ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2009.185.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 185

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
17 ta' Lulju 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 625/2009 tas-7 ta' Lulju 2009 dwar regoli komuni għall-importazzjonijiet minn ċerti pajjiżi terzi (Verżjoni kodifikata)

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 626/2009 tat-13 ta’ Lulju 2009 li jikkonkludi r-reviżjoni interim parzjali skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament (KE) Nru 384/96 tad-dazju anti-dumping fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti sistemi ta’ elettrodi tal-grafita li joriġinaw mill-Indja

16

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 627/2009 tas-16 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

19

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 628/2009 tas-16 ta’ Lulju 2009 dwar il-ħruġ ta’ liċenzji għall-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti natul l-ewwel sebat ijien tax-xahar ta’ Lulju 2009 fil-qafas tal-kwoti tariffarji stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 616/2007 għal-laħam tat-tjur

21

 

 

II   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Il-Kunsill

 

 

2009/552/KE, Euratom

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-16 ta’ Lulju 2009 li taħtar Membru ġdid tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

23

 

 

Il-Kummissjoni

 

 

2009/553/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-24 ta’ Marzu 2009 dwar il-miżura C 52/07 (ex NN 64/07) implimentata minn Spanja għall-Pjan ta’ appoġġ għall-industrija tat-tessuti u tal-ħwejjeġ (notifikata bid-dokument numru C(2009) 2017)  ( 1 )

24

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

17.7.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 185/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 625/2009

tas-7 ta' Lulju 2009

dwar regoli komuni għall-importazzjonijiet minn ċerti pajjiżi terzi

(Verżjoni kodifikata)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 133 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-istrumenti li jistabbilixxu l-organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u l-istrumenti li għandhom x’jaqsmu ma’ prodotti agrikoli pproċessati adottati b’mod konformi mal-Artikolu 308 tat-Trattat, partikolarment id-dispożizzjonijiet ta’ dawk l-istrumenti li jikkonċedu deroga mill-prinċipju ġenerali li r-restrizzjonijiet kwantitattivi kollha jew miżuri li jkollhom effett ekwivalenti jistgħu jiġu sostitwiti biss mill-miżuri kif previsti f’dawk l-istess strumenti,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 519/94 tas-7 ta’ Marzu 1994 dwar regoli komuni għal importazzjonijiet minn ċerti pajjiżi terzi (1) ġie emendat diversi drabi b’mod sostanzjali (2). Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmi Regolament għandu jiġi kkodifikat.

(2)

Il-politika kummerċjali komuni għandha tkun ibbażata fuq prinċipji uniformi.

(3)

Fl-Artikolu 14 tat-Trattat, is-suq intern jikkomprendi mill-1 ta’ Jannar 1993 spazju mingħajr fruntieri interni li fihom il-moviment ħieles tal-merkanzija, tal-persuni, tas-servizzi u tal-kapital huwa żgurat.

(4)

It-tlestija tal-politika kummerċjali komuni li tikkonċerna r-regoli dwar l-importazzjonijiet hija l-mezz waħdieni li tiżgura li r-regoli li japplikaw għall-kummerċ tal-Komunità ma’ pajjiżi terzi jirreflettu korrettament l-integrazzjoni tas-swieq.

(5)

Uniformità akbar fir-regoli għall-importazzjonijiet għandha tinkiseb billi jitniżżlu, safejn possibbli meta wieħed iqis il-fatturi partikolari tas-sistema ekonomika fil-pajjiżi terzi in kwistjoni, dispożizzjonijiet simili għal dawk applikati taħt ir-regoli komuni għal pajjiżi terzi oħra.

(6)

Ir-regoli komuni applikabbli għall-importazzjonijiet japplikaw ukoll għall-prodotti tal-faħam u l-azzar, mingħajr preġudizzju għal kull miżura li timplimenta ftehim li għandu x’jaqsam speċifikament ma’ prodotti bħal dawn.

(7)

Il-liberalizzazzjoni ta’ importazzjonijiet, jiġifieri l-assenza ta’ kull restrizzjoni kwantitattiva, għandha għalhekk tifforma l-punt tat-tluq għar-regoli tal-Komunità.

(8)

Fil-każ ta’ uħud mill-prodotti, il-Kummissjoni għandha teżamina l-kondizzjonijiet tal-importazzjonijiet, ix-xejriet ta’ importazzjoni, l-aspetti varji tas-sitwazzjoni ekonomika u kummerċjali, u l-miżuri, jekk hemm, li jkollhom jittieħdu.

(9)

Għal dawk il-prodotti, jista’ jidher li għandu jkun hemm sorveljanza mill-Komunità fuq xi wħud minn dawn l-importazzjonijiet.

(10)

Għandhom ikunu l-Kummissjoni u l-Kunsill li jadottaw il-miżuri ta’ salvagwardja skont l-interessi tal-Komunità b’ħarsien xieraq tal-obbligi internazzjonali eżistenti.

(11)

Il-miżuri ta’sorveljanza jew salvagwardja limitati għal reġjun jew aktar tal-Komunità jistgħu b’danakollu jirriżultaw aktar adattati minn miżuri li japplikaw għall-Komunità kollha. Madanakollu, miżuri bħal dawn għandhom ikunu awtorizzati biss eċċezzjonalment u meta m’hemmx alternattiva. Hu neċessarju li jkun żgurat li miżuri bħal dawn huma temporanji u jikkawżaw l-inqas tfixkil fl-operat tas-suq intern.

(12)

Jekk tiġi applikata s-sorveljanza tal-Komunità, ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa tal-prodotti konċernati għandha ssir soġġetta għall-preżentazzjoni ta’ dokument ta’ sorveljanza li jissodisfa kriterji uniformi. Dak id-dokument għandu, wara applikazzjoni sempliċi mill-importatur, ikun maħruġ mill-awtoritajiet tal-Istati Membri f’ċertu perjodu ta’ żmien iżda mingħajr ma b’hekk l-importatur jikseb id-dritt li jimporta. Id-dokument ta’ sorveljanza għandu għalhekk ikun validu biss matul dak il-perjodu fejn ir-regoli tal-importazzjoni jibqgħu mhux mibdula.

(13)

Fl-interess ta’ ġestjoni amministrattiva tajba u sabiex jiġu assistiti l-operaturi tal-Komunità, il-kontenut u t-taqsim tad-dokument ta’ sorveljanza ghandu jkun, sa fejn hu possibli, allinejat mal-formoli tal-licenzja għall-importazzjoni komuni ipprovduti fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 738/94 tat-30 ta’ Marzu 1994 li jagħmel ċerti regoli għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 520/94 li jistabbilixxi proċedura tal-Komunità ħalli jkunu amministrati kwoti kwantitattivi (3); ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 3168/94 tal-21 ta’ Diċembru 1994 li jistabilixxi fil-qasam tal-applikazzjoni tar-Regolamemt tal-Kunsill (KE) Nru 517/94 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta’ prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi mhux koperti bi ftehim bilaterali, protokolli jew arranġamenti oħra jew b’regoli ta’ importazzjoni speċifiċi tal-Komunità liċenzja ta’ importazzjoni tal-Komunità (4); u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 3169/94 tal-21 ta’ Diċembru 1994 li jemenda l-Anness III għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 dwar regoli komuni għall-importazzjonijiet ta’ ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi u li jistabilixxi liċenzja ta’ importazzjonijiet Komunitarjà fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament (5) filwaqt li jitqiesu l-karatteristiċi tekniċi tad-dokument ta’ sorveljanza.

(14)

Huwa fl-interessi tal-Komunità li l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jagħmlu użu kemm hu possibbli ta’ tibdil ta’ informazzjoni li tirriżulta minn sorveljanza tal-Komunità.

(15)

Hu neċessarju li jkunu adottati kriterji preċiżi biex issir stima tad-dannu possibbli u li tintroduċi investigazzjoni filwaqt li tħalli lill-Kummissjoni tintroduċi miżuri xierqa f’każijiet urgenti.

(16)

Għal dan il-għan, għandhom ikunu introdotti dispożizzjonijiet dettaljati dwar il-ftuħ ta’ investigazzjonijiet, dwar il-verifika u l-ispezzjonijiet meħtieġa, dwar is-smigħ ta’ dawk konċernati, it-trattament ta’ informazzjoni miksuba u l-kriterji biex issir stima tal-ħsara.

(17)

Id-dispożizzjonijiet dwar l-investigazzjonijiet introdotti b’dan ir-Regolament ma jippreġudikawx ir-regoli tal-Komunità jew dawk nazzjonali li jikkonċernaw is-segretezza professjonali.

(18)

Huwa meħtieġ ukoll li jsiru limiti ta’ żmien għall-bidu ta’ investigazzjonijiet u għad-determinazzjonijiet dwar jekk xi miżuri humiex xierqa jew le, bil-għan li jiġi żgurat li dawn id-determinazzjonijiet isiru malajr, sabiex tiżdied iċ-ċertezza legali għall-operaturi ekonomiċi konċernati.

(19)

Fl-interessi tal-uniformità fir-regoli dwar l-importazzjonijiet, il-formalitajiet li għandhom jitwettqu mill-importaturi għandhom ikunu simplifikati u għandhom ikunu identiċi irrespettivament mill-post fejn il-merkanzija tgħaddi mid-dwana. Għalhekk huwa mixtieq li jiġi previst li kull formalità għandha tiġi mwettqa bl-użu ta’ formoli li jikkorrispondu mal-kampjun anness mar-Regolament.

(20)

Dokumenti ta’ sorveljanza maħruġa fir-rigward ta’ miżuri ta’ sorveljanza mill-Komunità għandhom ikunu validi mal-Komunità kollha irrispettivament mill-Istati Membri minn fejn ikunu nħarġu.

(21)

Il-prodotti tat-tessuti li jaqgħu taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 517/94 tas-7 ta’ Marzu 1994 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta’ prodotti tessili minn għadd ta’ pajjiżi terzi mhux koperti minn ftehim bilaterali, Protokolli jew arranġamenti oħra, jew minn regoli ta’ importazzjoni speċifiċi oħra tal-Komunità (6), huma soġġetti għal trattament speċifiku f’livelli ta’ Komunità u internazzjonali. Huma għandhom għalhekk ikunu għal kollox esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

PRINĊIPJI ĠENERALI

Artikolu 1

1.   Dan ir-Regolament japplika għall-importazzjonijiet ta’ prodotti li joriġinaw fil-pajjiżi terzi msemmija fl-Anness I, ħlief għal xi prodotti tat-tessuti koperti bir-Regolament (KE) Nru 517/94.

2.   Importazzjonijiet fil-Komunità tal-prodotti msemmija fil-paragrafu 1 għandhom isseħħu bla xkiel u għalhekkm’għandhom ikunu soġġetti għall-ebda restrizzjoni kwantitattiva, mingħajr preġudizzju għall-miżuri li jistgħu jittieħdu taħt il-Kapitolu V.

KAPITOLU II

PROĊEDURA TA’ INFORMAZZJONI U KONSULTAZZJONI TAL-KOMUNITÀ

Artikolu 2

Il-Kummissjoni għandha tkun informata mill-Istati Membri jekk xejriet fl-importazzjonijiet jidhru li jitolbu għal miżuri ta’ sorveljanza jew ta’ salvagwardja. Din l-informazzjoni għandha tinkludi l-provi disponibbli fuq il-bażi ta’ kriterji mniżżlin fl-Artikolu 8. Il-Kummissjoni għandha tgħaddi din l-informazzjoni lill-Istati Membri kollha mingħajr dewmien.

Artikolu 3

1.   Jistgħu jsiru konsultazzjonijiet kemm fuq it-talba ta’ xi Stat Membru jew fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni.

2.   Il-konsultazzjonijiet għandhom isiru fi żmien tmint ijiem tax-xogħol minn wara li l-Kummissjoni tkun irċeviet l-informazzjoni prevista fl-Artikolu 2 u, f’kwalunkwe każ, qabel l-introduzzjoni ta’ kull miżura ta’ sorveljanza jew salvagwardja tal-Komunità.

Artikolu 4

1.   Il-konsultazzjonijiet għandhom isiru fi ħdan kumitat konsultattiv, minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “il-Kumitat”, magħmul minn rappreżentanti minn kull Stat Membru b’rappreżentant tal-Kummissjoni bħala president.

2.   Il-Kumitat għandu jiltaqa’ meta msejjaħ mill-president tiegħu. Huwa għandu jforni lill-Istati Membri, malajr kemm jista’ jkun, bl-informazzjoni kollha rilevanti.

3.   Il-konsultazzjonijiet għandhom ikopru partikolarment:

(a)

termini u kondizzjonjiet tal-importazzjoni, xejriet tal-importazzjoni, u l-aspetti varji tas-sitwazzjoni ekonomika u kummerċjali f’dak li jirrigwarda l-prodott in kwistjoni;

(b)

materji li jikkonċernaw l-amministrazzjoni tal-ftehim kummerċjali bejn il-Komunità u l-pajjiżi terzi msemmija fl-Anness I;

(c)

il-miżuri, jekk meħtieġa, li għandhom jittieħdu.

4.   Il-konsultazzjonijiet jistgħu jitwettqu bil-miktub, jekk neċessarju. Il-Kummissjoni għandha f’dan il-każ tinforma lill-Istati Membri, li jkunu jistgħu jesprimu l-opinjoni tagħhom jew jitolbu għal konsultazzjonijiet verbali fi żmien ta’ minn ħames sa tmint ijiem tax-xogħol skont kif deċiż mill-Kummissjoni.

KAPITOLU III

PROĊEDURA TA’ INVESTIGAZZJONI TAL-KOMUNITÀ

Artikolu 5

1.   Fejn, wara l-konsultazzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 3 u 4, ikun jidher lill-Kummissjoni li hemm provi suffiċjenti li tiġġustifika investigazzjoni, il-Kummissjoni għandha tintroduċi investigazzjoni fi żmien xahar minn meta tirċievi l-informazzjoni minn Stat Membru u tippubblika notifika fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Din in-notifika għandha:

(a)

tagħti sunt tal-informazzjoni riċevuta, u tipprovdi li l-informazzjoni rilevanti kollha għandha tkun ikkomunikata lill-Kummissjoni;

(b)

tiddikjara l-perjodu li fih il-partijiet interessati jkunu jistgħu jgħarrfu l-fehmiet tagħhom bil-miktub u jissottomettu informazzjoni, jekk dawn il-fehmiet u l-informazzjoni għandhom jitqiesu matul l-investigazzjoni;

(c)

tiddikjara l-perjodu li fih il-partijiet interessati jkunu jistgħu japplikaw biex jiġu mismugħin verbalment mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 4.

Il-Kummissjoni għandha tibda l-investigazzjoni, waqt li tagixxi f’kooperazzjoni mal-Istati Membri.

2.   Il-Kummissjoni għandha tfittex l-informazzjoni kollha li tħoss li hi neċessarja u, fejn hi tikkunsidra xieraq, wara li tikkonsulta lill-Kumitat, tħabrek biex tivverifika din l-informazzjoni ma’ importaturi, kummerċjanti, aġenti, produtturi, assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet tal-kummerċ.

Il-Kummissjoni għandha tkun assistita f’din il-ħidma minn persunal tal-Istati Membri li fuq it-territorju tagħhom ikunu qed jitwettqu dawn il-verifiki, jekk dan l-Istat Membru jkun jixtieq hekk.

Partijiet interessati li jkunu għamlu r-rappreżentazzjonijiet tagħhom skont l-ewwel sub-paragrafu tal-paragrafu 1, kif ukoll ir-rappreżentanti tal-pajjiż esportatur, jistgħu jispezzjonaw l-informazzjoni kollha pprovduta għad-disposizzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas tal-investigazzjoni, kif distinta minn dokumenti interni ppreparati mill-awtoritajiet tal-Komunità jew l-Istati Membri tagħha sakemm tkun rilevanti għad-difiża tal-interessi tagħhom u mhux kunfidenzjali fit-tifsira tal-Artikolu 7 u li tkun użata mill-Kummissjoni fl-investigazzjoni. Għal dan il-għan, huma għandhom jindirizzaw talba bil-miktub lill-Kummissjoni li tindika l-informazzjoni meħtieġa.

3.   L-Istati Membri għandhom jissupplixxu lill-Kummissjoni, fuq talba tagħha u wara proċeduri preskritti minnha, bl-informazzjoni għad-dispożizzjoni tagħhom dwar żviluppi fis-suq tal-prodott li jkun qed jiġi investigat.

4.   Il-Kummissjoni tista’ tisma’ lill-partijiet interessati. It-tali partijiet għandhom ikunu mismugħin fejn ikunu applikaw bil-miktub fil-perjodu stabbilit fin-notifika ippublikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, billi juru li huma attwalment x’aktarx ser ikunu affettwati mill-eżitu tal-investigazzjonijiet u li hemm raġunijiet partikolari għalihom li jiġu mismugħin verbalment.

5.   Meta informazzjoni ma tkunx ipprovduta fil-limiti ta’ żmien stabbiliti minn dan ir-Regolament jew mill-Kummissjoni taħt dan ir-Regolament, jew l-investigazzjoni hija b’mod sinifikanti mxekkla, l-eżitu tal-istħarriġ jista’ jkun ibbażat fuq il-fatti disponibbli. Meta il-Kummissjoni ssib li kwalunkwe parti interessata jew terza persuna tkun fornietha b’informazzjoni falza jew qarrieqa, hija għandha tinjora l-informazzjoni u tista’ tagħmel użu mill-fatti disponibbli.

6.   Meta jidher lill-Kummissjoni, wara l-konsultazzjonijiet msemmija fil-paragrafu 1, li hemm provi insuffiċjenti biex jiġġustifikaw l-investigazzjoni, hija għandha tinforma lill-Istati Membri bid-deċiżjoni tagħha fi żmien xahar minn meta tkun irċeviet l-informazzjoni mill-Istati Membri.

Artikolu 6

1.   Fi tmiem l-investigazzjoni, il-Kummissjoni għandha tissottometti rapport dwar ir-riżultat lill-Kumitat.

2.   Meta, fi żmien disa’ xhur mill-bidu tal-investigazzjoni, il-Kummissjoni tikkunsidra li m’hemmx ħtieġa ta’ miżuri ta’ sorveljanza jew ta’ salvagwardja mill-Komunità, l-investigazzjoni għandha tintemm, fi żmien xahar, wara li tikkonsulta lill-Kumitat. Id-deċiżjoni li ttemm l-investigazzjoni, waqt li tiddikjara l-konklużjonijiet ewlenin tal-investigazzjoni u sunt tar-raġunijiet għal dan, għanda tkun pubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

3.   Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li miżuri ta’ sorveljanza jew ta’ salvagwardja tal-Komunità huma neċessarji, hija għandha tieħu d-deċiżjonijiet neċessarji skont il-Kapitoli IV u V, mhux aktar tard minn disa’ xhur mill-bidu tal-investigazzjoni. F’ċirkustanzi eċċezzjonali, dan il-limitu ta’ żmien jista’ jiġi estiż b’perjodu massimu ieħor ta’ xahrejn. Il-Kummissjoni għandha mbagħad tippubblika avviż fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea li tipprovdi fiha t-tul ta’ żmien tal-estensjoni u sunt tarraġuniijiet għal dan.

4.   Id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu m’għandhomx jipprekludu t-teħid, f’kull żmien, ta’ miżuri ta’ sorveljanza skont l-Artikolu 9 sa 14 jew, f’sitwazzjoni kritika, fejn kull dewmien jista’ jikkawża dannu li jkun diffiċli biex jiġi rimedjat, jirrikjedi intervent immedjat, b’miżuri ta’ salvagwardja skont l-Artikolu 15, 16 u 17.

Il-Kummissjoni għandha minnufih tieħu l-miżuri ta’ investigazzjoni li tikkunsidra li għadhom meħtieġa. Ir-riżultati tal-investigazzjoni għandhom ikunu użati biex isir eżami mill-ġdid tal-miżuri meħuda.

Artikolu 7

1.   Informazzjoni riċevuta skont dan ir-Regolament għandha tkun użata biss għall-għan li għalih tkun saret it-talba.

2.   Il-Kunsill, il-Kummissjoni, l-Istati Membri u, l-uffiċjali minn kull wieħed minn dawn, m’għandhom jiżvelaw l-ebda informazzjoni ta’ natura kunfidenzjali riċevuta b’mod konformi ma’ dan ir-Regolament, jew l-ebda informazzjoni pprovduta fuq bażi kunfidenzjali, mingħajr permess speċifiku mill-fornitur tat-tali informazzjoni.

3.   Kull talba għall-kunfidenzjalità għandha tiddikjara r-raġunijiet li għalihom l-informazzjoni hi kunfidenzjali.

Madankolu, jekk jidher li talba għal kunfidenzjalità m’hijiex ġustifikata u jekk il-fornitur tal-informazzjoni la jixtieq li jagħmilha pubblika lanqas li jawtorizza l-iżvelar b’mod ġenerali jew fil-forma ta’ sunt, l-informazzjoni kkonċernata tista’ titwarrab.

4.   L-informazzjoni għandha tkun f’kull każ ikkunsidrata bħala kunfidenzjali jekk l-iżvelar tagħha x’aktarx ikollu effett ħażin sinifikanti fuq il-fornitur jew fuq is-sors ta’ din l-informazzjoni.

5.   Il-paragrafi 1 sa 4 m’għandhomx jipprekludu referenza mill-awtoritajiet tal-Komunità għal informazzjoni ġenerali u partikolarment għal raġunijiet li fuqhom huma ibbażati deċiżjonijiet meħuda b’mod konformi ma’ dan ir-Regolament. Dawn l-awtoritajiet għandhom, iżda, iqisu l-interessi leġittimi tal-persuni fiżiċi u ġuridiċi konċernati li s-sigrieti kummerċjali tagħhom m’għandhomx ikunu żvelati.

Artikolu 8

1.   L-eżami tax-xejra fl-importazzjonijiet, tal-kondizzjonijiet li fihom iseħħu u tal-ħsara serja jew theddida ta’ ħsara serja lill-produtturi tal-Komunità li jirriżultaw mit-tali importazzjonijiet, għandu jkopri partikolarment il-fatturi li ġejjin:

(a)

il-volum tal-importazzjonijiet, partikolarment fejn kien hemm żieda sinifikanti, skont termini assoluti jew relatati ma’ produzzjoni jew konsum fil-Komunità;

(b)

il-prezz tal-importazzjonijiet, partikolarment fejn kien hemm bejgħ bi prezz sostanzjalment aktar baxx kif mqabbel mal-prezz ta’ prodott simili fil-Komunità;

(c)

l-impatt konsegwenti fuq il-produtturi tal-Komunità ta’ prodotti simili jew direttament kompetittivi kif indikat mix-xejriet f’ċerti fatturi ekonomiċi bħal:

produzzjoni,

utilizzazzjoni tal-kapaċità,

ħażniet,

bejgħ,

sehem fis-suq,

prezzijiet (jiġifieri waqgħa fil-prezzijiet jew prevenzjoni ta’ żidiet fil-prezzijiet li setgħu normalment seħħew),

profitti,

redditu fuq kapital użat,

ċirkolazzjoni ta’ flus kontanti,

impjiegi.

2.   Waqt li qed tmexxi l-investigazzjoni, il-Kummissjoni għandha tqis is-sistema ekonomika partikolari tal-pajjiżi msemmija fl-Anness I.

3.   Meta theddida ta’ dannu serju hija allegata, il-Kummissjoni għandha wkoll teżamina jekk hux prevedibbli li sitwazzjoni partikolari x’aktarx tiżviluppa f’dannu attwali. F’dan ir-rigward għandhom jitqiesu fatturi bħal:

(a)

ir-rata ta’ żieda tal-merkanzija esportata lejn il-Komunità;

(b)

il-kapaċità ta’ esportazzjoni fil-pajjiż ta’ origini jew esportazzjoni, li hi diġa eżistenti jew li ser tkun operattiva fil-futur qrib u l-probabbiltà li l-esportazzjoni li tirriżulta tkun lejn il-Komunità.

KAPITOLU IV

SORVELJANZA

Artikolu 9

1.   Meta l-interessi tal-Komunità hekk jeħtieġu, il-Kummissjoni tista’, fuq talba ta’ Stat Membru jew fuq inizjattiva tagħha stess:

(a)

tiddeċiedi li tintroduċi sorveljanza retrospettiva tal-Komunità dwar ċerti importazzjonijiet, skont il-proċedura stabbilita mill-Kummissjoni;

(b)

tiddeċiedi, għall-għanijiet ta’ monitoraġġ tax-xejra ta’ dawn l-importazzjonijiet, biex tagħmel ċerti importazzjonijiet soġġetti għal sorveljanza preċedenti mill-Komunità, skont l-Artikolu 10.

2.   Il-miżuri ta’ sorveljanza għandu jkollhom perjodu limitat ta’ validità. Sakemm mhux stipulat mod ieħor dawn għandhom jieqfu milli jkunu validi fit-tmiem tat-tieni perjodu ta’ sitt xhur wara s-sitt xhur li fihom il-miżuri ġew introdotti.

Artikolu 10

1.   Il-prodotti li kienu taħt is-sorveljanza preċedenti tal-Komunità jistgħu jiddaħħlu f’ċirkolazzjoni ħielsa biss meta jiġi prodott dokument ta’ sorveljanza. Dak id-dokument għandu jinħareġ mill-awtorità kompetenti nnominata mill-Istati Membri, mingħajr ebda ħlas, għal kull kwantità mitluba u fi żmien mhux aktar minn ħamest ijiem tax-xogħol wara li l-awtorità kompetenti nazzjonali tirċievi l-applikazzjoni minn kwalunkwe importatur tal-Komunità, irrespettivament mill-post tan-negozju tiegħu fil-Komunità. Dik l-applikazzjoni titqies li tkun wasslet għand l-awtorità nazzjonali kompetenti mhux aktar tard minn tlett ijiem tax-xogħol minn meta tkun preżentata, sakemm ma jiġix ippruvat il-kuntrarju.

2.   Id-dokument ta’ sorveljanza għandu jkun magħmul fuq formola li tikkorrispondi għall-mudell fl-Anness II.

Ħlief fejn id-deċiżjoni li tiġi imposta sorveljanza ma tipprovdix il-kuntrarju, l-applikazzjoni tal-importatur għal dokument ta’ sorveljanza għandha tinkludi li ġej:

(a)

l-isem sħiħ u l-indirizz tal-applikant (inkluż in-numri tat-telefon u tal-fax u kull numru ieħor li jidentifika l-applikant mal-awtorità nazzjonali kompetenti), kif ukoll in-numru ta’ reġistrazzjoni tal-VAT tal-applikant jekk hu obbligat li jħallas il-VAT;

(b)

fejn hu xieraq, l-isem sħiħ u l-indirizz ta’ min jagħmel id-dikjarazzjoni jew ta’ xi rappreżentant maħtur mill-applikant (inkluż in-numri tat-telefon u tal-fax);

(c)

deskrizzjoni tal-merkanzija li tagħti:

l-isem tal-kummerċ tagħhom,

il-kodiċi ta’ nomenklatura maqgħuda tagħhom,

il-post ta’ oriġini tagħhom u l-post tal-konsenja tagħhom;

(d)

il-kwantità ddikjarata, f’kilogrammi u, fejn xieraq, kull unità addizzjonali oħra (pari, oġġetti, eċċ.);

(e)

il-valur tal-merkanzija, cif mal-fruntiera tal-Komunità, f’euro;

(f)

id-dikjarazzjoni li ġejja, datata u ffirmata mill-applikant, bl-isem tal-applikant imniżżel b’ittri kbar:

“Jiena, hawn taħt iffirmat, niċċertifika li l-informazzjoni mogħtija f’din l-applikazzjoni hija vera u mogħtija in bona fide, u li jiena stabbilit fil-Komunità.”

3.   Id-dokument ta’ sorveljanza għandu jkun validu għall-Komunità kollha, irrespettivament minn liema Stat Membru jkun ħareġ.

4.   Jekk jinstab li l-prezz tal-unità li bih transazzjoni tkun effettwata jeċċedi dak indikat fid-dokument ta’ sorveljanza b’inqas minn 5 % jew li l-valur totali jew il-kwantità tal-prodotti preżenti għall-importazzjonijiet jeċċedu l-valur jew kwantità mogħtija fid-dokument ta’ sorveljanza b’inqas minn 5 % dan m’għandux jipprekludi ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa tal-prodott partikolari. Il-Kummissjoni, wara li tkun semgħet l-opinjoni espressa fil-Kumitat u wara li tkun qieset in-natura tal-prodotti u fatturi speċjali oħra tat-transazzjonijiet konċernati, tista’ tiffissa persentaġġ differenti, li, madanakollu, m’għandux normalment jeċċedi l-10 %.

5.   Dokumenti ta’ sorveljanza jistgħu jintużaw biss għaż-żmien tali li fih arranġamenti għal-liberalizzazzjoni ta’ importazzjonijiet jibqgħu fis-seħħ fir-rispett tat-transazzjonijiet konċernati. Id-dokumenti ta’ sorveljanza ma jistgħu fl-ebda okkażjoni jkunu użati lil hinn minn meta jagħlaq iż-żmien tal-perjodu li għandu jitniżżel fl-istess żmien u permezz tal-istess proċedura tal-imposizzjoni ta’ sorveljanza, u li għandhom iqiesu n-natura tal-prodotti u fatturi speċjali oħra tat-transazzjonijiet.

6.   Meta d-deċiżjoni meħuda skont l-Artikolu 9 hekk teħtieġ, l-oriġini ta’ prodotti taħt sorveljanza tal-Komunità għandhom jiġu pprovati b’ċertifikat ta’ oriġini. Dan il-paragrafu m’għandux jippreġudika dispożizzjonijiet oħrajn li jirrigwardaw il-produzzjoni tat-tali ċertifikat.

7.   Meta l-prodott taħt sorveljanza preċedenti tal-Komunità hu suġġett għall-miżuri ta’ salvagwardja reġjonali f’xi Stat Membru, l-awtorizzazzjoni ta’ importazzjonijiet mogħtija minn dak l-Istat Membru tista’ tissostitiwixxi d-dokument ta’ sorveljanza.

8.   Il-formoli tad-dokument ta’ sorveljanza u l-estratti tiegħu għandhom jimtlew darbtejn, kopja waħda, immarkata “Kopja tad-detentur” u li ġġib in-numru 1, li għandha tinħareġ lill-applikant, u l-oħra, “Kopja għall-awtorità kompetenti” u li ġġib n-numru 2, trid tinżamm mill-awtorità li toħroġ id-dokument. Għall-għanijiet amministrattivi, l-awtorità kompetenti tista’ żżid kopji supplimentari mal-formula 2.

9.   Il-formoli għandhom jkunu stampati fuq karta bajda li m’għandhiex ikollha polpa mekkanika, u li tkun maħsuba għall-kitba u li tkun tiżen bejn 55 u 65 grammi kull metru kwadru. Il-qies tagħhom għandu jkun ta’ 210 × 297 mm. It-tip ta’ spazju bejn il-linji għandu jkun 4,24 mm (wieħed minn sitta ta’ pulzier). Dak li hu mniżżel fil-formoli għandu jiġi segwit b’mod preċiż. Iż-żewġ naħat tal-kopja Nru 1, li hu d-dokument ta’ sorveljanza nnifsu, għandu jkollhom ukoll sfond ta’ disinn arabesk isfar stampat sabiex jiżvela kull falsifikazzjoni b’ mezzi mekkaniċi jew kimiċi.

10.   L-Istati Membri huma responsabbli għall-istampar tal-formoli. Il-formoli jistgħu wkoll jiġu stampati minn stampaturi maħtura mill-Istat Membru fejn huma stabbiliti. F’dan l-aħħar każ, għandha tidher referenza għall-ħatra mill-Istat Membru fuq kull formola. Kull formola għandu jkollha indikazzjoni tal-isem u l-indirizz tal-istampatur jew marka li tidentifika l-istampatur.

Artikolu 11

Meta l-interessi tal-Komunità hekk jeħtieġu, il-Kummissjoni tista’, fuq it-talba ta’ xi Stat Membru jew fuq l-inizjattiva tagħha stess, jekk is-sitwazzjoni msemmija fl-Artikolu 15(1) x’aktarx tinħoloq:

tillimita l-perjodu ta’ validità ta’ kull dokument ta’ sorveljanza meħtieġ;

toħroġ dak id-dokument soġġett għal ċerti kondizzjonijiet u, bħala miżura eċċezzjonali, soġġett għall-inseriment ta’ klawsola ta’ revoka, jew, bil-frekwenza u għal-tul ta’ żmien indikat mill-Kummissjoni, għall-informazzjoni preċedenti u l-proċedura ta’ konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 3.

Artikolu 12

Meta l-importazzjonijiet ta’ prodott ma kinitx soġġetta għal sorveljanza preċedenti tal-Komunità f’perjodu ta’ tmint ijiem tax-xogħol wara t-tmiem tal-konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 3, il-Kummissjoni tista’ tintroduċi, skont l-Artikolu 17, sorveljanza ristretta għall-importazzjonijiet f’xi reġjun jew aktar tal-Komunità.

Artikolu 13

1.   Prodotti taħt sorveljanza reġjonali jistgħu jitpoġġew f’ċirkolazzjoni ħielsa fir-reġjun ikkonċernat biss ladarba jiġi prodott dokument ta’ sorveljanza. Dak id-dokument għandu jinħareġ mill-awtorità kompetenti maħtura mill-Istat(i) Membru/i konċernat(i), mingħajr ħlas, għal kull kwantità mitluba u fi żmien mhux aktar tard minn ħamest ijiem tax-xogħol minn meta l-awtorità kompetenti nazzjonali tirċievi applikazzjoni minn xi impurtatur tal-Komunità, irrispettivament mill-post tan-negozju tiegħu fil-Komunità. Dik l-applikazzjoni għandha titqies li tkun waslet għand l-awtorità nazzjonali kompetenti mhux aktar tard minn tlett ijiem tax-xogħol wara s-sottomissjoni, sakemm ma jiġix ippruvat il-kuntrarju. Id-dokumenti ta’ sorveljanza jistgħu jintużaw biss sakemm l-arranġamenti għall-importazzjoni jibqgħu liberalizzati fil-każ tat-transazzjonijiet konċernati.

2.   L-Artikolu 10(2) għandu japplika.

Artikolu 14

1.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni fi żmien l-ewwel għaxart ijiem ta’ kull xahar fil-każ ta’ sorveljanza tal-Komunità jew reġjonali:

(a)

fil-każ ta’ sorveljanza preċedenti, dettalji tas-somom ta’ flus (kalkulati fuq il-bażi ta’ prezzijiet cif) u kwantitajiet ta’ merkanzija li dwarhom nħarġu dokumenti ta’ sorveljanza matul il-perjodu preċedenti;

(b)

f’kull każ, dettalji ta’ importazzjonijiet matul il-perjodu qabel il-perjodu msemmi fil-punt (a).

L-informazzjoni fornuta mill-Istati Membri għandha tiġi analizzata skont il-prodott u l-pajjiż.

Dispożizzjonijiet differenti jistgħu jitniżżlu fl-istess żmien u bl-istess proċedura bħal tal-arranġamenti ta’ sorveljanza.

2.   Meta n-natura tal-prodott jew ċirkostanzi speċjali hekk jirrikjedu, il-Kummisjoni tista’, fuq talba ta’ xi Stat Membru jew fuq inizjattiva tagħha temenda l-iskedi biex tiġi sottomessa din l-informazzjoni.

3.   Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri.

KAPITOLU V

MIŻURI TA’ SALVAGWARDJA

Artikolu 15

1.   Meta prodott huwa importat fil-Komunità fi kwantitajiet sostanzjalment miżjuda jew skont termini jew kondizzjonijiet tali li jikkawża, jew jhedded li jikkawża, dannu serju lill-produtturi tal-Komunità ta’ prodotti simili jew li jikkompetu direttament, il-Kummissjoni, sabiex tħares l-interessi tal-Komunità, tista’, filwaqt li taġixxi fuq talba ta’ xi Stat Membru jew fuq inizjattiva tagħha stess, tibdel ir-regoli tal-importazzjoni għal dak il-prodott billi tipprovdi li dan ikun jista’ jitqiegħed f’ċirkolazzjoni ħielsa biss fuq preżentazzjoni ta’ awtorizzazzjoni ta’ importazzjoni, li l-għoti tagħha għandu jkun irregolat b’dawk id-dispożizzjonijiet u soġġett għal limiti tali kif il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi.

2.   Il-miżuri adottati għandhom ikunu kkomunikati bla telf ta’ żmien lill-Kunsill u lill-Istati Membri, u għandhom jidħlu fis-seħħ minnufih.

3.   Il-miżuri msemmija f’dan l-Artikolu għandhom japplikaw għal kull prodott li jiġi mqiegħed f’ċirkolazzjoni ħielsa wara d-dħul tagħhom fis-seħħ. Skont l-Artikolu 17 huma għandhom jgħoddu għal reġjun wieħed jew aktar tal-Komunità.

Madankollu, miżuri bħal dawn m’għandhomx jipprevjenu r-rilaxx għal ċirkolazzjoni ħielsa ta’ prodotti li jkunu diġa fi triqithom lejn il-Komunità sakemm id-destinazzjoni ta’ tali prodotti ma tistax tiġi mibdula u li dawk il-prodotti li, taħt l-Artikolu 10 u 13, jistgħu jitqiegħdu f’ċirkolazzjoni ħielsa biss fuq preżentazzjoni ta’ dokument ta’ sorveljanza huma fil-fatt akkumpanjati minn dokument bħal dan.

4.   Meta l-intervent mill-Kummissjoni ikun mitlub minn xi Stat Membru, il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni f’massimu ta’ ħamest ijiem tax-xogħol wara li tkun irċeviet din it-talba.

5.   Kull deċiżjoni li tittieħed mill-Kummissjoni taħt dan l-Artikolu għandha tkun ikkomunikata lill-Kunsill u lill-Istati Membri. Kull Stat Membru jista’, fi żmien xahar wara l-jum tal-komunikazzjoni, jirreferi tali deċiżjoni lill-Kunsill.

6.   Jekk xi Stat Membru jirreferi d-deċiżjoni meħuda mill-Kummissjoni lill-Kunsill, il-Kunsill jista’, filwaqt li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata, jikkonferma, jemenda jew jirrevoka id-deċiżjoni tal-Kummissjoni.

Jekk fi żmien tliet xhur wara r-referenza tal-kwistjoni lill-Kunsill, dan tal-aħħar ma jkunx għadu ħa deċiżjoni, il-miżuri meħuda mill-Kummissjoni għandha titqies bħala revokata.

Artikolu 16

1.   Il-Kunsill jista’, partikolarment fis-sitwazzjoni msemmija fl-Artikolu 15(1), jadotta miżuri xierqa. Huwa għandu jagixxi b’maġġoranza kwalifikata fuq proposta mill-Kummissjoni.

2.   L-Artikolu 15(3) għandu japplika.

Artikolu 17

Meta partikolarment abbażi tal-fatturi msemmija fl-Artikolu 8, joħroġ li l-kondizzjonijiet stabbiliti għall-adozzjoni ta’ miżuri taħt il-Kapitolu IV u l-Artikolu 15 huma sodisfatti f’xi reġjun wieħed jew aktar tal-Komunità, il-Kummissjoni, wara li tkun eżaminat soluzzjonijiet alternattivi, tista’ eċċezzjonalment tawtorizza l-applikazzjoni ta’ miżuri ta’ sorveljanza jew ta’ salvagwardja limitati għar-reġjun(i) konċernat(i) jekk hi tikkunsidra li t-tali miżuri applikati f’dak il-livell huma aktar xierqa minn miżuri applikati mal-Komunità kollha.

Dawk il-miżuri għandhom ikunu temporanji u għandhom ixekklu l-operazzjoni tas-suq intern mill-inqas possibbli.

Dawk il-miżuri għandhom ikunu adottati skont il-proċeduri mniżżla fl-Artikolu 9 u 15 rispettivament.

Artikolu 18

1.   Waqt li kwalunkwe miżura ta’ sorveljanza jew ta’ salvagwardja applikata skont il-Kapitoli IV u V tkun qed tiġi mħaddma, għandhom isiru konsultazzjonijiet fil-Kumitat kif ipprovdut fl-Artikolu 3, jew fuq talba ta’ xi Stat Membru jew fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni. L-għan ta’ dawn il-konsultazzjonijiet għandu jkun:

(a)

li jkunu eżaminati l-effetti tal-miżura;

(b)

li jkun aċċertat jekk l-applikazzjoni tal-miżura għadhiex neċessarja.

2.   Meta, bħala riżultat tal-konsultazzjonijiet msemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni tikkonstata li xi miżura ta’ sorveljanza jew ta’ salvagwardja msemmija fil-Kapitoli IV u V għandha tiġi revokata jew emendata, hija għandha tipproċedi kif ġej:

(a)

meta l-Kunsill ma jkunx ħa deċiżjoni fuq xi miżura meħuda mill-Kummissjoni, din tal-aħħar għandha temenda jew tirrevoka miżura tali bla telf ta’ żmien u għandha immedjatament tibgħat rapport lill-Kunsill;

(b)

fil-każijiet l-oħra kollha, il-Kummissjoni għandha tipproponi lill-Kunsill li l-miżuri adottati mill-Kunsill ikunu revokati jew emendati. Il-Kunsill għandu jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata.

Meta din id-deċiżjoni tikkonċerna miżura reġjonali ta’ sorveljanza hi għandha tapplika mis-sitt jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 19

1.   Dan ir-Regolament m’għandux jipprekludi t-twettiq ta’ obbligazzjonijiet li joħorġu minn regoli speċjali li jkunu jinsabu fi ftehimiet konklużi bejn il-Komunità u pajjiżi terzi.

2.   Mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet oħra tal-Komunità, dan ir-Regolament m’għandux jipprekludi l-adozzjoni jew l-applikazzjoni mill-Istati Membri ta’:

(a)

projbizzjonijiet, restrizzjonijiet kwantitattivi jew miżuri ta’ sorveljanza fuq bażi ta’ moralità pubblika, ordni pubblika jew sigurtà pubblika; il-protezzjoni tas-saħħa u l-ħajja ta’ persuni, annimali jew pjanti, il-protezzjoni ta’ teżori nazzjonali li għandhom valur artistiku, storiku jew arkeoloġiku, jew il-protezzjoni ta’ proprjetà industrijali u kummerċjali;

(b)

formalitajiet speċjali li jirrigwardaw il-kambju barrani;

(c)

formalitajiet introdotti bis-saħħa ta’ ftehim internazzjonali skont it-Trattat.

L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni bil-miżuri jew formalitajiet li ser ikunu introdotti jew emendati skont dan il-paragrafu. Fil-każ ta’ urġenza estrema, il-miżuri jew formalitajiet nazzjonali in kwistjoni għandhom ikunu kkomunikati lill-Kummissjoni immedjatament kif isseħħ l-adozzjoni tagħhom.

Artikolu 20

1.   Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-operazzjonijiet tal-istrumenti li jistabilixxu l-organizazzjoni komuni tas-swieq agrikoli jew tal-Komunità jew ta’ dispozizzjonijiet amministrattivi nazzjonali li jkunu ġejjin minnhom jew tal-istrumenti speċifiċi adottati taħt l-Artikolu 308 tat-Trattat applikabbli għal merkanzija li tirriżulta mill-ipproċessar ta’ prodotti agrikoli. Dan għandu jitħaddem b’mod kumplementari għal dawk l-istrumenti.

2.   Fil-każ ta’ prodotti koperti mill-istrumenti msemmija fil-paragrafu 1, l-Artikoli 9 sa 14 u l-Artikolu 18 m’għandhomx japplikaw għal dawk li dwarhom ir-regoli tal-Komunità dwar kummerċ ma’ pajjiżi terzi jeħtieġu l-produzzjoni ta’ liċenzja jew dokument ieħor ta’ importazzjoni.

L-Artikoli 15, 17 u 18 m’għandhomx japplikaw għal dawk il-prodotti li dwarhom tali regoli jipprovdu għall-applikazzjoni ta’ restrizzjonijiet ta’ importazzjonijiet kwantitattivi.

Artikolu 21

Ir-Regolament (KE) Nru. 519/94 huwa mħassar.

Referenzi għar-Regolament mħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni stabbilita fl-Anness IV.

Artikolu 22

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

A. BORG


(1)  ĠU L 67, 10.3.1994, p. 89.

(2)  Ara l-Anness III.

(3)  ĠU L 87, 31.3.1994, p. 47.

(4)  ĠU L 335, 23.12.1994, p. 23.

(5)  ĠU L 335, 23.12.1994, p. 33.

(6)  ĠU L 67, 10.3.1994, p. 1.


ANNESS I

LISTA TA’ PAJJIŻI TERZI

 

L-Armenja

 

L-Ażerbajġan

 

Il-Belarus

 

Il-Każakastan

 

Il-Korea ta’ Fuq

 

Ir-Russja

 

It-Taġikistan

 

It-Turkmenistan

 

L-Użbekistan

 

Il-Vjetnam


ANNESS II

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS III

REGOLAMENT IMĦASSAR FLIMKIEN MA’ LISTA TAL-EMENDI SUĊĊESSIVI TIEGĦU

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 519/94

(ĠU L 67, 10.3.1994, p. 89)

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1921/94

(ĠU L 198, 30.7.1994, p. 1)

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 538/95

(ĠU L 55, 11.3.1995, p. 1)

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 839/95

(ĠU L 85, 19.4.1995, p. 9)

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/96

(ĠU L 21, 27.1.1996, p. 7)

L-Artikolu 2 biss

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 168/96

(ĠU L 25, 1.2.1996, p. 2)

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 752/96

(ĠU L 103, 26.4.1996, p. 1)

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1897/96

(ĠU L 250, 2.10.1996, p. 1)

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/97

(ĠU L 122, 14.5.1997, p. 1)

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1138/98

(ĠU L 159, 3.6.1998, p. 1)

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 427/2003

(ĠU L 65, 8.3.2003, p. 1)

L-Artikolu 22(1) u (2) biss

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 110/2009

(ĠU L 37, 6.2.2009, p. 4)

 


ANNESS IV

TABELLA TA’ KORRELAZZJONI

Regolament (KE) Nru 519/94

Dan ir-Regolament

Artikolu 1(1) u (2)

Artikolu 1(1) u (2)

Artikolu 1(4)

Artikolu 2

Artikolu 2

Artikolu 3, l-ewwel sentenza

Artikolu 3(1)

Artikolu 3, it-tieni sentenza

Artikolu 3(2)

Artikolu 4

Artikolu 4

Artikolu 5(1), formulazzjoni introduttorja

Artikolu 5(1), l-ewwel subparagrafu, sentenza introduttorja, formulazzjoni introduttorja

Artikolu 5(1), punt (a)

Artikolu 5(1), l-ewwel subparagrafu, sentenza introduttorja, formulazzjoni finali u punti (a), (b) u (c)

Artikolu 5(1), punt (b)

Artikolu 5(1) it-tieni subparagrafu

Artikolu 5(2) sa (6)

Artikolu 5(2) sa (6)

Artikolu 6

Artikolu 6

Artikolu 7(1)

Artikolu 7(1)

Artikolu 7(2), punt (a)

Artikolu 7(2)

Artikolu 7(2), punt (b), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 7(3), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 7(2), punt (b), it-tieni subparagrafu

Artikolu 7(3), it-tieni subparagrafu

Artikolu 7(3)

Artikolu 7(4)

Artikolu 7(4)

Artikolu 7(5)

Artikoli 8 sa 14

Artikoli 8 sa 14

Artikolu 15(1) u (2)

Artikolu 15(1) u (2)

Artikolu 15(3), punt (a)

Artikolu 15(3) l-ewwel subparagrafu

Artikolu 15(3), punt (b)

Artikolu 15(3) it-tieni subparagrafu

Artikolu 15(4), (5) u (6)

Artikolu 15(4), (5) u (6)

Artikoli 16, 17 u 18

Artikoli 16, 17 u 18

Artikolu 19(1)

Artikolu 19(1)

Artikolu 19(2), punt (a), formulazzjoni introduttorja

Artikolu 19(2), l-ewwel subparagrafu, formulazzjoni introduttorja

Artikolu 19(2), punt (a)(i), (ii) u (iii)

Artikolu 19(2) l-ewwel subparagrafu, punti (a), (b) u (c)

Artikolu 19(2), punt (b)

Artikolu 19(2) it-tieni subparagrafu

Artikolu 20

Artikolu 20

Artikolu 21

Artikolu 22

Artikolu 23

Artikolu 21

Artikolu 24

Artikolu 22

Anness I

Anness I

Anness IV

Anness II

Anness III

Anness IV


17.7.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 185/16


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 626/2009

tat-13 ta’ Lulju 2009

li jikkonkludi r-reviżjoni interim parzjali skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament (KE) Nru 384/96 tad-dazju anti-dumping fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti sistemi ta’ elettrodi tal-grafita li joriġinaw mill-Indja

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 384/96 tat-22 ta’ Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (1) (“ir-Regolament bażiku”), u b’mod partikolari l-Artikoli 9 u 11(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mressqa mill-Kummissjoni wara konsultazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv,

Billi:

1.   MIŻURI EŻISTENTI

(1)

Wara investigazzjoni (“l-investigazzjoni oriġinali”), il-Kunsill, bir-Regolament (KE) Nru 1629/2004 (2) impona dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti sistemi ta’ elettrodi tal-grafita li joriġinaw mill-Indja.

1.1.   Bidu ta’ reviżjoni interim

(2)

Fuq it-talba ta’ Hindustan Electro Graphite Limited (“HEG” jew “il-kumpanija”), produttur esportatur Indjan suġġett għall-miżuri anti-dumping fis-seħħ, tnediet reviżjoni interim parzjali tar-Regolament imsemmi hawn fuq skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament basiku.

(3)

Din ir-reviżjoni parzjali bdiet fuq bażi ta’ evidenza prima facie provduta mill-kumpanija li, safejn taf hi, iċ-ċirkostanzi li fuqhom ġew stabbiliti l-miżuri kienu nbidlu u li dawn il-bidliet kienu ta’ natura dejjiema.

(4)

It-talba allegat li l-ispejjeż tal-produzzjoni tal-prodott ikkonċernat tnaqqas minħabba effiċjenzi ta’ produzzjoni mill-investigazzjoni oriġinali, u li l-kumpanija setgħet iżżid il-prezzijiet tal-esportazzjoni tagħhom b’mod sinifikanti. Għalhekk, huma ddikjaraw li l-impożizzjoni ssuktata tal-miżuri fil-livelli attwali, li kienu ibbażati fuq il-livell ta’ dumping stabbilit qabel, ma kenitx meħtieġa aktar biex tagħmel tajjeb għad-dumping.

(5)

Waqt li ddeterminat, wara li kkonsultat lill-Kumitat Konsultattiv, li kienet teżisti biżżejjed evidenza biex titnieda reviżjoni interim parzjali, il-Kummissjoni ppubblikat avviż (“Avviż ta’ Bidu”) (3) u bdiet investigazzjoni, limitata għall-ambitu ta’ stħarriġ tad-dumping.

1.2.   Partijiet ikkonċernati mill-investigazzjoni.

(6)

Il-Kummissjoni għarrfet b’mod uffiċjali lill-HEG, kif ukoll lir-rappreżentanti tal-pajjiż esportatur u lill-industrija Komunitarja, bil-bidu tar-reviżjoni. Il-partijiet interessati ngħataw l-opportunità li jressqu l-opinjonijiet tagħhom bil-miktub u li jitolbu seduta ta’ smigħ.

(7)

Il-Kummissjoni bagħtet kwestjonarju lill-applikant u rċeviet tweġiba qabel l-iskadenzi stabbiliti għal dak l-għan. Il-Kummissjoni fittxet u vverifikat l-informazzjoni kollha li qieset meħtieġa għad-determinazzjoni ta’ dumping u għamlet żjara ta’ verifika fuq il-post tal-kumpanija HEG f’Blopal, India.

1.3.   Perjodu ta’ investigazzjoni għal reviżjoni

(8)

L-investigazzjoni tad-dumping kopriet il-perjodu ta’ bejn l-1 ta’ April 2007 u l-31 ta’ Marzu 2008 (“il-perjodu tal-investigazzjoni tar-reviżjoni” jew “il-PIR”).

2.   PRODOTT IKKONĊERNAT U PRODOTT SIMILI

2.1.   Prodott ikkonċernat

(9)

Il-prodott kopert minn din ir-reviżjoni attwali huwa l-istess prodott bħal dak fl-investigazzjoni oriġinali, jiġifieri elettrodi tal-grafita tat-tip użat għall-ifran tal-elettriku, b’densità apparenti ta’ 1.65 g/cm3 jew aktar u b’reżistenza elettrika ta’ 6.0 μΩ.m jew anqas, li jaqgħu fi ħdan il-kodiċi NM ex 8545 11 00 u nipils użati għal dawn l-elettrodi, li jaqgħu fi ħdan il-kodiċi NM ex 8545 90 90 kemm jekk importati flimkien kif ukoll separatament, li joriġinaw mill-Indja.

2.2.   Prodott simili

(10)

Ir-reviżjoni attwali wriet li s-sistemi tal-elettrodi tal-grafita prodotti minn HEG u mibjugħa fuq is-suq domestiku Indjan huma simili għal dawk esportati lejn il-Komunità u għalhekk setgħu jiġu kkunsidrati li kienu simili għall-prodott ikkonċernat.

3.   DUMPING

3.1.   Valur normali

(11)

Skont l-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni l-ewwel eżaminat jekk il-bejgħ domestiku tal-prodott ikkonċernat lil klijenti indipendenti kienx rappreżentattiv, jiġifieri jekk l-ammont totali ta’ bejgħ bħal dan kienx ugwali jew aktar minn 5 % tal-ammont totali tal-bejgħ ta’ esportazzjoni korrispondenti lill-Komunità. Il-bejgħ domestiku ta’ HEG instab li kien rappreżentattiv waqt il-perjodu ta’ investigazzjoni.

(12)

Il-Kummissjoni mbagħad identifikat dawk it-tipi ta’ prodotti mibjugħa b’mod domestiku minn din il-kumpanija li kienu identiċi jew li kienu jitqabblu direttament mat-tipi mibjugħa għall-esportazzjoni lejn il-Komunità.

(13)

Il-bejgħ domestiku ta’ tip ta’ prodott partikolari kien ikkunsidrat rappreżentattiv biżżejjed meta l-volum ta’ dak it-tip ta’ prodott mibjugħ fis-suq domestiku lil klijenti indipendenti matul il-perjodu ta’ investigazzjoni kien jirrappreżenta 5 % jew aktar tal-volum totali tat-tip ta’ prodott simili mibjugħ għall-esportazzjoni lejn il-Komunità.

(14)

Il-Kummissjoni mbagħad eżaminat jekk il-bejgħ domestiku ta’ kull tip ta’ sistema ta’ elettrodi tal-grafita mibjugħ fis-suq domestiku fi kwantitajiet rappreżentattivi, setax jitqies li sar tul l-andament normali ta’ kummerċ skont l-Artikolu 2(4) tar-Regolament bażiku. Dan sar billi ġie stabbilit il-proporzjon ta’ bejgħ domestiku bi qligħ lil klijenti indipendenti, ta’ kull tip ta’ prodott esportat, fis-suq domestiku matul il-perjodu tal-investigazzjoni.

(15)

Għalhekk, għall-bejgħ domestiku ta’ kull tip ta’ sistema ta’ elettrodi tal-grafita mibjugħa domestikament fi kwantitajiet rappreżentattivi fejn il-bejgħ kien ‘il fuq minn 80 % profitabbli bil-volum, il-valur normali ssejjes fuq il-prezz domestiku attwali tat-tranżazzjonijiet kollha tul il-perjodu ta’ investigazzjoni.

(16)

Għal kull tip ieħor ta’ esportazzjoni mibjugħ ukoll fis-suq domestiku, fejn il-bejgħ kien inqas minn 80 % profitabbli bil-volum, il-valur normali ssejjes fuq il-prezz ta’ bejgħ domestiku attwali tat-tranżazzjonijiet profitabbli tul il-perjodu ta’ investigazzjoni

(17)

Fejn il-prezzijiet domestiċi tat-tip ta’ prodott partikolari ma setgħux jintużaw sabiex ikun stabbilit il-valur normali, kellu jiġi applikat metodu ieħor. Skont l-Artikolu 2(3) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni, minflok, ikkalkulat valur normali kompost, kif ġej:

(18)

Il-valur normali kien mibni billi mal-ispejjeż tal-manifattura tat-tipi esportati ta’ kull esportatur, ġie miżjud ammont raġonevoli għall-bejgħ, għall-infiq ġenerali u amministrattiv (“spejjeż BĠ&A”) u marġini raġonevoli ta’ qligħ.

(19)

Fil-każijiet kollha l-ispejjeż BĠ&A u l-qligħ ġew stabbiliti bil-metodi stabbiliti fl-Artikolu 2(6) tar-Regolament Bażiku. Għal dan l-għan, il-Kummissjoni eżaminat jekk l-ispejjeż BĠ&A mġarrba u l-qligħ imsawwar mill-produttur esportaturi mill-bejgħ fis-suq domestiku tal-prodott simili kienx jikkostitwixxi dejta affidabbli u f’dan il-każ iddeterminat li dan kien xieraq biex jintuża biex jifforma l-valur normali.

3.2.   Prezz tal-esportazzjoni

(20)

Il-bejgħ tal-esportazzjoni tal-prodott ikkonċernat minn HEG sar direttament lil konsumaturi indipendenti fil-Komunità, u għalhekk il-prezz tal-esportazzjoni ġie stabbilit fuq il-bażi tal-prezzijiet li effettivament tħallsu jew li jistgħu jitħallsu għall-prodott ikkonċernat waqt il-PIR skont l-Artikolu 2(8) tar-Regolament bażiku.

3.3.   Tqabbil

(21)

It-tqabbil bejn il-valur normali u l-prezz tal-esportazzjoni sar fuq bażi ta’ kif joħroġ mill-fabbrika u fl-istess livell ta’ kummerċ. Sabiex jiġi assigurat tqabbil ġust, ġew ikkunsidrati, bi qbil mal-Artikolu 2(10) tar-Regolament bażiku, dawk id-differenzi fil-fatturi li ntwerew li jaffettwaw il-prezzijiet u t-tqabbil tal-prezzijiet. Fuq il-bażi ta’ dan, saru konċessjonijiet, fejn applikabbli u ġustifikati, għal differenzi fir-ribassi, għall-ispejjeż tat-trasport, l-assigurazzjoni, l-ispejjeż tat-tagħbija, l-ispejjeż tal-imballaġġ, l-ispejjeż ta’ kreditu u ġew stabbiliti dazji doganali.

3.4.   Marġni ta’ dumping

(22)

QKif previst fl-Artikolu 2(11) tar-Regolament bażiku, il-valur normali medju bil-piż differenzjat skont it-tip tqabbel mal-prezz medju bil-piż differenzjat tal-esportazzjoni tat-tip korrispondenti tal-prodott ikkonċernat.

(23)

Il-marġini tad-dumping ta’ HEG espress bħala perċentwali tal-prezz nett, bla ħlas fil-fruntieri tal-Komunità, id-dazju mhux imħallas, instab li kien de minimis skont l-Artikolu 9(3) tar-Regoalment baziku.

4.   NATURA DEJJIEMA TAĊ-ĊIRKUSTANZI MIBDULA

(24)

Skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament bażiku, ġie eżaminat ukoll jekk kienx raġjonevoli li ċ-ċirkostanzi mibdula jitqisu bħala ta’ natura dejjiema.

(25)

Filwaqt li l-ispejjeż tal-produzzjoni tal-kumpanija ma kinux naqsu b’mod sinifikanti mill-investigazzjoni oriġinali, il-prezz tal-esportazzjoni tal-prodott ikkonċernat kien żdied sostanzjalment waqt il-PIR, u b’hekk tneħħew is-sejbiet dwar id-dumping mill-investigazzjoni oriġinali.

(26)

L-aħħar data disponibbli miġbura għall-perjodu wara l-PIR wriet li l-prezzijiet ta’ importazzjoni minn HEG baqgħu kemm għoljin kif ukoll stabbli, u b’hekk ġie kkonfermat li l-kumpanija kompliet ma tiddampjax wara l-PIR.

(27)

Instab ukoll li, waqt il-PIR, esportazzjonijiet minn HEG għas-swieq oħra minbarra l-UE saru bi prezzijiet ‘l fuq mill-prezzijiet fis-suq domestiku Indjan.

(28)

F’dawn iċ-ċirkostanzi, is-sejbiet mill-PIR jistgħu jitqiesu dejjiema.

5.   MIŻURI ANTI-DUMPING

(29)

Kif iddikjarat hawn fuq, HEG instab li kien qed jiddampja f’livell de minimis waqt il-PIR. Madankollu, ġie innutat li, waqt li l-marġini tad-dumping stabbilit għall-kumpanija kkonċernata fl-investigazzjoni oriġinali kien ta’ 22,4 %, id-dazju tal-anti-dumping attwalment fis-seħħ għal din il-kumpanija huwa ta’ 0 % (4). Dan jirriżulta mill-fatt li hemm dazji kumpensatorji paralleli fis-seħħ fuq importazzjonjiet tal-prodott ikkonċernat. F’dawn iċ-ċirkostanzi, is-sejba ta’ dumping de minimis m’għandu l-ebda impatt immedjat fuq il-livell ta’ miżuri attwalment fis-seħħ (5).

6.   ŻVELAR

(30)

Il-partijiet interessati ġew informati bil-fatti, il-konsiderazzjonjiet u s-sejbiet essenzjali tal-investigazzjoni u ngħataw l-opportunità li jikkumentaw. Ma waslu l-ebda kummenti,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-reviżjoni interim parzjali tal-miżuri anti-dumping applikabbli għall-importazzjonijet ta’ ċerti sistemi ta’ elettrodi tal-grafita li joriġinaw mill-Indja, li tnediet skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament (KE) Nru 384/96 hija b’dan konkluża mingħajr emenda tal-livell tal-miżura anti-dumping fis-seħħ.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

E. ERLANDSSON


(1)  ĠU L 56, 6.3.1996, p. 1.

(2)  ĠU L 295, 18.9.2004, p. 10.

(3)  ĠU C 164, 27.6.2008, p. 15.

(4)  Ara l-premessa 30 tar-Regolament (KE) Nru. 1629/2004.

(5)  ĠU L 295, 18.9.2004, p. 4.


17.7.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 185/19


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 627/2009

tas-16 ta’ Lulju 2009

li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-17 ta’ Lulju 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

MK

26,9

ZZ

26,9

0707 00 05

TR

114,1

ZZ

114,1

0709 90 70

TR

103,7

ZZ

103,7

0805 50 10

AR

52,3

TR

53,0

ZA

71,6

ZZ

59,0

0808 10 80

AR

126,4

BR

80,9

CL

88,2

CN

93,5

NZ

94,7

US

92,2

ZA

82,1

ZZ

94,0

0808 20 50

AR

168,4

CL

81,3

NZ

87,2

ZA

101,0

ZZ

109,5

0809 10 00

HR

90,0

TR

182,1

XS

103,5

ZZ

125,2

0809 20 95

TR

332,5

US

236,3

ZZ

284,4

0809 30

TR

134,2

ZZ

134,2


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


17.7.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 185/21


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 628/2009

tas-16 ta’ Lulju 2009

dwar il-ħruġ ta’ liċenzji għall-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti natul l-ewwel sebat ijien tax-xahar ta’ Lulju 2009 fil-qafas tal-kwoti tariffarji stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 616/2007 għal-laħam tat-tjur

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta’ Awwissu 2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji għall-importazzjoni tal-prodotti agrikoli regolati minn sistema ta’ liċenzji ta’ importazzjoni (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 7(2) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 616/2007 tal-4 ta’ Ġunju 2007 li jiftaħ u li jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffarji għas-settur tal-laħam tat-tjur li joriġina mill-Brażil, it-Tajlandja u pajjiżi terzi oħra (3), u b’mod partikolari l-Artikolu 5(5),

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 616/2007 fetaħ kwoti tariffarji għall-importazzjoni tal-prodotti tas-settur tal-laħam tat-tjur.

(2)

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni introdotti natul l-ewwel sebat ijien tax-xahar ta’ Lulju 2009 għas-subperjodu mill-1 ta’ Ottubru sal-31 ta’ Diċembru 2009 huma, għal ċerti kwoti, ogħla mill-kwantitajiet disponibbli. Jeħtieġ għalhekk li jiġi determinat sa liema punt jistgħu jinħarġu l-liċenzji għall-importazzjoni, billi jiġi stabbilit il-koeffiċjent ta’ allokazzjoni li għandu jkun applikat għall-kwantitajiet mitluba,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni introdotti skont ir-Regolament (KE) Nru 616/2007 għas-subperjodu mill-1 ta’ Ottubru sal-31 ta’ Diċembru 2009 huma assenjati skont il-koeffiċjenti tal-allokazzjoni stipulati fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-17 ta’ Lulju 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  ĠU L 142, 5.6.2007, p. 3.


ANNESS

Nru tal-grupp

Numru tas-serje

Koeffiċjent ta' allokazzjoni għall-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni għas-subperjodu 1.10.2009-31.12.2009

(%)

1

09.4211

0,439

5

09.4215

27,345272

7

09.4217

62,153962


II Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Il-Kunsill

17.7.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 185/23


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tas-16 ta’ Lulju 2009

li taħtar Membru ġdid tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

(2009/552/KE, Euratom)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari t-tieni paragrafu tal-Artikolu 215 tiegħu,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika, u b’mod partikolari t-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 128 tiegħu,

Billi:

f'ittra datata 5 ta’ Lulju 2009, is-Sur Louis MICHEL irriżenja mill-kariga tiegħu bħala Membru tal-Kummissjoni b’effett mill-14 ta’ Lulju 2009. Huwa għandu jiġi sostitwit għall-bqija tal-mandat tiegħu,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Is-Sur Karel DE GUCHT huwa b'dan maħtur membru tal-Kummissjoni għall-perijodu mis-17 ta’ Lulju 2009 sal-31 ta' Ottubru 2009.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha jkollha effett fis-17 ta’ Lulju 2009.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

C. BILDT


Il-Kummissjoni

17.7.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 185/24


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-24 ta’ Marzu 2009

dwar il-miżura C 52/07 (ex NN 64/07) implimentata minn Spanja għall-Pjan ta’ appoġġ għall-industrija tat-tessuti u tal-ħwejjeġ

(notifikata bid-dokument numru C(2009) 2017)

(It-test Spanjol biss hu awtentiku)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2009/553/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 88(2) tiegħu,

Wara li kkunsidrat il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 62(1)(a) tiegħu,

Wara li stiednet lill-partijiet interessati biex jissottomettu l-kummenti tagħhom skont id-dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq (1) u wara li kkunsidrat il-kummenti tagħhom,

Billi:

1.   PROĊEDURA

(1)

Fil-5 ta’ Lulju, il-Kummissjoni rċeviet ilment dwar programm imwaqqaf minn Spanja sabiex tgħin lill-industrija tat-tessuti tagħha (“Plan de apoyo al sector textil y de la confección”, minn hawn ‘il quddiem “il-Pjan tat-Tessuti”).

(2)

Permezz tal-ittra tal-1 ta’ Awwissu 2006, il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Spanjoli biex jipprovdu kull informazzjoni meħtieġa dwar il-Pjan tat-Tessuti, li għaliha wieġbu permezz tal-ittra tad-29 ta’ Settembru 2006, irreġistrata li waslet fit-2 ta’ Ottubru 2006.

(3)

Fit-13 ta’ Novembru 2007, il-Kummissjoni bdiet il-proċedura ta’ investigazzjoni formali. Wara l-pubblikazzjoni tagħha, il-Kummissjoni rċeviet kummenti minn żewġ partijiet interessati, li xtaqu jibqgħu anonimi, fit-22 ta’ Frar 2008 u fid-9 ta’ April 2008 rispettivament. Il-Kummissjoni talbet kjarifiki permezz tal-ittra tat-18 ta’ April 2008, li għaliha l-awtoritajiet Spanjoli wieġbu permezz tal-ittra tat-30 ta’ Mejju 2008. Il-Kummissjoni bagħtet il-kummenti tal-partijiet interessati lill-awtoritajiet Spanjoli fis-6 ta’ Mejju 2008, li għalihom wieġbu permezz tal-ittra tat-12 ta’ Ġunju 2008.

(4)

Fil-11 ta’ Settembru 2008, saret laqgħa bejn il-Ministeri differenti Spanjoli u l-Kummissjoni. L-awtoritajiet Spanjoli pprovdew iktar informazzjoni permezz tal-ittra tas-17 ta’ Settembru 2008.

(5)

Fit-3 ta’ Ottubru u fid-19 ta’ Frar 2009, il-Kummissjoni talbet iktar informazzjoni permezz ta’ e-mail, li għaliha l-awtoritajiet Spanjoli wieġbu fil-21 ta’ Ottubru 2008 u l-20 ta’ Frar 2009.

2.   DESKRIZZJONI TAR-RIĊEVITUR U L-MIŻURI TA’ GĦAJNUNA

2.1.   Għanijiet tal-Pjan tat-Tessuti Spanjol

(6)

L-għan tal-Pjan tat-Tessuti hu li jgħin lill-kumpaniji tat-tessuti biex jaddattaw għal-liberalizzazzjoni sħiħa tal-kummerċ fit-tessuti u jrawmu l-kompetittività tagħhom, filwaqt li jżommu l-ogħla numru possibbli ta’ kumpaniji u impjiegi fi ħdan is-settur. Il-pjan kien imfassal ukoll biex jikkumpensal-effetti ħżiena tal-liberalizzazzjoni tal-kummerċ fil-prodotti tat-tessuti u tal-ħwejjeġ fuq il-ħaddiema u żoni sħaħ ta’ attività.

(7)

Dan inkluda miżuri diretti biex jgħinu l-kumpaniji (riċerka teknika, proġetti innovattivi, u promozzjoni tal-esportazzjoni). Miżuri oħrajn kienu mmirati b’mod iktar speċifiku lejn kwistjonijiet ta’ taħriġ u ta’ reklutaġġ iżda kienu wkoll ta’ benefiċċju indirett għall-kumpaniji u għenu biex jippromwovu l-iżvilupp industrijali mill-ġdid ta’ reġjuni affettwati minn kumpaniji fis-settur li jmorru f’post ieħor.

2.2.   Riċevituri

(8)

Il-Pjan tat-Tessuti kien applikat għall-kumpaniji kollha fis-settur tat-tessuti u tal-ħwejjeġ li l-attivitajiet industrijali tagħhom kienu affettwati minn ftehimiet kollettivi ġenerali fis-settur tat-tessuti u tal-ħwejjeġ jew li ġew taħt l-intestaturi 17, 18,1 u 2 tal-Klassifikazzjoni Nazzjonali tal-Attivitajiet Ekonomiċi (CNAE). Skont l-iformazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet Spanjoli kien hemm 15 438 kumpanija bi 211 831 ħaddiem fis-settur fl-2001; sal-2007 dawn iċ-ċifri naqsu għal 11 554 kumpanija bi 140 541 ħaddiem u fl-2008 kien għad baqa’ biss 127 354 ħaddiem. Dan jikkorrispondi għal tnaqqis ta’ 25 % fin-numru ta’ kumpaniji bejn l-2001 u l-2007 minħabba l-globalizzazzjoni tas-settur.

(9)

75 % tas-settur tat-tessuti u tal-ħwejjeġ Spanjol hu magħmul minn kumpaniji b’inqas minn 10 ħaddiema u 35 % tal-kumpaniji fis-settur għandhom impjegat 1 jew 2.

2.3.   Miżuri

(10)

Il-Kummissjoni bdiet proċedura ta’ investigazzjoni formali fir-rigward ta’ dawn il-miżuri li ġejjin:

1.   Programm biex jippromwovi r-riċerka teknika fis-settur tat-tessuti u tal-ħwejjeġ

(11)

L-għan ta’ din il-miżura speċifika kien li jippromwovi l-proġetti ta’ riċerka industrijali u ta’ żvilupp teknoloġiku li jżidu l-kapaċità teknoloġika tal-kumpaniji u jrawmu l-kooperazzjoni għar-riċerka u l-iżvilupp (R&Ż) bejn il-kumpaniji fis-settur tat-tessuti u tal-ħwejjeġ u l-entitajiet tar-riċerka u jħeġġeġ wkoll it-tixrid tar-riżultati.

(12)

Il-proġetti li jikkwalifikaw għal din il-miżura ta’ għajnuna kienu proġetti R&Ż, investiment f’assi tanġibbli jew mhux tanġibbli (għall-SMEs biss, bl-għan li jkunu inkorporati teknoloġiji avvanzati fil-proċessi ta’ produzzjoni tagħhom), proġetti li jxerrdu r-riżultati tal-attivitajiet tal-R&Ż u proġetti li joħolqu u jiżviluppaw ftehimiet ta’ kooperazzjoni bejn il-kumpaniji.

(13)

Skont l-awtoritajiet Spanjoli, dan il-programm kien ibbażat fuq skema ta’ għajnuna approvata N 415/04 (2). Il-programm fittex li jippromwovi r-riċerka teknika fis-settur tat-tessuti u tal-ħwejjeġ. Bejn l-2005 u l-2007 il-baġit tiegħu kien ta’ EUR 12,5 miljun fil-forma ta’ għotjiet u EUR 51 miljun fil-forma ta’ self mingħajr imgħax, li jridu jitħallsu fuq perjodu ta’ 12-il sena, li jinkludu perjodu ta’ konċessjoni ta’ sentejn.

2.   Programm għall-iżvilupp mill-ġdid industrijali ta’ żoni affettwati minn bidliet strutturali fis-settur tat-tessuti

(14)

L-għan ta’ din il-miżura kien li jgħin l-iżvilupp mill-ġdid industrijali ta’ żoni affettwati min bidliet strutturali. Dawn il-proġetti li ġejjin kienu eliġibbli:

(a)

investimenti fl-infrastruttura teknika u industrijali;

(b)

ħolqien ta’ attivitajiet industrijali ġodda;

(c)

sħubiji teknoloġiċi bejn kumpaniji innovattivi, fil-forma ta’ pereżempju park tax-xjenza/teknoloġija, ċentri ta’ innovazzjoni u ta’ teknoloġija, ċentri Ewropej ta’ innovazzjoni u ta’ teknoloġija, aġenziji ta’ żvilupp, entitajiet tat-trasferiment tat-teknoloġija;

(d)

sforzi magħmula minn diversi kumpaniji biex jerġgħu jagħtu l-ħajja lill-ekonomija lokali;

(e)

żvilupp ta’ kumpaniji min setturi stabbiliti sew li inkorporaw proċessi teknoloġiċi;

(f)

ħolqien u espansjoni ta’ setturi emerġenti.

(15)

Bejn l-2006 u l-2008 kien provdut finanzjament ta’ EUR 11,1 miljun fil-forma ta’ għotjiet u EUR 155,2 miljun fil-forma ta’ self mingħajr imgħax b’terminu ta’ 15-il sena u perjodu ta’ konċessjoni ta’ 5 snin. L-awtoritajiet Spanjoli indikaw li l-miżura kienet ibbażata fuq skema approvata N 101/2005 (3).

3.   Self speċjali mogħti mill-Empresa Nacional de Innovación S.A. (ENISA)  (4) għall-immodernizzar tal-SMEs

(16)

Il-miżura pprovdiet għal self preferenzjali ekwivalenti għall-kontribuzzjoni tal-kapital sabiex tippromwovi l-immodernizzar tal-prodotti, proċessi u ġestjoni tal-SMEs u l-ħolqien ta’ kumpaniji ġodda tat-teknoloġija f’żoni affettwati minn bidliet strutturali. SMEs ekonomikament u finanzjarjament tajbin kienu eliġibbli; kumpaniji kbar u kumpaniji li jinsabu f’diffikultà kienu esklużi. ENISA tat sussidju tar-rata ta’ imgħax ta’ 0,5 % lill-proġetti magħżula. Ir-rata fissa ta’ imgħax kienet Euribor sena + 0,25 % għas-self b’terminu ta’ 4-8 snin u perjodu ta’ konċessjoni ta’ 2-6 snin. Is-sussiju massimu għal kull kumpanija kien EUR 30 000.

(17)

Il-miżura kienet allokata baġit ta’ EUR 4,07 miljun bejn l-2006 u l-2008. Kien maħsub li l-element ta’ għajnuna (sussidju tar-rata ta’ imgħax ta’ 50 punti bażi) għandu jkun fi ħdan il-limitu de minimis ta’ EUR 200 000 (5).

4.   Self b’rati preferenzjali mogħtija mill-ICO

(18)

Taħt din il-miżura, kumpaniji bbenefikaw minn self b’rati preferenzjali għall-investimenti produttivi innovattivi. Dan is-self kien ibbażat fuq ftehim bejn il-Ministeru tal-Industrija, it-Turiżmu u l-Kummerċ u, mill-5 ta’ Settembru 2006, l-entità pubblika tal-finanzi Instituto de Crédito Oficial (ICO). L-ICO aġixxa bħala intermedjarju bejn il-banek kummerċjali involuti, filwaqt li l-Ministeru tal-Industrija, it-Turiżmu u l-Kummerċ iffinanzja r-rati preferenzjali. Il-kundizzjonijiet tal-finanzjament kienu kif ġej:

(a)

sa 70 % tal-investiment, mingħajr VAT, limitat għal-limiti tal-għajnuna mill-Istat tal-UE;

(b)

investimenti limitati għall-assi ġodda;

(c)

l-investiment irid isir fi żmien sentejn mill-firma tal-operazzjoni (tliet snin taħt ċirkustanzi eċċezzjonali, soġġett għal talba motivata lill-ICO;

(d)

ir-riċevitur jista’ jagħżel bejn terminu ta’ ħames snin mingħajr perjodu ta’ konċessjoni, seba’ snin b’perjodu ta’ konċessjoni ta’ sentejn u għaxar snin b’perjodu ta’ konċessjoni ta’ sentejn;

(e)

L-istituzzjoni ta’ kreditu tista’ tagħżel bejn rata ta’ mgħax ta’ Euribor 6 snin + 0,75 % jew Euribor 6 xhur + 0,50 % jekk l-operazzjoni kienet garantita minn skema ta’ garanzija reċiproka. L-istituzzjoni ta’ kreditu ma setgħetx tirċievi kommissjoni u ħlas minn qabel kellu penali ta’ 1 % fil-każ ta’ rata ta’ mgħax fissa. L-operazzjoni kienet imwettqa minn banek parteċipanti u banek ta’ tfaddil;

(f)

il-kumpanija finali li tirċievi ħallset rata ta’ mgħax Euribor b’0,5 % imnaqqsa;

(g)

sabiex ikun eħfef għall-kumpaniji biex jirċievu garanziji, 67 % tal-ispejjeż tal-garanziji mogħtija mill-iskemi ta’ garanziji reċiproki reġjonali kien iffinanzjat mill-ġdid mill-Compañía Española de Reafianzamiento S.A. (CERSA);

(h)

il-Ministeru tal-Industruja, it-Turiżmu u l-Kummerċ ta rata ta’ mgħax annwali ta’ mhux iktar minn 1,25 % in ġenerali jew ta’ mhux iktar minn 1 % jekk garantit minn skema ta’ garanzija reċiproka.

Kumpaniji jew gruppi ta’ kumpaniji li l-attività ewlenija tagħhom tinvolvi distribuzzjoni kienu esklużi. Il-baġit ippjanat għal din il-miżura kien ta’ EUR 450 miljun.

5.   Promozzjoni tal-esportazzjoni ta’ prodotti Spanjoli (ICEX)

(19)

L-Istitut Spanjol għall-Kummerċ Barrani (ICEX) implimenta diversi miżuri ta’ għajnuna taħt il-Pjan tat-Tessuti:

(a)

ħolqien ta’ infrastrutturi ta’ informazzjoni bħal pereżempju portali tal-Internet;

(b)

servizzi għall-kumpaniji għall-parteċipazzjoni ta’ grupp tagħhom fil-fieri kummerċjali;

(c)

konsulenza dwar il-potenzjal ta’ esportazzjoni ta’ kumpaniji li sal-lum qatt ma kienu esportaw.

(20)

Il-miżuri kienu implimentati bħala parti mill-inizjattivi bħal pereżempju l-Pjan ta’ Moda Globali (Plan Global de la Moda), il-Pjan ta’ Abitat Spanjol (Plan Hábitat de España), stands uffiċjali, pjanijiet settorjali, konsorzji tal-esportazzjoni, pjanijiet għat-twaqqif ta’ negozji barra, pjanijiet għall-promozzjoni ta’ ditti Spanjoli, pjanijiet introdutorji għall-promozzjoni ta’ kummerċ barrani (PIPE), għajnuna għall-parteċipazzjoni fil-fieri, laqgħat ta’ rappreżentanti, missjonijiet ta’ kummerċ, investiment tan-negozju u forums tal-kooperazzjoni, ħolqien u aġġornament ta’ dejtabases ta’ operaturi, komunikazzjoni u kampanji pubbliċitarji.

6.   Taħriġ kontinwu

(21)

L-għan ta’ din il-miżura kien li jipprovdi taħriġ lill-ħaddiema impjegati fis-settur tat-tessuti u tal-ħwejjeġ Spanjol sabiex itejbu l-ħiliet tagħhom u b’hekk issaħħu l-kompetittività tal-kumpanija u jleħħqu mal-modernizzazzjoni.

(22)

Taħt il-leġiżlazzjoni nazzjonali (6), sabiex jgħinu jiffinanzjaw il-programmi ta’ taħriġ speċifiċi tagħhom, il-kumpaniji setgħu jużaw parti tal-kontribuzzjonijiet imħallsa matul is-sena preċedenti lill-Fond Ġenerali tas-Sigurtà Soċjali għall-programmi ta’ taħriġ speċifiċi billi jnaqssuhom mill-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali ordinarji. Xi persentaġġi kienu imtejba għas-settur tat-tessuti u tal-ħwejjeġ:

għall-kumpaniji b’1 sa 2 impjegati: 100 % tal-kontribuzzjoni jew EUR 420 (EUR 420 fil-miżura ġenerali).

għall-kumpaniji b’3 sa 5 impjegati: 100 % tal-kontribuzzjoni jew EUR 600 (EUR 420 fil-miżura ġenerali).

għall-kumpaniji b’6 sa 9 impjegati: 100 % tal-kontribuzzjoni jew EUR 720 (fil-miżura ġenerali l-unika rekwiżit kien 100 % tal-kontribuzzjoni).

għall-kumpaniji b’10 sa 49 impjegat: 100 % tal-kontribuzzjoni (minflok 75 %).

għall-kumpaniji b’50 sa 249 impjegat 80 % tal-kontribuzzjoni (minflok 60 %).

għall-kumpaniji b’250 jew iktar impjegati: 60 % tal-kontribuzzjoni (minflok 50 %).

(23)

Il-kumpaniji kienu wkoll intitolati għall-kreditu addizzjonali ta’ 5 % biex jikkumpensal-ħin ta’ ħidma mitluf matul it-taħriġ.

(24)

Sabiex jibbenefikaw minn dawn il-miżuri l-kumpaniji kellhom jippreżentaw pjan ta’ taħriġ mill-ġdid lis-Servizz tal-Impjieg Spanjol li jiddeskrivi l-bidliet fil-proċess tal-produzzjoni, l-introduzzjoni ta’ struttura ta’ organizzazzjoni ġdida, taħriġ għall-makkinarju ġdid u taħriġ mill-ġdid għall-ħaddiema ssensjati. Huma kellhom ukoll jagħtu miri ta’ produttività u manteniment tal-impjieg f’karta separata u jindikaw l-ammont tal-investiment u l-kontribuzzjoni tagħhom stess. Dan il-pjan ta’ taħriġ mill-ġdid kellu bżonn ukoll l-approvazzjoni tal-Kumitat Konġunt tas-settur (50 % rappreżentanti tan-negozju u 50 % mill-unjins tas-settur tat-tessuti).

7.   Salvagwardja tal-impjiegi tal-ħaddiema ta’ età ikbar

(25)

B’konformità mal-leġiżlazzjoni ġenerali ta’ Spanja, kumpanija li timpjega ħaddiem li għandu iktar minn 60 sena hi intitolata għall-tnaqqis ta’ 50 % fil-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali. Fil-Pjan tat-Tessuti l-età tressqet ‘il quddiem għall-55 sena għall-ħaddiema b’kuntratt miftuħ u li ħadmu mal-kumpanija għal mill-inqas 5 snin.

8.   Rinunzja tal-garanzija għall-pagamenti ddifferiti lis-sistema tas-sigurtà soċjali

(26)

Taħt il-leġiżlazzjoni tas-sigurtà soċjali ġenerali ta’ Spanja (Artikolu 33(4) tad-Digriet Irjali 1415/2004 tal-11 ta’ Ġunju 2004) id-dejn tas-sigurtà soċjali jista’ jkun differit u mħallas f’pagamenti jekk ikunu sodisfatti ċerti kundizzjonijiet, inkluża d-dispożizzjoni ta’ garanziji biex ikopru dan id-dejn. Madankollu, id-dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni tagħha (7) jippermettu lill-awtoritajiet Spanjoli biex jawtorizzaw rinunzja tal-garanzija għad-dejn tas-sigurtà soċjali f’“ċirkustanzi eċċezzjonali”.

2.4.   Bażi legali tal-iskema

(27)

Il-bażi legali għall-miżura 1 (premessi 11 sa 13) hi l-Ordni ITC/217/2005 tal-4 ta’ Frar 2005 (8), li hi bbażata fuq ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 70/2001 tat-12 ta’ Jannar 2001 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-għajnuna mill-Istat lill-impriżi żgħar u ta’ daqs medju (9).

(28)

Miżura 2 (premessi 14 u 15) kienet ibbażata fuq miżuri ta’ għajnuna N 101/05 approvati mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2005) 1523 (premessa 15) u XR/70/2007 taħt l-iskema ta’ għajnuna għall-investiment reġjonali (10).

(29)

Il-bażi legali għall-miżura 3 (premessi 16 u 17) hi l-Liġi 30/2005 tad-29 ta’ Diċembru 2005 (11).

(30)

Il-bażi legali għall-miżura 4 hi l-21 dispożizzjoni addizzjonali tal-Liġi msemmija hawn fuq 30/2005 – Azzjoni mill-Istitut tal-Kreditu Uffiċjali dwar self għall-kumpaniji fis-settur tat-tessuti, żraben, għamara u ġugarelli.

(31)

Miżura 5 (premessi 19 u 20) kienet ibbażata fuq l-Artikoli 14(1)(d) u 17(3)(m) tal-Liġi 38/2003 tas-17 ta’ Novembru 2003.

(32)

Miżura 6 (premessi 21 sa 24) hi rregolata mid-Digriet Irjali 1046/2003 tal-1 ta’ Awwissu 2003, l-Ordni TAS/500/2004 tat-13 ta’ Frar 2004.

(33)

Id-dispożizzjoni ġenerali li tkopri l-miżura 7 (premessa 25) tinsab fil-Liġi tad-Digriet Irjali 5/2006 tad-9 ta’ Ġunju 2006.

(34)

Il-miżura 8 (premessa 26) hi koperta mill-Artikolu 33(4) tad-Digriet Irjali 1415/2004 tal-11 ta’ Ġunju 2004.

2.5.   Tul ta’ żmien tal-iskema

(35)

Il-Pjan tat-Tessuti kien apparentament iffirmat f’Ġunju 2006 u applikat sal-31 ta’ Diċembru 2008. Skont l-informazzjoni provduta mill-awtoritajiet Spanjoli fis-17 ta’ Settembru 2008, m’hemm l-ebda pjan biex ikun estiż iktar (kif imsemmi taħt l-Artikolu I(2) tal-Pjan tat-Tessuti innifsu). Madankollu, il-miżura 1 applikat mill-2005 sal-2007.

3.   RAĠUNIJIET GĦALL-BIDU TAL-PROĊEDURA

(36)

Fid-deċiżjoni tagħha tat-13 ta’ Novembru 2007 li tibda proċedura ta’ investigazzjoni formali (“deċiżjoni sabiex tinbeda l-proċedura”), il-Kummissjoni uriet id-dubji tagħha dwar il-kompatibbiltà tal-miżuri mas-suq komuni u semmiet il-possibbiltà ta’ kombinazzjoni bla bżonn tal-miżuri differenti taħt il-Pjan tat-Tessuti.

(a)

Fir-rigward tal-miżura 1, l-iskema N 415/2004 applikat biss sal-2007, filwaqt li l-Pjan tat-Tessuti applika sal-2008. L-awtoritajiet Spanjoli kellhom jispjegaw kif il-miżuri ta’ għajnuna maħsuba għar-riċerka teknika kienu konformi mal-kundizzjonijiet tal-iskema N 415/2004.

(b)

Fir-rigward tal-miżura 2, il-Kummissjoni kellha dubji dwar kif il-miżura kienet konformi mal-kundizzjonijiet kollha tar-Regolament ta’ eżenzjoni ġenerali tal-Komunità għal għajnuna reġjonali (12).

(c)

Fir-rigward tal-miżura 3, ma kinitx ċara għall-Kummissjoni kif l-awtoritajiet Spanjoli ser ikunu konformi mar-Regolament de minimis.

(d)

Il-Kummissjoni kienet imħassba li l-miżura 4 de minimis tista’ tkun ikkombinata bla bżonn ma’ tipi oħra ta’ għajnuna għall-istess spejjeż eliġibbli.

(e)

Fir-rigward tal-miżura 5, l-informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet Spanjoli ma kinitx biżejjed biex tivvaluta jekk kinitx kompatibbli mar-Regolament ta’ eżenzjoni ġenerali tal-Kummissjoni għall-impriżi żgħar u ta’ daqs medju (13).

(f)

Il-bażi legali għall-miżuri 6 u 7 ma ngħatatx.

(g)

Fir-rigward tal-miżura 8, il-Kummissjoni ma kinitx ċerta jekk il-miżura kinitx diskriminatorja u talbet notifika minn qabel lill-Kummissjoni.

4.   KUMMENTI MINN SPANJA

(37)

L-awtoritajiet Spanjoli sostnew li d-deċiżjoni li tinbeda proċedura kienet tvarja mal-każistika Italgrani II (14).

Miżura I

(38)

L-awtoritajiet Spanjoli spjegaw li minbarra l-bażi legali ta’ N 415/2004, skema għall-kumpaniji kbar, li skadiet fil-31 ta’ Diċembru 2007 u li kienet issemmiet f’korrispondenza preċedenti, applikat ukoll, kif ukoll l-iskema XS 50/2005 (15) għall-SMEs, u li skadiet fit-30 ta’ Ġunju 2007.

(39)

Il-baġit attwalment imħallas kien ta’ EUR 14,24 miljun f’għotjiet u EUR 36,72 miljun f’self mingħajr imgħax b’terminu ta’ 12-il sena. Fil-21 ta’ Ottubru 2008, l-awtoritajiet Spanjoli tennew il-konformità tagħhom mal-kondizzjonijiet stipulati fl-iskema u kkonfermaw li l-iskema N 415/04 ma kinitx u mhux ser tkun applikata wara l-31 ta’ Diċembru 2007 u li l-iskema XS 50/05 ma kinitx u mhux ser tkun applikata wara t-30 ta’ Ġunju 2008.

Miżura 2

(40)

L-awtoritajiet Spanjoli spjegaw li l-iskema N 101/2005 skadiet ladarba r-Regolament 1628/2006 daħal fis-seħħ (16). L-awtoritajiet Spanjoli sussegwentement innotifikaw l-iskema N 430/2006 li kienet irtirata fis-26 ta’ Jannar 2007. Minn dakinhar, skont l-informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet Spanjoli fit-30 ta’ Mejju 2008, il-miżuri kienu bbażati fuq XR/70/2007 (17). L-industrija tal-fibri sintetiċi ma kinitx eliġibbli għall-iskemi N 101/2005 u XR/70/2007 skont il-paragrafu 4 tal-Ordni ITC/1014/2005 u paragarfu 4 tal-Ordni ITC/3098/2006, kif emendati mill-paragrafu 3 tal-Ordni ITC/643/2007.

(41)

L-awtoritajiet Spanjoli kkonfermaw ukoll li l-miżura tista’ tikkwalifika bħala investiment inizjali, skont l-Ordni Ministerjali ITC/643/2007 tat-2 ta’ Ottubru 2007 li temenda l-Ordni ITC/3098/2006 (18). Id-deskrizzjoni tar-riċevituri fil-paragrafu 4 tal-Ordni Ministerjali ITC/643/2007 ikkorrespondiet mad-definizzjoni tal-investiment inizjali kif provdut mil-linji gwida dwar l-Għajnuna Reġjonali (19) u r-Regolament Nru 1628/2006.

(42)

Il-baġit imħallas kien ta’ EUR 10,97 miljun f’għotjiet u EUR 150,8 miljun f’self li jrid jitħallas.

Miżura 3

(43)

L-awtoritajiet Spanjoli kkonfermaw li r-riċevituri kienu esklussivament SMEs. L-ammont massimu stmat ta’ għajnuna ta’ EUR 30 000 għal kull kumpanija kien ikkalkulat fuq il-bażi ta’ self massimu ta’ EUR 1 000 000. Mill-1 ta’ Jannar 2006 sat-13 ta’ Jannar 2008, għaxar kumpaniji bbenefikaw mill-miżura, filwaqt li 23 kumpanija kienu miċħuda. Is-sussidju tar-rata ta’ mgħax ta’ 0,5 punti perċentwali ma kienx mogħti.

(44)

Fit-30 ta’ Mejju u fil-laqgħa fil-11 ta’ Settembru 2008, l-awtoritajiet Spanjoli enfasizzaw li l-finanzjament kien mogħti fuq termini ta’ suq normali iżda li kumpaniji kbar u dawk li jinsabu f’diffikultà kienu esklużi. L-awtoritajiet Spanjoli kkonfermaw dan bil-kitba permezz tal-ittra tal-21 ta’ Ottubru 2008 u impenjaw ruħhom biex ma japplikawx din il-miżura sal-iskadenza tal-Pjan tat-Tessuti.

Miżura 4

(45)

Il-bażi legali għal din il-miżura kien ir-Regolament de minimis. Is-self massimu għal kull riċevitur kien stabbilit għal EUR 2,3 miljuni. Il-limiti de minimis kienu rispettati dejjem. Dawn l-ammonti ma setgħux ikunu kombinati ma’ għajnuna oħra jekk dan ifisser li l-limitu de minimis permess kien maqbuż. Għaldaqstant, kull riċevitur ried jimla formola ta’ dikjarazzjoni annwali. L-ICO fassal rapporti annwali tal-miżura, li kienu ntbagħtu lill-istituzzjonijiet tal-kreditu li kkollaboraw mal-ICO.

(46)

Sa Settembru 2008, EUR 54,79 miljun mill-EUR 450 miljun kienu mħallsa. L-ammont massimu tas-self kien ta’ EUR 2,3 miljun. Ir-rati ta’ mgħax kienu bejn 5,59 % u 4,94 % wara li r-rata ta’ referenza Ewropea għal Spanja saret 5,19 %. L-awtoritajiet Spanjoli kkonfermaw li huma kienu applikaw il-Komunikazzjoni ġdida dwar ir-Rati ta’ Referenza (20) mill-1 ta’ Lulju 2008. Skont l-awtoritajiet Spanjoli, l-entitajiet finanzjarji li qed jipparteċipaw iddeterminaw il-marġini li kien miżjud mar-rata ta’ referenza. L-ICO pprovdilhom wkoll l-informazzjoni dwar il-marġini medji applikati fi Spanja fuq il-bażi ta’ dejta pprovduta mill-Bank ta’ Spanja.

(47)

Fil-21 ta’ Ottubru 2008, l-awtoritajiet Spanjoli ppreżentaw ħarsa ġenerali tal-għajnuna de minimis mogħtija fl-2006, 2007 u 2008, flimkien mad-dikjarazzjonijiet korrispondenti. L-awtoritajiet Spanjoli impenjaw ruħhom biex fil-futur ikunu konformi mar-Regolament de minimis.

Miżura 5

(48)

Il-miżuri ikkonċernati kienu miżuri ġenerali miftuħa għas-setturi kollha. L-attivitajiet issussidjati kienu simili għal dawk imsemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament dwar l-SME Kien ferm diffiċli li jkun stmat l-ammont tal-għajnuna peress li l-iskema kienet applikata b’mod intermittenti, indirettament u b’mod mhux ċar.

(49)

Bejn l-2006 u l-2008 kienu mħallsa fondi li jammontaw għal EUR 7,5 miljun. L-awtoritajiet Spanjoli indikaw li din il-miżura, li bbenefikaw minnha wkoll impriżi kbar, kienet koperta mir-Regolament de minimis.

(50)

Fir-rigward tal-applikazzjoni tar-Regolament de minimis, l-awtoritajiet Spanjoli spjegaw li ICEX talab minn kull riċevitur dikjarazzjoni tal-għajnuna rċevuta bbażata fuq spejjeż eliġibbli skont l-Artikolu 14(1)(d) tal-Liġi 38/2003 tas-17 ta’ Novembru 2003. Ir-riċevituri kienu mitluba biex jinfurmaw lil ICEX dwar sussidji futuri. B’konformità mal-Artikolu 17(3)(m), ICEX kellu jiċċekkja l-kompatibbiltà ma’ għajnuna oħra rċevuta fuq il-bażi tal-istess spejjeż eliġibbli. L-awtoritajiet Spanjoli pprovdew tabella li turi li l-għajnuna de minimis mogħtija mill-ICO u mill-ICEX mill-2006 sal-2008 fis-settur tat-tessuti u tal-ħwejjeġ ma qabżitx il-limitu ta’ EUR 200 000 għal kull kumpanija matul tliet snin ta’ taxxa.

Miżura 6

(51)

Il-miżura kienet ta’ natura ġenerali, minkejja li kienet primarjament immirata lejn l-SMEs. B’hekk kumpaniji b’inqas minn 5 impjegati biss setgħu jirċievu ammonti ogħla minn dawk imħallsa fis-sena preċedenti lill-Fond Ġenerali tas-Sigurtà Soċjali. Riċevituri oħrajn setgħu biss jirkupraw persentaġġ tal-kontribuzzjoni imħallsa għall-għanijiet ta’ taħriġ personali fis-sena finanzjarja attwali. Skont l-awtoritajiet Spanjoli, l-intensità tal-għajnuna għall-SMEs kienet madwar 11,3 % u 20 % għall-impriżi kbar. Il-baġit pjanat kien ta’ EUR 50 000 kull sena.

(52)

Sat-13 ta’ Jannar 2008, kumpanija waħda biss kienet magħżula għall-miżura. L-awtoritajiet Spanjoli kkonfermaw li skont il-Linji gwida tas-salvataġġ u ristrutturazzjoni (21), kumpaniji li jinsabu f’diffikultà kienu esklużi mill-iskema.

Miżura 7

(53)

L-awtoritajiet Spanjoli enfasizzaw li l-kumpaniji kienu biss eliġibbli jekk l-impjegati tagħhom li kellhom iktar minn 55 sena kienu impjegati mill-kumpanija għal ta’ mill-inqas 5 snin, li naqqset l-eliġibbiltà għal madwar 50 %. Il-biċċa l-kbira tar-riċevituri (53 %) kienu nisa, filwaqt li 76 % kellhom livell ta’ ħila u ta’ taħriġ vera baxx, li kien jagħmila diffiċli għalihom biex isibu xogħol ieħor.

(54)

L-awtoritajiet Spanjoli enfesizzaw li l-Artikolu 137(1) u l-Artikolu 4 tat-Trattat tal-KE taw l-Istati Membri awtonomija fi kwistjonijiet ta’ sigurtà soċjali.

(55)

Sal-1 ta’ Jannar 2008, 6 313-il impjegat fi 2 015 kumpanija bbenefikaw mill-iskema, u dan jikkorrispondi għal 16,6 % ta’ kumpaniji u 4,5 % ta’ impjegati fis-settur. 56 % tal-kumpaniji riċevituri bbenefikaw mill-miżura għal ħaddiem wieħed biss, 30 % għal 2,3 u 4 ħaddiema u 13 % għal bejn 5 u 30 ħaddiem; 1 % biss bbenefika mill-mizura għal iktar minn 30 ħaddiem; 1 428 kumpanija rċeviet sussidju ta’ inqas minn EUR 500. Il-baġit għal din il-miżura kien EUR 15-il miljun għal kull sena. L-għajnuna medja għal kull ħaddiem li kellu bejn 55-58 sena kienet EUR 151/xahar, li tikkorrispondi għal intensità ta’ 8,3 % tal-ispejjeż tax-xogħol. L-għajnuna għall-ħaddiema ta’ 59 sena ammontat għal EUR 44/xahar, jiġifieri 2,6 % tal-ispejjeż tax-xogħol. 5,2 % biss tal-ħaddiema fis-settur kienu eliġibbli għal din il-miżura. L-impatt medju għal kumpanija kien 0,3 % tal-ispejjez tax-xogħol tagħha.

(56)

Minkejja isimha, din ma kinitx miżura mmirata biex iżomm l-impjieg iżda alternattiva għall-irtirar kmieni. L-awtoritajiet Spanjoli sostnew ukoll li l-ammont ta’ EUR 151/kien inċentiv biżejjed biex persuna tinżamm impjegata pjuttost milli l-istess persuna tkun impjegata u mhux iddikjarata.

(57)

Il-miżura ma setgħetx tkun applikata għall-industrija tal-fibri sintetiċi jekk il-kumpanija kellha l-attività ewlenija tagħha fis-settur tat-tessuti u jekk kienet inkluża fin-negozjar kollettiv għas-settur tat-tessuti u tal-ħwejjeġ pjuttost milli l-industrija tal-kimika. Konsegwentement kien hemm biss possibbiltà żgħira li l-produtturi tal-fibri sintetiċi ser jibbenefikaw mill-miżura.

Miżura 8

(58)

Permezz tal-ittra tas-17 ta’ Settembru 2008 l-awtoritajiet Spanjoli kkonfermaw li din kienet miżura ġenerali u li l-ebda differimenti tat-taxxa ma ngħataw lil kumpaniji fis-settur tat-tessuti taħt il-Pjan tat-Tessuti.

(59)

Fil-21 ta’ Ottubru 2008, l-awtoritajiet Spanjoli ftehmu li fil-każ mhux mistenni li kumpanija tat-tessuti u tal-ħwejjeġ titlob eżenzjoni ta’ garanzija għal differementi ta’ taxxa, it-talba ser tkun ittrattata fuq il-bażi ta’ leġiżlazzjoni ġenerali u mhux tal-Pjan tat-tessuti.

(60)

Fl-aħħar nett, l-awtoritajiet Spanjoli impenjaw ruħhom biex ikunu konformi mal-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar il-kombinazzjoni tal-miżuri de minimis.

5.   KUMMENTI MINN PARTIJIET INTERESSATI

(61)

Il-Kummissjoni rċeviet kummenti minn żewġ partijiet, li xtaqu jibqgħu anonimi.

(62)

L-ewwel sett ta’ kummenti ċaħdu l-għajnuna mill-Istat settorjali lill-industrija tat-tessuti minħabba li kienet tfixkel il-kompetizzjoni. L-awtoritajiet iffavorixxew il-linja meħuda mill-Kummissjoni fid-deċiżjoni tagħha li tibda proċedura u enfasizzaw li l-Pjan tat-Tessuti ma stabbilixxiex limiti fuq is-sussidji li kull kumpanija setgħet tirċievi. Il-ġustifikazzjonijiet imressqa mill-awtoritajiet Spanjoli ma kinux biżejjed. Għajnuna għal R&Ż kienet utli, iżda għandha tkun limitata għal SMEs. Huma kkunsidraw li l-għajnuna mill-Istat għall-assi intanġibbli għandha tkun miċħuda minħabba li kienet użata wisq faċilment b’mod ħażin. Barra minn hekk, minkejja li miżuri ta’ taħriġ għall-impjegati mkeċċija mill-industrija tat-tessuti kienu ta’ benefiċċju, l-għotja ta’ 80 % skont fuq il-kontribuzzjonijiet ta’ sigurtà soċjali ser jibbenefikaw biss l-impjegati indirettament u dan mhux aċċetabbli. Jekk il-kumpaniji tat-tessuti kellhom iktar vantaġġi minn setturi oħra fir-rigward tal-ħlas f’pagamenti tas-self tas-sigurtà soċjali, dan ser jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat illegali.

(63)

Il-kummenti l-oħra rreferew għall-prezzijiet vera baxxi ta’ Geotexan fis-suq Spanjol, li jistgħu jkunu minħabba l-implimentazzjoni tal-Pjan tat-Tessuti Spanjol.

6.   IT-TWEĠIBA TA’ SPANJA GĦALL-KUMMENTI TAL-PARTIJIET INTERESSATI

(64)

L-awtoritajiet Spanjoli argumentaw li l-Kummissjoni ma kklassifikatx l-miżuri bħala għajnuna mill-Istat fid-deċiżjoni li tinbeda proċedura iżda sempliċiment rreferiet għal dik il-possibbiltà. Spanja wieġbet ukoll li s-sussidju għat-taħriġ għall-kumpaniji b’50-249 impjegat ammonta għal 20 % pjuttost milli żieda ta’ 80 %. L-intensità kienet konformi mal-limiti mogħtija fl-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) No 68/2001 tat-12 ta’ Jannar 2001 dwar it-tħaddim tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-UE dwar l-għajnuna għat-taħriġ (22). Barra minn hekk, ir-riċevitur tal-miżura tat-taħriġ kien il-ħaddiem, li jew seta’ jibqa’ fil-kumpanija jew inkella jtejjeb it-taħriġ tiegħu sabiex ifittex xogħol ġdid.

(65)

Fir-rigward tat-tieni kumment, l-awtoritajiet Spanjoli argumentaw li l-allegazzjonijiet kienu sottomessi tard u l-ebda prova ma kienet provduta. L-għan tal-pjan tat-tessuti kien li jadatta l-kumpaniji fis-settur għal-liberalizzazzjoni tas-suq u mhux biex jiffavorixxi l-pożizzjoni ta’ kumpanija speċifika. Fir-rigward tal-kumpanija imsemmija b’mod espress, Geotexan twaqqfet fl-2004. Skont il-kriterju tal-eliġibbiltà għall-manteniment ta’ ħaddiema ta’ età ikbar f’xogħolhom, huma jridu jkunu ħadmu fil-kumpanija għal tal-inqas ħames snin, li ma kienx possibbli f’dan il-każ. M’hemmx rekord ta’ Geotexan li bbenefika mill-miżuri tal-għajnuna għat-taħriġ. Fi kwalunkwe każ, kieku kien ikun irċieva sussidju ta’ EUR 970 kull sena, li ma jkunx fattur deċiżiv fl-iżvilupp ta’ politika ta’ prezzar aggressiva.

(66)

Fi ftit kliem, il-kummenti ma kellhomx fatti jew raġunijiet legali u kienu ppreżentati f’termini ġenerali mingħajr ma pprovdew prova. B’hekk m’għandhomx ikunu kkunsidrati.

7.   VALUTAZZJONI

7.1.   Natura tal-għajnuna mill-Istat tal-miżuri

(67)

Kif stipulat fl-Artikolu 87(1) tat-Trattat, kull għajnuna mogħtija minn Stat Membru jew permezz tar-riżorsi tal-Istat fi kwalunkwe forma li tfixkel jew thedded li tfixkel il-kompetizzjoni billi tiffavorixxa ċerti impriżi jew il-produzzjoni ta’ ċerti prodotti għandha, safejn taffettwa l-kummerċ bejn Stati Membri, tkun inkompatibbli mas-suq komuni.

(68)

Skont l-awtoritajiet Spanjoli, il-miżura 3 ma ġietx applikata: Is-sussidju tar-rata ta’ mgħax ta’ 0,5 % ma kienx mogħti u l-finanzjament kien ibbażżat fuq kundizzjonijiet tas-suq normali. Il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Spanjoli għall-informazzjoni dwar ir-rati ta’ mgħax attwalment mogħtija lill-għaxar riċevituri. L-awtoritajiet Spanjoli wieġbu fit-13 ta’ Marzu 2009. Ir-rata ta’ mgħax kienet inqas mill-inqas rata ta’ referenza tas-sena f’żewġ każijiet biss (self ta’ EUR 300 000 u ieħor ta’ EUR 100 000 b’rata ta’ mgħax ta’ 4114 % fl-2007, meta l-inqas rata ta’ referenza kienet 4,62 %). Minħabba d-differenza żgħira bejn iż-żewġ rati, il-Kummissjoni trid tikkonkludi li l-għajnuna mill-Istat kienet ser tkun tant żgħira li kieku taqa’ taħt il-limitu de minimis. L-awtoritajiet Spanjoli impenjaw ruħhom biex ma japplikawx din il-miżura sakemm jiskadi l-Pjan. F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-Kummissjoni trid tikkonkludi li l-ammont ta’ għajnuna kien inqas mil-limitu de minimis u li dan ma kienx kwistjoni ta’ għajnuna mill-Istat.

(69)

Dwar il-miżuri 4 u 5 l-awtoritajiet Spanjoli qalu li dawk kienu koperti mir-Regolament tal-Kummissjoni dwar l-għajnuna de minimis u b’hekk ma jikkostitwux għajnuna mill-Istat. Il-Kummissjoni trid għaldaqstant teżamina jekk il-kundizzjonijiet tar-Regolament de minimis kienux sodisfatti.

(70)

Fir-rigward tal-miżura 4 l-awtoritajiet Spanjoli pprovdew evidenza ta’ konformità mar-Regolament de minimis fil-passat u impenjaw ruħhom biex jagħmlu l-istess fil-futur. Huma taw ukoll assigurazzjonijiet li huma kkonformaw mal-Komunikazzjoni l-ġdida dwar ir-rati ta’ Referenza mill-1 ta’ Lulju 2008.

(71)

Fir-rigward tal-miżura 5, ir-Regolament de minimis jeskludi għajnuna għall-promozzjoni tal-esportazzjoni. B’mod ġenerali, l-għajnuna għall-esportazzjoni hi tradizzjonalment imfissra fl-Artikolu 1(d) bħala “għajnuna marbuta direttament mal-kwantitajiet esportati, mal-istabbiliment u operazzjoni tan-netwerk ta’ distribuzzjoni jew mal-ispejjeż attwali marbuta mal-attività tal-esportazzjoni”. Ir-Regolament de minimis jiċċara iżjed fil-premessa 6 li “l-għajnuna lejn l-ispejjeż tal-parteċipazzjoni f’fieri kummerjċali jew ta’ studji jew servizzi ta’ konsulenza meħtieġa għat-tnedija ta’ prodott ġdid jew eżistenti f’suq ġdid normalment ma tikkostitwix għajnuna għall-esportazzjoni”. B’hekk, jekk l-għajnuna hi mogħtija għall-parteċipazzjoni ta’ grupp f’fieri kummerjċali, din hi koperta mir-Regolament de minimis (23). Permezz tal-ittra tat-30 ta’ Mejju 2008 l-awtoritajiet Spanjoli kkonfermaw li l-miżura kienet maħsuba biex tħeġġeġ kumpaniji li sal-lum ma kienux esportaw biex jiġu għall-fieri internazzjonali. B’hekk issodisfat dik il-kundizzjoni. Għajnuna għat-twaqqif ta’ infrastruttura tal-informazzjoni permezz ta’ portals tal-Internet mhix għajnuna għall-esportazzjoni u b’hekk taqa’ fi ħdan l-ambitu tar-regolament de minimis. Fl-aħħar nett, id-dispożizzjoni ta’ servizzi ta’ konsulenza biex trawwem il-potenzjal ta’ esportazzjoni tal-kumpaniji hi koperta mir-Regolament de minimis u b’hekk ma taqax taħt id-definizzjoni tal-għajnuna għall-esportazzjoni.

(72)

Madankollu, il-Kummissjoni baqgħet bid-dubji dwar jekk l-awtoritajiet Spanjoli kienux konformi mar-Regolament de minimis fil-passat. Għalhekk talbet lill-awtoritajiet Spanjoli biex jagħtu prova fuq il-bażi tal-Artikolu 3(3) tar-Regolament de minimis li kienu kkonformaw miegħu fil-passat fir-rigward tal-miżuri 4 u 5. Il-Kummissjoni talbet ukoll lill-awtoritajiet Spanjoli biex jimpenjaw ruħhom biex jirrispettaw ir-Regolament fil-futur, skont l-Artikolu 3(1). Dan jimplika li l-limitu ta’ EUR 200 000 għal kull impriża kien rispettat fit-tliet snin kollha ta’ taxxa, b’mod speċjali fir-rigward tal-kombinazzjoni possibbli ma’ miżuri oħrajn fil-Pjan tat-Tessuti bbażat fuq l-istess spejjeż eliġibbli. Kif diġà imsemmi fil-premessa 47, l-awtoritajiet Spanjoli pprovdew evidenza li r-Regolament de minimis kien irrispetat fil-passat u impenjaw ruħhom biex jirrispettawh fil-futur. B’hekk, il-miżuri 4 u 5 ma jikkostitwux għajnuna mill-Istat.

(73)

Il-miżura 8 hi miżura ġenerali pprovduta mil-liġi Spanjola li, skont l-awtoritajiet Spanjoli, qatt ma kienet applikata taħt il-Pjan tat-Tessuti. Jekk kumpanija titlob differiment ta’ taxxa fil-futur, l-awtoritajiet Spanjoli impenjaw ruħhom biex japplikaw ir-regoli ġenerali u ma jużawx din il-miżura. Peress li l-miżura 8 ma ġietx applikata, l-ebda għajnuna mill-Istat ma kienet involuta.

(74)

Il-miżuri 1, 2, 6 u 7 kienu mogħtija permezz ta’ riżorsi tal-Istat. Dawn il-miżuri jidhru li joffru vantaġġ selettiv aħjar lill-kumpaniji mis-settur tat-tessuti u tal-ħwejjeġ mill-kondizzjonijiet applikati taħt ir-regoli ġenerali u konsegwentement biex jiffavorixxu dawk l-impriżi. Hemm kummerċ estensiv fis-settur tat-tessuti u tal-ħwejjeġ għalhekk il-miżuri jistgħu jaffettwaw il-kummerċ bejn l-Istati Membri. Għalhekk, dawn il-miżuri jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 87(1) tat-Trattat.

7.2.   Kompattibilità mas-suq komuni

Miżuri 1 u 2

(75)

Fir-rigward tal-miżura 1, il-Kummissjoni nnotat li l-iskema ta’ għajnuna approvata N 415/2004 hi applikabbli biss għall-impriżi kbar u attivitajiet R&Ż eliġibbli: spejjeż tal-persunal, strumenti u tagħmir rilevanti, spejjeż ta’ konsulenza esterna, spejjeż operattivi u spejjeż ġenerali addizzjonali li ġejjin mill-attività ta’ riċerka. Il-baġit kien EUR 16-il miljun fil-forma ta’ għotjiet u EUR 74.45 miljun fil-forma ta’ self sussidjat.

(76)

Il-Pjan tat-Tessuti ddefinixxa dawn li ġejjin bħala proġetti eliġibbli għall-impriżi kbar: proġetti R&Ż, proġetti għat-tixrid tar-riżultati tal-attivitajiet R&Ż u proġetti biex iwaqqfu u jiżviluppaw ftehim ta’ kooperazzjoni bejn il-kumpaniji. Il-baġit kien ta’ EUR 12.5 miljun fil-forma ta’ għotjiet u EUR 51 miljun fil-forma ta’ self sussidjat.

(77)

Fit-13 ta’ Jannar 2008 l-awtoritajiet Spanjoli tennew li huma ser jirrispettaw il-kundizzjonijiet imposti fuq l-iskema. Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni trid tikkonkludi li l-miżura 1 għall-impriżi kbar tissodisfa l-kriterji stabbiliti fl-iskema.

(78)

Fir-rigward tal-miżura 1 għall-SMEs, li skont il-Pjan tat-Tessuti hija l-enfażi ewlenija tal-miżura 1, l-awtoritajiet Spanjoli spjegaw li din tkun koperta mill-iskema ta’ għajnuna XS 50/2005. L-għanijiet tal-iskema XS 50/2005 huma li jippromwovu proġetti ta’ riċerka għall-SMEs, itejbu l-kooperazzjoni bejn l-SMEs u l-entitajiet ta’ riċerka u li jxerrdu r-riżultati ta’ riċerka. Bħall-iskema preċedenti, din tkopri spejjeż personali, strumenti u tagħmir rilevanti, spejjeż ta’ konsulenza esterna, spejjeż operattivi u spejjeż ġenerali addizzjonali li ġejjin mill-attività ta’ riċerka, kif ukoll investiment f’assi tanġibbli u intanġibbli u servizzi ta’ konsulenza. Il-baġit annwali kien EUR 22 miljun f’forma ta’ għotjiet u self sussidjat.

(79)

Il-proġetti eliġibbli tal-Pjan tat-Tessuti kienu proġetti R&Ż, investimenti f’assi tanġibbli u intanġibbli maħsuba biex jinkorporaw teknoloġiji avvanzati fil-proċessi ta’ produzzjoni tagħhom, proġetti għat-tixrid tar-riżultati tal-attivitajiet R&Ż u proġetti biex iwaqqfu u jiżviluppaw ftehim ta’ kooperazzjoni bejn il-kumpaniji.

(80)

Il-Kummissjoni hi tal-fehma li l-miżura 1 applikabbli għal SMEs tissodisfa l-kriterji stabbiliti fl-iskema tal-għajnuna N 415/2004, li diġà kienet approvata, u fl-iskema tal-għajnuna XS 50/2005.

(81)

Fir-rigward tal-miżura 2, din kienet ibbażata fuq l-iskema tal-għajnuna approvata N 101/2005, li damet mill-1 ta’ Ġunju sal-1 ta’ Novembru 2006. L-għan ta’ din l-iskema kien li jħeġġeġ l-istrutturar ta’ żoni industrijali li sejrin lura f’reġjuni megħjuna. L-iskema kienet miftuħa għall-impriżi industrijali kollha li investew f’reġjuni megħjuna minbarra s-setturi tal-faħam, l-azzar u l-fibri sintetiċi. L-għajnuna kellha titħallas bħala self mingħajr imgħax ta’ tul ta’ żmien massimu ta’ 10 snin inkluż perjodu ta’ konċessjoni ta’ 5 snin. Il-baġit pjanat kien EUR 400 miljun.

(82)

Il-Pjan tat-Tessuti jissodisfa l-kriterji bażiċi minbarra dak għas-self mingħajr imgħax. Dawn kellhom tul ta’ żmien massimu ta’ 15-il sena b’perjodu ta’ konċessjoni ta’ 5 snin minflok t-tul ta’ żmien massimu ta’ 10 snin kif speċifikat fil-punt 11 tal-iskema. Wara li eżaminat dan il-punt il-Kummissjoni trid taċċettah peress li l-Kapitolu I 7.2 tal-Ordni ITC/3098/2006 jistipula li t-tul ta’ żmien massimu hu 10 snin kif ukoll perjodu ta’ konċessjoni ta’ 5 snin. Għalhekk il-Kummissjoni trid tikkonkludi li l-miżura 2 tissodisfa l-kriterji stabbiliti fl-iskema.

(83)

Fit-3 ta’ Lulju 2006, l-awtoritajiet Spanjoli nnotifikaw mill-ġdid l-iskema sabiex iġibuha konformi mal-linji gwida tal-għajnuna reġjonali ġodda (24) (N 430/2007) u fis-26 ta’ Jannar 2007 huma rtirawha sabiex jibbażawha fuq ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1628/2006 tal-24 ta’ Ottubru 2006 dwar l-applikazzjoni għall-Artikolu 87 u 88 tat-Trattat għall-għajnuna tal-investiment reġjonali nazzjonali (25). Fl-20 ta’ Marzu 2007 l-iskema XR/70/2007 kienet adottata.

(84)

Skont l-Ordni ITC/3098/2006 u l-Ordni ITC/643/2007, proġetti eliġibbli inkludu: infrastruttura teknika, twaqqif ta’ parks teknoloġiċi, trasferiment ta’ għarfien speċjalizzat, tisħiħ u diversifikazzjoni tal-ekonomija lokali, ħolqien ta’ attivitajiet industrijali ġodda, żvilupp ta’ setturi fis-sod u ħolqien u espansjoni ta’ setturi emerġenti. L-industrija tal-fibri sintetiċi ma kinitx eliġibbli u l-miżura kkwalifikat bħala investiment inizjali.

(85)

Il-Kummissjoni hi għalhekk tal-fehma li l-miżura 2 tissodisfa l-kriterji stabbiliti fl-iskemi ta’ għajnuna approvati N 101/2005 u XR/70/2007.

(86)

L-awtoritajiet Spanjoli impenjaw ruħhom ukoll biex ma japplikawx il-miżuri wara l-iskadenza tal-iskemi li kienu bbażati fuqhom. Il-Kummissjoni b’hekk tikkunsidra li l-miżuri 1u 2 kienu koperti minn dawk l-iskemi u għandhom għalhekk jikostitwixxu għajnuna kompatibbli.

Miżura 6

(87)

Il-Kummissjoni tikkunsidra li din il-miżura dwar taħriġ speċifiku mhix koperta kemm mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 tas-6 ta’ Awwissu 2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat (26) jew ir-Regolament preċedenti dwar l-għajnuna għat-taħriġ, peress li l-miżura ma tikkonċernax “impjieg ġdid” u impriżi kbar jibbenefikaw minnha wkoll.

(88)

Għalhekk il-Kummissjoni trid tivvalutaha direttament fuq il-bażi tal-Artikolu 87(3)(c) tat-Trattat. Għaldaqstant, għajnuna biex tiffaċilita l-iżvilupp ta’ ċerti attivitajiet ekonomiċi tista’ tkun ikkunsidrata kompatibbli mas-suq komuni, fejn ma taffettwax b’mod ħażin il-kondizzjonijiet tal-kummerċ sa punt li jmur kontra l-interess komuni.

(89)

Il-Kummissjoni ser tivvaluta l-kompatibbilità tal-miżura 6 b’analoġija (27) mar-Regolament tal-Għajnuna għat-Taħriġ bejn l-2006 u l-1 ta’ Awwissu 2008 u mar-Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa mid-29 ta’ Awwissu 2008 sal-31 ta’ Diċembru 2008.

(90)

L-intensità tal-għajnuna għal taħriġ speċifiku kienet ta’ 19,96 % għal SMEs u 20 % għal impriżi kbar. Din l-intensità ta’ għajnuna hi inqas sew mil-limitu ta’ 35 % li r-Regolament tal-Għajnuna għat-Taħriġ jimponi fuq l-applikazzjoni għall-għajnuna għat-taħriġ u il-25 % impost mill-Artikolu 39 tar-Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa.

(91)

Barra minn hekk, l-ammonti bilkemm ivarjaw mir-regoli ġenerali. Iż-żieda tiddependi fuq in-numru ta’ persunal impjegat u l-kontribuzzjoni imħallsa lis-sistema tas-sigurtà soċjali s-sena preċedenti. Il-kondizzjonijiet għal intitolament għall-miżura kienu restrittivi ħafna, peress li l-kumpaniji kellhom jistabbilixxu pjan, li kellu jkun approvat mill-Kumitat Konġunt (ara l-premessa 24).

(92)

Fl-20 ta’ Frar 2009, l-awtoritajiet Spanjoli kkonfermaw li l-effett tal-inċentiv addizzjonali għall-impriżi kbar skont l-Artikolu 8(3) tar-Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa kien diġà ġie kkunsidrat fil-paragrafu I. 1.A c) tal-Pjan tat-Tessuti. Għaldaqstant, il-kumpaniji li applikaw kellhom jippreżentaw pjan ta’ taħriġ mill-ġdid lis-Servizz tal-Impjieg Pubbliku fejn jagħtu detall dwar l-għanijiet tal-impjieg u l-miżuri speċifiċi. Is-Servizz tal-Impjieg Pubbliku ċċekkja li wieħed jew iktar mir-rekwiżiti fl-Artikolu ta’ hawn fuq tar-Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa kienu sodisfatti. Dan il-pjan inkluda dokument fejn jagħti l-għanijiet tal-produttività u tal-manteniment tax-xogħol u d-daqs tal-investiment ikkonċernat. Il-Kumitat Konġunt ħareġ ukoll rapport dwar il-pjan ta’ taħriġ mill-ġdid sottomess minn kull kumpanija jew grupp. Fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta fil-pjan u fir-rapport sottomessi mill-Osservatorji Industrijali, l-Istat Membru ċċekkja li l-kriterji għall-effett tal-inċentiv għal impriżi kbar kienu sodisfatti.

(93)

Il-Kummissjoni trid tikkonkludi li l-effett tal-għajnuna fuq il-kompetizzjoni u l-kummerċ hu limitat ħafna. Għalhekk il-Kummissjoni tikkunsidra li l-miżura ma taffettwax b’mod ħażin il-kondizzjonijiet tal-kummerċ sa punt li jmur kontra l-interess komuni B’hekk il-Kummissjoni tikkunsidra din il-miżura kompatibbli mas-suq komuni fuq il-bażi tal-Artikolu 87(3)(c) tat-Trattat.

Miżura 7

(94)

Il-miżura 7 hi wkoll mogħtija permezz ta’ riżorsi tal-Istat u apparentament tiffavorixxi s-settur. Fir-rigward tal-kompatibbilità, ma jidhirx li hi koperta kollha mill-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 800/2008 (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) jew mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2204/2002 tat-12 ta’ Diċembru 2002 dwar dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat KE dwar għajnuna mill-Istat għax-xogħol (28), minħabba li 27 kumpanija minn total ta’ 11 544 attivi fis-settur fl-2007 huma impriżi kbar u l-miżura ma tikkonċernax impjieg ġdid. Għalhekk, din il-miżura hi vvalutata fuq il-bażi tal-Artikolu 87(3)(c) (29).

(95)

Għajnuna mill-Istat fil-forma ta’ sussidji tal-pagi maħsuba biex iżidu d-domanda għall-ħaddiema żvantaġġjati “tista’ tipprovdi inċentivi addizzjonali lill-impriżi biex iżidu l-livelli ta’ impjieg tagħhom ta’ din il-kategorija ta’ ħaddiema.” Il-ħaddiema kkonċernati jaqgħu fi ħdan il-kategorija ta’ ħaddiema żvantaġġjati billi jkollhom iktar minn 50 sena. 76 % tal-ħaddiema li għandhom bejn 55 u 59 sena kellhom taħriġ u ħiliet baxxi, fatt li ma ppermettiex it-trasferiment tagħhom lejn setturi oħra jekk kienu ssensjati. Fir-rigward tan-numru ta’ ħaddiema kkonċernati, 10 215 il impjegat biss minn 123 574 fis-settur fl-2008 kellhom bejn 55 u 59 u kienu biss 6 700 ħaddiem li ħadmu mal-kumpanija għal iktar minn 5 snin u kellhom kuntratt miftuħ. Din iċ-ċifra tikkorrispondi għal 5,2 % tal-ħaddiema kollha fis-settur u l-intensità tal-miżura għal kull kumpanija kienet stmata għal 0,3 % tal-ispejjeż tax-xogħol tagħhom, li hu ferm inqas mil-limitu ta’ 50 % tal-ispejjeż eliġibbli pprovduti fl-Artikolu 40 tar-Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa. L-impatt tal-miżura kien ukoll żgħir peress li kkonċerna l-iktar il-mikroimpriżi (74 %) u l-ammont tal-miżura kien minimu (0,3 % tal-ispejjeż tax-xogħol). Minkejja li l-impatt finanzjarju għall-kumpanija kien minimu, skont l-awtoritajiet Spanjoli dan ipprovda inċentiv sabiex l-impjegati kkonċernati jinżammu f’xogħolhom għal xi ftit iktar snin pjuttost milli jitkeċċew jew ikunu impjegati b’mod mhux iddikjarat. B’hekk, l-għajnuna dehret li kienet meħtieġa, proporzjonata u mmirata sew lejn il-grupp ta’ età ta’ ħaddiema żvantaġġjati.

(96)

Fir-rigward tal-effetti negattivi tal-għajnuna, wieħed għandu jinnota li l-miżura hi ffukata biss fuq is-settur tat-tessuti u tal-ħwejjeġ, industrija li sejra lura b’telf ta’ 40 % ta’ impjiegi mill-2001.

(97)

Wara li jitqiesu l-effetti pożittivi u negattivi, kien konkluż li l-għajnuna kellha effetti pożittivi għaliex hi ħeġġet lil kumpaniji – l-iktar mikroimpriżi – sabiex iżommu f’xogħolhom il-ħaddiema tagħhom b’età ta’ iktar minn 55 sena (minflok jimpjegawhom b’mod mhux iddikjarat), sakemm jagħlqu 60 sena, filwaqt li t-tfixkil tal-kompetizzjoni kien x’aktarx ikun limitat minħabba l-ammont żgħir ħafna tal-għajnuna.

(98)

Il-Miżura 7 hi għalhekk kompatibbli mas-suq komuni u konformi mal-Artikolu 87(3)(c) tat-Trattat.

8.   KONKLUŻJONI

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.   L-għajnuna mogħtija minn Spanja taħt il-miżura 1 u 2, imsemmija fil-premessi 11 sa 15, skont programm li jippromwovi r-riċerka teknika u programm għall-iżvilupp mill-ġdid industrijali tas-settur tat-tessuti u tal-ħwejjeġ kienet koperta mill-approvazzjoni tal-iskemi N 415/2004 u N 101/200 u mill-iskemi XS 50/2005 u XS 70/2007 u għalhekk ma tikkostitwix għajnuna mill-Istat.

2.   Il-Miżuri 3, 4 u 5, imsemmija fil-premessi 16 sa 20, dwar self preferenzjali mogħtija minn ENISA għall-modernizzazzjoni tal-SMEs, self b’rata ta’ mgħax preferenzjali mill-ICO u promozzjoni għall-esportazzjoni mwettqa mill-ICEX huma inqas mil-limitu stabbilt mir-Regolament de minimis u b’hekk ma jikkostitwux għajnuna mill-Istat.

3.   L-għajnuna mogħtija minn Spanja taħt il-miżuri 6 u 7, imsemmija fil-premessi 21 sa 25, li toffri taħriġ kontinwu għall-impjegati u li żżomm ix-xogħol tal-ħaddiema ta’ età ikbar fis-settur tat-tessuti u tal-ħwejjeġ huma kompatibbli mas-suq komuni skont it-tifsira tal-Artikolu 87(3)(c) tat-Trattat.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hi indirizzata lir-Renju ta’ Spanja.

Magħmula fi Brussell, l-24 ta’ Marzu 2009.

Għall-Kummissjoni

Neelie KROES

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU C 239, 11.10.2007, p. 12.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2004) 4709 tal-1 ta’ Diċembru 2004 dwar il-miżura N 415/04: Promozzjoni tar-riċerka teknika fis-settur tat-tessuti (2005-2007) (ĠU C 72, 24.3.2006, p. 2).

(3)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2005) 1532 tat-18 ta’ Mejju 2005, għajnuna għar-ristrutturar ta’ żoni industrijali li qed jonqsu (ĠU C 235, 23.9.2005, p. 3).

(4)  ENISA hi impriża pubblika marbuta mal-Ministeru tal-Industrija, Turiżmu u l-Kummerċ via d-Direttorat Ġenerali għall-Politika dwar l-SMEs.

(5)  Skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1998/2006 tal-15 ta’ Diċembru 2006 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat lill-għajnuna de minimis. (ĠU L 379, 28.12.2006, p. 5).

(6)  Id-Digriet Irjali 395/2007 tat-23.3.2007, l-Ordni TAS 2307/2007 tas-27.7.2007 u l-Liġi 51/2007 tas-26.12.2007.

(7)  L-Artikolu 33(4)(d) tad-Digriet Irjali 1415/2004 tal-11 ta’ Ġunju 2004.

(8)  Il-Gazzetta Uffiċjali tal-Istat (BOE) tad-9 ta’ Frar 2005.

(9)  ĠU L 10, 13.1.2001, p. 33.

(10)  ĠU C 169, 21.7.2007, p. 18.

(11)  L-Att tal-Baġit tal-Istat Ġenerali, is-27 dispożizzjoni addizzjonali.

(12)  ĠU L 302, 1.11.2006, p. 29.

(13)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 70/2001 tat-12 ta’ Jannar 2001 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-għajnuna tal-Istat lill-impriżi żgħar u ta’ daqs medju (GU L 10, 13.1.2001, p. 33).

(14)  Is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Każ C-47/91 Italy v Commission (Italgrani II) [1992] ECR I-4635.

(15)  XS 50/2005 Programm ta’ promozzjoni tar-riċerka teknika fis-settur tat-tessuti/ħwejjeġ (ĠU C 19, 26.1.2006, p. 3).

(16)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1628/2006 tal-24 ta’ Ottubru 2006 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 87 u 88 tat-Trattat għall-għajnuna tal-investiment reġjonali nazzjonali (ĠU L 302, 1.11.2006, p. 29).

(17)  ĠU C 169, 21.7.2007, p. 18.

(18)  BOE tal-10.10.2006.

(19)  Il-Linji gwida dwar l-għajnuna reġjonali nazzjonali għall-perjodu bejn 2007-2013 (ĠU C 54, 4.3.2006, p. 13).

(20)  ĠU C 14, 19.1.2008, p. 6.

(21)  Il-Linji gwida tal-Komunità dwar l-għajnuna mill-Istat għas-salvataġġ u ristrutturazzjoni ta’ kumpaniji f’diffikultà (ĠU C 244, 1.10.2004, p. 2).

(22)  ĠU L 10, 13.1.2001, p. 20.

(23)  Ara wkoll id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C 89/01 tal-24 ta’ Settembru 2002 dwar l-iskema ta’ għajnuna li r-Repubblika federali tal-Ġermanja bi ħsiebha timplimenta – “Il-Linji gwida dwar l-għajnuna għal SMEs”– it-titjib tal-effiċjenza tan-negozju fis-sassonja (ĠU L 91, 8.4.2003, p. 13), u, b’mod partikolari premessa 72 (“għajnuna lejn l-ispejjeż tal-parteċipazzjoni f’fieri kummerċjali jew studji jew servizzi ta’ konsulenza meħtieġa għat-tnedija ta’ prodott ġdid jew eżistenti f’suq ġdid normalment ma tikostitwix għajnuna għall-esportazzjoni”).

(24)  Il-Linji gwida dwar l-għajnuna reġjonali nazzjonali għall-perjodu bejn 2007-2013 (ĠU C 54, 4.3.2006, p. 13).

(25)  ĠU L 302, 1.11.2006, p. 29.

(26)  ĠU L 214, 9.8.2008, p. 3.

(27)  Ara d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta’ Ġunju 2004 fil-Każ Nru 443/2003, it-Tieni ċirkwit ta’ ilma, il-Belġju (C(2004) 1356 finali).

(28)  ĠU L 337, 13.12.2002, p. 3.

(29)  Ara r-raġunament fil-miżura A2 fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru 244/2008 tal-Programm Spanjol għas-settur taż-żraben, tal-kunzatura u tal-ġilda (ĠU C 52, 5.3.2009, p. 1).