ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2009.201.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 201

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
1 ta' Awwissu 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 695/2009 tal-31 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 696/2009 tal-31 ta’ Lulju 2009 li jffissa d-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mill-1 ta’ Awwissu 2009

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 697/2009 tal-31 ta’ Lulju 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1913/2006 li jistipula regoli dettaljati għall-applikazzjoni tas-sistema agrimonetarja għall-euro fl-agrikoltura [traduzzjoni mhix uffiċjali], fir-rigward tal-avvenimenti operattivi fl-Iskema tal-Frott għall-Iskejjel, u li jidderoga minn dak ir-Regolament

6

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 698/2009 tal-31 ta’ Lulju 2009 li jidderoga, għall-programmi ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib maħsuba għas-suq intern, mir-Regolament (KE) Nru 501/2008 dwar termini u kundizzjonijiet ta’ applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3/2008 rigward azzjonijiet ta’ informazzjoni u promozzjoni għall-prodotti agrikoli fis-suq intern u fil-pajjiżi terzi

8

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 699/2009 tal-31 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-Ħalibatt ta' Greenland fl-ilmijiet tal-KE ta' IIa u IV; fl-ilmijiet tal-KE u dawk internazzjonali taż-żona VI minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Spanja

9

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2009/66/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar l-apparat tal-isteering ta’ tratturi bir-roti tal-agrikoltura jew tal-foresterija (Verżjoni kodifikata) ( 1 )

11

 

*

Direttiva 2009/76/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar il-livell ta’ storbju kif jinstema’ mis-sewwieq ta’ trattur bir-roti għall-agrikoltura jew għall-forestrija (Verżjoni kodifikata) ( 1 )

18

 

*

Direttiva 2009/79/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar imqabad tal-idejn għall-passiġġieri għal vetturi bil-mutur b’żewġ roti (Verżjoni kodifikata) ( 1 )

29

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2009/90/KE tal-31 ta’ Lulju 2009 li tistipula, skont id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, speċifikazzjonijiet tekniċi għall-analiżi u l-monitoraġġ kimiċi tal-istat tal-ilma ( 1 )

36

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2009/91/KE tal-31 ta' Lulju 2009 li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi t-tetraborat tad-disodju bħala sustanza attiva fl-Anness I għaliha ( 1 )

39

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2009/92/KE tal-31 ta' Lulju 2009 li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi l-bromadiolone bħala sustanza attiva fl-Anness I għaliha ( 1 )

43

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2009/93/KE tal-31 ta' Lulju 2009 li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi l-alphachloralose bħala sustanza attiva fl-Anness I għaliha ( 1 )

46

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2009/94/KE tal-31 ta' Lulju 2009 li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi l-aċidu boriku bħala sustanza attiva fl-Anness I għaliha ( 1 )

50

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2009/95/KE tal-31 ta' Lulju 2009 li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi l-aluminium phosphide li jirrilaxxa l-phosphine bħala sustanza attiva fl-Anness I għaliha ( 1 )

54

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2009/96/KE tal-31 ta' Lulju 2009 li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi l-ottaborat tad-disodju tetraidrat bħala sustanza attiva fl-Anness I għaliha ( 1 )

58

 

 

II   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Il-Kunsill

 

 

2009/583/KE, Euratom

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-27 ta' Lulju 2009 li taħtar membru Ungeriż fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

62

 

 

Il-Kummissjoni

 

 

2009/584/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-31 ta’ Lulju 2009 stabbiliment ta’ Grupp ta’ Tmexxija ta’ Livell Għoli dwar is-SafeSeaNet (notifikata bid-dokument numru C(2009) 5924)  ( 1 )

63

 

 

2009/585/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-31 ta’ Lulju 2009 li temenda d-Deċiżjoni 2008/965/KE dwar għajnuna finanzjarja mill-Komunità għas-sena 2009 għal ċerti laboratorji ta' referenza tal-Komunità fil-qasam tas-saħħa tal-annimali u tal-annimali ħajjin (notifikata bid-dokument numru C(2009) 5947)

65

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

1.8.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 695/2009

tal-31 ta’ Lulju 2009

li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Awwissu 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-31 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

MK

27,8

XS

31,8

ZZ

29,8

0707 00 05

MK

25,2

TR

100,7

ZZ

63,0

0709 90 70

TR

98,7

ZZ

98,7

0805 50 10

AR

57,8

UY

54,4

ZA

63,0

ZZ

58,4

0806 10 10

EG

146,9

MA

136,8

TR

87,6

ZA

127,1

ZZ

124,6

0808 10 80

AR

74,7

BR

76,7

CL

89,2

CN

81,7

NZ

101,3

US

105,4

ZA

89,2

ZZ

88,3

0808 20 50

AR

83,2

CL

77,9

TR

153,3

ZA

106,6

ZZ

105,3

0809 20 95

CA

324,1

TR

267,9

US

318,6

ZZ

303,5

0809 30

TR

159,0

ZZ

159,0

0809 40 05

BA

39,5

ZZ

39,5


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


1.8.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 696/2009

tal-31 ta’ Lulju 2009

li jffissa d-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mill-1 ta’ Awwissu 2009

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1249/96 tat-28 ta' Ġunju 1996 dwar regoli ta' applikazzjoni (dazju ta' importazzjoni fis-settur taċ-ċereali) għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1766/92 (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 2(1) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 136(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jipprovdi li, għall-prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet tan-NM 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (qamħ durum ta' kwalità għolja), 1002, ex 1005 minbarra ż-żrieragħ ibridi, u ex 1007 minbarra l-ibridu għaż-żrigħ, id-dazju tal-importazzjoni huwa daqs il-prezz tal-intervent li jgħodd għal dawn il-prodotti fil-waqt tal-importazzjoni, biż-żieda ta' 55 % u bit-tnaqqis tal-prezz tal-importazzjoni CIF applikabbli għall-kunsenja kkonċernata. Madankollu, dan id-dazju ma jistax jaqbeż ir-rata ta' dazji fit-Tariffa Doganali Komuni.

(2)

L-Artikolu 136(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jipprovdi li, għall-finijiet tal-kalkolu tad-dazju tal-importazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tal-Artikolu msemmi, għall-prodotti kkonċernati kull tant żmien jiġu stabbiliti prezzijiet rappreżentattivi CIF għall-importazzjoni.

(3)

Skont l-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96, il-prezz li għandu jintuża għall-kalkolu tad-dazju tal-importazzjoni tal-prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (qamħ durum ta' kwalità għolja), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 u 1007 00 90, huwa l-prezz rappreżentattiv tal-importazzjoni CIF tal-ġurnata stabbilit skont il-metodu pprovdut fl-Artikolu 4 tar-Regolament imsemmi.

(4)

Jeħtieġ li jiġu stabbiliti d-dazji tal-importazzjoni għall-perjodu mill-1 ta’ Awwissu 2009, applikabbli sakemm jidħlu fis-seħħ dazji tal-importazzjoni ġodda,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Mill-1 ta’ Awwissu 2009, id-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali msemmija fl-Artikolu 136(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 huma stipulati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament abbażi tal-fatturi msemmija fl-Anness II.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Awwissu 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-31 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 161, 29.6.1996, p. 125.


ANNESS I

Dazji tal-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 136(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 applikabbli mill-1 ta’ Awwissu 2009

Kodiċi NK

Isem tal-merkanziji

Dazju tal-importazzjoni (1)

(EUR/t)

1001 10 00

QAMĦ iebes ta' kwalità għolja

0,00

ta' kwalità medja

0,00

ta' kwalità baxxa

0,00

1001 90 91

QAMĦ għaż-żrigħ

0,00

ex 1001 90 99

QAMĦ komuni ta' kwalità għolja, minbarra dak li hu taż-żrigħ

0,00

1002 00 00

SEGALA

65,86

1005 10 90

QAMĦIRRUM għaż-żrigħ minbarra dak ibridu

33,54

1005 90 00

QAMĦIRRUM minbarra dak taż-żrigħ (2)

33,54

1007 00 90

SORGU f'żerriegħa minbarra dik ibrida taż-żrigħ

70,85


(1)  Għall-prodotti li jaslu fil-Komunità mill-Oċean Atlantiku jew mill-Kanal ta' Suez (l-Artikolu 2(4) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96) l-importatur jista' jibbenefika minn tnaqqis ta' dazju ta':

EUR 3 kull tunnellata, jekk il-port fejn jsir il-ħatt jinsab fil-baħar Mediterran, jew ta'

EUR 2 kull tunnellata, jekk il-port fejn isir il-ħatt jinsab fl-Irlanda, fir-Renju Unit, fid-Danimarka, fl-Estonja, fil-Latvja, fil-Litwanja, fil-Polonja, fil-Finlandja, fl-Iżvezja jew fuq il-kosta Atlantika tal-Peniżola Iberika.

(2)  L-importatur jista' jibbenefika minn tnaqqis fiss ta' EUR 24 kull tunnellata jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2(5) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96 huma sodisfatti.


ANNESS II

Fatturi għall-kalkolu tad-dazji fl-Anness I

16.7.2009-30.7.2009

(1)

Medji fuq il-perjodu ta' referenza msemmi fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96:

(EUR/t)

 

Qamħ (1)

Qamħirrum

Qamħ iebes kwalità għolja

Qamħ iebes, kwalità medja (2)

Qamħ iebes kwalità baxxa (3)

Xgħir

Borża

Minnéapolis

Chicago

Kwotazzjoni

169,99

88,81

Prezz FOB USA

170,60

160,60

140,60

71,58

Tariffa fuq il-Golf

18,56

Tariffa fuq l-Għadajjar il-Kbar

6,22

(2)

Medji fuq il-perjodu ta' referenza msemmi fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96:

Merkanzija/Spejjeż Il-Golf tal-Messiku–Rotterdam

21,11  EUR/t

Merkanzija/Spejjeż L-Għadajjar il-Kbar–Rotterdam:

19,59  EUR/t


(1)  Tariffa pożittiva ta' EUR 14/t inkorporata [l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96].

(2)  Tariffa negattiva ta' EUR 10/t [l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96].

(3)  Tariffa negattiva ta' EUR 30/t [l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96].


1.8.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/6


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 697/2009

tal-31 ta’ Lulju 2009

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1913/2006 li jistipula regoli dettaljati għall-applikazzjoni tas-sistema agrimonetarja għall-euro fl-agrikoltura [traduzzjoni mhix uffiċjali], fir-rigward tal-avvenimenti operattivi fl-Iskema tal-Frott għall-Iskejjel, u li jidderoga minn dak ir-Regolament

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EUROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Europea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2799/98 tal-15 ta’ Diċembru 1998 li jistabbilixxi arranġamenti agromonetarji għall-euro (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta’ Ġunju 2005 dwar il-finanzjament tal-politika agrikola komuni [traduzzjoni mhix uffiċjali] (2) u (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (3), it-tnejn kif emendati bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 13/2009 (4), stabbilixxew Skema tal-Frott għall-Iskejjel ikkofinanzjata mill-Komunità.

(2)

L-allokazzjonijiet tal-għajnuna Komunitarja msemmija fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 288/2009 tas-7 ta’ April 2009 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tal-għajnuna Komunitarja għall-forniment ta’ frott u ħaxix, frott u ħaxix ipproċessat u prodotti tal-banana lit-tfal fl-istabbilimenti edukattivi, fil-qafas tal-Iskema tal-Frott għall-Iskejjel (5), qegħdin espressi f’euro. Għalhekk, għandu jkun stipulat l-avveniment operattiv għar-rati tal-kambju tal-muniti tal-Istati Membri li għadhom ma adottawx l-euro.

(3)

Fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1913/2006 (6) hemm dispożizzjoni dwar l-avvenimenti operattivi għar-rati tal-kambju applikabbli fil-leġiżlazzjoni Komunitarja marbuta mal-implimentazzjoni tal-politika agrikola komuni. Jixraq li jkun hemm dispożizzjoni dwar l-avvenimenti operattivi li huma speċifikament marbuta mal-implimentazzjoni tal-Iskema tal-Frott għall-Iskejjel. Avveniment operattiv speċifiku madankollu għandu jkun hemm dispożizzjoni dwaru għall-perjodu mill-1 ta’ Awwissu 2009 sal-31 ta’ Lulju 2010 biss.

(4)

Għalhekk ir-Regolament (KE) Nru 1913/2006 għandu jiġi emendat skont dan.

(5)

Il-miżuri li dwarhom hemm dispożizzjoni f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fir-Regolament (KE) Nru 1913/2006 għandu jiddaħħal l-Artikolu 5a li ġej wara l-Artikolu 5:

“Artikolu 5a

Ammonti u pagamenti tal-għajnuna marbuta mal-implimentazzjoni tal-Iskema tal-Frott għall-Iskejjel

Għall-għajnuna mogħtija għall-forniment ta’ frott u ħaxix, frott u ħaxix ipproċessat u prodotti tal-banana lit-tfal kif imsemmi fl-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 288/2009 (*), l-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju għandu jkun l-1 ta’ Jannar ta’ qabel il-perjodu msemmi fl-Artikolu 4(1) ta’ dak ir-Regolament.

Artikolu 2

B’deroga mill-Artikolu 5a tar-Regolament (KE) Nru 1913/2006 kif emendat b’dan ir-Regolament, għall-perjodu mill-1 ta’ Awwissu 2009 sal-31 ta’ Lulju 2010, l-avveniment operattiv li dwaru hemm dispożizzjoni f’dak l-Artikolu għandu jkun il-31 ta’ Mejju 2009.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Europea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-31 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 349, 24.12.1998, p. 1.

(2)  ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1.

(3)  ĠU L 5, 9.1.2009, p. 1.

(4)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(5)  ĠU L 94, 8.4.2009, p. 38.

(6)  ĠU L 365, 21.12.2006, p. 52.


1.8.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/8


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 698/2009

tal-31 ta’ Lulju 2009

li jidderoga, għall-programmi ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib maħsuba għas-suq intern, mir-Regolament (KE) Nru 501/2008 dwar termini u kundizzjonijiet ta’ applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3/2008 rigward azzjonijiet ta’ informazzjoni u promozzjoni għall-prodotti agrikoli fis-suq intern u fil-pajjiżi terzi

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3/2008 tas-17 ta’ Diċembru 2007 dwar azzjonijiet ta’ informazzjoni u promozzjoni għall-prodotti agrikoli fis-suq intern u fil-pajjiżi terzi (1), b’mod partikolari l-Artikoli 5, 1 u 15 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 3(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 3/2008 jistipula li s-setturi jew prodotti li jistgħu jiġu koperti bl-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni, iffinanzjati kompletament jew parzjalment mill-baġit Komunitarju, huma determinati billi tiġi kkunsidrata, b’mod partikolari, il-ħtieġa li jiġu affrontati problemi speċifiċi jew ekonomiċi f’settur partikulari.

(2)

Bħalissa, is-settur tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib għaddej minn żmien ta’ diffikultà ekonomika akuta, x’aktarx li dan iqiegħed fil-periklu s-sopravivenza ekonomika ta’ għadd kbir ta’ farms.

(3)

F’dan il-kuntest jidher li huwa utli li l-organizzazzjonijiet professjonali fis-settur tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib tingħatalhom il-possibbiltà l jibbenefikaw minn kofinanzjament Komunitarju fil-qafas tar-Regolament (KE) Nru 3/2008, u li għal dan il-għan ikunu jistgħu jressqu, matul il-ġimgħat li ġejjin, programmi ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti b’ħarsa lejn l-għażla tagħhom, u jekk ikun il-każ, l-adozzjoni tagħhom mill-Kummissjoni qabel tmiem din is-sena. B’dan il-mod ikun hemm deroga mir-rata annwali ta’ adozzjoni tal-programmi u l-iskedi ordinarji stabbiliti fl-Artikoli 8 u 11 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 501/2008 (2).

(4)

Għaldaqstant hemm raġuni għal deroga mid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 11(1) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 501/2008, għall-programmi ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib maħsuba għas-suq intern, u għas-sena 2009.

(5)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Bla ħsara għall-iskeda annwali normali prevista bir-Regolament (KE) Nru 501/2008, għall-programmi ta’ tagħrif u ta’ promozzjoni tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib maħsuba għas-suq intern imressqa mill-organizzazzjonijiet professjonali ta’ dan is-settur lill-Istati Membri sal-15 ta’ Ottubru 2009, għandhom isiru derogi mill-iskeda msemmija kif ġej:

(a)

minkejja l-Artikolu 11(1), l-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri jibagħtu lill-Kummissjoni l-lista provviżorja tal-programmi magħżula mhux iktar tard mill-31 ta’ Ottubru;

(b)

minkejja l-Artikolu 11(3), it-tieni subparagrafu, il-Kummissjoni tiddeċiedi liema programmi tista’ tikkofinanzja, sa mhux iktar tard mill-15 ta’ Diċembru.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-31 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 3, 5.1.2008, p. 1.

(2)  ĠU L 147, 6.6.2008, p. 3.


1.8.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/9


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 699/2009

tal-31 ta’ Lulju 2009

li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-Ħalibatt ta' Greenland fl-ilmijiet tal-KE ta' IIa u IV; fl-ilmijiet tal-KE u dawk internazzjonali taż-żona VI minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Spanja

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 tal-20 ta’ Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd skont il-Politika Komuni dwar is-Sajd[tas-Sajd] (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 26(4) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93 tat-12 ta' Ottubru 1993 li jistabbilixxi sistema ta' kontroll li tapplika għall-politika tas-sajd komuni [Politika Komuni tas-Sajd] (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 21(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 43/2009 tas-16 ta' Jannar 2009 li jistabbilixxi għall-2009 l-opportunitajiet tas-sajd u l-kundizzjonijiet assoċjati għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta’ stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet Komunitarji, għal bastimenti Komunitarji, f’ilmijiet fejn huma meħtieġa limiti tal-qbid (3), jistabbilixxi l-kwoti għall-2009.

(2)

Skont it-tagħrif li wasal għand il-Kummissjoni, jirriżulta li l-qabdiet li saru mill-istokk imsemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, eżawrew il-kwota allokata lilhom għall-2009.

(3)

Jeħtieġ għalhekk li s-sajd għal dak l-istokk kif ukoll iż-żamma tiegħu abbord, it-trażbord u l-ħatt tiegħu l-art, jiġu pprojbiti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd allokata lill-Istat Membru msemmija fl-Anness għal dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk għall-2009 għandha titqies bħala eżawrita mid-data stipulata f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

Is-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih għandu jkun ipprojbit mid-data stipulata f'dak l-Anness. Wara dik id-data, għandhom ikunu pprojbiti ż-żamma abbord, it-trażbord u l-ħatt l-art ta' ħut mill-istokk imsemmi, maqbuda minn dawk il-bastimenti.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-31 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kummissjoni

Fokion FOTIADIS

Id-Direttur Ġenerali ghall-Affarijiet Marittimi u S-Sajd


(1)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  ĠU L 261, 20.10.1993, p. 1.

(3)  ĠU L 22, 26.1.2009, p. 1.


ANNESS

Nru

4/T&Q

Stat membru

Spanja

Stokk

GHL/2A-C46

Speċi

Ħalibatt ta' Greenland (Reinhardtius hippoglossoides)

Żona

L-ilmijiet tal-KE ta' IIa u IV; l-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta' VI

Data

15 ta’ Ġunju 2009


DIRETTIVI

1.8.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/11


DIRETTIVA 2009/66/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-13 ta’ Lulju 2009

dwar l-apparat tal-isteering ta’ tratturi bir-roti tal-agrikoltura jew tal-foresterija

(Verżjoni kodifikata)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Id-Direttiva 75/321/KEE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 1975 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri fir-rigward tal-apparat tal-isteering ta’ tratturi bir-roti tal-agrikoltura jew tal-foresterija (3) ġiet emendata kemm-il darba (4) b’mod sostanzjali. Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmija Direttiva għandha tiġi kodifikata.

(2)

Id-Direttiva 75/321/KEE hija waħda mid-Direttivi separati dwar is-sistema tal-approvazzjoni tat-tip KE prevista mid-Direttiva tal-Kunsill 74/150/KEE tal-4 ta’ Marzu 1974 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ tratturi għall-agrikoltura jew għall-forestrija, kif sostitwita permezz tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2003/37/KE tas-26 ta’ Mejju 2003 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ tratturi għall-agrikoltura jew għall-forestrija, il-karrijiet tagħhom u makkinarju irmunkat interkambjabbli, flimkien mas-sistemi tagħhom, komponenti u elementi tekniċi separati (5) u li tistabilixxi preskrizzjonijiet tekniċi dwar dwar id-disinn u l-kostruzzjoni ta’ tratturi għall-agrikoltura jew għall-forestrija. Dawk il-preskrizzjonijiet tekniċi jikkonċernaw l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri sabiex jippermettu l-applikazzjoni tal-proċedura tal-approvazzjoni tat-tip KE, prevista mid-Direttiva 2003/37/KE għal kull tip ta’ trattur. Għaldaqstant, id-dispożizzjonijiet stabbiliti mid-Direttiva 2003/37/KE fir-rigward ta’ tratturi għall-agrikoltura jew għall-forestrija, il-karrijiet tagħhom u makkinarju irmunkat interkambjabbli, flimkien mas-sistemi tagħhom, komponenti u unitajiet tekniċi separati ta’ dawn il-vetturi japplikaw għal din id-Direttiva.

(3)

Din id-Direttiva għandha tkun bla ħsara għall-obbligi tal-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-Direttivi elenkati fl-Anness II, Parti B,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

1.   “Trattur tal-agrikoltura jew tal-foresterija” tfisser kull vettura bil-mutur attrezzata b’roti jew ċineg ta’ madwar ir-roti u li jkollha mill-inqas żewġ fwies, li l-funzjoni prinċipali tagħha tkun fis-saħħa tal-ġbid u li hija ddisinjata b’mod speċjali biex tiġbed, timbotta, iġġorr jew tagħti l-enerġija lil ċerti għodod, makkinarju jew trejlers maħsuba għall-użu fl-agrikoltura jew fil-foresti. Tista’ tkun attrezzata biex iġġorr tagħbija u passiġġieri.

2.   Din id-Direttiva għandha tgħodd biss għal tratturi definiti fil-paragrafu 1 li jkunu armati b’tyres pnewmatiċi u li jkollhom veloċità massima skont id-disinn ta’ bejn is-6 u l-40 km/siegħa.

Artikolu 2

1.   L-Istati Membri ma jistgħux jirrifjutaw li joħorġu approvazzjoni tat-tip KE jew li joħorġu id-dokument previst fl-Artikolu 2, punt (u) tad-Direttiva 2003/37/KE jew li joħorġu approvazzjoni tat-tip nazzjonali għal tip ta’ trattur għal raġunijiet li għandhom x’jaqsmu mal-apparat tal-isteering jekk dan jissodisfa r-rekwiżiti stipulati fl-Anness I.

2.   L-Istati Membri ma jistgħux joħorġu d-dokument previst fl-Artikolu 2, punt (u), tad-Direttiva 2003/37/KE għal tip ta’ trattur li ma jissodisfax ir-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva.

L-Istati Membri jistgħu jirrifjutaw li joħorġu approvazzjoni tat-tip nazzjonali għal tip ta’ trattur li ma jissodisfax ir-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 3

Ebda Stat Membru ma jista’ jirrifjuta r-reġistrazzjoni jew jipprojbixxi l-bejgħ, id-dħul inizjali fis-servizz, jew l-użu ta’ tratturi għal raġunijiet li għandhom x’jaqsmu mal-apparat tal-isteering jekk dan jissodisfa r-rekwiżiti stipulati fl-Anness I.

Artikolu 4

L-emendi neċessarji biex jiġu adattati r-rekwiżiti tal-Anness sabiex jittieħed kont tal-progress tekniku għandhom jiġu adottati b’mod konformi mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 20(3) tad-Direttiva 2003/37/KE.

Artikolu 5

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test u d-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert b’din id-Direttiva.

Artikolu 6

Id-Direttiva 75/321/KEE, kif emendata mid-Direttivi elenkati fil-Parti A tal-Anness II hija mħassra, bla ħsara għall-obbligi tal-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-Direttivi elenkati fil-Parti B tal-Anness II.

Ir-referenzi għad-Direttiva mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness III.

Artikolu 7

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandha tapplika mill-1 ta’ Jannar 2010.

Artikolu 8

Din id-Direttiva hi indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta’ Lulju 2009.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

E. ERLANDSSON


(1)  ĠU C 161, 13.7.2007, p. 38.

(2)  L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta’ Ġunju 2007 (ĠU C 146E, 12.6.2008, p. 73) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 2009.

(3)  ĠU L 147, 9.6.1975, p. 24.

(4)  Ara l-Anness II, Parti A.

(5)  ĠU L 171, 9.7.2003, p. 1.


ANNESS I

1.   DEFINIZZJONIJIET

1.1.   “Apparat tal-isteering

“Apparat tal-isteering” tfisser l-apparat kollu li l-għan tiegħu hu li jbiddel id-direzzjoni tal-moviment tat-trattur.

L-apparat tal-isteering jista’ jinkludi:

il-kontroll tal-isteering;

it-tagħmir tal-isteering;

ir-roti misjuqa;

fejn ikun applikabbli, l-apparat speċjali biex tiġi prodotta saħħa addizzjonali jew indipendenti.

1.1.1.   “Il-kontroll tal-isteering

“Il-kontroll tal-isteering” tfisser il-parti mħaddma direttament mis-sewwieq sabiex isuq it-trattur.

1.1.2.   “It-tagħmir tal-isteering

“It-tagħmir tal-isteering” tfisser il-komponenti kollha bejn il-kontroll tal-isteering u r-roti misjuqa, bl-eċċezzjoni tal-apparat speċjali definit f’punt 1.1.4. It-tagħmir tal-isteering jista’ jkun mekkaniku, idrawliku, pnewmatiku, tal-elettriku jew taħlita ta’ dawn.

1.1.3.   “Ir-roti misjuqa

“Ir-roti misjuqa” tfisser:

ir-roti li l-allinjament tagħhom jista’ jiġi mibdul direttament jew indirettament b’rabta ma’ dak tat-trattur sabiex tinkiseb bidla fid-direzzjoni tal-moviment tat-trattur;

ir-roti kollha ta’ tratturi artikulati;

ir-roti fuq l-istess fus, li l-veloċità tagħhom tista’ tiġi varjata sabiex tinkiseb bidla fid-direzzjoni tal-moviment tat-trattur.

Roti żgħar self-tracking m’humiex roti misjuqa.

1.1.4.   “Apparat speċjali

“Apparat speċjali” tfisser dik il-parti tal-apparat tal-isteering li bih tiġi prodotta saħħa addizzjonali jew indipendenti. Saħħa addizzjonali jew indipendenti tista’ tiġi prodotta b’kull sistema mekkanika, idrawlika, pnewmatika jew elettrika, jew b’kull taħlita ta’ dawn (per eżempju permezz ta’ pompa taż-żejt, pompa tal-arja jew batterija, eċċ.).

1.2.   “Tipi differenti ta’ apparat tal-isteering

1.2.1.

Jiddependi minn fejn ikun ġej is-sors tas-saħħa meħtieġa biex tinbidel id-direzzjoni tar-roti misjuqa, is-segwenti tipi ta’ apparat tal-isteering huma identifikati:

1.2.1.1.

Apparat tal-isteering manwali, fejn is-saħħa tal-isteering hija pprovduta biss mis-saħħa muskolari tas-sewwieq;

1.2.1.2.

Apparat tal-isteering assistit, fejn is-saħħa tal-isteering hija pprovduta kemm mis-saħħa muskolari tas-sewwieq kif ukoll mill-apparat speċjali definit f’punt 1.1.4;

Apparat tal-isteering fejn is-saħħa tal-isteering hija normalment ipprovduta biss mill-apparat speċjali definit f’punt 1.1.4, iżda li f’każ ta’ ħsara fl-apparat speċjali jippermetti li s-saħħa muskolari tas-sewwieq tintuża għas-sewqan, għandu jiġi meqjus bħala “apparat tal-isteering assistit”;

1.2.1.3.

Apparat servo-steering, fejn is-saħħa tal-isteering hija pprovduta biss mill-apparat speċjali definit f’punt 1.1.4.

1.3.   Sforz tal-isteering

“L-isforz tal-isteering” tfisser il-forza użata mis-sewwieq fuq il-kontroll tal-isteering sabiex isuq it-trattur.

2.   KOSTRUZZJONI, IMMUNTAR U REKWIŻITI TA’ SPEZZJONI

2.1.   Rekwiżiti ġenerali

2.1.1.

L-apparat tal-isteering għandu jiżgura l-immaniġġjar faċli u mingħajr perikolu tat-trattur u għandu jkun konformi mar-rekwiżiti dettaljati stipulati f’punt 2.2.

2.2.   Rekwiżiti dettaljati

2.2.1.   Kontroll tal-isteering

2.2.1.1.

Il-kontroll tal-isteering għandu jkun faċli biex jintuża u jinqabad. Għandu jkun iddisinjat b’tali mod li jippermetti diflezzjoni gradwali. Id-direzzjoni tal-moviment tal-kontroll tal-isteering għandha tikkorrispondi mal-bidla mixtieqa fid-direzzjoni tat-trattur.

2.2.1.2.

L-isforz tal-isteering meħtieġ sabiex tinkiseb dawra tonda b’radju ta’ 12 m, li tibda mill-pożizzjoni eżatt faċċata, m’għandux jeċċedi l-25 daN. Li ma jkunx ikkonnettjat ma’ apparat ieħor fil-każ ta’ apparat tal-isteering assistit, jekk il-provvista ta’ saħħa awżiljari ma taħdimx l-isforz tal-isteering meħtieġ m’għandux jeċċedi s-60 daN.

2.2.1.3.

Sabiex tiġi vverifikata l-konformità mar-rekwiżiti f’punt 2.2.1.2, it-trattur għandu jiddeskrivi moviment spirali b’veloċità ta’ 10 kilometri fis-siegħa, li tibda mill-pożizzjoni eżatt faċċata, fuq wiċċ ta’ triq xott, ċatt li joffri adeżjoni tajba għat-tajers. L-isforz tal-isteering fuq il-kontroll tal-isteering għandu jiġi nnotat sakemm jilħaq il-pożizzjoni li tikkorrispondi mad-dħul tat-trattur f’dawra tonda b’radju ta’ 12 m. Id-dewmien tal-manuvra (ħin bejn il-mument meta l-kontroll tal-isteering jiġi mħaddem għall-ewwel darba u l-mument meta jilħaq il-pożizzjoni fejn jittieħdu l-qisien) m’għandux jeċċedi l-ħames sekondi f’każijiet normali u t-tmien sekondi jekk l-apparat speċjali ma jaħdimx. Għandha ssir manuvra waħda lejn ix-xellug u oħra lejn il-lemin.

Għall-eżami, t-trattur għandu jkun mgħobbi sal-piż massimu tiegħu teknikament permess; il-pressjoni tat-tajers u t-tqassim tal-piż bejn il-fwies għandhom ikunu skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur.

2.2.2.   It-tagħmir tal-isteering

2.2.2.1.

L-apparat tal-isteering ma jistax jinkludi tagħmir tal-isteering tal-elettriku jew pnewmatiku għal kollox.

2.2.2.2.

It-tagħmir tal-isteering għandu jkun hekk iddisinjat li jissodisfa r-rekwiżiti kollha tal-operazzjonijiet. Għandu jkun faċilment aċċessibbli għall-manutenzjoni u spezzjoni.

2.2.2.3.

Fil-każ ta’ tagħmir tal-isteering li ma jkunx kollu idrawliku, għandu jkun possibbli li t-trattur jiġi misjuq anke fil-każ li ma jaħdmux il-komponenti idrawliċi jew pnewmatiċi tat-tagħmir tal-isteering.

2.2.2.4.

It-tagħmir tal-isteering li jkun imħaddem purament b’mod idrawliku u l-apparat speċjali definit f’punt 1.1.4, għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin:

2.2.2.4.1.

Strument wieħed jew aktar li jillimitaw il-pressjoni għandhom jipproteġu ċ-ċirkwit kollu jew parti minnu kontra pressjoni żejda;

2.2.2.4.2.

L-apparati li jillimitaw il-pressjoni għandhom jiġu ssettjati b’mod li ma jeċċedux il-pressjoni T ekwivalenti għall-pressjoni massima tal-operazzjoni ddikjarata mill-manifattur;

2.2.2.4.3.

Il-karatteristiċi u d-dimensjonijiet tax-xogħol tal-pajpijiet għandhom ikunu tali li l-pajpijiet ikunu jifilħu għal erba’ darbiet il-pressjoni T (permessa mill-apparati tal-limitazzjoni tal-pressjoni), u għandhom ikunu protetti f’postijiet u rranġati b’tali mod li r-riskji ta’ ħsara bid-daqqiet jew interferenza jitnaqqsu għall-minimu, u r-riskji ta’ ħsara minħabba li jħokku jistgħu jiġu meqjusa żgħar ħafna.

2.2.3.   Ir-roti misjuqa

2.2.3.1.

Ir-roti kollha jistgħu jkunu roti misjuqa.

2.2.4.   Apparat speċjali

2.2.4.1.

L-apparat speċjali definit f’punt 1.1.4, użat fit-tipi ta’ apparat tal-isteering definit f’punti 1.2.1.2 u 1.2.1.3, għandu jkun aċċettabbli fiċ-ċirkostanzi li ġejjin.

2.2.4.1.1.

Jekk it-trattur ikun mgħammar b’apparat tal-isteering assistit kif definit f’punt 1.2.1.2, għandu jkun possibbli li jinstaq anke fil-każ li ma jaħdimx l-apparat speċjali kif ġà msemmi f’punt 2.2.1.2. Jekk l-apparat tal-isteering assistit ma jkollux sors tiegħu ta’ saħħa, għandu jiġi mwaħħal miegħu tank ta’ riserva tal-enerġija. Dan it-tank ta’ riserva tal-enerġija jista’ jinbidel minn strument indipendenti li jipprovdi provvista ta’ saħħa lill-apparat tal-isteering bi priorità fuq is-sistemi l-oħra li huma mqabbda mas-sors komuni ta’ enerġija. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 76/432/KEE tas-6 ta’ April 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mal-mezzi tal-ibbrejkjar ta’ tratturi bir-roti għall-agrikoltura jew għall-forestrija (1), jekk ikun hemm konnessjoni idrawlika bejn l-apparat idrawliku tal-isteering u l-apparat idrawliku tal-brejkijiet, u jekk it-tnejn ikunu qed jieħdu mill-istess sors ta’ enerġija, il-forza meħtieġa sabiex tattiva l-apparat tal-istering m’għandhiex teċċedi l-40 daN jekk xi waħda mis-sistemi jkollha l-ħsara. Jekk is-sors tal-enerġija tkun arja kkompressata, it-tank ta’ riserva tal-arja għandu jiġi protett minn valve non-return.

Fejn l-enerġija tal-isteering hija normalment ipprovduta biss mill-apparat definit f’punt 1.1.4, l-apparat tal-isteering assistit għandu jiġi mwaħħal miegħu strument tali li jekk, f’każ li l-apparat speċjali ma jaħdimx, l-isforz tal-isteering jeċċedi l-25 daN, sinjal viżwali jew akustiku għandu jagħti twissija ta’ dik il-ħsara.

2.2.4.1.2.

Jekk it-trattur ikun mgħammar b’apparat servo-steering kif definit f’punt 1.2.1.3, u sakemm dak l-apparat ikollu tagħmir tal-isteering kollu idrawliku, għandu jkun possibbli, f’każ ta’ ħsara fl-apparat speċjali jew fil-magna, li jkunu jistgħu jsiru ż-żewġ manuvri speċifikati f’punt 2.2.1.3 bl-użu ta’ apparat speċjali addizzjonali. L-apparatt speċjali addizzjonali jista’ jkun tank ta’ riserva tal-arja kkompressata jew tal-gass. Pompa taż-żejt jew kompressur jista’ jintuża bħala l-apparat speċjali addizzjonali jekk dak l-apparat jitħaddem bid-dawrien tar-roti tat-trattur u ma jistax jiġi skonness minnhom. Fil-każ ta’ ħsara fl-apparat speċjali, sinjal viżwali jew akustiku għandu jagħti twissija ta’ dik il-ħsara.

2.2.4.1.2.1.

Jekk l-apparat speċjali jkun pnewmatiku, għandu jkun mgħammar b’tank ta’ riserva tal-arja kompressata protett minn valve non-return. Il-kapaċità tat-tank ta’ riserva tal-arja kkompressata għandha tiġi kkalkolata sabiex mill-inqas seba’ dawriet sħaħ (minn lock għal lock) ikunu possibbli qabel il-pressjoni tat-tank taqa’ sa nofs il-pressjoni tal-operazzjoni tiegħu; l-eżami għandu jsir bir-roti misjuqa ′l fuq mill-art.


(1)  ĠU L 122, 8.5.1976, p. 1.


ANNESS II

PARTI A

Direttiva mħassra flimkien mal-emendamenti suċċessivi tagħha

(imsemmija fl-Artikolu 6)

Direttiva tal-Kunsill 75/321/KEE

(ĠU L 147 9.6.1975, p. 24)

 

Direttiva tal-Kunsill 82/890/KEE

(ĠU L 378 31.12.1982, p. 45)

unikament fejn jirrigwarda referenzi għall-Artikolu 1 (1) tad-Direttiva 75/321/KEE

Direttiva tal-Kummissjoni 88/411/KEE

(ĠU L 200 26.7.1988, p. 30)

 

Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 97/54/KE

(ĠU L 277 10.10.1997, p. 24)

unikament fejn jirrigwarda referenzi għall-Artikolu 1, l-ewwel inċiż tad-Direttiva 75/321/KEE

Direttiva tal-Kummissjoni 98/39/KE

(ĠU L 170 16.6.1998, p. 15)

 

PARTI B

Lista ta’ limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni

(imsemmija fl-Artikolu 6)

Direttiva

Limitu ta’ żmien għat-traspożizzjoni

Data ta’ applikazzjoni

Direttiva 75/321/KEE

fit-22 ta’ Novembru 1976.

Direttiva 82/890/KEE

fit-22 ta’ Ġunju 1984.

Direttiva 88/411/KEE

30 ta’ Settembru 1988 (1)

Direttiva 97/54/KE

fit-22 ta’ Settembru 1998.

fit-23 ta’ Settembru 1998

Direttiva 98/39/KE

30 t’April 1999 (2)


(1)  F’konformità mal-Artikolu 2 ta’ Direttiva 88/410/KEE:

“1.   Mill-1 ta’ Ottubru 1988, l-ebda Stat Membru ma jista’:

jirrifjuta rigward xi tip ta’ trattur, li jagħti approvazzjoni tat-tip tal-KEE, li joħroġ id-dokument li hemm referenza dwaru fl-aħħar inċiż ta’ Artikolu 10(1) tad-Direttiva 74/150/KEE, jew li jagħti l-approvazzjoni tat-tip nazzjonali, jew

jipprojbixxi d-dħul fis-servizz ta’ tratturi,

jekk it-tankijiet tal-karburanti likwidi, il-piż tas-saborra u l-livell ta’ ħoss permissibbli ta’ dak it-tip ta’ trattur ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva.

2.   Mill-1 ta’ Ottubru 1989, l-Istati Membri:

ma jistgħux aktar joħorġu d-dokument li hemm referenza dwaru fl-Artikolu 10(1), l-aħħar inċiż, tad-Direttiva 74/150/KEE għal tip ta’ trattur li t-tankijiet tal-karburanti likwidi tiegħu, il-piż tas-saborra u l-livelli ta’ ħoss permissibbli ma jkunux konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva,

jista’ jirrifjuta li jagħti approvazzjoni tat-tip nazzjonali rigward tip ta’ tratturi li t-tankijiet tal-karburanti, il-piżijiet tas-saborra u l-livelli ta’ ħoss permissibbli ma jkunux konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva.”

(2)  F’konformità mal-Artikolu 2 ta’ Direttiva 98/38/KE:

“1.   Mill-1 ta’ Mejju 1999 l-ebda Stat Membru ma jista’

jiċħad, li fir-rigward ta’ tip ta’ trattur, li jagħti l-approvazzjoni tat-tip KE, għal ħruġ tad-dokument riferit fl-Artikolu 10(1), l-aħħar inċiż, tad-Direttiva 74/150/KEE, jew li jagħti l-approvazzjoni tat-tip nazzjonali, jew

jipprojbixxi d-dħul fis-servizz ta’ tratturi,

jekk dawn it-tratturi jilħqu ir-rekwiżiti tad-Direttiva 74/151/KEE, kif emendat b’din id-Direttiva.

2.   Mill -1 ta’ Ottubru 1999, l-Istati Membri:

ma jistgħux joħorġu aktar id-dokument riferiti fl-Artikolu 10(1), l-inċiż finali, tad-Direttiva 74/150/KEE għal tip ta’ trattur li ma jilħaqx ir-rekwiżiti tad-Direttiva 74/151/KEE kif emendat b’din id-Direttiva,

jistgħu jiċħdu l-għoti ta’ approvazzjoni tat-tip nazzjonali fir-rigward ta’ tip ta’ trattur jekk din ma’ tilħaqx ir-rekwiżiti tad-Direttiva 74/151/KEE kif emendat b’din id-Direttiva.”


ANNESS III

Tabella Ta’ Korrelazzjoni

Direttiva 75/321/KEE

Direttiva 98/39/KE

Din id-Direttiva

Artikoli 1

 

Artikoli 1

 

Artikoli 2

Artikoli 2

Artikoli 3 sa 4

 

Artikoli 3 sa 4

Artikolu 5, paragrafu 1

 

Artikolu 5, paragrafu 2

 

Artikolu 5

 

Artikolu 6

 

Artikolu 7

Artikolu 6

 

Artikolu 8

Anness

 

Anness I

 

Anness II

 

Anness III


1.8.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/18


DIRETTIVA 2009/76/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-13 ta’ Lulju 2009

dwar il-livell ta’ storbju kif jinstema’ mis-sewwieq ta’ trattur bir-roti għall-agrikoltura jew għall-forestrija

(Verżjoni kodifikata)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2)

Billi:

(1)

Id-Direttiva 77/311/KEE tal-Kunsill tad-29 ta’ Marzu 1977 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri rigward il-livell ta’ storbju kif jinstema’ mis-sewwieq ta’ trattur bir-roti għall-agrikoltura jew għall-forestrija (3) ġiet emendata kemm-il darba (4) b’mod sostanzjali. Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmija Direttiva għandha tiġi kodifikata.

(2)

Id-Direttiva 77/311/KEE hija waħda mid-Direttivi separati tas-sistema tal-approvazzjoni tat-tip KE prevista fid-Direttiva tal-Kunsill 74/150/KEE tal-4 ta’ Marzu 1974 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ tratturi bir-roti għall-agrikoli jew għall-foresterija, kif sostitwita bid-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2003/37/KE tas-26 ta’ Mejju 2003 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ tratturi għall-agrikoltura jew għall-forestrija, il-karrijiet tagħhom u makkinarju irmunkat interkambjabbli, flimkien mas-sistemi tagħhom, komponenti u unitajiet tekniċi separati (5) u tistabilixxi preskrizzjonijiet tekniċi dwar id-disinn u l-kostruzzjoni ta’ tratturi għall-agrikoltura jew għall-forestrija, rigward il-livell ta’ storbju kif jinstema’ mis-sewwieq. Dawn il-preskrizzjonijiet tekniċi huma dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri sabiex jippermettu l-applikazzjoni tal-proċedura tal-approvazzjoni tat-tip KE stabbilita fid-Direttiva 2003/37/KE għal kull tip ta’ trattur. Għalhekk id-dispożizzjonijiet imsemmija fid-Direttiva 2003/37/KE dwar tratturi għall-agrikoltura jew għall-forestrija, il-karrijiet tagħhom u makkinarju irmunkat interkambjabbli, flimkien mas-sistemi tagħhom, komponenti u unitajiet tekniċi separati japplikaw għal din id-Direttiva.

(3)

Din id-Direttiva għandha tkun bla ħsara għall-obbligi tal-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-Direttivi mniżżla fl-Anness IV, Parti B,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

1.   Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, “trattur għall-agrikoltura jew għall-forestrija” ifisser kwalunkwe vettura bil-mutur, mgħammra b’roti jew ċineg mingħajr tarf u li għandu mill-anqas żewġ fusien, li l-funzjoni ewlenija tiegħu tinsab fis-saħħa trattiva tiegħu u li jkun speċifikament iddisinjat biex jirmonka, jimbotta, iġġorr jew jagħti saħħa lil ċertu għodda, makkinarju jew karrijiet intenzjonati għal użu għall-agrikoltura jew għall-forestrija. Jista’ jkun mgħammar biex iġorr tagħbija u passiġġieri.

2.   Din id-Direttiva għandha tapplika biss għal tratturi definiti fil-paragrafu 1 li jkunu ffittjati b’tyres pnewmatiċi u li jkollhom veloċità massima skont id-disinn ta’ bejn is-6 u l-40 km/siegħa.

Artikolu 2

1.   L-Istati Membri ma jistgħux jirrifjutaw li jagħtu approvazzjoni tat-tip KE jew approvazzjoni tat-tip nazzjonali għal tip ta’ trattur minħabba raġunijiet marbuta mal-livell ta’ storbju kif jinstema’ mis-sewwieq jekk dan il-livell ikun fil-limiti li ġejjin:

90 dB(A) skont l-Anness I,

jew

86 dB(A) skont l-Anness II.

2.   Fir-rigward ta’ vetturi li m’humiex konformi mar-rekwiżiti stabbiliti f’din id-Direttiva, għal raġunijiet marbuta mas-suġġett ta’ din id-Direttiva, l-Istati Membri:

m’għandhomx jibqgħu joħorġu l-approvazzjoni tat-tip KE,

jistgħu jirrifjutaw li joħorġu approvazzjoni tat-tip nazzjonali.

3.   Fir-rigward ta’ vetturi li m’humiex konformi mar-rekwiżiti stabbiliti f’din id-Direttiva, għal raġunijiet marbuta mas-suġġett ta’ din id-Direttiva, l-Istati Membri:

għandhom iqisu ċertifikati ta’ konformità li jakkumpanjaw vetturi ġodda skont id-Direttiva 2003/37/KE bħala mhux aktar validi għall-iskopijiet tal-artikolu 7(1) ta’ dik id-Direttiva;

jistgħu jirrifjutaw ir-reġistrazzjoni, il-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta’ dawk il-vetturi ġodda.

4.   L-Istati Membri ma jistgħux jirrifjutaw li jirreġistraw jew jipprojbixxu l-bejgħ, id-dħul fis-servizz jew l-użu ta’ tratturi minħabba raġunijiet marbuta mal-livell ta’ storbju kif jinstema’ mis-sewwieq jekk dan il-livell ikun fil-limiti li ġejjin:

90 dB(A) skont l-Anness I,

jew

86 dB(A) skont l-Anness II.

Artikolu 3

Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, “kabina” tfisser kull struttura mibnija minn komponenti riġidi, trasparenti jew le, li tagħlaq totalment lis-sewwieq u tiżolah minn barra, u hi kapaċi li tinżamm magħluqa b’mod permanenti waqt is-servizz.

Artikolu 4

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li kemm fil-presentazzjoni tal-bejgħ kif ukoll fir-riklamar ma jkun hemm xejn li jissuġġerixxi li t-tratturi għandhom karatteristiċi relatati mal-livell ta’ storbju kif jinstema’ mis-sewwieq li huma fil-fatt ma jkollhomx.

Artikolu 5

Kull emenda neċessarja sabiex jiġu addattati d-dispożizzjonijiet tal-Annessi I, II u III għall-progress tekniku għandhom jiġu adottati b’mod konformi mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 20(3) tad-Direttiva 2003/37/KE.

Artikolu 6

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-testi tad-disposizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-kamp kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 7

Id-Direttiva 77/311/KEE, kif emendata mid-Direttivi elenkati fl-Anness IV, hi mħassra, bla ħsara għall-obbligi tal-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien għat-trasposizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-Direttivi stabbiliti fl-Anness IV, Parti B.

Referenzi għad-Direttiva mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness V.

Artikolu 8

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għanda tapplika mill-1 ta’ Jannar 2010.

Artikolu 9

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, it-13 ta’ Lulju 2009

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

E. ERLANDSSON


(1)  ĠU C 120, 16.5.2008, p. 15.

(2)  L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta’ Frar 2008 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta’ Ġunju 2009.

(3)  ĠU L 105, 28.4.1977, p. 1.

(4)  Ara l-Anness IV, Parti A.

(5)  ĠU L 171 9.7.2003, p. 1.


ANNESS I

APPARAT, KONDIZZJONIJIET U METODU TA’ KEJL

1.   UNITA’ TA’ KEJL U APPARAT TA’ KEJL

1.1.   Unità ta’ kejl

Il-valur A tal-livell ta’ storbju LA għandu jitkejjel b’dB, espressa bħala dB(A).

1.2.   Apparat ta’ kejl

Il-livell ta’ storbju kif jinstema’ mis-sewwieq għandu jitkejjel permezz ta’ miter tal-livell ta’ ħsejjes kif deskritt fl-ewwel edizzjoni tal-Pubblikazzjoni Nru 179/1965 tal-Kummissjoni Internazzjonali Elettroteknika.

Fil-każ ta’ riżultati varjabbli, il-medja tal-valuri massimi għandha tittieħed.

2.   KONDIZZJONIJIET TA’ KEJL

Il-kejl għandu jsir taħt il-kondizzjonijiet li ġejjin:

2.1.

it-trattur ma għandux ikun mgħobbi, i.e. mingħajr aċċessorji fakultattivi, imma għandu jinkludi likwidu għat-tkessiħ, lubrikant, tank mimli bil-karburant, għodda u sewwieq. Dan tal-aħħar ma jistax jilbes ħwejjeġ li huma ħoxnin b’mod abnormali, xalpa jew kappell. Ma jista’ jkun hemm ebda oġġett fuq it-trattur li x’aktarx itellef il-livell tal-istorbju;

2.2.

it-tyres għandhom jkunu minfuħin sal-pressjoni rakkomandata mill-manufattur tat-trattur, il-magna, il-fusien ta’ trasmissjoni u sewqan għandhom jkunu ta’ temperatura normali u jekk jiġu mgħammra b’radiator blinds dawn għandhom jinżammu miftuħa waqt il-kejl;

2.3.

jekk ikunu suġġetti li jaffetwaw il-livell ta’ storbju, apparat żejjed li jieħu s-saħħa mill-magna jew li jieħu s-saħħa minnu nnifsu, bħal wajpers tal-wind screen, fan tal-arja sħuna jew power take-off, per eżempju, ma jistgħux ikunu qegħdin jaħdmu meta jkun isir il-kejl; partijiet li normalment jaħdmu fl-istess ħin tal-magna, bħall-fan għat-tkessiħ tal-magna, per eżempju, għandhom jkunu qegħdin jaħdmu meta jittieħed il-kejl;

2.4.

iż-żona tat-test għandha tkun f’post miftuħ li huwa silenzjuz biżżejjed; tista’ tieħu l-forma, per eżempju, ta’ spazju miftuħ ta’ radju ta’ 50 metru, li jkollu parti ċentrali b’radju ta’ mill-inqas 20 metru u li hu prattikament livell, jew ta’ sezzjoni livellata li jkollha korsa solida b’wiċċ kemm jista’ jkun ċatt u bi ftit gandotti. Il-korsa għandha tkun kemm jista’ jkun nadifa u niexfa (eż. ħielsa minn żrar, weraq, silġ. eċċ.). Nżul u irregolaritajiet huma aċċettabli biss jekk il-varjazzjonijiet fil-livell ta’ storbju ikkawżati minnhom jaqgħu fil-limiti ta’ tolleranzi ta’ żball tal-apparat li jkejjel;

2.5.

il-wiċċ tal-korsa għandu ikun tali li ma jikkawżax storbju eċċessiv mit-tyres;

2.6.

it-temp għandu ikun tajjeb u niexef bi ftit jew xejn riħ. Il-livell ta’ storbju ambjentali kif jinstema’ mis-sewwieq dovut għar-riħ u għal sorsi oħra ta’ storbju għandu ikun mill-inqas 10 dB(A) taħt il-livell ta’ storbju tat-trattur.

2.7.

jekk tintuża vettura għall-kejl, din għandha tiġi irmunkata jew misjuqa ‘l bogħod biżżejjed mit-trattur sabiex tevita kull interferenza. Waqt il-kejl l-ebda oġġett li jinterferixxi mal-kejl jew uċuħ riflettivi ma jista’ jitpoġġa sa 20 metru minn kull naħa tal-korsa tat-test u inqas minn 20 metru minn quddiem u wara tat-trattur. Din il-kondizzjoni tista’ titqies aderuta jekk il-varjazzjonijiet fil-livell ta’ istrobju hekk kawżati jibqgħu fil-limiti tat-tolleranzi ta’ żball; jekk le, il-kejl għandu jitwaqqaf għat-tul tal-interferenza.

2.8.

il-kejl kollu f’serje partikolari għandu isir fuq l-istess korsa.

3.   METODU TA’ KEJL

3.1.

Il-mikrofonu għandu jitpoġġa 250 mm mal-ġenb tal-pjan ċentrali tas-sedil, il-ġenb ikun dak fejn jinstab l-iktar livell għoli ta’ storbju,

Id-diaframma tal-mikrofonu għandha tħares ‘l quddiem u ċ-ċentru tal-mikfrofonu għandu ikun 790 mm fuq u 150 mm ‘l quddiem mill-punt ta’ referenza tas-sedil deskritt fl-Anness III. Għandha tiġi evitata vibrazzjoni eċċessiva tal-mikrofonu.

3.2.

Il-livell massimu ta’ storbju f’dB(A) għandu jiġi determinat kif ġej:

3.2.1.

l-aperturi kollha (eż. bibien, twieqi) fi li jkolhom struttura ta’ kabina magħluqa u magħmula f’serje għandhom jkunu magħluqin waqt serje inizzjali ta’ kejl.

3.2.1.1.

Waqt it-tieni serje ta’ kejl dawn għandhom jitħallew miftuħin, sakemm meta jinfetħu ma joħolqux periklu għas-sigurta’ fit-triq, imma wind screens li jintwew ‘l-isfel jew ‘l fuq għandhom jinżammu magħluqa;

3.2.2.

l-istorbju għandu jiġi mkejjel permezz ta’ miter tal-livell ta’ ħsejjes li jkollu rispons bil-mod waqt it-tagħbija u li jikkorrispondi mal-istorbju massimu fil-gear li jagħti veloċità ‘l quddiem l-eqreb ta’ 7.5 km/h.

Il-liver ta’ kontroll li jirregola għandu ikun miftuħ kollu. Billi tibda mingħajr ebda tagħbija, it-tagħbija għandha tiżdied sakemm jinstab il-livell massimu ta’ storbju. Wara kull żieda ta’ tagħbija, għandu jitħalla ħin sabiex il-livell ta’ storbju jistabbilizza qabel ma jsir il-kejl;

3.2.3.

l-istorbju għandu jitkejjel permezz ta’ miter tal-livell ta’ ħsejjes li jkollu rispons bil-mod waqt it-tagħbija u li jikkorrispondi mal-istorbju massimu f’kull gear barra dak imsemmi f’3.2.2 li fuqha l-livell ta’ storbju rreġistrat huwa ta’ mill-inqas 1 dB(A) ‘l fuq minn dak irreġistrat fuq il-gear imsemmi f’3.2.2.

Il-liver ta’ kontroll li jirregola għandu ikun miftuħ kollu. Billi tibda mingħajr ebda tagħbija, it-tagħbija għandha tiżdied sakemm jinstab il-livell massimu ta’ storbju. Wara kull żieda ta’ tagħbija, għandu jitħalla ħin sabiex il-livell ta’ storbju jistabbilizza qabel ma jsir il-kejl;

3.2.4.

l-istorbju għandu jitkejjel bid-disinn ta’ veloċità massima tat-trattur mhux mgħobbi.

3.3.

Ir-rapport tat-test għandu jinkludi kejl tal-livell ta’ storbju mwettqa taħt il-kondizzjonijiet li ġejjin:

3.3.1.

fuq il-gear li jagħti veloċità l-eqreb għal 7.5 km/h;

3.3.2.

fuq kull gear, jekk il-kundizzjonijiet deskritti f’3.2.3 jiġu mħarsa;

3.3.3.

fil-veloċità massima skont id-disinn.

4.   KRITERJI TA’ EVALWAZZJONI

Il-kejl deskritti fil-punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 u 3.2.4 ma jistgħux jaqbżu l-valuri stabbiliti fl-Artikolu 2.


ANNESS II

APPARAT, KONDIZZJONIJIET U METODU TA’ KEJL

1.   UNITÀ TA’ KEJL U APPARAT TA’ KEJL

1.1.   Unità ta’ kejl

Il-valur A tal-livell ta’ storbju LA għandu jitkejjel b’dB, espressa bħala dB(A).

1.2.   Apparat ta’ kejl

Il-livell ta’ storbju kif jinstema’ mis-sewwieq għandu jitkejjel permezz ta’ miter tal-livell ta’ ħsejjes kif deskritt fl-ewwel edizzjoni tal-Pubblikazzjoni 179/1965 tal-Kummissjoni Internazzjonali Elettroteknika.

Fil-każ ta’ riżultati varjabbli, il-medja tal-valuri massimi għandha tittieħed.

2.   KONDIZZJONIJIET TA’ KEJL

Il-kejl għandu jsir taħt il-kondizzjonijiet li ġejjin:

2.1.

it-trattur ma għandux ikun mgħobbi, i.e. mingħajr aċċessorji fakultattivi, imma għandu jinkludi likwidu għat-tkessiħ, lubrikant, tank mimli bil-karburant, għodda u sewwieq. Dan tal-aħħar ma jistax jilbes ħwejjeġ li huma ħoxnin b’mod anormali, xalpa jew kappell. Ma jista’ jkun hemm ebda oġġett fuq it-trattur li x’aktarx itellef il-livell tal-istorbju;

2.2.

it-tyres għandhom ikunu minfuħin sal-pressjoni rakkomandata mill-manufattur tat-trattur, il-magna, il-fusien ta’ trasmissjoni u sewqan għandhom jkunu ta’ temperatura normali u, jekk il-magna ikollha louvres li jkessħu, dawn għandhom jinżammu kompletament miftuħa;

2.3.

jekk ikunu suġġetti li jaffetwaw il-livell ta’ storbju, apparat żejjed li jieħu s-saħħa mill-magna jew li jieħu s-saħħa minnu nnifsu, bħal wajpers tal-wind screen, fan tal-arja sħuna jew power take-off, per eżempju, ma jistgħux ikunu qegħdin jaħdmu meta jkun isir il-kejl; partijiet li normalment jaħdmu fl-istess ħin tal-magna, bħall-fan għat-tkessiħ tal-magna, per eżempju, għandhom jkunu qegħdin jaħdmu meta jittieħed il-kejl;

2.4.

iż-żona tat-test għandha tkun f’post miftuħ li huwa silenzjuz biżżejjed: tista’ tieħu l-forma, per eżempju, ta’ spazju miftuħ ta’ radju ta’ 50 metru, li jkollu parti ċentrali b’radju ta’ mill-inqas 20 m u li hu prattikament livell, jew ta’ sezzjoni livella li jkollha korsa solida b’wiċċ kemm jista’ jkun ċatt u bi ftit gandotti. Il-korsa għandha tkun kemm jista’ jkun nadifa u niexfa (eż. ħielsa minn żrar, weraq, silġ. eċċ.). Nżul u irregolaritajiet huma aċċettabli biss jekk il-varjazzjonijiet fil-livell ta’ storbju ikkawżati minnhom jaqgħu fil-limiti tat-tolleranzi ta’ żball tal-apparat li jkejjel.

2.5.

il-wiċċ tal-korsa għandu jkun tali li ma jikkawżax storbju eċċessiv mit-tyres;

2.6.

it-temp għandu ikun tajjeb u niexef bi ftit jew xejn riħ.

Il-livell ta’ storbju ambjentali kif jinstema’ mis-sewwieq dovut għar-riħ u għal sorsi oħra ta’ storbju għandu ikun ta’ mill-inqas 10 dB(A) taħt il-livell ta’ storbju tat-trattur.

2.7.

jekk tintuża vettura għall-kejl, din għandha tiġi rmunkata jew misjuqa ‘l bogħod biżżejjed mit-trattur sabiex tevita kull interferenza. Waqt il-kejl l-ebda oġġett li jinterferixxi mal-kejl jew uċuħ riflettivi ma jista’ jitpoġġa sa 20 metru minn kull naħa tal-korsa tat-test u inqas minn 20 metru minn quddiem u wara tat-trattur. Din il-kondizzjoni tista’ titqies aderuta jekk il-varjazzjonijiet fil-livell ta’ istrobju hekk kawżati jibqgħu fil-limiti tat-tolleranzi ta’ żball; jekk le, il-kejl għandu jitwaqqaf għal kemm iddum l-interferenza.

2.8.

il-kejl kollu f’serje partikolari għandu isir fuq l-istess korsa.

3.   METODU TA’ KEJL

3.1.

Il-mikrofonu għandu jitpoġġa 250 mm mal-ġenb tal-pjan ċentrali tas-sedil, il-ġenb ikun dak fejn jinstab l-iktar livell għoli ta’ storbju.

Id-diaframma tal-mikrofonu għandha tħares ‘l quddiem u ċ-ċentru tal-mikrofonu għandu ikun 790 mm fuq u 150 mm ‘l quddiem mill-punt ta’ referenza tas-sedil deskritt fl-Anness III. Għandha tiġi evitata vibrazzjoni eċċessiva tal-mikrofonu.

3.2.

Il-livell ta’ storbju għandu jiġi determinat kif ġej:

3.2.1.

it-trattur għandu jinstaq tul is-sezzjoni bl-istess veloċità tat-test mill-inqas tlett darbiet għal mill-inqas 10 sekondi;

3.2.2.

l-aperturi kollha (eż. bibien, twieqi) li jkolhom struttura ta’ kabina magħluqa magħmula f’serje għandhom jkunu magħluqin waqt serje inizzjali ta’ kejl.

3.2.2.1.

waqt it-tieni serje ta’ kejl dawn għandhom jitħallew miftuħin, sakemm meta jinfetħu ma joħolqux periklu għas-sigurtà fit-triq, imma wind screens li jintwew ‘l-isfel jew ‘l fuq għandhom jinżammu magħluqa;

3.2.3.

l-istorbju għandu jiġi mkejjel bl-rpm massimu permezz ta’ miter tal-livell ta’ ħsejjes li jkollu rispons bil-mod i.e. fuq il-gear li jagħti veloċità ‘l quddiem l-eqreb lejn 7.5 km/h bl-rpm mogħtija. It-trattur ma jistax ikun mgħobbi meta jkun qiegħed isir il-kejl.

4.   KRITERJI TA’ EVALWAZZJONI

Il-kejl deskritti fil-punti 3.2.2 u 3.2.3 ma jistgħux jaqbżu il-valuri stabbiliti fl-Artikolu 2.


ANNESS III

DETERMINAZZJONI TA’ PUNT TA’ REFERENZA TAS-SEDIL

1.   DEFINIZZJONI

1.1.

Il-punt ta’ referenza tas-sedil (S) għandu jkun il-punt fuq il-pjan lonġitudinali ċentrali tas-sedil fejn il-pjan tanġenzjali tal-biċċa ta’ isfel tas-serħan tad-dahar u l-pjan orizzontali jissallab. Dan il-pjan orizzontali jaqsam il-wiċċ ta’ taħt tal-bord tas-sedili 150 mm ‘l quddiem mill-punt ta’ referenza tas-sedil.

2.   DETERMINAZZJONI TA’ PUNT TA’ REFERENZA TAS- SEDIL

2.1.

Il-punt ta’ referenza għandu jinstab bl-użu ta’ apparat muri fil-figuri 1 u 2 tal-Appendiċi ta’ dan l-Anness, li jagħmilha possibbli li jissimula tagħbija minn okkupant uman.

2.2.

Is-sedil għandu jiġi issettjat fil-punt tan-nofs tal-medda permessa għal aġġustament vertikali, u dan l-aġġustament għandu jkun indipendenti mill-aġġustament orizzontali. Għal skopijiet sabiex tiġi determinata l-lokalità tal-mikrofonu msemmija fis-sezzjoni 3 tal-Annessi I u II, is-sedil għandu jkun fil-punt jew kemm jista’ jkun viċin tal-punt tan-nofs tal-medda ta’ aġġustament orizzontali.

3.   DESKRIZZJONI tal- APPARAT

3.1.

L-apparat imsemmi f’2.1 għandu jikkonsisti f’bord tas-sedil u żewġ bordijiet ta’ serħan tad-dahar.

3.2.

Il-bord l-iktar baxx tas-serħan tad-dahar għandu jitwaħħal fir-reġjun tal-għadma tal-ġenbejn (A) u tal-ġenbejn (B), u l-ġog (B) għandu jkun aġġustabbli fl-għoli (ara l-figura 2).

4.   ARMAR tal-APPARAT

L-apparat għandu jiġi armat kif ġej:

4.1.

l-apparat għandu jitpoġġa fuq is-sedil;

4.2.

għandu jiġi mbagħad mgħobbi b’forza ta’ 550 N f’punt 50 mm quddiem il-ġog (A), u ż-żewġ bordijiet tas-serħan tad-dahar għandhom jiġu pressati bil-mod u b’mod tanġenzjali kontra s-serħan tad-dahar.

4.3.

jekk ma jkunx possibbli li tiddetermina tanġent definittiv għaż-żona t’isfel tas-serħan tad-dahar, il-parti t’isfel tal-bord tas-serħan tad-dahar f’pożizzjoni vertikali għandha tintgħafas bil-mod kontra d-dahar.

4.4.

fil-każ ta’ sedili b’sospensjoni li hi aġġustabbli għat-toqol tas-sewwieq, is-sospensjoni għandha tiġi issettjata b’mod li s-sedil ikun f’punt ekwidistanti miż-żewġ posizzjonijiet estremi tiegħu.

Appendiċi

Figura 1

Image

Figura 2

Image


ANNESS IV

PARTI A

Direttiva mħassra flimkien ma’ lista tal-emendi suċċessivi tagħha

(imsemmija fl-Artikolu 7)

Direttiva tal-Kunsill 77/311/KEE

(ĠU L 105, 28.4.1977, p. 1)

 

Direttiva tal-Kunsill 82/890/KEE

(ĠU L 378, 31.12.1982, p. 45)

unikament għal dak li għandu x’jaqsam mar-referenzi magħmula fl-Artikolu 1(1) għad-Direttiva 77/311/KEE

Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 97/54/KE

(ĠU L 277, 10.10.1997, p. 24)

unikament għal dak li għandu x’jaqsam mar-referenzi magħmula fl-Artikolu 1, l-ewwel inċiż għad-Direttiva 77/311/KEE

Deċiżjoni tal-Kummissjoni 96/627/KE

(ĠU L 282, 1.11.1996, p. 72)

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/63/KE

(ĠU L 22, 27.1.2000, p. 66)

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/26/KE

(ĠU L 65, 7.3.2006, p. 22)

l-Artikolu 2 u l-Anness II biss

PARTI B

Lista tal-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni

(imsemmija fl-Artikolu 7)

Atti

Limitu ta’ żmien għat-traspożizzjoni

Data tal-applikazzjoni

77/311/KEE

fl-1 ta’ Ottubru 1978.

82/890/KEE

fit-22 ta’ Ġunju 1984.

97/54/KE

fit-22 ta’ Settembru 1998.

fit-23 ta’ Settembru 1998.

96/627/KE

fid-29 ta’ Settembru 1999.

2006/63/KE

fit-30 ta’ Settembru 2001.

2006/26/KE

fil-31 ta’ Diċembru 2006 (1).


(1)  Skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2006/26/KE:

“1.   B’effett mill-1 ta’ Jannar 2007, fir-rigward ta’ vetturi li huma konformi mar-rekwiżiti stipulati rispettivament fid-Direttivi 74/151/KEE, 78/933/KEE, u 77/311/KEE u 89/173/KEE kif emendati b’din id-Direttiva, l-Istati Membri m’għandhomx, għal raġunijiet marbuta mas-suġġett tad-Direttiva kkonċernata:

(a)

jirrifjutaw li jagħtu l-approvazzjoni tat-tip KE jew li jagħtu l-approvazzjoni tat-tip nazzjonali;

(b)

jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ jew id-dħul fis-servizz tat-tali vetturi.

2.   B’effett mill-1 ta’ Lulju 2007, fir-rigward ta’ vetturi li m’humiex konformi mar-rekwiżiti stipulati rispettivament fid-Direttivi 74/151/KEE, 78/933/KEE, u 77/311/KEE u 89/173/KEE kif emendati b’din id-Direttiva, għal raġunijiet marbuta mas-suġġett tad-Direttiva kkonċernata, l-Istati Membri:

(a)

m’għandhomx jibqgħu joħorġu l-approvazzjoni tat-tip KE,

(b)

jistgħu jirrifjutaw li joħorġu approvazzjoni tat-tip nazzjonali.

3.   B’effett mill-1 ta’ Lulju 2009, fir-rigward ta’ vetturi li m’humiex konformi mar-rekwiżiti stipulati rispettivament fid-Direttivi 74/151/KEE, 78/933/KEE, u 77/311/KEE u 89/173/KEE kif emendati b’din id-Direttiva, għal raġunijiet marbuta mas-suġġett tad-Direttiva kkonċernata, l-Istati Membri:

(a)

għandhom iqisu ċertifikati ta’ konformità li jakkumpanjaw vetturi ġodda skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2003/37/KE bħala mhux aktar validi għall-iskopijiet tal-artikolu 7(1),

(b)

jistgħu jirrifjutaw ir-reġistrazzjoni, il-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta’ dawk il-vetturi ġodda.”.


ANNESS V

Tabella Ta’ Korrelazzjoni

Direttiva 77/311/KEE

Direttiva 2006/26/KE

Din id-Direttiva

Artikolu 1

 

Artikolu 1

Artikolu 2(1) l-ewwel subparagrafu

 

Artikolu 2

Artikolu 2(1) it-tieni subparagrafu

 

__

Artikolu 2(2)

 

__

 

Artikolu 5(2)

Artikolu 2(2)

 

Artikolu 5(3)

Artikolu 2(3)

Artikoli 3 sa 5

 

Artikoli 3 sa 5

Artikolu 6(1)

 

__

Artikolu 6(2)

 

Artikolu 6

__

 

Artikolu 7

__

 

Artikolu 8

Artikolu 7

 

Artikolu 9

Anness I

 

Anness I

Anness II

 

Anness II

Anness III

 

Anness III

__

 

Anness IV

__

 

Anness V


1.8.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/29


DIRETTIVA 2009/79/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-13 ta’ Lulju 2009

dwar imqabad tal-idejn għall-passiġġieri għal vetturi bil-mutur b’żewġ roti

(Verżjoni kodifikata)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL tal-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 93/32/KEE tal-14 ta’ Ġunju 1993, fuq imqabad tal-idejn għall-passiġġieri fuq vetturi bil-mutur b’żewġ roti (3) ġiet emendata b’mod sostanzjali (4). Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmija Direttiva għandha tiġi kkodifikata.

(2)

Id-Direttiva 93/32/KEE hija waħda mid-Direttivi separati li ghandhom x’jaqsmu mas-sistema tal-approvazzjoni tat-tip KE prevista mid-Direttiva 92/61KEE dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur b’żewġ roti jew bi tlieta, kif sostitwita permezz tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2002/24/KE tat-18 ta’ Marzu 2002 li għandha x’taqsam mal-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur b’żewġ roti jew bi tlieta (5) u tistabbilixxi preskrizzjonijiet tekniċi dwar id-disinn u l-kostruzzjoni ta’ vetturi bil-mutur b’żewġ roti fir-rigward tal-istands tagħhom. Dawn il-preskrizzjonijiet tekniċi jikkonċernaw l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri sabiex jippermettu li l-applikazzjoni tal-proċedura tal-approvazzjoni tat-tip KE prevista mid-Direttiva 2002/24/KE, fir-rigward ta’ kull tip ta’ vettura. Għalhekk, id-dispożizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 2002/24/KE dwar is-sistemi tal-vetturi, il-komponenti u l-elementi tekniċi separati japplikaw għal din id-Direttiva.

(3)

Peress illi l-għan ta’ din id-Direttiva, jiġifieri l-għoti ta’ approvazzjoni tat-tip KE ta’ komponent fir-rigward ta’ mqabad tal-idejn għall-passiġieri għal tip ta’ vettura bil-mutur b’żewġ roti, ma jistax jinkiseb b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri, u jista’ għalhekk, minħabba l-iskala u l-effett tal-miżura, jinkiseb aħjar fuq livell Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju tal-proporzjonalità kif stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex ikun jista’ jinkiseb dan l-għan.

(4)

Din id-Direttiva għandha tkun bla ħsara għall-obbligi tal-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien stabbiliti fl-Anness II, Parti B għat-trasposizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-Direttivi,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Din id-Direttiva għandha tapplika għal imqabad tal-idejn għall-passiġġieri ta’ kull tip ta’ vetturi bil-mutur b’żewġ roti kif imsemmija fl-Artikolu 1 tad-Direttiva 2002/24/KE.

Artikolu 2

Il-proċedura għall-għoti ta’ approvazzjoni tat-tip KE tal-komponent fir-rigward ta’ mqabad tal-idejn għall-passiġġieri għal tip ta’ vettura bil-mutur b’żewġ roti u l-kundizzjonijiet li jirregolaw il-moviment ħieles ta’ tali vetturi għandhom ikunu kif stabbiliti fil-Kapitoli II u III tad-Direttiva 2002/24/KE.

Artikolu 3

L-emendi neċessarji sabiex ir-rekwiżiti tal-Anness I jiġu adattati għall-progress tekniku għandhom ikunu adottati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 18(2) tad-Direttiva 2002/24/KE.

Artikolu 4

1.   L-Istati Membri m’għandhomx, għal raġunijiet relatati ma’ mqabad tal-idejn għall-passiġġieri:

jirrifjutaw, fir-rigward ta’ tip ta’ vettura b’żewġ roti jew tip ta’ mqabad tal-idejn għall-passiġġieri, milli jagħtu approvazzjoni tat-tip KE tal-komponent,

jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta’ vetturi bil-mutur b’żewġ roti jew il-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta’ mqabad tal-idejn għall-passiġġieri,

jekk l-imqabad tal-idejn għall-passiġġieri jkunu konformi mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva.

2.   L-Istati Membri għandhom jirrifjutaw li jagħtu approvazzjoni tat-tip KE tal-komponent għal kwalunkwe tip ta’ vettura bil-mutur b’żewġ roti jew ta’ kwalunkwe tip ta’ mqabad tal-idejn għall-passiġġieri, jekk ir-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva ma jiġux sodisfatti.

3.   L-Istati Membri għandhom jgħaddu lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-kamp kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 5

Id-Direttiva 93/32/KEE, kif emendata mid-Direttiva elenkata fl-Anness II, Parti A, hija b’dan imħassra, bla ħsara għall-obbligi tal-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien għat-trasposizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-Direttivi stabbiliti fl-Anness II, Parti B.

Ir-referenzi għad-Direttiva mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness III.

Artikolu 6

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Din għandha tapplika mill-1 ta’ Jannar 2010.

Artikolu 7

Din id-Direttiva hi indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, it-13 ta’ Lulju 2009.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

E. ERLANDSSON


(1)  ĠU C 234, 30.9.2003, p. 19.

(2)  L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta’ Settembru 2007 (ĠU C 219E, 28.8.2008, p. 65) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ Lulju 2009.

(3)  ĠU L 188, 29.7.1993, p. 28.

(4)  Ara l-Anness I, Parti A.

(5)  ĠU L 124, 9.5.2002, p. 1.


ANNESS I

1.   REKWIŻITI ĠENERALI

Fejn issir dispożizzjoni għall-ġarr ta’ passiġġier, il-vettura għandha jkollha sistema ta’ maqbad għall-idejn tal-passiġġier. Din għandha tieħu l-forma ta’ ċinga jew maqbad tal-idejn jew imqabad tal-idejn.

1.1.   Iċ-ċinga

Iċ-ċinga għandha titwaħħal mal-magħqad jew ma’ partijiet oħra mqabbda mal-istruttura b’tali mod li tkun tista’ tintuża faċilment mill-passiġġier. Iċ-ċinga u kif tkun imwaħħla jridu jkunu ddisinjati b’tali mod li jkunu jifilħu, mingħajr ma jitqaċċtu, forza ta’ ġbid vertikali ta’ 2 000 N applikata statikament fiċ-ċentru tal-wiċċ taċ-ċinga bi pressjoni massima ta’ 2 MPa.

1.2.   Maqbad tal-idejn

Jekk jintuża maqbad tal-idejn għandu jkun qrib il-magħqad u simetriku għall-pjan medjan lonġitudinali tal-vettura.

Il-maqbad tal-idejn għandu jkun disinjat b’mod li jkun jiflaħ, mingħajr ma jinqata’, forza vertikali ta’ ġbid ta’ 2 000 N applikata statikament fiċ-ċentru tal-wiċċ tal-maqbad tal-idejn bi pressjoni massima ta’ 2 MPa.

Jekk żewġ imqabad tal-idejn ikunu użati, huma jridu jitwaħħlu wieħed kull naħa b’mod simmetriku

Dawn l-imqabad tal-idejn iridu jkunu ddisinjati b’mod li jkunu jifilħu, mingħajr ma jinqatgħu, forza vertikali ta’ ġbid ta’ 1 000 N, applikata waqt li (l-vettura) tkun wieqfa fiċ-ċentru tal-wiċċ tal-maqbad tal-idejn bi pressjoni massima ta’ 1 MPa.

L-Appendiċi 1

Dokument ta’ informazzjoni dwar imqabad tal-idejn għall-passiġġieri għal tip ta’ vettura bil-mutur b’żewġ roti

(biex titwaħħal mal-applikazzjoni għal approvazzjoni tat-tip KE tal-komponent jekk din tintbagħat separatament mill-applikazzjoni għal approvazzjoni tat-tip KE ta’ vettura)

Nru tal-ordni (mogħti mill-applikant): …

L-applikazzjoni għal approvazzjoni tat-tip KE tal-komponent dwar imqabad tal-idejn għall-passiġġieri fuq vettura bil-mutur b’żewġ roti jrid ikun fiha l-informazzjoni mniżżla taħt il-punti li ġejjin fl-Anness II tad-Direttiva 2002/24/KE:

Il-Parti 1, Taqsima A, punti:

0.1,

0.2,

0.4 sa 0,6;

Il-Parti 1, Taqsima A, punti:

minn 1.4 sa 1.4.2.

Appendiċi II

Isem tal-Amministrazzjoni

Ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip KE tal-komponent fir-rigward ta’ apparati ta’ sigurtà għall-passiġġieri għal tip ta’ vettura bil-mutur b’żewġ roti

MUDELL

Rapport Nru … Skond is-servizz tekniku … data …

Numru tal-approvazzjoni tat-tip KE tal-komponent: … Numru tal-estensjoni: …

1.

Trade mark jew isem tal-vettura: …

2.

Tip ta’ vettura: …

3.

L-isem u l-indirizz tal-manifattur: …

4.

L-isem u l-indirizz tar-rappreżentant tal-manifattur (jekk applikabbli): …

5.

Id-data meta l-vettura ddaħħlet għat-test: …

6.

Approvazzjoni tat-tip KE tal-komponent mogħtija/rifjutata (1)

7.

Post: …

8.

Data: …

9.

Firma: …


(1)  Ħassar skont kif addattat.


ANNESS II

PARTI A

Direttiva mħassra flimkien mal-emendament tagħha

(imsemmi fl-Artikolu 5)

Direttiva tal-Kunsill 93/32/KEE

(ĠU L 188, 29.7.1993, p. 28)

Direttiva tal-Kummissjoni 1999/24/KE

(ĠU L 104, 21.4.1999, p. 16)

PARTI B

Lista tal-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni

(imsemmi fl-Artikolu 5)

Direttiva

Limitu ta’ żmien għat-traspożizzjoni

Data ta’ applikazzjoni

93/32/KEE

L-14 ta’ Diċembru 1994

L-14 ta’ Ġunju 1995 (*)

1999/24/KE

Il-31 ta’ Diċembru 1999

L-1 ta’ Jannar 2000 (**)


(*)  Konformement mat-tielet sub-paragrafu tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 93/32/KEE:

“Mid-data msemmija fl-ewwel sub-paragrafu l-Istati Membri ma jistgħux, għal raġunijiet marbuta mal-imqabad tal-idejn għall-passiġġieri, jipprojbixxu d-dħul inizjali fis-servizz ta’ vetturi li huma konformi ma’ din id-Direttiva.”

Id-data msemmija hija l-14 ta’ Diċembru 1994; ara l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 93/32/KEE.

(**)  Konformement mal-Artikolu 2 tad-Direttiva 1999/24/KE:

“1.   B’effett mill-1 ta’ Jannar 2000, l-Istati Membri m’għandhomx, għal raġunijiet relatati ma’ mqabad tal-idejn għall-passiġġieri:

jirrifjutaw, fir-rigward ta’ tip ta’ vettura b’żewġ roti jew ta’ tip ta’ maqbad tal-idejn għall-passiġġieri, li jagħtu l-approvazzjoni tat-tip KE,

jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta’ vetturi bil-mutur b’żewġ roti jew il-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta’ mqabad tal-idejn għall-passiġġieri,

jekk l-imqabad tal-idejn għall-passiġġieri jkunu konformi mar-rekwiżiti tad-Direttiva tal-Kunsill 93/32/KEE, kif emendata b’din id-Direttiva.

2.   B’effett mill-1 ta’ Lulju 2000 l-Istati Membri għandhom jirrifjutaw li jagħtu l-approvazzjoni tat-tip KE għal kull tip ta’ vettura bil-mutur b’żewġ roti għal raġunijiet relatati mal-imqabad tal-idejn għall-passiġġieri jew kull tip ta’ mqabad tal-idejn għall-passiġġieri, jekk ir-rekwiżiti tad-Direttiva 93/32/KEE, kif emendata minn din id-Direttiva, ma jkunux sodisfatti.”


ANNESS III

Tabella ta’ korrelazzjoni

Direttiva 93/32/KEE

Direttiva 1999/24/KE

Din id-Direttiva

Artikoli 1, 2 u 3

 

Artikoli 1, 2 u 3

Artikolu 4(1)

 

 

Artikolu 2(1)

Artikolu 4(1)

 

Artikolu 2(2)

Artikolu 4(2)

Artikolu 4(2)

 

Artikolu 4(3)

 

Artikolu 5

 

Artikolu 6

Artikolu 5

 

Artikolu 7

Anness

 

Anness I

Appendiċi 1

 

Appendiċi 1

Appendiċi 2

 

Appendiċi 2

 

Anness II

 

Anness III


1.8.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/36


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2009/90/KE

tal-31 ta’ Lulju 2009

li tistipula, skont id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, speċifikazzjonijiet tekniċi għall-analiżi u l-monitoraġġ kimiċi tal-istat tal-ilma

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 8(3) tagħha,

Billi:

(1)

Il-kwalità u l-komparabbiltà tar-riżultati analitiċi ġġenerati minn laboratorji maħturin minn awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri biex iwettqu monitoraġġ kimiku tal-ilma skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2000/60/KE għandhom jiġu żgurati. L-istandard EN ISO/IEC-17025 dwar rekwiżiti ġenerali għall-kompetenza fl-ittestjar u fil-kalibrazzjoni tal-laboratorji jistipula standards internazzjonali xierqa għall-validazzjoni tal-metodi ta’ analiżi użati.

(2)

Sabiex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti ta’ validazzjoni, il-metodi kollha ta’ analiżi applikati mill-Istati Membri għall-għanijiet tal-programmi ta’ monitoraġġ kimiku tal-istat tal-ilma għandhom jissodisfaw ċerti kriterji minimi ta’ prestazzjoni, inklużi regoli dwar l-inċertezza tal-kejl u dwar il-limitu ta’ kwantifikazzjoni tal-metodi. Sabiex tiġi żgurata l-komparabbiltà tar-riżultati tal-monitoraġġ kimiku, il-limitu ta’ kwantifikazzjoni għandu jiġi ddeterminat skont definizzjoni minn ftehim komuni.

(3)

Fejn ma hemmx metodi li jikkonformaw mal-kriterji minimi ta’ prestazzjoni l-monitoraġġ għandu jiġi bbażat fuq l-aqwa tekniki disponibbli li ma jinvolvux spejjeż eċċessivi.

(4)

Il-kalkolu ta’ valuri medji għandu jqis ir-riżultati tal-kejl li huma taħt il-limitu ta’ kwantifikazzjoni tal-metodi tal-analiżi. Għandhom jiġu pprovduti regoli biex jintużaw f’dan ir-rigward.

(5)

Operazzjonijiet tekniċi li jiżguraw il-kwalità u l-komparabbiltà tar-riżultati analitiċi għandhom isegwu prattiki ta’ sistema ta’ ġestjoni ta’ kwalità aċċettati f’livell internazzjonali. Għal dak il-għan, il-prattiki ddefiniti f’EN ISO/IEC-17025 huma xierqa. Huwa xieraq li jiġi żgurat li l-laboratorji li jagħmlu l-analiżi kimika jagħtu prova tal-kompetenza tagħhom permezz ta’ parteċipazzjoni fi programmi ta’ ttestjar tal-ħila rikonoxxuti internazzjonalment jew nazzjonalment u permezz tal-użu ta’ materjali ta’ referenza disponibbli. L-organizzazzjoni tal-programmi tal-ittestjar tal-ħila għandhom jiġu bbażati fuq standards internazzjonali rilevanti, bil-għan li l-prattiki jiġu armonizzati fuq livell Komunitarju. Għal dak il-għan, il-gwida 43-1 ISO/IEC dwar l-ittestjar tal-ħila permezz ta’ paraguni bejn laboratorji – il-Parti 1: L-iżvilupp u l-operat ta’ skemi ta’ ttestjar ta’ ħila, tipprovdi gwida xierqa. Ir-riżultati ta’ dawk il-programmi għandhom jiġu evalwati abbażi ta’ sistemi ta’ punti rikonoxxuti internazzjonalment. F’dan ir-rigward, ISO-13528 dwar il-metodi ta’ statistika għall-użu fl-ittestjar ta’ ħila permezz ta’ paraguni bejn laboratorji jipprovdi standards xierqa.

(6)

Il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 21(1) tad-Direttiva 2000/60/KE kien ikkonsultat fil-15 ta’ Mejju 2008 u ta opinjoni pożittiva dwar l-abbozz ta’ Direttiva tal-Kummissjoni li tistipula, skont id-Direttiva 2000/60/KE, speċifikazzjonijiet tekniċi għall-analiżi u l-monitoraġġ kimiċi tal-istat tal-ilma. Fis-6 ta’ Ġunju 2008, il-Kummissjoni ressqet l-abbozz imsemmi għall-iskrutinju mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill. Il-Parlament Ewropew ma opponiex l-abbozz ta’ miżuri fi żmien l-iskadenza stabbilita. Il-Kunsill oppona l-adozzjoni mill-Kummissjoni u indika li l-miżuri proposti jmorru lil hinn mis-setgħat ta’ implimentazzjoni pprovduti fid-Direttiva 2000/60/KE. Konsegwentement, il-Kummissjoni ma adottatx l-abbozz ta’ miżuri u ressqet abbozz emendat tad-Direttiva konċernata lill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 21(1) tad-Direttiva 2000/60/KE. Il-Kumitat kien ikkonsultat dwar l-abbozz imsemmi permezz ta’ proċedura bil-miktub li tvarat fit-28 ta’ Jannar 2009 u ta opinjoni pożittiva.

(7)

Il-miżuri stipulati f’din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 21(1) tad-Direttiva 2000/60/KE,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Suġġett

Din id-Direttiva tistipula speċifikazzjonijiet tekniċi għall-analiżi u l-monitoraġġ kimiċi tal-istat tal-ilma skont l-Artikolu 8(3) tad-Direttiva 2000/60/KE. Tistabbilixxi kriterji minimi ta’ prestazzjoni għal metodi ta’ analiżi li għandhom jiġu applikati minn Stati Membri meta jimmonitorjaw l-istat tal-ilma, tas-sediment u tal-bijota, kif ukoll regoli biex jipprovaw il-kwalità tar-riżultati analitiċi.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-għan ta’ din id-Direttiva, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“il-limitu ta’ individwazzjoni” tfisser is-sinjal tal-output jew il-valur tal-konċentrazzjoni li ‘l fuq minnu jista’ jiġi affermat, f’livell ta’ kunfidenza stabbilit, li kampjun huwa differenti minn kampjun null li ma fih l-ebda determinant ta’ interess;

(2)

“il-limitu ta’ kwantifikazzjoni” tfisser multiplu tal-limitu ta’ individwazzjoni stabbilit f’konċentrazzjoni tad-determinant li jista’ jiġi ddeterminat b’mod raġonevoli b’livell aċċettabbli ta’ reqqa u preċiżjoni. Il-limitu ta’ kwantifikazzjoni jista’ jiġi kkalkulat bl-użu ta’ standard jew kampjun xieraq, u jista’ jinsab mill-punt ta’ kalibrazzjoni l-aktar baxx fuq il-kurva ta’ kalibrazzjoni, bin-null eskluż;

(3)

“inċertezza tal-kejl” tfisser parametru mhux negattiv li jikkaratterizza d-dispersjoni tal-valuri ta’ kwantità attribwiti għal valur li għandu jitkejjel u, ibbażati fuq it-tagħrif li ntuża.

Artikolu 3

Metodi ta’ analiżi

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-metodi kollha ta’ analiżi, inklużi metodi fil-laboratorji, fil-post u fuq l-Internet, użati għall-finijiet ta’ programmi ta’ monitoraġġ kimiku mwettqa skont id-Direttiva 2000/60/KE huma vvalidati u ddokumentati skont l-istandard EN ISO/IEC-17025 jew standards oħra ekwivalenti aċċettati f’livell internazzjonali.

Artikolu 4

Kriterji minimi ta’ prestazzjoni għal metodi ta’ analiżi

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kriterji minimi ta’ prestazzjoni għall-metodi kollha ta’ analiżi huma bbażati fuq inċertezza tal-kejl ta’ 50 % jew taħt il-50 % (k = 2) stmata fil-livell ta’ standards ambjentali rilevanti ta’ kwalità u f’limitu ta’ kwantifikazzjoni daqs jew anqas minn valur ta’ 30 % tal-istandards ambjentali rilevanti ta’ kwalità.

2.   Fin-nuqqas ta’ standard ambjentali rilevanti ta’ kwalità għal parametru partikolari, jew fin-nuqqas ta’ metodu ta’ analiżi li jissodisfa l-kriterji minimi ta’ prestazzjoni ddefiniti fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-monitoraġġ jitwettaq bl-użu tal-aqwa tekniki disponibbli mingħajr ma jinvolvi spejjeż eċċessivi.

Artikolu 5

Kalkolu ta’ valuri medji

1.   Fejn l-ammonti ta’ valuri fiżikokimiċi jew kimiċi li għandhom jitkejlu f’kampjun partikolari jkunu taħt il-limitu ta’ kwantifikazzjoni, ir-riżultati tal-kejl għandhom jiġu ffissati għal nofs il-valur tal-limitu ta’ kwantifikazzjoni konċernat għall-kalkolu tal-valuri medji.

2.   Fejn valur medju kkalkulat tar-riżultati tal-kejl imsemmija fil-paragrafu 1 ikun taħt il-limiti ta’ kwantifikazzjoni, il-valur għandu jissemma bħala “anqas mil-limitu ta’ kwantifikazzjoni”.

3.   Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għall-valuri li għandhom jitkejlu li huma somom totali ta’ grupp partikolari ta’ parametri fiżikokimiċi jew valuri kimiċi li għandhom jitkejlu, inklużi l-metaboliti u l-prodotti ta’ degradazzjoni u ta’ reazzjoni rilevanti tagħhom. F’dawk il-każijiet, riżultati taħt il-limitu ta’ kwantifikazzjoni tas-sustanzi individwali għandhom jiġu ffissati għal żero.

Artikolu 6

Assigurazzjoni ta’ kwalità u kontroll

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li laboratorji jew partijiet b’kuntratt ma’ laboratorji japplikaw prattiki ta’ sistema ta’ ġestjoni ta’ kwalità skont l-EN ISO/IEC-17025 jew standards oħra ekwivalenti aċċettati f’livell internazzjonali.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li laboratorji jew partijiet b’kuntratt ma’ laboratorji jipprovaw il-kompetenzi tagħhom fl-analiżi ta’ valuri fiżikokimiċi jew kimiċi rilevanti li għandhom jitkejlu billi:

(a)

jipparteċipaw fi programmi ta’ ttestjar ta’ ħila li jkopru l-metodi ta’ analiżi msemmija fl-Artikolu 3 ta’ din id-Direttiva ta’ valuri li għandhom jitkejlu f’livelli ta’ konċentrazzjonijiet li jirrappreżentaw programmi ta’ monitoraġġ kimiku mwettqa skont id-Direttiva 2000/60/KE; u

(b)

janalizzaw materjali ta’ referenza disponibbli li jirrapreżentaw il-kampjuni miġbura li fihom livelli xierqa ta’ konċentrazzjonijiet relatati mal-istandards ta’ kwalità ambjentali rilevanti msemmija fl-Artikolu 4(1).

3.   Il-programmi ta’ ttestjar ta’ ħila msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 2 għandhom jiġu organizzati minn organizzazzjonijiet akkreditati jew organizzazzjonijiet rikonoxxuti internazzjonalment jew nazzjonalment li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-gwida 43-1 ISO/IEC jew ta’ standards oħra ekwivalenti rikonoxxuti f’livell internazzjonali.

Ir-riżultati ta’ parteċipazzjoni f’dawk il-programmi għandhom jiġu evalwati abbażi ta’ sistemi ta’ punti definiti fil-gwida 43-1 ISO/IEC jew fl-istandard ISO-13528 jew fi standards oħra ekwivalenti aċċettati f’livell internazzjonali.

Artikolu 7

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa mhux aktar tard minn sentejn wara li tkun daħlet fis-seħħ. Għandhom minnufih jikkomunikaw it-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b’tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir tali referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b’din id-Direttiva.

Artikolu 8

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 9

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, il-31 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kummissjoni

Stavros DIMAS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.


1.8.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/39


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2009/91/KE

tal-31 ta' Lulju 2009

li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi t-tetraborat tad-disodju bħala sustanza attiva fl-Anness I għaliha

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998 dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (1), u b’mod partikolari t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 16(2) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1451/2007 tal-4 ta’ Diċembru 2007 dwar it-tieni fażi tal-programm ta’ ħidma ta’ għaxar snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (2) jistabbilixxi lista ta’ sustanzi attivi li għandhom jiġu vvalutati, bil-għan li possibbilment jiġu inklużi fl-Anness I, IA jew IB għad-Direttiva 98/8/KE. Dik il-lista tinkludi t-tetraborat tad-disodju.

(2)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 1451/2007, it-tetraborat tad-disodju ġie evalwat skont l-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 98/8/KE għall-użu fil-prodotti tat-tip 8, preservattivi tal-injam, kif iddefinit fl-Anness V għad-Direttiva 98/8/KE.

(3)

L-Olanda nħatret bħala l-Istat Membru Rapporteur u ressqet ir-rapport tal-awtorità kompetenti, flimkien ma’ rakkomandazzjoni, lill-Kummissjoni fis-7 ta’ Lulju 2006 skont l-Artikolu 14(4) u (6) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007.

(4)

Ir-rapport tal-awtorità kompetenti ġie analizzat mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni. Skont l-Artikolu 15(4) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007, is-sejbiet tal-analiżi ġew inkorporati, fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali fl-20 ta’ Frar 2009, f’rapport ta’ valutazzjoni.

(5)

Mill-eżamijiet li saru jidher li prodotti bijoċidali li jintużaw bħala preservattivi tal-injam u li jkun fihom it-tetraborat tad-disodju jistgħu jiġu preżunti li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 98/8/KE. Għalhekk huwa xieraq li t-tetraborat tad-disodju jiġi inkluż fl-Anness I, sabiex ikun żgurat li fl-Istati Membri kollha jkunu jistgħu jingħataw, jiġu mmodifikati jew ikkanċellati l-awtorizzazzjonijiet għall-prodotti bijoċidali użati bħala preservattivi tal-injam u li jkun fihom it-tetraborat tad-disodju skont l-Artikolu 16(3) tad-Direttiva 98/8/KE.

(6)

Madankollu, ġew identifikati riskji mhux aċċettabbli għat-trattament fil-post tal-injam fuq barra, u għall-injam ittrattat espost għall-elementi. Għalhekk, ma għandhomx jingħataw awtorizzazzjonijiet għal dawn l-użi sakemm ma tkunx tressqet dejta li turi li l-prodotti jistgħu jintużaw mingħajr riskji mhux aċċettabbli għall-ambjent.

(7)

Ma ġewx evalwati l-użi potenzjali kollha fil-livell Komunitarju. Għaldaqstant huwa xieraq li l-Istati Membri jivvalutaw dawk ir-riskji għall-kompartimenti u l-popolazzjonijiet li ma ġewx indirizzati b’mod rappreżentattiv fil-valutazzjoni tar-riskju li saret fil-livell Komunitarju, u li, meta jkunu qed jagħtu l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti, jiżguraw li jittieħdu miżuri xierqa jew li jiġu imposti kundizzjonijiet speċifiċi biex ir-riskji identifikati jittaffew għal livelli aċċettabbli.

(8)

Fid-dawl tas-sejbiet tar-rapport tal-valutazzjoni, huwa xieraq li jkun meħtieġ li jiġu applikati miżuri speċifiċi għat-taffija tar-riskji fil-livell tal-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-prodotti li jkun fihom it-tetraborat tad-disodju u li jintużaw bħala preservattivi tal-injam. B’mod partikolari, għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġu protetti l-kompartimenti tal-ħamrija u dawk akkwatiċi, minħabba li matul l-evalwazzjoni ġew identifikati riskji mhux aċċettabbli għal dawn il-kompartimenti. Il-prodotti għandhom jintużaw ukoll b’tagħmir protettiv xieraq jekk ir-riskju identifikat għall-utenti professjonali u industrijali ma jistax jitnaqqas permezz ta’ mezzi oħra.

(9)

Huwa importanti li d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva jiġu applikati b’mod simultanju fl-Istati Membri kollha sabiex jiġi żgurat trattament ugwali tal-prodotti bijoċidali fis-suq li fihom is-sustanza attiva t-tetraborat tad-disodju u wkoll biex jiġi ffaċilitat l-operat kif suppost tas-suq tal-prodotti bijoċidali b’mod ġenerali.

(10)

Għandu jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli qabel ma sustanza attiva tiġi inkluża fl-Anness I sabiex jippermetti lill-Istati Membri u lill-partijiet interessati jippreparaw rwieħhom biex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-ġodda involuti u biex jiġi żgurat li l-applikanti li jkunu ppreparaw id-dokumentazzjoni jkunu jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ mill-perjodu ta’ għaxar snin ta’ protezzjoni tad-dejta, li skont l-Artikolu 12(1)(c)(ii) tad-Direttiva 98/8/KE, jibda mid-data tal-inklużjoni.

(11)

Wara l-inklużjoni, l-Istati Membri għandhom jingħataw perjodu raġonevoli biex jimplimentaw l-Artikolu 16(3) tad-Direttiva 98/8/KE, u b’mod partikolari, biex jagħtu, jimmodifikaw jew jikkanċellaw l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti bijoċidali fil-prodotti tat-tip 8 li fihom it-tetraborat tad-disodju biex jiżguraw li dawn jikkonformaw mad-Direttiva 98/8/KE.

(12)

Id-Direttiva 98/8/KE għalhekk għandha tiġi emendata skont dan.

(13)

Il-miżuri stipulati f’din id-Direttiva huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Anness I għad-Direttiva 98/8/KE huwa emendat skont l-Anness għal din id-Direttiva.

Artikolu 2

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrativi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma’ din id-Direttiva sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Awwissu 2010.

Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-1 ta’ Settembru 2011.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b’tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir it-tali referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-31 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kummissjoni

Stavros DIMAS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  ĠU L 325, 11.12.2007, p. 3.


ANNESS

L-entrata li ġejja “Nru 24” għandha tiddaħħal fl-Anness I għad-Direttiva 98/8/KE:

Nru

Isem Komuni

Isem IUPAC

Numri ta’ Identifikazzjoni

Purezza minima tas-sustanza attiva fil-prodott bijoċidali kif imqiegħed fis-suq

Data tal-inklużjoni

Skadenza sa meta għandu jkun hemm konformità mal-Artikolu 16(3)

(ħlief għall-prodotti li fihom iktar minn sustanza attiva waħda, li għalihom l-iskadenza sa meta għandhom jikkonformaw mal-Artikolu 16(3) għandha tkun dik stipulata fl-aħħar deċiżjoni minn dawk dwar l-inklużjoni marbuta mas-sustanzi attivi tagħha)

Data ta’ skadenza tal-inklużjoni

Tip ta’ prodott

Dispożizzjonijiet speċifiċi (*)

“24

tetraborat tad-disodju

tetraborat tad-disodju

Nru tal-KE: 215-540-4

Nru CAS (anidru): 1330-43-4

Nru CAS (pentaidrat): 12267-73-1

Nru CAS (dekaidrat): 1303-96-4

990  g/kg

fl-1 ta’ Settembru 2011.

fil-31 ta’ Awwissu 2013.

fil-31 ta’ Awwissu 2021.

8

Meta l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’ prodott tkun qed tiġi vvalutata skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw, meta jkun rilevanti għall-prodott partikolari, il-popolazzjonijiet li jistgħu jkunu esposti għall-prodott u x-xenarji tal-użu jew ta’ esponiment li ma ġewx indirizzati b’mod rappreżentattiv fil-valutazzjoni tar-riskju li saret fil-livell Komunitarju.

Meta l-Istati Membri jagħtu awtorizzazzjoni tal-prodott, għandhom jivvalutaw ir-riskji u sussegwentement jiżguraw li jittieħdu miżuri xierqa jew li jiġu imposti kundizzjonijiet speċifiċi sabiex jittaffew ir-riskji identifikati.

L-awtorizzazzjoni tal-prodott tista’ tingħata biss f’każ fejn l-applikazzjoni turi li r-riskji jistgħu jitnaqqsu għal livelli aċċettabbli.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet ikunu suġġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

(1)

Il-prodotti awtorizzati għall-użu industrijali u professjonali jeħtieġ li jintużaw b’tagħmir protettiv personali xieraq, għajr jekk fl-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-prodott jista’ jintwera li r-riskji għall-utenti industrijali u/jew professjonali jistgħu jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta’ mezzi oħra.

(2)

Fid-dawl tar-riskji identifikati għall-kompartimenti tal-ħamrija u dawk akkwatiċi, il-prodotti ma għandhomx jiġu awtorizzati għat-trattament fil-post tal-injam fuq barra jew għall-injam li se jkun espost għall-elementi, sakemm ma titressaqx dejta li turi li l-prodott se jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 5 u tal-Anness VI, jekk meħtieġ bl-applikazzjoni ta’ miżuri xierqa għat-taffija tar-riskji. B’mod partikolari, it-tikketti u/jew il-fuljetti tad-dejta dwar is-sikurezza tal-prodotti awtorizzati għall-użu industrijali għandhom jindikaw li l-injam li jkun għadu kemm ġie ttrattat jeħtieġlu jinħażen taħt għata wara t-trattament u/jew fuq bażi iebsa impermeabbli biex ma jkun hemm l-ebda materjal li jiskula direttament fil-ħamrija jew fl-ilma, u li kwalunkwe materjal li jiskula mill-injam jeħtieġlu jinġabar biex jintuża mill-ġdid jew biex jintrema.”


(*)  Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji komuni tal-Anness VI, il-kontenut u l-konklużjonijiet tar-rapporti ta’ valutazzjoni huma disponibbli fuq il-websajt tal-Kummissjoni: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


1.8.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/43


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2009/92/KE

tal-31 ta' Lulju 2009

li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi l-bromadiolone bħala sustanza attiva fl-Anness I għaliha

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998 dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (1), u b’mod partikolari t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 16(2) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1451/2007 tal-4 ta’ Diċembru 2007 dwar it-tieni fażi tal-programm ta’ ħidma ta’ għaxar snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (2) jistabbilixxi lista ta’ sustanzi attivi li għandhom jiġu vvalutati, bil-għan li possibbilment ikunu inklużi fl-Anness I, IA jew IB għad-Direttiva 98/8/KE. Din il-lista tinkludi l-bromadiolone.

(2)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 1451/2007, il-bromadiolone ġie evalwat skont l-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 98/8/KE għall-użu fil-prodott tat-tip 14, rodentiċidi, kif iddefinit fl-Anness V għad-Direttiva 98/8/KE.

(3)

L-Iżvezja nħatret bħala l-Istat Membru Referent u ressqet ir-rapport tal-awtorità kompetenti, flimkien ma’ rakkomandazzjoni, lill-Kummissjoni fil-30 ta’ Ġunju 2006 skont l-Artikolu 14(4) u (6) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007.

(4)

Ir-rapport tal-awtorità kompetenti ġie rivedut mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni. Skont l-Artikolu 15(4) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007, ir-riżultati tal-analiżi ġew inkorporati, fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali fit-30 ta’ Mejju 2008, f’rapport ta’ evalwazzjoni.

(5)

Mill-eżamijiet li saru, jidher li prodotti bijoċidali li jintużaw bħala rodentiċidi u jkun fihom il-bromadiolone jistgħu jiġu preżunti li ma jippreżentawx riskju għall-bnedmin ħlief għal inċidenti aċċidentali li jinvolvu t-tfal. Ġie identifikat riskju għall-annimali li mhumiex fil-mira u l-ambjent. Madankollu, ir-rodituri fil-mira huma annimali qerrieda u għalhekk huma ta’ periklu għas-saħħa pubblika. Barra minn hekk, għadu ma ġiex stabbilit jekk jeżistux alternattivi adegwati għall-bromadiolone, li jkunu fl-istess waqt daqstant effikaċi u anqas ta’ ħsara għall-ambjent. Għalhekk huwa xieraq, fid-dawl tal-punti 63 u 96 tal-Anness VI għad-Direttiva 98/8/KE, li l-bromadiolone jiġi inkluż fl-Anness I għal perjodu limitat, sabiex ikun żgurat li fl-Istati Membri kollha l-awtorizzazzjonijiet għall-prodotti bijoċidali użati bħala rodentiċidi u li fihom il-bromadiolone jistgħu jingħataw, jiġu mmodifikati jew ikkanċellati skont l-Artikolu 16(3) tad-Direttiva 98/8/KE.

(6)

Fid-dawl tar-riżultati tar-rapport ta’ valutazzjoni, huwa xieraq li jkun rikjest li fil-livell tal-awtorizzazzjoni tal-prodotti jiġu applikati miżuri speċifiċi għat-taffija tar-riskju fuq prodotti li jkun fihom il-bromadiolone u li jintużaw bħala rodentiċidi. Miżuri tali għandhom jiġu mmirati biex ikun limitat ir-riskju primarju u sekondarju tal-esponiment tal-bnedmin u annimali li mhumiex fil-mira kif ukoll l-effetti għal tul ta’ żmien fuq l-ambjent.

(7)

Minħabba r-riskji identifikati u l-karatteristiċi tiegħu li jagħmluh potenzjalment persistenti, suxxettibbli għall-bijoakkumulazzjoni u tossiku, jew persistenti ħafna u suxxettibbli ħafna għall-bijoakkumulazzjoni, il-bromadiolone għandu jiġi inkluż fl-Anness I għal ħames snin biss u għandu jkun suġġett għal valutazzjoni tar-riskju komparattiva skont it-tieni subparagrau tal-Artikolu 10(5)(i) tad-Direttiva 98/8/KE qabel ma tiġġedded l-inklużjoni tiegħu fl-Anness I.

(8)

Huwa importanti li d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva jkunu applikati b’mod simultanju fl-Istati Membri kollha sabiex jiżguraw trattament ugwali tal-prodotti bijoċidali fis-suq li fihom is-sustanza attiva bromadiolone u wkoll biex jiffaċilitaw l-operat kif suppost tas-suq tal-prodotti bijoċidali b’mod ġenerali.

(9)

Għandu jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli qabel ma sustanza attiva tiġi inkluża fl-Anness I sabiex jippermetti lill-Istati Membri u lill-partijiet interessati jippreparaw ruħhom biex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-ġodda involuti u jiżgura li l-applikanti li ppreparaw id-dokumentazzjoni jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ mill-perjodu ta’ għaxar snin ta’ protezzjoni tad-dejta, li skont l-Artikolu 12(1)(c)(ii) tad-Direttiva 98/8/KE, jibda mid-data tal-inklużjoni.

(10)

Wara l-inklużjoni, l-Istati Membri għandhom jingħataw perjodu raġonevoli biex jimplimentaw l-Artikolu 16(3) tad-Direttiva 98/8/KE u b’mod partikolari biex jagħtu, jimmodifikaw jew jikkanċellaw l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti bijoċidali fil-prodotti tat-tip 14 li fihom il-bromadiolone biex jiżguraw li dawn jikkonformaw mad-Direttiva 98/8/KE.

(11)

Id-Direttiva 98/8/KE għalhekk għandha tiġi emendata skont dan.

(12)

Il-Kumitat Permanenti tal-Prodotti Bijoċidali ġie kkonsultat fit-30 ta’ Mejju 2008 u ta opinjoni pożittiva dwar l-abbozz ta’ Direttiva tal-Kummissjoni li temenda l-Anness I għad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi l-bromadiolone bħala sustanza attiva. Fil-11 ta’ Ġunju 2008, il-Kummissjoni ressqet l-abbozz imsemmi għall-iskrutinju tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill. Il-Parlament ma opponiex l-abbozz ta’ miżuri fl-iskadenza stabbilita. Il-Kunsill oppona l-adozzjoni mill-Kummissjoni, bl-indikazzjoni li l-miżuri proposti kienu jmorru lil hinn mill-poteri ta’ implimentazzjoni pprovduti fid-Direttiva 98/8/KE. B’konsegwenza ta’ dan, il-Kunsill ma adottax il-miżuri abbozzati u ressaq abbozz emendat tad-Direttiva kkonċernata quddiem il-Kumitat Permanenti tal-Prodotti Bijoċidali. Il-Kumitat Permanenti ġie kkonsultat fuq l-abbozz imsemmi fl-20 ta’ Frar 2009.

(13)

Il-miżuri pprovduti f’din id-Direttiva huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti tal-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Anness I għad-Direttiva 98/8/KE huwa emendat skont l-Anness għal din id-Direttiva.

Artikolu 2

1.   L-Istati Membru għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2010, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrativi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma’ din id-Direttiva.

Għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-1 ta’ Lulju 2011.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom ikollhom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b’referenza bħal din fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir tali referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b’din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak li fih tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-31 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kummissjoni

Stavros DIMAS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  ĠU L 325, 11.12.2007, p. 3.


ANNESS

L-entrata li ġejja “Nru 17” għandha tiddaħħal fl-Anness I għad-Direttiva 98/8/KE:

Nru

Isem Komuni

Isem IUPAC

Numri ta’ Identifikazzjoni

Purezza minima tas-sustanza attiva fil-prodott bijoċidali kif imqiegħed fis-suq

Data tal-inklużjoni

Skadenza sa meta għandha tiġi ddeterminata l-konformità mal-Artikolu 16(3)

(ħlief għall-prodotti li fihom iktar minn sustanza attiva waħda li għalihom l-iskadenza sa meta għandhom jikkonformaw mal-Artikolu 16(3) għandha tkun dik stipulata fl-aħħar deċiżjoni minn dawk dwar l-inklużjoni marbuta mas-sustanzi attivi tagħhom)

Data ta’ skadenza tal-inklużjoni

Tip ta’ prodott

Disposizzjonijiet speċifiċi (*)

“17

bromadiolone

3-[3-(4’-Bromo[1,1’-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one

Nru tal-KE: 249-205-9

Nru tal-CAS: 28772-56-7

969  g/kg

fl-1 ta’ Lulju 2011.

fit-30 ta’ Ġunju 2013.

fit-30 ta’ Ġunju 2016.

14

Fid-dawl tal-fatt li l-karatteristiċi tas-sustanza attiva jagħmluha potenzjalment persistenti, suxxettibbli għall-bijoakkumulazzjoni u tossika, jew persistenti ħafna u suxxettibbli ħafna għall-bijoakkumulazzjoni, is-sustanza attiva għandha tiġi suġġetta għal valutazzjoni tar-riskju komparattiva skont it-tieni subparagrau tal-Artikolu 10(5)(i) tad-Direttiva 98/8/KE qabel ma tiġġedded l-inklużjoni tagħha f’dan l-Anness.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet huma soġġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

(1)

Il-konċentrazzjoni nominali tas-sustanza attiva fil-prodotti m’għandhiex taqbeż il-50 mg/kg u se jkunu awtorizzati biss il-prodotti lesti għall-użu.

(2)

Il-prodotti għandu jkun fihom aġent avversiv u, fejn xieraq, żebgħa.

(3)

Il-prodotti m’għandhomx jintużaw bħala trab għat-traċċar.

(4)

Esponiment primarju kif ukoll sekondarju tal-bnedmin, tal-annimali li mhumiex bersall u tal-ambjent jiġi minimizzat, billi jiġu kkunsidrati u applikati l-miżuri kollha xierqa u disponibbli għat-taffija tar-riskju. Fost l-oħrajn, dawn jinkludu r-restrizzjoni għall-użu professjonali biss, l-iffissar ta’ limitu massimu għad-daqs tal-pakkett u l-istipular tal-obbligi biex jintużaw kaxxi tal-lixki reżistenti għat-tbagħbis u siguri.”


(*)  Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji komuni tal-Anness VI, il-kontenut u l-konklużjonijiet tar-rapporti ta’ valutazzjoni huma disponibbli fuq il-websajt tal-Kummissjoni: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


1.8.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/46


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2009/93/KE

tal-31 ta' Lulju 2009

li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi l-alphachloralose bħala sustanza attiva fl-Anness I għaliha

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 98/8/KE tas-16 ta’ Frar 1998 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti bijoċidali (1), u b’mod partikolari t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 16(2) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1451/2007 tal-4 ta’ Diċembru 2007 dwar it-tieni fażi tal-programm ta’ ħidma ta’ għaxar snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (2) jistabbilixxi lista ta’ sustanzi attivi li għandhom jiġu vvalutati, bil-għan li possibbilment ikunu inklużi fl-Anness I, IA jew IB għad-Direttiva 98/8/KE. Din il-lista tinkludi l-alphachloralose.

(2)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 1451/2007, l-alphachloralose ġie evalwat skont l-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 98/8/KE għall-użu fil-prodott tat-tip 14, rodentiċidi, kif iddefinit fl-Anness V għad-Direttiva 98/8/KE.

(3)

Il-Portugall inħatar bħala l-Istat Membru Referent u ressaq ir-rapport tal-awtorità kompetenti, flimkien ma’ rakkomandazzjoni, lill-Kummissjoni fl-14 ta’ Novembru 2006 skont l-Artikolu 14(4) u (6) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007.

(4)

Ir-rapport tal-awtorità kompetenti ġie analizzat mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni. Skont l-Artikolu 15(4) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007, ir-riżultati tal-analiżi ġew inkorporati, fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali fit-30 ta’ Mejju 2008, f’rapport ta’ valutazzjoni.

(5)

Mill-eżamijiet li saru jidher li prodotti bijoċidali li jintużaw bħala rodentiċidi u li jkun fihom l-alphachloralose jistgħu jiġu preżunti li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 98/8/KE. Għalhekk huwa xieraq li l-alphachloralose jiġi inkluż fl-Anness I, sabiex ikun żgurat li fl-Istati Membri kollha l-awtorizzazzjonijiet għall-prodotti bijoċidali użati bħala rodentiċidi u li fihom l-alphachloralose jistgħu jingħataw, jiġu mmodifikati jew ikkanċellati skont l-Artikolu 16(3) tad-Direttivi 98/8/KE.

(6)

Ma ġewx evalwati l-użijiet potenzjali kollha fuq il-livell Komunitarju. Għaldaqstant huwa f’loku li l-Istati Membri jivvalutaw dawk ir-riskji għall-kompartimenti u l-popolazzjonijiet li għadhom ma ġewx indirizzati b’mod rappreżentattiv fil-valutazzjoni tar-riskju Komunitarja, u li, meta jkunu qed jagħtu awtorizzazzjonijiet tal-prodotti, jiżguraw li jittieħdu miżuri adegwati jew jiġu imposti kundizzjonijiet speċifiċi biex itaffu r-riskji identifikati għal livelli aċċettabbli.

(7)

Fid-dawl tar-riżultati tar-rapport ta’ valutazzjoni, huwa xieraq li jkun rikjest li fil-livell tal-awtorizzazzjoni tal-prodotti jiġu applikati miżuri speċifiċi għat-taffija tar-riskju fuq prodotti li jkun fihom l-alphachloralose u li jintużaw bħala rodentiċidi. Miżuri tali għandhom jiġu mmirati biex ikun limitat ir-riskju primarju u sekondarju tal-esponiment tal-bnedmin u annimali li mhumiex fil-mira kif ukoll l-effetti għal tul ta’ żmien fuq l-ambjent.

(8)

Huwa importanti li d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva jkunu applikati b’mod simultanju fl-Istati Membri kollha sabiex jiżguraw trattament ugwali tal-prodotti bijoċidali fis-suq li fihom is-sustanza attiva alphachloralose u wkoll biex jiffaċilitaw l-operat kif suppost tas-suq tal-prodotti bijoċidali ġenerali.

(9)

Għandu jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli qabel ma sustanza attiva tiġi inkluża fl-Anness I sabiex jippermetti lill-Istati Membri u lill-partijiet interessati jippreparaw ruħhom biex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-ġodda involuti u jiżgura li l-applikanti li ppreparaw id-dokumentazzjoni jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ mill-perjodu ta’ għaxar snin ta’ protezzjoni tad-dejta, li skont l-Artikolu 12(1)(c)(ii) tad-Direttiva 98/8/KE, jibda mid-data tal-inklużjoni.

(10)

Wara l-inklużjoni, l-Istati Membri għandhom jingħataw perjodu raġonevoli biex jimplimentaw l-Artikolu 16(3) tad-Direttiva 98/8/KE u b’mod partikolari biex jagħtu, jimmodifikaw jew jikkanċellaw l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti bijoċidali fil-prodotti tat-tip 14 li fihom l-alphachloralose biex jiżguraw li dawn jikkonformaw mad-Direttiva 98/8/KE.

(11)

Id-Direttiva 98/8/KE għalhekk għandha tiġi emendata skont dan.

(12)

Il-Kumitat Permanenti tal-Prodotti Bijoċidali ġie kkonsultat fit-30 ta’ Mejju 2008 dwar l-abbozz ta’ Direttiva tal-Kummissjoni li temenda l-Anness I għad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi l-alphachloralose bħala sustanza attiva. Fil-11 ta’ Ġunju 2008, il-Kummissjoni ressqet l-abbozz imsemmi għall-iskrutinju tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill. Il-Parlament ma opponiex l-abbozz ta’ miżuri fl-iskadenza stabbilita. Il-Kunsill oppona l-adozzjoni mill-Kummissjoni, bl-indikazzjoni li l-miżuri proposti kienu jmorru lil hinn mill-poteri ta’ implimentazzjoni pprovduti fid-Direttiva 98/8/KE. B’konsegwenza ta’ dan, il-Kunsill ma adottax il-miżuri abbozzati u ressaq abbozz emendat tad-Direttiva kkonċernata quddiem il-Kumitat Permanenti tal-Prodotti Bijoċidali. Il-Kumitat Permanenti ġie kkonsultat fuq l-abbozz imsemmi fl-20 ta’ Frar 2009.

(13)

Il-miżuri pprovduti f’din id-Direttiva huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti tal-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Anness I għad-Direttiva 98/8/KE huwa emendat skont l-Anness għal din id-Direttiva.

Artikolu 2

1.   L-Istati Membru għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2010, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrativi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma’ din id-Direttiva.

Għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-1 ta’ Lulju 2011.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom ikollhom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b’referenza bħal din fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir tali referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b’din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, 31 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kummissjoni

Stavros DIMAS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  ĠU L 325, 11.12.2007, p. 3.


ANNESS

L-entrata li ġejja “Nru 15” għandha tiddaħħal fl-Anness I għad-Direttiva 98/8/KE:

Nru

Isem Komuni

Isem IUPAC

Numri ta’ Identifikazzjoni

Purezza minima tas-sustanza attiva fil-prodott bijoċidali kif imqiegħed fis-suq

Data tal-inklużjoni

Skadenza sa meta għandha tiġi ddeterminata l-konformità mal-Artikolu 16(3)

(ħlief għall-prodotti li fihom iktar minn sustanza attiva waħda li għalihom l-iskadenza sa meta għandhom jikkonformaw mal-Artikolu 16(3) għandha tkun dik stipulata fl-aħħar deċiżjoni minn dawk dwar l-inklużjoni marbuta mas-sustanzi attivi tagħhom)

Data ta’ skadenza tal-inklużjoni

Tip ta’ prodott

Dispożizzjonijiet speċifiċi (*)

“15

alphachloralose

(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-α-D-glucofuranose

Nru tal-KE: 240-016-7

Nru tal-CAS: 15879-93-3

825  g/kg

fl-1 ta’ Lulju 2011.

fit-30 ta’ Ġunju 2013.

fit-30 ta’ Ġunju 2021.

14

Meta l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’ prodott tiġi evalwata skont l-Artikolu 5 u l-Annes VI, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw, meta rilevanti għall-prodott partikolari, il-popolazzjonijiet li jistgħu jkunu esposti għall-prodott u l-użu jew ix-xenarji ta’ esponiment li ma ġewx indirizzati b’mod rappreżentattiv fil-valutazzjoni tar-riskju fil-livell Komunitarju.

Meta jagħtu l-awtorizzazzjoni għal prodott, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw ir-riskji u sussegwentement jiżguraw li jittieħdu miżuri adegwati jew jiġu imposti kundizzjonijet speċifiċi biex itaffu r-riskji identifikati.

L-awtorizzazzjonijiet għall-prodotti jistgħu jingħataw biss meta l-applikant juri lir-riskji jistgħu jittaffew għal livelli aċċettabbli.

B’mod partikolari, il-prosotti ma jistgħux ikunu awtorizzati għall-użu barra sakemm ma titressaqx dejta biex turi li l-prodott jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 5 u l-Anness VI, jekk ikun meħtieġ bl-applikazzjoni ta’ miżuri adegwati tat-taffja tar-riskju.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet huma soġġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

(1)

il-konċentrazzjoi normali tas-sustanza attiva fil-prodotti ma għandhiex taqbeż l-40 g/kg.

(2)

Il-prodotti għandu jkun fihom aġent avversiv u żebgħa.

(3)

Għandhom ikunu awtorizzati għall-użu f’kaxex tal-lixka reżistenti għat-tbagħbis u magħluqin sewwa.”


(*)  Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji komuni tal-Anness VI, il-kontenut u l-konklużjonijiet tar-rapporti ta’ valutazzjoni huma disponibbli fuq il-websajt tal-Kummissjoni: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


1.8.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/50


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2009/94/KE

tal-31 ta' Lulju 2009

li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi l-aċidu boriku bħala sustanza attiva fl-Anness I għaliha

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998 dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (1), u b’mod partikolari t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 16(2) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1451/2007 tal-4 ta’ Diċembru 2007 dwar it-tieni fażi tal-programm ta’ ħidma ta’ għaxar snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (2) jistabbilixxi lista ta’ sustanzi attivi li għandhom jiġu vvalutati, bil-għan li possibbilment jiġu inklużi fl-Anness I, IA jew IB għad-Direttiva 98/8/KE. Dik il-lista tinkludi l-aċidu boriku.

(2)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 1451/2007, l-aċidu boriku ġie evalwat skont l-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 98/8/KE għall-użu fil-prodotti tat-tip 8, il-preservattivi tal-injam, kif iddefiniti fl-Anness V għad-Direttiva 98/8/KE.

(3)

L-Olanda nħatret bħala l-Istat Membru Rapporteur u ressqet ir-rapport tal-awtorità kompetenti, flimkien ma’ rakkomandazzjoni, lill-Kummissjoni fis-7 ta’ Lulju 2006 skont l-Artikolu 14(4) u (6) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007.

(4)

Ir-rapport tal-awtorità kompetenti ġie analizzat mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni. Skont l-Artikolu 15(4) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007, is-sejbiet tal-analiżi ġew inkorporati, fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali fl-20 ta’ Frar 2009, f’rapport ta’ valutazzjoni.

(5)

Mill-eżamijiet li saru, jidher li l-prodotti bijoċidali li jintużaw bħala preservattivi tal-injam u li jkun fihom l-aċidu boriku jistgħu jiġu preżunti li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 98/8/KE. Għalhekk huwa xieraq li l-aċidu boriku jiġi inkluż fl-Anness I, sabiex ikun żgurat li fl-Istati Membri kollha jkunu jistgħu jingħataw, jiġu mmodifikati jew ikkanċellati l-awtorizzazzjonijiet għall-prodotti bijoċidali użati bħala preservattivi tal-injam u li fihom l-aċidu boriku skont l-Artikolu 16(3) tad-Direttiva 98/8/KE.

(6)

Madankollu, ġew identifikati riskji mhux aċċettabbli għat-trattament fil-post tal-injam fuq barra u għall-injam ittrattat espost għall-elementi. Għalhekk, ma għandhomx jingħataw awtorizzazzjonijiet għal dawn l-użi sakemm ma tkunx tressqet dejta li turi li l-prodotti jistgħu jintużaw mingħajr riskji mhux aċċettabbli għall-ambjent.

(7)

Ma ġewx evalwati l-użi potenzjali kollha fil-livell Komunitarju. Għaldaqstant huwa xieraq li l-Istati Membri jivvalutaw dawk ir-riskji għall-kompartimenti u l-popolazzjonijiet li ma ġewx indirizzati b’mod rappreżentattiv fil-valutazzjoni tar-riskju li saret fil-livell Komunitarju, u li, meta jkunu qed jagħtu l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti, jiżguraw li jittieħdu miżuri xierqa jew li jiġu imposti kundizzjonijiet speċifiċi biex ir-riskji identifikati jittaffew għal livelli aċċettabbli.

(8)

Fid-dawl tas-sejbiet tar-rapport tal-valutazzjoni, huwa xieraq li jkun meħtieġ li jiġu applikati miżuri speċifiċi għat-taffija tar-riskji fil-livell tal-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-prodotti li jkun fihom l-aċidu boriku u li jintużaw bħala preservattivi tal-injam. B’mod partikolari, għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġu protetti l-kompartimenti tal-ħamrija u dawk akkwatiċi, minħabba li matul l-evalwazzjoni ġew identifikati riskji mhux aċċettabbli għal dawn il-kompartimenti. Il-prodotti għandhom jintużaw ukoll b’tagħmir protettiv xieraq jekk ir-riskju identifikat għall-utenti professjonali u industrijali ma jistax jitnaqqas permezz ta’ mezzi oħra.

(9)

Huwa importanti li d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva jkunu applikati b’mod simultanju fl-Istati Membri kollha sabiex jiġi żgurat trattament ugwali tal-prodotti bijoċidali fis-suq li fihom is-sustanza attiva aċidu boriku u wkoll biex jiffaċilitaw l-operat kif suppost tas-suq tal-prodotti bijoċidali b’mod ġenerali.

(10)

Għandu jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli qabel ma sustanza attiva tiġi inkluża fl-Anness I sabiex jippermetti lill-Istati Membri u lill-partijiet interessati jippreparaw rwieħhom biex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-ġodda involuti u biex jiġi żgurat li l-applikanti li jkunu ppreparaw id-dokumentazzjoni jkunu jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ mill-perjodu ta’ għaxar snin ta’ protezzjoni tad-dejta, li skont l-Artikolu 12(1)(c)(ii) tad-Direttiva 98/8/KE, jibda mid-data tal-inklużjoni.

(11)

Wara l-inklużjoni, l-Istati Membri għandhom jingħataw perjodu raġonevoli biex jimplimentaw l-Artikolu 16(3) tad-Direttiva 98/8/KE, u b’mod partikolari, biex jagħtu, jimmodifikaw jew jikkanċellaw l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti bijoċidali fil-prodotti tat-tip 8 li fihom l-aċidu boriku biex jiżguraw li dawn jikkonformaw mad-Direttiva 98/8/KE.

(12)

Id-Direttiva 98/8/KE għalhekk għandha tiġi emendata skont dan.

(13)

Il-miżuri stipulati f’din id-Direttiva huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Anness I għad-Direttiva 98/8/KE huwa emendat skont l-Anness għal din id-Direttiva.

Artikolu 2

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrativi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma’ din id-Direttiva sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Awwissu 2010.

Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-1 ta’ Settembru 2011.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b’tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir it-tali referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, il-31 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kummissjoni

Stavros DIMAS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  ĠU L 325, 11.12.2007, p. 3.


ANNESS

L-entrata li ġejja “Nru 22” għandha tiddaħħal fl-Anness I għad-Direttiva 98/8/KE:

Nru

Isem Komuni

Isem IUPAC

Numri ta’ Identifikazzjoni

Purezza minima tas-sustanza attiva fil-prodott bijoċidali kif imqiegħed fis-suq

Data tal-inklużjoni

Skadenza sa meta għandu jkun hemm konformità mal-Artikolu 16(3)

(ħlief għall-prodotti li fihom iktar minn sustanza attiva waħda, li għalihom l-iskadenza sa meta għandhom jikkonformaw mal-Artikolu 16(3) għandha tkun dik stipulata fl-aħħar deċiżjoni minn dawk dwar l-inklużjoni marbuta mas-sustanzi attivi tagħha)

Data ta’ skadenza tal-inklużjoni

Tip ta’ prodott

Dispożizzjonijiet speċifiċi (*)

“22

aċidu boriku

aċidu boriku

Nru tal-KE: 233-139-2

Nru CAS: 10043-35-3

990  gm/kg

l-1 ta’ Settembru 2011

fil-31 ta’ Awwissu 2013.

fil-31 ta’ Awwissu 2021.

8

Meta l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’ prodott tkun qed tiġi vvalutata skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw, meta jkun rilevanti għall-prodott partikolari, il-popolazzjonijiet li jistgħu jkunu esposti għall-prodott u x-xenarji tal-użu jew ta’ esponiment li ma ġewx indirizzati b’mod rappreżentattiv fil-valutazzjoni tar-riskju li saret fil-livell Komunitarju.

Meta l-Istati Membri jagħtu awtorizzazzjoni tal-prodott, għandhom jivvalutaw ir-riskji u sussegwentement jiżguraw li jittieħdu miżuri xierqa jew li jiġu imposti kundizzjonijiet speċifiċi sabiex jittaffew ir-riskji identifikati.

L-awtorizzazzjoni tal-prodott tista’ tingħata biss f’każ fejn l-applikazzjoni turi li r-riskji jistgħu jitnaqqsu għal livelli aċċettabbli.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet ikunu suġġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

(1)

Il-prodotti awtorizzati għall-użu industrijali u professjonali jeħtieġ li jintużaw b’tagħmir protettiv personali xieraq, għajr jekk fl-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-prodott jista’ jintwera li r-riskji għall-utenti industrijali u/jew professjonali jistgħu jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta’ mezzi oħra.

(2)

Fid-dawl tar-riskji identifikati għall-kompartimenti tal-ħamrija u dawk akkwatiċi, il-prodotti ma għandhomx jiġu awtorizzati għat-trattament fil-post tal-injam fuq barra jew għall-injam li se jkun espost għall-elementi, sakemm ma titressaqx dejta li turi li l-prodott se jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 5 u tal-Anness VI, jekk meħtieġ bl-applikazzjoni ta’ miżuri xierqa tat-taffija tar-riskji. B’mod partikolari, it-tikketti u/jew il-fuljetti tad-dejta dwar is-sikurezza tal-prodotti awtorizzati għall-użu industrijali għandhom jindikaw li l-injam li jkun għadu kemm ġie ttrattat jeħtieġlu jinħażen taħt għata wara t-trattament u/jew fuq bażi iebsa impermeabbli biex ma jkun hemm l-ebda materjal li jiskula direttament fil-ħamrija jew fl-ilma, u li kwalunkwe materjal li jiskula mill-injam jeħtieġlu jinġabar biex jintuża mill-ġdid jew biex jintrema.”


(*)  Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji komuni tal-Anness VI, il-kontenut u l-konklużjonijiet tar-rapporti ta’ valutazzjoni huma disponibbli fuq il-websajt tal-Kummissjoni: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


1.8.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/54


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2009/95/KE

tal-31 ta' Lulju 2009

li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi l-aluminium phosphide li jirrilaxxa l-phosphine bħala sustanza attiva fl-Anness I għaliha

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998 dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (1), u b’mod partikolari t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 16(2) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1451/2007 tal-4 ta’ Diċembru 2007 dwar it-tieni fażi tal-programm ta’ ħidma ta’ għaxar snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (2) jistabbilixxi lista ta’ sustanzi attivi li għandhom jiġu vvalutati, bil-għan li possibbilment ikunu inklużi fl-Anness I, IA jew IB għad-Direttiva 98/8/KE. Dik il-lista tinkludi l-aluminium phosphide.

(2)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 1451/2007, l-aluminium phosphide ġie evalwat skont l-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 98/8/KE għall-użu fil-prodott tat-tip 14, rodentiċidi, kif definit fl-Anness V għad-Direttiva 98/8/KE.

(3)

Il-Ġermanja nħatret bħala l-Istat Membru Referent u ressqet ir-rapport tal-awtorità kompetenti, flimkien ma’ rakkomandazzjoni, lill-Kummissjoni fid-19 ta’ Lulju 2006 skont l-Artikolu 14(4) u (6) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007.

(4)

Ir-rapport tal-awtorità kompetenti ġie rivedut mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni. Skont l-Artikolu 15(4) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007, ir-riżultati tal-analiżi ġew inkorporati, fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali fit-30 ta’ Mejju 2008, f’rapport ta’ evalwazzjoni.

(5)

Mill-eżamijiet li saru, jidher li l-prodotti bijoċidali użati bħala rodentiċidi u li fihom l-aluminium phosphide jistgħu jiġu preżunti li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 98/8/KE. Għalhekk huwa xieraq li l-aluminium phosphide jiġi inkluż fl-Anness I sabiex ikun żgurat li fl-Istati Membri kollha l-awtorizzazzjonijiet għall-prodotti bijoċidali użati bħala rodentiċidi u li fihom l-aluminium phosphide jistgħu jingħataw, jiġu mmodifikati jew ikkanċellati skont l-Artikolu 16(3) tad-Direttivi 98/8/KE.

(6)

L-użi potenzjali mhux kollha ġew evalwati fil-livell Komunitarju. Għaldaqstant huwa f’loku li l-Istati Membri jivvalutaw dawk ir-riskji għall-kompartimenti u l-popolazzjonijiet li għadhom ma ġewx indirizzati b’mod rappreżentattiv fil-valutazzjoni tar-riskju Komunitarja, u li, meta jkunu qed jagħtu awtorizzazzjonijiet tal-prodotti, jiżguraw li jittieħdu miżuri adegwati jew jiġu imposti kundizzjonijiet speċifiċi biex itaffu r-riskji identifikati għal livelli aċċettabbli.

(7)

Fid-dawl tal-konklużjonijiet tar-rapport ta’ valutazzjoni, huwa f’loku li jkun hemm l-esiġenza li l-prodotti li fihom l-aluminium phosphide u li jintużaw bħala rodentiċidi jkunu awtorizzati biss għall-użu minn professjonali mħarrġa skont l-Artikolu 10(2)(i)(e) tad-Direttiva 98/8/KE, u li jittieħdu miżuri speċifiċi ta’ taffija tar-riskju fuq il-livell tal-awtorizzazzjoni ta’ prodotti ta’ dan it-tip. It-tali miżuri għandu jkollhom il-mira li jillimitaw għal livell aċċettabbli l-esponiment tal-utenti u tal-annimali mhux fil-mira għall-aluminium phosphide.

(8)

Huwa importanti li d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva jkunu applikati b’mod simultanju fl-Istati Membri kollha sabiex jiżguraw trattament ugwali tal-prodotti bijoċidali fis-suq li fihom is-sustanza attiva aluminium phosphide u wkoll biex jiffaċilitaw l-operat kif suppost tas-suq tal-prodotti bijoċidali b’mod ġenerali.

(9)

Għandu jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli qabel ma sustanza attiva tiġi inkluża fl-Anness I sabiex jippermetti lill-Istati Membri u lill-partijiet interessati jippreparaw ruħhom biex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-ġodda involuti u jiżgura li l-applikanti li ppreparaw id-dokumentazzjoni jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ mill-perjodu ta’ għaxar snin ta’ protezzjoni tad-dejta, li skont l-Artikolu 12(1)(c)(ii) tad-Direttiva 98/8/KE, jibda mid-data tal-inklużjoni.

(10)

Wara l-inklużjoni, l-Istati Membri għandhom jingħataw perjodu raġonevoli biex jimplimentaw l-Artikolu 16(3) tad-Direttiva 98/8/KE u b’mod partikolari biex jagħtu, jimmodifikaw jew jikkanċellaw l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti bijoċidali fil-prodotti tat-tip 14 li fihom l-aluminium phosphide biex jiżguraw li dawn jikkonformaw mad-Direttiva 98/8/KE.

(11)

Id-Direttiva 98/8/KE għalhekk għandha tiġi emendata skont dan.

(12)

Il-Kumitat Permanenti tal-Prodotti Bijoċidali ġie kkonsultat fit-30 ta’ Mejju 2008 u ta opinjoni pożittiva dwar l-abbozz ta’ Direttiva tal-Kummissjoni li temenda l-Anness I għad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi l-aluminium phosphide bħala sustanza attiva. Fil-11 ta’ Ġunju 2008, il-Kummissjoni ressqet l-abbozz imsemmi għall-iskrutinju tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill. Il-Parlament ma opponiex l-abbozz ta’ miżuri fl-iskadenza stabbilita. Il-Kunsill oppona l-adozzjoni mill-Kummissjoni, bl-indikazzjoni li l-miżuri proposti kienu jmorru lil hinn mill-poteri ta’ implimentazzjoni pprovduti fid-Direttiva 1998/8/KE. B’konsegwenza ta’ dan, il-Kunsill ma adottax il-miżuri abbozzati u ressaq abbozz emendat tad-Direttiva kkonċernata quddiem il-Kumitat Permanenti tal-Prodotti Bijoċidali. Il-Kumitat Permanenti ġie kkonsultat fuq l-abbozz imsemmi fl-20 ta’ Frar 2009.

(13)

Il-miżuri pprovduti f’din id-Direttiva huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti tal-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Anness I għad-Direttiva 98/8/KE huwa emendat skont l-Anness għal din id-Direttiva.

Artikolu 2

1.   L-Istati Membru għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Awwissu 2010, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrativi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma’ din id-Direttiva.

Għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-1 ta’ Settembru 2011.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom ikollhom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b’referenza bħal din fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir tali referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b’din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak li fih tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, il-31 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kummissjoni

Stavros DIMAS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  ĠU L 325, 11.12.2007, p. 3.


ANNESS

L-entrata li ġejja “Nru 20” għandha tiddaħħal fl-Anness I għad-Direttiva 98/8/KE:

Nru

Isem Komuni

Isem IUPAC

Numri ta’ Identifikazzjoni

Purezza minima tas-sustanza attiva fil-prodott bijoċidali kif imqiegħed fis-suq

Data tal-inklużjoni

Skadenza sa meta għandha tiġi ddeterminata l-konformità mal-Artikolu 16(3)

(ħlief għall-prodotti li fihom iktar minn sustanza attiva waħda li għalihom l-iskadenza sa meta għandhom jikkonformaw mal-Artikolu 16(3) għandha tkun dik stipulata fl-aħħar deċiżjoni minn dawk dwar l-inklużjoni marbuta mas-sustanzi attivi tagħhom)

Data ta’ skadenza tal-inklużjoni

Tip ta’ prodott

Dispożizzjonijiet speċifiċi (*)

“20

aluminium phosphide li jirrilaxxa l-phosphine

aluminium phosphide

Nru tal-KE: 244-088-0

Nru tal-CAS: 20859-73-8

830  g/kg

fl-1 ta’ Settembru 2011.

fil-31 ta’ Awwissu 2013.

fil-31 ta’ Awwissu 2021.

14

Meta l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’ prodott tkun qed tiġi evalwata, skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jevalwaw, meta rilevanti għall-prodott partikolari, dawk ix-xenarji ta’ użu u/jew esponiment u/jew popolazzjonijiet li għalihom ma ġewx indirizzati fil-valutazzjoni fuq livell Komunitarju u li jistgħu jiġu esposti għall-prodott.

Meta jagħtu awtorizzazzjoni għall-prodott, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw ir-riskji u sussegwenteent jiżguraw li jittieħdu miżuri adegwati jew li jkunu imposti kundizzjonijiet speċifiċi biex jittaffew ir-riskji identifikati.

L-awtorizzazzjonijiet għall-prodotti jistgħu jingħataw biss meta l-applikazzjoni turi li r-riskji jistgħu jitnaqqsu għal livelli aċċċettabbli. B’mod partikolari, il-prodotti ma jistgħux jiġu awtorizzati għall-użu ġewwa sakemm ma tkitressaqx dejta li turi li l-prodott jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 5 u l-Anness VI, jekk ikun meħtieġ bl-applikazzjoni ta’ miżuri adegwati għat-taffija tar-riskju.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet huma soġġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

(1)

li l-prodotti jinbiegħu biss lil utenti professjonali mħarrġin apposta u li jintużaw minnhom biss.

(2)

Fid-dawl tar-riskji li ġew identifikati għall-operaturi, jeħtieġ li jkunu applikati miżuri adegwati għat-taffija tar-riskju. Dawn jinkludu, fost l-oħrajn, l-użu ta’ tagħmir protettiv personali, l-użu ta’ applikaturi u l-preżentazzjoni tal-prodott f’forma maħsuba biex tnaqqas l-esponiment tal-operaturi għal livell aċċettabbli.

(3)

Fid-dawl tar-riskji li ġew identifikati għall-ispeċijiet terrestri mhux fil-mira, jeħtieġ li jkunu applikati miżuri adegwati għat-taffija tar-riskju. Dawn jinkludu, fost l-oħrajn, li ma jiġux ittrattati postijiet fej ikunu preżenti mammiferi oħra li jħaffru taħt l-art għajr l-ispeċi fil-mira.”


(*)  Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji komuni tal-Anness VI, il-kontenut u l-konklużjonijiet tar-rapporti ta’ evalwazzjoni huma disponibbli fuq il-websajt tal-Kummissjoni: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


1.8.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/58


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2009/96/KE

tal-31 ta' Lulju 2009

li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi l-ottaborat tad-disodju tetraidrat bħala sustanza attiva fl-Anness I għaliha

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998 dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (1), u b’mod partikolari t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 16(2) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1451/2007 tal-4 ta’ Diċembru 2007 dwar it-tieni fażi tal-programm ta’ ħidma ta’ għaxar snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (2) jistabbilixxi lista ta’ sustanzi attivi li għandhom jiġu vvalutati, bil-għan li possibbilment jiġu inklużi fl-Anness I, IA jew IB għad-Direttiva 98/8/KE. Dik il-lista tinkludi l-ottaborat tad-disodju tetraidrat.

(2)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 1451/2007, l-ottaborat tad-disodju tetraidrat ġie evalwat skont l-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 98/8/KE għall-użu fil-prodotti tat-tip 8, preservattivi tal-injam, kif iddefinit fl-Anness V għad-Direttiva 98/8/KE.

(3)

L-Olanda nħatret bħala l-Istat Membru Rapporteur u ressqet ir-rapport tal-awtorità kompetenti, flimkien ma’ rakkomandazzjoni, lill-Kummissjoni fis-7 ta’ Lulju 2006 skont l-Artikolu 14(4) u (6) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007.

(4)

Ir-rapport tal-awtorità kompetenti ġie analizzat mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni. Skont l-Artikolu 15(4) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007, is-sejbiet tal-analiżi ġew inkorporati, fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali fl-20 ta’ Frar 2009, f’rapport ta’ valutazzjoni.

(5)

Mill-eżamijiet li saru jidher li prodotti bijoċidali li jintużaw bħala preservattivi tal-injam u li jkun fihom l-ottaborat tad-disodju tetraidrat jistgħu jiġu preżunti li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 98/8/KE. Għalhekk huwa xieraq li l-ottaborat tad-disodju tetraidrat jiġi inkluż fl-Anness I, sabiex ikun żgurat li fl-Istati Membri kollha jkunu jistgħu jingħataw, jiġu mmodifikati jew ikkanċellati l-awtorizzazzjonijiet għall-prodotti bijoċidali użati bħala preservattivi tal-injam u li jkun fihom l-ottaborat tad-disodju tetraidrat skont l-Artikolu 16(3) tad-Direttiva 98/8/KE.

(6)

Madankollu, ġew identifikati riskji mhux aċċettabbli għat-trattament fil-post tal-injam fuq barra u għall-injam ittrattat espost għall-elementi. Għalhekk, ma għandhomx jingħataw awtorizzazzjonijiet għal dawn l-użi sakemm ma tkunx tressqet dejta li turi li l-prodotti jistgħu jintużaw mingħajr riskji mhux aċċettabbli għall-ambjent.

(7)

Ma ġewx evalwati l-użi potenzjali kollha fil-livell Komunitarju. Għaldaqstant huwa xieraq li l-Istati Membri jivvalutaw dawk ir-riskji għall-kompartimenti u l-popolazzjonijiet li ma ġewx indirizzati b’mod rappreżentattiv fil-valutazzjoni tar-riskju li saret fil-livell Komunitarju, u li, meta jkunu qed jagħtu l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti, jiżguraw li jittieħdu miżuri xierqa jew li jiġu imposti kundizzjonijiet speċifiċi biex ir-riskji identifikati jittaffew għal livelli aċċettabbli.

(8)

Fid-dawl tas-sejbiet tar-rapport tal-valutazzjoni, huwa xieraq li jkun meħtieġ li jiġu applikati miżuri speċifiċi għat-taffija tar-riskji fil-livell tal-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-prodotti li jkun fihom l-ottaborat tad-disodju tetraidrat. B’mod partikolari, għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġu protetti l-kompartimenti tal-ħamrija u dawk akkwatiċi, minħabba li matul l-evalwazzjoni ġew identifikati riskji mhux aċċettabbli għal dawn il-kompartimenti. Il-prodotti għandhom jintużaw ukoll b’tagħmir protettiv xieraq jekk ir-riskju identifikat għall-utenti professjonali u industrijali ma jistax jitnaqqas permezz ta’ mezzi oħra.

(9)

Huwa importanti li d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva jkunu applikati b’mod simultanju fl-Istati Membri kollha sabiex jiġi żgurat trattament ugwali tal-prodotti bijoċidali fis-suq li fihom is-sustanza attiva l-ottaborat tad-disodju tetraidrat u wkoll biex jiffaċilitaw l-operat kif suppost tas-suq tal-prodotti bijoċidali b’mod ġenerali.

(10)

Għandu jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli qabel ma sustanza attiva tiġi inkluża fl-Anness I sabiex jippermetti lill-Istati Membri u lill-partijiet interessati jippreparaw rwieħhom biex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-ġodda involuti u biex jiġi żgurat li l-applikanti li jkunu ppreparaw id-dokumentazzjoni jkunu jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ mill-perjodu ta’ għaxar snin ta’ protezzjoni tad-dejta, li skont l-Artikolu 12(1)(c)(ii) tad-Direttiva 98/8/KE, jibda mid-data tal-inklużjoni.

(11)

Wara l-inklużjoni, l-Istati Membri għandhom jingħataw perjodu raġonevoli biex jimplimentaw l-Artikolu 16(3) tad-Direttiva 98/8/KE, u b’mod partikolari, biex jagħtu, jimmodifikaw jew jikkanċellaw l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti bijoċidali fil-prodotti tat-tip 8 li fihom l-ottaborat tad-disodju tetraidrat biex jiżguraw li dawn jikkonformaw mad-Direttiva 98/8/KE.

(12)

Id-Direttiva 98/8/KE għalhekk għandha tiġi emendata skont dan.

(13)

Il-miżuri stipulati f’din id-Direttiva huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Anness I għad-Direttiva 98/8/KE huwa emendat skont l-Anness għal din id-Direttiva.

Artikolu 2

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrativi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma’ din id-Direttiva sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Awwissu 2010.

Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-1 ta’ Settembru 2011.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b’tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir it-tali referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, il-31 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kummissjoni

Stavros DIMAS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  ĠU L 325, 11.12.2007, p. 3.


ANNESS

L-entrata li ġejja “Nru 25” għandha tiddaħħal fl-Anness I għad-Direttiva 98/8/KE:

Nru

Isem Komuni

Isem IUPAC

Numri ta’ Identifikazzjoni

Purezza minima tas-sustanza attiva fil-prodott bijoċidali kif imqiegħed fis-suq

Data tal-inklużjoni

Skadenza sa meta għandu jkun hemm konformità mal-Artikolu 16(3)

(ħlief għall-prodotti li fihom iktar minn sustanza attiva waħda, li għalihom l-iskadenza sa meta għandhom jikkonformaw mal-Artikolu 16(3) għandha tkun dik stipulata fl-aħħar deċiżjoni minn dawk dwar l-inklużjoni marbuta mas-sustanzi attivi tagħha)

Data ta’ skadenza tal-inklużjoni

Tip ta’ prodott

Dispożizzjonijiet speċifiċi (*)

“25

ottaborat tad-disodju tetraidrat

ottaborat tad-disodju tetraidrat

Nru tal-KE: 234-541-0

Nru CAS: 12280-03-4

975  gm/kg

fl-1 ta’ Settembru 2011.

fil-31 ta’ Awwissu 2013.

fil-31 ta’ Awwissu 2021.

8

Meta l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’ prodott tkun qed tiġi vvalutata skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw, meta jkun rilevanti għall-prodott partikolari, il-popolazzjonijiet li jistgħu jkunu esposti għall-prodott u x-xenarji tal-użu jew ta’ esponiment li ma ġewx indirizzati b’mod rappreżentattiv fil-valutazzjoni tar-riskju li saret fil-livell Komunitarju.

Meta l-Istati Membri jagħtu awtorizzazzjoni tal-prodott, għandhom jivvalutaw ir-riskji u sussegwentement jiżguraw li jittieħdu miżuri xierqa jew li jiġu imposti kundizzjonijiet speċifiċi sabiex jittaffew ir-riskji identifikati.

L-awtorizzazzjoni tal-prodott tista’ tingħata biss f’każ fejn l-applikazzjoni turi li r-riskji jistgħu jitnaqqsu għal livelli aċċettabbli.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet ikunu suġġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

(1)

Il-prodotti awtorizzati għall-użu industrijali u professjonali jeħtieġ li jintużaw b’tagħmir protettiv personali xieraq, għajr jekk fl-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-prodott jista’ jintwera li r-riskji għall-utenti industrijali u/jew professjonali jistgħu jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta’ mezzi oħra.

(2)

Fid-dawl tar-riskji identifikati għall-kompartimenti tal-ħamrija u dawk akkwatiċi, il-prodotti ma għandhomx jiġu awtorizzati għat-trattament fil-post tal-injam fuq barra jew għall-injam li se jkun espost għall-elementi, sakemm ma titressaqx dejta li turi li l-prodott se jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 5 u tal-Anness VI, jekk meħtieġ bl-applikazzjoni ta’ miżuri xierqa għat-taffija tar-riskji. B’mod partikolari, it-tikketti u/jew il-fuljetti tad-dejta dwar is-sikurezza tal-prodotti awtorizzati għall-użu industrijali għandhom jindikaw li l-injam li jkun għadu kemm ġie ttrattat jeħtieġlu jinħażen taħt għata wara t-trattament u/jew fuq bażi iebsa impermeabbli biex ma jkun hemm l-ebda materjal li jiskula direttament fil-ħamrija jew fl-ilma, u li kwalunkwe materjal li jiskula mill-injam jeħtieġlu jinġabar biex jintuża mill-ġdid jew biex jintrema.”


(*)  Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji komuni tal-Anness VI, il-kontenut u l-konklużjonijiet tar-rapporti ta’ valutazzjoni huma disponibbli fuq il-websajt tal-Kummissjoni: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


II Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Il-Kunsill

1.8.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/62


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tas-27 ta' Lulju 2009

li taħtar membru Ungeriż fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

(2009/583/KE, Euratom)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 259 tiegħu,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u b’mod partikolari l-Artikolu 167 tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni 2006/524/KE, Euratom (1),

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Gvern Ungeriż,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni,

Billi konsegwentement għall-mewt tas-Sur István GARAI sar vakanti siġġu ta’ membru fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Huwa b’dan maħtur is-Sur József NAGY, Grupp ta’ Interessi Diversi (GRUPP III), bħala membru tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għall-bqija tal-mandat attwali, jiġifieri sal-20 ta’ Settembru 2010.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandu jkollha effett mill-jum tal-adozzjoni tagħha.

Magħmula fi Brussell, is-27 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

C. BILDT


(1)  ĠU L 207, 28.7.2006, p. 30.


Il-Kummissjoni

1.8.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/63


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-31 ta’ Lulju 2009

stabbiliment ta’ Grupp ta’ Tmexxija ta’ Livell Għoli dwar is-SafeSeaNet

(notifikata bid-dokument numru C(2009) 5924)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2009/584/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2002/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 2002 li tistabbilixxi sistema għall-monitoraġġ u l-informazzjoni dwar it-traffiku tal-bastimenti fil-Komunità (1), u b’mod partikolari l-punt 2.2 tal-Anness III tagħha,

Billi:

(1)

Il-Kummissjoni hija responsabbli mill-amministrazzjoni u l-iżvilupp fil-livell tal-politika tas-sistema SafeSeaNet ċentrali u għas-superviżjoni tas-sistema SafeSeaNet, b’kooperazzjoni mal-Istati Membri.

(2)

Il-punt 2.2 tal-Anness III għad-Direttiva 2002/59/KE jipprovdi li l-Kummissjoni għandha tistabbilixxi Grupp ta’ Tmexxija ta’ Livell Għoli biex tassisti fl-amministrazzjoni tas-sistema SafeSeaNet.

(3)

Għalhekk, il-Grupp ta’ Tmexxija ta’ Livell Għoli għandu jiġi stabbilit u jkunu definiti l-ħidmiet u l-istruttura tiegħu.

(4)

Il-Grupp ta’ Tmexxija ta’ Livell Għoli għandu jkun magħmul minn rappreżentanti tal-Istati Membri u tal-Kummissjoni.

(5)

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà [Sikurezza] Marittima (EMSA) hija responsabbli mill-implimentazzjoni teknika tas-sistema SafeSeaNet, b’kooperazzjoni mal-Istati Membri u mal-Kummissjoni, skont ir-Regolament (KE) Nru 1406/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2); għalhekk għandha tkun involuta mill-qrib fix-xogħol tal-Grupp ta’ Tmexxija ta’ Livell Għoli.

(6)

Jidher li jeħtieġ ukoll ikunu indirizzati l-kwistjonijiet strateġiċi marbuta mall-iżviluppi fil-futur tas-sistema SafeSeaNet, u jitqiesu b’mod partikolari l-għanijiet tal-politika integrata marittima tal-Unjoni Ewropea u l-għanijiet tal-politika tat-trasport marittimu tal-2018 kif stipulat fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-miri strateġiċi u r-rakkomandazzjonijiet tal-politika tat-trasport marittimu tal-UE sal-2018 (3).

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Grupp ta’ Tmexxija ta’ Livell Għoli dwar is-SafeSeaNet

Il-Grupp ta’ Tmexxija ta’ Livell Għoli dwar is-SafeSeaNet, li minn issa ‘l quddiem jissejjaħ “il-grupp”, qiegħed b’dan jiġi stabbilit.

Artikolu 2

Ħidmiet

Il-Kummissjoni tista’ tikkonsulta mal-grupp dwar kwalunkwe aspett relatat mal-iżviluppi kurrenti u tal-futur tas-SafeSeaNet, inkluż il-kontribuzzjonijiet tagħha għas-sorveljanza marittima minn perspettiv olistiku.

Il-kompiti tal-grupp għandhom ikunu:

(a)

li jagħmel rakkomandazzjonijiet biex jitjiebu l-effettività u s-sikurezza tas-SafeSeaNet;

(b)

li jipprovdi gwida xierqa għall-iżvilupp tas-SafeSeaNet;

(c)

li jgħin lill-Kummissjoni tirrevedi l-prestazzjoni tas-SafeSeaNet;

(d)

li japprova d-dokument ta’ kontroll tal-interface u l-funzjonalitajiet imsemmi fil-punt 2.3 tal-Anness III għad-Direttiva 2002/59/KE, u kwalunkwe emendi li sarulu.

Artikolu 3

Sħubija - Ħatra

1.   Il-grupp għandu jkun magħmul minn rappreżentant wieħed minn kull Stat Membru u minn rappreżentant wieħed tal-Kummissjoni.

2.   L-Istati Membri għandhom jinnominaw ir-rappreżentanti tagħhom, u s-sostituti tagħhom, fil-grupp għal terminu ta’ 3 snin, li jista’ jiġi mġedded. Għandhom ikunu uffiċjali anzjani.

3.   Il-membri tal-Grupp li għandhom jiġu appuntati mill-Kummissjoni għandhom ikunu uffiċjali anzjani.

4.   Rappreżentant tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà [Sikurezza] Marittima (EMSA) għandu jattendi l-laqgħat tal-grupp bħala osservatur. L-EMSA għandha tkun rappreżentata f’livell għoli.

5.   Ir-rappreżentanti tal-membri taż-Żona Ekonomika Ewropea jistgħu jattendu l-laqgħat tal-grupp bħala osservaturi.

6.   Il-membri għandhom jibqgħu fil-kariga sa meta jiġu sostitwiti jew jispiċċalhom il-mandat.

7.   Il-membri li ma għadhomx jistgħu jikkontribwixxu b’mod effettiv għad-deliberazzjonijiet tal-grupp jew jirriżenjaw jistgħu jiġu sostitwiti.

Artikolu 4

L-operat

1.   Il-president tal-grupp għandu jkun rappreżentant tal-Kummissjoni.

2.   Bi ftehim mal-Kummissjoni, jistgħu jitwaqqfu sottogruppi biex jeżaminaw mistoqsijiet speċifiċi skont it-termini ta’ referenza stabbiliti mill-grupp. Kif jintemm il-mandat tagħhom, dawn is-sottogruppi għandhom jiġu xolti.

3.   Ir–rappreżentant tal-Kummissjoni li jkun qiegħed jippresjedi fuq il-grupp jista’ jistaqsi lill-esperti b’kompetenza speċifika dwar suġġett fuq l-aġenda biex jipparteċipa fid-diskussjonijiet tal-grupp jew tas-sottogrupp jekk dan ikun utli u/jew meħtieġ.

4.   It-tagħrif miksub mill-parteċipazzjoni fid-deliberazzjonijiet tal-grupp jew tas-sottogrupp ma jistax jinkixef jekk, fil-fehma tal-Kummissjoni, dak it-tagħrif jirrigwarda kwistjonijiet kunfidenzjali.

5.   Normalment, il-grupp u s-sottogruppi tiegħu għandhom jiltaqgħu fil-bini tal-Kummissjoni skont il-proċeduri u l-iskeda stabbilita minnha. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi s-Segretarjat tal-grupp.

6.   Il-grupp għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu abbażi tar-regoli standard ta’ proċedura adottati mill-Kummissjoni.

7.   Il-Kummissjoni tista’ tippubblika kwalunkwe sommarju, konklużjoni jew konklużjoni parzjali, jew dokument ta’ ħidma tal-grupp.

Artikolu 5

L-ispejjeż tal-laqgħat

Il-Kummissjoni għandha tħallas rimborż tal-ispejjeż tal-vjaġġ u, fejn xieraq, tas-sussistenza għall-membri, l-esperti u l-osservaturi konnessi mal-attivitajiet tal-grupp f’konformità mar-regoli tal-Kummissjoni dwar ir-rimborż ta’ spejjeż għal esperti.

Il-membri ma għandhomx jitħallsu għas-servizzi tagħhom.

L-ispejjeż tal-laqgħat jitħallsu lura fil-limiti tal-baġit annwali allokat għall-grupp mis-servizzi responsabbli tal-Kummissjoni.

Artikolu 6

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-ġurnata tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, il-31 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kummissjoni

Antonio TAJANI

Viċi President


(1)  ĠU L 208, 5.8.2002, p. 10.

(2)  ĠU L 208, 5.8.2002, p. 1.

(3)  COM(2009) 8 finali.


1.8.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/65


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-31 ta’ Lulju 2009

li temenda d-Deċiżjoni 2008/965/KE dwar għajnuna finanzjarja mill-Komunità għas-sena 2009 għal ċerti laboratorji ta' referenza tal-Komunità fil-qasam tas-saħħa tal-annimali u tal-annimali ħajjin

(notifikata bid-dokument numru C(2009) 5947)

(Il-verżjoni bl-Ingliż biss hija awtentika)

(2009/585/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/470/KE tal-25 ta’ Mejju 2009 dwar in-nefqa fil-kamp veterinarju (1) u b' mod partikolari l-Artikolu 31(2) tagħha,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, mas-saħħa tal-annimali u mar-regoli dwar il-welfare tal-annimali (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 32(7) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 31(1) tad-Deċiżjoni 2009/470/KE laboratorji ta’ referenza tal-Komunità fil-qasam tas-saħħa tal-annimali u tal-annimali ħajjin jistgħu jingħataw għajnuna Komunitarja.

(2)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/965/KE (3) tat għajnuna finanzjarja tal-Komunità sa massimu ta’ EUR 400 000 b’rata ta’ 100 % tan-nefqa eliġibbli, kif definit fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1754/2006 tat-28 ta’ Novembru 2006 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-għoti ta’ għajnuna finanzjarja tal-Komunità lill-laboratorji Komunitarji ta’ referenza għall-għalf u l-ikel tal-annimali u għas-settur tas-saħħa tal-annimali (4) li jiġġarbu mill-Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, tar-Renju Unit, u l-Community Reference Laboratory (CRL) għall-influwenza avjarja, għall-programm ta’ ħidma li se jiġi implimentat fil-perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2009.

(3)

Il-programm ta’ ħidma approvat tas-CRL għall-influwenza avjarja jipprevedi li, fid-dawl ta’ okkorrenza ta’ influwenza fl-għasafar u l-annimali oħrajn, jeħtieġ li l-impatt żoonotiku li jista’ jseħħ mir-riskju ta’ dawn il-vajrusis tal-influwenza jiġi analizzat.

(4)

Il-vajrus il-ġdid tal-influwenza A/H1N1 irrapportat reċentement fil-bnedmin fil-Messiku, fl-Istati Uniti tal-Amerika u mbagħad f’pajjiżi oħrajn madwar id-dinja fih materjal ġenetiku tal-vajrusis tal-influwenza tal-ħnieżer, l-għasafar u l-bnedmin, iżda jidher li huwa differenti minn vajrusis oħrajn tal-H1N1 li nafu li jseħħu fil-ħnieżer. Is-sejba tal-vajrus il-ġdid tal-influwenza A/H1N1 f’merħla tal-ħnieżer fil-Kanada hija l-ewwel każ irrapportat possibbli ta’ trażmissjoni mill-bniedem għall-annimali ta’ dan is-sottotip partikolari ta’ vajrus ġdid. Madankollu, l-importanza ta’ dawn is-sejbiet għadha trid tinftiehem kollha u tiġi vvalutata mill-komunità xjentifika hekk kif ikun hemm dejta xjentifika biżżejjed disponibbli.

(5)

L-investigazzjoni tad-dinamika tal-infezzjoni, il-patoġenesi, is-suxxettibbiltà tal-organiżmu li jirċievi l-vajrus u t-trasmissibbiltà tal-vajrus il-ġdid attwali tal-influwenza A/H1N1 fi speċijiet differenti tal-annimali, u b’mod partikolari fil-ħnieżer hija essenzjali biex tipprovdi l-provi xjentifiċi meħtieġa għall-valutazzjoni veterinarja tar-riskji. Riżultat ewlieni tal-istudju se jkun l-iżvilupp ta’ 'għodda’ ta’ reaġenti u materjali għad-dijanjosi fil-laboratorju.

(6)

Dawn l-investigazzjonijiet għandhom jiġu inkorporati fil-programm annwali ta’ ħidma għall-influwenza avjarja tas-CRL għall-2009 li diġà żviluppa mudelli għall-istudju ta’ parametri tal-infezzjoni u wettaq xi testijiet bil-vajrusis tal-influwenza minn sorsi differenti. Investigazzjonijiet komplementari se jużaw il-ħnieżer, u, b’kombinazzjoni ta’ miżuri multifattorjali se jkollhom l-għan li jipprovdu prova għas-suxxettibbiltà u l-konsegwenzi potenzjali ta’ infezzjoni tal-ħnieżer bil-vajrus il-ġdid tal-influwenza A/H1N1. L-esperimenti kollha (kemm fuq l-annimali kif ukoll fil-laboratorju) se jitwettqu taħt kundizzjonijiet stretti ta’ bijosikurezza u trażżin bijoloġiku li diġà ntużaw fis-CRL għall-influwenza avjarja.

(7)

Ir-Regolament (KE) Nru 1754/2006 jipprovdi li l-għajnuna finanzjarja tal-Komunità għandha tingħata jekk il-programmi ta’ ħidma approvati jitwettqu b’mod effiċjenti u l-benefiċjarji jfornu kull informazzjoni meħtieġa f’ċerti limiti ta’ żmien.

(8)

Il-Kummissjoni vvalutat il-programm komplementari ta’ ħidma kif emendat u l-istimi tal-baġit korrispondenti emendati mibgħuta mis-CRL għall-influwenza avjarja.

(9)

Għalhekk skont dan, għandha tingħata għajnuna finanzjarja addizzjonali tal-Komunità, lis-CRL għall-influwenza avjarja biex twettaq l-investigazzjonijiet komplementari fuq il-vajrus il-ġdid tal-influwenza A/H1N1.

(10)

Skont l-Artikolu 3(2)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta’ Ġunju 2005 dwar l-iffinanzjar tal-politika agrikola komuni (5), il-qerda tal-mard tal-annimali u l-programmi ta’ kontroll (il-miżuri veterinarji) għandhom jiġu ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG). Barra minn hekk, l-Artikolu 13, it-tieni paragrafu ta' dak ir-Regolament jipprevedi li f'każijiet eċċezzjonali ġġustifikati kif jixraq, għal miżuri u programmi koperti bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 90/424/KEE (6), l-infiq relatat ma’ spejjeż tal-amministrazzjoni u l-persunal imġarrba mill-Istati Membri u l-benefiċjarji ta' għajnuna mill-FAEG għandhom jitħallsu mill-Fond, u f’dan il-każ in-nefqa proposta tikkwalifika bħala ġġustifikata. Għal skopijiet ta' kontroll finanzjarju, japplikaw l-Artikoli 9, 36 u 37 tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005.

(11)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 13 tad-Deċiżjoni 2008/965/KE “EUR 400 000” tinbidel għal “EUR 530 000”.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lil Veterinary Laboratories Agency (VLA) Weybridge, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, tar-Renju Unit; Is-Sur Ian Brown, Tel. +44 1932357339.

Magħmul fi Brussell, il-31 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 155, 18.6.2009, p. 30.

(2)  ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1.

(3)  ĠU L 344, 20.12.2008, p. 112.

(4)  ĠU L 331, 29.11.2006, p. 8.

(5)  ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1.

(6)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 19.