ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2009.253.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 253

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
25 ta' Settembru 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 876/2009 tal-24 ta’ Settembru 2009 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 877/2009 tal-24 ta’ Settembru 2009 li jistabbilixxi l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor għas-sena tas-suq 2009/2010

3

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 878/2009 tal-24 ta’ Settembru 2009 li jistabbilixxi l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni tal-melissa fis-settur taz-zokkor applikabbli mill-1 ta' Ottubru 2009

5

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 879/2009 tal-24 ta’ Settembru 2009 li jistabbilixxi t-tnaqqis massimu fid-dazju għall-importazzjoni tal-qamħirrum fil-kuntest tas-sejħa għall-offerti msemmija fir-Regolament (KE) Nru 676/2009

7

 

 

DEĊIŻJONIJIET ADOTTATI B'MOD KONĠUNT MILL-PARLAMENT EWROPEW U MILL-KUNSILL

 

*

Deċiżjoni Nru 716/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 li tistabbilixxi programm Komunitarju għall-appoġġ ta’ attivitajiet speċifiċi fil-qasam tas-servizzi finanzjarji, tar-rappurtar finanzjarju u l-verifika

8

 

 

III   Atti adottati skont it-Trattat tal-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKONT IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TAL-UE

 

*

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2009/717/PESK tal-24 ta’ Settembru 2009 li testendi il-Pożizzjoni Komuni 2004/694/PESK dwar miżuri ulterjuri b'sostenn għall-implimentazzjoni effettiva tal-mandat tat-Tribunal Kriminali Internazzjonali għall-ex Jugoslavja (ICTY)

17

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

25.9.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 253/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 876/2009

tal-24 ta’ Settembru 2009

li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-25 ta’ Settembru 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta’ Settembru 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

MK

31,8

ZZ

31,8

0707 00 05

MK

33,2

TR

125,5

ZZ

79,4

0709 90 70

TR

113,3

ZZ

113,3

0805 50 10

AR

96,7

CL

106,0

TR

84,3

UY

117,8

ZA

83,1

ZZ

97,6

0806 10 10

EG

104,8

IL

111,8

TR

95,7

ZZ

104,1

0808 10 80

AR

62,2

BR

83,8

CL

99,4

NZ

80,2

US

79,8

ZA

76,8

ZZ

80,4

0808 20 50

AR

81,8

CN

48,1

TR

108,5

US

161,5

ZA

70,1

ZZ

94,0

0809 30

TR

127,1

ZZ

127,1

0809 40 05

TR

90,9

ZZ

90,9


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


25.9.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 253/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 877/2009

tal-24 ta’ Settembru 2009

li jistabbilixxi l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor għas-sena tas-suq 2009/2010

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 143 tiegħu, b'rabta ma' l-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 951/2006 tat-30 ta' Ġunju 2006 li dwar regoli ddettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-iskambji mal-pajjiżi terzi fis-settur taz-zokkor (2) [traduzzjoni mhux uffiċjali], jipprovdi li l-prezzijiet ta' importazzjoni CIF taz-zokkor abjad u taz-zokkor mhux ipproċessat jitqiesu bħala l-“prezzijiet rappreżentattivi”. Dawn il-prezzijiet huma ffissati għall-kwalità standard iddefinita fl-Anness IV, il-punti II u III, tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(2)

Biex dawn il-prezzijiet rappreżentattivi jiġu stabbiliti, għandha titqies l-informazzjoni kollha pprovduta fl-Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006, ħlief fil-każi previsti fl-Artikolu 24 tar-Regolament imsemmi.

(3)

Biex ikunu aġġustati l-prezzijiet li mhumiex ibbażati fuq il-kwalità standard, għaz-zokkor abjad, jeħtieġ li jiġu applikati għall-offerti aċċettati ż-żidiet jew it-tnaqqis imsemmija fl-Artikolu 26(1)(a) tar-Regolament Nru 951/2006. F'dak li jirrigwarda z-zokkor mhux ipproċessat, jeħtieġ li jiġi applikat il-metodu tal-koeffiċjenti ta' korrezzjoni ddefinit fil-punt b) ta' l-istess paragrafu.

(4)

Fejn ikun hemm differenza bejn il-prezz inizjali għall-prodott ikkonċernat u l-prezz rappreżentattiv, jeħtieġ li jiġu stabbiliti dazji addizzjonali għall-importazzjoni, dejjem jekk ikunu sodisfatti l-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 39 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006.

(5)

Jeħtieġ li jiġu stabbiliti l-prezzijiet rappreżentattivi u d-dazji addizzjonali għall-importazzjoni tal-prodotti kkonċernati, skond l-Artikolu 36 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006.

(6)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prezzijiet rappreżentattivi u d-dazji addizzjonali għall-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 36 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006 huma stabbiliti fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Ottubru 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta’ Settembru 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 178, 1.7.2006, p. 24.


ANNESS

Prezzijiet rappreżentattivi u dazji addizzjonali għall-importazzjoni taz-zokkor abjad, taz-zokkor mhux ipproċessat u tal-prodotti bil-kodiċi NM 1702 90 99 , applikabbli mill-1 ta’ Ottubru 2009

(EUR)

Kodiċi NM

Ammont tal-prezz rappreżentattiv għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

Ammont tad-dazju addizzjonali għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

1701 11 10  (1)

35,59

0,61

1701 11 90  (1)

35,59

4,23

1701 12 10  (1)

35,59

0,47

1701 12 90  (1)

35,59

3,93

1701 91 00  (2)

39,49

5,62

1701 99 10  (2)

39,49

2,49

1701 99 90  (2)

39,49

2,49

1702 90 95  (3)

0,39

0,29


(1)  Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness IV, il-punt III, tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1).

(2)  Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness IV, il-punt II, tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(3)  Stabbilit bħala 1 % tal-kontenut f'sukrożju.


25.9.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 253/5


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 878/2009

tal-24 ta’ Settembru 2009

li jistabbilixxi l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni tal-melissa fis-settur taz-zokkor applikabbli mill-1 ta' Ottubru 2009

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 143 tiegħu, b'rabta ma' l-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 951/2006 tat-30 ta' Ġunju 2006 dwar regoli ddettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 f'dak li jirrigwarda l-iskambji ma' pajjiżi terzi fis-settur taz-zokkor (2) [traduzzjoni mhux uffiċjali], jipprovdi li l-prezz CIF għall-importazzjoni tal-melissa għandu jitqies bħala l-“prezz rappreżentattiv”. Dan il-prezz huwa ffissat għall-kwalità standard iddefinita fl-Artikolu 27 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006.

(2)

Biex il-prezzijiet rappreżentattivi jiġu stabbiliti, għandha titqies l-informazzjoni kollha pprovduta fl-Artikolu 29 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006, għajr fil-każi pprovduti fl-Artikolu 30 ta' dan ir-Regolament u, skond il-każ, dan l-istabbiliment tal-prezzijiet jista' jsir skond il-metodu pprovdut fl-Artikolu 33 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006.

(3)

Għall-aġġustament tal-prezz li ma jikkonċernax il-kwalità standard, skond il-kwalità tal-melissa offruta, jeħtieġ li jitnaqqsu jew jiżdiedu l-prezzijet skond l-Artikolu 32 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006.

(4)

Fejn ikun hemm differenza bejn il-prezz inizjali għall-prodott ikkonċernat u l-prezz rappreżentattiv, jeħtieġ li jiġu stabbiliti dazji addizzjonali fuq l-importazzjoni, dejjem jekk ikunu sodisfatti l-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 39 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006. Fil-każ li d-dazji fuq l-importazzjoni jiġu sospiżi skond l-Artikolu 40 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006, jeħtieġ li jiġu stabbiliti ammonti partikolari għal dawk id-dazji.

(5)

Jeħtieġ li jiġu stabbiliti l-prezzijiet rappreżentattivi u d-drittijiet addizzjonali għall-importazzjoni tal-prodotti kkonċernati, skond l-Artikolu 34 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006.

(6)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prezzijiet rappreżentattivi u d-dazji addizzjonali fuq l-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 34 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006 huma stabbiliti fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Ottubru 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta’ Settembru 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 178, 1.7.2006, p. 24.


ANNESS

Prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni tal-melissa fis-settur taz-zokkor, applikabbli mill-1 ta’ Ottubru 2009

(EUR)

Kodiċi NM

Ammont tal-prezz rappreżentattiv għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

Ammont tad-dazju addizzjonali għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

Ammont tad-dazju li għandu jiġi applikat fuq l-importazzjoni b'riżultat tas-sospensjoni msemmija fl-Artikolu 40 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006 għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat (1)

1703 10 00  (2)

12,98

0

1703 90 00  (2)

8,37

0


(1)  Skond l-Artikolu 40 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006, dan l-ammont jieħu post ir-rata tad-dazju doganali komuni stabbilita għal dawn il-prodotti.

(2)  Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Artikolu 27 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006.


25.9.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 253/7


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 879/2009

tal-24 ta’ Settembru 2009

li jistabbilixxi t-tnaqqis massimu fid-dazju għall-importazzjoni tal-qamħirrum fil-kuntest tas-sejħa għall-offerti msemmija fir-Regolament (KE) Nru 676/2009

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 144 tiegħu, b'rabta mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 676/2009 (2) fetaħ sejħa għall-offerti għat-tnaqqis massimu fid-dazju tal-importazzjoni fi Spanja tal-qamħirrum minn pajjiżi terzi.

(2)

Skont l-Artikolu 8 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1296/2008 tat-18 ta’ Diċembru 2008 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ kwoti ta’ tariffi għall-importazzjoni ta’ qamħirrum u sorgu fi Spanja u importazzjoni ta’ qamħirrum fil-Portugall (3), il-Kummissjoni tista', skont il-proċedura prevista fl-Artikolu 195(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, tiddeċiedi li tistabbilixxi tnaqqis massimu fid-dazju tal-importazzjoni. Biex din il-kwantità tiġi stabbilita, għandhom jitqiesu l-kriterji mniżżla fl-Artikoli 7 u 8 tar-Regolament (KE) Nru 1296/2008.

(3)

Il-konċessjoni tingħata lil kull min tefa' offerta li ma taqbiżx l-ammont tat-tnaqqis massimu fid-dazju tal-importazzjoni.

(4)

Il-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli ma tax opinjoni tiegħu fil-limitu tażżmien stabbilit mill-president tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għall-offerti kkomunikati mill-11 sal-24 ta’ Settembru 2009, fil-kuntest tas-sejħa għall-offerti msemmija fir-Regolament (KE) Nru 676/2009, it-tnaqqis massimu fid-dazju tal-importazzjoni tal-qamħirrum huwa stabbilit għal EUR 30,25 kull tunnellata għal kwantità massima totali ta' 25 000 tunnellata.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-25 ta’ Settembru 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, l-24 ta’ Settembru 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 196, 28.7.2009, p. 6.

(3)  ĠU L 340, 19.12.2008, p. 57.


DEĊIŻJONIJIET ADOTTATI B'MOD KONĠUNT MILL-PARLAMENT EWROPEW U MILL-KUNSILL

25.9.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 253/8


DEĊIŻJONI Nru 716/2009/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-16 ta’ Settembru 2009

li tistabbilixxi programm Komunitarju għall-appoġġ ta’ attivitajiet speċifiċi fil-qasam tas-servizzi finanzjarji, tar-rappurtar finanzjarju u l-verifika

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Is-servizzi finanzjarji huma element ewlieni tas-suq intern, kruċjali għall-funzjonament tajjeb tal-ekonomija Ewropea u għall-kompetittività globali. Settur finanzjarju b’saħħtu u dinamiku jeħtieġ qafas solidu għal regolamentazzjoni u superviżjoni, li huwa kapaċi jlaħħaq mal-integrazzjoni dejjem akbar tas-swieq finanzjarji fil-Komunità.

(2)

Il-kriżi fis-swieq finanzjarji li bdiet sa mill-2007 qiegħdet il-kwistjoni tas-superviżjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji u tar-rappurtar finanzjarju u l-verifika fiċ-ċentru tal-aġenda politika tal-Komunità rigward in-neċessità li jiġi żgurat qafas komuni li jaħdem sew għas-suq intern.

(3)

F’ekonomija globali, jeħtieġ ukoll li ssir konverġenza tal-istandards bejn il-ġurisdizzjonijiet u li jiġu żviluppati standards internazzjonali fi proċess li jqis it-trasparenza u d-demokrazija. Huwa għalhekk importanti li l-Komunità jkollha rwol fil-proċess tal-istipular tal-istandards internazzjonali għas-swieq finanzjarji. Biex jiġi żgurat li l-interessi tal-Komunità jiġu rrispettati u li l-istandards globali jkunu ta’ kwalità għolja u kompatibbli mal-liġi Komunitarja, huwa essenzjali li l-interessi tal-Komunità jkunu rrappreżentati adegwatement f’dak il-proċess tal-istipular tal-istandards internazzjonali.

(4)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tad-19 ta’ Lulju 2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (3) (ir-Regolament tal-IAS), l-Istandards Internazzjonali dwar ir-Rappurtar Finanzjarju (IFRS) għandhom ikunu inkorporati fil-liġi Komunitarja biex jiġu applikati minn dawk il-kumpaniji li s-sigurtajiet tagħhom ikunu elenkati fis-suq regolamentat fil-Komunità, jekk l-IFRS jilħqu l-kriterji msemmija f’dak ir-Regolament. L-IFRS għalhekk għandhom rwol ewlieni fil-funzjonament tas-suq intern u għalhekk il-Komunità għandha interess dirett li tiżgura li l-proċess, li permezz tiegħu l-IFRS jiġu żviluppati u approvati, jirriżulta fi standards li jkunu konsistenti mar-rekwiżiti tal-qafas legali tas-suq intern.

(5)

L-IFRS jinħarġu mill-Bord Internazzjonali tal-Istandards tal-Kontabbiltà (IASB) u l-interpretazzjonijiet relatati jinħarġu mill-Kumitat Internazzjonali għall-Interpretazzjonijiet dwar ir-Rappurtar Finanzjarju (IFRIC), żewġ korpi fil-Fondazzjoni Internazzjonali tal-Kumitat tal-Istandards tal-Kontabbiltà (IASCF). Għalhekk huwa importanti li jiġu stabbiliti arranġamenti ta’ finanzjament xierqa għall-IASCF.

(6)

Il-Grupp Konsultattiv Ewropew għar-Rappurtar Finanzjarju (EFRAG) twaqqaf fl-2001 minn organizzazzjonijiet Ewropej li jirrappreżentaw lill-emittenti, l-investituri u l-professjoni tal-kontabbiltà involuti fil-proċess ta’ rappurtar finanzjarju. B’konformità mar-Regolament tal-IAS, l-EFRAG tipprovdi lill-Kummissjoni b’opinjonijiet dwar jekk standard tal-kontabilità maħruġ mill-IASB jew interpretazzjoni maħruġa mill-IFRIC, li għandhom jiġu approvati, jikkonformawx mal-liġi Komunitarja. L-EFRAG kull ma tmur qiegħda tintuża biex tipprovdi input upstream u tekniku dwar abbozz ta’ standards ta’ kontabilità.

(7)

Meta jitqiesu l-irwoli ewlenin tal-EFRAG fl-appoġġ għal-liġi u l-politiki dwar is-suq intern u fir-rappreżentanza tal-interessi Ewropej fil-proċess tal-istipular tal-istandards fil-livell internazzjonali, jeħtieġ li l-Komunità tikkontribwixxi għall-finanzjament tal-EFRAG.

(8)

Fil-qasam tal-verifika statutorja, il-Bord tal-Iskrutinju tal-Interess Pubbliku (PIOB) inħoloq fl-2005 mill-Grupp ta’ Monitoraġġ, organizzazzjoni internazzjonali responsabbli mill-monitoraġġ tar-riforma tal-governanza tal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Kontabilisti (IFAC). L-irwol tal-PIOB huwa li jissorvelja l-proċess li jwassal għall-adozzjoni tal-Istandards Internazzjonali tal-Verifika (ISA) u attivitajiet oħra ta’ interess pubbliku tal-IFAC. Huwa possibbli li ISAs jiġu adottati għall-applikazzjoni tagħhom fil-Komunità sakemm, b’mod partikulari, li huma jkunu ġew żviluppati bi proċess, sorveljanza pubblika u trasparenza xierqa kif mitlub mill-Artikolu 26 tad-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati (4).

(9)

L-introduzzjoni tal-ISAs fil-liġi Komunitarja u l-irwol ewlieni tal-PIOB biex jiżguraw li jissodissfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fid-Direttiva 2006/43/KE jfissru li l-Komunità jkollha interess dirett biex tiżgura li l-proċess li bih standards bħal dawn jiġu żviluppati u approvati joħroġ standards li jkunu konsistenti mal-qafas legali tas-suq intern. Għalhekk huwa importanti li jiġu assigurati arranġamenti ta’ finanzjament xierqa għall-PIOB.

(10)

Għalhekk, huwa xieraq li jiġi stabbilit skont dan, programm Komunitarju (il-“Programm”) li jippermetti l-kofinanzjament tal-attivitajiet tal-EFRAG, l-IASCF u l-PIOB, li jsegwu, skont l-Artikolu 162 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2342/2002 ta’ 23 Diċembru 2002, li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (5), miri ta’ interess ġenerali Ewropew bit-tfassil ta’ standards, bl-approvazzjoni ta’ standards jew bis-superviżjoni ta’ proċessi tal-istipular ta’ standards fil-qasam tar-rappurtar finanzjarju u l-verifika.

(11)

Huwa wkoll xieraq li jiġu pprovduti għotjiet lit-tliet strutturi legali ta’ appoġġ li l-mira esklussiva tagħhom hija li jingħata appoġġ amministrattiv lill-Kumitat tar-Regolaturi Ewropej tat-Titoli, stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (6), il-Kumitat tas-Superviżuri Bankarji Ewropej stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (7) u l-Kumitat tas-Superviżuri Ewropej tal-Assigurazzjonijiet u l-Pensjonijiet tax-Xogħol, stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/79/KE (8) (flimkien “il-Kumitati ta’ Sorveljanza”), għat-twettiq tal-mandati u l-proġetti tagħhom relatati mal-konverġenza superviżorja, b’mod partikolari mat-taħriġ tal-persunal ta’ awtoritajiet superviżorji nazzjonali u l-immaniġġjar ta’ proġetti tat-teknoloġija tal-informazzjoni.

(12)

Il-kriżi finanzjarja wriet il-ħtieġa urġenti għal progress fil-qasam tal-konverġenza u tal-koperazzjoni superviżorja. Għalhekk huwa xieraq li l-Komunità tikkontribwixxi finanzjarjament għal azzjonijiet speċifiċi tal-Kumitati ta’ Sorveljanza li għandhom jitwettqu biex jinkiseb dan il-progress.

(13)

L-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi Komunitarja fil-qasam tas-servizzi finanzjarji għal dik li hi superviżjoni huma essenzjali biex jitneħħew l-ostakoli li fadal biex is-suq intern jaħdem bla xkiel. Mezz mill-aktar effikaċi u xieraq biex jitneħħew dawn l-ostakoli huwa li l-Kumitati ta’ Sorveljanza jipprovdu taħriġ komuni aħjar għall-istaff tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u jiżviluppaw strumenti komuni tat-teknoloġija tal-informazzjoni.

(14)

Korpi li jaħdmu fil-qasam tas-superviżjoni, kontabbiltà u verifika huma dipendenti ħafna fuq il-finanzjament u minkejja r-rwoli importanti tagħhom fil-Komunità, l-ebda mill-benefiċjarji proposti tal-Programm ma jibbenifika minn xi appoġġ finanzjarju mill-baġit Komunitarju, li jista’ jaffettwa l-kapaċità tagħhom biex jikkonformaw mal-missjonijiet rispettivi tagħhom li huma kruċjali għall-funzjonament tas-suq intern.

(15)

Kofinanzjament Komunitarju jiżgura li dawn il-benefiċjari jibbenefikaw minn finanzjament ċar, stabbli, diversifikat, razzjonali u adegwat u li jippermettilhom jirrealizzaw il-missjoni tagħhom ta’ interess pubbliku b’mod indipendenti u effiċjenti.

(16)

Finanzjament suffiċjenti għandu jiġi pprovdut permezz ta’ kontribut Komunitarju għall-funzjonament tal-Kumitati ta’ Sorveljanza u t-twaqqif ta’ standards internazzjonali tal-kontabiltà u l-verifika, b’mod partikulari għall-IASCF, li jinkludi l-EFRAG u l-PIOB.

(17)

Il-finanzjament Komunitarju għandu, b’mod partikolari għal dak li għandu x’jaqsam mal-każ speċifiku tal-IASCF, ikun kundizzjonat mis-sodisfazzjon prattiku tar-riformi tal-governanza mitluba mill-Komunità.

(18)

Meta jitrażmettu l-abbozz tal-programmi ta’ ħidma tagħhom kull sena lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif mitlub fir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-9 ta’ Ottubru 2008 (9) u fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-14 ta’ Mejju 2008, il-Kumitati ta’ Sorveljanza għandhom jinkludu f’dawn il-programmi ta’ ħidma taqsima li tagħti bid-dettalji l-attivitajiet li jkunu ġew iffinanzjati mill-Programm matul is-sena ta’ trażmissjoni, filwaqt li jiġu indikati, b’mod partikulari, l-ammonti ta’ finanzjament u r-riżultati tal-attivitajiet iffinanzjati, kif ukoll deskrizzjoni tal-attivitajiet li l-Kumitat ta’ Sorveljanza jkun bi ħsiebu jressaq quddiem il-Kummissjoni matul is-sena ta’ wara għal finanzjament minn dan il-Programm.

(19)

Barra mit-tibdil fil-modi tal-finanzjament tagħhom, l-IASCF u l-EFRAG għaddejjin minn riformi ta’ governanza, li l-ħtieġa tagħhom ġiet enfasizzata mill-kriżi finanzjarja reċenti, biex jiġi żgurat li l-istrutturi u l-proċessi tagħhom jiggarantixxu l-kapaċità tagħhom li jwettqu l-missjoni tagħhom ta’ interess pubbliku b’mod indipendenti, effiċjenti, trasparenti u demokratikament responsabbli. L-importanza ta’ dawn ir-riformi ġiet enfasizzata mir-rapport tal-Grupp ta’ Livell Għoli dwar is-superviżjoni finanzjarja presedut minn Jacques de Larosière (il-Grupp de Larosière) tal-25 ta’ Frar 2009, mill-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni għall-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa tal-4 ta’ Marzu 2009, bl-isem “Immexxu l-Irpiljar Ewropew”, kif ukoll mill-Grupp tal-Għoxrin (G-20), li ltaqa’ fit-2 ta’ April 2009. Dawk ir-riformi għandhom jidħlu fis-seħħ sa meta jibda l-kofinanzjament Komunitarju. Rigward l-IASCF, ir-riforma għandha tinkludi fost l-oħrajn, li jintlaħqu l-aspettattivi stipulati fir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta’ April 2008 dwar Standards ta’ Rappurtar Finanzjarju Internazzjonali (IFRS) u r-Regolazzjoni tal-Bord għall-Istandards ta’ Kontabbilita’ Internazzjonali (IASB) u fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-8 ta’ Lulju 2008 b’mod partikulari l-ħolqien ta’ Bord ta’ Monitoraġġ b’setgħat rilevanti u kompożizzjoni xierqa, aktar trasparenza u leġittimità fir-rigward tal-proċessi tat-twaqqif tal-istandards u tal-aġendi tal-IASCF, it-titjib tal-effikaċja tal-Kunsill Konsultattiv tal-Istandards u l-formalizzazzjoni tal-irwol tal-evalwazzjonijiet tal-impatt bħala parti mill-proċess xieraq tal-IASB.

(20)

Benefiċjarji li jwettqu attivitajiet internazzjonali f’pajjiżi terzi, bħalma huma l-PIOB u l-IASCF, ma għandhomx ikomplu jibbenefikaw mill-Kofinanzjament Komunitarju jekk, wara l-ewwel sentejn ta’ kofinanzjament, dawn ma jkunux għamlu progress sinifikanti biex jiġi żgurat li l-arranġamenti newtrali ta’ finanzjament jiffurmaw il-parti l-kbira tal-iffinanzjar totali tagħhom, fosthom minn parteċipanti ta’ pajjiżi terzi.

(21)

Id-Direttiva 2006/43/KE tipprevedi li l-Istati Membri jwaqqfu korpi ta’ sorveljanza indipendenti fil-qasam tal-verifika. Avvenimenti reċenti tas-suq, madankollu, kixfu nuqqasijiet f’bosta oqsma, fosthom fil-verifika. Il-Kummissjoni għandha, sal-1 ta’ Lulju 2010, tippreżenta rapport dwar l-infurzar tal-koperazzjoni Ewropea tas-sorveljanza mid-ditti tal-verifika, sabiex il-kwalità tal-verifika fl-Unjoni Ewropea titjieb.

(22)

Il-kriżi fis-swieq finanzjarji jista’ jkun li twassal għat-twaqqif ta’ korpi ġodda fil-livell Komunitarju jew internazzjoanli f’wieħed jew aktar minn dawn l-oqsma b’mandat li jkopri għanijiet Komunitarji li huma simili bħal dawk tal-benefiċjarji tal-Programm.

(23)

Għandu jkun possibbli li fil-Programm jiġu inklużi korpi bħal benefiċjarji ġodda, sakemm dawn jissodisfaw il-kriterji ta’ eliġibbiltà stabbiliti f’din id-Deċiżjoni.

(24)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni għandhom jiġu adottati b’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat implimentattivi konferiti fuq il-Kummissjoni (10).

(25)

B’mod partikulari, il-Kummissjoni tista’ tingħata s-setgħa li tagħżel benefiċjarji ġodda għall-Programm u li temenda l-Anness kif xieraq. Billi dawn il-miżuri huma ta’ ambitu ġenerali u huma intiżi biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Deċiżjoni billi jissupplimentawha b’elementi ġodda mhux essenzjali, għandhom ikunu adottati b’konformità mat-termini tal-proċedura regolatorja bl-iskrutinju skont ma jipprovdi l-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(26)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (11) (ir-Regolament Finanzjarju) u r-Regolament (KE, Euratom) Nru 2342/2002, li jħares l-interessi finanzjarji tal-Komunità, għandhom ikunu applikati bil-kunsiderazzjoni tal-prinċipji tas-sempliċità u l-konsistenza fl-għażla tal-istrumenti baġitarji, limitazzjoni fuq l-għadd ta’ każijiet fejn il-Kummissjoni għandha responsabbiltà diretta għall-implimentazzjoni u l-immaniġġjar tagħhom, u l-proporzjonalità meħtieġa bejn l-ammont ta’ riżorsi u l-piż amministrattiv marbut mal-użu tagħhom.

(27)

Il-kriżi finanzjarja ħarġet biċ-ċar il-ħtieġa ta’ riforma tal-mudelli regolatorji u superviżorji tas-settur finanzjarju tal-Unjoni Ewropea. Fil-Komunikazzjoni tagħha bit-titolu “Immexxu l-Irpiljar Ewropew”, il-Kummissjoni ħabbret l-intenzjoni tagħha li tressaq il-proposti leġiżlattivi meħtieġa b’konsiderazzjoni xierqa għall-konklużjonijiet ippreżentati mill-Grupp de Larosière. Il-Kunsill Ewropew tad-19 u l-20 ta’ Marzu 2009 qabel dwar il-ħtieġa ta’ titjib fir-regolamentazzjoni u s-superviżjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji fl-Unjoni Ewropea, bir-rapport tal-Grupp de Larosière iservi ta’ bażi għall-azzjoni. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill minnufih u f’kull każ sal-1 ta’ Lulju 2010.

(28)

Din id-Deċiżjoni għandha tipprevedi l-possibbiltà ta’ kofinanzjament tal-attivitajiet ta’ ċerti korpi li jsegwu miri ta’ interessi Komunitarji ġenerali fuq kwistjonijiet ta’ rilevanza Komunitarja fil-qasam tas-servizzi finanzjarji u bit-tfassil ta’ standards, adottar ta’ standards jew superviżjoni tal-proċessi tal-istipular tal-istandards fil-qasam tar-rappurtar finanzjarju u l-verifika.

(29)

Il-finanzjament mill-Komunità qed jiġi propost għal għadd definit sew u limitat tal-korpi l-aktar importanti fil-qasam tas-servizzi finanzjarji. Fl-ambitu tal-qafas istituzzjonali attwali, l-arranġamenti l-ġodda ta’ finanzjament ser jiżguraw finanzjament stabbli, diversifikat u adegwat sabiex ikun possibbli li l-korpi rilevanti jwettqu l-missjoni tagħhom b’rabta Komunitarja jew ta’ interess pubbliku Komunitarju b’mod indipendenti u effiċjenti. L-appoġġ finanzjarju ser jingħata skont il-kundizzjonijiet stipulati fir-Regolament Finanzjarju u fir-Regolament (KE, Euratom) Nru 2342/2002.

(30)

Billi l-objettivi ta’ din id-Deċiżjoni ma jistgħux jintlaħqu biżżejjed mill-Istati Membri u jistgħu, għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti tagħha, jintlaħqu aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta miżuri, b’konformita’ mal-prinċipju ta’ sussidjarita’ kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat. B’konformita’ mal-prinċipju tal-proporzjonalita’, kif stipulat f’dak l-Artikolu, din id-Deċizjoni ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-objettivi,

IDDEĊIDEW KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

Bil-preżenti qed jiġi stabbilit programm Komunitarju (“il-Programm”), għall-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar 2010 u l-31 ta’ Diċembru 2013 biex jappoġġja l-attivitajiet tal-korpi li jikkontribwixxu għall-ilħiq tal-għanijiet tal-politika tal-Komunità fir-rigward tal-konverġenza superviżorja u l-kooperazzjoni fil-qasam tas-servizzi finanzjarji u b’rabta mar-rappurtar finanzjarju u l-verifika.

Artikolu 2

Għanijiet

(1)   L-għan ġenerali tal-Programm huwa li jitjiebu l-kundizzjonijiet għat-tħaddim tas-suq intern bl-appoġġ tal-operat, tal-attivitajiet jew tal-azzjonijiet ta’ ċerti korpi fl-oqsma tas-servizzi finanzjarji, ir-rappurtar finanzjarju u l-verifika.

(2)   L-attivitajiet li ġejjin huma koperti bil-Programm:

(a)

dawk l-attivitajiet ta’ appoġġ għall-implimentazzjoni ta’ politiki Komunitarji mmirati lejn il-konverġenza superviżorja, partikolarment permezz ta’ taħriġ tal-persunal tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u l-immaniġġjar ta’ proġetti tat-teknoloġija informatika fil-qasam tas-servizzi finanzjarji; u

(b)

dawk l-attivitajiet li jiżviluppaw jew li jagħtu kontribut għall-iżvilupp ta’ standards, l-applikazzjoni, il-valutazzjoni jew il-monitoraġġ tal-istandards jew is-superviżjoni tal-proċess tal-istipular tal-istandards b’appoġġ għall-implimentazzjoni tal-politiki Komunitarji fil-qasam tar-rappurtar finanzjarju u l-verifika.

(3)   L-indipendenza tal-Kumitati ta’ Sorveljanza prevista fid-Deċiżjonijiet 2009/77/KE, 2009/78/KE u 2009/79/KE m’għandiex tiġi mxekkla bl-implimentazzjoni tal-Programm.

Artikolu 3

Aċċess għall-Programm

Biex ikun eliġibbli għall-finanzjament Komunitarju skont il-Programm, benefiċjarju għandu jissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

irid ikun persuna ġuridika li ma tagħmilx profitti, b’għan li jippromwovi l-interess pubbliku u li tfittex miri ta’ interess Ewropew ġenerali kif previst fl-Artikolu 162 tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 2342/2002; u

(b)

m’għandux ikun, fil-waqt tal-għoti tal-għotja, f’waħda mis-sitwazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 93(1), l-Artikolu 94 jew il-punt (a) tal-Artikolu 96(2) tar-Regolament Finanzjarju.

Artikolu 4

Il-benefiċjarji tal-Programm

(1)   Il-benefiċjarji elenkati fl-Anness għandhom jibbenefikaw mill-Programm.

(2)   Benefiċjarji li jwettqu attivitajiet internazzjonali f’pajjiżi terzi, bħalma huma l-IASCF u l-PIOB, ma għandhomx ikomplu jibbenefikaw mill-Programm jekk, wara l-ewwel sentejn ta’ kofinanzjament, ma jkunux għamlu progress sinifikanti biex jassiguraw li l-arranġamenti newtrali ta’ finanzjament jiffurmaw il-parti l-kbira tal-iffinanzjar totali tagħhom, fosthom minn parteċipanti ta’ pajjiżi terzi.

Artikolu 5

Għoti ta’ għotjiet

(1)   Il-Kummissjoni għandha tipprovdi finanzjament skont il-Programm fil-forma ta’ għotjiet u biss meta tirċievi programm ta’ ħidma xieraq u stima ta’ baġit kumplessiv.

(2)   Il-finanzjament Komunitarju għandu jingħata fil-forma ta’ għotjiet operattivi jew għotjiet ta’ azzjoni suġġett għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

fil-każ ta’ benefiċjarji elenkati fit-Taqsima A tal-Anness, il-finanzjament Komunitarju għandu jingħata fil-forma ta’ għotjiet operattivi; u

(b)

fil-każ ta’ benefiċjarji elenkati fit-Taqsima B tal-Anness:

(i)

il-benefiċjarji jistgħu jagħżlu bejn għotja ta’ azzjoni u għotja operattiva, u

(ii)

meta jressaq il-programm ta’ ħidma tiegħu u l-istima totali tal-baġit lill-Kummissjoni skont il-paragrafu 1, il-benefiċjarju għandu jagħti lill-Kummissjoni konferma bil-miktub li t-talba tiegħu għal finanzjament ma ddgħajjifx l-indipendenza tal-Kumitat ta’ Sorveljanza li għalih il-benefiċjarju jipprovdi funzjoni ta’ appoġġ amministrattiv.

(3)   L-għotjiet operattivi għandhom jingħataw biss biex jiffinanzjaw l-ispejjeż operattivi tal-benefiċjarji u l-ispejjeż, inklużi t-treġija tas-segretarjati u r-rimunerazzjoni tal-impjegati tagħhom.

Fil-każ ta’ tiġdid, l-għotjiet operattivi m’għandhomx jitnaqqsu awtomatikament.

(4)   Għotjiet ta’ azzjoni għandhom jingħataw biss għall-attivitajiet stipulati fl-Artikolu 6 u għandhom ikunu soġġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-għan esklussiv tagħhom għandu jkun biex il-benefiċjarji elenkati fit-Taqsima B tal-Anness ikunu jistgħu jipprovdu funzjoni ta’ għajnuna amministrattiva lill-Kumitati ta’ Sorveljanza biex jiżviluppaw u jimplimentaw il-proġetti fid-deċiżjonijiet previsti għall-għotjiet ta’ azzjoni; u

(b)

il-funzjoni ta’ appoġġ amministrattiv tal-benefiċjarji elenkati fit-Taqsima B tal-Anness għandha tiġi stipulata ċarament fl-istatuti rispettivi tagħhom.

Il-funzjoni ta’ appoġġ amministrattiv imsemmija fil-punt (b) għandha tkun l-għan uniku tal-benefiċjarji elenkati fit-Taqsima B tal-Anness u għandha tinkludi t-twettiq tal-attivitajiet stipulati fl-Artikolu 6 għall-benefiċċju tal-Kumitati ta’ Sorveljanza.

(5)   Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi u tippubblika l-ammonti u l-perċentwal massimu ta’ finanzjament.

Artikolu 6

Attivitajiet eliġibbli tal-benefiċjarji għal għotjiet ta’ azzjoni

Mingħajr ħsara għall-Artikoli 2(3) u l-Artikoli 3 u 5, l-attivitajiet li ġejjin għandhom jitqiesu bħala li jkunu eliġibbli għal għotjiet ta’ azzjoni bħala proġetti speċifiċi b’dimensjoni Komunitarja:

(a)

proġetti ta’ teknoloġija tal-informazzjoni;

(b)

programmi ta’ taħriġ u skemi ta’ sekondar tal-istaff għal persunal minn superviżuri nazzjonali;

(ċ)

ospitar ta’ konferenzi, seminars, sessjonijiet ta’ taħriġ u laqgħat tal-esperti;

(d)

tħejjija u ħruġ ta’ pubblikazzjonijiet, tħejjija u eżekuzzjoni ta’ attivitajiet oħra ta’ informazzjoni;

(e)

twettiq ta’ riċerka, tħejjija ta’ studji; u

(f)

attivitajiet ta’ appoġġ speċifiċi oħra rilevanti għal-liġi jew għall-politiki Komunitarji fil-qasam tal-kontabbiltà u l-verifika jew fil-konverġenza jew koperazzjoni superviżorja.

Artikolu 7

Għażla ta’ benefiċjarji ġodda

(1)   Il-Kummissjoni tista’ tagħżel benefiċjarji ġodda għall-Programm u temenda l-Anness kif xieraq. Dawk il-miżuri, intiżi biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-Deċiżjoni billi jissupplimentawha, għandhom ikunu adottati skont it-termini tal-proċedura regolatorja bl-iskrutinju msemmija fl-Artikolu 13(2).

(2)   Biex jikkwalifika bħala benefiċjarju ġdid, korp għandu jissodisfa l-kriterji stipulati fl-Artikolu 3, u tal-anqas waħda mill-kriterji li ġejjin:

(a)

irid ikun suċċessur dirett ta’ wieħed mill-benefiċjarji elenkati fl-Anness;

(b)

irid iwettaq attivitajiet ta’ appoġġ għall-implimentazzjoni ta’ politiki Komunitarji mmirati lejn il-konverġenza u l-kooperazzjoni superviżorja fil-qasam tas-servizzi finanzjarji; jew

(c)

irid ikun direttament involut fil-proċess tal-iżvilupp jew jikkontribbwixxi għall-iżvilupp ta’ standards internazzjonali, l-applikazzjoni, il-valutazzjoni jew il-monitoraġġ ta’ dawk l-istandards jew is-superviżjoni tal-proċess tal-istipular tal-istandards b’appoġġ għall-implimentazzjoni tal-politiki Komunitarji fil-qasam tar-rappurtar finanzjarju u l-verifika.

(3)   Fejn korp jintgħażel mill-Kummissjoni bħala benefiċjarju ġdid:

(a)

jissodisfa l-kriterju stipulat fil-punt (a) tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, jista’ jingħata l-għotja tal-predeċessur tiegħu elenkat fl-Anness sakemm, fil-każ ta’ għotja ta’ azzjoni, korp bħal dan jissodisfa wkoll il-kriterji għall-attivitajiet eliġibbli stipulati fl-Artikolu 6; jew

(b)

jissodisfa l-kriterji għall-attivitajiet eliġibbli stipulati fl-Artikolu 6 u l-kriterji stipulati fil-punti (b) jew (c) tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, jista’ jingħata għotja ta’ azzjoni.

Fil-punt (b) ta’ dan il-paragrafu, l-ammont massimu ta’ finanzjament disponibbli skont l-għotja ta’ azzjoni ma għandux jaqbeż fuq bażi annwali l-krediti mhux użati fil-kuntest tal-għotjiet maħruġa għal azzjonijiet speċifiċi jew għotjiet operatorji skont l-Artikolu 9.

Artikolu 8

It-trasparenza

Kull benefiċjarju ta’ finanzjament mogħti skont il-Programm għandu jindika f’post prominenti, bħal xi websajt, pubblikazzjoni jew rapport annwali, li jkun irċieva fond mill-baġit tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 9

Dispożizzjonijiet finanzjarji

(1)   Il-pakkett finanzjarju ta’ referenza għall-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni matul il-perjodu 2010-2013 huwa EUR 38 700 000. F’dan il-pakkett, l-approprjazzjonijiet ta’ impenn għall-benefiċjarji elenkati fit-Taqsima B tal-Anness għandhom ikunu ta’ EUR 13 500 000, dawk għall-IASCF m’għandhomx ikunu aktar minn EUR 12 750 000, u dawk għall-EFRAG m’għandhomx ikunu aktar minn EUR 11 250 000.

(2)   L-approprjazzjonijiet annwali allokati skont din id-Deċiżjoni għandhom ikunu awtorizzati kull sena mill-awtorità baġitarja fil-parametri tal-qafas finanzjarju.

(3)   Meta l-Kummissjoni tippreżenta l-ewwel talba tagħha ta’ approprjazzjoni bħala parti mill-abbozz preliminari tal-baġit lill-awtorità baġitarja rigward l-IASCF, għandha, fi żmien xahar qabel talba bħal din, tagħmel rapport dwar ir-riformi tal-governanza tal-IASCF li għandu jintbagħat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Dak ir-rapport għandu jiġi evalwat b’mod xieraq, mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill. Ir-rapport għandu jikkonċentra fuq l-istruttura u l-proċessi tal-governanza, fosthom il-kompożizzjoni u s-setgħat tal-Bord ta’ Monitoraġġ, b’mod partikolari dwar l-abilità ta’ dan il-korp li jaqdi l-missjoni tiegħu fl-interess pubbliku b’mod trasparenti u effiċjenti. Ir-rapport għandu wkoll jindika l-progress f’dak li għandu x’jaqsam mal-pjanijiet direzzjonali għall-applikazzjoni f’pajjiżi terzi tal-IFRS għall-emittenti domestiċi tagħhom.

(4)   Meta l-Kummissjoni tippreżenta l-ewwel talba ta’ approprjazzjoni bħala parti mill-abbozz preliminari tal-baġit lill-awtorità baġitarja rigward is-sena li tiġi wara l-ewwel sentejn ta’ finanzjament tal-IASCF u tal-PIOB, għandha, fi żmien xahar qabel talba bħal din, tagħmel rapport dwar jekk il-IASCF u l-PIOB ikunux għamlu progress sinifikanti biex jiġi żgurat li l-arranġamenti għal finanzjament newtrali humiex il-parti l-kbira tal-finanzjament totali tagħhom, fosthom minn parteċipanti minn pajjiżi terzi. Dak ir-rapport għandu jiġi evalwat b’mod xieraq, mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill, rigward jekk ikunx sar progress sinifikanti għal finanzjament newtrali, fosthom minn parteċipanti minn pajjiżi terzi.

Artikolu 10

Implimentazzjoni

Il-miżuri neċessajri għall-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni skont il-proċeduri stipulati fir-Regolament Finanzjarju u r-Regolament (KE, Euratom) Nru 2342/2002.

Artikolu 11

Monitoraġġ

(1)   Il-Kummissjoni għandha tiżgura li:

(a)

għal kwalunkwe azzjoni ffinanzjata mill-Programm b’għotja ta’ azzjoni, il-benefiċjarju jippreżenta rapporti annwali tekniċi u finanzjarji dwar il-progress tal-ħidma u rapport finali wara li tintemm l-azzjoni; u

(b)

għal programmi ta’ ħidma ffinanzjati mill-Programm b’għotja operattiva, il-benefiċjarju jippreżenta kull sena attività u rapport finanzjarju dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta’ ħidma u rapport finali wara tmiem il-perjodu ta’ eliġibilità għal finanzjament Komunitarju.

Il-Kummissjoni għandha tiddetermina l-forma u l-kontenut tar-rapporti msemmija fil-punti (a) u (b).

(2)   Mingħajr ħsara għall-verifiki mwettqa mill-Qorti tal-Awdituri f’koordinament mal-korpi jew dipartimenti nazzjonali kompetenti tal-verifika skont l-Artikolu 248 tat-Trattat, jew għal kwalunkwe spezzjoni mwettqa skont il-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 279(1) tat-Trattat, uffiċjali u persunal ieħor tal-Kummissjoni jistgħu jwettqu verifiki fuq il-post, inklużi verifiki ta’ kampjuni, fuq azzjonijiet iffinanzjati skont il-Programm u skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2185/96 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar il-kontrolli u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex jitħarsu l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej kontra l-frodi u irregolaritajiet oħra (12). Fejn ikun meħtieġ, għandhom jitwettqu investigazzjonijiet mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u dawn għandhom jiġu rregolati mir-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13).

(3)   Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-kuntratti u l-ftehimiet li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tal-Programm jipprovdu, partikolarment, għas-superviżjoni u l-kontroll finanzjarju mill-Kummissjoni (jew minn kwalunkwe rappreżentant awtorizzat minnha), inkluż l-OLAF, u għall-verifiki - jekk meħtieġ fuq il-post - mill-Qorti tal-Awdituri.

(4)   Il-persunal tal-Kummissjoni u persunal barrani li jkunu awtorizzati mill-Kummissjoni għandu jkollhom id-dritt xieraq tal-aċċess, l-aktar għall-uffiċċji tal-benefiċjarju u għat-tagħrif kollu, inkluż dak li jkun f’format elettroniku, liema tagħrif ikun meħtieġ biex titwettaq tali verifika.

(5)   Il-Qorti tal-Awdituri kif ukoll l-OLAF għandu jkollhom l-istess drittijiet, b’mod partikolari rigward id-dritt tal-aċċess, bħall-Kummissjoni.

(6)   Il-benefiċjarju ta’ għotja operatorja jew ta’ azzjoni għandu jkollu disponibbli għall-Kummissjoni d-dokumenti sostantivi kollha, inkluż ir-rapport finanzjarju vverifikat, dwar in-nefqa li tkun saret matul is-sena tal-għotja, għal perjodu ta’ ħames snin minn wara l-aħħar ħlas. Il-benefiċjarju ta’ għotja għandu jiżgura li, fejn applikabbli, dokumenti sostantivi fil-pussess tas-sħab jew tal-imsieħba jkunu disponibbli għall-Kummissjoni.

(7)   Abbażi tar-riżultati tar-rapporti u l-kontrolli kampjunarji msemmija fil-paragrafi 1 u 2, il-Kummissjoni għandha tiżgura li, fejn meħtieġ, l-iskala jew il-kundizzjonijiet tal-allokazzjoni tal-appoġġ finanzjarju oriġinarjament approvata, kif ukoll l-iskeda taż-żmien għall-ħlasijiet, jiġu aġġustati.

(8)   Il-Kummissjoni għandha tiżgura li jittieħdu l-passi kollha meħtieġa sabiex jiġi vverifikat li l-azzjonijiet iffinanzjati jitwettqu kif xieraq u konformement ma’ din id-Deċiżjoni u tar-Regolament Finanzjarju.

Artikolu 12

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunità

(1)   Il-Kummissjoni għandha tiżgura li, fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet iffinanzjati skont il-Programm, jitħarsu l-interessi finanzjarji tal-Komunità permezz tal-applikazzjoni ta’ miżuri preventivi kontra l-frodi, il-korruzzjoni u attivitajiet illegali oħra, permezz ta’ kontrolli effettivi u l-irkupru ta’ ammonti mħallsa mhux kif xieraq, kif ukoll, fil-każ li jinstabu irregolaritajiet, permezz ta’ penali effikaċi, proporzjonati u dissważivi, skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 (14), ir-Regolament (KE, Euratom) Nru 2185/96 u r-Regolament (KE) Nru 1073/1999.

(2)   Għall-attivitajiet Komunitarji ffinanzjati skont dan il-Programm, il-kunċett tal-irregolarità għandu, skont l-Artikolu 1(2) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 2988/95, jfisser kull ksur ta’ dispożizzjoni tad-dritt Komunitarju li jirriżulta minn att jew ommissjoni ta’ operatur ekonomiku, li jkollu, jew li jista’ jkun li jkollu, l-effett li jippreġudika l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea jew il-baġits immaniġġjati mill-Komunitajiet, jew billi jnaqqas jew jitlef id-dħul li jakkumula minn riżorsi proprji miġbura direttament għan-nom tal-Komunitajiet, jew permezz ta’ nefqa mhux ġustifikata.

(3)   Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-ammont ta’ appoġġ finanzjarju għal azzjoni jitnaqqas, jiġi sospiż jew irkuprat, jekk issib irregolaritajiet, inkluż nuqqas ta’ konformità ma’ din id-Deċiżjoni jew mad-deċiżjoni individwali jew mal-kuntratt jew ftehim li jagħtu l-appoġġ finanzjarju inkwistjoni, jew jekk jirriżulta li, mingħajr ma tkun intalbet l-approvazzjoni tal-Kummissjoni, l-azzjoni tkun ġiet soġġetta għal bidla li tikkunfliġġi man-natura jew il-kundizzjonijiet implimentattivi tal-proġett.

(4)   Jekk il-limiti ta’ żmien ma jkunux ġew osservati jew jekk parti biss mill-appoġġ finanzjarju allokat tkun iġġustifikata mill-progress li jkun sar fl-implimentazzjoni ta’ azzjoni, il-benefiċjarju għandu jippreżenta osservazzjonijiet lill-Kummissjoni fi żmien speċifikat. Jekk il-benefiċjarju ma jagħtix tweġiba sodisfaċenti, il-Kummissjoni tista’ tikkanċella l-appoġġ finanzjarju li jkun fadal u tista’ titlob il-ħlas lura tal-ammonti li diġà jkunu tħallsu.

(5)   Il-Kummissjoni għandha tiżgura li kwalunkwe ħlas mhux dovut jkun rimborsat. L-imgħax għandu jiżdied mal-ammonti mhux imħallsa lura f’waqthom bil-kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju.

Artikolu 13

Proċedura tal-Kumitat

(1)   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat.

(2)   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikolu 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE hija applikabbli, billi jitqiesu d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 14

Evalwazzjoni

(1)   Il-Kummissjoni għandha, mhux aktar tard minn sitt xhur qabel tmiem il-Programm, tippreżenta lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill rapport dwar il-kisba tal-għanijiet tal-Programm. Dak ir-rapport għandu jkun ibbażat, fost l-oħrajn, fuq ir-rapporti annwali msemmija fl-Artikolu 11(1).

Dak ir-rapport għandu jeżamina tal-anqas il-pertinenza u koerenza kumplessiva tal-Programm, l-effikaċja tal-eżekuzzjoni tiegħu u l-effikaċja kumplessiva u individwali tal-azzjonijiet varji f’termini tal-kisbiet tal-għanijiet kif stipulati fl-Artikolu 2.

Dan ir-rapport għandu jintbagħat wkoll lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għal fini ta’ informazzjoni.

(2)   Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom, skont it-Trattat, jiddeċiedu dwar jekk ikomplux il-Programm wara l-31 ta’ Diċembru 2013.

(3)   Il-Kummissjoni għandha tippreżenta kemm jista’ jkun malajr, u sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Lulju 2010, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar il-bżonn ta’ riformi ulterjuri tas-sistema ta’ sorveljanza finanzjarja fl-Unjoni Ewropea, filwaqt li tqis ir-responsabilitajiet previsti fit-Trattat, u għandha, kif jixraq, tressaq il-proposti leġiżlattivi neċessarji.

(4)   Il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, flimkien mal-abbozz preliminari tal-baġit għall-2011, rapport dwar l-aġġustamenti possibbli li jistgħu jsiru għall-pakkett finanzjarju totali rigward l-approprjazzjonijiet ta’ impenn għall-benefiċjarji elenkati fit-Taqsima B tal-Anness.

(5)   Il-Kummissjoni għandha, sal-1 ta’ Lulju 2010, tippreżenta rapport dwar l-infurzar tal-koperazzjoni Ewropea tas-sorveljanza mid-ditti tal-verifika.

Artikolu 15

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni se tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Strasburgu, is-16 ta’ Settembru 2009.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

C. MALMSTRÖM


(1)  L-Opinjoni tal-25 Marzu 25.3.2009 (għadha mhix ippubblikata fil-Gurnal Uffiċjali).

(2)  L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta’ Mejju 2009 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-27 ta’ Lulju 2009.

(3)  ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1.

(4)  ĠU L 157, 9.6.2006, p. 87.

(5)  ĠU L 357, 31.12.2002, p. 1.

(6)  ĠU L 25, 29.1.2009, p. 18.

(7)  ĠU L 25, 29.1.2009, p. 23.

(8)  ĠU L 25, 29.1.2009, p. 28.

(9)  Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-9 ta’ Ottubru 2008 bir-rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar is-segwitu ta’ Lamfalussy: l-istruttura futura tas-superviżjoni (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(10)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(11)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

(12)  ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2.

(13)  ĠU L 136, 31.5.1999, p. 1.

(14)  ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1.


ANNESS

Il-benefiċjarji msemmija fid-Deċiżjoni huma dawn li ġejjin.

Taqsima A

Il-benefiċjarji fil-qasam tar-rappurtar finanzjarju:

il-Grupp Konsultattiv Ewropew għar-Rappurtar Finanzjarju (EFRAG),

il-Fondazzjoni Internazzjonali tal-Kumitat tal-Istandards tal-Kontabbiltà (IASCF).

Il-benefiċjarji fil-qasam tal-verifika:

il-Bord tal-Iskrutinju tal-Interess Pubbliku (PIOB).

Taqsima B

Il-korpi li l-mira tagħhom hija li jipprovdu appoġġ amministrattiv lill-Kumitat tar-Regolaturi Ewropej tat-Titoli, il-Kumitat tas-Superviżuri Bankarji Ewropej u l-Kumitat tas-Superviżuri Ewropej tal-Assigurazzjonijiet u l-Pensjonijiet tax-Xogħol:

fil-każ tal-Kumitat tas-Superviżuri Bankarji Ewropej (CEBS), is-CEBS Secretariat Limited, kumpanija fir-Renju Unit b’responsabbiltà limitata mingħajr kapital azzjonarju li l-uffiċċju reġistrat tagħha jinsab f’Londra u li hija rreġistrata mal-Companies House bin-numru 5161108,

fil-każ tal-Kumitat tar-Regolaturi Ewropej tat-Titoli (CESR) organizzazzjoni Franċiża li ma tagħmilx profitti (“association loi 1901”), li l-uffiċċju reġistrat tagħha jinsab f’Pariġi u li hija rreġistrata mal-“prefecture de police” bin-numru 441545308,

fil-każ tal-Kumitat tas-Superviżuri Ewropej tal-Assigurazzjonijiet u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (CEIOPS) organizzazzjoni Ġermaniża li ma tagħmilx profitti (eingetragener Verein (e.V.)), li l-uffiċċju reġistrat tagħha jinsab fi Frankfurt u li hija rreġistrata mal-“Amtsgericht Frankfurt am Main” bin-numru VR 12777.


III Atti adottati skont it-Trattat tal-UE

ATTI ADOTTATI SKONT IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TAL-UE

25.9.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 253/17


POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL 2009/717/PESK

tal-24 ta’ Settembru 2009

li testendi il-Pożizzjoni Komuni 2004/694/PESK dwar miżuri ulterjuri b'sostenn għall-implimentazzjoni effettiva tal-mandat tat-Tribunal Kriminali Internazzjonali għall-ex Jugoslavja (ICTY)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 15 tiegħu,

Billi:

(1)

Fil-11 ta' Ottubru 2004, il-Kunsill adotta l-Pożizzjoni Komuni 2004/694/PESK (1), bil-għan li jiġu ffriżati l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li jappartjenu lill-persuni kollha li ġew akkużati mill-ICTY b'delitti tal-gwerra iżda li m'humiex fil-kustodja tal-ICTY.

(2)

Il-Pożizzjoni Komuni 2004/694/PESK tapplika sal-10 ta' Ottubru 2009.

(3)

Il-Pożizzjoni Komuni 2004/694/PESK għandha tiġi mġedda għal perijodu ta’ 12-il xahar.

(4)

Il-miżuri implimentattivi Komunitarji huma mniżżla fir-Regolament (KE) Nru 1763/2004 tal-11 ta' Ottubru 2004 li jimponi miżuri restrittivi b'appoġġ għall-implimentazzjoni effettiva tal-mandat tat-Tribunal Kriminali Internazzjonali għall-ex Jugoslavja (ICTY) (2),

ADOTTA DIN IL-POŻIZZJONI KOMUNI:

Artikolu 1

Il-Pożizzjoni Komuni 2004/694/PESK hija b'dan estiża sal-10 ta' Ottubru 2010.

Artikolu 2

Din il-Pożizzjoni Komuni għandha jkollha effett mid-data tal-adozzjoni tagħha.

Artikolu 3

Din il-Pożizzjoni Komuni għandha tiġi pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta’ Settembru 2009

Għall-Kunsill

Il-President

M. OLOFSSON


(1)  ĠU L 315, 14.10.2004, p. 52.

(2)  ĠU L 315, 14.10.2004, p. 14.