ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2009.300.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 300

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
14 ta' Novembru 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 (Regolament dwar prodotti sekondarji tal-annimali)

1

 

*

Regolament (KE) Nru 1070/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 549/2004, (KE) Nru 550/2004, (KE) Nru 551/2004 u (KE) Nru 552/2004 biex itejjeb il-prestazzjoni u s-sostenibbiltà tas-sistema Ewropea tal-avjazzjoni ( 1 )

34

 

*

Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE ( 1 )

51

 

*

Regolament (KE) Nru 1072/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (KE) …/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-merkanzija ( 1 )

72

 

*

Regolament (KE) Nru 1073/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 ( 1 )

88

 


 

(1)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

14.11.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 300/1


REGOLAMENT (KE) Nru 1069/2009 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-21 ta’ Ottubru 2009

li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 (Regolament dwar prodotti sekondarji tal-annimali)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 152(4)(b) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw mal-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Il-prodotti sekondarji tal-annimali mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem huma sors potenzjali ta’ riskji għas-saħħa pubblika u tal-annimali. Il-kriżijiet tal-imgħoddi marbuta ma’ tifqigħat tal-marda tal-ilsien u d-dwiefer, it-tixrid ta’ enċefalopatiji sponġiformi trażmissibbli bħall-enċefalopatija sponġiformi bovina (BSE) u l-okkorrenza ta’ dijossini fl-għalf urew il-konsegwenzi tal-użu mhux xieraq ta’ ċerti prodotti sekondarji tal-annimali fuq is-saħħa pubblika u tal-annimali, is-sikurezza tal-katina tal-ikel u l-għalf u l-fiduċja tal-konsumatur. Barra minn hekk, kriżijiet bħal dawn jista’ jkollhom ukoll impatt negattiv usa’ fuq is-soċjetà kollha, permezz tal-impatt tagħhom fuq il-qagħda soċjo-ekonomika tal-bdiewa u tas-settur industrijali kkonċernat u fuq il-fiduċja tal-konsumatur fis-sikurezza tal-prodotti li joriġinaw mill-annimali. It-tifqigħat tal-mard jista’ jkollhom ukoll konsegwenzi negattivi fuq l-ambjent, mhux biss minħabba l-problemi ta’ rimi li jinħolqu, iżda wkoll fir-rigward tal-bijodiversità.

(2)

Il-prodotti sekondarji tal-annimali jinħolqu prinċipalment matul il-qtil tal-annimali għall-konsum mill-bniedem, matul il-produzzjoni ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali bħall-prodotti tal-ħalib, u matul ir-rimi ta’ annimali mejtin u l-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ kontroll tal-mard. Irrispettivament mis-sors tagħhom, dawn joħolqu riskju potenzjali għas-saħħa pubblika u tal-annimali u għall-ambjent. Ir-riskju għandu jiġi kkontrollat b’mod adegwat, jew billi dawn il-prodotti jiġu ddirezzjonati lejn mezz sikur ta’ rimi jew billi jintużaw għal għanijiet differenti, sakemm jiġu applikati kondizzjonijiet stretti li jimminimizzaw ir-riskji għas-saħħa involuti.

(3)

Ir-rimi tal-prodotti sekondarji kollha tal-annimali mhuwiex għażla realistika, għax dan iwassal għal spejjeż mhux sostenibbli u riskji għall-ambjent. Min-naħa l-oħra, huwa fl-interess ċar taċ-ċittadini kollha li jsir użu sikur minn firxa wiesgħa ta’ prodotti sekondarji tal-annimali għal diversi applikazzjonijiet b’mod sostenibbli, sakemm jiġu mminimizzati r-riskji għas-saħħa. Firxa wiesgħa ta’ prodotti sekondarji tal-annimali tintuża ta’ spiss f’setturi produttivi importanti, bħalma huma l-industriji farmaċewtika, tal-għalf u tal-ġlud.

(4)

It-teknoloġiji ġodda estendew l-użu possibbli ta’ prodotti sekondarji tal-annimali jew ta’ prodotti derivati għal għadd kbir ta’ setturi produttivi, b’mod partikolari għall-ġenerazzjoni tal-enerġija. Madankollu, l-użu ta’ dawn it-teknoloġiji ġodda jista’ joħloq riskji għas-saħħa li għandhom jiġu wkoll imminimizzati.

(5)

Ir-regoli tas-saħħa Komunitarji għall-ġbir, it-trasport, l-immaniġġar, it-trattament, it-trasformazzjoni, l-ipproċessar, il-ħżin, it-tqegħid fis-suq, id-distribuzzjoni, l-użu jew ir-rimi tal-prodotti sekondarji tal-annimali għandhom jiġu stipulati f’qafas koerenti u komprensiv.

(6)

Dawn ir-regoli ġenerali għandhom ikunu proporzjonati għar-riskju għas-saħħa pubblika u tal-annimali li jinħoloq minn prodotti sekondarji tal-annimali meta jiġu indirizzati mill-operaturi fi stadji differenti tul il-katina mill-ġbir għall-użu jew ir-rimi tagħhom. Ir-regoli għandhom iqisu wkoll ir-riskji għall-ambjent maħluqa matul dawn l-operazzjonijiet. Il-qafas Komunitarju għandu jinkludi regoli tas-saħħa fuq it-tqegħid fis-suq, inklużi l-kummerċ intrakomunitarju u l-importazzjoni ta’ prodotti sekondarji tal-annimali, fejn xieraq.

(7)

Fir-Regolament (KE) Nru 1774/2002, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill (3) stabbilixxew regoli Komunitarji tas-saħħa li jikkonċernaw prodotti sekondarji tal-annimali mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem. Fuq il-bażi ta’ parir xjentifiku u bħala azzjoni li taqa’ taħt il-White Paper tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Jannar 2000 dwar is-Sikurezza tal-Ikel, dan ir-Regolament introduċa sett ta’ regoli mmirati lejn il-ħarsien tas-sikurezza tal-katina tal-ikel u l-għalf, li huwa komplementari għal-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar l-ikel u l-għalf. Dawn ir-regoli tejbu b’mod sinfikanti l-livell ta’ ħarsien fil-Komunità kontra r-riskji maħluqa minn prodotti sekondarji tal-annimali.

(8)

Ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 introduċa l-klassifikazzjoni ta’ prodotti sekondarji tal-annimali fi tliet kategoriji skont il-grad ta’ riskju involut. Dan jeħtieġ li l-operaturi jżommu l-prodotti sekondarji tal-annimali ta’ kategoriji differenti separati minn xulxin jekk jixtiequ jużaw prodotti sekondarji tal-annimali li ma joħolqux riskju sinifikanti għas-saħħa pubblika jew tal-annimali, b’mod partikolari jekk prodotti bħal dawn jinkisbu minn materjal tajjeb għall-konsum mill-bniedem. Dan ir-Regolament introduċa wkoll il-prinċipju li materjal ta’ riskju għoli ma għandux jingħalef lil annimali mrobbija fl-iriziezet, u li materjal derivat mill-annimali ma għandux jingħalef lil annimali tal-ispeċijiet li huwa derivat minnhom. Skont dan ir-Regolament, il-materjal minn annimali li jkunu għaddew minn ispezzjoni veterinarja biss jistgħu jidħlu fil-katina tal-għalf. Barra minn hekk, jistabbilixxi regoli għal standards ta’ proċessar li jiżguraw it-tnaqqis tar-riskji.

(9)

Skont l-Artikolu 35(2) tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-miżuri meħuda mill-Istati Membri biex jiżguraw konformità ma’ dan ir-Regolament. Ir-rapport għandu jkun akkumpanjat, fejn xieraq, minn proposti leġiżlattivi. Ir-rapport ġie ppreżentat fil-21 ta’ Ottubru 2005 u enfasizza li l-prinċipji tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 għandhom jinżammu. Barra minn hekk, hu jindika l-oqsma fejn jitqiesu neċessarji l-emendi għal dan ir-Regolament, b’mod partikolari l-kjarifiki rigward l-applikabbiltà tar-regoli għal prodotti lesti, ir-relazzjoni ma’ leġiżlazzjoni Komunitarja oħra u l-klassifikazzjoni ta’ ċertu materjal. Is-sejbiet ta’ sensiela ta’ missjonijiet esplorattivi mwettqa fl-Istati Membri mill-Uffiċċju Alimentari u Veterinarju tal-Kummissjoni (UAV) fl-2004 u l-2005 jappoġġjaw dawn il-konklużjonijiet. Skont l-UAV, it-titjib huwa meħtieġ fir-rigward tat-traċċabbiltà tal-fluss ta’ prodotti sekondarji tal-annimali u l-effettività u l-armonizzazzjoni tal-kontrolli uffiċjali.

(10)

Il-Kumitat Xjentifiku ta’ Tmexxija, li ġie sostitwit mill-Awtorità Ewropea għas-Sikurezza fl-Ikel (AESI) fl-2002, adotta għadd ta’ opinjonijiet li jikkonċernaw il-prodotti sekondarji tal-annimali. Dawn l-opinjonijiet juru l-ħtieġa li jinżammu l-prinċipji ewlenin tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002; b’mod partikolari li l-prodotti sekondarji tal-annimali li ġejjin minn annimali li mhumiex meqjusa tajbin għal konsum mill-bniedem b’riżultat ta’ ispezzjoni tas-saħħa, ma għandhomx jidħlu fil-katina tal-għalf. Madankollu, dawn il-prodotti sekondarji tal-annimali jistgħu jiġu rkuprati u użati għall-produzzjoni ta’ prodotti tekniċi jew industrjali taħt kondizzjonijiet speċifikati tas-saħħa.

(11)

Il-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill fuq ir-rapport tal-Kummissjoni tal-21 ta’ Ottubru 2005 li ġew adottati f’Diċembru 2005, u l-konsultazzjonijiet sussegwenti mwettqa mill-Kummissjoni enfasizzaw li r-regoli stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 għandhom jitjiebu. L-għanijiet ewlenin tar-regoli dwar il-prodotti sekondarji tal-annimali, jiġifieri l-kontroll tar-riskji għas-saħħa pubblika u tal-annimali u l-ħarsien tas-sikurezza tal-katina tal-ikel u l-għalf għandhom jiġu stipulati b’mod ċar. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom iwasslu biex jinkisbu dawn l-għanijiet.

(12)

Ir-regoli dwar il-prodotti sekondarji tal-annimali stipulati f’dan ir-Regolament għandhom japplikaw għal prodotti li ma jistgħux jintużaw għal konsum mill-bniedem skont il-leġiżlazzjoni Komunitarja, b’mod partikolari fejn ma jikkonformawx mal-leġiżlazzjoni dwar l-iġjene tal-ikel jew meta ma jitqiegħdux fis-suq bħala ikel minħabba li ma jkunux sikuri għax ikunu ħżiena għas-saħħa jew mhux xierqa għall-konsum mill-bniedem (prodotti sekondarji tal-annimali “bil-liġi”). Dawn ir-regoli għandhom, madankollu, japplikaw ukoll għal prodotti li joriġinaw mill-annimali u li ma jikkonformawx ma’ ċerti regoli rigward l-użu possibbli tagħhom għal konsum mill-bniedem, jew li jintużaw bħala materja prima għall-produzzjoni ta’ prodotti maħsuba għal konsum mill-bniedem anki jekk huma eventwalment destinati għal għanijiet oħra (prodotti sekondarji tal-annimali “b' għażla”).

(13)

Barra minn hekk, biex jiġu evitati r-riskji li jinħolqu minn annimali selvaġġi, mill-iġsma jew mill-partijiet tal-iġsma ta’ dawn l-annimali ssuspettati li huma infettati b’marda li tittieħed għandhom ikunu suġġetti għar-regoli stipulati f’dan ir-Regolament. Din l-inklużjoni ma għandhiex timplika obbligu li jinġabru u jintremew l-iġsma ta’ annimali selvaġġi li mietu jew li ġew ikkaċċjati fl-ambjent naturali tagħhom. Jekk tiġi osservata prattika tajba tal-kaċċa, l-intestini u partijiet oħra tal-ġisem ta’ annimali tal-kaċċa selvaġġi jistgħu jintremew b’mod sikur fuq il-post. Dawn il-prattiki għall-mitigazzjoni tar-riskji huma stabbiliti sew fl-Istati Membri u f’xi każijiet huma bbażati fuq tradizzjonijiet kulturali jew leġiżlazzjoni nazzjonali li jirregolaw l-attivitajiet tal-kaċċaturi. Il-leġiżlazzjoni Komunitarja, b’mod partikolari r-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixxi regoli speċifiċi dwar l-iġjene għal ikel li ġej mill-annimali (4) tistipula regoli dwar l-immaniġġar tal-laħam u ta’ prodotti sekondarji tal-annimali mill-annimali tal-kaċċa selvaġġi. Barra minn hekk, dawn ir-regoli jpoġġu r-responsabbiltà għall-prevenzjoni tar-riskji fuq persuni mħarrġa bħall-kaċċaturi. Minħabba r-riskji potenzjali għall-katina tal-ikel, il-prodotti sekondarji tal-annimali minn annimali tal-kaċċa selvaġġi maqtula għandhom ikunu suġġetti biss għal dan ir-Regolament safejn il-leġiżlazzjoni dwar l-iġjene tal-ikel tapplika għat-tqegħid fis-suq ta’ dawn l-annimali tal-kaċċa u tinvolvi operazzjonijiet imwettqa minn stabbilimenti li jimmaniġġaw annimali tal-kaċċa. Barra minn hekk, il-prodotti sekondarji tal-annimali għall-preparazzjoni ta’ trofej tal-kaċċa għandhom ikunu koperti minn dan ir-Regolament sabiex jiġu evitati riskji, preżentati minn dawn il-prodotti sekondarji, għas-saħħa tal-annimali.

(14)

Ir-regoli stipulati f’dan ir-Regolament għandhom japplikaw għall-prodotti sekondarji tal-annimali li ġejjin minn annimali tal-ilma, ħlief materjal minn bastimenti li jkunu qed joperaw skont il-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar l-iġjene tal-ikel. partikolari. Madankollu, għandhom jiġu adottati miżuri proporzjonati mar-riskju fir-rigward tal-immaniġġar u r-rimi tal-materjal li jirriżulta abbord il-bastimenti tas-sajd mit-tneħħija tal-imsaren u li jkun juri sinjali ta’ mard. Dawn il-miżuri għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati fuq il-bażi ta’ evalwazzjoni tar-riskju mwettqa mill-istituzzjoni xjentifika xierqa fid-dawl tal-evidenza disponibbli fir-rigward tal-effettività ta’ ċerti miżżuri kontra t-tixrid tal-mard li jittieħed mill-bnedmin, b’mod partikolari t-tixrid ta’ ċerti parassiti.

(15)

Minħabba r-riskji limitati li jirriżultaw mill-materjal li jintuża bħala ikel mhux ipproċessat għall-annimali domestiċi fl-irziezet jew li jiġi fornut lill-utenti finali min-negozji tal-ikel, ċerti attivitajiet relatati ma’ tali ikel mhux ipproċessat tal-annimali domestiċi m’għandux ikun kopert mir-regoli stipulati f’dan ir-Regolament.

(16)

Huwa xieraq li jiġi ċċarat f’dan ir-Regolament liema annimali għandhom jiġu kklassifikati bħala annimali domestiċi, biex il-prodotti sekondarji li ġejjin minn dawn l-annimali ma jintużawx fl-għalf għal annimali mrobbija fl-irziezet. B’mod partikolari, l-annimali miżmuma għal skopijiet oħra barra t-trobbija fl-irziezet, bħal annimali li jitqiesu ta’ kumpannija għall-bniedem għandhom jiġu kklassifikati bħala annimali domestiċi.

(17)

Biex tinżamm il-konsistenza tal-leġiżlazzjoni Komunitarja, ċerti definizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2001 li jistabbilixxi regoli għall-prevenzjoni, il-kontroll u l-qerda ta’ ċerti enċefalopatiji sponġiformi trażmissibbli (5) u fid-Direttivi 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 dwar l-iskart (6) għandhom jintużaw f’dan ir-Regolament. Għandha tiġi ċċarata r-referenza għad-Direttiva tal-Kunsill 86/609/KEE tal-24 ta’ Novembru 1986 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amminsitrattivi tal-Istati Membri dwar il-ħarsien ta’ annimali użati għal finijiet sperimentali u għanijiet xjentifiċi oħra (7).

(18)

Biex tinżamm il-konsistenza tal-leġiżlazzjoni Komunitarja, id-definizzjoni ta’ annimal tal-ilma kif stipulata fid-Direttiva tal-Kunsill 2006/88/KE tal-24 ta’ Ottubru 2006 dwar ir-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali għal annimali tal-akkwakultura u prodotti tagħhom, u dwar il-prevenzjoni u l-kontroll ta’ ċertu mard fl-annimali tal-ilma (8), għandha tintuża f’dan ir-Regolament. Fl-istess ħin, l-invertebrati akkwatiċi li mhumiex koperti minn dik id-definizzjoni u li ma joħolqu l-ebda riskju li jittieħed xi mard għandhom ikunu suġġetti għall-istess rekwiżiti bħall-annimali akkwatiċi.

(19)

Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-26 ta’ April 1999 dwar ir-rimi ta’ skart fir-radam (landfill) (9) tispeċifika l-kondizzjonijiet għall-ħruġ ta’ permess għal radam. Dan ir-Regolament għandu jipprovdi għar-rimi ta’ prodotti sekondarji tal-annimali f’landfills li għalihom inħareġ dan il-permess.

(20)

Ir-responsabbiltà primarja għat-twettiq ta’ operazzjonijiet skont dan ir-Regolament għandha tkun f’idejn l-operaturi. Fl-istess waqt, l-interess pubbliku fil-prevenzjoni tar-riskji għas-saħħa pubblika u tal-annimali jirrikjedi li jkun hemm fis-seħħ sistema ta’ ġbir u ta’ rimi biex tiżgura l-użu jew ir-rimi mingħajr periklu ta’ prodotti sekondarji tal-annimali li ma jistgħux jintużaw, jew li ma jintużawx għal raġunijiet ekonomiċi. L-ambitu tas-sistema ta’ ġbir u ta’ rimi għandu jqis l-ammont effettiv ta’ prodotti sekondarji tal-annimali li jakkumula fl-Istat Membru partikolari. Għandu jirrifletti wkoll, fuq bażi prekawzjonali, il-ħtieġa għal kapaċitajiet ta’ rimi estiżi fil-każ ta’ tifqigħat ewlenin ta’ mard li jittieħed jew ta’ nuqqasijiet tekniċi temporanji f’faċilità ta’ rimi eżistenti. L-Istati Membri għandhom jitħallew jikkooperaw ma’ xulxin u ma’ pajjiżi terzi sakemm jintlaħqu l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament.

(21)

Huwa importanti li jiġi ddeterminat il-punt ta’ tluq fiċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodotti sekondarji tal-annimali li minnu r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw. Ladarba prodott isir prodott sekondarju tal-annimali, m’għandux jerġa’ jidħol fil-katina tal-ikel. Ċirkostanzi speċjali japplikaw għall-immaniġġar ta’ ċerta materja prima, bħal ġlud, immaniġġati fi stabbilimenti jew impjanti li jiġu integrati fl-istess ħin fil-katina tal-ikel u fil-katina tal-prodotti sekondarji tal-annimali. F’dawn il-każijiet, għandhom jittieħdu l-miżuri neċessarji permezz tas-segregazzjoni għall-mitigazzjoni tar-riskji potenzjali għall-katina tal-ikel li jistgħu jinħolqu mit-transkontaminazzjoni. Fir-rigward ta’ stabbilimenti oħrajn, għandhom jiġu determinati kondizzjonijiet ibbażati fuq ir-riskju biex tiġi evitata t-transkontaminazzjoni b’mod partikolari permezz tas-serparazzjoni bejn il-katina tal-prodotti sekondarji tal-annimali u l-katina tal-ikel.

(22)

Għal raġunijiet ta’ ċertezza legali u kontroll xieraq tar-riskji potenzjali, għandu jiġi determinat punt aħħari fil-katina tal-manifattura għal prodotti li m’għadx għandhom relevanza diretta għas-sikurezza tal-katina tal-għalf. Għal ċerti prodotti regolati skont il-leġiżlazzjoni Komunitarja, dan il-punt aħħari għandu jiġi ddeterminat fl-istadju tal-manifattura. Il-prodotti li jkunu laħqu dan il-punt aħħari għandhom ikunu eżentati minn kontrolli skont dan ir-Regolament. B’mod partikolari, il-prodotti li jkunu qabżu dan il-punt aħħari għandhom jitħallew jitqiegħdu fis-suq bla restrizzjoni skont dan ir-Regolament u jistgħu jiġu mmaniġġati u ttrasportati minn operaturi li ma jkunux approvati jew reġistrati f’konformità ma’ dan ir-Regolament.

(23)

Minkejja dan, għandu jkun possibbli lid dan il-punt aħħari jiġi mmodifikat, b’mod partikolari fil-każ ta’ riskji emerġenti ġodda. Ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002, jeżenta ċerti prodotti, b’mod partikolari l-gwanu, ċerti ġlud li jkunu għaddew minn forom partikolari ta’ trattament bħall-ikkunzar, u ċerti trofej tal-kaċċa, mir-rekwiżiti tiegħu. Għandhom jiġu pprovduti eżenzjonijiet simili fil-miżuri ta’ implimentazzjoni li jridu jiġu adottati skont dan ir-Regolament għal prodotti bħall-prodotti oleokimiċi u l-prodotti aħħarin li jirriżultaw mill-produzzjoni tal-bijodiżil, taħt kondizzjonijiet xierqa.

(24)

Biex jiġi żgurat livell għoli ta’ ħarsien tas-saħħa pubblika u tal-annimali, l-Istati Membri għandhom ikomplu jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jipprevjenu d-dispaċċ ta’ prodotti sekondarji tal-annimali minn żoni jew stabbilimenti ristretti, b’mod partikolari fil-każ ta’ tifqigħa ta’ xi marda mniżżla fid-Direttiva tal-Kunsill 92/119/KEE tas-17 ta’ Diċembru 1992 li tintroduċi miżuri Komunitarji ġenerali għall-kontroll ta’ ċertu mard tal-annimali u miżuri speċifiċi marbuta mal-marda vexxikolari tal-ħnieżer (10).

(25)

L-operazzjonijiet relatati ma’ prodotti sekondarji tal-annimali li joħolqu livell konsiderevoli ta’ riskju għas-saħħa pubblika u tal-annimali għandhom jitwettqu biss fi stabbilimenti jew impjanti approvati minn qabel għal operazzjonijiet bħal dawn mill-awtorità kompetenti. Din il-kondizzjoni għandha tapplika b’mod partikolari għal stabbilimenti jew impjanti tal-ipproċessar u stabbilimenti jew impjanti oħrajn li jimmaniġġaw jew jaħżnu prodotti sekondarji tal-annimali b’relevanza diretta għas-sikurezza tal-katina tal-għalf. Għandu jkun permess li prodotti sekondarji tal-annimali ta’ aktar minn kategorija waħda jiġu mmaniġġati fl-istess stabbiliment sakemm tiġi evitata l-kontaminazzjoni minn naħa għal oħra. Għandu jkun permess ukoll li dawn il-kondizzjonijiet jiġu emendati jekk l-ammont ta’ materjal għar-rimi u l-ipproċessar jiżdied minħabba xi tifqigħa kbira ta’ marda, sakemm ikun żgurat li l-użu temporanju taħt kondizzjonijiet emendati bħal dawn ma jwassalx għal propagazzjoni ta’ riskji ta’ mard.

(26)

Minkejja dan, dawn l-approvazzjonijiet ma għandhomx ikunu meħtieġa għal stabbilimenti jew impjanti li jipproċessaw jew jimmaniġġaw ċerti materjali sikuri, bħal prodotti proċessati b’mod li ma jibqgħux ta’ riskju għas-saħħa pubblika u tal-annimali. Dawn l-istabbilimenti jew impjanti għandhom jiġu reġistrati biex ikun jista’ jsir kontroll uffiċjali fir-rigward tal-fluss ta’ materjal u tiġi żgurata t-traċċabbiltà. Dan għandu japplika wkoll għall-operaturi li jittrasportaw il-prodotti sekondarji tal-annimali jew il-prodotti derivati, sakemm ma jkunu għadhom suġġetti għall-ebda kontroll minħabba li jkun ġie ddeterminat punt aħħari fil-katina.

(27)

L-istabbilimenti jew l-impjanti għandhom jiġu approvati wara l-preżentazzjoni ta’ tagħrif lill-awtorità kompetenti u wara żjara li titwettaq fuq il-post li juru li r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament għall-infrastruttura u t-tagħmir tal-istabbiliment jew l-impjant se jintlaħqu, biex kull riskju għas-saħħa pubblika u tal-annimali li jinħoloq mill-proċess użat ikun ikkontrollat b’mod adegwat. Għandu jkun possibbli li jingħataw approvazzjonijiet b’kondizzjoni sabiex l-operaturi jkunu jistgħu jirranġaw in-nuqqasijiet qabel ma l-istabbiliment jew l-impjant jikseb approvazzjoni sħiħa.

(28)

L-istabbilmenti jew l-impjanti li l-operazzjonijiet tagħhom diġà ġew approvati skont il-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar l-iġjene tal-ikel ma għandhomx bżonn ikunu approvati jew reġistrati skont dan ir-Regolament, billi l-approvazzjonijiet jew ir-reġistrazzjonijiet skont din il-leġiżlazzjoni Komunitarja diġà jqisu l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament. Minkejja dan, l-istabbilimenti jew l-impjanti approvati jew reġistrati skont leġiżlazzjoni tal-iġjene għandu jkollhom l-obbligu li jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament u għandhom ikunu suġġetti għal kontrolli uffiċjali mwettqa bil-għan li tiġi vverifikata l-konformità mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.

(29)

Il-prodotti sekondarji tal-annimali u l-prodotti derivati għandhom jiġu kklassifikati fi tliet kategoriji li jirriflettu l-grad ta’ riskju li huma joħolqu għas-saħħa pubblika u tal-annimali, fuq il-bażi ta’ evalwazzjonijiet tar-riskju. Filwaqt li l-prodotti sekondarji tal-annimali u l-prodotti derivati li joħolqu riskju għoli għandhom jintużaw biss għal għanijiet barra mill-katina tal-għalf, l-użu tagħhom li joħloq riskju anqas għandu jkun permess taħt kondizzjonijiet sikuri.

(30)

Il-progress fix-xjenza u t-teknoloġija jista’ jwassal għall-iżvilupp ta’ proċessi li jeliminaw jew jimminimizzaw ir-riskji għas-saħħa pubblika u tal-annimali. L-emendi għal-listi ta’ prodotti sekondarji tal-annimali stipulati f’dan ir-Regolament għandhom ikunu possibbli, biex jitqies dan il-progress. Qabel ma jsiru emendi bħal dawn, u skont il-prinċipji ġenerali tal-leġiżlazzjoni Komunitarja mmirati biex jiżguraw livell għoli ta’ ħarsien tas-saħħa pubblika u tal-annimali, għandha titwettaq evalwazzjoni tar-riskju mill-istituzzjoni xjentifika xierqa, bħall-AESI, l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini jew mill-Kumitat Xjentifiku dwar il-Prodotti tal-Konsumatur, skont it-tip ta’ prodotti sekondarji tal-annimali li għalihom tkun se ssir l-evalwazzjoni tar-riskji. Madankollu, għandu jkun ċar li ladarba jitħalltu prodotti sekondarji tal-annimali ta’ kategoriji differenti, it-taħlita għandha tiġi mmaniġġata skont l-istandards stipulati għall-proporzjon tat-taħlita li tappartjeni għall-kategorija tal-ogħla riskju.

(31)

Minħabba r-riskju għoli għas-saħħa pubblika, il-prodotti sekondarji tal-annimali li joħolqu riskju ta’ enċefalopatija sponġiformi trażmissibbli (TSE) ma għandux, b’mod partikolari, jintuża għall-għalf. Din ir-restrizzjoni għandha tapplika wkoll għal annimali selvaġġi li permezz tagħhom tista’ tittieħed marda trażmissibbli. Ir-restrizzjoni fuq it-tagħlif ta’ prodotti sekondarji tal-annimali li joħloq riskju ta’ TSE għandha tkun mingħajr ħsara għar-regoli dwar l-għalf stipulati fir-Regolament (KE) Nru 999/2001.

(32)

Il-prodotti sekondarji tal-annimali minn annimali użati għal esperimenti kif definit fid-Direttiva 86/609/KEE għandhom ikunu esklużi wkoll mill-użu fl-għalf, minħabba r-riskji potenziali li jirriżultaw minn dawn il-prodotti sekondarji tal-annimali. Minkejja dan, l-Istati Membri jistgħu jippermettu l-użu ta’ prodotti sekondarji tal-annimali minn annimali li jkunu ntużaw għal esperimenti biex jiġu ttestjati addittivi tal-għalf ġodda, f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar l-additivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (11).

(33)

L-użu ta’ ċerti sustanzi u prodotti huwa illegali skont ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 tas-26 ta’ Ġunju 1990 li jistabbilixxi proċedura Komunitarja għall-iffissar ta’ limiti massimi ta’ residwi ta’ prodotti mediċinali veterinarji f’ikel li ġej mill-annimali (12) u d-Direttiva tal-Kunsill 96/22/KE tad-29 ta’ April 1996 li tikkonċerna l-projbizzjoni tal-użu fl-istockfarming ta’ ċerti sustanzi li jkollhom azzjoni ormonali jew tirostatika u ta’ beta-agonists (13). Barra minn hekk, id-Direttiva tal-Kunsill 96/23/KE tad-29 ta’ April 1996 dwar il-miżuri għall-monitoraġġ ta’ ċerti sustanzi u residwi tagħhom f’annimali ħajjin u fil-prodotti tagħhom (14) tistabbilixxi regoli ulterjuri dwar il-monitoraġġ ta’ ċerti sustanzi u residwi tagħhom f’annimali ħajjin u fil-prodotti tal-annimali. Id-Direttiva 96/23/KE tistabbilixxi wkoll regoli li japplikaw fejn tkun ġiet stabbilita l-preżenza ta’ residwi ta’ sustanzi jew kontaminanti awtorizzati li jaqbżu ċerti livelli permessi. Biex tkun żgurata l-koerenza tal-leġiżlazzjoni Komunitarja, il-prodotti li ġejjin mill-annimali li fihom ġew osservati sustanzi mhux permessi mir-Regolament (KEE) Nru 2377/90 u mid-Direttivi 96/22/KE u 96/23/KE għandhom jiġu klassifikati bħala materjal tal-Kategorija 1 jew Kategorija 2, kif xieraq, fid-dawl tar-riskju li joħolqu għall-katina tal-ikel u l-għalf.

(34)

Id-demel u l-kontenut tas-sistema diġestiva ma għandhomx ikollhom bżonn jintremew, sakemm it-trattament korrett jiżgura li l-mard ma jitteħidx waqt li jiġu applikati fuq l-art. Il-prodotti sekondarji tal-annimali minn annimali li jmutu fir-razzett u annimali maqtula biex jinqered il-mard ma għandhomx jintużaw fil-katina tal-għalf. Ir-restrizzjoni għandha tapplika wkoll għal prodotti sekondarji tal-annimali li huma permessi fil-Komunità, meta ma jikkonformawx mal-leġiżlazzjoni Komunitarja waqt l-ispezzjoni fuq il-fruntiera tal-Komunità, u għal prodotti li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti applikabbli matul il-kontrolli mwettqa fil-Komunità. In-nuqqas ta’ konformità mad-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Marzu 2000 dwar l-approsimazzjoni ta’ liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ tikkettjar, preżentazzjoni u riklamar ta’ oġġetti tal-ikel (15) u mar-Regolament (KE) Nru 767/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ għalf (16) m’għandux jirriżulta fl-esklużjoni mill-katina tal-għalf ta’ prodotti ppreżentati għal ispezzjoni fil-fruntiera.

(35)

Mid-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002, il-klassifikazzjoni awtomatika ta’ ċerti prodotti sekondarji tal-annimali bħala materjal tal-Kategorija 2 tillimita serjament l-użi possibbli tagħhom, mingħajr ma tkun neċessarjament proporzjonata mar-riskji involuti. Għaldaqstant dawn il-prodotti sekondarji tal-annimali għandhom jiġu kklassifikati mill-ġdid bħala materjal tal-Kategorija 3 biex ikunu jistgħu jintużaw għal ċerti għanijiet ta’ għalf. Għal xi prodotti sekondarji tal-annimali oħrajn li mhumiex imniżżla taħt waħda mit-tliet kategoriji, il-kategorizzazzjoni awtomatika bħala materjal tal-Kategorija 2 għandha tinżamm għal raġunijiet prekawzjonali, b’mod partikolari biex tiġi msaħħa l-esklużjoni ġenerali ta’ materjal bħal dan mill-katina tal-għalf għal annimali mrobbija fl-irziezet, għajr għal annimali bil-pil.

(36)

Leġiżlazzjoni oħra li daħlet fis-seħħ wara l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji u r-rekwiżiti ġenerali tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel u li jistabbilixxi proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sikurezza fl-ikel (17), jiġifieri r-Regolament (KE) Nru 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar l-iġjene tal-prodotti tal-ikel (18), ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 u r-Regolament (KE) Nru 183/2005 tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Jannar 2005 li jistabbilixxi rekwiżiti għall-iġjene tal-għalf (19), u li għalihom ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 huwa komplementari, tistabbilixxi li l-obbligu primarju ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni Komunitarja, immirata biex tħares is-saħħa pubblika u tal-annimali, huwa tal-operaturi tan-negozji alimentari u tal-għalf. B’konformità ma’ din il-leġiżlazzjoni, l-operaturi li jwettqu attivitajiet skont dan ir-Regolament għandhom ikunu wkoll prinċipalment responsabbli li jiżguraw il-konformità ma’ dan ir-Regolament. Dak l-obbligu għandu jiġi ċċarat u speċifikat aktar fir-rigward tal-mezzi li permezz tagħhom tiġi żgurata t-traċċabbiltà, bħalma huma l-ġbir u l-indirizzar separati ta’ prodotti sekondarji tal-annimali. Is-sistemi stabbiliti li jiżguraw it-traċċabbiltà għal prodotti li jiċċirkolaw eskolussivament fil-livell nazzjonali għandhom ikomplu joperaw, jekk jipprovdu tagħrif ekwivalenti. Għandu jsir kull sforz għall-promozzjoni tal-użu ta’ dokumentazzjoni elettronika jew ta’ meżżi ta’ dokumentazzjoni oħrajn li ma jinvolvux reġistrazzjoni fuq karta, sakemm dawn ikunu jiżguraw traċċabbiltà sħiħa.

(37)

Tinħtieġ sistema ta’ kontrolli interni biex tiżgura li fi ħdan stabbiliment jew impjant, ir-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament jiġu ssodisfati. Matul il-kontrolli uffiċjali, l-awtoritajiet kompetenti għandhom iqisu r-rendiment tal-kontrolli interni. F’ċerti stabbilimenti jew impjanti, il-kontrolli interni għandhom isiru permezz ta’ sistema bbażata fuq il-prinċipji ta’ analiżi tar-riskji u ta’ punti kritiċi ta’ kontroll (HACCP). Il-prinċipji tal-HACCP għandhom ikunu bbażati fuq l-esperjenza bl-implimentazzjoni tagħhom skont il-liġi Komunitarja dwar l-iġjene tal-ikel u tal-għalf. F’dan ir-rigward, il-gwidi nazzjonali għal prattika tajba jistgħu jservu bħala għodda utli biex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni prattika tal-prinċipji tal-HACCP, u ta’ aspetti oħrajn ta’ dan ir-Regolament.

(38)

Il-prodotti sekondarji tal-annimali għandhom jintużaw biss jekk ir-riskji għas-saħħa pubblika u tal-annimali jiġu mminimizzati fil-kors tal-ipproċessar tagħhom u tat-tqegħid fis-suq ta’ prodotti derivati mmanifatturati fuq il-bażi ta’ prodotti sekondarji tal-annimali. Jekk din l-għażla ma tkunx disponibbli, il-prodotti sekondarji tal-annimali għandhom jintremew taħt kondizzjonijiet sikuri. L-għażliet disponibbli għall-użu ta’ prodotti sekondarji tal-annimali tal-kategoriji differenti għandhom jiġu ċċarati b’koerenza ma’ leġiżlazzjoni Komunitarja oħra. B’mod ġenerali, l-għażliet għall-kategorija ta’ riskju ogħla għandhom ikunu disponibbli wkoll għall-kategoriji ta’ riskju iktar baxx, sakemm ma jkunux japplikaw konsiderazzjoni speċjali minħabba r-riskju marbut ma’ ċerti prodotti sekondarji tal-annimali.

(39)

Ir-rimi ta’ prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati għandu jsir skont il-leġiżlazzjoni ambjentali rigward rimi fir-radam (landfilling) u inċinerazzjoni tal-iskart. Biex tiġi żgurata l-konsistenza, l-inċinerazzjoni għandha ssir skont id-Direttiva 2000/76/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Diċembru 2000 dwar l-inċinerazzjoni tal-iskart (20). Il-ko-inċinerazzjoni tal-iskart – jew bħala operazzjoni ta’ rkupru jew ta’ rimi – hija suġġetta għal kondizzjonijiet simili fejn għandhom x’jaqsmu l-approvazzjoni u t-tħaddim għall-inċinerazzjoni tal-iskart, b’mod partikolari fir-rigward tal-valuri ta’ limitu għall-emissjonijiet tal-arja, id-drenaġġ u r-residwi, il-kontroll u l-monitoraġġ kif ukoll ir-rekwiżiti ta’ kejl. Għaldaqstant, il-ko-inċinerazzjoni diretta, mingħajr ipproċessar minn qabel, tat-tliet kategoriji kollha ta’ materjali għandha tkun permessa. Barra minn hekk, għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi għall-approvazzjoni ta’ impjanti ta’ inċenerazzjoni b’kapaċità baxxa u għolja.

(40)

L-użu ta’ prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati bħala karburant fil-proċess ta’ kombustjoni għandu jiġi awtorizzat u m’għandux ikun meqjus bħala operazzjoni ta’ rimi tal-iskart. Madankollu, dan l-użu għandu jsir taħt kondizzjonijiet li jiżguraw il-ħarsien tas-saħħa pubblika u tal-annimali, kif ukoll l-istandards ambjentali xierqa.

(41)

Ir-Regolament għandu jipprovdi għall-possibbiltà li jkunu stabbiliti parametri għal metodi ta’ pproċessar rigward il-ħin, it-temperatura u l-pressjoni għal prodotti sekondarji tal-annimali, b’mod partikolari għall-metodi li bħalissa qed jissejħu metodi 2 sa 7 skont ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002.

(42)

Il-qxur minn frott tal-baħar li minnu tneħħew it-tessuti rotob jew il-laħam, għandu jiġi eskluż mill-ambitu tar-Regolament. Minħabba d-diversi forom ta’ prattika fil-Komunità rigward it-tneħħija ta’ dawn it-tessuti rotob jew il-laħam mill-qxur, għandu jkun possibbli li jintuża qxur li minnu ma tneħħewx kompletament it-tessuti rotob jew il-laħam, sakemm dan l-użu ma jwassalx għal riskju li jinħoloq għas-saħħa pubblika u tal-annimali. Gwidi nazzjonali għal prattika tajba jistgħu jgħinu fit-tixrid tal-għarfien rigward il-kondizzjonijiet xierqa għall-użu ta’ dawn il-prodotti.

(43)

Fid-dawl tar-riskju limitat għas-saħħa pubblika u tal-annimali li jinħoloq minn dawn il-prodotti, l-awtorità kompetenti għandha tkun kapaċi tawtorizza l-preparazzjoni u l-applikazzjoni fuq l-art ta’ preparati bijodinamiċi, fuq il-bażi ta’ materjali tal-Kategorija 2 u tal-Kategorija 3, kif imsemmi fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi (21).

(44)

It-teknoloġiji ġodda li qed jiġu żviluppati joffru metodi vantaġġużi biex tiġi ġġenerata l-enerġija fuq il-bażi ta’ prodotti sekondarji tal-annimali jew biex jiġi pprovdut ir-rimi sikur ta’ prodotti bħal dawn. Ir-rimi sikur jista’ jseħħ permezz ta’ kombinazzjoni ta’ metodi għaż-żamma sikura ta’ prodotti sekondarji tal-annimali fuq il-post b’metodi ta’ rimi stabbiliti, u b’kombinazzjoni ta’ parametri ta’ pproċessar awtorizzati bi standards ġodda li jkollhom evalwazzjoni pożittiva. Biex jitqies il-progress relatat fix-xjenza u t-teknoloġija, teknoloġiji bħal dawn għandhom jiġu awtorizzati bħala metodi alternattivi għar-rimi jew l-użu ta’ prodotti sekondarji tal-annimali fil-Komunità kollha. Jekk jiġi żviluppat proċess teknoloġiku minn individwu, l-applikazzjoni kkontrollata mill-awtorità kompetenti għandha tiġi eżaminata mill-AESI qabel ma tingħata din l-awtorizzazzjoni, biex jiġi żgurat it-twettiq ta’ evalwazzjoni tal-potenzjal ta’ tnaqqis tar-riskju tal-proċess u biex jiġi żgurat li jinżammu d-drittijiet tal-individwi, fosthom il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni kummarċjali. Sabiex jiġi pprovdut parir lill-applikanti, għandu jiġi adottat format standard għall-applikazzjoni. Peress li dan id-dokument għandu biss skop indikattiv, għandu jiġi adottat permezz tal-proċedura konsultattiva f’kollaborazzjoni mal-AESI.

(45)

Huwa xieraq li jiġu ċċarati r-rekwiżiti applikabbli għat-tqegħid fis-suq ta’ prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati maħsuba għal għanijiet ta’ għalf u ta’ fertilizzanti organiċi u prodotti li jtejbu l-ħamrija, biex jiġi żgurat il-ħarsien tal-katina tal-ikel u l-għalf. Il-materjal tal-Kategorija 3 biss għandu jintuża għal għanijiet ta’ għalf għall-annimali mrobbija fl-irziezet għajr l-annimali bil-pil. Il-fertilizzanti prodotti fuq il-bażi ta’ prodotti sekondarji tal-annimali jistgħu jaffettwaw is-sikurezza tal-katina tal-ikel u l-għalf. Meta jiġu mmanifatturati minn ikel ta’ laħam u għadam derivat minn materjal tal-Kategorija 2 jew minn proteini tal-annimali pproċessati, għandu jiġi miżjud komponent bħal sustanza inorganika jew mhux diġeribbli biex jiġi evitat l-użu dirett tagħhom għal għanijiet ta’ għalf. Dan it-taħlit m’għadux ikun meħtieġ jekk il-kompożizzjoni jew l-imballaġġ tal-prodotti, b’mod partikolari tal-prodotti ddestinati għall-użu mill-konsumatur finali, jimpedixxu l-użu ħażin tal-prodott għal finijiet ta’ tagħlif. Fid-determinazzjoni tal-komponenti, għandhom jitqiesu ċ-ċirkostanzi differenti rigward il-klima u l-ħamrija u l-objettiv għall-użu ta’ fertilizzanti partikolari.

(46)

Ir-Regolament (KE) Nru 1523/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2007 li jipprojbixxi t-tqegħid fis-suq u l-importazzjoni lejn, jew l-esportazzjoni mill-Komunità ta’ pil tal-qtates u tal-klieb u ta’ prodotti li fihom pil bħal dan (22) jistabbilixxi projbizzjoni ġenerali fuq it-tqegħid fis-suq u l-importazzjoni u l-esportazzjoni ta’ pil tal-qtates u tal-klieb u prodotti li fihom pil bħal dan. Madankollu, din il-projbizzjoni ma għandhiex taffettwa l-obbligu skont dan ir-Regolament għar-rimi ta’ prodotti sekondarji tal-annimali minn qtates u klieb, inkluż il-pil.

(47)

Il-promozzjoni tax-xjenza u r-riċerka u ta’ attivitajiet artistiċi jeħtieġu l-użu ta’ prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati tal-kategoriji kollha, xi kultant fi kwantitajiet inferjuri għall-iskala tal-iskambji kummerċjali. Biex jiġu ffaċilitati l-importazzjoni u l-użu ta’ dawn il-prodotti sekondarji tal-annimali jew il-prodotti derivati, l-awtorità kompetenti għandu jkollha l-possibbiltà li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għal dawn l-operazzjonijiet każ b’każ. Għandhom jiġu stipulati kondizzjonijiet armonizzati fejn tkun meħtieġa azzjoni fil-livell Komunitarju.

(48)

Ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 fih dispożizzjonijiet dettaljati li jippermettu, permezz ta’ deroga, li materjali tal-Kategorija 2 u tal-Kategorija 3 jintużaw bħala għalf għal annimali żooloġiċi. F’dan ir-Regolament għandhom jiġu stipulati dispożizzjonijiet simili u t-tagħlif ta’ ċertu materjal tal-Kategorija 1 għandu jkun permess u kkomplementati bil-possibbiltà li jiġu stabbiliti regoli dettaljati biex jikkontrollaw kull riskju possibbli li jinħoloq għas-saħħa pubblika u tal-annimali.

(49)

Ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 jippermetti li materjal tal-Kategorija 1 jintuża bħala għalf għal speċijiet fil-periklu jew protetti ta’ għasafar nekrofaġi u speċijiet oħrajn li jgħixu fl-ambjent naturali tagħhom, għall-promozzjoni tal-bijodiversità. Biex tiġi pprovduta għodda xierqa għall-preservazzjoni ta’ dawn l-ispeċi, din il-prassi ta’ għalf għandha tibqa’ permessa skont dan ir-Regolament, b’konformità mal-kondizzjonijiet stipulati biex jipprevjenu t-tixrid tal-mard. Fl-istess ħin għandhom jiġu stipulati kondizzjonijiet tas-saħħa fl-implimentazzjoni ta’ miżuri li jippermettu l-użu ta’ dan il-materjal tal-Kategorija 1 għal finijiet ta’ tagħlif f’sistemi ta’ mergħat estensivi u bħala tagħlif għal speċijiet karnivori oħrajn, bħall-orsijiet u l-ilpup. Huwa importanti li dawn il-kondizzjoniet tas-saħħa jqisu x-xejriet tal-konsum naturali tal-ispeċijiet ikkonċernati kif ukoll l-objettivi tal-Komunità għall-promozzjoni tal-bijodiversità kif imsemmi fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-22 ta’ Mejju 2006 intitolata “It-Twaqqif tat-Telf tal-Bijodiversità sal-2010 – u lil hinn”.

(50)

Id-dfin u l-ħruq ta’ prodotti sekondarji tal-annimali, b’mod partikolari ta’ annimali mejtin jistgħu jiġu ġġustifikati f’sitwazzjonijiet speċifiċi, b’mod partikolari f’żoni remoti, jew f’sitwazzjonijiet ta’ kontroll ta’ mard li jeħtieġu r-rimi immedjat tal-annimali maqtula bħala miżura biex tkun ikkontrollata t-tifqigħa ta’ mard serju li jittieħed. B’mod partikolari, ir-rimi fuq il-post għandu jkun permess taħt ċirkostanzi speċjali, minħabba li l-kapaċità disponibbli ta’ pproċessar jew inċinerazzjoni f’reġjun jew fi Stat Membru tista’ tkun fattur li jillimita l-kontroll ta’ marda.

(51)

Id-deroga attwali dwar id-dfin u l-ħruq ta’ prodotti sekondarji tal-annimali għandha tiġi estiża għal oqsma fejn l-aċċess mhuwiex prattikament possibbli jew jippreżenta riskju għas-saħħa u s-sikurezza tal-persunal responsabbli għall-ġbir. L-esperjenza miksuba bl-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 u bid-diżstri naturali bħan-nirien tal-foresti u l-għargħar f’ċerti Stati Membri wriet li taħt ċirkustanzi eċċezzjonali bħal dawn, ir-rimi permezz ta’ dfin jew ħruq fuq il-post jista’ jkun iġġustifikat biex jiġi żgurat ir-rimi fil-pront tal-annimali u tiġi evitata l-propagazzjoni ta’ riskji ta’ mard. Id-daqs globali ta’ żoni remoti fi Stat Membru għandu jkun limitat, fuq il-bażi tal-esperjenza miksuba bl-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 biex jiġi żgurat li l-obbligu ġenerali li jkun hemm fis-seħħ sistema ta’ rimi xierqa li tikkonforma mar-regoli stipulati f’dan ir-Regolament huwa ssodisfat.

(52)

Ċerti stabbilimenti jew impjanti li jimmaniġġaw biss kwantitajiet żgħar ta’ prodotti sekondarji tal-annimali li ma joħolqux riskju għas-saħħa pubblika u tal-annimali għandhom jitħallew jarmu dawn il-prodotti sekondarji b’mezzi oħra għajr ir-rimi skont dan ir-Regolament, taħt superviżjoni uffiċjali. Madankollu, il-kriterji għal tali ċirkostanzi eċċezzjonali għandhom jiġu stipulati fil-livell Komunitarju, sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tagħhom, fuq il-bażi tas-sitwazzjoni reali ta’ ċerti setturi u d-disponibbiltà ta’ sistemi ta’ rimi oħrajn f’ċerti Stati Membri.

(53)

L-istrateġiji possibbli ta’ azzjoni li jistgħu jiġu adottati mill-awtorità kompetenti waqt li twettaq il-kontrolli uffiċjali għandhom jiġu speċifikati biex tkun żgurata ċ-ċertezza legali, b’mod partikolari rigward is-sospensjoni jew il-projbizzjoni permanenti tal-operazzjonijiet jew l-impożizzjoni ta’ kondizzjonijiet biex tiġi żgurata l-applikazzjoni xierqa ta’ dan ir-Regolament. Il-kontrolli uffiċjali għandhom jitwettqu fil-qafas tal-pjanijiet ta’ kontroll multiannwali skont ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifika tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, mar-regoli dwar is-saħħa tal-annimali u l-benessri tal-annimali (23).

(54)

Biex jiġi żgurat li l-Istati Membri jistgħu jikkontrollaw il-kwantità ta’ materjal li jiġi introdott għar-rimi fit-territorju tagħhom, l-awtorità kompetenti għandha tawtorizza r-riċezzjoni ta’ tali materjal fit-territorju tagħha.

(55)

Jistgħu jiġu imposti sterlizzazzjoni bi pressjoni u kondizzjonijiet awżiljarji ta’ trasport biex jiġi żgurat il-kontroll ta’ riskji possibbli. Biex jiġu żgurati t-traċċabbiltà u l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri li jikkontrollaw id-dispaċċ ta’ prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati, is-sistema Traces introdotta mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/292/KE (24) għandha tintuża biex tipprovdi tagħrif dwar id-dispaċċ tal-materjali tal-Kategorija 1 u tal-Kategorija 2 u ikel ta’ laħam u għadam u xaħam tal-annimali derivati minn materjali tal-Kategorija 1 u tal-Kategorija 2, kif ukoll il-proteini tal-annimali pproċessati miksuba minn materjal tal-Kategorija 3. Fir-rigward ta’ materjali li normalment jintbagħtu fi kwantitajiet żgħar għal użu ta’ riċerka, edukazzjoni, arti jew dijanjożi għandhom jiġu stipulati kondizzjonijiet speċjali biex jiġi ffaċilitat il-moviment ta’ dan il-materjali fil-Komunità. F’ċirkostanzi speċjali, għandhom jiġu permessi arranġamenti bilaterali li jiffaċilitaw il-kontroll ta’ materjal li jiċċaqlaq bejn l-Istati Membri bi fruntiera komuni.

(56)

Biex jiġi ffaċilitat it-trasport ta’ kunsinni li jgħaddi minn pajjiżi terzi li jkunu ġirien ta’ aktar minn Stat Membru wieħed, għandha tiġi introdotta sistema speċjali għad-dispaċċ ta’ kunsinni mit-territorju ta’ Stat Membru wieħed għal ieħor li jgħaddu mit-territorju ta’ pajjiż terz biex ikun żgurat, b’mod partikolari, li kunsinni li jerġgħu jidħlu fit-territorju tal-Komunità jkunu suġġetti għal kontrolli veterinarji skont id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE tal-11 ta’ Diċembru 1989 dwar il-kontrolli veterinarji fil-kummerċ intrakomunitarju bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (25).

(57)

Għal raġunijiet ta’ koerenza tal-leġiżlazzjoni Komunitarja, hemm bżonn li tiġi ċċarata r-relazzjoni bejn ir-regoli stipulati f’dan ir-Regolament u l-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar l-iskart. B’mod partikolari, il-konsistenza għandha tiġi żgurata permezz ta’ projbizzjonijiet fuq l-esportazzjonijiet tal-iskart stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2006 dwar vjeġġi ta’ skart (26). Biex jiġu evitati l-effetti li jistgħu jkunu ta’ ħsara għall-ambjent, għandha tiġi pprojbita l-esportazzjoni ta’ prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati ddestinati għar-rimi permezz ta’ inċinerazzjoni u landfill. L-esportazzjoni ta’ prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati għandha tiġi evitata wkoll meta l-objettiv ikun li jintużaw f’impjant tal-bijogass jew tal-kompost f’pajjiżi terzi li mhumiex membri tal-Organizzazzjoni għall-Koperazzjoni Ekonomiku u l-Iżvilupp (OECD), biex jiġu evitati l-impatti ambjentali potenzjalment negattivi u r-riskji għas-saħħa pubblika u tal-annimali. Meta tapplika d-dispożizzjonijiet li jidderogaw mill-projbizzjoni tal-esportazzjoni, il-Kummissjoni hi obbligata tirrispetta bis-sħiħ fid-deċiżjonijiet tagħha l-Konvenzjoni ta’ Basel dwar il-kontroll ta’ movimenti transkonfinali ta’ skart perikoluż u r-rimi tiegħu, kif konkluż f’isem il-Komunità permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 93/98/KEE (27), u l-emenda għal din il-Konvenzjoni stipulata fid-Deċiżjoni III/1 tal-Konferenza tal-Partijiet, kif approvata f’isem il-Komunità permezz tad-Deċiżjonij tal-Kunsill 97/640/KE (28), u implimentati bir-Regolament (KE) Nru 1013/2006.

(58)

Barra minn hekk, għandu jiġi żgurat li prodotti sekondarji tal-annimali mħallta jew ikkontaminati bi skart perikoluż, kif elenkati fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KE tat-3 ta’ Mejju 2000 li tissostitwixxi d-Deċiżjoni 94/3/KE li tistabbilixxi lista ta’ skart skont l-Artikolu 1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE dwar l-iskart u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/904/KE li tistabbilixxi lista ta’ skart perikoluż skont l-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE dwar l-iskart perikoluż (29) jiġu importati, esportati jew mibgħuta biss bejn l-Istati Membri skont ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006. Jeħtieġ ukoll li jiġu stipulati regoli dwar id-dispaċċ ta’ materjal bħal dan fi Stat Membru.

(59)

Il-Kummissjoni għandha tkun tista’ twettaq kontrolli fl-Istati Membri. Il-kontrolli tal-Komunità f’pajjiżi terzi għandhom jitwettqu skont ir-Regolament (KE) Nru 882/2004.

(60)

L-importazzjoni ta’ prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati fil-Komunità u t-transitu ta’ materjal bħal dan għandhom isiru skont ir-regoli li huma stretti għall-inqas daqs dawk applikabbli fil-Komunità. Alternattivament, ir-regoli applikabbli għal prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati f’pajjiżi terzi jistgħu jiġu rikonoxxuti bħala ekwivalenti għar-regoli stipulati fil-leġiżlazzjoni Komunitarja. Minħabba r-riskju potenzjali marbut magħhom, għandu jkun applikabbli sett simplifikat ta’ regoli dwar l-importazzjoni għal prodotti li huma maħsuba għal użu barra mill-katina tal-għalf.

(61)

Il-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar il-manifattura ta’ prodotti derivati maħsuba għal użu bħala prodotti kożmetiċi, prodotti mediċinali jew tagħmir mediku tinkludi qafas komprensiv għat-tqegħid fis-suq ta’ prodotti bħal dawn: Id-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KE tas-27 ta’ Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati ma’ prodotti kożmetiċi (30), id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi Komunitarju relatat ma’ prodotti mediċinali għal użu mill-bniedem (31), id-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi Komunitarju relatat ma’ prodotti mediċinali veterinarji (32), id-Direttiva tal-Kunsill 90/385/KEE tal-20 ta’ Ġunju 1990 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati ma’ tagħmir mediku attiv li jiddaħħal f’xi parti tal-ġisem (33), id-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE tal-14 ta’ Ġunju 1993 dwar it-tagħmir mediku (34) u d-Direttiva 98/79/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ottubru 1998 dwar tagħmir mediku dijanjostiku in vitro (35) (“id-Direttivi speċifiċi”). Madankollu, id-Direttivi speċifiċi dwar il-prodotti kożmetiċi u t-tagħmir mediku ma jipprovdux għall-ħarsien kontra r-riskji għas-saħħa tal-annimali. F’każijiet bħal dawn, dan ir-Regolament għandu japplika għal dawn ir-riskji u għandu jkun possibbli l-użu ta’ miżuri ta’ salvagwardja skont ir-Regolament (KE) Nru 178/2002.

(62)

Il-prodotti sekondarji tal-annimali jew il-prodotti derivati li huma fornuti bħala materjal jew ingredjenti għall-manifattura ta’ dawn il-prodotti derivati għandhom ikunu suġġetti wkoll għar-rekwiżiti tad-Direttivi speċifiċi, safejn dawn jistabbilixxu regoli għall-kontroll tar-riskji għas-saħħa pubblika u tal-annimali. Dawn id-Direttivi speċifiċi diġà jirregolaw il-materjal tal-bidu li ġej mill-annimali u li jista’ jintuża għall-manifattura ta’ prodotti derivati msemmija u jimponu ċerti kondizzjonijiet biex jiżguraw il-ħarsien tas-saħħa pubblika u tal-annimali. B’mod partikolari, id-Direttiva 76/768/KEE teskludi l-materjali tal-Kategorija 1 u tal-Kategorija 2 bħala parti mill-kompożizzjoni ta’ prodott kożmetiku u tobbliga lill-manifatturi biex japplikaw prassi tajba ta’ manifattura. Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2003/32/KE (36) tintroduċi speċifikazzjonijiet dettaljati fir-rigward ta’ tagħmir mediku mmanifatturat bl-użu ta’ tessuti li ġejjin mill-annimali.

(63)

Madankollu, fejn dawn il-kondizzjonijiet ma jkunux għadhom ġew stipulati fid-Direttivi speċifiċi jew fejn ma jkoprux ċerti riskji għas-saħħa pubblika u tal-annimali, għandu japplika dan ir-Regolament u għandu jkun possibbli li jittieħdu miżuri ta’ salvagwardja f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 178/2002.

(64)

Ċerti prodotti derivati ma jidħlux fil-katina tal-għalf jew mhumiex applikati fuq raba’ fejn jirgħu l-annimali mrobbija fl-irziezet jew li minnu jinqatgħu ħxejjex erbaċej għall-għalf. Dawn il-prodotti derivati jinkludu prodotti għal użi tekniċi, bħal ġlud ittrattati għall-produzzjoni tal-ġilda, suf ipproċessat għall-industrija tat-tessuti, prodotti tal-għadam għall-kolla u materjal ipproċessat maħsub għall-ikel tal-annimali domestiċi. L-operaturi għandhom jitħallew iqiegħdu dawn il-prodotti fis-suq sakemm dawn ikunu jew derivati minn materja prima li ma teħtieġ l-ebda trattament jew it-trattament jew l-użu aħħari tal-materjal trattat ikun jiżgura kontroll xieraq tar-riskji.

(65)

Ċerti nuqqasijiet fil-konformità mar-regoli stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 dehru f’għadd ta’ Stati Membri. Għal din ir-raġuni, barra mill-infurzar strett ta’ dawn ir-regoli, jinħtieġu sanzjonijiet kriminali u oħrajn ta’ tip ieħor kontra operaturi li ma jikkonformawx ma’ dawn ir-regoli. Għalhekk jeħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu regoli dwar penalitajiet applikabbli għall-ksur ta’ dan ir-Regolament.

(66)

Ladarba l-għan ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li jiġu stipulati regoli dwar is-saħħa pubblika u dik tal-annimali għall-prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati minnhom sabiex jiġu evitati u mminimizzati r-riskji għas-saħħa pubblika u dik tal-annimali li ġejjin minn dawn il-prodotti, u b’mod partikolari, biex titħares is-sikurezza tal-katina tal-ikel u tal-għalf, ma jistax jinkiseb b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jista’ għalhekk jinkiseb aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta miżuri, konformement mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Konformement mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dak l-għan.

(67)

Biex ikun hemm aktar ċertezza legali u fid-dawl tal-għan ġenerali tal-Kummissjoni li tissemplifika l-leġiżlazzjoni Komunitarja, għandu jiġi stabbilit qafas koerenti ta’ regoli f’dan ir-Regolament, filwaqt li jitqiesu r-regoli stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1774/2002, kif ukoll l-esperjenza miksuba u l-progress magħmul mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 għandu jiġi revokat u sostitwit minn dan ir-Regolament.

(68)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (37).

(69)

Biex ikun hemm aktar koerenza u ċarezza fil-leġiżlazzjoni Komunitarja, ir-regoli tekniċi dwar operazzjonijiet speċifiċi li jinvolvu prodotti sekondarji tal-annimali, li attwalment huma stabbiliti fl-Annessi tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002, kif ukoll fil-miżuri ta’ implimentazzjoni adotatti mill-Kummissjoni abbażi ta’ dak ir-Regolament (38), għandhom jiġu stabbiliti f’atti separati ta’ implimentazzjoni. Konsultazzjonijiet u tagħrif ta’ konsumaturi u ambjenti soċjo-professjonali li għandhom interess fi kwistjonijiet marbuta ma’ dan ir-Regolament għandhom isiru skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/613/KE tas-6 ta’ Awwissu 2004 dwar il-ħolqien ta’ grupp ta’ konsultazzjoni dwar il-katina tal-ikel u s-saħħa tal-annimali u l-pjanti (39).

(70)

B’mod partikolari, il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta regoli għall-modifika tal-punt aħħari fil-katina tal-manifattura ta’ ċerti prodotti derivati u biex jiġi stabbilit dan il-punt aħħari għal ċerti prodotti derivati oħrajn fir-rigward ta’ mard serju li jittieħed u li fil-preżenza tiegħu d-dispaċċ tal-prodotti sekondarji tal-annimali u l-prodotti derivati m’għandux ikun permess u/jew fir-rigward tal-kondizzjonijiet li jippermettu dan id-dispaċċ; miżuri li jbiddlu l-kategorizzazzjoni ta’ prodotti sekondarji tal-annimali u ta’ prodotti derivati minnhom, miżuri fir-rigward ta’ restrizzjonijiet tal-użu u r-rimi ta’ prodotti sekondarji tal-annimali, miżuri li jistipulaw kondizzjonijiet għall-applikazzjoni ta’ ċerti derogi dwar l-użu, il-ġbir u r-rimi ta’ prodotti sekondarji tal-annimali u ta’ prodotti derivati minnhom, kondizzjonijiet għat-tqegħid fis-suq ta’ prodotti sekondarji tal-annimali u ta’ prodotti derivati minnhom u miżuri għall-awtorizzazzjoni jew ir-rifjut ta’ metodu alternattiv partikolari għall-użu u r-rimi ta’ prodotti sekondarji tal-annimali u ta’ prodotti derivati minnhom.

(71)

Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta regoli iktar speċifiċi fir-rigward tal-ġbir u t-trasport tal-prodotti sekondarji tal-annimali u ta’ prodotti derivati minnhom, l-infrastruttura, it-tagħmir u r-rekwiżiti tal-iġjene għall-istabbilimenti u impjanti u l-istabbilimenti li jimmaniġġaw il-prodotti sekondarji tal-annimali u ta’ prodotti derivati minnhom, il-kondizzjonijiet u r-rekwiżiti tekniċi għall-immaniġġar ta’ prodotti sekondarji tal-annimali u ta’ prodotti derivati minnhom, inkluża l-evidenza li għandha tiġi ppreżentata bl-iskop li jiġi vvalidat dan it-trattament, kondizzjonijiet għall-importazzjoni, it-transitu u l-esportazzjoni ta’ prodotti sekondarji tal-annimali u ta’ prodotti derivati minnhom, arranġamenti dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali, inklużi regoli dwar il-metodi ta’ referenza għal analiżijiet mikrobijoloġiċi kif ukoll kondizzjonijiet għall-kontroll tad-dispaċċ ta’ ċerti prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati bejn l-Istati Membri. Billi dawn il-miżuri huma ta’ ambitu ġenerali u huma mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, inter alia billi jissupplimentawh b’elementi mhux essenzjali ġodda, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju stabbilita fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(72)

Għal raġunijiet ta’ effiċjenza, il-limiti normali ta’ żmien għall-proċedura regolamentari bi skrutinju għandhom jitqassru għall-adozzjoni ta’ miżuri li jispeċifikaw il-kondizzjonijiet għad-dispaċċ ta’ prodotti sekondarji tal-annimali minn azjendi, impjanti jew żoni ristretti. Minħabba raġunijiet ta’ urġenza, huwa neċessarju li tiġi applikata l-proċedura ta’ urġenza prevista fl-Artikolu 5(a) (6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għall-adozzjoni ta’ ċerti miżuri li jimmodifikaw il-punt aħħari fil-katina tal-manifattura ta’ ċerti prodotti,

ADDOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

KAPITOLU I

Dispożizzjonijiet komuni

Taqsima 1

Suġġett, ambitu u definizzjonijiet

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli dwar is-saħħa pubblika u dik tal-annimali għall-prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati minnhom, biex jiġu milqugħa minn qabel u minimizzati r-riskji għas-saħħa pubblika u dik tal-annimali li ġejjin minn dawn il-prodotti, u b’mod partikolari biex titħares is-sikurezza tal-katina tal-ikel u tal-għalf.

Artikolu 2

Kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu japplika għal:

(a)

prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati minnhom li huma esklużi mill-konsum mill-bniedem taħt il-leġiżlazzjoni Komunitarja; u

(b)

il-prodotti segwenti li skont deċiżjoni minn operatur, li għandha tkun irriversibbli, ikunu destinati għal għanijiet oħra għajr għall-konsum mill-bniedem:

(i)

prodotti li ġejjin mill-annimali li jistgħu jkunu destinati għall-konsum mill-bniedem skont il-leġiżlazzjoni Komunitarja;

(ii)

materja prima għall-produzzjoni ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali.

2.   Dan ir-Regolament m’għandux japplika sekondarji li ġejjin mill-annimali:

(a)

ġisem sħiħ jew partijiet ta’ annimali salvaġġi, għajr annimali tal-kaċċa selvaġġi, li ma hemmx suspett li jkunu infettati jew affettwati b’mard li jittieħed mill-bnedmin jew l-annimali, għajr għal annimali tal-ilma mistada għal għanijiet kummerċjali;

(b)

iġsma sħaħ jew partijiet ta’ annimali tal-kaċċa selvaġġi li ma jinġabrux wara li jinqatlu, skont prattika ta’ kaċċa tajba, bla ħsara għar-Regolament (KE) Nru 853/2004;

(c)

prodotti sekondarji li ġejjin mill-kaċċa salvaġġa u mil-laħam tal-kaċċa salvaġġa msemmija fl-Artikolu 1(3)(e) tar-Regolament (KE) Nru 853/2004;

(d)

ooċiti, embrijuni u semen maħsuba għall-għanijiet ta’ tgħammir;

(e)

ħalib mhux ipproċessat, kolostru u prodotti li ġejjin minnhom li jinkisbu, jinżammu, jintremew jew jintużaw fir-razzett ta’ oriġini;

(f)

qxur mill-frott tal-baħar bit-tessut artab tiegħu u laħmu mneħħi;

(g)

skart mill-catering, għajr jekk:

(i)

joriġina minn mezzi ta’ trasport li joperaw internazzjonalment;

(ii)

ikun maħsub għal għanijiet ta’ għalf;

(iii)

ikun maħsub għal proċessar permezz ta’ sterilizzazzjoni bil-pressa jew għal proċessar permezz tal-metodi msemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 15(1) jew għal trasformazzjoni f’bijogass jew f’kompost;

(h)

mingħajr ħsara għal-leġiżlazzjoni dwar l-ambjent tal-Komunità, materjal minn vapuri b’konformità mar-Regolamenti (KE) Nru 852/2004 u (KE) Nru 853/2004, li jkun irriżulta matul l-operazzjonijiet ta’ sajd tagħhom u li jintrema fil-baħar, għajr materjal li jkun ġej mit-tneħħija tal-imsaren tal-ħut abbord li juri sinjali ta’ mard li jittieħed mill-bnedmin, inklużi l-parassiti;

(i)

ikel mhux ipproċessat għall-annimali domestiċi minn ħwienet li jbiegħu bl-imnut, fejn jitqatta’ u jinħażen biss biex jiġi pprovdut direttament lill-konsumatur fuq il-post;

(j)

ikel mhux ipproċessat għall-annimali domestiċi minn annimali li jinqatlu fir-razzett ta’ oriġini għal konsum domestiku privat; u

(k)

ħmieġ korporali u awrina għajr id-demel u l-gwanu mhux mineralizzat.

3.   Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr ħsara għal-leġislazzjoni veterinarja tal-Komunità li għandha bħala l-għan tagħha l-kontroll u l-eradikazzjoni tal-mard tal-annimali.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“prodotti sekondarji mill-annimali” tfisser iġsma jew partijiet ta’ annimali, jew prodotti li ġejjin mill-annimali, li mhumiex maħsuba għall-konsum mill-bniedem, inklużi ooċiti, embrijuni u semen;

(2)

“prodotti derivati” tfisser prodotti miksuba minn trattament, trasformazzjoni jew grad ta’ ipproċessar wieħed jew aktar ta’ prodotti sekondarji mill-annimali;

(3)

“prodotti li oriġinaw mill-annimali” tfisser prodotti li joriġinaw mill-annimali kif definit fil-punt 8.1. tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 853/2004;

(4)

“karkassa” tfisser karkassa kif definita fil-punt 1(9) tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 853/2004;

(5)

“annimal” tfisser kull annimal invertebru jew vertebru;

(6)

“annimali tat-trobbija” tfisser:

(a)

kull annimal li huwa miżmum, imsemmen jew mgħammar mill-bnedmin u użat għall-produzzjoni ta’ ikel, suf, pil, rix, ġlud jew xi prodott ieħor miksub mill-annimali jew għal għanijiet ta’ trobbija oħrajn;

(b)

equidae;

(7)

“annimal salvaġġ” tfisser kull annimal mhux miżmum mill-bnedmin;

(8)

“annimal domestiku” tfisser kull annimal li jaqa’ taħt speċi li tiġi normalment mitmugħa u miżmuma imma mhux ikkunsmata, mill-bnedmin għal għanijiet li mhumiex dawk ta’ trobbija f’razzett;

(9)

“annimali akkwatiċi” tfisser annimali akkwatiċi kif iddefiniti fl-Artikolu 3(1)(e) tad-Direttiva 2006/88/KE;

(10)

“awtorità kompetenti” tfisser l-awtorità ċentrali ta’ Stat Membru kompetenti fl-iżgurar tal-konformità mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament jew kull awtorità li lilha tkun ġiet iddelegata din il-kompetenza; tinkludi wkoll, fejn xieraq, l-awtorità korrispondenti ta’ pajjiż terz;

(11)

“operatur” tfisser il-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li għandhom taħt il-kontroll attwali tagħhom prodott sekondarju li ġej mill-annimali jew prodott derivat, inklużi t-trasportaturi, l-kummerċjanti u l-utenti;

(12)

“utent” tfisser il-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jużaw il-prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati għal skopijiet ta’ tagħlif speċjali, għar-riċerka jew għal skopijiet speċifiċi oħrajn;

(13)

“stabbiliment” jew “impjant” tfisser kwalunkwe post fejn titwettaq operazzjoni li tinvolvi l-immaniġġar tal-prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati għajr il-bastimenti tas-sajd;

(14)

“tqegħid fis-suq” tfisser kull operazzjoni li l-għan tagħha huwa li jinbiegħu prodotti mill-annimali jew prodotti derivati lil parti terza fil-Komunità jew kull forma oħra ta’ forniment bi ħlas jew mingħajru lil tali parti terza jew ħażna bil-ħsieb li tiġi fornuta din il-parti terza;

(15)

“transitu” tfisser moviment minn ġewwa l-Komunità mit-territorju ta’ pajjiż terz lejn it-territorju ta’ pajjiż terz ieħor, għajr bil-baħar jew bl-ajru;

(16)

“esportazzjoni” tfisser moviment mill-Komunità lejn pajjiż terz;

(17)

“enċefalopatiji sponġiformi trażmissibbli (TSEs)” tfisser l-enċefalopatiji sponġiformi trażmissibbli kollha kif iddefiniti fl-Artikolu 3(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 999/2001;

(18)

“materjal speċifiku ta’ riskju” tfisser materjal speċifiku ta’ riskju kif iddefinit fl-Artikolu 3(1)(g) tar-Regolament (KE) Nru 999/2001;

(19)

“sterilizzazzjoni bil-pressjoni” tfisser l-ipproċessar ta’ prodotti sekondarji mill-annimali, wara tnaqqis fid-daqs tal-partiċella għal mhux iktar minn 50 mm, għal temperatura fil-qalba ta’ aktar minn 133 °C għal mhux inqas minn 20 minuta mingħajr waqfien bi pressjoni assoluta ta’ mhux inqas minn 3 bar;

(20)

“demel” tfisser kull ħmieġ u/jew urina ta’ annimali tat-trobbija, barra l-ħut tat-trobbija, flimkien mal-materjal li jintuża għall-mifrex jew mingħajru

(21)

“radam awtorizzat” tfisser radam li għalih nħareġ permess skont id-Direttiva 1999/31/KE;

(22)

“fertilizzant organiku” u “prodott li jtejjeb il-ħamrija” jfissru materjali li joriġinaw mill-annimali użati biex iżommu jew itejbu n-nutriment tal-pjanti u l-karatteristiċi fiżiċi u kimiċi u l-attivitajiet bijoloġiċi tal-ħamrija, jew separatament jew flimkien; jistgħu jinkludu demel, gwanu mhux mineralizzat, kontenut tas-sistema diġestiva, kompost u residwi tad-diġestjoni;

(23)

“żona remota” tfisser żona fejn il-popolazzjoni tal-annimali tant hija żgħira, u fejn l-istabbilimenti jew l-impjanti ta’ rimi huma tant ‘il bogħod li l-arranġamenti meħtieġa għall-ġbir u t-trasport ta’ prodotti sekondarji mill-annimali jkunu onerużi b’mod mhux aċċettabbli meta mqabbla ma’ rimi lokali;

(24)

“ikel” jew “materjal li jista’ jintuża bħala ikel” tfisser ikel jew materjal li jista’ jintuża bħala ikel kif iddefinit fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002;

(25)

“għalf” jew “materjal li jista’ jintuża bħala għalf” tfisser għalf jew materjal li jista’ jintuża bħala għalf kif iddefinit fl-Artikolu 3(4) tar-Regolament (KE) Nru 178/2002;

(26)

“ħama taċ-ċentrifugi jew tas-separaturi” tfisser materjal li jinkiseb bħala prodott sekondarju wara l-purifikazzjoni ta’ ħalib mhux ipproċessat u s-sparazzjoni tal-ħalib xkumat u l-krema mill-ħalib mhux ipproċessat;

(27)

“skart” tfisser skart kif definit fil-, punt 1 tal-Artikolu 3tad-Direttiva 2008/98/KE.

Taqsima 2

Obbligi

Artikolu 4

Punt tat-tluq fil-katina tal-manifattura u obbligi

1.   Malli l-operaturi jiġġeneraw prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, huma għandhom jidentifikawhom u jiżguraw li jindirizzawhom f’konformità ma’ dan ir-Regolament. (il-punt tat-tluq).

2.   L-operaturi, waqt l-istadji kollha ta’ ġbir, transport, immaniġġar, trattament, trasformazzjoni, ipproċessar, ħażna, tqegħid fis-suq, distribuzzjoni, użu u rimi fin-negozji taħt il-kontroll tagħhom, għandhom jiżguraw li l-prodotti sekondarji tal-annimali u l-prodotti derivati jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament li huma relevanti għall-attivitajiet tagħhom.

3.   L-Istati Membri għandhom jissorveljaw u jivverifikaw li r-rekwiżiti relevanti ta’ dan ir-Regolament huma ssodisfati mill-operaturi flimkien mal-katina sħiħa tal-prodotti sekondarji tal-annimali u l-prodotti derivati minnhom kif imsemmi fil-paragrafu 2. Għal dan il-għan, għandhom iżommu sistema ta’ kontrolli uffiċjali f’konformità mal-leġiżlazzjoni Komunitarja relevanti.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkollhom sistema xierqa stabbilita fit-territorju tagħhom biex jiġi żgurat li l-prodotti sekondarji mill-annimali:

(a)

jinġabru, jiġu identifikati u ttrasportati mingħajr dewmien bla bżonn; u

(b)

jiġu ttrattati, użati jew mormija skont dan ir-Regolament.

5.   L-Istati Membri jistgħu jissodisfaw l-obbligi tagħhom taħt il-paragrafu 4 f’koperazzjoni ma’ Stati Membri oħra jew ma’ pajjiżi terzi.

Artikolu 5

Il-punt aħħari fil-katina tal-manifattura

1.   Il-prodotti derivati msemmija fl-Artikolu 33 li jkunu laħqu l-istadju ta’ manifattura regolat bil-leġiżlazzjoni Komunitarja msemmija f’dak l-Artikolu għandhom jitqiesu li laħqu l-punt aħħari fil-katina tal-manifattura, li warajh ma jibqgħux suġġetti għar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.

Sussegwentement, dawn il-prodotti derivati jistgħu jitqiegħdu fis-suq bla restrizzjonijiet skont dan ir-Regolament u m’għandhomx jibqgħu suġġetti għal kontrolli uffiċjali f’konformità ma’ dan ir-Regolament.

Il-punt aħħari fil-katina tal-manifattura jista’ jiġi modifikat:

(a)

għall-prodotti msemmija fl-Artikolu 33(a) sa (d), f’każ ta’ riskji għas-saħħa tal-annimali;

(b)

għall-prodotti msemmija fl-Artikolu 33(e) sa (f), f’każ ta’ riskji għas-saħħa pubblika jew dik tal-annimali;

Dawn il-miżuri maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skont il-proċeduri regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 52(6).

2.   Fir-rigward tal-prodotti derivati msemmija fl-Artikoli 35 u 36 li ma jkunux għadhom ta’ riskju sinifikanti għas-saħħa pubblika jew dik tal-annimali, jista’ jiġi determinat punt aħħari fil-katina tal-manifattura, li warajh ma jibqgħux suġġetti għar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.

Sussegwentement, dawn il-prodotti derivati jistgħu jitqiegħdu fis-suq bla restrizzjonijiet skont dan ir-Regolament u m’għandhomx jibqgħu suġġetti għal kontrolli uffiċjali f’konformità ma’ dan ir-Regolament.

Dawn il-miżuri mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 52(5).

3.   Fil-każ ta’ riskji għas-saħħa pubblika jew dik tal-annimali, l-Artikoli 53 u 54 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 dwar miżuri ta’ emerġenza għandhom japplikaw mutatis mutandis għall-prodotti derivati msemmija fl-Artikoli 33 u 36 ta’ dan ir-Regolament.

Taqsima 3

Restrizzjonijiet dwar is-saħħa tal-annimali

Artikolu 6

Restrizzjonijiet ġenerali dwar is-saħħa tal-annimali

1.   Il-prodotti sekondarji mill-annimali u prodotti derivati minn speċijiet suxxettibbli ma għandhomx jintbagħtu minn azjendi, stabbilimenti, impjanti jew żoni li huma suġġetti għal restrizzjonijiet

(a)

skont il-leġiżlazzjoni veterinarja tal-Komunità; jew

(b)

minħabba l-preżenza ta’ marda serja li tittieħed:

(i)

elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 92/119/KEE; jew

(ii)

stipulati f’konformità mat-tieni subparagrafu.

Il-miżuri msemmija fil-punt (b)(ii) tal-ewwel subparagrafu, imfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 52(4).

2.   Il-Paragrafu 1 ma għandux japplika fejn prodotti sekondarji mill-annimali u prodotti derivati jintbagħtu skont kondizzjonijiet imfassla biex jintlaqa’ minn qabel it-tixrid ta’ mard li jittieħed fost il-bnedmin jew l-annimali.

Dawn il-miżuri mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, billi jissuplimentawh għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 52(5).

Taqsima 4

Kategorizzazzjoni

Artikolu 7

Kategorizzazzjoni ta’ prodotti sekondarji mill-annimali u prodotti derivati

1.   Il-prodotti sekondarji mill-annimali għandhom jiġu kkategorizzati f’kategoriji speċifiċi li jirriflettu l-livell ta’ riskju għas-saħħa pubblika u dik tal-annimali li ġej minn dawn il-prodotti sekondarji mill-annimali, skont il-listi stabbiliti fl-Artikoli 8, 9 u 10.

2.   Il-prodotti derivati għandhom ikun suġġetti għar-regoli għall-kategorija speċifika ta’ prodotti sekondarji mill-annimali li minnhom ikunu derivati, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor f’dan ir-Regolament, jew previsti permezz ta’ miżuri għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament li jistgħu jispeċifikaw il-kondizzjonijiet li taħthom il-prodotti derivati mhumiex suġġetti għal dawk ir-regoli adottati mill-Kummissjoni.

3.   L-Artikoli 8, 9 u 10 jistgħu jiġu emendati biex jitqies il-progress xjentifiku fir-rigward tal-evalwazzjoni tal-livell ta’ riskju, sakemm dan il-progress ikun jista’ jiġi identifikat fuq il-bażi ta’ evalwazzjoni tar-riskju mwettqa mill-istituzzjoni xjentifika xierqa. Madankollu, l-ebda prodotti sekondarji tal-annimali elenkati f’dawk l-Artikoli ma jistgħu jitneħħew mil-lista, iżda jistgħu jsiru biss bidliet tal-kategorizzazzjoni jew addizzjonijiet.

4.   Il-miżuri msemmija fil-paragrafi 2 u 3 mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, inter alia billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 52(4).

Artikolu 8

Materjal tal-Kategorija 1

Il-materjal tal-Kategorija 1 għandu jkun fih dawn il-prodotti sekondarji mill-annimali li ġejjin:

(a)

iġsma sħaħ u l-partijiet kollha tal-ġisem, inklużi l-ġlud, tal-animali li ġejjin:

(i)

annimali suspettati li huma infettati bit-TSE bi qbil mar-Regolament (KE) Nru 999/2001 jew li fihom ġiet ikkonfermata uffiċjalment il-preżenza ta’ TSE;

(ii)

annimali maqtula fil-kuntest ta’ miżuri ta’ eradikazzjoni tat-TSE;

(iii)

annimali oħra li mhumiex imrobbija fl-irziezet u annimali salvaġġi, inklużi b’mod partikolari annimali domestiċi, annimali taż-żoo u annimali taċ-ċirku;

(iv)

annimali użati għal esperimenti kif iddefinit bl-Artikolu 2(d) tad-Direttiva 86/609/KEE bla ħsara għall-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003;

(v)

annimali salvaġġi, meta ssuspettati li huma infettati minn mard li jittieħed mill-bnedmin jew mill-annimali;

(b)

il-materjal li ġej:

(i)

materjal ta’ riskju speċifikat;

(ii)

iġsma sħaħ jew partijiet minn annimali mejtin li fihom materjal ta’ riskju speċifikat fil-ħin tar-rimi;

(c)

prodotti sekondarji tal-annimali derivati minn annimali li ġew sottomessi għal trattament illegali kif iddefinit fl-Artikolu 1(2)(d) tad-Direttiva 96/22/KE jew l-Artikolu 2(b) tad-Direttiva 96/23/KE;

(d)

prodotti sekondarji tal-annimali li jkun fihom residwi ta’ sustanzi oħrajn u kontaminanti ambjentali elenkati fil-Grupp B(3) tal-Anness I tad-Direttiva 96/23/KE, jekk dawn ir-residwi jaqbżu l-livell permess stipulat bil-leġiżlazzjoni Komunitarja jew, fin-nuqqas ta’ dan, bil-leġiżlazzjoni nazzjonali;

(e)

prodotti sekondarji tal-annimali miġbura matul it-trattament tal-ilma tal-iskart kif meħtieġ bir-regoli implimentattivi adottati taħt il-punt (c) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 27:

(i)

minn stabbilimenti jew impjanti li jipproċessaw materjal tal-Kategorija 1; jew

(ii)

minn stabbilimenti jew impjanti oħrajn fejn ikun qed jitneħħa materjal ta’ riskju speċifiku;

(f)

skart mill-catering minn mezzi ta’ trasport li joperaw internazzjonalment;

(g)

taħlita ta’ materjal tal-Kategorija 1 jew ma’ materjal tal-Kategorija 2 jew materjal tal-Kategorija 3 jew mat-tnejn li huma.

Artikolu 9

Materjal tal-Kategorija 2

Il-materjal tal-Kategorija 2 għandu jkun fih dawn il-prodotti sekondarji mill-annimali li ġejjin:

(a)

demel, gwanu mhux mineralizzat u kontenut tas-sistema diġestiva;

(b)

prodotti sekondarji tal-annimali miġbura matul it-trattament tal-ilma tal-iskart kif meħtieġ bir-regoli implimentattivi adottati taħt il-punt (c) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 27:

(i)

minn stabbilimenti jew impjanti li jipproċessaw materjal tal-Kategorija 2; jew

(ii)

minn biċċeriji għajr dawk koperti bl-Artikolu 8(e);

(c)

prodotti sekondarji tal-annimali li fihom residwi ta’ sustanzi jew kontaminanti awtorizzati li jaqbżu l-livelli permessi kif imsemmi fl-Artiikolu 15(3) tad-Direttiva 96/23/KE;

(d)

prodotti li ġejjin mill-annimali li ġew dikjarati mhux xierqa għall-konsum mill-bniedem minħabba l-preżenza ta’ residwi fiżiċi f’dawn il-prodotti;

(e)

prodotti li ġejjin mill-annimali, li mhumiex materjal tal-Kategorija 1, li jkunu:

(i)

importati jew introdotti minn pajjiż terz u li ma jikkonformawx mal-leġiżlazzjoni veterinarja tal-Komunità għall-importazzjoni jew l-introduzzjoni tagħhom fil-Komunità għajr għal fejn il-leġiżlazzjoni Komunitarja tippermetti l-importazzjoni jew l-introduzzjoni tagħhom suġġetta għal restrizzjonijiet speċifiċi jew ir-ritorn tagħhom lejn il-pajjiż terz; jew

(ii)

intbagħtu lejn Stat Membru ieħor u li ma jkunux konformi mar-rekwiżiti stabbiliti jew awtorizzati bil-leġiżlazzjoni Komunitarja għajr meta jintbagħtu lura bl-awtorizzazzjoni tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ oriġini.

(f)

annimali u partijiet ta’ annimali, għajr għal dawk imsemmija fl-Artikolu 8 jew fl-Artikolu 10,

(i)

li mietu għajr għal dawk maqtula għall-konsum mill-bniedem, inklużi annimali maqtula għal għanijiet ta’ kontroll ta’ mard;

(ii)

feti;

(iii)

ooċiti, embrijuni u semen mhux maħsuba għall-għanijiet ta’ tgħammir; u

(iv)

tjur mejjet fil-qoxra;

(g)

taħlitiet ta’ materjal tal-Kategorija 2 u materjal tal-Kategorija 3;

(h)

prodotti sekondarji mill-annimali għajr materjal tal-Kategorija 1 jew materjal tal-Kategorija 3.

Artikolu 10

Materjal tal-Kategorija 3

Il-materjal tal-Kategorija 3 għandu jkun fih dawn il-prodotti sekondarji mill-annimali li ġejjin:

(a)

karkassi u partijiet minn annimali maqtula jew, fil-każ ta’ kaċċa, iġsma jew partijiet minn annimali maqtula, u li huma xierqa għall-konsum mill-bniedem skont il-leġiżlazzjoni Komunitarja, iżda mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem għal raġunijiet kummerċjali;

(b)

karkassi u l-partijiet li ġejjin li joriġinaw jew minn annimali maqtula f’biċċerija u kkunsidrati xierqa għal-qtil għall-konsum mill-bniedem wara ispezzjoni ante-mortem jew iġsma u l-partijiet li ġejjin ta’ annimali minn kaċċa maqtula għall-konsum mill-bniedem skont il-leġiżlazzjoni Komunitarja:

(i)

karkassi jew iġsma u partijiet minn annimali li jitwarrbu bħala mhux xierqa għall-konsum mill-bniedem skont il-leġiżlazzjoni Komunitarja, iżda li ma wrewx xi sinjali ta’ mard li jittieħed mill-bnedmin jew l-annimali;

(ii)

irjus ta’ tjur tal-irziezet;

(iii)

ġlud, inklużi bċejjeċ minnhom, qrun u saqajn, inklużi l-għadan tal-karpu u l-metakarpu, l-għadam tal-falanġi, tat-tarsus u l-metatarsus, ta’:

annimali għajr dawk li jixtarru li jeħtieġu l-ittestjar għat-TSE; u

annimali li jixtarru li ġew ittestjati b’riżultat negattiv skont l-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 999/2001;

(iv)

lanżit tal-ħanżir;

(v)

rix;

(c)

prodotti sekondarji mit-tjur u l-lagomorfi maqtula fl-irziezet kif imsemmi fl-Artikolu 1(3)(d) tar-Regolament (KE) Nru 853/2004, li ma urew l-ebda sinjal ta’ mard li jittieħed mill-bniedem jew mill-annimali;

(d)

demm ta’ annimali li ma jkun wera ebda sinjal ta’ mard li jittieħed mid-demm minn bnedmin jew annimali miksub mill-annimali li ġejjin li nqatlu f’biċċerija wara li tqiesu xierqa għall-qtil għall-konsum mill-bniedem wara ispezzjoni ante-mortem skont il-leġiżlazzjoni Komunitarja:

(i)

annimali għajr dawk li jixtarru li jeħtieġu l-ittestjar għat-TSE; u

(ii)

annimali li jixtarru li ġew ittestjati b’riżultat negattiv skont l-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 999/2001;

(e)

prodotti sekondarji li jirriżultaw mill-annimali derivati mill-produzzjoni ta’ prodotti maħsuba għall-konsum mill-bniedem inkluż għadam bix-xaħam imneħħi, qasab tas-saqajn u ħama taċ-ċentrifugi jew tas-separaturi mill-ipproċessar tal-ħalib;

(f)

prodotti li joriġinaw mill-annimali, jew oġġetti tal-ikel li jkun fihom prodotti li joriġinaw mill-annimali, li m’għadhomx maħsuba għall-konsum mill-bniedem għal raġunijiet kummerċjali jew minħabba problemi ta’ difetti ta’ fabbrikazzjoni jew pakkeġġjar jew difetti oħra li ma jippreżentawx riskju għall-bnedmin jew l-annimali;

(g)

għalf tal-annimali domestiċi u materjal li jista’ jintuża bħala għalf li joriġinaw mill-annimali, jew materjal li jista’ jintuża bħala għalf li jkun fih prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati, li m’għadhomx maħsuba għall-għalf minħabba raġunijiet kummerċjali jew minħabba problemi ta’ difetti ta’ fabbrikazzjoni jew pakkeġġjar jew difetti oħra li ma joħolqux riskju għas-saħħa pubblika jew tal-annimali;

(h)

demm, plaċenta, suf, rix, xagħar, qrun, biċċiet ta’ qawqab u ħalib mhux ipproċessat li ġej minn annimali ħajjin li ma urew ebda sinjal ta’ xi mard li jittieħed mill-bnedmin jew l-annimali permezz ta’ dan il-prodott;

(i)

annimali akkwatiċi, u partijiet minn dawn l-annimali, għajr għall-mammali tal-baħar, li ma urew ebda sinjal ta’ mard li jittieħed mill-bnedmin jew l-annimali;

(j)

prodotti sekondarji minn annimali akkwatiċi li joriġinaw minn stabbilimenti jew impjanti li jimmanifatturaw prodotti għall-konsum mill-bniedem;

(k)

il-materjal li ġej li joriġina mill-annimali li ma jkun wera ebda sinjal ta’ mard li jittieħed minn dan il-materjal minn bnedmin jew annimali:

(i)

qxur mill-frott tal-baħar b’laħam jew tessut artab;

(ii)

dawn li ġejjin li joriġinaw minn annimali tal-art:

prodotti sekondarji tal-maqfas,

bajd,

prodotti sekondarji tal-bajd, inkluż il-qxur tal-bajd,

(iii)

flieles ta’ ġurnata maqtula minħabba raġunijiet kummerċjali;

(l)

invertebrati akkwatiċi u tal-art għajr għal speċi patoġeniċi għal bnedmin jew annimali;

(m)

annimali u partijiet minnhom tal-ordnijiet żooloġiċi Rodentia u Lagomorpha, għajr materjal tal-Kategorija 1 kif imsemmi fl-Artikolu 8(a)(iii) sa (v) u materjal tal-Kategorija 2 kif imsemmi fl-Artikolu 9(a) sa (g);

(n)

ġlud, qawqab, rix, suf, qrun, xagħar u pil li joriġinaw minn annimali mejtin li ma wrewx sinjali ta’ xi marda li tittieħed permezz ta’ dan il-prodott mill-bnedmin jew mill-annimali, għajr dawk imsemmija fil-punt (b);

(o)

tessut xaħmi minn annimali li ma wrew l-ebda sinjal ta’ mard li jittieħed permezz ta’ dak il-materjal mill-bnedmin jew mill-annimali, li nqatlu f’biċċerija u li tqiesu xierqa għall-qtil għall-konsum mill-bniedem wara ispezzjoni ante-mortem skont il-leġiżlazzjoni Komunitarja;

(p)

skart mill-catering għajr kif imsemmi fl-Artikolu 8(f).

KAPITOLU II

Rimi u użu ta’ prodotti sekondarji mill-annimali u prodotti derivati

Taqsima 1

Restrizzjonijiet dwar l-użu

Artikolu 11

Restrizzjonijiet dwar l-użu

1.   L-użi li ġejjin ta’ prodotti sekondarji mill-annimali u prodotti derivati għandhom ikunu pprojbiti:

(a)

it-tmigħ ta’ annimali terrestri ta’ speċi partikolari għajr l-annimali bil-pil bi proteina pproċessata mill-annimali derivata minn iġsma jew partijiet ta’ iġsma ta’ annimali tal-istess speċi;

(b)

it-tmigħ ta’ annimali tat-trobbija għajr għal annimali tal-pil bi skart mill-catering jew materjal tal-għalf li fih jew huwa derivat minn skart mill-catering;

(c)

it-tmigħ ta’ annimali tat-trobbija bi ħxejjex, jew direttament meta jirgħu jew bit-tmigħ ta’ ħxejjex maqtugħa, minn art li fuqha ġew applikati fertilizzanti organiċi jew sustanzi li jtejbu l-ħamrija, għajr għal demel, sakemm il-qtugħ jew ir-rigħi isir wara l-iskadenza ta’ perjodu ta’ stennija, li jiżgura kontrolli xierqa tar-riskji għas-saħħa tal-bnedmin u l-annimali u jkun mill-inqas ta’ 21 jum; u

(d)

it-tmigħ ta’ ħut tat-trobbija bi proteina pproċessata mill-annimali derivata mill-iġsma jew partijiet ta’ iġsma ta’ ħut tat-trobbija tal-istess speċi.

2.   Jistgħu jiġu stipulati miżuri relatati ma’ dan li ġej:

(a)

il-verifiki u l-kontrolli li jridu jitwettqu biex tiġi żgurata l-applikazzjoni tal-projbizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1, inklużi metodi u testijiet li jridu jintużaw għall-ivverifikar tal-preżenza ta’ materjal li joriġina minn ċerti speċijiet u limiti massimi għal ammonti insinifikanti tal-proteini pproċessati tal-annimali msemmija fil-punti (a) u (d) tal-paragrafu 1 ikkawżati minn kontaminazzjoni fortuwita u teknikament inevitabbli,

(b)

il-kondizzjonijiet għat-tmigħ ta’ annimali bil-pil bi proteina pproċessata mill-annimali derivata minn iġsma jew partijiet ta’ iġsma ta’ annimali tal-istess speċi; u

(c)

il-kondizzjonijiet għat-tmigħ ta’ annimali tat-trobbija bi ħxejjex minn art li fuqha ġew applikati fertilizzanti organiċi jew sustanzi li jtejbu l-ħamrija, b’mod partikolari modifika tal-perjodu ta’ stennija kif imsemmi fil-punt (c) tal-paragrafu 1.

Dawk il-miżuri mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 52(4).

Taqsima 2

Rimi u użu

Artikolu 12

Rimi u użu ta’ materjal tal-Kategorija 1

Il-materjal tal-Kategorija 1 għandu:

(a)

jintrema bħala skart permezz ta’ inċenerazzjoni:

(i)

direttament mingħajr ipproċessar minn qabel; jew

(ii)

wara pproċessar, permezz ta’ sterilizzazzjoni bil-pressjoni jekk l-awtorità kompetenti hekk teħtieġ, u mmarkar permanenti tal-materjal li jirriżulta;

(b)

jintrema jew jiġi rkuprat permezz ta’ ko-inċenerazzjoni, jekk il-materjal tal-Kategorija 1 ikun skart:

(i)

direttament mingħajr ipproċessar minn qabel; jew

(ii)

wara pproċessar, permezz ta’ sterilizzazzjoni bil-pressjoni jekk l-awtorità kompetenti hekk teħtieġ, u mmarkar permanenti tal-materjal li jirriżulta;

(c)

fil-każ ta’ materjal tal-Kategorija 1 għajr għal materjal imsemmi fl-Artikolu 8(a)(i) u (ii), jintrema bi proċess ta’ sterilizzazzjoni bil-pressjoni, immarkar permanenti tal-materjal li jirriżulta u rdim f’radam awtorizzat;

(d)

fil-każ ta’ materjal tal-Kategorija 1 imsemmi fl-Artikolu 8(f), jintrema billi jiġi mirdum f’radam awtorizzat;

(e)

jintuża bħala karburant għall-kombustjoni b’ipproċessar minn qabel jew mingħajr dan; jew

(f)

jintuża għall-manifattura ta’ prodotti derivati msemmija fl-Artikoli 33, 34 u 36 u jitqiegħed fis-suq skont dawk l-Artikoli.

Artikolu 13

Rimi u użu ta’ materjal tal-Kategorija 2

Il-materjal tal-Kategorija 2 għandu:

(a)

jintrema bħala skart permezz ta’ inċenerazzjoni:

(i)

direttament mingħajr ipproċessar minn qabel; jew

(ii)

wara pproċessar, permezz ta’ sterilizzazzjoni bil-pressjoni jekk l-awtorità kompetenti hekk teħtieġ, u mmarkar permanenti tal-materjal li jirriżulta;

(b)

jintrema jew jiġi rkuprat permezz ta’ ko-inċenerazzjoni, jekk il-materjal tal-Kategorija 2 ikun skart:

(i)

direttament mingħajr ipproċessar minn qabel; jew

(ii)

wara pproċessar, permezz ta’ sterilizzazzjoni bil-pressjoni jekk l-awtorità kompetenti hekk teħtieġ, u mmarkar permanenti tal-materjal li jirriżulta;

(c)

jintrema f’radam awtorizzat, wara pproċessar permezz ta’ sterilizzazzjoni bil-pressjoni u mmarkar permanenti tal-materjal li jirriżulta;

(d)

jintuża għall-manifattura ta’ fertilizzanti organiċi jew ta’ prodotti li jtejbu l-ħamrija maħsuba biex jitqiegħdu fis-suq skont l-Artikolu 32 wara pproċessar permezz ta’ sterilizzazzjoni bil-pressjoni, meta dan ikun applikabbli, u mmarkar permanenti tal-materjal li jirriżulta;

(e)

jiġi ttrasformat f’kompost jew f’bijogass:

(i)

wara pproċessar permezz ta’ sterilizzazzjoni bil-pressjoni u mmarkar permanenti tal-materjal li jirriżulta; jew

(ii)

fil-każ ta’ demel, l-apparat ta’ diġestjoni u l-kontenut tiegħu, ħalib, prodotti mill-ħalib u kolostrum, bajd u prodotti tal-bajd li l-awtorità kompetenti ma tikkunsidrax li huma ta’ riskju għat-tixrid ta’ xi mard serju li jittieħed, wara l-ipproċessar jew mingħajr ipproċessar minn qabel;

(f)

jiġi applikat lill-art mingħajr ipproċessar, fil-każ ta’ demel, il-kontenut tal-apparat ta’ diġestjoni jinfired mill-apparat ta’ diġestjoni, ħalib, prodotti mill-ħalib u kolostrum, li l-awtorità kompetenti ma tikkunsidrax li huma ta’ riskju għat-tixrid ta’ xi mard serju li jittieħed;

(g)

fil-każ ta’ materjal li joriġina minn annimali akkwatiċi, jitqiegħed f’sili, minnu jsir il-kompost jew li jiġi ttrasformat f’bijogass;

(h)

jintuża bħala karburant għall-kombustjoni b’ipproċessar minn qabel jew minghajr dan; jew

(i)

jintuża għall-manifattura ta’ prodotti derivati msemmija fl-Artikoli 33, 34 u 36 u jitqiegħed fis-suq skont dawk l-Artikoli.

Artikolu 14

Rimi u użu ta’ materjal tal-Kategorija 3

Il-materjal tal-Kategorija 3 għandu:

(a)

jintrema bħala skart permezz ta’ inċenerazzjoni, b’ipproċessar minn qabel jew mingħajr dan;

(b)

jintrema jew jiġi rkuprat permezz ta’ ko-inċenerazzjoni, b’ipproċessar minn qabel jew mingħajr dan, jekk il-materjal tal-Kategorija 1 ikun skart;

(c)

jintrema f’radam awtorizzat, wara li jiġi pproċessat;

(d)

jiġi pproċessat, ħlief fil-każ ta’ materjal tal-Kategorija 3 li jkun inbidel minħabba dekompożizzjoni jew taħsir b’mod li, permezz ta’ dak il-prodott, jippreżenta riskju mhux aċċettabbli għas-saħħa pubblika jew dik tal-annimali, u jintuża:

(i)

għall-manifattura ta’ għalf għal annimali tat-trobbija għajr għal annimali tal-pil, bil-ħsieb li jitqiegħed fis-suq skont l-Artikolu 31, ħlief fil-każ ta’ materjal imsemmi fl-Artikolu 10(n), (o) u (p);

(ii)

għall-manifattura ta’ għalf għal annimali bil-pil, bil–ħsieb li jitqiegħed fis-suq skont l-Artikolu 36;

(iii)

għall-manifattura ta’ għalf għal annimali domestiċi, bil–ħsieb li jitqiegħed fis-suq skont l-Artikolu 35; jew

(iv)

għall-manifattura ta’ fertilizzanti organiċi jew sustanzi li jtejbu l-ħamrija, maħsuba sabiex jitqiegħdu fis-suq taħt l-Artikolu 32.

(e)

għall-produzzjoni ta’ għalf mhux ipproċessat għal annimali domestiċi, bil–ħsieb li jitqiegħed fis-suq skont l-Artikolu 35;

(f)

biex jiġi ttrasformat f’kompost jew f’bijogass;

(g)

fil-każ ta’ materjal li joriġina minn annimali akkwatiċi, jitqiegħed f’sili, jiġi ttrasformat f’kompost jew jiġi ttrasformat f’bijogass;

(h)

fil-każ ta’ qxur mill-frott tal-baħar, għajr għal dawk imsemmija fl-Artikolu 2(2)(f), u l-qxur tal-bajd, li jintuża skont kondizzjonijiet stabbiliti mill-awtorità kompetenti li jilqgħu minn qabel riskji għas-saħħa pubblika u dik tal-annimali;

(i)

jintuża bħala karburant għall-kombustjoni b’ipproċessar minn qabel jew mingħajr dan;

(j)

jintuża għall-manifattura ta’ prodotti derivati msemmija fl-Artikoli 33, 34 u 36 u jitqiegħed fis-suq skont dawk l-Artikoli;

(k)

fil-każ tal-iskart mill-catering imsemmi fl-Artikolu 10(p), ipproċessat permezz ta’ sterilizzazzjoni bil-pressa jew permezz tal-metodi ta’ proċessar imsemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 15(1) jew ittrasformat f’kompost jew f’bijogass;

(l)

jiġi applikat lill-art mingħajr ipproċessar, fil-każ ta’ ħalib mhux ipproċessat u prodotti derivati minnu, li l-awtorità kompetenti ma tikkunsidrax li huma ta’ riskju għat-tixrid ta’ kwalunkwe marda li tittieħed permezz ta’ dawk il-prodotti mill-bnedmin jew mill-annimali.

Artikolu 15

Miżuri ta’ implimentazzjoni

1.   Jistgħu jiġu stipulati miżuri għall-implimentazzjoni ta’ din it-Taqsima marbuta ma’ dan li ġej:

(a)

kondizzjonijiet speċjali għall-immaniġġar u r-rimi abbord ta’ materjali li jkun ġej mit-tneħħija tal-imsaren tal-ħut abbord li juri sinjali ta’ mard li jittieħed mill-bnedmin, inklużi l-parassiti;

(b)

metodi ta’ pproċessar għal prodotti sekondarji tal-annimali ħlief l-isterilizzazzjoni tal-pressjoni fir-rigward tal-parametri li jridu jiġu applikati għal dawk il-metodi ta’ pproċessar, b’mod partikolari l-ħin, it-temperatura, il-pressjoni u d-daqs tal-partikoli;

(c)

parametri għat-trasformazzjoni ta’ prodotti sekondarji mill-annimali, inkluż l-iskart mill-catering, f’bijogass jew kompost;

(d)

kondizzjonijiet għall-inċenerazzjoni u l-koinċenerazzjoni ta’ prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati;

(e)

il-kondizzjonijiet għall-kombustjoni ta’ prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati;

(f)

kondizzjonijiet għall-ġenerazzjoni u l-immaniġġar ta’ prodotti sekondarji tal-annimali msemmija fl-Artikolu 10(c);

(g)

preservazzjoni ta’ materjal li joripina minn annimali akkwatiċi;

(h)

markament permanenti ta’ prodotti sekondarji tal-annimali;

(i)

l-applikazzjoni fuq l-art ta’ ċerti prodotti sekondarji tal-annimali, fertilizzanti organiċi u prodotti li jtejbu l-ħamrija;

(j)

l-użu ta’ ċerti prodotti sekondarji bħala għalf għall-annimali fl-irziezet; u

(k)

il-livell ta’ riskju għas-saħħa pubblika u tal-annimali fir-rigward ta’ ċertu materjal li tqies inaċċettabbli kif imsemmi fl-Artikolu 14(d).

Dawn il-miżuri mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, billi jissuplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(4).

2.   Sa meta jiġu adottati r-regoli msemmija:

(a)

fil-punti (c), (f) u (g) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jadottaw jew iżommu r-regoli nazzjonali għal:

(i)

il-ġenerazzjoni u t-trattament ta’ prodotti sekondarji tal-annimali msemmija fl-Artikolu 10(c);

(ii)

it-trasformazzjoni ta’ prodotti sekondarji tal-annimali msemmija fl-Artikolu 10(p);u

(iii)

il-preservazzjoni ta’ materjal li joriġina minn annimali akkwatiċi;

(b)

fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1, il-prodotti sekondarji tal-annimali msemmija fih jistgħu jintremew il-baħar, bla ħsara għal-leġiżlazzjoni ambjentali Komunitarja.

Taqsima 3

Derogi

Artikolu 16

Derogi

B’deroga mill-Artikoli 12, 13 u 14, il-prodotti sekondarji tal-annimali jistgħu:

(a)

fil-każ ta’ prodotti sekondarji tal-annimali msemmija fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 15(1), ikunu trattati u mormija b’konformità mal-kondizzjonijiet speċjali stabbiliti skont dak il-punt;

(b)

jintużaw għal riċerka u għanijiet speċifiċi oħra skont l-Artikolu 17;

(c)

fil-każ ta’ prodotti sekondarji tal-annimali msemmija fl-Artikolu 18, jintużaw għal għanijiet speċjali ta’ tagħlif skont dak l-Artikolu;

(d)

fil-każ ta’ prodotti sekondarji tal-annimali msemmija fl-Artikolu 19, jintremew skont dak l-Artikolu;

(e)

jintremew jew jintużaw b’konformità ma’ metodi alternattivi li ġew awtorizzati b’konformità mal-Artikolu 20, ibbażati fuq il-parametri li jistgħu jinkludu l-isterilizzazzjoni bil-pressa jew rekwiżiti oħra ta’ dan ir-Regolament jew il-miżuri implimentattivi tiegħu;

(f)

fil-każ ta’ materjali tal-Kategorija 2 u tal-Kategorija 3 u jekk dan ikun awtorizzat mill-awtorità kompetenti, ikunu użati għall-preparazzjoni u l-applikazzjoni fuq l-art ta’ preparati bijodinamiċi kif imsemmi fl-Artikolu 12(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007;

(g)

fil-każ ta’ materjal tal-Kategorija 3 u, jekk dan ikun awtorizzat mill-awtorità kompetenti, ikunu użati għat-tagħlif ta’ annimali domestiċi;

(h)

fil-każ ta’ prodotti sekondarji tal-annimali, ħlief għal materjal tal-Kategorija 1, li joħorġu fil-kors ta’ interventi kirurġiċi fuq annimali ħajjin jew waqt it-twelid ta’ annimali fl-azjenda u, jekk awtorizzati mill-awtorità kompetenti, jintremew f’dik l-azjenda stess.

Artikolu 17

Riċerka u għanijiet speċifiċi oħra

1.   L-awtorità kompetenti tista’, permezz ta’ deroga mill-Artikoli 12, 13 u 14, tawtorizza l-użu ta’ prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati għall-eżibizzjonijiet, u għal finijiet dijanjostiċi, edukattivi u ta’ riċerka skont kondizzjonijiet li jiżguraw il-kontroll ta’ riskji għas-saħħa tal-pubbliku u tal-annimali.

Kondizzjonijiet bħal dawn għandhom jinkludu:

(a)

il-projbizzjoni ta’ kwalunkwe użu sussegwenti ta’ prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati għal finijiet oħrajn; u

(b)

l-obbligu li prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati jintremew b’mod sikur jew jerġgħu jintbagħtu lejn il-post tal-oriġini tagħhom, jekk ikun il-każ.

2.   F’każ ta’ riskji għas-saħħa tal-pubbliku u tal-annimali li jitolbu l-adozzjoni ta’ miżuri għat-territorju kollu tal-Komunità, b’mod partikolari fil-każ ta’ riskji emerġenti ġodda, kondizzjonijiet armonizzati għall-importazzjoni u l-użu ta’ prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jiġu stabbiliti. Kondizzjonijiet bħal dawn jistgħu jinkludu rekwiżiti rigward il-ħżin, l-imballaġġ, l-identifikazzjoni, it-trasport u r-rimi.

Dawn il-miżuri mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 52(4).

Artikolu 18

Finijiet ta’ tagħlif speċjali

1.   L-awtorità kompetenti tista’, permezz ta’ deroga mill-Artikoli 13 u 14, tawtorizza, skont kondizzjonijiet li jiżguraw il-kontroll ta’ riskji għas-saħħa tal-pubbliku u tal-annimali, il-ġbir u l-użu ta’ materjal tal-Kategorija 2, sakemm jiġi minn annimali li ma nqatlux jew ma mitux b’riżultat tal-preżenza jew preżenza suspettata ta’ marda li tittieħed mill-bnedmin jew l-annimali, u ta’ materjal tal-Kategorija 3 għat-tagħlif lil:

(a)

annimali żooloġiċi;

(b)

annimali taċ-ċirku;

(c)

rettili u tjur tal-priża għajr annimali żooloġiċi jew taċ-ċirku;

(d)

annimali tal-pil;

(e)

annimali selvaġġi;

(f)

klieb minn kanili rikonoxxuti jew klieb tal-kaċċa;

(g)

klieb u qtates f’kennijiet;

(h)

dud u ħniex għal-lixka għas-sajd.

2.   L-awtorità kompetenti tista’ tawtorizza, b’deroga mill-Artikolu 12, u skont il-kondizzjonijiet stipulati taħt il-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu:

(a)

it-tagħlif tal-materjal tal-Kategorija 1 imsemmi fl-Artikolu 8(b)(ii) u tal-materjal li ġej minn annimali żooloġiċi għat-tagħlif għal annimali żooloġiċi; u

(b)

it-tagħlif tal-materjal tal-Kategorija 1 imsemmi fl-Artikolu 8(b)(ii) lill-ispeċijiet ta’ għasafar nekrofaġi li huma fil-periklu ta’ estinzjoni jew protetti u speċijiet oħra li jgħixu fil-ħabitat naturali tagħhom, għall-promozzjoni tal-bijodiversità.

3.   Għandhom jiġu stabbiliti miżuri għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu, marbuta ma’ dan li ġej:

(a)

il-kondizzjonijiet li bihom il-ġbir u l-użu kif imsemmi fil-paragrafu 1 jista’ jiġi awtorizzat fir-rigward taċ-ċaqliq, il-ħżin u l-użu ta’ materjal tal-Kategorija 2 u materjal tal-Kategorija 3 għat-tagħlif, inkluż fil-każ ta’ riskji emerġenti ġodda; u

(b)

il-kondizzjonijiet li bihom, f’ċerti każijiet b’deroga mill-obbligu stipulat fl-Artikolu 21(1), it-tagħlif ta’ materjal tal-Kategorija 1 kif imsemmi fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu jista’ jkun awtorizzati, inkluż:

(i)

l-ispeċi fil-periklu ta’ estinzjoni jew protetti ta’ għasafar nekrofaġi u speċijiet oħra f’ċerti Stati Membri fejn materjal bħal dan jista’ jintema’;

(ii)

miżuri għall-prevenzjoni ta’ riskji għas-saħħa tal-pubbliku u tal-annimali.

Dawn il-miżuri mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 52(4).

Artikolu 19

Il-ġbir, it-trasport u r-rimi

1.   L-awtorità kompetenti tista’, permezz ta’ deroga mill-Artikoli 12, 13, 14 u 21, tawtorizza r-rimi:

(a)

billi jindifnu annimali domestiċi u equidae mejtin;

(b)

billi jinħarqu jew jindifnu fuq il-post jew b’mezzi oħrajn taħt superviżjoni uffiċjali li jevitaw it-tixrid ta’ riskji għas-saħħa tal-pubbliku u tal-annimali ta’ materjal tal-Kategorija 1 imsemmi fl-Artikolu 8(a)(v) u 8(b)(ii), materjali tal-Kategorija 2 u tal-Kategorija 3 f’żoni remoti;

(c)

billi jinħarqu jew jindifnu fuq il-post jew b’mezzi oħrajn taħt superviżjoni uffiċjali li jevitaw it-tixrid ta’ riskji għas-saħħa tal-pubbliku u tal-annimali ta’ materjal tal-Kategorija 1 imsemmi fl-Artikolu 8(b)(ii), materjali tal-Kategorija 2, u tal-Kategorija 3 f’żoni fejn l-aċċess huwa prattikament impossibbli jew fejn l-aċċess ikun possibbli biss f’ċirkostanzi, relatati ma’ raġunijiet ġeografiċi jew klimatiċi jew minħabba diżastru naturali, li jistgħu jkunu ta’ riskju għas-saħħa u s-sikurezza tal-persunal li jwettaq il-ġbir jew fejn l-aċċess jitlob l-użu ta’ mezzi sproporzjonati ta’ ġbir;

(d)

b’mezzi li jinkludu l-ħruq jew id-dfin fuq il-post, taħt superviżjoni uffiċjali, fil-każ ta’ materjal tal-Kategorija 2 u tal-Kategorija 3 li mhumiex ta’ riskju għas-saħħa tal-pubbliku jew tal-annimali, meta l-ammonti ta’ materjal ma jkunux iktar minn volum partikolari fil-ġimgħa, tali volum li jkun ikkalkulat f’relazzjoni man-natura tal-attivitajiet imwettqa u l-ispeċji tal-oriġini tal-prodotti sekondarji tal-annimali kkonċernati;

(e)

permezz tal-ħruq jew id-dfin fuq il-post, skont kondizzjonijiet li jevitaw it-tixrid tar-riskji għas-saħħa tal-pubbliku u tal-annimali, ta’ prodotti sekondarji tal-annimali ħlief materjal tal-Kategorija 1 imsemmija fl-Artikolu 8(a)(i) fil-każ ta’ tifqigħa ta’ marda notifikabbli, jekk it-trasport lejn l-eqreb impjant approvat għall-ipproċessar jew ir-rimi tal-prodotti sekondarji tal-annimali jżid il-periklu ta’ propagazzjoni ta’ rikji tas-saħħa jew iwassal, f’każ ta’ tifqigħa mifruxa ta’ marda epiżootika, li jkun ifisser li l-kapaċitajiet ta’ rimi f’impjanti bħal dawn ikunu nqabżu; u

(f)

billi jinħarqu jew jindifnu fuq il-post, b’kondizzjonijiet li jevitaw it-tixrid tar-riskji għas-saħħa tal-pubbliku u tal-annimali, tan-naħal u tal-prodotti sekondarji tal-apikultura.

2.   Il-popolazzjoni tal-annimali ta’ speċi partikolari fiż-żoni remoti msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1 m’għandhiex taqbeż perċentwali massima tal-popolazzjoni tal-annimali ta’ dan l-ispeċi fl-Istat Membru kkonċernat.

3.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli lill-Kummissjoni tagħrif dwar:

(a)

iż-żoni li jikkategorizzaw bħala żoni remoti għall-fini li japplikaw il-punt (b) tal-paragrafu 1 u r-raġunijiet għal dik il-kategorizzazzjoni, u tagħrif aġġornat li jikkonċerna kwalunkwe bidla għal kategorizzazzjoni bħal din; u

(b)

l-użu li jagħmlu mill-awtorizzazzjonijiet stipulati fil-punti (c) u (d) tal-paragrafu 1 fir-rigward tal-materjal tal-Kategorija 1 u tal-Kategorija 2.

4.   Għandhom jiġu stabbiliti miżuri għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu, marbuta ma’ dan li ġej:

(a)

kondizzjonijiet immirati li jiżguraw il-kontroll ta’ riskji għas-saħħa tal-pubbliku u tal-annimali fil-każ ta’ ħruq u dfin fuq il-post;

(b)

il-perċentwali massima tal-popolazzjoni tal-annimali kif imsemmi fil-paragrafu 2;

(c)

il-volum ta’ prodotti sekondarji tal-annimali, f’relazzjoni man-natura tal-attivitajiet u l-ispeċji tal-oriġini, kif imsemmi fil-punt (d) tal-paragrafu 1; u

(d)

il-lista ta’ mard imsemmija fil-punt (e) tal-paragrafu 1.

Dawn il-miżuri mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 52(4).

Taqsima 4

Metodi alternattivi

Artikolu 20

Awtorizzazzjoni ta’ metodi alternattivi

1.   Il-proċedura għall-awtorizzazzjoni ta’ metodu alternattiv ta’ użu u rimi ta’ prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati jistgħu jinbdew jew mill-Kummissjoni jew wara applikazzjoni minn Stat Membru jew minn parti interessata, li tista’ tirrappreżenta bosta partijiet interessati.

2.   Partijiet interessati għandhom jibagħtu l-applikazzjonijiet tagħhom lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn ikunu bi ħsiebhom jużaw il-metodu alternattiv.

L-awtorità kompetenti għandha tivvaluta, fi żmien xahrejn wara li taslilha applikazzjoni mimlija, jekk l-applikazzjoni tkunx konformi mal-format standard għall-applikazzjonijiet imsemmi fil-paragrafu 10.

3.   L-awtorità kompetenti għandha tikkomunika l-applikazzjonijiet tal-Istati Membri u partijiet interessati, flimkien ma’ rapport dwar il-valutazzjoni tagħha mal-Awtorità Ewropea għas-Sikurezza fl-Ikel (AESI) u tinforma lill-Kummissjoni bihom.

4.   Meta l-Kummissjoni tibda l-proċedura għall-awtorizzazzjoni, għandha tibgħat rapport dwar l-evalwazzjoni tagħha lill-AESI.

5.   L-AESI għandha tevalwa, fi żmien sitt xhur minn meta taslilha applikazzjoni mimlija, jekk il-metodu mibgħut jiżgurax li r-riskji għas-saħħa tal-pubbliku jew tal-annimali

(a)

jiġux ikkontrollati b’mod li jevita l-proliferazzjoni tagħhom qabel ir-rimi, b’konformità ma’ dan ir-Regolament jew mal-miżuri implimentattivi tiegħu; jew

(b)

jitnaqqsux sa punt li huwa tal-inqas ekwivalenti, għall-kategorija rilevanti ta’ prodotti sekondarji tal-annimali, għall-metodi ta’ pproċessar stipulati skont il-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 15(1).

L-AESI għandha toħroġ opinjoni dwar l-applikazzjoni li tkun intbagħtet.

6.   F’każijiet ġustifikati kif xieraq fejn l-AESI titlob tagħrif addizzjonali mill-applikanti, il-perjodu stipulat fil-paragrafu 5 jista’ jkun estiż.

Wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni jew mal-applikant, l-AESI għandha tiddeċiedi dwar perjodu li matulu dak it-tagħrif għandu jkun provdut lilha u tinforma lill-Kummissjoni u lill-applikant kif jixraq bil-perjodu addizzjonali meħtieġ.

7.   Meta l-applikanti jkunu jixtiequ jibagħtu tagħrif addizzjonali fuq inizjattiva personali tagħhom, għandhom jibagħtuh direttament lill-AESI.

F’dak il-każ il-perjodu stipulat fil-paragrafu 5 ma għandux jiġi estiż b’perjodu addizzjonali.

8.   L-AESI għandha tgħaddi l-opinjoni tagħha lill-Kummissjoni, lill-applikant u lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat.

9.   Fi żmien tliet xhur mir-riċezzjoni tal-opinjoni tal-AESI u wara li tqis dik l-opinjoni, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-applikant bil-miżura proposta li għandha tiġi adottata b’konformità mal-paragrafu 11.

10.   Għandu jiġi adottat format standard għall-applikazzjonijiet għal metodi alternattivi skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 52(2).

11.   Wara li l-AESI tirċievi l-opinjoni, għandu jiġi adottat dan li ġej:

(a)

jew miżura li tawtorizza metodu alternattiv ta’ użu jew rimi ta’ prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati; jew

(b)

miżura li tiċħad l-awtorizzazzjoni ta’ metodu alternattiv bħal dan.

Dawn il-miżuri mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 52(4).

TITOLU II

OBBLIGI TAL-OPERATURI

KAPITOLU I

Obbligi ġenerali

Taqsima 1

Il-ġbir, it-trasport u t-traċċabbiltà

Artikolu 21

Il-ġbir u l-identifikazzjoni fir-rigward tal-Kategorija u tat-trasport

1.   L-operaturi għandhom jiġbru, jidentifikaw u jġorru prodotti sekondarji tal-annimali mingħajr dewmien bla bżonn b’kondizzjonijiet li jilqgħu minn qabel kontra riskji għas-saħħa tal-pubbliku u dik tal-annimali.

2.   L-operaturi għandhom jiżguraw li l-prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati jkunu akkumpanjati matul it-trasport minn dokument kummerċjali jew, meta meħtieġ b’dan ir-Regolament jew b’miżura adotatta taħt il-paragrafu 6, minn ċertifikat ta’ saħħa.

B’deroga mill-ewwel subparagrafu, l-awtorità kompetenti tista’ tawtorizza t-trasport ta’ demel bejn żewġ postijiet li jinsabu fl-istess azjenda jew bejn irziezet u utenti ta’ demel fl-istess Stat Membru mingħajr dokument kummerċjali jew ċertifikat ta’ saħħa.

3.   Dokumenti kummerċjali u ċertifikati ta’ saħħa li jakkumpanjaw prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati matul it-trasport għandhom għall-inqas jinkludu tagħrif dwar l-oriġini, id-destinazzjoni u l-kwantità ta’ dawn il-prodotti, u deskrizzjoni tal-prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati u l-immarkar tagħhom, meta dan l-immarkar ikun meħtieġ b’dan ir-Regolament.

Madankollu, għall-prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati minnhom li jinġarru fit-territorju ta’ Stat Membru, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat tista’ tawtorizza t-tixrid tat-tagħrif imsemmi fl-ewwel subparagrafu permezz ta’ sistema alternattiva.

4.   L-operaturi għandhom jiġbru, iġorru u jarmu skart mill-catering tal-Kategorija 3, b’konformità mal-miżuri nazzjonali previsti fl-Artikolu 13 tad-Direttiva 2008/98/KE.

5.   Il-miżuri li ġejjin għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 52(3):

(a)

mudelli għal dokumenti kummerċjali meħtieġa li jakkumpanjaw prodotti sekondarji tal-annimali matul it-trasport; u

(b)

mudelli għal ċertifikati ta’ saħħa u l-kondizzjonijiet li jirregolaw il-mod li bih għandhom jakkumpanjaw il-prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati matul it-trasport.

6.   Għandhom jiġu stabbiliti miżuri għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu, marbuta ma’ dan li ġej:

(a)

każijiet fejn ċertifikat ta’ saħħa huwa meħtieġ wara li jiġi kkunsidrat il-livell ta’ riskju għas-saħħa tal-pubbliku u dik tal-annimali minn ċerti prodotti derivati;

(b)

każijiet fejn, b’deroga mill-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2 u wara li tikkunsidra l-livell baxx ta’ riskju għas-saħħa tal-pubbliku u dik tal-annimali minn ċerti prodotti sekondarji tal-annimali jew minn prodotti derivati, it-trasport ta’ prodotti derivati jista’ jseħħ mingħajr id-dokumenti jew iċ-ċertifikati msemmija f’dan il-paragrafu;

(c)

rekwiżiti għall-identifikazzjoni, l-ittikkettar inkluż, u għas-separazzjoni tal-kategoriji differenti ta’ prodotti sekondarji tal-annimali matul it-trasport; u

(d)

kondizzjonijiet biex tilqa’ minn qabel kontra riskji għas-saħħa tal-pubbliku u dik tal-annimali matul il-ġbir u t-trasport ta’ prodotti sekondarji tal-annimali, inklużi kondizzjonijiet għat-trasport bla periklu ta’ dawn il-prodotti fir-rigward ta’ kontenituri, vetturi u materjal ta’ ppakkjar.

Dawk il-miżuri mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 52(4).

Artikolu 22

Traċċabbiltà

1.   Operaturi li jikkunsinnaw, iġorru jew jirċievu prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati għandhom iżommu reġistru tal-kunsinni u dokumenti kummerċjali jew ċertifikati ta’ saħħa rilevanti.

Iżda, l-ewwel subparagrafu ma għandux japplika meta awtorizzazzjoni għat-trasport ta’ prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati mingħajr dokumenti kummerċjali jew ċertifikati ta’ saħħa tkun ingħatat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 21(2) jew b’konformità mal-miżuri implimentattivi adottati skont l-Artikolu 21(6)(b).

2.   L-operaturi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jistabbilixxu sistemi u proċeduri biex jidentifikaw:

(a)

lill-operaturi l-oħrajn li jkunu ġew fornuti bil-prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati tagħhom; u

(b)

l-operaturi li jkunu fornewhom.

Dan it-tagħrif għandu jkun disponibbli fuq talba mill-awtoritjiet kompetenti.

3.   Jistgħu jiġu adottati miżuri għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 52(3), b’mod partikolari dwar:

(a)

it-tagħrif li jrid ikun disponibbli għall-awtoritjiet kompetenti;

(b)

il-perjodu ta’ żmien li matulu trid tinżamm din l-informazzjoni.

Taqsima 2

Reġistrazzjoni u approvazzjoni

Artikolu 23

Reġistrazzjoni ta’ operaturi, stabbilimenti jew impjanti

1.   Għall-finijiet tar-reġistrazzjoni, l-operaturi għandhom:

(a)

qabel jibdew joperaw, jinnotifikaw lill-awtorità kompetenti b’xi stabbilimenti jew impjanti fil-kontroll tagħhom li jkunu attivi fi kwalunkwe fażi tal-ġenerazzjoni, it-trasport, it-trattament, l-ipproċessar, il-ħżin, it-tqegħid fis-suq, id-distribuzzjoni, l-użu jew ir-rimi tal-prodotti sekondarji tal-annimali u l-prodotti derivati;

(b)

jipprovdu lill-awtorità kompetenti b’tagħrif dwar:

(i)

il-kategorija ta’ prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati fil-kontroll tagħhom;

(ii)

in-natura tal-operazzjonijiet imwettqa bl-użu ta’ prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati bħala materjal ta’ bidu.

2.   L-operaturi għandhom jipprovdu lill-awtorità kompetenti b’tagħrif aġġornat dwar l-istabbilimenti jew l-impjanti fil-kontroll tagħhom kif imsemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 1, fosthom kull tibdil sinifikanti fl-attivitajiet, bħall-għeluq ta’ stabbiliment jew impjant eżistenti.

3.   Jistgħu jiġu adottati regoli dettaljati rigward ir-reġistarzzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 1 b’konformità mal-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 52(3).

4.   B’deroga mill-paragrafu 1, ma tkun meħtieġa l-ebda notifika rigward ir-reġistrazzjoni għal attivitajiet li għalihom l-istabbilimenti li jiġġeneraw il-prodotti sekondarji tal-annimali jkunu diġà ġew approvati jew reġistrati b’konformità mar-Regolament (KE) Nru 852/2004 jew mar-Regolament (KE) Nru 853/2004; u għal attivitajiet li għalihom l-istabbilimenti jew l-impjanti jkunu diġà ġew approvati b’konformità mal-Artikolu 24 ta’ dan ir-Regolament.

L-istess deroga għandha tapplika għall-attivitajiet li jinvolvu l-ġenerazzjoni tal-prodotti sekondarji tal-annimali fuq il-post biss, għal dawk li jsiru fl-irziezet jew f’postijiet oħrajn fejn l-annimali jinżammu, jitrabbew jew jittieħed ħsiebhom.

Artikolu 24

Approvazzjoni ta’ stabbilimenti jew impjanti

1.   L-operaturi għandhom jiggarantixxu li l-istabbilimenti jew l-impjanti fil-kontroll tagħhom ikunu approvati mill-awtorità kompetenti, fejn dawn l-istabbilimenti jew impjanti jwettqu xi waħda mill-attivitajiet li ġejjin jew aktar:

(a)

l-ipproċessar ta’ prodotti sekondarji tal-annimali bl-isterilizzazzjoni bil-pressa, b’metodi tal-ipproċessar msemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 15(1) jew b’metodi alternattivi awtorizzati b’konformità mal-Artikolu 20;

(b)

ir-rimi, bħala skart, bl-inċinerazzjoni ta’ prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati, barra l-istabbilimenti jew l-impjanti li jkollhom permess li joperaw b’konformità mad-Direttiva 2000/76/KE;

(c)

ir-rimi jew l-irkupru ta’ prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati, jekk ikunu skart, bil-koinċinerazzjoni, barra l-istabbilimenti jew l-impjanti li jkollhom permess li joperaw b’konformità mad-Direttiva 2000/76/KE;

(d)

l-użu ta’ prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati bħala fjuwil għall-kombustjoni;

(e)

il-manifattura ta’ ikel għall-annimali domestiċi;

(f)

il-manifattura ta’ fertilizzanti organiċi u sustanzi li jtejbu l-ħamrija;

(g)

it-trasformazzjoni ta’ prodotti sekondarji tal-annimali u/jew prodotti derivati f’bijogass jew kompost;

(h)

it-trattament ta’ prodotti sekondarji tal-annimali wara li jinġabru, permezz ta’ operazzjonijiet bħall-issortjar, il-qtugħ, it-tkessiħ, l-iffriżar, it-tmelliħ, it-tneħħija tal-ġlud jew ta’ materjal ta’ riskju speċifiku;

(i)

il-ħżin ta’ prodotti sekondarji tal-annimali;

(j)

il-ħżin ta’ prodotti derivati intiżi biex;

(i)

jintremew fil-landfills jew jinqerdu bl-inċinerazzjoni jew li jkunu intiżi biex jiġu rkuprati jew jinqerdu bil-koinċinerazzjoni;

(ii)

jintużaw bħala fjuwil għall-kombustjoni;

(iii)

jintużaw bħala għalf, barra minn stabbilimenti jew impjanti approvati jew reġistrati b’konformità mar-Regolament (KE) Nru 183/2005;

(iv)

jintużaw bħala fertilizzanti organiċi u sustanzi li jtejbu l-ħamrija, barra mill-ħżin f’post ta’ applikazzjoni diretta.

2.   L-approvazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tispeċifika jekk l-istabbiliment jew l-impjant huwiex approvat għal operazzjonijiet bi prodotti sekondarji tal-annimali u/jew prodotti derivati ta’:

(a)

kategorija partikolari msemmija fl-Artikoli 8, 9 jew 10; jew

(b)

aktar minn kategorija waħda msemmija fl-Artikoli 8, 9 jew 10 u turi jekk dawn l-operazzjonijiet jitwettqux:

(i)

b’mod permanenti skont kondizzjonijiet ta’ firda stretta li jilqgħu minn qabel kontra xi riskji għas-saħħa tal-pubbliku u dik tal-annimali; jew

(ii)

b’mod temporanju skont kondizzjonijiet li jilqgħu minn qabel kontra t-tniġġis, bi tweġiba għan-nuqqas ta’ kapaċità għal prodotti bħal dawn li tkun ġejja minn:

tifqigħa mxerrda ta’ marda epiżootika, jew

ċirkustanzi oħra mhux tas-soltu u mhux imbassra.

Artikolu 25

Rekwiżiti ta’ iġjene ġenerali

1.   L-operaturi għandhom jiżguraw li l-istabbilimenti jew l-impjanti fil-kontroll tagħhom li jwettqu l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 24(1)(a) u (h):

(a)

ikunu mibnija b’mod li jkunu jistgħu jitnaddfu u jiġu diżinfettati b’mod effikaċi u, fejn ikun xieraq, il-kostruzzjoni tal-art tiffaċilita d-drenaġġ tal-likwidi;

(b)

ikollhom aċċess għal faċilitajiet adegwati għall-iġjene personali, bħal tojlits, kmamar fejn wieħed ibiddel u friskaturi għall-persunal;

(c)

ikollhom arranġamenti xierqa għall-protezzjoni kontra ħlejjaq li jagħmlu l-ħsara, bħal ma huma insetti, annimali gerriema u għasafar;

(d)

iżommu l-apparat u t-tagħmir f’kondizzjoni tajba u jiżguraw li t-tagħmir tal-kejl jiġi kkalibrat regolarment; u

(e)

ikollhom arranġamenti xierqa għat-tindif u għad-diżinfettar tal-kontejners u l-vetturi fil-post biex jiġi evitat ir-riskju ta’ kontaminazzjoni;

2.   Kull persuna li taħdem fl-istabbilimenti jew fl-impjanti msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun liebsa lbies xieraq, nadif u, fejn ikun meħtieġ, protettiv.

Fejn ikun il-każ, fi stabbilimenti jew impjanti partikolari:

(a)

persuni li jaħdmu fil-partijiet li ma jkunux nodfa m’għandhomx jidħlu fil-partijiet nodfa qabel ma jkunu biddlu l-ħwejjeġ tax-xogħol u ż-żraben tagħhom jew qabel ma jkunu ddiżinfettawhom;

(b)

it-tagħmir u l-makkinarju m’għandux jittieħed mill-parti mhux nadifa għall-parti nadifa jekk ma jitnaddafx jew jiġi ddiżinfettat qabel; kif ukoll

(c)

l-operatur għandu jistabbilixxi proċedura fir-rigward taċ-ċaqliq tal-persuni sabiex il-moviment tagħhom jiġi kkontrollat u biex jiġi spjegat l-użu tajjeb ta’ banjijiet għall-ħasil tal-bwiez u tar-roti.

3.   Fl-istabbilimenti jew fl-impjanti li jwettqu l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 24(1)(a):

(a)

il-prodotti sekondarji tal-annimali għandhom jiġu ttrattati b’mod li jiġi evitat ir-riskju tal-kontaminazzjoni;

(b)

il-prodotti sekondarji tal-annimali għandhom jiġu pproċessati mill-aktar fis. Wara l-ipproċessar, il-prodotti derivati għandhom jiġu ttrattati u maħżuna b’mod li jiġi evitat ir-riskju tal-kontaminazzjoni;

(c)

fejn ikun xieraq, waqt l-ipproċessar applikat għall-prodotti sekondarji tal-annimali u l-prodotti derivati, kull parti tal-prodott sekondarju tal-annimali u tal-prodotti derivati għandha tiġi ttrattata b’temperatura stabbilita għal perjodu ta’ żmien biex jiġi evitat ir-riskju tal-kontaminazzjoni;

(d)

l-operaturi għandhom jiċċekkjaw regolarment il-parametri applikabbli, b’mod partikolari t-temperatura, il-pressa, il-ħin, id-daqs tal-partikoli, fejn ikun il-każ b’apparat awtomatiku;

(e)

għandhom jiġu stabbiliti u dokumentati l-proċeduri ta’ tindif għall-partijiet kollha tal-istabbiliment jew l-impjant.

Artikolu 26

It-trattament ta’ prodotti sekondarji tal-annimali fi stabbilimenti tal-ikel

1.   It-trattament, l-ipproċessar jew il-ħżin ta’ prodotti sekondarji tal-annimali fi stabbilimenti approvati jew reġistrati b’konformità mal-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 jew b’konformità mal-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 852/2004 għandhom isiru bil-kondizzjonijiet li tiġi evitata t-transkontaminazzjoni u, skont il-każ, f’parti dedikata tal-istabbiliment jew tal-impjant.

2.   Materja prima għall-produzzjoni tal-ġelatina u l-kolaġen li ma tkunx intiża għall-konsum tal-bniedem tista’ tinħażen, tiġi ttrattata jew ipproċessata fl-istabbilimenti awtorizzati b’mod speċifiku b’konformità mar-Regolament (KE) Nru 853/2004, Anness III, Taqsima XIV, Kapitolu I, punt 5, u Taqsima XV, Kapitolu I, punt 5, sakemm jiġi evitat ir-riskju li jittieħed xi mard billi din il-materja prima tinfired mill-materja prima għall-produzzjoni tal-prodotti li joriġinaw mill-annimali.

3.   Il-paragrafi 1 u 2 japplikaw bla ħsara għal rekwiżiti aktar speċifiċi stabbiliti fil-leġiżlazzjoni veterinarja Komunitarja.

Artikolu 27

Miżuri ta’ implimentazzjoni

Għandhom jiġu stabbiliti miżuri għall-implimentazzjoni ta’ din it-Taqsima u tat-Taqsima 1 ta’ dan il-Kapitolu, marbuta ma’ dan li ġej:

(a)

rekwiżiti ta’ infrastruttura u tagħmir applikabbli fl-istabbilimenti jew fl-impjanti;

(b)

rekwiżiti tal-iġjene applikabbli għal kull xorta ta’ trattament ta’ prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati, fosthom miżuri li jimmodifikaw ir-rekwiżiti tal-iġjene għall-istabbilimenti jew impjanti msemmija fl-Artikolu 25(1);

(c)

kondizzjonijiet u rekwiżiti tekniċi għall-immaneġġjar, it-trattament, it-trasformazzjoni, l-ipproċessar u l-ħżin ta’ prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati u kondizzjonijiet għat-trattament tal-ilma tad-dranaġġ;

(d)

evidenza li għandha tiġi ppreżentata mill-operatur għall-iskop ta’ validazzjoni tat-trattament, it-trasformazzjoni u l-ipproċessar tal-prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati, rigward il-kapaċità tagħhom li jevitaw riskji għas-saħħa tal-pubbliku u tal-annimali;

(e)

kondizzjonijiet għall-immaneġġjar ta’ prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati ta’ aktar minn kategorija waħda msemmija fl-Artikoli 8, 9 jew 10 fl-istess stabbilimenti jew impjant:

(i)

fejn dawn l-operazzjonijiet jitwettqu separatament;

(ii)

fejn dawn l-operazzjonijiet jitwettqu temporanjament f’ċerti ċirkostanzi;

(f)

kondizzjonijiet biex tiġi evitata t-transkontaminazzjoni meta l-prodotti sekondarji tal-annimali jinħażnu, jiġu trattati jew ipproċessati f’parti għaliha tal-istabbiliment jew l-impjant imsemmija fl-Artikolu 26;

(g)

parametri ta’ trasformazzjoni standard għall-impjanti tal-bijogass u kompost;

(h)

ir-rekwiżiti applikabbli għall-inċinerazzjoni jew għall-koinċinerazzjoni f’impjanti ta’ kapaċità kbira u żgħira kif imsemmi fl-Artikolu 24(1)(b) u (c); u

(i)

ir-rekwiżiti applikabbli għall-kombustjoni ta’ prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati kif imsemmi fl-Artikolu 24(1)(d).

Dawn il-miżuri mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 52(4).

Taqsima 3

Kontrolli tal-operaturi stess u l-analiżi tal-periklu u l-punti kritiċi ta’ kontroll

Artikolu 28

Kontrolli tal-operaturi stess

L-operaturi għandhom jistabbilixxu, jimplimentaw u jibqgħu jagħmlu l-kontrolli tagħhom stess fl-istabbilimenti jew l-impjanti tagħhom biex jivverifikaw il-konformità ma’ dan ir-Regolament. Għandhom jiżguraw li prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati li jkunu ssuspettati jew misjuba li ma jikkonformawx ma’ dan ir-Regolament ma joħorġu mill-istabbiliment jew l-impjant, sakemm ma jkunux destinati għar-rimi.

Artikolu 29

L-analiżi tal-periklu u l-punti kritiċi ta’ kontroll

1.   L-operaturi li jwettqu waħda mill-attivitajiet li ġejjin għandhom jistabbilixxu, jimplimentaw u jżommu proċedura jew proċeduri permanenti bil-miktub ibbażati fuq il-prinċipji tal-analiżi tal-periklu u l-punti kritiċi ta’ kontroll (HACCP) għal:

(a)

l-ipproċessar ta’ prodotti sekondarji tal-annimali;

(b)

it-trasformazzjoni ta’ prodotti sekondarji tal-annimali f’bijogass u kompost;

(c)

l-immaneġġjar u l-ħżin ta’ aktar minn kategorija waħda ta’ prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati fl-istess stabbiliment jew impjant;

(d)

il-manifattura ta’ ikel għall-annimali domestiċi.

2.   L-operaturi speċifikati fil-paragrafu 1 għandhom b’mod partikolari:

(a)

jidentifikaw kull periklu li għandu jiġi evitat, eliminat jew imnaqqas għal livelli aċċettabbli;

(b)

jidentifikaw il-punti kritiċi ta’ kontroll fil-mument jew mumenti li fih jew fihom il-kontroll huwa essenzjali biex ikun evitat jew eliminat periklu jew biex dan jitnaqqas għal livell aċċettabbli;

(c)

jistabbilixxu limiti kritiċi f’punti kritiċi ta’ kontroll li jisseparaw dak li hu aċċettabbli minn dak li mhux aċċettabbli għall-prevenzjoni, l-eliminazzjoni jew it-tnaqqis ta’ perikli identifikati;

(d)

jistabbilixxu u jimplimentaw proċeduri effikaċi ta’ sorveljanza fil-punti kritiċi ta’ kontroll;

(e)

jistabbilixxu azzjonijiet korrettivi f’każ li s-sorveljanza turi li punt kritiku ta’ kontroll ma jkunx ikkontrollat;

(f)

jistabbilixxu proċeduri biex jivverifikaw jekk il-miżuri msemmija fil-punti (a) sa (e) humiex kompleti u jaħdmux b’mod effikaċi. Għandhom isiru proċeduri ta’ verifika regolarment;

(g)

jistabbilixxu dokumenti u reġistri proporzjonati għan-natura u d-daqs tan-negozji biex juru l-applikazzjoni effettiva tal-miżuri stipulati fil-punti (a) sa (f).

3.   Meta ssir xi modifika fil-prodott, fil-proċess, jew fi kwalunkwe fażi tal-produzzjoni, tal-ipproċessar, tal-ħżin jew tad-distribuzzjoni, l-operaturi għandhom jirrivedu l-proċeduri u jagħmlu l-bidliet li jkunu meħtieġa.

4.   Jistgħu jiġu adottati miżuri li jiffaċilitaw l-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 52(3).

Artikolu 30

Gwidi nazzjonali għal prattika tajba

1.   Fejn meħtieġ, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinkoraġġixxu l-iżvilupp, it-tixrid u l-użu volontarju ta’ gwidi nazzjonali għal prattika tajba, b’mod partikolari għall-applikazzjoni tal-prinċipji tal-HACCP, kif imsemmi fl-Artikolu 29. L-operaturi jistgħu jużaw dawn il-gwidi volontarjament.

2.   L-awtorità kompetenti għandha tevalwa l-gwidi nazzjonali sabiex tiżgura:

(a)

li jkunu ġew żviluppati b’konsultazzjoni mar-rappreżentanti tal-partijiet li l-interessi tagħhom jistgħu jintlaqtu b’mod sostanzjali, u li jkunu nxterdu mis-setturi tal-operaturi; kif ukoll

(b)

li l-kontenuti tagħhom ikunu prattiċi għas-setturi li jirriferu għalihom.

KAPITOLU II

Tqegħid fis-suq

Taqsima 1

Prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati għat-tagħlif ta’ annimali fl-irziezet minbarra annimali bil-pil

Artikolu 31

Tqegħid fis-suq

1.   Prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati destinati għat-tagħlif ta’ annimali fl-irziezet, minbarra annimali bil-pil, jistgħu jitqiegħdu fis-suq sakemm:

(a)

ikunu jew ikunu ġejjin minn materjal tal-Kategorija 3 ħlief materjal imsemmi fl-Artikolu 10(n), (o) u (p);

(b)

ikunu nġabru jew ġew ipproċessati, kif xieraq, skont il-kondizzjonijiet għall-isterilizzazzjoni bil-pressa jew kondizzjonijiet oħrajn biex jiġu pprevenuti riskji għas-saħħa tal-pubbliku u tal-annimali b’konformità mal-miżuri adottati skont l-Artikolu 15 umiżuri li ġew stipulati b’konformità mal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu; kif ukoll

(c)

ikunu ġejjin minn stabbilimenti jew impjanti approvati jew reġistrati, kif xieraq għall-prodott sekondarju tal-annimali jew prodott derivat ikkonċernat.

2.   Miżuri għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu jistgħu jiġu stabbiliti rigward il-kondizzjonijiet tas-saħħa tal-pubbliku jew tal-annimali għall-ġbir, l-ipproċessar u t-trattament ta’ prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati msemmija fil-paragrafu 1.

Dawn il-miżuri, mfasslamfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 52(4).

Taqsima 2

Fertilizzanti organiċi u prodotti li jtejbu l-ħamrija

Artikolu 32

Tqegħid fis-suq u użu

1.   Fertilizzanti organiċi u prodotti li jtejbu l-ħamrija jistgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw sakemm:

(a)

ikunu ġejjin minn materjal tal-Kategorija 2 jew tal-Kategorija 3;

(b)

ikunu ġew prodotti skont il-kondizzjonijiet għall-isterilizzazzjoni bil-pressa jew kondizzjonijiet oħrajn biex jiġu pprevenuti riskji għas-saħħa tal-pubbliku u tal-annimali, b’konformità mar-rekwiżiti stipulati skont l-Artikolu 15 u miżuri li ġew stipulati b’konformità mal-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu;

(c)

ikunu ġejjin minn stabbilimenti jew impjanti approvati jew reġistrati, kif applikabbli; u

(d)

fil-każ ta’ ikel mil-laħam u l-għadam imfarrak li jkunu ġejjin minn materjal tal-Kategorija 2 u proteini pproċessati tal-annimali intiżi biex jintużaw bħala fertilizzanti organiċi u prodotti li jtejbu l-ħamrija jew fil-fertilizzanti, ikunu tħalltu b’komponent li jeskludi l-użu sussegwenti tat-taħlita għal finijiet ta’ tagħlif u ġew immarkati meta jkun meħtieġ mill-miżuri adottati taħt il-paragrafu 3.

Addizzjonalment, ir-residwi diġestivi mit-trasformazzjoni f’bijogass jew f’kompost jistgħu jitqiegħdu fis-suq u jiġu użati bħala fertilizzanti organiċi jew bħala prodotti li jtejbu l-ħamrija.

L-Istati Membri jistgħu jadottaw jew iżommu regoli nazzjonali li jirrestrinġu jew jimponu kondizzjonjiet addizzjonali fuq l-użu ta’ fertilizzanti organiċi u prodotti li jtejbu l-ħamrija, sakemm regoli bħal dawn ikunu ġustifikati għal raġunijiet ta’ ħarsien tas-saħħa tal-pubbliku u tal-annimali.

2.   B’deroga mill-punt (d) tal-paragrafu 1, it-taħlit m’għandux ikun meħtieġ għal materjal li l-użu tiegħu għall-finijiet ta’ tagħlif ikun eskluż minħabba l-kompożizzjoni jew l-imballaġġ tiegħu.

3.   Jistgħu jiġu stipulati miżuri għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu marbuta ma’ dan li ġej:

(a)

kondizzjonijiet ta’ saħħa tal-pubbliku u tal-annimali għall-produzzjoni u l-użu ta’ fertilizzanti organiċi u prodotti li jtejbu l-ħamrija;

(b)

komponenti jew sustanzi għall-immarkar ta’ fertilizzanti jew prodotti li jtejbu l-ħamrija;

(c)

komponenti li jridu jitħalltu ma’ fertilizzanti organiċi jew prodotti li jtejbu l-ħamrija;

(d)

kondizzjonijiet supplimentari, bħall-metodi li jridu jintużaw għall-immarkar u l-proporzjonijiet minimi li jridu jiġu osservati fit-tħejjija tat-taħlita, sabiex jiġi eskluż l-użu ta’ fertilizzanti jew prodotti li jtejbu l-ħamrija bħal dawn għal finijiet ta’ tagħlif; u

(e)

każijiet fejn il-kompożizzjoni jew l-imballaġġ jippermettu lill-materjal li jiġi eżentat mir-rekwiżit tat-taħlit.

Dawn il-miżuri mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(4).

Taqsima 3

Prodotti derivati regolati minn leġiżlazzjoni komunitarja oħra

Artikolu 33

Tqegħid fis-suq

L-operaturi jistgħu jqiegħdu fis-suq il-prodotti derivati li ġejjin:

(a)

prodotti kożmetiċi kif iddefiniti fl-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 76/768/KEE;

(b)

tagħmir mediku attiv li jiġi impjantat kif iddefinit fl-Artikolu 1(2)(c) tad-Direttiva 90/385/KEE;

(c)

tagħmir mediku kif iddefinit fl-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 93/42/KEE;

(d)

tagħmir in vitro mediku ta’ dijanjożi kif iddefinit fl-Artikolu 1(2)(b) tad-Direttiva 98/79/KE;

(e)

prodotti mediċinali veterinarji kif iddefiniti fl-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 2001/82/KE;

(f)

prodotti mediċinali kif iddefiniti fl-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 2001/83/KE.

Artikolu 34

Manifattura

1.   L-importazzjoni, il-ġbir u l-moviment ta’ prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati destinati għall-istabbilimenti jew l-impjanti għall-manifattura tal-prodotti derivati msemmija fl-Artikolu 33 u l-manifattura ta’ dawk il-prodotti derivati għandhom jitwettqu skont il-leġiżlazzjoni Komunitarja msemmija f’dak l-Artikolu.

Materjal li ma ntużax minn dawn l-istabbilimenti jew impjanti għandu jintrema skont dik il-leġiżlazzjoni.

2.   Madankollu, dan ir-Regolament għandu japplika fejn il-leġiżlazzjoni Komunitarja msemmija fl-Artikolu 33 ma tistipulax kondizzjonijiet li jikkontrollaw riskji potenzjali għas-saħħa tal-pubbliku u tal-annimali skont l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament.

Taqsima 4

Prodotti derivati oħrajn

Artikolu 35

It-tqegħid fis-suq tal-ikel tal-annimali domestiċi

L-operaturi jistgħu jqiegħdu fis-suq ikel għall-annimali domestiċi sakemm:

(a)

il-prodotti jkunu ġejjin:

(i)

minn materjal tal-Kategorija 3, hlief materjal imsemmi fl-Artikolu 10(n), (o) u (p);

(ii)

fil-każ ta’ ikel għall-annimali domestiċi li jkun ġie impurtat jew ta’ ikel għall-annimali domestiċi magħmul minn materjal impurtat, mill-materjal tal-Kategorija 1 imsemmi fl-Artikolu 8(c), suġġett għall-kondizzjonijiet stipulati skont il-punt (a) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 40; jew

(iii)

fil-każ ta’ ikel nej għall-annimali domestiċi, minn materjal imsemmi fl-Artikolu 10(a) u (b)(i) u (ii); u

(b)

jiżguraw il-kontroll ta’ riskji lis-saħħa tal-pubbliku u tal-annimali bi trattament sikur b’konformità mal-Artikolu 38, fejn is-sorsi sikuri skont l-Artikolu 37 ma jiżgurawx kontroll suffiċjenti.

Artikolu 36

It-tqegħid fis-suq ta’ prodotti derivati oħrajn

L-operaturi jistgħu jqiegħdu fis-suq prodotti derivati, ħlief il-prodotti msemmija fl-Artikoli 31, 32, 33 u 35, sakemm:

(a)

dawk il-prodotti:

(i)

ma jkunux maħsuba għal użu għat-tagħlif ta’ annimali fl-irziezet jew għall-applikazzjoni fuq art minn fejn se jieklu dawn l-annimali; jew

(ii)

ikunu maħsuba għal tagħlif għall-annimali tal-pil; u

(b)

jiżguraw il-kontroll ta’ riskji lis-saħħa tal-pubbliku u tal-annimali billi:

(i)

jintużaw sorsi sikuri b’konformità mal-Artikolu 37;

(ii)

ikun hemm trattament sikur skont l-Artikolu 38, meta l-użu ta’ sorsi sikuri ma jiżgurax kontroll suffiċjenti; jew

(iii)

jiġi vverifikat li l-prodotti jintużaw biss għal użi finali sikuri skont l-Artikolu 39 meta trattament sikur ma jiżgurax kontroll suffiċjenti.

Artikolu 37

Użu ta’ sorsi sikuri

1.   L-użu ta’ sorsi sikuri għandu jinkludi l-użu ta’ materjal:

(a)

li ma joħloq l-ebda riskju inaċċettabbli lis-saħħa tal-pubbliku u tal-annimali;

(b)

li jkun inġabar u nġarr mill-punt tal-ġbir għall-istabbiliment jew l-impjant tal-manifattura skont kondizzjonijiet li jeskludu riskji lis-saħħa tal-pubbliku u tal-annimali; jew

(c)

li jkun ġie importat fil-Komunità u nġarr mill-punt tal-ewwel dħul għall-istabbiliment jew l-impjant tal-manifattura skont kondizzjonijiet li jeskludu riskji lis-saħħa tal-pubbliku u tal-annimali;

2.   Għall-fini ta’ użu ta’ sorsi sikuri, l-operaturi għandhom jipprovdu d-dokumentazzjoni tar-rekwiżiti tal-paragrafu 1, inkluż, fejn hemm bżonn, prova tas-sigurtà tal-miżuri ta’ bijosikurezza meħuda sabiex jeskludu l-ħolqien ta’ riskji lis-saħħa tal-pubbliku u tal-annimali mill-materjal tal-bidu.

Dokumentazzjoni bħal din għandha tinżamm disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti malli jitolbuha.

Fil-każ imsemmi fil-punt (c) tal-paragrafu 1, il-konsenji għandhom ikunu akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa li jikkorrispondi għal mudell adottat b’konformità mal-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 52(3).

Artikolu 38

Trattament sikur

Trattament sikur għandu jinkludi applikazzjoni ta’ proċess ta’ manifattura għall-materjal użat li jnaqqas għal livell aċċettabbli r-riskji lis-saħħa tal-pubbliku u tal-annimali li jinħolqu mill-materjal użat jew minn sustanzi oħrajn li jirriżultaw mill-proċess ta’ manifattura.

Għandu jkun żgurat li l-prodott derivat ma joħloq l-ebda riskju inaċċettabbli lis-saħħa tal-pubbliku u tal-annimali, b’mod partikolari permezz tal-ittestjar tal-prodott finali.

Artikolu 39

Użi finali sikuri

Użi finali sikuri għandhom jinkludu l-użu ta’ prodotti derivati:

(a)

skont kondizzjonijiet li ma joħolqu l-ebda riskju inaċċettabbli lis-saħħa tal-pubbliku u tal-annimali; jew

(b)

li jistgħu joħolqu riskju lis-saħħa tal-pubbliku u tal-annimali, għal finijiet speċifiċi sakemm użu bħal dan ikun iġġustifikat mill-għanijiet stabbiliti fil-leġiżlazzjoni Komunitarja, b’mod partikolari għall-ħarsien tas-saħħa tal-pubbliku u tal-annimali.

Artikolu 40

Miżuri ta’ implimentazzjoni

Jistgħu jiġu stipulati miżuri għall-implimentazzjoni ta’ din it-Taqsima marbuta ma’ dan li ġej:

(a)

kondizzjonijiet għat-tqegħid fis-suq ta’ ikel għall-annimali domestiċi li jkun ġie impurtat jew ta’ ikel għall-annimali domestiċi magħmul minn materjal impurtat, mill-materjal tal-Kategorija 1 imsemmi fl-Artikolu 8(c);

(b)

kondizzjonijiet għall-użu sikur tas-sorsi u l-moviment tal-materjal li jrid jintuża skont kondizzjonijiet li jeskludu r-riskji fuq is-saħħa tal-pubbliku u tal-annimali;

(c)

dokumentazzjoni kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 37(2);

(d)

parametri għall-proċess ta’ manifattura kif imsemmi fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 38, b’mod partikolari fir-rigward tal-applikazzjoni ta’ trattamenti fiżiċi u kimiċi għall-materjal użat;

(e)

rekwiżiti għall-ittestjar applikabbli għall-prodott finali; u

(f)

kondizzjonijiet għall-użu sikur ta’ prodotti derivati li joħolqu riskju lis-saħħa tal-pubbliku jew tal-annimali.

Dawn il-miżuri mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 52(4).

KAPITOLU III

Importazzjoni, transitu u esportazzjoni

Artikolu 41

Importazzjoni u transitu

1.   Prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati għandhom ikunu importati fil-Komunità, jew mibgħuta fi transitu permezz tagħha, skont:

(a)

ir-rekwiżiti rilevanti ta’ dan ir-Regolament u l-miżuri implimentattivi tiegħu għall-prodott sekondarju tal-annimali partikolari jew prodott derivat li huma tal-inqas stretti daqs dawk applikabbli għall-produzzjoni jew it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati bħal dawn fi ħdan il-Komunità;

(b)

kondizzjonijiet rikonoxxuti bħala tal-inqas ekwivalenti għar-rekwiżiti applikabbli għall-produzzjoni u t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati bħal dawn skont il-leġiżlazzjoni Komunitarja; jew

(c)

fil-każ ta’ prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati msemmija fl-Artikoli 33, 35 u 36, ir-rekwiżiti stabbiliti f’dawk l-Artikoli.

Il-miżuri msemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu, imfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 52(4).

2.   B’deroga mill-paragrafu 1, l-importazzjoni u t-transitu ta’:

(a)

materjal ta’ riskju speċifikat għandu jseħħ biss b’konformità mar-Regolament (KE) Nru 999/2001;

(b)

prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati mħalltin jew kontaminati bi kwalunkwe skart elenkat bħala perikoluż fid-Deċiżjoni 2000/532/KE għandu jseħħ biss suġġett għar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006;

(c)

materjal tal-Kategorija 1, materjal tal-Kategorija 2 u prodotti derivati minnhom li mhumiex maħsuba għall-manifattura ta’ prodotti derivati msemmija fl-Artikoli 33, 35 u 36 għandu jseħħ biss jekk ikunu ġew adottati r-regoli għall-importazzjoni tagħhom skont l-Artikolu 42(2)(a);

(d)

prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati destinati għall-finijiet imsemmija fl-Artikolu 17(1) għandhom iseħħu skont il-miżuri nazzjonali li jiżguraw il-kontroll ta’ riskji għas-saħħa tal-pubbliku u tal-annimali, sakemm jiġu adottati l-kondizzjonijiet armonizzati msemmija fl-Artikolu 17(2).

3.   Fil-każ ta’ importazzjoni u transitu ta’ materjal tal-Kategorija 3 u prodotti derivati minnhom, ir-rekwiżiti rilevanti kif imsemmija fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 għandhom ikunu stabbiliti.

Dawn ir-rekwiżiti jistgħu jispeċifikaw li l-konsenji:

(a)

iridu jiġu minn pajjiż terz jew parti minn pajjiż terz elenkat taħt il-paragrafu 4;

(b)

iridu jiġu minn stabbilimenti jew impjanti approvati jew reġistrati mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz tal-oriġini u elenkati minn dik l-awtorità għal dik il-fini; u

(c)

iridu jkunu akkumpanjati f’dak il-punt tad-dħul fil-Komunità fejn il-kontrolli veterinarji jsiru permezz tad-dokumentazzjoni bħal dokument kummerċjali jew ċertifikat tas-saħħa u fejn ikun xieraq permezz ta’ dikjarazzjoni, li tikkorrispondi għal mudell stabbilit skont il-punt (d) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 42(2).

Dawk il-miżuri mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 52(4).

Sa meta r-rekwiżiti msemmija fil-punti (a) u (c) tat-tieni subparagrafu jiġu adottati, l-Istati Membri għandhom jispeċifikaw dawk ir-rekwiżiti f’miżuri nazzjonali.

4.   Listi ta’ pajjiżi terzi jew partijiet ta’ pajjiżi terzi minn fejn jistgħu jiġu importati prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati jistgħu jkunu importati jew fi transitu mill-Komunità skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 52(3), filwaqt li b’mod partikolari jitqiesu:

(a)

il-leġiżlazzjoni tal-pajjiż terz;

(b)

l-organizzazzjoni tal-awtorità kompetenti u s-servizzi tal-ispezzjoni tagħha fil-pajjiż terz, il-poteri ta’ dawk is-servizzi, is-sorveljanza li għaliha huma suġġetti, u l-awtorità tagħhom li jimmonitorjaw effettivament l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tagħhom;

(c)

il-kondizzjonijiet tas-saħħa effettivi applikati għall-produzzjoni, manifattura, immaniġġar, ħażna u dispaċċ ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-Komunità;

(d)

l-assigurazzjonijiet li l-pajjiż terz jista’ jagħti rigward konformità mal-kondizzjonijiet tas-saħħa rilevanti;

(e)

l-esperjenza ta’ tqegħid fis-suq tal-prodott mill-pajjiż terz u r-riżultati ta’ kontrolli ta’ importazzjonijiet imwettqa;

(f)

ir-riżultat ta’ ispezzjonijiet Komunitarji fil-pajjiż terz;

(g)

l-istat tas-saħħa tal-bhejjem ħajjin, annimali domestiċi u selvaġġi fil-pajjiż terz, b’kunsiderazzjoni partikolari għal mard eżotiku tal-annimali u aspetti tas-sitwazzjoni ġenerali tas-saħħa fil-pajjiż li jistgħu joħolqu riskju għas-saħħa tal-pubbliku jew tal-annimali fil-Komunità;

(h)

ir-regolarità u l-ħeffa li biha l-pajjiż terz iforni t-tagħrif dwar l-eżistenza ta’ mard tal-annimali infettuż fit-territorju tiegħu, b’mod partikolari l-mard elenkat fil-Kodiċi tas-Saħħa tal-Annimali Terrestri u l-Kodiċi tas-Saħħa tal-Annimali Akkwatiċi u l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa tal-Annimali;

(i)

ir-regolamenti dwar il-prevenzjoni u l-kontroll ta’ mard tal-annimali infettuż fis-seħħ fil-pajjiż terz u l-implimentazzjoni tagħhom, inklużi regoli dwar importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħrajn.

Il-listi ta’ stabbilimenti jew impjanti msemmija fil-punt (b) tat-tieni subparagrafu tal-paragrafu 3 għandhom jinżammu aġġornati u komunikati lill-Kummissjoni u l-Istati Membri u jkunu disponibbli għall-pubbliku.

Artikolu 42

Miżuri ta’ implimentazzjoni

1.   Għandhom jiġu adottati miżuri għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 41 li jistgħu jeskludu prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati manifatturati f’ċerti stabbilimenti jew impjanti milli jiġu impurtati jew milli jgħaddu bi transitu sabiex tiġi protetta s-saħħa tal-pubbliku jew tal-annimali, b’konformità mal-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 52(3).

2.   Għandhom jiġu stabbiliti miżuri oħra għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 41, marbuta ma’ dan li ġej:

(a)

kondizzjonijiet għall-importazzjoni u t-transitu ta’ materjali tal-Kategorija 1 u Kategorija 2 u għal prodotti derivati minnhom;

(b)

restrizzjonijiet rigward is-saħħa tal-pubbliku jew tal-annimali applikabbli għal materjal tal-Kategorija 3 jew prodotti derivati minnhom li jistgħu jkunu stipulati b’referenza għal listi Komunitarji ta’ pajjiżi terzi jew partijiet minn pajjiżi terzi mfassla skont l-Artikolu 41(4) jew għal finijiet oħrajn ta’ saħħa tal-pubbliku jew tal-annimali;

(c)

kondizzjonijiet għall-manifattura ta’ prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati fi stabbilimenti jew impjanti f’pajjiżi terzi; kondizzjonijiet bħal dawn jistgħu jinkludu l-arranġamenti għall-kontrolli ta’ stabbilimenti jew impjanti bħal dawn mill-awtorità kompetenti kkonċernata u jistgħu jeżentaw ċerti tipi ta’ stabbilimenti jew impjanti li jimmaniġġaw il-prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati minn approvazzjoni jew reġistrazzjoni kif imsemmi fil-punt (b) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 41(3); u

(d)

mudelli għaċ-ċertifikati tas-saħħa, għad-dokumenti u d-dikjarazzjonijiet kummerċjali li għandhom jakkumpanjaw il-konsenji, u li jispeċifikaw il-kondizzjonijiet li bihom jistgħu jistqarru li l-prodotti sekondarji tal-annimali jew il-prodotti derivati kkonċernati nġabru jew ġew manifatturati skont ir-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.

Dawn il-miżuri mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 52(4).

Artikolu 43

Esportazzjoni

1.   L-esportazzjoni ta’ prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati destinati għall-inċinerazzjoni jew għal-landfill għandha tkun ipprojbita.

2.   L-esportazzjoni ta’ prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati għal pajjiżi terzi li mhumiex membri tal-OECD għall-użu f’impjant tal-bijogass jew kompost għandha tkun ipprojbita.

3.   Materjal tal-Kategorija 1, materjal tal-Kategorija 2 u prodotti derivati minnhom għandhom ikunu esportati biss għal finijiet li mhumiex dawk imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 bil-kondizzjoni li r-regoli għall-esportazzjoni tagħhom ikunu ġew stabbiliti.

Dawk il-miżuri mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 52(4).

4.   L-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 li jikkonċerna ikel u għalf esportat mill-Komunità għandu japplika mutatis mutandis għall-esportazzjoni ta’ materjal tal-Kategorija 3 jew prodotti derivati minnhom b’konformità ma’ dan ir-Regolament.

5.   B’deroga mill-paragrafi 3 u 4, l-esportazzjoni ta’:

(a)

materjal ta’ riskju speċifikat għandu jseħħ biss b’konformità mar-Regolament (KE) Nru 999/2001;

(b)

prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati mħalltin jew kontaminati bi kwalunkwe skart elenkat bħala perikoluż fid-Deċiżjoni 2000/532/KE għandu jseħħ biss suġġett għar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006.

TITOLU III

KONTROLLI UFFIĊJALI U DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

KAPITOLU I

Kontrolli uffiċjali

Artikolu 44

Proċedura għall-approvazzjoni

1.   L-awtorità kompetenti għandha tapprova stabbilimenti jew impjanti biss wara li żjara fuq il-post, qabel il-bidu ta’ kwalunkwe attività, tkun uriet li jissodisfaw ir-rekwiżiti rilevanti stabbiliti b’konformità mal-Artikolu 27.

2.   L-awtorità kompetenti tista’ tagħti l-approvazzjoni bil-kondizzjoni li jkun jidher li, wara ż-żjara fuq il-post, l-istabbilment jew l-impjant ikun jissodisfa r-rekwiżiti kollha fir-rigward tal-infrastruttura u t-tagħmir sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni tal-proċeduri operattivi b’konformità ma’ dan ir-Regolament. L-approvazzjoni sħiħa għandha tingħata biss jekk ikun jidher li, wara li tkun saret żjara oħra fuq il-post fi żmien tliet xhur wara l-għoti tal-approvazzjoni bil-kondizzjoni msemmija qabel, l-istabbilment jew l-impjant ikun jissodisfa r-rekwiżiti l-oħra msemmija fil-paragrafu 1. Jekk ikun sar progress biċ-ċar, iżda l-istabbiliment jew l-impjant ikun għadu ma ssodisfax dawn ir-rekwiżiti kollha, l-awtorità kompetenti tista’ ttawwal l-approvazzjoni b’kondizzjoni. Madankollu, l-approvazzjoni b’kondizzjoni m’għandhiex taqbeż is-sitt xhur.

3.   L-operaturi għandhom jiggarantixxu li stabbiliment jew impjant ma jibqax jopera jekk l-awtorità kompetenti tirtira l-approvazzjoni tagħha jew, fil-każ ta’ approvazzjoni b’kondizzjoni, tonqos li testendiha jew tagħti l-approvazzjoni sħiħa.

Artikolu 45

Kontrolli uffiċjali

1.   Bla ħsara għall-Artikolu 5, l-awtorità kompetenti għandha b’intervalli regolari twettaq kontrolli u superviżjoni uffiċjali tal-immaniġġar ta’ prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati li jidħlu fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament.

2.   L-Artikoli 41 u 42 tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 għandu japplika mutatis mutandis għall-kontrolli uffiċjali mwettqa għall-verifika tal-konformità ma’ dan ir-Regolament.

3.   L-awtorità kompetenti tista’ tqis l-aderenza ma’ gwidi ta’ prattika tajba, waqt li twettaq il-kontrolli uffiċjali tagħha.

4.   Arranġamenti dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu, inklużi regoli li jikkonċernaw il-metodi ta’ referenza għall-analiżi mikrobijoloġiċi, jistgħu jiġu stabbiliti.

Dawn il-miżuri mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 52(4).

Artikolu 46

Sospensjonijiet, irtiri u projbizzjonijiet fuq l-operazzjonijiet

1.   Jekk il-kontrolli u s-superviżjoni uffiċjali mwettqa mill-awtorità kompetenti jiżvelaw li wieħed jew aktar mir-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament mhumiex sodisfatti, hija għandha tieħu azzjoni xierqa.

L-awtorità kompetenti għandha b’mod partikolari, skont il-każ tan-natura u l-gravità tad-defiċjenzi u skont ir-riskji potenzjali għas-saħħa tal-pubbliku u tal-annimali:

(a)

tissospendi l-approvazzjonijiet ta’ stabbilimenti jew impjanti approvati skont dan ir-Regolament, jekk:

(i)

il-kondizzjonijiet għall-approvazzjoni jew l-operazzjoni tal-istabbiliment jew impjant ma baqgħux jiġu sodisfatti;

(ii)

l-operatur jista’ jkun mistenni jirrimedja d-defiċjenzi f’perjodu ta’ żmien raġonevoli; u

(iii)

ir-riskji potenzjali għas-saħħa tal-pubbliku u tal-annimali ma jirrikjedux azzjoni skont il-punt (b);

(b)

tirtira l-approvazzjonijiet ta’ stabbilimenti jew impjanti approvati skont dan ir-Regolament, jekk:

(i)

il-kondizzjonijiet għall-approvazzjoni jew l-operazzjoni tal-istabbiliment jew impjant ma baqgħux jiġu sodisfatti; u

(ii)

l-operatur ma jistax ikun mistenni jirrimedja d-defiċjenzi f’perjodu ta’ żmien raġonevoli;

għal raġunijiet marbuta mal-infrastruttura tal-istabbiliment jew l-impjant;

għal raġunijiet relatati mal-kapaċità personali tal-operatur jew il-persunal taħt is-superviżjoni tiegħu, jew

minħabba riskji serji lis-saħħa tal-pubbliku u tal-annimali li tirrikjedi aġġustamenti kbar għall-operazzjoni tal-istabbiliment jew impjant qabel ma l-operatur ikun jista’ japplika għal approvazzjoni mill-ġdid;

(c)

timponi kondizzjonijiet speċifiċi fuq stabbilimenti jew impjanti sabiex jissewwew defiċjenzi eżistenti.

2.   L-awtorità kompetenti għandha, skont il-każ tan-natura u l-gravità tad-defiċjenzi u skont ir-riskji potenzjali għas-saħħa tal-pubbliku u tal-annimali, tipprojbixxi temporanjament jew permanentement operaturi msemmija fl-Artikolu 23(1) u (3) u fl-Artikolu 24(1), milli jwettqu operazzjonijiet skont dan ir-Regolament, kif xieraq, wara r-riċezzjoni ta’ tagħrif li jindika:

(a)

li r-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni Komunitarja mhumiex sodisfatti; u

(b)

riskji potenzjali għas-saħħa tal-pubbliku jew tal-annimali li jiġu minn operazzjonijiet bħal dawn.

Artikolu 47

Listi

1.   Kull Stat Membru għandu jfassal lista ta’ stabbilimenti, impjanti u operaturi li ġew approvati jew reġistrati skont dan ir-Regolament fi ħdan it-territorju tiegħu.

Huwa għandu jassenja numru uffiċjali lil kull stabbiliment, impjant jew operatur approvat jew reġistrat, li jidentifika l-istabbiliment, l-impjant jew l-operatur fir-rigward tan-natura tal-attivitajiet tiegħu.

L-Istati Membri għandhom jindikaw, jekk ikun applikabbli, numru uffiċjali li ngħata lill-istabbiliment, impjant jew operatur skont il-leġiżlazzjoni Komunitarja.

L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-listi ta’ stabbilimenti, impjanti u operaturi approvati jew reġistrati disponibbli għall-Kummissjoni u l-Istati Membri l-oħrajn.

L-Istati Membri għandhom iżommu l-listi ta’ stabbilimenti, impjanti u operaturi approvati jewreġistrati aġġornati u jagħmluhom disponibbli għal Stati Membri oħrajn u għall-pubbliku.

2.   Jistgħu jiġu stipulati miżuri għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 52(3), b’mod partikolari dwar:

(a)

il-format għal-listi msemmija fil-paragrafu 1; u

(b)

il-proċedura biex il-listi msemmija fil-paragrafu 1 isiru disponibbli.

Artikolu 48

Kontrolli għad-dispaċċ lejn Stati Membri oħrajn

1.   Meta operatur ikun bi ħsiebu jibgħat materjal tal-Kategorija 1, materjal tal-Kategorija 2 u ikel ta’ laħam u għadam jew xaħam tal-annimali li jkun ġej minn materjali tal-Kategorija 1 u Kategorija 2 lejn Stat Membru ieħor, għandu jinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ oriġini u lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ destinazzjoni.

L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ destinazzjoni għandu jiddeċiedi mal-applikazzjoni mill-operatur, f’perjodu speċifiku ta’ żmien:

(a)

li jirrifjuta l-wasla tal-konsenja;

(b)

li jaċċetta l-konsenja bla kondizzjoni; jew

(c)

li jirrikonoxxi r-riċezzjoni tal-konsenja tkun suġġetta għall-kondizzjonijiet li ġejjin:

(i)

jekk il-prodotti derivati ma jkunux għaddew minn sterilizzazzjoni bil-pressa, ikollhom jgħaddu minn dan it-trattament; jew

(ii)

il-prodotti sekondarji tal-annimali jew il-prodotti derivati jridu jikkonformaw mal-kondizzjonijiet għad-dispaċċ tal-konsenja li jkunu ġġustifikati għall-ħarsien tas-saħħa pubblika u tal-annimali sabiex jiġi żgurat li l-prodotti sekondarji tal-annimali u l-prodotti derivati jkunu maniġġati b’konformità ma’ dan ir-Regolament.

2.   Għandhom jiġu adottati formati għall-applikazzjonijiet minn operaturi msemmija fil-paragrafu 1 b’konformità mal-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 52(3).

3.   L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini għandha tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni, permezz tas-sistema Traces b’konformità mad-Deċiżjoni 2004/292/KE, tad-dispaċċ ta’ kull konsenja mibgħuta lill-Istat Membru tad-destinazzjoni, ta’

(a)

prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati msemmija fil-paragrafu 1;

(b)

proteini tal-annimali pproċessati ġejjin minn materjal tal-Kategorija 3.

Meta tiġi infurmata bid-dispaċċ, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni għandha tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini bil-wasla ta’ kull konsenja permezz tas-sistema Traces.

4.   Il-materjali tal-Kategorija 1 u Kategorija 2, ikel ta’ laħam u għadam u xaħam tal-annimali msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu trasportati direttament lejn lill-impjant ta’ destinazzjoni, li kellu jkun reġistrat jew approvat skont l-Artikoli 23, 24 u 44 jew, fil-każ ta’ demel, lir-razzett ta’ destinazzjoni.

5.   Meta prodotti sekondarji jew prodotti derivati jintbagħtu lil Stati Membri oħrajn permezz tat-territorju ta’ pajjiż terz, huma għandhom jintbagħtu b’konsinja li ġew issiġillati fl-Istat Membru tal-oriġini u għandhom ikunu akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa.

Il-konsenji ssiġillati għandhom jerġgħu jidħlu fil-Komunità biss permezz ta’ post tal-ispezzjoni fuq il-fruntiera, b’konformità mal-Artikolu 6 tad-Direttiva 89/662/KEE.

6.   Permezz ta’ deroga mill-paragrafi 1 sa 5, il-prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati msemmija fihom li tħalltu jew ġew ikkontaminati ma’ kwalunkwe skart elenkat bħala perikoluż fid-Deċiżjoni 2000/532/KE għandhom jintbagħtu lejn Stati Membri oħrajn suġġetti għar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006.

7.   Għandhom jiġu adottati miżuri għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu marbuta ma’ dan li ġej:

(a)

perjodu ta’ żmien speċifiku għad-deċiżjoni tal-awtorità kompetenti kif imsemmi fil-paragrafu 1;

(b)

kondizzjonijiet supplimentari għad-dispaċċ ta’ prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati msemmija fil-paragrafu 4;

(c)

mudelli għaċ-ċertifikati tas-saħħa li jridu jakkumpanjaw il-konsenji mibgħuta taħt il-paragrafu 5; u

(d)

kondizzjonijiet li bihom il-prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati maħsuba biex jintużaw f’wirjiet, attivitajiet artistiċi, u għal skopijiet dijanjostiċi, edukattivi jew ta’ riċerka jistgħu jintbagħtu lil Stati Membri oħra, permezz ta’ deroga mill-paragrafi 1 sa5 ta’ dan l-Artikolu.

Dawn il-miżuri mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 52(4).

8.   Il-miżuri għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu jistgħu jispeċifikaw il-kondizzjonijiet li bihom, permezz tad-deroga mill-paragrafi 1 sa 4, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jippermettu:

(a)

id-dispaċċ ta’ demel trasportat bejn żewġ postijiet li jinsabu fl-istess razzett jew bejn irziezet li jinsabu f’reġjuni fil-fruntiera ta’ Stati Membri li jaqsmu fruntiera bejniethom;

(b)

id-dispaċċ ta’ prodotti sekondarji tal-annimali oħrajn trasportati bejn stabbilimenti jew impjanti li jinsabu f’reġjuni fil-fruntiera ta’ Stati Membri li jaqsmu fruntiera bejniethom; u

(c)

it-trasport ta’ annimal domestiku mejjet għall-inċinerazzjoni lejn stabbiliment jew impjant li jinsab f’reġjun fil-fruntiera ma’ Stat Membru ieħor li jaqsam fruntiera komuni.

Dawk il-miżuri, mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 52(4).

Artikolu 49

Il-kontrolli Komunitarji fl-Istati Membri

1.   Esperti mill-Kummissjoni jistgħu jagħmlu ispezzjonijiet fuq il-post, b’kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, safejn huwa meħtieġ għall-applikazzjoni uniformi ta’ dan ir-Regolament.

L-Istat Membru li fuq it-territorju tiegħu jitwettqu ispezzjonijiet għandu jipprovdi lill-esperti bl-għajnuna kollha meħtieġa biex iwettqu d-dmirijiet tagħhom.

Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-awtorità kompetenti bir-riżultati tat-testijiet li jkunu saru.

2.   Jistgħu jiġu adottati miżuri għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 52(3), b’mod partikolari dwar il-proċedura għall-kooperazzjoni ma’ awtortitajiet nazzjonali.

Artikolu 50

L-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 għall-finijiet ta’ ċerti kontrolli

1.   L-Artikolu 46 tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 għandu japplika mutatis mutandis għall-kontrolli Komunitarji f’pajjiżi terzi mwettqa għall-verifika tal-konformità ma’ dan ir-Regolament.

2.   L-Artikolu 50(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 għandu japplika mutatis mutandis għall-introduzzjoni gradwali tar-rekwiżiti tal-Artikolu 41(3) ta’ dan ir-Regolament.

3.   L-Artikolu 52 tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 għandu japplika mutatis mutandis għall-kontrolli minn pajjiżi terzi fi Stati Membri relatati ma’ operazzjonijiet taħt dan ir-Regolament.

KAPITOLU VII

Dispożizzjonijiet finali

Artikolu 51

Dispożizzjonijiet nazzjonali

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li jadottaw taħt il-kompetenza tagħhom li tikkonċerna direttament l-implimentazzjoni korretta ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 52

Proċedura ta’ kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Permanenti għall-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali stabbilit mill-Artikolu 58(1) tar-Regolament (KE) Nru 178/2002.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b’kont meħud tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tiegħu.

3.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b’kont meħud tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tiegħu.

Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta’ tliet xhur.

4.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b’kont meħud tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

5.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5a(1) sa (4) u (5)(b) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b’kont meħud tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

L-iskadenzi stipulati fl-Artikoli 5a(3)(c), (4)(b) u (4)(e) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom ikunu ta’ xahrejn, xahar u xahrejn rispettivament.

6.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5a(1), (2), (4) u (6) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b’kont meħud tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 53

Penali

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar penali applikabbli għal ksur ta’ dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li jiġu implementati. Il-penalitajiet stipulati jridu jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni b’dawn id-dispożizzjonijiet sal-4 ta’ Ġunju 2011 u għandhom jinnotifikawha mingħajr dewmien bi kwalunkwe emenda sussegwenti li tkun taffettwahom.

Artikolu 54

Tħassir

Ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 huwa b’dan imħassar b’effett mill-4 ta’ Marzu 2011.

Ir-referenzi għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 għandhom jitqiesu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw b’mod konformi mat-tabella ta’ korrelazzjoni stipulata fl-Anness.

Artikolu 55

Miżura transitorja

L-istabbilimenti, impjanti u utenti approvati jew reġistrati skont ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 qabel l-4 ta’ Marzu 2011 għandhom jitqiesu bħala approvati jew reġistrati, kif meħtieġ, skont dan ir-Regolament.

Artikolu 56

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-tal-pubblikuzzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-4 ta’ Marzu 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, il-21 ta’ Ottubru 2009.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

C. MALMSTRÖM


(1)  ĠU C 100, 30.4.2009, p. 133.

(2)  L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta’ April 2009 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2009.

(3)  ĠU L 273, 10.10.2002, p. 1.

(4)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55.

(5)  ĠU L 147, 31.5.2001, p. 1.

(6)  ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3.

(7)  ĠU L 358, 18.12.1986, p. 1.

(8)  ĠU L 328, 24.11.2006, p. 14.

(9)  ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1.

(10)  ĠU L 62, 15.3.1993, p. 69.

(11)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(12)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 1.

(13)  ĠU L 125, 23.5.1996, p. 3.

(14)  ĠU L 125, 23.5.1996, p. 10.

(15)  ĠU L 109, 6.5.2000, p. 29.

(16)  ĠU L 229, 1.9.2009, p. 1.

(17)  ĠU L 31, 1.2.2002. p. 1.

(18)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 1.

(19)  ĠU L 35, 8.2.2005, p. 1.

(20)  ĠU L 332, 28.12.2000, p. 91.

(21)  ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1.

(22)  ĠU L 343, 27.12.2007, p. 1.

(23)  ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1.

(24)  ĠU L 94, 31.3.2004, p. 63.

(25)  ĠU L 395, 30.12.1989, p. 13.

(26)  ĠU L 190, 12.7.2006, p. 1.

(27)  ĠU L 39, 16.2.1993, p. 1.

(28)  ĠU L 272, 4.10.1997, p. 45.

(29)  ĠU L 226, 6.9.2000, p. 3.

(30)  ĠU L 262, 27.9.1976, p. 169.

(31)  ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67.

(32)  ĠU L 311, 28.11.2001, p. 1.

(33)  ĠU L 189, 20.7.1990, p. 17.

(34)  ĠU L 169, 12.7.1993, p. 1.

(35)  ĠU L 331, 7.12.1998, p. 1.

(36)  ĠU L 105, 26.4.2003, p. 18.

(37)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(38)  Regolament (KE) Nru 811/2003 dwar il-projbizzjoni ta’ riċiklaġġ tal-intra-speċje għall-ħut, id-dfin u l-ħruq ta’ prodotti sekondarji tal-annimali (ĠU L 117, 13.5.2003, p. 14); Deċiżjoni 2003/322/KE dwar it-tmigħ ta’ ċerti għasafar nekrofagi b’ċertu materjali tal-Kategorija 1 (ĠU L 117, 13.5.2003, p. 32; Deċiżjoni 2003/324/KE dwar deroga mill-projbizzjoni tar-riċiklaġġ intra-speċi għal annimali bil-pil (ĠU L 117, 13.5.2003, p. 37; Regolament (KE) Nru 92/2005 dwar mezzi ta’ rimi jew użi (ĠU L 19, 21.1.2005, p. 27; Regolament (KE) Nru 181/2006 dwar fertilizzanti organiċi u prodotti li jtejbu l-ħamrija li mhumiex demel (ĠU L 29, 2.2.2006, p. 31); Regolament (KE) Nru 1192/2006 dwar listi ta’ pjanti approvati (ĠU L 215, 5.8.2006, p. 10); Regolament Nru 2007/2006 dwar l-importazzjoni u t-tranżitu ta’ ċerti prodotti intermedjarji derivati mill-materjal tal-Kategorija 3 (ĠU L 379, 28.12.2006, p. 98).

(39)  ĠU L 275, 25.8.2004, p. 17.


ANNESS

TABELLA TA’ KORRELAZZJONI

Ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 1 u 2

Artikolu 2

Artikolu 3

Artikolu 3(1)

Artikolu 4(1) u (2)

Artikolu 3(2)

Artikolu 41(3), ir-raba’ subparagrafu

Artikolu 3(3)

Artikolu 4(3), (4) u (5)

Artikolu 4(1)

Artikolu 8

Artikolu 4(2)

Artikoli 12, 15 u 16

Artikolu 4(3)

Artikolu 24(h), (i) u (j)

Artikolu 4(4)

Artikolu 41(2)(c), Artikolu 43(3) u (5)(a)

Artikolu 5(1)

Artikolu 9

Artikolu 5(2)

Artikoli 13, 15 u 16

Artikolu 5(3)

Artikolu 24(h), (i) u (j)

Artikolu 5(4)

Artikolu 41(2)(c) u Artikolu 43(3)

Artikolu 6(1)

Artikolu 10

Artikolu 6(2)

Artikoli 14, 15 u 16

Artikolu 6(3)

Artikolu 24(h), (i) u (j)

Artikolu 7

Artikolu 21

Artikolu 8

Artikolu 48

Artikolu 9

Artikolu 22

Artikoli 10 sa 15, 17 u 18

Artikoli 23, 24, 27 u44

Artikolu 16

Artikolu 6

Artikolu 19

Artikolu 31

Artikolu 20(1)

Artikoli 35 u 36

Artikolu 20(2)

Artikolu 32

Artikolu 20(3)

Artikolu 36

Artikolu 21

Artikolu 22

Artikolu 11

Artikolu 23

Artikoli 17 u 18

Artikolu 24

Artikolu 19

Artikolu 25

Artikoli 28 u 29

Artikolu 26

Artikoli 45, 46 u 47

Artikolu 27

Artikolu 49

Artikolu 28

Artikolu 35(a)(ii) u Artikolu 41(1)

Artikolu 29

Artikoli 41 u 42

Artikolu 30

Artikoli 41(1)(b)

Artikolu 31

Artikolu 50(1)

Artikolu 32

Artikolu 33

Artikolu 52

Artikolu 34

Artikolu 35

Artikolu 15(2) u Artikolu 51

Artikolu 36

Artikolu 37

Artikolu 54

Artikolu 38

Artikolu 56


14.11.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 300/34


REGOLAMENT (KE) Nru 1070/2009 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-21 ta’ Ottubru 2009

li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 549/2004, (KE) Nru 550/2004, (KE) Nru 551/2004 u (KE) Nru 552/2004 biex itejjeb il-prestazzjoni u s-sostenibbiltà tas-sistema Ewropea tal-avjazzjoni

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 80(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (3),

Billi:

(1)

L-implimentazzjoni tal-politika komuni tat-trasport tirrekjedi sistema ta’ trasport tal-ajru effiċjenti li tippermetti operat sikur, operat sostenibbli u regolari ta’ servizzi ta’ trasport tal-ajru, li tottimizza l-kapaċità u tiffaċilita l-moviment liberu ta’ merkanzija, persuni u servizzi.

(2)

L-adozzjoni mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-ewwel pakkett tal-leġiżlazzjoni dwar l-ajru uniku Ewropew, b’mod partikolari r-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-10 ta’ Marzu 2004 li stabbilixxa l-qafas għall-ħolqien tal-ajru uniku Ewropew (ir-Regolament qafas) (4), ir-Regolament (KE) Nru 550/2004 tal-10 ta’ Marzu 2004 dwar il-forniment ta’ servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru fl-ajru uniku Ewropew (ir-Regolament tal-forniment ta’ servizz) (5), ir-Regolament (KE) Nru 551/2004 tal-10 ta’ Marzu 2004 dwar l-organizzazzjoni u l-użu tal-ispazju tal-ajru fl-ajru uniku Ewropew (ir-Regolament tal-ispazju tal-ajru) (6), u r-Regolament (KE) Nru 552/2004 tal-10 ta’ Marzu 2004 dwar l-interoperabbiltà tan-netwerk Ewropew tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ir-Regolament ta’ interoperabilità) (7) stabbilixxa bażi legali soda għal sistema ta’ amministrazzjoni tat-traffiku uniformi, interoperabbli u sikura (ATM).

(3)

B’rispons għad-domanda kbira mill-industrija, l-Istati Membri u l-partijiet interessati l-oħra, għal simplifikazzjoni u żieda fl-effettività tal-qafas regolatorju għall-avjazzjoni fl-Ewropa, f’Novembru 2006 kien stabbilit Grupp ta’ Livell Għoli dwar il-futur tal-qafas regolatorju Ewropew dwar l-avjazzjoni (minn hawn ‘il quddiem “il-Grupp ta’ Livell Għoli”). Il-Grupp ta’ Livell Għoli, magħmul minn rappreżentanti tal-maġġoranza tal-partijiet interessati, issottometta rapport f’Lulju 2007 li kien fih rakkomandazzjonijiet dwar kif tittejjeb u tkun regolata l-prestazzjoni tas-sistema Ewropea tal-avjazzjoni. Il-Grupp ta’ Livell Għoli rrakkomanda li l-ambjent jingħata l-istess importanza fis-sistema tal-avjazzjoni daqs is-sikurezza u l-effiċjenza u insista li l-industrija u r-regolaturi għandhom jaħdmu flimkien biex jiżguraw li l-ATM tikkontribwixxi kemm jista’ jkun għas-sostenibbiltà.

(4)

Waqt il-laqgħa tiegħu tas-7 ta’ April 2008, il-Kunsill stieden lill-Kummissjoni biex tiżviluppa, skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta’ Livell Għoli, approċċ ta’ sistema ġenerali li tkun konformi mal-kunċett ta’ gate-to-gate biex ittejjeb is-sikurezza, ittejjeb l-ATM u żżid l-effiċjenza tan-nefqa.

(5)

Sabiex ikun komplut il-ħolqien tal-ajru uniku Ewropew, hu meħtieġ li jiġu adottati miżuri fuq livell Komunitarju, b’mod partikolari biex tittejjeb il-prestazzjoni tas-sistema Ewropea tal-avjazzjoni f’oqsma prinċipali bħalma huma l-ambjent, il-kapaċità u r-rapport bejn l-ispiża u l-effiċjenza tat-titjiriet, ilkoll fi ħdan l-għanijiet dominanti ta’ sigurezza. Jeħtieġ ukoll li l-leġiżlazzjoni dwar l-ajru uniku Ewropew tiġi adattata għall-progress tekniku.

(6)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 219/2007 tas-27 ta’ Frar 2007 dwar it-twaqqif ta’ Impriża Konġunta għall-iżvilupp tas-sistema Ewropea ta’ ġenerazzjoni ġdida għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (SESAR) (8) jitlob għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ Pjan Komprensiv tal-ATM. L-implimentazzjoni tal-Pjan Komprensiv għall-ATM jirrikjedi miżuri regolatorji biex isostnu l-iżvilupp, l-introduzzjoni u l-finanzjament ta’ kunċetti u teknoloġiji ġodda. Dan għandu jirriżulta f’sistema li tkun komposta minn komponenti kompletament armonizzati u interoperabbli li jiggarantixxu attivitajiet tat-trasport bl-ajru bi prestazzjoni għolja fl-Ewropa. L-iskeda għall-implimentazzjoni tal-ajru uniku Ewropew għandha tqis il-kalendarju previst għall-fażijiet tal-iżvilupp u tal-applikazzjoni tal-programm SESAR bħala parti mill-ajru uniku Ewropew. Iż-żewġ proċessi għandhom ikunu kkoordinati mill-qrib.

(7)

Il-kunċett ta’ proġetti komuni, immirati biex jassistu lill-utenti tal-ispazju tal-ajru u/jew lill-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru biex itejbu l-infrastruttura kollettiva tan-navigazzjoni tal-ajru, il-forniment ta’ servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru u l-użu tal-ispazju tal-ajru, b’mod partikulari dawk li jistgħu jkunu meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-Pjan Ġenerali tal-ATM, m’għandux jippreġudika proġetti li diġà jeżistu, li huma deċiżi minn Stat Membru wieħed jew minn diversi Stati Membri b’objettivi simili. Id-dispożizzjonijiet dwar il-finanzjament tal-applikazzjoni ta’ proġetti komuni m’għandhomx jippreġudikaw il-mod li bih jiġu stabbiliti dawn il-proġetti komuni. Il-Kummissjoni tista’ tipproponi li l-finanzjament, bħal m’huwa l-finanzjament min-Netwerk Trans-Ewropew jew mill-Bank Ewropew għall-Investiment jista’ jintuża bħala appoġġ għal proġetti komuni, b’mod partikulari biex titħaffef l-applikazzjoni tal-programm SESAR, fi ħdan il-qafas finanzjarju pluriennali. Mingħajr ħsara għall-aċċess għal dak il-finanzjament, l-Istati Membri għandhom ikunu ħielsa li jiddeċiedu kif għandu jintuża d-dħul iġġenerat mill-irkantar tal-konċessjonijiet tas-settur tal-avjazzjoni taħt l-Iskema ta’ Negozjar tal-Emissjonijiet u li jqisu f’dan il-kuntest jekk sehem minn dan id-dħul jistax jintuża biex jiffinanzja proġetti komuni fil-livell tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru.

(8)

B’mod partikulari fejn ikunu applikati proġetti komuni, wieħed għandu jara, inter alia, permezz tal-applikazzjoni ta’ kontabilità komprensiva u trasparenti, sabiex jiġi assigurat li l-utenti tal-ispazju tal-ajru ma jkunux mitluba jħallsu darbtejn. Il-proġetti komuni għandhom ikunu applikati għall-benefiċċju tal-partijiet kollha interessati u għandhom jiżguraw li lkoll ikunu ttrattati b’mod indaqs.

(9)

Biex tiġi żgurata sorveljanza konsistenti u soda tal-forniment tas-servizzi madwar l-Ewropa, l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandu jkollhom garanzija ta’ indipendenza u riżorsi suffiċjenti. Din l-indipendenza m’għandhiex iżżomm lil dawk l-awtoritajiet milli jeżerċitaw il-kompiti tagħhom fi ħdan qafas amministrattiv.

(10)

L-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza għandhom irwol ewlieni fl-implimentazzjoni tal-ajru uniku Ewropew u l-Kummissjoni għandha, għalhekk, taġevola l-koperazzjoni ta’ bejniethom sabiex tagħmel possibbli li jiġu skambjati l-aħjar prattiki u li jkun żviluppat approċċ komuni, inkluż permezz ta’ koperazzjoni aktar mill-qrib fil-livell reġjonali. Din il-koperazzjoni għandha sseħħ fuq bażi regolari.

(11)

L-imsieħba soċjali għandhom ikunu informati u kkonsultati aħjar dwar il-miżuri kollha li jkollhom implikazzjonijiet soċjali sinifikanti. Fil-livell Komunitarju, il-Kumitat dwar id-Djalogu Settorjali mwaqqaf skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 1998/500/KE (9) għandhom ukoll ikunu kkonsultati.

(12)

Biex tiġi xprunata prestazzjoni aħjar tal-ATM u s-servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru (ANS), jeħtieġ li jiġi stabbilit qafas għad-definizzjoni, l-implimentazzjoni u l-infurzar ta’ miri li jorbtu għall-prestazzjoni f’oqsma prinċipali ta’ prestazzjoni b’konformità mal-politiki tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili (ICAO). Mekkaniżmu xieraq għar-rappurtar, l-eżami, l-evalwazzjoni u t-tixrid ta’ data tal-prestazzjoni tal-ATM u l-ANS għandu jkun karatteristika indispensabbli ta’ qafas bħal dan flimkien ma skema ta’ inċentivi rilevanti biex jiġi inkoraġġit li jintlaħqu l-miri.

(13)

L-awtoritajiet nazzjonali tas-sorvelja għandu jkollhom il-flessibilità li jirriflettu ċ-ċirkostanzi nazzjonali jew reġjonali speċifiċi meta jifformulaw il-pjani nazzjonali u reġjonali tagħhom. Meta japprovaw jew jadottaw pjani nazzjonali, l-Istati Membri għandhom ikunu intitolati jagħmlu l-modifiki xierqa.

(14)

Meta jistabbilixxu t-tariffi għas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jagħmlu ħilithom biex jużaw tbassir komuni. Għandha tkun permessa xi ftit tal-flessibilità f’dawk il-każijiet fejn it-traffiku jiddiverġixxi bil-bosta mit-tbassir, l-aktar billi jintużaw mekkaniżmi ta’ allerta approprijati.

(15)

L-ispejjeż determinati mill-Istati Membri f’livell nazzjonali jew f’livell ta’ blokka funzjonali tal-ispazju tal-ajru li jkunu maħsuba biex ikunu diviżi bejn l-utenti għandhom iqisu l-miri tal-prestazzjoni.

(16)

Għall-għoti ta’ servizzi transkonfinali, li l-Istati Membri għandhom jiżguraw li kif jintgħaraf min jagħti s-servizzi ta’ traffiku bl-ajru ma jkunx projbit minn xi ordinament ġuridiku nazzjonali fuq il-bażi li dan ikun stabbilit fi Stat Membru ieħor jew li jkun proprjetà ta’ ċittadini ta’ dak l-Istat Membru.

(17)

L-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorvelja għandhom jieħdu l-miżuri approprijati biex jiżguraw livell għoli ta’ sikurezza inkluża l-possibilità li jinħareġ ċertifikat individwali għal kull tip ta’ servizz ta’ navigazzjoni bl-ajru, filwaqt li tiġi rrispettata l-ħtieġa tar-rapport bejn l-ispiża u l-effiċjenza u l-konsistenza u l-evitar tad-duplikazzjoni.

(18)

Il-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru huma instigaturi prinċipali biex itejbu l-kooperazzjoni bejn il-fornituri ta’ servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru sabiex tittejjeb il-prestazzjoni u jinħolqu s-sinerġiji. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru f’terminu ta’ żmien raġonevoli. Għal dan il-għan u sabiex tiġi ottimizzata l-interfaċċa tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru fl-ajru waħdani Ewropew, l-Istati Membri kkonċernati ta’ min jikkoperaw ma’ xulxin u fejn meħtieġ ta’ min ukoll jikkoperaw ma’ pajjiżi terzi.

(19)

Fejn l-Istati Membri jistabbilixxu blokka funzjonali tal-ispazju tal-ajru, l-Istati Membri l-oħrajn, il-Kummissjoni u partijiet interessati oħrajn għandhom opportunità jissottomettu l-osservazzjonijiet tagħhom bil-għan li tiffaċilitaw l-iskambju ta’ opinjonijiet. Dawk l-osservazzjonijiet għandhom ikunu biss f’għamla ta’ parir għall-Istat/i Membru/i kkonċernat/i.

(20)

F’każ ta’ diffikultajiet fil-proċess tan-negozjar biex jitwaqqfu l-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru, il-Kummissjoni tista’ taħtar Kordinatur għas-Sistema tal-Blokok Funzjonali tal-Ispazju tal-Ajru (“il-Kordinatur”). Ix-xogħol tal-Kordinatur għandu jimmira sabiex jagħti assistenza fit-tegħlib ta’ tali diffikultajiet mingħajr ma jinterferixxi f’materji ta’ sovranità tal-Istat/i Membru/i kkonċernat/i, u, fejn japplika, dik ta’ pajjiżi terzi li jkunu qed jieħdu sehem fl-istess blokka funzjonali tal-ispazju tal-ajru. L-ispejjeż magħmula għall-attivitajiet tal-Kordinatur preferibbilment ma għandhomx iħallu impatt fuq il-baġits nazzjonali tal-Istati Membri.

(21)

Ir-rapporti tal-Kummissjoni tal-Eurocontrol dwar l-Analiżi tal-prestazzjoni u r-rapport finali tal-Grupp ta’ Livell Għoli jikkonfermaw li netwerk tar-rotot u l-istruttura tal-ispazju tal-ajru ma jistgħux jiġu żviluppati f’iżolament, minħabba li kull Stat Membru hu eelement integrali tan-Netwerk Ewropew għall-Ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (NEATA), kemm ġewwa l-àKomunità u kemm barra. Spazju tal-ajru operattiv li hu progressivament aktar integrat għandu għaldaqstant jiġi stabbilit għat-traffiku tal-ajru ġenerali.

(22)

Bil-ħsieb tal-ħolqien ta’ blokok ta’ spazju tal-ajru funzjonali u t-twaqqif tal-iskema tal-prestazzjonijiet, il-Kummissjoni ta’ min tiddetermina u tqis il-kondizzjonijiet neċessarji għall-Komunità sasabiex jinħoloq Reġjun Ewropew ta’ Informazzjoni tat-Titjira (SEFIR), li tkun rikjesta mill-Istati Membri mill-ICAO skont it-termini kemm tal-proċeduri stabbiliti ta’ dik l-organizzazzjoni kif ukoll mal-jeddijiet, l-obbligazzjonijiet u r-responsabbiltajiet tal-Istati Membri sko nt il-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali, iffirmata f’Chicago fis-7 ta’ Diċembru 1944 (“il-Konvenzjoni ta’ Chicago”). Billi jkopri l-ispazju tal-ajru taħt ir-àresponsabbiltà tal-Istati Membri, is-SEFIR għandu jiffaċilita l-ippjanar komuni u l-ġestjoni integrati biex jiġu evitati d-diffikultajiet fuq livell reġjonali. Tali SEFIR ta’ min jinkludi l-flessibilità neċessarja biex jirrifletti l-ħtiġiet speċifiċi bħalma huma d-densità tat-traffiku u l-livell ta’ kumplessità meħtieġ.

(23)

L-utenti tal-ispazju tal-ajru jiffaċċjaw kundizzjonijiet diversi ta’ aċċess u għall-ħelsien ta’ moviment fil-ispazju tal-ajru Komunitarju. Dan jiġri minħabba n-nuqqas ta’ regoli Komunitarji armonizzati tal-ajru u, b’mod partikolari n-nuqqas ta’ klassifika armonizzata ta’ spazju tal-ajru. Għaldaqstant il-Kummissjoni għandha tarmonizza dawn ir-regoli fuq il-bażi tal-istandards tal-ICAO.

(24)

In-NEATA għandha tkun imfassla u implimentata bil-ħsieb li tikseb is-sikurezza u, s-àsostenibbiltà, il-kapaċità għat-titjib u l-effiċjenza mtejba tal-ispejjeż tan-netwerk sħiħ tat-trasport bl-ajru. Kif elenkat fir-rapport tal-Kummissjoni tal-Eurocontrol tal-analiżi tal-prestazzjoni msejjaħ “Evalwazzjoni tal-Inizjattivi ta’ Blokk ta’ Spazju tal-ajru Funzjonali u l-kontribut tagħhom għat-titjib tal-prestazzjoni” tal-31 ta’ Ottubru 2008, dan jista’ jiġi assigurat bl-aħjar mod permezz ta’ ġestjoni koordinata tan-netwerk tat-trasport bl-ajru fuq livell Komunitarju.

(25)

Konformement mad-Dikjarazzjoni mill-Istati Membri dwar il-ikwistjonijiet militari marbutin mal-Ajru uniku Ewropew li jakkumpanja r-Regolament (KE) Nru 549/2004, il-kooperazzjoni l-koordinazzjoni ċivili-militari għandu jkollhom rwol fundamentali fl-implimentazzjoni tal-Ajru uniku Ewropew, sabiex ikun hemm ċaqliqa lejn użu mtejjeb flessibbli tal-ispazju tal-ajru għall-ksib tal-objettivi tas-ajru uniku Ewropew, filwaqt li titqies l-effettività tal-missjoni militari.

(26)

Huwa essenzjali li tinkiseb struttura komuni, armonizzata tal-ispazju tal-ajru f’termini ta’ rotot tal-ajru biex l-organizzazzjoni tal-preżent u tal-futur tal-ispazju tal-ajru tkun ibbażata fuq prinċipji komuni, biex jiġi żgurat l-implimentazzjoni tal-Pjan Komprensiv tal-ATM, biex isir l-aqwa użu tar-riżorsi skarsi ħalli jiġu evitati spejjeż mhux meħtieġa ta’ tagħmir, u biex jissawwar u jiġi amministrat l-ispazju tal-ajru skont ir-regoli armonizzati. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għall-adozzjoni tar-regoli neċessarji u d-deċiżjonijiet implimentattivi li b’effett vinkolanti.

(27)

L-elenku ta’ funzjonijiet għall-ġestjoni u d-diżinn ta’ netwerk ta’ min ikunu emendati biex jiġu integrati, jekk ikun meħtieġ, il-funzjonijiet ta’ netwerks futuri kif definiti mill-ATM Master Plan. Hi u tagħmel dan, il-Kummissjoni ta’ min tagħmel l-aħjar użu possibbli tal-perizja tal-Eurocontrol.

(28)

Il-Grupp ta’ Livell Għoli rrakkomanda l-bini ta’ funzjonijiet ġodda u mtejba tal-pedamenti eżistenti u li jissaħħaħ l-irwol tal-Eurocontrol, filwaqt li l-àKomunità titqiegħed bħala l-uniku oregolatur u li jiġi rrispettat il-prinċipju tas-separazzjoni tar-regolament mill-forniment tas-servizz. Għaldaqstant, il-Kummissjoni għandha tafda f’idejn l-Eurocontrol riformat u mogħni b’metodi ġodda ta’ ġestjoni, it-twettiq ta’ ħidma marbuta ma’ funzjonijiet differenti, li ma jinvolvix l-adozzjoni ta’ miżuri li jorbtu ta’ ambitu ġenerali jew l-eżerċizzju ta’ setgħa diskrezzjonali. It-twettiq ta’ dawn il-kompiti mill-Eurocontrol għandu jsir b’mod imparzjali u b’valur għall-flus u bl-involviment sħiħ tal-utenti tal-ispazju tal-ajru u l-fornituri tas-servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru.

(29)

Miżuri adegwati għandhom ikunu introdotti biex itejbu l-effikaċja tal-amministrazzjoni tal-fluss tat-traffiku tal-ajru biex jassistu unitajiet operazzjonali eżistenti, inkluża l-àUnità Ċentrali Amministrattiva tal-Fluss tal-Eurocontrol, jiżguraw operazzjonijiet ta’ titjir effiċjenti. Barra minn hekk, il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar pjan ta’ azzjoni għall-kapaċità tal-ajruporti, l-effiċjenza u s-sikurezza fl-Ewropa tisħaq fuq il-ħtieġa li tiġi żgurata l-konsistenza operattiva bejn il-pjani għat-titjiriet u l-allokazzjonijiet fl-ajruport. Barra minn hekk, l-Osservatorju tal-Komunità dwar il-Kapaċità tal-Ajruporti jista’ jgħin biex jipprovdi lill-Istati Membri b’informazzjoni objettiva sabiex il-kapaċità tal-ajruporti tkun allinjata mal-kapaċità tal-ATM, bla ħsara għall-kompetenza tagħhom f’dan il-qasam.

(30)

Il-forniment ta’ informazzjoni ajrunawtika moderna, kompluta, ta’ kwalità għolja u f’waqtha għandha impatt sinifikanti fuq is-sikurezza u fuq l-iffaċilitar tal-aċċess għall-ispazju tal-ajru Komunitarju u l-moviment ħieles fih. Filwaqt li tqis il-Pjan Komprensiv tal-ATM, il-Komunità għandha tieħu l-inizzjattiva biex timmodernizza dan is-settur b’kooperazzjoni mal-Eurocontrol u tiżgura li l-utenti jkunu jistgħu jikkonsultaw din id-data permezz ta’ punt uniku ta’ aċċess pubbliku li jipprovdi informazzjoni integrata moderna, validata u li tista’ tintuża faċilment.

(31)

Fir-rigward tal-portal elettroniku dwar l-informazzjoni meteoroloġika, il-Kummissjoni għandha tqis is-sorsi varji ta’ informazzjoni inkluż minn fornituri ta’ servizzi nnominati, fejn ikun relevanti.

(32)

Biex jiġi evitat piż amministarttiv bla bżonn u proċeduri ta’ verifika dduplikati, ċertifikati li jinħarġu skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Frar 2008 dwar regoli komuni fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili u li jistabblixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (10), għandhom jiġu aċċettati għall-iskop ta’ dan ir-Regolament, fejn ikunu japplikaw għall-kostitwenti jew is-sistemi.

(33)

Ċertifikat maħruġ skont ir-regolament (KE) Nru 216/2008 u użat biex jintwerew mezzi alternattivi ta’ konformità mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 552/2004, għandu jkun akkumpanjat minn fajl tekniku kif meħtieġ għall-fini ta’ ċertifikazzjoni mill-Aġenzija tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni Ewropea (EASA).

(34)

Ċerti rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 552/2004 m’għandhomx japplikaw għas-sistemi li bdew jaħdmu qabel l-20 ta’ Ottubru 2005. L-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u l-fornituri ta’ servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru għandu jkollhom il-libertà li jiftiehmu, fil-livell nazzjonali, dwar il-proċeduri u d-dokumentazzjoni meħtieġa biex tintwera l-konformità tas-sistemi tal-ATM li bdew jaħdmu qabel l-20 ta’ Ottubru 2005, mar-rekwiżiti essenzjali tar-Regolament (KE) Nru 552/2004. Ir-regoli implimentattivi u l-ispeċifikazzjonijiet tal-Komunità adottati wara l-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament għandhom iqisu dan l-arranġament u dan m’għandux iwassal għal rekwiżit retroattiv ta’ evidenza dokumentarja.

(35)

Il-Grupp ta’ Livell Għoli irrakkomanda fir-rapport finali tiegħu lill-Kummissjoni li l-programm SESAR għandha tindirizza b’mod speċifiku d-definizzjoni tal-proċeduri interoperabbli, sistemi u skambji ta’ informazzjoni fl-Ewropa u mal-bqija tad-dinja. Dan għandu jinkludi wkoll l-iżvilupp tal-istandards rilevanti u l-identifikazzjoni tar-regoli implimentattivi jew l-ispeċifikazzjonijiet tal-àKomunità fil-kuntest tal-ajru uniku Ewropew.

(36)

Meta tkun qed tadotta miżuri implimentattivi, inklużi standards stipulati mill-Eurocontrol, il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-miżuri jinkludu t-titjib kollu neċessarju għall-istandards oriġinali u jiqsu bis-sħiħ il-ħtieġa li tiġi evitata regolamentazzjoni doppja.

(37)

It-tfittxija simultanja tal-ilħuq tal-għanijiet tat-tkattir tal-istandards tas-sikurezza tat-traffiku tal-ajru u t-titjib tal-prestazzjoni ġenerali tal-ATM u l-ANS għat-traffiku tal-ajru ġenerali fl-Ewropa teħtieġ li jitqies il-fattur uman. Għalhekk, l-Istati Membri għandhom iqisu l-introduzzjoni tal-prinċipji ta’ “kultura ġusta”.

(38)

Fid-dawl tal-estensjoni proposta tal-kompetenzi tal-EASA sabiex tiġi inkluża s-sikurezza tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru, għandha tiġi żgurata konsistenza bejn ir-Regolamenti (KE) Nru 549/2004, (KE) Nru 550/2004, (KE) Nru 551/2004 u (KE) Nru 552/2004 u (KE) Nru 216/2008.

(39)

Il-miżuri meħtieġa sabiex dan ir-Regolament ikun implimentat għandhom jiġu adottati f’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tal-poteri tal-implimentazzjon konferiti fuq il-Kummissjoni (11). Dawk il-miżuri għandhom jiġu adottati f’perjodu ta’ żmien xieraq sabiex jiġu ssodisfati l-iskadenzi stipulati f’dan ir-Regolament u r-Regolamenti (KE) Nru 549/2004, (KE) Nru 550/2004, (KE) Nru 551/2004, (KE) Nru 552/2004 u (KE) 216/2008.

(40)

B’mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata l-poter li taġġorna l-miżuri minħabba żviluppi tekniċi u operattivi kif ukoll biex jiġu stabbiliti l-kriterji u l-proċeduri bażiċi tal-eżerċizzju ta’ ċerti funzjonijiet ta’ amministrazzjoni tan-netwerk. Billi dawk il-miżuri għandhom ambitu ġenerali u ġew imfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali tar-Regolamenti (KE) Nru 549/2004, (KE) Nru 550/2004, (KE) Nru 551/2004 u (KE) Nru 552/2004, billi jissupplimentawhom b’elementi ġodda mhux essenzjali, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju pprovduta fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(41)

Meta għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza l-limiti ta’ żmien normali għall-proċedura regolatorja bi skrutinju ma jkunx possibbli li jinżammu, il-Kummissjoni għandha tkun tista’ tuża l-proċedura ta’ urġenza prevista fl-Artikolu 5a(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(42)

Id-Dikjarazzjoni Ministerjali dwar l-Ajruport ta’ Ġibiltà, miftiehma f’Kordoba fit-18 ta’ Settembru 2006 (“id-Dikjarazzjoni Ministerjali”), matul l-ewwel laqgħa Ministerjali tal-Forum ta’ Djalogu dwar Ġibiltà, ser tissostitwixxi d-Dikjarazzjoni Konġunta dwar l-Ajruport ta’ Ġibiltà magħmula f’Londra fit-2 ta’ Diċembru 1987, u l-konformità sħiħa ma’ dik id-Dikjarazzjoni se titqies li tikkostitwixxi konformità mad-Dikjarazzjoni tal-1987.

(43)

Dan ir-Regolament japplika bis-sħiħ għall-Ajruport ta’ Ġibiltà fil-kuntest u permezz tad-Dikjarazzjoni Ministerjali. Mingħajr ħsara għad Dikjarazzjoni Ministerjali, l-applikazzjoni għall-Ajruport ta’ Ġibilità u l-miżuri relatati mal-implimentazzjoni tagħha għandhom jikkonformaw bis-sħiħ ma’ dik id-Dikjarazzjoni u l-arranġamenti kollha li hemm ġewwa fiha.

(44)

Ir-Regolamenti (KE) Nru 549/2004, (KE) Nru 550/2004, (KE) Nru 551/2004 u (KE) Nru 552/2004 għandhom għalhekk jiġu emendati skont dan,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 549/2004 għandu jigi emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 1

Għan u Ambitu

1.   L-għan tal-inizzjattiva dwar l-ajru uniku Ewropew hu li jittejbu l-istandards attwali tat-traffiku tal-ajru, biex tikkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli tas-sistema tat-trasport bl-ajru u biex ittejjeb il-prestazzjoni ġenerali tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM) u s-sistema ta’ servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru (ANS) għat-traffiku tal-ajru ġenerali fl-Ewropa, bil-ħsieb li jinqdew il-ħtiġijiet ta’ dawk li jużaw l-ispazju tal-ajru. L-ajru uniku Ewropew se jkun jikkonsisti minn netwerk pan-Ewropew koerenti ta’ rotot, ġestjoni tan-netwerk u sistemi tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru bbażati biss fuq is-sikurezza, l-effiċjenza u l-kunsiderazzjonijiet tekniċi, għall-benefiċċju tal-utenti kollha tal-ispazju tal-ajru. Biex jilħaq dan il-għan, dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas regolatorju armonizzat għall-ħolqien tal-ajru uniku Ewropew.

2.   L-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 3 għandhom ikunu bla ħsara għas-Sovranità tal-Istati Membri fuq l-ispazju tal-ajru tagħhom u għar-rekwiżiti tal-Istati Membri marbuta mal-ordni pubbliku, mas-sigurtà pubblika u ma’ kwistjonijiet ta’ difiża, kif stabbilit fl-Artikolu 13. Dan ir-Regolament u l-miżuri msemmija fl-Artikolu 3 ma jkoprux operazzjojijiet u taħriġ militari.

3.   L-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u l-miżuri li jirreferi għalihom l-Artikolu 3 għandha tkun mingħajr ħsara għad-drittijiet u doveri ta’ Stati Membri taħt il-Konvenzjoni ta’ Chicago tal-1944 dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (‘il-Konvenzjoni ta’ Chicago’). F’dan il-kuntest, għan ieħor ta’ dan ir-Regolament hu, fl-oqsma li jkopri, li jgħin lill-Istati Membri biex jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont il-Konvenzjoni ta’ Chicago, billi jipprovdi bażi għall- interpretazzjoni komuni u l-implimentazzjoni uniformi tad-dispożizzjonijiet tiegħu, filwaqt li jkun żgurat li dawn id-dispożizzjonijiet jitqiesu kif jixraq f’dan ir-Regolament u fir-regoli mfassla għall-implimentazzjoni tiegħu.

4.   L-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għall-ajruport ta’ Ġibiltà tiftiehem li hija mingħajr ħsara għall-pożizzjonijiet legali rispettivi tar-Renju ta’ Spanja u tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq rigward it-tilwima fuq is-sovranità fuq it-territorju li fih qiegħed l-ajruport.”;

(2)

L-Artikolu 2 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt 8 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“8.

‘utenti tal-ispazju tal-ajru’ tfisser l-inġenji tal-ajru kollha operati bħala traffiku tal-ajru ġenerali;”;

(b)

il-punt 10 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“10.

‘ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM)’ tfisser l-aggregazzjoni tal-funzjonijiet fl-ajru u dawk ibbażati fl-art (servizzi ta’ traffiku tal-ajru, ġestjoni tal-ispazju tal-ajru u ġestjoni tal-fluss ta’ traffiku tal-ajru) rekwiżita biex ikun żgurat il-moviment salv u effiċjenti tal-inġenju tal-ajru matul il-fażijiet kollha tal-operati;”;

(c)

il-punt li ġej huwa inserit:

“13a.

‘Pjan Komprensiv tal-ATM’ tfisser il-pjan li għandu approvat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/320/KE (*) tat-20 ta’ Marzu 2009, skont l-Artikolu Artikolu 1(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 219/2007 tas-27 ta’ Frar 2007 dwar l-istabbiliment ta’ Impriża Konġunta għall-iżvilupp tas-sistema Ewropea ta’ ġenerazzjoni ġdida għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (SESAR) (**);

(*)  ĠU L 95, 9.4.2009, p. 41."

(**)  ĠU L 64, 2.3.2007, p. 1.”;"

(d)

il-punt 15 huwa mibdul b’dan li ġej:

“15.

‘ċertifikat’ tfisser dokument maħruġ minn awtorità nazzjonali ta’ sorveljanza f’kull għamla li jikkonforma mal-liġi nazzjonali, li jikkonferma li l-fornitur tas-servizz ta’ navigazzjoni tal-ajru jissodisfa r-rekwiżiti biex jipprovdi servizz speċifiku;”;

(e)

Il-punt 21 huwa mħassar;

(f)

il-punt 22 huwa mibdul b’dan li ġej:

“22.

‘użu flessibbli tal-ispazju tal-ajru’ tfisser kunċett ta’ ġestjoni tal-ispazju tal-ajru applikat fiż-żona tal-Konferenza Ewropea dwar Avjazzjoni Ċivili, fuq il-bażi tal-‘Manwal ta’ Amministrazzjoni tal-Ispazju tal-ajru għall-applikazzjoni tal-Kunċett tal-Użu Flessibbli tal-Ispazju tal-ajru’ maħruġ minn Eurocontrol;”;

(g)

il-punti li ġejjin huma mdaħħla:

“23a.

‘servizz ta’ informazzjoni dwar it-titjira’ tfisser servizz provdut sabiex jingħataw pariri u informazzjoni utli għat-tmexxija sikura u effiċjenti tat-titjiriet;

23b.

‘servizz ta’ twissija ta’ allarm’ tfisser servizz provdut biex javża lill-organizzazzjonijiet xierqa dwar ajruplani fi bżonn ta’ għajnuna ta’ tiftix u salvataġġ, u biex jgħin tali organizzazzjonijiet skont il-ħtieġa;”;

(h)

il-punt 25 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“25.

‘blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru’ tfisser blokk tal-ajru bbażat fuq ir-rekwiżiti operattivi u stabbiliti irrispettivament mill-fruntieri tal-Istat, fejn il-forniment ta’ servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru u l-funzjonijiet relatati huma misjuqa mill-prestazzjoni u msaħħa bil-ħsieb li tidħol, f’kull blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru, il-koperazzjoni mtejba fost il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru jew, fejn jixraq, fornitur integrat;”;

(i)

Il-punt punt 37 huwa mħassar;

(j)

il-punt li ġej huwa miżjud:

“41.

‘servizzi transkonfinali’ tfisser kull sitwazzjoni fejn is-servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru jingħataw fi Stat Membru minn fornitur tas-servizzi li jkun iċċertifikat fi Stat Membru ieħor.”;

(3)

L-Artikolu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 4

Awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza

1.   L-Istati Membri, b’mod konġunt jew b’mod individwali, għandhom jew jaħtru jew jistabbilixxu korp jew korpi bħala awtorità nazzjonali ta’ sorveljanza biex tidħol għax-xogħlijiet assenjat lil din l-àawtorità skont dan ir-Regolament u skont il-miżuri li jirreferi għalihom l-Artikolu 3.

2.   L-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza għandhom ikunu indipendenti mill-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru. Din l-indipendenza għandha tinkiseb permezz tas-separazzjoni xierqa, għall-inqas fil-livell funzjonali, bejn l-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza u dawn il-fornituri.

3.   L-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza għandhom jeżerċitaw is-setgħat tagħhom b’mod imparzjali, indipendenti u trasparenti. Dan għandu jinkiseb bl-applikazzjoni ta’ mekkaniżmi xierqa ta’ ġestjoni u ta’ kontroll, fosthom fl-amministrazzjoni ta’ Stat Membru. Madankollu, dan m’għandux iwaqqaf lill-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza milli jeżerċitaw il-kompiti tagħhom fi ħdan ir-regoli ta’ organizzazzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali tal-avjazzjoni ċivili jew ta’ korpi pubbliċi oħra.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza ikollhom ir-riżorsi u l-kapaċitajiet meħtieġa biex iwettqu d-dmirijiet l-kompiti li jingħatawlhom bis-saħħa ta’ dan ir-Regolament b’mod effiċjenti u fil-ħin.

5.   L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-ismijiet u indirizzi tal-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza, kif ukoll bil-bidliet li jsirulhom, u bil-miżuri meħuda biex tkun żgurata l-konformità mal-paragrafi 2, 3 u 4.”;

(4)

L-Artikolu 5(4) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“4.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikolu 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw, b’referenza għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

5.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5a(1), (2), (4), (6) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.”;

(5)

L-Artikoli 6 sa 11 huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Artikolu 6

Korp Konsultattiv tal-Industrija

Bla ħsara għall-funzjoni tal-Kumitat u ta’ Eurocontrol, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi ‘korp konsultattiv tal-industrija’, li hgħalih għandhom jjappartjenu fornituri ta’ servizz ta’ navigazzjoni tal-ajru, assoċjazzjonijiet ta’ utenti tal-ispazju tal-ajru, operaturi tal-ajruporti, l-industrija tal-manifattura u korpi rappreżentattivi tal-persunal professjonali. Il-funzjoni ta’ dan il-korp għandha tkun biss li tagħti parir lill-Kummissjoni dwar aspetti tekniċi tal-implimentazzjoni tal-ajru uniku Ewropew.

Artikolu 7

Relazzjonijiet ma’ pajjiżi terzi Ewropej

Il-Komunità u l-Istati Membri tagħha għandhom jimmiraw għal u jappoġġjaw l-estensjoni tal-ajru uniku Ewropew għal pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea. Għal dak il-għan, huma għandhom jagħmlu sforz, jew fil-qafas tal-ftehim konklużi ma’ pajjiżi terzi, jew fil-kuntest tal-ftehim dwar it-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru, biex jestendu l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, u l-miżuri li jirreferi għalihom l-Artikolu 3, għal dawk il-pajjiżi.

Artikolu 8

Il-regoli implimentattivi

1.   Għall-iżvilupp tar-regoli implimentattivi l-Kummissjoni tista’ toħroġ mandati lill-Eurocontrol jew, fejn ikun xieraq, lil korp ieħor billi tistabbilixxi l-kompiti li jridu jitwettqu u l-iskeda biex dan isir, filwaqt li jitqiesu l-iskadenzi relevanti stipulati f’dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni għandha taġixxi skont il-proċedura ta’ konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 5(2).

2.   Meta l-Kummissjoni jkollha l-ħsieb li toħroġ mandat f’konformità mal-paragrafu 1, hija għandha tirsisti biex tagħmel l-aħjar użu mill-arranġementi eżistenti għall-involviment u l-konsultazzjoni tal-partijiet interessati kollha, fejn dawn l-arranġamenti jkunu jikkorrispondu mal-prattiki tal-Kummissjoni dwar proċeduri ta’ trasparenza u konsultazzjoni u ma jkunx hemm konflitt mal-obbligi istituzzjonali tagħha.

Artikolu 9

Penali

Il-penali li l-Istati Membri għandhom jistipulaw għal ksur ta’ dan ir-Regolament u tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 3 b’mod partikulari mill-utenti tal-ispazju tal-ajru u l-fornituri ta’ servizzi għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

Artikolu 10

Konsultazzjoni tal-partijiet interessati

1.   L-Istati Membri, filwaqt li jaġixxu skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom, għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi ta’ konsultazzjoni għall-involviment xieraq tal-partijiet interessati, inklużi l-korpi rappreżentattivi tal-istaff professjonali, fl-implimentazzjoni tal-ajru uniku Ewropew.

2.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi mekkaniżmu ta’ konsultazzjoni fil-livell tal-Komunità. Il-Kumitat dwar id-Djalogu Settorjali speċifiku mwaqqaf skont id-Deċiżjoni 98/500/KE għandu jkun involut fil-konsultazzjoni.

3.   Il-konsultazzjoni mal-partijiet interessati għandha tkopri, b’mod partikolari, l-iżvilupp u l-introduzzjoni ta’ kunċetti u teknoloġiji ġodda fl-EATMN.

Il-partijiet interessati jistgħu jinkludu:

il-fornituri ta’ servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru,

l-operaturi tal-ajruporti,

l-utenti tal-ispazju tal-ajru relevanti jew il-gruppi relevanti li jirrappreżentaw l-utenti tal-ispazju tal-ajru,

l-awtoritajiet militari,

l-industrija tal-manifattura, u

il-korpi rappreżentattivi tal-istaff professjonali.

Artikolu 11

Skema ta’ prestazzjoni

1.   Biex jitjiebu l-prestazzjoni tas-servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru u l-funzjonijiet tan-netwerks fl-ajru uniku Ewropew, għandha titwaqqaf skema ta’ prestazzjoni għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u għall-funzjonijiet tan-netwerk. Din għandha tinkludi:

(a)

miri ta’ prestazzjoni fil-Komunità kollha dwar l-oqsma ta’ prestazzjoni ewlenin tas-sikurezza, l-ambjent, il-kapaċità u l-effiċjenza tan-nefqa;

(b)

il-pjani nazzonali jew il-pjani għal blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali, fosthom il-miri ta’ prestazzjoni, li jiżguraw konsistenza mal-miri ta’ prestazzjoni fil-Komunità kollha; u

(c)

reviżjoni perjodika, monitoraġġ u kejl tal-prestazzjoni tal-funzjonijiet tas-servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru u ta’ netwerk.

2.   F’konformità mal-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 5(3), il-Kummissjoni tista’ tiddeżinja l-Eurocontrol jew lil korp imparzjali u kompetenti ieħor biex jaġixxi bħala ‘korp ta’ analiżi tal-prestazzjoni’. Ir-rwol tal-korp ta’ analiżi tal-prestazzjoni għandu jkun li jassisti lill-Kummissjoni f’koordinazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali ta’ superviżjoni, u biex jassisti lill-awtoritajiet nazzjonali ta’ superviżjoni, meta jiġi mitlub, fl-implimentazzjoni tal-iskema ta’ prestazzjoni msemmija fil-paragrafu 1. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-korp ta’ analiżi tal-prestazzjoni jaġixxi b’mod indipendenti meta jwettaq il-kompiti li jkunu fdati lilu mill-Kummissjoni.

3.

(a)

Il-miri tal-prestazzjoni tan-netwerk tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru madwar il-Komunità kollha għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni bi qbil mal-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 5(3), wara li jitiqesu l-inputs relevanti mill-awtoritajiet nazzjonali ta’ superviżjoni fil-livell nazzjonali u jew fil-livell tal-blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali.

(b)

Il-pjani nazzjonali jew tal-blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1 għandhom jitfasslu mill-awtoritajiet nazzjonali ta’ superviżjoni u adottati mill-Istat Membru/mill-Istati Membri. Dawn il-pjani għandhom jinkludu miri nazzjonali vinkolanti jew miri fil-livell tal-blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali u skema ta’ inċentivi xierqa kif adottata mill-Istat Membru/mill-Istati Membri. L-abbozzar tal-pjani għandu jkun suġġett għal konsultazzjoni mal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru, mar-rappreżentanti tal-utenti tal-ispazju tal-ajru u, fejn relevanti, mal-operaturi tal-ajruporti u l-koordinaturi tal-ajruporti.

(c)

Il-konsistenza tal-miri nazzjonali jew tal-miri tal-blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali mal-miri ta’ prestazzjoni fil-Komunità kollha għandha tiġi evalwata mill-Kummissjoni permezz tal-kriterji ta’ evalwazzjoni msemmija fil-punt (d) tal-paragrafu 6.

Fil-każ li l-Kummissjoni tiskopri li jkun hemm mira waħda jew aktar minn waħda nazzjonali jew tal-blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali li ma jissodisfawx il-kriterji ta’ evalwazzjoni, tista’ tiddeċiedi, f’konformità mal-proċedura ta’ konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 5(2), li toħroġ rakkomandazzjoni sabiex l-awtoritajiet nazzjonali ta’ superviżjoni ikkonċernati jipproponu mira jew miri ta’ prestazzjoni riveduti. L-Istat Membru jew l-Istati Membri kkonċernati għandhom jadottaw miri ta’ prestazzjoni riveduti u miżuri xierqa li għandhom jiġu notifikati lill-Kummissjoni fiż-żmien dovut.

Meta l-Kummissjoni ssib li l-miri ta’ prestazzjoni riveduti u l-miżuri xierqa ma jkunux adatti, tista’ tiddeċiedi, bi qbil mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 5(3), li l-Istati Membri kkonċernati jkollhom jieħdu miżuri korrettivi.

Inkella, l-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi, bl-appoġġ ta’ evidenza adegwata, li tirrevedi l-miri tal-prestazzjoni madwar il-Komunità bi qbil mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 5(3).

(d)

Il-perjodu ta’ referenza għall-iskema ta’ prestazzjoni għandu jkopri minimu ta’ tliet snin u massimu ta’ ħames snin. Tul dan il-perjodu, fil-każ li l-miri nazzjonali jew il-miri tal-blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali ma jintlaħqux, l-Istati Membri u/jew l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandhom japplikaw il-miżuri xierqa li jkunu ddefinixxew. L-ewwel perjodu ta’ referenza għandu jkopri l-ewwel tliet snin wara l-adozzjoni tar-regoli implimentattivi msemmija fil-paragrafu 6.

(e)

Il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjonijiet regolari fir-rigward tal-kisba tal-miri ta’ prestazzjoni u għandha tippreżenta r-riżultati lill-Kumitat tal-Ajru Uniku.

4.   Il-proċeduri li ġejjin għandhom japplikaw għall-iskema ta’ prestazzjoni msemmija fil-paragrafu 1:

(a)

il-ġbir, il-validazzjoni, l-eżami, l-evalwazzjoni u t-tixrid tad-data relevanti marbuta mal-prestazzjoni tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u mal-funzjonijiet tan-netwerk mill-partijiet rilevanti kollha, inklużi il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru, l-utenti tal-ispazju tal-ajru, l-operaturi tal-ajruporti, l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali, l-Istati Membri u l-Eurocontrol;

(b)

l-għażla ta’ oqsma elwenin ta’ prestazzjoni xierqa fuq il-bażi tad-Dokument ICAO Nru 9854 ‘il-Kunċett Operazzjonali tal-Immaniġġjar tat-Traffiku tal-Ajru Globali’, u ‘f’konsistenza mal-Qafas’ ta’ Rendiment tal-Pjan Ġenerali tal-ATM, inklużi l-oqsma tas-sikurezza, l-ambjent, il-kapaċità u l-effiċjenza fl-ispiża, adattati, fejn xieraq, sabiex jitqiesu l-ħtiġijiet speċifiċi tal-ajru uniku Ewropew u l-objettivi relevanti għal dawn l-oqsma u d-definizzjoni ta’ sett limitat ta’ indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin għall-kejl tal-prestazzjoni;

(c)

l-iffissar ta’ miri ta’ prestazzjoni, li japplikaw għall-Komunità kollha, li għandhom jiġu definiti filwaqt li jitqiesu l-inputs identifikati fil-livell nazzjonali jew fil-livell ta’ blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali;

(d)

l-evalwazzjoni tal-miri ta’ prestazzjoni nazzjonali jew tal-blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali fuq il-bażi tal-pjan nazzjonali jew tal-blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali; u

(e)

il-monitoraġġ tal-pjani ta’ prestazzjoni nazzjonali jew tal-blokk tal-ispazju tal-ajru funzjonali, inklużi mekkaniżmi ta’ twissija xierqa.

Il-Kummissjoni tista’ żżid mal-lista tal-proċeduri msemmija f’dan il-paragrafu. Dawn il-miżuri, imfassla biex jiġu emendati elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 5(4).

5.   L-istabbiliment tal-iskema ta’ prestazzjoni għandu jieħu kont tas-servizzi en route, is-servizzi fit-terminal u l-funzjonijiet ta’ netwerks huma differenti u għandhom jiġu ttrattati bħala tali anke, jekk ikun neċessarju, għal skopijiet ta’ kejl tal-prestazzjoni.

6.   Għall-iffunzjonar dettaljat tal-iskema ta’ prestazzjoni, il-Kummissjoni għandha, sal-4 ta’ Diċembru 2011 u fi żmien xieraq biex jiġu ssodisfati l-iskadenzi stipulati f’dan ir-Regolament, tadotta regoli implimentattivi skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 5(3). Dawn ir-regoli implimentattivi għandhom ikopru b’mod partikolari dan li ġej:

(a)

il-kontenut u l-iskeda tal-proċeduri msemmija fil-paragrafu 4;

(b)

il-perjodu ta’ referenza u l-intervalli għall-evalwazzjoni tal-kisba tal-miri ta’ prestazzjoni u l-iffissar ta’ miri ġodda;

(c)

il-kriterji għall-iffissar, mill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali, ta’ pjani tal-prestazzjoni nazzjonali jew tal-blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali, li jkun fihom il-miri ta’ prestazzjoni nazzjonali jew tal-blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali u l-iskema ta’ inċentivi. Il-pjani tal-prestazzjoni għandhom:

(i)

ikunu bbażati fuq pjani kummerċjali tal-fornituri ta’ servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru;

(ii)

jindirizzaw l-elementi kollha tal-ispiża bażi tan-nefqa nazzjonali jew tal-blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali;

(iii)

jinkludu miri vinkolanti ta’ prestazzjoni konsistenti mal-miri ta’ prestazzjoni li japplikaw għall-Komunità kollha;

(d)

il-kriterji biex jiġi evalwat jekk il-miri nazzjonali jew tal-blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali humiex konsistenti mal-miri ta’ prestazzjoni li japplikaw għall-Komunità kollha matul il-perjodu ta’ referenza u biex jiġu appoġġjati l-mekkaniżmi ta’ twissija;

(e)

il-prinċipji ġenerali għat-twaqqif ta’ skema ta’ inċentivi mill-Istati Membri;

(f)

il-prinċipji għall-applikazzjoni ta’ mekkaniżmu tranżitorju neċessarju għall-adattazzjoni għat-tħaddim tal-iskema ta’ prestazzjoni ta’ mhux aktar minn 12-il xahar minn wara l-adozzjoni tar-regoli implimentattivi.”;

(6)

L-Artikolu 12 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.   Il-Kummissjoni għandha tirrevedi perjodikament l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 3, u qabel xejn għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-4 ta’ Ġunju 2011, u minn hemm ‘il quddiem fit-tmiem ta’ kull perjodu ta’ referenza msemmi fl-Artikolu 11 (3)(d). Meta dan ikun iġġustifikat għal dan il-għan, il-Kummissjoni tista’ titlob mill-Istati Membri informazzjoni addizzjonali għall-informazzjoni li qiegħda fir-rapporti ppreżentati minnhom skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.”;

(b)

il-paragrafu 4 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“4.   Ir-rapporti għandu jkun fihom stima tar-riżultati miksuba mill-azzjonijiet meħuda skont dan ir-Regolament inkluża informazzjoni xierqa dwar żviluppi fis-settur, b’mod partikulari dwar aspetti ekonomiċi, soċjali, ta’ impjiegi u teknoloġiċi, kif ukoll dwar il-kwalità ta’ servizz, fid-dawl tal-għanijiet oriġinali u bil-ħsieb ta’ ħtiġiet futuri.”;

(7)

l-Artikolu li ġej huwa inserit:

“Artikolu 13a

L-Aġenzija tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni Ewropea

Fl-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament u tar-Regolamenti (KE) Nru 550/2004, (KE) Nru 551/2004 u (KE) Nru 552/2004 u r-Regolament KE Nru 216/2008tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 20 ta’ Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabblixxi l-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (***), l-Istati Membri u l-Kummissjoni, f’konformità mal-irwoli rispettivi tagħhom kif stipulat f’dan ir-Regolament, għandhom jikkoordinaw kif xieraq mal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni sabiex jiġi żgurat li l-aspetti kollha tas-sikurezza jiġu indirizzati b’mod xieraq.

(***)  ĠU L 79, 19.3.2008, p. 1.”."

Artikolu 2

Ir-Regolament (KE) Nru 550/2004 għandu jiġi emendat kif ġej:

(1)

L-Artikoli 2 sa 4 huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Artikolu 2

Kompiti għall-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza

1.   L-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza imsemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament qafas għandhom jassiguraw is-sorveljanza xierqa tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament b’mod partikolari rigward is-sigurtà u l-operazzjoni effiċjenti tal-fornituri tas-servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru li jipprovdu servizzi relatati mal-ispazju tal-ajru li jaqa’ taħt ir-responsabbilità tal-Istat Membru li jkun innomina jew stabbilixxa l-awtorità relevanti.

2.   Għal dan il-għan, kull awtorità nazzjonali ta’ sorveljanza għandha torganizza spezzjonijiet u stħarriġ xierqa biex tivverifika l-konformità mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, inklużi r-rekwiżiti tar-riżorsi umani għall-provvista tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru. Il-fornitur ta’ servizz ta’ navigazzjoni tal-ajru konċernat għandu jiffaċilita tali xogħol.

3.   Fir-rigward ta’ blokok funzjonali ta’ spazju tal-ajru li jestendu min-naħa għall-oħra tal-ispazju tal-ajru li jaqa’ taħt ir-responsabbiltà responsabbiltà ta’ aktar minn Stat Membru wieħed, l-Istati Membri konċernati għandhom jikkonkludu ftehim dwar is-sorveljanza li jipprovdi għalih dan l-Artikolu rigward il-fornituri ta’ servizz ta’ navigazzjoni tal-ajru li jipprovdu servizzi konnessi ma’ dawk il-blokok.

4.   L-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza għandhom jikkoperaw mill-qrib biex jiżguraw sorveljanza adegwata fuq il-fornituri ta’ servizz ta’ navigazzjoni tal-ajru li jkollhom ċertifikat validu minn Stat Membru li wkoll jipprovdi servizzi konnessi mal-ispazju tal-ajru li jaqa’ taħt ir-responsabbiltà ta’ Stat Membru ieħor. Kooperazzjoni tali għandha tinkludi arranġamenti għall-ittrattar ta’ każijiet li jinvolvu non-konformità mar-rekwiżiti komuni applikabbli miġjuba fl-Artikolu 6 jew mal-kundizzjonijiet stipulati fl-Anness II.

5.   Fil-każ tal-provvista transkonfinali ta’ servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru, dawn l-arranġamenti għandhom jinkludu ftehim dwar l-għarfien reċiprioku tal-ħidma ta’ sorveljanza stipulata fil-paragrafi 1 u 2 u tar-riżultati ta’ din il-ħidma. Dan l-għarfien reċiproku għandu japplika wkoll meta l-arranġamenti għall-għarfien bejn l-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza jitwettqu għall-proċess ta’ ċertifikazzjoni tal-fornituri tas-servizz.

6.   Meta jkun permess mil-liġi u bil-għan li jkun hemm koperazzjoni reġjonali, l-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza jistgħu jikkonkludu wkoll ftehim li dwar il-qsim tar-responsabilitajiet fir-rigward tal-kompiti ta’ sorveljanza.

Artikolu 3

Entitajiet kwalifikati

1.   L-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza jistgħu jiddeċiedu li jiddelegaw, b’mod sħiħ jew b’mod parzjali, l-ispezzjonijiet u l-istħarriġ imsemmija fl-Artikolu 2(2) lil entitajiet kwalifikati li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-Anness I.

2.   Delegazzjoni tali mogħtija minn awtorità nazzjonali ta’ sorveljanza għandha tkun valida ġewwa l-Komunità għal perjodu ta’ tliet snin li jista’ jiġġedded. L-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza jistgħu jagħtu struzzjonijiet lil kull waħda mill-entitajiet kwalifikati li qegħdin fil-Komunità biex jidħlu għal dawn l-ispezzjonijiet u stħarriġ.

Artikolu 4

Rekwiżiti tas-sikurezza

Il-Kummissjoni għandha, skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 5(3) tar-Regolament qafas, taddotta r-regoli implimentattivi li jinkorporaw id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-rekwiżiti o’regolatorji ta’ sikurezza tal-Eurocontrol (ESARRs) u l-emendi sussegwenti ta’ dawk ir-rekwiżiti fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament, fejn ikun possibli l-adattazzjonijiet u xierqa.”;

2.

l-Artikolu 5 huwa mħassar;

3.

fl-Artikolu 7, il-paragrafi 6 u 7 huma sostitwiti b’dan li ġej:

“6.   Bla ħsara għall-Artikoli 8 u 9, il-ħruġ ta’ ċertifikati għandu jikkonferixxi fuq il-fornituri ta’ servizz ta’ navigazzjoni tal-ajru l-possibbiltà li joffru s-servizzi tagħhom lill-fornituri oħra ta’ navigazzjoni tal-ajru, utenti ta’ spazju tal-ajru u ajruporti ġewwa l-Komunità.

7.   L-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza għandhom jimmonitorjaw il-konformita mar-rekwiżiti komuni u mal-kondizzjonijiet mehmuża maċ-ċertifikati. Dettalji ta’ tali moniteraġġ għandhom ikunu inklużi fir-rapporti annwali li għandhom ikunu sottomessi mill-Istati Membri skont l-Artikolu 12(1) tar-Regolament qafas. Jekk awtorità nazzjonali ta’ sorveljanza ssib li d-detentur ta’ ċertifikat m’għadux jissodisfa rekwiżiti jew tali kundizzjonijiet, hija għandha tieħu miżuri xierqa filwaqt li tiżgura l-kontinwita ta’ servizzi bil-kondizzjoni li ma tiġix kompromessa s-sikurezza. Miżuri tali jistgħu jinkludu r-revoka taċ-ċertifikat.”;

(4)

L-Artikolu 8 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 8

Nominazzjoni tal-fornituri tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-forniment ta’ servizzi ta’ traffiku tal-ajru fuq bażi esklussiva ġewwa blokok speċifiċi ta’ spazju tal-ajru rigward l-ispazju tal-ajru taħt ir-responsabbiltà tagħhom. Għal dan il-għan, Stati Membri għandhom jinnominaw fornitur ta’ servizz tat-traffiku tal-ajru li jkollu ċertifikat validu fil-Komunità.

2.   Għall-provvista ta’ servizzi transkonfinali, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-konformità ma’ dan l-artikolu u mal-Artikolu 10(3) ma tkunx imxekkla mis-sistema legali nazzjonali tagħhom li tkun tirrikjedi li l-fornituri tas-servizz tat-traffiku tal-ajru li jipprovdu s-servizzi fi spazju tal-ajru taħt ir-responsabbiltà ta’ dak l-Istat Membru:

(a)

ikunu proprjetà diretta jew permezz ta’ ishma maġġoritarji ta’ dak l-Istat Membru jew taċ-ċittadini tiegħu;

(b)

ikollhom il-post prinċipali tal-operazzjoni jew uffiċju reġistrat fit-territorju ta’ dak l-Istat Membru; jew

(c)

jużaw biss il-faċilitajiet f’dak l-Istat Membru.

3.   Stati Membri għandhom jiddefinixxu d-drittijiet u obbligi li l-fornituri tas-servizz tat-traffiku tal-ajru nominati għandhom jissodisfaw. L-obbligi jistgħu jinkludu kundizzjonijiet għall-provvista f’waqtha ta’ informazzjoni relevanti li tagħmel possibbli li l-movimenti kollha ta’ ajruplani fl-ispazju tal-ajru taħt ir-responsabbiltà tagħhom ikunu identifikati.

4.   Stati Membri għandu jkollhom setgħa diskrezzjonali fil-għażla ta’ fornitur ta’ servizz tat-traffiku tal-ajru, bil-kundizzjoni li dan tal-aħħar jissodisfa r-rekwiżiti u kundizzjonijiet li jirreferu għalihom l-Artikli 6 u 7.

5.   Rigward il-blokok ta’ spazju tal-ajru funzjonali stabbiliti skont l-Artikolu 9a li jestendu ruħhom min-naħa għall-oħra tal-ispazju tal-ajru taħt ir-responsabbiltà responsabbiltà ta’ aktar minn Stat Membru wieħed, l-Istati Membri kkonċernati għandhom b’mod konġunt jinnominaw fornitur ta’ servizz tal-ispazju tal-ajru jew aktar minn wieħed, talanqas xahar qabel l-implimentazzjoni tal-blokk tal-ispazju tal-ajru.

6.   L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni u lil Stati Membri oħra immedjatament bi kwalunkwe deċiżjoni fi ħdan il-qafas ta’ dan l-Artikolu rigward in-nominazzjoni ta’ fornituri tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru fi ħdan blokok ta’ spazju tal-ajru fir-rigward tal-ispazju tal-ajru taħt ir-responsabbiltà tagħhom.”;

5.

l-Artikoli li ġejjin huma inseriti:

“Artikolu 9a

Blokok Funzjonali tal-Ispazju tal-Ajru

1.   Sal-4 ta’ Diċembru 2012 l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex jiżguraw l-implimentazzjoni ta’ blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru bil-ħsieb li tiġi akkwistata l-kapaċità u l-effikaċja meħtieġa tan-netwerk tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru fl-ajru uniku Ewropew u li jinżamm livell għoli ta’ effiċjenza u li jingħata kontribut għall-prestazzjoni ġenerali tas-sistema ta’ trasport bl-ajru u impatt ambjentali mnaqqqas. L-Istati Membri għandhom jikkooperaw ma’ xulxin sakemm hu possibbli l-aktar dawk l-Istati Membri li jistabbilixxu blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru ġirien, sabiex jiżguraw li jkunu konformi ma’ din id-dispożizzjoni. Fejn ikun rilevanti, il-koperazzjoni tista’ tinkludi wkoll pajjiżi terzi li jieħdu sehem fil-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru.

2.   Blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru għandhom, b’mod partikolari:

(a)

ikunu sostnuti minn spazju ta’ sikurezza;

(b)

jagħmlu possibbli l-aħjar użu tal-ispazju tal-ajru, filwaqt li jieħdu kont tal-flussi tat-traffiku tal-ajru;

(c)

jiżguraw konsistenza man-netwerk Ewropew tar-rotot stabbilit skont l-Artikolu 6 tar-Regolament tal-ispazju tal-ajru;

(d)

ikunu ġġustifikati mill-valur miżjud ġenerali tagħhom, inkluż l-aħjar użu ta’ riżorsi umani u tekniċi, fuq il-bażi ta’ analiżi tar-relazzjoni bejn in-nefqa u l-benefiċċju;

(e)

jiżguraw trasferiment bla skossi u flessibbli ta’ responsabbiltàjiet għal kontroll ta’ traffiku tal-ajru bejn unitajiet ta’ servizz ta’ traffiku tal-ajru;

(f)

jiżguraw il-kompatibilità bejn il-konfigurazzjoniiet differenti tal-ispazju tal-ajru; filwaqt li jottimizzaw, inter alia, ir-Reġjuni attwali ta’ Informazzjoni dwar Titjiriet;

(g)

ikunu konformi ma’ kundizzjonijiet li joħorġu minn ftehim reġjonali konklużi ġewwa l-ICAO;

(h)

jirrrispettaw ftehim reġjonali eżistenti fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, b’mod partikulari dawk li jinvolvu pajjiżi terzi Ewropej; u

(i)

jiffaċilitaw il-konformità mal-objettivi ta’ prestazzjoni madwar il-Komunità.

3.   Blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru għandu biss inkun stabbilit bi ftehim reċiproku bejn l-Istati Membri kollha u, jekk ikun il-każ, ma’ pajjiżi terzi li jkollhom responsabbiltà għal xi parti mill-ispazju tal-ajru inkluż fil-blokk. Qabel ma jgħarraf/jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-istabbiliment ta’ blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru l-Istat(i) Membru/i kkonċernat(i) għandu/hom jipprovdi/u lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri l-oħra u lill-partijiet interessati l-oħra bl-informazzjoni adegwata u jagħtihom l-opportunità biex jissottomettu l-kummenti tagħhom.

4.   Fejn blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru jkollu x’jaqsam ma’ spazju tal-ajru li jkun kompletament jew parzjalment taħt ir-responsabbiltà responsabbiltà ta’ żewġ Stati Membri jew aktar, il-ftehim li bih il-blokk ikun stabbilit għandu jkun fih id-dispożizzjonijiet meħtieġa dwar il-manjiera li biha l-blokk jista’ jiġi mmodifikat u l-manjiera li biha Stat Membru jkun jista’ jirtira mill-blokk, inklużi arranġamenti tranżizzjonali.

5.   Fejn iqumu diffikulatjiet bejn żewġ Stati Membri jew aktar rigward blokk funzjonali ta’ spazju tal-ajru min-naħa għall-oħra tal-konfini li jikkonċerna spazju tal-ajru taħt ir-responsabbiltà tagħhom, l-Istati Membri kkonċernati jistgħu jressqu b’mod konġunt il-materja quddiem il-Kumitat ta’ Ajru Uniku għal opinjoni. L-opinjoni għandha tintbagħat lill-Istati Membri kkonċernati. Bla ħsara għall-paragrafu 3, l-Istati Membri għandhom jieħdu kont ta’ dik l-opinjoni biex isibu soluzzjoni.

6.   Wara li tkun irċeviet in-notifiki mingħand l-Istati Membri dwar l-arranġamenti u d-dikjarazzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 3 u 4, il-Kummissjoni għandha tevalwa jekk kull blokka funzjonali tal-ispazju tal-ajru tissodisfax ir-rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 2 u tippreżenta r-riżultati lill-Kumitat dwar l-Ajru Uniku sabiex dawn jiġu diskussi. Jekk il-Kummissjoni ssib li waħda jew aktar mill-blokok funzjonali ma jissodisfawx ir-rekwiżiti hija għandha tiddiskuti mal-Istati Membri kkonċernati bil-għan li tilħaq konsensus dwar il-miżuri meħtieġa biex tiġi rranġata s-sitwazzjoni.

7.   Bla ħsara għall-paragrafu 5a, il-ftehim u d-dikjarazzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 3 u 4 għandhom ikunu nnotifikati lill-Kummissjoni għall-pubblikazzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Din il-pubblikazzjoni għandha tispeċifika d-data tad-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni relevanti.

8.   Il-materjal ta’ gwida għat-twaqqif u l-modifika tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru għandu jiġi żviluppat sal-4 ta’ Diċembru 2010 skont il-proċedura ta’ konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 5(2) tar-Regolament qafas.

9.   Il-Kummissjoni għandha, sal-4 ta’ Diċembru 2011 u skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 5(3) tar-Regolament qafas, tadotta regoli implimentattivi dwar it-tagħrif li jrid jingħata mill-Istat(i) Membru(i) kkonċernat(i) qabel ma jitwaqqaf jew jiġi mmodifikat blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru skont il-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 9b

Koordinatur tas-Sistema tal-Blokok Funzjonali tal-Ispazju tal-Ajru

1.   Sabiex jiġi ffaċilitat it-twaqqif ta’ blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru, il-Kummissjoni tista’ taħtar persuna fiżika bħala Koordinatur tas-Sistema tal-Blokok Funzjonali tal-Ispazju tal-Ajru (‘Il-Koordinatur’). Il-Kummissjoni għandha taġixxi skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 5(3) tar-Regolament qafas.

2.   Bla ħsara għall-Artikolu 9a(5) il-Koordinatur għandu, fuq talba tal-Istati Membri kkonċernati u jekk ikun il-każ, il-pajjiżi terzi li jieħdu sehem fl-istess blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru, jiffaċilita li jingħelbu d-diffikultajiet fil-proċess ta’ negozjati bil-għan li jitaħaffef l-istabbiliment tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru. Il-Koordinatur għandu jaġixxi fuq il-bażi tal-mandat mogħti mill-Istati Membri kollha kkonċernati u, jekk ikun il-każ, pajjiżi terzi li jieħdu sehem fl-istess blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru.

3.   Il-Koordinatur għandu jaġixxi b’mod imparzjali l-aktar fir-rigward tal-Istati Membri, tal-pajjiżi terzi, tal-Kummissjoni u tal-partijiet interessati.

4.   Il-Koordinatur m’għandu jikxef l-ebda tagħrif miksub waqt il-qadi tal-funzjoni tiegħu/tagħha ħlief meta jingħata/tingħata l-awtorizzazzjoni mill-Istat(i) Membru(i) biex jagħmel/tagħmel dan, jew, jekk ikun il-każ, minn pajjiżi terzi kkonċernati.

5.   Wara l-ħatra tiegħu/tagħha, il-Koordinatur għandu jirrapporta lill-Kummissjoni, lill-Kumitat tal-Ajru Uniku u lill-Parlament Ewropew kull tliet xhur. Ir-rapport għandu jinkludi sommarju tan-negozjati u tar-riżultati tagħhom.

6.   Il-mandat tal-Koordinatur għandu jiskadi meta jiġi ffirmat l-aħħar ftehim dwar blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru iżda mhux aktar tard mill-4 ta’ Diċembru 2012.”;

6.

L-Artikolu 11 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 11

Relazzjonijiet ma’ awtoritajiet militari

Fil-kuntest tal-politika komuni għat-trasport, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi meħtieġa biex jiżguraw li jiġu stabbiliti jew imġedda l-ftehim bil-miktub bejn l-awtoritajiet ċivili u militari kompetenti jew arranġamenti legali ekwivalenti fir-rigward tal-ġestjoni tal-blokok tal-ispazju tal-ajru speċifiċi.”;

7.

L-Artikolu 12(3), huwa sostitwit b’dan li ġej:

“3.   Meta jipprovdu għadd ta’ servizzi, il-fornituri tas-servizz ta’ navigazzjoni tal-ajru għandhom jidentifikaw u jniżżlu l-ispejjeż u d-dħul li ġej mis-servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru, elenkati skont l-iskema għat-talbiet ta’ ħlas għas-servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru msemmi fl-Artikolu 14 u, fejn ikun xieraq, għandhom jinżammu l-kontijiet konsolidati għal sevizzi oħra mhux ta’ navigazzjoni tal-ajru, kif ikunu meħtieġa jagħmlu jekk is-servizzi kkonċernati jkunu pprovduti minn impriżi separati.”;

8.

L-Artikolu 14 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 14

Ġenerali

F’konformità mar-rekwiżiti tal-Artikoli 15 u 16, l-iskema tat-talbiet għall-ħlas għas-servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru għandha tikkontribwixxi għal aktar trasparenza fid-determinazzjoni, l-impożizzjoni u l-infurzar tal-ħlasijiet lill-utenti tal-ispazju tal-ajru u għandha tikkontribwixxi mal-effiċjenza tan-nefqa għal forniment ta’ servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru u għall-effiċjenza tat-titjiriet, filwaqt li jinżamm livell tajjeb ta’ sikurezza. Din l-iskema għandha wkoll tkun konsistenti mal-Artikolu 15 tal-Konvenzjoni ta’ Chicago tal-1944 dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali u mas-sistema ta’ ħlas tal-Eurcontrol għal ħlasijiet ta’ waqt ir-rotta.”;

9.

L-Artikolu 15 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 15

Prinċipji

1.   L-iskema ta’ tariffi ghandha tkun ibbażata fuq il-kont ta’ spejjeż ghas-servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru minfuqa minn fornituri ta’ servizz ghall-beneficcju tal-utenti tal-ispazju tal-ajru. L-iskema ghandha talloka dawn l-ispejjeż fost il-kategoriji tal-utenti.

2.   Il-principji li gejjin ghandhom ikunu applikati meta l-bażi ta’ spejjeż ghall-hlasijiet tkun se tigi stabbilita:

(a)

L-ispejjeż li għandhom jitqassmu bejn l-utenti tal-ispazju tal-ajru għandhom ikunu l-ispejjeż determinati tal-forniment tas-servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru, inklużi ammonti xierqa għal imgħax fuq kapital investit u deprezzar ta’ assi, kif ukoll l-ispejjeż ta’ manutenzjoni, operazzjoni, ġestjoni u amministrazzjoni. L-ispejjeż iddeterminati għandhom ikunu l-ispejjez iddeterminati mill-Istati Membri fil-livell nazzjonali jew fil-livell tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru fil-bidu tal-perjodu ta’ referenza għal kull sena kalendarja tal-perjodu ta’ referenza msemmija fl-Artikolu 11 tal-qafas ta’ Regolament, jew matul il-perjodu ta’ referenza, wara li jsiru l-aġġustamenti neċessarji billi jiġu applikati l-mekkaniżmi ta’ twissija stabbiliti fl-Artikolu 11 tar-Regolament qafas;

(b)

L-ispejjeż li għandhom jitqiesu f’dan il-kuntest għandhom ikunu dawk stmati f’konnessjoni mal-faċilitajiet u servizzi provduti għal implimentati taħt il-Pjan Reġjonali ta’ Navigazzjoni tal-Ajru tal-ICAO, ir-Reġjun Ewropew. Jistgħu wkoll jinkludu spejjeż minfuqa mill-autoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza u/jew entitajiet kwalifikati, kif ukoll spejjeż oħra minfuqa mill-Istati Membri u l-fornituri ta’ servizz relevanti f’konnessjoni mal-forniment ta’ servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru; huma ma għandhomx jinkludu l-ispejjeż tal-pieni imposti mill-Istati Membri skont l-Artikolu 9 tar-Regolament qafas u lanqas l-ispejjeż ta’ kwalunkwe miżura korrettiva imposta mill-Istati Membri skont l-Artikolu 11 tar-Regolament qafas;

(c)

Fir-rigward tal-blokok funzjonali tal-Ispazju tal-ajru u bħala parti mill-ftehim qafas rispettivi tagħhom, l-Istati membri għandhom jagħmlu sforzi raġonevoli biex jaqblu fuq il-prinċipji komuni għall-politika ta’ ħlasijiet;

(d)

l-ispiża ta’ servizzi differenti ta’ navigazzjoni tal-ajru ghandha tkun identifikata b’mod separat, kif jipprovdi l-Artikolu 12(3);

(e)

Ma għandux ikun permess sussidju trażversali bejn servizzi ta’ waqt ir-rotta u servizzi fit-terminal. L-ispejjez li huma relatati kemm mas-servizzi li jingħataw fit-terminals u s-servizzi en-route għandhom jiġu allokali b’mod proporzjonali bejn is-servizzi en-route u s-servizzi fit-terminals fuq il-bażi ta’ metodoloġija trasparenti. Sussidju trażversali għandu jitħalla jsir bejn servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru fi kwalunkwe waħda miż-żewġ kategoriji biss meta dan ikun iġġustifikat għal raġunijiet oġġettivi, suġġett għal identifikazzjoni ċara;

(f)

trasparenza tal-bażi ta’ spiża ħgħal hlasijiet ħgħandha tkun iggarantita. Regoli ta’ implimentazzjoni ħgħall-forniment ta’ informazzjoni minn fornituri ta’ servizz ħgħandhom ikunu addottati biex jippermettu reviżjonijiet tal-previżjonijiet talfornitur, spejjeż attwali u ħdħul (introjtu). ħGħandu jkun hemm skambju regolari ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza, fornituri ta’ servizz, utenti tal-ispazju tal-ajru, il-Kummissjoni u Eurocontrol.

3.   L-Istati Membri għandhom ikunu konformi mal-prinċipji li ġejjin meta jiġu stabbiliti t-tariffi skont il-paragrafu 2:

(a)

it-tariffi għandhom ikunu stabbiliti għas-servizzi disponibbli tan-navigazzjoni tal-ajru taħt kundizzjonijiet non-diskriminatorji. Meta jkunu imposti ħlasijiet fuq utenti differenti tal-ispazju tal-ajru ħgħall-użu tal-istess servizzi, ebda distinzjoni m’għandha ssir f’konnessjoni ma’ nazzjonalità jew kategorija tal-utent;

(b)

eżenzjoni ta’ certi utenti, ċspecjalment ta’ operaturi ta’ speċjalment ajruplani ħħfief u ajruplani tal-Istat, tista’ tkun permessa, sakemm l-ispiża ta’ talita’ eżenzjoni ma tintefax fuq utenti ohra;

(c)

it-tariffi għandhom jiġu stabbiliti għal kull sena kalendarja fuq il-bażi ta’ spejjeż iddeterminati, jew jistgħu jiġu stabbiliti skont il-kundizzjonijiet stabbiliti mill-Istati Membri biex jiġi ddeterminat il-livell massimu tar-rata tal-unità jew tad-dħul ta’ kull sena fuq firxa ta’ perjodu li ma jeċċedix il-ħames snin;

(d)

is-servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru għandhom jirrendu dħul suffiċjenti biex jiġġenera akkwist raġonevoli mill-assi biex tkun tista’ ssir kontribuzzjoni għaż-żidiet inkrimentali meħtieġa tal-kapital;

(e)

it-tariffi għandhom jirriflettu l-ispejjeż tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u l-faċilitajiet disponibbli għall-utenti tal-ajruport, b’kont meħud tal-kapaċitajiet produttivi tat-tipi differenti ta’ ajruplani konċernati;

(f)

it-tariffi għandhom jinkoraġġixxu l-forniment sikur, effiċjenti u effettiv u sostenibbli ta’ servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru bil-ħsieb tal-kisba ta’ livell għoli ta’ sikurezza u ta’ effiċjenza mqabbla mal-ispiża u li jilħqu l-miri ta’ prestazzjoni u huma għandhom jistimulaw il-forniment ta’ servizz integrat filwaqt li jnaqqsu l-impatt ambjentali tal-avjazzjoni. Għal dak il-għan u b’rabta mal-pjani ta’ prestazzjoni jew blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru, l-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza jistgħu jwaqqfu mekkaniżmi, inklużi inċentivi li jikkonsistu f’vantaġġi u żvantaġġi, biex jinkorraġġixxu l-fornituri ta’ servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru u/jew utenti tal-ajru ħalli jstostnu t-titjib fil-forniment tas-servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru bħalma hi l-kapaċità miżjuda, dewmien imnaqqas u żvilupp sostenibbli, filwaqt li jinżamm livell tajjeb ta’ sikurezza.

4.   Il-Kummissjoni għandha tadotta regoli ta’ implimentazzjoni dettaljati għal dan l-Artikolu skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 5(3) tar-Regolament qafas.”

10.

l-Artikolu li ġej huwa inserit:

“Artikolu 15a

Proġetti komuni

1.   Proġetti komuni jistgħu jgħinu l-implimentazzjoni b’suċċess tal-Pjan Regolatorju tal-ATM. Proġetti bħal dawn għandhom jappoġġjaw l-objettivi ta’ dan ir-Regolament sabiex tiġi mtejba l-prestazzjoni tas-sistema tal-avjazzjoni tal-Ewropa f’oqsma prinċipali bħalma huma l-kapaċità, it-titjiriet u l-effiċjenza f’termini ta’ spejjeż kif ukoll is-sostenibbiltà ambjentali, fi ħdan objettivi dominanti ta’ sikurezza.

2.   Il-Kummissjoni tista’, f’konformità mal-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 5 (3) tar-Regolament qafas, tiżviluppa materjal ta’ gwida rigward il-mod li bih dawn il-proġetti jistgħu jappoġġjaw l-implimentazzjoni tal-Pjan Regolatorju tal-ATM. Materjal ta’ gwida bħal dan m’għandux idgħajjef il-mekkaniżmi għall-iskjerament ta’ tali proġetti rigward blokok funzjonali tal-ispazzju tal-ajru kif ġie miftiehem mill-partijiet ta’ dawk il-blokok.

3.   Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi wkoll, skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 5(3) tar-Regolament qafas, biex tistabbilixxi proġetti komuni għall-operazzjonijiet marbuta man-netwerk, li huma ta’ importanza partikulari għat-titjib tal-prestazzjoni globali tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fl-Ewropa. Proġetti komuni bħal dawn jistgħu jiġu kkunsidrati bħala eliġibbli għall-finanzjament Komunitarju fi ħdan il-qafas finanzjarju multiannwali. Għal dan il-għan, u mingħajr preġudizzju għall-kompetenza tal-Istati Membri biex jiddeċiedu fuq l-użu tar-riżorsi finanzjarji tagħhom, il-Kummissjoni għandha tagħmel analiżi indipendenti fuq il-benefiċċji f’temini ta’ nfiq u konsultazzjonijiet kif xieraq mal-Istati Membri u l-partijiet kollha relevanti skont l-Artikolu 10 tar-Regolament qafas, filwaqt li jiġu eżaminati bir-reqqa il-mezzi xierqa biex jiffinanzjaw l-iskjerament. L-ispejjeż eliġibbli ta’ skjerament ta’ proġetti komuni għandhom jiġu koperti skont il-prinċipji tat-trasparenza u tan-nuqqas ta’ diskriminazzjoni.”;

11.

L-Artikoli 16 sa 18 huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Artikolu 16

Reviżjoni tal-konformità

1.   Il-Kummissjoni għandha tipprovdi għall-analiżi kontinwa ta’ konformità mal-prinċipji u regoli li jirreferi għalihom l-Artikoli 14 u 15, filwaqt li taġixxi f’kooperazzjoni mal-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha tagħmel ħilitha biex tistabbilixxi l-mekkaniżmi neċessarji biex isir użu mill-esperti tal-Eurocontrol u għandhom jaqsmu r-riżultati tar-reviżjoni mal-Istati Membri, il-Eurocontrol u r-rappreżentanti tal-utenti tal-ispazju tal-ajru.

2.   Fuq talba ta’ wieħed jew aktar mill-Istati Membri li jikkunsidraw li l-prinċipji u regoli msemmija aktar ‘il fuq ma kinux applikati b’mod proprju, jew fuq inizjattiva tagħha proprja, il-Kummissjoni għandha tagħmel investigazzjoni dwar kull allegazzjoni ta’ nuqqas ta’ konformità jew ta’ applikazzjoni tal-prinċipji u/jew regoli konċernati. Mingħajr preġudizzju tal-Artikolu 18(1), il-Kummissjoni għandha taqsam ir-riżultati tal-investigazzjoni mal-Istati Membri, l-Eurocontrol u r-rappreżentanti tal-utenti tal-ispazju tal-ajru. Fi żmien xahrejn mir-riċeviment ta’ talba, wara li tkun semgħet lilll-Istat Membru kkonċernat u wara li tikkonsulta l-Kumitat dwar l-Ajru Uniku skont il-proċedura ta’ konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004, il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 14 u 15 ta’ dan ir-Regolament u rigward jekk il-prattika konċerntata tistax tissokta.

3.   Il-Kummissjoni ħgħandha tindirizza d-deciżjoni ħtagħha lill-Istati Membri u ħtgħarraf biha lill-fornitur ta’ servizz, sakemm ikun legalment ċikkonċernat. Kull Stat Membru jista’ jirreferi d-ċdeċiżjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill fi żmien xahar. Il-Kunsill, filwaqt li jagixxi b’maġġoranza kwalifikata, jista’ jieħu deċiżjoni differenti fi żmien perjodu ta’ xahar.

Artikolu 17

Reviżjoni ta’ Annessi

Miżuri mfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali tal-Anness sabiex jittieħed kont ta’ żviluppi tekniċi u operattivi għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju msemmija fl-Artikolu 5(4) tar-Regolament qafas.

F’każijiet ta’ urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-Artikolu 5(5) tar-Regolament qafas.

Artikolu 18

Kunfidenzjalità

1.   La l-awtoritjiet superviżorji nazzjonali, li jkunu qed jaġixxu skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali, u lanqas il-Kummissjoni ma għandhom jiżvelaw l-informazzjoni ta’ natura kunfidenzjali, b’mod partikulari informazzjoni dwar il-fornituri ta’ servizz ta’ navigazzjoni tal-ajru, ir-relazzjonijiet ta’ negozju jew il-komponenti tal-ispejjeż tagħhom.

2.   Il-paragrafu 1 għandu jkun bla ħsara għad-dritt ta’ żvelar mill-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza jew mill-Kummissjoni fejn ikun essenzali għall-għanijiet biex jissodisfaw dmirijiethom, f’liema każ dan l-iżvelar għandu jkun proporzjonat u għandu jirrispetta l-interessi leġittimi tal-fornituri ta’ servizz ta’ navigazzjoni tal-ajru, l-utenti tal-ispazju tal-ajru, l-ajruporti jew il-partijiet interessati rilevanti l-oħra fil-protezzjoni tas-sigrieti kummerċjali tagħhom.

3.   L-informazzjoni u d-data pprovduti skont l-iskema ta’ tariffi msemmija fl-Artikolu 14 għandhom jiġu żvelati pubblikament.”;

12.

Dan l-Artikolu huwa inserit:

“Artikolu 18a

Reviżjoni

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta studju lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill mhux aktar tard mill-4 ta’ Diċembru 2012 filwaqt li tagħmel evalwazzjoni tal-impatti legali, soċjali, tas-sikurezza, tal-industrija, u tal-ekonomija tal-applikazzjonijiet tal-prinċipji tas-suq għall-forniment tas-servizzi tal-komunikazzjoni, in-navigazzjoni, is-sorveljanza u l-informazzjoni ajrunawtika, meta mqabbel mal-prinċipji ta’ organizzazzjoni eżistenti jew alternattivi u filwaqt li jiġu kkunsidrati l-iżviluppi fil-blokok funzjonali tal-ispjazju tal-ajru fit-teknoloġija disponibbli.”;

13.

L-Anness I għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

It-Titolu għandu jinbidel b’dan li ġej:

“ĦTIĠIJIET GĦALL-ENTITAJIET KWALIFIKATI”;

(b)

Il-kliem tal-bidu għandu jinbidel b’dan li ġej:

“L-entitajiet kwalifikati għandhom:”.

Artikolu 3

Ir-Regolament (KE) Nru 551/2004 huwa b’dan emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 2 huwa mħassar;

(2)

L-Artikolu 3 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 3

Ir-Reġjun Ewropew għall-Informazzjoni dwar it-Titjiriet Aktar ‘il Fuq (EUIR)

1.   Il-Komunità u l-Istati Membri tagħha għandhom jimmiraw għat-twaqqif u r-rikonoxximent min-naħa tal-ICAO ta’ EUIR uniku. Għal dak l-iskop, minħabba kwistjonijiet li jaqgħu fil-kompetenza tal-Komunità, il-Kummissjoni għandha, tippreżenta rakkomandazzjoni lill-Kunsill skont l-Artikolu 300 tat-Trattat sal-4 ta’ Diċembru 2011.

2.   L-EUIR għandu jitfassal biex jikkomprendi l-ispazju tal-ajru li jaqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-Istati Membri skont l-Artikolu 1(3) u jista’ wkoll jinkludi spazju tal-ajru ta’ pajjiżi terzi Ewropej.

3.   L-istabbiliment tal-EUIR għandu jkun bla ħsara għar-responsabbiltà ta’ Stati Membri għad-deżinjazzjoni ta’ fornituri ta’ servizzi ta’ traffiku tal-ajru għall-ispazju tal-ajru taħt ir-responsabbiltà tagħhom skont l-Artikolu 8(1) tar-Regolament tal-forniment ta’ servizzi.

4.   L-Istati Membri għandhom iżommu ir-responsabbiltajiet tagħhom lejn l-ICAO fil-limiti ġeografiċi tar-reġjuni ta’ informazzjoni ta’ titjir ta’ aktar ‘il fuq fdata lilhom mill-ICAO fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.”;

(3)

l-Artikolu li ġej huwa inserit:

“Artikolu 3a

Informazzjoni ajrunawtika elettronika

1.   Bla ħsara għall-pubblikazzjoni mill-Istati Membri tal-informazzjoni areonawtika, u b’mod konsistenti ma’ din il-pubblikazzjoni il-Kummissjoni, f’ħidma b’kooperazzjoni mal-Eurocontrol, għandha tiżgura d-àdisponibbiltà tal-informazzjoni ajrunawtika ta’ kwalità għolja, ippreżentata b’mod armonizzat u li sservi l-ħtiġijiet tal-utenti rilevanti kollha f’termini tal-àkwalità tad-data u fiż-żamma tal-ħin.

2.   Għall-għan ta’ paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha:

(a)

tiżgura l-iżvilupp ta’ infrastruttura ta’ informazzjoni ajrunawtika fuq livell Komunitarju taħt forma ta’ portal elettroniku ta’ informazzjoni integrata b’aċċess għall-partijiet interessati. L-infrastruttura għandha tintegra l-aċċess u l-forniment tal-elementi meħtieġa għad-data, iżda mhux limitati għall-informazzjoni ajrunawtika, informazzjoni tal-uffiċjal tar-rapportaġġ tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru (ARO), informazzjoni meterjoloġika u informazzjoni dwar il-ġestjoni tal-fluss;

(b)

Issostni l-immodernizzar u l-armonizzazzjoni għall-forniment tal-informazzjoni ajrunawtika fl-aktar sens wiesa’ tiegħu b’kooperazzjoni mill-qrib mal-Eurocontrol u l- ICAO.

3.   Il-Kummissjoni għandha tadotta regoli implimentattivi dettaljati għal dan l-Artikolu skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 5(3) tar-Regolament qafas.”;

(4)

L-Artikolu 4 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 4

Regoli ta’ klassifikazzjoni tal-ajru u l-ispazju tal-ajru

Il-Kummissjoni għandha, skont il-proċeduri regolatorja msemmija fl-Artikolu 5(3) tar-Regolament qafas, tadotta regoli implimentattivi sabiex:

(a)

tadotta d-dispożizzjonijiet xierqa dwar ir-regoli tal-ajru fuq il-bażi tal-istandards tal-ICAO u l-prattiki rakkomandati;

(b)

tarmonizza l-applikazzjoni tal-klassifikazzjoni tal-ispazju tal-ajru tal-ICAO, b’adattament xieraq, sabiex ikun żgurat forniment mingħajr intoppi ta’ servizzi tat-traffiku tal-ajru sikuri u effiċjenti fi ħdan l-ajru uniku Ewropew.”;

(5)

Artikolu 5 huwa mħassar;

(6)

L-Artikolu 6 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 6

Il-ġestjoni u t-tfassil tan-netwerk

1.   Il-funzjonijiet tan-netwerk ta’ ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM) għandhom jippermettu l-aqwa użu tal-ispazju tal-ajru u jiżguraw li l-utenti tal-ispazju tal-ajru jkunu jistgħu joperaw fuq it-trajettorji ppreferuti, filwaqt li jippermettu aċċess massimu għall-ispazju tal-ajru u s-servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru. Dawn il-funzjonijiet tan-netwerk għandhom ikunu mmirati biex jiġu appoġġjati l-inizjattivi fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali u għandhom jitwettqu b’mod li jirrispetta s-separazzjoni tal-ħidmiet regolatorji u operattivi.

2.   Sabiex jintlaħqu l-għanijiet msemmija fil-paragrafu 1, u bla ħsara għar-responsabbiltajiet tal-Istati Membri fir-rigward tar-rotot nazzjonali u l-istrutturi tal-ispazju tal-ajru, il-Kummissjoni għandha tiżgura li jitwettqu l-funzjonijiet li ġejjin:

(a)

it-tfassil tan-netwerk Ewropew tar-rotot;

(b)

il-koordinazzjoni tar-riżorsi skarsi, ġewwa l-faxex ta’ frekwenza tal-avjazzjoni użati mit-traffiku tal-ajru, b’mod partikolari il-frekwenzi tar-radju u l-kodiċi tar-radar transponder.

Il-funzjonijiet elenkati fl-ewwel subparagrafu m’għandhomx jinvolvu l-adozzjoni ta’ miżuri vinkolanti ta’ ambitu ġenerali jew l-eżerċizzju ta’ diskrezzjoni politika. Huma għandhom iqisu l-proposti stabbiliti fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali. Dawn għandhom jitwettqu f’koordinazzjoni mal-awtoritajiet militari skont il-proċeduri miftiehma li jikkonċernaw l-użu flessibbli tal-ispazju tal-ajru.

Il-Kummissjoni tista’, wara konsultazzjoni mal-Kumitat tal-Ajru Uniku u f’konformità mar-regoli implimentattivi msemmija fil-paragrafu 4, tinkariga lill-Eurocontrol jew lil korp ieħor kompetenti u imparzjali bil-kompiti neċessarji għall-eżekuzzjoni tal-funzjonijiet elenkati fl-ewwel subparagrafu. Dawn il-kompiti għandom jitwettaqu b’mod imparzjali, ekonomikament effettiv; u għandhom jitwettqu f’isem l-Istati Membri u l-partijiet interessati. Huma għandhom ikunu soġġetti għal governanza xierqa, li tirrikonoxxi r-responsabilitajiet separati għall-provvediment tas-servizzi u għar-regolamentazzjoni, filwaqt li jiġu kkunsidrati il-ħtiġijiet tan-netwerk sħiħ tal-ATM u bl-involviment sħiħ tal-utenti tal-ispazju tal-ajru u l-fornituri tas-servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru.

3.   Il-Kummissjoni tista’ żżid mal-lista ta’ funzjonijiet fil-paragrafu 2 wara konsultazzjoni xierqa mal-partijiet interessati tal-industrija. Dawk il-miżuri, mfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, billi jissupplimentah, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura msemmija fl-Artikoli 5(4) tar-Regolament qafas.

4.   Regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-miżuri msemmija f’dan l-Artikolu, apparti għal dawk imsemmija fil-paragrafi 6 sa 9, għandhom jiġu adottati f’konformità mal-Artikolu 5(3) tar-Regolament qafas. Dawk ir-regoli implimentattivi għandhom jindirizzaw b’mod partikulari:

(a)

il-koordinazzjoni u l-armonizzazzjoni tal-proċessi u l-proċeduri biex titjieb l-effiċjenza tal-ġestjoni tal-frekwenza ajrunawtika inkluż l-iżvilupp ta’ prinċipji u kriterji;

(b)

il-funzjoni ċentrali biex jiġu kkoordinati l-identifikazzjoni bikrija u r-riżoluzzjoni tal-ħtiġijiet ta’ frekwenza fil-faxex allokati għat-traffiku tal-ajru ġenerali Ewropew biex jiġu appoġġjati d-disinn u l-operat tan-netwerk Ewropew tal-avjazzjoni;

(c)

il-funzjonijiet addizzjonali tan-netwerk kif definit fil-Pjan Ġenerali tal-ATM;

(d)

l-arranġamenti dettaljati għat-teħid ta’ deċiżjonijiet b’mod koperattiv bejn l-Istati Membri, il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u l-funzjoni tal-ġestjoni tan-netwerk għall-ħidmiet imsemmija fil-paragrafu 2;

(e)

l-arranġamenti għall-konsultazzjoni tal-partijiet interessati relevanti fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-livell Ewropew; u

(f)

fi ħdan l-ispektrum tar-radju allokat għat-traffiku tal-ajru ġenerali mill-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni, qsim tal-ħidmiet u r-responsabbilitajiet bejn il-funzjoni tal-ġestjoni tan-netwerk u l-maniġers tal-frekwenzi nazzjonali, filwaqt li jiġi żgurat li l-funzjonijiet tal-maniġers tal-frekwenzi nazzjonali jkomplu jwettqu dawk il-kompiti ta’ frekwenza li m’għandhom l-ebda impatt fuq in-netwerk. Fir-rigward ta’ dawk il-każijiet li m’għandhom l-ebda impatt fuq in-netwerk, il-maniġers tal-frekwenzi nazzjonali għandhom jikkooperaw ma’ dawk responsabbli għall-funzjoni tal-ġestjoni tan-netwerk biex jiġi ottimizzat l-użu tal-frekwenzi.

5.   Aspetti ta’ tfassil tal-ispazju tal-ajru minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 2 għandhom jiġu kkunsidrati fuq livell nazzjonali jew fil-livell tal-blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali. Dan il-proċess tat-tfassil għandu jikkunsidra t-talbiet u l-kumplessità tat-traffiku, il-pjani tal-prestazzjoni tal-blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali jew nazzjonali u għandu jinkludi konsultazzjoni sħiħa mal-utenti tal-ispazju tal-ajru relevanti jew mal-gruppi relevanti li jirrappreżentaw l-utenti tal-ispazju tal-ajru u mal-awtoritajiet militari skont kif ikun xieraq.

6.   L-Istati Membri għandhom jinkarigaw lill-Eurocontrol jew lil korp ieħor kompetenti u imparzjali bil-prestazzjoni tal-amministrazzjoni tal-fluss tat-traffiku tal-ajru, u dan soġġett għal arranġamenti ta’ sorveljanza xierqa.

7.   Ir-regoli implimentattivi għall-ġestjoni tal-fluss tat-traffiku tal-ajru, inklużi l-arranġamenti ta’ sorveljanza neċessarji, għandhom jiġu żviluppati f’konformità mal-proċedura ta’ konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 5(2) tar-Regolament qafas u adottati skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 5(3) tar-Regolament qafas, bil-għan li tiġi ottimizzata l-kapaċità disponibbli fl-użu tal-ispazju tal-ajru u jitjiebu l-proċessi tal-ġestjoni tal-fluss tat-traffiku tal-ajru. Dawn ir-regoli għandhom ikunu bbażati fuq trasparenza u effiċjenza, filwaqt li jiġi żgurat li tiġi pprovduta kapaċità b’mod flessibbli u f’waqtha, konsistenti mar-rakkomandazzjonijiet tal-Pjan Reġjonali ta’ Navigazzjoni tal-Ajru tal-ICAO, Reġjun Ewropew.

8.   Ir-regoli implimentattivi għall-ġestjoni tal-fluss tat-traffiku tal-ajru għandhom isostnu d-deċiżjonijiet operattivi meħuda mill-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru, mill-operaturi ta’ ajruporti u mill-utenti tal-spazju tal-ajru u għandhom ikopru l-oqsma li ġejjin:

(a)

l-ippjanar tat-titjiriet;

(b)

l-użu tal-kapaċità tal-ispazju tal-ajru disponibbli matul il-fażijiet kollha tat-titjir, inkluż l-assenjazzjoni tas-slots; u

(c)

l-użu ta’ rotot mit-traffiku tal-ajru ġenerali, inklużi

il-ħolqien ta’ pubblikazzjoni unika għall-orjentazzjoni tar-rotot u tat-traffiku;

possibilitajiet għad-devjazzjoni tat-traffiku tal-ajru ġenerali minn żoni ta’ konġestjoni, u

regoli ta’ prijorita dwar l-aċċess għall-ispazju tal-ajru għat-traffiku tal-ajru ġenerali, b’mod partikulari matul perjodi ta’ konġestjoni u kriżi.

9.   Meta tkun qed tiżviluppa u tadatta ir-regoli ta’ implimentazzjoni il-Kummissjoni għandha, kif ikun xieraq u mingħajr preġudizzju għas-sikurezza, tieħu kont tal-konsistenza bejn il-pjani tat-titjiriet u l-islots tal-ajruporti u l-koordinazzjoni meħtieġa ma reġjuni qrib.”;

(7)

L-Artikolu 9 huwa mħassar.

Artikolu 4

Ir-Regolament (KE) Nru 552/2004 għandu jiġi emendat kif ġej:

(1)

l-Artikolu li ġej huwa inserit:

“Artikolu 6a

Verifika alternattiva ta’ konformità

Ċertifikat maħruġ skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabblixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (****), fejn ikun japplika għall-kostitwenti jew għas-sistemi, għandhom jiġu kkunsidrati, għall-iskop tal-Artikoli 5 u 6 tar-Regolament, bħala dikjarazzjoni tal-KE dwar il-konformità u s-sostenibbilità għall-użu, jew bħala dikjarazzjoni tal-KE tal-verifika, jekk din tkun tinkludi dimostrazzjoni ta’ konformità mal-elementi essenzjali ta’ dan ir-Regolament u r-regoli implimentattivi rilevanti għall-interoperabbiltà.

(****)  * ĠU L 79, 19.3.2008, p. 1.”"

(2)

l-Artikolu 9 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 9

Reviżjoni ta’ annessi

Miżuri mfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali tal-Annessi, sabiex jittieħed kont ta’ żviluppi tekniċi u operattivi għandhom jiġu adottati skont il-proċedura oregolatorja bl-istkrutinju msemmija fl-Artikolu 5(4) tar-Regolament qafas.”

(3)

fl-Artikolu 10 il-paragrafu li ġej huwa inserit:

“2a.   Għall-finijiet tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, l-Istati Membri jistgħu jiddikjaraw sistemi u kostitwenti tal-EATMN bħala konformi mar-rekwiżiti essenzjali u eżentati mid-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 5 u 6.”

(4)

L-Anness II huwa emendat kif ġej:

(a)

Fil-Parti A, l-ewwel paragrafu tal-punt 2, huwa sostitwit b’dan li ġej:

“L-EATMN, is-sistemi tagħha u l-kostitwenti tagħhom għandhom jappoġġaw, fuq bażi kkordinata, kunċetti ġodda ta’ operat maqbula u validati li jtejbu l-kwalità u l-effikaċja ta’ servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru, b’mod partikulari f’termini ta’ sikurezza u kapaċita.”;

(b)

Il-Parti B hija emendata kif ġej:

(i)

l-ewwel paragrafu tal-punt 3.1.2, huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Sistemi ta’ pproċessar ta’ data għal titjir għandhom jaċċettaw l-implimentazzjoni progressiva ta’ kunċetti ta’ operat avvanzati, maqbula u validati għal fażijiet kollha ta’ titjir, b’mod partikolari kif previsti mill-Pjan Komprensiv tal-ATM.”;

(ii)

il-punt 3.2.2, huwa sostitwit b’dan li ġej:

“3.2.2.

Appoġġ għal kunċetti ġodda ta’ operat

Sistemi ta’ pproċessar ta’ data ta’ sorveljanza għandhom jaċċettaw id-disponibbiltà progressiva ta’ sorsi ġodda ta’ informazzjoni ta’ sorveljanza f’manjiera tali li ttejjeb il-kwalità ġenerali tas-servizz, b’mod partikolari kif previst mill-Pjan Komprensiv tal-ATM.”

(iii)

il-punt 4.2, huwa sostitwit b’dan li ġej:

“4.2.

Appoġġ għal kunċetti ġodda ta’ operat

Sistemi ta’ komunikazzjoni għandhom isostnu l-implimentazzjoni ta’ kunċetti avvanzati ta’ operat, maqbula u validati għal fażijiet kollha ta’ titjir, b’mod partikolari kif previsti mill-Pjan Komprensiv tal-ATM.”;

Artikolu 5

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 6(2) u (6) tar-Regolament (KE) Nru 551/2004 kif emendat b’dan ir-Regolament għandu japplika mid-data speċifikata fir-regoli implimentattivi rispettivi tagħhom imma mhux aktar tard mill-4 ta’ Diċembru 2012.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, il-21 ta’ Ottubru 2009.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

C. MALMSTRÖM


(1)  ĠU C 182, 4.8.2009, p. 50.

(2)  ĠU C 120, 28.5.2009, p. 52.

(3)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta’ Marzu 2009 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2009.

(4)  ĠU L 96, 31.3.2004, p. 1.

(5)  ĠU L 96, 31.3.2004, p. 10.

(6)  ĠU L 96, 31.3.2004, p. 20.

(7)  ĠU L 96, 31.3.2004, p. 26.

(8)  ĠU L 64, 2.3.2007, p. 1.

(9)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 98/500 tal-20 ta’ Mejju 1998, dwar l-istabbiliment ta’ Kumitati ta’ Djalogu Settorjali biex iġibu ‘l quddiem id-djalogu bejn l-imsieħba soċjali fuq livell Ewropew (ĠU L 225, 12.8.1998, p. 27).

(10)  ĠU L 79, 19.3.2008, p. 1.

(11)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.


14.11.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 300/51


REGOLAMENT (KE) Nru 1071/2009 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-21 ta’ Ottubru 2009

li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikulari l-Artikolu 71(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (2),

Wara li kkonsultaw il-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (3),

Billi:

(1)

L-implimentazzjoni sħiħa ta’ suq intern tat-trasport bit-triq b’kondizzjonijiet ekwi ta’ kompetizzjoni titlob l-applikazzjoni uniformi ta’ regoli komuni għall-awtorizzazzjoni għad-dħul għall-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq tal-merkanzija jew tal-passiġġieri, (“il-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq”). Dawn ir-regoli komuni ser jikkontribwixxu għall-kisba ta’ kwalità għolja ta’ kwalifika professjonali għall-operaturi tat-trasport, lejn ir-razzjonalizzazzjoni tas-suq, lejn it-titjib tal-kwalità tas-servizz, fl-interess tal-operaturi tat-trasport bit-triq, tal-klijenti tagħhom u tal-ekonomija kollha kemm hi, kif ukoll lejn aktar sigurtà fit-toroq. Dawn ir-regoli għandhom jiffaċilitaw ukoll l-eżerċizzju effettiv tad-dritt ta’ stabbiliment ta’ operaturi tat-trasport bit-triq.

(2)

Id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE tad-29 ta’ April 1996 dwar dħul għall-impjieg ta’ operatur ta’ trasport ta’ merkanzija bit-triq u operatur ta’ trasport ta’ passiġġieri bit-triq u r-rikonoxximent reċiproku ta’ diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali intenzjonati li jiffaċilitaw għal dawn l-operaturi d-dritt tal-libertà li jistabbilixxu ħidmiet ta’ trasport nazzjonali jew internazzjonali (4), tistabbilixxi l-kondizzjonijiet minimi li jirregolaw id-dħul għall-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq, kif ukoll l-għarfien reċiproku tad-dokumenti meħtieġa għal dan il-għan. Madankollu, l-esperjenza, il-valutazzjoni tal-impatt u diversi studji juru li din id-Direttiva qiegħda tiġi applikata mill-Istati Membri b’mod inkonsistenti. Diverġenzi bħal dawn għandhom diversi konsegwenzi negattivi, partikolarment tfixkil lill-kompetizzjoni u nuqqas ta’ trasparenza tas-suq u ta’ monitoraġġ uniformi, kif ukoll ir-riskju li l-impriżi li jimpjegaw persunal b’livell baxx ta’ kwalifika professjonali jkunu negliġenti jew inqas konformi mar-regoli ta’ sigurtà fit-toroq u l-benesseri soċjali, sitwazzjoni li tista’ tkun ta’ ħsara għad-dehra tas-settur.

(3)

Dawn il-konsegwenzi jsiru saħansitra aktar negattivi għax jistgħu jiddisturbaw il-funzjonament bla xkiel tas-suq intern tat-trasport bit-triq, peress illi s-suq tat-trasport tal-merkanzija internazzjonali u ta’ ċerti operazzjonijiet ta’ kabotaġġ huwa aċċessibbli għall-impriżi kollha tal-Komunità. L-unika kondizzjoni imposta fuq dawn l-impriżi hija li jkollhom liċenza Komunitarja, li tista’ tinkiseb ladarba jissodisfaw il-kondizzjonijiet li jirregolaw d-dħul għall-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 1072/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-merkanzija (5) u r-Regolament (KE) Nru 1073/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi bil-kowċ u x-xarabank (6).

(4)

Għaldaqstant, jeħtieġ li r-regoli eżistenti għad-dħul għall-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq jiġu modernizzati sabiex jiġi żgurat li dawk ir-regoli jiġu applikati b’mod aktar uniformi u effettiv. Peress li l-konformità ma’ dawk ir-regoli tikkostitwixxi l-kondizzjoni prinċipali biex wieħed jidħol fis-suq Komunitarju, u peress li fil-qasam tal-aċċess għas-suq, l-istrumenti Komunitarji applikabbli huma Regolamenti, jidher li Regolament huwa l-aktar strument xieraq biex jirregola d-dħul għall-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq.

(5)

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jadattaw il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operaturi tat-trasport bit-triq fir-reġjuni l-aktar periferiċi msemmija fl-Artikolu 299(2) tat-Trattat minħabba l-karatteristiċi speċifiċi ta’ u r-restrizzjonijiet f’dawk ir-reġjuni. Madankollu, l-impriżi stabbiliti f’dawk ir-reġjuni li jikkonformaw mal-kondizzjonijiet għall-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operaturi tat-trasport bit-triq biss bħala riżultat ta’ dan l-adattament m’għandhomx ikunu jistgħu jakkwistaw liċenza Komunitarja. L-adattament tal-kondizzjonijiet għall-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq m’għandux ifixkel lill-impriżi li kieku kienu jiġu ammessi għall-professjoni ta’ operaturi tat-trasport bit-triq u li jikkonformaw mal-kondizzjonijiet ġenerali stabbiliti f’dan ir-Regolament, milli jwettqu operazzjonijiet ta’ trasport fir-reġjuni l-aktar imbiegħda.

(6)

Fl-interess tal-kompetizzjoni ġusta, ir-regoli komuni li jirregolaw l-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq għandhom japplikaw b’mod kemm jista’ jkun wiesa’ għall-impriżi kollha. Madankollu, m’huwiex meħtieġ li jkunu inklużi fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament l-impriżi li jwettqu operazzjonijiet ta’ trasport b’impatt żgħir ħafna fuq is-suq tat-trasport.

(7)

L-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-impriża għandu jkun responsabbli li jivverifika li l-impriża tissodisfa f’kull ħin il-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament, sabiex l-awtoritajiet kompetenti ta’ dak l-Istat Membru ikunu jistgħu, jekk meħtieġ, jiddeċiedu li jissospendu jew jirtiraw l-awtorizzazzjonijiet li jippermettu li l-impriża topera fis-suq. Il-konformità effettiva ma’, u l-monitoraġġ kif suppost, tal-kondizzjonijiet għad-dħul għall-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq jitolbu li l-impriżi jkollhom stabbiliment effettiv u stabbli.

(8)

Jeħtieġ li persuni fiżiċi b’reputazzjoni tajba u b’kompetenza professjonali meħtieġa jiġu identifikati biċ-ċar u kkomunikati lill-awtoritajiet kompetenti. Dawn il-persuni (“maniġers tat-trasport”) għandhom ikunu residenti fi Stat Membru u b’mod kontinwu u effettiv imexxu l-attivitajiet ta’ trasport tal-impriżi tat-trasport bit-triq. Jaqbel għalhekk li jkunu speċifikati l-kondizzjonijiet li taħthom persuna titqies li b’mod kontinwu u effettiv tmexxi l-operazzjonijiet ta’ trasport ta’ impriża.

(9)

Ir-reputazzjoni tajba ta’ maniġer tat-trasport tiddependi minn jekk dan ikunx instab ħati ta’ reat kriminali serju jew li ma jkunx qala’ piena serja, għal, partikolarment ksur serju tar-regoli Komunitarji dwar it-trasport bit-triq. Kundanna jew piena li tingħata lil maniġer ta’ trasport jew impriża ta’ trasport bit-triq fi Stat Membru wieħed jew aktar għall-iżjed ksur serju ta’ regoli Komunitarji għandu jirriżulta fit-telf tar-reputazzjoni tajba kemm-il darba l-awtorità kompetenti tkun aċċertat ruħha li tkun saret proċedura ta’ investigazzjoni debitament imwettqa u dokumentata, liema proċedura tkun tagħti drittijiet proċedurali essenzjali qabel ma ttieħdet id-deċiżjoni finali tagħha u li d-drittijiet xierqa ta’ appell ikunu ġew rispettati.

(10)

Huwa neċessarju li impriżi tat-trasport bit-triq ikollhom livell minimu ta’ kapaċità finanzjarja li tkun tassigura l-istabbiliment u l-amministrazzjoni tajba tagħhom. Garanzija bankarja jew assigurazzjoni għar-responsabbiltà professjonali jistgħu jikkostitwixxu metodu sempliċi u effiċjenti meta mqabbla man-nefqa għall-impriżi ta’ kif tintwera l-kapaċità finanzjarja tal-impriżi.

(11)

Livell għoli ta’ kwalifika professjonali għandu jsaħħaħ l-effiċjenza soċjo-ekonomika tas-settur tat-trasport bit-triq. Għaldaqstant, jeħtieġ li l-applikanti għall-pożizzjoni ta’ maniġer tat-trasport ikollhom tagħrif professjonali ta’ kwalità għolja. Sabiex tiġi żgurata uniformità akbar tal-eżamijiet u jiġi promoss it-taħriġ ta’ livell għoli, jaqbel li jkun provdut li l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw ċentri ta’ taħriġ u ta’ eżaminazzjoni skont kriterji li għandhom jiddefinixxu huma. Il-persuni li jmexxu attivitajiet ta’ trasport għandu jkollhom l-għarfien meħtieġ biex imexxu operazzjonijiet ta’ trasport kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq dak internazzjonali. Il-lista tas-suġġetti li tagħrif dwarhom huwa neċessarju biex ikunu jistgħu jiksbu ċ-ċertifikat ta’ kompetenza professjonali u l-proċeduri għall-organizzazzjoni tal-eżamijiet, jistgħu jevolvu skont il-progress teknoloġiku, u għalhekk għandha ssir disposizzjoni għall-aġġornament tagħhom. Għandu jkun possibbli għall-Istati Membri li jeżentaw mill-eżami persuni li jistgħu jipprovdu prova ta’ esperjenza kontinwa fit-tmexxija ta’ attivitajiet ta’ trasport.

(12)

Il-kompetizzjoni ġusta, u t-trasport bit-triq li jirrispetta bis-sħiħ ir-regoli, jitolbu li jkun hemm livell uniformi ta’ monitoraġġ fost l-Istati Membri. F’dan ir-rigward, l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-monitoraġġ tal-impriżi u għall-validità tal-awtorizzazzjoni tagħhom għandhom rwol fundamentali xi jwettqu u huwa xieraq li jiġi żgurat li jieħdu l-miżuri xierqa meta meħtieġ, partikolarment fl-aktar każijiet serji billi jissospendu jew jirtiraw awtorizzazzjonijiet, jew billi jiddikjaraw bħala inkompetenti l-maniġers tat-trasport li jkunu negliġenti jew li jaġixxu in mala fede. Dan għandu jsir wara li l-miżura titqies kif jistħoqq fir-rigward tal-prinċipju tal-proporzjonalità. Madankollu, impriża għandha tkun imwissija bil-quddiem, u għandha tingħata perjodu raġonevoli ta’ żmien biex tirranġa s-sitwazzjoni qabel ma ġġarrab tali pieni.

(13)

Kooperazzjoni amministrattiva aktar organizzata fost l-Istati Membri għandha ssaħħaħ l-effettività tal-monitoraġġ tal-impriżi li joperaw f’diversi Stati Membri, kif ukoll tnaqqas l-ispejjeż amministrattivi fil-futur. Reġistri elettroniċi tal-impriżi interkonnessi madwar il-Komunità, li jikkonformaw mar-regoli Komunitarji dwar il-protezzjoni tad-data personali, għandhom jiffaċilitaw tali kooperazzjoni u jnaqqsu l-ispejjeż marbutin mal-kontrolli, kemm għall-impriżi kif ukoll għall-amministrazzjonijiet. Reġistri elettroniċi nazzjonali diġà jeżistu f’diversi Stati Membri. L-infrastruttura ġiet ukoll stabbilita bil-ħsieb li tiġi promossal-interkonnessjoni fost l-Istati Membri. Għaldaqstant, użu aktar sistematiku ta’ reġistri elettroniċi jista’ għalhekk jikkontribwixxi biex jitnaqqsu b’mod sinjifikanti l-ispejjeż amministrattivi tal-kontrolli, u biex tittejjeb l-effikaċja tagħhom.

(14)

Parti mid-data li hemm fir-reġistri elettroniċi nazzjonali li tirrigwarda il-ksur u l-pieni hija personali. Għaldaqstant, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw konformità mad-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta’ dik id-data (7), partikolarment f’dak li għandu x’jaqsam mal-monitoraġġ tat-trattament ta’ data personali mill-awtoritajiet pubbliċi u mad-drittijiet tal-persuni kkonċernati għall-aċċess għall-informazzjoni u għall-oppożizzjoni. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, tinħass il-ħtieġa li din id-data tinżamm mill-anqas għal sentejn, biex jiġi żgurat li l-impriżi skwalifikati ma jistabbilixxux ruħhom fi Stati Membri oħra.

(15)

Biex tittejjeb it-trasparenza u biex il-klijent ta’ impriża tat-trasport ikun jista’ jivverifika jekk dik l-impriża għandhiex l-awtorizzazzjoni xierqa, ċerta data li tinsab fir-reġistru elettroniku nazzjonali għandha tkun aċċessibbli mill-pubbliku, sakemm id-dispożizzjonijiet rilevanti dwar il-ħarsien tad-data jkunu osservati.

(16)

L-interkonnessjoni gradwali tar-reġistri elettroniċi nazzjonali hija tal-akbar importanza biex tippermetti skambju ta’ informazzjoni rapidu u effettiv fost l-Istati Membri, u biex tiggarantixxi li l-operaturi tat-trasport bit-triq ma jaqgħux fit-tentazzjoni jew ma jirriskjawx li jwettqu ksur serju fi Stati Membri li ma jkunx l-Istat Membru fejn ikunu stabbiliti. Din l-interkonnessjoni titlob li jiġu ddefiniti b’mod konġunt il-format preċiż tad-data kif ukoll il-proċeduri tekniċi għall-iskambju ta’ dik id-data.

(17)

Sabiex l-iskambju tal-informazzjoni fost l-Istati Membri jkun effiċjenti, għandhom jiġu nominati punti ta’ kuntatt nazzjonali, u għandhom jiġu speċifikati ċerti proċeduri komuni, mill-inqas, f’dak li għandu x’jaqsam mal-iskadenzi u n-natura tal-informazzjoni li tiġi mgħoddija.

(18)

Sabiex tiġi faċilitata l-libertà ta’ stabbiliment, il-produzzjoni ta’ dokumenti xierqa maħruġin minn awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn l-operatur kien jgħix qabel għandha tiġi aċċettata, bħala prova suffiċjenti tar-reputazzjoni tajba għall-ammissjoni għall-okkupazzjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq fl-Istat Membru tal-istabbiliment, sakemm il-persuni kkonċernati ma jkunux ġew dikjarati inkompetenti biex jeżerċitaw dik il-professjoni fl-Istati Membri l-oħra.

(19)

Rigward il-kompetenza professjonali, sabiex tiġi faċilitata l-libertà ta’ stabbiliment, mudell uniku ta’ ċertifikat maħruġ skont dan ir-Regolament għandu jkun rikonoxxut bħala prova suffiċjenti mill-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-impriża.

(20)

Jeħtieġ monitoraġġ aktar mill-qrib tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament fuq il-livell Komunitarju. Dan jitlob it-trasmissjoni lill-Kummissjoni ta’ rapporti regolari, stabbiliti abbażi tar-reġistri nazzjonali, dwar ir-reputazzjoni tajba, il-kapaċità finanzjarja u l-kompetenza professjonali tal-impriżi fis-settur tat-trasport bit-triq.

(21)

L-Istati Membri għandhom jipprovdu sanzjonijiet applikabbli għall-ksur ta’ dan ir-Regolament. Il-pieni għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

(22)

Peress li l-għan ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri l-immodernizzar tar-regoli dwar id-dħul għall-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq biex jiġi żgurat li dawk ir-regoli jiġu applikati b’mod aktar uniformi u effettiv fl-Istati Membri, ma jistax jinkiseb b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri, u għaldaqstant, minħabba l-iskala u l-effetti tal-azzjoni, jista’ jinkiseb aħjar fuq livell Komunitarju, il-Komunità tista’ taddotta miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skont il-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jinkiseb dak il-għan.

(23)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (8).

(24)

B’mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tistabbilixxi lista ta’ kategoriji, tipi u livelli tas-serjetà tal-ksur li jwassal għat-telfa tar-reputazzjoni tajba tal-operaturi tat-trasport bit-triq, li tadatta, skont il-progress teknoloġiku, l-Annessi I, II u III ta’ dan ir-Regolament, dwar l-għarfien li tiegħu għandu jittieħed kont mill-Istati Membri għal finijiet tar-rikonoxximent tal-kompetenza professjonali u l-mudell ta’ ċertifikat ta’ kompetenza professjonali, u biex tistabbilixxi lista tal-ksur li flimkien ma’ dawk stabbiliti fl-Anness IV għal dan ir-Regolament jistgħu jwasslu għat-telf tar-reputazzjoni tajba. Peress li dawk il-miżuri huma ta’ ambitu ġenerali u huma mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, inter alia billi jissuplimentawh b’elementi ġodda mhux essenzjali, huma għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5(a) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(25)

Id-Direttiva 96/26/KEE għandha titħassar,

ADOTTAW DAN IR-REGLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

(1)   Dan ir-Regolament jirregola d-dħul għal, u l-eżerċizzju, tal-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq.

(2)   Dan ir-Regolament għandu japplika għall-impriżi kollha stabbiliti fil-Komunità li jeżerċitaw il-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq. Huwa għandu japplika wkoll għall-impriżi li għandhom il-ħsieb li jeżerċitaw il-professjoni ta’ operaturi tat-trasport bit-triq. Riferenzi għall-impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta’ operaturi tat-trasport bit-triq għandhom, kif adatt, jiġu kkunsidrati li jinkludu riferenza għall-impriżi li għandhom il-ħsieb li jeżerċitaw tali professjoni.

(3)   Fir-rigward tar-reġjuni msemmija fl-Artikolu 299(2) tat-Trattat, l-Istati Membri konċernati jistgħu jadattaw l-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati sabiex tiġi eżerċitata l-professjoni ta’ operaturi tat-trasport bit-triq, safejn l-attivitajiet jitwettqu fl-intier tagħhom f’dawk ir-reġjuni mill-impriżi stabbiliti hemmhekk.

(4)   B’deroga mill-paragrafu 2, dan ir-Regolament, sakemm ma jkunx diversament previst fil-liġi nazzjonali, m’għandux japplika fil-konfront tas-segwenti:

(a)

impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq tal-merkanzija bit-triq, permezz biss ta’ vetturi bil-mutur jew gruppi ta’ vetturi li l-massa awtorizzata tagħhom meta mgħobbija ma tisboqx 3,5 tunnellati. L-Istati Membri jistgħu, madanakollu, ibaxxu dan il-limitu għal xi wħud minn jew għall-kategoriji kollha tal-operazzjonijet tat-trasport bit-triq;

(b)

impriżi li jagħtu esklusivament servizzi ta’ trasport bit-triq tal-passiġġieri għal finijiet mhux kummerċjali, jew li għandhom professjoni prinċipali differenti minn dik ta’ operatur tat-trasport bit-triq tal-passiġġieri;

(c)

impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq, permezz biss ta’ vetturi bil-mutur b’veloċità massima awtorizzata li ma teċċedixl-40 kilometru fis-siegħa.

(5)   L-Istati Membri jistgħu jeżentaw mill-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet kollha ta’ dan ir-Regolament jew ta’ xi wħud minnhom dawk l-operaturi biss tat-trasport bit-triq li jeżerċitaw esklussivament attivitajiet ta’ trasport nazzjonali li għandhom biss impatt minuri fuq is-suq tat-trasport minħabba:

(a)

in-natura tal-oġġetti li jinġarru; jew

(b)

id-distanzi qosra involuti.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament:

(1)

“il-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq tal-merkanziji” tfisser l-attività ta’ kull impriża li twettaq trasport tal-merkanzija għal terzi persuni, jew permezz ta’ vetturi bil-mutur, jew permezz ta’ gruppi ta’ vetturi;

(2)

“professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq tal-passiġġieri” tfisser l-attività ta’ kull impriża li tagħti servizzi, permezz ta’ vetturi bil-mutur mibnija u attrezzati b’tali mod li jkunu adatti biex iġorru aktar minn disa’ persuni, inkluż ix-xufier, u intenzjonati għal dak l-iskop, ta’ trasport tal-passiġġieri għall-pubbliku jew għal kategoriji speċifiċi ta’ utenti, bi ħlas mill-persuna ttrasportata jew mill-organizzatur tat-trasport;

(3)

“professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq” tfisser il-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq tal-passiġġieri jew il-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq tal-merkanzija;

(4)

“impriża” tfisser persuna fiżika jew ġuridika, kemm jekk bi skop ta’ profitt kif ukoll jekk le, jew kull assoċjazzjoni jew grupp ta’ persuni mingħajr personalità ġuridika, kemm bi skop ta’ profitt kif ukoll jekk le, jew kwalunkwe korp uffiċjali, kemm jekk bil-personalità ġuridika proprja jew dipendenti fuq awtorità b’tali personalità, involuta fit-trasport tal-passiġġieri jew kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika involuta fit-trasport tal-merkanzija b’għan kummerċjali;

(5)

“maniġer tat-trasport” tfisser persuna fiżika impjegata minn impriża jew, fil-każ li din l-impriża tkun persuna fiżika, din l-istess persuna jew, fejn applikabbli, persuna fiżika oħra maħtura minn dik l-impriża permezz ta’ kuntratt, u li tmexxi b’mod effettiv u kontinwu l-attivitajiet ta’ trasport ta’ din l-impriża;

(6)

“awtorizzazzjoni għall-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq” tfisser deċiżjoni amministrattiva li tawtorizza lil impriża li tissodisfa l-kondizzjonijiet stabbiliti minn dan ir-Regolament biex teżerċita l-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq;

(7)

“awtorità kompetenti” tfisser awtorità nazzjonali, reġjonali jew lokali fi Stat Membru, li bil-għan li tawtorizza l-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq, tivverifika li impriża tissodisfa l-kondizzjonijiet stabbiliti minn dan ir-Regolament, u li għandha s-setgħa li toħroġ, tissospendi jew tirtira awtorizzazzjoni tal-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq;

(8)

“Stat Membru ta’ stabbiliment” tfisser l-Istat Membru li fih impriża tkun stabbilita, irrispettivament minn jekk il-maniġer tat-trasport jiġix minn pajjiż differenti jew le.

Artikolu 3

Rekwiżiti meħtieġa għall-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operatur ta’ trasport bit-triq

(1)   L-impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta’ operaturi tat-trasport bit-triq għandhom:

(a)

ikollhom stabbiliment effettiv u stabbli fi Stat Membru;

(b)

ikunu ta’ reputazzjoni tajba;

(c)

ikollhom pożizzjoni finanzjarja adatta; u

(d)

ikollhom il-kompetenza professjonali meħtieġa.

(2)   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jimponu rekwiżiti addizzjonali, li għandhom ikunu proporzjonati u mhux diskriminatorji, li l-impriżi għandhom jissodisfaw sabiex ikunu jistgħu jeżerċitaw il-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq.

Artikolu 4

Il-maniġer tat-trasport

(1)   Impriża li teżerċita l-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq għandha taħtar tal-anqas persuna fiżika waħda, il-maniġer tat-trasport, li tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 3(1)(b) u (d) u li:

(a)

tmexxi l-attivitajiet ta’ trasport tal-impriża b’mod effettiv u kontinwu;

(b)

ikollha rabta ġenwina mal-impriża, bħal per eżempju tkun impjegata, direttriċi, sid jew azzjonista, jew tkun qed tamministraha, jew, jekk l-impriża hija persuna fiżika, li tkun dik il-persuna; u

(c)

tkun residenti fil-Komunità.

(2)   Jekk l-impriża ma tissodisfax ir-rekwiżit tal-kompetenza professjonali stabbilit fl-Artikolu 3(1)(d), l-awtorità kompetenti tista’ tawtorizzaha biex teżerċita l-professjoni ta’ operatur tat-trasport, mingħajr maniġer tat-trasport maħtur skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, dment li:

(a)

l-impriża taħtar persuna fiżika oħra residenti fil-Komunità li tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 3(1)(b) u (d), u li tkun intitolata taħt kuntratt sabiex taqdi dmirijiet bħala maniġer tat-trasport f’isem l-impriża;

(b)

l-kuntratt li jorbot l-impriża mal-persuna msemmija fil-punt (a) jispeċifika l-kompiti li għandhom jitwettqu fuq bażi effettiva u kontinwa minn dik il-persuna, u jindika r-responsabbiltajiet tagħha bħala maniġer tat-trasport. Il-kompiti li għandhom jiġu speċifikati għandhom jinkludu partikolarment dawk marbutin mal-ġestjoni tal-manutenzjoni tal-vetturi, mal-verifika tal-kuntratti u tad-dokumenti tat-trasport, mal-kontabbiltà bażika, mal-assenjazzjoni ta’ kunsinni jew servizzi lix-xufiera u lill-vetturi, u mal-verifika tal-proċeduri ta’ sikurezza;

(c)

fil-kapaċità tiegħu jew tagħha ta’ maniġer tat-trasport, il-persuna msemmija fil-punt (a) tista’ tmexxi l-attivitajiet ta’ trasport ta’ mhux aktar minn erba’ impriżi differenti, bi flotta totali ta’ mhux aktar minn 50 vettura. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jnaqqsu n-numru ta’ impriżi u/jew id-daqs tal-flotta totali ta’ vetturi li dik il-persuna tista’ tmexxi, u

(d)

il-persuna msemmija fil-punt (a) twettaq il-kompiti speċifikati fl-interessi tal-impriża biss u r-responsabbiltajiet tagħha huma eżerċitati indipendentement minn kwalunkwe impriżi li għalihom l-impriża twettaq operazzjonijiet tat-trasport.

(3)   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li maniġer tat-trasport maħtur skont il-paragrafu 1 ma jistax addizzjonalment jiġi maħtur skont il-paragrafu 2, jew jista’ jkun hekk maħtur biss fir-rigward ta’ numru limitat ta’ impriżi jew flotta ta’ vetturi li tkun iżgħar minn dik imsemmija fil-paragrafu 2(c).

(4)   L-impriża għandha tinnotifika lill-awtorità kompetenti dwar il-maniġer(s) tat-trasport maħtur (a).

KAPITOLU II

IL-KONDIZZJONIJIET LI JRIDU JINTLAĦQU SABIEX JIĠU SODISFATTI R-REKWIŻITI STABBILITI FL-ARTIKOLU 3

Artikolu 5

Il-kondizzjonijiet fir-rigward tar-rekwiżit tal-istabbiliment

Sabiex jiġi sodisfatt ir-rekwiżit stabbilit fl-Artikolu 3(1)(a), l-impriża għandha, fl-Istat Membru konċernat:

(a)

ikollha stabbiliment f’dak l-Istat Membru b’sede fejn iżżomm id-dokumenti tan-negozju ewlieni tagħha, partikolarment id-dokumenti ta’ kontabbiltà tagħha, dwar il-ġestjoni tal-persunal, id-dokumenti li jkun fihom data relatata mal-ħin tas-sewqan u l-mistrieħ u kwalunkwe dokument ieħor li għalih l-awtorità kompetenti għandu jkollha aċċess biex tiġi vverifikata l-konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament. L-Istati Membri jistgħu jitolbu li l-istabbilimenti fit-territorju tagħhom ikollhom ukoll dokumenti oħra disponibbli fis-sede tagħhom fi kwalunkwe ħin;

(b)

ladarba tingħata awtorizzazzjoni, l-impriża jkollha għad-disposizzjoni tagħha vettura waħda jew aktar li jkunu rreġistrati jew b’mod ieħor imqegħdin fiċ-ċirkolazzjoni f’konformità mal-leġislazzjoni ta’ dak l-Istat Membru, kemm jekk dawk il-vetturi ikunu totalment proprjetà tagħha jew, per eżempju, detenuti taħt ftehim ta’ kiri bil-possibiltà ta’ xiri jew kuntratti ta’ kiri jew leasing;

(c)

twettaq b’mod effettiv u kontinwu bit-tagħmir amministrattiv meħtieġ l-operazzjonijiet tagħha fir-rigward tal-vetturi msemmija fil-punt (b) u bit-tagħmir u l-faċilitajiet tekniċi xierqa, f’ċentru operattiv li jkun jinsab f’dak l-Istat Membru.

Artikolu 6

Il-kondizzjonijiet fir-rigward tar-rekwiżit ta’ reputazzjoni tajba

(1)   Soġġett għall-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-kondizzjonijiet li impriża u maniġer ta’ trasport għandhom jissodisfaw sabiex jiġi sodisfatt ir-rekwiżit ta’ reputazzjoni tajba previst fl-Artikolu 3(1)(b).

Fid-determinazzjoni dwar jekk impriża tissodisfax jew le dak ir-rekwiżit, l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw il-kondotta tal-impriża, il-maniġers tat-trasport tagħha u kwalunkwe persuna rilevanti oħra kif jista’ jkun determinat mill-Istat Membru. Kull riferenza f’dan l-Artikolu għal kundanni, pieni jew ksur għandha tinkludi kundanni, pieni jew ksur tal-impriża nfisha, tal-maniġers tat-trasport tagħha u ta’ kull persuna rilevanti oħra kif jista’ jkun determinat mill-Istat Membru.

Il-kondizzjonijiet imsemmija fl-ewwel sub-paragrafu għandhom jinkludu tal-anqas:

(a)

li ma jkunx hemm raġunijiet impellanti biex wieħed jiddubita r-reputazzjoni tajba tal-maniġer tat-trasport jew tal-impriża tat-trasport, bħal kundanni jew pieni għal kull ksur serju ta’ regoli nazzjonali fis-seħħ fl-oqsma ta’:

(i)

il-liġi kummerċjali;

(ii)

il-liġi dwar il-fallimenti;

(iii)

il-kondizzjonijiet ta’ paga u impjieg fil-professjoni;

(iv)

it-traffiku bit-triq;

(v)

ir-responsabbiltà professjonali;

(vi)

it-traffikar tal-bnedmin jew tad-droga.

(b)

li l-maniġer tat-trasport jew l-impriża tat-trasport ma ġewx, fi Stat Membru wieħed jew aktar, ikkundannati għal offiża kriminali serja jew ingħataw piena għal ksur serju ta’ regoli Komunitarji li jikkonċernaw b’mod partikolari:

(i)

il-ħinijiet tas-sewqan u l-perjodu ta’ mistrieħ għax-xufiera, il-ħinijiet tax-xogħol, u l-istallazzjoni u l-użu tat-tagħmir tar-reġistrazzjoni;

(ii)

il-piżijiet massimi u d-dimensjonijiet tal-vetturi kummerċjali użati għat-trasport internazzjonali;

(iii)

il-kwalifiki inizjali u t-taħriġ kontinwu tax-xufiera;

(iv)

l-istat ta’ kemm vetturi kummerċjali huma tajbin għat-triq inkluża l-ispezzjoni teknika annwali obbligatorja tal-vetturi bil-mutur;

(v)

l-aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport bit-triq jew, fejn xieraq, l-aċċess għas-suq tat-trasport bit-triq tal-passiġġieri;

(vi)

is-sikurezza fit-trasport bit-triq tal-merkanzija perikoluża;

(vii)

l-istallazzjoni u l-użu ta’ tagħmir għall-kontroll tal-veloċità fuq ċerti kategoriji ta’ vetturi;

(viii)

il-liċenzji tas-sewqan;

(ix)

id-dħul għall-professjoni;

(x)

it-trasport ta’ annimali.

(2)   Għall-finijiet tal-punt (b) tat-tielet subparagrafu tal-paragrafu 1:

(a)

meta l-maniġer ta’ trasport jew l-impriża ta’ trasport ikunu, fi Stat Membru wieħed jew iżjed, ġew ikkundannati għal reati kriminali serji jew ġew mogħtija piena għal wieħed mill-aktar ksur serji ta’ regoli Komunitarji kif stabbiliti fl-Anness IV, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ stabbiliment għandha twettaq f’manjiera adatta u f’waqtha id-debita proċedura amministrattiva kompleta, li għandha tinkludi, jekk adatt, kontroll tas-sedi tal-impriża konċernata.

Il-proċedura għandha tiddetermina jekk, minħabba ċirkostanzi speċifiċi, it-telf ta’ reputazzjoni tajba jikkositwixxix rispons disproporzjonat fil-każ individwali. Kull sejba bħal din għandha tkun debitament raġunata u ġustifikata.

Jekk l-awtorità kompetenti ssib li t-telf ta’ reputazzjoni tajba jikkostitwixxi rispons disproporzjonat, hija tista’ tiddeċiedi li r-reputazzjoni tajba ma tkunx affettwata. F’tali każ, ir-raġunijiet għandhom jiġu reġistrati fir-reġistru nazzjonali. In-numru ta’ deċiżjonijiet bħal dawk għandu jiġi indikat fir-rapport imsemmi fl-Artikolu 26(1).

Jekk l-awtorità kompetenti ma ssibx li t-telf ta’ reputazzjoni tajba jikkostitwixxi rispons disproporzjonat, il-kundanna jew il-piena għandhom iwasslu għat-telf tar-reputazzjoni tajba.

(b)

il-Kummissjoni għandha tħejji lista ta’ kategoriji, tipi u gradi ta’ serjetà ta’ ksur serju ta’ regoli Komunitarji li, b’żieda ma’ dawk stabbiliti fl-Anness IV, jistgħu jwasslu għat-telf ta’ reputazzjoni tajba. L-Istati Membri għandhom jieħdu f’kunsiderazzjoni l-informazzjoni dwar dak il-ksur, inkluż informazzjoni mingħand Stati Membri oħra, meta jistabbilixxu l-prijoritajiet għal verifiki skont l-Artikolu 12(1).

Dawk il-miżuri, maħsuba sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi jissupplimentawh u li jkollhom x’jaqsmu ma’ din il-lista, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 25(3).

Għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandha:

(i)

tistabbilixxi l-kategoriji u t-tipi ta’ ksur li jokkorru l-iżjed frekwentament;

(ii)

tiddefinixxi l-grad ta’ serjetà tal-ksur skont il-potenzjal tagħhom li joħolqu riskju ta’ fatalitajiet jew korrimenti gravi; u

(iii)

tipprovdi l-frekwenza ta’ okkorrenzi li lil hinn minnhom ksur ripetut għandu jitqies bħala iżjed serju, billi jittieħed f’kunsiderazzjoni n-numru ta’ xufiera użati għall-attivitajiet ta’ trasport mmexxija mill-maniġer tat-trasport.

(3)   Ir-rekwiżit stabbilit fl-Artikolu 3(1)(b) jibqa’ mhux sodisfatt sakemm issir miżura ta’ rijabilitazzjoni jew kull miżura oħra li jkollha effett ekwivalenti, skont id-dispożizzjonijiet nazzjonali rilevanti.

Artikolu 7

Il-kondizzjonijiet fir-rigward tar-rekwiżit tal-pożizzjoni finanzjarja

(1)   Sabiex jiġi sodisfatt ir-rekwiżit stabbilit fl-Artikolu 3(1)(c), impriża għandha f’kull ħin tkun kapaċi tissodisfa l-obbligi finanzjarji tagħha matul is-sena finanzjarja annwali. Għal dan il-għan, l-impriża għandha turi, abbażi tal-kontijiet annwali ċċertifikati minn awditur jew minn persuna akkreditata kif xieraq, li, kull sena, hija jkollha għad-disposizzjoni tagħha kapital u riżervi li jammontaw għal mill-anqas EUR 9 000 meta tintuża biss vettura waħda u EUR 5 000 għal kull vettura addizzjonali użata.

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, il-valur tal-euro fil-muniti nazzjonali tal-Istati Membri li ma jipparteċipawx fit-tielet stadju tal-unjoni ekonomika u monetarja għandu jkun iffissat kull sena. Ir-rati li għandhom jiġu applikati għandhom ikunu dawk miksuba fl-ewwel jum tax-xogħol ta’ Ottubru u ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Dawn għandhom jidħlu fis-seħħ mill-1 ta’ Jannar tas-sena kalendarja li jmiss.

L-elementi tal-kontijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jiġu mifhuma bħala dawk definiti fir-Raba’ Direttiva tal-Kunsill 78/660/KEE tal-25 ta’ Lulju 1978 bbażata fuq l-Artikolu 54(3)(g) tat-Trattat dwar il-kontijiet annwali ta’ ċerti tipi ta’ kumpanniji (9).

(2)   B’deroga mill-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti tista’ taqbel jew teħtieġ li impriża turi l-pożizzjoni finanzjarja tagħha permezz ta’ ċertifikat bħal garanzija bankarja jew assigurazzjoni, inkluża assigurazzjoni fuq ir-responsabbiltà professjonali minn bank wieħed jew aktar jew istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn inklużi kumpanniji ta’ assigurazzjoni li jipprovdu garanzija in solidum għall-impriża fir-rigward tal-ammonti speċifikati fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1.

(3)   Il-kontijiet annwali msemmija fil-paragrafu 1, u l-garanzija msemmija fil-paragrafu 2, li għandhom jiġu verifikati, huma dawk ta’ dik l-entità ekonomika stabbilita fit-territorju tal-Istat Membru li fih tkun saret applikazzjoni għal awtorizzazzjoni u mhux dawk ta’ kwalunkwe entità oħra stabbilita fit-territorju ta’ kwalunkwe Stat Membru ieħor.

Artikolu 8

Il-kondizzjonijiet fir-rigward tar-rekwiżit tal-kompetenza professjonali

(1)   Sabiex jiġi sodisfatt ir-rekwiżit stabbilit fl-Artikolu 3(1)(d), il-persuna jew persuni konċernati għandhom ikollhom għarfien li jikkorrispondi għal-livell ta’ taħriġ previst fil-Parti I tal-Anness I fis-suġġetti elenkati fih. Dak l-għarfien għandu jintwera permezz ta’ eżami obbligatorju bil-miktub li, jekk Stat Membru hekk jiddeċiedi, jista’ jiġi supplimentat b’eżami orali. Dawk l-eżamijiet għandhom jiġu organizzati skont il-Parti II tal-Anness I. Għal dan l-iskop, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jimponu taħriġ qabel l-eżami.

(2)   Il-persuni kkonċernati jagħmlu l-eżami fl-Istat Membru fejn ikollhom ir-residenza normali tagħhom jew fl-Istat Membru fejn jaħdmu.

“Residenza normali” tfisser il-post fejn persuna tgħix is-soltu, jiġifieri għal mhux inqas minn 185 jum f’ kull sena kalendarja, minħabba rabtiet personali li juru konnessjonijiet mill-qrib bejn dik il-persuna u l-post fejn qed tgħix.

Madankollu, ir-residenza normali ta’ persuna li r-rabtiet professjonali tagħha jinsabu f’post differenti mill-post tar-rabtiet personali u li, għalhekk, tgħix daqqa f’post, daqqa f’ieħor, f’postijiet li jkunu jinsabu f’żewġ Stati Membri, jew aktar għandha titqies li tkun fil-post tar-rabtiet personali tagħha, kemm-il darba dik il-persuna tirritorna f’dak il-post b’mod regolari. Din l-aħħar kondizzjoni ma tkunx tapplika meta persuna tkun tgħix fi Stat Membru biex tagħmel xogħol partikulari ta’ tul definit. Attendenza f’università jew skola ma’ timplikax trasferiment ta’ residenza normali.

(3)   L-awtoritajiet jew il-korpi akkreditati għal dan il-għan minn Stat Membru, skont il-kriterji definiti minnu biss, jistgħu jorganizzaw eżamijiet bil-miktub jew orali msemmija fil-paragrafu 1. L-Istati Membri għandhom jivverifikaw regolarment li l-kondizzjonijiet li taħthom dawk l-awtoritajiet jew korpi jorganizzaw l-eżamijiet ikunu skont l-Anness I.

(4)   L-Istati Membri jistgħu debitament jakkreditaw, skont il-kriterji li huma stess jiddefenixxu, korpi sabiex jipprovdu taħriġ ta’ kwalità għolja lill-applikanti biex iħejjuhom għall-eżamijiet u lill-maniġers tat-trasport b’taħriġ kontinwu sabiex jaġġornaw l-għarfien tagħhom jekk dawn jagħżlu li jagħmlu dan. Dawn l-Istati Membri għandhom jivverifikaw b’mod regolari li dawn il-korpi dejjem jissodisfaw il-kriterji li fuq il-bażi tagħhom ġew awtorizzati.

(5)   l-Istati Membri jistgħu jippromwovu taħriġ perjodiku dwar is-suġġetti elenkati fl-Anness I f’intervalli ta’ 10 snin biex jiżguraw li l-maniġers tat-trasport ikunu konxji mill-iżviluppi fis-settur.

(6)   L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li l-persuni li jkollhom ċertifikat ta’ kompetenza professjonali imma li ma mmaniġġawx impriża ta’ trasport ta’ merkanzija bit-triq jew impriża ta’ trasport ta’ passiġġieri bit-triq f’dawn l-aħħar 5 snin, jagħmlu taħriġ mill-ġdid sabiex jaġġornaw l-għarfien tagħhom rigward l-iżviluppi attwali fil-leġiżlazzjoni msemmija fil-Parti 1 tal-Anness I.

(7)   Stat Membru jista’ jeżenta lid-detenturi ta’ ċerti diplomi avvanzati jew diplomi tekniċi maħruġa f’dak l-Istat Membru, li jkunu sepċifikatament iddiżinjati għal dan il-għan u u li jkunu jinkludu l-għarfien fis-suġġetti kollha elenkati fl-Anness I mill-eżami fis-suġġetti koperti minn dawk il-kwalifiki. L-eżenzjoni għandha tkopri biss dawk il-partijiet tal-Anness I li għalihom il-kwalifika tkopri s-suġġetti kollha elenkati taħt l-intestatura ta’ kull sezzjoni.

Stat Membru jista’ jeżenta minn partijiet speċifiċi tal-eżamijiet detenturi ta’ ċertifikati ta’ kompetenza professjonali validi għal operazzjonijiet ta’ trasport nazzjonali f’dak l-Istat Membru.

(8)   Ċertifikat maħruġ mill-awtorità jew korp imsemmi fil-paragrafu 3 għandu jingħata bħala prova ta’ kompetenza professjonali. Dak iċ-ċertifikat ma jkunx trasferibbli lil persuna oħra. Għandu jitfassal skont il-karatteristiċi tas-sigurtà u l-mudell ta’ ċertifikat stabbiliti fl-Annessi II u III u għandu juri s-siġill stampat mill-awtorità jew korp li jkun ħarġu.

(9)   Il-Kummissjoni għandha taġġorna l-Annessi I, II u III skont il-progress teknoloġiku. Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 25(3).

(10)   Il-Kummissjoni għandha tħeġġeġ u tiffaċilita l-iskambji ta’ esperjenza u informazzjoni bejn l-Istati Membri, jew permezz ta’ kull korp li hija tista tinnomina, dwar taħriġ, eżamijiet u awtorizzazzjonijiet.

Artikolu 9

Eżenzjoni mill-eżami

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jeżentaw mill-eżami msemmi fl-Artikolu 8(1) persuni li jipprovdu prova li huma kontinwament mexxew impriża tat-trasport bit-triq tal-merkanzija jew impriża tat-trasport bit-triq tal-passiġġieri fi Stat Membru wieħed jew aktar għall-perijodu ta’ 10 snin qabel l-4 ta’ Diċembru 2009.

KAPITOLU III

AWTORIZZAZZJONI U MONITORAĠĠ

Artikolu 10

L-awtoritajiet kompetenti

(1)   Kull Stat Membru għandu jaħtar awtorità kompetenti waħda jew aktar biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni korretta ta’ dan ir-Regolament. Dawk l-awtoritajiet kompetenti għandhom jingħataw is-setgħa li:

(a)

jeżaminaw l-applikazzjonijiet mill-impriżi;

(b)

jawtorizzaw l-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq, u s-sospensjoni jew l-irtirar ta’ tali awtorizzazzjonijiet;

(c)

jiddikjaraw li persuna fiżika mhix kapaċi tmexxi l-attivitajiet tat-trasport ta’ impriża fil-kariga ta’ maniġer tat-trasport;

(d)

iwettqu l-verifiki meħtieġa biex jivverifikaw jekk impriża tissodisfax r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 3.

(2)   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jippubblikaw il-kondizzjonijiet kollha stipulati skont dan ir-Regolament, kull disposizzjoni nazzjonali oħra, il-proċeduri li għandhom jiġu segwiti mill-applikanti interessati u l-ispjegazzjonijiet korrispondenti.

Artikolu 11

L-eżami u r-reġistrazzjoni tal-applikazzjonijiet

(1)   Impriża ta’ trasport li tikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 3 għandha, wara li tapplika, tkun awtorizzata teżerċita l-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq. L-awtorità kompetenti għandha taċċerta li impriża li tippreżenta applikazzjoni tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti f’dak l-Artikolu.

(2)   L-awtorità kompetenti għandha tirreġistra fir-reġistru elettroniku tagħha msemmi fl-Artikolu 16 id-data relatata mal-impriżi li huma jawtorizzaw u li huma fil-punti (a) sa (d) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 16(2).

(3)   Il-perijodu ta’ żmien għall-eżami ta’ applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni minn awtorità kompetenti għandu jkun qasir kemm jista jkun u m’għandux jeċċedi it-tliet xhur mid-data li fiha l-awtorità kompetenti tirċievi d-dokumenti kollha meħtieġa biex tivvaluta l-applikazzjoni. L-awtorità kompetenti tista’ testendi l-limitu ta’ żmien għal xahar addizzjonali f’każi debitament ġustifikati.

(4)   Sal-31 ta’ Diċembru 2012, l-awtorità kompetenti għandha tivverifika fil-każ ta’ kwalunkwe dubju, meta tivvaluta r-reputazzjoni tajba ta’ impriża, jekk fil-mument li ssir l-applikazzjoni il-maniġer jew il-maniġers tat-trasport maħtura humiex iddikjarati, f’wieħed mill-Istati Membri, inkapaċi li jmexxi/u l-attivitajiet tat-trasport ta’ impriża skont l-Artikolu 14.

Mill-1 ta’ Jannar 2013, waqt li tivvaluta r-reputazzjoni tajba tal-impriża, l-awtorità kompetenti għandha tivverifika, billi tuża d-data msemmija fil-punt (f) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 16(2), jew permezz ta’ aċċess dirett sigur għall-parti rilevanti tar-reġistri nazzjonali jew b’talba, jekk fil-mument li ssir l-applikazzjoni l-maniġer jew maniġers tat-trasport maħtura humiex iddikjarati, f’wieħed mill-Istati Membri, inkapaċi li jmexxi/u l-attivitajiet tat-trasport ta’ impriża skont l-Artikolu 14

Il-miżuri mfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament u relatati mal-posponiment ta’ mhux aktar minn tliet snin tad-dati msemmija f’dan il-paragrafu għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 25(3).

(5)   Impriżi b’awtorizzazzjoni biex jeżerċitaw il-professjoni ta’ operatur tat-trasport għandhom, fi żmien 28 jum jew anqas, kif determinat mill-Istat Membru tal-istabbiliment, jinnotifikaw lill-awtorità kompetenti li tat l-awtorizzazzjoni bil-bidliet għad-data msemmija fil-paragrafu 2.

Artikolu 12

Il-kontrolli

(1)   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jivverifikaw jekk l-impriżi li huma awtorizzaw biex jeżerċitaw il-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq ikomplux jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 3. Għal dak l-iskop, l-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli mmirati għall-impriżi li huma klassifikati bħala ta’ riskju akbar. Għal dak l-iskop, l-Istati Membri għandhom jestendu s-sistema ta’ klassifikazzjoni tar-riskju stabbilita minnhom skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta Marzu 2006 dwar il-kondizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nri 3820/85 u 3821/85 dwar il-leġislazzjoni soċjali li għandha x’taqsam ma’ attivitajiet tat-trasport bit-triq (10) biex tkopri l-ksur speċifikat fl-Artikolu 6 ta’ dan ir-Regolament.

(2)   Sal-31 ta’ Diċembru 2014, l-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli minn tal-inqas kull ħames snin biex jivverifikaw li l-impriżi jissodisfaw kull wieħed mir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 3.

Il-miżuri mfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament u relatati ma’ posponiment tad-data msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 25(3).

(3)   L-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli individwali biex jivverifikaw jekk impriża tissodisfax il-kondizzjonijiet li jirregolaw id-dħul għall-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq kull meta titlobha l-Kummissjoni f’każi debitament motivati. Huwa għandu jinforma lill-Kummissjoni bir-riżultati ta’ tali kontrolli u tal-miżuri jekk ikun stabbilit li l-impriża m’għadhiex tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament.

Artikolu 13

Proċedura għas-sospensjoni u l-irtirar ta’ awtorizzazzjonijiet

(1)   Fejn l-awtorità kompetenti tistabbilixxi li impriża qiegħda fir-riskju li ma tissodisfax aktar ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 3, hija għandha tinnotifika lill-impriża b’dan. Fejn l-awtorità kompetenti tistabbilixxi li wieħed jew aktar minn dawk ir-rekwiżiti m’għadux aktar sodisfatt, hija tista’ tiffissa wieħed mill-iskadenzi li ġejjin għall-impriża biex tirretifika s-sitwazzjoni:

(a)

limitu ta’ żmien li ma jeċċedix is-sitt xhur, li jista’ jiġi estiż bi tliet xhur fl-eventwalità ta’ mewt jew diżabbiltà fiżika tal-maniġer tat-trasport, għar-reklutaġġ ta’ sostitut għall-maniġer tat-trasport meta l-maniġer tat-trasport ma jkunx għadu jissodisfa r-rekwiżiti ta’ reputazzjoni jew kompetenza professjonali;

(b)

limitu ta’ żmien li ma jeċċedix is-sitt xhur fejn l-impriża għandha tirrimedja s-sitwazzjoni billi turi li għandha stabbiliment effettiv u stabbli;

(c)

limitu ta’ żmien li ma jeċċedix is-sitt xhur meta r-rekwiżit tal-pożizzjoni finanzjarja ma jkunx sodisfatt, sabiex turi, li r-rekwiżit ser jerġa’ jkun sodisfatt fuq bażi permanenti.

(2)   L-awtorità kompetenti tista’ teħtieġ li l-impriża li l-awtorizzazzjoni tagħha tkun ġiet sospiża jew irtirata tiżgura li l-maniġers tat-trasport tagħha jkunu għaddew mill-eżamijiet imsemmija fl-Artikolu 8(1) qabel ma tittieħed kull miżura ta’ rijabilitazzjoni.

(3)   Jekk l-awtorità kompetenti tistabbilixxi li l-impriża m’għadhiex tissodisfa wieħed jew aktar mir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 3, hija għandha tissospendi jew tirtira l-awtorizzazzjoni mogħtija lill-impriża għall-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq fil-limiti ta’ żmien imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 14

Id-dikjarazzjoni tal-inkompetenza tal-maniġer tat-trasport

(1)   Meta maniġer tat-trasport jitlef ir-reputazzjoni tajba skont l-Artikolu 6, l-awtorità kompetenti għandha tiddikjara lill-maniġer tat-trasport inkapaċi li jmexxi jew tmexxi l-attivitajiet tat-trasport ta’ impriża.

(2)   Sakemm tittieħed miżura għar-rijabilitazzjoni skont dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi nazzjonali, iċ-ċertifikat ta’ kompetenza professjonali imsemmi fl-Artikolu 8(5) tal-maniġer tat-trasport iddikjarat inkapaċi, m’għandux jibqa’ validu fl-ebda Stat Membru.

Artikolu 15

Id-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet kompetenti u l-appelli

(1)   Deċiżjonijiet negattivi meħuda mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri skont dan ir-Regolament, inkluż ir-rifjut ta’ applikazzjoni, is-sospensjoni jew l-irtirar ta’ awtorizzazzjoni eżistenti u dikjarazzjoni ta’ inkapaċità ta’ maniġer tat-trasport għandhom jiddikjaraw ir-raġunijiet li fuqhom huma bbażati.

Dawn id-deċiżjonijiet għandhom iqisu l-informazzjoni disponibbli dwar il-ksur imwettaq mill-impriża jew wieħed mill-maniġers tat-trasport li jkunu tali li jippreġudikaw ir-reputazzjoni tajba tal-impriża u ta’ kull informazzjoni oħra disponibbli għall-awtorità kompetenti. Huma għandhom jispeċifikaw il-miżuri ta’ rijabilitazzjoni applikabbli fil-każ tas-sospensjoni ta’ awtorizzazzjoni jew dikjarazzjoni ta’ inkapaċità.

(2)   L-Istati Membri għandhom jieħdu passi biex jiżguraw li l-impriżi u l-persuni konċernati ikollhom il-possibbiltà li jappellaw mid-deċiżjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1, mill-inqas quddiem korp indipendenti u imparzjali wieħed jew qorti tal-ġustizzja.

KAPITOLU IV

IS-SIMPLIFIKAZZJONI U L-KOOPERAZZJONI AMMINISTRATTIVA

Artikolu 16

Reġistri elettroniċi nazzjonali

(1)   Għall-finijijet tal-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, b’mod partikolari l-Artikoli 11 sa 14 u l-Artikolu 26 tiegħu, kull Stat Membru għandu jżomm reġistru elettroniku nazzjonali tal-impriżi tat-trasport bit-triq li jkunu ġew awtorizzati minn awtorità kompetenti maħtura minnu biex jeżerċitaw il-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq. It-trattament tad-data li jkun hemm f’dan ir-reġistru għandu jsir taħt is-sorveljanza tal-awtorità pubblika li tkun inħatret għal dan il-għan. Id-data rilevanti li tinsab fir-reġistru elettroniku nazzjonali għandha tkun aċċessibbli għall-awtoritajiet kollha kompetenti ta’ dak l-Istat Membru.

Sal-31 ta’ Diċembru 2009, il-Kummissjoni għandha tadotta Deċiżjoni dwar ir-rekwiżiti minimi għad-data li li għandha tiddaħħal fir-reġistru elettroniku nazzjonali mid-data tal-ħolqien tiegħu sabiex tiġi ffaċilitata l-interkonnessjoni futura tar-reġistri. Hija tista’ tirrakkomanda l-inklużjoni tal-marki ta’ reġistrazzjoni tal-vettura addizzjonalment mad-data li hemm riferenza għaliha fil-paragrafu 2.

(2)   Ir-Reġistri elettroniċi nazzjonali għandhom, tal-inqas, jinkludu d-data li ġejja:

(a)

l-isem u l-forma ġuridika tal-impriża;

(b)

l-indirizz tal-istabbiliment tagħha;

(c)

isem il-maniġers tat-trasport maħtura biex jissodisfaw il-kondizzjonijiet tar-reputazzjoni tajba u tal-kompetenza professjonali jew, fejn applikabbli, l-isem ta’ rappreżentant ġuridiku;

(d)

it-tip tal-awtorizzazzjoni, l-għadd tal-vetturi li tkopri u, fejn applikabbli, in-numru tas-serje tal-liċenzja Komunitarja u tal-kopji attestati;

(e)

in-numru, il-kategorija u t-tip tal-ksur serju, kif imsemmi fl-Artikolu 6(1)(b), li rriżultaw f’kundanna jew piena waqt l-aħħar sentejn;

(f)

l-isem ta’ kull persuna ddikjarata inkompetenti biex tmexxi l-attivitajiet ta’ trasport ta’ impriża, sakemm ma tkunx ġiet stabbilita mill-ġdid ir-reputazzjoni tajba ta’ dik il-persuna skont l-Artikolu 6(3) u l-miżuri ta’ rijabilitazzjoni applikabbli.

Għall-iskopijiet tal-punt (e), l-Istati Membri jistgħu, sal-31 ta’ Diċembru 2015, jagħżlu li jinkludu fir-reġistru elettroniku nazzjonali il-ksur l-aktar serju biss stabbiliti fl-Anness IV.

Stati Membri jistgħu jagħżlu li jżommu d-data li hemm riferenza għaliha fil-punti (e) u (f) tal-ewwel sub-paragrafu f’reġistri separati. F’dan il-każ, id-data rilevanti għandha tkun disponibbli fuq talba jew direttament aċċessibbli lill-awtoritajiet kompetenti kollha tal-Istat Membru konċernat. L-informazzjoni mitluba għandha tkun ipprovduta fi żmien 30 jum ta’ ħidma minn meta tasal it- talba. Id-data msemmija fil-punti (a) sa (d) għandha tkun aċċessibbli mill-pubbliku skont id-dispożizzjonijiet rilevanti dwar il-ħarsien tad-data personali.

Fi kwalunkwe każ, id-data li hemm referenza għaliha fil-punti (e) u (f) tal-ewwel sub-paragrafu għandha tkun aċċessibbli biss għall-awtoritajiet minbarra l-awtoritajiet kompetenti jekk huma jkunu debitament vestiti b’setgħat relatati mas-superviżjoni u l-impożizzjoni ta’ pieni fis-setturi tat-trasport bit-triq u l-uffiċjali tagħhom ikunu ħadu ġurament jew huma b’xi mod ieħor taħt obbligu formali ta’ segretezza.

(3)   Data li tikkonċerna impriża li l-awtorizzazzjoni tagħha kienet sospiża jew irtirata għandha tibqa’ fir-reġistru elettroniku nazzjonali għal sentejn mill-iskadenza tas-sospensjoni jew l-irtirar tal-liċenza, u għandha minn hemm ‘il quddiem titneħħa minnufih.

Data li tikkonċerna persuna ddikjarata inkompetenti għall-impjieg ta’ operatur tat-trasport bit-triq għandha tibqa’ fir-reġistru elettroniku nazzjonali sakemm ir-reputazzjoni tajba ta’ dik il-persuna ma tkunx ġiet stabbilita mill-ġdid skont l-Artikolu 6(3). Meta tittieħed tali miżura ta’ rijabilitazzjoni jew kull miżura li jkollha effett ekwivalenti, id-data għandha titneħħa immedjatament.

Id-data li hemm riferenza għaliha fl-ewwel u fit-tieni sub-paragrafu għandha tispeċifika r-raġunijiet għas-sospensjoni jew l-irtirar tal-awtorizzazzjonijiet jew id-dikjarazzjoni ta’ inkompetenza, skont il-każ, u t-tul ta’ żmien korrispondenti.

(4)   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li d-data kollha miżmuma fir-reġistru elettroniku nazzjonali tinżamm aġġornata u eżatta, partikolarment id-data imsemmija fil-punti (e) u (f) tal-ewwel sub-paragrafu tal-paragrafu 2.

(5)   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1 u 2, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li r-reġistri elettroniċi nazzjonali huma interkonnessi u aċċessibbli fil-Komunità permezz tal-punti ta’ kuntatt nazzjonali kif definit fl-Artikolu 18. Aċċessibbiltà permezz tal-punti ta’ kuntatt nazzjonali u l-interkonnessjoni għandhom jiġu implimentati b’tali mod li awtorità kompetenti ta’ kwalunkwe Stat Membru tkun tista’ tikkonsulta r-reġistri elettroniċi nazzjonali ta’ kull Stat Membru.

(6)   Regoli komuni li jikkonċernaw l-implimentazzjoni tal-paragrafu 5, bħall-format tad-data skambjata, il-proċeduri tekniċi għal konsultazzjoni teknika tar-reġistri elettroniċi nazzjonali tal-Istati Membri l-oħra u l-promozzjoni tal-interoperabbiltà ta’ dawn ir-reġistri ma’ data bases rilevanti oħra għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni skont il-proċedura ta’ konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 25(2) u għall-ewwel darba qabel il-31 ta’ Diċembru 2010. Dawk ir-regoli komuni għandhom jiddeterminaw liema awtorità hija responsabbli għall-aċċess għad-data u, l-użu ulterjuri u l-aġġornar ta’ data wara l-aċċess u, għal dan il-għan, għandhom jinkludu regoli dwar id-dħul tad-data u l-monitoraġġ tad-data.

(7)   Il-miżuri mfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament u relatati mal-posponiment tal-limiti taż-żmien imsemmija fil-paragrafi 1 u 5 għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 25(3).

Artikolu 17

Il-protezzjoni tad-data personali

F’dak li għandu x’jaqsam mal-applikazzjoni tad-Direttiva 95/46/KE, l-Istati Membri għandhom jiżguraw b’mod partikolari:

(a)

li kull persuna tkun infurmata meta tkun irreġistrata xi data marbuta magħha, jew ikun hemm pjan biex din tkun ittrasferita lil partijiet terzi. L-informazzjoni għandha tispeċifika l-awtorità responsabbli għat-trattament tad-data, it-tip tad-data u r-raġunijiet għal tali azzjoni;

(b)

li kull persuna jkollha dritt għall-aċċess tad-data marbuta magħha miżmuma mill-awtorità responsabbli għat-trattament ta’ dik id-data. Dak id-dritt għandu jkun eżegwibbli mingħajr ostakli, f’intervalli raġonevoli u mingħajr dewmien jew spejjeż eċċessivi għall-applikant;

(c)

li kull persuna li d-data marbuta magħha tkun inkompleta jew mhux korretta jkollha d-dritt li dik id-data tiġi irrimedjata, imħassra jew ibblokkata;

(d)

li kull persuna jkollha d-dritt li topponi ruħha għat-trattament tad-data marbuta magħha, għal raġunijiet leġittimi impellanti. F’każ ta’ oġġezzjoni ġustifikata, dik id-data ma tistax tkun ittrattata.

(e)

l-impriżi jikkonformaw, fejn ikun applikabbli, mad-dispożizzjonijiet rispettivi dwar il-protezzjoni tad-data personali.

Artikolu 18

Il-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-Istati Membri

(1)   L-Istati Membri għandhom jinnominaw punt ta’ kuntatt nazzjonali responsabbli għall-iskambju ta’ informazzjoni mal-Istati Membri l-oħra fir-rigward tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni l-isem u l-indirizz tal-punt ta’ kuntatt nazzjonali tagħhom sal-4 ta’ Diċembru 2011. Il-Kummissjoni għandha tfassal lista tal-punti ta’ kuntatt nazzjonali kollha, u tibgħatha lill-Istati Membri.

(2)   L-Istati Membri li jiskambjaw informazzjoni fil-kuntest ta’ dan ir-Regolament għandhom jużaw il-punti ta’ kuntatt nazzjonali nnominati kif imsemmija fil-paragrafu 1.

(3)   L-Istati Membri li jiskambjaw informazzjoni dwar it-tipi ta’ ksur imsemmija fl-Artikolu 6(2) jew dwar maniġers tat-trasport iddikjarati inkapaċi għandhom jikkonformaw mal-proċedura u l-limiti ta’ żmien imsemmija fl-Artikolu 13(1) tar-Regolament (KE) Nru 1072/2009 jew, fejn xieraq, l-Artikolu 23(1) tar- Regolament (KE) Nru 1073/2009. Stat Membru li jirċievi notifika ta’ ksur serju li rriżulta f’kundanna jew penali fi Stat Membru ieħor għandu jirreġistra dak il-ksur fir-reġistru elettroniku nazzjonali.

KAPITOLU V

GĦARFIEN REĊIPROKU TA’ ĊERTIFIKATI U DOKUMENTI OĦRA

Artikolu 19

Ċertifikati ta’ reputazzjoni tajba u dokumenti ekwivalenti

(1)   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 11(4), l-Istat Membru ta’ stabbiliment għandu jaċċetta bħala prova suffiċjenti ta’ reputazzjoni tajba għad-dħul għall-professjoni ta’ operatur ta’ trasport bit-triq, il-produzzjoni ta’ estratt minn rekord ġudizzjarju jew, fin-nuqqas ta’ dan, dokument ekwivalenti maħruġ minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva kompetenti tal-Istat Membru fejn kien jirrisjedi l-maniġer tat-trasport jew kawalunkwe persuna rilevanti oħra.

(2)   Meta Stat Membru jimponi fuq iċ-ċittadini tiegħu ċerti kondizzjonijiet marbuta ma’ reputazzjoni tajba, iżda l-prova li dawn il-kondizzjonijiet ġew sodisfatti ma jistax jipprovdiha d-dokument imsemmi fil-paragrafu 1, dan l-Istat Membru għandu jaċċetta bħala prova suffiċjenti, għaċ-ċittadini ta’ Stati Membri oħra, ċertifikat maħruġ minn awtorità kompetenti ġudizzjarja jew amministrattiva fl-Istat(i) Membru/i fejn kien jirrisjedi l-maniġer tat-trasport jew kawalunkwe persuna rilevanti oħra, li tistqarr li dawn il-kondizzjonijiet ġew sodisfatti. Dan iċ-ċertifikat għandu jirriferi għall-informazzjoni speċifika li tkun ġiet meqjusa fl-Istat Membru ta’ stabbiliment.

(3)   Jekk id-dokument li hemm riferenza għalih fil-paragrafu 1 jew iċ-ċertifikat li hemm riferenza għalih fil-paragrafu 2 ma jkunux inħarġu mill-Istat(i) Membru(i) fejn kien jirrisjedi l-maniġer tat-trasport jew kawalunkwe persuna rilevanti oħra, dak id-dokument jew ċertifikat jista’ jiġi sostitwit minn dikjarazzjoni ġuramentata jew dikjarazzjoni solenni mill-maniġer tat-trasport jew kawalunkwe persuna rilevanti oħra quddiem awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva kompetenti, jew fejn xieraq, quddiem nutar fl-Istat Membru fejn kien jirrisjedi l-maniġer tat-trasport jew kawalunkwe persuna rilevanti oħra. Tali awtorità jew nutar għandhom joħorġu ċertifikat li jattesta l-awtentiċità tad-dikjarazzjoni ġuramentata jew id-dikjarazzjoni solenni.

(4)   Id-dokument li hemm riferenza għalih fil-paragrafu 1 jew iċ-ċertifkat li hemm riferenza għalih fil-paragrafu 2 m’għandhomx jiġu aċċettati jekk jitressqu aktar minn tliet xhur wara li jkunu nħarġu. Din il-kondizzjoni għandha tapplika wkoll għad-dikjarazzjonijiet magħmula skont il-paragrafu 3.

Artikolu 20

Ċertifikati dwar il-pożizzjoni finanzjarja

Meta Stat Membru jimponi fuq iċ-ċittadini tiegħu ċerti kondizzjonijiet marbutin mal-kapaċità finanzjarja minbarra dawk stabbiliti fl-Artikolu 7, dak l-Istat Membru għandu jaċċetta bħala prova suffiċjenti, għaċ-ċittadini ta’ Stati Membri oħra, ċertifikat maħruġ minn awtorità kompetenti tal-Istat(i) Membru(i) fejn kien jirrisjedi l-maniġer tat-trasport jew kawalunkwe persuna rilevanti oħra, li turi li dawn il-kondizzjonijiet ikunu ġew sodisfatti. Dan iċ-ċertifikat għandu jirriferi għall-informazzjoni speċifika meqjusa fl-Istat Membru l-ġdid ta’ stabbiliment.

Artikolu 21

Ċertifikati tal-kompetenza professjonali

(1)   L-Istati Membri għandhom jaċċettaw, bħala prova suffiċjenti tal-kompetenza professjonali, ċertifikat li jkun konformi mal-mudell ta’ ċertifikat stabbilit fl-Anness III u li jkun maħruġ mill-awtorità jew mill-korp maħtur għal dan il-għan.

(2)   Ċertifikat li jkun inħareġ qabel l-4 ta’ Diċembru 2011, bħala prova tal-kompetenza professjonali skont id-dispożizzjonijiet li sa dik id-data kienu fis-seħħ, jitqiesu bħala ekwivalenti għal ċertifikat li jikkonforma mal-mudell ta’ ċertifikat stabbilit fl-Anness III, u għandu jkun aċċettat bħala prova tal-kompetenza professjonali fl-Istati Membri kollha. L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li detenturi ta’ ċertifikati ta’ kompetenza professjonali validi biss għal operazzjonijiet ta’ trasport nazzjonali joqogħdu għall-eżami, jew partijiet mill-eżamijiet, li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 8(1).

KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 22

Penali

(1)   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar penali applikabbli għall-ksur tad- dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha biex jiżguraw li jiġu implimentati. Il-penali previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-4 ta’ Diċembru 2011 u jinnotifikaw mingħajr dewmien dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li tolqothom. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dawn il-miżuri kollha jiġu applikati mingħajr diskriminazzjoni għaċ-ċittadinanza jew għall-post ta’ stabbiliment tal-impriża.

(2)   Il-penali msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu, b’mod partikolari, sospensjoni provviżorja jew parzjali tal-awtorizzazzjoni għad-dħul għall-impjieg ta’ operatur tat-trasport bit-triq, l-irtirar tal-awtorizzazzjoni, u d-dikjarazzjoni ta’ inkompetenza tal-maniġers tat-trasport.

Artikolu 23

Dispożizzjonijiet tranżitorji

L-impriżi li qabel l-4 ta’ Diċembru 2009 id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament ikunu jgawdu minn awtorizzazzjoni biex jeżerċitaw il-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq għandhom isiru konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament sal-4 ta’ Diċembru 2011.

Artikolu 24

L-assistenza reċiproka

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jikkollaboraw mill-qrib, u jipprovdu assistenza reċiproka għall-finijiet tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Huma għandhom jiskambjaw informazzjoni dwar kundanni u pieni għal kull ksur serju, u informazzjoni speċifika oħra li jista’ jkollhom konsegwenzjali fl-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq, skont id-disposizzjonjiet li japplikaw fil-qasam tal-protezzjoni tad-data personali.

Artikolu 25

Proċedura ta’ kumitat

(1)   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat stabbilit mill-Artikolu 18(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 tal-20 ta’ Diċembru 1985 dwar apparat ta’ reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq (11).

(2)   Fejn issir riferenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, billi jittieħdu f’kunsiderazzjoni d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

(3)   Fejn issir riferenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, billi jittieħdu f’kunsiderazzjoni d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 26

Rappurtar

(1)   Kull sentejn, l-Istati Membri għandhom ifasslu rapport dwar l-attivitajiet tal-awtoritajiet kompetenti u jibagħtuh lill-Kummissjoni. Dan ir-rapport għandu jinkludi:

(a)

analiżi tas-settur f’dak li għandu x’jaqsam mar-reputazzjoni tajba, il-kapaċità finanzjarja u l-kompetenza professjonali;

(b)

in-numru ta’ awtorizzazzjonijiet li ngħataw skont is-sena u t-tip, dawk li ġew sospiżi, dawk li ġew irtirati, in-numru ta’ dikjarazzjonijiet ta’ inkompetenza u r-raġunijiet li fuqhom kienu bbażati dawk id-deċiżjonijiet;

(c)

in-numru ta’ ċertifikati ta’ kompetenza professjonali li nħarġu kull sena;

(d)

statistika prinċipali dwar ir-reġistri elettroniċi nazzjonali u l-użu tagħhom mill-awtoritajiet kompetenti; u

(e)

analiżi tal-skambji ta’ informazzjoni ma’ Stati Membri l-oħra skont l-Artikolu 18(2), li tinkludi partikolarment in-numru annwali ta’ każi ta’ ksur li ġew innotifikati lil Stat Membru ieħor u t-tweġibiet mibgħuta lura, u n-numru annwali tat-talbiet u tat-tweġibiet mibgħuta lura skont l-Artikolu 18(3).

(2)   Abbażi ta’ dawn ir-rapporti li hemm riferenza għalihom fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha, kull sentejn, tissottometti rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq. Dak ir-rapport għandu jinkludi, partikolarment, evalwazzjoni tal-funzjonament tal-bdil ta’ informazzjoni bejn l-Istati Membri u reviżjoni tal-funzjonament u d-data li jinsabu fir-reġistri elettroniċi nazzjonali. Dak ir-rapport għandu jiġi pubblikat fl-istess ħin mar-rapport imsemmi fl-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x’taqsam mat-trasport bit-triq (12).

Artikolu 27

Il-lista tal-awtoritajiet kompetenti

Kull Stat Membru għandu jgħaddi lill-Kummissjoni sal-4 ta’ Diċembru 2011 lista tal-awtoritajiet kompetenti li jkun ħatar biex jawtorizzaw l-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq, kif ukoll il-lista tal-awtoritajiet jew tal-entitajiet awtorizzati biex jorganizzaw l-eżamijiet li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 8(1) u joħorġu ċ-ċertifikati. Il-lista kkonsolidata ta’ dawn l-awtoritajiet jew entitajiet tal-Komunità kollha tiġi ppubblikata mill-Kummissjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 28

Il-komunika tal-miżuri nazzjonali

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tal-liġijiet, regolamenti u d- dispożizzjonijiet amministrattivi li huma jadottaw fil-qasam irregolat b’dan ir-Regolament mhux iżjed minn 30 jum wara d-data tal-adozzjoni u għall-ewwel darba sal-4 ta’ Diċembru 2011.

Artikolu 29

Tħassir

Id-Direttiva 96/26/KE hija b’dan imħassra.

Artikolu 30

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu jkollu effett mill-4 ta’ Diċembru 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, il-21 ta’ Ottubru 2009.

Gћall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

C. MALMSTRÖM


(1)  ĠU C 151, 17.6.2008, p. 16.

(2)  ĠU C 14, 19.1.2008, p. 1.

(3)  L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-21 ta’ Mejju 2008 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali), il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tad-9 ta’ Jannar 2009 (ĠU C 62 E, 17.3.2009, p. 1.), Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta’ April 2009 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-24 ta’ Settembru 2009.

(4)  ĠU L 124, 23.5.1996, p. 1.

(5)  Ara paġna 72 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(6)  Ara paġna 88 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(7)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.

(8)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(9)  ĠU L 222, 14.8.1978, p. 11.

(10)  ĠU L 102, 11.4.2006, p. 35.

(11)  ĠU L 370, 31.12.1985, p. 8.

(12)  ĠU L 102, 11.4.2006, p. 1.


ANNESS I

I.   LISTA TAS-SUĠĠETTI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 8

L-għarfien li għandu jitqies għar-rikonoxximent uffiċjali mill-Istati Membri tal-kompetenza professjonali għandu jkopri mill-inqas is-suġġetti elenkati hawn isfel għat-trasport bit-triq tal-merkanzija u t-trasport bit-triq tal-passiġġieri rispettivament. Fir-rigward ta’ dawn is-suġġetti, l-operaturi tat-trasport bit-triq tal-merkanzija u tal-passiġġieri applikanti għandhom jilħqu l-livell meħtieġ ta’ għarfien u ta’ kapaċità prattika għat-tmexxija ta’ impriża tat-trasport.

Il-livell minimu ta’ għarfien, kif indikat hawn isfel, ma jistax ikun taħt il-livell 3 skont l-istruttura ta’ klassifikazzjoni ta’ taħriġ stabbilita fl-Anness għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 85/368/KEE (1), jiġifieri l-livell ta’ għarfien li jkun inkiseb fit-taħriġ matul l-edukazzjoni obbligatorja li jkun supplimentat b’taħriġ vokazzjonali jew b’taħriġ tekniku supplimentari jew bl-edukazzjoni sekondarja jew b’xi taħriġ tekniku ieħor.

A.   Il-liġi ċivili

B’mod partikolari, l-applikant għandu, fir-rigward tat-trasport bit-triq tal-merkanzija u t-trasport bit-triq tal-passiġġieri:

(1)

ikun familjari mat-tipi prinċipali ta’ kuntratti użati fit-trasport bit-triq u mad-drittijiet u l-obbligi naxxenti minnhom;

(2)

ikun kapaċi li jinnegozja kuntratt tat-trasport legalment validu, b’mod partikolari fir-rigward tal-kondizzjonijiet tal-ġarr;

f’relazzjoni mat-trasport bit-triq tal-merkanzija:

(3)

ikun kapaċi jqis pretenzjoni mill-prinċipal tiegħu fir-rigward ta’ kumpens għat-telf ta’, jew ħsara lill-oġġetti matul it-trasportazzjoni jew għall-kunsinna tardiva tagħhom, u kapaċi jifhem kif tali pretenzjoni tolqot ir-responsabbiltà kuntrattwali tiegħu;

(4)

ikun familjari mar-regoli u l-obbligi naxxenti mill-Konvenzjoni CMR dwar il-Kuntratt għat-Trasport bit-Triq Internazzjonali ta’ Merkanzija;

f’relazzjoni mat-trasport bit-triq tal-passiġġieri:

(5)

ikun kapaċi jqis pretenzjoni mill-prinċipal tiegħu jew tagħha fir-rigward ta’ kumpens għal korriment ta’ passiġġieri jew għal ħsara lill-bagalji tagħhom ikkawżati minn inċident matul it-trasportazzjoni, jew fir-rigward ta’ kumpens għal dewmien, u kapaċi jifhem kif tali pretenzjoni tolqot ir-responsabbiltà kuntrattwali tiegħu.

B.   Il-liġi kummerċjali

B’mod partikolari, l-applikant għandu, fir-rigward tat-trasport bit-triq tal-merkanzija u t-trasport bit-triq tal-passiġġieri:

(1)

ikun familjari mal-kondizzjonijiet u l-formalitajiet stabbiliti biex jitħaddem il-kummerċ, l-obbligi li jinkombu fuq operaturi tat-trasport (ir-reġistrazzjoni, iż-żamma ta’ dokumenti, eċċ.) u l-konsegwenzi ta’ falliment;

(2)

ikollu għarfien xieraq tad-diversi tipi ta’ soċjetajiet kummerċjali u r-regoli li jirregolaw il-kostituzzjoni u l-operat tagħhom.

C.   Il-liġi soċjali

B’mod partikolari, l-applikant għandu, fir-rigward tat-trasport bit-triq tal-merkanzija u t-trasport bit-triq tal-passiġġieri, ikun familjari mas-segwenti:

(1)

mar-rwol u l-funzjoni tal-istituzzjonijiet soċjali li għandhom x’jaqsmu mat-trasport bit-triq (it-tredjunjons, il-kunsilli tax-xogħol, ir-rappreżentanti tal-persunal, l-ispetturi tax-xogħol, eċċ.);

(2)

mal-obbligi tas-sigurtà soċjali ta’ min iħaddem;

(3)

mar-regoli li jirregolaw il-kuntratti tax-xogħol għall-kategoriji varji ta’ ħaddiema impjegati tal-impriżi tat-trasport bit-triq (il-forom ta’ kuntratti, l-obbligazzjonijiet tal-partijiet, il-kondizzjonijiet tax-xogħol u l-ħinijiet tax-xogħol, il-leave imħallas, ir-remunerazzjoni, il-ksur tal-kuntratt, eċċ.);

(4)

mar-regoli applikabbli għall-ħinijiet tas-sewqan, il-ħinijiet tal-mistrieħ u l-ħinijiet tax-xogħol u b’mod partikolari d-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KEE) Nru 3821/85, ir-Regolament (KE) Nru 561/2006, id-Direttiva 2002/15/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) u d-Direttiva 2006/22/KE, u l-miżuri prattiċi għall-applikazzjoni ta’ dawn id-dispożizzjonijiet; u

(5)

mar-regoli applikabbli għall-kwalifiki inizjali u t-taħriġ kontinwu tax-xufiera, u b’mod partikolari dawk naxxenti mid-Direttiva 2003/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).

D.   Il-liġi fiskali

B’mod partikolari, l-applikant għandu, fir-rigward tat-trasport tal-merkanzija bit-triq u t-trasport bit-triq tal-passiġġieri, ikun familjari mar-regoli li jirregolaw:

(1)

it-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) fuq is-servizzi tat-trasport;

(2)

it-taxxa fuq il-vetturi bil-mutur;

(3)

it-taxxi fuq ċerti vetturi għat-trasport bit-triq tal-merkanzija u ħlasijiet għall-użu tat-toroq u għall-utenti tal-infrastruttura;

(4)

it-taxxa fuq id-dħul.

E.   Il-ġestjoni kummerċjali u finanzjarja tal-impriża

B’mod partikolari, l-applikant għandu, fir-rigward tat-trasport bit-triq tal-merkanzija u t-trasport bit-triq tal-passiġġieri:

(1)

ikun familjari mal-liġijiet u l-prattika fir-rigward tal-użu taċ-ċekkijiet, kambjali, ċedoli, karti ta’ kreditu u mezzi jew metodi oħrajn ta’ ħlas;

(2)

ikun familjari mal-forom varji ta’ kreditu (kreditu tal-bank, kreditu dokumentarju, depożiti ta’ garanzija, ipoteki, twellija, kiri, factoring eċċ.) u mal-imposti u l-obbligi naxxenti minnhom;

(3)

ikun jaf x’inhi karta ta’ bilanċ, kif inhi mqassma u kif għandha tkun interpretata;

(4)

ikun kapaċi jaqra u jinterpreta kont ta’ qligħ u telf;

(5)

ikun kapaċi jagħmel stima tal-profitt u l-pożizzjoni finanzjarja, b’mod partikolari fuq il-bażi ta’ proporzjonijiet finanzjarji;

(6)

ikun kapaċi jipprepara baġit;

(7)

ikun familjari mal-elementi ta’ spejjeż tal-impriża (spejjeż fissi, spejjeż varjabbli, kapital tax-xogħol, deprezzament eċċ.), u jkun kapaċi jikkalkola l-ispejjeż ta’ kull vettura, ta’ kull kilometru, ta’ kull vjaġġ jew ta’ kull tunnellata;

(8)

ikun kapaċi jfassal organigramma dwar il-persunal tal-impriża fit-totalità tagħha u jorganizza pjani ta’ xogħol, eċċ.;

(9)

ikun familjari mal-prinċipji tal-marketing, tar-reklamar u tar-relazzjonijiet pubbliċi, inklużi s-servizzi tat-trasport, il-promozzjoni tal-bejgħ u t-tħejjija ta’ fajls tal-klijenti, eċċ.;

(10)

ikun familjari mat-tipi differenti ta’ assigurazzjoni ta’ trasport bit-triq (assigurazzjoni għar-responsabbiltà, għal-korriment minn inċidenti, assigurazzjoni fuq il-ħajja u mhux fuq il-ħajja u assigurazzjoni fuq bagalji) u mal-garanziji u l-obbligi naxxenti minnhom;

(11)

ikun familjari mal-applikazzjonijiet ta’ trasmissjoni ta’ data elettronika fit-trasport bit-triq;

fir-rigward tat-trasport bit-triq tal-merkanzija:

(12)

ikun kapaċi japplika r-regoli dwar il-ħruġ ta’ fatturi għal servizzi ta’ trasport bit-triq ta’ merkanzija u jkun jaf it-tifsira u l-implikazzjonijiet tal-Incoterms;

(13)

ikun familjari mal-kategoriji differenti ta’ awżiljari tat-trasport, ir-rwol tagħhom, il-funzjoni tagħhom u, fejn xieraq, l-istatus tagħhom;

fir-rigward tat-trasport bit-triq tal-passiġġieri:

(14)

ikun kapaċi japplika r-regoli dwar it-tariffi u prezzijiet fit-trasport pubbliku u privat tal-passiġġieri;

(15)

ikun kapaċi japplika r-regoli dwar il-ħruġ ta’ fatturi għas-servizzi ta’ trasport bit-triq tal-passiġġieri.

F.   L-aċċess għas-suq

B’mod partikolari, l-applikant għandu, fir-rigward tat-trasport bit-triq tal-merkanzija u t-trasport bit-triq tal-passiġġieri, ikun familjari mas-segwenti:

(1)

mar-regolamenti tax-xogħol li jirregolaw it-trasport bit-triq b’kiri jew bi profitt, mal-kiri ta’ vetturi industrijali u l-għoti ta’ sottokuntratti, u b’mod partikolari mar-regoli dwar l-organizzazzjoni uffiċjali tal-professjoni, id-dħul għall-professjoni, l-awtorizzazzjonijiet ta’ operazzjonijiet ta’ trasport bit-triq intra- jew extra-Komunitarju, spezzjonijiet u pieni;

(2)

mar-regoli għall-istabbiliment ta’ impriża tat-trasport bit-triq;

(3)

mad-dokumenti varji meħtieġa għall-operazzjoni tas-servizzi tat-trasport bit-triq u l-intorduzzjoni ta’ proċeduri ta’ kontroll li jiżguraw li d-dokumenti approvati dwar kull operazzjoni tat-trasport, u b’mod partikolari dawk dwar il-vettura, ix-xufier, l-oġġetti u l-bagalji jinżammu kemm fil-vettura u kemm fil-bini tal-impriża;

fir-rigward tat-trasport bit-triq tal-merkanzija:

(4)

mar-regoli dwar l-organizzazzjoni tas-suq tat-trasport bit-triq tal-merkanzija, kif ukoll, mar-regoli dwar il-ġestjoni u l-loġistika tat-trasport tal-merkanzija;

(5)

mal-formalitajiet tal-fruntiera, ir-rwol u l-ambitu tad-dokumenti T u carnets TIR, u l-obbligi u r-responsabbiltajiet naxxenti mill-użu tagħhom;

f’relazzjoni mat-trasport bit-triq tal-passiġġieri:

(6)

mar-regoli dwar l-organizzazzjoni tas-suq fit-trasport tal-passiġġieri;

(7)

mar-regoli għall-introduzzjoni ta’ servizzi tat-trasport bit-triq tal-passiġġieri u jkun kapaċi jfassal pjani għat-trasport.

Ġ.   L-istandards tekniċi u aspetti tekniċi tal-operazzjoni

B’mod partikolari, l-applikant għandu, fir-rigward tat-trasport bit-triq tal-merkanzija u t-trasport bit-triq tal-passiġġieri:

(1)

ikun familjari mar-regoli dwar il-piżijiet u d-dimensjonijiet tal-vetturi fl-Istati Membri u l-proċeduri li għandhom ikunu segwiti fil-każ ta’ tagħbijiet eċċezzjonali li jikkostitwixxu deroga għal dawn ir-regoli;

(2)

ikun kapaċi jagħżel vetturi u l-komponenti tagħhom (ix-xażi, il-magna, is-sistema ta’ trasmissjoni, is-sistema ta’ brejkijiet, eċċ.) skont il-bżonnijiet tal-impriża;

(3)

ikun familjari mal-formalitajiet dwar it-tip ta’ approvazzjoni, reġistrazzjoni u spezzjoni teknika ta’ dawn il-vetturi;

(4)

ikun jifhem x’miżuri għandhom jittieħdu għat-tnaqqis tat-tniġġis akustiku u għall-ġlieda kontra t-tniġġis tal-arja mid-dħaħen tal-exhaust ta’ vetturi bil-mutur;

(5)

ikun kapaċi jfassal pjani ta’ manutenzjoni perjodika għall-vetturi u t-tagħmir tagħhom;

fir-rigward tat-trasport bit-triq tal-merkanzija:

(6)

ikun familjari mat-tipi differenti ta’ tmexxija ta’ tagħbija u ta’ għodda ta’ tagħbija (tailboards, kontenituri, paletti, eċċ.) u jkun kapaċi jintroduċi proċeduri u joħroġ struzzjonijiet għat-tagħbija u l-ħatt ta’ merkanzija (tqassim tat-tagħbija, stacking, stivar, blocking u chocking, eċċ.);

(7)

ikun familjari ma’ tekniċi varji ta’ “piggy-back (fuq id-dahar/spallejn)” u trasport ikkombinat ta’ roll-on roll-off;

(8)

ikun kapaċi jimplimenta proċeduri biex wieħed ikun konformi mar-regoli tal-ġarr ta’ merkanzija u skart perikolużi, partikolarment dawk li jirriżultaw mid-Direttiva 2008/68/KE (4) u mir-Regolament (KE) Nru 1013/2006 (5);

(9)

ikun kapaċi jimplimenta proċeduri biex wieħed ikun konformi mar-regoli tal-ġarr ta’ oġġetti tal-ikel li jitħassru, partikolarment dawk li joħorġu mill-Ftehim dwar il-Trasport Internazzjonali ta’ Oġġetti tal-Ikel li Jitħassru u dwar it-Tagħmir Speċjali li għandu jintuża għall-trasport bħal dan (ATP);

(10)

ikun kapaċi jimplimenta proċeduri biex wieħed jikkonforma mar-regoli tat-trasport ta’ annimali ħajjin.

H.   Is-sigurtà fit-toroq

B’mod partikolari, l-applikant għandu, fir-rigward tat-trasport bit-triq tal-merkanzija u t-trasport bit-triq tal-passiġġieri:

(1)

ikun jaf xi kwalifiki huma meħtieġa għax-xufiera (liċenza tas-sewqan, ċertifikati mediċi, ċertifikati ta’ kondizzjoni ta’ saħħa tajba, eċċ.);

(2)

ikun kapaċi li jieħu l-passi meħtieġa biex ikun żgurat li x-xufiera jikkonformaw mar-regoli tat-traffiku, projbizzjonijiet u restrizzjonijiet fis-seħħ fi Stati Membri differenti (limiti ta’ velocità, prijoritajiet, restrizzjonijiet ta’ stennija u pparkjar, użu tad-dwal, sinjali tat-triq, eċċ.);

(3)

ikun kapaċi jfassal struzzjonijiet lix-xufiera għall-kontroll tal-konformità tagħhom mar-rekwiżiti ta’ sikurezza dwar il-kondizzjoni tal-vetturi, it-tagħmir tagħhom u t-tagħbija, u dwar miżuri preventivi li għandhom jittieħdu;

(4)

ikun kapaċi jistabbilixxi proċeduri li għandhom jiġu segwiti fil-każ ta’ inċident u biex jiġu implimentati proċeduri xierqa li jimpedixxu ir-rikorrenza ta’ inċidenti jew ksur serju tat-traffiku;

(5)

ikun kapaċi jimplimenta proċeduri għall-irbit tajjeb tal-merkanzija u jkun familjari mat-teknika korrispondenti.

fir-rigward tat-trasport bit-triq tal-passiġġieri:

(6)

ikollu għarfien bażiku tal-pjan tan-netwerk tat-toroq fl-Istati Membri.

II.   L-ORGANIZZAZZJONI TAL-EŻAMI

(1)

L-Istati Membri għandhom jorganizzaw eżami bil-miktub obbligatorju li huma jistgħu jissupplementaw b’eżami orali fakultattiv biex jistabbilixxu jekk applikanti għal operatur ta’ trasport bit-triq jkunux kisbu l-livell ta’ għarfien fis-suġġetti elenkati fil-parti I, b’mod partikolari, il-kapaċità tagħhom li jużaw strumenti u tekniċi li għandhom x’jaqsmu ma’ dawk is-suġġetti u li jissodisfaw id-dmirijiet korrispondenti eżekuttivi u ta’ koordinament.

(a)

L-eżami obbligatorju bil-miktub għandu jinvolvi żewġ testijiet, li huma:

(i)

mistoqsijiet bil-miktub li jikkonsistu jew minn mistoqsijiet multipli (kull waħda b’erba’ tweġibiet possibbli), mistoqsijiet li jirrekjedu tweġibiet diretti jew taħlita taż-żewġ sistemi;

(ii)

eżerċizzji bil-miktub/studji ta’ każi.

It-tul ta’ żmien minimu ta’ kull eżami ikun ta’ sagħtejn.

(b)

F’każ li jiġi organizzat eżami orali, l-Istati Membri jistgħu jistipulaw li l-parteċipazzjoni tkun suġġetta għat-tlestija b’suċċess tal-eżami bil-miktub.

(2)

Meta l-Istati Membri jorganizzaw ukoll eżami orali, huma għandhom jipprovdu, fir-rigward ta’ kull wieħed mit-tliet eżamijiet, għal piż ta’ punti ta’ minimu ta’ 25 % u massimu ta’ 40 % tan-numru totali tal-punti li jkunu se jingħataw.

Fejn l-Istati Membri jorganizzaw biss eżami bil-miktub huma għandhom jipprovdu, fir-rigward ta’ kull eżami, għal piż ta’ punti ta’ minimu ta’ 40 % u massimu ta’ 60 % tan-numru totali tal-punti li jkunu se jingħataw.

(3)

Fir-rigward tal-eżamijiet kollha, l-applikanti għandhom jiksbu medja ta’ mill-inqas 60 % tan-numru totali tal-punti li jkunu se jingħataw, filwaqt li jiksbu f’kull test speċifiku mhux inqas minn 50 % tan-numru totali ta’ punti possibbli. F’eżami wieħed biss, Stat Membru jista’ jnaqqas dak il-punt minn 50 % għal 40 %.


(1)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 85/368/KEE tas-16 ta’ Lulju 1985 dwar it-tqabbil tal-kwalifiki tat-taħriġ professjonali bejn l-Istati Membri u l-Komunità Ewropea (ĠU L 199, 31.7.1985, p. 56).

(2)  Id-Direttiva 2002/15/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2002 dwar l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta’ ħaddiema li jwettqu attivitajiet mobbli tat-trasport fit-toroq (ĠU L 80, 23.3.2002, p. 35).

(3)  Id-Direttiva 2003/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 2003 dwar il-kwalifika inizjali u taħriġ perjodiku ta’ sewwieqa ta’ ċerti vetturi tat-triq għat-trasport ta’ prodotti jew passiggieri (ĠU L 226, 10.9.2003, p. 4).

(4)  Id-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Settembru 2008 dwar it-trasport intern ta’ oġġetti perikolużi (ĠU L 260, 30.9.2008, p. 13).

(5)  Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 14 ta’ Ġunju 2006 dwar vjeġġi ta’ skart (ĠU L 190, 12.7.2006, p. 1).


ANNESS II

Karatteristiċi tas-sigurtà taċ-ċertifikat ta’ kompetenza professjonali bit-triq

Iċ-ċertifikat għandu jkollu almenu tnejn mill-karatteristiċi ta’ sigurtà li ġejjin:

ologramma,

fibri speċjali fil-karta li jsiru viżibbli taħt dawl UV,

almenu linja waħda ta’ mikrostampa (stampar viżibbli biss b’lenti u mhux riprodott b’magni ta’ fotokopjar),

figuri, simboli jew disinji li jinħassu,

numerazzjoni doppja: numru tas-serje jew liċenza/kopja ċċertifikata u numru tal-ħruġ,

sfond b’disinn ta’ sigurtà b’disinji guilloche fini u stampar qawsalla.


ANNESS III

Mudell taċ-ċertifkat ta’ kompetenza professjonali

KOMUNITÀ EWROPEA

(Kulur Pantone stout fawn – Format DIN A4 karta ċelluloża 100 g/m2 jew iżjed)

(Test fil-lingwa/i uffiċjali jew f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru li joħroġ iċ-ċertifikat)

Sinjal distintiv tal-Istat Membru konċernat (1)

Isem tal-awtoritajiet jew tal-korp awtorizzat (2)

ĊERTIFIKAT TA’ KOMPETENZA PROFESSJONALI FIT-TRASPORT BIT-TRIQ TAL-MERKANZIJA/TAL- PASSIĠĠIERI (3)

Nru …

Aħna …

b’dan niċċertifikaw li (4)

Imwieled fi …, fi …

għadda b’suċċess it-testijiet għall-eżami (sena: …; sessjoni: …) (5) meħtieġa għall-għoti taċ-ċertifikat ta’ kompetenza professjonali fit-trasport bit-triq tal-merkanzija/tal-passiġġieri (3) skont ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ 21 ta’ Ottubru 2009 li jistabilixxi regoli komuni dwar il-kundizzjonijiet li għandhom jiġi rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta’ trasportatur bit-triq (6).

Dan iċ-ċertifikat jikkostitwixxi prova suffiċjenti ta’ kompetenza professjonali li jirriferi għaliha l-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009.

Maħruġ fi …, Illum … (7)


(1)  Is-sinjali distintivi tal-Istati Membri huma: (B) il-Belġju, (BG) il-Bulgarija, (CZ) ir-Repubblika Ċeka, (DK) id-Danimarka, (D) il-Ġermanja, (EST) l-Estonja, (IRL) l-Irlanda, (GR) il-Greċja, (E) Spanja, (F) Franza, (IRL) l-Irlanda, (I) l-Italja, (CY) Ċipru, (LV) il-Latvja, (LT) il-Litwanja, (L) il-Lussemburgu, (H) l-Ungerija, (M) Malta, (NL) l-Olanda, (A) l-Awstrija, (PL) il-Polonja, (P) il-Portugall, (RO) ir-Rumanija, (SLO) is-Slovenja, (SK) is-Slovakkja, (FIN) il-Finlandja, (S) l-Isvezja, (UK) ir-Renju Unit.

(2)  Awtorità jew korp innominat minn qabel għal dan il-għan minn kull wieħed mill-Istati Membri tal-Komunità Ewropea biex toħroġ/joħroġ dan iċ-ċertifikat.

(3)  Ħassar kif xieraq.

(4)  Kunjom u isem; il-post u d-data tat-twelid.

(5)  Identifikazzjoni tal-eżami.

(6)  ĠU L 300, 14.11.2009, p. 51.

(7)  Timbru u firma tal-awtorità jew tal-korp akkreditat responsabbli għall-ħruġ taċ-ċertifikat.


ANNESS IV

Il-ksur l-aktar serju għall-finijiet tal-Artikolu 6(2)(a):

(1)

(a)

Meta jinqabeż il-limitu massimu tal-ħin ta’ sewqan, ta’ kull sitt ijiem jew ta’ kull ġimagħtejn, b’marġini ta’ 25 % jew aktar.

(b)

Meta jinqabeż il-limitu massimu tal-ħin ta’ sewqan ta’ kuljum, matul perijodu ta’ ħidma ta’ kuljum, b’marġini ta’ 50 % jew iżjed mingħajr waqfien jew mingħajr perijodu ta’ serħan bla interruzzjoni ta’ mill-inqas 4,5 sigħat.

(2)

In-nuqqas ta’ twaħħil ta’ takografu u/jew tagħmir li jillimita l-veloċità jew l-użu ta’ tagħmir frodulenti li jkun kapaċi jimmodifika r-reġistrazzjonijiet tat-tagħmir ta’ reġistrazzjoni u/jew tat-tagħmir li jillimita l-veloċità jew jiffalsifik l-folji ta’ reġistrazzjoni jew tad-data trasferita mit-takografu u/jew tal-kard tax-xuffier.

(3)

Sewqan mingħajr ċertifikat validu li jiżgura li l-vettura hija tajba għat-triq jekk tali dokument huwa meħtieġ taħt il-liġi Komunitarja u/jew sewqan b’defiċjenza serja, inter alia, fis-sistema ta’ bbrejkjar, is-sistema tal-istering, ir-roti/it-tajers, is-sospensjoni jew xażi li joħolqu tali riskju immedjat għas-sigurtà fit-triq li jwassal għal deċiżjoni għall-immobilizzazzjoni tal-vettura.

(4)

Trasportazzjoni ta’ merkanzija perikoluża li hija pprojbita għat-trasport jew trasportazzjoni ta’ din il-merkanzija f’kontenitur ipprojbit jew mhux approvat jew mingħajr ma tiġi identifikata fuq il-vettura bħala merkanzija perikoluża b’riżultat ta’ periklu għall-ħajja jew l-ambjent sa tali punt li dan iwassal għal deċiżjoni li tiġi immobilizzata l-vettura.

(5)

Ġarr ta’ passiġġieri jew oġġetti mingħajr liċenza tas-sewqan valida jew il-ġarr minn xi impriża mingħajr liċenza Komunitarja valida.

(6)

Sewaqn b’kard ta’ xufier li ġiet iffalsifikata, jew b’kard li tagħha x-xufier m’huwiex id-detentur jew li ġiet akkwistata abbażi ta’ dikjarazzjonijiet foloz u/jew dokumenti falsifikati.

(7)

Il-ġarr ta’ merkanzija li teċċedi l-massa massima bit-tagħbija permessa b’20 % jew iżjed għal vetturi li l-piż tagħhom bit-tagħbija jaqbeż it-12-il tunnellata, u b’25 % jew iżjed għal vetturi li l-piż tagħhom bit-tagħbija ma jaqbiżx it-12-il tunnellata.


14.11.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 300/72


REGOLAMENT (KE) Nru 1072/2009 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-21 ta’ Ottubru 2009

bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (KE) …/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-merkanzija

(tfassil mill-ġdid)

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 71 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali (1),

Wara li kkonsultaw il-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Għandhom isiru għadd ta’ bidliet sostanzjali lir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 881/92 tas-26 ta’ Marzu 1992 dwar l-aċċess għas-suq tat-trasport ta’ merkanzija bit-triq fil-Komunità lejn jew mit-territorju ta’ Stat Membru jew li jgħaddi mit-territorju ta’ wieħed jew aktar mill-Istati Membri (3), lir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3118/93 tal-25 ta’ Ottubru 1993 li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet li permezz tagħhom trasportaturi mhux residenti jistgħu joperaw servizzi ta’ skariġġ bit-triq ġewwa Stat Membru (4), u lid-Direttiva 2006/94/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 dwar l-istabbiliment ta’ regoli komuni għal ċerti tipi ta’ trasport ta’ merkanzija bit-triq (5). Fl-interess taċ-ċarezza u s-simplifikazzjoni, dawk l-atti legali għandhom jiġu formulati mill-ġdid u inkorporati f’regolament uniku.

(2)

L-istabbiliment ta’ politika komuni tat-trasport tinvolvi, inter alia, l-istipular ta’ regoli komuni applikabbli għall-aċċess għas-suq fit-trasport bit-triq internazzjonali ta’ merkanzija fit-territorju Komunitarju, kif ukoll jistabbilixxi l-kondizzjonijiet li bihom trasportaturi mhux residenti jistgħu joperaw servizzi tat-trasport fi Stat Membru. Dawk ir-regoli għandhom jiġu stabbiliti b’mod li jikkontribwixxu għall-operat bla xkiel tas-suq intern tat-trasport.

(3)

Sabiex jiġi żgurat qafas koerenti għat-trasport bit-triq internazzjonali tal-merkanzija madwar il-Komunità, dan ir-regolament għandu japplika għat-trasport internazzjonali tal-merkanzija kollu fit-territorju Komunitarju. It-trasport tal-merkanzija mill-Istati Membri għall-pajjiżi mhux membri għadu fil-biċċa l-kbira kopert minn ftehim bilaterali bejn l-Istati Membri u dawk il-pajjiżi terzi. B’hekk, dan ir-Regolament ma japplikax għal dik il-parti tal-vjaġġ fit-territorju tal-Istat Membru tat-tagħbija jew tal-ħatt sakemm il-ftehim meħtieġ bejn il-Komunità u l-pajjiżi terzi konċernati ma jkunux ġew konklużi. Għandu, madankollu, japplika għat-territorju ta’ Stat Membru li wieħed jgħaddi minnu waqt il-vjaġġ.

(4)

L-istabbiliment ta’ politika tat-trasport komuni timplika t-tneħħija tar-restrizzjonijiet kollha kontra l-persuna li tipprovdi s-servizzi ta’ trasport fuq bażi taċ-ċittadinanza jew il-fatt li hija stabbilita fi Stat Membru differenti minn dak fejn ikun ser jiġi provdut is-servizz.

(5)

Sabiex dan jinkiseb mingħajr xkiel u flessibbilment, għandha ssir disposizzjoni għal reġim transizzjonali ta’ kabotaġġ sakemm l-armonizzazzjoni tas-suq tat-trasport bit-triq tal-merkanzija ma tkunx ġiet kompluta.

(6)

It-twettiq gradwali ta’ suq Ewropew wieħed għandha twassal għall-eliminazzjoni ta’ restrizzjonijiet fuq l-aċċess għas-swieq domestiċi tal-Istati Membri. Minkejja dan, dan it-twettiq għandu jieħu kont tal-effettività tal-kontrolli u l-evoluzzjoni tal-kundizzjonijiet tal-impjieg fil-professjoni, l-armonizzazzjoni ta’ regoli fl-oqsma, inter alia, tal-infuzar u l-ħlasijiet tal-utenti tat-triq, u l-leġiżlazzjoni soċjali u dwar is-sikurezza. Il-Kummissjoni għandha timmonitorja mill-qrib is-sitwazzjoni tas-suq kif ukoll l-armonizzazzjoni hawn fuq msemmija, u għandha tipproponi, jekk ikun xieraq, il-ftuħ aktar tas-swieq domestiċi tat-trasport bit-triq, inkluż il-kabotaġġ.

(7)

Permezz tad-Direttiva 2006/94/KE, ċertu numru ta’ tipi ta’ tagħbija huma eżentati minn awtorizzazzjoni Komunitarja u minn kwalunkwe sistema oħra ta’ awtorizzazzjoni tat-trasport. Fil-qafas tal-organizzazzjoni tas-suq prevista b’dan ir-Regolament, is-sistema tal-eżenzjoni mil-liċenza tal-Komunità jew minn xi awtorizzazzjoni ta’ trasport oħra għandha tinżamm għal xi wħud minn dawk it-tipi ta’ trasport, minħabba n-natura speċjali tagħhom.

(8)

Skont id-Direttiva 2006/94/KE, it-trasport tal-merkanzija bl-użu ta’ vetturi b’piż massimu bit-tagħbija ta’ bejn 3,5 tunnellati u 6 tunnellati kien eżentat mill-ħtieġa ta’ liċenza Komunitarja. Ir-regoli Komunitarji fil-qasam tat-trasport bit-triq tal-merkanzija, madankollu, japplika b’mod ġenerali għal vetturi b’massa massima bit-tagħbija ta’ aktar minn 3,5 tunnellati. B’hekk, id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu allinjati mal-kamp ta’ applikazzjoni ġenerali tal-applikazzjoni tar-regoli Komunitarji dwar it-trasport u jipprevedu biss eżenzjoni għall-vetturi b’massa massima bit-tagħbija sa 3,5 tunellati.

(9)

It-trasport internazzjonali tal-merkanzija bit-triq għandu jkun kundizzjonali għall-pussess ta’ liċenza mill-Komunità. It-trasportaturi għandhom ikunu rikjesti jkollhom kopja tal-liċenza Komunitarja, attesta bħala kopja vera, fuq kull waħda mill-vetturi tagħhom sabiex ikunu ffaċilitati l-kontrolli effettivi mill-awtoritajiet tal-infurzar, speċjalment dawk barra mill-Istat Membru fejn huwa stabbilit it-trasportatur. Għal dan il-għan, jeħtieġ li jiġu stabbiliti speċifikazzjonijiet aktar dettaljati fir-rigward tat-tfassil u karatterstiċi oħrajn tal-liċenza Komunitarja u tal-kopji attestati.

(10)

Il-kontrolli mal-ġenb tat-triq għandhom jitwettqu mingħajr diskriminazzjoni diretta jew indiretta fuq il-bażi tan-nazzjonalità tal-operatur tat-trasport bit-triq jew tal-pajjiż tal-istabbiliment tal-operatur tat-trasport bit-triq jew tar-reġistrazzjoni tal-vettura.

(11)

Il-kondizzjonijiet li jirregolaw il-ħruġ u l-irtirar tal-liċenzi Komunitarji u t-tipi ta’ kareġġjati ta’ trasport li għalihom japplikaw, għandhom jiġu stabbiliti l-perijodi tal-validità tagħhom u r-regoli dettaljati għall-użu tagħhom.

(12)

Ċertifikazzjoni ta’ xufier għandha wkoll tiġi stabbilita, sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jivverifkaw b’mod effettiv jekk xufiera minn pajjiżi terzi humiex impjegati legalment jew għad-disposizzjoni tat-trasportatur responsabbli għal operazzjoni partikolari ta’ trasport.

(13)

Trasportaturi li jkollhom liċenzi Komunitarji kif previst f’dan ir-Regolament u trasportaturi awtorizzati li joperaw ċerti kategoriji ta’ servizzi internazzjonali ta’ trasport ta’ merkanzija għandhom ikunu permessi li jwettqu servizzi nazzjonali ta’ trasport fuq bażi temporanja fi Stat Membru fuq bażi temporanja, f’konformità ma’ dan ir-Regolament mingħajr ma jkollhom uffiċċju reġistrat jew stabbiliment ieħor hemmhekk. Meta jitwettqu tali operazzjonijiet ta’ kabotaġġ, dawn għandhom ikunu soġġetti għal-leġislazzjoni Komunitarja bħar-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerta leġislazzjoni soċjali relatata mat-trasport bit-triq (6) u għal-liġi nazzjonali applikabbli f’oqsma speċifikati li jkunu fis-seħħ fl-Istat Membru ospitanti.

(14)

Għandhom jiġu adottati dispożizzjonijiet sabiex jippermettu li tkun tista’ tittieħed azzjoni f’każ ta’ interruzzjoni serja tas-swieq tat-trasport milquta. Għal dak il-għan jeħtieġ li tiġi introdotta proċedura adatta għat-teħid ta’ deċiżjonijiet u għad-data meħtieġa li għandha tinġabar.

(15)

Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar id-dritt ta’ stabbiliment, operazzjonijiet ta’ kabotaġġ jikkonsistu fl-għoti ta’ servizzi minn trasportaturi fi Stat Membru fejn ma jkunux stabbiliti, u m’għandhomx ikunu pprojbiti sakemm ma jitwettqux b’mod li joħloq attività permanenti jew kontinwa f’dak l-Istat Membru. Biex jgħin fl-infurzar ta’ din il-ħtieġa, il-frekwenza tal-operazzjonijiet ta’ kabotaġġ u l-perijodu meta dawn jistgħu jitwettqu għandhom ikunu definiti b’mod iktar ċar. Fl-imgħoddi, servizzi ta’ trasport nazzjonali bħal dawn kienu permessi fuq bażi temporanja. Fil-prattika, kien diffiċli li jiġi aċċertat liema servizzi huma permessi. Huma għalhekk meħtieġa regoli ċari u faċilment infurzabbli.

(16)

Dan ir-Regolament huwa mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet dwar it-trasport ‘il ġewwa jew ‘l barra ta’ merkanzija bit-triq bħala parti waħda minn vjaġġ ta’ trasport ikkombinat kif stipulat fid-Direttiva tal-Kunsill 92/106/KE tas-7 ta’ Diċembru 1992 dwar it-twaqqif ta’ regoli komuni għal ċertu tipi ta’ trasport ikkombinat ta’ prodotti bejn Stati Membri (7). Vjaġġi nazzjonali bit-triq fi Stat Membru ospitanti li mhumiex parti minn operazzjoni ta’ trasport ikkombinat kif stipulat fid-Direttiva 92/106/KEE, jaqgħu fl-ambitu tad-definizzjoni ta’ operazzjoni ta’ kabotaġġ u għalhekk għandhom ikunu suġġetti għar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.

(17)

Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ prestazzjoni ta’ servizzi (8) japplikaw għal intrapriżi tat-trasport li jwettqu operazzjoni ta’ kabotaġġ.

(18)

Biex iwettqu kontrolli effiċjenti tal-operazzjonijiet ta’ kabotaġġ, l-awtoritajiet tal-infurzar tal-Istati Membri ospitanti għandhom, tal-inqas, ikollhom aċċess għad-data min-noti tal-kunsinna u mit-tagħmir tar-reġistrazzjoni skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3821/85 tal-20 ta’ Diċembru 1985 dwar apparat ta’ reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq (9).

(19)

L-Istati Membri għandhom jagħtu lil xulxin assistenza reċiproka oħra bil-għan li jiġi applikat ir-Regolament.

(20)

Il-formalitajiet amministrattivi għandhom jitnaqqsu kemm jista’ jkun mingħajr ma jkunu abbandunati l-kontrolli u l-penali li jiggarantixxu l-applikazzjoni korretta u l-infurzar effettiv ta’ dan ir-Regolament. Għal dan il-għan, ir-regoli eżistenti dwar l-irtirar tal-liċenza Komunitarja għandhom jiġu ċċarati u msaħħa. Ir-regoli kurrenti għandhom jiġu adattati sabiex jippermettu l-issanzjonar effettiv ta’ ksur serju jew minuri ripetuti imwettqin fi Stat Membru ospitanti. Il-penali m’għandhomx ikunu diskriminatorji u jridu jkunu proporzjonati għas-serjetà tal-ksur. Għandu jkun possibbli li jsir appell fir-rigward ta’ kull penali imposta.

(21)

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fir-reġistru nazzjonali elettroniku tagħhom tal-impriżi tat-trasport bit-triq kull ksur serju mwettaq mit-trasportaturi li jkun wassal għall-impożizzjoni ta’ penali.

(22)

Sabiex jiġi ffaċilitat u jissaħħaħ l-iskambju tal-informazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali, l-Istati Membri għandhom jiskambjaw l-informazzjoni rilevanti permezz tal-punti nazzjonali ta’ kuntatt imwaqqfin skont ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu osservati fit-twettiq tax-xogħol ta’ operatur tat-trasport bit-triq (10).

(23)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (11).

(24)

B’mod partikolari, il-Kummissjoni għandu jkollha l-poter sabiex tadatta l-Annessi I, II u III ta’ dan ir-Regolament għall-progress tekniku. Billi dawn il-miżuri huma ta’ kamp ta’ applikazzjoni ġenerali u huma mfasslin sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(25)

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jimplimentaw dan ir-Regolament, partikolarment f’dak li jirrigwarda penali effettivi, proporzjonati u diswassivi.

(26)

Billi l-għan ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li jassigura qafas koerenti għat-trasport bit-triq tal-merkanzija madwar il-Komunità, ma jistax jinkiseb b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri u għalhekk jista’, minħabba l-iskala u l-effetti tiegħu, jinkiseb aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta miżuri, skont il-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkisbu dak l-għan.

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Kamp ta’ applikazzjoni

(1)   Dan ir-Regolament għandu japplika għat-trasport bit-triq internazzjonali tal-merkanzija bil-kiri jew b’kumpens għall-vjaġġi li jsiru fit-territorju Komunitarju.

(2)   Fil-każ ta’ trasport minn Stat Membru lejn pajjiż terz u viċeversa, dan ir-Regolament għandu japplika għal dik il-parti tal-vjaġġ fit-territorju ta’ Stat Membru traversat waqt il-vjaġġ. M’għandux japplika għal dik il-parti tal-vjaġġ li ssir fit-territorju tal-Istat Membru tat-tagħbija jew tal-ħatt sakemm ma jkunx ġie konkluż il-ftehim meħtieġ bejn il-Komunità u l-pajjiż terz.

(3)   Sakemm jintlaħqu il-ftehim imsemmija fil-paragrafu 2, dan ir-Regolament m’għandux jaffettwa:

(a)

dispożizzjonijiet rigward it-trasport minn Stat Membru għal pajjiż terz u viċeversa li huma inklużi fil-ftehim bilaterali li ntlaħqu mill-Istati Membri ma’ dawk il-pajjiżi terzi;

(b)

id-dispożizzjonijiet rigward it-trasport minn Stat Membru lejn pajjiż terz u viċeversa li huma inklużi fil-ftehim bilaterali li saru bejn l-Istati Membri li, taħt l-awtorizzazzjonijiet bilaterali jew taħt l-arranġamenti għal-liberalizzazzjoni, jippermettu t-tagħbija u l-ħatt fi Stat Membru minn trasportaturi li mhumiex stabbiliti f’dak l-Istat Membru.

(4)   Dan ir-Regolament għandu japplika għat-trasport bit-triq nazzjonali tal-merkanzija li jitwettaq fuq bażi temporanja minn trasportatur mhux residenti kif previst fil-Kapitolu III.

(5)   It-tipi ta’ trasport u vjaġġi mingħajr tagħbija li ġejjin, magħmulin b’rabta ma’ tali trasport m’għandhomx jeħtieġu liċenzja tal-Komunità u għandhom ikunu eżentati minn kwalunkwe awtorizzazzjoni għat-trasport:

(a)

it-trasport tal-posta bħala servizz universali;

(b)

it-trasport ta’ vetturi li jkunu ġarrbu ħsarat jew li m’għadhomx jaħdmu;

(ċ)

it-trasport ta’ merkanzija fuq vetturi bil-mutur li l-massa bit-tagħbija permissibbli tagħhom, li jinkludi anke t-toqol tal-karrijiet, ma jeċċedix it-3,5 tunnellati;

(d)

it-trasport ta’ merkanzija bil-vetturi bil-mutur sakemm jitħarsu l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(i)

il-merkanzija li tinġarr tkun il-proprjetà tal-impriża jew li tkun inbiegħet, inxtrat, inħarġet b’kera jew inkriet, kienet prodotta, estratta, ipproċessata jew imsewwija mill-impriża;

(ii)

l-iskop tal-vjaġġ ikun li tinġarr il-merkanzija lejn jew mill-impriża jew biex tiġi mċaqalqa, kemm jekk ġewwa l-impriża jew barra minnha, għall-ħtiġiet tagħha;

(iii)

il-vetturi bil-mutur li jintużaw għal dan it-trasport ikunu misjuqa mill-persunal impjegat minn jew li jitqiegħed għad-disposizzjoni tal-impriża taħt obbligu kuntrattwali;

(iv)

il-vetturi li jġorru l-merkanzija ikunu proprjetà tal-impriża jew ikunu nxtraw minnha bi ħlas bin-nifs jew mikrijin, sakemm fil-każ tal-aħħar dawn ikunu jilħqu l-kondizzjonijiet tad-Direttiva 2006/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Jannar 2006 dwar l-użu ta’ vertturi mikrija mingħajr xufiera għat-trasport bit-triq tal-merkanzija (12); u

(v)

dan it-trasport ma jkunx ħlief anċillari għall-attivitajiet kollha tal-impriża;

(e)

it-trasport ta’ prodotti mediċinali, appliances, tagħmir jew artikoli oħra li huma meħtieġa għall-kura medika, partikolarment fil-każi ta’ diżastri naturali.

Il-punt (d) (iv) tal-ewwel subparagrafu m’għandux japplika għall-użu ta’ vettura li tintuża minflok vettura oħra li normalment tintuża u li għal żmien qasir tkun bil-ħsara.

(6)   Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 5 m’għandhomx jaffettwaw il-kondizzjonijiet li taħthom kull Stat Membru jawtorizza liċ-ċittadini tiegħu biex jingaġġaw fl-attivitajiet imsemmija f’dak il-paragrafu.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament:

(1)

“vettura” tfisser vettura bil-mutur irreġistrata fi Stat Membru jew grupp magħqud ta’ vetturi li jkollu għallinqas vettura waħda mill-grupp irreġistrata fi Stat Membru, użata esklusivament għat-trasport tal-merkanzija;

(2)

“trasport internazzjonali” tfisser:

(a)

vjaġġ mgħobbi magħmul minn vettura li l-postijiet tat-tluq u tal-wasla tagħha jkunu f’żewġ Stati Membri differenti, billi jgħaddi jew bla ma jgħaddi minn xi Stat Membru wieħed jew aktar jew minn pajjiżi terzi;

(b)

vjaġġ mgħobbi li jsir minn vettura minn Stat Membru lejn pajjiż terz jew viċeversa, sew jekk jgħaddi kif ukoll jekk ma jgħaddix minn Stat Membru wieħed jew aktar jew minn pajjiżi terzi;

(ċ)

vjaġġ mgħobbi li jsir minn vettura bejn pajjiżi terzi, bil-mogħdija mit-territorju ta’ Stat Membru wieħed jew aktar minn wieħed; jew

(d)

vjaġġ bla tagħbija li huwa involut ma’ trasport imsemmi fil-punti (a), (b) u (c);

(3)

“Stat Membru ospitanti” tfisser Stat Membru li fih it-trasportatur jopera għajr l-Istat Membru ta’ stabbiliment tat-trasportatur;

(4)

“trasportatur mhux residenti” tfisser impriża tat-trasport bit-triq tal-merkanzija li topera fi Stat Membru ospitanti;

(5)

“xufier” tfisser kull persuna li ssuq il-vettura anki għal perijodu qasir, jew li tinġarr f’vettura bħala parti mid-dmirijiet tagħha biex tkun disponibbli għal sewqan jekk meħtieġ;

(6)

“operazzjonijiet ta’ kabotaġġ” tfisser trasport nazzjonali għall-kiri jew għall-kumpens imwettaq fuq bażi temporanja fi Stat Membru ospitanti f’konformità ma’ dan ir-Regolament;

(7)

“ksur serju tal-leġislazzjoni Komunitarja dwar it-trasport bit-triq” tfisser ksur li jista’ jwassal għat-telf ta’ reputazzjoni tajba skont l-Artikolu 6(1) u (2) tar-Regolament Nru 1071/2009 u/jew għall-irtirar temporanju jew permanenti ta’ liċenza Komunitarja.

KAPITOLU II

TRASPORT INTERNAZZJONALI

Artikolu 3

Prinċipju ġenerali

It-trasport internazzjonali għandu jkun soġġett għall-pussess ta’ liċenza Komunitarja u, jekk ix-xufier huwa ċittadin ta’ pajjiż terz, flimkien mal-attestazzjoni ta’ xufier.

Artikolu 4

Liċenza Komunitarja

(1)   Il-liċenza Komunitarja għandha tinħareġ minn Stat Membru, f’konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, lil kwalunkwe trasportatur li jġorr merkanzija bit-triq b’kera jew b’kumpens li:

(a)

huwa stabbilit f’dak l-Istat Membru, skont il-leġislazzjoni Komunitarja u l-leġislazzjoni nazzjonali ta’ dak l-Istat Membru; u

(b)

huwa intitolat, fl-Istat Membru tal-istabbiliment, f’konformità mal-leġislazzjoni Komunitarja u l-leġislazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru li jirregolaw l-aċċess għall-impjieg ta’ operatur tat-trasport bit-triq biex iwettaq it-trasport internazzjonali tal-merkanzija bit-triq.

(2)   Il-liċenza Komunitarja għandha tinħareġ mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-istabbiliment għal perijodi ta’ mhux aktar minn għaxar snin li jiġġeddu.

Il-liċenzi Komunitarji u l-kopji attestati maħruġin qabel id-data tal-applikabbiltà tagħhom għandhom jibqgħu validi sad-data tal-iskadenza tagħhom.

Il-Kummissjoni għandha tadatta l-perijodu ta’ validità tal-liċenza Komunitarja għall-progress tekniku, partikolarment ir-reġistri elettroniċi nazzjonali tal-impriżi tat-trasport bit-triq kif previst fl-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) 1071/2009. Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 15(2).

(3)   L-Istat Membru tal-istabbiliment għandu joħroġ lid-detentur il-liċenza oriġinali Komunitarja, li għandha tinżamm mit-trasportatur, u n-numru ta’ kopji veri attestati li jikkorrispondi għan-numru ta’ vetturi li d-detentur tal-liċenza Komunitarja għandu għad-disposizzjoni tiegħu, kemm jekk dawk il-vetturi jkunu proprjetà sħiħa tiegħu u kemm jekk, per eżempju, ikunu għandu taħt kuntratt ta’ kiri bil-possibilità ta’ xiri, ta’ kera jew ta’ leasing.

(4)   Il-liċenza Komunitarja u l-kopji veri attestati għandhom jikkorrispondu għall-mudell li jinstab fl-Anness II, li jesiġi wkoll il-kondizzjonijiet li jirregolaw l-użu ta’ din l-awtorizzazzjoni. Huma għandhom ikun fihom mill-inqas tnejn mill-karatteristiċi ta’ sigurtà elenkati fl-Anness I.

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-Annessi I u II għall-progress tekniku. Dawk il-miżuri, intiżi sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati bil-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 15(2).

(5)   Il-liċenza Komunitarja u l-kopji veri attestati tagħha għandhom ikollhom it-timbru tal-awtorità tal-ħruġ kif ukoll firma u numru tas-serje. In-numri tas-serje tal-liċenza Komunitarja u l-kopji veri attestati għandhom jitniżżlu fir-reġistru elettroniku nazzjonali tal-impriżi tat-trasport bit-triq bħala parti mid-data relatat mat-trasportatur.

(6)   Il-liċenza Komunitarja għandha tinħareġ f’isem it-trasportatur u m’għandhiex tkun trasferibbli. Kopja vera attestata tal-liċenza Komunitarja għandha tinżamm f’kull vettura tat-trasportatur u għandha tiġi preżentata b’talba ta’ uffiċjal awtorizzat li jjispezzjona.

Fil-każ ta’ grupp magħqud ta’ vetturi, il-kopja vera attestata a għandha takkumpanja l-vettura bil-mutur. Hija għandha tkopri l-grupp magħqud ta’ vetturi wkoll meta l-karru jew in-nofs-karru ma jkunx irreġistrat jew awtorizzat biex juża t-toroq fl-isem ta’ min għandu l-liċenza jew meta huwa rreġistrat jew awtorizzat li juża t-toroq fi Stat ieħor.

Artikolu 5

Attestazzjoni tax-xufier

(1)   Għandha tinħareġ attestazzjoni ta’ xufier minn Stat Membru, f’konformità ma’ dan ir-Regolament, lil trasportatur li:

(a)

huwa detentur ta’ liċenza Komunitarja; u

(b)

f’dak l-Istat Membru jew jimpjega legalment xufier li la hu ċittadin ta’ Stat Membru u lanqas resident minn żmien twil skont it-tifsira tad-Direttiva tal-Kunsill 2003/109/KE tal-25 ta’ Novembru 2003 rigward l-istatus ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu residenti għat-tul (13), jew legalment juża xufier li la hu ċittadin ta’ Stat Membru u lanqas resident għat-tul skont it-tifsira ta’ dik id-Direttiva, u li jkun imqiegħed għad-disposizzjoni ta’ dak it-trasportatur f’konformità mal-kondizzjonijiet tax-xogħol u t-taħriġ vokazzjonali kif stabbilit f’dak l-Istat Membru:

(i)

minn liġijiet, regolamenti jew dispożizzjonijiet amministrattivi; u, kif adatt,

(ii)

minn ftehim kollettivi, f’konformità mar-regoli applikabbli f’dak l-Istat Membru.

(2)   L-attestazzjoni tax-xufier għandha tinħareġ mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn ikun stabbilit it-trasportatur b’talba ta’ min għandu l- liċenza Komunitarja, għal kull xufier li la hu ċittadin ta’ Stat Membru u lanqas resident għat-tul skont it-tifsira tad-Direttiva 2003/109/KE li dak it-trasportatur jimpjega legalment, jew għal kull xufier li la hu ċittadin ta’ Stat Membru u lanqas resident għat-tul skont it-tifsira ta’ dik id-Direttiva u li jkun imqiegħed għad-disposizzjoni tat-trasportatur. Kull attestazzjoni ta’ xufier għandha tiċċertifika li x-xufier imsemmi hemmhekk ikun impjegat f’konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1.

(3)   L-attestazzjoni tax-xufier għandha tikkorrispondi mal-mudell stipulat fl-Anness III. Hi għandu jkun fiha mill-inqas tnejn mill-karatteristiċi ta’ sigurtà elenkati fl-Anness I.

(4)   Il-Kummissjoni għandha tadotta l-Anness II għall-progress tekniku. Dawk il-miżuri, mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati bil-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 15 (2).

(5)   L-attestazzjoni tax-xufier għandu jkollha t-timbru tal-awtorità tal-ħruġ kif ukoll firma u numru tas-serje. In-numru tas-serje tal-attestazzjoni tax-xufier għandu jitniżżel fir-reġistru elettroniku nazzjonali tal-impriżi tat-trasport bit-triq bħala parti mid-data relatata mat-trasportatur li jqiegħda għad-disposizzjoni tax-xufier innominat fih.

(6)   L-attestazzjoni tax-xufier għandha tkun tappartjeni lit-trasportatur, li jpoġġiha għad-disposżizzjoni tax-xufier imsemmi hemmhekk meta dak ix-xufier isuq vettura li tuża l-liċenza Komunitarja maħruġa lil dak it-trasportatur. Kopja ċertifikata tal-attestazzjoni tax-xufier maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn hu stabbilit it-trasportatur għandha tinżamm fil-bini tat-trasportatur. L-attestazzjoni tax-xufier għandha tiġi preżentata b’talba ta’ kull uffiċjal awtorizzat li jispezzjona.

(7)   L-attestazzjoni tax-xufier għandha tinħareġ għal perijodu li għandu jkun iddeterminat mill-Istat Membru li joħroġha, soġġetta għal validità massima ta’ ħames snin. L-attestazzjonijiet tax-xufiera maħruġa qabel id-data tal-applikabbiltà dan ir-Regolament għandhom jibqgħu validi sad-data tal-iskadenza tagħhom.

L-attestazzjoni tax-xufier għandha tkun valida biss sakemm il-kondizzjonijiet li taħthom tkun maħruġa jkunu sodisfatti. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri adatti sabiex jiżguraw li jekk dawk il-kondizzjonijiet ma jkunux jintlaħqu aktar, it-trasportatur għandu minnufih jibgħat lura l-attestazzjoni lill-awtoritajiet li jkunu ħarġuha.

Artikolu 6

Verifika tal-kondizzjonijiet

(1)   Meta ssir applikazzjoni għal liċenza Komunitarja jew applikazzjoni għat-tiġdid tal-liċenza Komunitarja skont l-Artikolu 4(2), l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri tal-istabbiliment, għandhom jivverifikaw jekk it-trasportatur jissodisfax, jew ikunx għadu jissodisfa l-kondizzjonijiet li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 4(1).

(2)   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-istabbiliment għandhom jivverifikaw regolarment, billi jagħmlu kontrolli kull sena, li jkopru minn ta’ lanqas 20 % tal-attestazzjonijiet tax-xufiera validi f’dak l-Istat Membru, jekk il-kondizzjonijiet li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 5(1), li permezz tagħhom l-attestazzjoni tax-xufier tkun inħarġet, ikunu għandhom jiġu sodisfatti.;

Artikolu 7

Ċaħda tal-ħruġ u l-irtirar ta’ liċenza Komunitarja u attestazzjoni tax-xufier

(1)   Jekk il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4(1) jew dawk li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 5(1) mhumiex sodisfatti, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-istabbiliment għandhom jiċħdu l-applikazzjoni għall-ħruġ jew għat-tiġdid tal-liċenza Komunitarja jew il-ħruġ tal-attestazzjoni tax-xufier, permezz ta’ deċiżjoni u jagħtu ir-raġunijiet għal hekk.

(2)   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jirtiraw il-liċenza Komunitarja jew l-attestazzjoni tax-xufier meta d-detentur:

(a)

ma jissodisfax aktar il-kondizzjonijiet stabiliti fl-Artikolu 4(1) jew dawk li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 5(1); jew

(b)

ikun forna informazzjoni żbaljata fir-rigward ta’ applikazzjoni għal liċenza Komunitarja jew għall-attestazzjoni ta’ xufier.

KAPITOLU III

KABOTAĠĠ

Artikolu 8

Prinċipju Ġenerali

(1)   Kull trasportatur b’kiri jew qligħ, li huwa detentur ta’ liċenza Komunitarja u li x-xufier tiegħu, jekk ikun ċittadin ta’ pajjiż terz, ikollu l-attestazzjoni tax-xufier, ikun intitolat, permezz tal-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan il-Kapitolu, iwettaq operazzjonijiet ta’ kabotaġġ.

(2)   Ladarba l-merkanzija li tinġarr tul vjaġġ internazzjonali li jkun dieħel tiġi kkunsinjata, it-trasportaturi msemmijin fil-paragrafu 1 għandhom ikun permessi jwettqu, bl-istess vettura, jew, fil-każ ta’ vetturi mgħaqqdin, il-vettura bil-mutur ta’ dik l-istess vettura, sa tliet operazzjonijiet ta’ kabotaġġ wara t-trasport internazzjonali minn Stat Membru ieħor jew minn pajjiż terz għall-Istat Membru ospitanti. L-aħħar ħatt tul operazzjoni tal-kabotaġġ qabel it-tluq mill-Istat Membru ospitanti għandu jsseħħ fi żmien sebat ijiem mill-aħħar ħatt fl-Istat Membru ospitanti waqt il-vjaġġ internazzjonali li jkun dieħel.

Fil-limitu ta’ żmien imsemmi fl-ewwel subparagrafu, it-trasportaturi jistgħu jwettqu wħud mill-operazzjonijiet ta’ kabotaġġ, jew kollha kemm huma, permessi taħt dak is-subparagrafu fi kwalunkwe Stat Membru bil-kondizzjoni li jkunu limitati għal operazzjoni ta’ kabotaġġ waħda għal kull Stat Membru fi żmien tlett ijiem mid-dħul mhux mgħobbi fit-territorju ta’ dak l-Istat Membru.

(3)   Servizzi nazzjonali tat-trasport bit-triq tal-merkanzija mwettqin fl-Istat Membru ospitanti minn trasportatur mhux residenti għandhom jitqiesu li jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament biss jekk it-trasportatur jista’ jipproduċi prova ċara tat-trasport internazzjonali li jkun dieħelu ta’ kull operazzjoni konsekuttiva ta’ kabotaġġ imwettqa.

L-evidenza msemmija fl-ewwel subparagrafu għandha tinkludi mill-inqas id-dettalji li ġejjin għal kull operazzjoni:

(a)

l-isem, l-indirizz u l-firma ta’ min qed jibgħat;

(b)

l-isem, l-indirizz u l-firma tat-trasportatur;

(ċ)

l-isem u l-indirizz tad-destinatarju kif ukoll il-firma u d-data tal-kunsinna ladarba l-merkanzija tkun waslet;

(d)

il-post u d-data tat-teħid tal-merkanzija u l-post fejn għandha titwassal;

(e)

Id-deskrizzjoni użata s-soltu dwar in-natura tal-merkanzija u l-metodu tal-imballaġġ, u, fil-każ ta’ merkanzija perikoluża, id-deskrizzjoni ġeneralment rikonoxxuta tagħhom kif ukoll l-għadd ta’ pakketti u l-marki speċjali u n-numri tagħhom;

(f)

il-massa gross tal-merkanzija jew il-kwantità tiegħu espressa mod ieħor;

(g)

il-pjanċi tan-numru tal-vettura u t-trejler.

(4)   Ma għandu jkun meħtieġ l-ebda dokument addizzjonali biex tingħata prova li l-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu kienu sodisfati.

(5)   Kull trasportatur li jkun intitolat fl-Istat Membru li fih ikun stabbilit, skont il-leġislazzjoni ta’ dak l-Istat Membru, li jagħmel l-operazzjonijiet ta’ trasport bit-triq tal-merkanzija b’kiri jew bi ħlas li huma speċifikati fl-Artikolu 1 (5)(a), (b) u ((c) għandu jitħalla, skont il-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan il-Kapitolu, li jagħmel, skont ma jkun il-każ, operazzjonijiet ta’ kabotaġġ tal-istess għamla jew l-operazzjonijiet ta’ kabotaġġ permezz ta’ vetturi fl-istess kategorija.

(6)   Il-permess sabiex isiru l-operazzjonijiet ta’ kabotaġġ, fil-qafas tat-tipi ta’ tagħbija msemmijin fl-Artikolu 1(5)(d) u (e), m’għandux ikun ristrett.

Artikolu 9

Regoli applikabbli għall-operazzjonijiet ta’ kabotaġġ

(1)   It-twettiq tal-operazzjonijiet ta’ kabotaġġ għandu jkun soġġett, sakemm mhux previst mod ieħor fil-leġislazzjoni Komunitarja, għal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi fis-seħħ fl-Istat Membru ospitanti fir-rigward ta’ dawn li ġejjin:

(a)

il-kondizzjonijiet li jiggwidaw il-kuntratt tat-trasport;

(b)

il-piżijiet u l-qisien ta’ vetturi;

(ċ)

il-ħtiġiet li jirriferu għat-tagħbija ta’ ċerti kategoriji ta merkanzija, b’mod partikolari merkanzija perikoluża, affarijiet tal-ikel li jiħżienu, u annimali ħajjin;

(d)

il-ħin tas-sewqan u l-perijodi ta’ mistrieħ

(e)

it-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) fuq servizzi ta’ trasport.

Il-piżijiet u d-dimensjonijiet li hemm riferenza għalihom fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu jistgħu, meta jkun adatt, jeċċedu dawk applikabbli fl-Istat Membru fejn ikun stabbilit it-trasportatur, iżda dawn ma jistgħu taħt l-ebda ċirkostanza jeċċedu l-limiti stabbiliti mill-Istat Membru ospitanti għat-traffiku nazzjonali jew il-karatteristiċi tekniċi li hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 6 (1) tad-Direttiva tal-Kunsill 96/53/KE tal-25 ta’ Lulju 1996 li tistabbilixxi għal ċerti vetturi tat-triq li jiċċirkolaw fi ħdan il-Komunità id-dimensjonijiet massimi awtorizzati fit-traffiku nazzjonali u internazzjonali u l-piżijiet massimi awtorizzati fit-traffiku internazzjonali (14).

(2)   Il-liġijiet, ir-regoli u d-dispożizzjonijiet amministrattivi msemmijin fil-paragrafu 1 għandhom ikunu applikati għat-trasportaturi mhux residenti bl-istess kundizzjonijiet bħal dawk li huma imposti fuq it-trasportaturi stabbiliti fl-Istat Membru ospitanti, sabiex ma jitħalliex li ssir diskriminazzjoni għal raġunijiet ta’ nazzjonalità jew ta’ post fejn wieħed jistabbilixxi lilu nnifsu.

Artikolu 10

Proċedura ta’ salvagwardja

(1)   Fil-każ ta’ problema serja fis-suq tat-trasport nazzjonali f’żona ġeografika speċifika dovuta għal, jew aggravata minn, kabotaġġ, kull Stat Membru jista’ jirriferi l-kwistjoni lill-Kummissjoni bil-ħsieb tal-adozzjoni ta’ miżuri ta’ salvagwardja u għandu jipprovdi lill-Kummissjoni l-informazzjoni meħtieġa u jgħarrafha bil-miżuri li bi ħsiebu jieħu fir-rigward tat-trasportaturi residenti.

(2)   Għall-finijiet tal-paragrafu 1:

“problema serja fis-suq tat-trasport nazzjonali f’żona ġeografika speċifika” tfisser l-eżistenza fis-suq ta’ problemi speċifiċi għalih, tant li jkun hemm eċċess serju u potenzjalment persistenti tal-provvista mqabbla mad-domanda, li jkun ta’ theddida għall-istabbiltà finanzjarja u s-sopravivenza ta’ għadd sostanzjali ta’ trasportaturi,

“żona ġeografika” tfisser żona li tkopri t-territorju kollu, jew parti minnu, ta’ Stat Membru jew li tkun testendi għat-territorju kollu, jew parti minnu, ta’ Stati Membri oħrajn.

(3)   Il-Kummissjoni għandha teżamina s-sitwazzjoni, abbażi b’mod partikolari tad-data rilevanti u, wara li tikkonsulta lill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 15(1), għandha tiddeċiedi fi żmien xahar minn meta tirċievi t-talba tal-Istat Membru jekk jinħtiġux jew le miżuri ta’ salvagwardja u għandha tadottahom jekk ikunu meħtieġa.

Dawn il-miżuri jistgħu jinvolvu l-esklużjoni temporanja taż-żona konċernata mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Miżuri adottati f’konformità ma’ dan l-Artikolu għandhom jibqgħu fis-seħħ għal perijodu ta’ mhux aktar minn sitt xhur, li jiġġedded darba fl-istess limiti tal-validità.

Il-Kummissjoni għandha mingħajr dewmien tinnotifika lill-Istati Membri u lill-Kunsill b’kull deċiżjoni li tittieħed bis-saħħa ta’ dan il-paragrafu.

(4)   Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li tadotta miżuri ta’ salvagwardja li jikkonċernaw Stat Membru wieħed jew aktar, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri involuti għandhom jinħtieġu jieħdu miżuri ta’ kamp ta’ applikazzjoni ekwivalenti fir-rigward tat-trasportaturi residenti u għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni b’dan. Dawn il-miżuri għandhom jiġu applikati mhux aktar tard mill-istess data bħall-miżuri ta’ salvagwardja adottati mill-Kummissjoni.

(5)   Kull Stat Membru jista’ jirriferi lill-Kunsill deċiżjoni meħuda mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 3 fi żmien 30 jum min-notifika tagħha. Il-Kunsill, li jaġixxi b’maġġoranza kkwalifikata jista’, fi żmien 30 jum minn dik ir-rieferenza jew, f’każ ta’ riferenzi minn diversi Stati Membri, mill-ewwel riferenza, jieħu deċiżjoni differenti.

Il-limiti tal-validità stabbiliti fit-tielet subparagrafu tal-paragrafu 3 għandhom japplikaw għad-deċiżjoni tal-Kunsill. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri konċernati għandhom jinħtieġu jieħdu miżuri ta’ kamp ta’ applikazzjoni ekwivalenti fir-rigward tat-trasportaturi residenti u għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni b’dan. Jekk il-Kunsill ma jieħu l-ebda deċiżjoni fi żmien il-perijodu msemmi fl-ewwel subparagrafu, id-deċiżjoni tal-Kummissjoni għandha ssir finali.

(6)   Jekk il-Kummissjoni tqis li l-miżuri msemmijin fil-paragrafu 3 jeħtieġu jiġu prolungati, hija għandha tippreżenta proposta lill-Kunsill, li għandu jieħu deċiżjoni b’maġġoranza kwalifikata.

KAPITOLU IV

ASSISTENZA REĊIPROKA U PENALI

Artikolu 11

Assistenza reċiproka

L-Istati Membri għandhom jgħinu lil xulxin biex jassiguraw l-applikazzjoni u l-monitoraġġ ta’ dan ir-Regolament. Għandhom jiskambjaw informazzjoni permezz tal-punti nazzjonali ta’ kuntatt imwaqqfin skont l-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009.

Artikolu 12

Sanzjonijiet fuq ksur mill-Istat Membru tal-istabbiliment

(1)   Fil-każ ta’ ksur serju tal-leġislazzjoni Komunitarja dwar it-trasport bit-triq li jkun sar jew ġie aċċertat fi kwalunkwe Stat Membru, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta’ fejn ikun stabbilit it-trasportatur li kkommetta dan il-ksur għandhom jieħdu l-azzjoni adatta li tista’ tinkludi twissija, jekk dan ikun stipulat mil-liġi nazzjonali biex isegwu l-kwistjoni li tista’ twassal, inter alia, għall-impożizzjoni tal-penali amministrattivi li ġejjin:

(a)

l-irtirar temporanju jew parzjali ta’ xi wħud jew kollha mill-kopji attestati tal-liċenza Komunitarja;

(b)

l-irtirar temporanju jew permanenti tal-liċenza Komunitarja.

Dawn il-penali jistgħu jiġu determinati wara li d-deċiżjoni finali dwar il-kwistjoni tkun ittieħdet u għandhom iqisu s-serjetà tal-ksur kommess mid-detentur tal- liċenza Komunitarja u n-numru totali ta’ kopji attestati ta’ dik il-liċenza li hu jżomm fir-rigward tat-traffiku internazzjonali.

(2)   Fil-każ ta’ ksur serju jew ripetut dwar xi użu ħażin hu liema hu tal-attestazzjonijiet tax-xufiera, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-istabbiliment tat-trasportatur li jkun ikkommetta dan il-ksur għandu jimponi penali adatti, bħalma huma:

(a)

is-sospensjoni tal-ħruġ tal-attestazzjonijiet tax-xufier;

(b)

l-irtirar tal-attestazzjonijiet tax-xufier;

(ċ)

jagħmel il-ħruġ tal-attestazzjonijiet tax-xufier soġġett għall-kondizzjonijiet addizzjonali sabiex ikun evitat l-użu ħażin;

(d)

l-irtirar, temporanju jew permanenti, ta’ xi wħud jew kollha mill-kopji ċċertifikati veri tal-liċenza Komunitarja;

(e)

l-irtirar, temporanju jew permanenti, tal-liċenza Komunitarja.

Dawn il-penali jistgħu jiġu ddeterminati wara li tkun ittieħdet id-deċiżjoni finali dwar il-kwistjoni u għandhom iqisu s-serjetà tal-ksur kommess mid-detentur tal-liċenza Komunitarja.

(3)   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta’ stabbiliment għandhom jikkomunikaw kemm jista’ jkun malajr lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn il-ksur kien aċċertat, u mhux aktar tard minn sitt ġimgħat wara d-deċiżjoni finali fil-kwistjoni jekk u liema mill-penali previsti fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu kienu ġew imposti.

Jekk tali penali ma jiġux imposti, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta’ stabbiliment għandhom isemmu r-raġunijiet.

(4)   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jassiguraw illi l-penali mposti fuq it-trasportatur ikkonċernat ikunu, fit-totalità tagħhom, proporzjonali għall-ksur li jkun wassal jew wasslu għal dawk il-penali u billi tittieħed f’konsiderazzjoni kwalunkwe penali mposta għall-istess ksur fl-Istat Membru fejn ikun ikkonstatat il-ksur.

(5)   L- awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn ikun stabbilit it-trasportatur jistgħu wkoll, permezz tal-liġijiet nazzjonali tagħhom, jiftħu proċeduri kontra t-trasportatur ikkonċernat quddiem qorti kompetenti jew tribunal nazzjonali. Dawn għandhom jinformaw lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti bi kwalunkwe deċiżjonijiet meħuda għal dan l-effett.

(6)   L-Istati Membri għandhom jassiguraw li t-trasportaturi jkollhom dritt ta’ appell kontra kwalunkwe penali amministrattiva imposta fuqhom skont dak l-Artikolu.

Artikolu 13

Sanzjonijiet fuq ksur mill-Istat Membru ospitanti

(1)   Meta l-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru jkunu konxji ta’ ksur serju ta’ dan ir-Regolament jew tal-leġislazzjoni Komunitarja dwar it-trasport bit-triq li jkun qiegħed isir minn xi trasportatur mhux residenti, l-Istat Membru li fih jiġi aċċertat li qed isir il-ksur għandu jittrasmetti l-informazzjoni li ġejja lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-istabbiliment tat-trasportatur kemm jista’ jkun malajr u mhux aktar tard minn sitt ġimgħat mid-deċiżjoni finali tagħhom dwar il-kwistjoni, l-informazzjoni li ġejja:

(a)

deskrizzjoni tal-ksur u tad-data u l-ħin meta huwa twettaq;

(b)

il-kategorija, it-tip u l-gravità tal-ksur; u

(ċ)

il-penali imposti u l-penali esegwiti.

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti jistgħu jitolbu lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fih it-trasportatur huwa stabbilit biex jimponu penali amministrattivi skont l-Artikolu 12.

(2)   Mingħajr ħsara għal kwalunkwe proċeduri ta’ prosekuzzjoni, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti għandhom ikollhom il-jedd li jimponu penali fuq trasportatur mhux residenti li jkun ikkommetta ksur ta’ dan ir-Regolament jew ta’ leġislazzjoni dwar it-trasport bit-triq nazzjonali jew Komunitarja fit-territorju tagħhom matul operazzjoni ta’ kabotaġġ. Dawn għandhom jimponu dawk il-penali fuq bażi non-diskriminatorja. Dawn il-penali jistgħu, inter alia, jikkonsistu fi twissija, jew, fl-eventwalità ta’ ksur serju, impediment temporanju fuq operazzjonijiet b’ kabotaġġ fit-territorju tal-Istat Membru ospitanti fejn ikun seħħ il-ksur.

(3)   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-trasportaturi ikollhom dritt ta’ appell kontra kwalunkwe penali amministrattiva imposta fuqhom skont dan l-Artikolu.

Artikolu 14

Reġistrazzjoni fir-reġistri elettroniċi nazzjonali

L-Istati Membri għandhom jiżguraw, li ksur serju tal-leġislazzjoni Komunitarja dwar it-trasport bit-triq li jsir minn trasportaturi stabbiliti fit-territorju tagħhom, li wasslu għall-impożizzjoni ta’ penali minn kwalunkwe Stat Membru, kif ukoll kwalunkwe rtirar temporanju jew permanenti tal-liċenza Komunitarja jew tal-kopja vera attestata tagħha, ikunu rreġistrati fir-reġistru elettroniku nazzjonali tal-impriżi tat-trasport bit-triq. L-entrati fir-reġistru rigward l-irtirar temporanju jew permanenti ta’ liċenza Komunitarja għandhom jibqgħu fid-database għal sentejn magħdudin mid-data tal-iskadenza tal-perijodu tal-irtirar, fil-każ tal-irtirar temporanju, jew mid-data tal-irtirar, fil-każ tal-irtirar permanenti.

KAPITOLU V

IMPLIMENTAZZJONI

Artikolu 15

Proċedura tal-Kumitat

(1)   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat stabbilit mill-Artikolu 18(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85.

(2)   Fejn issir riferenza għal dan il-paragrafu, l-Artikolu 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw, billi jittieħdu f’kunsiderazzjoni d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tiegħu.

Artikolu 16

Penali

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jassiguraw li dawn jiġu implimentati. Il-penali previsti b’dan il-mod għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u diswassivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sal-4 ta’ Diċembru 2011, u għandhom jinnotifikawha bil-bidliet sussegwenti għalihom malajr kemm jista’ jkun.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dawn il-miżuri kollha jittieħdu mingħajr diskriminazzjoni għaċ-ċittadinanza jew għall-post ta’ fejn ikun stabbilit it-trasportatur.

Artikolu 17

Rappurtar

(1)   Kull sentejn l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bin-numru ta’ trasportaturi li jkollhom il-liċenzi mill-Komunità fil-31 ta’ Diċembru tas-sena preċedenti u n-numru ta’ kopji veri attestati li jikkorrispondu mal-vetturi li jkun hemm fiċ-ċirkolazzjoni f’dak iż-żmien.

(2)   L-Istati Membri għandhom ukoll jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-għadd ta’ attestazzjonijiet maħruġa fis-sena kalendarja preċedenti u kif ukoll bl-għadd ta’ attestazzjonijiet tax-xufiera fiċ-ċirkolazzjoni fil-31 ta’ Diċembru ta’ dik l-istess sena.

(3)   Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar l-istat tas-suq Komunitarju tat-trasport bit-triq sal-aħħar tal-2013. Ir-rapport għandu jkun fih analiżi tas-sitwazzjoni tas-suq, inkluż evalwazzjoni tal-effettività tal-kontrolli, u l-evoluzzjoni tal-kondizzjonijiet tal-impjieg fil-professjoni, kif ukoll valutazzjoni dwar jekk l-armonizzazzjoni tar-regoli fl-oqsma, inter alia, tal-infurzar u tat-tariffi għall-utenti tat-toroq, kif ukoll il-leġislazzjoni soċjali u dwar is-sigurtà, ipprogressawx tant li jkun previst aktar ftuħ tas-swieq tat-trasport bit-triq domestiku, inkluż il-kabotaġġ.

KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 18

Tħassir

Ir-Regolamenti (KEE) Nru 881/92 u (KEE) Nru 3118/93 u d-Direttiva 2006/94/KE huma b’dan revokati.

Ir-riferenzi għar-Regolamenti u d-Direttiva rrevokati għandhom jinftiehmu bħala riferenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni stabbilita fl-Anness IV.

Artikolu 19

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-4 ta’ Diċembru 2011, minbarra l-Artikoli 8 u 9, li għandhom japplikaw mill-14 ta’ Mejju 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, il-21 ta’ Ottubru 2009.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

C. MALMSTRÖM


(1)  ĠU C 204, 9.8.2008, p. 31.

(2)  L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-21 ta’ Mejju 2008 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali), il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tad-9 ta’ Jannar 2009 (ĠU C 62 E, 17.3.2009, p. 46) u l-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta’ April 2009 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-24 ta’ Settembru 2009

(3)  ĠU L 95, 9.4.1992, p. 1.

(4)  ĠU L 279, 12.11.1993, p. 1.

(5)  ĠU L 374, 27.12.2006, p. 5.

(6)  ĠU L 102, 11.4.2006, p. 1.

(7)  ĠU L 368, 17.12.1992, p. 38.

(8)  ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1.

(9)  ĠU L 370, 31.12.1985, p. 8.

(10)  Ara p. 51, ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(11)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(12)  ĠU L 33, 4.2.2006, p. 82.

(13)  ĠU L 16, 23.1.2004, p. 44.

(14)  ĠU L 235, 17.9.1996, p. 59.


ANNESS I

Karatteristiċi tas-sigurtà tal-liċenza Komunitarja u l-attestazzjoni tax-xufier

Il-liċenza Komunitarja u l-attestazzjoni tax-xufier għandu jkollha tal-inqas tnejn mill-karatteristiċi ta’ sigurtà li ġejjin:

ologramma,

fibri speċjali fil-karta li jsiru viżibbli taħt dawl UV,

tal-inqas linja ta’ mikrostampa waħda (l-istampar ikun viżibbli biss b’lenti li tkabbar u mhux riprodott b’magni tal-ikkupjar),

ittri, simboli jew motifi li jinħassu,

numerazzjoni doppja: numru tas-serje tal-linċenza Komunitarja, tal-kopja ċċertifikata tagħha jew tal-attestazzjoni tax-xufier kif ukoll, f’kull każ, in-numru tal-ħarġa,

sfond ta’ disinn ta’ sigurtà b’motifi ta’ guilloche rqaq u stampar qawsalla.


ANNESS II

Mudell tal-liċenza Komunitarja

KOMUNITÀ EWROPEA

(a)

(Kulur Pantone ċelesti, karta sintetika format DIN A4 karta ċelluloża 100 g/m2 jew aktar)

(L-ewwel paġna tal-liċenza)

(Test fl-ilsien (f’wieħed mill-ilsna) uffiċjali tal-Istat Membru li joħroġ il-liċenza)

Image

Test ta 'immaġni

(b)

(it-tieni paġna tal-liċenza)

(Test fl-ilsien (f’wieħed mill-ilsna) uffiċjali tal-Istat Membru li joħroġ il-liċenza)

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Din il-liċenza hija maħruġa taħt ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009.

Din tintitola lid-detentur tal-awtorizzazzjoni li jinvolvi ruħu fit-trasport bit-triq internazzjonali ta’ merkanzija b’kera jew b’kumpens b’kull rotta, għal vjaġġi sħaħ jew parti minn vjaġġi mwettqa fit-territorju Komunitarju, u, fejn adatt, soġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti hawnhekk:

meta l-punt tat-tluq u l-punt tal-wasla huma f’żewġ Stati Membri differenti, sew jekk ikun hemm kif ukoll jekk ma jkunx hemm passaġġ minn Stat Membru wieħed jew aktar, jew minn pajjiżi terzi,

minn Stat Membru lejn pajjiż terz jew viċeversa, bi transitu jew le minn Stat Membru wieħed jew aktar jew mill-pajjiżi terzi,

bejn pajjiżi terzi bi transitu mit-territorju ta’ Stat Membru wieħed jew aktar,

u vjaġġi mingħajr tagħbija li għandhom rabta ma’ dan it-trasport.

Fil-każ ta’ trasport minn Stat Membru lejn pajjiż terz jew viċeversa, din il-liċenza hija valida għal dik il-parti tal-vjaġġ li ssir fit-territorju Komunitarju. Għandha tkun valida fl-Istat Membru ta’ fejn isiru t-tagħbija jew il-ħatt biss wara li jkun konkluż il-ftehim meħtieġ bejn il-Komunità u l-pajjiżi terzi f’dan il-każ f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1072/2009.

Il-liċenza hija personali għad-detentur u mhijiex trasferibbli.

Hija tista’ tiġi rtirata mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li jkun ħariġha, partikolarment meta d-detentur:

ma jkunx konformi mall-kondizzjonijiet kollha għall-użu tal-liċenza,

ikun ta informazzjoni li ma kenitx korretta fir-rigward tal-informazzjoni meħtieġa biex tingħata jew tiġġedded il-liċenza.

L-oriġinal tal-liċenza għandu jinżamm mill-impriża tat-trasportatur.

Kopja vera attestata tal-liċenza għandha tinżamm fil-vettura (1). Fil-każ ta’ grupp magħqud ta’ vetturi għandha takkumpanja l-vettura bil-mutur. Hija tgħodd għall-grupp magħqud ta’ vetturi anke jekk it-trejler jew is-semi-trejler ma jkunx irreġistrat jew awtorizzat biex juża t-toroq fl-isem id-detentur tal-liċenza jew jekk huwa rreġistrat jew awtorizzat li juża t-toroq fi Stat ieħor.

Il-liċenza għandha tiġi preżentata fuq talba ta’ kwalunkwe uffiċjal awtorizzat li jispezzjona.

Fit-territorju ta’ kull Stat Membru, id-detentur għandu jikkonforma mal-liġijiet, mar-regolamenti u mad-dispożizzjonijiet amministattivi fis-seħħ f’dak l-Istat, partikolarment fir-rigward tat-trasport u tat-traffiku.


(1)  “Vettura” tfisser vettura bil-mutur irreġistrata fi Stat Membru, jew għaqda ta’ vetturi li l-vettura bil-mutur tagħhom ta’ mill-anqas tkun irreġistrata fi Stat Membru, użata esklusivament għat-trasport tal-merkanzija.


ANNESS III

Mudell tal-attestazzjoni tax-xufier

IL-KOMUNITÀ EWROPEA

(a)

(Kulur Pantone roża, format DIN A4; karta ċelluloża 100 g/m2 jew aktar)

(L-ewwel paġna tal-attestazzjoni)

(Test fl-ilsien (f’wieħed mill-ilsna) uffiċjali tal-Istat Membru li joħroġ l-attestazzjoni)

Image

Test ta 'immaġni

(b)

(It-tieni paġna tal-attestazzjoni)

(Test fl-ilsien (f’wieħed mill-ilsna) uffiċjali tal-Istat Membru li joħroġ l-attestazzjoni)

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

L-attestazzjoni hija maħruġa permezz tar-Regolament (KE) Nru 1072/2009.

Hija tiċċertifika li x-xufier imsemmi hawnhekk hu impjegat, f’konformità mal-liġijiet, ir-regolamenti jew id-dispożizzjonijiet amministrattivi u, kif adatt, il-ftehim kollettivi, f’konformità mar-regoli applikabbli fl-Istat Membru msemmi fl-attestazzjoni, dwar il-kondizzjonijiet tax-xogħol u jew tat-taħriġ vokazzjonali tax-xufiera applikabbli f’dak l-istess Stat Membru sabiex iwettaq l-operazzjonijiet tat-trasport bit-triq f’dak l-Istat.

L-attestazzjoni tax-xufier għandha tappartjeni lit-trasportatur, li jagħmilha għad-żdispożizzjoni tax-xufier imsemmi fiha meta dak ix-xufier isuq vettura (1) impjegata fit-trasport bl-użu ta’ liċenza Komunitarja maħruġa lil dak it-trasportatur. L-attestazzjoni tax-xufier mhijiex trasferibbli. L-attestazzjoni tax-xufier għandha tkun valida biss sakemm il-kondizzjonijiet li permezz tagħhom tkun inħarġet ikunu għandhom sodisfatti u trid tintbagħat minnufih lura mit-trasportatur lill-awtoritajiet kompetenti jekk dawn il-kondizzjonijiet m’għadhomx aktar jintlaħqu.

Tista’ tiġi rtirata mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li jkun ħarġiha, partikolarment meta d-detentur:

ma jkunx ikkonforma mal-kundizzjonijiet kollha għall-użu tal-attestazzjoni,

ikun issupplixxa informazzjoni mhix korretta fir-rigward tad-dettalji meħtieġa għall-ħruġ jew l-estensjoni tal-attestazzjoni.

Kopja ċċertifikata vera tal-attestazzjoni trid tinżamm mill-impriża tat-trasportatur;

Attestazzjoni oriġinali trid tinżamm fil-vettura u trid tiġi preżentata mix-xufier fuq talba ta’ kwalunkwe uffiċjal tal-ispezzjoni awtorizzat.


(1)  “Vettura”, tfisser vettura bil-mutur irregistrata fi Stat Membru jew għaqda ta’ vetturi, li l-vettura bil-mutur tagħhom ta’ mill-anqas tkun irreġistrata fi Stat Membru, użata esklusivament għat-trasport tal-merkanzija.


ANNESS IV

Tabella ta’ korrelazzjoni

Regolament (KEE) Nru 881/92

Regolament (KEE) Nru 3118/93

Direttiva 2006/94/KE

Dan ir-Regolament

Artikolu 1(1)

 

 

Artikolu 1(1)

Artikolu 1(2)

 

 

Artikolu 1(2)

Artikolu 1(3)

 

 

Artikolu 1(3)

Anness II

 

Artikolu 1(1), u (2), Anness I; Artikolu 2,

Artikolu 1(5)

 

 

Artikolu 2

Artikolu 1(6)

Artikolu 2

 

 

Artikolu 2

Artikolu 3(1)

 

 

Artikolu 3

Artikolu 3(2)

 

 

Artikolu 4(1)

Artikolu 3(3)

 

 

Artikolu 5(1)

Artikolu 4

 

 

 

Artikolu 5(1)

 

 

Artikolu 4(2)

Artikolu 5(2)

 

 

Artikolu 4(3)

Artikolu 5(3)

 

 

Artikolu 4(4)

 

 

 

Artikolu 4(5)

Artikolu 5(4), Anness I

 

 

Artikolu 4(6)

Artikolu 5(5)

 

 

Artikolu 4(2)

Artikolu 6(1)

 

 

Artikolu 5(2)

Artikolu 6(2)

 

 

Artikolu 5(2)

Artikolu 6(3)

 

 

Artikolu 5(3)

Artikolu 6(4)

 

 

Artikolu 5(6)

Artikolu 6(5)

 

 

Artikolu 5(7)