ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2009.275.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 275

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
21 ta' Ottubru 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 978/2009 tal-20 ta’ Ottubru 2009 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 979/2009 tal-20 ta’ Ottubru 2009 li jiffissa l-koeffiċjent ta’ allokazzjoni għall-ħruġ ta’ liċenzji tal-importazzjoni li għalihom tressqet applikazzjoni mill-1 sas-7 ta’ Ottubru 2009 għal prodotti taz-zokkor fil-kuntest ta’ ċerti kwoti tariffarji u li jissospendi t-tressiq ta’ applikazzjonijiet għat-tali liċenzji

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 980/2009 tad-19 ta’ Ottubru 2009 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-mazzola griża fl-ilmijiet tal-KE taż-żona IIIA tal-ICES minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Iżvezja

5

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 981/2009 tad-19 ta' Ottubru 2009 li jistabbilixxi projbizzjoni għas-sajd tal-lingwata komuni fiż-żona tal-ICES IIIa, fl-ilmijiet tal-KE taż-żoni IIIb, IIIc u IIId minn bastimenti li jtajru l-bandiera Żvediża

7

 

 

II   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Il-Kummissjoni

 

 

2009/770/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Ottubru 2009 li tistabbilixxi formati standard tar-rappurtar għall-preżentazzjoni tar-riżultati tal-monitoraġġ tar-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta’ organiżmi modifikati ġenetikament, bħala jew fi prodotti, għal għan tat-tqegħid fis-suq, skont id-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument numru C(2009) 7680)  ( 1 )

9

 

 

2009/771/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Ottubru 2009 li tapprova ċerti programmi nazzjonali għall-kontroll tas-Salmonella fid-dundjani (notifikata bid-dokument numru C(2009) 7735)  ( 1 )

28

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

21.10.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 275/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 978/2009

tal-20 ta’ Ottubru 2009

li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-21 ta’ Ottubru 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ Ottubru 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

MA

41,9

MK

25,8

TR

56,3

ZZ

41,3

0707 00 05

MK

31,4

TR

112,4

ZZ

71,9

0709 90 70

TR

109,4

ZZ

109,4

0805 50 10

AR

75,4

CL

83,5

TR

74,4

US

56,3

ZA

64,4

ZZ

70,8

0806 10 10

BR

219,3

EG

80,3

TR

125,7

US

205,1

ZZ

157,6

0808 10 80

AU

175,3

CL

114,8

CN

78,3

MK

16,1

NZ

86,9

US

111,0

ZA

70,8

ZZ

93,3

0808 20 50

CN

58,4

TR

85,0

ZA

70,1

ZZ

71,2


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


21.10.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 275/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 979/2009

tal-20 ta’ Ottubru 2009

li jiffissa l-koeffiċjent ta’ allokazzjoni għall-ħruġ ta’ liċenzji tal-importazzjoni li għalihom tressqet applikazzjoni mill-1 sas-7 ta’ Ottubru 2009 għal prodotti taz-zokkor fil-kuntest ta’ ċerti kwoti tariffarji u li jissospendi t-tressiq ta’ applikazzjonijiet għat-tali liċenzji

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (“ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS”) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta’ Awwissu 2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni ta’ kwoti ta’ tariffi fuq l-importazzjoni għal prodotti agrikoli ġestiti b’sistema ta’ liċenzji ta’ importazzjoni (2), u b’mod partikulari l-Artikolu 7(2) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 891/2009 tal-25 ta’ Settembru 2009 li jiftaħ u jamministra ċerti kwoti tariffarji tal-Komunità fis-settur taz-zokkor (3), u b’mod partikulari l-Artikolu 5(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-kwantitajiet li jkopru l-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni mressqa lill-awtoritajiet kompetenti mill-1 sas-7 ta’ Ottubru 2009 skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 891/2009, jaqbżu l-kwantità disponibbli skont is-serje li ġġib in-numru 09.4320.

(2)

F’dawn iċ-ċirkustanzi, għandu jiġi ffissat koeffiċjent tal-allokazzjoni għal-liċenzji li għandhom jinħarġu fir-rigward tas-serje li ġġib in-numru 09.4320 skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006. It-tressiq ta’ iktar applikazzjonijiet għal-liċenzji għal dak in-numru tas-serje għandu jkun sospiż sa tmiem is-sena tas-suq, skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 891/2009,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Il-kwantitajiet li għalihom tressqu l-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni mill-1 sas-7 ta’ Ottubru 2009 skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 891/2009 għandhom jiġu mmultiplikati bil-koeffiċjenti tal-allokazzjoni stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

2.   It-tressiq ta’ iktar applikazzjonijiet għal-liċenzji, li jikkorrispondu man-numri tas-serje mogħtija fl-Anness, għandu jkun sospiż sa tmiem is-sena tas-suq 2009/10.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ dakinhar li jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ Ottubru 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  ĠU L 254, 26.9.2009, p. 82.


ANNESS

Il-konċessjonijiet taz-zokkor tal-iskeda bin-numru CXL

Is-sena tas-suq 2009/10

Applikazzjonijiet li tressqu mill-1.10.2009 sas-7.10.2009

In-numru tas-serje

Il-pajjiż

Il-koeffiċjent tal-allokazzjoni

(f’perċentwal)

Iktar applikazzjonijiet

09.4317

L-Awstralja

 

09.4318

Il-Brażil

 

09.4319

Kuba

 

09.4320

Kwalunkwe pajjiż terz

10,3842

Sospiżi

09.4321

L-Indja

 (1)

 

Mhux applikabbli: il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda applikazzjoni għal-liċenzja.


Iz-zokkor mill-Balkani

Is-sena tas-suq 2009/10

Applikazzjonijiet li tressqu mill-1.10.2009 sas-7.10.2009

In-numru tas-serje

Il-pajjiż

Il-koeffiċjent tal-allokazzjoni

(f’perċentwal)

Iktar applikazzjonijiet

09.4324

L-Albanija

 

09.4325

Il-Bożnija u Ħerzegovina

 (2)

 

09.4326

Is-Serbja, il-Montenegro u l-Kosovo (3)

 (2)

 

09.4327

L-eks Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

 

09.4328

Il-Kroazja

 (2)

 

Mhux applikabbli: il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda applikazzjoni għal-liċenzja.


Iz-zokkor għall-importazzjoni eċċezzjonali u dak għall-importazzjoni industrijali

Is-sena tas-suq 2009/10

Applikazzjonijiet li tressqu mill-1.10.2009 sas-7.10.2009

In-numru tas-serje

It-tip

Il-koeffiċjent tal-allokazzjoni

(f’perċentwal)

Iktar applikazzjonijiet

09.4380

Eċċezzjonali

 

09.4390

Industrijali

 (4)

 

Mhux applikabbli: il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda applikazzjoni għal-liċenzja.


(1)  Mhux applikabbli: l-applikazzjonijiet ma jaqbżux il-kwantitajiet disponibbli u qed jingħataw kollha.

(2)  Mhux applikabbli: l-applikazzjonijiet ma jaqbżux il-kwantitajiet disponibbli u qed jingħataw kollha.

(3)  Il-Kosovo taħt l-awspiċji tan-Nazzjonijiet Uniti, skont ir-Riżoluzzjoni Nru 1244 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti tal-10 ta’ Ġunju 1999.

(4)  Mhux applikabbli: l-applikazzjonijiet ma jaqbżux il-kwantitajiet disponibbli u qed jingħataw kollha.


21.10.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 275/5


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 980/2009

tad-19 ta’ Ottubru 2009

li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-mazzola griża fl-ilmijiet tal-KE taż-żona IIIA tal-ICES minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Iżvezja

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 tal-20 ta’ Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd skont il-Politika Komuni dwar is-Sajd (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 26(4) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93 tat-12 ta' Ottubru 1993 li jistabbilixxi sistema ta' kontroll li tapplika għall-politika tas-sajd komuni (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 21(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 43/2009 tas-16 ta' Jannar 2009 li jistabbilixxi għall-2009 l-opportunitajiet tas-sajd u l-kundizzjonijiet assoċjati għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta’ stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet Komunitarji, għal bastimenti Komunitarji, f’ilmijiet fejn huma meħtieġa limiti tal-qbid (3), jistabbilixxi l-kwoti għall-2009.

(2)

Mill-informazzjoni li waslet għand il-Kummissjoni, jirriżulta li l-qabdiet li saru tal-istokk imsemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih eżawrew il-kwota allokata lilhom għall-2009.

(3)

Jeħtieġ għalhekk li s-sajd għal dak l-istokk kif ukoll iż-żamma tiegħu abbord, it-trażbord u l-ħatt tiegħu l-art ikunu pprojbiti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd allokata lill-Istat Membru msemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk għall-2009 għandha titqies bħala eżawrita mid-data stipulata f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

Is-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih għandu jkun ipprojbit mid-data stipulata f'dak l-Anness. Wara dik id-data għandu jkun ipprojbit ukoll li t-tali stokk maqbud minn dawk il-bastimenti jinżamm abbord, jiġi ttrażbordat jew jinħatt l-art.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta’ Ottubru 2009.

Għall-Kummissjoni

Fokion FOTIADIS

Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd


(1)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  ĠU L 261, 20.10.1993, p. 1.

(3)  ĠU L 22, 26.1.2009, p. 1.


ANNESS

Nru

E2/SE/NS/002

Stat membru

L-Iżvezja

Stokk

DGS/03A–C.

Speċi

DGS - Mazzola Griża (Squalus acanthias)

Żona

l-ilmijiet tal-KE ta' IIIa;

Data

24 ta’ Settembru 2009


21.10.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 275/7


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 981/2009

tad-19 ta' Ottubru 2009

li jistabbilixxi projbizzjoni għas-sajd tal-lingwata komuni fiż-żona tal-ICES IIIa, fl-ilmijiet tal-KE taż-żoni IIIb, IIIc u IIId minn bastimenti li jtajru l-bandiera Żvediża

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 tal-20 ta’ Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd skont il-Politika Komuni dwar is-Sajd (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 26(4) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93 tat-12 ta' Ottubru 1993 li jistabbilixxi sistema ta' kontroll li tapplika għall-politika tas-sajd komuni (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 21(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 43/2009 tas-16 ta' Jannar 2009 li jistabbilixxi għall-2009 l-opportunitajiet tas-sajd u l-kundizzjonijiet assoċjati għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta’ stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet Komunitarji, għal bastimenti Komunitarji, f’ilmijiet fejn huma meħtieġa limiti tal-qbid (3), jistabbilixxi l-kwoti għall-2009.

(2)

Mill-informazzjoni li waslet għand il-Kummissjoni, jirriżulta li l-qabdiet li saru tal-istokk imsemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih eżawrew il-kwota allokata lilhom għall-2009.

(3)

Jeħtieġ għalhekk li s-sajd għal dak l-istokk kif ukoll iż-żamma tiegħu abbord, it-trażbord u l-ħatt tiegħu l-art ikunu pprojbiti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd allokata lill-Istat Membru msemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk għall-2009 għandha titqies bħala eżawrita mid-data stipulata f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

Is-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih għandu jkun ipprojbit mid-data stipulata f'dak l-Anness. Wara dik id-data għandu jkun ipprojbit ukoll li t-tali stokk maqbud minn dawk il-bastimenti jinżamm abbord, jiġi ttrażbordat jew jinħatt l-art.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta’ Ottubru 2009.

Għall-Kummissjoni

Fokion FOTIADIS

Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd


(1)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  ĠU L 261, 20.10.1993, p. 1.

(3)  ĠU L 22, 26.1.2009, p. 1.


ANNESS

Nru

E2/SE/BS/001

Stat membru

L-Iżvezja

Stokk

SOL/3A/BCD

Speċi

SOL - Lingwata komuni (Solea solea)

Żona

IIIa, l-ilmijiet tal-KE ta' IIIb, IIIc u IIId

Data

24 ta’ Settembru 2009


II Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Il-Kummissjoni

21.10.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 275/9


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-13 ta’ Ottubru 2009

li tistabbilixxi formati standard tar-rappurtar għall-preżentazzjoni tar-riżultati tal-monitoraġġ tar-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta’ organiżmi modifikati ġenetikament, bħala jew fi prodotti, għal għan tat-tqegħid fis-suq, skont id-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(notifikata bid-dokument numru C(2009) 7680)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2009/770/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Marzu 2001 dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta’ organiżmi modifikati ġenetikament u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/220/KEE (1), u partikolarment it-tieni sentenza tal-ewwel paragrafu ta’ Anness VII tagħha,

Billi:

(1)

Fi qbil mad-Direttiva 2001/18/KE, qabel ma Organiżmu Modifikat Ġenetikament (OMĠ) jitqiegħed fis-suq, għandha tiġi ppreżentata notifika lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih dan l-OMĠ ikun sejjer jitqiegħed fis-suq għall-ewwel darba. Dik in-notifika għandu jkun fiha pjan ta’ monitoraġġ skont l-Anness VII ta’ dik id-Direttiva.

(2)

Fi qbil mad-Direttiva 2001/18/KE, in-notifikant jista’ jipproċedi bit-tqegħid fis-suq biss meta jkun irċieva l-kunsens bil-miktub tal-awtorità kompetenti, u li jikkonforma ma’ kwalunkwe kundizzjonijiet rikjesti f’dan il-kunsens.

(3)

Il-kunsens bil-miktub għat-tqegħid ta’ OMĠ fis-suq għandu jispeċifika b’mod espliċitu r-rekwiżiti ta’ monitoraġġ skont l-Anness VII tad-Direttiva 2001/18/KE, fosthom l-obbligi tar-rappurtar lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet kompetenti.

(4)

Fi qbil mar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (2), fil-każ tal-OMĠ jew ikel u għalf li fih jew li jikkonsisti f’OMĠ, l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni għandha tkun akkumpanjata wkoll minn pjan ta’ monitoraġġ għall-effetti ambjentali f’konformità mal-Anness VII għad-Direttiva 2001/18/KE.

(5)

L-Anness VII tad-Direttiva 2001/18/KE jiddeskrivi f’termini ġenerali l-għanijiet li għandhom jinkisbu u l-prinċipji ġenerali li għandhom jiġu segwiti matul id-disinn tal-pjan ta’ monitoraġġ.

(6)

Fi qbil ma’ dak l-Anness, jistgħu jiġu żviluppati noti ta’ ġwida teknika skont il-proċedura regolatorja stipulata fl-Artikolu 30(2) tad-Direttiva 2001/18/KE sabiex ikunu pprovduti l-ispjegazzjonijiet li jirrigwardaw l-Anness VII u b’hekk tkun iffaċilitata l-implimentazzjoni ta’ dak l-Anness.

(7)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/811/KE (3) tippreżenta noti ta’ gwida li jissumplementaw l-informazzjoni pprovduta fl-Anness VII tad-Direttiva 2001/18/KE. Sabiex jiġi żgurat li l-għanijiet tal-Anness VII tad-Direttiva 2001/18/KE jiġu sodisfatti bl-aktar mod konsistenti, trasparenti u rigoruż, huwa xieraq li dak l-Anness ikompli jiġi mlaħħam billi jiġu adottati formati għall-preżentazzjoni ta’ riżultati ta’ monitoraġġ għat-tqegħid fis suq tal-OMĠ, b’enfażi partikolari fuq pjanti ogħla modifikati ġenetikament.

(8)

Fid-dawl tar-rekwiżiti differenti għall-monitoraġġ tal-kultivazzjoni tal-OMĠ u l-monitoraġġ tal-importazzjoni u l-ipproċessar tal-użi tal-ikel u tal-għalf tal-OMĠ, għandhom jiġu stabbiliti formati differenti.

(9)

Fid-dawl tal-ħtieġa li jitqiesu l-effetti negattivi fir-rigward tal-għelejjel, il-karatteristika l-ġdida, l-ambjent li jilqa’ l-għelejjel kif ukoll il-konklużjonijiet tal-valutazzjoni tar-riskju ambjentali, ir-rappurtar għandu jqis il-lista mhux eżawrjenti tal-effetti u l-konsegwenzi u r-riżultati li jistgħu jwasslu għal effetti ambjentali avversi kif elenkati fin-noti ta’ spjegazzjoni.

(10)

Jaf ikun meħtieġ li jiġu adattati l-formati eżistenti tar-rappurtar jew jiġu żviluppati formati ġodda sabiex titqies l-awtorizzazzjoni ta’ tipi ġodda ta’ OMĠs jew approċċi ġodda għall-monitoraġġ/sorveljanza.

(11)

Il-miżuri pprovduti f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 30(2) tad-Direttiva 2001/18/KE,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-formati ta’ rappurtar imniżżla fl-Annessi I u II għandhom jintużaw bħala noti ta’ gwida teknika sabiex jiffaċilitaw l-implimentazzjoni u l-ispjegazzjoni tal-Anness VII tad-Direttiva 2001/18/KE.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta’ Ottubru 2009.

Għall-Kummissjoni

Stavros DIMAS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 106, 17.4.2001, p. 1.

(2)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 1.

(3)  ĠU L 280, 18.10.2002, p. 27.


ANNESS I

IR-RAPPORT TA’ MONITORAĠĠ GĦALL-KULTIVAZZJONI

Format għall-preżentazzjoni tar-riżultati ta’ monitoraġġ għall-Kultivazzjoni ta’ organiżmi modifikati ġenetikament f’konformità mal-: Artikoli 19(3), 20(1) u l-Anness VII tad-Direttiva 2001/18/KE u l-Artikoli 9(1) u 21(1) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003

1.   Informazzjoni Ġenerali

1.1.

Għalla/karatteristika …

1.2.

Numru tal-awtorizzazzjonijoni tad-deċiżjoni skont id-Direttiva 2001/18/KE, u n-numru u d-data tal-approvazzjoni skont id-Direttiva 2001/18/KE. …

1.3.

Numru tal-awtorizzazzjoni tad-deċiżjoni u data tal-awtorizzazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 …

1.4.

Identifikatur uniku: …

1.5.

Perjodu ta’ Rappurtar minn xx/xx/xx sa xx/xx/xx

1.6.

Rapporti oħra ta’ monitoraġġ tressqu fir-rigward ta’

Importazzjoni u Proċessar

:

Iva

Le

Ikel/Għalf

:

Iva

Le

2.   Sommarju Eżekuttiv

 

3.   Riżultati tal-Monitoraġġ

It-taqsimiet li ġejjin għandhom jimtlew skont l-Appendiċi 2

3.1.   Sorveljanza Ġenerali

3.1.1.

Deskrizzjoni tas-Sorveljanza Ġenerali

 

3.1.2.

Dettalji tan-netwerks ta’ sorveljanza użati għall-monitoraġġ tal-effetti ambjentali matul is-Sorveljanza Ġenerali u deskrizzjoni ta’ metodoloġiji oħra

 

3.1.3.

Dettalji tal-informazzjoni u/jew taħriġ ipprovdut lill-operaturi u l-utenti, eċċ

 

3.1.4.

Riżultati tas-Sorveljanza Ġenerali

 

3.1.5.

Informazzjoni Addizzjonali

 

3.1.6.

Analiżi tal-pubblikazzjonijiet riveduti mill-Pari — Appendiċi

 

3.2.   Monitoraġġ Speċifiku għall-Każijiet Partikolari

3.2.1.

Deskrizzjoni u Riżultati tal-Monitoraġġ Speċifiku għall-Każijiet Partikolari (jekk japplika)

 

3.2.2.

Il-monitoraġġ u r-rappurtar tal-effetti negattivi li jirriżultaw mir-rilaxxi aċċidentali (jekk japplika)

 

3.3.   Rimarki tal-għeluq

 

4.   Sinteżi tar-Riżultati u l-Konklużjonijiet

 

5.   Adattament tal-Pjan ta’ Monitoraġġ u Metodoloġija Assoċjata għas-Snin li Ġejjin

 

Iffirmat: …

Id-data: …

Appendiċi 1

ANALIŻI TAL-PUBBLIKAZZJONIJIET RIVEDUTI MILL-PARI

Ċerti pubblikazzjonijiet jista’ jkun fihom materjal rilevanti għal aktar minn qasam wieħed tal-valutazzjoni tar-riskju ambjentali (ara t-Taqsima 3.1.6 tal-Appendiċi 2). Jekk dan ikun il-każ, il-materjal għandu jiġi deskritt b’mod separat f’kull tabella rilevanti.

Żona tal-valutazzjoni tar-riskju ambjentali

Pubblikazzjoni

Sinteżi tar-riċerka u tar-riżultati

Għan tal-protezzjoni:

Parametru osservat

Effetti negattivi

Reazzjonijiet dwar il-valutazzjoni inizjali tar-riskju ambjentali.

 

 

 

 

 

 


Żona tal-valutazzjoni tar-riskju ambjentali

Pubblikazzjoni

Sinteżi tar-riċerka u tar-riżultati

Għan tal-protezzjoni:

Parametru osservat

Effetti negattivi

Reazzjonijiet dwar il-valutazzjoni inizjali tar-riskju ambjentali.

 

 

 

 

 

 


Żona tal-valutazzjoni tar-riskju ambjentali

Pubblikazzjoni

Sinteżi tar-riċerka u tar-riżultati

Għan tal-protezzjoni:

Parametru osservat

Effetti negattivi

Reazzjonijiet dwar il-valutazzjoni inizjali tar-riskju ambjentali.

 

 

 

 

 

 

Appendiċi 2

NOTI TA’ SPJEGAZZJONI

A.   Kummenti ġenerali

Monitoraġġ ta’ Każijiet Speċifiċi għandu jsir skont il-kundizzjonijiet stipulati fil-kunsens/awtorizzazzjoni u skont il-pjan ta’ monitoraġġ speċifikat fin-notifika.

Sorveljanza Ġenerali għall-effetti mhux antiċipati u mhux previsti għandha titqies ukoll bħala parti obbligatorja tal-pjan ta’ monitoraġġ.

L-effetti negattivi għandhom jitqiesu fid-dawl tal-għalla partikolari, il-karatteristika l-ġdida, l-ambjent li jirċievi kif ukoll il-konklużjonijiet tal-valutazzjoni tar-riskju ambjentali li jsir fuq bażi ta’ każ b’każ. Dan li ġej jikkostitwixxi lista mhux eżawrjenti ta’ effetti u konsegwenzi jew riżultati li jistgħu jirriżultaw f’effetti ambjentali negattivi:

(a)

Persistenza u Invażività, vantaġġ jew żvantaġġ selettiv, inkluż:

okkorrenza akbar ta’ volontiera,

stabbiliment miżjud tal-pjanta modifikata ġenetikament (MĠ) barra l-għelieqi,

żieda fit-tixrid, persistenza u akkumulazzjoni tal-pjanti MĠ fl-ambjent (inkluż allofekondazzjoni ma’ qraba selvaġġi,

żieda fit-tixrid tal-prodotti tal-pjanti MĠ fl-ambjent;

(b)

Trasferiment tal-ġeni mibdula:

tnaqqis potenzjali tad-dakra,

frekwenza akbar ta’ trasferiment orizzontali tal-ġeni mill-pjanti għal popolazzjonijiet mikrobjali;

(c)

Interazzjoni bejn il-pjanta MĠ u organiżmi fil-mira:

tnaqqis fl-abbundanza u d-diversità tal-ħaxix ħażin,

żvilupp tar-reżistenza f’popolazzjonijiet ta’ organiżmi ta’ ħsara,

żvilupp tar-reżistenza fil-pjanti,

żvilupp tal-organiżmi ta’ ħsara sekondarji;

(d)

Interazzjoni bejn il-pjanta MĠ u organiżmi mhux immirati:

impatt dirett/indirett fuq organiżmi mhux fil-mira,

tibdiliet fis-suxxettibbiltà ta’ organiżmi ta’ ħsara u mard,

impatt fuq id-diversità tal-ħabitats u l-bijodiversità;

(e)

Tibdil fil-proċessi bijoġeokimiċi;

(f)

Tibdil fil-prattiki tal-koltivazzjoni;

(g)

Impatt fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-annimali b’riżultat minn esponiment ambjentali.

B.   Struzzjonijiet għall-mili tal-format

Ir-rapport għandu jimtela mid-detentur tal-kunsens skont id-Direttiva 2001/18/KE jew mid-detentur tal-awtorizzazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003.

Ir-rapport għandu jimtela skont il-format u d-dispożizzjonijiet tal-kunsens jew l-awtorizzazzjoni maħruġa skont id-Direttiva 2001/18/KE jew ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 rispettivament u skont il-pjan ta’ monitoraġġ rilevanti.

Id-dejta rappurtata għandha tkun spjegata kemm jista’ jkun permezz ta’ grafiki, figuri u tabelli. Fejn tkun rilevanti, għandha tiġi pprovduta wkoll id-dejta statistika.

L-ispazju pprovdut wara kull mistoqsija mhux indikattiv tad-dettall tat-tagħrif meħtieġ għall-għanijiet tar-rapport. Għandha tiġi pprovduta dokumentazzjoni rilevanti ta’ sostenn fil-forma ta’ hemżiet, li għandhom ikollhom kontroreferenzi ċari għat-taqsimiet rilevanti tar-rapport.

Fejn l-informazzjoni mitluba mill-pjan partikolari tal-kunsens jew tal-awtorizzazzjoni jew tal-monitoraġġ, kif xieraq, ma tistax tiġi rrapurtata, trid tingħata ġustifikazzjoni dettaljata.

C.   Kunfidenzjalità

Il-partijiet kunfidenzjali tar-rapport għandhom jitressqu f’dokumenti separati.

C.1.   Applikazzjonijiet imressqa skont id-Direttiva 2001/18/KE

Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 25 tad-Direttiva 2001/18/KE, l-informazzjoni pprovduta f’dan ir-rapport mhijiex meqjusa bħala kunfidenzjali.

Dan ma jxekkilx lill-awtorità kompetenti li ħarġet il-kunsens skont l-Artikolu 19 tad-Direttiva 2001/18/KE u lill-Kummissjoni milli jitolbu informazzjoni addizzjonali min-notifikatur, kemm kunfidenzjali kif ukoll mhux kunfidenzjali.

Kemm jista’ jkun, ir-rapport m’għandux ikun fih dejta kunfidenzjali. Fil-każ ta’ dejta kunfidenzjali, din għandha tiġi pprovduta f’anness għar-rapport, b’sinteżi mhux kunfidenzjali, inkella deskrizzjoni ġenerali ta’ din id-dejta, li għandha tkun disponibbli għall-pubbliku.

C.2.   Applikazzjonijiet imressqa skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003

Kemm jista’ jkun, ir-rapport m’għandux ikun fih dejta kunfidenzjali. Ir-rapport għandu jiddikjara biċ-ċar liema partijiet tal-informazzjoni pprovduta jitqiesubħala kunfidenzjali, flimkien ma’ ġustifikazzjoni verifikabbli għall-kunfidenzjalità skont l-Artikolu 30 tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003. Sinteżi mhux kunfidenzjali jew deskrizzjoni ġenerali ta’ din id-dejta għandha tiġi pprovduta fl-anness għal dan ir-rapport li ser ikun disponibbli għall-pubbliku.

1.   INFORMAZZJONI ĠENERALI

Meta għalla tiġi kkultivata u pproċessata jew użata għal finijiet ta’ ikel/għalf, ġewwa l-UE, għandu jimtela wkoll rapport ta’ monitoraġġ għall-użi tal-OMĠ minbarra l-Kultivazzjoni.

2.   SOMMARJU EŻEKUTTIV

Għandu jiġi pprovdut sommarju tar-riżultati miksuba mill-monitoraġġ u l-konklużjonijiet kumplessivi. Għandu jiġi deskritt kull adattatment propost tal-pjan ta’ monitoraġġ u metodoloġija assoċjata abbażi ta’ dawn ir-riżultati u l-konklużjonijiet.

3.   RIŻULTATI TAL-MONITORAĠĠ

3.1.   Sorveljanza Ġenerali

3.1.1.   Deskrizzjoni tas-Sorveljanza Ġenerali

Għandha tiġi pprovduta deskrizzjoni tas-Sorveljanza Ġenerali, li tinkludi iżda mhux limitata għal li ġej:

(a)

Dettalji dwar il-metodoloġiji kollha użati, inklużi l-parametri osservati, metodi ta’ stħarriġ, lok u frekwenza;

(b)

L-użu ta’ hotlines;

(c)

Rappreżentanti tal-kumpaniji f’kull Stat Membru;

(d)

Websajts;

(e)

L-użu ta’ kwestjonarji għall-bdiewa u metodi oħra ta’ sorveljanza;

(f)

L-għadd ta’ bdiewa li mlew il-kwestjonarji, il-lok tal-kultivazzjoni u l-kriterji użati biex jintgħażlu l-bdiewa;

(g)

Il-partijiet terzi involuti, u l-kriterji użati biex jintgħażlu dawn il-partijiet.

Iż-żona li qed tiġi kkultivata u li hija soġġetta għall-monitoraġġ għandha tkun proporzjonata u rappreżentattiva tal-erja reġjonali totali li qiegħda tiġi kkultivata bl-OMĠ. Għandhom jiġu pprovduti deskrizzjoni u dettalji tal-proporzjonalità u r-rappreżentattività tal-ambjent issorveljat, u l-kriterji li bihom dawn iż-żoni tqiesu bħala rappreżentattivi u b’hekk magħżula għall-monitoraġġ.

3.1.2.   Dettalji tan-netwerks ta’ sorveljanza użati għall-monitoraġġ tal-effetti ambjentali matul is-Sorveljanza Ġenerali

Għandhom jiġu pprovduti dettalji tan-netwerks ta’ sorveljanza kollha użati għall-monitoraġġ tal-effetti ambjentali matul is-Sorveljanza Ġenerali. L-informazzjoni li ġejja għandha tiġi pprovduta fir-rigward ta’ kull netwerk ta’ sorveljanza identifikat:

(a)

Isem;

(b)

L-Istati Membri li fihom in-netwerk ta’ sorveljanza huwa attiv u jekk huwiex attiv fuq il-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali;

(c)

Sit elettroniku;

(d)

Għan tal-protezzjoni;

(e)

Kif in-netwerk jiġbor l-informazzjoni rilevanti għas-Sorveljanza Ġenerali;

(f)

Proċedura għan-notifikar tal-effetti negattivi lid-detentur tal-awtorizzazzjoni/tal-kunsens;

(g)

Id-dettalji ta’ kwalunkwe ftehim fis-seħħ bejn id-detentur tal-awtorizzazzjoni/kunsens, in-netwerk u/jew kwalunkwe parti terza, fejn applikabbli;

(h)

Kriterji użati għall-għażla tan-netwerk ta’ sorveljanza.

3.1.3.   Dettalji tal-informazzjoni u/jew taħriġ ipprovdut lill-operaturi u l-utenti, eċċ.

Għandhom jiġu pprovduti dettalji tal-informazzjoni mqiegħda għad-dispożizzjoni tal-operaturi u l-utenti, b’mod partikolari fir-rigward tal-introduzzjoni ta’ din l-għalla MĠ fil-Komunità, is-sikurezza u l-karatteristiki ġenerali tal-prodott u l-kundizzjonijiet rilevanti għall-monitoraġġ. Għandhom jiġu provduti wkoll d-dettalji ta’ meta u kif din l-informazzjoni saret disponibbli għall-operaturi u l-utenti, u għandhom jiġu notifikati l-miżuri biex l-operaturi/utenti jinżammu aġġornati dwar kwalunkwe tibdil għall-informazzjoni eżistenti jew informazzjoni ġdida.

Fir-rigward tal-prodotti tal-qamħirrum Bt u fejn indikat fil-valutazzjoni tar-riskju ambjentali (ERA), għandhom jiġu pprovduti d-dettalji dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ u l-informazzjoni dwar il-prodott ipprovduti lill-bdiewa sabiex dawn isiru konxji mill-obbligi tagħhom li jipprevjenu l-iżvilupp tar-reżistenza tal-insetti. Mar-rapport għandha tinhemeż kopja tal-informazzjoni dwar il-prodott.

3.1.4.   Riżultati tas-Sorveljanza Ġenerali

Għandhom jiġu pprovduti r-riżultati tas-Sorveljanza Ġenerali mwettqa, fosthom effetti diretti, indiretti, imdewma u/jew kumulattivi osservati, u b’mod partikolari n-natura ta’ kwalunkwe effetti negattivi osservati u l-konklużjonijiet meħuda. Il-parametri tal-metodoloġiji ta’ monitoraġġ kollha, fosthom fejn isir il-monitoraġġ, għandhom jiġu analizzati, interpretati u diskussi fid-dettall, filwaqt li fl-istess ħin għandu jintwera kif dawn ir-riżultati jappoġġaw il-konklużjonijiet kumplessivi mid-detentur tal-awtorizzazzjoni/tal-kunsens.

Meta jintużaw kwestjonarji għall-bdiewa, fl-Anness tar-rapport għandha tiġi pprovduta analiżi tar-riżultati miksuba. Din l-analiżi għandha tinkorpora informazzjoni ġenerali dwar il-farm, bħalma hi dejta dwar l-użu tal-fertilizzanti, tinwib/prestazzjoni/rendiment tal-għelejjel, organiżmi ta’ ħsara u mard, l-użu tal-pestiċidi, abbundanza ta’ ħaxix ħażin u okkorrenzi ta’ ħlejjaq selvaġġi, fejn il-kwestjonarju jipprovdi għal din it-tip ta’ informazzjoni kif ukoll għal informazzjoni speċifika għal għelieqi partikolari, b’referenza partikolari għal kwalunkwe informazzjoni li tindika effetti mhux antiċipati. Għandhom jiġu stabbiliti korrelazzjonijiet billi jitqabblu l-kwestjonarji bejn ir-reġjuni jew billi t-tweġibiet jintrabtu ma’ osservazzjonijiet magħmula minn netwerks ta’ sorveljanza jew metodi ta’ sorveljanza oħra.

Id-detentur tal-kunsens u tal-awtorizzazzjoni għandu jevalwa speċifikament jekk l-informazzjoni miksuba mis-sorveljanza ġenerali hijiex xierqa u ta’ rilevanza għall-monitoraġġ/il-lokalizzazzjoni tal-effetti diretti, indiretti, posposti u/jew kumulattivi. Din l-evalwazzjoni għandha wkoll tidentifika oqsma (eż. xfar tal-għelieqi, gruppi ta’ speċijiet mhux fil-mira) fejn tista’ tkun meħtieġa aktar dejta jew dejta aħjar.

Din it-taqsima tar-rapport għandha tkun dettaljata kemm jista’ jkun sabiex id-dejta tkun tista’ tiġi interpretata kif suppost.

3.1.5.   Tagħrif addizzjonali

Jekk jiġu osservati effetti negattivi jew mhux antiċipati, għandha tiġi pprovduta informazzjoni addizzjonali, bħar-reġjun jew pożizzjoni rilevanti, l-istadju tal-istaġun tat-tkabbir, azzjonijiet rimedjali jew miżuri għat-tnaqqis tar-riskji li kienu jew li se jkunu jeħtieġu jiġu implimentati fid-dawl tal-effett negattiv, implikazzjonijiet konsegwenti għall-valutazzjoni tar-riskju ambjentali (ERA) u kwalunkwe konklużjonijiet oħra li ttieħdu. Din it-taqsima tar-rapport għandha tkun dettaljata kemm jista’ jkun sabiex id-dejta tkun tista’ tiġi interpretata kif suppost.

3.1.6.   Analiżi tal-pubblikazzjonijiet riveduti mill-pari

Pubblikazzjonijiet riveduti mill-pari fosthom artikoli tal-ġurnali, proċedimenti ta’ konferenzi, dokumenti ta’ analiżi u kwalunkwe studji addizzjonali jew sorsi oħra ta’ informazzjoni rilevanti għall-koltivazzjoni tal-kombinazzjoni tal-għalla/karatteristika li għaliha qed jitfassal ir-rapport, għandhom jitqiesu u jiġu analizzati fil-kuntest tar-riżultati tal-monitoraġġ u tal-pjan tal-monitoraġġ. Dawn il-pubblikazzjonijiet għandhom jiġu elenkati u mqassra u d-dettalji tagħhom għandhom jiġu pprovduti skont l-Anness. L-analiżi tal-letteratura għandha tidentifika l-pubblikazzjonijiet kollha rilevanti li jkunu nħarġu matul il-perjodu ta’ rappurtar. Proċedimenti tal-konferenzi, dokumenti ta’ analiżi u studji addizzjonali mwettqa mid-detentur tal-kunsens li ma kinux soġġetti għal reviżjoni mill-pari jistgħu jiġu pprovduti kull meta jitqiesu li huma rilevanti.

3.2.   Monitoraġġ Speċifiku għall-Każijiet Partikolari

3.2.1.   Riżultati tal-Monitoraġġ Speċifiku għall-Każijiet Partikolari (jekk japplika)

Rekwiżiti tal-Monitoraġġ Speċifiku għal Każijiet partikolari li jkunu ġew identifikati fil-valutazzjoni tal-impatt ambjentali (ERA) u fid-deċiżjoni korrispondenti, u r-riżultati tal-Monitoraġġ Speċifiku għal Każijiet Partikolari mwettaq għandhom jingħataw fil-qosor, flimkien ma informazzjoni dettaljata dwar il-metodoloġija, il-frekwenza, id-dewmien, ir-riżultati tal-monitoraġġ, l-analiżi u l-konklużjonijiet. Taħt din it-taqsima, id-detentur tal-awtorizzazzjoni/kunsens għandu juri kif tkun inġabret u ġiet analizzata l-informazzjoni b’appoġġ għall-konklużjonijiet meħuda. Barra minn hekk, din it-taqsima tar-rapport għandha tkun dettaljata kemm jista’ jkun sabiex id-dejta tkun tista’ tiġi interpretata kif suppost.

3.2.2.   Il-Monitoraġġ u r-Rappurtar tal-effetti negattivi li jirriżultaw mir-rilaxxi aċċidentali (jekk japplika)

Għandha tiġi pprovduta sinteżi tal-miżuri li jkunu ttieħdu sabiex jiġu mmonitorjati l-effetti negattivi wara rilaxxi aċċidentali, jekk dan il-monitoraġġ ikun meħtieġ mill-awtorizzazjoni jew mill-pjan ta’ monitoraġġ, prinċipalment il-frekwenza li biha seħħ dan il-monitoraġġ, il-metodoloġiji tal-monitoraġġ li jkunu intużaw, il-miżuri li jkunu ttieħdu sabiex jitnaqqas it-tixrid kemm jista’ jkun u l-proċeduri ta’ tindif fis-seħħ meta jkun seħħ it-tixrid aċċidentali. Kwalunkwe effetti insoliti, negattivi jew relatati mal-OMĠ, li jiġu osservati għandhom jiġu rreġistrati.

3.3.   Rimarki tal-għeluq

Sinteżi tar-riżultati tal-monitoraġġ miksuba permezz tal-kwestjonarji, in-netwerks u metodi oħra ta’ sorveljanza u l-partijiet interessati, u l-analiżi tal-letteratura għandha tiġi pprovduta flimkien mal-konklużjonijiet ġenerali.

Id-dokumentazzjoni pprovduta min-netwerks ta’ sorveljanza jew metodi oħra ta’ sorveljanza b’appoġġ għal kwalunkwe aspett tal-monitoraġġ imwettaq u rapport komprensiv tar-risposti pprovduti fil-kwestjonarji tal-bdiewa għandhom jinhemżu mar-rapport flimkien ma’ kopja tal-manwal ta’ għajnuna biex il-bdiewa jimlew il-kwestjonarju, u fejn rilevanti, b’referenzi u annotazzjonijiet għar-rapport innifsu.

4.   SINTEŻI TAR-RIŻULTATI U L-KONKLUŻJONIJIET

Sinteżi tar-riżultati ta’ monitoraġġ miksuba u l-konklużjonijiet ġenerali misluta għandhom jiġu pprovduti. Dak is-sommarju għandu juri biċ-ċar kif is-sejbiet tal-monitoraġġ li jkun sar u l-interpretazzjoni tad-dejta jappoġġaw dawk il-konklużjonijiet.

F’din it-taqsima tar-rapport, id-detentur tal-awtorizzazzjoni/kunsens għandu jieħu azzjoni ta’ segwitu fuq is-sejbiet ewlenin tal-attivitajiet ta’ monitoraġġ imwettqa matul is-snin preċedenti sabiex janalizza u jivvaluta l-possibbiltà jew il-probabbiltà li jokkorru effetti interattivi jew kumulattivi li jista’ jkun diffiċli li jkunu vvalutati kompletament matul sena ta’ monitoraġġ waħda.

5.   ADATTAMENT TAL-PJAN TA’ MONITORAĠĠ U METODOLOĠIJA ASSOĊJATA GĦAS-SNIN LI ĠEJJIN

Għandha tiġi pprovduta valutazzjoni tal-pjan ta’ monitoraġġ u l-metodoloġija assoċjata li jintużaw għall-finijiet tar-rapport. L-effikaċja u l-limitazzjonijiet tal-metodoloġiji użati sabiex jiġu rilevati l-effetti negattivi għandhom jitqiesu u għandu jiġi speċifikat jekk il-pjan ta’ monitoraġġ u l-metodoloġija assoċjata teħtieġx li tiġi modifikata jew adattata fid-dawl tal-informazzjoni tal-monitoraġġ fir-rigward tar-rilevanza u l-kwalità tad-dejta miġbura u l-inċertezza tar-riżultati ppreżentati fir-rapport.


ANNESS II

RAPPORT TA’ MONITORAĠĠ GĦALL-UŻI TAL-OMĠ MINBARRA L-KULTIVAZZJONI

Format għall-preżentazzjoni tar-riżultati ta’ monitoraġġ għall-użijiet tal-OMĠ minbarra l-kultivazzjoni, skont l-Artikoli 19(3), 20(1) u l-Anness VII tad-Direttiva 2001/18/KE u l-Artikoli 9(1) u 21(1) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003

1.   Informazzjoni Ġenerali

1.1.

Għalla/karatteristika: …

1.2.

Numru tal-awtorizzazzjonijoni tad-deċiżjoni skont id-Direttiva 2001/18/KE, u n-numru u d-data tal-approvazzjoni skont id-Direttiva 2001/18/KE: …

1.3.

Numru tal-awtorizzazzjoni tad-deċiżjoni u data tal-awtorizzazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003: …

1.4.

Identifikatur uniku: …

1.5.

Perjodu ta’ Rappurtar minn xx/xx/xx sa xx/xx/xx

1.6.

Rapporti oħra ta’ monitoraġġ tressqu fir-rigward ta’:

Kultivazzjoni

:

Iva

Le

2.   Sommarju Eżekuttiv

 

It-taqsimiet li ġejjin għandhom jimtlew skont l-Appendiċi 2.

3.   Użijiet tal-OMĠ minbarra l-Kultivazzjoni

Jekk jogħġbok innota li din it-taqsima tirrigwarda l-monitoraġġ tal-effetti ambjentali tal-użi tal-OMĠ minbarra l-kultivazzjoni. Użi bħal dawn jinklużu l-użu ta’ Ikel u Għalf li fih jew li jikkonsisti f’OMĠ (organiżmi ħajjin).

3.1.   Importazzjonijiet ta’ prodotti bażiċi fil-Komunità

3.1.1.

Importazzjonijiet ta’ għelejjel tal-prodotti bażiċi (MĠ u mhux MĠ) fil-Komunità skont il-pajjiż tal-oriġini

Pajjiż tal-oriġini

Kwantità

(tunnellati)

Dejta stmata tas-sehem OMĠ fl-importazzjonijiet

(fejn mhux possibbli sehem approssimattiv tal-kultivazzjoni fil-pajjiż tal-oriġini)

 

 

 

 

 

 

3.1.2.

Importazzjonijiet ta’ għelejjel tal-prodotti bażiċi (MĠ u mhux MĠ) fil-Komunità skont il-pajjiż tad-destinazzjoni

Pajjiz ta’ destinazzjoni

Kwantità

(tunnellati)

 

 

 

 

3.1.3.

Analiżi tad-dejta provduta fit-tabelli 3.1.1 u 3.1.2

 

3.2.   Sorveljanza Ġenerali

3.2.1.

Deskrizzjoni tas-Sorveljanza Ġenerali

 

3.2.2.

Dettalji tan-netwerks ta’ sorveljanza relatati mal-Industrija, mal-Ambjent, mal-Ikel u/jew Għalf, użati matul is-Sorveljanza Ġenerali

 

3.2.3.

Dettalji tal-informazzjoni u/jew taħriġ ipprovdut lill-importaturi, kummerċjanti, operaturi, proċessaturi, eċċ.

 

3.2.4.

Riżultati tas-Sorveljanza Ġenerali

 

3.2.5.

Informazzjoni addizzjonali

 

3.2.6.

Analiżi tal-pubblikazzjonijiet riveduti mill-pari — Appendiċi

 

3.3.   Monitoraġġ Speċifiku għall-Każijiet Partikolari

3.3.1.

Deskrizzjoni u riżultati tal-Monitoraġġ Speċifiku għall-Każijiet Partikolari (jekk japplika)

 

3.3.2.

Proċessar (jekk applikabbli)

Stat Membru tal-UE

Punt tad-dħul/Sit tal-kultivazzjoni

Punt tal-ipproċessar

Distanza mill-punt tad-dħul/sit tal-kultivazzjoni

Trasport użat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.

Il-monitoraġġ u r-rappurtar tal-effetti negattivi li jirriżultaw mir-rilaxxi aċċidentali (jekk japplika)

 

3.4.   Rimarki tal-għeluq

 

4.   Sinteżi tar-Riżultati u l-Konklużjonijiet

 

5.   Adattament tal-Pjan ta’ Monitoraġġ u Metodoloġija Assoċjata għas-snin li ġejjin

 

Iffirmat: …

Id-data: …

Appendiċi 1

ANALIŻI TAL-PUBBLIKAZZJONIJIET RIVEDUTI MILL-PARI

Ċerti pubblikazzjonijiet jista’ jkun fihom materjal rilevanti għal aktar minn qasam wieħed tal-valutazzjoni tar-riskju ambjentali (ara t-Taqsima 3.2.6 tal-Appendiċi 2). Jekk dan ikun il-każ, il-materjal għandu jiġi deskritt b’mod separat f’kull tabella rilevanti.

Żona tal-valutazzjoni tar-riskju ambjentali

Pubblikazzjoni

Sinteżi tar-riċerka u tar-riżultati

Għan tal-protezzjoni:

Parametru osservat

Effetti negattivi

Reazzjonijiet dwar il-valutazzjoni inizjali tar-riskju ambjentali.

 

 

 

 

 

 


Żona tal-valutazzjoni tar-riskju ambjentali

Pubblikazzjoni

Sinteżi tar-riċerka u tar-riżultati

Għan tal-protezzjoni:

Parametru osservat

Effetti negattivi

Reazzjonijiet dwar il-valutazzjoni inizjali tar-riskju ambjentali.

 

 

 

 

 

 


Żona tal-valutazzjoni tar-riskju ambjentali

Pubblikazzjoni

Sinteżi tar-riċerka u tar-riżultati

Għan tal-protezzjoni:

Parametru osservat

Effetti negattivi

Reazzjonijiet dwar il-valutazzjoni inizjali tar-riskju ambjentali.

 

 

 

 

 

 

Appendiċi 2

NOTI TA’ SPJEGAZZJONI

A.   Kummenti ġenerali

Monitoraġġ ta’ Każijiet Speċifiċi se jsir skont il-kundizzjonijiet stipulati fil-kunsens/awtorizzazzjoni u skont il-pjan ta’ monitoraġġ speċifikat fin-notifika.

Sorveljanza Ġenerali għall-effetti mhux antiċipati u mhux previsti għandha titqies ukoll bħala parti obbligatorja tal-pjan ta’ monitoraġġ.

L-effetti negattivi għandhom jitqiesu fid-dawl tal-għalla partikolari, il-karatteristika l-ġdida, l-ambjent li jirċievi kif ukoll il-konklużjonijiet tal-valutazzjoni tar-riskju ambjentali li jsir fuq bażi ta’ każ b’każ. Dan li ġej jikkostitwixxi lista mhux eżawrjenti ta’ effetti u konsegwenzi jew riżultati li jistgħu jirriżultaw f’effetti ambjentali negattivi.

(a)

Persistenza u Invażività, vantaġġ jew żvantaġġ selettiv, inkluż:

okkorrenza akbar ta’ volontiera,

stabbiliment miżjud tal-pjanta modifikata ġenetikament (MĠ) barra l-għelieqi,

żieda fit-tixrid, persistenza u akkumulazzjoni tal-pjanti MĠ fl-ambjent (inkluż allofekondazzjoni ma’ qraba selvaġġi);

(b)

Trasferiment tal-ġeni mibdula:

tnaqqis potenzjali tad-dakra,

frekwenza akbar ta’ trasferiment orizzontali tal-ġeni mill-pjanti għal popolazzjonijiet mikrobjali;

(c)

Interazzjoni bejn il-pjanta MĠ u organiżmi mhux fil-mira:

impatt dirett/indirett fuq organiżmi mhux fil-mira,

tibdiliet fis-suxxettibbiltà ta’ organiżmi ta’ ħsara u mard mhux fil-mira,

impatt fuq id-diversità tal-ħabitats u l-bijodiversità;

(d)

Tibdil fil-proċessi bijoġeokimiċi;

(e)

Impatt fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-annimali b’riżultat minn esponiment ambjentali.

B.   Struzzjonijiet għall-mili tal-format

Ir-rapport għandu jimtela mid-detentur tal-kunsens skont id-Direttiva 2001/18/KE jew mid-detentur tal-awtorizzazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003.

Ir-rapport għandu jimtela skont il-format u d-dispożizzjonijiet tal-kunsens jew l-awtorizzazzjoni maħruġa skont id-Direttiva 2001/18/KE jew ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 rispettivament u skont il-pjan ta’ monitoraġġ rilevanti.

Id-dejta rappurtata għandha tkun spjegata kemm jista’ jkun permezz ta’ grafiki, figuri u tabelli. Fejn tkun rilevanti, għandha tiġi pprovduta wkoll id-dejta statistika.

L-ispazju pprovdut wara kull mistoqsija mhux indikattiv tad-dettall tat-tagħrif meħtieġ għall-għanijiet tar-rapport. Għandha tiġi pprovduta dokumentazzjoni rilevanti ta’ sostenn fil-forma ta’ hemżiet, li għandhom ikollhom kontroreferenzi ċari għat-taqsimiet rilevanti tar-rapport.

Fejn l-informazzjoni mitluba mill-pjan partikolari tal-kunsens jew tal-awtorizzazzjoni jew tal-monitoraġġ, kif xieraq, ma tistax tiġi rrapurtata, trid tingħata ġustifikazzjoni dettaljata.

C.   Kunfidenzjalità

Partijiet kunfidenzjali tar-rapport għandhom jitressqu f’dokumenti separati.

C.1.   Applikazzjonijiet imressqa skont id-Direttiva 2001/18/KE

Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 25 tad-Direttiva 2001/18/KE, l-informazzjoni pprovduta f’dan ir-rapport mhijiex meqjusa bħala kunfidenzjali.

Dan ma jxekkilx lill-awtorità kompetenti li ħarġet il-kunsens skont l-Artikolu 19 tad-Direttiva 2001/18/KE u lill-Kummissjoni milli jitolbu informazzjoni addizzjonali min-notifikatur, kemm kunfidenzjali kif ukoll mhux kunfidenzjali.

Kemm jista’ jkun, ir-rapport m’għandux ikun fih dejta kunfidenzjali. Fil-każ ta’ dejta kunfidenzjali, din għandha tiġi pprovduta f’anness għar-rapport, b’sinteżi mhux kunfidenzjali, inkella deskrizzjoni ġenerali ta’ din id-dejta, li għandha tkun disponibbli għall-pubbliku.

C.2.   Applikazzjonijiet imressqa skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003

Kemm jista’ jkun, ir-rapport m’għandux ikun fih dejta kunfidenzjali. Ir-rapport għandu jiddikjara biċ-ċar liema partijiet l-informazzjoni pprovduta titqies bħala kunfidenzjali, flimkien ma’ ġustifikazzjoni verifikabbli għall-kunfidenzjalità skont l-Artikolu 30 tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003. Sinteżi mhux kunfidenzjali jew deskrizzjoni ġenerali ta’ din id-dejta għandha tiġi pprovduta fl-anness għal dan ir-rapport li ser jkun disponibbli għall-pubbliku.

1.   INFORMAZZJONI ĠENERALI

Meta għalla tiġi kkultivata u pproċessata jew użata għal finijiet ta’ ikel/għalf, ġewwa l-UE, għandu jiġi kkompletat ukoll rapport għall-Kultivazzjoni.

Id-Deċiżjoni li tikkonċerna il-qamħirrum 1507 (ĠU L 291, 5.11.2005), il-qamħirrum MON863 (ĠU L 207, 10.8.2005) u l-qamħirrum NK603 (ĠU L 295, 18.9.2004) ġew adottati skont id-Direttiva 2001/18/KE għall-importazzjoni u l-użu bħal kwalunkwe qamħirrum ieħor ħlief għall-kultivazzjoni.

2.   SOMMARJU EŻEKUTTIV

Għandu jiġi pprovdut sommarju tar-riżultati miksuba mill-monitoraġġ u l-konklużjonijiet kumplessivi. Għandu jiġi deskritt kull adattatment propost tal-pjan ta’ monitoraġġ u metodoloġija assoċjata abbażi ta’ dawn ir-riż]ultati u l-konklużjonijiet.

3.   UŻI OĦRA GĦALL-OMĠ MINBARRA L-KULTIVAZZJONI

3.1.   Importazzjonijiet ta’ prodotti bażiċi fil-Komunità;

3.1.1.   Importazzjonijiet ta’ għelejjel tal-prodotti bażiċi (MĠ u mhux MĠ) fil-Komunità skont il-pajjiż tal-oriġini;

3.1.2.   Importazzjonijiet ta’ għelejjel tal-prodotti bażiċi (MĠ u mhux MĠ) fil-Komunità skont il-pajjiż tad-destinazzjoni;

Id-dettalji ta’ dan li ġej għandu jiġi pprovdut fit-Tabelli 3.1.1. u 3.1.2. Id-dejta reali għandha tiġi pprovuta u mhux id-dejta stmata (bl-eċċezzjoni tas-sehem OMĠ fl-importazzjonijiet fil-Komunità):

(a)

Il-pajjiż tal-esportazzjoni li fih jiġu kkultivati l-għelejjel MĠ;

(b)

Il-kwantità f’tunnellati tal-għelejjel tal-prodotti bażiċi esportati (MĠ u mhux MĠ);

(c)

L-Istati Membri Komunitarji li fihom l-għelejjel tal-prodotti bażiċi jiġu importati (MĠ u mhux MĠ);

(d)

Il-kwantità f’tunnellati tal-għelejjel tal-prodotti bażiċi esportati (MĠ u mhux MĠ).

3.1.3.   Analiżi tad-dejta provduta fit-tabelli 3.1.1 u 3.1.2

Analiżi bħal din għandha tagħti fil-qosor is-sors tad-dejta pprovduta, jekk l-importazzjoni żdiditx jew naqsitx matul is-snin preċedenti u r-raġunijiet għal kwalunkwe tibdil, l-akbar fornituri ta’ għelejjel minn barra l-Komunità lill-UE kif ukoll l-importaturi ewlenin tal-għelejjel minn barra l-UE lill-UE, kwalunkwe bidla fix-xejriet f’relazzjoni mas-swieq sinifikanti tal-importazzjoni meta mqabbla mas-snin preċedenti u r-raġunijiet għal dan.

3.2.   Sorveljanza Ġenerali

3.2.1.   Deskrizzjoni tas-Sorveljanza Ġenerali

Deskrizzjoni tas-Sorveljanza Ġenerali mwettqa, li tinkludi iżda mhux limitata għad-dettalji tal-metodoloġiji kollha użati fosthom il-parametri osservati, il-metodoloġija tal-ġbir tad-dejta, it-tipi ta’ pożizzjoni (lokazzjoni).

3.2.2.   Dettalji tan-netwerks ta’ sorveljanza relatati mal-Industrija, mal-Ambjent, mal-Ikel u/jew l-Għalf

Għadhom jiġu pprovduti dettalji tan-netwerks ta’ sorveljanza relatati mal-industrija, mal-ambjent, mal-ikel u/jew l-għalf, użati matul is-Sorveljanza Ġenerali. Għandha tiġi pprovduta l-informazzjoni li ġejja fir-rigward ta’ kull netwerk ta’ sorveljanza identifikat:

(a)

L-isem u indikazzjoni ta’ jekk in-netwerk hux relatat mal-industrija, mal-ambjent, mal-ikel u/jew l-għalf;

(b)

L-Istati Membri li fihom in-netwerk ta’ sorveljanza huwa attiv u jekk huwiex attiv fuq il-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali;

(c)

Sit elettroniku;

(d)

Għan tal-protezzjoni;

(e)

Kif in-netwerk jiġbor l-informazzjoni rilevanti għas-Sorveljanza Ġenerali;

(f)

Proċedura għan-notifikar tal-effetti negattivi lid-detentur tal-awtorizzazzjoni/tal-kunsens;

(g)

Kriterji użati għall-għażla tan-netwerk ta’ sorveljanza.

3.2.3.   Dettalji tal-informazzjoni u/jew taħriġ ipprovdut lill-importaturi, kummerċjanti, operaturi, proċessaturi, eċċ.

Għandhom ikunu pprovduti d-dettalji tal-informazzjoni disponibbli għall-importaturi, kummerċjanti, operaturi, proċessaturi eċċ, meta u kif din l-informazzjoni saret disponibbli u l-provvedimenti meħuda biex il-gruppi tal-utenti msemmija jinżammu aġġornati dwar kwalunkwe tibdil għall-informazzjoni eżistenti jew informazzjoni ġdida.

3.2.4.   Riżultati tas-Sorveljanza Ġenerali

Għandhom jiġu pprovduti r-riżultati tas-Sorveljanza Ġenerali mwettqa, fosthom effetti diretti, indiretti, imdewma u/jew kumulattivi osservati, u b’mod partikolari n-natura ta’ kwalunkwe effetti negattivi osservati u l-konklużjonijiet meħuda. Il-parametri osservati tal-metodoloġiji ta’ monitoraġġ kollha, għandhom jiġu analizzati, interpretati u diskussi fid-dettal, filwaqt li fl-istess ħin għandu jintwera kif dawn ir-riżultati jappoġġaw il-konklużjonijiet kumplessivi meħuda mid-detentur tal-awtorizzazzjoni/tal-kunsens. Din it-taqsima tar-rapport għandha tkun dettaljata kemm jista’ jkun sabiex id-dejta tkun tista’ tiġi interpretata kif suppost.

3.2.5.   Informazzjoni addizzjonali

Jekk ikunu ġew osservati effetti negattivi jew mhux antiċipati, għandha tiġi pprovduta informazzjoni addizzjonali, bħar-reġjun jew pożizzjoni rilevanti, passi meħuda biex jiġi kkonfermat l-effett negattiv, azzjonijiet rimedjali jew miżuri għat-tnaqqis tar-riskji li kienu jew li se jkun meħtieġ li jiġu implimentati fid-dawl tal-effett negattiv, implikazzjonijiet konsegwenti għall-valutazzjoni tal-impatt ambjentali u kwalunkwe konklużjonijiet oħra. Din it-taqsima tar-rapport għandha tkun dettaljata kemm jista’ jkun sabiex id-dejta tkun tista’ tiġi interpretata kif suppost.

3.2.6.   Analiżi tal-pubblikazzjonijiet riveduti mill-pari — Appendiċi

Pubblikazzjonijiet riveduti mill-pari fosthom artikoli tal-ġurnali, proċedimenti ta’ konferenzi, dokumenti ta’ analiżi u kwalunkwe studji addizzjonali jew sorsi oħra ta’ informazzjoni rilevanti għall-kultivazzjoni tal-kombinazzjoni għalla/karatteristika li għaliha qed jitfassal ir-rapport, għandhom jitqiesu u jiġu analizzati fil-kuntest tar-riżultati tal-monitoraġġ u tal-pjan tal-monitoraġġ. Dawn il-pubblikazzjonijiet għandhom jiġu elenkati u mqassra u d-dettalji tagħhom għandhom jiġu pprovduti skont l-Anness. L-analiżi tal-letteratura għandha tidentifika l-pubblikazzjonijiet kollha rilevanti li jkunu nħarġu matul il-perjodu ta’ rappurtar. Proċedimenti tal-konferenzi, dokumenti ta’ analiżi u studji addizzjonali mwettqa mid-detentur tal-kunsens li ma kinux soġġetti għal reviżjoni mill-pari jistgħu jiġu pprovduti kull meta jitqiesu li huma rilevanti.

3.3.   Monitoraġġ Speċifiku għall-Każijiet Partikolari

3.3.1.   Riżultati tal-Monitoraġġ Speċifiku għall-Każijiet Partikolari (jekk japplika):

Rekwiżiti tal-Monitoraġġ Speċifiku għal Każijiet partikolari li jkunu ġew identifikati fil-valutazzjoni tal-impatt ambjentali (ERA) u fid-deċiżjoni korrispondenti, u r-riżultati tal-Monitoraġġ Speċifiku għal Każijiet Partikolari mwettaq għandhom jingħataw fil-qosor, flimkien ma informazzjoni dettaljata dwar il-metodoloġija, il-frekwenza, id-dewmien, ir-riżultati tal-monitoraġġ, l-analiżi u l-konklużjonijiet. Taħt din it-taqsima, id-detentur tal-awtorizzazzjoni/kunsens għandu juri kif tkun inġabret u ġiet analizzata l-informazzjoni b’appoġġ għall-konklużjonijiet meħuda. Din it-taqsima tar-rapport għandha tkun dettaljata kemm jista’ jkun sabiex id-dejta tkun tista’ tiġi interpretata kif suppost.

3.3.2.   Proċessar (jekk applikabbli):

L-informazzjoni stipulata f’din it-taqsima għandha tiġi pprovduta biss fejn l-awtorizzazzjoni jew il-pjan ta’ monitoraġġ jesiġu l-monitoraġġ ta’ rilaxx aċċidentali u:

(a)

fejn l-ipproċessar iseħħ f’siti minbarra dawk fil-konfini tal-port tal-importazzjoni; jew

(b)

fir-rigward tal-postijiet tal-ipproċessar għall-għelejjel MĠ kkultivati ġewwa l-Istati Membri/il-Komunità.

3.3.3.   Il-monitoraġġ u r-rappurtar tal-effetti negattivi li jirriżultaw mir-Rilaxxi Aċċidentali (jekk japplika):

Għandha tiġi pprovduta sinteżi tal-miżuri li jkunu ttieħdu sabiex jiġu mmonitorjati r-rilaxxi aċċidentali, jekk dan il-monitoraġġ ikun meħtieġ mill-awtorizzazzjoni/kunsens jew mill-pjan attwali ta’ monitoraġġ, eż. il-frekwenza li biha seħħ dan il-monitoraġġ, il-metodoloġiji tal-monitoraġġ li jkunu intużaw, il-miżuri li jkunu ttieħdu sabiex jitnaqqas it-tixrid kemm jista’ jkun u l-proċeduri ta’ tindif fis-seħħ. Barra minn hekk, kwalunkwe effetti insoliti, negattivi jew relatati mal-OMĠ, li jiġu osservati għandhom jiġu rreġistrati. L-informazzjoni għandha tiġi provduta fir-rigward ta’ dan li ġej:

(a)

portijiet li minnhom qegħdin jiġu importati għelejjel MĠ u fejn l-ipproċessar iseħħ fil-konfini tal-portijiet;

(b)

dawk is-siti ta’ proċessar identifikati fit-Taqsima 3.3.2.

3.4.   Rimarki tal-għeluq:

Id-dokumentazzjoni rċevuta min-netwerks ta’ sorveljanza jew metodi oħra ta’ sorveljanza b’appoġġ għal kwalunkwe aspett tal-monitoraġġ imwettaq għandha tkun annessa mar-rapport u fejn rilevanti, annotata u referenzjata mar-rapport innifsu. Sinteżi tar-riżultati ta’ monitoraġġ miksuba permezz tan-netwerks, l-analiżi tal-letteratura u l-konklużjonijiet ġenerali misluta għandhom jiġu pprovduti.

4.   SINTEŻI TAR-RIŻULTATI U L-KONKLUŻJONIJIET

Sinteżi tar-riżultati ta’ monitoraġġ miksuba u l-konklużjonijiet ġenerali misluta għandhom jiġu pprovduti. Is-sommarju għandu juri biċ-ċar kif is-sejbiet tal-monitoraġġ li jkun sar u l-interpretazzjoni tad-dejta jappoġġaw dawk il-konklużjonijiet.

5.   ADATTAMENT TAL-PJAN TA’ MONITORAĠĠ U METODOLOĠIJA ASSOĊJATA GĦAS-SNIN LI ĠEJJIN

Għandha tiġi pprovduta valutazzjoni tal-pjan ta’ monitoraġġ u l-metodoloġija assoċjata li jintużaw għall-finijiet tar-rapport. L-effikaċja u l-limitazzjonijiet tal-metodoloġiji użati sabiex jiġu rilevati l-effetti negattivi għandhom jitqiesu u għandu jiġi speċifikat jekk il-pjan ta’ monitoraġġ u l-metodoloġija assoċjata teħtieġx li tiġi modifikata jew adattata fid-dawl tal-informazzjoni tal-monitoraġġ fir-rigward tar-rilevanza u l-kwalità tad-dejta miġbura u l-inċertezza tar-riżultati ppreżentati fir-rapport.


21.10.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 275/28


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-20 ta’ Ottubru 2009

li tapprova ċerti programmi nazzjonali għall-kontroll tas-Salmonella fid-dundjani

(notifikata bid-dokument numru C(2009) 7735)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2009/771/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Novembru 2003 dwar il-kontroll tas-Salmonella u aġenti żoonotiċi oħra speċifikati li jinġarru fl-ikel (1) u, b’mod partikolari l-Artikolu 6(2) tiegħu;

Billi:

(1)

L-għan tar-Regolament (KE) Nru 2160/2003 huwa li jiżgura li jittieħdu miżuri xierqa u effettivi għall-individwazzjoni u l-kontroll tas-Salmonella u aġenti żoonotiċi oħra fl-istadji rilevanti kollha tal-produzzjoni, l-ipproċessar u d-distribuzzjoni, partikolarment fil-livell ta’ produzzjoni primarja, biex titnaqqas il-prevalenza tagħhom u r-riskju tagħhom għas-saħħa pubblika.

(2)

Dan ir-Regolament jistipula li għandhom jiġu stabbiliti miri tal-Komunità għat-tnaqqis f’ċerti popolazzjonijiet ta’ annimali tal-prevalenza taż-żoonożi u aġenti żoonotiċi elenkati fl-Anness I tiegħu.

(3)

Ġiet stabbilita mira Komunitarja għat-tnaqqis tal-prevalenza tas-Salmonella enteritidis u s-Salmonella typhimurium fid-dundjani fil-livell tal-produzzjoni primarja bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 584/2008 tal-20 ta’ Ġunju 2008 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mira tal-Komunità għat-tnaqqis tal-prevalenza tas-Salmonella enteritidis u s-Salmonella typhimurium fid-dundjani (2).

(4)

Biex l-Istati Membri jiksbu l-mira Komunitarja, huma għandhom jistabbilixxu programmi nazzjonali għall-kontroll tas-Salmonella fid-dundjani u jippreżentawhom lill-Kummissjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003.

(5)

Ċerti Stati Membri bagħtu dawn il-programmi, li nstabu li kienu konformi mal-leġiżlazzjoni veterinarja rilevanti tal-Komunità u b’mod partikolari mar-Regolament (KE) Nru 2160/2003.

(6)

Dawn il-programmi nazzjonali ta’ kontroll għandhom għalhekk jiġu approvati.

(7)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI

Artikolu 1

Il-programmi nazzjonali għall-kontroll tas-Salmonella fid-dundjani mressqa mill-Istati Membri mniżżla fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni huma approvati.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tgħodd mill-1 ta’ Jannar 2010.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ Ottubru 2009.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 325, 12.12.2003, p. 1.

(2)  ĠU L 162, 21.6.2008, p. 3.


ANNESS

Il-Belġju

Il-Bulgarija

Ir-Repubblika Ċeka

Id-Danimarka

Il-Ġermanja

L-Irlanda

Il-Greċja

Spanja

Franza

L-Italja

Ċipru

Il-Litwanja

L-Ungerija

Malta

L-Olanda

L-Awstrija

Il-Polonja

Il-Portugall

Ir-Rumanija

Is-Slovenja

Is-Slovakkja

Il-Finlandja

L-Iżvezja

Ir-Renju Unit