniċi ġġenerati mill-Kummissjoni, jew il-korp maħtur minnha.

L-aċċess għandu jsir disponibbli fuq il-parti sigura tal-websajts tal-Istati Membri msemmija fl-Artikolu 115.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1 u 2, sat-30 ta’ Ġunju 2012 l-Istati Membri jistgħu jwettqu proġett(i) pilota mal-Kummissjoni u mal-korp maħtur minnha biex ikun ipprovdut aċċess remot fi żmien reali għad-data tal-Istati Membri dwar l-opportunitajiet tas-sajd rreġistrata u vvalidata skont dan ir-Regolament. Meta kemm il-Kummissjoni kif ukoll l-Istat Membru kkonċernat ikunu sodisfatti bl-eżitu tal-proġett pilota, u dment li l-aċċess remot ikun qed jiffunzjona kif miftiehem, l-Istat Membru kkonċernat m’għandux ikun obbligat iżjed jirrapporta dwar l-opportunitajiet tas-sajd kif hemm deskritt fl-Artikolu 33(2) u (8). Il-format u l-proċeduri tal-aċċess għad-data għandhom jiġu kkunsidrati u ttestjati. L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni qabel l-1 ta’ Jannar 2012 jekk jippjanaw li jwettqu proġett(i) pilota. Mill-1 ta’ Jannar 2013, il-Kunsill jista’ jiddeċiedi dwar modi u frekwenzi differenti ta’ trasmissjoni tad-data mill-Istati Membri lill-Kummissjoni.

Artikolu 111

Skambju ta’ data

1.   Kull Stat Membru tal-bandiera għandu jiżgura l-iskambju elettroniku dirett ta’ informazzjoni rilevanti ma’ Stati Membri oħra, u fejn adatt, mal-Kummissjoni jew mal-korp maħtur minnha, b’mod partikolati:

(a)

id-data tas-Sistema tal-Monitoraġġ tal-Bastimenti meta l-bastimenti tiegħu jkunu preżenti fl-ilmijiet ta’ Stat Membru ieħor;

(b)

l-informazzjoni tal-ġurnal ta’ abbord dwar is-sajd meta l-bastimenti tiegħu jkunu qed jistadu fl-ilmijiet ta’ Stat Membru ieħor;

(c)

id-dikjarazzjonijiet tal-iżbark u d-dikjarazzjonijiet tat-trasbordi meta tali operazzjonijiet iseħħu f’portijiet ta’ Stat Membru ieħor;

(d)

notifika minn qabel meta l-port intiż jinsab fi Stat Membru ieħor.

2.   Kull Stat Membru kostali għandu jiżgura l-iskambju elettroniku dirett ta’ informazzjoni rilevanti ma’ Stati Membri oħra, u fejn adatt, mal-Kummissjoni jew mal-korp maħtur minnha, b’mod partikolari billi jibgħat:

(a)

informazzjoni dwar noti ta’ bejgħ lill-Istat Membru tal-bandiera meta l-ewwel bejgħ joriġina minn bastiment tas-sajd ta’ Stat Membru ieħor;

(b)

informazzjoni dwar dikjarazzjoni ta’ akkwist meta l-ħut jinħażen fi Stat Membru li mhux l-Istat Membru tal-bandiera jew l-Istat Membru ta’ żbark;

(c)

informazzjoni dwar noti ta’ bejgħ u dwar dikjarazzjoni lill-Istat Membru fejn seħħ l-iżbark.

3.   Ir-regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan il-Kapitolu, b’mod partikolari dwar il-kontroll tal-kwalità, il-konformità mal-iskadenzi għall-preżentazzjoni tad-data, il-kontroverifiki, l-analiżi, il-verifikazzjoni tad-data u dwar l-istabbiliment ta’ format standardizzat għat-tniżżil u l-iskambju ta’ data, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

KAPITOLU II

Kunfidenzjalità tad-data

Artikolu 112

Protezzjoni tad-data personali

1.   Din ir-Regolament iħalli bla mittiefes u ma jaffettwa bl-ebda mod il-livell ta’ protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali skont id-dispożizzjonijiet tad-dritt Komunitarju u d-dritt nazzjonali u, b’mod partikolari, ma jbiddel la l-obbligi tal-Istati Membri fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali, skont id-Direttiva 95/46/KE, u lanqas l-obbligi tal-istituzzjonijiet u l-korpi Komunitarji fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 waqt li jkunu qegħdin iwettqu d-dmirijiet tagħhom.

2.   Id-drittijiet tal-persuni fir-rigward tar-reġistrazzjoni tad-data pproċessata f’sistemi nazzjonali għandhom jiġu eżerċitati skont il-liġi tal-Istat Membru li ħażen id-data personali tagħhom, u b’mod partikolari d-dispożizzjonijiet li jimplimentaw id-Direttiva 95/46/KE, u, fir-rigward tad-data ta’ reġistrazzjoni tagħhom ipproċessata f’sistemi Komunitarji, għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001.

Artikolu 113

Kunfidenzjalità ta’ segretezza professjonali u kummerċjali

1.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jieħdu l-passi meħtieġa kollha biex jiżguraw li d-data miġbura u rċevuta fil-qafas ta’ dan ir-Regolament tiġi ttrattata skont regoli applikabbli dwar is-segretezza professjonali u kummerċjali tad-data..

2.   Id-data skambjata bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni m’għandhiex tiġi trasmessa lil persuni minbarra dawk fl-Istati Membri jew fl-istituzzjonijiet tal-Komunità li l-funzjonijiet tagħhom jeħtieġu li jkollhom tali aċċess, sakemm l-Istati Membri li qed jitrasmettu d-data ma jagħtux il-kunsens espress tagħhom.

3.   Id-data msemmija fil-paragrafu 1 m’għandhiex tintuża ħlief għall-iskopijiet li hemm provvediment għalihom f’dan ir-Regolament sakemm l-awtoritajiet li qed jipprovdu d-data ma jagħtux il-kunsens espress tagħhom għall-użu tad-data għal skopijiet oħra u bil-kundizzjoni li d-dispożizzjonijet fis-seħħ fl-Istat Membru tal-awtorità li qed tirċievi d-data ma jipprojbixxux it-tali użu.

4.   Il-komunikazzjoni tad-data fil-qafas ta’ dan ir-Regolament lil persuni li qed jaħdmu għal awtoritajiet kompetenti, qrati, awtoritajiet pubbliċi oħra u l-Kummisjoni jew il-korp maħtur minnha, li l-iżvelar tagħha jista’ jkollu effett negattiv fuq:

(a)

il-protezzjoni tal-privatezza u l-integrità tal-individwi, skont il-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar il-protezzjoni tad-data personali;

(b)

l-interessi kummerċjali ta’ persuna fiżika jew ġuridika, inkluż il-proprjetà intellettwali;

(c)

il-proċedimenti tal-qorti u l-parir legali; jew

(d)

l-ambitu tal-ispezzjonijiet jew l-investigazzjonijiet,

għandha tkun soġġetta għal regoli applikabbli dwar il-kunfidenzjalità. L-informazzjoni dejjem tista’ tiġi żvelata jekk dan ikun meħtieġ biex titwaqqaf jew tiġi projbita infrazzjoni tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd.

5.   Id-data msemmija fil-paragrafu 1 għandha tibbenefika mill-istess protezzjoni li tingħata lil data simili permezz tal-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru li qed jirċeviha u mid-dispożizzjonijiet korrispondenti applikabbli għall-istituzzjonijiet Komunitarji.

6.   Dan l-Artikolu m’għandux jiġi interpretat bħala ostaklu għall-użu tad-data, miksuba skont dan ir-Regolament, fil-qafas tal-azzjonijiet jew il-proċedimenti li jittieħdu sussegwentement b’riżultat tan-nuqqas ta’ rispett tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li jittrasmettu d-data għandhom jiġu informati dwar l-istanzi kollha fejn dawk data jintużaw għal dawn l-iskopijiet.

7.   Dan l-Artikolu ma għandux jippreġudika l-obbligi konformi ma’ konvenzjonijiet internazzjonali dwar l-assistenza reċiproka fi kwistjonijiet kriminali.

KAPITOLU III

Siti elettroniċi uffiċjali

Artikolu 114

Siti elettroniċi uffiċjali

1.   Għall-iskop ta’ dan ir-Regolament kull Stat Membru għandu jistabbilixxi qabel l-1 ta’ Jannar 2012 websajt uffiċjali aċċessibbli permezz tal-Internet u li fiha l-informazzjoni elenkata fl-Artikoli 115 u 116. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw l-indirizz tal-Internet tas-sit elettroniku uffiċjali tagħhom lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li tiżviluppa standards u proċeduri komuni biex tiżgura komunikazzjoni trasparenti bejn l-Istati Membri infushom kif ukoll bejn l-Istati Membri, l-Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd u l-Kummissjoni, inkluż it-trasmissjoni ta’ aġġornamenti regolari dwar ir-reġistri tal-attivitajiet tas-sajd relatati mal-possibbiltajiet tas-sajd.

2.   Is-sit elettroniku uffiċjali ta’ kull Stat Membru għandu jkun kompost minn parti aċċessibbli għall-pubbliku u parti sikura. Fuq dik il-websajt kull Stat Membru għandu jistabbilixxi, jżomm u jaġġorna d-data neċessarja għal skopijiet ta’ kontroll skont dan ir-Regolament.

Artikolu 115

Il-parti tas-sit elettroniku aċċessibbli għall-pubbliku

Fuq il-parti tas-siti elettroniċi tagħhom li huma aċċessibbli għall-pubbliku, l-Istati Membri għandhom jippubblikaw mingħajr dewmien jew jipprovdu kollegament dirett għal:

(a)

l-ismijiet u l-indirizzi tal-awtoritajiet kompetenti responsabbli għall-ħruġ tal-liċenzji tas-sajd, u l-awtorizzazzjonijiet tas-sajd msemmija fl-Artikolu 7;

(b)

il-lista ta’ portijiet magħżula għall-iskopijiet ta’ trasbord bl-ispeċifikazzjoni tal-ħinijiet operattivi tagħhom, kif imsemmi fl-Artikolu 20;

(c)

xahar wara d-dħul fis-seħħ ta’ pjan pluriennali, u wara l-approvazzjoni mill-Kummissjoni, il-lista tal-portijiet magħżula, bl-ispeċifikazzjoni tal-ħinijiet operattivi kif imsemmi fl-Artikolu 43, u fi żmien 30 ġurnata wara, il-kondizzjonijiet assoċjati mar-reġistrazzjoni u r-rappurtar tal-kwantitajiet tal-ispeċijiet taħt il-pjan pluriennali għal kull żbark;

(d)

id-deċiżjoni li tistabbilixxi l-għeluq fil-ħin reali, u li tiddefinixxi biċ-ċar iż-żona ġeografika taż-żoni tas-sajd affettwati, it-tul ta’ żmien tal-għeluq u l-kondizzjonijiet li jirregolaw is-sajd f’dik iż-żona matul l-għeluq, kif imsemmi fl-Artikolu 53 (2);

(e)

id-dettalji tal-punt tal-kuntattt għat-trasmissjoni jew il-preżentazzjoni tal-ġurnali ta’ abbord dwar is-sajd, in-notifiki minn qabel, id-dikjarazzjonijiet tat-trasbord, id-dikjarazzjonijiet tal-iżbark, in-noti tal-bejgħ, id-dikjarazzjonijiet ta’ akkwist u d-dokumenti tat-trasport kif imsemmija fl-Artikoli 14, 17, 20, 23, 62, 66 u 68;

(f)

mappa bil-koordinati taż-żona tal-għeluq temporanju fil-ħin reali kif imsemmija fl-Artikolu 54, bl-ispeċifikazzjoni tad-dewmien tal-għeluq u l-kondizzjonijiet li jirregolaw is-sajd f’dik iż-żona matul l-għeluq;

(g)

id-deċiżjoni biex jingħalaq is-sajd skont l-Artikolu 35 u d-dettalji kollha meħtieġa.

Artikolu 116

Il-parti sikura tas-sit elettroniku

1.   Fil-parti sikura tas-sit elettroniku tiegħu kull Stat Membru għandu jistabbilixxi, jżomm u jaġġorna l-aċċess għal-listi u l-bażijiet tad-data li ġejjin:

(a)

il-listi tal-uffiċjali responsabbli għall-ispezzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 74;

(b)

il-bażi tad-data elettronika għat-trattament tar-rapporti ta’ spezzjoni u ta’ sorveljanza mfassla mill-uffiċjali msemmija fl-Artikolu 78;

(c)

il-fajls tal-kompjuter tas-Sistema ta’ Monitoraġġ tal-Bastimenti reġistrati miċ-Ċentru ta’ Monitoraġġ tas-Sajd imsemmi fl-Artikolu 9;

(d)

il-bażi tad-data elettronika li fiha l-lista tal-liċenzji tas-sajd kollha, u l-awtorizzazzjonijiet tas-sajd maħruġa u ġestiti skont dan ir-Regolament, b’indikazzjoni ċara tal-kondizzjonijiet stabbiliti u l-informazzjoni dwar is-sospensjonijiet u l-irtiri kollha;

(e)

il-mod kif ikejjel il-perijodu kontinwu ta’ 24 siegħa kif imsemmi fl-Artikolu 26(6);

(f)

il-bażi tad-data elettronika li fiha d-data kollha rilevanti dwar l-opportunitajiet tas-sajd imsemmija fl-Artikolu 33;

(g)

il-programmi ta’ azzjoni nazzjonali ta’ kontroll kif imsemmi fl-Artikolu 46;

(h)

il-bażi tad-data elettronika għall-verifikazzjoni tal-kompletezza u l-kwalità tad-data miġbura kif imsemmi fl-Artikolu 109.

2.   Kull Stat Membru għandu jiżgura:

(a)

l-aċċess remot għall-Kummissjoni jew il-korp maħtur minnha għad-data kollha msemmija f’dan l-Artikolu permezz ta’ konnessjoni sikura mal-Internet fuq bażi ta’ 24 siegħa, sebat ijiem f’ġimgħa;

(b)

l-iskambju elettroniku dirett ta’ informazzjoni rilevanti ma’ Stati Membri oħra u mal-Kummissjoni jew mal-korp maħtur minnha.

3.   L-Istat Membru għandu jagħti aċċess lill-uffiċjali tal-Kummissjoni fuq il-bażi ta’ ċertifikati elettroniċi ġenerati mill-Kummissjoni jew il-korp maħtur minnha.

4.   Id-data li hemm fil-partijiet sikuri tas-siti elettroniċi għandha tkun disponibbli biss għal utenti speċifiċi awtorizzati għal dak l-għan jew mill-Istat Membru kkonċernat jew mill-Kummissjoni jew mill-korp maħtur minnha. Id-data aċċessibbli għal dawn il-persuni għandha tkun limitata għad-data li jeħtieġu biex iwettqu l-kompiti u l-attivitajiet tagħhom ta’ żgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd u b’hekk għandhom ikunu marbuta mir-regoli li jirregolaw il-kunfidenzjalità tal-użu ta’ tali data.

5.   Id-data li hemm fil-partijiet sikuri tas-sit elettroniku għandha tiġi maħżuna biss sakemm huwa meħtieġ għall-iskop ta’ dan ir-Regolament, imma dejjem għal minimu ta’ tliet snin kalendarji, li jibdew mis-sena ta’ wara li fiha tiġi rreġistrata l-informazzjoni. Id-data personali li għandha tiġi skambjata skont dan ir-Regolament għal użu storiku, statistiku jew xjentifiku għandha jew tiġi skambjata jew f’forma anonima biss jew, jekk dak ma jkunx possibbli, bl-identità tas-suġġetti tad-data biss maqluba f’kodiċi.

6.   Għandhom jiġu adottati regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

TITOLU XIII

IMPLIMENTAZZJONI

Artikolu 117

Kooperazzjoni amministrattiva

1.   L-awtoritajiet responsabbli għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament fl-Istati Membri għandhom jikkooperaw flimkien, mal-awtoritajiet kompetenti ta’ pajjiżi terzi, mal-Kummissjoni u mal-korp maħtur minnha sabiex tkun żgurata l-konformità ma’ dan ir-Regolament.

2.   Għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1, għandha tiġi stabbilita sistema ta’ assistenza reċiproka, li se tinkludi regoli dwar l-iskambju ta’ informazzjoni fuq talba minn qabel jew fuq bażi spontanja.

3.   L-Istat Membru fejn ikunu saru l-attivitajiet tas-sajd għandu jittrasmetti lill-Kummissjoni, fuq it-talba tagħha, permezz ta’ mezzi elettroniċi, kwalunkwe informazzjoni rilevanti fl-istess ħin li tiġi kkomunikata lill-Istat Membru tal-bandiera tal-bastiment tas-sajd.

4.   Għandhom jiġu adottati regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 119.

Artikolu 118

Obbligi ta’ rappurtar

1.   Kull ħames snin, l-Istati Membri għandhom jittrasmettu rapport lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

2.   Abbażi tar-rapporti ppreżentati mill-Istati Membri u l-osservazzjonijiet tagħha stess, il-Kummissjoni għandha tħejji rapport kull ħames snin, li għandu jiġi ppreżentat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

3.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel evalwazzjoni tal-impatt ta’ dan ir-Regolament fuq il-Politika Komuni tas-Sajd ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

4.   L-Istati Membri għandhom jittrasmettu lill-Kummissjoni rapport li jiddikjara r-regoli li ntużaw għall-produzzjoni tar-rapporti dwar data bażika.

5.   Ir-regoli dettaljati dwar il-kontenut u l-format tar-rapporti mill-Istati Membri għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu għandhom ikunu adottati skont il-proċeduri msemmija fl-Artikolu 119.

Artikolu 119

Proċedura ta’ kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tiġi mgħejuna mil-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 30 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002.

2.   Fejn isir referenza għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Il-perijodu stipulat fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun definit bħala xahar wieħed.

TITOLU XIV

EMENDI U TĦASSIR

Artikolu 120

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 768/2005

Ir-Regolament (KE) Nru 768/2005 huwa b’dan emendat kif ġej:

1.

fl-Artikolu 3, għandu jiġi mijud il-punt li ġej:

“(i)

biex jassisti fl-implimentazzjoni uniformi tas-sistema ta’ kontroll tal-Politika Komuni tas-Sajd, inkluż b’mod partikolari:

l-organizzazzjoni ta’ koordinazzjoni operattiva tal-attivitajiet tal-kontroll mill-Istati Membri għall-implimentazzjoni ta’ programmi speċifiċi ta’ kontroll u spezzjoni, programmi ta’ kontroll relatati mas-sajd illegali, mhux rappurtat u mhux regolat (‘IUU’) u programmi internazzjonali ta’ kontroll u spezzjoni;

l-ispezzjonijiet kif meħtieġa biex iwettaq il-kompiti tal-Aġenzija skont l-Artikolu 17a.”;

2.

fl-Artikolu 5

(a)

il-paragrafu 1 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“1.   Il-koordinazzjoni operattiva mill-Aġenzija għandha tkopri l-kontroll tal-attivitajiet kollha koperti mill-Politika Komuni tas-Sajd.”;

(b)

il-paragrafu li ġej għandu jiġi miżjud:

“3.   Għall-fini tat-titjib tal-koordinazzjoni operattiva mtejba bejn l-Istati Membri, l-Aġenzija tista’ tistabbilixxi pjani operattivi mal-Istati Membri kkonċernati u tikkoordina l-implimentazzjoni tagħhom.”;

3.

l-Artikolu 7 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 7

Assistenza lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri

L-Aġenzija għandha tassisti lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiġi żgurat is-sodisfazzjon kbir, uniformi u effikaċi tal-obbligi tagħhom taħt ir-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd inkluża l-ġlieda kontra s-sajd IUU u r-relazzjonijiet tagħhom ma’ pajjiżi terzi. L-Aġenzija għandha b’mod partikolari:

(a)

tistabbilixxi u tiżviluppa kurrikulu ċentrali għat-taħriġ tal-għalliema fl-ispettorat tas-sajd tal-Istati Membri u tipprovdi korsijiet ta’ taħriġ u seminars addizzjonali għal dawk l-uffiċjali u persunal ieħor involvuti fl-attivitajiet ta’ kontroll u ta’ spezzjoni;

(b)

tistabbilixxi u tiżviluppa kurrikulu ċentrali għat-taħriġ tal-ispetturi tal-Komunità qabel l-ewwel skjerament tagħhom u tipprovdi taħriġ u seminars addizzjonali aġġornati fuq bażi regolari għal dawn l-uffiċjali;

(c)

fuq it-talba tal-Istati Membri, timpenja lilha nnifisha fl-akkwist konġunt tal-oġġetti u s-servizzi relatati mal-attivitajiet ta’ kontroll u spezzjoni mill-Istati Membri kif ukoll tipprepara għal u tikoordina l-implimentazzjoni mill-Istati Membri tal-proġetti pilota konġunti;

(d)

tipprepara proċeduri operattivi konġunti relatati mal-attivitajiet ta’ kontroll u ispezzjoni konġunti li jimpenjaw żewġ Stati Membri jew aktar;

(e)

telabora kriterji għall-iskambju tal-mezzi ta’ kontroll u ta’ spezzjoni bejn l-Istati Membri u bejn Stati Membri u pajjiżi terzi u għall-provvista ta’ dawn il-mezzi mill-Istati Membri;

(f)

tagħmel analiżi tar-riskju abbażi tad-data tas-sajd dwar il-qabdiet, l-iżbarki u l-isforz tas-sajd, kif ukoll analiżi tar-riskju tal-iżbarki mhux rapportat inkluż fost l-oħrajn paragun tad-data dwar il-qabdiet u l-importazzjonijiet mad-data dwar l-esportazzjonijiet u dwar il-konsum nazzjonali;

(g)

fuq it-talba tal-Kummissjoni jew tal-Istati Membri tiżviluppa metodoloġiji u proċeduri komuni ta’ spezzjoni;

(h)

tassisti lill-Istati Membri, fuq it-talba tagħhom, biex jikkonformaw mal-obbligazzjonijiet tagħhom tal-Komunità u mal-obbligazzjonijiet internazzjonali inkluża l-ġlieda kontra s-sajd IUU u dawk li jirriżultaw fil-kuntest tal-organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd;

(i)

tippromwovi u tikkoordina l-iżvilupp ta’ metodoloġiji uniformi ta’ ġestjoni tar-riskju fil-qasam tal-kompetenza tagħha;

(j)

tikkoordina u tippromwovi l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u standards komuni għall-iżvilupp ta’ pjani għat-teħid ta’ kampjuni ddefiniti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema ta’ kontroll Komunitarja sabiex tiġi żgurata konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (*).

(*)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.”;"

4.

l-Artikolu 8 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 8

Implimentazzjoni ta’ obbligi Komunitarji relatati ma’ kontroll u spezzjoni

1.   L-Aġenzija għandha, fuq it-talba tal-Kummissjoni, tikkoordina attivitajiet ta’ kontroll u spezzjoni minn Stati Membri abbażi tal-programmi internazzjonali ta’ kontroll u spezzjoni billi tistabbilixxi pjani ta’ skjerament konġunt.

2.   L-Aġenzija tista’ takkwista jew tikri (rent or charter) t-tagħmir li hu meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-pjani ta’ skjerament konġunt imsemmija fil-paragrafu 1.”;

5.

l-Artikolu 9 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 9

L-implimentazzjoni ta’ programmi ta’ spezzjoni u kontroll speċifiċi

1.   L-Aġenzija għandha tikkoordina l-implimentazzjoni tal-programmi ta’ kontroll u spezzjoni speċifiċi stabbiliti skont l-Artikolu 95 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009 permezz ta’ pjani ta’ skjerament konġunt.

2.   L-Aġenzija tista’ takkwista, tikri jew tinnolleġġja (charter) it-tagħmir li hu meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-pjani ta’ skjerament konġunt imsemmija fil-paragrafu 1.”;

6.

il-Kapitolu li ġej għandu jiġi inserit wara l-Kapitolu III:

“KAPITOLU IIIa

KOMPETENZA TAL-AĠENZIJA

Artikolu 17a

Ħatra ta’ uffiċjali tal-Aġenzija bħala spetturi Komunitarji

L-uffiċjali tal-Aġenzija jistgħu jiġu assenjati f’ilmijiet internazzjonali bħala spetturi Komunitarji skont l-Artikolu 79 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009.

Artikolu 17b

Miżuri tal-Aġenzija

L-Aġenzija għandha, fejn adatt:

(a)

toħroġ manwali dwar l-istandards armonizzati tal-ispezzjonijiet;

(b)

tiżviluppa materjal ta’ gwida li jirrifletti l-aħjar prattiki fil-qasam tal-kontroll tal-Politika Komuni tas-Sajd, inkluż dwar it-taħriġ ta’ uffiċjali tal-kontroll, u aġġornament ta’ dan fuq bażi regolari;

(c)

tipprovdi lill-Kummissjoni bl-appoġġ tekniku u amministrattiv meħtieġ biex twettaq il-kompiti tagħha.

Artikolu 17c

Kooperazzjoni

1.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jikkooperaw mal-Aġenzija u jagħtuha l-assistenza meħtieġa għall-qadi tal-missjoni tagħha.

2.   B’konsiderazzjoni tas-sistemi legali differenti fl-Istati Membri individwali, l-Aġenzija għandha tiffaċilita l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u bejnhom u l-Kummissjoni fl-iżvilupp ta’ standards armonizzati għall-kontroll skont il-leġiżlazzjoni Komunitarja u b’konsiderazzjoni tal-aqwa prattiki fl-Istati Membri u l-istandards internazzjonali maqbulin.

Artikolu 17d

Unità ta’ emerġenza

1.   Meta il-Kummissjoni, fuq l-inizjattiva tagħha jew fuq it-talba ta’ mill-anqas żewġ Stati Membri, tidentifika sitwazzjoni li tinvolvi riskju serju dirett, indirett jew potenzjali għall-Politika Komuni tas-Sajd, u r-riskju ma jistax jiġi pprevenut, eliminat jew imnaqqas b’mezzi eżistenti jew ma’ jistax jiġi ġestit b’mod adegwat, l-Aġenzija għandha tiġi notifikata immedjatament.

2.   L-Aġenzija li taġixxi fuq notifika mill-Kummissjoni jew fuq l-inizjattiva tagħha għandha immedjatament twaqqaf unità ta’ emerġenza u tinforma lill-Kummissjoni b’dan.

Artikolu 17e

Kompiti tal-unità ta’ emerġenza

1.   L-unità ta’ emerġenza stabbilita mill-Aġenzija se tkun responsabbli għall-ġbir u l-evalwazzjoni tal-informazzjoni rilevanti kollha u l-identifikazzjoni tal-alternattivi disponibbli għall-prevenzjoni, l-eliminazzjoni jew it-tnaqqis tar-riskju għall-Politika Komuni tas-Sajd bl-aktar mod effettiv u rapidu possibbli.

2.   L-unità ta’ emerġenza tista’ titlob l-assistenza ta’ kwalunkwe awtorità pubblika jew persuna privata li l-esperjenza professjonali tagħhom hija meqjusa neċessarja għar-reazzjoni effikaċi għall-emerġenza.

3.   L-Aġenzija għandha tagħmel il-koordinazzjoni meħtieġa biex tirreaġixxi b’mod adegwat u opportun għall-emerġenza.

4.   L-unità ta’ emerġenza, fejn adatt, għandha żżomm lill-pubbliku informat dwar ir-riskji involuti u l-miżuri meħudin.

Artikolu 17f

Programm ta’ ħidma pluriennali

1.   Il-programm ta’ ħidma pluriennali tal-Aġenzija għandu jistabbilixxi l-għanijiet ġenerali, il-mandat, il-kompiti, l-indikaturi tar-rendiment u l-prijoritajiet għal kull azzjoni tal-Aġenzija għal perijodu ta’ ħames snin. Għandu jinkludi preżentazzjoni tal-pjan ta’ politika tal-persunal u stima tal-approprjazzjonijiet tal-baġit li għandhom ikunu disponibbli għall-kisba tal-għanijiet għal dak il-perjodu ta’ ħames snin.

2.   Il-programm ta’ ħidma pluriennali ser jiġi ppreżentat skont is-sistema u l-metodoloġija tal-ġestjoni Bbażata fuq l-attività żviluppata mill-Kummissjoni. Din ser tiġi adottata mill-Bord Amministrattiv.

3.   Il-programm ta’ ħidma msemmi fl-Artikolu 23 (2) (c) għandu jirreferi għall-programm ta’ ħidma pluriennali. Dan għandu jindika b’mod ċar iż-żidiet, il-bidliet jew it-tħassir li jsir meta mqabbel mal-programm ta’ ħidma tas-sena preċedenti, u l-progress miksub fil-kisba tal-għanijiet ġenerali u l-prijoritajiet tal-programm ta’ ħidma pluriennali.

Artikolu 17g

Kooperazzjoni fl-affarijiet marittimi

L-Aġenzija għandha tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Politika Marittima Integrata tal-UE, u b’mod partikolari tikkonkludi ftehimiet amministrattivi ma’ entitajiet oħra fi kwistjonijiet koperti minn dan ir-Regolament wara l-approvazzjoni mill-Bord Amministrattiv. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinforma lill-Kummissjoni u l-Istati Membri b’dan fi stadju bikri ta’ dawn in-negozjati.

Artikolu 17h

Regoli dettaljati

Għandhom jiġu adottati regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ dan il-Kapitolu skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 30 (2) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002.

Dawn ir-regoli jistgħu jkopru b’mod partikolari l-formolazzjoni tal-pjani ta’ reazzjoni għall-emerġenza, l-istabbiliment ta’ unità ta’ emerġenza u l-proċeduri prattiċi li għandhom jiġu applikati.”.

Artikolu 121

Emendi għal Regolamenti oħra

1.   Fir-Regolament (KE) Nru 847/96, l-Artikolu 5 għandu jitħassar.

2.   Ir-Regolament (KE) Nru 2371/2002 huwa emendat kif ġej:

(a)

l-Artikolu 21 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 21

Sistema Komunitarja ta’ kontroll u infurzar

L-aċċess għall-ilmijiet u r-riżorsi u l-insegwiment tal-attivitajiet kif stabbiliti fl-Artikolu 1 għandhom jiġu kkontrollati u l-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd għandha tiġi infurzata. Għal dan l-iskop għandha tiġi stabbilita sistema tal-Komunità għall-kontroll, spezzjoni u infurzar tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd.”;

(b)

l-Artikoli 22 sa 28 għandhom jiġu mħassra.

3.   Fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 811/2004 tal-21 ta’ April 2004 li jistabbilixxi l-miżuri għall-irkupru tal-ħażna ta’ marlozz tat-tramuntana (26), l-Artikoli 7, 8, 10, 11, 12 u 13 għandhom jiġu mħassra.

4.   Fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2005/2115 tal-20 ta’ Diċembru 2005 li jistabilixxi pjan ta’ rkupru tal-provvista tal-ħalibatt tal-Groenlandja fil-qafas tal-Organizzazzjoni tas-Sajd tal-Atlantiku tal-Majjistral (27), l-Artikolu 7 għandu jiġi mħassar.

5.   Fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2166/2005 tal-20 ta’ Diċembru 2005 li jistabbilixxi miżuri għall-irkupru tal-istokkijiet tal-merluzz tan-Nofsinhar u l-awwista Norveġiża fil-Baħar tal-Kantabrija u l-peniżola tal-Iberja tal-Punent (28), il-Kapitolu IV għandu jiġi mħassar.

6.   Fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 388/2006 tat- 23 ta’ Frar 2006 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-isfruttament sostenibbli ta’ istokkijiet tal-lingwata fil-Bajja ta’ Biskajja (29), il-Kapitolu IV għandu jiġi mħassar.

7.   Fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 509/2007 tas- 7 ta’ Mejju 2007 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-isfruttament sostenibbli tal-ħażniet tal-lingwata fil-Fliegu tal-Punent (30), il-Kapitolu IV għandu jiġi mħassar.

8.   Fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 676/2007 tal- 11 ta’ Ġunju 2007 li jistabbilixxi pjan pluriennali għas-sajd li jisfrutta l-ħażniet tal-barbun tat-tbajja’ u tal-lingwata fil-Baħar tat-Tramuntana (31), il-Kapitolu IV għandu jiġi mħassar.

9.   Fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1098/2007 tat-18 ta’ Settembru 2007 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-merluzz fil-Baħar Baltiku u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet (32), l-Artikolu 10(3) u (4), l-Artikolu 11(2) u (3), l-Artikoli 12, 13, 15, l-Artikolu 18(2) u (3), l-Artikoli 19 u 20, it-tieni paragrafu tal-Artikolu 22, l-Artikoli 23, 24 u 25 għandhom jiġu mħassra.

10.   Fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1300/2008 tat-18 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokk ta’ aringi li jinsab fil-Punent tal-Iskozja u għas-sajd li jisfrutta dak l-istokk (33), l-Artikoli 5 u 6 għandhom jiġu mħassra.

11.   Fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1342/2008 tat-18 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi pjan għal perijodu fit-tul għall-istokkijiet tal-merluzz u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet (34), l-Artikoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 u 29 għandhom jiġu mħassra.

Artikolu 122

Tħassir

1.   Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93 għandu jiġi mħassar, ħlief għall-Artikoli 6, 8 u 11 li għandhom jiġu mħassra b’effett mid-data tad-dħul fis-seħħ tar-regoli ta’ implimentazzjoni tal-Artikoli 14, 21 u 23 ta’ dan ir-Regolament, u għall-Artikolu 5, l-Artikolu 9(5) u l-Artikoli 13, 21 u 34, li għandhom jiġu mħassra b’effett mill-1 ta’ Jannar 2011.

2.   Ir-Regolament (KE) Nru 1627/94 għandu jiġi mħassar b’effett mid-data tad-dħul fis-seħħ tar-regoli ta’ implimentazzjoni tal-Artikol u 7 ta’ dan ir-Regolament.

3.   Ir-Regolament (KE) Nru 1966/2006 għandu jiġi mħassar b’effett mill-1 ta’ Jannar 2011.

Artikolu 123

Referenzi

Ir-referenzi għar-Regolamenti mħassra u għad-dispożizzjonijiet mħassra skont l-Artikolu 121 għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness II.

TITOLU XV

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 124

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2010.

Madankollu,

(a)

l-Artikolu 33(6) u (9), l-Artikoli 37, 43, 58, 60, 61, 63, 67, 68, 73, 78 u 84, l-Artikolu 90(2), (3) u (4), l-Artikoli 93 u 117 u l-Artikolu 121(3) sa (11) għandhom japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2011;

(b)

l-Artikoli 6, 7, 14, 21 u 23 għandhom japplikaw mid-data tad-dħul fis-seħħ tar-regoli ta’ implimentazzjoni tagħhom;

(c)

l-Artikolu 92 għandu japplika sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ tar-regoli ta’ implimentazzjoni tiegħu.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ Novembru 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

E. ERLANDSSON


(1)  L-Opinjoni tat-22 ta’ April 2009 (għadha m’hijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali)

(2)  L-Opinjoni tal-15 ta’ Mejju 2009 (għadha m’hijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali)

(3)  ĠU C 211, 4.9.2009, p. 73.

(4)  ĠU C 151, 3.7.2009, p. 11.

(5)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59.

(6)  ĠU L 261, 20.10.1993, p. 1.

(7)  ĠU L 286, 29.10.2008, p. 1.

(8)  ĠU L 286, 29.10.2008, p. 33.

(9)  ĠU L 208, 5.8.2002, p. 10.

(10)  ĠU L 102, 7.4.2004, p. 9.

(11)  ĠU L 204, 13.8.2003, p. 21.

(12)  ĠU L 365, 10.12.2004, p. 19.

(13)  ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

(14)  ĠU L 278, 23.10.2001, p. 6.

(15)  ĠU L 289, 16.11.2000, p. 8.

(16)  ĠU L 223, 15.8.2006, p. 1.

(17)  ĠU L 160, 14.6.2006, p. 1.

(18)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(19)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.

(20)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

(21)  ĠU L 171, 6.7.1994, p. 7.

(22)  ĠU L 408, 30.12.2006, p. 1.

(23)  ĠU L 128, 21.5.2005, p. 1.

(24)  ĠU L 60, 5.3.2008, p. 1

(25)  ĠU L 347, 11.12.2006, p. 1.

(26)  ĠU L 150, 30.4.2004, p. 1.

(27)  ĠU L 340, 23.12.2005, p. 3.

(28)  ĠU L 345, 28.12.2005, p. 5.

(29)  ĠU L 65, 7.3.2006, p. 1.

(30)  ĠU L 122, 11.5.2007, p. 7.

(31)  ĠU L 157, 19.6.2007, p. 1.

(32)  ĠU L 248, 22.9.2007, p. 1.

(33)  ĠU L 344, 20.12.2008, p. 6.

(34)  ĠU L 348, 24.12.2008, p. 20.


ANNESS I

PUNTI TA’ RIFERIMENT SPEĊIFIĊI GĦALL-ISPEZZJONI GĦALL-PJANI PLURIENNALI

Għan

1.   Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi punti ta’ riferiment speċifiċi għall-ispezzjoni skont dan l-Anness.

Strateġija

2.   L-ispezzjoni u s-sorveljanza tal-attivitajiet tas-sajd għandhom jikkonċentraw fuq il-bastimenti tas-sajd li għandhom ċans li jaqbdu speċijiet soġġetti għal pjan pluriennali. L-ispezzjonijiet aleatorji tat-trasport u l-kummerċjalizzazzjoni tal-ispeċijiet soġġetti għal pjan pluriennali għandhom jintużaw bħala mekkaniżmu kumplimentari għall-kontroverifiki li jittestjaw l-effikaċja tal-ispezzjoni u s-sorveljanza.

Prijoritajiet

3.   Tipi ta’ rkaptu differenti għandhom ikunu soġġetti għal-livelli differenti ta’ prijoritizzazzjoni, skont kemm il-flotot ikunu affetwati mil-limiti fuq l-opportunitajiet tas-sajd. Għal din ir-raġuni, kull Stat Membru għandu jistabbilixxi prijoritajiet speċifiċi.

Punti ta’ riferiment ta’ mira

4.   Mhux aktar tard minn xahar mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ Regolament li jistabbilixxi pjan pluriennali, l-Istati Membri għandhom jimplimentaw l-iskedi ta’ spezzjoni tagħhom b’konsiderazzjoni għall-miri stabbiliti hawn taħt.

L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw u jiddeskrivu l-istrateġija ta’ teħid ta’ kampjuni li ser tiġi applikata.

Il-Kummissjoni għandu jkollha aċċess fuq talba għall-pjan ta’ teħid ta’ kampjuni użat mill-Istat Membru.

(a)

Livell ta’ spezzjoni fil-portijiet

Bħala regola ġenerali, l-akkuratezza li trid tinkiseb għandha tkun tal-inqas ekwivalenti għal dik miksuba permezz ta’ metodu ta’ teħid ta’ kampjuni aleatorju u sempliċi, fejn l-ispezzjonijiet ikopru 20 % tal-iżbarki tal-ispeċijiet soġġetti għal pjan pluriennali skont il-piż fi Stat Membru.

(b)

Livell ta’ spezzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni

L-ispezzjoni ta’ 5 % tal-kwantitajiet tal-ispeċijiet soġġetti għal pjan pluriennali offruti għall-bejgħ bl-irkant.

(c)

Livell ta’ spezzjoni fuq il-baħar

Punt ta’ riferiment flessibbli: li jrid jiġi stabbiliti wara analiżi dettaljata tal-attività tas-sajd f’kull żona. Il-punti ta’ riferiment fuq il-baħar għandhom jirreferu għan-numru ta’ ġranet ta’ għassa fuq il-baħar fiż-żoni ta’ ġestjoni, possibbilment b’punt ta’ riferiment separat għall-ġranet ta’ għassa ta’ żoni speċifiċi.

(d)

Livell ta’ sorveljanza mill-ajru

Punt ta’ riferiment flessibbli: li għandu jiġi stabbilit wara analiżi dettaljata tal-attività tas-sajd imwettqa f’kull żona u b’konsiderazzjoni tar-riżorsi disponibbli għall-Istat Membru.


ANNESS II

TABELLA TA’ KORRELAZZJONI

Ir-Regolament (KEE) Nru 2847/93

Dan ir-Regolament

Artikolu 1(1)

Artikoli 1 and 2

Artikolu 1(2)

Artikolu 5(3)

Artikolu 1(3)

Artikolu 2

Artikolu 2

Artikolu 5

Artikolu 3

Artikolu 9

Artikolu 4 (1)

Artikolu 5

Artikolu 4 (2)

Artikolu 75

Artikolu 5(a) u (b)

Artikolu 74

Artikolu 5(c)

Artikolu 8

Artikolu 6

Artikoli 14, 15 u 16

Artikolu 7

Artikoli 17 u 18

Artikolu 8

Artikoli 23, 24 u 25

Artikolu 9(1), (2), (3), (4), (4a), (5), (6), (7), (8) u (9)

Artikoli 62, 63, 64, 65 u 68

Artikolu 9(4b) u (5)

Artikoli 66 u 67

Artikolu 11

Artikoli 20, 21 u 22

Artikolu 13

Artikolu 68

Artikolu 14

Artikolu 59

Artikolu 15(1), (2) u (4)

Artikoli 33 and 34

Artikolu 15(3)

Artikolu 36

Artikolu 16

Artikolu 117

Artikolu 17

Artikoli 5

Artikolu 19

Artikoli 112 u 113

Titolu IIA

Titolu IV, Kapitolu I, Taqsima 2

Artikolu 20(1)

Artikolu 47

Artikolu 20(2)

Artikolu 49

Artikolu 21(1)

Artikolu 33

Artikolu 21(2)

Artikolu 35

Artikolu 21(3)

Artikolu 36

Artikolu 21(4)

Artikolu 37

Artikolu 21a

Artikolu 35

Artikolu 21b

Artikolu 34

Artikolu 21c

Artikolu 36

Artikolu 23

Artikolu 105

Titolu V

Titolu IV, Kapitolu II, u Artikolu 109

Artikolu 28(1)

Artikolu 56

Artikolu 28(2)

Artikoli 57 u 70

Artikolu 28(2a)

Artikolu 56

Artikolu 29

Artikoli 96, 97, 98, u 99

Artikolu 30

Artikolu 102

Artikoli 31(1) u (2)

Artikoli 89 u 90

Artikolu 31(4)

Artikolu 86

Artikolu 32 (1)

Artikolu 85

Artikolu 32(2)

Artikolu 88

Artikolu 33

Artikolu 86

Artikolu 34

Artikolu 117

Artikolu 34a

Artikolu 117

Artikolu 34b

Artikolu 98

Artikolu 34c

Artikolu 95

Artikolu 35

Artikolu 118

Artikolu 36

Artikolu 119

Artikolu 37

Artikoli 112 u 113

Artikolu 38

Artikolu 3

Artikolu 39

Artikolu 122

Artikolu 40

Artikolu 124

Ir-Regolament (KE) Nru 1627/94

Dan ir-Regolament

Ir-Regolament kollu

Artikolu 7

Ir-Regolament (KE) Nru 847/96

Dan ir-Regolament

Artikolu 5

Artikolu 106

Ir-Regolament (KE) Nru 2371/2002

Dan ir-Regolament

Artikolu 21

Artikoli 1 u 2

Artikolu 22(1)

Artikoli 6, 7, 8, 9, 14 u 75

Artikolu 22(2)

Artikoli 58, 59, 62, 68 u 75

Artikolu 23(3)

Artikolu 5(3), Artikolu 5(5) u Artikolu 11

Artikolu 23(4)

Artikoli 105 u 106

Artikolu 24

Artikolu 5, Titolu VII and Artikoli 71 u 91

Artikolu 25

Kapitoli III u IV of Titolu VII u Artikolu 89

Artikolu 26(1)

Artikolu 96

Artikolu 26(2)

Artikolu 108

Artikolu 26(4)

Artikolu 36

Artikolu 27(1)

Artikoli 96 sa 99

Artikolu 27(2)

Artikoli 101 u 102

Artikolu 28(1)

Artikolu 117

Artikolu 28(3)

Artikoli 80, 81 u 83

Artikolu 28(4)

Artikolu 79

Artikolu 28(5)

Artikolu 74

Ir-Regolament (KE) Nru 811/2004

Dan ir-Regolament

Artikolu 7

Artikolu 14(2)

Artikolu 8

Artikolu 17

Artikolu 10

Artikolu 14(3)

Artikolu 11

Artikolu 44

Artikolu 12

Artikolu 60(6)

Ir-Regolament (KE) Nru 2166/2005

Dan ir-Regolament

Artikolu 9

Artikolu 14(3)

Artikolu 10

Artikolu 60(1)

Artikolu 12

Artikolu 44

Artikolu 13

Artikolu 60(6)

Ir-Regolament (KE) Nru 2115/2005

Dan ir-Regolament

Article 7

Article 14(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 388/2006

Dan ir-Regolament

Artikolu 7

Artikolu 14(3)

Artikolu 8

Artikolu 60(1)

Artikolu 10

Artikolu 44

Artikolu 11

Artikolu 60(6)

Ir-Regolament (KE) Nru 509/2007

Dan ir-Regolament

Artikolu 6

Artikolu 14(3)

Artikolu 8

Artikolu 44

Artikolu 9

Artikolu 60(6)

Ir-Regolament (KE) Nru 676/2007

Dan ir-Regolament

Artikolu 10

Artikolu 14(2)

Artikolu 11

Artikolu 14(3)

Artikolu 12

Artikolu 60(1)

Artikolu 14

Artikolu 44

Artikolu 15

Artikolu 60(6)

Ir-Regolament (KE) Nru 1098/2007

Dan ir-Regolament

Artikolu 15

Artikolu 14(3)

Artikolu 19

Artikolu 60(1)

Artikolu 24

Artikolu 46

Ir-Regolament (KE) Nru 1342/2008

Dan ir-Regolament

Artikolu 19(1)

Artikolu 109(2)

Artikolu 19(2)

Artikolu 115

Artikolu 20

Artikolu 60

Artikolu 22

Artikolu 42

Artikolu 23

Artikolu 46

Artikolu 24

Artikolu 17

Artikolu 25

Artikolu 43

Artikolu 26

Artikolu 14(2)

Artikolu 27

Artikolu 44

Article 28

Article 60(6)


22.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 343/51


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 1225/2009

tat-30 ta’ Novembru 2009

dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea

(verżjoni kkodifikata)

IL- KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 133 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1).

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 384/96 tat-22 ta’ Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (2) ġiet emendata kemm-il darba (3) b’mod sostanzjali. Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmi Regolament għandu jiġi kkodifikat.

(2)

In-negozjati dwar il-kummerċ multilaterali konklużi fl-1994 waslu għal Ftehimiet ġodda dwar l-implimentazzjoni ta' l-Artikolu VI tal- Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (minn hawn ’l quddiem imsejjaħ “GATT”), Fid-dawl tax-xorta differenti tar-regoli ġodda ta' dumping u s-sussidji rispettivament, huwa wkoll mixtieq, li jkun hemm entità separata ta' regoli komunitarji f'kull wieħed minn dawk iż-żewġ spazji. Konsegwentement, ir-regoli dwar il-protezzjoni kontra s-sussidji u d-dazji dovuti huma miżmuma f'Regolament separat.

(3)

Il-ftehim dwar id-dumping, jiġifieri, il-Ftehim fuq l-Implimentazzjoni ta' l-Artikolu VI tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ 1994 (minn hawn ’il quddiem magħruf bħala “l-Ftehim ta' kontra d-Dumping ta' l-1994”), fih regoli fid-dettall, li għandhom x'jaqsmu b'mod partikolari mal-kalkolu dumping, il-proċeduri għall-bidu u t-tkomplija ta' investigazzjoni, li jinkludu l-istabbiliment u t-trattament tal-fatti, l-imposizzjoni ta' miżuri proviżorji, l-imposizzjoni u l-ġbir ta' dazji kontra dumping, it-tul u l-ħarsien mill-ġdid tal-miżuri kontra dumping u t-tagħrif pubbliku ta' l-informazzjoni li jkollu x'jaqsam ma l-investigazzjonijiet kontra dumping. Sabiex tiġi żgurata applikazzjoni xierqa u trasparenti ta’ dawn ir- regoli, il-lingwa tal-ftehim għandha tinġieb fil-leġislazzjoni tal-Komunità sa fejn ikun possibbli.

(4)

Fl-applikazzjoni ta' dawn ir-regoli huwa essenzjali, sabiex jiġi miżmum il-bilanċ tad-drittijiet u l-obbligi li l-Ftehim tal-GATT jistabilixxi, li l-Komunità tagħti każ ta' kif inhuma interpretati mis-soċji kummerċjali ewlenin tal-Komunità.

(5)

Huwa mixtieq li jiġu stabbiliti regoli ċari u fid-dettall dwar il-kalkulazzjoni tal-valur normali. B'mod partikolari, valur bħal dan għandu fil-każijiet kollha jkun ibbażat fuq bejgħ rappreżentattiv fit-tmexxija ordinarja tal-kummerċ fil-pajjiż ta' esportazzjoni. Jaqbel li tingħata gwida dwar meta partijiet jistgħu jitqiesu bħala assoċjati għall-għan li jiġi stabbilit id-dumping. Huwa tajjeb li jiġu definiti ċ-ċirkostanzi li fihom il-bejgħ domestiku jista’ jiġi kkunsidrat li jkun qiegħed isir b'telf u jkun jista ma jiġix meqjus, u fejn jista’ jkun hemm rikors għal bejgħ li jibqa, jew għal valur normali maħdum, jew għal bejgħ lejn pajjiż terz. Huwa wkoll xieraq li jsir tajjeb għall-allokazzjoni xierqa ta' l-ispejjeż, anke f'sitwazzjonijiet tal-bidu u li tiġi stabbilita gwida biex tiddefinixxi l-bidu u l-estent tal-metodu ta' allokazzjoni. Huwa wkoll meħtieġ, fil-ħidma tal-valur normali, li tiġi indikata l-metodoloġija li għandha tiġi applikata fil-kalkolu ta' l-ammonti għall-bejgħ, l-ispejjeż ġenerali u amministrattivi u l-marġini tal-profitt li għandhom jiġu inklużi f'valur bħal dan.

(6)

Fil-kalkolazzjoni tal-valur normali għall-pajjiżi ta' ekonomija mhux tas-suq, ikun jidher prudenti li jiġu stabbiliti regoli għall-għażla tal-pajjiż terz b’ekonomija tas-suq xierqa li għandu jiġi wżat għal dan il-għan u, fejn ikun possibbli li jinstab pajjiż terz xieraq, biex jipprovdi li l-valur normali jista jiġi stabbilit fuq kwalunkwe bażi raġonevoli oħra.

(7)

Huwa xieraq għall- prattika Komunitarja kontra d-dumping li jkunu jistgħu jitqiesu l-kondizzjonijiet ekonomiċi mibdula fil-Każakstan. B’mod partikolari, huwa xieraq li jiġi speċifikat illi l-valur normali jista’jiġi stabbilit skond ir-regoli li japplikaw għall-pajjiżi b’ekonomija tas-suq fil-każijiet fejn jista’ jiġi muri illi l-kondizzjonijiet tas-suq jipprevalu għal produttur jew iktar bla ħsara għal investigazzjoni li jkollha x’taqsam mal-fabbrikazzjoni u l-bejgħ tal-prodott interessat.

(8)

Huwa wkoll xieraq li jingħata trattament simili għal importazzjonijiet minn dawk il-pajjiżi li huma membri tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) fid-data tal-bidu ta’ l-investigazzjoni rilevanti kontra dumping.

(9)

Huwa xieraq li jiġi speċifikat illi jrid jitwettaq eżami dwar jekk jipprevalux il-kondizzjonijiet tas-suq jew le fuq il-bażi tal-pretensjonijiet issostanzjati kif xieraq minn produttur jew iktar bla ħsara għal investigazzjoni minn dawk li jixtiequ jibbenefikaw mill-possibilità li jkollhom il-valur normali stabilit fuq il-bażi tar-regoli li japplikaw għall-pajjiżi b' ekonomija tas-suq.

(10)

Huwa xieraq li jiġi ddefinit il-prezz ta' esportazzjoni u li jiġu nnumerati l-aġġustamenti li għandhom jiġu magħmula f'dawk il-każijiet fejn jitqies li jkun hemm bżonn ta' kostruzzjoni mill-ġdid ta' dan il-prezz mill-ewwel prezz tas-suq miftuħ.

(11)

Bil-għan li jiġi żgurat paragun xieraq bejn il-prezz ta' l-esportazzjoni u l-valur normali, huwa ta' min jiġu elenkati l-fatturi li jistgħu jaffettwaw il-prezzijiet u l-paragun tal-prezz u li jiġu stabbiliti regoli speċifiċi dwar meta u kif l-aġġustamenti għandhom isiru, inkluż il-fatt li kwalunkwe duplikazzjoni ta' l-aġġustamenti għandha tiġi evitata. Huwa wkoll meħtieġ li jiġi previst li l-paragun ikun jista’ jsir bl-użu ta' prezzijiet medji għalkemm prezzijiet individwali għall-esportazzjoni jistgħu jiġu mqabbla mal-valur normali medju fejn ta' l-ewwel ivarja skond il-klijent, ir-reġjun jew il-perjodu taż-żmien.

(12)

Huwa meħtieġ li tiġi stabbilita gwida ċara u fid-dettall tal-fatturi li jistgħu jkunu rilevanti għall-kalkolazzjoni ta' jekk l-importazzjonijet li huma l-oġġett ta' dumping ikunux ikkawżaw ħsara materjali jew ikunu qegħdin jheddu li jikkawżaw ħsara. Sabiex jintwera li l-volum u l-livelli tal-prezz ta' l-importazzjonijiet konċernati huma responsabbli għall-ħsara sostenuta minn industrija tal-Komunità, għandha tingħata attenzjoni għall-effett ta' fatturi oħra u b'mod partikolari għall-kondizzjonijiet tas-suq prevalenti fil-Komunità.

(13)

Huwa xieraq li jiġi ddefinit it-terminu “industrija tal-Komunità” u li jiġi previst li l-partijiet li jkollhom x'jaqsmu ma’ l-esportaturi jiġu esklużi minn industrija bħal din, u li jiġi ddefinit it-terminu “relatat”. Huwa wkoll meħtieġ li tiġi prevista azzjoni kontra dumping li għandha ssir għan-nom ta' produtturi f'reġjun tal-Komunità u li jiġu stabbiliti linji ta' gwida dwar id-definizzjoni ta' reġjun bħal dan.

(14)

Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit min jista’ jagħmel ilment kontra dumping, inkluż l-estent sa fejn għandu jiġi appoġġjat mill-industrija tal-Komunità, u l-informazzjoni dwar dumping, il-ħsara u l-kawża li lment bħal dan għandu jkun fih. Huwa wkoll ta' min jiġu speċifikati l-proċeduri għar-rifjut ta' l-ilmenti jew il-bidu tal-proċeduri.

(15)

Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit il-mod li fih il-partijiet interessati għandhom jiġu mogħtija notifikazzjoni ta' l-informazzjoni li l-awtoritajiet jeħtieġu, u għandu jkollhom opportunità biex jippreżentaw l-evidenza kollha rilevanti u biex jiddefendu l-interessi tagħhom. Huwa wkoll mixtieq li jiġu stabbiliti b'mod ċar ir-regoli u l-proċeduri li għandhom jiġu segwiti matul l-investigazzjoni, b'mod partikolari r-regoli li permezz tagħhom il-partijiet interessati għandhom jagħmlu lilhom nfushom magħrufa, jippreżentaw l-opinjonijiet tagħhom u jissottomettu informazzjoni f'limiti ta' żmien speċifikati, jekk għandha tingħata attenzjoni għall-opinjonijiet bħal dawn u għal informazzjoni bħal din. Huwa wkoll xieraq li jiġu stabbiliti kondizzjonijiet li taħthom parti interessata jista’ jkollha aċċess għal, u li tikkummenta fuq, l-informazzjoni ppreżentata minn partijiet oħra interessati. Għandu wkoll ikun hemm koperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni fil-ġbir ta' l-informazzjoni.

(16)

Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti l-kondizzjonijiet li taħthom jistgħu jiġu imposti d-dazji proviżorji, li jinkludu il-kondizzjoni li jistgħu jiġu imposti mhux iktar kmieni minn 60 ġurnata mill-bidu u mhux iktar tard minn disa’ xhur minn hemm 'il quddiem. Għal raġunijiet amministrattivi, huwa wkoll meħtieġ li jiġi previst li dazji bħal dawn ikunu jistgħu fil-każijiet kollha jiġu imposti mill-Kummissjoni, jew direttament għal perjodu ta' disa’ xhur, jew f'żewġ fażijiet ta' sitt xhur u ta' tlett xhur.

(17)

Huwa meħtieġ li jiġu speċifikati proċeduri għall-aċċettazzjoni ta' attivitajiet li jeliminaw dumping u l-ħsara minflok li jimponu dazji definittivi jew proviżorji. Huwa wkoll xieraq li jiġu stabbiliti l-konsegwenzi ta' ksur jew irtirar ta' attivitajiet u li jistgħu jiġu imposti dazji proviżorji f'każijiet ta' ksur sospett jew fejn ikun hemm bżonn ta' aktar investigazzjoni biex tissupplimenta dak li nstab. Meta jintlaqgħu l-attivitajiet, għandha tingħata attenzjoni sabiex l-attivitajiet proposti, u l-infurzar tagħhom, ma jwasslux għal atteġġament kontra l-kompetizzjoni.

(18)

Huwa meħtieġ li jiġi previst li t-tmiem tal-każijiet għandu, irrispettivament minn jekk il-miżuri definittivi jiġux addottati jew le, normalment iseħħ fi żmien 12-il xahar, u f'ebda każ iktar tard minn 15-il xahar, mill-bidu ta' l-investigazzjoni. Investigazzjonijiet jew proċeduri għandhom jiġu mitmuma fejn dumping ikun de minimis jew il-ħsara tkun negliġibbli, u huwa xieraq li dawk it-termini jiġu ddefiniti. Fejn il-miżuri għandhom jiġu imposti, huwa meħtieġ li jiġi previst it-tmiem ta' l-investigazzjonijiet u li jiġi stabbilit li l-miżuri għandhom ikunu inqas mill-marġini ta' dumping jekk ammont inqas bħal dan ineħħi l-ħsara, kif ukoll biex jiġi speċifikat il-metodu ta' kalkolazzjoni tal-livelli tal-miżuri fil-każ ta' teħid ta' kampjuni.

(19)

Huwa meħtieġ li jiġi previst għall-ġbir retroattiv tad-dazji proviżorji jekk dan ikun meqjus xieraq u li jiġu definiti ċ-ċirkustanzi li jistgħu idaħħlu fis-seħħ l-applikazzjoni retroattiva tad-dazju biex jiġi evitat is-sabutaġġ tal-miżuri definittivi li għandhom jiġu applikati. Huwa wkoll meħtieġ li jiġi previst li d-dazji jistgħu jiġu applikati b'mod retroattiv fil-każijiet ta' ksur jew irtirar mill-attivitajiet.

(20)

Huwa meħtieġ li jiġi previst li l-miżuri għandhom jiddekadu wara ħames snin sakemm analiżi mill-ġdid ma tindikax li għandhom jiġu miżmuma. Huwa wkoll meħtieġ li tiġi prevista, f'każijiet fejn tkun mogħtija evidenza biżżejjed ta' ċirkustanzi mibdula, analiżi mill-ġdid interim jew investigazzjonijiet biex jiġi stabbilit jekk rifużjonijiet ta' dazji kontra d-dumping humiex awtorizzati. Huwa wkoll xieraq li jiġi stabbilit li fi kwalunkwe kalkolu mill-ġdid ta' dumping li jeħtieġ kostruzzjoni mill-ġdid ta' prezzijiet ta' l-esportazzjoni, id-dazji ma għandhomx jiġu meqjusa bħala spiża minfuqa bejn l-importazzjoni u l-bejgħ mill-ġdid, fejn id-dazju rilevanti ikun rifless fil-prezzijiet tal-prodotti soġġetti għall-miżuri fil-Komunità.

(21)

Huwa meħtieġ li tiġi prevista speċifikament l-istima mill-ġdid tal-prezzijiet ta' esportazzjoni u l-marġini ta' dumping fejn id-dazju jkun assorbit mill-esportatur permezz ta' forma ta' arranġament ta' kumpens u l-miżuri ma jkunux qegħdin jiġu riflessi fil-prezzijiet tal-prodotti soġġetti għall-miżuri fil-Komunità.

(22)

Il- Ftehim kontra d-dumping ta' l-1994 ma fihx disposizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-evitar ta' miżuri kontra d-dumping, għalkemm Deċiżjoni Ministerjali separata tal-GATT tagħraf l-evitar bħala problema u rriferietha lill-Kumitat kontra d-dumping tal-GATT għal riżoluzzjoni. Minħabba l-falliment, sa issa, tan-negozjati multilaterali u u waqt li għadu pendenti r-riżultat tar-referenza lill-Kumitat Kontra Dumping tal-Ö WTO Õ, huwa meħtieġ li jiġu introdotti disposizzjonijiet ġodda fil-leġislazzjoni tal-Komunità li jkollhom x'jaqsmu mad-drawwiet, li jinkludu s-sempliċi assemblaġġ tal-merkanzija fil-Komunità jew f'pajjiż terz, li jkollhom bħala l-iskop ewlieni tagħhom, l-evitar tal-miżuri kontra d-dumping.

(23)

Huwa desiderabbli wkoll li jiġi ċċarat liema huma l-prattiċi li jikkostitwixxu evitar tar-restrizzjonijiet tal-miżuri fis-seħħ. Il-prattiċi ta’ evitar tar-restrizzjonijiet jistgħu jitwettqu kemm ġewwa kif ukoll barra l-Komunità. Hu għalhekk neċessarju li jsir provvediment sabiex l-eżenzjonijiet mid-dazji estiżi li jistgħu diġà qed jingħataw lil importaturi jistgħu ukoll jingħataw lil esportaturi meta d-dazji jkunu estiżi biex jindirizzaw l-evitar tar-restrizzjonijiet li jitwettaq barra l-Komunità.

(24)

Jaqbel li tkun permessa sospensjoni tal-miżuri kontra d-dumping fejn ikun hemm tibdil temporanju fil-kondizzjonijiet tas-suq li jagħmlu l-impożizzjoni kontinwa ta' miżuri bħal dawn temporanjament mhux xierqa.

(25)

Huwa meħtieġ li jiġi previst li importazzjonijiet taħt investigazzjoni jistgħu jkunu magħmula soġġetti għar-reġistrazzjoni ma’ l-importazzjoni sabiex wara jitħallew jiġu applikati miżuri kontra importazzjonijiet bħal dawn.

(26)

Sabiex jiġi żgurat infurzar xieraq tal-miżuri, huwa meħtieġ li l-Istati Membri jissorveljaw, u jirrapurtaw lill-Kummissjoni, il-kummerċ ta' importazzjoni ta' prodotti soġġetti għall-investigazzjoni jew soġġetti għall-miżuri, u wkoll l-ammont ta' dazji miġbura taħt dan ir-Regolament.

(27)

Huwa meħtieġ li jiġi previst li jiġi kkonsultat Kumitat Konsultattiv f'fażijiet regolari u speċifikati ta' l-investigazzjoni. Il-Kumitat għandu jkun magħmul minn rappreżentanti ta' l-Istati Membri b'rappreżentant tal-Kummissjoni bħala l-president.

(28)

L-informazzjoni li tingħata lill-Istati Membri fil-Kumitat Konsultattiv hi ħafna drabi ta’ natura teknika ferm u tinvolvi analiżi ekonomika u legali elaborata. Biex tagħti biżżejjed żmien lill-Istati Membri biex ikunu jistgħu jikkunsidraw din l-informazzjoni, għandha tintbagħat Ö fi żmien xieraq qabel id-data tal-laqgħa ffissata mill-President tal-Kumitat Konsultattiv.

(29)

Jaqbel li jkunu previsti żjarat ta' verifika sabiex jikkontrollaw informazzjoni sottomessa dwar dumping u ħsara, żjarat bħal dawn, madanakollu, jkunu fuq il-kondizzjoni li jiġu riċevuti risposti xierqa għall-kwestjonarji.

(30)

Huwa essenzjali li jiġi previst teħid ta' kampjuni f'każijiet fejn in-numru ta' partijiet jew tranżazzjonijiet ikun kbir sabiex ikunu jistgħu jitlestew l-investigazzjonijiet fil-limitu taż- żmien stabbilit.

(31)

Huwa meħtieġ li jiġi previst li fejn partijiet ma jikkoperawx b'mod sodisfaċenti tkun tista’ tiġi wżata informazzjoni oħra sabiex jiġu stabbiliti tfittxijiet u li informazzjoni bħal din tkun tista tkun inqas favorevoli għall-partijiet milli kieku kienu kkoperaw.

(32)

Għandha ssir disposizzjoni għat-trattament ta' informazzoni konfidenzjali sabiex sigrieti tan-negozju ma jiġux żvelati.

(33)

Huwa essenzjali li ssir disposizzjoni għall-iżvelar xieraq ta' fatti u konsiderazzjonijiet essenzjali lill-partijiet li jikkwalifikaw għal trattament bħal dan u li żvelar bħal dan isir, bil-qies dovut lejn il-proċess tat-teħid tad-deċiżjoni fil-Komunità, f'limitu ta' żmien li jippermetti lill-partijiet jiddefendu l-interessi tagħhom.

(34)

Huwa prudenti li tiġi prevista sistema ta' amministrazzjoni li taħtha jistgħu jiġu ppreżentati argumenti dwar jekk miżuri fil-Komunità ikunux fl-interess tal-Komunità, inkluż l-interess tal-konsumaturi, u biex jiġu stabbiliti l-limiti ta' żmien li fihom infomazzjoni bħal din għandha tiġi ppreżentata kif ukoll id-drittijiet tal-kxif tal-partijiet konċernati,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-Prinċipji

1.   Dazju kontra dumping jista’ jiġi applikat għal kwalunkwe prodott oġġett ta' dumping li l-liberazzjoni tiegħu għal ċirkulazzjoni ħielsa fil-Komunità tikkawża ħsara.

2.   Prodott għandu jiġi kkunsidrat bħala oġġett ta' dumping jekk il-prezz ta' l-esportazzjoni tiegħu għall-Komunità ikun inqas minn prezz paragonabbli għal prodott simili, fit-tmexxija ordinarja tal-kummerċ, kif stabbilit għall-pajjiż esportatur.

3.   Il-pajjiż esportatur għandu normalment ikun il-pajjiż ta' oriġini. Madanakollu, jista’ jkun pajjiż intermedjarju, ħlief fejn, per eżempju, il-prodotti jkunu sempliċiment trasbordati minn dak il-pajjiż, jew il-prodotti konċernati ma jkunux ġew magħmula f'dak il-pajjiż, jew ma jkunx hemm prezz paragunabbli għalihom f'dak il-pajjiż.

4.   Għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament, it-terminu “prodott simili” għandu jiġi interpretat biex ifisser prodott li jkun identiku, jiġifieri, l-istess f'kull lat, bħall-prodott taħt kunsiderazzjoni, jew fin-nuqqas ta' prodott bħal dan, prodott ieħor li għalkemm ma jkunx l-istess f'kull lat, ikollu karatteristiċi li jixbħu mill-qrib dawk tal-prodott ikkunsidrat.

Artikolu 2

Tistabbilixxi dumping

1.   Il-valur normali għandu normalment ikun ibbażat fuq il-prezzijiet imħallsa jew pagabbli, fit-tmexxija ordinarja tal-kummerċ, minn klijenti indipendenti mill-pajjiż esportatur.

Madanakollu, fejn l-esportatur fil-pajjiż esportatur ma jipproduċix jew ma jbigħx il-prodott simili, il-valur normali jista’ jiġi stabbilit fuq il-bażi ta' prezzijiet ta' bejjiegħa jew produtturi oħra.

Prezzijiet bejn partijiet li jidhru li jkunu assoċjati jew li jidhru li jkollhom arranġament ta' kumpens ma’ xulxin ma jistgħux jitqiesu li jkunu fit-tmexxija ordinarja tal-kummerċ u ma jistgħux jintużaw biex jistabbilixxu valur normali sakemm ma jkunx stabbilit li huma ma humiex milquta mir-relazzjoni.

Biex jiġi stabbilit jekk żewġ partijiet humiex assoċjati, tista' titqies it-tifsira ta' partijiet relatati li tinsab fl-Artikolu 143 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 of 2 July 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code (4).

2.   Il-bejgħ tal-prodott simili maħsub għall-konsum domestiku għandu normalment jiġi wżat biex jiġi stabbilit valur normali jekk volum ta' bejgħ bħal dan jikkonstitwixxi 5 % jew aktar mill-volum tal-bejgħ tal-prodott taħt konsiderazzjoni lill-Komunità. Madanakollu, jista’ jiġi wżat volum inqas ta' bejgħ meta, per eżempju, il-prezzijiet mitluba jkunu kkunsidrati rappreżentattivi għas-suq konċernat.

3.   Meta ma jkun hemm l-ebda bejgħ jew meta ma jkunx hemm biżżejjed bejgħ tal-prodott simili fit-tmexxija ordinarja tal-kummerċ, jew fejn, minħabba s-sitwazzjoni partikolari tas-suq bejgħ bħal dan ma jippermettix paragun xieraq, il-valur normali ta' prodott simili għandu jiġi kkalkolat fuq il-bażi ta' l-ispiża tal-produzzjoni fil-pajjiż ta' oriġini flimkien ma’ ammont raġonevoli għall-ispejjeż tal-bejgħ, ġenerali u amministrattivi u għal profitti, jew fuq il-bażi tal-prezzijiet ta' l-esportazzjoni, fit-tmexxija ordinarja tal-kummerċ, lill-pajjiż terz xieraq, sakemm dawk il-prezzijiet ikunu rappreżentattivi.

Jitqies li jkun hemm sitwazzjoni partikolari tas-suq għall-prodott ikkonċernat fit-tifsira tal-ewwel subparagrafu meta, inter alia, il-prezzijiet ikunu baxxi artifiċjalment, meta jkun hemm kummerċ ta' skambju sinjifikattiv jew fejn ma jkunx hemm arranġamenti ta' proċessar mhux kummerċjali.

4.   Bejgħ tal-prodott simili fis-suq domestiku tal-pajjiż esportatur, jew bejgħ ta' esportazzjoni lil pajjiż terz, bi prezzijiet inqas miċ-ċifra ta' l-ispejjez tal-produzzjoni (fissi u varjabbli) flimkien ma’ l-ispejjeż tal-bejgħ, ġenerali u amministrattivi jistgħu jiġu trattati bħala li ma jkunux fit-tmexxija ordinarja tal-kummerċ minħabba l-prezz, u jistgħu ma jitqisux fid-determinazzjoni tal-valur normali, sakemm ikun stabbilit li bejgħ bħal dan isir f'perjodu estiż fi kwanitajiet sostanzjali, u jkun bi prezzijiet li ma jagħmlux tajjeb għall-irkupru ta' l-ispejjeż kollha f perjodu raġjonevoli.

Jekk il-prezzijiet li jkunu inqas mill-ispejjeż fil-ħin tal-bejgħ ikunu aktar mill-ispejjeż medji kkalkolati għall-perjodu ta' investigazzjoni, prezzjiet bħal dawn għandhom jiġu kkunsidrati li jagħmlu tajjeb għall-irkupru ta' l-ispejjeż f’ perjodu ta' żmien raġjonevoli.

Il-perjodu ta' żmien estiż għandu normalment ikun ta' sena iżda f'ebda każ ma għandu jkun inqas minn sitt xhur, u l-bejgħ taħt l-ispiża għal kull unità għandu jiġi kkunsidrat li jkun magħmul fi kwantitajiet sostanzjali f’ perjodu ta' żmien bħal dan meta jiġi stabbilit li l-prezz tal-bejgħ medju peżat ikun inqas mill-ispiża għal kull unità medja kkalkulata, jew li l-volum ta' bejgħ taħt il-ispiża għal kull unità ma jkunx inqas minn 20 % tal-bejgħ li jkun qiegħed jiġi wżat sabiex jiġi stabbilit il-valur normali.

5.   L-ispejjeż għandhom normalment jiġu kkalkulati fuq il-bażi ta' records miżmuma mill-parti taħt investigazzjoni, sakemm records bħal dawn ikunu bi qbil mal-prinċipji tal-kontijiet ġeneralment aċċettati tal-pajjiż konċernat u sakemm ikun muri li r-records jirriflettu b'mod raġjonevoli l-ispejjeż assoċjati mal-produzzjoni u l-bejgħ tal-prodott taħt konsiderazzjoni.

Jekk l-ispejjeż assoċjati mal-produzzjoni u l-bejgħ tal-prodott taħt investigazzjoni ma humiex riflessi b'mod raġonevoli fir-reġistrazzjonijiet tal-parti interessata, dawn għandhom jiġu aġġustati jew stabbiliti fuq il-bażi ta' l-ispejjeż ta' produtturi jew esportaturi oħra fl-istess pajjiż jew, fejn din l-informazzjoni mhix disponibbli jew ma tistax tintuża, fuq kull bażi oħra raġonevoli, inkluża informazzjoni minn swieq oħra rappreżentattivi.

Għandha tingħata konsiderazzjoni lill-evidenza sottomessa dwar l-allokazzjoni xierqa ta' l-ispejjeż, sakemm ikun muri li allokazzjonijiet bħal dawn kienu ġew utilizzati storikament. Fin-nuqqas ta' metodu aktar xieraq, għandha tingħata preferenza għall-allokazzjoni ta' l-ispejjeż fuq il-bażi tal-fatturat. Sakemm mhux diġà riflessi fl-allokazzjonijiet ta' l-ispejjeż taħt dan is-subparagrafu, l-ispejjeż għandhom jiġu aġġustati kif xieraq għal dawk l-oġġetti ta' spejjeż mhux rikurrenti li jagħmlu tajjeb għall-produzzjoni fil-ġejjieni u/jew kurrenti.

Fejn l-ispejjeż għal parti mill-perjodu għall-irkupru ta' l-ispejjeż jiġu affettwati mill-użu ta' faċilitajiet ġodda ta' produzzjoni li jeħtieġu investiment addizzjonali sostanzjali u permezz ta' rati ta' utilizzazzjoni ta' volum baxx, li huma r-riżultat ta' operazzjonijiet tal-bidu li jseħħu fi ħdan jew matul parti minn perjodu ta' investigazzjoni, l-ispejjeż medji għall-fażi tal-bidu għandhom ikunu dawk applikabbli, taħt ir-regoli ta' l-allokazzjoni msemmija hawn fuq, fit-tmiem ta' fażi bħal din, u għandhom jiġu inklużi f'dak il-livell, għall-perjodu konċernat, fl-ispejjeż medji kkalkulati msemmija fit-tieni sub-paragrafu tal-paragrafu 4. It-tul ta' fażi tal-bidu għandu jiġi determinat skond iċ-ċirkustanzi tal-produttur u l-esportatur konċernat, imma m'għandux jaqbeż proporzjon inizjali xieraq tal-perjodu għall-irkupru ta' l-ispejjeż. Għal dan l-aġġustament għall-ispejjeż matul il-perjodu ta' investgazzjoni, informazzjoni li għandha x'taqsam ma’ fażi tal-bidu li testendi l bogħod minn dak il-perjodu għandu jittieħed kont tagħha fejn hi sottomessa qabel żjajjar ta' verifika u fi żmien tlett xhur mill-bidu ta' l-investigazzjoni.

6.   L-ammonti għall-bejgħ, għal spejjeż ġenerali u amministrattivi u għal profitti għandhom jiġu bbażati fuq data attwali li għandhom x'jaqsmu mal-produzzjoni u l-bejgħ, fit-tmexxija ordinarja tal-kummerċ, tal-prodott simili mill-esportatur jew il-produttur taħt investigazzjoni. Meta ammonti bħal dawn ma jistgħux jiġu stabbiliti fuq din il-bażi, l-ammonti jistgħu jiġu stabbiliti fuq il-bażi ta':

(a)

l-medja peżata ta' l-ammonti attwali stabbilita għal esportaturi jew produtturi oħra soġġetti għal investigazzjoni fejn għandhom x'jaqsmu mal-produzzjoni u l-bejgħ ta' prodott ta' l-istess tip fis-suq domestiku tal-pajjiż ta' oriġini;

(b)

l-ammonti attwali applikabbli għall-produzzjoni u l-bejgħ, fit-tmexxija ordinarja tal-kummerċ ta' l-istess kategorija ġenerali ta' prodotti għall-esportatur jew il-produttur in kwistjoni fis-suq domestiku tal-pajjiż ta' orġini;

(ċ)

kwalunkwe metodu raġjonevoli ieħor, sakemm l-ammont għal profitt b'hekk stabbilit ma jaqbiżx il-profitt normalment magħmul minn esportaturi jew produtturi oħra fuq bejgħ ta' prodotti ta' l-istess kategorija ġenerali fis-suq domestiku tal-pajjiż ta' oriġini.

 

(a)

Fil-każ ta' l-importazzjonijiet minn pajjiżi li ma għandhomx l-ekonomija tas-suq (5), il-valur normali għandu jiġi stabilit fuq il-bażi tal-prezz jew tal-valur maħdum f'pajjiż terz b'ekonomija tas-suq, jew il-prezz minn dan il-pajjiż terz għall-pajjiżi l-oħra, inkluża l-Komunità, jew fejn dawn ma jkunux possibbli, fuq kull bażi oħra raġjonevoli, inkluż il-prezz attwalment imħallas jew li jrid jitħallas fil-Komunità għal prodott simili, aġġustat kif xieraq jekk meħtieġ għalbiex jinkludi marġni ta' profitt raġjonevoli.

Għandu jiġi magħżul pajjiż terz xieraq b'ekonomija tas-suq b'manjiera li ma tkunx irraġjonevoli, filwaqt jitqies kull tagħrif ta' min joqgħod fuqu li jkun disponibbli fiż-żmien tal-għażla. Għandhom jitqiesu wkoll il-limiti taż-żmien; fejn xieraq, għandu jiġi wżat pajjiż terz b'ekonomija tas-suq li huwa bla ħsara għall-istess investigazzjoni.

Il-partijiet fl-investigazzjoni għandhom jiġu mgħarrfa ftit wara l-bidu tagħha (l-investigazzjoni) bil-pajjiż terz b'ekonomija tas-suq previst u għandhom jingħataw għaxart ijiem żmien sabiex jikkommentaw.

(b)

Fl-investigazzjonijiet ta' kontra d-dumping dwar importazzjonijiet ir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, l-Ukrajna, il-Vjetnam u l-Każakistan u kull pajjiż li ma jħaddanx l-ekonomija tas-suq li hu membru tal-WTO fid-data tal-bidu tal-investigazzjoni, il-valur normali jkun stabbilit skond kif hemm fil-paragrafi 1 sa 6, jekk ikun jidher, fuq il-bażi ta' talbiet li jkunu sostanzjati b'mod xieraq minn wieħed jew aktar produtturi li jkunu qed jiġu investigati u skond il-kriterji u proċeduri stabbiliti fis-sotto-paragrafu (ċ), li l-kondizzjonijiet ta' l-ekonomija tas-suq jipprevalu għal dan il-produttur jew produtturi għar-rigward tal-manifattura u l-bejgħ tal-prodott simili konċernat. Meta dan ma jkunx il-każ, ir-regoli li jinsabu fis-sotto-paragrafu (a) għandhom japplikaw.

(ċ)

Pretensjoni skond is-subparagrafu (b) trid issir bil-kitba u jkun fiha biżżejjed evidenza illi l-produttur jopera skond il-kondizzjonijiet ta' l-ekonomija tas-suq, jiġifieri jekk:

id-deċiżjonijiet tad-ditti rigward il-prezzijiet, l-infiq u inputs oħra, li jinkludu per eżempju l-materja prima, l-ispejjeż fuq it-teknoloġija u tax-xogħol, il-produzzjoni, il-bejgħ u l-investimenti, isiru bi tweġiba għas-sinjali tas-suq filwaqt li jirriflettu l-provvista u d-domanda, u mingħajr interferenza sinifikanti mill-Istat f'dan ir-rigward, u n-nefqiet fuq inputs maġġuri jirriflettu sostanzjalment il-valuri tas-suq,

id-ditti jkollhom sett ċar ta' reġistrazzjonijiet bażiċi tal-kontabilità li jiġu verifikati indipendentement skond l-istandards internazzjonali tal-kontabilità u jiġu applikati għall-għanijiet kollha,

l-ispejjeż tal-produzzjoni u s-sitwazzjoni finanzjarja tad-ditti mhumiex soġġetti għal distorsjoni sinjifikanti miġrur mis-sistema ekonomika ta' qabel li ma kienitx tas-suq, b'mod partikolari fejn għandhom x'jaqsmu l-iżvalutar tal-beni, qtugħ ieħor mill-kontijiet, in-negozju bl-iskambju ta' l-oġġetti u l-ħlas permezz ta' kumpens għad-djun,

id-ditti interessati huma bla ħsara għall-falliment u għal-liġijiet tal-proprjetà li jiggarantixxu ċ-ċertezza u l-istabilità legali għall-operazzjoni tad-ditti, u

il-konversjonijiet tar-rati tal-kambju jitwettqu bir-rata tas-suq.

Għandu jiġi stabbilit jekk il-produttur jilħaqx il-kriterja msemmija hawn fuq fi żmien tliet xhur mill-bidu ta' l-investigazzjoni, wara konsultazzjoni speċifika tal-Kumitat Konsultattiv u wara li l-industrija tal-Komunità tkun ingħatat l-opportunità li tikkommenta. Din id-deċiżjoni għandha tibqa' fis-seħħ matul l-investigazzjoni kollha.

8.   Il-prezz ta’ l-esportazzjoni għandu jkun il-prezz attwalment imħallas jew li għandu jitħallas għall-prodott meta mibjugħ għall-esportazzjoni mill-pajjiż ta' l-esportazzjoni lill-Komunità.

9.   F'każijiet fejn ma hemm ebda prezz ta' l-esportazzjoni jew fejn jidher li l-prezz ta' l-esportazzjoni mhux ta' min joqgħod fuqu minħabba assoċjazzjoni jew arranġament ta' kumpens bejn l-esportatur u l-importatur jew parti terza, il-prezz ta' l-esportazzjoni jista jiġi kostrutt fuq il-bażi tal-prezz li bih il-prodotti impurtati huma l-ewwel mibjugħa mill-ġdid lil xerrej indipendenti, jew, jekk il-prodotti mhumiex mibjugħa mill-ġdid lil xerrej indipendenti, jew mhumiex mibjugħin mill-ġdid fil-kundizzjoni li fiha ġew impurtati, fuq kwalunkwe bażi raġjonevoli.

F'dawn il-każijiet, l-aġġustament għall-ispejjeż kollha, inklużi d-dazji u t-taxxi, sofferti bejn l-importazzjoni u l-bejgħ mill-ġdid, u għall-profitti li jseħħu, għandhom isiru sabiex jiġi stabbilit prezz ta' l-esportazzjoni ta' min joqgħod fuqu, fil-livell tal-fruntiera tal-Komunità.

L-oġġetti li għalihom għandu jsir aġġustament għandhom jinkludu dawk normalment merfugħa minn importatur imma mħallsa minn kwalunkwe parti, jew ġewwa jew barra l-Komunità, li tidher li tkun assoċjata jew li għandha arranġament ta' kumpens ma’ l-importatur jew ma l-esportatur, inkluż it-trasport tas-soltu, l-assigurazzjoni, l-immaniġġar, it-tagħbija u l-ispejjeż anċillari, id-dazji tad-dwana, kwalunkwe dazji kontra dumping, u taxxi oħra li għandhom jitħallsu fil-pajjiż ta' l-importazzjoni minħabba l-importazzjoni jew il-bejgħ tal-merkanzija, u l-marġini raġjonevoli għall-ispejjeż tal-bejgħ, ġenerali jew amministrattvi u l-profitt.

10.   Għandu jsir paragun xieraq bejn il-prezz ta' l-esportazzjoni u l-valur normali. Dan il-paragun għandu jsir fl-istess livell tal-kummerċ u fejn għandhom x'jaqsmu l-bejgħ magħmula, kemm jista’ jkun kważi fl-istess ħin, u b'kont dovut meħud ta' differenzi oħra li jaffettwaw il-paragun tal-prezz. Fejn il-valur normali u l-prezz ta' l-esportazzjoni kif stabbiliti mhumiex fuq bażi daqshekk komparabbli għandu jkun hemm disposizzjoni, f'forma ta' aġġustamenti, f'kull każ, fuq il-merti tiegħu, għal differenzi fil-fatturi li huma pretiżi, u murija, li jaffettwaw il-prezzijiet u l-paragun tal-prezzijiet. Kwalunkwe duplikazzjoni meta jsiru l-aġġustamenti għandha tiġi evitata, b'mod partikolari fejn jidħlu tnaqqis, ribassi, kwantitajiet u l-livell tal-kummerċ. Fejn il-kondizzjonijiet speċifikati huma milħuqa, il-fatturi li għalihom jista jsir aġġustament huma mniżżla kif ġej:

(a)

Karatteristiċi fiżiċi

Għandu jsir aġġustament għal differenzi fil-karatteristiċi fiżiċi tal-prodott konċernat. L-ammont ta' l-aġġustament għandu jikkorrispondi ma’ stima raġjonevoli tal-valur tas-suq tad-differenza.

(b)

Ħlas fuq l-importazzjoni u taxxi indiretti

Għandu jsir aġġustament għall-valur normali għal ammont li jikkorrispondi ma’ kwalunkwe ħlas fuq l-importazzjoni jew taxxi indiretti li jiġu mħallsa fuq il-prodott simili u minn materjali fiżikament inkorporati hemmhekk, meta maħsuba għal konsum fil-pajjiż ta' esportazzjoni u mhux miġbura jew mogħtija lura fejn għandu x'jaqsam il-prodott esportat lill-Komunità.

(ċ)

Roħs, ribassi u kwantitajiet

Għandu jsir aġġustament għal differenzi fir-roħs u r-ribassi, inklużi dawk mogħtija għal differenzi fil-kwantitajiet, jekk dawn huma kwantifikati kif suppost u huma direttament marbuta mal-bejgħ taħt kunsiderazzjoni. Għandu jsir aġġustament ukoll għal roħs u ribassi differiti jekk it-talba hija bbażata fuq drawwa konsistenti f'perjodi qabel, inkluża l-konformità mal-kondizzjonijiet meħtieġa biex jikkwalifikaw għar-roħs jew ir-ribassi.

(d)

Il-livell tal-kummerċ

(i)

Aġġustament fid-differenzi tal-livelli kummerċjali, inklużi xi differenzi li jistgħu jinħolqu fil-bejgħ tal-FOT (Fabbrikant Oriġinali tat-Tagħmir), għandu jsir fejn, fir-rigward tas-sensiela tad-distribuzzjoni fiż-żewġt iswieq, ikun jidher li l-prezz ta' l-esportazzjoni, inkluż il-prezz kostrutt ta' l-esportazzjoni, ikun qiegħed fuq livell kummerċjali differenti mill-valur normali u d-differenza tkun effetwat il-komparabilità tal-prezzijiet li tkun ħarġet ċara minn differenzi konsistenti u distinti fil-funzjonijiet u l-prezzijiet tal-bejjiegħ għad-diversi livelli tal-kummerċ fis-suq domestiku tal-pajjiż li jesporta. L-ammont ta' l-aġġustament għandu jkun ibbażat fuq il-valur kummerċjali tad-differenza.

(ii)

Madankollu, f'ċirkostanzi mhux ikkontemplati taħt il-punt (i), meta d-differenza eżistenti fil-livell kummerċjali ma tkunx tista’ tiġi kkwantifikata minħabba n-nuqqas tal-livelli relevanti fis-suq domestiku tal-pajjiżi li jesportaw, jew fejn ċerti funzjonijiet ikun jidher ċar li jkunu relatati mal-livelli kummerċjali għajr dak li jkun jintuża fit-tqabbil, jista’ jkun permess aġġustament speċjali.

(e)

It-trasport, l-assigurazzjoni, l-immaniġġar, it-tagħbija u l-ispejjeż anċillari

Għandu jsir aġġustament għad-differenzi fl-ispejjeż li għandhom x'jaqsmu b'mod dirett ma’ l-ispejjeż li jinqalgħu minħabba l-wasla tal-prodott konċernat mill-kwartieri ta' l-esportatur għal xerrej indipendenti, fejn spejjeż bħal dawn huma inklużi fil-prezzijiet mitluba. Dawk l-ispejjeż għandhom jinkludu t-trasport, l-assigurazzjoni, l-immaniġġjar, it-tagħbija u l-ispejjeż anċillari.

(f)

L-ippakkjar

Għandu jsir aġġustament għal differenzi fl-ispejjeż ta' l-ippakkjar tal-prodott konċernat li għandhom x'jaqsmu b'mod dirett.

(g)

Il-kreditu

Għandu jsir aġġustament għad-differenzi fl-ispiża ta' kwalunkwe kreditu mogħti għal bejgħ taħt kunsiderazzjoni, sakemm ikun fattur li jingħata każ tiegħu fl-istabbiliment tal-prezzijiet mitluba.

(h)

Spejjeż ta' wara l-bejgħ

Għandu jsir aġġustament għad-differenzi fl-ispejjeż diretti ta' l-għotjien ta' pleġġijiet, garanziji, assistenza teknika u servizji, kif jagħmlu tajjeb għalihom il-liġi u/jew il-kuntratt tal-bejgħ.

(i)

Il-kummissjonijiet

Għandu jsir aġġustament għad-differenzi fil-kummissjonijiet imħallsa fejn jidħol il-bejgħ taħt kunsiderazzjoni.

Il-kelma “kummissjonijiet” għandha tinftiehem li tinkludi ż-żieda fuq il-prezz li jirċievi negozjant tal-prodott jew prodott simili jekk il-funzjonijiet ta' dak in-negozjant huma simili għal dawk ta' aġent li jaġixxi fuq il-bażi ta' kummissjoni.

(j)

Kambju tal-munita

Meta l-paragun tal-prezz jeħtieġ kambju tal-munita, kambju bħal dan għandu jsir bl-użu tar-rata tal-kambju fid-data tal-bejgħ, għajr meta bejgħ ta' munita barranija fuq is-swieq bil-quddiem ikun marbut b'mod dirett ma’ l-esportazzjoni tal-bejgħ involut, f’liema każ ir-rata tal-kambju fil-bejgħ bil-quddiem għandha tiġi wżata. Normalment, id-data tal-bejgħ għandha tkun id-data tal-fattura imma d-data tal-kuntratt, l-ordni tax-xiri jew il-konferma ta' l-ordni jistgħu jiġu wżati jekk dawn jistabilixxu b'mod iktar xieraq it-termini materjali tal-bejgħ. Varjazzjonijiet fir-rati tal-kambju għandhom jiġu injorati u esportaturi għandhom jiġu mogħtija 60 ġurnata biex jirriflettu moviment sostenut fir-rati tal-kambju matul perjodu t'investigazzjoni.

(k)

Fatturi oħra

Aġġustament jista’ jsir ukoll għal differenzi f'fatturi oħra li ma jkunux previsti taħt is-subparagrafi minn (a) sa (j) jekk jiġi ippruvat li dawn jeffettwaw il-komparabilità fil-prezzijiet kif meħtieġ skond dan il-paragrafu, b'mod partikolari li x-xerrejja jħallsu regolarment prezzijiet differenti fis-suq domestiku minħabba d-differenza f'fatturi ta' din ix-xorta.

11.   Soġġetti għad-disposizzjonijiet rilevanti li jirregolaw paragun xieraq, l-eżistenza ta' marġini ta' dumping matul il-perjodu ta' investigazzjoni għandha normalment tiġi stabbilita fuq il-bażi ta' paragun ta' valur normali medju peżat ma’ medja peżata tal-prezzijiet tat-transizzjonijiet kollha ta' l-esportazzjoni lill-Komunità, jew b'paragun tal-valuri normali individwali u l-prezzijiet individwali ta' l-esportazzjoni lill-Komunità fuq bażi ta' transizzjoni ma transizzjoni. Madanakollu, valur normali stabbilit fuq bażi ta' medja peżata jista’ jiġi mqabbel ma prezzijiet tat-transizzjonijiet individwali kollha ta' l-esportazzjoni lill-Komunità, jekk hemm mudell ta' prezzijiet ta' l-esportazzjoni li ma jaqbilx b'mod sinifikanti fost xerrejja differenti, reġjuni jew perjodi ta' żmien differenti, u jekk il-metodi speċifikati fl-ewwel sentenza ta' dan il-paragrafu ma kienux jirriflettu il-grad sħiħ ta' dumping ipprattikat. Dan il-paragrafu ma għandux iħalli barra l-użu ta' teħid ta' kampjuni skond l-Artikolu 17.

12.   Il-marġini ta' dumping għandu jkun l-ammont li permezz tiegħu il-valur normali jaqbeż il-prezz ta' l-esportazzjoni. Fejn il-marġini ta' dumping ivarjaw, jista’ jiġi stabbilit marġini medju peżat ta' dumping.

Artikolu 3

Tistabbilixxi l-ħsara

1.   Skond dan ir-Regolament, it-terminu “ħsara” għandu, sakemm mhux speċifikat b'mod ieħor, jittieħed li jfisser ħsara materjali lill-industrija tal-Komunità, theddida ta' ħsara materjali lill-industrija tal-Komunità jew dewmien materjali ta' l-istabbiliment ta' industrija bħal din u għandu jiġi interpretat skond id-disposizzjonijiet ta' dan l-Artikolu.

2.   Il-ħsara trid tkun stabbilita billi tkun ibbażata fuq evidenza pożittiva u għandha tinvolvi eżaminazzjoni objettiva kemm ta':

(a)

il-volum ta' importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping u l-effett ta' l-importazzjonijiet li huma oġġett ta' dumping fuq il-prezzijiet fis-suq tal-Komunità għall-prodotti simili; u kemm

(b)

l-impatt konsegwenti ta' dawk l-importazzjonijiet fuq l-industrija Komunitarja.

3.   Fejn għandu x'jaqsam il-volum ta' l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping, għandu jingħata kas ta' jekk kienx hemm żjieda sinifikanti fl-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping, jew f'termini assoluti jew imqabbla mal-produzzjoni u l-konsum fil-Komunità. Fejn għandu x'jaqsam l-effett ta' l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping fuq prezzijiet, għandu jingħata kas ta' jekk kienx hemm waqgħat sinifikanti fil-prezzijiet ta' l-importazzjonijiet oġġett ta' dumping meta mqabbla mal-prezz ta' prodott simili ta' l-industrija Komunitarja, jew jekk l-effett ta' importazzjonijiet bħal dawn huwiex mod ieħor biex iwaqqa’ l-prezzijiet għal grad sinifikanti jew biex jipprevjeni żjidiet fil-prezz, li setgħu jseħħu, sa grad sinifikanti. L-ebda wieħed jew iktar minn dawn il-fatturi ma jista neċessarjament jagħti gwida deċiżiva.

4.   Fejn l-importazzjonijiet ta' prodott minn iktar minn pajjiż wieħed huma fl-istess ħin soġġetti għal investigazzjonijiet kontra dumping, l-effetti ta' importazzjonijiet bħal dawn għandhom jiġu stmati b'mod kumulattiv biss jekk huwa stabbilit li:

(a)

il-marġini ta' dumping stabbilit fejn jidħlu l-importazzjonijiet minn kull pajjiż huwa iktar minn de minimis kif definit fl-Artikolu 9(3) u li l-volum ta' l-importazzjonijiet minn kull pajjiż mhuwiex negleġibbli; u

(b)

stima kumulattiva ta' l-effetti ta' l-importazzjonijiet hija xierqa fid-dawl tal-kondizzjonijiet ta' kompetizzjoni bejn prodotti impurtati u l-kondizzjonijiet ta' kompetizzjoni bejn il-prodotti impurtati u l-prodott Komunitarju simili.

5.   L-eżaminazzjoni ta' l-impatt tal-prodotti li huma l-oġġett ta' dumping fuq l-industrija tal-Komunità konċernata għandha tinkludi evalwazzjoni tal-fatturi ekonomiċi rilevanti u l-indiċi kollha li għandhom effett fuq l-istat ta' l-industrija, inkluż il-fatt li l-industrija għadha fi proċess ta' rkuprar mill-effetti ta' dumping jew sussidju fil-passat, il-kobor tal-marġini attwali tax-dumping, it-tnaqqis attwali u potenzjali fil-bejgħ, il-profitti, il-produzzjoni, is-sehem fis-suq, il-produttività, ir-redditu fuq l-investimenti, l-utilizzazzjoni tal-volum; fatturi li jaffettwaw il-prezzijiet Komunitarji; effetti negattivi attwali u potenzjali fuq iċ-ċirkolazzjoni tal-flus, l-inventarji, il-pagi, it-tkabbir, l-abilità li l-kapital jew investimenti jiġu mgħollija. Il-lista ma ttemx kollox, u lanqas ma jistgħu, wieħed jew iktar minn dawn il-fatturi, neċessarjament jagħtu gwida deċiżiva.

6.   Għandu jiġi muri, mill-evidenza rilevanti kollha ppreżentata fejn jidħol il-paragrafu 2, li l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping qegħdin jikkawżaw ħsara skond it-tifsira ta' dan ir-Regolament. B'mod speċifiku, dan għandu jinvolvi dimostrazzjoni li l-volum u/jew il-livelli tal-prezzijiet identifikati skond il-paragradfu 3 huma responsabbli għal impatt fuq l-industrija Komunitarja kif stabbilita fil-paragrafu 5, u li dan l-impatt jeżisti sa grad li jagħmlu possibbli li jiġi kklasifikat bħala materjali.

7.   Fatturi magħrufa għajr importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping li fl-istess ħin qegħdin jagħmlu ħsara lill-industrija Komunitarja għandhom ukoll jiġu eżaminati sabiex jiżguraw li l-ħsara kkawżata minn dawn il-fatturi l-oħra mhix attribwita għall-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping taħt paragrafu 6. Fatturi li jistgħu jiġu kkunsidrati f'dan ir-rigward jinkludu l-volum u l-prezzijiet ta' importazzjonijiet mhux mibjugħin bi prezzijiet taħt il-prezz tagħhom, tnaqqis fid-domanda jew tibdiliet fil-mudelli tal-konsum, prattiċi restritti tal-kummerċ, u kompetizzjoni bejn, produtturi Komunitarji u ta' pajjiżi terzi, żviluppi fit-teknoloġija u l-atteġġament ta' l-esportazzjoni u l-produttività ta' l-industrija Komunitarja.

8.   L-effett ta' l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping għandu jiġi stmat fejn tidħol il-produzzjoni ta' l-industrija Komunitarja ta' prodott simili meta dejta disponibbli jippermettu l-identifikazzjoni separata ta' dik il-produzzjoni fuq il-bażi ta' kriterji bħall-proċess tal-produzzjoni, il-bejgħ tal-produtturi u l-profitti. Jekk identifikazzjoni separata bħal din ta' dik il-produzzjoni ma tkunx possibbli, l-effetti ta' l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping għandhom jiġu stmati b’eżaminazzjoni tal-produzzjoni ta' l-idjaq grupp jew firxa ta' prodotti, li jinkludu l-prodott simili, li għalih l-informazzjoni neċessarja tista tiġi pprovduta.

9.   Theddida ta' ħsara materjali għandha tkun tkun stabbilita billi tkun ibbażata fuq fatti u mhux biss fuq allegazjoni, tbassir jew possibilità remota. Il-bidla fiċ-ċirkustanzi li kieku toħloq sitwazzjoni fejn il-bejgħ taħt il-prezz kien jikkawża ħsara għandha tkun imbassra b'mod ċar u imminenti.

Meta qed ikun stabbilit teżistix theddida ta' ħsara materjali, għandha tingħata attenzjoni għal fatturi bħal:

(a)

rata sinifikanti ta' żieda fl-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping fis-suq tal-Komunità li tindika ż-żieda x'aktarx sostanzjali ta' importazzjonijiet;

(b)

kapaċità libera biżżejjed ta' l-esportatur jew żjieda imminenti u sostanzjali f'kapaċità bħal din li tindika ż-żieda ta' dumping ta' esportazzjonijiet x'aktarx sostanzjali lejn il-Komunità, filwaqt li tiġi kkunsidrata d-disponibbiltà tas-swieq l-oħra għall-esportazzjoni biex jassorbu kwalunkwe esportazzjonijiet addizzjonali;

(ċ)

jekk l-importazzjonijiet jkunu qegħdin jidħlu bi prezzijiet li kienu, sa grad sinifikati, jnaqqsu l-prezzijiet jew iżommu ż-żiediet fil-prezzijiet li f'każ ieħor xorta kienu jiġru, u kienu probabbilment iżidu d-domanda għal aktar importazzjonijiet; u

(d)

inventarji tal-prodott li jkun qiegħed jiġi investigat.

Ebda wieħed mill-fatturi elenkat hawn fuq waħdu ma jista’ neċessarjament jagħti gwida deċiżiva iżda t-totalità tal-fatturi kkunsidrati għandha twassal għall-konklużjoni li aktar esportazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping huma imminenti u li, jekk ma tiġix meħuda azzjoni ta' protezzjoni, sejra tiġri ħsara materjali.

Artikolu 4

Id-definizzjoni ta' industrija Komunitarja

1.   Għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament, it-terminu “industrija Komunitarja” għandu jkun interpetat bħala li jirreferi għall-produtturi Komunitarji kollha tal-prodotti simili jew għal dawk minnhom li l-output kollettiv tal-prodotti jikkostitwixxi proporzjon kbir, kif definit fl-Artikolu 5(4), tal-produzzjoni Komunitarja totali ta' dawk il-prodotti, għajr li:

(a)

meta l-produtturi jiġu mill-esportaturi jew l-importaturi jew huma huma nfushom importaturi tal-prodott allegament mixtri taħt il-prezz, it-terminu “industrija Komunitarja” jista’ jiġi interpretat bħala li jirreferi għall-bqija tal-produtturi;

(b)

f'każijiet eċċezzjonali it-territorju tal-Komunità jista’, għall-produzzjoni in kwistjoni, jiġi maqsum fi tnejn jew iktar swieq kompetittivi u l-produtturi fi ħdan kull suq jistgħu jiġu meqjusa bħala industrija separata jekk:

(i)

il-produtturi fi ħdan suq bħal dan ibigħu kollox jew kważi kollox mill-produzzjoni tagħhom tal-prodott in kwistjoni f'dak is-suq; u

(ii)

id-domanda f'dak is-suq mhix sa grad sostanzjali fornita mill-produtturi tal-prodott in kwistjoni allokata x'imkien ieħor fil-Komunità. F'ċirkustanzi bħal dawn, tista tinstab li teżisti ħsara anke fejn porzjon kbir ta' l-industrija Komunitarja totali ma ssiriliex ħsara, sakemm hemm konċentrazzjoni ta' l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping f'suq iżolat bħal dan u wkoll sakemm l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping ikunu qegħdin jikkawżaw ħsara lill-produtturi tal-produzzjoni kollha jew kważi kollha fi ħdan suq bħal dan.

2.   Għall-iskop tal-paragrafu 1, il-produtturi għandhom jiġu kkunsidrati li jiġu mill-esportaturi jew l-importaturi biss jekk:

(a)

wieħed minnhom b'mod dirett jew indirett jikkontrolla lill-ieħor; jew

(b)

it-tnejn li huma huma kkontrollati b'mod dirett jew indirett minn terza persuna; jew

(ċ)

flimkien jikkontrollaw b'mod dirett jew indirett terza persuna sakemm hemm raġunijiet għat-twemmin jew is-suspett li l-effett tar-relazzjoni hija tali li ġġiegħel il-produttur konċernat jaġixxi b'mod differenti minn produtturi li ma jiġux minn xulxin.

Għall-iskop ta' dan il-paragrafu, wieħed għandu jkun meqjus li jikkontrolla lill-ieħor meta ta' l-ewwel huwa legalment jew operazzjonalment f'pożizzjoni li jeżerċita żamma jew direzzjoni fuq ta' l-aħħar.

3.   Fejn l-industrija Komunitarja ġiet interpretata li tirreferi għall-produtturi f'xi reġjun, l-esportaturi għandhom jingħataw opportunità li joffru attivitajiet skond l-Artikolu 8 fejn għandu x'jaqsam ir-reġjun konċernat. F'każijiet bħal dawn, fl-evalwazzjoni ta' l-interess Komunitarju tal-miżuri, għandu jingħata kas speċjali ta' l-interess tar-reġjun. Jekk ma tkunx offruta attività xierqa mill-ewwel jew jekk japplikaw is-sitwazzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 8(9) u (10), jista’ jiġi impost dazju proviżorji jew definittiv fir-rigward tal-Komunità kollha. F'każijiet bħal dawn, id-dazji jistgħu, jekk prattikabbli, jkunu limitati għal produtturi jew esportaturi speċifiċi.

4.   Id-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 3(8) għandhom japplikaw għal dan l-Artikolu.

Artikolu 5

Il-bidu tal-proċeduri

1.   Ħlief kif previst fil-paragrafu 6, investigazzjoni biex jiġu determinati l-eżistenza, il-grad u l-effett ta' kwalunkwe dumping allegat għandha tinbeda fuq ilment miktub minn kwalunkwe persuna naturali jew legali, jew kwalunkwe assoċjazzjoni li m'għandiex personalità legali, f'azzjoni għan-nom ta' l-industrija Komunitarja.

L-ilment jista’ jiġi ppreżentat lill-Kummissjoni, jew lil Stat Membru, li għandu jgħaddih lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tibgħat kopja lill-Istati Membri ta' kwalunkwe ilment li tirċievi. L-ilment għandu jiġi meqjus li kien imressaq fl-ewwel ġurnata tax-xogħol wara l-kunsinna lill-Kummissjoni permezz ta' posta rreġistrata jew il-ħruġ ta' riċevuta ta' rikonoxximent mill-Kummissjoni.

Fejn, fin-nuqqas ta' kwalunkwe ilment, Stat Membru huwa fil-pussess ta' biżżejjed evidenza ta' bejgħ taħt il-prezz u ta' ħsara lill-industrija Komunitarja bħala riżultat, għandu immedjatament jikkomunika evidenza bħal din lill-Kummissjoni.

2.   Ilment taħt paragrafu 1 għandu jinkludi evidenza ta' bejgħ taħt il-prezz, ħsara u rabta każwali bejn l-importazzjonijiet allegatament li huma l-oġġett ta' dumping u l-ħsara allegata. L-ilment għandu jkun fih informazzjoni bħal din kif disponibbli b'mod raġjonevoli lil min qiegħed jagħmel l-ilment wara:

(a)

l-identità ta' min qiegħed jagħmel l-ilment u d-deskrizzjoni tal-volum u l-valur tal-produzzjoni Komunitarja tal-prodott simili minn min qiegħed jagħmel l-ilment. Fejn ilment bil-miktub isir għan-nom ta' l-industrija tal-Komunità, l-ilment għandu jidentifika l-industrija li f'isimha jkun qiegħed isir l-ilment permezz ta' lista ta' produtturi Komunitarji li kulħadd jafhom tal-prodott simili (jew assoċjazzjonijiet ta' produtturi Komunitarji tal-prodott simili) u, sa’ fejn possibbli, b'deskrizzjoni tal-volum u l-valur tal-produzzjoni Komunitarja tal-prodott simili meħud kont tiegħu minn produtturi bħal dawn;

(b)

deskrizzjoni sħiħa tal-prodott allegatament mixtri taħt il-prezz, l-ismijiet tal-pajjiż jew il-pajjiżi ta' oriġini jew ta' esportazzjoni msemmija, l-identità ta' kull esportatur jew produttur barrani magħruf u lista ta' persuni magħrufa li jimpurtaw il-prodott imsemmi;

(ċ)

informazzjoni dwar il-prezzijiet li bihom il-prodott msemmi jiġi mibjugħ meta destinat għal konsum fis-swieq domestiċi tal-pajjiż jew il-pajjiżi ta' oriġini jew ta' esportazzjoni (jew, fejn xieraq, informazzjoni dwar il-prezzijiet li bihom il-prodott jiġi mibjugħ minn pajjiż jew pajjiżi ta' oriġini jew ta' esportazzjoni lill-pajjiż jew pajjiżi terzi jew fuq il-valur kostrutt tal-prodott) u informazzjoni dwar il-prezzijiet għall-esportazzjoni jew, fejn xieraq, dwar il-prezzijiet li bihom il-prodott huwa l-ewwel mibjugħ mill-ġdid lil xerrej indipendenti fil-Komunità;

(d)

informazzjoni dwar tibdiliet fil-volum ta' importazzjonijiet allegatament li huma l-oġġett ta' dumping, l-effett ta' dawk l-importazzjonijiet fuq prezzijiet tal-prodott simili fuq is-suq Komunitarju u l-impatt b'konsegwenza ta' l-importazzjonijiet fuq l-industrija Komuinitarja, kif murija mill-fatturi rilevanti u l-indiċi li għandhom effett fuq l-istat ta' l-industrija Komunitarja, bħal dawk elenkati fl-Artikoli 3(3) u (5).

3.   Il-Kummissjoni għandha, sakemm ikun possibbli, teżamina l-preċiżjoni ta' l-evidenza mogħtija fl-ilment biex tiddetermina jekk hemmx biżżejjed evidenza biex jiġi ġġustifikat il-bidu ta' investigazzjoni.

4.   Investigazzjoni ma għandhiex tinbeda skond il-paragrafu 1 sakemm ma tkunx ġiet stabbilita, fuq il-bażi ta' eżaminazzjoni dwar il-livell ta' appoġġ għal, jew oppożizzjoni għall-ilment espress mill-produtturi Komunitarji ta' l-istess prodott, li l-ilment sar minn jew għan-nom ta' l-industrija Komunitarja. L-ilment għandu jiġi kkunsidrat li jkun ġie magħmul minn jew għan-nom ta' l-industrija Komunitarja jekk ikun appoġġjat minn dawk il-podutturi Komunitarji li produzzjoni kollettiva tagħhom tikkostitwixxi iktar minn 50 % tal-produzzjoni totali ta' l-istess prodott, prodott minn dak il-porzjon ta' l-industrija Komunitarja li jappoġġja jew jopponi lill-ilment. Madanakollu, ebda investigazzjoni ma għandha tinbeda meta produtturi Komunitarji li espressament jappoġġaw l-ilment jammontaw għal inqas minn 25 % tal-produzzjoni totali tal-prodott simili prodott mill-industrija Komunitarja.

5.   L-awtoritajiet għandhom jevitaw, sakemm ma tkunx meħuda deċiżjoni biex tinbeda investigazzjoni, kwalunkwe pubbliċità ta' l-ilment li jfittex il-bidu ta' investigazzjoni. Madanakollu, wara riċevuta ta' lment dokumentat kif suppost u qabel jipproċedi għall-bidu ta' investigazzjoni, il-gvern tal-pajjiż ta' esportazzjoni konċernat għandu jiġi mgħarraf.

6.   Jekk f'ċirkustanzi speċjali, jkun deċiż li tinbeda investigazzjoni mingħajr ma jkun ġie riċevut ilment miktub minn jew għan-nom ta' l-industrija Komunitarja għall-bidu ta' investigazzjoni bħal din, dan għandu jsir fuq il-bażi ta' biżżejjed evidenza ta' bejgħ taħt il-prezz, ħsara u rabta każwali, kif deskritt fil-paragrafu 2, biex tiġi ġġustifikata inizjazzjoni bħal din.

7.   L-evidenza kemm ta’ dumping kif ukoll tal-ħsara għandha tiġi kkunsidrata fl-istess ħin fid-deċiżjoni ta' jekk għandiex tinbeda investigazzjoni jew le. Ilment għandu jiġi mwarrab fejn ma jkunx hemm biżżejjed evidenza ta' dumping jew ta' ħsara biex tiġġustifika proċediment bil-każ. Ma għandhomx jinbdew proċeduri kontra pajjiżi li l-importazzjonijiet tagħhom jirrapreżentaw sehem tas-suq ta' inqas minn 1 %, sakemm pajjiżi bħal dawn kollettivament ma jagħtux kont ta' 3 % jew iktar mill-konsum tal-Komunità.

8.   L-ilment jista’ jiġi rtirat qabel l-bidu, f'liema każ għandu jiġi kkunsidrat li ma jkunx ġie mdaħħal.

9.   Fejn, wara konsultazzjoni, ikun jidher li hemm biżżejjed evidenza biex tiġġustifika l-bidu ta' proċeduri, il-Kummissjoni għandha tagħmel hekk fi żmien 45 ġurnata minn meta jkun sar l-ilment u għandha tippubblika notifikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea. Fejn ma tkunx ġiet ippreżentata evidenza biżżejjed, min jagħmel l-ilment għandu, wara konsultazzjoni, jiġi b'hekk infurmat fi żmien 45 ġurnata mid-data li fiha l-ilment jiġi mressaq lill-Kummissjoni.

10.   In-notifikazzjoni tal-bidu tal-proċeduri għandha tħabbar il-bidu ta' investigazzjoni, tindika l-prodott u l-pajjiżi konċernati, tagħti ġabra fil-qosor ta' l-informazzjoni riċevuta, u tipprovdi li l-informazzjoni rilevanti kollha għandha tiġi kkomunikata lill-Kumissjoni; għandha turi l-perjodi li matulhom, il-partijiet interessati jistgħu jagħmlu lilhom infushom magħrufa, jippreżentaw l-opinjonijiet tagħhom bil-miktub u jissottomettu informazzjoni jekk opinjonijiet u informazzjoni bħal dawn għandhom jiġu meqjusa matul l-investigazzjoni; għandha wkoll tistqarr il-perjodu li matulu partijiet interessati jistgħu japplikaw biex jiġu mismugħa mill-Kumissjoni skond l-Artikolu 6(5).

11.   Il-Kummissjoni għandha tagħti parir lill-esportaturi, l-importaturi u l-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi ta' l-importaturi jew l-esportaturi magħrufa lilha li huma konċernati, kif ukoll lir-rappreżentanti tal-pajjiż ta' esportazzjoni u lil min qiegħed jagħmel l-ilment, bil-bidu tal-proċeduri u, b'qies dovut lejn il-protezzjoni ta' l-informazzjoni kunfidenzjali tipprovdi t-test sħiħ ta' l-ilment miktub riċevut skond il-paragrafu 1 għall-esportaturi magħrufa u għall-awtoritajiet tal-pajjiż ta' esportazzjoni, u tagħmlu disponibbli, fuq talba, lill-partijiet oħra interessati involuti. Fejn in-numru ta' l-esportaturi involuti huwa partikolarment għoli, it-test sħiħ ta' l-ilment miktub jista’, minflok, jiġi pprovdut biss lill-awtoritajiet tal-pajjiż ta' esportazzjoni jew lill-assoċjazzjoni rilevanti tal-kummerċ.

12.   Investigazzjoni ta’ anti-dumping ma għandhiex twaqqaf il-proċeduri ta' ħruġ mid-dwana.

Artikolu 6

L-investigazzjoni

1.   Wara l-bidu tal-proċeduri, il-Kummissjoni, li taġixxi f'koperazzjoni ma’ l-Istati Membri, għandha tibda investigazzjoni fil-livell Komunitarju. Investigazzjoni bħal din għandha tkopri kemm id-dumping kif ukollil-ħsara u dawn għandhom jiġu investigati fl-istess ħin. Għall-iskop ta' sejba rappreżentattiva, perjodu ta' investigazzjoni għandu jiġi magħżul li, fil-każ ta' dumping għandu, normalment, ikopri perjodu ta' mhux inqas min sitt xhur immedjatament qabel l-bidu tal-proċeduri. Informazzjoni li għandha x'taqsam ma perjodu wara l-perjodu ta' investigazzjoni ma għandhiex, normalment, tiġi kkunsidrata.

2.   Partijiet li jirċievu kwestjonarji wżati fl-investigazzjoni ta’ anti-dumping għandhom jingħataw mill-inqas 30 ġurnata biex iwieġbu. Il-limitu ta' żmien għall-esportaturi għandu jingħadd mid-data ta' l-irċevuta tal-kwestjonajru, li għal dan l-iskop għandu jiġi meqjus li jkun ġie riċevut ġimgħa wara l-ġurnata li fiha kien ġie mibgħut lill-esportatur jew trasmess lir-rappreżentant xieraq diplomatiku tal-pajjiż ta' esportazzjoni. Tista’ tiġi mogħtija estensjoni ta' perjodu ta' 30 ġurnata, jingħata każ tal-limiti ta' żmien ta' l-investigazzjoni, sakemm il-parti turi l-kawża dovuta għal estensjoni bħal din, f'termini taċ-ċirkustanzi partikolari tagħha.

3.   Il-Kummissjoni tista’ titlob lill-Istati Membri biex ifornu l-informazzjoni, u l-Istati Membri għandhom jieħdu kwalunkwe pass meħtieġ sabiex jagħtu effett għal talbiet bħal dawn. Għandhom jibgħatu lill-Kummissjoni l-informazzjoni mitluba flimkien mar-riżultati ta' l-ispezzjonijiet kollha, it-tiftix jew l-investigazzjonijiet imwettqa. Fejn din l-informazzjoni hija ta' interess ġenerali jew fejn it-trasmissjoni tagħha ġiet mitluba minn Stat Membru, il-Kummissjoni għandha tgħaddiha lill-Istati Membri, sakemm ma tkunx kunfidenzjali, f'liema każ, għandha tiġi mgħoddija ġabra fil-qosor mhux kunfidenzjali.

4.   Il-Kummissjoni tista’ titlob lill-Istati Membri sabiex iwettqu t-tiftix u l-ispezzjonijiet kollha neċessarji partikolarment qalb l-importaturi, in-negozjanti u l-produtturi Komunitarji, u twettaq l-investigazzjonijiet fil-pajjiżi terzi, sakemm in-negozji konċernati jagħtu l-kunsens tagħhom u l-gvern tal-pajjiż konċernat jkun ġie uffiċjalment notifikat u ma jkun qajjem ebda oġġezzjoni. L-Istati Membri għandhom jieħdu kwalunkwe passi meħtieġa sabiex jagħtu effett għal talbiet bħal dawn mill-Kummissjoni. Uffiċjali tal-Kummissjoni għandhom ikunu awtorizzati, jekk il-Kummissjoni jew Stat Membru jitlob hekk, li jassistu lill-uffiċjali ta' l-Istati Membri fit-twettiq tad-doveri tagħhom.

5.   Il-partijiet interessati li għamlu lilhom infushom magħrufa skond l-Artikolu 5 (10) għandhom jiġu mismugħa jekk huma, fi żmien il-perjodu stabbilit fin-notifikazzjoni ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, għamlu talba miktuba għal udjenza li turi li huma parti interessata li x'aktarx tiġi affettwata mir-riżultat tal-proċediment u li hemm raġunijiet partikolari għalfejn għandhom jiġu mismugħa.

6.   Għandhom jiġu previsti opportunitajiet, fuq talba, għall-importaturi u għall-esportaturi, għar-rappreżentanti tal-gvern tal-pajjiż ta' esportazzjoni u għal min qiegħed jagħmel l-ilmenti, li għamlu lilhom infushom magħrufa skond l-Artikolu 5(10), biex jilħqu ’l dawk il-partijiet b'interessi kuntrarji, biex jkunu jistgħu jiġu ppreżentati opinjonijiet opposti u biex jkunu jistgħu jiġu offruti argumenti ta' oppożizzjoni. Proviżjoni għal opportunitajiet bħal dawn għandha tagħti kas tal-bżonn li tiġi ppreservata l-kunfidenzjalità u tal-konvenjenza tal-partijiet. Ma għandu jkun hemm ebda obbligu fuq kwalunkwe parti sabiex tattendi laqgħa, u nuqqas li jagħmel dan ma għandux ikun ta' preġudizzju għall-każ ta' dak il-parti. Informazzjoni orali mogħtija taħt dan il-paragrafu għandu jingħata kas tagħha sakemm hija tkun ikkonfermata wara bil-miktub.

7.   Min qiegħed jagħmel l-ilmenti, l-importaturi u l-esportaturi u l-assoċjazzjonijiet rappreżentanti tagħhom, utenti u organizzazzjonijiet tal-konsumatur, li għamlu lilhom infushom magħrufa skond l-Artikolu 5(10), kif ukoll ir-rappreżentanti tal-pajjiż ta' esportazzjoni jistgħu, fuq talba miktuba, jispezzjonaw l-informazzjoni kollha magħmula disponibbli minn kwalunklwe parti għal investigazzjoni, bħala distinta minn dokumenti interni ppreparati mill-awtoritajiet tal-Komunità jew mill-Istati Membri tagħha, li hija rilevanti għall-preżentazzjoni tal-każijiet tagħhom u mhux kunfidenzjali fi ħdan it-tifsira ta' l-Artikolu 19, u li hija wżata fl-investigazzjoni. Partijiet bħal dawn jistgħu jirrispondu għal informazzjoni bħal din u l-kummenti tagħhom għandhom jittieħdu f'kunsiderazzjoni, kull fejn huma sostanzjati biżżejjed fit-tweġiba.

8.   Għajr fiċ-ċirkustanzi li jipprevedi għalihom l-Artikolu 18, l-informazzjoni li tiġi fornuta mill-partijiet interessati u li fuqha huma bbażati s-sejbiet għandha tiġi eżaminata għall-preċiżjoni sakemm ikun possibbli.

9.   Għall-proċeduri mibdija skond l-Artikolu 5(9), investigazzjoni għandha, kull fejn possibbli, tiġi konkluża fi żmien sena. Fi kwalunkwe każ, investigazzjonijiet bħal dawn għandhom fil-każijiet kollha jiġu konklużi fi żmien 15-il xahar mill-bidu, skond is-sejbiet magħmula skond l-Artikolu 8 għall-attivitajiet jew is-sejbiet magħmula skond l-Artikolu 9 għal azzjoni definittiva.

Artikolu 7

Miżuri proviżorji

1.   Dazji proviżorji jistgħu jiġu imposti jekk ikunu inbdew proċeduri skond l-Artikolu 5, jekk notifikazzjoni ġiet mogħtija b’dak l-effett u l-partijiet interessati ġew mogħtija biżżejjed opportunitajiet biex jissottomettu informazzjoni u jagħmlu kummenti skond l-Artikolu 5(10), jekk jiġi determinat proviżorjament b’mod affermattiv dumping u tkun saret ħsara konsegwenti lill-industrija Komunitarja, u jekk l-interess Komunitarju jirrikjedi intervenzjoni biex tiġi pprevenuta ħsara bħal din. Id-dazji proviżorji għandhom jiġu imposti mhux aktar kmieni minn 60 ġurnata mill-bidu tal-proċeduri imma mhux aktar tard minn disa’ xhur mill-bidu tal-proċeduri.

2.   L-ammont tad-dazju proviżorju anti-dumping ma għandux jaqbeż il-marġini ta’ dumping kif proviżorjament stabbilit, iżda għandu jkun inqas mill-marġini jekk dazju inqas bħal dan kien ikun xieraq biex ineħħi l-ħsara mill-industrija Komunitarja.

3.   Dazji proviżorji għandhom jiġu msaħħa b'garanzija, u t-tħollija tal-prodotti konċernati għal ċirkulazzjoni ħielsa fil-Komunità għandha tkun taħt il-kundizzjoni ta' proviżjoni ta' garanzija bħal din.

4.   Il-Kummissjoni għandha tieħu azzjoni proviżorja wara konsultazzjoni jew, fil-każijiet ta' urġenza estrema, wara li tinforma lill-Istati Membri. F'dan il-każ ta' l-aħħar, il-konsultazzjonijiet għandhom iseħħu sa għaxart ijiem, l-aktar tard, wara n-notifikazzjoni lill-Istati Membri ta' l-azzjoni meħuda mill-Kummissjoni.

5.   Fejn Stat Membru jitlob intervent immedjat mill-Kummissjoni u fejn il-kondizzjonijiet fil-paragrafu 1 huma sodisfatti, il-Kummissjoni għandha fi żmien massimu ta' ħames ġranet ta’ xogħol mill-irċevuta tat-talba, tiddeċiedi jekk għandux jiġi impost dazju proviżorji ta' kontra d-dumping.

6.   Il-Kummissjoni għandha minn hemm tinforma lill-Kunsill u lill-Istati Membri bi kwalunkwe deċiżjoni meħuda taħt il-paragrafi 1 sa 5. Il-Kunsill, b'azzjoni fuq maġġoranza kwalifikata, jista’ jiddeċiedi b'mod differenti.

7.   Dazji proviżorji jistgħu jiġu imposti għal sitt xhur u estiżi għal tlett xhur oħra jew jistgħu jiġu imposti għal disa’ xhur. Madanakollu, jistgħu jiġu estiżi biss, jew imposti għal perjodu ta' disa' xhur fejn l-esportaturi li jirrapreżentaw persentaġġ sinifikanti tal-kummerċ involut jitolbu hekk jew ma joġġezzjonawx fuq notifikazzjoni mill-Kummissjoni.

Artikolu 8

L-attivitajiet

1.   Bil-kondizzjoni li jkun ġie determinat proviżorjament b’mod affermattiv dumping u ħsara, il-Kummissjoni tista' taċċetta offerti ta' garanziji volontarji sodisfaċenti sottomessi minn esportatur biex jirrevedi l-prezzijiet tiegħu jew biex iwaqqaf l-esportazzjonijiet li jkunu s-suġġett ta' prezzijiet bid-dumping, jekk, wara konsultazzjoni speċifika mal-Kumitat Konsultattiv, tkun sodisfatta li b'hekk jiġi eliminat l-effett ta' ħsara li jġib miegħu d-dumping. F'każ bħal dan u sakemm jibqu jseħħu dawk il-garanziji, id-dażji provviżorji imposti mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 7(1) jew id-dazji definittivi imposti mill-Kunsill skond l-Artikolu 9(4) kif ikun il-każ ma għandhomx jgħoddu għall-importazzjonijiet rilevanti tal-prodott in kwistjoni manifatturat mill-kumpanniji msemmija fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni li taċċetta garanziji, kif sussegwentement emendata. Iż-żidiet fil-prezzijiet taħt dawn il-garanziji ma għandhomx ikunu ogħla milli jkun neċessarju biex jiġi eliminat il-marġini tad-dumping u għandhom ikunu anqas mill-marġni tad-dumping jekk dawk iż-żidiet ikunu adegwati għat-tneħħija tal-ħsara lill-industrija Komunitarja.

2.   Jistgħu ikunu suġġeriti attivitajiet mill-Kummissjoni, iżda ebda esportatur ma għandu jkun obbligat li jidħol f'attività bħal din. Il-fatt li l-esportaturi ma joffrux attivitajiet bħal dawn, jew ma jaċċettawx stedina għal din, ma għandu b'ebda mod jippreġudika l-kunsiderazzjoni tal-każ. Madanakollu, jista’ jiġi stabbilit li theddida ta' ħsara hija aktar probabbli li sseħħ jekk l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping ikomplu. M'għandhomx jiġu mfittxija jew aċċettati attivitajiet minn esportaturi sakemm ma jkunx stabbilit proviżjonalment fl-affermattiv dumping u ħsara kkawżata minn tali dumping. Ħlief f'ċirkustanzi eċċezzjonali, ma jistgħux jiġu offerti attivitajiet aktar tard mill-aħħar tal-perjodu li matulu jistgħu jiġu magħmula r-rappreżentazzjonijiet skond l-Artikolu 20(5).

3.   Attivitajiet offruti ma għandhomx jiġu aċċettati jekk l-aċċettazzjoni tagħhom tkun meqjusa bħal mhux prattika, jekk bħal meta n-numru ta' esportaturi attwali jew potenzjali huwa kbir wisq, jew għal raġunijiet oħra, inklużi r-raġunijiet ta' politika ġenerali. L-esportatur konċernat jista’ jiġi pprovdut bir-raġunijiet li għalihom hija proposta ir-rifjut ta' attività u jista jiġi mogħti l-opportunità li jagħmel kummenti fuqhom. Ir-raġunijiet għar-rifjut għandhom jiġu mniżżla fid-deċiżjoni definittiva.

4.   Partijiet li joffru attività għandhom ikunu meħtieġa li jipprovdu verżjoni mhux kunfidenzjali ta' attività bħal din, sabiex ikun jista’ jiġi magħmul disponibbli għall-partijiet interessati fl-investigazzjoni.

5.   Fejn attivitajiet jiġu aċċettati, wara konsultazzjoni, u fejn ma jkun hemm ebda oġġezzjoni mqajma fi ħdan il-Kumitat Konsultattiv, l-investigazzjoni għandha tiġi mitmuma. Fil-każijiet l-oħra kollha, il-Kummissjoni għandha tissotometti mill-ewwel lill-Kunsill, rapport fuq ir-riżultati tal-konsultazzjoni, flimkien ma’ proposta li l-investigazzjoni għandha tiġi mitmuma. L-investigazzjoni għandha tiġi meqjusa mitmuma jekk, fi żmien xahar, il-Kunsill, f'azzjoni fuq maġġoranza kwalifikata, ma jkunx iddeċieda mod ieħor.

6.   Jekk l-attivitajiet jiġu aċċettati, l-investigazzjonijiet tad-dumping u tal-ħsara għandhom normalment jiġu mitmuma. F'każ bħal dan, jekk tiġi magħmula determinazzjoni negattiva ta' dumping jew ta' ħsara, l-attività għandha taqa’ awtomatikament, għajr f'każijiet fejn determinazzjoni bħal din tkun dovuta fil-parti kbira għall-eżistenza ta' attività. F'każijiet bħal dawn jista jiġi meħtieġ li attività tiġi miżmuma għal perjodu raġjonevoli. Fil-każ li tkun magħmula determinazzjoni affirmattiva ta' bejgħ dumping u tal-ħsara, l-attività għandha tibqa’ konsistenti mat-termini tagħha u mad-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

7.   Il-Kummissjoni għandha titlob minn kwalunkwe esportatur li mingħandu jkun ġie aċċettat xogħol li jipprovdi, perjodikament, informazzjoni rilevanti biex iseħħ xogħol bħal dan u biex jippermetti verifika ta' dejta pertinenti. Nuqqas ta' konformità ma’ ħtiġiet bħal dawn għandha tiġi meqjusa bħala ksur ta' l-attività.

8.   Fejn jiġu aċċettati attivitajiet minn xi esportaturi matul investigazzjoni, għandhom, għall-iskopijiet ta' l-Artikolu 11, jiġu meqjusa li jieħdu effett mid-data li fiha l-investigazzjoni tiġi konkluża għall-pajjiż ta' esportazzjoni.

9.   Fil-każ ta' ksur jew irtirar ta' garanziji minn xi parti f'dawk il-garanziji, jew fil-każ ta' l-irtirar ta' l-aċċettazzjoni tal-garanzija mill-Kummissjoni, l-aċċettazzjoni tal-garanzija tista', wara konsultazzjoni, tiġi rtirata b' Deċiżjoni tal-Kummissjoni jew Regolament tal-Kummissjoni, kif ikun xieraq, u d-dazju proviżorju li jkun ġie impost mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 7 jew id-dazju definittiv li jkun ġie mpost mill-Kunsill skond l-Artikolu 9(4) għandu jgħodd awtomatikament, sakemm l-esportatur interessat ikun ingħata, ħlief fejn hu stess ikun irtira l-garanzija, opportunità biex jikkummenta.

Kull parti interessata jew Stat Membru jistgħu jissottomettu informazzjoni li prima facie hi prova ta' ksur ta' garanzija. Il-valutazzjoni sussegwenti jekk ikunx sar ksur ta' garanzija normalment tintemm fi żmien sitt xhur, iżda f'ebda każ f'aktar minn disa' xhur wara talba debitament sostanzjata. Il-Kummissjoni tista' titlob l-assistenza ta' l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri fil-monitoraġġ fuq il-garanziji.

10.   Jista’ jiġi impost dazju proviżorju wara konsultazzjoni, skond l-Artikolu 7 fuq il-bażi ta' l-aħjar informazzjoni disponibbli, fejn hemm raġuni li jiġi emmnut li jkun hemm ksur ta' xi attività, jew f'każ ta' ksur jew irtirar ta' attività fejn l-investigazzjoni li wasslet għall-attività ma tkunx ġiet konkluża.

Artikolu 9

Terminazzjoni mingħajr miżuri; impożizzjoni ta' dazji definittivi

1.   Fejn l-ilment jiġi rtirat, il-proċediment jista’ jiġi mitmum sakemm terminazzjoni bħal din ma tkunx kontra l-interess Komunitarju.

2.   Fejn, wara konsultazzjoni, ma jkunx hemm bżonn ta' miżuri ta' protezzjoni u ma jkun hemm ebda oġġezzjoni mqajjma fi ħdan il-Kumitat Konsultattiv, l-investigazzjoni jew il-proċeduri għandhom jiġu mitmuma. Fil-każijiet l-oħra kollha, il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-Kunsill, rapport dwar ir-riżultati tal-konsultazzjoni, flimkien ma’ proposta li l-proċeduri jiġu mitmuma. Il-proċediment għandu jiġi meqjus mitmum jekk, fi żmien xahar, il-Kunsill, f'azzjoni fuq maġġoranza kkwalifikata, ma jkunx iddeċieda mod ieħor.

3.   Għal proċediment mibdi skond l-Artikolu 5(9), ħsara għandha normalment tiġi meqjusa negliġibbli fejn l-importazzjonijiet konċernati jirrapreżentaw inqas mill-volumi stabbiliti fl-Artikolu 5(7). Għall-istess proċediment, għandu jkun hemm terminazzjoni immedjata fejn jiġi stabbilit li l-marġini tal-bejgħ taħt il-prezz huwa inqas minn 2 %, espress bħala persentaġġ tal-prezz ta' l-esportazzjoni, għalkemm hija biss l-investigazzjoni li għandha tiġi mitmuma fejn il-marġini huwa taħt 2 % għall-esportaturi individwali u għandhom jibqgħu soġġetti għall-proċediment u jistgħu jiġu investigati mill-ġdid fi kwalunkwe reviżjoni mwettqa għall-pajjiż konċernat skond l-Artikolu 11.

4.   Meta l-fatti kif stabbiliti fl-aħħar juru li hemm id-dumping u l-ħsara kkawżata minnu, u l-interess Komunitarju jitlob li jkun hemm intervent skond l-Artikolu 21, dazju definittiv kontra d-dumping għandu jiġi impost mill-Kunsill, li jaġixxi fuq proposta sottomessa mill-Kummissjoni wara konsultazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv. Il-proposta għandha tiġi adottata mill-Kunsill, sakemm ma jiddeċidix b'maġġoranza sempliċi li ma jaċċettax il-proposta, fi żmien xhar wara li tkun ġiet sottomessa mill-Kummissjoni. Fejn ikunu jseħħu dazji provviżorji, għandha tiġi sottomessa proposta għal azzjoni definittiva mhux aktar tard minn xhar qabel ma jiskadu dawn id-dazji. L-ammont tad-dazju ta' kontra d-dumping ma għandux ikun ogħla mill-marġini tad-dumping stabbilit iżda għandu jkun anqas mill-marġini jekk dan id-dazju mnaqqas ikun biżżejjed biex titneħħa l-ħsara lill-industrija Komunitarja.

5.   Dazju ta' kontra d-dumping jiġi mpost f'ammonti xierqa f'kull każ, fuq bażi mhux diskriminatorja fuq importazzjonijiet ta' prodott mill-għejun kollha li jinstab li kien l-oġġett ta' dumping u li kkawża l-ħsara, ħlief għall-importazzjonijiet minn dawk l-għejun li dwarhom ġew aċċettati garanziji skond it-termini ta' dan ir-Regolament. Ir-Regolament li jimponi d-dazju għandu jispeċifika d-dazju għal kull fornitur jew, jekk dan mhux prattikabbli, u b'mod ġenerali fejn jgħodd l-Artikolu 2(7)(a), għal kull pajjiż ikkonċernat li jforni.

Madankollu, fejn japplika l-Artikolu 2(7)(a), għandu jiġi speċifikat dazju individwali għall-esportaturi li jistgħu juru, fuq bażi ta' pretensjonijiet sostanzjati li:

(a)

fil-każ ta' ditti li huma kompletament jew parzjalment ta' sidien barranin jew intrapriżi konġunti, huma liberi li jibgħatu lura lejn pajjiżhom il-kapital u l-profitti;

(b)

il-prezzijiet ta' l-esportazzjoni u l-kwantitajiet u l-kondizzjonijiert u t-termini tal-bejgħ huma determinati liberament;

(ċ)

il-maġġoranza ta' l-ishma jappartjenu lil persuni privati, L-uffiċjali ta' l-Istat li jidhru fuq il-Bord tad-diretturi jew li għandhom karigi maniġerjali importanti jew huma fil-minoranza jew għandu jintwera' li l-kumpannija hi xorta waħda indipendenti biżżejjed mill-indħil ta' l-Istat;

(d)

il-konverżjonijiet tal-kambju jitwettqu skond ir-rata fis-suq; u

(e)

l-indħil ta' l-Istat mhux tali li jippermetti ħelsien mir-restrizzjonijiet ta' miżuri jekk l-esportaturi individwali jingħatawlhom rati differenti ta' dazju.

6.   Meta l-Kummissjoni tkun illimitat l-eżami tagħha skond l-Artikolu 17, kwalunkwe dazju kontra d-dumping applikat għall-importazzjonijiet minn esportaturi jew produtturi li għamlu lilhom infushom magħrufa skond l-Artikolu 17 imma ma ġewx inklużi fl-eżaminazzjoni ma għandux jaqbeż il-marġini medja stabbilit għall-partijiet fil-kampjun. Għall-iskopijiet ta' dan il-paragrafu, il-Kummissjoni għandha tinjora kwalunkwe marġini żero u de minimis, u marġini stabbiliti fiċ-ċirkustanzi li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 18. Dazji individwali għandhom jiġu applikati għall-importazzjonijiet minn kwalunkwe esportatur jew produttur li huwa mogħti trattament individwali, kif previsti fl-Artikolu 17.

Artikolu 10

Retroattività

1.   Miżuri proviżorji u dazji definittivi kontra d-dumping għandhom jiġu applikati biss għal prodotti li jidħlu f'ċirkolazzjoni ħielsa wara ż-żmien meta d-deċiżjoni meħuda skond l-Artikoli 7(1) jew 9(4), kif jista’ jkun il-każ, tiġi infurzata, soġġetta għall-eċċezzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament.

2.   Fejn dazju proviżorji jkun ġie applikat u l-fatti kif fl-aħħar stabbiliti juru li hemm dumping u ħsara, il-Kunsill għandu jiddeċiedi, irrispettivament jekk dazju definittiv kontra d-dumping għandux jiġi impost, liema proporzjon tad-dazju proviżorji għandu jiġi definittivament miġbur. Għal dan l-iskop, “ħsara” ma għandiex tinkludi dewmien materjali ta' l-istabbiliment ta' industrija tal-Komunità, anqas theddida ta' ħsara materjali, għajr fejn jinstab li dan seta’, fin-nuqqas ta' miżuri proviżorji, żviluppa fi ħsara materjali. Fil-każijiet l-oħra kollha li jinvolvu theddida jew dewmien bħal dan, għandhom jitħallew kwalunkwe ammonti proviżorji u dazji definittivi jistgħu jiġu imposti biss mid-data li fiha tkun magħmula determinazzjoni ta' theddida jew ta' ritardazzjoni materjali.

3.   Jekk id-dazju definittiv kontra d-dumping huwa ogħla mid-dazju proviżorju, id-differenza ma għandhiex tiġi miġbura. Jekk id-dazju definittiv huwa inqas mid-dazju proviżorju, id-dazju għandu jiġi kkalkulat mill-ġdid. Fejn stabbiliment finali jkun negattiv, id-dazju proviżorju ma għandux jiġi konfermat.

4.   Dazju definittiv kontra d-dumping jista’ jiġi ntaxxat fuq prodotti li ddaħħlu għall-konsum mhux iktar minn 90 ġurnata qabel id-data ta' l-applikazzjoni tal-miżuri proviżorji iżda mhux qabel il-bidu ta' l-investigazzjoni sakemm l-importazzjonijiet ikunu ġew irreġistrati skond l-Artikolu 14(5), il-Kummissjoni tkun tat l-opportunità lill-importaturi konċernati li jikkummentaw, u:

(a)

hemm, għall-prodott konċernat, storja ta' bejgħ taħt il-prezz tul perjodu estiż, jew l-importatur kien konxju ta', jew kellu jkun konxju tal-bejgħ taħt il-prezz fejn għandu x'jaqsam il-grad tal-bejgħ taħt il-prezz u l-ħsara allegata jew misjuba; u

(b)

flimkien mal-livell ta' l-importazzjonijiet li kkawżaw ħsara matul il-perjodu ta' investigazzjoni, hemm żjieda oħra sostanzjali fl-importazzjonijiet li, fid-dawl ta' meta sseħħ u l-volum u ċirkustanzi oħra, x'aktarx taħdem b'mod serju kontra l-effett ta' rimedju tad-dazju kontra l-bejgħ taħt il-prezz li għandu jiġi applikat.

5.   F'każijiet ta' ksur jew irtirar ta' attivitajiet, jistgħu jiġu miżjuda dazji definittivi fuq merkanzija mdaħħla għal ċirkulazzjoni ħielsa mhux iktar minn 90 ġurnata qabel l-applikazzjoni tal-miżuri proviżorji, sakemm l-importazzjonijiet ikunu ġew irreġistrati skond l-Artikolu 14(5), u sakemm kwalunkwe stima retroattiva bħal din ma għandhiex tapplika għal importazzjonijiet imdaħħla qabel il-ksur jew l-irtirar ta' attività.

Artikolu 11

Id-dewmien, ir-reviżjonijiet u r-rifużjonijiet

1.   Miżura kontra d-dumping għandha tibqa’ infurzata biss sakemm, u sal-punt li, huwa meħtieġ li jiġi oppost d-dumping li jkun qiegħed jikkawża ħsara.

2.   Miżura definittiva kontra d-dumping għandha tiskadi ħames snin wara l-impożizzjoni tagħha jew ħames snin mid-data tal-konklużjoni ta' l-iktar reviżjoni riċenti li kopriet kemm id-dumping kif ukoll il-ħsara, sakemm ma jiġix stabbilit f'reviżjoni li d-data ta' skadenza kienet x'aktarx twassal għal kontinwazzjoni jew rikorrenza tal-bejgħ taħt il-prezz u l-ħsara. Reviżjoni ta' skadenza bħal din għandha tinbeda fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, jew fuq talba magħmula minn, jew għan-nom ta', produtturi Komunitarji, u l-miżura għandha tibqa’ infurzata fl-istennija tar-riżultat ta' reviżjoni bħal din.

Reviżjoni ta' skadenza għandha tinbeda fejn it-talba jkun fiha evidenza suffiċjenti li l-iskadenza tal-miżuri kienu x'aktarx jirriżultaw f'kontinwazzjoni jew rikorrenza tal-bejgħ taħt il-prezz u l-ħsara. Probabbiltà bħal din tista’, per eżempju, tiġi indikata b'evidenza ta' bejgħ taħt il-prezz u ħsara kontinwa jew evidenza li t-tneħħija tal-ħsara hija parzjali jew ikkawżata biss mill-eżistenza ta' miżuri jew evidenza li ċ-ċirkustanzi ta' l-esportaturi, jew il-kondizzjonijiet tas-suq, huma tali li kienu jindikaw il-probabbilità ta' aktar dumping b'dannu.

Fit-twettiq ta' l-investigazzjonijiet taħt dan il-paragrafu l-esportaturi, l-importaturi, ir-rappreżentanti tal-pajjiż ta' esportazzjoni u l-produtturi tal-Komunità għandhom jiġu mogħtija l-opportunità li jamplifikaw, jopponu jew jikkummentaw fuq il-kwistjonijiet stabbiliti fit-talba tar-reviżjoni, u għandhom isiru konklużjonijiet, filwaqt li tingħata l-attenzjoni mistħoqqa għall-evidenza rilevanti u dokumentata ppreżentata fejn għandha x'taqsam il-kwistjoni dwar jekk l-iskadenza tal-miżuri twassalx għall-kontinwazzjoni jew ir-rikorrenza tad-dumping u tal-ħsara.

Notifika ta' l-iskadenza pendenti għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fi żmien xieraq fis-sena tal-perjodu ta' applikazzjoni tal-miżuri finali kif definiti f'dan il-paragrafu. Minn hemm, il-produtturi tal-Komunità għandhom, mhux iktar tard minn tlett xhur qabel l-aħħar tal-perjodu ta' ħames snin, ikunu intitolati li jagħmlu talba ta' reviżjoni skond it-tieni sub-paragrafu. Notifika li tħabbar l-iskadenza attwali tal-miżuri skond dan il-paragrafu għandha wkoll tiġi ppubblikata.

3.   Il-bżonn ta' l-impożizzjoni kontinwa ta' miżuri tista’ tiġi riveduta wkoll, fejn garantita, fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni jew fuq it-talba ta' Stat Membru, jew sakemm ikun għadda perjodu raġjonevoli ta' mill-inqas sena mill-impożizzjoni tal-miżura definittiva, fuq talba minn kwalunkwe esportatur jew importatur jew mill-produtturi tal-Komunità li jkun fiha biżżejjed evidenza li tissostanzja l-bżonn għal reviżjoni interim bħal din.

Reviżjoni interim għanda tinbeda fejn it-talba jkun fiha evidenza biżżejjed li l-impożizzjoni kontinwa tal-miżura ma għadhiex aktar neċessarja biex twieġeb għall-bejgħ taħt il-prezz u/jew li l-ħsara x'aktarx ma titkompliex jew ma terġax tiġri li kieku l-miżura kellha titneħħa jew tiġi mibdula, jew li l-miżura eżistenti mhix, jew ma għadhiex iktar, biżżejjed sabiex tirribatti għall-bejgħ taħt il-prezz li jkun qiegħed jikkawża ħsara.

Fit-twettiq ta' l-investigazzjonijiet skond dan il-paragrafu, il-Kummissjoni tista’, inter alia, tikkunsidra jekk iċ-ċirkustanzi fejn għandhom x'jaqsmu l-bejgħ taħt il-prezz u l-ħsara, tbiddlux b'mod sinifikanti, jew jekk il-miżuri eżistenti humiex qegħdin jilħqu r-riżultati maħsuba fit-tneħħija tal-ħsara stabbilita qabel taħt l-Artikolu 3. F'dan il-każ, għandu jingħata każ, fid-determinazzjoni finali, ta' l-evidenza kollha rilevanti u dokumentata kif suppost.

4.   Għandha ssir ukoll reviżjoni bl-iskop li jiġu stabbiliti l-marġini individwali tad-dumping għal esportaturi ġodda fil-pajjiż ta' esportazzjoni in kwistjoni li ma esportax il-prodott matul il-perjodu ta' investigazzjoni li fuqu kienu bbażati l-miżuri.

Ir-reviżjoni għandha tinbeda fejn esportatur ġdid jew produttur jista’ juri li ma huwa relatat ma ebda esportatur jew produttur fil-pajjiż ta' esportazzjoni li huwa soġġett għall-miżuri kontra l-bejgħ taħt il-prezz fuq il-prodott, u li attwalment esporta lill-Komunità wara l-perjodu ta' investigazzjoni, jew fejn jista’ juri li daħal f'obbligu kuntrattwali rrevokabbli li jesporta kwantità sinifikanti lill-Komunità.

Reviżjoni għal esportatur ġdid għandha tinbeda, u titwettaq fuq bażi mgħaġġla wara konsultazzjoni tal-Kumitat Konsultattiv u wara li produtturi Komunitarji jkunu ġew mogħtija l-opportunità li jikkummentaw. Ir-Regolament tal-Kummissjoni li jibda reviżjoni għandu jirrevoka d-dazju infurzat fejn jidħol l-esportatur ġdid konċernat billi jemenda r-Regolament li impona dazju bħal dan, u billi l-importazzjonijiet jiġu soġġetti għal reġistrazzjoni skond l-Artikolu 14(5) sabiex jiġi żgurat li, f'każ li r-reviżjoni tirriżulta li kien hemm bejgħ taħt il-prezz fejn jidħol esportatur bħal dan, jkunu jistgħu jiġu ntaxxati dazji kontra d-dumping b'mod retroattiv kontra d-data ta' inizjazzjoni tar-reviżjoni.

Id-disposizzjonijiet ta' dan il-paragrafu ma għandhomx japplikaw fejn id-dazji jkunu ġew imposti taħt l-Artikolu 9(6).

5.   Id-disposizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament rigward proċeduri u t-twettieq ta' investigazzjonijiet, ħlief dawk li għandhom x'jaqsmu ma' limiti ta' żmien, jgħoddu għal kull reviżjoni li titwettaq skond il-paragrafi 2, 3 u 4. Ir-reviżjonijiet li jitwettqu skond il-paragrafi 2 u 3 għandhom jitwettqu malajr u normalment għandhom jintemmu fi 12-il xahar mill-bidu tar-reviżjoni. F'kull ċirkostanza, reviżjonijiet skond il-paragrafi 2 u 3 għandhom f'kull każ jintemmu fi 15-il xahar minn meta jinbdew. Reviżjonijiet skond il-paragrafu 4 għandhom f'kull każ jintemmu fi żmien disa' xhur mid-data ta' meta jinbdew. Jekk tinbeda reviżjoni skond il-paragrafu 2 waqt li tkun għaddejja reviżjoni skond il-paragrafu 3 fl-istess proċediment, ir-reviżjoni skond il-paragrafu 3 għandha tintemm fl-istess ħin għar-reviżjoni skond il-paragrafu 2.

Il-Kummissjoni għandha tissottometti proposta għal azzjoni lill-Kunsill mhux aktar tard minn xahar qabel l-iskadenza tat-termini perentorji speċifikati fl-ewwel subparagrafu.

Jekk l-investigazzjoni ma tintemmx fit-terminu perentorju fuq imsemmi, il-miżura għandha:

tiskadi f'investigazzjonijiet skond il-paragrafu 2,

tiskadi fil-każ ta' investigazzjonijiet imwettqa skond il-paragrafi 2 u 3 b'mod parallel, fejn jew l-investigazzjoni skond il-paragrafu 2 kienet inbdiet waqt li kienet għaddejja reviżjoni skond il-paragrafu 3 fl-istess proċediment jew fejn dawn ir-reviżjonijiet inbdew fl-istess ħin, jew

tibqa' l-istess f'investigazzjonijiet skond il-paragrafi 3 u 4.

Avviż li jxandar l-iskadanza fattwali jew iż-żamma tal-miżuri skond dan il-paragrafu għandu imbagħad jiġi ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

6.   Reviżjonijiet skond dan l-Artikolu għandhom jinbdew mill-Kummissjoni wara konsultazzjoni tal-Kumitat Konsultattiv. Fejn garantit permezz ta' reviżjoni, il-miżuri għandhom jiġu rrevokati jew miżmuma skond il-paragrafu 2, jew irrevokati, miżmuma jew emendati skond il-paragrafi 3 u 4, mill-istituzzjoni Komunitarja reponsabbli għall-introduzzjoni tagħhom. Fejn il-miżuri huma rrevokati għal esportaturi individwali, iżda mhux għall-pajjiż sħiħ, esportaturi bħal dawn għandhom jibqgħu soġġetti għall-proċeduri u jistgħu, awtomatikament, jiġu investigati mill-ġdid fi kwalunkwe reviżjoni imwettqa wara għal dak il-pajjiż skond dan l-Artikolu.

7.   Fejn reviżjoni tal-miżuri skond il-paragrafu 3 tkun għaddejja fl-aħħar tal-perjodu ta' l-applikazzjoni tal-miżuri kif definit fil-paragrafu 2, reviżjoni bħal din għandha tkopri wkoll iċ-ċirkustanzi stabbiliti fil-paragrafu 2.

8.   Minkejja l-paragrafu 2, importatur jista’ jitlob li jerġgħu jitħallsu lura d-dazji miġbura fejn jintwera li l-marġini tad-dumping, fuq il-bażi li fuqu kienu mħallsa d-dazji, jkun ġie eliminat, jew imnaqqas għal livell li huwa inqas mill-livell tad-dazju infurzat.

Fit-talba ta' rifużjoni tad-dazji kontra d-dumping, l-importatur għandu jissottometti applikazzjoni lill-Kummissjoni. L-applikazzjoni għandha tiġi sottomessa permezz ta' Stat Membru tat-territorju li fih il-prodotti tħallew għal ċirkulazzjoni ħielsa, fi żmien sitt xhur mid-data li fiha kien ġie stabbilit l-ammont tad-dazji definittivi li kellhom jiġu ntaxxati kif xieraq mill-awtoritajiet kompetenti jew mid-data li fiha kienet ittieħdet deċiżjoni definittiva biex jiġu miġbura l-ammonti ggarantiti permezz ta' dazju proviżorju. L-Istati Membri għandhom jgħaddu t-talba lill-Kummissjoni mal-ewwel.

Applikazzjoni għal rifużjoni għandha tiġi kkunsidrata biss meta din tkun appoġġjata kif suppost permezz ta' evidenza fejn din ikollha informazzjoni preċiża dwar l-ammont ta' rifużjoni fuq id-dazji kontra d-dumping mitlub u d-dokumentazzjoni kollha tad-dwana li għandha x'taqsam mal-kalkulazzjoni u l-pagament ta' ammont bħal dan. Għandha wkoll tinkludi evidenza, għal perjodu rappreżentattiv, tal-valuri normali u l-prezzijiet ta' l-esportazzjoni lill-Komunità għall-esportatur jew il-produttur li għalih japplika d-dazju. F'każijiet fejn l-importatur ma jkunx assoċjat ma’ l-esportatur jew mal-produttur konċernat u informazzjoni bħal din mhix immedjatament disponibbli, jew fejn l-esportatur jew il-produttur ma jixtieqx jagħti din l-informazzjoni lill-importatur, l-applikazzjoni għandu jkun fiha dikjarazzjoni mill-esporatur jew il-produttur li l-marġini tad-dumping ġie mnaqqas jew eliminat, kif speċifikat f'dan l-Artikolu, u li sejra tingħata l-evidenza ta' sostenn rilevanti lill-Kummissjoni. Fejn l-evidenza min-naħa ta' l-esportatur jew tal-produttur ma tkunx disponibbli fi żmien perjodu raġonevoli ta' żmien, l-applikazzjoni għandha tiġi miċħuda.

Il-Kummissjoni għandha, wara konsultazzjoni tal-Kumitat Konsultattiv, tiddeċiedi jekk u sa liema punt l-applikazzjoni għandha tiġi mogħtija, jew tista’ tiddeċiedi fi kwalunkwe ħin li tibda reviżjoni interim, fejn l-informazzjoni u s-sejbiet minn reviżjoni bħal din imwettqa skond id-disposizzjonijiet applikabbli għal reviżjonijiet bħal dawn, għandhom jintużaw biex jiġi stabbilit jekk u sa liema estent rifużjoni hija ġġustifikata. Rifużjonijiet tad-dazji għandhom normalment iseħħu fi żmien 12-il xahar, u taħt ebda ċirkustanzi iktar tard minn 18-il xahar wara d-data li fiha tkun saret talba għal rifużjoni, sostnuta kif suppost permezz ta' evidenza, minn importatur tal-prodott soġġett għad-dazju kontra d-dumping. Il-ħlas ta' kwlunkwe rifużjoni awtorizzata għandu normalment isir mill-Istati Membri fi żmien 90 ġurnata mid-deċiżjoni Ö tal-Kummissjoni.

9.   Fl-investigazzjonijiet kollha ta' reviżjoni jew ta' rifużjoni imwettqa skond dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha, sakemm iċ-ċirkustanzi ma jkunux tbiddlu, tapplika l-istess metodoloġija bħal fl-investigazzjoni li wasslet għad-dazju, waqt li tingħata l-attenzjoni dovuta għall-Artikolu 2, u b'mod partikolari għall-paragrafi 11 u 12 tiegħu, u għall-Artikolu 17.

10.   Fi kwalunwke investigazzjoni imwettqa skond dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha teżamina kemm huma ta' min joqgħod fuqhom il-prezzijiet ta' esportazzjoni skond l-Artikolu 2. Madanakollu, fejn jiġi deċiż li l-prezz fuq l-esportazzjoni jiġi kkalkulat bi qbil ma’ l-Artikolu 2(9), hija għandha tikkalkulah mingħajr ebda tnaqqis għall-ammont ta' dazji kontra d-dumping mħallsa meta tkun mogħtija evidenza konklużiva li d-dazju huwa rifless kif suppost fil-prezzijiet ta' bejgħ mill-ġdid u l-prezzijiet għall-bejgħ sussegwenti fil-Komunità.

Artikolu 12

Investigazzjoni mill-ġdid

1.   Meta l-industrija Komunitarja jew xi parti oħra interessata jissottomettu, normalment fi żmien sentejn mill-bidu fis-seħħ tal-miżuri, informazzjoni biżżejjed li turi li, wara l-perjodu oriġinali ta' l-investigazzjoni u qabel jew wara l-imposizzjoni ta' miżuri, l-prezzijiet ta' l-esportazzjoni naqsu jew li ma kien hemm l-ebda moviment jew moviment insuffiċjenti fil-prezzijiet ta' bejgħ mill-ġdid jew prezzijiet ta' bejgħ sussegwenti tal-prodott importat fil-Komunità, l-investigazzjoni tista', wara konsultazzjoni, terġa' tinfetaħ biex jiġi eżaminat jekk il-miżura kelliex effett fuq il-prezzijiet fuq imsemmija.

L-investigazzjoni tista' ukoll terġa' tinfetaħ, taħt il-kondizzjonijiet fuq imsemmija, fuq inizjattiva tal-Kummissjoni jew fuq talba ta' Stat Membru.

2.   Matul investigazzjoni mill-ġdid skond dan l-Artikolu, l-esportaturi, l-importaturi u l-produtturi Komunitarji għandhom jiġu mogħtija l-opportunità li jikkjarifikaw is-sitwazzjoni fejn jidħlu l-prezzijiet ta' bejgħ mill-ġdid u l-prezzijiet tal-bejgħ sussegwenti: jekk jiġi konkluż li l-miżura kellha twassal għal movimenti fi prezzijiet bħal dawn, allura, sabiex titneħħa l-ħsara stabbilita qabel skond l-Artikolu 3, il-prezzijiet ta' l-esportazzjoni għandhom jiġu stamati mill-ġdid skond l-Artikolu 2 u l-marġini tad-dumping għandhom jiġu kkalkulati mill-ġdid biex jagħtu kas tal-prezzijiet fuq l-esportazzjoni stmati mill-ġdid.

Meta jiġi kkunsidrat li jinqtlaqgħu l-kondizzjonijiet ta' l-Artikolu 12(1) minħabba f'riduzzjoni fil-prezzijiet ta' esportazzjoni li tkun ġrat wara l-perjodu oriġinali ta' investigazzjoni u qabel jew wara l-imposizzjoni ta' miżuri, jistgħu jiġu kalkolati mill-ġdid marġini tad-dumping biex jitqiesu dawn il-prezzijiet imnaqqsa ta' l-esportazzjoni.

3.   Meta investigazzjoni mill-ġdid skond dan l-Artikolu turi li jkun żdied id-dumping, il-miżuri fis-seħħ jistgħu, wara konsultazzjoni, jiġu emendati mill-Kunsill, li jaġixxi fuq proposta mill-Kummissjoni skond is-sejbiet il-ġodda dwar prezzijiet ta' esportazzjoni. Il-proposta għandha tiġi adottata mill-Kunsill sakemm ma jiddeċidix b'maġġoranza sempliċi li ma jilqax il-proposta, fi żmien xahar wara li tkun ġiet sottomessa mill-Kummissjoni. L-ammont ta' dazju kontra d-dumping impost bis-saħħa ta' dan l-Artikolu ma għandux ikun iżjed mid-doppju tad-dazju impost inizjalment mill-Kunsill.

4.   Id-disposizzjonijiet rilevanti ta' l-Artikolu 5 u 6 għandhom jgħoddu għal kull investigazzjoni mill-ġdid li titwettaq bis-saħħa ta' dan l-Artikolu, ħlief li dik l-investigazzjoni mill-ġdid titwettaq malajr u normalment tintemm fi żmien sitt xhur mid-data tal-bidu ta' l-investigazzjoni mill-ġdid. Fi kwalunkwe każ, dawn l-investigazzjonijiet mill-ġdid għandhom fil-każijiet kollha jintemmu fi żmien disa' xhur mill-bidu ta' l-investigazzjoni mill-ġdid.

Il-Kummissjoni għandha tissottometti proposta għall-azzjoni lill-Kunsill mhux aktar tard minn xahar qabel jiskadi t-terminu perentorju speċifikat fl-ewwel subparagrafu.

Jekk l-investigazzjoni mill-ġdid ma tintemmx fit-termini perentorji speċifikati fl-ewwel subparagrafu, il-miżuri jibqgħu ma jinbidlux. Għandu jiġi ppubblikat avviż li jgħarraf iż-żamma tal-miżuri skond dan il-paragrafu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

5.   Tibdiliet allegati fil-valur normali għandu biss jittieħed kont tagħhom taħt dan l-Artikolu fejn informazzjoni kompluta dwar il-valuri normali rriveduti, sostanzjati minn evidenza dovuta xierqa, huma disponibbli għal Kummissjoni fi żmien il-limiti ta' żmien stabbiliti fin-notifikazzjoni tal-bidu ta' investigazzjoni. Fejn investigazzjoni tinvolvi eżami mill-ġdid tal-valuri normali, l-importazzjonijiet jistgħu jiġu soġġetti għal reġistrazzjoni skond l-Artikolu 14(5) fl-istennija tar-riżultat ta' l-investigazzjoni mill-ġdid.

Artikolu 13

Evażjoni

1.   Id-dazji ta' kontra d-dumping imposti skond dan ir-Regolament jistgħu jiġu estiżi għal importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, ta' prodotti simili, kemm jekk ftit modifikati kemm jekk le; jew għal importazzjonijiet ta' prodotti simili ftit modifikati mill-pajjiż li hu soġġett għall-miżuri; jew għal partijiet minnhom, meta tkun qed issir evażjoni mill-miżuri fis-seħħ. Id-dazji ta' kontra d-dumping li ma jeċċedux d-dazju residwu ta' kontra d-dumping impost skond l-Artikolu 9(5) jistgħu jiġu estiżi għal importazzjonijiet minn kumpanniji li jibbenefikaw minn dazji individwali fil-pajjiżi li huma suġġetti għall-miżuri fejn qed titwettaq l-evażjoni. Evażjoni għandha tiġi mfissra bħala bidla fix-xejra tal-kummerċ bejn pajjiżi terzi u l-Komunità jew bejn kumpanniji individwali fil-pajjiż soġġett għall-miżuri u l-Komunità, li tinħoloq minn prattika, proċess jew ħidma li għalihom hemm raġuni tajba jew ġustifikazzjoni ekonomika insuffiċjenti ħlief l-imposizzjoni ta' dazju, u fejn ikun hemm xhieda ta' ħsara jew li l-effetti tad-dazju biex iġibu rimedju qiegħdin jiddgħajfu fir-rigward tal-prezzijiet u/jew il-kwantitajiet ta' prodott simili, u fejn ikun hemm xhieda ta' dumping rigward il-valuri normali stabbiliti preċedentement għall-prodott simili, jekk ikun neċessarju skond id-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 2.

Il-prattika, proċess jew ħidma msemmija fl-ewwel subparagrafu jinkludu, inter alia, il-modifika żgħira tal-prodott konċernat biex jaqa' taħt kodiċijiet doganali li normalment ma humiex soġġetti għall-miżuri, sakemm il-modifika ma tibdilx il-karatteristiċi essenzali tiegħu; il-kunsinna tal-prodott soġġett għall-miżuri permezz ta' pajjiżi terzi; l-organizzazzjoni mill-ġdid mill-esportaturi u l-produtturi tax-xejriet tagħhom u tal-kanali tal-bejgħ fil-pajjiż soġġett għall-miżuri sabiex eventwalment il-prodotti tagħhom jiġu esportati lejn il-Komunità permezz ta' produtturi li jibbenefikaw minn dazju individwali li hu inqas minn dak li japplika għall-prodotti tal-fabbrikanti; u, fiċ-ċirkostanzi imsemmija fil-paragrafu 2, l-assemblaġġ ta' partijiet minn operazzjoni ta' l-assemblaġġ fil-Komunità jew f'pajjiż terz.

2.   Operazzjoni ta' assembleġġ fil-Komunità jew pajjiż terz għandha tiġi kkunsidrata li tevadi l-miżuri fis-seħħ meta:

(a)

l-operazzjoni bdiet jew żdiedet sostanzjalment minn meta, jew eżatt qabel, il-bidu ta' l-investigazzjoni kontra dumping u l-partijiet ikkonċernati huma mill-pajjiż soġġett għall-miżuri, u

(b)

il-partijiet jikkostitwixxu 60 % jew iktar mill-valur totali tal-partijiet tal-prodott mibni, ħlief li f'ebda każ ma għandha l-evażjoni tiġi meqjusa li tkun qiegħda isseħħ fejn il-valur miżjud mal-partijiet miġjuba, matul l-operazzjoni ta' assembleġġ jew ta' kompletazzjoni, jkun ikbar minn 25 % ta' l-ispiża tal-fabbrikazzjoni, u

(ċ)

l-effetti ta' rimedju tad-dazju ma jkunux qegħdin jiġu kkunsidrati fejn jidħlu l-prezzijiet u/jew il-kwantitajiet tal-prodott simili mibni u hemm evidenza ta' dumping fejn għandhom x'jaqsmu l-valuri normali qabel stabbiliti għal prodotti simili jew bħalhom.

3.   L-investigazzjonijiet għandhom jinbdew skond dan l-Artikolu fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni jew fuq talba ta' l-Istati Membri jew xi parti interessata fuq il-bażi ta' xiedha suffiċjenti rigward il-fatturi stabbiliti fil-paragrafu 1. Il-bidu ta' l-investigazzjonijiet għandu jsir, wara konsultazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv, permezz ta' Regolament tal-Kummissjoni li jista' ukoll jagħti istruzzjonijiet lill-awtoritajiet doganali biex jagħmlu l-importazzjonijiet soġġetti għal reġistrazzjoni skond l-Artikolu 14(5) jew li jitolbu garanziji. L-investigazzjonijiet għandhom jitwettqu mill-Kummissjoni, li tista' tkun assistita minn awtoritajiet doganali u għandhom jintemmu fi żmien disa' xhur. Meta l-fatti kif finalment aċċertati jiġġustifikaw l-estensjoni tal-miżuri, dan għandu jsir mill-Kunsill, li jaġixxi fuq proposta sottomessa mill-Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv. Il-proposta tiġi adottata mill-Kunsill kemm-il darba ma jiddeċiedix b'maġġoranza sempliċi li ma jaċċettax il-proposta, fi żmien xahar wara li tkun ġiet sottomessa mill-Kummissjoni. L-estensjoni tibda' sseħħ mid-data li fiha ġiet imposta r-reġistrazzjoni skond l-Artikolu 14(5) jew li fiha ġew mitluba l-garanziji. Id-disposizzjonijiet rilevanti dwar proċedura ta' dan ir-Regolament rigward il-bidu u t-tmexxija ta' investigazzjonijiet għandhom jgħoddu bis-saħħa ta' dan l-Artikolu.

4.   L-importazzjonijiet ma jkunux suġġetti għar-reġistrazzjoni skond l-Artikolu 14(5) jew għal miżuri meta jkunu negozjati minn kumpanniji li jibbenefikaw minn eżenzjonijiet. It-talbiet għall-eżenzjonijiet debitament sostnuti minn xiedha għandhom jiġu sottomessi fit-termini perentorji stabbiliti fir-regolament tal-Kummissjoni li jibda' l-investigazzjoni. Meta l-prattika, proċess jew ħidma li ġġib ħelsien mir-restrizzjonijiet issir barra mill-Komunità, jistgħu jingħataw eżenzjonijiet lill-produtturi tal-prodott ikkonċernat li jistgħu juru li ma għandhom l-ebda relazzjoni ma' xi produttur li hu suġġett għall-miżuri li li jinstabu li ma humiex iwettqu prattiċi ta' ħelsien mir-restrizzjonijiet kif imfisserfil-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu. Meta l-prattika, proċess jew ħidma li ġġib ħelsien mir-restrizzjonijiet issir ġewwa l-Komunità, jistgħu jingħataw eżenzjonijiet lill-importaturi li jistgħu juru li ma għandhom l-ebda relazzjoni ma' produtturi li huma soġġetti għall-miżuri.

Dawn l-eżenzjonijiet għandhom jingħataw b'deċiżjoni tal-Kummissjoni wara konsultazzjoni mal-Kumitat Kunsultattiv jew b'deċiżjoni tal-Kunsill li timponi l-miżuri u għandhom jibqhħu validi għall-perjodu u skond il-kondizzjonijiet hemm stabbiliti.

Sakemm jiġu osservati l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 11(4), l-eżenzjonijiet jistgħu ukoll jingħataw wara li tintemm l-investigazzjoni li twassal għall-estensjoni tal-miżuri.

Sakemm tgħaddi għall-inqas sena mill-estensjoni tal-miżuri, u fil-każ fejn in-numru ta' partijiet li jitolbu jew x'aktarx jitolbu eżenzjoni jkun sinjifikattiv, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi tibda' reviżjoni ta' l-estensjoni tal-miżuri. Kull reviżjoni bħal dik għandha titwettaq skond id-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 11(5) kif applikabbli rigward reviżjonijiet bis-saħħa ta' l-Artikolu 11(3).

5.   Xejn f'dan l-Artikolu ma għandu jimpedixxi l-applikazzjoni normali tad-dispożizzjonijiet infurzati li jikkonċernaw id-dazji tad-dwana.

Artikolu 14

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.   Dazji proviżorji jew definittivi ta' kontra d-dumping għandhom jiġu imposti mir-Regolament, u miġbura mill-Istati Membri, fil-forma, u r-rata speċifikata u skond il-kriterji l-oħra stabbiliti fir-Regolament li jimponi dazji bħal dawn. Dazji bħal dawn għandhom ukoll jiġu miġbura indipendentement mid-dazji tad-dwana, it-taxxi u ċ-ċifri l-oħra normalment imposti fuq l-importazzjonijiet. Ebda prodott ma għandu jkun soġġett kemm għad-dazji kontra d-dumping kif ukoll għad-dazji kumpensatorji bl-iskop li jittrattaw l-istess sitwazzjoni li nħolqot minn dumping jew minn sussidji fuq l-esportazzjoni.

2.   Ir-regolamenti li jimponu dazji proviżorji jew definittivi ta' kontra d-dumping, u r-regolamenti jew id-deċiżjonijiet li jaċċettaw l-attivitajiet jew l-investigazzjonijiet jew proċeduri fit-tmiem tagħhom, għandhom jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea. Regolamenti jew deċiżjonijiet bħal dawn għandhom ikun fihom b'mod partikolari u bil-qies dovut għall-protezzjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali, l-ismijiet ta' l-esportaturi, jekk possibbli, jew tal-pajjiżi involuti, deskrizzjoni tal-prodott u ġabra fil-qosor tal-fatti materjali u l-kunsiderazzjonijiet rilevanti għall-istabbiliment ta' dumping u tal-ħsara. F'kull każ, kopja tar-regolament jew tad-deċiżjoni għandha tiġi mibgħuta lill-partijiet interessati magħrufa. Id-disposizzjonijiet ta' dan il-paragrafu għandhom japplikaw mutatis mutandis għar-reviżjonijiet.

3.   Disposizzjonijiet speċjali, b'mod partikolari fejn għandha x'taqsam id-definizzjoni komuni tal-kunċett ta' oriġini, kif jinsab fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali Komunitarju (6) jistgħu jiġu adottati skond dan ir-Regolament.

4.   Fl-interess tal-Komunità, il-miżuri imposti skond dan ir-Regolament jistgħu, wara konsultazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv, jiġu sospiżi b'deċiżjoni tal-Kummissjoni għal perjodu ta' disa' xhur. Is-sospensjoni tista' tiġġedded għal perjodu ieħor, li ma jeċċedix sena, jekk il-Kunsill hekk jiddeċiedi, waqt li jaġixxi fuq proposta mill-Kummissjoni. Il-proposta tiġi adottata mill-Kunsill kemm-il darba ma jiddeċidix b'maġġoranza sempliċi li jirrifjuta l-proposta, fi żmien xahar wara li tkun ġiet sottomessa mill-Kummissjoni. Il-miżuri jistgħu biss jiġu sospiżi meta l-kondizzjonijiet tas-suq ikunu nbidlu temporanjament sa dak il-livell li mhux probabbli li jerġa' jkun hemm ħsara bħala riżultat tas-sospensjoni, u kemm-il darba l-industrija Komunitarja tkun ingħatat l-opportunità li tikkummenta u dawn il-kummenti jkunu ġew meqjusa. Il-miżuri jistgħu, f'kull ħin u wara konsultazzjoni, jerġgħu jitqiegħdu mill-ġdid jekk ir-raġuni għas-sospensjoni ma tkunx tgħodd aktar.

5.   Il-Kummissjoni tista’, wara konsultazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv, tidderieġi l-awtoritajiet tad-dwana biex jieħdu l-passi xierqa biex jirreġistraw l-importazzjonijiet, sabiex il-miżuri jistgħu sussegwentament jiġu applikati kontra dawk l-importazzjonijiet mid-data ta' reġistrazzjoni bħal din. L-importazzjonijiet jistgħu jsiru soġġetti għal reġistrazzjoni wara talba mill-industrija Komunitarja li jkun fiha biżżejjed evidenza biex tiġġustifika azzjoni bħal din. Għandha tiġi introdotta reġistrazzjoni mir-regolament li għandu jispeċifika l-iskop ta' l-azzjoni u, jekk xieraq, l-ammont stmat ta' obbligazzjoni possibbli fil-ġejjieni. L-importazzjonijiet ma għandhomx jiġu magħmula soġġetti għal reġistrazzjoni ta' perjodu itwal minn disa xhur.

6.   L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni kull xahar, bil-kummerċ ta' l-importazzjoni fil-prodotti soġġetti għal investigazzjoni u għal miżuri, u dwar l-ammont ta' dazji miġbura skond dan id-Regolament.

7.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 6, il-Kummissjoni tista' titlob l-Istati Membri, fuq bażi ta' każ b'każ, li jagħtu l-informazzjoni neċessarja biex isir monitoraġġ effiċjenti fuq l-applikazzjoni tal-miżuri. Għal dan ir-rigward jgħoddu d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 6(3) u (4). Kull dejta sottomessa mill-Istati Membri skond dan l-Artikolu tkun koperta bid-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 19(6).

Artikolu 15

Konsultazzjonijiet

1.   Kwalunkwe konsultazzjonijiet li jagħmel tajjeb għalihom dan ir-Regolament għandhom iseħħu fi ħdan Kumitat Konsultattiv li għandu jkun magħmul minn rappreżentanti ta' kull Stat Membru, b'rappreżentant tal-Kummissjoni bħala president. Il-konsultazzjonijiet għandhom isiru immedjatament fuq talba ta' Stat Membru jew fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni u fi kwalunkwe każ fi żmien perjodu ta' żmien li jippermetti li l-limiti ta' żmien stabbiliti minn dan id-Regolament jiġu segwiti.

2.   Il-Kumitat jiltaqa' meta jiġi msejjaħ mill-president tiegħu. Għandu jibgħat lill-Istati Membri, kemm jista' jkun malajr, iżda mhux aktar tard minn 10 ijiem utli qabel il-laqgħa, l-informazzjoni rilevanti kollha.

3.   Fejn ikun hemm bżonn, konsultazzjoni tista’ tkun bil-miktub biss; f'dak il-każ, il-Kummissjoni għandha tavża lill-Istati Membri u għandha tispeċifika perjodu li fi żmienu għandhom ikunu intitolati li jesprimu l-opinjonijiet tagħhom jew li jitolbu konsultazzjoni orali li l-president għandu jirranġa, sakemm konsultazzjoni orali bħal din tista titwettaq fi żmien perjodu ta' żmien li jippermetti li l-limiti ta' żmien stabbiliti minn dan ir-Regolament jiġu segwiti.

4.   Il-Konsultazzjoni għandha tkopri, b'mod partikolari:

(a)

l-eżistenza ta' dumping u l-metodi li jistabilixxu l-marġini ta'dumping;

(b)

l-eżistenza u l-grad tal-ħsara;

(ċ)

ir-rabta kawżali bejn l-importazzjonijiet li huma oġġett ta' dumping u l-ħsara;

(d)

il-miżuri li, fiċ-ċirkustanzi, huma xierqa biex jipprevjenu jew jirrimedjaw il-ħsara kkawżata minn dumping u l-mezzi u l-metodi ta' tqegħid fis-seħħ ta' dawn il-miżuri.

Artikolu 16

Żjarat ta' verifika

1.   Il-Kummissjoni għandha, fejn tikkunsidra xieraq, twettaq żjarat biex teżamina r-rekords ta' l-importaturi, l-esportaturi, in-negozjanti, l-aġenti, il-produtturi, l-assoċjazzjonijiet u l-organizzazzjonijiet tal-kummerċ u biex tivverifika l-informazzjoni mogħtija dwar dumping u l-ħsara. Fin-nuqqas ta' risposta xierqa u f’waqtha, iż-żjara ta' verifika ma tkunx tista ssir.

2.   Il-Kummissjoni tista’ twettaq investigazzjonijiet fil-pajjiżi terzi kif meħtieġ, sakemm tikseb il-kunsens tal-kumpanniji konċernati, tavża lir-rappreżentanti tal-gvern tal-pajjiż konċernat u dan ta' l-aħħar ma joġġezzjonax għall-investigazzjoni. Malli jintlaħaq qbil bejn il-kumpanniji konċernati, il-Kummissjoni għandha tavża lill-awtoritajiet tal-pajjiż ta' esportazzjoni bl-ismijiet u l-indirizzi tal-kumpanniji li għandhom jirċievu żjara u d-dati miftiehma.

3.   Il-kumpanniji konċernati għandhom jiġu mogħtija pariri dwar ix-xorta ta' informazzjoni li għandha tiġi vverifikata matul iż-żjarat ta' verifika u bi kwalunkwe informazzjoni oħra li għandha bżonn tiġi mogħtija matul żjarat bħal dawn, għalkemm dan ma għandux iħalli barra t-talbiet magħmula matul il-verifika għal iktar dettalji li għandhom jiġu mogħtija fid-dawl ta' l-informazzjoni miksuba.

4.   Fl-investigazzjonijiet imwettqa skond il-paragrafi 1, 2 u 3, il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna mill-uffiċjali ta' dawk l-Istati Membri li jitolbu hekk.

Artikolu 17

Teħid ta' kampjuni

1.   F'każijiet fejn in-numru ta' min qiegħed jilmenta, l-esportaturi jew l-importaturi, it-tipi ta' prodott jew it-transizzjonijiet huma kbar, l-investigazzjoni tista’ tiġi limitata għal numru raġjonevoli ta' partijiet, prodotti, jew transizzjonijiet bl-użu ta' teħid ta' kampjuni li huma statistikament validi fuq il-bażi ta' l-informazzjoni disponibbli fiż-żmien ta' l-għażla, jew għall-akbar volum ta' produzzjoni, bejgħ jew esportazzjonijiet rappreżentanti li jistgħu b'mod raġjonevoli jiġu investigati fiż-żmien disponibbli.

2.   L-għażla finali ta' partijiet, tipi ta' prodotti jew transizzjonijiet magħmula taħt dawn id-dispożizzjonijiet tal-kampjuni għandha tibqa’ f'idejn il-Kummissjoni, għalkemm għandha tingħata preferenza għall-għażla ta' kampjun f'konsultazzjoni ma’, u l-kunsens tal-partijiet konċernati, sakemm partijiet bħal dawn jagħmlu lihom infushom magħrufa u jagħmlu biżżejjed informazzjoni disponibbli, fi żmien tlett ġimgħat mill-bidu ta' l-investigazzjoni, sabiex jagħmluha possibbli li jiġi magħżul kampjun rappreżentattiv.

3.   F'każijiet fejn l-eżami jkun ġie limitat skond dan l-Artikolu, il-marġini individwali ta' dumping għandu, madanakollu, jiġi kkalklulat għal kwalunkwe esportatur jew produttur mhux inizjalment magħżul li jissottometti l-informazzjoni neċessarja fi żmien it-termini perentorji previsti f'dan ir-Regolament, ħlief fejn in-numru ta' esportaturi jew produtturi jkun daqshekk kbir li eżaminazzjonijiet individwali kienu jkunu ta' piż mhux dovut u kienu jkunu ta' xkiel għat-tmiem ta' l-investigazzjoni f'qasir żmien.

4.   Fejn huwa deċiż li jiġi meħud kampjun u hemm grad ta' nuqqas ta' kooperazzjoni minn ftit jew ħafna mill-partijiet magħżula li x'aktarx materjalment jaffettwaw ir-riżultat ta' l-investigazzjoni, jista’ jiġi magħżul kampjun ġdid. Madanakollu, jekk grad materjali ta' nuqqas ta' koperazzjoni jippersisti jew ma jkunx hemm ħin biżżejjed biex jiġi magħżul kampjun ġdid, id-disposizzjonijiet rilevanti ta' l-Artikolu 18 għandhom japplikaw.

Artikolu 18

Nuqqas ta' koperazzjoni

1.   F'każijiet fejn kwalunkwe parti interessata tirrifjuta aċċess għal, jew inkella ma tagħtix informazzjoni neċessarja fi żmien il-limiti ta' żmien mogħtija f'dan ir-Regolament, jew timpedixxi l-investigazzjoni b'mod sinifikanti, is-sejbiet proviżorji jew finali, affirmattivi jew negattivi, jistgħu jiġu magħmula fuq il-bażi tal-fatti disponibbli. Fejn jinstab li parti interessata tkun forniet informazzjoni falza jew qarrieqa, l-informazzjoni għandha tiġi injorata u jista’ jsir użu mill-fatti disponibbli. Partijiet interessati għandhom jiġu magħmula konxji mill-konsegwenzi ta' nuqqas ta' koperazzjoni.

2.   Nuqqas ta' għoti ta' risposta kompjuterizzata ma għandhiex tiġi meqjusa li tikkonstitwixxi nuqqas ta' koperazzjoni, sakemm il-parti interessata turi li preżentazzjoni ta' risposta kienet tirriżulta fi sforz żejjed bla raġuni jew spiża żejda bla raġuni.

3.   Fejn l-informazzjoni sottomessa minn parti interessata ma tkunx ideali f'kull rispett, din ma għandhiex madanakollu tiġi injorata, sakemm in-nuqqasijiet ma jkunux tali li jikkawżaw diffikultà mhux dovuta fil-wasla għas-sejba preċiża b'mod raġjonevoli u li l-informazzjoni tiġi sottomessa kif xieraq f'qasir żmien u li din tista’ tiġi vverifikata, u li l-parti tkun aġixxiet bl-aħjar mod li tista'.

4.   Jekk evidenza jew informazzjoni mhumiex aċċettati, il-parti li tforni l-informazzjoni għandha tiġi infurmata mill-ewwel bir-raġunijiet segwenti u għandha tiġi mogħtija l-opporunità li tagħti iktar spjegazzjonjiet fi żmien il-limitu ta' żmien speċifikat. Jekk l-ispjegazzjonijiet jiġu kkunsidrati mhux soddisfaċenti, ir-raġunijiet għal ċaħda ta' evidenza jew informazzjoni bħal din għandhom jiġu rivelati u mogħtija f'sejbiet pubblikati.

5.   Jekk it-tisjib, inklużi dawk li għandhom x'jaqsmu mal-valur normali, jkunu bbażati fuq id-disposizzjonijiet tal-paragrafu 1, inkluża l-informazzjoni fornita fl-ilment, għandhom, fejn prattikabbli u b'qies dovut għal-limiti ta' żmien ta' l-investigazzjoni, jiġu mfittxa b'referenza għall-informazzjoni minn sorsi oħra indipendenti li jistgħu ikunu disponibbli, bħal listi ta' prezzijiet ippubblikati, statistiċi uffiċjali ta' l-importazzjoni u r-returns tad-dwana, jew informazzjoni miksuba minn partijiet oħra interessati matul l-investigazzjoni.

Din l-informazzjoni tista' tinkludi dejta rilevanti li tappartjeni għas-suq dinji jew swieq oħra rappreżentattivi, fejn ikun xieraq.

6.   Jekk parti interessata ma tikkoperax, jew tikkopera biss parzjalment, sabiex informazzjoni rilevanti tiġi b’hekk miżmuma, ir-riżultat jista jkun inqas favorevoli għall-parti milli kieku kienet ikkoperat.

Artikolu 19

Il-Kunfidenzjalità

1.   Kwalunkwe informazzjoni li hija ta' xorta kunfidenzjali, (per eżempju, minħabba li r-rivelazzjoni tagħha kienet ta' vantaġġ kompetittiv sinifikanti għall-kompetitur jew kien ikollha effett kuntrarju sinifikanti fuq il-persuna li tforni l-informazzjoni jew fuq il-persuna li minn għandha jkun akkwista l-informazzjoni) jew li hija mogħtija fuq bażi kunfidenzjali minn partijiet għall-investigazzjoni għandha, jekk tiġi murija raġuni tajba, tiġi ttrattata b'hekk mill-awtoritajiet.

2.   Partijiet interessati li jagħtu informazzjoni kunfidenzjali għandhom ikunu meħtieġa li jfornu taqsiriet mhux kunfidenzjali ta' hekk. Dawk it-taqsiriet għandhom ikunu ddettaljati biżżejjed biex jippermettu ftehim raġjonevoli tas-sustanza ta' l-informazzjoni sottomessa b'kunfidenzjalità. F'ċirkustanzi eċċezzjonali, partijiet bħal dawn jistgħu juru li informazzjoni bħal din mhix suxxettibli għal taqsira. F'ċirkostanzi eċċezzjonali bħal dawn, għandha tiġi mogħtija dikjarazzjoni tar-raġunijiet għaliex tali sommarju mhuwiex possibbli.

3.   Jekk jiġi kkunsidrat li talba għall-kunfidenzjalità mhix garantita u jekk il-fornitur ta' l-informazzjoni huwa jew mhux lest li jagħmel l-informazzjoni disponibbli jew li jawtorizza it-tagħrif tagħha taħt forma ġeneralizzata jew f'taqsira, informazzjoni bħal din tista’ tiġi injorata sakemm ma jistax jintwera b'mod soddisfaċenti minn sorsi xierqa li l-informazzjoni hija korretta. Talbiet għall-kunfidenzjalità ma għandhomx jiġu miċħuda b'mod arbitrarju.

4.   Dan l-Artikolu ma għandux jeskludi l-iżvelar ta' informazzjoni ġenerali mill-awtoritajiet Komunitarji u b'mod partikolari ir-raġunijiet li fuqhom id-deċiżjonijiet meħuda skond dan ir-Regolament huma bbażati, jew it-tagħrif ta' l-evidenza li jistrieħu fuqha l-awtoritajiet Komunitarji sakemm ikun meħtieġ li jiġu spjegati dawk ir-raġunijiet fil-proċeduri tal-qorti. Tagħrif bħal dan għandu jagħti kas ta' l-interessi leġittimi tal-partijiet konċernati biex l-interessi tal-kummerċ tagħhom ma jiġux żvelati.

5.   Il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Istati Membri, jew l-uffiċjali ta' kwalunkwe minn dawn, ma għandhomx jiżvelaw kwalunkwe informazzjoni riċevuta skond dan id-Regolament li għaliha jkun ġie mitlub trattament kunfidenzjali mill-fornitur tagħha, mingħajr permess speċifiku mill-fornitur. Skambju ta' informazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri, jew kwalunkwe informazzjoni li għandha x'taqsam ma’ konsultazzjonijiet magħmula skond l-Artikolu 15, jew kwalunkwe dokumenti interni ppreparati mill-awtoritajiet Komunitarji jew l-Istati Membri tagħha, ma għandhomx jiġu żvelati għajr kif previst f'dan ir-Regolament speċifiku.

6.   L-informazzjoni riċevuta skond dan ir-Regolament għandha tintuża biss għall-għan li għalih tkun ġiet mitluba. Din id-disposizzjoni ma għandhiex tipprekludi l-użu ta' informazzjoni riċevuta fil-kuntest ta' investigazzjoni waħda għall-għan tal-bidu ta' investigazzjonijiet oħra fl-istess proċediment rigward il-prodott ikkonċernat.

Artikolu 20

L-iżvelar

1.   Min jagħmel l-ilment, l-importaturi u l-esportaturi u l-assoċjazzjonijiet rappreżentanti tagħhom, u r-rappreżentanti tal-pajjiż ta' esportazzjoni, jistgħu jitolbu żvelar tad-dettalji taħt il-fatti essenzjali u l-kunsiderazzjonijiet fuq il-bażi li fuqha ġew imposti l-miżuri proviżorji. Talbiet għal żvelar bħal dan għandhom jiġu magħmula bil-miktub immedjatament wara l-impożizzjoni tal-miżuri proviżorji, u l-iżvelar għandu jsir bil-miktub kemm jista’ jkun malajr possibbli wara.

2.   Il-partijiet msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jitolbu żvelar finali tal-fatti u l-kunsiderazzjonijiet essenzjali fuq il-bażi li fuqha huwa maħsub li tiġi rrakkomandata l-impożizzjoni tal-miżuri definittivi, jew it-terminazzjoni ta' investigazzjoni jew proċeduri mingħajr impożizzjoni tal-miżuri, b'attenzjoni partikolari mogħtija lill-iżvelar ta' kwalunkwe fatti jew kunsiderazzjonijiet li huma differenti minn dawk użati għal kwalunkwe miżuri proviżorji.

3.   Talbiet għal żvelar finali, kif definit fil-paragrafu 2, għandhom jiġu indirizzati lill-Kummissjoni bil-miktub u riċevuti, f'każijiet fejn ġie applikat dazju proviżorji, mhux iktar tard minn xahar wara l-pubblikazzjoni ta' l-impożizzjoni ta' dak id-dazju. Fejn ma jkunx ġie applikat dazju proviżorji, il-partijiet għandhom jiġu mogħtija opportunità li jitolbu żvelar finali fi żmien limiti ta' żmien stabbiliti mill-Kummissjoni.

4.   Żvelar finali għandu jiġi mogħti bil-miktub. Għandu jsir, filwaqt li tingħata l-attenzjoni dovuta għall-protezzjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali, kemm jista’ jkun malajr u, normalment, mhux iktar tard minn xahar qabel deċiżjoni definittiva jew mis-sottomissjoni mill-Kummissjoni ta' kwalunkwe proposta għal azzjoni finali skond l-Artikolu 9. Fejn il-Kummissjoni ma tkunx fil-pożizzjoni li tiżvela xi fatti jew kunsiderazzjonijiet f'dak il-ħin, dawn għandhom jiġu żvelati kemm jista jkun malajr wara. L-iżvelar ma għandux jippreġudika kwalunkwe deċiżjoni sussegwenti li tista’ tittieħed mill-Kummissjoni jew mill-Kunsill imma, fejn deċiżjoni bħal din tkun ibbażata fuq kwalunkwe fatti u kunsiderazzjonijiet differenti, dawn għandhom jiġu mikxufa kemm jista jkun malajr.

5.   Rappreżentazzjonijiet magħmula wara li jingħata t-tagħrif finali għandhom jiġu kkunsidrati biss jekk riċevuti fi żmien perjodu li għandu jiġi stabbilit mill-Kummissjoni f'kull każ, li għandu jkun mill-inqas 10 t'ijiem, waqt li tingħata l-attenzjoni dovuta lill-urġenza tal-kwistjoni.

Artikolu 21

L-interess tal-Komunità

1.   Għandu jkun stabbilit jekk l-interess Komunitarju jitlobx intervent fuq il-bażi ta' apprezzament ta' l-interessi varji kollha meħuda globalment, inklużi l-interessi ta' l-industrija u dawk fl-użu u l-konsumaturi domestiċi; u dan l-istabbiliment skond dan l-Artikolu għandu biss isir fejn il-partijiet kollha ġew mogħtija l-opportunità li jagħmlu l-opinjonijiet tagħhom magħrufa skond il-paragrafu 2. F'eżaminazzjoni bħal din, il-bżonn illi tiġi eliminata l-ħsara li jikkawża dumping u li jreġġa’ l-kompetizzjoni effettiva għandu jiġi mogħti kunsiderazzjoni speċjali. Miżuri, kif stabbiliti fuq il-bażi ta' dumping u l-ħsara misjuba, ma jistgħux jiġu applikati fejn l-awtoritajiet, fuq il-bażi ta' l-informazzjoni sottomessa, jistgħu jikkonkludu b'mod ċar li mhuwiex fl-interess tal-Komunità li jiġu applikati miżuri bħal dawn.

2.   Sabiex tiġi mogħtija bażi soda li fuqha l-awtoritajiet jistgħu jagħtu kas ta' l-opinjonijiet u l-informazzjoni kollha fid-deċiżjoni ta' jekk l-impożizzjoni tal-miżuri hiex fl-interess tal-Komunità jew le, min jagħmel l-ilmenti, l-importaturi u l-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom, dawk ir-rappreżentanti fl-użu u l-organizzazzjonijiet tal-konsumatur rappreżentattivi jistgħu, fi żmien il-limiti ta' żmien speċifikati fin-notifikazzjoni ta' l-bidu ta' l-investigazzjoni ta' kontra dumping, jagħmlu lilhom infushom magħrufa u jipprovdu informazzjoni lill-Kummissjoni. Informazzjoni bħal din, jew ġabriet fil-qosor xierqa, għandhom jiġu magħmula disponibbli lill-partijiet l-oħra speċifikati f'dan l-Artikolu, u għandhom ikunu intitolati li jirrispondu għal informazzjoni bħal din.

3.   Il-partijiet li aġixxew f'konformità mal-paragrafu 2 jistgħu jitolbu li jiġu mismugħa. Talbiet bħal dawn għandhom jiġu mogħtija meta jiġu ppreżenatati fi żmien il-limiti ta' żmien stabbilit fil-paragrafu 2, u meta jistabbilixxu raġunijiet, f'termini ta' l-interess Komunitarju, għalfejn il-parti għandha tiġi mismugħa.

4.   Il-partijiet li aġġixxew f'konformità mal-paragrafu 2 jistgħu jipprovdu kummenti fuq l-applikazzjoni ta' kwalunkwe dazji proviżorji imposti. Kummenti bħal dawn għandhom jiġu riċevuti fi żmien xahar mill-applikazzjoni ta' miżuri bħal dawn jekk għandu jingħata kas tagħhom u dawn, jew taqsiriet xierqa tagħhom, għandhom jiġu magħmula disponibbli lill-partijiet l-oħra li għandhom ikunu intitolati li jirrispondu għal kummenti bħal dawn.

5.   Il-Kummissjoni għandha teżamina l-informazzjoni li tiġi sottomessa kif suppost u l-punt ta' kemm tkun rappreżentattiva u r-riżultati ta' analiżi bħal din, flimkien ma’ opinjoni fuq il-meriti tagħha, għandhom jiġu trasmessi lill-Kumitat Konsultattiv. Il-Kummisjoni għandha tagħti kas tal-bilanċ ta' l-opinjonijiet imfissra fil-Kumitat waqt kwalunkwe proposta magħmula skond l-Artikolu 9.

6.   Il-partijiet li aġġixxew f'konformità mal-paragrafu 2 jistgħu jitolbu l-fatti u l-konsiderazzjonijiet li fuqhom x'aktarx li jittieħdu d-deċiżjonijiet finali biex jiġu magħmula disponibbli għalihom. Informazzjoni bħal din għandha tiġi magħmula disponibbli sa dak il-punt possibbli u mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe deċiżjoni sussegwenti meħudha mill-Kummissjoni jew mill-Kunsill.

7.   Informazzjoni għandha tiġi meqjusa biss fejn tkun appoġġata minn evidenza attwali li tissostanzja l-validità tagħha.

Artikolu 22

Dispożizzjonijiet finali

Dan ir-Regolament ma għandux jipprekludi l-applikazzjoni ta':

(a)

kwalunkwe regoli speċjali stabbiliti fil-ftehim konklużi bejn il-Komunità u l-pajjiżi terzi;

(b)

ir-Regolamenti tal-Komunità fis-settur agrikolu u r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93 tas-6 ta’ Diċembru 1993 li jistabbilixxi l-arranġamenti kummerċjali applikabbli għal ċerti oġġetti li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli (7), (KE) Nru 1667/2006 tas-7 ta' Novembru 2006 dwar il-glukosju u l-lattosju (8) u (KEE) Nru 2783/75 dwar is-sitema komuni tal-kummerċ għall-ovalbumin u l-lactalbumin (9). Dan ir-Regolament għandu jaħdem bħala kumpliment għal dawk ir-Regolamenti u kontra kwalunkwe dispożizzjoni tagħhom li tipprekludi l-applikazzjoni tad-dazji kontra dumping;

(ċ)

miżuri speċjali, sakemm azzjoni bħal din ma tmurx kontra l-obbligi skond il-GATT.

Artikolu 23

Revoka

Ir-Regolament (KE) Nru 384/96 huwa mħassar.

Madanakollu, it-tħassir tar-Regolament (KE) Nru 384/96 m'għandux jippreġudika l-validita' tal-proċedimenti mibdija taħtu.

Referenzi għar-Regolament li ġie mħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skond it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness II.

Artikolu 24

Dħul fis-seħħ

Dan id-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, l-30 ta’ Novembru 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

S. O. LITTORIN


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 56, 6.3.1996, p. 1.

(3)  Ara l-Anness I.

(4)  ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1.

(5)  Li jinkludu l-Ażerbajġan, il-Belarus, il-Korea ta' Fuq, it-Taġikistan, it-Turkmenistan u l-Użbekistan.

(6)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1

(7)  ĠU L 318, 20.12.1993, p. 18

(8)  ĠU L 312, 11.11.2006, p. 1.

(9)  ĠU L 282, 1.11.1975, p. 104.


ANNESS I

REGOLAMENT IMĦASSAR FLIMKIEN MA’ LISTA TAL-EMENDI SUĊĊESSIVI TIEGĦU

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 384/96

(ĠU L 56, 6.3.1996, p. 1)

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2331/96

(ĠU L 317, 6.12.1996, p. 1)

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 905/98

(ĠU L 128, 30.4.1998, p. 18)

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2238/2000

(ĠU L 257, 11.10.2000, p. 2)

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1972/2002

(ĠU L 305, 7.11.2002, p. 1)

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 461/2004

(ĠU L 77, 13.3.2004, p. 12)

L-Artikolu 1

L-Artikolu 3, fir-rigward tar-riferenza għar-Regolament (KE) Nru 384/96 biss

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2117/2005

(ĠU L 340, 23.12.2005, p. 17)

 


ANNESS II

TABELLA TA’ KORRELAZZJONI

Regolament (KE) Nru 384/96

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 2(1)

Artikolu 2(1)

Artikolu 2(2)

Artikolu 2(2)

Artikolu 2(3), l-ewwel sentenza

Artikolu 2(3), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 2(3), l-ewwel sentenza

Artikolu 2(3), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 2(4)

Artikolu 2(4)

Artikolu 2(5), l-ewwel sentenza

Artikolu 2(5), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 2(5), it-tieni sentenza

Artikolu 2(5), it-tieni subparagrafu

Artikolu 2(5), it-tieni u t-tielet subparagrafu

Artikolu 2(5), it-tielet u r-raba' subparagrafu

Artikolu 2(6) sa (9)

Artikolu 2(6) sa (9)

Artikolu 2(10) (a) sa (h)

Artikolu 2(10) (a) sa (h)

Artikolu 2(10) (i), l-ewwel sentenza

Artikolu 2(10) (i), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 2(10) (i), it-tieni sentenza

Artikolu 2(10) (i), it-tieni subparagrafu

Artikolu 2(10) (j) u (k)

Artikolu 2(10) (j) u (k)

Artikolu 2(11) u (12)

Artikolu 2(11) u (12)

Artikolu 3(1)

Artikolu 3(1)

Artikolu 3(2)

Artikolu 3(2), kliem ta' dħul u punti (a) u (b)

Artikolu 3(3)

Artikolu 3(3)

Artikolu 3(4)

Artikolu 3(4), kliem ta' dħul u punti (a) u (b)

Artikolu 3(5) sa (9)

Artikolu 3(5) sa (9)

Artikolu 4(1), kliem ta' dħul

Artikolu 4(1), kliem ta' dħul

Artikolu 4(1)(a)

Artikolu 4(1)(a)

Artikolu 4(1)(b)

Artikolu 4(1)(b), kliem ta' dħul u punti (i) u (ii)

Artikolu 4(2)

Artikolu 4(2), l-ewwel subparagrafu, kliem introduttorju u punti (a), (b) u (ċ)

Artikolu 4(2), it-tieni subparagrafu

Artikolu 4(3) u (4)

Artikolu 4(3) u (4)

Artikolu 5 sa 22

Artikoli 5 sa 22

Artikolu 23

Artikolu 23

Artikolu 24, l-ewwel paragrafu

Artikolu 24

Artikolu 24, it-tieni paragrafu

Anness I

Anness II


DIRETTIVI

22.12.2009   

MT EN

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 343/74


DIRETTIVA TAL-KUNSILL 2009/158/KE

tat-30 ta’ Novembru 2009

dwar il-kondizzjonijiet tas-saħħa ta’ bhejjem li jirregolaw il-kummerċ intra-Komunitarju, u l-importazzjoni ta’ tajr u bajd għat-tfaqqis minn pajjiżi terzi

(verżjoni kkodifikata)

(test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL- KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 37 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 90/539/KEE tal-15 ta’ Ottubru 1990 dwar il-kondizzjonijiet tas-saħħa ta’ bhejjem li jirregolaw il-kummerċ intra-Komunitarju, u l-importazzjoni ta’ tajr u bajd għat-tfaqqis minn pajjiżi terzi (2) ġiet emendata kemm-il darba (3) b’mod sostanzjali. Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmija Direttiva għandha tiġi kkodifikata.

(2)

It-tajr, billi huma annimali ħajjin, u bajd għat-tfaqqis, billi huwa prodott tal-annimali, huma inklużi fil-lista ta’ prodotti fl-Anness I għat-Trattat.

(3)

Sabiex ikun assigurat l-iżvilupp razzjonali tal-produzzjoni ta’ tajr, u b’hekk tiġi miżjuda l-produttività f’dak is-settur, għandhom jiġu stabbiliti ċerti regoli ta’ saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ intra-Komunitarju ta’ tajr u bajd għat-tfaqqis fil-livell tal-Komunità.

(4)

It-trobbija u t-tkabbir ta’ tajr huwa inkluż fis-settur tal-biedja. Dan jikkostitwixxi sors ta’ dħul għal parti mill-popolazzjoni tal-biedja.

(5)

Sabiex jinkoraġġixxu kummerċ intra-Komunitarju ta’ tajr u ta’ bajd għat-tfaqqis, m’għandux ikun hemm differenzi fir-rigward ta’ kondizzjonijiet ta’ saħħa tal-annimali fl-Istati Membri.

(6)

Sabiex jiġi inkorraġġit l-iżvilupp armonjuż ta’ kummerċ intra-Komunitarju, sistema Komunitarja għandha tkun stabbilita sabiex tirregola l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi.

(7)

Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva m’għandhomx, fil-prinċipju, japplikaw għal kummerċ speċifiku bħal ma huma esibizzjonijiet, wirjiet jew kompetizzjonijiet.

(8)

inħabba fin-natura ta’ tkabbir modern tat-tajr, l-aħjar mod kif jiġi mħeġġeġ l-iżvilupp armonjuż ta’ kummerċ intra-Komunitarju tat-tajr u tal-bajd għat-tfaqqis huwa billi jiġu osservati l-istabbilimenti tal-produzzjoni.

(9)

Għandu jitħalla f’idejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri sabiex japprovaw stabbilimenti li jissodisfaw il-kondizzjonijiet stabbiliti f’din id-Direttiva u sabiex jassiguraw li l-kondizzjonijiet ikunu applikati.

(10)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (4) jipprovdi l-istandards ta’ marketing għal prodotti fis-setturi tal-bajd u l-laħam tat-tjur.. Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 617/2008 tas-27 ta’ Ġunju 2008 dwar it-termini tal-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 f’dak li jikkonċerna n-normi għat-tqegħid fis-suq tal-bajd għat-tfaqqis u tal-flieles tat-tjur tal-irziezet (5) jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ dak ir-Regolament rigward standards ta’ marketing għall-bajd għat-tfaqqis u flieles tat-tjur tal-irziezet, u b’mod partikolari rigward l-għoti ta’ numru distintiv lil kull stabbiliment ta’ produzzjoni u għall-immarkar ta’ bajd għat-tfaqqis. Għal raġunijiet prattiċi, għandhom jiġu adottati l-istess kriterji sabiex jiġu identifikati l-istabbilimenti tal-produzzjoni u għall-immarkar ta’ bajd għat-tfaqqis għall-finijiet ta’ din id-Direttiva.

(11)

L-Istati Membri jridu jaħtru l-laboratorji nazzjonali ta’ referenza u jipprovdu d-dettalji u l-aġġornamenti kollha meħtieġa. L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli dik l-informazzjoni lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-pubbliku.

(12)

Sabiex ikunu s-suġġett ta’ kummerċ intra-Komunitarju, it-tajr u l-bajd għat-tfaqqis iridu jissodisfaw ċerti rekwiżiti ta’ saħħa tal-annimali, sabiex jevitaw it-tixrid ta’ mard kuntaġġuż.

(13)

Għandhom jiġu stabbiliti l-kondizzjonijiet tat-trasport għall-istess raġuni.

(14)

Għandha ssir dispożizzjoni sabiex il-Kummissjoni titħalla tapprova ċerti rekwiżiti addizzjonali fid-dawl tal-progress magħmul minn Stat Membru fil-qerda ta’ ċertu mard tat-tjur, bil-kondizzjoni li dawk ir-rekwiżiti qatt ma jeċċedu dawk applikati fuq livell nazzjonali mill-Istat Membru kkonċernat. F’dan il-kuntest, jista’ jkun mixtieq li jkun iddeterminat l-istatus tal-Istati Membri jew tar-reġjuni tagħhom fir-rigward ta’ ċertu mard li x’aktarx jaffettwa t-tjur.

(15)

Minkejja li transizzjonijiet ta’ kummerċ intra-Komunitarji fi kwantitajiet żgħar ħafna, għal raġunijiet prattiċi, ma jistgħux ikunu suġġetti għar-rekwiżiti tal-Komunità kollha, ċerti regoli essenzjali għandu jkun hemm konformità magħhom.

(16)

Sabiex ikun assigurat li r-rekwiżiti stabbiliti jiġu ssodisfatti, għandha ssir dispożizzjoni għall-ħruġ minn veterinarju uffiċjali ta’ ċertifikat veterinarju sabiex jakkumpanja t-tjur u l-bajd għat-tfaqqis sad-destinazzjoni tagħhom.

(17)

ir-rigward tal-organizzazzjoni ta’, u s-segwiment lejn, il-verifiki li għandhom jitwettqu mill-Istat Membru tad-destinazzjoni u l-miżuri ta’ salvgwardja li għandhom jiġu implimentati, għandha ssir referenza għar-regoli ġenerali stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 dwar l-iċċekkjar veterinarju u żootekniku applikabbli fil-kummerċ intra-Komunitarju ta’ ċertu annimali ħajjin u prodotti bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (6).

(18)

Għandha ssir dispożizzjoni għal kontrolli li għandhom isiru mill-Kummissjoni b’kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri.

(19)

Fid-definizzjoni tal-arranġamenti tal-Komunità applikabbli għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi teħtieġ li tiġi mħejjija lista ta’ pajjiżi terzi jew partijiet minn pajjiżi terzi li minnhom jistgħu jiġu impurtati t-tjur u l-bajd għat-tfaqqis.

(20)

L-għażla ta’ dawn il-pajjiżi trid tkun ibbażata fuq kriterji ta’ natura ġenerali bħall-istat tas-saħħa tat-tjur u l-bhejjem l-oħra, l-organizzazzjoni u s-setgħat tas-servizzi veterinarji u r-regolamenti tas-saħħa fis-seħħ.

(21)

Barra minn hekk, l-importazzjoni tat-tjur u l-bajd għat-tfaqqis m’għandhiex tkun awtorizzata minn pajjiżi li jkunu infettati b’mard tat-tjur infettiv li jkun ta’ riskju għall-bhejjem tal-Komunità jew li kienu ħielsa minn mard bħal dan għal perijodu ta’ żmien wisq qasir.

(22)

Il-kondizzjonijiet ġenerali applikabbli għall-importazzjoni minn pajjiżi terzi jridu jkunu ssupplimentati b’kondizzjonijiet speċjali stabbiliti fuq il-bażi tas-sitwazzjoni tas-saħħa f’kull wieħed minnhom.

(23)

Il-preżentazzjoni ta’ forma standard ta’ ċertifikat mal-importazzjoni tat-tjur u l-bajd għat-tfaqqis tikkostitwixxi mezz effettiv ta’ verifikazzjoni li r-regoli tal-Komunità jkunu qegħdin jiġu applikati. Regoli bħal dawn jistgħu jinkludu dispożizzjonijiet speċjali li jistgħu jvarjaw skont il-pajjiż terz ikkonċernat. Dan għandu jitqies fit-tfassil tal-formoli standard taċ-ċertifikat.

(24)

Esperti veterinarji tal-Kummissjoni għandhom ikunu responsabbli biex jivverifikaw li r-regoli jiġu osservati f’pajjiżi terzi.

(25)

Il-kontrolli mwettqa mal-importazzjoni għandhom ikopru l-oriġini u l-istat tas-saħħa tat-tjur u tal-bajd għat-tfaqqis.

(26)

L-Istati Membri jridu jitħallew, mal-wasla tat-tjur u tal-bajd għat-tfaqqis fit-territorju tal-Komunità u matul il-ġarr lejn il-post tad-destinazzjoni tagħhom, sabiex jieħdu l-miżuri kollha, li jinkludu l-qtil u t-tneħħija tagħhom, meħtieġa għall-għan tal-protezzjoni pubblika u s-saħħa tal-annimali.

(27)

L-iżvilupp kostanti ta’ tekniki tat-tkabbir tat-tjur ifisser li jkollhom isiru bidliet perjodiċi fil-metodi ta’ kontroll ta’ mard tat-tjur.

(28)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva għandhom ikunu adottati skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (7).

(29)

Din id-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-Istati Membri dwar il-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi mniżżla fl-Anness VI, Parti B,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

1.   Din id-Direttiva tistabbilixxi l-kondizzjonijiet tas-saħħa ta’ bhejjem li jirregolaw il-kummerċ intra-Komunitarju, u l-importazzjoni ta’ tajr u bajd għat-tfaqqis minn pajjiżi terzi.

2.   Din id-Direttiva għandha tapplika għal tjur għall-esibizzjonijiet, il-wirjiet jew il-kompetizzjonijiet.

Artikolu 2

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva “veterinarju uffiċjali” u “pajjiż terz” ifissru l-veterinarju uffiċjali u l-pajjiżi terzi kif definiti fid-Direttiva tal-Kunsill 2004/68/KE tas-26 ta’ April 2004 li tistabbilixxi r-regoli tas-saħħa tal-annimali għall-importazzjoni lejn u t-transitu matul il-Komunità għal ċerti annimali ungulati ħajjin (8).

Id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw ukoll:

(1)

“tajr” tfisser pollam, dundjani, fargħuni, papri, wiżż, summien, ħamiem, faġani, perniċi u ratiti (Ratitae), imkabbra jew miżmuma f’kaptività għat-tkabbir, il-produzzjoni tal-laħam u l-bajd għall-konsum, jew sabiex iżidu l-provvista tal-għasafar tal-kaċċa;

(2)

“bajd għat-tfaqqis” tfisser bajd għall-inkubazzjoni, li jkunu biedu t-tajr;

(3)

“flieles ta’ ġurnata” tfisser it-tajr kollu ta’ età ta’ anqas minn 72 siegħa, li għadhom ma kinux mitmugħa; b’dana kollu, papri muscovy (Cairina moschata) jew it-taħlit magħhom jistgħu jkunu mitmugħa;

(4)

“tajr tat-tkabbir” tfisser tajr ta’ 72 siegħa jew aktar, maħsub għall-produzzjoni tal-bajd għat-tfaqqis;

(5)

“tajr produttiv” tfisser tajr ta’ 72 siegħa jew aktar, imkabbra għall-produzzjoni tal-laħam u/jew tal-bajd għall-konsum (jew sabiex iżidu l-provvisti tal-għasafar tal-kaċċa);

(6)

“tajr għall-qatla” tfisser tajr mibgħut direttament lejn biċċerija sabiex jinqatlu kemm jista’ jkun malajr possibbli wara li jaslu, u fi kwalunkwe każ fi żmien 72 siegħa;

(7)

“qatgħa” tfisser it-tajr kollu tal-istess status ta’ saħħa miżmuma fl-istess bini jew fl-istess għeluq u li jikkonstitwixxu unità epidemjoloġika waħda. Fil-każ ta’ tajr miżmuma f’bini dan għandu jinkludi l-għasafar kollha li jaqsmu l-istess spazju tal-arja;

(8)

“qasam” tfisser faċilità — li tista’ tinkludi stabbiliment — użata għat-tkabbir jew għaż-żamma tat-tajr tat-tkabbir jew produttiv;

(9)

“stabbiliment” tfisser faċilità jew parti minn faċilità li tokkupa sit waħdieni u li tkun iddedikata għall-attivitajiet segwenti:

(a)

stabbiliment ta’ tkabbir bil-pedigree: stabbiliment li jipproduċi bajd għat-tfaqqis għall-produzzjoni ta’ tajr tat-tkabbir;

(b)

stabbiliment tat-tkabbir: stabbiliment li jipproduċi bajd għat-tfaqqis għall-produzzjoni tat-tajr produttiv;

(ċ)

stabbiliment tat-trobbija:

(i)

jew stabbiliment għat-trobbija ta’ tajr li jbidu li huwa stabbiliment li jkabbar tjur li jbidu qabel l-istadju riproduttiv;

jew

(ii)

stabbiliment għat-trobbija ta’ tajr produttiv li huwa stabbiliment li jkabbar it-tajr produttiv li jbidu, qabel ma jilħqu l-istadju tal-bajd;

(d)

mafqas: stabbiliment li jinkuba u jfaqqas bajd u jipprovdi flieles ta’ ġurnata;

(10)

“veterinarju awtorizzat” tfisser veterinarju bi struzzjonijiet mill-awtorità veterinarja kompetenti, taħt ir-responsabbiltà tagħha, sabiex iwettaq il-kontrolli li għalihom hemm provvediment f’din id-Direttiva fi stabbiliment partikolari;

(11)

“laboratorju approvat” tfisser laboratorju li jkun jinsab fit-territorju ta’ Stat Membru, approvat mill-awtorità veterinarja kompetenti, taħt ir-responsabbiltà tagħha, għall-fini li jwettaq it-testijiet ta’ dijanjożi previsti f’din id-Direttiva;

(12)

“spezzjoni tas-saħħa” tfisser żjara mill-veterinarju uffiċjali jew mill-veterinarju awtorizzat sabiex ikun spezzjonat l-istat ta’ saħħa tat-tajr kollha fi stabbiliment;

(13)

“mard li għandu jiġi nnotifikat b’mod obbligatorju” tfisser il-mard elenkat fl-Anness V;

(14)

“inċidenza” tfisser inċidenza kif iddefinit fid-Direttiva tal-Kunsill 82/894/KEE tal-21 ta’ Diċembru 1982 dwar in-notifika ta’ mard tal-annimali fil-Komunità (9);

(15)

“stazzjon ta’ kwarantina” tfisser faċilitajiet fejn it-tajr jinżamm f’iżolament sħiħ u ‘l bogħod minn kuntatt dirett jew indirett ma’ tajr ieħor, sabiex ikunu jistgħu isiru osservazzjoni u ttestjar għal żmien fit-tul għall-mard elenkat fl-Anness V;

(16)

“qtil sanitarju” tfisser il-qerda, soġġetta għas-salvagwardji meħtieġa tas-saħħa li jinkludu d-disinfettazzjoni, tat-tajr u l-prodotti kollha li jkunu infettati jew li jkun hemm suspett li jkunu ġew infettati.

KAPITOLU II

REGOLI GĦAL KUMMERĊ INTRA-KOMUNITARJU

Artikolu 3

1.   L-Istati Membri għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni sal-1 ta’ Lulju 1991 pjan li jiddeskrivi l-miżuri nazzjonali li biħsiebhom jimplimentaw sabiex jassiguraw il-konformità mar-regoli stabbiliti fl-Anness II għall-approvazzjoni tal-istabbilimenti għall-finijiet tal-kummerċ intra-Komunitarju tat-tajr u tal-bajd għat-tfaqqis.

Il-Kummissjoni għandha teżamina l-pjainijiet. F’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 33(2), dawk il-pjanijiet jistgħu jiġu approvati, jew isiru emendi jew żidiet, qabel ma tingħata l-approvazzjoni.

2.   F’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 33(2), emendi jew żidiet għal pjan li jkun ġie approvat f’konformità mat-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jistgħu jiġu:

(a)

approvati fuq talba tal-Istati Membri kkonċernati, sabiex iqisu bidla fis-sitwazzjoni f’dak l-Istat Membru, jew

(b)

mitluba, sabiex iqisu l-progress fil-metodi tal-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard.

Artikolu 4

Kull Stat Membru għandu jaħtar laboratorju ta’ referenza nazzjonali sabiex ikun responsabbli mill-koordinazzjoni tal-metodi dijanjostiċi previsti f’din id-Direttiva u l-użu tagħhom mil-laboratorji approvati li jkunu jinsabu fit-territorju tiegħu.

Kull Stat Membru għandu jagħmel id-dettalji tal-laboratorju ta’ referenza nazzjonali tiegħu, u kull tibdil sussegwenti, disponibbli għall-Istati Membri l-oħra u għall-pubbliku.

Regoli dettaljati għall-applikazzjoni uniformi ta’ dan l-Artikolu jistgħu jiġu adottati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 33(2).

Artikolu 5

Sabiex ikunu kkumerċjalizzati fil-Komunità:

(a)

bajd għat-tfaqqis, flieles ta’ ġurnata, tajr li jbid u tajr produttiv għandhom jissodisfaw il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 6, 15, 18 u 20. Dawn għandhom jissodisfaw ukoll kwalunkwe kondizzjonijiet stabbiliti skont l-Artikoli 16 u 17.

Barra minn hekk:

(i)

bajd għat-tfaqqis għandhom jissodisfaw il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 8;

(ii)

flieles ta’ ġurnata għandhom jissodisfaw il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 9;

(iii)

it-tajr tal-bajd u t-atur produttiv għandu jissodisfa l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 10;

(b)

it-tajr għall-qatla għandu jissodisfa l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 11, 15, 18 u 20 u dawk stabbiliti skont l-Artikoli 16 u 17;

(ċ)

it-tajr (inklużi flieles ta’ ġurnata) maħsub biex iżid il-provvista tal-għasafar tal-kaċċa għandu jissodisfa l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 12, 15, 18 u 20 u dawk stabbiliti skont l-Artikoli 16 u 17;

(d)

fir-rigward tas-salmonella, tajr maħsub għall-Finlandja u għall-Isvezja għandhom jissodisfaw il-kondizzjonijiet stabbiliti skont l-Artikolu 13.

Artikolu 6

Bajd għat-tfaqqis, flieles ta’ ġurnata, tajr tat-tkabbir u tajr produttiv għandhom jiġu minn:

(a)

stabbilimenti li jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin:

(i)

għandhom ikunu approvati u mogħtija numru distintiv mill-awtorità kompetenti, f’konformità mar-regoli stabbiliti fil-Kapitolu I tal-Anness II;

(ii)

m’għandhomx, fiż-żmien tal-kunsinna, ikunu soġġetti għal kwalunkwe restrizzjoni ta’ saħħa tal-annimali applikabbli għat-tajr;

(iii)

m’għandhomx ikunu jinstabu f’żona li minħabba raġunijiet tas-saħħa tal-annimali hija soġġetta għal miżuri restrittivi f’konformità mal-leġislazzjoni tal-Komunità bħala riżultat ta’ inċidenza ta’ marda li t-tajr ikun suxxettibbli għalih;

(b)

qatgħa li fil-ħin tal-kunsinna ma tippreżenta l-ebda sinjal kliniku jew suspett ta’ mard tat-tajr li jittieħed.

Artikolu 7

Kull Stat Membru għandu jfassal u jżomm aġġornata lista tal-istabbilimenti approvati skont il-punt (a)(i) tal-Artikolu 6 u n-numri ta’ distintivi tagħhom, u għandu jagħmilha disponibbli għall-Istati Membri l-oħra u għall-pubbliku.

Regoli dettaljati għall-applikazzjoni uniformi ta’ dan l-Artikolu jistgħu jiġu adottati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 33(2).

Artikolu 8

1.   Fil-waqt tal-kunsinna, il-bajd għat-tfaqqis għandu:

(a)

ikun ġej minn qatgħat li:

(i)

kienu miżmuma għal aktar minn sitt ġimgħat fi stabbiliment wieħed jew aktar tal-Komunità kif imsemmi fl-Artikolu 6(a)(i);

(ii)

jekk kienu ġew mogħtija t-tilqim, kienu ġew mogħtija t-tilqim f’konformità mal-kondizzjonijiet tat-tilqim fl-Anness III;

(iii)

kienu jew:

ġew soġġetti għal eżami tas-saħħa tal-annimali mwettaq minn veterinarju uffiċjali jew minn veterinarju awtorizzat matul it-72 siegħa li jippreċedu l-kunsinna u, fl-istess waqt tal-eżami, ma jkunu wrew l-ebda sinjal kliniku jew suspett ta’ marda li tittieħed, jew

kellhom żjara ta’ kull xahar ta’ spezzjoni tas-saħħa minn veterinarju uffiċjali jew minn veterinarju awtorizzat, li ż-żjara l-aktar reċenti tkun seħħet fi żmien 31 ġurnata mill-kunsinna. Jekk din l-għażla tkun magħżula għandu jkun hemm ukoll eżami mill-veterinarju uffiċjali jew minn veterinarju awtorizzat tar-reġistri tal-istat tas-saħħa tal-qatgħa u valutazzjoni tal-istat attwali tas-saħħa kif ivvalutat mill-informazzjoni aġġornata fornuta mill-persuna nkarigata mill-qatgħa matul it-72 siegħa li jippreċedu l-kunsinna. F’każ fejn ir-reġistri jew l-informazzjoni l-oħra li jagħtu bidu għal suspett ta’ xi mard, il-qatgħat għandhom isirilhom eżami tas-saħħa tal-animali mill-veterinarju uffiċjali jew mill-veterinarju awtorizzat li jkun neħħa għal kollox il-possibbiltà ta’ mard tat-tajr li jittieħed;

(b)

ikun immarkat f’konformità mar-Regolamenti (KE) Nru 617/2008;

(ċ)

ikun ġie ddiżinfettat f’konformità mal-istruzzjonijiet tal-veterinarju uffiċjali.

2.   Jekk mard tat-tajr li jittieħed li jista’ jkun trasmess permezz tal-bajd jiżviluppa fil-qatgħa li tkun forniet il-bajd għat-tfaqqis matul il-perijodu tal-inkubazzjoni tagħhom, l-imkien għat-faqqis tal-bajd involut u l-awtorità jew l-awtoritajiet responsabbli għall-imkien għat-faqqis tal-bajd u l-qatgħa tal-oriġini għandhom ikunu nnotifikati.

Artikolu 9

Flieles ta’ ġurnata għandhom:

(a)

ikunu ġew imfaqqsa minn bajd għat-tfaqqis li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikoli 6 u 8;

(b)

jissodisfaw il-kondizzjonijiet tat-tilqim fl-Anness III, jekk kienu ġew mogħtija t-tilqim;

(ċ)

ma jippreżentaw, fiż-żmien tal-kunsinna, l-ebda suspett ta’ mard fuq il-bażi tal-Anness II, il-Kapitolu II, B2(g) u (h).

Artikolu 10

Fiż-żmien tal-kunsinna, tajr tat-tkabbir u tajr produttiv għandhom:

(a)

ikunu ġew miżmuma minn mindu faqqsu jew għal aktar minn sitt ġimgħat fi stabbiliment wieħed jew aktar tal-Komunità kif imsemmi fl-Artikolu 6(a)(i);

(b)

jissodisfaw il-kondizzjonijiet tat-tilqim fl-Anness III, jekk kienu ġew mogħtija t-tilqim;

(ċ)

ikunu ġew sottomessi għall-eżami tas-saħħa minn veterinarju uffiċjali jew minn veterinarju awtorizzat matul it-48 siegħa li jippreċedu l-kunsinna u, fil-waqt tal-eżami, ma jkunu ppreżentaw l-ebda sinjal kliniku jew suspett ta’ mard tat-tajr li jittieħed.

Artikolu 11

Fil-ħin tal-kunsinna, ir-tajr tal-qatla għandu jkun ġie minn qasam li:

(a)

fih ikunu nżammu minn meta jkunu faqqsu jew għal aktar minn 21 ġurnata;

(b)

ma jkunx suġġett għal kwalunkwe restrizzjoni ta’ saħħa tal-annimali applikabbli għat-tajr;

(ċ)

meta l-eżami tas-saħħa mwettaq minn veterinarju uffiċjali jew minn veterinarju awtorizzat matul il-ħamest ijiem li jippreċedu l-kunsinna fuq il-qatgħa li minnha l-kunsinna li għandha tkun maqtula tkun ittieħdet ma tkunx żvelat fi ħdan il-qatgħa xi sinjal kliniku jew suspett ta’ marda tat-tajr li tittieħed;

(d)

li ma jinsabx f’żona li minħabba raġunijiet tas-saħħa tal-annimali hija soġġetta għall-miżuri restrittivi b’konformità mal-leġislazzjoni tal-Komunità bħala riżultat ta’ inċidenza ta’ marda li għaliha t-tajr huma suxxettibbli.

Artikolu 12

1.   Fil-waqt tal-kunsinna, it-tajr ta’ aktar minn 72 siegħa maħsub biex iżid il-provvista tal-għasafar tal-kaċċa ferjali għandu jkun ġej minn qasam:

(a)

meta jkun inżamm sa minn meta kien faqqas jew għal aktar minn 21 ġurnata u fejn ma jkunx tqiegħed f’kuntatt ma tajr li jkun għadu kemm wasal matul il-ġimgħatejn li jippreċedu l-kunsinna;

(b)

li ma kienx soġġett għal xi restrizzjonijiet dwar is-saħħa tal-annimali applikabbli għat-tjur;

(ċ)

meta l-eżami tas-saħħa mwettaq minn veterinarju uffiċjali jew minn veterinarju awtorizzat matul it-48 siegħa li jippreċedu l-kunsinna tal-qatgħa li minnha l-kunsinna għandha tittieħed ma tkunx wriet f’dik il-qatgħa xi sinjal kliniku jew sospett ta’ mard tat-tjur li jittieħed;

(d)

li ma jinsabx f’żona li għal raġunijiet tas-saħħa tal-annimali hija soġġetta għall-projbizzjoni bi qbil mal-leġislazzjoni tal-Komunità bħala riżultat ta’ inċidenza ta’ mard li għalih it-tjur huma suxxettibbli.

2.   L-Artikolu 6 m’għandux ikun applikabbli għat-tajr imsemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 13

1.   Fir-rigward tas-salmonella u fir-rigward ta’ serotipi mhux imsemmija fl-Anness II, Kapitolu III (A), il-kunsinni ta’ tajr għall-qatla lejn il-Finlandja u l-Isvezja għandhom ikunu suġġetti għal test mikrobijoloġiku permezz tat-teħid ta’ kampjuni fl-istabbiliment ta’ oriġini skont id0Deċiżjoni tal-Kunsill 95/410/KE tat-22 ta’ Ġunju 1995 li tippreskrivi r-regoli ghall-ittestjar mikrobijoloġiku billi jittieħdu l-kampjuni fl-istabbiliment tal-oriġini tat-tjur għall-qatla maħsuba għall-Finlandja u għall-Isvezja (10).

2.   Il-medda tat-test imsemmi fil-paragrafu 1 u l-metodi li għandhom ikunu adottati għandha tkun stabbilita fid-dawl tal-opinjoni tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà tal-Ikel u tal-programm operattiv li l-Finlandja u l-Isvezja għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni.

3.   It-test imsemmi fil-paragrafu 1 m’għandux jitwettaq għat-tajr tal-qatla minn qasam suġġett għall-programm rikonoxxut bħala ekwivalenti għal dak imsemmi fil-paragrafu 2 skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 33(2).

Artikolu 14

1.   Ir-rekwiżiti tal-Artikoli 5 sa 11 u 18 m’għandhomx japplikaw għall-kummerċ intra-Komunitarju tat-tajr u l-bajd għat-tfaqqis fir-rigward ta’ kunsinni li jkun magħmulin minn inqas minn 20 unità bil-kondizzjoni li jissodisfaw il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

2.   It-tajr u bajd għat-tfaqqis kif imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom, fiż-żmien tal-kunsinna, jkunu ġew minn qatgħat li:

(a)

kienu miżmuma fil-Komunità minn meta faqqsu jew għal mill-inqas tliet xhur;

(b)

ma jippreżentaw l-ebda sinjal kliniku ta’ mard li jittieħed tat-tajr fiż-żmien tal-kunsinna;

(ċ)

jissodisfaw il-kondizzjonijiet tat-tilqim fl-Anness III, jekk ikunu ġew imlaqqma;

(d)

ma jkunux suġġetti għal kwalunkwe restrizzjoni ta’ saħħa tal-annimali applikabbli fuq it-tajr;

(e)

ma jinsabux f’żona li għal raġunijiet tas-saħħa tal-annimali hija soġġetta għall-miżuri ristrettivi b’konformità mal-leġislazzjoni tal-Komunità bħala riżultat ta’ inċidenza ta’ mard li għalih it-tajr huma suxxettibbli.

L-għasafar kollha fil-kunsinna għandhom ikunu nstabu bħala negattivi fit-testijiet seroloġiċi għall-antikorpi tas-Salmonella pullorum u s-Salmonella gallinarum, b’konformità mal-Anness II, Kapitoli III, matul ix-xahar li jippreċedi l-kunsinna. Fil-każ ta’ bajd għat-tfaqqis jew flieles ta’ ġurnata, il-qatgħa tal-oriġini għandha tkun ittestjata seroloġikament għas-Salmonella pullorum u s-Salmonella gallinarum matul it-tliet xhur li jippreċedu l-kunsinna f’livell li jagħti 95 % ta’ fiduċja li tkun misjuba l-infezzjoni fi prevalenza ta’ 5 %.

3.   Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 u 2 m’għandhomx japplikaw għall-kunsinni li jkun fihom għasafar li ma jtirux jew bajd għat-tfaqqis tal-għasafar li ma jtirux.

Artikolu 15

1.   Fil-każ ta’ kunsinni tat-tajr u l-bajd għat-tfaqqis minn Stati Membri jew minn reġjuni ta’ Stati Membri li jlaqqmu t-tjur kontra l-marda Newcastle lejn Stat Membru jew reġjun ta’ Stat Membru, li l-istatus tagħhom ikun ġie stabbilit bkonformità mal-paragrafu 2, ir-regoli li ġejjin għandhom japplikaw:

(a)

il-bajd għat-tfaqqis għandu jiġi minn qatgħat li jkunu:

(i)

mhux imlaqqma, jew

(ii)

imlaqqma bl-użu ta’ vaċċin mhux attivat, jew

(iii)

imlaqqma bl-użu ta’ tilqima ħajja, jekk dak it-tilqim iseħħ għall-anqas 30 jum qabel il-ġbir tal-bajd għat-tfaqqis;

(b)

il-flieles ta’ ġurnata (inklużi l-flieles maħsuba biex iżidu l-provvista tal-għasafar tal-kaċċa) għandhom ikunu mhux imlaqqma kontra l-marda Newcastle, u għandhom jiġu minn:

(i)

bajd għat-tfaqqis li jissodisfa l-kondizzjonijiet fil-punt (a), u

(ii)

post ta’ fejn isir it-tfaqqis fejn il-prattika tax-xogħol tassigura li tali bajd huma inkubati f’ħinijiet u postijiet kompletament separati minn bajd li ma jissodisfax il-kondizzjonijiet fil-punt (a);

(ċ)

tajr għat-trobbija u ta’ produzzjoni għandhom ikunu:

(i)

mhux imlaqqma kontra l-marda Newcastle, u

(ii)

kienu iżolati għal 14 il-ħurnata qabel il-kunsinna, jew f’qasam jew fi stazzjon tal-kwarantina taħt is-superviżjoni tal-veterinarju uffiċjali. F’dan ir-rigward, l-ebda tjur fil-qasam tal-oriġini jew fi stazzjon tal-kwarantina, skont ikun il-każ, ma setgħu kienu mlaqqma kontra l-marda Newcastle waqt il-21 jum ta’ qabel il-kunsinna u l-ebda għasfur li mhux intiż għall-kunsinna ma jkun seta’ jidħol fil-qasam jew fl-istazzjon tal-kwarantina matul dak iż- żmien; minbarra dan, l-ebda tilqim ma jista’ jitwettaq fl-istazzjon tal-kwarantina, u

(iii)

kienu sottoposti, matul l-14 il-ġurnata ta’ qabel il-kunsinna, għal testijiet seroloġiċi rappreżentattivi, b’riżultati negattivi, sabiex jinstabu antikorpi tal-marda Newcastle bi qbil mar-regoli dettaljati adottati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 33(2);

(d)

tajr għall-qatla għandhom jiġu minn qatgħat li:

(i)

jekk mhux imlaqqma kontra l-marda Newcastle, jissodissfaw ir-rekwiżiti tal-punt (c)(iii),

(ii)

jekk imlaqqma kienu sottoposti, waqt l-14 il-ħurnata ta’ qabel il-kunsinna u abbażi ta’ kampjun rappreżentattiv, għal test tal-iżolament tal-virus tal-marda Newcastle li jissodisfa r-regoli detalljati adottati bi qbil mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 33(2).

2.   Jekk Stat Membru jew reġjun jew reġjuni ta’ Stat Membru jixtieq li jkun stabbilit bħala wieħed li ma jagħtix it-tilqim kontra l-marda Newcastle dawn jistgħu jippreżentaw programm kif imsemmi fl-Artikolu 16(1).

Il-Kummissjoni għandha teżamina l-programmi ppresentati mill-Istati Membri. Il-programmi jistgħu jkunu approvati b’konformità mal-kriterji msemmija fl-Artikolu 16(1), b’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 33(2). Kull garanziji addizzjonali, ġeneriċi jew speċifiċi, li jistgħu jkunu meħtieġa fil-kummerċ intra-Komunitarju jistgħu jkunu definiti b’konformità mal-istess proċedura.

Meta Stat Membru jew reġjun ta’ Stat Membru jikkonsidra li jkun akkwista l-istatus ta’ nuqqas ta’ tilqim għall-marda Newcastle, applikazzjoni tista’ ssir lejn il-Kummissjoni sabiex l-istatus ta’ nuqqas ta’ tilqim għall-marda Newcastle jkun stabbilit bi qbil mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 33(2).

L-elementi li għandhom ikunu kkunsidrati għad-determinazzjoni tal-istatus ta’ Stat Membru jew ta’ reġjun bħala ta’ nuqqas tat-tilqim kontra l-marda Newcastle għandha tkun d-data msemmija fl-Artikolu 17(1) u, partikolarment, il-kriterja segwenti:

(a)

it-tilqim kontra l-marda Newcastle fit-tajr m’għandhiex tkun ġiet awtorizzata għat-12-il xahar preċedenti, apparti milli għat-tilqim obbligatorju tal-ħamiem tat-tlielaq imsemmija fl-Artikolu 17(3) tad-Direttiva tal-Kunsill 92/66/KEE tal-14 ta’ Lulju 1992 li tintroduċi miżuri tal-Komunità għal kontroll tal-marda Newcastle (11);

(b)

qatgħat tat-tnissil għandhom ikunu ġew issorveljati seroloġikament mill-anqas darba kull sena għall-preżenza tal-marda Newcastle b’konformità mar-regoli dettalji adottati skont il- proċedura msemmija fl-Artikolu 33(2);

(ċ)

l-oqsma m’għandhomx ikun fihom l-ebda tajr li jkunu ġew imlaqqma kontra l-marda Newcastle matul it-12-il xahar preċedenti, bl-eċċezzjoni ta’ ħamiem tat-tlielaq li jkunu ġew imlaqqma permezz tal-Artikolu 17(3) tad-Direttiva 92/66/KEE.

3.   Il-Kummissjoni tista’ tissospendi l-istatus ta’ nuqqas ta’ tilqim kontra l-marda Newcastle b’konformtià mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 33(2) fil-każ ta’ jew:

(a)

jekk il-marda Newcastle serjament epiżotika li ma tkunx inġiebet taħt kontroll; jew

(b)

it-tneħħija tar-restrizzjonijiet leġislattivi li jipprojbixxu resqien sistematiku għal tilqim ta’ rutina kontra l-marda Newcastle.

Artikolu 16

1.   Meta Stat Membru jħejji jew ikun ħejja programm ta’ kontroll volontarju jew obbligatorju għal marda li għaliha t-tjur huma suxxettibbli, jista’ jippreżenta l-programm lill-Kummissjoni, waqt li jagħmel enfażi b’mod partikolari fuq:

(a)

id-distribuzzjoni tal-marda fit-territorju tiegħu;

(b)

ir-raġunijiet għall-programm, filwaqt li titqies l-importanza tal-marda u l-benefiċċju li x’aktarx ikollu l-programm fir-rigward ta’ kemm jiġi jiswa;

(ċ)

iż-żona ġeografika li fiha jkun sejjer jiġi implimentat il-programm;

(d)

il-kategoriji tal-istatus li għandhom jiġu applikati għal stabbilimenti ta’ tajr, in-normi li għandhom jintlaħqu f’kull kategorija, u l-proċeduri ta’ test li għandhom jiġu użati;

(e)

il-proċeduri ta’ monitoraġġ tal-programm;

(f)

l-azzjoni li għandha tittieħed jekk, għal kwalunkwe raġuni, stabbiliment jitlef l-istat tiegħu;

(g)

il-miżuri li għandhom jittieħdu jekk ir-riżultati tat-testijiet imwettqa b’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-programm ikunu pożittivi.

2.   Il-Kummissjoni għandha teżamina l-programmi ppreżentati mill-Istati Membri. Il-programmi jistgħu jiġu approvati, b’konformità mal-kriterji msemmija fil-paragrafu 1, b’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 33(2). Kwalunkwe garanzija addizzjonali, ġenerali jew speċifika, li tista’ tkun meħtieġa fil-kummerċ intra-Komunitarju tista’ tiġi ddefinita bi qbil mal-istess proċedura. Garanziji bħal dawn m’għandhomx jaqbżu dawk meħtieġa mill-Istat Membru fit-territorju tiegħu stess.

3.   Il-programmi ppreżentati minn Stati Membri jistgħu jiġu emendati jew issupplimentati b’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 33(2). L-emendi jew iż-żidiet għal programmi li jkunu ġew approvati qabel jew għal garanziji li kienu ġew imfissra b’konformità mal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu jistgħu jiġu approvati skont l-istess proċedura.

Artikolu 17

1.   Meta Stat Membru jikkunsidra li t-territorju tiegħu jew li parti mit-territorju tiegħu jkun ħieles minn waħda mill-mardiet li għalihom huwa suxxettibbli t-tajr, għandu jippreżenta dokumentazzjoni xierqa ta’ sostenn lill-Kummissjoni, li jippreskrivi b’mod partikolari:

(a)

in-natura tal-marda u l-istorja tal-okkorrenza tagħha f’dak l-Istat Membru;

(b)

ir-riżultati tal-ittestjar ta’ sorveljanza bbażati fuq investigazzjonijiet seroloġiċi, mikrobijoloġiċi jew patoloġiċi u fuq il-fatt li l-marda għandha skont il-liġi tiġi nnotifikata lill-awtoritajiet kompetenti;

(ċ)

il-perijodu li matulu għandha ssir is-sorveljanza;

(d)

meta jkun applikabbli, il-perijodu li matulu t-tilqim kontra l-marda tkun ġiet ipprojbita u ż-żona ġeografika kkonċernata mill-projbizzjoni;

(e)

l-arranġamenti sabiex jiġi vverifikat li ż-żona kkonċernata tibqa’ ħielsa mill-marda.

2.   Il-Kummissjoni għandha teżamina d-dokumentazzjoni ppreżentata mill-Istati Membri. Il-garanziji addizzjonali, ġenerali u speċifiċi, li jistgħu jkunu meħtieġa fil-kummerċ intra-Komunitarju jistgħu jkunu ddefiniti b’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 33(2). Garanziji bħal dawn m’għandhomx jaqbżu dawk meħtieġa mill-Istat Membru fit-territorju tiegħu stess.

3.   L-Istati Membri kkonċernati għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bi kwalunkwe bidla fid-dettalji speċifikati fil-paragrafu 1. Il-garanziji definiti skont il-paragrafu 2 jistgħu, fid-dawl ta’ notifikazzjoni bħal din, ikunu emendati jew irtirati b’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 33(2).

Artikolu 18

1.   Flieles ta’ ġurnata u bajd għat-tfaqqis għandhom ikunu trasportati fi jew:

(a)

kontenituri mhux użati ddisinjati għal dan l-iskop u li jintremew wara l-ewwel użu li għandhom jintużaw darba biss imbagħad ikunu meqruda; jew

(b)

kontenituri li jistgħu jkunu użati mill-ġdid basta li dawn ikunu mnaddfa u ddisinfettati minn qabel.

2.   Fi kwalunkwe każ il-kontenituri msemmijin fil-paragrafu 1 għandhom:

(a)

ikun fihom biss flieles ta’ ġurnata jew bajd għat-tfaqqis tal-istess speċi, kategorija u tip ta’ tajr, li jkunu ġejjin mill-istess stabbiliment;

(b)

ikunu b’tikketti li juru:

(i)

l-isem tal-Istat Membru u tar-reġjun tal-oriġini;

(ii)

in-numri ta’ approvazzjoni tal-istabbiliment tal-oriġini kif previst fl-Anness II, tal-Kapitolu I(2);

(iii)

in-numru ta’ flieles jew bajd f’kull kaxxa;

(iv)

l-ispeċi tat-tajr li tiegħu l-bajd jew il-flieles jappartjenu.

3.   Il-kaxex li jġorru flieles ta’ ġurnata jew bajd għat-tfaqqis jistgħu jiġu miġbura flimkien sabiex jinġarru f’reċipjenti addattati. In-numru ta’ kaxex hekk miġbura flimkien u l-indikazzjonijiet msemmija fil-paragrafu 2(b) għandhom jiġu murija fuq dawk il-kontenituri.

4.   it-tajr tat-tkabbir u t-tajr tal-produzzjoni għandhom jinġarru f’kannestri jew f’gaġeġ:

(a)

li jkun fihom tajr tal-istess speċi, kategoriji u tip biss, li jkunu ġejjin mill-istess stabbiliment;

(b)

li juru n-numru tal-approvazzjoni tal-istabbiliment tal-oriġini kif previst fl-Anness II, Kapitolu I(2).

5.   it-tajr tat-tkabbir u tal-produzzjoni u l-flieles ta’ ġurnata għandhom jinġarru bla telf ta’ żmien għall-istabbiliment tad-destinazzjoni, mingħajr ma jiġu f’kuntatt ma’ għasafar ħajjin oħra, minbarra t-tajr tat-tkabbir u tal-produzzjoni jew il-flieles ta’ ġurnata li jissodisfaw il-kondizzjonijiet stabbiliti f’din id-Direttiva.

It-tajr għall-qatla għandhom jinġarru bla telf ta’ żmien sal-biċċerija tad-destinazzjoni mingħajr ma jiġu f’kuntatt ma’ tajr ieħor, minbarra tjur għall-qatla li jissodisfa l-kondizzjonijiet stabbiliti f’din id-Direttiva.

It-tajr maħsub biex iżid il-provvista tal-għasafar tal-kaċċa għandu jkun trasportat mingħajr dewmien lejn il-punt tad-destinazzjoni tiegħu mingħajr ma jiġi f’kuntatt ma’ xi tajr ieħor maħsub biex iżid il-provvista tal-għasafar tal-kaċċa li jissodisfa l-kondizzjonijiet stabbiliti f’din id-Direttiva.

6.   il-kannestri, il-gaġeġ u l-vetturi għandhom jiġu mfassla sabiex:

(a)

jipprekludu t-telf ta’ ħmieġ u jnaqqsu kemm jista’ jkun it-telf ta’ rix matul it-transitu;

(b)

jippermettu l-ispezzjoni viżwali tat-tjur;

(ċ)

jippermettu t-tindif u d-diżinfettazzjoni.

7.   Il-vetturi u, jekk dawn ma jkunux mit-tip li jintremew wara li jintużaw, ir-reċipjenti, il-kannestri u l-gaġeġ għandhom, qabel ma jiġu mgħobbija u maħtuta, jiġu mnaddfa u ddisinfettati skont l-istruzzjonijiet tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat.

Artikolu 19

It-tajr imsemmi fl-Artikolu 18(5) ma jistax jiġi ttrasportat minn l-inħawi infettati bl-influwenza tat-tjur jew bil-marda Newcastle, sakemm mhux minn triq prinċipali jew bil-ferrovija.

Artikolu 20

Fil-kummerċ bejn l-Istati Membri, tajr u bajd għat-tfaqqis għandhom, matul il-ġarr lejn il-post tad-destinazzjoni, ikunu akkumpanjati b’ċertifikat veterenarju li:

(a)

jkun konformi mal-mudell addattat fl-Anness IV, ġie kkompletat skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 599/2004 tat-30 ta’ Marzu 2004 li jikkonċerna l-adozzjoni ta’ mudell armonizzat ta’ ċertifikat u rapport tal-ispezzjoni marbuta mal-kummerċ intra-Komunitarju fl-annimali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali (12);

(b)

jiġi ffirmat mill-veterinarju uffiċjali;

(ċ)

jiġi mfassal fid-data ta’ tagħbija fil-lingwa jew fil-lingwi tal-Istat Membru ta’ dispaċċ u fil-lingwa jew fil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru tad-destinazzjoni;

(d)

jkun validu għal ħamest ijiem;

(e)

jkun magħmul fuq folja waħda;

(f)

jkun normalment magħmul għal destinatarju wieħed;

(g)

ikun fih timbru u firma ta’ kulur differenti minn dak taċ-ċertifikat.

Artikolu 21

L-Istati Membri tad-destinazzjoni jistgħu, b’konformità mad-dispożizzjonijiet ġenerali tat-Trattat, jagħtu lill-Istat Membru ta’ dispaċċ wieħed jew aktar, awtorizzazzjonijiet ġenerali jew awtorizzazzjonijiet limitati għal każijiet speċifiċi li jippermettu d-dħul fit-territorju tagħhom ta’ tjur u bajd għat-tfaqqis mingħajr iċ-ċertifikat previst fl-Artikolu 20.

KAPITOLU III

REGOLI GĦALL-IMPORTAZZJONIJIET MINN PAJJIŻI TERZI

Artikolu 22

It-tajr u bajd għat-tfaqqis importati ġewwa l-Komunità għandhom jissodisfaw il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 23 sa 26.

Artikolu 23

1.   It-tajr u bajd għat-tfaqqis għandhom ikunu oriġinaw f’pajjiż terz jew minn parti ta’ pajjiż terz inkluż f’lista imħejjija mill-Kummissjoni b’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 33(2). Dik il-lista tista’ tiġi miżjuda jew emendata b’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 33(3).

2.   Fit-teħid tad-deċiżjoni ta’ jekk pajjiż terz jistax jiġi inkluż jew parti minnu tistax tiġi inkluża fil-lista msemmija fil-paragrafu 1, għandha tingħata attenzjoni partikolari:

(a)

għall-istat tas-saħħa tat-tajr, l-annimali domestiċi l-oħra u tal-annimali selvaġġi fil-pajjiż terz, tingħata attenzjoni partikolari għall-mard tal-annimali eżotiċi, u għas-sitwazzjoni tas-saħħa fl-inħawi ta’ madwar, meta jew jistgħu jkunu ta’ periklu għas-saħħa pubblika u tal-annimali fl-Istati Membri;

(b)

għar-regolarità u r-rapidità tal-forniment tal-informazzjoni mill-pajjiż terz li jkollha x’taqsam mal-eżistenza ta’ mard kontaġġuż tal-annimali fit-territorju tiegħu, b’mod partikolari l-mard fil-listi tal-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (OIE);

(ċ)

għar-regoli tal-pajjiż dwar il-prevenzjoni u l-kontroll ta’ mard tal-annimali;

(d)

għall-istruttura tas-servizzi veterinarji fil-pajjiż u l-poteri tagħhom;

(e)

għall-organizzazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ miżuri li jipprevjenu u jikkontrollaw mard li jista’ jittieħed tal-annimali;

(f)

għall-garanziji li l-pajjiż terz jista’ jagħti fir-rigward ta’ konformità ma din id-Direttiva;

(g)

għall-konformità mar-regoli tal-Komunità dwar ormoni u residwi.

3.   Il-lista li hemm referenza għaliha fil-paragrafu 1 u kwalunkwe emenda għaliha għandhom jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 24

1.   It-tajr u l-bajd għat-tfaqqis għandhom ikunu ġejjin minn pajjiżi terzi:

(a)

li fihom l-influwenza tat-tjur u l-marda Newcastle, kif definiti fid-Direttiva tal-Kunsill 2005/94/KE tal-20 ta’ Diċembru 2005 dwar miżuri Komunitarji għall-kontroll tal-influwenza tat-tjur (13) u d-Direttiva 92/66/KEE rispettivament, huma mard legalment notifikabbli;

(b)

ikunu ħielsa mill-influwenza tat-tjur u mill-marda Newcastle,

jew

li, għalkemm ma jkunux ħielsa minn dawn il-mard, japplikaw miżuri biex jikkontrollawhom li huma mill-anqas ekwivalenti għal dawk stabbiliti fid-Direttivi 2005/94/KE u 92/66/KEE rispettivament.

2.   Il-Kummissjoni tista’, b’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 33(2), tiddeċiedi taħt liema kondizzjonijiet il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandu jkun japplika biss għal parti mit-territorju tal-pajjiżi terzi.

Artikolu 25

1.   It-tajr u l-bajd għat-tfaqqis jistgħu jiġu importati mit-territorju ta’ pajjiż terz jew parti mit-territorju ta’ pajjiż terz inkluż fil-lista mħejjija b’konformità mal-Artikolu 23(1) biss jekk jiġu mill-qatgħat li:

(a)

qabel il-kunsinna jkunu nżammu mingħajr waqfien fit-territorju jew parti mit-territorju kkonċernat ta’ dak il-pajjiż għal perijodu li għandu jiġi stabbilit b’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 33(2);

(b)

jissodisfaw il-kondizzjonijiet adottati b’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 33(2) dwar l-importazzjoni ta’ tajr u bajd għat-tfaqqis mill-pajjiż inkwistjoni. Il-kondizzjonijiet jistgħu jkunu differenti skont l-ispeċi jew il-kategorija tat-tajr.

2.   Il-kondizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali għandhom jiġu stabbiliti fuq il-bażi tar-regoli stabbiliti fil-Kapitolu II u l-Annessi korrispondenti tiegħu. B’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 33(2), jistgħu jingħataw derogi fuq il-bażi ta’ każ b’każ jekk il-pajjiż terz ikkonċernat joffri garanziji ta’ saħħa tal-annimali simili li jkunu għallinqas ekwivalenti.

Artikolu 26

1.   It-tajr u l-bajd għat-tfaqqis għandhom ikunu akkumpanjati b’ċertifikat imħejji u ffirmat minn veterinarju uffiċjali tal-pajjiż terz li jesporta.

Iċ-ċertifikat għandu:

(a)

jinħareġ dakinhar tat-tagħbija sabiex jintbagħat lejn l-Istat Membru ta’ destinazzjoni;

(b)

jiġi mħejji fil-lingwa jew fil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru tad-destinazzjoni;

(ċ)

jakkumpanja l-kunsinna bil-kopja oriġinali;

(d)

jiċċertifika l-fatt li t-tajr jew il-bajd għat-tfaqqis jissodisfaw ilrrekwiżiti ta’ din id-Direttiva u dawk adottati b’konformità ma’ din id-Direttiva fir-rigward tal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi;

(e)

ikun validu għal ħamest ijiem;

(f)

ikun magħmul minn folja waħda;

(g)

ikun magħmul għal destinatarju wieħed;

(h)

ikun fih timbru u firma ta’ kulur differenti minn dak taċ-ċertifikat.

2.   Iċ-ċertifikat imsemmi fil-paragarfu 1 għandu jkun konformi mal-mudell imħejji b’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 33(2).

Artikolu 27

Għandhom isiru spezzjonijiet fuq il-post minn esperti veterinarji tal-Istati Membri u l-Kummissjoni għandha tassigura li d-dispożizzjonijiet kollha ta’ din id-Direttiva jiġu applikati b’mod effettiv.

L-esperti tal-Istati Membri responsabbli minn dawn l-ispezzjonijiet għandhom jiġu maħtura mill-Kummissjoni fuq proposti mill-Istati Membri.

L-ispezzjonijiet għandhom isiru f’isem il-Komunità, u l-Komunità għandha tħallas l-ispejjeż tagħhom.

Il-frekwenza tal-ispezzjonijiet u l-proċedura tal-ispezzjoni għandhom jiġu stabbiliti b’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 33(2).

Artikolu 28

1.   Il-Kummissjoni tista’, b’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 33(3), tiddeċiedi li l-importazzjoni minn pajjiż terz jew parti minn pajjiż terz għandhom ikunu limitati għal speċi partikolari, għal bajd għat-tfaqqis, għat-tajr għat-tkabbir jew produzzjoni, għat-tajr tal-qatla jew għat-tajr maħsub għal għanijiet speċjali.

2.   Il-Kummissjoni tista’, b’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 33(2), tiddetermina li t-tajr importati, il-bajd għat-tfaqqis jew it-tajr li jfaqqas minn bajd importat għandu jinżamm fil-kwarantina jew iżolat għal perijodu li ma jistax jeċċedi xahrejn.

Artikolu 29

Minkejja l-Artikoli 22, 24, 25 u 26, il-Kummissjoni tista’, b’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 33(2), tiddeċiedi li tippermetti fuq il-bażi skont il-każ, l-importazzjoni tat-tajr u l-bajd għat-tfaqqis minn pajjiżi terzi meta din l-importazzjoni ma tkunx konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 22, 24, 25 u 26. Regoli dettaljati għal din l-importazzjoni għandhom ikunu stabbiliti fl-istess ħin u skont l-istess proċedura. Regoli bħal dawn għandhom joffru garanziji tas-saħħa tal-annimali għall-anqas ekwivalenti għall-garanziji tas-saħħa tal-annimali offruti mill-Kapitolu II, li tinvolvi kwarantina obbligatorja u l-ittestjar għall-influenza tal-għasafar, għall-marda Newcastle u kwalunkwe marda rilevanti oħra.

Artikolu 30

Malli jasal fl-Istat Membru tad-destinazzjoni, it-tajr tal-qatla għandu jittieħed direttament lejn il-biċċerija għall-qatla kemm jista’ jkun malajr.

Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe kondizzjonijiet speċjali li jistgħu jiġu adottati b’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 33(3), l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni tista’, fuq il-bażi ta’ saħħa tal-annimali, tinnomina l-biċċerija lejn fejn għandu jinġarr it-tajr.

KAPITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET KOMUNI

Artikolu 31

Għall-għanijiet ta’ kummerċ intra-Komunitarju, il-miżuri ta’ protezzjoni previst fid-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE tal-11 ta’ Diċembru 1989 dwar spezzjonijiet veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (14) għandhom japplikaw għat-tajr u l-bajd għat-tfaqqis.

Artikolu 32

Ir-regoli ta’ kontrolli veterinarji previsti fid-Direttiva 90/425/KEE għandhom japplikaw għall-kummerċ intra-Komunitarju ta’ tajr u bajd għat-tfaqqis.

Artikolu 33

1.   Il-Kummisjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina tal-Ikel u s-Saħħa tal-Annimali stabbilit skont l-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel (15).

2.   Meta jsir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Il-perijodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3.   Meta jsir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Il-perijodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal ħmistax-il ġurnata.

Artikolu 34

Emendi għall-Annessi I sa V, partikolarment sabiex jiġu addattati għal bidliet f’metodi ta’ dijanjożi u għal varjazzjonijiet fl-importanza ekonomika ta’ mard partikolari, għandhom jiġu deċiżi b’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 33(2).

Artikolu 35

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 36

Id-Direttiva 90/539/KEE, kif emendata mill-atti mniżżla fl-Anness VI, Parti A, hija mħassra, mingħajr preġudizzji għall-obbligi tal-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi mniżżla fl-Anness VI, Parti B.

Ir-referenzi għad-Direttiva mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness VII.

Artikolu 37

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandha tapplika mill-1 ta’ Jannar 2010.

Artikolu 38

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, l-30 ta’ Novembru 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

S. O. LITTORIN


(1)  Opinjoni tal-20 ta’ Ottubru 2009 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  ĠU L 303, 31.10.1990, p. 6.

(3)  Ara l-Anness VI, Parti A.

(4)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(5)  ĠU L 168, 28.6.2008, p. 5.

(6)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 29.

(7)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(8)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 321.

(9)  ĠU L 378, 31.12.1982, p. 58.

(10)  ĠU L 243, 11.10.1995, p. 25.

(11)  ĠU L 260, 5.9.1992, p. 1.

(12)  ĠU L 94, 31.3.2004, p. 44.

(13)  ĠU L 10, 14.1.2006, p. 16.

(14)  ĠU L 395, 30.12.1989, p. 13.

(15)  ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.


ANNESS I

Il-laboratorji nazzjonali ta’ referenza għal mard relatat mal-għasafar innominati skont l-Artikolu 4 għandhom ikunu responsabbli f’kull Stat Membru għall-koordinazzjoni tal-metodi dijanjostiċi previsti f’din id-Direttiva. Għal dan il-għan:

(a)

huma jistgħu jfornu lil-laboratorji approvati bir-reaġenti meħtieġa għall-ittestjar dijanjostiku;

(b)

huma għandhom jikkontrollaw il-kwalità tar-reaġenti użati mil-laboratorji approvati għall-finijiet li jwettqu t-testijiet dijanjostiċi previsti f’din id-Direttiva;

(ċ)

għandhom jorganizzaw testijiet komparattivi perjodiċi.


ANNESS II

APPROVAZZJONI TA’ STABBILIMENTI

KAPITOLU I

REGOLI ĠENERALI

1.   Sabiex jiġu approvati mill-awtorità kompetenti għall-għanijiet tal-kummerċ intra-Komunitarju, stabbilimenti għandhom:

(a)

jissodisfaw il-kondizzjonijiet fir-rigward tal-faċilitajiet u t-tħaddim preskritt fil-Kapitolu II;

(b)

japplikaw u jaderixxu mal-programm ta’ sorveljanza tal-mard approvat mill-awtorità veterinarja ċentrali kompetenti, waqt li jitqiesu r-rekwiżiti tal-Kapitolu III;

(ċ)

jipprovdu kull faċilità għat-twettiq tal-ħidmiet imniżżla fil-punt (d);

(d)

jkunu soġġetti għas-sorveljanza tal-awtorità veterinarja ċentrali kompetenti fil-kuntest ta’ forma organizzata ta’ monitoraġġ tas-saħħa tal-annimali. Kontroll bħal dan għandu jinkludi b’mod partikolari:

mill-inqas żjara ta’ spezzjoni waħda fis-sena mill-veterinarju uffiċjali, issupplimentata b’kontrolli sabiex jivverifikaw l-applikazzjoni ta’ miżuri ta’ iġjene u l-ħidma tal-istabbiliment bi qbil mal-kondizzjonijiet fil-Kapitolu II,

it-tniżżil mill-bidwi tal-informazzjoni kollha meħtieġa għall-monitoraġġ kontinwu tal-istat ta’ saħħa tal-istabbiliment mill-awtorità veterinarja kompetenti;

(e)

ikun fihom biss it-tajr.

2.   L-awtorità kompetenti għandha tagħti lil kull stabbiliment li jkun konformi mal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-punt 1 numru distintiv ta’ approvazzjoni, li jista’ jkun l-istess bħal dak mogħti b’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

KAPITOLU II

FAĊILITAJIET U OPERAZZJONI

Stabbiliment ta’ tkabbir ta’ razza pura, stabbilimenti ta’ tkabbir u trobbija

1.   Faċilitajiet

(a)

Il-lokalità u t-taqsim tal-faċilitajiet għandhom ikunu kompatibbli mat-tip tal-produzzjoni mħaddma, li jassiguraw li tkun tista’ tiġi pprevenuta l-introduzzjoni ta’ mard jew, fil-każ ta’ inċidenza, li tista’ tiġi kkontrollata. Jekk stabbiliment jilqa’ bosta speċi ta’ tajr, għandu jkun hemm separazzjoni ċara bejniethom.

(b)

Il-faċilitajiet għandhom jipprovdu kondizzjonijiet ta’ iġjene tajbin u jippermettu li jsir monitoraġġ tas-saħħa.

(ċ)

It-tagħmir għandu jkun kompatibbli mat-tip ta’ produzzjoni mħaddma, u jippermettu li jsir tindif u diżinfettar tal-faċilitajiet u tal-vetturi li jġorru t-tajr u l-bajd fl-aktar punt xieraq.

2.   Trobbija

(a)

Tekniki ta’ trobbija għandhom ikunu bbażati kemm jista’ jkun possibbli fuq il-prinċipju ta’ “trobbija protetta” u fuq il-prinċipju “kollha ġewwa/kollha barra”. Tindif, diżinfettar u tnaqqis fil-popolazzjoni għandhom isiru bejn qatgħat.

(b)

Stabbilimenti ta’ tkabbir tar-razza pura, u ta’ tkabbir u trobbija għandhom jilqgħu tjur biss:

mill-istabbiliment innifsu, u/jew

minn stabbilimenti ta’ tkabbir tar-razza pura, u ta’ tkabbir u trobbija fil-Komunità approvati bi qbil mal-Artikolu 6(a)(i), u/jew

importati minn pajjiżi terzi bi qbil ma’ din id-Direttiva.

(ċ)

Għandhom jiġu mħejjija regoli ta’ iġjene mill-amministrazzjoni tal-istabbiliment; il-persunal għandu jilbes ilbies tax-xogħol adattat u l-viżitaturi jilbsu lbies protettiv.

(d)

Il-bini, il-gallinari u t-tagħmir għandhom jinżammu f’kondizzjoni tajba.

(e)

Il-bajd għandu jiġi miġbur bosta drabi kuljum, u għandu jkun nadif u jiġi ddisinfettat kemm jista’ jkun malajr.

(f)

Il-bidwi għandu jinnotifika lill-veterinarju awtorizzat bi kwalunkwe varjazzjoni fir-rendiment tal-produzzjoni jew bi kwalunkwe sinjal ieħor li jnebbaħ il-preżenza ta’ mard kuntaġġuż tat-tjur. Malli jkun hemm suspett ta’ marda, il-veterinarju awtorizzat għandu jibgħat il-kampjuni meħtieġa sabiex issir dijanjożi jew sabiex tiġi konfermata dijanjożi lejn laboratorju approvat.

(g)

Għandha tinżamm storja, reġistru jew mezz ta’ żamma ta’ data dwar il-qatgħa għal kull qatgħa għal mill-inqas sentejn wara t-tneħħija tal-qatgħa u għandha turi.

wasla u tluq,

rendiment fil-produzzjoni,

mard u mortalità bil-kawżi tagħhom,

kwalunkwe test tal-laboratorji u r-riżultati tagħhom,

il-post tal-oriġini tat-tajr,

id-destinazzjoni tal-bajd.

(h)

Meta ikun hemm marda kuntaġġuża tat-tajr, ir-riżultati tat-testijiet tal-laboratorju għandhom jiġu kkomunikati immedjatament lill-veterinarju awtorizzat.

Postijiet tat-tfaqqis

1.   Faċilitajiet

(a)

Mafqas għandu jkun fiżikament u operazzjonalment separat mill-faċilitajiet tat-tkabbir. It-tqassim għandu jkun tali li jippermetti li l-unitajiet funzjonali varji mniżżla hawn taħt jitħallew separati:

ħażna tal-bajd u għoti tal-grad,

disinfettar,

pre-inkubazzjoni,

tifqis,

il-preparazzjoni u l-ippakkjar tal-merkanzija għad-dispaċċ.

(b)

Il-bini għandu jkun protett kontra għasafar li jiġu minn barra u minn annimali gerriema; l-art u l-ħitan għandhom ikunu ta’ materjali li jifilħu, li ma jgħaddix ilma minnhom u li jistgħu jiġu maħsula; id-dawl naturali jew artifiċjali u ċ-ċirkolazzjoni ta’ arja u s-sistemi tat-temperatura għandhom ikunu ta’ tip addattat; għandu jkun hemm provvediment għat-tneħħija iġjenika ta’ skart (bajd u flieles).

(ċ)

It-tagħmir għandu jkollu uċuħ lixxi u li ma jgħaddix ilma minnhom.

2.   Operazzjoni

(a)

L-operazzjoni għandha tkun ibbażata fuq ċirkwit minn naħa waħda biss għal bajd, tagħmir mobbli u persunal.

(b)

Bajd għat-tfaqqis għandu jkun:

minn stabbilimenti tat-tkabbir tar-razza pura tal-Komunità jew minn stabbilimenti tat-tkabbir approvati b’konformità mal-Artikolu 6(a)(i),

importat minn pajjiżi terzi b’konformità ma’ din id-Direttiva.

(ċ)

Għandhom jiġu mfassla regoli ta’ iġjene mill-amministrazzjoni tal-istabbiliment; il-persunal għandu jilbes ilbies tax-xogħol xieraq u viżitaturi għandhom jilbsu ilbies protettiv.

(d)

Il-bini u t-tagħmir għandhom jinżammu f’kondizzjoni tajba.

(e)

Is-segwenti għandhom jiġu ddisinfettati:

bajd, bejn iż-żmien ta’ meta jaslu u l-proċess ta’ inkubazzjoni,

l-inkubaturi, regolarment,

l-imfaqas u t-tagħmir, wara t-tfaqqis ta’ kull qatgħa.

(f)

Għandu jintuża programm ta’ kontroll tal-kwalità mikrobijoloġiku sabiex jistma l-istat tas-saħħa tal-mafqas.

(g)

Il-bidwi għandu jinnotifika lill-veterinarju awtorizzat bi kwalunkwe varjazzjoni fir-rendiment tal-produzzjoni jew bi kwalunkwe sinjal ieħor li jissuġġerixxi l-preżenza ta’ marda kuntaġġuża tat-tjur. Malli jkun hemm suspett ta’ marda kuntaġġuża, il-veterinarju awtorizzat għandu jibgħat il-kampjuni meħtieġa sabiex issir jew tiġi kkonfermata d-dijanjożi lejn laboratorju approvat u jinforma lill-awtorità veterinarja kompetenti, li għandha tiddeċiedi fuq il-miżuri xierqa li għandhom jittieħdu.

(h)

Storja tal-qatgħa, reġistru jew mezz ta’ żamma tad-data għandhom jinżammu għal mill-inqas sentejn li juru, jekk ikun possibbli skont il-qatgħa:

l-oriġini tal-bajd u d-data ta’ meta waslu,

kemm ifaqqsu,

kwalunkwe anormalità,

kwalunkwe test tal-laboratorju u r-riżultati tiegħu,

dettalji ta’ kwalunkwe programm ta’ tilqim,

in-numru u d-destinazzjoni tal-bajd inkubati li ma jkunux faqqsu,

id-destinazzjoni tal-flieles ta’ jum.

(i)

Meta jkun hemm marda kuntaġġuża tat-tajr, ir-riżultati tat-testijiet tal-laboratorju għandhom jiġu kkomunikati immedjatament lill-veterinarju awtorizzat.

KAPITOLU III

PROGRAMM TA’ SORVELJANZA TAL-MARD

Mingħajr preġudizzju għall-miżuri tas-saħħa u għall-Artikoli 16 u 17, programmi ta’ sorveljanza tal-mard għandhom, bħala minimu, ikunu jinkludu sorveljanza tal-infezzjonijiet u l-ispeċi elenkati hawn taħt.

Infezzjonijiet ta’ Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum u Salmonella arizonae

1.   Speċi kkonċernati

(a)

Salmonella pullorum et gallinarum: tjur, dundjani, fargħuni, summien, faġani, perniċi u papri.

(b)

Salmonella arizonae: dundjani.

2.   Programm ta’ sorveljanza tal-mard

(a)

Għandhom jintużaw testijiet seroloġiċi u/jew batterjoloġiċi sabiex jiġi stabbilit jekk ikunx hemm infezzjoni.

(b)

Għandhom jittieħdu kampjuni, kif ikun addattat, minn demm, flieles ta’ sekonda kwalità, rix jew trab meħud minn imfaqas, titjir meħud minn mal-ħitan tal-mafqas, żibel jew ilma minn ħwat.

(ċ)

Meta jittieħdu l-kampjuni tad-demm minn qatgħa għall-ittestjar seroloġiku għal Salmonella pullorum jew Salmonella arizonae, għandu jingħata każ tal-prevalenza tal-infezzjoni fil-pajjiż ikkonċernat u l-inċidenza tagħha fl-imgħoddi fl-istabbiliment sabiex ikun stabbilit in-numru ta’ kampjuni li jkunu jridu jittieħdu.

Il-qatgħat għandhom jiġu spezzjonati matul kull perjodu ta’ meta jbidu fl-aħjar żmien meta tkun tista’ tiġi individwata l-marda.

Infezzjonijiet Mycoplasma gallisepticum u Mycoplasma meleagridis

1.   Speċi kkonċernati

(a)

Mycoplasma gallisepticum: tjur u dundjani.

(b)

Mycoplasma meleagridis: dundjani.

2.   Programm ta’ sorveljanza tal-mard

(a)

Il-preżenza ta’ infezzjoni għandha tiġi ttestjata permezz tal-ittestjar seroloġiku u/jew batterjoloġiku u/jew bil-preżenza ta’ feriti ta’ sacculitis tal-arja fi flieles ta’ jum u fi frieħ ta’ dundjani.

(b)

Għandhom jittieħdu kampjuni għall-ittestjar, kif ikun addattat, minn demm, flieles ta’ jum u frieħ ta’ dundjani, spermi, jew titjir meħuda mit-trakea, mill-kloaka jew mill-ibwieq tal-arja.

(ċ)

Testijiet sabiex tiġi individwata Mycoplasma gallisepticum jew Mycoplasma meleagridis għandhom isiru fuq kampjun rappreżentattiv sabiex titħalla li ssir sorveljanza kontinwa tal-infezzjoni matul it-trobbija u matul il-perjodu ta’ meta jbidu, i.e. eżattament qabel il-bidu ta’ meta jbidu u kull tliet xhur minn hemm ‘il quddiem.

C.   Riżultati u miżuri li għandhom jittieħdu

Jekk ma jkun hemm l-ebda reatturi, it-test jitqies negattiv. Inkella, il-qatgħa tkun issuspettata u l-miżuri speċifikati fil-Kapitolu IV jkollhom jiġu applikati għaliha.

D.   Fil-każ ta’ ishma li jkunu magħmulin minn żewġ unitajiet ta’ produzzjoni separati jew aktar, l-awtorità veterinarja kompetenti tista’ tidderoga minn dawn il-miżuri fir-rigward tal-unitajiet tal-produzzjoni b’saħħithom fuq sehem li jkun infettat sakemm il-veterinarju awtorizzat ikun ikkonferma li l-istruttura u d-daqs ta’ dawn l-unitajiet tal-produzzjoni u l-ħidmiet imwettqa fihom ikunu tali li l-unitajiet tal-produzzjoni jipprovdu faċilitajiet separati għal kollox għal ilqugħ, żamma u tmigħ, sabiex il-marda inkwistjoni ma tkunx tista’ tinfirex minn unità ta’ produzzjoni għal oħra.

KAPITOLU IV

KRITERJI SABIEX APPROVAZZJONI TA’ STABBILIMENT TIĠI SOSPIŻA JEW IRTIRATA

1.   L-approvazzjoni mogħtija lil stabbiliment għandha tiġi sospiża:

(a)

meta l-kondizzjonijiet stabbiliti fil-Kapitolu II ma jkunux sodisfatti aktar;

(b)

sakemm tkun ġiet magħmula investigazzjoni adattata għall-marda, jekk:

ikun hemm suspett tal-influwenza tat-tjur jew tal-marda Newcastle fl-istabbiliment,

l-istabbiliment ikun irċieva tajr jew bajd għat-tfaqqis minn stabbiliment b’suspett jew li fil-fatt ikun infettat bl-influwenza tat-tjur jew bil-marda Newcastle,

ikun sar kuntatt, li jista’ jittrasmetti l-infezzjoni, bejn l-istabbiliment u s-sit ta’ tfaqqigħ tal-influwenza tat-tjur jew tal-marda Newcastle;

(ċ)

sakemm isiru t-testijiet il-ġodda, jekk ir-riżulatati ta’ sorveljanza mwettqa bi qbil mal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-Kapitoli II u III għall-infezzjoni permezz ta’ Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum jew Mycoplasma meleagridis jagħtu bidu biex wieħed jissuspetta l-infezzjoni;

(d)

sakemm jintemmu l-miżuri adattati meħtieġa mill-veterinarju uffiċjali, jekk jinstab li l-istabbiliment ma jkunx f’konformità mal-ħtiġiet tal-Kapitolu I, punt 1 (a), (b) u (c).

2.   Approvazzjoni għandha tiġi rtirata:

(a)

jekk ikun hemm influwenza tat-tjur jew il-marda Newcastle fl-istabbiliment;

(b)

jekk it-tieni test tat-tip addattat jikkonferma l-preżenza tal-infezzjoni b’Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum jew Mycoplasma meleagridis;

(ċ)

jekk, wara t-tieni avviż mogħti mill-veterinarju uffiċjali, ma tkunx ittieħdet azzjoni sabiex l-istabbiliment jinġieb f’konformità mal-ħtiġiet tal-Kapitolu I, punt 1 punt 1(a), (b) u (c).

3.   Kondizzjonijiet sabiex approvazzjoni tingħata lura jekk:

(a)

approvazzjoni tkun ġiet irtirata minħabba l-okkorrenza tal-influwenza tat-tjur jew tal-marda Newcastle, din tista’ tingħata lura fi żmien 21 ġurnata wara t-tindif u d-disinfettar jekk ikun sar qtil sanitarju;

(b)

tkun ġiet irtirata approvazzjoni minħabba infezzjoni kkawżata permezz ta’:

Salmonella pullorum et gallinarum, jew Salmonella arizonae, din tista’ tingħata lura wara li jkunu ġew irrekordjati r-riżultati negattivi f’żewġ testijiet imwettqa b’intervall ta’ mill-inqas 21 ġurnata fuq l-istabbiliment u wara disinfettar wara l-qtil sanitarju tal-qatgħa infettata,

Mycoplasma gallisepticum jew Mycoplasma meleagridis, din tista’ tingħata lura wara li jkunu ġew irrekordjati riżultati negattivi f’żewġ testijiet imwettqa fuq il-qatgħa kollha b’intervall ta’ mill-inqas 60 ġurnata.


ANNESS III

KONDIZZJONIJIET TAT-TILQIM TAT-TAJR

1.   Il-vaċċini użati għat-tilqim tat-tjur jew qatgħat li jipproduċu l-bajd għat-tfaqqis iridu jkollhom awtorizzazzjoni għall-kummerċ maħruġha mill-awtorita’ kompetenti tal-Istat Membru li fih il-vaċċin ikun użat.

2.   Il-kriterja għall-użu tal-vaċċini kontra l-marda Newcastle fil-kuntest tal-programmi ta’ tilqim bħala rutina tista tkun iddeterminata mill-Kummissjoni.


ANNESS IV

ĊERTIFIKATI VETERINARJI GĦALL-KUMMERĊ INTRA-KOMUNITARJU

(Mudelli 1 sa 6)

MUDELL 1

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

MUDELL 2

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

MUDELL 3

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

MUDELL 4

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

MUDELL 5

Image

Test ta 'immaġni