ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2009.266.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 266

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
9 ta' Ottubru 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament (KE) Nru 923/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1692/2006 li jistabbilixxi t-tieni programm Marco Polo għall-għoti ta’ assistenza finanzjarja tal-Komunità biex tittejjeb il-prestazzjoni ambjentali tas-sistema tat-trasport tal-merkanzija (Marco Polo II) ( 1 )

1

 

*

Regolament (KE) Nru 924/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar il-ħlas transkonfinali fil-Komunità u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2560/2001 ( 1 )

11

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

9.10.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 266/1


REGOLAMENT (KE) Nru 923/2009 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-16 ta’ Settembru 2009

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1692/2006 li jistabbilixxi t-tieni programm “Marco Polo” għall-għoti ta’ assistenza finanzjarja tal-Komunità biex tittejjeb il-prestazzjoni ambjentali tas-sistema tat-trasport tal-merkanzija (Marco Polo II)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

Il-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 71(1) u 80(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Ir-reviżjoni ta’ nofs it-term tal-White Paper tat-Trasport tal-2001 tal-Kummissjoni intitolat “Inżommu lill-Ewropa miexja - Il-mobilità sostenibbli għall-kontinent tagħna”, tat-22 ta’ Ġunju 2006, tenfasizza l-potenzjal tal-Programm Marco Polo, stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 1382/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Lulju 2003 dwar l-għoti ta’ għajnuna finanzjarja komunitarja biex ittejjeb il-prestazzjoni ambjentali tas-sistema tat-trasport tal-merkanzija (Programm Marco Polo) (3), bħala sors ta’ finanzjament li joffri lill-operaturi f’toroq traffikużi alternattivi permezz tal-użu ta’ mezzi oħra ta’ trasport. Għalhekk, il-Programm Marco Polo huwa wieħed mill-elementi bażiċi fil-politika attwali dwar it-trasport.

(2)

Jekk ma tittieħed l-ebda azzjoni deċiżiva, it-trasport totali tal-merkanzija fuq it-toroq fl-Ewropa huwa previst li jikber b’aktar minn 60 % sal-2013. L-effett ikun wieħed ta’ tkabbir stmat għal 20,5 biljun tunnellati-kilometri fis-sena fil-volum ta’ merkanzija internazzjonali fuq it-toroq għall-Unjoni Ewropea sal-2013, b’konsegwenzi negattivi f’termini ta’ spejjeż addizzjonali ta’ infrastruttura tat-toroq, inċidenti, konġestjoni, tniġġis lokali u globali, ħsara ambjentali u n-nuqqas ta’ affidabilità tal-katina tal-provvista u tal-proċessi ta’ loġistika.

(3)

Sabiex wieħed ilaħħaq ma’ dan it-tkabbir, wieħed għandu jagħmel użu akbar minn dak attwali tat-trasport marittimu fuq distanzi qosra, il-ferroviji u l-passaġġi fuq l-ilmijiet interni, u huwa meħtieġ li jiġu stimulati inizjattivi aktar qawwija mis-settur tat-trasport u l-loġistika, inklużi portijiet niexfa u pjattaformi oħrajn li jiffaċilitaw l-intermodalità, biex jiġu mħeġġa approċċi ġodda u l-użu ta’ innovazzjonijiet tekniċi fil-mezzi tat-trasport kollha u fil-ġestjoni tagħhom.

(4)

Huwa għan tal-Unjoni Ewropea li ssaħħaħ il-modi ta’ trasport li jirrispettaw l-ambjent, irrispettivament minn jekk dan il-għan iwassalx jew le għal bidla modali speċifika jew inkella għal effett ta’ evitar fil-każ ta’ ġarr tal-merkanzija bit-triq.

(5)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 1692/2006 (4) il-Kummissjoni kienet meħtieġa twettaq evalwazzjoni tal-Programmi Marco Polo II (minn hawn ’il quddiem “il-Programm”) u tippreżenta proposti biex jiġi emendat dak il-Programmi jekk ikun meħtieġ.

(6)

Evalwazzjoni esterna tar-riżultati tal-Programm Marco Polo kkalkulat li dak il-Programm mhux ser jikseb l-għanijiet tiegħu f’termini ta’ bidla modali u tat xi rakkomandazzjonijiet biex titjieb l-effikaċja tiegħu.

(7)

Il-Kummissjoni wettqet analiżi tal-impatt tal-miżuri proposti mill-evalwazzjoni esterna u miżuri oħra mmirati li jżidu l-effiċjenza tal-Programm. Dik l-analiżi wriet il-ħtieġa għal għadd ta’ emendi għar-Regolament (KE) Nru 1692/2006 biex tiġi ffaċilitata l-parteċipazzjoni minn intrapriżi żgħar u mikro, biex jitnaqqsu l-limiti tal-eliġibbiltà tal-azzjoni, biex tiżdied l-intensità tal-finanzjament u biex jiġu ssemplifikati l-proċeduri ta’ implimentazzjoni u dawk amministrattivi tal-Programm.

(8)

Il-parteċipazzjoni minn intrapriżi żgħar u mikro fil-Programm għandha tiżdied billi impriża waħda tkun tista’ tapplika għal finanzjament u billi jitnaqqsu l-limiti minimi tal-eliġibbiltà għall-proposti ppreżentati minn intrapriżi tat-trasport fuq passaġġi fuq l-ilmijiet interni.

(9)

Il-limiti minimi tal-eliġibbiltà għall-proposti għall-finanzjament għandhom jitnaqqsu u jiġu espressi f’termini ta’ tunnellati-kilometri ttrasferiti annwalment, ħlief għall-azzjonijiet ta’ tagħlim komuni. Dawk il-limiti minimi għandhom jiġu kkalkulati tul il-perjodu kollu tal-implimentazzjoni tal-azzjonijiet msemmija fl-Anness, mingħajr ma tiġi stabbilita kwalunkwe rata annwali ta’ implimentazzjoni. M’għandux ikun hemm aktar il-ħtieġa għal limitu minimu speċifiku li japplika għall-azzjonijiet tal-evitar tat-traffiku, u għandu jkun stabbilit tul ta’ żmien minimu għal dan it-tip ta’ azzjoni, azzjonijiet ta’ kataliżi u azzjonijiet ta’ Toroq tat-Tbaħħir.

(10)

L-intensità tal-finanzjament għandha tiżdied billi tiġi introdotta definizzjoni għal “merkanzija”, sabiex jiġi inkluż l-element ta’ trasport fil-kalkolu tal-bidla modali, u jkunu possibbli estensjonijiet eċċezzjonali tat-tul ta’ żmien massimu għal azzjonijiet b’dewmien fil-bidu tagħhom. L-aġġornament tal-intensità tal-finanzjament minn EUR 1 sa EUR 2 skont il-proċedura stabbilita fl-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 1692/2006 għandu jiġi rifless fit-test ta’ dak l-Anness kif emendat.

(11)

Sabiex tiġi ssimplifikata l-implimentazzjoni tal-Programm, l-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 1692/2006 dwar il-kondizzjonijiet għall-finanzjament ta’ infrastruttura anċillari għandu jitħassar. Barra minn hekk il-proċedura ta’ kumitat għall-għażla annwali ta’ azzjonijiet li għandhom jiġu ffinanzjati għandha tiġi eliminata.

(12)

Għandha tiġi stabbilita rabta aktar dettaljata bejn il-Programm u l-qafas tan-Network ta’ Trasport Trans-Ewropew (minn hawn ’il quddiem “TEN-T”) li jistabbilixxi il-qafas għat-toroq tat-Tbaħħir u l-konsiderazzjonijiet ambjentali għandhom jiġu estiżi biex jinkludu l-ispejjeż esterni kollha tal-azzjonijiet.

(13)

Għalhekk ir-Regolament (KE) Nru 1692/2006 għandu jiġi emendat kif meħtieġ.

(14)

Sabiex jiġi żgurat li l-miżuri previsti f’dan ir-Regolament ikunu jistgħu jiġu applikati bl-iktar mod espedjenti u veloċi, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ kemm jista’ jkun malajr wara l-adozzjoni tiegħu,

ADDOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1692/2006 huwa b’dan emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 2, jiżdied il-punt li ġej:

“(p)

‘merkanzija’ tfisser, għall-iskop tal-kalkolu ta’ ‘tunellata-kilometru’ mneħħija minn fuq it-triq, l-oġġetti trasportati, l-unità ta’ trasport intermodali flimkien mal-vettura tat-triq, inklużi unitajiet tat-trasport intermodali vojta u vetturi tat-triq vojta, f’każ li dawn jitneħħew minn fuq it-triq.”;

(2)

l-Artikolu 4(1) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   L-azzjonijiet għandhom jiġu ppreżentati minn impriżi jew consortia stabbiliti fl-Istati Membri jew fil-pajjiżi parteċipanti, kif previst fl-Artikolu 3(3) u (4).”;

(3)

l-Artikolu 5 huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-punt (b) tal-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(b)

azzjonijiet ta’ Toroq tat-Tbaħħir; fi ħdan l-Unjoni Ewropea tali azzjonijiet għandhom ikunu konsistenti mal-karatteristiċi tal-proġett ta’ prijorità dwar it-Toroq tat-Tbaħħir kif iddefiniti fil-qafas tad-Deċiżjoni Nru 1692/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Lulju 1996 fuq linji gwida tal-Komunità għall-iżvilupp tan-netwerk tat-trasport trans-Ewropew (*);

(*)  ĠU L 228, 9.9.1996, p. 1.”;"

(b)

il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.   Il-kondizzjonijiet speċifiċi tal-finanzjament u r-rekwiżiti l-oħra għall-azzjonijiet diversi huma stabbiliti fl-Anness.”;

(4)

l-Artikolu 7 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 7

Għajnuna mill-Istat

L-assistenza finanzjarja tal-Komunità għall-azzjonijiet koperti mill-Programm m’għandhiex twaqqaf dawk l-azzjonijiet milli jirċievu għajnuna mill-Istat fuq livell nazzjonali, reġjonali jew lokali, sakemm din l-għajnuna tkun kompatibbli mal-arranġamenti dwar l-għajnuna mill-Istat mniżżla fit-Trattat u fil-limiti kumulattivi stabbiliti għal kull tip ta’ azzjoni stabbilita fl-Anness.”;

(5)

l-Artikolu 8 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 8

Preżentazzjoni ta’ azzjonijiet

L-azzjonijiet għandhom jiġu ppreżentati lill-Kummissjoni skont ir-regoli dettaljati maħruġa skont l-Artikolu 6. Il-preżentazzjonijiet għandhom jinkludu t-tagħrif kollu meħtieġ sabiex il-Kummissjoni tkun tista’ tagħmel l-għażla tagħha skont il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 9.

Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni għandha tipprovdi assistenza lill-applikanti biex tiffaċilita l-proċess tal-applikazzjoni tagħhom, pereżempju permezz ta’ servizz ta’ assistenza bl-Internet.”;

(6)

l-Artikolu 9 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 9

Għażla ta’ azzjonijiet għall-assistenza finanzjarja

L-azzjonijiet ippreżentati għandhom jiġu evalwati mill-Kummissjoni. Fl-għażla ta’ azzjonijiet għall-assistenza finanzjarja taħt il-Programm, il-Kummissjoni għandha tqis dan li ġej:

(a)

l-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 1;

(b)

il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-kolonna xierqa tal-Anness;

(c)

il-kontribuzzjoni tal-azzjonijiet biex titnaqqas il-konġestjoni fit-toroq;

(d)

il-merti ambjentali relattivi tal-azzjonijiet u l-merti relattivi tal-azzjonijiet f’termini ta’ tnaqqis fl-ispejjeż esterni,, inkluż il-kontribut tagħhom biex jitnaqqsu l-effetti ambjentali negattivi kkaġunati mit-tbaħħir fil-qosor, u t-trasport bil-ferroviji u bil-passaġġi fuq l-ilmijiet interni. Għandha tingħata attenzjoni speċifika għall-azzjonijiet li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti ambjentali legalment vinkolanti;

(e)

is-sostenibbiltà komplessiva tal-azzjonijiet.

Il-Kummissjoni għandha, wara li tkun informat lill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 10, tadotta d-deċiżjoni biex tingħata assistenza finanzjarja.

Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-benefiċjarji bid-deċiżjoni tagħha.”;

(7)

l-Artikolu 14 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.   Il-Kummisjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni Komunikazzjoni dwar ir-riżultati miksuba mill-Programmi Marco Polo għall-perjodu 2003-2010. Hija għandha tagħmel dan qabel ma tfassal proposta għat-tielet Programm Marco-Polo u għandha tqis is-sejbiet tal-Komunikazzjoni fit-tfassil ta’ dik il-proposta.”;

(b)

il-paragrafu li ġej huwa miżjud:

“2a.   Il-Komunikazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandha b’mod partikolari titratta dan li ġej:

l-impatt ta’ dan ir-Regolament kif emendat mir-Regolament (KE) Nru 923/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1692/2006 li jistabbilixxi t-tieni programm ‘Marco Polo’ għall-għoti ta’ assistenza finanzjarja tal-Komunità biex tittejjeb il-prestazzjoni ambjentali tas-sistema tat-trasport tal-merkanzija (Marco Polo II) (**),

l-esperjenzi tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni bl-immaniġġjar tal-programm,

il-ħtieġa li jkun hemm distinzjoni bejn il-mezzi tat-trasport f’dawk li huma kondizzjonijiet għall-iffinanzjar, abbażi tas-sikurezza, il-prestazzjoni ambjentali u l-effiċjenza fl-enerġija,

l-effettività tal-azzjonijiet ta’ evitar tat-traffiku,

il-ħtieġa li titwaqqaf assistenza skont id-domanda fl-istadju tal-applikazzjoni, filwaqt li jitqiesu l-bżonnijiet ta’ intrapriżi tat-trasport żgħar u mikro,

l-għarfien tar-riċessjoni ekonomika bħala raġuni straordinarja għall-estensjoni tat-tul tal-azzjonijiet,

it-tnaqqis tal-limiti minimi għall-eliġibilità għal azzjonijiet speċifiċi għall-prodotti,

il-possibilità ta’ indikazzjoni tal-miri għal-limiti minimi ta’ finanzjament minimu għall-azzjonijiet proposti f’dawk li huma effiċjenża fl-enerġija u benefiċċji ambjentali flimkien mat-trasferiment ta’ tunnellati-kilometri,

jekk ikunx xieraq li tiġi inkluża l-unità tat-trasport fid-definizzjoni tat-terminu ‘merkanzija’,

id-disponibbiltà ta’ ħarsa ġenerali annwali sħiħa tal-azzjonijiet li jkunu ġew ko-finanzjati,

il-possibbiltà li tiġi żgurata l-konsistenza bejn il-Programm, il-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-Loġistika u TEN-T billi jittieħdu l-miżuri xierqa sabiex tiġi kkoordinata l-allokazzjoni ta’ fondi komunitarji, b’mod partikulari għat-Toroq tat-Tbaħħir,

il-possibbiltà li l-ispejjeż imġarrba f’pajjiż terz isiru eliġibbli jekk l-azzjoni titwettaq minn impriżi minn xi Stat Membru,

il-ħtieġa li jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tas-settur tal-passaġġi fuq l-ilmijiet interni u l-impriżi żgħar u ta’ daqs medju tiegħu, pereżempju permezz ta’ programm għas-settur tal-passaġġi fuq l-ilmijiet interni,

il-possibbiltà li l-Programm jiġi estiż għall-pajjiżi ġirien, u

il-possibbiltà ta’ adattament ulterjuri tal-Programm għall-Istati Membri insulari u arċipelaġiċi.

(**)  ĠU L 266, 9.10.2009, p. 1.”;"

(8)

l-Artikolu 15 huwa sostitwit b’ dan li ġej:

“Artikolu 15

Tħassir

Ir-Regolament (KE) Nru 1382/2003 huwa b’ dan imħassar, b’ effett mill-14 ta’ Diċembru 2006.

Il-kuntratti dwar l-azzjonijiet fil-qafas tar-Regolament (KE) Nru 1382/2003 għandhom ikomplu jiġu rregolati minn dak ir-Regolament sal-għeluq operattiv u finanzjarju tagħhom.”

(9)

l-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 1692/2006 huwa sostitwit bit-test li jidher fl-Anness għal dan ir-Regolament;

(10)

l-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 1692/2006 huwa mħassar.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, is-16 ta’ Settembru 2009.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

C. MALMSTRÖM


(1)  L-Opinjoni tal-24 ta’ Marzu 2009 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta’ April 2009 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ 27 ta’ Lulju 2009.

(3)  ĠU L 196, 2.8.2003, p. 1.

(4)  ĠU L 328, 24.11.2006, p. 1.


ANNESS

“ANNESS

Kondizzjonijiet ta’ finanzjament u rekwiżiti skont l-Artikolu 5(2)

Tip ta’ Azzjoni

A.

Katalist

Artikolu 5(1)(a)

B.

Autoroutes de la mer

Artikolu 5(1)(b)

C.

Bidla modali

Artikolu 5(1)(c)

D.

Evitar tat-traffiku

Artikolu 5(1)(d)

E.

Tagħlim komuni

Artikolu 5(1)(e)

1.

Il-kondizzjonijiet ta’ finanzjament

(a)

l-azzjoni ta’ kataliżi ser twettaq l-għanijiet tagħha f’perjodu massimu ta’ 60 xahar, u tibqa’ vijabbli wara dak il-perjodu, kif previst minn pjan tan-negozju realistiku;

(a)

l-Azzjoni ta’ Toroq tat-Tbaħħir ser twettaq l-għanijiet tagħha f’perjodu massimu ta’ 60 xahar, u tibqa’ vijabbli wara dak il-perjodu, kif previst minn pjan tan-negozju realistiku;

(a)

l-azzjoni ta’ bidla modali ser twettaq l-għanijiet tagħha f’perjodu massimu ta’ 36 xahar, u tibqa’ vijabbli wara dak il-perjodu, kif previst minn pjan tan-negozju realistiku;

(a)

l-azzjoni ta’ evitar tat-traffiku ser twettaq l-għanijiet tagħha f’perjodu massimu ta’ 60 xahar, u tibqa’ vijabbli wara dak il-perjodu, kif previst minn pjan tan-negozju realistiku;

(a)

l-azzjoni ta’ tagħlim komuni ser twassal għat-titjib tas-servizzi kummerċjali fis-suq, u b’mod partikolari għall-promozzjoni u/jew l-iffaċilitar tal-evitar tat-traffiku tat-triq jew il-bidla modali mit-toroq għat-trasport marittimu fuq distanzi qosra, il-ferroviji u l-passaġġi fuq l-ilmijiet interni permezz ta’ titjib tal-kooperazzjoni u tal-qsim ta’ għarfien; din ser iddum għal massimu ta’ 24 xahar;

(b)

l-azzjoni ta’ kataliżi hija innovattiva f’livell Ewropew, f’termini ta’ loġistika, teknoloġija, metodi, tagħmir, prodotti, infrastruttura jew servizzi mogħtija;

(b)

l-azzjoni ta’ Toroq tat-Tbaħħirhija innovattiva f’livell Ewropew, f’termini ta’ loġistika, teknoloġija, metodi, tagħmir, prodotti, infrastruttura jew servizzi mogħtija; ser titqies ukoll il-kwalità għolja tas-servizz, il-proċeduri u l-ispezzjonijiet issemplifikati, il-kisba ta’ livelli għolja ta’ sikurezza u ta’ sigurtà, l-aċċess tajjeb għall-portijiet, il-konnessjonijiet effiċjenti għal żoni interni fuq l-art u s-servizzi flessibbli u effiċjenti tal-portijiet;

(b)

l-azzjoni ta’ bidla modali mhix ser twassal għal distorsjonijiet tal-kompetizzjoni fis-swieq rilevanti, partikolarment bejn il-mezzi tat-trasport alternattivi għat-trasport fuq it-toroq biss, jew fi ħdan kull mezz, li jmorru kontra l-interess komuni;

(b)

l-azzjoni tal-evitar tat-traffiku hija innovattiva f’livell Ewropew, f’dak li għandu x’jaqsam ma’ integrazzjoni tal-loġistika tal-produzzjoni fil-loġistika tat-trasport;

(b)

l-azzjoni ta’ tagħlim komuni hija innovattiva f’livell Ewropew;

(c)

l-azzjoni ta’ kataliżi hija mistennija li twassal għal bidla modali reali, li tista’ titkejjel u li hija sostenibbli mit-trasport fuq it-toroq għat-trasport marittimu fuq distanzi qosra, il-ferroviji u l-passaġġi fuq l-ilmijiet interni;

(c)

l-azzjoni ta’ Toroq tat-Tbaħħir għandha l-għan li tinkoraġġixxi servizzi intermodali ta’ volum kbir u frekwenza għolja għat-trasport ta’ merkanzija, permezz ta’ trasport marittimu fuq distanzi qosra, inklużi servizzi kkombinati ta’ trasport ta’ merkanzija u passiġġieri kif jixraq, jew permezz ta’ kombinazzjoni ta’ trasport marittimu fuq distanzi qosra ma’ mezzi oħra ta’ trasport li fejn l-ivjaġġar fuq it-toroq ikun kemm jista’ jkun qasir; l-azzjoni għandha preferibbilment tinkludi servizzi ta’ trasport ta’ merkanzija integrati għal żoni interni fuq l-art bil-ferroviji u/jew permezz tal-passaġġi fuq l-ilmijiet interni;

(c)

l-azzjoni ta’ bidla modali tipproponi pjan realistiku li jispeċifika l-istadji speċifiċi li permezz tagħhom taspira li tilħaq l-għanijiet tagħha;

(c)

l-azzjoni għall-evitar tat-traffiku timmira li tinkoraġġixxi effiċjenza ogħla fit-trasport internazzjonali tal-merkanzija fis-swieq Ewropej mingħajr ma xxekkel it-tkabbir ekonomiku billi tiffoka fuq il-modifika tal-proċessi ta’ produzzjoni u/jew ta’ distribuzzjoni, biex b’hekk tikseb distanzi iqsar, fatturi ta’ tagħbija ogħla, inqas vjaġġi vojta, tnaqqis ta’ flussi ta’ skart, tnaqqis tal-volum, u/jew piż jew kwalunkwe effett ieħor li jwassal għal tnaqqis sinifikanti tat-traffiku tal-merkanzija fit-toroq, iżda mingħajr ma taffettwa b’mod negattiv il-livelli ta’ produzzjoni jew il-ħaddiema;

(c)

l-azzjoni ta’ tagħlim komuni mhix ser twassal għal distorsjonijiet tal-kompetizzjoni fis-swieq rilevanti, b’mod partikolari bejn il-mezzi tat-trasport alternattivi għal trasport fuq it-toroq, waħdu jew fi ħdan kull mezz, li jmorru kontra l-interess komuni;

(d)

l-azzjoni ta’ kataliżi tipproponi pjan realistiku li jniżżel stadji speċifiċi biex iwettaq l-għanijiet tiegħu u li jidentifika l-ħtieġa ta’ għajnuna mill-Kummissjoni fir-rigward tal-għotja ta’ direzzjoni;

(d)

l-azzjoni ta’ Toroq tat-Tbaħħir hija mistennija li twassal għal bidla modali reali, li tista titkejjel u li tkun sostenibbli ogħla mir-rata ta’ tkabbir ta’ trasport ta’ merkanzija fuq it-toroq imbassra, mit-toroq għat-trasport marittimu fuq distanzi qosra, il-passaġġi fuq l-ilmijiet interni jew il-ferroviji;

(d)

meta l-azzjoni ta’ bidla modali tirrikjedi l-użu ta’servizzi pprovduti minn partijiet terzi għall-ftehim ta’ sussidju, l-applikanti għandhom jagħtu prova ta’ proċedura trasparenti, oġġettiva u mhux diskriminatorja għall-għażla tas-servizzi rilevanti.

 

(d)

l-azzjoni ta’ tagħlim komuni tipproponi pjan realistiku li jispeċifika l-istadji partikolari li permezz tagħhom tfittex li tilħaq l-għanijiet tagħha u tidentifika l-ħtieġa għall-għajnuna tal-Kummissjoni f’dak li għandu x’jaqsam mat-tmexxija.

(e)

l-azzjoni ta’ kataliżi mhix ser twassal għal distorsjonijiet tal-kompetizzjoni fis-swieq rilevanti, b’mod partikolari bejn il-mezzi tat-trasport alternattivi għat-trasport fuq it-toroq waħdu jew fi ħdan kull mezz, sa punt li jmur kontra l-interess komuni;

(e)

l-azzjoni ta’ Toroq tat-Tbaħħir tipproponi pjan realistiku li jispeċifika l-istadji partikolari li permezz tagħhom tfittex li tilħaq l-għanijiet tagħha u tidentifika il-ħtieġa għall-għajnuna tal-Kummissjoni f’dak li għandu x’jaqsam mat-tmexxija;

 

(d)

il-miżura tal-evitar tat-traffiku tipproponi pjan realistiku li jispeċifika l-istadji partikolari li permezz tagħhom taspira li tilħaq l-għanijiet tagħha u tidentifika l-ħtieġa għall-għajnuna tal-Kummissjoni f’dak li għandu x’jaqsam mat-tmexxija;

 

(f)

meta l-azzjoni teħtieġ l-użu ta’ servizzi pprovduti minn partijiet terzi għall-ftehim ta’ sussidju, l-applikanti għandhom jagħtu prova ta’ proċedura trasparenti, oġġettiva u mhux diskriminatorja għall-għażla tas-servizzi rilevanti.

(f)

l-azzjoni ta’ Toroq tat-Tbaħħir mhix ser twassal għal distorsjonijiet tal-kompetizzjoni fis-swieq rilevanti, b’mod partikolari bejn il-mezzi tat-trasport alternattivi għat-trasport fuq it-toroq, waħdu jew fi ħdan kull mezz, li jmorru kontra l-interess komuni;

 

(f)

l-azzjoni ta’ evitar tat-traffiku mhix ser twassal għal distorsjonijiet tal-kompetizzjoni fis-swieq rilevanti b’mod partikolari bejn il-mezzi tat-trasport alternattivi għat-trasport tat-triq, waħdu jew fi ħdan kull mezz, sal-punt li jmur kontra l-interess komuni;

 

 

(g)

meta l-azzjoni ta’ Toroq tat-Tbaħħir teħtieġ l-użu ta’ servizzi pprovduti minn partijiet terzi għall-ftehim ta’ sussidju, l-applikant għandu jippreżenta prova ta’ proċedura trasparenti, oġġettiva u mhux diskriminatorja għall-għażla tas-servizzi rilevanti.

 

(f)

Meta l-azzjoni tal-evitar ta’ traffiku teħtieġ l-użu ta’ servizzi pprovduti minn partijiet terzi għall-ftehim ta’ sussidju, l-applikant għandu jippreżenta prova ta’ proċedura trasparenti, oġġettiva u mhux-diskriminatorja għall-għażla tas-servizzi rilevanti.

 

2.

L-intensità u l-ambitu tal-finanzjament

(a)

L-għajnuna finanzjarja Komunitarja għall-azzjonijiet ta’ kataliżi għandha tkun limitata għal massimu ta’ 35 % tan-nefqa totali meħtieġa sabiex jitwettqu l-għanijiet tal-azzjoni u li seħħew b’riżultat tal-azzjoni. Tali nefqa għandha tkun eliġibbli għall-għajnuna finanzjarja Komunitarja, sa fejn għandha x’taqsam direttament mal-implimentazzjoni tal-azzjoni. L-ispejjeż eliġibbli relatati mal-infrastruttura anċillari m’għandhomx ikunu akbar minn 20 % tat-total tal-ispejjeż eliġibbli għall-azzjoni.

(a)

L-għajnuna finanzjarja mill-Komunità għall-azzjonijiet ta’ Toroq tat-Tbaħħir għandha tkun limitata għal massimu ta’ 35 % tan-nefqa totali meħtieġa sabiex jitwettqu l-għanijiet tal-azzjoni u li seħħew b’riżultat tal-azzjoni. Tali nefqa għandha tkun eliġibbli għall-għajnuna finanzjarja Komunitarja, sa fejn għandha x’taqsam direttament mal-implimentazzjoni tal-azzjoni. L-ispejjeż eliġibbli relatati mal-infrastruttura anċillari ma għandhomx ikunu akbar minn 20 % tat-total tal-ispejjeż eliġibbli għall-azzjoni.

(a)

L-għajnuna finanzjarja mill-Komunità għall-azzjonijiet ta’ bidla modali għandha tkun limitata għal massimu ta’ 35 % tan-nefqa totali meħtieġa sabiex jitwettqu l-għanijiet tal-azzjoni u li seħħew b’riżultat tal-azzjoni. Tali nefqa għandha tkun eliġibbli għall-għajnuna finanzjarja Komunitarja, sa fejn għandha x’taqsam direttament mal-implimentazzjoni tal-azzjoni. L-ispejjeż eliġibbli relatati mal-infrastruttura anċillari ma għandhomx ikunu akbar minn 20 % tat-total tal-ispejjeż eliġibbli għall-azzjoni.

(a)

L-għajnuna finanzjarja mill-Komunità għall-azzjonijiet ta’ evitar tat-traffiku għandha tkun limitata għal massimu ta’ 35 % tan-nefqa totali meħtieġa sabiex jitwettqu l-għanijiet tal-azzjoni u li seħħew b’riżultat tal-azzjoni. Tali nefqa għandha tkun eliġibbli għall-għajnuna finanzjarja Komunitarja, sa fejn għandha x’taqsam direttament mal-implimentazzjoni tal-azzjoni. L-ispejjeż eliġibbli relatati mal-infrastruttura anċillari ma għandhomx ikunu akbar minn 20 % tat-total tal-ispejjeż eliġibbli għall-azzjoni.

(a)

L-għajnuna finanzjarja Komunitarja għal azzjonijiet ta’ tagħlim komuni għandha tkun limitata għal massimu ta’ 50 % tan-nefqa totali meħtieġa sabiex jitwettqu l-għanijiet tal-azzjoni u li seħħew b’riżultat tal-azzjoni. Tali nefqa għandha tkun eliġibbli għall-għajnuna finanzjarja Komunitarja, sa fejn għandha x’taqsam direttament mal-implimentazzjoni tal-azzjoni.

In-nefqa mġarrba fid-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni taħt il-proċedura tal-għażla jew wara din id-data għandha tkun eliġibbli għal għajnuna finanzjarja Komunitarja sakemm tingħata l-approvazzjoni finali għall-fondi tal-Komunità. Kontribut għall-ispejjeż tal-assi mobbli għandu jiddependi fuq l-obbligu li jiġu użati tali assi matul il-perjodu li fih tingħata l-għajnuna, prinċipalment għall-azzjoni kif iddefinita fil-ftehim tas-sussidju.

In-nefqa mġarrba fid-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni taħt il-proċedura tal-għażla jew wara din id-data għandha tkun eliġibbli għal għajnuna finanzjarja Komunitarja sakemm tingħata l-approvazzjoni finali għall-fondi tal-Komunità. Kontribut għall-ispejjeż tal-assi mobbli għandu jiddependi fuq l-obbligu li jiġu użati tali assi matul il-perjodu li fih tingħata l-għajnuna, prinċipalment għall-azzjoni kif iddefinita fil-ftehim tas-sussidju.

In-nefqa mġarrba fid-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni taħt il-proċedura tal-għażla jew wara din id-data għandha tkun eliġibbli għal għajnuna finanzjarja Komunitarja sakemm tingħata l-approvazzjoni finali għall-fondi tal-Komunità. Kontribut għall-ispejjeż tal-assi mobbli għandu jiddependi fuq l-obbligu li jiġu użati tali assi matul il-perjodu li fih tingħata l-għajnuna, prinċipalment għall-azzjoni kif iddefinita fil-ftehim tas-sussidju.

In-nefqa mġarrba fid-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni taħt il-proċedura tal-għażla jew wara din id-data għandha tkun eliġibbli għal għajnuna finanzjarja Komunitarja sakemm tingħata l-approvazzjoni finali għall-fondi tal-Komunità. Kontribut għall-ispejjeż tal-assi mobbli għandu jiddependi fuq l-obbligu li jiġu użati tali assi matul il-perjodu li fih tingħata l-għajnuna, prinċipalment għall-azzjoni kif iddefinita fil-ftehim tas-sussidju.

In-nefqa mġarrba fid-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni taħt il-proċedura tal-għażla jew wara din id-data għandha tkun eliġibbli għal għajnuna finanzjarja Komunitarja sakemm tingħata l-approvazzjoni finali għall-fondi tal-Komunità.

 

 

 

(b)

L-għajnuna finanzjarja Komunitarja għall-azzjonijiet ta’ evitar tat-traffiku ma’ għandhiex tintuża biex tappoġġa impriżi jew attivitajiet ta’ produzzjoni li m’għandhom x’jaqsmu xejn ma’ trasport jew distribuzzjoni.

 

(b)

L-għajnuna finanzjarja Komunitarja, iddeterminata mill-Kummissjoni abbażi tat-tunnellati-kilometri li ġew ittrasferiti minn fuq it-toroq għat-trasport marittimu fuq distanzi qosra, il-ferroviji u l-passaġġi fuq l-ilmijiet interni, għandha għall-bidu tkun ta’ EUR 2 għal kull trasferiment ta’ 500 tunnellata-kilometru ta’ merkanzija fuq it-toroq. Dan l-ammont indikattiv jista’ jiġi aġġustat, partikolarment, skont il-kwalità tal-azzjoni jew il-benefiċċju reali ambjentali miksub.

(b)

L-għajnuna finanzjarja Komunitarja, iddeterminata mill-Kummissjoni abbażi tat-tunnellati-kilometri li ġew ittrasferiti minn fuq it-toroq għat-trasport marittimu fuq distanzi qosra, il-ferroviji u l-passaġġi fuq l-ilmijiet interni, għandha għall-bidu tkun ta’ EUR 2 għal kull trasferiment ta’ 500 tunnellata-kilometru ta’ merkanzija fuq it-toroq. Dan l-ammont indikattiv jista’ jiġi aġġustat, partikolarment, skont il-kwalità tal-azzjoni jew il-benefiċċju reali ambjentali miksub.

(b)

L-għajnuna finanzjarja Komunitarja, iddeterminata mill-Kummissjoni abbażi tat-tunnellati-kilometri li ġew ittrasferiti minn fuq it-toroq għat-trasport marittimu fuq distanzi qosra, il-ferroviji u l-passaġġi fuq l-ilmijiet interni, għandha għall-bidu tkun ta’ EUR 2 għal kull trasferiment ta’ 500 tunnellata-kilometru ta’ merkanzija fuq it-toroq. Dan l-ammont indikattiv jista’ jiġi aġġustat, partikolarment, skont il-kwalità tal-azzjoni jew il-benefiċċju reali ambjentali miksub.

(c)

L-għajnuna finanzjarja Komunitarja, għandha għall-bidu tkun ta’ EUR 2 għal kull 500 tunnellata-kilometru li ġew evitati jew 25 kilometru-vettura ta’ merkanzija fuq it-toroq. Dan l-ammont indikattiv jista’ jiġi aġġustat, partikolarment, skont il-kwalità tal-azzjoni jew il-benefiċċju reali ambjentali miksub.

 

(c)

Skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 10(2), il-Kummissjoni tista’ terġa teżamina, minn żmien għall-ieħor kif meħtieġ, l-iżviluppi li għandhom x’jaqsmu mal-oġġetti li fuqhom huwa bbażat dan il-kalkolu u, jekk huwa meħtieġ, tadatta l-ammont ta’ għajnuna finanzjarja Komunitarja kif inhu meħtieġ.

(c)

Skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 10(2), il-Kummissjoni tista’ terġa teżamina, minn żmien għall-ieħor kif meħtieġ, l-iżviluppi li għandhom x’jaqsmu mal-oġġetti li fuqhom huwa bbażat dan il-kalkolu u, jekk huwa meħtieġ, tadatta l-ammont ta’ għajnuna finanzjarja Komunitarja kif inhu meħtieġ.

(c)

Skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 10(2), il-Kummissjoni tista’ terġa teżamina, minn żmien għall-ieħor kif meħtieġ, l-iżviluppi li għandhom x’jaqsmu mal-oġġetti li fuqhom huwa bbażat dan il-kalkolu u, jekk huwa meħtieġ, tadatta l-ammont ta’ għajnuna finanzjarja Komunitarja kif inhu meħtieġ.

(d)

Skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 10(2), il-Kummissjoni tista’ terġa teżamina, minn żmien għall-ieħor kif meħtieġ, l-iżviluppi li għandhom x’jaqsmu mal-oġġetti li fuqhom huwa bbażat dan il-kalkolu u, jekk huwa meħtieġ, tadatta l-ammont ta’ għajnuna finanzjarja Komunitarja kif inhu meħtieġ.

 

3.

Il-forma u l-perjodu ta’ żmien tal-ftehim dwar is-sussidju

L-għajnuna finanzjarja għall-azzjonijiet ta’ kataliżi għandha tingħata abbażi ta’ ftehim dwar is-sussidji, u b’dispożizzjonijiet xierqa għat-tmexxija u l-monitoraġġ. Bħala regola, il-perjodu massimu ta’ dawn il-ftehimiet għandu jkun ta’ 62 xahar, u l-minimu ta’ 36 xahar. F’każ ta’ dewmien straordinarju ta’ implimentazzjoni per eżempju minħabba reċessjoni ekonomika straordinarja, ġġustifikat b’mod adegwat mill-benefiċjarju, tista’ tingħata estensjoni eċċezzjonali ta’ 6 xhur.

Għajnuna finanzjarja għall-azzjonijiet ta’ Toroq tat-Tbaħħir għandha tingħata abbażi ta’ ftehimiet dwar is-sussidji, u b’dispożizzjonijiet xierqa għat-tmexxija u l-monitoraġġ. Bħala regola, il-perjodu massimu ta’ dawn il-ftehimiet għandu jkun ta’ 62 xahar, u l-mimimu ta’36 xahar. F’każ ta’ dewmien straordinarju ta’ implimentazzjoni per eżempju minħabba reċessjoni ekonomika straordinarja, ġġustifikat b’mod adegwat mill-benefiċjarju, tista’ tingħata estensjoni eċċezzjonali ta’ 6 xhur.

Għajnuna finanzjarja għall-azzjonijiet ta’ bidla modali għandha tingħata abbażi ta’ ftehim dwar is-sussidji. Bħala regola, il-perjodu massimu ta’ dawn il-ftehimiet għandu jkun ta’ 38 xahar. F’każ ta’ dewmien straordinarju ta’ implimentazzjoni per eżempju minħabba reċessjoni ekonomika straordinarja, ġġustifikat b’mod adegwat mill-benefiċjarju, tista’ tingħata estensjoni eċċezzjonali ta’ 6 xhur.

Għajnuna finanzjarja għall-azzjonijiet ta’ evitar tat-traffiku għandha tingħata abbażi ta’ftehim dwar is-sussidji, u b’dispożizzjonijiet xierqa għat-tmexxija u l-monitoraġġ. Bħala regola, il-perjodu massimu ta’ dawn il-ftehimiet għandu jkun ta’ 62 xahar, u l-mimimu ta’ 36 xahar. F’każ ta’ dewmien straordinarju ta’ implimentazzjoni per eżempju minħabba reċessjoni ekonomika straordinarja, ġġustifikat b’mod adegwat mill-benefiċjarju, tista’ tingħata estensjoni eċċezzjonali ta’ 6 xhur.

L-għajnuna finanzjarja għall-azzjonijiet ta’ tagħlim komuni għandha tingħata abbażi ta’ ftehimiet dwar is-sussidji, u b’dispożizzjonijiet xierqa għat-tmexxija u l-monitoraġġ. Bħala regola, il-perjodu massimu ta’ dawn il-ftehimiet għandu jkun ta’ 26 xahar, li jista’ jiġi estiż b’rikjesta tal-benefiċjarju, fi ħdan il-pakkett baġitarju inizjali, għal perjodu addizjonali ta’ 26 xahar, jekk jinkisbu riżultati pożittivi matul l-ewwel 12-il xahar ta’ operazzjoni.

L-għajnuna finanzjarja Komunitarja m’għandhiex tkun imġedda aktar mill-perjodu massimu stipulat ta’ 62 xahar, jew ta’ 68 xahar f’każijiet eċċezzjonali.

L-għajnuna finanzjarja Komunitarja m’għandhiex tkun imġedda aktar mill-perjodu massimu stipulat ta’ 62 xahar, jew ta’ 68 xahar f’każijiet eċċezzjonali.

L-għajnuna finanzjarja Komunitarja m’għandhiex tkun imġedda aktar mill-perjodu massimu stipulat ta’ 38 xahar, jew ta’ 44 xahar f’każijiet eċċezzjonali.

L-għajnuna finanzjarja Komunitarja m’għandhiex tkun imġedda aktar mill-perjodu massimu stipulat ta’ 62 xahar, jew ta’ 68 xahar f’każijiet eċċezzjonali.

Għajnuna finanzjarja Komunitarja m’għandhiex tkun imġedda aktar mill-perjodu massimu stipulat ta’ 52 xahar.

4.

Il-limitu tal-valur tal-kuntratt

Il-limitu minimu indikattiv ta’ sussidju għal kull azzjoni ta’ kataliżi għandu jkun ta’ 30 miljun tunnellata-kilometru jew l-ekwivalenti volumetriku tiegħu ta’ bidla modali jew ta’ evitar tat-traffiku kull sena, li għandu jiġi implimentat tul il-ftehim kollu tas-sussidju.

Il-limitu minimu indikattiv ta’ sussidju għal kull azzjoni ta’ Toroq tat-Tbaħħir għandu jkun ta’ 200 miljun tunnellata-kilometru jew l-ekwivalenti volumetriku tiegħu ta’ bidla modali jew ta’ evitar tat-traffiku kull sena, li għandu jiġi implimentat tul il-ftehim kollu tas-sussidju.

Il-limitu minimu indikattiv ta’ sussidju għal kull azzjoni ta’ MoS għandu jkun ta’ 60 miljun tunnellata-kilometru jew l-ekwivalenti volumetriku tiegħu ta’ bidla modali jew ta’ evitar tat-traffiku kull sena, li għandu jiġi implimentat tul il-ftehim kollu tas-sussidju. L-azzjonijiet ta’ bidliet modali bil-għan li jimplimentaw trasferiment għall-passaġġi fuq l-ilmijiet Interni ser ikunu soġġetti għal-limitu speċjali ta’ 13-il miljun tunnellata-kilometru jew l-ekwivalenti volumetriku tiegħu ta’ bidla modali kull sena li għandu jiġi implimentat tul il-ħajja kollha tal-ftehim ta’ sussidju.

Il-limitu minimu indikattiv ta’ sussidju għal kull azzjoni ta’ evitar ta’ traffiku għandu jkun ta’ 80 miljun tunnellata-kilometru jew 4 miljun kilometru-vettura ta’ merkanzija fuq it-toroq evitati kull sena, li għandu jiġi implimentat tul il-ftehim kollu tas-sussidju.

Il-limitu minimu indikattiv għal kull azzjoni ta’ tagħlim komuni għanu jkun ta’ EUR 250 000 .

5.

It-tixrid

Ir-riżultati u l-metodi tal-azzjonijiet ta’ kataliżi għandhom jixterdu, u għandu jitħeġġeġ l-iskambju tal-aħjar prattiki, kif speċifikat fi pjan ta’ tixrid, sabiex jgħinu biex jintlaħqu l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament.

Ir-riżultati u l-metodi ta’ azzjonijiet ta’ Toroq tat-Tbaħħir għandhom jixterdu u l-iskambju tal-aħjar prattiki għandu jitħeġġeġ, kif speċifikat fil-pjan ta’ propogazzjoni, sabiex jgħinu biex jintlaħqu l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament.

Attivitajiet ta’ tixrid speċifiċi għall-azzjonijiet ta’ bidla modali mhumiex previsti.

Ir-riżultati u l-metodi tal-azzjonijiet tal-evitar tat-traffiku għandhom jixterrdu, u għandu jitħeġġeġ l-iskambju tal-aħjar prattiki kif speċifikat fil-pjan ta’ tixrid, sabiex jgħinu biex jintlaħqu l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament.

Ir-riżultati u l-metodi tal-azzjonijiet ta’ tagħlim komuni għandhom jixterrdu u għandu jitħeġġeġ l-iskambju tal-aħjar prattiki, kif speċifikat fil-pjan ta’ tixrid, sabiex jgħinu biex jintlaħqu l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament.”


9.10.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 266/11


REGOLAMENT (KE) Nru 924/2009 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-16 ta’ Settembru 2009

dwar il-ħlas transkonfinali fil-Komunità u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2560/2001

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 95(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew (2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (3),

Billi:

(1)

Għall-funzjonament korrett tas-suq intern u sabiex jiġi ffaċilitat il-kummerċ transkonfinali fi ħdan il-Komunità huwa essenzjali li l-imposti fuq il-ħlasijiet transkonfinali f’euro jkunu l-istess bħal dawk fuq il-pagamenti korrispondenti fi ħdan Stat Membru. Dan il-prinċipju tal-ugwaljanza tal-imposti huwa stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 2560/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Diċembru 2001 dwar il-ħlasijiet transkonfinali f’euro (4), li japplika għall-ħlasijiet transkonfinali f’euro u f’krona Żvediża sa EUR 50 000, jew figura ekwivalenti.

(2)

Ir-rapport tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Frar 2008 dwar l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2560/2001 dwar il-ħlasijiet transkonfinali f’euro, ikkonferma li l-applikazzjoni ta’ dak ir-Regolament effettivament baxxiet l-imposti fuq il-ħlasijiet transkonfinali f’euro għall-livell tal-imposti nazzjonali u li ħeġġet l-industrija Ewropea tal-ħlasijiet biex tagħmel l-isforżi meħtieġa sabiex tibni infrastruttura għall-ħlasijiet fil-Komunità kollha.

(3)

Ir-rapport tal-Kummissjoni eżamina l-problemi prattiċi li nqalgħu fir-rigward tal-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2560/2001. Fil-konklużjoni ġew proposti għadd ta’ emendi għar-Regolament sabiex jiġu indirizzati l-problemi identifikati waqt il-proċess ta’ reviżjoni. Dawn il-problemi jikkonċernaw ix-xkiel għas-suq intren tal-ħlasijiet kkawżat mill-obbligi differenti tar-rappurtar statistiku; l-infurzar tar-Regolament (KE) Nru 2560/2001 minħabba n-nuqqas ta’ awtoritajiet kompetenti nazzjonali identifikati; in-nuqqas ta’ korpi li joffru rimedji barra l-Qorti għat-tilwim relatat mar-Regolament u l-fatt li r-Regolament ma jkoprix id-debiti diretti.

(4)

Id-Direttiva 2007/64/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2007 dwar is-servizzi ta’ ħlas fis-suq intern (5) tipprovdi bażi ġuridika moderna għal ħolqien ta’ suq intern għal-ħlasijiet mal-Ewropa kollha. Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza ġuridika bejn iż-żewġ atti ġuridiċi, huwa kunsiljabbli li jiġu emendati d-dispożizzjonijiet relevanti tar-Regolament (KE) Nru 2560/2001, b’mod partikolari d-definizzjonijiet.

(5)

Ir-Regolament (KE) Nru 2560/2001 jkopri t-trasferimenti transkonfinali tal-kreditu u t-tranżazzjonijiet transkonfinali tal-ħlasijiet elettroniċi. F’konformità mal-għan tad-Direttiva 2007/64/KE li jsiru possibbli d-debiti diretti transkonfinali huwa kunsiljabbli li jiġi estiż l-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 2560/2001. Fir-rigward tal-istrumenti tal-ħlas li huma prinċipalment jew esklussivament stampati, bħaċ-ċekkijiet, għadu mhux kunsiljabbli li jiġi applikat il-prinċipju tal-ugwaljanza tal-imposti billi min-natura tagħhom ma jistgħux jiġu pproċessati b’mod effiċjenti daqs il-pagamenti elettroniċi.

(6)

Il-prinċipju tal-ugwaljanza tal-imposti għandu jiġi applikat għal ħlasijiet li jiġu mibdija jew li jintemmu b’mod stampat jew f’kontanti, jekk dawn ikunu pproċessati elettronikament bħala parti mill-katina tal-esekuzzjoni tal-ħlasijiet, għajr iċ-ċekkijiet, kif ukoll l-imposti kollha, kemm jekk relatati direttament kif ukoll indirettament ma’ tranżazzjoni ta’ ħlas, li jinkludu imposti marbuta ma’ kuntratt, bl-esklużjoni ta’ imposti fuq konverżjoni ta’ munita. Imposti indiretti jinkludu imposti għat-twaqqif ta’ ordni għal ħlas permanenti, jew drittijiet għall-użu ta’ karta ta’ ħlas, jew ta’ karta ta’ debitu jew kreditu, li għandhom ikunu l-istess għal tranżazzjonijiet ta’ ħlasijiet nazzjonali u transkonfinali fil-Komunità.

(7)

Sabiex tiġi evitata l-frammentazzjoni tas-swieq tal-ħlas, huwa xieraq li jiġi applikat il-prinċipju tal-ugwaljanza tal-imposti. Għal dak il-għan għandu jiġi identifikat għal kull katergorija ta’ tranżazzjoni ta’ ħlas transkonfinali, ħlas nazzjonali li għandu karatteristiċi simili ħafna jew l-istess bħal ta’ ħlas transkonfinali. Il-kriterji li ġejjin jistgħu, pereżempju, jintużaw biex jiġi identifikat il-ħlas nazzjonali li jikkorrispondi ma’ ħlas transkonfinali: il-mezz użat biex jinbeda, jiġi esegwit u jintemm il-ħlas, il-livell ta’ awtomazzjoni, kwalunkwe garanzija ta’ ħlas, l-istatus tal-klijent, ir-relazzjoni mal-fornitur tas-servizz tal-ħlas, jew l-istrument ta’ ħlas użat, kif definit fl-Artikolu 4(23) tad-Direttiva 2007/64/KE. Dawk il-kriterji m’għandhomx ikunu kkunsidrati bħala eżawrjenti.

(8)

L-awtoritajiet kompetenti għandhom, meta jidhrilhom li jkun neċessarju, joħorġu linji gwida biex jiġu identifikati ħlasijiet korrispondenti. Il-Kummissjoni, assistita fejn xieraq, mill-Kumitat tal-Ħlasijiet, għandha tipprovdi gwida adatta u tassisti l-awtoritajiet kompetenti.

(9)

Huwa importanti li tiġi ffaċilitata l-eżekuzzjoni tal-ħlasijiet transkonfinali mill-fornituri tas-servizzi tal-ħlas. F’dak ir-rigward, l-istandardizzazzjoni għandha tkun imħeġġa fir-rigward, partikolarment, tal-użu tan-Numru Internazzjonali tal-Kont Bankarju (IBAN) u tal-Kodiċi tal-Identifikazzjoni tal-Bank (BIC). Huwa għalhekk xieraq li l-fornituri tas-servizz tal-ħlas jipprovdu lill-utenti tas-servizz l-IBAN u l-BIC tal-kont in kwistjoni.

(10)

L-obbligi differenti tar-rappurtar statistiku tal-bilanċ tal-ħlasijiet, li japplikaw esklussivament għat-tranżazzjonijiet transkonfinali, ixekklu l-iżvilupp ta’ suq integrat tal-ħlasijiet, partikolarment fil-qafas taż-Żona Unika ta’ Pagamenti bl-euro (SEPA). Huwa rakkomandabbli f’kuntest tas-SEPA li sal-31 ta’ Ottubru 2011, jerġa’ jiġi evalwat kemm huwa adattat li jitneħħew dawk l-obbligi ta’ rappurtar abbażi tas-saldi bankarji. Sabiex ikun żgurat li l-istatistika tal-bilanċ tal-ħlasijiet tkun kontinwa, effiċjenti u tingħata fil-waqt, ta’ min wkoll jiżgura li d-data immedjatament disponibbli, bħall-IBAN, il-BIC u l-ammont tat-tranżazzjoni jew id-data dwar il-ħlasijiet aggregati għall-istrumenti differenti tal-ħlas tkun tista’ tibqa’ tinġabar, jekk il-proċess tal-ġbir ma jfixkilx l-ipproċessar tal-ħlasijiet awtomizzati u jista’ jiġi awtomizzat kompletament. Dan ir-Regolament ma jaffettwax l-obbligi ta’ rappurtar għall-finijiet oħrajn ta’ linja politika, bħall-prevenzjoni ta’ money laundering u tal-finanzjament ta’ terroristi, jew għal finijiet fiskali.

(11)

Attwalment, huma użati mudelli differenti ta’ negozju għal skemi nazzjonali eżistenti ta’ debitu dirett. Sabiex tkun faċilitata t-tnedija tal-iskema tad-debitu dirett SEPA jeħtieġ li jkun stabbilit mudell komuni ta’ negozju u li jkun hemm aktar ċarezza legali dwar tariffi ta’ skambju multilaterali. Għal debiti diretti transkonfinali dan jista’ jsir, eċċezzjonalment, bit-twaqqif ta’ ammont massimu ta’ tariffa ta’ skambju multilaterali għal kull tranżazzjoni matul il-perjodu tranżizzjonali. Madankollu, il-partijiet għall-ftehim multilaterali huma liberi li jiddeterminaw ammont aktar baxx jew li jaqblu dwar skambju multilaterali mingħajr tariffa. Għal debiti diretti nazzjonali SEPA, tista’ tintuża l-istess tariffa ta’ skambju jew xi ftehim ieħor dwar remunerazzjoni interbankarja bejn il-fornituri tas-servizz tal-ħlas tal-benefiċjarju u tal-pagatur li kienet diġà teżisti fuq livell nazzjonali qabel id-data ta’ dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Jekk tariffa nazzjonali ta’ skambju multilaterali jew xi ftehim ieħor ta’ remunerazzjoni ikunu mnaqqsa jew imneħħija matul il-perjodu tranżizzjonali, pereżempju minħabba l-applikazzjoni tal-liġi dwar il-kompetizzjoni, l-arranġamenti riveduti għandhom japplikaw għad-debiti diretti nazzjonali SEPA matul il-perjodu tranżizzjonali. Madankollu, fejn tranżazzjoni ta’ debitu dirett tkun suġġett għal ftehim bilaterali, it-termini tal-ftehim bilaterali għandha tieħu preċedenza fuq kwalunkwe ftehim dwar tariffa ta’ skambju multilaterali jew xi ftehim ieħor ta’ remunerazzjoni interbankarja. L-industrija tista’ tagħmel użu mis-sigurtà legali matul il-perjodu tranżizzjonali biex tiżviluppa u tilħaq ftehim dwar mudell komuni, fuq perjodu twil ta’ żmien, għat-tħaddim tad-debitu dirett SEPA. Fi tmiem il-perjodu tranżizzjonali, għandha tkun stabbilita soluzzjoni, fuq terminu twil ta’ żmien, għal mudell ta’ negozju ta’ debitu dirett SEPA f’konformita’ mal-liġi tal-kompetizzjoni tal-KE u tal-qafas regolatorju Komunitarju. Fi ħdan il-qafas ta’ djalogu permanenti mal-industrija bankarja u fuq il-bażi ta’ kontribuzzjonijiet mill-parteċipanti relevanti tas-suq, il-Kummissjoni għandha tipprovdi, b’mod urġenti, gwida dwar l-għan u l-kriterji oġġettivi u li jistgħu jitkejlu biex tistabbilixxi l-kompatibilità ta’ din ir-remunerazzjoni multilaterali interbankarja, li tista’ tinkludi fost oħrajn tariffi ta’ skambju multilaterali, mal-liġi tal-kompetizzjoni tal-KE u mal-qafas regolatorju Komunitarju.

(12)

Sabiex tkun esegwita tranżazzjoni ta’ debitu dirett, il-kont tal-pagatur irid ikun aċċessibbli. Għalhekk, biex tkun inkoraġġita l-adozzjoni ta’ debiti diretti SEPA, jeħtieġ li l-kontijiet kollha tal-pagatur ikunu aċċessibbli fejn dan hu l-każ għal debiti diretti nazzjonali eżistenti denominati f’euro, inkella l-pagatur u l-benefiċjarju ma jkunux jistgħu jgawdu l-benefiċċji ta’ ġbir tad-debitu dirett b’mod transkonfinali. Jekk il-kont tal-pagatur ma jkunx aċċessibbli skont l-iskema tad-debitu dirett SEPA, il-pagatur (debitur) u l-benefiċjarju (kreditur) ma jkunux jistgħu jibbenefikaw minn opportunitajiet ta’ ħlas ta’ debitu dirett disponibbli. Dan hu partikolarment importanti fejn il-benefiċjarju jagħmel il-ġbir tad-debitu dirett f’lott ta’ fajls, pereżempju fuq bażi ta’ kull xahar jew ta’ kull tliet xhur għall-kontijiet tal-elettriku jew ta’ servizzi oħra importanti, u mhux ġbir separatament għal kull klijent. Jekk il-kredituri ma jkunux jistgħu jilħqu lid-debituri kollha tagħhom f’operazzjoni unika, ikun jeħtieġ intervent manwali ulterjuri, li x’aktarx iżid l-ispejjeż. Għalhekk, fin-nuqqas ta’ aċċessibilità obbligatorja għall-fornituri tas-servizz tal-ħlas tal-pagatur, ma jkunx possibbli li titjieb l-effiċjenza tal-ġbir tad-debiti diretti u l-kompetizzjoni fuq livell pan-Ewropew tibqa’ ristretta. Madankollu, minħabba l-karatteristiċi speċifiċi tad-debiti diretti bejn in-negozji, din id-dispożizzjoni għandha tapplika biss għall-iskema prinċipali tad-debiti diretti SEPA u mhux għall-iskema tad-debiti diretti bejn negozju u ieħor. L-obbligu ta’ aċċessibilità jiġbor fih id-dritt tal-fornitur tas-servizz tal-ħlas li ma jesegwixxix tranżazzjoni ta’ debitu dirett f’konformita’ mar-regoli tal-iskema tad-debitu dirett dwar, pereżempju, it-tiċħid, ir-rifjut jew ir-ritorn ta’ tranżazzjonijiet. Barra minn hekk, l-obbligu ta’ aċċessibilità ma għandux japplika għall-fornituri tas-servizz tal-ħlas li jkunu autorizzati li jipprovdu u jesegwixxu tranżazzjonijiet ta’ debitu dirett, imma li ma jieħdux sehem b’mod kummerċjali f’dawn l-attivitajiet.

(13)

Barra minn hekk, minħabba r-rekwiżiti tekniċi meħtieġa għall-aċċessibilità, hu importanti għall-fornitur tas-servizz tal-ħlas tal-pagatur li jkollu żmien biżżejjed biex jipprepara ħalli jkun konformi mal-obbligu mandatorju ta’ aċċessibilità. Fornituri tas-servizz tal-ħlas għandhom għalhekk igawdu minn perjodu tranżitorju ta’ massimu ta’ sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament sabiex jikkonformaw ma’ dan l-obbligu. Minħabba li fornituri tas-servizz tal-ħlas mill-Istati Membri li mhumiex fiż-żona euro jeħtieġu li jagħmlu aktar xogħol preparatorju, dawn il-fornituri tas-servizz tal-ħlas għandhom ikunu jistgħu jiddeferixxu l-applikazzjoni tal-obbligu mandatorju tal-aċċessibilità sa massimu ta’ ħames snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Madankollu, fornituri ta’ servizz ta’ ħlas li qegħdin fi Stat Membru li jkun daħħal l-euro bħala l-munita tagħha fi żmien erba’ snin mid-data ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandhom, ikunu mitluba jikkonformaw mal-obbligu mandatorju ta’ aċċessibilità fi żmien sena mid-data tad-dħul tal-Istat Membru konċernat fiż-żona euro.

(14)

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jingħataw is-setgħa biex b’mod effiċjenti jkunu jistgħu jwettqu l-kompiti tagħhom ta’ monitoraġġ u biex jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiġi żgurat li l-fornituri tas-servizzi tal-ħlas jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament.

(15)

Biex tiġi żgurata l-possibbiltà ta’ riparazzjoni fil-każijiet ta’ applikazzjoni ħażina ta’ dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu proċeduri adegwati u effettivi biex isiru lmenti jew appelli u għas-soluzzjoni ta’ kwalunkwe tilwim bejn l-utenti tas-servizzi tal-ħlas u l-fornituri tas-servizz tal-ħlas tagħhom. Huwa wkoll importanti li jinħatru awtoritajiet kompetenti u korpi li joffru rimedju bonarju, jew billi, fejn ikun adatt, jiġu nominati korpi eżistenti jew billi jiġu stabbiliti korpi ġodda.

(16)

Huwa essenzjali li jiġi żgurat li l-awtoritajiet kompetenti u l-korpi ta’ rimedju bonarju fi ħdan il-Komunità jikkoperaw attivament sabiex it-tilwim transkonfinali li jqum minn dan ir-Regolament jissolva fil-waqt u mingħajr diffikultajiet. Għandu jkun possibbli għal koperazzjoni bħal din li tieħu l-forma ta’ skambju ta’ informazzjoni dwar il-liġi jew l-prattika legali fil-ġurisdizzjonijiet tagħhom jew ta’ trasferiment jew ta’ teħid ta’ proċeduri ta’ lmenti jew ta’ rimedju fejn meħtieġ.

(17)

Huwa meħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu fil-liġi nazzjonali penalitajiet effettivi, proporzjonati u dissważivi għan-nuqqas ta’ konformità ma’ dan ir-Regolament.

(18)

L-estensjoni tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għal muniti li mhumiex l-euro jkollha benefiċċji ċari, speċjalment fir-rigward tal-għadd ta’ ħlasijiet koperti. Għalhekk, għandha tiġi stabbilita proċedura ta’ notifikazzjoni sabiex l-Istati Membri li ma għandhomx l-euro bħala l-munita tagħhom ikunu jistgħu jestendu l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għall-ħlasijiet transkonfinali li jitwettqu bil-munita nazzjonali tagħhom. Għandu madanakollu jiġi żgurat li l-pajjiżi li diġà jikkonformaw ma’ dik id-dispożizzjoni ma jeħtiġux idaħħlu notifikazzjoni ġdida.

(19)

Huwa mixtieq li l-Kummissjoni tippreżenta rapport dwar l-adattezza tat-tneħħija tal-obbligi nazzjonali ta’ rappurtar abbażi tal-bilanċ tal-ħlasijiet. Huwa wkoll xieraq li l-Kummissjoni tippreżenta rapport dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, li jevalwa b’mod partikolari l-użu tal-IBAN u tal-BIC għall-faċilitazzjoni tal-ħlasijiet fi ħdan il-Komunità kif ukoll l-iżviluppi tas-suq fir-rigward tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar tranżazzjonijiet ta’ debitu dirett. Fil-kuntest tal-iżvilupp tas-SEPA, huwa mixtieq ukoll li dan ir-rapport jevalwa l-adattezza tal-limitu massimu ta’ EUR 50 000, li attwalment japplika għall-prinċipju tal-ugwaljanza tal-imposti.

(20)

Għal raġunijiet ta’ ċertezza u ċarezza legali, ir-Regolament (KE) Nru 2560/2001 għandu jiġi mħassar.

(21)

Sabiex tiġi żgurata l-koerenza ġuridika bejn dan ir-Regolament u d-Direttiva 2007/64/KE, partikolarment fir-rigward tat-trasparenza tal-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti tal-informazzjoni għas-servizzi tal-ħlas u fir-rigward tad-drittijiet u tal-obbligi fir-rigward tal-forniment u l-użu tas-servizzi tal-ħlas huwa xieraq li dan ir-Regolament jibda japplika mill-1 ta’ Novembru 2009. Huwa xieraq li l-Istati Membri jitħallew jadottaw miżuri li jintroduċu penali għal każi ta’ ksur ta’ dan ir-Regolament, sal-1 ta’ Ġunju 2010.

(22)

Billi l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jistgħu għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti tal-azzjoni, jinkisbu aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta miżuri, f’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skont il-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

(1)   Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli għall-ħlasijiet transkonfinali fi ħdan il-Komunità, li jiżguraw li l-imposti fuq ħlasijiet transkonfinali fi ħdan il-Komunità huma l-istess bħal dawk fuq ħlasijiet fl-istess munita fi ħdan Stat Membru.

(2)   Dan ir-Regolament għandu japplika għall-ħlasijiet transkonfinali, skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2007/64/KE, li huma denominati f’euro jew f’muniti nazzjonali tal-Istati Membri li jkunu nnotifikaw l-intenzjoni tagħhom li jestendu l-applikazzjoni tar-Regolament għall-munita nazzjonali tagħhom, skont l-Artikolu 14.

(3)   Dan ir-Regolament ma għandux japplika għall-ħlasijiet imwettqa mill-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għal kont tagħhom stess jew f’isem fornituri oħrajn ta’ servizzi tal-ħlas.

(4)   L-Artikoli 6, 7 u 8 jistabbilixxu regoli dwar tranżazzjonijiet ta’ debitu dirett denominati f’euro bejn il-fornituri tas-servizzi ta’ ħlas tal-benefiċjarju u tal-pagatur.

Artikolu 2

Definizzjonijet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“pagament transkonfinali” tfisser tranżazzjoni ta’ ħlas ipproċessata elettronikament mibdija mill-pagatur jew minn benefiċjarju fejn il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas tal-pagatur u l-fornituri tas-servizzi tal-ħlas tal-benefiċjarju jinsabu fi Stati Membri differenti;

(2)

“pagament nazzjonali” tfisser tranżazzjoni ta’ ħlas ipproċessata elettronikament mibdija mill-pagatur, jew minn jew permezz ta’ benefiċjarju, fejn il-fornitur tas-servizz tal-ħlas tal-pagatur u l-fornitur tas-servizz tal-ħlas tal-benefiċjarju jinsabu fl-istess Stat Membru;

(3)

“pagatur” tfisser persuna fiżika jew ġuridika li għandha kont tal-pagament u tippermetti ordni ta’ ħlas minn dak il-kont tal-ħlas, jew, fejn ma jkun hemm l-ebda kont tal-ħlas, persuna fiżika jew ġuridika li tordna l-ħlas;

(4)

“benefiċjarju” tfisser persuna fiżika jew ġuridika li tkun ir-riċevitur intenzjonat ta’ fondi li kienu s-suġġett ta’ tranżazzjoni ta’ ħlas;

(5)

“fornitur tas-servizz tal-ħlas” tfisser kwalunkwe kategoriji ta’ persuni ġuridiċi msemmija fl-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2007/64/KE u l-persuni fiżiċi jew ġuridiċi msemmija fl-Artikolu 26 ta’ dik id-Direttiva, iżda teskludi dawk l-istituzzjonijiet elenkati fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2006/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2006 fir-rigward tal-bidu u t-tkomplija tan-negozju tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu (6) li jibbenefikaw minn deroga ta’ Stat Membru eżerċitata skont l-Artikolu 2(3) tad-Direttiva 2007/64/KE;

(6)

“utent ta’ servizz ta’ ħlas” tfisser persuna fiżika jew ġuridika li tuża servizz ta’ ħlas fil-kapaċità ta’ pagatur jew benefiċjarju, jew tat-tnejn;

(7)

“tranżazzjoni ta’ ħlas” tfisser att, mibdi minn pagatur jew permezz ta’ benefiċjarju, ta’ tqegħid, trasferiment jew ġbid ta’ fondi, irrispettivament minn kwalunkwe obbligi sottostanti bejn il-pagatur u l-benefiċjarju;

(8)

“ordni tal-ħlas” tfisser kwalunkwe struzzjoni minn pagatur jew benefiċjarju lil fornitur tas-servizz tal-ħlas tiegħu, li titlob l-esekuzzjoni ta’ tranżazzjoni ta’ ħlas;

(9)

“imposta” tfisser kwalunkwe imposta mitluba minn fornitur tas-servizz tal-ħlas fuq l-utent tas-servizz tal-ħlas u direttament jew indirettament marbuta mat-tranżazzjoni tal-ħlas;

(10)

“fondi” tfisser karti tal-flus u muniti, flus skritturali u flus elettroniċi kif definiti fl-Artikolu 1(3)(b) tad-Direttiva 2000/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Settembru 2000 dwar il-bidu, it-tkomplija u s-superviżjoni prudenti tan-negozju tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu (7);

(11)

“konsumatur” tfisser persuna fiżika li taġixxi għal finijiet oħra li m’humiex il-kummerċ, in-negozju jew il-professjoni tagħha;

(12)

“mikro-intrapriża” tfisser intrapriża, li fil-waqt tal-konklużjoni tal-kuntratt tas-servizz ta’ pagament tkun intrapriża, kif definit fl-Artikoli 1 u l-Artikolu 2 (1) u (3) tal-Anness għar-Rakkomandazzjoni 2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta’ intrapriżi ta’ daqs mikro, żgħir jew medju (8);

(13)

“tariffa ta’ skambju” tfisser tariffa mħallsa bejn il-fornituri tas-servizz tal-ħlas tal-pagatur u tal-benefiċjarju għal kull tranżazzjoni ta’ debitu dirett;

(14)

“debitu dirett” tfisser servizzi ta’ ħlas biex jiġi ddebitat il-kont tal-ħlas tal-pagatur, fejn tranżazzjoni ta’ ħlas tkun mibdija minn benefiċjarju abbażi tal-kunsens mogħti mill-pagatur lill-benefiċjarju, jew lill-fornitur tas-servizz tal-ħlas jew tal-pagatur, jew lill-fornitur tas-servizz tal-ħlas tal-benefiċjarju;

(15)

“skema ta’ debitu dirett” tfisser ġabra ta’ regoli, prattika u standards komuni maqbula bejn il-fornituri tas-servizz tal-ħlas biex ikunu esegwiti tranżazzjonijiet ta’ debitu dirett.

Artikolu 3

Imposti għal tranżazzjonijiet ta’ ħlasijiet transkonfinal u ħlasijiet nazzjonali korrispondenti

(1)   L-imposti mitluba minn fornitur tas-servizz tal-ħlas mill-utent tas-servizz tal-ħlas fir-rigward ta’ ħlasijiet transkonfinali sa EUR 50 000 għandhom ikunu l-istess daqs l-imposti mitluba minn dak il-fornitur tas-servizz tal-ħlas fuq dak l-utent tas-servizz tal-ħlas għal ħlasijiet nazzjonali korrispondenti tal-istess valur u fl-istess munita.

(2)   Waqt il-valutazzjoni, bl-għan tal-konformità mal-paragrafu 1, il-livell tal-imposti għal ħlas transkonfinali, fornitur tas-servizz tal-ħlas għandu jidentifika l-ħlas nazzjonali korrispondenti.

L-awtoritajiet kompetenti għandhom joħorġu linji gwida biex jidentifikaw ħlasijiet nazzjonali korrispondenti fejn iqisu li dan hu meħtieġ. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jikkoperaw b’mod attiv fi ħdan il-Kumitat tal-Ħlasijiet stabbilit bi qbil mal-Artikolu 85(1) tad-Direttiva 2007/64/KE biex jiżguraw il-konsistenza mal-linji gwida għall-ħlasijiet nazzjonali korrispondenti.

(3)   Meta Stat Membru, b’konformità mal-Artikolu 14, jinnotifika l-estenzjoni tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għall-munita nazzjonali tiegħu, ħlas nazzjonali denominat fil-munita ta’ dak l-Istat Membru jista’ jitqies bħala korrispondenti ma’ ħlas transkonfinali li jkun denominat f’euro.

(4)   Dan ir-Regolament ma għandux japplika għall-imposti fuq bdil ta’ muniti.

Artikolu 4

Miżuri għall-faċilitazzjoni tal-awtomazzjoni tal-ħlasijiet

(1)   Fornitur tas-servizz tal-ħlas għandu, fejn applikabbli, jikkomunika lill-utent tas-servizz tal-ħlas l-IBAN tal-utent u l-BIC tal-fornitur tas-servizz tal-ħlas.

Barra minn dan, fejn applikabbli, fornitur tas-servizz tal-ħlas għandu jindika l-IBAN tal-utent tas-servizz tal-ħlas u l-BIC tal-fornitur tas-servizz tal-ħlas fuq id-dikjarazzjonijiet tal-kont, jew f’anness mehmuż magħhom.

Il-fornitur tas-servizz tal-ħlas għandu jipprovdi lill-utent tas-servizz tal-ħlas, l-informazzjoni mitluba skont dan il-paragrafu, mingħajr ħlas.

(2)   Fejn xieraq fir-rigward tan-natura tat-tranżazzjoni tal-ħlas ikkonċernat:

(a)

għat-tranżazzjonijiet mibdijin mill-pagatur, il-pagatur għandu, meta jintalab, jikkomunika lill-fornitur tas-servizz tal-ħlas l-IBAN tal-benefiċjarju u l-BIC tal-fornitur tas-servizz tal-ħlas tal-benefiċjarju;

(b)

għat-tranżazzjonijiet mibdijin mill-benefiċjarju, il-benefiċjarju għandu, meta jintalab, jikkomunika lill-fornitur tas-servizz tal-ħlas l-IBAN tal-pagatur u l-BIC tal-fornitur tas-servizz tal-ħlas tal-pagatur.

(3)   Il-fornitur tas-servizz tal-ħlas jista’ jimponi tariffi addizzjonali ma’ dawk diġà applikati skont l-Artikolu 3(1) dwar l-utent tas-servizz tal-ħlas meta dak l-utent jinforma lill-fornitur tas-servizz tal-ħlas biex jesegwixxi tranżazzjoni ta’ ħlas mingħajr ma jikkomunika l-IBAN u l-BIC skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu. Dawk l-imposti għandhom ikunu adatti u konformi mal-ispejjeż. Huma għandhom jiġu miftiehma bejn il-fornitur tas-servizz tal-ħlas u l-utent tas-servizz tal-ħlas. Il-fornitur tas-servizz tal-ħlas għandu jinforma lill-utent tas-servizz tal-ħlas dwar l-ammont tal-imposti addizzjonali fi żmien kmieni biżżejjed qabel ma l-utent tas-servizz tal-ħlas jintrabat bi ftehim bħal dan.

(4)   Fejn xieraq fir-rigward tan-natura tat-tranżazzjoni tal-ħlas konċernat, għall-fatturat kollu tal-merkanzija u tas-servizzi fil-Komunità, fornitur li jaċċetta ħlasijiet għal prodotti u servizzi koperti b’dan ir-Regolament għandu jikkomunika l-IBAN tiegħu u l-BIC tal-fornitur tas-servizz tal-ħlas tiegħu lill-klijenti tiegħu.

Artikolu 5

Obbligi tar-rappurtar tal-bilanċ tal-ħlasijiet

(1)   B’effett mill-1 ta’ Jannar 2010, l-Istati Membri għandhom ineħħu l-obbligi tar-rappurtar nazzjonali abbażi tas-saldi fuq il-fornituri tas-servizz tal-ħlas, għall-istatistika tal-bilanċ tal-ħlasijiet relatati ma’ tranżazzjonijiet ta’ ħlas tal-klijenti tagħhom sa EUR 50 000.

(2)   Bla ħsara għall-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jibqgħu jiġbru d-data aggregata jew informazzjoni oħra relevanti li tkun diġà disponibbli, sakemm dan il-ġbir ma jħallix impatt fuq l-ipproċċessar awtomatizzat tal-ħlasijiet mill-fornituri tas-servizz tal-ħlas u jista’ jiġi totalment awtomatizzat mill-fornituri tas-servizz tal-ħlas.

Artikolu 6

Tariffa ta’ skambju għal tranżazzjonijiet transkonfinali ta’ debitu dirett

Fin-nuqqas ta’ kwalunkwe ftehim bilaterali bejn il-fornituri tas-servizz tal-ħlas tal-benefiċjarju u tal-pagatur, tariffa ta’ skambju multilaterali ta’ EUR 0,088, pagabbli mill-fornitur tas-servizz tal-ħlas tal-benefiċjarju lill-fornitur tas-servizz tal-ħlas tal-pagatur, għandha tapplika għal kull tranżazzjoni transkonfinali ta’ debitu dirett esegwita wara l-1 ta’ Novembru 2012, sakemm ma tkunx ġiet miftiehma tariffa ta’ skambju multilaterali aktar baxxa bejn il-fornituri tas-servizz tal-ħlas ikkonċernati.

Artikolu 7

Tariffa ta’ skambju għal tranżazzjonijiet nazzjonali ta’ debitu dirett

(1)   Mingħajr ħsara għall-paragrafi 2 u 3, meta tariffa ta’ skambju multilaterali jew ftehim ieħor ta’ remunerazzjoni għal tranżazzjoni nazzjonali ta’ debitu dirett esegwita qabel l-1 ta’ Novembru 2009 tapplika bejn il-fornituri tas-servizz tal-ħlas tal-benefiċjarju u tal-pagatur, din it-tariffa ta’ skambju multilaterali jew ftehim ieħor ta’ remunerazzjoni għandha tapplika għal kull tranżazzjoni nazzjonali ta’ debitu dirett esegwita qabel l-1 ta’ Novembru 2012.

(2)   Meta din it-tariffa ta’ skambju multilaterali jew ftehim ieħor ta’ remunerazzjoni tkun imnaqqsa jew imneħħija qabel l-1 ta’ Novembru 2012, dan it-tnaqqis jew din it-tneħħija għandha tapplika għal kull tranżazzjoni nazzjonali ta’ debitu dirett esegwita qabel l-1 ta’ Novembru 2012.

(3)   Fl-eventwalita’ ta’ ftehim bilaterali bejn il-fornituri tas-servizz tal-ħlas tal-benefiċjarju u tal-pagatur għal tranżazzjoni nazzjonali ta’ debitu dirett, il-paragrafi 1 u 2 m’għandhomx japplikaw meta dik it-tranżazzjoni nazzjonali ta’ debitu dirett tkun ġiet esegwita qabel l-1 ta’ Novembru 2012.

Artikolu 8

Aċċessibilità għal tranżazzjonijiet ta’ debitu dirett

(1)   Fornitur tas-servizz tal-ħlas ta’ pagatur li jkun aċċessibbli għal tranżazzjoni nazzjonali ta’ debitu dirett denominata f’euro fil-kont tal-ħlas ta’ dak il-pagatur għandu jkun aċċessibbli, bi qbil mal-iskema ta’ debitu dirett, għal tranżazzjonijiet ta’ debitu dirett f’euro mibdija minn benefiċjarju permezz ta’ fornitur tas-servizz tal-ħlas li jinsab fi kwalunkwe Stat Membru.

(2)   Il-paragrafu 1 għandu japplika biss għal tranżazzjonijiet ta’ debitu dirett li huma disponibbli għall-klijenti skont l-iskema ta’ debitu dirett.

(3)   Il-fornituri tas-servizz tal-ħlas għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-paragrafi 1 u 2 sal-1 ta’ Novembru 2010.

(4)   Minkejja l-paragrafu 3, il-fornituri tas-servizz tal-ħlas li jinsabu fi Stat Membru li ma għandux l-euro bħala l-munita tiegħu għandu jikkonforma mar-rekwiżiti tal-paragrafi 1 u 2 għal tranżazzjonijiet ta’ debitu dirett denominati f’euro sal-1 ta’ Novembru 2014. Jekk, madankollu, l-euro jidħol bħala l-munita nazzjonali ta’ dan l-Istat Membru qabel l-1 ta’ Novembru 2013, il-fornitur tas-servizz tal-ħlas li jinsab f’dak l-Istat Membru għandu jikkonforma mar-rekwiżiti tal-paragrafi 1 u 2 fi żmien sena mid-data li fiha l-Istat Membru kkonċernat jkun daħal fiż-żona euro.

Artikolu 9

Awtoritajiet kompetenti

L-Istati Membri għandhom jinnominaw l-awtoritajiet kompetenti responsabbli biex jiżguraw il-konformità ma’ dan ir-Regolament.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar dawn l-awtoritajiet sad-29 ta’ April 2010. Għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni mingħajr dewmien bi kwalunkwe bdil sussegwenti li jikkonċerna lil dawn l-awtoritajiet.

L-Istati Membri jistgħu jinnominaw il-korpi eżistenti biex jaġixxu bħala awtoritajiet kompetenti.

L-Istati Membri għandhom jitolbu lill-awtoritajiet kompetenti biex jissorveljaw il-konformità ma’ dan ir-Regolament b’mod effettiv u biex jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex tiġi żgurata din il-konformità.

Artikolu 10

Proċeduri għall-ilmenti għal ksur allegat ta’ dan ir-Regolament

(1)   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-proċeduri li jippermettu lill-utenti ta’ servizz tal-ħlas u lil partijiet oħra interessati li jressqu ilmenti lill-awtoritajiet kompetenti fir-rigward ta’ allegat ksur ta’ dan ir-Regolament minn fornituri ta’ servizz tal-ħlas.

Għal dan l-iskop l-Istati Membri jistgħu jutilizzaw jew jestendu l-proċeduri eżistenti.

(2)   Fejn xieraq u mingħajr preġudizzju għad-dritt li jinfetħu proċedimenti fil-qorti skont il-liġi proċedurali nazzjonali, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinformaw lill-parti li tkun ressqet l-ilment bl-eżistenza tal-proċeduri għall-ilmenti u għar-rimedju bonarju stabbiliti skont l-Artikolu 11.

Artikolu 11

Proċeduri għal ilmenti u rimedji bonarji

(1)   L-Istati Membri għandhom joħolqu proċeduri xierqa u effettivi għal ilmenti u rimedji bonarji għat-tilwim dwar id-drittijiet u l-obbligi li jirriżultaw minn dan ir-Regolament bejn l-utenti tas-servizz tal-ħlas u l-fornituri tas-servizz tal-ħlas tagħhom. Għal dawk l-għanijiet l-Istati Membri għandhom, fejn adatt, jinnominaw korpi eżistenti jew jistabbilixxu korpi ġodda.

(2)   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar dawn il-korpi sad-29 ta’ April 2010. Għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni mingħajr dewmien dwar kwalunkwe bdil sussegwenti li jikkonċerna lil dawn il-korpi.

(3)   L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li dan l-Artikolu japplika biss għall-utenti tas-servizz tal-ħlas li jkunu konsumaturi jew mikrointrapriżi. F’dan il-każ, l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni b’dan.

Artikolu 12

Koperazzjoni transkonfinali

L-awtoritajiet kompetenti u l-korpi responsabbli għal proċeduri ta’ rimedju bonarju tal-Istati Membri differenti, imsemmija fl-Artikoli 9 u 11, għandhom jikkooperaw b’mod attiv u immedjatment sabiex isolvu t-tilwim transkonfinali. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li din il-koperazzjoni sseħħ.

Artikolu 13

Penali

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 17, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu, sal-1 ta’ Ġunju 2010, regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur ta’ dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li jiġu implimentati. Dawn il-penali għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar dawk id-dispożizzjonijiet, sad-29 ta’ Ottubru 2010 u għandhom jinnotifikawha mingħajr dewmien dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li taffettwahom.

Artikolu 14

Applikazzjoni għall-muniti l-oħrajn li mhumiex l-euro

(1)   Stat Membru li ma għandux l-euro bħala l-munita tiegħu u li jiddeċiedi li jestendi l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għall-munita nazzjonali tiegħu għandu, bl-eċċezzjoni tal-Artikoli 6, 7 u 8, jinnotifika lill-Kummissjoni bid-deċiżjoni tiegħu kif meħtieġ. Dik in-notifikazzjoni għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. L-applikazzjoni estiża ta’ dan ir-Regolament għandha tidħol fis-seħħ 14-il jum wara dik il-pubblikazzjoni.

(2)   Stat Membru li ma għandux l-euro bħala l-munita tiegħu u li jiddeċiedi li jestendi l-applikazzjoni tal-Artikoli 6, 7 u 8, jew ta’ kumbinazzjoni ta’ dawn l-Artikoli, għall-munita nazzjonali tiegħu għandu jinnotifika lill-Kummissjoni bid-deċiżjoni tiegħu dwar dan. Dik in-notifikazzjoni għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. L-applikazzjoni estiża tal-Artikoli 6, 7 u 8 għandha tidħol fis-seħħ 14-il jum wara dik il-pubblikazzjoni.

(3)   L-Istati Membri li, fid-29 ta’ Ottubru 2009, ikunu diġà ikkonformaw mal-proċedura ta’ notifikazzjoni skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 2560/2001, mhumiex mitluba jressqu notifikazzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 15

Reviżjoni

(1)   Sal-31 ta’ Ottubru 2011, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Bank Ċentrali Ewropew rapport dwar kemm hu adatt li jitneħħew l-obbligi tar-rappurtar nazzjonali abbażi tas-saldi. Dan ir-rapport għandu jkun akkumpanjat, fejn meħtieġ, bi proposta xierqa.

(2)   Sal-31 ta’ Ottubru 2012, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Bank Ċentrali Ewropew rapport dwar l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, flimkien ma’ kwalunkwe proposta xierqa. Dan ir-rapport għandu jkopri, b’mod partikulari:

(a)

l-użu tal-IBAN u l-BIC fir-rigward tal-awtomazzjoni tal-ħlasijiet;

(b)

l-adattezza tal-limitu massimu previst fl-Artikolu 3(1); u

(c)

l-iżviluppi tas-suq fir-rigward tal-applikazzjoni tal-Artikoli 6, 7 u 8.

Artikolu 16

Tħassir

Ir-Regolament (KE) Nru 2560/2001 hu mħassar b’effett mill-1 ta’ Novembru 2009.

Referenzi għar-Regolament mħassar għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 17

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Novembru 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, is-16 ta’ Settembru 2009.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

C. MALMSTRÖM


(1)  L-Opinjoni tal-24 ta’ Marzu 2009 (għadha m’hijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali)

(2)  ĠU C 21, 28.1.2009, p. 1.

(3)  L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta’ April 2009 (għadha m’hijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-27 ta’ Lulju 2009.

(4)  ĠU L 344, 28.12.2001, p. 13.

(5)  ĠU L 319, 5.12.2007, p. 1.

(6)  ĠU L 177, 30.6.2006, p. 1.

(7)  ĠU L 275, 27.10.2000, p. 39.

(8)  ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.