ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2009.316.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 316

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
2 ta' Diċembru 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1120/2009 tad-29 ta’ Ottubru 2009 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku li hemm provvediment dwarha fit-Titolu III tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għal bdiewa

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1121/2009 tad-29 ta’ Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 fir-rigward tal-iskemi ta' appoġġ għal bdiewa previsti fit-Titoli IV u V tiegħu

27

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1122/2009 ta’ 30 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 fir-rigward tal-kundizzjonalità, il-modulazzjoni u s-sistema integrata ta’ amministrazzjoni u kontroll, skont l-iskemi ta’ appoġġ għall-bdiewa previsti għal dak ir-Regolament, kif ukoll għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tal-kundizzjonalità skont l-iskema ta’ appoġġ prevista għas-settur tal-inbid

65

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

2.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 316/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1120/2009

tad-29 ta’ Ottubru 2009

li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku li hemm provvediment dwarha fit-Titolu III tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għal bdiewa

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 tad-19 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għal bdiewa, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1290/2005, (KE) Nru 247/2006, (KE) Nru 378/2007 u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 (1), u partikolarment l-Artikolu 36, 39(2), 41(4), 43(3), 57(2), 68(7), 69(6), l-ewwel subparagrafu, il-punti (a) u (7), ir-raba’ subparagrafu, l-Artikolu 71(6), it-tieni subparagrafu, u l-Artikoli 10, 142(c), (d), (f), (g), (h) u (q), 147 u 148 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 795/2004 tal-21 ta’ April 2004 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-iskema ta’ ħlas waħdieni [pagament uniku] li hemm provvediment dwarha fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal sistemi ta’ sostenn dirett taħt il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ sostenn għall-bdiewa (2) ġie emendat sostanzjalment. Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 639/2009 tat-22 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 fir-rigward ta’ appoġġ speċifiku (3) ġie sussegwentement adottat. Billi għad hemm aktar emendi tar-Regolament (KE) Nru 795/2004 li jridu jsiru, huwa xieraq, fl-interessi taċ-ċarezza, li r-Regolamenti Nru (KE) 795/2004 u Nru 639/2009 jiġu inkorporati f’Regolament wieħed li jkun fih ir-regoli dettaljati kollha għall-implimentazzjoni tat-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

(2)

Għal raġunijiet ta’ ċertezza u ċarezza legali huwa xieraq li jkun hemm provvediment għal ċerti definizzjonijiet. Fir-rigward ta’ msaġar ta’ newba qasira, huwa xieraq li l-Istati Membri jitħallew jiddefinixxu varjetajiet adattati fid-dawl tal-adattatament klimatiku u agronomiku tagħhom għat-territorju.

(3)

L-Artikolu 28 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jipprovdi għar-rekwiżiti minimi li jridu jitħarsu, iżda l-applikazzjoni tal-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 28(1) mhix adattata għal bdiewa li għadhom jirċievu pagamenti diretti taħt ċerti skemi akkoppjati iżda ma għandhom ebda ettaru. Min-natura tagħhom il-primjums għan-nagħaġ u l-mogħoż imsemmijin fit-Titolu IV, il-Kapitolu 1, it-Taqsima 10 ta’ dak ir-Regolament jew il-pagament taċ-ċanga u l-vitella msemmi fit-Titolu IV, il-Kapitolu 1, it-Taqsima 11 ta’ dak ir-Regolament huma skemi akkoppjati bħal dawn. Dawk il-bdiewa huma fl-istess sitwazzjoni bħall-bdiewa li għandhom drittijiet speċjali u biex tiġi żgurata l-effikaċja sħiħa ta’ dawk l-iskemi għandhom għalhekk jiġu trattati bl-istess mod għall-għanijiet tal-Artikolu 28(1) ta’ dak ir-Regolament bħall-bdiewa li għandhom drittijiet speċjali.

(4)

Sabiex tiġi ffaċilitata l-kalkulazzjoni tal-valur tal-unità tad-drittijiet għall-pagamenti, għandhom ikunu pprovduti regoli ċari dwar kif iċ-ċifri jitnaqqsu jew jiżdiedu għall-eqreb numru sħiħ u għall-possibbiltà li d-drittijiet eżistenti għall-pagamenti jinqasmu fejn id-daqs tal-medda agrikola li jiġi ddikjarat jew ittrasferit mad-dritt ikun jammonta biss għal frazzjoni ta’ ettari u għar-regoli li jkopru l-fużjoni ta’ drittijiet u frazzjonijiet.

(5)

L-Artikolu 51(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jippermetti l-integrazzjoni differita tal-frott u l-ħaxix fl-iskema ta’ pagament uniku. Għandhom jiġu pprovduti regoli adattati li jippermettu dak id-differiment. B’mod partikolari, it-tielet subparagrafu ta’ dik id-dispożizzjoni jippermetti lill-Istati Membri li jirrevedu d-deċiżjoni meħuda skont l-Artikolu 68b tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 (4) sabiex jipprovdu għal integrazzjoni iżjed malajr fl-iskema ta’ pagament uniku. Madanakollu, fid-dawl tal-Artikolu 38 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, sabiex it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 51(1) ta’ dak ir-Regolament ikollu effett, jeħtieġ li l-erjas konċernati jsiru eliġibbli għall-iskema ta’ pagament uniku. L-Istati Membri għalhekk għandhom ikunu jistgħu jirrevedu d-deċiżjoni li ttieħdet skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 51 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003.

(6)

Għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi għat-tmexxija tar-riżerva nazzjonali.

(7)

L-Artikolu 41(2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jipprovdi għal każijiet fakultattivi ta’ allokazzjoni ta’ drittijiet għall-pagamenti mir-riżerva nazzjonali. Huwa xieraq li jiġu stabbiliti regoli għall-kalkulazzjoni tal-għadd u l-valur tad-drittijiet għall-pagamenti li għandhom jiġu allokati b’dan il-mod. Sabiex tkun tista’ tingħata ċerta flessibbiltà lill-Istati Membri li huma fl-aħjar pożizzjoni biex jevalwaw is-sitwazzjoni ta’ kull bidwi li japplika għal dawn il-miżuri, l-għadd massimu ta’ drittijiet li għandhom jiġu allokati ma għandux ikun ogħla mill-għadd ta’ ettari ddikjarati u l-valur tagħhom ma għandux ikun ogħla minn ammont li għandu jiġi ffissat mill-Istat Membru skont kriterji oġġettivi.

(8)

F’ċerti ċirkustanzi l-bdiewa jista’ jkollhom aktar drittijiet minn art biex jattivawhom għax tkun se tagħalqilhom il-kera ta’ raba’ (il-qbiela), inkluż fil-każ ta’ użu komuni ta’ żona għall-għalf. Għalhekk jidher xieraq li jkun hemm dispożizzjoni għal mekkaniżmu li għandu jiżgura li l-bidwi jibqa’ jingħata l-appoġġ billi jikkonċentrah fuq l-ettari disponibbli li jifdal. Madanakollu, biex jiġi evitat abbuż tal-mekkaniżmu, iridu jiġu stabbiliti kundizzjonijiet għall-aċċess għalih.

(9)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 73/2009 ir-riżerva nazzjonali għandha tiġi fornuta mill-ġdid bi drittijiet mhux użati jew, fuq bażi fakultattiva, b’ammont miżmum fuq il-bejgħ ta’ drittijiet għall-pagamenti jew fuq bejgħ li jkun seħħ qabel ċerta data li trid tiġi ffissata mill-Istati Membri meta jseħħ aktar diżakkoppjament. Huwa għalhekk meħtieġ li jkun hemm data provduta li warajha d-drittijiet mhux użati jerġgħu lura għar-riżerva nazzjonali.

(10)

Meta jinżamm ammont fuq il-bejgħ tad-drittijiet għall-pagamenti, iridu jiġu stabbiliti perċentwali massimi u kriterji għall-applikazzjoni ta’ dan u ddifferenzjati biex jitqies it-tip tat-trasferiment u t-tip tad-dritt għall-pagament li se jiġu ttrasferiti. Għaldaqstant, din iż-żamma ma għandhiex tirriżulta fi xkiel sostanzjali jew projbizzjoni ta’ trasferiment ta’ drittijiet għall-pagamenti. Madanakollu, fil-każ ta’ applikazzjoni reġjonali fil-mudell ibridu, iż-żamma ma għandhiex taffettwa l-valur bażiku reġjonali ta’ drittijiet għall-pagamenti, iżda dawk l-ammonti li għandhom x’jaqsmu mar-referenzi storiċi biss.

(11)

Sabiex tiġi ffaċilitata l-amministrazzjoni tar-riżerva nazzjonali, huwa xieraq li jkun hemm provvediment dwar kif titmexxa f’livell reġjonali, ħlief fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 41(2), jew fejn applikabbli, fl-Artikolu 41(4) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, fejn l-Istati Membri huma obbligati li jallokaw drittijiet għall-pagamenti.

(12)

L-Artikolu 33(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jipprovdi li għandu jingħata appoġġ lil bdiewa taħt l-iskema ta’ pagament uniku permezz ta’ allokazzjoni jew ta’ trasferiment ta’ drittijiet għall-pagamenti. Sabiex jiġu evitati bidliet fl-istatus legali tal-impriża li tintuża biex tiġi evitata l-applikazzjoni tar-regoli fuq trasferimenti normali ta' impriża bl-ammonti ta' referenza mehmuża, għandhom jiġu applikati kundizzjonijiet għal wirt antiċipat jew wirt, fużjonijiet u qsim.

(13)

L-Artikolu 62(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jipprovdi li bidwi fi Stat Membru ġdid li introduċa l-iskema ta’ pagament uniku jista’ jittrasferixxi biss id-drittijiet tiegħu għall-pagamenti mingħajr art jekk ikun uża, skont it-tifsira tal-Artikolu 34 ta’ dak ir-Regolament, tal-anqas 80 % tad-drittijiet tiegħu għall-pagamenti matul tal-anqas sena kalendarja waħda biss. Sabiex jitqiesu t-trasferimenti ta’ art li jkunu seħħew fil-perjodu qabel l-applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku, ikun ġustifikat li wieħed jikkunsidra t-trasferiment ta’ impriża jew parti minnha flimkien mad-drittijiet futuri għall-pagamenti bħala trasferiment validu tad-drittijiet għall-pagamenti bl-art skont it-tifsira tal-Artikolu 43 ta’ dak ir-Regolament, bla ħsara għal ċerti kundizzjonijiet, b’mod partikolari, il-fatt li l-bejjiegħ għandu japplika għall-istabbiliment tad-drittijiet għall-pagamenti sal-limitu li dak ir-Regolament jipprovdi b’tali mod li dawk li jkunu rċevew il-pagament dirett fil-perjodu ta’ referenza biss, ikollhom aċċess għall-iskema.

(14)

L-Artikolu 41(4) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jippermetti lill-Kummissjoni li tiddefinixxi s-sitwazzjonijiet speċjali li jagħtu d-dritt għall-istabbiliment tal-ammonti ta’ referenza għal ċerti bdiewa li jsibu ruħhom f’sitwazzjonijiet li ma ħallewhomx, għal kollox jew parzjalment, milli jirċievu pagamenti diretti fil-perjodu ta’ referenza. Huwa għalhekk xieraq li jiġu elenkati dawk is-sitwazzjonijiet speċjali billi jiġu pprovduti regoli sabiex tiġi evitata l-akkumulazzjoni tal-benefiċċju mill-allokazzjonijiet differenti ta’ drittijiet għall-pagamenti lill-istess bidwi, mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li l-Kummissjoni żżid aktar każijiet jekk meħtieġ. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom jingħataw il-flessibilità biex jistabbilixxu l-ammont ta’ referenza li għandu jiġi allokat.

(15)

Fejn Stat Membru, skont il-liġi nazzjonali jew prattika normali stabbilita sew, fit-tifsira ta’ kera ta’ raba’ għal perjodu ta’ żmien twil jinkludi wkoll kirjiet ta’ 5 snin, huwa xieraq li l-Istat Membru jkun jista’ japplika dan il-perjodu iqsar.

(16)

Meta bidwi jirtira jew imut u jipprovdi għat-trasferiment tal-impriża tiegħu jew parti minnha lil membru tal-familja jew werriet ieħor li jkollu l-ħsieb li jkompli l-attività agrikola fuq din l-impriża, huwa xieraq li jiġi assigurat li t-trasferiment tal-impriża jew parti minnha jkun jista’ jseħħ faċilment, b’mod partikolari, fil-każ fejn l-art trasferita kienet mikrija lil parti terza matul il-perjodu ta’ referenza, mingħajr ma tiġi ppreġudikata l-possibbiltà għall-werriet li jkompli l-attività agrikola.

(17)

Il-bdiewa li jkunu għamlu investimenti li jirriżultaw f’żieda potenzjali fl-ammont ta’ pagamenti diretti li kienu jingħatawlhom kieku ma kienitx introdotta l-iskema ta’ pagament uniku jew jekk is-settur rilevanti ma kienx ġie diżakkoppjat, għandhom ukoll jibbenefikaw mill-allokazzjoni tad-drittijiet. Għandu jkun hemm provvediment għall-kalkulazzjoni tad-drittijiet għall-pagamenti fil-każ li bidwi jkun diġà proprjetarju ta’ drittijiet għall-pagamenti jew ma jkollu ebda ettaru. Fl-istess ċirkustanzi, bdiewa li jkunu xtraw jew ħadu art mikrija jew ipparteċipaw fi programmi nazzjonali ta’ konverżjoni mill-ġdid ta’ produzzjoni li għalihom seta’ jingħata pagament dirett skont l-iskema ta’ pagament uniku fil-perjodu ta’ referenza, jistgħu jsibu ruħhom mingħajr drittijiet għall-pagamenti sakemm ikunu akkwistaw art jew ipparteċipaw f’dawk il-programmi sabiex jeżerċitaw attività agrikola li fil-futur setgħet xorta waħda tibbenefika minn ċerti pagamenti diretti. Għalhekk huwa wkoll xieraq li jkun hemm provvediment għall-allokazzjoni tad-drittijiet għall-pagamenti f’dawk il-każijiet.

(18)

Għall-amministrazzjoni tajba tal-iskema, huwa xieraq li jkun hemm provvediment għal regoli li jkopru t-trasferimenti u biex titħalla ssir modifikazzjoni tad-drittijiet, b’mod partikolari, biex tkun tista’ ssir il-fużjoni tal-frazzjonijiet.

(19)

L-Artikolu 43(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jipprovdi li Stat Membru jista’ jiddeċiedi li d-drittijiet għall-pagamenti jistgħu wkoll jiġu ttrasferiti jew użati biss fl-istess reġjun proprju. Sabiex jiġu evitati problemi prattiċi, għandhom jiġu pprovduti regoli speċifiċi għal impriżi li jkunu jinsabu f’żewġ reġjuni jew aktar.

(20)

L-Artikolu 39 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jippermetti għall-produzzjoni tal-qanneb taħt ċerti kundizzjonijiet. Huwa meħtieġ li tiġi stabbilita lista ta’ varjetajiet eliġibbli kif ukoll li jkun hemm dispożizzjoni għaċ-ċertifikazzjoni ta’ dawk il-varjetajiet.

(21)

Għandhom ikunu pprovduti regoli speċifiċi għall-kalkulazzjoni tal-unità ta’ bhejjem fil-każ tal-istabbiliment ta’ drittijiet speċjali billi ssir referenza għat-tabella eżistenti ta’ konverżjoni li hemm provvediment dwarha fis-setturi taċ-ċanga, il-vitella, in-nagħaġ u l-mogħoż.

(22)

Meta Stat Membru jiddeċiedi li jagħmel użu mill-possibbiltà ta’ reġjonalizzazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku, għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi sabiex jiffaċilitaw il-kalkulazzjoni tal-ammont ta’ referenza reġjonali għal impriżi li jkunu jinsabu bejn żewġ reġjuni jew aktar, kif ukoll sabiex tiġi garantita l-allokazzjoni sħiħa tal-ammont reġjonali fl-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema. Uħud mid-dispożizzjonijiet li hemm provvediment dwarhom f’dan ir-Regolament, notevolment dwar l-istabbiliment tar-riżerva nazzjonali, l-allokazzjoni inizjali tad-drittijiet għall-pagamenti u t-trasferiment tad-drittijiet għall-pagamenti għandhom jiġu aġġustati biex isiru applikabbli fil-mudell reġjonali.

(23)

Għandu jinħoloq qafas komuni għal soluzzjonijiet speċifiċi ta’ ċerti sitwazzjonijiet li jseħħu b’aktar diżakkoppjament.

(24)

Il-Kapitolu 5 tat-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jipprevedi li jingħata appoġġ speċifiku lill-bdiewa. Għandhom jiġu stabbiliti regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ dak il-Kapitolu.

(25)

Skont l-Artikolu 68(6) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, hija meħtieġa konsistenza bejn l-appoġġ speċifiku mogħti skont dak l-Artikolu u miżuri oħrajn ta’ appoġġ Komunitarju jew miżuri ffinanzjati b’għajnuniet mill-Istat. Għal ġestjoni ordnata tal-iskemi, miżuri simili ma għandhomx jiġu ffinanzjati darbtejn, kemm taħt appoġġ speċifiku u kif ukoll taħt skemi oħrajn ta’ appoġġ Komunitarju. Minħabba id-diversità tal-alternattivi offruti għall-implimentazzjoni tal-appoġġ speċifiku, ir-responsabbiltà biex tiġi żgurata l-konsistenza għandha minflok titħalla f’idejn l-Istati Membri skont id-deċiżjoni li jieħdu biex jimplimentaw il-miżuri tal-appoġġ speċifiku, fi ħdan il-qafas stipulat mir-Regolament (KE) Nru 73/2009 u f’konformità mal-kundizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament.

(26)

Peress li l-bdiewa dejjem għandhom jirrispettaw ir-rekwiżiti legali, l-appoġġ speċifiku ma għandux jikkumpensahom talli jikkonformaw magħhom.

(27)

Skont l-Artikolu 68(1)(a)(i) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, jista’ jingħata appoġġ speċifiku għal tipi speċifiċi ta’ biedja li huma importanti għall-ħarsien jew it-titjib tal-ambjent. Sabiex id-diskrezzjoni tibqa’ f’idejn l-Istati Membri filwaqt li jiġi żgurat li l-miżuri jiġu amministrati sew, ir-responsabbiltà għad-definizzjoni tat-tipi speċifiċi ta’ biedja għandha tingħata lill-Istati Membri, filwaqt li l-miżuri għandhom xorta waħda jipprovdu benefiċċji ambjentali li ma jkunx negliġibbli u li jkunu jistgħu jitkejlu.

(28)

Skont l-Artikolu 68(1)(a)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, jista’ jingħata appoġġ speċifiku għat-titjib fil-kwalità tal-prodotti agrikoli. Għandha tiġi stipulata lista indikattiva tal-kundizzjonijiet li għandhom jiġu rrispettati bil-għan li tgħin lill-Istati Membri.

(29)

Skont l-Artikolu 68(1)(a)(iii) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, appoġġ speċifiku jista’ jingħata biex titjieb il-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli soġġetti għall-Artikolu 68(2)(c) ta’ dak ir-Regolament, li teħtieġ l-appoġġ sabiex tissodisfa l-kriterji stipulati fl-Artikoli 2 sa 5 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3/2008 tas-17 ta’ Diċembru 2007 dwar azzjonijiet ta’ informazzjoni u promozzjoni għall-prodotti agrikoli fis-suq intern u fil-pajjiżi terzi (5). Għandha ssir dispożizzjoni li tispeċifika l-kontenut tal-miżuri eliġibbli kif ukoll d-dispożizzjonijiet applikabbli tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 501/2008 tal-5 ta’ Ġunju 2008 dwar termini u kundizzjonijiet ta’ applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3/2008 rigward azzjonijiet ta’ informazzjoni u promozzjoni għall-prodotti agrikoli fis-suq intern u fil-pajjiżi terzi (6).

(30)

Skont l-Artikolu 68(1)(a)(iv) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, jista’ jingħata appoġġ speċifiku biex jiġu pprattikati standards imtejba tal-benessri tal-annimali. Sabiex jinkisbu standards imtejba tal-benessri tal-annimali, għandha ssir dispożizzjoni li tagħti lill-Istati Membri r-responsabbiltà li jistabbilixxu sistema li tippermetti il-valutazzjoni tal-pjanijiet tal-applikant bil-għan li jiġu indirizzati diversi aspetti tal-benessri tal-annimali.

(31)

Skont l-Artikolu 68(1)(a)(v) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, jista’ jingħata appoġġ speċifiku għall-attivitajiet agrikoli speċifiċi li jinvolvu benefiċċji agroambjentali addizzjonali. Skont l-Artikolu 68(2)(a), l-appoġġ jista’ jingħata partikolarment jekk kien ġie approvat mill-Kummissjoni. Għalhekk, għandha ssir dispożizzjoni biex tispeċifika l-qafas dettaljat li għandhom jikkonformaw miegħu l-Istati Membri meta jistabbilixxu l-kriterji tal-eliġibbiltà għall-appoġġ. Għandha wkoll issir dispożizzjoni biex tiġi stabbilita l-proċedura tan-notifika, il-valutazzjoni u l-approvazzjoni tal-miżura mill-Kummissjoni.

(32)

Skont l-Artikolu 68(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, jista’ jingħata appoġġ speċifiku biex jiġu indirizzati l-iżvantaġġi speċifiċi li jaffettwaw lill-bdiewa f’setturi speċifiċi f’żoni ekonomikament vulnerabbli jew ambjentalment sensittivi jew għal tipi ta’ biedja ekonomikament vulnerabbli f’dawk is-setturi. Sabiex l-Istati Membri jibqgħu involuti filwaqt li jiġi żgurat li l-miżuri jiġu amministrati sew, għandha ssir dispożizzjoni li tagħti lill-Istati Membri r-responsabbiltà għad-definizzjoni taż-żoni u/jew it-tipi ta’ biedja eleġibbli għall-appoġġ u biex jistabbilixxu l-livell xieraq. Sabiex jiġi evitat tagħwiġ fis-suq, il-pagamenti ma għandhomx madanakollu jkunu bbażati fuq il-ċaqliq tal-prezzijiet tas-suq jew ikunu ekwivalenti għal sistema ta’ pagamenti ta’ kumpens fejn l-appoġġ agrikolu domestiku jitħallas mill-Istati Membri lill-bdiewa abbażi tad-differenzi bejn il-prezz immirat u l-prezz tas-suq domestiku.

(33)

Skont l-Artikolu 68(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, appoġġ speċifiku jista’ jingħata f’żoni soġġetti għal programmi ta’ ristrutturar u/jew ta’ żvilupp sabiex jiżguraw li l-art ma tiġix abbandunata u/jew biex jiġu indirizzati żvantaġġi speċifiċi għall-bdiewa f’dawk iż-żoni. Għandha ssir dispożizzjoni partikolarment rigward l-istabbiliment tal-ammonti ta’ referenza għal kull bidwi eliġibbli, l-allokazzjoni tad-drittijiet għall-pagamenti u l-kalkolu taż-żieda fil-valur tagħhom kif ukoll fir-rigward tal-kontroll tal-programmi mill-Istati Membri li, fl-interessi tal-koerenza, għandhom isegwu dawk stipulati għall-allokazzjoni tal-ammonti mir-riżerva nazzjonali.

(34)

Skont l-Artikolu 68(1)(d) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, jista’ jingħata appoġġ speċifiku fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet għall-primjums tal-assigurazzjoni għall-uċuħ tar-raba’, l-annimali u l-pjanti. Għandu jiġi stabbilit qafas minimu li fi ħdanu l-Istati Membri għandhom jistipulaw regoli skont il-liġijiet nazzjonali tagħhom li jiddefinixxu kif tiġi allokata l-kontribuzzjoni finanzjarju għall-primjums tal-assigurazzjoni għall-uċuħ tar-raba’, l-annimali u l-pjanti sabiex jiġi żgurat li l-kontribuzzjonijiet jinżammu f’livell xieraq filwaqt li jitħarsu l-interessi tal-komunità tal-biedja.

(35)

L-Artikolu 68(1)(e) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jipprovdi livell sinifikanti ta’ dettall dwar id-dispożizzjoni tal-appoġġ speċifiku bl-għan li jikkumpensa lill-bdiewa għal ċertu telf ekonomiku f’każ ta’ mard tal-annimali jew tal-pjanti u inċidenti ambjentali permezz ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji għall-fondi komuni Għandu jiġi stabbilit qafas minimu li fi ħdanu l-Istati Membri għandhom jistipulaw regoli skont il-liġijiet nazzjonali tagħhom li jiddefinixxu kif għandha tiġi organizzata l-kontribuzzjoni finanzjarja għall-fondi komuni sabiex jiġi żgurat li l-kontribuzzjonijiet jinżammu f’livell xieraq filwaqt li jitħarsu l-interessi tal-komunità tal-biedja.

(36)

L-ammonti msemmija fl-Artikolu 69(6)(a) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandhom jiġu kkalkulati mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 7 ta’ dak l-Artikolu. Għalhekk għandha ssir dispożizzjoni biex jiġu stabbiliti għal kull Stat Membru l-ammonti konċernati, kif ukoll il-kundizzjonijiet applikabbli għar-reviżjoni ta’ dawk l-ammonti mill-Kummissjoni.

(37)

L-Artikolu 46 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jipprovdi li l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu r-reġjuni skont kriterji oġġettivi u l-Artikolu 47 ta’ dak ir-Regolament jipprovdi li l-Istati Membri jistgħu jipproċedu għar-reġjonalizzazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku f’każijiet debitament ġustifikati u skont kriterji oġġettivi. Huwa għalhekk xieraq li jkun hemm provvediment għall-komunikazzjoni tad-dejta u l-informazzjoni kollha meħtieġa qabel id-dati tal-għeluq applikabbli.

(38)

Id-dati għan-notifika lill-Kummissjoni għandhom jiġu ffissati għal każijiet fejn Stat Membru jiddeċiedi li japplika kwalunkwe possibbiltà pprovduta fl-Artikoli 28(1) u (2), 38, 41(2) sa (5), 45(1) u (3), 46(1) u (3), 47(1) sa (4), 49, 51(1), 67(1), 68 sa 72 u 136 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

(39)

Għall-valutazzjoni tal-applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku, huwa xieraq li jiġu stabbiliti r-regoli dettaljati u d-dati tal-għeluq għall-iskambju ta’ informazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri, u li l-Kummissjoni tiġi mgħarrfa biż-żoni li għalihom tħallset l-għajnuna fil-livell nazzjonali, u fejn ikun il-każ, fil-livell reġjonali.

(40)

Ir-Regolamenti (KE) Nru 795/2004 u (KE) Nru 639/2009 għandhom għalhekk jiġu revokati.

(41)

Il-miżuri provduti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Pagamenti Diretti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

TITOLU I

AMBITU U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Suġġett u ambitu

Dan ir-Regolament jippreskrivi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku li hemm provvediment dwarha fit-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet tat-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u ta’ dan ir-Regolament, id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw:

(a)

“raba’ li jinħarat”: tfisser art maħduma sabiex jiġu prodotti l-uċuħ tar-raba’ jew inkella art miżmuma f’qagħda agrikola u ambjentali tajba skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 kemm jekk dik l-art tkun bis-serer jew taħt kopertura fissa jew mobbli kif ukoll jekk le;

(b)

“uċuħ tar-raba’ permanenti” tfisser uċuħ tar-raba’ li ma jitnewbux ħlief mergħat permanenti li jinsabu fuq art għal ħames snin jew iżjed u jagħtu ħsad repetut, inklużi mixtliet, u msaġar b’newba qasira;

(c)

“mergħat permanenti” tfisser art li tintuża sabiex jitkabbar il-ħaxix jew għalf ieħor fil-forma ta’ ħaxix naturali (li jitla’ waħdu) jew permezz ta’ kultivazzjoni (li jkun inżera’) u li ma ġietx inkluża fin-newba tal-uċuħ tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew aktar, minbarra art imserrħa skont ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2078/92 (7), art imserrħa skont l-Artikoli 22, 23 u 24 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/1999 (8) u art imserrħa skont l-Artikolu 39 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 (9); u għal dan l-iskop, “ħaxix jew għalf ieħor fil-forma ta’ ħaxix naturali” tfisser il-pjanti erbaċej kollha li tradizzjonalment jinsabu f’mergħat naturali jew huma normalment inklużi f’taħlitiet ta’ żrieragħ għal mergħat jew imraġ fl-Istat Membru (kemm jekk jintużaw biex jirgħu l-annimali jew le). L-Istati Membri jistgħu jinkludu uċuħ ta’ raba’ li jinħarat elenkati fl-Anness I;

(d)

“art bil-ħaxix” tfisser art maħruta użata għall-produzzjoni tal-ħaxix (miżrugħ jew naturali); għall-finijiet tal-Artikolu 49 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 art bil-ħaxix għandha tinkludi mergħat permanenti;

(e)

“bejgħ” tfisser il-bejgħ jew xi trasferiment ieħor definittiv ta’ sjieda ta’ art jew ta’ drittijiet għall-pagamenti; it-tifsira ma għandhiex tinkludi l-bejgħ ta’ art fejn l-art tkun trasferita lil awtoritajiet pubbliċi u/jew għal użu fl-interess pubbliku u fiż-żewġ każijiet it-trasferiment jitwettaq għal finijiet mhux agrikoli;

(f)

“kera ta’ raba’ (qbiela)” tfisser art mikrija għal skop agrikolu jew meħuda b’tipi simili ta’ tranżazzjonijiet temporanji;

(g)

“trasferiment, bejgħ jew kera ta’ drittijiet għall-pagamenti ma’ raba’” tfisser, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 27(1) ta’ dan ir-Regolament, il-bejgħ jew il-kera ta’ drittijiet għall-pagamenti, rispettivament, bil-bejgħ jew il-kera għall-istess perjodu ta’ żmien ta’ għadd korrispondenti ta’ ettari eliġibbli fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 34 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 li jkollu dak li jittrasferixxi. It-trasferiment tad-drittijiet speċjali kollha fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 li jkollu bidwi għandu jitqies bħala trasferiment tad-drittijiet għall-pagamenti ma’ raba’;

(h)

“fużjoni” tfisser il-fużjoni ta’ żewġ impriżi agrikoli separati jew aktar fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(a) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 f’impriża agrikola waħda ġdida fi ħdan it-tifsira ta’ dak l-Artikolu kkontrollata, f’termini ta’ ġestjoni, benefiċċji u riskji finanzjarji mill-bdiewa li oriġinarjament kienu jmexxu l-impriżi jew waħda mill-impriżi;

(i)

“qsim” tfisser:

(i)

il-qsim ta’ impriża agrikola waħda fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(a) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 f’tal-lanqas żewġ impriżi agrikoli separati ġodda fi ħdan it-tifsira ta’ dak l-Artikolu li tal-lanqas waħda minnhom tibqa’ kkontrollata, f’termini ta’ ġestjoni, benefiċċji u riskji finanzjarji, minn tal-anqas waħda mill-persuni ġuridiċi jew naturali li oriġinarjament kienet tmexxi l-impriża; jew

(ii)

il-qsim ta’ impriża agrikola waħda fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(a) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 f’tal-lanqas impriża agrikola waħda separata u ġdida fi ħdan it-tifsira ta’ dak l-Artikolu 2(a), fil-waqt li l-oħra tibqa’ kkontrollata, f’termini ta’ ġestjoni, benefiċċji u riskji finanzjarji, mill-bidwi li oriġinarjament kien imexxi l-impriża;

(j)

“unità ta’ produzzjoni” tfisser tal-anqas żona waħda li tagħti d-dritt għal pagamenti diretti fil-perjodu ta’ referenza rilevanti, inkluż żona għall-għalf, jew annimal wieħed li kien jagħti dritt għal pagamenti diretti fil-perjodu ta’ referenza, flimkien ma’, jekk ikun il-każ, dritt korrispondenti għal primjum;

(k)

“żona għall-għalf” tfisser iż-żona ta’ impriża li kienet disponibbli għat-trobbija tal-annimali matul is-sena kalendarja, inkluż żoni b’użu maqsum u żoni li kienu soġġetti għal kultivazzjoni mħallta; ma għandhiex tinkludi:

bini, imsaġar, għadajjar, mogħdijiet,

żoni użati għall-uċuħ ta’ raba’ oħrajn eligibbli għall-għajnuna tal-Komunità jew għall-uċuħ tar-raba’ permanenti jew tal-ortikultura,

żoni li jikkwalifikaw għas-sistema ta’ appoġġ ipprovduta għall-produtturi ta’ ċerti uċuħ ta’ raba’ li jinħartu użati għall-iskema ta’ għajnuna għall-għalf niexef jew soġġetti għall-iskema nazzjonali ta’ art imserrħa;

(l)

għall-finijiet tal-Artikoli 41(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, “bdiewa li jibdew l-attività agrikola tagħhom” għandha tfisser persuna naturali jew ġuridika li ma kellha ebda attività agrikola f’isimha proprju u għar-riskju proprju tagħha u li ma kellhiex il-kontroll ta’ persuna ġuridika li teżerċita attività agrikola fil-5 snin li jiġu qabel il-bidu tal-attività agrikola l-ġdida.

Fil-każ ta’ persuna ġuridika, il-persuna/i naturali li għandhom il-kontroll tal-persuna ġuridika ma messux kellhom xi attività agrikola f’isimhom proprju u għar-riskju proprju tagħhom u lanqas ma messu kellhom il-kontroll ta’ persuna ġuridika li teżerċita attività agrikola fil-5 snin li jiġu qabel il-bidu tal-attività agrikola mill-persuna ġuridika;

(m)

“mixtliet” tfisser il-mixtliet kif definiti fil-punt G/5 tal-Anness I għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/115/KE (10);

(n)

“imsaġar ta’ newba qasira” tfisser żoni mħawla b’dawk l-ispeċijiet ta’ siġar tal-kodiċi tan-NM 0602 90 41 li jikkonsistu minn uċuħ perenni tal-injam, riżomi jew zkuk li jibqgħu fl-art wara l-ħsad, bi friegħi ġodda li jikbru fl-istaġun ta’ wara u li jinsabu f’lista tal-ispeċijiet li huma addattati għall-użu ta’ msaġar ta’ newba qasira u ċ-ċiklu massimu tal-ħsad tagħhom, li għandha titfassal mill-Istati Membri mill-2010;

(o)

“miżuri tal-appoġġ speċifiku” tfisser miżuri li jimplimentaw l-appoġġ speċifiku previst fl-Artikolu 68(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009;

(p)

“strumenti oħra ta’ appoġġ Komunitarju” tfisser:

(i)

miżuri previsti fir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005, (KE) Nru 509/2006 (11), (KE) Nru 510/2006 (12), (KE) Nru 834/2007 (13), (KE) Nru 1234/2007 u (KE) Nru 3/2008 (14); kif ukoll

(ii)

miżuri ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija skont l-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 (15) inklużi miżuri veterenarji u tas-saħħa tal-pjanti.

TITOLU II

IMPLIMENTAZZJONI

KAPITOLU 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

Taqsima 1

Attivazzjoni ta’ drittijiet u eliġibbiltà ta’ art

Artikolu 3

Wirt u wirt antiċipat

1.   Meta l-wirt jew il-wirt antiċipat ikun jaffettwa l-allokazzjoni ta’ drittijiet għall-pagamenti, il-bidwi li jkun irċieva l-impriża jew parti tal-impriża, għandu jitlob, f’ismu, id-drittijiet għall-pagamenti li għandhom jiġu kkalkulati għall-impriża li jkun irċieva, jew parti minnha.

L-ammont ta’ referenza għandu jiġi stabbilit abbażi tal-unitajiet ta’ produzzjoni li jkun wiret.

2.   Fil-każ ta’ wirt revokabbli antiċipat, l-aċċess għall-iskema ta’ pagament uniku għandu jingħata darba biss lill-werriet imsemmi sad-data tas-sottomissjoni ta’ applikazzjoni għall-pagament taħt l-iskema ta’ pagament uniku.

Is-suċċessjoni taħt kuntratt ta’ kera jew wirt jew wirt antiċipat minn bidwi li huwa persuna naturali u li jkun il-kerrej ta’ impriża jew parti minnha, fil-perjodu ta’ referenza rilevanti, li tkun tagħti lok għal drittijiet għall-pagamenti jew żieda fil-valur tad-drittijiet għall-pagamenti, għandha tiġi ttrattata bħala l-wirt ta’ impriża.

3.   Fil-każijiet fejn bidwi msemmi fil-paragrafu 1 ikun diġà intitolat għal drittijiet għall-pagamenti jew żieda fil-valur ta’ drittijiet għall-pagamenti, l-ammont ta’ referenza għandu jiġi stabbilit abbażi tas-somma tal-ammonti ta’ referenza relatati mal-impriża oriġinali tiegħu u l-unitajiet ta’ produzzjoni li wiret, rispettivament.

4.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandha tintuża d-definizzjoni fil-leġiżlazzjoni nazzjonali għal “wirt” u “wirt antiċipat”.

Artikolu 4

Bidliet fl-istatus legali jew id-denominazzjoni

Meta jkun hemm bidliet fl-istatus legali jew id-denominazzjoni, il-bidwi għandu jkollu aċċess għall-iskema ta’ pagament uniku taħt l-istess kundizzjonijiet bħall-bidwi li oriġinarjament kien imexxi l-impriża fil-limitu tad-drittijiet għall-pagamenti miżmuma mill-impriża oriġinali, jew fil-każ ta’ allokazzjoni ta’ drittijiet jew żieda fil-valur ta’ drittijiet għall-pagamenti fil-limiti applikabbli għall-allokazzjonijiet lill-impriża oriġinali.

Fil-każ ta’ bidliet fl-istatus legali ta’ persuna ġuridika jew minn persuna naturali għal persuna ġuridika, jew minn persuna ġuridika għal persuna naturali, il-bidwi li jkun imexxi l-impriża l-ġdida għandu jkun il-bidwi li kellu l-kontroll tal-impriża oriġinali f’termini ta’ ġestjoni, benefiċċji u riskji finanzjarji.

Artikolu 5

Fużjonijiet u qsim

Meta jkun il-każ li fużjoni jew qsim jaffettwa l-allokazzjoni ta’ drittijiet għal pagamenti jew żieda fil-valur tad-drittijiet għall-pagamenti, il-bidwi jew il-bdiewa li jmexxu l-impriża l-ġdida jew l-impriżi l-ġodda għandu jkollhom aċċess għall-iskema ta’ pagament uniku taħt l-istess kundizzjoni bħall-bidwi jew il-bdiewa li jmexxi/u l-impriża/i oriġinali.

L-ammont ta’ referenza għandu jiġi stabbilit abbażi tal-unitajiet ta’ produzzjoni relatati mal-impriża jew l-impriżi oriġinali.

Artikolu 6

Rekwiżiti minimi

Għall-finijiet tal-Artikolu 28(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, il-bdiewa li jirċievu l-primjums għal nagħaġ u mogħoż msemmijin fit-Titolu IV, il-Kapitolu 1, it-Taqsima 10 ta’ dak ir-Regolament jew il-pagament taċ-ċanga u l-vitella msemmi fit-Titolu IV, il-Kapitolu 1, it-Taqsima 11 ta’ dak ir-Regolament, li għandhom inqas ettari mil-limitu magħżul minn Stat Membru għandhom jingħataw l-istess trattament bħall-bdiewa li għandhom drittijiet speċjali msemmijin fl-Artikolu 44(1) ta’ dak ir-Regolament.

Artikolu 7

Il-kalkulazzjoni tal-valur tal-unità tad-drittijiet għall-pagamenti

1.   Id-drittijiet għall-pagamenti għandhom jiġu kkalkulati sa tlett deċimali u mbagħad iċ-ċifri jitnaqqsu jew jiżdiedu għall-eqreb numru sħiħ sa żewġ deċimali. Jekk il-kalkulazzjoni tagħti riżultat li jkun eżattament fin-nofs, is-somma għandha tintwera ‘l fuq sat-tieni l-eqreb deċimali.

2.   Fejn id-daqs ta’ medda agrikola li hi trasferita ma’ dritt skont l-Artikolu 43 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 ikun jammonta għal frazzjoni ta’ ettaru, il-bidwi jista’ jittrasferixxi l-parti tad-dritt ikkonċernat mal-art b’valur ikkalkulat sal-limitu tal-istess frazzjoni. Il-parti li jifdal tad-dritt għandha tibqa’ għad-dispożizzjoni tal-bidwi b’valur ikkalkulat b’mod korrispondenti.

Bla ħsara għall-Artikolu 43(2) ta’ dak ir-Regolament jekk bidwi jittrasferixxi frazzjoni ta’ dritt mingħajr art, il-valur taż-żewġ frazzjonijiet għandu jiġi kkalkulat proporzjonalment.

3.   L-Istati Membri jistgħu jimmodifikaw drittijiet għall-pagamenti billi jagħmlu fużjoni tal-frazzjonijiet tad-drittijiet tal-istess tip li jkollu bidwi. Il-paragrafu 1 għandu japplika għar-riżultat ta’ fużjoni bħal din.

Artikolu 8

Id-dikjarazzjoni u l-użu tad-drittijiet għall-pagamenti

1.   Id-drittijiet għall-pagamenti jistgħu jiġu ddikjarati għall-ħlas darba fis-sena biss mill-bidwi li jkunu għandu fid-data tal-għeluq għall-preżentazzjoni tal-applikazzjoni waħda skont l-Artikolu 11 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1122/2009 (16).

Madanakollu, meta bidwi juża l-possibbiltà li jemenda l-applikazzjon waħda skont l-Artikolu 14 ta’ dak ir-Regolament, jista’ jiddikjara wkoll drittijiet għall-pagamenti li jkollu fid-data tan-notifika tiegħu tal-emendi lill-awtorità kompetenti sakemm id-drittijiet għall-pagamenti msemmija ma humiex iddikjarati minn bidwi ieħor għall-istess sena.

Meta l-bidwi jieħu d-drittijiet għall-pagamenti konċernati permezz ta’ trasferiment minn għand bidwi ieħor u meta dak il-bidwi l-ieħor kien diġà ddikjara dawk id-drittijiet għall-pagamenti, id-dikjarazzjoni addizzjonali ta’ dawk id-drittijiet għall-pagamenti tkun ammissibbli biss jekk minn jittrasferixxi jkun diġà nforma lill-awtorità kompetenti bit-trasferiment skont l-Artikolu 12 ta’ dan ir-Regolament u jreġġa’ lura dawk id-drittijiet għall-pagamenti mill-applikazzjoni waħda tiegħu stess, fil-limitu ta’ żmien applikabbli kif stipulat fl-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 1122/2009.

2.   Meta bidwi, wara li jkun iddikjara l-medded agrikoli li jikkorrispondu għad-drittijiet għall-pagamenti disponibbli tiegħu kollha skont l-Artikolu 35(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, xorta jiddisponi minn medda agrikola li tammonta għall-frazzjoni ta’ ettaru, jista’ jiddikjara dritt għall-pagament sħiħ ieħor li jagħtih id-dritt għal pagament kkalkulat pro rata skont id-daqs tal-medda agrikola. Madanakollu, għall-finijiet tal-Artikolu 42 ta’ dak ir-Regolament, id-dritt għall-pagament għandu jitqies bħala użat kollu.

Artikolu 9

Użu l-biċċa l-kbira agrikolu

Għall-finijiet tal-Artikolu 34(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, meta erja agrikola ta’ impriża tintuża wkoll għal attivitajiet mhux agrikoli, dik l-erja tiġi kkunsidrata bħala użata l-biċċa l-kbira għal atttivitajiet agrikoli, jekk din l-attività agrikola tista’ titwettaq mingħajr tfixkil sinifikanti mill-intensità, in-natura, it-tul ta’ żmien u l-waqt tal-attività mhix agrikola.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kriterji għall-implimentazzjoni tal-ewwel subparagrafu fuq it-territorju tagħhom.

Taqsima 2

kriterji speċifiċi ta’ eliġibbiltà

Artikolu 10

Il-produzzjoni tal-qanneb

Għall-finijiet tal-Artikolu 39 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, il-pagament tad-drittijiet għall-erjas tal-qanneb għandu jiġi soġġett għall-użu ta’ żerriegħa tal-varjetajiet elenkati fil-“Katologu Komuni tal-Varjetajiet tal-Ispeċijiet tal-Pjanti Agrikoli” fil-15 ta’ Marzu tas-sena li għaliha qiegħed jingħata l-pagament u ppubblikat skont l-Artikolu 17 tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/53/KE (17), bl-eċċezzjoni tal-varjetajiet Finola u Tiborszallasi. Iż-żerriegħa għandha tiġi ċċertifikata skont id-Direttiva tal-Kunsill 2002/57/KE (18).

Artikolu 11

Integrazzjoni diferita tal-frott u l-ħxejjex fl-iskema ta’ pagament uniku

1.   Sal-31 ta’ Diċembru 2010 l-Istati Membri li wżaw waħda mill-għażliet kif stipulat fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 51(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jistgħu jippermettu l-kultivazzjoni ta’ wċuħ tar-raba’ sekondarji fuq l-ettari eliġibbli matul perjodu massimu ta’ tliet xhur, li jibda kull sena fil-15 ta’ Awwissu jew fid-data stipulata fl-Anness II għall-Istat Membru u r-reġjun konċernati.

2.   Meta Stat Membru jkun uża waħda mill-għażliet kif stipulat fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 51(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, dan jista’, meta jeħtieġ, jirrevedi d-deċiżjoni meħuda skont l-Artikolu 51, it-tieni subparagrafu tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 fi żmien ġimgħatejn mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Taqsima 3

Trasferiment ta’ drittijiet

Artikolu 12

Trasferiment ta’ drittijiet għal pagamenti

1.   Id-drittijiet għall-pagamenti jistgħu jiġu ttrasferiti f’kull żmien tas-sena.

2.   Dak li jittrasferixxi għandu jinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istati Membru fejn se jitħaddem it-trasferiment f’perjodu li għandu jiġi stabbilit minn dak l-Istat Membru.

3.   Stat Membru jista’ jeħtieġ li dak li jittrasferixxi għandu jikkomunika t-trasferiment lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn se jitħaddem it-trasferiment, f’perjodu ta’ żmien li jiġi stabbilit minn dak l-Istat Membru iżda mhux aktar kmieni minn sitt ġimgħat qabel ma jseħħ it-trasferiment u waqt li titqies l-aħħar data għall-preżentazzjoni tal-applikazzjoni taħt l-iskema ta’ pagament uniku. It-trasferiment għandu jseħħ kif previst fil-komunikazzjoni sakemm l-awtorità kompetenti ma toġġezzjonax għat-trasferiment u tinnotifika b’dan lil min jagħmel it-trasferiment f’dak il-perjodu ta’ żmien.

L-awtorità kompetenti tista’ toġġezzjoni biss għal trasferiment fejn dan tal-aħħar ma jkunx skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u ta’ dan ir-Regolament.

4.   Għall-finijiet tal-Artikolu 62(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, il-perċentwali tad-drittijiet għall-pagamenti li jkun uża l-bidwi għandu jiġi kkalkulat fuq l-għadd ta’ drittijiet għal pagamenti allokati lilu fl-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku, ħlief għal drittijiet għal pagamenti mibjugħa mal-art, u għandu jintuża matul sena kalendarja waħda.

Artikolu 13

Limitazzjoni reġjonali

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 50(1) u 62(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, meta Stat Membru juża l-possibbiltà li hemm provvediment dwarha fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 43(1) ta’ dak ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu r-reġjun fil-livell territorjali adattat skont kriterji oġġettivi u b’tali mod li jiġi żgurat trattament ugwali bejn il-bdiewa u li jiġi evitat tgħawwiġ tas-suq u tal-kompetizzjoni.

2.   L-Istat Membru għandu jiddefinixxi r-reġjun msemmi fil-paragrafu 1 sa mhux aktar tard minn xahar qabel id-data stipulata mill-Istat Membru skont l-Artikolu 35 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 fl-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-possibbiltà li dwarha hemm provvediment fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 43(1) ta’ dak ir-Regolament.

Bidwi li l-impriża tiegħu tinsab fir-reġjun konċernat, ma jistax jittrasferixxi jew juża barra dak ir-reġjun id-drittijiet għall-pagamenti li jikkorrispondu mal-għadd ta’ ettari li ddikjara fl-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-possibbiltà li hemm provvediment dwarha fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 46(1) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 jew li jiddikjara fl-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-possibbiltà li hemm provvediment dwarha fl-Artikolu 43(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Bidwi li l-impriża tiegħu tkun parzjalment tinsab fir-reġjun konċernat, ma jistax jittrasferixxi jew juża barra dak ir-reġjun id-drittijiet għall-pagamenti li jikkorrispondu mal-għadd ta’ ettari, li jinsabu f’dak ir-reġjun, li jiddikjara fl-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-possibbiltà.

3.   Il-limitazzjoni tat-trasferiment tad-drittijiet għall-pagamenti msemmija fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 43(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 ma għandhiex tapplika fil-każ ta’ wirt attwali jew antiċipat ta’ drittijiet għal pagamenti mingħajr għadd ekwivalenti ta’ ettari eliġibbli.

Taqsima 4

Drittijiet speċjali

Artikolu 14

Il-kalkulazzjoni ta’ unitajiet ta’ bhejjem għal drittijiet speċjali

1.   Għall-finijiet tal-Artikolu 44(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-attività agrikola li titwettaq fil-perjodu ta’ referenza espressa f’unitajiet ta’ bhejjem (“LU”) għandha tkun dik li ġiet kkalkulata skont l-Artikolu 30 tar-Regolament (KE) Nru 795/2004.

2.   Għall-finijiet tal-Artikolu 65 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u tal-kalkulazzjoni tal-attività agrikola mwettqa matul l-applikazzjoni tal-Artikoli 67 u 68 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 espressa f’LU msemmija fl-Artikolu 44(2)(c) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, għandha tapplika t-tabella ta’ konverżjoni li ġejja għall-għadd medju ta’ annimali determinat għall-għotja ta’ pagament dirett msemmi fl-Artikoli 67 u 68 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 fil-perjodu ta’ referenza rilevanti:

Annimali bovini maskili u erħiet ta’ aktar minn 24 xahar, baqar li jreddgħu, baqar tal-ħalib

1,0 LU

Annimali bovini maskili u erħiet ta’ bejn sitt xhur u 24 xahar

0,6 LU

Annimali bovini maskili, femminili ta’ anqas minn sitt xhur

0,2 LU

Nagħaġ

0,15 LU

Mogħoż

0,15 LU

Fil-każ tal-primjum tal-qatla, fejn id-dejta meħtieġa rigward l-età tal-annimali ma tkunx disponibbli, Stat Membru jista’ jikkonverti barrin, gniedes, baqar u erħiet f’LU billi juża l-koeffiċjent 0,7 u għall-għoġġiela billi juża l-koeffiċjent 0,25.

Fejn l-istess annimal ibbenefika minn diversi primjums, il-koeffiċjent applikabbli għandu jkun il-medja tal-koeffiċjent applikabbli għall-primjums differenti.

3.   In-numru tal-LU msemmi fil-paragrafi 1 u 2 għandu jiġi kkalkulat pro rata għad-drittijiet għall-pagamenti li għalihom il-bidwi ma jkollux ettari fis-sena tal-integrazzjoni tal-iskema akkoppjata ta’ appoġġ fl-iskema ta’ pagament uniku jew tal-implimentazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku u li għalihom il-bidwi jitlob l-allokazzjoni ta’ drittijiet soġġetti għal kundizzjonijiet speċjali. Għandu japplika billi jibda mid-drittijiet għall-pagamenti fl-inqas valur.

Din it-talba għandha ssir biss fl-ewwel sena tal-integrazzjoni tal-iskema akkoppjata ta’ appoġġ fl-iskema ta’ pagament uniku jew tal-implimentazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu d-data għat-talba. Tista’ tiġġedded fis-snin ta’ wara għall-istess għadd ta’ drittijiet speċjali msemmija fl-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 fis-sena preċedenti jew, fil-każ ta’ trasferiment ta’ xi wħud minn dawk id-drittijiet għall-pagamenti, jew f’każ ta’ dikjarazzjoni ta’ xi wħud minn dawk id-drittijiet għall-pagamenti, b’għadd korrispondenti ta’ ettari, għall-bqija ta’ dawk id-drittijiet għall-pagamenti.

F’dawn il-każijiet, in-numru ta’ LU għandu jiġi kkalkulat mill-ġdid pro rata għad-drittijiet għall-pagamenti li jifdal li għalihom il-bidwi jitlob il-kundizzjonijiet speċjali.

L-ebda talba biex ikunu stabbiliti mill-ġdid il-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 ma tista’ tiġi introdotta għal dawk id-drittijiet għall-pagamenti ladarba jkunu ddikjarati b’għadd ekwivalenti ta’ ettari jew inkella kienu ttrasferiti, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 44(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

4.   Biex jiġi vverifikat li l-attività agrikola minima espress f’LUs hija rrispettata, l-Istati Membri għandhom jużaw it-tabella ta’ konverżjoni provduta fil-paragrafu 2 u jiddeterminaw l-għadd ta’ annimali skont waħda mill-metodi li ġejjin:

(a)

L-Istati Membri għandhom jitolbu lil kull produttur biex jiddikjara, abbażi tar-reġistru tiegħu tar-razzett, qabel data li għandha tiġi stabbilita mill-Istat Membru iżda mhux aktar tard mid-data tal-pagament, in-numru ta’ LUs; u/jew

(b)

L-Istati Membri għandhom jużaw database kompjuterizzata stabbilita skont ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (19) biex jistabbilixxi n-numru ta’ LUs bil-kundizzjoni li d-database toffri, għas-sodisfazzjon tal-Istat Membru, assigurazzjonijiet adegwati fir-rigward tal-eżattezza tad-dejta li jkun fiha għall-finijiet tal-iskema ta’ pagament uniku.

5.   L-attività agrikola minima meħtieġa għandha titqies li tkun rispettata fejn in-numru ta’ LUs jilħaq 50 % matul perjodu jew f’ċerti dati li għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri. Għandu jingħata kont tal-annimali kollha mibjugħa jew maqtula matul is-sena kalendarja konċernata.

6.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex japplikaw l-Artikolu 30 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 fil-każ ta’ produtturi li, permezz ta’ numru għoli b’mod anormali ta’ LUs matul parti tas-sena, artifiċjalment joħolqu l-kundizzjonijiet meħtieġa biex jirrispettaw l-attività agrikola minima.

KAPITOLU 2

Ir-riżerva nazzjonali

Taqsima 1

Treġġiegħ lura għar-riżerva nazzjonali

Artikolu 15

Drittijiet għal pagamenti mhux użati

1.   Ħlief fil-każijiet ta’ forza maġġuri jew ċirkustanzi eċċezzjonali, drittijiet għal pagamenti mhux użati jitqiesu li reġgħu lura għar-riżerva nazzjonali fil-jum ta’ wara l-aħħar jum biex tiġi modifikata l-applikazzjoni skont l-iskema ta’ pagament uniku fis-sena kalendarja li fiha jiskadi l-perjodu msemmi fl-Artikoli 28(3) u 42 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Dritt għal pagament għandu jitqies mhux użat meta ma jkun ingħata ebda pagament għal dak id-dritt matul il-perjodu msemmi fl-ewwel subparagrafu. Id-drittijiet għall-pagamenti li tkun saret applikazzjoni għalihom u li jakkumpanjaw erja stabbilita skont it-tifsira tal-Artikolu 2, il-punt (23) tar-Regolament (KE) Nru 1122/2009 għandhom jitqiesu li ntużaw.

Fejn l-erja stabbilita għall-finijiet tal-iskema ta’ pagament uniku tkun aktar baxxa mill-erja ddikjarata, dan li ġej għandu japplika biex jiġi stabbilit liema drittijiet għall-pagamenti għandhom jintraddu lura lir-riżerva nazzjonali skont l-Artikolu 42 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009:

(a)

għandu jingħata kont tal-erja stabbilita li tibda bid-drittijiet għall-pagamenti li jkollhom l-ogħla valur;

(b)

id-drittijiet għall-pagamenti bl-ogħla valur għandhom jiġu attribwiti l-ewwel għal dik l-erja, segwiti b’dawk li jkollhom il-valur aktar baxx li jmiss.

2.   Il-bdiewa jistgħu b’mod volontarju jċedu d-drittijiet għall-pagamenti lir-riżerva nazzjonali.

Artikolu 16

Żamma fuq bejgħ ta’ drittijiet għal pagamenti

1.   Fejn Stat Membru jagħmel użu mill-possibbiltà li hemm provvediment dwarha fl-Artikolu 43(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-Istat Membru jista’ jiddeċiedi li dan jintradd lura lir-riżerva nazzjonali:

(a)

fil-każ ta’ bejgħ ta’ drittijiet għall-pagamenti mingħajr art, sa 30 % tal-valur ta’ kull dritt għall-pagament jew l-ammont ekwivalenti espress fl-għadd ta’ drittijiet għall-pagamenti. Madanakollu matul l-ewwel 3 snin tal-applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku, il-perċentwali ta’ 30 % jista’ jiġi sostitwit b’50 %; u/jew

(b)

fil-każ ta’ bejgħ ta’ drittijiet għall-pagamenti bl-art, sa 10 % tal-valur ta’ kull dritt għall-pagament jew l-ammont ekwivalenti espress fl-għadd ta’ drittijiet għall-pagamenti; u/jew

(c)

fil-każ ta’ bejgħ ta’ drittijiet għall-pagamenti b’impriża kollha kemm hi, sa 5 % tal-valur ta’ kull dritt għall-pagamenti u/jew l-ammont ekwivalenti espress fl-għadd ta’ drittijiet għall-pagamenti.

Fil-każ ta’ bejgħ ta’ drittijiet għall-pagamenti bl-art jew mingħajra lil bidwi li jibda l-attività agrikola tiegħu, u fil-każ ta’ wirt attwali jew antiċipat ta’ drittijiet għall-pagamenti ma għandha tapplika ebda żamma.

2.   Fejn jiġu ffissati l-perċentwali msemmija fil-paragrafu 1, Stat Membru jista’ jiddistingwi l-perċentwali fi ħdan kwalunkwe każ minn dawk imsemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1, skont kriterji oġġettivi u b’tali mod li jiġi assigurat trattament ugwali bejn il-bdiewa u jiġi evitat tgħawwiġ fis-suq u fil-kompetizzjoni.

3.   Meta Stat Membru li jkun rreġjonalizza l-iskema ta’ pagament uniku skont l-Artikolu 59(1) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 jew li jkun juża l-possibbiltà li hemm provvediment għaliha fl-Artikolu 48(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, jiddeċiedi li juża l-possibbiltà pprovduta fl-Artikolu 43(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, għandu japplika l-perċentwali tat-tnaqqis ipprovdut fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu wara li jitnaqqas mill-valur tad-drittijiet għall-pagamenti ta’ konċessjoni ugwali għal valur ta’ unità reġjonali kkalkulat skont l-Artikolu 59(2) jew (3) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 jew skont l-Artikolu 46(2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Taqsima 2

L-Allokazzjoni tad-drittijiet għall-pagamenti mir-riżerva nazzjonali

Artikolu 17

Stabbiliment ta’ drittijiet għall-pagamenti

1.   Meta Stat Membru jagħmel użu mill-għażliet li hemm provvediment dwarhom fl-Artikolu 41(2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, il-bdiewa jistgħu jirċievu, skont il-kundizzjonijiet stipulati f’din it-Taqsima u skont il-kriterji oġġettivi stabbiliti mill-Istat Membru konċernat, drittijiet għall-pagamenti mir-riżerva nazzjonali.

2.   Fejn bidwi li ma jkunx proprjetarju ta’ xi dritt għall-pagament japplika għal drittijiet għall-pagamenti mir-riżerva nazzjonali, huwa jista’ jirċievi għadd ta’ drittijiet għall-pagamenti mhux ogħla mill-għadd ta’ ettari li jkollu (fi proprjetà jew b’kera) f’dak iż-żmien.

3.   Fejn bidwi li jkun proprjetarju ta’ drittijiet għall-pagamenti japplika għal drittijiet għall-pagamenti mir-riżerva nazzjonali, huwa jista’ jirċievi għadd ta’ drittijiet għall-pagamenti mhux ogħla mill-għadd ta’ ettari li jkollu u li għalihom ma jkollu ebda dritt għall-pagament.

Il-valur tal-unità ta’ kull dritt għall-pagament li l-bidwi diġà jkollu jista’ jiġi miżjud.

4.   Il-valur ta’ kull dritt għall-pagament riċevut skont il-paragrafu 2 jew 3, ħlief it-tieni subpagrafu tal-paragrafu 3, għandu jiġi kkalkulat billi jiġi diviż l-ammont ta’ referenza, stabbilit mill-Istat Membru, skont kriterji oġġettivi u b’tali mod li jiġi assigurat trattament ugwali bejn il-bdiewa u li jiġi evitat tgħawwiġ fis-suq u fil-kompetizzjoni, bil-għadd ta’ drittijiet li se jingħataw.

Artikolu 18

Applikazzjoni tal-Artikolu 41(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 fil-każ ta’ anqas ettari minn drittijiet għall-pagamenti

1.   Fejn Stat Membru jagħmel użu mill-possibbiltà li hemm provvediment dwarha fl-Artikolu 41(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, jista’ b’mod partikolari, jalloka, fuq talba, skont dan l-Artikolu, drittijiet għall-pagamenti lill-bdiewa, fiż-żoni konċernati, li jiddikjaraw anqas ettari mill-għadd li jikkorrispondi għad-drittijiet għall-pagamenti li kienu ngħataw skont l-Artikolu 43 u 59 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003.

Fdak il-każ, il-bidwi għandu jċedi d-dritt kollu għall-pagamenti li jkollu jew li kellu jiġi allokat lir-riżerva nazzjonali, ħlief id-drittijiet għall-pagamenti soġġetti għall-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, “drittijiet għall-pagamenti” għandha tfisser biss id-drittijiet għall-pagamenti allokati mill-Istat Membru fl-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku, inkluż kwalunkwe sena ta’ integrazzjoni ta’ appoġġ akkoppjat.

2.   L-għadd ta’ drittijiet għall-pagamenti allokati mir-riżerva nazzjonali għandu jkun daqs l-għadd ta’ ettari li l-bidwi jiddikjara fis-sena tat-talba.

3.   Il-valur tal-unità tad-drittijiet għall-pagamenti allokati mir-riżerva nazzjonali għandu jiġi kkalkulat billi l-ammont ta’ referenza tal-bidwi jiġi diviż bl-għadd ta’ ettari li jiddikjara.

4.   Il-paragrafi 1, 2 u 3 ma għandhomx japplikaw għal bidwi li jiddikjara anqas minn 50 % tal-għadd totali ta’ ettari, li huwa kellu (b’kera jew sjieda) fil-perjodu ta’ referenza.

5.   Għall-finijiet tal-paragrafi 1, 2 u 3, l-ettari trasferiti permezz ta’ bejgħ jew kera li ma jiġux sostitwiti b’għadd korrispondenti ta’ ettari, għandhom jiġu inklużi fl-għadd ta’ ettari li l-bidwi jiddikjara.

6.   Il-bidwi konċernat għandu jiddikjara l-ettari kollha li jkollu fiż-żmien tat-talba.

Artikolu 19

Dispożizzjonijiet ġenerali għal bdiewa f’sitwazzjonijiet speċjali

1.   Għall-finijiet tal-Artikolu 41(4) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, “bdiewa f’sitwazzjoni speċjali” għandha tfisser il-bdiewa msemmija fl-Artikoli 20 sa 23 ta’ dan ir-Regolament.

2.   Fil-każijiet fejn bidwi f’sitwazzjoni speċjali jissodisfa l-kundizzjoni biex japplikaw tnejn, jew aktar, mill-Artikoli 20, 21 u 22, għandu jirċievi għadd ta’ drittijiet għall-pagamenti stabbilit skont l-Artikolu 17(2) u (3) u li l-valur tiegħu għandu jkun l-ogħla valur li jista’ jikseb billi japplika separatament kull wieħed mill-Artikoli li jkun jissodisfa l-kundizzjonijiet tagħhom.

Fil-każ fejn bidwi jibbenefika wkoll minn allokazzjoni ta’ drittijiet skont l-Artikolu 22, l-għadd totali ta’ drittijiet allokati ma għandux jaqbeż l-għadd stabbilit skont dak l-Artikolu.

3.   Fil-każijiet fejn il-kera msemmija fl-Artikoli 20 u 22 tiskadi wara l-aħħar data għall-preżentazzjoni tal-applikazzjoni taħt l-iskema ta’ pagament uniku fl-ewwel sena tal-applikazzjoni tagħha, il-bidwi konċernat jista’ japplika għall-istabbiliment tad-drittijiet għall-pagamenti tiegħu, wara li tiskadi l-kera, sa data li għandha tiġi stabbilita mill-Istat Membru iżda sa mhux aktar tard mill-aħħar data stabbilita għall-emenda tal-applikazzjoni għall-għajnuna fis-sena ta’ wara.

4.   Fejn, skont il-liġi nazzjonali tagħhom jew il-prattika normali stabbilita sew, it-tifsira ta’ kera għal perjodu ta’ żmien twil tkun tinkludi wkoll kera għal ħames snin, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li japplikaw l-Artikoli 20, 21 u 22 għall-dawk il-kirjiet.

Artikolu 20

Transferiment ta’ art mikrija

1.   Bidwi li rċieva permezz ta’ trasferiment, permezz ta’ bejgħ jew kera għal sitt snin jew aktar, mingħajr ħlas jew bi prezz simboliku, jew permezz ta’ wirt attwali jew antiċipat, impriża jew parti minn impriża li kienet mikrija lil parti terza matul il-perjodu ta’ referenza, minn bidwi li rtira minn attività agrikola jew miet qabel id-data tal-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni taħt l-iskema ta’ pagament uniku fl-ewwel sena tal-applikazzjoni tagħha, jista’ jirċievi d-drittijiet għall-pagamenti kkalkulati billi jiġi diviż l-ammont ta’ referenza, stabbilit mill-Istat Membru, skont kriterji oġġettivi u b’tali mod li jiġi żgurat trattament ugwali bejn il-bdiewa u li jiġi evitat tgħawwiġ tas-suq jew tal-kompetizzjoni, b’għadd ta’ ettari li ma jkunx ogħla mill-għadd ta’ ettari tal-impriża jew parti mill-impriża li rċieva.

2.   Il-bdiewa msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu kwalunkwe persuna li tista’ tirċievi l-impriża jew parti minnha msemmija fil-paragrafu 1, b’wirt attwali jew antiċipat.

Artikolu 21

Investimenti

1.   L-Istati Membri jistgħu jżidu l-valur jew jallokaw drittijiet għall-pagamenti lil-bdiewa li kienu investew f’settur li huwa soġġett għal integrazzjoni fl-iskema ta’ pagamenti uniku skont il-Kapitolu 4 tat-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 73/2009. skont kriterji oġġettivi u b’tali mod li jiġi żgurat trattament ugwali bejn il-bdiewa u li jiġi evitat tgħawwiġ tas-suq jew tal-kompetizzjoni.

Biex jistabbilixxu l-kriterji msemmija fl-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri jridu jqiesu il-perjodu ta’ referenza u/jew kriterji oħrajn użati għall-integrazzjoni tas-settur rilevanti.

2.   Il-paragrafu 1 għandu japplika mutatis mutandis fil-każ li tintemm l-applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja skont l-Artikolu 122 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Artikolu 22

Kera u xiri ta’ art mikrija

1.   Bidwi li jkun kera, jew bejn it-tmiem tal-perjodu ta’ referenza rilevanti għall-introduzzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku u l-15 ta’ Mejju 2004, fir-rigward l-introduzzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku qabel l-2009, jew qabel il-31 ta’ Jannar 2009 fil-każ tal-applikazzjoni tal-Kapitolu 3 tat-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, għal sitt snin jew aktar impriża jew parti minnha li l-kundizzjonijiet tagħha tal-kera ma jitgħux jiġu aġġustati, jista’ jirċievi drittijiet għall-pagamenti kkalkulati billi jiġi diviż l-ammont ta’ referenza, stabbilit mill-Istat Membru, skont kriterji oġġettivi u b’tali mod li jiġi żgurat trattament ugwali bejn il-bdiewa u li jiġi evitat tgħawwiġ tas-suq jew tal-kompetizzjoni, b’għadd ta’ ettari li ma jkunx ogħla mill-għadd ta’ ettari li jkun kera.

Meta l-Istati Membri jistabbilixxu l-kriterji msemmija fl-ewwel subparagrafu, għandhom iqisu, b’mod partikolari, sitwazzjonijiet fejn il-bdiewa ma jkollhomx ettari għad-dispożizzjoni tagħhom ħlief ettari mikrija.

2.   Il-paragrafu 1 għandu japplika għal bidwi li xtara, fir-rigward tal-introduzzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku qabel l-2009, jew fil-perjodu ta’ referenza għall-introduzzjoni tagħha, jew qabel il-15 ta’ Mejju 2004, jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-Kapitolu 3 tat-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, qabel il-31 ta’ Jannar 2009, impriża jew parti minnha li l-art tagħha kienet mikrija matul il-perjodu ta’ referenza rilevanti, u li qed jibda jew qed jespandi l-attività agrikola tiegħu fi żmien sena wara l-iskadenza tal-kera.

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, “art mikrija” għandha tfisser art li, fiż-żmien tax-xiri jew wara, kienet b’kera li qatt ma ġġedded ħlief meta obligazzjoni legali imponiet it-tiġdid.

Artikolu 23

Atti amministrattivu u deċiżjonijiet tal-qorti

Meta bidwi għandu jkun intitolat li jirċievi drittijiet għal pagamenti jew żieda fil-valur ta’ dawk eżistenti minħabba sentenza definittiva tal-qorti jew minħabba att amministrattiv definittiv tal-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru, il-bidwi għandu jirċievi l-għadd u l-valur tad-drittijiet għall-pagamenti stabbiliti f’dik is-sentenza jew att f’data li għandha tkun stabbilita mill-Istat Membru iżda mhux aktar tard mill-aħħar data għall-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni taħt l-iskema ta’ pagament uniku wara d-data tas-sentenza jew tal-att u waqt li tkun ikkunsidrata l-applikazzjoni tal-Artikolu 34 u/jew 35 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Taqsima 3

Amministrazzjoni reġjonali

Artikolu 24

Riżervi reġjonali

1.   L-Istati Membri jistgħu jamministraw ir-riżerva nazzjonali f’livell reġjonali.

F’dak il-każ, l-Istati Membri għandhom jallokaw, bi sħiħ jew b’parti, l-ammonti disponibbli fil-livell nazzjonali għal-livell reġjonali skont kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji u b’tali mod li jiġi żgurat trattament ugwali bejn il-bdiewa u li jiġi evitat tgħawwiġ tas-suq jew tal-kompetizzjoni.

2.   L-ammonti allokati għal kull livell reġjonali jistgħu jitqiesu bħala disponibbli għall-allokazzjoni fi ħdan ir-reġjun konċernat biss, ħlief fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 41(4) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jew, skont l-għażla tal-Istat Membru, fil-każ tal-applikazzjoni tal-Artikolu 41(2) ta’ dak ir-Regolament.

TITOLU III

ALLOKAZZJONI TA’ DRITTIJIET GĦALL-PAGAMENTI

KAPITOLU 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 25

Applikazzjonijiet

1.   Il-valur u l-għadd jew iż-żieda fid-drittjiet għall-pagamenti allokati abbażi tal-applikazzjoni mill-bidwi jistgħu jkunu provviżorji. Il-valur u l-għadd definittivi għandhom ikunu stabbiliti, sa mhux aktar tard mill-1 ta’ April tas-sena ta’ wara l-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku jew tal-integrazzjoni tal-appoġġ akkoppjat, wara li jitwettqu l-verifiki rilevanti skont l-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

2.   Il-bdiewa jistgħu jintroduċu, soġġett għall-istabbiliment definittiv tad-drittijiet, applikazzjonijiet taħt l-iskema ta’ pagament uniku abbażi ta’ drittijiet proviżorji jew jekk Stat Membru juża l-possibbiltà li hemm provvediment għaliha fl-Artikoli 26 u 27, drittijiet miksuba skont il-klawżoli tal-kuntratt privat msemmija f’dawk l-Artikoli.

3.   L-applikant għandu jagħti prova għas-sodisfazzjoni tal-Istat Membru li, sad-data tal-applikazzjoni għad-drittijiet għall-pagamenti, ikun bidwi skont it-tifsira tal-Artikolu 2(a) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

4.   Stat Membru jista’ jiddeċiedi li jiffissa daqs minimu għal kull impriża f’termini ta’ erja agrikola li għaliha jista’ jintalab l-istabbiliment tad-drittijiet għall-pagamenti. Madanakollu, id-daqs minimu ma għandux ikun ogħla mil-limiti stipulati skont l-Artikolu 28(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Ma għandu jiġi stipulat ebda daqs minimu għall-istabbiliment tad-drittijiet speċjali msemmija fl-Artikolu 60 jew 65 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 kif provdut fl-Artikolu 28(1) ta’ dak ir-Regolament.

Artikolu 26

Klawżola kuntrattwali privata fil-każ ta’ bejgħ

1.   Meta kuntratt ta’ bejgħ konkluż jew modifikat mhux aktar tard mid-data tal-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni għall-allokazzjoni ta’ drittijiet jew fl-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku jew fis-sena tal-integrazzjoni tal-appoġġ akkoppjat jistipula li l-impriża kollha jew parti minnha qed tinbiegħ, flimkien mad-drittijiet għall-pagament jew iż-żieda fil-valur tad-drittijiet għall-pagamenti allokati rigward l-ettari jew il-parti tal-impriża trasferita, l-Istat Membru jista’ jikkunsidra il-kuntratt ta’ bejgħ bħala trasferiment tad-drittijiet għall-pagamenti ma’ art.

2.   Il-bejjiegħ għandu japplika għall-allokazzjoni jew iż-żieda tad-drittijiet għall-pagamenti, u jżid mal-applikazzjoni tiegħu kopja tal-kuntratt ta’ bejgħ u jindika l-unitajiet ta’ produzzzjoni u l-għadd ta’ ettari li għandu l-ħsieb li jittrasferixxi d-drittijiet għall-pagamenti tagħhom.

3.   Stat Membru jista’ jippermetti li x-xerrej japplika għan-nom tal-bejjiegħ u bl-awtorità espliċita tal-bejjiegħ għall-allokazzjoni tad-drittijiet għall-pagamenti. F’dan il-każ, l-Istat Membru għandu jivverifika li l-bejjiegħ jissodisfa l-kriterji ta’ eliġibbiltà fid-data tat-trasferiment u partikolarment il-kundizzjoni msemmija fl-Artikolu 25(3). Ix-xerrej għandu japplika għall-ħlas taħt l-iskema ta’ pagament uniku, u jżid mal-applikazzjoni tiegħu kopja tal-kuntratt tal-bejgħ.

4.   Stat Membru jista’ jeħtieġ li l-applikazzjonijiet tal-bejjiegħ u tax-xerrej jiġu ppreżentati flimkien jew li t-tieni applikazzjoni jkun fiha referenza għall-ewwel waħda.

Artikolu 27

Klawżola kuntrattwali privata fil-każ ta’ kera

1.   Klawżola f’kuntratt ta’ kera li tipprovdi għat-trasferiment ta’ għadd ta’ drittijiet li ma jkunx ogħla mill-għadd ta’ ettari mikrija tista’ titqies bħala kera tad-drittijiet għall-pagamenti ma’ art, fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 43(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, fil-każijiet fejn:

(a)

bidwi jkun kera lil bidwi ieħor l-impriża tiegħu jew parti minnha mhux aktar tard mid-data għall-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni taħt l-iskema ta’ pagament uniku fl-ewwel sena tal-applikazzjoni tagħha, jew fis-sena tal-integrazzjoni tal-appoġġ akkoppjat,

(b)

il-kuntratt tal-kera jiskadi aktar tard mill-aħħar data għall-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni taħt l-iskema ta’ pagament uniku, kif ukoll

(c)

il-bidwi jiddeċiedi li jikri d-drittijiet għall-pagamenti tiegħu lill-bidwi li lilu jkun kera l-impriża jew parti minnha.

2.   Sid il-kera għandu japplika għall-allokazzjoni jew iż-żieda fid-drittijiet għall-pagamenti, u jżid mal-applikazzjoni kopja tal-kuntratt tal-kera u jindika l-għadd ta’ ettari li għandu l-ħsieb li jikri d-drittijiet għall-pagamenti tagħhom.

3.   Il-kerrej għandu japplika għall-pagament taħt l-iskema ta’ pagament uniku, u jżid mal-applikazzjoni kopja tal-kuntratt tal-kera.

4.   Stat Membru jista’ jeħtieġ li l-applikazzjonijiet tal-kerrej u ta’ sid il-kera jsiru flimkien jew li t-tieni applikazzjoni jkun fiha referenza għall-ewwel waħda.

KAPITOLU 2

L-implimentazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku fl-Istati Membri ġodda li applikaw l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja

Artikolu 28

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.   Għajr jekk provdut mod ieħor f’dan il-Kapitolu, dan ir-Regolament għandu japplika għall-Istati Membri ġodda li applikaw l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja.

2.   Kwalunkwe referenza f’dan ir-Regolament għall-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandha titqies bħala referenza għall-Artikolu 57 ta’ dak ir-Regolament.

3.   Għall-finijiet tal-Artikolu 57(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 l-Istat Membru ġdid jista’ jistipula perjodu rappreżentattiv li jiġi qabel l-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku.

4.   Kwalunkwe referenza f’dan ir-Regolament għal “perjodu ta’ referenza” għandha titqies bħala referenza għall-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku jew għall-perjodu ta’ referenza stipulat fl-Artikolu 59(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Artikolu 29

Allokazzjoni inizjali ta’ drittijiet għal pagamenti

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 59(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, u għall-finijiet tal-Artikolu 59(2) ta’ dak ir-Regolament, l-Istati Membri ġodda għandhom jistabbilixxu l-għadd ta’ ettari eliġibbli msemmi f’dak il-paragrafu billi jużaw l-għadd ta’ ettari ddikjarati għall-istabbiliment tad-drittijiet għall-pagamenti fl-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku.

2.   B’deroga mill-paragrafu 1, l-Istati Membri ġodda jistgħu jistabbilixxu l-għadd ta’ ettari eliġibbli msemmi fl-Artikolu 59(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 billi jużaw l-għadd ta’ ettari ddikjarati fis-sena ta’ qabel l-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku.

Fil-każijiet fejn l-għadd ta’ ettari eliġibbli ddikjarati mill-bdiewa fl-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku jkun aktar baxx mill-għadd ta’ ettari eliġibbli stabbilit skont l-ewwel subparagrafu, Stat Membru ġdid jista’ jalloka mill-ġdid, f’parti jew għal kollox, l-ammonti li jkunu jikkorrispondu mal-ettari li ma jkunux ġew ddikjarati bħala suppliment ta’ kull dritt għall-pagament allokat fl-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku. Is-suppliment għandu jiġi kkalkulat billi jiġi diviż l-ammont konċernat bil-għadd ta’ drittijiet għal pagamenti allokati.

3.   Meta Stat Membru juża l-possibbiltà provduta fl-Artikolu 59(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, jista’ mis-sena kalendarja li tiġi qabel l-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku, jipproċedi għall-identifikazzjoni tal-bdiewa eliġibbli u għall-istabbiliment proviżorju tal-għadd ta’ ettari msemmi f’dak il-paragrafu u għal verifika preliminari tal-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 25(3) ta’ dan ir-Regolament.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 61 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, il-valur tad-drittjiet għandu jiġi kkalkulat billi l-ammont imsemmi fl-Artikolu 59(1) ta’ dak ir-Regolament jiġi diviż bil-għadd totali ta’ drittijiet allokati skont dan il-paragrafu.

4.   Il-bidwi għandu jiġi infurmat dwar id-drittijiet proviżorji tal-anqas xahar qabel id-data tal-għeluq tal-applikazzjoni stipulata skont l-Artikolu 56(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Għall-finijiet tal-kalkulazzjoni tal-attività agrikola espressa f’unitajiet ta’ bhejjem (LU) imsemmija fl-Artikolu 44(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-għadd ta’ annimali li jkollu l-bidwi f’perjodu stipulat mill-Istat Membru għandu jinqaleb f’LU b’referenza għat-tabella ta’ konverżjoni pprovduta fl-Artikolu 14(2). Għall-fini ta’ verifika tal-attività agrikola minima fi Stati Membri ġodda skont l-Artikolu 44(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, għandu japplika l-Artikolu 14(4), (5) u (6).

KAPITOLU 3

Integrazzjoni ta’ appoġġ akkoppjat

Taqsima 1

L-integrazzjoni tas-settur tal-frott u tal-ħxejjex fl-iskema ta’ pagament uniku

Artikolu 30

Regoli Ġenerali

1.   Għall-finijiet tal-istabbiliment tal-ammont u d-determinazzjoni tad-drittijiet għall-pagamenti fil-qafas tal-integrazzjoni tas-settur tal-frott u tal-ħxejjex fl-iskema ta’ pagament uniku, għandha tapplika t-Taqsima A tal-Anness IX tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 soġġett għall-Artikolu 31 ta’ dan ir-Regolament u, jekk l-Istat Membru jkun għamel użu mill-possibbiltà pprovduta fl-Artikolu 59 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, soġġett għall-Artikolu 32 ta’ dan ir-Regolament.

2.   Skont kif ikun il-każ, l-Artikolu 40 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandu japplika għall-valur tad-drittijiet għall-pagamenti kollha li kienu jeżistu qabel l-integrazzjoni tal-appoġġ għall-frott u l-ħxejjex u għall-ammonti ta’ referenza kkalkulati għall-appoġġ tal-frott u l-ħxejjex.

3.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament fir-rigward tas-settur tal-frott u l-ħxejjex, l-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku għandha tkun is-sena li fiha l-Istat Membru jiddetermina l-ammonti u l-ettari eliġibbli kif jissemma fit-Taqsima A tal-Anness IX għar-Regolament (KE) Nru 73/2009, filwaqt li jitqies il-perjodu tranżizzjonali fakultattiv ta’ tliet snin, kif jissemma fit-tieni subparagrafu tal-punt 2 ta’ dik it-taqsima.

Artikolu 31

Regoli speċifiċi

1.   Jekk il-bidwi ma jkollux sjieda ta’ drittijiet għall-pagamenti jew ikolli biss sjieda ta’ drittijiet speċjali sal-aħħar data biex japplika għall-istabbiliment ta’ drittijiet għall-pagamenti, għandu jirċievi drittijiet għall-pagamenti kkalkulati skont it-Taqsima A tal-Anness IX tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għall-frott u l-ħxejjex.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika wkoll meta l-bidwi jkun kera bi drittijiet għall-pagamenti bejn l-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku u s-sena tal-integrazzjoni tas-settur tal-frott u l-ħxejjex.

2.   Jekk il-bidwi ġie allokat jew xtara jew irċieva drittijiet għall-pagamenti sal-aħħar data għall-applikazzjoni tal-istabbiliment ta’ drittijiet għall-pagamenti, il-valur u l-għadd tad-drittijiet għall-pagamenti li għandu, jridu jiġu kkalkulati mill-ġdid b’dan il-mod:

(a)

l-għadd ta’ drittijiet għall-pagamenti għandu jkun l-istess bħall-għadd ta’ drittijiet għall-pagamenti fis-sjieda tiegħu, miżjud bl-għadd ta’ ettari stabbiliti skont il-punt 3 tat-Taqsima A tal-Anness IX għar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għall-frott u l-ħxejjex, il-patata għall-ikel u l-mixtliet;

(b)

il-valur għandu jinkiseb billi s-somma tal-valur tad-drittijiet tiegħu għall-pagamenti u l-ammont ta’ referenza kkalkulat skont il-punt 2 tat-Taqsima A tal-Anness IX għar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għall-frott u l-ħxejjex tiġi diviża bl-għadd stabbilit skont il-punt (a) ta’ dan il-paragrafu.

Id-drittijiet speċjali ma għandhomx jitqiesu fil-kalkulazzjoni msemmija f’dan il-paragrafu.

3.   Id-drittijiet għall-pagamenti mikrija qabel id-data għall-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni taħt l-iskema ta’ pagament uniku għandhom jitqiesu fil-kalkulazzjoni msemmija fil-paragrafu 2. Madanakollu, id-drittijiet għall-pagamenti mikrija permezz ta’ klawżola kuntrattwali kif jissema’ fl-Artikolu 27, għandhom jitqiesu biss fil-kalkolu msemmi fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu jekk il-kundizzjonijiet tal-kera jistgħu jiġu aġġustati.

Artikolu 32

Implimentazzjoni reġjonali

1.   Meta Stat Membru jkun għamel użu mill-possibbiltà pprovduta fl-Artikolu 59(1) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, il-bdiewa għandhom jirċievu għadd ta’ drittijiet għall-pagamenti li jkun ugwali għall-għadd ta’ ettari eliġibbli ġodda għall-frott u l-ħxejjex, il-patata għall-ikel u l-mixtliet iddikjarati fl-applikazzjoni waħda tiegħu fl-2008.

Il-valur tad-drittijiet għandu jiġi kkalkulat abbażi ta’ kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji.

2.   Permezz ta’ deroga mill-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu l-għadd addizzjonali ta’ drittijiet għal kull bidwi abbażi ta’ kriterji oġġettivi skont it-Taqsima A tal-Anness IX għar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għall-frott u l-ħxejjex, il-patata għall-ikel u l-mixtliet.

Taqsima 2

Inbid

Subtaqsima 1

It-trasferiment mill-programmi ta’ appoġġ għall-inbid għall-iskema ta’ pagament uniku

Artikolu 33

Regoli Ġenerali

1.   Għall-finijiet tal-istabbiliment tal-ammont u d-determinazzjoni tad-drittijiet għall-pagamenti fil-qafas tat-trasferiment mill-programmi ta’ appoġġ għall-inbid għall-iskema ta’ pagament uniku, għandha tapplika t-Taqsima C tal-Anness IX għar-Regolament (KE) Nru 73/2009 soġġett għall-Artikolu 34 ta’ dan ir-Regolament u, jekk l-Istat Membru jkun għamel użu mill-possibbiltà pprovduta fl-Artikolu 59 jew 71f għar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, jew tal-Artikolu 47 jew 58 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, soġġett għall-Artikolu 35 ta’ dan ir-Regolament.

2.   L-Istati Membri jistgħu jipproċedu għall-identifikazzjoni tal-bdiewa eliġibbli mill-1 ta’ Jannar 2009 biex jallokaw id-drittjiet għall-pagamenti ġejjin mit-trasferiment mill-programmi ta’ appoġġ għall-inbid għall-iskema ta’ pagament uniku.

3.   Għall-finijiet tal-Artikolu 18 ta’ dan ir-Regolament fir-rigward tas-settur tal-inbid, l-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku għandha tkun is-sena li fiha l-Istat Membru jiddetermina l-ammonti u l-ettari eliġibbli kif jissemma fit-Taqsima C tal-Anness IX għar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Artikolu 34

Regoli speċifiċi

1.   Jekk il-bidwi ma jkollux sjieda ta’ drittijiet għall-pagamenti jew ikolli biss sjieda ta’ drittijiet speċjali sal-aħħar data biex japplika għall-istabbiliment ta’ drittijiet għall-pagamenti stabbiliti skont dan ir-Regolament, għandu jirċievi drittijiet għall-pagamenti għall-inbid ikkalkulati skont it-Taqsima C tal-Anness IX għar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika wkoll meta l-bidwi jkun kera bi drittijiet għall-pagamenti bejn l-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku u s-sena tat-trasferiment mill-programmi ta’ appoġġ.

2.   Jekk il-bidwi ġie allokat jew xtara jew irċieva drittijiet għall-pagamenti sal-aħħar data għall-applikazzjoni tal-istabbiliment ta’ drittijiet għall-pagamenti stabbiliti skont dan ir-Regolament, il-valur u l-għadd ta’ drittijiet għall-pagamenti li għandu, jridu jiġu kkalkulati mill-ġdid b’dan il-mod:

(a)

l-għadd ta’ drittijiet għal pagamenti għandu jkun l-istess bħall-għadd ta’ drittijiet ta’ pagamenti fis-sjieda tiegħu, miżjud bl-għadd ta’ ettari stabbiliti skont it-Taqsima C tal-Anness IX għar-Regolament (KE) Nru 73/2009;

(b)

il-valur għandu jinkiseb billi s-somma tal-valur tad-drittijiet għal pagamenti fis-sjieda tiegħu u l-ammont ta’ referenza kkalkulat skont it-Taqsima C tal-Anness IX għar-Regolament (KE) Nru 73/2009 tiġi diviża bl-għadd stabbilit skont il-punt (a) ta’ dan il-paragrafu.

Id-drittijiet speċjali ma għandhomx jitqiesu fil-kalkulazzjoni msemmija f’dan il-paragrafu.

3.   Id-drittijiet għall-pagamenti mikrija qabel id-data għall-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni taħt l-iskema ta’ pagament uniku stipulati skont dan ir-Regolament għandhom jitqiesu fil-kalkulazzjoni msemmija fil-paragrafu 2.

Artikolu 35

Implimentazzjoni reġjonali

1.   Meta Stat Membru jkun għamel użu mill-possibbiltà pprovduta fl-Artikolu 59 jew l-Artikolu 71f tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 jew tal-Artikolu 47 jew 58 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, il-bdiewa għandhom jirċievu għadd ta’ drittijiet għall-pagamenti li jkun ugwali għall-għadd ta’ ettari ġodda eliġibbli għad-dwieli ddikjarati fl-applikazzjoni waħda tagħhom fl-2009.

Il-valur tad-drittijiet għall-pagamenti għandu jiġi kkalkulat abbażi ta’ kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji.

2.   Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu l-għadd ta’ drittijiet għal kull bidwi abbażi ta’ kriterji oġġettivi skont it-Taqsima C tal-Anness IX għar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Subtaqsima 2

Tħammil

Artikolu 36

Medja reġjonali

Għall-fini tad-determinazjoni tal-valur tad-drittijiet għall-pagamenti fl-applikazzjoni tat-Taqsima B tal-Anness IX għar-Regolament (KE) Nru 73/2009, il-medja reġjonali għandha tiġi stabbilita mill-Istati Membru fil-livell terrritorjali adegwat. Din għandha tiġi stabbilita f’data li għandha tiġi stipulata mill-Istat Membru. Tista’ tiġi riveduta kull sena. Għandha tiġi bbażata fuq il-valur tad-drittijiet għall-pagamenti allokati lill-bdiewa fir-reġjun konċernat. Ma għandhiex tkun differenzjata għal kull settur ta’ produzzjoni.

TITOLU IV

APPOĠĠ SPEĊIFIKU

KAPITOLU 1

Regoli Ġenerali

Artikolu 37

Eliġibbiltà għall-miżuri tal-appoġġ speċiku

1.   L-Istati Membri għandhom jistipulaw kriterji tal-eliġibbiltà għall-miżuri tal-appoġġ speċifiku f’konformità mal-qafas stipulat fir-Regolament (KE) Nru 73/2009 u mal-kundizzjonijiet stipulati f’dan it-Titolu.

2.   L-Istati Membri għandhom jimplimentaw dan it-Titolu, u partikolarment il-paragrafu 1, skont kriterji oġġettivi u b’tali mod li jiżguraw trattament ugwali bejn il-bdiewa u biex jevitaw tagħwiġ fis-suq u tal-kompetizzjoni.

Artikolu 38

Il-konsistenza u l-kumulazzjoni tal-appoġġ

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw konsistenza bejn:

(a)

il-miżuri tal-appoġġ speċifiku u l-miżuri implimentati skont strumenti oħra ta’ appoġġ Komunitarju;

(b)

il-miżuri differenti tal-appoġġ speċifiku;

(c)

il-miżuri tal-appoġġ speċifiku u l-miżuri ffinanzjati mill-għanjuniet statali.

L-Istati Membri għandhom partikolarment jiżguraw li l-miżuri tal-appoġġ speċifiku ma jfixklux it-tħaddim sew tal-miżuri implimentati taħt strumenti oħra ta’ appoġġ Komunitarju jew tal-miżuri ffinanzjati mill-għajnuniet statali.

2.   Fejn appoġġ taħt miżura tal-appoġġ speċifiku jista’ jingħata wkoll taħt miżura implimentata skont strumenti oħrajn ta’ appoġġ Komunitarju, jew skont miżura oħra ta’ appoġġ speċifiku, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li bidwi jkun jista’ jirċievi appoġġ għal operazzjoni speċifika taħt miżura waħda minnhom biss

Artikolu 39

Kundizzjonijiet għall-miżuri tal-appoġġ

1.   Il-miżuri tal-appoġġ speċifiku ma għandhomx jikkumpensaw għar-rispett tal-obbligi mandatorji u, partikolarment, għar-rekwiżiti amministrattivi statutorji u l-istandards tal-kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba stipulati rispettivament fl-Annessi II u III għar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jew ir-rekwiżiti l-oħrajn imsemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 39(3) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005.

2.   Il-miżuri tal-appoġġ speċifiku ma għandhomx jiffinanzjaw it-taxxi.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-miżuri tal-appoġġ speċifiku li jimplimentaw ikunu jistgħu jiġu vverikati u kkontrollati.

KAPITOLU 2

Regoli speċifiċi

Artikolu 40

Tipi speċifiċi ta’ biedja li huma importanti għall-ħarsien jew it-titjib tal-ambjent

L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu t-tipi speċifiċi ta’ biedja li huma importanti għall-ħarsien jew it-titjib tal-ambjent li għalihom hemm pprovdut pagament annwali addizzjonali fl-Artikolu 68(1)(a)(i) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009. Dawn it-tipi speċifiċi ta’ biedja għandhom iroddu benefiċċji ambjentali li ma jkunux negliġibbli u li jistgħu jitkejlu.

Artikolu 41

Titjib fil-kwalità tal-prodotti agrikoli

Il-pagament annwali addizzjonali għal titjib fil-kwalità tal-prodotti agrikoli pprovdut fl-Artikolu 68(1)(a)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jista’ partikolarment jippermetti lill-bdiewa biex:

(a)

jilħqu l-kundizzjonijiet meħtieġa biex jissieħbu fl-iskemi Komunitarji għal kwalità tal-ikel kif stipulat fl-atti elenkati fl-Artikolu 68(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u fir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 1898/2006 (20), (KE) Nru 1216/2007 (21), (KE) Nru 889/2008 (22) u (KE) Nru 114/2009 (23) jew,

(b)

jissieħbu fi skemi privati jew nazzjonali taċ-ċertifikazzjoni tal-kwalità tal-ikel.

Jekk il-miżuri ta’ appoġġ speċifiku jingħataw għall-finijiet tal-punt (b) tal-ewwel paragrafu, ir-rekwiżiti tal-Artikolu 22(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1974/2006 (24) għandhom japplikaw mutatis mutandis.

Artikolu 42

Titjib fil-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli

1.   Il-pagament annwali addizzjonali għall-bdiewa għal titjib fil-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli pprovdut fl-Artikolu 68(1)(a)(iii) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandu jħeġġeġ lill-bdiewa biex itejbu l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli tagħhom billi jiżguraw l-għoti ta’ informazzjoni aħjar dwar u/jew il-promozzjoni tal-kwalità jew il-karatteristiki tal-prodotti jew tal-metodi tal-produzzjoni tagħhom.

2.   L-Artikoli 4, 5 u 6 u l-Annessi I u II għar-Regolament (KE) Nru 501/2008 għandhom japplikaw mutatis mutandis.

Artikolu 43

Tħaddin ta’ standards imtejba tal-benessri tal-annimali

1.   Meta jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tal-eleġibbiltà għall-appoġġ speċifiku għall-bdiewa li jħaddnu prattiki aħjar tal-benessri tal-annimali pprovduti fl-Artikolu 68(1)(a)(iv) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-Istati Membri għandhom, fejn xieraq, iqisu:

(a)

it-tip ta’ biedja,

(b)

id-daqs tal-farm f’termini ta’ densità jew għadd ta’ annimali u ħaddiema, u

(c)

is-sistema tal-ġestjoni tal-farm applikabbli.

2.   Prattiki aħjar tal-benessri tal-annimali għandhom ikunu dawk li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti minimi stipulati fil-leġiżlazzjoni Komunitarja u nazzjonali applikabbli, partikolarment, l-atti li jissemmew fil-punt C tal-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 73/2009. Dawk il-prattiki jistgħu jinkludu l-istandards imtejba msemmija fl-Artikolu 27(7) tar-Regolament (KE) Nru 1974/2006.

Artikolu 44

Attivitajiet agrikoli speċifiċi li jinvovlu benefiċċji agroambjentali addizzjonali

1.   Meta jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tal-eleġibbiltà għall-appoġġ speċifiku għall-bdiewa li jeżerċitaw attivitajiet agrikoli speċifiċi li jinvolvu benefiċċji agroambjentali addizzjonali previsti fl-Artikolu 68(1)(a)(v) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-Istati Membri għandhom partikolarment iqisu:

(a)

il-miri ambjentali fir-reġjun fejn il-miżura se tiġi applikata, u

(b)

kwalunkwe appoġġ li diġà ngħata taħt strumenti oħrajn ta’ appoġġ Komunitarju jew miżuri oħrajn ta’ appoġġ speċiku jew miżuri ffinanzjati minn għajnuniet statali.

2.   L-Artikolu 27(2) sa (6), (8), (9) u (13), l-Artikoli 48 u 53 tar-Regolament (KE) Nru 1974/2006 għandhom japplikaw mutatis mutandis għall-appoġġ speċifiku għall-bdiewa li jeżerċitaw attivitajiet agrikoli speċifiċi li jinvolvu benefiċċji agroambjentali addizzjonali.

3.   Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-miżuri proposti ta’ appoġġ speċifiku għall-bdiewa li jeżerċitaw attivitajiet agrikoli speċifiċi li jinvolvu benefiċċji agroambjentali addizzjonali nnotifikati lilha mill-Istati Membri għall-konformità mar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u dan ir-Regolament.

Fejn il-Kummissjoni tqis li l-miżuri proposti huma b’konformità, għandha tapprova l-miżuri skont l-Artikolu 68(2)(a)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 fi żmien erba’ xhur minn meta tkun irċiviet l-informazzjoni mogħtija skont l-Artikolu 50(3) ta’ dan ir-Regolament.

Fejn il-Kummissjoni tqis li l-miżuri proposti ma humiex konformi, għandha titlob lill-Istat Membru biex jirrevedi l-miżuri proposti kif xieraq u jinnotifikawhom lill-Kummissjoni. Għandha tapprova l-miżuri jekk tqis li ġew reveduti kif xieraq.

Artikolu 45

Żvantaġġi speċifiċi li jaffettwaw lill-bdiewa fis-setturi tal-ħalib, iċ-ċanga u l-vitella, il-laħam tan-nagħaġ u l-laħam tal-mogħoż u r-ross

1.   Meta jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà għall-appoġġ speċifiku biex jindirizzaw żvantaġġi speċifiċi li jaffettwaw lill-bdiewa fis-setturi tal-ħalib, iċ-ċanga u l-vitella, il-laħam tan-nagħaġ u l-laħam tal-mogħoż u r-ross f’żoni ekonomikament vulnerabbli jew ambjentalment sensittivi, jew fl-istess setturi, għal tipi ta’ biedja ekonomikament vulnerabbli skont l-Artikolu 68(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu ż-żoni ekonomikament vulnerabbli u/jew ambjentalment sensittivi u/jew it-tipi ta’ biedja ekonomikament vulnerabbli eliġibbli għall-appoġġ, filwaqt li jqisu partikolarment, l-istrutturi u l-kundizzjonijiet rilevanti tal-produzzjoni.

2.   L-appoġġ speċifiku ma għandux ikun ibbażat fuq iċ-ċaqliq tal-prezzijiet tas-suq jew ikun ekwivalenti għal sistema ta’ pagamenti ta’ kumpens.

Artikolu 46

Żoni soġġetti għal programmi ta’ ristrutturar u/jew ta’ żvilupp

1.   Il-kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà għall-miżuri tal-appoġġ speċifiku f’żoni soġġetti għal programmi ta’ ristrutturar u/jew ta’ żvilupp sabiex jiġi żgurat li l-art ma tiġix abbandunata u/jew biex jiġu indirizzati l-iżvantaġġi speċifiċi għall-bdiewa f’dawk iż-żoni pprovduti fl-Artikolu 68(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandhom partikolarment:

(a)

jistipulaw kif għandhom jiġu stabbiliti l-ammonti ta’ referenza individwali għall-bdiewa eliġibbli, u

(b)

jistipulaw il-programmi ta’ ristrutturar u/jew ta’ żvilupp u/jew il-kundizzjonijiet għall-approvazzjoni tagħhom.

2.   Meta bidwi li ma jkollu l-ebda dritt għall-pagamenti japplika għall-appoġġ imsemmi fil-paragrafu 1, jista’ jirċievi għadd ta’ drittijiet għall-pagamenti li mhux ogħla mill-għadd ta’ ettari li jkolli f’idejh (tiegħu proprju jew b’kera) f’dak iż-żmien.

Meta bidwi li jkollu dritt għall-pagament japplika għall-appoġġ imsemmi fil-paragrafu 1, jista’ jirċievi għadd ta’ drittijiet għall-pagamenti mhux ogħla mill-għadd ta’ ettari f’idejh li għalihom ma jkollu l-ebda dritt għall-pagament.

Il-valur tal-unità ta’ kull dritt għall-pagament li l-bidwi diġà għandu jista’ jiżdied.

Il-valur ta’ kull dritt għall-pagament mogħti skont dan il-paragrafu, bl-eċċezzjoni tat-tielet subparagrafu, għandu jiġi kkalkulat billi l-ammont ta’ referenza individwali stabbilit mill-Istat Membru jiġi diviż bl-għadd ta’ drittijiet imsemmija fit-tieni subparagrafu.

3.   Iż-żieda tal-ammont għal kull ettaru skont l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja msemmija fl-Artikolu 131(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandha tiġi stabbilita billi l-ammont ta’ referenza tal-bidwi jiġi diviż bl-għadd ta’ ettari eliġibbli li jiddikjara għall-ħlas taħt l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-iżvantaġġ speċifiċi għall-bdiewa fiż-żoni affettwati mill-programmi tar-ristrutturar u/jew tal-iżvilupp, li għalihom jingħata appoġġ speċifiku, ma jiġux kkumpensati għall-istess għan taħt xi dispożizzjoni oħra ta’ programmi bħal dawn.

Artikolu 47

Assigurazzjoni tal-uċuħ tar-raba’, l-annimali u l-pjanti

1.   L-Istati Membri għandhom jistipulaw kundizzjonijiet għall-kuntratti biex ikunu eliġibbli għall-appoġġ speċifiku permezz ta’ kontribuzzjonijiet għall-primjums tal-assigurazzjoni għall-uċuħ tar-raba’, l-annimali u l-pjanti, kif imsemmi fl-Artikolu 68(1)(d) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

2.   Il-kuntratti għandhom jistipulaw:

(a)

ir-riskji partikolari li hemm assigurazzjoni kontrihom,

(b)

it-telf ekonomiku partikolari kopert u

(c)

il-primjums imħallsa, bl-esklużjoni tat-taxxi.

3.   Il-kuntratti ma għandhomx ikopru aktar mill-produzzjoni ta’ sena waħda. Meta terminu ta’ kuntratt ikopri partijiet minn sentejn kalendarji, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li ma jingħatax kumpens doppju għall-istess kuntratt.

4.   L-Istati Membri għandhom jadottaw ir-regoli li għandhom jintużaw biex tiġi kkalkulata l-ħsara tal-produzzjoni medja annwali ta’ bidwi skont l-Artikolu 70(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

5.   Il-bidwi għandu jinforma lill-Istat Membru kull sena dwar in-numru tal-polza tal-assigurazzjoni tiegħu u jipprovdi kopja tal-kuntratt u prova tal-ħlas tal-primjum.

Artikolu 48

Fondi komunii għall-mard tal-annimali u l-pjanti u l-inċidenti ambjentali

1.   Ir-regoli ddefiniti mill-Istati Membri skont l-Artikolu 71(9) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għall-fondi komuni eliġibbli għall-kontribuzzjonijiet finanzjarji għall-mard tal-annimali u l-pjanti u l-inċidenti ambjentali kif imsemmija fl-Artikolu 68(1)(e) ta’ dak ir-Regolament għandhom partikolarment jinkludu:

(a)

il-kundizzjonijiet għall-finanzjament tal-fond komuni,

(b)

l-imxija ta’ mard tal-annimali jew il-pjanti jew l-inċidenti ambjentali li jistgħu jwasslu biex jitħallas kumpens lill-bdiewa, fosthom l-ambitu ġeografiku fejn xieraq,

(c)

il-kriterji għall-valutazzjoni ta’ jekk avveniment speċifiku għandux iwassal għall-ħlas ta’ kumpens lill-bdiewa,

(d)

il-metodi tal-kalkulazzjoni tal-ispejjeż addizzjonali li jikkostitwixxu telf ekonomiku skont l-Artikolu 71(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009,

(e)

il-kalkulazzjoni tal-ispejjeż amministrattivi msemmija fl-Artikolu 71(6) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009,

(f)

kwalunkwe limitu għall-ispejjeż li huma eliġibbli għall-kontribuzzjoni finanzjarja applikata skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 71(7) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009,

(g)

proċedura tal-akkreditazzjoni ta’ fond komuni specifiku skont il-liġi nazzjonali,

(h)

regoli proċedurali, u

(i)

il-verifiki tal-konformità u l-approvazzjoni li l-fond komuni għandu jiġi soġġett għalihom wara l-akkreditazzjoni tiegħu.

2.   Meta s-sors tal-kumpens finanzjarju li għandu jitħallas mill-fond komuni jkun ġej minn self kummerċjali, it-tul taż-żmien minimu u massimu tiegħu għandu jkun ta’ bejn sena u ħames snin rispettivament.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-komunitajiet tal-biedja tagħhom jkunu mgħarrfa dwar:

(a)

il-fondi komuni kollha akkreditati,

(b)

il-kundizzjonijiet għall-affiljazzjoni ma’ fond komuni partikolari, u

(c)

l-arranġamenti finanzjarji tal-fondi komuni.

Artikolu 49

Dispożizzjonijiet finanzjarji għall-miżuri tal-appoġġ speċifiku

1.   L-ammonti msemmija fl-Artikolu 69(6)(a) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 huma stipulati fl-Anness III għal dan ir-Regolament.

2.   Għall-finijiet tar-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 69(7) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-Istati Membri jistgħu jitolbu sal-1 ta’ Awwissu ta’ kwalunkwe sena kalendarja mill-2010, reviżjoni tal-ammonti msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu fejn l-ammont li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-kalkulazzjoni stipulata fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 69(7) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 tas-sena finanzjarja konċernata jkun differenti b’aktar minn 20 % mill-ammont stipulat fl-Anness III għal dan ir-Regolament.

Kwalunkwe ammont revedut li tipprovdi għalih il-Kummissjoni għandu jkun applikabbli mis-sena kalendarja ta’ wara dik tat-talba.

TITOLU V

NOTIFIKI U DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

KAPITOLU 1

Notifiki

Artikolu 50

Notifika tad-deċiżjonijiet

1.   Meta Stat Membru juża l-possibbiltà provduta fl-Artikoli 28(1) u (2), 38, 41(2) sa (5), 45(1) u (3), 46(1) u (3), 47(1) sa (4), 48, 49, 51(1) u 67 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u l-Artikolu 11(2) ta’ dan ir-Regolament, għandu jinnotifika lill-Kummissjoni bid-dettalji tad-deċiżjoni li ttieħdet u bil-ġustifikazzjoni u l-kriterji oġġettivi li fuq il-bażi tagħhom ġiet deċiża l-applikazzjoni tal-possibbiltà konċernata:

(a)

għal deċiżjonijiet li japplikaw għall-2010, fi żmien ġimgħatejn ta’:

(i)

id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament jew,

(ii)

id-data li fiha ttieħdet id-deċiżjoni jekk din tiġi wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, u

(b)

sal-1 ta’ Awwissu 2010 fil-każijiet l-oħrajn.

Meta Stat Membru jieħu deċiżjoni ġdida fir-rigward tal-użu tal-possibbiltajiet provduti fl-Artikolu 41(2) sa (5) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, għandu jinnotifika lill-Kummissjoni bid-dettalji tad-deċiżjoni li ttieħdet u bil-ġustifikazzjoni u l-kriterji oġġettivi li fuq il-bażi tagħhom ġiet deċiża l-applikazzjoni tal-possibbiltà konċernata fi żmien ġimgħatejn mid-data li fiha tittieħed id-deċiżjoni.

2.   Meta Stat Membru ġdid ikollu l-ħsieb li jtemm l-applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja b’konformità mal-Artikolu 122(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, għandu jikkomunika lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Awwissu tas-sena li tiġi qabel l-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku, id-dettalji tal-implimentazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku, inkluż il-possibbiltajiet skont l-Artikoli 55(3), 57(3) sa (6), 59(3) u 61 ta’ dak ir-Regolament kif ukoll bil-kriterji oġġettivi li fuq il-bażi tagħhom ttieħdu d-deċiżjonijiet.

3.   L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bil-miżuri tal-appoġġ speċifiku li bi ħsiebhom japplikaw, sal-1 ta’ Awwissu tas-sena li tiġi qabel l-ewwel sena tal-applikazzjoni ta’ dik il-miżura.

Il-kontenut tal-informazzjoni għandu jingħata skont il-Parti A tal-Anness IV, għajr għall-miżuri tal-appoġġ speċiku għall-attivitajiet agrikoli speċifiċi li jinvolvu benefiċċji agroambjentali addizzjonali, li għandhom jingħataw skont il-Parti B ta’ dak l-Anness.

Artikolu 51

Statistika u rapporti

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw b’mod elettroniku lill-Kummissjoni bl-informazzjoni li ġejja bl-użu tal-formola li l-Kummissjoni pprovditilhom:

1.

sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Settembru tas-sena konċernata:

(a)

l-għadd totali ta’ applikazzjonijiet mitluba skont l-iskema ta’ pagament uniku għas-sena attwali, flimkien mal-ammont totali korrispondenti tad-drittijiet għall-pagamenti u l-għadd totali ta’ ettari eliġibbli relatati; dik id-dejta trid tinqasam skont ir-reġjuni fil-każ ta’ implimentazzjoni reġjonali tal-iskema ta’ pagament uniku. Fl-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku, l-informazzjoni għandha tkun ibbażata fuq id-drittijiet provviżorji għall-pagamenti;

(b)

fil-każ tal-applikazzjoni tal-miżuri skont l-Artikolu 68 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw l-ammont totali ta’ appoġġ mitlub għas-sena attwali għal kull waħda mill-miżuri u, meta japplika, għas-setturi konċernati;

2.

sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Mejju tas-sena ta’ wara, għall-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku, l-istess informazzjoni kif jissemma’ fil-punt 1(a), iżda abbażi tad-drittijiet definittivi għall-pagamenti;

3.

sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Settembru tas-sena ta’ wara:

(a)

il-valur totali tad-drittijiet eżistenti għall-pagamenti kemm jekk attivati jew le fis-sena konċernata u l-għadd ta’ ettari meħtieġa għall-atttivazzjoni. L-informazzjoni trid tinqasam skont it-tip ta’ drittijiet u skont ir-reġjuni fil-każ ta’ implimentazzjoni reġjonali tal-iskema ta’ pagament uniku;

(b)

id-dejta definittiva dwar l-għadd totali ta’ applikazzjonijiet skont l-iskema ta’ pagament uniku li ġew aċċettati għas-sena ta’ qabel u l-ammont totali korrispondenti tal-pagamenti li ngħataw, wara l-applikazzjoni, skont il-każ, tal-miżuri msemmija fl-Artikoli 7, 9, 11(1) u (2), 21, 22 u 23 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 kif ukoll is-somma totali tal-ammonti li baqgħu fir-riżerva nazzjonali sal-31 ta’ Diċembru tas-sena ta’ qabel u l-għadd totali ta’ ettari eliġibbli relatati; dik id-dejta trid tinqasam skont ir-reġjuni, meta applikabbli, fil-każ ta’ implimentazzjoni reġjonali tal-iskema ta’ pagament uniku;

(c)

fir-rigward tal-Artikolu 68 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, għas-sena preċedenti, l-għadd totali ta’ benefiċjarji u l-ammont tal-pagamenti li ngħataw għall kull miżura u fejn applikabbli għal kull wieħed mis-setturi konċernati; kif ukoll

(d)

ir-rapport annwali li għandu jintbagħat lill-Kummissjoni mill-Istati Membri dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 71 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 li għandu jinkludi l-informazzjoni elenkata fl-Anness V għal dan ir-Regolament.

4.

sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Ottubru 2012 rapport dwar il-miżuri tal-appoġġ speċifiku implimentati fl-2009, l-2010 u l-2011, l-impatti tagħhom fuq l-għanijiet tagħhom u kwalunkwe problema li ltaqgħu magħha.

KAPITOLU 2

Dispożizzjonijiet finali

Artikolu 52

Revoka

Ir-Regolamenti (KE) Nru 795/2004 u (KE) Nru 639/2009 huma revokati.

Madanakollu, għandhom ikomplu jgħoddu fir-rigward ta’ applikazzjonijiet għall-għajnuna li jirrelataw mal-perjodi tal-primjums li jibdew qabel l-1 ta’ Jannar 2010.

Artikolu 53

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum mill-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2010, minbarra l-Artikoli 11(2), u 50(1)(a), li għandhom jibdew japplikaw mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ Ottubru 2009.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 30, 31.1.2009, p. 16.

(2)  ĠU L 141, 30.4.2004, p. 1.

(3)  ĠU L 191, 23.7.2009, p. 17.

(4)  ĠU L 270, 21.10.2003, p. 1.

(5)  ĠU L 3, 5.1.2008, p. 1.

(6)  ĠU L 147, 6.6.2008, p. 3.

(7)  ĠU L 215, 30.7.1992, p. 85.

(8)  ĠU L 160, 26.6.1999, p. 80.

(9)  ĠU L 277, 21.10.2005, p. 1.

(10)  ĠU L 38, 12.2.2000, p. 1.

(11)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 1.

(12)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.

(13)  ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1.

(14)  ĠU L 3, 5.1.2008, p. 1.

(15)  ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1.

(16)  Ara paġna 65 ta dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(17)  ĠU L 193, 20.7.2002, p. 1.

(18)  ĠU L 193, 20.7.2002, p. 74.

(19)  ĠU L 204, 11.8.2000, p. 1.

(20)  ĠU L 369, 23.12.2006, p. 1.

(21)  ĠU L 275, 19.10.2007, p. 3.

(22)  ĠU L 250, 18.9.2008, p. 1.

(23)  ĠU L 38, 7.2.2009, p. 26.

(24)  ĠU L 368, 23.12.2006, p. 15.


ANNESS I

Lista ta’ uċuħ tar-raba’ li jinħarat imsemmija fl-Artikolu 2(c)

Kodiċi tan-NM

u Deskrizzjoni

I.   

ĊEREALI

1001 10 00

Qamħ durum

1001 90

Qamħ u meslin ieħor barra mill-qamħ durum

1002 00 00

Segala

1003 00

Xgħir

1004 00 00

Ħafur

1005

Qamħirrun

1007 00

Sorgu tal-qamħ

1008

Buckwheat, milleġ u skalora; ċereali oħrajn

0709 90 60

Qamħ ħelu

II.   

ŻJUT TAŻ-ŻRIERAGĦ

1201 00

Sojja mhix imkissra

ex 1205 00

Żerriegħa tal-kolza

ex 1206 00 10

Żerriegħa tal-ġirasol

III.   

GĦELEJJEL TAL-PROTEINI

0713 10

Piżelli

0713 50

Ful

ex 1209 29 50

Lupini ħelwin

IV.   

KITTIEN

ex 1204 00

Żerriegħa tal-kittien (Linum usitatissimum L.)

ex 5301 10 00

Għażel mhux maħdum jew imrattab, imkabbar għal fibra (Linum usitatissimum L.)

V.   

QANNEB

ex 5302 10 00

Qanneb, mhux maħdum jew imrattab, imkabbar għal fibra (Cannabis sativa L.)


ANNESS II

Data msemmija fl-Artikolu 11(1)

Stat Membru u reġjuni

Data

Spanja: Castilla – La Mancha

l-1 ta’ Ġunju

Spanja: Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco, la Rioja, Comunidad Valenciana

l-1 ta’ Lulju

Spanja: Andalucía

l-1 ta’ Settembru

Spanja: Extremadura

il-15 ta’ Settembru

Spanja: Navarra

il-15 ta’ Awwissu

Franza: Aquitaine, Midi-Pyrénées u Languedoc-Roussillon

l-1 ta’ Lulju

Franza: Alsace, Auvergne, Burgundy, Brittany, Centre, Champagne-Ardenne, Corsica, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, in-Normandija ta’ Isfel, in-Normandija ta’ Fuq, ir-Reġjun ta’ Loire (barra d-dipartimenti ta’ Loire-Atlantique u Vendée), Picardy, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur u Rhône-Alpes

il-15 ta’ Lulju

Franza: id-dipartimenti ta’ Loire-Atlantique u Vendée

il-15 ta’ Ottubru

L-Awstrija

it-30 ta’ Ġunju


ANNESS III

Ammonti msemmija fl-Artikolu 49(1) kif ikkalkulati skont l-Artikolu 69(6)(a) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009

(f’EUR miljuni)

Il-Belġju

8,6

Id-Danimarka

15,8

Il-Ġermanja

42,6

L-Irlanda

23,9

Il-Greċja

74,3

Spanja

144,4

Franza

97,4

L-Italja

144,9

Il-Lussemburgu

0,8

Malta

0,1

L-Olanda

31,7

L-Awstrija

11,9

Il-Portugall

21,7

Il-Finlandja

4,8

Is-Slovenja

2,4

L-Iżvezja

13,9

Ir-Renju Unit

42,8


ANNESS IV

Kontenut tal-informazzjoni li għandha tintbagħat lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 50(3)

PARTI A

Għall-miżuri kollha tal-appoġġ speċifiku, għajr il-miżuri għall-attivitajiet agrikoli speċifiċi li jinvolvu benefiċċji agroambjentali addizzjonali, l-informazzjoni għandha tinkludi:

(a)

it-titolu ta’ kull miżura bir-referenza għad-dispożizzjoni rilevanti tal-Artikolu 68(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009;

(b)

deskrizzjoni ta’ kull miżura, li tinkludi mill-anqas:

(i)

is-setturi konċernati,

(ii)

it-tul taż-żmien tagħha,

(iii)

l-għanijiet tagħha,

(iv)

il-kundizzjonijiet applikabbli tal-eliġibbiltà,

(v)

livell indikattiv ta’ appoġġ għaliha,

(vi)

l-ammont totali stipulat għaliha,

(vii)

l-informazzjoni meħtieġa għall-istabbiliment tal-limiti tal-baġit relatati, u

(viii)

is-sors tal-fondi għaliha;

(c)

kwalunkwe miżura eżistenti applikata taħt skemi oħra ta’ appoġġ Komunitarju jew taħt miżuri ffinanzjati minn għajnuniet statali fl-istess żona jew settur bħall-miżura ta’ appoġġ speċifiku u, fejn xieraq, id-demarkazzjoni bejniethom;

(d)

fejn xieraq, deskrizzjoni ta’:

(i)

it-tipi speċifiċi ta’ biedja li huma importanti għall-ħarsien jew it-titjib tal-ambjent imsemmija fl-Artikolu 68(1)(a)(i) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009;

(ii)

l-istandards imtejba tal-benessri tal-annimali msemmija fl-Artikolu 68(1)(a)(iv) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009;

(iii)

iż-żoni ekonomikament vulnerabbli u/jew iż-żoni ambjentalment sensittivi u/jew it-tipi ta’ biedja ekonomikament vulnerabbli msemmija fl-Artikolu 68(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, kif ukoll il-livelli attwali ta’ produzzjoni msemmija fl-Artikolu 68(3) ta’ dak ir-Regolament;

(iv)

il-programmi ta’ ristrutturar u/jew ta’żvilupp imsemmija fl-Artikolu 68(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

PARTI B

Għall-miżuri tal-appoġġ speċifiku għall-attivitajiet agrikoli speċifiċi li jinvolvu benefiċċji agroambjentali addizzjonali, l-informazzjoni għandha tinkludi:

(a)

it-titlu tal-miżura;

(b)

iż-żona ġeografika koperta mill-miżura;

(c)

deskrizzjoni tal-miżura proposta u l-impatt ambjentali mistenni b’rabta mal-ħtiġijiet ambjentali u l-prijoritajiet kif ukoll l-għanijiet speċifiċi li jistgħu jiġu vverifikati;

(d)

ir-raġuni għall-intervent, l-ambitu u l-azzjonijiet, l-indikaturi, il-miri kwantifikati u fejn xieraq il-benefiċjarji;

(e)

il-kriterji u r-regoli amministrattivi biex jiġi żgurat li l-operazzjonijiet ma humiex qegħdin jirċievu wkoll appoġġ minn skemi oħra ta’ appoġġ Komunitarju;

(f)

evidenza, kif imsemmija fl-Artikolu 48(2) tar-Regolament (KE) Nru 1974/2006, li tippermetti lill-Kummissjoni tivverifika l-konsistenza u l-plawsibbiltà tal-kalkulazzjonijiet;

(g)

deskrizzjoni dettaljata tal-implimentazzjoni nazzjonali tar-rekwiżiti minimi għall-użu tal-fertilizzant u l-użu tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u r-rekwiżiti rilevanti u mandatorji oħrajn imsemmija fil-punt 5.3.2.1 tal-Parti A tal-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 1974/2006;

(h)

deskrizzjoni tal-metodoloġija u tas-suppożizzjonijet u l-parametri agronomiċi (inkluża d-deskrizzjoni tar-rekwiżiti bażilari kif imsemmi fl-Artikolu 39(3) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 li huma rilevanti għal kull tip partikolari ta’ impenn) użati bħala punt ta’ referenza għall-kalkulazzjonijiet li jiġġustifikaw: (a) l-ispejjeż addizzjonali u (b) id-dħul mitluf li jirriżultaw mill-impenn meħud; fejn rilevanti, din il-metodoloġija għandha tqis l-għajnuna mogħtija skont ir-Regolament (KE) Nru 73/2009; fejn xieraq, il-metodu tal-konverżjoni użat għal unitajiet oħrajn skont l-Artikolu 27(9) tar-Regolament (KE) Nru 1974/2006;

(i)

l-ammonti tal-appoġġ;

(j)

fejn xieraq, l-informazzjoni msemmija fil-ħames u s-sitt inċiżi tal-punt 5.3.2.1.4 tal-Parti A tal-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 1974/2006.


ANNESS V

Kontenut tal-informazzjoni li għandha tiġi inkluża fir-rapport annwali dwar il-fondi komuni kif imsemmi fl-Artikolu 51(3)(d)

L-informazzjoni għandha tinkludi:

(a)

lista tal-fondi komunii akkreditati u l-għadd ta’ bdiewa affiljati ma’ kull fond;

(b)

fejn xieraq, l-ispejjeż amministrattivi mġarrba għall-istabbiliment ta’ fondi komuni ġodda;

(c)

is-sors tal-finanzi skont l-Artikolu 69(6)(a) jew (c) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u fejn applikabbli, l-ammont tat-tnaqqis linjari applikat kif ukoll il-pagamenti konċernati;

(d)

it-tip ta’ telf ekonomiku kkompensat skont kull fond akkreditat u skont il-kaġun kif imsemmi fl-Artikolu 71(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009;

(e)

l-għadd ta’ bdiewa kkompensati skont kull fond akkreditat għal kull tip ta’ telf ekonomiku u skont il-kaġun kif imsemmi fl-Artikolu 71(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009;

(f)

in-nefqa ta’ kull fond akkreditat għal kull tip ta’ telf ekonomiku;

(g)

il-perċentwali u l-ammont imħallas minn kull fond għall-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fl-Artikolu 71(7) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, u

(h)

kwalunkwe esperjenza miksuba fl-implimentazzjoni tal-miżura tal-appoġġ speċifiku dwar il-fondi komuni.


2.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 316/27


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1121/2009

tad-29 ta’ Ottubru 2009

li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 fir-rigward tal-iskemi ta' appoġġ għal bdiewa previsti fit-Titoli IV u V tiegħu

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi il-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 tad-19 ta' Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għal bdiewa, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1290/2005, (KE) Nru 247/2006, (KE) Nru 378/2007 u li jirrevoka ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 (1), u partikolarment l-Artikolu 29(4)(a), l-Artikolu 87(4), l-Artikolu 89(2), l-Artikolu 91(2), it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 101(2), l-Artikolu 103(1), l-Artikolu 142(c), (e), (q) u (s) u l-Artikolu 147 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 iħassar u jieħu post ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 tad-29 ta' Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett skont il-politika komuni agrikola u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għal bdiewa u li jemenda r-Regolamenti Nru 2019/93, (KE) Nru 1452/2001, (KE) Nru 1453/2001, (KE) Nru 1454/2001, (KE) Nru 1868/94, (KE) Nru 1251/1999, (KE) Nru 1254/1999, (KE) 1673/2000, (KEE) Nru 2358/71 u (KE) Nru 2529/2001 (2). Ir-regoli ta' implimentazzjoni għall-applikazzjoni ta' dawn l-iskemi ta' appoġġ previsti fit-Titoli IV u IVa tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 ġew stabbiliti fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1973/2004 tad-29 ta' Ottubru 2004 li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 għal dak li għandu x’jaqsam mal-iskemi ta’ appoġġ previsti fit-Titoli IV u IVa ta’ dak ir-Regolament u l-użu ta’ art imwarrba [art imserrħa] għall-produzzjoni ta’ materja prima (3). Ir-Regolament (KE) Nru 1973/2004 jeħtieġ li jiġi adattat għall-bidliet introdotti bir-Regolament (KE) Nru 73/2009, partikolarment dawk previsti fit-Titolu IV u fil-Kapitoli 2 u 4 tat-Titolu V tiegħu. Għall-finijiet taċ-ċarezza u tas-simplifikazzjoni, ir-Regolament (KE) Nru 1973/2004 għandu jiġi revokat u jinbidel b'Regolament ġdid.

(2)

Sabiex tiġi żgurata l-amministrazzjoni effiċjenti tal-iskemi previsti fit-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, il-pagamenti li se jingħataw skont xi wħud minn dawn l-iskemi għandhom jiġu limitati għad-daqs minimu tal-erjas (“pagament skont l-erja”). Id-daqs minimu tal-erja għandu jkun stabbilit waqt li jitqies id-daqs partikolari tal-farms f'ċerti Stati Membri jew il-kundizzjonijiet speċifiċi għal xi produzzjonijiet.

(3)

Għandu jiġi evitat li tinżera' art bl-iskop waħdieni li tikkwalifika għall-pagamenti skont l-erja. Ċerti kundizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu maż-żrigħ u l-kultivazzjoni tal-uċuħ tar-raba' għandhom jiġu speċifikati, partikolarment fir-rigward ta' pjanti tal-proteini, ross, frott u ħxejjex. L-istandards lokali għandhom jiġu rrispettati sabiex jirriflettu d-diversità tal-prattika agrikola fi ħdan il-Komunità.

(4)

Għandha tiġi permessa applikazzjoni waħda biss għal pagament skont l-erja fir-rigward ta' kwalunkwe medda kkultivata f'sena partikolari ħlief f'każijiet fejn l-għajnuna tirrigwarda l-produzzjoni taż-żerriegħa. Il-pagamenti skont l-erja jistgħu jingħataw għal uċuħ tar-raba' ssussidjati skont skema li taqa' taħt il-politiki strutturali jew ambjentali tal-Komunità.

(5)

Skemi ta' appoġġ jipprovdu li meta l-erja, il-kwantità jew l-għadd ta' annimali li għalihom qed tintalab l-għajnuna taqbeż il-limiti massimi, l-erja jew il-kwantità jew l-għadd li għalihom qed tintalab l-għajnuna jitnaqqsu b'mod proporzjonali f'dik is-sena. Huwa għalhekk xieraq li jiġu stabbiliti l-modalitajiet u d-dati ta' skadenzi għall-iskambju ta' tagħrif bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri sabiex il-Kummissjoni tiġi mgħarrfa bl-erjas jew il-kwantitajiet jew l-għadd li għalihom tkun tħallset l-għajnuna.

(6)

It-termini ta' pagament kif ukoll il-kalkolu tal-pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba' għar-ross ma jiddependux biss mill-erja bażi jew l-erjas stabbiliti għal kull Stat Membru produttur fl-Artikolu 75 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, iżda wkoll mis-suddiviżjoni possibbli ta' dawk l-erjas bażi f'erjas bażi parzjali, kif ukoll mill-kriterji oġġettivi magħżula minn kull Stat Membru li se jwettaq din is-suddiviżjoni, bil-kundizzjonijiet li fihom il-meded agrikoli kkultivati jitpoġġew għall-kultivazzjoni u fuq id-daqs minimu tal-erjas. B'konsegwenza ta' dan, għandhom jiġu stabbiliti regoli dettaljati għat-twaqqif, il-ġestjoni u l-modalitajiet tal-kultivazzjoni applikabbli għal erjas bażi u erjas bażi parzjali.

(7)

L-osservazzjoni ta' possibbiltà li tinqabeż l-erja bażi msemmija fl-Artikolu 76 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 timplika tnaqqis ta' pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba' għar-ross. Sabiex jiġu stabbiliti l-modalitajiet ta' kalkolu għal tnaqqis bħal dan, għandhom jiġu definiti kemm il-kriterji li se jitqiesu kif ukoll il-koeffiċjenti applikabbli.

(8)

Is-segwitu tal-pagamenti speċifiċi għall-uċuħ tar-raba' għar-ross jippreżumi li lill-Kummissjoni tkun waslitilha ċertu tagħrif marbut mal-kultivazzjoni ta' erjas bażi u erjas bażi parzjali. Għal dak l-iskop, it-tagħrif dettaljat li l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni kif ukoll l-iskandenzi għal komunikazzjonijiet bħal dawn għandhom jiġu stabbiliti.

(9)

L-Artikoli 77 u 78 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jipprovdu għal għajnuna lill-bdiewa li jipproduċu patata maħsuba għall-manifattura tal-lamtu tal-patata soġġetta għal kuntratt ta' kultivazzjoni u fi ħdan il-limitu tal-kwota stabbilit bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (4). Il-kundizzjonijiet sabiex tingħata l-għajnuna ghandhom għaldaqstant jiġu stabbiliti u, fejn applikabbli, għandhom isiru referenzi inkroċjati għad-dispożizzjonijiet eżistenti dwar is-sistema tal-kwota prevista fir-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(10)

Għandhom jiġu stabbiliti l-istandards għal-lupin ħelu u t-testijiet li jiddeterminaw il-ħlewwa ta' kampjun tal-lupin.

(11)

F'ċerti reġjuni, l-uċuħ tal-proteina jiġu tradizzjonalment miżrugħa flimkien maċ-ċereali għal raġunijiet agronomiċi. L-uċuħ tar-raba' li jirriżultaw jikkonsistu prinċipalment f'uċuħ tal-proteina. Bl-iskop li jingħata l-primjum għall-uċuħ tal-proteina, l-erjas miżrugħa b'dan il-mod għandhom għalhekk jitqiesu bħala erjas ta' wċuħ tal-proteini.

(12)

Fl-interess ta' effiċjenza u ta' tmexxija tajba tal-iskema ta' għajnuna għal-lewż, l-għajnuna mogħtija skont l-erja m'għandiex tintuża biex tiffinanzja l-pjantaġġuni marġinali jew siġar iżolati. Id-daqs minimu ta' biċċa art u d-densità minima ta' ġnien speċjalizzat tas-siġar tal-frott għaldaqstant għandhom jiġu definiti.

(13)

L-Artikolu 87 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jipprovdi għall-possibbiltà li tingħata għajnuna diretta għall-produzzjoni ta' speċi waħda ta' żerriegħa jew aktar. Dik l-għajnuna tista' tingħata biss għall-produzzjoni ta' żerriegħa bażika jew żerriegħa ċċertifikata u dawn il-prodotti għandhom jiġu ddefiniti b'referenza għad-Direttivi dwar iċ-ċertifikazzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni taż-żerriegħa: id-Direttiva tal-Kunsill 66/401/KEE tal-14 ta’ Ġunju 1966 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ żerriegħa ta’ pjanti tal-għalf (5), id-Direttiva tal-Kunsill 66/402/KEE tal-14 ta' Ġunju 1966 dwar il-marketing taż-żerriegħa tal-ġwież (6), u d-Direttiva tal-Kunsill 2002/57/KE tat-13 ta’ Ġunju 2002 fuq il-marketing taż-żerriegħa ta’ pjanti taż-żejt u tal-fibra (7).

(14)

Sabiex ikun possibbli li jitwettqu kontrolli, iż-żerriegħa bażika u ż-żerriegħa ċċertifikata għandhom jiġu prodotti skont il-kuntratti ta' tkabbir jew id-dikjarazzjonijiet ta' tkabbir li se jiġu magħquda mal-applikazzjoni waħdanija u l-istabbilimenti taż-żerriegħa u dawk jnisslu ż-żerriegħa għandhom jiġu approvati jew reġistrati uffiċjalment.

(15)

Skont l-Anness XIII għar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-għajnuna għall-produzzjoni taż-żerriegħa bażika u ċċertifikata tal-varjetajiet tal-Cannabis sativa L. b'kontenut ta' tetrahydrocannabinol ta’ mhux aktar minn 0,2 %. Sabiex jiġi żgurat l-applikazzjoni uniformi mal-Komunità kollha tar-regoli għall-għoti tal-għajnuna, il-varjetajiet eliġibbli tal-Cannabis sativa L. għandhom ikunu dawk definiti bħala eliġibbli għall-pagamenti diretti skont l-Artikolu 39 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

(16)

It-Taqsima 6 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 tipprovdi għal pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba' għall-qoton. Għandhom jiġu stabbiliti regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta' din l-iskema. Dawn ir-regoli għandhom ikopru l-awtorizzazzjoni tal-art xierqa għall-produzzjoni tal-qoton u l-approvazzjoni tal-varjetajiet. Barra minn hekk għandu jiġi stabbilit kriterju li jiddefinixxi ż-“żrigħ”. L-iffissar mill-Istati Membri tad-densità minima ta' tħawwil f'dawn l-artijiet abbażi tal-kundizzjonijiet tal-ħamrija u tal-klima u l-karatteristiċi reġjonali speċifiċi għandu jkun kriterju oġġettiv li jistabbilixxi jekk it-tħawwil twettaqx kif suppost jew le.

(17)

L-Istati Membri għandhom japprovaw l-organizzazzjonijiet interprofessjonali tal-produtturi tal-qoton abbażi tal-kriterji oġġettivi relatati mad-daqs u mal-organizzazzjoni interna tagħhom. Id-daqs tal-organizzazzjonijiet interprofessjonali għandu jiġu stabbilit, b'konsiderazzjoni għar-rekwiżit li l-impriża membru tal-ħalġ tkun tista' tilqa' kunsinna ta' biżżejjed kwantitajiet ta' qoton mhux maħluġ.

(18)

Sabiex jiġu evitati komplikazzjonijiet fil-ġestjoni tal-iskema ta' għajnuna, produttur ma jistax ikun membru ta' aktar minn organizzazzjoni interprofessjonali waħda. Għal dik ir-raġuni, meta produttur li jkun jagħmel parti minn organizzazzjoni interprofessjonali jintrabat li jforni l-qoton li jkun ipproduċa, għandu jfornih biss lil impriża tal-ħalġ li tkun tagħmel parti mill-istess organizzazzjoni.

(19)

L-iskema ta' għajnuna għall-qoton teħtieġ li l-Istati Membri jibagħtu lill-produtturi tagħhom ċertu tagħrif dwar it-tkabbir tal-qoton, bħall-varjetajiet approvati, il-kriterji oġġettivi għall-awtorizzazzjoni tal-art u d-densità minima tat-tħawwil. Sabiex jgħarraf lill-bdiewa fil-ħin, l-Istat Membru għandu jibgħat dan it-tagħrif sa data speċifika.

(20)

It-Taqsimiet 8 u 9 tal-Kapitolu 1 ta' Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jipprovdi li l-għajnuniet għal frott u ħaxix jingħataw bil-kundizzjoni li ġie konkluż kuntratt tal-ipproċessar. Għal dak il-għan, jixraq li jiġi meħtieġ li kuntratt jiġi konkluż fir-rigward tal-materja prima agrikola kkonċernata, bejn, minn naħa, l-ewwel proċessur approvat u, min-naħa l-oħra, produttur jew organizzazzjoni ta' produtturi rikonoxxuta li tirrappreżentah jew, fil-każ ta' pagamenti tranżizzjonali għall-frott u l-ħaxix u pagament tranżizzjonali għall-frott artab, kollettur approvat li jirrappreżenta l-produttur.

(21)

Sabiex jiġi garantit li l-materja prima li tibbenefika mill-pagamenti tranżizzjonali għall-frott u l-ħaxix u mill-pagament tranżizzjonali għall-frott artab hija pproċessata totalment, jidher xieraq li tiġi stabbilita sistema ta' approvazzjoni tal-ewwel proċessuri u kolletturi. Operaturi awtorizzati bħal dawn ikollhom jikkonformaw ma' rekwiżiti minimi u jkunu sanzjonati f'każ ta' nuqqas ta' konformità mal-obbligi tagħhom, skont regoli dettaljati li jiġu stipulati fuq livell nazzjonali mill-awtoritajiet kompetenti.

(22)

Sabiex ikunu jistgħu jiġġestixxu l-pakkett finanzjarju għall-pagamenti tranżizzjonali għall-frott u l-ħaxix b'mod xieraq, l-Istati Membri għandhom jiffissaw, kmieni fis-sena, ammont indikattiv ta' għajnuna għal kull ettaru u, qabel il-perjodu ta' żmien għall-pagamenti, ammont finali ta' għajnuna għal kull ettaru.

(23)

Il-kriterji tal-eliġibbiltà għall-primjums għan-nagħaġ u l-mogħoż previsti fit-Taqsima 10 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, u partikolarment il-kundizzjonijiet rikjesti, jeħtieġ li jiġu stabbiliti.

(24)

L-Artikolu 101(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jipprovdi għall-għoti ta' primjum lill-produtturi tal-laħam tal-mogħoż f'ċerti żoni tal-Komunità. Iż-żoni inkwistjoni għandhom għaldaqstant ikunu ddeterminati skont il-kriterji preskritti f'dik id-dispożizzjoni.

(25)

Skont l-Artikolu 102(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, bdiewa li l-impriżi tagħhom għandhom mill-inqas 50 % tal-erja tagħhom użata għall-agrikoltura f'żoni aktar żvantaġġati jistgħu jikkwalifikaw għal primjum supplimentari. L-Artikolu 101(2) jagħmel referenza għal żoni ġeografiċi speċifiċi fejn produtturi tal-laħam tal-mogħoż jissodisfaw il-kundizzjonijiet neċessarji biex jikkwalifikaw għall-primjum għall-mogħoż. Għandhom isiru dispożizzjonijiet għal dikjarazzjoni li tkun provduta mill-produtturi li jissodisfaw dawk il-kriterji biex jagħtu evidenza li mill-inqas nofs l-art li qed jużaw għall-produzzjoni agrikola tinsab f'żoni aktar żvantaġġati jew f'żoni li jikkwalifikaw għal primjum għall-mogħoż.

(26)

Bil-għan ta' kontroll fuq l-eliġibbiltà għal-livell korrett ta' primjum għan-nagħaġ, l-Istati Membri għandhom ifasslu inventarju tal-bdiewa tan-nagħaġ li jikkummerċjalizzaw il-ħalib tan-nagħaġ jew il-prodotti tal-ħalib tan-nagħaġ.

(27)

Bil-għan li tiġi implimentata s-sistema ta' limiti individwali kif inhi introdotta fl-Artikoli 104, 105 u 106 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, ir-regoli amministrattivi eżistenti jistgħu jkomplu japplikaw, partikolarment, fir-rigward tal-użu tad-drittijiet mogħtija mingħajr ħlas, l-użu tad-drittijiet normali inkluż l-użu minimu, il-kera u t-trasferiment temporanji tad-drittijiet, in-notifika ta' bidliet dwar il-limitu individwali u t-trasferiment tad-drittijiet permezz tar-riżerva naturali. Xi wħud minn dawk ir-regoli huma dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċirkustanzi eċċezzjonali u ġġustifikati bħal, fir-rigward tal-użu ta' drittijiet, il-produtturi żgħar u l-produtturi li qed jipparteċipaw fi programmi ta' estensifikazzjoni u skemi ta' rtirar bikri, u għall-iskop ta' trasferiment, il-wirt ta' drittijiet tal-primjums u l-każ ta' produtturi li jaħdmu biss art li hija proprjetà pubblika jew kollettiva.

(28)

Il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-arranġamenti l-ġodda, u b'riżultat ta’ dan għandha bżonn li tkun provduta sew mill-Istati Membri bit-tagħrif essenzjali dwar l-implimentazzjoni tar-regoli tal-primjum.

(29)

Jekk applikabbli, għandu jintbagħat lill-Kummissjoni t-tagħrif iddettaljat dwar ir-regoli nazzjonali dwar il-pagamenti addizzjonali u l-implimentazzjoni tagħhom.

(30)

It-Taqsima 11 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jipprovdi għall-pagamenti għaċ-ċanga u l-vitella. Jeħtieġ li jiġu stabbiliti l-kriterji tal-eliġibbiltà, u partikolarment il-kundizzjonijiet rikjesti għal dawk il-pagamenti.

(31)

Għandha ssir dispożizzjoni sabiex id-dokument amministrattiv stabbilit fl-Artikolu 110(3)(b) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jitfassal u jinħareġ fuq livell nazzjonali. Sabiex jitqiesu l-kundizzjonijiet partikolari amministrattivi u ta' kontroll fl-Istati Membri, għandhom ikunu permessi għamliet differenti tad-dokument amministrattiv.

(32)

L-Artikolu 110(3)(a) u l-Artikolu 116(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jistabbilixxu perjodu taż-żamma bħala kundizzjoni għall-għoti tal-primjum speċjali u l-primjum għall-qatla. Għalhekk jeħtieġ li dak il-perjodu jiġi ddefinit u kkwantifikat.

(33)

L-arranġamenti għall-għoti tal-primjum speċjali fiż-żmien tal-qatla għandhom ikunu konsistenti mal-arranġamenti għall-għoti tal-primjum għall-qatla. Għandhom jiġu speċifikati t-tipi ta' dokumenti li jridu jakkumpanjaw il-bhima sal-qatla, sad-dispaċċ jew sal-esportazzjoni. Sabiex jitqiesu l-fatturi speċifiċi tal-għamla tal-għoti fiż-żmien tal-qatla, għandhom jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet dwar l-età tal-għoġġiela u l-metodu tal-preżentazzjoni tal-karkassa tal-annimali adulti tal-ifrat.

(34)

Il-kunċett ta' baqra li tredda' stabbilit skont l-Artikolu 111 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandu jiġi definit. F'dan ir-rigward, għandhom jinżammu l-istess razez bħal dawk skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2342/1999 tat-28 ta’ Ottubru 1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1254/1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq fil-laħam taċ-ċanga u l-vitella rigward l-iskemi tal-primjum (8) Barra minn hekk, ir-rekwiżiti essenzjali eżistenti jistgħu jkomplu jiġu applikati, partikolarment fir-rigward tal-produzzjoni medja tal-ħalib u l-primjum nazzjonali addizzjonali.

(35)

Ir-regoli amministrattivi eżistenti jistgħu jkomplu jiġu applikati partikolarment fir-rigward tal-limiti individwali, in-notifiki dwar il-limiti individwali u r-riżerva nazzjonali, id-drittijiet akkwistati mingħajr ħlas, l-użu ta' drittijiet, it-trasferiment u l-kiri temporanju ta' drittijiet, u t-trasferiment permezz tar-riżerva naturali.

(36)

Il-Kummissjoni għandha tiddetermina, abbażi tat-tagħrif disponibbli, liema Stati Membri jissodisfaw il-kundizzjonijiet biex tiġi applikata l-iskema speċjali stabbilita fl-Artikolu 115 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009. L-arranġamenti speċjali għall-għoti tal-primjum għandhom ikunu speċifikati.

(37)

Id-dispożizzjonijiet speċifiċi għandhom jiġu stabbiliti fir-rigward tal-applikazzjoni tar-regoli fuq perjodi, dati u limiti ta' żmien għall-perjodu taż-żamma.

(38)

Fl-interessi tas-simplifikazzjoni, l-applikazzjoni għall-għajnuna dwar l-“annimali tal-irziezet” ipprovduta fis-sistema integrata għandha titqies li tirrappreżenta l-applikazzjoni għall-primjum għall-qatla, sakemm ikun fiha l-elementi kollha meħtieġa li jiġġustifikaw il-pagamenti tal-primjum, u sakemm l-annimal jinqatel fl-istess Stat Membru jew fi Stat Membru ieħor, jew jiġi esportat.

(39)

Għandu jkun possibbli li tintuża l-bażi tad-dejta kkompjuterizzata msemmija fir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Lulju 2000 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-bhejjem tal-fart u dwar it-tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga u tal-prodotti tal-laħam taċ-ċanga u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 820/97 (9) sabiex tiffaċilita l-ġestjoni tal-primjum għall-qatla, bil-kundizzjoni li l-Istat Membru konċernat jikkunsidra li l-bażi tad-dejta toffri garanziji adegwati rigward l-eżattezza tat-tagħrif li jkun fiha għall-għanijiet tal-pagamenti tal-primjums.

(40)

Il-primjum għall-qatla tal-għoġġiela jingħata bil-kundizzjoni dwar il-limitu massimu tal-piż. Għalhekk għandu jiġi stabbilit tip ta' standard għall-preżentazzjoni tal-karkassa, li għalih japplika dan il-piż massimu.

(41)

Sabiex jiġi żgurat li l-bdiewa jirċievu l-pagamenti malajr kemm jista' jkun, għandha ssir dispożizzjoni għall-għoti ta' pagamenti bil-quddiem. Madankollu, bil-ħsieb li jiġu applikati l-limiti nazzjonali jew reġjonali, għandhom jittieħdu passi biex jiżguraw li l-pagament bil-quddiem ma jkunx akbar mill-pagament definittiv. Għandha għalhekk issir dispożizzjoni sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jnaqqsu l-perċentwal tal-pagament bil-quddiem għall-iskemi tal-primjums bla ħsara għal dawk il-limiti.

(42)

Hija neċessarja li tiġi ffissata d-data li tiddetermina l-elementi li għandhom jitqiesu għall-applikazzjoni tal-iskemi tal-primjum speċjali u l-primjum tal-baqar li jreddgħu. Sabiex tiġi żgurata amministrazzjoni soda u konsistenti, id-data għandha tkun, bħala regola ġenerali, id-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet. Madankollu, rigward il-primjum speċjali mħallas għall-qatla, għandhom jiġu stabbiliti regoli speċjali sabiex jiġu evitati t-trasferimenti 'l quddiem minn sena għall-oħra bil-ħsieb li jinkiseb primjum ogħla. Rigward il-primjum għall-qatla, id-data tal-qatla jew tal-esportazzjoni hija indikazzjoni aħjar dwar jekk il-ħidmiet konċernati jkunux realment twettqu.

(43)

Skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 124(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u sabiex tiġi evitata l-ġestjoni ta' għadd kbir ta' applikazzjonijiet li tinvolvi pagamenti baxxi ħafna għal kull impriża, il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija u s-Slovakkja talbu l-awtorizzazzjoni biex jistabbilixxu d-daqs minimu tal-erja eliġibbli għal kull impriża f'livelli akbar minn 0,3 ettaru.

(44)

L-Istati Membri ġodda, skont it-tifsira tal-Artikolu 2(g) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, li qed japplikaw l-Iskema ta’ Pagament Uniku skont l-Erja fit-30 ta' Ġunju 2003 għamlu stima tal-parti tal-erja agrikola użata tagħhom li nżammet f'kundizzjoni agrikola tajba u pproponew li jaġġustawha skont id-daqs minimu ta' erja eliġibbli għal kull impriża.

(45)

L-Artikolu 132 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jipprovdi għall-possibbiltà fl-Istati Membri ġodda li tiġi kkomplementata l-għajnuna diretta mħallsa lil bidwi, soġġetta għall-awtorizzazzjoni mill-Kummissjoni. Il-modalitajiet ġenerali għall-implimentazzjoni ta' din il-possibbiltà għandha tiġi stabbilita.

(46)

Filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet speċifiċi tal-għajnuna għall-għelejjel enerġetiċi prevista fil-Kapitolu 5 u l-iskema ta' art imwarrba prevista fil-Kapitolu 10 tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, notevolment għall-għelejjel pluriennali, u sabiex jittaffa l-piż amministrattiv żejjed minn fuq il-bdiewa u l-proċessuri wara t-tneħħija ta' din l-għajnuna, ikun xieraq li jiġu definiti ċerti regoli tranżizzjonali biex din titneħħa mingħajr problemi u biex jiġu rilaxxati l-garanziji ddepożitati mill-kolletturi u l-proċessuri.

(47)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Pagamenti Diretti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

TITOLU I

AMBITU U DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett u ambitu

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-iskemi ta' għajnuna li ġejjin previsti fil-Kapitolu 1 tat-Titolu IV ta' Regolament (KE) Nru 73/2009:

(a)

pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba' għar-ross previst fit-Taqsima 1 tiegħu;

(b)

l-għajnuna għal koltivaturi tal-lamtu tal-patata prevista fit-Taqsima 2 tiegħu;

(c)

il-primjum għall-uċuħ tal-proteina previst fit-Taqsima 3 tiegħu;

(d)

il-pagament skont l-erja għall-ġewż previst fit-Taqsima 4 tiegħu;

(e)

l-għajnuna għaż-żerriegħa prevista fit-Taqsima 5 tiegħu;

(f)

il-pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba' għall-qoton previst fit-Taqsima 6 tiegħu;

(g)

il-pagamenti tranżizzjonali tal-frott u l-ħxejjex u l-pagament tranżizzjonali għall-frott artab previsti fit-Taqsimiet 8 u 9 tiegħu;

(h)

il-primjums fil-qasam tal-laħam tan-nagħaġ u l-laħam tal-mogħoż previsti fit-Taqsima 10 tiegħu;

(i)

il-pagamenti għaċ-ċanga u l-vitella previsti fit-Taqsima 11 tiegħu.

2.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-iskemi ta' appoġġ li ġejjin previsti fit-Titolu V tar-Regolament (KE) Nru 73/2009:

(a)

l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja (SAPS) prevista fil-Kapitolu 2 tiegħu;

(b)

pagamenti diretti nazzjonali komplementari previsti fil-Kapitolu 4 tiegħu.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, fl-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1120/2009 (10) u fl-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1122/2009 (11).

Partikolarment id-definizzjoni ta' msaġar ta' rotazzjoni qasira fl-Artikolu 2(n) tar-Regolament (KE) Nru 1120/2009 għandha tapplika mutatis mutandis fir-rigward tas-SAPS.

Artikolu 3

Kumulazzjoni ta' pagamenti skont l-erja

F'sena partikolari, ma tistax issir aktar minn applikazzjoni waħda għal pagament skont l-erja elenkat fl-Anness I għar-Regolament (E) Nru 73/2009 għal kull medda agrikola kkoltivata.

Artikolu 4

Notifiki dwar l-applikazzjonijiet u l-pagamenti tal-bdiewa

1.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw b’mod elettroniku lill-Kummissjoni bit-tagħrif li ġej bl-użu tal-formola li l-Kummissjoni pprovditilhom:

(a)

mhux aktar tard mill-1 ta' Settembru tas-sena kkonċernata:

(i)

l-erja totali li ntalbet l-għajnuna għaliha fil-każ ta':

il-pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba' għar-ross previst fl-Artikolu 73 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009,

il-primjum għall-uċuħ tal-proteina previst fl-Artikolu 79 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009,

il-pagament skont l-erja għall-ġewż previst fl-Artikolu 82 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, espress skont il-kategoriji ta' siġar tal-ġewż,

il-pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba' għall-qoton previst fl-Artikolu 88 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009,

l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja (SAPS) prevista fl-Artikolu 122 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009;

(ii)

l-għadd totali ta' applikazzjonijiet fil-każ tal-primjums għan-nagħaġ u l-mogħoż previsti fl-Artikolu 99 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, espress skont it-tip tal-ispeċi femminil u t-tip tal-primjums;

(b)

sa mhux aktar tard mill-15 ta' Ottubru tas-sena kkonċernata, l-erja totali ddeterminata fil-każ tal-primjum għall-uċuħ tal-proteina previst fl-Artikolu 79 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009,

(c)

mhux aktar tard mill-31 ta' Jannar tas-sena ta' wara:

(i)

l-erja totali determinata użata għall-kalkolu tal-koeffiċjent ta' tnaqqis fil-każ li:

il-pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba' għar-ross previst fl-Artikolu 73 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, imqassam skont l-erja bażi u l-erja bażi parzjali,

il-pagament skont l-erja għall-ġewż previst fl-Artikolu 82 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, espress skont il-kategoriji ta' siġar tal-ġewż,

il-pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba' għall-qoton previst fl-Artikolu 88 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009,

l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja (SAPS) prevista fl-Artikolu 122 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009;

(ii)

l-għadd totali tal-annimali tal-ifrat irġiel li fir-rigward tagħhom tkun saret applikazzjoni għall-primjum speċjali previst fl-Artikolu 110 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, imqassam skont il-kategorija tal-età u t-tip tal-annimal (barri jew barri msewwi);

(iii)

l-għadd totali ta' baqar li fir-rigward tagħhom tkun saret applikazzjoni għall-primjum għall-baqar li jreddgħu, previst fl-Artikolu 111 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, imqassam skont l-iskemi msemmija fl-Artikolu 111(2) (a) u (b);

(d)

mhux aktar tard mill-1 ta' Marzu tas-sena ta' wara, l-għadd totali tal-annimali li fir-rigward tagħhom tkun saret applikazzjoni għall-primjum għall-qatla, previst fl-Artikolu 116 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, b'indikazzjoni jekk l-annimali inqatlux jew ġew esportati, imqassam skont it-tip tal-annimal (għoġġiela, adulti);

(e)

mhux aktar tard mill-31 ta' Lulju tas-sena ta' wara, il-kawantità totali li għaliha attwalment tħallset l-għajnuna fil-każ tal-għajnuna taż-żerriegħa prevista fl-Artikolu 87 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, skont l-ispeċi ta' żerriegħa kif elenkati fl-Anness XIII għar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

2.   Fin-notifiki previsti fil-paragrafu 1, l-erjas għandhom jiġu espressi f'ettari għal żewġ punti deċimali; il-kwantitajiet għandhom ikunu espressi f'tunnellati sa tliet punti deċimali.

3.   Meta t-tagħrif rikjest skont paragrafu 1 jinbidel, partikolarment b'riżultat tal-kontrolli jew it-tiswjiet jew it-titjib ta' ċifri preċedenti, il-Kummissjoni għandha tiġi kkomunikata bl-aġġornament fi żmien xahar minn wara li tkun saret il-bidla.

TITOLU II

REGOLI SPEĊIFIĊI LI JIRRIGWARDAW IT-TITOLU IV TAR-REGOLAMENT (KE) Nru 73/2009

KAPITOLU 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 5

Ħtiġijiet speċifiċi dwar erjas minimi u tħawwil u koltivazzjoni

1.   Il-pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba' għar-ross, il-primjum għall-uċuħ tal-proteina, l-għajnuna għaż-żerriegħa u l-pagamenti għall-frott u l-ħaxix imsemmija fl-Artikolu 1(1) (a), (c), (e), u (g) għandhom jingħataw biss għall-erjas, għal kull tip ta' wiċċ tar-raba', li kienu s-suġġett ta' applikazzjoni fir-rigward ta' 0,3 ettaru mill-inqas. Barra minn hekk, kull medda agrikola kkultivata għandha taqbeż id-daqs minimu stabbilit mill-Istati Membri fi ħdan il-limitu previst fl-Artikolu 13(9) tar-Regolament (KE) Nru 1122/2009.

Fil-każ ta' Malta, il-pagamenti diretti msemmijin fl-Artikolu 1(1) (a), (c), (e), u (g) għandhom jingħataw esklussivament għall-erjas, għal kull tip ta' wiċċ tar-raba', li kienu s-suġġett ta' applikazzjoni fir-rigward ta' 0,1 ettaru mill-inqas, fejn kull medda agrikola kkultivata taqbeż id-daqs minimu stabbilit mill-Istat Membri fi ħdan il-limitu previst fl-Artikolu 13(9) tar-Regolament (KE) Nru 1122/2009.

Fil-każ tal-Greċja, il-pagamenti tranżizzjonali għall-frott u l-ħaxix imsemmijin fl-Artikolu 1(1)(g) għandhom jingħataw esklussivament għall-erjas, għal kull tip ta' wiċċ tar-raba', li kienu s-suġġett ta' applikazzjoni fir-rigward ta' 0,1 ettaru mill-inqas, fejn kull medda agrikola kkultivata taqbeż id-daqs minimu stabbilit mill-Istat Membri fi ħdan il-limitu previst mill-Artikolu 13(9) tar-Regolament (KE) Nru 1122/2009.

Fil-każ tal-Bulgarija, il-Latvja, l-Ungerija u l-Polonja, il-pagamenti għall-frott artab imsemmijin fl-Artikolu 1(1)(g) għandhom jingħataw esklussivament għall-erjas għal kull tip ta' wiċċ tar-raba', li kienu s-suġġett ta' applikazzjoni fir-rigward ta' 0,1 ettaru mill-inqas, fejn kull medda agrikola kkultivata taqbeż id-daqs minimu stabbilit mill-Istat Membri fi ħdan il-limitu previst mill-Artikolu 13(9) tar-Regolament (KE) Nru 1122/2009.

2.   Id-daqs minimu tal-medda agrikola kkultivata eliġibbli għall-pagament skont l-erja msemmi fl-Artikolu 1(1)(d) għandu jkun ta' 0,10 ettari. Madanakollu, l-Istati Membri jistgħu jiffissaw daqs minimu ogħla abbażi ta' kriterji oġġettivi u b'kunsiderazzjoni tal-karatteristiċi speċifiċi tal-erjas kkonċernati.

3.   Il-pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba' għar-ross, il-primjum għall-uċuħ tal-proteina u l-pagamenti għall-frott u l-ħaxix imsemmijin fl-Artikolu 1(1) (a), (c), u (g) għandhom jingħataw biss għall-erjas li huma kompletament miżrugħa jew imħawla u li fuqhom ikunu twettqu l-kundizzjonijiet ta' kultivazzjoni normali skont l-istandards lokali.

Artikolu 6

Koeffiċjenti ta' tnaqqis

Il-koeffiċjent tat-tnaqqis tal-erjas fil-każ imsemmi fl-Artikoli 76, 81(2), u 84 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandu jkun iffissat qabel ma jingħataw il-pagamenti lill-bdiewa u mhux aktar tard mill-31 ta' Jannar tas-sena ta' wara abbażi tad-dejta nnotifikata skont l-Artikolu 4(1)(b) u (c) ta' dan ir-Regolament.

KAPITOLU 2

Pagament speċifiku għal uċuħ tar-raba' għar-ross

Artikolu 7

Dati għaż-żrigħ

Biex wieħed ikun eleġibbli għall-pagament speċifiku għal uċuħ tar-raba' għar-ross, l-erja ddikjarata għandha tinżera' sa mhux aktar tard minn:

(a)

it-30 ta' Ġunju li jiġi qabel il-ħsad inkwistjoni, għal Franza, l-Italja, il-Portugall, u Spanja;

(b)

il-31 ta' Mejju għal Stati Membri produtturi oħra msemmijin fl-Artikolu 74(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Artikolu 8

Koeffiċjent ta' tnaqqis

Il-koeffiċjent ta' tnaqqis tal-pagament speċifiku għal uċuħ tar-raba' għar-ross imsemmi fl-Artikolu 76 ta' Regolament (KE) Nru 73/2009 għandu jkun ikkalkulat skont l-Anness I għal dan ir-Regolament.

Artikolu 9

Notifiki

L-Istati Membri jistgħu jirrevedu annwalment is-suddiviżjoni tal-erja jew erjas bażi stabbiliti fl-Artikoli 75 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 f'erjas bażi parzjali u l-kriterji oġġettivi li fuqhom ġew ibbażati dawk is-suddiviżjonijiet. Huma għandhom jinnotifikaw dak it-tagħrif lill-Kummissjoni sal-15 ta' Mejju li jiġi qabel il-ħsad inkwistjoni.

KAPITOLU 3

Għajnuna għall-koltivaturi tal-patata tal-lamtu

Artikolu 10

Eliġibbiltà

L-għajnuna għal patata tal-lamtu prevista fl-Artikolu 77 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandha tingħata għall-patata li hi koperta minn kuntratt ta' koltivazzjoni kif previst fl-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 571/2009 (12), abbażi tal-piż nett tal-patata ddeterminata minn wieħed mill-metodi deskritti fl-Anness I għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2235/2003 (13) u l-kontenut tal-lamtu tal-patata kkonsenjati, skont ir-rati stabbiliti fl-Anness II għal dak ir-Regolament.

Ma għandiex tingħata għajnuna għal patata tal-lamtu, għall-patata li l-kontenut tal-lamtu tagħha huwa inqas minn 13 %, ħlief fejn japplika t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 571/2009.

Artikolu 11

Prezz minimu

L-għajnuna għal patata tal-lamtu għandha tkun soġġetta għall-ħtieġa li tingħata evidenza li l-prezz li mhuwiex inqas minn dak imsemmi fl-Artikolu 95a(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 ikun tħallas fl-istadju meta tkun waslet il-kunsinna fil-fabbrika skont ir-rati stabbiliti fl-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 2235/2003.

L-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 571/2009 għandu japplika.

Artikolu 12

Pagament

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 29 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-għajnuna għal-lamtu tal-patata għandha titħallas, mill-Istati Membri li fit-territorju tagħhom tinsab l-impriża li tikkonsenja l-patata għall-manifattura tal-lamtu tal-patata, għal kull bidwi ladarba l-kwantitajiet għas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni jkunu ġew konsenjati lill-impriża li tipproduċi l-lamtu fi żmien erba' xhur mid-data li fiha tkun ġiet ipprovduta l-evidenza msemmija fl-Artikolu 11 ta' dan ir-Regolament u jkunu ġew irrispettati l-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 10 ta' dan ir-Regolament.

2.   L-Istati Membri jistgħu jagħtu pagamenti bil-quddiem, sa mill-1 ta' Diċembru tas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni, abbażi tal-partijiet differenti tal-kwantità ta' patata tal-lamtu mill-bidwi li jkunu ġew konsenjati lill-impriża li tipproduċi l-lamtu għal dik is-sena ta' kummerċjalizzazzjoni. Kull pagament bil-quddiem għandu jingħata għall-kwantità tal-patata tal-lamtu kkonsenjata li għaliha tkun ġiet ipprovduta l-evidenza msemmija fl-Artikolu 11 u jkunu ġew irrispettati l-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 10.

KAPITOLU 4

Primjum għall-uċuħ tal-proteina

Artikolu 13

Lupini ħelwin

Bil-għan tal-primjum għall-uċuħ tal-proteina previst fit-Titolu IV Kapitolu 1 Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, “lupini ħelwin” għandha tfisser dawk il-varjetajiet ta' lupini li jipproduċu żerriegħa li tikkonsisti f'għadd ta' żerriegħa morra li ma għandux jeċċedi l-5 %. Il-kontenut taż-żerriegħa morra għandu jiġi kkalkulat skont it-test stipulat fl-Anness II għal dan ir-Regolament.

Artikolu 14

Taħlita ta' ċerejali u uċuħ tal-proteina.

F'reġjuni fejn l-uċuħ tal-proteina huma miżrugħa b'mod tradizzjonali f'taħlita ta' ċerejali, il-primjum għall-uċuħ tal-proteina għandu jitħallas fuq talba tal-applikant sakemm hu jagħti evidenza, għas-sodisfazzjon tal-awtorijtajiet kompetenti tal-Istati Memrbi, li l-uċuħ tal-proteina huma predominanti fit-taħlita.

KAPITOLU 5

Pagament skont l-erja għall-ġewż

Artikolu 15

Kundizzjonijiet għall-pagament tal-għajnuna Komunitarja

1.   Huma biss il-meded agrikoli mħawla b'siġar tal-ġewż li jissodisfaw il-kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu fid-data li għad trid tiġi stabbilita skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (KE) Nru 1122/2009 li għandhom ikunu eliġibbli għall-pagament skont l-erja previst fl-Artikolu 82 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

F'każ ta' medda agrikola li tkun imħawla bi speċi differenti ta' siġar tal-ġewż u meta l-għajnuna hi ddifferenzjata skont l-ispeċi, l-eliġibbiltà għall-għajnuna gћandha sseћћ bil-kundizzjoni ta' konformità għal mill-inqas speċi waħda tal-ġewż mal-għadd minimu ta' siġar għal kull ettaru stabbilit fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu.

2.   L-għadd ta' siġar tal-ġewż għal kull ettaru ma għandux ikun inqas minn:

(i)

125 għall-ġellewż;

(ii)

50 għal-lewż morr;

(iii)

50 għall-ġewż;

(iv)

50 għall-pistaċċi;

(v)

30 għall-ħarrub.

Madanakollu, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu densità ogħla ta' siġar abbażi tal-kriterji oġġettivi u b'kunsiderazzjoni tal-karatteristiċi speċifiċi tal-produzzjoni kkonċernata.

3.   Fil-każijiet imsemmijin fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1, il-livell ta' għajnuna li għandha tingħata hu l-livell korrispondenti għall-ispeċi li għalihom jkunu ġew sodisfatti l-kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà u li għalihom l-ammont hu l-ogħla.

Artikolu 16

Kundizzjonijiet għall-eliġibbiltà għall-għajnuna nazzjonali

L-Artikolu 15 ta' dan ir-Regolament għandu japplika għall-għajnuna nazzjonali prevista fl-Artikolu 86 u 120 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 86 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, Stat Membru jista' jistabbilixxi kriterji għal eliġibbiltà oħra, sakemm dawn il-kriterji jaqblu mal-għanijiet ambjentali, rurali, soċjali u ekonomiċi tal-iskema ta' għajnuna u ma jintroduċux diskriminazzjoni bejn il-produtturi. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-arranġamenti meħtieġa sabiex jikkontrollaw li dawk il-kriterji ta' eliġibbiltà qed jiġu rrispettati mill-bdiewa.

Artikolu 17

Notifiki

1.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni f'kull każ qabel id-data għall-preżentazzjoni ta' applikazzjoni stabbilita mill-Istati Membri skont l-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 1122/2009 u mhux aktar tard:

(a)

mill-31 ta' Marzu, l-ogħla livelli ta' densità u l-kriterji msemmija fl-Artikolu 15(2) ta' dan ir-Regolament u l-kriterji addizzjonali msemmija fl-Artikolu 16 ta' dan ir-Regolament;

(b)

mill-15 ta' Mejju, fejn Stat Membru jiddifferenzja l-għajnuna skont l-Artikolu 82(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, il-livell tal-pagament skont il-medda għal kull prodott u/jew iż-żona nazzjonali garantita modifikata (l-“NGA”)

2.   Kwalunkwe modifika tat-tagħrif li tiġi nnotifikata lill-Kummissjoni skont il-paragrafu 1 għandha tapplika mis-sena ta' wara u għandha tiġi nnotifikata mill-Istat Membru kkonċernat lill-Kummissjoni akkumpanjata bil-kriterji oġġettivi li jiġġustifikaw kull modifika bħal din.

KAPITOLU 6

Għajnuna għaż-żerriegħa

Artikolu 18

Ċertifikazzjoni taż-żerriegħa

L-għajnuna għaż-żerriegħa prevista fl-Artikolu 87 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandha tingħata għall-produzzjoni ta' żerriegħa bażika u ċċertifikata uffiċċjalment kif iddefenita mid-Direttivi 66/401/KEE, 66/402/KEE u 2002/57/KE u tkun konformi mal-istandards u l-kundizzjonijiet stipulati f'dawk id-Direttivi, skont l-Artikoli 19 u 23 ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 19

Produzzjoni taż-żerriegħa

1.   Iż-żerriegħa għandha tiġi prodotta:

(a)

jew taħt kuntratt tat-tkabbir konkluż bejn stabbiliment taż-żerriegħa jew min irabbi u min ikabbar iż-żerriegħa,

(b)

jew direttament mill-istabbiliment taż-żerriegħa jew min irabbi; produzzjoni bħal din għandha tiġi ċċertifikata bi stqarrija ta' tkabbir.

2.   L-istabbilimenti taż-żerriegħa u min irabbi kif imsemmija fl-Artikolu 1 għandhom ikunu approvati jew irreġistrati mill-Istati Membri. L-approvazzjoni jew ir-reġistrazzjoni minn Stat Membru għandha tkun valida fil-Komunità kollha.

3.   Stabbiliment taż-żerriegħa jew min irabbi, li jkabbar iż-żerriegħa jew li għandu żerriegħa mkabbra f'xi Stat Membru barra dak li fih saret l-approvazzjoni jew ir-reġistrazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, għandu jipprovdi lill-awtoritajiet kompetenti ta' dak l-Istat Membru l-ieħor, jekk jintlalab, bit-tagħrif kollu rikjest għal kontroll tad-dritt għal għajnuna.

Artikolu 20

Eliġibbiltà territorjali

Kull Stat Membru għandu jagħti għajnuna biss fir-rigward taż-żerriegħa maħsuda fuq it-territorju tiegħu matul is-sena kalendarja li fiha tibda s-sena ta' kummerċjalizzazzjoni li għaliha tkun ġiet iffissata l-għotja.

L-għajnuna għandha tingħata lil dawk kollha li jkabbru ż-zerriegħa taħt kundizzjonijiet li jiżguraw trattament ugwali għall-benefiċjarji, irrispettivament mill-post fejn ikunu stabbiliti fil-Komunità.

Artikolu 21

Kummerċjalizzazzjoni taż-żerriegħa

L-għajnuna għandha tingħata biss bil-kundizzjoni li ż-żerriegħa tkun ġiet fil-fatt ikkumerċjalizzata biex tinżera’ mir-riċevitur mhux aktar tard mill-15 ta' Ġunju tas-sena wara l-ħsad. “Ikkummerċjalizzat” għandha tfisser miżmum disponibbli jew maħżun, muri għall-bejgħ, offrut għall-bejgħ, għall-bejgħ jew għall-kunsinna lil persuna oħra.

Artikolu 22

Pagamenti bil-quddiem

L-Istati Memrbi jistgħu jagħtu pagamenti bil-quddiem lil dawk li jkabbru ż-zerriegħa sa mill-1 ta' Diċembru tas-sena li fir-rigward tagħha qed tingħata l-għajnuna. Pagament bħal dan għandu jkun proporzjonali għall-kwantità ta' żerriegħa diġà kkumerċjalizzata biex tinżera’ fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 21 sakemm ikunu qed jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha ta' dan il-Kapitolu.

Artikolu 23

Varjetajiet ta' qanneb

Il-varjetajiet tal-qanneb (Cannabis sativa L.) eliġibbli għall-għajnuna skont l-Artikolu 87(4) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandhom ikunu dawk imsemmijin fl-Artikolu 10 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1120/2009.

KAPITOLU 7

Pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba' għall-qoton

Artikolu 24

Awtorizzazzjoni ta' art agrikola għall-produzzjoni tal-qoton

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kriterji oġġettivi abbażi ta' liema artijiet huma awtorizzati għall-pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba' għall-qoton previst fl-Artikolu 88 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Il-kriterji għandhom ikunu msejsa fuq waħda jew aktar minn dawn:

(a)

l-ekonomija agrikola ta' dawk ir-reġjuni fejn il-qoton huwa wiċċ tar-raba' prinċipali;

(b)

il-ħamrija u l-klima tal-erjas involuti;

(c)

il-ġestjoni tal-ilma tat-tisqija;

(d)

is-sistemi tar-rotazzjoni u l-metodi tal-kultivazzjoni li x'aktarx jirrispettaw l-ambjent.

Artikolu 25

Approvazzjoni ta' varjetajiet għaż-żriegħ

L-Istati Membri għandhom japprovaw il-varjetajiet reġistrati fil-“Katalgu Komuni tal-Varjetajiet ta' Speċijiet ta' Pjanti Agrikoli” li huma adatti għall-bżonnijiet tas-suq.

Artikolu 26

Ħtiġijiet ta' eliġibbiltà

Iż-żrigħ tal-erjas msemmija fl-Artikolu 89(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandu jsir billi tinkiseb densità minima tat-tħawwil, li għandha tkun stipulata mill-Istat Membru abbażi tal-kundizzjonijiet tal-ħamrija u tat-temp u l-karatteristiċi speċifiċi tar-reġjun, fejn xieraq.

Artikolu 27

Prattiċi agronomiċi

L-Istati Membri għandhom jiġu awtorizzati li jistabbilixxu regoli speċifiċi dwar il-prattiċi agronomiċi meħtieġa għaż-żamma u l-ħsad tal-uċuħ f'kundizzjonijiet normali tat-tkabbir.

Artikolu 28

Approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet interprofessjonali

1.   Qabel il-31 ta' Diċembru ta' kull sena, l-Istati Membri għandhom japprovaw, għas-sena ta' wara, organizzazzjoni interprofessjonali tal-produtturi tal-qoton li tapplika biex tħawwel il-qoton u li:

(a)

tkopri erja totali ta' mill-inqas 4 000 ettaru kif stabbilit mill-Istat Membru, u tilħaq il-kriterji tal-awtorizzazzjoni stipulati fl-Artikolu 24, u li jkun fiha mill-anqas impriża waħda tal-ħalġ;

(b)

adottat regoli interni ta' ħidma, b'mod partikolari dwar il-kundizzjonijiet tas-sħubija u l-miżati, skont ir-regoli u r-regolamenti nazzjonali u Komunitarji.

2.   Fejn jinstab li organizzazzjoni interprofessjonali approvata ma tirrispettax il-kriterji tal-approvazzjoni previsti fil-paragrafu 1, l-Istat Membru għandu jirtira l-approvazzjoni sakemm in-nuqqas ta' rispett tal-kriterji kkonċernati ma jiġix irrimedjat f'perjodu ta' żmien raġjonevoli. Fejn ikun ippjanat li tiġi rtirata l-approvazzjoni, l-Istat Membru għandu jinnotifika dak il-ħsieb lill-organizzazzjoni interprofessjonali, flimkien mar-raġunijiet għal dak l-irtirar. L-Istat Membru għandu jippermetti lill-organizzazzjoni interprofessjonali li tressaq l-osservazzjonijiet tagħha f'perjodu ta' żmien speċifikat. F'każ ta' rtirar, l-Istat Membru għandu jipprovdi għall-applikazzjoni ta' sanzjonijiet xierqa.

Il-bdiewa membri ta' organizzazzjoni interprofessjonali approvata li l-approvazzjoni tagħha ġiet irtirata skont l-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu għandhom jitilfu d-dritt tagħhom għaż-żieda tal-għajnuna prevista fl-Artikolu 92(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Artikolu 29

Obbligi tal-produtturi

1.   Produttur ma għandux ikun membru ta' aktar minn organizzazzjoni interprofessjonali waħda.

2.   Produttur li huwa membru ta' organizzazzjoni interprofessjonali għandu jibgħat il-qoton tiegħu lil ħallieġ li jagħmel parti mill-istess organizzazzjoni.

3.   Il-parteċipazzjoni tal-produtturi f'organizzazzjoni interprofessjonali approvata għandha tkun ir-riżultat ta' sħubija volontarja.

Artikolu 30

Komunikazzjonijiet lill-produtturi

1.   Qabel il-31 ta' Jannar tas-sena inkwistjoni, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-koltivaturi tal-qoton bi:

(a)

il-varjetajiet approvati; madankollu, il-varjetajiet approvati skont l-Artikolu 25 wara dik id-data għandhom jiġu nnotifikati lill-produtturi qabel il-15 ta' Marzu tal-istess sena;

(b)

il-kriterji għall-awtorizzazzjoni tal-art;

(c)

id-densità minima tal-pjanti tal-qoton imsemmija fl-Artikolu 26;

(d)

il-prattiċi agronomiċi meħtieġa.

2.   Fejn l-approvazzjoni ta' varjetà tiġi rtirata, l-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-produtturi sa mhux aktar tard mill-31 ta' Jannar għall-finijiet tal-istaġun taż-żrigħ tas-sena ta' wara.

KAPITOLU 8

Pagamenti tranżizzjonali tal-frott u l-ħxejjex pagament tranżizzjonali tal-frott artab

Artikolu 31

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu:

(a)

“applikant” tfisser kwalunkwe bidwi li jikkoltiva l-erjas msemmijin fl-Artikoli 96 u 98 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 bil-ħsieb li jikseb l-għajnuniet previsti f'dawk l-Artikoli;

(b)

“għajnuna” tfisser il-pagament tranżizzjonali għall-frott u l-ħaxix previst fl-Artikolu 96 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jew il-pagament tranżizzjonali għall-frott artab previst fl-Artikolu 98 ta' dak ir-Regolament;

(c)

“l-ewwel proċessur” tfisser kwalunkwe utent ta' materja prima agrikola msemmija fl-Artikoli 96 u 98 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 li jagħmel l-ewwel ipproċessar tiegħu bil-ħsieb li jikseb prodott wieħed jew aktar minn dawk elenkati fl-Artikolu 1(1)(j) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007;

(d)

“kollettur” tfisser kwalunkwe persuna li jikkonkludi kuntratt ma' applikant skont it-tifsira ta' punt (a) li jixtri fuq il-kont tiegħu stess tal-anqas wieħed mill-prodotti msemmija fir-raba' subparagrafu tal-Artikolu 54(2) jew fl-Artikolu 98(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 rispettivament;

(e)

“organizzazzjoni ta' produtturi rikonoxxuta” tfisser kwalunkwe entità legali jew parti definita biċ-ċar ta' entità legali li tikkonforma mar-rekwiżiti tal-Artikoli 122, 125a(1) u 125b(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, u li hija rikonoxxuta mill-Istat Membru kkonċernat skont l-Artikolu 125b ta’ dak ir-Regolament u minn gruppi ta' produtturi rikonoxxuti skont l-Artikoli 125e u 103a ta' dak ir-Regolament.

Artikolu 32

Kuntratt

1.   Bla ħsara għall-applikazzjoni mill-Istati Membri tal-possibbiltà prevista mill-Artikolu 97(4) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, il-kuntratt tal-ipproċessar imsemmi fl-Artikoli 97(3) u 98(2) ta' dak ir-Regolament għandu jiġi konkluż bejn, minn naħa, l-ewwel proċessur approvat, skont it-tifsira tal-Artikolu 33, u, min-naħa l-oħra, applikant jew organizzazzjoni ta' produtturi rikonoxxuta li tirrappreżentah jew kollettur approvat, skont it-tifsira tal-Artikolu 33, li jirrappreżenta l-applikant.

Meta l-organizzazzjoni ta' produtturi rikonoxxuta taġixxi wkoll bħala l-ewwel proċessur approvat, il-kuntratt jista' jieħu l-forma ta' impenn ta' provvista.

2.   Il-kuntratt jew l-impenn ta' provvista għandu jispeċifika tal-anqas dan li ġej:

(a)

l-ismijiet u l-indirizzi tal-partijiet għall-kuntratt jew l-impenn ta' provvista;

(b)

l-ispeċijiet ikkonċernati u l-erja mħawla b'kull speċi;

(c)

fejn xieraq, impenn mill-applikant li lill-ewwel proċessur jikkonsenjalu l-kwantità totali maħsuda jew il-kwantitajiet minimi ddefiniti mill-Istati Membri.

Fil-każijiet li fihom il-kuntratt jiġi konkluż bejn l-ewwel proċessur approvat u organizzazzjoni ta' produtturi rikonoxxuta jew kollettur approvat li jirrappreżenta lill-applikant, il-kuntratt għandu jispeċifika wkoll l-ismijiet u l-indirizzi, imsemmija fil-punt (a), tal-applikanti kkonċernati, kif ukoll l-ispeċijiet u l-erja mħawla, imsemmija fil-punt (b), għal kull applikant ikkonċernat.

Artikolu 33

Approvazzjoni tal-ewwel proċessuri u l-kolletturi

1.   Għall-finijiet ta' dan il-Kapitolu, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu sistema ta' approvazzjoni tal-ewwel proċessuri u l-kolletturi li jinsabu fuq fit-territorju tagħhom. B'mod partikolari, għandhom jiddefinixxu l-kundizzjonijiet għall-approvazzjoni billi tal-anqas jiggarantixxu li:

(a)

l-ewwel proċessuri u l-kolletturi approvati jippossjedu l-kapaċitajiet amministrattivi għall-ġestjoni tal-kuntratti msemmija fl-Artikolu 32;

(b)

l-ewwel proċessuri approvati jippossjedu l-kapaċitajiet produttivi xierqa.

2.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu proċedura ta' kontrolli tal-approvazzjoni.

3.   L-approvazzjonijiet mogħtija skont ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2201/96 (14), (KE) Nru 2202/96 (15) u (KE) Nru 1234/2007 għandhom jibqgħu validi għall-finijiet ta' dan il-Kapitolu.

4.   Jekk jirriżulta li l-ewwel proċessur jew il-kollettur approvat jonqos milli jikkonforma mal-obbligi stabbiliti f'dan il-Kapitolu jew mad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati abbażi tiegħu, jew meta l-ewwel proċessur jew kollettur approvat ma jaċċettax jew ma jiffaċilitax il-kontrolli li għandhom jitwettqu mill-awtoritajiet kompetenti skont ir-Regolament (KE) 1122/2009, l-Istati Membri għandhom jimponu penali xierqa. Ir-rata tal-penali għandha tiġi kkalkolata fid-dawl tal-gravità tal-ksur.

5.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu lista tal-ewwel proċessuri u kolletturi approvati disponibbli għall-pubbliku tal-anqas xahrejn qabel id-data ffissata skont l-Artikolu 11(2) jew l-Artikolu 13(6) tar-Regolament (KE) Nru 1122/2009.

Artikolu 34

Livell ta' għajnuna għall-pagamenti tranżizzjonali għall-frott u l-ħaxix

1.   Fl-applikazzjoni tal-Artikolu 97(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u qabel il-15 ta' Marzu tas-sena li għaliha tkun qed tintalab l-għajnuna, l-Istati Membri għandhom jiffissaw u jagħmlu disponibbli għall-pubbliku l-ammont indikattiv ta' għajnuna għal kull ettaru.

2.   Fl-applikazzjoni tal-Artikoli 97(1) u 97(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-Istati Membri għandhom jiffissaw l-ammont finali ta' għajnuna għal kull ettaru abbażi tal-erja ddeterminata.

KAPITOLU 9

Primjums fis-settur tal-laħam tan-nagħaġ u l-laħam tal-mogħoż

Taqsima 1

Applikazzjonijiet u pagamenti

Artikolu 35

Applikazzjoniet u perjodu taż-żamma

1.   Flimkien mat-talbiet taħt is-sistema integrata ta' ġestjoni u kontroll prevista fil-Kapitolui 4 tat-Titolu II tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, il-bdiewa għandhom jindikaw fl-applikazzjoniji tagħhom għal primjum għan-nagħaġ u l-mogħoż u għal primjums supplimentari kemm jekk qed jikkummerċjalizzaw il-ħalib tan-nagħġa, jew prodotti tal-ħalib ibbażati fuq il-ħalib tan-nagħġa, u kemm jekk le, matul is-sena li għaliha qed jintalab il-primjum.

2.   L-applikazzjonijiet għal primjum għan-nagħaġ u l-mogħoż u għal primjums supplimentari għandhom jitressqu lill-awtorità kompetenti, matul perjodu uniku ffissat mill-Istati Membri kkonċernati li ma jibdiex qabel l-1 ta' Novembru u ma jintemmx aktar tard mit-30 ta' April, rispettivament, ta' qabel u ta' wara l-bidu tas-sena li għaliha qed jitressqu l-applikazzjonijiet.

3.   Il-perjodu msemmi fl-Artikolu 103(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 li matulu l-bidwi jaħdem biex iżomm fl-impriża tiegħu l-għadd ta' nagħaġ u/jew mogħoż li għalihom ikun qed jintalab il-primjum ('il-perjodu ta' żamma') għandu jkun ta' 100 jum li jibdew fl-ewwel jum ta' wara l-aħħar jum tal-perjodu għall-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2.

Artikolu 36

Żoni eleġibbli għall-primjum tal-mogħoż

Il-kriterji msemmija fl-Artikolu 101(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 huma sodisfatti fiż-żoni mniżżla fl-Anness III għal dan ir-Regolament.

Madankollu, l-Istati Membri għandhom, fuq bażi regolari, jivverifikaw jekk dawn il-kriterji jkomplux jiġu sodisfatti fiż-żoni elenkati f'dak l-Anness III li jaqaw fit-territorji rispettivi tagħhom. B'segwitu għal din l-evalwazzjoni, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bi kwalunkwe ħtieġa li jiġi emendat l-Anness III qabel il-31 ta' Lulju tas-sena qabel is-sena li fir-rigward tagħha għandha tapplika l-emenda. In-notifika għandha, partikolarment, tindika iż-żoni, jew partijiet taż-żoni, elenkati fl-Anness III li ma għadhomx jissodisfaw il-kriterji msemmija fl-Artikolu 101(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, kif ukoll iż-żoni eventwali li jissodisfaw dawk il-kriterji iżda li għadhom mhumiex elenkati fl-Anness III għal dan ir-Regolament. Għal dawn iż-żoni potenzjali ġodda, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni b'ġustifikazzjoni dettaljata tal-proposta tagħhom.

Artikolu 37

Applikazzjoni għall-primjum supplimentari u għall-primjum tal-mogħoż

1.   Sabiex jibbenefika mill-primjum supplimentari jew mill-primjum tal-mogħoż, bidwi li l-impriża tiegħu għandha mill-inqas 50 % imma mhux aktar minn 100 % taż-żona tagħha użata għall-agrikoltura li jinstabu f'żoni msemmija fl-Artikolu 102(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jew f'żoni mniżżla fl-Anness III għal dan ir-Regolament, għandu jippreżenta dikjarazzjoni jew dikjarazzjonijiet li jindikaw il-lokalità tal-art tiegħu, skont il-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu.

2.   Bidwi li kull sena hu mitlub jippreżenta dikjarazzjoni tal-erja totali tal-impriża tiegħu utilizzata għall-agrikoltura, f'każ ta' applikazzjoni għal għajnuna, kif prevista fl-Artikolu 19(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, għandu jindika f'dik id-dikjarazzjoni dwak il-meded użati għall-agrikoltura li jinstabu f'żoni msemmija fl-Artikolu 102(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jew f'żoni mniżżla fl-Anness III għal dan ir-Regolament kif xieraq.

Bidwi li mhuwiex mitlub jippreżenta id-dikjarazzjoni msemmija fl-ewwel paragrafu għandu jippreżenta dikjarazzjoni speċifika kull sena, permezz, fejn xieraq, tas-sistema għall-identifikazzjoni ta' meded agrikoli prevista fis-sistema integrata.

Dik id-dikjarazzjoni speċifika għandha tindika l-lokalità tal-art kollha li l-bidwi jippossedi, jikri jew juża skont kull arranġament, u tindika l-erja tagħha u tagħti d-dettalji ta' dawk il-meded użati għall-agrikultura li jinstabu fiż-żoni msemmija fl-Artikolu 102(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jew f'żoni mniżżla fl-Anness III għal dan ir-Regolament, kif xieraq. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu dikjarazzjoni speċifika li għandha tkun inkluża fl-applikazzjoni għall-primjum tan-nagħaġ u/jew tal-mogħoż. L-Istati Membri jistgħu wkoll jitolbu li d-dikjarazzjoni speċifika ssir permezz ta' formola ta' “applikazzjoni għall-pagament uniku”.

3.   L-awtorità nazzjonali kompetenti tista' titlob il-preżentazzjoni ta' kuntratt tal-proprjetà, kuntratt tal-kera jew ftehim bil-miktub bejn il-bdiewa u, fejn xieraq, attestazzjoni mill-awtorità lokali jew reġjonali li tkun għamlet l-art disponibbli għall-użu agrikolu għall-bidwi kkonċernat. L-attestazzjoni għandha tindika l-erja tal-art mogħtija lill-produttur u l-meded li jinstabu fiż-żoni msemmija fl-Artikolu 102(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jew fiż-żoni elenkati fl-Anness III għal dan ir-Regolament, kif xieraq.

Artikolu 38

Bdiewa li jipprattikaw it-transumanza

1.   Applikazzjonijiet għall-primjum ippreżentati minn bdiewa li l-indirizzi reġistrati tal-irziezet tagħhom huma f'waħda miż-żoni ġeografiċi msemmija fl-Artikolu 102(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u li jixtiequ jikkwalifikaw għall-primjum supplimentari għandhom jindikaw:

(a)

il-post jew postijiet fejn għandha ssir it-transumanza għas-sena kurrenti;

(b)

il-perjodu ta' mill-inqas 90 jum imsemmi fl-Artikolu 102(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u stipulat għas-sena kurrenti.

2.   Applikazzjonijiet għall-primjum minn bdiewa msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu akkumpanjati minn dokumenti li jiċċertifikaw li t-transumanza seħħet tassew, ħlief f'każijiet ta' force majeure jew minħabba l-impatt ta' ċirkustanzi naturali ġġustifikati li jaffettwaw il-ħajja tal-merħla, matul is-sentejn preċedenti u partikolarment permezz ta' attestazzjoni mill-awtorità lokali jew reġjonali fil-post tat-transumanza li tiċċertifika li din fil-fatt seħħet matul, mill-anqas, 90 jum konsekuttiv.

Meta jkunu qed isiru l-kontrolli amministrattivi dwar l-applikazzjonijiet l-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-post ta' transumanza speċifikat fl-applikazzjoni tal-primjum huwa fil-fatt fiż-żona msemmija fl-Artikolu 102(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Artikolu 39

Pagament tal-primjums

1.   Il-primjums għandhom jitħallsu lill-produtturi abbażi tal-għadd ta' nagħaġ u/jew mogħoż miżmuma fl-impriża tagħhom matul il-perjodu taż-żamma msemmi fl-Artikolu 35(3).

2.   Il-primjums għandhom jitħallsu għall-annimali li jissodisfaw il-kundizzjonijiet previsti fid-definizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 100 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 fil-jum finali tal-perjodu taż-żamma.

Artikolu 40

Inventarju ta' bdiewa li jbiegħu l-ħalib tan-nagħaġ jew prodotti tal-ħalib tan-nagħaġ

Għal kull sena l-Istati Membri għandhom ifasslu, mhux aktar tard minn tletin ġurnata tal-perjodu taż-żamma, inventarju tal-bdiewa li jbiegħu l-ħalib tan-nagħaġ jew prodotti tal-ħalib tan-nagħaġ abbażi tad-dikjarazzjonijiet tal-bdiewa msemmija fl-Artikolu 35(1).

Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom, meta jkunu qed ifasslu l-inventarju, jikkunsidraw ir-riżultati tal-kontrolli u kull sors ta' tagħrif ieħor disponibbli għall-awtorità kompetenti, partikolarment tagħrif miksub minn proċessuri jew distributuri li għandhom x'jaqsmu mal-kummerċjalizzazzjoni tal-ħalib tan-nagħaġ jew prodotti tal-ħalib tan-nagħaġ mill-bdiewa.

Artikolu 41

Notifika

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni, mhux aktar tard mill-31 ta' Ottubru ta' kull sena, bi kwalunkwe bidla fil-lista taż-żoni ġeografiċi fejn tiġi pprattikata t-transumanza msemmija fl-Artikolu 102(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u l-Artikolu 38 ta' dan ir-Regolament.

Taqsima 2

Limiti, Riżervi u Trasferimenti

Artikolu 42

Drittijiet miksuba mingħajr ħlas

Għajr f'każijiet eċċezzjonali ġġustifikati kif xieraq, meta bidwi jkun kiseb id-drittijiet għal primjum mingħajr ħlas mir-riżerva nazzjonali ma għandux ikun awtorizzat li jittrasferixxi jew jikri temporanjament id-drittijiet tiegħu għal perjodu ta' tliet snin mid-data li fiha jkun akkwista dawk id-drittijiet.

Artikolu 43

Użu ta' drittijiet

1.   Bidwi fil-pussess ta' drittijiet jista' jagħmel użu minnhom billi japprofitta ruħu minn dawk id-drittijiet u/jew jikri dawk id-drittijiet lil bidwi ieħor.

2.   Meta bidwi ma jkunx għamel użu mill-perċentwal minimu tad-drittijiet tiegħu previsti fil-paragrafu 4, matul kull sena, il-parti mhux użata għandha tiġi trasferita lir-riżerva nazzjonali, minbarra fil-każijiet li ġejjin:

(a)

fil-każ ta' bidwi fil-pussess ta' massimu ta' 20 dritt għall-primjum, meta dan il-bidwi ma jkunx għamel użu mill-perċentwal minimu tad-drittijiet tiegħu, matul kull waħda minn sentejn kalendarji konsekuttivi, il-parti mhux użata matul l-aħħar sena kalendarja biss għandha tiġi trasferita lir-riżerva nazzjonali;

(b)

fil-każ ta' bidwi li jieħu sehem fi programm ta' estensifikazzjoni rikonoxxut mill-Kummissjoni;

(c)

fil-każ ta' bidwi li jieħu sehem fi skema ta' rtirar kmieni rrikonoxxuta mill-Kummissjoni li fiha t-trasferiment u/jew il-kiri temporanju tad-drittijiet ma jkunx obbligatorju;

(d)

f'ċirkustanzi eċċezzjonali u ġġustifikati kif xieraq.

3.   Kera temporanja għandha tkun biss effettiva għal snin sħaħ u għandha tinvolvi għall-inqas l-għadd minimu ta' annimali previst fl-Artikolu 44(1). Fl-aħħar ta' kull perjodu ta' kera temporanja, li m'għandhiex taqbeż tliet snin konsekuttivi, bidwi għandu, ħlief fil-każ ta' trasferiment ta' drittijiet, jiġbor lura għalih id-drittijiet kollha tiegħu, għall-inqas għal sentejn konsekuttivi. Jekk il-bidwi ma jużax għall-inqas il-perċentwal minimu tad-drittijiet tiegħu previsti fil-paragrafu 4 matul kull waħda mis-sentejn, l-Istat Membru għandu, ħlief f'każijet eċċezzjonali u ġġustifikati kif xieraq, jirtira u jirritorna kull sena dik il-parti tad-drittijiet mhux użata mill-bidwi lir-riżerva nazzjonali.

Madanakollu, fil-każ tal-bdiewa li qed jipparteċipaw fl-iskemi ta' rtirar bikri rikonoxxuti mill-Kummissjoni, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għall-perjodu kollu tal-kera temporanja abbażi ta' skemi bħal dawn li jiżdied.

Il-bdiewa li jkunu għamlu impenn li jipparteċipaw fi programm ta' estensifikazzjoni skont il-miżura msemmija fl-Artikolu 2(1)(c) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2078/92 (16) jew fi programm ta' estensifikazzjoni skont l-Artikoli 22 u 23 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/1999 (17) jew skont l-Artikolu 39 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 (18) ma għandhomx ikunu awtorizzati li jikru b'mod temporanju u/jew li jittrasferixxu d-drittijiet tagħhom matul il-perjodu taż-żmien ta' din il-parteċipazzjoni. Madanakollu, din id-dispożizzjoni ma tapplikax f'każijijet fejn il-programm jippermetti t-trasferiment u/jew il-kera temporanja ta' drittijiet lill-bdiewa li l-parteċipazzjoni tagħhom fil-miżuri oħra li mhumiex imsemmija f'dan is-subparagrafu tirrikjedi l-akkwist ta' drittijiet.

4.   Il-perċentwali minimu tal-użu tad-drittjiet għall-primjum għandu jkun 70 %.

Madanakollu, l-Istati Membri jistgħu jżidu dan il-perċentwali għal 100 %. Huma għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bil-quddiem bil-perċentwal li bi ħsiebhom japplikaw.

Artikolu 44

Trasferiment ta' drittijiet u kera temporanja

1.   L-Istati Membri jistgħu jistipulaw, abbażi tal-istrutturi tal-produzzjoni tagħhom, għadd minimu ta' drittijiet għall-primjum li jista' jkun is-suġġett għal trasferiment parzjali li ma jinvolvix it-trasferiment ta' impriża. Dan il-minimu ma għandux jaqbeż 10 drittijiet għall-primjum.

2.   It-trasferimenti tad-drittijiet għall-primjum u l-kera temporanja ta' drittijiet bħal dawn għandhom ikunu effettivi biss wara li jkunu ġew innotifikati lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru mill-bidwi li jittrasferixxi u/jew jikri d-drittijiet u mill-bidwi li jirċievi d-drittijiet.

Dawn in-notifiki għandhom jitwettqu f'perjodu ta' żmien stabbilit mill-Istat Membru u mhux iktar tard mid-data li fiha jintemm il-perjodu taż-żmien għall-applikazzjoni għall-primjum f'dak l-Istat Membru, għajr f'dawk il-każijiet fejn it-trasferiment tad-drittijiet jitwettaq permezz ta' wirt. F'dawk il-każijiet, il-bidwi li jirċievi d-drittijiet għandu jkun f'pożizzjoni li jforni d-dokumenti legali xierqa bħala prova li hu jew hi huma l-benefiċjarji tal-bidwi l-mejjet.

3.   Fil-każ ta' trasferiment mingħajr it-trasferiment tal-impriża, l-għadd ta' drittijiet trasferiti mingħajr kumpens għar-riżerva nazzjonali ma jista' fl-ebda każ ikun anqas minn wieħed.

Artikolu 45

Bidla fil-limitu individwali

Fil-każ tat-trasferimenti jew tal-kiri temporanju tad-drittijiet għall-primjum, l-Istati Membri għandhom jiffissaw il-limitu individwali ġdid u għandhom jinnotifikaw lill-bdiewa konċernati bin-numru tad-drittijiet għall-primjum li għalihom huma intitolati mhux aktar tard minn 60 jum mill-aħħar jum tal-perjodu taż-żmien li matulu l-produttur ikun ippreżenta l-applikazzjoni tiegħu.

L-ewwel paragrafu ma għandux jgħodd fil-każ fejn it-trasferiment iseħħ permezz ta' wirt kif imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 44(2).

Artikolu 46

Bdiewa li mhumiex sidien tal-art li fiha jaħdmu r-raba'

Bdiewa li jaħdmu biss art tar-raba' li hija propjetà pubblika jew kollettiva li jiddeċiedu li jieqfu jużaw dik l-art għall-mergħa u li jittrasferixxu d-drittijiet kollha tagħhom lill-bidwi ieħor għandhom ikunu trattati bl-istess mod bħall-bdiewa li jbiegħu jew jitrasferrixu l-impriżi tagħhom. Fil-każijiet l-oħra kollha bdiewa bħal dawn għandhom ikunu ttrattati bl-istess mod bħall-bdiewa li jittrasferixxu d-drittijiet għall-primjum tagħhom biss.

Artikolu 47

Trasferiment permezz tar-riżerva nazzjonali

Fejn l-Istati Membri jipprovdu li t-trasferiment tad-drittijiet għandu jseħħ permezz tar-riżerva nazzjonali, għandhom japplikaw dispożizzjonijiet nazzjonali analogi ma' dawk f'din it-Taqsima. Barra minn hekk, f'każijiet bħal dawn:

(a)

l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal kera temporanja permezz tar-riżerva nazzjonali;

(b)

fil-każ tat-trasferiment tad-drittijiet għall-primjum jew kera temporanja bi qbil mal-punt (a), trasferiment għar-riżerva ma jidħolx fis-seħħ sa wara n-notifika mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru lill-bidwi li jkun se jittrasferixxi u/jew jikri d-drittijiet, u trasferimenti mir-riżerva għal bidwi ieħor ma jidħlux fis-seħħ sa wara n-notifika lil dak il-bidwi mill-awtoritajiet.

Barra minn hekk, dawn id-dispożizzjonijiet nazzjonali msemmija fl-ewwel paragrafu għandhom jassiguraw li l-parti tad-drittijiet li mhijiex koperta bit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 105(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandha tiġi kkanċellata permezz ta' pagament mill-Istat Membru li jikkorrispondi mal-pagament li kien jirriżulta minn trasferiment dirett bejn il-bdiewa, filwaqt li titqies b'mod partikolari x-xejra fil-produzzjoni tal-Istat Membru konċernat. Dan il-pagament għandu jkun daqs il-pagament imħallas minn bidwi li jirċievi drittijiet ekwivalenti mir-riżerva nazzjonali.

Artikolu 48

Kalkolu tal-limiti individwali

Għandhom jintużaw biss numri sħaħ fil-kalkoli inizjali u fl-aġġustamenti sussegwenti għal-limiti individwali dwar id-drittijiet tal-primjum.

Għal dak il-għan, meta r-riżultat finali tal-kalkoli aritmetiċi ma jkunx numru sħiħ, għandu jintuża n-numru sħiħ l-aktar viċin. Madanakollu, meta r-riżultat tal-kalkoli jaqa' eżatt bejn żewġ numri sħaħ, għandu jintuża n-numru sħiħ l-aktar għoli.

Artikolu 49

Notifika

1.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni, qabel il-31 ta' Diċemru ta' kull sena, bi kwalunkwe emenda fil-parti tad-drittijiet għall-primjums trasferiti li għandhom jiġu kkonsenjati lir-riżerva nazzjonali skont l-Artikolu 105(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u, fejn xieraq, bil-miżuri meħuda skont l-Artikolu 105(3) ta' dak ir-Regolament.

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni qabel it-30 ta' April ta' kull sena:

(a)

l-għadd ta' drittijiet għal primjum irritornati mingħajr pagament ta' kumpens lir-riżerva nazzjonali wara trasferimenti tad-drittijiet mingħajr trasferimenti ta' impriżi matul is-sena preċedenti;

(b)

l-għadd ta' drittijiet għall-primjum mhux użati msemmija fl-Artikolu 106(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 trasferiti lir-riżerva nazzjonali matul is-sena preċedenti;

(c)

l-għadd ta' drittijiet mogħtija skont l-Artikolu 106(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 matul is-sena preċedenti;

(d)

l-għadd ta' drittijiet tal-primjum mogħtija lill-bdiewa f'żoni aktar żvantaġġati mir-riżerva nazzjonali matul is-sena preċedenti.

KAPITOLU 10

Pagamenti għaċ-ċanga u l-vitella

Taqsima 1

Primjum speċjali

Artikolu 50

Applikazzjonijiet

1.   Barra mir-rekwiżiti skont is-sistema integrata, kull applikazzjoni għall-pagamenti diretti kif imsemmija fl-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 fir-rigward tal-primjum speċjali previst f'dan il-Kapitolu għandu jkollha:

(a)

tqassim tal-għadd tal-bhejjem skont il-kategorija tal-età;

(b)

referenza għall-passaporti jew għad-dokumenti amministrattivi li jakkumpanjaw l-annimali li huma soġġetti għall-applikazzjoni.

2.   L-applikazzjonijiet jistgħu jiġu ppreżentati biss fir-rigward tal-annimali li fid-data ta' bidu tal-perjodu taż-żamma msemmi fl-Artikolu 53 għandhom l-età ta':

(a)

fil-każ tal-barrin, mhux inqas minn seba' xhur;

(b)

fil-każ tal-għoġġiela:

(i)

mhux inqas minn seba' xhur u mhux aktar minn 19-il xahar fil-każ tal-ewwel kategorija tal-età;

(ii)

mill-inqas 20 xahar fil-każ tat-tieni kategorija tal-età.

Artikolu 51

Għoti tal-primjum

L-annimali li ma kkwalifikawx għall-primjum speċjali minħabba l-applikazzjoni tat-tnaqqis proporzjonali previst fl-Artikolu 110(4) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jistgħu ma jkunux aktar is-suġġett ta' applikazzjoni għall-istess kategorija tal-età u għandhom jitqiesu li kienu s-suġġett tal-pagament tal-primjum.

Artikolu 52

Passaporti u dokumenti amministrattivi

1.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru għandhom jiżguraw li l-passaporti msemmija fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1760/2000 jew dokumenti amministrattivi nazzjonali ekwivalenti msemmija fl-Artikolu 110(3)(b) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jiggarantixxu li jingħata primjum wieħed biss għal kull annimal u għal kull kategorija tal-età.

L-Istati Membri għandhom jgħinu lil xulxin, skont il-ħtieġa, għal dan il-għan.

2.   L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li d-dokument amministrattiv nazzjonali msemmi fil-paragrafu 1 għandu jieħu l-forma ta':

(a)

dokument li jakkumpanja kull annimal individwali;

(b)

lista kumplessiva, miżmuma mill-bidwi, li jkun fiha t-tagħrif kollu meħtieġ għad-dokument amministrattiv, bil-kundizzjoni li l-annimali kkonċernati jibqgħu, mid-data li fiha ssir l-ewwel applikazzjoni, għand l-istess bidwi sakemm jitqiegħdu fis-suq bil-għan li jinqatlu;

(c)

lista kumplessiva, miżmuma mill-awtoritajiet ċentrali, li jkun fiha t-tagħrif kollu meħtieġ għad-dokument amministrattiv, bil-kundizzjoni li l-Istat Membru jew ir-reġjun ta' Stat Membru li jagħmel użu minn din il-possibbiltà jwettaq kontrolli fuq il-post fuq l-annimali kollha koperti b'applikazzjoni, jiċċekkja l-movimenti ta' dawk l-annimali u jagħmel marka distintiva fuq kull annimal ċċekkjat li l-bdiewa għandhom ikunu meħtieġa li jippermettu;

(d)

lista kumplessiva, miżmuma mill-awtoritajiet ċentrali, li jkun fiha t-tagħrif kollu meħtieġ għad-dokument amministrattiv, bil-kundizzjoni li l-Istat Membru jieħu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżgura li l-primjum ma jingħatax darbtejn għall-istess kategorija tal-età u jipprovdi tagħrif dwar l-istatus tal-primjum ta' kull annimal minnufih fuq talba.

3.   L-Istati Membri li jiddeċiedu li jagħmlu użu minn waħda jew aktar mill-possibbilitajiet previsti f'paragrafu 2 għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bihom fil-ħin dovut u jgħaddulha d-dispożizzjonijiet rilevanti ta' implimentazzjoni.

Artikolu 53

Perjodu taż-żamma

It-tul tal-perjodu ta' żamma msemmi fl-Artikolu 110(3)(a) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandu jkun ta' xahrejn, li jibda fil-jum wara dak li fih tiġi ppreżentata l-applikazzjoni.

Madanakollu, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu li dati oħra tal-bidu jkunu jistgħu jiġu stabbiliti mill-bidwi bil-kundizzjoni li ma jkunux aktar tard minn xahrejn mill-jum ta’ wara dak li fih tiġi ppreżentata l-applikazzjoni.

Artikolu 54

Limitu reġjonali

1.   Meta l-applikazzjoni għat-tnaqqis proporzjonali previst fl-Artikolu 110(4) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 tagħti numru ta' bhejjem eliġibbli li jkun inqas minn numru sħiħ, fir-rigward tal-parti deċimali għandha tingħata, frazzjoni li tikkorrispondi mal-ammont tal-unità tal-primjum. Għal dan il-għan, għandu jitqies l-ewwel punt deċimali biss.

2.   Meta l-Istati Membri jiddeċiedu li jintroduċu reġjuni differenti fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 109(a) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, jew li jimmodifikaw ir-reġjuni eżistenti fit-territorju tagħhom, għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bid-deċiżjoni tagħhom qabel l-1 ta' Jannar tas-sena kkonċernata, fejn jagħtu definizzjoni tar-reġjun u tal-limitu stabbilit. Kull modifika sussegwenti għandha tiġi nnotifikata lill-Kummissjoni qabel l-1 ta' Jannar tas-sena kkonċernata.

Artikolu 55

Limiti tal-għadd tal-annimali għal kull impriża

1.   Meta l-Istati Membri jiddeċiedu li jbidlu l-limitu ta' 90 ras ta’ baqar għal kull impriża u għal kull kategorija tal-età msemmi fl-Artikolu 110(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, jew li jidderogaw minnu, għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni qabel l-1 ta' Jannar tas-sena kalendarja kkonċernata.

Meta, barra minn hekk, l-Istati Membri jistabilixxu għadd minimu ta' annimali għal kull impriża, li għal għadd inqas minn dan ma japplikax it-tnaqqis proporzjonali, għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni qabel l-1 ta' Jannar tas-sena kalendarja kkonċernata.

2.   Kull bidla sussegwenti fl-applikazzjoni tal-paragrafu 1 għandha tiġi nnotifikata lill-Kummissjoni qabel l-1 ta' Jannar tas-sena kkonċernata.

Artikolu 56

Għoti tal-primjum fil-ħin tal-qatla

1.   L-Istati Membri jistgħu jagħtu l-primjum speċjali fil-ħin tal-qatla kif ġej:

(a)

fil-każ tal-barrin, għall-kategorija ta' età unika;

(b)

fil-każ tal-għoġġiela, għall-ewwel jew it-tieni kategorija tal-età jew bit-taħlita tal-għoti tal-primjums għaż-żewġ kategoriji tal-età.

2.   L-Istati Membri li jiddeċiedu li jagħtu l-primjum speċjali fil-ħin tal-qatla skont il-paragrafu 1, għandhom jipprovdu li l-primjum jingħata wkoll meta l-annimali eliġibbli jintbagħtu lejn Stat Membru ieħor jew meta jiġu esportati lejn pajjiż terz.

3.   Meta l-Istati Membri jiddeċiedu li jagħtu l-primjum speċjali fil-ħin tal-qatla skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, din is-Sezzjoni u l-Artikolu 77 u l-Artikolu 78(1) u (2) għandhom japplikaw mutandis mutandis għall-għoti tal-primjum.

4.   B'żieda mat-tagħrif imsemmi fl-Artikolu 78(1), l-applikazzjonijiet għall-għajnuna għandhom jindikaw jekk l-annimal huwiex barri jew għoġol, u għandhom ikunu akkumpanjati b'dokument li jkun fih id-dettalji meħtieġa għall-għanijiet tal-Artikolu 52. Dak id-dokument għandu jkun wieħed minn dawn li ġejjin, skont l-għażla tal-Istat Membru:

(a)

il-passaport jew kopja tal-passaport fejn it-tip użat jikkonsisti f'bosta kopji;

(b)

kopja tal-passaport fejn it-tip tal-passaport użat jikkonsisti f'kopja waħda biss li għandha tingħata lura lill-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1760/2000; f'dak il-każ l-Istat Membru għandu jieħu passi sabiex jiżgura li t-tagħrif li hemm fil-kopja jikkorrispondi ma' dak li hemm fl-oriġinal;

(c)

id-dokument amministrattiv nazzjonali meta l-passaport ma jkunx disponibbli, bil-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1760/2000.

L-Istati Membri jistgħu jissospendu l-applikazzjoni tad-dokument amministrattiv nazzjonali. F'dan il-każ għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li l-primjum ma jingħatax darbtejn għall-istess kategorija tal-età għall-bhejjem li kienu soġġetti għall-kummerċ intra-Komunitarju.

Meta d-databases kompjuterizzati kif previst fl-Artikolu 3(b) tar-Regolament (KE) Nru 1760/2000 ikun fihom, għas-sodisfazzjon tal-Istat Membru, it-tagħrif meħtieġ li jiżgura li jingħata primjum wieħed biss għal kull annimal u għal kull kategorija tal-età, l-applikazzjoni għall-għajnuna ma għandhiex għalfejn tkun akkumpanjata bid-dokument imsemmi fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu.

Permezz ta' deroga mill-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu, meta l-Istati Membri japplikaw l-għażla msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 78(2), dawn għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li l-bidwi jkun jista' jistabbilixxi l-bhejjem li għalihom ikun qiegħed jitlob primjum speċjali.

5.   Fil-każ tal-barrin, il-prova tal-qatla għandha tispeċifika l-piż tal-karkassa.

6.   Meta l-annimal jiġi kkunsinnat, għandha tiġi pprovduta prova tal-kunsinna permezz ta' dikjarazzjoni mill-konsenjatur li tindika l-Istat Membru tad-destinazzjoni tal-annimal.

F'dak il-każ, l-applikazzjonijiet għall-għajnuna għandhom jinkludu:

(a)

l-isem u l-indirizz tal-konsenjatur (jew kodiċi ekwivalenti);

(b)

in-numru tal-identità tal-annimal;

(c)

dikjarazzjoni li l-annimal mhuwiex iżgħar mill-età ta' disa' xhur.

L-applikazzjonijiet għall-għajnuna għandhom jiġu ppreżentati qabel mal-annimal iħalli t-territorju tal-Istat Membru kkonċernat u għandha tiġi ppreżentata l-prova tal-kunsinna fi żmien tliet xhur mid-data li fiha l-annimali jkunu ħallew it-territorju tal-Istat Membru kkonċernat.

Artikolu 57

Dettalji tas-sistema tal-għotja

1.   Fil-każ tal-applikazzjoni tal-Artikolu 56 u permezz ta' deroga mill-Artikolu 53, il-primjum għandu jitħallas lill-bdiewa li jkunu żammew l-annimali għal perjodu minimu taż-żmien taż-żamma ta' xahrejn li jintemm anqas minn xahar qabel id-data tal-qatla jew tal-kunsinna jew li jintemm anqas minn xahrejn qabel id-data tal-esportazzjoni.

Fil-każ tal-għoġġiela, il-pagament tal-primjum għandu jkun soġġett għar-regoli li ġejjin:

(a)

il-primjum rigward l-ewwel kategorija tal-età għandu jitħallas biss jekk il-bidwi jkun żamm l-annimal għal perjodu ta' żmien ta' mhux inqas minn xahrejn bejn iż-żmien ta' meta l-annimal ma kellux inqas mill-età ta' seba' xhur u ż-żmien ta' meta kien iżgħar minn 22 xahar;

(b)

il-primjum rigward it-tieni kategorija tal-età għandu jitħallas jekk il-bidwi jkun żamm l-annimal li ma jkollux inqas mill-età ta' 20 xahar għal perjodu taż-żmien mhux inqas minn xahrejn;

(c)

il-primjums rigward iż-żewġ kategoriji tal-età jistgħu jitħallsu flimkien biss jekk il-bidwi jkun żamm l-annimal għal mhux inqas minn erba' xhur konsekuttivi b'konformità mar-rekwiżiti tal-età stipulati fil-punti (a) u (b);

(d)

il-primjum rigward it-tieni kategorija tal-età jista' jitħallas biss jekk l-annimal kien ikkunsinnat minn Stat Membru ieħor meta laħaq l-età ta' 19-il xahar.

2.   Il-piż tal-karkassa għandu jiġi stabbilit abbażi ta' karkassa fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 tar-Regolament 1183/2006 (19).

Meta l-preżentazzjoni tal-karkassa tkun differenti minn din it-tifsira, għandhom japplikaw il-fatturi korrettivi stipulati fl-Anness III għar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1249/2008 (20).

Meta l-qatla ssir f'biċċerija li mhijiex soġġetta għall-applikazzjoni tal-iskala tal-klassifikazzjoni Komunitarja għall-karkassi tal-annimali adulti tal-ifrat, l-Istati Membri jistgħu jippermettu li l-piż jiġi stabbilit abbażi tal-piż ħaj tal-bhima maqtula. F'dawn il-każijiet il-piż tal-karkassa għandu jitqies li jkun daqs jew aktar minn 185 kilogramma jekk il-piż ħaj tal-bhima maqtula kien daqs jew aktar minn 340 kilogramma.

Artikolu 58

Notifika

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni qabel il-bidu tas-sena kalendarja kkonċernata bid-deċiżjoni tagħhom, jew kwalunkwe emenda għaliha, li tirrigwarda l-applikazzjoni tal-Artikolu 56 u l-proċeduri rilevanti.

Taqsima 2

Primjum tal-baqar li jreddgħu

Artikolu 59

Baqar li jappartjenu għal razza tal-laħam

Għall-għanijiet tal-Artikolu 109(d) u l-Artikolu 115(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, il-baqar li jappartjienu għar-razez tal-ifrat elenkati fl-Anness IV għal dan ir-Regolament ma għandhomx jitqiesu bħala baqar li jappartjenu għal razza tal-laħam.

Artikolu 60

Kwota massima individwali

1.   Meta l-Istati Membri jiddeċiedu li jibdlu l-kwota massima individwali ta' 120 000 kilogramma msemmija fl-Artikolu 111(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jew li jidderogaw minnha, għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni qabel l-1 ta' Jannar tas-sena kalendarja kkonċernata.

2.   Kull bidla sussegwenti fl-applikazzjoni tal-paragrafu 1 għandha tiġi nnotifikata lill-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru tas-sena kkonċernata.

Artikolu 61

Perjodu taż-żamma

Il-perjodu taż-żamma ta' sitt xhur previst fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 111(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandu jibda fil-jum wara dak li fih tiġi ppreżentata l-applikazzjoni.

Artikolu 62

Applikazzjonijiet

1.   Mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti li jaqgħu taħt is-sistema integrata, meta l-applikazzjoni għall-pagamenti diretti prevista fl-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 tinkludi applikazzjoni għall-primjum li jingħata skont l-Artikolu 111(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, għandu jkollha:

(a)

dikjarazzjoni li tistabbilixxi l-kwota individwali tal-ħalib disponibbli lill-produttur fil-31 ta' Marzu ta' qabel il-bidu tal-perjodu taż-żmien ta' 12-il xahar minn meta bdiet tiġi applikata l-iskema tal-imposta għaż-żejjed li tibda fis-sena kalendarja kkonċernata; meta din il-kwantità ma tkunx magħrufa fid-data li fiha tiġi ppreżentata l-applikazzjoni, din għandha tiġi nnotifikata lill-awtorità kompetenti mill-aktar fis;

(b)

impenn mill-bidwi li ma jżidx il-kwota individwali tiegħu aktar mil-limitu kwantitattiv stabbilit fl-Artikolu 111(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 matul il-perjodu ta' żmien ta' 12-il xahar li jibda fid-data li fiha tiġi ppreżentata l-applikazzjoni.

Il-punt (b) ma għandux japplika jekk l-Istat Membru jkun abolixxa l-limitu kwantitattiv.

2.   L-applikazzjonijiet għall-primjum tal-baqar li jreddgħu għandhom jiġu ppreżentati fil-perjodu taż-żmien kumplessiv ta' sitt xhur matul sena kalendarja, li jrid jiġi stabbilit mill-Istat Membru.

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal perjodi taż-żmien jew dati separati li fihom jiġu ppreżentati l-applikazzjonijiet matul dak il-perjodu ta' żmien kumplessiv u l-għadd ta' applikazzjonijiet li l-bdiewa jistgħu jippreżentaw għall-primjum u għall kull sena kalendarja.

Artikolu 63

Produzzjoni medja tal-ħalib

Il-produzzjoni medja tal-ħalib għandha tiġi kkalkolata abbażi tal-produzzjoni medja stabbilita fl-Anness V. Madankollu, sabiex tiġi kkalkolata, l-Istati Membri jistgħu jużaw dokument irrikonoxxut minnhom li jiċċertifika l-produzzjoni medja tal-merħla tal-ħalib tal-bidwi.

Artikolu 64

Primjum nazzjonali miżjud

1.   Primjum nazzjonali miżjud għall-baqar li jreddgħu kif previst fl-Artikolu 111(5) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jista' jingħata biss lil bidwi li, fir-rigward tal-istess sena kalendarja, jirċievi l-primjum għall-baqar li jreddgħu.

Il-primjum nazzjonali miżjud għall-baqar li jreddgħu għandu jingħata biss fil-limitu tal-għadd tal-annimali li jikkwalifikaw għall-primjum tal-baqar li jreddgħu, jekk xieraq wara l-applikazzjoni tat-tnaqqis proporzjonali stabbilit fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 115(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

2.   L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu kundizzjonijiet addizzjonali għall-għoti tal-primjum nazzjonali miżjud għall-baqar li jreddgħu. Għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bihom fi żmien biżżejjed qabel ma dawn il-kundizzjonijiet jiddaħħlu fis-seħħ.

3.   Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi mhux aktar tard mill-31 ta' Awissu ta' kull sena kalendarja liema Stati Membri jissodisfaw l-kundizzjonijiet stabbiliti fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 111(5) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Artikolu 65

Limitu individwali

L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw limitu individwali għal kull bidwi skont l-Artikolu 112(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Artikolu 66

Notifika

1.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru ta' kull sena:

(a)

bi kwalunkwe bidla fit-tnaqqis imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 113(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009;

(b)

fejn applikabbli, bi kwalunkwe emenda għall-miżuri meħuda skont l-Artikolu 113(3)(a) ta' dak ir-Regolament.

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw b’mod elettroniku lill-Kummissjoni bit-tagħrif li ġej bl-użu tal-formola li l-Kummissjoni pprovditilhom mhux aktar tard mill-31 ta' Lulju għal kull sena kalendarja:

(a)

bl-għadd ta' drittijiet għal primjum irritornati mingħajr pagament kumpensatorju lir-riżerva nazzjonali wara trasferimenti tad-drittijiet mingħajr trasferimenti ta' impriżi matul is-sena kalendarja preċedenti;

(b)

bl-għadd ta' drittijiet għal primjum mhux użati kif imsemmija fl-Artikolu 69(2) trasferiti lir-riżerva nazzjonali matul is-sena kalendarja preċedenti;

(c)

l-għadd tad-drittijiet mogħtija skont l-Artikolu 114(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 matul is-sena kalendarja preċedenti.

Artikolu 67

Drittijiet miksuba mingħajr ħlas

Għajr f'każijiet eċċezzjonali ġġustifikati kif xieraq, meta bidwi jkun kiseb drittijiet għal primjum mingħajr ħlas mir-riżerva nazzjonali ma għandux ikun awtorizzat li jittrasferixxi u/jew jikri temporanjament id-drittijiet tiegħu matul it-tliet snin kalendarji li jiġu wara.

Artikolu 68

Użu ta' drittijiet

1.   Bidwi fil-pussess ta' drittijiet jista' jagħmel użu minnhom billi japprofitta ruħu minn dawn id-drittijiet u/jew jikri dawn id-drittijiet lil bidwi ieħor.

2.   Meta bidwi ma jkunx għamel użu tal-inqas mill-perċentwal minimu tad-drittijiet tiegħu, iffissat skont il-paragrafu 4, matul kull sena kalendarja, il-parti mhux użata għandha tiġi trasferita lir-riżerva nazzjonali, ħlief:

(a)

fil-każ ta' bidwi fil-pussess ta' massimu ta' seba' drittijiet għall-primjum, meta dan il-bidwi ma jkunx għamel użu mill-perċentwal minimu tad-drittijiet tiegħu, iffissat skont il-paragrafu 4, matul kull waħda mis–sentejn kalendarji konsekuttivi, il-parti mhux użata matul l-aħħar sena kalendarja għandha tiġi trasferita lir-riżerva nazzjonali,

(b)

fil-każ ta' bidwi li jieħu sehem fi programm ta' estensifikazzjoni rikonoxxut mill-Kummissjoni,

(c)

fil-każ ta' bidwi li qed jipparteċipa fi skema ta' rtirar kmieni rikonoxxuta mill-Kummissjoni fejn it-trasferiment u/jew il-kera temporanja ta' drittijiet mhijiex obbligatorja, jew

(d)

f'każijiet eċċezzjonali u ġġustifikati kif xieraq.

3.   Il-kiri temporanju għandu jitwettaq biss fir-rigward ta‘ snin kalendarji sħaħ u għandu jinvolvi mill-inqas l-għadd minimu ta' annimali previst fl-Artikolu 69(1). Fl-aħħar ta' kull perjodu ta' kera temporanja, li m'għandhiex taqbeż tliet snin konsekuttivi, bidwi għandu, ħlief fil-każ ta' trasferiment ta' drittijiet, jiġbor lura għalih id-drittijiet kollha tiegħu, għall-inqas għal sentejn kalendarji konsekuttivi. Jekk il-bidwi ma jużax għall-inqas il-perċentwal minimu tad-drittijiet tiegħu, iffissat skont il-paragrafu 4, matul kull waħda mis-sentejn, l-Istat Membru għandu, ħlief f'każijet eċċezzjonali u ġġustifikati kif jixraq, jirtira u kull sena jagħti lura dik il-parti ta' drittijiet mhix użata mill-produttur lir-riżerva nazzjonali.

Madanakollu, fil-każ ta' bdiewa li qed jipparteċipaw fi skemi ta' rtirar bikri rikonoxxuti mill-Kummissjoni, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għall-perjodu kollu tal-kera temporanja abbażi ta' skemi bħal dawn li jiżdied.

Il-bdiewa li jkunu għamlu impenn li jipparteċipaw fi programm ta' estensifikazzjoni skont il-miżura msemmija fl-Artikolu 2(1)(c) tar-Regolament (KEE) Nru 2078/92 jew fi programm ta' estensifikazzjoni skont l-Artikoli 22 u 23 tar-Regolament (KE) Nru 1257/1999 jew fi programm ta' estensifikazzjoni skont l-Artikolu 39 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 ma għandhomx ikunu awtorizzati li jikru temporanjament u/jew li jittrasferixxu d-drittijiet tagħhom matul il-perjodu taż-żmien ta' din il-parteċipazzjoni. Madankollu, din id-dispożizzjoni ma għandhiex tapplika fil-każijiet meta l-programm jippermetti t-trasferiment u/jew il-kiri temporanju tad-drittijiet lil bdiewa li l-parteċipazzjoni tagħhom fil-miżuri għajr dawk imsemmija f'dan is-subparagrafu jeħtieġu l-kisba tad-drittijiet.

4.   Il-perċentwal minimu tal-użu tad-drittjiet għall-primjum għandu jkun 70 %. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jgħollu dan il-perċentwal sa 100 %.

L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bil-quddiem bil-perċentwali li bi ħsiebhom japplikaw jew bi kwalunkwe bidla f'dan.

Artikolu 69

Trasferiment ta' drittijiet u kera temporanja

1.   L-Istati Membri jistgħu jistipulaw, abbażi tal-istrutturi tal-produzzjoni tagħhom, għadd minimu ta' drittijiet għall-primjum li jista' jkun is-suġġett ta’ trasferiment parzjali li ma jinvolvix it-trasferiment ta' impriża. Dan il-minimu ma jistax jaqbeż ħames drittijiet għall-primjum.

2.   It-trasferimenti tad-drittijiet għall-primjum u kera temporanja ta' drittijiet bħal dawn għandhom ikunu effettivi biss wara li jkunu ġew innotifikati f'daqqa lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru mill-bidwi li qed jittrasferixxi u/jew jikri d-drittijiet u mill-bidwi li qed jirċievi d-drittijiet.

Notifika bħal din għandha ssir f'limitu taż-żmien stipulat mill-Istat Membru u mhux aktar tard mid-data li fiha l-bidwi li jirċievi d-drittijiet jippreżenta l-applikazzjoni tiegħu għall-primjum, għajr f'dawk il-każijiet meta t-trasferiment tad-drittijiet iseħħ permezz ta' wirt. F'dak il-każ, il-bidwi li jirċievi d-drittijiet għandu jkun f'pożizzjoni li jforni d-dokumenti legali xierqa sabiex jagħti prova li hu jew hi huma l-benefiċjarji tal-bidwi l-mejjet.

Artikolu 70

Bidla fil-limitu individwali

Fil-każ tat-trasferimenti jew tal-kiri temporanju tad-drittijiet għall-primjum, l-Istati Membri għandhom jiffissaw limitu individwali ġdid u għandhom jinnotifikaw lill-bdiewa kkonċernati bl-għadd ta' drittijiet għall-primjum li għalihom huma intitolati mhux aktar tard minn 60 jum mill-aħħar jum tal-perjodu taż-żmien li matulu l-bidwi jkun ippreżenta l-applikazzjoni tiegħu.

L-ewwel paragrafu ma għandux japplika fil-każ meta t-trasferiment iseħħ permezz ta' wirt.

Artikolu 71

Bdiewa li mhumiex sidien tal-art li fiha jaħdmu r-raba'

Bdiewa li jaħdmu biss art ta’ raba' li hija proprjetà pubblika jew kollettiva li jiddeċiedu li jieqfu jaħdmu art bħal din u li jittrasferixxu d-drittijiet kollha tagħhom lill-bidwi ieħor għandhom ikunu ttrattati bl-istess mod bħal bdiewa li jbiegħu jew jitrasferrixu l-impriżi tagħhom. Fil-każijiet l-oħra kollha bdiewa bħal dawn għandhom ikunu ttrattati bl-istess mod bħall-bdiewa li jittrasferixxu d-drittijiet għall-primjum tagħhom biss.

Artikolu 72

Trasferiment permezz tar-riżerva nazzjonali

Meta l-Istati Membri jipprovdu li t-trasferiment ta' drittijiet mingħajr it-trasferiment tal-impriża jrid isir permezz tar-riżerva nazzjonali skont l-Artikolu 113(3)(b) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet nazzjonali analogi ma' dawk stabbiliti fl-Artikoli 69 sa 71. B'żieda ma' dan, f'dan il-każ:

l-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-kiri temporanju jsir permezz tar-riżerva nazzjonali;

meta d-drittijiet għall-primjum jiġu trasferiti, jew mikrija temporanjament fil-każijiet fejn jiġi applikat l-ewwel inċiż, it-trasferimenti għar-riżerva għandhom ikunu effettivi biss wara li jkunu ġew innotifikati mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru lill-bidwi li jittrasferixxi u/jew jikri d-drittijiet, u t-trasferimenti mir-riżerva lil bidwi ieħor għandhom ikunu effettivi biss wara li jkunu ġew innotifikati lil dak il-bidwi minn dawn l-awtoritajiet.

B'żieda ma' dan, dispożizzjonijiet bħal dawn għandhom jiżguraw li jsir pagament mill-Istat Membru għal dik il-parti tad-drittijiet minbarra l-parti msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 113(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 li tikkorrispondi għal dik li kieku kienet tirriżulta minn trasferiment dirett bejn il-bdiewa, filwaqt li titqies b'mod partikolari x-xejra tal-produzzjoni fl-Istat Membru konċernat. Dan il-pagament għandu jkun daqs il-pagament li jrid jintalab mill-bdiewa li jirċievu d-drittijiet ekwivalenti mir-riżerva nazzjonali.

Artikolu 73

Drittijiet parzjali

1.   Meta l-kalkoli li jridu jsiru skont l-Artikoli 65 sa 72 jipproduċu ċifri li ma jkunux sħaħ, għandha titqies l-ewwel ċifra deċimali biss.

2.   Meta l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima tirriżulta fi drittijiet parzjali għall-primjum, jew għall-bdiewa jew għar-riżerva nazzjonali, dawn id-drittijiet parzjali għandhom jiġu magħduda flimkien.

3.   Meta bidwi jkun fil-pussess ta' dritt parzjali, dan id-dritt parzjali għandu jagħti intitolament għall-frazzjoni li tikkorrispondi mal-ammont tal-unità tal-primjum u, fejn japplika, tal-primjum nazzjonali miżjud imsemmi fl-Artikolu 64.

Artikolu 74

Skema speċjali għall-erħiet

1.   L-Istati Membri li jixtiequ jagħmlu użu mill-possibbiltà prevista fl-Artikolu 115(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni b'dan u, fl-istess ħin, jinnotifikaw lill-Kummissjoni bid-dejta rilevanti li tippermetti li jiġi stabbilit jekk humiex jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 115(1) ta' dak ir-Regolament.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom ukoll, fejn xieraq, jikkomunikaw il-limitu speċifiku li jkunu stabbilew.

Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi liema Stati Membri jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 115(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Id-deċiżjonijiet fis-seħħ fiż-żmien tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament għandhom ikomplu japplikaw.

2.   L-Istati Membri li jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 115(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni, qabel l-1 ta' Jannar tas-sena kkonċernata, bi kwalunkwe modifikazzjoni tal-limitu speċifiku nazzjonali li jkunu stabbilew.

3.   L-Istati Membri li japplikaw l-iskema speċjali għandhom jistabbilixxu kriterji sabiex jiżguraw li l-primjum ikun imħallas lil bdiewa li l-merħla tagħhom ta' erħiet (għoġġiela żgħażugħa li jkunu għadhom ma welldux) tkun maħsuba sabiex iġġedded il-popolazzjoni tal-merħliet tal-baqar. Dawn il-kriterji jistgħu jinkludu partikolarment limitu tal-età u/jew ħtiġijiet tar-razza. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru tas-sena kkonċernata bil-kriterji adottati. Kull modifika sussegwenti għandha tiġi nnotifikata lill-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru tas-sena ta' qabel is-sena kkonċernata.

4.   Meta l-applikazzjoni tat-tnaqqis proporzjonali msemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 115(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 tagħti għadd ta' bhejjem eliġibbli li jkun inqas minn ċifra sħiħa, għandhu jingħata, fir-rigward tal-parti deċimali, frazzjon li tikkorrispondi mal-ammont tal-unità tal-primjum u, fejn japplika, tal-primjum nazzjonali miżjud imsemmi fl-Artikolu 64. Għal dan il-għan għandu jitqies l-ewwel punt deċimali biss.

5.   Fl-Istati Memri li japplikaw l-iskema speċjali, il-ħtieġa stabbilita fl-Artikolu 111(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 dwar l-għadd minimu ta' annimali li għandhom jinżammu għandha tkun sodisfatta fis-sħiħ jew minn baqar li jreddgħu jekk il-bidwi jkun ippreżenta applikazzjoni għall-baqar li jreddgħu jew minn erħiet jekk il-bidwi jkun ippreżenta applikazzjoni għall-erħiet.

6.   Id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 65 sa 73 ma għandhomx japplikaw għal din l-iskema speċjali.

Artikolu 75

Żieda jew tnaqqis għall-eqreb numru sħiħ tal-għadd tal-annimali

Jekk il-kalkolu tal-għadd massimu ta' erħiet bħala persentaġġ kif stipulat fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 111(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jipproduċi riżultat li mhuwiex numru sħiħ, dak in-numru għandu jitnaqqas għall-eqreb numru sħiħ jekk huwa inqas minn 0,5 u jiżdied għall-eqreb numru sħiħ jekk huwa 0,5 jew aktar.

Taqsima 3

Dispożizzjonijiet komuni għall-primjum speċjali u l-primjum għall-baqar li jreddgħu

Artikolu 76

Applikazzjonijiet għall-primjum speċjali u l-primjum għall-baqar li jreddgħu

L-Istati Memri jistgħu, għal raġunijiet amministrattivi, jipprovdu li l-applikazzjonijiet għall-pagamenti diretti msemmija fl-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, fir-rigward tal-primjum speċjali u l-primjum tal-baqar li jreddgħu, għandhom ikunu għal għadd minimu ta' annimali, sakemm dan ma jaqbiżx l-għadd ta' tlieta.

Taqsima 4

Primjum għall-qatla

Artikolu 77

Dikjarazzjoni tal-parteċipazzjoni

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li sabiex jikkwalifikaw għall-primjum għall-qatla previst fl-Artikolu 116 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għal sena kalendarja partikolari kull bidwi għandu, qabel jew fl-istess żmien meta jagħmel l-ewwel applikazzjoni għal dik is-sena kalendarja, jippreżenta dikjarazzjoni ta' parteċipazzjoni.

Madanakollu, meta l-bidwi ma jagħmel l-ebda bidla fid-dikjarazzjoni tal-parteċipazzjoni, l-Istat Membru jista' jaċċetta li d-dikjarazzjoni preċedenti tibqa' valida.

Artikolu 78

Applikazzjonijiet

1.   L-applikazzjonijiet għall-għajnuna għandhom jinkludu t-tagħrif meħtieġ għall-pagament tal-primjum għall-qatla, partikolarment d-data tat-twelid tal-annimal fil-każ tal-annimali li twieldu qabel l-1 ta' Jannar 1998.

L-applikazzjonijiet għall-għajnuna għandhom jitressqu f'perjodu taż-żmien li jrid jiġi stabbilit mill-Istat Membru u li ma jistax jaqbeż is-sitt xhur mill-qatla tal-annimal jew, minn meta l-annimal jiġi esportat, wara d-data li fiha jħalli t-territorju tad-dwana Komunitarja. Dak il-perjodu ta' żmien għandu jiskadi mhux aktar tard mill-aħħar ta' Frar tas-sena ta' wara għajr f'każijiet eċċezzjonali li jridu jiġu deċiżi mill-Istat Membru kkonċernat fejn l-animali jkunu ġew ikkonsenjati jew esportati. Mingħajr preġudizzju għal-limitu taż-żmien, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu l-perjodi taż-żmien u d-dati għall-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-għajnuna u jistgħu jistabbilixxu l-għadd tal-applikazzjonijiet li kull produttur jista' jippreżenta għal kull sena kalendarja.

L-Istati Membri jistgħu jippermettu li l-applikazzjonijiet jiġu ppreżentati permezz ta' persuna li mhijiex il-bidwi. F'dawn il-każijiet l-applikazzjoni għandha turi l-isem u l-indirizz tal-bidwi li jista' jikkwalifika għal primjum għall-qatla.

B'żieda mal-ħtiġijiet introdotti bħala parti mis-sistema integrata, kull applikazzjoni għandu jkollha:

(a)

fil-każijiet meta l-għotja tingħata fil-ħin tal-qatla, ċertifikat mill-biċċerija jew kull dokument prodott jew awtorizzat mill-biċċerija li jkun fih mill-inqas l-istess tagħrif, li juri:

(i)

l-isem u l-indirizz tal-biċċerija (jew kodiċi ekwivalenti),

(ii)

id-data tal-qatla u n-numri tal-identità u tal-qatla tal-annimal,

(iii)

fil-każ tal-għoġġiela, il-piż tal-karkassa (għajr meta japplika l-Artikolu 79(4),

(b)

fil-każijiet meta l-annimal jiġi esportat lejn pajjiż terz:

(i)

l-isem u l-indirizz tal-esportatur (jew kodiċi ekwivalenti),

(ii)

in-numru tal-identità tal-annimal,

(iii)

id-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni li tiddikjara l-età tal-annimal għall-annimali li twieldu qabel l-1 ta' Jannar 1998 u, fil-każ tal-għoġġiela, għajr meta japplika l-Artikolu 79(4), il-piż ħaj, li ma jistax jaqbeż il-300 kilogramma,

(iv)

prova li l-annimal jkun telaq mit-territorju tad-dwana Komunitarja, murija bl-istess mod bħar-rifużjoni għall-esportazzjoni.

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li t-tagħrif imsemmi fil-punti (a) u (b) tar-raba' subparagrafu għandu jitwassal permezz ta' korp jew korpi approvati mill-Istat Membru, li jistgħu jużaw it-teknoloġija tal-informatika.

L-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli regolari u għall-għarrieda dwar l-eżattezza taċ-ċertifikati jew tad-dokumenti maħruġa u, fejn xieraq, it-tagħrif imsemmi fir-raba' subparagrafu.

2.   Permezz ta' deroga mill-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu li dan it-tagħrif dwar il-qatla tal-annimali, elenkati fid-databases kompjuterizzati msemmija fl-Artikolu 3(b) tar-Regolament (KE) Nru 1760/2000, u mogħti lill-awtorità kompetenti mill-biċċeriji għandu jitqies bħala applikazzjoni għall-primjum għall-qatla f'isem il-bdiewa, bil-kundizzjoni li dawk id-databases joffru, għas-sodisfazzjon tal-Istat Membru, assigurazzjonijiet adegwati dwar l-eżattezza tad-dejta li jkun fih għall-għanijiet tal-iskema tal-primjums għall-qatla u, meta japplika, għall-pagament mal-qatla tal-primjum speċjali.

Madanakollu, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-applikazzjonijiet għandhom jiġu ppreżentati. F'każ bħal dan jistgħu jistabbilixxu t-tip ta' tagħrif li għandu jakkumpanja l-applikazzjoni.

L-Istati Membri li jagħżlu li japplikaw dan il-paragrafu għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni b'kull bidla sussegwenti qabel ma tiġi implimentata.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dejta disponibbli għall-aġenzija tal-pagament tkun tinkludi t-tagħrif kollu meħtieġ biex tħallas il-primjum għall-qatla, partikolarment:

(a)

it-tipi u l-kwantitajiet tal-annimali kif imsemmija fl-Artikolu 116(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 maqtula matul is-sena kkonċernata;

(b)

it-tagħrif li jirrigwarda l-konformità mal-limiti tal-età u tal-piż tal-karkassa tal-annimali msemmija f'dak l-Artikolu u bil-perjodu ta' żamma msemmi fl-Artikolu 80 ta' dan ir-Regolament;

(c)

fejn applikabbli, it-tagħrif meħtieġ biex jitħallas il-primjum speċjali fil-ħin tal-qatla.

3.   Għall-annimali li kienu soġġetti għall-kummerċ intra-Komunitarju wara l-perjodu ta' żamma msemmi fl-Artikolu 80, anki jekk l-Istat Membru fejn twettqet il-qatla għażel li japplika d-deroga stipulata fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, il-biċċerija għandha toħroġ id-dokument imsemmi fil-punt (a) tar-raba' subparagrafu tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Madanakollu, meta s-sistemi tagħhom tat-trasferiment tad-dejta jkunu kompatibbli, żewġ Stati Membri jistgħu jiftiehmu li japplikaw il-paragrafu 2.

L-Istati Membri għandhom jgħinu lil xulxin sabiex jiżguraw kontrolli effettivi dwar l-awtentiċità tad-dokumenti ppreżentati u/jew l-eżattezza tad-dejta skambjata. Għal dan il-għan l-Istat Membru għandu, meta jsir il-ħlas, jibgħat b'mod regolari lill-Istat Membru fejn issir il-qatla, sommarju imqassam fi gruppi skont il-biċċerija, taċ-ċertifikati tal-qatliet (jew, minflok dan, tagħrif) riċevut mill-Istat Membru msemmi l-aħħar.

Artikolu 79

Piż u preżentazzjoni tal-karkassi

1.   Għall-għanijiet tal-Artikolu 116(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, il-karkassi tal-vitella għandhom jiġu ppreżentati wara li jitneħħewlhom il-ġilda, l-imsaren u d-demm, mingħajr ir-ras jew is-saqajn iżda bil-fwied, bil-kliewi u bix-xaħam tal-kliewi.

2.   Il-piż li jrid jitqies għandu jkun il-piż tal-karkassa wara t-tkessiħ, jew il-piż sħun tal-karkassa stabbilit malajr kemm jista' jkun wara l-qatla, imnaqqas bi 2 %.

3.   Meta jiġu ppreżentati karkassi mingħajr il-fwied, il-kliewi u/jew ix-xaħam tal-kliewi, il-piż għandu jkun miżjud bi:

(a)

3,5 kilogrammi għall-fwied;

(b)

0,5 kilogramma għall-kliewi;

(c)

3,5 kilogrammi għax-xaħam tal-kliewi.

4.   L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li meta għoġol ikunu iżgħar minn sitt xhur fil-ħin tal-qatla jew tal-esportazzjoni, il-ħtieġa tal-piż imsemmija fl-Artikolu 116(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandha titqies li tkun ġiet sodisfatta.

Meta l-piż tal-karkassa ma jistax jiġi stabbilit fil-biċċerija, il-ħtieġa tal-piż imsemmija fl-Artikolu 116(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandha titqies li tkun ġiet sodisfatta jekk il-piż ħaj ma jaqbiżx it-300 kilogramma.

Artikolu 80

Perjodu ta' żamma

1.   Il-primjum għall-qatla għandu jitħallas lill-bidwi li jkun żamm l-annimal għal perjodu minimu ta' żamma ta' xahrejn li jintemm anqas minn xahar qabel il-qatla jew li jntemm anqas minn xahrejn qabel l-esportazzjoni.

2.   Fil-każ tal-għoġġiela maqtula qabel l-età ta' tliet xhur, il-perjodu ta' żamma għandu jkun ta' xahar.

Artikolu 81

Limiti massimi nazzjonali

1.   L-ogħla limiti nazzjonali msemmija fl-Artikolu 116(1) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 huma stabbiliti fl-Anness VI għal dan ir-Regolament.

2.   Meta l-applikazzjoni għat-tnaqqis proporzjonali previst fl-Artikolu 116(4) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 tagħti numru ta' bhejjem eliġibbli li jkun inqas minn numru sħiħ, fir-rigward tal-parti deċimali għandu jingħata, frazzjoni li tikkorrispondi mal-ammont tal-unità tal-primjum għall-qatla. Għal dan il-għan għandu jitqies l-ewwel punt deċimali biss.

Taqsima 5

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 82

Ħlas ta' pagamenti bil-quddiem

1.   Skont l-Artikolu 29(4)(a) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, abbażi tar-riżultati tal-kontrolli amministrattivi u tal-kontrolli fuq il-post, l-awtorità kompetenti għandha tħallas lill-bidwi, għall-għadd ta' annimali meqjusa eliġibbli, pagament bil-quddiem ugwali għal 60 % tal-primjum speċjali, il-primjum għall-baqar li jreddgħu u l-primjum għall-qatla.

Fil-każ tal-primjum speċjali, l-iskema speċjali għall-erħiet msemmija fl-Artikolu 74 u l-primjum għall-qatla, il-perċentwal tal-pagament bil-quddiem jista' jitnaqqas mill-Istati Membri iżda ma jistax ikun inqas minn 40 %.

Il-pagament bil-quddiem ma jistax jitħallas qabel is-16 ta' Ottubru tas-sena kalendarja li fiha tkun saret applikazzjoni għall-primjum.

2.   Il-pagament definittiv tal-primjum għandu jkun daqs l-ammont tad-differenza bejn il-pagament bil-quddiem u l-ammont tal-primjum li għalih ikun intitolat il-bidwi.

Artikolu 83

Sena ta' allokazzjoni

1.   Id-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet għandha tikkostitwixxi l-okkażjoni operattiva sabiex tiġi stabbilita s-sena li għaliha l-annimali koperti bil-primjum speċjali u l-iskemi tal-primjum għall-baqar li jreddgħu jiġu allokati u l-għadd ta' unitajiet ta' annimali (LUs) li għandhom jintużaw għall-kalkolu tad-densità tal-merħliet.

Madanakollu, jekk il-primjum jingħata skont l-Artikolu 56, l-ammont tal-primjum li japplika għandu jkun dak fis-seħħ fil-31 ta' Diċembru tas-sena li fiha tkun saret il-qatla jew l-esportazzjoni fil-każijiet li ġejjin:

(a)

meta l-annimal inqatel jew ġie esportat mhux aktar tard mit-31 ta' Diċembru;

(b)

meta l-applikazzjoni għall-primjum għal dak l-annimal tiġi ppreżentata wara dik id-data.

2.   Rigward il-primjum għall-qatla, bil-għanijiet li tiġi applikata r-rata tal-għajnuna u li jiġi kkalkolat it-tnaqqis proporzjonali skont l-Artikolu 81, is-sena tal-allokazzjoni għandha tkun is-sena tal-qatla jew tal-esportazzjoni.

Artikolu 84

Penali għall-użu illegali jew għaż-żamma ta' ċerti sustanzi jew prodotti

Fil-każ li jkun hemm kontravenzjonijiet imtennija permezz tal-użu illegali jew iż-żamma ta' sustanzi jew prodotti mhux awtorizzati mir-regolamenti Komunitarji rilevanti fis-settur veterinarju, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu, fid-dawl tal-gravità tal-ksur, it-tul tal-esklużjoni mill-iskemi tal-għajnuna skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 119(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Artikolu 85

Determinar tal-kwoti individwali għall-ħalib

Sa tmien is-seba' perjodu konsekuttiv stipulat fl-Artikolu 66 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, permezz ta' deroga mid-dati stabbiliti fl-Artikolu 62(1)(a) ta' dan ir-Regolament, Stat Membru jista' jiddeciedi li fil-każ ta' bdiewa tal-ħalib li jitilqu jew jakkwistaw kwota individwali, sħiħa jew f'parti, b'effett mill-31 ta' Marzu jew l-1 ta' April rispettivament, skont l-Artikolu 65(i) u (k) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, jew skont dispożizzjonijiet nazzjonali adottati għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 73, 74 u 75 ta' dak ir-Regolament, il-kwota individwali massima ta' ħalib disponibbli biex jikkwalifika għall-primjum tal-baqar li jreddgħu u l-għadd massimu ta' baqar li jreddgħu għandhom jiġu ddeterminati fl-1 ta' April.

Artikolu 86

Determinar tal-perjodi ta' żamma

L-aħħar jum tal-perjodi taż-żmien għaż-żamma msemmija fl-Artikoli 53, 57(1), 61, u 80 għandu jkun il-jum, kemm jekk ikun jum tax-xogħol u kemm jekk le, ta' qabel il-jum li jġorr l-istess numru bħall-jum tal-bidu tal-perjodu taż-żmien.

Artikolu 87

Identifikazzjoni u reġistrazzjoni tal-annimali

Il-ħtieġa li l-annimali jiġu identifikati u rreġistrati stabbilita fl-Artikolu 117 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandha tapplika, għall-annimali li twieldu qabel l-1 ta' Jannar 1998, skont il-proċedura stabbilita fid-Direttiva tal-Kunsill 2008/71/KE (21), għajr fil-każ tal-annimali li jkunu soġġett għall-kummerċ intra-Komunitarju.

TITOLU III

REGOLI SPEĊIFIĊI LI JIRRIGWARDAW IT-TITOLU V TAR-REGOLAMENT (KE) Nru 73/2009

KAPITOLU 1

Skema ta’ Pagament Uniku skont l-Erja

Artikolu 88

Daqs miminimu ta’ erja eliġibbli għal kull impriża

Id-daqs minimu ta' erja eliġibbli għal kull impriża li li għaliha jistgħu jintalbu pagamenti f'livell ogħla minn 0,3 ettaru, kif previst fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 124(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, huwa stabbilit fl-Anness VII għal dan ir-Regolament.

Artikolu 89

Erjas agrikoli

L-erjas agrikoli skont l-iskema ta' pagament uniku skont l-erja, kif prevista fl-Artikolu 124(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, huma stabbiliti fl-Anness VIII għal dan ir-Regolament.

Artikolu 90

Produzzjoni tal-qanneb

Id-dispożizzjonijiet relatati mal-varjetajiet tal-qaneb imsemmija fl-Artikolu 39(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1120/2009 għandhom japplikaw mutatis mutandis fir-rigward l-eliġibbiltà għall-iskema ta' pagament uniku skont l-erja.

KAPITOLU 2

Pagamenti diretti nazzjonali komplementari

Artikolu 91

Koeffiċjent ta' tnaqqis

Meta f'settur partikolari l-pagamenti diretti nazzjonali komplementari jaqbżu l-livell massimu awtorizzat mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 132(7) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, ir-rata ta' pagamenti diretti nazzjonali komplementari tas-settur ikkonċernat għandha titnaqqas proporzjonalment bl-applikazzjoni ta' koeffiċjent ta' tnaqqis.

Artikolu 92

Kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà

Għall-finijiet tal-Artikolu 132(7)(b) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, il-Kummissjoni għandha b'mod partikolari tqis il-pakketti finanzjarji speċifiċi għas-(sub)settur imsemmija fl-Artikolu 132(5) ta' dak ir-Regolament u l-kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà applikabbli għall-pagament dirett korrispondenti li kienu applikabbli għall-Istati Membri għajr l-Istati Membri l-ġodda msemmija fir-raba' subparagrafu tal-Artikolu 132(2) ta' dak ir-Regolament.

Għall-finijiet tal-Artikolu 132 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u ta' dan il-Kapitolu “il-pagament dirett korrispondenti applikabbli għall-Istati Membri fl-Istati Membri għajr l-Istati l-Membri l-ġodda” tfisser kwalunkwe pagament dirett fl-Anness I tar-Regolament KE) Nru 73/2009 mogħti fis-sena ta' applikazzjoni tal-pagamenti diretti nazzjonali komplementari li l-kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà tagħhom huma simili għal dawk tal-pagament dirett nazzjonali komplementari kkonċernat.

Artikolu 93

Kontrolli

L-Istati Membri l-ġodda għandhom japplikaw miżuri xierqa ta' kontroll sabiex jiżguraw li jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet għall-għoti ta' pagamenti diretti nazzjonali komplementari, kif iddefiniti mill-awtorizzazzjoni tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 132(7) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Artikolu 94

Rapport annwali

L-Istati Membri għandhom jippreżentaw rapport li jipprovdi tagħrif dwar il-miżuri għall-implimentazzjoni tal-pagamenti diretti nazzjonali komplementari qabel it-30 ta' Ġunju tas-sena wara l-implimentazzjoni tagħhom. Ir-rapport għandu mill-inqas ikopri dan li ġej:

(a)

kwalunkwe bidla fis-sitwazzjoni li taffettwa l-pagamenti diretti nazzjonali komplementari;

(b)

għal kull pagament dirett nazzjonali komplementari, l-għadd ta' benefiċjarji, l-ammont totali ta' għajnuna nazzjonali komplementari mogħtija, l-ettari, l-għadd ta' annimali jew unitajiet oħra ta' pagament imħallas;

(c)

rapport dwar il-miżuri ta' kontroll applikati skont l-Artikolu 93.

Artikolu 95

Għajnuna mill-Istat

Pagamenti diretti nazzjonali komplementari mħallsa li ma jkunux f'konformità mal-awtorizzazzjoni mill-Kummissjoni msemmija fl-Artikolu 132(7) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandhom jiġu kkunsidrati bħala għajnuna illegali mill-Istat skont it-tifsira tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 (22).

TITOLU IV

REVOKI, DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻIZZJONALI U FINALI

Artikolu 96

Revoka

1.   Ir-Regolament (KE) Nru 1973/2004 huwa revokat b'effett mill-1 ta' Jannar 2010.

Madanakollu huwa ghandu jkompli japplika għall-applikazzjonijiet tal-għajnuna li għandhom x'jaqsmu mal-primjum għall-2009 u għas-snin preċedenti.

2.   Referenzi għar-Regolament (KE) Nru 1973/2004 għandhom jinftiehmu li jirreferu għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw bi qbil mat-tabella tal-korrelazzjoni stipulata fl-Anness IX.

Artikolu 97

Regoli tranżizzjonali

Permezz ta' deroga mill-Artikolu 32(2) u l-Artikolu 159(1) tar-Regolament (KE) Nru 1973/2004 u fir-rigward tal-għajnuna għall-għelejjel enerġeteċi skont il-Kapitolu 8 u l-iskema ta' art imserrħa skont il-Kapitolu 16 ta' dak ir-Regolament, l-ipproċessar ta' materja prima maħsuda fl-2009 għandu jseħħ sad-data stabbilita mill-Istat Membru kkonċernat li ma għandiex tkun aktar tard mill-31 ta' Lulju 2011.

Għall-uċuħ tar-raba' għajr l-uċuħ tar-raba' annwali li se jiġu maħsuda wara l-2009, il-Kapitoli 8 u 16 tar-Regolament (KE) Nru 1973/2004 għandhom jieqfu milli japplikaw fir-rigward ta' ħsad bħal dan mill-2010 u l-garanziji ddepożitati skont l-Artikoli 31(3) u 158(1) tar-Regolament (KE) Nru 1973/2004 għandhom jiġu rilaxxati sa data li għandha tiġi stabbilita mill-Istat Membru kkonċernat li ma għandiex tkun aktar tard mill-31 ta' Lulju 2010.

Artikolu 98

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba' jum mill-publikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika għall-applikazzjonijiet għall-għajnuna li għandhom x'jaqsmu mal-perjodi tal-primjum li jibdew fl-1 ta' Jannar 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ Ottubru 2009.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 30, 31.1.2009, p. 16.

(2)  ĠU L 270, 21.10.2003, p. 1.

(3)  ĠU L 345, 20.11.2004, p. 1.

(4)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(5)  ĠU 125, 11.7.1966, p. 2298/66.

(6)  ĠU 125, 11.7.1966, p. 2309/66.

(7)  ĠU L 193, 20.7.2002, p. 74.

(8)  ĠU L 281, 4.11.1999, p. 30.

(9)  ĠU L 204, 11.8.2000, p. 1.

(10)  Ara paġna 1 ta dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(11)  Ara paġna 65 ta dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(12)  ĠU L 171, 1.7.2009, p. 6.

(13)  ĠU L 339, 24.12.2003, p. 36.

(14)  ĠU L 297, 21.11.1996, p. 29.

(15)  ĠU L 297, 21.11.1996, p. 49.

(16)  ĠU L 215, 30.7.1992, p. 85.

(17)  ĠU L 160, 26.6.1999, p. 80.

(18)  ĠU L 277, 21.10.2005, p. 1.

(19)  ĠU L 214, 4.8.2006, p. 1.

(20)  ĠU L 337, 16.12.2008, p. 3.

(21)  ĠU L 213, 8.8.2008, p. 31.

(22)  ĠU L 83, 27.3.1999, p. 1.


ANNESS I

PAGAMENT SPEĊIFIKU GĦAL UĊUĦ TAR-RABA' GĦAR-ROSS

Kalkolu tal-koeffiċjent ta' tnaqqis imsemmi fl-Artikolu 8

1.   Għall-osservazzjoni ta' qbiż possibbli tal-erja bażi msemmija fl-Artikolu 76 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru għandha tqis, minn naħa waħda, l-erjas bażi jew l-erjas bażi parzjali, stipulati fl-Artikolu 75 ta' dak ir-Regolament, u min-naħa l-oħra, it-totali tal-erjas li għalihom ikunu ġew ippreżentati applikazzjonijiet għal għajnuna għal dawn l-erjas bażi u l-erjas bażi parzjali.

2.   Biex tiġi stabbilita l-erja totali li għaliha jkunu ġew ippreżentati l-applikazzjonijiet għall-għajnuna, ma għandhomx jitqiesu l-applikazzjonijiet jew il-partijiet ta' applikazzjonijiet li spezzjoni tkun uriet b'mod ċar li mhumiex ġustifikati.

3.   Jekk ikun ġie osservat qbiż tal-limitu għal ċerti erjas bażi jew erjas bażi parzjali, l-Istat Membru għandu jistabbilixxi għal dawn, il-persentaġġ tal-qbiż tal-limitu, ikkalkulat b'żewġ punti deċimali skont l-iskadenza stipulata fl-Artikolu 6 ta' dan ir-Regolament. Meta qbiż tal-limitu jista' jiġi osservat minn qabel, l-Istat Membru għandu jgħarraf lill-prodotturi mill-aktar fis.

4.   Il-koeffiċjent tat-tnaqqis tal-pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba' għar-ross għandu jiġi kkalkulat, skont l-Artikolu 76 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, skont il-formola li ġejja:

Tnaqqis tal-koeffiċjent = erja ta' referenza tal-erja bażi parzjali diviża bl-erja totali li għaliha jkunu tressqu l-applikazzjonijiet għall-għajnuna għal din l-erja bażi parzjali.

Il-pagament speċifiku mnaqqas għall-uċuħ tar-raba' għar-ross għandu jiġi kkalkulat skont il-formola li ġejja:

Għajnuna speċifika mnaqqsa għall-uċuħ tar-raba' għar-ross = għajnuna speċifika għar-ross multiplikata bil-koeffiċjent tat-tnaqqis.

Dan il-koeffiċjent tat-tnaqqis u dan il-pagament imnaqqas speċifiku għall-uċuħ tar-raba' għar-ross għandhom ikunu kkalkulati għal kull erja bażi parzjali, wara l-applikazzjoni tad-distribuzzjoni mill-ġdid prevista fl-Artikolu 76(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009. Id-distribuzzjoni mill-ġdid għandha ssir għall-gwadann tal-erjas bażi parzjali li jkunu nqabbżu l-limiti tagħhom. Għandha ssir b'mod proporzjonali għall-qbiż tal-limitu nnotati fl-erjas bażi parzjali li għalihom ikunu nqabbżu l-limiti.


ANNESS II

TEST GĦAL-LUPINI MORRI MSEMMI FL-ARTIKOLU 13

Għandu jitwettaq fuq kampjun ta' 200 qamħa meħuda minn lott ta' 1 kg minn kull lott b'massimu ta' 20 tunnellata.

It-test huwa maħsub biss biex jipprovdi prova kwalitattiva tal-preżenza tal-qmuħ morri fil-kampjun. It-tolleranza tal-omoġenità hija ta' (1) qamħa waħda għal kull 100. Uża l-metodu tal-“Grain-Cut” skont Von Sengbusch (1942), Ivanov u Smirnova (1932) u Eggebrecht (1949). Aqta' l-qmuħ niexfa jew minfuħa f'għamla ta' salib. Qiegħed in-nofsijiet tal-qmuħ f'passatur u żommhom f'taħlita ta' jodju għal għaxar sekondi, imbagħad laħlaħhom taħt l-ilma ġieri għal ħames sekondi. L-uċuħ maqtugħa tal-qmugħ morri jsiru kannella filwaqt li dawk li m'għandhomx ħafna alkalojdi jibqgħu sofor.

Sabiex titħejja t-taħlita tal-jodju, ħoll 14 g ta' jodat tal-putassju fl-anqas ilma possibbli, żid 10 g ta' jodju u ddilwa sa 1 000 cm3. Ħalli t-taħlita toqgħod għal ġimgħa qabel ma tintuża. Aħżen fi fliexken kannella. Iddilwa t-taħlita prinċipali sa tlieta jew ħames darbiet tal-volum inizjali tagħha qabel ma tintuża.


ANNESS III

ERJAS ELIĠIBBLI BIEX JIRĊIEVU L-PRIMJUM GĦALL-MOGĦOŻ

1.   Il-Bulgarija: il-pajjiż kollu.

2.   Ċipru: il-pajjiż kollu.

3.   Il-Portugall: il-pajjiż kollu, bl-eċċezzjoni tal-Azores.

4.   Is-Slovenja: il-pajjiż kollu.

5.   Is-Slovakkja: iż-żoni tal-muntanji kollha skont it-tifsira fl-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 1257/1999.


ANNESS IV

LISTA TAR-RAZEZ TAL-ANNIMALI TAL-IFRAT IMSEMMIJA FL-ARTIKOLU 59

Angler Rotvieh (Angeln) — Rød dansk mælkerace (RMD) — German Red — Lithuanian Red

Ayrshire

Armoricaine

Bretonne pie noire

Fries-Hollands (FH), Française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black u White Friesian, Red u White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biała, Czerwono-biała, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black u White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, črno-bela, German Red u White, Holstein Black u White, Red Holstein

Groninger Blaarkop

Guernsey

Jersey

Malkeborthorn

Reggiana

Valdostana Nera

Itäsuomenkarja

Länsisuomenkarja

Pohjoissuomenkarja.


ANNESS V

PRODUZZJONI MEDJA TAL-ĦALIB IMSEMMIJA FL-ARTIKOLU 63

(kilogrammi)

Il-Belġju

6 920

Ir-Repubblika Ċeka

5 682

L-Estonja

5 608

Spanja

6 500

Franza

5 550

Ċipru

6 559

Il-Latvja

4 796

Il-Litwanja

4 970

L-Ungerija

6 666

L-Awstrija

4 650

Il-Polonja

3 913

Il-Portugall

5 100

Is-Slovakkja

5 006


ANNESS VI

LIMITI NAZZJONALI GĦALL-PRIMJUM GĦALL-QATLA IMSEMMIJA FL-ARTIKOLU 81(1)

 

Annimali tal-ifrat adulti

Għoġġiela

Il-Belġju

335 935

Spanja

1 982 216

25 629

Il-Portugall

325 093

70 911


ANNESS VII

DAQS MIMINIMU TAL-ERJA ELIĠIBBLI GĦAL KULL IMPRIŻA SKONT L-ISKEMA TA' PAGAMENT UNIKU SKONT L-ERJA

Stati Membri Ġodda

Daqs miminimu ta' erja eliġibbli għal kull impriża msemmi fl-Artikolu 124(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 (ettari)

Il-Bulgarija

1

Madanakollu, impriżi b'mhux inqas minn 0,5 ettaru ta’ wċuħ tar-raba' permanenti jistgħu jitolbu pagamenti

Ċipru

0,3

Ir-Repubblika Ċeka

1

L-Estonja

1

L-Ungerija

1

Madanakollu, impriżi b'aktar minn 0,3 ettaru ġonna tas-siġar tal-frott jew dwieli jistgħu jitolbu pagamenti

Il-Latvja

1

Il-Litwanja

1

Il-Polonja

1

Ir-Rumanija

1

Is-Slovakkja

1


ANNESS VIII

ERJA AGRIKOLA SKONT L-ISKEMA TA' PAGAMENT UNIKU SKONT L-ERJA

Stati Membri Ġodda

Erja agrikola-skont l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja imsemmija fl-Artikolu 124(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 (eluf ta’ettari)

Il-Bulgarija

3 492

Ċipru

140

Ir-Repubblika Ċeka

3 469

L-Estonja

800

L-Ungerija

4 829

Il-Latvja

1 475

Il-Litwanja

2 574

Il-Polonja

14 337

Ir-Rumanija

8 716

Is-Slovakkja

1 880


ANNESS IX

Tabella ta’ korrelazzjoni

Ir-Regolament (KE) Nru 1973/2004

Artikoli ta' dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 2

Artikolu 5

Artikolu 2(2)

Artikolu 5(3)

Artikolu 2(3)

Artikolu 3

Artikolu 2(5)

Artikolu 13

Artikolu 3

Artikolu 4

Artikolu 4

Artikolu 6

Artikolu 5

Artikolu 6

Artikolu 7

Artikolu 8

Artikolu 9

Artikolu 10

Artikolu 11

Artikolu 14

Artikolu 12

Artikolu 7

Artikolu 13

Artikolu 8

Artikolu 14

Artikolu 9

Artikolu 15

Artikolu 15

Artikolu 16

Artikolu 16

Artikolu 17

Artikolu 17

Artikolu 18

Artikolu 19

Artikolu 10

Artikolu 20

Artikolu 11

Artikolu 21

Artikolu 12

Artikolu 22

Artikolu 23

Artikolu 24

Artikolu 25

Artikolu 26

Artikolu 27

Artikolu 28

Artikolu 29

Artikolu 30

Artikolu 31

Artikolu 32

Artikolu 33

Artikolu 34

Artikolu 35

Artikolu 36

Artikolu 36a

Artikolu 37

Artikolu 38

Artikolu 39

Artikolu 40

Artikolu 41

Artikolu 42

Artikolu 43

Artikolu 44

Artikolu 45

Artikolu 46

Artikolu 18

Artikolu 47

Artikolu 19

Artikolu 48

Artikolu 20

Artikolu 49

Artikolu 21

Artikolu 49a

Artikolu 22

Artikolu 50

Artikolu 23

Artikolu 51

Artikolu 52

Artikolu 53

Artikolu 54

Artikolu 55

Artikolu 56

Artikolu 57

Artikolu 58

Artikolu 59

Artikolu 60

Artikolu 61

Artikolu 62

Artikolu 63

Artikolu 64

Artikolu 65

Artikolu 66

Artikolu 67

Artikolu 68

Artikolu 69

Artikolu 70

Artikolu 35

Artikolu 71

Artikolu 36

Artikolu 72

Artikolu 37

Artikolu 73

Artikolu 38

Artikolu 74

Artikolu 39

Artikolu 75

Artikolu 40

Artikolu 76

Artikolu 41

Artikolu 77

Artikolu 42

Artikolu 78

Artikolu 43

Artikolu 79

Artikolu 44

Artikolu 80

Artikolu 45

Artikolu 81

Artikolu 46

Artikolu 82

Artikolu 47

Artikolu 83

Artikolu 48

Artikolu 84

Artikolu 49

Artikolu 85

Artikolu 86

Artikolu 87

Artikolu 50

Artikolu 88

Artikolu 51

Artikolu 89

Artikolu 52

Artikolu 90

Artikolu 53

Artikolu 91

Artikolu 54

Artikolu 92

Artikolu 55

Artikolu 93

Artikolu 56

Artikolu 94

Artikolu 57

Artikolu 95

Artikolu 58

Artikolu 96

Artikolu 97

Artikolu 98

Artikolu 99

Artikolu 59

Artikolu 100

Artikolu 60

Artikolu 101

Artikolu 61

Artikolu 102

Artikolu 62

Artikolu 103

Artikolu 63

Artikolu 104

Artikolu 64

Artikolu 105

Artikolu 65

Artikolu 106

Artikolu 66

Artikolu 107

Artikolu 67

Artikolu 108

Artikolu 68

Artikolu 109

Artikolu 69

Artikolu 110

Artikolu 70

Artikolu 111

Artikolu 71

Artikolu 112

Artikolu 72

Artikolu 113

Artikolu 73

Artikolu 114

Artikolu 74

Artikolu 115

Artikolu 75

Artikolu 116

Artikolu 76

Artikolu 117

Artikolu 118

Artikolu 118a

Artikolu 118b

Artikolu 118c

Artikolu 118d

Artikolu 119

Artikolu 120

Artikolu 77

Artikolu 121

Artikolu 78

Artikolu 122

Artikolu 79

Artikolu 123

Artikolu 80

Artikolu 124

Artikolu 81

Artikolu 125

Artikolu 126

Artikolu 82

Artikolu 127

Artikolu 83

Artikolu 128

Artikolu 129

Artikolu 84

Artikolu 130

Artikolu 85

Artikolu 130a

Artikolu 86

Artikolu 131

Artikolu 132

Artikolu 87

Artikolu 133

Artikolu 134

Artikolu 88

Artikolu 135

Artikolu 89

Artikolu 90

Artikolu 136

Artikolu 137

Artikolu 138

Artikolu 139

Artikolu 91

Artikolu 139a

Artikolu 92

Artikolu 140

Artikolu 93

Artikolu 141

Artikolu 94

Artikolu 142

Artikolu 95

Artikolu 142a

Artikolu 143

Artikolu 144

Artikolu 145

Artikolu 146

Artikolu 147

Artikolu 148

Artikolu 149

Artikolu 150

Artikolu 151

Artikolu 152

Artikolu 153

Artikolu 154

Artikolu 155

Artikolu 156

Artikolu 157

Artikolu 158

Artikolu 159

Artikolu 160

Artikolu 163

Artikolu 164

Artikolu 165

Artikolu 166

Artikolu 167

Artikolu 168

Artikolu 169

Artikolu 170

Artikolu 171

Artikolu 171a

Artikolu 24

Artikolu 171aa

Artikolu 25

Artikolu 171ab

Artikolu 26

Artikolu 171ac

Artikolu 27

Artikolu 171ad

Artikolu 28

Artikolu 171ae

Artikolu 29

Artikolu 171af

Artikolu 30

Artikolu 171ag

Artikolu 171ah

Artikolu 171ai

Artikolu 171b

Artikolu 171ba

Artikolu 171bb

Artikolu 171bc

Artikolu 171c

Artikolu 171ca

Artikolu 171cb

Artikolu 171cc

Artikolu 171cd

Artikolu 171ce

Artikolu 171cf

Artikolu 171cg

Artikolu 171ch

Artikolu 171ci

Artikolu 171cj

Artikolu 171ck

Artikolu 171cl

Artikolu 171cm

Artikolu 171cn

Artikolu 171co

Artikolu 171cp

Artikolu 171d

Artikolu 31

Artikolu 171da

Artikolu 32

Artikolu 171db

Artikolu 33

Artikolu 171dc

Artikolu 34

Artikolu 172

Artikolu 96

Artikolu 97

Artikolu 173

Artikolu 98

Anness I

Anness II

Anness II

Anness I

Anness III, IV, V, VI, VII, VIII, IX

Anness X

Anness III

Anness XI, XII, XIII, XIV

Anness XV

Anness IV

Anness XVI

Anness V

Anness XVII

Anness VI

Annex XVIII, XIX

Anness XX

Anness VII

Anness XXI

Anness VIII

Anness XXII-XXX


2.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 316/65


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1122/2009

ta’ 30 ta’ Novembru 2009

li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 fir-rigward tal-kundizzjonalità, il-modulazzjoni u s-sistema integrata ta’ amministrazzjoni u kontroll, skont l-iskemi ta’ appoġġ għall-bdiewa previsti għal dak ir-Regolament, kif ukoll għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tal-kundizzjonalità skont l-iskema ta’ appoġġ prevista għas-settur tal-inbid

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u partikolarment l-Artikoli 85x u 103za, flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 tad-19 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għal bdiewa, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1290/2005, (KE) Nru 247/2006, (KE) Nru 378/2007 u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1782/2003, u b’mod partikulari l-Artikolu 142(b), (c), (d), (e), (h), (k), (l), (m), (n), (o), (q) u (s) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 73/2009 jirrevoka u jissostitwixxi ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 tad-29 ta’ Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa u li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2019/93, (KE) Nru 1452/2001, (KE) Nru 1453/2001, (KE) 1454/2001, (KE) Nru 1868/94, (KE) Nru 1251/1999, (KE) 1254/1999, (KE) Nru 1673/2000, (KEE) Nru 2358/71 u (KE) Nru 2529/2001 u jintroduċi għadd ta’ modifiki għall-iskema ta’ pagament uniku kif ukoll ċerti skemi ta’ pagament dirett oħra. Fl-istess ħin iħassar għadd ta’ skemi ta’ pagament dirett mill-2010. Barra minn hekk, huwa jintroduċi għadd ta’ bidliet fis-sistema li skont dawn, pagamenti diretti lil bidwi li ma jikkonformax ma’ ċerti kundizzjonijiet fl-oqsma tas-saħħa pubblika, tal-annimali u tal-pjanti, tal-ambjent u l-benessri tal-annimali (“kundizzjonalità”) għandhom ikunu soġġetti għal tnaqqis jew esklużjonijiet.

(2)

L-iskemi ta’ pagament dirett ġew introdotti għall-ewwel darba bħala riżultat tar-riforma tal-politika agrikola komuni fl-1992 u ġew żviluppati aktar b’riformi sussegwenti. L-iskemi kienu soġġetti għal sistema integrata ta’ amministrazzjoni u kontroll (minn hawn ‘il quddiem imsejħa bħala “sistema integrata”). Dik is-sistema, kif stabbilita fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 796/2004 tal-24 ta’ April 2004 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ kundizzjonalità modulazzjoni u amministrazzjoni integrata u sistema ta’ kontroll kif previst fir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 u (KE) Nru 73/2009, kif ukoll għall-implimentazzjoni ta’ kundizzjonalità prevista fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 (2), tat prova li hija mezz effettiv u effiċjenti għall-implimentazzjoni ta’ skemi ta’ pagament dirett. Ir-Regolament (KE) Nru 73/2009 jibni abbażi ta’ dik is-sistema integrata.

(3)

Filwaqt li jitqiesu l-modifiki li saru għall-pagamenti diretti bir-Regolament (KE) Nru 73/2009, huwa xieraq li r-Regolament (KE) Nru 796/2004 jiġi mħassar u sostitwit, filwaqt li r-Regolament il-ġdid jiġi bbażat fuq il-prinċipji stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 796/2004. Fl-istess ħin, b’konsegwenza tal-inkorporazzjoni tas-settur tal-inbid fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007, huwa xieraq li r-referenzi għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 (3) eżistenti fir-Regolament (KE) Nru 796/2004 jiġu sostitwiti b’referenzi għar-Regolament (KE) Nru 1234/2007. Għal raġunijiet ta’ koerenza, ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 796/2004 għandhom jiġu inkorporati fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1120/2009 (4) li ħassar u ssostitwixxa r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 795/2004 tal-21 ta’ April 2004 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-iskema ta’ ħlas waħdieni li hemm provvediment dwaru fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal sistemi ta’ sostenn dirett taħt il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ sostenn għall-bdiewa (5).

(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 73/2009 iħalli għażla lill-Istati Membri fir-rigward tal-applikazzjoni ta’ wħud mill-iskemi ta’ għajnuna previsti fih. Dan ir-Regolament għandu, għalhekk, jagħmel dispożizzjoni għall-amministrazzjoni u l-kontroll li għandhom jitwettqu mill-Istati Membri fid-dawl li possibbilment jagħżlu li jidħlu f’uħud mill-iskemi ta’ għajnuna. Id-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ dan ir-Regolament għandhom, għalhekk, japplikaw biss jekk l-Istati Membri jkunu għamlu dawn l-għażliet.

(5)

Ir-Regolament (KE) Nru 73/2009 jipprevedi għal ċerti obbligi tal-Istati Membri minn naħa u tal-bdiewa individwali min-naħa l-oħra, bħala parti mill-kundizzjonijiet ta’ kundizzjonalità, fir-rigward tal-manutenzjoni ta’ mergħa permanenti. Jeħtieġ li jiġu stipulati d-dettalji għad-determinazzjoni tal-proporzjon tal-mergħa permanenti u l-art agrikola li għandu jinżamm u li jiġu previsti obbligi individwali fil-livell tal-bdiewa li għandhom jitħarsu meta jiġi stabbilit li l-proporzjon ikun qed jonqos b’detriment għall-art li taqa’ taħt mergħa permanenti.

(6)

Sabiex ikun possibbli li jitwettaq kontroll effettiv u biex tiġi evitata l-preżentazzjoni ta’ applikazzjonijiet multipli għall-għajnuna lil aġenziji tal-ħlas differenti fi Stat Membru wieħed, l-Istati Membri għandhom jipprevedu għal sistema waħda biex issir ir-reġistrazzjoni tal-identità tal-bdiewa li jippreżentaw l-applikazzjonijiet għall-għajnuna soġġetti għas-sistema integrata.

(7)

Huma meħtieġa regoli dettaljati fir-rigward tas-sistema għall-identifikazzjoni ta’ ħbula agrikoli li se jitħaddmu mill-Istati Membri skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009. Skont dik id-dispożizzjoni, għandu jsir użu minn tekniki ta’ sistema ta’ informazzjoni ġeografika kompjuterizzata (GIS). Jeħtieġ li jiġi ċċarat f’liema livell għandha topera s-sistema u l-livell ta’ dettalji ta’ informazzjoni li għandha tkun disponibbli fil-GIS.

(8)

Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni kif xieraq tal-iskema ta’ pagament uniku kif hemm previst fit-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu sistema ta’ identifikazzjoni u reġistrazzjoni li skontha għandhom ikunu jistgħu jinstabu d-drittijiet għall-pagament u li tippermetti, inter alia, għal erjas ta’ kontroverifika ddikjarati għall-finijiet tal-iskema ta’ pagament uniku mad-drittijiet għall-pagament disponibbli lil kull bidwi u bejn id-drittijiet għall-pagament differenti bħal dawn.

(9)

Il-monitoraġġ tal-osservanza tal-obbligi differenti ta’ kundizzjonalità jeħtieġ l-istabbiliment ta’ sistema ta’ kontroll u ta’ tnaqqisiet xierqa. Għal dan il-għan, l-awtoritajiet differenti fl-Istati Membri jeħtieġu li jikkomunikaw l-informazzjoni dwar l-applikazzjonijiet għall-għajnuna, il-kontroll ta’ kampjuni, ir-riżultati tal-verifiki fuq il-post eċċ. Għandha ssir dispożizzjoni għall-elementi bażiċi għal sistema bħal din.

(10)

Fl-interess tas-simplifikazzjoni, l-Istati Membri għandhom jitħallew jiddeċiedu li l-applikazzjonijiet kollha għall-għajnuna skont it-Titoli III u IV tar-Regolament (KE) 73/2009 għandhom jiġu koperti bl-applikazzjoni unika.

(11)

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex ikun possibli li s-sistema integrata titħaddem b’mod xieraq meta jkun hemm aktar minn aġenzija tal-ħlas waħda responsabbli fir-rigward tal-istess bidwi.

(12)

Sabiex ikunu jistgħu jsiru kontrolli effettivi, kull tip ta’ erja wżata u l-iskemi ta’ għajnuna konċernati għandhom jiġu dikjarati fl-istess ħin. Għalhekk, għandha ssir dispożizzjoni għall-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni unika għall-għajnuna li tinkludi kwalunkwe applikazzjoni għall-għajnuna li b’xi mod tkun relatata mal-erja. Barra minn hekk, għandha tiġi ppreżentata formola ta’ applikazzjoni unika minn bdiewa li ma japplikaw għall-ebda għajnuna soġġetta għall-applikazzjoni unika jekk ikollhom erja agrikola għad-dispożizzjoni tagħhom. Madankollu, ikun xieraq li l-Istati Membri jkunu jistgħu jeżentaw il-bdiewa minn dan l-obbligu, meta l-informazzjoni tkun diġà disponibbli għall-awtoritajiet.

(13)

L-Istati Membri għandhom jiffissaw data ta’ skadenza għall-preżentazzjoni tal-applikazzjoni unika li, sabiex tippermetti proċediment u kontrolli f’waqthom tal-applikazzjoni, ma għandhiex tkun aktar tard mill-15 ta’ Mejju. Madankollu, minħabba l-kundizzjonijiet klimatiċi partikolari fl-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Finlandja u fl-Iżvezja, dawk l-Istati Membri għandu jkollhom permess li jistabbilixxu data aktar tard li ma għandhiex tkun aktar tard mill-15 ta’ Ġunju. Barra minn hekk, għandhom jiġu kkontemplati derogi abbażi ta’ każ b’każ fuq dik l-istess bażi legali fil-każ li l-kundizzjonijiet klimatiċi f’xi sena partikolari fil-ġejjieni jkunu jeħtieġu dan.

(14)

Fl-applikazzjoni unika, il-bidwi ma għandux jiddikjara biss iż-żona li qed juża għal skopijiet agrikoli iżda wkoll id-drittijiet għall-pagament tiegħu u kwalunkwe informazzjoni meħtieġa sabiex tiġi stabbilita l-eliġibbiltà għall-għajnuna għandhom ikunu rikjesti flimkien mal-applikazzjoni unika. Madankollu huwa xieraq li l-Istati Membri għandu jkollhom permess li jidderogaw minn ċerti obbligi meta d-drittijiet għall-pagament li ser jiġu allokati fis-sena partikolari ma jkunux għadhom ġew stabbiliti definittivament.

(15)

Bil-għan li jiġu ssimplifikati l-proċeduri tal-applikazzjoni u f’konformità mal-Artikolu 19(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, għandha ssir dispożizzjoni, f’dan il-kuntest, għall-Istati Membri biex jipprovdu lill-bidwi sa fejn hu possibbli b’informazzjoni stabbilita minn qabel.

(16)

Kwalunkwe informazzjoni speċifika relatata mal-produzzjoni tal-qanneb, il-ġewż, il-patata tal-lamtu, iż-żerriegħa, il-qoton, il-frott u l-ħxejjex u mal-appoġġ speċifiku kopert mill-applikazzjoni unika għandha tiġi rikjesta flimkien mal-applikazzjoni unika, jew fejn xieraq minħabba n-natura tal-informazzjoni f’data aktar tard. Barra minn hekk, għandu jkun previst li żoni li għalihom mhijiex qed tintalab għajnuna, jiġu ddikjarati fil-formola tal-applikazzjoni unika. Skont it-tip ta’ użu, jista’ jkun importanti li wieħed ikollu informazzjoni dettaljata u għal din ir-raġuni ċerti użijiet għandhom jiġu ddikjarati separatament filwaqt li użijiet oħra jistgħu jiġu ddikjarati taħt intestatura waħda. Madankollu, f’każijiet meta l-Istati Membri jkunu diġà rċevew dik it-tip ta’ informazzjoni, għandha tiġi permessa deroga minn din ir-regola.

(17)

Sabiex ikun possibbli li jitwettaq monitoraġġ effettiv, kull Stat Membru għandu, barra minn hekk, jiddetermina d-daqs minimu ta’ ħbula agrikoli li jistgħu jkunu soġġetti għal applikazzjoni għall-għajnuna.

(18)

Sabiex ikun hemm l-akbar flessibbiltà possibbli fir-rigward tal-ippjanar minn bdiewa fir-rigward tal-użu tal-erja, huma għandhom jitħallew jemendaw l-applikazzjoni unika tagħhom sa dawk id-dati li fihom normalment iseħħ iż-żriegħ, sakemm jiġu rrispettati ir-rekwiżiti partikolari kollha li jaqgħu taħt l-iskemi għall-għajnuna differenti u sakemm l-awtorità kompetenti tkun għadha ma informatx lill-bidwi bl-iżbalji li jinstabu fl-applikazzjoni unika, u lanqas tkun nnotifikat il-verifika fuq il-post li tikxef l-iżbalji, b’relazzjoni mal-parti affettwata bl-emenda. B’segwitu tal-emenda, għandha tingħata l-possibbiltà li jiġu aġġustati d-dokumenti jew il-kuntratti korrispondenti tal-appoġġ li għandhom jiġu ppreżentati.

(19)

It-tressiq puntwali tal-applikazzjoni għal żieda fil-valur jew fl-allokazzjoni tad-drittijiet għall-pagament skont l-iskema ta’ pagament uniku hija kruċjali għal amministrazzjoni effettiva. Għalhekk l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu data ta’ skadenza għall-applikazzjoni, li ma għandhiex tkun aktar tard mill-15 ta’ Mejju. Biex jiġu ssimplifikati l-proċeduri, l-Istati Membri għandhom jingħataw permess li jiddeċiedu li l-applikazzjoni tkun tista’ tiġi ppreżentata flimkien mal-applikazzjoni unika. Għal din ir-raġuni, l-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Finlandja u l-Iżvezja, għandhom Madankollu jkollhom permess li jistabbilixxu data aktar tard li ma għandhiex tkun aktar tard mill-15 ta’ Ġunju.

(20)

Fil-każ meta Stat Membru jagħżel għall-applikazzjoni tal-iskemi varji ta’ għajnuna għall-bhejjem, għandhom isiru dispożizzjonijiet komuni li jikkonċernaw id-dettalji li għandhom jiġu inklużi fl-applikazzjonijiet għall-għajnuna għall-bhejjem.

(21)

Skont l-Artikolu 117 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, primjums li jaqgħu taħt l-iskemi għall-għajnuna għall-bhejjem tal-fart jistgħu jitħallsu biss għal annimali li huma identifikati u reġistrati kif xieraq skont ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Lulju 2000 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-bhejjem tal-fart u dwar it-tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga u tal-prodotti tal-laħam taċ-ċanga u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 820/97 (6). Il-bdiewa li jippreżentaw l-applikazzjonijiet skont l-iskemi ta’ għajnuna konċernati għandhom għalhekk jingħataw aċċess għall-informazzjoni rilevanti fi żmien xieraq.

(22)

L-għajnuna għall-produtturi tal-pitravi taz-zokkor u l-kannamiela, il-pagament separat għaz-zokkor u l-pagament separat għall-frott u l-ħxejjex, minħabba n-natura tagħhom, mhumiex relatati mal-qasam agrikolu, u din hija r-raġuni għala d-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw l-applikazzjoni unika ma japplikawx għal dawk l-iskemi ta’ pagament. Għalhekk, għandha ssir dispożizzjoni sabiex ikun hemm proċedura ta’ applikazzjoni xierqa.

(23)

Għandhom jiġu stabbiliti rekwiżiti ulterjuri għall applikazzjoni għal appoġġ speċifiku skont l-Artikolu 68 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 apparti mill-pagamenti skont l-erja jew il-pagamenti għall-bhejjem. Minħabba d-diversità possibbli tal-miżuri ta’ appoġġ speċifiku huwa ta’ importanza partikolari li l-bidwi jippreżenta l-informazzjoni kollha meħtieġa biex tiġi stabbilita l-eliġibbiltà. Għal raġunijiet prattiċi l-Istati Membri għandhom ikunu permessi li jitolbu d-dokumenti ta’ appoġġ f’data aktar tard minn dik li għandha tkun stabbilita għall-applikazzjoni.

(24)

Fil-każ tal-applikazzjoni tal-Artikolu 68(1)(e) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, il-benefiċjarji mhumiex il-bdiewa iżda l-fondi reċiproċi kienu ta’ kumpens għal bdiewa għal telf ekonomiku. Għandhom jiġu stabbiliti rekwiżiti speċjali għall-applikazzjoni għall-appoġġ lill-fondi reċiproċi li jirriflettu l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi stabbilita l-eliġibbiltà tagħhom għall-pagament.

(25)

Għandu jiġi stabbilit il-qafas ġenerali għall-introduzzjoni ta’ proċeduri simplifikati fil-kuntest tal-komunikazzjonijiet bejn il-bidwi u l-awtoritajiet tal-Istati Membri. Dak il-qafas għandu, b’mod partikolari, jipprevedi għall-possibbiltà li jsir użu minn mezzi elettroniċi. Madankollu għandu jiġi garantit li, partikolarment, id-dejta li ntbagħtet tkun għal kollox affidabbli u li proċeduri bħal dawn jiġu operati mingħajr l-ebda diskriminazzjoni bejn il-bdiewa. Barra minn hekk, sabiex tiġi ssimplifikata l-amministrazzjoni kemm għall-bdiewa kif ukoll għall-awtoritajiet nazzjonali, għandu jkun possibbli għall-awtoritajiet nazzjonali li jitolbu d-dokumenti ta’ appoġġ meħtieġa biex ssir verifika tal-eliġibbiltà ta’ ċerti pagamenti, direttament mis-sors tal-informazzjoni u mhux mingħand il-bidwi.

(26)

Meta l-applikazzjonijiet għall-għajnuna jkun fihom żbalji ovvji, għandu jkun possibbli li dawn jiġu aġġustati dejjem..

(27)

Għandhom jiġu stabbiliti regoli li jindirizzaw is-sitwazzjonijiet meta l-aħħar data tal-preżentazzjoni ta’ applikazzjonijiet, dokumenti jew emendi varji tkun festa pubblika, is-Sibt jew il-Ħadd.

(28)

Huwa indispensabbli li jiġu rispettati l-limiti ta’ żmien għall-preżentazzjoni ta’ applikazzjonijiet għall-għajnuna, għall-emendi tal-applikazzjonijiet għall-għajnuna skont iż-żona, u għal kwalunkwe dokumenti, kuntratti u dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ, sabiex ikun possibbli għall-amministrazzjonijiet nazzjonali li jipprogrammaw u, sussegwentement, iwettqu kontrolli effettivi dwar il-korrettezza tal-applikazzjonijiet għall-għajnuna. Għalhekk, għandha ssir dispożizzjoni, fir-rigward tal-limiti ta’ żmien li fihom l-applikazzjonijiet li jintbagħtu tard għandhom ikunu aċċettati. Barra minn hekk, għandu jiġi applikat tnaqqis biex iħajjar lill-bdiewa josservaw il-limiti taż-żmien.

(29)

Il-preżentazzjoni puntwali mill-bdiewa ta’ applikazzjonijiet għal drittijiet għall-pagament hija essenzjali għall-Istati Membri bil-għan li jiġu stabbiliti fil-ħin id-drittijiet ta’ pagament. Għalhekk il-preżentazzjonijiet ta’ dawk l-applikazzjonijiet li saru tard għandhom jiġu permessi biss fl-istess limitu ta’ żmien addizzjonali bħal dak tal-preżentazzjonijiet ta’ kwalunkwe applikazzjoni għall-għajnuna li saru tard. Għandha tiġi applikata wkoll rata ta’ tnaqqis dissważiva dejjem jekk id-dewmien ma jkunx riżultat ta’ każijiet ta’ force majeure jew ta’ ċirkustanzi eċċezzjonali.

(30)

Il-bdiewa għandu jkollhom id-dritt li jirtiraw l-applikazzjonijiet għall-għajnuna tagħhom jew partijiet minnhom f’kull żmien sakemm l-awtorità kompetenti ma tkunx infurmat lill-bidwi b’xi żbalji li jkun hemm fl-applikazzjoni għall-għajnuna u lanqas innotifikat il-verifika fuq il-post.

(31)

Il-konformità mad-dispożizzjonijiet dwar l-iskemi għall-għajnuna ġestiti skont is-sistema integrata għandha tiġi mmonitorjata effettivament. Għal dan il-għan, u biex ikun hemm livell armonizzat ta’ monitoraġġ fl-Istati Membri kollha, jeħtieġ li jiġu stipulati fid-dettal il-kriterji u l-proċeduri tekniċi għat-twettieq tal-kontrolli amministrattivi u l-verifiki fuq il-post fir-rigward kemm tal-kriterji ta’ eliġibbiltà stabbiliti għall-iskemi ta’ għajnuna kif ukoll l-obbligi ta’ kundizzjonalità. Huwa essenzjali għall-monitoraġġ li l-verifiki fuq il-post jkunu jistgħu jitwettqu. Għalhekk jekk bidwi ma jippermettix li dawn il-verifiki jitwettqu, l-applikazzjonijiet għandhom jiġu rrifjutati.

(32)

L-infurmar minn qabel dwar il-verifiki fuq il-post għall-eliġibbiltà jew il-kundizzjonalità għandu jiġi permess biss meta dan ma jqiegħedx il-verifiki fil-periklu, u fi kwalunkwe każ għandhom jiġu stabbiliti limiti ta’ żmien xierqa. Barra minn hekk, meta r-regoli speċifiċi tas-settur għal atti jew standards li jaqaw taħt kundizzjonalità jipprevedu verifiki fuq il-post mingħajr infurmar minn qabel, dawn ir-regoli għandhom jiġu rispettati.

(33)

Għandu jkun previst li, fejn xieraq, l-Istati Membri għandhom jimpenjaw ruħhom biex jgħaqqdu flimkien il-kontrolli varji.

(34)

Bil-għan li jinstabu b’mod effettiv l-irregolaritajiet fil-kontrolli amministrattivi, għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet partikolarment fir-rigward tal-kontenut tal-kontroverifiki. L-irregolaritajiet għandhom jiġu segwiti bi kwalunkwe proċedura xierqa.

(35)

Żball li jsir ta’ spiss meta jitwettqu l-kontroverifiki hu dikjarazzjoni żejda minuri tal-erja agrikola totali f’ħabel ta’ referenza. Għal raġunijiet ta’ simplifikazzjoni, meta ħabel ta’ referenza jkun soġġett għal applikazzjoni għall-għajnuna ta’ żewġ bdiewa jew aktar li qed japplikaw għall-għajnuna li taqa’ taħt l-istess skema ta’ għajnuna u meta l-erja kumplessiva ddikjarata taqbeż l-erja agrikola b’differenza li taqa’ fi ħdan it-tolleranza definita għall-kejl ta’ ħbula agrikoli, l-Istati Membri għandhom ikunu awtorizzati li jipprevedu għal tnaqqis proporzjonali tal-erjas konċernati. Madankollu, il-bdiewa kkonċernati għandu jkollhom id-dritt li jappellaw kontra deċiżjonijiet bħal dawn.

(36)

Meta Stat Membru jagħmel użu mill-possibbiltà prevista fl-Artikolu 68 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u l-pagamenti jingħataw għal erjas jew bhejjem ikun xieraq li tiġi applikata l-istess rata ta’ kontroll li tkun intużat għall-pagamenti oħra relatati mal-erja u mal-bhejjem. Għal miżuri ta’ appoġġ speċifiku, il-benefiċjarji għandhom jiġu kkunsidrati bħala popolazzjoni separata u jiġu ppreżentati għal rata speċifika ta’ kontroll minimu.

(37)

Għandu jiġi stabbilit l-għadd minimu ta’ bdiewa li għandhom jiġu vverifikati fuq il-post skont l-iskemi varji ta’ għajnuna. Fil-każ fejn l-Istati Membri jagħżlu l-applikazzjoni tal-iskemi varji ta’ għajnuna għall-bhejjem, għandu jiġi previst approċċ integrat abbażi tal-impriża b’relazzjoni mal-bdiewa li japplikaw għall-għajnuniet skont dawk l-iskemi.

(38)

Id-determinazzjoni ta’ irregolaritajiet sinifikanti u ta’ nuqqas ta’ konformità għandha teħtieġ żieda fil-livell ta’ verifiki fuq il-post matul is-sena kurrenti u/jew is-sena ta’ wara biex jintlaħaq livell aċċettabbli ta’ assigurazzjoni tal-korrettezza tal-applikazzjonijiet tal-għajnuna konċernati. L-estensjoni tal-kampjun, meta tkun tikkonċerna l-kundizzjonalità, għandha tkun immirata lejn l-atti jew l-istandards konċernati.

(39)

Il-verifiki fuq il-post tal-bdiewa li jippreżentaw applikazzjonijiet għall-għajnuna ma għandhomx neċessarjament jitwettqu fuq kull bhima jew ħabel agrikolu individwali. Il-verifiki fuq bażi ta’ kampjuni, f’ċerti każijiet, jistgħu jitwettqu. Madankollu, fejn dan ikun permess, il-kampjun għandu jiġi estiż għal grad li jiggarantixxi livell ta’ assigurazzjoni affidabbli u rappreżentattiv. F’ċerti każijiet il-kampjuni jistgħu jkunu estiżi għal kontroll sħiħ. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-kriterji għall-għażla tal-kampjun li għandu jiġi vverifikat.

(40)

Il-kampjun tar-rata minima tal-verifiki fuq il-post għandu jitfassal parzjalment fuq il-bażi tal-analiżi tar-riskju u parzjalment b’mod każwali. L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi l-fatturi tar-riskju peress li tinsab f’pożizzjoni aħjar biex tagħżel l-fatturi rilevanti tar-riskju. Sabiex jiġi garantit analiżi rilevanti u effiċjenti tar-riskju, l-effikaċja tal-analiżi għandha tiġi vvalutata u aġġornata fuq bażi annwali filwaqt li titqies ir-rilevanza ta’ kull fattur tar-riskju, u jitqabblu r-riżultati tal-kampjuni magħżula każwalment u dawk abbażi tar-riskju u s-sitwazzjoni speċifika fl-Istati Membri.

(41)

Sabiex il-verifika fuq il-post tkun effettiva huwa importanti li l-persunal li jwettaq il-verifiki jkun infurmat bir-raġuni għall-għażla tal-verifika fuq il-post. L-Istati Membri għandhom iżommu reġistri ta’ dik l-informazzjoni.

(42)

F’ċerti każijiet ikun rilevanti li jitwettqu l-verifiki fuq il-post qabel ma jaslu l-applikazzjonijiet kollha u għalhekk l-Istati Membri għandu jkollhom permess li jagħmlu għażla parzjali tal-kampjun tal-kontroll qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni.

(43)

Sabiex l-awtoritajiet nazzjonali kif ukoll kwalunkwe awtorità kompetenti tal-Komunità jkunu jistgħu jsegwu l-verifiki fuq il-post imwettqa, id-dettalji tal-kontrolli għandhom jiġu rreġistrati f’rapport ta’ kontroll. Il-bidwi jew rappreżentant tiegħu għandu jingħata l-opportunità li jiffirma r-rapport. Madankollu, fil-każ ta’ verifiki fuq il-post permezz ta’ remote sensing l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jipprevedu għal dan id-dritt f’każijiet biss meta l-verifika tikxef irregolaritajiet. Irrispettivament mit-tip ta’ verifika fuq il-post imwettqa, il-bidwi għandu jirċievi kopja tar-rapport jekk jinstabu irregolaritajiet.

(44)

Il-verifiki fuq il-post ta’ skemi relatati maż-żona għandhom, sabiex jiġi garantit monitoraġġ xieraq, ikopru l-ħbula agrikoli kollha dikjarati. Madankollu, bl-iskop tas-simplifikazzjoni, għandu jiġi permess li d-determinazzjoni attwali tal-ħbula tkun limitata għal kampjun ta’ 50 % tal-ħbula. Madankollu l-kampjun għandu jkun affidabbli u rappreżentattiv u miżjud f’każ ta’ anomaliji. Għandha ssir estrapolazzjoni tar-riżultati tal-kampjun għall-kumplament tal-popolazzjoni. Bl-iskop tal-verifiki fuq il-post, ikun xieraq li jiġi speċifikat li l-Istati Membri jistgħu jagħmlu użu minn ċerti għodod tekniċi.

(45)

Għandhom jiġu stabbiliti regoli dettaljati fir-rigward tad-determinazzjoni tal-erjas u l-metodi ta’ kejl li għandhom jintużaw sabiex tiġi żgurata kwalità ta’ kejl li hija ekwivalenti għal dik rikjesta minn standards tekniċi kif imfassla fuq livell Komunitarju.

(46)

Fir-rigward tad-determinazzjoni tal-erja tal-ħbula agrikoli eliġibbli għall-pagamenti skont l-erja, l-esperjenza wriet li jeħtieġ li tiġi definita l-wisa’ aċċettabbli ta’ ċerti karatteristiċi tal-għelieqi, partikolarment is-sisien tal-ħaxix, il-fosos u l-ħitan. Bil-għan ta’ ħtiġijiet speċifiċi ambjentali, għandha tiġi prevista ftit flessibbiltà fi ħdan il-limiti meqjusa meta ġie stabbilit ir-rendiment reġjonali.

(47)

Għandu jiġi stabbilit taħt liema kundizzjonijiet għandhom jiġu kkunsidrati l-ħbula agrikoli li jkollhom is-siġar bħala eliġibbli għall-iskemi relatati mal-erja. Ikun xieraq ukoll li tiġi stabbilita dispożizzjoni li tirrigwarda l-proċedura amministrattiva li għandha tiġi segwita fil-każ ta’ erjas użati ma’ ħaddieħor.

(48)

Il-kundizzjonijiet għall-użu tar-remote sensing għall-verifiki fuq il-post għandhom jiġu stipulati u għandha ssir dispożizzjoni għall-verifiki fiżiċi li għandhom jitwettqu fil-każijiet meta l-interpretazzjoni fotografika ma twassalx għal riżultati ċari. Minħabba, pereżempju, il-kundizzjonijiet klimatiċi jista’ jkun hemm każijiet fejn il-kontrolli addizzjonali li għandhom jitwettqu wara żieda fir-rata ta’ verifiki fuq il-post ma jistgħux jitwettqu aktar permezz ta’ remote sensing. F’dak il-każ huma għandhom jitwettqu b’mezzi tradizzjonali.

(49)

Skont l-iskema ta’ pagament uniku, il-bdiewa li għandhom drittijiet speċjali jistgħu jirċievu appoġġ jekk jissodisfaw ċertu rekwiżit ta’ attività. Bil-għan ta’ verifika effettiva ta’ dak ir-rekwiżit, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-proċeduri għal verifiki fuq il-post ta’ bdiewa li għandhom drittijiet speċjali.

(50)

Minħabba l-karatteristiċi partikolari tal-iskema ta’ għajnuna għaż-żerriegħa, il-qoton u z-zokkor skont it-Taqsimiet 5, 6 u 7 tal-Kapitoli 1 tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi ta’ kontroll.

(51)

L-Artikolu 39(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jipprevedi li biex ikunu eliġibbli għal pagamenti diretti, il-varjetajiet tal-qanneb għandu jkollhom kontenut ta’ tetrahydrocannabinol (THC) li ma jaqbiżx 0,2 %. Bil-għan tal-implimentazzjoni ta’ din ir-regola, għandha tiġi stabbilita s-sistema li għandha tintuża mill-Istati Membri għall-verifika tal-kontenut ta’ THC fil-qanneb.

(52)

Barra minn hekk, jeħtieġ li jkun provvdut perjodu ta’ żmien li matulu l-qanneb imkabbar għall-fibra ma jistax jinħasad wara l-fjoritura sabiex jippermetti t-twettiq effettiv tal-obbligi ta’ kontroll previsti fir-rigward ta’ dawn l-uċuħ.

(53)

Fil-każ fejn Stat Membru jagħżel għall-applikazzjoni tal-iskemi varji ta’ għajnuna għall-bhejjem, fejn l-għajnuna ssir applikazzjoni għaliha skont dawk l-iskemi ta’ għajnuna, iż-żmien u l-kontenut minimu tal-verifiki fuq il-post għandhom jiġu speċifikati. Sabiex issir verifika effettiva tal-korrettezza tad-dikjarazzjonijiet fl-applikazzjonijiet għall-għajnuna u n-notifikazzjonijiet lid-database kompjuterizzata għall-annimali bovini, huwa essenzali li l-parti l-kbira ta’ verifiki fuq il-post bħal dawn jitwettqu waqt li l-bhejjem ikunu għadhom iridu jinżammu fl-impriża agrikola skont l-obbligu taż-żamma.

(54)

Fil-każ fejn Stat Membru jagħżel għall-applikazzjoni tal-iskemi varji ta’ għajnuna għal annimali bovini, l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni xierqa tal-annimali bovini li huma l-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà skont l-Artikolu 117 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, għandu jiġi żgurat li l-għajnuna Komunitarja tingħata biss għall-annimali bovini li jkunu identifikati u rreġistrati kif xieraq. Verifiki bħal dawn għandhom jitwettqu wkoll fir-rigward ta’ annimali bovini li tkun għadha ma saritx talba għalihom iżda li jistgħu jkunu s-soġġett għal applikazzjoni għall-għajnuna peress li dawk il-bhejjem, minħabba t-tfassil ta’ bosta skemi ta’ għajnuna għall-annimali bovini, f’ħafna każijiet, tkun saret talba għall-għajnuna għalihom wara li jkunu diġà telqu mill-impriża.

(55)

Għall-ovini u l-kaprini, il-verifiki fuq il-post għandhom ikopru partikolarment it-twettiq tal-perjodu taż-żamma u l-korrettezza tal-entrati fir-reġistru.

(56)

Fil-każ fejn Stat Membru jagħżel għall-applikazzjoni għall-primjum tal-qatla, għandha ssir dispożizzjoni speċjali għall-verifiki fuq il-post biex jitwettqu fil-biċċeriji sabiex issir verifika li l-bhejjem li għalihom saret talba għall-għajnuna jkunu eliġibbli u li l-informazzjoni miżmuma fid-database kompjuterizzata tkun korretta. L-Istati Membri għandhom ikunu awtorizzati li japplikaw żewġ bażijiet differenti għall-għażla tal-biċċeriji fir-rigward ta’ verifiki bħal dawn.

(57)

Safejn huwa konċernat il-primjum tal-biċċerija mogħti wara l-esportazzjoni tal-bhejjem bovini, id-dispożizzjonijiet speċjali huma neċessarji flimkien mad-dispożizzjonijiet ta’ kontroll tal-Komunità li jirrigwardaw esportazzjoni b’mod ġenerali minnħabba d-differenzi fl-għanijiet ta’ kontroll.

(58)

Ġew stabbiliti dispożizzjonijiet ta’ kontroll speċjali abbażi tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1082/2003 tat-23 ta’ Ġunju 2003 li jniżżel regoli dettaljati għall-implementazzjoni tar-Regolament (KE) Numru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) dwar il-livell minimu ta’ kontrolli li għandhom isiru fil-qafas tas-sistema għall-identifikazzjoni u reġistrazzjoni ta’ annimali bovini. Meta jitwettqu dawk il-kontrolli skont dak ir-Regolament, ir-riżultati għandhom jiddaħħlu fir-rapport ta’ kontroll għall-finijiet tas-sistema integrata.

(59)

Barra minn hekk, jeħtieġ li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet fir-rigward tar-rapport ta’ kontroll f’każ ta’ verifiki fuq il-post fil-biċċeriji jew meta l-primjum jingħata wara l-esportazzjoni. għal finijiet ta’ koerenza, għandu jiġi previst ukoll li f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità mad-dispożizzjonijiet tat-Titolu I tar-Regolament (KE) Nru 1760/2000 jew tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 tas-17 ta’ Diċembru 2003 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-ammiali ovini u kaprini u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 u d-Direttiva 92/102/KEE u 64/432/KEE (8) kopji tar-rapporti ta’ kontroll għandhom jintbagħtu lill-awtoritajiet responsabbli għall-applikazzjoni ta’ dawk ir-Regolamenti.

(60)

F’każ meta Stat Membru jagħmel użu mill-possibbiltà li jagħti appoġġ speċifiku kif previst fl-Artikolu 68 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, id-dispożizzjonijiet ta’ kontroll stabbiliti b’dan ir-Regolament għandhom jiġu applikati sa fejn hu possibli Fejn mhuwiex possibbli li dawk id-dispożizzjonijiet jiġu applikati, l-Istati Membri għandhom jipprevedu livell ta’ kontroll ekwivalenti. Għandhom jiġu stabbiliti rekwiżiti speċifiċi għall-kontroll ta’ applikazzjonijiet għal pagament b’fondi reċiproċi u għall-investimenti.

(61)

Ir-Regolament (KE) Nru 73/2009 jintroduċi obbligi ta’ kundizzjonalità għall-bdiewa li jirċievu pagamenti skont l-iskemi kollha ta’ pagament dirett elenkati fl-Anness I għal dak ir-Regolament u jipprevedu għal sistema ta’ tnaqqis u esklużjonijiet meta obbligi bħal dawn ma jiġux issodisfati. Dik is-sistema tapplika wkoll għal pagamenti skont Artikoli 85p, 103q u 103r tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007. Id-dettalji għal dik is-sistema għandhom jiġu stabbiliti.

(62)

Għandhom jiġu stabbiliti d-dettalji li jikkonċernaw liema awtoritajiet fl-Istati Membri jwettqu l-kontrolli fuq l-obbligi ta’ kundizzjonalità.

(63)

F’ċerti każijiet jista’ jkun utli għall-Istati Membri li jitwettqu kontrolli amministrattivi fuq l-obbligi ta’ kundizzjonalità. Madankollu, għodod ta’ kontroll bħal dawn ma għandhomx ikunu obbligatorji għall-Istati Membri.

(64)

Għandha tiġi stabbilita r-rata minima ta’ kontroll fir-rigward tal-obbliġi tal-kundizzjonalità. Ir-rata ta’ kontroll għandha tiġi ffissata għal 1 % tal-bdiewa soġġetti għall-kundizzjonalità li jaqgħu taħt il-qasam ta’ kompetenza ta’ kull awtorità ta’ kontroll li għandha tintgħażel abbażi ta’ analiżi tar-riskju xieraq.

(65)

L-Istati Membri għandhom jingħataw l-għażla li jissodisafaw ir-rata minima ta’ kontroll fil-livell ta’ kull awtorità ta’ kontroll kompetenti, fil-livell ta’ aġenzija ta’ ħlas jew fil-livell ta’ att jew standard, jew grupp ta’ atti jew standards.

(66)

Meta l-leġiżlazzjoni speċifika applikabbli għall-att u għall-istandards tiffissa rati minimi ta’ kontroll, l-Istati Membri għandhom jirrispettaw dawn ir-rati. Madankollu, l-Istati Membri għandhom jitħallew japplikaw rata unika ta’ kontroll għall-verifiki fuq il-post għall-kundizzjonalità. Jekk l-Istati Membri jagħmlu din l-għażla, kwalunkwe każ ta’ nuqqas ta’ konformità li jinstabu matul il-verifiki fuq il-post skont il-leġiżlazzjoni settorjali għandhom jiġu rrappurtati u segwiti skont il-kundizzjonalità.

(67)

Bir-Regolament (KE) Nru 73/2009, ġew stabbiliti regoli li f’ċerti każijiet jesiġu segwitu mill-awtorità kompetenti li għalih l-bdiewa jkunu ħadu azzjoni ta’ rimedju. Sabiex jiġi evitat kwalunkwe dgħufija tas-sistema ta’ kontroll, b’mod partikolari f’dak li jirrigwarda it-teħid tal-kampjuni għall-kontrolli fuq il-post għall-kundizzjonalità, għandu jiġi ċċarat li każijiet ta’ segwitu bħal dawn m’għandhomx jitqiesu waqt l-istabbiliment tal-kampjun minimu ta’ kontroll.

(68)

Il-kampjun ta’ kontroll għall-kundizzjonalità għandu jittieħed jew fuq il-bażi tal-kampjuni ta’ bdiewa li jintgħażlu għal verifika fuq il-post fir-rigward tal-kriterji ta’ eliġibbiltà, jew mill-popolazzjoni kumplessiva ta’ bdiewa li jippreżentaw applikazzjonijiet għall-pagamenti diretti. Fil-każ imsemmi l-aħħar għandhom ikunu permessi ċerti għażliet sekondarji oħra.

(69)

It-teħid tal-kampjuni tal-verifiki fuq il-post għall-kundizzjonalità jista’ jitjieb billi jkun permess li, fl-analiżi tar-riskju, titqies il-parteċipazzjoni tal-bdiewa fis-sistema konsultattiva għall-farms prevista fl-Artikoli 12 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 kif ukoll il-parteċipazzjoni tal-bdiewa f’sistemi rilevanti ta’ ċertifikazzjonijiet. Madankollu, meta titqies dik il-parteċipazzjoni, għandu jintwera li l-bdiewa li qed jipparteċipaw f’dawk l-iskemi jirrapreżentaw inqas riskju milli kieku l-bdiewa ma jipparteċipawx f’dawk l-iskemi.

(70)

B’mod ġenerali l-verifiki fuq il-post għall-kundizzjonalità jkunu jeħtieġu bosta żjarat lill-istess farm. Sabiex jitnaqqas il-piż tal-verifiki kemm minn fuq il-bdiewa kif ukoll minn fuq l-amministrazzjonijiet, il-verifiki jistgħu jiġu llimitati għal żjara ta’ verifika waħda. Iż-żmien ta’ dik iż-żjara għandu jiġi kkjarifikat. Madankollu, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li titwettaq verifika rappreżentattiva u effettiva tar-rekwiżiti u l-istandards fl-istess sena kalendarja.

(71)

Sabiex jiġu ssimplifikati l-verifiki fuq il-post għall-kundizzjonalità u biex isir użu aħjar tal-kapaċitajiet ta’ kontroll eżistenti, għandu jkun previst, meta l-effettività tal-kontrolli hija tal-inqas daqs dik miksuba meta jkunu se jitwettqu l-verifiki fuq il-post, sabiex jieħdu post il-kontrolli fil-livell ta’ farm minn kontrolli jew verifiki amministrattivi fil-livell ta’ impriżi.

(72)

Barra minn hekk għandu jkun possibbli għall-Istati Membri li, meta jwettqu l-verifiki fuq il-post għall-kundizzjonalità, jagħmlu użu mill-indikaturi ta’ objettivi/miri speċifiċi għal ċerti rekwiżiti jew standards. Madankollu dawk l-indikaturi għandhom ikunu marbutin direttament mar-rekwiżiti jew mal-istandards li jirrapreżentaw u għandhom ikopru l-elementi kollha li għandhom jiġu vverifikati.

(73)

Għandhom jiġu stabbiliti regoli għall-istabbiliment ta’ rapporti ta’ kontroll għall-kundizzjonalità dettaljati u speċifiċi. Il-kontrolluri speċjalizzati fil-qasam għandhom jindikaw kull sejba kif ukoll il-grad ta’ serjetà ta’ sejbiet bħal dawn sabiex ikun possibbli għall-aġenzija tal-ħlas li tistabbilixxi t-tnaqqis relatat jew, skont kif ikun il-każ, li tiddeċiedi dwar l-esklużjonijiet milli jirċievu pagamenti diretti.

(74)

Il-bdiewa għandhom ikunu informati dwar kwalunkwe nuqqas ta’ konformità possibbli li ġie ddeterminat wara verifika fuq il-post. Ikun xieraq li jiġi previst xi limitu ta’ żmien li fih il-bdiewa għandhom jirċievu din l-informazzjoni. Madankollu, jekk dan il-limitu ta’ żmien jinqabeż, ma jfissirx li l-bdiewa kkonċernati għandhom ikunu intitolati li jevitaw il-konsegwenzi li f’każijiet oħra joħorġu min-nuqqas determinat ta’ konformità.

(75)

Għandhom jiġu stabbiliti tnaqqisiet u esklużjonijiet fir-rigward tal-prinċipju ta’ proporzjonalità u l-problemi speċjali marbuta ma’ każijiet ta’ forza maġġuri kif ukoll ċirkustanzi eċċezzjonali u naturali. Fil-każ ta’ obbligi ta’ nuqqas ta’ konformità, it-tnaqqisiet u l-esklużjonijiet jistgħu jiġu applikati biss meta l-bidwi jkun aġixxa b’mod negliġenti jew b’mod intenzjonali. It-tnaqqisiet u l-esklużjonijiet għandhom jiġu ggradati skont il-gravità tal-irregolarità imwettqa u jistgħu jwasslu għall-esklużjoni totali minn waħda jew bosta skemi ta’ għajnuna għal perjodu speċifiku. Dawn għandhom, fir-rigward tal-kriterji ta’ eliġibbiltà, iqisu l-karatteristiċi partikolari tal-iskemi varji ta’ għajnuna.

(76)

Sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jwettqu l-kontrolli b’mod effettiv, partikolarment il-kontrolli dwar l-osservanza tal-obbligi ta’ kundizzjonalità, il-bdiewa skont l-Artikolu 19(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandhom jiddikjaraw l-erjas kollha disponibbli għalihom kemm jekk huma qed jitolbu għajnuna għal dawn l-erjas kif ukoll jekk mhumiex. Jeħtieġ li jkun hemm provvediment għal mekkaniżmu li jiżgura li l-bdiewa jissodisfaw dak l-obbligu.

(77)

Għal finijiet tad-determinazzjoni tal-erjas u l-kalkolu tat-tnaqqisiet jeħtieġ li jiġu ddefiniti l-erjas li jaqgħu fi ħdan l-istess grupp ta’ uċuħ tar-raba’. Erja għandha titqies bosta drabi jekk hi tiġi ddikjarata għall-għajnuna taħt aktar minn skema ta’ għajnuna waħda.

(78)

Il-pagament ta’ appoġġ li jaqa’ taħt l-iskema ta’ pagament uniku jeħtieġ għadd ugwali ta’ drittijiet għall-pagament u ta’ ettari eliġibbli. Għall-finijiet ta’ din l-iskema jkun xieraq għalhekk li jiġi previst li l-kalkolu tal-pagament f’każ ta’ diskrepanzi bejn id-drittijiet għall-pagamenti ddikjarati u l-erja ddikjarata għandu jiġi bbażat fuq l-iżgħar daqs. Sabiex jiġi evitat il-kalkolu abbażi ta’ drittijiet li mhumiex eżistenti, għandu jiġi previst li l-għadd ta’ drittijiet għall-pagament użati għall-kalkolu ma għandux jaqbeż l-għadd ta’ drittijiet għall-pagament disponibbli għall-bdiewa.

(79)

Fir-rigward tal-applikazzjonijiet għall-għajnuna skont l-erja, l-irregolaritajiet normalment jaffettwaw partijiet tal-erjas. Id-dikjarazzjonijiet żejda fir-rigward ta’ ħabel wieħed, għalhekk, jagħmlu tajjeb għad-dikjarazzjonijiet nieqsa ta’ ħbula oħra tal-istess grupp ta’ uċuħ tar-raba’. Fi ħdan ċertu limitu ta’ tolleranza għandu jiġi previst li l-applikazzjonijiet għall-għajnuna jkunu biss aġġustati għall-erja attwalment determinata u t-tnaqqis għandu jibda japplika ladarba dan il-limitu jinqabeż.

(80)

Barra minn hekk, fir-rigward tal-applikazzjonijiet għall-pagamenti relatati mal-erja, id-differenzi bejn it-total tal-erja ddikjarata fl-applikazzjoni u t-total tal-erja ddeterminata bħala eliġibbli huma ta’ spiss sinifikanti. Sabiex jiġi evitat għadd kbir ta’ aġġustamenti minuri ta’ applikazzjoni għandu jiġi previst li l-applikazzjoni għall-għajnuna ma għandhiex tiġi aġġustata mal-erja ddeterminata dejjem jekk ma jinqabiżx ċertu livell ta’ differenzi.

(81)

Dispożizzjonijiet speċjali huma meħtieġa biex iqisu l-karatteristiċi partikolari ta’ applikazzjonijiet għall-għajnuna li jaqgħu taħt l-iskemi ta’ għajnuna għall-patata tal-lamtu, iż-żerriegħa u l-qoton.

(82)

F’każ li dikjarazzjoni żejda tkun saret intenzjonalment, għandhom japplikaw ir-regoli speċjali tat-tnaqqis.

(83)

Għandhom jiġu stabbiliti r-regoli ta’ implimentazzjoni għall-bażi tal-kalkolu tal-primjums għall-bhejjem.

(84)

Il-bdiewa għandhom ikunu permessi li jissostitwixxu l-annimali bovini u ovini/kaprini taħt ċerti kundizzjonijiet u fi ħdan il-limiti permessi skont ir-regoli settorali rilevanti.

(85)

Sa fejn l-applikazzjonijiet għall-għajnuna għall-bhejjem huma kkonċernati, l-irregolaritajiet iwasslu għall-ineliġibbiltà tal-bhima kkonċernata. It-tnaqqisiet għandhom jiġu previsti sa mill-ewwel bhima li tinstab b’irregolaritajiet iżda, irrispettivament mill-livell ta’ tnaqqis, għandu jkun hemm sanzjoni anqas ħarxa meta tliet bhejjem jew anqas jinstabu b’irrgolaritajiet. Fil-każijiet l-oħra kollha, is-severità tas-sanzjoni għandha tiddependi fuq il-perċentwal tal-bhejjem li nstabu b’irregolaritajiet.

(86)

Fir-rigward ta’ annimali ovini u kaprini, għandhom jiġu stipulati għadd ta’ dispożizzjonijiet speċifiċi minħabba l-karatteristiċi partikolari tas-settur.

(87)

Meta, minħabba ċirkustanzi naturali, il-bidwi ma jkunx jista’ jissodisfa l-obbligi taż-żamma skont ir-regoli settorali, ma għandhomx jiġu applikati t-tnaqqis u l-esklużjonijiet.

(88)

Fil-każ fejn Stat Membru jagħżel l-applikazzjoni tal-primjum għall-qatla, minħabba l-importanza tal-biċċeriji għat-tħaddim xieraq ta’ xi wħud mill-iskemi għall-għajnuna għall-annimali bovini, għandha ssir dispożizzjoni wkoll għall-każijiet fejn il-biċċeriji, jew minħabba negliġenza serja jew intenzjonalment, joħorġu ċertifikati jew dikjarazzjonijiet inkorretti.

(89)

F’każ li l-appoġġ speċifiku kif previst fl-Artikolu 68 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jingħata bħala pagament relatat mal-erja jew pagament għall-bhejjem, id-dispożizzjonijiet għal tnaqqisiet u esklużjonijiet li se jiġu stabbiliti miegħu għandhom, sa fejn hu possibbbli, jiġu applikati mutandis mutandis. Għal każijiet oħra l-Istati Membri għandhom, għal kull miżura li taqa’ taħt l-appoġġ speċifiku, jipprevedu tnaqqisiet u esklużjonijiet ekwivalenti.

(90)

L-informazzjoni dwar ir-riżultati tal-verifiki tal-kundizzjonalità għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-aġenziji tal-ħlas kollha li huma responsabbli għall-ġestjoni tal-pagamenti differenti soġġetti għar-rekwiżiti tal-kundizzjonalità sabiex jiġi applikat it-tnaqqisiet xierqa, f’każ li s-sejbiet ikunu jiġġustifikaw dan.

(91)

Barra minn hekk, meta Stat Membru jagħżel il-possibbiltà li ma japplika l-ebda tnaqqis għal nuqqasijiet minuri ta’ konformità, jew li ma japplikax tnaqqisiet li jammontaw għal EUR 100 jew inqas, kif previst fl-Artikoli 23(2) jew 24(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, għandhom jiġu stabbiliti regoli għal bdiewa li jonqsu milli jieħdu l-azzjoni ta’ rimedju meħtieġa minnhom.

(92)

Fir-rigward tal-obbligi ta’ kundizzjonalità, minbarra l-iggradar tat-tnaqqisiet u l-esklużjonijiet bil-ħsieb tal-prinċipju tal-proporzjonalità, għandu jiġi previst li f’ċertu żmien ksur ripetut tal-istess obbligu ta’ konformità għandu, wara twissija minn qabel lill-bidwi, jiġi ttrattat bħala non-konformità intenzjonali.

(93)

It-tnaqqisiet u l-esklużjonijiet fir-rigward tal-kriterji ta’ eliġibbiltà għandhom, bħala regola ġenerali, ma japplikawx għal bidwi li jkun bagħat informazzjoni fattwalment korretta jew fejn ikun jista’ juri mod ieħor li ma għandux tort.

(94)

Il-bdiewa li jagħtu avviż lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti f’xi żmien ta’ applikazzjonijiet għall-għajnuna inkorretti, ma għandhomx ikunu soġġetti għal xi tnaqqisiet jew esklużjonijiet irrispettivament mir-raġuni tal-iskorrettezzi, sakemm il-bidwi ma jkunx infurmat bil-ħsieb tal-awtorità kompetenti li twettaq verifika fuq il-post u l-awtorità tkun għada ma nformatx lill-bidwi b’xi irregolarità fl-applikazzjoni.

(95)

L-istess għandu japplika b’relazzjoni ma’ dejta mhux korretta li tkun tinsab fid-database kompjuterizzata kemm fir-rigward ta’ annimali bovini li għalihom saret talba li dwarhom irregolaritajiet bħal dawk mhux biss jikkostitwixxu ksur ta’ obbligu tal-konformità iżda wkoll ksur ta’ kriterju ta’ eliġibbiltà, kif ukoll fir-rigward ta’ annimali bovini li dwarhom saret talba fejn irregolaritajiet bħal dawk ikunu rilevanti biss taħt l-obbligi ta’ konformità.

(96)

L-Artikolu 31 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jiddefinixxi każijiet ta’ forza maġġuri ċirkostanzi eċċezzjonali li għandhom jiġu rikonoxxuti mill-Istati Membri. Meta, bħala konsegwenza ta’ każijiet bħall dawn, bidwi ma jkunx jista’ jissodisfa l-obbligi tiegħu, hu ma għandux jitlef id-dritt tiegħu għall-pagament tal-għajnuna. Madankollu għandha tiġi stabbilita skadenza li fiha l-bidwi għandu jinnotifika każ bħal dan.

(97)

L-amministrazzjoni ta’ ammonti żgħar huwa kompitu ta’ piż żejjed għall-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri. Għalhekk ikun xieraq li l-Istati Memebri jiġu awtorizzati biex ma jħallsux ammonti tal-għajnuna li jkunu inqas minn ċertu minimu.

(98)

Għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi u dettaljati sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni ekwa tat-tnaqqisiet varjo li għandhom jiġu applikat fir-rigward ta’ xi applikazzjoni waħda jew diversi applikazzjonijiet mill-istess bidwi. It-tnaqqisiet u l-esklużjonijiet previsti f’dan ir-Regolament għandhom japplikaw mingħajr preġudizzju għal sanzjonijiet addizzjonali li jaqgħu taħt kwalunkwe dispożizzjoni oħra tal-liġi Komunitarja jew nazzjonali.

(99)

Għandha tiġi ddeterminata s-sekwenza għall-kalkolu ta’ tnaqqisiet varju potenzjali dwar kull skema ta’ appoġġ. Sabiex jiġi żgurat li qed jiġu rrispettati l-limiti baġitarji varji stabbiliti għall-iskemi ta’ appoġġ dirett, għandu jiġi previst b’mod parikolari li l-pagamenti jitnaqqsu b’koeffiċjent meta, fin-nuqqas ta’ dan, il-limiti jkunu qed jinqabżu.

(100)

L-Artikolu 7, 10 u 11 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jipprevedi għal tnaqqisiet u, skont kif ikun il-każ, għal aġġustamenti tal-ammont tal-pagamenti diretti li għandhom jingħataw lil bidwi fir-rigward ta’ sena kalendarja minħabba modulazzjoni u dixxiplina finanzjarja, rispettivament. Id-dispożizzjonijiet implimentattivi għandhom jipprevedu għall-bażi tal-kalkolu ta’ dawk it-tnaqqisiet u dawk l-aġġustamenti fil-proċess tal-kalkolu tal-ammont tal-pagamenti li għandu jingħata lill-bdiewa.

(101)

Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tal-prinċipju ta’ bona fede fil-Komunità, meta jinġabru l-ammonti mħallsa mhux b’mod xieraq, il-kundizzjonijiet li skonthom jista’ jiġi invokat dak il-prinċipju għandhom jiġu stabbiliti mingħajr preġudizzju għat-trattament tal-ispiża konċernata fil-kuntest tat-tneħħija tal-kontijiet skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta’ Ġunju 2005 dwar il-finanzjament tal-politika agrikola komuni (9).

(102)

Jeħtieġ li jiġu stabbiliti regoli li jkopru l-eventwalità fejn bidwi jkun irċieva, b’mod mhux xieraq, għadd ta’ drittijiet għall-pagamenti jew fejn il-valur ta’ kull dritt għall-pagament ġie ffissat f’livell mhux korrett u fejn il-każ ma jkunx kopert bl-Artikolu 137 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009. Madankollu, f’ċerti każijiet, fejn l-allokazzjonijiet mhux xierqa ta’ drittijiet ma jkunux affettwaw il-valur totali, iżda biss l-għadd tad-drittijiet tal-bidwi, l-Istati Membri għandhom jikkoreġu l-allokazzjoni jew fejn xieraq it-tip ta’ drittijiet, mingħajr ma jitnaqqas il-valur tagħhom. Dik id-dispożizzjoni għandha tapplika biss jekk l-iżball seta’ ma kienx raġonevolment misjub mill-bidwi. Barra minn hekk, f’ċerti każijiet, drittijiet allokati b’mod mhux xieraq jikkorrispondu għal ammonti żgħar ħafna u jeħtieġ piż amminstrattiv sostanzjali sabiex dawn id-drittijiet jiġu rkuprati. Fid-dawl tas-simplifikazzjoni u tal-bilanċ bejn il-piż amministrattiv u l-ammont li jrid jiġi rkuprat, għandu jiġi ffissat ammont minimu li għandu jagħti bidu għal irkupru. Barra minn hekk, għandha ssir dispożizzjoni f’każ li jkunu ġew trasferiti drittijiet għall-pagament bħal dawn u f’każ li jkunu twettqu t-trasferimenti ta’ drittijiet għall-pagamenti mingħajr ma jkun ġie rrispettat l-Artikolu 46(2) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 jew l-Artikoli 43, 62(1), 62(2) u 68(5) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

(103)

Għandhom jiġu stabbiliti regoli li jikkonċernaw il-konsegwenzi ta’ trasferimenti ta’ impriżi sħaħ li jkunu taħt ċerti obbligi skont l-iskemi ta’ pagament dirett soġġetti għas-sistema integrata.

(104)

Bħala regola ġenerali, l-Istati Membri għandhom jieħdu kwalunkwe miżura meħtieġa sabiex jiżguraw it-tħaddim xieraq tas-sistema integrata ta’ amministrazzjoni u kontroll. L-Istati Membri għandhom jassistu lil xulxin fejn meħtieġ.

(105)

Il-Kummissjoni għandha, fejn xieraq, tkun informata b’kull miżura meħuda mill-Istati Membri biex jintroduċu bidliet fl-implimentazzjoni tagħhom tas-sistema integrata. Sabiex il-Kummissjoni tkun tista’ twettaq monitoraġġ effettiv tas-sistema integrata, l-Istati Membri għandhom jibagħtulha l-istatistika ta’ kontroll ta’ kull sena. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni bi kwalunkwe miżura li qed jieħdu fir-rigward tal-manutenzjoni ta’ art li taqa’ taħt mergħa permanenti kif ukoll bi kwalunkwe tnaqqis applikat skont l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

(106)

L-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jistipula regoli li jikkonċernaw l-ammonti li jirriżultaw mill-modulazzjoni. Parti mill-ammonti għandha tiġi allokata skont prinċipju ta’ allokazzjoni li għalih għandhom jiġu stipulati regoli abbażi tal-kriterji stabbiliti f’dak l-Artikolu.

(107)

Dan ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2010. Ir-Regolament (KE) Nru 796/2004 għalhekk għandu jiġi mħassar minn dik id-data. Madankollu, huwa għandu jkompli japplka fir-rigward ta’ applikazzjonijiet għall-għajnuna li jirrelataw mas-snin tas-suq jew il-perjodi tal-primjum li jibdew qabel l-1 ta’ Jannar 2010.

(108)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli u tal-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Ħlasijiet Diretti,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

PARTI I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

TITOLU I

AMBITU U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Ambitu

Dan ir-Regolament jistipula r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-kundizzjonalità, il-modulazzjoni u sistema integrata ta’ amministrazzjoni u kontroll (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “is-sistema integrata”) stabbiliti bil-Kapitolu 4 tat-Titolu II tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, u għall-implimentazzjoni tal-kundizzjonalità previsti fl-Artikoli 85t u 103z tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007. Għandu jkun mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet speċifiċi stipulati fir-Regolamenti li jkopru l-iskemi individwali ta’ għajnuna.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw ukoll:

(1)

“ħabel agrikolu” tfisser erja kontinwa ta’ art, iddikjarata minn bidwi wieħed, li ma tkoprix aktar minn grupp wieħed tal-uċuħ tar-raba’; Madankollu, meta tkun rikjesta għal dikjarazzjoni separata tal-użu ta’ erja fi ħdan grupp tal-uċuħ tar-raba’ fil-kuntest ta’ dan ir-Regolament, dak l-użu speċifiku għandu, jekk hemm bżonn, jillimita aktar il-ħabel agrikolu; L-Istati Membri jistgħu jistipulaw kriterji addizzjonali għad-delimitazzjoni ulterjuri ta’ ħabel agrikolu;

(2)

“mergħa permanenti” tfisser mergħa permanenti kif iddefinita fl-Artikolu 2(c) tar-Regolament (KE) Nru 1120/2009 (10);

(3)

“sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-bhejjem tal-fart (annimali bovini)” tfisser is-sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali bovini stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 1760/2000;

(4)

“lametta tal-widna” tfisser il-lametta tal-widna biex tidentifika lill-bhejjem individwalment imsemmija fl-Artikolu 3(a) u l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1760/2000;

(5)

“database kompjuterizzata għall-bhejjem tal-fart” tfisser il-ħażniet tal-informazzjoni kkompjuterizzata msemmija fl-Artikoli 3(b) u l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1760/2000;

(6)

“passaport tal-bhejjem” għandha tfisser il-passaport tal-bhejjem imsemmi fl-Artikolu 3(c) u l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1760/2000;

(7)

“reġistru” tfisser ir-reġistru miżmum mid-detenturi tal-bhejjem skont l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 21/2004 jew l-Artikolu 3(d) u l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1760/2000 rispettivament;

(8)

“elementi tas-sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-bhejjem tal-fart” tfisser l-elementi msemmija fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1760/2000;

(9)

“kodiċi ta’ identifikazzjoni” tfisser il-kodiċi ta’ identifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(1) tar-Regolament (KE) Nru 1760/2000;

(10)

“irregolaritajiet” tfisser kwalunkwe nuqqas ta’ osservanza tar-regoli rilevanti għall-għoti tal-għajnuna inkwistjoni;

(11)

“applikazzjoni unika” tfisser l-applikazzjoni għall-pagamenti diretti fir-rigward tal-iskema tal-pagament uniku u ta’ skemi ta’ għajnuna oħra relatati mal-erja;

(12)

“skemi ta’ għajnuna relatati mal-erja” tfisser l-iskema ta’ pagament uniku, il-pagamenti relatati mal-erja li jaqgħu taħt l-appoġġ speċifiku u l-iskemi ta’ għajnuna kollha stabbiliti skont it-Titoli IV u V tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, minbarra dawk stabbiliti skont it-Taqsimiet 7, 10, u 11 ta’ dak it-Titolu IV, minbarra l-pagament separat għaz-zokkor stabbilit fl-Artikolu 126 ta’ dak ir-Regolament u minbarra l-pagament separat għall-frott u l-ħxejjex stabbilit fl-Artikolu 127 ta’ dak ir-Regolament;

(13)

“applikazzjonijiet għall-għajnuna għall-bhejjem” tfisser l-applikazzjonijiet għall-pagament ta’ għajnuna skont l-iskema tal-primjums għan-nagħaġ u l-mogħoż u l-iskemi tal-pagamenti għaċ-ċanga u l-vitella li huma previsti fit-Taqsimiet 10 u 11 tat-Titolu IV, rispettivament, tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u pagamenti għal kull ras ta’ bhima jew għal kull unità ta’ bhejjem li jaqgħu taħt appoġġ speċifiku;

(14)

“appoġġ speċifiku” għandha tfisser l-appoġġ imsemmi fl-Artikolu 68 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009;

(15)

“użu” għandha tfisser l-użu ta’ erja skont it-tip ta’ wiċċ tar-raba’ jew art koperta jew in-nuqqas ta’ wiċċ tar-raba’;

(16)

“skemi ta’ għajnuna għall-annimali bovini” tfisser l-iskemi ta’ għajnuna msemmija fl-Artikolu 108 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009;

(17)

“skema ta’ għajnuna għall-ovini/kaprini” tfisser l-iskema ta’ għajnuna msemmija fl-Artikolu 99 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009;

(18)

“annimali bovini li għalihom saret talba” tfisser il-bhejjem tal-ifrat soġġetti għal applikazzjonijiet għall-għajnuna għall-bhejjem skont l-iskemi ta’ għajnuna għall-bhejjem tal-fart jew skont l-appoġġ speċifiku;

(19)

“annimali bovini li għalihom għadha ma saritx talba” tfisser l-annimali bovini li għadhom mhumiex soġġetti għall-applikazzjoni għall-għajnuna għall-bhejjem iżda li huma potenzjalment eliġibbli għall-għajnuna skont l-iskemi ta’ għajnuna għall-annimali bovini;

(20)

“bhima potenzjalment eliġibbli” tfisser bhima li a priori tista’ potenzjalment tissodisfa l-kriterja ta’ eliġibbiltà biex tirċievi l-għajnuna fis-sena tat-talba kkonċernata;

(21)

“perjodu taż-żamma” tfisser il-perjodu li matulu l-bhima li għaliha tkun intalbet l-għajnuna għandha tinżamm fl-impriża, kif hemm previst fid-dispożizzjonijiet li ġejjin tar-Regolament (KE) Nru 1121/2009 (11):

(a)

l-Artikoli 53 u 57, b’relazzjoni mal-primjum speċjali għall-bhejjem tal-ifrat irġiel;

(b)

l-Artikolu 61, b’relazzjoni mal-primjum għal baqar li jreddgħu;

(ċ)

l-Artikolu 80, b’relazzjoni mal-primjum għall-qatla;

(d)

l-Artikolu 35(3), b’relazzjoni ma’ għajnuna mħallsa għall-ovini u l-kaprini;

(22)

“gwardjan tal-bhejjem” tfisser kull persuna naturali jew legali responsabbli mill-bhejjem kemm jekk fuq bażi permanenti kif ukoll jekk fuq bażi temporanja, inkluż matul it-trasport jew f’suq;

(23)

“erja determinata” għandha tfisser l-erja li għaliha jkunu ġew issodisfati l-kundizzjonijiet kollha stipulati fir-regoli għall-għoti tal-għajnuna; fil-każ tal-iskema għall-pagament unika, l-erja ddikjarata tista’ titqies bħala determinata biss jekk fil-fatt tkun qed tiġi akkumpanjata minn għadd li jikkorrispondi ta’ drittijiet ta’ pagamenti;

(24)

“bhima determinata” tfisser bhima li għaliha jkunu ġew sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha stipulati fir-regoli għall-għoti tal-għajnuna;

(25)

“perjodu ta’ primjum” tfisser il-perjodu li għalih jirreferu l-applikazzjonijiet għall-għajnuna irrispettivament miż-żmien tal-preżentazzjoni tagħhom;

(26)

“sistema ta’ informazzjoni ġeografika” (minn hawn ‘il quddiem imsejħa bħala “GIS”) tfisser it-tekniki ta’ sistema ta’ informazzjoni ġeografika kompjuterizzata msemmija fl-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009;

(27)

“ħabel ta’ referenza” tfisser erja ġeografikament delimitata li żżomm identifikazzjoni unika kif reġistrata fil-GIS fis-sistema ta’ identifikazzjoni tal-Istat Membru kif imsemmija fl-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009;

(28)

“materjal ġeografiku” tfisser mapep u dokumenti oħra użati biex jiġi kkomunikat il-kontenut tal-GIS bejn l-applikanti għall-għajnuna u l-Istati Membri;

(29)

“sistema nazzjonali ta’ referenza ta’ koordinati” tfisser sistema kif iddefinita fid-Direttiva 2007/2/KE tal-Paralment Ewropew u tal-Kunsill (12) li tippermetti l-kejl standardizzat u identifikazzjoni unika ta’ ħbula agrikoli fl-Istat Membru kkonċerat kollu;

(30)

“aġenzija tal-ħlas” tfisser l-awtoritajiet u l-korpi msemmija fl-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005;

(31)

“kundizzjonalità” tfisser il-kundizzjonijiet amministrattivi statutorji [ir-rekwiżiti ta’ ġestjoni statutorji] u l-kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba skont l-Artikoli 5 u 6 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009;

(32)

“erjas ta’ kundizzjonalità” tfisser l-erjas differenti tal-kundizzjonijiet amministrattivi statutorji [ir-rekwiżiti ta’ ġestjoni statutorji] skont it-tifsira tal-Artikolu 5(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u l-kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba skont l-Artikolu 6 ta’ dak ir-Regolament;

(33)

“att” tfisser kull waħda mid-Direttivi u r-Regolamenti individwali elenkati fl-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 73/2009;

(34)

“standards” tfisser l-istandards kif iddefiniti mill-Istati Membri skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u l-Anness III għalih kif ukoll l-obbligi fir-rigward ta’ mergħa permanenti kif stabbiliti fl-Artikolu 4 ta’ dan ir-Regolament;

(35)

“rekwiżit”, meta dan it-terminu jintuża fil-kuntest ta’ kundizzjonalità, ifisser kull rekwiżit individwali ta’ ġestjoni statutorji li jirriżulta minn xi wieħed mill-Artikoli msemmija fl-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 73/2009 fi ħdan att partikolari, li jvarja fis-sustanza minn kull rekwiżit ieħor tal-istess att;

(36)

“nuqqas ta’ konformità” tfisser kwalunkwe nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti u l-istandards;

(37)

“korpi speċjalizzati ta’ kontroll” tfisser l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti ta’ kontroll, kif imsemmija fl-Artikolu 48 ta’ dan ir-Regolament, responsabbli, skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 22(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, biex jiżguraw il-konformità mal-ħtiġijiet amministrattivi statutorji u kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba;

(38)

“minn pagament” tfisser, għal finijiet tal-obbligi ta’ kundizzjonalità previsti fl-Artikoli 85t u 103z tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, sa mill-1 Janar tas-sena ta’ wara s-sena kalendarja li fiha ngħata l-ewwel pagament.

TITOLU II

MANUTENZJONI TA’ MERGĦAT PERMANENTI

Artikolu 3

Manutenzjoni ta’ art li taqa’ taħt mergħa permanenti fil-livell ta’ Stat Membru

1.   Mingħajr preġudizzju għall-eċċezzjonijiet previsti fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-Istati Membri għandhom, skont l-ewwel paragrafu tiegħu, jiżguraw il-manutenzjoni tal-proporzjon tal-art li taqa’ taħt mergħa permanenti fir-rigward tat-total tal-erja agrikola. Dak l-obbligu għandu japplika fil-livell nazzjonali jew fil-livell reġjonali.

Madankollu, meta jiġi mantenut l-ammont ta’ art li taqa’ taħt mergħa permanenti fit-termini assoluti stabbiliti skont il-paragrafu 4(a), 5(a), 6(a), 7(a) ta’ dan l-Artikolu, l-obbligu stipulat fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandu jitqies bħala mħares.

2.   Mingħajr preġudizzju għat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-proporzjon imsemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu ma jonqosx b’detriment tal-art li taqa’ taħt mergħa permanenti b’aktar minn 10 % relattivament mal-proporzjon għas-sena ta’ referenza rilevanti msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 6(2) ta’ dak ir-Regolament (minn hawn ‘il quddiem imsemmi bħala proporzjon ta’ referenza).

3.   Il-proporzjon imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jiġi stabbilit kull sena abbażi tal-erjas ddikjarati mill-bdiewa għas-sena konċernata.

4.   Għall-Istati Membri, minbarra l-Istati Membri l-ġodda, il-proporzjon ta’ referenza għandu jiġi stabbilit kif ġej:

(a)

l-art li taqa’ taħt mergħa permanenti għandha tkun l-art li taqa’ taħt mergħa permanenti ddikjarata mill-bdiewa fl-2003, miżjuda bl-art li taqa’ taħt mergħa permanenti dikjarata fl-2005 skont l-Artikolu 14(1) tar-Regolament (KE) Nru 796/2004 u li ma kinitx ġiet iddikjarata għal xi użu ieħor minbarra bħala art erbaċei fl-2003, dejjem jekk il-bidwi ma jkunx jista’ jagħti prova li dik l-art ma kinitx taqa’ taħt mergħa permanenti fl-2003.

Erjas ddikjarati fl-2005 bħala art li taqa’ taħt mergħa permanenti u li fl-2003 kienu eliġibbli għall-ħlas taż-żona għal prodotti tar-raba’ li jinħarat [pagament skont l-erja għall-uċuħ tar-raba’ li jinħartu] skont l-Artikolu 1(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1251/1999 (13) għandhom jiġu skontati.

Art li kienet taqa’ taħt mergħa permanenti fl-2003 u li ngħatat għat-tisġir skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandha tiġi skontata.

(b)

L-erja totali agrikola għandha tkun l-erja totali agrikola dikjarata mill-bdiewa fl-2005.

5.   Għall-Istati Membri l-ġodda li fir-rigward tas-sena 2004 ma applikawx l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja msemmi fl-Artikolu 143b tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, il-proporzjon ta’ referenza għandu jiġi stabbilit kif ġej:

(a)

l-art li taqa’ taħt mergħa permanenti għandha tkun l-art li taqa’ taħt mergħa permanenti ddikjarata mill-bdiewa fl-2004, miżjuda bl-art li taqa’ taħt mergħa permanenti ddikjarata fl-2005 skont l-Artikolu 14(1) tar-Regolament (KE) Nru 796/2004 u li ma kinitx ġiet dikjarata għal xi użu ieħor minbarra bħala bur fl-2004, sakemm il-bidwi ma jkunx jista’ jagħti prova li dik l-art ma kinitx taqa’ taħt mergħa permanenti fl-2004.

L-erjas ddikjarati fl-2005 bħala art li taqa’ taħt mergħa permanenti u li fl-2004 kienu eliġibbli għall-ħlas taż-żona għal prodotti tar-raba’ li jinħarat [pagament skont l-erja għall-uċuħ tar-raba’ li jinħartu] skont l-Artikolu 1(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1251/1999 għandhom jiġu skontati.

Art li kienet taqa’ taħt mergħa permanenti fl-2004 u li ngħatat għat-tisġir skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandha tiġi skontata;

(b)

l-erja totali agrikola għandha tkun l-erja totali agrikola ddikjarata mill-bdiewa fl-2005.

6.   Għall-Istati Membri l-ġodda li fir-rigward tas-sena 2004 applikaw l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja msemmi fl-Artikolu 143b tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, il-proporzjon ta’ referenza għandu jiġi stabbilit kif ġej:

(a)

l-art li taqa’ taħt mergħa permanenti għandha tkun l-art li taqa’ taħt mergħa permanenti ddikjarata mill-bdiewa fl-2005 skont l-Artikolu 14(1) tar-Regolament (KE) Nru 796/2004.

Art li kienet taqa’ taħt mergħa permanenti fl-2005 u li ngħatat għat-tisġir skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandha tiġi skontata.

(b)

l-erja totali agrikola għandha tkun l-erja totali agrikola dikjarata mill-bdiewa fl-2005.

7.   Għall-Bulgarija u r-Rumanija, il-proporzjon ta’ referenza għandu jiġi stabbilit kif ġej:

(a)

l-art li taqa’ taħt mergħa permanenti għandha tkun l-art li taqa’ taħt mergħa permanenti ddikjarata mill-bdiewa fl-2007 skont l-Artikolu 14(1) tar-Regolament (KE) Nru 796/2004.

L-art li kienet taqa’ taħt mergħa permanenti fl-2005 u li ngħatat għat-tisġir skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandha tiġi skontata.

(b)

l-erja totali agrikola għandha tkun l-erja totali agrikola dikjarata mill-bdiewa fl-2007.

8.   F’każ meta l-elementi oġġettivi juru li l-evoluzzjoni tal-proporzjon ma jirriflettix l-iżvilupp attwali tal-art li taqa’ taħt mergħa permanenti, l-Istati Membri għandhom jadattaw il-proporzjon ta’ referenza. F’sitwazzjoni bħal din, il-Kummissjoni għandha, mingħajr dewmien, tiġi infurmata dwar l-adattament li sar u dwar il-ġustifikazzjoni għal dak l-adattament.

Artikolu 4

Manutenzjoni ta’ art li taqa’ taħt mergħa permanenti f’livell individwali

1.   Meta jiġi stabbilit li l-proporzjon imsemmi fl-Artikolu 3(1) ta’ dan ir-Regolament qiegħed jonqos, l-Istat Membru konċernat għandu, f’livell nazzjonali jew dak reġjonali, jipprovdi għall-obbligu tal-bdiewa li qed japplikaw għall għajnuna li taqa’ taħt kwalunkwe skema ta’ pagament dirett elenkata fl-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 73/2009 biex ma jikkonvertux l-art li taqa’ taħt mergħa permanenti mingħajr awtorizzazzjoni minn qabel.

Jekk l-awtorizzazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu tkun soġġetta għall-kundizzjoni li l-erja ta’ art għandha tkun stabbilita bħala mergħa permanenti, art bħal din għandha, sa mill-ewwel ġurnata tal-konverżjoni, tiġi kkunsidrata bħala mergħa permanenti permezz ta’ deroga mid-definizzjoni stipulata fl-Artikolu 2(2). Dawk l-erjas għandhom jintużaw għat-tkabbir ta’ ħaxix jew għalf ieħor fil-forma ta’ ħaxix għall-ħames snin konsekuttivi wara d-data ta’ konverżjoni.

2.   Meta jiġi stabbilit li l-obbligu msemmi fl-Artikolu 3(2) ta’ dan ir-Regolament ma jistax jiġi żgurat, l-Istat Membru konċernat għandu jipprovdi, apparti mill-miżuri li għandhom jittieħdu skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, f’livell nazzjonali jew dak reġjonali, għall-obbligu tal-bdiewa li qed japplikaw għall-għajnuna li taqa’ taħt kwalunkwe skema ta’ pagament dirett elenkata fl-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 73/2009 biex art tiġi kkonvertita mill-ġdid f’art li taqa’ taħt mergħa permanenti għal dawk il-bdiewa li għandhom disponibbli għalihom art li kienet ġiet ikkonvertita minn art li taqa’ taħt mergħa permanenti f’art għal użijiet oħra.

Fir-rigward ta’ art ikkonvertita b’dan il-mod dan l-obbligu għandu japplika mid-data li tagħti bidu għall-perjodu ta’ 24 xahar wara l-aħħar data li fiha kellhom jiġu ppreżentati l-applikazzjonijiet uniċi skont l-Artikolu 11(2) ta’ dan ir-Regolament fl-Istat Membru konċernat.

F’dak il-każ, il-bdiewa għandhom jikkonvertu lura perċentwal ta’ dik l-erja f’art li taqa’ taħt mergħa permanenti jew jistabbilixxu dak l-ammont ta’ erja bħala art li taqa’ taħt mergħa permanenti. Dak il-perċentwal għandu jiġi kkalkolat abbażi tal-ammont tal-erja kkonvertita b’dan il-mod mill-bidwi u l-ammont tal-erja li huwa meħtieġ biex jerġa jiġi stabbilit il-bilanċ.

Madankollu, meta art bħal din tkun soġġetta għal trasferiment wara li tkun ġiet konvertita f’art għal użijiet oħra, dan l-obbligu għandu japplika biss jekk it-trasferiment ikun twettaq wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament (KE) Nru 796/2004.

Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 2(2), l-erjas konvertiti mill-ġdid jew stabbiliti bħala art li taqa’ taħt mergħa permanenti għandhom, sa mill-ewwel jum tal-konverżjoni mill-ġdid jew l-istabbiliment jitqiesu bħala “mergħa permanenti”. Dawk l-erjas għandhom jintużaw għat-tkabbir ta’ ħaxix jew għalf ieħor fil-forma ta’ ħaxix għal ħames snin konsekuttivi wara d-data tal-konverżjoni tagħhom.

3.   L-obbligu għall-bdiewa stipulat fil-paragrafi 1 u 2 ma għandux japplika meta l-bdiewa jkunu ħolqu l-art li taqa’ taħt mergħa permanenti fil-qafas tal-programmi skont ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 2078/92 (14), (KE) Nru 1257/1999 (15) u (KE) Nru 1698/2005 (16).

PARTI II

SISTEMA INTEGRATA TA’ AMMINISTRAZZJONI U KONTROLL

TITOLU I

REKWIŻITI U KUNDIZZJONALITÀ TAS-SISTEMI

KAPITOLU I

Sistema ta’ identifikazzjoni u reġistrazzjoni

Artikolu 5

Identifikazzjoni tal-bdiewa

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 19(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, is-sistema unika biex tiġi reġistrata l-identità ta’ kull bidwi kif previst fl-Artikolu 15(1)(f) ta’ dak ir-Regolament għandha tiggarantixxi identifikazzjoni unika fir-rigward tal-applikazzjonijiet għall-għajnuna kollha ppreżentati mill-istess bidwi.

Artikolu 6

Identifikazzjoni tal-ħbula agrikoli

1.   Is-sistema ta’ identifikazzjoni għall-ħbula agrikoli msemmija fl-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandha topera fil-livell ta’ ħabel agrikolu bħal ħabel katastali jew blokka ta’ produzzjoni li għandha tiżgura identifikazzjoni unika ta’ kull ħabel ta’ referenza.

Għal kull ħabel ta’ referenza, għandha tiġi determinata l-erja massima eliġibbli għall-fini tal-iskema ta’ pagament uniku jew l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja. Il-GIS għandha topera fuq il-bażi ta’ sistema nazzjonali ta’ referenza ta’ koordinati. Meta jintużaw sistemi differenti ta’ koordinati, dawn għandhom ikunu kompatibbli f’kull Stat Membru;

L-Istati Membri jistgħu, Madankollu, jiżguraw li l-ħbula agrikoli jkunu identifikati b’mod affidabbli għandhom b’mod partikolari jeħtieġu li tintbagħat l-applikazzjoni unika bid-dettalji jew akkumpanjata bid-dokumenti speċifikati mill-awtorità kompetenti li jippermettu li tinstab il-pożizzjoni ta’ kull ħabel agrikolu u li dan jitkejjel.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fir-rigward ta’ mhux inqas minn 75 % tal-ħbula agrikoli li huma soġġetti għal applikazzjoni għall-għajnuna, mhux inqas minn 90 % tal-erja rispettiva tkun eliġibbli skont l-iskema ta’ pagament uniku u l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja rispettivament. Il-valutazzjoni għandha ssir fuq bażi ta’ kull sena permezz tal-metodi statistiċi adattati.

Artikolu 7

Identifikazzjoni u reġistrazzjoni ta’ drittijiet għall-pagament

1.   Is-sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tad-drittijiet għall-pagament previst fl-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandha tkun reġistru elettroniku f’livell ta’ Stat Membru u għandha, partikolarment fir-rigward tal-kontroverifiki previsti fl-Artikolu 28 ta’ dan ir-Regolament, tiżgura traċċabbiltà effettiva tad-drittijiet għall-pagamenti, partikolarmentfir-rigward l-elementi li ġejjin:

(a)

id-detentur;

(b)

il-valur;

(ċ)

id-data tal-istabbiliment;

(d)

id-data tal-aħħar attivazzjoni;

(e)

l-oriġini, partikolarment fir-rigward tal-attribuzzjoni, ir-riżerva oriġinali jew nazzjonali, ix-xiri, il-kera u l-wirt tiegħu;

(f)

it-tip ta’ dritt, partikolarment id-drittijiet speċjali previsti fl-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u d-drittijiet allokati skont l-Artikolu 68(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009;

(g)

fejn applikabbli, restrizzjonijiet reġjonali.

2.   L-Istati Membri li fihom hemm aktar minn aġenzija tal-ħlas waħda, jistgħu jiddeċiedu li jħaddmu r-reġistru elettroniku f’livell ta’ aġenzija tal-ħlas. F’dak il-każ, l-Istat Membru konċernat għandu jiżgura li r-reġistri differenti jkunu kompatibbli ma’ xulxin.

KAPITOLU II

Kundizzjonalità

Artikolu 8

Sistema ta’ kontroll fir-rigward tal-kundizzjonalità

1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu sistema li tiggarantixxi kontroll effettiv fir-rigward tal-kundizzjonalità. Dik is-sistema għandha, skont il-Kapitolu III tat-Titolu III ta’ din il-Parti, tipprevedi partikolarment għal:

(a)

meta l-awtorità kompetenti ta’ kontroll ma tkunx l-aġenzija tal-ħlas, it-trasferiment tal-informazzjoni meħtieġa li tikkonċerna l-bdiewa li qed japplikaw għall-pagamenti diretti mill-aġenzija tal-ħlas għall-korpi speċjalizzati ta’ kontroll u/jew, fejn japplika, permezz tal-awtorità li tikkoordina msemmija fl-Artikolu 20(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009;

(b)

il-metodi li għandhom jiġu applikati għall-għażla tal-kampjuni ta’ kontroll;

(ċ)

l-indikazzjonijiet fir-rigward tan-natura u l-firxa tal-verifiki li għandhom jitwettqu;

(d)

ir-rapporti ta’ kontroll li jkun fihom b’mod partikolari kull nuqqas ta’ konformità misjub u valutazzjoni tas-severità, il-firxa, il-permanenza u r-repetizzjoni tiegħu;

(e)

meta l-awtorità kompetenti ta’ kontroll ma tkunx l-aġenzija tal-ħlas, it-trasferiment tar-rapporti ta’ kontroll mill-korpi speċjalizzati ta’ kontroll kemm għall-aġenzija tal-ħlas kif ukoll għall-korp li jikkoordina msemmi fl-Artikolu 20(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jew lit-tnejn;

(f)

l-applikazzjoni tas-sistema ta’ tnaqqisiet u esklużjonijiet mill-aġenzija tal-ħlas.

2.   L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal proċedura li skontha l-bidwi jindika lill-aġenzija tal-ħlas l-elementi neċessarji biex jiġu identifikati ir-rekwiżiti u l-istandards applikabbli għalih.

Artikolu 9

Pagament tal-għajnuna b’rabta mal-verifiki tal-kundizzjonalità

Fir-rigward tal-kontrolli ta’ kundizzjonalità speċifikati fil-Kapitolu III tat-Titolu III ta’ din il-Parti, meta kontrolli bħal dawn ma jkunux jistgħu jiġu finalizzati qabel pagament, kwalunkwe pagament mhux dovut għandu jiġi rkuprat skont l-Artikolu 80.

TITOLU II

APPLIKAZZJONIJIET GĦALL-GĦAJNUNA

KAPITOLU I

Applikazzjoni unika

Artikolu 10

Dispożizzjonijiet speċifiċi marbuta mal-applikazzjoni unika

1.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-applikazzjonijiet kollha għall-għajnuna skont it-Titolu III u IV tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandhom ikunu koperti mill-applikazzjoni unika. F’dak il-każ, il-Kapitoli II u V ta’ dan it-Titolu għandhom japplikaw mutatis mutandis fir-rigward tal-rekwiżiti partikolari stabbiliti bil-għan tal-applikazzjoni għall-għajnuna li jaqgħu taħt dawk l-iskemi.

2.   Meta tkun responsabbli aktar minn aġenzija tal-ħlas waħda fir-rigward tal-istess bidwi għall-ġestjoni tal-iskemi ta’ għajnuna soġġetti għall-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni unika, l-Istat Membru konċernat għandu jieħu l-miżuri xierqa biex jiżgura li l-informazzjoni rikjesta fl-applikazzjoni unika tkun disponibbli għall-aġenziji tal-ħlas kollha involuti.

Artikolu 11

Data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni unika

1.   Bidwi li japplika għall-għajnuna skont kwalunkwe skema ta’ għajnuna relatata mal-erja jista’ jippreżenta applikazzjoni unika waħda fis-sena.

Bidwi li ma japplikax għall-għajnuna skont xi waħda mill-iskemi ta’ għajnuna relatati mal-erja iżda japplika għall-għajnuna skont xi skema ta’ għajnuna oħra elenkata fl-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 73/2009, jew li japplika għall-appoġġ skont l-Artikoli 85p, 103q u 103r tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, u jekk għandu erja agrikola għad-dispożizzjoni tiegħu, għandu jippreżenta formola ta’ applikazzjoni unika li fiha hu għandu jniżżel dawn l-erjas skont l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament.

Bidwi li huwa soġġett biss għall-obbligi tal-kundizzjonalità skont l-Artikoli 85t u 103z tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għandu jippreżenta formola għall-applikazzjoni unika f’kull sena kalendarja li fiha japplikaw dawk l-obbligi.

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jeżentaw bdiewa mill-obbligi previsti fit-tieni u t-tielet subparagrafi meta l-informazzjoni konċernata tkun tpoġġiet għad-disponibbiltà tal-awtoritajiet kompetenti fil-qafas ta’ sistemi oħra tal-amministrazzjoni u l-kontroll li jiggarantixxu kompatibbiltà mas-sistema integrata skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

2.   L-applikazzjoni unika għandha tiġi ppreżentata sa data li għandha tiġi stabbilita mill-Istati Membri u li ma għandhiex tkun aktar tard mill-15 ta’ Mejju. Madankollu, l-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Finladja u l-Iżvezja jistgħu jiffissaw data aktar tard li ma għandhiex tkun aktar tard mill-15 ta’ Ġunju.

Waqt l-istabbiliment ta’ dik id-data, l-Istati Membri għandhom iqisu l-perjodu meħtieġ biex id-dejta rilevanti kollha tkun disponibbli għall-ġestjoni amministrattiva u finanzjarja xierqa tal-għajnuna u għandhom jiżguraw li l-kontrolli effettivi jkunu jitgħu jiddaħħlu fi skeda.

Skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, jista’ jkun permess li d-dati msemmija fl-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu jiġu posposti f’ċerti erjas fejn il-kundizzjonijiet klimatiċi eċċezzjonali jagħmlu d-dati normali mhux applikabbli.

Artikolu 12

Kontenut tal-applikazzjoni unika

1.   Applikazzjoni unika għandu jkollha l-informazzjoni kollha neċessarja sabiex tiġi stabbilita l-eliġibbilità għall-għajnuna, partikolarment:

(a)

l-identità tal-bidwi;

(b)

l-iskema jew skemi ta’ għajnuna konċernati;

(ċ)

l-identifikazzjoni tad-drittijiet għall-pagament skont is-sistema ta’ identifikazzjoni u reġistrazzjoni prevista fl-Artikolu 7 għall-finijiet tal-iskema ta’ pagament uniku;

(d)

id-dettalji li jippermettu l-identifikazzjoni tal-ħbula agrikoli kollha fl-impriża, l-erja tagħhom espressa f’ettari sa żewġ punti deċimali, il-lok tagħhom u, fejn japplika, l-użu tagħhom u jekk il-ħabel agrikolu huwiex saqwi;

(e)

dikjarazzjoni mill-bidwi li huwa konxju mill-kundizzjonijiet marbuta mal-iskemi ta’ għajnuna konċernati.

2.   Għall-fini tal-identifikazzjoni tad-drittijiet għall-pagament imsemmija fil-paragrafu 1(c), il-formoli stabbiliti minn qabel fornuti lill-bidwi skont l-Artikolu 19(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandhom isemmu l-identifikazzjoni tad-drittijiet għall-pagament skont is-sistema ta’ identifikazzjoni u reġistrazzjoni prevista fl-Artikolu 7 ta’ dan ir-Regolament.

3.   Għall-fini tal-identifikazzjoni tal-ħbula agrikoli kollha fl-impriża msemmija fil-paragrafu 1(d), il-formoli stabbiliti minn qabel fornuti lill-bidwi skont l-Artikolu 19(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandhom isemmu l-erja massima eliġibbli għal kull ħabel ta’ referenza għall-finijiet tal-iskema ta’ pagament uniku jew tal-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja. Barra minn hekk, il-materjal ġeografiku fornut lill-bidwi skont l-istess dispożizzjoni għandu jindika l-konfini tal-ħbula ta’ referenza u l-identifikazzjoni unika tagħhom u l-bidwi għandu jindika l-lok ta’ kull ħabel agrikolu.

4.   Meta jippreżenta l-formola tal-applikazzjoni, il-bidwi għandu jikkoreġi l-formula stabbilita minn qabel imsemmija fil-paragrafi 2 u 3 jekk ikunu saru xi emendi, partikolarment trasferimenti ta’ drittijiet ta’ pagament skont l-Artikolu 43 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, jew jekk xi informazzjoni li tinsab fil-formoli stabbiliti minn qabel mhijiex korretta.

Jekk il-korrezzjoni tkun marbuta mal-erja tal-ħabel ta’ referenza, il-bidwi għandu jiddikjara l-erja aġġornata ta’ kull ħabel agrikolu konċernat u fejn neċessarju għandu jindika l-konfini l-ġodda tal-ħabel ta’ referenza.

5.   Għall-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku l-Istati Membri jistgħu jidderogaw mid-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu u tal-Artikolu 13 fir-rigward tad-drittijiet ta’ pagament jekk dawk ma kienux ġew stabbiliti b’mod definit sal-aħħar data stabbilita għall-preżentazzjoni tal-applikazzjoni unika.

Id-derogi previsti fl-ewwel subparagrafi għandhom japplikaw ukoll fir-rigward tal-ewwel sena meta jiġu introdotti setturi ġodda fl-iskema ta’ pagament uniku u fid-drittijiet għall-pagament ma jkunux għadhom ġew stabbiliti definittivament għall-bdiewa kkonċernati b’din l-introduzzjoni.

Artikolu 13

Rekwiżiti speċifiċi marbuta mal-applikazzjoni unika u d-dikjarazzjonijiet fir-rigward ta’ użi partikolari ta’ erja

1.   Fil-każ meta bidwi jkollu l-ħsieb li jipproduċi l-qanneb skont l-Artikolu 39 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-applikazzjoni unika għandu jkun fiha:

(a)

l-informazzjoni kollha meħtieġa għall-identifikazzjoni tal-ħbula miżrugħa bil-qanneb, li tindika l-varjetajiet ta’ żerriegħa użati;

(b)

indikazzjoni tal-kwantitajiet ta’ żerriegħa użati (kg għal kull ettaru);

(ċ)

it-tikketti uffiċjali użati fuq l-imballaġġ taż-żerriegħa skont id-Direttiva 2002/57/KE (17), u b’mod partikolari l-Artikolu 12 tagħha jew skont kull dokument ieħor rikonoxxut bħala ekwivalenti mill-Istati Membri.

B’deroga mill-punt (c) tal-ewwel subparagrafu, fejn iż-żriegħ iseħħ wara l-limitu taż-żmien għall-preżentazzjoni tal-applikazzjoni unika, it-tikketti għandhom jiġu ppreżentati mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju; Meta t-tikketti għandhom jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet nazzjonali oħra, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu li dawk it-tikketti jintbagħtu lura għand il-bidwi ladarba huma jkunu ġew ppreżentati skont dak il-punt. It-tikketti mibgħuta lura għandhom jiġu mmarkati bħala użati għal applikazzjoni.

2.   Fil-każ ta’ applikazzjoni għall-pagament skont l-erja għall-ġewż kif previst fit-Taqsima 4 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-applikazzjoni unika għandu jkollha l-għadd tas-siġar tal-ġewż skont l-ispeċi.

3.   Fil-każ ta’ applikazzjoni għall-għajnuna għall-patata tal-lamtu prevista fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-applikazzjoni unika għandu jkun fiha kopja tal-kuntratt ta’ kultivazzjoni; Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu li dik il-kopja għandha tiġi ppreżentata f’data aktar tard li ma għandhiex tkun aktar tard mit-30 ta’ Ġunju.

4.   Fil-każ ta’ applikazzjoni għall-għajnuna għaż-żerriegħa prevista fit-Taqsima 5 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-applikazzjoni unika għandu jkun fiha:

(a)

kopja tal-kuntratt tat-tkabbir jew dikjarazzjoni tat-tkabbir; Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu li dik il-kopja għandha tiġi ppreżentata f’data aktar tard li ma għandhiex tkun aktar tard mill-15 ta’ Settembru;

(b)

indikazzjoni tal-ispeċi taż-żerriegħa miżrugħa f’kull ħabel;

(ċ)

indikazzjoni tal-kwantità ta’ żerriegħa ċertifikata prodotta, espressa fi kwintali sa punt wieħed deċimali; Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu li dik l-informazzjoni tista’ tiġi ppreżentata f’data aktar tard li ma għandhiex tkun aktar tard mill-15 ta’ Ġunju tas-sena ta’ wara l-ħsad;

(d)

kopja tad-dokumenti ta’ appoġġ li turi li l-kwantitajiet ta’ żerriegħa msemmija jkunu ġew ċċertifikati uffiċjalment; Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu li dik l-informazzjoni tista’ tiġi ppreżentata f’data aktar tard li ma għandhiex tkun aktar tard mill-15 ta’ Ġunju tas-sena ta’ wara l-ħsad;

5.   Fil-każ ta’ applikazzjoni għall-pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba’ għall-qoton previst fit-Taqsima 6 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-applikazzjoni unika għandu jkun fiha:

(a)

l-isem tal-varjetà ta’ żerriegħa tal-qoton użata;

(b)

fejn xieraq, l-isem u l-indirizz tal-organizzazzjoni intersettorjali approvata li l-bidwi jkun membru tagħha.

6.   F’każ tal-applikazzjoni għall-pagamenti transitorji għall-frott u l-ħxejjex previsti fit-Taqsima 8 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jew tal-applikazzjoni għall-pagamenti transitorji għall-frott artab previsti fit-Taqsima 9 ta’ dak il-Kapitolu, l-applikazzjoni unika għandu jkun fiha kopja tal-kuntratt għall-ipproċessar jew tal-impenn ta’ provvista skont l-Artikolu 33 tar-Regolament (KE) Nru 1121/2009.

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-informazzjoni fl-ewwel subparagrafu tista’ tiġi ppreżentata separatament f’data aktar tard li ma għandhiex tkun aktar tard mill-1 ta’ Diċembru tas-sena tal-applikazzjoni.

7.   Fil-każ ta’ applikazzjoni għal kwalunkwe miżura relatata mal-erja skont l-appoġġ speċifiku, l-applikazzjoni unika għandu jkun fiha kull dokument rikjest mill-Istat Membru.

8.   L-użi tal-erja msemmija fl-Artikoli 6(2) u 38 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u dawk elenkati fl-Anness IV għal dak ir-Regolament jew l-erjas ddikjarati għall-appoġġ speċifiku previsti fl-Artikolu 68 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, meta dawk l-erjas ma għandhomx jiġu ddikjarati skont dan l-Artikolu, għandhom ikunu ddikjarati taħt intestatura separata fil-formula ta’ applikazzjoni unika.

L-użijiet ta’ erja li la jkunu għall-finijiet tal-iskemi ta’ għajnuna previsti fit-Titoli III, IV u V tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u lanqas ma jkunu elenkati fl-Anness VI għal dak ir-Regolament għandhom jiġu ddikjarati taħt intestatura waħda jew aktar ta’ “użijiet oħra”.

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-ewwel u t-tieni subparagrafi ma għandhomx japplikaw meta l-informazzjoni konċernata tkun disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti fil-qafas ta’ sistemi oħra ta’ amministrazzjoni u kontroll li jiggarantixxu kompatibbiltà mas-sistema integrata skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

9.   Kull Stat Membru għandu jiddetermina d-daqs minimu tal-ħbula agrikoli li fir-rigward tagħhom tista’ ssir applikazzjoni. Madankollu, id-daqs minimu ma jistax jaqbeż 0,3 ettaru.

Artikolu 14

Emendi lill-applikazzjoni unika

1.   Wara l-iskadenza tal-limitu ta’ żmien għall-preżentazzjoni tal-applikazzjoni unika, ħbula agrikoli individwali jew drittijiet għall-pagament individwali jistgħu jiġu miżjuda fl-applikazzjoni unika sakemm jitħarsu r-rekwiżiti skont l-iskemi tal-għajnuna konċernati.

Tibdiliet konnessi mal-użu jew l-iskema ta’ għajnuna fir-rigward ta’ oqsma ta’ ħbula agrikoli individwali jew fir-rigward ta’ drittijiet għall-pagament li jkunu diġà ġew iddikjarati fl-applikazzjoni unika jistgħu jsiru taħt l-istess kundizzjonijiet.

Fejn l-emendi msemmija fl-ewwel u t-tieni subparagrafi jkollhom impatt fuq xi dokumenti ta’ appoġġ jew jew kuntratti li għandhom jiġu ppreżentati, għandhom ikunu permessi wkoll l-emendi li għandhom x’jaqsmu ma’ dawk id-dokumenti jew kuntratti.

2.   Mingħajr preġudizzju għad-dati stabbiliti mill-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Finlandja jew l-Iżvezja għall-preżentazzjoni tal-applikazzjoni unika skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 11(2), l-emendi skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandhom jiġu notifikati bil-miktub lill-awtorità kompetenti mhux aktar tard mill-31 ta’ Mejju tas-sena kalendarja konċernata, minbarra fil-każ tal-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Finlandja u l-Iżvezja li għandhom jiġu nnotifikati mhux aktar tard mill-15 ta’ Ġunju tas-sena kalendarja konċernata.

3.   Fejn l-awtorità kompetenti tkun diġà infurmat lill-bidwi b’irregolaritajiet fl-applikazzjoni unika jew fejn din tkun tat avviż lill-bidwi bil-ħsieb tagħha li twettaq verifika fuq il-post u fejn dik il-verifika fuq il-post tikxef irregolaritajiet, l-emendi skont il-paragrafu 1 ma għandhomx jiġu awtorizzati fir-rigward tal-ħbula agrikoli affettwati mill-irregolaritajiet.

KAPITOLU II

Applikazzjonijiet għad-drittijiet għall-pagament

Artikolu 15

Allokazzjoni jew żieda ta’ drittijiet għall-pagament

1.   L-applikazzjonijiet għal allokazzjoni jew, fejn xieraq, għal żieda tad-drittijiet għall-pagament skont l-iskema ta’ pagament uniku għandhom jiġu ppreżentati sa data li għandha tiġi ffissata mill-Istati Membri iżda li ma tkunx aktar tard mill-15 ta’ Mejju fl-ewwel sena tal-implimentazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku, tal-applikazzjoni tal-Artikoli 46 sa 48 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, jew fis-snin tal-applikazzjoni tal-Artikoli 41, 57 jew 68(1)(c) tal-istess Regolament. Madankollu, l-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Finladja u l-Iżvezja jistgħu jiffissaw data aktar tard li ma għandhiex tkun aktar tard mill-15 ta’ Ġunju.

2.   L-Istati Memebri jistgħu jiddeċiedu li l-applikazzjoni għall-allokazzjoni tad-drittijiet għall-pagamenti għandhom jiġu ppreżentati fl-istess ħin tal-applikazzjoni għall-pagament skont l-iskema għall-pagament uniku.

KAPITOLU III

Applikazzjonijiet għall-għajnuna għall-bhejjem

Artikolu 16

Rekwiżiti marbuta mal-applikazzjonijiet għall-għajnuna għall-bhejjem

1.   L-applikazzjoni għall-għajnuna għall-bhejjem għandu jkun fiha l-informazzjoni meħtieġa kollha biex tiġi stabbilita l-eliġibbilità għall-għajnuna, u partikolarment:

(a)

l-identità tal-bidwi;

(b)

referenza għall-applikazzjoni unika jekk din tkun diġà ġiet ppreżentata;

(ċ)

l-għadd ta’ bhejjem ta’ kull tip li fir-rigward tagħhom tkun ġiet applikata xi għajnuna u, għall-annimali bovini, il-kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-bhejjem;

(d)

fejn japplika, impenn mill-bidwi li jżomm il-bhejjem msemmija fil-punt (c) fl-azjenda tiegħu matul il-perjodu ta’ żamma u informazzjoni dwar il-lok jew il-lokazzjonijiet fejn il-bhejjem ikunu qed jinżammu inkluż il-perjodu jew pejodi konċernati;

(e)

fejn japplika, l-limitu individwali jew il-limitu massimu individwali għall-bhejjem konċernati;

(f)

fejn applikabbli, il-kwantità ta’ referenza tal-ħalib individwali disponibbli għall-bidwi fil-31 ta’ Marzu jew, jekk l-Istat Membru konċernat jiddeċiedi jagħmel użu mid-deroga prevista fl-Artikolu 85 tar-Regolament (KE) Nru 1121/2009, fl-1 ta’ April tas-sena kalendarja konċernata; fejn din il-kwantità ma tkunx magħrufa fid-data li fiha tiġi ppreżentata l-applikazzjoni, din għandha tiġi nnotifikata lill-awtorità kompetenti mal-ewwel opportunità;

(g)

dikjarazzjoni mill-bidwi li huwa konxju mill-kundizzjonijiet marbuta mal-għajnuna konċernata.

Jekk il-bhima tiġi mċaqalqa għal post ieħor matul il-perjodu ta’ żamma, il-bidwi għandu jinforma bil-miktub lill-awtorità kompetenti minn qabel, dejjem jekk l-Istati Membru konċernat ma jiddeċidiex li din l-informazzjoni mhijiex rikjesta, sakemm id-database kompjuterizzata għall-annimali bovini toffri il-livell neċessarju ta’ assigurazzjoni u ta’ implimentazzjoni għall-ġestjoni xierqa tal-iskemi ta’ għajnuna u sakemm l-informazzjoni fih hija biżżejjed biex jiġi identifikat il-post tal-bhejjem;

2.   L-Istati Membri għandhom jiggarantixxu lil kull min iżomm il-bhejjem id-dritt li jikseb mill-awtorità kompetenti mingħajr tfixkil, f’intervalli raġonevoli u mingħajr dewmien żejjed, informazzjoni dwar id-dejta li tirrelata għalih u għall-bhejjem tiegħu miżmuma fid-database kompjuterizzata għall-annimali bovini. Meta jippreżenta l-applikazzjoni tiegħu għall-għajnuna, il-bidwi għandu jiddikjara li d-dejta hija korretta u kompluta jew huwa għandu jikkoreġi kull dejta li mhijiex korretta jew iżid id-dejta nieqsa.

3.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li xi informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ma teħtieġx li tkun inkluża fl-applikazzjoni għall-għajnuna, meta din diġà kienet komunikata lill-awtorità kompetenti.

L-Istati Membri jistgħu partikolarment jintroduċu proċeduri li bihom id-dejta fid-database kompjuterizzata għall-annimali bovini tista’ tkun użata għal skopijiet tal-applikazzjoni għall-għajnuna, sakemm id-database kompjuterizzata għall-annimali bovini toffri livell ta’ assigurazzjoni u implimentazzjoni neċessarja għall-ġestjoni xieraq tal-iskemi ta’ għajnuna involuti. Proċeduri bħal dawn jistgħu jikkonsistu minn sistema li skontha bidwi jista’ japplika għal għajnuna fir-rigward tal-bhejjem kollha li, f’data li għandha tiġi ddeterminata mill-Istati Membri, jikkwalifikaw għall-għajnuna abbażi tad-dejta li hemm fid-database kompjuterizzata għall-bhejjem tal-ifrat. F’dak il-każ, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex jiggarantixxu li:

(a)

skont id-dispożizzjonijiet applikabbli għall-iskema ta’ għajnuna konċernata, id-dati tal-bidu u tat-tmiem tal-perjodi rilevanti taż-żamma ikunu identifikati b’mod ċar u mgħarrfa lill-bidwi;

(b)

il-bidwi jkun konxju li l-bhejjem kollha li jinstabu li mhumiex identifikati jew irreġistrati kif imiss fis-sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni għall-annimali bovini għandhom jgħoddu bħala bhejjem misjuba b’irregolaritajiet kif imsemmija fl-Artikolu 65 ta’ dan ir-Regolament.

4.   L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li xi informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tista’ jew għandha tintbagħat permezz ta’ korp jew ta’ korpi approvati minnhom. Madankollu, il-bidwi għandu jibqa’ responsabbli għad-dejta trasmessa.

KAPITOLU IV

Għajnuna lil produtturi tal-pitravi taz-zokkor u tal-kannamieli, il-pagament separat għaz-zokkor u l-pagament separat għall-frott u l-ħxejjex

Artikolu 17

Rekwiżiti marbuta mal-applikazzjonijiet għall-għajnuna lil produtturi tal-pitravi taz-zokkor u tal-kannamieli, il-pagament separat għaz-zokkor u l-pagament separat għall-frott u l-ħxejjex

1.   Il-bdiewa li japplikaw għall-għajnuna lill-produtturi tal-pitravi taz-zokkor u tal-kannamieli prevista fit-Taqsima 7 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, għall-pagament separat għaz-zokkor previst fl-Artikolu 126 ta’ dak ir-Regolament u għall-pagament separat għall-frott u l-ħxejjex previst fl-Artikolu 127 ta’ dak ir-Regolament għandhom jippreżentaw applikazzjoni għall-għajnuna li jkollha l-informazzjoni kollha neċessarja biex tistabilixxi l-eliġibbiltà għall-għajnuna, u partikolarment:

(a)

l-identità tal-bidwi;

(b)

dikjarazzjoni mill-bidwi li huwa konxju mill-kundizzjonijiet marbuta mal-għajnuna konċernata.

L-applikazzjoni għall-għajnuna lill-produtturi tal-pitravi taz-zokkor u tal-kannamieli għandu jkun fiha wkoll kopja tal-kuntratt tal-kunsinna msemmi fl-Artikolu 94 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

2.   L-applikazzjonijiet għall-għajnuna msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu ppreżentati sa data li għandha tiġi stabbilita mill-Istati Membri li ma għandhiex tkun aktar tard mill-15 ta’ Mejju u, fil-każ tal-Estonja, il-Latvja u l-Litwanja, ma għandhiex tkun aktar tard mill-15 ta’ Ġunju.

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-kopja tal-kuntratt tal-kunsinna msemmi fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1 jista’ jiġi ppreżentat separatament, sa data iktar tard, li ma għandhiex tkun iktar tard mill-1 ta’ Diċembru tas-sena tal-applikazzjoni.

KAPITOLU V

Applikazzjonijiet għall-appoġġ speċifiku, minbarra l-pagamenti skont l-erja jew il-pagamenti għall-bhejjem

Artikolu 18

Rekwiżiti marbuta mal-applikazzjonijiet għall-appoġġ speċifiku, minbarra l-pagamenti skont l-erja jew il-pagamenti għall-bhejjem

1.   Bdiewa li japplikaw għall-appoġġ speċifiku li mhuwiex kopert bl-applikazzjonijiet fil-Kapitolu I, II, jew III ta’ dan it-Titolu, għandhom jippreżentaw applikazzjoni għall-għajnuna li jkun fiha l-informazzjoni kollha neċessarja biex tiġi stabbilita l-eliġibbiltà għall-għajnuna u partikolarment:

(a)

l-identità tal-bidwi;

(b)

dikjarazzjoni mill-bidwi li huwa konxju mill-kundizzjonijiet marbuta mal-għajnuna konċernata;

(ċ)

Fejn xieraq, kwalunkwe dokument ta’ appoġġ meħtieġ biex tiġi stabbilita l-eliġibbiltà għall-miżura kkonċernata.

L-applikazzjoni għall-għajnuna għandha tiġi ppreżentata sa data li għandha tiġi stabbilita mill-Istati Membri. Id-data stabbilita għandha tippermetti żmien biżżejjed biex titwettaq il-verifika tal-kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà qabel il-pagament, kif prevista fl-Artikolu 29(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu (1)(c), meta bidwi japplika għall-appoġġ speċifiku fir-rigward ta’ operazzjoni ta’ investiment, l-applikazzjoni għandu jkun fiha wkoll kopja ta’ kull dokument ta’ appoġġ rilevanti bħal irċevuti u dokumenti li jagħtu prova tal-pagament mill-bidwi. Meta kopji jew dokumenti bħal dawn ma jkunux jistgħu jiġu ppreżentati, il-pagamenti li jkunu saru mill-bidwi għandhom jiġu appoġġati b’dokumenti ta’ valur probattiv ekwivalenti.

3.   Għall-finijiet tal-paragrafu (1)(c), meta bidwi japplika għall-appoġġ speċifiku kif previst fl-Artikolu 68(1)(a)(v) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u meta l-pagament individwali ikun ibbażat fuq spejjeż reali jew d-dħul mitluf realment, l-applikazzjoni għandu jkun fiha wkoll kopja kull dokument ta’ appoġġ rilevanti li jagħti prova tal-ispejjeż addizzjonali mġarrba realment u d-dħul mitluf skont l-Artikolu 68(2)(a)(i) ta’ dak ir-Regolament.

4.   Għall-finijiet tal-paragrafu (1)(c), meta bidwi japplika għall-appoġġ speċifiku kif previst fl-Artikolu 68(1)(d) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-applikazzjoni għandu jkun fiha wkoll kopja tal-kuntratt tal-assigurazzjoni msemmi fl-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 1120/2009 kif ukoll prova ta’ pagament tal-primjum.

5.   L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-kopji jew id-dokumenti msemmija fil-paragrafi 2, 3 u 4 jistgħu jiġu ppreżentati separatament f’data aktar tard. Id-data stabbilita għandha tippermetti żmien biżżejjed biex titwettaq il-verifika tal-kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà qabel il-pagament, kif previst fl-Artikolu 29(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Artikolu 19

Applikazzjonijiet b’fondi reċiproċi

1.   Il-fondi reċiproċi li japplikaw għall-appoġġ speċifiku għandhom jippreżentaw applikazzjoni għall-għajnuna bl-informazzjoni kollha neċessarja biex tkun tiġi stabbilita l-eliġibbiltà għall-għajnuna u partikolarment:

(a)

l-identità tal-fond reċiproku;

(b)

id-dokumentazzjoni tal-avveniment li qed jagħti bidu għall-pagamenti ta’ kumpens magħmula lill-bdiewa affiljati;

(ċ)

id-dati meta jkunu twettqu l-pagamenti ta’ kumpens lill-bdiewa affiljati;

(d)

l-identità tal-bdiewa affiljati li qed jibbenefikaw mill-pagament ta’ kumpens magħmul permezz tal-fond;

(e)

l-ammont totali tal-kumpens imħallas;

(f)

dikjarazzjoni mill-fond reċiproku li huwa konxju mill-kundizzjonijiet marbuta mal-għajnuna konċernata.

2.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu data ta’ skadenza għall-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-appoġġ speċifiku b’fondi reċiproċi. Id-data stabbilita għandha tippermetti żmien biżżejjed biex titwettaq il-verifika tal-kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà qabel il-pagament, kif prevista fl-Artikolu 29(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

KAPITOLU VI

Dispożizzjonijiet komuni

Artikolu 20

Simplifikazzjoni tal-proċeduri

1.   Mingħajr preġudizzju għal kull dispożizzjoni speċifika ta’ dan ir-Regolament u tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-Istati Membri jistgħu jippermettu jew jirrikjedu li kull tip ta’ komunikazzjonijiet skont dan ir-Regolament kemm mingħand il-bidwi għall-awtoritajiet kif ukoll viċi-versa jsir b’mezzi elettroniċi. F’dak il-każ, għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġi żgurat partikolarment li:

(a)

il-bidwi jiġi identifikat b’mod mhux ambigwu;

(b)

il-bidwi jkun jikkonforma mar-rekwiżiti kollha li jaqgħu taħt l-iskema tal-għajnuna konċernata;

(ċ)

id-dejta trasmessa tkun affidabbli bil-għan tal-ġestjoni xierqa tal-iskema ta’ għajnuna konċernata; Meta tintuża d-dejta li tinsab fid-database kompjuterizzata għall-annimali bovini, dik id-database għandha toffri l-livell tal-assigurazzjoni u l-implimentazzjoni meħtieġa għall-ġestjoni xierqa tal-iskemi ta’ għajnuna involuti;

(d)

meta d-dokumenti li jakkumpanjaw ma jkunux jistgħu jiġu trasmessi elettronikament, dokumenti bħal dawn għandhom jiġu riċevuti mill-awtoritajiet kompetenti fl-istess limiti ta’ żmien bħal fil-każ ta’ trasmissjoni mhux b’mezzi elettroniċi;

(e)

ma hemm l-ebda diskriminazzjoni bejn il-bdiewa li jużaw mezzi mhux elettroniċi għall-preżentazzjoni u dawk li jagħżlu trasmissjoni elettronika.

2.   Fir-rigward tal-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-għajnuna, l-Istati Membri jistgħu, skont il-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1 jipprovdu għal proċeduri ssimplifikati fejn d-dejta tkun diġà disponibbli għall-awtoritajiet, partikolarment meta s-sitwazzjoni ma tkunx inbidlet mill-aħħar preżentazzjoni ta’ applikazzjoni għall-għajnjuna skont l-iskema ta’ għajnuna kkonċernata.

3.   L-informazzjoni rikjesta f’kull dokument ta’ appoġġ li għandu jiġi ppreżentat flimkien mal-applikazzjoni għall-għajnuna tista’, fejn possibbli, tiġi rikjesta direttament mis-sors tal-informazzjoni mill-awtorità kompetenti.

Artikolu 21

Aġġustamenti ta’ żbalji ovvji

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 11 sa 20, applikazzjoni għall-għajnuna tista’ tiġi aġġustata fi kwalunkwe żmien wara l-preżentazzjoni tagħha, f’każijiet ta’ żbalji ovvji rikonoxxuti mill-awtorità kompetenti.

Artikolu 22

Deroga mid-data finali għall-preżentazzjoni

B’deroga mill-Artikolu 5(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom) Nru 1182/71 (18), meta l-aħħar data għall-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni għall-għajnuna jew ta’ kwalunkwe dokument, kuntratt jew dikjarazzjoni ta’ appoġġ skont dan it-Titolu, jew l-aħħar data għall-emendi tal-applikazzjoni unika, tkun btala pubblika, jew tkun is-Sibt jew il-Ħadd, din għandha titqies li taqa’ fl-ewwel jum tax-xogħol li jkun imiss.

L-ewwel paragrafu għandu japplika wkoll fir-rigward tal-applikazzjonijiet minn bdiewa għall-iskema ta’ pagament uniku skont l-Artikolu 56 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u għall-applikazzjonijiet minn bdiewa għad-drittijiet ta’ pagament skont l-Artikolu 15 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 23

Preżentazzjoni tard

1.   Ħlief f’każijiet ta’ forza maġġuri ċirkostanzi eċċezzjonali kif imsemmija fl-Artikolu 75, il-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni għall-għajuna skont dan ir-Regolament wara l-limitu ta’ żmien rilevanti għandu jwassal għal tnaqqis ta’ 1 % għal kull jum ta’ xogħol fl-ammonti li għalihom il-bidwi kien ikun intitolat kieku l-applikazzjoni kienet ippreżentata fil-limitu taż-żmien.

Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe miżura partikolari li għandha tittieħed mill-Istati Membri fir-rigward tal-ħtieġa tal-preżentazzjoni ta’ kwalunkwe dokument ta’ appoġġ fi żmien xieraq li jippermetti li jiġu skedati u mwettqa kontrolli effettivi, l-ewwel subparagrafu għandu japplika wkoll fir-rigward ta’ dokumenti, kuntratti jew dikjarazzjonijiet li għandhom jiġu ppreżentati lill-awtorità kompetenti skont l-Artikoli 12 u 13 meta dokumenti, kuntratti jew dikjarazzjonijiet bħal dawk, ikunu kostituttivi għall-eliġibbiltà għall-għajnuna konċernata. F’dak il-każ, it-tnaqqis għandu jiġi applikat fuq l-ammont pagabbli għall-għajnuna konċernata.

Jekk id-dewmien jammonta għal aktar minn 25 jum kalendarju l-applikazzjoni għandha titqies bħala mhux ammissibbli.

2.   Ħlief f’każijiet ta’ forza maġġuri u ċirkostanzi eċċezzjonali kif imsemmija fl-Artikolu 75, il-preżentazzjoni ta’ emenda għal applikazzjoni unika wara d-data ta’ skadenza kif prevista fl-Artikolu 14(2) għandha twassal għal tnaqqis ta’ 1 % għal kull jum ta’ xogħol fl-ammonti li jirrelataw mal-użu reali tal-ħbula agrikoli konċernati.

Emendi għal applikazzjoni unika għandhom ikunu ammissibbli biss sal-aħħar data għal preżentazzjoni tard ta’ applikazzjoni unika kif hemm speċifikat fit-tielet subparagrafu tal-paragrafu 1. Madankollu, meta dik id-data tkun aktar kmieni minn, jew l-istess, bħall-aħħar data prevista fl-Artikolu 14(2), l-emendi għal applikazzjoni unika għandhom jitqiesu bħala mhux ammissbli wara d-data prevista fl-Artikolu 14(2).

Artikolu 24

Preżentazzjoni tard ta’ applikazzjoni għal allokazzjoni ta’ drittijiet għall-pagament

Ħlief f’każijiet ta’ forza maġġuri ċirkostanzi eċċezzjonali kif imsemmija fl-Artikolu 75, il-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni għal allokazzjoni jew, meta applikabbli, ta’ żieda ta’ drittijiet wara d-data ta’ skadenza stabbilita skont l-Artikolu 15 ta’ dan ir-Regolament jew skont l-Artikolu 56(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, għandha twassal għal tnaqqis ta’ 3 % għal kull jum ta’ xogħol fl-ammonti li għandhom jitħallsu f’dik is-sena fir-rigward tad-drittijiet għall-pagament li għandhom jiġu allokati lill-bidwi.

Jekk dewmien bħal dan jaqbeż 25 jum ta’ xogħol, l-applikazzjoni għandha titqies bħala mhux ammissibbli u l-ebda drittijiet għall-pagament ma għandhom jiġu allokati lill-bidwi.

Artikolu 25

Irtirar ta’ applikazzjonijiet għall-għajnuna

1.   Applikazzjoni għall-għajnuna tista tiġi totalment jew parzjalment irtirata bil-miktub fi kwalunkwe żmien.

Fil-każ meta Stat Membru jagħmel użu mill-possibbiltajiet previsti fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 16(3), dak l-Istat Membru jista’ jipprovdi li n-notifiki lid-database kompjuterizzata għall-annimali bovini ta’ annimal li tneħħa mill-impriża jistgħu jissostitwixxu rtirarar bil-miktub.

2.   Meta l-awtorità kompetenti tkun diġà infurmat lill-bidwi b’irregolaritajiet fl-applikazzjoni għall-għajnuna jew meta l-awtorità kompetenti tkun tat avviż lill-bidwi bil-ħsieb tagħha li twettaq verifika fuq il-post u meta dik il-verifika fuq il-post tikxef irregolaritajiet, l-irtirar ma għandux ikun awtorizzat fir-rigward tal-partijiet tal-applikazzjoni għall-għajnuna affettwati bl-irregolaritajiet.

3.   L-irtirar skont il-paragarafu 1 għandu jqiegħed lil min ikun għamel it-talba fl-istess pożizzjoni li kien fiha qabel ma ppreżenta l-applikazzjoni għall-għajnuna jew il-parti tal-applikazzjoni għall-għajnuna konċernata.

TITOLU III

KONTROLLI

KAPITOLU I

Regoli komuni

Artikolu 26

Prinċipji ġenerali

1.   Il-kontrolli amministrattivi u l-verifiki fuq il-post previsti f’dan ir-Regolament għandhom isiru b’mod tali li tiġi żgurata l-verifika effettiva tal-konformità mat-termini li skonthom jingħataw l-għajnuniet u tar-rekwiżiti u l-istandards rilevanti għall-kundizzjonalità.

2.   L-applikazzjonijiet għall-għajnuna konċernata għandhom jiġu rrifjutati jekk il-bidwi jew ir-rappreżentant tiegħu jipprevjeni milli titwettaq verifika fuq il-post.

Artikolu 27

Infurmar minn qabel tal-verifiki fuq il-post

1.   Sakemm il-fini ta’ kontroll ma jkunx mhedded, il-verifiki fuq il-post jistgħu jiġu infurmati minn qabel. L-infurmar minn qabel għandu jiġi strettament limitat sal-inqas perjodu ta’ żmien neċessarju u ma għandux ikun aktar minn 14-il jum. Madankollu, għall-verifiki fuq il-post li jikkonċernaw l-applikazzjonijiet għall-għajnuna għall-bhejjem, in-notifika ma għandhiex taqbeż it-48 siegħa, minbarra f’każijiet iġġustifikati b’mod xieraq. Barra minn hekk, meta l-leġiżlazzjoni applikabbli għall-atti u l-istandards rilevanti għall-kundizzjonalità teħtieġ li l-verifika fuq il-post ma tiġix infurmata minn qabel, dawk ir-regoli għandhom japplikaw fil-każ ta’ verifiki fuq il-post relatati ma’ kundizzjonalità.

2.   Fejn xieraq, il-verifiki fuq il-post previsti f’dan ir-Regolament u kull kontroll ieħor previst fir-regoli tal-Komunità għandhom jitwettqu fl-istess waqt.

KAPITOLU II

Kontrolli fir-rigward tal-kriterji ta’ eliġibbiltà

Taqsima I

Kontrolli Amministrattivi

Artikolu 28

Kontroverifiki

1.   Il-kontrolli amministrattivi msemmija fl-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandhom jippermettu s-sejbien ta’ irregolaritajiet, partikolarment is-sejbien awtomatiku b’mezzi kompjuterizzati, fosthom il-kontroverifiki:

(a)

dwar drittijiet għall-pagament dikjarati u dwar ħbula agrikoli dikjarati, rispettivament, sabiex jiġi evitat l-għoti multiplu mhux dovut tal-istess għajnuna fir-rigward tal-istess sena kalendarja jew sena tas-suq u biex tiġi evitata kwalunkwe akkumulazzjoni ta’ għajnuna mhux dovuta mogħtija skont l-skemi ta’ għajnuna relatati mal-erja elenkati fl-Annessi I u IV għar-Regolament (KE) Nru 73/2009;

(b)

dwar id-drittijiet għall-pagament biex tiġi vverifikata l-eżistenza tagħhom u l-eliġibbiltà għall-għajnuna;

(ċ)

bejn il-ħbula agrikoli kif iddikjarati fl-applikazzjoni unika u l-ħbula agrikoli ta’ referenza kif jinstabu fis-sistema ta’ identifikazzjoni għall-ħbula agrikoli biex tiġi vverifikata l-eliġibbiltà għall-għajnuna tal-erjas bħal dawn;

(d)

bejn id-drittijiet għall-pagamenti u l-erja determinata sabiex jiġi vverifikat li d-drittijiet huma akkumpanjati b’għadd ugwali ta’ ettari eliġibbli kif iddefiniti fl-Artikolu 34(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009;

(e)

permezz tad-database kompjuterizzata għall-bhejjem tal-ifrat, biex tiġi vverifikata l-eliġibbiltà għall-għajnuna u biex jiġi evitat l-għoti multiplu mhux dovut tal-istess għajnuna fir-rigward tal-istess sena kalendarja;

(f)

bejn il-ħbula agrikoli kif dikjarati fl-applikazzjoni unika u l-plottijiet soġġetti għal eżaminazzjoni uffiċjali li jkunu nstabu konformi mar-rekwiżiti tal-Artikolu 87(1) tar-Regolament KE (Nru) 73/2009;

(g)

bejn il-ħbula agrikoli kif dikjarati fl-applikazzjoni unika u l-ħbula awtorizzati għall-produzzjoni tal-qoton mill-Istati Membri skont l-Artikolu 89 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009;

(h)

bejn id-dikjarazzjonijiet tal-bidwi fl-applikazzjoni unika biex ikun membru ta’ organizzazzjoni intersettorjali approvata, l-informazzjoni skont l-Artikolu 13(5)(b) ta’ dan ir-Regolament u l-informazzjoni trasmessa minn organizzazzjonijiet intersettorjali approvati konċernati, biex tiġi vverifikata l-eliġibbiltà għaż-żieda tal-għajnuna prevista fl-Artikolu 92(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009;

(i)

bejn l-informazzjoni pprovduta fil-kuntratt tal-kunsinna msemmi fl-Artikolu 94 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u l-informazzjoni dwar il-kunsinni pprovduta mill-manifattur taz-zokkor.

2.   L-indikazzjonijiet tal-irregolaritajiet li jirriżultaw minn kontroverifiki għandhom jiġi segwiti b’kull proċedura oħra amministrattiva xierqa, u fejn meħtieġ, b’verifika fuq il-post.

3.   Meta ħabel agrikolu ta’ referenza ikun soġġett għal applikazzjoni għall-għajnuna minn żewġ bdiewa jew aktar li taqa’ taħt l-istess skema ta’ għajnuna u meta l-erja kumplessiva ddikjarata tkun aktar mill-erja agrikola b’differenza li taqa’ fi ħdan it-tolleranza tal-kejl definita skont l-Artikolu 34(1), l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal tnaqqis proporzjonali tal-erjas konċernati. F’dak il-każ, il-bdiewa konċernati jistgħu jappellaw kontro d-deċiżjoni tat-tnaqqis fuq il-bażi li kwalunkwe bidwi konċernat ikun issovraddikjara l-erjas tiegħu lil hinn mit-tolleranza b’detriment għalih.

Artikolu 29

Kontrolli amministrattivi tal-appoġġ speċifiku

1.   Għal kull miżura skont l-appoġġ speċifiku li għaliha l-kontrolli amministrattivi huma teknikament possibbli, kull applikazzjoni għandha tiġi vverifikata. Il-kontrolli għandhom jiżguraw partikolarment li:

(a)

il-kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà għall-appoġġ speċifiku huma sodisfatti;

(b)

ma hemmx finanzjament doppju permezz ta’ skemi Komunitarji oħra;

(ċ)

ma hemmx kumpens żejjed lil bdiewa fir-rigward ta’ kontributi finanzjarji previsti fl-Artikoli 70(3) u 71(7) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u,

(d)

fejn applikabbli, id-dokumenti ta’ appoġġ jkunu ġew preżentati u li qegħdin jagħtu prova tal-eliġibbiltà.

2.   L-Istati Membri jistgħu, fejn xieraq, jagħmlu użu mill-evidenza li rċevew minn servizzi, korpi, jew organizzazzjonijiet oħra, biex issir verifika fir-riward tal-kriterji tal-eliġibbiltà. Madankollu, għandu jiġi żgurat li s-servizz, il-korp jew l-organizzazzjoni konċernata qed taħdem bi standard suffiċjenti biex isir kontroll tal-kundizzjonalità mal-kriterji tal-eliġibbiltà.

Taqsima II

Verifiki fuq il-post

Subtaqsima I

Dispożizzjonijiet komuni

Artikolu 30

Rata ta’ kontroll

1.   L-għadd totali ta’ verifiki fuq il-post li jitwettqu kull sena għandu jkopri tal-inqas 5 % tal-bdiewa kollha li qed japplikaw għall-iskema tal-pagament uniku, għall-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja jew għall-pagamenti relatati mal-erja skont l-appoġġ speċifiku rispettivament. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-verifiki fuq il-post ikopru tal-inqas 3 % tal-bdiewa li qed japplikaw għall-għajnuna skont kull skema oħra relatata mal-erja prevista skont it-Titoli III, IV u V tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

2.   L-għadd totali ta’ verifiki fuq il-post imwettqa kull sena għandhom ikopru tal-inqas:

(a)

ir-rata minima ta’ kontroll ta’ 30 % jew 20 % tal-erjas dikjarati għall-produzzjoni tal-qanneb imsemmija fl-Artikolu 39 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Meta Stat Membru jkun diġà introduċa sistema ta’ approvazzjoni minn qabel għal kultivazzjoni bħal din u jkun diġà nnotifika lill-Kummissjoni bir-regoli u l-kundizzjonijiet dettaljati tiegħu marbuta ma dik is-sistema qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament (KE) Nru 796/2004, kull emenda għal dawk ir-regoli jew kundizzjonijiet dettaljati għandhom jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni mill-aktar fis;

(b)

5 % tal-bdiewa kollha li qed japplikaw għall-għajnuna skont l-iskemi għall-annimali bovini, il-pagamenti għal kull ras ta’ bhima jew il-pagamenti għal kull unità ta’ annimali bovini skont l-appoġġ speċifiku jew l-appoġġ speċifiku abbażi tal-kwota individwali tal-ħalib determinata skont l-Artikolu 65 tar-Regolament (KE) 1234/2007 jew skont l-appoġġ speċifiku abbażi tal-produzzjoni reali tal-ħalib. Madankollu, meta d-database kompjuterizzata għall-annimali bovini ma toffrix il-livell ta’ assigurazzjoni u implimentazzjoni meħtieġa għall-ġestjoni xieraq tal-iskemi ta’ għajnuna involuti, il-perċentwal għandu jiżdied għal 10 %.

Dawk il-verifiki fuq il-post għandhom ikopru tal-inqas 5 % tal-bhejjem kollha għal kull skema ta’ għajnuna li għaliha qed issir applikazzjoni;

(ċ)

5 % tal-bdiewa kollha li qed japplikaw għall-għajnuna skont l-iskema ta’ għajnuna għall-ovini/kaprini u l-pagamenti għal kull ras ta’ bhima jew il-pagamenti għal kull unità ta’ bhejjem kaprini/ovini skont l-appoġġ speċifiku. Dawk il-verifiki fuq il-post għandhom ikopru wkoll tal-inqas 5 % tal-bhejjem kollha li għalihom saret applikazzjoni għall-għajnuna. Madankollu, meta d-database kompjuterizzata għall-annimali ovini/kaprini prevista fl-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 21/2004 ma toffrix il-livell ta’ assigurazzjoni u implimentazzjoni meħtieġ għall-ġestjoni xieraq tal-iskemi ta’ għajnuna involuti, il-perċentwal għandu jiżdied għal 10 % tal-bdiewa;

(d)

10 % tal-bdiewa kollha li qed japplikaw għall-appoġġ speċifiku minbarra dawk imsemmija fil-paragrafi 1 u fil-punti (b) u (c) ta’ dan il-paragrafu, u esklużi l-miżuri msemmija fl-Artikoli 68(1)(d) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009;

(e)

10 % tas-servizz, tal-korpi jew tal-organizzazzjonijiet oħra li jipprovdu evidenza li tivverifika li qed jiġu osservati l-kriterji tal-eliġibbiltà msemmija fl-Artikolu 29(2).

(f)

100 % tal-fondi reċiproċi li qed japplikaw għall-appoġġ imsemmi fl-Artikolu 68(1)(e) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009;

(g)

fir-rigward tal-applikazzjonijiet għall-pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba’ għall-qoton skont it-Taqsima 6 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, 20 % tal-organizzazzjonijiet intersettorjali approvati skont l-Artikolu 91 ta’ dak ir-Regolament u li tagħhom il-bdiewa jiddikjaraw li huma membri fl-applikazzjonijiet uniċi tagħhom;

(h)

fir-rigward ta’ applikazzjonijiet għall-għajnuna lill-produtturi tal-pitravi taz-zokkor u l-kannamiela stipulata fit-Taqsima 7 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, f’dak li jikkonċerna l-kontrolli tal-manifatturi taz-zokkor dwar il-kwota tal-kwantità taz-zokkor miksub mill-kunsinna tal-pitravi taz-zokkor u tal-kannamiela skont l-Artikolu 94 ta’ dak ir-Regolament, tal-inqas 5 % tal-applikanti li jwasslu kunsinni lill-manifattur konċernat.

3.   Jekk il-verifiki fuq il-post jikxfu xi irregolaritajiet sinifikanti fil-kuntest ta’ skema ta’ għajnuna partikolari jew f’reġjun jew f’parti minn reġjun, l-awtorità kompetenti għandha żżid kif xieraq l-għadd ta’ verifiki fuq il-post matul is-sena kurrenti u għandha żżid kif xieraq il-perċentwal ta’ bdiewa li għandhom jiġu vverifikati fuq il-post fis-sena ta’ wara.

4.   Fejn huwa previst li l-elementi partikolari ta’ verifika fuq il-post jistgħu jitwettqu abbażi ta’ kampjun, dak il-kampjun għandu jiggarantixxi livell ta’ kontroll affidabbli u rappreżentattiv. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-kriterji għall-għażla tal-kampjun. Jekk il-verifiki mwettqa fuq dak il-kampjun jikxu irregolaritajiet, il-firxa u l-ambitu tal-kampjun għandhom jiġu estiżi kif xieraq.

Artikolu 31

Għażla tal-kampjun tal-kontroll

1.   Il-kampjuni tal-kontroll għall-verifiki fuq il-post skont dan ir-Regolament għandhom jiġu jintgħażlu mill-awtorità kompetenti abbażi ta’ analżi tar-riskju u tal-kwalità rappreżentattiva tal-applikazzjonijiet għall-għajnuna ppreżentati.

Biex ikun provdut l-element tal-kwalità rappreżentattiva, l-Istati Membri għandhom jagħżlu b’mod każwali bejn 20 % u 25 % tal-għadd minimu ta’ bdiewa li għandhom ikunu soġġetti għall-verifiki fuq il-post kif provdut fl-Artikolu 30(1) u (2).

Madankollu, jekk l-għadd ta’ bdiewa li se jkunu soġġetti għall-verifiki fuq il-post jaqbeż l-għadd minimu ta’ bdiewa li għandhom ikunu soġġetti għall-verifiki fuq il-post kif previst fl-Artikolu 30(1) u (2), il-perċentwal ta’ bdiewa magħżula b’mod każwali fil-kampjun addizzjonali ma għandux jaqbeż il-25 %.

2.   L-effettività tal-analiżi tar-riskju għandha tiġi valutata u aġġornata fuq bażi annwali:

(a)

billi tiġi stabbilita r-relevanza ta’ kull fattur ta’ riskju;

(b)

billi jitqabblu r-riżultati tal-kampjun ibbażat fuq ir-riskju u dak magħżul b’mod każwali kif imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1;

(ċ)

billi titqies is-sitwazzjoni speċifika fl-Istat Membru.

3.   L-awtorità kompetenti għandha żżomm reġistri tar-raġunijiet għall-għażla ta’ kull bidwi għal verifika fuq il-post. L-ispettur li jwettaq il-verifika fuq il-post għandu jiġi infurmat kif xieraq qabel il-bidu tal-verifika fuq il-post.

4.   Għażla parzjali tal-kampjun ta’ kontroll tista’, fejn xieraq, titwettaq qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni inkwistjoni, abbażi tal-informazzjoni disponibbli. Il-kampjun provviżorju għandu jkun komplut meta jkunu disponibbli l-applikazzjonijiet rilevanti kollha.

Artikolu 32

Rapport tal-kontroll

1.   Kull verifika fuq il-post taħt din it-Taqsima għandha tkun is-suġġett ta’ rapport tal-kontroll li permezz ta’ hekk ikun possibbli li ssir reviżjoni tad-dettalji tal-verifiki mwettqa. Ir-rapport għandu jindika partikolarment:

(a)

l-iskemi ta’ għajnuna u l-applikazzjonijiet vverifikati;

(b)

il-persuni preżenti;

(ċ)

il-ħbula agrikoli vverifikati, il-ħbula agrikoli mkejla fosthom, fejn japplika, ir-riżultat tal-kejl għal kull ħabel agrikolu mkejjel u l-metodi tal-kejl użati;

(d)

l-għadd u t-tip ta’ bhejjem misjuba u, fejn japplika, in-numri tal-lametti tal-widnejn, l-entrati fir-reġistru u fid-database kompjuterizzata għall-annimali bovini u/jew l-annimali ovini/kaprini u kull dokument ta’ appoġġ verifikat, ir-riżultati tal-verifiki u, fejn japplika, osservazzjonijiet partikolari fir-rigward ta’ bhejjem individwali u/jew il-kodiċi ta’ identifikazzjoni tagħhom;

(e)

jekk kinitx ingħatat notifika taż-żjara lill-bidwi u, jekk iva, il-perjodu tan-notifika bil-quddiem;

(f)

indikazzjonijiet ta’ kwalunkwe miżura speċifika ta’ kontroll li għandha titwettaq fil-kuntest ta’ skemi ta’ għajnuna individwali;

(g)

indikazzjoni ta’ xi miżuri ulterjuri ta’ kontroll imwettqa.

2.   Il-bidwi għandu jingħata l-opportunità li jiffirma r-rapport sabiex jivverifika l-preżenza tiegħu matul il-verifika u sabiex iżid osservazzjonijiet. Meta jinstabu l-irregolaritajiet il-bidwi għandu jirċievi kopja tar-rapport ta’ kontroll.

Fejn verifika fuq l-art titwettaq permezz ta’ remote sensing f’konformità mal-Artikolu 35, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma jagħtux lill-bidwi jew ir-rappreżentant tiegħu l-opportunità li jiffirma r-rapport ta’ kontroll jekk ma jinkixfu l-ebda irregolaritajiet matul il-verifika permezz ta’ remote sensing. Jekk jinkixfu irregolaritajiet bħala konsegwenza ta’ dawk il-verifiki l-opportunità li jiġi ffirmat ir-rapport għandha tingħata qabel mal-awtorità kompetenti tasal għall-konklużjonijiet tagħha fir-rigward ta’ xi tnaqqisiet jew esklużjonijiet li jirriżultaw.

Subtaqsima II

Verifiki fuq il-post tal-applikazzjoni unika fir-rigward ta’ skemi ta’ għajnuna relatati mal-erja

Artikolu 33

Elementi tal-verifiki fuq il-post

Il-verifiki fuq il-post għandhom ikopru l-ħbula agrikoli kollha li għalihom qed tintalab l-għajununa skont l-iskemi ta’ għajnuna elenkati fl-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 73/2009, minbarra dawk relatati ma’ applikazzjonijiet għall-għajnuna għaż-żerriegħa skont l-Artikolu 87 ta’ dak ir-Regolament. Madankollu, id-determinazzjoni attwali tal-erjas bħala parti mill-verifika fuq il-post tista’ tiġi limitata għal kampjun ta’ mhux inqas minn 50 % tal-ħbula agrikoli li għalihom tkun ġiet ippreżentata applikazzjoni skont l-iskemi tal-għajnuna stabbiliti fit-Titoli III, IV u V tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 sakemm il-kampjun jigarantixxi livell affidabbli u rappreżentattiv ta’ kontroll kemm fir-rigward tal-erja verifikata kif ukoll tal-għajnuna mitluba. Meta din il-verifika tal-kapmjun tikxef anomaliji, il-kampjun ta’ ħbula agrikoli li attwalment ġie spezzjonat għandu jiżdied.

L-Istati Membri jistgħu jużaw ir-remote sensing skont l-Artikolu 35 u t-tekniki tas-Sistema ta’ Navigazzjoni Globali bis-Satellita (GNSS) fejn possibbli.

Artikolu 34

Determinazzjoni tal-erjas

1.   L-erjas tal-ħbula agrikoli għandhom jiġu ddeterminati bi kwalunkwe mezz ippruvat li jiggarantixxi kejl ta’ kwalità tal-anqas ekwivalenti għal dak rikjest mill-istandard tekniku applikabbli, kif imfassal fil-livell Komunitarju.

It-tolleranza tal-kejl għandha tiġi ddefinita minn marġni ta’ tolleranza ta’ mhux aktar minn 1,5 m applikat lill-perimetru tal-ħabel agrikolu. It-tolleranza massima fir-rigward ta’ kull ħabel agrikolu ma tistax, b’mod assolut, taqbeż il-1,0 ettaru.

2.   L-erja totali tal-ħabel agrikolu tista’ titqies sakemm hi tintuża b’mod sħiħ skont l-istandards tas-soltu tal-Istat Membru jew tar-reġjun konċernat. F’każijiet oħra għandha titqies l-erja attwalment utilizzata.

Fir-rigward tar-reġjuni fejn ċerti karatteristiċi, partikolarment is-sisien tal-ħaxix, il-fosos u l-ħitan, huma tradizzjonalment parti mill-prattiki għal kultivazzjoni jew utilizzazzjoni agrikola tajbin, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-erja korrispondenti għandha titqies bħala parti mill-erja utilizzata b’mod sħiħ bil-kundizzjoni li ma taqbiżx il-wisa’ totali li għandha tiġi ddeterminata mill-Istati Membri. Dik il-wisa’ għandha tikkorrispondi mal-wisa’ tradizzjonali fir-reġjun konċernat u ma għandhiex taqbeż 2 metri.

Madankollu, meta l-Istati Membri jkunu nnotifikaw lill-Kummissjoni, b’konformità mat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 30(2) tar-Regolament (KE) Nru 796/2004, qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, wisa’ aktar minn 2 metri, din il-wisa’ xorta tista’ tiġi applikata.

3.   Kull karatteristika msemmija fl-atti elenkati fl-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jew li tista’ tifforma parti mill-kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba kif imsemmija fl-Artikolu 6 ta’ dak ir-Regolament u l-Anness III tiegħu għandha tifforma parti mill-erja totali tal-ħabel agrikolu.

4.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 34(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, ħabel agrikolu li jkun fih is-siġar għandu jitqies bħala erja eliġibbli għall-finijiet tal-iskemi ta’ għajnuna relatati mal-erja, dejjem jekk l-attivitajiet agrikoli jew, fejn applikabbli, il-produzzjoni prevista tkun tista’ titwettaq b’mod simili għal dawk il-ħbula fl-istess erja li ma fihomx siġar.

5.   Meta erja tintuża ma’ ħaddieħor, l-awtoritajiet kompetenti għandhom nozzjonalment jallokawha bejn il-bdiewa individwali fil-proporzjon tal-użu tagħhom jew tad-dritt għall-użu tagħha;

6.   L-eliġibbiltà ta’ ħbula agrikoli għandha tkun ivverifikata bi kwalunkwe mezz xieraq. Għal dak il-għan, għandha tintalab prova addizzjonali fejn meħtieġ.

Artikolu 35

Remote sensing

1.   Meta Stat Membru jagħmel użu mill-possibbiltà, prevista fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 33, li jwettaq verifiki fuq il-post permezz ta’ remote sensing, huwa għandu:

(a)

jinterpreta r-ritratti ta’ immaġini ta’ satelliti jew ritratti mill-ajru tal-ħbula agrikoli għal kull applikazzjoni li għandhom ikunu vverifikati bil-għan li jintgħarfu l-pjanti li jkopru l-art u titkejjel l-erja;

(b)

jwettaq l-ispezzjonijiet fiżiċi fil-qasam tal-ħbula agrikoli kollha li għalihom l-interpretazzjoni tar-ritratti mhijiex possibbli li ssir verifika tal-eżattezza tad-dikjarazzjoni għas-sodisfazzjon tal-awtorità kompetenti.

2.   Il-verifiki addizzjonali msemmija fl-Artikolu 30(3) għandhom jitwettqu permezz ta’ verifiki tradizzjonali fuq il-post jekk mhuwiex aktar possibbli li dawn isiru permezz ta’ remote sensing matul is-sena kurrenti.

Artikolu 36

Verifiki fuq il-post relatati ma’ drittijiet speċjali

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu proċeduri għall-verifiki fuq il-post ta’ bdiewa li jiddikjaraw drittijiet speċjali sabiex jiġi assigurat li jiġi sodisfatt ir-rekwiżit għall-attivazzjoni msemmi fl-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Artikolu 37

Elementi tal-verifiki fuq il-post relatati mal-applikazzjonijiet għall-għajnuna għaż-żerriegħa

Verifiki fuq il-post relatati ma’ applikazzjonijiet għall-għajnuna għaż-żerriegħa skont l-Artikolu 87 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandhom ikopru b’mod partikolari:

(a)

verifiki fil-livell tal-bidwi li japplika għall-għajnuna:

(i)

fuq il-ħbula kollha biex jiġu vverifikati l-ispeċji jew il-grupp tal-varjetà ta’ żerriegħa miżrugħa fuq kull ħabel dikjarat;

(ii)

fuq id-dokumenti biex jiġi vverifikat tal-anqas l-ewwel destinazzjoni taż-żerriegħa li għaliha tkun intalbet l-għajnuna;

(iii)

kull verifika meqjusa neċessarja mill-Istati Membri biex jiġi żgurat li ma titħallasx għajnuna fir-rigward ta’ żerriegħa mhux ċertifikata jew żerriegħa minn pajjiżi terzi;

(b)

jekk l-ewwel destinazzjoni taż-żerriegħa tkun stabbiliment tat-tnissil jew dak taż-żerriegħa, għandhom isiru verifiki addizzjonali fuq il-post tad-destinazzjoni biex jiġi żgurat li:

(i)

iż-żerriegħa tkun attwalment inxtrat u tħallset mill-istabbiliment tat-tnissil jew taż-żerriegħa skont il-kuntratt tat-tkabbir;

(ii)

il-pagament taż-żerriegħa jiġi rifless fil-kontijiet finanzjarji tal-istabbiliment tat-tnissil jew taż-żerriegħa;

(iii)

iż-żerriegħa tkun attwalment ġiet ikkumerċjalizzata għaż-żriegħ. Għal dak il-għan, il-verifiki fiżiċi u dokumentarji tal-ħażna u l-kontijiet finanzjarji tal-istabbiliment tat-tnissil jew taż-żerriegħa għandhom jitwettqu;

(ċ)

fejn xieraq, il-verifiki fil-livell tal-utenti aħħarin.

Għall-finijiet tal-punt (b)(iii) tal-ewwel paragrafu, “kummerċjalizzat” tfisser dak li hu miżmum disponibbli jew maħżun, muri għall-bejgħ, offrut għall-bejgħ, għall-bejgħ jew għall-kunsinna lil persuna oħra.

Artikolu 38

Verifiki fuq il-post ta’ organizzazzjonijiet intersettorjali approvati

Il-verifiki fuq il-post ta’ organizzazzjonijiet intersettorjali approvati fil-qafas tal-applikazzjonijiet għall-għajnuna skont il-pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba’ għall-qoton previst fit-Taqsima 6 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandhom jivverifikaw li dawk l-organizzazzjonijiet u l-lista tal-membri tagħhom jirrispettaw il-kriterji għall-approvazzjoni tagħhom.

Artikolu 39

Verifiki fuq il-post tal-manifatturi taz-zokkor

Il-verifiki fuq il-post tal-manifatturi taz-zokkor fil-qafas tal-applikazzjonijiet għall-għajnuna għall-produtturi tal-pitravi taz-zokkor u l-kannamiela previst fit-Taqsima 7 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandhom jivverifikaw:

(a)

l-informazzjoni fil-kuntratti tal-kunsinna provduti mill-bidwi;

(b)

il-korrettezza tal-informazzjoni dwar il-kunsinni pprovduta lill-awtorità kompetenti;

(ċ)

iċ-ċertifikazzjoni tal-imwieżen tal-piż użati għall-kunsinni;

(d)

ir-riżultati tal-analiżi uffiċjali fil-laboratorju mwettqa sabiex jiġi ddeterminat il-perċentwal ta’ sukrożju fil-pitravi taz-zokkor u l-kannamiela fil-kunsinna.

Artikolu 40

Verifika tal-kontenut tetrahydrocannabinol fit-tkabbir tal-qanneb

1.   Is-sistema li għandha tintuża mill-Istati Membri skont l-Artikolu 39(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 sabiex jiġi ddeterminat il-kontenut tat-tetrahydrocannabinol (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “THC”) tal-uċuħ mkabbra għandha tkun kif stipulat fl-Anness I għal dan ir-Regolament.

2.   L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru għandha żżomm ir-reġistri relatati mas-sejbiet dwar it-THC. Tal-anqas ir-reġistri bħal dawk għandu jkun fihom, għal kull varjetà, ir-riżultati f’termini ta’ kontenut ta’ THC għal kull kampjun, espressi f’perċentwal sa żewġ ċifri deċimali, il-proċedura użata, l-għadd ta’ eżamijiet imwettqa, indikazzjoni ta’ meta ttieħed il-kampjun u l-miżuri meħuda fil-livell nazzjonali.

Madankollu, jekk il-kontenut ta’ THC ta’ kwalunkwe kampjun jaqbeż dak stipulat fl-Artikolu 39(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-Istat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni, b’mezzi elettroniċi u permezz tal-formola li hemm disponibbli għalih mill-Kummissjoni, mhux aktar tard mill-15 ta’ Novembru tas-sena ta’ suq inkwistjoni, rapport dwar is-sejbiet kollha tat-THC fir-rigward ta’ dik il-varjetà. Dan ir-rapport għandu jindika r-riżultati f’termini ta’ kontenut ta’ THC għal kull kampjun, espress f’perċentwal sa żewġ ċifri deċimali, il-proċedura użata, l-għadd ta’ eżamijiet imwettqa, indikazzjoni ta’ meta ttieħed il-kampjun u l-miżuri meħuda fil-livell nazzjonali.

3.   Jekk il-medja tal-kampjuni kollha ta’ varjetà partikolari taqbeż il-kontenut tat-THC kif stipulat fl-Artikolu 39(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-Istati Membri għandhom jagħmlu użu mill-proċedura B tal-Anness I għal dan ir-Regolament għall-varjetà kkonċernata matul is-sena sussegwenti tas-suq. Din il-proċedura għandha tintuża matul is-snin sussegwenti ta’ suq dejjem jekk ir-riżultati kollha tal-analiżi tal-varjetà partikolari ma jkunux inqas mill-kontenut tat-THC kif stipulat fl-Artikolu 39(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Jekk għat-tieni sena l-medja tal-kampjuni kollha ta’ varjetà partikolari taqbeż il-kontenut tat-THC kif stipulat fl-Artikolu 39(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-Istat Membru għandu jitlob awtorizzazzjoni biex jipprojbixxi l-kummerċalizzazzjoni ta’ din il-varjetà skont l-Artikolu 18 tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/53/KE (19). Talba bħal din għandha tintbagħat lill-Kummissjoni, mhux aktar tard mill-15 ta’ Novembru tas-sena ta’ kummerċjalizzazzjoni inkwistjoni. Mis-sena ta’ wara, il-varjetà soġġetta għal din it-talba ma tkunx eliġibbli għall-pagamenti diretti fl-Istat Membru konċernat.

4.   L-uċuħ tal-qanneb għandhom jibqgħu jitkabbru skont il-kundizzjonijiet normali tat-tkabbir skont il-prattika lokali sa tal-anqas 10 (għaxart) ijiem wara d-data li fiha tintemm il-fjoritura sabiex ikunu jistgħu jitwettqu l-verifiki previsti fil-paragrafi 1, 2 u 3.

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw li l-qanneb jinħasad wara li tkun bdiet il-fjoritura imma qabel tmiem il-perjodu ta’ 10 (għaxart) ijiem wara tmiem il-fjoritura, sakemm l-ispetturi jindikaw liema partijiet rappreżentattivi ta’ kull plott ikkonċernat għandhom jibqgħu jiġu kkultivati sa tal-anqas 10 (għaxart) ijiem wara tmiem il-fjoritura għal raġunijet ta’ spezzjoni, skont il-metodi stabbiliti fl-Anness I.

Subtaqsima III

Verifiki fuq il-post ta’ applikazzjonijiet għall-għajnuna għall-bhejjem

Artikolu 41

Żmien il-verifiki fuq il-post

1.   Tal-anqas 60 % tar-rata minima tal-verifiki fuq il-post previsti fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 30(2)(b) għandhom jitwettqu matul il-perjodu taż-żamma tal-iskema tal-għajnuna konċernata. Il-perċentwal tal-verifiki fuq il-post li jifdal għandu jiġi mifrux fuq is-sena kollha.

Madankollu, meta l-perjodu taż-żamma jseħħ qabel ma tiġi ppreżentata t-talba jew meta dan ma jkunx jista’ jiġi stabbilit minn qabel, il-verifiki fuq il-post previsti fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 30(2)(b) għandhom jiġu mifruxa fuq is-sena kollha.

2.   Tal-inqas 50 % tar-rata minima ta’ verifiki fuq il-post prevista fl-Artikolu 30(2)(c) għandhom jitwettqu matul il-perjodu ta’ żamma. Madankollu, ir-rata minima tal-verifiki fuq il-post għandha titwettaq b’mod sħiħ matul il-perjodu taż-żamma fl-Istati Membri fejn is-sistema stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 21/2004 li tikkonċerna l-ovini u l-kaprini, b’mod partikolari b’relazzjoni mal-identifikazzjoni tal-bhejjem u ż-żamma kif xieraq ta’ reġistri, ma tkunx implimentata u applikata b’mod sħiħ.

Artikolu 42

Elementi tal-verifiki fuq il-post

1.   Il-verifiki fuq il-post għandhom ikopru l-bhejjem kollha li għalihom ġew preżentati applikazzjonijiet għall-għajnuna skont l-iskemi ta’ għajnuna li għandhom jiġu vverifikati u, fil-każ ta’ verifiki tal-iskemi ta’ għajnuna għall-annimali bovini, ikopru wkoll l-għadd ta’ annimali bovini li għalihom ma saritx talba.

Il-verifiki fuq il-post għandhom jinkludu partikolarment verifika li l-għadd ta’ bhejjem preżenti fl-impriża li għalihom ikunu ġew preżentati applikazzjonijiet għall-għajnuna u l-għadd ta’ annimali bovini li għalihom ma tkunx saret talba ikun jikkorrispondi mal-għadd ta’ bhejjem imdaħħal fir-reġistri u, fil-każ ta’ annimali bovini, l-għadd ta’ bhejjem notifikat lid-database kompjuterizzata għall-annimali bovini.

2.   Fir-rigward tal-iskemi ta’ għajnuna għall-annimali bovini, il-verifiki fuq il-post għandhom jinkludu wkoll verifiki:

(a)

tal-korrettezza tal-entrati fir-reġistru u n-notifikazzjonijiet lid-database kompjuterizzata għall-annimali bovini fuq il-bażi ta’ kampjun tad-dokumenti ta’ appoġġ bħal irċevuti tax-xiri u l-bejgħ, ċertifikati tal-qatla, ċertifikati veterinarji u, fejn japplika, il-passaporti tal-bhejjem, b’relazzjoni mal-bhejjem li għalihom kienu ġew preżentati applikazzjonijiet għall-għajnuna fis-sitt xhur li jiġu qabel il-verifika fuq il-post, Madankollu jekk jinstabu xi anomaliji, il-verifika għandha tiġi estiża sa’ 12-il xahar qabel il-verifika fuq il-post;

(b)

li l-informazzjoni miżmuma fid-database kompjuterizzata għall-annimali bovini tikkorrispondi mal-informazzjoni mogħtija fir-reġistru fuq il-bażi ta’ kampjun fir-rigward tal-bhejjem li għalihom kienu ġew preżentati applikazzjonijiet għall-għajnuna fis-sitt xhur li jiġu qabel il-verifika fuq il-post; Madankollu jekk jinstabu xi anomaliji, il-verifika għandha tiġi estiża sa’ 12-il xahar qabel il-verifika fuq il-post;

(ċ)

li l-bhejjem kollha preżenti fl-impriża u li jkunu għadhom miżmuma skont l-obbligu taż-żamma huma eliġibbli għall-għajnuna mitluba,

(d)

li l-annimali bovini kollha preżenti fl-impriża jkunu identifikati permezz tal-lametti tal-widnejn u akkumpanjati, fejn japplika, b’passaporti tal-bhejjem u li jitniżżlu fir-reġistru u li jkunu ġew notifikati kif jixraq lid-database kompjuterizzata għall-annimali bovini.

Il-verifiki msemmija fil-punt (d) għandhom jitwettqu individwalment għal kull annimal bovin maskili li jkun għadu miżmum skont l-obbligu ta’ żamma, li għalih tkun ġiet ppreżentata applikazzjoni għall-primjum speċjali taċ-ċanga bl-eċċezzjoni ta’ dawk li ġew ppreżentati skont l-Artikolu 110(6) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009. Fil-każijiet l-oħra kollha, il-verifika dwar ir-reġistrazzjoni korretta fil-passaporti tal-bhejjem, ir-reġistru u n-notifika għad-database kompjuterizzata jistgħu jitwettqu abbażi ta’ kampjun.

3.   Fir-rigward tal-iskemi ta’ għajnuna għall-bhejjem ovini/kaprini, il-verifiki fuq il-post għandhom jinkludu wkoll verifiki:

(a)

verifika abbażi tar-reġistru li l-bhejjem kollha li għalihom ġiet ippreżentata applikazzjoni għall-għajnuna nżammu fl-impriża matul il-perjodu kollu ta’ żamma.

(b)

verifika tal-korrettezza tal-entrati fir-reġistru fis-sitt xhur qabel il-verifika fuq il-post, abbażi ta’ kampjun ta’ dokumenti ta’ appoġġ bħal irċevuti tax-xiri u l-bejgħ, ċertifikati veterinarji li jkopru s-sitt xhur li jiġu qabel il-verifika fuq il-post; madankollu jekk jinstabu xi anomaliji, il-verifika għandha tiġi estiża sa’ 12-il xahar qabel il-verifika fuq il-post;

Artikolu 43

Miżuri ta’ kontroll fir-rigward ta’ verifiki fuq il-post f’biċċeriji

1.   Fir-rigward tal-primjum speċjali għaċ-ċanga previst fl-Artikolu 110(6) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u l-primjum għall-qatla previst fl-Artikolu 116 ta’ dak ir-Regolament u fil-każijiet meta Stat Membru jagħmel użu mill-possibbiltajiet previsti fl-Artikolu 53 ta’ dak ir-Regolament, il-verifiki fuq il-post għandhom jitwettqu fil-biċċeriji. F’dak il-każ, l-Istati Membri għandhom iwettqu verifiki fuq il-post jew:

(a)

F’mhux inqas minn 30 % tal-biċċeriji kollha, magħżula abbażi ta’ analiżi ta’ riskju, f’liema każ il-verifiki għandhom ikopru kampjun ta’ 5 % tal-għadd totali ta’ annimali bovini li nqatlu fil-biċċerija konċernata matul il-perjodu ta’ 12-il xahar qabel il-verifika fuq il-post, jew

(b)

f’mhux inqas minn 20 % tal-biċċeriji li kienu ġew approvati minn qabel skont kriterji partikolari ta’ affidabbiltà li għandhom jiġu determinati mill-Istati Membri u li jintgħażlu fuq il-bażi ta’ analiżi tar-riskju, f’liema każ il-verifiki għandhom ikopru kampjun ta’ 2 % tal-għadd totali ta’ annimali bovini li jkunu nqatlu fil-biċċerija konċernata matul il-perjodu ta’ 12-il xahar li jiġu qabel il-verifika fuq il-post.

2.   Il-verifiki fuq il-post fil-biċċeriji għandhom jinkludu skrutinju ex post tad-dokumenti, tqabbil mal-entrati fid-database kompjuterizzata għall-annimali bovini u verifiki tas-sommarji li jirrelataw maċ-ċertifikati tal-qatla jew l-informazzjoni li jkun hemm minflok dawn, li kienu ntbagħatu lill-Istati Membri l-oħra skont l-Artikolu 78(3) tar-Regolament (KE) Nru 1121/2009.

3.   Il-verifiki fuq il-post fil-biċċeriji għandhom jinkludu verifiki fiżiċi tal-proċeduri tal-qatla imwettqa fil-jum tal-verifika fuq il-post fuq il-bażi ta’ kampjun. Fejn meħtieġ, għandu jiġi vverifikat jekk il-karkassi ppreżentati biex jintiżnu kienux eliġibbli għall-għajnuna.

Artikolu 44

Miżuri ta’ kontroll fir-rigward tal-primjum mogħti wara l-esportazzjoni

1.   Fir-rigward tal-premium għall-qatla mogħti għal annimali bovini esportati lejn pajjiżi terzi skont l-Artikolu 116 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u meta Stat Membru jagħmel użu mill-possibbiltajiet previsti fl-Artikolu 53 ta’ dak ir-Regolament, l-operazzjonijiet kollha tat-tagħbija għandhom ikunu soġġetti għall-verifiki fuq il-post li għandhom jitwettqu kif ġej:

(a)

fiż-żmien tat-tagħbija, għandu jiġi vverifikat li l-annimali bovini kollha jiġu identifikati premezz tal-lametti tal-widnejn; barra minn hekk, tal-anqas 10 % tal-annimali bovini verifikati b’dan il-mod għandhom jiġu vverifikati individwalment bil-ħsieb tal-verifika tal-identifikazzjoni tagħhom;

(b)

fiż-żmien tat-tluq mit-territorju tal-Komunità:

(i)

fejn siġill tad-dwana uffiċjali ġie applikat fuq il-mezzi tat-trasport, għandu jkun ivverifikat li s-siġill ma fihx ħsara. Jekk is-siġill mhuwiex bil-ħsara, għandha titwettaq verifika ta’ kampjun biss jekk hemm dubji fuq ir-regolarità tat-tagħbija,

(ii)

fejn l-ebda siġill tad-dwana uffiċjali ma ġie applikat fuq il-mezzi tat-trasport jew fejn siġill tad-dwana jkun fih il-ħsara, għall-inqas 50 % tal-annimali bovini li kienu vverifikati individwalment fiż-żmien tat-tagħbija għandhom jiġu vverifikati mill-ġdid.

2.   Il-passaporti tal-bhejjem għandhom jingħataw lill-awtorità kompetenti skont l-Artikolu 6(5) tar-Regolament (KE) Nru 1760/2000.

3.   L-aġenzija tal-ħlas għandha tifli bir-reqqa l-applikazzjonijiet għall-għajnuna fuq il-bażi tal-fajls tal-pagament u informazzjoni oħra disponibbli, u tagħti attenzjoni partikolari għad-dokumenti li jirrelataw mal-esportazzjoni u l-kummenti tal-awtoritajiet kompetenti tal-kontroll u għandha tivverifika jekk il-passaporti tal-bhejjem ikunux ingħataw skont il-paragrafu 2.

Artikolu 45

Dispożizzjonijiet speċjali fir-rigward tar-rapport tal-kontroll

1.   Fejn l-Istati Membri jwettqu verifiki fuq il-post skont dan ir-Regolament flimkien ma’ spezzjonijiet skont ir-Regolament (KE) Nru 1082/2003 ir-rapport tal-kontroll previst fl-Artikolu 32 ta’ dan ir-Regolament għandu jiġi supplimentat b’rapporti skont l-Artikolu 2(5) tar-Regolament (KE) Nru 1082/2003.

2.   F’dak li jirrigwarda l-verifiki fuq il-post f’biċċeriji previsti fl-Artikolu 43(1) u (2), ir-rapport tal-kontroll previst fl-Artikolu 32 jista’ jikkonsisti f’indikazzjoni fil-kontijiet tal-biċċerija li juru liema bhejjem kienu soġġetti għall-verifiki. Fir-rigward tal-verifiki fiżiċi tal-proċeduri tal-qatla previsti fl-Artikolu 43(3), ir-rapport għandu jinkludi, inter alia, il-kodiċi tal-identifikazzjoni, il-piżijiet tal-karkassi u d-dati tal-qatla b’relazzjoni mal-bhejjem kollha maqtula u verifikati fil-jum tal-verifika fuq il-post.

3.   F’dak li jirrigwarda l-verifiki previsti fl-Artikolu 44, ir-rapport tal-kontroll jista’ jikkonsisti biss f’indikazzjoni tal-bhejjem hekk verifikati.

4.   Meta l-verifiki fuq il-post imwettqa skont dan ir-Regolament jikxu każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità mad-dispożizzjonijiet tat-Titolu I tar-Regolament (KE) Nru 1760/2000 jew tar-Regolament (KE) Nru 21/2004, il-kopji tar-rapport tal-kontroll previst fl-Artikolu 32 ta’ dan ir-Regolament għandhom jintbagħtu mill-aktar fis lill-awtoritajiet responsabbli għall-implimentazzjoni ta’ dawk ir-Regolamenti.

Subtaqsima IV

Verifiki fuq il-post ta’ appoġġ speċifiku

Artikolu 46

Dispożizzjonijiet speċjali fir-rigward ta’ appoġġ speċifiku

1.   Fir-rigward tal-appoġġ speċifiku previst fl-Artikolu 68 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-Istati Membri għandhom, japplikaw d-dispożizzjonijiet ta’ dan it-Titolu. Madankollu, jekk dan mhuwiex xieraq minħabba l-istruttura tal-iskema konċernata, l-Istati Membri għandhom jipprovdu kontrolli li jiżguraw livell ta’ kontroll ekwivalenti għal dak stipulat f’dan it-Titolu.

L-Istati Membri għandhom jivverifikaw partikolarment;

(a)

meta jkunu qed jiġu kkontrollati l-applikazzjonijiet għal pagamenti permezz ta’ fondi reċiproċi previsti fl-Artikolu 68(1)(e) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, li

(i)

il-bdiewa eliġibbli b’mod effettiv għall-kumpens imħallas mill-fond;

(ii)

il-kumpens tħallas b’mod effettiv lill-bdiewa affiljati skont l-Artikolu 71 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009;

(b)

meta jitwettqu l-verifiki fuq il-post ta’ operazzjonijiet ta’ investiment li se jkunu appoġġati skont l-appoġġ speċifiku previst fl-Artikolu 68 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, li l-investiment ikun twettaq.

Il-verifiki msemmija fil-punt (a) tat-tieni subparagrafu jistgħu jitwettqu billi jintuża kampjun ta’ mhux inqas minn 10 % tal-bdiewa konċernati.

2.   Sakemm l-Istati Membri jiżguraw li l-effettività tal-kontrolli hija tal-inqas daqs dik miksuba meta l-kontrolli jitwettqu minn verifiki fuq il-post, il-kontrolli fil-livell ta’ farm jistgħu jiġu sostitwiti minn kontrolli jew verifiki amministrattivi fil-livell ta’ servizzi, korpi jew organizzazzjonijiet li jagħtu prova biex issir verifika tal-osservanza tal-kriterji tal-eliġibbiltà kif imsemmija fl-Artikolu 29(2).

KAPITOLU III

Kontrolli relatati mal-kundizzjonalità

Taqsima I

Dispożizzjonijiet komuni

Artikolu 47

Regoli ġenerali dwar in-nuqqas ta’ konformità

1.   Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu nuqqas ta’ konformità “ripetut” tfisser nuqqas ta’ konformità mal-istess rekwiżit, standard jew obbligu msemmi fl-Artikolu 4 ddeterminat aktar minn darba waħda f’perjodu konsekuttiv ta’ tliet snin kalendarji, sakemm il-bidwi jkun ġie infurmat b’nuqqas ta’ konformità preċedenti u, skont kif ikun il-każ, kellu l-possibbiltà li jieħu l-miżuri neċessarji biex itemm dak in-nuqqas ta’ konformità preċedenti;

2.   Il-“firxa” ta’ nuqqas ta’ konformità għandha tiġi determinata billi jitqies, partikolarment, jekk in-nuqqas ta’ konformità kellux impatt mifrux ħafna jew jekk dan kienx limitat għall-farm innifsu;

3.   Is-“severità” ta’ nuqqas ta’ konformità għandha tiddependi, partikolarment, fuq l-importanza tal-konsegwenzi tan-nuqqas ta’ konformità billi jitqiesu l-għanijiet tar-rekwiżit jew tal-istandard konċernat;

4.   Jekk nuqqas ta’ konformità huwiex ta’ “natura permanenti” għandu jiddependi, partikolarment, fuq kemm idum jinħass l-effett jew fuq il-potenzjal biex jintemmu dawk l-effetti b’mezzi raġonevoli.

Artikolu 48

Awtorità kompetenti ta’ kontroll

1.   Il-korpi speċjalizzati ta’ kontroll għandhom iġorru r-responsabbiltà biex iwettqu l-kontrolli u l-verifiki dwar l-osservanza tal-ħtiġijiet u l-istandards konċernati.

L-aġenziji tal-ħlas għandhom iġorru r-responsabbiltà biex jiffissaw it-tnaqqisiet jew esklużjonijiet f’każijiet individwali skont il-Kapitolu III tat-Titolu IV.

2.   B’deroga mill-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-kontrolli u l-verifiki fir-rigward tar-rekwiżiti kollha jew ta’ xi wħud minnhom, tal-istandards, tal-atti, jew tal-oqsma ta’ kundizzjonalità għandhom jitwettqu mill-aġenzija tal-ħlas sakemm l-Istat Membru jiggarantixxi li l-effettività tal-kontrolli u tal-verifiki hija tal-anqas daqs dik miksuba meta l-kontrolli u l-verifiki jitwettqu minn korp speċjalizzat ta’ kontroll.

Taqsima II

Kontrolli Amministrattivi

Artikolu 49

Kontrolli amministrattivi

Skont ir-rekwiżiti, l-istandards, l-atti jew l-oqsma ta’ kundizzjonalità inkwistjoni, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jwettqu l-kontrolli amministrattivi partikolarment dawk diġà previsti skont is-sistemi ta’ kontroll applikabbli għar-rekwiżit, l-istandard, l-att jew il-qasam ta’ kundizzjonalità rispettivi.

Taqsima III

Verifiki fuq il-post

Artikolu 50

Rata minima ta’ kontroll

1.   L-awtorità kompetenti ta’ kontroll għandha twettaq verifiki, fir-rigward tar-rekwiżiti u tal-istandards li għalihom hija responsabbli, fuq il-post għal tal-anqas 1 % tal-bdiewa kollha li qed jippreżentaw applikazzjonijiet għall-għajnuna skont l-iskemi ta’ appoġġ għall-pagamenti diretti skont it-tifsira tal-Artikoli 2(d) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u li għalihom l-awtorità kompetenti ta’ kontroll inkwistjoni hija responsabbli. L-awtorità kompetenti ta’ kontroll għandha wkoll twettaq verifiki, rigward ir-rekwiżiti u l-istandards li għalihom hija responsabbli, fuq tal-anqas 1 % tal-bdiewa kollha soġġetti għall-obbligi tal-kundizzjonalità skont l-Artikoli 85t u 103z tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 fis-sena kalendarja inkwistjoni u li għaliha l-awtorità kompetenti ta’ kontroll inkwistjoni hija responsabbli.

Ir-rata minima ta’ kontroll imsemmija fl-ewwel subparagrafu tista’ tintlaħaq fil-livell ta’ kull awtorità ta’ kontroll kompetenti jew fil-livell ta’ kull att jew standard jew grupp ta’ atti jew standards. Fil-każijiet fejn il-kontrolli ma jitwettqux mill-aġenzija tal-ħlas kif previst fl-Artikolu 48, din ir-rata ta’ kontroll minima tista’ Madankollu tintlaħaq fil-livell ta’ kull aġenzija tal-ħlas.

Meta l-leġiżlazzjoni applikabbli għall-att u l-istandards diġà tistabbilixxi rati minimi ta’ kontroll, dik ir-rata għandha tiġi applikata sa dak il-limitu minflok ir-rata minima msemmija fl-ewwel subparagrafu. Alternattivament, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li kwalunkwe każ ta’ nuqqas ta’ konformità li jinstab matul il-verifiki fuq il-post skont il-leġiżlazzjoni applikabbli għall-atti u l-istandards li jitwettqu lil hinn mill-kampjun imsemmi fl-ewwel subparagrafu, għandu jiġi rrappurtat, u segwit mill-awtorità kompetenti ta’ kontroll responsabbli mill-att jew l-istandard konċernat. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan it-Titolu għandhom japplikaw.

2.   Meta tkun qed tiġi stabbilita r-rata minima ta’ kontroll imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, l-azzjonijiet meħtieġa kif imsemmija fl-Artikolu 23(2) jew fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 24(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 m’għandhomx jitqiesu.

3.   Jekk il-verifiki fuq il-post jikxfu grad sinifikanti ta’ nuqqas ta’ konformità ma’ att jew standard partikolari, l-għadd ta’ verifiki fuq il-post li jkollhom jitwettqu għal dan l-att jew standard fil-perjodu ta’ kontroll li jkun imiss għandu jiżdied. Fi ħdan att speċifiku l-awtorità kompetenti ta’ kontroll tista’ tiddeċiedi li tillimita aktar l-ambitu ta’ dawn il-verifiki fuq il-post għall-aktar rekwiżiti li ma jiġux osservati.

Artikolu 51

Għażla tal-kampjun tal-kontroll

1.   Mingħajr preġudizzju għall-verifiki mwettqa bħala segwitu ta’ każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità miġjuba għall-attenzjoni tal-awtorità kompetenti tal-kontroll b’xi mod ieħor, l-għażla ta’ kull kampjun ta’ farms li għandhom jiġu vverifikati skont l-Artikolu 50 għandha tkun ibbażata, fejn applikabbli, fuq analiżi tar-riskju skont il-leġiżlazzjoni applikabbli, jew fuq analiżi tar-riskju adattata għar-rekwiżiti jew l-istandards. Dik l-analiżi tar-riskju tista’ tiġi bbażata fuq il-livell ta’ farm individwali jew fuq il-livell ta’ kategoriji ta’ farms jew ta’ żoni ġeografiċi jew, fil-każ ta’ punt (b) tat-tieni subparagrafu tal-paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu, fil-livell tal-impriżi.

L-analiżi tar-riskju tista’ tqis wieħed jew it-tnejn li ġejjin:

(a)

il-parteċipazzjoni ta’ bidwi fis-sistema konsultattiva għall-farms prevista fl-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) ru 73/2009;

(b)

il-parteċipazzjoni ta’ bidwi f’sistema ta’ ċertifikazzjoni jekk l-iskema inkwistjoni tkun rilevanti għar-rekwiżiti u l-istandards konċernati.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 50(1) Stat Membru jista’ jiddeċiedi li jagħżel bdiewa li jirċievu pagamenti diretti u bdiewa soġġetti għall-obbligi tal-kundizzjonalità skont l-Artikoli 85t u 103z tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 skont l-istess analiżi tar-riskju.

2.   Biex ikun provdut l-element tal-kwalità rappreżentattiva, għandhom jintgħażlu b’mod każwali bejn 20 % u 25 % tal-għadd minimu ta’ bdiewa li għandhom ikunu soġġetti għall-verifiki fuq il-post kif previst fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 50(1).

Madankollu, jekk l-għadd ta’ bdiewa li se jkunu soġġetti għall-verifiki fuq il-post jaqbeż l-għadd minimu ta’ bdiewa li għandhom ikunu soġġetti għall-verifiki fuq il-post kif previst fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 50(1), il-perċentwal ta’ bdiewa magħżula b’mod każwali fil-kampjun addizzjonali ma għandux jaqbeż il-25 %.

3.   Għażla parzjali tal-kampjun ta’ kontroll tista’, fejn xieraq, titwettaq qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni inkwistjoni, abbażi tal-informazzjoni disponibbli. Il-kampjun proviżorju għandu jkun komplut meta jkunu disponibbli l-applikazzjonijiet rilevanti kollha.

4.   Il-kampjuni tal-bdiewa li għandhom jiġu vverifikati skont l-Artikolu 50 għandhom jintgħażlu mill-kampjuni ta’ bdiewa li diġà kienu ntgħażlu skont l-Artikoli 30 u 31 li għalihom japplikaw il-rekwiżiti jew l-istandards rilevanti. Madankollu, il-kampjun imsemmi fit-tieni sentenza tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 50(1) għandu jintgħażel minn bdiewa soġġetti għall-applikazzjoni tal-Artikoli 85t u 103z tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għas-sena kalendarja inkwistjoni.

5.   B’deroga mill-paragrafu 4, il-kampjuni ta’ bdiewa li se jiġu vverifikati skont l-Artikolu 50 jistgħu jintgħażlu minn fost il-popolazzjoni ta’ bdiewa li jippreżentaw l-applikazzjoni għall-għajnuna skont skemi ta’ appoġġ għall-pagamenti diretti fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(d) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u minn fost bdiewa soġġetti għall-applikazzjoni tal-Artikoli 85t u 103z tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u li għandhom l-obbligu li jirrispettaw ir-rekwiżiti jew l-istandards rilevanti.

F’dak il-każ:

(a)

meta jiġi konkluż, abbażi tal-analiżi tar-riskju applikata fil-livell ta’ farm, li n-nonbenefiċjarji tal-għajnuna diretta jirrapreżentaw riskju ogħla mill-bdiewa li applikaw għall-għajnuna, il-bdiewa li applikaw għall-għajnuna jistgħu jiġu ssostitwiti bin-nonbenefiċjarji; f’dak il-każ, l-għadd totali ta’ bdiewa verifikati għandu, madankollu, jilħaq ir-rata ta’ kontroll prevista fl-Artikolu 50(1); ir-raġunijiet għal sostituzzjonijiet bħal dawn għandhom ikunu ġġustifikati u ddokumentati kif xieraq;

(b)

jekk tkun aktar effettiva, l-analiżi tar-riskju tista’ titwettaq fil-livell ta’ impriżi, partikolarment biċċeriji, negozjanti jew u fornituri aktar milli fil-livell ta’ farm; f’dak il-każ, l-għadd totali ta’ bdiewa verifikati b’dan il-mod għandu jiġi inkluż fil-kalkolu tar-rata ta’ kontroll prevista fl-Artikolu 50(1);

6.   Jista’ jkun deċiż li wieħed jipproċedi billi jingħaqdu l-proċeduri stipulati fil-paragrafi 4 u 5 f’każ li għaqda bħal din iżżid l-effettività tas-sistema tal-kontroll.

Artikolu 52

Determinazzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti u l-istandards

1.   Fejn applikabbli, l-osservanza tar-rekwiżiti u l-istandards għandha tiġi ddeterminata bl-użu ta’ mezzi stipulati fil-leġiżlazzjoni applikabbli għar-rekwiżit jew l-istandard inkwistjoni.

2.   F’każi oħra u fejn xieraq, id-determinazzjoni għandha titwettaq bl-użu ta’ kull mezz adattat kif imfisser mill-awtorità kompetenti ta’ kontroll li jiżgura preċiżjoni tal-anqas ekwivalenti ma’ dik rikjesta għad-determinazzjonijiet uffiċjali skont ir-regoli nazzjonali.

3.   Fejn xieraq, il-verifiki fuq il-post jistgħu jitwettqu bl-applikazzjoni ta’ tekniki ta’ remote-sensing.

Artikolu 53

Elementi tal-verifiki fuq il-post

1.   Fit-twettiq tal-verifiki fuq il-kampjun previst fl-Artikolu 50, l-awtorità kompetenti ta’ kontroll għandha tiżgura li l-bdiewa kollha hekk magħżula jiġu vverifikati fir-rigward tal-konformità tagħhom mar-rekwiżiti u l-istandards li għalihom tkun responsabbli.

Minkejja l-ewwel subparagrafu, meta r-rata minima ta’ kontroll tintlaħaq fil-livell ta’ kull att jew standard jew grupp ta’ atti jew standards kif previst fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 50(1), il-bdiewa magħżula għandhom jiġu vverifikati fir-rigward tal-konformità tagħhom mal-att jew l-istandard jew mal-grupp ta’ atti jew standards inkwistjoni.

Ġeneralment, kull bidwi magħżul għal verifika fuq il-post għandu jiġi vverifikat fi żmien meta l-parti l-kbira tar-rekwiżiti u tal-istandards li hu ntgħażel għalihom jistgħu jiġu vverifikati. Madankollu, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li matul is-sena jinkiseb livell xieraq ta’ kontroll għar-rekwiżiti u l-istandards.

2.   Il-verifiki fuq il-post għandhom, fejn applikabbli, ikopru l-art agrikola kollha tal-impriża. Madankollu, l-ispezzjoni attwali fil-qasam bħala parti ta’ verifika fuq il-post tista’ tiġi llimitata għal kampjun ta’ mhux inqas minn nofs tal-ħbula agrikoli kkonċernati bir-rekwiżit jew l-istandard dwar l-impriża sakemm kampjun bħal dak jiggarantixxi livell affidabbli u rappreżentattiv ta’ kontroll fir-rigward tar-rekwiżiti u l-istandards. Meta din il-verifika tal-kampjun tikxef nuqqasijiet ta’ konformità, il-kampjun tal-ħbula agrikoli li fil-fatt ġie spezzjonat għandu jiżdied.

Barra minn hekk, meta l-leġiżlazzjoni applikabbli għall-att jew l-istandards tipprevedi dan, l-ispezzjoni attwali tal-konformità mar-rekwiżiti u l-istandards bħala parti minn verifika fuq il-post tista’ tiġi llimitata għal kampjun rappreżentattiv tal-oġġetti li għandhom jiġu vverifikati. Madankollu, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-verifiki jitwettqu fuq ir-rekwiżiti u l-istandards kollha li magħhom se tiġi vverifikata l-konformità fil-ħin taż-żjara.

3.   Il-verifiki msemmija fil-paragrafu 1 għandhom, bħala regola ġenerali, jitwettqu bħala parti minn żjara ta’ kontroll waħda u għandha tikkonsisti f’verifika tar-rekwiżiti u l-istandards li l-konformità magħhom tista’ tiġi vverifikata fil-ħin taż-żjara, bil-għan li jinkixef kwalunkwe nuqqas ta’ konformità possibbli ma’ dawk ir-rekwiżiti u l-istandards u, b’żieda ma’ dan, li jiġu identifikati każijiet li għandhom jiġu ppreżentati għall-verifiki ulterjuri.

4.   Sakemm l-Istati Membri jiżguraw li l-effettività tal-kontrolli hija tal-inqas daqs dik miksuba meta l-kontrolli jitwettqu minn verifiki fuq il-post, il-kontrolli fil-livell ta’ farm jistgħu jiġu ssostitwiti minn kontrolli jew verifiki amministrattivi fil-livell ta’ impriżi kif imsemmi fil-punt (b) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 51(5).

5.   Fit-twettieq tal-verifiki fuq il-post, l-Istati Membri jistgħu jagħmlu użu minn indikaturi ta’ kontroll oġġettivi speċifiċi għal ċerti rekwiżiti u standards sakemm huma jiżguraw li l-effettività tal-kontroll tar-rekwiżiti u l-istandards konċernati tkun tal-anqas daqs dik tal-verifiki fuq il-post imwettqa mingħajr l-użu tal-indikaturi.

L-indikaturi għandu jkollhom rabta diretta mar-rekwiżiti jew l-istandards li jirrapreżentaw u jkopru l-elementi kollha li għandhom jiġu verifikati meta jkunu qed jikkontrollaw dawk ir-rekwiżiti jew l-istandards.

6.   Il-verifiki fuq il-post relatati mal-kampjun previst fl-Artikolu 50(1) għandhom jitwettqu fl-istess sena kalendarja li fiha ġew ippreżentati l-applikazzjonijiet għall-għajnuna.

Artikolu 54

Rapport tal-kontroll

1.   Kull verifika fuq il-post skont dan il-Kapitolu, irrispettivament jekk il-bidwi inkwistjoni kienx magħżul għall-verifika fuq il-post skont l-Artikolu 51 jew bħala segwitu ta’ nuqqasijiet ta’ konformità miġjuba għall-attenzjoni tal-awtorità kompetenti ta’ kontroll b’xi mod ieħor, għandha tkun is-suġġett ta’ rapport ta’ kontroll li għandu jiġi stabbilit mill-awtorità kompetenti ta’ kontroll.

Ir-rapport għandu jitqassam fil-partijiet li ġejjin:

(a)

parti ġenerali li jkun fiha, partikolarment, l-informazzjoni li ġejja:

(i)

il-bidwi magħżul għall-verifika fuq il-post;

(ii)

il-persuni preżenti;

(iii)

jekk kienx ingħata avviż taż-żjara lill-bidwi u, jekk iva, il-perjodu ta’ notifika bil-quddiem;

(b)

parti li tirrifletti separatament il-verifiki mwettqa fir-rigward ta’ kull wieħed mill-atti u l-istandards u li jkun fiha, partikolarment, l-informazzjoni li ġejja:

(i)

ir-rekwiżiti u l-istandards soġġetti għall-verifika fuq il-post;

(ii)

in-natura u l-firxa tal-verifiki mwettqa;

(iii)

is-sejbiet;

(iv)

l-atti u l-istandards li fir-rigward tagħhom instab li kien hemm nuqqas ta’ konformità;

(ċ)

parti ta’ evalwazzjoni li tagħti valutazzjoni tal-importanza tan-nuqqas ta’ konformità fir-rigward ta’ kull att u/jew standard abbażi tal-kriterji “severità”, “firxa”, “permanenza” u “repetizzjoni” skont l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 b’indikazzjoni ta’ xi fatturi li għandhom iwasslu għal xi żieda jew tnaqqis fit-tnaqqis li għandu jiġi applikat.

Meta d-dispożizzjonijiet li jirrelataw mar-rekwiżit jew l-istandard inkwistjoni jħallu l-marġni li n-nuqqas ta’ konformità misjub ma jiġix segwit aktar, ir-rapport għandu juri l-indikazzjoni li tikkorrispondi. L-istess għandu japplika fil-każ meta Stat Membru jagħti perjodu għall-konformità mal-istandards Komunitarji li għadhom kemm ġew introdotti kif imsemmi fl-Artikolu 26(1) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 jew perjodu għall-konformità ta’ bdiewa żgħażagħ mal-istandards Komunitarji eżistenti msemmija f’dak l-Artikolu.

2.   Il-bidwi għandu jiġi infurmat bi kwalunkwe nuqqas ta’ konformità determiat fi żmien tliet xhur wara d-data tal-verifika fuq il-post.

Sakemm il-bidwi ma jkunx ħa azzjoni ta’ rimedju immedjata li twassal biex jintemm in-nuqqas ta’ konformità li jkun instab fis-sens tal-Artikolu 24(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, il-bidwi għandu jiġi infurmat li għandha tittieħed azzjoni ta’ rimedju skont dik id-dispożizzjoni fil-perjodu ta’ żmien stabbilit fl-ewwel subparagrafu.

Meta Stat Membru jagħmel użu mill-possibbiltà li ma japplikax tnaqqis jew esklużjoni kif previst fl-Artikolu 23(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, il-bidwi konċernat għandu jiġi infurmat, mhux aktar tard minn xahar wara li jkun ġie deċiż li mhux se jiġi applikat it-tnaqqis jew l-esklużjoni tal-pagament, li għandha tittieħed azzjoni ta’ rimedju.

3.   Mingħajr preġudizzju għal kull dispożizzjoni partikolari li tinstab fil-leġislazzjoni applikabbli għar-rekwiżiti u l-istandards, ir-rapport ta’ kontroll għandu jiġi ffinalizzat fi żmien xahar mill-verifika fuq il-post. Madankollu, dak il-perjodu jista’ jiġi estiż għal tliet xhur skont ċerti ċirkustanzi ġustifikati b’mod xieraq, partikolarment jekk l-analiżi kimika jew fiżika tirrikjedi dan.

Meta l-awtorità kompetenti ta’ kontroll ma tkunx l-aġenzija tal-ħlas, ir-rapport għandu jintbagħat lill-aġenzija tal-ħlas jew lill-awtorità li tikkoordina fi żmien xahar minn meta dan jiġi ffinalizzat.

TITOLU IV

BAŻI GĦALL-KALKOLU TAL-GĦAJNUNA, IT-TNAQQISIET U L-ESKLUŻJONIJIET

KAPITOLU I

Nuqqas ta’ dikjarazzjoni tal-erjas

Artikolu 55

Nuqqas ta’ dikjarazzjoni tal-erjas kollha

1.   Jekk, għal sena partikolari, bidwi ma jiddikjarax l-erjas kollha msemmija fl-Artikolu 13(8) u d-differenza bejn l-erja kumplessiva ddikjarata fl-applikazzjoni unika minn naħa u l-erja dikjarata flimkien mal-erja kumplessiva tal-ħbula mhux iddikjarati, minn-naħa l-oħra, hija iktar minn 3 % tal-erja dikjarata, l-ammont kumplessiv tal-pagamenti diretti pagabbli lill-bidwi għal dik is-sena għandu jitnaqqas b’mhux aktar minn 3 % skont is-severità tan-nuqqas.

2.   Il-paragrafu 1 għandu japplika wkoll għal pagamenti relatati ma’ skemi previsti fl-Artikoli 85p, 103q u 103r tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, fejn il-bidwi huwa soġġett għall-obbligi ta’ kundizzjonalità skont l-Artikoli 85t u 103z ta’ dak ir-Regolament. Il-perċentwal tat-tnaqqis għandu japplika għall-ammont totali li għandu jitħallas diviż bl-għadd ta’ snin imsemmi fl-Artikoli 85t u 103z tal-istess Regolament.

KAPITOLU II

Sejbiet b’relazzjoni ma’ kriterji tal-eliġibbiltà

Taqsima I

Skema ta’ pagament uniku u skemi oħra ta’ għajnuna relatati mal-erja

Artikolu 56

Prinċipji ġenerali

1.   Għall-finijiet ta’ din it-Taqsima, il-gruppi tal-uċuħ tar-raba’ li ġejjin għandhom jintgħarfu kif xieraq:

(a)

erjas dikjarati għall-finijiet ta’ attivazzjoni tad-drittijiet għal pagament skont l-iskema ta’ pagamet uniku, skont kif ikun il-każ, kull waħda tissodisfa l-kundizzjonijiet partikolari għaliha;

(b)

erjas għall-finijiet tal-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja skont il-Kapitolu 2 tat-Titolu V tar-Regolament (KE) Nru 73/2009;

(ċ)

grupp għal kull waħda mill-erjas għall-finijiet ta’ kull skema oħra ta’ għajnuna relatata mal-erja, li għalih tapplika rata differenti ta’ għajnuna;

(d)

erjas dikjarati skont l-intestatura “użijiet oħra”.

Għall-finijiet ta’ punt (a) tal-ewwel subparagrafu, għandha titqies il-medja tal-valuri ta’ drittijiet għall-pagament differenti b’relazzjoni mal-erja rispettiva dikjarata.

2.   Meta l-istess żona sservi bħala l-bażi għal applikazzjoni għall-għajnuna skont aktar minn skema waħda tal-għajnuna relatata mal-erja, dik l-erja għandha titqies b’mod separat għal kull waħda minn dawk l-iskemi ta’ għajnuna.

Artikolu 57

Bażi għall-kalkolu fir-rigward ta’ erjas dikjarati

1.   Fil-każ ta’ applikazzjonijiet għall-għajnuna li jaqgħu taħt skemi ta’ għajnuna relatati mal-erja, ħlief għall-patata tal-lamtu u ż-żerriegħa kif previsti fil-Taqsimiet 2 u 5 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, jekk l-erja tal-grupp ta’ uċuh tar-raba’ determinata tinstab li tkun akbar minn dik dikjarata fl-applikazzjoni għall-għajnuna, l-erja dikjarata għandha tintuża għall-kalkolu tal-għajnuna.

2.   Fir-rigward ta’ applikazzjoni għall-għajnuna li taqa’ taħt l-iskema tal-pagament uniku;

jekk hemm diskrepanza bejn id-drittijiet għall-pagament dikjarati u l-erja dikjarata, il-kalkolu tal-pagament għandu jiġi bbażat fuq l-iżgħar daqs;

jekk l-għadd ta’ drittijiet għall-pagament dikjarat jaqbeż l-għadd ta’ drittijiet għall-pagament disponibbli għall-bidwi, id-drittijiet għall-pagament dikjarati għandhom jitnaqqsu għall-għadd ta’ drittijiet ta’ pagament disponibbli għall-bidwi.

3.   Mingħajr preġudizzju għal tnaqqisiet jew esklużjonijiet skont l-Artikoli 58 u 60 ta’ dan ir-Regolament, fil-każ ta’ applikazzjonijiet għall-għajnuna taħt l-iskema ta’ pagament uniku, ħlief għall-patata tal-lamtu u ż-żerriegħa previsti fit-Taqsimiet 2 u 5 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, jekk l-erja dikjarata f’applikazzjoni unika hija akbar mill-erja determinata għal dak il-grupp ta’ uċuh tar-raba’, l-għajnuna għandha tiġi kkalkolata abbażi tal-erja determinata għal dak il-grupp ta’ uċuh tar-raba’.

Madankollu, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 30 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, jekk id-differenza bejn l-erja totali determinata u l-erja totali dikjarata għall-pagament skont l-iskemi ta’ għajnuna stabbiliti bit-Titoli III, IV u V tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 tkun ta’ 0,1 ettaru jew inqas minn hekk, l-erja determinata għandha tiġi stabbilita daqs l-erja dikjarata. Għal dan il-kalkolu se jitqiesu d-dikjarazzjonijiet żejda ta’ erjas fil-livell ta’ grupp tal-uċuħ tar-raba’.

It-tieni subparagrafu ma għandux japplika meta dik id-differenza tirrapreżenta aktar minn 20 % tal-erja totali dikjarata għall-pagamenti.

Artikolu 58

Tnaqqisiet u esklużjonijiet f’każijiet ta’ dikjarazzjoni żejda

Jekk, fir-rigward grupp ta’ uċuħ tar-raba’, l-erja dikjarata għall-finijiet ta’ kwalunkwe skema ta’ għajnuna relatata mal-erja, ħlief għal dawk għall-patata tal-lamtu u ż-żerriegħa previsti fit-Taqsimiet 2 u 5 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, tkun taqbeż l-erja determinata skont l-Artikolu 57 ta’ dan ir-Regolament, l-għajnuna għandha tiġi kkalkulata abbażi tal-erja determinata mnaqqsa bid-doppju tad-differenza misjuba jekk dik id-differenza tkun ta’ iktar minn 3 % jew minn żewġ ettari, iżda ma tkunx taqbeż l-20 % tal-erja stabbilita.

Jekk id-differenza tkun ta’ iktar minn 20 % tal-erja stabbilita, ma għandha tingħata l-ebda għajnuna marbuta mal-erja għall-grupp ta’ uċuħ tar-raba’ konċernat.

Jekk id-differenza hija ta’ iktar minn 50 %, il-bidwi għandu jkun eskluż għal darb’oħra milli jirċievi għajnuna tal-ammont daqs l-ammont li jikkorrispondi għad-differenza bejn l-erja ddikjarata u ż-żona stabbilita skont l-Artikolu 57 ta’ dan ir-Regolament. Dak l-ammont għandu jkun ibbilanċjat skont l-Artikolu 5(b) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 885/2006 (20). Jekk l-ammont ma jkunx jista’ jiġi bbilanċjat kompletament skont dak l-Artikolu matul it-tliet snin kalendarji ta’ wara s-sena kalendarja tas-sejba, il-bilanċ li jkun għad fadal għandu jitħassar.

Artikolu 59

Tnaqqis f’każijiet ta’ irregolaritajiet li jikkonċernaw id-daqs tal-erjas dikjarati għall-pagament ta’ għajnuna għall-patata tal-lamtu u ż-żerriegħa

1.   Jekk jinstab li l-erja attwalment koltivata bil-patata tkun iżgħar b’aktar minn 10 % tal-erja dikjarata għall-pagament ta’ għajnuna għall-patata tal-lamtu prevista fil-Taqsima 2 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-għajnuna li għandha titħallas għandha titnaqqas bid-doppju tad-differenza misjuba.

2.   Jekk jinstab li l-erja attwalment koltivata biż-żerriegħa tkun akbar b’aktar minn 10 % tal-erja dikjarata għall-pagament ta’ għajnuna għall-patata tal-lamtu prevista fil-Taqsima 5 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-għajnuna li għandha titħallas għandha titnaqqas bid-doppju tad-differenza misjuba.

3.   Fejn jinstab li l-irregolaritajiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 jirriżultaw mill-intenzjoni tal-bidwi, l-ammont sħiħ tal-għajnuna msemmija f’dawk il-paragrafi għandu jiġi rrifjutat.

F’dak il-każ, il-bidwi għandu jiġi eskluż għal darba oħra milli jirċievi għajununa ta’ daqs dak l-ammont. Dak l-ammont għandu jkun ibbilanċjat skont l-Artikolu 5(b) tar-Regolament (KE) Nru 885/2006. Jekk l-ammont ma jkunx jista’ jiġi bbilanċjat kompletament skont dak l-Artikolu matul it-tliet snin kalendarji ta’ wara s-sena kalendarja tas-sejba, il-bilanċ li jkun għad fadal għandu jitħassar.

Artikolu 60

Dikjarazzjoni żejda intenzjonali

Meta d-differenzi bejn l-erja dikjarata u l-erja determinata skont l-Artikolu 57 jirriżultaw minn dikjarazzjonijiet żejda mwettqin intenzjonalment, l-għajnuna li l-bidwi kien ikollu dritt għaliha skont l-Artikolu 57 m’għandhiex tingħata għas-sena kalendarja inkwistjoni skont l-iskema ta’ għajnuna konċernata jekk dik id-differenza tkun ta’ iżjed minn 0,5 % tal-erja determinata jew ta’ iktar minn ettaru wieħed.

Barra minn hekk, meta dik id-differenza hija iktar minn 20 % tal-erja determinata, il-bidwi għandu jkun eskluż għal darba oħra milli jirċievi l-għajnuna sa ammont daqs l-ammont li jikkorrispondi għad-differenza bejn l-erja ddikkjarata u l-erja stabbilita skont l-Artikou 57. Dak l-ammont għandu jkun ibbilanċjat skont l-Artikolu 5b tar-Regolament (KE) Nru 885/2006. Jekk l-ammont ma jkunx jista’ jiġi bbilanċjat kompletament skont dak l-Artikolu matul it-tliet snin kalendarji ta’ wara s-sena kalendarja tas-sejba, il-bilanċ li jkun għad fadal għandu jitħassar.

Artikolu 61

Tnaqqisiet u esklużjonijiet li jikkonċernaw applikazzjonijiet għall-għajnuna għaż-żerriegħa

1.   Meta jinstab li żerriegħa soġġetta għal applikazzjoni għall-għajnuna ma kinitx fil-fatt ikkumerċalizzata għaż-żriegħ, kif imsemmija fil-punt (b)(iii) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 37, l-għajnuna li għandha titħallas għall-ispeċi konċernata, wara l-applikazzjoni ta’ xi tnaqqisiet li għandhom jiġu applikati skont l-Artikolu 59, għandha titnaqqas b’50 % jekk il-kwantità li mhijiex ikkumerċjalizzata tammonta għal aktar minn 2 % iżda mhux aktar minn 5 % tal-kwantità koperta bl-applikazzjoni għall-għajnuna. Jekk il-kwantità li mhijiex ikkumerċjalizzata taqbeż il-5 %, ma għandha tingħata ebda għajnuna għaż-żerriegħa għas-sena tas-suq konċernata.

2.   Meta jinstab li tkun ġiet mitluba għajnuna għal żerriegħa mhux uffiċjalment ċertifikata jew maħsuda fl-Istat Membru konċernat matul is-sena kalendarja li fiha tibda s-sena tas-suq li għaliha tkun ġiet stabbilita l-għajnuna, ma għandha tingħata ebda għajnuna għal dik is-sena tas-suq u lanqas għal dik ta’ wara.

Artikolu 62

Tnaqqisiet u esklużjonijiet li jikkonċernaw il-pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba’ għall-qoton

Mingħajr preġudizzju għal kull tnaqqis u esklużjoni li għandhom jiġu applikati skont l-Artikolu 58 jew 60 ta’ dan ir-Regolament, fejn jinstab li l-bidwi mhux josserva l-obbligi li jirriżultaw mill-Artikolu 30(1) u (2) tar-Regolament (KE) Nru 1121/2009, il-bidwi għandu jitlef id-dritt għaż-żieda tal-għajnuna prevista fl-Artikolu 92(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009. Barra minn hekk, l-għajnuna għall-qoton għal kull ettaru eliġibbli skont l-Artikolu 90 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandha titnaqqas bl-ammont taż-żieda prevista fl-Artikolu 92(2) ta’ dak ir-Regolament għal dak il-bidwi.

Taqsima II

Primjums fuq il-bhejjem

Artikolu 63

Bażi tal-kalkolu

1.   Meta limitu individwali jew limitu massimu individwali huwa applikabli, l-għadd ta’ bhejjem muri fl-applikazzjonijiet għall-għajnuna għandu jitnaqqas sal-limitu jew il-limitu massimu stabbilit għall-bidwi konċernat.

2.   Fl-ebda każ ma tista’ tkun mogħtija għajnuna għal għadd ta’ bhejjem akbar minn dak muri fl-applikazzjoni għall-għajnuna.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 65 u 66, jekk l-għadd ta’ bhejjem dikjarati f’applikazzjoni għall-għajnuna jaqbeż dak determinat bħala riżultat ta’ kontrolli amministrattivi jew verifiki fuq il-post, l-għajnuna għandha tkun ikkalkulata abbażi tal-bhejjem determinati.

4.   Fejn jinstabu każi ta’ irregolaritajiet fir-rigward tas-sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni għall-annimali bovini, għandhom japplikaw dawn li ġejjin:

(a)

annimal bovin li jkun tilef waħda miż-żewġ lametti tal-widnejn għandu jitqies bħala determinat kemm-il darba jkun identifikat b’mod ċar u individwalment bl-elementi l-oħra tas-sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni għall-annimali bovini;

(b)

meta l-irregolaritajiet misjuba jirrigwardaw entrati inkorretti fir-reġistru jew passaporti tal-bhejjem, il-bhejjem konċernati għandhom ikunu meqjusa biss bħala mhux determinati jekk jinstabu żbalji bħal dawn f’tal-inqas żewġ verifiki f’perjodu ta’ 24 xahar. Fil-każijiet l-oħra kollha l-bhejjem konċernati għandhom jitqiesu bħala mhux determinati wara l-ewwel sejba.

L-Artikolu 21 għandu japplika fir-rigward tal-entrati fis-sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali bovini.

Artikolu 64

Sostituzzjoni

1.   L-annimali bovini preżenti fl-impriża għandhom jitqiesu biss bħala determinati jekk ikunu identifikati fl-applikazzjoni għall-għajnuna. Madankollu, baqar li jreddgħu jew erħiet li għalihom tkun saret talba għall-għajnuna skont l-Artikolu 111 jew l-Artikolu 115 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jistgħu jiġu sostitwiti matul il-perjodu taż-żamma fil-limiti previsti f’dawk l-Artikoli mingħajr ma jintilef id-dritt għall-pagament tal-għajnuna li għaliha tkun saret l-applikazzjoni.

2.   Sostituzzjonijiet skont il-paragrafu 1 għandhom iseħħu 20 jum wara l-każ li jwassal għall-ħtieġa ta’ sostituzzjoni u għandhom jiddaħħlu fir-reġistru mhux iktar tard minn tliet ijiem wara l-jum ta’ sostituzzjoni. L-awtorità kompetenti li għaliha kienet ġiet ippreżentata l-applikazzjoni għall-għajnuna għandha tkun infurmata fi żmien sebat ijiem wara s-sostituzzjoni.

Madankollu, f’każ li Stat Membru jagħmel użu mill-possibbiltajiet previsti fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 16(3), dak l-Istat Membru jista’ jipprovdi li n-notifiki lid-database kompjuterizzata għall-annimali bovini ta’ bhima li tkun tneħħiet mill-impriża u dawk ta’ bhima li tkun iddaħlet fl-impriża fi ħdan il-limitu ta’ żmien previst fl-ewwel subparagrafu ta’ dan l-Artikolu jistgħu jissostitwixxu dik l-informazzjoni li għandha tintbagħat lill-awtorità kompetenti.

3.   Fejn bidwi japplika għall-għajnuna fir-rigward kemm ta’ nagħaġ kif ukoll ta’ mogħoż u meta ma jkunx hemm differenza fil-livell tal-għajnuna mħallsa, nagħġa tista’ tiġi sostitwita b’mogħża u mogħża tista’ tiġi sostitwita b’nagħġa. In-nagħaġ u l-mogħoż li għalihom tkun saret it-talba għall-għajnuna skont l-Artikolu 101 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jistgħu jiġu ssostitwiti matul il-perjodu taż-żamma fi ħdan il-limiti previsti f’dak l-Artikolu, mingħajr ma jintilef id-dritt għall-pagament tal-għajnuna li għaliha tkun saret l-applikazzjoni.

4.   Is-sostituzzjonijiet skont paragrafu 3 għandhom iseħħu 10 (għaxart) ijiem wara l-każ li jwassal għall-ħtieġa ta’ sostituzzjoni u għandhom jiddaħħlu fir-reġistru mhux iktar tard minn tliet ijiem wara l-jum ta’ sostituzzjoni. L-awtorità kompetenti li lilha kienet intbagħtet l-applikazzjoni għandha tkun infurmata fi żmien sebat ijiem wara s-sostituzzjoni.

Artikolu 65

Tnaqqisiet u sostituzzjonijiet fir-rigward ta’ bhejjem tal-ifrat li għalihom tintalab l-għajnuna

1.   Meta, fir-rigward ta’ applikazzjoni għall-għajnuna skont l-iskemi ta’ għajnuna għall-annimali bovini, tinstab differenza bejn l-għadd ta’ bhejjem dikjarati u dak determinat skont l-Artikolu 63(3), l-ammont totali ta’ għajnuna li għaliha l-bidwi jkun intitolat skont dawk l-iskemi għall-perjodu tal-primjum konċernat għandu jitnaqqas bil-perċentwali li għandu jiġi stabbilit skont il-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, jekk ma jkunx hemm aktar minn tliet bhejjem li nstabu b’irregolaritajiet.

2.   Jekk jinstabu aktar minn tliet bhejjem b’irregolaritajiet l-ammont totali ta’ għajnuna li għaliha l-bidwi jkun intitolat skont l-iskemi msemmija fil-paragrafu 1 għall-perjodu tal-primjum konċernat għandu jitnaqqas:

(a)

bil-perċentwal li għandu jiġi stabbilit skont il-paragrafu 3, jekk ma jkunx aktar minn 10 %;

(b)

bid-doppju tal-perċentwal li għandu jiġi stabbilit skont il-paragrafu 3, jekk huwa aktar minn 10 % iżda ma jkunx aktar minn 20 %.

Jekk il-perċentwal stabbilit skont il-paragrafu 3 ikun aktar minn 20 %, l-għajnuna li għaliha jkun intitolat il-bidwi skont l-Artikolu 63(3) għandha tiġi rrifjutata skont dawk l-iskemi għall-perjodu tal-primjum konċernat.

Jekk il-perċentwali stabbilit skont il-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu jkun aktar minn 50 %, il-bidwi għandu, barra minn hekk, jiġi eskluż għal darba oħra milli jirċievi għajnuna sa ammont li jikkorrispondi għad-differenza bejn l-għadd ta’ bhejjem dikjarati u l-għadd ta’ bhejjem determinati skont l-Artikolu 63(3). Dak l-ammont għandu jkun ibbilanċjat skont l-Artikolu 5b tar-Regolament (KE) Nru 885/2006. Jekk l-ammont ma jkunx jista’ jiġi bbilanċjat kompletament skont dak l-Artikolu matul it-tliet snin kalendarji ta’ wara s-sena kalendarja tas-sejba, il-bilanċ li jkun għad fadal għandu jitħassar.

3.   Sabiex jiġu stabbiliti l-perċentwali msemmija fil-paragrafi 1 u 2, l-annimali bovini li għalihom saret talba skont l-iskemi kollha tal-għajnuna għall-annimali bovini matul il-perjodu tal-primjum konċernat u nstabu b’irregolaritajiet għandhom jiġu diviżi bl-annimali bovini kollha determinati għall-perjodu tal-primjum konċernat.

Fil-każ ta’ applikazzjoni tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 16(3), bhejjem potenzjalment eliġibbli li nstabu li ġew identifikati jew irreġistrati mhux b’mod korrett fis-sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali bovini għandhom jgħoddu bħala bhejjem li nstabu b’irregolaritajiet. Fir-rigward tal-primjum għall-qatla previst fl-Artikolu 116 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, bl-iskop tal-applikazzjoni ta’ dan il-paragrafu, il-bhejjem biss li fil-fatt inqatlu matul is-sena konċernata għandhom jgħoddu bħala bhejjem potenzjalment eliġibbli.

Fir-rigward tal-primjum għall-baqar li jreddgħu skont l-Artikolu 111 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-irregolaritajiet misjuba fir-rigward tas-sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta’ annimali bovini għandhom jiġu allokati proporzjonalment bejn l-għadd ta’ bhejjem meħtieġa li jirċievu l-primjum u l-bhejjem meħtieġa għall-provvista tal-ħalib jew prodotti mill-ħalib skont l-Artikolu 111(2)(b) ta’ dak ir-Regolament. Madankollu, irregolaritajiet bħal dawk għandhom l-ewwel jiġu allokati lill-għadd ta’ bhejjem mhux meħtieġa fi ħdan il-limiti individwali jew fil-limti massimi individwali msemmija fl-Artikolu 111(2)(b) u l-Artikolu 112 ta’ dak ir-Regolament.

4.   Meta d-differenzi bejn l-għadd ta’ bhejjem dikjarati u dak stabbilit skont l-Artikolu 63(3) jirriżultaw minn irregolaritajiet imwettqa intenzjonalment l-għajnuna li l-bidwi kien ikun intitolat għaliha skont l-Artikolu 63(3) għandha tiġi rifjutata skont l-iskema jew l-iskemi ta’ għajnuna għall-annimali bovini konċernati għall-perjodu tal-primjum konċernat.

Fejn id-differenza stabbilita skont il-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu tkun aktar minn 20 %, il-bidwi għandu jkun eskluż għal darba oħra milli jirċievi għajnuna sa ammont li jikkorrispondi għad-differenza bejn l-għadd ta’ bhejjem dikjarati u l-għadd ta’ annimali determinati skont l-Artikolu 63(3). Dak l-ammont għandu jkun ibbilanċjat skont l-Artikolu 5b tar-Regolament (KE) Nru 885/2006. Jekk l-ammont ma jkunx jista’ jiġi bbilanċjat kompletament skont dak l-Artikolu matul it-tliet snin kalendarji ta’ wara s-sena kalendarja tas-sejba, il-bilanċ li jkun għad fadal għandu jitħassar.

Artikolu 66

Tnaqqisiet u esklużjonijiet fir-rigward ta’ bhejjem ovini jew kaprini li għalihom tintalab l-għajnuna

1.   Fejn, f’dak li jirrigwarda applikazzjonijiet għall-għajnuna skont l-iskema ta’ għajnuna għall-ovini/kaprini, tinstab differenza bejn l-għadd ta’ bhejjem dikjarati u dak determinat skont l-Artikolu 63(3), l-Artikolu 65(2), (3) u (4) għandhom japplikaw mutatis mutandis mill-ewwel bhima li għaliha jirrigwardaw l-irregolaritajiet misjuba.

2.   Jekk jiġi stabbilit li produttur tan-nagħaġ li jikkumerċjalizza l-ħalib tan-nagħaġ jew prodotti mill-ħalib tan-nagħaġ jonqos li jiddikjara fl-applikazzjoni tiegħu għall-primjum li kien qed jagħmel dan, l-ammont ta’ għajnuna li għaliha jkun intitolat għandu jitnaqqas għall-primjum li għandu jitħallas lill-produtturi tan-nagħaġ li jqiegħdu fis-suq ħalib tan-nagħaġ jew prodotti mill-ħalib tan-nagħaġ imnaqqas bid-differenza bejn dak l-ammont u l-ammont sħiħ tal-primjum tan-nagħaġ.

3.   Meta, fir-rigward ta’ applikazzjonijiet għall-primjum supplimentari, jiġi stabbilit li anqas minn 50 % tal-erja tal-impriża użata għall-agrikoltura tkun tinsab f’erjas imsemmija fl-Artikolu 102(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, il-primjum supplimentari ma għandux jitħallas u l-primjum tan-nagħaġ u l-mogħoż għandu jitnaqqas b’ammont ekwivalenti għal 50 % tal-primjum supplimentari.

4.   Fejn jiġi stabbilit li l-perċentwal tal-erja tal-impriża użata għall-agrikoltura jkun jinsab fl-erjas elenkati fl-Anness III għar-Regolament (KE) Nru 1121/2009 ikun taħt il-50 %, il-primjum għall-mogħoż ma għandux jitħallas.

5.   Meta jiġi stabbilit li produttur li jipprattika transumanza li jibgħat applikazzjoni għall-primjum supplimentari ma jkunx ħalla jirgħu 90 % tal-annimali tiegħu għal tal-anqas 90 jum f’erja msemmija fl-Artikolu 102(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, il-primjum supplimentari ma għandux jitħallas u l-primjum għan-nagħaġ jew għall-mogħoż għandu jitnaqqas b’ammont ekwivalenti għal 50 % tal-primjum supplimentari.

6.   Fejn jinstab li l-irregolarità msemmija fil-paragrafi 2, 3, 4 jew 5 tirriżulta minn irregolaritajiet li twettqu intenzjonalment, l-ammont totali tal-għajnuna msemmija f’dawk il-paragrafi għandu jiġi rrifjutat.

F’dak il-każ, il-bidwi għandu jiġi eskluż għal darba oħra milli jirċievi għajnuna daqs dak l-ammont. Dak l-ammont għandu jkun ibbilanċjat skont l-Artikolu 5b tar-Regolament (KE) Nru 885/2006. Jekk l-ammont ma jkunx jista’ jiġi bbilanċjat kompletament skont dak l-Artikolu matul it-tliet snin kalendarji ta’ wara s-sena kalendarja tas-sejba, il-bilanċ li jkun għad fadal għandu jitħassar.

7.   Fir-rigward ta’ bdiewa li jżommu kemm nagħaġ u kif ukoll mogħoż li huma intitolati għall-istess livell ta’ primjum, meta verifika fuq il-post tikxef differenza fil-kompożizzjoni tal-merħla f’termini ta’ għadd ta’ annimali għal kull speċji, l-annimali għandhom jitqiesu li jkunu tal-istess grupp.

Artikolu 67

Ċirkostanzi naturali

It-tnaqqisiet u l-esklużjonijiet previsti fl-Artikoli 65 u 66 ma għandhomx japplikaw f’każijiet fejn, minħabba l-impatt ta’ ċirkostanzi naturali fuq il-merħla jew il-qatgħa, il-bidwi ma jistax iwettaq l-impenn tiegħu li jżomm l-annimali li fir-rigward tagħhom l-għajnuna hija mitluba matul il-perjodu kollu ta’ żamma, sakemm hu jkun informa bil-miktub lill-awtorità kompetenti fi żmien għaxart ijiem ta’ xogħol mis-sejba tiegħu ta’ kull tnaqqis fl-għadd ta’ annimali.

Mingħajr preġudizzju għaċ-ċirkostanzi attwali li għandhom jitqiesu fil-każijiet individwali, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jirrikonoxxu, partikolarment, il-każijiet li ġejjin ta’ ċirkostanzi naturali tal-merħla jew tal-qatgħa:

(a)

il-mewt ta’ bhima b’konsegwenza ta’ mard;

(b)

il-mewt ta’ annimal wara aċċident li għalih il-bidwi ma jistax jinżamm responsabbli.

Artikolu 68

Ċertifikati inkorretti u dikjarazzjonijiet maħruġa minn biċċeriji

Fir-rigward tad-dikjarazzjonijiet jew ċertifikati maħruġa minn biċċeriji b’konnessjoni mal-primjum speċjali għaċ-ċanga previst fl-Artikolu 110(6) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u mal-primjum għall-qatla previst fl-Artikolu 116 ta’ dak ir-Regolament, jekk jinstab li l-biċċerija tkun tat ċertifikat jew dikjarazzjoni inkorretta b’riżultat ta’ traskuraġni serja jew intenzjonali, l-Istat Membru konċernat għandu japplika l-pieni nazzjonali xierqa. Meta dawk l-irregolaritajiet jinstabu għat-tieni darba, l-biċċerija involuta għandha tiġi eskluża għall-perjodu ta’ mhux anqas minn sena mid-dritt li tagħmel dikjarazzjonijiet jew toħroġ ċertifikati validi għall-finijiet tal-primjum.

Taqsima III

Appoġġ speċifiku

Artikolu 69

Sejbiet relatati mal-appoġġ speċifiku

Fir-rigward tal-pagament li jingħata għall-appoġġ speċifiku, l-Istati Membri għandhom, għal kull miżura, jipprovdu għal tnaqqisiet u esklużjonijiet li għandhom, fis-sustanza, jkunu ekwivalenti għal dawk previsti f’dan it-Titolu. F’każ ta’ pagamenti relatati mal-erja jew pagamenti għall-annimali, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet ta’ dan it-Titolu mutatis mutandis. Barra minn hekk, fejn xieraq, l-Artikolu 18 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1975/2006 (21) għandu japplika mutatis mutandis.

Fir-rigward tal-evidenza fornuta minn servizzi, korpi jew organizzazzjonijiet kif imsemmijin fl-Artikolu 29(2) ta’ dan ir-Regolament, jekk jinstab li ġiet fornuta evidenza inkorretta b’riżultat ta’ traskuraġni serja jew intenzjonali, l-Istat Membru konċernat għandu japplika l-pieni nazzjonali xierqa. Meta irregolaritajiet bħal dawn jinstabu għat-tieni darba, is-servizz, il-korp jew l-organizzazzjoni involuta għandha tiġi eskluża għall-perjodu ta’ mhux anqas minn sena mid-dritt li tagħmel dikjarazzjonijiet jew toħroġ ċertifikati validi għall-finijiet tal-primjum.

KAPITOLU III

Sejbiet relatati mal-kundizzjonalità

Artikolu 70

Prinċipji ġenerali u definizzjoni

1.   Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, l-Artikolu 47 għandu japplika.

2.   Bl-iskop tal-applikazzjoni tal-Artikolu 23(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għall-bdiewa li huma soġġetti għall-kundizzjonalità skont l-Artikoli 85t u 103z tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, il-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għall-għajnuna msemmija fl-Artikolu 23(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandha tfisser il-preżentazzjoni annwali tal-formola tal-applikazzjoni unika.

3.   Meta jkun hemm aktar minn aġenzija tal-ħlas waħda li tkun responsabbli għall-ġestjoni tal-iskemi differenti ta’ appoġġ elenkati fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 36(a)(i) sa (v) u (b)(i), (iv) u (v) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 u ta’ pagamenti relatati ma’ skemi previsti fl-Artikoli 85p, 103q u 103r tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-aġenzijii tal-ħlas kollha involuti f’dawk il-pagamenti jkunu mgħarrfa bin-nuqqasijiet ta’ konformità ddeterminati, u fejn xieraq, bit-tnaqqisiet u bl-esklużjonijiet li jikkorrispondu magħhom, inklużi każijiet meta n-nuqqas ta’ osservanza tal-kriterji tal-eliġibbiltà toħloq nuqqas ta’ konformità u vice versa. L-Istati Membri għandhom jiżguraw, fejn applikabbli, li rata waħda ta’ tnaqqis hija applikata.

4.   In-nuqqasijiet ta’ konformità għandhom jitqiesu li jkunu “ddeterminati” jekk ikunu stabbiliti bħala konsegwenza ta’ xi tip ta’ kontrolli mwettqa skont dan ir-Regolament jew wara li l-awtorità kompetenti ta’ kontroll jew, fejn applikabbli, l-aġenzija tal-ħlas, tkun ġiet mgħarrfa, bi kwalunkwe mezz ieħor.

5.   Ħlief f’każijiet ta’ forza maġġuri u ta’ ċirkustanzi eċċezzjonali msemmija fl-Artikolu 75 ta’ dan ir-Regolament, meta bidwi soġġett għall-obbligi tal-kundizzjonalità skont l-Artikoli 85t u 103z tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 ma jippreżentax il-formola tal-applikazzjoni unika fil-limitu ta’ żmien previst fl-Artikolu 11 ta’ dan ir-Regolament, għandu japplika tnaqqis ta’ 1 % għal kull ġurnata ta’ xogħol. It-tnaqqis massimu għandu jkun limitat għal 25 %. It-tnaqqis għandu japplika għall-ammont totali li se jitħallas skont il-pagamenti relatati mal-iskemi previsti fl-Artikoli 85p, 103q u 103r tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, diviż bl-għadd ta’ snin imsemmija fl-Artikoli 85t u 103z tal-istess Regolament.

6.   Fejn ikun ġie ddeterminat aktar minn każ wieħed ta’ nuqqas ta’ konformità fir-rigward ta’ atti jew standards varji tal-istess qasam ta’ kundizzjonalità, dawk il-każi għandhom, għall-finijiet tal-iffissar tat-tnaqqis skont l-Artikoli 71(1) u 72(1), jitqiesu bħala nuqqas ta’ konformità waħda.

7.   Nuqqas ta’ konformità ma’ standard li jikkostitwixxi wkoll rekwiżit għandu jitqies bħala nuqqas ta’ konformità wieħed. Bl-iskop tal-kalkolu tat-tnaqqisiet, in-nuqqas ta’ konformità għandu jitqies bħala parti mill-qasam tar-rekwiżit.

8.   Għall-applikazzjoni tat-tnaqqisiet, il-perċentwal tat-tnaqqis għandu jiġi applikat mal-ammont totali ta’:

(a)

l-ammont kumplessiv tal-pagamenti diretti li ngħata, jew li għandu jingħata, lill-bidwi konċernat b’segwitu tal-applikazzjonijiet għall-għajnuna li hu ppreżenta jew li se jippreżenta matul is-sena kalendarja tas-sejba, u

(b)

l-ammont totali tal-pagamenti relatati mal-iskemi previsti fl-Artikoli 85p, 103q u 103r tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, diviż bl-għadd ta’ snin imsemmija fl-Artikoli 85t u 103z ta’ dak ir-Regolament.

Artikolu 71

Applikazzjoni tat-tnaqqisiet fil-każ ta’ negliġenza

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 77, meta nuqqas ta’ konformità ddeterminat jirriżulta min-negliġenza tal-bidwi, għandu jiġi applikat tnaqqis. Bħala regoli ġenerali, dak it-tnaqqis għandu jkun 3 % tal-ammont totali msemmi fl-Artikolu 70(8).

Madankollu, l-aġenzija tal-ħlas tista’, abbażi tal-valutazzjoni fornuta mill-awtorità kompetenti ta’ kontroll fil-parti tal-evalwazzjoni tar-rapport tal-kontroll skont l-Artikoli 54(1)(c), tiddeċiedi jew li tnaqqas dak il-perċentwal għal 1 % jew li żżidu għal 5 % ta’ dak l-ammont totali jew fil-każijiet imsemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 54(1)(c), li ma timponi l-ebda tanqqis.

2.   Meta Stat Membru jagħmel użu mill-possibbiltà li ma japplikax tnaqqis jew esklużjoni kif previst fl-Artikolu 23(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u l-bidwi ma jkunx irrimedja s-sitwazzjoni fiż-żmien stipulat, għandu jiġi applikat it-tnaqqis jew l-esklużjoni.

Id-data ta’ skadenza għandha tiġi stabbilita mill-awtorità kompetenti u m’għandhiex tkun aktar tard minn tmiem is-sena wara dik li fiha tkun saret is-sejba.

3.   Meta Stat Membru juża l-possibbiltà li jikkunsidra każ ta’ nuqqas ta’ konformità bħala wieħed minuri, kif previst fit-tieni u t-tielet subparagrafi tal-Artikolu 24(2) tar-Regoalment (KE) Nru 73/2009, u l-bidwi ma jkunx irrimedja s-sitwazzjoni fiż-żmien stipulat, għandu jiġi applikat it-tnaqqis.

Id-data ta’ skadenza għandha tiġi stabbilita mill-awtorità kompetenti u m’għandhiex tkun aktar tard minn tmiem is-sena wara dik li fiha tkun saret is-sejba.

In-nuqqas ta’ konformità kkonċernat m’għandux jitqies bħala minuri u għandu jiġi applikat tnaqqis ta’ mhux inqas minn 1 % kif previst fil-paragrafu 1.

Barra minn hekk, nuqqas ta’ konformità li jkun tqies bħala minuri u li ma jkunx ġie rrimedjat mill-bidwi fiż-żmien stipulat fl-ewwel subparagrafu ta’ dan l-Artikolu m’għandux jitqies bħala nuqqas ta’ konformità għall-finijiet tal-paragrafu 5.

4.   Meta jkun ġie ddeterminat aktar minn-nuqqas ta’ konformità wieħed fir-rigward tal-oqsma differenti ta’ kundizzjonalità, il-proċedura għall-iffissar tat-tnaqqis kif stipulat fil-paragrafu 1 għandha tiġi applikata individwalment għal kull nuqqas ta’ konformità.

Il-perċentwali li jirriżultaw mit-tnaqqis għandhom jingħaddu flimkien. Madankollu, it-tnaqqis massimu ma għandux ikun aktar minn 5 % tal-ammont totali msemmi fl-Artikolu 70(8).

5.   Mingħajr preġudizzju għall-każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità intenzjonat skont l-Artikolu 72, meta jkunu ġew stabbiliti nuqqasijiet ta’ konformità ripetuti, il-perċentwal iffissat skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu fir-rigward tan-nuqqas ta’ konformità ripetut għandu, fir-rigward tal-ewwel repetizzjoni, jiġi multiplikat bil-fattur ta’ tlieta. Għal dan il-għan, l-aġenzija tal-ħlas għandha, fil-każ fejn il-perċentwal kien iffissat skont il-paragrafu 70(6), tiddetermina l-perċentwal li kieku kien jiġi applikat għan-nuqqas ta’ konformità ripetut mar-rekwiżit jew mal-istandard konċernat.

Fil-każ ta’ repetizzjonijiet ulterjuri, il-fattur ta’ multiplikazzjoni ta’ tlieta għandu jiġi applikat kull darba għar-riżultat tat-tnaqqis iffissat fir-rigward tan-nuqqas ta’ konformità ripetut preċedenti. Madankollu, it-tnaqqis massimu ma għandux ikun aktar minn 15 % tal-ammont totali msemmi fl-Artikolu 70(8).

Ladarba l-perċentwal massimu ta’ 15 % jintlaħaq, l-awtorità tal-ħlas għandha tinforma lill-bidwi konċernat li jekk jerġa jiġi determinat l-istess nuqqas ta’ konformità, għandu jitqies li hu jkun aġixxa intenzjonalment skont it-tifsira tal-Artikolu 72. Meta jiġi stabbilit nuqqas ta’ konformità ulterjuri wara dan, il-perċentwal ta’ tnaqqis li għandu jiġi applikat għandu jiġi ffissat billi jiġi multiplikat ir-riżultat tal-multiplikazzjoni preċedenti, fejn applikabbli, qabel ma tkun ġiet applikata l-limitazzjoni ta’ 15 % prevista fl-aħħar sentenza tat-tieni subparagrafu, bil-fattur ta’ tlieta.

6.   F’każ fejn nuqqas ta’ konformità ripetut jiġi ddeterminata flimkien ma’ nuqqas ta’ konformità ieħor jew ma’ nuqqas ta’ konformità ripetut ieħor, il-perċentwal ta’ tnaqqis li jirriżulta għandu jingħadd flimkien. Madankollu, mingħajr preġudizzju għat-tielet subparagrafu 5, it-tnaqqis massimu ma għandux ikun aktar minn 15 % tal-ammont totali msemmi fl-Artikolu 70(8).

Artikolu 72

Applikazzjoni ta’ tnaqqis u esklużjonijiet f’każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità intenzjonat.

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 77, fejn in-nuqqas ta’ konformità ddeterminat ikun twettaq intenzjonalment mill-bidwi, it-tnaqqis li għandu jiġi applikat għall-ammont totali msemmi fl-Artikolu 70(8) għandu, bħala regola ġenerali, ikun ta’ 20 % ta’ dak l-ammont totali.

Madanakollu, l-aġenzija tal-ħlas tista’, abbażi tal-valutazzjoni fornuta mill-awtorità kompetenti ta’ kontroll fil-parti tal-evalwazzjoni tar-rapport ta’ kontroll skont l-Artikolu 54(1)(c), tiddeċiedi li tnaqqas dak il-perċentwal għal mhux inqas minn 15 % jew, fejn xieraq, li żżid dak il-perċentwal sa 100 % ta’ dak l-ammont totali.

2.   Meta n-nuqqas ta’ konformità intenzjonat ikun jirrelata ma’ skema partikolari ta’ għajnuna, il-bidwi għandu jiġi eskluż minn dik l-iskema ta’ għajnuna għas-sena kalendarja inkwistjoni. F’każijiet ta’ firxa, severità jew permanenza estrema, jew fejn jkunu ġew iddeterminati nuqqasijiet ta’ konformità ripetuti u intenzjonati, il-bidwi għandu, barra minn hekk, jiġi eskluż mill-iskema ta’ għajnuna konċernata fis-sena kalendarja ta’ wara.

KAPITOLU IV

Dispożizzjonijiet komuni

Artikolu 73

Eċċezzjonijiet mill-applikazzjoni ta’ tnaqqisiet u esklużjonijiet

1.   It-tnaqqisiet u l-esklużjonijiet previsti fil-Kapitolu I u II ma għandhomx japplikaw meta l-bidwi jkun ippreżenta informazzjoni korretta fil-fatti jew meta jkun jista’ juri b’mod ieħor li hu ma għandux tort.

2.   It-tnaqqisiet u l-esklużjonijiet previsti fil-Kapitolu I u II ma għandhomx japplikaw fir-rigward tal-partijiet tal-applikazzjoni għall-għajnuna li dwarhom il-bidwi jinforma lill-awtorità kompetenti bil-miktub li l-applikazzjoni għall-għajnuna mhijiex korretta jew li ma tkunx baqgħet korretta minn meta tkun ġiet ippreżentata, sakemm il-bidwi ma jkunx ġie infurmat bl-intenzjoni tal-awtorità kompetenti li twettaq verifika fuq il-post u li l-awtorità ma tkunx diġà informat lill-bidwi b’xi irregolaritajiet fl-applikazzjoni.

L-informazzjoni mogħtija mill-bidwi kif imsemmija fl-ewwel subparagrafu għandha jkollha l-effett li l-applikazzjoni għall-għajnuna tiġi aġġustata għas-sitwazzjoni attwali.

Artikolu 74

Emendi u aġġustamenti għall-entrati fid-database kompjuterizzata għall-annimali bovini

Fir-rigward ta’ annimali bovini li ssir talba dwarhom, l-Artikolu 73 għandu japplika miż-żmien li l-applikazzjoni għall-għajnuna tiġi ppreżentata għal żbalji u ommisjonijiet b’relazzjoni mal-entrati fid-database kompjuterizzata għall-annimali bovini.

Fir-rigward ta’ annimali bovini li ma ssirx talba dwarhom, l-istess għandu jgħodd fir-rigward tat-tnaqqisiet u l-esklużjonijiet li għandhom jiġu applikati skont il-Kapitolu III.

Artikolu 75

Forza maġġuri u ċirkustanzi eċċezzjonali

1.   Jekk bidwi ma jkunx jista’ jikkonforma mal-obbligi tiegħu b’riżultat ta’ forza maġġuri jew ċirkostanzi eċċezzjonali kif imsemmija fl-Artikolu 31 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, huwa għandu jżomm id-dritt tiegħu għall-għajnuna fir-rigward tal-erja jew tal-għadd ta’ annimali eliġibbli fiż-żmien meta jkun seħħ il-każ ta’ forza maġġuri jew iċ-ċirkostanza eċċezzjonali. Barra minn hekk, meta n-nuqqas ta’ konformità li jirriżulta minn din il-forza maġġuri jew dawn iċ-ċirkostanzi eċċezzjonali li jikkonċernaw il-kundizzjonalità, it-tnaqqis li jikkorrispondi ma għandux jiġi applikat.

2.   Il-każijiet ta’ forza maġġuri u ċirkostanzi eċċezzjonali skont it-tifsira tal-Artikolu 31 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandhom ikunu nnotifikati bil-miktub lill-awtorità kompetenti, bl-evidenza relevanti għas-sodisfazzjon tal-awtorità kompetenti, fi żmien għaxart ijiem ta’ xogħol mid-data li fiha l-bidwi jkun f’pożizzjoni li jwettaq dan.

TITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 76

Pagamenti minimi

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma jagħtu l-ebda għajnuna jekk l-ammont għal kull applikazzjoni ta’ għajnuna ma jaqbiżx il-EUR 100.

Artikolu 77

Akkumulazzjoni ta’ tnaqqisiet

Meta każ ta’ nuqqas ta’ konformità jikkostitwixxi irregolarità wkoll, u b’hekk ikun relevanti fid-dawl tal-applikazzjoni ta’ tnaqqisiet jew esklużjonijiet kemm skont il-Kapitolu II kif ukoll il-Kapitolu III tat-Titolu IV:

(a)

it-tnaqqisiet jew l-esklużjonijiet skont il-Kapitolu II tat-Titolu IV għandhom jiġu applikati fir-rigward tal-iskemi ta’ għajnuna inkwistjoni;

(b)

it-tnaqqisiet u l-esklużjonijiet skont il-Kapitolu III tat-Titolu IV għandhom jiġu applikati għall-ammont totali tal-pagmaneti li għandhom jingħataw skont l-iskema ta’ pagament uniku, l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja, u kwalunkwe skema oħra tal-għajnuna li ma tkunx soġġetta għat-tnaqqis jew għall-esklużjonijiet imsemmija fil-punt (a).

It-tnaqqisiet jew l-esklużjonijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jiġu applikati skont l-Artikolu 78(2) mingħajr preġudizzju għall-pieni addizzjonali skont dispożizzjonijiet oħra tal-liġi Komunitarja jew nazzjonali.

Artikolu 78

Applikazzjoni ta’ tnaqqis għal kull skema ta’ appoġġ

1.   L-ammont tal-pagament li għandu jingħata lil bidwi skont skema ta’ appoġġ elenkata fl-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandu jiġi kkalkolat mill-Istati Membri abbażi tal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-iskema ta’ appoġġ konċernata, filwaqt li jitqies, jekk hu meħtieġ, il-qbiż tal-erja bażika, tal-erja massima garantita, jew tal-għadd ta’ annimali intitolati li jibbenefikaw mill-primjums.

2.   Għall kull skema ta’ appoġġ elenkata fl-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 73/2009, it-tnaqqisiet jew l-esklużjonijiet minħabba irregolaritajiet, preżentazzjonijiet tard, nuqqas ta’ dikjarazzjoni tal-ħbula, qbiż tal-limiti baġitarji, modulazzjoni, dixxiplina finanzjarja u nuqqas ta’ osservanza tal-kundizzjonalità għandhom jitwettqu, jekk jeħtieġ, bil-mod u bis-sekwenza li ġejjin:

(a)

it-tnaqqisiet jew l-esklużjonijiet previsti fil-Kapitolu II tat-Titolu IV għandhom jiġu applikati fir-rigward ta’ irregolaritajiet;

(b)

l-ammont li jirriżulta mill-applikazzjoni ta’ punt (a) għandu jservi bħala bażi għall-kalkolu ta’ kull tnaqqis li għandu jiġi applikat f’każ ta’ preżentazzjonijiet tard skont l-Artikoli 23 u 24;

(ċ)

l-ammont li jirriżulta mill-applikazzjoni ta’ punt (b) għandu jservi bħala bażi għall-kalkolu ta’ kull tnaqqis li għandu jiġi applikat f’każijiet ta’ nuqqas ta’ dikjarazzjoni ta’ ħbula agrikoli skont l-Artikolu 55;

(d)

Fir-rigward ta’ dawk l-iskemi ta’ appoġġ li għalihom hemm stabbilit limitu baġitarju skont l-Artikoli 51(2), 69(3), 123(1) u 128(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jew applikat skont l-Artikolu 126(2), 127(2) u 129(2) ta’ dak ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom iżidu l-ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-punti (a), (b) u (c).

Għall kull waħda minn dawk l-iskemi ta’ appoġġ, għandu jiġi ddeterminat koeffiċjent billi jiġi diviż l-ammont tal-limitu aġitarju konċernat bit-total tal-ammonti msemmijin fl-ewwel subparagrafu. Jekk il-koeffiċjent akkwistat huwa akbar minn 1, għandu jiġi applikat koeffiċjent ta’ 1.

Sabiex jiġi kkalkolat il-pagament li għandu jingħata lill-bidwi indiviwali skont l-iskema ta’ appoġġ li għaliha hemm stabbilit limitu baġitarju, l-ammont li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-punti (a), (b) u (c) tal-ewwel subparagrafu għandu jiġi multiplikat bil-koeffiċjent determinat fit-tieni subparagrafu.

Artikolu 79

Bażi għall-kalkolu tat-tnaqqisiet minħabba modulazzjoni, dixxiplina finanzjarja u kundizzjonalità

1.   It-tnaqqisiet dovuti għall-modulazzjoni previsti fl-Artikoli 7 u 10 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u, skont il-każ, fl-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 378/2007 (22), kif ukoll it-tnaqqis dovut għad-dixxiplina finanzjarja previst fl-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u t-tnaqqis previst fl-Artikolu 8(1) ta’ dak ir-Regolament, għandhom jiġu applikati għat-total tal-pagamenti mill-iskemi ta’ appoġġ differenti elenkati fl-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 73/2009 li kull bidwi għandu dritt għalihom, skont il-proċedura prevista fl-Artikolu 78 ta’ dan ir-Regolament.

2.   L-ammont tal-pagament li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-paragrafu 1 għandu jservi bħala l-bażi għall-kalkolu ta’ kwalunkwe tnaqqis li għandu jiġi applikat għan-nuqqas ta’ osservanza tal-kundizzjonalità skont il-Kapitolu III tat-Titolu IV.

Artikolu 80

Rkupru ta’ pagamenti mhux dovuti

1.   Jekk isir pagament mhux dovut, il-bidwi għandu jħallas lura l-ammont konċernat miżjud b’imgħax ikkalkolat skont il-paragrafu 2.

2.   L-imgħax għandu jiġi kkalkolat għall-perjodu ta’ żmien li jgħaddi bejn in-notifika tal-obbligu tal-pagament lura lill-bidwi u jew il-ħlas lura jew it-tnaqqis.

Ir-rata ta’ mgħax applikabbli għandha tiġi kkalkolata skont il-liġi nazzjonali iżda ma għandhiex tkun aktar baxxa mir-rata ta’ mgħax applikabbli għall-irkupru ta’ ammonti skont id-dispożizzjonijiet nazzjonali.

3.   L-obbligu tal-pagament lura msemmi fil-paragrafu 1 ma għandux japplika jekk il-pagament kien magħmul bi żball mill-awtorità kompetenti jew minn awtorità oħra u jekk l-iżball setgħax jinstab b’mod raġonevoli mill-bidwi.

Madankollu, meta l-iżball jirrigwarda l-elementi tal-fatti rilevanti għall-kalkolu tal-pagament konċernat, l-ewwel subparagrafu għandu japplika biss jekk id-deċiżjoni għall-irkupru ma kinitx ikkomunikata fi żmien 12-il xahar mill-pagament.

Artikolu 81

Rkupru ta’ drittijiet mhux dovuti

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 137 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, meta, wara li d-drittijiet għall-pagament jkunu ġew allokati lill-bdiewa skont ir-Regolament (KE) Nru 795/2004 jew ir-Regolament (KE Nru 1120/2009 jiġi stabbilit li wħud mid-drittijiet għall pagament kienu allokati b’mod eċċessiv, il-bidwi konċernat għandu jagħti lura d-drittijiet allokati b’mod eċċessiv lir-riżerva nazzjonali msemmija fl-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Fil-każ li l-bidwi konċernat, sadanittant, jkun ittrasferixxa d-drittijiet għall-pagament lil bdiewa oħra, il-persuni li jirċievu t-trasferiment għandhom jintrabtu bl-obbligu previst fl-ewwel subparagrafu bi proporzjon mal-għadd ta’ drittijiet għall-pagament li ġie ttrasferit lilhom jekk il-bidwi li għalih inizjalment kienu ġew allokati d-drittijiet għall-pagament ma jkollux disponibbli għadd biżżejjed ta’ drittijiet għall-pagament biex ikopri l-valur tad-drittijiet għall-pagament allokati b’mod eċċessiv.

Id-drittijiet allokati b’mod eċċessiv għandhom jitqiesu li ma kienux ġew allokati ab initio.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 137 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, meta, wara li d-drittijiet għall-pagament jkunu ġew allokati lil bdiewa skont ir-Regolament (KE) Nru 795/2004 jew ir-Regolament (KE) Nru 1120/2009 jiġi stabbilit li l-valur tad-drittijiet għall-pagament huwa għoli żżejjed, dak il-valur għandu jiġi aġġustat kif xieraq. Dak l-aġġustament għandu jitwettaq ukoll fir-rigward tad-drittijiet għall-pagament li, sadanittant, kienu ġew ittrasferiti lil bdiewa oħra. Il-valur tat-tnaqqis għandu jiġi allokat lir-riżerva nazzjonali msemmija fl-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Id-drittijiet għall-pagament għandhom jitqiesu bħallikieku ġew allokati ab initio bil-valur li jirriżulta mill-aġġustament.

3.   Meta, għall-finijiet tal-paragrafi 1 u 2, jiġi stabbilit li l-għadd tad-drittijiet allokati lil bidwi skont ir-Regolament (KE) Nru 795/2004 jew ir-Regolament (KE) Nru 1120/2009 mhuwiex korrett, u meta l-allokazzjoni b’mod eċċessiv ma jkollha l-ebda impatt fuq il-valur totali tad-drittijiet li rċieva l-bidwi, l-Istat Membru għandu jikkalkula mill-ġdid id-drittijiet għall-pagament u fejn xieraq jikkoreġi t-tip tad-drittijiet allokati lill-bidwi.

Madankollu, l-ewwel subparagrafu ma għandux japplika jekk l-iżbalji setgħu nstabu b’mod raġonevoli mill-bidwi.

4.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma jirkuprawx drittijiet allokati b’mod eċċessiv meta l-ammont totali allokat lill-bidwi jkun EUR 50 jew inqas. Barra minn hekk, meta l-valur totali msemmi fil-paragrafi 3 jikkonċerna EUR 50 jew inqas, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma jwettqux il-kalkolu mill-ġdid.

5.   Meta bidwi jkun ittrasferixxa kwalunkwe dritt għall-pagament mingħajr ma josserva l-Artikolu 46(2) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 jew l-Artikoli 43(1), 43(2), 62(1), 62(3) u 68(5) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, is-sitwazzjoni għandha tiġi stabbilita bħallikieku t-trasferiment ma jkunx twettaq.

6.   Ammonti mħallsa b’mod eċċessiv għandhom jiġu rkuprati skont l-Artikoli 80.

Artikolu 82

Trasferiment ta’ impriżi

1.   Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu:

(a)

“trasferiment ta’ impriża” tfisser il-bejgħ, il-kiri jew tip simili ta’ tranżazzjoni fir-rigward tal-unitajiet ta’ produzzjoni konċernati;

(b)

“persuna li titrasferixxi” tfisser il-bidwi li l-impriża tiegħu hija ttrasferita lill-bidwi ieħor;

(ċ)

“persuna li tirċievi t-trasferiment” tfisser il-bidwi li għalih hija ttrasferita l-impriża.

2.   Meta impriża tiġi ttrasferita fl-intier tagħha minn bidwi għal ieħor wara li tkun saret preżentazzjoni tal-applikazzjoni għall-għajnuna u qabel ma jkunu ġew sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha għall-għoti tal-għajnuna, ma għandha tingħata l-ebda għajnuna lill-persuna li titrasferixxi fir-rigward tal-impriża trasferita.

3.   L-għajnuna li saret applikazzjoni dwarha mill-persuna li titrasferixxi għandha tingħata lill-persuna li tirċievi t-trasferiment meta:

(a)

f’perjodu tat-trasferiment li għandu jiġi ddeterminat mill-Istati Membri il-persuna li tirċievi t-trasferiment tinforma lill-awtorità kompetenti bit-trasferiment u titlob il-pagamenti tal-għajnuna;

(b)

il-persuna li tirċievi t-trasferiment tippreżenta kull evidenza rikjesta mill-awtorità kompetenti;

(ċ)

il-kundizzjonijiet kollha għall-għoti tal-għajnuna huma sodisfatti fir-rigward tal-impriża li qed tiġi ttrasferita.

4.   Ladarba l-persuna li tirċievi t-trasferiment tinforma lill-awtorità kompetenti u titlob il-pagament tal-għajnuna skont il-paragrafu 3(a):

(a)

id-drittijiet u l-obbligi kollha tal-persuna li titrasferixxi li jirriżultaw mir-relazzjoni legali bejn il-persuna li titrasferixxi u l-awtorità kompetenti ġenerati mill-applikazzjoni għall-għajnuna għandhom jiġu kkonferiti fuq il-persuna li qed tirċievi t-trasferiment;

(b)

l-azzjonijiet kollha meħtieġa għall-għoti tal-għajnuna u d-dikjarazzjonijiet kollha magħmula mill-persuna li titrasferixxi qabel it-trasferiment għandhom jiġu attribwiti lill-persuna li tirċievi t-trasferiment għall-finijiet tal-applikazzjoni tar-regoli Komunitarji relevanti;

(ċ)

l-impriża trasferita għandha titqies, fejn xieraq, bħala impriża separata fir-rigward tas-sena tas-suq jew perjodu ta’ primjum konċernata.

5.   Meta applikazzjoni għall-għajnuna hija ppreżentata wara li jkunu ttieħdu l-azzjonijiet meħtieġa għall-għotja tal-għajnuna u l-impriża hija ttrasferita fl-intier tagħha minn bidwi wieħed għal ieħor wara li jkunu bdew dawk l-azzjonijiet iżda qabel ma jkunu ġew sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha għall-għotja tal-għajnuna, l-għajnuna tista’ tingħata lill-persuna li tirċievi t-trasferiment sakemm jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet f’paragrafi 3(a) u (b). F’dak il-każ il-paragrafu 4(b) għandu japplika.

6.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, fejn xieraq, li jagħtu l-għajnuna lill-persuna li titrasferixxi. F’dak il-każ:

(a)

ma għandha tingħata l-ebda għajnuna lill-persuna li tirċievi t-trasferiment;

(b)

l-Istati Membri għandhom japplikaw mutatis mutandis ir-rekwiżiti stipulati fil-paragrafi 2 sa 5.

Artikolu 83

Miżuri addizzjonali u assitenza reċiproka bejn l-Istati Membri

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha rikjesti għall-applikazzjoni b’mod xieraq tas-sistema integrata u għandhom jagħtu lil xulxin l-assistenza reċiproka meħtieġa għall-finijiet tal-kontrolli rikjesti skont dan ir-Regolament.

F’dan ir-rigward, l-Istati Membri jistgħu, meta dan ir-Regolament ma jipprovdix għal tnaqqisiet u esklużjonijiet xierqa, jipprovdu pieni nazzjonali xierqa kontra produtturi jew operaturi oħra, bħall-biċċeriji jew l-assoċjazzjonijiet involuti fil-proċedura għall-għotja ta’ għajnuna, sabiex jiżguraw il-konformità mar-rekwiżiti ta’ kontroll bħar-reġistru tal-merħla tal-impriża jew l-osservanza tal-obbligi tan-notifiki.

Artikolu 84

Notifiki

1.   L-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Lulju ta’ kull sena, għall-iskemi ta’ għajnuna koperti bis-sistema integrata, rapport li jkopri s-sena kalendarja preċedenti u, b’mod partikolari, rigward il-punti li ġejjin:

(a)

l-istat ta’ implimentazzjoni tas-sistema integrata, inkluż b’mod partikolari l-għażliet magħżula għall-kontroll tar-rekwiżiti tal-kundizzjonalità u l-korpi kompetenti ta’ kontroll responsabbli għall-kontrolli tar-rekwiżiti u l-kundizzjonijiet tal-kundizzjonalità kif ukoll il-miżuri partikolari meħuda għall-amministrazzjoni u l-kontroll tal-appoġġ speċifiku;

(b)

l-għadd ta’ persuni li jkunu għamlu t-talba kif ukoll l-erja totali, l-għadd totali ta’ annimali u t-total ta’ kwantitajiet;

(ċ)

l-għadd ta’ persuni li jkunu għamlu t-talba kif ukoll l-erja totali, l-għadd totali ta’ annimali u t-total ta’ kwantitajiet, koperti bil-kontrolli;

(d)

ir-riżultat tal-kontrolli mwettqa, bl-indikazzjoni tat-tnaqqisiet u l-esklużjonijiet applikati skont it-Titolu IV;

(e)

Ir-riżultati tal-kontrolli marbuta ma’ kundizzjonalità skont il-Kapitolu III tat-Titolu III.

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni b’mezzi elettroniċi u permezz tal-formola li hemm disponibbli għalihom mill-Kummissjoni, mhux aktar tard mill-31 ta’ Ottubru ta’ kull sena bil-proporzjon tal-art li taqa’ taħt mergħa permanenti b’relazzjoni mal-art agrikola totali kif imsemmija fl-Artikolu 3(1) ta’ dan ir-Regolament.

3.   F’sitwazzjonijiet eċċezzjonali ġġustifikati kif xieraq, l-Istati Membri jistgħu, bi ftehim mal-Kummissjoni, jidderogaw mid-dati previsti fil-paragrafi 1 u 2.

4.   Id-dejta kompjuterizzata stabbilita bħala parti mis-sistema integrata għandha tintuża għall-appoġġ tal-informazzjoni speċifikata fil-qafas tar-regoli settorjali li l-Istati Membri huma obbligati li jibagħtu lill-Kummissjoni.

5.   L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni mill-aktar fis bil-persċentwal ta’ tnaqqis applikat, f’każ ta’ applikazzjoni ta’ tnaqqis lineari tal-pagamenti diretti skont l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u l-Artikolu 79 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 85

Prinċipju ta’ allokazzjoni

Il-prinċipju tal-allokazzjoni tal-ammonti li jikkorrispondu mal-4 punti perċentwali msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 9(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandu jiġi kkompilat billi jittieħdu l-ishma tal-Istati Membri fl-erja agrikola u fl-impjiegi agrikoli, b’piż ta’ 65 % u 35 % rispettivament.

Kull sehem ta’ kull Stat Membru fl-erja u fl-impjiegi għandu jiġi aġġustat b’relazzjoni mal-Prodott Gross Domestiku (PGD) per capita relattiv tiegħu espress fl-istandard tal-kapaċità ta’ xiri, bl-użu ta’ terz tad-differenza tal-medja tal-Istati Membri li għalihom tapplika l-modulazzjoni.

Għal dak il-għan, id-dejta bażika li ġejja, ibbażata fuq id-dejta disponibbli mill-Eurostat f’Awissu 2003, għandha tintuża:

(a)

fir-rigward tal-erja agrikola, l-Istħarriġ Strutturali tal-Farm 2000 skont ir-Regolament (KE) Nru 1166/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (23);

(b)

fir-rigward tal-impjiegi agrikoli, is-serje annwali tal-Istħarriġ tal-Forza tax-Xogħol 2001 dwar l-impjiegi fl-agrikoltura, il-kaċċa u s-sajd skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 (24);

(ċ)

fir-rigward tal-PGD per capita fil-kapaċità ta’ xiri, il-medja ta’ tliet snin, ibbażata fuq id-dejta tal-kontijiet nazzjonali, mill-1999 sal-2001.

PARTI III

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 86

Revoka

1.   Ir-Regolament (KE) Nru 796/2004 huwa mħassar b’effett mill-1 ta’ Jannar 2010.

Madankollu, huwa għandu jkompli japplika fir-rigward ta’ applikazzjonijiet għall-għajnuna li jirrelataw mas-snin ta’ suq jew mal-perjodi tal-primjum li jibdew qabel l-1 ta’ Jannar 2010.

2.   Ir-referenzi għar-Regolament (KE) Nru 796/2004 għandhom jitqiesu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella tal-korrelazzjoni fl-Anness II.

Artikolu 87

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ ġurnata ta’ wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċcjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika għall-applikazzjonijiet għall-għajnuna li jirrigwardaw s-snin ta’ suq jew il-perjodi ta’ primjums li jibdew fl-1 ta’ Jannar 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 30 ta’ Novembru 2009.

Ghall-Kummissjoni

Mariann FISHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 141, 30.4.2004, p. 18.

(3)  ĠU L 148, 6.6.2008, p. 1.

(4)  Ara paġna 1 ta dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(5)  ĠU L 141, 30.4.2004, p. 1.

(6)  ĠU L 204, 11.8.2000, p. 1.

(7)  ĠU L 156, 25.6.2003, p. 9.

(8)  ĠU L 5, 9.1.2004, p. 8.

(9)  ĠU L 171, 2.7.2005, p. 6.

(10)  Ara paġna 1 ta dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(11)  Ara paġna 27 ta dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(12)  ĠU L 108, 25.4.2007, p. 1.

(13)  ĠU L 160, 26.6.1999, p. 1.

(14)  ĠU L 215, 30.7.1992, p. 85.

(15)  ĠU L 160, 26.6.1999, p. 80.

(16)  ĠU L 277, 21.10.2005, p. 1.

(17)  ĠU L 193, 20.7.2002, p. 74.

(18)  ĠU L 124, 8.6.1971, p. 1.

(19)  ĠU L 193, 20.7.2002, p. 1.

(20)  ĠU L 171, 23.6.2006, p. 90.

(21)  ĠU L 368, 23.12.2006, p. 74.

(22)  ĠU L 95, 5.4.2007, p. 1.

(23)  ĠU L 321, 1.12.2008, p. 14.

(24)  ĠU L 77, 14.3.1998, p. 3.


ANNESS I

Metodu tal-komunità għad-determinazzjoni kwantitattiva ta’ kontenut Δ9-tetrahydrocannabinol f’varjetajiet tal-qanneb

1.   Ambitu u qasam ta’ applikazzjoni

Dan il-metodu jfittex li jistabbilixxi l-kontenut ta’ Δ9-tetrahydrocannabinol (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “THC”) ta’ varjetajiet ta’ qanneb (Cannabis sativa L.) Skont kif inhu xieraq, il-metodu jinvolvi l-applikazzjoni tal-proċedura A jew B deskritti hawn.

Il-metodu huwa bbażat fuq id-determinazzjoni kwantitattiva ta’ Δ9-THC permezz ta’ kromatografija tal-gass (GC) wara estrazzjoni b’solvent adattat.

1.1.   Proċedura A

Il-proċedura A għandha tintuża għall-verifiki dwar il-produzzjoni kif previst fl-Artikolu 39 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u fl-Artikolu 30(2)(a) ta’ dan ir-Regolament.

1.2.   Proċedura B

Il-proċedura B għandha tintuża fil-każijiet msemmija fl-Artikolu 39(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u fl-Artikolu 40(3) ta’ dan ir-Regolament.

2.   Teħid ta’ kampjuni

2.1.   Kampjuni

(a)

Proċedura A: f’wiċċ tar-raba’ wieqaf ta’ varjetà partikolari tal-qanneb, għandha tittieħed parti ta’ 30 ċm li jkun fiha tal-anqas tinwir femminili wieħed ta’ kull pjanta magħżula. It-teħid tal-kampjuni għandu jitwettaq matul perjodu li jibda wara 20 jum wara l-bidu tal-fjoritura sa (10) għaxart ijiem wara tmiem il-fjoritura, matul il-jum, u jsegwi xejra sistematika biex jiġi żgurat li l-kampjun ikun rappreżentattiv tal-għalqa iżda jeskludi t-truf tal-uċuħ tar-raba’.

L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw li t-teħid tal-kampjuni jitwettaq matul il-perjodu mill-bidu tal-fjoritura sa 20 jum wara l-bidu tal-fjoritura sakemm, għal kull varjetà mkabbra, jittieħdu kampjuni rappreżentattivi oħra skont l-ewwel subparagrafu matul il-perjodu minn 20 jum wara l-bidu tal-fjoritura sa (10) għaxart ijiem wara tmiem il-fjoritura.

(b)

Proċedura B: f’wiċċ tar-raba wieqaf ta’ varjetà partikolari tal-qanneb, għandha tittieħed it-terz mill-parti ta’ fuq ta’ kull-pjanta magħżula. It-teħid tal-kampjuni għandu jitwettaq matul l-(10) għaxart ijiem wara tmiem il-fjoritura, matul il-jum, u jsegwi xejra sistematrika sabiex jiġi żgurat li l-kampjun huwa rappreżentattiv tal-għalqa imma jeskludi t-trufijiet tal-uċuħ tar-raba’. Fil-każ ta’ varjetajiet li għandhom organi maskili u femminili, għandhom jittieħdu biss pjanti femminili.

2.2.   Daqs tal-kampjun

Proċedura A: il-kampjun għandu jkun magħmul minn partijiet ta’ 50 pjanta għal kull għalqa.

Proċedura B: il-kampjun għandu jkun magħmul minn partijiet ta’ 200 pjanta għal kull għalqa.

Kull kampjun għandu jitqiegħed f’borża tad-drapp jew tal-karti, mingħajr ma jitgħaffeġ, u jintbagħat fil-laboratorju għall-analiżi.

L-Istat Membru jista’ jipprovdi għal teħid tat-tieni kampjun għal kontroanaliżi, jekk meħtieġ, u dan jinżamm mill-produttur jew mill-korp responsabbli għall-analiżi.

2.3.   Tnixxif u ħażna tal-kampjun

It-tnixxif tal-kampjun għandu jibda mill-aktar fis, u f’kull każ, fi żmien 48 siegħa bl-użu ta’ xi metodu taħt is-70 °C.

Il-kampjuni għandhom jitnixxfu għal piż kostanti u sa kontenut ta’ umdità ta’ bejn 8 % u 13 %.

Wara t-tnixxif, il-kampjuni għandhom jinħażnu mingħajr ma jitgħaffġu f’post mudlam taħt il-25 °C.

3.   Determinazzjoni tal-kontenut ta’ THC

3.1.   Tħejjija tal-kampjun tat-test

Iz-zkuk u ż-żerriegħa ta’ daqs akbar minn 2 mm għandhom jitneħħew mill-kampjuni mnixxfa.

Il-kampjuni mnixxfa għandhom jintaħnu biex jinkiseb trab parzjalment fin (li jgħaddi minn passatur b’toqob ta’ 1 mm).

It-trab jista’ jinħażen għal 10 ġimgħat taħt 25 C f’ post mudlam u niexef.

3.2.   Riaġenti u taħlita ta’ estrazzjoni

Reaġenti

Δ9-tetrahydrocannabinol, pur għal finijiet kromatografiċi,

Squalane, pur għal finijiet kromatografiċi, bħala standard intern.

Taħlita ta’ estrazzjoni

35 mg ta’ squalane għal kull 100 ml hexane.

3.3.   Estrazzjoni ta’ Δ9-THC

Għandu jintiżen 100 mg tal-kampjun mitħun tat-test, jitqiegħed f’ tubu ċentrifugu u għandha tiżdied 5 ml mit-taħlita tal-estrazzjoni bl-istandard intern.

Il-kampjun għandu jitqiegħed f’banju ultrasoniku u jitħalla għal 20 minuta. Hu għandu jiġi soġġett għal azzjoni ċentrifuga għal ħames minuti bi 3 000 r.p.m u mbagħad titneħħa s-sustanza ta’ THC li tgħum fil-wiċċ. It-taħlita għandha tiġi injettata fi kromatografu u għandu jitwettaq analiżi kwantitattiva.

3.4.   Kromatografija bil-gass

(a)

Apparat

kromatografu tal-gass b’rilevatur tal-jonizzazzjoni tal-fjamma u injettatur maqsum/mhux maqsum “split/splitless injector”,

kolonna li tippermetti s-separazzjoni kif imiss ta’ cannabinoids, per eżempju kolonna kapillari tal-ħġieġ b’tul ta’ 25 m u b’dijametru ta’ 0,22 mm

mimlija b’5 % ta’ fażi non-polar phenyl-methyl-siloxane.

(b)

Firxiet ta’ kalibrazzjoni

Tal-anqas tliet punti għall-proċedura A u ħames punti għall-proċedura B, inklużi punti 0.04 u 0,50 mg/ml Δ9-THC f’taħlita ta’ estrazzjoni.

(ċ)

Kundizzjonijiet esperimentali

Il-kundizzjonijiet li ġejjin huma mogħtija bħala eżempju għall-kolonna msemmija fl-(a):

temperatura tal-forn ta’ 260 °C

temperatura tal-injettatur ta’ 300 °C

temperatura tar-rilevatur ta’ 300 °C

(d)

Volum injettat: 1 μl

4.   Riżultati

Is-sejbiet għandhom jiġu espressi sa żewġ punti deċimali fi grammi ta’ Δ9-THC għal kull 100 gramma ta’ kampjun analitiku mnixxef għal piż kostanti. Għandha tiġi applikata tollerenza ta’ 0,03 g kull 100 g.

Proċedura A: determinazzjoni waħda għal kull test tal-kampjun.

Madankollu, meta r-riżultat miksub ikun ‘l fuq mil-limitu stipulat fl-Artikolu 39(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, għandha titwettaq it-tieni determinazzjoni għal kull kampjun tal-analiżi u l-valur medju taż-żewġ determinazzjonijiet għandu jittieħed bħala r-riżultat.

Proċedura B: ir-riżultat għandu jikkorrispondi mal-valur medju taż-żewġ determinazzjonijiet għal kull kampjun tat-test.


ANNESS II

Regolament (KE) Nru 796/2004

Dan ir-Regolament

Regolament (KE) Nru 1120/2009

Artikolu 1

Artikolu 1

 

Artikolu 2(1)

Artikolu 2(a)

Artikolu 2(1a)

Artikolu 2(1)

 

Artikolu 2(1b)

 

Artikolu 2(2)

Artikolu 2(c)

Artikolu 2(2a)

Artikolu 2(d)

Artikolu 2(3)

Artikolu 2(3)

 

Artikolu 2(4)

Artikolu 2(4)

 

Artikolu 2(5)

Artikolu 2(5)

 

Artikolu 2(6)

Artikolu 2(6)

 

Artikolu 2(7)

Artikolu 2(7)

 

Artikolu 2(8)

Artikolu 2(8)

 

Artikolu 2(9)

Artikolu 2(9)

 

Artikolu 2(10)

Artikolu 2(10)

 

Artikolu 2(11)

Artikolu 2(11)

 

Artikolu 2(12)

Artikolu 2(12)

 

Artikolu 2(13)

Artikolu 2(14)

 

Artikolu 2(14)

 

Artikolu 2(15)

Artikolu 2(15)

 

Artikolu 2(16)

Artikolu 2(16)

 

Artikolu 2(17)

Artikolu 2(17)

 

Artikolu 2(18)

Artikolu 2(18)

 

Artikolu 2(19)

Artikolu 2(19)

 

Artikolu 2(20) sa 2(36)

Artikolu 2(21) sa 2(37) rispettivament

 

Artikolu 2(37)

 

Artikolu 2, it-tieni subparagrafu mill-aħħar

Artikolu 2(38)

 

Artikolu 2, l-aħħar subparagrafu

 

Artikolu 3(1) sa 3(7)

Artikolu 3 (1) sa 3(7)

 

Artikolu 4

Artikolu 4

 

Artikolu 5

Artikolu 5

 

Artikolu 6

Artikolu 6

 

Artikolu 7

Artikolu 7

 

Artikolu 8(1)

Artikolu 34(4)

 

Artikolu 8(2)

Artikolu 34(5)

 

Artikolu 9, l-ewwel paragrafu

Artikolu 8(1)

 

Artikolu 9, it-tieni paragrafu

Artikolu 8(2)

 

Artikolu 10

Artikolu 9

 

Artikolu 11(1)

Artikolu 11(1)

 

Artikolu 11(2), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 11(2), l-ewwel subparagrafu

 

Artikolu 11(2), it-tieni subparagrafu

Artikolu 11(2), it-tielet subparagrafu

 

Artikolu 11(2), it-tielet subparagrafu

Artikolu 11(2), it-tieni subparagrafu

 

Artikolu 11(3)

Artikolu 10(2)

 

Artikolu 12(1) a), b), c) u d)

Artikolu 12(1) a), b), c) u d) rispettivament

 

Artiklu 12(1) e)

 

Artikolu 12(1) f)

Artiklu 12(1) e)

 

Artikolu 12(2), (3) u (4)

Artikolu 12(2), (3) u (4)

 

Artikolu 13(1), l-ewwel (1) u t-tieni (2) subparagrafu

Artikolu 13(1)

 

Artikolu 13(1) it-tielet subparagrafu

 

Artikolu 13(2), (3) u (4)

 

Artikolu 13(5)

Artikolu 13(2)

 

Artikolu 13(6)

 

Artikolu 13(7)

Artikolu 13(3)

 

Artikolu 13(8)

Artikolu 13(4)

 

Artikolu 13(9)

 

Artikolu 13(10)

Artikolu 13(5)

 

Artikolu 13(11) u (12)

 

Artikolu 13(13a)

Artikolu 13(6)

 

Artikolu 13(14)

Artikolu 20(3)

 

Artikolu 14(1), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 13(8), l-ewwel subparagrafu

 

Artikolu 14(1), it-tieni subparagrafu

 

Artikolu 14(1), it-tielet subparagrafu

Artikolu 13(8), it-tieni subparagrafu

 

Artikolu 14(1), ir-raba’ subparagrafu

Artikolu 13(8), it-tielet subparagrafu

 

Artikolu 14(1a)

Artikolu 55(1) u (2)