ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2009.192.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 192

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
24 ta' Lulju 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 645/2009 tat-23 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 646/2009 tat-23 ta’ Lulju 2009 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja dwar l-introjtu u l-kundizzjonijiet tal-għixien (UE-SILC) fir-rigward tal-lista tal-2010 ta’ fatturi varjabbli sekondarji fil-mira dwar il-qsim ta’ riżorsi intra-familjari

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 647/2009 tat-23 ta’ Lulju 2009 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Brněnské pivo jew Starobrněnské pivo (IĠP))

11

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 648/2009 tat-23 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi l-ammont finali tal-għajnuna għall-għalf niexef għas-sena tas-suq 2008/2009

13

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 649/2009 tat-23 ta' Lulju 2009 li jadatta ċerti kwoti tal-ħut għall-2009 fil-kuntest tal-ġestjoni tal-kwoti tas-sajd minn sena għall-oħra

14

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 650/2009 tat-23 ta’ Lulju 2009 li jiffissa l-ammont massimu tar-rifużjoni tal-esportazzjoni tal-butir fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta bir-Regolament (KE) Nru 619/2008

42

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 651/2009 tat-23 ta’ Lulju 2009 li jiffissa l-ammont massimu tar-rifużjoni tal-esportazzjoni għat-trab tal-ħalib xkumat fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta bir-Regolament (KE) Nru 619/2008

44

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 652/2009 tat-23 ta’ Lulju 2009 li jiffissa r-rifużjonijiet għall-esportazzjoni fis-settur tal-bajd

45

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 653/2009 tat-23 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam tat-tjur

47

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 654/2009 tat-23 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet tal-esportazzjoni fis-settur tal-laħam taċ-ċanga

49

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 655/2009 tat-23 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet tal-esportazzjoni fis-settur tal-laħam tal-majjal

53

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 656/2009 tat-23 ta’ Lulju 2009 li jiffissa l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95

55

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 657/2009 tat-23 ta’ Lulju 2009 li jistipula r-rati tar-rifużjonijiet applikabbli għall-bajd u l-isfar tal-bajd esportati fil-forma ta’ oġġetti li ma jaqgħux taħt l-Anness I tat-Trattat

57

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 658/2009 tat-23 ta’ Lulju 2009 li jiffissa l-prezz massimu għax-xiri tal-butir għas-9 stedina individwali għall-offerti fi ħdan il-proċedura tas-sejħiet għall-offerti miftuħa bir-Regolament (KE) Nru 186/2009

59

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 659/2009 tat-23 ta’ Lulju 2009 li jifissa l-prezz massimu tax-xiri tat-trab tal-ħalib xkumat għall-7 stedina individwali għall-offerti fi ħdan il-proċedura tas-sejħiet għall-offerti miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 310/2009

60

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 660/2009 tat-23 ta’ Lulju 2009 li jipprojbixxi s-sajd għal-linarda fl-ilmijiet tal-Komunità u l-ilmijiet li mhumiex taħt is-sovranità jew il-ġuriżdizzjoni ta' pajjiżi terzi ta' VI, VII min-naħa ta' bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Spanja

61

 

 

III   Atti adottati skont it-Trattat tal-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKONT IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TAL-UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/558/PESK tas-16 ta' Marzu 2009 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim dwar il-proċeduri ta’ sigurtà għall-iskambju ta’ informazzjoni klassifikata bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżrael

63

Ftehim dwar il-proċeduri ta’ sigurtà għall-iskambju ta’ informazzjoni klassifikata bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżrael

64

 

 

2009/559/PESK

 

*

Deċiżjoni ATLANTA/6/2009 tal-Kumitat politiku u ta’ sigurtà tat-22 ta' Lulju 2009 dwar il-ħatra tal-Kmandant tal-Forza tal-UE għall-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb ta’ kontribut għad-deterrenza, il-prevenzjoni u t-trażżin tal-atti ta’ piraterija u ta’ serq bl-użu tal-armi ‘l barra mix-xtut tas-Somalja (Atalanta)

68

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

24.7.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 192/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 645/2009

tat-23 ta’ Lulju 2009

li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-24 ta’ Lulju 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

MK

26,0

ZZ

26,0

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 90 70

TR

98,9

ZZ

98,9

0805 50 10

AR

59,7

UY

48,0

ZA

61,6

ZZ

56,4

0806 10 10

EG

151,7

MA

167,7

TR

124,8

US

141,6

ZA

126,4

ZZ

142,4

0808 10 80

AR

85,2

BR

71,9

CL

86,8

CN

97,8

NZ

89,5

US

91,3

ZA

91,5

ZZ

87,7

0808 20 50

AR

106,3

CL

82,2

NZ

138,3

ZA

118,8

ZZ

111,4

0809 10 00

TR

161,4

ZZ

161,4

0809 20 95

TR

280,0

US

401,2

ZZ

340,6

0809 30

TR

153,5

ZZ

153,5

0809 40 05

IL

167,2

ZZ

167,2


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


24.7.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 192/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 646/2009

tat-23 ta’ Lulju 2009

li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja dwar l-introjtu u l-kundizzjonijiet tal-għixien (UE-SILC) fir-rigward tal-lista tal-2010 ta’ fatturi varjabbli sekondarji fil-mira dwar il-qsim ta’ riżorsi intra-familjari

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Ġunju 2003 li jirrigwardja l-istatistika Komunitarja dwar l-introjtu u l-kundizzjonijiet tal-għixien (UE-SILC) (1) u b’mod partikolari l-Artikolu 15(2)(f) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1177/2003 stabbilixxa qafas komuni għall-produzzjoni sistematika ta’ statistika Komunitarja dwar id-dħul u l-kundizzjonijiet ta’ għixien, li tinkludi informazzjoni komparabbli u f’waqtha li tkun rappreżentattiva u lonġitudinali, dwar id-dħul u l-livell u l-kompożizzjoni tal-faqar u l-esklużjoni soċjali fuq livelli nazzjonali u Ewropej.

(2)

Skont l-Artikolu 15(2)(f) tar-Regolament (KE) Nru 1177/2003, miżuri ta’ implimentazzjoni huma meħtieġa għal-lista ta’ żoni sekondarji fil-mira u fatturi varjabbli li għandhom jiġu inklużi kull sena fil-komponent rappreżentattiv tal-UE-SILC. Għall-2010, il-lista ta’ fatturi varjabbli sekondarji inkluża fil-modulu dwar il-qsim ta’ riżorsi intra-familjari għandhom ikunu stabbiliti, flimkien mal-kodiċijiet u d-definizzjonijiet varjabbli korrispondenti.

(3)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Programm Statistiku mwaqqaf bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom (2),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-lista ta’ fatturi varjabbli sekondarji fil-mira, il-kodiċijiet varjabbli u d-definizzjonijiet għall-modulu 2010 dwar il-qsim ta’ riżorsi intra-familjari li għandhom jiġu inklużi fil-komponent rappreżentattiv tal-istatistika Komunitarja dwar id-dħul u l-kundizzjonijiet tal-għixien (UE-SILC), għandhom ikunu hekk kif stipulat fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il- Ġurnal Uffiċjali tal-Komunità Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kummissjoni

Joaquín ALMUNIA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 165, 3.7.2003, p. 1.

(2)  ĠU L 181, 28.6.1989, p. 47.


ANNESS

Għall-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw l-unitajiet, metodi ta’ ġbir tal-informazzjoni, perjodu ta’ referenza u l-arranġamenti tat-trażmissjoni tal-informazzjoni li ġejjin.

(1)   Unitajiet

Is-seba’ fatturi varjabbli obligatorji marbuta mar-reġim u t-tmexxija tal-finanzi tal-familja huma mitluba fuq livell tan-nies kollha li jgħixu fid-dar.

Il-fatturi l-oħra kollha varjabbli f’dan il-modulu huma mitluba fuq livell personali u għandhom is-sitwazzjoni attwali bħala l-perjodu ta’ referenza. Huma għandhom x’jaqsmu ma’ żewġ tipi ta’ unitajiet.

Il-fatturi varjabbli li għandhom x’jaqsmu mal-kontribuzzjoni għall-baġit komuni tal-familja, aċċess għall-kont tal-bank, l-abilità tad-deċiżjoni dwar l-ispejjeż, l-użu tal-ħin u l-infiq għandhom ikunu provduti għal kull membru attwali li jgħix fid-dar jew, jekk hu applikabbli, għal dawk kollha magħżula li jwieġbu u li għandhom 16-il sena u fuqhom li jgħixu f’familja b’tal-inqas żewġ persuni li għandhom 16-il sena u fuqhom.

Il-fatturi varjabbli li għandhom x’jaqsmu mat-teħid tad-deċiżjonijiet (kemm speċifiċi u kemm ġenerali) u mat-tul tal-koabitazzjoni tal-imsieħba għandhom ikunu provduti għal kull membru attwali li jgħix fid-dar jew, jekk applikabbli, għal dawk kollha magħżula li jwieġbu u li għandhon 16-il sena u fuqhom li jgħixu ma’ sieħeb/sieħba.

(2)   Metodi ta’ ġbir tal-informazzjoni

Għal fatturi varjabbli mitluba fil-livell tal-membri fil-familja (it-taqsima 1 fil-lista hawn taħt), il-metodu ta’ ġbir tal-informazzjoni hu intervista personali mal-membru fid-dar li jwieġeb.

Għal fatturi varjabbli mitluba f’livell individwali (it-taqsima 2 u 3 fil-lista hawn taħt), il-metodu ta’ ġbir ta’ informazzjoni hu intervista personali mal-membri attwali li jgħixu fid-dar li għandhom 16-il sena u ‘l fuq jew, jekk applikabbli, mal-familja magħżula biex twieġeb.

Minħabba l-karatteristiċi tal-informazzjoni li għandha tinġabar, huma permessi biss intervisti personali (intervisti bil-prokura jkunu eċċezzjoni għall-persuni li jkunu nieqsa temporanjament jew b’diżabilità).

(3)   Perjodu ta’ referenza

Il-fatturi varjabbli kollha fil-mira għandhom x’jaqsmu mas-sitwazzjoni attwali bħala perjodu ta’ referenza.

(4)   Trażmissjoni tal-informazzjoni lil Eurostat

Il-fatturi varjabbli sekondarji fil-mira dwar “il-qsim ta’ riżorsi intra-familjari” għandhom jintbagħtu lill-Eurostat jew fil-fajl tal-informazzjoni tal-membri fid-djar (H) inkella fil-fajl tal-informazzjoni personali (P) wara l-fatturi varjabbli primarji fil-mira.

OQSMA U LISTA TA’ FATTURI VARJABBLI FIL-MIRA

Modulu 2010

Qsim ta’ riżorsi intra-familjari

Isem tal-fattur varjabbli

Kodiċi

Fattur varjabbli fil-mira

1.    Oġġetti mitluba fuq livell individwali – obligatorja

HA010

 

Reġim tal-finanzi tal-familja

1

Inqisu d-dħul kollu bħala riżorsi komuni

2

Inqisu biċċa mid-dħul bħala riżorsi komuni u l-bqija bħala riżorsi privati

3

Inqisu d-dħul kollu bħala riżorsi privati tal-persuna li tirċevih

4

Ma għandna l-ebda dħul fil-familja

HA010_F

1

Il-fattur varjabbli tniżżel

-1

Nieqes

-4

Familja b’persuna singola jew familja b’inqas minn żewġ persuni ta’ 16-il sena u ‘l fuq.

HA010

 

Tmexxija tal-finanzi komuni tal-familja

1

Membru wieħed jew iktar tal-familja

2

Mill-inqas persuna waħda fil-familja u mill-inqas persuna waħda barra mill-familja hi involuta fit-tmexxija tal-finanzi komuni tal-familja.

3

L-ebda persuna fil-familja u mill-inqas persuna waħda barra mill-familja hi involuta fit-tmexxija tal-finanzi komuni tal-familja.

4

Ma hemmx finanzi komuni tal-familja

HA020_F

1

Il-fattur varjabbli tniżżel

-1

Nieqes

-4

Familja b’persuna singola jew familja b’inqas minn żewġ persuni ta’ 16-il sena u ‘l fuq.

HA010

 

Numru tal-identità tal-persuna 1 li tmexxi l-finanzi tal-familja

Numru tal-identità

Numru tal-identità personali tal-persuna 1

HA030_F

1

Il-fattur varjabbli tniżżel

-1

Nieqes

-2

HA020≠1,2

HA010

 

Numru tal-identità tal-persuna 2 li tmexxi l-finanzi tal-familja

Numru tal-identità

Numru tal-identità personali tal-persuna 2

HA040_F

1

Il-fattur varjabbli tniżżel

-1

Nieqes

-2

HA020≠1,2 jew inqas minn 2 persuni fil-familja involuti fit-tmexxija finanzjarja tal-familja

HA010

 

Numru tal-identità tal-persuna 3 li tmexxi l-finanzi tal-familja

Numru tal-identità

Numru tal-identità personali tal-persuna 3

HA050_F

1

Il-fattur varjabbli tniżżel

-1

Nieqes

-2

HA020≠1,2 jew inqas minn 3 persuni fil-familja involuti fit-tmexxija finanzjarja tal-familja

HA060

 

Numru tal-identità tal-persuna 4 li tmexxi l-finanzi tal-familja

Numru tal-identità

Numru tal-identità personali tal-persuna 4

HA060_F

1

Il-fattur varjabbli tniżżel

-1

Nieqes

-2

HA020≠1,2 jew inqas minn 4 persuni fil-familja involuti fit-tmexxija finanzjarja tal-familja

HA070

 

Numru tal-identità tal-persuna 5 li tmexxi l-finanzi tal-familja

Numru tal-identità

Numru tal-identità personali tal-persuna 5

HA070_F

1

Il-fattur varjabbli tniżżel

-1

Nieqes

-2

HA020≠1,2 jew inqas minn 5 persuni fil-familja involuti fit-tmexxija finanzjarja tal-familja

2.    Oġġetti mitluba fuq livell individwali – obligatorja

PA010

 

Il-proporzjon tad-dħul personali miżmum separat mill-baġit komuni tal-familja

1

Id-dħul personali kollu tiegħi

2

Iktar min-nofs tad-dħul personali tiegħi

3

Kważi n-nofs tad-dħul personali tiegħi

4

Inqas min-nofs tad-dħul personali tiegħi

5

Xejn

6

Min wieġeb ma għandu l-ebda dħul personali

PA010_F

1

Il-fattur varjabbli tniżżel

-1

Nieqes

-3

Ma kinetx magħżula persuna li twieġeb

-4

Familja b’persuna singola jew familja b’inqas minn żewġ persuni ta’ 16-il sena u ‘l fuq.

PA010

 

Aċċess għall-ktieb tal-bank

1

Iva

2

Le

PA020_F

1

Il-fattur varjabbli tniżżel

-1

Nieqes

-3

Ma kinetx magħżula persuna li twieġeb

-4

Familja b’persuna singola jew familja b’inqas minn żewġ persuni ta’ 16-il sena u ‘l fuq.

PA010

 

Teħid tad-deċiżjonijiet dwar ix-xiri ta’ kuljum

1

Iktar jiena

2

Ibbilanċjat

3

Iktar is-sieħeb tiegħi

PA030_F

1

Il-fattur varjabbli tniżżel

-1

Nieqes

-2

Il-persuna li twieġeb mhix parti minn koppja li tgħix fid-dar (RB240_F=-2)

-3

Ma kinetx magħżula persuna li twieġeb

-4

Familja b’persuna singola jew familja b’inqas minn żewġ persuni ta’ 16-il sena u ‘l fuq.

PA010

 

Teħid tad-deċiżjonijiet dwar spejjeż importanti marbuta mal-ulied

1

Iktar jiena

2

Ibbilanċjat

3

Iktar is-sieħeb tiegħi

PA040_F

1

Il-fattur varjabbli tniżżel

-1

Nieqes

-2

Il-persuna li twieġeb mhix parti minn koppja li tgħix fid-dar (RB240_F=-2) jew koppja mhux responsabbli għall-ulied (nanniet, ġenituri singoli li jgħixu ma’ koppja)

-3

Ma kinetx magħżula persuna li twieġeb

-4

Familja b’persuna singola jew familja mingħajr ulied ta’ inqas minn 16-il sena jew familja b’inqas minn żewġ persuni ta’ 16-il sena u ‘l fuq.

PA010

 

Teħid ta’ deċiżjonijiet dwar spejjeż ta’ xiri ta’ prodotti dewwiema u għamara

1

Iktar jiena

2

Ibbilanċjat

3

Iktar is-sieħeb tiegħi

4

Qatt ma nqala’ l-każ

PA050_F

1

Il-fattur varjabbli tniżżel

-1

Nieqes

-2

Il-persuna li twieġeb mhix parti minn koppja li tgħix fid-dar (RB240_F=-2)

-3

Ma kinetx magħżula persuna li twieġeb

-4

Familja b’persuna singola jew familja b’inqas minn żewġ persuni ta’ 16-il sena u ‘l fuq.

PA060

 

Teħid tad-deċiżjonijiet dwar is-self tal-flus

1

Iktar jiena

2

Ibbilanċjat

3

Iktar is-sieħeb tiegħi

4

Qatt ma nqala’ l-każ

PA060_F

1

Il-fattur varjabbli tniżżel

-1

Nieqes

-2

Il-persuna li twieġeb mhix parti minn koppja li tgħix fid-dar (RB240_F=-2)

-3

Ma kinetx magħżula persuna li twieġeb

-4

Familja b’persuna singola jew familja b’inqas minn żewġ persuni ta’ 16-il sena u ‘l fuq.

PA070

 

Teħid tad-deċiżjonijiet dwar l-użu tat-tfaddil

1

Iktar jiena

2

Ibbilanċjat

3

Iktar is-sieħeb tiegħi

4

Ma għandniex tfaddil (komuni)

5

Qatt ma nqala’ l-każ

PA070_F

1

Il-fattur varjabbli tniżżel

-1

Nieqes

-2

Il-persuna li twieġeb mhix parti minn koppja li tgħix fid-dar (RB240_F=-2)

-3

Ma kinetx magħżula persuna li twieġeb

-4

Familja b’persuna singola jew familja b’inqas minn żewġ persuni ta’ 16-il sena u ‘l fuq.

PA080

 

Teħid ta’ deċiżjonijiet – ġenerali

1

Iktar jiena

2

Ibbilanċjat

3

Iktar is-sieħeb tiegħi

PA080_F

1

Il-fattur varjabbli tniżżel

-1

Nieqes

-2

Il-persuna li twieġeb mhix parti minn koppja li tgħix fid-dar (RB240_F=-2)

-3

Ma kinetx magħżula persuna li twieġeb

-4

Familja b’persuna singola jew familja b’inqas minn żewġ persuni ta’ 16-il sena u ‘l fuq.

PA090

 

L-abilità li tiddeċiedi dwar l-ispejjeż għall-konsum personali tiegħek, attivitajiet ta’ mistrieħ u passatempi tiegħek

1

Iva, dejjem jew kważi dejjem

2

Iva, kultant

3

Qatt jew kważi qatt

PA090_F

1

Il-fattur varjabbli tniżżel

-1

Nieqes

-3

Ma kinetx magħżula persuna li twieġeb

-4

Familja b’persuna singola jew familja b’inqas minn żewġ persuni ta’ 16-il sena u ‘l fuq.

PA100

 

L-abilità li tiddeċiedi dwar ix-xiri tal-bżonnijiet tal-ulied (inkluż l-għoti ta’ flus fil-but – “pocket money”)

1

Iva, dejjem jew kważi dejjem

2

Iva, kultant

3

Qatt jew kważi qatt

PA100_F

1

Il-fattur varjabbli tniżżel

-1

Nieqes

-3

Ma kinetx magħżula persuna li twieġeb

-4

Familja b’persuna singola jew familja mingħajr ulied ta’ inqas minn 16-il sena jew familja b’inqas minn żewġ persuni ta’ 16-il sena u ‘l fuq.

PA110

 

Tul tal-koabitazzjoni tal-imsieħba

0-99

Numru ta’ snin

PA110_F

1

Il-fattur varjabbli tniżżel

-1

Nieqes

-2

m/a (ma hemmx sieħeb jew is-sieħeb mhux membru tal-familja)

-3

Ma kinetx magħżula persuna li twieġeb

-4

Familja b’persuna singola jew familja b’inqas minn żewġ persuni ta’ 16-il sena u ‘l fuq.

3.    Oġġetti mitluba fuq livell individwali – mhux tabilfors

PA120

 

Ħin imqatta’ fl-ivvjaġġar lejn ix-xogħol u lura

0-99

Siegħat kull ġimgħa

PA120_F

1

Il-fattur varjabbli tniżżel

-1

Nieqes

-2

m/a (PL030≠1,2)

-3

Ma kinetx magħżula persuna li twieġeb

-4

Familja b’persuna singola jew familja b’inqas minn żewġ persuni ta’ 16-il sena u ‘l fuq.

-5

Mhux mitluba

PA130

 

Ħin imqatta’ fil-mistrieħ

0-99

Siegħat kull ġimgħa

PA130_F

1

Il-fattur varjabbli tniżżel

-1

Nieqes

-3

Ma kinetx magħżula persuna li twieġeb

-4

Familja b’persuna singola jew familja b’inqas minn żewġ persuni ta’ 16-il sena u ‘l fuq.

-5

Mhux mitluba

PA140

 

Ħin imqatta’ fix-xogħol tad-dar, kura tal-ulied u kura ta’ dipendenti oħra

0-99

Siegħat kull ġimgħa

PA140_F

1

Il-fattur varjabbli tniżżel

-1

Nieqes

-3

Ma kinetx magħżula persuna li twieġeb

-4

Familja b’persuna singola jew familja b’inqas minn żewġ persuni ta’ 16-il sena u ‘l fuq.

-5

Mhux mitluba

PA150

 

Flus minfuqa kull xahar għal użu personali

0+

Munita nazzjonali kull xahar

PA150_F

1

Il-fattur varjabbli tniżżel

-1

Nieqes

-3

Ma kinetx magħżula persuna li twieġeb

-4

Familja b’persuna singola jew familja b’inqas minn żewġ persuni ta’ 16-il sena u ‘l fuq.

-5

Mhux mitluba

PA160

 

Flus minfuqa kull xahar għall-ulied mill-persuna intervistata

0+

Munita nazzjonali kull xahar

PA160_F

1

Il-fattur varjabbli tniżżel

-1

Nieqes

-3

Ma kinetx magħżula persuna li twieġeb

-4

Familja b’persuna singola jew mingħajr ulied ta’ inqas minn 16-il sena jew familja b’inqas minn żewġ persuni ta’ 16-il sena u ‘l fuq.

-5

Mhux mitluba


24.7.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 192/11


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 647/2009

tat-23 ta’ Lulju 2009

li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Brněnské pivo jew Starobrněnské pivo (IĠP))

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill Nru 510/2006 tal-20 ta’ Marzu 2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini tal-prodotti agrikoli u l-prodotti tal-ikel (1), u b’mod partikolari l-ewwel subaragrafu tal-Artikolu 7(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 6(2) u b’applikazzjoni tal-Artikolu 17(2) tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, it-talba mressqa mir-Repubblika Ċeka għar-reġistrazzjoni tad-denominazzjoni “Brněnské pivo” jew “Starobrněnské pivo” kienet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (2).

(2)

Ġaladarba l-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda dikjarazzjoni ta’ oġġezzjoni skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, din id-denominazzjoni għandha tkun irreġistrata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-denominazzjoni msemmija fl-Anness għal dan ir-Regolament b’dan hija irreġistrata.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  ĠU C 310, 5.12.2008, p. 25.


ANNESS

Oġġetti tal-ikel imsemmija fl-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 510/2006

Klassi 2.1:   Birer

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

Brněnské pivo jew Starobrněnské pivo (IĠP)


24.7.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 192/13


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 648/2009

tat-23 ta’ Lulju 2009

li jistabbilixxi l-ammont finali tal-għajnuna għall-għalf niexef għas-sena tas-suq 2008/2009

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u partikolarment l-Artikolu 90, il-punt c) tiegħu flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 88(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jistabbilixxi l-ammont tal-għajnuna li għandha titħallas lill-impriżi tal-ipproċessar tal-għalf niexef, fil-limitu tal-kwantità massima ggarantita stipulat fl-Artikolu 89 tal-istess Regolament.

(2)

Skont l-Artikolu 33(1), it-tieni inċiż, tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 382/2005 tas-7 ta’ Marzu 2005 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1786/2003 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq fl-għalf niexef (2), l-Istati Membri kkomunikaw lill-Kummissjoni l-kwantitajiet ta’ għalf niexef li għalihom ġiet irrikonoxxuta l-eliġibbiltà għall-għajnuna għas-sena tas-suq 2008/2009. Minn dawn il-komunikazzjonijiet jirriżulta li ma nqabżitx il-kwantità massima ggarantita għall-għalf niexef.

(3)

L-ammont tal-għajnuna għall-għalf niexef għaldaqstant jitla’ għal 33 EUR it-tunnellata, skont l-Artikolu 88(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(4)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-kumitat ta’ ġestjoni għall-organizzazzjoni komuni tas-swieq agrikoli,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għas-sena tas-suq 2008/2009, l-ammont finali tal-għajnuna għall-għalf niexef huwa stabbilit għal 33 EUR it-tunnellata.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 61, 8.3.2005, p. 4.


24.7.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 192/14


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 649/2009

tat-23 ta' Lulju 2009

li jadatta ċerti kwoti tal-ħut għall-2009 fil-kuntest tal-ġestjoni tal-kwoti tas-sajd minn sena għall-oħra

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 tal-20 ta’ Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd skont il-Politika Komuni dwar is-Sajd (1) [tas-Sajd], u b’mod partikolari l-Artikolu 23(4) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 tas-6 ta’ Mejju 1996 li jintroduċi kondizzjonijiet addizzjonali għal tmexxija minn sena għal sena tal-TAC u l-kwoti (2) u partikolarment l-Artikolu 4(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 23(4) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, meta l-Kummissjoni tkun stabbilixxiet li Stat Membru jkun qabeż l-opportunitajiet tas-sajd li kienu allokati lilu, il-Kummissjoni għandha tħaddem tnaqqis mill-opportunitajiet tas-sajd tal-futur ta’ dak l-Istat Membru.

(2)

L-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 jistabbilixxi l-kriterji u l-kundizzjonijiet li fihom il-Kummissjoni tista’ topera tnaqqis bħal dan.

(3)

Skont l-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96, Stat Membru li għalih tkun ġiet allokata kwota rilevanti jista’ jitlob lill-Kummissjoni, qabel il-31 ta’ Ottubru tas-sena ta’ applikazzjoni tal-kwota, biex iżomm 10 % tal-kwota tiegħu għat-trasferiment lis-sena ta’ wara. Il-Kummissjoni għandha żżid il-kwantità miżmuma mal-kwota rilevanti.

(4)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2015/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006 li jiffissa għall-2007 u l-2008 l-opportunitajiet ta’ sajd għall-istokkijiet ta’ ħut tal-baħar fond għall-bastimenti Komunitarji (3), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1404/2007 tas-26 ta’ Novembru 2007 li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati għal ċerti stokkijiet ta’ ħut u gruppi ta’ stokkijiet ta’ ħut applikabbli fil-Baħar Baltiku għall-2008 (4), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1579/2007 tal-20 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi, għall-2008, l-opportunitajiet tas-sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati magħhom applikabbli fil-Baħar l-Iswed għal ċerti stokkijiet ta’ ħut u gruppi ta’ stokkijiet ta’ ħut (5) u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/2008 tas-16 ta’ Jannar 2008 li jistabbilixxi għall-2008 l-opportunitajiet ta’ sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati magħhom għal ċerti stokkijiet ta’ ħut u gruppi ta’ stokkijiet ta’ ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Komunità u, għal bastimenti Komunitarji f’ilmijiet fejn huma meħtieġa limiti ta’ qbid (6), jiffissaw il-kwoti għal ċerti stokkijiet għall-2008 u jispeċifikaw liema stokkijiet jistgħu jkunu soġġetti għall-miżuri previsti mir-Regolament (KE) Nru 847/96.

(5)

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1139/2008 tal-10 ta’ Novembru 2008 li jistabbilixxi, għall-2009, l-opportunitajiet ta’ sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati applikabbli fil-Baħar l-Iswed għal ċerti stokkijiet ta’ ħut (7), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1359/2008 tat-28 ta’ Novembru 2008 li jiffissa għall-2009 u l-2010 l-opportunitajiet ta’ sajd ta’ bastimenti tas-sajd Komunitarji għal ċerti stokkijiet ta’ ħut tal-baħar fond (8), Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1322/2008 tat-28 ta’ Novembru 2008 li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati għal ċerti stokkijiet ta’ ħut u gruppi ta’ stokkijiet ta’ ħut applikabbli fil-Baħar Baltiku għall-2009 (9) u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 43/2009 tas-16 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi għall-2009 l-opportunitajiet tas-sajd u l-kundizzjonijiet assoċjati għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta’ stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet Komunitarji, għal bastimenti Komunitarji, f’ilmijiet fejn huma meħtieġa limiti tal-qbid (10), jiffissaw il-kwoti għal ċerti stokkijiet għall-2009.

(6)

Għar-Renju Unit u l-Irlanda u għall-Polonja, xi wħud minn dawn il-kwoti tal-2009 ġew adattati mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 147/2007 tal-15 ta’ Frar 2007 li jadatta ċerti kwoti tas-sajd mill-2007 sal-2012 (11) u Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 635/2008 tat-3 ta’ Lulju 2008 li jadatta l-kwoti tas-sajd għall-merluzz li għandhom ikunu allokati lill-Polonja fil-Baħar Baltiku (Subdiviżjonijiet 25-32, Ilmijiet tal-KE) mill-2008 sal-2011 skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/2008 (12)

(7)

Ċerti Stati Membri talbu, qabel il-31 ta’ Ottubru 2008, skont l-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96, illi parti mill-kwoti tagħhom għall-2008 jinżammu u jiġu ttrasferiti għas-sena ta’ wara. Fil-limiti indikati f’dan ir-Regolament, il-kwantitajiet miżmuma għandhom jiġu miżjuda mal-kwota tas-sena 2009.

(8)

Fuq il-bażi tal-Artikolu 5 (1) tar-Regolament (KE) Nru 847/96, it-tnaqqis minn kwoti nazzjonali għall-2009 għandu jkun fuq livell ekwivalenti għall-ammont żejjed li jkun inqabad. Fuq il-bażi tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 għandu jsir tnaqqis proporzjonali mill-kwoti nazzjonali għall-2009 f’każ ta’ sajd żejjed ta’ qabdiet permessi fl-2008 għal ċerti stokkijiet identifikati fir-Regolamenti (KE) Nru 2015/2006, (KE) Nru 1404/2007, (KE) Nru 1579/2007 u (KE) Nru 40/2008.

(9)

Għal ċerti Stati Membri t-tnaqqis li għandu jiġi applikat huwa ogħla mill-kwoti rispettivi tagħhom għall-2009. Fid-dawl tar-regoli stipulati fl-Artikolu 23(4) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, għal skopijiet ta’ trattament ugwali tal-Istati Membri u sabiex isir kontribut għall-konservazzjoni tar-riżorsi b’mod effettiv permezz ta’ kumpens sħiħ kemm jista’ jkun għal sajd żejjed li seħħ fl-imgħoddi, huwa xieraq li jiġi żgurat li anke f’każijiet bħal dawn jitnaqqas l-ammont kollu. B’konsegwenza, il-bastimenti ta’ dawk l-Istati Membri m’għandhomx jitħallew jistadu għall-ispeċijiet konċernati fiż-żoni rilevanti fl-2009 u l-kwantitajiet li jkun għad fadal biex jitnaqqsu għandhom jitnaqqsu fis-snin sussegwenti. Il-Kummissjoni għandha għalhekk, f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 23(4) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, tnaqqas il-kwantità li jifdal mill-kwota rilevanti għall-2010 u, kif xieraq, għas-snin sussegwenti.

(10)

Madankollu, l-Istati Membri għandhom jitħallew jikkumpensaw il-kwantitajiet li jifdal jitnaqqsu, sabiex matul l-2009 jinkisbu opportunitajiet addizzjonali tas-sajd għall-istokk ikkonċernat permezz ta’ skambju tal-kwoti fuq il-bażi tal-Artikolu 20(5) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 u b’hekk jiġi evitat it-tnaqqis ta’ dawk il-kwantitajiet mill-opportunitajiet tas-sajd tagħhom għall-2010 jew is-snin sussegwenti.

(11)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tas-Sajd u l-Akkwakultura,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Il-kwoti tal-ħut stabbiliti fir-Regolamenti (KE) Nru 1139/2008, (KE) Nru 1322/2008, (KE) Nru 1359/2008 u (KE) Nru 43/2009 huma miżjuda kif muri fl-Anness I jew imnaqqsa kif muri fl-Anness II.

2.   Il-paragrafu 1 għandu japplika bla ħsara għat-tnaqqisiet ipprovduti fir-Regolament (KE) Nru 147/2007 u (KE) Nru 635/2008.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kummissjoni

Joe BORG

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  ĠU L 115, 9.5.1996, p. 3.

(3)  ĠU L 384, 29.12.2006, p. 28.

(4)  ĠU L 312, 30.11.2007, p. 1.

(5)  ĠU L 346, 29.12.2007, p. 1.

(6)  ĠU L 19, 23.1.2008, p. 1.

(7)  ĠU L 308, 19.11.2008, p. 3.

(8)  ĠU L 352, 31.12.2008, p. 1.

(9)  ĠU L 345, 23.12.2008, p. 1.

(10)  ĠU L 22, 26.1.2009, p. 1.

(11)  ĠU L 46, 16.2.2007, p. 10.

(12)  ĠU L 176, 4.7.2008, p. 8.


ANNESS I

TRASFERIMENTI FUQ KWOTI TAL-2009

Stat Membru

Id tal-istokk

Speċijiet

Żona

Kwota finali 2008

Qabdiet 2008

Qabdiet SC 2008

% kwota finali

Kwantità ttrasferita

Kwota Inizjali 2009

Kwota Riveduta 2009

Kodiċi ġdid 2009

BEL

ANF/07.

Petriċi

VII

2 345

515,0

129,8

27,5

234,50

2 595

2 830

 

BEL

ANF/8ABDE.

Petriċi

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

70

65,9

0

94,1

4,10

0

4

 

BEL

COD/07 A.

Merluzz

VIIa

69

22,9

0

33,2

6,90

12

19

 

BEL

COD/7X7A34

Merluzz

VIIb sa k, VIII, IX u X; L-ilmijiet tal-KE taż-żona CECAF 34.1.1

209

201,0

0

96,2

8,00

167

173

COD/7XAD34

72

74

COD/07D.

BEL

HAD/5BC6 A.

Haddock

L-ilmijiet tal-KE ta’ Vb u VIa

9

0,0

 

0,0

0,90

4

5

 

BEL

HAD/6B1214

Haddock

VIb, XII u XIV

17

0,0

0

0,0

1,70

13

15

 

BEL

HKE/2AC4-C

Marlozz

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa u IV

85

55,8

0

65,6

8,50

26

35

 

BEL

HKE/571214

Marlozz

VI, VII; Ilmijiet tal-KE ta’ Vb, ilmijiet internazzjonali ta’ XII u XIV

231

7,0

0

3,0

23,10

265

288

 

BEL

HKE/8ABDE.

Marlozz

VIIIa,b,d,e

10

3,0

0

30,0

1,00

9

10

 

BEL

LEZ/07.

Megrims

VII

494

137,1

0

27,8

49,40

494

543

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Megrims

VIIIa,b,d,e

6

5,3

0

88,3

0,60

0

1

 

BEL

LIN/04.

Lipp

L-ilmijiet tal-KE ta’ IV

17

13,4

0

78,8

1,70

18

20

 

BEL

LIN/6X14.

Lipp

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta’ VI, VII,VIII, IX, X, XII u XIV

70

49,0

0

70,0

7,00

40

47

 

BEL

NEP/2AC4-C

Ksampu

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa u IV

556

197,0

0

35,4

55,60

1 299

1 355

 

BEL

PLE/07 A.

Barbun tat-tbajja’

VIIa

626

135,9

0

21,7

62,60

37

100

 

BEL

PLE/7FG.

Barbun tat-tbajja’

VIIf u VIIg

236

165,7

0

70,2

23,60

59

83

 

BEL

SOL/07 A.

Lingwata

VIIa

493

204,6

0

41,5

49,30

237

286

 

BEL

SOL/07D.

Lingwata

VIId

1 965

1 253,4

0

63,8

196,50

1 420

1 617

 

BEL

SOL/24.

Lingwata

L-ilmijiet tal-KE ta’ II u IV

1 380

1 354,0

0

98,1

26,00

1 159

1 185

 

BEL

SOL/7FG.

Lingwata

VIIf u VIIg

654

423,2

0

64,7

65,40

621

686

 

BEL

SOL/7HJK.

Lingwata

VIIh, VIIj u VIIk

54

8,1

0

15,0

5,40

46

51

 

BEL

SOL/8AB.

Lingwata

VIIIa u b

323

313,4

0

97,0

9,60

54

64

 

BEL

N/B/2AC4-C

Barbun Imperjali u Partun

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa u IV

361

287,1

0

79,5

36,10

386

422

 

DNK

USK/3EI.

Tusk

L-ilmijiet tal-KE ta’ III

14

0,4

 

2,9

1,40

14

15

USK/03-C.

DNK

USK/4EI.

Tusk

L-ilmijiet tal-KE ta’ IV

62

0,3

 

0,5

6,20

62

68

USK/04-C.

DNK

COD/03AS.

Merluzz

Kattegat

465

274,6

 

59,1

46,50

312

359

 

DNK

HKE/3 A/BCD

Marlozz

IIIa; L-ilmijiet tal-KE ta’ IIIb, IIIc u IIId

1 655

511,2

 

30,9

165,50

1 430

1 596

 

DNK

HKE/2AC4-C

Marlozz

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa u IV

1 210

507,5

 

41,9

121,00

1 045

1 166

 

DNK

WHB/1X14

Stokkafixx

L-ilmijiet tal-KE u Internazzjonali ta’ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV

13 774

12 867,2

 

93,4

906,80

11 307

12 214

 

DNK

LIN/1/2.

Lipp

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta’ I u II

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DNK

LIN/03.

Lipp

IIIa; L-ilmijiet tal-KE ta’ IIIb, IIIc u IIId

64

56,0

 

87,5

6,40

57

63

 

DNK

LIN/04.

Lipp

L-ilmijiet tal-KE ta’ IV

286

33,0

 

11,5

28,60

286

315

 

DNK

LIN/05.

Lipp

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta’ V;

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

DNK

LIN/6X14.

Lipp

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta’ VI, VII,VIII, IX, X, XII u XIV

6

0,0

 

0,0

0,60

7

8

 

DNK

NEP/3 A/BCD

Ksampu

IIIa; L-ilmijiet tal-KE ta’ IIIb, IIIc u IIId

4 039

3 211,2

 

79,5

403,90

3 800

4 204

 

DNK

NEP/2AC4-C

Ksampu

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa u IV

1 520

546,3

 

35,9

152,00

1 299

1 451

 

DNK

N/B/2AC4-C

Barbun Imperjali u Partun

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa u IV

884

434,4

 

49,1

88,40

825

913

 

DNK

SOL/3 A/BCD

Lingwata

IIIa; L-ilmijiet tal-KE ta’ IIIb, IIIc u IIId

869

608,3

 

70,0

86,90

671

758

 

DNK

SOL/24.

Lingwata

L-ilmijiet tal-KE ta’ II u IV

677

492,2

 

72,7

67,70

530

598

 

DNK

DGS/2AC4-C

Mazzola griża

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa u IV

57

18,7

 

32,8

5,70

26

32

 

DNK

JAX/578/14

Sawrell

VI, VII u VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; fl-ilmijiet tal-KE ta’ Vb; fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

6 810

3 766,5

 

55,3

681,00

15 056

15 737

 

DNK

HER/1/2.

Aringi

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta’ I u II

31 243

31 127,8

 

99,6

115,20

36 647

36 762

 

DNK

BLI/03-

Linarda

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ III

7

0,1

 

1,4

0,70

5

6

 

DNK

BLI/245.

Linarda

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ II, IV u V

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

DNK

HER/3BC + 24

Aringi

Subdiviżjonijiet 22-24

9 391

6 497,6

 

69,2

939,10

3 809

4 748

 

DNK

COD/3BC + 24

Merluzz

Subdiviżjonijiet 22-24

10 963

9 519,9

 

86,8

1 096,30

7 230

8 326

 

DNK

PLE/3BCD-C

Barbun tat-tbajja’

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIIb, IIIc u IIId

2 590

1 508,8

 

58,3

259,00

2 179

2 438

 

DEU

ANF/07.

Petriċi

VII

309

168,2

0

54,4

30,90

289

320

 

DEU

COD/03AS.

Merluzz

IIIa Kattegat

9

1,4

0

15,6

0,90

6

7

 

DEU

DGS/15X14

Mazzola griża

Ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta’ I, V sa VIII, XII, XIV

31

0,0

0

0,0

3,10

16

19

 

DEU

DGS/2AC4-C

Mazzola griża

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa u IV

10

3,0

0

30,0

1,00

5

6

 

DEU

HAD/5BC6 A.

Haddock

L-ilmijiet tal-KE ta’ Vb u VIa

11

0,0

0

0,0

1,10

5

6

 

DEU

HAD/6B1214

Haddock

L-ilmijiet tal-KE u l-ilmijiet internazzjonali ta’ VIb, XII u XIV

20

0,0

0

0,0

2,00

16

18

 

DEU

HER/1/2.

Aringi

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta’ I u II

8 092

3 904,1

4 176,2

99,9

11,70

6 418

6 430

 

DEU

HER/5B6ANB

Aringi

l-ilmijiet tal-KE u dawk internazzjonali ta’ Vb, VIb u VIaN

2 557

2 527,0

0

98,8

30,00

2 359

2 389

 

DEU

HER/7G-K.

Aringi

VIIg, VIIh, VIIj, VIIk

193

192,0

0

99,5

1,00

66

67

 

DEU

HKE/2AC4-C

Marlozz

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa u IV

137

122,4

0

89,3

13,70

120

134

 

DEU

JAX/578/14

Sawrell

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta’ VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe u Vb fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

19 178

11 454,3

0

59,7

1 917,80

12 035

13 953

 

DEU

LIN/03.

Lipp

IIIa; L-ilmijiet tal-KE ta’ IIIb, IIIc u IIId

7

1,3

0

18,6

0,70

7

8

 

DEU

LIN/04.

Lipp

L-ilmijiet tal-KE ta’ IV

177

18,8

0

10,6

17,70

177

195

 

DEU

LIN/05.

Lipp

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta’ V;

6

0,0

0

0,0

0,60

6

7

 

DEU

LIN/1/2.

Lipp

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta’ I u II

10

0,3

0

3,0

1,00

10

11

 

DEU

LIN/6X14.

Lipp

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta’ VI, VII,VIII, IX, X, XII u XIV

147

43,8

0

29,8

14,70

147

162

 

DEU

NEP/2AC4-C

Ksampu

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa u IV

718

242,3

0

33,7

71,80

19

91

 

DEU

NEP/3 A/BCD

Ksampu

IIIa; L-ilmijiet tal-KE ta’ IIIb, IIIc u IIId

28

20,7

0

73,9

2,80

11

14

 

DEU

SOL/24.

Lingwata

L-ilmijiet tal-KE ta’ II u IV

516

494,2

0

95,8

21,80

927

949

 

DEU

SOL/3 A/BCD

Lingwata

IIIa; L-ilmijiet tal-KE ta’ IIIb, IIIc u IIId

50

34,4

0

68,8

5,00

39

44

 

DEU

SRX/2AC4-C

Rebekkini u Raj

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa u IV

23

9,9

0

43,0

2,30

14

16

 

DEU

N/B/2AC4-C

Barbun Imperjali u Partun

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa u IV

286

229,5

0

80,2

28,60

211

240

 

DEU

USK/4EI.

Tusk

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta’ I, II u XIV

19

0,6

0

3,2

1,90

7

9

USK/1214EI

DEU

USK/3EI.

Tusk

L-ilmijiet tal-KE ta’ III

7

0,0

0

0,0

0,70

7

8

USK/03-C.

DEU

WHB/1X14

Stokkafixx

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta’ I sa VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII, XIV

24 563

24 559,0

0

100,0

4,00

4 396

4 400

 

DEU

WHG/561214

Merlangu

VI; fl-ilmijiet tal-KE ta’ Vb; fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

5

0,0

0

0,0

0,50

4

5

 

DEU

HER/3BC + 24

Aringi

Subdiviżjonijiet 22-24

25 254

20 860,6

0

82,6

2 525,40

14 994

17 519

 

DEU

COD/3BC + 24

Merluzz

Subdiviżjonijiet 22-24

5 822

5 491,0

0

94,3

331,00

3 487

3 818

 

DEU

PLE/3BCD-C

Barbun tat-tbajja’

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIIb, IIIc u IIId

288

251,0

0

87,2

28,80

242

271

 

DEU

SPR/3BCD-C

Laċċa kaħla

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIIb, IIIc u IIId

32 563

26 654,0

0

81,9

3 256,30

24 994

28 250

 

ESP

ANE/9/3411

Inċova

IX u X; L-ilmijiet tal-KE taż-żona CECAF 34.1.1

3 826

2 963,3

0

77,5

382,60

3 826

4 209

 

ESP

ANF/07.

Petriċi

VII

2 291

2 043,2

0

89,2

229,10

1 031

1 260

 

ESP

ANF/8ABDE.

Petriċi

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

1 267

1 121,6

0

88,5

126,70

1 206

1 333

 

ESP

ANF/8C3411

Petriċi

VIIIc, IX, X, Ilmijiet tal-KE ta’ CECAF 34.1.1

1 570

1 564,2

0

99,6

5,80

1 467

1 473

 

ESP

HAD/5BC6 A.

Haddock

L-ilmijiet tal-KE ta’ Vb u VIa

25

10,4

0

41,6

2,50

0

3

 

ESP

HKE/571214

Marlozz

VI, VII; Ilmijiet tal-KE ta’ Vb, ilmijiet internazzjonali ta’ XII u XIV

12 286

11 164,0

0

90,9

1 122,00

8 513

9 635

 

ESP

HKE/8ABDE.

Marlozz

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

7 709

6 385,0

0

82,8

770,90

5 926

6 697

 

ESP

HKE/8C3411

Marlozz

VIIIc, IX u X; L-ilmijiet tal-KE taż-żona CECAF 34.1.1

4 432

4 427,0

0

99,9

5,00

5 186

5 191

 

ESP

JAX/578/14

Sawrell

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; fl-ilmijiet tal-KE ta’ Vb; fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

3 195

2 838,8

0

88,9

319,50

16 435

16 755

 

ESP

JAX/8C9.

Sawrell

VIIIc u IX

31 443

31 421,6

0

99,9

21,40

31 069

31 090

 

ESP

LEZ/07.

Megrims

VII

5 490

4 562,1

0

83,1

549,00

5 490

6 039

 

ESP

LEZ/561214

Megrims

VI; Ilmijiet tal-KE ta’ Vb, ilmijiet internazzjonali ta’ XII u XIV

295

233,0

0

79,0

29,50

318

348

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Megrims

VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe

1 301

532,2

0

40,9

130,10

1 176

1 306

 

ESP

LEZ/8C3411

Megrims

VIIIc, IX, X, Ilmijiet tal-KE ta’ CECAF 34.1.1

1 351

1 197,1

0

88,6

135,10

1 320

1 455

 

ESP

LIN/6X14.

Lipp

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta’ VI, VII,VIII, IX, X, XII u XIV

2 969

1 387,1

0

46,7

296,90

2 969

3 266

 

ESP

NEP/07.

Ksampu

VII

1 644

465,9

0

28,3

164,40

1 479

1 643

 

ESP

NEP/08C.

Ksampu

VIIIc

111

54,3

0

48,9

11,10

108

119

 

ESP

NEP/5BC6.

Ksampu

VI; L-ilmijiet tal-KE ta’ Vb

44

1,2

0

2,7

4,40

38

42

 

ESP

NEP/8ABDE.

Ksampu

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

60

0,8

0

1,3

6,00

246

252

 

ESP

NEP/9/3411

Ksampu

IX u X; L-ilmijiet tal-KE taż-żona CECAF 34.1.1

111

83,5

0

75,2

11,10

94

105

 

ESP

WHB/8C3411

Stokkafixx

VIIIc, IX, X, Ilmijiet tal-KE ta’ CECAF 34.1.1

30 053

19 415,0

0

64,6

3 005,30

12 124

15 129

 

ESP

ALF/3X14-

Alfonsinos

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità u l-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ of III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV

74

72,2

0

97,6

1,80

74

74

 

ESP

BSF/8910-

Ċinturin iswed

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ VIII, IX u X

14

8,8

0

62,9

1,40

11

12

 

ESP

DWS/56789-

Klieb il-Baħar tal-Fond

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ V, VI, VII, VIII u IX

202

195,2

0

96,6

6,80

93

100

 

ESP

DWS/12-

Klieb il-Baħar tal-Fond

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ XII

41

0,0

0

0,0

4,10

17

21

 

ESP

GFB/89-

Lipp tal-qawwi

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ VIII u IX

222

218,6

0

98,5

3,40

242

245

 

ESP

ORY/06-

Orange roughy

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ VI

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

ESP

RNG/8X14-

Roundnose grenadier

L-Ilmijiet tal-KE u l-ilmijiet li mhumiex taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ VIII, IX, XII u XIV

5 777

3 502,0

0

60,6

577,70

3 734

4 312

 

ESP

SBR/678-

Bażuga

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ VIII, VI u VIII

191

173,8

0

91,0

17,20

204

221

 

ESP

SBR/09-

Bażuga

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ IX

935

72,6

0

7,8

93,50

722

816

 

ESP

SBR/10-

Bażuga

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ X

11

0,0

0

0,0

1,10

10

11

 

FRA

ANF/07.

Petriċi

VII

17 372

11 987,2

0

69,0

1 737,20

16 651

18 388

 

FRA

ANF/8ABDE.

Petriċi

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

7 447

5 720,7

0

76,8

744,70

6 714

7 459

 

FRA

ANF/8C3411

Petriċi

VIIIc, IX u X; L-ilmijiet tal-KE taż-żona CECAF 34.1.1

35

29,9

0

85,4

3,50

1

5

 

FRA

COD/07 A.

Merluzz

VIIa

50

3,0

0

6,0

5,00

33

38

 

FRA

COD/7X7A34

Merluzz

VIIb sa k, VIII, IX u X; L-ilmijiet tal-KE taż-żona CECAF 34.1.1

3 372

3 289,7

0

97,6

82,30

2 735

2 789

COD/7XAD34

1 409

1 437

COD/07D.

FRA

DGS/15X14

Mazzola griża

L-ilmijiet tal-KE u dawk internazzjonali I, V, VI, VII, VIII, XII u XIV

614

263,8

0

43,0

61,40

309

370

 

FRA

DGS/2AC4-C

Mazzola griża

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa u IV

18

2,3

0

12,8

1,80

37

39

 

FRA

HAD/5BC6 A.

Haddock

L-ilmijiet tal-KE ta’ Vb u VIa

421

118,1

0

28,1

42,10

194

236

 

FRA

HAD/6B1214

Haddock

L-ilmijiet tal-KE u l-ilmijiet internazzjonali ta’ VIb, XII u XIV

812

1,1

0

0,1

81,20

649

730

 

FRA

HER/5B6ANB

Aringi

l-ilmijiet tal-KE u dawk internazzjonali ta’ Vb, VIb u VIaN

561

560,0

0

99,8

1,00

446

447

 

FRA

HER/7G-K.

Aringi

VIIg, VIIh, VIIj u VIIk

526

517,4

0

98,4

8,60

365

374

 

FRA

HKE/2AC4-C

Marlozz

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa u IV

597

539,8

0

90,4

57,20

231

288

 

FRA

HKE/571214

Marlozz

fiż-żoni VI u VII; fl-ilmijiet tal-KE ta’ Vb; fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

12 676

6 271,7

0

49,5

1 267,60

13 147

14 415

 

FRA

HKE/8ABDE.

Marlozz

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

14 590

6 680,7

0

45,8

1 459,00

13 309

14 768

 

FRA

JAX/578/14

Sawrell

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; fl-ilmijiet tal-KE ta’ Vb; fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

16 131

10 575,1

0

65,6

1 613,10

7 952

9 565

 

FRA

JAX/8C9.

Sawrell

VIIIc u IX

435

101,5

0

23,3

43,50

393

437

 

FRA

LEZ/07.

Megrims

VII

6 663

1 571,3

0

23,6

666,30

6 663

7 329

 

FRA

LEZ/561214

Megrims

VI; fl-ilmijiet tal-KE ta’ Vb; fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

818

169,1

0

20,7

81,80

1 240

1 322

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Megrims

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

1 054

514,5

0

48,8

105,40

949

1 054

 

FRA

LEZ/8C3411

Megrims

VIIIc, IX u X; L-ilmijiet tal-KE taż-żona CECAF 31.1.1

37

12,0

0

32,4

3,70

66

70

 

FRA

LIN/05.

Lipp

L-ilmijiet tal-KE ta’ V

8

7,3

0

91,3

0,70

6

7

 

FRA

LIN/1/2.

Lipp

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta’ I u II

10

4,6

0

46,0

1,00

10

11

 

FRA

LIN/6X14.

Lipp

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta’ VI, VII,VIII, IX, X, XII u XIV

3 166

2 429,7

0

76,7

316,60

3 166

3 483

 

FRA

NEP/07.

Nephrops

VII

6 741

2 385,9

0

35,4

674,10

5 994

6 668

 

FRA

NEP/08C.

Nephrops

VIIIc

28

10,7

0

38,2

2,80

4

7

 

FRA

NEP/2AC4-C

Nephrops

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa u IV

44

0,1

0

0,2

4,40

38

42

 

FRA

NEP/5BC6.

Nephrops

VI; L-ilmijiet tal-KE ta’ Vb

179

0,0

0

0,0

17,90

153

171

 

FRA

NEP/8ABDE.

Nephrops

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

4 705

2 925,3

0

62,2

470,50

3 858

4 329

 

FRA

PLE/07 A.

Barbun tat-tbajja’

VIIa

23

0,5

0

2,2

2,30

16

18

 

FRA

PLE/7BC.

Barbun tat-tbajja’

VIIb u VIIc

20

11,6

0

58,0

2,00

19

21

 

FRA

PLE/7FG.

Barbun tat-tbajja’

VIIf u VIIg

139

124,3

0

89,4

13,90

107

121

 

FRA

PLE/7HJK.

Barbun tat-tbajja’

VIIh, VIIj u VIIk

37

27,9

0

75,4

3,70

16

20

 

FRA

SOL/07 A.

Lingwata

VIIa

5

0,2

0

4,0

0,50

3

4

 

FRA

SOL/07D.

Lingwata

VIId

3 919

2 094,3

0

53,4

391,90

2 840

3 232

 

FRA

SOL/24.

Lingwata

L-ilmijiet tal-KE ta’ II u IV

919

796,4

0

86,7

91,90

232

324

 

FRA

SOL/7BC.

Lingwata

VIIb u VIIc

10

7,3

0

73,0

1,00

10

11

 

FRA

SOL/7FG.

Lingwata

VIIf u VIIg

70

59,4

0

84,9

7,00

62

69

 

FRA

SOL/7HJK.

Lingwata

VIIh, VIIj u VIIk

118

69,1

0

58,6

11,80

92

104

 

FRA

SOL/8AB.

Lingwata

VIIIa u b

4 235

3 808,8

0

89,9

423,50

4 024

4 448

 

FRA

SRX/2AC4-C

Rebekkini u Raj

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa u IV

72

68,8

0

95,6

3,20

43

46

 

FRA

N/B/2AC4-C

Barbun Imperjali u Partun

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa u IV

99

37,5

0

37,9

9,90

99

109

 

FRA

USK/1214EI

Tusk

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta’ I, II u XIV

7

4,8

0

68,6

0,70

7

8

 

FRA

USK/4EI.

Tusk

L-ilmijiet tal-KE ta’ IV

44

15,1

0

34,3

4,40

44

48

USK/04-C.

FRA

USK/567EI.

Tusk

L-ilmijiet tal-KE u dawk internazzjonali ta’ V, VI u VII

335

319,8

0

95,5

15,20

254

269

 

FRA

WHB/1X14

Stokkafixx

L-ilmijiet tal-KE u Internazzjonali ta’ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV

16 382

14 232,9

0

86,9

1 638,20

7 869

9 507

 

FRA

WHG/07 A.

Merlangu

VIIa

10

0,4

0

4,0

1,00

7

8

 

FRA

WHG/561214

Merlangu

VI; fl-ilmijiet tal-KE ta’ Vb; fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

90

2,2

0

2,4

9,00

70

79

 

FRA

ALF/3X14-

Alfonsinos

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità u l-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

33

23,2

0

70,3

3,30

20

23

 

FRA

BLI/245-

Linarda

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ II, IV u V

49

36,9

0

75,3

4,90

28

33

 

FRA

BLI/67-

Linarda

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ VI u VII

1 979

1 689,8

0

85,4

197,90

1 518

1 716

 

FRA

BSF/1234-

Ċinturin iswed

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ I, II, III u IV

6

0,0

0

0,0

0,60

4

5

 

FRA

BSF/56712-

Ċinturin iswed

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ V, VI, VII u XII

2 880

2 717,4

0

94,4

162,60

2 189

2 352

 

FRA

BSF/8910-

Ċinturin iswed

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ VIII, IX u X

42

33,6

0

80,0

4,20

28

32

 

FRA

DWS/56789-

Klieb il-Baħar tal-Fond

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ V, VI, VII, VIII u IX

1 007

857,7

0

85,2

100,70

339

440

 

FRA

DWS/12-

Klieb il-Baħar tal-Fond

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ XII

11

0,0

0

0,0

1,10

6

7

 

FRA

GFB/1234-

Lipp tal-qawwi

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ I, II, III u IV

11

0,3

0

2,7

1,10

9

10

 

FRA

GFB/567-

Lipp tal-qawwi

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ V, VI u VII

972

729,4

0

75,0

97,20

356

453

 

FRA

GFB/89-

Lipp tal-qawwi

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ VIII u IX

43

35,3

0

82,1

4,30

15

19

 

FRA

GFB/1012-

Lipp tal-qawwi

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ X u XII

11

0,0

0

0,0

1,10

9

10

 

FRA

ORY/06-

Orange roughy

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ VI

25

5,1

0

20,4

2,50

11

14

ORY/06-C.

FRA

ORY/07-

Orange roughy

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ VII

108

84,7

0

78,4

10,80

50

61

ORY/07-C.

FRA

ORY/1X14-

Orange roughy

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità u l-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ of I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII u XIV

23

14,0

0

60,9

2,30

9

11

ORY/1CX14C

FRA

RNG/1245 A-

Roundnose grenadier

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ I, II, IV u Va

15

0,3

0

2,0

1,50

11

13

 

FRA

RNG/5B67-

Roundnose grenadier

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ Vb, VI u VII

4 204

1 698,8

0

40,4

420,40

3 222

3 642

 

FRA

RNG/8X14-

Roundnose grenadier

L-Ilmijiet tal-KE u l-ilmijiet li mhumiex taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ VIII, IX, XII u XIV

222

7,7

0

3,5

22,20

172

194

 

FRA

SBR/678-

Bażuga

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ VIII, VI u VIII

79

75,0

0

94,9

4,00

10

14

 

FIN

HER/30/31.

Aringi

Il-Golf ta’ Bothnia (subdiviżjonijiet 30-31)

79 625

61 020,8

0

76,6

7 962,50

67 777

75 740

 

FIN

SPR/3BCD-C

Laċċa kaħla

Ilmijiet tal-KE tas-subdiviżjonijiet 22-32

25 292

24 560,5

0

97,1

731,50

20 652

21 384

 

FIN

COD/3BC + 24

Merluzz

Ilmijiet tal-KE tas-subdiviżjonijiet 22-24

165

160,3

0

97,2

4,70

140

145

 

LTU

SPR/3BCD-C

Laċċa kaħla

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIIb, IIIc u IIId

24 773

13 479,5

0

54,4

2 477,30

20 652

23 129

 

LTU

JAX/578/14

Sawrell

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; fl-ilmijiet tal-KE ta’ Vb; fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

6 144

2 725,0

0

44,4

614,40

0

614

 

LTU

WHB/1X14

Stokkafixx

L-ilmijiet tal-KE u Internazzjonali ta’ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV

5 346

5 332,0

0

99,7

14,00

0

14

 

NLD

ANF/07.

Petriċi

VII

207

5,8

 

2,8

20,70

336

357

 

NLD

COD/07 A.

Merluzz

VIIa

5

0,0

 

0,0

0,50

3

4

 

NLD

COD/7X7A34

Merluzz

VIIb sa k, VIII, IX, X, Ilmijiet tal-KE ta’ CECAF 34.1.1

35

27,4

 

78,3

3,50

1

1

COD/7XAD34

42

46

COD/07D.

NLD

DGS/2AC4-C

Mazzola griża

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa u IV

15

9,5

 

63,3

1,50

7

9

 

NLD

DGS/15X14

Mazzola griża

L-ilmijiet tal-KE u dawk internazzjonali I, V, VI, VII, VIII, XII u XIV

6

5,0

 

83,3

0,60

1

2

 

NLD

HER/1/2.

Aringi

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta’ I u II

30 020

28 845,1

 

96,1

1 174,90

13 115

14 290

 

NLD

HER/5B6ANB.

Aringi

l-ilmijiet tal-KE u dawk internazzjonali ta’ Vb, VIb u ViaN

4 322

4 087,2

 

94,6

234,80

2 359

2 594

 

NLD

HER/6AS7BC

Aringi

VIaS, VIIb u VIIc

287

286,3

 

99,8

0,70

847

848

 

NLD

HER/7G-K.

Aringi

VIIg, VIIh, VIIj u VIIk

420

381,0

 

90,7

39,00

365

404

 

NLD

HKE/2AC4-C

Marlozz

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa u IV

121

120,3

 

99,4

0,70

60

61

 

NLD

JAX/578/14

Sawrell

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; fl-ilmijiet tal-KE ta’ Vb; fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

65 621

43 144,1

 

65,7

6 562,10

57 415

63 977

 

NLD

LIN/04.

Lipp

L-ilmijiet tal-KE ta’ IV

6

0,3

 

5,0

0,60

6

7

 

NLD

NEP/2AC4-C

Ksampu

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa u IV

1 546

674,4

 

43,6

154,60

669

824

 

NLD

PLE/07 A.

Barbun tat-tbajja’

VIIa

14

0,0

 

0,0

1,40

11

12

 

NLD

PLE/7HJK.

Barbun tat-tbajja’

VIIh, VIIj u VIIk

76

0,0

 

0,0

7,60

32

40

 

NLD

SOL/24.

Lingwata

L-ilmijiet tal-KE ta’ II u IV

9 974

9 422,5

 

94,5

551,50

10 466

11 018

 

NLD

SOL/3 A/BCD

Lingwata

IIIa; L-ilmijiet tal-KE ta’ IIIb, IIIc u IIId

74

2,6

 

3,5

7,40

65

72

 

NLD

SOL/7HJK.

Lingwata

VIIg, VIIh, VIIj u VIIk

87

0,0

 

0,0

8,70

74

83

 

NLD

N/B/2AC4-C

Barbun Imperjali u Partun

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa u IV

2 864

2 174,5

 

75,9

286,40

2 923

3 209

 

IRL

ANF/07.

Petriċi

VII

2 969

2 465,6

0

83,0

296,90

2 128

2 425

 

IRL

COD/07 A

Merluzz

VIIa

624

605,8

 

97,1

18,20

592

610

 

IRL

COD/7X7A34

Merluzz

VIIb sa k, VIII, IX, X; L-ilmijiet tal-KE taż-żona CECAF 34.1.1

739

705,2

0

95,4

33,80

825

859

COD/7XAD34

IRL

HAD/5BC6 A.

Haddock

L-ilmijiet tal-KE ta’ Vb u VIa

1 106

878,9

0

79,5

110,60

576

687

 

IRL

HAD/6B1214

Haddock

VIb, XII u XIV

761

721,1

0

94,8

39,90

463

503

 

IRL

HER/1/2.

Aringi

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta’ I u II

8 535

6 856,0

1 200,3

94,4

478,7

9 487

9 669

 

IRL

HER/5B6ANB

Aringi

l-ilmijiet tal-KE u dawk internazzjonali ta’ Vb, VIb u ViaN

3 064

2 840,4

0

92,7

223,60

3 187

3 411

 

IRL

HER/07 A/MM

Aringi

VIIa

9

5,0

0

55,6

0,90

1 250

1 251

 

IRL

HER/6AS7BC

Aringi

VIaS, VIIb u VIIc

12 732

10 491,0

0

82,4

1 273,20

8 467

9 740

 

IRL

HER/7G-K.

Aringi

VIIg, VIIh, VIIj u VIIk

7 602

6 797,8

0

89,4

760,20

5 115

5 875

 

IRL

HKE/571214

Marlozz

VI, VII; Ilmijiet tal-KE ta’ Vb, ilmijiet internazzjonali ta’ XII u XIV

1 833

1 400,9

0

76,4

183,30

1 593

1 776

 

IRL

JAX/578/14

Sawrell

VI, VII u VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; fl-ilmijiet tal-KE ta’ Vb; fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

42 483

35 895,5

0

84,5

4 248,30

39 179

43 427

 

IRL

LIN/6X14.

Lipp

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta’ VI, VII,VIII, IX, X, XII u XIV

778

521,3

0

67,0

77,80

793

871

 

IRL

LEZ/561214

Megrims

VI; Ilmijiet tal-KE ta’ Vb, ilmijiet internazzjonali ta’ XII u XIV

276

239,6

0

86,8

27,60

363

391

 

IRL

LEZ/07.

Megrims

VII

3 029

1 512,2

0

49,9

302,90

3 029

3 332

 

IRL

NEP/5BC6.

Ksampu

VI; L-ilmijiet tal-KE ta’ Vb

307

57,3

0

18,7

30,70

255

286

 

IRL

NEP/07.

Ksampu

VII

9 412

9 160,4

0

97,3

251,60

9 091

9 343

 

IRL

PLE/07 A.

Barbun tat-tbajja’

VIIa

654

101,2

0

15,5

65,40

934

999

 

IRL

PLE/7BC

Barbun tat-tbajja’

VIIb u VIIc

88

20,8

0

23,6

8,80

75

84

 

IRL

PLE/7HJK

Barbun tat-tbajja’

VIIh, VIIj u VIIk

132

72,6

0

55,0

13,20

184

197

 

IRL

SOL/07 A.

Lingwata

VIIa

86

64,4

0

74,9

8,60

80

89

 

IRL

SOL/7BC.

Lingwata

VIIb u VIIc

49

31,6

0

64,5

4,90

40

45

 

IRL

SOL/7FG.

Lingwata

VIIf u VIIg

30

28,2

0

94,0

1,80

31

33

 

IRL

SOL/7HJK.

Lingwata

VIIh, VIIj u VIIk

283

72,1

0

25,5

28,30

249

277

 

IRL

DGS/15X14

Mazzola gri¿a

L-ilmijiet tal-KE u dawk internazzjonali I, V, VI, VII, VIII, XII u XIV

390

124,3

0

31,9

39,00

195

234

 

IRL

USK/567E1

Tusk

L-ilmijiet tal-KE u dawk internazzjonali ta’ V, VI u VII

7

5,6

0

80,0

0,70

25

26

 

IRL

WHB/1X14

Stokkafixx

L-ilmijiet tal-KE u Internazzjonali ta’ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV

23 732

22 855,1

0

96,3

876,90

8 756

9 633

 

IRL

WHG/561214

Merlangu

VI: L-ilmijiet tal-KE ta’ Vb: fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

164

92,4

0

56,3

16,40

171

187

 

IRL

WHG/07 A.

Merlangu

VIIa

150

67,6

0

45,1

15,00

120

135

 

IRL

BSF/56712-

Ċinturin iswed

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ V, VI, VII u XII

8

0,0

0

0,0

0,80

78

79

 

IRL

DWS/56789-

Klieb il-Baħar tal-Fond

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ V, VI, VII, VIII, u X

10

0,4

0

4,0

1,00

55

56

 

IRL

GFB/567-

Lipp tal-qawwi

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ V, VI u VII

60

48,1

0

80,2

6,00

260

266

 

IRL

ORY/06-

Orange roughy

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ VI

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

IRL

ORY/1X14-

Orange roughy

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità u l-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ of I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII u XIV

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

IRL

RNG/5B67-

Roundnose grenadier

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ Vb, VI u VIII

331

0,1

0

0,0

33,10

254

287

 

IRL

RNG/8X14-

Roundnose grenadier

L-Ilmijiet tal-KE u l-ilmijiet li mhumiex taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ VIII, IX, XII u XIV

10

0,0

0

0,0

1,00

7

8

 

POL

HER/3BC + 24

Aringi

Ilmijiet tal-KE tas-subdiviżjonijiet 22-24

6 441

4 551,7

 

70,7

644,10

3 536

4 180

 

POL

SPR/3BCD-C

Laċċa kaħla

Ilmijiet tal-KE tas-subdiviżjonijiet 22-32

141 549

49 991,4

 

35,3

14 154,90

117 424

131 579

 

POL

PLE/3BCD-C

Barbun tat-tbajja’

Ilmijiet tal-KE tas-subdiviżjonijiet 22-32

480

29,0

 

6,0

48,00

456

504

 

SWE

COD/3BC + 24

Merluzz

Ilmijiet tal-KE tas-subdiviżjonijiet 22-24

3 039

2 756,6

 

90,7

282,40

2 541

2 823

 

SWE

HER/3BC + 24

Aringi

Ilmijiet tal-KE tas-subdiviżjonijiet 22-24

8 557

7 265,3

 

84,9

855,70

4 835

5 691

 

SWE

HER/30/31.

Aringi

Subdiviżjonijiet 30-31

17 326

3 918,7

 

22,6

1 732,60

14 892

16 625

 

SWE

PLE/3BCD-C

Barbun tat-tbajja’

Ilmijiet tal-KE tas-subdiviżjonijiet 22-32

182

155,9

 

85,7

18,20

164

182

 

SWE

SPR/3BCD-C

Laċċa kaħla

Ilmijiet tal-KE tas-subdiviżjonijiet 22-32

92 745

86 134,7

 

92,9

6 610,30

76 270

82 880

 

SWE

USK/3EI.

Tusk

L-ilmijiet tal-KE ta’ III

7

1,0

 

14,3

0,70

7

8

USK/03-C.

SWE

USK/4EI.

Tusk

L-ilmijiet tal-KE ta’ IV

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

SWE

COD/03AS.

Merluzz

Kattegat

199

166,0

 

83,4

19,90

187

207

 

SWE

HKE/3 A/BCD

Marlozz

IIIa; L-ilmijiet tal-KE ta’ IIIb, IIIc u IIId

139

103,5

 

74,5

13,90

122

136

 

SWE

WHB/1X14

Stokkafixx

L-ilmijiet tal-KE u Internazzjonali ta’ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV

117

6,6

 

5,6

11,70

2 797

2 809

 

SWE

LIN/04.

Lipp

L-ilmijiet tal-KE ta’ IV

12

0,4

 

3,3

1,20

12

13

 

SWE

NEP/3 A/BCD

Ksampu

IIIa; L-ilmijiet tal-KE ta’ IIIb, IIIc u IIId

1 555

1 522,7

 

97,9

32,30

1 359

1 391

 

SWE

N/B/2AC4-C

Barbun Imperjali u Partun

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa u IV

6

0,1

 

1,7

0,60

6

7

 

SWE

SOL/3 A/BCD

Lingwata

IIIa; L-ilmijiet tal-KE ta’ IIIb, IIIc u IIId

37

36,5

 

98,6

0,50

25

26

 

SWE

BLI/03-

Linarda

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ III

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

SWE

RNG/3 A/BCD

Roundnose grenadier

IIIa; L-ilmijiet tal-KE ta’ IIIb, IIIc u IIId

54

0,0

 

0,0

5,40

41

46

 

UK

ALF/3X14-

Alfonsinos

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità u l-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ of III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

ANF/07.

Petriċi

VII

5 431

3 858,1

 

71,0

543,10

5 050

5 593

 

UK

BLI/245-

Linarda

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ II, IV u V

17

12,5

 

73,5

1,70

18

20

 

UK

BLI/67-

Linarda

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ VI u VII

131

125,6

 

95,9

5,40

386

391

 

UK

BSF/1234-

Ċinturin iswed

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ I, II, III u IV

6

0,0

 

0,0

0,60

4

5

 

UK

BSF/56712-

Ċinturin iswed

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ V, VI, VII u XII

58

26,3

 

45,3

5,80

156

162

 

UK

COD/07 A.

Merluzz

VIIa

617

537,2

 

87,1

61,70

259

321

 

UK

COD/561214

Merluzz

VI; fl-ilmijiet tal-KE ta’ Vb; L-ilmijiet tal-KE u l-ilmijiet internazzjonali ta’ XII u XIV

281

276,6

 

98,4

4,40

182

186

 

UK

COD/7X7A34

Merluzz

VIIb sa k, VIII, IX u X; CECAF 34.1.1

448

436,0

 

97,3

12,00

295

303

COD/7XAD34

155

159

COD/07D.

UK

DGS/15X14

Mazzola griża

L-ilmijiet tal-KE u dawk internazzjonali I, V, VI, VII, VIII, XII u XIV

735

177,8

 

24,2

73,50

368

442

 

UK

DGS/2AC4-C

Mazzola griża

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa u IV

470

92,3

 

19,6

47,00

216

263

 

UK

DWS/56789-

Klieb il-Baħar tal-Fond

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ V, VI, VII, VIII u IX

313

39,3

 

12,6

31,30

187

218

 

UK

GFB/1012-

Lipp tal-qawwi

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ X u XII

11

0,0

 

0,0

1,10

9

10

 

UK

GFB/1234-

Lipp tal-qawwi

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ I, II, III u IV

18

1,5

 

8,3

1,80

13

15

 

UK

GFB/567-

Lipp tal-qawwi

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ V, VI u VII

523

222,5

 

42,5

52,30

814

866

 

UK

HAD/5BC6 A.

Haddock

L-ilmijiet tal-KE ta’ Vb u VIa

5 351

1 764,9

 

33,0

535,10

2 737

3 272

 

UK

HAD/6B1214

Haddock

L-ilmijiet tal-KE u dawk internazzjonali taż-żoni VIb, XII u XIV tal-ICES

5 770

1 778,7

 

30,8

577,00

4 738

5 315

 

UK

HER/07 A/MM

Aringi

VIIa

4 919

4 895,3

 

99,5

23,70

3 550

3 574

 

UK

HER/1/2.

Aringi

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta’ I u II

20 361

19 744

 

97

617

23 430

24 047

 

UK

HER/5B6ANB

Aringi

l-ilmijiet tal-KE u dawk internazzjonali ta’ Vb, VIb u ViaN

14 276,7

14 032,8

 

98,3

243,90

12 749

12 993

 

UK

HER/7G-K

Aringi

VIIg, VIIh, VIIj u VIIk

11

0,2

 

1,8

1,10

7

8

 

UK

HKE/*8ABDE

Marlozz

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

810

18,8

 

2,3

81,00

772

853

 

UK

HKE/2AC4-C

Marlozz

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa u IV

2 198

1 877,7

 

85,4

219,80

326

546

 

UK

HKE/571214

Marlozz

fiż-żoni VI u VII; fl-ilmijiet tal-KE ta’ Vb; fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

4 057

3 002,6

 

74,0

405,70

5 190

5 596

 

UK

JAX/578/14

Sawrell

VI, VII u VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; fl-ilmijiet tal-KE ta’ Vb; fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

22 618

8 456,4

 

37,4

2 261,80

16 276

18 538

 

UK

LEZ/07.

Megrim

VII

2 624

1 622,5

 

61,8

262,40

2 624

2 886

 

UK

LEZ/561214

Megrim

VI; fl-ilmijiet tal-KE ta’ Vb; L-ilmijiet tal-KE u l-ilmijiet internazzjonali ta’ XII u XIV

1 203

1 001,4

 

83,2

120,30

878

998

 

UK

LIN/03.

Lipp

IIIa; L-ilmijiet tal-KE ta’ IIIb, IIIc u IIId

7

0,0

 

0,0

0,70

7

8

 

UK

LIN/04.

Lipp

L-ilmijiet tal-KE ta’ IV

2 177

1 770,2

 

81,3

217,70

2 196

2 414

 

UK

LIN/1/2.

Lipp

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta’ I u II

10

1,3

 

13,0

1,00

10

11

 

UK

LIN/6X14.

Lipp

L-ilmijiet tal-KE u dawk internazzjonali ta’ VI, VII,VIII, IX, X, XII u XIV

3 630

1 295,0

 

35,7

363,00

3 645

4 008

 

UK

NEP/07.

Ksampu

VII

9 073

8 547,8

 

94,2

525,20

8 086

8 611

 

UK

NEP/2AC4-C

Ksampu

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa u IV

24 660

19 521,4

 

79,2

2 466,00

21 513

23 979

 

UK

NEP/5BC6.

Ksampu

VI; L-ilmijiet tal-KE ta’ Vb

21 533

15 106,6

 

70,2

2 153,30

18 445

20 598

 

UK

ORY/06-

Orange roughy

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ VI

5

0,0

 

0,0

0,50

2

3

 

UK

PLE/07 A.

Barbun tat-tbajja’

VIIa

735

317,5

 

43,2

73,50

432

506

 

UK

PLE/7FG.

Barbun tat-tbajja’

VIIf u VIIg

88

61,5

 

69,9

8,80

56

65

 

UK

PLE/7HJK.

Barbun tat-tbajja’

VIIh, VIIj u VIIk

32

12,1

 

37,8

3,20

16

19

 

UK

RNG/5B67-

Roundnose grenadier

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ Vb, VI u VIII

208

8,4

 

4,0

20,80

189

210

 

UK

RNG/8X14-

Roundnose grenadier

L-Ilmijiet tal-KE u l-ilmijiet li mhumiex taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ VIII, IX, X, XI u XIV

20

0,0

 

0,0

2,00

15

17

 

UK

SBR/10-

Bażuga

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ X

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

SBR/678-

Bażuga

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ VIII, VI u VIII

13

10,4

 

80,0

1,30

25

26

 

UK

SOL/07 A.

Lingwata

VIIa

162

45,3

 

28,0

16,20

107

123

 

UK

SOL/07D.

Lingwata

VIId

1 395

705,5

 

50,6

139,50

1 014

1 154

 

UK

SOL/07E.

Lingwata

VIIe

465

460,9

 

99,1

4,10

382

386

 

UK

SOL/24.

Lingwata

L-ilmijiet tal-KE ta’ II u IV

930

832,8

 

89,5

93,00

596

689

 

UK

SOL/7FG.

Lingwata

VIIf u VIIg

298

217,8

 

73,1

29,80

279

309

 

UK

SOL/7HJK.

Lingwata

VIIh, VIIj u VIIk

108

79,3

 

73,4

10,80

92

103

 

UK

SRX/2AC4

Rebekkini u Raj

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa u IV

766

731,1

 

95,4

34,90

1 062

1 097

SRX/2AC4-C

UK

N/B/2AC4-C

Barbun Imperjali u Partun

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa u IV

763

450,4

 

59,0

76,30

813

889

 

UK

USK/1214EI

Tusk

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta’ I, II u XIV

7

3,3

 

47,1

0,70

7

8

 

UK

USK/4EL.

Tusk

Ilmijiet tal-KE ta’ IV

94

83,0

 

88,3

9,40

94

103

USK/04-C.

UK

USK/567EI.

Tusk

L-ilmijiet tal-KE u dawk internazzjonali ta’ V, VI u VII

65

61,8

 

95,1

3,20

123

126

 

UK

WHB/1X14

Stokkafixx

L-ilmijiet tal-KE u Internazzjonali ta’ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV

35 171

35 132,3

 

99,9

38,70

14 670

14 709

 

UK

WHG/07 A.

Merlangu

VIIa

107

8,4

 

7,9

10,70

81

92

 

UK

WHG/561214

Merlangu

VI; fl-ilmijiet tal-KE ta’ Vb; L-ilmijiet tal-KE u l-ilmijiet internazzjonali ta’ XII u XIV

503

374,2

 

74,4

50,30

329

379

 


ANNESS II

TNAQQIS MILL-KWOTI TAL-2009

Stat Membru

Kodiċi tal-ispeċi

Kodiċi taż-Żona 2008

Isem tal-ispeċi

Isem taż-Żona

Sanzjonijiet Art.5(2) R.847/96

Kwota finali 2008

Marġni

Kwantità totali adattata 2008

Qabdiet SC 2008

Qabdiet 2008

Qabdiet Totali 2008

%

Tnaqqis

Kwantità Inizjali 2009

Kwantità Riveduta 2009

Bilanċ pendenti

BEL

SRX

2AC4-C

Rebekkini u Raj

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa u IV

y

319,00

0,0

319,00

0,0

328,70

328,70

103,0

–9,70

277,00

267

 

BGR

TUR

F3742C

Barbun imperjali

Il-Baħar l-Iswed

y

50,00

0,0

50,00

0,0

54,62

54,62

109,2

–4,62

50,00

45

 

DEU

LIN

4AB-N.

Lipp

L-ilmijiet Norveġiżi ta’ IV

y

27,00

0,0

27,00

0,0

30,00

30,00

111,1

–3,00

21,00

18

 

DEU

HKE

3 A/BCD

Marlozz

IIIa; L-ilmijiet tal-KE ta’ IIIb, IIIc u IIId

y

2,00

0,0

2,00

 

3,70

3,70

185,0

–1,70

0,00

0

2

ESP

COD

1/2B.

Merluzz

I u IIb

y

7 341,00

0,0

7 341,00

0,0

7 349,00

7 349,00

100,1

–8,00

8 984,00

8 976

 

ESP

COD

1N2AB.

Merluzz

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni I u II

y

2 299,00

0,0

2 299,00

0,0

2 306,00

2 306,00

100,3

–7,00

2 605,00

2 598

 

ESP

HAD

1N2AB.

Haddock

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni I u II

y

39,00

0,0

39,00

0,0

43,20

43,20

110,8

–4,20

0,00

0

4

ESP

USK

567EI.

Tusk

L-ilmijiet tal-KE u dawk internazzjonali ta’ V, VI u VII

y

21,00

0,0

21,00

0,0

60,50

60,50

288,1

–39,50

21,00

0

19

EST

COD

3DX32.

Merluzz

Ilmijiet tal-KE tas-subdiviżjonijiet 25-32

y

836,00

0,0

836,00

0,0

849,60

849,60

101,6

–13,60

998,00

984

 

EST

PRA

N3L.

Gambli (pandalus borealis)

NAFO 3L

y

833,00

0,0

833,00

0,0

895,40

895,40

107,5

–62,40

334,00

272

 

EST

GHL

N3LMNO

Ħalibatt ta’ Greenland

NAFO 3 LMNO

y

294,30

0,0

294,30

0,0

299,00

299,00

101,6

–4,70

321,30

317

 

EST

SRX

N3LNO.

Rebekkini

NAFO 3LNO

y

124,00

0,0

124,00

0,0

130,50

130,50

105,2

–6,50

546,00

539

 

EST

SPR

03 A.

Laċċa kaħla

IIIa

y

0,00

0,0

0,00

0,0

150,00

150,00

0,0

– 150,00

0,00

0

150

FRA

COD

561214

Merluzz

VI; fl-ilmijiet tal-KE ta’ Vb; L-ilmijiet tal-KE u l-ilmijiet internazzjonali ta’ XII u XIV

y

77,00

0,0

77,00

0,0

82,50

82,50

107,1

–5,50

48,00

42

 

FRA

HKE

8C3411

Marlozz

VIIIc, IX u X; L-ilmijiet tal-KE taż-żona CECAF 34.1.1

y

458,00

0,0

458,00

0,0

479,30

479,30

104,7

–21,30

498,00

477

 

FRA

LIN

04.

Lipp

L-ilmijiet tal-KE ta’ IV

y

179,00

0,0

179,00

0,0

182,90

182,90

102,2

–3,90

159,00

155

 

FRA

SOL

07E.

Lingwata

VIIe

y

273,00

0,0

273,00

0,0

278,00

278,00

101,8

–5,00

245,00

240

 

IRL

COD

561214

Merluzz

VI; fl-ilmijiet tal-KE ta’ Vb; L-ilmijiet tal-KE u l-ilmijiet internazzjonali ta’ XII u XIV

y

87,00

0,0

87,00

0,0

99,00

99,00

113,8

–12,00

68,00

56

 

IRL

PLE

7FG.

Barbun tat-tbajja’

VIIf u VIIg

y

63,00

0,0

63,00

0,0

63,50

63,50

100,8

–0,50

200,00

199

 

NLD

BSF

56712-

Ċinturin iswed

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità u l-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ V, VI, VII u XII

n

0,00

0,0

9,00

0,0

14,40

14,40

160,0

–5,40

0,00

0

5

NLD

SBR

678-

Bażuga

VI, VII, VIII (Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità u l-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi)

n

0,00

0,0

9,00

0,0

15,30

15,30

170,0

–6,30

0,00

0

6

NLD

WHB

1X14

Stokkafixx

L-ilmijiet tal-KE u Internazzjonali ta’ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV

y

76 559,00

0,0

76 559,00

0,0

77 380,50

77 380,50

101,1

– 821,50

13 787,00

12 966

 

NLD

PLE

2A3AX4

Barbun tat-tbajja’

IV; L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa; dik il-parti ta’ IIIa li mhix koperta mis-Skagerrak u l-Kattegat

y

20 303,00

0,0

20 303,00

0,0

20 323,40

 

100,1

–20,40

20 237,00

20 217

 

NLD

SRX

2AC4-C

Rebekkini u Raj

L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa u IV

y

461,00

0,0

461,00

0,0

517,00

517,00

112,1

–56,00

236,00

180

 

POL

COD

1N2AB.

Merluzz

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni I u II

y

801,00

0,0

801,00

0,0

803,30

803,30

100,3

–2,30

0,00

0

2

POL

GHL

514GRN

Ħalibatt ta’ Greenland

L-ilmijiet ta’ Greenland ta’ V u XIV

y

1 355,00

0,0

1 355,00

0,0

1 357,00

1 357,00

100,1

–2,00

0,00

0

2

POL

GHL

1N2AB.

Ħalibatt ta’ Greenland

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni I u II

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,70

0,70

0,0

–0,70

0,00

0

1

POL

RED

514GRN

Redfish

L-ilmijiet ta’ Greenland ta’ V u XIV

y

0,00

0,0

1,00

0,0

2,30

2,30

230,0

–1,30

0,00

0

1

POL

HAD

2AC4.

Haddock

IV; L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa

y

0,00

0,0

0,00

0,0

15,50

15,50

0,0

–15,50

0,00

0

16

POL

WHB

1X14

Stokkafixx

L-ilmijiet tal-KE u Internazzjonali ta’ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV

y

0,00

0,0

0,00

0,0

8,00

8,00

0,0

–8,00

0,00

0

8

POL

MAC

2A34.

Kavalli

IIIa u IV; L-ilmijiet tal-KE ta’ IIa, IIIb, IIIc u IIId

y

0,00

0,0

0,00

0,0

5,00

5,00

0,0

–5,00

0,00

0

5

PRT

ALF

3X14-

Alfonsinos

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità u l-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV

n

204,00

0,0

204,00

0,0

210,40

210,40

103,1

–6,40

214,00

208

 

PRT

GFB

89-

Lipp tal-qawwi

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi ta’ VIII u IX

n

10,00

0,0

10,00

0,0

10,50

10,50

105,0

–0,50

10,00

9

 

PRT

COD

1/2B.

Merluzz

I u IIb

y

1 541,00

0,0

1 541,00

0,0

1 543,20

1 543,20

100,1

–2,20

1 897,00

1 895

 

PRT

SRX

N3LNO.

Rebekkini

NAFO 3LNO

y

1 213,50

0,0

1 213,50

0,0

1 276,30

1 276,30

105,2

–62,80

1 274,00

1 211

 

PRT

HAD

1N2AB.

Haddock

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni I u II

y

70,00

0,0

70,00

0,0

402,60

402,60

575,1

– 457,94

0,00

0

458

PRT

POK

1N2AB.

Saithe(= Pollock)

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni I u II

y

115,00

0,0

115,00

0,0

334,30

334,30

290,7

– 294,37

0,00

0

294

PRT

GHL

1N2AB.

Ħalibatt ta’ Greenland

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni I u II

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,50

0,50

0,0

–0,50

0,00

0

1

PRT

RED

51214.

Redfish

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta’ V; fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

y

1 646,00

0,0

1 646,00

0,0

1 668,40

1 668,40

101,4

–22,40

0,00

0

22

PRT

ANF

8C3411

Petriċi

VIIIc, IX u X; L-ilmijiet tal-KE taż-żona CECAF 34.1.1

y

337,00

0,0

337,00

0,0

353,60

353,60

104,9

–16,60

292,00

275

 

UK

BET

ATLANT

Tonn ta’ Għajnu Kbira

L-Oċean Atlantiku

n

17,00

0,0

17,00

0,0

27,30

27,30

160,6

–10,30

0,00

0

10

 

H

I

J = H + I

K

L

M = K + L

N = M/J

O

P

Q = P - O

 


24.7.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 192/42


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 650/2009

tat-23 ta’ Lulju 2009

li jiffissa l-ammont massimu tar-rifużjoni tal-esportazzjoni tal-butir fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta bir-Regolament (KE) Nru 619/2008

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u partikolarment l-Artikolu 164(2) tiegħu flimkien ma’ l-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 619/2008 tas-27 ta’ Ġunju 2008 li jiftaħ sejħa permanenti għall-offerti dwar ir-rifużjoni tal-esportazzjoni li tikkonċerna ċerti prodotti tal-ħalib (2) jipprovdi stedina permanenti għall-offerti.

(2)

Skont l-Artikolu 6 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1454/2007 tal-10 ta’ Diċembru 2007 li jistipula regoli komuni biex tkun stabbilita proċedura ta’ offerta għall-iffissar ta’ rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni għal ċerti prodotti agrikoli (3) u wara stħarriġ tal-offerti mressqa b’reazzoni għas-sejħa għall-offerti, jeħtieġ li jiġi ffissat ammont massimu ta' rifużjoni tal-esportazzjoni għall-perjodu tat-tressiq tal-offerti li jintemm fis-21 ta’ Lulju 2009.

(3)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti miftuħa bir-Regolament (KE) Nru 619/2008 għall-perjodu tat-tressiq tal-offerti li jintemm fis-21 ta’ Lulju 2009, l-ammont massimu tar-rifużjoni għall-prodotti u destinazzjoniet imsemmija fl-Artikolu 1(a) u (b) u fl-Artikolu 2 rispettivament tar-Regolament imsemmi huma stabbilit fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-24 ta’ Lulju 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 168, 28.6.2008, p. 20.

(3)  ĠU L 325, 11.12.2007, p. 69.


ANNESS

(EUR/100 kg)

Prodott

Kodiċi tan-nomenklatura għar-rifużjoni għall-esportazzjoni

L-ammont massimu ta' refużjoni tal-esportazzjoni għall-esportazzjoni fid-destinazzjoni msemmija fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 619/2008

Butir

ex ex 0405 10 19 9700

70,00

Żejt tal-butir (butteroil)

ex ex 0405 90 10 9000

84,50


24.7.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 192/44


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 651/2009

tat-23 ta’ Lulju 2009

li jiffissa l-ammont massimu tar-rifużjoni tal-esportazzjoni għat-trab tal-ħalib xkumat fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta bir-Regolament (KE) Nru 619/2008

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u partikolarment l-Artikolu 164(2) tiegħu flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 619/2008 tas-27 ta’ Ġunju 2008 li jiftaħ sejħa permanenti għall-offerti dwar ir-rifużjoni tal-esportazzjoni li tikkonċerna ċerti prodotti tal-ħalib (2) jipprovdi stedina permanenti għall-offerti.

(2)

Skont l-Artikolu 6 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1454/2007 tal-10 ta’ Diċembru 2007 li jistipula regoli komuni biex tkun stabbilita proċedura ta’ offerta għall-iffissar ta’ rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni għal ċerti prodotti agrikoli (3) u wara stħarriġ tal-offerti mressqa b’reazzoni għas-sejħa għall-offerti, jeħtieġ li jiġi ffissat ammont massimu ta' rifużjoni tal-esportazzjoni għall-perjodu tat-tressiq tal-offerti li jintemm fis-21 ta’ Lulju 2009.

(3)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti miftuħa bir-Regolament (KE) Nru 619/2008 għall-perjodu tat-tressiq tal-offerti li jintemm fis-21 ta’ Lulju 2009, l-ammont massimu tar-rifużjoni għall-prodotti msemmija fl-Artikolu 1(c) u fl-Artikolu 2 tar-Regolament imsemmi hu ffissat EUR 25,80/100 kg.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-24 ta’ Lulju 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 168, 28.6.2008, p. 20.

(3)  ĠU L 325, 11.12.2007, p. 69.


24.7.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 192/45


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 652/2009

tat-23 ta’ Lulju 2009

li jiffissa r-rifużjonijiet għall-esportazzjoni fis-settur tal-bajd

Il-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS [dwar l-OKS Unika]) (1), u partikolarment l-aħħar inċiż tal-Artikolu 164(2) u l-Artikolu 170 tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 162(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, id-differenza bejn il-prezzijiet fis-suq dinji tal-prodotti msemmija fil-parti XIX tal-Anness I għar-Regolament imsemmi u l-prezzijiet fil-Komunità tista' tkun koperta minn rifużjoni fuq l-esportazzjoni.

(2)

Fid-dawl tal-qagħda attwali fis-suq tal-laħam tat-tjur, jeħtieġ li jiġu ffissati rifużjonijiet għall-esportazzjoni f'konformità mar-regoli u l-kriterji pprovduti fl-Artikoli 162 sa 164, 167, 169 u 170 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(3)

L-Artikolu 164(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jipprovdi li r-rifużjonijiet jistgħu jvarjaw skond id-destinazzjoni, speċjalment fejn dan ikun meħtieġ minħabba fis-sitwazzjoni tas-suq dinji, il-ħtiġijiet speċifiċi ta' ċerti swieq, jew l-obbligi li jirriżultaw minn ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 300 tat-Trattat.

(4)

Ir-rifużjonijiet ma għandhomx jingħataw ħlief għall-prodotti awtorizzati għall-moviment ħieles fil-Komunità u li jissodisfaw l-esiġenzi tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 852/2004 tad-29 ta' April 2004 dwar l-iġjene tal-oġġetti tal-ikel (2), dawk tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) tad-29 ta' April 2004 li jistabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta' iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (3), kif ukoll il-kundizzjonijiet ta' mmarkar definiti bil-punt A tal-Anness XIV tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(5)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Il-prodotti li jibbenefikaw mir-rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni pprovduti fl-Artikolu 164 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u l-ammonti ta' dawn ir-rifużjonijiet huma speċifikati fl-Anness għal dan ir-Regolament, bir-riserva tal-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 1(2).

2.   Il-prodotti eliġibbli għal rifużjoni skont l-Artikolu 1(1) jeħtiġilhom ikunu jissodisfaw l-esiġenzi tar-Regolamenti (KE) Nru 852/2004 u (KE) Nru 853/2004, u partikolarment jeħtiġilhom ikunu ppreparati fi stabbiliment approvat u jkunu jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' mmarkar tal-identifikazzjoni stabbiliti fl-Anness II, is-Sezzjoni I, tar-Regolament (KE) Nru 853/2004, kif ukoll dawk definiti fil-punt A tal-Anness XIV tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-24 ta’ Lulju 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 1.

(3)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55.


ANNESS

Ir-rifużjonijiet tal-esportazzjoni fis-settur tal-bajd, applikabbli sa mill-24 ta’ Lulju 2009

Kodiċi tal-prodott

Destinazzjoni

Unità tal-kejl

Ammont tar-rifużjonijiet

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 biċċa

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 biċċa

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

56,48

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

35,78

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: Il-kodiċijiet tal-prodotti kif ukoll il-kodiċijiet tad-destinazzjonijiet serje “A ” huma ddefiniti skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3846/87 (ĠU L 366, 24.12.1987, p. 1), kif emendat.

Id-destinazzjonijiet l-oħra huma ddefiniti kif ġej:

E09

Il-Kuwajt, il-Baħrejn, l-Oman, il-Qatar, l-Emirati Għarab Magħquda, il-Jemen, Ħong Kong, ir-Russja, it-Turkija.

E10

Il-Korea t’Isfel, il-Ġappun, il-Malażja, it-Tajlandja, it-Tajwan, il-Filippini.

E19

Id-destinazzjonijiet kollha, għajr l-Iżvizzera, u l-gruppi E09 , E10 .


24.7.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 192/47


REGOLAMENTTAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 653/2009

tat-23 ta’ Lulju 2009

li jistabbilixxi r-rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam tat-tjur

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS [dwar l-OKS Unika]) (1), u partikolarment l-aħħar inċiż tal-Artikolu 164(2) u l-Artikolu 170 tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 162(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, id-differenza bejn il-prezzijiet fis-suq dinji tal-prodotti msemmija fil-parti XX tal-Anness I għar-Regolament imsemmi u l-prezzijiet fil-Komunità tista' tkun koperta minn rifużjoni fuq l-esportazzjoni.

(2)

Fid-dawl tal-qagħda attwali fis-suq tal-laħam tat-tjur, jeħtieġ li jiġu ffissati rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni f'konformità mar-regoli u l-kriterji pprovduti fl-Artikoli 162 sa 164, 167, 169 u 170 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(3)

L-Artikolu 164(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jipprovdi li r-restituzzjonijiet jistgħu jvarjaw skont id-destinazzjoni, speċjalment fejn dan ikun meħtieġ minħabba fis-sitwazzjoni tas-suq dinji, il-ħtiġijiet speċifiċi ta' ċerti swieq, jew l-obbligi li jirriżultaw minn ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 300 tat-Trattat.

(4)

Ir-rifużjonijiet ma għandhomx jingħataw ħlief għall-prodotti awtorizzati għall-moviment ħieles fil-Komunità, u li jkollhom fuqhom il-marka tal-identifikazzjoni pprovduta fl-Artikolu 5(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 li jistabbilixi ċerti regoli speċifiċi ta' iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (2). Dawn il-prodotti jeħtiġilhom ukoll jissodisfaw l-esiġenzi tar-Regolament (KE) Nru 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar l-iġjene tal-oġġetti tal-ikel (3).

(5)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Il-prodotti li jibbenefikaw mir-rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni pprovduti fl-Artikolu 164 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u l-ammonti ta' dawn ir-rifużjonijiet huma speċifikati fl-Anness għal dan ir-Regolament, bir-riserva tal-kundizzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2).

2.   Il-prodotti eliġibbli għal rifużjoni skont fl-Artikolu 1(1) jeħtiġilhom jissodisfaw l-esiġenzi tar-Regolamenti (KE) Nru 852/204 u (KE) Nru 853/2004, u partikolarment jeħtiġilhom ikunu ppreparati fi stabbiliment approvat u jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' mmarkar tal-identifikazzjoni stabbiliti fl-Anness II, is-Sezzjoni I, tar-Regolament (KE) Nru 853/2004.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-24 ta’ Lulju 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55.

(3)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 1. Il-verżjoni rettifikata fil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 3.


ANNESS

Rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam tat-tjur applikabbli mill-24 ta’ Lulju 2009

Il-kodiċi tal-prodotti

Id-destinazzjoni

L-unità ta’ kejl

L-ammont tar-rifużjonijiet

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

NB: Il-kodiċijiet tal-prodotti kif ukoll il-kodiċijiet tad-destinazzjonijiet serje “A ” huma definiti fir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3846/87 (ĠU L 366, 24.12.1987, p. 1), kif emendat.

Id-destinazzjonijiet l-oħrajn huma definiti kif ġej:

V03

A24 , l-Angola, l-Għarabja Sawdita, il-Kuwajt, il-Baħrejn, il-Qatar, Oman, l-Emirati Għarab Magħquda, il-Ġordan, il-Jemen, il-Libanu, l-Iraq, l-Iran.


24.7.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 192/49


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 654/2009

tat-23 ta’ Lulju 2009

li jistabbilixxi r-rifużjonijiet tal-esportazzjoni fis-settur tal-laħam taċ-ċanga

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u partikolarment l-Artikolu 164(2), l-aħħar subparagrafu, u l-Artikolu 170 tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 162(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, id-differenza bejn il-prezzijiet fis-suq dinji tal-prodotti msemmija fit-Taqsima XV tal-Anness I tar-Regolament imsemmi u bejn il-prezzijiet ta’ dawn il-prodotti fil-Komunità jistgħu jkunu koperti minn rifużjoni tal-esportazzjoni.

(2)

Fid-dawl tal-qagħda attwali tas-suq tal-laħam taċ-ċanga, jeħtieġ li jiġu stabbiliti rifużjonijiet tal-esportazzjoni skond ir-regoli u l-kriterji msemmija fl-Artikoli 162 sa 164 u 167 sa 170 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(3)

Skont l-Artikolu 164(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, l-ammont tar-rifużjoni jista' jvarja skont id-destinazzjoni, speċjalment fejn dan ikun meħtieġ minħabba l-qagħda tas-suq dinji, il-ħtiġijiet speċifiċi ta’ ċerti swieq, jew l-obbligi li jitnisslu minn ftehimiet iffirmati skont l-Artikolu 300 tat-Trattat tal-KE.

(4)

Ir-rifużjonijiet għandhom jingħataw biss għall-prodotti awtorizzati għall-moviment ħieles fil-Komunità, u li jkollhom it-timbru sanitarju msemmi fl-Artikolu 5(1)(a) tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 853/2004 tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (2). Dawn il-prodotti jeħtiġilhom ukoll jissodisfaw ir-rekwiżiti tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 852/2004 tad-29 ta’ April 2004 dwar l-iġjene tal-oġġetti tal-ikel (3), kif ukoll tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 854/2004 tad-29 ta’ April 2004 li jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman (4).

(5)

Il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 7(2), it-tielet subparagrafu, tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2007/1359 tal-21 ta’ Novembru 2007 li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-għoti tar-rifużjonijiet speċjali tal-esportazzjoni fuq ċerti qatgħat tal-laħam dissussat tal-annimali bovini (5), jipprevedu tnaqqis fir-rifużjoni partikulari fil-każ li l-kwantità tal-laħam dissussat għall-esportazzjoni tkun inqas minn 95 % mill-kwantità totali f'piż tal-qatgħat ġejjin mid-dissussar, iżda mingħajr ma tkun inqas minn 85 % mill-istess kwantità.

(6)

Għaldaqstant, jeħtieġ li r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 333/2009 jitħassar (6) u li jeħodlu postu Regolament ġdid.

(7)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Il-prodotti li jgawdu minn rifużjonjiet tal-esportazzjoni previsti fl-Artikolu 164 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, kif ukoll l-ammonti ta’ dawn ir-rifużjonijiet, huma ddefiniti fl-Anness ta’ dan ir-Regolament, bir-riżerva tal-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

2.   Il-prodotti li jistgħu jgawdu minn rifużjoni skont il-paragrafu 1 jeħtiġilhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tar-Regolamenti (KE) Nru 852/2004 u (KE) Nru 853/2004, u b'mod partikolari, jeħtiġilhom ikunu ppreparati fi stabbilimenti awtorizzati u jissodifaw ir-rekwiżiti tat-timbru sanitarju stipulati fl-Anness I, is-Sezzjoni I, il-Kapitolu III tar-Regolament (KE) Nru 854/2004.

Artikolu 2

Fil-każ imsemmi fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 1359/2007, ir-rata tar-rifużjoni għall-prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċi tal-prodott 0201 30 00 9100 titnaqqas b'7 EUR/100 kg.

Artikolu 3

Ir-Regolament (KE) Nru 333/2009 huwa b'dan imħassar.

Artikolu 4

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-24 ta’ Lulju 2009.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55. Verżjoni kkoreġuta fil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 22.

(3)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 1. Verżjoni kkoreġuta fil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 3.

(4)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 206. Verżjoni kkoreġuta fil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 83.

(5)  ĠU L 304, 22.11.2007, p. 21.

(6)  ĠU L 104, 24.4.2009, p. 4.


ANNESS

Rifużjonijiet tal-esportazzjoni fis-settur tal-laħam taċ-ċanga, applikabbli mill-24 ta’ Lulju 2009

Il-kodiċi tal-prodotti

Id-destinazzjoni

L-unità tal-kejl

L-ammont tar-rifużjonijiet

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg ta’ piż ħaj

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg ta’ piż ħaj

25,9

0201 10 00 9110  (1)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

36,6

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

21,5

0201 10 00 9130  (1)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

48,8

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

28,7

0201 20 20 9110  (1)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

48,8

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

28,7

0201 20 30 9110  (1)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

36,6

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

21,5

0201 20 50 9110  (1)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

61,0

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

35,9

0201 20 50 9130  (1)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

36,6

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

21,5

0201 30 00 9050

US  (3)

EUR/100 kg ta’ piż nett

6,5

CA  (4)

EUR/100 kg ta’ piż nett

6,5

0201 30 00 9060  (6)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

22,6

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

7,5

0201 30 00 9100  (2)  (6)

B04

EUR/100 kg ta’ piż nett

84,7

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

49,8

EG

EUR/100 kg ta’ piż nett

103,4

0201 30 00 9120  (2)  (6)

B04

EUR/100 kg ta’ piż nett

50,8

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

29,9

EG

EUR/100 kg ta’ piż nett

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

16,3

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

16,3

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

16,3

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

16,3

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

5,4

0202 30 90 9100

US  (3)

EUR/100 kg ta’ piż nett

6,5

CA  (4)

EUR/100 kg ta’ piż nett

6,5

0202 30 90 9200  (6)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

22,6

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

7,5

1602 50 31 9125  (5)

B00

EUR/100 kg ta’ piż nett

23,3

1602 50 31 9325  (5)

B00

EUR/100 kg ta’ piż nett

20,7

1602 50 95 9125  (5)

B00

EUR/100 kg ta’ piż nett

23,3

1602 50 95 9325  (5)

B00

EUR/100 kg ta’ piż nett

20,7

NB: Il-kodiċijiet tal-prodotti kif ukoll il-kodiċijiet tad-destinazzjonijiet serje “A ” huma definiti skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3846/87 (ĠU L 366, 24.12.1987, p. 1).

Il-kodicijiet alfanumeriċi tad-destinazzjonijiet huma definiti fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19).

Id-destinazzjonijiet l-oħra huma definiti kif ġej:

B00

:

Id-destinazzjonijiet kollha (pajjiżi terzi, territorji oħrajn, provvisti u destinazzjonijiet meqjusa bħala post ta’ esportazzjoni barra mill-Komunità).

B02

:

B04 u destinazzjoni EG .

B03

:

L-Albanija, il-Kroazja, il-Bożnja u Ħerzegovina, is-Serbja, il-Kosovo (), il-Montenegro, l-ex Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja, ħażniet u provvisti (id-destinazzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 36 u 45, u, fejn japplika, fl-Artikolu 44 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/1999 (ĠU L 102, 17.4.1999, p. 11)).

B04

:

It-Turkija, l-Ukraina, il-Belarus, il-Moldova, ir-Russja, il-Ġeorġja, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Każakstan, it-Turkmenistan, l-Użbekistan, it-Taġikistan, il-Kirgistan, il-Marokk, l-Alġerija, it-Tuneżija, il-Libja, il-Libanu, is-Sirja, l-Iraq, l-Iran, l-Iżrael, ix-Xatt tal-Punent u l-Medda ta’ Gaża, il-Ġordan, l-Għarabja Sawdita, il-Kuwajt, il-Baħrejn, il-Qatar, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Oman, il-Jemen, il-Pakistan, Sri Lanka, il-Mjanmar (Burma), it-Tajlandja, il-Vjetnam, l-Indoneżja, il-Filippini, iċ-Ċina, il-Korea ta’ Fuq, Ħong Kong, is-Sudan, il-Mawritanja, il-Mali, il-Burkina Faso, in-Niġer, iċ-Ċad, il-Kap Verde, is-Senegal, il-Gambja, il-Ginea-Bissaw, il-Ginea, is-Sjerra Leone, il-Liberja, il-Côte d’Ivoire, il-Gana, it-Togo, il-Benin, in-Niġerja, il-Kamerun, ir-Repubblika Afrikana Ċentrali, il-Ginea Ekwatorjali, Sao Tomè u Prinċipe, il-Gabon, il-Kongo, il-Kongo (ir-Repubblika Demokratika), ir-Rwanda, il-Burundi, Santa Liena u d-dipendenzi tagħha, l-Angola, l-Etjopja, l-Eritrea, Ġibuti, is-Somalja, l-Uganda, it-Tanzanja, is-Seychelles u d-dipendenzi tagħhom, It-Territorju Britanniku ta’ l-Oċean Indjan, il-Możambik, il-Mawrizju, il-Komoros, Mayotte, iż-Żambja, il-Malawi, l-Afrika t’Isfel, il-Lesoto.


(*)  Hekk kif definit bir-Reżoluzjoni 1244 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti tal-10 ta' Ġunju 1999.

(1)  L-inklużjoni f’din is-subintestatura hija soġġetta għall-preżentazzjoni taċ-ċertifikat ta’ prova li jidher fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 433/2007 (ĠU L 104, 21.4.2007, p. 3).

(2)  L-għoti tar-rifużjoni huwa soġġett għall-issodisfar tal-kundizzjonijiet imniżżlin fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1359/2007 (ĠU L 304, 22.11.2007, p. 21) u, jekk japplika, fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1741/2006 (ĠU L 329, 25.11.2006, p 7).

(3)  Magħmulin skond il-kundizzjonijiet tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1643/2006 (ĠU L 308, 8.11.2006, p. 7).

(4)  Magħmulin skond il-kundizzjonijiet tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1041/2008 (ĠU L 281, 24.10.2008, p. 3).

(5)  L-għoti tar-rifużjoni huwa soġġett għall-issodisfar tal-kundizzjonijiet imniżżlin fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1731/2006 (ĠU L 325, 24.11.2006, p. 12).

(6)  Il-kontenut f’dgħif tal-laħam taċ-ċanga għajr ix-xaħam huwa ddeterminat skont il-proċedura ta’ analiżi msemmija fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2429/86 (ĠU L 210, 1.8.1986, p. 39).

It-terminu “kontenut medju” jirreferi għall-kwantità tal-kampjun kif iddefinit fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 765/2002 (ĠU L 117, 4.5.2002, p. 6). Il-kampjun jittieħed mill-parti tal-lott ikkonċernat li tippreżenta l-akbar riskju.


24.7.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 192/53


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 655/2009

tat-23 ta’ Lulju 2009

li jistabbilixxi r-rifużjonijiet tal-esportazzjoni fis-settur tal-laħam tal-majjal

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u partikolarment l-Artikolu 164(2), it-tieni subparagrafu, u l-Artikolu 170 tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 162(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, id-differenza bejn il-prezzijiet fis-suq dinji tal-prodotti msemmija fit-taqsima XVII tal-Anness I tar-Regolament imsemmi u bejn il-prezzijiet ta’ dawn il-prodotti fil-Komunità tista’ tiġi koperta minn rifużjoni tal-esportazzjoni.

(2)

Fid-dawl tal-qagħda attwali tas-suq tal-laħam tal-majjal, jeħtieġ li jiġu stabbiliti rifużjonijiet tal-esportazzjoni skond ir-regoli u l-kriterji pprovduti fl-Artikoli 162 sa 164, 167, 169 u 170 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(3)

Skont l-Artikolu 164(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, ir-rifużjonijiet jistgħu jkunu differenti skond id-destinazzjoni, speċjalment fejn il-qagħda attwali tas-suq dinji, il-ħtiġijiet speċifiċi ta’ ċerti swieq, jew l-obbligi li jitnisslu mill-ftehimiet iffirmati skont l-Artikolu 300 tat-Trattat tal-KE hekk jitolbu.

(4)

Ir-rifużjonijiet għandhom jingħataw biss għall-prodotti awtorizzati għall-moviment ħieles fil-Komunità, u li jkollhom it-timbru sanitarju msemmi fl-Artikolu 5(1)(a) tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 853/2004 tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (2). Dawn il-prodotti jeħtiġilhom ukoll jissodisfaw ir-rekwiżiti tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 852/2004 tad-29 ta’ April 2004 dwar l-iġjene tal-oġġetti tal-ikel (3), kif ukoll tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 854/2004 tad-29 ta’ April 2004 li jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman (4).

(5)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Il-prodotti li jgawdu minn rifużjonjiet tal-esportazzjoni pprovduti fl-Artikolu 164 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, kif ukoll l-ammonti ta’ dawn ir-rifużjonijiet, huma speċifikati fl-Anness ta’ dan ir-Regolament, bir-riserva tal-kundizzjoni stipulata fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

2.   Il-prodotti li jistgħu jgawdu minn rifużjoni skont il-paragrafu 1 jeħtiġilhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tar-Regolamenti (KE) Nru 852/2004 u (KE) Nru 853/2004, u b’mod partikolari, jeħtiġilhom ikunu ppreparati fi stabbilimenti awtorizzati u jissodifaw ir-rekwiżiti tat-timbru sanitarju stipulati fl-Anness I, is-Sezzjoni I, il-Kapitolu III tar-Regolament (KE) Nru 854/2004.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-24 ta’ Lulju 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Id-Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55. Verżjoni kkoreġuta fil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 22.

(3)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 1. Verżjoni kkoreġuta fil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 3.

(4)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 206. Verżjoni kkoreġuta fil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 83.


ANNESS

Rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam tal-majjal, applikabbli mill-24 ta’ Lulju 2009

Il-kodiċi tal-prodott

Id-destinazzjoni

L-unità tal-kejl

L-ammont tar-rifużjoni

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10