ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2009.163.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 163

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
25 ta' Ġunju 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2009/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009 dwar regoli u standards ta’ sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri (Tfassil mill-ġdid) ( 1 )

1

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

DIRETTIVI

25.6.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 163/1


DIRETTIVA 2009/45/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-6 ta’ Mejju 2009

dwar regoli u standards ta’ sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri

(Tfassil mill-ġdid)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 80(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw mal-Kumitat tar-Regjuni,

Filwaqt li jaġixxu konformement mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 98/18/KE tas-17 Marzu 1998 dwar ir-regoli u n-normi ta’ sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri (3) ġiet emendata kemm-il darba (4) b’mod sostanzjali. Ladarba għandhom isiru aktar emendi, għandha tiġi mfassla mill-ġdid fl-interess taċ-ċarezza.

(2)

Fil-qafas tal-politika komuni tat-trasport għandhom ikunu adottati miżuri biex tiżdied is-sigurtà fit-trasport marittimu.

(3)

Il-Komunità hija serjament imħassba dwar l-imwiet li fihom kienu involuti vapuri tal-passiġġieri li rriżultaw f’numru kbir ta’ mwiet; billi l-persuni li jużaw il-vapuri tal-passiġġieri u vapuri tal-passiġġieri ta’ veloċità għolja mal-Komunità kollha għandhom il-jedd li jistennew u li joqogħdu f’ livell adegwat ta’ sigurtà abbord.

(4)

L-apparat tax-xogħol u l-apparat protettiv personali tal-ħaddiema m’humiex koperti b’din id-Direttiva, minħabba li d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta’ Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta’ miżuri biex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiem fuq ix-xogħol (5) u d-dispożizzjonijiet relevanti tad-direttivi individwali relevanti tagħha huma applikabbli għall-użu ta’ dak l-apparat fuq vapuri tal-passiġġieri ingaġġati fuq vjaġġi domestiċi.

(5)

Id-dispożizzjonijiet tas-servizzi tat-trasport tal-passiġġieri bil-baħar bejn l-Istati Membri kien diġà ġie lliberalizzat bir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 4055/86 22 ta’ Diċembru 1986 li japplika l-prinċipju tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi tat-trasport marittimu bejn l-Istati Membri u bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi. (6) Sar provvediment, permezz tar-Regolament (KEE) Nru 3577/92 (7), għall-applikazzjoni tal-prinċipju dwar il-liberta tal-provvista ta’ servizzi ta’ trasport marittimu bejn l-Istati Membri (kabutaġġ marittimu).

(6)

Biex jintlaħaq livell għoli ta’ sigurtà, u jitneħħew il-barrieri għall-kummerċ, huwa meħtieġ li jitwaqqfu normi armonizzati ta’ sigurtà f’livell adegwat għall-vapuri tal-passiġġieri u vapuri oħra li jħaddmu s-servizzi domestiċi. L-istandards għall-vapuri li joperaw vjaġġi internazzjonali qegħdin jiġu żviluppati fi ħdan l-Organizzazzjoni Internazzjonali Marittima (IMO). Proċeduri biex tintalab azzjoni fl-IMO biex jiġu aġġornati l-istandards għall-vjaġġi internazzjonali mal-istandards ta’ din id-Direttiva għandhom ikunu disponibbli.

(7)

Invista, b’mod partikolari, tad-dimensjoni fis-suq intern tat-trasport marittimu tal-passiġġieri, azzjoni fil-livell tal-Komunità hija l-uniku mod possibbli biex ikun stabbilit livell komuni ta’ sigurtà għall-vapuri matul il-Komunità kollha.

(8)

Fid-dawl tal-prinċipju ta’ proporzjonalità, Direttiva hija l-istrument legali adegwat għaliex dan jipprovdi qafas għall-applikazzjoni uniformi u obbligatorja tal-istandards ta’ sigurtà mill-Istati Membri, filwaqt li jħalli lil kull Stat Membru id-dritt li jiddeċiedi dwar l-għodda ta’ l-implimentazzjoni li l-aħjar jixirqu lis-sistema interna tiegħu.

(9)

Fl-interess għat-titjib tas-sigurtà u li tkun evitata id-distorzjoni tal-kompetizzjoni ir-rekwiżiti komuni ta’ sigurtà għandhom japplikaw għall-vapuri tal-passiġġieri u vapuri tal-passiġġieri ta’ veloċità għolja li jitħaddmu fuq vjaġġi domestiċi fil-Komunità, irrispettivament mill-bandiera li jtajru; billi huwa għalhekk meħtieġ li jiġu esklużi xi kategoriji ta’ vapuri li għalihom ir-regoli ta’ din id-Direttiva m’humiex teknikament adattati jew ekonomikament vijabbli.

(10)

Il-vapuri tal-passiġġieri għandhom jitqassmu fi klassijiet differenti abbażi tal-firxa u l-kundizzjonijiet taż-żoni tal-baħar li jaħdmu fihom. Vapuri ta’ veloċità għolja għandhom ikunu kategorizzati konformement mad-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi tal-Vapuri ta’ Veloċità Għolja stabbilita mill-IMO.

(11)

Il-qafas prinċipali ta’ referenza għall-istandards ta’ sigurtà għandu jkun il-Konvenzjoni ta’ l-1974 dwar is-Sigurtà tal-Ħajja fuq il-Baħar (Il-Konvenzjoni SOLAS ta’ l-1974), kif emendata, li tħaddan normi miftiehma internazzjonalment għall-vapuri tal-passiġġieri u vapuri tal-passiġġieri ta’ veloċità għolja li jaħdmu fuq vjaġġi internazzjonali, kif ukoll ir-Riżoluzzjonijiet pertinenti adottati mill-IMO u miżuri oħra li jikkumplimentaw u jinterpretaw dik il-Konvenzjoni.

(12)

Il-klassijiet differenti kemm ta’ vapuri ġodda tal-passiġġieri u dawk eżistenti jeħtieġu konsiderazzjoni differenti għall-istabbbiliment ta’ rekwiżiti ta’ sigurtà li jiggarantixxu livell ta’ sigurtà ekwivalenti invista tar-rekwiżiti u l-limitazzjonijiet speċifiċi ta’ dawk il-klassijiet differenti. Huwa kunsiljabbli li jsiru distinzjonijiet fir-rekwiżiti ta’ sigurtà li għandhom ikunu rrispettati bejn vapuri ġodda u dawk esiżteni minħabba li l-impożizzjoni tar-regoli tal-vapuri l-ġodda fuq vapuri esiżtenti tinvolvi dawk il-bidliet strutturali estensivi li tirrendihom mhux ekonomikament vijabbli.

(13)

L-implikazzjonijiet finanzjarji u tekniċi li joħorġu mill-aġġornar tal-vapuri esiżtenti għall-istandards li għalihom tipprovdi din id-Direttiva jiġġustifikaw ċerti perjodi ta’ tranżizzjoni.

(14)

Invista tad-differenzi sostanzjali fid-disinn, bini u użu tal-vapuri ta’ veloċità għolja tal-passiġġieri meta mqabbla ma’ vapuri tradizzjonali tal-passiġġieri, dawk il-vapuri għandhom ikunu meħtieġa li jirrispettaw regoli speċjali.

(15)

Apparat marittimu abbord il-vapuri, li jkun konformi mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 96/98/KE tal-20 ta’ Diċembru 1996 dwar apparat marittimu (8), meta jkun installat abbord vapur tal-passiġġieri, m’għandux ikun suġġett għal testijiet addizzjonali la darba dak l-apparat diġà huwa suġġett għall-istandards u għall-proċeduri ta’ dik id-Direttiva.

(16)

Id-Direttiva 2003/25/KE tal-Parlament Ewropew u tal- Kunsill ta’ l-14 ta’ April 2003 dwar il-ħtigiet speċifici dwar l-istabbiltà għall-vapuri tar-ro-ro li jgħabbu l-passiggieri (9) introduċiet rekwiżiti msaħħa dwar l-istabbiltà tal-vapuri ro-ro tal-passiġġieri li joperaw is-servizzi internazzjonali lejn jew mill-portijiet tal-Komunità, u din il-miżura mtejba għandha tapplika wkoll għal ċerti kategoriji ta’ dawn il-vapuri li joperaw servizzi domestiċi skond l-istess kondizzjonijiet tal-baħar. In-nuqqas li jigu applikati r-rekwiżiti ta’ din l-istabbiltà għandhom ikunu raġunijiet sabiex jiġu mneħħija f’fażi wara fażi l-vapuri ro-ro tal-passiġġieri wara ċertu numru ta’ snin tal-ħidma. Minħabba l-modifiki strutturali li jistgħu jeħtieġu li jidħlu għalihom il-vapuri ro-ro tal-pasiġġieri sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti speċifici ta’ l-istabbiltà, dawn ir-rekwiżiti għandhom jiddaħħlu fuq perjodu ta’ snin sabiex jippermettu lill-parti affettwata ta’ l-industrija żmien biżżejjed sabiex tikkonforma: għal dan il-fini, għandha tiġi pprovduta skeda taż-żmien tad-dħul f’fażi fażi għall-vapuri eżistenti. Dan id-dħul f’fażi fażi ma għandux jaffettwa l-infurzar tar-rekwiżiti speċifici tas-sigurtà fiż-żoni tal-baħar koperti bl-Annessi mal-Ftehim ta’ Stokkolma tat-28 ta’ Frar 1996.

(17)

Huwa importanti li jiġu applikati l-miżuri adegwati sabiex jiġi żgurat l-aċċess f’kondizzjonijiet ta’ sigurtà għall-passiġġieri b’mobbiltà mnaqqsa fil-vapuri tal-passiġġieri u l-vetturi ta’ velocità qawwija li joperaw servizzji domestiċi fl-Istati Membri.

(18)

Suġġett għall-kontroll permezz tal-proċedura tal-Kumitat, l-Istati Membri jistgħu jadottaw ħiġiet addizzjonali ta’ sigurtà jekk iċ-ċirkostanzi lokali jkunu hekk jiġġustifikaw, jippermettu l-użu ta’ normi ekwivalenti, jew jadottaw eżenzjonijiet mid-dispożizzjonijiet ta’ din mid-Direttiva taħt ċerti kondizzjonijiet ta’ tħaddim, jew jadottaw miżuri ta’ salvagward f’ċirkostanzi ta’ periklu eċċezzjonali.

(19)

Ir-Regolament (KE) Nru 2099/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Novembru 2002 li jistabbilixxi Kumitat dwar Ibħra Sikuri u l-Prevenzjoni ta’ Tniggis minn Vapuri (COSS) (10) iċċentraliżża d-dmirijiet tal-kumitati stabbiliti taħt il-legislazzjoni Komuntarja pertinenti dwar is-sigurtà marittima, il-prevenzjoni ta’ tniggis minn vapuri u l-protezzjoni tal-kondizzjonijiet ta’ għajxien u xogħol abbord il-vapuri.

(20)

Il-miżuri neċessarji sabiex tkun implementata din id-Direttiva għandhom jiġu adottati konformement mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implementazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (11).

(21)

Partikolarment, għandhom jiġu konferiti lill-Kummissjoni setgħat sabiex tadatta ċerti disposizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, inklużi l-Annessi tagħha, sabiex jittieħed kont ta’ żviluppi fuq livell internazzjonali u, b’mod speċifiku, ta’ l-emendi għall-Konvenzjonijiet Internazzjonali. Ladarba dawk il-miżuri huma ta’ ambitu ġenerali u huma maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, jeħtieġ li dawn jiġu adottati konformement mal-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(22)

Għall-finijiet tal-monitoraġġ ta’ l-implimentazzjoni effettiva u l-infurzar ta’ din id-Direttiva, għandhom jitwettqu eżamijiet fuq vapuri tal-passiġġieri ġodda u esiżtenti u vapuri oħra; billi l-konformità ma’ din id-Direttiva għandha tkun iċċertifikata minn jew għan-nom ta’ l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat bandiera.

(23)

Biex tkun assigurata l-applikazzjoni sħiħa ta’ din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jistabbbilixxu sistema ta’ penalitajiet għall-ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skond din id-Direttiva u għandhom jimmonitorjaw il-konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva fuq il-bażi ta’ dispożizzjonijiet mudellati fuq dawk stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 95/21/KE tad-19 ta’ Ġunju 1995 dwar il-kontroll portwali ta’ l-Istat fuq it-tbaħħir (12).

(24)

L-elementi ġodda introdotti f’din id-Direttiva jikkonċernaw biss il-proċeduri tal-kumitati. Għalhekk m’hemmx bżonn li jiġu trasposti mill-Istati Membri.

(25)

Din id-Direttiva għandha tkun bla ħsara għall-obbligi ta’ l-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien għat-trażpożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-Direttivi elenkati fl-Anness IV, Parti B,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Għan

L-għan ta’ din id-Direttiva huwa li jiġi introdott livell uniformi ta’ sigurtà tal-ħajja u proprjetà abbord vapuri tal-passiġġieri ġodda u eżistenti u vapuri tal-passiġġieri ta’ veloċità għolja, meta dawn iż-żewġ kategoriji ta’ vapuri jitħaddmu fuq vjaġġi domestiċi, u li jkunu stabbiliti proċeduri għan-negozjar f’livell internazzjonali bil-ħsieb ta’ l-armonizzazzjoni tar-regoli għall-vapuri tal-passiġġieri li jitħaddmu fuq vjaġġi internazzjonali.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva:

(a)

“Konvenzjonijiet Internazzjonali” ifissru l-Konvenzjoni Internazzjonali ta’ l-1974 għas-Sigurtà tal-Ħajja fuq il-Baħar (il-Konvenzjoni ta’ l-1974 ta’ SOLAS), kif emendata, u l-Konvenzjoni Internazzjonali fuq il-Linji ta’ Tagħbija ta’ l-1966, flimkien mal-Protokolli u l-emendi magħhom;

(b)

“Kodiċi ta’ Stabilità Intatta” tfisser il-“Kodiċi dwar Stabilità Intatta għat-tipi kollha ta’ vapuri koperti bl-Istrumenti IMO” kontenuta fir-Riżoluzzjoni ta’ l-Assemblea IMO A.749(18) ta’ l-4 ta’ Novembru 1993, kif emendata;

(ċ)

“Kodiċi tal-Vapuri ta’ Veloċità Għolja” tfisser “il-Kodiċi Internazzjonali għas-Sigurtà tal-Vapuri ta’ Veloċità Għolja” kontenuta fir-Riżoluzzjoni tal-Kumitat tas-Sigurtà Marittima ta’ l-IMO MSC 36(63) ta’ l-20 ta’ Mejju 1994, fil-verżjoni aġġornata tagħha;

(d)

“GMDSS” tfisser is-Sistema Globali Marittima ta’ Diffikultà u Sigurtà stabbilita fil-Kapitolu IV tal-Konvenzjoni ta’ SOLAS ta’ l-1974, kif emendata;

(e)

“vapur tal-passiġġieri” tfisser vapur li jġorr aktar minn 12-il passiġġier;

(f)

“vapur ro-ro tal-passiġġieri” tfisser vapur li jġorr iktar min 12-il passiġġier, li jkollu spazji jew kategorija ta’ spazji għal tagħbija bir-ro-ro kif iddefinit fir-Regolament II-2/A/2 fl-Anness I;

(g)

“vapur tal-passiġġieri ta’ veloċità għolja” tfisser inġenju ta’ veloċità għolja kif definit fir-Regolament X/I tal-Konvenzjoni ta’ SOLAS ta’ l-1974, kif emendata, li jittrasporta iktar minn 12-il passiġġier bl-eċċezzjoni ta’ vapuri tal-passiġġieri ingaġġati fuq vjaġġi domestiċi f’wesgħat tal-baħar ta’ Klassi B, Ċ jew D meta:

(i)

l-ispostjar tagħhom li jikkorrispondi għall-linja tal-ilma maħsuba huwa inqas minn 500 m3, u

(ii)

l-veloċità massima tagħhom, kif definit fil-paragrafu 1.4.30 tal-Kodiċi ta’ Bastimenti b’ Veloċità Għolja, huwa inqas minn 20 mil tal-baħar;

(h)

“vapur ġdid” tfisser vapur li l-prim tiegħu tqiegħed jew li kien fi stadju simili ta’ bini fi jew wara l-1 ta’ Lulju 1998; “stadju simili ta’ bini” tfisser l-istadju li fih:

(i)

il-kostruzzjoni identifikabbli ma’ vapuri speċifiku tkun tibda; u

(ii)

ikun beda l-immuntar li jikkomprendi ta’ mill-anqas 50 tunnellata jew 1 % tal-massa stmata tal-materjal strutturali kollu, skond liema jkun l-anqas;

(i)

“vapur eżistenti” tfisser vapur li ma jkunx vapur ġdid;

(j)

“għomor” tfisser il-għomor tal-vapur, espress f’terminu ta’ numru tas-snin wara d-data tal-kunsinna tiegħu;

(k)

“passiġġier” hija kull persuna apparti:

(i)

mill-kaptan u l-membri tal-ekwipaġġ jew persuni oħra mpjegati jew li jaħdmu f’kull kapaċità abbord vapur fuq il-ħidma ta’ dak l-vapur; u

(ii)

minn tfal ta’ anqas minn sena waħda ta’ eta;

(l)

“tul ta’ vapur” tfisser, sakemm mhux ipprovdut xort’oħra, 96 % tat-tul totali mal-linja tal-buq f’85 % tal-anqas fond tal-qafas imkejjel mill-quċċata tal-prim, jew it-tul mill-ġenb ta’ quddiem ta’ l-istemma sal-fus taċ-ċappa tat-tmun fuq dik il-linja tal-buq, skond liema jkun l-akbar. F’vapuri ddisinjati bil-prim angolat il-linja tal-buq li fuqha jitkejjel dan it-tul għandha tkun parallella mal-linja tal-buq imsemmija;

(m)

“l-għoli tal-pruwa” tfisser l-għoli tal-pruwa kif definit fir-Regolament 39 tal-Konvenzjoni Internazzjonali dwar Linji tat-tagħbija ta’ l-1960 bħala d-distanza vertikali fil-perpendikolar ta’ quddiem bejn il-buq li jikkorrispondi għat-travu tal-bord assenjat tal-vapur u t-trimm iddisinjat u l-quċċata tal-gverta esposta fil-ġenb;

(n)

“vapur bi gverta sħiħa” tfisser vapur li jkun provdut bi gverta sħiħa, esposta għat-temp u għall-baħar, li jkollha mezzi permanenti biex jingħalqu l-fetħiet kolla fil-parti mħarsa mit-temp u li taħtha l-fetħiet kollha fil-ġnub tal-vapur huma mgħammra b’mezzi permanenti b’għeluq ta’ mill-anqas kontra t-temp;

il-gverta sħiħa għandha tkun gverta li ma tagħmilx ilma jew struttura ekwivalenti li tkun tikkonsisti fi gverta li ma tkunx ma tagħmilx l-ilma miksija bi struttura li ma tagħmilx ilma ta’ saħħa biżżejjed li żżomm l-integrità li ma tagħmilx ilma u mgħammra b’tagħmir ta’ għeluq li ma jagħmilx ilma;

(o)

“vjaġġ internazzjonali” tfisser vjaġġ bil-baħar minn port ta’ Stat Membru lejn port ‘il barra minn dak l-Istat Membru, jew bil-maqlub;

(p)

“vjaġġ domestiku” tfisser vjaġġ f’żoni tal-baħar minn port ta’ Stat Membru lejn l-istess port jew port ieħor f’dak l-Istat Membru;

(q)

“żona tal-baħar” tfisser żona stabbilita konformement ma’ l-Artikolu 4(2);

iżda, għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar komunikazzjoni bir-radju t-tifsiriet ta’ żoni tal-baħar għandhom ikunu dawk definiti fir-Regolament 2, il-Kapitolu IV tal-Konvenzjoni SOLAS ta’ l-1974, kif emendata;

(r)

“żona ta’ port” tfisser żona apparti minn żona tal-baħar, kif definita mill-Istati Membri, li testendi mix-xogħlijiet l-aktar ‘il barra ta’ port permanenti li jifforma parti integrali mis-sistema tal-port, jew tal-linji definiti mill-karatteristiċi naturali ġeografiċi li jipproteġu estwarju jew żona similarment protetta;

(s)

“lok ta’ rifuġju” tfisser kull żona ta’ kenn naturali jew artifiċjali li tista’ tintuża bħala kenn minn vapur jew dgħajjes taħt kondizzjonijiet li x’aktarx jipperikolaw is-sigurtà tiegħu;

(t)

“amministrazzjoni ta’ l-Istat bandiera” tfisser l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat li l-bandiera tiegħu il-vapur jew dgħajsa għandu l-jedd li jtajjar;

(u)

“Stat ospitanti” tfisser Stat Membru li lejn jew mill-portijiet tiegħu vapur jew dgħajsa, li jtajjar bandiera li ma tkunx il-bandiera ta’ dak l-Istat Membru, iwettaq vjaġġi domestiċi;

(v)

“organizzazzjoni rikonoxxuta” tfisser organizzazzjoni rikonoxxuta konformement ma’ l-Artikolu 4 tad-Direttiva tal-Kunsill 94/57/KE tat-22 ta’ Novembru 1994 dwar ir-regoli komuni u l-istandards għall-eżami ta’ vapur u organizzazzjonijiet ta’ spezzjoni u għall-attivitajiet relevanti ta’ l-amministrazzjonijiet marittimi (13);

(w)

“mil” huwa 1 852 metru;

(x)

“għoli sinifikanti tal-mewġ” huwa l-għoli medju tal-għola terz tal-għoli tal-mewġa osservat matul perjodu partikolari;

(y)

“persuni b’mobbiltà mnaqqsa”; tfisser kull persuna li jkollha diffikultà partikolari meta tuża t-trasport pubbliku, inklużi l-persuni anzjani, il-persuni ddiżabilitati, il-persuni b’debbolezzi sensorji u l-utenti tas-siġġijiet tar-roti, in-nisa tqal u l-persuni li jakkumpanjaw tfal żgħar.

Artikolu 3

Kamp ta’ applikazzjoni

1.   Din id-Direttiva tapplika għal vapuri tal-passiġġieri, li ġejjin hawn taħt, tkun xi tkun il-bandiera tagħhom, meta jitħaddmu fuq vjaġġi domestiċi:

(a)

vapuri ġodda tal-passiġġieri;

(b)

vapuri eżistenti tal-passiġġieri ta’ tul ta’ 24 metru jew aktar;

(ċ)

vapuri tal-passiġġieri ta’ veloċità għolja.

Kull Stat Membru, fil-kapaċità tiegħu ta’ Stat ospitanti, għandu jassigura li l-vapuri tal-passiġġieri u vapuri tal-passiġġieri ta’ veloċità għolja, li jtajru l-bandiera ta’ Stat li ma jkunx Stat Membru, jkunu konformi bis-sħiħ mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva, qabel ma jkunu jistgħu jitħaddmu fuq vjaġġi domestiċi f’dak l-Istat Membru.

2.   Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika għal:

(a)

vapuri tal-passiġġieri li huma:

(i)

bastimenti tal-gwerra jew vapuri tat-truppi,

(ii)

vapuri li ma jitħaddmux b’mezzi mekkaniċi,

(iii)

vapuri mibnija b’materjal apparti milli azzar jew ekwivalenti u mhux koperti bl-istandards li jikkonċernaw Vapuri ta’ Veloċità Għolja (Riżoluzzjoni MSC 36 (63)) jew Vapuri Sostnuti Dinamikament (Riżoluzzjoni A.373 (X)),

(iv)

vapuri tal-injam ta’ binja primittiva,

(v)

oriġinali, jew repliki individwali ta’ vapuri tal-passiġġieri storiċi ddisinjati qabel l-1965, mibnija predominantament b’materjali oriġinali,

(vi)

yachts tad-divertiment sakemm ma jkunux jew għandhom ikunu bl-ekwipaġġ u jġorru aktar minn 12-il passiġġier għal għanijiet kummerċjali, jew

(vii)

vapuri mħaddma esklussivament f’żoni tal-port;

(b)

vapuri tal-passiġġieri ta’ veloċità għolja li huma

(i)

dgħajjes tal-gwerra jew vapuri tat-truppi,

(ii)

vapuri tad-divertiment sakemm ma jkunux jew għandhom ikunu bl-ekwipaġġ u jġorru aktar minn 12-il passiġġier għal għanijiet kummerċjali, jew

(iii)

dgħajjes imħaddma esklussivament f’żoni tal-port.

Artikolu 4

Klassijiet ta’ vapuri tal-passiġġieri

1.   Il-vapuri tal-passiġġieri għandhom jitqassmu fil-klassijiet li ġejjin abbażi taż-żona tal-baħar li fiha joperaw:

“Klassi A”

tfisser vapur tal-passiġġieri ingaġġat fuq vjaġġi domestiċi apparti milli vjaġġi koperti bil-Klassijiet B, Ċ u D.

“Klassi B”

tfisser vapur tal-passiġġieri ingaġġat fuq vjaġġi domestiċi li fil-korsa tagħhom dawn qatt ma jkunu aktar ‘il bogħod minn 20 mil mill-linja tal-kosta, li fuq x’hiex nawfragi jkunu jistgħu jaslu, li tikkorrispondi għall-għoli tal-marea medju.

“Klassi Ċ”

tfisser vapur tal-passiġġieri ingaġġat fuq vjaġġi domestiċi f’żoni tal-baħar fejn il-probabbiltà ta’ mewġ sinifikanti li jeċċedi l-għoli ta’ 2,5 metri ikun iżgħar minn 10 % matul perjodu ta’ sena għal operazzjonijiet ta’ matul is-sena kollha, jew matul perjodu speċifiku ristrett għal operazzjonijiet ta’ matul is-sena esklussivament għal dak il-perjodu (eż. perjodu ta’ operazzjoni matul is-sajf), li fil-korsa tagħhom qatt ma jkunu aktar minn 15-il mil minn lokalità ta’ rifuġju, u l-anqas aktar minn 5 mili mill-linja tal-kosta, fejn in-nawfragi jkunu jistgħu jilħqu l-art, li tikkorrispondi għall-għoli tal-marea medju.

“Klassi D”

tfisser vapur tal-passiġġieri ingaġġat fuq vjaġġi domestiċi f’żoni tal-baħar fejn il-probabbiltà ta’ mewġ sinifikanti li jeċċedi l-għoli ta’ 1,5 metri ikun iżgħar minn 10 % matul perjodu ta’ sena għal operazzjonijiet ta’ matul is-sena kollha, jew matul perjodu speċifiku ristrett għal operazzjoni ta’ matul is-sena esklussivament għal dak il-perjodu (eż. perjodu ta’ operazzjonijiet matul is-sajf), li fil-korsa tagħhom qatt ma jkunu aktar minn 6 mili minn lokalita ta’ rifuġju, u l-anqas aktar minn 3 mili mill-linja tal-kosta, fejn in-nawfragi jkunu jistgħu jilħqu l-art, li tikkorrispondi għall-għoli tal-marea medju.

2.   Kull Stat Membru għandu:

(a)

jistabbilixxi, u jaġġorna meta meħtieġ, lista taż-żoni taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu, li tiddelimita ż-żoni għall-ħidma matul is-sena kollha u, meta jkun il-każ, ħidma perjodika ristretta tal-klassijiet tal-vapuri, bl-użu tal-kriterji ddikjarati fil-paragrafu 1;

(b)

jippubblika l-lista f’database pubbliku disponibbli fuq is-sit ta’ l-Internet ta’ l-awtorità marittima kompetenti;

(ċ)

jinnotifka lill-Kummissjoni bil-lokazzjoni ta’ dan it-tagħrif, u meta jsiru l-modifiki għal-lista.

3.   Għall-vapuri tal-passiġġieri ta’ veloċità għolja, għandhom japplikaw il-kategoriji definiti fil-Kapitolu 1 (1.4.10) u (1.4.11) tal-Kodiċi tal-Vapuri ta’ Veloċità Għolja.

Artikolu 5

Applikazzjoni

1.   Kemm vapuri tal-passiġġieri ġodda kif ukoll dawk eżistenti u vapuri tal-passiġġieri ta’ veloċità għolja meta operati fuq vjaġġi domestiċi għandhom ikunu konformi mar-regoli ta’ sigurtà relevanti stabbiliti f’din id-Direttiva.

2.   L-Istati Membri m’għandhomx iżommu milli joperaw, għal raġunijiet li joħorġu minn din id-Direttiva, vapuri tal-passiġġieri jew vapuri tal-passiġġieri ta’ veloċità għolja, meta operati fuq vjaġġi domestiċi, li jkunu konformi mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva, inkluż kullrekwiżit addizzjonali impost minn xi Stat Membru taħt l-Artikolu 9(1).

Kull Stat Membru waqt li jaġixxi fil-kapaċità tiegħu ta’ Stat ospitanti, għandu jagħraf iċ-Ċertifikat ta’ Sigurtà ta’ Vapuri ta’ veloċità għolja u l-Permess biex Jopera maħruġ minn Stat Membru ieħor għall-vapuri tal-passiġġieri ta’ veloċità għolja, meta operati fuq vjaġġi domestiċi, jew iċ-Ċertifikat ta’ Sigurtà ta’ Vapuri tal-Passiġġieri li għalih jirriferi l-Artikolu 13 maħruġ minn Stat Membru ieħor għall-vapuri tal-passiġġieri meta operati fuq vjaġġi domestiċi.

3.   Stat ospitanti jista’ jispezzjona vapur tal-passiġġieri jew vapur tal-passiġġieri ta’ veloċità għolja, meta dan ikun operat fuq vjaġġi domestiċi, u jivverifika d-dokumentazzjoni, taħt id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 95/21/KE.

4.   Kull apparat marittimu abbord vapur kif elenkat fl-Anness A(1) li jinsab mad-Direttiva 96/98/KE u li jikkonforma mad-dispożizzjonijiet ta’ dan tal-aħħar, għandu jitiqes li jkun konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva sew jekk ikun meħtieġ mill-Anness I ta’ din id-Direttiva sew jekk le li l-apparat għandu jkun approvat u suġġett għat-testijiet għas-sodisfazzjon ta’ l-Amministrazzjoni tal-Istat bandiera.

Artikolu 6

Rekwiżiti ta’ sigurtà

1.   Fir-rigward ta’ vapuri tal-passiġġieri ġodda jew dawk eżistenti tal-Klassijiet A, B, Ċ u D:

(a)

il-bini u l-manutenzjoni tal-qoxra, il-makkinarju prinċipali u awżiljaru, l-impjanti elettriċi u awtomatiċi għandhom jikkonformaw mal-istandards speċifikati għall-klassifikazzjoni bir-regoli ta’ organizzazzjoni rikonoxxuta, jew regoli ekwivalenti użati minn amministrazzjoni taħt l-Artikolu 14(2) tad-Direttiva 94/57/KE;

(b)

id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu IV, inklużi l-emendi tal-1988 SGPSM, V u VI tal-Konvenzjoni SOLAS ta’ l-1974, kif emendata, għandhom ikunu applikabbli;

(ċ)

id-dispożizzjonijiet għall-apparat ta’ navigazzjoni fuq vapur tar-Regolament 12, il-Kapitolu V, tal-Konvenzjoni SOLAS ta’ l-1974, kif emendata, għandhom ikunu applikabbli; Apparat tan-navigazzjoni abbord fuq vapur, kif elenkat fl-Anness A.1 li jinsab mad-Direttiva 96/98/KE u li jikkonforma mad-dispożizzjonijiet ta’ din tal-aħħar, għandu jitqies li jkun konformi mar-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip tar-Regolament SOLAS V/12(r), kif emendata.

2.   Fir-rigward ta’ vapuri tal-passiġġieri ġodda:

(a)

rekwiżiti ġenerali:

(i)

vapuri tal-passiġġieri ġodda tal-Klassi A għandhom jikkonformaw bis-sħiħ mar-rekwiżiti tal-Konvenzjoni SOLAS ta’ l-1974, kif emendata, u mar-rekwiżiti speċifiċi relevanti speċifikati f’din id-Direttiva. Għal dawk ir-Regolamenti, li għalihom il-Konvenzjoni SOLAS ta’ l-1974, kif emendata, tħalli l-interpretazzjoni fid-diskrezzjoni ta’ l-Amministrazzjoni, l-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera għandha tapplika l-interpretazzjonijiet kif jinsabu fl-Anness I għal din id-Direttiva;

(ii)

vapuri tal-passiġġieri ġodda tal-Klassijiet B, Ċ, u D għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti speċifiċi relevanti kif speċifikati f’din id-Direttiva;

(b)

rekwiżiti dwar il-linja tat-tagħbija:

(i)

il-vapuri tal-passiġġieri ġodda kollha ta’ tul ta’ 24 metru jew aktar għandhom jikkonformaw mal-Konvenzjoni Internazzjonali tal-1966 dwar il-Linji tat-tagħbija;

(ii)

kriterji b’livell ta’ sigurtà ekwivalenti għal dawk tal-Konvenzjoni Internazzjonali tal-1966 dwar il-Linji tat-tagħbija għandhom ikunu applikati b’relazzjoni mat-tul u l-Klassi, għall-vapuri ġodda tal-passiġġieri ta’ tul ta’ anqas minn 24 metru;

(iii)

minkejja l-punti (i) u (ii), vapuri ġodda tal-passiġġieri tal-Klassi D huma eżentati mir-rekwiżit tal-għoli minimu tal-pruwa stabbilit fil-Konvenzjoni Internazzjonali ta’ l-1966 dwar il-Linji tat-tagħbija;

(iv)

vapuri ġodda tal-passiġġieri tal-Klassijiet A, B, Ċ, u D għandhom ikollhom gverta sħiħa.

3.   Fir-rigward ta’ vapuri tal-passiġġieri eżistenti:

(a)

vapuri eżistenti tal-passiġġieri tal-Klassi A għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-vapuri eżistenti tal-passiġġieri kif definiti fil-Konvenzjoni SOLAS ta’ l-1974, kif emendata , u mar-rekwiżiti speċifiċi relevanti f’din id-Direttiva, għal dawk ir-Regolamenti, li għalihom il-Konvenzjoni SOLAS tal-1974, kif emendata, tħalli l-interpretazzjoni fid-diskrezzjoni ta’ l-Amministrazzjoni, l-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera għandha tapplika l-interpretazzjonijiet kif jinsabu fl-Anness I għal din id-Direttiva;

(b)

vapuri eżistenti tal-passiġġieri tal-Klassi B għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti speċifiċi relevanti f’din id-Direttiva;

(ċ)

vapuri eżistenti tal-passiġġieri tal-Klassijiet Ċ u D għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti speċifiċi relevanti f’din id-Direttiva u fir-rigward ta’ materji mhux koperti b’dawk ir-rekwiżiti mar-regoli tal-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera; dawk ir-regoli għandhom jipprovdu livell ekwivalenti ta’ sigurtà bħal dawk tal-Kapitoli II-1 u II-2 tal-Anness I, waqt li jingħata akkont tal-kondizzjonijiet speċifiċi lokali ta’ operazzjoni relatati maż-żoni tal-baħar li fihom il-vapuri ta’ dawk il-klassijiet jistgħu joperaw;

qabel ma vapuri eżistenti tal-passiġġieri tal-Klassijiet Ċ u D jistgħtu joperaw fuq vjaġġi domestiċi regolari fi Stat ospitanti, l-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera għandha tikseb qbil mill-Istat ospitanti dwar dawk ir-regoli;

(d)

meta Stat Membru jkun tal-fehma li r-regoli meħtieġa mill-Amministrazzjoni tal-Istat ospitanti taħt il-punt (ċ) ma jkunux raġonevoli, għandu minnufih javża lill-Kummissjoni b’dan; il-Kummissjoni għandha tibda proċeduri biex tieħu deċiżjoni konformement mal-proċedura imsemmija fl-Artikolu 11(2);

(e)

tiswijiet, alterazzjonijiet u modifikazzjonijiet ta’ natura estensiva u l-forniment relatat magħhom għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti ta’ vapuri ġodda kif preskritti fil-paragrafu 2(a); Alterazzjonijiet magħmula fuq vapuri eżistenti li huma maħsuba unikament biex jinkiseb standard għola ta’ sopravivenza m’għandhomx ikunu meqjusa bħala modifikazzjonijiet ta’ karattru estensiv;

(f)

id-dispożizzjonijiet tal-punt (a), kemm-il darba dati aktar kmieni ma jkunux speċifikati fil-Konvenzjoni SOLAS tal-1974, kif emendata, u d-dispożizzjonijiet tal-punti (b) u (ċ), kemm-il darba dati aktar kmieni ma jkunux speċifikati fl-Anness I għal din id-Direttiva, m’għandhomx ikunu applikati b’relazzjoni ma’ vapur li l-prim tiegħu kien tqiegħed jew li kien fi stadju simili ta’ bini:

(i)

qabel l-1 ta’ Jannar 1940: sal-1 ta’ Lulju 2006;

(ii)

fl-1 ta’ Jannar 1940 jew wara din id-data iżda qabel il-31 ta’ Diċembru 1962: sal-1 ta’ Lulju 2007;

(iii)

fl-1 ta’ Jannar 1963 jew wara din id-data iżda qabel il-31 ta’ Diċembru 1974: sal-1 ta’ Lulju 2008;

(iv)

fl-1 ta’ Jannar 1975 jew wara din id-data iżda qabel il-31 ta’ Diċembru 1984: sal-1 ta’ Lulju 2009;

(v)

fl-1 ta’ Jannar 1985 jew wara din id-data iżda qabel l-1 ta’ Lulju 1998: sal-1 ta’ Lulju 2010.

4.   Fir-rigward ta’ vapuri tal-passiġġieri ta’ veloċità għolja:

(a)

vapuri tal-passiġġieri ta’ veloċità għolja mibnija jew suġġetti għal tiswijiet, alterazzjonijiet jew modifikazzjonijiet ta’ karattru estensiv, fl-1 ta’ Jannar 1996 jew wara dik id-data, għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti tar-Regolament X/3 tal-Konvenzjoni SOLAS tal-1974, kif emendata, sakemm:

(i)

il-prim tagħhom kien tqiegħed jew kienu fi stadju simili ta’ bini mhux aktar tard mill-4 ta’ Ġunju 1998,

(ii)

il-konsenja u l-kummissjonar seħħu mhux aktar tard mill-4 ta’ Diċembru 1998, u

(iii)

ikunu jikkonformaw bis-sħiħ mar-rekwiżiti tal-Kodiċi ta’ Sigurtà għall-Vapuri Sostnuti Dinamikament (Kodiċi DSC) li jinsab fir-Riżoluzzjoni tal-Assemblea IMO A.373(X) tal-14 ta’ Novembru 1977, kif emendata bir-Riżoluzzjoni dwar is-Sigurtà Marittima MSC 37(63) tad-19 ta’ Mejju 1994;

(b)

vapuri tal-passiġġieri ta’ veloċità għolja mibnija qabel l-1 ta’ Jannar 1996 u li jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-Kodiċi dwar Vapuri ta’ Veloċità Għolja għandhom ikomplu joperaw b’ċertifikazzjoni taħt dak il-Kodiċi.

Il-vapuri ta’ veloċità għolja tal-passiġġieri mibnija qabel l-1 ta’ Jannar 1996 u li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti tal-Kodiċi dwar Vapuri ta’ Veloċità Għolja ma jistgħux joperaw fuq vjaġġi domestiċi, sakemm ma kenux diġà joperaw fuq vjaġġi domestiċi fl-Istat Membru fl-4 ta’ Ġunju, f’liema każ jistgħu jitħallew li jkomplu l-operat domestiku tagħhom f’dak l-Istat Membru. Dawk il-vapuri għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-Kodiċi DSC;

(ċ)

il-bini u l-manutenzjoni ta’ vapuri ta’ veloċità għolja tal-passiġġieri u l-apparat tiegħu għandu jkun konformi mar-regoli tal-klassifikazzjoni għall-vapuri ta’ veloċità għolja ta’ organizzazzjoni rikonoxxuta, jew regoli ekwivalenti użati minn Amministrazzjoni taħt l-Artikolu 14(2) tad-Direttiva 94/57/KE;

Artikolu 7

Ir-rekwiżiti ta’ l-istabbiltà u l-ħruġ mis-servizz f’fażi fażi tal-vapuri tal-passiġġieri ro-ro

1.   Il-vapuri ro-ro kollha tal-passiġġieri tal-Klassi A u B, li l-prim tagħhomġiet imqiegħdha jew li kienu fi stadju simili fil-bini fl-1 ta’ Ottubru 2004 jew wara, għandhom jikkonformaw mal-Artikoli 6, 8 u 9 tad-Direttiva 2003/25/KE.

2.   Il-vapuri ro-ro kollha tal-passiġġieri tal-Klassi A u B, li l-prim tagħhomġiet imqiegħdha jew li kienu fi stadju simili fil-bini qabel l-1 ta’ Ottubru 2004 għandhom jikkonformaw ma’ l-Artikoli 6, 8 u 9 tad-Direttiva 2003/25/KE sal-1 ta’ October 2010, għajr jekk jinħarġu mis-servizz f’fażi fażi f’din id-data jew f’data wara li fiha jilħqu l-għomor ta’ 30 sena imma, jkun xi jkun il-każ, mhux iktar tard mill-1 ta’ Ottubru 2015.

Artikolu 8

Ir-rekwiżiti tas-sigurtà għall-persuna b’mobbilta mnaqqsa

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi jittieħdu l-miżuri adegwati, imsejsa, meta applikabbli, fuq il-linji gwida fl-Anness III, sabiex jgħinu lill-persuna b’mobbiltà mnaqqsa li jkollhom aċċess bla xkiel għall-vapuri kollha tal-passiġġieri tal-Klassijiet A, B, Ċ u D u għall-vetturi kollha ta’ veloċità qawwija, użati għat-trasport pubbliku, li l-prim tagħhom ġiet imqiegħda fl-1 ta’ Ottubru 2004 jew wara jew li kienu fi stadju simili tal-bini.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkooperaw mal-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-persuni b’mobbiltà mnaqqsa u jikkonsultawhom dwar l-implimentazzjoni tal-linji gwida inklużi fl-Anness III.

3.   Bil-għan li jiġu mmodifikati l-vapuri tal-passiġġieri tal-Klassijiet A, B, Ċ u D u l-vetturi ta’ veloċità qawwija, użati għat-trasport pubbliku, li l-prim tagħhom ġiet imqiegħda jew kienu fi stadju simili tal-bini qabel l-1 ta’ Ottubru 2004, l-Istati Membri għandhom japplikaw il-linji gwida fl-Anness III sa fejn u sakemm ikun raġonevoli u prattikabbli f’termini ekonomiċi.

L-Istati Membri għandhom ifasslu pjan nazzjonali ta’ azzjoni dwar kif għandhom jiġu applikati l-linji gwida għal dawn il-vapuri u vetturi. Għandhom jibagħtu din il-pjanta lill-Kummissjoni mhux iktar tard mill-17 ta’ Mejju 2005.

4.   L-Istati Membri għandhom, mhux iktar tard mis-17 ta’ Mejju 2006, jirrappurtaw lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu rigward il-vapuri kollha tal-passiġġieri riferiti fil-paragrafu 1, il-vapuri tal-passiġġieri riferiti fil-paragrafu 3 iċċertifikati li jġorru iktar minn 400 passiġġier u l-vetturi kollha ta’ veloċità qawwija..

Artikolu 9

Rekwiżiti ta’ sigurtà addizzjonali, ekwivalenzi, eżenzjonijiet u miżuri ta’ salvagwardja

1.   Jekk Stat Membru jew grupp ta’ Stati Membri iqisu li r-rekwiżiti applikabbli ta’ sigurtà għandhom jittejbu f’ċerti sitwazzjonijiet invista taċ-ċirkostanzi speċifiċi lokali u jekk tintwera l-ħtieġa għalihom, jista’, bla ħsara għall-proċedura stabbilita fil-paragrafu 4, jadotta miżuri biex itejjeb ir-rekwiżiti ta’ sigurtà.

2.   Stat Membru jista’, bla ħsara għall-proċedura stabbilita fil-paragrafu 4, jadotta miżuri li jippermettu ekwivalenzi għar-Regolamenti li jinsabu fl-Anness I, sakemm dawk l-ekwivalenzi ikunu tal-anqas effettivi daqs dawk ir-Regolamenti.

3.   Sakemm ma jkunx hemm tnaqqsi fil-livell ta’ sigurtà u bla ħsara għall-proċedura stabbilita fil-paragrafu 4, Stat Membru jista’ jadotta miżuri biex jeżenta vapuri minn ċerti rekwiżiti speċifiċi ta’ din id-Direttiva għall-vjaġġi domestiċi li għandhom jitwettqu f’dak l-Istat inklużi fiż-żoni ta’ baħar ta’ l-arċipelagi għall-kenn mill-effetti tal-baħar miftugħ taħt ċerti kondizzjonijiet ta’ tħaddim, bħall-għoli ta’ mewġ sinifikantament iżgħar, perjodu ristrett tas-sena, vjaġġi biss matul id-dawl tal-jum jew taħt kondizzjonijiet klimatiċi u tat-temp adattati, jew ta’ tul ristrett tal-vjaġġ, jew prossimità ta’ servizzi ta’ salvataġġ.

4.   Stat Membru li jagħżel li jagħmel użu mid-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1, 2 jew 3 għandu jipproċedi konformement mat-tieni sas-sitt subparagrafi ta’ dan il-paragrafu:

L-Istat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni bil-miżuri li jkollu l-ħsieb jadotta, inklużi l-partikolaritajiet sal-limitu meħtieġ biex jikkonferma li l-livell ta’ sigurtà huwa miżmum adegwatament.

Jekk, f’perjodu ta’ sitt xhur min-notifikazzjoni, jiġi deċiż, taħt il-proċeduraimsemmija fl-Artikolu 11(2), li l-miżuri proposti m’humiex iġġustifikati, l-imsemmi Stat Membru jista’ jkun meħtieġ li jemenda jew ma jadottax il-miżuri proposti.

Il-miżuri adottati għandhom ikun speċifikati fil-leġislazzjoni nazzjonali relevanti u kkomunikati lill-Kummissjoni, li għandha tavża lill-Istati Membri l-oħra bid-dettalji tagħhom.

Kull waħda minn dawk il-miżuri għandha tkun applikata lill-vapuri tal-passiġġieri kollha tal-istess Klassi jew għall-vapuri meta joperaw taħt l-istess kondizzjonijiet speċifiċi, mingħajr diskriminazzjoni fir-rigward tal-bandiera tagħhom jew għan-nazzjonalità jew tal-post fejn ikun stabbilit l-operatur tagħhom.

Il-miżuri li hemm referenza dwarhom fil-paragrafu 3 għandhom japplikaw biss sa kemm il-vapur jew dgħajsa joperaw permezz tal-kondizzjonijiet speċifikati.

5.   Meta Stat Membru jqis li vapur tal-passiġġieri jew dgħajsa li topera fuq vjaġġi domestiċi f’dak l-Istat, minkejja l-fatt li jkun jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, joħloqu riskju ta’ periklu serju għas-sigurtà tal-ħajja jew proprjetà, jew l-ambjent, l-operat tal-vapur jew tad-dgħajsa jista’ jkun sospiż jew miżuri addizzjonali ta’ sigurtà jistgħu jkunu imposti, sakemm dak il-periklu jitneħħa.

Fiċ-ċirkostanzi li ġejjin il-proċedura ta’ segwenti għandha tkun applikabbli:

(a)

l-Istat Membru għandu javża lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bid-deċiżjoni mingħajr dewmien, waqt li jagħti raġunijiet sostanzjali għaliha;

(b)

il-Kummissjoni għandha teżamina jekk is-sospensjoni jew il-miżuri addizzjonali humiex iġġustifikati għar-raġunijiet ta’ periklu serju għas-sigurtà u għall-ambjent;

(ċ)

għandu jkun deċiż, konformement mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 11(2), jekk id-deċiżjoni ta’ dak l-Istat Membru li jissospendi l-operat ta’ dak il-vapur jew dgħajsa jew li jimponi miżuri addizzjonali tkunx iġġustifikata jew le għal raġunijiet ta’ periklu serju għas-sigurtà tal-ħajja jew proprjetà, jew tal-ambjent u, jekk is-sospensjoni jew il-miżuri ma jkunux iġġustifikati, li l-Istat Membru kkonċernat għandu jkun meħtieġ li jirtira is-sospensjoni jew il-miżuri.

Artikolu 10

Adattamenti

1.   Is-segwenti jistgħu jiġu adattati sabiex jieħdu kont tal-iżviluppi f’ livell internazzjonali, b’mod partikolari fl-IMO:

(a)

id-definizzjonijiet fl-Artikolu 2, punti (a), (b), (ċ), (d) u (v);

(b)

id-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw il-proċeduri u l-linji ta’ gwida għal inkjesti msemmija fl-Artikolu 12;

(ċ)

id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-Konvenzjoni SOLAS tal-1974, kif emendata, u l-Kodiċi tal-Vapuri ta’ Veloċità Għolja, inklużi l-emendi sussegwenti tiegħu stabbiliti fl-Artikoli 4(3), 6(4), 12(3) u 13(3);

(d)

ir-referenzi speċifiċi għall-“Konvenzjoni Internazzjonali”; u r-riżoluzzjonijiet ta’ l-IMO imsemmija fl-Artikolu 2 punti (g), (m) u (q), fl-Artikolu 3(2), punt (a), fl-Artikolu 6(1), punti (b) u (ċ), fl-Artikolu 6(2), punt (b) u fl-Artikolu 13(3).

2.   Konformement mal-proċedura imsemmija fl-Artikolu 11(2), l-Annessi jistgħu jiġu emendati sabiex:

(a)

japplikaw, għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, l-emendi magħmula lill-Konvenzjonijiet Internazzjonali;

(b)

itejbu l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tagħhom, fid-dawl tal-esperjenza.

3.   Il-miżuri msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu, maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva għandhom jiġu adottati konformement mal-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 11(3).

4.   L-emendi għall-istrumenti internazzjonali msemmija fl-Artikolu 2 ta’ din id-Direttiva jistgħu jiġu esklużi mill-ambitu ta’ din id-Direttiva, taħt l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2099/2002.

Artikolu 11

Il-Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita mill-Kumitat dwar Ibħra Protetti u l-Prevenzjoni ta’ Tniġġis mill-Vapuri (COSS) stabbilit bl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 2099/2002.

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE għandhom japplikaw, wara li jkunu meqjusa d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandha tiġi stabbilita għal xahrejn.

3.   Fil-każ li ssir referenza għal dan il-paragrafu l-Artikoli 5a(1) sa (4), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw, wara li jkunu meqjusa d-disposizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 12

Eżamijiet

1.   Kull vapur ġdid tal-passiġġieri għandu jkun suġġett mill-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera għall-eżamijiet speċifikati fil-punti (a) sa (c):

(a)

eżami qabel il-vapur jitqiegħed fis-servizz;

(b)

eżami perjodiku darba kull 12-il xahar; u

(ċ)

eżamijiet addizzjonali abbażi tal-ħtieġa.

2.   Kull vapur eżistenti tal-passiġġieri għandu jkun suġġett mill-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera għall-eżamijiet speċifikati fil-punti (a) sa (c):

(a)

eżami inizjali, qabel ma l-vapur jitqiegħed fis-servizz fuq vjaġġi domestiċi fi Stat ospitanti, għall-vapuri eżistenti operati fuq vjaġġi domestiċi fl-Istat Membru tal-bandiera li tiegħu għandhom il-jedd li jtajru;

(b)

eżami perjodiku darba kull 12-il xahar; u

(ċ)

eżamijiet addizzjonali skont ma tkun il-ħtieġa.

3.   Kull vapur ta’ veloċità għolja tal-passiġġieri li għandu jkun konformi, taħt id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6(4) ta’ din id-Direttiva, mar-rekwiżiti tal-Kodiċi tal-Vapuri ta’ Veloċità Għolja (Kodiċi HSC), għandu jkun suġġett mill-Amministrazzjoni tal-Istat bandiera għall-eżamijiet meħtieġa f’dak il-Kodiċi.

Il-vapuri tal-passiġġieri ta’ veloċità għolja li għandhom ikunu konformi, taħt id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6(4) ta’ din id-Direttiva, mar-rekwiżiti tal-Kodiċi DSC, għandhom ikunu suġġetti mill-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera għall-eżamijiet meħtieġa fil-Kodiċi DSC.

4.   Il-proċeduri u l-linji ta’ gwida relevanti għall-eżamijiet għaċ-ċertifikat ta’ Sigurtà dwar Vapuri tal-Passiġġieri speċifikati fir-Riżoluzzjoni tal-Assembla IMO A.746(18) tal-4 ta’ Novembru 1993 dwar linji ta’ gwida għall-eżami taħt is-sistema armonizzata tal-eżamijiet u ċ-ċertifikazzjoni, jew proċeduri maħsuba biex jilħqu l-istess għan, għandhom ikunu segwiti.

5.   L-eżamijiet imsemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3 għandhom jitwettqu esklużivament minn eżaminaturi tal-Amministrazzjoni nnifisha ta’ l-Istat tal-bandiera, jew ta’ organizzazzjoni rikonoxxuta jew tal-Istat Membru awtorizzat mill-Istat tal-bandiera biex iwettaq dawk l-eżamijiet, bil-għan li jiġi assigurat li r-rekwiżiti applikabbli kollha ta’ din id-Direttiva jkunu mħarsa.

Artikolu 13

Ċertifikati

1.   Il-vapuri kollha tal-passiġġieri ġodda u eżistenti għandhom jkunu pprovduti b’Ċertifikat ta’ Sigurtà għall-Vapuri tal-Passiġġieri konformement ma’ din id-Direttiva. Iċ-ċertifiket għandu jkollu l-format stabbilit fl-Anness II. Dan iċ-ċertifikat għandu jinħareġ mill-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera wara eżami inizjali, kif deskritt fil-punt (a) tal-Artikolu 12(1) u fil-punt (a) tal-Artikolu 12(2), u li jkun twettaq.

2.   Iċ-Ċertifikat ta’ Sigurtà għall-Vapuri tal-Passiġġieri għandu jinħareġ għall-perjodu li ma jkunx jeċċedi t-12-il xahar. Il-perjodu ta’ validità taċ-ċertifikat jista’ jiġi mtawwal mill-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera għall-perjodu ta’ grazzja sa xahar mid-data li fiha jiskadi kif muri fuqu. Meta tkun ingħatat estensjoni, il-perjodu l-ġdid ta’ validità jibda mid-data tal-iskadenza taċ-ċertifikat eżistenti qabel l-estensjoni tiegħu.

It-tiġdid taċ-Ċertifikat ta’ Sigurtà għall-Vapuri tal-Passiġġieri għandu jinħareġ wara li l-eżami perjodiku, kif deskritt fil-punt (b) tal-Artikolu 12(1) u fil-punt (b) tal-Artikolu 12(2), ikun twettaq.

3.   Għall-vapuri tal-passiġġieri ta’ veloċità għolja li huma konformi mar-rekwiżiti tal-Kodiċi HSC, Ċertifikat ta’ Sigurtà għall-Vapuri ta’ Veloċità Għolja u Il-permess biex jopera vapur ta’ veloċità għolja għandu jinħareġ mill-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera, taħt id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi HSC.

Għall-vapuri tal-passiġġieri ta’ veloċità għolja li jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-Kodiċi DSC kif emendati, għandhom jinħarġu Ċertifikat DSC ta’ Bini u Apparat u Permess Operattiv DSC mill-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera, taħt id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi DSC.

Qabel ma jinħareġ il-Permess biex jopera vapur tal-passiġġieri ta’ veloċità għolja li jopera fuq vjaġġi domestiċi fi Stat ospitanti, l-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera għandha tiftiehem ma’ l-Istat ospitanti dwar il-kondizzjonijiet assoċjati ma’ l-operat tal-vapur f’dak l-Istat. Kull waħda minn dawk il-kondizzjonijiet għandha tintwera mill-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera fuq il-Permess għall-operat.

4.   Eżenzjonijiet mogħtija lill-vapuri jew dgħajjes permezz ta’ u taħt id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 9(3) għandhom ikunu nnotati fuq iċ-ċertifikat tal-vapur jew tad-dgħajsa.

Artikolu 14

Regolamenti tal-Konvenzjoni SOLAS tal-1974

1.   Fir-rigward tal-vapuri tal-passiġġieri li joperaw fuq vjaġġi internazzjonali il-Komunità għandha tippreżenta talbiet lill-IMO:

(a)

sabiex tħaffef x-xogħol li jkun għaddej fi ħdan l-IMO biex ikunu riveduti r-Regolamenti tal-Kapitoli II-1, II-2 u III tal-Konvenzjoni SOLAS tal-1974, kif emendata, li jkunu fihom kwistjonijiet imħollija għad-diskrezzjoni ta’ l-Amministrazzjoni, biex ikunu stabbiliti l-interpretazzjonijiet armonizzati għal dawn ir-Regolamenti u jkunu hekk adottati emendi għal dawn tal-aħħar; u

(b)

sabiex jiġu adottati miżuri għall-applikazzjoni mandatorja tal-prinċipji li huma l-bażi tad-dispożizzjonijiet taċ-Ċirkolari MSC 606 dwar il-Qbil tal-Istat tal-Port ma’ l-Eżenzjonijiet SOLAS;

2.   It-talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom isiru mill-Presidenza tal-Kunsill u mill-Kummissjoni, fuq il-bażi tar-Regolamenti armonizzati stabbiliti fl-Anness I.

L-Istati Membri kollha għandhom jagħmlu minn kollox biex jassiguraw li l-IMO twettaq l-iżilupp tal-imsemmija Regolamenti u l-miżuri mingħajr dewmien.

Artikolu 15

Penalitajiet

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar il-penalitajiet għall-ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati taħt din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jassiguraw li dawk il-penalitajiet ikunu applikati. Il-penalitajiet previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

Artikolu 16

Notifika

L-Istati Membri għandhom minnufih jikkomunikaw lejn il-Kummissjoni id-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali adottati fil-kamp kopert b’din id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha tinforma bihom lill-Istati Membri l-oħra.

Artikolu 17

Tħassir

Id-Direttiva 98/18/KE, kif emendata mid-Direttivi elenkati fl-Anness IV, Parti A, hija b’dan imħassra, bla ħsara għall-obbligi tal-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-Direttivi elenkati fl-Anness IV, Parti B.

Ir-referenzi għad-Direttiva mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw konformement mat-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness V.

Artikolu 18

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f’ Il-Ġurnal Uffiċjalita’ l-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 19

Indirizzati

Din id-Direttiva hija ndirizzata lill-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, 6 ta’ Mejju 2009.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

J. KOHOUT


(1)  ĠU C 151, 17.6.2008, p. 35.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-21 ta’ Ottubru 2008 (għadha mhijiex pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tat-23 April 2009.

(3)  ĠU L 144, 15.5.1998, p. 1.

(4)  Ara l-Anness IV, Parti A.

(5)  ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1.

(6)  ĠU L 378, 31.12.1986, p. 1.

(7)  ĠU L 364, 12.12.1992, p. 7.

(8)  ĠU L 46, 17.2.1997, p. 25.

(9)  ĠU L 123, 17.5.2003, p. 22.

(10)  ĠU L 324, 29.11.2002, p. 1.

(11)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(12)  ĠU L 157, 7.7.1995, p. 1.

(13)  ĠU L 319, 12.12.1994, p. 20.


ANNESS I

IR-REKWIŻITI TAS-SIGURTÀ GĦALL-BASTIMENTI TAL-PASSIĠĠIERI ĠODDA U EŻISTENTI MĦADDMA FUQ VJAĠĠI DOMESTIĊI

Werrej

KAPITOLU I -   DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI

KAPITOLI II -   KOSTRUZZJONI - SUDDIVIŻJONI U STABBILITÀ, MAKKINARJU U STALLAZZJONIJIET ELETTRIĊI

PART A –   ĠENERALI

1.

Definizzjonijiet dwar il-Parti B (R 2) 8

2.

Definizzjonijiet dwar il-Partijiet Ċ, D, u E (R 3)

PARTI B -   STABILITÀ INTATTA, SUDDIVŻJONI U STABBILITÀ TAD-DANNI

1.

Riżoluzzjoni A.749 (18) ta’ l-istabilità intatta

2.

Subdiviżjoni fejn ma jidħolx ilma

3.

Tul li jista’ jiġi milqut mill-għargħar (R 4)

4.

Tul permess tal-kompartimenti (R 6)

5.

Il-permeabilità (R 5)

6.

Il-fattur tas-suddiviżjoni

7.

Rekwiżiti speċjali relatati mas-suddivżjoni tal-bastiment (R 7)

8.

Stabbilità f’kondizzjonijiet ta’ ħsara 13

8-1.

L-istabbiltà tal-bastimenti tal-passiġġieri f’kondizzjonijiet danneġġati (R 8-1)

8-2.

Il-ħtiġijiet speċjali għall-bastimenti tal-passiġġieri ro-ro li jġorru 400 persuna jew aktar (R 8-2)

8-3.

Rekwiżiti speċjali għall-bastimenti tal-passiġġieri, li m’humiex bastimenti tal-passiġġieri ro-ro, li jġorru 400 persuna jew aktar

9.

Paratiji ta’ l-ispazju tal-makkinarju u l-quċċati (R 10)

10.

Qiegħan doppji (R 12)

11.

L-għotja, immarkar u reġistrazzjoni ta’ linja tas-suddiviżjoni tat-tagħbija (R 13)

12.

Il-kostruzzjoni u ttestjar tal-bidu tal-paratiji li ma jidħolx ilma fihom, eċċ. (R 14)

13.

Ftuħ f’paratiji li ma jidħolx ilma fihom (R 15)

14.

Bastimenti li jġorru vetturi tal-merkanzija u l-ħaddiema li jakkumpanjawhom (R 16)

15.

Ftuħ fil-kisi tal-qafas taħt il-linja tal-marġini (R 17)

16.

L-integrità li ma jidħolx ilma f’bastimenti tal-passiġġieri 'l fuq mil-linja tal-marġini (R 20)

17.

Għeluq tal-bibien li minnhom titgħabba l-merkanzija (R 20-1)

17-1.

Integrità li ma jidħolx ilma mill-gverta tar-ro-ro (gverta tal-paratija) għall-ispazji li jkunu taħt (R 20-2)

17-2.

Aċċess għall-gverti ro-ro (R 20-3)

17-3.

Għeluq tal-paratiji fuq il-gverta ro-ro (R 20-4)

18.

Informazzjoni dwar l-istabbiltà (R 22)

19.

Pjanijiet tal-kontroll tad-danni (R 23)

20.

L-integrità taż-żaqq u s-superstruttura, prevenzjoni tad-dannu u kontroll (R 23-2)

21.

L-immarkar, ħidma perjodika u spezzjoni tal-bibien li ma jidħolx ilma minnhom, eċċ. (R 24)

22.

Entraturi fir-reġistru (R 25)

23.

Pjattaformi u rampi tal-karozzi li jitilgħu

24.

Ilqugħ

PARTI Ċ -   MAKKINARJU

1.

Ġenerali (R 26)

2.

MagniMagni tal-kombustjoni interna (R 27)

3.

Arranġamenti ta’ l-ippumpjar tas-sentina (R 21)

4.

Numru u tip tal-pompi tas-sentina (R 21)

5.

Mezzi li jmorru la ġenba (R 28)

6.

Tagħmir li jdawwar (R 29)

7.

Rekwiżiti addizzjonali għall-ger ta’ l-istering elettriku u elettro-idrawliku (R 30)

8.

Sistemi tal-ventilazzjoni fi spazji tal-makkinarju (R 35)

9.

Il-komunikazzjoni bejn il-pont tan-navigazzjoni u l-ispazju tal-makkinarju (R 37)

10.

Allarm ta’ l-inġiniera (R 38)

11.

Lokalità ta’ installazzjonijiet ta’ l-emerġenza (R 39)

12.

Kontrolli tal-makkinarju (R 31)

13.

Sistemi tal-pajp bil-fwar (R 33)

14.

Sistemi tal-pressjoni ta’ l-arja (R 34)

15.

Protezzjoni kontra l-ħsejjes (R 36)

16.

Liftijiet

PARTI D -   STALLAZZJONIJIET ELETTRIĊI

1.

Ġenerali (R 40)

2.

Is-sors prinċipali ta’ l-enerġija elettrika u tad-dawl (R 41)

3.

Sors ta’ emerġenza ta’ l-enerġija elettrika (R 42)

4.

Dawl supplimentarju ta’ l-emerġenza għall-bastimenti ro-ro (R 42-1)

5.

Prekawzjonijiet kontra x-xokk, nirien u perikli oħra ta’ l-oriġini elettrika (R 45)

PARTI E -   REKWIŻITI ADDIZZJONALI GĦALL-ISPAZJI TAL-MAKKINARJU LI PERJODIKAMENT MA JKOLLUX NIES MIEGĦU

Konsiderazzjoni speċjali (R 54)

1.

Ġenerali (R 46)

2.

Prekawzjonijiet min-nirien (R 47)

3.

Protezzjoni kontra l-għargħar (R 48)

4.

Kontroll tal-makkinarju tal-propulsjoni mill-pont tan-navigazzjoni (R 49)

5.

Komunikazzjoni (R 50)

6.

Sistemi ta’ l-allarm (R 51)

7.

Sistemi tas-sigurtà (R 52)

8.

Rekwiżiti speċjali għall-installazzjonijiet tal-makkinarju, tal-kaldaruni u elettriċi (R 53)

9.

Sistemi awtomatiċi tal-kontroll u ta’ l-allarm (R 53.4)

KAPITOLU II-2 -   PROTEZZJONI MIN-NIRIEN, INTRAċċAR TAN-NIRIEN U TIFI TAN-NIRIEN

PARTI A -   ĠENERALI

1.

Prinċipji bażiċi (R 2)

2.

Definizzjonijiet (R 3)

3.

Pompi tan-nirien, mejns tan-nar, idranti, pajpijiet u żenuni (R 4)

4.

Sistemi tat-tifi tan-nar fissi bir-ragħwa bl-espansjoni għolja fl-ispazji tal-makkinarju (R 9)

5.

Pajrini li jistgħu jinġarru (R 6)

6.

Arranġamenti għat-tifi tan-nar fi spazji tal-makkinarju (R 7)

7.

Arranġamenti speċjali fi spazji tal-makkinarju (R 11)

8.

Tagħmir awtomatiku li jferrex l-ilma, sistemi ta’ detectors tan-nar u ta’ l-allarm (R 12)

9.

Sistemi fissi ta’ detectors tan-nirien u sistemi ta’ l-allarm tan-nirien (R 13)

10.

Arranġamenti għaż-karburant taż-żejt, żejt li jillubrika u żjut oħra li jieħdu n-nar (R 15)

11.

Ilbies tal-ħaddiem tat-tifi tan-nar (R 17)

12.

Oġġetti mixxellanji (R 18)

13.

Pjanijiet tal-kontroll tan-nar (R 20)

14.

Prontezza operazzjonali u manutenzjoni

15.

Struzzjonijiet, taħriġ abbord u provi

16.

Operazzjonijiet

PARTI B -   MIŻURI TAS-SIGURTÀ MIN-NIRIEN

1.

Struttura (R 23)

2.

Żoni prinċipali vertikali u żoni orizzontali (R 24)

3.

Paratiji b’żona prinċipali vertikali (R 25)

4.

L-integrità min-nirien tal-paratiji u l-gverti fil-bastimenti ġodda li jġorru aktar minn 36 passiġġieri (R 26)

5.

L-integrità tan-nirien tal-paratiji u l-gverti fil-bastimenti ġodda li jġorru mhux aktar minn 36 passiġġier u bastimenti eżistenti tal-klassi B li jġorru aktar minn 36 passiġġier (R 27)

6.

Mezzi tal-ħrib ta’ salvataġġ (R 28)

6-1.

Rotot tas-salvataġġ fuq bastimenti tal-passiġġieri ro-ro (R 28-1).

7.

Penetrazzjonijiet u ftuħ fid-diviżjonijiet tal-klassi A u B (R 30, 31)

8.

Il-protezzjoni tat-turġien u liftijiet fl-ispazji ta’ l-akkomodazzjoni tas-servizz (R 29)

9.

Sistemi tal-ventilazzjoni (R 32)

10.

Twieqi u ftuħ fil-ġenb (R 33)

11.

Użu ristrett ta’ materjali li jaqbad (R 34)

12.

Dettalji tal-bini (R 35)

13.

Sistemi ta’ detectors fiss u ta’ l-allarm tan-nirien u sistemi ta’ bexxiex awtomatiku u detectors tan-nirien u sistema ta’ l-allarm tan-nirien (R 14) (R 36)

14.

Protezzjoni ta’ l-ispazji tal-makkinarju tal-kategorija speċjali (R 37)

15.

Rondi ta’ l-għassa għan-nirien, sistemi ta’ detectors, ta’ l-allarm u ta’ l-indirizz pubbliku (R 40)

16.

Titjib tal-bastimenti eżistenti tal-klassi B li jġorru aktar minn 36 passiġġier (R 41-1)

17.

Rekwiżiti speċjali għall-bastimenti li jġorru prodotti perikolużi (R 41)

18.

Rekwiżiti speċjali għall-faċilitajiet ta’ l-elikotteri

KAPITOLU III -   TAGĦMIR LI JSALVA L-ĦAJJA

1.

Definizzjonijiet (R 3)

2.

Tagħmir tal-komunikazzjoni, sopravivenza u dgħajjes tas-salvataġġ, tagħmir personali li jsalva l-ħajja (R 6 + 7 + 18 + 21 + 22)

3.

Allarm ta’ l-emerġenza, struzzjonijiet operattivi, manwali tat-taħriġ, listi tal-bini u struzzjonijiet ta’ l-emerġenza (R 6 + 8 + 9 +19 + 20)

4.

It-tqegħid ta’ nies ma’ l-opri tas-sopravivenza u s-superviżjoni (R 10)

5.

Ġmiegħ ta’ opri tas-sopravivenza u ta’ l-arranġamenti ta’ l-imbarkazzjoni (R 11 + 23 + 25)

5-1.

Rekwiżiti tal-bastimenti tal-passiġġieri ro-ro (R 26)

5-2.

Pjattaformi ta’ l-elikotteru u żoni ta’ fejn jiġbor in-nies (R 28)

5-3.

Sistema ta’ l-appoġġ għad-deċiżjoni għall-kaptani (R 29)

6.

Stazzjonijiet li jvaraw (R 12)

7.

Irfiegħ ta’ opra tas-sopravivenza (R 13 + 24)

8.

Irfiegħ tad-dgħajjes tas-salvataġġ (R 14)

8a.

Irfiegħ ta’ sistemi ta’ l-evakwazzjoni marittima (R 15)

9.

Arranġamenti ta’ varar ta’ l-opri tas-sopravivenza u arranġamenti ta’ l-irkupru (R 16)

10.

Imbarkazzjoni tad-dgħajsa tas-salvataġġ, arranġamenti tal-varar u rkupru (R 17)

11.

Struzzjonijiet ta’ l-emerġenza (R 19)

12.

Prontezza għat-tħaddim, manutenzjoni u spezzjonijiet (R 20)

13.

Taħriġ u provi ta’ l-abbandun tal-bastiment (R 19 + R 30)

KAPITOLU I

DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI

Meta jkun espressament ipprovdut, ir-Regolamenti ta’ dan l-Anness huma applikabbli għall-bastimenti ġodda u eżistenti tal-klassijiet A, B, Ċ u D, mħaddma fi vjaġġi domestiċi.

Bastimenti ġodda tal-klassi B, Ċ u D li għandhom tul ta’ anqas minn 24 metru jridu jikkonformaw mar-rekwiżiti tar-Regolamenti II-1/B/2 sa II-1/B/8 u II-1/B/10 ta’ dan l-Anness, kemm-il darba l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera, li l-bastimenti tagħhom għandhom dritt itajru l-bandiera tiegħu, tiżgura li jikkonformaw mar-regoli nazzjonali ta’ l-Istat tal-bandiera u li tali regoli jiggarantixxu livell ekwivalenti ta’ sigurtà.

Fejn ir-Regolamenti ta’ dan l-Anness ma japplikawx għal bastimenti ġodda ta’ tul ta’ anqas minn 24 metru, l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera għandha tiżgura li jiġi pprovdut livell ta’ sigurtà ekwivalenti għal dawn il-bastimenti permezz tal-konformità mar-regoli nazzjonali.

Bastimenti eżistenti tal-klassi Ċ u D m’għandhomx għalfejn jikkonformaw mar-Regolamenti ta’ Kapitoli II-1 u II-2 ta’ dan l-Anness, kemm-il darba l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera, li dawn il-bastimenti għandhom dritt itajru l-bandiera tiegħu, tiżgura li jikkonformaw mar-regoli nazzjonali ta’ l-Istat tal-bandiera u li dawn ir-regoli jiggarantixxu livell ekwivalenti ta’ sigurtà.

Kull fejn l-applikazzjoni ta’ riżoluzzjoni ta’ l-IMO hija meħtieġa f’dan l-Anness għall-bastimenti eżistenti, għall-bastimenti mibnija sa sentejn wara d-data ta’ l-adozzjoni mill-IMO ta’ tali riżoluzzjoni m’hemmx għalfejn jikkonformaw ma’ din ir-riżoluzzjoni kemm-il darba jikkonformaw mar-riżoluzzjoni(jiet) applikabbli ta’ qabel, jekk hemm.

Taħt tiswijiet, alterazzjonijiet u modifikazzjoni ta’ “natura maġġuri” għandu jiftiehem, bħala eżempju:

kull tibdil li jbiddel sostanzjalment id-dimensjonijiet ta’ bastiment,

eżempju: itawlu billi jżidu parti minn nofs ġdida,

kull tibdil li jibddel sostanzjalment il-kapaċità ta’ bastiment li jġorr il-passiġġieri,

eżempju: gverta tal-karrozzi li ġiet ikkonvertita f’akkomodazzjoni għall-passiġġieri,

kull tibdil li jżid b’mod sinifikattiv il-ħajja tal-bastiment fis-servizz,

eżempju: tiġdid ta’ l-akkomodazzjoni tal-passiġġieri fuq gverta waħda sħiħa.

L-indikazzjoni “(R…)” li qegħda wara diversi ntestaturi tar-Regolamenti f’dan l-Anness tirriferi għar-Regolamenti tal-Konvenzjoni SOLAS ta’ l-1974, kif emendata, li fuqha huma bbażati r-Regolamenti ta’ dan l-Anness.

KAPITOLU II-1

KOSTRUZZJONI - SUDDIVŻJONI U STABBILITÀ, MAKKINARJU U STALLAZZJONIJIET ELETTRIĊI

PARTI A

ĠENERALI

1   Definizzjonijiet relatati mal-Parti B (R 2)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

.1

Il-linja tas-suddivżjoni tat-tagħbija hija l-marka tal-livell ta’ l-ilma użata biex tiġi stabbilita s-suddiviżjoni tal-bastiment.

.2

Il-linja tas-suddivżjoni tat-tagħbija l-aktar profonda hija l-marka tal-livell ta’ l-ilma li tikkorrispondi ma’ l-aktar fond permess mir-rekwiżiti tas-suddivżjoni li huma applikabbli.

.2

It-tul tal-bastiment huwa t-tul imkejjel bejn il-perpendikulari meħuda fl-estremitajiet tal-linja tas-suddiviżjoni tat-tagħbija l-aktar profonda.

.3

Il-wisa’ tal-bastiment hija l-wisa’ estrema minn naħa ta’ barra tal-qafas għan-naħa ta’ barra tal-qafas fil- jew taħt il-linja tas-suddivżjoni tat-tagħbija l-iktar profonda.

.4

Il-fond (draught) hija d-distanza vertikali mil-linja tal-bażi ffurmata fin-nofs tal-bastiment sal-linja tas-suddiviżjoni tat-tagħbija partikolari.

.5

Il-massa li ma tiċċaqlaqx hija d-differenza f’tunnellati bejn l-ispostament ta’ bastiment fl-ilma ta’ gravità speċifika ta’ 1,025 fil-linja ta’ l-ilma ta’ tagħbija li tikkorrispondi mal-freeboard tas-sajf assenjata u l-piż ħafif (lightweight) tal-bastiment.

.6

Il-piż ħafif (lightweight) huwa l-ispostament tal-bastiment f’tunnellati mingħajr tagħbija, karburant, żejt li jillubbrika, ilma tas-saborra, ilma frisk u ilma ta’ l-għalf fit-tankijiet, imħażen ta’ affarijiet li jiġu kkunsmati, u passiġġieri u ekwipaġġ u l-affarijiet tagħhom.

.7

Gverta tal-paratija hija l-gverta ta’ fuq nett li fuqha joqogħdu l-paratiji trasversi li ilma fiha ma jidħolx.

.8

Il-linja tal-marġini hija linja mpinġija ta’ l-anqas 76 mm taħt il-wiċċ ta’ fuq tal-gverta tal-paratija fil-ġenb.

.9

Il-permeabilità ta’ spazju hija l-persentaġġ ta’ dak l-ispazju li jista’ jiġi okkupat mill-ilma. Il-volum ta’ spazju li jestendi 'l fuq mil-linja tal-marġini għandu jitkejjel biss sa l-għoli ta’ dik il-linja.

.10

L-ispazju tal-makkinarju jrid jittieħed li jestendi mil-linja tal-bażi ffurmata sal-linja tal-marġini u bejn il-paratiji estremi transversi ewlenin li ma jidħolx ilma fihom, li jżommu l-ispazji li fihom il-makkinarju ewlieni u awżiljari tal-propulsjoni, u l-kaldaruni li jaqdu l-bżonnijiet tal-propulsjoni.

.11

Spazji tal-passiġġieri huma dawk l-ispazji li huma pprovduti għall-akkomodazzjoni u għall-użu mill-passiġġieri, esklużi l-kmamar tal-bagalji, tal-maħżen, tal-provvisti u tal-posta.

.12

Ma jidħlilhomx ilma fir-rigward ta’ l-istruttura tfisser kapaċi li ma tħallix l-ilma jgħaddi mill-istruttura fl-ebda direzzjoni taħt l-ammont ta’ ilma li hu probabbli li jkun hemm fil-kondizzjoni mhux mimsusa jew f’dik bid-dannu.

.13

Mhux affetwat bit-temp tfisser li l-ilma ma jippenetrax fil-bastiment huma x’inhuma l-kondizzjonijiet tal-baħar.

.14

Bastiment tal-passiġġieri ro-ro tfisser bastiment tal-passiġġieri bi spazji tar-ro-ro għat-tagħbija jew spazji speċjali tal-kategorija kif stipulata fir-Regolament II-2/A/2.

2   Definizzjonijiet relatati mal-Partijiet Ċ, D, u E (R 3)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B,Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

.1

Sistema ta’ l-steering tal-kontroll bil-gerijiet huwa t-tagħmir li bih l-ordnijiet jintbagħtu mill-pont tan-navigazzjoni għall-unitajiet li jħaddmu l-isteering bil-gerijiet. Sistemi ta’ l-isteering tal-kontroll bil-gerijiet jinkludu tranżmettituri, riċevituri, pompi tal-kontroll idrawliku u l-muturi assoċjati magħhom, kontrolluri tal-muturi, pajpijiet u kejbils.

.2

Il-makkinarju prinċipali li jdawwar huwa l-makkinarju, azzjonaturi (actuators) tat-tmun, unitajiet li jħaddmu l-makkinarju li jdawwar u l-mezzi biex tiġi applikata t-torque għall-laċċ tat-tmun (eż. Il-laċċ jew il-kwadrant) meħtieġa biex jikkawża moviment fuq it-tmun sabiex il-bastiment idur taħt kondizzjonijiet normali ta’servizz.

.2

Tagħmir li jħaddem l-isteering huwa:

.1

fil-każ ta’ makkinarju elettriku ta’ l-isteering, mutur elettriku u t-tagħmir elettriku relatat miegħu;

.2

fil-każ ta’ makkinarju elettro-idrawliku ta’ l-isteering, mutur elettriku u t-tagħmir elettriku relatat miegħu u l-pompa li tgħaqqad;

.3

fil-każ ta’ makkinarju ieħor idrawliku ta’ l-isteering, magna li tħaddmu u pompa mqabbda magħha.

.3

Makkinarju awżiljari ta’ l-isteering huwa t-tagħmir li mhux parti mill-makkinarju ta’ l-isteering ewlieni meħtieġ biex jimmanuvra l-bastiment fil-każ ta’ ħsara fil-makkinarju ewlieni ta’ l-isteering iżda ma jinkludix il-laċċ, il-kwadrant jew komponenti li jservu għall-istess skop.

.4

Kondizzjoni ta’ ħidma normali u abitabbli hija kondizzjoni li taħtha l-bastiment fl-intier tiegħu, il-makkinarju, is-servizzi, il-mezzi u l-għajnuniet li jiżguraw il-propulsjoni, abbiltà li jimmanuvra, navigazzjoni fis-sigurtà, is-sigurtà għal kontra n-nirien u l-għarar, il-komunikazzjonijiet u sinjali interni u esterni, il-mezzi tal-ħrib, u l-winċijiet tad-dgħajjes ta’ l-emerġenza, kif ukoll il-kondizzjonijiet iddisinjati ta’ l-abitazzjoni komda huma f’kondizzjoni li jaħdmu u li jiffunzjonaw kif suppost.

.5

Il-kondizzjoni ta’ l-emerġenza hija kondizzjoni li taħtha kwalunkwe servizz meħtieġ għall-operazzjoni normali u l-kondizzjonijiet abitabbli m’humiex f’kondizzjoni li jaħdmu minħabba ħsara fis-sors ewlieni tal-kurrent elettriku.

.6

Sors ewlieni ta’ kurrent elettriku huwa sors maħsub biex jipprovdi kurrent elettriku lis-swiċċbord għad-distribuzzjoni ta’ kull servizz meħtieġ biex iżomm lill-bastiment f’kondizzjoni ta’ ħidma operattiva u akkomodazzjoni normali.

.7

Il-kondizzjoni tal-bastiment inattiv hija l-kondizzjoni li taħtha l-impjant prinċipali tal-propulsjoni, il-kaldaruni u l-awżiljari ma jaħdmux minħabba nuqqas ta’ kurrent.

.8

Impjant prinċipali tal-ġenerazzjoni huwa l-ispazju li fih jinstab is-sors ewlieni tal-kurrent elettriku.

.9

Is-swiċċbord ewlieni huwa swiċċbord li huwa pprovdut direttament mis-sors ewlieni tal-kurrrent elettriku u huwa maħsub biex iqassam l-enerġija elettrika lis-servizzi tal-bastiment.

.10

Swiċcbord ta’ l-emerġenza huwa swiċċbord li f’każ ta’ ħsara fis-sistema prinċipali tal-provvista tal-kurrent elettriku jiġi pprovdut direttament mis-sors ta’ l-emerġenza tal-kurrent elettriku jew mis-sors tat-transizzjoni tal-kurrent elettriku u huwa ntiż li jqassam l-eneġija elettrika lis-servizzi ta’ l-emerġenza.

.11

Sors ta’ emerġenza tal-kurrent elettriku huwa sors tal-kurrent elettriku, maħsub biex jipprovdi l-iswiċċboard ta’ l-emerġenza fil-każ ta’ ħsara fil-provvista mis-sors prinċipali tal-kurrent elettriku.

.12

Il-veloċità massima-quddiem tas-servizz hija l-ogħla veloċità li l-bastiment huwa ppjanat li jżomm fis-servizz fil-baħar fil-fundar l-aktar profond meta jkun ibaħħar.

.13

Il-veloċità massima la ġenba hija l-veloċità li hija stmata li bastiment jista’ jilħaq fil-potenza massima la ġenba ppjanata fil-fundar l-aktar profond.

.14(a)

L-ispazji tal-makkinarju huma l-ispazji kollha tal-makkinarju ta’ kategorija A u kull spazju ieħor li fihom makkinarju tal-propulsjoni, kaldaruni, unitajiet tal-karburant taż-żejt, magnimagni tal-fwar u tal-kombustjoni interna, ġeneraturi u makkinarju elettriku prinċipali, stazzjonijiet ta’ mili taż-żejt, makkinarju ta’ refriġerazzjoni, makkinarju ta’ stabilità, makkinarju tal-ventilazzjoni u kondizzjonar ta’ l-arja, u spazji bħal dawn, u l-kaxxi għal dawn l-spazji.

.14(b)

L-ispazji tal-makkinarju ta’ kategorija A huma dawk l-ispazji u bagolli għal dawn l-spazji li fihom ikun hemm:

.1

makkinarju tal-kombustjoni interna użat għall-propulsjoni prinċipali; jew.

.2

makkinarju tal-kombustjoni interna użat għal skopijiet oħra barra dawk ta’ propulsjoni prinċipali fejn tali makkinarju għandu potenza totali ta’ produzzjoni ta’ l-enerġija ta’ mhux anqas minn 375 kW; jew.

.3

kwalunkwe kaldarun li jitħaddem biż-żejt jew unità tal-karburant taż-żejt.

.15

Sistema ta’ l-attwazzjoni tal-potenza huwa t-tagħmir idrawliku pprovdut biex iforni l-enerġija biex idawwar il-lasta tat-tmun, li fih unità jew unitajiet li jħaddmu l-makkinarju li jdawwar, flimkien mal-pajpijiet u partijiet relatati u azzjonatur tat-tmun. Is-sistemi ta’ l-attwazzjoni ta’ potenza jistgħu jaqsmu komponenti mekkaniċi komuni, i.e. il-laċċ, kwadranti u l-lasta tat-tmun, jew komponenti li jservu funzjoni bħal din.

.16

Stazzjonijiet tal-kontroll huma dawk l-ispazji li fihom jinstab it-tagħmir tar-radju jew it-tagħmir prinċipali tan-navigazzjoni jew is-sors ta’ potenza ta’ l-emerġenza jew fejn huwa ċċentralizzat it-tagħmir tal-kontroll tan-nirien.

PARTI B

STABILITÀ INTATTA, SUDDIVŻJONI U STABILITÀ TAD-DANNI

1   Riżoluzzjoni A.749 (18) ta’ l-istabilità intatta

BASTIMENTI TAL-KLASSI ĠDIDA A, B, Ċ U D TAT-TUL TA’ 24 METRU JEW AKTAR:

Kull klassi ta’ bastimenti ġodda ta’ 24 metru tul jew aktar għandu jikkonforma mad-disposizzjonijiet rilevanti għall-bastimenti tal-passiġġieri tal-Kodiċi dwar l-Istabilità Intatta kif adottat fl-4 ta’ Novembru 1993 mill-IMO fit-18-il sessjoni ta’ l-Assemblea tagħha permezz tar-Riżoluzzjoni A.749 (18).

Meta l-Istati Membri jikkunsidraw mhux adegwata l-applikazzjoni tal-Kriterju ta’ Irjeħat Severi u Irrolljar (Severe Wind and Rolling Criterion) tar-Riżoluzzjoni tal-IMO A.749 (18), għandu jiġi applikat metodu ieħor li jiżgura stabilità sodisfaċenti. Dan għandu jiġi appoġġjat minn evidenza mill-Kummissjoni li tikkonferma li jintlaħaq livell ta’ sigurtà ekwivalenti.

BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI A U B TAT-TUL TA’ 24 METRU JEW AKTAR:

Kull bastiment eżistenti tal-klassi A u B għandu, f’kull kondizzjoni ta’ tagħbija, jissodisfa l-kriterji ta’ l-istabilità li ġejja wara l-korrezzjoni dovuta għall-effett tal-wiċċ ħieles tal-likwidi fit-tankijiet b’mod konformi mal-presupposti ta’paragrafu 3.3 tar-Riżoluzzjoni A.749 (18) ta’ l-IMO, jew l-ekwivalenti.

(a)

l-erja taħt il-kurvatura tal-lieva li tikkoreġi (kurvatura GZ) m’għandhiex tkun ta’ anqas minn:

(i)

raġġ ta’ 0,055 metru-radjan sa angolu ta’ l-għarqud ta’ 30 °;

(ii)

0,09 metru-radjan sa angolu ta’ l-għarqud jew ta’ 40 ° jew l-angolu ta’ l-għargħar, i.e. l-angolu tal-għarqud li fih it-truf t’isfel ta’ kwalunkwe fetħa fil-buq, super-struttura jew kmamar ta’ fuq il-gverta, li huma ftuħ li ma jistgħux jiġu magħluqa b’mod li ma jgħaddix ilma, ikunu mgħaddsa, jekk dak l-angolu jkun ta’ anqas minn 40 °

(iii)

0,03 metru-radjan ta’ bejn l-angoli ta’ l-għarqud ta’ 30 ° u ta’ 40 °jew bejn 30 ° u l-angolu ta’ l-għargħar jekk l-angolu ikun ta’ anqas minn 40 °

(b)

il-kurvatura tal-lieva li tikkoreġi (kurvatura GZ) għandha tkun ta’ mill-anqas 0,20 metru f’ angolu ta’ l-għarqud ugwali jew akbar minn 30 °

(ċ)

Il-kurvatura massima tal-lieva li tikkoreġi GZ għandha ssir f’angolu ta’ l-għarqud li preferibbilment jaqbeż it-30 ° iżda ta’ mhux anqas minn 25 °.

(d)

L-għoli inizjali metaċentriku transversiv m’għandux ikun ta’ anqas minn 0,15 metru.

Il-kondizzjonijiet tat-tagħbija li jridu jiġu kkunsidrati sabiex jivverifikaw il-konformità mal-kriteji ta’ l-istabilità msemmija hawn fuq għandhom jinkludu ta’ l-anqas dawk stabbiliti fil-paragrafu 3.5.1.1 tar-Riżoluzzjoni A.749 (18) ta’ l-IMO.

Il-bastimenti eżistenti kollha tal-klassijiet A u B li għandhom tul ta’ 24 metru jew aktar għandhom ukoll jikkonformaw mal-kriterji addizzjonali kif mogħtija mir-Riżoluzzjoni A.749 (18) ta’ l-IMO, paragrafu 3.1.2.6 (kriterji addizzjonali għall-bastimenti tal-passiġġieri) u paragrafu 3.2 (Kriterju ta’ Irjeħat Severi u Irrolljar (Severe Wind and Rolling Criterion)).

Meta l-Istati Membri jikkunsidraw mhux adegwata l-applikazzjoni tal-Kriterju ta’ Irjeħat Severi u Irrolljar (Severe Wind and Rolling Criterion) ta’ A.749 (18), għandu jiġi applikat metodu ieħor li jiżgura stabilità sodisfaċenti. Dan għandu jiġi appoġġjat minn evidenza mill-Kummissjoni li tikkonferma li jintlaħaq livell ekwivalenti ta’ sigurtà sodisfaċenti.

2   Subdiviżjoni fejn ma jidħolx ilma

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

Kull bastiment għandu jiġu suddiviż bil-paratiji li m’għandhomx jippermettu d-dħul ta’ ilma sal-gverta tal-paratija, f’kompartimenti li fihom ilma ma jidħolx li t-tul massimu tagħhom irid jiġi kkalkulat konformement mar-rekwiżiti speċifiċi mogħtija hawnhekk.

Minflok dawn ir-rekwiżiti, ir-Regolamenti dwar is-suddiviżjoni u l-istabilità tal-bastimenti tal-passiġġieri bħala ekwivalenti għall-Parti B ta’ Kapitolu II tal-Konvenzjoni Internazzjonali dwar is-Sigurtà tal-Ħajja fuq il-Baħar, 1960, kif mogħtija fir-Riżoluzzjoni A.265 (VIII) ta’ l-IMO, jistgħu jiġu użati, jekk jiġu applikati fl-intier tagħhom.

Kull porzjon ieħor ta’ l-istruttura interna li taffettwa l-effiċjenza tas-suddiviżjoni tal-bastiment għandha tkun ta’ tip li ma tippermettix li jidħol ilma fiha.

3   Tul li jista’ jiġi milqut mill-għargħar (R 4)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:.

.1

It-tul li jista’ jiġi milqut mill-għargħar f’punt stabbilit huwa l-porzjon massimu tat-tul tal-bastiment, li għandu ċ-ċentru tiegħu fil-punt partikolari, li jista’ jiġi milqut mill-għargħar, taħt l-ipotesi tal-permeabilità mogħtija hawn taħt, mingħajr ma l-bastiment jitgħatta taħt il-linja tal-marġini.

.2

Fil-każ ta’ bastiment li m’għandux gverta kontinwa tal-paratija, it-tul li jista’ jiġi milqut mill-għargħar f’kull punt jista’ jiġi ddeterminat fuq ipotesi ta’ linja ta’ marġini kontinwa li fl-ebda punt mhija anqas minn 76 mm taħt il-wiċċ tal-gverta fuq in-naħa li l-paratiji kkonċernati u l-qafas jinġarru mingħajr ma jgħaddi ilma.

.3

Fejn porzjon tal-linja tal-marġini ipotetika li tkun b’mod sinifikattiv taħt il-gverta li fuqha jkunu qed jinġarru l-paratiji, l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera tista’ tippermetti rilassament limitat fil-bżonn li ma jippermettix li jidhol ilma f’dawk il-porzjonijiet tal-paratiji li huma 'l fuq mil-linja tal-marġini u immedjatament taħt l-ogħla gverta.

4   Tul permess tal-kompartimenti (R 6)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

It-tul massimu permess ta’ komparatament li għandu ċ-ċentru tiegħu fi kwalunkwe punt mit-tul tal-bastiment jinħadem mit-tul li jista’ jiġi milqut mill-għargħar billi jiġi mmultiplikat dan ta’ l-aħħar b’fattur adatt imsejjaħ il-fattur tas-suddivżjoni.

5   Il-permeabilità (R 5)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B,Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

L-ipotesi definittivi li għalihom saret referenza fir-Regolament 3 dwar il-permeabilità ta’ l-ispazji li qegħdin taħt il-linja tal-marġini.

Sabiex jiġi ddeterminat it-tul li jista’ jiġi milqut mill-għargħar, il-permeabilità medja ipotizzata ta’ l-ispazji li qegħdin taħt il-linja tal-marġini għandha tiġi indikata fit-tabella fir-Regolament 8.3.

6   Il-fattur tas-suddiviżjoni

Il-fattur tas-suddiviżjoni għandu jkun:

GĦALL-BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U GĦALL-BASTIMENTI TAL-PASSIĠĠIERI EŻISTENTI TAL-KLASSI B RO-RO:

1,0 meta n-numru ta’ persuni li l-bastiment huwa ċċertifikat li jġorr huwa ta’ anqas minn 400, u

0,5 meta n-numru ta’ persuni li l-bastiment huwa ċċertifikat li jġorr huwa ta’ 400 jew aktar.

Il-bastimenti tal-passiġġieri eżistenti tal-klassi B ro-ro għandhom jikkonformaw ma’ dan ir-rekwiżit sa mhux aktar tard mid-data tal-konformità stabbilita fir-Regolament II-1/B/8-2, paragrafu 2.

GĦALL-BASTIMENTI TAL-PASSIĠĠIERI EŻISTENTI TAL-KLASSI B RO-RO: 1,0

7   Rekwiżiti speċjali relatati mas-suddivżjoni tal-bastiment (R 7)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Meta f’parti jew partijiet ta’ bastiment il-paratiji li ma jippermettux li fihom jidħol l-ilma jinġarru għall-gverta ogħla milli hemm fil-kumplament tal-bastiment u hemm ix-xewqa li jittieħed vantaġġ mill-estensjoni ogħla tal-paratiji sabiex jiġi kkalkulat it-tul li jista’ jiġi milqut mill-għargħar, jistgħu jintużaw linji tal-marġini separati għal kull waħda mill-partijiet tal-bastiment, kemm-il darba:

.1

il-ġnub tal-bastiment huma estiżi matul it-tul tal-bastiment sal-gverta li tikkorrispondi mal-linja tal-marġini ta’ fuq u l-fetħiet kollha fil-kisi fil-pjattaforma tal-qafas taħt il-gverta matul it-tul tal-bastiment huma kkunsidrata li qegħdin taħt il-linja tal-marġini, għall-finijiet tar-Regolament 15; u.

.2

iż-żewġ kompartimenti li qegħdin ħdejn “it-tarġa” fil-gverta tal-paratija huma t-tnejn fil-limitu tat-tul permess li jikkorrispondi mal-linji tal-marġini tagħhom, u, magħdud ma’ dan, it-tul konġunt tagħhom ma jaqbiżx id-doppju tat-tul permess ibbażat fuq il-linja tal-marġini li qiegħda l-aktar fil-baxx.

.2

Kompartiment jista’ jaqbeż it-tul permess stabbilit mir-regoli tar-Regolament 4 kemm-il darba li t-tul kombinat ta’ kull par ta’ kompartimenti ħdejn xulxin li għalihom il-kompartimenti in kwistjoni huwa komuni m’għandux jaqbeż kemm it-tul li jista; jintlaqat mill-għargħar jew id-doppju tat-tul permess, liema minnhom ikun l-anqas.

.3

Il-paratija prinċipali trażversa tista’ tiġi mwarrba kemm-il darba kull parti li twarrab dan ikun il-ġewwa mill-uċuħ vertikali fiż-żewġ naħat tal-bastiment, li jinstabu imwarrba b’distanza mill-kisi tal-pjattaforma tal-qafas ugwali għal kwint mill-wisa’ tal-bastiment, u mkejjel f’angoli dritti għal-linja ċentrali fil-livell tal-linja tat-tagħbija suddiviża l-aktar profonda Kwalunkwe parti ta’ daħla li toqgħod 'il barra minn dawn il-limiti għandha tiġi kkunsidrata bħala tarġa b’mod konformi mal-paragrafu 6.“pakāpienu” saskaņā ar 6. punktu.

.4

Fejn paratija prinċipali trażversa tiġi mdaħħla jew imtarrġa, paratija ekwivalenti mimduda għandha tiġi użata sabiex tiġi stabbilita s-suddiviżjoni.

.5

Fejn kompartiment prinċipali trażvers fih suddiviżjoni lokali u l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera hija sodisfatta li, wara kwalunkwe dannu preżunt magħmul fil-ġenb jestendi għal aktar mit-tul ta’ 3,0 metri kif ukoll 3 % tat-tul ta’ bastiment jew 11,0-il metru, jew 10 % tat-tul tal-bastiment skond liema minnhom ikun l-anqas, il-volum sħiħ tal-kompartiment prinċipali m’għandux jiġi mgħarraq, għandha titħalla żieda proporzjonata għat-tul permess li kieku kien ikun meħtieġ għal tali kompartiment. F’dak il-każ il-volum ta’ kemm iżomm f’wiċċ l-ilma effettiv ipotizzat fuq il-parti li ma tkunx sofriet danni m’għandux ikun akbar minn dak ipotizzat fuq il-parti li fiha hemm id-dannu.

Tolleranza taħt dan il-paragrafu għandha ssir biss jekk tali tolleranza mhix probabbli li ttellef il-konformità mar-Regolament 8.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D:

.6

Paratija prinċipali trażversa tista’ tkun imtarrġa kemm-il darba tissodisfa waħda mill-kondizzjonijiet li ġejjin:

.1

It-tul ikkombinat taż-żewġ kompartimenti, separati mill-paratija in kwistjoni, ma taqbiżx jew id-90 % tat-tul li jista’ jintlaqat mill-għargħar jew d-doppju tat-tul permess, ħlief li, f’bastimenti li għandhom fattur tas-suddiviżjoni ugwali għal 1, it-tul ikkombinat taż-żewġ kompartimenti in kwistjoni m’għandux jaqbeż it-tul permess;

.2

suddiviżjoni addizzjonali hija pprovduta permezz tat-tarġa sabiex jinżamm l-istess livell ta’ sigurtà bħal dak li jkun hemm f’paratija tal-pjanċa;

.3

il-kompartiment li fuqu testendi t-tarġa ma jaqbiżx it-tul permess li jikkorrispondi mal-linji ta’ marġini meħuda 76 mm taħt it-tarġa.

.7

F’bastimenti ta’ 100 metru fit-tul u aktar, waħda mill-paratiji prinċipali trażversi lejn il-poppa fejn il-biċċa ta’ quddiem ta’ l-istiva tal-bastiment għandha tiġi mwaħħla f’distanza mill-perpendikular ta’ quddiem li mhux akbar mit-tul permess.

.8

Jekk id-distanza bejn żewġ paratiji prinċipali trażversi ħdejn xulxin, jew il-paratiji tal-planka ekwivalenti għalihom, jew id-distanza bejn il-pjani trażversi li jgħaddu mill-eqreb partijiet imtarrġa tal-paratiji, hija ta’ anqas minn 3,0 metri kif ukoll 3 % tat-tul tal-bastiment, jew 11,0-il metru, jew 10 % tat-tul tal-bastiment, liema minnhom ikun l-anqas, waħda minn dawn il-paratiji biss tista’ tiġi meqjusa li tifforma parti mis-suddiviżjoni tal-bastiment.

.9

Fejn il-fattur tas-suddiviżjoni meħtieġ huwa ta’ 0,50, it-tul kombinat ta’ kwalunkwe żewġ kompartimenti ħdejn xulxin m’għandux jaqbeż it-tul li jista’ jiġi milqut mill-għargħar.

8   Stabbiltà f’kondizzjonijiet ta’ danneġġ (R 8)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1.1

Għandha tiġi pprovduta stabbiltà suffiċjenti fil-kondizzjonijiet kollha tas-servizz sabiex il-bastiment jitħalla jissapporti l-aħħar stadju ta’ l-għargħar ta’ kwalunkwe wieħed mill-kompartimenti prinċipali li huma meħtieġa li jkunu fit-tul li jista’ jiġi affettwat mill-għargħar.

.1.2

Fejn żewġ kompartimenti prinċipali ħdejn xulxin huma separati minn parat li huwa mtarraġ taħt il-kondizzjonijiet ta’ Regolament 7.6.1, l-istabbiltà intatta għandha tkun adekwata biex tissapporti l-għargħar ta’ dawk iż-żewġ kompartimenti li qegħdin ħdejn xulxin.

.1.3

Fejn il-fattur meħtieġ tas-suddiviżjoni huwa ta’ 0,50, l-istabbiltà intatta għandha tkun adekwata biex tissapporti l-għargħar ta’ dawk iż-żewġ kompartimenti li qegħdin ħdejn xulxin.

.2.1

Ir-rekwiżiti ta’ subparagrafu 1 għandhom jiġu ddeterminati b’kalkoli li huma f’konformi mal-paragrafi 3, .4 u .6 u li jikkunsidraw il-proporzjonijiet u l-karatteristiċi tad-disinn tal-bastiment u l-arranġament u l-konfigurazzjoni tal-kompartimenti li sofrew dannu. Meta jsiru dawn il-kalkoli l-bastiment irid jitqies li huwa fl-agħar kondizzjoni tas-servizz fir-rigward ta’ l-istabbiltà.

.2.2

Fejn tkun maħsuba biex toqgħod fuq il-gverti, qxur ta’ ġewwa jew paratiji lonġitudinali ta’ djuq biżżejjed biex tiġi ristretta l-mixja ta’ l-ilma, konsiderazzjoni kif suppost għandha tittieħed għal dawn ir-restrizzjonijiet fil-kalkoli.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSI B, Ċ U D U BASTIMENTI TAL-PASSIĠĠIERI EŻISTENTI TAL-KLASSI B RO-RO U BASTIMENTI TAL-PASSIĠĠIERI EŻISTENTI TAL-KLASSI B LI M’HUMIEX RO-RO, MIBNIJA FIL-JEW WARA D-29 TA’ APRIL 1990:

.2.3

L-istabbiltà meħtieġa fil-kondizzjoni finali wara d-dannu, u wara l-ekwalizzazzjoni fejn tkun ipprovduta, għandha tiġi stabbilita kif ġej:

.2.3.1

Il-kurvatura pożittiva tal-lieva li terġa’ lura f’postha għandha jkollha firxa minima ta’ 15 ° lil hinn mill-angolu ta’ l-ekwilibriju. Din il-firxa tista’ titnaqqas sa minimu ta’ 10 ° fil-każ li l-erja taħt il-kurvatura tal-lieva li terġa’ lura f’postha hija dik imsemmija f’subparagrafu 2.3.2 immultiplikata bil-proporzjon 15/firxa, fejn il-firxa hija mogħtija fi gradi.

.2.3.2

L-erja taħt il-kurvatura tal-lieva li terġa’ lura f’postha għandha tkun ta’ mill-anqas 0,015 m-rad, imkejla mill-angolu ta’ l-ekwilibriju sa l-anqas ta’:

.1

l-angolu li fih isir l-għargħar progressiv;

.2

22 ° (imkejjel mill-wieqaf) fil-każ ta’ għargħar ta’ kompartiment wieħed, jew 27 ° (imkejjel mill-wieqaf) fil-każ ta’ għargħar fl-istess ħin ta’ żewġ kompartimenti ħdejn xulxin.

.2.3.3

Kurvatura tal-lieva li terġa’ lura f’postha għandu jinkiseb fil-firxa ta’ l-istabbiltà pożittiva, wara li tittieħed in konsiderazzjoni l-akbar minn dawn il-momenti ta’ timjil:

.1

l-iffullar tal-passiġġieri kollha għal fuq naħa waħda;

.2

il-varar ta’ kull opra ta’ sopravivenza davit-launched mimli kollu fuq naħa waħda;

.3

minħabba l-pressjoni tar-riħ;

kif ikkalkulat mill-formula:

Formula

Madanakollu fl-ebda każ m’għandha l-lieva li treġġa’ lura tkun ta’ anqas minn 0,10 metri.

.2.3.4

Sabiex jiġu kkalkulati l-momenti ta’ mejl fil-paragrafu 2.3.3 għandhom isiru dawn l-ipotesi:

.1

Moment minħabba l-iffullar tal-passiġġieri:

.1.1

erba’ persuni kull metru kwadru;

.1.2

massa ta’ 75 kg għal kull passiġġier;

.1.3

il-passiġġieri għandhom jitqassmu fuq iż-żoni tal-gverta li jkunu disponibbli lejn naħa waħda tal-bastiment fuq il-gverti fejn jinstabu l-istazzjonijiet tal-ġmiegħ u b’tali mod li jipproduċu l-aktar moment ta’ timjil li jagħmel ħsara.

.2

Il-moment dovut għall-varar ta’ opra tas-sopravivenza davit-launched mimli kollu fuq naħa waħda:

.2.1

kull dgħajsa tas-sopravivenza u kull dgħajsa tas-salvataġġ imwaħħla man-naħa ta’ timjil tal-bastiment wara li jkun ġarrab dannu għandhom jitqiesu li tbandlu bis-sħiħ mimlija sa fuq u lesti biex jitniżżlu;

.2.2

għad-dgħajjes tas-sopravivenza li huma rranġati biex jiġu varati mimlija sa fuq mill-pożizzjoni fejn kienu merfugħa, għandu jittieħed l-akbar moment ta’ mejl matul il-varar;

.2.3

raff tas-sopravivenza davit-launched mimli kollu mwaħħal ma’ kull davit man-naħa lil fejn tmejjel il-bastiment wara li jkun ġarrab dannu għandu jitqies li tbandal mimli sa fuq u lest biex jitniżżel;

.2.4

persuni li ma jkunux bit-tagħmir li jsalva l-ħajja li huma mbandla m’għandhomx jipprovdu aktar timjil jew moment li jġib lura f’postu;

.2.5

it-tagħmir li jsalva l-ħajja li qiegħed fuq in-naħa tal-bastiment opposta għan-naħa li lejha tmejjel il-bastiment għandu jitqies li huwa f’pożizzjoni ta’ irfiegħ.

.3

Momenti minħabba l-pressjoni tar-riħ:

.3.1

klassi B: pressjoni tar-riħ ta’120 N/m2 li trid tiġi applikata;

klassijiet Ċ u D: pressjoni tar-riħ ta’80 N/m2 li trid tiġi applikata;

.3.2

l-erja applikabbli għandha tkun l-erja laterali proġettata tal-bastiment li qiegħda 'l fuq mil-linja sa fejn jasal l-ilma li tikkorrispondi mal-kondizzjoni intatta;

.3.3

l-id tal-mument għandha tkun distanza vertikali minn punt f’nofs il-fundar medju li jikkorrispondi mal-kondizzjoni intatta saċ-ċentru tal-gravità taż-żona laterali.

.2.4

Meta jseħħ għargħar progressiv maġġuri, meta dan jikkawża tnaqqis ta’ malajr fil-lieva li tikkoreġi ta’ 0,04 metri jew aktar, il-kurvatura tal-lieva li tikkoreġi għandha tiġi kkunsidrata kif terminata f’angolu li fih isir l-għargħar progressiv u l-firxa u ż-żona li għaliha saret referenza f’2.3.1 u 2.3.2 għandha tiġi mkejla sa dak l-angolu.

.2.5

F’każijiet fejn l-għargħar progressiv huwa ta’ natura limitata li ma tkomplix mingħajr ma tiġi mrażżna u tikkawża tnaqqis aċċettabbli fil-lieva li tikkoreġi ta’ anqas minn 0,04 metri, il-bqija tal-kurvatura għandha tinqata’ parzjalment billi jiġi presunt li l-ispazju li ġie maħkum mill-għargħar ġie maħkum mill-bidu.

.2.6

Fl-istadji intermedjarji ta’ l-għargħar, il-massimu li l-lieva li tikkoreġi għandha tkun ta’ lanqas 0,05 metri u l-firxa tal-lieva pożittiva li tikkoreġi għandha tkun ta’ lanqas 7. F’kull każ, għandhom jiġu preżunti kisra waħda fil-buq u wiċċ wieħed biss liberu.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.3

Għall-finijiet li jsiru l-kalkoli ta’ l-istabbiltà bid-dannu l-volum u l-permeabiltajiet għandhom ikunu li ġejjin:

Spazji

Permeabilità

(%)

Approprijati għat-tagħbija jew ħażniet

60

Okkupati mill-akkomodazzjonijiet

95

Okkupati mill-makkinarji

85

Intiżi għall-likwidi

0 jew 95 (*)

Permeabilitajiet għola tal-wiċċ għandhom jiġu presunti fir-rigward ta’ spazji li, fil-viċinanza tal-pjanċa ta’ l-ilma danneġġat, m’għandhom l-ebda kwantità sostanzjali ta’ akkomodazzjoni jew makkinarju u spazji li ma jiġux okkupati ġeneralment minn kwantità sostanzjali tat-tagħbija jew ħażniet.

.4

Il-firxa tad-danni presunti għandhom jkun li ġej:

.1

il-firxa lonġitudinali: 3,0 metri u 3 % tat-tul tal-bastiment miżjuda, jew 11,0 metri jew 10 % tat-tul tal-bastiment, liema minnhom tkun lanqas;

.2

il-firxa trażversa (imkejjel 'il-ġewwa mill-ġenb tal-bastiment, f’angoli dritti għal-linja taċ-ċentru fil-livell tal-linja tat-tagħbija tas-suddiviżjoni l-aktar fonda): distanza ta’ kwint mill-wisa’ tal-bastiment; u

.3

il-kwantu vertikali: mil-linja tal-bażi 'l fuq mingħajr limitu;

.4

jekk jirriżulta kull dannu ta’ kwantu aktar baxx minn dak indikat f’ 4.1,.4.2 jew.4.3 li jwassal għal kondizzjoni aktar gravi dwar il-mejl jew telf tat-tul metaċentriku, tali dannu għandu jiġi preżunt fil-kalkoli.

.5

L-għargħar li ma jkunx simetriku għandu jinżamm f’minimu konsistenti ma’ l-arranġamenti effiċjenti. Fejn ikun meħtieġ li jiġu kkoreġuti angoli kbar ta’ mejl, il-mezz li jintuża għandu, fejn ikun prattikabbli, ikun li jista’ jsir minnhom stess, madankollu f’kull każ fejn ikunu pprovduti l-kontrolli għat-tagħmir ta’ l-għargħar inkroċjat dawn għandhom jintħaddmu minn fuq il-gverta tal-paratiji. Għal bastimenti ġodda tal-klassi B, Ċ u D l-angolu tal-mejl massimu wara l-għargħar madankollu qabel l-ekwalizzazzjoni m’għandhiex taqbeż il-15 °. Fejn it-tagħmir ta’ l-għargħar inkroċjat huwa meħtieġ il-ħin għall-ekwalizzazzjoni m’għandux jaqbeż il-15-il minuta. Għandha tiġi pprovduta informazzjoni adegwata dwar l-użu tat-tagħmir ta’ l-għargħar inkroċjat lill-kaptan tal-bastiment.

.6

Il-kondizzjonijiet finali tal-bastiment wara d-daneġġ u, fil-każ ta’ għargħar mhux simetriku, wara li jkun ittieħed il-kejl ta’ l-ekwalizzazzjoni għandhom ikunu kif ġej:

.1

fil-każ ta’ għargħar simetriku għandu jkun hemm għoli residwu metaċentriku pożittiv ta’ mill-anqas 50 mm kif ikkalkulat mill-metodu ta’ l-ispostament kostanti;

.2a

sakemm ma jkunx hemm provvediment kuntrarju fil-paragrafu 6.2b, fil-każ ta’ għargħar mhux simetriku ta’ mejl għall-għargħar ta’ kompartiment wieħed m’għandux jaqbeż is-7 ° għall-bastimenti tal-klassi B (ġodda u eżistenti) u 12 ° għall-klassijiet tal-bastimenti Ċ u D (ġodda).

Għall-għargħar fl-istess ħin ta’ żewġ kompartimenti ħdejn xulxin, jista’ jiġi permess timjil ta’ 12 ° għall-bastimenti tal-klassi B li jeżistu diġà jew li huma ġodda, kemm-il darba li l-fattur tas-suddiviżjoni ma jkun imkien akbar minn 0,50 f’dik il-parti tal-bastiment li ġiet milquta mill-għargħar;

.2b

għall-bastimenti tal-passiġġieri li m’humiex ro-ro tal-klassi B li jeżistu, mibnija qabel id-29 ta’ April 1990, fil-każ ta’ għargħar mhux simetriku, l-angolu m’għandux jaqbeż is-7 °, ħlief f’każi eċċezzjonali l-Amministrazzjoni tista’ tħalli timjil miżjud minħabba l-moment mhux simetriku, imma fl-ebda każ it-timjil finali m’għandu jaqbeż il-15 °.

.3

fl-ebda każ il-linja tal-marġini għandha tkun mgħaddsa fl-istadju finali ta’ l-għargħar. Jekk ikun ikkunsidrat li l-linja tal-marġini tista’ tiġi mgħaddsa matul l-istadju intermedjarju ta’ l-għargħar, l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera tista’ titlob tali investigazzjonijiet u arranġamenti kif tikkunsidra meħtieġ għas-sigurtà tal-bastiment.

.7

Il-kaptan tal-bastiment għandu jiġi pprovdut bil-fatti magħrufa (“data”) meħtieġa biex tinżamm stabbiltà suffiċjenti intatta taħt il-kondizzjonijiet tas-servizz li jippermetti lill-bastiment jissaporti d-dannu kritiku. Fil-każ ta’ bastimenti li għandhom bżonn l-għargħar inkroċjat, il-kaptan tal-bastiment għandu jiġi informat bil-kondizzjonijiet ta’ l-istabbiltà li fuqhom huma bbażati l-kalkoli tal-timjil u għandu jiġi mwissi li jista’ jirriżulta timjil eċċessiv jekk il-bastiment isofri dannu meta jkun f’kondizzjoni anqas favorevoli.

.8

Il-fatti magħrufa (“data”) li għalihom saret referenza fil-paragrafu 7 biex tiżgura li l-kaptan iżomm stabbiltà suffiċjenti intatta għandha tinkludi informazzjoni li tindika l-għoli massimu permess taċ-ċentru tal-gravità tal-bastiment 'il fuq mill-prim (KG), jew alternattivament l-għoli metaċentriku minimu permess (GM), għal sensiela ta’ fond (draughts) jew spostamenti li huma biżżejjed biex jinkludu l-kondizzjonijiet kollha tas-servizz. L-informazzjoni għandha turi l-influwenza ta’ laqtiet varji wara li jiġu kkunsidrati l-limiti operattivi.

.9

Kull bastiment għandu jkollu skali ta’ fundar (draughts) immarkati b’mod ċar fil-pruwa u fil-poppa. Fil-każ meta l-marki tal-fond (draught) ma jinstabux fejn ikunu jistgħu jinqraw b’faċilità, jew restrizzjonijiet fit-tħaddim jagħmluha diffiċli biex taqra l-marki tal-fond (draught), il-bastiment għandu jkollu ukoll imwaħħla sistema ta’ min joqgħod fuqha li timmarka l-fond (draught) li permezz tagħha jkunu jistgħu jiġu indikati l-fondi (draughts) tal-pruwa u tal-poppa.

.10

Mat-tlestija tat-tagħbija fuq il-bastiment u qabel ma jitlaq, il-kaptan għandu jistabbilixxi l-laqtiet tal-bastiment u l-istabbiltà kif ukoll jiżgura u jirreġistra li l-bastiment huwa konformi mal-kriteju ta’ l-istabbiltà fir-Regolamenti relevanti. Id-determinazzjoni ta’ l-istabbiltà tal-bastiment għandha dejjem issir b’kalkolu. Kompjuter elettroniku tat-tagħbija u l-istabbiltà jew mezzi ekwivalenti jistgħu jintużaw għal din ir-raġuni.

.11

L-ebda rilassament mill-ħtiġijiet għall-istabbiltà tad-dannu ma’ jista’ jiġi kkunsidrat mill-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera kemm-il darba jintwera li l-għoli metaċentriku intatt f’kull kondizzjoni tas-servizz neċessarji biex jissodisfa dawn il-ħtiġijiet hija eċċessiva għas-servizz maħsub.

.12

Ir-rilassamenti mill-ħtiġijiet għall-istabbiltà tad-dannu għandha tiġi permessa biss f’każijiet eċċezzjonali u suġġetta għall-kondizzjoni li l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera għandha tkun sodisfatta li l-proporzjonijiet, arranġamenti u l-karatteristiċi l-oħra tal-bastiment huma l-aktar favorevoli għall-istabbiltà wara d-danneġġ li jista’ jiġu adottati b’mod prattiku u raġonevoli fiċ-ċirkostanzi partikolari.

8-1   L-istabbiltà tal-bastimenti tal-passiġġieri f’kondizzjonijiet danneġġati (R 8-1)

BASTIMENTI TAL-PASSIĠĠIERI EŻISTENTI TAL-KLASSI B RO-RO:

.1

Il-bastimenti tal-passiġġieri eżistenti għandhom jikkonformaw mar-Regolament 8 sa mhux aktar tard mid-data ta’ l-ewwel survej perjodiku wara d-data tal-konformità stabbilita hawn taħt, konformement mal-valur ta’ l-A/Amax kif imfissra fl-Anness tal-Proċedura tal-Kalkolu biex Jistmaw il-Karatteristiċi tas-Sopravivenza tal-Bastimenti tal-Passiġġieri Ro-Ro Eżistenti meta jużaw Metodu Simplifikat Ibbażat Fuq Riżoluzzjoni A.265 (VIII), żviluppata mill-Kumitat għas-Sigurtà Marittimu fid-59 sessjoni f’Ġunju ta’ l-1991 (MSC/Circ. 574):

Valur ta’ A/Amax:

Data tal-konformità:

inqas minn 85 %

fl-1 ta’ Ottubru 1998.

85 % jew aktar iżda inqas minn 90 %

fl-1 ta’ Ottubru 2000.

90 % jew aktar iżda inqas minn 95 %

fl-1 ta’ Ottubru 2002.

95 % jew aktar iżda inqas minn 97,5 %

fl-1 ta’ Ottubru 2004.

97,5 % jew aktar

fl-1 ta’ Ottubru 2005.

8-2   Il-ħtiġijiet speċjali għall-bastimenti tal-passiġġieri ro-ro li jġorru 400 persuna jew aktar (R 8-2)

GĦALL-BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U GĦALL-BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-PASSIĠĠIERI TAL-KLASSI B RO-RO:

Minkejja d-disposizzjonijiet tar-Regolament II-1/B/8 u II-1/B/8-1:.

.1

bastimenti ġodda tal-passiġġieri roro ċċertifikati biex iġorru 400 persuna jew aktar għandhom jikkonformaw mad-disposizzjonijiet tal-paragrafu 2.3 ta’ Regolament II-1/B/8, wara li jassumu li d-daneġġ ikun sar fejn ikun matul it-tul tal-bastiment L; u

.2

bastimenti tal-passiġġieri ro-ro li jeżistu diġà ċertifikati biex iġorru 400 persuna jew aktar għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-paragrafu 1 sa mhux aktar tard mid-data ta’ l-ewwel stħarriġ perjodiku wara d-data tal-konformità stabbilita f’subparagrafu 2.1, 2.2 jew 2.3 skond liema minnhom jiġi l-aħħar:

.2.1

Valur ta’ A/Amax:

Data tal-konformita’:

inqas minn 85 %

fl-1 ta’ Ottubru 1998.

85 % jew aktar iżda inqas minn 90 %

fl-1 ta’ Ottubru 2000.

90 % jew aktar iżda inqas minn 95 %

fl-1 ta’ Ottubru 2002.

95 % jew aktar iżda inqas minn 97,5 %

fl-1 ta’ Ottubru 2004.

97,5 % jew aktar

fl-1 ta’ Ottubru 2010.

.2.2

Numru ta’ persuni permessi li jiġu ttrasportati:

1 500 jew aktar

fl-1 ta’ Ottubru 2002.

1 000 jew aktar iżda inqas minn 1 500

fl-1 ta’ Ottubru 2006.

600 jew aktar iżda inqas minn 1 000

fl-1 ta’ Ottubru 2008.

400 jew aktar iżda inqas minn 600

fl-1 ta’ Ottubru 2010.

.2.3

Żmien li għandu l-bastiment ugwali jew aktar minn 20 sena:

meta ż-żmien li għandu l-bastiment ifisser iż-żmien magħdud mid-data li fiha tpoġġiet il-prim jew id-data li fiha kienet fi stadju simili tal-kostruzzjoni jew mid-data li fiha l-bastiment ġie kkonvertit għall-bastiment tal-passiġġieri ro-ro.

8-3   Rekwiżiti speċjali għall-bastimenti tal-passiġġieri, li m’humiex bastimenti tal-passiġġieri ro-ro, li jġorru 400 persuna jew aktar

BASTIMENTI TAL-KLASSI B, Ċ U D, MIBNIJA FIL-JEW WARA L-1 TA’ JANNAR 2003, LI M’HUMIEX BASTIMENTI TAL-PASSIĠĠIERI RO-RO.

Minkejja d-disposizzjonijiet ta’ Regolament II-1/B/8 bastimenti tal-passiġġieri, li m’humiex bastimenti tal-passiġġieri ro-ro, ċertifikati biex iġorru aktar minn 400 persuna għandhom jikkonformaw mad-disposizzjonijiet tal-paragrafi 2.3 u 2.6 tar-Regolament II-1/B/8, wara li jassumu li d-dannu jkun sar fejn ikun matul it-tul tal-bastiment L.

9   Paratiji ta’ l-ispazju tal-makkinarju u l-quċċati (R 10)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Paratija tal-biċċa ta’ quddiem jew tal-ħabta għandu jkun mgħammar ħalli ma jidħolx ilma sal-gverta tal-parat. Din il-paratija għandha tinstab f’distanza mill-perpendikulari

.2

Fejn kwalunkwe parti mill-bastiment li qiegħda taħt il-linja sa fejn jasal l-ilma testendi 'l quddiem mill-perpendikulari, eż. pruwa bulbali, id-distanzi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jitkejlu minn punt jew:

.1

f’nofs it-tul ta’ tali estenzjoni; jew

.2

f’distanza ta’ 1,5 % tat-tul tal-bastiment 'il quddiem mill-perpendikulari 'l quddiem; jew

.3

f’distanza ta’ 3 metri 'l-quddiem mill-perpendikulari,

liema minnhom tagħti l-iżgħar kejl.

.3

Fejn hemm imwaħħla superstruttura twila 'l quddiem, il-paratija tal-biċċa ta quddiem jew tal-ħabta għandha testendi li ma jidħolx ilma sal-gverta mimlija li jmiss li tkun 'il fuq mill-gverta tal-paratija. L-estensjoni għandha tiġi rranġata sabiex tevita l-possibbiltà li l-bieb tal-pruwa jikkawżalha dannu fil-każ ta’ dannu lill-, jew stakkament ta’, bieb tal-pruwa.

.4

L-estensjoni meħtieġa fil-paragrafu 3 m’hemmx bżonn tkun imwaħħla direttament fuq il-paratija hawn taħt kemm-il darba kull parti ta’ l-estensjoni ma jkunux jinstabu 'l quddiem aktar mil-limitu ta’ kemm jistgħu jkunu 'l quddiem imsemmi fil-paragrafu 1 jew f’pargrafu 2.

Madanakollu f’bastimenti eżistenti tal-klassi B:

.1

fejn rampa għat-tagħbija qiegħda għat-telgħa tifforma parti mill-estensjoni tal-paratija tal-ħabta 'l fuq mill-gverta tal-paratija, il-parti tar-rampa li hija aktar minn 2,3 metri 'l fuq mill-gverta tal-paratija tista’ testendi sa mhux aktar minn 1,0 metru aktar il quddiem mil-limiti ta’ kemm jistgħu ikunu 'l quddiem imsemmija fil-paragrafi 1 u 2;

.2

fejn ir-rampa eżistenti ma tikkonformax mar-rekwiżiti għall-aċċettazzjoni bħala estenzjoni għall-paratija tal-ħabta u l-pożizzjoni tar-rampa tevita li l-ippustjar ta’ tali estenzjoni fil-limiti speċifikati fil-paragrafu 1 jew paragrafu 2, l-estenzjoni tista’ titpoġġa f’distanza limitata 'l fuq mil-limitu ta’ kemm tista’ tkun 'il fuq kif imsemmi fil-paragrafu 1 jew paragrafu 2. Id-distanza limitata 'l fuq m’għandhiex tkun aktar milli huwa meħtieġ biex jiġi żgurat li m’hemmx interferenza mar-rampa. L-estenzjoni għall-paratija tal-ħabta għandha tinfetaħ 'il quddiem u tikkonforma mar-rekwiżiti tal-paragrafu 3 u għandha tkun irranġata b’mod sabiex tevita l-possibbiltà li r-rampa tikkawżalha dannu fil-każ ta’ dannu lill-, jew jekk tinqala’, ir-rampa.

.5

Rampi li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti imsemmija hawn fuq m’għandhomx jiġu kkunsidrati bħala estenzjoni tal-paratija tal-ħabta.

.6

F’bastimenti eżistenti tal-klassi B, ir-rekwiżiti tal-paragrafu 3 u 4 japplikaw mid-data ta’ l-ewwel survej perjodiku waral-1 ta’ Lulju 1998.

.7

Paratija 'l isfel mill-quċċata, u l-paratiji li jikkondividu l-ispazju tal-makkinarju, mill-ispazji tat-tagħbija u tal-passiġġieri 'l quddiem u lura, għandhom ukoll jitwaħħlu u magħmula li ma jidħlilhomx ilma sal-gverta tal-paratija. Il-paratija 'l isfel mill-quċċata tista’, madanakollu, tkunu mtarrġa taħt il-gverta tal-paratija, kemm-il darba li l-grad tas-sigurtà tal-bastiment rigward is-suddiviżjoni mhix b’hekk imnaqqsa.

.8

F’kull każ t-tubi tal-poppa għandhom jingħalqu fi spazji li fihom ma jidħolx ilma. Il-glandola tal-poppa għandha tinstab f’mina bix-xaft li ma jidħolx ilma fiha jew spazju ieħor separat mill-kompartiment tat-tubu tal-poppa u ta’ tali volum li, jekk mgħarrqa bi tnixxija mill-glandola tal-poppa, il-linja tal-marġini ma tgħodosx taħt l-ilma.

10   Qiegħan doppji (R 12)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSI B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TA’ KLASSI B, U BASTIMENTI ĠODDA MIBNIJA FIL- JEW WARA L-1 TA’ JANNAR 2003 B’TUL TA’ 24 METRU U AKTAR.

.1

Fil-bastimenti ġodda tal-klassi B, Ċ u D u bastimenti eżistenti tal-klassi B, bastimenti ġodda mibnija fil-jew wara l-1 ta’ Jannar 2003 b’tul ta’ 24 metru u 'l fuq, għandu jitwaħħal qiegħ doppju li jestendi mill-paratija ta’ quddiem sal-paratija ta’ wara sa fejn dan ikun prattikabbli u kumpatibbli mad-disinn u t-tħaddim kif suppost tal-bastiment.

.1

F’bastimenti ta’ tul ta’ 50 metru u aktar iżda ta’ anqas minn 61 metru, qiegħ doppju għandu jitwaħħal ta’ l-anqas mill-ispazju tal-makkinarju sal-paratija ta’ quddiem, jew fil-qrib tagħha sa fejn ikun possibbli.

.2

F’bastimenti ta’ tul ta’ 61 metru u aktar iżda ta’ anqas minn 76 metru, għandu jitwaħħal qiegħ doppju ta’ l-anqas mill-ispazju tal-makkinarju sal-paratija ta’ quddiem u ta’ wara, jew qrib tagħha sa fejn ikun possibbli.

.3

F’bastimenti tat-tul ta’ 76 metri fit-tul u 'l fuq, għandu jitwaħħal qiegħ doppju f’nofs il-bastiment u għandu jestendi sal-paratija ta’ quddiem u ta’ wara jew qrib sa fejn ikun prattikabbli.

.2

Fejn ikun meħtieġ qiegħ doppju l-fond tiegħu għandu jikkonforma ma’ l-istandards ta’ organizzazzjoni rikonoxxuta u l-qiegħ ta’ ġewwa għandu jitkompla 'l barra mal-ġnub tal-bastiment f’tali manjiera sabiex jipproteġi l-qiegħ sad-dawra tal-qiegħ tal-bastiment. Tali protezzjoni għandha titqies sodisfaċenti jekk il-linja tal-qasma tat-tarf ta’ barra tal-folja tal-marġini bil-kisi tal-qiegħ tal-bastiment mhix baxxa aktar f’kull parti mill-pjan orizzontali li jgħaddi mill-punt tal-qasma bil-linja tal-qafas f’nofs il-bastiment ta’ linja dijagonali trażversa inklinata f’25 ° għal-linja tal-bażi u taqsamha f’punt nofs il-wisa’ ffurmata tal-bastiment mil-linja tan-nofs.

.3

Bjar żgħar mibnija fil-qiegħ doppju f’konnessjoni ma’ l-arranġamenti tad-drenaġġ ta’ l-istivi eċċ., m’għandhomx jinżlu 'l isfel aktar milli huwa meħtieġ. Il-fond tal-bir fl-ebda każ m’għandu jkun ta’ aktar mill-fond b’460 mm imnaqqsa mill-qiegħ doppju fil-linja taċ-ċentru, u l-bir m’għandux lanqas jestendi aktar 'l isfel mill-pjan orizzontali li għalih saret referenza fil-paragrafu 2. Bir li jestendi sal-qiegħ ta’ barra nett huwa, madankollu, permess fit-tarf ta’ l-aħħar tal-mina tax-xaft. Bjar oħra (eż. għaz-zejt tal-lubrikazzjoni taħt il-magni) jistgħu jitħallew mill-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera jekk tkun sodisfatta li l-arranġamenti jagħtu protezzjoni ekwivalenti għal dik mogħtija minn qiegħ doppju li jikkonforma ma’ dan ir-Regolament.

.4

Qiegħ doppju m’hemmx bżonn jitwaħħal bil-mod ta’ kompartimenti ta’ daqs moderat li ma jidħolx ilma fihom li jintużaw esklussivament għall-ġarr tal-likwidi, kemm-il darba li s-sigurtà tal-bastiment, fil-każ ta’ dannu lill-qiegħ jew lill-ġenb, ma jkunx effettwat, fil-fehma ta’ l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera.

.5

Minkejja paragrafu 1 ta’ dan ir-regolament 10, l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera tista’ tippermetti biex ma jkunx hemm qiegħ doppju f’kull parti tal-bastiment li hija suddiviża b’fattur li ma jaqbiżx 0,5, jekk tkun sodisfatta li qiegħ doppju f’dik il-parti ma jkunx kompatibbli mad-disinn u mat-tħaddim kif imiss tal-bastiment.

11   L-għotja, immarkar u reġistrazzjoni ta’ linja tas-suddiviżjoni tat-tagħbija (R 13)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Sabiex jinżamm il-grad meħtieġ tas-suddiviżjoni, linja tat-tagħbija li tikkorrispondi mal-fond tas-suddiviżjoni approvata għandha tiġi mogħtija u mmarkata fuq il-ġnub tal-bastiment f’nofs il-bastiment. Bastiment li jkollu spazji li huma adatti għall-akkomodazzjoni tal-passiġġieri u għall-ġarr tal-merkanzija b’mod alternattiv jista’ jekk il-proprjetarji jixtiequ, ikollu linja tat-tagħbija waħda jew aktar addizzjonali u mmarkata biex tikkorrispondi mal-fond tas-suddiviżjoni li l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera tista’ tapprova għall-kondizzjonijiet alternattivi tas-servizz.

.2

Il-linja tas-suddiviżjoni tat-tagħbija assenjata u mmarkata għandha tiġi rreġistrata fiċ-Ċertifikat tas-Sigurtà tal-Bastiment tal-Passiġieri, u tista’ tiġi identifikata min-notazzjoni Ċ.1 jekk hemm linja tas-suddiviżjoni tat-tagħbija waħda biss.

Jekk hemm aktar minn linja tas-suddiviżjoni tat-tagħbija, il-kondizzjonijiet alternattivi jistgħu jiġu identifikati min-notazzjonijiet Ċ.2, Ċ.3, Ċ.4 eċċ. (1).

.3

Il-freeboard li tikkorrispondi ma’ kull waħda minn dawn il-linja tat-tagħbija għandha tiġi mkejla mill-istess pożizzjoni u mill-istess linja tal-gverta bħall-freeboards iddeterminati b’mod konformi mal-Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Linji tat-Tagħbija fis-seħħ.

.4

Il-freeboard tikkorrispondi ma’ kull linja tat-tagħbija tas-suddiviżjoni u l-kondizzjonijiet tas-servizz li għalihom ġiet approvata, għandha tiġi indikata b’mod ċar fuq iċ-Ċertifikat tas-Sigurtà tal-Bastiment tal-Passiġieri.

.5

Fl-ebda każ m’għandha marka tal-linja tat-tagħbija tas-suddiviżjoni titpoġġa aktar 'il fuq mill-aktar linja profonda tat-tagħbija fl-ilma mielaħ kif stabbilit mis-saħħa tal-bastiment jew mill-Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Linji tat-Tagħbija fis-seħħ.

.6

Ikunu f’liema pożizzjoni jkunu l-marki tal-linja tat-tagħbija tas-suddiviżjoni, bastiment m’għandu fl-ebda każ jitgħabba daqstant li l-marka tal-linja tat-tagħbija tkun taħt l-ilma li tkun tapplika għall-istaġun u lokalità kif stabbilit b’mod konformi mal-Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Linji tat-Tagħbija fis-seħħ.

.7

Bastiment m’għandu fl-ebda każ jitgħabba daqstant li l-marka tal-linja tat-tagħbija li tkun tapplika għall-dak il-vjaġġ partikolari u għall-kondizzjoni tas-servizz tkun taħt l-ilma.

12   Il-kostruzzjoni u ttestjar tal-bidu tal-paratiji li ma jidħolx ilma fihom, eċċ. (R 14)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B,Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Paratija tas-suddiviżjoni li ma jidħolx ilma fiha, kemm jekk trażversa jew longitudinali, għandha tinbena f’tali manjiera li tkun kapaċi tappoġġja, b’marġini adegwata tar-reżistenza, il-pressjoni dovuta minħabba l-massa massima ta’ l-ilma li jkollha tissaporti fil-każ ta’ dannu għall-bastiment iżda ta’ lanqas il-pressjoni minħabba l-massa ta’ l-ilma sal-linja tal-marġini. Il-kostruzzjoni ta’ dawn il-paratiji għandhom ikunu b’mod konformi ma’ l-istandards ta’ organizzazzjoni rikonoxxuta.

.2.1

It-turġien u postijiet fejn jitwarrbu l-affarijiet fil-paratiji m’għandhomx jippermettu d-dħul ta’ l-ilma u jkunu b’saħħithom daqs il-paratija fil-post ta’ fejn jinstab kull wieħed.

.2.2

Fejn il-qafas jew it-travi jgħaddu minn ġol-gverta li fiha ma jidħolx ilma jew mill-paratija, tali gverta jew paratija għandha tkun strutturalment li ma jidħlilhiex ilma mingħajr l-użu ta’ l-injam jew siment.

.3

L-ittestjar tal-kompartimenti prinċipali billi jimlewhom bl-ilma mhux obbligatorju. Meta ma jsirx ittestjar billi jimtlew bl-ilma, għandu jsir test bil-pajp fejn ikun prattikabbli. Dan it-test għandu jsir fl-aktar stadju avvanzat ta’ l-armar tal-bastiment. Fejn ma jkunx prattiku test bil-pajp minħabba dannu potenzjali għall-makkinarju, tagħmir elettriku jew oġġetti li jitwaħħlu fuq barra, jista’ jiġi ssostitwit minn eżaminazzjoni retta bil-viżta tal-konnessjonijiet iwweldjati, appoġjati fejn jitqies neċessarju minn tali mezzi bħat-test dye penetrant jew test tan-nixxiegħa ultrasonika jew test ekwivalenti. F’kull każ, għandha ssir spezzjoni ddettaljata tal-paratiji li ma jidħolx ilma fihom.

.4

Il-biċċa ta’ quddiem, il-qiegħ doppju (inklużi l-primi tal-kanal) u l-kisjiet ta’ ġewwa għandhom jiġu ttestjati bl-ilma li għandu massa li tikkorrispondi mar-rekwiżiti tal-paragrafu 1 ta’ dan ir-Regolament 12.

.5

It-tankijiet li jkunu maħsuba biex iżommu l-likwidi, u li jiffurmaw parti mis-suddiviżjoni tal-bastiment, għandhom jiġu ttestjati għall-għeluq mill-ilma sa massa sal-linja tat-tagħbija tas-suddiviżjoni l-aktar fonda jew sa massa li tikkorrispondi għal żewġ terzi tal-fond min-naħa ta’ fuq tal-prim sal-linja tal-marġini quddiem it-tankijiet, liema minnhom tkun l-akbar, kemm-il darba fl-ebda każ m’għandha l-massa tat-test tkun ta’ anqas minn 0,9 metri 'l fuq minn naħa ta’ fuq tat-tank; jekk l-ittestjar permezz ta’ l-ilma ma jkunx prattiku, jista’ jiġi aċċettat li jsir prova tan-nixxiegħa bl-arja fejn it-tankijiet huma suġġetti għall-pressjoni ta’ l-arja ta’ mhux aktar minn 0,14 bar.

.6

It-testijiet li għalihom saret referenza fil-paragrafi 4 u 5 qegħdin sabiex jiżguraw li l-arranġamenti tas-suddiviżjoni strutturali ma jistax jidħlilhom ilma u m’humiex meqjusa bħala test għal kemm hu adegwat kompartiment għal ħażna tal-karburant taż-żejt jew għal skopijiet oħra speċjali li għalihom test ta’ natura superjuri jkun meħtieġ skond l-għoli li għalih likwidu għandu aċċess fit-tank jew fil-konnessjonijiet tiegħu.

13   Ftuħ f’paratiji li ma jidħolx ilma fihom (R 15)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1   In-numru ta’ ftuħ fil-paratiji li ma jidħolx ilma fihom għandu jitnaqqas għall-mimimu li huwa kompatibbli mad-disinn u mat-tħaddim kif suppost tal-bastiment; għandhom jiġu pprovduti mezzi sodisfaċenti biex jagħlqu dawn il-fetħiet.

.2.1   Fejn il-pajpijiet, toqob fuq il-gvieret, kejbils ta’ l-elettriku, eċċ., jinġarru mill-paratiji tas-suddiviżjoni li ma jidħolx ilma fihom, għandhom isiru arranġamenti biex jiżguraw l-integrità li ma jidħolx ilma f’dawn il-paratiji.

.2.2   Valvijiet li ma jiffurmawx parti minn sistema tal-pajpijiet m’għandhomx jitħallew f’paratiji tas-suddiviżjoni li ma jidħolx ilma fihom.

.2.3   M’għandhomx jintużaw materjali sensittivi għaċ-ċomb u għas-sħana f’sistemi li jippenetraw il-paratiji tas-suddiviżjoni li ma jidħolx ilma fihom, fejn id-deterjorazzjoni ta’ dawn is-sistemi f’każ ta’ nirien taffettwa l-integrità li ma jidħolx ilma f’dawn il-paratiji.

.3.1   Ma huma permessi l-ebda bibien, toqob, jew ftuħ li jagħti aċċess:

.1

fil-paratija tal-ħabta li jkun taħt il-linja tal-marġini;

.2

f’paratiji trażversi li ma jidħolx ilma fihom li jiddividu l-ispazju tat-tagħbija minn spazju tat-tagħbija ħdejh, ħlief kif hemm stipulat fil-paragrafu.10.1 ta’ dan ir-Regolament 13 u fir-Regolament 14.

.3.2   Ħlief kif hemm stipulat fil-paragrafu 3.3, il-paratija tal-ħabta tista’ tittaqqab taħt il-linja tal-marġini minn mhux aktar minn pajp wieħed biex imexxi l-karburant fit-tank ta’ qabel ta’ fuq, kemm-il darba l-pajp jitwaħħal b’valv li jiġi ssikkat 'l isfel li jista’ jitħaddem minn fuq il-gverta tal-paratija, il-kaxxa tal-valv tiġi ssikkata fil-fore peak għall-paratija tal-ħabta. Madanakollu t-twaħħil ta’ dan il-valv fuq il-parti ta’ wara l-paratija tal-ħabta tista’ tiġi aċċettata kemm-il darba li l-valv ikun aċċessibbli faċilment taħt il-kondizzjonijiet kollha tas-servizz u l-ispazju li qed fih ma jkunx spazju tat-tagħbija.

.3.3   Jekk l-ogħla punt 'il quddiem huwa mqassam biex iżomm żewġ tipi differenti ta’ likwidi, il-paratija tal-ħabta jista’ jittaqqab taħt il-linja tal-marġini minn żewġ pajpijiet li kull wieħed minnhom ikun imwaħħal kif mitlub minn paragrafu 3.1, kemm-il darba ma jkunx hemm alternattiva prattika għat-twaħħil tat-tieni pajp u li, wara li tiġi kkunsidrata s-suddiviżjoni addizzjonali msemmija fl-ogħla punt 'il quddiem, is-sigurtà tal-bastiment tinżamm.

.4   Fl-ispazji li fiha l-makkinarju prinċipali u awżiljari tal-propulsjoni inklużi l-kardaruni li jservu l-bżonn tal-propulsjoni mhux aktar minn bieb wieħed 'il bogħod mill-bibien għall-mini tax-xaft jistgħu jitwaħħlu f’kull waħda mill-paratiji prinċipali trażversi. Fejn żewġ xaftijiet jew aktar huma mwaħħla l-mini għandhom jiġu konnessi minn passaġġ interkomunikatorju. Għandu jkun hemm biss bieb wieħed bejn l-ispazju tal-makkinarju u l-ispazji tal-mini fejn huma mwaħħla ż-żewġ xaftijiet u żewġ bibien biss fejn hemm aktar minn żewġ xaftijiet. Dawn il-bibien kollha għandhom ikunu tat-tip li jiżżerżqu u għandhom jitpoġġew b’tali mod biex ikollhom il-ħoġor għoli sa fejn ikun prattiku. Il-makkinarju ta’ l-idejn li jintuża biex iħaddem dawn il-bibien minn fuq il-gverta tal-paratija għandu jkun barra mill-ispazji li fihom il-makkinarju.

.5.1   BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B U BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSI B, Ċ U D TA’ ANQAS MINN 24 METRU TUL:

Bibien li ma jgħaddix ilma minnhom għandhom ikunu bibien li jiżżerżqu jew bil-ħoġor jew bibien ta’ tip ekwivalenti. Bibien tal-pjanċi magħluqa biss bil-boltijiet u bibien li biex jingħalqu trid twaqqagħhom jew li trid twaqqa’ piż biex jingħalqu m’humiex permessi.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSI B, Ċ U D TAT-TUL TA’ 24 METRU JEW AKTAR:

Bibien li ma jgħaddix ilma minnhom, ħlief kif previst fil-paragrafu.10.1 ta’ dan ir-Regolament 13 jew fir-Regolament 14, għandhom ikunu bibien li jiżżerżqu jitħaddmu bl-enerġija li jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-paragrafu 7 li jistgħu jingħalqu flimkien mill-makkinarju tal-kontroll ċentrali fil-pont tan-navigazzjoni f’mhux aktar minn 60 sekonda bil-bastiment f’pożizzjoni wieqfa.

.5.2   BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B U BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSI B, Ċ U D TA’ ANQAS MINN 24 METRU TUL:

Bibien li jiżżerżqu jistgħu jkunu jew:

jitħaddmu bl-idejn biss, jew

li jistgħu jitħaddmu bl-enerġija kif ukoll jitħaddmu bl-idejn.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSI B, Ċ U D TAT-TUL TA’ 24 METRU JEW AKTAR:

F’bastimenti fejn in-numru totali ta’ bibien li ma jidħolx ilma minnhom mhux akbar minn tnejn u dawn il-bibien jinstabu fl-ispazju tal-makkinarju jew fil-paratiji li qegħdin madwar tali spazju, l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera tista’ tħalli li dawn il-bibien jitħaddmu bl-idejn biss. Fejn hemm imwaħħlin bibien li jiżżerżqu li jitħaddmu bl-idejn, tali bibien għandhom jingħalqu qabel il-bastiment iħalli l-post fejn kien qiegħed fuq vjaġġ li jġorr il-passiġġieri u għandhom jinżammu magħluqa matul il-vjaġġ.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.5.3   Il-mezzi operattivi bl-enerġija jew bl-idejn ta’ kwalunkwe bieb li jiżżerżaq li ma jidħolx ilma minnu kemm jekk bl-enerġija u kemm jekk bl-idejn għandhom ikunu kapaċi jagħlqu l-bieb bil-bastiment immejjel 15 ° lejn kull naħa. Għandhom jiġu kkunsidrati ukoll il-forzi li jistgħu jinfluwenzaw kull naħa tal-bibien bħal ma jkun hemm meta jkun għaddej l-ilma mill-fetħa u tiġi applikata pressa statika ekwivalenti għall-għoli ta’ l-ilma ta’ mill-anqas 1 metru 'l fuq mill-ħoġor fuq il-linja taċ-ċentru tal-bieb.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSI B, Ċ U D TAT-TUL TA’ 24 METRU JEW AKTAR:

.5.4   Tagħmir li jikkontrolla l-bibien li ma jgħaddix ilma minnhom, inklużi pajpijiet idrawliċi u kejbils ta’ l-elettriku, għandhom jinżammu qrib tal-paratija li fiha hemm imwaħħlin il-bibien daqs kemm ikun prattiku, sabiex jimminimizzaw il-probabbiltà li jiġu involuti f’kull dannu li jista’ jsofri l-bastiment. Il-pożizzjoni tal-bibien li ma jgħaddix ilma minnhom u tat-tagħmir li jikkontrollahom għandha tkun tali li jekk il-bastiment isofri dannu fi kwint tal-wisa’ tal-bastiment, tali distanza hija mkejla f’angoli dritti għal-linja taċ-ċentru fil-livell tal-linja tat-tagħbija bl-aktar suddiviżjoni profonda, it-tħaddim tal-bibien li ma jgħaddix ilma minnhom li mhux qegħdin fil-parti tal-bastiment danneġġata ma tiġix imfixkla.

.5.5   Il-bibien kollha li jiżżerżqu li jitħaddmu bl-enerġija u bl-idejn għandhom jiġu pprovduti b’indikazzjoni li turi l-pożizzjonijiet kollha tal-operazzjoni remota kemm jekk il-bibien huma miftuħa u kemm jekk magħluqa. Il-pożizzjonijiet kollha tal-operazzjoni remota għandhom ikunu biss fil-pont tan-navigazzjoni kif mitlub minn paragrafu 7.1.5 u l-post fejn huwa meħtieġ t-tħaddim bl-idejn 'il fuq mill-gverta tal-paratija minn paragrafu 7.1.4.

BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B U BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSI B, Ċ U D TA’ ANQAS MINN 24 METRU TUL:

.5.6   Il-bibien li ma jgħaddix ilma minnhom li ma jikkonformawx mal-paragrafi 5.1 sa 5.5 għandhom jingħalqu qabel ma jibda l-vjaġġ, u għandhom jinżammu magħluqa matul il-vjaġġ; il-ħin li jinfetħu dawn il-bibien fil-port u l-ħin li jingħalqu qabel ma jitlaq il-bastiment għandhom jinkitbu fir-reġistru.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSI B,Ċ U D TA’ ANQAS MINN 24 METRU TUL U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.6.1   Bibien li jiżżerżqu li jitħaddmu bl-idejn jista’ jkollhom moviment orrizzontali jew vertikali. Għandu jkun possibbli li jitħaddem il-mekkaniżmu fil-bieb stess minn kull naħa, u minn pożizzjoni aċċessibbli 'l fuq mill-gverta tal-paratija, b’moviment tal-krank mat-tul kollu, jew kull moviment ieħor li jipprovdi l-istess garanzija ta’ sigurtà u ta’ tip approvat. Meta tkun qed titħaddem il-lieva ta’ l-idejn il-ħin meħtieġ biex jingħalaq totalment il-bieb bil-bastiment wieqaf, m’għandux jaqbeż id-90 sekonda.

BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.6.2   Bibien li jiżżerżqu li jitħaddmu bl-enerġija jista’ jkollhom moviment orriżżontali jew vertikali. Jekk bieb jitħaddem bl-enerġija minn tagħmir ċentrali li jikkontrolla, il-gerijiet għandhom ikunu rranġati b’mod l-bieb ikun jista’ jitħaddem bl-enerġija mill-bieb innifsu miż-żewġ naħat. Għandhom jiġu pprovduti manki tal-kontroll lokali f’konnessjoni mal-ger ta’ l-enerġija fuq kull naħa tal-paratija u għandhom jiġu rranġati b’tali mod sabiex iħallu lill-persuni jgħaddu mill-bieb biex iżommu ż-żewġ manki fil-pożizzjoni miftuħa mingħajr ma jkunu jistgħu aċċidentalment jixgħelu l-mekkaniżmu li jagħlaq. Bibien li jiżżerżqu li jitħaddmu bl-enerġija għandhom jiġu pprovduti b’manku ta’ l-id li jista’ jitħaddem mill-bieb innifsu fuq kull naħa, u minn pożizzjoni aċċessibbli 'l fuq mill-gverta tal-paratija, b’moviment tal-krank mat-tul kollu, jew moviment ieħor li jipprovdi l-istess garanzija ta’ sigurtà u ta’ tip approvat. Għandu jsir provvediment li jagħti twiddiba b’sinjal bil-ħoss li l-bieb beda jingħalaq u tkompli tinstema’ sakemm jingħalaq kompletament. Flimkien ma’ dan, f’ żoni ta’ storbju ambjentali għoli, l-allarm li jinstema’ għandu jiġi ssupplimentat minn sinjal viżiv intermettenti fil-bieb.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSI B, Ċ U D TAT-TUL TA’ 24 METRU JEW AKTAR:

.7.1   Kull bieb li jaħdem bl-enerġija li ma jidħolx ilma minnu li jiżżerżaq:

.1

għandu jkollu moviment vertikali jew orizzontali;

.2

għandu, suġġett għal paragrafu 11, ikun limitat normalment għall-wisa’’ massima li ma jaħbatx ta’ 1,2 metres. L-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera tista’ tippermetti bibien akbar biss sa fejn ikun ikkunsidrat meħtieġ għat-tħaddim effettiv tal-bastiment kemm-il darba li miżuri oħra tas-sigurtà, inklużi li ġejjin, għandhom jiġu kkunsidrati:

.2.1

għandha tingħata konsiderazzjoni speċjali lis-saħħa tal-bieb u l-partijiet tiegħu li jagħlqu sabiex tiġi evitata nixxiegħa;

.2.2

il-bieb għandu jinstab barra ż-żona ta’ dannu B/5;

.2.3

il-bieb għandu jinżamm magħluq meta l-bastiment ikun fuq il-baħar, ħlief għall-perjodi limitati meta jkun assolutament meħtieġ kif stabbilit mill-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera;

.3

għandu jkollu t-tagħmir meħtieġ biex jiftaħ u jagħlaq il-bieb permezz ta’ l-enerġija elettrika, l-enerġija idrawlika, jew kull forma oħra ta’ enerġija li hija aċċettabbli għall-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera;

.4

għandu jiġi pprovdut b’mekkaniżmu individwali li jitħaddem bl-idejn. Għandu jkun possibbli li tiftaħ u tagħlaq il-bieb bl-idejn mill-bieb innifsu minn kull naħa, u magħduda ma dan, li tagħlaq il-bieb minn pożizzjoni aċċessibbli 'l fuq mill-gverta tal-paratija b’moviment tal-krank mad-dawra kollha jew moviment ieħor li jipprovdi li l-istess grad ta’ sigurtà li jkun aċċettabbli għall-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera. Id-direzzjoni tad-dawrien jew moviment ieħor għandu jiġi indikat b’mod ċar fil-pożizzjonijiet operattivi kollha. Il-ħin meħtieġ għall-għeluq totali tal-bieb, meta jiġi mħaddem b’manku ta’ l-idejn, m’għandux jaqbeż id-90 sekonda meta l-bastiment ikun f’pożizzjoni wieqfa;

.5

għandu jiġi pprovdut b’tagħmir tal-kontroll għall-ftuħ u għall-għeluq tal-bieb bl-enerġija miż-żewġ naħat tal-bieb kif ukoll biex jingħalaq il-bieb bl-enerġija mit-tagħmir ċentrali operattiv fuq il-pont tan-navigazzjoni;

.6

għandu jkollu allarm li tinstema’, differenti minn kull allarm oħra fiż-żona,li għandha ddoqq kull meta l-bieb jingħalaq b’mod remot bl-enerġija u li għandha ddoqq għal mill-anqas 5 sekondi iżda għal mhux aktar minn 10 sekondi qabel ma jibda’ jiċċaqlaq il-bieb u għandha tkompli ddoqq sakemm il-bieb jingħalaq kompletament. Fil-każ ta’ tħaddim remot bl-idejn huwa biżżejjed li tinstema’ l-allarm biss meta l-bieb ikun qed jiċċaqlaq. Magħduda ma’ dan, f’ żoni tal-passiġġieri u żoni ta’ storjbu ambjentali għoli, l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera tista’ titlob li l-allarm li jinstema’ jiġi ssupplimentat minn sinjal intermittenti viżiv fil-bieb; u

.7

għandu jkollu rata approssimament uniformi ta’ għeluq bl-enerġija. Il-ħin ta’ l-għeluq, miż-żmien meta l-bieb jibda’ jiċċaqlaq sal-ħin li fih jilħaq il-pożizzjoni fejn ikun magħluq totalment, m’għandu fl-ebda każ ikun ta’ anqas minn 20 sekonda u mhux aktar minn 40 sekonda bil-bastiment fil-pożizzjoni wieqfa.

.7.2   L-enerġija elettrika meħtieġa għall-bibien li ma jgħaddix ilma minnhom li jiżżerżqu li jitħaddmu bl-enerġija minn swiċċ bord ta’ l-emerġenza jew direttament jew b’bord tad-distribuzzjoni ddedikata li tinstab fuq il-gverta tal-paratija u tkun kapaċi li tiġi pprovduta awtomatikament mis-sors ta’ enerġija elettrika ta’ l-emerġenza fil-każ ta’ falliment tas-sors prinċipali jew ta’ l-emerġenza ta’ l-enerġija elettrika.

.7.3   Bibien li ma jidħolx ilma minnhom li jitħaddmu bl-enerġija għandhom ikollhom jew:

.1

sistema ċentralizzata idrawlika b’ żewġ sorsi ta’ l-enerġija indipendenti li kull waħda minnhom tikkonsisti f’mutur u f’pompa li kapaċi li fl-istess ħin tagħlaq il-bibien kollha. Magħduda ma’ dawn, għandu jkun hemm installazzjoni sħiħa ta’ l-akkumulaturi idrawliċi ta’ kapaċità suffiċjenti biex iħaddmu l-bibien ta’ lanqas tliet darbiet, i.e. magħluq-miftuħ-magħluq, kontra lista bil-kontra ta’ 15 °. Dan iċ-ċiklu operattiv għandu jkun kapaċi li jitwettaq meta l-akkumulatur ikun fil-pressjoni tal-pompa maqtugħa. Il-likwidu wżat għandu jintgħażel wara li tiġi kkunsidrata t-temperatura li probabbli tintlaqat mill-installazzjoni matul is-servizz tiegħu. Is-sistema tal-operazzjoni bl-enerġija għandha tiġi ddisinjata biex tnaqqas il-possibbiltà li jkollha falliment wieħed fil-pajpijiet idrawliċi li jaffettwa t-tħaddim ta’ aktar minn bieb wieħed. Is-sistema idrawlika għandha tiġi pprovduta b’allarm ta’ livell baxx għal ħażniet tal-likwidu idrawliku li jservu s-sistema li titħaddem bl-enerġija u l-allarm tal-pressjoni tal-gass baxxa jew mezzi aktar effettivi tas-sorveljanza tat-telf ta’ l-enerġija maħżuna f’akkumulaturi idrawliċi. Dawn l-allarmi għandhom jinstemgħu u jidhru u għandhom jinstabu fuq is-sistema tal-kontrol ċentrali fuq il-pont tan-navigazzjoni; jew

.2

sistema indipendenti idrawlika għal kull bieb ma’ kull sors ta’ enerġija li tikkonsisti f’mutur u f’pompa li kapaċi tiftaħ u tagħlaq il-bieb. Magħduda ma’ dan, għandu jkun hemm akkumulatur idrawliku ta’ kapaċità suffiċjenti biex iħaddem il-bibien ta’ lanqas tliet darbiet, i.e. magħluq-miftuħ-magħluq, kontra lista bil-kontra ta’ 15 °. Dan iċ-ċiklu operattiv għandu jkun kapaċi li jitwettaq meta l-akkumulatur ikun fil-pressjoni tal-pompa maqtugħa. Il-likwidu użat għandu jintgħażel wara li tiġi kkunsidrata t-temperatura li probabbli tintlaqat mill-installazzjoni matul is-servizz tiegħu. Allarm tal-grupp bil-pressjoni tal-gass baxxa jew mezz ieħor effiċjenti biex jiġi sorveljat it-telf ta’ l-enerġija maħżuna fl-akkumulaturi idrawliċi għandha tiġi pprovduta fit-tagħmir tal-kontroll ċentrali fuq il-pont tan-navigazzjoni. Indikazzjoni ta’ telf ta’ l-enerġija maħżuna f’kull pożizzjoni lokali tal-operazzjoni ukoll għandha tiġi pprovduta; jew

.3

Sistema elettrika indipendenti idrawlika u mutur għal kull bieb ma’ kull sors ta’ enerġija li jikkonsisti f’mutur li kapaċi jiftaħ u jagħlaq il-bieb. Is-sors ta’ l-enerġija għandu jkun kapaċi li jiġi pprovdut awtomatikament mis-sors tat-tranżitu ta’ l-enerġija elettrika ta’ l-emerġenza fil-każ ta’ falliment ta’ waħda mis-sorsi ta’ l-enerġija elettrika prinċipali jew ta’ l-emerġenza u b’kapaċità suffiċjenti biex topera l-bieb ta’ lanqas tliet darbiet, i.e. magħluq-miftuħ-magħluq, kontra l-lista ta’ kontra ta’ 15 °.

Għas-sistemi speċifikati fil-paragrafi 7.3.1, .7.3.2 u .7.3.3 għandha jsir provvediment kif ġej:

Is-sistemi ta’ l-enerġija għall-bibien li jiżżerżqu li ma jgħaddix ilma minnhom li jitħaddmu bl-enerġija għandhom ikunu separati minn kull sistema oħra ta’ l-enerġija. Nuqqas wieħed fis-sistemi li jaħdmu bl-enerġija elettrika jew idrawlika ħlief l-attwatur idrawliku m’għandux ifixkel it-tħaddim manwali ta’ kull bieb.

.7.4   Għandhom jiġu pprovduti manki tal-kontroll lokali f’konnessjoni mal-ger ta’ l-enerġija fuq kull naħa tal-paratija f’għoli minimu ta’ 1,6 metri 'l fuq mill-art u għandhom jiġu rranġati b’tali mod sabiex iħallu lill-persuni jgħaddu mill-bieb biex iżommu ż-żewġ manki fil-pożizzjoni miftuħa mingħajr ma jkunu jistgħu aċċidentalment jixegħlu l-mekkaniżmu li jagħlaq. Id-direzzjoni tal-movimenti tal-manki biex jiftħu u jagħlqu l-bibien għandhom ikunu fid-direzzjoni tal-moviment tal-bieb u għandha tkun indikata b’mod ċar. Manki tal-kontroll idrawliku għall-bibien li ma jidħolx ilma minnhom fl-ispazji ta’ l-akkomodazzjoni għandhom, jekk azzjoni waħda biss hija meħtieġa biex tibda’ l-moviment li jingħalaq il-bieb, jitqiegħdu sabiex it-tfal ma jkunux jistgħu jħaddmuhom, eż. wara l-bibien tal-pannell bil-boltijiet impoġġija ta’ lanqas 170ċm 'il fuq mil-livell tal-gverta.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSI B, Ċ U D TAT-TUL TA’ 24 METRU U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B JEW AKTAR:

Fuq iż-żewġ naħat tal-bieb għandu jkun hemm plakka bl-istruzzjonijiet dwar kif is-sistema tal-bieb għandha titħaddem. Fuq iż-żewġ naħat ta’ kull bieb għandu jkun hemm plakka bil-kliem jew bl-istampi li jwissu bil-periklu meta wieħed jibqa’ fil-fetħa tal-bieb meta l-bieb ikun beda l-moviment li jagħlaq. Dawn il-plakek għandhom isiru b’materjal b’saħħtu, u jkunu iffissati b’mod ferm. It-test dwar il-plakka ta’ l-istruzzjoni jew tat-twissija għandu jinkludi informazzjoni dwar il-ħin ta’ l-għeluq tal-bieb in kwistjoni.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSI B, Ċ U D TAT-TUL TA’ 24 METRU JEW AKTAR:

.7.5   Sa fejn huwa prattiku, it-tagħmir elettriku u l-komponenti tal-bibien li ma jgħaddix ilma minnhom għandhom jinstabu 'l fuq mill-gverta tal-paratija u 'l barra minn żoni u spazji ta’ periklu.

.7.6   Il-burduri tal-komponenti elettriċi meħtieġa li jinstabu taħt il-gverta għandhom jipprovdu biżżejjed protezzjoni kontra d-dħul ta’ l-ilma.

.7.7   Enerġija elettrika, kontroll, ċirkwiti ta’ l-indikazzjoni u ta’ l-allarm għandhom jiġu protetti kontra l-ħsarat b’tali mod li l-falliment f’ċirkwit wieħed fil-bieb ma jikkawżax falliment f’kull ċirkwit ieħor tal-bieb. Short circuits jew ħsarat oħra fiċ-ċirkwiti ta’ l-allarm jew ta’ l-indikaturi ta’ bieb m’għandhomx jirriżultaw f’telf tal-operazzjoni ta’ l-enerġija ta’ dak il-bieb. L-arranġamenti għandhom ikunu tali li n-nixxiegħa ta’ l-ilma ft-tagħmir elettriku jinstab taħt il-gverta tal-paratija ma jħallix il-bieb jinfetaħ.

.7.8   Falliment wieħed fl-elettriku fis-sistema tal-operazzjoni ta’ l-enerġija jew tal-kontroll ta’ bieb li jiżżerżaq li ma jidħolx ilma minnu m’għandux jirriżulta li bieb magħluq jinfetaħ. Id-disponibbiltà tal-provvista ta’ l-enerġija għandha tiġi sorveljata f’punt taċ-ċirkwit elettriku fil-qrib daqs kemm ikun prattiku għal kull waħda mill-muturi meħtieġa minn paragrafu 7.3. It-telf ta’ tali provvista ta’ l-enerġija għandha tpoġġi fis-seħħ allarm li tinstema’ u li tidher ft-tagħmir ċentrali li jikkontrolla fuq il-pont tan-navigazzjoni.

.8.1   It-tagħmir ċentrali li jikkontrolla fuq il-pont tan-navigazzjoni għandu jkollu swiċċ tal-“master mode” b’żewġ modi tal-kontroll: mod tal-“kontroll lokali” li għandu jħalli kwalunkwe bieb jinfetaħ lokalment u jingħalaq lokalment wara l-użu mingħajr ma jingħalaq awtomatikament, u mod ta’ “bibien magħluqa” li għandu jagħlaq awtomatikament kwalunkwe bieb li jkun miftuħ. Il-mod tal-“bibien magħluqa” għandu jippermetti li l-bibien jinfetħu lokalment u jerġgħu jagħlqu l-bieb awtomatikament wara li jitilqu l-mekkaniżmu tal-kontroll lokali. Is-swiċċ tal-“master mode” għandu normalment ikun fil-mod tal-“kontroll lokali”. Il-mod “bieb magħluq” għandu jintuża biss f’emerġenza jew għall-skopijiet li jittestjaw.

.8.2   It-tagħmir ċentrali li jikkontrolla fuq il-pont tan-navigazzjoni għandu jiġi pprovdut b’disinn li juri fejn jinstab kull bieb, bl-indikaturi viżivi biex juru jekk kull bieb huwiex miftuħ jew magħluq. Dawl aħmar għandu jindika li l-bieb huwa miftuħ kollu u dawl aħdar għandu jindika li l-bieb huwa magħluq kollu. Meta l-bieb jingħalaq bir-remot id-dawl aħmar għandu jindika l-pożizzjoni intermedjarja billi jteptep. Iċ-ċirkwit li jindika għandu jkun indipendenti miċ-ċirkwit tal-kontroll għal kull bieb.

.8.3   M’għandux ikun possibbli li jinfetah bieb bir-remot mill-pożizzjoni ċentrali tal-kontroll.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.9.1   Il-bibien kollha li ma jgħaddix ilma minnhom għandhom jinżammu magħluqa waqt il-vjaġġ ħlief li jistgħu jinfetħu matul il-vjaġġ kif hemm speċifikat fil-paragrafi 9.2 u 9.3. Il-bibien li ma jgħaddix ilma minnhom li għandhom wisa’ ta’ aktar minn 1,2 metri permessi minn paragrafu 11 jistgħu jinfetħu biss fiċ-ċirkostanzi msemmija f’dak il-paragrafu. Kwalunkwe bieb li jinfetaħ b’mod konformi ma’ dan il-paragrafu għandu jkun lest biex jingħalaq minnufih.

.9.2   Bieb li ma jgħaddix ilma minnu jista’ jinfetaħ matul il-vjaġġ biex iħalli l-passiġġieri jew il-membri ta’ l-ekwipaġġ jgħaddu, jew meta x-xogħol fil-viċinanza immedjata tal-bieb jagħmilha neċessarju li l-bieb jinfetaħ. Il-bieb għandu jingħalaq minnufih meta jkun lest it-tranżitu minn ġo fih jew meta l-biċċa xogħol li minħabba fiha nfetaħ ġiet fi tmiemha.

.9.3   Ċerti bibien li ma jgħaddix ilma minnhom jistgħu jitħallew jibqgħu miftuħa matul il-vjaġġ biss jekk ikun ikkunsidrat assolutament meħtieġ; jiġifieri, li jkunu miftuħin huwa meqjus bħala essenzjali għat-tħaddim sikur u effettiv tal-makkinarju tal-bastiment u biex jippermetti l-passiġġieri aċċess li normalment ma jkunx ristrett tul iż-żona tal-passiġġieri. Tali determinazzjoni għandha ssir mill-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera biss wara li ssir konsiderazzjoni bir-reqqa dwar l-impatt fuq it-tħaddim tal-bastiment u kemm kapaċi jżomm. Bieb li ma jgħaddix ilma minnu li ġie permess jibqa’ miftuħ għandu jiġi indikat b’mod ċar fl-informazzjoni dwar l-istabbiltà tal-bastiment u għandu jkun dejjem lest biex jingħalaq minnufih.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D:

.10.1   Jekk l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera hija sodisfatta li tali bibien huma essenzjali, il-bibien li ma jidħolx ilma minnhom li jkunu mibnija b’mod sodisfaċenti għandhom jiġu mgħammra b’paratiji li ma jidħolx ilma minnhom li jisseparaw il-merkanzija mill-ispazji fuq il-gverta. Tali bibien jistgħu jkunu mdendla, li jirrumblaw, li jiżżerżqu iżda ma jistgħux ikunu kkontrollati bir-remot. Għandhom jiġu mgħammra fl-ogħla livell u 'l bogħod mill-kisi tal-qafas kif ikun prattikabbli, iżda fl-ebda każ m’għandhom it-truf vertikali ta’ fuq barra jkunu jinstabu f’distanza mill-kisi tal-qafas li hija anqas minn kwint tal-wisa’ tal-bastiment, tali distanza titkejjel f’angoli dritti għall-linja ta’ ċentru fil-livell ta’ l-aktar linja tat-tagħbija fonda.

.10.2   Tali bibien għandhom jingħalqu qabel jibda’ dan il-vjaġġ, u għandhom jinżammu magħluqa matul il-vjaġġ; il-ħin li jinfetħu dawn il-bibien fil-port u l-ħin li jingħalqu qabel ma jitlaq il-bastiment għandhom jinkitbu fir-reġistru. Jekk wieħed mill-bibien ikun aċċessibbli matul il-vjaġġ, għandhom jiġu mwaħħla b’mezz li jipprevjeni l-ftuħ mhux awtorizzat. Meta jiġi proponut li jitwaħħlu tali bibien, in-numru u l-arranġamenti għandhom jirċievu kunsiderazzjoni speċjali ta’ l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera.

.11   Plakek li jinġarru fuq il-paratiji m’għandhomx jiġu permessi ħlief fi spazji tal-makkinarju. Tali plakek għandhom dejjem ikunu f’posthom qabel il-bastiment jitlaq mill-port, u m’għandhomx jitneħħew matul in-navigazzjoni ħlief fil-każ ta’ bżonn urġenti fid-diskrezzjoni tal-kaptan. L-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera tista’ tippermetti mhux aktar minn bieb wieħed li jiżżerżaq li ma jidħolx ilma minnu f’kull paratija trażversa prinċipali akbar minn dawk speċifikati fil-paragrafu 7.1.2 li jrid jiġi ssostitwit għall-dawn il-plakek li jinġarru, kemm-il darba dawn il-bibien jingħalqu qabel il-bastiment iħalli l-port u jibqgħu magħluqa matul in-navigazzjoni ħlief fil-każ ta’ bżonn urġenti fid-diskrezzjoni tal-kaptan. Dawn il-bibien m’għandhomx jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-paragrafu 7.1.4 dwar l-għeluq totali b’tagħmir li jitħaddem bl-idejn f’90 sekonda. Il-ħin li fih jinfetħu u jingħalqu dawn il-bibien, kemm jekk il-bastiment huwa fuq il-baħar jew fil-port, għandu jitniżżel fir-reġistru.

14   Bastimenti li jġorru vetturi tal-merkanzija u l-ħaddiema li jakkumpanjawhom (R 16)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Dan ir-Regolament japplika għall-bastimenti tal-passiġġieri ddisinjati jew irranġati għall-ġarr tal-vetturi tal-merkanzija u l-ħaddiema li jakkumpanjawhom

.2

Jekk f’tali bastiment in-numru totali ta’ passiġġieri, inklużi l-persuni f’vetturi li qed jakkumpanjaw il-vetturi ma jaqbiżx N = 12 + A/25, fejn A = l-arja totali fuq il-gverta (metru kwadri) ta’ spazji disponibbli għall-istivar tal-vetturi tal-merkanzija u fejn l-għoli tad-differenza fil-pożizzjoni ta’ l-istivar u fid-daħla ta’ tali spazji mhix ta’ anqas minn 4 metri, id-disposizzjonijiet ta’ Regolament 13, paragrafu 10, għandhom japplikaw fir-rigward tal-bibien li ma jidħolx ilma minnhom ħlief li l-bibien jistgħu jitwaħħlu f’kull livell f’paratiji li ma jidħolx ilma minnhom li jiddividu l-ispazji tal-merkanzija. Barra minn hekk, huma meħtieġa indikaturi fuq il-pont tan-navigazzjoni biex juru awtomatikament meta kull bieb ikun magħluq u meta l-qafliet ikunu maqfula.

.3

Meta jkunu qed jiġu applikati d-disposizzjonijiet ta’ dan il-kapitolu għal tali bastiment, N għandha tiġi kkunsidrata bħala l-akbar numru ta’ passiġġieri li għalih il-bastiment jista’ jiġi ċċertifikat fi qbil ma’ dan ir-Regolament.

15   Ftuħ fil-kisi tal-qafas taħt il-linja tal-marġini (R 17)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1   In-numru ta’ ftuħ fil-kisi tal-qafas għandu jitnaqqas għall-minimu kompatibbli mad-disinn u mat-tħaddim kif suppost tal-bastiment.

.2.1   L-arranġament u l-effiċjenza tal-mezzi għall-għeluq ta’ kwalunkwe fetħa fil-kisi tal-qafas għandhom ikunu konsistenti ma’ l-iskop maħsub u mal-pożizzjoni li fiha qiegħda mwaħħla.

.2.2   Konformement mar-rekwiżiti tal-Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Linja tat-Tagħbija fis-seħħ, l-ebda fetħiet fil-ġenb m’għandhom jitwaħħlu f’tali pożizzjoni li l-ħoġor taħt linja mpenġija bi dritt il-gverta tal-paratija fil-ġenb u li għandha l-punt l-aktar baxx tagħha 2,5 % tal-wisa’ tal-bastiment 'il fuq mil-linja tat-tagħbija tas-suddiviżjoni l-aktar profonda, jew 500 mm, liema minnhom huwa l-akbar.

.2.3   Il-fetħiet kollha tal-ġenb li għandhom il-ħoġor tagħhom taħt il-linja tal-marġini għandhom ikunu ta’ tali kostruzzjoni li effettivament ma tħalli l-ebda persuna tiftaħhom mingħajr il-kunsens tal-kaptan tal-bastiment.

.2.4   Fejn f’post bejn il-gverti, il-ħoġor ta’ kwalunkwe fetħa fil-ġenb li għaliha saret referenza fil-paragrafu 2.3 huma taħt il-linja impinġija bi dritt il-gverta tal-paratija tal-ġenb u li għandha l-aktar punt baxx 1,4 metri u 2,5 % tal-wisa’ tal-bastiment 'il fuq mill-ilma meta l-bastiment jitlaq minn port, il-fetħiet fil-ġenb m’għandhomx jinfetħu qabel ma’ l-bastiment jasal fil-port li jmiss. Fl-applikazzjoni ta’ dan il-paragrafu jista’ jiġi kkunsidrat ammont adegwat ta’ ilma ħelu fejn ikun applikabbli.

.2.5   Il-ftuħ fil-ġenb u l-oskuraturi tagħhom li ma jkunux aċċessibbli waqt il-vjaġġ għandhom jingħalqu u jissakkru qabel ma’ l-bastiment iħalli l-port.

.3   In-numru ta’ toqob, rimi sanitarju u ftuħ ieħor bħal dan fil-kisi tal-qafas għandhom jitnaqqsu għall-minimu jew billi jagħmel kull rimi jservi għal kemm jista’ jkun mill-pajpijiet sanitarji u oħrajn, jew f’manjiera oħra sodisfaċenti.

.4   It-toqob tad-dħul u tal-ħruġ kollha fil-kisi tal-qafas għandhom jitwaħħlu b’arranġamenti effiċjenti u aċċessibbli biex jevitaw id-dħul aċċidentali ta’ l-ilma fuq il-bastiment.

.4.1   Bla ħsara għar-rekwiżiti tal-Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Linja tat-Tagħbija fis-seħħ, u ħlief kif imsemmi fil-paragrafu 5, kull rimi separat li jgħaddi mill-kisi tal-qafas taħt il-linja tal-marġini għandu jiġi pprovdut jew b’valv wieħed awtomatiku li ma jirritornax imwaħħal b’mezz pożittiv li jagħlqu minn fuq il-gverta tal-paratija jew b'żewġ valvi awtomatiċi li ma jirritornawx li m’għandhomx mezz pożittiv biex jagħlqu, kemm-il darba li l-valv ta’ ġewwa jinstab fuq il-linja tat-tagħbija tas-suddiviżjoni l-aktar baxxa u huwa dejjem aċċessibbli għall-eżaminazzjoni taħt il-kondizzjonijiet tas-servizz.

Meta jitwaħħal valv b’mezz pożittiv ta’ l-għeluq, il-pożizzjoni operattiv 'l fuq mill-gverta tal-paratija għandha dejjem tkun aċċessibbli fil-pront u għandhom jiġu pprovduti mezzi biex jindikaw jekk il-valv huwiex miftuħ jew magħluq.

.4.2   Ir-rekwiżiti tal-Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Linja tat-Tagħbija fis-seħħ għandhom japplikaw għar-rimi li jgħaddi mill-kisi tal-qafas mill-ispazji 'l fuq mil-linja tal-marġini.

.5   Spazju tal-makkinarju prinċipali u awżiljari tat-toqob tad-dħul u tal-ħruġ konnessi mat-tħaddim tal-makkinarju għandhom jiġu mgħammra ma’ valvi li jkunu aċċessibbli fil-pront bejn il-pajpijiet u l-kisi tal-qafas jew bejn il-pajpijiet u kaxxi fabbrikati mwaħħla mal-kisi tal-qafas. Il-valvi jistgħu jiġu kkontrollati lokalment u għandhom jiġu pprovduti b’indikaturi li juru jekk humiex miftuħa jew magħluqa.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D:.

.1

Ir-roti manwali jew il-manki tal-koki tal-baħar għandhom ikunu aċċessibbli għat-tħaddim. Il-valvi kollha li huma użati bħala koki tal-baħar għandhom jingħalqu b’moviment fid-direzzjoni kif idur l-arloġġ tar-roti manwali tagħhom.

.2

Tappijiet tar-rimi u valvi fuq il-ġenb tal-bastiment għall-ilma li jkun żejjed mill-kalderuni għandhom jiġu misjuba f’postijiet li faċli tilħaqhom u mhux taħt il-kisi tal-gverta. Tappijiet jew valvi għandhom jiġu ddisinjati sabiex ikun faċli biex jaraw jekk humiex miftuħa jew magħluqa. It-tappijiet għandhom jiġu pprovduti bi skrijns tas-sigurtà, iddisinjati b’tali mod li ċ-ċavetta ma tkunx tista’ tintrefa’ meta t-tapp ikun miftuħ.

.3

Il-valvi u t-tappijiet kollha nisġa nisġa nisġa fis-sistema tal-pajpijiet bħas-sistemi tas-sentina u tas-saborra, sistemi tal-karburant taż-żejt u taż-żejt li jillubrika, sistemi li jitfu n-nirien u tas-sieqja, ilma li jkessaħ u sistemi sanitarji, eċċ. għandhom jiġu mmarkati b’mod ċar minħabba l-funzjonijiet tagħhom.

.4

Pajpijiet oħra li joħorġu għandhom, jekk joħorġu 'l isfel mil-linja tat-tagħbija tas-suddiviżjoni l-aktar profonda, jiġu pprovduti b’mezz ekwivalenti ta’ għeluq fuq il-ġenb tal-bastiment; jekk joħorġu 'l fuq mil-linja tat-tagħbija tas-suddiviżjoni l-aktar profonda, għandhom jiġu pprovduti b’ valv ordinarju tal-maltempata. Fiż-żewġ każijiet il-valvi jistgħu jitħallew barra jekk il-pajpijiet li jintużaw ikunu ta’ l-istess ħxuna daqs il-kisi tat-toqob tal-ħruġ mit-toilets u mill-friskaturi, u t-toqob ta’ l-art mill-kmamar tal-ħasil eċċ. ipprovduti b’dawl mejjet jew b’mod ieħor protetti kontra x-xokk ta’ l-ilma. Il-ħxuna tal-ħitan ta’ tali pajpijiet m’hemmx bżonn, madanakollu, ikun akbar minn 14 mm.

.5

Jekk jitwaħħal valv b’mekkaniżmu dirett li jagħlaq, il-post minn fejn jitħaddem għandu dejjem ikun aċċessibbli b’mod faċli, u għandu jkun hemm mezz biex jiġi indikat jekk il-valv huwiex miftuħ jew magħluq.

.6

Meta l-valvi b’mekkaniżmi diretti li jagħlqu huma mpoġġija fi spazji tal-makkinarju, huwa biżżejjed li jitħaddmu minn fejn ikunu jinstabu, kemm-il darba dan l-ispazju ikun aċċessibbli b’mod faċli taħt kull kondizzjoni.

.6   It-tagħmir tal-qafas u l-valvi meħtieġa minn dan ir-Regolament għandhom ikunu ta’ l-azzar, bronż jew materjal duttili ieħor approvat. Valvi tal-ħadid fondut ordinarju jew materjal bħal dan m’humiex aċċettabbli. Kull pajp li għalih jirriferi dan ir-Regolament għandu jkun ta’ l-azzar jew materjal ieħor ekwivalenti għas-sodisfazzjon ta’ l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera.

.7   Skaletti u gverti tal-merkanzija mwaħħla taħt il-linja tal-marġini għandhom ikunu ta’ saħħa suffiċjenti. Għandhom ikunu magħluqa effettivament u ssiġillati biex ma jidħolx ilma minnhom qabel ma l-bastiment isalpa mill-port, u għandhom jinżammu magħluqa matul il-vjaġġ.

.8   Tali portijiet ma jistgħu fl-ebda każ jitwaħħlu b’tali mod li jkollhom l-aktar punt baxx tagħhom 'l isfel mil-linja tat-tagħbija tas-suddiviżjoni l-aktar profonda.

16   L-integrità li ma jidħolx ilma f’bastimenti tal-passiġġieri 'l fuq mil-linja tal-marġini (R 20)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Il-miżuri kollha raġonevoli u prattiċi għandhom jittieħdu biex jillimitaw id-dħul u l-firxa ta’ l-ilma 'l fuq mill-gverta tal-paratija. Tali miżuri għandhom jinkludu l-paratiji parzjali jew nisġiet. Meta paratiji u nisġiet parzjali jitwaħħlu fuq il-gverta tal-paratiji, fuq jew fil-viċinanza immedjata tal-paratiji prinċipali tas-suddiviżjoni, għandhom ikollhom qafas li ma jidħolx ilma minnu u l-konnessjonijiet tal-gverta tal-paratija sabiex jirrestrinġu l-mixja ta’ l-ilma matul il-gverta meta l-bastiment ikun qed imil f’kondizzjoni danneġġata. Fejn il-paratija parzjali li ma jidħolx ilma minnha mhix bi dritt il-paratija ta’ taħtha, il-gverta tal-paratija ta’ bejniethom għandha tkun effettiva biex ma tħallix ilma jgħaddi.

.2

Il-gverta tal-paratija jew gverta fuqha għandha tkun li ma tħallix ilma jgħaddi. Il-ftuħ kollha fil-gverta tat-temp li hija esposta għandhom ikollhom muxxillari ta’ għoli biżżejjed u saħħa u għandha tiġi pprovduta b’mezzi effiċjenti biex jgħalquhom b’mod effiċjenti biex ma jidħolx ilma minnhom. Għandhom jitwaħħlu freeing ports, poġġiamani miftuħa u toqob kif ikun meħtieġ biex titnaddaf il-gverta ta’ l-ilma taħt il-kondizzjonijiet kollha tat-temp.

.3

F’bastimenti eżistenti tal-klassi B, it-tarf miftuħ tal-pajpijiet ta’ l-arja li jispiċċaw ġewwa superstruttura għandhom ikunu ta’ l-anqas metru 'l fuq mil-linja ta’ l-ilma meta l-bastiment imil għal angolu ta’ 15 °, jew l-angolu massimu ta’ mejl matul l-istadji intermedjarji ta’ l-għargħar, kif stabbilit b’kalkolu dirett, liema minnhom ikun l-akbar. Jew inkella, il-pajpijiet ta’ l-arja minn tankijiet li m’humiex tankijiet taż-żejt jistgħu jarmu mil-ġenb tas-superstruttura. Id-disposizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu huma mingħajr preġudizzju għad-disposizzjonijiet tal-Konvenzjoni Internazzjonali tal-Linji tat-Tagħbija fis-seħħ.

.4

Feħħiet żgħar tal-ġenb, skaletta, portijiet tal-merkanzija u l-mezzi l-oħra biex jagħlqu l-ftuħ fil-kisi tal-qafas 'il fuq mil-linja tal-marġini għandhom ikunu ta’ disinn u kostruzzjoni effiċjenti u ta’ saħħa biżżejjed wara li jiġu kkunsidrati l-ispazji li fihom jitwaħħlu u l-pożizzjonijiet relattivi għal-linja tat-tagħbija tas-suddiviżjoni l-aktar profonda.

.5

Dwal oskulaturi effiċjenti ta’ fuq ġewwa, irranġati b’tali mod li jistgħu jingħalqu b’mod effettiv u jiġu ssiġillati biex ma jgħaddix ilma minnhom, għandhom jiġu pprovduti għall-fetħiet kollha tal-ġenb għall-ispazji taħt l-ewwel gverta fuq il-gverta tal-paratija.

17   Għeluq tal-bibien li minnhom titgħabba l-merkanzija (R 20-1)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Il-bibien li ġejjin, li jinstabu 'l fuq mil-linja tal-marġini, għandhom ikunu magħluqa u msakkra qabel ma’ l-bastiment jipproċedi fuq kwalunkwe vjaġġ, u għandhom jibqgħu magħluqa u msakkra sakemm il-bastiment ikun fil-post fejn kien qiegħed.

.1

il-bibien li minnhom titgħabba l-merkanzija fil-qafas jew fil-burduri tas-superstrutturi magħluqa;

.2

viżieri tal-pruwa mwaħħla f’pożizzjonijiet, kif indikati fil-paragrafu 1.1;

.3

il-bibien li minnhom titgħabba l-merkanzija fil-paratija tal-ħabta;.

.4

rampi li jirreżistu t-temp li jifformaw għeluq alternattiv għal dawk imfissra fil-paragrafi 1.1 sa 1.3 inklużi. Kemm-il darba meta ma jkunx jista’ jinfetaħ jew jingħalaq bieb meta l-bastiment ikun sorġut f’postu, tali bieb jista’ jinfetaħ jew jinżamm miftuħ meta l-bastiment joqrob jew jitbiegħed mill-post fejn kien sorġut, iżda biss sa fejn ikun neċessarju biex iħalli li l-bieb jitħaddem immedjatament. F’kull każ, il-bieb ta’ ġewwa tal-pruwa jrid jinżamm magħluq.

.2

Minkejja r-rekwiżiti tal-paragrafi 1.1 u 1.4, l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera tista’ tawtorizza li bibien partikolari jinfetħu fid-diskrezzjoni tal-kaptan, jekk dan ikun neċessarju għat-tħaddim tal-bastiment jew għall-imbarkazzjoni jew inżul tal-passiġġieri, meta l-bastiment ikun ankrat bla periklu u kemm-il darba li s-sigurtà tal-bastiment ma tiġix affettwata.

.3

Il-kaptan għandu jiżgura li tiġi implimentata sistema effiċjenti ta’ superviżjoni u rappurtaġġ ta’ l-għeluq u l-ftuħ tal-bibien kif saret referenza għaliha fil-paragrafu 1.

.4

Il-kaptan għandu jiżgura, qabel ma’ l-bastiment jitlaq fuq vjaġġ, li ssir daħla fir-reġistru kif meħtieġ minn Regolament 22, tal-ħin li fih ingħalqu l-aħħar il-bibien imsemmija fil-paragrafu 1 u l-ħin ta’ kwalunkwe ftuħ ta’ bibien partikolari b’mod konformi mal-paragrafu 2.

17-1   Integrità li ma jidħolx ilma mill-gverta tar-ro-ro (gverta tal-paratija) għall-ispazji li jkunu taħt (R 20-2)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-PASSIĠĠIERI RO-RO TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D:

.1.1

Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tal-paragrafi 1.2 u 1.3, l-aċċessi kollha li jwasslu għall-ispazji taħt il-gverta tal-paratija għandhom ikollhom punt l-aktar baxx li ma jkunx anqas minn 2,5 metri 'l fuq mill-gverta tal-paratija;

.1.2

fejn hemm imwaħħla rampi tal-vetturi biex jagħtu aċċess għall-ispazji taħt il-gverta tal-paratija, il-ftuħ tagħhom għandhom ikunu kapaċi jingħalqu biex ma jidħolx ilma minnhom biex jevitaw li jidħol ilma taħt, ikunu bl-allarm u indikati lill-pont tan-navigazzjoni;

.1.3

l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera tista’ tħalli t-twaħħil ta’ aċċessi partikolari għall-ispazji taħt il-gverta tal-paratija kemm-il darba jkunu meħtieġa għat-tħaddim essenzjali tal-bastiment, eż. moviment ta’ makkinarju u stivi, suggetti li tali aċċessi jsiru li ma jgħaddix ilma minnhom, bl-allarm u indikati lill-pont tan-navigazzjoni

.1.4

l-aċċessi li għalihom saret referenza fil-paragrafi 1.2 u 1.3 għandhom jingħalqu qabel ma l-bastiment iħalli l-post fejn ikun sorġut fuq kwalunkwe vjaġġ u għandhom jinżammu magħluqa qabel il-bastiment isalpa mill-post fejn ikun imissu jerġa’ jsorġi;

.1.5

il-kaptan għandu jiżgura li tiġi implimentata sistema effiċjenti ta’ superviżjoni u rappurtaġġ ta’ l-għeluq u l-ftuħ ta’ tali aċċessi li għalihom saret referenza fil-paragrafi 1.2 u 1.3; u

.1.6

il-kaptan għandu jiżgura, qabel ma’ l-bastiment isalpa mill-post fejn kien sorġut fuq kwalunkwe vjaġġ, li ssir daħla fir-reġistru, kif mitlub minn Regolament II-1/B/22, tal-ħin ta’ l-aħħar għeluq ta’ aċċessi li għalihom saret referenza fil-paragrafi 1.2 u 1.3;

.1.7

bastimenti ġodda tal-passiġġieri tal-klassi Ċ ro-ro ta’ anqas minn 40 metru tul u bastimenti ġodda tal-passiġġieri tal-klassi D ro-ro jistgħu, minflok ma jikkonformaw mal-paragrafi 1.1 sa.1.6, jikkonformaw mal-paragrafi 2.1 sa 2.4, kemm-il darba l-għoli tal-muxxillara u tal-ħoġor ikunu ta’ l-anqas 600 mm fuq gverti tar-ro-ro miftuħa u ta’ l-anqas 380 mm fuq gverti tar-ro-ro magħluqa.

BASTIMENTI TAL-PASSIĠĠIERI EŻISTENTI TAL-KLASSI B RO-RO:

.2.1

L-aċċessi kollha mill-gverta ro-ro li jwasslu sa l-ispazji taħt il-gverta tal-paratija għandhom isiru reżistenti għat-temp u għandhom jiġu pprovduti l-mezzi fuq il-pont tan-navigazzjoni, li jindikaw jekk l-aċċess huwiex miftuħ jew magħluq;

.2.2

l-aċċessjonijiet kollha għandhom jingħalqu qabel ma l-bastiment iħalli l-post fejn ikun sorġut fuq kwalunkwe vjaġġ u għandhom jinżammu magħluqa sakemm il-bastiment ikun fil-post fejn ikun imissu jerġa’ jsorġi;

.2.3

minkejja r-rekwiżiti tal-paragrafu 2.2, l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera tista’ tippermetti li xi aċċessi jinfetħu matul il-vjaġġ iżda dan biss għal perjodu li jħalli l-passaġġ u, jekk ikun meħtieġ għat-tħaddim essenzjali tal-bastiment; u

.2.4

ir-rekwiżiti tal-paragrafu 2.1 japplikaw mid-data ta’ l-ewwel survej perjodiku waral-1 ta’ Lulju 1998.

17-2   Aċċess għall-gverti ro-ro (R 20-3)

IL-BASTIMENTI KOLLHA TAL-PASSIĠĠIERI RO-RO:

Il-kaptan jew l-uffiċjal innominat għandu jiżgura li, mingħajr il-kunsens mogħti mill-kaptan jew ta’ l-uffiċjal maħtur, l-ebda passiġġier m’għandu jkollu aċċess għall-gverta ro-ro meta l-bastiment ikun qed isalpa.

17-3   Għeluq tal-paratiji fuq il-gverta ro-ro (R 20-4)

GĦALL-BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U GĦALL-BASTIMENTI TAL-PASSIĠĠIERI EŻISTENTI TAL-KLASSI B RO-RO:

.1

Kull paratija trażversa u lonġitudinali li hi kkunsidrata bħala effettiva biex jikkonfinaw l-ilma tal-baħar li jkun inġabar fuq il-gverta ro-ro għandha tkun f’postha u marbuta qabel ma’ l-bastiment isalpa mill-post fejn ikun sorġut u tibqa’ f’postha u marbuta sakemm il-bastiment ikun fil-post fejn ikun imissu jsorġi.

.2

Minkejja r-rekwiżiti tal-paragrafu 1, l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera tista’ tippermetti li xi aċċessi f’dawn il-paratiji jinfetħu matul il-vjaġġ iżda dan biss għal perjodu li jħalli l-passaġġ u, jekk ikun meħtieġ għat-tħaddim essenzjali tal-bastiment.

18   Informazzjoni dwar l-istabbiltà (R 22)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Kull bastiment tal-passiġġieri għandu għandu jiġi inklinat malli jitlesta u l-elementi ta’ l-istabbiltà tiegħu jiġu ddeterminati. Il-kaptan għandu jingħata tali informazzjoni, li tkun approvata mill-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera, kif ikun meħtieġ biex iħallih jakkwista għajnuna preċiża dwar l-istabbiltà tal-bastiment taħt kondizzjonijiet varji tas-servizz bi proċessi li ma jdumux u li jkunu sempliċi.

.2

Fejn isir xi tibdil fil-bastiment li jaffettwaw materjalment l-informazzjoni dwar l-istabbiltà li tiġi pprovduta lill-kaptan, għandha tiġi pprovduta informazzjoni emendata dwar l-istabbiltà. Jekk ikun meħtieġ, il-bastiment għandu jerġa’ jiġi inklinat mill-ġdid.

.3

F’intervalli perjodiċi li ma jaqbżux il-ħames snin, għandu jsir survej leġġer biex jivverifika jekk kienx hemm xi tibdil fl-ispostament ta’ bastiment irmiġġjat u fiċ-ċentru tal-gravità lonġitudinali. Il-bastiment għandu jiġi inklinat mill-ġdid kull meta, meta mqabbel ma’ l-informazzjoni approvata dwar l-istabbiltà, ikun hemm jew tiġi mbassra devjazzjoni mill-ispostament tal-bastiment ankrat li jaqbeż it-2 % jew devjazzjoni taċ-ċentru tal-gravità lonġitudinali li taqbeż il-1 % tat-tul tal-bastiment.

.4

L-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera tista’ tħalli li t-test dwar l-inklinazzjoni ta’ bastiment individwali ma jsirx kemm-il darba jkun hemm fatti magħrufa (data) dwar l-istabbiltà bażika ta’ bastiment bħalu eżatt u jintwera għas-sodisafazzjoni ta’ l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera li tista’ tinħareġ informazzjoni ta’ min joqgħod fuqha dwar l-istabbiltà għall-bastiment eżentat minn tali fatti magħrufa bażiċi.

19   Pjanijiet tal-kontroll tad-danni (R 23)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

Għandhom ikunu eżebiti b’mod permanenti, biex jgħinu lill-uffiċjal li jkun qed jikkmanda l-bastiment, pjanti li juru b’mod ċar kull gverta u sa fejn jaslu l-kompartimenti li ma jidħolx ilma fihom, il-ftuħ ta’ ġo fihom bil-mezz ta’ l-għeluq u l-pożizzjoni tal-kontrolli dwar dan, u l-arranġamenti għall-korrezzjoni ta’ kull lista minħabba l-għargħar. Magħduda ma’ dan, għandhom ikunu għad-disposizzjoni ta’ l-uffiċjali tal-bastiment kotba żgħar li fihom l-informazzjoni fuq imsemmija.

20   L-integrità taż-żaqq u s-superstruttura, prevenzjoni tad-dannu u kontroll (R 23-2)

Dan ir-Regolament japplika għall-bastimenti kollha tal-passiġġieri ro-ro, ħlief għal bastimenti eżistenti tal-paragrafu 2 għandu japplika mill-ewwel survej perjodiku waral-1 ta’ Lulju 1998.

.1

Għandhom jiġu pprovduti indikaturi fuq il-pont tan-navigazzjoni għall-bibien kollha tal-qafas, bibien li jgħabbu minnhom u tagħmir ieħor li jagħlaq li, jekk jitħallew miftuħa jew mhux magħluqa sew, jistgħu jwasslu għall-għargħar ta’ spazju ta’ kategorija speċjali jew ta’ spazju tal-merkanzija ro-ro. Is-sistema ta’ l-indikaturi għandha tiġi ddisinjata fuq il-prinċipju fail-safe u għandha turi b’allarmi viżivi jekk bieb ma jkunx magħluq kollu jew jekk wieħed mill-arranġamenti li jagħlqu ma jkunux f’posthom u msakkra sew u b’allarmi li jinstemgħu jekk tali bieb jew tagħmir li jagħlaq jinfetaħ jew l-arranġamenti li jagħlqu ma jibqgħux maqfula. Il-pannell indikatur fuq il-pont tan-navigazzjoni għandu jiġu mgħammra b’funzjoni għall-għażla tal-mod “port/vjaġġ fil-baħar” arranġat b’tali mod li tingħata allarm li jinstema’ fuq il-pont tan-navigazzjoni jekk il-bastiment iħalli l-port bil-bibien tal-pruwa, bil-bibien ta’ ġewwa, bir-rampa tal-poppa jew kull bieb ieħor li jkun miftuħ jew b’xi mezz li jagħlaq li ma jkunx fil-pożizzjoni korretta. Il-provvista ta’ l-enerġija għas-sistema ta’ l-indikazzjoni għandha tkun indipendenti mill-provvista ta’ l-enerġija biex tħaddem u tagħlaq il-bibien. Is-sistemi ta’ l-indikazzjoni, li huma installati fuq bastimenti eżistenti, u li huma approvati mill-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera, m’hemmx bżonn jinbidlu.

.2

Is-sorveljanza bit-televiżjoni u s-sistema li tinnota n-nixxiegħa ta’ l-ilma għandhom jiġu rranġati sabiex jipprovdu indikazzjoni lill-pont tan-navigazzjoni u lill-istazzjon tal-kontroll tal-magna ta’ kwalunkwe tnixxija mill-bibien ta’ ġewwa u ta’ barra tal-pruwa, mill-bibien tal-poppa jew kull bieb ieħor tal-qafas li jista’ jwassal għall-għargħar ta’ spazji ta’ kategorija speċjali jew spazji tal-merkanzija ro-ro.

.3

L-ispazji tal-kategorija speċjali u l-ispazji tal-merkanzija ro-ro għandhom jiġu mħarsa jew monitorjati kontinwament b’mezzi effettivi, bħas-sorveljanza bit-televiżjoni, sabiex kwalunkwe moviment ta’ vetturi f’kondizzjonijiet tat-temp li jkunu ħżiena u aċċess mhux awtorizzat mill-passiġġieri għalihom jiġi nnutat waqt li l-bastiment ikun fi triqtu.

.4

Il-proċeduri operattivi dokumentati biex jagħlqu u jsakkru l-bibien tal-qafas, il-bibien li jgħabbu minnhom u tagħmir ieħor li jagħlaq li, jekk jitħallew miftuħa jew mhux magħluqa sew, jistgħu iwasslu għall-għargħar ta’ kull spazju ta’ kategorija speċjali jew ta’ spazju tal-merkanzija ro-ro, għandhom jinżammu abbord u mpustati f’post adegwat.

21   L-immarkar, ħidma perjodika u spezzjoni tal-bibien li ma jidħolx ilma minnhom, eċċ. (R 24)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Provi għat-tħaddim ta’ bibien li ma jidħolx ilma minnhom, ftuħ fil-ġenb (sidescuttles), valvi u mekkaniżmi li jagħlqu tat-toqob għandhom isiru kull ġimgħa.

.2

Il-bibien kollha li ma jidħolx ilma minnhom fil-paratiji prinċipali trażversi, li jintużaw fuq il-baħar, għandhom jitħaddmu kuljum.

.3

Il-bibien li ma jidħolx ilma minnhom u kull mekkaniżmu u kull indikatur imqabbad magħhom, kull valv, li jkun hemm bżonn li jingħalaq biex kompartiment ma jgħaddix ilma minnu, u kull valv li l-ħidma tiegħu hija meħtieġa għall-konnessjonijiet inkroċjati tal-kontroll tad-danni għandu jiġi spezzjonat fuq il-baħar ta’ l-anqas darba fil-ġimgħa.

.4

Tali valvi, bibien u mekkaniżmi għandhom jiġu mmarkati biex jiżguraw li jistgħu jiġu użati sew biex jipprovdu sigurtà massima.

22   Entraturi fir-reġistru (R 25)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Il-bibien bil-ħoġor, plakek li jistgħu jinġarru, fetħiet fil-ġenb, portijiet ta’ l-iskaletti u tal-merkanzija u ftuħ ieħor, li huma meħtieġa minn dawn ir-Regolamenti biex jinżammu magħluqa matul il-vjaġġ, għandhom jingħalqu qabel ma’ l-bastiment iħalli l-port. Il-ħin ta’ l-għeluq u l-ħin tal-ftuħ (jekk ikun permess taħt dawn ir-Regolamenti) għandhom jiġu nnutati fir-reġistru.

.2

Rekord ta’ kull tħaffir u ta’ l-ispezzjonijiet meħtieġa minn Regolament 21 għandu jiddaħħal fir-reġistru b’daħla espliċita ta’ kwalunkwe difett li jista’ jsir magħruf.

23   Pjattaformi u rampi tal-karozzi li jitilgħu

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET A, B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

Fuq bastimenti mgħammra bi gverti mdendla għat-trasport tal-vetturi tal-passiġġieri, il-kostruzzjoni, installazzjoni u tħaddim għandha titwettaq fi qbil mal-miżuri imposti mill-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera. Fir-rigward tal-kostruzzjoni, għandhom jintużaw ir-regoli rilevanti ta’ organizzazzjoni rikonoxxuta.

24   Ilqugħ

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET A, B, Ċ U D MIBNIJA FIL- JEW WARA L-1 TA’ JANNAR 2003:

.1

Fuq il-gverti esterni li għalihom il-passiġġieri huma permessi li jgħaddu, u fejn m’hemmx sellum tal-murata ta’ l-għoli neċessarju pprovdut, għandhom jiġu pprovduti lqugħ ta’ għoli minimu ta’ 1 100 mm 'il fuq mill-gverta u ta’ tali disinn u kostruzzjoni sabiex jevitaw li xi passiġġier jirkeb fuq dawn l-ilqugħ u milli aċċidentalment jaqgħu minn dik il-gverta.

.2

Turġien u pjanijiet fuq tali gverti esterni għandhom jiġu pprovduti b’ilqugħ ta’ kostruzzjoni ekwivalenti.

PARTI Ċ

MAKKINARJU

1   Ġenerali (R 26)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Il-makkinarju, kaldaruni u kontenituri tal-pressjoni, sistemi tal-pajpijiet assoċjati u tagħmir għandhom ukoll jiġu nstallati u protetti sabiex inaqqsu għall-minimu kull periklu għall-persuni ta’ fuqu, bl-attenzjoni dovuta tingħata lill-partijiet li jiċċaqalqu, uċuħ li jaħarqu u perikli oħra.

.2

Għandhom jiġu pprovduti mezzi li bihom it-tħaddim normali tal-makkinarju tal-propulsjoni jistgħu jiġu sostenuti jew ristorati anki jekk waħda mill-awżiljari essenzjali ssir operattiva.

.3

Għandhom jiġu pprovduti mezzi biex jiżguraw li l-makkinarju ikun jista’ jinġieb fl-operazzjoni mill-kondizzjoni ta’ bastiment inattiv mingħajr għajnuna barranija.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSI B U Ċ:

.4

Il-makkinarju prinċipali tal-propulsjoni u kull makkinarju awżiljari essenzjali għall-propulsjoni u għas-sigurtà tal-bastiment għandhom, kif imwaħħla fil-bastiment, jiġu ddisinjati biex jaħdmu meta l-bastiment ikun dritt u meta jkun inklinat f’angolu ta’ mejl sa u li jinkludi 15 ° fuq kull naħa taħt kondizzjonijiet statiċi u 22,5 ° taħt kondizzjonijiet dinamiċi (li jinqelbu) fuq kull naħa u inklinati simultanjament b’mod dinamiku (imil) 7,5 ° bil-pruwa jew bil-poppa.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET A, B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.5

Għandhom jiġu pprovduti mezzi għall-makkinarju tal-propulsjoni u l-iskruwn għandu jitwaqqaf f’każijiet ta’ emerġenza mill-pożizzjonijiet rilevanti 'l barra mill-kamra tal-magna/kamra tal-kontroll tal-magna, eż. bil-gverta miftuħa jew bid-dar tar-rota.

BASTIMENTI TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D MIBNIJA FIL- JEW WARA L-1 TA’ JANNAR 2003:

.6

Il-post fejn jinstabu u l-arranġament tal-pajpijiet tal-ventijiet għas-servizz tal-karburant taż-żejt, it-tankijiet taż-żejt tas-servizz u li jillubbrikaw għandhom ikunu tali fil-każ ta’ pajp tal-vent maqsum dan m’għandux iwassal direttament għar-riskju ta’ dħul ta’ ilma tal-baħar jew ilma tax-xita. Għandhom jiġu pprovduti żewġ tankijiet tal-karburant taż-żejt tas-servizz għal kull tip ta’ karburant użat fuq il-bastiment li jkun meħtieġ u għall-propulsjoni u għas-sistemi vitali jew arranġamenti ekwivalenti għal kull bastiment, b’kapaċità ta’ mill-anqas 8 siegħat għall-bastimenti tal-klassi B u ta’ l-anqas 4 siegħat għall-bastimenti tal-klassi Ċ u D, bir-rata massima kontinwa ta’ l-impjant tal-propulsjoni u t-tħaddim tat-tagħbija normali fuq il-baħar ta’ l-impjant tal-ġenerazzjoni.

2   MagniMagni tal-kombustjoni interna (R 27)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Il-magnimagni tal-kombustjoni interna ta’ dijametru ċirkolari ta’ 200 mm, jew ta’ volum ta’ kisi ta’ krank ta’ 0,6 m3 u 'l fuq għandhom jiġu pprovduti b’valvi ta’ l-isplużjoni tal-kisi tal-krank bir-rilaxx tat-tip adegwat b’erja suffiċjenti tar-rilaxx. Il-valvi tar-rilaxx għandhom jiġu rranġati jew pprovduti b’mezz li jiżgura li l-ħruġ minnhom huwa hekk dirett sabiex jimminimizza l-possibbiltà li jweġġgħu l-personal.

3   Arranġamenti ta’ l-ippumpjar tas-sentina (R 21)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B,Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1.1

Għandha tiġi pprovduta sistema effiċjenti ta’ l-ippumpjar tas-sentina, li tkun kapaċi li tippompja minn u tnixxef kull kompartiment li ma jidħolx ilma fih li ma jkunx spazju użat b’mod permanenti għall-ġarr ta’ l-ilma ħelu, ilma tas-saborra, karburant taż-żejt jew merkanzija likwida u li għalihom huma pprovduti mezzi oħra effiċjenti ta’ l-ippumpjar, taħt il-kondizzjonijiet kollha prattiċi. Għandhom jiġu pprovduti mezzi effiċjenti biex inixxfu l-ilma minn ġo kompartimenti insulati.

.1.2

Jistgħu jiġu aċċettati pompi sanitarji, tas-saborra u dawk ġenerali tas-servizz bħala pompi indipendenti ta’ l-enerġija tas-sentina jekk ikunu mgħammra bil-konnessjonijiet meħtieġa għas-sistema ta’ l-ippumpjar bis-sentina.

.1.3

Il-pajpijiet kollha tas-sentina li jintużaw fil-jew taħt it-tankijiet tal-ħażna tal-karburant jew fi spazji tal-kaldarun jew spazji tal-makkinarju, inklużi spazji li fihom tankijiet li fihom joqgħod iż-żejt jew li fihom unitajiet li jippumpjaw il-karburant taż-żejt, għandhom ikunu ta’ l-azzar jew ta’ materjal ieħor adatt.

.1.4

L-arranġament tas-sistema ta’ l-ippumpjar tas-sentina u tas-saborra għandu jkun tali li jevita l-possibbiltà li l-ilma jgħaddi mill-baħar u mill-ispazji tas-saborra ta’ l-ilma fl-ispazji tal-merkanzija u tal-makkinarju, jew minn kompartiment għall-ieħor. Għandu jsir provvediment biex jiġi evitat li xi tank fond li jkollu konnessjonijiet tas-sentina u tas-saborra jiġi milqut mill-għargħar mill-baħar bi żball meta jkun fih merkanzija, jew li jiġi mormi minn pompa tas-sentina meta jkun fih saborra ta’ l-ilma.

.1.5

Il-kaxex tad-distribuzzjoni u l-valvi li jinfetħu bl-idejn f’konnessjoni ma’ l-arranġamenti ta’ l-ippumpjar tas-sentina għandhom ikunu f’pożizzjonijiet li huma aċċessibbli taħt ċirkostanzi ordinarji.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D:

.1.6

Għandu jsir provvediment għall-ispazji magħluqa tad-drenaġġ u tal-merkanzija li jinstabu fuq il-gverta tal-paratija.

.1.6.1

Fejn il-post liberu għall-gverta tal-paratija huwa tali li t-tarf tal-gverta jkun taħt l-ilma meta l-bastiment imil aktar minn 5 °, id-drenaġġ għandu permezz ta’ numru suffiċjenti ta’ fetħiet ta’ daqs adegwat jintrema direttament fil-baħar, imwaħħla b’mod konformi mar-rekwiżiti ta’ Regolament 15.

.1.6.2

Fejn il-post liberu huwa tali li t-tarf tal-gverta tal-paratija jkun taħt l-ilma meta l-bastiment imil 5 ° jew anqas, id-drenaġġ ta’ l-ispazji tal-merkanziji magħluqa fuq il-gverta tal-paratija għandu jitwassal sa spazju adegwat, jew spazji, ta’ kapaċità adegwata, li għandha allarm tal-livell għoli ta’ l-ilma u mgħammar b’arranġamenti adegwati biex jintrema fil-baħar. Barra minn hekk għandu jiġi żgurat li:

.1

in-numru, daqs u disposizzjoni ta’ l-fetħiet huma tali li jevitaw akkumulazzjoni mhux raġonevoli ta’ ilma liberu;

.2

l-arranġamenti ta’ l-ippumpjar meħtieġa minn dan ir-Regolament jikkunsidraw ir-rekwiżiti għal kwalunkwe sistema li titfi n-nirien li taħdem billi tispara l-ilma li jkollu pressjoni fissa;

.3

ilma kkontaminat bil-petrol u b’sustanzi oħra perikolużi ma jintremiex fi spazji tal-makkinarju jew fi spazji oħra fejn jista’ jkun hemm sorsi li jieħdu n-nar; u

.4

fejn l-ispazju magħluq tal-merkanzija huwa protett mis-sistema tat-tifi tan-nar mid-dijossidu tal-karbonju l-fetħiet tal-gverta huma mwaħħla b’mezzi li jipprevjenu l-ħruġ ta’ gass li jitfi.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET A, B, Ċ U D:

.1.6.3

Id-drenaġġ mill-gverti ro-ro u mill-gverti tal-karozzi għandu jkun ta’ kapaċità suffiċjenti li l-fetħiet, portijiet tal-ħasil eċċ. fuq in-naħa tal-lemin (“starboard”) u tax-xellug (“port”) għandhom ikunu kapaċi li jlaħħqu ma’ kwantità ta’ ilma li ġejja mill-pompi li jitfu n-nar, wara li jiġu kkunsidrati l-kondizzjonijiet ta’ mejl u tal-laqtiet.

.1.6.4

Meta jkunu pprovduti b'istallazzjonijiet tal-ferfiera u ta’ l-idranti, is-swali tal-passiġġieri u ta’ l-ekwipaġġ għandhom ikollhom numru adegwat ta’ fetħiet, li jkunu adegwati biex ikampaw mal-kwantità ta’ ilma li toħroġ mit-tifi tan-nar mill-irjus tal-ferfiera tal-kamra u minn żewġ pajpijiet tat-tifi tan-nar bil-ġettijiet. Il-fetħiet għandhom jinstabu fl-aktar postijiet effettivi, eż. f’kull kantuniera.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.2.1

Is-sistema ta’ l-ippumpjar tas-sentina meħtieġa minn paragrafu 1.1 għandha tkun kapaċi taħdem taħt il-kondizzjonijiet kollha prattiċi wara inċident kemm jekk il-bastiment ikun dritt u kemm jekk ikun immejjel. Għal dan il-għan għandhom jitwaħħlu pompi ta’ ġbid bl-arja fil-ġwienaħ ħlief fil-kompartimenti dojoq fit-tarf tal-bastiment fejn pompa ta’ ġbid bl-arja waħda tista’ tkun biżżejjed. F’kompartimenti li għandhom forma mhux tas-soltu, jistgħu jkunu meħtieġa pompi tal-ġbid bl-arja addizzjonali. Għandhom isiru arranġamenti li bihom l-ilma fil-kompartiment jista’ jsib ruħu fil-pajpijiet - tal-ġbid bl-arja.

.2.2

Fejn ikun prattiku, il-pompi ta’ l-enerġija tas-sentina għandhom jitpoġġew f’kompartimenti separati li ma jidħolx ilma fihom u jiġu rranġati u ppustjati b’mod li dawn il-kompartimenti ma jiġux mgħarrqa bl-istess dannu. Jekk il-makkinarju prinċipali tal-propulsjoni, il-makkinarju awżiljari u l-kaldaruni qegħdin f’żewġ kompartimenti jew aktar li ma jidħolx ilma fihom, il-pompi disponibbli għas-servizz tas-sentina għandhom jiġu mqassma kif ikun possibbli ġo dawn il-kompartimenti.

.2.3

Bl-eċċezzjoni ta’ pompi oħra addizzjonali li jistgħu jiġu pprovduti għal kompartimenti fl-għoli biss, kull pompa tas-sentina għandha tiġi irranġata sabiex tiġbed l-ilma minn kwalunkwe spazju meħtieġ sabiex jiġi mneħħi sa paragrafu.1.1.

.2.4

Kull pompa ta’ l-enerġija tas-sentina għandha tkun kapaċi li tippompja l-ilma minn ġol-pajp prinċipali tas-sentina b’veloċità ta’ mhux anqas minn 2 m/sec. Pompi indipendenti ta’ l-enerġija bis-sentina li jinstabu fi spazji tal-makkinarju għandhom ikollhom pompi tal-ġbid bl-arja minn dawk l-ispazji, ħlief li mhux aktar minn tnejn minn tali pompi tal-ġbid bl-arja għandhom ikunu meħtieġa fi spazju wieħed. Fejn ikunu pprovduti żewġ pompi tal-ġbid bl-arja għandu ta’ l-anqas ikun hemm waħda fuq kull naħa tal-bastiment. Ġbid bl-arja dirett għandu jkun irranġat b’mod adegwat u dawk f’kull spazju tal-makkinarju għandhom ikunu ta’ dijametru ta’ mhux anqas minn dik meħtieġa għas-sentina prinċipali.

.2.5

Minbarra l-ġbid bl-arja dirett fuq is-sentina jew il-ġbid bl-arja meħtieġ minn paragrafu 2.4 sentina diretta ta’ l-emerġenza li jkollha valv ta’ bla ritorn għandha titmexxa mill-akbar pompa bl-enerġija indipendenti disponibbli sal-livell tad-drenaġġ ta’ l-ispazju tal-makkinarju; il-ġbid bl-arja għandu jkun ta’ l-istess dijametru bħad-daħla prinċipali għall-pompi użati.

.2.6

Iż-żarżuri tad-daħla mill-baħar u tal-valvi tal-ġbid bl-arja dirett għandhom jestendu lil hinn sew mill-pjattaforma tal-kamra tal-magna.

.2.7

Kull pajp tal-ġbid bl-arja tas-sentina sal-konnessjoni mal-pompi għandu jkun indipendenti mill-pajpijiet l-oħra.

.2.8

Id-dijametru “d” tal-pajpijiet prinċipali u l-pajpijiet tal-fergħat tal-ġbid bl-arja tas-sentina għandhom jiġu kkalkulati konformement mal-formulae li ġejjin. Madanakollu, id-dijametru attwali intern jista’ jittieħed għad-dritt sa l-eqreb daqs standard li jkun aċċettabbli għall-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera: pajp prinċipali tal-ġbid bl-arja tas-sentina:

Formula

pajp fergħa tal-ġbid bl-arja tas-sentina bejn il-kaxxex li jiġbru u l-ġbid bl-arja:

Formula

fejn:

“d”

huwa d-dijametru intern tas-sentina prinċipali (millimetri),

“L” u “B”

huma t-tul u l-wisa’ tal-bastiment (metri),

“L1

hija t-tul tal-kompartiment, u

“D”

hija l-fond iffundat tal-bastiment sal-gverta tal-paratija (metri) kemm-il darba li, f’bastiment li jkollu spazju magħluq għall-merkanzija fuq il-gverta tal-paratija li hija mnixxfa b’mod konformi mar-rekwiżiti tal-paragrafu 1.6.2 u li testendi għat-tul kollu tal-bastiment, “D” għandha titkejjel sal-gverta li jmiss 'il fuq mill-gverta tal-paratija. Fejn l-ispazji magħluqa tal-merkanzija jkopru tul li jkun anqas, “D” għandha tittieħed bħala l-fond iffundat sal-gverta tal-paratija flimkien mal-lh/L fejn “l” u “h” huma t-tul medju u l-għoli rispettiv ta’ l-ispazji magħluqa tal-merkanzija.

.2.9

Għandha ssir disposizzjoni biex tevita li kompartiment jiġi servut minn pajp tal-ġbid bl-arja tas-sentina li jkun mgħarraq fil-każ li jinqata’ l-pajp jew inkella jiġi ddaneġġjat bil-ħabta jew li jeħel f’kompartiment ieħor. Għal dan il-għan, fejn il-pajp ikun jinstab f’xi parti eqreb lejn il-ġenb tal-bastiment minn kwint tal-wisa’ tal-bastiment (imkejjel f’angoli dritti għal-linja taċ-ċentru sal-livell tal-linja tat-tagħbija l-aktar fonda), jew qiegħed ġo primi tal-kanal, valv ta’ bla ritorn għandu jitwaħħal ma’ dan il-pajp fil-kompartiment li fih t-tarf miftuħ.

.2.10

Kaxex tad-distribuzzjoni, ħuxlief u valvi f’konnessjoni mas-sistema ta’ l-ippumpjar tas-sentina għandhom jiġu rranġati tali sabiex, fil-każ li jkun hemm għargħar, waħda mill-pompi tas-sentina għandha tkun tista’ titħaddem minn kwalunkwe kompartiment; barra minn hekk, id-dannu lill-pompa jew lill-pajp tagħha li jgħaqqad mal-main tas-sentina fuq barra ta’ linja mpenġija fi kwint tal-wisa’ tal-bastiment m’għandhiex tpoġġi lis-sistema tas-sentina barra mill-azzjoni. Jekk hemm sistema waħda biss ta’ pajpijiet li tkun komuni għall-pajpijiet kollha, il-valvi neċessarji biex jikkontrollaw il-ġbid bl-arja tas-sentina għandhom jitħaddmu minn fuq il-gverta tal-paratiji. Fejn flimkien mas-sistema prinċipali ta’ l-ippumpjar tas-sentina tkun ipprovduta sistema ta’ l-ippumpjar tas-sentina ta’ l-emerġenza, għandha tkun indipendenti mis-sistema prinċipali u għandha tiġi rranġata sabiex kull pompa tkun kapaċi taħdem fuq kull kompartiment taħt kondizzjoni ta’ għargħar kif speċifikat fil-paragrafu 2.1; fil-każ biss li l-valvi meħtieġa għat-tħaddim tas-sistema ta’ l-emerġenza għandhom ikunu kapaċi li jitħaddmu minn fuq il-gverta tal-paratija.

.2.11

Il-ħuxlief u l-valvi kollha li għalihom saret referenza fil-paragrafu 2.10 li jistgħu jitħaddmu minn fuq il-gverta tal-paratija għandhom ikollhom il-kontrolli tagħhom fil-post fejn jitħaddmu murija b’mod ċar u għandhom jiġu pprovduti b’mezzi li jindikaw jekk humiex miftuħa jew magħluqa.

4   Numru u tip tal-pompi tas-sentina (R 21)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

sa 250 passiġġier

:

pompa waħda prinċipali tal-magna u pompa waħda indipendenti ta’ l-enerġija, li tinstab u titħaddem barra mill-kamra tal-magna,

'l fuq minn 250 passiġġieri

:

pompa waħda prinċipali u żewġ pompi prinċipali indipendenti ta’ l-enerġija, li waħda minnhom tkun tinstab u titħaddem barra mill-kamra tal-magna.

Il-pompa prinċipali tal-magna tista’ tiġi ssostitwita minn pompa waħda indipendenti.

Id-drenaġġ ta’ kompartimenti żgħar ħafna jista’ jiġi maħdum b’pompi ta’ l-id li jistgħu jinġarru.

5   Mezzi li jmorru la ġenba (R 28)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Għandha tiġi pprovduta enerġija suffiċjenti biex jiġi żgurat il-kontroll kif suppost tal-bastiment fiċ-ċirkostanzi kollha normali.

.2

Il-ħila tal-makkinarju li jibgħat lura d-direzzjoni tal-ġibda ta’ l-iskruwn f’ħin suffiċjenti, u għalhekk li jwaqqaf lill-bastiment f’distanza raġonevoli mill-veloċita tas-servizz massimu 'l quddiem, għandha tintwera u tiġi reġistrata.

.3

Il-ħinijiet tal-waqfien, id-direzzjonijiet ta’ fejn ikunu sejrin il-bastimenti u d-distanzi rreġistrati fil-provi, flimkien mar-riżultati tal-provi biex jiddeterminaw il-ħila tal-bastimenti li jkollhom aktar minn skruwn wieħed li jinnavigaw u jimmanuvraw bi skruwn wieħed jew aktar li ma jkunx qed jaħdem, għandhom ikunu disponibbli fuq il-bastiment għall-użu tal-kaptan jew ekwipaġġ maħtur.

6   Tagħmir li jdawwar (R 29)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Kull bastiment għandu jiġi mgħammar b’sistema effiċjenti prinċipali u awżiljari biex idawwar. Is-sistema prinċipali li ddawwar u s-sistema awżiljari li ddawwar għandhom jiġu rranġati b’tali mod sabiex il-falliment ta’ waħda minnhom ma trendix lill-oħra inoperattiva.

.2

It-tagħmir prinċipali li jdawwar u l-istokk tat-tmun meta jkunu mwaħħla għandhom ikunu:

.2.1

ta’ saħħa adekwata, u kapaċi li ddawwar il-bastiment bil-veloċità massima 'l quddiem tas-servizz, u ddisinjata hekk sabiex ma jiġux iddaneġġjati bil-veloċità massima la ġenba;

.2.2

kapaċi li tpoġġi t-tmun 'il fuq minn 35° fuq naħa waħda sa 35° fuq in-naħa l-oħra bil-bastiment bil-profondità l-aktar fonda li sejra lejn il-baħar u li jiġri 'l quddiem b’veloċità massima tas-servizz u, taħt l-istess kondizzjonijiet minn 35° fuq kull naħa sa 30° fuq in-naħa l-oħra f’mhux aktar minn 28 sekonda;.

.2.3

jitħaddem b’saħħa fejn meħtieġ biex jilħaq ir-rekwiżiti tal-paragrafu 2.2.2 u f’kull każ meta stokk tat-tmun ta’ 'l fuq minn 120 mm f’dijametru permezz tal-laċċ, li jeskludi s-saħħa li tingħata għan-navigazzjoni fuq is-silġ, hija meħtieġa sabiex tikkonforma mal-paragrafu 2.2.1.

.3

Jekk imwaħħal, il-ger ta’ l-istering awżiljari għandu jkun:

.1

ta’ saħħa adekwata u kapaċi li ddawwar il-bastiment fil-veloċità tan-navigazzjoni u li tinġieb malajr fl-azzjoni f’emerġenża;

.2

kapaċi li tpoġġi t-tmun 'il fuq minn 15° fuq naħa waħda sa 15° fuq in-naħa l-oħra f’mhux aktar minn 60 sekonda bil-bastiment bil-fond (draught) aktar profond sejjer lejn il-baħar u li jiġri 'l quddiem b’veloċità massima 'l quddiem tas-servizz jew 7 knots, skond liema tkun l-akbar; u

.3

imħaddem bl-enerġija fejn ikun meħtieġ biex jilħaq ir-rekwiżiti tal-paragrafu 3.2 u f’kull każ fejn stokk tat-tmun ta’ 'l fuq minn 230 mm f’dijametru bħala laċċ, eskluża s-saħħa li tingħata għan-navigazzjoni fuq is-silġ.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D:

.4

L-unitajiet ta’ l-enerġija bl-istering:

.1

irranġati biex jibdew mill-ġdid b’mod awtomatiku meta l-enerġija terġa’ tiġi f’postha wara li kien hemm qtugħ fl-enerġija; u

.2

kapaċi jibdew jaħdmu minn pożizzjoni fuq il-pont tan-navigazzjoni. Fil-każ ta’ qtugħ ta’ l-enerġija għal kull waħda mill-unitajiet ta’ l-enerġija ta’ l-istering, għandu jingħata allarm li jinstema’ u li jidher fuq il-pont tan-navigazzjoni.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B,Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.5

Fejn t-tagħmir prinċipali ta’ l-istering fih żewġ unitajiet jew aktar ta’ l-enerġija, m’hemmx bżonn ta’ ger awżiljari ta’ l-istering, kemm-il darba li:

.1

il-ger prinċipali ta’ l-istering huwa kapaċi jħaddem it-tmun kif meħtieġ fil-paragrafu 2.2.2 waqt li xi waħda mill-unitajiet ta’ l-enerġija ma tkunx qed taħdem; u

.2

it-tagħmir prinċipali ta’ l-istering huwa rranġat b’tali mod li wara nuqqas f’waħda mis-sistemi tal-pajpijiet tiegħu jew f’waħda mill-unitajiet ta’ l-enerġija d-difett jista’ jiġi iżolat sabiex il-kapaċità ta’ l-istering tinżamm jew terġa’ tinkiseb malajr kemm jista’ jkun.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D:.

.6

Għandu jiġi pprovdut kontroll tat-tagħmir ta’ l-istering:

.1

għat-tagħmir prinċipali ta’ l-istering, kemm fuq il-pont tan-navigazzjoni kif ukoll fil-kompartiment ta’ l-istering;

.2

meta l-ger prinċipali ta’ l-istering ikun irranġat b’mod konformi mal-paragrafu 4, minn żewġ sistemi indipendenti tal-kontroll, li t-tnejn jistgħu jitħaddmu mill-pont tan-navigazzjoni. Dan ma jirrikjedix il-bdil tar-rota ta’ l-istering jew tal-manku ta’ l-istering. Meta s-sistema tal-kontroll tikkonsisti f’tele-mutur idrawliku, m’hemmx bżonn titwaħħal it-tieni sistema indipendenti;

.3

għall-ger ta’ l-istering awżiljari, fil-kompartiment tal-ger ta’ l-istering u, jekk jitħaddem bl-enerġija, għandu jitħaddem ukoll minn fuq il-pont tan-navigazzjoni u għandhom ikunu indipendenti mis-sistema tal-kontroll għall-ger prinċipali ta’ l-istering.

.7

Kull sistema tal-kontroll tal-ger ta’ l-istering prinċipali u awżiljari li titħaddem mill-pont tan-navigazzjoni għandha tikkonforma ma’ li ġej:

.1

jekk ta’ l-elettriku, għandha jkollha ċ-ċirkwit separat tagħha li jkollu provvista miċ-ċirkwit ta’ l-enerġija tal-ger ta’ l-istering minn punt fil-kompartiment tal-ger ta’ l-istering, jew direttament mill-busbars tas-swiċċ-bord li jfornu lil dak iċ-ċirkwit ta’ l-enerġija tal-ger ta’ l-istering f’punt fuq is-swiċċ-bord li jkun ħdejn il-provvista taċ-ċirkwit ta’ l-enerġija tal-ger ta’ l-istering;

.2

għandhom jiġu pprovduti mezzi fil-kompartiment tal-ger ta’ l-istering biex tiġi skonnetjata kwalunkwe sistema tal-kontroll li titħaddem mill-pont tan-navigazzjoni mill-ger ta’ l-istering li sservi;

.3

is-sistema għandha tkun kapaċi tibda taħdem minn pożizzjoni fuq il-pont tan-navigazzjoni.

.4

fil-każ ta’ qtugħ tal-provvista ta’ l-enerġija elettrika lis-sistema tal-kontroll, għandu jingħata allarm li jinstema’ u li jidher fuq il-pont tan-navigazzjoni; u

.5

protezzjoni għax-short circuit għandha tiġi pprovduta biss għaċ-ċirkwiti tal-provvista tal-kontroll tal-ger ta’ l-istering.

.8

Iċ-ċirkwiti ta’ l-enerġija elettrika u s-sistemi tal-kontroll tal-ger ta’ l-istering bil-komponenti assoċjati tagħhom, kejbils u pajpijiet meħtieġa minn dan ir-Regolament u mir-Regolament 7 għandhom jiġu separati sa fejn ikun prattiku mat-tul tagħhom.

.9

Għandu jiġi pprovdut mezz ta’ komunikazzjoni bejn il-pont tan-navigazzjoni u l-kompartiment tal-ger ta’ l-istering jew pożizzjoni alternattiva ta’ l-istering.

.10

Il-pożizzjoni angolari tat-tmun(i) għandha:

.1

jekk il-ger prinċipali ta’ l-istering, jiġi indikat fuq il-pont tan-navigazzjoni. L-indikazzjoni ta’ l-angolu tat-tmun għandha tkun indipendenti fuq is-sistema tal-kontroll;

.2

tintgħaraf fil-kompartiment tal-ger ta’ l-istering.

.11

Il-ger ta’ l-istering li jitħaddem bl-enerġija idrawlika għandu jiġi pprovdut b’li ġej:

.1

arranġamenti biex tinżamm l-indafa tal-likwidu idrawliku wara li jiġu kkunsidrati t-tip u d-disinn tas-sistema idrawlika;

.2

allarm fuq kull livell baxx għal kull tank li fih il-likwidu idrawliku biex tagħti l-aktar indikazzjoni bikrija meta jkun prattiku li hemm tnixxija tal-likwidu idrawliku. Għandhom jingħataw l-allarmi li jinstemgħu u li jidhru fuq il-pont tan-navigazzjoni u fl-ispazju tal-makkinarju fejn ikunu jistgħu jiġu osservati faċilment; u

.3

tank fiss tal-ħażna li għandu kapaċità suffiċjenti biex jiċċarġja mill-ġdid ta’ l-anqas sistema waħda ta’ attwazzjoni inkluż it-tank tal-ħażna, fejn huwa meħtieġ li l-ger prinċipali ta’ l-istering ikun jitħaddem bl-enerġija. It-tank tal-ħażna għandu jkun imqabbad b’mod permanenti b’pajpijiet li jkunu b’tali mod li s-sistemi idrawliċi jkunu jistgħu jerġgħu jiġu ċċarġjati mill-ġdid minn pożizzjoni fil-kompartiment tal-ger ta’ l-istering u għandu jiġi pprovdut b’arloġġ li juri l-kontenut.

.12

Il-kompartiment tal-ger ta’ l-istering għandhom ikunu:

.1

aċċessibbli faċilment u, sa fejn huwa prattiku, isseparati mill-ispazji tal-makkinarju; u

.2

ipprovduti b’arranġamenti adegwati biex jiżguraw aċċess komdu għall-makkinarju tal-ger ta’ l-istering u għall-kontrolli. Dawn l-arranġamenti għandhom jinkludu l-poġġamani u l-gradi jew uċuħ oħra li ma jiżolqux biex jiżguraw kondizzjonijiet adatti tax-xogħol fil-każ ta’ tnixxija tal-likwidu idrawliku.

7   Rekwiżiti addizzjonali għall-ger ta’ l-istering elettriku u elettro-idrawliku (R 30)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Mezzi biex jindikaw li l-muturi tal-gerijiet ta’ l-istering elettriku u elettro-idrawliku qed jaħdmu għandhom jiġu nstallati fuq il-pont tan-navigazzjoni f’pożizzjoni adatta tal-kontroll tal-makkinarju prinċipali.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D:

.2

Kull sistema ta’ l-istering elettriku jew elettro-idrawlika tikkomprendi unità ta’ l-enerġija waħda jew aktar għandha tiġi servuta minn ta’ l-anqas żewġ ċirkwiti esklużivi li jiġu mogħtija mill-iswiċċbord prinċipali; madanakollu, waħda minn dawn iċ-ċirkwiti tista’ tiġi pprovduta mill-iswiċċbord ta’ l-emerġenza. Sistema ta’ l-istering elettriku jew elettro-idrawlika hija assoċjata ma’ sistema ta’ l-istering elettrika jew elettro-idrawlika jistgħu jiġu konnessi ma’ waħda miċ-ċirkwiti li jforni din is-sistema prinċipali ta’ l-istering. Iċ-ċirkwiti li jfornu sistema ta’ l-istering elettrika jew elettro-idrawlika għandhom ikollhom klassi adekwata biex ifornu l-muturi kollha li jistgħu jitqabbdu fl-istess ħin magħhom u li jistgħu jintalbu biex jaħdmu b’mod separat.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.3   Il-protezzjoni tas-short circuit u ta’ allarm bit-tagħbija żejda għandhom jiġu pprovduti għall-ger ta’ l-istering elettriku u taċ-ċirkwiti elettro-idrawliċi u l-muturi. Protezzjoni kontra l-kurrent eċċessiv, inkluż il-kurrent li jqabbad, jekk ikun ipprovdut, għandha tkun mhux anqas mid-doppju tal-kurrent bit-tagħbija kollha tal-mutur jew ċirkwit hekk protett, u għandha tiġi rranġata biex tippermetti l-passaġġ tal-kurrenti meħtieġa li jgħaddu.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D:

L-allarmi meħtieġa f’dan il-paragrafu għandhom ikunu kemm jinstemgħu kif ukoll jidhru u għandhom jinstabu f’pożizzjoni li tidher fl-ispazju prinċipali tal-makkinarju jew fil-kamra tal-kontroll li minnha l-makkinarju prinċipali normalment jiġi kkontrollat u kif jista’ jkun mitlub minn Regolament 6 tal-Parti E ta’ dan il-kapitolu.

.4   Meta ger ta’ l-istering awżiljari mitlub minn Regolament 6.3.3 biex jitħaddem bl-enerġija ma jkunx jitħaddem bl-elettriku jew ikun jitħaddem b’mutur elettriku li huwa intiż primarjament għal servizzi oħra, is-sistema prinċipali ta’ l-istering tista’ tiġi mgħoddija minn ċirkwit wieħed fuq is-swiċċbord prinċipali. Fejn tali mutur elettriku jkun intiż primarjament għal servizzi oħra biex iħaddem tali sistema ta’ l-istering awżiljari, ir-rekwiżiti tal-paragrafu 3 jistgħu jiġu injorati mill-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera, jekk tkun sodisfatta bl-arranġament tal-protezzjoni flimkien mar-rekwiżiti ta’ Regolament 6.4.1 u 4.2 applikabbli għas-sistemi ta’ l-istering awżiljari.

8   Sistemi tal-ventilazzjoni fi spazji tal-makkinarju (R 35)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

L-ispazji tal-makkinarju ta’ kategorija A għandhom ikunu ventilati b’mod adekwat sabiex jiżguraw li meta l-makkinarju jew il-kaldaruni ġo fihom ikunu qed jaħdmu bis-saħħa kollha fil-kondizzjonijiet kollha tat-temp inkluż meta t-temp ikun ħażin, tinżamm provvista adegwata ta’ arja għall-ispazji għas-sigurtà u l-kumdità tal-ħaddiema u għat-tħaddim tal-makkinarju.

9   Il-komunikazzjoni bejn il-pont tan-navigazzjoni u l-ispazju tal-makkinarju (R 37)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B LI:

Għandhom ta’ lanqas jiġu pprovduti żewġ mezzi indipendenti tal-komunikazzjoni għall-ordnijiet tal-komunikazzjoni mill-pont tan-navigazzjoni għall-pożizzjoni fl-ispazju tal-makkinarju jew fil-kamra tal-kontroll li minnha normalment jiġu kkontrollati l-veloċità u d-direzzjoni tal-ġibda tal-iskrejjen. Waħda minn dawn għandha tkun telegraf tal-kamra tal-magna li tipprovdi indikazzjoni viżwali ta’ l-ordnijiet u risposti kemm fl-ispazju tal-makkinarju kif ukoll fil-pont tan-navigazzjoni. Għandhom jiġu pprovduti mezzi adegwati ta’ komunikazzjoni għal kull pożizzjoni oħra li minnha l-veloċità jew id-direzzjoni tal-ġibda ta’ l-iskrejjen tista’ tiġi kkontrollata.

10   Allarm ta’ l-inġiniera (R 38)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

Għandha tiġi pprovduta sistema ta’ allarm ta’ l-inġiniera biex titħaddem mill-kamra tal-kontroll tal-magna jew minn pjattaforma tal-manuvrar kif ikun il-każ, u għandha tinstema’ b’mod ċar fl-akkomodazzjoni ta’ l-inġiniera, u/jew il-pont tan-navigazzjoni kif ikun il-każ.

11   Lokalità ta’ installazzjonijiet ta’ l-emerġenza (R 39)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

Sorsi ta’ emerġenza ta’ l-enerġija elettrika, pompi tan-nar, pompi tas-sentina ħlief għal dawk li jservu speċifikament l-ispazji li qegħdin aktar 'il quddiem mill-paratija tal-ħabta, u s-sistema tat-tifi tan-nar fissa meħtieġa minn Kapitolu II-2 u istallazzjonijiet oħra ta’ emerġenza li huma essenzjali għas-sigurtà tal-bastiment, ħlief għall-murinelli ta’ l-ankra, m’għandhomx jiġu nstallati 'l quddiem mill-paratija tal-ħabta.

12   Kontrolli tal-makkinarju (R 31)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D:

.1

Makkinarju prinċipali u awżiljari essenzjali għall-propulsjoni u s-sigurtà tal-bastiment għandhom jiġu pprovduti b’mezzi effettvi għall-operazzjoni u l-kontroll tiegħu.

.2

Fejn ikun ipprovdut kontroll remot tal-makkinarju tal-propulsjoni mill-pont tan-navigazzjoni u l-ispazji tal-makkinarju huma intiżi li jkollhom in-nies fuqhom, għandu japplika li ġej:

.1

il-veloċità, id-direzzjoni tal-ġibda u, jekk ikun applikabbli, it-timjil ta’ l-iskruwn għandhom ikunu kontrollabbli bis-sħiħ mill-pont tan-navigazzjoni taħt il-kondizzjonijiet kollha tat-tbaħħir, inklużi ta’ l-immanuvrar;

.2

il-kontroll bir-remot għandu jsir, għal kull skrun indipendenti, b’mezz tal-kontroll ddisinjat u mibni sabiex it-tħaddim tiegħu ma jkunx jitlob attenzjoni partikolari għad-dettalji operattivi tal-makkinarju. Fejn l-iskrejjen multipli huma ddisinjati biex jaħdmu flimkien, jistgħu jiġu kkontrollati minn mezz wieħed tal-kontroll.

.3

il-makkinarju prinċipali tal-propulsjoni għandu jiġi pprovdut b’mezz li jwaqqaf f’emerġenza fuq il-pont tan-navigazzjoni li għandu jkun indipendenti mis-sistema tan-navigazzjoni tal-kontroll fuq il-pont;

.4

ordnijiet tal-propulsjoni tal-makkinarju mill-pont tan-navigazzjoni għandhom jiġu indikati fil-kamra prinċipali tal-kontroll tal-makkinarju jew fil-pjattaforma ta’ l-immanuvrar kif ikun il-każ;

.5

il-kontroll bir-remot tal-makkinarju tal-propulsjoni għadu jkun possibbli biss minn post wieħed kull darba; f’tali postijiet li jkunu permessi pożizzjonijiet tal-kontroll inter-konnessi. F’kull lok għandu jkun hemm indikatur li juri liema pożizzjoni għandha l-kontroll tal-makkinarju tal-propulsjoni. It-trasferiment tal-kontroll bejn il-pont tan-navigazzjoni u l-ispazji tal-makkinarju għandu jkun possibbli biss fl-ispazju prinċipali tal-makkinarju jew fil-kamra tal-kontroll tal-makkinarju prinċipali. Din is-sistema għandha tinkludi mezz li jevita li l-ġibda li ssuq 'il quddiem milli tinbidel b’mod sinifikattiv waqt li l-kontroll ikun qed jiġi ttrasferit mill-post għall-ieħor;

.6

għandu jkun possibbli li jiġi kkontrollat il-makkinarju tal-propulsjoni lokalment, anki fil-każ ta’ falliment f’xi parti mis-sistema tal-kontroll remot;

.7

id-disinn tas-sistema remota tal-kontroll għandha tkun tali li fil-każ tal-falliment tagħha tingħata allarm. Il-veloċità ddeterminata minn qabel u d-direzzjoni tal-ġibda ta’ l-iskrejjen għandhom jinżammu sakemm jibda’ jitħaddem il-kontroll lokali;

.8

għandhom jitwaħħlu indikaturi fuq il-pont tan-navigazzjoni għal:

.1

veloċità ta’ l-iskruwn u d-direzzjoni tar-rotazzjoni fil-każ ta’ skrejjen bl-angolu ffissat;

.2

il-veloċità ta’ l-iskruwn u l-pożizzjoni ta’ l-angolu fil-każ ta’ skrejjen bl-angolu li jista’ jiġi kkontrollat;

.9

għandha tiġi pprovduta allarm fuq il-pont tan-navigazzjoni u fl-ispazju tan-navigazzjoni jindikaw pressjoni baxxa ta’ l-arja li tibda’ li għandha tiġi ffissata f’livell sabiex tippermetti aktar operazzjonijiet li jibdew il-magna prinċipali. Jekk is-sistema tal-kontroll remot tal-makkinarju tal-propulsjoni hija ddisinjata għat-tqabbid awtomatiku, in-numru ta’ attentati konsekuttivi awtomatiċi li ma jirnexxilhomx iqabbdu għandhom jiġu llimitati sabiex jissalvagwardjaw il-pressjoni ta’ l-arja li tkun suffiċjenti biex tqabbad lokalment.

.3

Fejn il-makkinarju prinċipali tal-propulsjoni u dak assoċjat, inklużi s-sorsi tal-provvista prinċipali ta’ l-enerġija elettrika, huma pprovduti bi gradi varji ta’ kontroll awtomatiku u remot u qegħdin taħt superviżjoni kontinwa manwali minn kamra tal-kontroll, l-arranġamenti u l-kontrolli għandhom jiġu ddisinjati hekk, mgħammra u installati li t-tħaddim tal-makkinarju jkun żgur u effettiv daqs li kieku kien taħt superviżjoni diretta; għal dan l-iskop għandhom japplikaw ir-Regolamenti II-1/E/1 sa II-1/E/5 kif ikun il-każ. Għandha tingħata konsiderazzjoni partikolari biex tipproteġi tali spazji kontra n-nirien u l-għargħar.

.4

Ġeneralment, is-sistemi tat-tqabbid awtomatiku, tal-operazzjoni u tal-kontroll għandhom jinkludu disposizzjonijiet biex il-kontrolli awtomatiċi jiġu sottoposti għall-kontroll manwali. Il-falliment ta’ xi waħda minn dawn is-sistemi m’għandhiex tipprevjeni l-użu tal-kontroll manwali.

BASTIMENTI TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D MIBNIJA FIL- JEW WARA L-1 TA’ JANNAR 2003:

.5

Il-bastimenti għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti tal-paragrafi.1 sa.4

.1

Il-makkinarju prinċipali u awżiljari essenzjali għall-propulsjoni, kontroll u sigurtà tal-bastiment għandhom jiġu pprovduti b’mezzi effettvi għall-ħidma u l-kontroll tiegħu. Is-sistemi kollha tal-kontroll li huma meħtieġa għall-propulsjoni kontroll u sigurtà tal-bastiment għandhom ikunu indipendenti jew iddisinjati b’tali mod li l-falliment ta’ sistema waħda ma jtellifx mill-prestazzjoni tas-sistema l-oħra.

.2

Fejn ikun ipprovdut kontroll remot tal-makkinarju tal-propulsjoni mill-pont tan-navigazzjoni u l-ispazji tal-makkinarju huma intiżi li jkollhom in-nies fuqhom, għandu japplika li ġej:

.1

il-veloċità, id-direzzjoni tal-ġibda u, jekk ikun applikabbli, it-timjil ta’ l-iskruwn għandhom ikunu kontrollabbli bis-sħiħ mill-pont tan-navigazzjoni taħt il-kondizzjonijiet kollha tat-tbaħħir, inklużi ta’ l-immanuvrar;

.2

il-kontroll għandu jsir b’mezz wieħed tal-kontroll għal kull skrun indipendenti bil-prestazzjoni awtomatika tas-servizzi kollha assoċjati inklużi, fejn ikun meħtieġ, mezzi biex jipprevjenu tagħbija żejda fuq il-makkinarju tal-propulsjoni. Fejn l-iskrejjen multipli huma ddisinjati biex jaħdmu flimkien, jistgħu jiġu kkontrollati minn mezz wieħed tal-kontroll;

.3

il-makkinarju prinċipali tal-propulsjoni għandu jiġi pprovdut b’mezz li jwaqqaf f’emerġenza fuq il-pont tan-navigazzjoni li għandu jkun indipendenti mis-sistema tan-navigazzjoni tal-kontroll fuq il-pont;

.4

ordnijiet tal-propulsjoni tal-makkinarju mill-pont tan-navigazzjoni għandhom jiġu indikati fil-kamra prinċipali tal-kontroll tal-makkinarju jew fil-pjattaforma ta’ l-immanuvrar;;

.5

il-kontroll bir-remot tal-makkinarju tal-propulsjoni għadu jkun possibbli biss minn post wieħed kull darba; f’tali postijiet li jkunu permessi pożizzjonijiet tal-kontroll inter-konnessi. F’kull lok għandu jkun hemm indikatur li juri liema pożizzjoni għandha l-kontroll tal-makkinarju tal-propulsjoni. It-trasferiment tal-kontroll bejn il-pont tan-navigazzjoni u l-ispazji tal-makkinarju għandu jkun possibbli biss fl-ispazju prinċipali tal-makkinarju jew fil-kamra tal-kontroll tal-makkinarju prinċipali. Din is-sistema għandha tinkludi mezz li jevita li l-ġibda li ssuq 'il quddiem milli tinbidel b’mod sinifikattiv waqt li l-kontroll ikun qed jiġi ttrasferit mill-post għall-ieħor;

.6

għandu jkun possibbli li jiġi kkontrollat il-makkinarju tal-propulsjoni lokalment, anki fil-każ ta’ falliment f’xi parti mis-sistema tal-kontroll remot.

Għandu wkoll ikun possibbli li jiġi kkontrollat il-makkinarju awżiljari, li huwa essenzjali għall-propulsjoni u s-sigurtà tal-bastiment, fi jew ħdejn il-makkinarju kkonċernat;

.7

id-disinn tas-sistema remota tal-kontroll għandha tkun tali li fil-każ tal-falliment tagħha tingħata allarm. Il-veloċità ddeterminata minn qabel u d-direzzjoni tal-ġibda ta’ l-iskrejjen għandhom jinżammu sakemm jibda’ jitħaddem il-kontroll lokali;

.8

għandhom jitwaħħlu indikaturi fuq il-pont tan-navigazzjoni, fil-kamra prinċipali tal-kontroll tal-makkinarju u fuq il-pjattaforma ta’ l-immanuvrar għal:

.1

veloċità ta’ l-iskruwn u d-direzzjoni tar-rotazzjoni fil-każ ta’ skrejjen bl-angolu ffissat, u

.2

il-veloċità ta’ l-iskruwn u l-pożizzjoni ta’ l-angolu fil-każ ta’ skrejjen bl-angolu li jista’ jiġi kkontrollat;

u

.9

għandha tiġi pprovduta allarm fuq il-pont tan-navigazzjoni u fl-ispazju tan-navigazzjoni jindikaw pressjoni baxxa ta’ l-arja li tibda’ li għandha tiġi ffissata f’livell sabiex tippermetti aktar operazzjonijiet li jibdew il-magna prinċipali. Jekk is-sistema tal-kontroll remot tal-makkinarju tal-propulsjoni hija ddisinjata għat-tqabbid awtomatiku, in-numru ta’ attentati konsekuttivi awtomatiċi li ma jirnexxilhomx iqabbdu għandhom jiġu llimitati sabiex jissalvagwardjaw il-pressjoni ta’ l-arja li tkun suffiċjenti biex tqabbad lokalment.

.3

Fejn il-makkinarju prinċipali tal-propulsjoni u dak assoċjat, inklużi s-sorsi tal-provvista prinċipali ta’ l-enerġija elettrika, huma pprovduti bi gradi varji ta’ kontroll awtomatiku u remot u qegħdin taħt superviżjoni kontinwa manwali minn kamra tal-kontroll, l-arranġamenti u l-kontrolli għandhom jiġu ddisinjati hekk, mgħammra u installati li t-tħaddim tal-makkinarju jkun żgur u effettiv daqs li kieku kien taħt superviżjoni diretta; għal dan l-iskop għandhom japplikaw ir-Regolamenti II-1/E/1 sa II-1/E/5 kif ikun il-każ. Għandha tingħata konsiderazzjoni partikolari biex tipproteġi tali spazji kontra n-nirien u l-għargħar.

.4

Ġeneralment, is-sistemi tat-tqabbid awtomatiku, tal-operazzjoni u tal-kontroll għandhom jinkludu disposizzjonijiet biex il-kontrolli awtomatiċi jiġu sottoposti għall-kontroll manwali. Il-falliment ta’ xi waħda minn dawn is-sistemi m’għandhiex tipprevjeni l-użu tal-kontroll manwali.

13   Sistemi tal-pajp bil-fwar (R 33)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D:

.1

Kull pajp tal-fwar u kull tagħmir konness miegħu li minnu jista’ jgħaddi l-fwar għandu jkun iddisinjat għalhekk, mibni u nstallat biex jissapporti l-ġibdiet massimi tax-xogħol li jista’ jiġi suġġett għalihom.

.2

Għandhom jiġu pprovduti mezzi biex kull pajp tal-fwar jiġi mbattal fih inkella tista’ sseħħ azzjoni perikoluża ta’ ħoss ta’ taħbit magħrufa bħala water hammer.

.3

Jekk pajp tal-fwar jew tagħmir jista’ jirċievi l-fwar minn kull sors bi pressjoni aktar għolja minn dik li jkun ġie ddisinjat għaliha għandhom jitwaħħlu valv adegwat li jnaqqas, valv li jtaffi u gejġ tal-pressjoni.

14   Sistemi tal-pressjoni ta’ l-arja (R 34)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D:

.1

Għandhom jiġu pprovduti mezzi biex jipprevjenu l-pressjoni żejda fi kwalunkwe parti tas-sistemi ta’ l-arja kompressa kull fejn il-ġgieget ta’ l-ilma jew il-qafas tal-kumpressuri ta’ l-arja u t-tagħmir li jkessaħ jistgħu jiġu suġġetti għall-pressjoni żejda perikoluża minħabba tnixxija ġo fihom mill-partijiet tal-pressjoni ta’ l-arja. Għandhom jiġu pprovduti arranġamenti adegwati biex itaffu l-pressjoni għas-sistemi kollha.

.2

L-arranġamenti prinċipali ta’ l-arja li tqabbad għall-magni bil-kombustjoni interna tal-propulsjoni prinċipali għandhom ikunu protetti b’mod adegwat kontra l-effetti tal-ħruq minn wara u ta’ splużjoni interna fil-pajpijiet li jqabbdu.

.3

Il-pajpijiet kollha li jarmu mill-kompressuri ta’ l-arja li jqabbdu għandhom iwasslu direttament għar-riċevituri ta’ l-arja li jqabbdu, u l-pajpijiet kollha li jqabbdu mir-riċevituri ta’ l-arja għall-magni prinċipali u awżiljari għandhom ikunu totalment separati mis-sistema tal-kompressur tal-pajpijiet li jarmu.

.4

Għandu jsir provvediment sabiex tiġi mnaqqsa għal minimu l-entratura taż-żejt fis-sistemi tal-pressjoni ta’ l-arja u sabiex dawn is-sistemi jiġu mbattla.

15   Protezzjoni kontra l-ħsejjes (R 36)  (2)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D:

Għandhom jittieħdu miżuri biex jitnaqqas l-istorbju tal-makkinarju fl-ispazji tal-makkinarju għal-livelli aċċettabbli. Jekk dan l-istorbju ma jistax jiġi mnaqqas biżżejjed is-sors ta’ l-istorbju eċċessiv għandu jiġu insulat b’mod adegwat jew iżolat jew jekk l-ispazju hemm bżonn li jkun hemm in-nies fih għandu jiġi pprovdut refuġju mill-istorbju. Għandu jiġi pprovdut tagħmir li jipproteġi l-widnejn lill-impjegati li huma meħtieġa jidħlu f’dawn l-ispazji.

16   Liftijiet

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET A, B, Ċ U D:

.1

Il-liftijiet tal-passiġġieri u ta’ l-oġġetti għandhom, fir-rigward tad-dimensjonar, tqassim, numru ta’ passiġġieri u/jew kwantità ta’ prodotti, jikkonforma mad-disposizzjonijiet stabbiliti mill-Amminsitrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera f’kull każ individwali jew għal kull tip ta’ impjant.

.2

Id-disinji ta’ l-installazzjoni u l-istruzzjonijiet tal-manutenzjoni, inklużi d-disposizzjonijiet li jiggvernaw l-ispezzjonijiet perjodiċi, għandhom jiġu approvati mill-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera, li għandha tispezzjona u tapprova l-impjant qabel ma jibda’ jintuża.

.3

Wara l-approvazzjoni. L-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera għandha toħroġ ċertifikat li għandu jinżamm abbord.

.4

L-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera tista’ tippermetti li jsiru spezzjonijiet perjodiċi minn espert li jkun awtorizzat mill-Amministrazzjoni, jew minn organizzazzjoni rikonoxxuta.

PARTI D

STALLAZZJONIJIET ELETTRIĊI

1   Ġenerali (R 40)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B,Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

L-istallazzjonijiet elettriċi għandhom ikunu tali li:

.1

is-servizzi elettriċi kollha awżiljari li huma meħtieġa biex iżommu l-bastiment fil-kondizzjonijiet operattivi normali u ta’ l-għajxien għandhom jiġu żgurati mingħajr rikors għas-sors ta’ emerġenza ta’ l-enerġija elettrika;

.2

is-servizzi elettriċi li huma essenzjali għas-sigurtà taħt kondizzjonijiet ta’ emerġenza varji; u

.3

għandha tiġi żgurata s-sigurtà tal-passiġġieri, l-ekwipaġġ u l-bastiment mill-perikli elettriċi

.2

L-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera għandha tieħu l-passi adegwati biex tiżgura l-uniformità ta’ l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tad-disposizzjoni ta’ din il-parti fir-rigward ta’ l-istallazzjonijiet elettriċi (3).

2   Is-sors prinċipali ta’ l-enerġija elettrika u tad-dawl (R 41)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Il-bastimenti l-ġodda tal-klassi Ċ u D li fihom l-enerġija elettrika hija l-unika enerġija biex tmanti s-servizzi awżiljari essenzjali għas-sigurtà tal-bastiment, u l-bastimenti ġodda u dawk eżistenti tal-klassi B li fihom l-enerġija elettrika hija l-unika enerġija biex tmantni s-servizzi awżiljari essenzjali għas-sigurtà u l-propulsjoni tal-bastiment, għandhom jiġu pprovduti b’żewġ settijiet jew aktar prinċipali tal-ġenerazzjoni ta’ tali enerġija li s-servizzi msemmija hawn fuq ikunu jistgħu jitħaddmu meta xi waħda mis-settijiet tkun barra mis-servizz.

F’bastimenti tal-klassi ġdida Ċ u D li huma anqas minn 24 metru f’tul, wieħed mis-settijiet prinċipali tal-ġenerazzjoni jista’ jkun imħaddem mill-magna prinċipali tal-propulsjoni, kemm-il darba tkun ta’ tali enerġija li s-servizzi msemmija aktar 'il quddiem ikunu jistgħu jitħaddmu meta xi waħda mis-settijiet tkun barra mis-servizzi.

.2.1

Sistema prinċipali tad-dawl elettriku li għandha tipprovdi d-dawl f’dawk il-partijiet tal-bastiment li normalment huma aċċessibbli għal u jintużaw mill-passiġġieri jew l-ekwipaġġ għandha tiġi pprovduta mis-sors prinċipali ta’ l-enerġija elettrika.

.2.2

L-arranġament tas-sistema prinċipali tad-dawl elettriku għandha tkun tali li fil-każ ta’ nirien jew xi disgrazzja oħra fl-ispazji li fihom is-sors prinċipali ta’ l-enerġija elettrika, tagħmir assoċjat li jittrasforma, jekk ikun hemm, is-swiċċ-bord prinċipali u s-swiċċ-bord prinċipali tad-dawl, ma jrendux bla użu s-sistema tad-dawl ta’ l-emerġenza, meħtieġa mir-Regolament 3.

.2.3

L-arranġament tas-sistema ta’ emerġenza tad-dawl elettriku għandha tkun tali li fil-każ ta’ nirien jew xi disgrazzja oħra fl-ispazji li fihom is-sors ta’ emerġenza ta’ l-enerġija elettrika, tagħmir assoċjat li jittrasforma, jekk ikun hemm, is-swiċċ-bord ta’ emerġenza u s-swiċċ-bord ta’ emerġenza tad-dawl, ma jrendux bla użu s-sistema prinċipali tad-dawl, meħtieġa mir-Regolament 3.

.3

Is-swiċċbord prinċipali għandha titpoġġa fir-rigward ta’ stazzjon wieħed prinċipali tal-ġenerazzjoni sabiex, sa fejn ikun prattiku, l-intergrità tal-provvista normali ta’ l-elettriku tkun affettwata biss b’nirien jew disgrazzja oħra fl-ispazju fejn huma installati s-sett tal-ġenerazzjoni u s-swiċċ-bord.

3   Sors ta’ emerġenza ta’ l-enerġija elettrika (R 42)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1   Kull bastiment għandu jiġi pprovdut b’sors ta’ l-emerġenza ta’ l-enerġija elettrika li jkun fih stess bl-iswiċċbord ta’ l-emerġenza li tkun fuq il-gverta tal-paratija, spazju li jkun aċċessibbli faċilment li m’għandux ikun kontigwu mal-fruntieri ta’ l-ispazji tal-makkinarju ta’ kategorija A jew ta’ dawk l-ispazji li fihom is-sors prinċipali ta’ l-enerġija elettrika jew tas-swiċċ-bord prinċipali.

.2   Is-sors ta’ l-emerġenza ta’ l-enerġija elettrika tista’ tkun jew batterija li takkumula li tkun kapaċi tikkonforma mar-rekwiżiti tal-paragrafu 5, mingħajr ma tiġi ċċarġjata mill-ġdid jew ssoffri waqa’ eċċessiva fil-vultaġġ, jew ġeneratur, li jkun kapaċi jikkonforma mar-rekwiżiti ta’ subparagrafu 5, li jaħdem b’makkinarju tat-tip tal-kombustjoni interna bi provvista indipendenti ta’ karburant li għandu l-punt ta’ x’ħin jaqbad ta’ mhux anqas minn 43 °C, b’arranġamenti awtomatiċi tat-tqabbid għall-bastimenti ġodda u arranġamenti approvati tat-tqabbid għall-bastimenti eżistenti, u pprovduti b’sors tranżitorju ta’ l-enerġija elettrika ta’ l-emerġenza taħt il-paragrafu 6, sakemm, fil-każ ta’ bastimenti ġodda tal-klassi Ċ u D ta’ anqas minn 24 metru f’tul ma jiġix ipprovdut arranġament indipendenti tal-batterija li jkun f’post adegwat għal dak il-konsumatur partikolari għall-perjodu taż-żmien meħtieġ għal dawn ir-Regolamenti.

.3   Is-sors ta’ l-emerġenza ta’ l-enerġija elettrika għandu jkun irranġat tali li jaħdem b’mod effiċjenti meta l-bastiment ikun immejjel sa 22,5 ° u meta t-tarf tal-bastiment ikun 10 ° minn prim dritt. Is-sett(ijiet) ta’ emerġenza tal-ġenerazzjoni għandhom ikunu kapaċi li jitqabbdu mill-ewwel f’kull kondizzjoni kiesħa li probabbli jiltaqgħu magħha u, f’bastimenti ġodda, ikunu kapaċi li jaqbdu awtomatikament.

.4   Is-swiċċ-bord ta’ l-emerġenza għandu jinstab qrib daqs kemm ikun prattiku tas-sors ta’ l-emerġenza ta’ l-enerġija.

.5   Is-sors ta’ l-emerġenza ta’ l-enerġija meħtieġ minn paragrafu 1 għandu:

.1

ikun kapaċi jaħdem ġeneralment għal perjodu ta’:

 

12-il siegħa għall-bastimenti tal-klassi B (ġodda u eżistenti)

 

6 siegħat għall-bastimenti tal-klassi Ċ (ġodda)

 

3 siegħat għall-bastimenti tal-klassi D (ġodda);

.2

b’mod partikolari, ikun kapaċi jaħdem fl-istess ħin li l-konsumaturi kif identifikati fis-servizzi li ġejjin kif meħtieġ għall-klassi tal-bastimenti għall-ħinijiet indikati hawn fuq:

(a)

il-pompa ta’ l-emerġenza tas-sentina u waħda mill-pompi tat-tifi tan-nar;

(b)

dawl ta’ l-emerġenza:

.1

f’kull stazzjon ta’ l-assemblea jew imbarkazzjoni u fuq il-ġnub;

.2

fil-passaġġi, turġien u bibien tal-ħruġ kollha li jagħtu aċċess għall-istazzjonijiet ta’ l-assemblea jew imbarkazzjoni;

.3

fl-ispazji tal-makkinarju, u fil-post fejn jinstab il-ġeneratur ta’ l-emerġenza;

.4

fl-istazzjonijiet tal-kontroll fejn jinstab tagħmir tar-radju u tan-navigazzjoni prinċipali;

.5

kif meħtieġ mir-Regolamenti II-2/B/16.1.3.7 u II-2/B/6.1.7;

.6

fil-pożizzjonijiet kollha ta’ l-istivar għall-ilbies ta’ dawk li jitfu n-nirien;

.7

fil-pompa ta’ l-emerġenza tas-sentina u waħda mill-pompi tan-nar, li għaliha saret referenza f’subparagrafu (a) u fil-pożizzjoni tat-tqabbid tal-muturi tagħhom;

(ċ)

fid-dawl tan-navigazzjoni tal-bastimenti;

(d)

.1

kull tagħmir ta’ komunikazzjoni,

.2

is-sistema ġenerali ta’ l-allarm,

.3

is-sistema li tinduna bin-nirien, u

.4

is-sinjali kollha li jistgħu jkunu meħtieġa f’emerġenza, jekk ikunu jitħaddmu elettrikament mis-settijiet tal-ġenerazzjoni prinċipali;

(e)

il-pompa li tferrex l-ilma tal-bastiment, jekk hemm u jekk tkun titħaddem elettrikament; u

(f)

il-lampa tal-bastiment li tagħti s-sinjali matul il-ġurnata, jekk tkun titħaddem bis-sors prinċipali ta’ l-enerġija elettrika tal-bastiment;

.3

ikun kapaċi iħaddem, għall-perjodu ta’ nofs siegħa, il-bibien li ma jidħolx ilma minnhom li jaħdmu bl-enerġija flimkien maċ-ċirkwiti tal-kontroll, indikazzjoni u allarm.

.6   Is-sors tranżitorju ta’ l-enerġija elettrika ta’ l-emerġenza meħtieġa minn paragrafu 2 għandu jikkonsisti f’batterija li takkumula li tinstab f’post tajjeb biex tintuża f’emerġenza li taħdem mingħajr ma hemm bżonn tiġi ċċarġjata mill-ġdid jew mingħajr ma ssofri waqa’ eċċessiva fil-vultaġġ għal nofs siegħa:

(a)

id-dawl meħtieġ minn paragrafu 2(b)1 ta’ dan ir-Regolament;

(b)

il-bibien li ma jgħaddix ilma minnhom, kif mitlub minn paragrafi 7.2 u.7.3 tar-Regolament II-1/B/13, iżda mhux neċessarjament kollha kemm huma flimkien, sakemm ma jiġix ipprovdut sors indipendenti temporanju ta’ enerġija maħżuna; u

(ċ)

iċ-ċirkwiti tal-kontroll, indikazzjoni u allarm kif meħtieġ minn paragrafu 7.2 ta’ Regolament II-1/B/13.

7.   BASTIMENTI TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D MIBNIJA FI JEW WARA L-1 TA’ JANNAR 2003:

Fejn l-enerġija elettrika hija meħtieġa biex treġġa’ lura l-propulsjoni, il-kapaċità għandha tkun suffiċjenti biex treġġa’ lura l-propulsjoni tal-bastiment flimkien ma’ makkinarju ieħor, kif ikun il-każ, minn kondizzjoni ta’ bastiment inattiv sa 30 minuta. wara li jintefa kollox.

4   Dawl supplimentarju ta’ l-emerġenza għall-bastimenti ro-ro (R 42-1)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

Flimkien mad-dawl ta’ l-emerġenza meħtieġ mir-Regolament II-1/D/3.5.2(b), fuq kull bastiment bl-ispazji tal-merkanzija ro-ro jew spazji ta’ kategorija speċjali:

.1

l-ispazji kollha pubbliċi tal-passiġġieri u l-passaġġi għandhom jiġu pprovduti b’dawl elettriku supplimentari li jista’ jaħdem għal mill-anqas tliet siegħat meta s-sorsi l-oħra kollha ta’ l-enerġija elettrika jkunu fallew u taħt kull kondizzjoni ta’ timjil. Id-dawl ipprovdut għandu jkun tali li t-triq għall-mezz tal-ħruġ ikun jidher faċilment. Is-sors ta’ l-enerġija għad-dawl supplimentari għandu jikkonsisti f’batteriji li jakkumulaw li jkunu jinstabu fl-unitajiet tad-dawl li jiġu ċċarġjati kontinwament, fejn ikun prattiku, mis-swiċċ-bord ta’ l-emerġenza. Alternattivament, kull mezz ieħor ta’ dawl li huwa ta’ l-anqas hekk effettiv jista’ jiġi aċċettat mill-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera. Id-dawl supplimentari għandu jkun tali li kull falliment tal-lampa jkun jidher mill-ewwel. Kull batterija li takkumula li tiġi pprovduta għandha tiġi mibdula f’intervalli wara li tiġi kkunsidrata l-ħajja tas-servizz fil-kondizzjonijiet ambjentali li jkunu suġġetti għalihom dawn il-batteriji matul is-servizz tagħhom; u

.2

għandha tiġi pprovduta lampa li tista’ ġġorrha li taħdem b’batterija li tista’ terġa’ tiġi ċċarġjata mill-ġdid f’kull passaġġ ta’ l-ispazju ta’ l-ekwipaġġ, spazju rikreattiv u f’kull spazju fejn isir ix-xogħol li normalment huwa okkupat sakemm ma jiġix ipprovdut dawl supplimentari ta’ l-emerġenza, kif meħtieġ minn paragrafu 1.

5   Prekawzjonijiet kontra x-xokk, nirien u perikli oħra ta’ l-oriġini elettrika (R 45)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Partijiet tal-metall esposti tal-makkinarju elettriku jew tagħmir li m’humiex intiżi biex ikunu ħajjin iżda li huma possibbilment suġġetti li jsiru ħajjin taħt kondizzjonijiet ta’ ħsara għandhom jiġu ertjati kemm-il darba l-magni u t-tagħmir m’humiex:

.1

ipprovduti b’vultaġġ li ma jaqbiżx il-50 V f’kurrent dirett jew 50 V, root mean square, bejn il-kondutturi; m’għandhomx jintużaw awto-trasformaturi bil-għan li jinkiseb dan il-vultaġġ; jew

.2

ipprovdut b’vultaġġ li ma jaqbiżx il-250 V bi trasformaturi li jiżolaw għas-sigurtà li jipprovdu mezz wieħed biss li jikkonsma; jew

.3

mibnija b’mod konformi mal-prinċipju ta’ l-insulazzjoni doppja.

.2

It-tagħmir elettriku kollu għandu jkun mibni u installat sabiex ma jikkawżax dannu meta jinġarr jew jintmess fil-mod normali.

.3

Il-ġnub u n-naħa ta’ wara u, fejn ikun meħtieġ, in-naħa ta’ quddiem tas-swiċċ-bordijiet għandhom ikunu mgħassa tajjeb. Partijiet ħajjin esposti li għandhom il-vultaġġi għall-ert li jaqbez il-vultaġġ speċifikat taħt 1.1 m’għandhomx ikunu installati fuq quddiem ta’ tali swiċċ-bordijiet. Fejn ikun meħtieġ, twapet jew gradi li ma jittrasmettux (non-conducting) għandhom jiġu pprovduti fuq quddiem u fuq wara tas-swiċċ-bord.

.4

F’sistemi tad-distribuzzjoni li m’għandhom l-ebda konnessjoni ma’ l-ert, għandu jiġi pprovdut mezz li kapaċi jagħmel monitoraġġ tal-livell ta’ insulazzjoni għall-ert u li jagħti indikazzjoni li tinstema’ jew li tidher ta’ valuri ta’ insulazzjoni baxxi wisq.

.5.1

Il-pjanċi kollha tal-metall u l-armar tal-kejbils għandhom ikunu elettrikament kontinwi u għandhom ikunu ertjati.

.5.2

Il-kejbils elettriċi kollha u l-wajers esterni għat-tagħmir għandhom ikunu mill-anqas tat-tip li jdewmu l-fjammi u għandhom ikunu installati b’dan il-mod sabiex ma jtellfux il-karatteristiċi oriġinali tagħhom li jdewmu l-fjammi. Fejn ikun neċessarju għall-applikazzjoni speċifika l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera jista’ jippermetti l-użu ta’ tipi speċjali ta’ kejbils bħal kejbils tal-frekwenza tar-radju, li ma jikkonformawx ma’ li hemm aktar’il fuq.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D:

.5.3

Kejbils u wajers li jfornu enerġija essenzjali jew ta’ l-emerġenza, dawl, komunikazzjoni interna jew sinjali għandhom sa fejn ikun possibbli jgħaddu 'l bogħod mill-kċejjen, postijiet tal-ħasil tal-ħwejjeġ, spazju tal-makkinarju ta’ kategorija A u l-qxur tagħhom u żoni oħra b’riskju qawwi li jieħdu n-nar. F’bastimenti ro-ro ġodda u eżistenti, l-invjar tal-kejbils għall-allarmi ta’ l-emerġenza u sistemi ta’ l-indirizz pubbliku li jkunu installatifl-1 ta’ Lulju 1998 jew wara għandhom jiġu approvati mill-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera wara li jiġu kkunsidrati r-rakkomandazzjonijiet żviluppati mill-OIM. Il-kejbils li jgħaqqdu l-pompi tan-nar ma’ l-iswiċċ-bord ta’ l-emerġenza għandhom ikunu tat-tip li jirreżistu n-nirien meta jgħaddu minn żoni b’riskju qawwi ta’ nirien. Fejn ikun prattiku tali kejbil għandu jgħaddi b’mod li jevita li ma jippermettix li ma jaħdmux minħabba fis-sħana tal-paratiji li tista’ tiġi kkawżata min-nirien fi spazju ma’ ġenbhom.

.6

Il-kejbils u l-wajers għandhom jiġu installati u sostenuti b’tali mod sabiex jevitaw li jinħarqu jew li jsofru dannu. It-truf u l-ġonot fil-kundutturi kollha għandhom isiru sabiex jifilħu li jżommu l-ittardjar tal-fjammi mekkaniċi, mill-elettriku oriġinali u, fejn ikun meħtieġ, jirreżistu n-nirien.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.7.1

Kull ċirkwit separat għandu jiġi protett kontra short circuit u kontra t-tagħbija żejda, ħlief kif inhu permess fir-Regolamenti II-1/C/6 u II-1/C/7.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D:

.7.2

It-tagħmir tad-dawl għandu jiġi rranġat b’tali mod sabiex jevita żidiet fit-temperatura li jistgħu jagħmlu dannu lill-kejbils u lill-wajers, u li jevitaw li l-materjal tal-madwar isir jaħraq wisq.

.8.1

Il-batteriji li jakkumulaw għandhom jiġu mpoġġija f’kaxex adattati, u l-kompartimenti li jintużaw prinċipalment biex iżommuhom għandhom jinbnew sew u jiġu ventilati b’mod effiċjenti.

.8.2

M’għandux jitħalla tagħmir elettriku jew tagħmir ieħor li jista’ jservi ta’ sors li jqabbad fwar li jieħdu n-nar f’dawn il-kompartimenti.

.9

Is-sistemi tad-distribuzzjoni għandhom jiġu rranġati b’tali mod li nirien f’kull żona vertikali prinċipali, kif imsemmi fir-Regolament II-2/A/2.9, ma jinterferixxix mas-servizzi essenzjali għas-sigurtà f’kull żona oħra bħalha. Dan ir-rekwiżit għandu jiġi sodisfatt jekk t-tagħmir prinċipali u ta’ emerġenza li jagħti jgħaddi minn tali żona ikun separat kemm vertikalment kif ukoll orizzontalment fil-wisa’ sa fejn ikun prattiku.

PARTI E

REKWIŻITI ADDIZZJONALI GĦALL-ISPAZJI TAL-MAKKINARJU LI PERJODIKAMENT MA JKOLLUX NIES MIEGĦU

Konsiderazzjoni speċjali (R 54)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

Il-bastimenti ġodda tal-klassi B, Ċ u D u l-bastimenti eżistenti tal-klassi B għandhom jiġu kkunsidrati b’mod speċjali mill-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera dwar jekk l-ispazji tal-makkinarju jistgħux jitħallew bla nies magħhom u jekk jistgħu jekk ir-rekwiżiti addizzjonali għal dawk imsemmija f’dawn ir-Regolamenti humiex neċessarji biex jilħqu sigurtà ekwivalenti għal dik ta’ spazji tal-makkinarju li normalment ikollhom in-nies magħhom.

1   Ġenerali (R 46)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

L-arranġamenti pprovduti għandhom ikunu tali li jiżguraw li s-sigurtà tal-bastiment fil-kondizzjonijiet kollha tat-tbaħħir, inkluż l-immanuvrar, ikun ekwivalenti għal dak ta’ bastiment li għandu l-ispazji tal-makkinarju bin-nies.

.2

Għandhom jittieħdu miżuri biex jiżguraw li t-tagħmir qed jaħdem b’mod ta’ min joqgħod fuqu u li jsiru arranġamenti sodisfaċenti għall-ispezzjonijiet regolari u testijiet tar-rutina sabiex jiżguraw ħidma kontinwa u ta’ min joqgħod fuqha.

.3

Kull bastiment għandu jiġi pprovdut b’evidenza dokumentata dwar kemm hu kapaċi jaħdem bi spazji tal-makkinarju li ma jkollhomx nies magħhom.

2   Prekawzjonijiet min-nirien (R 47)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D:

.1

Għandhom jiġu pprovduti mezzi biex jinnutaw u jagħtu l-allarm fi stadju bikri fil-każ tan-nirien:

.1

qafas ta’ barra tal-provvista ta’ l-arja fil-kaldaruni u d-duħħan (uptakes); u

.2

f’ċintorini ta’ l-arja scavenging tal-makkinarju tal-propulsjoni, kemm-il darba huwa kkunsidrat li m’huwiex meħtieġ f’kull każ partikolari.

.2

Magni tal-kombustjoni interna ta’ 2 250 kW u 'l fuq jew li għandhom ċilindri bit-toqba ta’ aktar minn 300 mm għandhom jiġu pprovduti b’tagħmir li jinnota rxiex taż-żejt fil-kaxxa tal-krank jew monituri ta’ temperatura li tiflaħhom il-maġna jew mezzi ekwivalenti.

3   Protezzjoni kontra l-għargħar (R 48)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Bjar tas-sentina fi spazji tal-makkinarju li m’għandhomx nies magħhom għandhom ikunu lokalizzati u jiġu mmonitorjati b’tali mod li l-akkumulu tal-likwidu jintgħaraf f’angoli normali tal-qtugħ u tal-mejl, u għandhom ikunu kbar biżżejjed biex jakkomodaw b’mod faċli d-drenaġġ normali matul il-perjodu li ma jkunx hemm nies magħhom.

.2

Fejn il-pompi tas-sentina huma kapaċi jaqbdu waħedhom b’mod awtomatiku, għandhom jiġu pprovduti mezzi biex jindikaw meta l-influss tal-likwidu jkun akbar mill-kapaċità tal-pompa jew meta l-pompa tkun qed taħdem aktar regolari milli jkun normalment mistenni. F’dawn il-każijiet, bjar żgħar tas-sentina biex ikopru perjodu raġonevoli ta’ żmien jistgħu jiġu permessi. Fejn huma pprovduti pompi tas-sentina kkontrollati awtomatikament, għandha tingħata attenzjoni speċjali għar-rekwiżiti tal-prevenzjoni tat-tniġġiż biż-żejt.

.3

Il-lok tal-kontrolli ta’ kwalunkwe valv li jservi daħla tal-baħar, punt ta’ ħruġ 'l isfel mil-livell ta’ l-ilma jew sistema ta’ injezzjoni tas-sentina għandhom ikunu f’post li jħalli biżżejjed ħin għat-tħaddim fil-każ ta’ influss ta’ ilma fl-ispazju, wara li jiġi kkunsidrat il-ħin li x’aktarx huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu u jitħaddmu dawn il-kontrolli. Jekk il-livell li fih l-ispazju jista’ jiġi maħkum minn għargħar bil-bastiment fil-kondizzjonijiet li jkun mgħobbi sa fuq jitlob hekk, għandhom isiru arranġamenti sabiex jitħaddmu l-kontrolli minn pożizzjoni li tkun 'il fuq minn tali livell.

4   Kontroll tal-makkinarju tal-propulsjoni mill-pont tan-navigazzjoni (R 49)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D:

.1

Taħt il-kondizzjonijiet kollha tat-tbaħħir, il-veloċità, id-direzzjoni tal-ġibda u, jekk ikun applikabbli, it-timjil ta’ l-iskruwn għandhom ikunu kontrollabbli b’mod sħiħ mill-pont tan-navigazzjoni.

.1

Il-kontroll għandu jsir b’mezz wieħed tal-kontroll għal kull skruwn indipendenti bil-prestazzjoni awtomatika tas-servizzi kollha assoċjati inklużi, fejn ikun meħtieġ, mezzi biex jipprevjenu tagħbija żejda fuq il-makkinarju tal-propulsjoni.

.2

Il-makkinarju prinċipali tal-propulsjoni għandu jiġi pprovdut b’mezz li jwaqqaf f’emerġenza fuq il-pont tan-navigazzjoni li għandu jkun indipendenti mis-sistema tan-navigazzjoni tal-kontroll fuq il-pont.

.2

Ordnijiet tal-propulsjoni tal-makkinarju mill-pont tan-navigazzjoni għandhom jiġu indikati fil-kamra prinċipali tal-kontroll tal-makkinarju jew fil-pożizzjoni tal-propulsjoni tal-kontroll tal-makkinarju kif ikun il-każ;

.3

Il-kontroll bir-remot tal-makkinarju tal-propulsjoni għadu jkun possibbli biss minn post wieħed f’kull ħin; f’tali postijiet li jkunu permessi pożizzjonijiet tal-kontroll inter-konnessi. F’kull lok għandu jkun hemm indikatur li juri liema lok qiegħed jikkontrolla l-makkinarju tal-propulsjoni. It-trasferiment tal-kontroll bejn il-pont tan-navigazzjoni u l-ispazji tal-makkinarju għandu jkun possibbli biss fl-ispazju prinċipali tal-makkinarju jew fil-kamra tal-kontroll tal-makkinarju prinċipali. Is-sistema għandha tinkludi mezz li tevita li l-ġibda li ssuq 'il quddiem milli tinbidel b’mod sinifikattiv waqt li l-kontroll ikun qed jiġi trasferit minn post għall-ieħor;

.4

Għandu jkun possibbli għall-makkinarju kollu essenzjali għat-tħaddim sikur tal-bastiment li jiġi kkontrollat minn pożizzjoni lokali, anki fil-każ ta’ nuqqas f’xi parti mis-sistemi awtomatiċi jew tal-kontroll bir-remot.

.5

Id-disinn tas-sistema awtomatika remota tal-kontroll għandha tkun tali li fil-każ tal-falliment tagħha jingħata allarm. Sakemm ikun ikkunsidrat mhux prattiku, il-veloċità ddeterminata minn qabel u d-direzzjoni tal-ġibda ta’ l-iskruwn għandhom jinżammu sakemm jibda’ jitħaddem il-kontroll lokali;

.6

Għandhom jitwaħħlu indikaturi fuq il-pont tan-navigazzjoni għal:

.1

veloċità ta’ l-iskruwn u d-direzzjoni tar-rotazzjoni fil-każ ta’ skrejjen bl-angolu ffissat; jew

.2

veloċità ta’ l-iskruwn u l-pożizzjoni ta’ l-angolu fil-każ ta’ skrejjen bl-angolu li jistgħu jiġu kkontrollati.

.7

In-numru ta’ attentati awtomatiċi konsekuttivi li ma jirnexxilhomx iqabbdu għandhom jiġu limitati sabiex jissalvagwardaw biżżejjed pressjoni ta’ l-arja li tqabbad. Għandu jiġi pprovdut allarm biex jindika l-pressjoni ta’ l-arja baxxa li tqabbad f’livell li xorta tippermetti operazzjoni li tqabbad l-makkinarju tal-propulsjoni.

5   Komunikazzjoni (R 50)

BASTIMENTI ĠODDA U EŻISTENTI TAL-KLASSI B U BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSI Ċ U D TA’ 24 METRU F’TUL U 'L FUQ:

Għandu jiġi pprovdut mezz ta’ min joqgħod fuqu tal-komunikazzjoni verbali bejn il-kamra tal-kontroll tal-makkinarju jew il-pożizzjoni tal-kontroll tal-propulsjoni tal-makkinarju kif ikun il-każ, il-pont tan-navigazzjoni u l-akkomodazzjoni ta’ l-uffiċjali ta’ l-inġiniera.

6   Sistemi ta’ l-allarm (R 51)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Għandha tiġi pprovduta sistema ta’ l-allarm li tindika kwalunkwe ħsara li jkollha bżonn l-għajnuna u għandha:

.1

tkun kapaċi jsemmgħu allarm li jinstema’ fil-kamra tal-kontroll tal-makkinarju prinċipali jew fil-pożizzjoni tal-kontroll tal-makkinarju tal-propulsjoni, u jindikaw viżwalment kull funzjoni separata ta’ l-allarm f’pożizzjoni adegwata;

.2

ikollhom konnessjoni mal-kmamar pubbliċi ta’ l-inġiniera u għal kull waħda mill-kabini ta’ l-inġiniera bi swiċċ ta’ l-għażla, li jiżgura l-konnessjoni ma’ mill-anqas waħda minn dawn il-kabini. Jistgħu jiġu permessi arranġamenti alternattivi jekk ikunu kkunsidrati bħala ekwivalenti;

.3

jattiva allarm li jinstema’ u li jkun viżiv fuq il-pont tan-navigazzjoni għal kwalunkwe sitwazzjoni li titlob azzjoni minn jew l-attenzjoni ta’ l-uffiċjal li jkun ta’ l-għassa.

.4

sa fejn ikun prattiku tkun iddisinjata fuq il-prinċipju fail-to-safety; u

.5

tixgħel l-allarm ta’ l-inġiniera meħtieġa minn Regolament II-1/Ċ/10, jekk funzjoni ta’ l-allarm ma tkunx irċeviet l-attenzjoni lokalment fi żmien limitat.

.2.1

Is-sistema ta’ l-allarm għandha tkun imħaddma kontinwament u għandha jkollha bdil awtomatiku għall-provvista ta’ l-enerġija tar-riserva fil-każ ta’ telf tal-provvista normali ta’ l-enerġija.

.2.2

Ħsara fil-provvista normali ta’ l-enerġija tas-sistema ta’ l-allarm għandha tiġi indikata b’allarm.

.3.1

Is-sistema ta’ l-allarm għandha tkun kapaċi tindika fl-istess ħin aktar minn ħsara waħda u l-aċċettazzjoni ta’ allarm m’għandhiex ittellef allarm oħra.

.3.2

Aċċettazzjoni fil-pożizzjoni li għaliha saret referenza fil-paragrafu 1 ta’ kwalunkwe kondizzjoni ta’ l-allarm għandha tiġi indikata fil-pożizzjonijiet fejn din tintwera. Għandhom jibqgħu jinżammu allarmi sakemm jiġu aċċettati u l-indikaturi viżivi ta’ l-allarmi individwali għandhom jibqgħu sakemm il-ħsara tissewwa, meta s-sistema ta’ l-allarm awtomatikament titqiegħed mill-ġdid f’postha fil-kondizzjoni operattiva normali.

7   Sistemi tas-sigurtà (R 52)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B,Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

Sistema tas-sigurtà għandha tiġi pprovduta biex tiżgura li l-funzjoni ħażina li tkun serja fil-makkinarju jew tħaddim tal-kaldaruni, li tippreżenta periklu immedjat, għandu jibda l-għeluq awtomatiku ta’ dik il-parti ta’ l-impjant u li għandha tingħata allarm. L-għeluq tas-sistema tal-propulsjoni m’għandhiex tkun attivata awtomatikament ħlief fil-każijiet li jistgħu jwasslu għal dannu serju, waqfien totali, jew splużjoni. Fejn l-arranġamenti għall-irkib ta’ l-għeluq tal-makkinarju prinċipali li jħaddem huma mwaħħlin, dawn għandhom ikunu tali li jipprekludu t-tħaddim bi żball. Għandhom jiġu pprovduti mezzi viżivi biex jindikaw meta l-irkib tkun ġiet attivata. Għeluq awtomatiku tal-makkinarju u kontrolli li jbaxxu l-veloċità għandhom jiġu separati mill-installazzjoni ta’ l-allarmi.

8   Rekwiżiti speċjali għall-installazzjonijiet tal-makkinarju, tal-kaldaruni u elettriċi (R 53)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Is-sors prinċipali ta’ l-enerġija elettrika għandhom jikkonformaw ma’ li ġej:

.1

fejn l-enerġija elettrika tista’ normalment tiġi pprovduta minn ġeneratur wieħed, għandhom jiġu pprovduti arranġamenti adegwati li jneħħu l-piż biex jiżguraw l-integrità tal-provvisti għas-servizzi meħtieġa għall-propulsjoni u l-istering kif ukoll għas-sigurtà tal-bastiment. Fil-każ ta’ telf tal-ġeneratur waqt li jkun qed jaħdem, għandhom isiru arranġamenti adegwati għat-tqabbid awtomatiku u għall-konnessjoni mas-swiċċ-bord prinċipali ta’ ġeneratur li jkun fir-riserva li jkollu kapaċità biżżejjed li jippermetti li ssir il-propulsjoni u l-istering u li jiżgura s-sigurtà tal-bastiment bit-tqabbid mill-ġdid ta’ l-awżiljari essenzjali inklużi, fejn meħtieġ, l-operazzjonijiet sekwenzjali.

.2

jekk l-enerġija elettrika normalment tiġi pprovduta minn aktar minn ġeneratur wieħed fl-istess ħin f’operazzjoni parallela, għandhom isiru l-arranġamenti, per eżempju permezz tat-telf tal-piż, biex jiġi żgurat li, fil-każ ta’ telf ta’ wieħed mis-settijiet tal-ġenerazzjoni, dawk li jifdal jinżammu jaħdmu mingħajr ma jkollhom tagħbija żejda li tippermetti l-propulsjoni u l-istering, u sabiex jiġi żgurat is-sigurtà tal-bastiment.

.2

Fejn huma meħtieġa magni ta’ riserva għall-makkinarju ieħor li jkun essenzjali għall-propulsjoni, għandhom jiġu pprovduti mezzi tal-qlib awtomatiku.

9   Sistemi awtomatiċi tal-kontroll u ta’ l-allarm (R 53.4)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Is-sistema tal-kontroll għandha tkun tali li s-servizzi meħtieġa għat-tħaddim tal-makkinarju prinċipali tal-propulsjoni u l-awżiljari tiegħu jkunu żgurati permezz ta’ l-arranġamenti awtomatiċi neċessarji.

.2

Għandu jingħata allarm mal-qalba awtomatika.

.3

Għandha tiġi pprovduta sistema ta’ l-allarm li tikkonforma mar-Regolament 6 għall-pressjonijiet importanti, temperaturi u livelli tal-likwidu u parametri oħra essenzjali.

.4

Għandha tiġi rranġata pożizzjoni ċentralizzata tal-kontroll bil-pannelli neċessarji ta’ l-allarm u l-instrumentazzjoni li tindika li hemm allarm.

.5

Għandhom jiġu pprovduti mezzi biex iżommu l-pressjoni ta’ l-arja li tqabbad fil-livell meħtieġ fejn il-magni tal-kombustjoni interna li huma essenzjali għall-propulsjoni prinċipali jitqabbdu bl-arja kompressa.

KAPITOLU II-2

PROTEZZJONI MIN-NIRIEN, INTRAĊĊAR TAN-NIRIEN U TIFI TAN-NIRIEN

PARTI A

ĠENERALI

1   Prinċipji bażiċi (R 2)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B,Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:2

.1

L-iskopijiet tas-sigurtà min-nirien ta’ dan il-kapitolu huma biex:

.1

jiġu evitati nirien u splużjonijiet;

.2

jitnaqqas ir-riskju għall-ħajja ikkawżat min-nirien;

.3

jitnaqqas ir-riskju ta’ dannu lill-bastiment, it-tagħbija tiegħu u lill-ambjent ikkawżat min-nirien

.4

jiġu kontenuti, ikkontrollati u mnaqqsa n-nirien u l-isplużjonijiet fil-kompartiment imnejn ikunu bdew; u

.5

jiġu pprovduti mezzi adegwati għall-ħrib u li jkunu aċċessibbli faċilment għall-passiġġieri u għall-ekwipaġġ.

.2

Sabiex jintlaħqu l-għanijiet tan-nirien imfassla fil-paragrafu 1 il-prinċipji bażiċi li ġejjin qegħdin wara r-Regolamenti ta’ dan il-kapitolu u jinstabu fir-Regolamenti kif ikun il-każ, wara li kkunsidraw it-tip tal-bastimenti u l-periklu ta’ nirien potenzjali involut:

.1

il-qsim tal-bastiment f’żoni vertikali prinċipali u f’burduri strutturali;

.2

separazzjoni ta’ l-ispazji ta’ l-akkomodazzjoni mill-kumplament tal-bastiment bil-burduri termali u strutturali;

.3

użu ristrett ta’ materjali kombustibbli;

.4

intraċċar ta’ nirien fiż-żona ta’ l-oriġini;

.5

konteniment u tifi tan-nirien fl-ispazju ta’ l-oriġini;

.6

protezzjoni tal-mezz tal-ħrib jew aċċess għat-tifi tan-nar;

.7

disponibbiltà fil-pront tat-tagħmir tat-tifi tan-nar;

.8

minimizzar tat-tqabbid potenzjali tal-fwar tat-tagħbija li jaqbad.

3

L-objettivi tas-sigurtà tan-nirien imfassla fil-paragrafu 1 hawn fuq għandhom jintlaħqu billi tiġi żgurata konformità mar-rekwiżiti preskrittivi speċifikati f’dan il-kapitolu jew b’disinn alternattiv u l-arranġamenti li jikkonformaw mal-Parti F tal-Kapitolu II-2 tal-Konvenzjoni SOLAS 1974, kif emendata, li tapplika għall-bastimenti mibnija fi jew wara l-1 ta’ Jannar 2003. Bastiment għandu jiġu kkunsidrat li jikkonforma mar-rekwiżiti funzjonali stabbiliti fil-paragrafu 2 u li jilħaq l-objettivi tas-sigurtà tan-nirien stipulati fil-paragrafu 1 meta jew:

.1

id-disinji u l-arranġamenti tal-bastiment, bis-sħiħ, jikkonformaw mar-rekwiżiti preskrittivi rilevanti f’dan il-kapitolu;

.2

id-disinji u l-arranġamenti tal-bastiment, fit-totalità tiegħu, ġew riveduti u approvati b’mod konformi mal-Parti F tal-Kapitolu II-2 tal-Konvenzjoni SOLAS 1974, kif emendata, li tapplika għall-bastimenti mibnija fuq u wara l-1 ta’ Jannar 2003; jew

.3

part(ijiet) tad-disinji u l-arranġamenti tal-bastiment, ġew riveduti u approvati b’mod konformi mal-Parti F imsemmija hawn fuq tal-Kapitolu II-2 rivedut tal-Konvenzjoni SOLAS 1974, kif emendata, u l-partijiet li jibqa’ tal-bastiment jikkonformaw mar-rekwiżiti preskrittivi rilevanti ta’ dan il-kapitolu.

.4

Il-bastimenti kollha li jiġu msewwija, sarilhom tibdil, modifiki u rrinnovati konness magħhom għandhom ikomplu jikkonformaw ma’ mill-anqas ir-rekwiżiti li qabel kienu applikabbli għal dawn il-bastimenti.

Tiswijiet, tibdil u modifiki li sussegwentement ibiddlu d-dimensjonijiet ta’ bastiment jew l-ispazji ta’ l-akkomodazzjoni, jew li jżidu b’mod sostanzjali l-ħajja tas-servizz tal-bastiment u r-rinnovar irrelatat magħhom għandhom jikkonformaw ma’ l-aħħar rekwiżiti għall-bastimenti ġodda sa fejn l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera tiddetermina li hu responsabbli u prattiku.

BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.5

Minkejja d-disposizzjonijiet tal-paragrafu 4, bastimenti tal-klassi B eżistenti li jġorru aktar minn 36 passiġġier għandhom jikkonformaw ma’ li ġej meta jkun qed isirilhom tiswijiet, tibdil, modifiki u rinnovar irrelatat magħhom:

.1

il-materja kollha introdotti f’dawn il-bastimenti għandha tikkonforma mar-rekwiżiti fir-rigward tal-materja applikabbli għall-bastimenti ġodda tal-klassi B; u

.2

kull tiswija, tibdil, modifika u rinnovar irrelatat magħhom li jinvolvi s-sostituzzjoni tal-materja ta’ 50 tunnellata jew aktar, li mhix dik meħtieġa minn Regolament II-2/B/16, għandha tikkonforma mar-rekwiżiti applikabbli għall-bastimenti ġodda tal-klassi B.

2   Definizzjonijiet (R 3)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1   Materjal li ma jaqbadx huwa materjal li la jaqbad u lanqas jitfa’ fwar li jaqbdu fi kwantità suffiċjenti għat-tqabbid waħdu meta tissaħħan għal bejn wieħed u ieħor 750 °C, u dan jiġi ddeterminat minn test tan-nar b’mod konformi mar-Riżoluzzjoni OIM A.799 (19) “Rakkomandazzjoni riveduta dwar metodi tat-test għall-kwalifikazzjoni ta’ materjal tal-bini fl-ilma baħar bħala li ma jaqbadx”. Kull materjal ieħor huwa materjal li jaqbad.

.1.a   GĦALL-BASTIMENTI TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D MIBNIJA FI JEW WARA L-1 TA’ JANNAR 2003:

Materjal li ma jaqbadx huwa materjal li la jaqbad u lanqas jitfa’ fwar li jaqbdu fi kwantità suffiċjenti għat-tqabbid waħdu meta jissaħħan għal bejn wieħed u ieħor 750 °C, u dan jiġi stabbilit b’mod konformi mal-Kodiċi tal-Proċeduri tat-Test tan-Nar. Kull materjal ieħor huwa materjal li jaqbad.

.2   Test standard tan-nirien huwa wieħed li minnhom kampjuni tal-paratiji rilevanti jew gverti huma esposti għal test tal-forn għal temperaturi li jikkorrispondu bejn wieħed u ieħor għall-kurvatura standard tat-temperatura abbażi tal-ħin. Il-kampjun għandu jkollu wiċċ espost ta’ mhux anqas minn 4,65 m2 u l-għoli (jew tul tal-gverta) ta’ 2,44 metru, li jixbħu mill-qrib sa fejn ikun possibbli l-bini ppjanat u li jinkludi, fejn ikun il-każ, ta’ l-anqas ġonta waħda. Il-kurvatura standard tal-ħin-temperatura hija definita minn kurvatura lixxa mpenġija mill-punti li ġejjin tat-temperatura interna tal-forn:

temperatura inizjali interna tal-forn

20  °C

fl-aħħar ta’ l-ewwel 5 minuti

576  °C

fl-aħħar ta’ l-10 minuti

679  °C

fl-aħħar tal-15-il minuta

738  °C

fl-aħħar tat-30 minuta

841  °C

fl-aħħar tas-60 minuta

945  °C

.2a.   GĦALL-BASTIMENTI TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D MIBNIJA FI JEW WARA L-1 TA’ JANNAR 2003:

Test standard tan-nirien huwa wieħed minn fejn kampjuni tal-paratiji rilevanti u gverti huma esposti għat-test tal-forn għal temperaturi li jikkorrispondu bejn wieħed u ieħor għall-kurvatura standard tat-temperatura. Il-metodi tat-test għandhom ikunu konformi mal-Kodiċi tal-Proċeduri tat-Test tan-Nar.

.3   Diviżjonijiet tal-klassi A huma dawk id-diviżjonijiet iffurmati mill-paratiji u l-gverti li jikkonformaw ma’ li ġej:

.1

għandhom jinbnew mill-azzar jew materjal ieħor ekwivalenti;

.2

għandhom jiġu mwebbsa sa fejn ikun meħtieġ;

.3

għandhom jinbnew biex ikunu kapaċi li jipprevjenu milli jgħaddi d-duħħan u l-fjammi sa l-aħħar tat-test standard tan-nar li jdum siegħa;

.4

għandhom ikunu insulati b’materjal li ma jaqbdux li huma approvati b’mod li t-temperatura medja tan-naħa mhux mikxufa ma togħliex aktar mill-140 °C 'il fuq mit-temperatura oriġinali, u lanqas m’għandha t-temperatura, f’kull punt, inkluż kull ġonta, togħla aktar mill-180 °C 'il fuq mit-temperatura oriġinali, fil-ħin stabbilit hawn taħt:

klassi A-60

60 minuta

klassi A-30

30 minuta

klassi A-15

15-il minuta

klassi A0

0 minuta

.5

L-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera għandhom ikollhom bżonn ta’ test tal-prototip tal-paratija jew gverta li tiżgura li tilħaq ir-rekwiżiti t’hawn fuq għall-integrità u żieda fit-temperatura b’mod konformi mar-Riżoluzzjoni ta’ l-OIM A.754 (18).

Għall-bastimenti tal-klassi B, Ċ u D, mibnija fi jew wara l-1 ta’ Jannar 2003, “Riżoluzzjoni ta l-OIM A.754” (18) għandha taqra “Kodiċi tal-Proċeduri tal-Provi tan-Nar”.

.4   Diviżjonijiet tal-klassi “B” huma dawk id-diviżjonijiet iffurmati mill-paratiji, il-gverti, soqfa jew suffetti li jikkonformaw ma’ li ġej:

.1

għandhom jinbnew biex ikunu kapaċi li jipprevjenu milli jgħaddu l-fjammi sa l-aħħar ta’ l-aħħar nofs siegħa tat-test standard tan-nar;

.2

għandhom ikollhom valur ta’ insulazzjoni tali li t-temperatura medja tan-naħa mhux mikxufa ma togħliex aktar mill-140 °C 'il fuq mit-temperatura oriġinali, u lanqas m’għandha t-temperatura, f’kull punt, inkluż kull ġonta, togħla aktar mill-225 °C 'il fuq mit-temperatura oriġinali, fil-ħin stabbilit hawn taħt:

klassi “B-15”

15 min

klassi “B-0”

0 min

.3

għandhom jiġu mibnija minn materjali li ma jaqbdux approvati u l-materjali kollha li jidħlu fil-kostruzzjoni u bini ta’ diviżjonijiet tal-klassi “B” għandhom ikunu li ma jaqbdux, bl-eċċezzjoni li l-fuljetti li jaqbdu jistgħu jiġu permessi kemm-il darba jilħqu r-rekwiżiti l-oħra ta’ dan il-kapitolu;

.4

L-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera għandhom ikollhom bżonn test ta’ prototip ta’ diviżjoni li tiżgura li tilħaq ir-rekwiżiti t’hawn fuq għall-integrità u żieda fit-temperatura b’mod konformi mar-Riżoluzzjoni ta’ l-OIM A.754 (18).

Għall-bastimenti tal-klassi B, Ċ u D, mibnija fi jew wara l-1 ta’ Jannar 2003“Riżoluzzjoni ta’ l-OIM 754 (18)” għandha taqra “Kodiċi tal-Proċeduri tat-Test tan-Nar”.

.5   Id-diviżjonijiet tal-klassi “Ċ” huma diviżjonijiet mibnija minn materja approvata li ma taqbadx. M’għandhom bżonn jilħqu l-ebda rekwiżiti relattivi għall-passaġġ tad-duħħan u fjammi u lanqas limitazzjonijiet għaż-żieda fit-temperatura. Fuljetti li jaqbdu huma permessi kemm-il darba jilħqu r-rekwiżiti l-oħra ta’ dan il-kapitolu.

.6   Soqfa u suffetti kontinwi tal-klassi “B” huma dawk is-soqfa jew suffetti li jispiċċaw biss f’diviżjoni tal-klassi “A” jew “B”.

.7   Azzar u materjal ieħor ekwivalenti. Fejn hemm il-kliem “azzar jew materjal ieħor ekwivalenti” ifisser kull materjal li ma jaqbadx li, waħdu jew minħabba l-insulazzjoni pprovduta, għandu proprjetajiet strutturali u integri ekwivalenti għall-azzar fl-aħħar tal-kixfa applikabbli għat-test standard tan-nar (eż. illig ta’ l-aluminju b’insulazzjoni adegwata).

.8   Firxa baxxa tal-fjammi tfisser li l-wiċċ li jkun ġie deskritt hekk inaqqas b’mod adegwat il-firxa tal-fjammi, u dan għandu jiġi stabbilit minn test tan-nar taħt ir-Riżoluzzjoni OIM A.653 (16), għall-materjali ta’ l-iffinalizzar tal-paratija, saqaf u l-gverta.

.8a   GĦALL-BASTIMENTI TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D MIBNIJA FI JEW WARA L-1 TA’ JANNAR 2003:

Firxa baxxa tal-fjammi tfisser li l-wiċċ li jkun ġie deskritt hekk inaqqas b’mod adegwat il-firxa tal-fjammi u dan għandu jiġi stabbilit b’mod konformi mal-Kodiċi tal-Proċeduri tal-Provi tan-Nar.

.9   Iż-żoni prinċipali vertikali huma dawk is-sezzjonijet li fihom il-buq, l-istruttura tal-gverta, u l-kmamar ta’ fuq il-gverta huma maqsuma minn diviżjonijiet tal-klassi “A”, it-tul medju u l-wisa’ tagħhom fuq kwalunkwe gverta ġeneralment ma jaqbiżx l-40 metru.

.10   L-ispazji ta’ l-akkomodazzjoni huma dawk l-ispazji li jintużaw bħala spazji pubbliċi, kuriduri, toilets, kabini, uffiċini, sptarijiet, ċinema, kmamar tal-logħob u tal-passatempi, ħwienet tal-barbiera, postijiet fejn jinżamm l-ikel li ma jkollhom l-ebda tagħmir tat-tisjir u spazji simili.

.11   Spazji pubbliċi huma dawk il-partijiet mill-akkomodazzjoni li jintużaw għas-swali, kmamar ta’ l-ikel, salotti u spazji oħra simili li huma magħluqa b’mod permanenti.

.12   L-ispazji tas-servizz huma dawk l-ispazji li jintużaw għal-kċejjen, postijiet fejn jinżamm l-ikel li jkollhom tagħmir tat-tisjir, kabinetti li jissakkru, kmamar tal-posta u kmamar speċjali, kmamar tal-ħażna, postijiet fejn isir ix-xogħol li m’humiex dawk li jiffurmaw parti mill-ispazji tal-makkinarju, u spazji simili u ċ-ċestini għal tali spazji.

.13   Spazji tal-merkanzija huma l-ispazji kollha li jintużaw għall-merkanzija (inklużi t-tankijiet tal-merkanzija taż-żejt) u ċ-ċestini għal tali spazji.

.13-1   L-ispazji tal-vetturi huma spazji tal-merkanzija maħsuba għall-ġarr tal-karrozzi bil-karburant fit-tankijiet tagħhom għall-propulsjoni tagħhom stess.

.14   Spazji tal-merkanzija ro-ro huma l-ispazji li normalment ikunu suddiviżi bl-ebda mod u li jestendu jew sa tul sostanzjali jew tat-tul kollu tal-bastiment li fihom karrozzi bil-karburant fit-tankijiet tagħhom għall-propulsjoni tagħhom stess u/jew prodotti (ippakkettati jew bl-imnut, fil-jew fuq il-binarji jew karrozzi tat-triq, vetturi (inklużi vetturi li jġorru ż-żejt tat-triq u tal-binarji), trejlers, kontejners, palletti, tankijiet li ma jintramawx jew f’unitajiet simili tal-ħażna jew fuqhom u reċipjenti oħra) ikunu jistgħu jitgħabbew u jinħattu normalment f’direzzjoni orizzontali.

.15   Spazji miftuħa ro-ro tal-merkanzija huma spazji ro-ro tal-merkanzija jew miftuħa fuq kull naħa, jew miftuħa f’tarf wieħed u pprovduti b’ventilazzjoni naturali adekwata li hija effettiva fuq it-tul kollu mill-fetħiet permanenti fil-pjanċi tal-ġenb jew fil-ponta tal-gverta, jew minn fuq, u għall-bastimenti mibnija fil- jew wara l-1 ta’ Jannar 2003 li għandhom erja totali ta’ mill-anqas 10 % ta’ l-erja totali tal-ġnub ta’ l-ispazju.

.15-1   Spazji miftuħa tal-vetturi huma dawk l-ispazji tal-vetturi jew miftuħa fuq kull naħa, jew miftuħa f’tarf wieħed u pprovduti b’ventilazzjoni naturali adekwata li hija effettiva fuq it-tul kollu mill-fetħiet permanenti fil-pjanċi tal-ġenb jew fil-ponta tal-gverta, jew minn fuq, u għall-bastimenti mibnija fil- jew wara l-1 ta’ Jannar 2003 li għandhom arja totali ta’ mill-anqas 10 % ta’ l-arja totali tal-ġnub ta’ l-ispazju.

.16   Spazji tal-merkanzija ro-ro magħluqa li m’humiex la spazji tal-merkanzija ro-ro u lanqas gverti tat-temp.

.16-1   Spazji tal-karozzi magħluqa huma spazji tal-karozzi li m’humiex la spazji tal-karozzi miftuħa u lanqas gverti tat-temp.

.17   Gverta tat-temp hija gverta li hija esposta kompletament għat-temp minn fuq u minn ta’ lanqas żewġt iġnub.

.18   L-ispazji tal-kategorija speċjali huma dawk l-ispazji tal-vetturi magħluqa 'l fuq jew 'l isfel mill-gverta tal-paratija li tali vetturi jistgħu jinstaqu fihom jew joħorġu minnhom li għalihom għandhom aċċess il-passiġġieri. Spazji tal-kategorija speċjali jistgħu jiġu akkomodati fuq aktar minn gverta waħda kemm-il darba l-għoli ġenerali li bih jgħaddu l-vetturi ma jaqbiżx l-10 metri.

.19.1   L-ispazji tal-makkinarju ta’ kategorija A huma dawk l-ispazji u kaxxi għal tali spazji li fihom:

.1

makkinarju tal-kombustjoni interna użata għall-propulsjoni prinċipali; jew.

.2

makkinarju tal-kombustjoni interna użat għal skopijiet oħra barra dak tal-propulsjoni prinċipali fejn tali makkinarju għandu totalità ta’ produzzjoni ta’ l-enerġija ta’ mhux anqas minn 375 kW; jew.

.3

kull kaldarun taż-żejt iffiltrat jew unità tal-karburant taż-żejt.

.19.2   L-ispazji tal-makkinarju huma l-ispazji kollha tal-makkinarju ta’ kategorija A u dawk l-ispazji kollha li fihom makkinarju tal-propulsjoni, kaldaruni, unitajiet tal-karburant taż-żejt, magni tal-fwar u tal-kombustjoni interna, ġeneraturi u makkinarju elettriku prinċipali, stazzjonijiet tal-milì taż-żejt, makkinarju tal-ventilazzjoni u kundizzjunar ta’ l-arja, u spazji simili, u l-kaxxi għal tali spazji.

.20   Unità tal-karburant taż-żejt huwa t-tagħmir użat għall-preparazzjoni tal-karburant taż-żejt għall-konsenja għall-kaldarun li jitħaddem biż-żejt, jew tagħmir użat għall-preparazzjoni għal konsenja taż-żejt imsaħħan għal magna bil-kombustjoni interna, u inkluż kwalunkwe pompi tal-pressjoni taż-żejt, filtri u tagħmir li jsaħħan relatat maż-żejt fi pressjoni ta’ aktar minn 0,18 N/mm2.

.21   Stazzjonijiet tal-kontroll huma dawk l-ispazji li fihom jinstabu t-tagħmir tar-radju jew t-tagħmir prinċipali tan-navigazzjoni jew is-sors ta’ enerġija ta’ l-emerġenza jew fejn huwa ċċentralizzat t-tagħmir tal-kontroll tan-nirien.

.21.1   Stazzjon tal-kontroll ċentrali huwa stazzjon tal-kontroll li fih il-funzjonijiet tal-kontroll li ġejjin u ta’ l-indikatur huma ċentralizzati:

.1

sistemi ta’ indikazzjoni tan-nar fissi u ta’ l-allarm;

.2

tagħmir awtomatiku li jferrex l-ilma, sistemi ta’ l-indikazzjoni tan-nar u ta’ l-allarm;

.3

pannelli ta’ l-indikazzjoni tal-bibien tan-nirien;

.4

għeluq tal-bibien tan-nirien;

.5

pannelli ta’ l-indikazzjoni tal-bibien li ma jidħolx ilma minnhom;

.6

għeluq tal-bibien li ma jidħolx ilma minnhom;

.7

fannijiet tal-ventilazzjoni;

.8

ġenerali/allarmi ta’ kontra n-nirien;

.9

sistemi tal-komunikazzjoni li jinkludu t-telefons; u

.10

mikrofoni tas-sistemi ta’ l-indirizz pubbliku.

.21.2   Stazzjon tal-kontroll ċentrali li jkollu n-nies miegħu huwa stazzjon tal-kontroll ċentrali li huwa kontinwament mreġi minn membru responsabbli ta’ l-ekwipaġġ.

.22   Kmamar li fihom l-għamara u tagħmir ta’ riskju ristrett minn nirien huma, għall-finijiet tar- Regolament II-2/B/4, dawk il-kmamar li fihom l-għamara u t-tagħmir tar-riskju ristrett minn nirien (kemm jekk kabini, spazji pubbliċi, uffiċini u tipi oħra ta’ akkomodazzjoni) li fihom:

.1

l-għamara kollha bħad-deskijiet, gwardarobbi, tavolini, bureaux, dresers, huma mibnija totalment minn materja approvata li ma taqbadx, ħlief li l-fuljetta li taqbad ma taqbiżx iż-2 mm tista’ tiġi użata fuq l-uċuħ tax-xogħol ta’ tali oġġetti;

.2

kull għamara għaliha bħas-siġġijiet, sufani, mwejjed, huma mibnija bi gwarniċi ta’ materja li ma tinħaraqx;

.3

id-drappijiet kollha, purtieri u materjali oħra mdendlin li għandhom kwalitajiet ta’ reżistenza għal propogazzjoni tal-fjamma mhux inferjuri għal dak is-suf 0,8 kg/m2, fi qbil ma’ Riżoluzzjoni OIM A.471 (XII) u l-emendi tagħha adottati minn Riżoluzzjoni A.563 (14).

Għall-bastimenti tal-klassi B, Ċ u D, mibnija fil- jew wara l-1 ta’ Jannar 2003“Riżoluzzjoni ta’ l-OIM Riżoluzzjoni A.471 (XII)” għandha taqra “Kodiċi tal-Proċeduri tat-Test tan-Nar”;

.4

il-koperturi kollha ta’ l-art għandhom kwalitajiet ta’ reżistenza għall-propagazzjoni tal-fjamma li mhix inferjuri għal dawk tal-materjal tas-suf ekwivalenti li jintużaw għall-istess skop.

Għall-bastimenti tal-klassi B, Ċ u D mibnija fil- jew wara l-1 ta’ Jannar 2003, dan is-subparagrafu għandu jaqra:

“il-koperturi kollha ta’ l-art għandhom karatteristiċi tal-firxa baxxa tal-fjammi”;

.5

l-uċuħ kollha mikxufa tal-paratiji, suffetti u soqfa għandhom karatteristiċi tal-firxa tal-fjammi li tkun baxxa; u

.6

kull għamara miksija għandha l-kwalitajiet tar-reżistenza għat-tqabbid u propagazzjoni tal-fjammi b’mod konformi mal-Proċeduri tal-Provi tan-Nar ta’ l-Għamara Miksija tar-Riżoluzzjoni ta’ l-OIM A.652 (16)

Għall-bastimenti tal-klassi B, Ċ u D mibnija fil- jew wara l-1 ta’ Jannar 2003, “Riżoluzzjoni ta’ l-OIM Riżoluzzjoni A.652 (16)” għandha taqra “Kodiċi tal-Proċeduri tal-Provi tan-Nar”.

GĦALL-BASTIMENTI TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D MIBNIJA FIL- JEW WARA L-1 ta’ JANNAR 2003.

.7

il-komponenti kollha tas-sodda għandhom kwalitajiet ta’ reżistenza għat-tqabbid u l-propagazzjoni tal-fjamma, dan ikun stabbilit b’mod konformi mal-Kodiċi tal-Proċeduri tal-Provi tan-Nar.

.23   Bastiment tal-passiġġieri ro-ro tfisser bastiment tal-passiġġieri bi spazji tar-ro-ro għat-tagħbija jew spazji speċjali tal-kategorija kif stipulata f’dan ir-Regolament.

.24   Il-Kodiċi tal-Proċeduri tat-Test tan-Nar tfisser il-Kodiċi Internazzjonali tal-Proċeduri għall-Applikazzjoni tat-Test tan-Nar, kif adottata mill-Kumitat tas-Sigurtà Marittima ta’ OIM b’Riżoluzzjoni MSC 61 (67), kif emendata mill-IMO.

.25   Kodiċi tas-Sistemi tas-Sigurtà tan-Nar tfisser il-Kodiċi Internazzjonali tal-Proċedura għall-Applikazzjoni tat-Test tan-Nar kif adottata mill-Kumitat Marittimu tas-Sigurtà ta’ l-IMKO b’ Riżoluzzjoni MSC98 (73), kif jista’ jkun emendat mill-IMO, kemm-il darba tali emendi jiġu adottati, miġjuba fis-seħħ u jieħdu effett b’mod konformi mad-disposizzjonijiet ta’ Artikolu VIII tal-Konvenzjoni SOLAS tal-1974, kif emendata, li tikkonċerna l-proċeduri ta’ l-emendi applikabbli għall-Anness u mhux Kapitolu I tiegħu.

.26   Il-punt li fih jixgħel hija t-temperatura fi gradi Ċelsius (test tal-kikkra magħluqa) li fiha prodott jagħti biżżejjed fwar li jaqbad, kif stabbilit minn tagħmir tal-punt li fih jixgħel.

.27   Rekwiżiti preskrittivi jfissru karatteristiċi kostruttivi, li jillimitaw d-dimensjonijiet jew sistemi tas-sigurtà tan-nirien speċifikati f’dan il-kapitolu.

3   Pompi tan-nirien, mejns tan-nar, idranti, pajpijiet u żenuni (R 4)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1.1   Kull bastiment għandu jiġi pprovdut pompi tan-nirien, mejns tal-nar, idranti, pajpijiet u żenuni li jikkonformaw kif ikun applikabbli mad-disposizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D MIBNIJA QABEL L-1 TA’ JANNAR 2003:

.1.2   Fejn hija meħtieġa aktar minn pompa waħda indipendenti tan-nar, għandhom jitwaħħlu valvi li jiżolaw biex jisseparaw il-parti tal-mejn tan-nar fl-ispazju tal-makkinarju li fih l-pompa prinċipali tan-nar jew il-pompi mill-kumplament tal-mejn tan-nar f’pożizzjoni li faċli tintlaħaq 'ilbarra mill-ispazju tal-makkinarju. Il-mejn tan-nar għandu jiġi rranġat tali li meta l-valvi li jiżolaw ikunu magħluqa l-idranti kollha fuq il-bastiment, ħlief dawk fl-ispazju tal-makkinarju li għalihom saret referenza hawn fuq, jista’ jiġi pprovdut bl-ilma minn pompa tan-nar li ma tkunx tinstab f’dan l-ispazju tal-makkinarju minn pajpijiet li ma jidħlux f’dan l-ispazju. Eċċezzjonalment, perjodi żgħar ta’ l- ġbid bl-arja tal-pompa tan-nar ta’ l-emerġenza u l-pajpijiet li jarmu jistgħu jippenetraw l-ispazju tal-makkinarju jekk ma jkunx prattiku li jgħaddu fuq barra kemm-il darba l-integrità tal-mejn tan-nar tinżamm mill-għeluq tal-pajpijiet f’qafas sostanzjali ta’ l-azzar.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D MIBNIJA FIL- JEW WARA L-1 TA’ JANNAR 2003:

.1.3   Għandhom jitwaħħlu valvi li jiżolaw biex jisseparaw il-parti tal-mejn tan-nirien fl-ispazju tal-makkinarju li fiha l-pompa prinċipali tan-nirien jew il-pompi mill-kumplament tal-mejn tan-nirien f’pożizzjoni li faċli tintlaħaq 'il barra mill-ispazju tal-makkinarju. Il-mejn tan-nirien għandu jiġi rranġat tali li meta l-valvi li jiżolaw ikunu magħluqa l-idranti kollha fuq il-bastiment, ħlief dawk fl-ispazju tal-makkinarju msemmi hawn fuq, jista’ jiġi pprovdut bl-ilma minn pompa tan-nirien jew pompa tan-nirien ta’ l-emerġenza. Il-pompa ta’ l-emerġenza, bid-daħla tagħha ta’ l-ilma baħar u l-pajpijiet li jerdgħu u li jfornu u l-valvoli li jiżolaw għandhom jinstabu 'l barra mill-ispazju tal-makkinarju. Jekk dan l-arranġament ma jkunx jista’ jsir, iċ-ċestin tal-baħar jista’ jitwaħħal fl-ispazju tal-makkinarju jekk il-valv jiġi kkontrollat bir-remot minn pożizzjoni fl-istess kompartiment bħall-pompa ta’ l-emerġenza u l-pajp ta’ l-ġbid bl-arjaġbid bl-arja huwa qasir daqs kemm huwa prattiku. Partijiet qosra ta’ l-ġbid bl-arjaġbid bl-arja jew tal-pajpijiet li jarmu jistgħu jippenetraw fl-ispazju tal-makkinarju, kemm-il darba jkunu magħluqa f’qafas sostanzjali ta’ l-azzar jew huma insulati konformement mal-istandards A-60. Il-pajpijiet għandhom ikollhom ħxuna tal-ħitan sostanzjali, li iżda fl-ebda każ m’għandha tkun ta’ anqas minn 11 mm u għandhom ikunu wweldjati ħlief għall-konnessjoni ta’ max-xifer għall-valv tad-daħla mill-baħar.

Il-BASTIMENTI ĠODDA KOLLHA U EŻISTENTI TAL-KLASSI B U BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSI Ċ U D TA’ 24 METRU F’TUL U 'L FUQ:

2.   Kapaċità tal-pompi tan-nar

.1

Il-pompi tan-nar meħtieġa għandhom ikunu kapaċi li jfornu għall-skopijiet ta’ tifi tan-nar kwantità ta’ ilma, bil-pressjoni speċifikata fil-paragrafu 4.2 ta’ mhux anqas minn żewġ terzi tal-kwantità meħtieġa li trid tiġi maħduma mill-pompi tas-sentina meta jitħaddmu għall-ippumpjar tas-sentina.

.2

F’kull bastiment li huwa meħtieġ minn dan ir-Regolament għandu jiġi fornut b’aktar minn pompa potenti waħda tan-nar, kull waħda mill-pompi tan-nar meħtieġa għandha jkollha kapaċità ta’ mhux anqas minn 25 m3/h u kull pompa tali għandha f’kull każ tkun kapaċi li tforni ta’ lanqas iż-żewġ ġettijiet ta’ l-ilma li jkunu meħtieġa. Dawn il-pompi tan-nar għandhom ikunu kapaċi li jfornu s-sistema prinċipali tan-nar taħt il-kondizzjonijiet meħtieġa.

.3

F’bastimenti mibnija fil- jew wara l-1 ta’ Jannar 2003 fejn aktar pompi mill-minimu ta’ pompi huwa meħtieġ jiġu installati tali pompi addizzjonali għandhom ikollhom kapaċità ta’ mill-anqas 25 m3/h u għandhom ikunu kapaċi li jfornu s-sistema prinċipali tan-nar taħt il-paragrafu 5 ta’ dan ir-Regolament.

3.   L-arranġamenti tal-pompi tan-nar, mejns tan-nirien u d-disponibbiltà pronta tal-provvista ta’ l-ilma

.1

Il-bastimenti għandhom jiġu pprovduti b’pompi tan-nirien li jaħdmu bl-enerġija kif ġej:

.1

bastimenti ċċertifikati biex iġorru aktar minn 500 passiġġier: ta’ l-anqas tlieta, li waħda minnhom tkun pompa li titħaddem mill-magna prinċipali;

.2

bastimenti ċċertifikati biex iġorru sa 500 passiġġier jew anqas: ta’ l-anqas tnejn, li waħda minnhom tkun pompa li titħaddem mill-magna prinċipali.

.2

Il-pompi sanitarji, tas-saborra, tas-sentina jew tas-servizz ġenerali jistgħu jiġu aċċettati bħala pompa tan-nar, kemm-il darba ma tintużax normalment biex jippumpjaw iż-żejt u jekk ikun suġġett għad-dazju ta’ kultant għat-trasferiment jew ippumpjar ta’ karburant taż-żejt, u jkun hemm arranġamenti adegwati tal-bidla.

.3

L-arranġamenti tal-konnessjonijiet tal-baħar, pompi tan-nar u s-sorsi tagħhom ta’ l-enerġija għandhom ikunu tali biex jiżguraw li l-bastiment iċċertifikat biex iġorr aktar minn 250 passiġġier, fil-każ ta’ nar f’xi wieħed mill-kompartimenti l-pompi tan-nar kollha ma jitpoġġewx barra bis-servizz.

F’bastimenti ġodda tal-klassi B li huma ċċertifikati biex iġorru sa 250 passiġġier jew anqas, jekk nar f’xi wieħed mill-kompartimenti jistgħu ipoġġu l-pompi 'l barra mis-servizz, il-mezzi alternattivi li jipprovdu l-ilma għall-finijiet tat-tifi tan-nar għandhom jinstaqu indipendentament, pompa tan-nar ta’ l-emerġenza li taħdem bl-enerġija u bis-sors ta’ l-enerġija tagħha u bil-konnessjoni tal-baħar li tkun tinstab 'il barra mill-ispazju tal-makkinarju. Tali pompa tan-nar ta’ l-emerġenza li taħdem bl-enerġija li titħaddem indipendentement għandha tikkonforma mad-disposizzjonijiet tal-Kodiċi tas-Sistemi tas-Sigurtà tan-Nar għall-bastimenti mibnija fil- jew wara l-1 ta’ Jannar 2003.

.4

F’bastimenti ġodda tal-klassi B li huma ċċertifikati biex iġorru aktar minn 250 passiġġier, l-arranġamenti fil-pront għad-disponibbiltà tal-provvista għandha tkun tali li ta’ lanqas ġett wieħed effettiv għall-ilma jkun disponibbli minnufih minn xi idrant f’post fuq ġewwa u sabiex jiżgura l-kontinwazzjoni tal-ħruġ ta’ l-ilma bit-tqabbid awtomatiku tal-pompa tan-nirien meħtieġa.

.5

F’bastimenti bi spazju tal-makkinarju li perjodikament ma jkunx hemm nies miegħu jew meta persuna waħda biss hija meħtieġa biex tagħmel l-għassa, għandu jkun hemm provvista immedjata ta’ l-ilma mis-sistema tal-mejn tan-nar bi pressjoni adegwata, jew bit-tqabbid bir-remot ta’ waħda mill-pompi tan-nar prinċipali li jaqbdu bir-remot mill-pont tan-navigazzjoni u mill-istazzjon tal-kontroll tan-nar, jekk hemm, jew pressjonizzar permanenti tas-sistema tal-mejn tan-nar b’waħda mill-pompi prinċipali tan-nar.

.6

Il-valv tal-konsenja ta’ kull pompa tan-nar għandu jitqiegħed fih valv li ma jirritornax.

.4   Id-dijametru ta’ u l-pressjoni tal-mejns tan-nar.

.1

Id-dijametru tal-mejn tan-nar u l-pajpijiet tas-servizz ta’ l-ilma għandhom ikunu suffiċjenti għad-distribuzzjoni effettiva tal-ħruġ massimu meħtieġ minn żewġ pompi tan-nar jaħdmu flimkien.

.2

B’żewġ pompi li jfornu fl-istess ħin miż-żenuni msemmija fil-paragrafu 8 i idranti suffiċjenti li jipprovdu għall-kwantità ta’ ilma msemmija fil-paragrafu 4.1, il-pressjonijiet minimi li ġejjin għandhom jinżammu fl-idranti kollha:

Il-bastimenti tal-klassi B iċċertifikati biex iġorru:

Ġodda

Eżistenti

aktar minn 500 passiġġieri

0,4 N/mm2

0,3 N/mm2

sa 500 passiġġier

0,3 N/mm2

0,2 N/mm2

.3

Il-pressjoni massima fi kwalunkwe idrant m’għandhiex taqbeż dak li fih jista’ jintwera l-kontroll effettiv ta’ pajp tat-tifi tan-nar

.5   Numru u pożizzjoni ta’ l-idranti

.1

In-numru u l-pożizzjoni ta’ l-idranti għandhom ikunu tali li ta’ l-anqas żewġ ġettijiet ta’ l-ilma li m’humiex ġejjin mill-istess idrant, li waħda minnhom trid tkun ġejja minn tul wieħed tal-pajp, jistgħu jilħqu kull parti tal-bastiment li normalment tkun aċċessibbli għall-passiġġieri jew għall-ekwipaġġ waqt li l-bastiment ikun qed ibaħħar u kull parti mill-ispazju tal-merkanzija meta jkun vojt, kull spazju tal-merkanzija ro-ro jew kull spazju ta’ kategorija speċjali li fil-każ ta’ l-aħħar iż-żewġ ġettijiet għandhom jilħqu kull parti ta’ tali spazju, kull wieħed minn tul wieħed tal-pajp. Barra minn hekk, tali idranti għandhom jiġu mpoġġija ħdejn l-aċċessi għall-ispazji protetti.

.2

Fl-ispazji ta’ l-akkomodazzjoni, tas-servizz u tal-makkinarju n-numru u l-pożizzjoni ta’ l-idranti għandha tkun tali li r-rekwiżiti tal-paragrafu 5.1 jistgħu jiġu konformi magħhom meta l-bibien kollha li ma jgħaddix ilma minnhom u l-bibien kollha fil-paratiji taż-żona prinċipali vertikali jkunu magħluqa.

.3

Fejn huwa pprovdut aċċess għall-ispazju tal-makkinarju f’livell baxx minn mina tax-xaft li tkun ħdejha, għandhom jiġu pprovduti żewġ idranti esterni għal, iżda qrib l-entratura għal dak l-ispazju tal-makkinarju. Fejn tali aċċessi huma pprovduti minn spazji oħra, f’wieħed minn dawn l-ispazji għandu jiġi pprovdut żewġ idranti ħdejn l-entratura ta’ l-ispazju tal-makkinarju. M’hemmx bżonn ssir tali disposizzjoni fejn il-mina jew spazji ħdejha ma jkunux parti mit-triq tal-salvataġġ.

.6   Pajpijiet u idranti

.1

Materjal li ġie magħmul ineffettiv bis-sħana m’għandhux jintuża għall-mejns tan-nar u l-idranti ħlief jekk ikun protett b’mod adegwat. Il-pajpijiet u l-idranti għandhom jitpoġġew li l-pajpijiet tat-tifi tan-nar ikunu jistgħu faċilment jiġu akkoppjati magħhom. L-arranġament tal-pajpijiet u ta’ l-idranti għandu jkun tali sabiex jevita l-possibbiltà ta’ l-iffriżar. F’bastimenti fejn tista’ tinġarr il-merkanzija fuq il-gverta, il-pożizzjonijiet ta’ l-idranti għandhom ikunu tali li jkunu dejjem aċċessibbli fil-pront u l-pajpijiet għandhom jiġu rranġati sa fejn ikun prattiku biex jevita r-riskju ta’ dannu minn tali merkanzija.

.2

Għandu jitwaħħal valv biex iforni kull wieħed mill-pajpijiet tat-tifi tan-nar sabiex kull pajp tat-tifi tan-nar ikun jista’ jitneħħa waqt li l-pompi tan-nirien ikunu qed jaħdmu.

.3

Fuq bastimenti mibnija fil- jew wara l-1 ta’ Jannar 2003 għandhom jitwaħħlu valvi li jiżolaw għall-fergħat kollha prinċipali miftuħa fuq il-gverta li jintużaw għall-finijiet oħra li m’humiex tat-tifi tan-nar.

.7   Pajpijiet ta’ l-ilma tat-tifi tan-nar

.1

Il-pajpijiet ta’ l-ilma tat-tifi tan-nar għandhom ikunu ta’ materjal li ma jispiċċax, approvat mill-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera, u għandu jkun ta’ tul biżżejjed biex jitfa’ ġett ta’ l-ilma f’kull wieħed mill-ispazji li fihom jista’ jkun hemm bżonn li jintuża. Kull pajp għandu jkollu żenuna u l-koppjamenti meħtieġa. Għandu jkun hemm tpartit komplet bejn il-koppjamenti tal-pajp u ż-żenuni. Il-pajpijiet li f’dan il-kapitolu huma msemmija bħala “pajpijiet ta’ l-ilma tat-tifi tan-nar” għandhom flimkien ma’ kull tagħmir u għodda, jinżammu lesti għall-użu f’pożizzjonijiet li jidhru ħdejn l-idranti tas-servizz ta’ l-ilma jew il-konnessjonijiet. Barra minn dan, f’postijiet interni fil-bastimenti li jġorru aktar minn 36 passiġġier il-pajpijiet ta’ l-ilma tat-tifi tan-nar għandhom ikunu konnessi b’mod permanenti ma’ l-idranti.

.2

Għandu jkun hemm ta’ lanqas pajp ta’ l-ilma tat-tifi tan-nar għal kull wieħed mill-idranti meħtieġa minn paragrafu 5. It-tul tal-pajp ta’ l-ilma tat-tifi tan-nar għandu jiġi ristrett sa mhux aktar minn 20 metru fuq il-gverta u f’superstrutturi u sa 15-il metru fi spazji tal-makkinarju u fuq bastimenti iżgħar rispettivament sa 15-il metru u 10 metru.

.8   Żennuni

.1.1

Għall-finijiet ta’ dan il-kapitolu, id-daqs taż-żennuni standard għandu jkun ta’ 12-il mm, 16-il mm u 19-il mm jew kemm jista’ jkun qrib ta’ dan. F’każi fejn jintużaw sistemi oħra - bħas-sistemi taċ-ċpar - jistgħu jiġu permessi żennuni ta’ dijametru differenti.

.1.2

Iż-żennuni kollha għandhom ikunu tat-tip approvat b’żewġ użi (i.e. tat-tip ta’ l-isprej/ġett), u għandhom ikollhom faċilità li jagħlqu totalment.

.2

Għall-ispazji ta’ l-akkomodazzjoni u tas-servizz, m’hemmx għalfejn jintuża daqs taż-żennuna li jkun akbar minn 12 mm.

.3

Għall-ispazji tal-makkinarju u l-postijiet esterjuri, id-daqs taż-żenuna għandu jkun tali biex jikseb ir-rimi massimu possibbli minn żewġ ġettijiet bil-pressjoni msemmija fil-paragrafu 4 mill-iżgħar pompa, kemm-il darba li d-daqs taż-żennuna jkun akbar minn 19-il mm m’hemmx bżonn li jintużaw.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSI Ċ U D TAT-TUL TA’ ANQAS MINN 24 METRU:

.9   Pompi tan-nirien, mejns tal-nar, idranti, pajpijiet u żenuni u d-disponibbiltà tal-provvista ta’ l-ilma.

.1

Pompa indipendenti tal-pompa tat-tifi tan-nar, li għandha tkun kapaċi li tforni l-iskopijiet għat-tifi tan-nar ta’ lanqas ġett wieħed ta’ l-ilma minn kwalunkwe idrant tan-nar, bil-pressjoni msemmija hawn taħt. Il-kwantità ta’ l-ilma fornuta m’għandhiex tkun ta’ anqas minn żewġ terzi tal-kwantità meħtieġa li trid tinħadem mill-pompi tas-sentina meta jitħaddmu għall-ippompjar tas-sentina. Tali pompa tat-tifi tan-nar għandha tkun kapaċi, meta tkun qed tarmi l-ammont massimu li għalih saret referenza hawn fuq mill-idranti tan-nirien biż-żennuni ta’ 12 jew 16 jew 19-il mm, li jżomm f’minimu l-pressjoni ta’ l-idrant kif meħtieġ mill-bastimenti tal-klassi B.

.2

Kull bastiment li jġorr aktar minn 250 passiġġieri għandu jiġi fornut b’pompa addizzjonali tat-tifi tan-nar li għandha tiġi mqabbda b’mod permanenti mal-mejn tan-nar. Tali pompa għandha titħaddem bl-enerġija. Tali pompa u s-sors ta’ l-enerġija tagħha m’għandux jinstab fl-istess kompartiment bħall-pompa meħtieġa minn paragrafu 9.1 u għandha tiġi pprovduta b’konnessjoni permanenti tal-baħar li tkun tinstab 'il barra mill-ispazju tal-makkinarju. Tali pompa għandha tkun kapaċi li tforni ta’ lanqas ġett wieħed ta’ l-ilma minn kwalunkwe idrant ta’ l-ilma kemm-il darba li l-bastiment iżomm pressjoni ta’ mill-anqas 0,3 N/mm2.

.3

Pompi sanitarji, tas-saborra, tas-sentina jew tas-servizz ġenerali jistgħu jiġu aċċettati bħala pompi tat-tifi tan-nar.

.4

Kull bastiment għandu jkollu mejn tan-nar li jkollu dijametru suffiċjenti għad-distribuzzjoni effettiva tal-ħruġ massimu mogħti hawn fuq. In-numru u l-pożizzjoni ta’ l-idranti għandu jkun tali li ta’ lanqas ġett wieħed ta’ l-ilma jista’ jilħaq kull parti tal-bastiment billi juża tul wieħed massimu tal-pajp kif mogħti għall-bastimenti tal-klassi B fil-paragrafu 7.2.

.5

Kull bastiment għandu jitwaħħal b’mill-anqas pajp wieħed tat-tifi tan-nar għal kull idrant li jitwaħħal.

.6

F’bastimenti bi spazju tal-makkinarju li perjodikament ma jkunx hemm nies magħhom jew meta persuna waħda biss hija meħtieġa biex tagħmel l-għassa, għandu jkun hemm provvista immedjata ta’ l-ilma mis-sistema tal-mejn tan-nirien bi pressjoni adegwata, jew bit-tqabbid bir-remot ta’ waħda mill-pompi tan-nirien prinċipali li jaqbdu bir-remot mill-pont tan-navigazzjoni u mill-istazzjon tal-kontroll tan-nar, jekk hemm, jew pressjonizzar permanenti tas-sistema tal-mejn tan-nirien b’waħda mill-pompi prinċipali tan-nar.

.7

Il-valv tal-konsenja ta’ kull pompa għandu jitwaħħallu valv li ma jirritornax.

4   Sistemi tat-tifi tan-nar fissi (R 5 + 8 + 9 + 10).

.1   Sistemi tat-tifi tan-nar bil-gass fissi: Ġenerali (R 5.1)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D MIBNIJA QABEL L-1 TA’ JANNAR U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Il-pajpijiet neċessarji biex jagħtu mezz tat-tifi tan-nar fi spazji protetti għandhom jiġu pprovduti bil-valvi tal-kontroll immarkati hekk sabiex jindikaw b’mod ċar l-ispazji li għalihom iwasslu l-pajpijiet. Għandha tiġi pprovduta disposizzjoni adegwata biex tevita d-dhul mhux mistenni tal-mezz għal kull spazju.

.2

Il-pajpijiet għad-distribuzzjoni tal-mezz tat-tifi tan-nar għandhom jiġi rranġat u ż-żennuni tal-ħruġ li jkunu pożizzjonati tali sabiex jinkiseb distribuzzjoni uniformi tal-mezz.

.3

Għandhom jiġu pprovduti mezzi biex jagħlqu minn barra l-ispazji protetti l-ftuħ kollu li jista’ idaħħal l-arja fil- u jħalli l-gass joħroġ mill-ispazju protett.

.4

Għandhom jiġu pprovduti mezzi biex awtomatikament jagħtu twissija li tinstema’ tar-rilaxx tal-mezz li jitfi n-nirien fi spazju li fih normalment jaħdmu n-nies jew li għandhom aċċess għalih. L-allarm għandu jaħdem għal perjodu adegwat qabel ma jiġi rilaxxat il-mezz.

.5

Il-mezzi tal-kontroll ta’ kwalunkwe sistema li titfi n-nirien bil-gass għandhom ikunu faċilment aċċessibbli u faċli li tħaddimhom u għandhom ikunu miġbura flimkien f’mill-anqas postijiet daqs kemm hu possibbli f’pożizzjonijiet li mhux probabbli jkunu maqtugħa min-nirien fi spazju protett. Għandu jkun hemm istruzzjonijiet ċari f’kull post dwar it-tħaddim tas-sistema wara li tiġi kkunsidrata s-sigurtà tal-ħaddiema.

.6

M’għandux jiġi permess ir-rilaxx awtomatiku tal-mezz tat-tifi tan-nar, ħlief kif inhu permess fir-rigward ta’ l-unitajiet awtomatiċi lokali mwaħħla, flimkien ma’ u indipendenti minn kull sistema li titfi n-nirien, fl-ispazji tal-makkinarju fuq tagħmir li għandu riskju qawwi li jieħu n-nar jew fiż-żoni magħluqa fl-ispazji tal-makkinarju li għandhom riskju għoli li jieħdu n-nar.

.7

Fejn il-kwantità tal-mezz li jitfi hija meħtieġa biex tipproteġi aktar minn spazju wieħed, il-kwantità tal-mezz disponibbli m’hemmx bżonn tkun akbar mill-akbar kwantità meħtieġa għal kull spazju li jkun protett b’dan il-mod.

.8

Ħlief kif inhu b’mod ieħor permess, il-kontenituri tal-pressjoni meħtieġa għall-ħażna tal-mezz li jitfi n-nirien, għandu jinstab 'il barra mill-ispazji protetti b’mod konformi mal-paragrafu 1.11.

.9

Għandhom jiġu pprovduti mezzi għall-ekwipaġġ jew għall-ħaddiema fuq l-art li b’mod sikur jiċċekkjaw il-kwantità tal-mezz fil-kontenituri.

.10

Il-kontenituri għall-ħażna tal-mezz li jitfi n-nirien u l-komponenti assoċjati tal-pressjoni għandhom jiġu ddisinjati konformement mal-kodiċi pertinenti tal-prattika wara li jiġu kkunsidrati l-post fejn qegħdin u t-temperaturi massimi ambjentali li huma mistennija fis-servizz.

.11

Meta l-mezz li jitfi n-nar ikun maħżun 'il barra minn spazju protett, għandu jiġi maħżun f’kamra li tinstab f’pożizzjoni sikura u li l-aċċess għaliha huwa faċli u għandha tkun ventilata b’mod effettiv. Kwalunkwe entratura għal tali kamra tal-ħażna għandha tkun preferibbilment mill-gverta miftuħa u f’kull każ tkun indipendenti mill-ispazju protett.

Il-bibien ta’ l-aċċess għandhom jinfetħu 'l barra, u l-paratiji u l-gverti inklużi l-bibien u mezzi oħra li jagħlqu kull fetħa fihom, li jiffurmaw il-fruntieri bejn tali kmamar u l-ispazji li qegħdin ħdejhom li huma magħluqa għandhom ikunu magħluqa għall-gass. Għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-imwejjed għall-integrità tal-paratiji u l-gverti fir-Regolamenti II-2/B/4 jew II-2/B/5, kif ikun applikabbli, tali kmamar tal-ħażna għandhom jiġu ttrattati bħala stazzjonijiet tal-kontroll.

.12

L-użu tal-mezz li jitfi n-nirien, li jew waħdu jew taħt kondizzjonijiet mistennija għall-użu jagħtu gassijiet tossiċi f’tali kwantitajiet li jipperikolaw il-persuni jew li jagħtu gassijiet li huma ta’ dannu għall-ambjent, f’sistemi li jitfu n-nirien fuq il-bastimenti ġodda u fuq dawn l-istallazzjonijiet ġodda fuq il-bastimenti eżistenti, mhux permess.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D MIBNIJA FIL- JEW WARA L-1 TA’ JANNAR 2003:

.13

Is-sistemi li jitfu n-nirien bil-gass għandhom jikkonformaw mad-disposizzjonijiet tal-Kodiċi għas-Sistemi tas-Sigurtà tan-Nirien.

.14

Għandhom jiġu pprovduti mezzi biex jagħlqu minn barra l-ispazji protetti tal-ftuħ kollu li jista’ jiddaħħal l-arja fil- u jħalli l-gass joħroġ mill-ispazju protett.

.15

Meta l-mezz li jitfi n-nirien ikun maħżun 'il barra minn spazju protett, għandu jiġi maħżun f’kamra li tinstab wara l-paratija tal-ħabta minn quddiem u li ma tintuża għall-ebda raġuni oħra. Kull entratura għal tali kamra tal-ħażna għandha tkun preferibbilment mill-gverta miftuħa u għandha tkun indipendenti mill-ispazju protett. Jekk il-post tal-ħażna jinstab taħt il-gverta, għandu jinstab mhux aktar minn gverta waħda taħt il-gverta miftuħa u għandhom ikunu aċċessibbli direttament minn taraġ jew sellum mill-gverta miftuħa.

Spazji li jinstabu taħt il-gverta jew spazji fejn mhux ipprovdut l-aċċess mill-gverta miftuħa għandhom ikollhom sistema ta’ ventilazzjoni mwaħħla ddisinjata biex tieħu l-arja ta’ egżost mill-qiegħ ta’ l-ispazju u għandhom ikunu ta’ daqs li jipprovdu ta’ lanqas 6 tibdiliet ta’ l-arja fis-siegħa. Il-bibien ta’ l-aċċess għandhom jinfetħu 'l barra u l-paratiji u l-gverti inkluż l-bibien u mezzi oħra li jagħlqu kull fetħa fihom, li jiffurmaw il-fruntieri bejn tali kmamar u l-ispazji li qegħdin ħdejhom li huma magħluqa għandhom ikunu magħluqa għall-gass. Għall-finijiet ta’ applikazzjoni tat-tabelli 4.1, 4.2, 5.1 u 5.2 tali kmamar tal-ħażna għandhom jiġu ttrattati bħala stazzjonijiet tal-kontroll tan-nirien.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET A, B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.16

Fejn il-volum ta’ l-arja libera li tkun fir-riċevituri ta’ l-arja f’kull spazju hija tali li, jekk jiġi rrilaxxat f’tali spazju fil-każ ta’ nirien, tali rilaxx ta’ l-arja f’dak l-ispazju jaffettwa serjament l-effiċjenza tas-sistema fissa tat-tifi tan-nar, għandha tiġi pprovduta kwantità addizzjonali tal-mezz li jitfi n-nirien.

.17

Il-fornituri ta’ istallazzjonijiet fissi li jitfu n-nar għandhom jipprovdu deskrizzjoni ta’ l-installazzjoni, inkluż lista ta’ l-iċċekkjar għall-manutenzjoni, bl-Ingliż u bil-lingwa(/i) uffiċjali ta’ l-Istat tal-bandiera.

.18

Il-kwantità tal-mezz li jitfi n-nar għandu jiġi ċċekkjat ta’ lanqas darba fis-sena jew minn espert awtorizzat mill-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera, mill-fornitur ta’ l-installazzjoni jew minn organizzazzjoni rrikonoxxuta.

.19

L-iċċekkjar perjodiku li jsir mill-inġinier prinċipali tal-bastiment jew li jiġi organizzat mill-management tal-bastiment għandu jiddaħħal fir-reġisrtu li jsemmi l-iskop u l-ħin ta’ tali iċċekkjar.

.20

Tagħmir li jitfi n-nar li mhux preskritt li huwa nstallat eż. fi kmamar tal-ħażna għandu, fil-bini u fid-dimensjonar tiegħu, jikkonforma mad-disposizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għat-tip ta’ istallazzjoni in kwistjoni.

.21

Il-bibien kollha għall-ispazji protetti mill-installazzjoni CO2/halon għandhom jiġu mmarkati “Dan l-ispazju huwa protett mill-installazzjoni CO2/halon u għandu jiġi evakwat meta t-tagħmir ta’ l-allarm jibda jaħdem”.

.2   Sistemi tad-dijossidu tal-karbonju (R 5.2)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D, MIBNIJA QABEL L-1 TA’ JANNAR U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1.1

Għall-ispazji tal-merkanzija il-kwantità ta’ CO2 disponibbli għandha, sakemm ma jkunx ipprovdut mod ieħor, tkun suffiċjenti biex tagħti volum minimu ta’ gass liberu ugwali għal 30 % tal-volum gross ta’ l-akbar spazju tal-merkanzija li huwa protett b’dan il-mod fil-bastiment.

Jekk hemm konnessjoni fit-toqob tal-ventilazzjoni bejn żewġ spazji tal-merkanzija jew aktar, dawn għandhom jiġu kkunsidrati bħala spazju wieħed. F’bastimenti li jintużaw għall-ġarr tal-vetturi, il-kwantità meħtieġa ta’ CO2 għandha tiġi kkalkulata bħala 45 % tal-kontenut gross kubiku ta’ l-akbar spazju tal-merkanzija.

.1.2

Il-kwantità miġjuba ta’ dijossidu tal-karbonju għall-ispazji tal-makkinarju għandha tkun biżżejjed biex tagħti volum minimu ta’ gass liberu lill-akbar mill-volumi li ġejjin, jew:

.1

40 % tal-volum gross ta’ l-akbar spazju tal-makkinarju protett, il-volum li jeskludi dik il-parti mill-qoxra li tkun 'l fuq mill-livell li fih l-erja orizzontali tal-qoxra hija 40 % jew anqas ta’ l-erja orizzontali ta’ l-ispazju kkonċernat meħud fin-nofs bejn l-għatu tat-tank u l-aktar parti baxxa tal-qoxra; jew

.2

35 % tal-volum gross ta’ l-akbar spazju tal-makkinarju protett, inkluż il-qoxra; kemm-il darba żewġ spazji tal-makkinarju jew aktar ma jkunux mifruda totalment għandhom jiġu kkunsidrati li jiffurmaw spazju wieħed.

.2

Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu il-volum tad-dijossidu tal-karbonju liberu għandu jiġi kkalkulat bħala 0,56 m3/kg.

.3

Is-sistema tal-pajpijiet imwaħħla għandha tkun tali li 85 % tal-gass ikun jista’ jintrema fl-arja f’anqas minn 2 minuti.

.4

Mekkaniżmu tal-ħruġ tad-dijossidu tal-karbonju:

.1

Għandhom jiġu pprovduti żewġ kontrolli sseparati biex iħallu d-dijossidu tal-karbonju joħroġ fi spazju protett u biex jiżgura l-attivitajiet ta’ l-allarm. Kontroll wieħed għandu jintuża biex iħalli l-gass joħroġ mit-tankijiet tal-ħażna. Għandu jintuża kontroll ieħor biex iħaddem il-valv tal-pajpijiet li jitfgħu il-gass fl-ispazju protett.

.2

Iż-żewġ kontrolli għandhom jinstabu f’kaxxa tal-ħruġ li tkun identifikata b’mod ċar għall-ispazju partikolari. Jekk il-kaxxa li fiha l-kontrolli tkun imsakkra, għandu jkun hemm ċavetta għall-kaxxa f’għeluq tat-tip li trid tifqa’ l-ħġieġa li jkun jidher ħdejn il-kaxxa.

.5

L-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera għandha tiżgura li l-ispazji li fihom jinstabu l-batteriji CO2 ikunu rranġati b’mod adegwat fir-rigward ta’ l-aċċess, ventilazzjoni u tagħmir tal-komunikazzjoni tagħhom. Għandha tieħu l-miżuri kollha tas-sigurtà meħtieġa dwar il-bini, nstallazzjoni, immarkar, mili u ttestjar taċ-ċilindri tas-CO2, pajpijiet u tagħmir, u għat-tagħmir tal-kontroll u ta’ l-allarm għal tali nstallazzjoni.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D MIBNIJA FIL- JEW WARA L-1 TA’ JANNAR 2003:

.6

Is-sistemi tad-dijossidu tal-karbonju għandhom jikkonformaw mad-disposizzjonijiet tal-Kodiċi għas-Sistemi tas-Sigurtà tan-Nirien.

.7

L-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera għandha tiżgura li l-ispazji li fihom jinstabu l-batteriji CO2 ikunu rranġati b’mod adegwat fir-rigward ta’ l-aċċess, ventilazzjoni u tagħmir tal-komunikazzjoni tagħhom. Għandha tieħu l-miżuri kollha tas-sigurtà meħtieġa dwar il-kostruzzjoni, nstallazzjoni, immarkar, mili u ttestjar taċ-ċilindri tas- CO2, pajpijiet u tagħmir li jeħel, u għat-tagħmir tal-kontroll u ta’ l-allarm għal tali nstallazzjoni.

.3   Sistemi tat-tifi tan-nar fissi bir-ragħwa fl-ispazji tal-makkinarju (R 8)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D, MIBNIJA QABEL L-1 TA’ JANNAR U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Fejn f’kull spazju tal-makkinarju hemm imwaħħla sistema tat-tifi tan-nar fiss bir-ragħwa bl-espansjoni baxxa flimkien mar-rekwiżiti tar-Regolament 6, tali sistema għandha tkun kapaċi tarmi mit-toqob fissi għar-rimi f’mhux aktar minn ħames minuti kwantità ta’ ragħwa li tkun biżżejjed biex tkopri fond ta’ 150 mm li hija l-akbar erja waħedha li fuqha jista’ jinfirex il-karburant taż-żejt. Is-sistema għandha tkun kapaċi li tiġġenera ragħwa li jkun tajjeb biex jitfi n-nirien taż-żejt. Għandhom jiġu pprovduti mezzi għad-distribuzzjoni effettiva tar-ragħwa minn sistema permanenti tal-pajpijiet u valvi tal-kontroll jew viti għall-toqob tar-rimi u sabiex ir-ragħwa ikun dirett b’mod effettiv mill-isprejers fissi fuq perikli oħra tan-nar fl-ispazju protett. Il-proporzjon ta’ l-espansjoni tar-ragħwa m’għandux jaqbeż it-12 għal 1.

.2

Il-mezzi tal-kontroll ta’ sistema bħal din għandhom ikunu faċilment aċċessibbli u faċli li tħaddimhom u għandhom ikunu miġbura flimkien f’mill-anqas postijiet daqs kemm hu possibbli f’pożizzjonijiet li mhux probabbli jkunu maqtugħa minn nar fi spazju protett.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D MIBNIJA FIL- JEW WARA L-1 TA’ JANNAR 2003:

.3

Is-sistemi tat-tifi tan-nar fissi bir-ragħwa fl-ispazji tal-makkinarju għandhom jikkonformaw mad-disposizzjonijiet tal-Kodiċi għas-Sistemi tas-Sigurtà tan-Nirien.

.4   Sistemi tat-tifi tan-nar fissi bir-ragħwa bl-espansjoni għolja fl-ispazji tal-makkinarju (R 9)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D, MIBNIJA QABEL L-1 TA’ JANNAR U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Kull sistema fissa bir-ragħwa bl-espansjoni għolja fl-ispazji tal-makkinarju għandha tkun kapaċi li tarmi ta’ malajr mit-toqob tar-rimi kwantità ta’ ragħwa li tkun biżżejjed biex timla’ l-akbar żona li hija protetta b’rata ta’ mill-anqas metru f’fond kull minuta. Il-kwantità ta’ likwidu li jifforma r-ragħwa li jkun disponibbli għandu jkun biżżejjed biex jipproduċi volum ta’ ragħwa li jkun ekwivalenti għal ħames darbiet il-volum ta’ l-akbar spazju li jrid jiġi protett. Il-proporzjon ta’ l-espansjoni tar-ragħwa m’għandux jaqbeż l-1 000 għal 1.

.2

It-toqob tal-provvista għall-fornitura tar-ragħwa, it-toqob li jiġbdu l-arja għal ġol ġeneratur tar-ragħwa u n-numru ta’ unitajiet li jipproduċu r-ragħwa għandhom ikunu tali li jipprovdu produzzjoni u distribuzzjoni effettiva tar-ragħwa.

.3

L-arranġament tat-toqob għall-forniment għall-ġeneratur tar-ragħwa għandu jkun tali li nar fl-ispazju protett ma jaffettwax it-tagħmir li jiġġenera r-ragħwa.

.4

Il-ġeneratur tar-ragħwa, is-sorsi tal-provvista ta’ l-enerġija tiegħu, il-likwidu li jifforma r-ragħwa u l-mezzi tal-kontroll tas-sistema għandhom ikunu faċilment aċċessibbli u faċli li tħaddimhom u għandhom ikunu miġbura flimkien f’mill-anqas postijiet daqs kemm hu possibbli f’pożizzjonijiet li mhux probabbli jkunu maqtugħa minn nar fi spazju protett.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D MIBNIJA FIL- JEW WARA L-1 TA’ JANNAR 2003:

.5

Is-sistemi tat-tifi tan-nar fissi bir-ragħwa bl-espansjoni għolja fl-ispazji tal-makkinarju għandhom jikkonformaw mad-disposizzjonijiet tal-Kodiċi għas-Sistemi tas-Sigurtà tan-Nirien.

.5   Sistemi tat-tifi tan-nar fissi li jisparaw l-ilma bil-pressjoni fissa fl-ispazji tal-makkinarju (R 10)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D, MIBNIJA QABEL L-1 TA’ JANNAR U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Kull sistema tat-tifi tan-nar fissa li tispara l-ilma bil-pressjoni fissa fl-ispazji tal-makkinarju li tkun meħtieġa għandha tiġi pprovduta b’żennuna tat-tip approvat.

.2

In-numru u l-arranġament taż-żennuni għandu jkun tali biex jiżgura distribuzzjoni medja li tkun effettiva ta’ l-ilma ta’ mill-anqas 5 litri/m2 kull minuta fl-ispazji li jridu jiġu mħarsa. Jistgħu jiġu kkunsidrati rati ta’ l-applikazzjoni miżjuda għal żoni partikolari li jkunu ta’ periklu. Għandhom jitwaħħlu żennuni fuq is-sentini, għotjien tat-tankijiet u żoni oħra li fuqhom il-karburant taż-żejt jista’ jinfirex kif ukoll fuq perikli oħra tan-nar speċifiċi fl-ispazji tal-makkinarju.

.3

Is-sistema tista’ tinqasam f’sezzjonijiet, li l-valvoli tad-distribuzzjoni tagħhom għandhom jitħaddmu minn pożizzjoni li jkunu aċċessibbli b’mod faċli 'l barra mill-ispazji li jridu jiġu protetti u li ma jinqatgħux mill-ewwel fil-każ ta’ nirien fl-ispazju protett.

.4

Is-sistema għandha tinżamm iċċarġjata bil-pressjoni meħtieġa u l-pompa li tipprovdi l-ilma għas-sistema għandha titħaddem awtomatikament minn tnaqqis fil-pressjoni fis-sistema.

.5

Il-pompa għandha tkun kapaċi li fl-istess ħin tforni bil-pressjoni meħtieġa s-sezzjonijiet kollha tas-sistema f’kull kompartiment liema jkun li jrid jiġi mħares. Il-pompa u l-kontrolli tagħha għandhom jiġu installati barra l-ispazju jew spazji li jridu jiġu mħarsa. M’għandux ikun possibbli għal nar fl-ispazju jew spazji mħarsa mis-sistema li tispara l-ilma li tqiegħed is-sistema 'l barra mill-użu.

.6

Għandhom jittieħdu prekawzjonijiet biex jevitaw li ż-żennuni jinstaddu b’impuritajiet fl-ilma jew bis-sadid tal-pajpijiet, taż-żennuni, tal-valvoli u tal-pompa.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D MIBNIJA QABEL L-1 TA’ JANNAR 2003:

.7

Il-pompa tista’ titħaddem minn makkinarju indipendenti għall-kombustjoni interna iżda, jekk tkun tiddependi fuq li l-enerġija tiġi fornuta mill-ġeneratur ta’ l-emerġenza imwaħħal b’mod konformi mad-disposizzjonijiet tal-Parti D ta’ Kapitolu II-1, dak il-ġeneratur għandu jiġi rranġat hekk sabiex jaqbad awtomatikament fil-każ ta’ qtugħ ta’ enerġija fil-mejn sabiex l-enerġija għall-pompa li hu meħtieġ minn paragrafu 5 jsir disponibbli minnufih. Meta l-pompa titħaddem minn makkinarju indipendenti bil-kombustjoni interna għandha tinstab f’post li nar fl-ispazju protett ma jaffettwax il-provvista ta’ l-arja fil-makkinarju.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D MIBNIJA FIL- JEW WARA L-1 TA’ JANNAR 2003:

.8

Is-sistemi tat-tifi tan-nar li jisparaw l-ilma b’rata fissa fl-ispazji tal-makkinarju għandhom jikkonformaw mad-disposizzjonijiet tal-Kodiċi għas-Sistemi tas-Sigurtà tan-Nirien.

5   Pajrini li jistgħu jinġarru (R 6)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D MIBNIJA QABEL L-1 TA’ JANNAR U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Il-pajrini kollha għandhom ikunu tat-tipi u disinji approvati.

.2

Il-kapaċità ta’ l-estinturi fluwidi li jistgħu jinġarru m’għandhiex tkun ta’ aktar minn 13,5-il litru u mhux anqas minn 9 litri. Estinturi oħra għandhom ta’ lanqas ikunu jistgħu jinġarru daqs l-estintur fluwidu tat-13,5-il litru u għandhom ikollhom kapaċità li jitfu n-nirien li tkun ta’ lanqas ekwivalenti għal dik ta’ estintur fluwidu tad-9 litri.

.3

Għandhom jinġarru kariki ta’ riżerva għal 50 % tat-total ta’ tip ta estintur fuq il-bastiment. Pajrin ieħor ta’ l-istess tip huwa karika ta’ riżerva għal pajrin li ma jistax jiġi ċċarġjat mill-ġdid malajr abbord.

.4

Ġeneralment, pajrini tas-CO2 li jistgħu jinġarru m’għandhomx jinstabu fl-ispazji ta’ l-akkomodazzjoni. Fejn tali estinturi huma pprovduti fi kmamar tar-radju, fis-swiċċ-bordijiet u f’pożizzjonijiet oħra bħal dawn, il-volum ta’ spazju li fih estintur jew aktar għandu jkun tali li jillimita l-konċentrazzjoni tal-fwar li tista’ sseħħ minħabba ħruġ għal mhux aktar minn 5 % tal-volum nett ta’ l-ispazju għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament. Il-volum tas-CO2 għandu jiġi kkalkulat bħala 0,56 m3/kg.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D MIBNIJA FIL- JEW WARA L-1 TA’ JANNAR 2003:

.5

Pajrini li jistgħu jinġarru għandhom jikkonformaw mad-disposizzjonijiet tal-Kodiċi għas-Sistemi tas-Sigurtà tan-Nirien.

.6

Pajrini tad-dijossidu tal-karbonju m’għandhomx jitpoġġew fi spazji ta’ l-akkomodazzjoni. Għandhom jiġu pprovduti pajrini fi stazzjonijiet tal-kontroll u fi spazji oħra li fihom tagħmir elettriku jew elettroniku jew tagħmir li huwa meħtieġ għas-sigurtà tal-bastiment, li l-medja li titfi tagħhom ma tkunx konduttiva għall-elettriku jew ta’ dannu għat-tagħmir u t-tagħmir.

.7

Il-pajrini għandhom jitpoġġew lesti biex jintużaw f’postijiet li jidhru faċilment, li jintlaħqu malajr u b’faċilità f’kull ħin f’każ ta’ nirien u b’tali mod li kemm iservu ma jiġix imfixkel mit-temp, mill-vibrazzjoni jew minn fatturi oħra esterni. Għandhom jiġu pprovduti pajrini li jistgħu jinġarru b’mezzi li jindikaw jekk intużawx.

.8

Għandhom jiġu pprovduti kariki ta’ riżerva għal 100 % ta’ l-ewwel 10 pajrini u 50 % tal-pajrini li jibqa’ li jkunu kapaċi jerġgħu jiġu ċċarġjati fuq il-bastiment.

.9

Għall-estinturi li ma jistgħux jiġi ċċarġjati mill-ġdid abbord, għandhom jiġu pprovduti pajrini li jistgħu jinġarru addizzjonali ta’ l-istess kwantità, tip, kapaċità u numru bħal dawk imsemmija fil-paragrafu 13 hawn taħt minflok kariki ta’ riżerva.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.10

Pajrini li fihom mezz li jitfi li jew waħdu jew taħt il-kondizzjonijiet mistennija għall-użu jagħti gassijiet tossiċi f’tali kwantitajiet biex jipperikolaw il-persuni u jagħtu gassijiet li huma ta’ dannu għall-ambjent m’għandhomx jitħallew.

.11

Il-pajrini għandhom ikunu tajbin biex jitfu n-nirien li huma possibbli fil-viċinanza ta’ fejn jinstab il-pajrin.

.12

Wieħed mill-pajrini li jistgħu jinġarru li huwa maħsub biex jintuża f’kull spazju għandu jinstab ħdejn l-entratura ta’ dak l-ispazju.

.13

In-numru minimu ta’ pajrini għandu jkun kif ġej:

.1

fi spazji ta’ l-akkomodazzjoni u tas-servizz:

il-pajrini għandhom jinstabu b’tali mod biex l-ebda punt fl-ispazju ma jkun akbar minn 10 metri f’distanza bil-mixi minn pajrin;

.2

pajrin li huwa tajjeb biex jintuża f’żoni b’vultaġġ għoli għandhom jinstabu fil-qrib ta’ pannell elettriku jew sub-pannell li għandu enerġija ta’ 20 kW jew aktar;

.3

fil-kċejjen il-pajrini għandhom jinstabu b’tali mod biex l-ebda punt fl-ispazju ma jkun akbar minn 10 metri f’distanza bil-mixi minn pajrin;

.4

għandu jkun hemm pajrin qrib il-kabinetti li jissakkru taż-żebgħa u l-kmamar tal-ħażna li fihom ikollhom prodotti li jieħdu n-nar malajr;

.5

ta’ lanqas pajrin wieħed għandu jinstab fuq il-pont tan-navigazzjoni u f’kull stazzjon tal-kontroll.

.14

Il-pajrini li jistgħu jinġarru li jiġu pprovduti għall-użu fi spazji ta’ l-akkomodazzjoni jew tas-servizz għandhom sa fejn ikun prattiku jkollhom metodu operattiv uniformi.

.15

Spezzjoni perjodika tal-pajrini:

l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera għandha tiżgura li l-pajrini li jistgħu jinġarru għandhom jiġu spezzjonati perjodikament, ittestjati għal kif jiffunzjonaw u ttestjati għall-pressjoni.

6   L-arranġamenti għat-tifi tan-nar fi spazji tal-makkinarju (R 7)

L-ispazji tal-makkinarju ta’ kategorija A għandhom jiġu pprovduti b’:

F’BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSI B, Ċ U D TAT-TUL TA’ 24 METRU JEW AKTAR:

.1

kull waħda mis-sistemi fissi tat-tifi tan-nar li ġejjin:.

.1

kull sistema tal-gass li tikkonforma mad-disposizzjonijiet rilevanti tal-paragrafi 1 u 2 ta’ Regolament 4, jew sistema ekwivalenti ibbażata fuq l-ilma bħala arranġament alternattiv għas-sistemi tal-halon, li tikkonforma mad-disposizzjonijiet ta’ MSC/Circ. 668 tat- 30 ta’ Diċembru 1994 u MSC/Circ. 728 ta’ Ġunju 1996, li tikkunsidra d-data tal-bini tal-bastiment.

.2

sistema tar-ragħwa li tespandi ħafna li tikkonforma mad-disposizzjonijiet rilevanti tal-paragrafu 4 ta’ Regolament 4, li tikkunsidra d-data tal-bini tal-bastiment;

.3

sistema li tispara l-ilma bil-pressjoni li tikkonforma mad-disposizzjonijiet rilevanti tal-paragrafu 5 tar-Regolament 4, li tikkunsidra d-data tal-bini tal-bastiment.

.2

ta’ lanqas sett wieħed tat-tagħmir tar-ragħwa bl-arja li jista’ jinġarr ta’ żennuna tar-ragħwa bl-arja tat-tip ta’ l-induttur li tkun tista’ titqabbad mal-mejn tan-nar minn pajp tat-tifi tan-nar, flimkien ma’ tank li jista’ jinġarr li fih ta’ lanqas 20 litru ta’ likwidu li jagħmel ir-ragħwa u tank wieħed ta’ riżerva. Iż-żennuna għandha tkun kapaċi tipproduċi ragħwa effettiva li tkun kapaċi titfi nar taż-żejt, b’rata ta’ mill-anqas 1,5 m3 kull minuta.

.3

F’kull spazju tali, għandu jkun hemm estintur approvat tat-tip tar-ragħwa, kull wieħed ta’ kapaċità ta’mill-anqas ta’ 45 litru, jew l-ekwivalenti, li jkun biżżejjed fin-numru biex iħalli r-ragħwa jew l-ekwivalent tagħha tiġi diretta fuq kull parti mill-karburant u sistemi tal-lubrikazzjoni taż-żejt bil-pressjoni, iggerjar u perikli oħra tan-nar. Barra minn dan, għandhom jiġu pprovduti numru biżżejjed ta’ pajrini tar-ragħwa li jistgħu jinġarru jew l-ekwivalenti li għandhom jitpoġġew f’post sabiex fl-ebda punt fl-ispazju ma jkun ta’ aktar minn 10 metri bogħod bil-mixi minn estintur u li jkun hemm ta’ lanqas żewġ estinturi minnhom f’kull spazju bħal dan.

F’BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSI B, Ċ U D TA’ ANQAS MINN 24 METRU TUL U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.4

għandhom jiġu pprovduti waħda mis-sistemi tat-tifi tan-nar fissi msemmija fil-paragrafu 1 hawn fuq, kif ukoll f’kull spazju li fih magnimagni tal-kombustjoni interna, jew tankijiet fejn joqgħod il-karburant taż-żejt jew unitajiet tal-karburant taż-żejt, pajrin wieħed tar-ragħwa ta’ kapaċità ta’ mill-anqas 45 litru jew pajrin wieħed tad-dijossidu tal-karbonju ta’ mill-anqas 16-il kg f’kapaċità, u

.5

pajrin wieħed li jista’ jinġarr li huwa adattat biex jitfi nirien taż-żejt għal kull 736 kW jew parti minnha għal tali makkinarju; kemm-il darba mhux anqas minn żewġ u mhux aktar minn sitt pajrini bħalu għandhom ikunu meħtieġa f’kull spazju tali.

Huwa permess l-użu ta’ sistema tar-ragħwa bl-espansjoni baxxa minflok ftit mill-pajrini li jistgħu jinġarru meħtieġa minn dan ir-Regolament.

GĦALL-BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U GĦALL-BASTIMENTI TAL-KLASSI B LI JĠORRU AKTAR MINN 36 PASSIĠĠIER:

.6

Kull spazju tal-makkinarju għandu jiġi pprovdut b’żewġ applikaturi taċ-ċpar ta’ l-ilma, li jikkonsistu f’pajp tal-metall bil-forma ta’ “L”, bil-parti t-twila tkun ta’ żewġ metri tul li tkun kapaċi titwaħħal ma’ pajp tat-tifi tan-nar u l-parti l-qasira tkun ta’ madwar 250 mm f’tul imwaħħal ma’ żennuna taċ-ċpar ta’ l-ilma fissa jew li jkunu kapaċi jeħlu ma’ żennuna li tispara l-ilma.

F’BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B,Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENETI TAL-KLASSI B:

.7

Meta ż-żejt imsaħħan jintuża bħala mezz li jsaħħan, jista’ jkun meħtieġ magħdud ma’ dan li l-kmamar tal-kaldaruni jkunu mgħammra b’tagħmir li jkun installat b’mod permanenti jew tagħmir li jista’ jinġarr għall-sistemi lokali għall-isparar tal-ġett ta’ l-ilma taħt pressjoni jew għall-firxa tar-ragħwa 'l fuq jew taħt l-art għall-finijiet tat-tifi tan-nar.

F’BASTIMENTI TAL-KLASSI ĠDIDA B, Ċ U D, MIBNIJA FIL- JEW WARA L-1 TA’ JANNAR 2003, TAT-TUL TA’ 24 METRU JEW AKTAR:

.8

.1

Spazji tal-makkinarju ta’ kategorija A 'l fuq minn 500 m3 fil-volum għandhom, flimkien mas-sistema fissa li titfi n-nirien meħtieġa minn dan ir-Regolament, għandhom jiġu mħarsa minn tip ta’ sistema tat-tifi tan-nar approvata tat-tip fiss ibbażata fuq l-ilma jew l-applikazzjoni ekwivalenti lokali, ibbażata fuq il-linji gwida żviluppati minn OIM, ara MSC/Circ. 913 “Linji-gwida għall-approvazzjoni ta’ l-applikazzjoni lokali ta’ sistemi tat-tifi tan-nar fissi bbażati fuq l-ilma għall-użu fi spazji tal-makkinarju tal-kategorija A”.

Fil-każijiet ta’ spazji tal-makkinarju li perjodikament ma jkollhomx nies magħhom, is-sistema tat-tifi tan-nar għandha jkollha kemm kapaċitajiet għar-rilaxx awtomatiku kif ukoll dak manwali. Fil-każ ta’ spazji tal-makkinarju li jkollhom n-nies magħhom kontinwament is-sistema tat-tifi tan-nar hija meħtieġa biss biex ikollhom kapaċità jirrilaxxaw b’mod manwali.

.2

Sistemi tat-tifi tan-nar lokali fissi għandhom jipproteġu żoni bħal li ġejjin mingħajr ma jkun hemm bżonn ta’ għeluq tal-magna, evakwazzjoni tal-ħaddiema jew issiġillar ta’ l-ispazji:

.1

il-porzjonijiet tal-periklu tan-nirien tal-makkinarju bil-kombustjoni interna użat għall-propulsjoni prinċipali tal-bastiment u għall-ġenerazzjoni ta’ l-enerġija,

.2

in-naħa ta’ quddiem tal-kaldaruni,

.3

il-porzjonijiet ta’ periklu li jieħdu n-nar ta’ l-inċineraturi u

.4

purifikaturi għaż-karburant taż-żejt imsaħħan.

.3

L-attivazzjoni ta’ kull sistema lokali ta’ l-applikazzjoni għandha tagħti allarm li jidher u li jinstema’ fl-ispazju protett u fi stazzjonijiet li kontinwament ikollhom in-nies magħhom. L-allarm għandu jindika s-sistema speċifika li ġiet attivata. Ir-rekwiżiti tas-sistema ta’ l-allarm deskritta f’dan il-paragrafu huma b’żieda għal u mhux issostitut għas-sistemi ta’ detectors u tan-nirien meħtieġa imkien ieħor f’dan il-kapitolu.

GĦALL-BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D MIBNIJA QABEL L-1 TA’ JANNAR 2003 U GĦALL-BASTIMENTI TAL-KLASSI B U KOLLHA LI HUMA ĊĊERTIFIKATI LI JĠORRU AKTAR MINN 400 PASSIĠĠIER:

.9

Sistemi tat-tifi tan-nar bl-applikazzjoni lokali fissa għandhom jitwaħħlu b’mod konformi mal-paragrafu 8 ta’ dan ir-regolament sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Ottubru 2005.

7   Arranġamenti speċjali fi spazji tal-makkinarju (R 11)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

In-numru ta’ tamboċċi, bibien, ventilaturi, ftuħ f’lembuti biex iħalli l-ventilazzjoni tad-duħħan u ftuħ ieħor fl-ispazju tal-makkinarju għandu jiġi mnaqqas għal minimu li hu konsistenti mar-rekwiżiti tal-ventilazzjoni u tħaddim kif suppost u sikur tal-bastiment.

.2

It-tamboċċi għandhom ikunu ta’ l-azzar u m’għandux ikollhom pannelli tal-ħġieġ. Għandhom isiru arranġamenti speċjali biex jippermettu l-ħruġ tad-duħħan fil-każ ta’ nirien, mill-ispazju li jrid jiġi mħares.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D:

.3

Bibien li m’humiex bibien li ma jidħolx ilma minnhom li jaħdmu bl-enerġija, għandhom ikunu arranġati tali li l-għeluq pożittiv ikun żgurat fil-każ ta’ nar fl-ispazju, minn arranġamenti li jagħlqu li jaħdmu bl-enerġija jew mill-provvista ta’ bibien li jingħalqu kontra inklinazzjoni ta’ 3,5 ° li topponi l-għeluq li topponi u li għandhom faċilità li żżomm lura li ma tfallix, ipprovduta b’mezz li jirrilaxxa li jitħaddem bir-remot.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.4

M’għandhomx jitwaħħlu twieqi fil-burduri ta’ l-ispazju tal-makkinarju. Dan ma jipprekludix l-użu tal-ħġieġ fil-kmamar tal-kontroll fl-ispazji tal-makkinarju.

.5

Għandu jsir provvediment għall-mezzi tal-kontroll:

.1

il-ftuħ u għeluq ta’ tamboċċi, għeluq tal-ftuħ fil-lembuti li normalment iħallu l-ventilazzjoni tad-duħħan, u l-għeluq ta’ l-umidifikaturi tal-ventilaturi;

.2

li jħallu l-ħruġ tad-duħħan;

.3

bibien li jagħlqu li jaħdmu bl-enerġija jew mekkaniżmu tal-ħruġ li jattwa fuq bibien li m’humiex bibien li ma jidħolx ilma minnhom li jaħdmu bl-enerġija;

.4

fannijiet tal-ventilazzjoni li jwaqqfu; u

.5

fannijiet tal-waqfien sfurzat u kurrent ta’ arja kkaġunat, pompi li jittrasferixxu l-karburant taż-żejt, pompi ta’ l-unità tal-karburant taż-żejt u pompi oħra simili tal-karburant. Mezzi tal-pompi simili tal-karburanti għall-bastimenti mibnija fil- jew wara l-1 ta’ Jannar 2003 pompi tas-servizz li jillubrikaw iż-żejt, pompi li jiċċirkolaw iż-żejt termali u separaturi taż-żejt. Madanakollu paragrafu 6 ta’ dan ir-Regolament m’hemmx bżonn japplika għas-seperaturi ta’ l-ilma żejtni.

.6

Il-kontrolli meħtieġa fil-paragrafu 5 u fir-Regolament II-2/A/10.2.5 għandhom jinstabu barra l-ispazju kkonċernat, fejn ma jinqatgħux fil-każ ta’ nirien fl-ispazju li jservu. Tali kontrolli u l-kontrolli għal kull sistema tat-tifi tan-nar għandha tinstab f’pożizzjoni tal-kontroll waħda jew miġbura f’mill-anqas pożizzjonijiet daqs kemm ikun possibbli. Tali pożizzjonijiet għandhom ikollhom aċċess mill-gverta miftuħa.

.7

Meta l-aċċess għal kwalunkwe spazju tal-makkinarju ta’ kategorija A huwa pprovdut f’livell baxx minn mina tax-xaft li tkun maġenbu, għandu jiġi pprovdut fil-mina tax-xaft, ħdejn il-bieb li ma jidħolx ilma minnu, bieb ħafif ta’ l-azzar li jipproteġi kontra n-nirien li jista’ jitħaddem minn kull naħa.

8   Tagħmir awtomatiku li jferrex l-ilma, sistemi ta’ detectors tan-nar u ta’ l-allarm (R 12)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D MIBNIJA QABEL L-1 TA’ JANNAR U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Kull tagħmir awtomatiku li jferrex l-ilma, sistema ta’ intraċċar tan-nar u ta’ l-allarm għandhom ikunu kapaċi jaħdmu immedjatament f’kull ħin u l-ebda azzjoni mill-ekwipaġġ m’hi neċessarja biex tħaddimha. Għandha tkun tat-tip tal-pajp imxarrab iżda sezzjonijiet żgħar esposti jistgħu ikunu tat-tip tal-pajp niexef fejn dan huwa prekawzjoni neċessarja. Kull parti mis-sistema li tista’ tkun suġġetta għat-temperaturi ta’ ffriżar matul is-servizz għandha tiġi mħarsa b’mod adegwat kontra l-iffriżar. Għandha tinżamm karikata bil-pressjoni meħtieġa u għandha jkollha disposizzjoni għall-provvista kontinwa ta’ l-ilma kif meħtieġ f’dan ir-Regolament.

.2

Kull taqsima ta’ t-tagħmir li jferrex l-ilma għandu jinkludi mezzi li jagħtu sinjal ta’ l-allarm viżiv u li jinstema’ awtomatikament u f’unità waħda jew aktar ta’ l-indikazzjoni kull meta bexxiexa tibda’ taħdem. Tali unitajiet għandhom jindikaw f’liema taqsima li għandha s-sistema jkun hemm nirien u għandhom ikunu ċċentralizzati fuq il-pont tan-navigazzjoni kif ukoll, allarmi li jidhru u li jinstemgħu mill-unità għandhom jitpoġġew f’pożizzjoni li ma tkunx fuq il-pont tan-navigazzjoni sabiex tiżgura li l-indikazzjoni tan-nirien tiġi mwassla minnufih mill-ekwipaġġ. Is-sistema ta’ l-allarm għandha tkun tali li tindika jekk hemmx ħsara fis-sistema.

.3

Il-bexxixiet għandhom jinġabru fi gruppi separati, u kull wieħed minnhom għandu jkun fih mhux aktar minn 200 mill-bexxixiet. Kull taqsima tal- bexxixiet m’għandhiex isservi aktar minn żewġ gverti u m’għandux jinstab f’aktar minn żona waħda prinċipali vertikali, sakemm ma jintweriex li l-arranġamenti ma’ taqsima tal-bexxixiet isservi aktar minn żewġ sezzjonijiet jew tinstab f’aktar minn żona waħda prinċipali vertikali ma’ tnaqqasx il-protezzjoni tal-bastiment kontra n-nirien.

.4

Kull taqsima tal-bexxixiet għandha tkun kapaċi li tiġi iżolata minn valv wieħed biss li jwaqqaf. Il-valv li jwaqqaf f’kull taqsima għandu jkun aċċessibbli mill-ewwel u fejn jinstab għandu jkun indikat b’mod ċar u permanenti. Għandhom jiġu pprovduti mezzi biex jevitaw li l-valvi li jwaqqfu jitħaddmu minn kull persuna mhux awtorizzata.

.5

Għandu jiġi pprovdut gaġe li jindika l-pressjoni fis-sistema f’kull valv li jwaqqaf it-taqsima u fi stazzjon ċentrali.

.6

Il-bexxixiet għandu jkun reżistenti għas-sadid mill-atmosfera marittima. Fl-ispazji ta’ l-akkomodazzjoni u tas-servizz il-bexxixiet għandhom jibdew jaħdmu fil-firxa ta’ temperatura minn 68 sa 79 °C, ħlief li f’postijiet bħal kmamar tat-tnixxif, fejn temperaturi għoljin fl-ambjent huma mistennija, it-temperatura operattiva tista’ tiżdied b’mhux aktar minn 30 °C 'il fuq mit-temperatura massima fuq quddiem tal-gverta.

.7

Għandha tintwera lista jew pjanta f’kull unità ta’ l-indikazzjoni li turi l-ispazji koperti u fejn tinstab iż-żona fir-rigward ta’ kull taqsima. Għandhom ikunu disponibbli istruzzjonijiet adatti għall-ittestjar u l-manutenzjoni.

.8

Bexxixiet għandhom jitpoġġew f’pożizzjoni fuq l-irjus u bi spazju bejniethom f’disinn adegwat biex tinżamm rata ta’ l-applikazzjoni ta’ mhux anqas minn 5 litri/m2 kull minuta fuq iż-żona nominali koperta mill-bexxixiet.

Il-bexxixiet għandhom jitpoġġew kemm jista’ jkun lil hinn mit-travi jew affarijiet oħra li jtellfu l-proġettazzjonijiet ta’ l-ilma u f’tali pożizzjonijiet li l-materjal li jieħu n-nar fl-ispazju jiġi mxarrab sew.

.9

Għandu jiġi pprovdut tank tal-pressjoni li għandu volum ugwali għal mill-inqas darbtejn dak tal-ħruġ ta’ l-ilma speċifikat f’dan il-paragrafu. It-tank għandu jkun fih livell fiss ta’ ilma frisk, ekwivalenti għall-ammont ta’ l-ilma li kieku joħroġ f’minuta waħda mill-pompa li għaliha saret referenza fil-paragrafu 12, u l-arranġamenti għandhom jipprovdu għaż-żamma tal-pressjoni ta’ l-arja fit-tank sabiex jiżgura li fejn ikun intuża livell fiss ta’ ilma ħelu fit-tank il-pressjoni ma tkunx anqas mill-pressjoni operattiva tat-tagħmir li jxerred l-ilma, u b’żieda l-pressjoni li toħroġ minn massa ta’ ilma mkejla mill-qiegħ tat-tank sa l-ogħla bexxiexa fis-sistema. Għandhom jiġu pprovduti mezzi adegwati biex jimlew mill-ġdid l-arja taħt pressjoni u biex jimlew il-livell ta’ l-ilma frisk fit-tank. Għandu jiġi pprovdut gaġe tal-ħġieġ li jkejjel il-livell korrett ta’ l-ilma fit-tank.

.10

Għandhom jiġu pprovduti mezzi li jevitaw li jgħaddi l-ilma baħar għal ġot-tank. It-tank tal-pressjoni għandu jitwaħħallu valv effiċjenti li jserraħ u gaġe li jkejjel il-pressjoni. Għandhom jiġu pprovduti valvi li jwaqqfu jew viti f’kull waħda mill-konnessjonijiet ta’ l-istrument li jkejjel.

.11

Għandha tiġi pprovduta pompa indipendenti ta’ l-enerġija għar-raġuni biss li jitkompla awtomatikament il-ħruġ ta’ l-ilma mill-bexxixiet. Il-pompa għandha titħaddem awtomatikament minn waqa’ fil-pressjoni tas-sistema qabel jintuża kompletament l-ammont tal-livell fiss ta’ l-ilma frisk fit-tank tal-pressjoni.

.12

Is-sistema tal-pompa u tal-pajpijiet għandhom ikunu kapaċi jżommu l-pressjoni meħtieġa fil-livell ta’ l-ogħla bexxiexa biex jiżguraw ħruġ kontinwu ta’ ilma li jkun biżżejjed għall-kopertura simultanea ta’ erja minima ta’ 280 m2 bir-rata ta’ l-applikazzjoni msemmija fil-paragrafu 8. Għall-bastimenti ġodda tal-klassi Ċ u D ta’ anqas minn 40 metru fit-tul b’erja totali protetta ta’ anqas minn 280 m2, l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera tista’ tispeċifika l-erja adattata għad-daqs tal-pompi u għall-komponenti alternattivi tal-provvista.

.13

Il-pompa għandha jkollha mwaħħal magħha fuq in-naħa tal-konsenja valv ta’ prova b’pajp tar-rimi qasir bit-truf miftuħa. Iż-żona effettiva mill-valv u mill-pajp għandha tkun adegwata biex tippermetti l-ħruġ tal-produzzjoni tal-pompa filwaqt li tinżamm il-pressjoni fis-sistema msemmija fil-paragrafu 9.

.14

Id-daħla mill-baħar għall-pompa għandha fejn ikun possibbli tkun fl-ispazju li fih il-pompa u għandha tkun irranġata b’tali mod li meta l-bastiment ikun fil-wiċċ ta’ l-ilma ma jkunx hemm bżonn li tingħalaq il-provvista ta’ ilma baħar għall-pompa għal kwalunkwe raġuni ħlief l-spezzjoni jew it-tiswija tal-pompa.

.15

Il-pompa tal-bexxiexa u t-tank għandhom jinstabu f’pożizzjoni li tkun remota b’mod raġonevoli minn kull spazju tal-makkinarju u m’għandux jinstab f’xi spazju li huwa meħtieġ li jkun protett mis-sistema tal-bexxiexa.

.16

Għandu jkun hemm mhux anqas minn żewġ sorsi ta’ provvista ta’ l-ilma għall-pompa ta’ l-ilma baħar u l-allarm awtomatiku u s-sistema ta’ detectors. Fejn is-sorsi ta’ l-enerġija għall-pompa huma elettriċi, dawn għandhom ikunu ġeneratur u sors ta’ enerġija ta’ emerġenza. Provvista waħda għall-pompa għandha tittieħed mill-iswiċċ-bord prinċipali, u waħda mill-iswiċċ-bord ta’ l-emerġenza minn tagħmir isseparat li jagħti għal dik ir-raġuni. It-tagħmir għandu jiġi rranġat tali sabiex jevita l-kċejjen, spazji tal-makkinarju u spazji oħra magħluqa li għandhom riskju qawwi li jieħdu n-nar ħlief sa fejn ikun meħtieġ biex jintlaħqu l-iswiċċ-bordijiet adattati, u għandu jitħaddem fuq kull swiċċ li jaqleb b’mod awtomatiku li jkun jinstab ħdejn il-pompa li xxerred l-ilma. Dan is-swiċċ għandu jippermetti l-provvista ta’ l-enerġija mis-swiċċ-bord prinċipali sakemm ikun hemm provvista disponibbli minn hemm, u li jkun iddisinjat b’tali mod li malli jkun hemm ħsara f’dik il-provvista jaqleb immedjatament għall-provvista mill-iswiċċ-bord ta’ l-emerġenza. Is-swiċċijiet fuq is-swiċċ-bord prinċipali u l-iswiċċ-bord ta’ l-emerġenza għandhom ikollhom tikketta ċara u li normalment tinżamm magħluqa. M’għandu jiġi permess l-ebda swiċċ ieħor fit-tagħmir li jitfa’ kkonċernat. Wieħed mis-sorsi tal-provvista ta’ l-enerġija għas-sistema ta’ l-allarm u ta’ detectors għandu jkun sors ta’ l-emerġenza. Fejn wieħed mis-sorsi ta’ l-enerġija għall-pompa hija magna tal-kombustjoni interna għandha, b’żieda ma’ li jikkonforma mad-disposizzjonijiet tal-paragrafu 15, jinstab f’tali post li nirien fi spazju protett ma jaffettwax il-provvista ta’ l-arja għall-makkinarju.

.17

Is-sistema tal-bexxiex għandha jkollha konnessjoni mill-mejn tan-nar tal-bastiment permezz ta’ valv li ma jirritornax li jintrabat 'l isfel u li jista’ jissakkar fil-konnessjoni li ma jħallix mixja b’lura mis-sistema tal-bexxiex għall-mejn tan-nar.

.18

Għandu jiġi pprovdut valv ta’ l-ittestjar biex jittestja l-allarm awomatiku għal kull sezzjoni ta’ bexxixiet minn ħruġ ta’ l-ilma ekwivalenti għat-tħaddim ta’ bexxiexa waħda. Il-valv ta’ l-ittestjar għal kull sezzjoni għandha tinstab ħdejn il-valv li jwaqqaf għal dik it-taqsima.

.19

Għandhom jiġu pprovduti mezzi għat-tħaddim awtomatiku tal-pompa fuq tnaqqis tal-pressjoni fis-sistema.

.20

Għandhom jiġu pprovduti swiċċijiet f’waħda jew aktar mill-pożizzjonijiet li jindikaw li għalihom saret referenza fil-paragrafu 2 li jħallu l-allarm u l-indikaturi ta’ kull taqsima ta’ bexxixiet jiġu ttestjati.

.21

Għandhom jiġu pprovduti ta’ lanqas 6 irjus żejda ta’ bexxixiet għal kull taqsima.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D MIBNIJA FIL- JEW WARA L-1 TA’ JANNAR 2003:

.22

Il-bexxiex awtomatiku, is-sistemi ta’ detectors tan-nirien u ta’ l-allarm tan-nirien għandhom ikunu ta’ tip approvat, li jikkonformaw mad-disposizzjonijiet tal-Kodiċi tas-Sistema tas-Sigurtà min-Nirien.

.23

Għall-bastimenti ġodda tal-klassi Ċ u D ta’ anqas minn 40 metru f’tul b’erja totali protetta ta’ anqas minn 280 m2 l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera tista’ tispeċifika l-erja adattata għad-daqs tal-pompi u għall-komponenti alternattivi tal-provvista.

9   Sistemi fissi ta’ detectors tan-nirien u sistemi ta’ l-allarm tan-nirien (R 13)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D, MIBNIJA QABEL L-1 TA’ JANNAR U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1   Ġenerali

.1

Kwalunkwe sistema fissa ta’ detectors tan-nirien u sistemi ta’ l-allarm tan-nirien b’punti ta’ l-ajjut li jitħaddmu bl-idejn għandha tkun kapaċi titħaddem f’kull ħin.

.2

Il-provvisti ta’ l-enerġija u ċ-ċirkwiti elettriċi meħtieġa għat-tħaddim tas-sistema għandhom jiġu mmonitorjati għat-telf ta’ l-enerġija jew għall-kondizzjonijiet tal-ħsara kif ikun il-każ. Meta sseħħ kondizzjoni ta’ ħsara għandu jixgħel sinjal tal-ħsara li jidher u li jinstema’ fil-pannell tal-kontroll li għandu jkun differenti minn sinjal li hemm nirien.

.3

Għandu jkun hemm mhux anqas minn żewġ sorsi ta’ provvista ta’ l-enerġija għat-tagħmir elettriku użat fit-tħaddim tas-sistema ta’ detectors tan-nirien u ta’ l-allarm tan-nirien, li waħda minnhom tista’ tkun sors ta’ l-emerġenza. Il-provvista għandha tiġi pprovduta b’tagħmir isseparat li jagħti li huwa rriżervat biss għal dik ir-raġuni. Tali tagħmir li jitfa’ għandu jasal sa swiċċ awtomatiku li jibdel li jkun jinstab fil- jew maġenb il-pannell tal-kontroll għas-sistema ta’ detectors tan-nirien.

.4

L-apparat li jinnota u l-punti ta’ l-ajjut li jaħdmu bl-idejn għandhom jiġu miġbura f’sezzjonijiet. L-attivazzjoni ta’ kull apparat li jinnota jew punt ta’ l-ajjut li jaħdmu bl-idejn għandhom jibdew sinjal ta’ nar viżiv u li jinstema’ fil-pannell tal-kontroll u fl-unitajiet li jindikaw. Jekk is-sinjali ma jkunux ġew innutati f’2 minuti għandu jinstema’ awtomatikament allarm fl-akkomodazzjoni ta’ l-ekwipaġġ u fl-ispazji tas-servizz, fl-istazzjonijiet tal-kontroll u fl-ispazju tal-makkinarju. Din is-sistema li ssemma’ l-allarm m’hemmx bżonn tkun parti integrali mis-sistema ta’ detectors.

.5

Il-pannell tal-kontroll għandu jinstab fuq il-pont tan-navigazzjoni jew fl-istazzjon tal-kontroll tan-nirien prinċipali.

.6

L-unitajiet li jindikaw għandhom, bħala minimu, isemmu s-sezzjoni li fiha tħaddem l-apparat li jinnota jew il-punt ta’ l-ajjut li jitħaddmu bl-idejn. ta’ lanqas unità waħda għandha tinstab f’post li tkun tista’ tintlaħaq faċilment fil-ħinijiet kollha mill-membri ta’ l-ekwipaġġ responsabbli, meta jkunu fuq il-baħar jew fil-port, ħlief meta l-bastiment ikun barra mis-servizz. Unità waħda ta’ l-indikazzjoni għandha tinstab fuq il-pont tan-navigazzjoni jekk il-pannell tal-kontroll jinstab fl-istazzjon tal-kontroll tan-nirien prinċipali.

.7

Għandha tintwera informazzjoni ċara fuq jew maġenb kull unità ta’ l-indikazzjoni dwar l-ispazji koperti u fejn ikunu jinstabu dawn is-sezzjonijiet.

.8

Fejn is-sistema ta’ detectors tan-nirien ma tinkludix mezz li tidentifika b’mod remot kull detector individwalment, l-ebda taqsima li tkopri aktar minn gverta waħda fl-akkomodazzjoni, stazzjonijiet tas-servizz u tal-kontroll, m’għandha normalment tiġi permessa ħlief taqsima li tkopri taraġ magħluq. Sabiex jiġi evitat li jkun hemm dewmien biex jiġi identifikat is-sors tan-nar, in-numru ta’ spazji magħluqa inklużi f’kull taqsima għandu jkun illimitat kif jiġi stabbilit mill-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera. Fl-ebda każ m’għandhom ikunu permessi aktar minn 50 spazju magħluq f’kull taqsima. Jekk is-sistema ta’ detectors tkun mgħammra b’detectors tan-nar li huwa identifikabbli individwalment, is-sezzjonijiet jistgħu jkopru diversi gverti u jservu kull numru ta’ spazji magħluqa.

.9

Jekk m’hemmx sistema ta’ detectors tan-nirien li tkun kapaċi li b’mod remot u individwalment tidentifika kull apparat li jinnota, taqsima ta’ detectors m’għandhiex isservi spazji fuq iż-żewġ naħat tal-bastiment u lanqas tkun fuq aktar minn gverta waħda u lanqas m’għandha tinstab f’aktar minn żona vertikali waħda prinċipali ħlief li l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera, jekk hi sodisfatta li l-protezzjoni tal-bastiment kontra n-nirien ma tkunx b’hekk imnaqqsa, tista’ tippermetti kull tali taqsima ta’ detectors biex isservi ż-żewġ naħat tal-bastiment u aktar minn gverta waħda. F’bastimenti mgħammra b’detectors tan-nar li jkun identifikabbli individwalment, taqsima tista’ sservi spazji fuq iż-żewġ naħat tal-bastiment u fuq diversi gverti iżda ma tistax tinstab f’aktar minn żona waħda vertikali prinċipali.

.10

It-aqsima ta’ detectors tan-nar li tkopri stazzjon ta’ kontroll, spazju tas-servizz jew spazju ta’ l-akkomodazzjoni m’għandhiex tinkludi spazju tal-makkinarju.

.11

Id-detectors għandhom jitħaddmu bis-sħana, duħħan jew prodotti oħra tal-kombustjoni, fjamma jew kwalunkwe kombinazzjoni ta’ dawn il-fatturi. Id-detectors imħaddma minn fatturi oħra indikattivi min-nirien inċipjenti jistgħu jiġu kkunsidrati mill-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera kemm-il darba ma jkunx anqas sensittiv minn apparat ieħor li jinnota. Id-detectors tal-fjammi għandhom jintużaw biss flimkien ma’ tagħmir li jinnota d-duħħan jew is-sħana.

.12

Għandhom jiġu pprovduti istruzzjonijiet adegwati u partijiet żejda tal-komponenti għall-ittestjar u l-manutenzjoni.

.13

Il-funzjoni tas-sistema li tinnota għandha tiġi ttestjata perjodikament għas-sodisfazzjon ta’ l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera permezz ta’ tagħmir li jipproduċi arja sħuna fit-temperatura adegwata, jew partiċelli aerosol jew duħħan li għandu firxa adegwata ta’ densità jew daqs tal-partiċelli, jew fenomeni oħra assoċjati man-nirien inċipjenti li għalihom huwa ddisinjat li jirrispondi d-ditekter.

Kull ditekter għandu jkun ta’ tip li jkun jista’ jiġi pprovat għat-tħaddim korrett u mpoġġi lura taħt il-ħarsien normali mingħajr ir-rinnovazzjoni ta’ l-ebda komponent.

.14

Is-sistema ta’ detectors tan-nirien m’għandhiex tintuża għall-ebda raġuni oħra, ħlief li l-għeluq tal-bibien tan-nirien u funzjonijiet simili jistgħu jitħallew fil-pannell tal-kontroll.

.15

Is-sistemi ta’ detectors tan-nirien b’kapaċità li jsibu l-indirizz taż-żona għandhom jiġu rranġati tali sabiex:

ħolqa ma tkunx tista’ tiġi mħassra f’aktar minn punt wieħed minn nar,

jiġu pprovduti mezzi biex jiżguraw li kull ħsara (eż. qtugħ tad-dawl, short circuit, earth) li tiġri fil-ħolqa ma trendix il-ħolqa kollha ineffettiva,

kull arranġament isir biex iħalli l-konfigurazzjoni inizjali tas-sistema li tiġi mpoġġija postha fil-każ ta’ ħsara (elettriku, elettroniku, informatiku),

l-ewwel allarm tan-nar li tibda’ ma ttellifx lil kull tagħmir ieħor li jinnota milli jibda’ allarmi oħra.

.2   Rekwiżiti ta’ l-installazzjoni

.1

Għandhom jiġu installati punti ta’ l-ajjut li jaħdmu bl-idejn matul l-ispazji ta’ l-akkomodazzjoni, l-ispazji tas-servizz u l-istazzjonijiet tal-kontroll. Għandu jkun hemm punt ta’ l-għajjut li jaħdem bl-idejn f’kull punt ta’ ħruġ. Għandhom ikunu aċċessibbli punti ta’ l-għajjut li jaħdmu bl-idejn fil-kuriduri ta’ kull gverta b’mod li l-ebda parti mill-kuridur ma tkun aktar minn 20 metru minn punt ta’ l-għajjut li jaħdem bl-idejn.

.2

Għandu jiġi installat tagħmir ta’ detectors tad-duħħan f’kull taraġ, kuridur u rotta ta’ ħruġ ta’ sigurezza fl-ispazji ta’ l-akkomodazzjoni.

.3

Fejn hija meħtieġa sistema fissa li tinnota n-nirien u allarm tan-nirien għall-protezzjoni ta’ l-ispazji li m’humiex dawk imsemmija fil-paragrafu 2.2, għandu jiġi installat ta’ lanqas ditekter wieħed li jikkonforma mal-paragrafu 1.11 f’kull spazju tali.

.4

Id-detectors għandhom ikunu lokalizzati għall-prestazzjoni ottimali. Għandhom jiġu evitati l-pożizzjonijiet ħdejn it-travi u t-toqob tal-ventilazzjoni jew pożizzjoni oħra fejn id-disinni tal-mixja ta’ l-arja tista’ taffettwa b’mod negattiv il-prestazzjoni u l-pożizzjonijiet fejn l-impatt jew dannu fiżiku x’aktarx iseħħ. B’mod ġenerali, id-detectors li jinsabu fuq il-parti ta’ fuq ir-ras għandhom ikunu ta’ distanza minima ta’ 0,5 metri 'l bogħod mill-paratiji.

.5

L-ispazju massimu tad-detectors għandu jkun b’mod konformi mat-tabella ta’ hawn taħt:

Tip ta’ detector

Erja massima tal-paviment għal kull detector

(m2)

Tul massimu bejn ċentri

(m)

Tul massimu mill-paratiji

(m)

Sħana

37

9

4,5

Duħħan

74

11

5,5

L-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera tal-bastiment tista’ teħtieġ jew tippermetti li tħalli spazji oħra abbażi tal-fatti magħrufa (“data”) li juru l-karatteristiċi tad-detectors.

.6

Wajers elettriċi li jifformaw parti mis-sistema għandhom jiġu rranġati b’tali mod sabiex jevitaw il-kċejjen, spazji tal-makkinarju, u spazji oħra magħluqa li għandhom riskju għoli li jieħdu n-nar ħlief fejn ikun meħtieġ biex jipprovdu għall-intraċċar tan-nirien jew allarm tan-nirien f’tali spazji jew biex jikkomunikaw mal-provvista ta’ l-enerġija adegwata.

.3   Rekwiżiti tad-disinn

.1

Is-sistema u t-tagħmir għandhom jiġu ddisinjati b’mod adegwat biex jissaportu varjazzjoni fil-provvista tal-vultaġġ u transients, tibdil fit-temperatura ambjentali, vibrazzjoni, umdità, xokk, impatt u sadid li normalment issibhom fil-bastimenti.

.2

Id-detectors tad-duħħan li għandhom jiġu installati fit-turġien, kuriduri u rotot tas-sikurezza fl-ispazji ta’ l-akkomodazzjoni kif meħtieġ minn paragrafu 2.2 għandhom jiġu ċċertifikati li jaħdmu qabel mad-densità tad-duħħan taqbeż it-12,5 % ta’ l-oskurità kull metru, iżda mhux sa meta d-densità tad-duħħan taqbeż it-2 % ta’ l-oskurità kull metru.

Għandhom jiġu installati detectors tad-duħħan fi spazji oħra li għandhom jaħdmu fil-limiti tas-sensittività għas-sodisfazzjon ta’ l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera wara li tiġi kkunsidrata n-nuqqas ta’ insensittività jew sensittività żejda tad-ditekter.

.3

Id-detectors tas-sħana għandhom jiġu ċċertifikati li jaħdmu qabel ma’ t-temperatura taqbeż it-78 °C iżda mhux sakemm it-temperatura taqbeż l-54 °C, meta t-temperatura togħla għal dawk il-limiti b’rata anqas minn 1 °C kull minuta. F’rati għola ta’ żidiet fit-temperaturi, id-detectors tas-sħana għandhom jaħdmu fil-limiti tat-temperatura għas-sodisfazzjon ta’ l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera wara li tiġi kkunsidrata n-nuqqas ta’ insensittività jew sensittività żejda tad-detector.

.4

It-temperatura operattiva permessa tad-detectors tista’ tiżdied għal 30 °C fuq it-temperatura massima tal-parti ta’ quddiem tal-gverta fil-kmamar li jnixxfu u fi spazji simili li għandhom temperatura ambjentali normali li hija għolja.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D MIBNIJA FIL- JEW WARA L-1 TA’ JANNAR 2003:

.4.1

Is-sistemi fissi tad-detectors tan-nirien u ta’ l-allarm tan-nirien għandhom ikunu tat-tip approvat, li jikkonformaw mad-disposizzjonijiet tal-Kodiċi tas-Sistemi tas-Sigurtà min-Nirien.

.4.2

Għandhom jiġu installati punti ta’ l-għajjut li jikkonformaw mal-Kodiċi tas-Sistemi tas-Sigurtà minn Nirien li jaħdmu bl-idejn matul l-ispazji ta’ l-akkomodazzjoni, l-ispazji tas-servizz u l-istazzjonijiet tal-kontroll. Għandu jkun hemm punt ta’ l-għajjut li jaħdem bl-idejn f’kull punt ta’ ħruġ. Għandhom ikunu aċċessibbli punti ta’ l-għajjut li jaħdmu bl-idejn fil-kuriduri ta’ kull gverta b’mod li l-ebda parti mill-kuridur ma tkun aktar minn 20 metru minn punt ta’ l-għajjut li jaħdem bl-idejn.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET A, B, Ċ U D:

.5

Barra mid-disposizzjonijiet ta’ hawn fuq, l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera għandha tiżgura li d-disposizzjonijiet dwar is-sigurtà fuq l-istallazzjonijiet dwar l-indipendenza tagħhom minn installazzjonijiet jew sistemi oħra għandhom ikunu konformi magħhom ir-reżistenza għas-sadid tal-komponenti tagħhom, il-provvista ta’ l-enerġija elettrika għas-sistema tal-kontroll tagħhom, u d-disponibbiltà ta’ l-istruzzjonijiet għat-tħaddim u l-manutenzjoni.

10   Arranġamenti għaż-karburant taż-żejt, żejt li jillubrika u żjut oħra li jieħdu n-nar (R 15)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1   Limitazzjonijiet fl-użu taż-żejt bħala karburant

Il-limitazzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw għall-użu taż-żejt bħala karburant:

.1

Ħlief kif inhu permess b’mod ieħor minn dan il-paragrafu, m’għandu jintuża l-ebda karburant taż-żejt b’punt li fih jaqbad li huwa ta’ anqas minn 60 °C.

.2

F’ġeneraturi ta’ l-emerġenza, jista’ jintuża karburant taż-żejt b’punt li fih jaqbad li huwa ta’ mhux anqas minn 43 °C.

.3

Bla ħsara għal dawn il-prekawzjonijiet addizzjonali li tista’ tikkunsidra li huma meħtieġa u b’kondizzjoni li t-temperatura ambjentali ta’ l-ispazju li fih jinħażen jew jintuża dan il-karburant taż-żejt m’għandhiex titħalla togħla sa 10 °C taħt il-punt li fih jaqbad il-karburant taż-żejt, l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera tista’ tħalli l-użu ġenerali tal-karburant taż-żejt li jkollu punt li fih jaqbad ta’ anqas minn 60 °C iżda mhux anqas minn 43 °C.

Għall-bastimenti mibnija fil- jew wara l-1 ta’ Jannar 2003 jista’ jitħalla karburant taż-żejt li jkollu punt li fih jaqbad ta’ anqas minn 60 °C iżda mhux anqas minn 43 °C bla ħsara għal li ġej:

.3.1

it-tankijiet tal-karburant taż-żejt għandhom jinstabu barra l-ispazji tal-makkinarju ħlief għal dawk li huma rranġati f’kompartimenti bil-qiegħ doppju.

.3.2

disposizzjonijiet għall-kejl tat-temperatura taż-żejt fuq il-pajp li jiġbed tal-pompa tal-karburant;

.3.3

huma pprovduti valvi u/jew tappijiet fuq in-naħa tad-daħla u fuq in-naħa tal-ħruġ ta’ l-istrejners tal-karburant taż-żejt; u

.3.4

għandhom jiġu applikati ġonot tal-pajpijiet mibnija bl-iwweldjar jew li jkunu ta’ tip ta’ konu ċirkolari jew ġonta tat-tip sferika kemm jista’ jkun possibbli.

Il-punt li fih jaqbdu ż-żjut għandu jiġi ddeterminat bil-metodu approvat tal-kikkra magħluqa.

.2   Arranġamenti tal-karburant taż-żejt

F’bastiment li fih jintuża l-karburant taż-żejt, l-arranġamenti għall-ħażna, distribuzzjoni u użu tal-karburant taż-żejt għandu jkun tali li jiżgura s-sigurtà tal-bastiment u tal-passiġġieri u għandu ta’ lanqas jikkonforma mad-disposizzjonijiet li ġejjin:

.1.1

Sa, fejn ikun prattiku, partijiet tas-sistema tal-karburant taż-żejt li fihom żejt imsaħħan li jkun taħt pressjoni li taqbeż 0,18 N/mm2 m’għandhomx jitpoġġew f’post fejn ikunu moħbija b’tali mod li d-difetti u t-tnixxija ma jkunux jistgħu jiġu nnutati faċilment. L-ispazji tal-makkinarju li jkunu lejn tali partijiet tas-sistema tal-karburant taż-żejt għandhom ikunu mdawla b’mod adegwat.

.1.2

B’żejt imsaħħan irid jiftiehem li huwa żejt li t-temperatura tiegħu wara li jissaħħan tkun għola minn 60 °C jew għola mill-punt li fih jaqbad iz-żejt bħalissa, jekk tkun anqas minn 60 °C.

.2

Il-ventilazzjoni ta’ l-ispazji tal-makkinarju għandha tkun biżżejjed taħt il-kondizzjonijiet kollha normali biex jevitaw ġabra ta’ fwar taż-żejt.

.3

Sa fejn ikun prattiku, it-tankijiet tal -karburant taż-żejt għandhom ikunu parti mill-istruttura tal-bastiment u għandhom jinstabu barra l-ispazji tal-makkinarju. Fejn it-tankijiet tal-karburant taż-żejt, li m’humiex tankijiet bil-qiegħ doppju, huwa neċessarju li jinstabu ħdejn jew fl-ispazji tal-makkinarju, ta’ lanqas wieħed mill-ġnub vertikali tagħhom għandu jkun kontigwu mal-fruntieri ta’ l-ispazju tal-makkinarju, u għandu jkollu preferibbilment fruntiera komuni mat-tankijiet bil-qiegħ doppju, u għandha tinżamm għal minimu ż-żona tal-fruntiera tat-tank li tkun komuni ma’ l-ispazji tal-makkinarju. Fejn tali tankijiet jinstabu fil-fruntieri ta’ l-ispazji tal-makkinarju huma m’għandhomx ikollhom karburant taż-żejt li għandu punt li fih jaqbad ta’ anqas minn 60 °C. Għandu jiġi evitat l-użu ta’ tankijiet tal-karburant taż-żejt li jżommu waħedhom u dan għandu jkun ipprojbit fl-ispazji tal-makkinarju.

.4

M’għandu jkun hemm l-ebda tank tal-karburant taż-żejt li jkun jinstab f’post fejn li jaqa’ jew li jnixxi minnu jista’ jservi ta’ periklu għax jaqa’ fuq uċuħ imsaħħna. Għandhom jittieħdu prekawzjonijiet biex jiġi evitat li kwalunkwe żejt li jista’ joħroġ taħt pressjoni minn kull pompa, filtru jew tagħmir li jsaħħan jiġi f’kuntatt ma’ uċuħ imsaħħna.

.5

Għandu jitwaħħal vit jew valv fuq kull pajp tal-karburant taż-żejt, li jekk isofri dannu, iħalli ż-żejt joħroġ minn tank tal-ħażna, fejn joqgħod jew tas-servizz ta’ kuljum, li għandu kapaċità ta’ 500 litru jew aktar, li jinstab fuq il-qiegħ doppju, direttament fuq it-tank li jkun kapaċi jiġi magħluq minn pożizzjoni sikura 'l barra mill-ispazju kkonċernat fil-każ li jkun hemm nirien fl-ispazju li fih jinstabu tali tankijiet. Fil-każ speċjali ta’ tankijiet fondi li jkunu jinstabu f’xi xaft jew mina tal-pajpijiet jew f’xi post simili, għandhom jitwaħħlu valvi fuq it-tank. Iżda l-kontroll fil-każ ta’ nirien ikun jista’ jsir permezz ta’ valv ieħor fuq il-pajp jew pajpijiet barra l-mina jew fi spazju simili. Jekk tali valv addizzjonali jitwaħħal fl-ispazju tal-makkinarju għandu jitħaddem minn pożizzjoni li tkun barra dan l-ispazju.

F’bastimenti mibnija fil- jew wara l-1 ta’ Jannar 2003 il-kontroll għall-operazzjoni bir-remot tal-valv għat-tank tal-karburant tal-ġeneratur ta’ l-emerġenza għandu jkun f’pożizzjoni separata mill-kontrolli għat-tħaddim remot ta’ valvi oħra li jinstabu fl-ispazji tal-makkinarju.

.6

Għandhom jiġu pprovduti mezzi sikuri u effiċjenti biex jiġi żgurat l-ammont ta’ karburant taż-żejt li fih tank tal-karburant taż-żejt.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D:

.1

Il-pajpijiet li jagħmlu ħoss m’għandhomx jieqfu fi spazju fejn jista’ jkun hemm ir-riskju tat-tqabbid ta’ li jaqa’ mill-pajp li jagħmel il-ħoss. B’mod partikolari, m’għandhomx jintemmu fi spazji tal-passiġġieri jew ta’ l-ekwipaġġ. Bħala regola ġenerali, il-pajpijiet li jagħmlu ħoss m’għandhomx jieqfu fl-ispazji tal-makkinarju. Madanakollu, jekk l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera tikkunsidra li r-rekwiżiti imsemmija l-aħħar m’humiex prattiċi, hija tista’ tippermetti li l-pajpijiet li jagħmlu ħoss jispiċċaw fl-ispazji tal-makkinarju b’kondizzjoni li r-rekwiżiti li ġejjin jintlaħqu:

.1.1

barra minn hekk, għandu jiġi pprovdut gaġe li jkejjel il-livell taż-żejt li jikkonforma mar-rekwiżiti ta’ subparagrafu 2.6.2;

.1.2

il-pajpijiet li jagħmlu ħoss jispiċċaw f’postijiet li jkunu bogħod minn perikli li jaqbdu kemm-il darba ma jittieħdux prekawzjonijiet, bħat-twaħħil ta’ skrijns effiċjenti, sabiex jevitaw li ż-żejt fil-każ ta’ twaqqigħ minn fejn jispiċċaw il-pajpijiet li jagħmlu ħoss milli jiġu f’kuntatt ma’ kull fejn joriġina t-tqabbid.

.1.3

fejn jispiċċaw il-pajpijiet li jagħmlu ħoss huma mgħammra b’mezzi li jagħlqu lilhom infushom u b’vit tal-kontroll b’dijametru żgħir li jagħlaq lilu nnifsu li jinsab taħt il-mezz li jibblankja bl-iskop li jiżgura qabel jinfetaħ il-mezz li jibblankja li m’hemmx karburant taż-żejt. Disposizzjoni għandha ssir sabiex tiżgura li kull twaqqigħ ta’ karburant taż-żejt mill-vit tal-kontroll ma jinvolvi l-ebda periklu ta’ tqabbid.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.2

Mezzi oħra li jiżguraw l-ammont ta’ karburant taż-żejt li jkun qiegħed ġo tank tal-karburant taż-żejt jista’ jiġi permess jekk tali mezzi, bħal mezzi pprovduti f’subparagrafu 2.6.1.1, ma jeħtiġux penetrazzjoni taħt l-għatu tat-tank, u jekk tiġrilhom ħsara jew it-tankijiet jimtlew aktar milli suppost ma jħallux il-karburant joħroġ.

.3

Il-mezzi msemmija f’subparagrafu 2.6.2 għandhom jinżammu f’kondizzjoni kif suppost sabiex jiżguraw li jibqgħu jaħdmu b’mod preċiż fis-servizz.

.7

Disposizzjoni għandha ssir sabiex tiġi evitata l-pressjoni żejda f’kull tank taż-żejt jew f’kull parti tas-sistema taż-karburant taż-żejt, inklużi l-pajpijiet li jimlew li huma fornuti mill-pompi abbord. Valv li jserraħ u pajpijiet ta’ l-arja u ta’ tifwir għandu jarmi f’pożizzjoni fejn m’hemmx riskju ta’ nar jew splużjoni mill-ħruġ taż-żjut u fwar u m’għandhux iwassal għall-ispazji ta’ l-ekwipaġġ, spazji tal-passiġġieri u lanqas fi spazji ta’ kategorija speċjali, spazji ro-ro magħluqa, spazji tal-makkinarju jew spazji bħal dawn, li jinstabu fil-bastimenti, mibnija fil- jew wara l-1 ta’ Jannar 2003.

.8

Pajpijiet tal-karburant taż-żejt u l-valvi u tagħmir tagħhom għandhom ikunu ta’ l-azzar jew materjal ieħor approvat, ħlief li jista’ jiġi permess l-użu ristrett ta’ pajpijiet flessibbli. Tali pajpijiet flessibbli u partijiet tat-tarf li jeħlu għandhom ikunu magħmula minn materjal approvat li jirreżisti n-nirien li jkunu ta’ saħħa adegwata.

Għall-valvi, imwaħħla mat-tankijiet tal-karburant taż-żejt u li huma taħt pressjoni statika, jista’ jiġi aċċettat l-azzar jew ħadid fondut. Madanakollu, jistgħu jintużaw valvi tal-ħadid fondut ordinarju għas-sistemi tal-pajpijiet, fejn il-pressjoni tad-disinn hija anqas minn 7 bar u t-temperatura tad-disinn hija anqas minn 60 °C.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D:

.9

Il-linji kollha esterni tal-forniment tal-karburant bi pressjoni għolja bejn il-pompi tal-karburant tal-pressjoni għolja u l-inġetturi tal-karburant għandhom jiġu protetti b’sistema tal-pajpijiet imlibbsa li kapaċi jżommu l-karburant minn ħsara f’linja tal-pressjoni għolja. Pajp imlibbes jinkludi pajp fuq barra li fih jitpoġġa pajp tal-karburant bil-pressjoni għolja li jifforma montatura permanenti. Is-sistema tal-pajpijiet imlibbsa għandha tinkludi mezz għal ġbir tat-tnixxijiet u għandhom jiġu pprovduti arranġamenti biex jingħata allarm fejn ikun hemm ħsara f’pajp tal-karburant.

.10

L-uċuħ kollha b’temperaturi 'l fuq minn 220 °C li jistgħu jiġu affettwati bħala riżultat ta’ ħsara fis-sistema tal-karburant għandhom jiġu insulati b’mod adegwat.

.11

Il-linji taż-żejt tal-karburant għandhom jiġu sorveljati jew protetti b’mod adegwat sabiex jevitaw sa fejn hu prattiku li jkun hemm sprej taż-żejt jew tnixxija taż-żejt fuq uċuħ jaħarqu, f’toqob tal-makkinarju li jiġbdu l-arja, jew sorsi oħra li jqabbdu. In-numru ta’ ġonot f’tali sistemi tal-pajpijiet għandu jinżamm f’ minimu.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D MIBNIJA FIL- JEW WARA L-1 TA’ JANNAR 2003:

.12

Il-linji taż-żejt tal-karburant m’għandhomx jinstabu immedjatament fuq jew madwar unitajiet ta’ temperatura għolja li jinkludu l-kaldaruni, pajpijiet tal-fwar, manifoldi tal-egżost, silencers, jew kull tagħmir ieħor li huwa meħtieġ li jkun insulat. Sa fejn huwa prattiku, pajpijiet taż-żejt tal-karburant għandhom jiġu rranġat 'il bogħod minn uċuħ li jaħarqu, installazzjonijiet ta’ l-elettriku jew sorsi oħra tat-tqabbid u għandhom jiġu skrinjati jew b’mod ieħor protetti b’mod adegwat sabiex jevitaw l-isprej taż-żejt jew tnixxija ta’ żejt fuq is-sorsi tat-tqabbid. In-numru ta’ ġonot f’tali sistemi tal-pajpijiet għandhom jinżammu f’minimu.

.13

Il-komponenti ta’ sistema tal-karburant tal-magna tad-diesel għandhom jiġu ddisinjati wara li tiġi kkunsidrata l-pressjoni massima milħuqa li tgħaddi minnha waqt ħidma, inkluż l-polzi ta’ pressjoni għolja li huma ġenerati u trażmessi lura fil-pajpijiet tal-provvista tal-karburant u tat-tnixxija mill-azzjoni tal-pompi ta’ l-injezzjoni tal-karburant. Il-konnessjonijiet fil-pajpijiet tal-provvista tal-karburant u tat-tnixxija għandhom jinbnew wara li tiġi kkunsidrata l-abbiltà li jimpedixxu t-tnixxija tal-karburant taż-żejt bil-pressjoni waqt ħidma u wara l-manutenzjoni.

.14

F’installazzjonijiet b’ħafna magnimagni li huma fornuti mill-istess sors ta’ karburant, għandhom jiġu pprovduti l-mezzi għall-iżolament tal-provvista tal-karburant u l-pajpijiet tat-tnixxija għall-magnimagni individwali. Il-mezzi ta’ l-iżolament m’għandhomx jaffettwaw it-tħaddim tal-magnimagni l-oħra u għandhom jaħdmu minn pożizzjoni li ma tkunx saret inaċċessibbli minn nar f’kull waħda mill-magnimagni.

.15

Fejn l-Amministrazzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera tista’ tippermetti l-mogħdija taż-żejt u likwidi li jaqbdu mill-ispazji ta’ l-akkomodazzjoni u tas-servizz, il-pajpijiet li jgħaddu ż-żejt jew likwidi li jaqbdu għandhom ikunu ta’ materjal approvat mill-Amministrazzjoni wara li jkun ġie kkunsidrat r-riskju tan-nirien.

.16

Il-bastimenti eżistenti tal-klassi B għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-paragrafi 2.9 sa 2.11, ħlief li jista’ jintuża bħala alternattiva għeluq adegwat ta’ magnimagni li għandhom produzzjoni ta’ 375 kW jew anqas bħala alternattiva għas-sistema tat-tlibbis tal-pajpijiet fil-paragrafu 2.9.

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.3   Arranġamenti taż-żejt li jillubrika

L-arranġamenti għall-ħażna, distribuzzjoni u użu taż-żejt użat f’sistemi tal-lubrikazzjoni bil-pressjoni għandhom ikunu tali li jiżguraw is-sigurtà tal-bastiment u tal-persuni abbord, u tali arranġamenti fi spazji tal-makkinarju għandhom ta’ lanqas jikkonformaw mad-disposizzjonijiet tal-paragrafi 2.1, .2.4, .2.5, .2.6, .2.7, .2.8, .2.10 u .2.11, ħlief għal:

.1

dan ma jipprekludix l-użu tat-tazzi sight-flow fis-sistemi tal-lubrikazzjoni kemm-il darba jintwera mit-test li jkollhom grad adegwat ta’ reżistenza għan-nar. Jekk jintużaw tazzi sight-flow, il-pajp għandu jiġi pprovdut b’valvi fuq iż-żewġ truf. Il-valv fit-tarf ta’ taħt tal-pajp għandu jkun tat-tip li jagħlaq lilu nnifsu waħdu;

.2

jistgħu jiġu awtorizzati li jkun hemm pajpijiet li jagħmlu ħoss; ir-rekwiżiti tal-paragrafi 2.6.1.1 u 2.6.1.3 m’hemmx bżonn jiġu applikati b’kondizzjoni li l-pajpijiet li jinstemgħu ikunu mgħammra b’mezzi adegwati li jagħlqu.

Għall-bastimenti mibnija fil- jew wara l-1 ta’ Jannar 2003 id-disposizzjonijiet tal-paragrafu 10.2.5 għandhom japplikaw ukoll għat-tankijiet taż-żejt li jillubrika ħlief dawk li għandhom kapaċità ta’ anqas minn 500 litru, tankijiet tal-ħażna li fuqhom il-valvi jingħalqu waqt it-tħaddim normali tal-bastiment jew fejn jiġi determinat li t-tħaddim mhux intenzjonat ta’ valv li jagħlaq malajr fuq it-tank taż-żejt li jillubrika jipperikola it-tħaddim sikur tal-propulsjoni prinċipali u l-makkinarju essenzjali awżiljari.

.4   Arranġamenti għal żjut oħra li jieħdu n-nar

L-arranġamenti għall-ħażna, distribuzzjoni u użu ta’ żjut oħra li jaqbdu li jintużaw taħt pressjoni f’sistemi tat-trażmissjoni ta’ l-enerġija, sistemi tal-kontroll u ta’ l-attivazzjoni u sistemi li jsaħħnu għandhom ikunu tali li jiżguraw is-sigurtà tal-bastiment u tal-persuni abbord. F’postijiet fejn hemm mezzi għat-tqabbid, tali arranġamenti għandhom ta’ lanqas jikkonformaw mad-disposizzjonijiet tal-paragrafi 2.4, .2.6, .2.10 u .2.11 u mad-disposizzjonijiet tal-paragrafi .2.7 u .2.8 fir-rigward tas-saħħa u l-bini.

.5   Spazji tal-makkinarju li kultant ma jkunux mgħassa

Flimkien mar-rekwiżiti tad-disposizzjonijiet 1 sa 4, il-karburant taż-żejt u s-sistemi taz-zejt li jillubrika għandhom jikkonformaw ma’ li ġej:

.1

għandhom jiġu pprovduti mezzi fejn t-tankijiet taż-żejt tas-servizz ta’ kuljum jimtlew awtomatikament, jew bil-kontroll remot, biex jevitaw it-tifwir ta’ tixrid. Tagħmir ieħor li jitratta l-likwidi li jaqbdu awtomatikament, eż. purifikaturi taż-żejt, li, kull meta jkun prattiku, għandu jiġi installat fi spazju speċjali riservat għall-purifikaturi u t-tagħmir tagħhom li jsaħħan, għandu jkollu arranġamenti biex jevita t-tifwir ta’ tixrid;

.2

fejn t-tankijiet taż-żejt tas-servizz ta’ kuljum jew it-tankijiet fejn joqgħod huma mgħammra b’arranġamenti li jsaħħnu, għandu jiġi pprovdut allarm għat-temperatura għolja jekk jista’ jinqabeż il-punt li fih jaqbad il-karburant taż-żejt.

.6   Projbizzjoni tal-ġarr ta’ żjut li jieħdu n-nar f’tankijiet fuq nett

Żejt tal-karburant, żejt tal-lubrikazzjoni u żjut oħra li jieħdu n-nar m’għandomx jinġarru fit-tankijiet li jinsabu l-aktar 'il fuq.

11   Ilbies tal-ħaddiem tat-tifi tan-nar (R 17)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1   It-tibdila tal-ħaddiem tat-tifi tan-nar għandha tikkonsisti f’:

.1.1

Tagħmir personali li jinkludi:

.1

ħwejjeġ protettivi ta’ materjal li jipproteġi l-ġilda mis-sħana li toħroġ min-nirien u mill-ħruq u smit bil-fwar. Il-wiċċ ta’ barra għandu jkun reżistenti għall-ilma;

.2

stivali u ingwanti tal-lastku jew materjal ieħor li ma jikkonduċix l-elettriku;

.3

elmu iebes li joffri protezzjoni effettiva kontra l-impatt;

.4

lampa elettrika tas-sigurtà (lanterna ta’ l-idejn) ta’ tip approvat b’perjodu minimu ta’ ħruq ta’ tliet siegħat;

.5

mannara tal-ħaddiem tat-tifi tan-nar

.1.2

Tagħmir tat-teħid tan-nifs tat-tip approvat li jikkonsisti f’tagħmir tat-teħid tan-nifs ikkontenut fih stess li jaħdem bl-arja kompressa (SCBA), il-volum ta’ l-arja fiċ-ċilindri għandha tkun ta’ l-anqas 1 200 litru, jew tagħmir ieħor tat-teħid tan-nifs fih stess li għandu jkun kapaċi jaħdem għal mill-anqas 30 minuta. Kull SCBA għandu jiġi pprovdut b’ċilindri kkargati fis-sħiħ li għandu jkollu kapaċità ta’ ħażna żejda ta’ mill-inqas 2 400 litru ta’ arja libera ħlief li:

(i)

jekk il-bastiment qed iġorr ħames SCBA jew aktar, il-kapaċità totali tal-ħażna ta’ arja libera m’hemmx bżonn taqbeż 9 600 litru; jew

(ii)

jekk il-bastiment huwa mgħammar b’mezzi biex jikkarika mill-ġdid iċ-ċilindri ta’ l-arja bil-pressjoni kollha bl-arja, li ma fihiex kontaminazzjoni, il-kapaċità żejda tal-ħażna taċ-ċilindri żejda karikati bis-sħiħ ta’ kull SCBA għandha tkun ta’ lanqas 1 200 litru ta’ arja libera, u l-kapaċità totali tal-ħażna żejda ta’ arja libera pprovduta fil-bastiment mhix meħtieġ li taqbeż 4 800 litru ta’ arja libera.

Kull ċilindru ta’ l-arja għall-SCBA għandu jkun ta’ tip li jista’ jinbidel ma’ l-oħrajn.

.2   Għal kull tagħmir tat-teħid tan-nifs għandu jiġi pprovdut kull siegla tas-salvataġġ li jirreżisti n-nar ta’ tul u saħħa suffiċjenti li jkun kapaċi li jitwaħħal permezz ta’ kull ganċ li jingħalaq ma’ l-irbit ta’ t-tagħmir jew ma’ ċintorin separat sabiex jimpedixxi li t-tagħmir tat-teħid tan-nifs jinqala’ meta tintuża s-siegla tas-salvataġġ.

.3   Bastimenti ġodda tal-klassi B u dawk eżistenti tal-klassi B ta’ 24 metru u aktar f’tul u l-bastimenti kollha ġodda tal-klassi Ċ u D ta’ 40 metru f’tul u aktar għandhom iġorru ta’ lanqas żewġ tibdiliet tal-ħaddiem tat-tifi tan-nar.

.1

F’bastimenti ta’ 60 metru jew aktar f’tul, għandu jiġi pprovdut ukoll, jekk il-medja tat-tul ta’ l-ispazji kollha tal-passiġġieri u l-ispazji tas-servizz fuq il-gverta li jġorru tali spazji hija ta’ aktar minn 80 metru, jew, jekk hemm aktar minn gverta waħda minnhom, fuq il-gverta li għandha l-akbar medja ta’ tali tulijiet, żewġ tibdiliet tal-ħaddiema tat-tifi tan-nar u żewġ settijiet ta’ tagħmir personali għal kull 80 metru, jew parti minnhom, ta’ tali medja ta’ tulijiet.

F’bastimenti li jġorru aktar minn 36 passiġġier, għandhom jiġu pprovduti tibdiliet tal-ħaddiema tat-tifi tan-nar oħra għal kull żona oħra vertikali prinċipali, ħlief għal intrati tat-turġien li huma żoni individwali vertikali prinċipali u għal żoni vertikali prinċipali ta’ tul limitat fil-parti ta’ quddiem u ta’ wara ta’ bastiment li ma jinkludix, spazji tal-makkinarju jew kċejjen prinċipali.

.2

F’bastimenti ta’ 40 metru jew aktar f’tul iżda anqas minn 60 metri għandhom jiġu pprovduti ukoll żewġ tibdiliet tal-ħaddiema tat-tifi tan-nar.

.3

F’bastimenti ġodda tal-klassi B u dawk eżistenti tal-klassi B ta’ 24 metru u aktar f’tul iżda anqas minn 40 metru, għandhom jiġu pprovduti wkoll żewġ tibdiliet tal-ħaddiema tat-tifi tan-nar, iżda b’tibdil wieħed biss żejjed għat-tagħmir tat-teħid tan-nifs fih stess.

.4   F’bastimenti ġodda tal-klassi B u dawk eżistenti tal-klassi B ta’ anqas minn 24 metru u l-bastimenti kollha ġodda tal-klassi Ċ u D ta’ anqas minn 40 metru f’tul m’għandha tiġi pprovduta l-ebda tibdila tal-ħaddiem tat-tifi tan-nar.

.5   It-tibdiliet tal-ħaddiema tat-tifi tan-nar jew settijiet ta’ tagħmir personali għandhom jinħażnu sabiex ikunu aċċessibbli faċilment u lesti biex jintużaw u, meta jinġarru aktar minn libsa waħda tal-ħaddiem tat-tifi tan-nar jew aktar minn sett wieħed ta’ tagħmir personali, għandu jiġi maħżun f’pożizzjonijiet isseparati b’mod vast. ta’ lanqas tibdila waħda tal-ħaddiema tat-tifi tan-nar u sett wieħed ta’ tagħmir personali għandu jkun disponibbli f’kull tali pożizzjoni.

12   Oġġetti mixxellanji (R 18)

BASTIMENTI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, Ċ U D U BASTIMENTI EŻISTENTI TAL-KLASSI B:

.1

Fejn id-diviżjonijiet tal-klassi “A” huma minfuda biex jgħaddu l-kejbils ta’ l-elettriku, pajpijiet, trunks, toqob eċċ., jew għal girders, travi jew membri strutturali oħra, għandhom isiru arranġamenti biex jiżguraw li r-reżistenza għan-nar ma tiġix imfixkla sa fejn ikun raġonevoli u prattiku.

Għall-bastimenti li huma mibnija fil- jew wara l-1 ta’ Jannar 2003, fejn id-diviżjonijiet tal-klassi “A” huma minfuda, tali penetrazzjonijiet għandhom jiġu ppruvati b’mod konformi mal-Kodiċi tal-Proċeduri ta’ l-Eżami tan-Nar, sabiex jiżgura li r-reżistenza għan-nirien tad-diviżjonijiet mhix imfixkla.

Fil-każ ta’ Regolamenti tat-toqob tal-ventilazzjoni II-2/B/9.2.2b u II-2/B/9.3 japplikaw.

Madanakollu, fejn il-penetrazzjoni tal-pajp tkun ta’ l-azzar jew materjal ekwivalenti li għandu kull ħxuna ta’ 3 mm jew aktar u kull tul ta’ mhux anqas minn 900 mm (preferibbilment 450 mm fuq kull naħa tad-diviżjoni) u l-ebda ftuħ, l-ittestjar mhux meħtieġ.

Tali penetrazzjonijiet għandhom ikunu insulati b’mod adegwat bl-estensjoni ta’ l-insulazzjoni fl-istess livell tad-diviżjoni.

.2

Fejn id-diviżjonijiet tal-klassi “B” huma minfuda biex jgħaddu l-kejbils ta’ l-elettriku, pajpijiet, trunks, toqob eċċ., jew għat-twaħħil ta’ terminali tal-ventilazzjoni, tagħmir li jeħel tad-dawl u mezzi bħal dawn, għandhom isiru arranġamenti biex jiżguraw li r-reżistenza għan-nar ma tiġix imfixkla sa fejn ikun raġonevoli u prattiku. Fil-bastimenti, li huma mibnija fil- jew wara l-1 ta’ Jannar 2003 għal tali penetrazzjonijiet għandhom isiru arranġamenti biex jiżguraw li r-reżistenza għan-nar tad-diviżjonijiet mhix imfixkla.

Pajpijiet li m’humiex ta’ l-azzar jew tar-ram aħmar li jippenetraw id-diviżjonijiet tal-klassi “B” għandhom ikunu protetti minn jew: