ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2009.342.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 342

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
22 ta' Diċembru 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament (KE) 1221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar il-parteċipazzjoni volontarja ta’ organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta’ ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 761/2001 u d-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2001/681/KE u 2006/193/KE

1

 

*

Regolament (KE) Nru 1222/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar it-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali oħra ( 1 )

46

 

*

Regolament (KE) 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-prodotti kożmetiċi ( 1 )

59

 


 

(1)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

22.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 342/1


REGOLAMENT (KE) 1221/2009 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-25 ta’ Novembru 2009

dwar il-parteċipazzjoni volontarja ta’ organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta’ ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 761/2001 u d-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2001/681/KE u 2006/193/KE

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 175 (1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (3),

Billi:

(1)

L-Artikolu 2 tat-Trattat jipprevedi li l-Komunità, fost kompiti oħra, għandha tippromwovi t-tkabbir sostenibbli fil-Komunità kollha.

(2)

Id-Deċiżjoni Nru 1600/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Lulju 2002 li tniżżel is-Sitt Programm ta’ Azzjoni tal-Komunità Ambjentali (4) tidentifika t-titjib tal-kollaborazzjoni u s-sħubija mal-intrapriżi bħala approċċ strateġiku sabiex jintlaħqu l-objettivi ambjentali. L-impenji volontarji huma parti essenzjali minnu. L-inkoraġġiment ta’ parteċipazzjoni usa’ fl-Iskema Komunitarja ta’ ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) u l-iżvilupp ta’ inizjattivi li jinkoraġġixxu lill-organizzazzjonijiet biex jippublikaw rapporti rigorużi u vverifikati b’mod independenti dwar il-prestazzjoni tal-iżvilupp ambjentali jew sostenibbli jitqiesu bħala meħtieġa f’dan il-kuntest.

(3)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ April 2007 dwar ir-reviżjoni ta’ nofs il-perjodu tas-Sitt Programm ta’ Azzjoni Ambjentali Komunitarju tirrikonoxxi li huwa meħtieġ li jittejjeb il-funzjonament ta’ strumenti volontarji li ġew iddisinjati għall-industrija u li dawk l-istrumenti għandhom potenzjal kbir iżda għadhom ma ġewx żviluppati bis-sħiħ. Hija tappella lill-Kummissjoni biex tirrivedi -l-istrumenti sabiex tippromwovi l-parteċipazzjoni tagħhom u tnaqqas il-piż amministrattiv għall-ġestjoni tagħhom.

(4)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta’ Lulju 2008 dwar il-Konsum u l-Produzzjoni Sostenibbli u l-Pjan ta’ Azzjoni għal Politika Industrijali Sostenibbli tirrikonoxxi li l-EMAS tgħin lill-kumpanniji jottimizzaw il-proċessi ta’ produzzjoni tagħhom, filwaqt li jnaqqsu l-impatti ambjentali u jagħmlu użu aktar effettiv tar-riżorsi.

(5)

Għall-fini li jiġi promoss approċċ koerenti bejn l-istrumenti leġislattivi żviluppati fuq il-livell Komunitarju fil-qasam tal-ħarsien ambjentali, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw kif ir-reġistrazzjoni fl-EMAS tista’ titqies fl-iżvilupp tal-leġislazzjoni jew kif din tista’ tintuża bħala għodda fl-infurzar tal-leġislazzjoni. Sabiex l-EMAS issir tappella aktar għall-organizzazzjonijiet, għandhom iqisu wkoll l-EMAS fil-linji politiċi tagħhom dwar il-kuntratti pubbliċi, u fejn xieraq, jirriferu għall-EMAS jew is-sistemi ta’ ġestjoni ambjentali ekwivalenti bħala kondizzjonijiet ta’ prestazzjoni fil-kuntratt ta’ xogħlijiet u servizzi.

(6)

L-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 761/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Marzu 2001 li jippermetti l-parteċipazzjoni volontarja ta’ organizzazzjonijiet fl-iskema Komunitarja għall-immaniġġjar tal-ambjent u verifika (EMAS) (5) jipprevedi li l-Kummissjoni għandha tirrivedi l-EMAS fid-dawl tal-esperjenza miksuba matul l-operazjoni tagħha u tipproponi emendi xierqa lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(7)

L-applikazzjoni ta’ skemi ta’ ġestjoni ambjentali, inkluża l-EMAS kif stabbilita fir-Regolament (KE) Nru 761/2001, wriet l-effettività tagħhom fil-promozzjoni tat-titjib tal-prestazzjoni ambjentali tal-organizzazzjonijiet. Madankollu, hemm il-ħtieġa li jiżdied l-ammont ta’ organizzazzjonijiet li jipparteċipaw fl-iskema sabiex jintlaħaq impatt ġenerali akbar ta’ titjib ambjentali. Għal dan il-għan, l-esperjenza miġbura mill-implimentazzjoni ta’ dak ir-Regolament għandha tintuża biex tittejjeb il-kapaċità tal-EMAS li twassal għal titjib fil-prestazzjoni ambjentali globali tal-organizzazzjonijiet.

(8)

L-organizzazzjonijiet għandhom jiġu mħeġġa jipparteċipaw fl-EMAS fuq bażi volontarja u jistgħu jakkwistaw valur miżjud f’termini tal-kontroll regolatorju, tat-tfaddil fl-infiq u tad-dehra pubblika, kemm-il darba jkunu kapaċi jagħtu prova ta’ titjib fil-prestazzjoni ambjentali tagħhom.

(9)

L-EMAS għandha tkun disponibbli għall-organizzazzjonijiet kollha, ġewwa u barra l-Komunità, li l-attivitajiet tagħhom għandhom impatt ambjentali. L-EMAS għandha tipprovdi mezz biex dawk l-organizzazzjonijiet ikunu jistgħu jiġġestixxu dak l-impatt u jtejbu l-prestazzjoni ambjentali globali tagħhom.

(10)

L-organizzazzjonijiet, speċjalment l-organizzazzjonijiet iż-żgħar, għandhom jiġu inkoraġġuti jieħdu sehem fl-EMAS. Il-parteċipazzjoni tagħhom għandha tiġi promossa billi jiġi ffaċilitat l-aċċess għal informazzjoni, għal fondi eżistenti ta’ appoġġ u għal istituzzjonijiet pubbliċi u billi jiġu stabbiliti u promossi miżuri ta’ assistenza teknika.

(11)

L-organizzazzjonijiet li jimplimentaw sistemi oħra ta’ ġestjoni ambjentali u li jkunu jridu jaqilbu għall-EMAS għandhom ikunu jistgħu jagħmlu dan bl-aktar mod faċli possibbli. Għandhom jiġu kkunsidrati rabtiet ma’ skemi oħra ta’ ġestjoni ambjentali.

(12)

L-organizzazzjonijiet b’siti li jinsabu fi Stat Membru wieħed jew aktar għandhom ikunu jistgħu jirreġistraw dawk is-siti kollha jew numru minnhom taħt reġistrazzjoni waħda.

(13)

Il-mekkaniżmu għall-istabbiliment tal-konformità ta’ organizzazzjoni mar-rekwiżiti ġuridiċi applikabbli relatati mal-ambjent għandu jissaħħaħ sabiex tittejjeb il-kredibbiltà tal-EMAS u, b’mod partikolari, sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jnaqqsu l-piż amministrattiv tal-organizzazzjonijiet irreġistrati permezz tad-deregolazzjoni jew eżenzjoni regolatorja.

(14)

Il-proċess ta’ implimentazzjoni tal-EMAS għandu jinkludi l-involviment tal-impjegati u l-ħaddiema tal-organizzazzjoni peress li dan iżid is-sodisfazzjon li jieħdu minn xogħlhom, kif ukoll l-għarfien dwar kwistjonijiet ambjentali li jistgħu jiġu replikati fl-ambjent tax-xogħol u barra minnu.

(15)

Il-logo tal-EMAS għandu jservi ta’ għodda ta’ komunikazzjoni u ta’ kummerċjalizzazzjoni li tappella għall-organizzazzjonijiet, li trawwem il-kuxjenza tal-bejjiegħa u ta’ partijiet interessati oħra dwar l-EMAS. Ir-regoli għall-użu tal-logo tal-EMAS għandhom jiġu ssimplifikati bl-użu ta’ logo uniku u r-restrizzjonijiet eżistenti għandhom jitneħħew għajr dawk marbuta mal-prodott u l-imballaġġ. M’għandux ikun hemm konfużjoni mat-tikketti ambjentali tal-prodotti.

(16)

L-ispejjeż u l-miżati għar-reġistrazzjoni fl-EMAS għandhom ikunu raġonevoli u proporzjonati mad-daqs tal-organizzazzjoni u mal-ħidma li jkollha ssir mill-Korpi Kompetenti. Mingħajr preġudizzju għar-regoli tat-Trattat dwar għajnuna mill-Istat, għall-organizzazzjonijiet iż-żgħar għandhom jitqiesu eżenzjonijiet jew tnaqqis mill-miżati.

(17)

L-organizzazzjonijiet għandhom jipproduċu u jippubblikaw dikjarazzjonijiet ambjentali perjodiċi li jipprovdu lill-pubbliku u partijiet interessati oħra bl-informazzjoni dwar il-konformità tagħhom mar-rekwiżiti ġuridiċi applikabbli relatati mal-ambjent u l-prestazzjoni ambjentali tagħhom.

(18)

Sabiex tiġi żgurata r-rilevanza u l-komparabiltà tal-informazzjoni, ir-rappurtar dwar il-prestazzjoni ambjentali tal-organizzazzjonijiet għandu jkun abbażi ta’ indikaturi ġeneriċi ta’ prestazzjoni speċifiċi għas-settur li jiffokaw fuq oqsma ambjentali ewlenin fil-livell ta’ proċess u prodott bl-użu ta’ punti ta’ referenza u skali xierqa. Dan għandu jgħin lill-organizzazzjonijiet iqabblu l-prestazzjoni ambjentali tagħhom kemm matul perijodi differenti ta’ rappurtar u mal-prestazzjoni ambjentali ta’ organizzazzjonijiet oħra.

(19)

Għandhom jiġu żviluppati, permezz tal-iskambju ta’ informazzjoni u l-kollaborazzjoni bejn l-Istati Membri, dokumenti ta’ referenza li jinkludu l-aqwa prattika ta’ ġestjoni ambjentali u indikaturi ta’ prestazzjoni ambjentali għal setturi speċifiċi. Dawk id-dokumenti għandhom jgħinu lill-organizzazzjonijiet jiffokaw aħjar fuq l-aspetti ambjentali l-aktar importanti f’settur partikolari.

(20)

Ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-swieq marbuta mal-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti (6), jorganizza l-akkreditazzjoni fuq il-livell nazzjonali u dak Ewropew u jistabbilixxi l-qafas globali għall-akkreditazzjoni. Dan ir-Regolament għandu jikkomplementa dawk ir-regoli safejn huwa meħtieġ, filwaqt li jqis il-karatteristiċi speċifiċi tal-EMAS, bħall-ħtieġa li jiġi żgurat livell għoli ta’ kredibbiltà lejn il-partijiet interessati, speċjalment Stati Membri u, fejn xieraq, għandu jistabbilixxi regoli aktar speċifiċi. Id-dispożizzjonijiet tal-EMAS għandhom jiżguraw u jtejbu kontinwament il-kompetenza tal-verifikaturi ambjentali billi jiġu previsti sistema ta’ akkreditazzjoni jew liċenzjar indipendenti u newtrali, taħriġ u sorveljanza xierqa tal-attivitajiet tagħhom u b’hekk ikunu ggarantiti t-trasparenza u l-kredibbiltà tal-organizzazzjonijiet li jieħdu sehem fl-EMAS.

(21)

Meta Stat Membru jiddeċiedi li ma jużax akkreditazzjoni għall-EMAS, għandu japplika l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 765/2008.

(22)

Għandhom jitwettqu attivitajiet ta’ promozzjoni u ta’ appoġġ kemm mill-Istati Membri kif ukoll mill-Kummissjoni.

(23)

Mingħajr ħsara għar-regoli tat-Trattat dwar għajnuna mill-Istat, l-Istati Membri għandhom jagħtu inċentivi lill-organizzazzjonijiet reġistrati, bħall-aċċess għal finanzjament jew inċentivi fiskali fil-qafas ta’ skemi li jappoġġaw il-prestazzjoni ambjentali tal-industrija, kemm-il darba l-organizzazzjonijiet ikunu kapaċi jagħtu prova ta’ titjib fil-prestazzjoni ambjentali tagħhom.

(24)

L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiżviluppaw u jimplimentaw miżuri speċifiċi mmirati lejn parteċipazzjoni akbar fl-EMAS mill-organizzazzjonijiet, b’mod partikolari l-organizzazzjonijiet iż-żgħar.

(25)

Bl-għan li tiġi żgurata applikazzjoni armonizzata ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha, jekk ikun xieraq, tipproduċi dokumenti ta’ referenza settorjali fil-qasam kopert minn dan ir-Regolament wara programm ta’ prijorità.

(26)

Dan ir-Regolament għandu jiġi rivedut, jekk xieraq, fi żmien ħames snin mid-dħul fis-seħħ tiegħu fid-dawl tal-esperjenza miksuba.

(27)

Dan ir-Regolament jieħu post ir-Regolament (KE) Nru 761/2001 li għalhekk għandu jiġi mħassar.

(28)

Minħabba li l-elementi utli tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2001/680/KE tas-7 ta’ Settembru 2001 dwar gwida għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 761/2001 li jippermetti l-parteċipazzjoni volontarja ta’ organizzazzjonijiet fl-iskema Komunitarja għall-immaniġġjar tal-ambjent u verifika (EMAS) (7) u tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/532/KE tal-10 ta’ Lulju 2003 dwar gwida għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 761/2001 li jippermetti l-parteċipazzjoni volontarja ta’ organizzazzjonijiet fl-iskema Komunitarja għall-immaniġġjar tal-ambjent u verifika (EMAS) għall-għażla u l-użu ta indikaturi ta’ prestazzjoni ambjentali (8) huma inklużi f’dan ir-Regolament, dawk l-atti m’għandhomx jintużaw aktar għaliex ġew sostitwiti b’dan ir-Regolament.

(29)

Ladarba l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li tinħoloq skema unika kredibbli u li jiġi evitat l-istabbiliment ta’ skemi nazzjonali differenti, ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jistgħu għalhekk, minħabba l-skala u l-effetti tiegħu, jinkisbu aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Konformement mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet.

(30)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (9).

(31)

B’mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tistabbilixxi proċeduri għall-evalwazzjoni bejn il-pari tal-Korpi Kompetenti, tiżviluppa dokumenti ta’ referenza settorjali, tirrikonoxxi sistemi ta’ ġestjoni ambjentali eżistenti, jew partijiet minnhom, għall-konformità mar-rekwiżiti korrispondenti ta’ dan ir-Regolament u li temenda l-Annessi I sa VIII. Billi dawk il-miżuri huma ta’ ambitu ġenerali u huma mfasslin biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, fost oħrajn, billi jissupplimentawh b’elementi mhux essenzjali ġodda, huma għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(32)

Ladarba jinħtieġ perijodu ta’ żmien biex jiġi żgurat li l-qafas għall-funzjonament xieraq ta’ dan ir-Regolament ikun ġie stabbilit, l-Istati Membri għandu jkollhom perijodu ta’ 12-il xahar mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament biex jemendaw il-proċeduri segwiti mill-Korpi ta’ Akkreditazzjoni u mill-Korpi Kompetenti skont id-dispożizjonijiet korrispondenti ta’ dan ir-Regolament. F’dak il-perijodu ta’ 12-il xahar, il-Korpi ta’ Akkreditazzjoni u l-Korpi Kompetenti għandhom jitħallew ikomplu japplikaw il-proċeduri stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 761/2001,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Għan

B’dan hija stabbilita skema Komunitarja għall-ġestjoni u l-verifika ambjentali, minn hawn ‘l quddiem imsejħa “EMAS”, li tippermetti l-parteċipazzjoni volontarja minn organizzazzjonijiet li jinsabu fil-Komunità jew barra minnha.

L-għan tal-EMAS, bħala strument importanti tal-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-Konsum u l-Produzzjoni Sostenibbli u l-Politika Industrijali Sostenibbli, huwa l-promozzjoni ta’ titjib kontinwu fil-prestazzjoni ambjentali tal-organizzazzjonijiet permezz tal-istabbiliment u l-implimentazzjoni ta’ sistemi ta’ ġestjoni ambjentali mill-organizzazzjonijiet, l-evalwazzjoni sistematika, oġġettiva u perjodika tal-prestazzjoni ta’ sistemi bħal dawn, l-għoti ta’ informazzjoni dwar prestazzjoni ambjentali, djalogu miftuħ mal-pubbliku u ma’ partijiet interessati oħra u involviment attiv tal-impjegati f’organizzazzjonijiet u f’taħriġ xieraq.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“politika ambjentali” tfisser l-intenzjonijiet u d-direzzjoni globali ta’ organizzazzjoni marbuta mal-prestazzjoni ambjentali tagħha kif imfissra b’mod formali mill-maniġment fi skala għolja, inkluża l-konformità mar-rekwiżiti ġuridiċi applikabbli, rilevanti għall-ambjent u wkoll impenn għal titjib kontinwu tal-prestazzjoni ambjentali. Din tipprovdi qafas għall-azzjoni u għat-tfassil ta’ objettivi u miri ambjentali;

(2)

“prestazzjoni ambjentali” tfisser ir-riżultati li jistgħu jitkejlu tal-ġestjoni ta’ organizzazzjoni tal-aspetti ambjentali tagħha;

(3)

“konformità ġuridika” tfisser implimentazzjoni sħiħa tar-rekwiżiti ġuridiċi applikabbli, inkluż il-kondizzjonijiet għall-permessi, fir-rigward tal-ambjent;

(4)

“aspett ambjentali” tfisser element tal-attivitajiet, il-prodotti jew is-servizzi ta’ organizzazzjoni li għandu jew li jista’ jkollu impatt fuq l-ambjent;

(5)

“aspett ambjentali sinifikattiv” tfisser aspett ambjentali li għandu jew li jista’ jkollu impatt ambjentali sinifikattiv;

(6)

“aspett ambjentali dirett” tfisser aspett ambjentali assoċjat ma’ attivitajiet, prodotti u servizzi tal-organizzazzjoni nnifisha li fuqhom hija għandha kontroll dirett tal-ġestjoni;

(7)

“aspett ambjentali indirett” tfisser aspett ambjentali li jista’ jirriżulta mill-interazzjoni ta’ organizzazzjoni ma’ partijiet terzi u li jista’ jiġi influwenzat sa livell raġonevoli mill-organizzazzjoni;

(8)

“impatt ambjentali” tfisser kwalunkwe bidla fl-ambjent, kemm jekk ta’ ħsara kif ukoll jekk benefiċjali, li tirriżulta kompletament jew parzjalment mill-attivitajiet, il-prodotti jew is-servizzi ta’ organizzazzjoni;

(9)

“reviżjoni ambjentali” tfisser analiżi komprensiva inizjali tal-aspetti ambjentali, l-impatti ambjentali u l-prestazzjoni ambjentali relatati mal-attivitajiet, il-prodotti u s-servizzi ta’organizzazzjoni;

(10)

“programm ambjentali” tfisser deskrizzjoni tal-miżuri, ir-responsabbiltajiet u l-mezzi meħuda jew previsti sabiex jinkisbu l-objettivi u l-miri ambjentali u l-iskadenzi għall-ksib tal-objettivi u l-miri ambjentali;

(11)

“objettiv ambjentali” tfisser mira ambjentali globali, li tirriżulta mill-politika ambjentali, li organizzazzjoni tiffissa għaliha nnifisha li tikseb, u li hija kkwantifikata fejn prattikabbli;

(12)

“mira ambjentali” tfisser rekwiżit dettaljat ta’ prestazzjoni, li jirriżulta mill-objettivi ambjentali, applikabbli għal organizzazzjoni jew għal partijiet minnha, u li jeħtieġ li jiġi stabbilit u milħuq sabiex jinkisbu dawk l-objettivi;

(13)

“sistema ta’ ġestjoni ambjentali” tfisser il-parti tas-sistema ta’ ġestjoni globali li tinkludi l-istruttura organizzattiva, l-attivitajiet ta’ ppjanar, ir-responsabbiltajiet, il-prassi, il-proċeduri, il-proċessi u r-riżorsi għall-iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-ksib, ir-reviżjoni u ż-żamma tal-politika ambjentali u l-ġestjoni tal-aspetti ambjentali;

(14)

“l-aqwa prassi ta’ ġestjoni ambjentali” tfisser l-aktar sistema effettiva ta’ ġestjoni ambjentali li tista’ tiġi implimentata minn organizzazzjonijiet f’settur rilevanti u li tista’ tirriżulta fl-aqwa prestazzjoni ambjentali f’kondizzjonijiet ekonomiċi u tekniċi partikolari;

(15)

“bidla sostanzjali” tfisser kwalunkwe bidla fl-operat, l-istruttura, l-amministrazzjoni, il-proċessi, l-attivitajiet, il-prodotti jew is-servizzi ta’ organizzazzjoni li jkollhom jew jista’ jkollhom impatt sinifikanti fuq is-sistema ta’ ġestjoni tal-ambjent tal-organizzazzjoni, l-ambjent jew is-saħħa tal-bniedem;

(16)

“verifika ambjentali interna” tfisser evalwazzjoni sistematika, dokumentata, perjodika u oġġettiva tal-prestazzjoni ambjentali ta’ organizzazzjoni, is-sistema u l-proċessi ta’ ġestjoni mfasslin biex iħarsu l-ambjent;

(17)

“awditur” tfisser individwu jew grupp ta’ individwi, li jappartjeni għal organizzazzjoni nnifisha jew persuna fiżika jew ġuridika minn barra l-organizzazzjoni, li taġixxi f’isem dik l-organizzazzjoni, li twettaq valutazzjoni, b’mod partikolari, tas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali fis-seħħ u li tiddetermina l-konformità mal-politika ambjentali u l-programm tal-organizzazzjoni, inkluża l-konformità mar-rekwiżiti ġuridiċi applikabbli relatati mal- ambjent;

(18)

“dikjarazzjoni ambjentali” tfisser l-informazzjoni komprensiva għall-pubbliku u partijiet interessati oħrajn rigward:

(a)

l-istruttura u l-attivitajiet ta’ organizzazzjoni;

(b)

il-politika ambjentali u s-sistema ta’ ġestjoni ambjentali tagħha;

(c)

l-aspetti u l-impatti ambjentali tagħha;

(d)

il-programm, l-objettivi u l-miri ambjentali tagħha;

(e)

il-prestazzjoni ambjentali u l-konformità ma’ obbligi ġuridiċi applikabbli relatati mal-ambjent kif stipulat fl-Anness IV;

(19)

“dikjarazzjoni ambjentali aġġornata” tfisser l-informazzjoni komprensiva għall-pubbliku u partijiet interessati oħra li fiha aġġornamenti tad-dikjarazzjoni ambjentali li ġiet ivvalidata l-aħħar, fir-rigward tal-prestazzjoni ambjentali tal-organizzazzjoni u l-konformità tagħha mal-obbligi ġuridiċi applikabbli relatati mal-ambjent kif stipulat fl-Anness IV;

(20)

“verifikatur ambjentali” tfisser

(a)

korp ta’ valutazzjoni tal-konformità kif definit fir-Regolament (KE) Nru 765/2008 jew kwalunkwe assoċjazzjoni jew grupp li jkun kiseb l-akkreditazzjoni skont dan ir-Regolament; jew

(b)

kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, jew kwalunkwe assoċjazzjoni jew grupp ta’ persuni bħal dawn li tkun kisbet liċenzja biex tagħmel verifika u validazzjoni skont dan ir-Regolament;

(21)

“organizzazzjoni” tfisser kumpannija, korporazzjoni, ditta, intrapriża, awtorità jew istituzzjoni, li tinsab ġewwa jew barra l-Komunità, jew parti jew kombinazzjoni minnha, kemm jekk inkorporata kif ukoll jekk le, pubblika jew privata li jkollha l-funzjonijiet u amministrazzjoni tagħha stess;

(22)

“sit” tfisser lokalità ġeografika distinta taħt il-kontroll tal-ġestjoni ta’ organizzazzjoni li tkopri l-attivitajiet, il-prodotti u s-servizzi, inklużi l-infrastruttura, it-tagħmir u l-materjali kollha; sit huwa l-iżgħar entità li għandha tiġi kkunsidrata għar-reġistrazzjoni;

(23)

“cluster” tfisser grupp ta’ organizzazzjonijiet indipendenti relatati ma’ xulxin permezz ta’ prossimità ġeografika jew attivitajiet ta’ negozju li konġuntament jimplimentaw sistema ta’ ġestjoni ambjentali;

(24)

“verifika” tfisser il-proċess ta’ valutazzjoni tal-konformità mwettaq minn verifikatur ambjentali biex jintwera jekk ir-reviżjoni ambjentali, il-politika ambjentali, is-sistema ta’ ġestjoni ambjentali u l- verifika ambjentali interna ta’ organizzazzjoni u l-implimentazzjoni tagħhom jissodisfawx ir-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament;

(25)

“validazzjoni” tfisser il-konferma mill-verifikatur ambjentali li jkun wettaq il-verifika, li l-informazzjoni u d-data fid-dikjarazzjoni ambjentali ta’ organizzazzjoni u l-aġġornament ambjentali tagħha jkunu affidabbli, kredibbli u korretti u li din id-data, ir-reviżjoni ambjentali, il-politika ambjentali, is-sistema ta’ ġestjoni ambjentali, u l-verifika ambjentali interna jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament;

(26)

“awtoritajiet ta’ infurzar” tfisser l-awtoritajiet kompetenti rilevanti kif identifikati mill-Istati Membri biex jidentifikaw, jipprevjenu u jinvestigaw ksur tar-rekwiżiti ġuridiċi applikabbli relatati mal-ambjent, u fejn meħtieġ, jieħdu azzjoni ta’ infurzar;

(27)

“indikatur ta’ prestazzjoni ambjentali” tfisser espressjoni speċifika li tippermetti l-kejl tal-prestazzjoni ambjentali ta’ organizzazzjoni;

(28)

“organizzazzjonijiet żgħar” tfisser:

(a)

intrapriżi mikro, żgħar jew ta’ daqs medju kif definiti fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta’ intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju (10); jew

(b)

awtoritajiet lokali li jiggvernaw inqas minn 10 000 abitant jew awtoritajiet pubbliċi oħra li jimpjegaw inqas minn 250 persuna u li jkollhom baġit annwali li ma jaqbiżx EUR 50 miljun, jew total annwali tal-karta tal-bilanċ li ma jaqbiżx EUR 43 miljun, inklużi dawn kollha li ġejjin:

(i)

gvern jew amministrazzjoni pubblika oħra, jew korpi pubbliċi konsultattivi fil-livell nazzjonali, reġjonali jew lokali;

(ii)

persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jwettqu funzjonijiet amministrattivi pubbliċi skont il-liġi nazzjonali, inklużi dmiritjiet, attivitajiet jew servizzi speċifiċi relatati mal-ambjent; u

(iii)

persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jkollhom responsabbiltajiet jew funzjonijiet pubbliċi, jew li jipprovdu servizzi pubbliċi, relatati mal-ambjent taħt il-kontroll ta’ korp jew persuna msemmija fil-punt (b).

(29)

“reġistrazzjoni korporattiva” tfisser reġistrazzjoni unika tas-siti kollha jew ta’ xi wħud mis-siti ta’ organizzazzjoni b’siti li jinsabu fi Stat Membru wieħed jew aktar jew f’pajjiżi terzi;

(30)

“Korp ta’ Akkreditazzjoni” tfisser korp nazzjonali ta’ akkreditazzjoni maħtur skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 li huwa responsabbli għall-akkreditazzjoni u s-sorveljanza tal-verifikaturi ambjentali.

(31)

“Korp ta’ Liċenzjar” tfisser korp maħtur b’konformità mal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 li huwa responsabbli għall-ħruġ ta’ liċenzji lil, u għas-sorveljanza ta, l-verifikaturi ambjentali.

KAPITOLU II

REĠISTRAZZJONI TA’ ORGANIZZAZZJONIJIET

Artikolu 3

Determinazzjoni ta’ Korp Kompetenti

1.   L-applikazzjonijiet għal reġistrazzjoni minn organizzazzjonijiet fi Stat Membru għandhom jitressqu lill-Korp Kompetenti f’dak l-Istat Membru.

2.   Organizzazzjoni b’siti li jinsabu fi Stat Membru jew pajjiż terz wieħed jew aktar tista’ tapplika għal reġistrazzjoni korporattiva unika tas-siti kollha jew ta’ xi wħud minn dawk is-siti.

L-applikazzjonijiet għal reġistrazzjoni korporattiva unika għandhom isiru lil Korp Kompetenti tal-Istat Membru li fih jinsabu l-kwartieri ġenerali jew iċ-ċentru ta’ ġestjoni magħżul mill-organizzazzjoni għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu.

3.   Applikazzjonijiet għal reġistrazzjoni minn organizzazzjonijiet barra l-Komunità, inkluża r-reġistrazzjoni korporattiva li jikkonsistu f’siti lokalizzati barra l-Komunità, għandhom isiru lil kwalunkwe Korp Kompetenti f’dawk l-Istati Membri li jipprovdu għar-reġistrazzjoni ta’ organizzazzjonijiet minn barra l-Komunità skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 11(1).

Dawk l-organizzazzjonijiet għandhom jiżguraw li l-verifikatur ambjentali li jagħmel il-verifika u li jivvalida s-sitema ta’ ġestjoni ambjentali tal-organizzazzjoni jkun akkreditat u liċenzjat fl-Istat Membru li fih l-organizzazzjoni tapplika għar-reġistrazzjoni.

Artikolu 4

Tħejjija għar-reġistrazzjoni

1.   L-organizzazzjonijiet li jkunu jixtiequ jirreġistraw għall-ewwel darba għandhom:

(a)

iwettqu reviżjoni ambjentali tal-aspetti ambjentali kollha tal-organizzazzjoni skont il-ħtiġijiet stabbiliti fl-Anness I u fil-punt A.3.1 tal-Anness II;

(b)

fid-dawl tar-riżultati tar-reviżjoni ambjentali, jiżviluppaw u jimplimentaw sistema ta’ ġestjoni ambjentali li tkopri r-rekwiżiti kollha msemmija fl-Anness II, u, fejn din tkun disponibbli, billi jqisu l-aqwa prassi ta’ ġestjoni ambjentali għas-settur rilevanti kif imsemmi fl-Artikolu 46(1)(a);

(c)

iwettqu verifika interna skont ir-rekwiżiti stabbiliti fil-punt A.5.5 tal-Anness II u l-Anness III;

(d)

jippreparaw diskjarazzjoni ambjentali skont l-Anness IV. Meta dokumenti ta’ referenza settorjali kif imsemmija fl-Artikolu 46 ikunu disponibbli għas-settur speċifiku, il-valutazzjoni tal-prestazzjoni ambjentali tal-organizzazzjoni għandha tieħu kont tad-dokument rilevanti.

2.   L-organizzazzjonijiet jistgħu jużaw l-assistenza msemmija fl-Artikolu 32 li tkun disponibbli fl-Istat Membru li fih l-organizzazzjoni tapplika għar-reġistrazzjoni.

3.   L-organizzazzjonijiet li jkollhom sistema ċċertifikata ta’ ġestjoni ambjentali, rikonoxxuta skont l-Artikolu 45(4), m’għandhomx ikunu obbligati jwettqu dawk il-partijiet li ġew rikonoxxuti bħala ekwivalenti għal dan ir-Regolament.

4.   L-organizzazzjonijiet għandhom jipprovdu evidenza materjali jew dokumentarja li turi li mhemmm l-ebda evidenza ta’ ksur ta’ rekwiżiti ġuridiċi applikabbli relatati mal-ambjent.

L-organizzazzjonijiet jistgħu jitolbu informazzjoni mill-awtorità jew awtoritajiet kompetenti għall-infurzar, skont l-Artikolu 32 jew il-verifikatur ambjentali.

L-organizzazzjonijiet barra l-Komunità għandhom jirriferu wkoll għar-rekwiżiti ġuridiċi relatati mal-ambjent, li jkunu applikabbli għal organizzazzjonijiet simili fl-Istati Membri fejn ikunu bi ħsiebhom jippreżentaw l-applikazzjoni.

Meta dokumenti ta’ referenza settorjali kif imsemmija fl-Artikolu 46 ikunu disponibbli għas-settur speċifiku, il-valutazzjoni tal-prestazzjoni ambjentali tal-organizzazzjoni għandha tieħu kont tad-dokument rilevanti.

5.   Ir-reviżjoni ambjentali inizjali, is-sistema ta’ ġestjoni ambjentali, il-proċedura ta’ verifika u l-implimentazzjoni tagħha għandhom jiġu vverifikati minn verifikatur ambjentali akkreditat u d-dikjarazzjoni ambjentali għandha tiġi ivvalidata minn dak il-verifikatur.

Artikolu 5

Applikazzjoni għal reġistrazzjoni

1.   Kwalunkwe organizzazzjoni li tissodisfa r-rekwiżiti mniżżlin fl-Artikolu 4 tista’ tapplika għal reġistrazzjoni.

2.   L-applikazzjoni għal reġistrazzjoni għandha ssir lill-Korp Kompetenti determinat skont l-Artikolu 3 u għandha tinkludi dan li ġej:

(a)

id-dikjarazzjoni ambjentali validata, f’forma elettronika jew stampata;

(b)

id-dikjarazzjoni msemmija fl-Artikolu 25(9), iffirmata mill-verifikatur ambjentali li jivvalida d-dikjarazzjoni ambjentali;

(c)

formola mimlija, li tinkludi mill-inqas l-informazzjoni minima kif imniżżel fl-Anness VI;

(d)

prova tal-ħlas tat-tariffi, jekk applikabbli.

3.   L-applikazzjoni għandha tinkiteb bil-lingwa uffiċjali jew b’waħda mill-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru li fih l-organizzazzjoni tapplika għal reġistrazzjoni.

KAPITOLU III

OBBLIGI TA’ ORGANIZZAZZJONIJIET REĠISTRATI

Artikolu 6

Tiġdid tar-reġistrazzjoni fl-EMAS

1.   Organizzazzjoni reġistrata għandha, fuq bażi triennali mill-inqas:

(a)

twettaq verifika tas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali sħiħa u l-programm ta’ verifika u l-implimentazzjoni tagħhom,

(b)

taġġorna d-dikjarazzjoni ambjentali skont ir-rekwiżiti stipulati fl-Anness IV u tara li tkun ivvalidata minn verifikatur ambjentali,

(c)

tressaq id-dikjarazzjoni ambjentali vvalidata lill-Korp Kompetenti,

(d)

tressaq quddiem il-Korp Kompetenti, formola mimlija li tinkludi mill-inqas informazzjoni minima stipulata fl-Anness VI,

(e)

tħallas miżata għat-tiġdid tar-reġistrazzjoni lill-Korp Kompetenti, jekk applikabbli.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1, fis-snin li jintervjenu, organizzazzjoni rreġistrata għandha:

(a)

skont il-programm ta’ verifika, twettaq verifika interna tal-prestazzjoni ambjentali tagħha u tal-konformità tagħha mar-rekwiżiti ġuridiċi applikabbli relatati mal-ambjent, skont l-Anness III,

(b)

tħejji dikjarazzjoni ambjentali aġġornata skont ir-rekwiżiti mniżżlin fl-Anness IV u tara li tkun ivvalidata minn verifikatur ambjentali,

(c)

tibgħat id-dikjarazzjoni ambjentali aġġornata vvalidata lill-Korp Kompetenti,

(d)

tibgħat lill-Korp Kompetenti, formola mimlija li tinkludi mill-inqas informazzjoni minima stipulata fl-Anness VI,

(e)

tħallas miżata għaż-żamma tar-reġistrazzjoni lill-Korp Kompetenti, jekk applikabbli.

3.   L-organizzazzjonijiet reġistrati għandhom jagħmlu d-dikjarazzjoni ambjentali tagħhom u l-aġġornamenti tagħha aċċessibbli għall-pubbliku fi żmien xahar mir-reġistrazzjoni u għal xahar wara li jkun ikkompletat it-tiġdid tar-reġistrazzjoni.

L-organizzazzjonijiet reġistrati jistgħu jissodisfaw dak ir-rekwiżit billi jipprovdu aċċess għad-dikjarazzjoni ambjentali u d-dikjarazzjoni ambjentali aġġornata meta dan jintalab, inkella billi joħolqu links fuq siti tal-Internet, li permezz tagħhom jista’ jinkiseb aċċess għal dawk id-dikjarazzjonijiet.

L-organizzazzjonijiet reġistrati għandhom jispeċifikaw il-mod li bih jipprovdu aċċess fil-formuli stabbiliti fl-Anness VI.

Artikolu 7

Deroga għall-organizzazzjonijiet iż-żgħar

1.   Il-Korpi Kompetenti għandhom, fuq talba minn organizzazzjoni żgħira, jestendu għal dik l-organizzazzjoni il-frekwenza tri-ennali msemmija fl-Artikolu 6(1) għal erba’ snin jew il-frekwenza annwali msemmija fl-Artikolu 6(2) għal sentejn, dment li l-verifikatur ambjentali li vverifika l-organizzazzjoni jikkonferma li ġew sodisfatti l-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a)

ma jkun hemm l-ebda riskju ambjentali sinifikattiv,

(b)

l-organizzazzjoni m’għandha l-ebda bidliet sostanzjali ppjanati, kif definiti fl-Artikolu 8, u

(c)

ma teżisti l-ebda problema lokali ambjentali sinifikattiva, li l-organizzazzjoni tikkontribwixxi għaliha.

Biex tippreżenta t-talba msemmija fl-ewwel paragrafu, l-organizzazzjoni tista’ tuża l-formola stabbilita fl-Anness VI.

2.   Il-Korp Kompetenti għandu jiċħad it-talba jekk il-kondizzjonijiet imniżżlin fil-paragrafu 1 ma jintlaħqux. Huwa għandu jagħti ġustifikazzjoni raġunata lill-organizzazzjoni.

3.   L-organizzazzjonijiet li jibbenefikaw minn estensjoni sa sentejn, kif imsemmi fil-paragrafu 1, għandhom jgħaddu d-dikjarazzjoni ambjentali aġġornata mhux ivvalidata lill-Korp Kompetenti kull sena li fiha jkunu eżentati mill-obbligu li jivvalidaw dikjarazzjoni ambjentali aġġornata.

Artikolu 8

Bidliet sostanzjali

1.   Fejn organizzazzjoni rreġistrata tippjana li tintroduċi bidliet sostanzjali, l-organizzazzjoni għandha twettaq reviżjoni ambjentali ta’ dawn il-bidliet, inklużi l-aspetti u l-impatti ambjentali tagħhom.

2.   Wara r-reviżjoni ambjentali tal-bidliet, l-organizzazzjoni għandha taġġorna r-reviżjoni ambjentali inizjali u timmodifika l-politika ambjentali tal-organizzazzjoni, il-programm ambjentali u s-sistema ta’ ġestjoni ambjentali u taġġorna d-dikjarazzjoni ambjentali sħiħa kif meħtieġ.

3.   Id-dokumenti kollha modifikati u aġġornati skont il-paragrafu 2 għandhom jiġu vverifikati u vvalidati fi żmien sitt xhur.

4.   Wara l-validazzjoni, l-organizzazzjoni għandha tippreżenta l-bidliet lill-Korp Kompetenti permezz tal-formola stabbilita fl-Anness VI u tagħmel il-bidliet disponibbli għall-pubbliku.

Artikolu 9

Verifika ambjentali interna

1.   Organizzazzjoni reġistrata għandha tistabbilixxi programm ta’ verifika li jiżgura li matul perijodu ta’ żmien ta’ mhux aktar minn tliet snin jew erba’ snin jekk id-deroga li għalija jipprovdi l-Artikolu 7 tapplika, l-attivitajiet kollha fl-organizzazzjoni jkunu soġġetti għal verifika ambjentali interna skont ir-rekwiżiti mniżżlin fl-Anness III.

2.   Il-verfika għandha titwettaq mill-awdituri li jkollhom, individwalment jew kollettivament, il-kompetenza meħtieġa biex iwettqu dawn il-kompiti u li huma indipendenti biżżejjed mill-attivitajiet li jivverifikaw biex ikunu jistgħu jagħtu ġudizzju oġġettiv.

3.   Il-programm ta’ verifika ambjentali tal-organizzazzjoni għandu jiddefinixxi l-objettivi ta’ kull verifika jew iċ-ċiklu ta’ verifika inkluża l-frekwenza tal-verifika għal kull attività.

4.   Fi tmiem kull verifika u kull ċiklu ta’ verifika l-awdituri għandhom iħejju rapport ta’ verifika bil-miktub.

5.   L-awditur għandu jikkomunika s-sejbiet u l-konklużjonijiet tal-verifika lill-organizzazzjoni.

6.   Wara l-proċess ta’ verifika, l-organizzazzjoni għandha tħejji u timplimenta pjan ta’ azzjoni xieraq.

7.   L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi mekkaniżmi xierqa sabiex jiġi żgurat illi r-riżultati tal-verifika jiġu segwiti.

Artikolu 10

Użu tal-logo tal-EMAS

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 35(2), il-logo tal-EMAS stabbilit fl-Anness V jista’ jintuża biss mill-organizzazzjonijiet reġistrati u biss sakemm tkun valida r-reġistrazzjoni tagħhom.

Il-logo dejjem għandu jkollu n-numru ta’ reġistrazzjoni tal-organizzazzjoni.

2.   Il-logo tal-EMAS għandu jintuża biss skont l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi mniżżlin fl-Anness V.

3.   F’każ li organizzazzjoni tagħżel, skont l-Artikolu 3(2), li ma tinkludix is-siti kollha tagħha fir-reġistrazzjoni korporattiva, hija għandha tiżgura li fil-komunikazzjonijiet tagħha mal-pubbliku, u fl-użu tagħha tal-logo tal-EMAS ikun ċar liema siti jkunu koperti mir-reġistrazzjoni.

4.   Il-logo tal-EMAS m’għandux jintuża:

(a)

fuq prodotti jew fuq l-imballaġġ tagħhom; jew

(b)

flimkien ma’ stqarrijiet komparattivi dwar attivitajiet u servizzi oħra, jew b’tali mod li jista’ jkun hemm konfużjoni ma’ tikketti ambjentali tal-prodott.

5.   Kwalunkwe informazzjoni ambjentali ppubblikata minn organizzazzjoni reġistrata jista’ jkollha fuqha l-logo tal-EMAS, kemm-il darba din l-informazzjoni tkun tirriferi għall-aħħar dikjarazzjoni ambjentali tal-organizzazzjoni jew dikjarazzjoni ambjentali aġġornata, li minnha tkun ittieħdet u li tkun ġiet ivvalidata minn verifikatur ambjentali, bħala:

(a)

preċiża;

(b)

issostanzjata u verifikabbli;

(c)

rilevanti u użata f’kuntest jew arranġament xieraq;

(d)

rappreżentattiva tal-prestazzjoni ambjentali globali tal-organizzazzjoni;

(e)

mhux probabbli li tirriżulta f’misinterpretazzjoni; u

(f)

sinifikattiva f’relazzjoni mal-impatt ambjentali globali.

KAPITOLU IV

REGOLI APPLIKABBLI GĦALL-KORPI KOMPETENTI

Artikolu 11

Ħatra u rwol tal-Korpi Kompetenti

1.   L-Istati Membri għandhom jaħtru l-Korpi Kompetenti, li għandhom ikunu responsabbli għar-reġistrazzjoni tal-organizzazzjonijiet lokalizzati fil-Komunità skont dan ir-Regolament.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-Korpi Kompetenti li jaħtru, jipprovdu u jkunu responsabbli għar-reġistrazzjoni tal-organizzazzjonijiet lokalizzati fil-Komunità skont dan ir-Regolament.

Il-Korpi Kompetenti għandhom jikkontrollaw id-dħul u ż-żamma tal-organizzazzjonijiet fir-reġistru, inklużi s-sospensjoni u t-tħassir.

2.   Il-Korpi Kompetenti jistgħu jkunu nazzjonali, reġjonali jew lokali.

3.   Il-kompożizzjoni tal-Korpi Kompetenti għandha tiggarantixxi l-independenza u n-newtralità tagħhom.

4.   Il-Korpi Kompetenti għandu jkollhom ir-riżorsi xierqa, kemm finanzjarji kif ukoll f’termini ta’ persunal, għal prestazzjoni xierqa tal-kompiti tagħhom.

5.   Il-Korpi Kompetenti għandhom japplikaw dan ir-Regolament b’mod konsistenti u għandhom jieħdu sehem f’evalwazzjoni bejn il-pari regolari kif imniżżel fl-Artikolu 17.

Artikolu 12

Obbligi dwar il-proċess ta’ reġistrazzjoni

1.   Il-Korpi Kompetenti għandhom jistabbilixxu proċeduri għar-reġistrazzjoni tal-organizzazzjonijiet. B’mod partikolari, huma għandhom jistabbilixxu regoli:

(a)

għall-qejsien ta’ osservazzjonijiet minn partijiet interessati, inklużi l-Korpi ta’ Akkreditazzjoni u Liċenzjar u l-awtoritajiet kompetenti tal-infurzar u l-korpi rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet, rigward organizzazzjonijiet applikanti jew reġistrati,

(b)

għaċ-ċħid ta’ reġistrazzjoni, is-sospensjoni jew it-tħassir ta’ organizzazzjonijiet, u

(c)

għas-soluzzjoni ta’ appelli u lmenti li jsiru kontra d-deċiżjonijiet tagħhom.

2.   Il-Korpi Kompetenti għandhom jistabbilixxu u jżommu reġistru tal-organizzazzjonijiet reġistrati fl-Istati Membri tagħhom, inkluża informazzjoni dwar kif id-dikjarazzjoni ambjentali jew id-dikjarazzjoni ambjentali aġġornata jistgħu jinkisbu, u, f’każ ta’ bidliet, jaġġornaw dak ir-reġistru kull xahar.

Ir-reġistru għandu jkun disponibbli pubblikament fuq websajt.

3.   Il-Korpi Kompetenti għandhom, b’mod dirett jew permezz tal-awtoritajiet nazzjonali kif jiġi deċiż mill-Istati Membri kkonċernati, jikkomunikaw it-tibdil, kull xahar, il-bidliet li jsiru fir-reġistru msemmi fil-paragrafu 2 lill-Kummissjoni.

Artikolu 13

Reġistrazzjoni tal-organizzazzjonijiet

1.   Il-Korpi Kompetenti għandhom jikkunsidraw applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni ta’ organizzazzjonijiet skont il-proċeduri stabbiliti għal dan l-għan.

2.   Meta organizzazzjoni tapplika għal reġistrazzjoni, il-Korp Kompetenti għandu jirreġistra dik l-organizzazzjoni u jagħtiha numru ta’ reġistrazzjoni, jekk ikunu sodisfatti dawn il-kondizzjonijiet kollha:

(a)

il-Korp Kompetenti jkun irċieva applikazzjoni għal reġistrazzjoni, li tinkludi d-dokumenti kollha msemmija fil-punti (a) sa (d) tal-Artikolu 5(2);

(b)

il-Korp Kompetenti jkun ikkontrolla li l-verifika u l-validazzjoni jkunu saru skont l-Artikoli 25, 26 u 27;

(c)

il-Korp Kompetenti jkun issodisfa abbażi ta’ evidenza materjali rċevuta, pereżempju permezz ta’ rapport bil-miktub mill-awtorità kompetenti tal-infurzar, li ma jkunx hemm evidenza ta’ ksur ta’ rekwiżiti ġuridiċi applikabbli relatati mal-ambjent;

(d)

ma jkunx hemm ilmenti relevanti minn partijiet interessati jew li l-ilmenti jkunu ġew solvuti b’mod sodisfaċenti;

(e)

il-Korp Kompetenti jkun sodisfatt abbażi ta’ evidenza rċevuta li l-organizzazzjoni tissodisfa r-rekiżiti kollha ta’ dan ir-Regolament; u

(f)

il-Korp Kompetenti jkun irċieva miżata ta’ reġistrazzjoni, jekk applikabbli.

3.   Il-Korp Kompetenti għandu jinforma lill-organizzazzjoni li huwa jkun ġie rreġistrat u jipprovdi lill-organizzazzjoni n-numru ta’ reġistrazzjoni tiegħu u l-logo tal-EMAS.

4.   Jekk Korp Kompetenti jikkonkludi li organizzazzjoni applikanta ma tikkonformax mar-rekwiżiti mniżżlin fil-paragrafu 2, huwa għandu jiċħad li jirreġistra dik l-organizzazzjoni u jikkomunika ġustifikazzjoni motivata lill-organizzazzjoni.

5.   Jekk Korp Kompetenti jirċievi rapport ta’ sorveljanza bil-miktub minn Korp ta’ Akkreditazzjoni jew li joħroġ il-liċenzji, li jagħti evidenza li l-attivitajiet tal-verifikatur ambjentali ma jkunux twettqu b’mod adegwat biżżejjed sabiex jiġi żgurat li r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament jiġu sodisfatti mill-organizzazzjoni rreġistrata mal-EMAS, huwa għandu jiċħad li jirreġistra dik l-organizzazzjoni. Il-Korp Kompetenti għandu jistieden lill-organizzazzjoni biex tissottometti applikazzjoni ġdida għal reġistrazzjoni.

6.   Sabiex il-Korp Kompetenti jikseb l-evidenza meħtieġa sabiex jieħu deċiżjoni dwar iċ-ċħid tar-reġistrazzjoni ta’ organizzazzjonijiet, huwa għandu jikkonsulta lill-partijiet ikkonċernati, inkluża l-organizzazzjoni.

Artikolu 14

Tiġdid tar-reġistrazzjoni tal-organizzazzjonijiet;

1.   Korp Kompetenti għandu jġedded ir-reġistrazzjoni tal-organizzazzjoni jekk il-kondizzjonijiet kollha li ġejjin ikunu sodisfatti:

(a)

Il-Korp Kompetenti jkun rċieva dikjarazzjoni ambjentali vvalidata kif imsemmi fil-punt (c) tal-Artikolu 6(1), dikjarazzjoni ambjenti aġġornata vvalidata kif imsemmi fil-punt (c) tal-Artikolu 6(2) jew dikjarazzjoni ambjentali aġġornata mhux ivvalidata kif imsemmi fl-Artikolu 7(3);

(b)

il-Korp Kompetenti jkun irċieva formula mimlija, li tinkludi mill-inqas l-informazzjoni minima stabbilita fl-Anness VI, kif imsemmi fil-punt (d) tal- Artikolu 6(1) u fil-punt (d) tal-Artikolu 6(2);

(c)

il-Korp Kompetenti ma jkollux evidenza li l-verifika u l-validazzjoni ma jkunux saru skont l-Artikoli 25, 26 u 27;

(d)

il-Korp Kompetenti ma jkollu l-ebda evidenza ta’ nuqqas ta’ konformità mill-organizzazzjoni ma’ rekwiżiti ġuridiċi applikabbli relatati mal-ambjent;

(e)

ma jkunx hemm ilmenti relevanti minn partijiet interessati jew li l-ilmenti jkunu gew solvuti b’mod sodisfacenti;

(f)

il-Korp Kompetenti jkun sodisfatt abbażi ta’ evidenza rċevuta li l-organizzazzjoni tissodisfa r-rekiżiti kollha ta’ dan ir-Regolament; u

(g)

il-Korp Kompetenti jkun irċieva miżata ta’ reġistrazzjoni, jekk applikabbli.

2.   Il-Korpi Kompetenti għandhom jinfurmaw lill-organizzazzjoni li din tkun ġiet irreġistrata.

Artikolu 15

Sospensjoni jew tneħħija ta’ organizzazzjonijiet mir-reġistru

1.   Fejn Korp Kompetenti jemmen li organizzazzjoni reġistrata ma tikkonformax ma’ dan ir-Regolament, huwa għandu jagħti lill-organizzazzjoni l-opportunità li tressaq il-fehmiet tagħha f’dan ir-rigward. Jekk l-organizzazzjoni tonqos milli tipprovdi risposta sodisfaċenti, għandha titneħħa jew tiġi sospiża mir-reġistru.

2.   Fejn Korp Kompetenti jirċievi rapport ta’ sorveljanza bil-miktub minn Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Korp li joħroġ il-liċenzji, li jagħti evidenza li l-attivitajiet tal-verifikatur ambjentali ma jkunux twettqu b’mod adegwat biżżejjed sabiex jiġi żgurat li r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament jiġu sodisfatti mill-organizzazzjoni rreġistrata, ir-reġistrazzjoni għandha tiġi sospiża.

3.   Organizzazzjoni reġistrata għandha tiġi sospiża jew imħassra mir-reġistru, kif xieraq, jekk tonqos milli tippreżenta lill-Korp Kompetenti kwalunkwe minn dawn li ġejjin, fi żmien xahrejn minn meta tintalab tagħmel dan:

(a)

id-dikjarazzjoni vvalidata, dikjarazzjoni ambjentali aġġornata jew id-dikjarazzjoni ffirmata msemmija fl-Artikolu 25(9);

(b)

formola, li tinkludi mill-inqas l-informazzjoni minima stipulata fl-Anness VI mill-organizzazzjoni, jekk applikabbli.

4.   Jekk Korp Kompetenti jiġi informat permezz ta’ rapport bil-miktub mill-awtorità kompetenti tal-infurzar bi ksur mill-organizzazzjoni ta’ kwalunkwe rekwiżit ġuridiku applikabbli relatat mal-ambjent, huwa għandu jissospendi jew iħassar ir-referenza għal dik l-organizzazzjoni mir-reġistru kif xieraq.

5.   Fil-każ li Korp Kompetenti jiddeċiedi li jissospendi jew iħassar reġistrazzjoni, huwa għandu jqis mill-inqas dan li ġej:

(a)

l-effett ambjentali tan-nuqqas ta’ konformità mill-organizzazzjoni mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament;

(b)

il-prevedibbiltà tan-nuqqas ta’ konformità mill-organizzazzjoni mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament jew iċ-ċirkostanzi li jwasslu għalih;

(c)

każijiet preċedenti ta’ nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament mill-organizzazzjoni; u

(d)

iċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-organizzazzjoni.

6.   Sabiex jingħata l-evidenza meħtieġa għat-teħid tad-deċiżjoni tiegħu dwar is-sospensjoni jew it-tħassir ta’ organizzazzjonijiet mir-reġistru, il-Korp Kompetenti għandu jikkonsulta lill-partijiet ikkonċernati, inkluża l-organizzazzjoni.

7.   Jekk il-Korp Kompetenti jkun irċieva evidenza, f’forma oħra għajr permezz ta’ rapport ta’ sorveljanza bil-miktub tal-Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Korp li joħroġ il-liċenzji, li l-attivitajiet tal-verifikatur ambjentali ma twettqux tajjeb biżżejjed biex jiġi żgurat li r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament jintlaħqu mill-organizzazzjoni, huwa għandu jikkonsulta lill-Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Korp li joħroġ il-liċenzji li jkun qed jissorvelja lill-verifikatur ambjentali.

8.   Il-Korp Kompetenti għandu jagħti r-raġunijiet tiegħu għal kwalunkwe miżura li tittieħed.

9.   Il-Korp Kompetenti għandu jagħti informazzjoni xierqa lill-organizzazzjoni dwar il-konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati.

10.   Is-sospensjoni ta’ organizzazzjoni mir-reġistru għandha titreġġa’ lura jekk il-Korp Kompetenti jkun irċieva informazzjoni sodisfaċenti li l-organizzazzjoni hija f’konformità mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 16

Forum ta’ Korpi Kompetenti

1.   Forum ta’ Korpi Kompetenti mill-Istati Membri kollha, minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “il-Forum tal-Korpi Kompetenti” għandu jiġi stabbilit mill-Korpi Kompetenti u jiltaqa’ mill-inqas darba fis-sena fil-preżenza ta’ rappreżentant tal-Kummissjoni.

Il-Forum tal-Korpi Kompetenti għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu.

2.   Il-Korpi Kompetenti ta’ kull Stat Membru għandhom jieħdu sehem fil-Forum tal-Korpi Kompetenti. Meta fi Stat Membru wieħed ikun hemm stabbiliti diversi Korpi Kompetenti, għandhom jittieħdu miżuri xierqa sabiex jiġi żgurat li kollha kemm huma jiġu informati dwar l-attivitajiet tal-Forum tal-Korpi Kompetenti.

3.   Il-Forum tal-Korpi Kompetenti għandu jiżviluppa gwida sabiex jiżgura l-konsistenza tal-proċeduri relatati mar-reġistrazzjoni tal-organizzazzjonijiet skont dan ir-Regolament, inklużi t-tiġdid tar-reġistrazzjoni u s-sospensjoni u t-tħassir tal-organizzazzjonijiet mir-reġistru kemm fil-Komunità kif ukoll barra minnha.

Il-Forum tal-Korpi Kompetenti għandu jibgħat lill-Kummissjoni d-dokumenti ta’ gwida u dokumenti relatati mal-evalwazzjoni bejn il-pari.

4.   Id-dokumenti ta’ gwida li jirriferu għal proċeduri ta’ armonizzazzjoni u li huma approvati mill-Forum tal-Korpi Kompetenti għandhom jiġu proposti mill-Kummissjoni biex ikunu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

Dawk id-dokumenti għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku.

Artikolu 17

Evalwazzjoni bejn il-pari ta’ Korpi Kompetenti

1.   Il-Forum tal-Korpi Kompetenti għandu jorganizza evalwazzjoni bejn il-pari biex jivvaluta l-konformità tas-sistema ta’ reġistrazzjoni ta’ kull Korp Kompetenti ma’ dan ir-Regolament u biex jiġi żviluppat approċċ armonizzat lejn l-applikazzjoni tar-regoli relatati mar-reġistrazzjoni.

2.   L-evalwazzjoni bejn il-pari għandha ssir fuq bażi regolari, tal-anqas kull erba’ snin, u għandha tinkludi valutazzjoni tar-regoli u l-proċeduri mniżżlin fl-Artikoli 12, 13 u 15. Il-Korpi Kompetenti kollha għandhom jieħdu sehem fl-evalwazzjoni bejn il-pari.

3.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi proċeduri għat-twettiq tal-evalwazzjoni bejn il-pari, inklużi proċeduri xierqa għal appelli kontra deċiżjonijiet meħuda b’riżultat tal-evalwazzjoni bejn il-pari.

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

4.   Il-proċeduri li qed jirriferi għalihom il-paragrafu 3 għandhom jiġu stabbiliti qabel isseħħ l-ewwel evalwazzjoni tal-pari.

5.   Il-Forum tal-Korpi Kompetenti, għandu jibgħat regolarment lill-Kummissjoni u lill-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 49(1) rapport dwar l-evalwazzjoni bejn il-pari.

Dak ir-rapport għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku wara li jkun ġie approvat mill-Forum tal-Korpi Kompetenti u mill-Kumitat imsemmi fl-ewwel subparagrafu.

KAPITOLU V

VERIFIKATURI AMBJENTALI

Artikolu 18

Kompiti tal-Verifikaturi ambjentali

1.   Il-verifikaturi ambjentali għandhom jivvalutaw jekk ir-reviżjoni ambjentali, il-politika ambjentali, is-sistema ta’ ġestjoni u l-proċeduri ta’ verifika tal-organizzazzjoni u l-implimentazzjoni tagħhom jikkonformawx mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.

2.   Il-verifikaturi ambjentali għandhom jivverifikaw dan li ġej:

(a)

il-konformità tal-organizzazzjoni mar-rekwiżiti kollha ta’ dan ir-Regolament fir-rigward tar-reviżjoni ambjentali inizjali, is-sistema ta’ ġestjoni ambjentali, il-verifika ambjentali u r-riżultati tagħha u d-dikjarazzjoni ambjentali jew l-aġġornamenti tagħha;

(b)

il-konformità tal-organizzazzjoni mar-rekwiżiti ġuridiċi Komunitarji, nazzjonali, reġjonali u lokali applikabbli relatati mal-ambjent;

(c)

it-titjib kontinwu tal-prestazzjoni ambjentali tal-organizzazzjoni; u

(d)

l-affidabbiltà, il-kredibbiltà u l-korrettezza tad-data u l-informazzjoni fid-dokumenti li ġejjin:

(i)

id-dikjarazzjoni ambjentali;

(ii)

id-dikjarazzjoni ambjentali aġġornata;

(iii)

(iii) kwalunkwe informazzjoni ambjentali li għandha tiġi vvalidata.

3.   Il-verifikaturi ambjentali għandhom, b’mod partikolari, jivverifikaw il-validità teknika tar-reviżjoni ambjentali inizjali jew il-verifika jew proċeduri oħra mwettqa mill-organizzazzjoni, mingħajr ma jiddupplikaw bla ħtieġa dawk il-proċeduri.

4.   Il-verifikaturi ambjentali għandhom jivverifikaw jekk ir-riżultati tal-verifika interna humiex affidabbli. Fejn ikun xieraq, huma għandhom jużaw kontrolli fuq il-post għal dak l-għan.

5.   Fil-ħin tal-verifika għat-tħejjija tar-reġistrazzjoni ta’ organizzazzjoni, il-verifikatur ambjentali għandu jivverifika li mill-inqas ikunu sodisfatti r-rekwiżiti li ġejjin minn dik l-organizzazzjoni:

(a)

tkun fis-seħħ sistema ta’ ġestjoni ambjentali kompletament operattiva skont l-Anness II;

(b)

ikun fis-seħħ u jkun inbeda programm ta’ verifika kompletament ippjanat skont l-Anness III sabiex mill-inqas ikunu ġew koperti l-aktar impatti ambjentali sinifikattivi;

(c)

tkun tlestiet ir-reviżjoni tal-ġestjoni msemmija fil-Parti A tal-Anness II; u

(d)

tkun tħejjiet dikjarazzjoni ambjentali skont l-Anness IV u jkunu tqiesu d-dokumenti ta’ referenza settorjali, fejn dawn ikunu disponibbli.

6.   Għall-finijiet tal-verifika għat-tiġdid tar-reġistrazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(1), il-verifikatur ambjentali għandu jivverifika li l-organizzazzjoni tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

l-organizzazzjoni jkollha sistema ta’ ġestjoni ambjentali kompletament operattiva skont l-Anness II;

(b)

l-organizzazzjoni jkollha programm ta’ verifika ppjanat kompletament operattiv, b’mill-inqas ċiklu ta’ verifika wieħed mitmum skont l-Anness III;

(c)

l-organizzazzjoni tkun lestiet reviżjoni waħda tal-ġestjoni; u

(d)

l-organizzazzjoni tkun ħejjiet dikjarazzjoni ambjentali skont l-Anness IV u tkun qieset id-dokumenti ta’ referenza settorjali, fejn dawn ikunu disponibbli.

7.   Għall-finijiet tal-verifika għat-tiġdid tar-reġistrazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(2), il-verifikatur ambjentali għandu jivverifika li l-organizzazzjoni tissodisfa mill-inqas ir-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

l-organizzazzjoni tkun wettqet verifika interna tal-prestazzjoni ambjentali u tal-konformità mar-rekwiżiti ġuridiċi applikabbli, relatati mal-ambjent, skont l-Anness III;

(b)

l-organizzazzjoni turi konformità kontinwa mar-rekwiżiti ġuridiċi applikabbli, relatati mal-ambjent u titjib kontinwu tal-prestazzjoni ambjentali tagħha; u

(c)

l-organizzazzjoni tkun ħejjiet dikjarazzjoni ambjentali aġġornata skont l-Anness IV u tkun qieset id-dokumenti ta’ referenza settorali, fejn dawn ikunu disponibbli.

Artikolu 19

Frekwenza tal-verifika

1.   F’konsultazzjoni mal-organizzazzjoni, il-verifikatur ambjentali għandu jfassal programm li jiżgura li l-elementi kollha meħtieġa għar-reġistrazzjoni u t-tiġdid tar-reġistrazzjoni msemmijin fl-Artikoli 4, 5 u 6 jkunu vverifikati.

2.   Il-verifikatur ambjentali għandu, f’intervalli ta’ mhux aktar minn 12-il xahar, jivvalida kwalunkwe informazzjoni aġġornata fid-dikjarazzjoni ambjentali jew l-aġġornamenti tagħha.

Fejn ikun rilevanti, għandha tapplika d-deroga prevista fl-Artikolu 7.

Artikolu 20

Rekwiżiti għall-verifikaturi ambjentali

1.   Sabiex tinkiseb akkreditazzjoni jew liċenzja skont dan ir-Regolament, verifikatur ambjentali kandidat għandu jintroduċi talba mal-Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar li minnu jfittex l-akkreditazzjoni jew il-liċenzja.

Dik it-talba għandha tispeċifika l-ambitu tal-akkreditazzjoni jew tal-liċenzja mitluba permezz ta’ referenza għall-klassifika ta’ attivitajiet ekonomiċi kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 (11).

2.   Il-verifikatur ambjentali għandu jagħti lill-Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar evidenza xierqa tal-kompetenza tiegħu, inkluż tal-għarfien, l-esperjenza rilevanti u l-kapaċitajiet tekniċi rilevanti għall-ambitu tal-akkreditazzjoni jew tal-liċenzja mitluba fl-oqsma li ġejjin:

(a)

dan ir-Regolament;

(b)

il-funzjonament ġenerali tas-sistemi ta’ ġestjoni ambjentali;

(c)

id-dokumenti rilevanti ta’ referenza settorjali maħruġin mill-Kummissjoni, skont l-Artikolu 46, għall-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament;

(d)

ir-rekwiżiti leġislattivi, regolatorji u amministrattivi rilevanti għall-attività soġġetta għall-verifika u l-validazzjoni;

(e)

l-aspetti u l-impatti ambjentali, inkluża d-dimensjoni ambjentali tal-iżvilupp sostenibbli;

(f)

l-aspetti tekniċi, rilevanti għall-kwistjonijiet ambjentali, tal-attività soġġetta għall-verifika u l-validazzjoni;

(g)

il-funzjonament ġenerali tal-attività soġġetta għall-verifika u l-validazzjoni sabiex tiġi vvalutata l-adegwatezza tas-sistema ta’ ġestjoni, fir-rigward tal-interazzjoni tal-organizzazzjoni u l-prodotti, is-servizzi u l-operazzjonijiet tagħha mal-ambjent, inklużi mill-inqas dawn li ġejjin:

(i)

it-teknoloġiji użati mill-organizzazzjoni;

(ii)

it-terminoloġija u l-għodod użati fl-attivitajiet;

(iii)

l-attivitajiet operattivi u l-karatteristiċi tal-interazzjoni tagħhom mal-ambjent;

(iv)

il-metodoloġiji għall-evalwazzjoni ta’ aspetti ambjentali sinifikattivi;

(v)

il-kontroll tat-tniġġis u t-teknoloġiji ta’ mitigazzjoni;

(h)

ir-rekwiżiti u l-metodoloġija tal-verifika ambjentali inkluża l-kapaċità li jitwettqu verifiki effettivi tas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali, l-identifikazzjoni ta’ sejbiet u konklużjonijiet xierqa tal-verifika, u t-tħejjija u l-preżentazzjoni tar-rapporti ta’ verifika, fil-forom orali u bil-miktub, biex jiġi pprovdut rekord ċar tal-verifika;

(i)

il-verifika tal-informazzjoni, id-dikjarazzjoni ambjentali u d-dikjarazzjoni ambjentali aġġornata fir-rigward tal-ġestjoni tad-data, il-ħżin u l-manipulazzjoni tad-data, il-preżentazzjoni tad-data fil-format miktub u dak grafiku għall-apprezzament ta’ żbalji potenzjali fid-data, l-użu ta’ suppożizzjonijiet u estimi;

(j)

id-dimensjoni ambjentali tal-prodotti u s-servizzi, inklużi l-aspetti ambjentali u l-prestazzjoni ambjentali matul l-użu u wara l-użu, u l-integrità tad-data pprovduta għat-teħid ta’ deċiżjonijiet ambjentali.

3.   Il-verifikatur ambjentali għandu jkollu juri żvilupp professjonali kontinwu fl-oqsma ta’ kompetenza mniżżlin fil-paragrafu 2 u jżomm tali żvilupp għall-valutazzjoni mill-Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar.

4.   Il-verifikatur ambjentali għandu jkun terza persuna esterna, indipendenti, b’mod partikolari mill-awditur jew il-konsulent tal-organizzazzjoni, imparzjali u oġġettiv fit-twettiq tal-attivitajiet tiegħu.

5.   Il-verifikatur ambjentali għandu jiżgura li jkun ħieles minn kwalunkwe pressjoni kummerċjali, finanzjarja jew oħra, li tista’ tinfluwenza l-ġudizzju tiegħu, jew tipperikola l-fiduċja fl-indipendenza tal-ġudizzju u l-integrità fir-rigward tal-attivitajiet ta’ verifika. Il-verifikatur ambjentali għandu jiżgura konformità ma’ kwalunkwe regola applikabbli f’dan ir-rigward.

6.   Il-verifikatur ambjentali għandu jkollu metodi u proċeduri dokumentati, inklużi mekkaniżmi ta’ kontroll tal-kwalità u dispożizzjonijiet ta’ kunfidenzjalità, biex ikun konformi mar-rekwiżiti tal-verifika u tal-validazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

7.   Fil-każ li organizzazzjoni taġixxi bħala verifikatur ambjentali, hija għandha żżomm tabella informattiva tal-organizzazzjoni li turi l-istrutturi u r-responsabbiltajiet fl-organizzazzjoni u dikjarazzjoni tal-istatus ġuridiku, il-pussess u s-sorsi ta’ finanzjament.

Dik it-tabella informattiva tal-organizzazzjoni għandha tiġi pprovduta meta tintalab.

8.   Il-konformità ma’ dawn ir-rekwiżiti għandha tiġi żgurata permezz tal-evalwazzjoni li ssir qabel l-akkreditazzjoni jew il-liċenzjar u permezz tas-sorveljanza tal-Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar.

Artikolu 21

Rekwiżiti addizzjonali għall-verifikaturi ambjentali li huma persuni fiżiċi u li jwettqu attivitajiet ta’ verifika u ta’ validazzjoni individwalment

Persuni fiżiċi li jaġixxu bħala verifikaturi ambjentali u li jwettqu verifiki u validazzjoni individwalment, minbarra li jikkonformaw mar-rekwiżiti mniżżlin fl-Artikolu 20 għandu jkollhom:

(a)

il-kompetenza kollha meħtieġa sabiex iwettqu l-attivitajiet ta’ verifika u ta’ validazzjoni fl-oqsma liċenzjati tagħhom;

(b)

ambitu limitat tal-liċenzja li jiddependi fuq il-kompetenza personali tagħhom.

Artikolu 22

Rekwiżiti addizzjonali għal verifikaturi ambjentali attivi f’pajjiżi terzi

1.   Fejn verifikatur ambjentali jkun bi ħsiebu jwettaq attivitajiet ta’ verifika u ta’ validazzjoni f’pajjiżi terzi, huwa għandu jikseb akkreditazzjoni jew liċenzjagħal pajjiżi terzi speċifiċi.

2.   Sabiex jikseb akkreditazzjoni jew liċenzja għal pajjiż terz, il-verifikatur ambjentali għandu, minbarra r-rekwiżiti mniżżlin fl-Artikoli 20 u 21, jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

l-għarfien u l-intendiment tar-rekwiżiti leġislattivi, regolatorji u amministrattivi relatati mal-ambjent fil-pajjiż terz li għalih qed tintalab l-akkreditazzjoni jew liċenzja;

(b)

l-għarfien u l-intendiment tal-lingwa uffiċjali tal-pajjiż terz li għalih qed tintalab l-akkreditazzjoni jew liċenzja.

3.   Ir-rekwiżiti mniżżlin fil-paragrafu 2 għandhom jitqiesu bħala milħuqa fejn il-verifikatur ambjentali juri l-eżistenza ta’ relazzjoni kuntrattwali bejnu u bejn persuna jew organizzazzjoni kkwalifikata li tissodisfa dawk ir-rekwiżiti.

Dik il-persuna jew organizzazzjoni għandha tkun indipendenti mill-organizzazzjoni li tkun ser tiġi vverifikata.

Artikolu 23

Sorveljanza tal-verifikaturi ambjentali

1.   Is-sorveljanza tal-attivitajiet ta’ verifika u ta’ validazzjoni mwettqa mill-verifikaturi ambjentali fi:

(a)

l-Istat Membru li fih huma akkreditati jew liċenzjati, għandha ssir mill-Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar li jkun ħareġ l-akkreditazzjoni jew il-liċenzja;

(b)

pajjiżi terzi, għandha ssir mill-Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar li jkun ħareġ l-akkreditazzjoni jew il-liċenzja lill-verifikatur ambjentali għal dawk l-attivitajiet;

(c)

Stat Membru ieħor li ma jkunx dak fejn tkun inħarġet l-akkreditazzjoni jew il-liċenzja, għandha ssir mill-Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar ta’ dan l-Istat Membru fejn issir il-verifika.

2.   Mill-inqas erba’ ġimgħat qabel kull verifika fi Stat Membru, il-verifikatur ambjentali għandu jinnotifika d-dettalji tal-akkreditazzjoni jew tal-liċenzja tiegħu u l-ħin u l-post tal-verifika lill-Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar responsabbli għas-sorveljanza tal-verifikatur ambjentali kkonċernat.

3.   Il-verifikatur ambjentali għandu jinforma minnufih lill-Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar bi kwalunkwe bidla li taffettwa l-akkreditazzjoni jew il-liċenzji jew l-ambitu tagħhom.

4.   Għandha ssir dispożizzjoni mill-Korp ta’ Akkreditazzjonijew Liċenzjar, f’intervalli regolari li ma jaqbżux 24 xahar, biex jiżgura li l-verifikatur ambjentali jkompli jikkonforma mar-rekwiżiti tal-akkreditazzjoni jew tal-liċenzja u jissorvelja l-kwalità tal-attivitajiet ta’ verifika u ta’ validazzjoni mwettqa.

5.   Is-sorveljanza tista’ tikkonsisti minn verifika fl-uffiċċju, sorveljanza fuq il-post tal-organizzazzjonijiet, kwestjonarji, reviżjoni tad-dikjarazzjonijiet ambjentali jew tal-aġġornamenti tagħhom ivvalidati mill-verifikaturi ambjentali u reviżjoni tar-rapport ta’ verifika.

Is-sorveljanza għandha tkun proporzjonata għall-attività mwettqa mill-verifikatur ambjentali.

6.   L-organizzazzjonijiet għandhom jippermettu lill-Korpi ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar jissorveljaw il-verifikatur ambjentali matul il-proċess tal-verifika u l-validazzjoni.

7.   Kwalunkwe deċiżjoni meħuda mill-Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar biex tintemm jew tiġi sospiża l-akkreditazzjoni jew il-liċenzja jew biex jiġi ristrett l-ambitu tal-akkreditazzjoni jew tal-liċenzja, għandha tittieħed biss wara li l-verifikatur ambjentali jkun ingħata l-possibbiltà li jiġi mismugħ.

8.   Jekk il-Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar, li jkun qiegħed jissorvelja, jkun tal-fehma li l-kwalità tax-xogħol ta’ verifikatur ambjentali ma tilħaqx ir-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, huwa għandu jibgħat rapport ta’ sorveljanza bil-miktub lill-verifikatur ambjentali kkonċernat u lill-Korp Kompetenti fejn l-organizzazzjoni kkonċernata tkun bi ħsiebha tapplika għal reġistrazzjoni jewfejn l-organizzazzjoni kkonċernata ġiet reġistrata.

Fil-każ ta’ kwalunkwe tilwim ieħor, ir-rapport ta’ sorveljanza għandu jintbagħat lill-Forum tal-Korpi ta’ Akkreditazzjoni u Liċenzjar msemmija fl-Artikolu 30.

Artikolu 24

Rekwiżiti addizzjonali għas-sorveljanza ta’ verifikaturi ambjentali attivi fi Stat Membru ieħor minbarra dak fejn tkun inħarġet l-akkreditazzjoni jew il-liċenzja

1.   Mill-inqas erba’ ġimgħat qabel ma’ verifikatur ambjentali, akkreditat jew liċenzjati fi Stat Membru, iwettaq attivitajiet ta’ verifika u ta’ validazzjoni fi Stat Membru ieħor, huwa għandu jipprovdi lill-Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar tal-Istat Membru tal-aħħar l-informazzjoni li ġejja:

(a)

id-dettalji tal-akkreditazzjoni jew tal-liċenzja tiegħu, il-kompetenzi tiegħu, b’mod partikolari l-għarfien tar-rekwiżiti ġuridiċi relatati mal-ambjent u mal-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru l-ieħor, u l-kompożizzjoni tal-korp, jekk ikun xieraq;

(b)

il-ħin u l-post tal-verifika u l-validazzjoni;

(c)

l-indirizz u d-dettalji ta’ kuntatt tal-organizzazzjoni.

Din in-notifika għandha tingħata qabel kull attività ta’ verifika u ta’ validazzjoni.

2.   Il-Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar jista’ jitlob kjarifika dwar l-għarfien tal-verifikatur rigward ir-rekwiżiti ġuridiċi applikabbli relatati mal-ambjent.

3.   Il-Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar jista’ jirrikjedi kondizzjonijiet oħra minbarra dawk imsemmijin fil-paragrafu 1 fil-każ biss li dawn il-kondizzjonijiet l-oħra ma jippreġudikawx id-dritt tal-verifikatur ambjentali li jipprovdi servizzi fi Stat Membru ieħor għajr f’dak fejn ingħatat l-akkreditazzjoni jew il-liċenzja.

4.   Il-Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar m’għandux juża l-proċedura msemmija fil-paragrafu 1 sabiex idewwem il-wasla tal-verifikatur ambjentali. Meta l-Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar ma jkunx jista’ jissodisfa l-kompiti tiegħu skont il-paragrafi 2 u 3 qabel ma jasal iż-żmien tal-verifika u l-validazzjoni kif innotifikat mill-verifikatur skont il-punt (b) tal-paragrafu 1, huwa għandu jibgħat ġustifikazzjoni raġunata lill-verifikatur.

5.   M’għandha tiġi imposta l-ebda miżata diskriminatorja għan-notifika u s-sorveljanza mill-Korpi ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar.

6.   Fejn il-Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar li jkun qiegħed jissorvelja jkun tal-fehma li l-kwalità tax-xogħol tal-verifikatur ambjentali ma tilħaqx ir-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, huwa għandu jibgħat rapport ta’ sorveljanza bil-miktub lill-verifikatur ambjentali kkonċernat, lill-Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar li ħareġ l-akkreditazzjoni jew liċenzjar, u lill-Korp Kompetenti fejn l-organizzazzjoni kkonċernata tkun bi ħsiebha tapplika għal reġistrazzjoni jew fejn l-organizzazzjoni kkonċernata tkun reġistrata. Fil-każ ta’ kwalunkwe tilwim ieħor, ir-rapport ta’ sorveljanza għandu jintbagħat lill-Forum tal-Korpi ta’ Akkreditazzjoni u Liċenzjar imsemmija fl-Artikolu 30.

Artikolu 25

Kondizzjonijiet għat-twettiq ta’ verifika u validazzjoni

1.   Il-verifikatur ambjentali għandu jopera fl-ambitu tal-akkredizzjoni jew tal-liċenzja tiegħu, u fuq il-bażi ta’ ftehim bil-miktub mal-organizzazzjoni.

Dak il-ftehim għandu:

(a)

jispeċifika l-ambitu tal-attività;

(b)

jispeċifika l-kondizzjonijiet immirati li jgħinu lill-verifikatur ambjentali jopera b’mod indipendenti u professjonali; u

(c)

jimpenja l-organizzazzjoni biex tagħti l-kooperazzjoni meħtieġa.

2.   Il-verifikatur ambjentali għandu jiżgura li l-komponenti tal-organizzazzjoni jiġu definiti b’mod mhux ambigwu u jikkorrespondu mat-tqassim reali tal-attivitajiet.

Id-dikjarazzjoni ambjentali għandha tispeċifika b’mod ċar il-partijiet differenti tal-organizzazzjoni li huma soġġetti għal verifika jew validazzjoni.

3.   Il-verifikatur ambjentali għandu jwettaq valutazzjoni tal-elementi mniżżlin fl-Artikolu 18.

4.   Bħala parti mill-attivitajiet ta’ verifika u ta’ validazzjoni, il-verifikatur ambjentali għandu jeżamina d-dokumentazzjoni, iżur l-organizzazzjoni, iwettaq kontrolli fuq il-post u jmexxi intervisti mal-persunal.

5.   Qabel ma ssir iż-żjara mill-verifikatur ambjentali, l-organizzazzjoni għandha tipprovdilu informazzjoni bażika dwar l-organizzazzjoni u l-attivitajiet tagħha, il-politika u l-programm ambjentali, deskrizzjoni tas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali fis-seħħ fl-organizzazzjoni, dettalji dwar ir-reviżjoni ambjentali jew il-verifika li twettqet, ir-rapport dwar dik ir-reviżjoni jew verifika, u dwar kwalunkwe azzjoni korrettiva li tkun ittieħdet wara, u l-abbozz tad-dikjarazzjoni ambjentali jew l-aġġornamenti tagħha.

6.   Il-verifikatur ambjentali għandu jħejji rapport bil-miktub għall-organizzazzjoni, dwar l-eżitu tal-verifika, li għandu jispeċifika:

(a)

il-kwistjonijiet kollha rilevanti għall-attività mwettqa mill-verifikatur ambjentali;

(b)

deskrizzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti kollha ta’ dan ir-Regolament inklużi evidenza ta’ appoġġ, sejbiet u konklużjonijiet;

(c)

it-tqabbil tal-kisbiet u l-miri mad-dikjarazzjonijiet ambjentali preċedenti u l-valutazzjoni tal-prestazzjoni ambjentali u l-valutazzjoni tat-titjib kontinwu fil-prestazzjoni ambjentali tal-organizzazzjoni;

(d)

jekk applikabbli, id-difetti tekniċi fir-reviżjoni ambjentali, il-metodu tal-verifika, is-sistema ta’ ġestjoni ambjentali, jew kwalunkwe proċess rilevanti ieħor.

7.   F’każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, ir-rapport għandu jispeċifika wkoll:

(a)

is-sejbiet u l-konklużjonijiet dwar in-nuqqas ta’ konformità mill-organizzazzjoni u l-evidenza li fuqha huma bbażati dawk is-sejbiet u l-konklużjonijiet;

(b)

il-punti ta’ nuqqas ta’ qbil mal-abbozz tad-dikjarazzjoni ambjentali jew l-aġġornamenti tagħha, u d-dettalji tal-emendi jew iż-żidiet li għandhom isiru fid-dikjarazzjoni ambjentali jew l-aġġornamenti tagħha.

8.   Wara l-verifika, il-verifikatur ambjentali għandu jivvalida d-dikjarazzjoni ambjentali tal-organizzazzjoni jew l-aġġornamenti tagħha u jikkonferma li din tissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament dment li l-eżitu tal-verifika u tal-validazzjoni jikkonferma li:

(a)

l-informazzjoni u d-data fid-dikjarazzjoni ambjentali tal-organizzazzjoni jew l-aġġornamenti tagħha jkunu affidabbli u korretti u jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament; u

(b)

ma jkun hemm l-ebda evidenza li l-organizzazzjoni ma tissodisfax ir-rekwiżiti ġuridiċi applikabbli relatati mal-ambjent.

9.   Mal-validazzjoni, il-verifikatur ambjentali għandu joħroġ dikjarazzjoni ffirmata kif imsemmi fl-Anness VII fejn jiddikjara li l-verifika u l-validazzjoni jkunu twettqu skont dan ir-Regolament.

10.   Il-verifikaturi ambjentali akkreditati jew liċenzjati fi Stat Membru wieħed jistgħu jwettqu attivitajiet ta’ verifika u ta’ validazzjoni fi kwalunkwe Stat Membru ieħor skont ir-rekwiżiti mniżżlin f’dan ir-Regolament.

L-attività ta’ verifika jew ta’ validazzjoni għandha tkun soġġetta għal sorveljanza mill-Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar tal-Istat Membru fejn tkun ser titwettaq l-attività. Il-bidu tal-attività għandu jiġi nnotifikat lil dak il-Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar skont iż-żmien stipulat fl-Artikolu 24(1).

Artikolu 26

Verifika u validazzjoni ta’ organizzazzjonijiet żgħar

1.   Meta jwettaq attivitajiet ta’ verifika u ta’ validazzjoni, il-verifikatur ambjentali għandu jqis il-karatteristiċi speċifiċi ta’ organizzazzjonijiet żgħar, inklużi dawn li ġejjin:

(a)

strutturi ta’ ġerarkija sempliċi;

(b)

persunal multifunzjonali;

(c)

taħriġ fuq ix-xogħol;

(d)

il-kapaċità għal adattament rapidu għal tibdil; u

(e)

dokumentazzjoni limitata ta’ proċeduri.

2.   Il-verifikatur ambjentali għandu jwettaq verifika jew validazzjoni b’mod li ma jimponix piżijiet mhux meħtieġa fuq organizzazzjonijiet żgħar.

3.   Il-verifikatur ambjentali għandu jieħu kont ta’ evidenza oġġettiva li sistema tkun effettiva, inklużi l-eżistenza ta’ proċeduri fl-organizzazzjoni li jkunu proporzjonati mad-daqs u l-kumplessità tal-operazzjoni, in-natura tal-impatti ambjentali assoċjati u l-kompetenza tal-operaturi.

Artikolu 27

Kondizzjonijiet għal verifika u validazzjoni f’pajjiżi terzi

1.   Il-verifikaturi ambjentali akkreditati jew liċenzjati fi Stat Membru wieħed jistgħu jwettqu attivitajiet ta’ verifika u ta’ validazzjoni għal organizzazzjoni li tkun tinsab f’pajjiż terz skont ir-rekwiżiti mniżżlin f’dan ir-Regolament.

2.   Mill-inqas sitt ġimgħat qabelverifika jew validazzjoni f’pajjiż terz, il-verifikatur ambjentali għandu jinnotifika d-dettalji ta’ akkreditazzjoni jew tal-liċenzja tiegħu u l-ħin u l-post tal-verifika jew validazzjoni lill-Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar tal-Istat Membru li fih l-organizzazzjoni kkonċernata tkun biħsiebha tapplika għal reġistrazzjoni jew fejn hija rreġistrata.

3.   L-attivitajiet ta’ verifika jew ta’ validazzjoni għandhom ikunu soġġetti għal sorveljanza mill-Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar tal-Istat Membru li fih il-verifikatur ambjentali jkun akkreditat jew liċenzjat. Il-bidu tal-attività għandu jiġi nnotifikat lil dak il-Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar skont iż-żmien stipulat fil-paragrafu 2.

KAPITOLU VI

KORPI TA’ AKKREDITAZZJONI U LIĊENZJAR

Artikolu 28

Operazzjoni ta’ Akkreditazzjoni u Liċenzjar

1.   Il-Korpi ta’ Akkreditazzjoni maħturin mill-Istati Membri skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 765/2008, għandhom ikunu responsabbli għall-akkreditazzjoni ta’ verifikaturi ambjentali u s-sorveljanza tal-attivitajiet imwettqin minn verifikaturi ambjentali skont dan ir-Regolament.

2.   L-Istati Membri jistgħu jaħtru Korp ta’ Liċenzjar, skont l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 765/2008, li jkun responsabbli għall-ħruġ ta’ liċenzji lill-verifikaturi ambjentali ta’ sorveljanza u għalihom.

3.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma jippermettux l-akkreditazzjoni jew il-liċenzjar ta’ persuni fiżiċi bħala verifikaturi ambjentali.

4.   Il-Korpi ta’ Akkreditazzjoni u Liċenzjar għandhom jivvalutaw il-kompetenza tal-verifikaturi ambjentali fid-dawl tal-elementi mniżżlin fl-Artikoli 20, 21 u 22 rilevanti għall-ambitu tal-akkreditazzjoni jew tal-liċenzja mitluba.

5.   L-ambitu tal-akkreditazzjoni jew tal-liċenzja tal-verifikaturi ambjentali għandu jiġi ddeterminat skont il-klassifika tal-attivitajiet ekonomiċi mniżżlin fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006. Dan l-ambitu għandu jkun limitat mill-kompetenza tal-verifikatur ambjentali u, fejn xieraq, għandu jieħu kont tad-daqs u l-kumplessità tal-attività.

6.   Il-Korpi ta’ Akkreditazzjoni u Liċenzjar għandhom jistabbilixxu proċeduri xierqa dwar l-akkreditazzjoni, iċ-ċħid tal-akkreditazzjoni jew tal-liċenzja, is-sospensjoni u t-tħassir tal-akkreditazzjoni jew ta’ liċenzja tal-verifikaturi ambjentali u dwar is-sorveljanza tal-verifikaturi ambjentali.

Dawk il-proċeduri għandhom jinkludu mekkaniżmi biex jitqiesu l-osservazzjonijiet minn partijiet ikkonċernati, inklużi l-Korpi Kompetenti u l-korpi rappreżentattivi ta’ organizzazzjonijiet, fir-rigward tal-applikanti u tal-verifikaturi ambjentali akkreditati jew liċenzjati.

7.   Fil-każ ta’ ċħid ta’ akkreditazzjoni jew ta’ liċenzja, il-Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar għandu jinforma lill-verifikatur ambjentali bir-raġunijiet għad-deċiżjoni.

8.   Il-Korpi ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar għandhom jistabbilixxu, jirrivedu u jaġġornaw lista ta’ verifikaturi ambjentali u l-ambitu tal-akkreditazzjoni jew tal-liċenzja tagħhom fl-Istati Membri tagħhom u għandhom jikkomunikaw kull xahar, direttament jew permezz tal-awtoritajiet nazzjonali kif deċiż mill-Istat Membru kkonċerat, kwalunkwe bidliet f’din il-lista lill-Kummissjoni u lill-Korp Kompetenti tal-Istat Membru li fih ikun jinsab il-Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar.

9.   Fil-qafas tar-regoli u l-proċeduri li jirrigwardaw il-monitoraġġ tal-attivitajiet kif stabbiliti fl-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 765/2008, Korpi ta’ Akkreditazzjoni u Liċenzjar għandhom ifasslu rapport ta’ superviżjoni fejn jiddeċiedu, wara konsultazzjoni mal-verifikatur ambjentali kkonċernat, waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

li l-attivitajiet tal-verifikatur ambjentali ma twettqux b’mod adegwat biżżejjed biex jiġi żgurat li r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament huma sodisfatti mill-organizzazzjoni;

(b)

li l-verifika u l-validazzjoni mill-verifikatur ambjentali twettqu bi ksur ta’ rekwiżit wieħed jew aktar ta’ dan ir-Regolament.

Dan ir-rapport għandu jintbagħat lill-Korp Kompetenti fl-Istat Membru fejn l-organizzazzjoni tkun irreġistrata jew fejn hija tapplika għal reġistrazzjoni, u jekk applikabbli, lill-Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar li jkun ħareġ l-akkreditazzjoni jew il-liċenzja.

Artikolu 29

Sospensjoni u rtirar ta’ akkreditazzjoni jew liċenzja

1.   Is-sospensjoni jew l-irtirar tal-akkreditazzjoni jew tal-liċenzja għandha tirrekjedi l-konsultazzjoni tal-partijiet ikkonċernati, inkluż il-verifikatur ambjentali, sabiex il-Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar jingħata l-evidenza meħtieġa għat-teħid tad-deċiżjoni tiegħu.

2.   Il-Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar għandu jinforma lill-verifikatur ambjentali bir-raġunijiet li għalihom ikunu ttieħdu l-miżuri u, jekk applikabbli, bil-proċess ta’ diskussjoni mal-awtorità kompetenti tal-infurzar.

3.   L-akkreditazzjoni jew liċenzja għandha tiġi sospiża jew irtirata sakemm tinkiseb garanzija tal-konformità tal-verifikatur ambjentali ma’ dan ir-Regolament, kif xieraq, skont in-natura u l-ambitu tan-nuqqas jew tal-ksur tar-rekwiżiti ġuridiċi.

4.   Is-sospensjoni tal-akkreditazzjoni jew liċenzja għandha titneħħa fejn il-Korp ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar ikun irċieva informazzjoni sodisfaċenti li l-verifikatur ambjentali jkun f’konformità ma’ dan ir-Regolament.

Artikolu 30

Forum tal-Korpi ta’ Akkreditazzjoni u Liċenzjar

1.   Forum kostitwit mill-Korpi ta’ Akkreditazzoni u Liċenzjar kollha mill-Istati Membri kollha, minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “il-Forum ta’ Korpi ta’ Akkreditazzjoni u ta’ Liċenzjar”, għandu jitwaqqaf u jiltaqa’ mill-inqas darba f’sena fil-preżenza ta’ rappreżentant tal-Kummissjoni.

2.   Il-kompitu tal-Forum tal-Korpi ta’ Akkreditazzjoni u Liċenzjar għandu jkun li jiżgura l-konsistenza ta’ proċeduri relatati ma’ dan li ġej:

(a)

l-akkreditazzjoni jew l-għoti tal-liċenza lill-verifikaturi ambjentali skont dan ir-Regolament, inkluż iċ-ċħid, is-sospensjoni u l-irtirar tal-akkreditazzjoni jew tal-liċenza;

(b)

is-sorveljanza ta’ attivitajiet imwettqin minn verifikaturi ambjentali akkreditati jew liċenzati.

3.   Il-Forum tal-Korpi ta’ Akkreditazzjoni u Liċenzjar għandu jiżviluppa gwida dwar il-kwistjonijiet fil-qasam tal-kompetenza tal-Korpi ta’ Akkreditazzjoni u Liċenzjar.

4.   Il-Forum tal-Korpi ta’ Akkreditazzjoni u Liċenzjar għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu.

5.   Id-dokumenti ta’ gwida msemmijin fil-paragrafu 3 u r-regoli ta’ proċedura msemmijin fil-paragrafu 4 għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni.

6.   Id-dokumenti ta’ gwida li jirriferu għal proċeduri ta’ armonizzazzjoni u li huma approvati mill-Forum tal-Korpi ta’ Akkreditazzjoni u Liċenzjar għandhom jiġu proposti mill-Kummissjoni biex ikunu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

Dawn id-dokumenti għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku.

Artikolu 31

Evalwazzjoni bejn il-pari ta’ Korpi ta’ Akkreditazzjoni u Liċenzjar

1.   L-evalwazzjoni bejn il-pari fir-rigward tal-akkreditazzjoni u l-liċenzjar ta’ verifikaturi ambjentali skont dan ir-Regolament, li għandha tiġi organizzata mill-Forum ta’ Korpi ta’ Akkreditazzjoni u Liċenzjar, għandha titwettaq fuq bażi regolari, tal-anqas kull erba’ snin, u għandha tinkludi valutazzjoni tar-regoli u l-proċedurimniżżlin fl-Artikoli 28 u 29.

Il-Korpi ta’ Akkreditazzjoni u Liċenzjar kollha għandhom jieħdu sehem fl-evalwazzjoni bejn il-pari.

2.   Il-Forum tal-Korpi ta’ Akkreditazzjoni u Liċenzjar għandu jibgħat regolarment rapport tal-evalwazzjoni bejn il-pari lill-Kummissjoni u lill-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 49(1).

Dak ir-rapport għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku wara l-approvazzjoni tal-Forum tal-Korpi ta’ Akkreditazzjoni u Liċenzjar imsemmi fl-Artikolu 30(1) u l-Kumitat imsemmi fl-ewwel subparagrafu.

KAPITOLU VII

REGOLI APPLIKABBLI GĦALL-ISTATI MEMBRI

Artikolu 32

Assistenza għal organizzazzjonijiet rigward il-konformità mar-rekwiżiti ġuridiċi relatati mal-ambjent

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-organizzazzjonijiet ikollhom aċċess għall-informazzjoni u l-possibilitajiet ta’ assistenza rigward ir-rekwiżiti ġuridiċi relatati mal-ambjent f’dak l-Istat Membru.

2.   L-assistenza għandha tinkludi dan li ġej:

(a)

informazzjoni dwar ir-rekwiżiti ġuridiċi applikabbli relatati mal-ambjent;

(b)

identifikazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti tal-infurzar għal rekwiżiti ġuridiċi uniċi relatati mal-ambjent li jkunu ġew identifikati bħala applikabbli;

3.   L-Istati Membri jistgħu jikkonferixxu l-kompitu msemmi fil-paragrafi 1 u 2 lill-Korpi Kompetenti jew lil kwalunkwe korp ieħor li jkollu l-kompetenza meħtieġa u r-riżorsi xierqa biex iwettaq il-kompitu.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet tal-infurzar iwieġbu għat-talbiet, għall-inqas minn organizzazzjonijiet żgħar dwar ir-rekwiżiti ġuridiċi applikabbli relatati mal-ambjent li jaqgħu fil-kompetenza tagħhom, u jipprovdu informazzjoni lill-organizzazzjonijiet dwar il-mezzi li bihom tingħata evidenza dwar kif l-organizzazzjonijiet jissodisfaw r-rekwiżiti ġuridiċi rilevanti.

5.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet għall-infurzar kompetenti jikkomunikaw xi nuqqas min-naħa ta’ organizzazzjonijiet reġistrati li jikkonformaw ma’ rekwiżiti legali applikabbli relatati mal-ambjent lill-Korp Kompetenti li jkun irreġistra lill-organizzazzjoni.

L-awtorità ta’ infurzar kompetenti għandha tinforma lil dak il-Korp Kompetenti mill-aktar fis u fi kwalunkwe każ fi żmien xahar minn meta tkun saret konxja min-nuqqas.

Artikolu 33

Propozzjoni tal-EMAS

1.   L-Istati Membri għandhom, flimkien mal-Korpi Kompetenti, mal-awtoritajiet tal-infurzar u ma’ partijiet interessati oħra rilevanti, jippromwovu l-iskema EMAS filwaqt li jqisu l-attivitajiet imsemmijin fl-Artikoli 34 sa 38.

2.   Għal dak il-għan, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu strateġija ta’ promozzjoni li għandha tkun riveduta fuq bażi regolari.

Artikolu 34

Informazzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa biex jipprovdu informazzjoni:

(a)

lill-pubbliku dwar l-objettivi u l-komponenti prinċipali tal-EMAS;

(b)

lill-organizzazzjonijiet dwar il-kontenut ta’ dan ir-Regolament.

2.   L-Istati Membri għandhom, fejn xieraq, jużaw pubblikazzjonijiet professjonali, ġurnali lokali, kampanji ta’ promozzjoni jew kwalunkwe mezz funzjonali ieħor għall-promozzjoni tal-għarfien ġenerali dwar l-EMAS.

L-Istati Membri jistgħu jikkooperaw, b’mod partikolari, ma’ assoċjazzjonijiet industrijali, organizzazzjonijiet tal-konsumatur, organizzazzjonijiet ambjentali, trade unions, istituzzjonijiet lokali u partijiet interessati rilevanti oħrajn.

Artikolu 35

Attivitajiet ta’ promozzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom iwettqu attivitajiet ta’ promozzjoni għall-EMAS. Dawn l-attivitajiet jistgħu jinkludu:

(a)

il-promozzjoni tal-iskambju ta’ għarfien u tal-aqwa prassi dwar l-EMAS fost il-partijiet kollha kkonċernati;

(b)

l-iżvilupp ta’ għodod effettivi għall-promozzjoni tal-EMAS u l-kondiviżjoni tagħhom mal-organizzazzjonijiet;

(c)

l-għoti ta’ appoġġ tekniku lill-organizzazzjonijiet rigward id-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-attivitajiet ta’ kummerċjalizzazzjoni tagħhom relatati mal-EMAS;

(d)

l-inkoraġġiment ta’ sħubiji fost l-organizzazzjonijiet għall-promozzjoni tal-EMAS.

2.   Il-logo tal-EMAS mingħajr numru ta’ reġistrazzjoni jista’ jintuża mill-Korpi Kompetenti, il-Korpi ta’ Akkreditazzjoni u Liċenzjar, awtoritajiet nazzjonali u partijiet interessati oħra għal finijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni u promozzjoni relatati mal-EMAS. F’każijiet bħal dawn, l-użu tal-logo tal-EMAS stipulat fl-Anness V m’għandux jissuġġerixxi li l-utent ikun irreġistrat meta ma jkunx il-każ.

Artikolu 36

Promozzjoni tal-parteċipazzjoni ta’ organizzazzjonijiet żgħar

L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri adegwati biex jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni ta’ organizzazzjonijiet żgħar billi inter alia:

(a)

jiffaċilitaw l-aċċess għal informazzjoni u fondi ta’ appoġġ adattati speċjalment għalihom;

(b)

jiżguraw li jkun hemm miżati raġonevoli tar-reġistrazzjoni biex jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni tagħhom;

(c)

jippromwovu miżuri ta’ assistenza teknika.

Artikolu 37

Approċċ ta’ cluster u ta’ pass-pass

1.   L-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu lill-awtoritajiet lokali biex jipprovdu, f’parteċipazzjoni mal-assoċjazzjonijiet industrijali, il-kmamar tal-kummerċ u partijiet kkonċernati oħra, assistenza speċifika lil clusters ta’ organizzazzjonijiet biex jissodisfaw ir-rekwiżiti għar-reġistrazzjoni kif jissemma fl-Artikoli 4, 5 u 6.

Kull organizzazzjoni mill-cluster għandha tiġi rreġistrata separatament.

2.   L-Istati Membri għandhom jinkoraġixxu lill-organizzazzjonijiet biex jimplimentaw sistema ta’ ġestjoni ambjentali. B’mod partikolari huma għandhom jinkoraġġixxu approċċ ta’ pass-pass li jwassal għar-reġistrazzjoni fl-EMAS.

3.   Is-sistemi stabbiliti skont il-paragrafi 1 u 2 għandhom joperaw bl-objettiv li jiġu evitati spejjeż mhux meħtieġa għall-parteċipanti, b’mod partikolari għall-organizzazzjonijiet iż-żgħar.

Artikolu 38

L-EMAS u linji politiċi u strumenti oħra fil-Komunità

1.   Mingħajr preġudizzju għal-leġiżlazzjoni Komunitarja, l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw kif ir-reġistrazzjoni fl-EMAS skont dan ir-Regolament tkun tista’:

(a)

titqies fl-iżvilupp ta’ leġislazzjoni ġdida;

(b)

tintuża bħala għodda fl-applikazzjoni u l-infurzar tal-leġislazzjoni;

(c)

titqies f’kuntratti tal-akkwist u x-xiri pubbliku.

2.   Mingħajr preġudizzju għal-leġislazzjoni Komunitarja, notevolment il-leġislazzjoni dwar il-kompetizzjoni, it-tassazzjoni, u l-għajnuna mill-Istat, l-Istati Membri, fejn xieraq, għandhom jieħdu miżuri li jiffaċilitaw ir-reġistrazzjoni jew iż-żamma tar-reġistrazzjoni tal-organizzazzjonijiet fl-EMAS.

Dawk il-miżuri jistgħu jinkludu, inter alia, dawn li ġejjin:

(a)

għajnuna regolatorja, sabiex organizzazzjoni reġistrata titqies bħala konformi ma’ ċerti rekwiżiti ġuridiċi relatati mal-ambjent li jkunu stabbiliti fi strumenti ġuridiċi oħra, identifikati mill-awtoritajiet kompetenti;

(b)

regolamentzzjoni aħjar, li permezz tagħha strumenti ġuridiċi oħra jiġu mmodifikati sabiex il-piżijiet fuq l-organizzazzjonijiet li jieħdu sehem fl-EMAS jitneħħew, jitnaqqsu jew jiġu ssimplifikati bil-ħsieb li jiġi inkoraġġit l-operat effiċjenti tas-swieq u jiżdied il-livell ta’ kompetittività.

Artikolu 39

Miżati

1.   L-Istati Membri jistgħu jimponu miżati filwaqt li jieħdu kont ta’ dan li ġej:

(a)

l-ispejjeż imġarrba f’konnessjoni mal-għoti ta’ informazzjoni u assistenza lill-organizzazzjonijiet mill-korpi maħturin jew stabbiliti għal dak il-għan mill-Istati Membri skont l-Artikolu 32;

(b)

l-ispejjeż imġarrba f’konnessjoni mal-akkreditazzjoni, il-liċenzjar u s-sorveljanza tal-verifikaturi ambjentali;

(c)

l-ispejjeż għal reġistrazzjoni, it-tiġdid ta’ reġistrazzjoni, is-sospensjoni u t-tħassir minn Korpi Kompetenti kif ukoll l-ispejjeż addizzjonali għall-amministrazzjoni ta’ dawk il-proċessi għal organizzazzjonijiet barra l-Komunità.

Dawk il-miżati m’għandhomx jaqbżu ammont raġonevoli u għandhom ikunu proporzjonati mad-daqs tal-organizzazzjoni u mal-ħidma li għandha ssir.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-organizzazzjonijiet ikunu infurmati dwar il-miżati kollha applikabbli.

Artikolu 40

Nuqqas ta’ konformità

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri ġuridiċi jew amministrattivi xierqa fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità ma’ dan ir-Regolament.

2.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu dispożizzjonijiet effettivi kontra l-użu tal-logo tal-EMAS li jmur kontra dan ir-Regolament.

Jistgħu jintużaw id-dispożizzjonijiet li ġew stabbiliti skont id-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2005 dwar prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern (12).

Artikolu 41

Informazzjoni u rappurtar lill-Kummissjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar l-istruttura u l-proċeduri relatati mal-funzjonament tal-Korpi Kompetenti u l-Korpi ta’ Akkreditazzjoni u Liċenzjar u għandhom jaġġornaw dik l-informazzjoni, fejn ikun xieraq.

2.   Kull sentejn, l-Istati Membri għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni informazzjoni aġġornata dwar il-miżuri meħuda skont dan ir-Regolament.

F’dawk ir-rapporti, l-Istati Membri għandhom jieħdu kont tal -aħħar rapport ippreżentat mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill skont l-Artikolu 47.

KAPITOLU VIII

REGOLI APPLIKABBLI GĦALL-KUMMISSJONI

Artikolu 42

Informazzjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tagħti informazzjoni:

(a)

lill-pubbliku dwar l-objettivi u l-komponenti prinċipali tal-EMAS;

(b)

lill-organizzazzjonijiet dwar il-kontenut ta’ dan ir-Regolament.

2.   Il-Kummissjoni għandha żżomm u tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku:

(a)

reġistru ta’ verifikaturi ambjentali u ta’ organizzazzjonijiet reġistrati;

(b)

bażi ta’ data ta’ dikjarazzjonijiet ambjentali f’format elettroniku;

(c)

ġabra ta’ data tal-aqwa prattika dwar l-EMAS, inklużi inter alia għodod effettivi għall-promozzjoni tal-EMAS u eżempji ta’ appoġġ tekniku għall-organizzazzjonijiet;

(d)

lista ta’ riżorsi Komunitarji għall-finanzjament tal-implimentazzjoni tal-EMAS u proġetti u attivitajiet relatati.

Artikolu 43

Kollaborazzjoni u koordinazzjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tippromwovi, kif jixraq, il-kollaborazzjoni bejn l-Istati Membri sabiex, b’mod partikolari, tikseb applikazzjoni uniformi u konsistenti fil-Komunità kollha tar-regoli relatati ma’ dan li ġej:

(a)

ir-reġistrazzjoni tal-organizzazzjonijiet;

(b)

il-verifikaturi ambjentali;

(c)

l-informazzjoni u l-assistenza msemmija fl-Artikolu 32.

2.   Mingħajr preġudizzju għal-leġislazzjoni Komunitarja dwar il-kuntratti pubbliċi, il-Kummissjoni u istituzzjonijiet u korpi Komunitarji oħrajn għandhom, fejn ikun xieraq, jirriferu għall-EMAS jew għal sistemi oħrajn ta’ ġestjoni ambjentali rikonoxxuti skont l-Artikolu 45, jew l-ekwivalenti, bħala kondizzjonijiet kuntrattwali ta’ prestazzjoni għal kuntratti ta’ xogħol u servizzi.

Artikolu 44

Integrazzjoni tal-EMAS f’linji politiċi u strumenti oħra fil-Komunità

Il-Kummissjoni għandha tikkonsidra kif ir-reġistrazzjoni fl-EMAS skont dan ir-Regolament tista’:

(1)

titqies fl-iżvilupp ta’ leġislazzjoni ġdida u fir-reviżjoni ta’ leġislazzjoni eżistenti, b’mod partikolari fil-forma ta’ għajnuna regolatorja u regolamentazzjoni aħjar kif deskritt fl-Artikolu 38(2);

(2)

tintuża bħala għodda fil-kuntest tal-applikazzjoni u l-infurzar tal-leġislazzjoni.

Artikolu 45

Relazzjoni ma’ sistemi oħra ta’ ġestjoni ambjentali

1.   L-Istati Membri jistgħu jippreżentaw rapport bil-miktub lill-Kummissjoni għar-rikonoxximent ta’ sistemi eżistenti ta’ ġestjoni ambjentali, jew ta’ partijiet minnhom, li jkunu ċċertifikati skont proċeduri xierqa ta’ ċertifikazzjoni rikonoxxuti fil-livell nazzjonali jew reġjonali bħala konformi mar-rekwiżiti korrispondenti ta’ dan ir-Regolament.

2.   L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw fit-talba tagħhom il-partijiet rilevanti tas-sistemi ta’ ġestjoni ambjentali u r-rekwiżiti korrispondenti ta’ dan ir-Regolament.

3.   L-Istati Membri għandhom jagħtu evidenza tal-ekwivalenza ma’ dan ir-Regolament tal-partijiet rilevanti kollha tas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali kkonċernata.

4.   Il-Kummissjoni għandha, wara li teżamina t-talba msemmija fil-paragrafu 1, u filwaqt li taġixxi skont il-proċedura ta’ konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 49(2), tirrikonoxxi l-partijiet rilevanti tas-sistemi ta’ ġestjoni ambjentali u tirrikonoxxi r-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni jew liċenzjar għall-korpi ta’ ċertifikazzjoni jekk tkun tal-fehma li Stat Membru jkun:

(a)

speċifika b’mod ċar biżżejjed fit-talba, il-partijiet rilevanti tas-sistemi ta’ ġestjoni ambjentali u r-rekwiżiti korrispondenti ta’ dan ir-Regolament;

(b)

ta biżżejjed evidenza tal-ekwivalenza ma’ dan ir-Regolament tal-partijiet rilevanti kollha tas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali kkonċernata.

5.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika r-referenzitas-sistemi ta’ ġestjoni ambjentali rikonoxxuti, inklużi t-taqsimiet rilevanti tal-EMAS imsemmijin fl-Anness I li għalihom dawk ir-referenzi japplikaw, u r-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni jew liċenzja rikonoxxuti f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 46

Żvilupp ta’ dokumenti ta’ referenza u gwidi

1.   F’konsultazzjoni mal-Istati Membri u partijiet interessati oħrajn, il-Kummissjoni għandha tiżviluppa dokumenti ta’ referenza settorjali li għandhom jinkludu:.

(a)

l-aqwa prassi ta’ ġestjoni ambjentali;

(b)

indikaturi ta’ prestazzjoni ambjentali għal setturi speċifiċi;

(c)

fejn xieraq, punti ta’ riferiment ta’ eċċellenza u sistemi ta’ klassifikazzjoni li jidentifikaw il-livelli tal-prestazzjoni ambjentali.

Il-Kummissjoni tista’ wkoll tiżviluppa dokumenti ta’ referenza għall-użu transsettorjali.

2.   Il-Kummissjoni għandha tieħu kont ta’ dokumenti ta’ referenza eżistenti u indikaturi ta’ prestazzjoni ambjentali żviluppati skont linji politiċi u strumenti ambjentali oħra fl-istandards Komunitarji jew internazzjonali.

3.   Sal-aħħar tal-2010, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi pjan ta’ ħidma li jistipula lista indikattiva tas-setturi li se jitqiesu bħala prijoritajiet għall-adozzjoni tad-dokumenti ta’ riferenza settorjali u transsettorjali.

Il-pjan ta’ ħidma għandu jkun pubblikament disponibbli u aġġornat regolarment.

4.   B’kooperazzjoni mal-Forum tal-Korpi Kostitwiti, il-Kummissjoni għandha tiżviluppa gwida dwar ir-reġistrazzjoni ta’ organizzazzjonijiet barra l-Komunità.

5.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika gwida għall-utent li tistabbilixxi l-passi meħtieġa għall-parteċipazzjoni fl-EMAS.

Din il-gwida għandha tkun disponibbli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u fuq l-Internet.

6.   Id-dokumenti żviluppati bi qbil mal-paragrafi 1 u 4 għandhom jiġu sottomessi gġall-adozzjoni. Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

Artikolu 47

Rappurtar

Kull ħames snin, il-Kummissjoni għandha tibgħat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport li jkun fih informazzjoni dwar l-azzjonijiiet u l-miżuri li ttieħdu skont dan il-Kapitolu u informazzjoni li l-Kummissjoni tirċievi mill-Istati Membri skont l-Artikolu 41.

Ir-rapport għandu jinkludi valutazzjoni dwar l-impatt tal-iskema fuq l-ambjent u x-xejra f’dak li huwa numru ta’ parteċipanti.

KAPITOLU IX

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 48

Emendar tal-Annessi

1.   Il-Kummissjoni tista’ temenda l-Annessi jekk meħtieġ jew xieraq, fid-dawl tal-esperjenza miksuba fl-operat tal-EMAS, bi tweġiba għal ħtiġijiet identifikati għal gwida dwar ir-rekwiżiti tal-EMAS u fid-dawl ta’ kwalunkwe bidla fl-istandards internazzjonali jew standards ġodda li huma ta’ rilevanza għall-effettività ta’ dan ir-Regolament.

2.   Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

Artikolu 49

Preċedura ta’ Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna minn Kumitat.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

3.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5a (1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 50

Reviżjoni

Il-Kummissjoni għandha tirrivedi l-EMAS fid-dawl tal-esperjenza miksuba matul l-operat tagħha u tal-iżviluppi internazzjonali sal-11 ta’ Jannar 2015. Hija għandha tieħu kont tar-rapporti mibgħutin lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill skont l-Artikolu 47.

Artikolu 51

Dispożizzjonijiet ta’ revoka u transizzjonali

1.   L-atti ġuridiċi li ġejjin għandhom jitħassru:

(a)

Ir-Regolament (KE) Nru 761/2001,

(b)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/681/KE tas-7 ta’ Settembru 2001 dwar il-gwida sabiex jiġi implimentat ir-Regolament (KE) Nru 761/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jippermetti l-parteċipazzjoni volontarja ta’ organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta’ eko-ġestjoni u verifika (EMAS) (13),

(c)

Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/193/KE tal-1 ta’ Marzu 2006 li tistipula r-regoli, taħt ir-Regolament (KE) Nru 761/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, dwar l-użu tal-logo tal-EMAS fil-każijiet eċċezzjonali tal-imballaġġ għat-trasport u l-imballaġġ terzjarju (14).

2.   B’deroga mill-paragrafu 1:

(a)

il-Korpi ta’ Akkreditazzjoni u l-Korpi Kompetenti nazzjonali stabbiliti skont ir-Regolament (KE) Nru 761/2001 għandhom ikomplu bl-attivitajiet tagħhom. L-Istati Membri għandhom jimmodifikaw il-proċeduri segwiti mill-Korpi ta’ Akkreditazzjoni u mill-Korpi Kompetenti skont dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-sistemi li jimplimentaw il-proċeduri modifikati jkunu operattivi bis-sħiħ sal-11 ta’ Jannar 2011.

(b)

l-organizzazzjonijiet reġistrati skont ir-Regolament (KE) Nru 761/2001 għandhom jibqgħu fuq ir-reġistru tal-EMAS. Fil-ħin tal-verifika sussegwenti ta’ organizzazzjoni, il-verifikatur ambjentali għandu jivverifika l-konformità tagħha mar-rekwiżiti l-ġodda ta’ dan ir-Regolament. Jekk il-verifika sussegwenti tkun ser issir qabel il-11 ta’ Lulju 2010, id-data tal-verifika sussegwenti tista’ tiġi estiża b’sitt xhur bi ftehim mal-verifikatur ambjentali u l-Korpi Kompetenti;

(c)

il-verifikaturi ambjentali akkreditati skont ir-Regolament (KE) Nru 761/2001 jistgħu jkomplu jwettqu l-attivitajiet tagħhom skont ir-rekwiżiti stabbiliti b’dan ir-Regolament.

3.   Ir-referenzi għar-Regolament (KE) Nru 761/2001 għandhom jitqiesu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni stabbilita fl-Anness VIII.

Artikolu 52

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, il-25 ta’ Novembru 2009.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

Å. TORSTENSSON


(1)  L-Opinjoni tal-25 ta’ Frar 2009 (għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  ĠU C 120, 28.5.2009, p. 56.

(3)  L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-2 ta’ April 2009 (għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta’ Ottubru 2009.

(4)  ĠU L 242, 10.9.2002, p. 1.

(5)  ĠU L 114, 24.4.2001, p. 1.

(6)  ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30.

(7)  ĠU L 247, 17.9.2001, p. 1.

(8)  ĠU L 184, 23.7.2003, p. 19.

(9)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(10)  ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.

(11)  Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-klassifikazzjoni tal-istatistika ta’ attivitajiet ekonomiċi tan-NACE Reviżjoni 2 (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1).

(12)  ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22.

(13)  ĠU L 247, 17.9.2001, p. 24.

(14)  ĠU L 70, 9.3.2006, p. 63.


ANNESS I

REVIŻJONI AMBJENTJALI

Ir-reviżjoni ambjentali għandha tkopri l-oqsma li ġejjin:

1.

Identifikazzjoni tar-rekwiżiti ġuridiċi applikabbli relatati mal-ambjent.

Minbarra l-istabbiliment ta’ lista ta’ rekwiżiti ġuridiċi applikabbli, l-organizzazzjoni għandha tindika wkoll kif tista’ tingħata evidenza li hija qed tikkonforma mar-rekwiżiti differenti.

2.

Identifikazzjoni tal-aspetti ambjentali diretti u indiretti kollha b’impatt sinifikattiv fuq l-ambjent, ikkwalifikati u kkwantifikati kif xieraq, u l-kompilazzjoni ta’ reġistru ta’ dawk identifikati bħala sinifikattivi.

Organizzazzjoni għandha tqis il-kwistjonijiet li ġejjin meta tivvaluta is-sinifikanza ta’ aspett ambjentali:

(i)

il-potenzjal li jikkawża ħsara ambjentali;

(ii)

il-fraġilità tal-ambjent lokali, reġjonali jew globali;

(iii)

id-daqs, l-għadd, il-frekwenza u r-riversibbiltà tal-aspett jew l-impatt;

(iv)

l-eżistenza u r-rekwiżiti ta’ leġislazzjoni ambjentali rilevanti;

(v)

l-importanza tiegħu għall-partijiet interessati u l-impjegati tal-organizzazzjoni.

(a)

Aspetti ambjentali diretti

L-aspetti ambjentali diretti huma assoċjati ma’ attivitajiet, prodotti u servizzi tal-organizzazzjoni nnifisha li fuqhom għandha kontroll dirett ta’ ġestjoni.

L-organizzazzjonijiet kollha għandhom iqisu l-aspetti diretti tal-operazzjonijiet tagħhom.

L-aspetti ambjentali diretti jirrigwardaw, iżda mhumiex limitati għal:

(i)

ir-rekwiżiti ġuridiċi u l-limiti tal-permessi;

(ii)

l-emissjonijiet fl-arja;

(iii)

ir-rilaxx fl-ilma;

(iv)

il-produzzjoni, ir-riċiklaġġ, l-użu mill-ġdid, it-trasport u r-rimi ta’ skart solidu u skart ieħor, b’mod partikolari l-iskart perikoluż;

(v)

l-użu u t-tniġġis tal-art;

(vi)

l-użu ta’ riżorsi naturali u materji primi (inkluża l-enerġija);

(vii)

l-użu ta’ sustanzi addittivi u awżiljari kif ukoll prodotti semimanifatturati;

(viii)

kwistjonijiet lokali (storbju, vibrazzjonijiet, irwejjaħ, trab, dehra viżiva, eċċ.);

(ix)

kwistjonijiet tat-trasport (kemm għal prodotti kif ukoll għal servizzi);

(x)

ir-riskji ta’ inċidenti ambjentali u impatti li jirriżultaw, jew li x’aktarx jirriżultaw minnhom, bħala konsegwenza tal-inċidenti, l-aċċidenti u s-sitwazzjonijiet potenzjali ta’ emerġenza;

(xi)

l-effetti fuq il-bijodiversità.

(b)

Aspetti ambjentali indiretti

Aspetti ambjentali indiretti jistgħu jirriżultaw mill-interazzjoni ta’ organizzazzjoni ma’ partijiet terzi, li jistgħu jiġu influwenzati sa livell Istati Membri mill-organizzazzjoni li qed tirreġistra fl-EMAS.

Għal organizzazzjonijiet mhux industrijali, bħalma huma awtoritajiet lokali jew istituzzjonijiet finanzjarji, huwa essenzjali li dawn jikkunsidraw ukoll l-aspetti ambjentali assoċjati man-negozju ċentrali tagħhom. Inventarju limitat għall-aspetti ambjentali tas-sit u l-faċilitajiet ta’ organizzazzjoni mhuwiex biżżejjed.

Dawn jinkludu, imma m’humiex limitati għal:

(i)

il-kwistjonijiet relatati maċ-ċiklu tal-ħajja ta’ prodott (id-disinn, l-iżvilupp, l-imballaġġ, it-trasport, l-użu ta’ skart u l-irkupru/ir-rimi tiegħu);

(ii)

l-investimenti kapitali, l-għoti ta’ self u s-servizzi tal-assigurazzjoni;

(iii)

is-swieq ġodda;

(iv)

l-għażla u l-kompożizzjoni tas-servizzi (p.e. it-trasport jew il-kummerċ tal-forniment tal-ikel);

(v)

id-deċiżjonijiet amministrattivi u ta’ ppjanar;

(vi)

il-kompożizzjoni ta’ firxiet ta’ prodotti;

(vii)

il-prestazzjoni ambjentali u l-prattika ta’ kuntratturi, sub-kuntratturi u fornituri.

L-organizzazzjonijiet iridu jkunu jistgħu juru li l-aspetti ambjentali sinifikattivi assoċjati mal-proċeduri tagħhom ta’ akkwist pubbliku jkunu ġew identifikati u li l-impatti ambjentali sinifikattivi assoċjati ma’ dawn l-aspetti jiġu indirizzati fis-sistema ta’ ġestjoni. L-organizzazzjoni għandha timpenja ruħha biex tiżgura li l-fornituri u dawk li jaġixxu f’isem l-organizzazzjoni jikkonformaw mal-politika ambjentali tal-organizzazzjoni fl-ambitu tal-attivitajiet imwettqa għall-kuntratt.

Fil-każ ta’ dawn l-aspetti ambjentali indiretti, organizzazzjoni għandha tikkunsidra kemm jista’ jkollha influwenza fuq dawn l-aspetti, u liema miżuri jistgħu jittieħdu biex jitnaqqas l-impatt ambjentali.

3.

Deskrizzjoni tal-kriterji għall-valutazzjoni tas-sinifikanza tal-impatt ambjentali

L-organizzazzjoni għandha tiddefinixxi l-kriterji għall-valutazzjoni tas-sinifikanza tal-aspetti ambjentali tal-attivitajiet, il-prodotti u s-servizzi tagħha, biex tiddetermina liema għandhom impatt ambjentali sinfikattiv.

Il-kriterji żviluppati minn organizzazzjoni għandhom jieħdu kont tal-leġislazzjoni Komunitarja u għandhom ikunu komprensivi, jistgħu jiġu vverifikati b’mod indipendenti, jistgħu jiġu riprodotti u magħmula disponibbli għall-pubbliku.

Il-konsiderazzjonijiet għall-istabbiliment tal-kriterji li jivvalutaw is-sinifikanza tal-aspetti ambjentali ta’ organizzazzjoni jistgħu jinkludu, iżda mhumiex limitati għal:

(a)

l-informazzjoni dwar il-kondizzjoni tal-ambjent biex jiġu identifikati l-attivitajiet, il-prodotti u s-servizzi tal-organizzazzjoni li jista’ jkollhom impatt ambjentali;

(b)

id-data eżistenti tal-organizzazzjoni dwar id-dħul ta’ materjal u enerġija, l-iskarigi, l-iskart u l-emissjonijiet f’termini ta’ riskju;

(c)

il-fehmiet ta’ partijiet interessati;

(d)

l-attivitajiet ambjentali tal-organizzazzjoni li huma regolati;

(e)

l-attivitajiet ta’ kuntratti pubbliċi;

(f)

id-disinn, l-iżvilupp, il-fabbrikazzjoni, id-distribuzzjoni, il-manutenzjoni, l-użu, l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u d-disponiment mill-prodotti tal-organizzazzjoni;

(g)

dawk l-attivitajiet tal-organizzazzjoni bl-ispejjeż ambjentali l-aktar sinifikattivi, u l-benefiċċji ambjentali.

Waqt li tagħmel stima tas-sinifikat tal-impatti tal-ambjent tal-attivitajiet tal-organizzazzjoni, l-organizzazzjoni għandha taħseb mhux biss dwar il-kondizzjonijiet normali tal-ħidma iżda ukoll dwar il-kondizzjonijiet tal-ftuħ tax-xogħol, l-għeluq għall-btajjel u l-kondizzjonijiet ta’ emerġenza li jistgħu jitbassru b’mod raġjonevoli. Għandhom jiġu kkunsidrati l-attivitajiet tal-passat, tal-preżent u dawk ippjanati.

4.

Eżami tal-prattika u l-proċeduri kollha eżistenti għall-ġestjoni ambjentali.

5.

Evalwazzjoni ta’ informazzjoni mill-investigazzjoni ta’ inċidenti preċedenti.


ANNESS II

Rekwiżiti tas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali u kwistjonijiet addizzjonali li għandhom jiġu indirizzati mill-organizzazzjonijiet li jimplimentaw l-EMAS

Ir-rekwiżiti tas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali skont l-EMAS huma dawk stabbiliti fit-Taqsima 4 tal-istandard EN ISO 14001:2004. Dawn ir-rekwiżiti huma riprodotti fil-kolonna tax-xellug tat-tabella hawn taħt, li tikkostitwixxi l-Parti A ta’ dan l-Anness.

Barra minn hekk, l-organizzazzjonijiet reġistrati huma meħtieġa jindirizzaw għadd ta’ kwistjonijiet addizzjonali li għandhom rabta diretta ma’ għadd ta’ elementi tat-Taqsima 4 tal-istandard EN ISO 14001:2004. Dawn ir-rekwiżiti addizzjonali huma elenkati fil-kolonna tal-lemin hawn taħt, li tikkostitwixxi l-Parti B ta’ dan l-Anness.

PARTI A

rekwiżiti tas-sistemi ta’ ġestjoni ambjentali skont l-EN ISO 14001:2004

PARTI B

kwistjonijiet addizzjonali li għandhom jiġu indirizzati mill-organizzazzjonijiet li jimplimentaw l-EMAS

L-organizzazzjonijiet li jipparteċipaw fl-iskema għall-ġestjoni ambjentali u l-verifika (EMAS) għandhom jimplimentaw ir-rekwiżiti tal-EN ISO 14001:2004, li huma deskritti fit-Taqsima 4 tal-Istandard Ewropew (1) u huma riprodotti fl-intier tagħhom hawn taħt:

 

A.

Rekwiżiti tas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali

 

A.1.

Rekwiżiti ġenerali

 

L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi, tiddokumenta, timplimenta, iżżomm u ttejjeb kontinwament sistema ta’ ġestjoni ambjentali skont ir-rekwiżiti ta’ dan l-Istandard Internazzjonali u tiddetermina kif se tissodisfa dawn ir-rekwiżiti.

 

L-organizzazzjoni għandha tiddefinixxi u tiddokumenta l-ambitu tas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali tagħha.

 

A.2.

Politika ambjentali

 

L-ogħla ġestjoni għandha tiddefinixxi l-politika ambjentali tal-organizzazzjoni u tiżgura li, fl-ambitu definit tas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali tagħha, hija:

 

(a)

tkun xierqa għan-natura, l-iskala u l-impatti ambjentali tal-attivitajiet, il-prodotti u s-servizzi tagħha;

 

(b)

tinkludi impenn għal titjib kontinwu u għall-prevenzjoni tat-tniġġis;

 

(c)

tinkludi impenn dwar il-konformità mar-rekwiżiti ġuridiċi applikabbli u ma’ rekwiżiti oħra li l-organizzazzjoni tkun issottomettiet ruħha għalihom fir-rigward tal-aspetti ambjentali tagħha;

 

(d)

tipprovdi l-qafas għall-istabbiliment u r-reviżjoni tal-objettivi u l-miri ambjentali;

 

(e)

tkun dokumentata, implimentata u miżmuma;

 

(f)

tiġi kkomunikata lill-persuni kollha li jaħdmu għal jew f’isem l-organizzazzjoni; u

 

(g)

tkun disponibbli għall-pubbliku.

 

A.3.

Ippjanar

 

A.3.1.

Aspetti ambjentali

 

L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi, timplimenta u żżomm proċedura/i:

 

(a)

biex tidentifika l-aspetti ambjentali tal-attivitajiet, il-prodotti u s-servizzi tagħha fl-ambitu definit tas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali li tista’ tikkontrolla u dawk li tista’ tinfluwenza b’kont meħud tal-iżviluppi ppjanati jew ġodda, jew attivitajiet, prodotti u servizzi ġodda jew modifikati; u

 

(b)

biex tiddetermina dawk l-aspetti li għandhom jew jista’ jkollhom impatt(i) sinifikattiv(i) fuq l-ambjent (jiġifieri aspetti ambjentali sinifikattivi).

 

L-organizzazzjoni għandha tiddokumenta din l-informazzjoni u żżommha aġġornata.

 

L-organizzazzjoni għandha tiżgura li l-aspetti ambjentali sinifikattivi jiġu kkunsidrati fl-istabbiliment, l-implimentata u ż-żamma tas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali tagħha.

 

 

B.1.

Reviżjoni ambjentali

 

L-organizzazzjonijiet għandhom iwettqu reviżjoni ambjentali inizjali kif stabbilit fl-Anness I sabiex jiġi identifikati u valutati l-aspetti ambjentali tagħhom u jiġu identifikati rekwiżiti ġuridiċi applikabbli li jkollhom x’jaqsmu mal-ambjent.

 

L-organizzazzjonijiet barra l-Komunità għandhom jirriferu wkoll għar-rekwiżiti ġuridiċi li jkollhom x’jaqsmu mal-ambjent, li jkunu applikabbli għal organizzazzjonijiet simili fl-Istati Membri fejn ikunu bi ħsiebhom jippreżentaw l-applikazzjoni.

A.3.2.

Rekwiżiti ġuridiċi u oħrajn

 

L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi, timplimenta u żżomm proċedura/i:

 

(a)

biex tidentifika u jkollha aċċess għar-rekwiżiti ġuridiċi applikabbli u rekwiżiti oħra li l-organizzazzjoni tkun issottomettiet ruħha għalihom fir-rigward tal-aspetti ambjentali tagħha; u

 

(b)

biex tiddetermina kif dawn ir-rekwiżiti japplikaw għall-aspetti ambjentali tagħha.

 

L-organizzazzjoni għandha tiżgura li dawn ir-rekwiżiti ġuridiċi applikabbli u rekwiżiti oħra li l-organizzazzjoni tkun issottomettiet ruħha għalihom jiġu kkunsidrati fl-istabbiliment, l-implimentazzjoni u ż-żamma tas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali tagħha.

 

 

B.2.

Konformità ġuridika

 

L-organizzazzjonijiet li jixtiequ jirreġistraw mal-EMAS għandhom ikunu kapaċi juru li huma:

 

(1)

jkunu identifikaw, u jafu l-implikazzjonijiet għall-organizzazzjoni tar-rekwiżiti ġuridiċi applikabbli kollha relatati mal-ambjent, li jiġu identifikati fir-reviżjoni ambjentali skont l-Anness I.

 

(2)

jipprovdu konformità ġuridika mal-leġislazzjoni ambjentali, inklużi l-permessi u l-limiti tal-permessi; u

 

(3)

għandhom stabbiliti proċeduri li jagħmluha possibbli li l-organizzazzjoni tissodisfa dawn ir-rekwiżiti fuq bażi kontinwa.

A.3.3.

Objettivi, miri u programm(i)

 

L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi, timplimenta u żżomm dokumentati, objettivi u miri ambjentali, f’funzjonijiet u livelli relevanti fl-organizzazzjoni.

 

L-objettivi u l-miri għandhom ikunu jistgħu jitkejlu, fejn prattikabbli, u jkunu konsistenti mal-politika ambjentali, inklużi l-impenji lejn il-prevenzjoni tat-tniġġis, lejn il-konformità mar-rekwiżiti ġuridiċi applikabbli u ma’ rekwiżiti oħra li l-organizzazzjoni tkun issottomettiet ruħha għalihom, u lejn titjib kontinwu.

 

Meta tistabbilixxi u tirrivedi l-objettivi u l-miri tagħha, organizzazzjoni għandha tqis ir-rekwiżiti ġuridiċi u rekwiżiti oħra li l-organizzazzjoni tkun issottomettiet ruħha għalihom, u l-aspetti ambjentali sinifikattivi tagħha. Hija għandha tikkunsidra wkoll l-għażliet teknoloġiċi tagħha, ir-rekwiżiti finanzjarji, operattivi u ta’ negozju tagħha, u l-fehmiet tal-partijiet interessati.

 

L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi, timplimenta u żżomm programm(i) għall-ksib tal-objettivi u l-miri tagħha. Il-programm(i) għandu/hom jinkludi/u:

 

(a)

ħatra tar-responsabbiltà għall-ksib tal-objettivi u l-miri f’funzjonijiet u livelli relevanti tal-organizzazzjoni; u

 

(b)

il-mezzi u l-iskeda ta’ żmien li bihom għandhom jinkisbu.

 

 

B.3.

Prestazzjoni ambjentali

 

(1)

L-organizzazzjonijiet għandhom ikunu kapaċi juru li s-sistema ta’ ġestjoni u l-proċeduri ta’ verifika jindirizzaw il-prestazzjoni ambjentali attwali tal-organizzazzjoni fir-rigward tal-aspetti diretti u indiretti identifikati fir-reviżjoni ambjentali skont l-Anness I.

 

(2)

Il-prestazzjoni ambjentali tal-organizzazzjoni f’taqbil mal-objettivi u l-miri tagħha għandhom jiġu evalwati bħala parti mill-proċess tar-reviżjoni tal-ġestjoni. L-organizzazzjoni għandha wkoll timpenja ruħha għal titjib kontinwu tal-prestazzjoni ambjentali tagħha. Meta tagħmel dan, l-organizzazzjoni tista’ tibbaża l-azzjoni tagħha fuq programmi lokali, reġjonali u nazzjonali.

 

(3)

Il-mezzi sabiex jinkisbu l-objettivi u l-miri ma jistgħux ikunu objettivi ambjentali. Jekk l-organizzazzjoni tikkonsisti minn sit wieħed jew aktar, kull wieħed mis-siti li għalih tapplika l-EMAS għandu jikkonforma mar-rekwiżiti kollha tal-EMAS inkluż it-titjib kontinwu tal-prestazzjoni ambjentali kif definit fl-Artikolu 2(2).

A.4.

Implimentazzjoni u operazzjoni

 

A.4.1.

Riżorsi, irwoli, responsabbiltà u awtorità

 

Il-ġestjoni għandha tiżgura d-disponibbiltà tar-riżorsi essenzjali biex tistabbilixxi, timplimenta, iżżomm u ttejjeb is-sistema ta’ ġestjoni ambjentali. Ir-riżorsi jinkludu r-riżorsi umani u l-ħiliet speċjalizzati, l-infrastruttura ta’ organizzazzjoni, it-teknoloġija u r-riżorsi finanzjarji.

 

L-irwoli, ir-responsabilitajiet u l-awtoritajiet għandhom ikunu definiti, dokumentati u kkomunikati sabiex tiġi ffaċilitata ġestjoni ambjentali effettiva.

 

L-ogħla korp ta’ ġestjoni tal-organizzazzjoni għandu jaħtar rappreżentant(i) maniġerjali speċifiku/ċi li, irrispettivament minn responsabbiltajiet oħra, ikollu/hom rwoli, responsabbiltajiet u awtorità definiti biex:

 

(a)

jiżgura li s-sistema ta’ ġestjoni ambjentali tkun stabbilita, implimentata u miżmuma skont ir-rekwiżiti ta’ dan l-Istandard Internazzjonali;

 

(b)

jirrapporta lill-ogħla korp ta’ ġestjoni dwar il-prestazzjoni tas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali għal reviżjoni, inklużi rakkomandazzjonijiet għat-titjib.

 

A.4.2.

Kompetenza, taħriġ u għarfien

B.4.

Involviment tal-impjegati

 

(1)

L-organizzazzjoni għandha tirrikonoxxi li l-involviment attiv tal-impjegati huwa impetu u prerekwiżit għal titjib ambjentali kontinwu u ta’ suċċess kif ukoll ir-riżors ewlieni għat-titjib tal-prestazzjoni ambjentali kif ukoll il-metodu xieraq li bih is-sistema ta’ ġestjoni u ta’ verifika ambjentali tiġi stabbilita b’suċċess fl-organizzazzjoni.

 

(2)

It-terminu “parteċipazzjoni tal-impjegati” tinkludi kemm il-parteċipazzjoni ta’ impjegati individwali u r-rappreżentanti tagħhom, kif ukoll l-informazzjoni lill-impjegati individwali u r-rappreżentanti tagħhom. Għalhekk, għandu jkun hemm skema għall-parteċipazzjoni ta’ impjegati fil-livelli kollha. L-organizzazzjoni għandha tirrikonoxxi li l-impenn, ir-rispons u l-appoġġ attiv min-naħa tal-ġestjoni huma prerekwiżit għas-suċċess ta’ dawk il-proċessi. F’dan il-kuntest, għandha ssir enfasi fuq il-ħtieġa ta’ feedback mill-ġestjoni lill-impjegati.

L-organizzazzjoni għandha tiżgura li kull persuna li twettaq kompiti għaliha jew f’isimha li għandha l-potenzjal li tikkawża impatt(i) ambjentali sinifikattiv(i) identifikat(i) mill-organizzazzjoni hija kompetenti abbażi ta’ edukazzjoni, taħriġ jew esperjenza xierqa, u għandha żżomm reġistri assoċjati.

 

L-organizzazzjoni għandha tidentifika ħtiġijiet ta’ taħriġ assoċjati mal-aspetti ambjentali u mas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali tagħha. Hija għandha tipprovdi taħriġ jew tieħu azzjoni oħra biex tilħaq dawn il-ħtiġijiet, u għandha żżomm reġistri assoċjati.

 

L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi, timplimenta u żżomm proċedura(i) biex tgħarraf lill-persuni li jaħdmu għaliha jew f’isimha dwar:

 

(a)

l-importanza tal-konformità mal-politika u l-proċeduri ambjentali u mar-rekwiżiti tas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali;

 

(b)

l-aspetti ambjentali sinifikattivi u impatti attwali jew potenzjali relatati assoċjati ma’ xogħlhom, u l-benefiċċji ambjentali ta’ prestazzjoni personali mtejba;

 

(c)

l-irwoli u r-responsabbiltajiet tagħhom fil-ksib ta’ konformità mar-rekwiżiti tas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali; u

 

(d)

il-konsegwenzi potenzjali ta’ devjazzjoni mill-proċeduri speċifiċi.

 

 

(3)

B’żieda ma’ dawn ir-rekwiżiti, l-impjegati għandhom ikunu involuti fil-proċess immirat lejn it-titjib kontinwu tal-prestazzjoni ambjentali tal-organizzazzjoni permezz ta’:

 

(a)

ir-reviżjoni ambjentali inizjali, l-analiżi tal-istatus quo u fil-ġbir u l-verifika ta’ informazzjoni,

 

(b)

l-istabbiliment u l-implimentazzjoni ta’ sistema ta’ ġestjoni ambjentali u ta’ verifika għat-titjib tal-prestazzjoni ambjentali,

 

(c)

il-kumitati ambjentali biex tinġabar informazzjoni u biex tiġi żgurata l-parteċipazzjoni ta’ uffiċjal ambjentali/rappreżentanti tal-ġestjoni u l-impjegati u r-rappreżentanti tagħhom,

 

(d)

gruppi ta’ ħidma konġunti għall-programm ta’ azzjoni ambjentali u l-verifika ambjentali,

 

(e)

it-tħejjija ta’ dikjarazzjonijiet ambjentali.

 

(4)

Għal dan il-fini għandhom jintużaw forom xierqa ta’ parteċipazzjoni bħalma hi s-sistema tal-ktieb ta’ suġġerimenti jew ħidma fi gruppi bbażata fuq proġett jew il-kumitati ambjentali. L-organizzazzjonijiet għandhom jieħdu nota tal-gwida tal-Kummissjoni dwar l-aqwa prassi f’dan il-qasam. Meta jitolbu dan, kull rappreżentant tal-impjegati għandu jkun involut ukoll.

A.4.3.

Komunikazzjoni

 

Fir-rigward tal-aspetti ambjentali u tas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali tagħha, l-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi, timplimenta u żżomm proċedura(i) għal:

 

(a)

komunikazzjoni interna bejn il-livelli u l-funzjonijiet varji tal-organizzazzjoni;

 

(b)

biex tirċievi, tiddokumenta u twieġeb komunikazzjoni relevanti minn partijiet interessati esterni.

 

L-organizzazzjoni għandha tiddeċiedi jekk għandhiex tikkomunika esternament dwar l-aspetti ambjentali sinifikattivi tagħha, u għandha tiddokumenta d-deċiżjoni tagħha. Jekk tiddeċiedi li tikkomunika, l-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi u timplimenta metodu/i għal din il-komunikazzjoni esterna.

 

 

B.5.

Komunikazzjoni

 

(1)

L-organizzazzjonijiet għandhom ikunu kapaċi juru djalogu miftuħ mal-pubbliku u ma’ partijiet oħra interessati inklużi l-komunitajiet u l-konsumaturi lokali rigward l-impatt ambjentali tal-attivitajiet, il-prodotti u s-servizzi tagħhom sabiex jidentifikaw il-preokkupazzjonijiet tal-pubbliku u ta’ partijiet interessati oħra.

 

(2)

Il-ftuħ, it-trasparenza u l-forniment perjodiku ta’ informazzjoni ambjentali huma fatturi ewlenin li jiddifferenzjaw l-EMAS minn skemi oħra. Dawk il-fatturi huma wkoll importanti biex l-organizzazzjoni tibni kunfidenza ma’ partijiet interessati.

 

(3)

L-EMAS tipprovdi l-flessibbiltà li tippermetti lill-organizzazzjonijiet jindirizzaw informazzjoni relevanti lejn udjenzi speċifiċi filwaqt li tiżgura li l-informazzjoni kollha tkun disponibbli għal dawk li jeħtiġuha.

A.4.4.

Dokumentazzjoni

 

Id-dokumentazzjoni tas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali għandha tinkludi:

 

(a)

il-politika, l-objettivi u l-miri ambjentali;

 

(b)

deskrizzjoni tal-ambitu tas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali;

 

(c)

deskrizzjoni tal-elementi ewlenin tas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali u l-interazzjoni tagħhom, u referenza għal dokumenti relatati;

 

(d)

dokumenti, inklużi reġistri, mitlubin minn dan l-Istandard Internazzjonali; u

 

(e)

dokumenti, inklużi reġistri, meqjusin bħala meħtieġa mill-organizzazzjoni sabiex tiżgura l-ippjanar, l-operazzjoni u l-kontroll effettivi ta’ proċessi relatati mal-aspetti ambjentali sinifikattivi tagħha.

 

A.4.5.

Kontroll ta’ dokumenti

 

Id-dokumenti meħtieġa mis-sistema ta’ ġestjoni ambjentali u minn dan l-Istandard Internazzjonali għandhom ikunu kkontrollati. Ir-reġistri huma tip speċjali ta’ dokument u għandhom ikunu kkontrollati skont ir-rekwiżiti mogħtija f’punt A.5.4.

 

L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi, timplimenta u żżomm proċedura/i biex:

 

(a)

tapprova d-dokumenti għall-adegwatezza qabel ma jinħarġu;

 

(b)

tirrivedi u taġġorna kif meħtieġ u terġa’ tapprova d-dokumenti;

 

(c)

tiżgura li l-bidliet u l-istatus tar-reviżjoni attwali tad-dokumenti jkunu identifikati;

 

(d)

tiżgura li l-verżjonijiet relevanti tad-dokumenti applikabbli jkunu disponibbli f’postijiet ta’ użu;

 

(e)

tiżgura li d-dokumenti jibqgħu leġġibbli u faċilment identifikabbli;

 

(f)

tiżgura li d-dokumenti ta’ oriġni esterna meqjusin bħala meħtieġa mill-organizzazzjoni għall-ippjanar u l-operazzjoni tas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali jkunu identifikati u d-distribuzzjoni tagħhom tkun ikkontrollata; u

 

(g)

tipprevjeni l-użu mhux intenzjonat ta’ dokumenti skaduti u tapplikalhom identifikazzjoni xierqa jekk jinżammu għal xi raġuni.

 

A.4.6.

Kontroll tal-operazzjoni

 

L-organizzazzjoni għandha tidentifika u tippjana dawk l-operazzjonijiet li huma assoċjati ma’ aspetti ambjentali sinifikattivi identifikati bħala konsistenti mal-politika, l-objettivi u l-miri ambjentali tagħha, sabiex tiżgura li dawn jitwettqu taħt kondizzjonijiet speċifiċi, billi:

 

(a)

tistabbilixxi, timplimenta u żżomm proċedura/i dokumentata/i sabiex tikkontrolla s-sitwazzjonijiet fejn in-nuqqas tagħhom jista’ jwassal għal devjazzjoni mill-politika, l-objettivi u l-miri ambjentali; u

 

(b)

tistipola l-kriterji operattivi fil-proċedura/i; u

 

(c)

tistabbilixxi, timplimenta u żżomm proċeduri relatati mal-aspetti ambjentali sinifikattivi identifikati ta’ oġġetti u servizzi użati mill-organizzazzjoni u tikkomunika l-proċeduri u r-rekwiżiti applikabbli lill-fornituri, inklużi l-kuntratturi.

 

A.4.7.

Preparazzjoni u rispons f’emerġenza

 

L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi, timplimenta u żżomm proċedura/i biex tidentifika sitwazzjonijiet ta’ emerġenza potenzjali u aċċidenti potenzjali li jista’ jkollhom impatt(i) fuq l-ambjent u kif ser tirreaġixxi għalihom.

 

L-organizzazzjoni għandha tirreaġixxi għal sitwazzjonijiet u inċidenti ta’ emerġenza attwali u tipprevjeni jew ittaffi l-impatti ambjentali avversi assoċjati.

 

L-organizzazzjoni għandha teżamina perjodikament u, fejn meħtieġ, tirrivedi l-proċeduri tat-tlestija u r-rispons tagħha għal emerġenzi, b’mod partikolari wara li jseħħu aċċidenti jew sitwazzjonijiet ta’ emerġenza.

 

L-organizzazzjoni għandha wkoll tittestja perjodikament proċeduri bħal dawn fejn prattikabbli.

 

A.5.

Kontrolli

 

A.5.1.

Monitoraġġ u kejl

 

L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi, timplimenta u żżomm proċedura/i għal monitoraġġ u kejl regolari, tal-karatteristiċi ewlenin tal-operazzjonijiet tagħha li jista’ jkollhom impatt ambjentali sinifikattiv. Il-proċedura/i għandha/hom tinkludi/jinkludu d-dokumentazzjoni ta’ informazzjoni għall-monitoraġġ tal-prestazzjoni, il-kontrolli operattivi applikabbli u l-konformità mal-objettivi u l-miri ambjentali tal-organizzazzjoni.

 

L-organizzazzjoni għandha tiżgura li jintuża u jinżamm tagħmir għal monitoraġġ u kejl kalibrat u verifikat u għandha żżomm reġistri assoċjati.

 

A.5.2.

Evalwazzjoni tal-konformità

 

A.5.2.1.

B’mod konsistenti mal-impenn għall-konformità, l-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi, timplimenta u żżomm proċedura/i sabiex tevalwa perjodikament il-konformità mar-rekwiżiti ġuridiċi applikabbli.

 

L-organizzazzjoni għandha żżomm reġistri tar-riżultati tal-evalwazzjonijiet perjodiċi.

 

A.5.2.2

L-organizzazzjoni għandha tevalwa l-konformità ma’ rekwiżiti oħrajn li ssottomettiet ruħha għalihom. L-organizzazzjoni tista’ tkun tixtieq tgħaqqad din l-evalwazzjoni mal-evalwazzjoni tal-konformità ġuridika msemmja fil-punt A.5.2.1 jew tistabbilixxi proċedura/i separata/i.

 

L-organizzazzjoni għandha żżomm reġistri tar-riżultati tal-evalwazzjonijiet perjodiċi.

 

A.5.3.

Nuqqas ta’ konformità, azzjoni korrettiva u azzjoni preventiva

 

L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi, timplimenta u żżomm proċedura(i) biex tindirizza nuqqas(ijiet) ta’ konformità reali jew potenzjali u biex tieħu azzjoni korrettiva u azzjoni preventiva. Il-proċedura/i għandha/hom tiddefinixxi/jiddefinixxu r-rekwiżiti għal:

 

(a)

l-identifikazzjoni u l-korrezzjoni tan-nuqqas(ijiet) ta’ konformità u t-teħid ta’ azzjoni(jiet) biex jittaffew l-impatti ambjentali tagħhom;

 

(b)

l-investigazzjoni ta’ nuqqas(ijiet) ta’ konformità, id-determinazzjoni tal-kawża/i tagħha/hom u t-teħid ta’ azzjonijiet biex jiġi evitat li jerga’/jerġgħu jseħħ(u);

 

(c)

l-evalwazzjoni tal-ħtieġa għal azzjoni(ijiet) li tipprevjeni/jipprevjenu n-nuqqas(ijiet) ta’ konformità u l-implimentazzjoni xierqa ta’ azzjonijiet partikolari li jevitaw li dawn iseħħu;

 

(d)

ir-reġistrazzjoni tar-riżultati tal-azzjoni(jiet) korrettiva/i u azzjoni(ijiet) preventiva/i meħuda; u

 

(e)

ir-reviżjoni tal-effettività tal-azzjoni(jiet) korrettiva/i u l-azzjoni(ijiet) preventiva/i meħuda. L-azzjonijiet meħudin għandhom ikunu xierqa għad-daqs tal-problemi u tal-impatti ambjentali li jitfaċċaw.

 

L-organizzazzjoni għandha tiżgura li jsir kull tibdil meħtieġ fid-dokumentazzjoni tas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali.

 

A.5.4.

Kontroll tar-reġistri

 

L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi u żżomm reġistri kif meħtieġ biex turi l-konformità mar-rekwiżiti tas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali tagħha u ta’ dan l-Istandard Internazzjonali, u r-riżultati miksubin.

 

L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi, timplimenta u żżomm proċedura(i) għall-identifikazzoni, il-ħażna, il-protezzjoni, l-irkupru, iż-żamma u r-rimi tar-reġistri.

 

Ir-reġistri għandhom ikunu u jinżammu leġġibbli, identifikabbli u traċċabbli.

 

A.5.5.

Verifika interna

 

L-organizzazzjoni għandha tiżgura li l-verifiki interni tas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali jitwettqu f’intervalli ppjanati biex:

 

(a)

tiddetermina jekk is-sistema ta’ ġestjoni ambjentali:

 

hijiex konformi mal-arranġamenti ppjanati għall-ġestjoni ambjentali inklużi r-rekwiżiti ta’ dan l-Istandard Internazzjonali, u

 

tkunx ġiet implimentata u miżmuma sew; u

 

(b)

tipprovdi informazzjoni dwar ir-riżultati tal-verifiki lill-korp tad-direzzjoni.

 

Il-programm(i) ta’ verifika għandu/hom ikun(u) ppjanat(i), stabbilit(i), implimentat(i) u miżmum(a) mill-organizzazzjoni, filwaqt li titqies l-importanza ambjentali tal-operazzjoni(jiet) ikkonċernata/i u r-riżultati ta’ verifiki preċedenti.

 

Proċedura/i ta’ verifika għandha/hom tkun/ikunu stabbilita/i, implimentata/i u miżmuma sabiex tindirizza/jindirizzaw:

 

ir-responsabilitjiet u r-rekwiżiti għall-ippjanar u t-twettiq ta’ verifiki, ir-rappurtar tar-riżultati u ż-żamma tar-reġistri assoċjati,

 

id-determinazzjoni tal-kriterji, l-ambitu, il-frekwenza u l-metodi ta’ verifika.

 

L-għażla tal-verifikaturi u t-twettiq tal-verifiki għandhom jiżguraw l-oġġettività u l-imparzjalità tal-proċess ta’ verifika.

 

A.6.

Reviżjoni tal-ġestjoni

 

L-ogħla korp ta’ ġestjoni għandu jirrivedi s-sistema ta’ ġestjoni ambjentali tal-organizzazzjoni, f’intervalli ppjanati, sabiex jiżgura l-konvenjenza, l-adegwatezza u l-effettività kontinwa tagħha. Ir-reviżjonijiet għandhom jinkludu l-valutazzjoni ta’ opportunitajiet għat-titjib u l-ħtieġa għal bidliet fis-sistema ta’ ġestjoni ambjentali, inklużi l-politika ambjentali u l-objettivi u l-miri ambjentali.

 

Għandhom jinżammu reġistri tar-reviżjonijiet ta’ ġestjoni.

 

Il-kontributi għar-reviżjonijiet ta’ ġestjoni għandhom jinkludu:

 

(a)

ir-riżultati tal-verifiki interni u tal-evalwazzjonijiet tal-konformità mar-rekwiżiti ġuridiċi u ma’ rekwiżiti oħra li l-organizzazzjoni tkun issottomettiet ruħha għalihom;

 

(b)

komunikazzjoni(jiet) minn partijiet interessati esterni, inklużi l-ilmenti;

 

(c)

il-prestazzjoni ambjentali tal-organizzazzjoni u

 

(d)

il-punt sa fejn ikunu ntlaħqu l-objettivi u l-miri;

 

(e)

l-istatus tal-azzjonijiet korrettivi u preventivi;

 

(f)

azzjonijiet ta’ segwitu minn reviżjonijiet ta’ ġestjoni preċedenti;

 

(g)

ċirkostanzi li nbidlu, inklużi l-iżviluppi ta’ rekwiżiti ġuridiċi u oħrajn relatati mal-aspetti ambjentali tagħha; u

 

(h)

rakkomandazzjonijiet għal titjib.

 

L-eżiti tar-reviżjonijiet ta’ ġestjoni għandhom jinkludu kull deċiżjoni u azzjoni relatata ma’ bidliet possibbli fil-politika ambjentali, fl-objettivi, fil-miri u f’elementi oħra tas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali, konsistenti mal-impenn għal titjib kontinwu.

 

Lista ta’ korpi nazzjonali tal-istandards

BE: IBN/BIN (Institut Belge de Normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie)

CZ: ČNI (Český normalizační institut)

DK: DS (Dansk Standard)

DE: DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.)

EE: EVS (Eesti Standardikeskus)

EL: ELOT (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης)

ES: AENOR (Asociacion Espanola de Normalizacion y Certificacion)

FR: AFNOR (Association Française de Normalisation)

IE: NSAI (National Standards Authority of Ireland)

IT: UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

CY: CYS (Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας)

LV: LVS (Latvijas Standarts)

LT: LST (Lietuvos standartizacijos departamentas)

LU: SEE (Service de l’Energie de l’Etat) (Luxembourg)

HU: MSZT (Magyar Szabványügyi Testület)

MT: MSA (Awtorita' Maltija dwar l-Istandards/Malta Standards Authority)

NL: NEN (Nederlands Normalisatie-Instituut)

AT: ON (Österreichisches Normungsinstitut)

PL: PKN (Polski Komitet Normalizacyjny)

PT: IPQ (Instituto Português da Qualidade)

SI: SIST (Slovenski inštitut za standardizacijo)

SK: SÚTN (Slovenský ústav technickej normalizácie)

FI: SFS (Suomen Standardisoimisliitto r.y)

SE: SIS (Swedish Standards Institute)

UK: BSI (British Standards Institution).

 

 

Lista kumplimentarja ta’ korpi nazzjonali tal-istandards

 

Korpi nazzjonali tal-istandards fi Stati Membri mhux koperti mill-EN ISO 14001:2004:

 

BG: BDS (Български институт за стандартизация);

 

RO: ASRO (Asociația de Standardizare din România)

 

Korpi nazzjonali tal-istandards fi Stati Membri, meta korp nazzjonali tal-istandrads elenkat fl-EN ISO 14001:2004 ikun ġie sostitwit:

 

CZ: ÚNMZ (Ústav pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví)


(1)  L-użu tat-test riprodott f’dan l-Anness qed isir bil-permess tal-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (CEN). It-test sħiħ jista’ jinkiseb mill-korpi nazzjonali tal-istandards, li l-lista tagħhom tinsab f’dan l-Anness. Kwalunkwe riproduzzjoni ta’ dan l-Anness għal raġunijiet kummerċjali mhix permessa.


ANNESS III

VERIFIKA AMBJENTALI INTERNA

A.   Programm ta’ verifika u frekwenza tal-verifika

1.   Programm ta’ verifika

Il-programm ta’ verifika għandu jiggarantixxi li l-ġestjoni tal-organizzazzjoni tingħata t-tagħrif li teħtieġ biex tanalizza l-prestazzjoni ambjentali tal-organizzazzjoni u l-effikaċja tas-sistema tal-ġestjoni ambjentali, u li jkun jista’ juri li huma taħt kontroll.

2.   L-għanijiet tal-programm ta’ verifika

L-għanijiet għandhom jinkludu, b’mod partikolari, il-valutazzjoni tas-sistemi tal-ġestjoni fis-seħħ u d-determinazzjoni tal-konformità mal-politika u mal-programm tal-organizzazzjoni, li għandhom jinkludu l-konformità mar-rekwiżiti regolatorji ambjentali.

3.   L-ambitu tal-programm ta’ verifika

L-ambitu ġenerali tal-verifiki individwali, jew ta’ kull stadju ta’ ċiklu tal-verifika fejn xieraq, għandhom jiġu ddefiniti b’mod ċar u għandhom jispeċifikaw b’mod espliċitu:

(a)

l-oqsma tas-suġġetti koperti;

(b)

l-attivitajiet li għandhom jiġu vverifikati;

(c)

il-kriterji ambjentali li għandhom jitqiesu;

(d)

il-perjodu kopert bil-verifika.

Il-verifika ambjentali tinkludi valutazzjoni tad-dejta fattwali meħtieġa sabiex tigi evalwata l-prestazzjoni ambjentali.

4.   Frekwenza tal-verifiki

Il-verifika jew iċ-ċiklu tal-verifika li jkopru l-attivitajiet kollha tal-organizzazzjoni għandhom jitlestew, kif xieraq, f’intervalli ta’ mhux aktar minn 3 snin jew 4 snin jekk tapplika d-deroga prevista fl-Artikolu 7. Il-frekwenza li biha tiġi vverifikata kwalunkwe attività għandha tvarja skont:

(a)

in-natura, l-iskala u l-komplessità tal-attivitajiet;

(b)

is-sinifikat tal-impatti ambjentali assoċjati magħhom;

(c)

l-importanza u l-urġenza tal-problemi misjuba minn verifiki preċedenti;

(d)

problemi ambjentali tal-imgħoddi.

Attivitajiet aktar kumplessi b’impatt ambjentali aktar sinifikanti għandhom jiġu vverifikati aktar ta’ sikwit.

L-organizzazzjoni għandha twettaq ukoll verifiki mill-inqas fuq bażi annwali, għaliex dan jgħin sabiex juri lill-ġestjoni tal-organizzazzjoni u lill-verifikatur ambjentali illi hija għandha kontroll fuq l-aspetti ambjentali sinifikanti tagħha.

L-organizzazzjoni għandha twettaq verifiki dwar

(a)

il-prestazzjoni ambjentali tal-organizzazzjoni; u

(b)

il-konformità tal-organizzazzjoni mal-obbligi ġuridiċi ambjentali applikabbli.

B.   Attivitajiet tal-verifika

L-attivitajiet tal-verifika għandhom jinkludu d-diskussjonijiet mal-persunal, l-ispezzjoni tal-kundizzjonijiet u tat-tagħmir operattivi u analiżi tar-reġistri, tal-proċeduri miktuba u tad-dokumentazzjoni l-oħra rilevanti, bil-mira li tiġi evalwata l-prestazzjoni ambjentali tal-attività li tkun qiegħda tiġi vverifikata sabiex jiġi stabbilit jekk tikkonformax mal-istandards, ir-regolamenti jew l-għanijiet u l-miri ambjentali applikabbli u jekk is-sistema fis-seħħ hijiex effettiva u xierqa għall-ġestjoni tar-responsabbiltajiet ambjentali. Fost ħwejjeġ oħra, għandhom jintużaw metodi ta’ kontrolli fuq il-post għall-konformità ma’ dawn il-kriterji sabiex jiġi stabbilit kemm hija effettiva s-sistema kollha ta’ ġestjoni.

Il-passi li ġejjin għandhom, b’mod partikolari, jiġu inklużi fil-proċess tal-verifika:

(a)

il-komprensjoni tas-sistemi ta’ ġestjoni;

(b)

il-valutazzjoni tal-punti qawwija u dawk debboli tas-sistemi ta’ ġestjoni;

(c)

il-ġbir tal-provi rilevanti;

(d)

il-valutazzjoni tas-sejbiet tal-verifika;

(e)

it-tħejjija tal-konklużjonijiet tal-verifika;

(f)

ir-rappurtar tas-sejbiet u tal-konklużjonijiet tal-verifika.

C.   Rappurtar tas-sejbiet u tal-konklużjonijiet tal-verifika

Il-miri fundamanentali ta’ rapport bil-miktub tal-verifika huma:

(a)

li jiddokumentaw l-ambitu tal-verifika;

(b)

li jipprovdu lill-korp ta’ ġestjoni bit-tagħrif dwar l-istat tal-konformità mal-politika ambjentali tal-organizzazzjoni u dwar il-progress ambjentali fl-organizzazzjoni;

(c)

li jipprovdu lill-korp ta’ ġestjoni bit-tagħrif dwar l-effettività u l-fiduċja tal-arranġamenti tal-monitoraġġ tal-impatti ambjentali tal-organizzazzjoni;

(d)

li juru l-ħtieġa li tittieħed azzjoni korrettiva, meta jkun xieraq.


ANNESS IV

RAPPURTAR AMBJENTALI

A.   Introduzzjoni

L-informazzjoni ambjentali għandha tiġi ppreżentata b’mod ċar u koerenti f’forma elettronika jew stampata.

B.   Dikjarazzjoni ambjentali

Id-dikjarazzjoni ambjentali għandu jkun fiha mill-inqas l-elementi li ġejjin u għandha tissodisfa r-rekwiżiti minimi mniżżlin hawn taħt:

(a)

deskrizzjoni ċara u mhux ambigwa tal-organizzazzjoni li tirreġistra fl-EMAS u sommarju tal-attivitajiet, il-prodotti u s-servizzi tagħha u r-relazzjoni tagħha ma’ kull organizzazzjoni prinċipali kif xieraq;

(b)

il-politika ambjentali u deskrizzjoni fil-qosor tas-sistema ta’ ġestjoni ambjentali tal-organizzazzjoni;

(c)

deskrizzjoni tal-aspetti ambjentali sinifikattivi kollha diretti u indiretti li jirriżultaw f’impatti ambjentali sinifikattivi tal-organizzazzjoni u spjegazzjoni tan-natura tal-impatti kif relatati ma’ dawn l-aspetti (Anness I.2);

(d)

deskrizzjoni tal-objettivi u l-miri ambjentali fir-rigward tal-aspetti u l-impatti ambjentali sinifikattivi;

(e)

sommarju tad-data disponibbli dwar il-prestazzjoni tal-organizzazzjoni f’taqbil mal-objettivi u l-miri ambjentali tagħha fir-rigward tal-impatti ambjentali sinifikattivi. Għandu jsir rapputar dwar l-indikaturi ċentrali u l-indikaturi ta’ prestazzjoni ambjentali eżistenti relevanti oħra kif imniżżlin fit-Taqsima C;

(f)

fatturi oħra li jirrigwardaw il-prestazzjoni ambjentali inkluża l-prestazzjoni f’taqbil mad-dispożizzjonijiet ġuridiċi fir-rigward tal-impatti ambjentali sinifikattivi tagħhom;

(g)

referenza għar-rekwiżiti ġuridiċi applikabbli relatati mal-ambjent;

(h)

l-isem u n-numru tal-akkreditazzjoni jew tal-liċenzja tal-verifikatur ambjentali u d-data tal-validazzjoni.

Id-dikjarazzjoni ambjentali aġġornata għandu jkun fiha mill-inqas l-elementi li ġejjin u għandha tissodisfa r-rekwiżiti minimi mniżżlin fil-punti (e) sa (h).

C.   Indikaturi ċentrali u indikaturi ta’ prestazzjoni ambjentali eżistenti relevanti oħra

1.   Introduzzjoni

L-organizzazzjonijiet għandhom jirrappurtaw, kemm fid-dikjarazzjoni ambjentali, kif ukoll fid-dikjarazzjoni ambjentali aġġornata, dwar l-indikaturi ċentrali, safejn dawn jirrigwardaw l-aspetti ambjentali diretti tal-organizzazzjoni u indikaturi tal-prestazzjoni ambjentali relevanti oħra kif imniżżel hawn taħt.

Ir-rappurtar għandu jipprovdi data dwar l-input/l-impatt attwali. Jekk l-iżvelar se jaffettwa b’mod negattiv il-kunfidenzjalità ta’ informazzjoni kummerċjali jew industrijali tal-organizzazzjoni meta kunfidenzjalità bħal din hija stipulata fil-liġi nazzjonali jew Komunitarja biex ikun protett interess ekonomiku leġittimu, l-organizzazzjoni jista’ jkollha permess biex telenka din l-informazzjoni fir-rappurtar tagħha, pereżempju billi tistabbilixxi sena ta’ bażi (bin-numru tal-indiċi 100) li minnu jidher l-iżvilupp tal-input/l-impatt.

L-indikaturi għandhom:

(a)

jagħtu stima preċiża tal-prestazzjoni ambjentali tal-organizzazzjoni;

(b)

ikunu jistgħu jinftehmu u mhux ambigwi;

(c)

jippermettu li jsir paragun kull sena biex jiġi vvalutat l-iżvilupp tal-prestazzjoni ambjentali tal-organizzazzjoni;

(d)

jippermettu li jsir paragun mal-punti ta’ riferiment settorjali, nazzjonali jew reġjonali kif xieraq;

(e)

jippermettu li jsir paragun mar-rekwiżiti regolatorji kif xieraq.

2.   Indikaturi ċentrali

(a)

L-indikaturi ċentrali għandhom japplikaw għat-tipi kollha ta’ organizzazzjonijiet. Huma jiffokaw fuq prestazzjoni fl-oqsma ambjentali ewlenin li ġejjin:

(i)

Effiċjenza tal-enerġija;

(ii)

Effiċjenza materjali;

(iii)

Ilma;

(iv)

Skart;

(v)

Bijodiversità; u

(vi)

Emissjonijiet.

Meta organizzazzjoni tikkonkludi li indikatur ċentrali wieħed jew aktar mhumiex relevanti għall-aspetti ambjentali diretti sinifikanti tagħha, dik l-organizzazzjoni tista’ ma tirrappurtax dwar dawk l-indikaturi ċentrali. L-organizzazzjoni għandha tipprovdi ġustifikazzjoni għal dak l-iskop b’referenza għar-reviżjoni ambjentali tagħha.

(b)

Kull indikatur ċentrali huwa magħmul minn:

(i)

iċ-ċifra A li tindika l-kontribut/impatt totali annwali f’qasam partikolari;

(ii)

iċ-ċifra B li tindika l-eżitu annwali globali tal-organizzazzjoni;

(iii)

u ċ-ċifra R li tindika l-proporzjon A/B.

Kull organizzazzjoni għandha tirrapporta fuq it-tliet elementi kollha għal kull indikatur.

(c)

L-indikazzjoni tal-kontribut/impatt totali annwali f’qasam partikolari, iċ-ċifra A, għandha tiġi rappurtata kif ġej:

(i)

dwar l-Effiċjenza tal-enerġija

rigward l-“użu totali dirett ta’ enerġija”, l-konsum ta’ enerġija annwali totali, espress f’MWh jew GJ;

rigward “użu totali ta’ enerġija rinnovabbli”, l-persentaġġ tal-konsum totali annwali ta’ enerġija (elettriku u sħana) ikkonsmata, li tiġi prodotta mill-organizzazzjoni minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli;

(ii)

dwar l-Effiċjenza materjali

rigward “il-fluss annwali ta’ massa ta’ materjali differenti użati” (esklużi l-mezzi tat-trasport tal-enerġija u l-ilma), espressi f’tunnellati;

(iii)

dwar l-Ilma

rigward il-“konsum totali annwali tal-ilma”, espress f’m3;

(iv)

rigward l-Iskart

rigward il-“ġenerazzjoni totali annwali ta’ skart”, klassifikata skont it-tip, espressa f’tunnellati;

rigward il-“ġenerazzjoni totali annwali ta’ skart perikoluż”, espressa f’kilogrammi jew tunnellati;

(v)

dwar il-Bijodiversità

rigward l-“użu tal-art”, espress f’m2 ta’ żoni mibnija;

(vi)

dwar l-Emissjonijiet

Rigward l-“emissjonijiet totali annwali ta’ gassijiet b’effett ta’ serra” inklużi għall-inqas l-emissjonijiet tas-CO2, tas-CH4, tal-N2O, tal-HFCs, tal-PFCs u tal-SF6, espressi f’tunnellati ekwivalenti ta’ CO2;

dwar “it-total annwali ta’ emissjonijiet tal-arja”, inklużi għall-inqas emissjonijiet tal-SO2, tal-NOx u tal-PM, espress f’kilogrammi jew tunnellati;

Minbarra l-indikaturi definiti hawn fuq, organizzazzjoni tista’ tuża indikaturi oħra biex tesprimi t-total annwali tal-kontribut/impatt fil-qasam konċernat.

(d)

L-indikazzjoni tal-eżitu globali annwali tal-organizzazzjoni, iċ-ċifra B, hija l-istess għall-oqsma kollha, iżda hija adattata għat-tipi differenti ta’ organizzazzjonijiet, skont it-tip ta’ attività tagħhom, u għandha tkun rappurtata kif ġej:

(i)

għal organizzazzjonijiet li jaħdmu fis-settur tal-produzzjoni (industrija), jista’ jiġi indikat il-valur miżjud gross totali annwali, espress f’miljuni ta’ Euro (EUR Mio) jew l-eżitu fiżiku totali annwali f’tunnellati jew, fil-każ ta’ organizzazzjonijiet żgħar, il-qligħ totali annwali, jew in-numru ta’ impjegati;

(ii)

għal organizzazzjonijiet fis-setturi li mhumiex ta’ produzzjoni (amministrazzjoni/servizzi), jista’ jkun relatat mad-daqs tal-organizzazzjoni espress fin-numru ta’ impjegati.

Minbarra l-indikaturi definiti hawn fuq, organizzazzjoni tista’ tuża wkoll indikaturi oħra biex tesprimi l-eżitu annwali ġenerali tagħha.

3.   Indikaturi ta’ prestazzjoni ambjentali relevanti oħra

Kull organizzazzjoni għandha tirrapporta wkoll fuq bażi annwali dwar il-prestazzjoni tagħha rigward aspetti ambjentali aktar speċifiċi kif identifikati fid-dikjarazzjoni ambjentali tagħha u, fejn disponibbli, tieħu kont ta’ dokumenti ta’ referenza settorjali kif imsemmi fl-Artikolu 46.

D.   Disponibbiltà għall-pubbliku

L-organizzazzjoni għandha tkun kapaċi turi lill-verifikatur ambjentali li kull min ikun interessat fil-prestazzjoni ambjentali tal-organizzazzjoni jista’ faċilment u liberament jingħata aċċess għall-informazzjoni meħtieġa ta’ hawn fuq taħt il-punti B u C.

L-organizzazzjoni għandha tiżgura li din l-informazzjoni tkun disponibbli f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru, li fih l-organizzazzjoni hija reġistrata, u jekk applikabbli, f’waħda mil-lingwi uffiċjali ta’ dawk l-Istati Membri, li fihom hemm siti li huma koperti mir-reġistrazzjoni korporattiva.

E.   Kontabbiltà lokali

L-organizzazzjonijiet li jirreġistraw fl-EMAS jistgħu jkunu jixtiequ jipproduċu dikjarazzjoni ambjentali korporattiva waħda, li tkopri numru ta’ lokazzjonijiet geografiċi differenti.

Billi l-intenzjoni tal-EMAS hija li tiżgura kontabbiltà lokali, l-organizzazzjonijiet għandhom jiżguraw li l-impatti ambjentali sinifikattivi ta’ kull sit jiġu identifikati b’mod ċar u rappurtati fid-dikjarazzjoni ambjentali korporattiva.


ANNESS V

LOGO TAL-EMAS

Image

1.   Il-logo jista’ jintuża fi kwalunkwe lingwa mit-23 lingwa bil-kundizzjoni li jintuża l-kliem li ġej:

Bulgaru

:

“Проверено управление по околна среда”

Ċek

:

“Ověřený systém environmentálního řízení”

Daniż

:

“Verificeret miljøledelse”

Olandiż

:

“Geverifieerd milieuzorgsysteem”

Ingliż

:

“Verified environmental management”

Estonjan

:

“Tõendatud keskkonnajuhtimine”

Finlandiż

:

“Todennettu ympäristöasioiden hallinta”

Franċiż

:

“Management environnemental vérifié”

Ġermaniż

:

“Geprüftes Umweltmanagement”

Grieg

:

“επιθεωρημένη περιβαλλοντική διαχείριση”

Ungeriż

:

“Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer”

Taljan

:

“Gestione ambientale verificata”

Irlandiż

:

“Bainistíocht comhshaoil fíoraithe”

Latvjan

:

“Verificēta vides pārvaldība”

Litwan

:

“Įvertinta aplinkosaugos vadyba”

Malti

:

“Ġestjoni Ambjentali Verifikata”

Pollakk

:

“Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego”

Portugiż

:

“Gestão ambiental verificada”

Rumen

:

“Management de mediu verificat”

Slovakk

:

“Overené environmentálne manažérstvo”

Sloven

:

“Preverjen sistem ravnanja z okoljem”

Spanjol

:

“Gestión medioambiental verificada”

Svediż

:

“Verifierat miljöledningssystem”

2.   Il-logo għandu jintuża jew:

bi tliet kuluri (Pantone Nru 355 Aħdar; Pantone Nru 109 Isfar; Pantone Nru 286 Ikħal);

bl-iswed

bl-abjad jew

fuq skala griża.


ANNESS VI

REKWIŻITI TA’ INFORMAZZJONI GĦAR-REĠISTRAZZJONI

(informazzjoni li għandha tingħata fejn applikabbli)

1.

ORGANIZZAZZJONI

 

Isem

Indirizz

Belt

Kodiċi Postali

Pajjiż/Stat/Reġjun/Komunità Awtonoma

Persuna ta’ kuntatt

Telefon

FAX

Posta elettronika

Websajt

Aċċess pubbliku għad-dikjarazzjoni ambjentali jew stqarrija ambjentali aġġornata

 

(a)

forma stampata

(b)

forma elettronika

Numru tar-reġistrazzjoni

Data tar-reġistrazzjoni

Data tas-sospensjoni tar-reġistrazzjoni

Tħassir tad-data tar-reġistrazzjoni

Data tad-dikjarazzjoni ambjentali li jmiss

Data tad-dikjarazzjoni ambjentali li jmiss aġġornata

Talba għal deroga skont l-Artikolu 7

IVA - LE

Kodiċi tan-NACE tal-attivitajiet

Numru ta’ impjegati

Fatturat jew karta tal-bilanċ annwali

2.

SIT

 

Isem

Indirizz

Kodiċi Postali

Belt

Pajjiż/Stat/Reġjun/Komunità Awtonoma

Persuna ta’ kuntatt

Telefon

FAX

Posta elettronika

Websajt

Aċċess pubbliku għad-dikjarazzjoni ambjentali jew stqarrija ambjentali aġġornata

 

(a)

forma stampata

(b)

forma elettronika

Numru tar-reġistrazzjoni

Data tar-reġistrazzjoni

Data tas-sospensjoni tar-reġistrazzjoni

Tħassir tad-data tar-reġistrazzjoni

Data tad-dikjarazzjoni ambjentali li jmiss

Data tad-dikjarazzjoni ambjentali li jmiss aġġornata

Talba għal deroga skont l-Artikolu 7

IVA - LE

Kodiċi tan-NACE tal-attivitajiet

Numru ta’ impjegati

Fatturat/jew karta tal-bilanċ annwali

3.

VERIFIKATUR AMBJENTALI

 

Isem il-verifikatur ambjentali

Indirizz

Kodiċi Postali

Belt

Pajjiż/Stat/Reġjun/Komunità Awtonoma

Telefon

FAX

Posta elettronika

Numru tar-reġistrazzjoni tal-akkreditazzjoni jew tal-liċenzja

Ambitu tal-akkreditazzjoni jew tal-liċenzja (Kodiċi tan-NACE)

Korpi ta’ Akkreditazzjoni jew Liċenzjar

Magħmul fi … fi …/…/20

Firma tar-rappreżentant tal-organizzazzjoni


ANNESS VII

DIKJARAZZJONI TAL-VERIFIKATUR AMBJENTALI DWAR L-ATTIVITAJIET TA’ VERIFIKA U TA’ VALIDAZZJONI

… (isem).

bin-numru tar-reġistrazzjoni tal-verifikatur ambjentali tal-EMAS …

Akkreditat jew liċenzjat għall-ambitu … (Kodiċi tan-NACE)

niddikjara li vverifikajt jekk is-sit(i) jew l-organizzazzjoni kollha kif indikat fid-dikjarazzjoni ambjentali/dikjarazzjoni ambjentali aġġornata (*) tal-organizzazzjoni … (isem)

bin-numru tar-reġistrazzjoni (jekk disponibbli) …

tissodisfa r-rekwiżiti kollha tar-Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar il-parteċipazzjoni volontarja ta’ organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta’ ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS).

Bil-firma ta’ din id-dikjarazzjoni, qed niddikjara li:

il-verifika u l-validazzjoni twettqu f’konformità sħiħa mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009;

ir-riżultat tal-verifika u l-validazzjoni jikkonferma illi m’hemm l-ebda evidenza ta’ nuqqas ta’ konformità ma’ rekwiżiti ġuridiċi applikabbli relatati mal-ambjent;

id-data u l-informazzjoni tad-dikjarazzjoni ambjentali/id-dikjarazzjoni ambjentali aġġornata (*) tal-organizzazzjoni/tas-sit (*) jirriflettu immaġni affidabbli, kredibbli u korretta tal-attivitajiet kollha tal-organizzazzjoni/tas-sit (*), fl-ambitu msemmi fid-dikjarazzjoni ambjentali.

Dan id-dokument mhuwiex ekwivalenti għal reġistrazzjoni fl-EMAS. Reġistrazzjoni fl-EMAS tista’ tingħata biss minn Korp Kompetenti skont ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009. Dan id-dokument m’għandux jintuża bħala dokument għalih-waħdu fil-komunikazzjoni pubblika.

Magħmul fi … fil-…/…/20..

Firma


(*)  ħassar fejn mhux applikabbli.


ANNESS VIII

TABELLA TA’ KORRELAZZJONI

Regolament (KE) Nru 761/2001

Dan ir-Regolament

Artikolu 1 (1)

Artikolu 1

Artikolu 1 (2) (a)

Artikolu 1 (2) (b)

Artikolu 1 (2) (c)

Artikolu 1 (2) (d)

Artikolu 2 (a)

Artikolu 2 (1)

Artikolu 2 (b)

Artikolu 2 (c)

Artikolu 2 (2)

Artikolu 2 (d)

Artikolu 2 (e)

Artikolu 2 (9)

Artikolu 2 (f)

Artikolu 2 (4)

Artikolu 2 (g)

Artikolu 2 (8)

Artikolu 2 (h)

Artikolu 2 (10)

Artikolu 2 (i)

Artikolu 2 (11)

Artikolu 2 (j)

Artikolu 2 (12)

Artikolu 2 (k)

Artikolu 2 (13)

Artikolu 2 (l)

Artikolu 2 (16)

Artikolu 2 (l) (i)

Artikolu 2 (l) (ii)

Artikolu 2 (m)

Artikolu 2 (n)

Artikolu 2 (17)

Artikolu 2 (o)

Artikolu 2 (18)

Artikolu 2 (p)

Artikolu 2 (q)

Artikolu 2 (20)

Artikolu 2 (r)

Artikolu 2 (s) l-ewwel subparagrafu

Artikolu 2 (21)

Artikolu 2 (s) it-tieni subparagrafu

Artikolu 2 (t)

Artikolu 2 (22)

Artikolu 2 (u)

Artikolu 3 (1)

Artikolu 3(2) (a) l-ewwel subparagrafu

Artikolu 4 (1)(a) u (b)

Artikolu 3(2) (a) it-tieni subparagrafu

Artikolu 4 (3)

Artikolu 3 (2) (b)

Artikolu 4 (1)(c)

Artikolu 3 (2) (c)

Artikolu 4 (1)(d)

Artikolu 3 (2) (d)

Artikolu 4 (5)

Artikolu 3 (2) (e)

Artikolu 5 (2) l-ewwel subparagrafu; Artikolu 6 (3)

Artikolu 3 (3) (a)

Artikolu 6 (1) (a)

Artikolu 3(3) (b) l-ewwel sentenza

Artikolu 6(1) (b) u (c)

Artikolu 3 (3) (b) it-tieni sentenza

Artikolu 7 (1)

Artikolu 4 (1)

Artikolu 4 (2)

Artikolu 51 (2)

Artikolu 4 (3)

Artikolu 4 (4)

Artikolu 4 (5) l-ewwel sentenza

Artikolu 25 (10) l-ewwel subparagrafu

Artikolu 4 (5) it-tieni sentenza

Artikolu 25 (10) it-tieni subparagrafu, it-tieni sentenza

Artikolu 4 (6)

Artikolu 41

Artikolu 4 (7)

Artikolu 4 (8) l-ewwel subparagrafu

Artikolu 30 (1)

Artikolu 4 (8) it-tieni subparagrafu

Artikolu 30 (3) u (5)

Artikolu 4 (8), it-tielet subparagrafu, l-ewwel u t-tieni sentenza

Artikolu 31 (1)

Artikolu 4 (8) it-tielet subparagrafu, l-aħħar sentenza

Artikolu 31 (2)

Artikolu 5 (1)

Artikolu 11 (1) l-ewwel subparagrafu

Artikolu 5 (2)

Artikolu 11 (3)

Artikolu 5 (3) l-ewwel sentenza

Artikolu 12 (1)

Artikolu 5 (3), it-tieni sentenza, l-ewwel inċiż

Artikolu 12 (1) (a)

Artikolu 5 (3), it-tieni sentenza, it-tieni inċiż

Artikolu 12 (1) (b)

Artikolu 5 (4)

Artikolu 11 (1) it-tieni u t-tielet subparagrafu

Artikolu 5 (5) l-ewwel sentenza

Artikolu 16 (1)

Artikolu 5 (5) it-tieni sentenza

Artikolu 16 (3) l-ewwel sentenza

Artikolu 5 (5) it-tielet sentenza

Artikolu 17 (1)

Artikolu 5 (5) ir-raba’ sentenza

Artikolu 16 (3) it-tieni subparagrafu u l-Artikolu 16(4) it-tieni subparagrafu

Artikolu 6 (1)

Artikolu 13 (1)

Artikolu 6 (1), l-ewwel inċiż

Artikolu 13 (2) (a) u Artikolu 5 (2) (a)

Artikolu 6 (1), it-tieni inċiż

Artikolu 13 (2) (a) u Artikolu 5 (2) (c)

Artikolu 6 (1), it-tielet inċiż

Artikolu 13 (2) (a) u Artikolu 5 (2) (d)

Artikolu 6 (1), ir-raba’ inċiż

Artikolu 13 (2) (c)

Artikolu 6 (1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 13 (2) l-ewwel sentenza

Artikolu 6 (2)

Artikolu 15 (3)

Artikolu 6 (3), l-ewwel inċiż

Artikolu 15 (3) (a)

Artikolu 6 (3), it-tieni inċiż

Artikolu 15 (3) (b)

Artikolu 6 (3), it-tielet inċiż

Artikolu 6 (3), l-aħħar sentenza

Artikolu 15 (8)

Artikolu 6 (4), l-ewwel paragrafu

Artikolu 15 (2)

Artikolu 6 (4), it-tieni subparagrafu

Artikolu 15 (4)

Artikolu 6 (5), l-ewwel sentenza

Artikolu 15 (6)

Artikolu 6 (5), it-tieni sentenza

Artikolu 15 (8) u (9)

Artikolu 6 (6)

Artikolu 15 (10)

Artikolu 7 (1)

Artikolu 28 (8)

Artikolu 7 (2), l-ewwel sentenza

Artikolu 12 (2)

Artikolu 7 (2), it-tieni sentenza

Artikolu 12 (3)

Artikolu 7 (3)

Artikolu 42 (2) (a)

Artikolu 8 (1), l-ewwel sentenza

Artikolu 10 (1)

Artikolu 8 (1), it-tieni sentenza

Artikolu 10 (2)

Artikolu 8 (2)

Artikolu 8(3) l-ewwel subparagrafu

Artikolu 10 (4)

Artikolu 8 (3) it-tieni subparagrafu

Artikolu 9 (1) sentenza ta’ introduzzjoni

Artikolu 4 (3)

Artikolu 9 (1) (a)

Artikolu 45 (4)

Artikolu 9 (1) (b)

Artikolu 45 (4)

Artikolu 9 (1) it-tieni subparagrafu

Artikolu 45 (5)

Artikolu 9 (2)

Artikolu 10 (1)

Artikolu 10 (2), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 38 (1) u (2)

Artikolu 10 (2), it-tieni subparagrafu, l-ewwel sentenza

Artikolu 41

Artikolu 10 (2), it-tieni subparagrafu, it-tieni sentenza

Artikolu 47

Artikolu 11 (1), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 36

Artikolu 11 (1), l-ewwel inċiż

Artikolu 36 (a)

Artikolu 11 (1), it-tieni inċiż

Artikolu 36 (c)

Artikolu 11 (1), it-tielet inċiż

Artikolu 36 (b)

Artikolu 11 (1), it-tieni subparagrafu, l-ewwel sentenza

Artikolu 37 (1)

Artikolu 11 (1), it-tieni subparagrafu, it-tieni sentenza

Artikolu 11 (1), it-tieni subparagrafu, it-tielet sentenza

Artikolu 37 (2)

Artikolu 11 (1), it-tieni subparagrafu, ir-raba’ sentenza

Artikolu 37 (3)

Artikolu 11 (2)

Artikolu 43(2)

Artikolu 11 (3), l-ewwel sentenza

Artikolu 41 (2),

Artikolu 11 (3), it-tieni sentenza

Artikolu 47

Artikolu 12 (1) (a)

Artikolu 12 (1) (b)

Artikolu 35 (1)

Artikolu 12 (1) it-tieni subparagrafu

Artikolu 12 (2)

Artikolu 41 (2)

Artikolu 12 (3)

Artikolu 13

Artikolu 40 (1)

Artikolu 14 (1)

Artikolu 49 (1)

Artikolu 14 (2)

Artikolu 14 (3)

Artikolu 15 (1)

Artikolu 50

Artikolu 15 (2)

Artikolu 48

Artikolu 15 (3)

Artikolu 16 (1)

Artikolu 39 (1)

Artikolu 16 (2)

Artikolu 42 (2)

Artikolu 17 (1)

Artikolu 17 (2), (3) u (4)

Artikolu 51 (2)

Artikolu 17 (5)

Artikolu 18

Artikolu 52


22.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 342/46


REGOLAMENT (KE) Nru 1222/2009 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-25 ta’ Novembru 2009

dwar it-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali oħra

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura stabbilita bl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Il-mobbiltà sostenibbli hija sfida prinċipali li qed tħabbat wiċċha magħha l-Komunità fid-dawl tat-tibdil fil-klima u l-ħtieġa ta’ appoġġ għall-kompetittività Ewropea kif enfasizzat fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Lulju 2008 intitolata “Trasport aktar Ekoloġiku”.

(2)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Ottubru 2006 intitolata “Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Effiċjenza Enerġetika – Inwettqu l-potenzjal” enfasizzat il-potenzjal għal tnaqqis tal-konsum totali tal-enerġija b’20 % sal-2020 permezz ta’ lista ta’ azzjonijiet immirati inkluż it-tikkettar tat-tajers.

(3)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Frar 2007 intitolata “Ir-riżultati tar-reviżjoni tal-Istrateġija Komunitarja sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief” enfasizzat il-potenzjal għal tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 permezz ta’ miżuri komplementari għall-komponenti tal-karozzi bl-ogħla impatt fuq il-konsum tal-fjuwil, bħat-tajers.

(4)

It-tajers, l-aktar minħabba r-reżistenza tagħhom għat-tidwir, jgħoddu għal 20 % sa 30 % tal-konsum tal-fjuwil tal-vetturi. Għalhekk, it-tnaqqis tar-reżistenza għat-tidwir tat-tajers jista’ jikkontribwixxi b’mod sinifikanti għall-effiċjenza enerġetika tat-trasport bit-triq u b’hekk għat-tnaqqis tal-emissjonijiet.

(5)

It-tajers huma karatterizzati minn għadd ta’ parametri marbutin ma’ xulxin. It-titjib ta’ parametru wieħed bħar-reżistenza għat-tidwir jista’ jkollu impatt avvers fuq parametri oħra, bħall-qabda fuq l-imxarrab. Bil-maqlub, it-titjib tal-qabda fuq l-imxarrab jista’ jkollu effett avvers fuq l-istorbju estern tat-tidwir. Il-manifatturi tat-tajers għandhom jiġu mħeġġa jtejbu l-parametri kollha lil hemm mill-istandards diġà miksuba.

(6)

It-tajers li huma effiċjenti fl-użu tal-fjuwil jagħtu prestazzjoni b’anqas spiża għaliex l-iffrankar fuq il-fjuwil imur lil hinn mis-sempliċi kumpens għaż-żieda fil-prezz tax-xiri tat-tajers li jkun ġej minn spejjeż tal-produzzjoni ogħla.

(7)

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (3), għalhekk jistipula r-rekwiżiti minimi għar-reżistenza għat-tidwir tat-tajers. L-iżviluppi teknoloġiċi jagħmluha possibbli li t-telf tal-enerġija jitnaqqas b’mod sinifikanti permezz ta’ reżistenza għat-tidwir tat-tajers li tkun lil hinn mir-rekwiżiti minimi. Sabiex jitnaqqas l-impatt ambjentali tat-trasport bit-triq, huwa għalhekk adatt li jiġu stipulati dispożizzjonijiet li jħeġġu lill-utenti finali jixtru aktar tajers li jwasslu għal aktar użu effiċjenti tal-fjuwil billi jipprovdu informazzjoni armonizzata dwar dak il-parametru.

(8)

L-istorbju tat-traffiku huwa ta’ fastidju sinifikanti u għandu effett ta’ ħsara għas-saħħa. Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 jistabbilixxi r-rekwiżiti minimi għall-istorbju tat-tidwir estern tat-tajers. L-iżviluppi teknoloġiċi jagħmluha possibbli li l-istorbju estern tat-tidwir tat-tajers jitnaqqas b’mod sinifikanti lil hinn mir-rekwiżiti minimi. Sabiex jitnaqqas l-istorbju tat-traffiku, huwa għalhekk adatt li jiġu stipulati dispożizzjonijiet li jħeġġu lill-utenti finali jixtru tajers bi storbju estern tat-tidwir baxx billi jipprovdu informazzjoni armonizzata dwar dak il-parametru.

(9)

L-għoti ta’ informazzjoni armonizzata għall-istorbju estern tat-tidwir tat-tajers jista’ wkoll jiffaċilita l-implimentazzjoni ta’ miżuri kontra l-istorbju tat-traffiku u jikkontribwixxi għal kuxjenza akbar dwar l-effett tat-tajers fuq l-istorbju tat-traffiku fil-qafas tad-Direttiva 2002/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ġunju 2002 li tirrigwarda l-valutazzjoni u l-ġestjoni tal-ħsejjes ambjentali (4).

(10)

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 jistabbilixxi r-rekwiżiti minimi għall-prestazzjoni tat-tajers fir-rigward tal-qabda tagħhom fuq l-imxarrab. L-iżviluppi teknoloġiċi jagħmluha possibbli li l-qabda fuq l-imxarrab tittejjeb lil hinn mir-rekwiżiti minimi, u għalhekk jitnaqqsu d-distanzi tal-ibbrejkjar fuq l-imxarrab. Sabiex titjieb is-sikurezza tat-toroq, huwa għalhekk adatt li jiġu stipulati dispożizzjonijiet li jħeġġu lill-utenti finali jixtru tajers bi prestazzjoni għolja fir-rigward tal-qabda tagħhom fuq l-imxarrab billi jipprovdu informazzjoni armonizzata dwar dak il-parametru.

(11)

Id-dispożizzjoni għal informazzjoni dwar il-qabda fuq l-imxarrab għandha tista’ ma tindikax il-prestazzjoni primarja ta’ tajers iddisinjati speċifikament għal kondizzjonijiet ta’ borra u ta’ silġ. B’kont meħud tal-fatt li għad ma hemmx metodi ta’ ttestjar armonizzati disponibbli fir-rigward ta’ tali tajers, huwa adatt li tiġi prevista l-possibbiltà tal-adattazzjoni tal-klassifikazzjoni tal-qabda tagħhom fi stadju aktar tard.

(12)

Il-provvediment ta’ informazzjoni dwar il-parametri tat-tajers fil-forma ta’ tikketta standard x’aktarx li jinfluwenza d-deċiżjonijiet tax-xiri tal-utenti finali favur tajers aktar sikuri, inqas storbjużi u li jwasslu għal użu aktar effiċjenti tal-fjuwil. Dan imbagħad aktarx iħeġġeġ lill-manifatturi tat-tajers itejbu kemm jistgħu dawk il-parametri tat-tajers, li jwittu t-triq għal konsum u produzzjoni aktar sostenibbli.

(13)

Multipliċità ta’ regoli dwar it-tikkettar tat-tajers fl-Istati Membri toħloq ostakoli għall-kummerċ intra-Komunitarju u tkabbar il-piż amministrattiv u l-ispejjeż tal-ittestjar għall-manifatturi tat-tajers.

(14)

It-tajers ta’ sostituzzjoni jgħoddu għal 78 % tas-suq tat-tajers. Għalhekk, huwa xieraq li l-utent finali jiġi infurmat dwar il-parametri tat-tajers ta’ sostituzzjoni kif ukoll tat-tajers armati fuq vetturi ġodda.

(15)

Il-ħtieġa ta’ aktar informazzjoni dwar l-effiċjenza tat-tajers fl-użu tal-fjuwil u parametri oħra hija rilevanti għall-konsumaturi, kif ukoll għall-maniġers tal-flotot u l-impriżi tat-trasport, li ma jistgħux faċilment iqabblu l-marki differenti tat-tajers fin-nuqqas ta’ skema armonizzata ta’ ttestjar u tikkettar. Għalhekk, huwa adatt li jiġu inklużi it-tajers tal-klassijiet C1, C2 u C3 fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(16)

It-tikketta dwar l-enerġija li tikklassifika l-prodotti fuq skala minn “A” sa “G”, kif applikata għall-apparat tad-dar skont id-Direttiva tal-Kunsill 92/75/KE tat-22 ta’ Settembru 1992 dwar l-indikazzjoni permezz ta’ ittikkettjar u l-informazzjoni standard tal-prodott dwar il-konsum tal-enerġija u riżorsi oħra skont l-apparat tad-dar (5), hija magħrufa sew mill-konsumaturi u rnexxiet fil-promozzjoni ta’ apparat aktar effiċjenti. L-istess disinn għandu jintuża għat-tikkettar tal-effiċjenza tat-tajers fl-użu tal-fjuwil.

(17)

Dak li jkun hemm muri fuq it-tikketta ta’ fuq it-tajers fil-ħanut, kif ukoll fil-materjal promozzjonali tekniku, għandu jiżgura li sew id-distributuri kif ukoll l-utenti finali potenzjali jirċievu informazzjoni armonizzata dwar l-effiċjenza tat-tajers fl-użu tal-fjuwil, il-prestazzjoni fir-rigward tal-qabda tagħhom fuq l-imxarrab u l-istorbju estern tat-tidwir fil-waqt u l-post tad-deċiżjoni dwar ix-xiri.

(18)

Xi utenti finali jagħżlu t-tajers qabel ma jaslu fil-punt tal-bejgħ jew jixtru t-tajers billi jordnawhom bil-posta. Sabiex jiġi żgurat li dawn l-utenti finali wkoll ikunu jistgħu jagħmlu għażla infurmata abbażi tal-informazzjoni armonizzata dwar l-effiċjenza tat-tajers fl-użu tal-fjuwil, il-prestazzjoni fir-rigward tal-qabda tagħhom fuq l-imxarrab u l-istorbju estern tat-tidwir, it-tikketti għandhom jintwerew fil-materjal promozzjonali tekniku kollu, inkluż fejn tali materjal ikun disponibbli fuq l-Internet. Il-materjal promozzjonali tekniku ma jinkludix reklami fuq billboards, gazzetti, magazins, xandir bir-radju, televixin u formati onlajn oħrajn.

(19)

L-utenti finali potenzjali għandhom jingħataw informazzjoni li tispjega kull komponent tat-tikketta u r-rilevanza tiegħu. Din l-informazzjoni għandha tingħata f’materjal promozzjonali tekniku, bħas-sit elettroniku tal-fornituri.

(20)

L-informazzjoni għandha tingħata skont metodi armonizzati ta’ ttestjar li għandhom ikun affidabbli, preċiżi u riproduċibbli sabiex l-utenti finali jkunu jistgħu jqabblu tajers differenti u sabiex jillimitaw l-ispejjeż tal-ittestjar għall-manifatturi.

(21)

Sabiex inaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra u jżidu s-sikurezza tat-trasport bit-triq, l-Istati Membri jistgħu jimplimentaw inċentivi favur tajers effiċjenti fl-użu tal-fjuwil, tajers aktar sikuri u b’emissjonijiet ta’ storbju baxxi. Huwa adatt li jiġu determinati hawn taħt il-klassijiet minimi tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u tal-qabda fuq l-imxarrab li f’livelli inqas minnhom ma jingħatawx inċentivi sabiex tiġi evitata l-frammentazzjoni tas-suq intern. Dawn l-inċentivi għandhom mnejn jikkostitwixxu għanjuna mill-Istat. Dan ir-Regolament għandu japplika mingħajr preġudizzju għar-riżultat ta’ kwalunkwe proċedura futura għall-għajnuna mill-Istat li tista’ tittieħed skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat fir-rigward ta’ inċentivi bħal dawn u m’għandux ikopri t-tassazzjoni u materji fiskali.

(22)

Il-konformità mad-dispożizzjonijiet dwar it-tikkettar mill-fornituri u d-distributuri hija essenzjali għall-ksib tal-għanijiet ta’ dawn id-dispożizzjonijiet u biex jiġi żgurat ambjent ekwu fil-Komunità. Għalhekk, l-Istati Membri għandhom jimmonitoraw tali konformità permezz tas-sorveljanza tas-suq u kontrolli ex-post regolari skont, b’mod partikolari, ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti (6).

(23)

Meta jimplimentaw id-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom iżommu milli jimplimentaw miżuri li jimponu obbligi mhux ġustifikati, burokratiċi u mhux maniġibbli fuq l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju.

(24)

Il-fornituri u d-distributuri tat-tajers għandhom jiġu mħeġġa jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament qabel is-sena 2012 biex iħaffu r-rikonoxximent tat-tikketta u t-tgawdija tal-benefiċċji tagħha.

(25)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (7).

(26)

B’mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa biex tintroduċi rekwiżiti fir-rigward tal-klassifikazzjoni tal-qabda fuq l-imxarrab għat-tajers C2 u C3 biex tiġi adattata l-klassifikazzjoni tal-qabda tat-tajers iddisinjati speċifikament għall-kondizzjonijiet ta’ borra u ta’ silġ u tadatta l-Annessi, inklużi l-metodi tal-ittestjar u l-konċessjonijiet relatati, għall-progress tekniku. Billi dawk il-miżuri huma ta’ kamp ta’ applikazzjoni ġenerali u huma maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, inter alia, billi jissupplimentawh b’elementi ġodda mhux essenzjali, huma għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju previst fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(27)

Għandha titwettaq reviżjoni ta’ dan ir-Regolament sabiex jiġi ddeterminat kemm it-tikketta qiegħda tinftiehem mill-utent finali u kemm dan ir-Regolament għandu l-ħila li jikseb it-trasformazzjoni tas-suq,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għan u suġġett

1.   L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li jiżdiedu s-sikurezza, u l-effiċjenza ekonomika u ambjentali tat-trasport bit-triq permezz tal-promozzjoni ta’ tajers effiċjenti fl-użu tal-fjuwil, u tajers sikuri u b’emissjonijiet ta’ storbju baxxi.

2.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas għall-għoti ta’ informazzjoni armonizzata dwar il-parametri tat-tajers permezz tat-tikkettar, biex l-utenti finali jkunu jistgħu jagħmlu għażla infurmata meta jixtru t-tajers.

Artikolu 2

Kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu japplika għat-tajers C1, C2, u C3.

2.   Dan ir-Regolament m’għandux japplika għal:

(a)

tajers ittredjati mill-ġdid;

(b)

tajers off-road professjonali;

(c)

tajers iddisinjati biss biex jiġu armati fuq vetturi reġistrati għall-ewwel darba qabel l-1 ta’ Ottubru 1990;

(d)

spare tyres tat-tip T għal użu temporarju;

(e)

tajers li l-kategorija tal-veloċità tagħhom hija ta’ anqas minn 80 km fis-siegħa;

(f)

tajers li d-dijametru nominali tar-rimm tagħhom ma jkunx aktar minn 254 mm jew ikun 635 mm jew aktar;

(g)

tajers mgħammra b’mezzi addizzjonali sabiex itejbu l-proprjetajiet tal-ġbid, bħal tajers bl-iskontri;

(h)

tajers iddisinjati biss biex jiġu armati fuq vetturi intenzjonati esklużivament għat-tlielaq.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-għan ta’ dan ir-Regolament:

1.

“tajers C1, C2 u C3” tfisser klassijiet ta’ tajers iddefiniti fl-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 661/2009;

2.

“spare tyre tip T għal użu temporarju” jfisser spare tyre għal użu temporarju ddisinjat għall-użu bi pressjoni tal-infiħ ogħla minn dik stabbilta għal tajers standard u rinforzati;

3.

“punt tal-bejgħ” tfisser post fejn it-tajers huma murija jew maħżuna u offruti għall-bejgħ lil utenti finali, inkluż showrooms tal-karozzi fir-rigward ta’ tajers li mhumiex armati fuq il-vetturi u li huma offruti għall-bejgħ lil utenti finali;

4.

“materjal promozzjonali tekniku” tfisser manwali tekniċi, brochures, fuljetti u katalgi (sew jekk stampati jew f’forma elettronika jew onlajn), kif ukoll siti elettroniċi, li għandhom l-għan li jinnegozjaw il-bejgħ tat-tajers ma’ utenti finali jew distributuri, u li jiddeskrivu l-parametri tekniċi speċifiċi ta’ tajer.

5.

“dokumentazzjoni teknika” tfisser informazzjoni dwar it-tajers, inkluż il-manifattur u l-marka tat-tajer; deskrizzjoni tat-tip tat-tajer jew il-grupp tat-tajers iddeterminat għad-dikjarazzjoni tal-klassi tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil, il-klassi tal-qabda fuq l-imxarrab u l-valur imkejjel u l-klassi tal-istorbju estern tat-tidwir; rapport tat-testijiet u preċiżjoni tat-testijiet.

6.

“manifattur” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li timmanifattura prodott, jew li għandha prodott iddisinjat jew immanifatturat u li tikkumerċjalizza dak il-prodott taħt isimha jew it-trejdmark tagħha;

7.

“importatur” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fil-Komunità li tagħmel prodott minn pajjiż terz disponibbli fis-suq Komunitarju;

8.

“rappreżentant awtorizzat” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fil-Komunità li tkun irċeviet mandat bil-miktub mingħand manifattur sabiex taġixxi f’ismu b’relazzjoni għal kompiti speċifiċi fir-rigward tal-obbligi ta’ dan tal-aħħar skont dan ir-Regolament.

9.

“fornitur” tfisser il-fabbrikant jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu fil-Komunità jew l-importatur;

10.

“distributur” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika fil-katina tal-forniment, barra mill-manifattur jew l-importatur, li tagħmel tajer disponibbli fis-suq;

11.

“disponibbiltà fis-suq” tfisser kwalunkwe forniment ta’ prodott għad-distribuzzjoni jew l-użu fis-suq Komunitarju waqt attività kummerċjali, sew jekk bi ħlas sew mingħajr ħlas;

12.

“utent finali” tfisser konsumatur, kif ukoll maniġer ta’ flotta jew impriża tat-trasport bit-triq, li jixtri jew li huwa mistenni li jixtri tajer;

13.

“parametru essenzjali” tfisser parametru ta’ tajer bħar-reżistenza għat-tidwir, il-qabda fuq l-imxarrab jew l-istorbju estern tat-tidwir li jkollu impatt sinifikanti fuq l-ambjent, is-sikurezza fit-triq jew is-saħħa waqt l-użu.

Artikolu 4

Responsabbiltajiet tal-fornituri tat-tajers

1.   Il-fornituri għandhom jiżguraw li tajers C1 u C2, li jkunu fornuti lid-distributuri jew utenti finali, ikunu

(a)

mgħammra bi stiker fuq it-tajer li turi tikketta li tindika l-klassi tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil kif stipulat fl-Anness I, Parti A, il-klassi u l-valur imkejjel tal-istorbju estern tat-tidwir u kif stipulat fl-Anness I, Parti C, u fejn applikabbli, il-klassi tal-qabda fuq l-imxarrab kif stipulat fl-Anness I, Parti B.

jew

(b)

għal kull lott ta’ tajer identiku wieħed jew aktar fornuti, mgħammra b’ tikketta f’format stampat li tindika l-klassi tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil kif stipulat fl-Anness I, Parti A, il-klassi u l-valur imkejjel tal-istorbju estern tat-tidwir kif stipulat fl-Anness I, Parti C, u fejn applikabbli, il-klassi tal-qabda fuq l-imxarrab kif stipulat fl-Anness I, Parti B.

2.   Il-format tal-istiker u t-tikketta msemmijin fil-paragrafu 1 għandu jkun kif preskritt fl-Anness II.

3.   Il-fornituri għandhom jiddikjaraw il-klassi tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil, il-klassi u l-valur imkejjel tal-istorbju estern tat-tidwir u, fejn applikabbli, il-klassi tal-qabda fuq l-imxarrab għat-tajers C1, C2 u C3 fuq il-materjal promozzjonali tekniku, kif stipulat fl-Anness I fl-ordni speċifikat fl-Anness III.

4.   Il-fornituri għandhom jagħmlu disponibbli dokumentazzjoni teknika għall-awtoritajiet tal-Istati Membri meta dawn jitolbuha, għal perijodu li jintemm ħames snin wara li l-aħħar tajer ta’ tip ta’ tajer partikolari tpoġġa disponibbli fis-suq. Id-dokumentazzjoni teknika għandha tkun dettaljata biżżejjed sabiex tippermetti lill-awtoritajiet jivverifikaw il-preċiżjoni tal-informazzjoni pprovduta fuq it-tikketta fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil, il-qabda fuq l-imxarrab u l-istorbju estern tat-tidwir.

Artikolu 5

Responsabbiltajiet tad-distributuri tat-tajers

1.   Id-distributuri għandhom jiżguraw li

(a)

fil-punt tal-bejgħ it-tajers ikollhom l-istiker ipprovdut mill-fornituri skont l-Artikolu 4(1)(a) f’pożizzjoni ċarament viżibbli

jew

(b)

qabel il-bejgħ tat-tajer, it-tikketta msemmija fl-Artikolu 4(1)(b) hija murija lill-utent finali u li tkun tidher b’mod ċar fil-prossimità immedjata tat-tajer fil-punt tal-bejgħ.

2.   Meta t-tajers offruti għall-bejgħ ma jkunux viżibbli għall-utent finali, id-distributuri għandhom jipprovdu lill-utent finali b’informazzjoni dwar il-klassi tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil, il-klassi tal-qabda fuq l-imxarrab u l-klassi u l-valur imkejjel tal-istorbju estern tat-tidwir ta’ dawk it-tajers.

3.   Għat-tajers C1, C2 u C3, id-distributuri għandhom jiddikjaraw, il-klassi tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil, il-valur imkejjel tal-istorbju estern u fejn applikabbli, il-klassi tal-qabda fuq l-imxarrab, kif stipulat fl-Anness I fuq jew mal-kont mogħti lill-utent finali meta jixtri t-tajers.

Artikolu 6

Responsabbiltajiet tal-fornituri tal-vetturi u d-distributuri tal-vetturi

Meta l-utenti finali jkunu offruti għażla fil-punt tal-bejgħ bejn tajers differenti biex jiġu armati fuq vettura ġdida li jkollhom l-intenzjoni li jixtru, il-fornituri u d-distributuri tal-vetturi għandhom, qabel il-bejgħ, jipprovdulhom informazzjoni, għal kull tajer offrut fl-għażla, dwar il-klassi tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil, il-klassi u l-valur imkejjel tal-istorbju estern tat-tidwir, u, fejn applikabbli, il-klassi tal-qabda fuq l-imxarrab fil-każ tat-tajers C1, C2 u C3, kif stipulat fl-Anness I fl-ordni speċifikat fl-Anness III. Dik l-informazzjoni għandha tiġi inkluża tal-anqas fil-materjal promozzjonali tekniku.

Artikolu 7

Metodi armonizzati ta’ ttestjar

L-informazzjoni pprovduta fl-Artikoli 4, 5, u 6 dwar il-klassi tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil, il-klassi u l-valur imkejjel tal-istorbju estern tat-tidwir, il-klassi tal-qabda fuq l-imxarrab tat-tajers għandha tinkiseb billi jiġu applikati l-metodi armonizzati ta’ ttestjar imsemmija fl-Anness I.

Artikolu 8

Proċedura ta’ verifika

L-Istati Membri għandhom jivvalutaw il-konformità tal-klassijiet iddikjarati tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u l-klassijiet tal-qabda fuq l-imxarrab fit-tifsira tal-Anness I, il-Partijiet A u B, u l-klassi u l-valur imkejjel tal-istorbju estern tat-tidwir kif iddikjarat fit-tifsira tal-Anness I, Parti C, f’konformità mal-proċedura stabbilita fl-Anness IV.

Artikolu 9

Suq intern

1.   Fejn ir-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament jiġu osservati, l-Istati Membri la għandhom jipprojbixxu u lanqas jirrestrinġu t-tqegħid fis-suq tat-tajers imsemmija fl-Artikolu 2 fuq il-bażi ta’ informazzjoni dwar il-prodott.

2.   Dment li ma jkollhomx evidenza li turi kontra, l-Istati Membri għandhom iqisu t-tikketti u l-infromazzjoni dwar il-prodott bħala konformi ma’ dan ir-Regolament. Jistgħu jeħtieġu li l-fornituri jipprovdu dokumentazzjoni teknika, f’konformità mal-Artikolu 4(4), sabiex tiġi vvalutata l-preċiżjoni tal-valuri u l-klassijiet iddikjarati.

Artikolu 10

Inċentivi

L-Istati Membri m’għandhomx jagħtu inċentivi fir-rigward tat-tajers ta’ taħt il-livell ta’ klassi C la fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u lanqas tal-qabda fuq l-imxarrab fit-tifsira tal-Anness I, Partijiet A u B rispettivament. It-tassazzjoni u l-miżuri fiskali ma jikkostitwixxux inċentivi għall-għan ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 11

Emendi u adattamenti għall-progress tekniku

Il-miżuri li ġejjin imfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, inter alia, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 13(2):

(a)

l-introduzzjoni ta’ rekwiżiti ta’ informazzjoni fir-rigward tal-klassifikazzjoni tal-qabda fuq l-imxarrab tat-tajers C2 u C3, dment li jkunu disponibbli metodi ta’ ttestjar armonizzati adatti;

(b)

l-adattament, fejn rilevanti, tal-klassifikazzjoni tal-qabda fuq l-imxarrab għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ta’ tajers iddisinjati primarjament biex f’kundizzjonijiet ta’ silġ u/jew ta’ borra, jagħtu prestazzjoni aqwa minn dik ta’ tajer normali fir-rigward tal-abbiltà tagħhom li jibdew, imantnu, jew iwaqqfu l-moviment tal-vettura;

(c)

l-addattament tal-Annessi I sa IV għall-progress tekniku.

Artikolu 12

Infurzar

F’konformità mar-Regolament (KE) Nru 765/2008, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet responsabbli għas-sorveljanza tas-suq jivverifikaw il-konformità mal-Artikoli 4, 5 u 6 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 13

Proċedura ta’ kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna minn kumitat.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b’kont meħud tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 14

Reviżjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-ħtieġa li tirrevedi dan ir-Regolament, billi tqis, fost l- oħrajn:

(a)

l-effettività tat-tikketta f’termini ta’ sensibilizzazzjoni mill-utent finali, b’mod partikolari jekk id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4(1)(b) kinux effettivi daqs dawk tal-Artikolu 4(1)(a) fil-kontribut għall-objettivi ta’ dan ir-Regolament;

(b)

jekk l-iskema tat-tikkettar għandhiex tiġi estiża biex tinkludi t-tajers ittredjati mill-ġdid;

(c)

jekk għandhomx jiġu introdotti parametri ġodda għat-tajers, bħall-għadd tal-kilometri;

(d)

l-informazzjoni dwar il-parametri tat-tajers ipprovduta mill-fornituri u d-distributuri tal-vetturi lill-utenti finali.

2.   Il-Kummissjoni għandha tippreżenta r-riżultat ta’ din il-valutazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Marzu 2016, u, jekk ikun il-każ, tippreżenta proposti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Artikolu 15

Dispożizzjoni transizzjonali

L-Artikoli 4 u 5 ma għandhomx japplikaw għal tajers prodotti qabel l-1 ta’ Lulju 2012.

Artikolu 16

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta’ Novembru 2012.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, il-25 ta’ Novembru 2009.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

Å. TORSTENSSON


(1)  ĠU C 228, 22.9.2009, p. 81.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta’ April 2009 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali), Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tal-20 ta’ Novembru 2009 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta’ Novembru 2009.

(3)  ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1.

(4)  ĠU L 189, 18.7.2002, p. 12.

(5)  ĠU L 297, 13.10.1992, p. 16. (Ħarġa Speċjali bil-Malti, Kap 13, Vol II, p. 216).

(6)  ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30.

(7)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.


ANNESS I

KLASSIFIKAR TAL-PARAMETRI TAT-TAJERS

Parti A: Klassijiet ta’ effiċjenza fl-użu tal-fjuwil

Il-klassi tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil għandha tiġi ddeterminata abbażi tal-koefiċċjent tar-reżistenza għat-tidwir (RRC) skont l-iskala “A” sa “G” speċifikata aktar ‘l isfel u mkejla skont ir-Regolament Nru 117 tal-UNECE u l-emendi sussegwenti tiegħu.

Jekk tip ta’ tajer jiġi approvat għal aktar minn klassi ta’ tajer waħda (pereżempju C1 u C2), l-iskala tal-klassifika użata biex tiġi ddeterminata l-klassi tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil ta’ dan it-tip ta’ tajer għandha tkun applikabbli għall-ogħla klassi ta’ tajer (pereżempju C2, mhux C1).

Tajers C1

Tajers C2

Tajers C3

RRC f’kg/t

Il-klassi tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija

RRC f’kg/t

Il-klassi tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija

RRC f’kg/t

Il-klassi tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6.6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7.8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

Vojt

D

Vojt

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

RRC ≥ 12,1

G

RRC ≥ 10,6

G

Vojt

G

Parti B: Klassijiet tal-Qabda fuq l-Imxarrab

Il-klassijiet tal-qabda fuq l-imxarrab tat-tajers C1 għandha tiġi ddeterminata fuq il-bażi tal-indiċi tal-qabda fuq l-imxarrab (G) skont l-iskala “A” sa “G” speċifikata aktar ‘l isfel u mkejla skont ir-Regolament Nru 117 tal-UNECE u l-emendi sussegwenti tiegħu.

G

Klassijiet tal-Qabda fuq l-Imxarrab

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

Vojt

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

G ≤ 1,09

F

Vojt

G

Parti C: Il-klassijiet u l-valur imkejjel tal-istorbju estern tat-tidwir.

Il-valur imkejjel tal-istorbju estern tat-tidwir (N) għandu jiġi ddikjarat f’decibels u mkejjel skont ir-Regolament Nru 117 tal-UNECE u l-emendi sussegwenti tiegħu.

Il-klassi tal-istorbju estern tat-tidwir għandha tiġi ddeterminata fuq il-bażi tal-valuri tal-limitu (LV) stipulati fil-Parti C tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 661/2009 kif ġej.

N f’dB

Storbju estern tat-tidwir

NLV – 3

Image

LV-3 < NLV

Image

N > LV

Image


ANNESS II

IL-FORMAT TAT-TIKKETTA

1.   Disinn tat-tikketta

1.1.   It-tikketta msemmija fl-Artikoli 4(1) u 5(1), trid tkun skont l-illustrazzjoni hawn taħt:

Image

1.2.   Dan li ġej jiddefinixxi l-ispeċifikazzjonijiet għat-tikketta:

Image

1.3.   It-tikketta trid tkun mill-inqas 75 mm wiesgħa u 110 mm twila. Meta t-tikketta tiġi stampata f’format ikbar, il-kontenut tagħha xorta waħda għandu jibqa’ proporzjonat mal-ispeċifikazzjonijiet imsemmija hawn fuq.

It-tikketta għandha tikkonforma mar-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

Il-kuluri huma CMYK - cyan, maġenta, isfar u iswed – u jingħataw skont dan l-eżempju: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % maġenta, 100 % isfar, 0 % iswed;

(b)

In-numri mniżżla isfel jirreferu għall-ispjegi indikati fil-punt 1.2:

Image

Effiċjenza tal-użu tal-fjuwil

Pittogramma kif fornuta: wisa’: 19.5 mm, għoli: 18.5 mm – Kwadru għall-pittogramm; linja: 3.5 pt, wisa’: 26 mm, għoli: 23 mm – Kwadru għall-klassifikazzjoni: linja: 1 pt – Tmiem il-kwadru: linja: 3.5 pt, wisa’: 36 mm – Kulur: X-10-00-05;

Image

Qabda fuq l-Imxarrab

Pittogramma kif fornuta: wisa’: 19 mm, għoli: 19 mm – Kwadru għall-pittogramma: linja: 3.5 pt, wisa’: 26 mm, għoli: 23 mm – Kwadru għall-klassifikazzjoni: linja: 1 pt – Tmiem il-kwadru: linja: 3.5 pt, wisa’: 26 mm – Kulur: X-10-00-05;

Image

Storbju estern tat-tidwir

Pittogramma kif fornuta: wisa’: 14 mm, għoli: 15 mm – Kwadru għall-pittogramma: linja: 3.5 pt, wisa’: 26 mm, għoli: 24 mm – Kwadru għall-valur: linja: 1 pt – Tmiem il-kwadru: linja: 3.5 pt, għoli: 24 mm – Kulur: X-10-00-05;

Image

Il-linja tal-bordura tat-tikketta: linja: 1.5 pt – Kulur: X-10-00-05;

Image

Skala A-G

Vleġeġ: għoli: 4.75 mm, spazju bejn vleġġa u oħra: 0.75 mm, linja sewda: 0.5 pt – kuluri:

A: X-00-X-00;

B: 70-00-X-00;

C: 30-00-X-00;

D: 00-00-X-00;

E: 00-30-X-00;

F: 00-70-X-00;

G: 00-X-X-00.

Kitba: Helvetica Bold 12 pt, 100 % abjad, bordura sewda: 0.5 pt;

Image

Gradazzjoni

Vleġġa: wisa’: 16 mm, għoli: 10 mm, 100 % iswed;

Kitba: Helvetica Bold 27pt, 100 % abjad;

Image

Linji fil-klassifikazzjoni: linja: 0.5 pt, interval bis-snug: 5.5 mm, 100 % iswed;

Image

Kitba tal-klassifikazzjoni: Helvetica Bold 11 pt, 100 % iswed;

Image

Il-valur imkejjel tal-istorbju estern tat-tidwir

Vleġġa: wisa’: 25.25 mm, għoli: 10 mm, 100 % iswed;

Kitba: Helvetica Bold 20 pt, 100 % abjad;

Kitba tal-unità: Helvetica Bold pt, 100 % abjad;

Image

Logo tal-UE: wisa’: 9 mm, għoli: 6 mm;

Image

Referenza tar-Regolament: Helvetica Regular 7.5 pt, 100 % iswed;

Referenza tal-klassi tat-tajer: Helvetica Bold 7.5 pt, 100 % iswed;

Image

Klassi tal-istorbju estern tat-tidwir fornut fil-Parti C tal-Anness I: wisa’: 8,25 mm, għoli: 15,5 mm, -100 % iswed;

(c)

L-isfond irid ikun abjad.

1.5.   Il-klassi tat-tajer (C1 jew C2) għandha tiġi indikata fuq it-tikketta fil-formatt preskritt fl-illustrazzjoni li tidher fil-punt 1.2.

2.   Stiker

2.1.   L-istiker imsemmija fl-Artikoli 4(1) u 5(1) tikkonsisti minn żewġ partijiet: (i) tikketta stampata fil-format deskritt fil-punt 1 ta’ dan l-Anness u (ii) l-ispazju tal-marka stampat f’konformità mal-ispeċifikazzjonijiet deskritti fil-punt 2(2) ta’ dan l-Anness.

2.2.   Post għall-marka: Il-fornituri għandhom iżidu isimhom jew it-trade mark tagħhom, il-linja tat-tajer, il-qies tat-tajer, l-indiċi tat-tagħbija, il-klassifikazzjoni tal-veloċità u speċifikazzjonijiet tekniċi fuq l-istiker ma’ tul it-tikketta fi kwalunkwe kulur, format u disinn, dment li dan ma jfixkilx jew iħawwad il-messaġġ fuq it-tikketta definit fil-punt 1 ta’ dan l-Anness. Il-wiċċ totali tal-istiker m’għandux jaqbeż l-250 cm2 u d-daqs totali tal-istiker m’għandux jaqbeż il-220 mm.


ANNESS III

L-informazzjoni pprovduta fil-materjal promozzjonali tekniku

1.   L-informazzjoni dwar it-tajers għandha tiġi pprovduta fl-ordni speċifikat kif ġej:

(i)

il-klassi tal-effiċjenza tal-uzu tal-fjuwil (ittra A sa G);

(ii)

il-klassi tal-qabda fuq l-imxarrab (ittra A sa G);

(iii)

il-valur imkejjel u l-klassi tal-istorbju estern tat-tidwir (dB).

2.   L-informazzjoni pprovduta fil-punt 1 għandha tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

(i)

tinqara faċilment;

(ii)

tinftiehem faċilment;

(iii)

jekk ikun disponibbli klassifikar differenti għal tajer partikolari u skont il-qisien jew parametri oħra, għandha tġi ddikjarata l-medda bejn it-tajer bl-agħar prestazzjoni u t-tajer bl-aħjar prestazzjoni.

3.   Il-fornituri għandhom ukoll ipoġġu disponibbli fuq is-siti elettroniċi tagħhom dan li ġej:

(i)

link għall-paġna web rilevanti tal-Kummissjoni ddedikata għal dan ir-Regolament;

(i)

spjegazzjoni tal-pittogrammi stampati fuq it-tikketta;

(ii)

stqarrija li tenfasizza l-fatt li l-iffrankar attwali tal-fjuwil u s-sikurezza fit-toroq jiddependu bil-kbir mill-imġiba tas-sewwieqa, partikolarment dan li ġej:

l-ekosewqan jista’ jnaqqas il-konsum tal-fjuwil b’mod sinifikanti;

il-pressjoni tat-tajers trid tiġi ċċekkjata regolarment għall-aħjar qabda fuq l-imxarrab u għall-aħjar effiċjenza tal-uzu tal-fjuwil;

id-distanzi tal-waqfien għandhom jiġu osservati b’mod strett.


ANNESS IV

Proċedura ta’ verifika

Il-konformità tal-klassijiet iddikjarati tal-effiċjenza tal-uzu tal-fjuwil u tal-qabda fuq l-imxarrab, kif ukoll il-valur imkejjel u l-klassi tal-istorbju estern tat-tidwir għandu jiġi vvalutat għal kull tip ta’ tajer jew għal kull grupp ta’ tajers kif iddeterminat mill-fornitur, skont waħda mill-proċeduri li ġejjin:

(a)

(i)

l-ewwel jiġi ttestjat tajer wieħed. Jekk il-valur imkejjel jilħaq il-klassi ddikjarata jew il-valur imkejjel tal-istorju estern tat-tidwir, ikun għadda mit-test;

u

(ii)

jekk il-valur imkejjel ma jilħaqx il-klassi ddikjarata jew il-valur imkejjel tal-istorju estern tat-tidwir, jiġu ttestjati tliet tajers oħra. Il-valur medju tal-kejl li joħroġ mill-erba’ tajers ittestjati għandu jintuża sabiex tiġi vvalutata l-konformità mal-informazzjoni ddikjarata;

jew

(b)

meta l-klassijiet jew il-valuri tat-tikketti jkunu ġejjin mir-riżultati tat-testijiet tal-approvazzjonijiet tat-tipi f’konformità mad-Direttiva 2001/43/KE, ir-Regolament (KE) Nru 661/2009, jew ir-Regolament Nru 117 tal-UNECE u l-emendi sussegwenti tiegħu, l-Istati Membri jistgħu jużaw il-konformità tat-tajer tad-data tal-produzzjoni minn dawn l-approvazzjonijiet tat-tipi.

Il-valutazzjoni tal-konformità tad-data tal-produzzjoni għandha tieħu kont tal-konċessjonijiet kif speċifikat fit-taqsima 8 tar-Regolament Nru 117 tal-UNECE u l-emendi sussegwenti tiegħu.


22.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 342/59


REGOLAMENT (KE) 1223/2009 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-30 ta' Novembru 2009

dwar il-prodotti kożmetiċi

(tfassil mill-ġdid)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE tas-27 ta’ Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-prodotti kożmetiċi (3) ġiet emendata sostanzjalment bosta drabi. Billi għandhom isiru aktar emendi, f’dan il-każ partikolari għandha tiġi mfassla mill-ġdid f’test wieħed fl-interess taċ-ċarezza.

(2)

Regolament huwa l-aħjar strument legali billi jimponi regoli ċari u dettaljati li ma jagħtux lok għal traspożizzjoni li tvarja lbejn l-Istati Membri. Barra minn hekk, Regolament jiżgura li r-rekwiżiti legali jiġu implimentati fl-istess ħin fil-Komunità kollha.

(3)

Dan ir-Regolament għandu l-għan li jissimplifika l-proċeduri u t-terminoloġija sabiex b’hekk inaqqas il-piżijiet u l-ambigwitajiet amministrattivi. Barra minn hekk, ir-Regolament isaħħaħ ċerti elementi tal-qafas regolatorju għall-kożmetiċi, bħall-kontrolli fis-suq, bil-għan li jiġi garantit livell għoli ta' ħarsien tas-saħħa tal-bniedem.

(4)

Dan ir-Regolament jarmonizza b’mod komprensiv ir-regoli fil-Komunità sabiex jinkiseb suq intern għall-prodotti kożmetiċi filwaqt li jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

(5)

Il-tħassib ambjentali li jista' jitqajjem minħabba s-sustanzi użati fi prodotti kożmetiċi huwa meqjus permezz tal-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar ir-Reġistrazzjoni, l-Evalwazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH) u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Kimiċi (4), li tippermetti l-evalwazzjoni tas-sikurezza ambjentali f'dimensjoni trans-settorjali.

(6)

Dan ir-Regolament għandu x’jaqsam biss ma’ prodotti kożmetiċi u mhux ma’ prodotti mediċinali, tagħmir mediku jew prodotti bijoċidali. Id-delimitazzjoni toħroġ b’mod partikolari mid-definizzjoni dettaljata ta’ prodotti kożmetiċi, li tirreferi kemm għall-oqsma ta’ applikazzjoni tagħhom u kemm għall-għanijiet tal-użu tagħhom.

(7)

Il-valutazzjoni dwar jekk prodott huwiex prodott kożmetiku għandha tiġi magħmula fuq il-bażi ta’ valutazzjoni każ b’każ, bil-kunsiderazzjoni tal-karatteristiċi kollha tal-prodott. Prodotti kożmetiċi jistgħu jinkludu kremiet, emulsjonijiet, lotions, ġels u żjut għall-ġilda, face masks, bażijiet mogħtija kulur (likwidi, pastes, trab), trab tal-make-up, trab ta’ wara l-banju, trab tal-iġjene, sapun tal-banju, sapun deodorant, fwejjaħ, fwejjaħ ta’ wara l-banju u eau de cologne, preparazzjonijiet tal-banju u tax-xawer (imluħa, ragħwa, żjut, ġels), prodotti tad-depilazzjoni, deodoranti u prodotti kontra l-għaraq, koloranti tax-xagħar, prodotti għal xagħar imġiegħed, lixx u sabiex jiffissaw ix-xagħar, prodotti tas-setting tax-xagħar, prodotti ta’ tindif tax-xagħar (lotions, trab u xampu), prodotti ta’ conditioning tax-xagħar (lotions, krema, żjut), prodotti tal-hairdressing (lotions, lacquers, brilliantini), prodotti tat-tqaxxir (krema, ragħwa, lotions), make-up u prodotti biex jitneħħa l-make-up, prodotti maħsuba sabiex jiġu applikati fuq ix-xufftejn, prodotti għall-kura tas-snien u tal-ħalq, prodotti għall-kura u make-up tad-dwiefer, prodotti għall-iġjene intima esterna, prodotti għat-tixmix, prodotti biex tismar mingħajr ix-xemx, prodotti li jbajdu l-ġilda u prodotti kontra t-tikmix.

(8)

Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi l-kategoriji ta' prodotti kożmetiċi li huma rilevanti għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(9)

Il-prodotti kożmetiċi għandhom ikunu sikuri f’kundizzjonijiet ta’ użu normali jew li jistgħu jiġu raġonevolment imbassra. B’mod partikolari raġunament ta’ riskju u benefiċċju ma għandux jiġġustifika riskju għas-saħħa tal-bniedem.

(10)

Il-preżentazzjoni ta' prodott kożmetiku u b'mod partikolari l-forma, ir-riħa, il-kulur, id-dehra, l-imballaġġ, it-tikketta, il-volum jew id-daqs m'għandhomx jipperikolaw is-saħħa u s-sigurtà tal-konsumaturi minħabba konfużjoni mal-oġġetti, skont Direttiva tal-Kunsill 87/357/KEE tal-25 ta' Ġunju 1987 għall-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar prodotti li, minħabba li jidhru li huma dak li mhumiex, jipperikolaw is-saħħa jew sigurtà tal-konsumaturi (5).

(11)

Sabiex jiġu stabbiliti responsabbiltajiet ċari, kull prodott kożmetiċi għandu jkun marbut ma’ persuna responsabbli li tkun stabbilita fil-Komunità.

(12)

L-iżgurar tat-traċċabilità ta' prodott kożmetiku matul il-katina kollha ta' forniment jgħin biex is-sorveljanza tas-suq tkun aktar sempliċi u effiċjenti. Sistema effiċjenti ta' traċċabilità tħaffef il-ħidma tal-awtoritajiet ta’ sorveljanza fl-intraċċar tal-operaturi ekonomiċi.

(13)

Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit taħt liema kundizzjonijiet distributur għandu jiġi kkunsidrat bħala l-persuna responsabbli.

(14)

Il-persuni kollha fiżiċi jew ġuridiċi fil-kummerċ bl-ingrossa kif ukoll il-bejjiegħa bl-imnut li jbigħu direttament lill-konsumatur huma koperti permezz ta’ referenza lid-distributur. L-obbligi tad-distributur għandhom għalhekk jiġu adattati għall-irwol u għall-parti tal-attività rispettivi ta' kull wieħed minn dawn l-operaturi.

(15)

Il-qasam Ewropew tal-kożmetiċi huwa wieħed mill-attivitajiet industrijali ewlenin milquta mill-kontrafazzjoni, li tista’ żżid ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem. L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni Komunitarja orizzontali u għall-miżuri rigward il-prodotti foloz fil-qasam tal-prodotti kożmetiċi, pereżempju r-Regolament tal-Kunsill (KE) 1383/2003 tat-22 ta’ Lulju 2003 li jikkonċerna azzjoni doganali kontra merkanzija suspettata li tikser ċerti drittijiet tal-proprjetà intellettwali u l-miżuri li għandhom jittieħdu kontra merkanzija li tinsab li tkun kisret dawn id-drittijiet (6) u d-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2004/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar l-infurzar ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali (7). Il-kontrolli fis-suq jirrappreżentaw mezz b'saħħtu biex jiġu identifikati prodotti li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

(16)

Biex is-sikurezza tagħhom tkun garantita, il-prodotti kożmetiċi mqiegħda fis-suq għandhom jiġu manifatturati skont prassi tal-manifattura tajba.

(17)

Għall-iskop tas-sorveljanza effettiva tas-suq, għandu jkun hemm fajl tal-informazzjoni ta’ prodott aċċessibbli faċilment f’indirizz wieħed fil-Komunità għall-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn ikun jinsab il-fajl.

(18)

Sabiex ikunu komparabbli u ta’ kwalità għolja, ir-riżultati tal-istudji ta’ sikurezza li mhux kliniċi u li jkunu saru għall-iskopijiet tal-valutazzjoni tas-sikurezza ta’ prodott kożmetiku għandhom ikunu konformi mal-leġiżlazzjoni Komunitarja relevanti.

(19)

Għandu jkun ċar liema informazzjoni għandha tkun disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti. Dik l-informazzjoni għandha tinkludi l-partikularitajiet kollha meħtieġa dwar l-identità, il-kwalità, is-sikurezza għal saħħet il-bniedem u l-effetti li jgħidu li għandhom il-prodotti kożmetiċi. Din l-informazzjoni tal-prodott għandha tinkludi partikolarment rapport tas-sikurezza tal-prodott li juri li saret valutazzjoni tas-sikurezza.

(20)

Biex ikunu żgurati l-applikazzjoni u l-kontroll uniformi tar-restizzjonijiet għas-sustanzi, it-teħid tal-kampjuni u l-analiżiji għandhom isiru b’mod riproduċibbli u standardizzat.

(21)

It-terminu “taħlita” kif definit f'dan ir-Regolament għandu jkollu l-istess tifsira bħat-terminu “preparazzjoni” kif użat qabel fil-leġislazzjoni Komunitarja.

(22)

Għal raġunijiet ta' sorveljanza effettiva tas-suq, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiġu notifikati b’ċerta informazzjoni dwar il-prodott kożmetiku mqiegħed fis-suq.

(23)

Sabiex ikun hemm trattament rapidu u xieraq fil-każ tad-diffikultajiet, l-informazzjoni meħtieġa dwar il-formolazzjoni tal-prodott għandha tkun sottomessa liċ-ċentri tal-kontroll tal-veleni u lil korpi assimilati, fejn ċentri bħal dawn ikun ġew stabbiliti mill-Istati Membri għal dak il-għan.

(24)

Sabiex il-piżijiet amministrattivi jinżammu f’livell baxx kemm jista’ jkun, l-informazzjoni notifikata għall-awtoritajiet kompetenti, iċ-ċentri tal-kontroll tal-velenu u entitajiet assimilati għandha tintbgħat ċentralment lill-Komunità permezz ta’ interface elettroniku.

(25)

Sabiex tiġi żgurata tranżizzjoni bla xkiel għall-interface elettroniku ġdid, l-operaturi ekonomiċi għandhom ikunu permessi li jinnotifikaw l-informazzjoni meħtieġa skont dan ir-Regolament qabel id-data ta' applikazzjoni tiegħu.

(26)

Il-prinċipju ġenerali tar-responsabbiltà tal-manifattur jew l-importatur għas-sikurezza tal-prodott għandu jiġi appoġġjat b’restrizzjonijiet ta’ xi sustanzi fl-Annessi II u III. Barra minn hekk, is-sustanzi maħsuba li jintużaw bħala koloranti, preservattivi u filtri tal-UV għandhom jiġu elenkati fl-Annessi IV, V u VI rispettivament sabiex ikunu permessi għal dawn l-użi.

(27)

Biex ma jkunx hemm ambigwitajiet, għandu jiġi ċċarat li l-lista ta’ koloranti permessi li tinsab fl-Anness IV tinkludi biss sustanzi li jagħtu l-kulur bl-assorbiment u r-riflesssjoni u mhux sustanzi li jagħtu l-kulur bil-fotoluminexxenza, l-interferenza jew reazzjoni kimika.

(28)

Biex jiġi indirizzat it-tħassib imqajjem dwar is-sikurezza, l-Anness IV, li bħalissa huwa ristrett għall-koloranti tal-ġilda, għandu jinkludi wkoll il-koloranti tax-xagħar ladarba l-valutazzjoni tar-riskju ta’ dawn is-sustanzi tkun ġiet finalizzata mill-Kumitat Xjentifiku għas-Sigurtà tal-Konsumatur (SCCS) imwaqqaf bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/721/KE tal-5 ta' Settembru 2008 li twaqqaf Struttura Konsultattiva ta’ Kumitati Xjentifiċi u esperti fil-qasam tas-sigurtà tal-konsumatur, is-saħħa pubblika u l-ambjent (8). Għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandu jkollha l-possibilità li tinkludi l-koloranti tax-xagħar fl-ambitu ta’ dak l-Anness bil-proċedura tal-komitoloġija.

(29)

L-użu ta' nanomaterjali fil-prodotti kożmetiċi jista' jiżdied b'iżjed żvilupp fit-teknoloġija. Sabiex jiġi żgurat livell għoli tal-ħarsien tal-konsumatur, ta' moviment ħieles tal-prodotti u ta' ċertezza legali għall-produtturi, jenħtieġ li tiġi żviluppata definizzjoni uniformi għan-nanomaterjali fil-livell internazzjonali. Il-Komunità għandha tfittex li tilħaq ftehim dwar definizzjoni fil-fora internazzjonali xierqa. Jekk jintlaħaq ftehim bħal dan, id-definizzjoni tan-nanomaterjali f'dan ir-Regolament għandha tiġi adattata kif xieraq.

(30)

Fil-preżent, mhemmx informazzjoni adegwata dwar ir-riskji assoċjati man-nanomaterjali. Sabiex tiġi evalwata aħjar is-sikurezza tagħhom l-SCCS għandha tipprovdi gwida f'koperazzjoni mal-korpi relevanti dwar metodoloġiji ta’ ittestjar li jqisu l-karatteristiċi speċifiċi ta’ nanomaterjali.

(31)

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi regolarment id-dispożizzjonijiet dwar in-nanomaterjali fid-dawl tal-progress xjentifiku.

(32)

Fid-dawl tal-karatteristiċi perikolużi tas-sustanzi kklassifikati bħala karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni (CMR), kategoriji 1A, 1B u 2, skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettjar u l-ippakkjar ta' sustanzi u taħlitiet (9), l-użu tagħhom għandu jiġi pprojbit fil-prodotti kożmetiċi. Madankollu, billi karatteristika perikoluża ta’ sustanza mhux neċessarjament timplika riskju, għandu jkun hemm il-possibilità li l-użu tas-sustanzi kklassifikati bħala sustanzi CMR 2 jkun permess fejn, fid-dawl tal-esponiment u l-konċentrazzjoni, ikunu nstabu li huma sikuri għall-użu fil-prodotti kożmetiċi mill-SCCS u jkunu rregolati mill-Kummissjoni fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament. Fir-rigward ta’ sustanzi li huma kklassifikati bħala sustanzi CMR 1A jew 1B, għandu jkun hemm il-possibbiltà, fil-każ eċċezzjonali meta dawn is-sustanzi jkunu jikkonformaw mal-ħtiġiet tas-sigurtà tal-ikel, inter alia bħala riżultat li huma jseħħu b'mod naturali fl-ikel u li ma jkunux jeżistu sustanzi alternattivi xierqa, li dawn is-sustanzi jintużaw fil-prodotti kożmetiċi bil-kundizzjoni li dan l-użu jkun instab li huwa sikur mill-SCCS. Fejn kondizzjonijiet bħal dawn japplikaw, il-Kummissjoni għandha temenda l-Annessi relevanti għal dan ir-Regolament fi żmien 15-il xahar mill-klassifikazzjoni ta' sustanzi bħala sustanzi CMR 1A jew 1B skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008. Dawn is-sustanzi għandhom ikunu riveduti kontinwament mill-SCCS.

(33)

Evalwazzjoni tas-sikurezza tas-sustanzi, b'mod partikolari dawk klassifikati bħala sustanzi CMR tal-kategorija 1A jew 1B, għandha tqis l-esponiment ġenerali għal sustanzi bħal dawn li joħorġu mis-sorsi kollha. Fl-istess ħin, għal dawk involuti biex jagħmlu evalwazzjonijiet tas-sikurezza, huwa essenzjali li jkun hemm approċċ armonizzat għall-iżvilupp u l-użu ta' estimi tal-espożizzjoni ġenerali bħal dawn. Bħala konsegwenza, il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-SCCS, l-Aġenzija Ewropea tas-Sustanzi Kimiċi (ECHA), l-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà tal-Ikel (EFSA) u parteċipanti relevanti oħra, għandha, bħala fatt ta' urġenza, tirrevedi u tiżviluppa gwida dwar il-produzzjoni u l-użu tal-estimi tal-espożizzjoni ġenerali għal dawn is-sustanzi.

(34)

L-evalwazzjoni mill-SCCS tal-użu ta' sustanzi klassifikati bħala CMR 1A u 1B fi prodotti kożmetiċi għandha wkoll tqis l-esponiment għal dawk is-sustanzi ta’ gruppi ta' popolazzjoni vulnerabbli, bħat-tfal taħt it-tliet snin, l-anzjani, in-nisa tqal u li jreddgħu u persuni b' risponsi immuni kompromessi.

(35)

L-SCCS għandha tagħti opinjonijiet fejn xieraq dwar is-sigurtà tal-użu tan-nanomaterjali fil-prodotti kożmetiċi. Dawn l-opinjonijiet għandhom ikunu bbażati fuq informazzjoni sħiħa li qed titpoġġa għad-dispożizzjoni mill-persuna responsabbli.

(36)

Azzjoni mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri rigward il-protezzjoni tas-saħħa umana għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipju ta' prekawzjoni.

(37)

Sabiex tkun garantita s-sikurezza tal-prodott, is-sustanzi pprojbiti għandhom ikunu aċċettabbli biss f’livelli minuskoli (trace) jekk dan ikun teknoloġikament inevitabbli bi proċessi ta’ fabbrikazzjoni korretti u sakemm il-prodott ikun sikur.

(38)

Il-Protokoll dwar il-protezzjoni u l-benesseri tal-annimali anness mat-Trattat jipprovdi li l-Komunità u l-Istati Membri għandhom iqisu sewwa l-ħtiġijiet tal-benesseri tal-annimali fl-implimentazzjoni tal-politiki Komunitarji, b'mod partikolari rigward is-suq intern.

(39)

Id-Direttiva tal-Kunsill 86/609/KEE tal-24 ta' Novembru 1986 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri dwar il-protezzjoni tal-annimali użati għall-għanijiet sperimentali u għanijiet oħra xjentifiċi (10) stabbiliet regoli komuni rigward l-użu tal-annimali għal skopijiet sperimentali ġewwa l-Komunità u stabbiliet il-kundizzjonijiet li taħthom dawn l-esperimenti jistgħu jitwettqu fit-territorju tal-Istati Membri. B'mod partikolari, l-Artikolu 7 ta' din id-Direttiva jeħtieġ li l-esperimenti fuq l-annimali jiġu mibdula b'metodi alternattivi, meta jeżistu dawn il-metodi u jkunu xjentifikament sodisfaċenti.

(40)

Is-sikurezza tal-prodotti kożmetiċi u tal-ingredjenti tagħhom tista' tiġi żgurata permezz tal-użu ta' metodi alternattivi li ma japplikawx bi ħtieġa għall-użi kollha tal-ingredjenti kimiċi. Għalhekk, għandu jitmexxa l'quddiem l-użu ta' dawn il-metodi mill-industrija kożmetika kollha u għandha tiġi żgurata l-adozzjoni tagħhom fil-livell Komunitarju, meta dawn il-metodi joffru livell ekwivalenti għall-protezzjoni tal-konsumaturi.

(41)

Is-sikurezza tal-prodotti kożmetiċi mlestija tista' diġà tiġi żgurata fuq il-bażi tat-tagħrif dwar is-sikurezza tal-ingredjenti li jkun fihom. Għalhekk, id-dispożizzjonijiet li jipprojbixxu t-testijiet bl-annimali tal-prodotti kożmetiċi mlestija għandhom ikunu stabbiliti. L-applikazzjoni, b'mod partikolari mill-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju, kemm tal-metodi ta' ttestjar kif ukoll tal-proċeduri ta' evalwazzjoni għal dejta rilevanti disponibbli, inkluż l-użu tal-approċċi read-across u weight-of evidence, li ma jinvolvux l-użu tal-annimali sabiex jistmaw is-sikurezza tal-prodotti kożmetiċi mlestija tista’ tiġi ffaċilitata mil-linji gwida tal-Kummissjoni.

(42)

Għandu jsir bil-mod il-mod possibbli li tiġi żgurata s-sikurezza tal-ingredjenti wżati fil-prodotti kożmetiċi bl-użu tal-metodi alternattivi li ma jużawx l-annimali, ivvalidati fil-livell Komunitarju, jew approvati bħala vvalidati xjentifikament, miċ-Ċentru Ewropew għall-Validazzjoni tal-Metodi Alternattivi (ECVAM) u b'kunsiderazzjoni debita għall-iżvilupp tal-validazzjoni ġewwa l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku (OECD). Wara li tikkonsulta l-SCCS dwar kif jistgħu jiġu applikati l-metodi alternattivi vvalidati fil-kamp tal-prodotti kożmetiċi, il-Kummissjoni għandha minnufih tippubblika l-metodi vvalidati jew approvati kkonoxxuti bħala li japplikaw għal dawn l-ingredjenti. Sabiex jinkiseb l-ogħla grad possibbli tal-protezzjoni tal-annimali, għandha tiġi ffissata skadenza għad-dħul ta' projbizzjoni definittiva.

(43)

Il-Kummissjoni stabbiliet l-iskedi taż-żmien tal-iskadenzi sal-11 ta’ Marzu 2009 għall-projbizzjoni tal-marketing tal-prodotti kożmetiċi, tal-formolazzjoni finali, tal-ingredjenti jew tal-għaqdiet tal-ingredjenti li jkunu ġew ittestjati fuq l-annimali, u għall-projbizzjoni ta' kull test li bħalissa jitwettaq bl-użu tal-annimali. Madankollu, bil-ħsieb għat-testijiet li jirrigwardaw it-tossiċità tad-doża mtennija, tat-tossiċità riproduttiva u tat-tossikokinetika, huwa xieraq li l-iskadenza finali għall-projbizzjoni tal-marketing tal-prodotti kożmetiċi li għalihom jintużaw dawn it-testijiet tkun il-11 ta’ Marzu 2013. Fuq il-bażi tar-rapporti annwali, il-Kummissjoni għandha tiġi awtorizzata li tadatta l-iskedi taż-żmien ġewwa l-limiti taż-żmien massimi msemmija hawn fuq.

(44)

Il-kordinament aħjar tar-riżorsi fil-livell Komunitarju għandu jikkontribwixxi għaż-żieda fl-għerf xjentifiku indispensabbli għall-iżvilupp tal-metodi alternattivi. Għal dan il-għan, huwa essenzjali li l-Komunità tissokta u żżid l-isforzi tagħha u tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex tippromwovi r-riċerka u l-iżvilupp ta' metodi alternattivi ġodda li ma jużawx l-annimali b'mod partikolari fil-Programmi ta’ Qafas għar-riċerka.

(45)

Għandu jiġi inkoraġġit ir-rikonoxximent minn pajjiżi terzi tal-metodi alternattivi żviluppati fil-Komunità. Sabiex jiksbu dan il-għan, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi approprjati kollha sabiex jiffaċilitaw l-aċċettazzjoni ta' dawn il-metodi mill-OECD. Il-Kummissjoni għandha tagħmel ħilitha wkoll, fil-kwadru tal-ftehimiet ta' kooperazzjoni tal-Komunità Ewropea, li tikseb ir-rikonoxximent tar-riżultati tat-testijiet tas-sikurezza mwettqa fil-Komunità bl-użu ta' metodi alternattivi sabiex tiżgura li l-esportazzjoni tal-prodotti kożmetiċi li għalihom kienu ntużaw dawn il-metodi ma tiġix imfixkla u li tipprevjeni jew tevita lill-pajjiżi terzi milli jeħtieġu t-tennija ta' dawn it-testijiet li jużaw l-annimali.

(46)

Hija meħtieġa trasparenza akbar fir-rigward tal-ingredjenti użati fil- prodotti kożmetiċi. Din it-trasparenza għandha tinkiseb bl-indikazzjoni tal-ingredjenti użati fi prodott kożmetiku fuq l-imballaġġ tiegħu. Fejn għal raġunijiet prattiċi huwa impossibbli li jindikaw l-ingredjenti fuq il-kontenitur jew l-imballaġġ, din l-informazzjoni għandha tkun magħluqa mal-prodott hekk li l-konsumatur jista' jkollu aċċess għal din l-informazzjoni.

(47)

Għandu jiġi kompilat glossarju ta’ ismijiet komuni tal-ingredjenti mill-Kummissjoni biex ikun hemm tikketti uniformi u biex tiġi ffaċilitata l-identifikazzjoni tal-ingredjenti tal-kożmetiċi. Dan il-glossarju ma għandux ikun intiż li jikkostitwixxi elenku limitattiv ta' sustanzi użati fil-prodotti kożmetiċi.

(48)

Sabiex il-konsumaturi jiġu infurmati, il-prodotti kożmetiċi għandhom iġorru indikazzjonijiet preċiżi u li jinftiehmu faċilment li jirrigwardaw it-tul taż-żmien tal-użu tagħhom. Peress li l-konsumaturi għandhom ikunu infurmati bid-data sa liema l-prodott kożmetiku ser ikompli jwettaq il-funzjoni inizjali tiegħu u jibqa' sikur, huwa importanti li tkun magħrufa d-data ta' durabilità minima, jiġifieri d-data sa meta huwa l-aħjar li jintuża l-prodott. Meta durabbiltà minima hija aktar minn 30 xahar, il-konsumatur għandu jiġi infurmat dwar il-perjodu ta' żmien wara l-ftuħ li matulu l-prodott kożmetiku jista' jintuża mingħajr ħsara għall-konsumatur. Madanakollu, din il-ħtieġa ma tapplikax meta l-kunċett tad-durabilità wara l-ftuħ ma jkunx rilevanti, jiġifieri għall-prodotti li jintużaw darba, prodotti mhux fir-riskju ta' deterjorazzjoni jew prodotti li ma jinfetħux.

(49)

L-SCCS identifikat numru ta' sustanzi li x'aktarx jikkaġunaw reazzjonijiet allerġiċi user ikun meħtieġ li jiġi ristrett l-użu tagħhom u/jew li jiġu imposti ċerti kundizzjonijiet li jirrigwardawhom. Sabiex jiġi żgurat li l-konsumaturi jiġu mgħarrfa adegwatament, il-preżenza ta' dawn is-sustanzi għandha tissemma fil-lista tal-ingredjenti u l-attenzjoni tal-konsumaturi għandha tinġibed għall-preżenza ta' dawn l-ingredjenti. Dan it-tagħrif għandu jtejjeb id-dijanjosi tal-allerġiji bil-kuntatt fost il-konsumaturi u għandu jgħinhom li jevitaw l-użu tal-prodotti kożmetiċi li ma jifilħux jittolleraw. Għal sustanzi li x'aktarx jikkawżaw allerġija għal parti sinifikanti tal-popolazzjoni, għandhom jiġu kkunsidrati miżuri restrittivi oħra bħall-projbizzjoni jew ir-restrizzjoni tal-konċentrazzjoni.

(50)

Fl-evalwazzjoni tas-sikurezza ta' prodott kożmetiku, għandu jkun possibbli li jitqiesu r-riżultati tal-evalwazzjonijiet tar-riskju li jkunu saru f'oqsma rilevanti oħra. L-użu ta' dejta bħal din għandu jkun sostanzjat u ġustifikat kif xieraq.

(51)

Il-konsumatur għandu jkun imħares minn stqarrijiet qarrieqa dwar l-effikaċja u karatteristiċi oħra tal-prodotti kożmetiċi. B'mod partikolari d-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2005 dwar prattiki kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern (11) hija applikabbli. Barra dan, il-Kummissjoni, f'koperazzjoni mal-Istati Membri, għandha tiddefinixxi l-kriterji komuni b'relazzjoni għal talbiet speċifiċi għall-prodotti kożmetiċi.

(52)

Għandu jkun possibbli li ssir affermazzjoni dwar prodott kożmetiku li ma ġie mwettaq l-ebda test fuq l-annimali fejn jidħol l-iżvilupp tal-prodott. Il-Kummissjoni, f'konsultazzjoni mal-Istati Membri, żviluppat linji gwida sabiex tiżura li jiġu applikati kriterji komuni fl-użu tal-affermazzjonijiet u li jintlaħaq ftehim allineat tal-affermazzjonijiet, u b'mod partikolari li dawn l-affermazzjonijiet ma jqarrqux bil-konsumatur. Fl-iżvilupp ta' dawn il-linji gwida, il-Kummissjoni qieset ukoll il-fehmiet tal-ħafna intrapriżi żgħar u ta' daqs medju li jagħmlu l-maġġoranza tal-produtturi tat-“testijiet mingħajr annimali”, l-organizzazzjonijiet mhux governattivi rilevanti, u l-ħtieġa li l-konsumaturi jkunu kapaċi jagħmlu distinzjonijiet prattiċi bejn il-prodotti fuq il-bażi tal-kriterji tat-testijiet fuq l-annimali.

(53)

Barra mill-informazzjoni fuq it-tikketta, il-konsumaturi għandha tingħatalhom il-possibbiltà li jitolbu ċerta informazzjoni marbuta mal-prodotti mill-persuna responsabbli sabiex jagħmlu għażliet infurmati fost il-prodotti.

(54)

Tinħtieġ sorveljanza effettiva tas-suq sabiex id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament jiġu rispettati. Għal dan il-għan, l-effetti serji li mhux mixtieqa għandhom jiġu notifikati u l-awtoritajiet kompetenti għandu jkollhom il-possibbiltà li jitolbu, mingħand il-persuna responsabbli, lista tal-prodotti kożmetiċi li jkunu qajmu dubji serji fir-rigward tas-sikurezza.

(55)

Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà għall-Istati Membri li jirregolaw, b'konformita' mal-liġi Komunitarja, in-notifika minn professjonisti tas-saħħa jew minn konsumaturi ta' effetti serji mhux mixtieqa lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri.

(56)

Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà għall-Istati Membri li jirregolaw, b'konformita' mal-liġi Komunitarja, l-istabbiliment ta' operaturi ekonomiċi fil-qasam tal-prodotti kożmetiċi.

(57)

Fil-każ tan-nuqqas ta’ konformità ma’ dan ir-Regolament, tista’ tinħtieġ proċedura ċara u effiċjenti għall-irtirar u l-ġbir lura tal-prodotti. Kull fejn ikun possibbli, din il-proċedura għandha tissejjes fuq ir-regoli Komunitarji eżistenti għal prodotti perikolużi.

(58)

Sabiex jiġu indirizzati prodotti kożmetiċi li, minkejja li jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, jistgħu jpoġġu fil-perikolu s-saħħa tal-bniedem, għandha tiġi introdotta proċedura ta’ salvagwardja.

(59)

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi l-indikazzjonijiet għall-interpretazzjoni u għall-applikazzjoni uniformi tal-kunċett ta' riskji serji sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni konsistenti ta' dan ir-Regolament.

(60)

Sabiex tikkonforma mal-prinċipji tal-prassi amministrattiva tajba, kull deċiżjoni minn awtorità kompetenti fil-qafas tas-sorveljanza tas-suq għandha tiġi sostanzjata.

(61)

Sabiex ikun hemm kontrolli effettivi fis-suq, jinħtieġ livell għoli ta’ kooperazzjoni amministrattiva fost l-awtoritatjiet kompetenti. Dan jikkonċerna partikolarment l-għajnuna reċiproka fil-verifika tal-fajls tal-informazzjoni ta’ prodott li jkunu jinsabu fi Stat Membru ieħor.

(62)

Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-SCCS, korp indipendenti għall-valutazzjoni tar-riskju.

(63)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni kkonferiti fuq il-Kummissjoni (12).

(64)

B’mod partikolari, għandha tingħata s-setgħa lill-Kummissjoni sabiex tadatta l-Annessi ta’ dan ir-Regolament skont il-progress tekniku. Billi dawk il-miżuri huma ta' ambitu ġenerali u huma maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, huma għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(65)

Meta, minħabba raġunijiet imperattivi ta' urġenza, l-iskadenzi normali għall-proċedura regolatorja bi skrutinju ma jkunux jistgħu jiġu rispettati, il-Kummissjoni għandha tkun f'pozizzjoni li tapplika l-proċedura ta' urġenza prevista fl-Artikolu 5a(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri relatati mas-CMRs, in-nanomaterjali u r-riskji potenzjali għas-saħħa umana.

(66)

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu dispożizzjonijiet dwar il-penali applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Dawn il-penali għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

(67)

L-operaturi ekonomiċi kif ukoll l-Istati Membri u l-Kummissjoni jeħtiġilhom biżżejjed żmien biex jadattaw għall-bidliet li jintroduċi dan ir-Regolament. Għalhekk huwa xieraq li jiġi provdut perjodu transitorju suffiċjenti għal dak l-adattament. Madanakollu, sabiex tiġi żgurata transizzjoni bla xkiel, l-operaturi ekonomiċi għandhom jitħallew iqiegħdu fis-suq prodotti kożmetiċi li jikkonformaw ma' dan ir-Regolament qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu transitorju.

(68)

Sabiex tissaħħaħ is-sikurezza ta' prodotti kożmetiċi u s-sorveljanza tas-suq, il-prodotti kożmetiċi mqiegħda fis-suq wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jikkonformaw mal-obbligi tiegħu dwar l-evalwazzjoni tas-sikurezza, il-fajl u n-notifika tal-informazzjoni tal-prodott, anki jekk obbligi simili jkunu diġà ġew sodisfatti skont id-Direttiva 76/768/KEE.

(69)

Id-Direttiva 76/768/KEE għandha titħassar. Madankollu, sabiex jiġi assigurat trattament mediku xieraq f'każ ta' diffikultajiet u biex tiġi żgurata sorveljanza tas-suq, l-informazzjoni riċevuta skont l-Artikolu 7(3) u l-Artikolu 7a(4) tad-Direttiva 76/768/KEE li tikkonċerna l-prodotti kożmetiċi għandha tinżamm mill-awtoritajiet kompetenti matul ċertu perjodu ta' żmien u l-informazzjoni miżmuma mill-persuna responsabbli għandha tibqa' disponibbli għall-istess perjodu ta' żmien.

(70)

Dan ir-Regolament għandu jkun bla ħsara għall-obbligi tal-Istati Membri fir-rigward tal-limiti ta’ żmien għat-trasponiment fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi stipulati fil-Parti B tal-Anness IX.

(71)

Peress li l-għan ta' dan ir-Regolament, jiġifieri l-kisba tas-suq intern u livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa umana permezz tal-konformità tal-prodotti kożmetiċi mar-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament, ma jistax jintlaħaq biżżejjed mill-Istati Membri u jista’ għalhekk, minħabba l-iskala tal-azzjoni, jintlaħaq aħjar fuq livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lilhinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak l-għan.

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

AMBITU, DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Ambitu u għan

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli li kull prodott kożmetiku disponibbli fis-suq għandu jkun konformi magħhom, sabiex is-suq intern jaħdem tajjeb u jkun hemm livell għoli ta’ ħarsien tas-saħħa tal-bniedem.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

1.   Għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“prodott kożmetiku” tfisser kull sustanza jew taħlita intiża biex titqiegħed f'kuntatt ma' partijiet esterni tal-ġisem tal-bniedem (il-ġilda, sistema tax-xagħar, dwiefer, xuftejn u organi ġenitali esterni) jew mas-snien u l-membrani mukkużi tal-kavità orali bil-ħsieb esklussiv jew prinċipali biex tnaddafhom, tfewwaħhom, tbiddel id-dehra tagħhom, tħarishom, iżżommhom f'kundizzjoni tajba jew tikkoreġi l-irwejjaħ tal-ġisem;

(b)

“sustanza” tfisser element kimiku u l-komposti tiegħu fl-istat naturali jew miksuba bi kwalunkwe proċess ta' manifattura, inkluż kwalunkwe addittiv meħtieġ sabiex jippriżerva l-istabbiltà tagħha u kwalunkwe impurità dderivata mill-proċess użat, iżda eskluż kwalunkwe solvent li jista' jiġi sseparat mingħajr ma jaffettwa l-istabbilità tas-sustanza jew ibiddel il-komposizzjoni tagħha;

(c)

“taħlita” tfisser taħlita jew soluzzjoni komposta minn żewġ sustanzi jew aktar;

(d)

“manifattur” tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika li timmanifattura prodott kożmetiku jew li f'ismu jew bit-trejdmark tiegħu jiġi ddisinjat jew immanifatturat, u jikkummerċjalizza l-prodott kożmetiku;

(e)

“distributur” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika fil-katina tal-fornimnent, minbarra l-manifattur jew l-importatur, li jpoġġi l-prodott kożmetiku disponibbli fis-suq Komunitarju;

(f)

“utent aħħari” tfisser jew konsumatur jew professjonista li juża l-prodott kożmetiku;

(g)

“jsir disponibbli fis-suq” tfisser kull provvista ta’ prodott kożmetiku għat-tqassim, il-konsum jew l-użu fis-suq Komunitarju matul attività kummerċjali, sew għall-ħlas jew b’xejn;

(h)

“tqiegħid fis-suq” tfisser meta prodott kożmetiku l-ewwel isir disponibbli fis-suq Komunitarju;

(i)

“importatur” tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fil-Komunità, li tqiegħed prodott kożmetiku minn pajjiż terz fis-suq Komunitarju;

(j)

“standard armonizzat” tfisser standard adottat minn wieħed mill-korpi Ewropej tal-istandardizzazzjoni elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam tal-istandards u tar-regolamenti tekniċi u tar-regoli dwar is-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni (13), fuq bażi ta’ talba magħmula mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 6 ta’ dik id-Direttiva;

(k)

“nanomaterjal” tfisser materjal insolubbli jew bijopersistenti u mmanifatturat intenzjonalment b'dimensjoni esterna waħda jew iżjed, jew bi struttura interna, fuq l-iskala minn 1 sa 100 nm;

(l)

“preservattivi” tfisser sustanzi li huma maħsuba esklussivament jew primarjament biex jimpedixxu l-iżvilupp ta’ mikroorganiżmi fil-prodott kożmetiku;

(m)

“koloranti” tfisser sustanzi li huma maħsuba esklussivament jew primarjament biex jagħtu kulur lill-prodott kożmetiku, lill-ġisem kollu jew partijiet minnu, bl-assorbiment jew ir-riflessjoni tad-dawl viżibbli; barra minn hekk, il-prekursuri tal-koloranti ossidattivi tax-xagħar għandhom jitqiesu li huma koloranti;

(n)

“filtri tal-UV” tfisser sustanzi li huma maħsuba esklussivament jew primarjament biex iħarsu lill-ġilda minn ċertu radjazzjoni tal-UV billi jassorbu, jirriflettu jew iferrxu r-radjazzjoni tal-UV;

(o)

“effett mhux mixtieq” tfisser reazzjoni negattiva għas-saħħa tal-bniedem li tiġi attribwita lill-użu normali jew raġonevolment prevedibbli ta’ prodott kożmetiku speċifiku;

(p)

“effett serju mhux mixtieq” tfisser effett mhux mixtieq li jirriżulta fl-effetti temporanji jew permanenti ta’ inkapaċità funzjonali, diżabilità, rikoverazzjoni fl-isptar, anormalitajiet konġenitali jew riskju vitali immedjat jew mewt;

(q)

“irtirar” tfisser kull miżura bil-għan li tipprevjeni li prodott kożmetiku fil-katina tal-provvista jsir disponibbli fis-suq;

(r)

“ġbir lura” tfisser kull miżura bil-għan li jerġa’ jinġbar lura prodott kożmetiku li jkun diġà sar disponibbli lill-utent aħħari;

(s)

“formolazzjoni ta’ qafas” tfisser formulazzjoni li telenka l-kategorija jew il-funzjoni tal-ingredjenti u tal-konċentrazzjoni massima fil-prodott kożmetiku jew tagħti informazzjoni kwantitattiva u kwalitattiva rilevanti kull meta prodott kożmetiku ma jkunx kopert jew ikun biss parzjalment kopert minn din il-formulazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi indikazzjonijiet li jippermettu l-istabbiliment tal-formolazzjoni ta’ qafas u tadattahom regolarment għall-progress tekniku u xjentifiku.

2.   Għall-iskopijiet tal-punt (a) tal-paragrafu 1, sustanza jew taħlita intiża li tinbela’, li tidħol mill-imnifsejn, li tiġi injettata jew li tiġi impjantata fil-ġisem tal-bniedem ma għandhiex titqies li hija prodott kożmetiku.

3.   Fid-dawl tad-definizzjonijiet varji ta' nanomaterjali ppubblikati minn korpi differenti u l-iżviluppi tekniċi u xjentifiċi kostanti fil-qasam tan-nanoteknoloġiji, il-Kummissjoni għandha taġġusta u tadatta l-punt (k) tal-paragrafu 1 għall-progress tekniku u xjentifiku u mad-definizzjonijiet miftiehma sussegwentement fuq livell internazzjonali. Billi din il-miżura hija maħsuba biex temenda l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, għandha tiġi adottata skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-Artikolu 32(3).

KAPITOLU II

SIKUREZZA, RESPONSABILITÀ, MOVIMENT ĦIELES

Artikolu 3

Sikurezza

Prodott kożmetiku li jsir disponibbli fis-suq għandu jkun sikur għal saħħet il-bniedem meta użat f'kundizzjonijiet ta' użu normali jew raġonevolment prevedibbli, waqt li jiġu kkunsidrati, b'mod partikulari, dawn li ġejjin:

(a)

preżentazzjoni inkluża l-konformità mad-Direttiva 87/357/KEE;

(b)

it-tikketta;

(c)

struzzjonijiet għall-użu u r-rimi tiegħu;

(d)

kull indikazzjoni jew informazzjoni oħra pprovduta mill-persuna responsabbli definita fl-Artikolu 4.

Il-provvediment ta' avvertenzi ma għandux jeżenta persuna definita skont l-Artikoli 2 u 4 milli tkun konformi mal-ħtiġijiet l-oħra stabbiliti f’dan ir-Regolament.

Artikolu 4

Persuna responsabbli

1.   Prodotti kożmetiċi li għalihom persuna fiżika jew ġuridika hija nominata fi ħdan il-Komunità bħala persuna responsabbli biss għandhom jitqiegħdu fis-suq.

2.   Għal kull prodott kożmetiku mqiegħed fis-suq, il-persuna responsabbli għandha tiżgura l-konformità mal-obbligi relevanti stipulati f’dan ir-Regolament.

3.   Għal prodott kożmetiku mmanifatturat fil-Komunità, u mhux sussegwentement esportat u importat lura fil-Komunità, il-manifattur stabbilit fil-Komunità għandu jkun il-persuna responsabbli.

Il-manifattur jista’ jaħtar, b’mandat bil-miktub, persuna stabbilita fil-Komunità bħala l-persuna responsabbli li għandha taċċetta bil-miktub.

4.   Fil-każ ta' prodott kożmetiku mmanifatturat fil-Komunità, u mhux sussegwentement esportat u importat lura fil-Komunità, li l-manifattur tiegħu jkun stabbilit barra mill-Komunità, huwa għandu jaħtar, b’mandat bil-miktub, persuna stabbilita fil-Komunità bħala l-persuna responsabbli li għandha taċċetta bil-miktub.

5.   Għal prodott kożmetiku importat, kull importatur għandu jkun il-persuna responsabbli għall-prodott kożmetiku speċifiku li hu jqiegħed fis-suq.

L-importatur jista’ jaħtar, b’mandat bil-miktub, persuna stabbilita fil-Komunità bħala l-persuna responsabbli li għandha taċċetta bil-miktub.

6.   Id-distributur għandu jkun il-persuna responsabbli fejn hu jqiegħed prodott fis-suq taħt ismu jew trademark tiegħu jew jimmodifika prodott li diġà tqiegħed fis-suq b'tali mod li l-konformità mar-rekwiżiti applikabbli jistgħu jiġu affettwati.

Traduzzjoni ta' informazzjoni relatata ma' prodott kożmetiku diġà mqiegħed fis-suq m'għandhiex tkun ikkunsidrata bħala modifka ta' dan il-prodott ta' tali natura li l-konformità mar-rekwiżiti applikabbli ta' dan ir-Regolament jistgħu jiġu affettwati.

Artikolu 5

Obbligi tal-persuni responsabbli

1.   Il-persuni responsabbli għandhom jiżguraw il-konformità mal-Artikoli 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Artikolu 19 paragrafi (1), (2) u (5), kif ukoll Artikolu 20, 21, 23 u 24.

2.   Persuni responsabbli li jqisu jew li jkollhom raġuni biex jaħsbu li prodott kożmetiku li huma jkunu qiegħdu fis-suq ma jkunx konformi ma' dan ir-regolament għandhom immedjatament jieħdu l-miżuri korrettivi meħtieġa biex il-prodott isir konformi jew jiġi rtirat jew jissejjaħ lura, jekk ikun xieraq.

Barra minn hekk, meta l-prodott kożmetiku jippreżenta riskju għas-saħħa tal-bniedem, il-persuni responsabbli għandhom minnufih jinfurmaw lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri fejn huma jkunu għamlu l-prodott disponibbli u tal-Istat Membru fejn il-fajl tal-informazzjoni tal-prodott huwa faċilment aċċessibbli, billi jagħtu d-dettalji, b'mod partikolari, tan-nuqqas ta’ konformità u tal-miżuri korrettivi li jkunu ttieħdu.

3.   Il-persuni responsabbli għandhom jikkoperaw ma' dawn l-awtoritajiet, fuq talba ta' dawn tal-aħħar, dwar kull azzjoni biex jiġu eliminati r-riskji maħluqa mill-prodotti kożmetiċi li huma jkunu qiegħdu fis-suq. B'mod partikolari, persuni responsabbli għandhom, wara talba motivata minn awtorità kompetenti nazzjonali, jipprovduha bl-informazzjoni kollha u d-dokumentazzjoni neċessarja biex juru l-konformità ta' aspetti speċifiċi tal-prodott, f'lingwa li tkun tista' tinftiehem faċilment minn dik l-awtorità.

Artikolu 6

Obbligi tad-distributuri

1.   Fil-kuntest tal-attivitajiet tagħhom, meta jagħmlu prodott kożmetiku disponibbli fis-suq, is-distributuri għandhom jaġixxu b'attenzjoni kif imiss fir-rigward tal-ħtiġijiet applikabbli.

2.   Qabel ma jagħmlu prodott kożmetiku disponibbli fis-suq, id-distributuri għandhom jivverifikaw li:

l-informazzjoni tal-ittikkettjar li hemm dispożizzjoni għaliha fl-Artikolu 19 (1)(a), (e) u (g) u l-Artikolu 19(3) u (4) hija preżenti,

ir-rekwiżiti tal-lingwi pprovduti mill-Artikolu 19(5) huma ssodisfatti,

id-data tad-durabilità minima speċifikata, meta applikabbli taħt l-Artikolu 19(1) ma tkunx għaddiet.

3.   Meta d-distributuri jqisu jew jkollhom raġuni biex jemmnu li:

prodott kożmetiku ma jkunx konformi mar-rekwiżiti provduti minn dan ir-Regolament, m'għandhomx jagħmlu l-prodott disponibbli fis-suq sakemm dan ikun sar konformi mal-ħtiġijiet applikabbli,

prodott kożmetiku li jkunu għamlu disponibbli fis-suq ma jkunx konformi ma’ dan ir-Regolament, huma għandhom jaċċertaw li jittieħdu l-miżuri korrettivi meħtieġa biex il-prodott isir konformi, ikun irtirat jew jissejjaħ lura, jekk ikun xieraq.

Barra minn hekk, meta l-prodott kożmetiku jippreżenta riskju għas-saħħa tal-bniedem, id-distributuri għandhom minnufih jinfurmaw lill-persuna responsabbli u lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri fejn huma jkunu għamlu l-prodott disponibbli u tal-Istat Membru fejn il-fajl tal-informazzjoni tal-prodott huwa faċilment aċċessibbli, billi jagħtu d-dettalji, b'mod partikolari, tan-nuqqas ta’ konformità u tal-miżuri korrettivi li jkunu ttieħdu.

4.   Id-distributuri għandhom jiżguraw li waqt li prodott ikun taħt ir-responsabbiltà tagħhom, il-ħażna jew il-kundizzjonijiet tat-trasport ma jippreġudikawx il-konformità tiegħu mar-rekwiżiti stipulati f'dan ir-Regolament.

5.   Id-distributuri għandhom jikkoperaw mal-awtoritajiet kompetenti, fuq talba ta' dawn tal-aħħar, dwar kull azzjoni biex jiġu eliminati r-riskji maħluqa mill-prodotti li huma jkunu qiegħdu fis-suq. B'mod partikolari, id-distributuri għandhom, wara talba motivata minn awtorità kompetenti nazzjonali, jipprovduha bl-informazzjoni kollha u d-dokumentazzjoni neċessarja biex juru l-konformità tal-prodott mar-rekwiżiti elenkati fil-paragrafu 2, f'lingwa li tkun tista' tinftiehem faċilment minn dik l-awtorità.

Artikolu 7

Identifikazzjoni fi ħdan il-katina tal-forniment

Fuq talba tal-awtoritajiet kompetenti:

il-persuni responsabbli għandhom jidentifikaw id-distributuri li lilhom ikunu fornew il-prodotti kożmetiċi,

id-distributur għandu jidentifika id-distributur jew il-persuna responsabbli minn liema, u d-distributuri li lilhom, il-prodott kożmetiku kien fornut.

Dan l-obbligu għandu japplika għal perjodu ta' 3 snin wara d-data meta l-lott tal-prodott kożmetiku ġie magħmul disponibbli għad-distributur.

Artikolu 8

Prassi tajba tal-manifattura

1.   Il-manifattura tal-prodotti kożmetiċi għandha tkun konformi mal-prassi tajba tal-manifattura bil-għan li jiġu garantiti l-għanijiet tal-Artikolu 1.

2.   Il-konformità mal-prassi tajba tal-manifattura għandha tiġi preżunta meta l-manifattura tkun konformi mal-istandards armonizzati relevanti, li r-referenzi tagħhom ikunu ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 9

Moviment ħieles

L-Istati Membri ma għandhomx, għal raġunijiet relatati mal-ħtiġijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament, jirrifjutaw, jipprojbixxu jew jirrestrinġu kwalunkwe prodott kożmetiku li jikkonforma mal-ħtiġijiet ta’ dan ir-Regolament milli jsir disponibbli fis-suq.

KAPITOLU III

VALUTAZZJONI TAS-SIKUREZZA, IL-FAJL TAL-INFORMAZZJONI TAL-PRODOTT, NOTIFIKA

Artikolu 10

Valutazzjoni tas-sikurezza

1.   Sabiex turili l-prodott kożmetiku jikkonforma mal-Artikolu 3, il-persuna responsabbli għandha tiżgura li l-prodott kożmetiku tkun saritlu evalwazzjoni tas-sikurezza fuq il-bażi tal-informazzjoni relevanti u li jkun sar rapport dwar is-sikurezza tal-prodott kożmetiku skont l-Anness I.

Il-persuna responsabbli għandha tiżgura li:

(a)

l-użu intenzjonat tal-prodott kożmetiku u l-esponiment sistemiku antiċipat għall-ingredjenti individwali f’formulazzjoni finali jitqiesu fl-evalwazzjoni tas-sikurezza;

(b)

jintuża approċċ weight-of evidence xieraq fl-evalwazzjoni tar-riskju għar-reviżjoni ta’ dejta mis-sorsi eżistenti kollha;

(c)

ir-rapport dwar is-sikurezza tal-prodott kożmetiku jinżamm aġġornat minħabba informazzjoni rilevanti addizzjonali ġġenerata wara t-tqegħid fis-suq tal-prodott.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika wkoll għal prodotti kożmetiċi li ġew innotifikati skont id-Direttiva 76/768/KEE.

Il-Kummissjoni, b'koperazzjoni mill-qrib mal-parteċipanti kollha, għandha tadotta linji gwida xierqa biex tippermetti lill-intrapriżi, b'mod partikulari intrapriżi zgħar u ta' daqs medju, li jikkonformaw mal-ħtiġijiet stipulati fl-Anness I. Dawk il-linji gwida għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 32(2).

2.   L-evalwazzjoni tas-sikurezza ta’ prodott kożmetiku, kif stipulat fil-Parti B tal-Anness I għandha ssir minn persuna li jkollha diploma jew evidenza oħra ta' kwalifiki formali mogħtija wara t-tlestija ta' kors ta' studju universitarju ta’ studju teoretiku u prattiku fil-farmaċija, it-tossikoloġija, il-mediċina jew dixxiplina simili, jew ta' kors rikonoxxut bħala ekwivalenti minn Stat Membru.

3.   L-istudji mhux kliniċi msemmija fil-valutazzjoni tas-sikurezza skont il-paragrafu 1 u mwettqa wara t-30 ta' Ġunju 1988 bl-iskop li tiġi vvalutata s-sikurezza ta' prodott kożmetiku, għandhom jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar il-prinċipji ta’ prassi laboratorja tajba, kif applikabbli fil-waqt meta sar l-istudju, jew ma’ standards internazzjonali oħra rikonoxxuti bħala ekwivalenti mill-Kummissjoni jew l-ECHA.

Artikolu 11

Fajl tal-informazzjoni dwar il-prodott

1.   Meta l-prodott kożmetiku jitqiegħed fis-suq, il-persuna responsabbli għandha żżomm fajl għalih. Il-fajl tal-informazzjoni dwar il-prodott għandu jinżamm matul perjodu ta' 10 snin wara d-data meta l-lott tal-prodott kożmetiku tqiegħed fis-suq.

2.   Il-fajl tal-informazzjoni dwar il-prodott għandu jkun fih l-informazzjoni u d-dejta li ġejja, li għandhom jiġu aġġornati meta jkun meħtieġ:

(a)

deskrizzjoni tal-prodott kożmetiku li tippermetti li l-fajl tal-informazzjoni dwar il-prodott jiġi attribwit b’mod ċar lill-prodott kożmetiku;

(b)

ir-rapport tas-sikurezza tal-prodott kożmetiku msemmi fl-Artikolu 10(1);

(c)

deskrizzjoni tal-metodu tal-manifattura u stqarrija dwar il-konformità mal-prassi tal-manifattura tajba msemmija fl-Artikolu 8;

(d)

fejn iġġustifikat min-natura jew l-effett tal-prodott kożmetiku, prova tal-effett mistqarr għall-prodott kożmetiku;

(e)

l-informazzjoni dwar kull test fuq l-annimali mwettaq mill-manifattur, l-aġenti jew il-fornituri tiegħu, li jkollha x’taqsam mal-valutazzjoni tal-iżvilupp jew is-sikurezza tal-prodott kożmetiku jew l-ingredjenti tiegħu, inkluż kull test fuq l-annimali mwettaq sabiex jissodisfa l-ħtiġijiet leġiżlattivi jew regolatorji tal-pajjiżi terzi.

3.   Il-persuna responsabbli għandha tagħmel il-fajl tal-informazzjoni dwar il-prodott aċċessibbli faċilment f'għamla elettronika jew mod ieħor fl-indirizz tiegħu indikat fuq it-tiketta lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn jinżamm il-fajl.

L-informazzjoni fil-fajl tal-informazzjoni dwar il-prodott għandha tkun disponibbli f'lingwa li tinftiehem faċilment mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru.

4.   Ir-rekwiżiti provduti fil-paragrafi 1 sa 3 ta’ dan l-Artikolu għandhom japplikaw ukoll għal prodotti kożmetiċi li ġew innotifikati skont id-Direttiva 76/768/KEE.

Artikolu 12

Teħid ta’ kampjuni u analiżi

1.   It-teħid tal-kampjuni u l-analiżi tal-prodotti kożmetiċi għandhom isiru b’mod affidabbli u riproduċibbli.

2.   Fin-nuqqas ta’ kull leġiżlazzjoni applikabbli, l-affidabbiltà u r-riproduċibbiltà għandhom jiġu preżunti jekk il-metodu li jintuża jkun konformi mal-istandards armonizzati relevanti, li r-referenzi tagħhom ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 13

Notifika

1.   Qabel ma tqiegħed il-prodott kożmetiku fis-suq, il-persuna responsabbli għandha tibgħat l-informazzjoni li ġejja lill-Kummissjoni permezz ta’ mezz elettroniku:

(a)

il-kategorija tal-prodott kożmetiku u l-isem jew ismijiet tiegħu li jippermettu l-identifikazzjoni speċifika tiegħu;

(b)

l-isem u l-indirizz tal-persuna responsabbli fejn il-fajl tal-informazzjoni tal-prodott ikun sar aċċessibbli faċilment;

(c)

il-pajjiż ta' oriġini f'każ ta' importazzjoni;

(d)

l-Istat Membru fejn il-prodott kożmetiku jkun tqiegħed fis-suq;

(e)

id-dettalji tal-kuntatt ta' persuna fiżika biex tiġi kkuntattjata fil-każ ta' bżonn;

(f)

il-preżenza tas-sustanzi fil-forma ta' nanomaterjali u:

(i)

l-identifikazzjoni tagħhom inkluż l-isem kimiku (IUPAC) u deskritturi oħrajn kif speċifikat fil-punt 2 tal-Preambolu għall-Annessi II sa VI għal dan ir-Regolament;

(ii)

b'mod raġjonevoli, il-kundizzjonijiet futuri ta' esponiment mistennija;

(g)

l-isem u s-Servizz tal-Astratti Kimiċi (CAS) jew in-numru KE tas-sustanzi klassifikati bħala karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni (CMR), tal-kategorija 1A jew 1B, skont il-parti 3 tal-Anness VI għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008;

(h)

il-formolazzjoni ta’ qafas li tippermetti li jkun hemm trattament mediku minnufih u xieraq fil-każ ta’ diffikultajiet.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika wkoll għal prodotti kożmetiċi nnotifikati skont id-Direttiva 76/768/KEE.

2.   Meta l-prodott kożmetiku jitqiegħed fis-suq, il-persuna responsabbli għandha tinnotifika lill-Kummissjoni dwar it-tikkettar oriġinali, u, fejn raġonevolment leġġibbli, ritratt tal-ippakkjar korrispondenti.

3.   Sa minn 11 ta' Lulju 2013, distributur li jagħmel disponibbli fi Stat Membru prodott kożmetiku diġà mqiegħed fis-suq fi Stat Membru ieħor u jittraduċi, fuq inizjattiva tiegħu stess, kull element tal-ittikkettar ta' dak il-prodott sabiex jikkonforma mal-liġi nazzjonali, għandu jibgħat, permezz ta' mezzi elettroniċi, l-informazzjoni li ġejja lill-Kummissjoni:

(a)

il-kategorija ta' prodott kożmetiku, ismu fl-Istat Membru tad-dispaċċ u ismu fl-Istat Membru fejn huwa disponibbli, li jippermetti l-identifikazzjoni speċifika;

(b)

l-Istat Membru fejn il-prodott kożmetiku jkun ġie magħmul disponibbli;

(c)

ismu u l-indirizz;

(d)

l-isem u l-indirizz tal-persuna responsabbli fejn il-fajl tal-informazzjoni tal-prodott ikun sar aċċessibbli faċilment.

4.   Fejn prodott kożmetiku ġie mqiegħed fis-suq qabel 11 ta' Lulju 2013 iżda m'għadux fis-suq minn dik id-data, u distributur jintroduċi dak il-prodott fi Stat Membru wara dik id-data, dak id-distributur għandu jikkomunika dan li ġej lill-persuna responsabbli:

(a)

il-kategorija ta' prodott kożmetiku, ismu fl-Istat Membru tad-dispaċċ ismu fl-Istat Membru fejn huwa disponibbli, li jippermetti l-identifikazzjoni speċifika;

(b)

l-Istat Membru fejn il-prodott kożmetiku jkun ġie magħmul disponibbli;

(c)

ismu u l-indirizz.

Fuq il-bażi ta' din il-komunikazzjoni, il-persuna responsabbli għandha tippreżenta lill-Kummissjoni, b'mezzi elettroniċi, l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, meta n-notifiki skont l-Artikolu 7(3) u l-Artikolu 7a (4) tad-Direttiva 76/768/KEE ma jkunux ġewx imwettqa fl-Istat Membru fejn il-prodott kożmetiku jkun disponibbli.

5.   Il-Kummissjoni għandha, bla dewmien, tagħmel l-informazzjoni msemmija fil-punti (a) sa (g) tal-paragrafu 1, u fil-paragrafi 2 u 3 disponibbli elettronikament lill-awtoritajiet kompetenti kollha.

L-awtoritajiet kompetenti biss jistgħu jużaw l-informazzjoni għal skopijiet ta’ sorveljanza tas-suq, analiżi tas-suq, evalwazzjoni u informazzjoni għall-konsumaturi fil-kuntest tal-Artikoli 25, 26 u 27.

6.   Il-Kummissjoni għandha, bla dewmien, tagħmel l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3 disponibbli elettronikament liċ-ċentri tal-veleni jew korpi simili, fejn ċentri u korpi bħal dawn ikunu ġew stabbiliti mill-Istati Membri.

Dik l-informazzjoni tista’ tintuża biss minn dawk il-korpi għall-iskopijiet tat-trattamenti mediċi.

7.   Meta tinbidel kwalunkwe parti mill-informazzjoni stipulata fil-paragrafi 1, 3 u 4, il-persuna responsabbli u d-distributur għandhom jipprovdu aġġornament mingħajr dewmien.

8.   Il-Kummissjoni tista', fil-waqt li tikkunsidra l-progress tekniku u xjentifiku u ħtiġijiet speċifiċi marbuta mas-sorveljanza tas-suq, temenda l-paragrafi 1 sa 7 billi żżid rekwiżiti.

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 32(3).

KAPITOLU IV

RESTRIZZJONIJIET FUQ ĊERTI SUSTANZI

Artikolu 14

Restrizzjonijiet fuq sustanzi elenkati fl-Annessi

1.   Bla ħsara għall-Artikolu 3, il-prodotti kożmetiċi ma għandux ikun fihom ebda waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

sustanzi pprojbiti

sustanzi pprojbiti elenkati fl-Anness II;

(b)

sustanzi ristretti

sustanzi ristretti li ma jintużawx skont ir-restrizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III;

(c)

koloranti

(i)

koloranti apparti dawk elenkati fl-Anness IV u koloranti elenkati li ma jintużawx skont il-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness, ħlief għal prodotti li jagħtu kulur lix-xagħar imsemmija fil-paragrafu 2;

(ii)

bla ħsara għall-punti (b), (d)(i) u (e)(i), sustanzi li huma elenkati fl-Anness IV iżda li mhux intiżi biex jintużaw bħala koloranti, u li ma jintużawx skont il-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness.

(d)

preservattivi

(i)

preservattivi għajr dawk elenkati fl-Anness V u preservattivi elenkati li ma jintużawx skont il-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness;

(ii)

bla ħsara għall-punti (b), (c)(i) u (e)(i), sustanzi li huma elenkati fl-Anness V iżda li mhux intiżi biex jintużaw bħala preservattivi, u li ma jintużawx skont il-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness;

(e)

filtri tal-UV

(i)

filtri tal-UV minbarra dawk elenkati fl-Anness VI u filtri tal-UV elenkati li ma jintużawx skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dak l-Anness;

(ii)

bla ħsara għall-punti (b) (c)(i) and (d)(i), sustanzi li huma elenkati fl-Anness VI iżda li mhux intiżi biex jintużaw bħala filtri tal-UV, u li ma jintużawx skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dak l-Anness.

2.   Bla ħsara għal deciżjoni tal-Kummissjoni biex jiġi estiż il-kamp ta' applikazzjoni tal-Anness IV għal prodotti li jiżbgħu x-xagħar, dawn il-prodotti m'għandux ikun fihom koloranti maħsuba biex jiżbgħu ix-xagħar, għajr dawk elenkati fl-Anness IV u koloranti biex jiżbgħu x-xagħar li huma elenkati hemm iżda li ma jintużawx skont il-kundizzjonijiet stipulati f'dak l-Anness.

Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, imfassla sabiex temenda l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandha tiġi adottata skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 32(3).

Artikolu 15

Sustanzi kklassifikati bħala sustanzi CMR

1.   L-użu fil-prodotti kożmetiċi tas-sustanzi kklassifikati bħala sustanzi CMR, tal-kategorija 2, skont il-parti 3 tal-Anness VI tad-Direttiva (KE) Nru 1272/2008 għandu jiġi pprojbit. Madankollu sustanza kklassifikata fil-kategorija 2 tista' tintuża fil-prodotti kożmetiċi jekk is-sustanza tkun ġiet ivvalutata mill-SCCS u misjuba sikura għall-użu fil-prodotti kożmetiċi. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri meħtieġa skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 32(3) ta’ dan ir-Regolament.

2.   L-użu fil-prodotti kożmetiċi tas-sustanzi kklassifikati bħala sustanzi CMR, tal-kategoriji 1A jew 1B, skont il-parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 għandu jiġi pprojbbit.

Madankollu, dawn is-sustanzi jistgħu jintużaw fil-prodotti kożmetiċi permezz ta’ eċċezzjoni jekk, wara li jkunu kklassifikati bħala sustanzi CMR tal-kategoriji 1A jew 1B, skont il-parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a)

ikunu konformi mar-rekwiżiti tas-sikurezza tal-ikel kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta' sikurezza tal-ikel (14);

(b)

ma jkunx hemm alternattivi vijabbli disponibbli, kif iddokumentat f’analiżi tal-alternattivi;

(c)

l-applikazzjoni tkun magħmula għal użu partikolari tal-kategorija tal-prodott ma' espożizzjoni magħrufa; u

(d)

ġew evalwati u nstabu sikuri għall-użu mill-SCCS fi prodotti kożmetiċi b'mod partikolari fid-dawl tal-esposizzjoni għal dawn il-prodotti u jqisu l-esponiment ġenerali minn sorsi oħra, waqt li jiġu kkunsidrati b'mod partikolari gruppi vulnerabbli tal-popolazzjoni.

Għandu jkun hemm tikketta speċifika biex ma jsirx użu ħażin mill-prodott kożmetiku skont l-Artikolu 3 ta’ dan ir-Regolament, bil-kunsiderazzjoni tar-riskji possibbli marbuta mal-preżenza ta' sustanzi perikolużi u l-modi ta' kif isir l-esponiment.

Sabiex dan il-paragrafu jiġi implimentat, il-Kummissjoni għandha temenda l-Annessi ta’ dan ir-Regolament skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 32(3) ta’ dan ir-Regolament fi żmien 15-il xahar wara l-inklużjoni tas-sustanzi kkonċernati fil-parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

F'każijiet ta’ urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-Artikolu 32(4) ta’ dan ir-Regolament.

Il-Kummissjoni għandha tagħti mandat lill-SCCS biex jevalwa mill-ġdid dawk is-sustanzi ladarba jitqajjem tħassib dwar is-sikurezza u l'aktar tard ħames snin wara l-inklużjoni tagħhom fl-Annessi III sa VI għal dan ir-Regolament, u mill-anqas kull ħames snin sussegwenti

3.   Sa 11 ta' Jannar 2012, il-Kummissjoni għandha tiżgura li tiġi żviluppata gwida xierqa bl-għan li tippermetti approċċ armonizzat għall-iżvilupp u l-użu ta' estimi ta’ esposizzjoni ġenerali fl-evalwazzjoni tal-użu sikur ta' sustanzi CMR. Din ir-reviżjoni għandha tiġi żviluppata b'konsultazzjoni mal-SCCS, l-ECHA, l-EFSA u parteċipanti oħra relevanti, li tieħu, kif xieraq, mill-aħjar prattika relevanti.

4.   Meta jkunu disponibbli kriterji li jkun hemm qbil Komunitarju jew internazzjonali dwarhom għall-identifikazzjoni ta’ sustanzi b’karatteristiċi li jħarbtu s-sistema endokrinali, jew sa mhux aktar tard minn 11 ta' Jannar 2015, il-Kummissjoni għandha tirrevedi r-Regolament fir-rigward tas-sustanzi b’karatteristiċi li jħarbtu s-sistema endokrinali.

Artikolu 16

In-nanomaterjali

1.   Għal kull prodott kożmetiku li jkun fih in-nanomaterjali kif definit fl-Artikolu 2 għandu jiġi żgurat livell għoli ta' ħarsien tas-saħħa tal-bniedem.

2.   Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu ma japplikawx għan-nanomaterjali użati bħala koloranti, filtri tal-UV jew preservattivi rregolati taħt l-Artikolu 14 sakemm ma jkunx speċifikat b'mod dirett.

3.   Minbarra n-notifika fl-Artikolu 13, prodotti kożmetiċi li jkun fihom nanomaterjali għandhom jiġu notifikati mill-persuna responsabbli lill-Kummissjoni b'mezz elettroniku sitt xhur qabel ma jitqiegħdu fis-suq, għajr fejn dawn diġà jkunu tqiegħdu fis-suq mill-istess persuna responsabbli qabel 11 ta' Jannar 2013.

F'dan l-aħħar każ, prodotti kożmetiċi li jkun fihom nanomaterjali li tqiegħdu fis-suq għandhom jiġu notifikati mill-persuna responsabbli lill-Kummissjoni bejn 11 ta' Jannar 2013 u 11 ta' Lulju 2013 b'mezz elettroniku, waqt li ssir wkoll in-notifika tal-Artikolu 13.

L-ewwel u t-tieni subparagrafi ma japplikawx għal prodotti kożmetiċi li fihom nanomaterjali b'konformità mar-rekwiżiti stipulati fl-Anness III.

L-informazzjoni notifikata lill-Kummissjoni għandha tinkludi tal-anqas dan li ġej:

(a)

l-identifikazzjoni tan-nanomaterjal inkluż l-isem kimiku tiegħu (IUPAC) u deskritturi oħrajn kif speċifikat fil-punt 2 tal-Preambolu għall-Annessi II sa VI;

(b)

l-ispeċifikazzjonijiet tan-nanomaterjal, inkluż id-daqs tal-partiċelli u l-karatteristiċi fiżiċi u kimiċi;

(c)

stima tal-kwantità tan-nanomaterjali li jinsabu fil-prodotti kożmetiċi maħsuba biex jitqiegħdu fis-suq kull sena;

(d)

profil tossikoloġiku tan-nanomaterjal;

(e)

dejta rigward sikurezza tan-nanomaterjali li tirrigwarda l-kategorija tal-prodott kosmetiku kif użat f'tali prodotti;

(f)

b'mod ragjonevoli, il-kundizzjonijiet futuri ta' esponiment mistennija.

Il-persuna responsabbli tista' taħtar persuna fiżika jew ġuridika oħra b'mandat bil-miktub għan-notifika ta' nanomaterjali u għandha tinforma lill-Kummissjoni dwar dan.

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi numru ta' referenza għas-sottomissjoni tal-profil tossikoloġiku li jista' jissostitwixxi l-informazzjoni li għandha tiġi notifikata taħt il-punt (d).

4.   Fil-każ li l-Kummissjoni tkun imħassba dwar is-sikurezza tan-nanomaterjal, għandha titlob mingħajr dewmien lill-SCCS biex jagħti l-opinjoni tiegħu dwar is-sikurezza ta' dawn in-nanomaterjali għall-kategoriji relevanti ta' prodotti kożmetiċi, kif ukoll dwar il-kundizzjonijiet speċifiċi raġjonevoli ta' esponiment mistennija. Il-Kummissjoni għandha tagħmel din l-informazzjoni disponibbli pubblikament. L-SCCS għandu jagħti l-opinjoni tiegħu fi żmien sitt xhur mit-talba tal-Kummissjoni. Fejn l-SCCS isib li xi informazzjoni neċessarja tkun nieqsa, il-Kummissjoni għandha teżiġi li l-persuna risponsabbli tipprovdiha fi żmien raġonevoli espliċitament iddikkjarat, li ma jkunx jista' jiġġedded. L-SCCS għandu jagħti l-opinjoni tiegħu fi żmien sitt xhur minn meta tiġi sottomessa l-informazzjoni addizzjonali. L-opinjoni tal-SCCS għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

5.   Fi kwalunkwe żmien il-Kummissjoni tista' tirrikorri għall-proċedura tal-paragrafu preċedenti jekk ikollha xi tħassib rigward sikurezza, pereżempju minħabba informazzjoni pprovduta minn xi parti terza.

6.   Fil-waqt li tieħu l-opinjoni tal-SCCS u fejn ikun hemm riskju potenzjali għas-saħħa tal-bniedem, inkluż meta jkun hemm informazzjoni insuffiċjenti, il-Kummissjoni tista' temenda l-Annessi II u III.

7.   Il-Kummissjoni tista', fil-waqt li tikkunsidra l-progress tekniku u xjentifiku, temenda l-paragrafu 3 billi żżid rekwiżiti.

8.   Il-miżuri li jirreferu għalihom il-paragrafi 6 u 7, li huma maħsuba sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju li jirreferi għaliha l-Artikolu 32(3).

9.   Għal raġunijiet imperattivi u urġenti, il-Kummissjoni tista' tuża l-proċedura li jirreferi għaliha l-Artikolu 32(4).

10.   L-informazzjoni li ġejja għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni:

(a)

Sa 11 ta' Jannar 2014, il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli katalgu tan-nanomaterjali kollha li jintużaw fil-prodotti kożmetiċi mqiegħda fis-suq, inklużi dawk li jintużaw bħala koloranti, filtri tal-UV u preservattivi f'sezzjoni separata, b'indikazzjoni tal-kategoriji tal-prodotti kożmetiċi u l-kundizzjonijiet raġonevoli ta' esponiment mistennija. Il-katalgu għandu wara jiġi aġġornat regolarment u mqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

(b)

Il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport annwali tas-sitwazzjoni li jagħti informazzjoni dwar żviluppi fl-użu tan-nanomaterjali fi prodotti kożmetiċi fil-Komunità, inklużi dawk użati bħala koloranti, filtri tal-UV u preservattivi f'sezzjoni separata. L-ewwel rapport għandu jiġi ppreżentat sa 11 ta' Lulju 2014. Ir-rapport ta' aġġornament għandu jagħti sommarju, b'mod partikulari, tan-nanomaterjali ġodda u tal-kategoriji ġodda tal-prodotti kożmetiċi, tal-progress li sar fl-iżvilupp ta' metodi ta' evalwazzjoni nanospeċifiċi u ta' linji gwida dwar l-evalwazzjoni tas-sikurezza, kif ukoll informazzjoni dwar programmi ta' koperazzjoni internazzjonali.

11.   Il-Kummissjoni għandha tirrevedi regolarment id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament dwar in-nanomaterjali fid-dawl tal-progress xjentifiku u, meta meħtieġ, għandha tipproponi emendi xierqa għal dawn id-dispożizzjonijiet.

L-ewwel evalwazzjoni għandha ssir sa 11 ta' Lulju 2018.

Artikolu 17

Traċċi ta' sustanzi pprojbiti

Il-preżenza mhux intenzjonali ta' kwantitajiet żgħar ta' sustanzi pprojbiti li jirriżultaw minn impuritajiet ta' ingredjenti naturali jew sintetiċi, mill-proċess ta' manifattura, ħażna u rilaxx minn imballaġġ, li huma teknikament inevitabbli fi prassi tajba tal-manifattura, għandha tkun permessa sakemm din il-preżenza tkun konformi mal-Artikolu 3.

KAPITOLU V

ITTESTJAR FUQ L-ANNIMALI

Artikolu 18

Ittestjar fuq l-Annimali

1.   Bla ħsara għall-obbligi ġenerali li jidderivaw mill-Artikolu 3, dawn li ġejjin m'għandhomx jiġu permessi:

(a)

it-tqegħid fis-suq tal-prodotti kożmetiċi meta l-formolazzjoni finali, sabiex tissodisfa l-ħtiġijiet ta' dan ir-Regolament, kienet is-suġġett tal-ittestjar fuq l-annimali bl-użu ta' metodu ieħor għajr il-metodu alternattiv wara li dan il-metodu alternattiv jkun ġie vvalidat u adottat fil-livell Komunitarju b'kunsiderazzjoni debita għall-iżvilupp tal-validazzjoni ġewwa l-OECD;

(b)

it-tqegħid fis-suq tal-prodotti kożmetiċi li jkun fihom l-ingredjenti jew il-għaqdiet tal-ingredjenti li, sabiex jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ dan ir-Regolament kienu s-suġġett li l-annimali jiġu ttestjati bl-użu ta’ metodu ieħor għajr il-metodu alternattiv wara li dan il-metodu alternattiv kien ġie vvalidat u adottat fil-livell Komunitarju, b’rigward xieraq għall-iżvilupp tal-validazzjoni ġewwa l-OECD;

(c)

it-twettieq fil-Komunità ta' testijiet fuq l-annimali tal-prodotti kożmetiċi mlestija sabiex jissodisfaw il-ħtiġijiet ta' dan ir-Regolament;

(d)

it-twettiq fil-Komunità ta' testijiet fuq l-annimali tal-ingredjenti jew it-tagħqid tal-ingredjenti sabiex jissodisfaw il-ħtiġijiet ta' dan ir-Regolament, wara d-data li dawn it-testijiet jinħtieġu li jinbidlu b'metodu alternattiv jew metodi alternattivi vvalidati u elenkati fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 440/2008 tat-30 ta' Mejju 2008 li jistipula l-metodi tat-testijiet skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, l-Evalwazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni tas-Sustanzi Kimiċi (REACH) (15) jew fl-Anness VIII ta' dan ir-Regolament.

2.   Il-Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-SCCS u ċ-Ċentru Ewropew tal-Validazzjoni tal-Metodi Alternattivi (ECVAM), u b'kunsiderazzjoni debita għall-iżvilupp tal-validazzjoni fi ħdan l-OECD, stabbiliet l-iskedi taż-żmien sabiex jiġu implimentati d-dispożizzjonijiet skont il-punti (a), (b) u (d) tal-paragrafu 1, inklużi l-iskadenzi sabiex it-testijiet varji ma jibqgħux jintużaw. L-iskedi taż-żmien saru disponibbli għall-pubbliku fl-1 ta’ Ottubru 2004 u ntbagħtu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Il-perjodu taż-żmien tal-implimentazzjoni ġie limitat sal-11 ta’ Marzu 2009 fir-rigward tal-punti (a), (b) u (d) tal-paragrafu 1.

Fejn jidħlu t-testijiet li jirrigwardaw it-tossiċità tad-doża mtennija, it-tossiċità tar-riproduzzjoni u t-tossikokinetika, li għalihom ebda alternattiva m'hi qed tkun ikkunsidrata, il-perjodu taż-żmien sabiex jiġi implimentat il-paragrafu 1 (a) u (b) għandu jkun limitat sal-11 ta’ Marzu 2013.

Il-Kummissjoni għandha tistudja d-diffikultajiet tekniċi possibbli sabiex titħares il-projbizzjoni fejn għandhom x'jaqsmu t-testijiet, u b'mod partikolari dawk li jirrigwardaw it-tossiċità tad-doża mtennija, it-tossiċità tar-riproduzzjoni u t-tossikokinetika, li għalihom ebda alternattiva m'hi qed tkun ikkunsidrata. It-tagħrif dwar ir-riżultati provviżorji u finali ta’ dawn l-istudji jifforma parti mir-rapporti ta’ kull sena ppreżentati skont l-Artikolu 35.

Fuq il-bażi ta' dawn ir-rapporti annwali, l-iskedi taż-żmien kif imsemmija fl-ewwel subparagrafu jistgħu jiġu adattati sal-11 ta’ Marzu 2009 fir-rigward tal-ewwel sottoparagrafu u jistgħu jiġu adottati sal-11 ta’ Marzu 2013 fir-rigward tat-ttieni subparagrafu u wara konsultazzjoni mal-entitajiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu.

Il-Kummissjoni għandha tistudja l-progress u t-tħaris tat-termini taż-żmien kif ukoll id-diffikutajiet tekniċi possibbli sabiex titħares il-projbizzjoni. It-tagħrif dwar ir-riżultati provviżorji u finali tal-istudji tal-Kummissjoni jifforma parti mir-rapporti ta' kull sena ppreżentati skont l-Artikolu 35. Jekk dawn l-istudji jikkonkludu, l-iktar tard sa sentejn qabel it-tmiem tal-perjodu massimu taż-żmien riferit fit-tieni subparagrafu, li għal raġunijiet tekniċi test jew iktar riferiti f’dak it-tieni subparagrafu ma jiġux żviluppati u vvalidati qabel ma jiskadi l-perjodu taż-żmien riferit fih, il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill u għandha tressaq proposta leġiżlattiva skont l-Artikolu 251 tat-Trattat.

F'ċirkostanzi eċċezzjonali, meta jqum tħassib gravi rigward is-sikurezza ta' ingredjent kożmetiku eżistenti, Stat Membru jista' jitlob lill-Kummissjoni li tikkonċedi deroga mill-paragrafu 1. It-talba għandu jkun fiha valutazzjoni tas-sitwazzjoni u tindika l-miżuri meħtieġa. Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni tista’, wara konsultazzjoni mal-  SCCS u permezz ta’ deċiżjoni raġjonata, tawtorizza d-deroga. Din l-awtorizzazzjoni għandha tistabbilixxi l-kundizzjonijiet assoċjati ma’ din id-deroga f’termini ta’ għanijiet speċifiċi, it-tul taż-żmien u r-rappurtaġġ tar-riżultati.

Deroga tista’ tiġi konċessa biss jekk:

(a)

l-ingredjent ikun jintuża ħafna u ma jistax jiġi mibdul b’ingredjent ieħor kapaċi li jwettaq funzjoni simili;

(b)

tiġi ssostanzjata l-problema speċifika tas-saħħa tal-bniedem u tiġi ġġustifikata l-ħtieġa li jitwettqu t-testijiet fuq l-annimali u tkun appoġġjata bi Protokoll iddettaljat ta’ riċerka propost bħala bażi għall-valutazzjoni.

Id-deċiżjoni dwar l-awtorizzazzjoni, il-kundizzjonijiet assoċjati magħha u r-riżultat finali miksub għandhom jagħmlu parti mir-rapport annwali ppreżentat mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 35.

Il-miżuri msemmija fis-sitt subparagrafu, imfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 32(3).

3.   Għall-għanijiet ta' dan l-Artikolu u l-Artikolu 20:

(a)

“prodott kożmetiku mlesti” jfisser il-prodott kożmetiku fil-formolazzjoni finali tiegħu, kif imqiegħed fis-suq u magħmul disponibbli lill-utent finali, jew il-prototip tiegħu;

(b)

“prototip” ifisser l-ewwel mudell jew disinn li ma jkunx ġie prodott f’lottijiet u li minnu jiġi kkopjat il-prodott kożmetiku mlesti jew żviluppat finalment.

KAPITOLU VI

TAGĦRIF GĦALL-KONSUMATUR

Artikolu 19

Tikketti

1.   Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta’ dan l-Artikolu, prodotti kożmetiċi jitqiegħdu fis-suq biss jekk il-kontenitur u l-imballaġġ tal-prodotti kożmetiċi jkunu juru t-tagħrif li ġej f'karattri li ma jitħassrux, li jinqraw faċilment u li jidhru sewwa:

(a)

l-isem jew l-isem irreġistrat u l-indirizz tal-persuna responsabbli. Din l-informazzjoni tista’ titqassar sakemm it-taqsira tagħmilha possibbli li tkun identifikata dik il-persuna u l-indirizz tagħha. Jekk jiġu indikati bosta indirizzi, dak fejn il-persuna responsabbli tagħmel il-fajl tal-informazzjoni dwar il-prodott faċilment aċċessibbli għandu jiġi enfasizzat. Il-pajjiż ta' oriġini għandu jkun speċifikat għal prodotti kożmetiċi impurtati;

(b)

il-kontenut nominali fil-ħin tal-imballaġġ, mogħti bil-piż jew bil-volum, ħlief fil-każ ta' imballaġġ li jkun fih anqas minn ħames grammi jew ħames millilitri, kampjuni bla ħlas u pakketti ta' applikazzjoni waħda; għal oġġetti imballati minn qabel normalment mibjugħa bħala għadd ta’ oġġetti, li għalihom id-dettalji tal-piż jew ta’ volum ma jkunux sinifikanti, il-kontenut mhux meħtieġ li jingħata kemm-il darba l-għadd tal-oġġetti jkun jidher fuq l-imballaġġ. Din l-informazzjoni mhix meħtieġa li tingħata jekk l-għadd tal-oġġetti jkun faċli li jidher minn barra jew jekk il-prodott normalment ikun jinbiegħ biss individwalment;

(c)

id-data sakemm il-prodott kożmetiku, maħżun f’kundizzjonijiet xierqa, jkompli jaqdi l-funzjoni inizjali tiegħu u, b'mod partikolari, jibqa' konformi mal-Artikolu 3 (“id-data tad-durabilità minima”).

Id-data nnifisha jew dettalji dwar fejn tidher fuq l-imballaġġ għandu jkollha quddiemha is-simbolu li hu indikat fil-punt 3 tal-Anness VII, jew il-kliem: “l-aħjar użat qabel it-tmiem ta'”.

Id-data tad-durabilità minima għandha tkun espressa biċ-ċar u għandu jkun fiha jew ix-xahar u s-sena jew il-jum, ix-xahar u s-sena f'din l-ordni. Jekk meħtieġ, dan it-tagħrif għandu jkun issupplimentat b’indikazzjoni tal-kundizzjonijiet li għandhom jiġu ssoddisfatti sabiex jiggarantixxu t-tul taż-żmien iddikjarat.

L-indikazzjoni tad-data tad-durabilità minima ma għandhiex tkun mandatorja għall-prodotti kożmetiċi b'tul taż-żmien minimu ta' iktar minn 30 xahar. Għal dawn il-prodotti, għandu jkun hemm indikazzjoni tal-perjodu taż-żmien għal wara l-ftuħ li fih il-prodott huwa sikur u jista' jintuża mingħajr ħsara għall-konsumatur. Dan it-tagħrif għandu jiġi indikat, ħlief meta l-kunċett ta' durabilità wara li jinfetaħ ma jkunx relevanti, bis-simbolu stabbilit fil-punt 2 tal-Anness VII segwit bil-perjodu taż-żmien (f’xhur u/jew snin);

(d)

il-prekawzjonijiet partikulari li għandhom jiġu osservati waqt l-użu, u għallinqas dawk elenkati fl-Annessi III sa VI u kull informazzjoni speċjali prekawzjonarja fuq il-prodotti kożmetiċi għal użu professjonali;

(e)

in-numru tal-lott tal-manifattura jew ir-referenza għall-identifikazzjoni tal-prodott kożmetiku. Meta dan ikun impossibbli għal raġunijiet prattiċi minħabba li l-prodotti kożmetiċi huma żgħar wisq, ikun biżżejjed jekk din l-informazzjoni tidher biss fuq l-imballaġġ;

(f)

il-funzjoni tal-prodott kożmetiku, sakemm din ma tkunx ċara mill-preżentazzjoni tiegħu;

(g)

elenku tal-ingredjenti. Din l-informazzjoni tista’ tiġi indikata fuq l-imballaġġ biss. Il-lista għandu jkollha qabilha t-terminu “ingredjenti”.

Għall-għanijiet ta' dan l-Artikolu, “ingredjent” tfisser kull sustanza jew taħlita miżjuda intenzjonalment ma’ prodott kożmetiku fil-proċess tal-manifattura. Dawn li ġejjin, b'danakollu, ma għandhomx jiġu kkunsidrati bħala ingredjenti:

(i)

impuritajiet fil-materjal mhux maħdum li jintuża,

(ii)

materjali tekniċi sussidjarji użati fit-taħlita iżda li ma jkunux preżenti fil-prodott finali,

Il-kompożizzjonijiet tal-fwieħa u aromatiċi u l-materji prima tagħhom għandhom jiġu riferiti bit-termini “parfum” jew “aroma”. Barra minn hekk, il-preżenza tas-sustanzi, li jeħtieġ li tissemma' taħt il-kolonna “Oħrajn” fl-Anness III, għandha tiġi indikata fil-lista tal-ingredjenti flimkien mat-termini parfum jew aroma.

Il-lista ta’ ingredjenti għandha tiġi stabbilita f’ordni dixxendenti tal-piż tal-ingredjenti meta dawn jiżdiedu mal-prodott kożmetiku. L-ingredjenti f’konċentrazzjonijiet ta’ inqas minn 1 % jistgħu jiġu elenkati f’kull ordni wara dawk ta’ konċentrazzjonijiet ta’ iktar minn 1 %.

L-ingredjenti kollha preżenti fil-forma ta’ nanomaterjali għandhom ikunu indikati b’mod ċar fil-lista tal-ingredjenti. Qabel l-ismijiet ta’ dawn l-ingredjenti għandu jkun hemm parentesi bil-kelma “nano”.

Koloranti barra dawk intiżi biex jagħtu kulur lix-xagħar jistgħu jiġu elenkati f'kull ordni wara l-ingredjenti kożmetiċi l-oħra. Għall-prodotti kożmetiċi dekorattivi mqiegħda fis-suq f’numru ta’ skali tal-kulur, jistgħu jiġu elenkati l-koloranti kollha barra dawk intiżi biex jagħtu kulur lix-xagħar fil-filliera, sakemm jiġu miżjuda l-kliem “jista’ jkun fih” jew is-simbolu “+/-”. Meta tkun applikabbli, għandha tintuża n-nomenklatura CI (l-Indiċi tal-Kulur).

2.   Fejn ma jkunx possibbli għal raġunijiet prattiċi li l-informazzjoni msemmija fil-punti (d) u (g) tal-paragrafu 1 titpoġġja fuq it-tikketta kif previst, japplika dan li ġej:

l-informazzjoni għandha tissemma fuq fuljett, tikketta, tejp, lametta jew biljett inkluż jew mehmuż.

sakemm ma jkunx imprattiku, din l-informazzjoni għandha tissemma fl-informazzjoni mqassra jew is-simboli fil-punt 1 tal-Anness VII, li għandhom ikunu fuq il-kontenitur jew l-imballaġġ għall-informazzjoni msemmija fil-punt (d) tal-paragrafu 1 u fuq l-imballaġġ għall-informazzjoni msemmija fil-punt (g) tal-paragrafu 1.

3.   Fil-każ ta' sapun, boċċi għall-banju u prodotti żgħar oħra fejn ma jkunx possibbli għal raġunijiet prattiċi għall-informazzjoni msemmija fil-punt (g) tal-paragrafu 1 biex ikunu fuq it-tikketta, lametta, żigarella jew biljett jew f'fuljett magħluq ġewwa, din l-informazzjoni għandha tidher f'avviż jew qrib ħafna tal-kontenitur li fih il-prodott kożmetiku jkun espost għall-bejgħ.

4.   Għall-prodotti kożmetiċi li mhumiex imballati minn qabel, li huma mballati waqt il-ħin tal-bejgħ fuq talba tax-xerrej, jew huma mballati minn qabel għall-bejgħ immedjat, l-Istati Membri għandhom jadottaw regoli dettaljati għall-indikazzjoni tal-informazzjoni li hemm referenza għaliha fil-paragrafu 1.

5.   Il-lingwa tal-informazzjoni msemmija fil-punti (b), (c), (d) u (f) tal-paragrafu 1 u fil-paragrafi (2), (3) u (4) għandha tiġi ddeterminata mil-liġi tal-Istati Membri fejn il-prodott ikun sar disponibbli għall-utent aħħari.

6.   L-informazzjoni msemmija fil-punt (g) tal-paragrafu 1 għandha tiġi espressa billi jintuża l-isem komuni tal-ingredjent stipulat fil-glossarju msemmi fl-Artikolu 33. Jekk ingredjent ma jkollux isem komuni, għandu jintuża terminu li jinsab f’nomenklatura aċċettata b’mod ġenerali.

Artikolu 20

Klejms tal-prodotti

1.   Fl-ittikkettjar, meta jsir disponibbli fis-suq u jsir reklamar tal-prodotti kożmetiċi, it-testi, l-ismijiet, it-trejdmarks, l-istampi u s-sinjali figurattivi jew sinjali oħrajn ma għandhomx jintużaw biex jimplikaw li dawn il-prodotti għandhom karatteristiċi jew funzjonijiet li ma għandhomx.

2.   Il-Kummissjoni, b'koperazzjoni mal-Istati Membri, għandha tistabbilixxi pjan ta' azzjoni dwar l-affermazzjonijiet li jintużaw fil-prodotti kożmetiċi u tfassal prijoritajiet sabiex jiġu stabbiliti kriterji komuni li jiġġustifkaw l-użu ta' affermazzjoni.

Wara konsultazzjoni mal-SCCS jew ma' awtoritajiet rilevanti oħra, il-Kummissjoni għandha tadotta lista ta' kriterji komuni għal affermazzjonijiet li jistgħu jintużaw fir-rigward tal-prodotti kożmetiċi, skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 32(3) ta’ dan ir-Regolament, filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2005/29/KE.

Sa 11 ta' Lulju 2016, il-Kummissjoni għandha tressaq rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni dwar l-użu ta' affermazzjonijiet fuq il-bażi tal-kriterji komuni adottati skont id-dispożizzjonijiet tat-tieni subparagrafu. Jekk ir-rapport jikkonkludi li l-affermazzjonijiet li jintużaw fir-rigward tal-prodotti kożmetiċi mhumiex konformi mal-kriterji komuni, il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri xierqa biex tiżgura l-konformità bil-koperazzjoni tal-Istati Membri.

3.   Il-persuna responsabbli tista' tirreferi, fuq l-imballaġġ tal-prodott jew f’kull dokument, avviż, tikketta, ċirku jew kullar li jakkumpanjaw il-prodott kożmetiku jew jirreferu għalih, għall-fatt li ma jkunu twettqu l-ebda testijiet fuq l-annimali biss jekk il-manifattur jew il-fornituri tiegħu ma jkunu wettqu jew ikkummissjonaw l-ebda testijiet fuq l-annimali fuq il-prodott kożmetiku lest, jew il-prototip tiegħu, jew f’ebda ingredjent fih, jew ma wżaw l-ebda ingredjent li jkun ġie ttestjat fuq l-annimali minn oħrajn bil-għan li jiġu żviluppati prodotti kożmetiċi ġodda.

Artikolu 21

Aċċess għall-informazzjoni għall-pubbliku

Bla ħsara għall-protezzjoni, b’mod partikolari, tas-segretezza kummerċjali u tal-proprjetà intellettwali, il-persuna responsabbli għandha tiżgura li l-kompożizzjoni kwalitattiva u kwantitattiva tal-prodott kożmetiku u, fil-każ ta’ ta’ fwieħa u ta’ kompożizzjonijiet aromatiċi, l-isem u l-kodiċi tal-kompożizzjoni u l-identità tal-fornitur, kif ukoll id-dejta eżistenti dwar effetti mhux mixtieqa u effetti serji mhux mixtieqa li jirriżultaw mill-użu tal-prodott kożmetiku jkunu aċċesibbli faċilment għall-pubbliku b’kull mezz approprjat.

It-tagħrif kwantitattiv fir-rigward tal-kompożizzjoni tal-prodott kożmetiku li hu meħtieġ li jsir aċċessibbli għall-pubbliku għandu jkun limitat għas-sustanzi perikolużi skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

KAPITOLU VII

SORVELJANZA TAS-SUQ

Artikolu 22

Il-kontroll fis-suq

L-Istati Membri għandhom jimmonitorjaw il-konformità ma’ dan ir-Regolament permezz ta’ kontrolli fis-suq tal-prodotti kożmetiċi li jsiru disponibbli fis-suq. Huma għandhom jagħmlu verifiki xierqa ta' prodotti kożmetiċi u ta' kontrolli fuq operaturi ekonomiċi fuq skala adegwata permezz tal-fajl tal-informazzjoni dwar il-prodotti u, fejn ikun xieraq, verifiki fiżiċi fil-laboratorji abbażi ta' kampjuni adegwati.

L-Istati Membri għandhom ukoll jimmonitorjaw li jkun hemm konformità mal-prinċipji ta' prassi tajba tal-manifattura.

Stati Membri għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq bis-setgħat meħtieġa, bir-riżorsi u bl-għarfien biex jagħmlu x-xogħlijiet tagħhom sewwa.

L-Istati Membri għandhom jirrevedu perjodikament u jevalwaw l-operat tal-attività ta' sorveljanza tagħhom. Reviżjonijiet u evalwazzjonijiet bħal dawn għandhom isiru tal-anqas kull erba' snin u r-riżultati tagħhom għandhom jiġu komunikati lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni u jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku permezz ta' komunikazzjoni elettronika, u fejn ikun xieraq, b'mezzi oħrajn.

Artikolu 23

Komunikazzjoni ta’ effetti serji mhux mixtieqa

1.   Fil-każ ta' effetti serji mhux mixtieqa, il-persuna responsabbli u d-distributuri għandhom jinformaw mingħajr dewmien dan li ġej lill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri fejn l-effett serju mhux mixtieq ikun seħħ:

(a)

l-effetti serji mhux mixtieqa kollha li taf bihom hi jew li tista’ tkun raġonevolment mistenni li tkun taf bihom;

(b)

l-isem tal-prodott kożmetiku konċernat, hekk li jkun jista' jiġi identifikat;

(c)

il-miżuri korrettivi kollha li ħadet, jekk relevanti.

2.   Meta l-persuna responsabbli tirrapporta effetti serja mhux mixtieqa lill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri fejn ikun seħħ l-effett, din l-awtorità kompetenti konċernata għandha tibgħat l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra.

3.   Meta d-distributuri jirrapportaw effetti serja mhux mixtieqa lill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri fejn l-effett ikun seħħ, din l-awtorità kompetenti konċernata għandha tibgħat l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra u lill-persuna responsabbli.

4.   Meta utenti aħħarin jew professjonisti tas-saħħa jirrapportaw effetti serja mhux mixtieqa lill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri fejn l-effett ikun seħħ, din l-awtorità kompetenti kkonċernata għandha tibgħat l-informazzjoni dwar il-prodott kożmetiku kkonċernat lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra u lill-persuna responsabbli.

5.   L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jużaw l-informazzjoni msemmija f'dan l-Artikolu għal skopijiet ta’ sorveljanza fis-suq, analiżi tas-suq, evalwazzjoni u informazzjoni għall-konsumaturi fil-kuntest tal-Artikoli 25, 26 u 27.

Artikolu 24

Informazzjoni dwar sustanzi

Fil-każ ta’ dubju serju fir-rigward tas-sikurezza ta’ kwalunkwe sustanza li tinsab fil-prodotti kożmetiċi, l-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru fejn prodott li jkun fih tali sustanza jkun sar disponibbli fis-suq, permezz ta’ talba motivata, jista’ jirrikjedi li l-persuna responsabbli tibgħat lista tal-prodotti kożmetiċi kollha li hi tkun responsabbli għalihom u li jkun fihom din is-sustanza. Il-lista għandha tindika l-konċentrazzjoni ta’ din is-sustanza fil-prodotti kożmetiċi.

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jużaw l-informazzjoni msemmija f'dan l-Artikolu għal skopijiet ta’ sorveljanza fis-suq, analiżi tas-suq, evalwazzjoni u informazzjoni għall-konsumaturi fil-kuntest tal-Artikoli 25, 26 u 27.

KAPITOLU VIII

IN-NUQQAS TA' KONFORMITÀ, KLAWŻOLA TA' SALVAGWARDJA

Artikolu 25

Nuqqas ta' konformità mill-persuna responsabbli

1.   Mingħajr ħsara għall-paragrafu 4, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jirrikjedu lill-persuna responsabbli li tieħu l-miżuri xierqa kollha, inklużi azzjonijiet korrettivi biex il-prodott kożmetiku isir konformi, l-irtirar tal-prodott mis-suq jew il-ġbir lura f’limitu ta’ żmien iddikjarat speċifikament, skont in-natura tar-riskju, meta ma jkunx hemm konformità ma kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

il-prassi ta’ manifattura tajba msemmija fl-Artikolu 8;

(b)

l-evalwazzjoni ta' sikurezza msemmija fl-Artikolu 10;

(c)

ir-rekwiżiti għall-informazzjoni tal-prodott imsemmija fl-Artikolu 11;

(d)

dispożizzjonijiet rigward kampjuni u analiżi msemmija fl-Artikolu 12;

(e)

ir-rekwiżiti tan-notifika msemmija fl-Artikolu 13 u 16;

(f)

ir-restrizzjonijiet fuq is-sustanzi msemmija fl-Artikoli 14, 15 u 17;

(g)

ir-rekwiżiti dwar l-ittestjar fuq l-annimali msemmija fl-Artikolu 18;

(h)

ir-rekwiżiti dwar it-tikketti msemmija fl-Artikolu 19(1), (2),(5) u (6);

(i)

ir-rekwiżiti marbuta mal-istqarrijiet tal-prodott imsemmija fl-Artikolu 20;

(j)

l-aċċess għall-informazzjoni għall-pubbliku msemmi fl-Artikolu 21;

(k)

il-komunikazzjoni ta' effetti serja mhux mixtieqa msemmija fl-Artikolu 23;

(l)

ir-rekwiżiti rigward informazzjoni dwar sustanzi msemmija fl-Artikolu 24.

2.   Fejn ikun applikabbli, l-awtorità kompetenti għandha tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn il-persuna responsabbli għandha l-istabbilment tagħha, dwar il-miżuri li hi eżiġiet li l-persuna responsabbli għandha tieħu.

3.   Il-persuna responsabbli għandha tiżgura li l-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 jsiru fir-rigward tal-prodotti kollha kkonċernati li jsiru disponibbli fis-suq madwar il-Komunità.

4.   Fil-każ ta’ riskji serji għas-saħħa tal-bniedem, meta l-awtorità kompetenti tqis li n-nuqqas ta’ konformità ma tkunx limitata għat-territorju tal-Istat Membru fejn il-prodott kożmetiku ikun sar disponibbli fis-suq, din għandha tinforma lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra bil-miżuri li obbligat lill-persuna responsabbli sabiex tieħu.

5.   L-awtorità kompetenti għandha tieħu l-miżuri kollha xierqa biex tipprojbixxi jew tirrestrinġi li l-prodott kożmetiku jsir disponibbli fis-suq jew li tirtira l-prodott mis-suq jew tiġbru lura fil-każijiet li ġejjin:

(a)

meta tkun tinħtieġ azzjoni minnufih fil-każ ta' riskju serju għas-saħħa tal-bniedem; jew

(b)

meta l-persuna responsabbli, fil-limitu ta’ żmien imsemmi fil-paragrafu 1, ma tiħux il-miżuri kollha xierqa.

Fil-każ ta’ riskji serji għas-saħħa tal-bniedem, dik l-awtorità kompetenti għandha tinforma mingħajr dewmien lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra bil-miżuri meħuda.

6.   Jekk ma jkunx hemm riskju serju għas-saħħa tal-bniedem, fil-każ fejn il-persuna risponsabbli ma tapplikax il-miżuri kollha xierqa, l-awtorità kompetenti għandha tinforma bla dewmien lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn il-persuna responsabbli għandha l-istabbilment tagħha dwar il-miżuri li ttieħdu.

7.   Għall-iskop tal-paragrafi 4 u 5 ta’ dan l-Artikolu, għandha tintuża s-sistema tal-iskambju tal-informazzjoni stipulata fl-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' Diċembru 2001 dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti (16).

L-Artikoli 12(2), (3) u (4) tad-Diretttiva 2001/95/KE u l-Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 li jistipulaw ir-rekwiżiti għaċ-ċertifikazzjoni u s-sorveljanza tas-suq rigward kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti (17) għandhom japplikaw ukoll.

Artikolu 26

Nuqqas ta' konformità mid-distributuri

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jirrikjedu li d-distributuri jieħdu l-miżuri kollha xierqa, inklużi azzjonijiet korrettivi biex il-prodott kożmetiku isir konformi, l-irtirar tal-prodott mis-suq jew il-ġbir lura f’limitu ta’ żmien raġonevoli, skont in-natura tar-riskju, meta ma jkunx hemm konformità mal-obbligi stipulati fl-Artikolu 6.

Artikolu 27

Klawżola ta' salvagwardja

1.   Fil-każ ta' prodotti li jissodisfaw ir-rekwiżiti mniżżla fil-lista fl-Artiklu 25(1) meta awtorità kompetenti ssib, jew għandha raġunijiet raġonevoli sabiex titħasseb, li prodott kożmetiku jew prodotti mqiegħda fis-suq huma ta' riskju jew x'aktarx jistgħu jkunu ta’ riskju serju għas-saħħa tal-bniedem, din għandha tieħu l-miżuri provviżorji xierqa kollha sabiex tiżgura li l-prodott kożmetiku jew prodotti kożmetiċi konċernati jiġu rtirati, miġbura lura jew li id-disponibilità tagħhom tiġi ristretta b’xi mod ieħor.

2.   L-awtorità kompetenti għandha minnufih tikkomunika lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra bil-miżuri meħuda u b'kull dejta ta' appoġġ.

Għall-iskop tal-ewwel subparagrafu, għandha tintuża s-sistema tal-iskambju tal-informazzjoni stipulata fl-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 2001/95/KE.

Għandhom japplikaw l-Artikoli 12 (2), (3) u (4) tad-Direttiva 2001/95/KE.

3.   Il-Kummissjoni għandha tiddeterimina kemm jista' jkun malajr jekk il-miżuri provviżorji msemmija fil-paragrafu 1 humiex iġġustifikati jew le. Għal dak il-għan, kull meta jkun possibbli, għandha tikkonsulta lill-partijiet interessati, lill-Istati Membri u lill-SCCS.

4.   Jekk il-miżuri provviżorji jkunu ġustifikati, għandu japplika l-Artikolu 31(1).

5.   Jekk il-miżuri provviżorji ma jkunux ġustifikati, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri b’dan u l-awtorità kompetenti kkonċernata għandha tirrevoka l-miżuri provviżorji kkonċernati.

Artikolu 28

Prassi amministrattiva tajba

1.   Kull deċiżjoni meħuda skont l-Artikoli 25 u 27 għandha tagħti r-raġunijiet li tkun ibbażata fuqhom. Din id-deċiżjoni għandha tiġi nnotifikata mill-awtorità kompetenti lill-persuna responsabbli li, fl-istess ħin, għandha tiġi mgħarrfa bir-rimedji legali disponibbli għaliha skont il-liġi tal-Istat Membru kkonċernat u fil-limiti taż-żmien li għalihom dawn ir-rimedji jkunu soġġetti.

2.   Ħlief f’każijiet fejn tinħtieġ azzjoni immedjata għal raġunijiet ta’ riskju serju lis-saħħa tal-bniedem, il-persuna responsabbli għandu jkollha l-opportunità li tagħti l-fehma tagħha qabel ma tittieħed kwalunkwe deċiżjoni.

3.   Fejn ikun applikabbli, id-dispożizzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw fir-rigward tad-distributur għal kwalunkwe deċiżjoni li tirriżulta mill-Artikoli 26 u 27.

KAPITOLU IX

KOPERAZZJONI AMMINISTRATTIVA

Artikolu 29

Koperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti

1.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jikkoperaw ma’ xulxin u mal-Kummissjoni sabiex jiżguraw l-applikazzjoni xierqa u l-infurzar dovut ta' dan ir-Regolament u għandhom jibagħtu lil xulxin l-informazzjoni kollha meħtieġa biex dan ir-Regolament jiġi applikat b’mod uniformi.

2.   Il-Kummissjoni għandha tipprovdi għall-organizzazzjoni ta' skambju tal-esperjenzi bejn l-awtoritajiet kompetenti sabiex tiġi kkoordinata l-applikazzjoni uniformi ta’ dan ir-Regolament.

3.   Il-koperazzjoni tista’ tkun parti minn inizjattivi żviluppati fil-livell internazzjonali.

Artikolu 30

Koperazzjoni fir-rigward tal-verifika tal-fajl tal-informazzjoni tal-prodott

L-awtorità kompetenti ta’ kull Stat Membru fejn il-prodott kożmetiku jsir disponibbli tista’ titlob lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn il-fajl tal-informazzjoni dwar il-prodott ikun aċċessibbli faċilment biex tivverifika li l-fajl tal-informazzjoni tal-prodott jissodisfa r-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 11(2) u jekk l-informazzjoni stipulata fih tagħtix evidenza tas-sikurezza tal-prodott kożmetiku.

L-awtorità kompetenti li tkun qed tagħmel din ir-rikjesta għandha tipprovdi r-raġunijiet għaliha.

Malli ssirilha rikjesta bħal din, l-awtorità kompetenti għandha, mingħajr dewmien u fil-waqt li tqis il-livell ta' urġenza, twettaq il-verifika u għandha tinforma lill-awtorità kompetenti li talbitha bis-sejbiet tagħha.

KAPITOLU X

MIŻURI IMPLIMENTATTIVI, DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 31

Emendi għall-Annessi

1.   Meta jkun hemm riskju potenzjali għas-saħħa tal-bniedem, li jirriżulta mill-użu ta’ sustanzi fil-prodotti kożmetiċi, u li jeħtieġ jiġi indirizzat fuq bażi Komunitarja, il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta lill-SCCS, tista’ temenda l-Annessi II sa VI.

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 32(3).

F'każijiet imperattivi ta’ urġenza, il-Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-Artikolu 32(4).

2.   Wara li tikkonsulta l- SCCS , il-Kummissjoni tista’ temenda l-Annessi III sa VI u VIII biex tadattahom għall-progress tekniku u xjentifiku.

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 32(3).

3.   Meta jidher li jkun meħtieġ, sabiex tkun żgurata s-sikurezza tal-prodotti kożmetiċi mqiegħda fis-suq, il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta l-SCCS, tista’ temenda l-Anness I.

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 32(3).

Artikolu 32

Proċedura tal-Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Permanenti tal-Prodotti Kożmetiċi.

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

Iż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta’ tliet xhur.

3.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikolu 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

4.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a, paragrafi 1, 2, 4 u 6, u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, wara li jitqiesu d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 33

Glossarju tal-ismijiet komuni tal-ingredjenti

Il-Kummissjoni għandha tiġbor u taġġorna glossarju ta’ ismijiet komuni tal-ingredjenti. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandha tqis in-nomenklatura rikonoxxuta internazzjonalment, inkluża n-Nomenklatura Internazzjonali tal-Ingredjenti Kożmetiċi (INCI). Il-glossarju mhux se jikkostitwixxi lista tas-sustanzi awtorizzati għall-użu fil-prodotti kożmetiċi.

L-isem komuni tal-ingredjenti għandu jintuża fuq it-tikketti tal-prodotti kożmetiċi mqiegħda fis-suq mhux iktar tard minn 12-il xahar wara l-pubblikazzjoni tal-glossarju fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 34

Awtoritajiet kompetenti, ċentri tal-kontroll tal-veleni jew korpi assimilati

1.   L-Istati Membri għandhom jaħtru l-awtoritajiet kompetenti tagħhom.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw id-dettalji tal-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1 u taċ-ċentri tal-veleni u korpi simili msemmija fl-Artikolu 13(6) lill-Kummissjoni. Meta jkun il-każ, għandhom jikkomunikaw l-aġġornamenti ta’ dawn id-dettalji.

3.   Il-Kummissjoni għandha tiġbor u taġġorna lista ta’ awtoritajiet u korpi msemmija fil-paragrafu 2 u għandhom jippubblikawha.

Artikolu 35

Rapport annwali dwar l-ittestjar ta' annimali

Kull sena l-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar:

(1)

il-progress magħmul fl-iżvilupp, il-validazzjoni u l-aċċettazzjoni legali tal-metodi alternattivi. Ir-rapport għandu jkun fih informazzjoni preċiża dwar l-għadd u t-tip ta' esperimenti li għandhom x'jaqsmu mal-prodotti kożmetiċi mwettqa fuq l-annimali. L-Istati Membri għandhom ikunu obbligati li jiġbru dan it-tagħrif b’żieda mal-ġbir tal-istatistika stabbilita bid-Direttiva 86/609/KEE. Il-Kummissjoni għandha b’mod partikolari tiżgura l-iżvilupp, il-validazzjoni u l-aċċettazzjoni legali tal-metodi alternattivi tat-testijiet li ma jużawx annimali ħajjin;

(2)

il-progress magħmul mill-Kummissjoni fl-isforzi tagħha sabiex tikseb l-aċċettazzjoni mill-OECD tal-metodi alternattivi vvalidati fil-livell Komunitarju u r-rikonoxximent mill-pajjiżi terzi tar-riżultati tat-testijiet tas-sikurezza mwettqa fil-Komunità bl-użu tal-metodi alternattivi, b'mod partikolari, fil-kwadru tal-ftehimiet ta' koperazzjoni bejn il-Komunità u dawn il-pajjiżi;

(3)

il-manjiera li fiha jkunu tqiesu l-ħtiġijiet speċifiċi tal-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju.

Artikolu 36

Oġġezzjoni formali għall-istandards armonizzati

1.   Meta Stat Membru jew il-Kummissjoni jqisu li standard ma jissodisfax kompletament ir-rekwiżiti stipulati fid-dispożizzjonijiet relevanti ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni jew l-Istat Membru kkonċernat għandhom iressqu l-kwistjoni quddiem il-Kumitat imwaqqaf mill-Artikolu 5 tad-Direttiva 98/34/KE u jagħtu l-argumenti tagħhom. Il-Kumitat għandu jagħti l-opinjoni tiegħu mingħajr dewmien.

2.   Fid-dawl tal-opinjoni ta' dak il-Kumitat, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi li tippubblika, li ma tippubblikax, li tippubblika bir-restrizzjonijiet, li żżomm, li żżomm bir-restrizzjonijiet jew li tirtira r-referenzi għall-istandard armonizzat ikkonċernat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

3.   Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri u lill-korp Ewropew tal-istandardizzazzjoni kkonċernat. Jekk ikun meħtieġ, għandha titlob li ssir reviżjoni tal-istandards armonizzati kkonċernati.

Artikolu 37

Penalitajiet

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu d-dispożizzjonijiet dwar il-penalitajiet applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jassiguraw li jiġu implimentati. Il-penalijiet previsti għandhom ikunu effikaċi, proporzjonati u dissważivi. L-Istati Membri għandhom jinnotikaw lill-Kummissjoni dwar dawn id-dispożizzjonijiet mhux aktar tard minn 11 ta' Lulju 2013 u għandhom jinnotifikawha bla dewmien dwar kwalunkwe emendi li jsiru wara li jistgħu jaffettwawhom.

Artikolu 38

Tħassir

Id-Direttiva 76/768/KEE hija rrevokata b'effett minn 11 ta' Lulju 2013, b'eċċezzjoni għall-Artikolu 4b li jiġi revokat mill-1 ta' Diċembru 2010.

Ir-referenzi għad-Direttiva revokata għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Dan ir-Regolament għandu jkun bla ħsara għall-obbligi tal-Istati Membri fir-rigward tal-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi stipulati fil-Parti B tal-Anness IX.

Madankollu, l-awtoritajiet kompetenti għandhom iħallu disponibbli l-informazzjoni li jirċievu skont l-Artikolu 7(3) u l-Artikolu 7a(4) tad-Direttiva 76/768/KEE u persuni responsabbli għandhom ikomplu jħallu faċilment aċċessibbli l-informazzjoni miġbura skont l-Artikolu 7a tad-Direttiva sa 11 ta' Lulju 2020.

Artikolu 39

Dispożizzjonijiet tranżitorji

Bħala deroga għad-Direttiva 76/768/KEE, prodotti kożmetiċi li jikkonformaw mar-Regolament jistgħu jitqiegħdu fis-suq qabel 11 ta' Lulju 2013.

Minn 11 ta' Jannar 2012, bħala deroga għad-Direttiva 76/768/KEE, notifika li tkun saret skont l-Artikolu 13 ta' dan ir-Regolament għandha titqies bħala konformi mal-Artikolu 7(3) u l-Artikolu 7a(4) ta' dik id-Direttiva.

Artikolu 40

Dħul fis-seħħ u data ta' applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ [fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea].

2.   Huwa għandu jibda jappplika minn 11 ta' Lulju 2013, għajr għal:

l-Artikolu 15(1) u (2) li għandu jibda japplika mill-1 ta' Diċembru 2010, kif ukoll l-Artikoli 14, 31 u 32 safejn dawn ikunu meħtieġa sabiex jiġi applikat l-Artikolu 15(1) u (2); u

l-Artikolu 16(3) it-tieni subparagrafu, li għandu jibda japplika minn 11 ta' Jannar 2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 30 ta' Novembru 2009

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

B. ASK


(1)  ĠU C 27, 3.2.2009, p. 34.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' Marzu 2009 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tal-20 ta' Novembru 2009.

(3)  ĠU L 262, 27.9.1976, p. 169.

(4)  ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

(5)  ĠU L 192, 11.7.1987, p. 49.

(6)  ĠU L 196, 2.8.2003, p. 7.

(7)  ĠU L 157, 30.4.2004, p. 45.

(8)  ĠU L 241, 10.9.2008, p. 21.

(9)  ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.

(10)  ĠU L 358, 18.12.1986, p. 1.

(11)  ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22.

(12)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(13)  ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37.

(14)  ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

(15)  ĠU L 142, 31.5.2008, p. 1.

(16)  ĠU L 11, 15.1.2002, p. 4.

(17)  ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30.


ANNESS I

RAPPORT TAS-SIKUREZZA TA’ PRODOTT KOŻMETIKU

Ir-rapport tas-sikurezza ta’ prodott kożmetiku għandu għallinqas ikun fiħ dan li ġej:

PARTI A –   Informazzjoni dwar is-sikurezza tal-prodott kożmetiku

1.   Kompożizzjoni kwalitattiva u kwantitattiva tal-prodott

Il-kompożizzjoni kwalitattiva u kwantitattiva tal-prodott, inklużi l-identità kimika tas-sustanzi (inkluż l-isem kimiku, INCI, CAS, EINECS/ELINCS fejn ikun possibbli) u l-funzjoni intiża tagħhom. Fil-każ ta' kompożizzjonijiet tal-fwieħa u aromatiċi, id-deskrizzjoni tal-isem u n-numru tal-kodiċi tal-kompożizzjoni u l-identità tal-fornitur.

2.   Karatteristiċi fiżiċi/kimiċi u l-istabbiltà tal-prodott kożmetiku

Il-karatteristiċi fiżiċi u kimiċi tas-sustanzi, il-materja prima kif ukoll il-prodott kożmetiku.

L-istabilità tal-prodott kożmetiku f’kundizzjonijiet ta’ ħżin raġonevolment prevedibbli.

3.   Kwalità mikrobijoloġika

L-ispeċifikazzjonijiet mikrobijoloġiċi tas-sustanza jew tat-taħlita u l-prodott kożmetiku. Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-kożmetiċi għal madwar l-għajnejn jew fuq il-membrani mukużi b'mod ġenerali, fuq ġilda bil-ħsara, għal tfal taħt it-tliet snin, għal anzjani u persuni b'reazzjonijiet immunoloġiċi kompromessi.

Ir-riżultati tat-test tal-isfida tal-preżervazzjoni.

4.   Impuritajiet, traċċi, informazzjoni dwar il-materjal tal-imballaġġ

Il-purità tas-sustanzi u tat-taħlitiet

Fil-każ ta’ traċċi ta’ sustanzi projbiti, l-evidenza għal kif ma kienx possibbli teknikament li jiġu evitati.

Il-karatteristiċi relevanti tal-materjal tal-imballaġġ, partikolarment il-purità u l-istabilità.

5.   Użu normali u raġonevolment prevedibbli

L-użu normali u raġonevolment prevedibbli għall-prodott. Ir-raġunament għandu jiġi ġġustifikat partikolarment fid-dawl tat-twissijiet u l-ispjegazzjonijiet l-oħra fuq it-tikketta tal-prodott.

6.   Esponiment għall-prodott kożmetiku

Data dwar l-esponiment għall-prodott kożmetiku bil-kunsiderazzjoni tas-sejbiet tat-Taqsima 5 fir-rigward ta’

(1)

Is-sit(i) tal-applikazzjoni;

(2)

L-erja(s) superfiċjali tal-applikazzjoni;

(3)

L-ammont ta’ prodott applikat;

(4)

Id-dewmien u l-frekwenza tal-użu;

(5)

Il-mod tal-applikazzjoni normali u raġonevolment prevedibbli;

(6)

Il-popolazzjoni(jiet) fil-mira (jew esposta/esposti għalih). L-esponiment potenzjali ta’ popolazzjoni speċifika għandu jitqies ukoll.

Il-kalkolu tal-esponiment għandu jqis ukoll l-effetti tossikoloġiċi li għandhom jiġu kkunsidrati (eż. l-esponiment jeħtieġ jiġi kkalkolat għal kull unità ta’ erja jew għal kull unità ta’ piż korporali). Għandha titqies ukoll il-possibbiltà ta’ esponiment sekondarju b’modi differenti minn dawk li jirriżultaw mill-applikazzjoni diretta (eż. sprejs li jinġibdu bla ħsieb mill-imnifsejn, prodotti tax-xofftejn li jinbelgħu, eċċ.).

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lil kull impatt possibbli fuq l-esponiment minħabba d-daqsijiet tal-partikoli.

7.   Esponiment għas-sustanzi

Informazzjoni dwar l-esponiment għas-sustanzi li jkun fih il-prodott kożmetiku għal-limiti tossikoloġiċi relevanti bil-kunsiderazzjoni tal-informazzjoni fit-Taqsima 6.

8.   Profil tossikoloġiku tas-sustanzi

Bla ħsara għall-Artikolu 18, deskrizzjoni tal-profil tossikoloġiku ta' sustanza li tinsab fil-prodott kożmetiku għall-limiti tossikoloġiċi relevanti kollha. Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-valutazzjoni tat-tossiċità lokali (irritazzjoni tal-ġilda u l-għajnejn), is-sensitizzazzjoni tal-ġilda, u, fil-każ tal-assorbiment tal-UV, it-tossiċità riżultat tad-dawl.

Ir-rotot tossikoloġiċi sinifkanti kollha ta’ assorbiment għandhom jitqiesu, kif ukoll l-effetti sistemiċi u l-marġini tas-sikurezza (MOS) bbażata fuq livell ta’ osservanza ta’ ebda effetti avversi (NOAEL) għandhom jiġu kkalkulati. F’każ li dawn ma jiġux ikkunsidrati, għandha tingħata l-ġustifikazzjoni adatta.

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lil kull impatt possibbli fuq il-profil tossikoloġiku minn

id-daqs tal-partiċelli, inklużi n-nanomaterjali;

l-impuritajiet tas-sustanzi u l-materja prima użata; u

l-interazzjoni tas-sustanzi.

Kull read-across għandu jiġi sostanzjat u ġustifikat kif suppost.

Is-sors tal-informazzjoni għandu jiġi identifikat biċ-ċar.

9.   Effetti mhux mixtieqa u effetti serji mhux mixtieqa

Id-data kollha disponibbli dwar l-effetti mhux mixtieqa u l-effetti serji mhux mixtieqa tal-prodott kożmetiku jew, fejn ikun il-każ, ta' prodotti kożmetiċi oħra. Din tinkludi statistika.

10.   Informazzjoni dwar il-prodott kożmetiku

Informazzjoni rilevanti oħra, eż. studji eżistenti minn voluntiera umani jew ir-riżultati sostanzjati u kkonfermati kif xieraq tal-evalwazzjonijiet tar-riskju li saru f'oqsma rilevanti oħra.

PARTI B –   Valutazzjoni tas-sikurezza tal-prodott kożmetiku

1.   Konklużjonijiet tal-valutazzjoni

Stqarrija dwar is-sikurezza tal-prodott kożmetiku fir-rigward tal-Artikolu 3.

2.   Twissijiet u struzzjonijiet għall-użu fuq it-tikketta

Stqarrija dwar il-ħtieġa li jkun hemm twissijiet u struzzjonijiet tal-użu partikolari fuq it-tikketta skont l-Artikolu 19(1)(d).

3.   Raġunament

Spjegazzjoni tar-raġunament xjentifiku li wassal għall-konklużjoni tal-valutazzjoni stipulata fit-Taqsima 1 u l-istqarrija stipulata fit-Taqsima 2. Din l-ispjegazzjoni għandha tiġi bbażata fuq id-deskrizzjonijiet stipulati fil-Parti A. Kull fejn relevanti, għandhom jiġu evalwati u diskussi l-marġnijiet tas-sikurezza.

Għandu jkun hemm inter alia valutazzjoni speċifika tal-prodotti kożmetiċi maħsuba għall-użu fuq it-tfal taħt it-tliet snin u tal-prodotti kożmetiċi maħsuba esklussivament għall-użu fl-iġjene intima esterna.

Għandhom jiġu vvalutati l-interazzjonijiet possibbli tas-sustanzi li jkun fih il-prodott kożmetiku.

Il-kunsiderazzjoni jew in-nuqqas ta’ kunsiderazzjoni tal-profili tossikoloġiċi differenti għandhom jiġu ġustifikati b’mod xieraq.

L-impatti tal-istabbiltà tas-sikurezza tal-prodott kożmetiku għandhom jitqiesu b’mod xieraq.

4.   Kredenzjali tal-valutatur u l-approvazzjoni tal-Parti B

L-isem u l-indirizz tal-valutatur tas-sikurezza.

Prova tal-kwalifika tal-valutatur tas-sikurezza.

Id-data u l-firma tal-valutatur tas-sikurezza.


Preambolu tal-Annessi II sa VI

(1)

Għall-finijiet tal-Annessi II sa VI:

(a)

“Prodott li jitlaħlaħ” tfisser prodott kożmetiku li maħsub li jitneħħa wara applikazzjoni mal-ġilda, max-xagħar jew mal-membrani mukużi għal żmien twil;

(b)

“Prodott li ma jitlaħlaħx” tfisser prodott kożmetiku li maħsub li jibqa’ f’kuntatt mal-ġilda, max-xagħar jew mal-membrani mukużi għal żmien twil;

(c)

“Prodott tax-xagħar” tfisser prodott kożmetiku li maħsub li jiġi applikat lix-xagħar tar-ras jew tal-wiċċ, apparti x-xagħar tax-xfar il-għajn;

(d)

“Prodott tal-ġilda” tfisser prodott kożmetiku li maħsub li jiġi applikat lill-ġilda;

(e)

“Prodott tax-xofftejn” tfisser prodott kożmetiku li maħsub li jiġi applikat lix-xofftejn;

(f)

“Prodott tal-wiċċ” tfisser prodott kożmetiku li maħsub li jiġi applikat lill-ġilda tal-wiċċ;

(g)

“Prodott tad-dwiefer” tfisser prodott kożmetiku li maħsub li jiġi applikat lid-dwiefer;

(h)

“Prodott orali” tfisser prodott kożmetiku li maħsub li jiġi applikat lis-snien jew lill-membrani mukużi tal-kavità orali;

(i)

“Prodott applikat fuq il-membrani mukużi” tfisser prodott kożmetiku li maħsub li jiġi applikat lill-membrani mukużi

tal-kavità orali,

fi xfar l-għajnejn,

jew tal-organi ġenitali esterni;

(j)

“Prodott tal-għajnejn” tfisser prodott kożmetiku li maħsub li jiġi applikat fil-viċinanza tal-għajnejn;

(k)

“Użu professjonali” tfisser l-applikazzjoni u l-użu tal-prodotti kożmetiċi minn persuni li jkunu qed jeżerċitaw l-attività professjonali tagħhom.

(2)

Sabiex l-identifikazzjoni tiġi ffaċilitata, jintużaw id-deskritturi li ġejjin:

In-Non-proprietary Names (INN) għall-prodotti farmaċewtiċi, WHO, Ġinevra, Awwissu 1975.

In-Numru tas-Servizz tal-Astratti Kimiċi (CAS).

In-numru tal-EC li jikkorrispondi jew man-numri tal-European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) (Inventarju Ewropew ta’ Sustanzi Kimiċi Kummerċjali Eżistenti) jew man-numri tal-European List of Notified Chemical Substances (ELINCS) (Lista Ewropea ta' Sustanzi Kimiċi Notifikati) jew in-numru ta' reġistrazzjoni mogħti skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006;

Il-XAN li hu l-isem approvat minn pajjiż speċifiku (X), pereżempju USAN li jikkorrispondi mal-isem approvat fl-Istati Uniti;

L-isem fil-Glossarju ta’ Ismijiet Komuni tal-Ingredjenti li jirrreferi għalih l-Artikolu 33 ta' dan ir-Regolament.

(3)

Sustanzi fil-listi tal-Annessi III sa VI ma jkoprux nanomaterjali, għajr fejn jissemma speċifikament.


ANNESS II

LISTA TA’ SUSTANZI PPROJBITI FIL-PRODOTTI KOŻMETIĊI

Numru ta’ Referenza

Identifikazzjoni tas-sustanza

Isem kimiku/INN

Numru CAS

Numru KE

a

b

c

d

1

N-(5-Chlorobenzoxazol-2-yl)acetamide

35783-57-4

 

2

(2-Acetoxyethyl)trimethylammonium hydroxide (Acetylcholine) u l-melħ tiegħu

51-84-3

200-128-9

3

Deanol aceglumate (INN)

3342-61-8

222-085-5

4

Spironolactone (INN)

52-01-7

200-133-6

5

[4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetic acid (Tiratricol (INN)) u l-melħ tiegħu

51-24-1

200-086-1

6

Methotrexate (INN)

59-05-2

200-413-8

7

Aminocaproic acid (INN) u l-melħ tiegħu

60-32-2

200-469-3

8

Cinchophen (INN), il-melħ tiegħu, id-derivattivi tiegħu u melħ ta’ dawn id-derivattivi

132-60-5

205-067-1

9

Thyropropic acid (INN) u l-melħ tiegħu

51-26-3

 

10

Trichloroacetic acid

76-03-9

200-927-2

11

Aconitum napellus L. (weraq, għeruq u preparazzjonijiet galenikali)

84603-50-9

283-252-6

12

Aconitine (alkaloid prinċipali ta’ Aconitum napellus L.) u l-melħ tiegħu

302-27-2

206-121-7

13

Adonis vernalis L. u l-preparazzjonijiet tiegħu

84649-73-0

283-458-6

14

Epinephrine (INN)

51-43-4

200-098-7

15

Rauwolfia serpentina L., alkaloids u l-melħ tiegħu

90106-13-1

290-234-1

16

Alkyne alcoħols, l-esteri, l-eteri u l-melħ tagħhom

 

 

17

Isoprenaline (INN)

7683-59-2

231-687-7

18

Allyl isothiocyanate

57-06-7

200-309-2

19

Alloclamide (INN) u l-melħ tiegħu

5486-77-1

 

20

Nalorphine (INN), u l-melħ u l-eteri tiegħu

62-67-9

200-546-1

21

Sympathicomimetic amines li jaġixxu fuq is-sistema nervuża ċentrali: kwalunkwe sustanza mniżżla fl-ewwel lista ta’ mediċini li huma soġġetti għal preskrizzjoni medika u hemm referenza għalihom fir-riżoluzzjoni AP (69) 2 tal-Kunsill tal-Ewropa

300-62-9

206-096-2

22

Aniline, il-melħ tiegħu u d-derivattivi aloġenati u sulfonati tiegħu

62-53-3

200-539-3

23

Betoxycaine (INN) u l-melħ tiegħu

3818-62-0

 

24

Zoxazolamine (INN)

61-80-3

200-519-4

25

Procainamide (INN), il-melħ u d-derivattivi tiegħu

51-06-9

200-078-8

26

Benżidina

92-87-5

202-199-1

27

Tuaminoheptane (INN), u l-iżomeri u l-melħ tiegħu

123-82-0

204-655-5

28

Octodrine (INN) u l-melħ tiegħu

543-82-8

208-851-1

29

2-Amino-1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethanol u l-melħ tiegħu

530-34-7

 

30

1,3-Dimethylpentylamine u l-melħ tiegħu

105-41-9

203-296-1

31

4-Aminosalicylic acid u l-melħ tiegħu

65-49-6

200-613-5

32

Toluidines, l-iżomeri, il-melħ u derivattivi aloġenati u sulfonati tagħhom

26915-12-8

248-105-2

33

Xylidines, l-iżomeri, il-melħ u derivattivi aloġenati u sulfonati tagħhom,

1300-73-8

215-091-4

34

Imperatorin (9-(3-methylbut-2-enyloxy) furo [3,2-g] chromen-7-one)

482-44-0

207-581-1

35

Ammi majus L. u l-preparazzjonijiet galenikali tiegħu

90320-46-0

291-072-4

36

2,3-Dichloro-2-methylbutane

507-45-9

 

37

Sustanzi b’effett androġeniku

 

 

38

Żejt tal-antraċene

120-12-7

204-371-1

39

Antibijotiċi

 

 

40

Antimonju u l-komposti tiegħu

7440-36-0

231-146-5

41

Apocynum cannabinum L. u l-preparazzjonijiet tiegħu

84603-51-0

283-253-1

42

Apomorphine ((R) (5,6,6a,7-tetrahydro-6-methyl-4H-dibenzo [de, g]= quinoline-10,11-dihydric alkoħol) u l-melħ tiegħu

58-00-4

200-360-0

43

Arseniku u l-komposti tiegħu

7440-38-2

231-148-6

44

Atropa belladonna L. u l-preparazzjonijiet tiegħu

8007-93-0

232-365-9

45

Atropine, il-melħ u d-derivattivi tiegħu

51-55-8

200-104-8

46

Melħ tal-barju, bl-eċċezzjoni ta' barium sulphide taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III, u ta' barium sulfate, lakki, melħ u pigmenti ppreparati minn aġenti li jagħtu kulur elenkati fl-Anness IV

 

 

47

Benżina

71-43-2

200-753-7

48

Benzimidazol-2(3H)-one

615-16-7

210-412-4

49

Benzazepines u benzodiazepines

12794-10-4

 

50

1-Dimethylaminomethyl-1-methylpropyl benzoate (amylocaine) u l-melħ tiegħu

644-26-8

211-411-1

51

2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl benzoate (benzamine) u l-melħ tiegħu

500-34-5

 

52

Isocarboxazid (INN)

59-63-2

200-438-4

53

Bendroflumethiazide (INN) u d-derivattivi tiegħu

73-48-3

200-800-1

54

Berillju u l-komposti tiegħu

7440-41-7

231-150-7

55

Bromu, elementali

7726-95-6

231-778-1

56

Bretylium tosilate (INN)

61-75-6

200-516-8

57

Carbromal (INN)

77-65-6

201-046-6

58

Bromisoval (INN)

496-67-3

207-825-7

59

Brompheniramine (INN) u l-melħ tiegħu

86-22-6

201-657-8

60

Benzilonium bromide (INN)

1050-48-2

213-885-5

61

Tetrylammonium bromide (INN)

71-91-0

200-769-4

62

Brucine

357-57-3

206-614-7

63

Tetracaine (INN) u l-melħ tiegħu

94-24-6

202-316-6

64

Mofebutazone (INN)

2210-63-1

218-641-1

65

Tolbutamide (INN)

64-77-7

200-594-3

66

Carbutamide (INN)

339-43-5

206-424-4

67

Phenylbutazone (INN)

50-33-9

200-029-0

68

Kadmju u l-komposti tiegħu

7440-43-9

231-152-8

69

Cantharides, Cantharis vesicatoria

92457-17-5

296-298-7

70

Cantharidine

56-25-7

200-263-3

71

Phenprobamate (INN)

673-31-4

211-606-1

72

Nitroderivattivi ta' carbazole

 

 

73

Disulfid tal-karbonju

75-15-0

200-843-6

74

Catalase

9001-05-2

232-577-1

75

Cephaeline u l-melħ tiegħu

483-17-0

207-591-6

76

Chenopodium ambrosioides L. (żejt essenzjali)

8006-99-3

 

77

2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol

302-17-0

206-117-5

78

Kloru

7782-50-5

231-959-5

79

Chlorpropamide (INN)

94-20-2

202-314-5

80.

Imċaqlaq jew imħassar

 

 

81

4-Phenylazophenylene-1,3-diamine citrate hydrochloride (chrysoidine citrate hydrochloride)

5909-04-6

 

82

Chlorzoxazone (INN)

95-25-0

202-403-9

83

2-Chloro-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamine (crimidine-ISO)

535-89-7

208-622-6

84

Chlorprothixene (INN) u l-melħ tiegħu

113-59-7

204-032-8

85

Clofenamide (INN)

671-95-4

211-588-5

86

N N-bis (2-chloroethyl) methylamine N-oxide u l-melħ tiegħu

126-85-2

 

87

Chlormethine (INN) u l-melħ tiegħu

51-75-2

200-120-5

88

Cyclophosphamide (INN) u l-melħ tiegħu

50-18-0

200-015-4

89

Mannomustine (INN) u l-melħ tiegħu

576-68-1

209-404-3

90

Butanilicaine (INN) u l-melħ tiegħu

3785-21-5

 

91

Chlormezanone (INN)

80-77-3

201-307-4

92

Triparanol (INN)

78-41-1

201-115-0

93

2-[2(4-Chlorophenyl)-2-phenylacetyl] indane-1,3-dione (chlorophacinone-ISO)

3691-35-8

223-003-0

94

Chlorphenoxamine (INN)

77-38-3

 

95

Phenaglycodol (INN)

79-93-6

201-235-3

96

Chloroethane

75-00-3

200-830-5

97

Kromju; aċidu kromiku u l-melħ tiegħu

7440-47-3