ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2009.325.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 325

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
11 ta' Diċembru 2009


Werrej

 

II   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

Paġna

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Il-Parlament Ewropew u Il-Kunsill

 

 

2009/931/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b’konformità mal-punt 28 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba

1

 

 

Il-Kunsill

 

 

2009/932/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 li taħtar membru Taljan fil-Kumitat tar-Reġjuni

3

 

 

III   Atti adottati skont it-Trattat tal-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKONT IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TAL-UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/933/PESK tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar l-estensjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-ambitu territorjali tal-Ftehim dwar l-estradizzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika

4

 

 

ATTI ADOTTATI SKONT IT-TITOLU VI TAT-TRATTAT TAL-UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/934/ĠAI tat-30 ta’ Novembru 2009 li tadotta r-regoli implimentattivi li jirregolaw ir-relazzjonijiet tal-Europol mal-imsieħba, inkluż l-iskambju ta’ data personali u informazzjoni kklassifikata

6

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/935/ĠAI tat-30 ta’ Novembru 2009 li tiddetermina l-lista ta’ Stati terzi u organizzazzjonijiet li magħhom il-Europol għandu jikkonkludi ftehimiet

12

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/936/ĠAI tat-30 ta’ Novembru 2009 li tadotta r-regoli implimentattivi għar-reġistri ta’ ħidma ta’ analiżi tal-Europol

14

 

 

V   Atti adottati mill-1 ta' Diċembru 2009 taħt it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat Euratom

 

 

ATTI LI L-PUBBLIKAZZJONI TAGĦHOM HIJA OBBLIGATORJA

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1205/2009 tal-10 ta’ Diċembru 2009 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

23

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1206/2009 tal-10 ta’ Diċembru 2009 li ma jagħti l-ebda rifużjoni għat-trab tal-ħalib xkumat fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta bir-Regolament (KE) Nru 619/2008

25

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1207/2009 tal-10 ta’ Diċembru 2009 li jiffissa l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95

26

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1208/2009 tal-10 ta’ Diċembru 2009 li jiffissa r-rifużjonijiet għall-esportazzjoni fis-settur tal-bajd

28

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1209/2009 tal-10 ta’ Diċembru 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1159/2009 li jiffissa d-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali mill-1 ta’ Diċembru 2009

30

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1210/2009 tal-10 ta’ Diċembru 2009 li jistipula r-rati tar-rifużjonijiet applikabbli għall-bajd u l-isfar tal-bajd esportati fil-forma ta’ oġġetti li ma jaqgħux taħt l-Anness I tat-Trattat

33

 

 

ATTI LI L-PUBBLIKAZZJONI TAGĦHOM MHIJIEX OBBLIGATORJA

 

 

2009/937/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-1 ta’ Dicembru 2009 li temenda r-Regoli ta’ Proċedura tiegħu

35

 

 

2009/938/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill tas-7 ta' Diċembru 2009 li tawtorizza lir-Renju tal-Isvezja u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta’ Fuq biex japplikaw miżura ta' deroga mill-Artikolu 167 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud

62

 

 

2009/939/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ Diċembru 2009 li tawtorizza lir-Repubblika tas-Slovenja biex tapplika miżura ta' deroga mill-Artikolu 167 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud

64

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Il-Parlament Ewropew u Il-Kunsill

11.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 325/1


DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-25 ta’ Novembru 2009

dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b’konformità mal-punt 28 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba

(2009/931/KE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (1), b’mod partikulari il-punt 28 tagħha,

Wara li kkunsidraw ir-Regolament (KE) Nru 1927/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (2), u b’mod partikulari l-Artikolu 12(3) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (EGF) kien stabbilit biex jipprovdi appoġġ addizzjonali lill-ħaddiema li sfaw redundant li jsofru mill-konsegwenzi ta’ bidliet strutturali maġġuri li jseħħu fir-ritmi tal-kummerċ u biex jgħinhom fl-integrazzjoni tagħhom mill-ġdid fis-suq tax-xogħol.

(2)

L-għan tal-EGF twessa għall-applikazzjonijiet ippreżentati mill-1 ta’ Mejju 2009 biex jinkludi sostenn lill-ħaddiema li jitilfu l-impjieg bħala riżultat tal-kriżi globali finanzjarja u ekonomika.

(3)

Il-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 tippermetti l-mobilizzazzjoni tal-EGF fil-livell massimu annwali ta’ EUR 500 miljun.

(4)

Il-Belġju ressaq żewġ applikazzjonijiet għall-mobilizzazzjoni tal-EGF, fir-rigward ta’ redundancies fis-settur tat-tessuti, fil-5 ta’ Mejju 2009. Dawn l-applikazzjonijiet jikkonformaw mar-rekwiżiti sabiex jiġu ddeterminati l-kontribuzzjonijiet finanzjarji kif stabbiliti fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1927/2006, għalhekk il-Kummissjoni tipproponi li tuża l-ammont ta’ EUR 9 198 874.

(5)

L-Irlanda ressqet applikazzjoni għall-mobilizzazzjoni tal-EGF, fir-rigward ta’ redundancies fis-settur tal-industrija tal-manifattura tal-kompjuters, fid-29 ta’ Ġunju 2009. Din l-applikazzjoni hija konformi mar-rekwiżiti biex jiġu ddeterminati l-kontribuzzjonijiet finanzjarji kif stipulat fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1927/2006, għalhekk il-Kummissjoni tipproponi li tuża ammont ta’ EUR 14 831 050.

(6)

L-EGF għandu, għalhekk, jiġi mobilizzat sabiex jipprovdi kontribuzzjoni finanzjarja għall-applikazzjonijiet imressqa mill-Belġju u l-Irlanda,

JIDDEĊIEDU:

Artikolu 1

Fil-qafas tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea stabbilit għas-sena finanzjarja 2009, il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni għandu jkun mobilizzat biex jipprovdi s-somma ta’ EUR 24 029 924 f’approprjazzjonijiet għall-impenji u f’approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Strasburgu, il-25 ta’ Novembru 2009.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

Å. TORSTENSSON


(1)  ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  ĠU L 406, 30.12.2006, p. 1.


Il-Kunsill

11.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 325/3


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-30 ta’ Novembru 2009

li taħtar membru Taljan fil-Kumitat tar-Reġjuni

(2009/932/KE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 263 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Gvern Taljan,

Billi:

(1)

Fit-24 ta’ Jannar 2006 il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2006/116/KE li taħtar il-membri u l-membri supplenti tal-Kumitat tar-Reġjuni għall-perijodu mis-26 ta’ Jannar 2006 sal-25 ta’ Jannar 2010 (1).

(2)

Konsegwentement għat-tmiem tal-mandat tas-Sur Piero MARRAZZO, sar vakanti siġġu ta’ membru fil-Kumitat tar-Reġjuni.

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Huwa b’dan maħtur fil-Kumitat tar-Reġjuni għall-bqija tal-mandat attwali, jiġifieri sal-25 ta’ Jannar 2010:

Is-Sur Massimo PINESCHI, Consigliere regionale, Regione Lazio

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tieħu effett fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta’ Novembru 2009.

Ghall-Kunsill

Il-President

B. ASK


(1)  ĠU L 56, 25.2.2006, p. 75.


III Atti adottati skont it-Trattat tal-UE

ATTI ADOTTATI SKONT IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TAL-UE

11.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 325/4


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2009/933/PESK

tat-30 ta’ Novembru 2009

dwar l-estensjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-ambitu territorjali tal-Ftehim dwar l-estradizzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 24 u 38 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/516/KE tas-6 ta’ Ġunju 2003 li tirrigwarda l-firma ta’ numru ta’ Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar l-estradizzjoni u l-għajnuna legali reċiproka f’materji kriminali,

Billi:

(1)

B’segwitu tal-awtorizzazzjoni mogħtija mill-Kunsill lill-Presidenza fis-26 ta’ April 2002, bl-assistenza tal-Kummissjoni, biex tidħol f’negozjati mal-Istati Uniti tal-Amerika, ġew negozjati mal-Istati Uniti tal-Amerika żewġ Ftehimiet dwar il-koperazzjoni internazzjonali f’materji kriminali, wieħed dwar l-estradizzjoni u wieħed dwar l-assistenza legali reċiproka.

(2)

Skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/516/KE tas-6 ta’ Ġunju 2003 (1), il-Ftehim dwar l-estradizzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika (2) u l-Ftehim dwar l-għajnuna legali reċiproka bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika (3) ġew iffirmati f’isem l-Unjoni Ewropea fil-25 ta’ Ġunju 2003.

(3)

Skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/820/PESK tat-23 ta’ Ottubru 2009 (4), il-Ftehim dwar l-estradizzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Ftehim dwar l-għajnuna legali reċiproka bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika ġew konklużi. Skont din id-deċiżjoni, fit-28 ta’ Ottubru 2009, il-Presidenza tal-Kunsill, skambjat l-istrumenti ta’ approvazzjoni mal-Avukat Ġenerali tal-Istati Uniti, f’Washington DC.

(4)

Iż-żewġ ftehimiet ser jidħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Frar 2010.

(5)

L-Olanda għarrfet lill-Presidenza li hija tixtieq testendi l-ambitu territorjali tal-Ftehim dwar l-estradizzjoni, f’konformità mal-Artikolu 20(1)(b) tiegħu, għall-Antilles tal-Olanda u Aruba. Tali estensjoni seħħet permezz tal-iskambju ta’ nota diplomatika mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill mal-Missjoni tal-Istati Uniti tal-Amerika għall-Unjoni Ewropea fid-9 ta’ Ġunju 2009, rikonoxxuta fin-nota diplomatika tal-Missjoni tal-Istati Uniti għall-Unjoni Ewropea tas-16 ta’ Ġunju 2009.

(6)

Fid-dawl tad-dħul fis-seħħ imminenti tal-Ftehim ta’ Estradizzjoni UE-US, din l-estensjoni tal- ambitu territorjali għandha tiġi approvata mill-Kunsill,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Skont l-Artikolu 20(1)(b) tal-Ftehim dwar l-estradizzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika, l-estensjoni tal-ambitu territorjali ta’ dak il-Ftehim għall-Antilles tal-Olanda u l-Aruba hija b’dan approvata f’isem l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta’ Novembru 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

B. ASK


(1)  ĠU L 181, 19.7.2003, p. 25.

(2)  ĠU L 181, 19.7.2003, p. 27.

(3)  ĠU L 181, 19.7.2003, p. 34.

(4)  ĠU L 291, 7.11.2009, p. 40.


ATTI ADOTTATI SKONT IT-TITOLU VI TAT-TRATTAT TAL-UE

11.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 325/6


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2009/934/ĠAI

tat-30 ta’ Novembru 2009

li tadotta r-regoli implimentattivi li jirregolaw ir-relazzjonijiet tal-Europol mal-imsieħba, inkluż l-iskambju ta’ data personali u informazzjoni kklassifikata

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/371/ĠAI tas-6 ta’ April 2009 li tistabbilixxi l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (EUROPOL) (1) (id-“Deċiżjoni Europol”) u b’mod partikolari l-Artikoli 26(1)(b) u 59(1)(c) tagħha,

Wara li kkunsidra l-abbozz ta’ regoli ppreżentati mill-Bord ta’ Amministrazzjoni, li dwaru l-Korp Konġunt ta’ Sorveljanza ħareġ opinjoni,

Wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Parlament Ewropew,

Billi skont id-Deċiżjoni Europol, hija r-responsabbiltà tal-Kunsill, filwaqt li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata wara li jkun ikkonsulta l-Parlament Ewropew, li jadotta regoli implimentattivi li jirregolaw ir-relazzjonijiet tal-Europol mal-imsieħba, inkluż l-iskambju ta’ data personali u informazzjoni kklassifikata (minn hawn ‘il quddiem ir-“regoli”),

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dawn ir-regoli,

(a)

“Stati terzi” kif imsemmija fl-Artikolu 23(1)(a) tad-Deċiżjoni Europol tfisser Stati li mhumiex Stati Membri tal-Unjoni Ewropea;

(b)

“organizzazzjonijiet”, kif imsemmija fl-Artikolu 23(1)(b) tad-Deċiżjoni Europol tfisser organizzazzjonijiet bħal organizzazzjonijiet internazzjonali u l-korpi subordinati tagħhom irregolati mil-liġi pubblika jew korpi oħra rregolati mil-liġi pubblika li huma stabbiliti minn, jew abbażi ta’, ftehim bejn żewġ Stati jew aktar;

(c)

“partijiet terzi” tfisser Stati Terzi u Organizzazzjonijiet;

(d)

“korpi tal-UE”, tfisser istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji stabbiliti minn, jew abbażi tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattati li jistabbilixxu l-Komunitajiet Ewropej, kif imsemmija fl-Artikolu 22(1) tad-Deċiżjoni Europol;

(e)

“data personali” tfisser kwalunkwe informazzjoni relatata ma’ persuna fiżika identifikata jew identifikabbli; persuna identifikabbli hija waħda li tista’ tiġi identifikata, direttament jew indirettament, b’mod partikolari b’referenza għal numru ta’ identifikazzjoni jew għal fattur wieħed jew aktar speċifiku għall-identità fiżika, fiżjoloġika, mentali, ekonomika, kulturali jew soċjali tagħha;

(f)

“informazzjoni kklassifikata” tfisser kwalunkwe informazzjoni u materjal fi kwalunkwe forma, li l-iżvelar mhux awtorizzat tagħha jista’ jwassal għal gradi varji ta’ preġudizzju għall-interessi essenzjali tal-Europol, ta’ wieħed jew aktar mill-Istati Membri jew tal-imsħieħba ta’ kooperazzjoni tal-Europol, u li tirrikjedi l-applikazzjoni ta’ miżuri ta’ sigurtà adatti;

(g)

“ftehim strateġiku” tfisser ftehim li jippermetti l-iskambju ta’ informazzjoni, bl-esklużjoni ta’ data personali;

(h)

“ftehim operattiv” tfisser ftehim li jippermetti l-iskambju ta’ informazzjoni, inkluża data personali;

(i)

“ftehim ta’ kooperazzjoni” tfisser ftehim strateġiku jew operattiv;

(j)

“arranġament ta’ ħidma” tfisser arranġament bejn l-Europol u korp tal-UE dwar il-kooperazzjoni tagħhom, li jippermetti l-iskambju ta’ informazzjoni inkluża data personali;

(k)

“proċessar ta’ data personali” jew “proċessar” tfisser kwalunkwe operazzjoni jew sett ta’ operazzjonijiet imwettqa fuq data personali, kemm jekk b’mezzi awtomatiċi kif ukoll jekk le, bħal ġbir, reġistrar, organizzazzjoni, ħażna, adattament jew tibdil, irkupru, konsultazzjoni, użu, żvelar permezz ta’ trasmissjoni, disseminazzjoni jew it-tqegħid għad-dispożizzjoni b’mod ieħor, allinjament jew interkonnessjoni, imblukkar, tħassir jew qerda;

(l)

“awtoritajiet kompetenti” tfisser il-korpi pubbliċi kollha li jeżistu fl-Istati Membri jew fi Stati terzi li huma responsabbli taħt il-liġi nazzjonali għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra reati kriminali.

Artikolu 2

Kamp ta’ applikazzjoni

Dawn ir-regoli jirregolaw ir-relazzjonijiet tal-Europol mal-korpi tal-UE u partijiet terzi, inkluż l-iskambju ta’ data personali u informazzjoni kklassifikata u jistabbilixxu l-proċeduri applikabbli għan-negozjar u l-konklużjoni ta’ ftehimiet ta’ kooperazzjoni u arranġamenti ta’ ħidma.

TITOLU II

KONKLUŻJONI TA’ FTEHIMIET TA’ KOOPERAZZJONI U ARRANĠAMENTI TA’ ĦIDMA

Artikolu 3

Stabbiliment ta’ relazzjonijiet mal-korpi tal-UE

Skont l-Artikolu 22(1) tad-Deċiżjoni Europol, l-Europol jista’ jistabbilixxi u jżomm relazzjonijiet kooperattivi ma’ korpi tal-UE sakemm dan ikun rilevanti għat-twettiq tal-kompiti tiegħu.

L-Europol għandu jfittex l-opinjoni tal-Bord ta’ Amministrazzjoni jekk huwa biħsiebu jidħol f’negozjati dwar ftehim ta’ kooperazzjoni jew arranġament ta’ ħidma ma’ korp tal-UE li ma ssemmiex espliċitament fil-punti (a) sa (f) tal-Artikolu 22(1) tad-Deċiżjoni Europol.

Artikolu 4

Proċedura għall-konklużjoni ta’ ftehimiet ta’ kooperazzjoni jew arranġamenti ta’ ħidma ma’ korpi tal-UE

1.   Skont l-Artikolu 22(2) tad-Deċiżjoni Europol, l-Europol għandu jikkonkludi ftehimiet ta’ kooperazzjoni jew arranġamenti ta’ ħidma ma’ korpi tal-UE bil-għan li jiġu stabbiliti relazzjonijiet kooperattivi. Tali ftehimiet jew arranġamenti ta’ ħidma jistgħu jikkonċernaw l-iskambju ta’ informazzjoni operattiva, strateġika jew teknika, inklużi data personali u informazzjoni kklassifikata.

2.   It-trasmissjoni ta’ informazzjoni kklassifikata għandha tkun permissibbli biss sa fejn ikun jeżisti ftehim dwar il-kunfidenzjalità bejn l-Europol u l-korp tal-UE. Il-Kumitat tas-Sigurtà għandu jkun mgħarraf b’tali ftehim, li għandu sussegwentement ikun formalizzat fil-ftehim ta’ kooperazzjoni jew arranġament ta’ ħidma.

3.   Kwalunkwe ftehim ta’ kooperazzjoni jew arranġament ta’ ħidma bħal dan għandu jiġi konkluż biss wara approvazzjoni mill-Bord ta’ Amministrazzjoni.

4.   Jekk il-ftehim ta’ kooperazzjoni jew l-arranġament ta’ ħidma jikkonċerna l-iskambju ta’ data personali, il-Bord ta’ Amministrazzjoni għandu jikseb l-opinjoni tal-Korp Konġunt ta’ Sorveljanza qabel l-approvazzjoni msemmija fil-paragrafu 3.

Artikolu 5

Stabbiliment ta’ relazzjonijiet ma’ partijiet terzi

1.   Skont l-Artikolu 23(1) tad-Deċiżjoni Europol, l-Europol jista’ jistabbilixxi u jżomm relazzjonijiet kooperattivi ma’ partijiet terzi sakemm dan ikun meħtieġ għat-twettiq tal-kompiti tiegħu.

2.   Skont l-Artikolu 23(2) tad-Deċiżjoni Europol, l-Europol għandu jikkonkludi ftehimiet ma’ partijiet terzi li tqiegħdu fuq il-lista ta’ Stati terzi u organizzazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 26(1)(a) tad-Deċiżjoni Europol. Tali ftehimiet jistgħu jikkonċernaw l-iskambju ta’ informazzjoni operattiva, strateġika jew teknika, inkluża data personali u informazzjoni kklassifikata. Fil-każ ta’ ftehim ma’ Stat terz, tali informazzjoni għandha tiġi trasmessa permezz ta’ punt ta’ kuntatt nominat li jiġi identifikat fil-ftehim.

3.   L-Europol jista’ jibda l-proċedura għall-konklużjoni ta’ ftehim ma’ parti terza hekk kif tali parti terza titqiegħed fuq il-lista msemmija fil-paragrafu 2.

4.   Fejn il-konklużjoni ta’ ftehim operattiv ma’ parti terza tkun prevista, l-Europol għandu jagħmel valutazzjoni tal-eżistenza ta’ livell adegwat ta’ protezzjoni tad-data żgurat minn dik il-parti terza. Dik il-valutazzjoni għandha tintbagħat lill-Bord ta’ Amministrazzjoni, li għandu jkun kiseb l-opinjoni minn qabel tal-Korp Konġunt ta’ Sorveljanza. Għall-finijiet ta’ din il-valutazzjoni, għandu jittieħed kont tal-qafas regolatorju u l-prattika amministrattiva tal-parti terza kkonċernata fil-qafas tal-protezzjoni tad-data, inkluża kwalunkwe awtorità indipendenti eżistenti responsabbli għas-superviżjoni ta’ kwistjonijiet rigward il-protezzjoni tad-data.

Artikolu 6

Proċedura għall-konklużjoni ta’ ftehimiet ta’ kooperazzjoni ma’ partijiet terzi

1.   Il-Bord ta’ Amministrazzjoni għandu jiddeċiedi, abbażi tal-valutazzjoni msemmija fl-Artikolu 5(4) u b’kont meħud tal-opinjoni tal-Korp Konġunt ta’ Sorveljanza, jekk id-Direttur għandux jidħol f’negozjati mal-parti terza dwar il-konklużjoni ta’ ftehim operattiv. Wara li jkun kiseb deċiżjoni pożittiva minn qabel tal-Bord ta’ Amministrazzjoni, id-Direttur għandu jidħol f’negozjati mal-parti terza dwar il-konklużjoni ta’ tali ftehim. Fil-każ ta’ deċiżjoni negattiva, il-Bord ta’ Amministrazzjoni jista’ jikkunsidra l-konklużjoni ta’ ftehim strateġiku mal-parti terza kkonċernata.

2.   It-trasmissjoni ta’ informazzjoni kklassifikata mill-Europol għandha tkun permissibbli biss sa fejn ikun jeżisti ftehim dwar il-kunfidenzjalità bejn l-Europol u l-parti terza. Il-Kumitat tas-Sigurtà għandu jkun mgħarraf b’tali ftehim, li għandu sussegwentement ikun formalizzat fil-ftehim ta’ kooperazzjoni.

3.   Wara l-finalizzazzjoni tan-negozjati ta’ ftehim, id-Direttur għandu jippreżenta l-abbozz ta’ ftehim lill-Bord ta’ Amministrazzjoni. Fil-każ ta’ konklużjoni ta’ ftehim operattiv, il-Bord ta’ Amministrazzjoni għandu jikseb l-opinjoni tal-Korp Konġunt ta’ Sorveljanza. Il-Bord ta’ Amministrazzjoni għandu jikkonferma l-abbozz ta’ ftehim qabel ma jippreżentah lill-Kunsill għall-approvazzjoni.

Fil-każ ta’ konferma ta’ ftehim operattiv, dak l-abbozz ta’ ftehim u l-opinjoni tal-Korp Konġunt ta’ Sorveljanza għandhom jiġu ppreżentati lill-Kunsill.

4.   Skont l-Artikolu 23(2) tad-Deċiżjoni Europol, tali ftehimiet għandhom jiġu konklużi biss wara l-approvazzjoni mill-Kunsill, li preċedentement għandu jkun ikkonsulta lill-Bord ta’ Amministrazzjoni u, sa fejn tali ftehimiet jikkonċernaw l-iskambju ta’ data personali, ikun kiseb l-opinjoni tal-Korp Konġunt ta’ Sorveljanza permezz tal-Bord ta’ Amministrazzjoni.

Artikolu 7

Informazzjoni għall-Bord ta’ Amministrazzjoni

Id-Direttur għandu jinforma lill-Bord ta’ Amministrazzjoni fuq bażi regolari dwar is-sitwazzjoni attwali tan-negozjati li għaddejjin ma’ korpi tal-UE u partijiet terzi.

TITOLU III

SKAMBJU TA’ INFORMAZZJONI

KAPITOLU I

Riċeviment ta’ informazzjoni

Artikolu 8

Riċeviment ta’ informazzjoni qabel id-dħul fis-seħħ ta’ ftehim

Qabel id-dħul fis-seħħ ta’ ftehim jew arranġament ta’ ħidma ma’ korp tal-UE jew parti terza, l-Europol jista’, skont l-Artikoli 22(3) u l-Artikolu 23(3) tad-Deċiżjoni Europol, direttament jirċievi u juża informazzjoni, inkluża data personali u informazzjoni kklassifikata, sakemm dan ikun meħtieġ għall-prestazzjoni leġittima tal-kompiti tiegħu elenkati fl-Artikolu 5 tad-Deċiżjoni Europol.

KAPITOLU II

Trasmissjoni ta’ informazzjoni

Artikolu 9

Kondizzjonijiet għat-trasmissjoni ta’ informazzjoni lil korpi tal-UE u lil partijiet terzi

L-Europol jista’ jittrasmetti informazzjoni lil korp tal-UE jew lil parti terza biss taħt il-kondizzjonijiet li ġejjin:

1.

Minkejja l-Artikoli 11 sa 14, informazzjoni tista’ tiġi trasmessa biss wara li ftehim jew arranġament ta’ ħidma jkun ġie konkluż mal-korp tal-UE jew il-parti terza skont id-dispożizzjonijiet tat-Titolu II.

2.

Fejn id-data kkonċernata kienet trasmessa lill-Europol minn Stat Membru, l-Europol għandu jittrasmettiha lil korpi tal-UE jew partijiet terzi biss bil-kunsens ta’ dak l-Istat Membru. L-Istat Membru kkonċernat jista’ jagħti l-kunsens tiegħu minn qabel għal tali trasmissjoni, jew f’termini ġenerali jew suġġett għal kondizzjonijiet speċifiċi. Tali kunsens jista’ jiġi rtirat fi kwalunkwe ħin.

3.

Jekk id-data ma ntbagħtetx minn Stat Membru, l-Europol għandu jkun sodisfatt li ma jkunx hemm il-probabbiltà li t-trasmissjoni ta’ dik id-data:

(a)

tfixkel it-twettiq korrett tal-kompiti li fir-rigward tagħhom ikun kompetenti Stat Membru;

(b)

tqiegħed f’periklu s-sigurtà jew l-ordni pubbliku ta’ Stat Membru jew b’xi mod ieħor tippreġudika l-benesseri ġenerali tiegħu.

4.

It-trasmissjoni ta’ data personali lil partijiet terzi għandha tkun permissibbli biss fejn:

(a)

tkun meħtieġa f’każijiet individwali għall-finijiet tal-prevenzjoni ta’ jew il-ġlieda kontra reati kriminali li fir-rigward tagħhom l-Europol huwa kompetenti; u

(b)

l-Europol ikun ikkonkluda ftehim operattiv mal-partijiet terzi kkonċernati li jippermetti t-trasmissjoni tat-tali data fuq il-bażi ta’ valutazzjoni li tikkonferma livell adegwat ta’ protezzjoni tad-data żgurat minn dawk il-partijiet terzi skont l-Artikolu 5(4).

5.

It-trasmissjoni ta’ informazzjoni kklassifikata mill-Europol għandha tkun permissibbli biss meta:

(a)

ikun jeżisti ftehim dwar il-kunfidenzjalità bejn l-Europol u l-korp tal-UE jew il-parti terza, skont l-Artikoli 4(2) u 6(2); u

(b)

fil-każ tat-trasmissjoni ta’ data lil partijiet terzi, tkun meħtieġa f’każijiet individwali għall-finijiet tal-prevenzjoni jew ripressjoni ta’ reati kriminali li fir-rigward tagħhom ikun kompetenti l-Europol.

Artikolu 10

Responsabbiltà għat-trasmissjoni ta’ data

L-Europol għandu jkun responsabbli għal-legalità tat-trasmissjoni tad-data. L-Europol għandu jżomm rekord tat-trasmissjonijiet kollha ta’ data taħt dawn ir-regoli u tar-raġunijiet għal tali trasmissjonijiet. Id-data għandha tiġi trasmessa biss jekk ir-riċevitur jintrabat li d-data ser tintuża biss għall-fini li għalih tkun ġiet trasmessa.

Artikolu 11

Trasmissjoni ta’ informazzjoni lil korpi tal-UE qabel id-dħul fis-seħħ ta’ ftehim ta’ kooperazzjoni jew arranġament ta’ ħidma

1.   Qabel id-dħul fis-seħħ ta’ ftehim operattiv jew arranġament ta’ ħidma ma’ korp tal-UE l-Europol jista’, skont l-Artikolu 22(3) tad-Deċiżjoni Europol u taħt il-kondizzjonijiet li jinsabu stabbiliti fl-Artikolu 9(2) u 9(3) ta’ dawn ir-regoli, jitrasmetti direttament informazzjoni, inkluż data personali, lil tali korp tal-UE sakemm din tkun meħtieġa għat-twettiq leġittimu tal-kompiti tar-riċevitur.

2.   It-trasmissjoni mill-Europol ta’ informazzjoni kklassifikata għandha tkun permissibbli biss sa fejn ikun jeżisti ftehim dwar il-kunfidenzjalità bejn l-Europol u l-korp tal-UE, skont l-Artikolu 4(2).

Artikolu 12

Trasmissjoni ta’ informazzjoni lil partijiet terzi qabel id-dħul fis-seħħ ta’ ftehim

Qabel id-dħul fis-seħħ ta’ ftehim ma’ pajjiż terz, l-Europol jista’, skont l-Artikolu 23(4) tad-Deċiżjoni Europol u taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 9(2) u 9(3) ta’ dawn ir-regoli, jittrasmetti informazzjoni direttament, bl-eċċezzjoni ta’ data personali u informazzjoni kklassifikata, lil dik il-parti terza, sakemm dan ikun meħtieġ għat-twettiq leġittimu tal-kompiti tar-riċevitur.

Artikolu 13

Trasmissjoni ta’ informazzjoni lil partijiet terzi li mhumiex inklużi fil-lista tal-Kunsill

Skont l-Artikolu 23(5) tad-Deċiżjoni Europol u taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 9(2) u 9(3) ta’ dawn ir-regoli, l-Europol jista’ jittrasmetti informazzjoni direttament, bl-eċċezzjoni ta’ data personali u informazzjoni kklassifikata, lil partijiet terzi li mhumiex inklużi fil-lista msemmija fl-Artikolu 26(1)(a) tad-Deċiżjoni Europol, sakemm din tkun assolutament meħtieġa f’każijiet individwali għall-finijiet tal-prevenzjoni ta’ jew il-ġlieda kontra reati kriminali li fir-rigward tagħhom l-Europol huwa kompetenti.

KAPITOLU III

Trasmissjoni ta’ informazzjoni f’każijiet eċċezzjonali

Artikolu 14

Trasmissjoni ta’ data personali u informazzjoni kklassifikata f’każijiet eċċezzjonali

1.   Skont l-Artikolu 23(8) u 23(9) tad-Deċiżjoni Europol, u taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 9(2) u 9(3) ta’ dawn ir-regoli, l-Europol jista’ jittrasmetti data personali u kklassifikata li jkollha lil partijiet terzi safejn id-Direttur jikkunsidra li t-trasmissjoni tagħha hija assolutament meħtieġa biex jiġu salvagwardjati l-interessi essenzjali tal-Istati Membri kkonċernati, li jkunu fl-ambitu tal-objettivi tal-Europol, jew fl-interessi tal-prevenzjoni ta’ periklu imminenti assoċjat ma’ kriminalità jew ma’ reati terroristiċi.

2.   Fil-każ tat-trasmissjoni ta’ informazzjoni kklassifikata, id-Direttur għandu jinforma lill-Bord ta’ Amministrazzjoni u lill-Kumitat tas-Sigurtà mill-aktar fis possibbli bid-deċiżjoni tiegħu.

3.   Fil-każ tat-trasmissjoni ta’ data personali, id-Direttur għandu fiċ-ċirkostanzi kollha jikkunsidra l-livell ta’ protezzjoni tad-data applikabbli għall-parti terza in kwistjoni bil-ħsieb li jibbilanċja dak il-livell ta’ protezzjoni tad-data u dawk l-interessi. Meta jagħmel dan, id-Direttur għandu jieħu kont tal-elementi rilevanti kollha, bħall-perikolu possibbli jekk l-Europol ma jittrasmettix id-data personali kkonċernata. Id-Direttur tal-Europol għandu jinforma kemm jista’ jkun malajr lill-Bord ta’ Amministrazzjoni u lill-Korp Konġunt ta’ Sorveljanza bid-deċiżjoni tiegħu u bil-bażi tal-valutazzjoni tal-adegwatezza tal-livell ta’ protezzjoni tad-data mogħti mill-parti terza kkonċernata.

4.   Qabel it-trasmissjoni ta’ data personali skont il-paragrafu 1, id-Direttur għandu jivvaluta l-adegwatezza tal-livell ta’ protezzjoni tad-data mogħti mill-partijiet terzi ikkonċernati, b’kont meħud taċ-ċirkostanzi kollha rilevanti għat-trasmissjoni ta’ data personali, b’mod partikolari:

(a)

in-natura tad-data;

(b)

l-għan li għalih hija maħsuba d-data;

(c)

it-tul tal-ipproċessar ippjanat;

(d)

id-dispożizzjonijiet ġenerali jew speċifiċi ta’ protezzjoni tad-data li japplikaw għall-partijiet terzi;

(e)

jekk l-entità qablitx ma’ kondizzjonijiet speċifiċi rikjesti mill-Europol fir-rigward ta’ tali data.

KAPITOLU IV

Kondizzjonijiet speċifiċi għat-trasmissjoni ta’ data personali

Artikolu 15

Finijiet li għalihom hija trasmessa d-data personali

1.   Data personali mitluba mingħajr kwalunkwe indikazzjoni rigward l-għan ta’ u r-raġuni għat-talba m’għandhiex tiġi trasmessa.

2.   It-trasmissjoni ta’ data personali li tiżvela oriġini razzjali jew etnika, opinjonijiet politiċi, twemmin reliġjuż jew filosofiku jew sħubija trade-unjonistika u t-trasmissjoni ta’ data dwar is-saħħa jew il-ħajja sesswali għandu jkun ipprojbit sakemm ma jkunx strettament meħtieġ.

Artikolu 16

Korrezzjoni u tħassir ta’ data personali

1.   Meta l-Europol jittrasmetti data personali lil korp tal-UE jew parti terza, huwa għandu jiżgura li l-korp tal-UE jew il-parti terza riċevitur/riċevitriċi jintrabatu li d-data personali ser tkun korretta jew imħassra jekk jirriżulta li hija skorretta, ineżatta, m’għadhiex aġġornata jew ma kellhiex tiġi trasmessa. Fejn l-Europol jinnota li d-data personali hija skorretta, ineżatta, m’għadhiex aġġornata jew ma kellhiex tiġi trasmessa, il-korp tal-UE jew il-parti terza riċevitur/riċevitriċi għandhom minnufih jiġu nfurmati b’dan u mitluba jinnotifikaw lill-Europol li d-data ser tiġi korretta jew imħassra. Id-Direttur għandu jinforma lill-Bord ta’ Amministrazzjoni u lill-Korp Konġunt ta’ Sorveljanza dwar l-attivitajiet tal-Europol f’dan il-qasam.

2.   Kwalunkwe ftehim konkluż għandu jistipula l-obbligu ta’ korrezzjoni jew tħassir f’konformità mal-proċedura msemmija fil-paragrafu 1.

3.   Meta l-Europol jittrasmetti data personali, huwa għandu jiżgura li l-korp tal-UE jew il-parti terza riċevitur/riċevitriċi jintrabatu li d-data ser titħassar meta ma tkunx għadha meħtieġa għall-finijiet li għaliha kienet trasmessa.

KAPITOLU V

Trasmissjoni ulterjuri ta’ data lil korpi tal-UE u lil partijiet terzi

Artikolu 17

Awtoritajiet kompetenti u trasmissjoni ulterjuri

1.   It-trasmissjoni ta’ data personali mill-Europol lil Stat terz u t-trasmissjoni f’dak l-Istat għandhom ikunu ristretti għall-awtoritajiet kompetenti, li għandhom ikunu msemmija espliċitament fi kwalunkwe ftehim konkluż.

2.   Fi ftehimiet ta’ negozjati, l-Europol għandu jagħmel kull sforz biex jiżgura li, fejn possibbli, Stat terz jinnomina awtorità kompetenti waħda biex tkun il-punt ta’ kuntatt nazzjonali bejn l-Europol u l-awtoritajiet kompetenti l-oħra ta’ dak l-Istat terz.

3.   Meta jkun qed jittrasmetti data personali, l-Europol għandu jiżgura li l-korp tal-UE jew il-parti terza riċevitur/riċevitriċi jintrabtu li t-trasmissjoni ulterjuri ta’ tali data tkun limitata għall-awtoritajiet kompetenti u sseħħ taħt l-istess kondizzjonijiet bħal dawk li japplikaw għat-trasmissjoni oriġinali.

4.   Jekk ma jkunx possibbli għal Stat terż li jinnomina awtorità kompetenti waħda bħala punt ta’ kuntatt nazzjonali, il-ftehimiet jistgħu, b’mod eċċezzjonali, jipprovdu għat-trasmissjoni diretta ta’ informazzjoni mill-Europol lil awtorità kompetenti waħda jew aktar fl-Istat terz ikkonċernat.

Artikolu 18

Kondizzjonijiet għat-trasmissjoni ulterjuri

1.   L-Europol għandu jittrasmetti biss data personali lil awtorità kompetenti ta’ Stat terz jew jittrasmetti data personali lil organizzazzjoni jew korp tal-UE jekk dik l-awtorità, l-organizzazzjoni jew il-korp jaqblu li ma jikkomunikawx dik id-data personali lil korpi oħra tal-UE jew partijiet terzi, ħlief taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2.

2.   It-trasmissjoni ulterjuri ta’ data personali minn awtorità kompetenti ta’ Stat terz, ta’ organizzazzjoni jew ta’ korp tal-UE li magħha l-Europol ikkonkluda ftehim operattiv tista’ sseħħ biss:

(a)

bil-kunsens minn qabel tal-Europol, f’każijiet fejn il-korp tal-UE jew parti terza li tkun irċeviet id-data personali tkun ikkonkludiet ftehim operattiv mal-Europol; jew

(b)

b’mod eċċezzjonali, wara awtorizzazzjoni mid-Direttur, b’kont meħud tal-livell ta’ protezzjoni tad-data applikabbli lill-korp tal-UE jew lill-parti terza, jekk huwa jqis li t-trasmissjoni tad-data personali mill-korp tal-UE jew ta’ parti terza hija assolutament meħtieġa:

(i)

biex ikunu salvagwardjati l-interessi essenzjali tal-Istati Membri kkonċernati li jkunu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-objettivi tal-Europol, jew

(ii)

fl-interessi tal-prevenzjoni ta’ perikolu imminenti assoċjat mal-kriminalità jew reati terroristiċi.

3.   L-ebda trasmissjoni ulterjuri ta’ data kkomunikata lill-Europol minn Stat Membru m’għandha tkun permessa mingħajr kunsens minn qabel tal-Istat Membru kkonċernat. Id-Direttur għandu jgħarraf lill-Istat Membru kkonċernat bir-raġunijiet għat-trasmissjoni permezz ta’ korp tal-UE jew parti terza pjuttost milli permezz ta’ trasmissjoni diretta ta’ tali data.

KAPITOLU VI

Kondizzjonijiet speċifiċi għar-riċeviment ta’ informazzjoni mill-europol minn partijiet terzi

Artikolu 19

Valutazzjoni tas-sors u tal-informazzjoni

1.   Biex jiddetermina l-affidabbiltà tal-informazzjoni rċevuta mill-Europol, kif ukoll is-sors tagħha, l-Europol għandu jitlob lill-korp tal-UE jew lill-parti terza biex jevalwaw, safejn ikun possibbli, l-informazzjoni u s-sors tagħha skont il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 12 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/936/ĠAI tat-30 ta’ Novembru 2009 li jadotta r-regoli implimentattivi għar-reġistri ta’ analiżi tal-Europol (2) (ir-“Regoli għar-reġistri ta’ analiżi tal-Europol”).

2.   Jekk din l-evalwazzjoni ma tkunx provduta, l-Europol għandu jipprova, safejn ikun possibbli, jevalwa l-affidabbiltà tas-sors jew tal-informazzjoni abbażi tal-informazzjoni diġà fil-pussess tiegħu skont il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 12 tar-regoli għar-reġistri ta’ analiżi tal-Europol.

3.   Fi ftehim, il-Europol u korp tal-UE jew parti terza jistgħu jaqblu f’termini ġenerali dwar l-evalwazzjoni ta’ tipi speċifikati ta’ informazzjoni u sorsi speċifikati skont il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 12 tar-regoli għar-reġistri ta’ analiżi tal-Europol.

Artikolu 20

Korrezzjoni u tħassir ta’ informazzjoni riċevuta mill-Europol

1.   Ftehimiet għandhom jistipulaw li l-korp tal-UE jew il-parti terza għandhom jinformaw lill-Europol meta huma jikkoreġu jew iħassru informazzjoni trasmessa lill-Europol.

2.   Meta korp tal-UE jew parti terza jinformaw lill-Europol li huma kkoreġew jew ħassru l-informazzjoni trasmessa lill-Europol, l-Europol għandu jikkoreġi jew iħassar dik l-informazzjoni kif meħtieġ. L-Europol m’għandux iħassar l-informazzjoni jekk tkun għadha teħtieġ li tiġi proċessata għall-finijiet tar-reġistru ta’ analiżi kkonċernat jew, fejn l-informazzjoni hija maħżuna f’reġistru tad-data ieħor tal-Europol, l-Europol għandu interess ulterjuri fih, abbażi ta’ intelligence li hija aktar estensiva minn dik tal-korp tal-UE jew parti terza li jkun qed jittrasmetti d-data. L-Europol għandu jgħarraf lill-korp tal-UE jew lill-parti terza kkonċernata bit-tkomplija tal-ħażna ta’ dik l-informazzjoni.

3.   Jekk l-Europol ikollu raġuni biex jemmen li l-informazzjoni pprovduta mhix eżatta jew li m’għadhiex aġġornata, huwa għandu jgħarraf lill-korp tal-UE jew lill-parti terza li jkunu pprovdew l-informazzjoni u jitlob lill-korp tal-UE jew lill-parti terza biex jgħarrfu lill-Europol dwar il-pożizzjoni tagħhom dwar il-kwistjoni. Fejn l-informazzjoni hija korreġuta jew imħassra mill-Europol f’konformità mal-Artikolu 31(1) tad-Deċiżjoni Europol, l-Europol għandu jgħarraf lill-korp tal-UE jew lill-parti terza tal-provvista bil-korrezzjoni jew it-tħassir.

4.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 31 tad-Deċiżjoni Europol, informazzjoni li b’mod ċar inkisbet minn Stat terz bi ksur ovvju tad-drittijiet tal-bniedem m’għandhiex tkun ipproċessata.

5.   Il-ftehimiet għandhom jistipulaw li l-korp tal-UE jew il-parti terza għandhom jgħarrfu lill-Europol safejn possibbli f’każijiet fejn dak il-korp tal-UE jew il-parti terza għandu/għandha raġuni biex temmen li l-informazzjoni provduta mhix eżatta jew m’għadhiex aġġornata.

TITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 21

Dħul fis-seħħ

Dawn ir-regoli għandhom jidħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2010.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta’ Novembru 2009.

Ghall-Kunsill

Il-President

B. ASK


(1)  ĠU L 121, 15.5.2009. p. 37.

(2)  Ara paġna 14 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.


11.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 325/12


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2009/935/ĠAI

tat-30 ta’ Novembru 2009

li tiddetermina l-lista ta’ Stati terzi u organizzazzjonijiet li magħhom il-Europol għandu jikkonkludi ftehimiet

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/371/ĠAI tas-6 ta’ April 2009 li tistabbilixxi l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (1) (id-“Deċiżjoni Europol”) u b’mod partikolari l-Artikolu 26(1)(a) tagħha,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/934/ĠAI tat-30 ta’ Novembru 2009 li’ tadotta r-regoli implimentattivi li jirregolaw ir-relazzjonijiet tal-Europol mal-imsieħba, inkluż l-iskambju ta’ data personali u informazzjoni kklassifikata (2) u b’mod partikolari l-Artikoli 5 u 6 tagħha,

Wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Parlament Ewropew,

Billi:

(1)

Hija r-responsabbiltà tal-Kunsill, filwaqt li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata wara li jikkonsulta lill-Parlament Ewropew, li jiddetermina, f’lista, l-Istati terzi u l-organizzazzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 23(1) tad-Deċiżjoni Europol li magħhom l-Europol għandu jikkonkludi ftehimiet.

(2)

Hija r-responsabbiltà tal-Bord ta’ Amministrazzjoni li jipprepara dik il-lista.

(3)

Huwa opportun li tkun prevista proċedura li tistabbilixxi l-mod li bih Stati terzi u organizzazzjonijiet addizzjonali jistgħu jiżdiedu mal-lista ta’ Stati terzi u organizzazzjonijiet li magħhom l-Europol għandu jikkonkludi ftehimiet,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

1.   F’konformità mal-Artikolu 23(2) tad-Deċiżjoni Europol, l-Europol għandu jikkonkludi ftehimiet mal-Istati terzi u l-organizzazzjonijiet li ddaħħlu fil-lista tal-Anness għal din id-Deċiżjoni. L-Europol jista’ jagħti bidu għall-proċedura għall-konklużjoni ta’ ftehim hekk kif l-Istat terz jew l-organizzazzjoni tiddaħħal fil-lista. L-Europol għandu jagħmel dak kollu li jista’ biex jiġi konkluż ftehim ta’ kooperazzjoni ma’ Stati terzi u organizzazzjonijiet li jippermetti l-iskambju ta’ data personali, sakemm ma jkunx ġie deċiż mod ieħor mill-Bord ta’ Amministrazzjoni.

2.   L-Europol għandu jagħti prijorità lill-konklużjoni ta’ ftehimiet ta’ kooperazzjoni ma’ Stati terzi u organizzazzjonijiet li ddaħħlu fil-lista, b’kont meħud tal-bżonnijiet operattivi tal-Europol u r-riżorsi umani u finanzjarji disponibbli. Il-Bord ta’ Amministrazzjoni jista’ jipprovdi lid-Direttur bi kwalunkwe struzzjonijiet oħra dwar in-negozjar ta’ ftehim speċifiku kif iqis meħtieġ.

3.   Id-Direttur għandu jinforma lill-Bord ta’ Amministrazzjoni fuq bażi regolari dwar is-sitwazzjoni attwali tan-negozjati li jkunu għaddejjin ma’ partijiet terzi u kull sitt xhur għandu jippreżenta rapport dwar il-progress.

Artikolu 2

1.   Membru tal-Bord ta’ Amministrazzjoni jew l-Europol jista’ jipproponi li fil-lista jiżdied Stat terz jew organizzazzjoni ġdida. Meta jagħmlu hekk, huma għandhom ifissru fil-qosor il-bżonn operattiv għall-konklużjoni ta’ ftehim ta’ kooperazzjoni ma’ dak l-Istat terz jew organizzazzjoni.

2.   Il-Bord ta’ Amministrazzjoni għandu jiddeċiedi jekk jipproponix lill-Kunsill jew le biex jiżdied fil-lista dak l-Istat terz jew l-organizzazzjoni.

3.   Il-Kunsill għandu jiddeċiedi dwar iż-żieda tal-Istat terz jew l-organizzazzjoni ġdida fil-lista billi jemenda l-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2010.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta’ Novembru 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

B. ASK


(1)  ĠU L 121, 15.5.2009, p. 37.

(2)  Ara paġna 6 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.


ANNESS

Lista ta’ Stati terzi u organizzazzjonijiet li magħhom l-Europol għandu jikkonkludi ftehimiet:

1.

Stati terzi (f’ordni alfabetika):

Albanija

Awstralja

Bolivja

Bożnja-Ħerzegovina

Ċina

L-Ex Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja (FYROM)

Indja

Iżlanda

Iżrael

Kanada

Kolumbja

Kroazja

Liechtenstein

Marokk

Moldova

Monako

Montenegro

Norveġja

Perù

Russja

Serbja

Stati Uniti tal-Amerika

Turkija

Ukraina

Żvizzera

2.

Organizzazzjonijiet (f’ordni alfabetika):

ICPO-Interpol

Organizzazzjoni Dinjija tad-Dwana

Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti kontra d-Droga u l-Kriminalità (UNODC)


11.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 325/14


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2009/936/ĠAI

tat-30 ta’ Novembru 2009

li tadotta r-regoli implimentattivi għar-reġistri ta’ ħidma ta’ analiżi tal-Europol

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/371/ĠAI tas-6 ta’ April 2009 li tistabbilixxi l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (EUROPOL) (1) (id-“Deċiżjoni Europol”) u b’mod partikolari l-Artikoli 14(1) u 59(1)(b) tagħha,

Waqt li jieħu kont tal-Konvenzjoni għall-Protezzjoni ta’ Individwi fir-rigward tal-Ipproċessar Awtomatiku ta’ Data Personali, adottata mill-Kunsill tal-Ewropa fit-28 ta’ Jannar 1981,

Waqt li jieħu kont tar-Rakkomandazzjoni Nru R(87)15 tal-Kumitat tal-Ministri li tirregola l-użu ta’ data personali fis-settur tal-pulizija, adottata mill-Kunsill tal-Ewropa fis-17 ta’ Settembru 1987,

Wara li kkunsidra l-abbozz tar-regoli għar-reġistri ta’ ħidma ta’ analiżi tal-Europol ippreżentati mill-Bord ta’ Amministrazzjoni,

Wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Parlament Ewropew,

Billi hija r-responsabbiltà tal-Kunsill, waqt li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata wara li jikkonsulta lill-Parlament Ewropew, li jadotta regoli implimentattivi għar-reġistri ta’ ħidma ta’ analiżi tal-Europol (minn hawn ’il quddiem “ir-regoli”),

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

KAPITOLU I

PRINĊIPJI ĠENERALI

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dawn ir-regoli:

(a)

“data personali” tfisser kwalunkwe informazzjoni relatata ma’ persuna fiżika identifikata jew identifikabbli; “persuna identifikabbli” hija waħda li tista’ tiġi identifikata, direttament jew indirettament, b’mod partikolari b’referenza għal numru ta’ identifikazzjoni jew għal fattur wieħed jew aktar speċifiku għall-identità fiżika, fiżjoloġika, mentali, ekonomika, kulturali jew soċjali tagħha;

(b)

“reġistru ta’ ħidma ta’ analiżi” tfisser reġsitru miftuħ għall-fini ta’ analiżi, kif imsemmi fl-Artikolu 14(1) tad-Deċiżjoni Europol;

(c)

“analiżi” tfisser il-ġbir, l-ipproċessar jew l-użu ta’ data bl-għan li jgħinu f’investigazzjonijiet kriminali, skont l-Artikolu 14(2) tad-Deċiżjoni dwar l-Europol;

(d)

“parteċipanti fi grupp ta’ analiżi” tfisser analisti u persunal ieħor tal-Europol maħtur mid-Direttur, kif ukoll uffiċjali ta’ kollegament u/jew esperti mill-Istati Membri li jipprovdu l-informazzjoni jew li huma kkonċernati mill-analiżi fis-sens tal-Artikolu 14(4) tad-Deċiżjoni dwar l-Europol;

(e)

“proċessar ta’ data personali” jew “proċessar” tfisser kwalunkwe operazzjoni jew sett ta’ operazzjonijiet imwettqa fuq data personali, kemm jekk b’mezzi awtomatiċi kif ukoll jekk le, bħal kollezzjoni, reġistrar, organizzazzjoni, ħażna, adattament jew alterazzjoni, irkupru, konsultazzjoni, użu, żvelar permezz ta’ trasmissjoni, disseminazzjoni jew it-tqegħid għad-dispożizzjoni b’mod ieħor, allinjament jew kombinazzjoni, imblukkar, tħassir jew qerda.

Artikolu 2

Kamp ta’ applikazzjoni

Ir-regoli stabbiliti f’din id-Deċiżjoni għandhom japplikaw għall-ipproċessar ta’ data għall-finijiet ta’ analiżi kif imsemmi fl-Artikolu 14(1) tad-Deċiżjoni Europol.

Artikolu 3

Data fornuta għall-finijiet ta’ analiżi

1.   Skont l-Artikoli 8(2) u 14(3) tad-Deċiżjoni Europol, id-data fornuta għall-fini ta’ analiżi għandha tiġi kkomunikata f’forma strutturata jew f’forma mhux strutturata mill-unitajiet nazzjonali, jew, skont il-livell ta’ urġenza, tista’ tiġi trasmessa mill-awtoritajiet kompetenti maħturin lejn l-Europol, sabiex tiġi inkluża f’reġistru ta’ ħidma ta’ analiżi. L-Istat Membru li jforni d-data għandu jinnotifika lill-Europol dwar il-fini li għaliha qed tiġi fornuta u dwar kwalunkwe restrizzjoni fuq l-użu, it-tħassir jew il-qerda tagħha, inklużi restrizzjonijiet possibbli għall-aċċess f’termini ġenerali jew speċifiċi. Dak l-Istat Membru jista’ wkoll jinforma lill-Europol bi kwalunkwe tali restrizzjoni fi stadju ulterjuri.

L-Europol għandu jiżgura li partijiet terzi li jfornu tali data jinnotifikaw lill-Europol dwar il-fini li għaliha qed tiġi fornuta d-data u dwar kwalunkwe restrizzjoni fuq l-użu tagħha.

Wara r-riċezzjoni ta’ tali data, għandu jiġi ddeterminat mill-aktar fis possibbli sa fejn id-data għandha tiġi inkluża f’reġsitru speċifiku.

2.   Skont l-Artikolu 29(1) tad-Deċiżjoni Europol, id-data msemmija fil-paragrafu 1 għandha tibqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-Istat Membru li forniha, u għandha tkun soġġetta għal-leġislazzjoni nazzjonali ta’ dak l-Istat Membru, sakemm tkun ġiet inkluża f’reġsitru ta’ ħidma ta’ analiżi. Dan għandu jkun mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltajiet tal-Europol għad-data kif deskritt fit-tieni u t-tielet subparagrafi.

L-Europol għandu jkun responsabbli biex jiżgura li tali data tkun tista’ tiġi kkonsultata biss mill-Istati Membri li jkunu fornewha, jew analisti u persunal ieħor tal-Europol maħtur mid-Direttur skont l-Artikolu 14(2)(a) tad-Deċiżjoni Europol, għall-fini li jiġi ddeterminat jekk id-data tistax tiġi inkluża f’reġsitru ta’ ħidma ta’ analiżi.

Jekk l-Europol, wara li ssir valutazzjoni tad-data fornuta, ikollu raġuni biex jassumi li din m’hijiex preċiża jew mhux aġġornata, huwa għandu jgħarraf lill-Istat Membru li forniha.

3.   Id-data li, wara li ssir valutazzjoni, ma tintgħażilx għall-inklużjoni f’reġistru ta’ ħidma ta’ analiżi, kif ukoll ir-reġistri f’forma ta’ karta u dokumenti li jkun fihom data li tkun ġiet inkluża f’tali reġistru, għandom jibqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Istat Membru li forna d-data skont l-Artikolu 29(1) tad-Deċiżjoni Europol, u għandha tkun soġġetta għal-leġislazzjoni nazzjonali tiegħu. Dan għandu jkun mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltajiet tal-Europol kif deskritti fid-Deċiżjoni Europol.

L-Europol għandu jkun responsabbli biex jiżgura li d-data, ir-reġistri f’forma ta’ karta u d-dokumenti msemmija fl-ewwel subparagrafu jinħażnu b’mod separat mir-reġistri ta’ ħidma ta’ analiżi, u jistgħu jiġu kkonsultati biss mill-Istati Membri li jkunu fornew id-data, jew analisti u persunal ieħor tal-Europol maħtur mid-Direttur skont l-Artikolu 14(2)(a) tad-Deċiżjoni Europol, għall-finijiet ta’:

(a)

l-inklużjoni suċċessiva tagħhom f’reġsitru ta’ ħidma ta’ analiżi;

(b)

l-ivverifikar dwar jekk id-data li diġà ġiet inkluża f’reġistru ta’ analiżi hijiex preċiża u rilevanti; jew

(c)

l-ivverifikar dwar jekk ir-rekwiżiti li jinsabu f’dawn ir-regoli jew fid-Deċiżjoni tal-Europol ġewx sodisfatti.

Tali data tista’ tiġi kkonsultata wkoll fl-interessi tas-suġġett tad-data li jeħtieġ protezzjoni. F’dan il-każ, id-data għandha tintuża biss bil-kunsens tal-individwu kkonċernat.

Tali data, reġistri u dokumenti f’forma ta’ karta għandhom jiġu rritornati lill-Istat Membru li jkun fornihom, jew jitħassru jew jinqerdu, meta ma jkunux meħtieġa aktar għall-finijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu. Fi kwalunkwe każ dawn għandhom jitħassru jew jinqerdu wara l-għeluq ta’ reġistru ta’ ħidma ta’ analiżi.

4.   Meta d-data msemmija fil-paragrafu 1 tkun ġiet fornuta minn parti terza, l-Europol għandu jkun responsabbli għall-iżgurar li l-prinċipji stabbiliti f’dan l-Artikolu jiġu applikati għal tali data billi jiġu segwiti r-regoli stabbiliti skont l-Artikolu 26 tad-Deċiżjoni Europol.

Artikolu 4

Proċessar ta’ data

1.   Fejn ikun meħtieġ sabiex jinkiseb l-objettiv stabbilit fl-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni Europol, id-data personali msemmija fl-Artikoli 5 u 6 ta’ dawn ir-regoli tista’ tiġi proċessata mill-Europol sakemm tkun adegwata, preċiża, rilevanti, u mhux eċċessiva fir-rigward tal-fini tar-reġistru ta’ ħidma ta’ analiżi li tkun inkluża fih, u bil-kondizzjoni li tinħażen għal mhux aktar minn dak li huwa meħtieġ għal din il-fini. Il-bżonn ta’ ħażna kontinwata tad-data għall-fini tar-reġistru ta’ ħidma ta’ analiżi għandha tiġi riveduta regolarment skont l-Artikolu 7 ta’ dawn ir-regoli u l-Artikolu 20 tad-Deċiżjoni Europol.

2.   Kull Stat Membru involut fi proġett ta’ analiżi għandu jiddeċiedi, skont il-leġislazzjoni nazzjonali tiegħu, dwar kemm hu jista’ jforni tali data, kif speċifikat fl-Artikolu 14(3) tad-Deċiżjoni Europol.

Artikolu 5

Ordnijiet biex jinfetħu reġistri ta’ ħidma ta’ analiżi

1.   F’kull ordni biex jinfetaħ reġistru ta’ ħidma ta’ analiżi, kif imsemmi fl-Artikolu 16 tad-Deċiżjoni Europol, id-Direttur għandu jispeċifika liema mill-kategoriji ta’ data personali elenkati fl-Artikolu 6 ta’ dawn ir-regoli huma kkunsidrati neċessarji għall-fini tar-reġistru ta’ ħidma ta’ analiżi kkonċernat.

2.   Id-Direttur għandu jispeċifika wkoll fl-ordni msemmi fil-paragrafu 1 jekk id-data li tiżvela oriġini razzjali jew etnika, opinjonijiet politiċi, twemmin reliġjuż jew filosofiku jew sħubija trade-unjonistika u d-data dwar is-saħħa jew il-ħajja sesswali għandhiex tiġi inkluża fir-reġsitru ta’ ħidma ta’ analiżi taħt il-kategoriji elenkati fl-Artikolu 6, u għaliex tali data hija kkunsidrata strettament meħtieġa għall-finijiet tar-reġistru ta’ ħidma ta’ analiżi kkonċernat. Tali data tista’ tiġi pproċessata biss meta tkun qed tiġi ssupplimentata data personali oħra li tkun diġà ġiet inkluża f’dak ir-reġistru.

Meta d-data msemmija fl-ewwel subparagrafu tirrigwarda kategoriji ta’ persuni msemmija fl-Artikolu 6(3) sa 6(6), għandhom jiġu inklużi mal-ordni biex jinfetaħ ir-reġistru, ir-raġunijiet speċifiċi għal tali talba, u tali data għandha tiġi pproċessata biss fuq talba espliċita ta’ żewġ Stati Membri jew aktar li jkunu qed jipparteċipaw fil-proġett ta’ analiżi. Id-data kkonċernata għandha titħassar meta ma tkunx aktar meħtieġa għall-finijiet li għalihom tkun inħażnet.

3.   L-ordnijiet tal ftuħ ta’ reġistru ta’ ħidma ta’ analiżi, inklużi emendi sussegwenti għal dan, għandhom jiġu stabbiliti skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 16 tad-Deċiżjoni Europol.

Artikolu 6

Data personali fir-reġistri ta’ ħidma ta’ analiżi

1.   Kull meta data personali tinħażen f’reġistri ta’ ħidma ta’ analiżi, għandha tiżdied nota li tirreferi għall-kategorija ta’ persuni li fuqha tinħażen id-data.

2.   Il-kategoriji ta’ data personali li ġejjin, inkluż data amministrattiva assoċjata, jistgħu jiġu pproċessati fuq il-kategoriji ta’ persuni msemmija fl-Artikolu 14(1)(a) tad-Deċiżjoni Europol:

(a)

Dettalji personali:

1.

Kunjom attwali u preċedenti

2.

Isem attwali u preċedenti

3.

Kunjom ta’ xebba

4.

Isem il-missier (fejn meħtieġ għall-fini ta’ identifikazzjoni)

5.

Isem l-omm (fejn meħtieġ għall-fini ta’ identifikazzjoni)

6.

Sess

7.

Data tat-twelid

8.

Post tat-twelid

9.

Nazzjonalità

10.

Stat ċivili

11.

Psewdonimu

12.

Laqam

13.

Isem assunt jew falz

14.

Residenza u/jew domiċilju attwali u ta’ qabel

(b)

Deskrizzjoni fiżika:

1.

Deskrizzjoni fiżika

2.

Karatteristiċi distintivi (marki/ċikatriċi/tattwaġġi eċċ.)

(c)

Mezzi ta’ identifikazzjoni:

1.

Dokumenti ta’ identità/liċenzja tas-sewqan

2.

Numri tal-karta tal-identità nazzjonali/tal-passaport

3.

Numru ta’ identifikazzjoni nazzjonali/numru tas-sigurtà soċjali, jekk applikabbli

4.

Immaġnijiet viżivi u informazzjoni oħra dwar l-apparenza

5.

Informazzjoni ta’ identifikazzjoni forensika bħal marki tas-swaba’, profil tad-DNA (stabbilit mill-parti non-kodifikanti tad-DNA), profil tal-vuċi, grupp tad-demm, informazzjoni dentali

(d)

Impjieg u ħiliet:

1.

Impjieg u xogħol attwali

2.

Impjieg u xogħol preċedenti

3.

Edukazzjoni (skola/università/professjonali)

4.

Kwalifiki

5.

Ħiliet u oqsma oħra ta’ għarfien (lingwa/oħrajn)

(e)

Informazzjoni ekonomika u finanzjarja:

1.

Data finanzjarja (kontijiet u kodiċijiet bankarji, karti ta’ kreditu eċċ.)

2.

Assi fi flus kontanti

3.

Titoli azzjonarji/assi oħrajn

4.

Data dwar il-proprjetà

5.

Rabtiet ma’ kumpanniji

6.

Kuntatti bankarji u ta’ kreditu

7.

Pożizzjoni fiskali

8.

Informazzjoni oħra li turi l-ġestjoni tal-affarijiet finanzjarji ta’ persuna

(f)

Data dwar l-imġiba:

1.

Stil ta’ ħajja (bħal infiq aktar milli wieħed jippermetti) u rutina

2.

Ċaqliq

3.

Postijiet iffrekwentati

4.

Armi u strumenti perikolużi oħra

5.

Rata ta’ perikolożità

6.

Riskji speċifiċi bħall-probabbiltà ta’ ħarba, l-użu ta’ aġenti doppji, ir-rabtiet ma’ persunal tal-infurzar tal-liġi

7.

Xejriet u profili relatati mal-kriminalità

8.

Abbuż mid-droga

(g)

Kuntatti u assoċjati, inkluż it-tip u n-natura tal-kuntatt jew assoċjazzjoni

(h)

Mezzi ta’ komunikazzjoni użati, bħal telefon (fiss/mobbli), fax, pager, posta elettronika, indirizzi postali, konnessjoni(jiet) tal-Internet

(i)

Mezzi ta’ trasport użati, bħal vetturi, dgħajjes, inġenji tal-ajru, inkluża informazzjoni li tidentifika dawn il-mezzi ta’ trasport (numri ta’ reġistrazzjoni)

(j)

Informazzjoni relatata ma’ attivitajiet kriminali li dwarhom l-Europol għandha kompetenza taħt l-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni Europol:

1.

Kundanni preċedenti

2.

Involviment suspettat f’attivitajiet kriminali

3.

Modi operandi

4.

Mezzi li ġew jew jistgħu jiġu użati biex jitħejjew u/jew jitwettqu reati

5.

Sħubija fi gruppi/organizzazzjonijiet kriminali u pożizzjoni fil-grupp/organizzazzjoni

6.

Rwol fl-organizzazzjoni kriminali

7.

Medda ġeografika ta’ attivitajiet kriminali

8.

Materjal miġbur matul investigazzjoni, bħal vidjo u immaġnijiet fotografiċi

(k)

Referenzi għal bażijiet ta’ data oħra li fihom hemm maħżuna informazzjoni dwar il-persuna:

1.

Europol

2.

Aġenziji tal-pulizija/doganali

3.

Aġenziji oħra ta’ infurzar

4.

Organizzazzjonijiet internazzjonali

5.

Entitajiet pubbliċi

6.

Entitajiet privati

(l)

Informazzjoni dwar persuni ġuridiċi assoċjati ma’ data msemmija fil-punti (e) u (j):

1.

Ħatra tal-persuna ġuridika

2.

Post

3.

Data u post ta’ stabbiliment

4.

Numru ta’ reġistrazzjoni amministrattiv

5.

Forma ġuridika

6.

Kapital

7.

Qasam ta’ attività

8.

Sussidjarji nazzjonali u internazzjonali

9.

Diretturi

10.

Rabtiet ma’ banek.

3.   “Kuntatti u assoċjati”, kif imsemmi fl-Artikolu 14(1)d tad-Deċiżjoni Europol, huma persuni li permezz tagħhom hemm raġuni suffiċjenti biex wieħed jemmen li l-informazzjoni, li tirreferi għall-persuni msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu u li hija rilevanti għall-analiżi, tista’ tinkiseb bil-kondizzjoni li mhumiex inklużi f’waħda mill-kategoriji ta’ persuni msemmija fil-paragrafi 2, 4, 5 jew 6. “Kuntatti” huma dawk il-persuni li jkollhom kuntatt sporadiku ma’ persuni msemmija fil-paragrafu 2. “Assoċjati” huma dawk il-persuni li għandhom kuntatt regolari ma’ persuni msemmija fil-paragrafu 2.

Fir-rigward tal-kuntatti u l-assoċjati, id-data skont il-paragrafu 2 tista’ tinħażen kif ikun meħtieġ, bil-kondizzjoni li jkun hemm raġuni biex wieħed jassumi li tali data hija meħtieġa għall-analiżi tar-rwol ta’ tali persuni bħala kuntatti jew assoċjati.

F’dan il-kuntest, għandu jiġi osservat dan li ġej:

(a)

ir-relazzjoni ta’ dawn il-persuni mal-persuni imsemmija fl-Artikolu 14(1)(a) tad-Deċiżjoni Europol għandha tiġi ċċarata malajr kemm jista’ jkun;

(b)

jekk tirriżulta infondata l-assunzjoni li teżisti relazzjoni bejn dawn il-persuni u l-persuni msemmija fl-Artikolu 14(1)(a) tad-Deċiżjoni Europol, id-data għandha titħassar mingħajr dewmien;

(c)

jekk tali persuni jiġu suspettati li wettqu reat li għalih l-Europol għandu kompetenza taħt l-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni Europol, jew li ġew ikkundannati għal tali reat, jew jekk ikun hemm indikazzjonijiet fattwali jew motivazzjonijiet raġonevoli taħt il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat biex wieħed jemmen li ser iwettqu tali reat, id-data kollha skont il-paragrafu 2 tista’ tinħażen;

(d)

data dwar il-kuntatti u l-assoċjati tal-kuntatti kif ukoll data dwar il-kuntatti u l-assoċjati ta’ assoċjati m’għandhiex tinħażen, bl-eċċezzjoni ta’ data dwar it-tip u n-natura tal-kuntatti jew l-assoċjazzjonijiet tagħhom mal-persuni msemmija fil-paragrafu 2;

(e)

jekk kjarifika skont il-punti preċedenti mhijiex possibbli, dan għandu jiġi kkunsidrat meta tittieħed deċiżjoni dwar il-ħtieġa u l-limitu ta’ ħażna għal analiżi ulterjuri.

4.   Fir-rigward ta’ persuni li, kif imsemmi fl-Artikolu 14(1)(c) tad-Deċiżjoni Europol, kienu l-vittmi ta’ wieħed mir-reati li qed jiġu kkunsidrati jew li, ċerti fatti jagħtu lok biex wieħed jemmen, li jistgħu jkunu l-vittmi ta’ tali reat, id-data msemmija fil-paragrafu 2(a)(1) sa 2(c)(3) ta’ dan l-Artikolu, kif ukoll il-kategoriji ta’ data li ġejjin, tista’ tinħażen:

(a)

Data tal-identifikazzjoni tal-vittma;

(b)

Raġuni għal vittimizzazzjoni;

(c)

Ħsara (fiżika/finanzjarja/psikoloġika/oħra);

(d)

Jekk l-anonimità għandhiex tiġi ggarantita;

(e)

Jekk hijiex possibbli parteċipazzjoni fi smigħ tal-qorti;

(f)

Informazzjoni relatata mal-kriminalità provduta minn jew permezz ta’ persuni msemmija fl-Artikolu 14(1)(c) tad-Deċiżjoni Europol, inkluża informazzjoni dwar ir-relazzjoni tagħhom ma’ persuni oħra, fejn meħtieġ, biex jiġu identifikati l-persuni kif imsemmija fl-Artikolu 12(1) tad-Deċiżjoni Europol.

Data oħra skont il-paragrafu 2 tista’ tinħażen kif ikun meħtieġ, bil-kondizzjoni li jkun hemm raġuni biex wieħed jassumi li hija meħtieġa għall-analiżi tar-rwol ta’ persuna bħala vittma jew vittma potenzjali.

Id-data li mhix meħtieġa għal kwalunkwe analiżi ulterjuri għandha titħassar.

5.   Fir-rigward ta’ persuni li, kif imsemmi fl-Artikolu 14(1)(b) tad-Deċiżjoni Europol, jistgħu jissejħu biex jixhdu f’investigazzjoni f’rabta mar-reati taħt konsiderazzjoni jew fi proċeduri kriminali sussegwenti, id-data msemmija fil-paragrafu 2(a)(1) sa 2(c)(3) ta’ dan l-Artikolu, kif ukoll il-kategoriji ta’ data li jikkonformaw mal-kriterji li ġejjin, tista’ tinħażen:

(a)

informazzjoni relatata mal-kriminalità provduta minn tali persuni, inkluża informazzjoni dwar ir-relazzjoni tagħhom ma’ persuni oħra inklużi fir-reġistru ta’ ħidma ta’ analiżi;

(b)

jekk l-anonimità għandhiex tiġi ggarantita;

(c)

jekk il-protezzjoni għandhiex tiġi ggarantita u minn min;

(d)

identità ġdida;

(e)

jekk hijiex possibbli parteċipazzjoni fi smigħ tal-qorti.

Data oħra skont il-paragrafu 2 tista’ tinħażen kif ikun meħtieġ, bil-kondizzjoni li jkun hemm raġuni biex wieħed jassumi li hija meħtieġa għall-analiżi tar-rwol ta’ tali persuni bħala xhieda.

Id-data li mhix meħtieġa għal kwalunkwe analiżi ulterjuri għandha titħassar.

6.   Fir-rigward ta’ persuni li, kif imsemmija fl-Artikolu 14(1)(e) tad-Deċiżjoni Europol, jistgħu jipprovdu informazzjoni dwar ir-reati kriminali taħt konsiderazzjoni, id-data msemmija fil-paragrafu 2(a)(1) sa 2(c)(3) ta’ dan l-Artikolu tista’ tinħażen, kif ukoll il-kategoriji ta’ data li jikkonformaw mal-kriterji li ġejjin:

(a)

dettalji personali kodifikati;

(b)

tip ta’ informazzjoni fornuta;

(c)

jekk l-anonimità għandhiex tiġi ggarantita;

(d)

jekk il-protezzjoni għandhiex tiġi ggarantita u minn min;

(e)

identità ġdida;

(f)

jekk hijiex possibbli parteċipazzjoni fi smigħ tal-qorti;

(g)

esperjenzi negattivi;

(h)

rikumpens (finanzjarji/favuri).

Data oħra skont il-paragrafu 2 tista’ tinħażen kif ikun meħtieġ, bil-kondizzjoni li jkun hemm raġuni biex wieħed jassumi li hija meħtieġa għall-analiżi tar-rwol ta’ tali persuni bħala informaturi.

Id-data li mhix meħtieġa għal kwalunkwe analiżi ulterjuri għandha titħassar.

7.   Jekk, fi kwalunkwe mument matul analiżi, isir ċar abbażi ta’ indikazzjonijiet serji u korroborattivi li persuna inkluża f’reġistru ta’ ħidma ta’ analiżi għandha titqiegħed taħt kategorija differenti ta’ persuni, kif definit f’dan l-Artikolu, mill-kategorija li ġiet mqegħda fiha dik il-persuna inizjalment, l-Europol jista’ jipproċessa biss id-data fuq dik il-persuna li hija permessa taħt dik il-kategorija l-ġdida, u d-data l-oħra kollha għandha titħassar.

Jekk, abbażi ta’ tali indikazzjonijiet, isir ċar li persuna għandha tiġi inkluża f’żewġ kategoriji differenti jew aktar kif definit f’dan l-Artikolu, id-data kollha permessa taħt tali kategoriji tista’ tiġi pproċessata mill-Europol.

Artikolu 7

Limiti ta’ żmien għall-eżami u t-tul ta’ żmien tal-ħażna

1.   Meta tittieħed deċiżjoni dwar jekk id-data personali għandhiex tkompli tinħażen taħt l-Artikolu 6 ta’ dawn ir-regoli, skont l-Aritkolu 20 tad-Deċiżjoni Europol, għandhom jiġu vvalutati l-interessi tal-Europol fit-twettiq tal-kompiti tiegħu fir-rigward tal-interessi leġittimi f’termini ta’ protezzjoni tad-data tal-persuna li għaliha tirreferi d-data maħżuna.

Il-ħtieġa għal ħażna kontinwata tad-data personali kollha inkluża fir-reġistru ta’ ħidma ta’ analiżi għandha tiġi riveduta, skont l-Artikolu 20 tad-Deċiżjoni Europol, mhux aktar tard minn tliet snin wara d-dħul jew l-aħħar reviżjoni tad-data. Minkejja din ir-reviżjoni, il-ħtieġa għal ħażna kontinwata għandha tiġi riveduta jekk jinħolqu ċirkostanzi li jissuġġerixxu li d-data jkollha titħassar jew tiġi kkoreġuta.

Ir-reviżjoni għandha tieħu kont tal-ħtieġa li d-data tinżamm fid-dawl tal-konklużjoni ta’ investigazzjoni ta’ każ partikolari; deċiżjoni ġudizzjarja finali - b’mod partikolari liberazzjoni, ordni ta’ rijabilitazzjoni, kundanna esegwita u amnestija - l-età tas-suġġett tad-data u l- kategoriji partikolari ta’ data.

2.   Skont l-Artikolu 16(3) tad-Deċiżjoni Europol, l-Europol għandu jirrevedi l-ħtieġa għall-kontinwazzjoni ta’ reġistru ta’ ħidma ta’ analiżi. Abbażi ta’ dik ir-reviżjoni, għandha titieħed deċiżjoni mid-Direttur dwar il-kontinwazzjoni tar-reġistru jew l-għeluq tiegħu. Il-Bord ta’ Amministrazzjoni u l-Awtorità Konġunta ta’ Kontroll għandhom minnufih jiġu mgħarrfin mid-Direttur bl-elementi fir-reġistru li jiġġustifikaw il-ħtieġa stretta għat-tkomplija tiegħu.

3.   Fejn il-proċedimenti kriminali kontra persuni msemmija fl-Artikolu 6(2) jiġu konklużi, mingħajr il-possibbiltà ta’ appell, jew b’deċiżjoni tal-qorti jew b’mod ieħor, u dik id-deċiżjoni tiġi notifikata lill-Europol mill-Istat Membru jew parti terza kkonċernata, l-Europol għandu jivverifika jekk id-data affettwata b’tali deċiżjoni tistax xorta tinħażen, tiġi modifikata jew użata. Jekk jista’ jiġi assunt mir-raġunijiet għad-deċiżjoni jew minn intelligence oħra li l-persuna kkonċernata ma kkommettietx, jew ma kkommettietx b’mod illegali r-reat, jew jekk ir-raġunijiet għad-deċiżjoni jħallu din il-mistoqsija miftuħa, id-data affettwata b’din id-deċiżjoni għandha titħassar, sakemm ma jkunx hemm raġunijiet sostanzjali biex jiġi assunt li għadha rilevanti għall-fini tar-reġsitru ta’ ħidma ta’ analiżi. F’dak il-każ, l-informazzjoni li tikkonċerna d-deċiżjoni tal-qorti għandha tinżdied mad-data diġà inkluża fir-reġistru. Barra minn hekk, din id-data tista’ tiġi pproċessata u miżmuma biss b’rispett dovut għall-kuntest u d-dikjarazzjoni tad-deċiżjoni msemmija hawn fuq u għad-drittijiet li tagħti lill-persuna kkonċernata.

4.   Id-data personali ma tistax tinżamm għal perijodu itwal minn dak imsemmi fl-Artikolu 20(1) tad-Deċiżjoni Europol. Fejn, bħala konsegwenza tal-kontinwazzjoni tar-reġistru ta’ analiżi, id-data li tikkonċerna persuni msemmija fl-Artikolu 6(3) sa 6(6) tinħażen f’reġistru għal perijodu li jaqbeż il-ħames snin, l-Awtorità Konġunta ta’ Kontroll imsemmija fl-Artikolu 34(1) tad-Deċiżjoni Europol għandha tiġi mgħarrfa kif meħtieġ.

5.   Jekk, matul ir-reviżjoni tal-attivitajiet tal-Europol mill-Awtorità Konġunta ta’ Kontroll jiġi skopert li d-data personali qed tinżamm bi ksur ta’ dawn ir-regoli, l-Awtorità Konġunta ta’ Kontroll għandha tgħarraf lid-Direttur b’dan kif tħoss li jkun meħtieġ, skont l-Artikolu 34(4) tad-Deċiżjoni Europol.

Meta l-Awtorità Konġunta ta’ Kontroll, skont l-Aritkolu 34(4) tad-Deċiżjoni Europol, tkun irreferiet kwistjoni li tirrigwarda l-ħażna, l-ipproċessar jew l-użu ta’ data personali lill-Bord ta’ Amministrazzjoni, it-trasmissjoni tad-data kkonċernata għandha tiġi projbita mingħajr l-awtorizzazjoni minn qabel tal-Bord ta’ Amministrazzjoni. F’każijiet eċċezzjonali, id-Direttur jista’ jawtorizza t-trasmissjoni ta’ dik id-data qabel l-approvazzjoni tal-Bord ta’ Amministrazzjoni, fejn dan ikun ikkunsidrat assolutament meħtieġ għas-salvagwardja tal-interessi essenzjali tal-Istati Membri kkonċernati li jkunu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-objettivi tal-Europol, jew fl-interess tal-prevenzjoni ta’ periklu imminenti assoċjat ma’ kriminalità jew ma’ reati terroristiċi. F’tali każijiet, l-awtorizzazzjoni mid-Direttur għandha tiġi stabbilita f’dokument, li għandu jintbagħat lill-Bord ta’ Amministrazzjoni u lill-Awtorità Konġunta ta’ Kontroll.

Artikolu 8

Assoċjazzjoni ta’ partijiet terzi

L-Europol jista’ jassoċja esperti ta’ istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji, kif imsemmi fl-Artikolu 22(1) tad-Deċiżjoni Europol, u esperti ta’ Stati terzi u organizzazjonijiet, kif imsemmi fl-Artikolu 23(1) ta’ dik id-Deċiżjoni, mal-attivitajiet ta’ grupp ta’ analiżi taħt il-kondizzjonijiet imniżżla fl-Artikolu 14(8) ta’ dik id-Deċiżjoni.

Id-Direttur għandu jikkonkludi arranġament ma’ kwalunkwe waħda mill-entitajiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu skont ir-regoli li jirregolaw tali arranġamenti, kif determinat mill-Bord ta’ Amministrazzjoni. Id-dettalji ta’ dawn l-arranġamenti għandhom jintbagħtu lill-Bord ta’ Amministrazzjoni u lill-Awtorità Konġunta ta’ Kontroll. L-Awtorità Konġunta ta’ Kontroll tista’ tindirizza kwalunkwe kumment li tqis meħtieġ lill-Bord ta’ Amministrazzjoni.

Artikolu 9

Ġbir u analiżi ta’ data

Id-data maħżuna f’reġistri għal finijiet ta’ analiżi għandha tiġi differenzjata skont il-grad ta’ valutazzjoni tas-sors u l-livell ta’ preċiżjoni jew affidabbiltà tal-informazzjoni, skont l-Artikolu 11. Id-data bbażata fuq il-fatti għandha tiġi differenzjata mid-data bbażata fuq opinjonijiet jew valutazzjonijiet personali.

Artikolu 10

Protezzjoni interna tad-data

Id-Direttur għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jiżgura konformità ma’ dawn ir-regoli u ma’ dispożizzjonijiet oħrajn għall-protezzjoni tad-data. Għal dan l-għan, id-Direttur għandu jfittex il-parir tal-Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Data, kif imsemmi fl-Artikolu 28 tad-Deċiżjoni Europol.

KAPITOLU II

KLASSIFIKAZZJONI

Artikolu 11

Klassijiet ta’ reġistri ta’ ħidma ta’ analiżi

Ir-reġistri ta’ ħidma ta’ analiżi jistgħu jkunu:

(a)

ġenerali jew strateġiċi, fejn l-objettiv huwa li tiġi proċessata informazzjoni rilevanti dwar problema partikolari jew li jiġu żviluppati jew imtejba inizjattivi mill-awtoritajiet kompetenti, kif definiti fl-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni Europol;

(b)

operattivi, fejn lobjettiv huwa li tinkiseb informazzjoni dwar waħda jew aktar mill-attivitajiet kriminali msemmija fl-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni Europol, li tirrigwarda każ, persuna jew organizzazzjoni, sabiex jinbdew, jiġu assistiti jew jintemmu, skont l-Artikolu 14(2) tad-Deċiżjoni Europol, investigazzjonijiet bilaterali jew multilaterail ta’ natura internazzjonali, bil-kondizzjoni li zewġ Stati Membri jew aktar ikunu fost il-partijiet ikkonċernati.

Artikolu 12

Valutazzjoni tas-sors u tal-informazzjoni

1.   Is-sors ta’ informazzjoni li joriġina minn Stat Membru għandu jiġi valutat kemm jista’ jkun mill-Istat Membru li jforni l-informazzjoni bl-użu tal-kodiċijiet għall-evalwazzjoni tas-sors li ġejjin:

(A)

:

fejn ma hemm l-ebda dubju dwar l-awtentiċità, l-affidabbiltà u l-kompetenza tas-sors, jew jekk l-informazzjoni hija fornuta minn sors li ta prova li huwa affidabbli fissitwazzjonijiet kollha;

(B)

:

fejn l-informazzjoni hija fornuta minn sors li f’ħafna mis-sitwazzjonijiet ta prova li mhuwiex affidabbli;

(C)

:

fejn l-informazzjoni hija fornuta minn sors li f’ħafna mis-sitwazzjonijiet ta prova li mhuwiex affidabbli;

(X)

:

fejn l-affidabbiltà tas-sors ma tistax tiġi valutata.

2.   L-informazzjoni li toriġina minn Stat Membru għandha tiġi valutata kemm jista’ jkun mill-Istat Membru li jforni l-informazzjoni abbażi tal-affidabbiltà tagħha bl-użu tal-kodiċijiet għall-evalwazzjoni ta’ informazzjoni li ġejjin:

(1)

:

informazzjoni li mhemmx dubju dwar il-preċiżjoni tagħha;

(2)

:

informazzjoni magħrufa personalment mis-sors iżda li mhijiex magħrufa personalment mill-uffiċjal li qed jgħaddiha;

(3)

:

informazzjoni li mhijiex magħrufa personalment mis-sors iżda korroborata minn informazzjoni oħra diġà rreġistrata;

(4)

:

informazzjoni li mhijiex magħrufa personalment mis-sors u li ma tistax tiġi korroborata.

3.   Jekk l-Europol, abbażi ta’ informazzjoni diġà fil-pussess tiegħu, jasal għal konklużjoni li l-valutazzjoni teħtieġ tiġi korretta, huwa għandu jinforma lill-Istat Membru kkonċernat u jfittex li jilħaq qbil dwar emenda għall-valutazzjoni. L-Europol m’għandux jibdel il-valutazzjoni mingħajr tali qbil.

4.   Jekk l-Europol jirċievi data jew informazzjoni minn Stat Membru mingħajr valutazzjoni, l-Europol għandu jipprova kemm jista’ jkun jivvaluta l-affidabbiltà tas-sors jew tal-informazzjoni abbażi ta’ informazzjoni diġà fil-pussess tiegħu. Il-valutazzjoni tad-data u l-informazzjoni speċifika għandha ssir bi qbil mal-Istat Membru fornitur. Stat Membru u l-Europol jistgħu jilħqu qbil ukoll f’termini ġenerali dwar il-valutazzjoni ta’ tipi speċifikati ta’ data u sorsi speċifikati. Il-Bord ta’ Amministrazzjoni għandu jiġi mgħarraf dwar tali qbil ġenerali. Jekk id-data tkun ġiet fornuta lill-Europol abbażi ta’ tali qbil ġenerali, dan għandu jiġi nnotat mad-data.

Jekk ma jintlaħaq l-ebda qbil f’każ speċifiku, jew ma jeżisti l-ebda qbil f’termini ġenerali, l-Europol għandu jevalwa l-informazzjoni jew id-data u għandu jattribwixxi lil tali informazzjoni jew data l-kodiċi għall-evalwazzjoni (X) u (4), imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 rispettivament.

5.   Jekk l-Europol jirċievi data jew informazzjoni minn parti terza, dan l-Artikolu għandu japplika kif meħtieġ.

6.   Fejn l-informazzjoni inkluża f’reġistru ta’ ħidma ta’ analiżi hija r-riżultat ta’ analiżi, l-Europol għandu jivvaluta tali informazzjoni skont dan l-Artikolu, u fi qbil mal-Istati Membri li jipparteċipaw fl-analiżi.

KAPITOLU III

REGOLI GĦALL-UŻU TAR-REĠISTRI TA’ ĦIDMA TA’ ANALIŻI U D-DATA TA’ ANALIŻI

Artikolu 13

Ftuħ ta’ reġsitri ta’ ħidma ta’ analiżi

1.   Ir-reġsitri ta’ ħidma ta’ analiżi għandhom jinfetħu fuq l-inizjattiva tal-Europol jew fuq it-talba tal-Istati Membri li jfornu d-data, skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 16 tad-Deċiżjoni Europol.

2.   Il-Bord ta’ Amministrazzjoni jista’ jistieden lir-rappreżentanti tal-Awtorità Konġunta ta’ Kontroll biex jieħdu sehem fid-diskussjonijiet tiegħu dwar l-ordnijiet li jinfetħu reġistri ta’ ħidma ta’ analiżi.

3.   Skont l-Artikolu 16(2) tad-Deċiżjoni Europol, l-attivitajiet ta’ analiżi u d-disseminazzjoni ta’ riżultati ta’ analiżi jistgħu jinbdew minnufih wara li r-reġistri ta’ analiżi jkun infetaħ. Fil-każ li l-Bord ta’ Amministrazzjoni jagħti struzzjonijiet lid-Direttur tal-Europol sabiex jemenda ordni ta’ ftuħ jew jagħlaq ir-reġistru skont l-Artikolu 16(4) tad-Deċiżjoni Europol, id-data li ma tistax tkun inkluża fir-reġistru, jew, jekk ir-reġistru għandu jingħalaq, id-data kollha li tinsab f’dak ir-reġistru, għandha titħassar minnufih.

4.   Jekk, matul analiżi, isir meħtieġ li tiġi emendata l-ordni li tiftaħ reġsitru ta’ ħidma ta’ analiżi, il-proċeduri deskritti fl-Artikolu 16 tad-Deċiżjoni Europol u dan l-Artikolu għandhom japplikaw kif meħtieġ.

Artikolu 14

Ksib ta’ data

1.   Skont l-Artikolu 14(2)(b) tad-Deċiżjoni Europol, il-ksib ta’ data mill-parteċipanti tal-proġett ta’ analiżi għandu jkun permess biss wara li huma jkunu ġew akkreditati mill-Europol u wara taħriġ dwar l-obbligi speċifiċi tagħhom taħt il-qafas legali tal-Europol.

2.   Skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 14(2) tad-Deċiżjoni Europol, il-parteċipanti kollha tal-grupp ta’ analiżi jistgħu jiksbu data mir-reġistrufajl. Il-grupp ta’ analiżi għandu jiddeċiedi b’mod unanimu dwar safejn jista’ jsir tali ġbir u kwalunkwe kondizzjoni u restrizzjoni li japplikaw.

Artikolu 15

Trasmissjoni ta’ data jew informazzjoni miżmuma f’reġistri ta’ ħidma ta’ analiżi

1.   It-trasmissjoni ta’ data personali li tinsab f’resġistri ta’ ħidma ta’ analiżi lil kwalunkwe Stat Membru jew parti terza għandha tiġi rreġistrata fir-reġistru kkonċernat.

F’kollaborazzjoni mal-Istat Membru jew il-parti terza li pprovdiet id-data, l-Europol għandu, fejn ikun meħtieġ u sa mhux aktar tard mill-mument tat-trasmissjoni, jivverifika li d-data hija preċiża u konsistenti mad-Deċiżjoni Europol.

Il-komunikazzjonijiet kollha għandhom jindikaw, kemm jista’ jkun, deċiżjonijiet ġudizzjarji, kif ukoll deċiżjonijiet li mhux ser issir prosekuzzjoni. Qabel ma tiġi trasmessa data bbażata fuq opinjonijiet jew valutazzjonijiet personali u qabel ma jiġi indikat il-livell ta’ preċiżjoni jew affidabbiltà, tali data għandha tiġi verifikata f’kooperazzjoni mal-Istat Membru jew parti terza li fornietha.

L-Istat Membru riċevitur għandu jgħarraf lill-Istat Membru li qed jittrasmetti d-data, fuq talba ta’ dan tal-aħħar, bl-użu li jkun sar mid-data trasmessa u r-riżultati li nkisbu sussegwentement, fejn il-leġislazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru riċevitur tippermetti dan.

Jekk ikun hemm xi restrizzjonijiet dwar l-użu ta’ data taħt l-Artikolu 19 tad-Deċiżjoni Europol, tali restrizzjonijiet għandhom jiġu rreġistrati mad-data, u r-riċevituri tar-riżultati ta’ analiżi għandhom jiġu mgħarrfa dwar dan.

2.   Skont l-Artikolu 14(7) tad-Deċiżjoni Europol, f’dawk il-każijiet fejn l-Europol isib, wara l-mument ta’ inklużjoni ta’ data f’reġistru ta’ ħidma ta’ analiżi, li dik id-data tirrigwarda persuna jew oġġett li dwarha diġà tkun iddaħħlet fir-reġistru data preżentata minn Stat Membru ieħor jew minn parti terza, kull Stat Membru kkonċernat jew parti terza kkonċernata għandhom jiġu mgħarrfa minnufih bil-konnessjoni identifikata.

Artikolu 16

Proċeduri ta’ kontroll

Sabiex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti ta’ sigurtà tad-data mniżżla fl-Artikolu 35 tad-Deċiżjoni Europol u biex tiġi provduta assigurazzjoni għall-ipproċessar sigur ta’ data fit-tifsira ta’ dawn ir-regoli, il-Bord ta’ Amministrazzjoni għandu jakkredita s-sistema ta’ analiżi, skont l-Artikolu 8 tar-Regoli dwar il-Konfidenzjalità tal-Informazzjoni tal-Europol adottati permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/…/ĠAI tat-30 ta’ Novembru 2009 (2) wara konsultazzjoni minn qabel mal-Kumitat ta’ Sigurtà, kif previst mill-Artikolu 4(2) ta’ dawk ir-regoli. L-akkreditazzjoni għandha tingħata abbażi ta’ Rekwiżiti ta’ Sigurtà Speċifiċi għas-Sistema u dokumentazzjoni oħra dwar is-sigurtà meqjusa meħtieġa mill-Bord ta’ Amministrazzjoni.

Artikolu 17

Użu u ħażna tad-data ta’ analiżi u tar-riżultati tal-analiżi

1.   Id-data personali u r-riżultati tal-analiżi kollha trasmessi minn reġistru ta’ ħidma ta’ analiżi jistgħu jintużaw biss skont il-fini tar-reġistru jew biex jiġu prevenuti u miġġielda forom serji oħra ta’ kriminalità, u għandhom ikunu f’konformità ma’ kwalunkwe restrizzjoni dwar l-użu kif speċifikat minn Stat Membru abbażi tal-Artikolu 19(2) tad-Deċiżjoni Europol. Id-data msemmija fl-Aritkolu 5(2) ta’ dawn ir-regoli tista’ tiġi trasmessa biss bi qbil mal-Istat Membru li forna tali data.

2.   Wara li reġistru ta’ ħidma ta’ analiżi jingħalaq, id-data kollha li tinsab f’dak ir-reġistru għandha tinħażen mill-Europol f’reġistru separat, li għandu jkun aċċessibbli biss għall-finijiet ta’ kontroll intern jew estern. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 20(4) tad-Deċiżjoni Europol, tali data m’għandhiex tinżamm għal aktar minn 18-il xahar wara li jingħalaq ir-reġistru ta’ ħidma ta’ analiżi.

3.   Ir-riżultati ta’ reġistru ta’ ħidma ta’ analiżi jistgħu jinħażnu mill-Europol f’forma elettronika għal perijodu massimu ta’ tliet snin mid-data li fiha jingħalaq ir-reġistru kkonċernat, bilkondizzjoni li jkunu maħżuna f’reġistru separat, u li ma tiżdied l-ebda data ġdida magħhom. Wara dan il-perijodu, ir-riżultati jistgħu jinħażnu biss fil-forma ta’ dokument f’forma ta’ karta.

Artikolu 18

Interkonnessjoni ta’ reġistri u komunikazzjoni bejn ir-reġistri

1.   Fejn isir apparenti li l-informazzjoni li tinsab f’reġistru ta’ ħidma ta’ analiżi tista’ wkoll tkun rilevanti għal reġistri ta’ ħidma ta’ analiżi differenti, għandhom jiġu segwiti l-proċeduri li ġejjin:

(a)

fejn tiġi proposta l-interkonnessjoni kompleta tal-informazzjoni f’żewġ reġistri, għandu jiġi stabbilit reġistru ġdid li jkun fih l-informazzjoni kollha fiż-żewġ reġistri skont l-Artikolu 16 tad-Deċiżjoni Europol. Id-deċiżjoni li ż-żewġ reġistri jiġu interkonnessi għandha ssir mill-parteċipanti kollha f’kull wieħed mir-reġistri oriġinali. F’dak il-każ, ir-reġistri oriġinali għandhom jingħalqu;

(b)

fejn parti mill-informazzjoni f’reġistru wieħed hija rilevanti għal fajl ieħor, il-fornituri ta’ dik l-informazzjoni għandhom jiddeċiedu jekk din l-informazzjoni tistax tiġi kkomunikata lir-reġistru tal-aħħar jew le.

2.   Fiċ-ċirkostanzi msemmija fil-paragrafu 1, il-limiti ta’ żmien għar-reviżjoni tad-data komunikata minn reġistru ta’ analiżi ta’ ħidma għal ieħor m’għandhiex tkun affettwata minn tali trasferiment.

Artikolu 19

Mezzi tekniċi ġodda

Mezzi tekniċi ġodda għall-ipproċessar ta’ data għal finijiet ta’ analiżi jistgħu jiġu introdotti biss jekk ikunu ġew adottati l-miżuri raġonevoli kollha biex jiġi żgurat li l-użu tagħhom huwa konsistenti mar-regoli dwar il-protezzjoni ta’ data personali applikabbli għall-Europol. Id-Direttur għandu jikkonsulta lill-Awtorità Konġunta ta’ Kontroll minn qabel fil-każijiet kollha fejn l-introduzzjoni ta’ tali mezzi tekniċi toħloq problemi għall-applikazzjoni ta’ dawn ir-regoli ta’ protezzjoni ta’ data.

KAPITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 20

Reviżjoni tar-regoli

Sal-1 ta’ Jannar 2013, dawn ir-regoli għandhom jiġu evalwati taħt is-superviżjoni tal-Bord ta’ Amministrazzjoni.

Kwalunkwe proposta għal emendi għal dawn ir-regoli għandha tiġi kkunsidrata mill-Bord ta’ Amministrazzjoni bil-ħsieb tal-adozzjoni tagħha mill-Kunsill skont il-proċedura prevista fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 14(1) tad-Deċiżjoni Europol.

Artikolu 21

Dħul fis-seħħ

Dawn ir-regoli għandhom jidħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2010.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta’ Novembru 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

B. ASK


(1)  ĠU L 121, 15.5.2009, p. 37.

(2)  Għadha mhux pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.


V Atti adottati mill-1 ta' Diċembru 2009 taħt it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat Euratom

ATTI LI L-PUBBLIKAZZJONI TAGĦHOM HIJA OBBLIGATORJA

11.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 325/23


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1205/2009

tal-10 ta’ Diċembru 2009

li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-11 ta’ Diċembru 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Diċembru 2009.

Għall-Kummissjoni, f’isem il-President,

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

AL

50,4

MA

51,8

TN

90,9

TR

64,0

ZZ

64,3

0707 00 05

EG

155,5

MA

49,3

TR

72,7

ZZ

92,5

0709 90 70

MA

51,4

TR

121,0

ZZ

86,2

0805 10 20

AR

70,4

MA

48,8

TR

60,1

ZA

61,3

ZZ

60,2

0805 20 10

MA

74,1

ZZ

74,1

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

HR

54,0

IL

75,3

TR

75,1

ZZ

68,1

0805 50 10

TR

76,0

ZZ

76,0

0808 10 80

CA

65,1

CN

131,4

MK

23,6

US

88,2

ZZ

77,1

0808 20 50

CN

47,8

US

129,6

ZZ

88,7


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


11.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 325/25


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1206/2009

tal-10 ta’ Diċembru 2009

li ma jagħti l-ebda rifużjoni għat-trab tal-ħalib xkumat fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta bir-Regolament (KE) Nru 619/2008

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u partikolarment l-Artikolu 164(2) tiegħu flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 619/2008 tas-27 ta’ Ġunju 2008 li jiftaħ sejħa permanenti għall-offerti dwar ir-rifużjoni tal-esportazzjoni għal ċerti prodotti tal-ħalib (2) jipprovdi stedina permanenti għall-offerti.

(2)

Skont l-Artikolu 6 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1454/2007 tal-10 ta’ Diċembru 2007 li jistipula regoli komuni biex tkun stabbilita proċedura ta’ offerta għall-iffissar ta’ rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni għal ċerti prodotti agrikoli (3) u wara stħarriġ tal-offerti mressqa b’risposta għas-sejħa għall-offerti, jeħtieġ li ma tingħata l-ebda rifużjoni għall-perjodu tat-tressiq tal-offerti li jintemm fit-8 ta’ Diċembru 2009.

(3)

Il-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli ma tax opinjoni tiegħu fil-limitu tażżmien stabbilit mill-president tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fil-kuntest tas-sejħa permanenti għall-offerti stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 619/2008 għall-perjodu ta' tressiq li jintemm fit-8 ta’ Diċembru 2009, ma ngħatat l-ebda rifużjoni għall-prodott u għad-destinazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 1(c) u fl-Artikolu 2 tar-Regolament imsemmi.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-11 ta’ Diċembru 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Diċembru 2009.

Għall-Kummissjoni, f’isem il-President,

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 168, 28.6.2008, p. 20.

(3)  ĠU L 325, 11.12.2007, p. 69.


11.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 325/26


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1207/2009

tal-10 ta’ Diċembru 2009

li jiffissa l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS [dwar l-OKS Unika]) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 143 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 614/2009 tas-7 ta’ Lulju 2009 fuq is-sistema komuni għall-kummerċ fl-ovalbumin u l-lactalbumin (2), u partikolarment l-Artikolu 3(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1484/95 (3) stipula r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tas-sistema tad-dazji addizzjonali fuq l-importazzjoni u stipula l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd.

(2)

Minn kontrolli regolari tal-informazzjoni li tipprovdi l-bażi għad-determinazzjoni tal-prezzijiet rappreżentattivi għall-prodotti tas-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd kif ukoll għall-albumina tal-bajd, jirriżulta li l-prezzijiet rappreżentattivi għall-importazzjoni ta’ ċerti prodotti għandhom ikunu emendati biex jitqiesu l-varjazzjonijiet fil-prezzijiet skont l-oriġini. Jeħtieġ għalhekk li jiġu ppublikati prezzijiet rappreżentattivi.

(3)

Fid-dawl tas-sitwazzjoni tas-suq, jeħtieġ li din l-emenda tiġi applikata malajr kemm jista’ jkun.

(4)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 1484/95 għandu jinbidel bl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ dakinhar tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Diċembru 2009.

Għall-Kummissjoni, f’isem il-President,

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 181, 14.7.2009, p. 8.

(3)  ĠU L 145, 29.6.1995, p. 47.


ANNESS

għar-Regolament tal-Kummissjoni tal-10 ta’ Diċembru 2009 li jiffissa l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95

“ANNESS I

Kodiċi NM

Deżinjazzjoni tal-merkanzija

Prezz rappreżentattiv

(f'EUR/100 kg)

Garanzija msemmija fl-Artikolu 3(3)

(f'EUR/100 kg)

Oriġini (1)

0207 12 10

Karkassi tat-tiġieġ preżentazzjoni 70 %, iffriżati

77,0

4

AR

0207 12 90

Karkassi tat-tiġieġ preżentazzjoni 65 %, iffriżati

115,1

1

BR

104,8

4

AR

0207 14 10

Qatgħat dissussati ta’ sreidak jew ta' tiġieġ, iffriżati

194,8

33

BR

185,9

37

AR

280,9

6

CL

0207 14 50

Sdieri tat-tiġieġ, iffriżati

195,0

5

BR

0207 14 60

Koxox tat-tiġieġ, iffriżati

107,4

11

BR

94,5

15

AR

0207 25 10

Karkassi tat-tiġieġ preżentazzjoni 80 %, iffriżati

157,1

1

BR

0207 27 10

Qatgħat dissussati tad-dundjani, iffriżati

248,4

15

BR

283,3

4

CL

0408 11 80

Isfra tal-bajd

341,4

0

AR

0408 91 80

Bajd imnixxef bla qoxra

349,9

0

AR

1602 32 11

Preparazzjonijiet nejjin ta’ sriedak u tiġieġ

225,7

18

BR


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi ‘ZZ’ jirrappreżenta ‘oriġini oħra’.”


11.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 325/28


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1208/2009

tal-10 ta’ Diċembru 2009

li jiffissa r-rifużjonijiet għall-esportazzjoni fis-settur tal-bajd

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS [dwar l-OKS Unika]) (1), u partikolarment l-aħħar inċiż tal-Artikolu 164(2) u l-Artikolu 170 tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 162(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, id-differenza bejn il-prezzijiet fis-suq dinji tal-prodotti msemmija fil-parti XIX tal-Anness I għar-Regolament imsemmi u l-prezzijiet fil-Komunità tista' tkun koperta minn rifużjoni fuq l-esportazzjoni.

(2)

Fid-dawl tal-qagħda attwali fis-suq tal-laħam tat-tjur, jeħtieġ li jiġu ffissati rifużjonijiet għall-esportazzjoni f'konformità mar-regoli u l-kriterji pprovduti fl-Artikoli 162 sa 164, 167, 169 u 170 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(3)

L-Artikolu 164(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jipprovdi li r-rifużjonijiet jistgħu jvarjaw skond id-destinazzjoni, speċjalment fejn dan ikun meħtieġ minħabba fis-sitwazzjoni tas-suq dinji, il-ħtiġijiet speċifiċi ta' ċerti swieq, jew l-obbligi li jirriżultaw minn ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 300 tat-Trattat.

(4)

Ir-rifużjonijiet ma għandhomx jingħataw ħlief għall-prodotti awtorizzati għall-moviment ħieles fil-Komunità u li jissodisfaw l-esiġenzi tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 852/2004 tad-29 ta' April 2004 dwar l-iġjene tal-oġġetti tal-ikel (2), dawk tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) tad-29 ta' April 2004 li jistabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta' iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (3), kif ukoll il-kundizzjonijiet ta' mmarkar definiti bil-punt A tal-Anness XIV tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(5)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Il-prodotti li jibbenefikaw mir-rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni pprovduti fl-Artikolu 164 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u l-ammonti ta' dawn ir-rifużjonijiet huma speċifikati fl-Anness għal dan ir-Regolament, bir-riserva tal-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 1(2).

2.   Il-prodotti eliġibbli għal rifużjoni skont l-Artikolu 1(1) jeħtiġilhom ikunu jissodisfaw l-esiġenzi tar-Regolamenti (KE) Nru 852/2004 u (KE) Nru 853/2004, u partikolarment jeħtiġilhom ikunu ppreparati fi stabbiliment approvat u jkunu jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' mmarkar tal-identifikazzjoni stabbiliti fl-Anness II, is-Sezzjoni I, tar-Regolament (KE) Nru 853/2004, kif ukoll dawk definiti fil-punt A tal-Anness XIV tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-11 ta’ Diċembru 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Diċembru 2009.

Għall-Kummissjoni, f’isem il-President,

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 1.

(3)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55.


ANNESS

Ir-rifużjonijiet tal-esportazzjoni fis-settur tal-bajd, applikabbli sa mill-11 ta’ Diċembru 2009

Kodiċi tal-prodott

Destinazzjoni

Unità tal-kejl

Ammont tar-rifużjonijiet

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 biċċa

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 biċċa

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

18,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

84,72

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

53,67

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: Il-kodiċijiet tal-prodotti kif ukoll il-kodiċijiet tad-destinazzjonijiet serje “A ” huma ddefiniti skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3846/87 (ĠU L 366, 24.12.1987, p. 1), kif emendat.

Id-destinazzjonijiet l-oħra huma ddefiniti kif ġej:

E09

Il-Kuwajt, il-Baħrejn, l-Oman, il-Qatar, l-Emirati Għarab Magħquda, il-Jemen, Ħong Kong, ir-Russja, it-Turkija.

E10

Il-Korea t’Isfel, il-Ġappun, il-Malażja, it-Tajlandja, it-Tajwan, il-Filippini.

E19

Id-destinazzjonijiet kollha, għajr l-Iżvizzera, u l-gruppi E09 , E10 .


11.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 325/30


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1209/2009

tal-10 ta’ Diċembru 2009

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1159/2009 li jiffissa d-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali mill-1 ta’ Diċembru 2009

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1249/96 tat-28 ta' Ġunju 1996 dwar regoli ta' applikazzjoni (dazju ta' importazzjoni fis-settur taċ-ċereali) għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1766/92 (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 2(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Id-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali li huma applikabbli mill-1 ta’ Diċembru 2009 ġew iffissati bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1159/2009 (3).

(2)

Ġaladarba l-medja kkalkulata tad-dazji tal-importazzjoni varjat b’EUR 5/t mid-dazju ffissat, jeħtieġ li jsir aġġustament korrispondenti tad-dazji tal-importazzjoni ffissati bir-Regolament (KE) Nru 1159/2009.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 1159/2009 għandu jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi I u II għar-Regolament (KE) Nru 1159/2009 huma mibdula bit-test li jidher fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ dakinhar tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-11 ta’ Diċembru 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Diċembru 2009.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 161, 29.6.1996, p. 125.

(3)  ĠU L 314, 1.12.2009, p. 3.


ANNESS I

Dazji tal-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 136(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 applikabbli mill-11 ta’ Diċembru 2009

Kodiċi NK

Isem tal-merkanziji

Dazju tal-importazzjoni (1)

(EUR/t)

1001 10 00

QAMĦ iebes ta' kwalità għolja

0,00

ta' kwalità medja

0,00

ta' kwalità baxxa

8,78

1001 90 91

QAMĦ għaż-żrigħ

0,00

ex 1001 90 99

QAMĦ komuni ta' kwalità għolja, minbarra dak li hu taż-żrigħ

0,00

1002 00 00

SEGALA

32,76

1005 10 90

QAMĦIRRUM għaż-żrigħ minbarra dak ibridu

17,53

1005 90 00

QAMĦIRRUM minbarra dak taż-żrigħ (2)

17,53

1007 00 90

SORGU f'żerriegħa minbarra dik ibrida taż-żrigħ

32,76


(1)  Għall-prodotti li jaslu fil-Komunità mill-Oċean Atlantiku jew mill-Kanal ta' Suez (l-Artikolu 2(4) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96) l-importatur jista' jibbenefika minn tnaqqis ta' dazju ta':

EUR 3 kull tunnellata, jekk il-port fejn jsir il-ħatt jinsab fil-baħar Mediterran, jew ta'

EUR 2 kull tunnellata, jekk il-port fejn isir il-ħatt jinsab fl-Irlanda, fir-Renju Unit, fid-Danimarka, fl-Estonja, fil-Latvja, fil-Litwanja, fil-Polonja, fil-Finlandja, fl-Iżvezja jew fuq il-kosta Atlantika tal-Peniżola Iberika.

(2)  L-importatur jista' jibbenefika minn tnaqqis fiss ta' EUR 24 kull tunnellata jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2(5) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96 huma sodisfatti.


ANNESS II

Fatturi għall-kalkolu tad-dazji fl-Anness I

30.11.2009-9.12.2009

(1)

Medji fuq il-perjodu ta' referenza msemmi fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96:

(EUR/t)

 

Qamħ (1)

Qamħirrum

Qamħ iebes kwalità għolja

Qamħ iebes, kwalità medja (2)

Qamħ iebes kwalità baxxa (3)

Xgħir

Borża

Minnéapolis

Chicago

Kwotazzjoni

152,42

103,68

Prezz FOB USA

131,77

121,77

101,77

78,87

Tariffa fuq il-Golf

14,49

Tariffa fuq l-Għadajjar il-Kbar

13,89

(2)

Medji fuq il-perjodu ta' referenza msemmi fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96:

Merkanzija/Spejjeż Il-Golf tal-Messiku–Rotterdam

22,95  EUR/t

Merkanzija/Spejjeż L-Għadajjar il-Kbar–Rotterdam:

46,83  EUR/t


(1)  Tariffa pożittiva ta' EUR 14/t inkorporata [l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96].

(2)  Tariffa negattiva ta' EUR 10/t [l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96].

(3)  Tariffa negattiva ta' EUR 30/t [l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96].


11.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 325/33


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1210/2009

tal-10 ta’ Diċembru 2009

li jistipula r-rati tar-rifużjonijiet applikabbli għall-bajd u l-isfar tal-bajd esportati fil-forma ta’ oġġetti li ma jaqgħux taħt l-Anness I tat-Trattat

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l- OKS) (1), u b’ mod partikolari l-Artikolu 164(2) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 162(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jipprovdi li d-differenza bejn il-prezzijiet fin-negozju internazzjonali għall-prodotti li ssir referenza għalihom fl-Artikolu 1(1)(s) u elenkati fil-Parti XIX tal-Anness I ta’ dak ir-Regolament u l-prezzijiet fil-Komunità jistgħu jaqgħu taħt rifużjoni fuq l-esportazzjoni fejn dawk l-oġġetti huma esportati fil-forma ta’ oġġetti elenkati fil-Parti V tal-Anness XX ta’ dak ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1043/2005 tat-30 ta' Ġunju 2005 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93 dwar is-sistema tal-għoti ta’ rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni fuq ċerti prodotti agrikoli esportati fil-forma ta’ oġġetti mhux koperti mill-Anness I tat-Trattat, u l-kriterji għat-twaqqif ta’ ammont ta’ tali rifużjonijiet (2), jispeċifika l-prodotti li għalihom rata ta’ rifużjoni għandha tiġi stabbilita u li għandha tiġi applikata meta dawn il-prodotti huma esportati fil-forma ta’ oġġetti mniżżla fil-forma ta’ oġġetti elenkati fil-Parti V tal-Annexss XX tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(3)

Skont l-Artikolu 14(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1043/2005, ir-rata ta’ rifużjoni għal kull 100 kilogramma għal kull wieħed mill-prodotti bażiċi inkwistjoni tkun stabbilita għal perjodu ta’ żmien tal-istess tul bħal dawk li għalihom rifużjonijiet huma stabbiliti għall-istess prodotti li huma esportati fi stat mhux ipproċessat.

(4)

L-Artikolu 11 tal-Ftehim dwar l-Agrikoltura konkluża taħt l-Uruguay Round jistipula li r-rifużjoni fuq l-esportazzjoni għal prodott li jinstab f’oġġett ma jistax jaqbeż ir-rifużjoni applikabbli għal dak il-prodott meta esportat mingħajr ipproċessar ulterjuri.

(5)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-rati tar-rifużjoni applikabbli għall-prodotti bażiċi mniżżla fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1043/2005 fl-Artikolu 1(1)(s) tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, u esportati fil-forma ta’ oġġetti mniżżla fil-Parti V tal-Anness XX tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, għandhom ikunu stabbiliti kif stipulati fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-11 ta’ Diċembru 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Diċembru 2009.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

Heinz ZOUREK

Direttur Ġenerali għall-Intrapriża u l-Industrija


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 172, 5.7.2005, p. 24.


ANNESS

rati ta’ rifużjonijiet applikabbli mill-11 ta’ Diċembru 2009 tal-bajd u l-isfar tal-bajd esportati fil-forma ta’ oġġetti li ma jaqgħux taħt l-Anness ta’ dan it-Trattat

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Destinazzjoni (1)

Rata tar-rifużjoni

0407 00

Bajd ta’ l-għasafar, fil-qoxra, frisk, ippreservat jew imsajjar:

 

 

– Tat-tjur:

 

 

0407 00 30

– – Oħra:

 

 

(a)

Fuq esportazzjoni ta’ ovalbumin tal-kodiċi NM 3502 11 90 u 3502 19 90

02

0,00

03

18,00

04

0,00

(b)

Fuq esportazzjoni ta’ oġġetti oħra

01

0,00

0408

Bajd ta’ l-għasafar, mhux fil-qoxra u l-isfar tal-bajd, friski, imnixxfa, imsajra permezz tal-fwar jew mgħollija fl-ilma, magħmula f’forma, iffriżati jew ippreservati mod ieħor, kemm jekk ikun fihom zokkor miżjud jew sustanza oħra li tagħti ħlewwa u kemm jekk le:

 

 

– L-isfar tal-bajd:

 

 

0408 11

– – Imnixxef:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Tajjeb għall-konsum uman:

 

 

mhux miżjud bi ħlewwa

01

84,72

0408 19

– – Oħra:

 

 

– – – Tajjeb għall-konsum uman:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Likwidu:

 

 

Mhux miżjud bi ħlewwa

01

42,53

ex 0408 19 89

– – – – Iffriżat:

 

 

mhux miżjud bi ħlewwa

01

42,53

– Oħra:

 

 

0408 91

– – Imnixxef:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Tajjeb għall-konsum uman:

 

 

mhux miżjud bi ħlewwa

01

53,67

0408 99

– – Oħra:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Tajjeb għall-konsum uman:

 

 

mhux miżjud bi ħlewwa

01

9,00


(1)  Id-destinazzjonijiet huma dawn li ġejjin:

01

Pajjiżi terzi. Għall-Iżvizzera u l-Lichtenstein dawn ir-rati m’humiex applikabbli għall-prodotti imniżżla fit-tabelli I u II tal-Protokoll Nru 2 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera tat-22 ta’ Lulju 1972,

02

Il-Kuwajt, il-Baħrejn, l-Oman, il-Qatar, l-Emirati Għarab Magħquda, il-Jemen, it-Turkija, Ħong Kong SAR, u r-Russja,

03

Il-Korea ta’ Isfel, il-Ġappun, il-Malażja, it-Tajlandja, it-Tajwan u l-Filippini,

04

kull destinazzjoni ħlief l-Iżvizzera u dawk ta’ 02 u 03.


ATTI LI L-PUBBLIKAZZJONI TAGĦHOM MHIJIEX OBBLIGATORJA

11.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 325/35


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tal-1 ta’ Dicembru 2009

li temenda r-Regoli ta’ Proċedura tiegħu

(2009/937/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 240(3) tiegħu,

Billi:

(1)

It-Trattat ta’ Lisbona jġib ħafna emendamenti fl-operat tal-Kunsill u tal-Presidenza tiegħu, tibdil fl-istruttura tal-Kunsill, kif ukoll fit-tipoloġija tal-atti ġuridiċi tal-Unjoni u fit-tmexxija tal-proċedura tal-adozzjoni tal-atti, b’distinzjoni partikolari bejn l-atti leġislattivi u dawk mhux leġislattivi.

(2)

Għalhekk, ir-Regoli ta’ Proċedura adottati fil-15 ta’ Settembru 2006 (1) għandhom jiġu sostitwiti minn Regoli ta’ Proċedura bl-emendamenti meħtieġa bħala l-implementazzjoni tat-Trattat ta’ Lisbona,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Ir-Regoli ta’ Proċedura tal-Kunsill tal-15 ta’ Settembru 2006 għandhom jiġu sostitwiti mid-dispożizzjonijiet li jinsabu fl-Anness.

B’deroga mill-Artikolu 2(2) tal-Anness III tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Kunsill, iċ-ċifri ta’ popolazzjonijiet inseriti minn din id-Deċiżjoni fl-Artikolu 1 tal-imsemmi Anness għandhom japplikaw mill-1 ta’ Diċembru 2009 sal-31 ta’ Diċembru 2010.

Artikolu 2

Konformement mal-Protokoll dwar l-irwol tal-Parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 3(3) tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Kunsill hekk kif adottati minn din id-Deċiżjoni għandu japplika għall-abbozzi ta’ atti leġislattivi adottati u trasmessi lilhom mill-jum li fih jidħol fis-seħħ it-Trattat ta’ Lisbona.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha jkollha effett fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Hija għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Diċembru 2009

Għall-Kunsill

Il-President

B. ASK


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/683/KE, Euratom tat-15 ta’ Settembru 2006 li tadotta r-Regoli ta’ Proċedura tal-Kunsill (ĠU L 285, 16.10.2006, p. 47).


ANNESS

REGOLI TA’ PROĊEDURA TAL-KUNSILL

Artikolu 1

Dispożizzjonijiet ġenerali avviż u post tal-laqgħat

1.   Il-Kunsill għandu jiltaqa’ meta jiġi msejjaħ mill-President tiegħu fuq inizjattiva tiegħu jew fuq talba ta’ xi wieħed mill-membri tiegħu jew tal-Kummissjoni (1).

2.   Seba’ xhur qabel il-bidu tas-semestru kkonċernat, għal kull konfigurazzjoni tal-Kunsill u wara l-konsultazzjonijiet adegwati, il-Presidenza għandha tgħarraf bid-dati li hija tipprevedi għal laqgħat li l-Kunsill se jkollu jagħmel sabiex iwettaq il-ħidma leġislattiva tiegħu jew jieħu deċiżjonijiet operattivi. Dawn id-dati għandhom jidhru f’dokument uniku li japplika għall-konfigurazzjonijiet kollha tal-Kunsill.

3.   Il-Kunsill għandu jkollu s-sede tiegħu fi Brussell. Matul ix-xhur ta’ April, Ġunju u Ottubru, il-Kunsill għandu jkollu l-laqgħat tiegħu fil-Lussemburgu (2).

F’ċirkostanzi eċċezzjonali u għal raġunijiet debitament ġustifikati, il-Kunsill jew il-Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti tal-gvernijiet tal-Istati Membri (Coreper), filwaqt li jaġixxi unanimament, jista’ jiddeċiedi li laqgħa tal-Kunsill tinżamm x’imkien ieħor.

4. (3)   Il-Presidenza tal-Kunsill, bl-eċċezzjoni tal-konfigurazzjoni tal-Affarijiet Barranin, għandha tiġi eżerċitata minn gruppi prestabbiliti ta’ tliet Stati Membri għal perijodu ta’ 18-il xahar. Dawn il-gruppi għandhom ikunu ffurmati fuq bażi ta’ rotazzjoni ndaqs bejn l-Istati Membri, li tieħu kont tad-diversità tagħhom u tal-bilanċ ġeografiku fi ħdan l-Unjoni.

Kull membru tal-grupp għandu jippresjedi f’rotazzjoni, għal perijodu ta’ sitt xhur, il-presidenza tal-konfigurazzjonijiet kollha tal-Kunsill, minbarra l-konfigurazzjoni tal-Affarijiet Barranin. Il-membri l-oħra tal-grupp għandhom jassistu lill-Presidenza fir-responsabbiltajiet tagħha kollha, abbażi ta’ programm komuni. Il-Membri tal-grupp jistgħu jiddeċiedu dwar arranġamenti alternattivi bejniethom.

5.   Id-deċiżjonijiet adottati mill-Kunsill jew il-Coreper skont ir-regoli ta’ proċedura attwali għandhom jiġu adottati b’maġġoranza sempliċi, ħlief jekk il-Coreper jipprevedi arranġament ieħor għall-vot.

Fir-Regoli ta’ Proċedura attwali, ħlief għal dispożizzjoni speċifika, ir-referenzi għall-presidenza jew għall-president għandhom japplikaw għal kull persuna li tippresjedi l-presidenza ta’ waħda mill-konfigurazzjonijiet tal-Kunsill, jew fejn meħtieġ, ta’ waħda mill-korpi preparatorji tiegħu.

Artikolu 2

Konfigurazzjonijiet tal-Kunsill, rwol tal-konfigurazzjoni tal-Kunsill tal-Affarijiet Ġeneral u rwol tal-konfigurazzjoni tal-Kunsill tar-Relazzjonijiet Esterni u programmazzjoni

1.   Il-Kunsill jista’ jiltaqa’ f’konfigurazzjonijiet differenti, skont is-suġġetti ttrattati. Il-lista tal-konfigurazzjonijiet tal-Kunsill, apparti dawk tal-Affarijiet Ġenerali u l-Affarijiet Barranin għandha tiġi adottata mill-Kunsill Ewropew li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata (4). Il-lista tal-konfigurazzjonijiet tal-Kunsill tinsab fl-Anness I.

2.   Il-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali għandu jiżgura l-konsistenza fil-ħidma tal-konfigurazzjonijiet differenti tal-Kunsill. Huwa għandu jħejji l-laqgħat tal-Kunsill Ewropew u jiżgura s-segwitu tagħhom mal-President tal-Kunsill Ewropew u l-Kummissjoni (5). Huwa għandu jkun responsabbli għall-koordinazzjoni ġenerali tal-linji ta’ politika, il-kwistjonijiet istituzzjonali u amministrattivi, id-dokumenti orizzontali li jaffetwaw ħafna mil-linji ta’ politika tal-Unjoni, bħall-qafas finanzjarju pluriennali u t-tkabbir, kif ukoll kwalunkwe dokument mibgħut lilu mill-Kunsill Ewropew, rigward regoli operattivi għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja.

3.   L-arranġamenti ta’ tħejjija għal-laqgħat tal-Kunsill Ewropew huma previsti mill-Artikolu 3 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Kunsill Ewropew, kif ġej:

a)

Għall-finijiet tat-tħejjija prevista fl-Artikolu 2(2) tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Kunsill Ewropew, mill-anqas erba’ ġimgħat qabel kull laqgħa ordinarja tal-Kunsill Ewropew prevista fl-Artikolu 1(1) tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Kunsill Ewropew, il-President tiegħu, f’koperazzjoni mill-qrib mal-membru tal-Kunsill Ewropew li jirrappreżenta l-Istat Membru li jkollu l-Presidenza ta’ sitt xhur tal-Kunsill u mal-President tal-Kummissjoni, għandu jippreżenta lill-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali abbozz ta’ aġenda annotata.

Il-kontributi minn konfigurazzjonijiet oħrajn tal-Kunsill għall-ħidma tal-Kunsill Ewropew għandhom jintbagħtu lill-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali mhux aktar tard minn ġimagħtejn qabel il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew.

Il-President tal-Kunsill Ewropew, f’koperazzjoni mill-qrib kif previst fl-ewwel subparagrafu, għandu jħejji abbozz ta’ linji gwida għall-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew u, skont il-każ, l-abbozzi ta’ konklużjonijiet u l-abbozzi ta’ deċiżjonijiet tal-Kunsill Ewropew, li għandhom ikunu diskussi fil-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali.

L-aħħar laqgħa tal-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali għandha ssir fil-ħamest ijiem li jippreċedu l-laqgħa tal-Kunsill Ewropew. Fid-dawl ta’ dan l-aħħar dibattitu, il-President tal-Kunsill Ewropew għandu jistabbilixxi l-aġenda provviżorja.

b)

Ħlief għal raġunijiet urġenti u imprevedibbli relatati, pereżempju, ma’ ġrajjiet kurrenti internazzjonali, l-ebda konfigurazzjoni oħra jew korp preparatorju ieħor tal-Kunsill ma jistgħu jiddiskutu suġġett ippreżentat lill-Kunsill Ewropew bejn il-laqgħa tal-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali, li fi tmiemha tkun stabbilita l-aġenda provviżorja tal-Kunsill Ewropew u l-laqgħa tal-Kunsill Ewropew.

c)

Il-Kunsill Ewropew għandu jadotta l-aġenda tiegħu fil-bidu tal-laqgħa tiegħu.

Bħala regola ġenerali, il-punti fuq l-aġenda għandhom jiġu eżaminati qabel, konformement mad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu.

4.   Il-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali, b’kooperazzjoni mal-Kummissjoni, għandu jiżgura l-koerenza u l-kontinwità tal-ħidma tal-konfigurazzjonijiet differenti tal-Kunsill fil-qafas ta’ programmazzjoni pluriennali konformement mal-paragrafu 6 (6).

5.   Il-Kunsill tal-Affarijiet Barranin għandu jfassal l-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea skont il-linji gwida strateġiċi stabbiliti mill-Kunsill Ewropew u jiżgura li l-azzjoni esterna tal-Unjoni tkun konsistenti (7). Huwa għandu jkun responsabbli għat-twettiq tal-azzjoni esterna kollha tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri l-politika estera u ta’ sigurtà komuni, il-politika ta’ sigurtà u difiża komuni, il-politika kummerċjali komuni, kif ukoll il-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-għajnuna umanitarja.

Il-Kunsill tal-Affarijiet Barranin għandu jkun ippresjedut mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni, li jista’, fejn meħtieġ, jiġi sostitwit mill-membru ta’ din il-konfigurazzjoni li tirrappreżenta l-Istat Membru li jeżerċita l-presidenza ta’ sitt xhur tal-Kunsill. (8)

6.   Għal kull perijodu ta’ 18-il xahar, il-grupp stabbilit minn qabel ta’ tliet Stati Membri li jiżguraw il-presidenza tal-Kunsill waqt dan il-perijodu konformement mal-Artikolu 1(4), ifasslu abbozz ta’ programm ta’ attivitajiet tal-Kunsill għal dak il-perijodu. Dan l-abbozz għandu jiġi mfassal mal-president tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin, f’dak li jirrigwarda l-attivitajiet ta’ din il-konfigurazzjoni waqt dan il-perijodu. Dan l-abbozz ta’ programm għandu jkun imfassal f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni u l-President tal-Kunsill Ewropew u wara li jkunu saru l-konsultazzjonijiet adegwati. Huwa għandu jkun ippreżentat f’dokument uniku mhux aktar tard minn xahar qabel il-perijodu kkonċernat, bil-ħsieb li jkun approvat mill-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali. (9)

7.   Il-Presidenza li tkun qed tippresjedi waqt il-perijodu kkonċernat għandha tistabbilixxi, għal kull konfigurazzjoni tal-Kunsill u wara li tkun wettqet il-konsultazzjonijiet xierqa, aġendi provviżorji indikattivi għal-laqgħat tal-Kunsill skedati għall-perijodu ta’ sitt xhur li jmiss, li juru l-ħidma leġislattiva u d-diskussjonijiet operattivi previsti. Dawn l-aġendi provviżorji indikattivi għandhom ikunu stabbiliti tal-inqas ġimgħa qabel il-bidu tas-semestru kkonċernat, abbażi tal-programm ta’ 18-il xahar tal-Kunsill u wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni. Dawn għandhom jidhru f’dokument uniku li japplika għall-konfigurazzjonijiet kollha tal-Kunsill. Fejn meħtieġ, jistgħu jkunu previsti laqgħat oħrajn tal-Kunsill, addizzjonalment għal dawk li kienu diġà ppjanati.

Jekk waqt perijodu ta’ sitt xhur, kwalunkwe mil-laqgħat ippjanati waqt dak il-perijodu ma tkunx aktar ġustifikata, il-Presidenza m’għandhiex tlaqqagħha.

Artikolu 3 (10)

Aġenda

1.   Billi jieħu kont tal-programm ta’ 18-il xahar tal-Kunsill, il-President għandu jfassal l-aġenda provviżorja għal kull laqgħa. L-aġenda għandha tintbagħat lill-membri l-oħrajn tal-Kunsill u lill-Kummissjoni tal-inqas erbatax-il ġurnata qabel il-bidu tal-laqgħa. Din għandha tintbagħat fl-istess ħin lill-Parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri.

2.   L-aġenda provviżorja għandha tinkludi l-punti li dwarhom saret talba għal inklużjoni fl-aġenda, flimkien ma’ kwalunkwe dokumenti marbutin magħhom, u tkun ġiet irċevuta mis-Segretarjat Ġenerali minn membru tal-Kunsill jew mill-Kummissjoni tal-anqas sittax-il ġurnata qabel il-bidu tal-laqgħa. L-aġenda provviżorja għandha tindika wkoll permezz ta’ asterisk il-punti li dwarhom il-Presidenza, membru tal-Kunsill jew il-Kummissjoni jistgħu jitolbu vot. Tali indikazzjoni għandha ssir ladarba jkun hemm konformità mal-ħtiġiet proċedurali kollha previsti mit-Trattati.

3.   Fil-każ li jkun japplika l-perijodu ta’ tmien ġimgħat previst bil-protokoll dwar ir-rwol tal-Parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea u l-Protokoll dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità, il-punti relatati mal-adozzjoni ta’ att leġislattiv jew pożizzjoni fl-ewwel qari fil-qafas ta’ proċedura leġislattiva komuni għandhom jitpoġġew fuq l-aġenda provviżorja għal deċiżjoni sakemm dan il-perijodu ta’ tmien ġimgħat ikun għadda.

Il-Kunsill jista’ jidderoga mill-perijodu ta’ tmien ġimgħat imsemmi fl-ewwel subparagrafu fejn l-inklużjoni ta’ punt hija suġġetta għall-eċċezzjoni għal raġunijiet ta’ urġenza prevista fl-Artikolu 4 tal-Protokoll dwar ir-rwol tal-Parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill għandu jieħu deċiżjoni konformement mal-arranġament għall-vot għall-adozzjoni tal-att jew tal-pożizzjoni kkonċernata.

Ħlief f’każijiet urġenti li għalihom ikunu ngħataw raġunijiet adatti, għandu jgħaddi perijodu ta’ għaxar t’ijiem bejn meta jitpoġġa abbozz ta’ att leġislattiv fuq l-aġenda provviżorja tal-Kunsill u l-adozzjoni ta’ pożizzjoni. (11)

4.   Jistgħu jitpoġġew fuq dik l-aġenda biss il-punti li dwarhom intbagħtu d-dokumenti lill-membri tal-Kunsill u lill-Kummissjoni l-aktar tard sad-data li fiha l-aġenda provviżorja ntbagħtet.

5.   Is-Segretarjat Ġenerali għandu jittrasmetti lill-membri tal-Kunsill u lill-Kummissjoni rikjesti għall-inklużjoni ta’ punti fl-aġenda u dokumenti li dwarhom il-limiti ta’ ħin speċifikati hawn fuq ma kinux irrispettati.

Jekk, sa tmiem il-ġimgħa li tippreċedi l-ġimgħa qabel il-laqgħa tal-Kunsill, il-Coreper ma jkunx temm l-eżami tiegħu tal-abbozzi tal-atti leġislattivi, il-Presidenza għandha, sakemm konsiderazzjonijiet ta’ urġenza ma jitolbux mod ieħor u mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3, tneħħihom mill-aġenda provviżorja.

6.   L-aġenda provviżorja għandha tinqasam f’żewġ partijiet, iddedikati rispettivament għad-deliberazzjonijiet dwar l-atti leġislattivi u l-attivitajiet mhux leġislattivi. L-ewwel parti għandha tkun intitolata “Deliberazzjonijiet leġislattivi” u t-tieni “Attivitajiet mhux leġislattivi.”

Il-punti inklużi fuq kull waħda minn dawn iż-żewġ partijiet tal-aġenda provviżorja għandhom ikunu maqsuma f’punti A u punti B. Punti li fuqhom approvazzjoni mill-Kunsill tkun possibbli mingħajr diskussjoni għandhom ikunu inklużi f’Parti A, iżda din ma teskludix il-possibbiltà ta’ xi membru tal-Kunsill jew tal-Kummissjoni milli jesprimi opinjoni fiż-żmien tal-approvazzjoni ta’ dawn il-punti u milli jkollu d-dikjarazzjonijiet inklużi fil-minuti.

7.   L-aġenda għandha tkun adotta mill-Kunsill fil-bidu ta’ kull laqgħa. L-inklużjoni fl-aġenda ta’ punt barra minn dawk li jidhru fuq l-aġenda provviżorja għandha teħtieġ unanimità fil-Kunsill. Punti mdaħħlin b’dan il-mod jistgħu jitpoġġew għall-vot jekk ikun hemm konformità mal-ħtiġiet proċedurali kollha previsti fit-Trattati.

8.   Madankollu, punt “A” għandu jitneħħa mill-aġenda, sakemm il-Kunsill ma jiddeċidix mod ieħor, jekk pożizzjoni dwar punt “A” tista’ twassal għal diskussjoni ulterjuri tiegħu jew jekk membru tal-Kunsill jew tal-Kummissjoni jitlob dan.

9.   Kwalunkwe talba għall-inklużjoni ta’ punt ta’ “affarijiet oħrajn” għandha tkun akkumpanjata minn dokument ta’ spjega.

Artikolu 4

Rappreżentanza ta’ membru tal-Kunsill

Suġġett għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 11 dwar id-delega ta’ drittijiet tal-vot, membru tal-Kunsill li huwa miżmum milli jattendi laqgħa jista’ jirranġa sabiex ikun rappreżentat.

Artikolu 5

Laqgħat

1.   Il-Kunsill għandu jiltaqa’ fil-pubbliku meta jiddelibera u jivvota fuq abbozz ta’ att leġislattiv. (12) Fil-każijiet l-oħrajn, il-laqgħat tal-Kunsill m’għandhomx ikunu pubbliċi ħlief fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 8.

2.   Il-Kummissjoni għandha tkun mistiedna tieħu sehem fil-laqgħat tal-Kunsill. L-istess jgħodd għall-Bank Ċentrali Ewropew f’każijiet fejn huwa jeżerċita d-dritt tiegħu ta’ inizjattiva. Il-Kunsill jista’, madankollu, jiddeċiedi li jiddelibera mingħajr il-preżenza tal-Kummissjoni jew tal-Bank Ċentrali Ewropew.

3.   Il-membri tal-Kunsill u tal-Kummissjoni jistgħu jkunu akkumpanjati minn uffiċjali li jassistuhom. L-ismijiet u l-funzjonijiet ta’ dawk l-uffiċjali għandhom ikunu notifikati bil-quddiem lis-Segretarjat Ġenerali. In-numru massimu ta’ persuni għal kull delegazzjoni fil-kamra tal-laqgħat tal-Kunsill fl-istess ħin, inklużi membri tal-Kunsill, jista’ jkun stabbilit mill-Kunsill.

4.   Dħul għal laqgħat tal-Kunsill għandu jkun suġġett għall-produzzjoni ta’ permess mogħti mis-Segretarjat Ġenerali.

Artikolu 6

Segretezza professjonali u produzzjon ta’ dokumenti fi proċedimenti legali

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 7, 8 u 9 u għad-dispożizzjonijiet dwar aċċess pubbliku għal dokumenti, id-deliberazzjonijiet tal-Kunsill għandhom ikunu koperti mill-obbligu tas-segretezza professjonali, jekk il-Kunsill jiddeċiedi mod ieħor.

2.   Il-Kunsill jew il-Coreper jista’ jawtorizza l-produzzjoni għal użu ta’ proċedimenti legali ta’ kopja ta’ jew estratt minn dokumenti tal-Kunsill li kienu għadhom ma nħarġux għall-pubbliku skont id-dispożizzjonijiet dwar aċċess pubbliku ta’ dokumenti.

Artikolu 7

Proċedura leġislattiva u pubbliċità

1.   Il-Kunsill għandu jiltaqa’ fil-pubbliku meta jiddelibera u jivvota fuq abbozz ta’ att leġislattiv. Għal dan il-għan, l-aġenda tiegħu għandha parti “Deliberazzjonijiet leġislattivi”.

2.   Id-dokumenti ppreżentati lill-Kunsill li huma nnumerati f’punt tal-aġenda tiegħu fil-parti “Deliberazzjonijiet leġislattivi” tal-aġenda tiegħu huma magħmulin pubbliċi, l-istess bħall-partijiet tal-minuti tal-Kunsill li jikkonċernaw din il-parti tal-aġenda.

3.   Il-ftuħ għall-pubbliku tal-laqgħat tal-Kunsill dwar il-parti “Deliberazzjonijiet leġislattivi” tal-aġenda tiegħu għandu jsir permezz ta’ trasmissjoni pubblika b’mezzi awdjoviżivi, b’ mod partikolari f’kamra overflow u permezz ta’ xandir fil-lingwi uffiċjali kollha ta’l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea permezz ta’ video-streaming. Verżjoni rrekordjata għandha tibqa’ disponibbli tal-inqas għal xahar fuq is-sit tal-Internet tal-Kunsill. Ir-riżultat tal-votazzjoni għandu jkun indikat b’mezzi viżivi.

Is-Segretarjat Ġenerali għandu jinforma lill-pubbliku minn qabel bid-dati u l-ħin approssimattiv li fihom se jsiru t-tali trasmissjonijiet awdjoviżivi u għandu jieħu l-miżuri prattiċi kollha sabiex jiżgura l-implimentazzjoni tajba ta’ dan l-Artikolu.

4.   Ir-riżultati tal-voti u l-ispjegazzjonijiet ta’ voti minn membri tal-Kunsill jew ir-rappreżentanti tagħhom fuq il-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni stabbilit bil-proċedura leġislattiva ordinarja, kif ukoll id-dikjarazzjonijiet fil-minuti tal-Kunsill u l-punti f’dawk il-minuti marbutin mal-laqgħa tal-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni għandhom isiru pubbliċi.

5.   Fejn ikunu preżentati proposti jew inizjattivi legali lill-Kunsill, huwa għandu joqgħod lura milli jadotta atti li mhumiex previsti mit-Trattati, bħal riżoluzzjonijiet, konklużjonijiet jew dikjarazzjonijiet barra minn dawk mehmużin mal-adozzjoni tal-att u li huma maħsuba sabiex jidaħħlu fil-minuti tal-Kunsill.

Artikolu 8

Każijiet oħrajn ta’ deliberazzjonijiet tal-Kunsill miftuħin għall-pubbliku u dibattiti pubbliċi

1.   Meta tkun ippreżentata lill-Kunsill proposta mhux leġislattiva dwar l-adozzjoni ta’ regoli li jorbtu legalment fi jew għall-Istati Membri, permezz ta’ regolamenti, direttivi jew deċiżjonijiet, abbażi tad-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattati, bl-eċċezzjoni ta’ diskussjonijiet li jwasslu għall-adozzjoni ta’ miżuri interni, atti amministrattivi jew baġitarji, atti dwar relazzjonijiet interistituzzjonali jew internazzjonali jew atti li ma jorbtux (bħal konklużjonijiet, rakkomandazzjonijiet jew riżoluzzjonijiet), l-ewwel deliberazzjoni tal-Kunsill dwar proposti leġislattivi ġodda importanti għandha tkunu miftuħa għall-pubbliku. Il-Presidenza għandha tidentifika liema proposti ġodda huma importanti u l-Kunsill jew il-Coreper jista’ jiddeċiedi mod ieħor, fejn adatt.

Il-Presidenza tista’ tiddeċiedi, fuq bażi ta’ każ b’każ, li d-deliberazzjonijiet sussegwenti tal-Kunsill dwar waħda mill-proposti previsti fl-ewwel subparagrafu għandhom ikunu miftuħin għall-pubbliku, sakemm il-Kunsill jew il-Coreper ma jiddeċidix mod ieħor.

2.   Fuq deċiżjoni meħuda mill-Kunsill jew mill-Coreper, li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata, il-Kunsill għandu jwettaq dibattiti pubbliċi dwar kwistjonijiet importanti li jaffettwaw l-interessi tal-Unjoni Ewropea u ċ-ċittadini tagħha.

Għandu jkun f’idejn il-Presidenza, kwalunkwe membru tal-Kunsill, jew il-Kummissjoni li jipproponu kwistjonijiet jew suġġetti speċifiċi għal tali dibattiti, billi jikkunsidraw l-importanza tal-kwistjoni u l-interess tagħha għaċ-ċittadini.

3.   Il-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali għandu jkollu dibattitu pubbliku ta’ orjentazzjoni dwar il-programm ta’ 18-il xahar tal-Kunsill. Id-dibattiti ta’ orjentazzjoni f’konfigurazzjonijiet oħrajn tal-Kunsill dwar il-prijoritajiet tagħhom għandhom ukoll isiru fil-pubbliku. Il-preżentazzjoni mill-Kummissjoni tal-programm ta’ ħames snin tagħha, tal-programm ta’ ħidma annwali tagħha u tal-istrateġija ta’ politika annwali tagħha, kif ukoll id-dibattitu li jirriżulta fil-Kunsill, għandhom ikunu pubbliċi.

4.   Minn meta tintbagħat l-aġenda provviżorja skont l-Artikolu 3,

a)

dawk il-punti fuq l-aġenda tal-Kunsill li huma miftuħin għall-pubbliku skont il-paragrafu 1 għandhom ikunu mmarkati bil-kliem “deliberazzjoni pubblika”;

b)

dawk il-punti fuq l-aġenda tal-Kunsill li huma miftuħin għall-pubbliku skont il-paragrafi 2 u 3 għandhom ikunu mmarkati bil-kliem “dibattitu pubbliku”.

Il-ftuħ għall-pubbliku tad-deliberazzjonijiet tal-Kunsill u tad-dibattiti pubbliċi skont dan l-Artikolu għandu jsir permezz ta’ trasmissjoni pubblika bħal dik prevista fl-Artikolu 7(3).

Artikolu 9

Rendiment pubbliku tal-votazzjonijiet, ta’ spjegazzjonijiet ta’ voti u ta’ minuti f’każijiet oħrajn

1.   Meta l-Kunsill jadotta atti mhux leġislattivi msemmija fl-Artikolu 8(1), ir-riżultati ta’ voti u spjegazzjonijiet għal voti minn membri tal-Kunsill, kif ukoll id-dikjarazzjonijiet fil-minuti tal-Kunsill u l-punti f’dawk il-minuti marbutin mal-adozzjoni ta’ tali atti, għandhom isiru pubbliċi.

2.   Barra minn hekk, ir-riżultati tal-voti għandhom isiru pubbliċi:

a)

meta l-Kunsill jaġixxi skont it-Titolu V tat-TUE, b’deċiżjoni unanima tal-Kunsill jew tal-Coreper meħuda fuq talba ta’ wieħed mill-membri tagħhom;

b)

f’każijiet oħrajn, b’deċiżjoni tal-Kunsill jew tal-Coreper meħuda fuq talba ta’ wieħed mill-membri tagħhom.

Meta r-riżultati ta’ vot fil-Kunsill ikunu pubblikati skont il-punti a) u b) tal-ewwel subparagrafu, l-ispjegazzjonijiet ta’ voti magħmula meta ttieħed il-vot għandha wkoll tkun pubblikata wara t-talba tal-membri kkonċernati tal-Kunsill, bl-attenzjoni dovuta għal dawn ir-Regoli ta’ Proċedura, iċ-ċertezza legali u l-interessi tal-Kunsill.

Id-dikjarazzjonijiet imdaħħlin fil-minuti tal-Kunsill u l-punti f’dawk il-minuti marbutin mal-adozzjoni tal-atti msemmijin fil-punti a) u b) tal-ewwel subparagrafu għandhom ikunu pubblikati b’deċiżjoni tal-Kunsill jew tal-Coreper meħuda fuq talba ta’ wieħed mill-membri tagħhom.

3.   Ħlief f’każijiet fejn id-deliberazzjonijiet tal-Kunsill huma miftuħin għall-pubbliku skont l-Artikoli 7 u 8, il-voti m’għandhomx ikunu pubblikati fil-każ ta’ diskussjonijiet li jwasslu għal voti indikattivi jew l-adozzjoni ta’ atti preparatorji.

Artikolu 10

Aċċess pubbliku għal dokumenti tal-Kunsill

Id-dispożizzjonijiet speċifiċi rigward aċċess pubbliku għal dokumenti tal-Kunsill huma mniżżlin fl-Anness II.

Artikolu 11

Arranġamenti dwar il-vot u l-quorum

1.   Il-Kunsill għandu jivvota fuq l-inizjattiva tal-President tiegħu.

Il-President għandu, barra minn hekk, ikun mitlub jiftaħ proċedura ta’ votazzjoni fuq l-inizjattiva ta’ membru tal-Kunsill jew tal-Kummissjoni, jekk jiddeċiedu hekk maġġoranza tal-membri tal-Kunsill.

2.   Il-membri tal-Kunsill għandhom jivvotaw fl-ordni tal-Istati Membri stabbilita konformement mal-lista ta’ presidenzi suċċessivi billi jibdew mill-membru li, skont dik l-ordni, isegwi l-membru li għandu l-kariga ta’ President.

3.   Meta jittieħed vot, kull membru tal-Kunsill jista’ jaġixxi wkoll f’isem ta’ mhux iżjed minn membru wieħed ieħor (13).

4.   Il-preżenza ta’ maġġoranza tal-membri tal-Kunsill li huma, skont it-Trattat, intitolati għal vot hija meħtieġa sabiex tippermetti lill-Kunsill li jivvota. Meta jittieħed il-vot, il-President, assistit mis-Segretarjat Ġenerali, għandu jiċċekkja li hemm kworum.

5.   Sal-31 ta’ Ottubru 2014, meta għandha tiġi adottata deċiżjoni mill-Kunsill b’maġġoranza kwalifikata, u jekk membru tal-Kunsill hekk jitlob, għandu jiġi verifikat li l-Istati Membri li jikkostitwixxu l-maġġoranza kwalifikata jirrappreżentaw mill-inqas 62 % tal-popolazzjoni totali tal-Unjoni Ewropea kkalkolata skont iċ-ċifri tal-popolazzjoni stabbiliti fl-Artikolu 1 tal-Anness III. Dan il-paragrafu għandu japplika wkoll bejn l-1 ta’ Novembru 2014 u l-31 ta’ Marzu 2017 meta membru tal-Kunsill hekk jitlob konformement mal-Artikolu 3(2) tal-Protokoll dwar id-dispożizzjonijiet transitorji.

Artikolu 12

Proċedura ordinarja bil-miktub u proċedura ta’ silenzju

1.   L-atti tal-Kunsill dwar xi kwistjoni urġenti jistgħu jiġu adottati b’vot bil-miktub fejn il-Kunsill jew il-Coreper jiddeċiedu b’mod unanimu li jużaw dik il-proċedura. F’ċirkostanzi speċjali, il-President jista’ jipproponi wkoll l-użu ta’ dik il-proċedura; f’każ bħal dan, fejn il-membri kollha tal-Kunsill jaqblu ma’ dik il-proċedura, jistgħu jintużaw voti bil-miktub.

Fil-każ fejn il-vot bil-miktub huwa dwar kwistjoni li l-Kummissjoni ressqet quddiem il-Kunsill, għandu jkun meħtieġ qbil min-naħa tal-Kummissjoni dwar l-użu tal-proċedura bil-miktub.

Għandu jiġi mfassal kull xahar mis-Segretarjat Ġenerali sommarju tal-atti adottati bil-proċedura bil-miktub. Dan is-sommarju għandu jkun fih id-dikjarazzjonijiet possibbli maħsuba sabiex jiddaħħlu fil-minuti tal-Kunsill. Il-partijiet ta’ dan is-sommarju li jikkonċernaw l-adozzjoni ta’ atti leġislattivi għandhom ikunu pubblikati.

2.   Fuq l-inizjattiva tal-Presidenza, il-Kunsill jista’ jaġixxi permezz ta’ proċedura bil-miktub simplifikata msejħa “proċedura ta’ silenzju”:

a)

bil-għan tal-adozzjoni tat-test ta’ tweġiba għal mistoqsija bil-miktub jew, skont ma jkun il-każ, għal mistoqsija orali preżentata lill-Kunsill minn Membru tal-Parlament Ewropew, wara li l-abbozz tat-tweġiba jkun ġie eżaminat mill-Coreper (14);

b)

bil-għan tal-ħatra tal-membri tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u tal-membri tal-Kumitat tar-Reġjuni, u s-supplenti tagħhom, wara li l-abbozz tad-deċiżjoni jkun ġie eżaminat mill-Coreper;

c)

bil-għan ta’ deċiżjoni dwar konsultazzjoni ta’ istituzzjonijiet jew korpi oħra kull meta tali konsultazzjoni tkun meħtieġa mit-Trattati;

d)

bil-għan tal-implimentazzjoni ta’ politika estera u ta’ sigurtà komuni permezz tan-network “COREU” (“proċedura ta’ silenzju (COREU)”) (15).

F’dak il-każ, it-test rilevanti għandu jiġi meqjus bħala adottat fi tmiem il-perijodu stabbilit mill-Presidenza skont l-urġenza tal-kwistjoni, ħlief fejn membru tal-Kunsill joġġezzjona.

3.   Is-Segretarjat Ġenerali għandu jistabbilixxi li l-proċeduri bil-miktub ġew mitmuma.

Artikolu 13

Minuti

1.   Il-minuti ta’ kull laqgħa għandhom jitfasslu u, meta jkunu approvati, għandhom jiġu ffirmati mis-Segretarju-Ġenerali. Huwa jista’ jiddelega s-setgħa tiegħu li jiffirma lid-Diretturi-Ġenerali tas-Segretarjat Ġenerali.

Il-minuti għandhom, bħala regola ġenerali, jindikaw fir-rigward ta’ kull punt fuq l-aġenda:

id-dokumenti preżentati lill-Kunsill,

id-deċiżjonijiet meħuda jew il-konklużjonijiet milħuqa mill-Kunsill,

id-dikjarazzjonijiet magħmula mill-Kunsill u dawk li d-dħul tagħhom ġie mitlub minn membru tal-Kunsill jew tal-Kummissjoni.

2.   L-abbozz tal-minuti għandu jitfassal mis-Segretarjat Ġenerali fi żmien ħmistax-il jum u preżentat lill-Kunsill jew lill-Coreper għall-approvazzjoni.

3.   Qabel tali approvazzjoni, kwalunkwe membru tal-Kunsill, jew il-Kummissjoni, jistgħu jitolbu li jiddaħħlu aktar dettalji fil-minuti dwar kwalunkwe punt fuq l-aġenda. Dawn it-talbiet jistgħu jsiru lill-Coreper.

4.   Il-minuti tal-partijiet “Deliberazzjonijiet leġislattivi” tal-laqgħat tal-Kunsill għandhom ikunu ppreżentati direttament lill-Parlamenti nazzjonali wara li jkunu ġew approvati, fl-istess ħin li jiġu ppreżentati lill-gvernijiet tal-Istati Membri.

Artikolu 14

Deliberazzjonijiet u deċiżjonijiet abbażi ta’ dokumenti u abbozzi mfassla fil-lingwi previsti mir-regoli fis-seħħ dwar il-lingwa

1.   Ħlief fejn il-Kunsill, b’mod unanimu u minħabba raġunijiet ta’ urġenza, jiddeċiedi mod ieħor, il-Kunsill għandu jiddelibera u jieħu deċiżjonijiet biss abbażi ta’ dokumenti u abbozzi mfassla fil-lingwi speċifikati fir-regoli fis-seħħ li jirregolaw il-lingwi.

2.   Kwalunkwe membru tal-Kunsill jista’ jopponi diskussjoni jekk it-testijiet ta’ kwalunkwe emenda proposta ma jkunux imfassla f’waħda mil-lingwi msemmija fil-paragrafu 1 li hu jagħżel.

Artikolu 15

Iffirmar tal-atti

It-test tal-atti adottati mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill konformement mal-proċedura leġislattiva ordinarja, kif ukoll dak tal-atti adottati mill-Kunsill, għandhom jiġu ffirmati mill-President-in-Kariga fil-ħin tal-adozzjoni tagħhom u mis-Segretarju-Ġenerali. Is-Segretarju-Ġenerali jista’ jiddelega s-setgħa tiegħu li jiffirma lid-Diretturi-Ġenerali tas-Segretarjat Ġenerali.

Artikolu 16 (16)

Nuqqas tal-possibbiltà ta’ parteċipazzjoni fil-vot

Għall-finijiet tal-applikazzjoni ta’ dawn ir-Regoli ta’ Proċedura, se jittieħed kont dovut, skont l-Anness IV, ta’ każijiet li fihom, taħt it-Trattati, membru wieħed jew aktar tal-Kunsill ma jistgħux jieħdu sehem fil-vot.

Artikolu 17

Pubblikazzjoni ta’ atti fil-Ġurnal Uffiċjali

1.   Dawn li ġejjin għandhom jiġu pubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ġurnal Uffiċjali”) fuq talba tas-Segretarju-Ġenerali:

a)

l-atti msemmija fl-Artikolu 297(1) u (2), l-ewwel subparagrafu, tat-TFUE;

b)

il-pożizzjonijiet fl-ewwel qari adottati mill-Kunsill skont il-proċedura leġislattiva ordinarja, kif ukoll il-memorandum ta’ spjegazzjoni tagħhom;

c)

l-inizjattivi ppreżentati lill-Kunsill skont l-Artikolu 76 tat-TFUE għall-adozzjoni ta’ att leġislattiv;

d)

il-ftehimiet internazzjonali konklużi mill-Unjoni.

Għandha ssir referenza fil-Ġurnal Uffiċjali għad-dħul fis-seħħ ta’ tali ftehimiet;

e)

il-ftehimiet internazzjonali konklużi mill-Unjoni fil-qasam tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni, ħlief jekk il-Kunsill jiddeċiedi mod ieħor abbażi tal-Artikoli 4 u 9 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għal dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni (17).

Għandha ssir referenza fil-Ġurnal Uffiċjali għad-dħul fis-seħħ ta’ ftehimiet pubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

2.   Ħlief jekk il-Kunsill jew il-Coreper jiddeċiedu mod ieħor, dawn li ġejjin għandhom jiġu pubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali mis-Segretarju-Ġenerali:

a)

l-inizjattivi ppreżentati lill-Kunsill skont l-Artikolu 76 tat-TFUE fil-każijiet li mhumiex dawk imsemmija fil-paragrafu 1, punt c);

b)

id-direttivi u d-deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikolu 297(2), it-tielet subparagrafu, tat-TFUE, ir-rakkomandazzjonijiet u l-opinjonijiet, bl-eċċezzjoni tad-deċiżjonijiet imsemmija fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu.

3.   Il-Kunsill jew il-Coreper għandu jiddeċiedi, b’mod unanimu u fuq bażi ta’ każ b’każ, jekk għandux ikun hemm pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali fuq talba tas-Segretarju-Ġenerali, tad-deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikolu 25 tat-TUE.

4.   Il-Kunsill jew il-Coreper għandu jiddeċiedi, fuq bażi ta’ każ b’każ u b’kont meħud ta’ pubblikazzjoni possibbli tal-att bażiku, jekk dawn li ġejjin għandhomx jiġu pubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali fuq talba tas-Segretarju-Ġenerali:

a)

id-deċiżjonijiet li jimplimentaw id-deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikolu 25 tat-TUE;

b)

id-deċiżjonijiet adottati skont l-Artikolu 31(2), it-tieni u t-tielet inċiż tat-TUE;

c)

l-atti l-oħra tal-Kunsill, bħall-konklużjonijiet jew ir-riżoluzzjonijiet.

5.   Fil-każ fejn ftehim konkluż bejn l-Unjoni jew il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u Stat wieħed jew aktar jew organizzazzjonijiet internazzjonali jistabbilixxi korp mogħti setgħat ta’ deċiżjoni, il-Kunsill għandu jiddeċiedi, meta tali ftehim ikun konkluż, jekk deċiżjonijiet meħuda minn dak il-korp għandhomx ikunu pubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

Artikolu 18

Notifika ta’ atti

1.   Id-direttivi u d-deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikolu 297(2), it-tielet subparagrafu tat-TFUE għandhom ikunu notifikati lid-destinatarji tagħhom mis-Segretarju-Ġenerali jew Direttur-Ġenerali li jaġixxi f’ismu.

2.   Meta ma jkunux pubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali, l-atti li ġejjin għandhom ikunu notifikati lid-destinatarji tagħhom mis-Segretarju-Ġenerali jew Direttur-Ġenerali li jaġixxi f’ismu:

a)

rakkomandazzjonijiet;

b)

id-deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikolu 25 tat-TUE.

3.   Is-Segretarju-Ġenerali jew Direttur-Ġenerali, li jaġixxi f’ismu, għandu jibgħat lill-Gvernijiet tal-Istati Membri u lill-Kummissjoni kopji awtentiċi ta’ direttivi u deċiżjonijiet tal-Kunsill imsemmija fl-Artikolu 297(2), it-tielet subparagrafu tat-TFUE, kif ukoll ta’ rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill.

Artikolu 19 (18)

Coreper, kumitati u gruppi ta’ ħidma

1.   Il-Coreper għandu jkun responsabbli għat-tħejjija tal-ħidma tal-Kunsill u sabiex iwettaq il-kompiti mogħtija lilu mill-Kunsill. Huwa għandu fi kwalunkwe każ (19) jiżgura l-konsistenza tal-politika u l-azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u jara li l-prinċipji u r-regoli li ġejjin ikunu osservati:

a)

il-prinċipji ta’ legalità, sussidjarjetà, proporzjonalità u l-għoti ta’ raġunijiet għal atti;

b)

regoli li jistabbilixxu s-setgħat ta’ istituzzjonijiet u korpi tal-Unjoni;

c)

dispożizzjonijiet baġitarji;

d)

regoli dwar proċedura, trasparenza u l-kwalità tal-abbozzar.

2.   Il-punti kollha fuq l-aġenda għal laqgħat tal-Kunsill għandhom jiġu eżaminati minn qabel mill-Coreper ħlief jekk dan tal-aħħar jiddeċiedi mod ieħor. Il-Coreper għandu jagħmel ħiltu sabiex jilħaq ftehim fil-livell tiegħu li għandu jiġi preżentat lill-Kunsill għal adozzjoni. Huwa għandu jiżgura preżentazzjoni adegwata tal-kwistjonijiet lill-Kunsill u, fejn ikun il-każ, għandu jippreżenta linji gwida, possibbiltajiet jew soluzzjonijiet suġġeriti. Fil-każ ta’ emerġenza, il-Kunsill, li jaġixxi b’mod unanimu, jista’ jiddeċiedi li jsolvi l-kwistjoni mingħajr eżaminazzjoni preċedenti.

3.   Jistgħu jiġu stabbiliti kumitati jew gruppi ta’ ħidma mill-Coreper, jew bl-approvazzjoni tiegħu, bil-għan li titwettaq ċerta ħidma ta’ tħejjija jew studji definiti minn qabel.

Is-Segretarjat Ġenerali għandu jaġġorna l-lista ta’ korpi ta’ tħejjija u jagħmilha pubblika. Il-kumitati u l-gruppi ta’ ħidma biss fuq din il-lista jistgħu jiltaqgħu bħala gruppi ta’ tħejjija tal-Kunsill.

4.   Il-Coreper għandu jkun presjedut, skont il-punti fuq l-aġenda, mir-Rappreżentant Permanenti jew id-Deputat Rappreżentant Permanenti tal-Istat Membru li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali.

Il-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà huwa presjedut minn rappreżentant tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà.

Il-korpi preparatorji oħra tal-konfigurazzjonijiet differenti tal-Kunsill, bl-eċċezzjoni tal-konfigurazzjoni tal-Affarijiet Barranin, għandhom ikunu presjeduti minn delegat tal-Istat Membru responsabbli għall-presidenza tal-konfigurazzjoni rilevanti, dment li l-Kunsill ma jiddeċidix mod ieħor fejn jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata. Il-lista msemmija fil-paragrafu 3, it-tieni subparagrafu, telenka wkoll dawk il-korpi preparatorji li dwarhom il-Kunsill iddeċieda, konformement mal-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew fir-rigward tal-eżerċizzju tal-presidenza tal-Kunsill, għal tip ieħor ta’ presidenza.

5.   Għat-tħejjija ta’ laqgħat ta’ konfigurazzjonijiet tal-Kunsill li jiltaqgħu darba kull sitt xhur, meta jsiru fl-ewwel nofs ta’ dan il-perijodu, il-laqgħat tal-kumitati minbarra tal-Coreper u dawk ta’ gruppi ta’ ħidma li jsiru matul is-sitt xhur ta’ qabel għandhom ikunu presjeduti minn delegat tal-Istat Membru li jkun imissu jippresjedi l-laqgħat imsemmija tal-Kunsill.

6.   Ħlief għall-każijiet meta japplika tip ieħor ta’ presidenza, meta fajl ikun se jiġi essenzjalment ittrattat matul perijodu ta’ sitt xhur, delegat tal-Istat Membru li jkollu l-Presidenza matul dak il-perijodu ta’ sitt xhur jista’, matul il-perijodu ta’ sitt xhur preċedenti, jippresjedi laqgħat ta’ kumitati, minbarra Coreper, u gruppi ta’ ħidma meta jiddiskutu dak il-fajl. L-implimentazzjoni prattika ta’ dan il-paragrafu għandha tkun is-suġġett ta’ ftehim bejn iż-żewġ Presidenzi kkonċernati.

Fil-każ speċifiku tal-eżaminazzjoni tal-baġit tal-Unjoni għal sena finanzjajra partikolari, laqgħat tal-korpi ta’ tħejjija tal-Kunsill, minbarra l-Coreper, li jieħdu ħsieb it-tħejjija tal-punti fuq l-aġenda tal-Kunsill tal-eżaminazzjoni tal-baġit għandhom ikunu presjeduti minn delegat tal-Istat Membru li jkun se jkollu l-Presidenza tal-Kunsill matul it-tieni perijodu ta’ sitt xhur tas-sena qabel is-sena finanzjarja in kwistjoni. L-istess għandu japplika, bil-qbil tal-Presidenza l-oħra, għall-presidenza ta’ laqgħat tal-Kunsill meta l-punti baġitarji msemmija jkunu diskussi. Il-Presidenzi kkonċernati għandhom jikkonsultaw dwar l-arranġamenti prattiċi.

7.   Skont id-dispożizzjonijiet rilevanti msemmija hawn taħt, il-Coreper jista’ jadotta d-deċiżjonijiet ta’ proċedura li ġejjin, dment li l-punti relatati magħhom ikunu ġew inklużi fuq l-aġenda provviżorja tiegħu tal-inqas tlett’ijiem ta’ ħidma qabel il-laqgħa. Għandha tkun meħtieġa unanimità min-naħa ta’ Coreper għal kwalunkwe deroga minn dak il-perijodu (20):

a)

deċiżjoni li ssir laqgħa tal-Kunsill f’post li mhux Brussell jew il-Lussemburgu (Artikolu 1(3));

b)

awtorizzazzjoni li tiġi prodotta kopja ta’ jew estratt minn dokument tal-Kunsill għall-użu fi proċedimenti legali (Artikolu 6(2));

c)

deċiżjoni li jitwettaq dibattitu pubbliku fil-Kunsill jew li deliberazzjoni partikolari tal-Kunsill ma ssirx fil-pubbliku (Artikolu 8(1), (2) u (3));

d)

deċiżjoni li r-riżultati ta’ votazzjonijiet u d-dikjarazzjonijiet mdaħħla fil-minuti tal-Kunsill isiru pubbliċi fil-każijiet stabbiliti fl-Artikolu 9(2);

e)

deċiżjoni dwar l-użu tal-proċedura bil-miktub (Artikolu 12(1));

f)

approvazzjoni jew emenda tal-minuti tal-Kunsill (Artikolu 13(2) u (3));

g)

deċiżjoni dwar il-pubblikazzjoni jew le ta’ test jew ta’ att fil-Ġurnal Uffiċjali (Artikolu 17(2), (3) u (4));

h)

deċiżjoni dwar il-konsultazzjoni ta’ istituzzjoni jew korp kull fejn tali konsultazzjoni ma tkunx meħtieġa mit-Trattati;

i)

deċiżjoni li tistabbilixxi jew testendi l-limitu ta’ żmien għall-konsultazzjoni ta’ istituzzjoni jew korp;

j)

deċiżjoni dwar l-estensjoni tal-perijodi stabbiliti fl-Artikolu 294(14) tat-TFUE;

k)

approvazzjoni tal-formulazzjoni tal-ittra li għandha tiġi mibgħuta lil istituzzjoni jew korp.

Artikolu 20

Il-Presidenza u t-tmexxija korretta tad-diskussjonijiet

1.   Il-Presidenza għandha tkun responsabbli mill-applikazzjoni ta’ dawn ir-Regoli ta’ Proċedura u sabiex tiżgura li d-diskussjonijiet jitwettqu korrettament. B’mod partikolari, il-Presidenza għandha tiżgura li jkun hemm konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Anness V dwar il-metodi ta’ ħidma tal-Kunsill.

Sabiex jiżgura li d-diskussjonijiet jitwettqu sew, hija tista’ wkoll, sakemm il-Kunsill ma jiddeċidix mod ieħor, tieħu kwalunkwe miżura adatta meħtieġa għall-kisba tal-aħjar użu possibbli tal-ħin disponibbli matul il-laqgħat u b’mod partikolari:

a)

tirrestrinġi n-numru għal kull delegazzjoni preżenti fil-kamra tal-laqgħat għad-diskussjoni ta’ punt partikolari u tiddeċiedi jekk tawtorizzax il-ftuħ ta’ kamra tas-smigħ;

b)

tistabbilixxi l-ordni li fiha jinbdew il-punti u tiddetermina t-tul ta’ żmien għad-diskussjoni tagħhom;

c)

torganizza l-ħin allokat għad-diskussjoni ta’ punt partikolari, b’mod partikolari billi tillimita l-ħin li matulu l-parteċipanti jistgħu jitkellmu u tiddetermina l-ordni li fiha jistgħu jitkellmu;

d)

titlob lid-delegazzjonijiet jippreżentaw bil-miktub il-proposti tagħhom għal emenda ta’ test li jkun qed jiġi diskuss qabel data partikolari, flimkien ma’ spjegazzjoni qasira jekk ikun il-każ;

e)

titlob lid-delegazzjoni li jkollhom pożizzjonijiet identiċi jew simili dwar punt jew test partikolari, jew parti minnhom, jagħżlu wieħed minnhom sabiex jesprimu l-pożizzjoni kondiviża tagħhom fil-laqgħa jew bil-miktub qabel il-laqgħa.

2.   Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 19(4) sa (6) u għas-setgħat tagħha u għar-responsabbiltà politika ġenerali tagħha, il-Presidenza ta’ kull sitt xhur għandha tkun assistita fir-responsabbiltajiet tagħha kollha, abbażi tal-programm ta’ 18-il xahar jew skont arranġamenti oħra miftiehma bejniethom, mill-membri l-oħra tal-gruppi stabbiliti minn qabel ta’ tliet Stati Membri msemmija fl-Artikolu 1(4). Din għandha tkun assistita wkoll, skont il-każ, mir-rappreżentant tal-Istat Membru li ser jippresjedi l-presidenza li jmiss. Fuq it-talba tal-Presidenza u filwaqt li jaġixxi fuq l-istruzzjonijiet tagħha, dan tal-aħħar, jew membru tal-grupp imsemmi, għandu jissostitwiha kif u meta meħtieġ, għandu jieħu min idejha, fejn meħtieġ, ċerti kompiti u għandu jiżgura l-kontinwità tal-proċedimenti tal-Kunsill.

Artikolu 21 (21)  (22)

Rapporti tal-kumitati u l-gruppi ta’ ħidma

Minkejja d-dispożizzjonijiet l-oħra ta’ dawn ir-Regoli ta’ Proċedura, il-Presidenza għandha torganizza l-laqgħat tad-diversi kumitati u gruppi ta’ ħidma sabiex hekk ir-rapporti tagħhom ikunu disponibbli qabel il-laqgħat tal-Coreper li fihom ikunu eżaminati.

Ħlief jekk konsiderazzjonijiet ta’ urġenza jitolbu mod ieħor, il-Presidenza għandha tipposponi għal laqgħa sussegwenti tal-Coreper kwalunkwe punt relatat ma’ atti leġislattivi dwar liema l-kumitat jew il-grupp ta’ ħidma ma jkunx temm id-diskussjonijiet tiegħu tal-inqas ħamest ijiem qabel il-laqgħat tal-Coreper.

Artikolu 22

Kwalità tal-abbozzar (23)

Sabiex jgħin lill-Kunsill fil-kompitu tiegħu fl-iżgurar tal-kwalità tal-abbozzar tal-atti leġislattivi li jadotta, is-Servizz Legali għandu jkun responsabbli għall-kontroll tal-kwalità tal-abbozzar ta’ proposti u abbozzi ta’ atti fl-istadju adegwat, kif ukoll li jressaq suġġerimenti ta’ abbozzar għall-attenzjoni tal-Kunsill u l-korpi tiegħu skont il-Ftehim Interisituzzjonali tat-22 ta’ Diċembru 1998 dwar linji gwida komuni għall-kwalità tal-abbozzar tal-leġiżlazzjoni Komunitarja (24).

Matul il-proċess leġislattiv kollu, dawk li jippreżentaw testi b’konnessjoni mal-proċedimenti tal-Kunsill għandhom jagħtu attenzjoni speċjali lill-kwalità tal-abbozzar.

Artikolu 23

Is-Segretarju-Ġenerali u s-Segretarjat Ġenerali

1.   Il-Kunsill għandu jkun assistit minn Segretarjat Ġenerali, taħt ir-responsabbiltà ta’ Segretarju-Ġenerali. Is-Segretarju Ġenerali għandu jinħatar mill-Kunsill li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata.

2.   Il-Kunsill għandu jiddeċiedi dwar l-organizzazzjoni tas-Segretarjat Ġenerali (25).

Taħt l-awtorità tiegħu, is-Segretarju-Ġenerali għandu jieħu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżgura l-ħidma tajba tas-Segretarjat Ġenerali.

3.   Is-Segretarjat Ġenerali għandu jkun involut mill-qrib u kontinwament fl-organizzazzjoni, il-koordinazzjoni u l-iżgurar tal-koerenza tal-ħidma tal-Kunsill u l-implimentazzjoni tal-programm ta’ 18-il xahar tiegħu. Taħt ir-responsabbiltà u l-gwida tal-Presidenza, huwa għandu jgħin lil din tal-aħħar fit-tiftix ta’ soluzzjonijiet.

4.   Is-Segretarju-Ġenerali għandu jippreżenta lill-Kunsill abbozz tal-estimi tan-nefqa tal-Kunsill kmieni biżżejjed sabiex jiżgura li l-limiti ta’ żmien stabbiliti mid-dispożizzjonijiet finanzjarji jkunu rispettati.

5.   Is-Segretarju-Ġenerali għandu responsabbiltà sħiħa għall-amministrazzjoni tal-approprjazzjonijiet imdaħħla fit-Taqsima II – Kunsill Ewropew u Kunsill – tal-baġit u għandu jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżgura li jkunu amministrati tajjeb. Huwa għandu jimplimenta l-approprjazzjonijiet in kwistjoni skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit tal-Unjoni.

Artikolu 24

Sigurtà

Ir-regoli dwar is-sigurtà għandhom ikunu adottati mill-Kunsill li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata.

Artikolu 25

Doveri bħala depożitarju ta’ ftehim

Fil-każ li s-Segretarju-Ġenerali tal-Kunsill ikun magħżul bħala d-depożitarju ta’ ftehim konkluż bejn l-Unjoni jew il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u Stat wieħed jew aktar jew organizzazzjonijiet internazzjonali, l-atti ta’ ratifika, ta’ aċċettazzjoni jew ta’ approvazzjoni ta’ dawk il-ftehim għandhom ikunu ddepożitati fis-sede tal-Kunsill.

F’każijiet bħal dawn, is-Segretarju-Ġenerali għandu jwettaq id-doveri ta’ depożitarju u għandu jiżgura wkoll li d-dati tad-dħul fis-seħħ ta’ tali ftehim ikunu pubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

Artikolu 26

Rappreżentanza quddiem il-Parlament Ewropew

Ir-rappreżentanza tal-Kunsill quddiem il-Parlament Ewropew u l-kumitati tiegħu hija r-responsabbiltà tal-Presidenza, jew bil-qbil ta’ din tal-aħħar, ta’ membru tal-grupp stabbilit minn qabel tat-tliet Stati Membri msemmija fl-Artikolu 1(4), tal-Presidenza li jkun imiss jew tas-Segretarju-Ġenerali. Il-Kunsill jista’ jkun rappreżentat ukoll quddiem il-kumitati tal-Parlament Ewropew minn uffiċjali anzjani tas-Segretarjat Ġenerali, li jaġixxu fuq istruzzjonijiet mill-Presidenza.

Fil-każ tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin, ir-rappreżentanza tal-Kunsill quddiem il-Parlament Ewropew u l-kumitati tiegħu hija r-responsabbiltà tal-president tiegħu. Huwa jista’, jekk meħtieġ, jiġi sostitwit mill-membru ta’ din il-konfigurazzjoni li tirrappreżenta l-Istat Membru li jkollu l-presidenza ta’ kull sitt xhur tal-Kunsill. Fuq mandat tal-president tiegħu, il-Kunsill tal-Affarijiet Barranin jista’ wkoll jkun rappreżentat quddiem il-kumitati tal-Parlament Ewropew minn uffiċjali anzjani tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna jew, skont il-każ, tas-Segretarjat Ġenerali.

Il-Kunsill jista’ jippreżenta wkoll l-opinjonijiet tiegħu lill-Parlament Ewropew permezz ta’ dikjarazzjoni bil-miktub.

Artikolu 27

Dispożizzjonijiet dwar il-forma tal-atti

Id-dispożizzjonijiet dwar il-forma tal-atti huma stabbiliti fl-Anness VI.

Artikolu 28

Korrispondenza indirizzata lill-Kunsill

Il-korrispondenza mibgħuta lill-Kunsill għandha tiġi indirizzata lill-President, fis-sede tal-Kunsill, kif ġej:

Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Rue de la Loi, 175

B-1048 Brussels

ANNESS I

Lista ta' konfigurazzjonijiet tal-Kunsill

1.

Affarijiet Ġenerali (26);

2.

Affarijiet Barranin (27);

3.

Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji (28);

4.

Ġustizzja u Affarijiet Interni (29);

5.

Impjiegi, Politika Soċjali, Saħħa u Affarijiet tal-Konsumatur;

6.

Kompetittività (Suq Intern, Industrija u Riċerka) (30);

7.

Trasport, Telekomunikazzjonijiet u Enerġija;

8.

Agrikoltura u Sajd;

9.

Ambjent;

10.

Edukazzjoni, Żgħażagħ u Kultura (31).

Kull Stat Membru għandu jiddetermina l-mod li bih ikun rappreżentat fil-Kunsill skont l-Artikolu 16(2) tat-TUE.

Diversi Ministri jistgħu jipparteċipaw bħala membri sħaħ tal-istess konfigurazzjoni tal-Kunsill, bl-aġenda u l-organizzazzjoni ta' proċedimenti tiġi aġġustata kif meħtieġ (32).

ANNESS II

Dispożizzjonijiet speċifiċi rigward l-aċċess pubbliku għal dokumenti tal-Kunsill

Artikolu 1

Kamp ta’ applikazzjoni

Kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika għandu jkollha aċċess għal dokumenti tal-Kunsill suġġett għall-prinċipji, il-kondizzjonijiet u l-limiti stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 u d-dispożizzjonijiet speċifiċi stabbiliti f'dan l-Anness.

Artikolu 2

Konsultazzjoni rigward dokumenti ta’ partijiet terzi

1.   Għall-fini tal-applikazzjoni tal-Artikolu 4(5) u l-Artikolu 9(3) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 u sakemm ma jkunx ċar, wara l-eżami tad-dokument fid-dawl tal-Artikolu 4(1), (2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001, li m'għandux jiġi żvelat, il-parti terza kkonċernata għandha tiġi kkonsultata jekk:

a)

id-dokument huwa dokument sensittiv kif definit fl-Artikolu 9(1) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001;

b)

id-dokument joriġina minn Stat Membru u:

ġie ppreżentat lill-Kunsill qabel it-3 ta’ Diċembru 2001, jew

l-Istat Membru kkonċernat talab li ma jkunx żvelat mingħajr il-qbil tiegħu minn qabel.

2.   Fil-każijiet l-oħra kollha, fejn il-Kunsill jirċievi applikazzjoni għal dokument tiegħu mingħand parti terza, is-Segretarjat Ġenerali, għall-fini tal-applikazzjoni tal-Artikolu 4(4) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001, għandu jikkonsulta lill-parti terza kkonċernata sakemm ma jkunx ċar, wara l-eżami tad-dokument fid-dawl tal-Artikolu 4(1), (2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001, li hu għandu jew m'għandux jiġi żvelat.

3.   Il-parti terza għandha tiġi kkonsultata bil-miktub (inkluż bil-posta elettronika) u tingħata limitu ta’ żmien raġonevoli sabiex twieġeb, b'kont meħud tal-limitu ta’ żmien stabbilit fl-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001. Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1, il-parti terza għandha tintalab tagħti l-opinjoni tagħha bil-miktub.

4.   Fejn id-dokument ma jaqax taħt il-paragrafu 1(a) jew (b) u s-Segretarjat Ġenerali, fid-dawl tal-opinjoni negattiva tal-parti terza, ma jkunx sodisfatt li l-Artikolu 4(1) jew (2) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 huwa applikabbli, il-Kunsill għandu jieħu l-kwistjoni f'idejh.

Jekk il-Kunsill jaħseb li jirrilaxxa d-dokument, il-parti terza għandha tiġi infurmata immedjatament bil-miktub bil-ħsieb tal-Kunsill li jirrilaxxa d-dokument wara perijodu ta’ żmien ta’ mhux anqas minn għaxart ijiem tax-xogħol. Fl-istess waqt, għandha tinġibed l-attenzjoni tal-parti terza għall-Artikolu 279 tat-TFUE.

Artikolu 3

Talbiet għal konsultazzjoni li jaslu minn istituzzjonijiet oħra jew minn Stati Membri

Talbiet għal konsultazzjonijiet mal-Kunsill magħmula minn istituzzjoni jew Stat Membru ieħor li jikkonċernaw applikazzjoni għal dokument tal-Kunsill għandhom jintbagħtu permezz tal-posta elettronika lil access@consilium.europa.eu jew bil-fax fuq: +32(0)2 281 63 61.

Is-Segretarjat Ġenerali għandu jagħti l-opinjoni tiegħu f'isem il-Kunsill mill-ewwel, waqt li jieħu kont ta’ kwalunkwe limitu ta’ żmien meħtieġ sabiex tittieħed deċiżjoni mill-istituzzjoni jew l-Istat Membru konċernat, u mhux aktar tard minn ħamest ijiem tax-xogħol.

Artikolu 4

Dokumenti li joriġinaw mill-Istati Membri

Kwalunkwe talba minn Stat Membru taħt l-Artikolu 4(5) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 għandha ssir bil-miktub lis-Segretarju Ġenerali.

Artikolu 5

Talbiet ippreżentati mill-Istati Membri

Meta Stat Membru jippreżenta talba lill-Kunsill, din għandha tiġi ttrattata skont l-Artikoli 7 u 8 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 u d-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ dan l-Anness. Fil-każ ta’ rifjut sħiħ jew parzjali tal-aċċess, l-applikant għandu jkun infurmat li kwalunkwe applikazzjoni konfermatorja għandha tiġi indirizzata direttament lill-Kunsill.

Artikolu 6

Indirizz għal applikazzjonijiet

L-applikazzjonijiet għal aċċess għal dokument għandhom jiġu indirizzati bil-miktub lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill, rue de la Loi 175, B-1048 Brussell, permezz tal-posta elettronika lil access@consilium.europa.eu jew bil-fax fuq: +32(0)2 281 63 61.

Artikolu 7

Proċessar ta’ applikazzjonijiet inizjali

Suġġett għall-Artikolu 9(2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001, kwalunkwe applikazzjoni għal aċċess għal dokument tal-Kunsill għandha tiġi ttrattata mis-Segretarjat Ġenerali.

Artikolu 8

Proċessar ta’ applikazzjonijiet konfermatorji

Suġġett għall-Artikolu 9(2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001, kwalunkwe applikazzjoni konfermatorja għandha tiġi deċiża mill-Kunsill.

Artikolu 9

Ħlasijiet

Il-ħlasijiet sabiex jiġu prodotti u sabiex jintbagħtu kopji ta’ dokumenti tal-Kunsill għandhom jiġu stabbiliti mis-Segretarju Ġenerali.

Artikolu 10

Reġistru pubbliku ta’ dokumenti tal-Kunsill

1.   Is-Segretarjat Ġenerali għandu jkun responsabbli sabiex jipprovdi aċċess pubbliku għar-reġistru ta’ dokumenti tal-Kunsill.

2.   Minbarra r-referenzi għad-dokumenti, għandu jkun indikat fir-reġistru liema dokumenti mfassla wara l- 1 ta’ Lulju 2000 diġà ġew rilaxxati lill-pubbliku. Suġġett għar-Regolament (KE) 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ tali data (33), u l-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001, il-kontenut tagħhom għandu jkun disponibbli fuq l-Internet.

Artikolu 11

Dokumenti direttament aċċessibbli għall-pubbliku

1.   Dan l-Artikolu għandu japplika għad-dokumenti kollha tal-Kunsill, sakemm huma ma jkunux klassifikati u mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li ssir applikazzjoni bil-miktub skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001.

2.   Għall-fini ta’ dan l-Artikolu:

“ċirkolazzjoni” għandha tfisser distribuzzjoni tal-verżjoni finali ta’ dokument lill-membri tal-Kunsill, ir-rappreżentanti jew id-delegati tagħhom;

“dokument leġislattiv” għandha tfisser kwalunkwe dokument li jikkonċerna l-eżami u l-adozzjoni ta’ att leġislattiv.

3.   Is-Segretarjat Ġenerali għandu jagħmel id-dokumenti li ġejjin disponibbli għall-pubbliku hekk kif huma jiġu ċċirkolati:

a)

dokumenti li l-awtur tagħhom la huwa l-Kunsill u lanqas Stat Membru, li saru pubbliċi mill-awtur tagħhom jew bl-approvazzjoni tiegħu;

b)

l-aġenda provviżorja għal laqgħat tal-Kunsill fid-diversi konfigurazzjonijiet tiegħu;

c)

kwalunkwe test adottat mill-Kunsill u li għandu jkun ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali.

4.   Sakemm ikun ċar li huma mhumiex koperti minn xi waħda mill-eċċezzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001, is-Segretarjat Ġenerali jista’ wkoll jagħmel id-dokumenti li ġejjin disponibbli lill-pubbliku hekk kif huma jkunu ġew iċċirkolati:

a)

aġenda provviżorja ta’ kumitati u gruppi ta’ ħidma;

b)

dokumenti oħra, bħal noti ta’ informazzjoni, rapporti, rapporti ta’ progress u rapporti dwar l-istat ta’ diskussjonijiet fil-Kunsill jew wieħed mill-korpi preparatorji tiegħu li ma jirriflettux pożizzjonijiet individwali ta’ delegazzjonijiet, esklużi opinjonijiet u kontribuzzjonijiet tas-Servizz Legali.

5.   Addizzjonalment għad-dokumenti msemmija fil-paragrafi 3 u 4, s-Segretarjat Ġenerali għandu jagħmel disponibbli għall-pubbliku, hekk kif huma jiġu ċċirkolati, id-dokumenti leġislattivi u d-dokumenti oħrajn li ġejjin:

a)

noti ta’ tifsir u kopji ta’ ittri li jikkonċernaw atti leġislattivi u atti msemmija fl-Artikolu 8(1) tar-Regoli ta’ Proċedura indirizzati lill-Kunsill minn istituzzjonijiet jew korpi oħra tal-Unjoni Ewropea jew, suġġett għall-Artikolu 4(5) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001, minn Stat Membru;

b)

dokumenti preżentati lill-Kunsill li huma elenkati taħt punt fuq l-aġenda tiegħu li jinsabu fil-parti “Deliberazzjonijiet leġislattivi” jew immarkati bil-kliem “deliberazzjoni pubblika” jew “dibattitu pubbliku” skont l-Artikolu 8 tar-Regolamenti ta’ Proċedura;

c)

noti preżentati lill-Coreper u/jew lill-Kunsill għal approvazzjoni (noti ta’ punt “I/A” u “A”) dwar abbozzi ta’ atti leġislattivi u ta’ atti msemmija fl-Artikolu 8(1) tar-Regoli ta’ Proċedura, kif ukoll l-abbozz ta’ atti leġislattivi u ta’ atti memmija fl-Artikolu 8(1), ta’ dawk ir-regoli li jirreferu għalihom;

d)

atti adottati mill-Kunsill waqt il-proċedura leġislattiva ordinarja jew speċjali u testi konġunti approvati mill-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni fil-qafas tal-proċedura leġislattiva ordinarja.

6.   Wara l-adozzjoni ta’ wieħed mill-atti imsemmija fil-paragrafu 5(d) jew l-adozzjoni finali tal-att konċernat, is-Segretarjat Ġenerali għandu jagħmel disponibbli lill-pubbliku kwalunkwe dokumenti li jirrelataw ma’ dan l-att li tfasslu qabel wieħed minn tali atti u li m'huma koperti bl-ebda eċċezzjoni stabbilita fl-Artikolu 4(1), (2) u (3), it-tieni subparagrafu, tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001, bħal noti ta’ informazzjoni, rapporti, rapporti ta’ progress u rapporti dwar l-istat ta’ diskussjonijiet fil-Kunsill jew f'wieħed mill-korpi preparatorji tiegħu (“riżultati ta’ proċedimenti”), esklużi l-opinjonijiet u l-kontributi tas-Servizz Legali.

Fuq talba ta’ Stat Membru, dokumenti li huma koperti bl-ewwel subparagrafu u li jirriflettu l-pożizzjoni individwali tad-delegazzjoni ta’ dak l-Istat Membru fil-Kunsill m'għandhomx isiru disponibbli għall-pubbliku.

ANNESS III

Dettalji tal-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-peżatura tal-voti fil-Kunsill

Artikolu 1

Għall-finijiet tal-implimentazzjoni tal-Artikolu 16(5) tat-Trattat KE u tal-Artikolu 3(3) u (4) tal-Protokoll dwar id-dispożizzjonijiet transitorji, il-popolazzjoni totali ta’ kull Stat Membru għall-perijodu mill-1 ta’ Diċembru 2009 sal-31 ta’ Diċembru 2010 għandha tkun kif ġej:

Stat Membru

Popolazzjoni

(x 1 000 )

Ġermanja

82 002,4

Franza

64 350,8

Renju Unit

61 576,1

Italja

60 045,1

Spanja

45 828,2

Polonja

38 135,9

Rumanija

21 498,6

Olanda

16 485,8

Greċja

11 260,4

Belġju

10 750,0

Portugall

10 627,3

Repubblika Ċeka

10 467,5

Ungerija

10 031,0

Svezja

9 256,3

Awstrija

8 355,3

Bulgarija

7 606,6

Danimarka

5 511,5

Slovakkja

5 412,3

Finlandja

5 326,3

Irlanda

4 450,0

Litwanja

3 349,9

Latvja

2 261,3

Slovenja

2 032,4

Estonja

1 340,4

Ċipru

796,9

Lussemburgu

493,5

Malta

413,6

Total

499 665,1

Livell minimu (62 %)

309 792,4

Artikolu 2

1.   Qabel l-1 ta’ Settembru ta’ kull sena, l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea id-data dwar il-popolazzjoni totali tagħhom kif kienet fl-1 ta’ Jannar tas-sena attwali.

2.   B'effett mill-1 ta’ Jannar ta’ kull sena, il-Kunsill għandu, skont id-data disponibbli lill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea fit-30 ta’ Settembru tas-sena ta’ qabel, jemenda ċ-ċifri stabbiliti fl-Artikolu 1. Din id-Deċizjoni għandha tiġi pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali. Din id-Deċizjoni għandha tiġi pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.

ANNESS IV

imsemmija fl-Artikolu 16

1.

Fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet li ġejjin ta’ dawn ir-Regoli ta' Proċedura u għal deċiżjonijiet li fir-rigward tagħhom, taħt it-Trattati, membri tal-Kunsill jew tal-Coreper ma jistgħux jipparteċipaw fil-votazzjoni, m'għandux jittieħed kont ta' voti minn tali membri:

a)

l-Artikolu 1(3), it-tieni subparagrafu (iż-żamma ta' laqgħa tal-Kunsill f'post li mhux Brussell jew il-Lussemburgu);

b)

l-Artikolu 3(7) (l-inklużjoni fl-aġenda punt apparti dawk li jidhru fuq l-aġenda provviżorja);

c)

l-Artikolu 3(8) (iż-żamma bħala punt “B” fuq l-aġenda punt “A” li kieku kellu jitneħħa mill-aġenda);

d)

l-Artikolu 5(3), għal dak li jirrigwarda l-preżenza tal-Bank Ċentrali Ewropew biss (deliberazzjoni mingħajr il-preżenza tal-Bank Ċentrali Ewropew);

e)

l-Artikolu 9(2), l-ewwel subparagrafu, punt b), u t-tieni u t-tielet subparagrafi (dwar ir-rendiment pubbliku tar-riżultati tal-votazzjonijiet, ta’ spjegazzjonijiet tal-voti, ta’ dikjarazzjonijiet fil-minuti tal-Kunsill u ta’ punti f’dawk il-minuti relatati ma' każijiet oħra barra dawk imsemmija fil-paragrafu 1);

f)

l-Artikolu 11(1), it-tieni subparagrafu (il-ftuħ ta’ proċedura ta' votazzjoni);

g)

l-Artikolu 12(1) (l-użu tal-proċedura bil-miktub);

h)

l-Artikolu 14(1) (id-deċiżjoni sabiex issir deliberazzjoni u sabiex jittieħdu deċiżjonijiet eċċezzjonalment abbażi ta' dokumenti u abbozzi li ma tfasslux fil-lingwi kollha) (34);

i)

l-Artikolu 17(2), punta) (in-non-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali ta' inizjattiva ppreżentata minn Stat Membru skont l-Artikolu 76 tat-TFUE);

j)

l-Artikolu 17(2) puntb) (in-non-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali ta' ċerti direttivi, deċiżjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet);

k)

l-Artikolu 17(5) (jekk deċiżjonijiet meħuda minn korp stabbilit taħt xi ftehim internazzjonali għandhomx jiġu pubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali).

2.

Membru tal-Kunsill jew tal-Coreper ma jistax jagħmel użu mid-dispożizzjonijiet li ġejjin ta' dawn ir-Regoli ta' Proċedura b'konnessjoni ma' deċiżjonijiet li fir-rigward tagħhom, taħt it-Trattati, huwa ma jistax jipparteċipa fil-votazzjoni:

a)

l-Artikolu 3(8) (possibbiltà ta' membru tal-Kunsill li jitlob l-irtirar ta' punt “A” mill-aġenda);

b)

l-Artikolu 11(1), it-tieni subparagrafu (possibbiltà ta' membru tal-Kunsill li jitlob il-ftuħ ta' proċedura ta' votazzjoni);

c)

l-Artikolu 11(3) (possibbiltà ta' membru tal-Kunsill li jaġixxi f'isem ieħor waqt il-votazzjoni);

d)

l-Artikolu 14(2) (possibbiltà għal kwalunkwe membru tal-Kunsill li jopponi diskussjoni jekk it-testi ta' kwalunkwe emendi ma jkunux tfasslu fil-lingwa li hu jew hi jkun speċifika).

ANNESS V

Metodi ta’ ħidma tal-Kunsill

Tħejjija tal-laqgħat

1.

Il-Presidenza għandha tiżgura li fajl jiġi preżentat biss lill-Coreper minn grupp ta' ħidma jew minn kumitat meta jkun hemm prospett raġonevoli ta' progress jew kjarifika ta' pożizzjonijiet li jkunu qed jintlaħqu f'dak il-livell. Viċi-versa, fajls jistgħu jerġgħu jiġu riferuti biss lil grupp ta' ħidma jew lil kumitat meta meħtieġ, u fi kwalunkwe każ bil-ħsieb li jiġu indirizzati problemi preċiżi u definiti sew.

2.

Il-Presidenza għandha tieħu l-passi meħtieġa sabiex tavvanza l-ħidma bejn il-laqgħat. Hi tista', pereżempju, bil-qbil tal-grupp ta' ħidma jew kumitat, twettaq bl-iżjed mod effiċjenti l-konsultazzjonijiet meħtieġa dwar problemi speċifiċi bil-ħsieb li tirrapporta lura lill-grupp ta' ħidma jew kumitat konċernat is-soluzzjonijiet possibbli. Hi tista' wkoll twettaq konsultazzjonijiet bil-miktub billi titlob lid-delegazzjonijiet jirreaġixxu b'forma miktuba għal proposta qabel il-laqgħa li jkun imiss tal-grupp ta' ħidma jew kumitat.

3.

Kull fejn ikun il-każ, id-delegazzjonijiet għandhom jistabbilixxu bil-quddiem bil-miktub il-pożizzjonijiet li wisq probabbli jkunu se jieħdu fil-laqgħa li jkun imiss. Meta dan jinkludi proposti sabiex jiġi emendat test, id-delegazzjonijiet għandhom jissuġġerixxu l-formulazzjoni speċifika. Kull fejn possibbli, il-kontribut bil-miktub għandu jiġi preżentat konġuntement minn delegazzjonijiet li jħaddnu pożizzjonijiet identiċi.

4.

Il-Coreper għandu jevita milli jerġa' jagħmel xogħol li jkun ġa sar fit-tħejjija tal-proċedimenti tiegħu. Dan għandu japplika b'mod partikolari għal punti “I”, għal informazzjoni dwar l-organizzazzjoni u l-ordni tal-ħidma tiegħu u għal informazzjoni fuq l-aġenda u l-organizzazzjoni ta' laqgħat futuri tal-Kunsill. Kull fejn ikun possibbli, id-delegazzjonijiet għandhom iqajmu punti dwar Affarijiet Oħra fil-qafas tat-tħejjija tal-ħidma tal-Coreper aktar milli lill-Coreper innifsu.

5.

Il-Presidenza għandha tinforma lid-delegazzjonijiet malajr kemm jista' jkun meta l-proċedimenti tal-Coreper ikunu qed jitħejjew dwar l-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex tippermetti tħejjija ddettaljata tal-proċedimenti tal-Coreper, inkluż informazzjoni dwar dak li l-Presidenza tistenna li tilħaq mid-diskussjoni dwar kull punt tal-aġenda. Viċi versa, il-Presidenza għandha, jekk ikun il-każ, tinkoraġġixxi lid-delegazzjonijiet jikkomunikaw lil delegazzjonijiet oħra, meta l-proċedimenti tal-Coreper ikun qed jitħejjew, informazzjoni dwar il-pożizzjonijiet li jkunu se jieħdu fil-Coreper. F'dan il-kuntest il-Presidenza għandha tiffinalizza l-aġenda tal-Coreper. Il-Presidenza tista' tlaqqa' b'mod iżjed frekwenti l-gruppi li jħejju l-proċedimenti tal-Coreper, meta ċ-ċirkostanzi jitolbu hekk.

Kondotta tal-laqgħat

6.

L-ebda punt mhu se jitpoġġa fuq l-aġenda tal-Kunsill sempliċiment għal preżentazzjoni mill-Kummissjoni jew minn membru tal-Kunsill, ħlief fejn hu ppjanat dibattitu dwar inizjattivi maġġuri ġodda.

7.

Il-Presidenza għandha toqgħod lura milli tpoġġi fuq l-aġenda tal-Coreper punti għal informazzjoni biss. Tali informazzjoni, pereżempju dwar ir-riżultat ta' laqgħat f'forum ieħor jew ma' Stat Terz jew istituzzjoni oħra, kwistjonijiet ta' proċedura u organizzazzjoni, eċċ, għandhom minflok jiġu trasmessi lil delegazzjonijiet meta l-proċedimenti tal-Coreper ikunu qed jitħejjew, kull meta jkun possibbli f'forma miktuba, u m'għandhomx jiġu ripetuti fil-Coreper.

8.

Fil-bidu ta' laqgħa, il-Presidenza għandha tagħti kwalunkwe informazzjoni meħtieġa fir-rigward ta' kif għandha tiġi ttrattata l-laqgħa u b'mod partikolari tindika t-tul ta' ħin li għandha f'moħħha tiddedika għal kull punt. Għandha toqgħod lura milli tagħmel introduzzjonijiet twal u tevita r-ripetizzjoni ta' informazzjoni li hi diġà magħrufa mid-delegazzjonijiet.

9.

Fil-bidu ta' diskussjoni dwar punt sostantiv, il-Presidenza għandha, skont it-tip ta' diskussjoni li jkun hemm bżonn, tindika lid-delegazzjonijiet it-tul massimu tal-interventi tagħhom dwar dak il-punt. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet l-interventi m'għandhomx jaqbżu ż-żewġ minuti.

10.

Sessjonijiet ta' laqgħat kompleti għandhom, fil-prinċipju, jiġu pprojbiti; jistgħu jintużaw biss f'ċirkostanzi eċċezzjonali fuq kwistjonijiet speċifiċi, b'limitu ta' żmien għall-interventi stabbilit mill-Presidenza.

11.

Il-Presidenza għandha tagħti kemm tista' attenzjoni lid-diskussjonijiet, b'mod partikolari billi titlob lid-delegazzjonijiet jirreaġixxu għal testi ta' kompromess jew proposti speċifiċi.

12.

Matul u fi tmiem il-laqgħat il-Presidenza għandha żżomm lura milli tagħmel sommarji twal tad-diskussjonijiet u għandha tirrestrinġi ruħha billi tislet konklużjoni qasira tar-riżultati (sustanza u/jew proċedura) milħuqa.

13.

Id-delegazzjonijiet għandhom jevitaw li jirrepetu punti magħmula minn kelliema preċendenti. L-interventi tagħhom ikunu qosra, sostantivi u dritt għall-punt.

14.

Delegazzjonijiet li jaħsbuha l-istess huma mħeġġa jikkonsultaw bil-ħsieb li kelliem wieħed jagħmel preżentazzjoni ta' pożizzjoni komuni dwar punt speċifiku.

15.

Meta jkunu qed jiddiskutu testi, id-delegazzjonijiet għandhom jagħmlu proposti konkreti ta' abbozzar, bil-miktub, iżjed milli sempliċiment jesprimu n-nuqqas ta' qbil tagħhom ma' proposta partikolari.

16.

Ħlief jekk indikat mod ieħor mill-Presidenza, id-delegazzjonijiet għandhom joqogħdu lura milli jindirizzaw il-laqgħa meta jkunu jaqblu ma' proposta partikolari; f'dan il-każ is-silenzju jiġi kkunsidrat bħala qbil fil-prinċipju.

ANNESS VI

Dispożizzjonijiet dwar il-forma tal-atti

A.   Forom ta’ Regolamenti

1.

Ir-Regolamenti adottati konġuntement mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill u r-Regolamenti tal-Kunsill għandhom jinkludu:

a)

fit-titolu tagħhom il-kelma “Regolament”, segwita min-numru serjali, id-data tal-adozzjoni tagħhom u indikazzjoni tas-suġġett; Fil-każ ta’ Regolament ta’ Implimentazzjoni adottat mill-Kunsill skont l-Artikolu 291(2) tat-TFUE, ir-Regolament għandu jindika fit-titolu “Regolament ta’ Implimentazzjoni”;

b)

il-kliem “Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea” jew “Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea”, skont il-każ;

c)

indikazzjoni tad-dispożizzjonijiet li taħthom huwa adottat ir-Regolament, ippreċeduta bil-kliem “Wara li kkunsidra(w)”;

d)

kunsiderazzjoni li tinkludi referenza għal proposti preżentati u għal opinjonijiet miksuba u konsultazzjonijiet miżmuma;

e)

dikjarazzjoni tar-raġunijiet li fuqhom huwa bbażat ir-Regolament, ippreċeduta mill-kelma “Billi:”, bil-premessi jkunu nnumerati;

f)

il-kliem “adottaw dan ir-Regolament” jew “adotta dan ir-Regolament”, skont il-każ, segwit mit-termini normattivi tar-Regolament.

2.

Ir-Regolamenti għandhom jinqasmu f’Artikoli u, skont il-każ, miġbura f’kapitoli u taqsimiet.

3.

L-Artikolu finali ta’ Regolament għandu jiffissa d-data tad-dħul fis-seħħ, fejn dik id-data tkun qabel jew wara l-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni.

4.

L-Artikolu finali ta’ Regolament għandu jkun segwit bi:

a)

i)

il-kliem: “Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha”,

jew

ii)

il-kliem: “Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri skont it-Trattati”, fil-każijiet kollha fejn att mhuwiex applikabbli għal, jew fi, l-Istati Membri kollha (35)

b)

il-kliem “Magħmul fi …”, segwit mid-data li fiha r-Regolament ġie adottat,

u

c)

fil-każ ta’:

i)

Regolament adottat konġuntement mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill, il-formola:

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

Għall-Kunsill

Il-President

segwit bl-isem tal-President tal-Parlament Ewropew u tal-President-fil-Kariga tal-Kunsill fiż-żmien meta r-Regolament jiġi adottat;

ii)

Regolament tal-Kunsill, il-formola:

Għall-Kunsill

Il-President

segwit bl-isem tal-President fil-Kariga tal-Kunsill fiż-żmien meta r-Regolament jiġi adottat.

B.   Forom ta’ Direttivi, Deċiżjonijiet, Rakkomandazzjonijiet u Opinjonijiet:

1.

Id-Direttivi u d-Deċiżjonijiet adottati konġuntement mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill, u Direttivi u Deċiżjonijiet tal-Kunsill, għandhom jinkludu fit-titoli tagħhom il-kelma “Direttiva” jew “Deċiżjoni”;

Fil-każ ta’ Direttiva jew Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni adottati mill-Kunsill skont l-Artikolu 291(2) tat-TFUE, din għandha tinkludi fit-titolu “Direttiva ta’ Implimentazzjoni” jew “Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni”;

2.

Ir-Rakkomandazzjonijiet u l-Opinjonijiet maħruġa mill-Kunsill għandhom jinkludu fit-titoli tagħhom il-kelma “Rakkomandazzjoni” jew “Opinjoni”;

3.

Id-dispożizzjonijiet relatati ma’ Regolamenti stabbiliti fil-punti A hawn fuq għandhom japplikaw mutatis mutandis, suġġett għad-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattati, għal Direttivi u Deċiżjonijiet.

C.   Forom ta’ deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikolu 25 tat-TUE

Dawn id-Deċiżjonijiet għandhom jindikaw fit-titoli tagħhom l-intestaturi: “Deċiżjoni tal-Kunsill”, numru serjali (sena/numru/PESK), id-data tal-adozzjoni u indikazzjoni tas-suġġett tagħhom.


(1)  Dan il-paragrafu jirriproduċi l-Artikolu 237 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (minn hawn ‘il quddiem “TFUE”) .

(2)  Dan il-paragrafu jirriproduċi l-punt b) tal-Artikolu uniku tal-Protokoll dwar l-istabbiliment tas-sedi tal-istituzzjonijiet u ta’ ċerti organizzazzjonijiet, korpi u organi tal-Unjoni Ewropea annessi għat-Trattati.

(3)  Dan il-paragrafu jirriproduċi l-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew ta’ 1 ta' Diċembru 2009 dwar l-eżerċizzju tal-Presidenza tal-Kunsill (ĠU L 315, 2.12.2009, p. 50).

(4)  Dawn iż-żewġ sentenzi jirriproduċu, u jadattaw, l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 16(6) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (minn hawn ‘il quddiem “TUE”) u l-punt a) tal-Artikolu 236 tat-TFUE.

(5)  Dawn iż-żewġ sentenzi jirriproduċu t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 16(6), tat-TUE

(6)  Dan il-paragrafu jirriproduċi l-ewwel sentenza tal-Artikolu 3 tal-abbozz ta’ Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew ta’ 1 ta' Diċembru 2009 dwar l-eżerċizzju tal-Presidenza tal-Kunsill.

(7)  Din is-sentenza tirriproduċi t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 16 (6) tat-TUE.

(8)  Ara d-dikjarazzjoni a) ta’ hawn taħt:

a)

Fir-rigward tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2(5) :

“Meta l-Kunsill tal-Affarijiet Barranin jissejjaħ sabiex jiġu ttrattati kwistjonijiet ta' politika kummerċjali komuni, il-President tiegħu ser jitlob sabiex jiġi sostitwit bil-presidenza ta' sitt xhur kif previst bl-Artikolu 2(5), it-tieni subparagrafu.”

(9)  Ara d-dikjarazzjoni b) ta’ hawn taħt:

(b)

Fir-rigward tal-Artikolu 2(6) :

“Il-programm ta' 18-il xahar jinkludi parti introduttorja ġenerali li tistabbilixxi l-programm fil-kuntest tal-orjentazzjonijiet strateġiċi għall-perijodu fit-tul tal-Unjoni. It-tliet Presidenzi responsabbli għall-preparazzjoni tal-abbozz tal-programm ta' 18-il xahar se jikkonsultaw mat-tliet Presidenzi sussegwenti, bħala parti mill-‘konsultazzjonijiet adatti’ imsemmija fit-tielet sentenza tal-paragrafu 6 . L-abbozz ta' programm ta' 18-il xahar għandu jqis ukoll, fost l-oħrajn, il-punti rilevanti li joħorġu mid-djalogu dwar il-prijoritajiet politiċi annwali, mibdi fuq inizjattiva tal-Kummissjoni.”

(10)  Ara d-dikarazzjonijiet c) u d) ta’ hawn taħt:

c)

Fir-rigward tal-Artikolu 3(1) u (2):

“Il-President se jipprova jiżgura li, fil-prinċipju, l-aġenda provviżorja għal kull laqgħa tal-Kunsill li tittratta l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-TFUE dwar l-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, u kwalunkwe dokumenti marbutin mal-punti involuti, jaslu għand il-membri tal-Kunsill tal-inqas wieħed u għoxrin ġurnata qabel il-bidu tal-laqgħa.”

d)

Fir-rigward tal-Artikoli 1 u 3:

“Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 30(2) tat-Trattat UE, li jispeċifika li laqgħa straordinarja tal-Kunsill tista' titlaqqa' fi żmien qasir f'każijiet li jeħtieġu deċiżjoni rapida, il-Kunsill huwa konxju tal-ħtieġa li materji relatati mal-politika barranija u ta' sigurtà komuni jkunu trattati b'ħeffa u b'effiċjenza. L-arranġamenti fl-Artikolu 3 m'għandhomx iżommu milli tintlaqa' din il-ħtieġa.”

(11)  Dan is-subparagrafu jirriproduċi l-aħħar sentenza tal-Artikolu 4 tal-Protokoll dwar ir-rwol tal-Parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea.

(12)  Din is-sentenza tirriproduċi l-ewwel sentenza tal-Artikolu 16(8) tat-Trattat UE.

(13)  Dan il-paragrafu jirriproduċi l-Artikolu 239 tat-TFUE .

(14)  Ara d-dikjarazzjoni e) ta’ hawn taħt:

e)

Fir-rigward tal-Artikolu 12(2), punti a), b) u c):

“Skont il-prattika regolari tal-Kunsill, il-limitu ta' żmien stipulat normalment ikun ta' tlett ijiem ta' ħidma”;

(15)  Ara d-dikjarazzjoni f) ta’ hawn taħt:

f)

Fir-rigward tal-Artikolu 12(2)(d):

“Il-Kunsill jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li n-network COREU għandu jintuża skont il-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju 1995 (dok. 7896/95) dwar il-metodi ta' ħidma tal-Kunsill.”

(16)  Ara d-dikjarazzjoni g) ta’ hawn taħt:

g)

Fir-rigward tal-Artikolu 16 u l-Anness IV:

“Il-Kunsill jaqbel li d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 16 u l-Anness IV japplikaw għal atti fir-rigward ta' liema xi membri tal-Kunsill, taħt it-Trattati, ma għandhomx dritt jivvutaw għall-adozzjoni tagħhom. Madankollu, l-applikazzjoni tal-Artikolu 7 tat-Trattat UE mhix koperta minn dawk id-dispożizzjonijiet.”

(17)  ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.

(18)  Dawn id-dispożizzjonijiet huma mingħajr preġudizzju għar-rwol tal-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju kif stabbiliti fl-Artikolu 134 tat-TFUE u għal Deċiżjonijiet tal-Kunsill eżistenti dwaru (ĠU L 358, 31.12.1998, p. 109, u ĠU L 5, 1.1.1999, p. 71).

(19)  Ara d-dikjarazzjoni h) ta’ hawn taħt:

h)

Fir-rigward tal-Artikolu 19(1):

“Il-Coreper għandu jiżgura l-konsistenza u l-osservanza tal-prinċipji stabbiliti fil-paragrafu 1, b'mod partikolari fir-rigward ta' kwistjonijiet li s-suġġett tagħhom ikun trattat f'fora oħra.”

(20)  Ara d-dikjarazzjoni i) ta’ hawn taħt:

i)

Fir-rigward tal-Artikolu 19(7):

“Jekk membru tal-Kunsill jikkunsidra li abbozz ta' deċiżjoni ta' proċedura preżentat lill-Coreper għal adozzjoni skont l-Artikolu 19(7) iqajjem kwistjoni ta' sustanza, l-abbozz ta' deċiżjoni għandu jiġi preżentat lill-Kunsill.”

(21)  Dawn id-dispożizzjonijiet huma mingħajr preġudizzju għar-rwol tal-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju kif stabbiliti fl-Artikolu 114 tat-TFUE u għal Deċiżjonijiet tal-Kunsill eżistenti dwaru (ĠU L 358, 31.12.1998, p. 109, u ĠU L 5, 9.1.1999, p. 71).

(22)  Ara d-dikjarazzjoni j) ta’ hawn taħt:

j)

Fir-rigward tal-Artikolu 21:

“Rapporti mill-gruppi ta' ħidma u kwalunkwe dokument ieħor użat bħala l-bażi għad-diskussjonijiet tal-Coreper għandhom jiġu mibgħuta lid-delegazzjonijiet minn qabel sabiex ikollhom ħin biżżejjed għall-eżaminazzjoni tagħhom.”

(23)  Ara d-dikjarazzjoni k) ta’ hawn taħt:

k)

Fir-rigward tal-Artikolu 22:

“Is-Servizz Legali tal-Kunsill ġie mogħti wkoll istruzzjonijiet sabiex jipprovdi assistenza lill- Istati Membri responabbli għal inizjattiva fis-sens tal-Artikolu 76, punt b), tat-TFUE bil-għan, inter alia, tal-kontroll tal-kwalità tal-abbozzar ta' tali inizjattivi jekk dik l-assistenza tkun mitluba mill-Istat Membru kkonċernat.”

Ara d-dikjarazzjoni l) ta’ hawn taħt:

l)

Fir-rigward tal-Artikolu 22:

“Il-membri tal-Kunsill għandhom jikkumentaw dwar proposti għal kodifikazzjoni uffiċjali ta' testi leġislattivi fi żmien tletin jum ta’ xogħol miċ-ċirkolazzjoni ta' tali proposti mis-Segretarjat Ġenerali.”

(24)  ĠU C 73, 17.3.1999, p. 1.

(25)  Il-paragrafi 1 u 2, l-ewwel subparagrafu, jirriproduċu l-Artikolu 240(2) tat-TFUE.

(26)  Din il-formazzjoni hija istitwita mit-tieni paragrafu tal-Artikolu 16(6) tat-TUE.

(27)  Din il-formazzjoni hija istitwita mit-tieni paragrafu tal-Artikolu 16(6) tat-TUE.

(28)  Inkluż il-baġit.

(29)  Inkluża l-protezzjoni ċivili.

(30)  Inkluż it-turiżmu.

(31)  Inklużi affarijiet awdjoviżivi.

(32)  Ara d-dikjarazzjoni m) ta' hawn taħt:

m)

Fir-rigward tal-Anness I, it-tieni paragrafu:

“Il-Presidenza se torganizza l-aġendi tal-Kunsill billi tiġbor flimkien punti ta' aġenda relatati, sabiex tiffaċilita l-attendenza mir-rappreżentanti nazzjonali rilevanti, b'mod partikolari fejn konfigurazzjoni partikolari tal-Kunsill tkun se tittratta ma' settijiet ta' suġġetti li jiddistingwu ruħhom b'mod ċar.”

(33)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

(34)  Ara d-dikjarazzjoni n) ta' hawn taħt:

n)

Fir-rigward tal-Anness IV, il-paragrafu 1(h):

“Il-Kunsill jikkonferma li l-prattika preżenti li permezz tagħha t-testi li jservu bħala bażi għad-deliberazzjonijiet tagħha huma mfassla fil-lingwi kollha ser tkompli tapplika.”

(35)  Ara d-dikjarazzjoni o) ta’ hawn taħt:

o)

Fir-rigward tal-Anness VI, il-paragrafu A.4 (a) (ii):

“Il-Kunsill jixtieq ifakkar li, fil-każijiet previsti fit-Trattati fejn att mhuwiex applikabbli għal jew fl-Istati Membri kollha, huwa meħtieġ li tiġi ċċarata l-applikazzjoni territorjali tiegħu fir-raġunijiet mogħtija għal u fil-kontenut tal-att konċernat.”


11.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 325/62


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL

tas-7 ta' Diċembru 2009

li tawtorizza lir-Renju tal-Isvezja u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta’ Fuq biex japplikaw miżura ta' deroga mill-Artikolu 167 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud

(2009/938/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/112/KE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 395(1) tagħha,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Ir-Renju tal-Isvezja (minn hawn il-quddiem “l-Isvezja”) u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta’ Fuq (minn hawn 'il quddiem “Ir-Renju Unit”) ġew awtorizzati, permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/133/KE (2), b’deroga mill-Artikolu 167 tad-Diretiva 2006/112/KE, biex jipposponu l-bidu tad-dritt għat-tnaqqis tat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) sal-mument meta din titħallas lill-fornitur ta' merkanzija jew ta’ servizzi, għall-persuni taxxabbli li japplikaw sistema fakultattiva skont liema, b'mod konformi mal-Artikolu 66(b) tad-Direttiva msemmija, il-VAT fuq il-konsenji tagħhom ta’ merkanzija u l-provvediment tagħhom ta’ servizzi jsiru eżiġibbli meta jkunu rċevew il-ħlas (sistema magħrufa bħala tal-kontabilità skont il-ħlasijiet). Biex jibbenefikaw minn din is-sistema, il-fatturat annwali tagħhom m'għandux ikun iktar minn SEK 3 000 000 għall-Isvezja u GBP 1 350 000 għar-Renju Unit.

(2)

L-Isvezja u r-Renju Unit talbu l-awtorizzazzjoni għal estensjoni ta’ din il-miżura partikolari ta' deroga permezz ta’ ittri rreġistrati fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kummissjoni fit-3 ta' Marzu 2009 għall-Isvezja u fil-15 ta’ Jannar 2009 għar-Renju Unit. Ir-Renju Unit talab ukoll sabiex il-limitu ta’ fatturat annwali ta’ din is-sistema jiżdied għal 1 500 000 GBP.

(3)

Skont l-Artikolu 395(2) tad-Direttiva 2006/112/KE, permezz tal-ittri tad-9 ta' Lulju 2009, il-Kummissjoni ttrasmettiet it-talbiet tal-Isvezja u tar-Renju Unit lill-Istati Membri l-oħra. Permezz tal-ittri tat-13 ta' Lulju 2009, il-Kummissjoni infurmat lill-Isvezja u lir-Renju Unit li hi kellha l-informazzjoni kollha li kienet tqis neċessarja sabiex tikkunsidra t-talba.

(4)

Is-sistema tal-kontabilità skont il-ħlasijiet hija sistema simplifikata u fakultattiva maħsuba għall-intrapriżi ż-żgħar li ma jibbenefikawx minn eżenzjoni tat-taxxa. Din tippermetti lil dawn il-persuni taxxabbli sabiex japplikaw regola sempliċi bbażata fuq id-data ta' ħlas tal-ispejjeż ta' xiri tagħhom u tal-operazzjonijiet ta' bejgħ tagħhom, biex jiddeterminaw f'liema punt għandhom jeżerċitaw id-dritt tagħhom biex inaqqsu l-VAT u biex iħalllsu t-taxxa lill-awtoritajiet tat-taxxi interni. Għalhekk, din is-sistema tikkostitwixxi miżura ta’ simplifikazzjoni għal dawn il-persuni taxxabbli, li tista’, barra minn hekk, toħloq vantaġġ għal-likwidità tagħhom.

(5)

Il-Kummissjoni ppreżentat, fit-28 ta’ Jannar 2009, proposta għal Direttiva li temenda d-Direttiva 2006/112/KE f’dak li jirrigwarda r-regoli ta’ fatturazzjoni u li tippermetti wkoll lill-Istati Membri li jipposponu l-bidu tad-dritt għat-tnaqqis tal-VAT sal-mument meta jitħallas lill-fornituri ta’ merkanzija jew ta’ servizzi, għall-persuni taxxabbli li l-fatturat annwali tagħhom mhuwiex iktar minn limitu li jista' jiġi stabbilit mill-Istati Membri sa EUR 2 000 000 u li jibbenefikaw, konsegwentement, minn sistema fakultattiva li permezz tagħha l-VAT applikabbli fuq it-transazzjonijiet tagħhom issir eżiġibbli biss meta jirċievu l-ħlas.

(6)

Il-miżura partikolari derogatorja mitluba ma taffettwax l-ammont tad-dħul tal-VAT miksub mill-Isvezja u mir-Renju Unit fil-mument tal-konsum finali u m’għandha l-ebda effett fuq ir-riżorsi proprji tal-Unjoni derivati mill-VAT,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

B’deroga mill-Artikolu 167 tad-Direttiva 2006/112/KE, l-Isvezja u r-Renju Unit huma awtorizzati li jipposponu l-bidu tad-dritt għat-tnaqqis tat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) għall-persuni taxxabbli msemmija fit-tieni paragrafu, sal-mument meta din titħallas lill-fornituri ta' merkanzija jew ta' servizzi.

Il-persuni taxxabbli kkonċernati għandhom ikunu għażlu sistema li permezz tal-applikazzjoni tagħha l-VAT fuq il-konsenji tagħhom ta’ merkanzija u l-għoti tagħhom ta’ servizzi ssir eżiġibbli fil-mument meta jirċievu l-ħlas. Skont din is-sistema, il-fatturat annwali tagħhom m'għandux ikun iktar minn 3 000 000 SEK għall-Isvezja u 1 500 000 GBP għar-Renju Unit.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija applikabbli mill-1 ta’ Jannar 2010 sal-jum li fih tibda tapplika direttiva li tawtorizza lill-Istati Membri biex jipposponu l-bidu tad-dritt għat-tnaqqis tal-VAT sal-mument meta din titħallas lill-fornitur ta' merkanzija jew ta' servizzi, għall-persuni taxxabbli li l-fatturat annwali tagħhom ma jaqbiżx ċertu limitu u li jibbenefikaw għalhekk minn sistema fakultattiva li permezz tal-applikazzjoni tagħha t-taxxa fuq il-konsenji tagħhom ta' merkanzija u l-għoti tagħhom ta' servizzi ssir eżiġibbli fil-mument meta jirċievu l-ħlas. Fi kwalunkwe każ, din id-Deċiżjoni għandha tkun applikabbli sa mhux iktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2012.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Renju tal-Isvezja u lir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta’ Fuq.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta’ Diċembru 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

C. MALMSTRÖM


(1)  ĠU L 347, 11.12.2006, p. 1.

(2)  ĠU L 57, 24.2.2007, p. 12.


11.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 325/64


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL

tas-7 ta’ Diċembru 2009

li tawtorizza lir-Repubblika tas-Slovenja biex tapplika miżura ta' deroga mill-Artikolu 167 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud

(2009/939/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/112/KE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 395(1) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Ir-Repubblika tas-Slovenja (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “is-Slovenja”) ġiet awtorizzata, permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/133/KE (2), b’deroga mill-Artikolu 167 tad-Direttiva 2006/112/KE, biex tipposponi l-bidu tad-dritt għat-tnaqqis tat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) sal-mument meta din titħallas lill-fornitur ta’ merkanzija jew ta' servizzi, għall-persuni taxxabbli li japplikaw skema fakultattiva skont liema, b’mod konformi mal-Artikolu 66(b) tad-Direttiva msemmija, il-VAT fuq il-konsenji tagħhom ta’ merkanzija u l-provvediment tagħhom ta' servizzi jsiru eżiġibbli meta jkunu rċevew il-ħlas (sistema magħrufa bħala tal-kontabilità skont il-ħlasijiet). Biex jibbenefikaw minn din l-iskema, fir-rigward tas-Slovenja, il-fatturat annwali tagħhom m’għandux ikun iktar minn EUR 208 646.

(2)

Is-Slovenja talbet l-awtorizzazzjoni għal estensjoni ta' din il-miżura partikolari ta' deroga permezz ta’ ittri rreġistrati fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kummissjoni fit-23 u l-31 ta’ Lulju 2009. Is-Slovenja talbet ukoll biex il-limitu ta' fatturat annwali ta' din is-sistema jiżdied għal EUR 400 000.

(3)

Skont l-Artikolu 395(2) tad-Direttiva 2006/112/KE, permezz tal-ittra tal-25 ta’ Settembru 2009, il-Kummissjoni ttrasmettiet it-talba mressqa mis-Slovenja lill-Istati Membri l-oħra. Permezz tal-ittra tad-29 ta’ Settembru 2009, il-Kummissjoni infurmat lis-Slovenja li hi kellha l-informazzjoni kollha li kienet tqis neċessarja sabiex tikknusdra t-talba.

(4)

Is-sistema tal-kontabilità skont il-ħlasijiet hija sistema simplifikata u fakultattiva maħsuba għall-impriżi ż-żgħar li ma jibbenefikawx mill-eżenzjoni tat-taxxa. Din tippermetti lil dawn il-persuni taxxabbli sabiex japplikaw regola sempliċi bbażata fuq id-data ta' ħlas tal-ispejjeż ta’ xiri tagħhom u tal-operazzjonijiet ta’ bejgħ tagħhom, biex jiddeterminaw f'liema punt għandhom, rispettivament, jeżerċitaw id-dritt għat-tnaqqis tal-VAT u jħallsu t-taxxa lill-awtoritajiet tat-taxxi interni. Għalhekk din is-sistema tikkostitwixxi miżura ta' simplifikazzjoni għal dawn il-persuni taxxabbli, li tista', barra minn hekk, toħloq vantaġġ għal-likwidità tagħhom.

(5)

Il-Kummissjoni ppreżentat, fit-28 ta’ Jannar 2009, proposta għal Direttiva li temenda d-Direttiva 2006/112/KE f'dak li jitrigwarda r-regoli ta’ fatturazzjoni u li tippermetti wkoll lill-Istati Membri li jipposponu l-bidu tad-dritt għat-tnaqqis tal-VAT sal-mument meta din tkun imħallsa lill-fornitur ta’ merkanzija jew ta' servizzi, għall-persuni taxxabbli li l-fatturat annwali tagħhom mhuwiex aktar minn limitu li jista' jiġi stabbilit mill-Istati Membri sa EUR 2 000 000 u li jibbenefikaw, konsegwentement, minn sistema fakultattiva li permezz tagħha l-VAT applikabbli fuq it-transazzjonijiet tagħhom issir eżiġibbli biss meta jirċievu l-ħlas.

(6)

Il-miżura partikolari ta’ deroga mitluba ma taffettwax l-ammont tad-dħul tal-VAT miksub miis-Slovenja fil-mument tal-konsum finali u m’għandha l-ebda effett fuq ir-riżorsi proprji tal-Unjoni derivati mill-VAT,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

B’deroga mill-Artikolu 167 tad-Direttiva 2006/112/KE, is-Slovenja hija awtorizzata li tipposponi l-bidu tad-dritt għat-tnaqqis tat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) tal-persuni taxxabbli msemmijin fit-tieni paragrafu, sal-mument meta din titħallas lill-fornituri ta’ merkanzija jew ta' servizzi.

Il-persuni taxxabbli kkonċernati għandhom ikunu għażlu sistema li permezz tal-applikazzjoni tagħha l-VAT fuq il-konsenji tagħhom ta’ merkanzija u l-għoti tagħhom ta' servizzi ssir eżiġibbli fil-mument meta jirċievu l-ħlas. Skont din is-sistema, il-fatturat annwali tagħhom m’għandux ikun iktar minn EUR 400 000.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mill-1 ta’ Jannar 2010 sal-jum li fih tibda tapplika direttiva li tawtorizza lill-Istati Membri biex jipposponu l-bidu tad-dritt għat-tnaqqis tal-VAT sal-mument meta din titħallas lill-fornitur ta’ merkanzija jew ta' servizzi, għall-persuni taxxabbli li l-fatturat annwali tagħhom ma jaqbiżx ċertu limitu u li jibbenefikaw għalhekk minn skema fakultattiva li permezz tal-applikazzjoni tagħha t-taxxa fuq il-konsenji tagħhom ta’ merkanzija u l-għoti tagħhom ta’ servizzi ssir eżiġibbli fil-mument meta jircievu l-ħlas. Fi kwalunkwe każ, din id-Deċiżjoni għandha tkun applikabbli, sa mhux iktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2012.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika tas-Slovenja.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta’ Diċembru 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

C. MALMSTRÖM


(1)  ĠU L 347, 11.12.2006, p. 1.

(2)  ĠU L 57, 24.2.2007, p. 12.