ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2009.156.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 156

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
19 ta' Ġunju 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 522/2009 tat-18 ta’ Ġunju 2009 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 523/2009 tat-18 ta’ Ġunju 2009 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet għall-esportazzjoni fis-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib

3

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 524/2009 tat-18 ta’ Ġunju 2009 li jiffissa l-ammont massimu tar-rifużjoni tal-esportazzjoni tal-butir fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta bir-Regolament (KE) Nru 619/2008

7

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 525/2009 tat-18 ta’ Ġunju 2009 li jiffissa l-ammont massimu tar-rifużjoni tal-esportazzjoni għat-trab tal-ħalib xkumat fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta bir-Regolament (KE) Nru 619/2008

9

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 526/2009 tat-18 ta’ Ġunju 2009 li jiffissa l-prezz massimu għax-xiri tal-butir għas-7 stedina individwali għall-offerti fi ħdan il-proċedura tas-sejħiet għall-offerti miftuħa bir-Regolament (KE) Nru 186/2009

10

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 527/2009 tat-18 ta’ Ġunju 2009 li jifissa l-prezz massimu tax-xiri tat-trab tal-ħalib xkumat għall-5 stedina individwali għall-offerti fi ħdan il-proċedura tas-sejħiet għall-offerti miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 310/2009

11

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 528/2009 tat-18 ta’ Ġunju 2009 dwar il-ħruġ ta' liċenzji ta' l-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Ġunju 2009 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 533/2007 għal-laħam tat-tjur

12

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 529/2009 tat-18 ta’ Ġunju 2009 dwar il-ħruġ ta' liċenzji għall-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Ġunju 2009 fil-kuntest tal-kwota tariffarja miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 539/2007 għal ċerti prodotti fis-settur tal-bajd u ta' l-albumina tal-bajd

14

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 530/2009 tat-18 ta’ Ġunju 2009 dwar il-ħruġ ta' liċenzji ta' l-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Ġunju 2009 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 1385/2007 għal-laħam tat-tjur

16

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 531/2009 tat-18 ta’ Ġunju 2009 dwar il-ħruġ ta' liċenzji ta' l-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Ġunju 2009 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 1384/2007 għal-laħam tat-tjur li joriġina fl-Iżrael

18

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 532/2009 tat-18 ta’ Ġunju 2009 dwar il-ħruġ ta' liċenzji ta' l-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Ġunju 2009 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 1383/2007 għal-laħam tat-tjur li joriġina fit-Turkija

20

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 533/2009 tat-18 ta’ Ġunju 2009 li jiffissa r-rati tar-rifużjonijiet applikabbli għall-ħalib u l-prodotti tal-ħalib esportati fis-sura ta' oġġetti mhux koperti mill-Anness I tat-Trattat

21

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 534/2009 tat-18 ta’ Ġunju 2009 li jiffissa l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95

24

 

 

II   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Il-Kunsill

 

 

2009/472/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-6 ta’ April 2009 dwar il-konklużjoni tal-proċedura ta’ konsultazzjonijiet mar-Repubblika Iżlamika tal-Mawritanja taħt l-Artikolu 96 tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-KE

26

 

 

2009/473/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta’ Mejju 2009 dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim fl-għamla ta’ skambju ta’ ittri dwar l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim ta’ sħubija dwar is-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Ginea

31

Ftehim fl-għamla ta’ skambju ta’ ittri dwar l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim ta’ sħubija dwar is-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Ginea

33

Ftehim ta’ sħubija dwar is-sajd bejn ir-Repubblika tal-Ginea u l-Komunità Ewropea

35

 

 

2009/474/KE, Euratom

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-9 ta’ Ġunju 2009 li taħtar Imħallef tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea

56

 

 

III   Atti adottati skont it-Trattat tal-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKONT IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TAL-UE

 

*

Azzjoni konġunta tal-Kunsill 2009/475/PESK tal-11 ta’ Ġunju 2009 dwar il-missjoni integrata tal-Unjoni Ewropea tal-Istat tad-Dritt għall-Iraq, EUJUST LEX

57

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

19.6.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 156/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 522/2009

tat-18 ta’ Ġunju 2009

li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Ġunju 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Ġunju 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

CL

55,0

MA

32,7

MK

41,2

TR

56,3

ZZ

46,3

0707 00 05

MK

29,2

TR

141,0

ZZ

85,1

0709 90 70

TR

112,7

ZZ

112,7

0805 50 10

AR

57,3

BR

104,3

TR

64,0

ZA

66,6

ZZ

73,1

0808 10 80

AR

119,9

BR

73,5

CL

76,3

CN

100,3

NZ

109,0

US

120,0

UY

49,5

ZA

83,5

ZZ

91,5

0809 10 00

TR

163,1

US

174,4

ZZ

168,8

0809 20 95

TR

401,6

ZZ

401,6

0809 30

MA

405,8

TR

166,2

US

203,1

ZZ

258,4

0809 40 05

AU

289,7

CL

108,6

ZZ

199,2


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


19.6.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 156/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 523/2009

tat-18 ta’ Ġunju 2009

li jistabbilixxi r-rifużjonijiet għall-esportazzjoni fis-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u partikolarment l-Artikolu 164(2) tiegħu flimkien ma’ l-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 162(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jipprovdi li d-differenza bejn il-prezzijiet tal-prodotti msemmija fil-Parti XVI ta' l-Anness għar-Regolament imsemmi fis-suq dinji u f’dak tal-Komunità tista’ tiġi koperta minn rifużjoni ta’ l-esportazzjoni.

(2)

Fid-dawl tal-qagħda attwali tas-suq fis-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib, għandhom ikunu ffissati r-rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni skond ir-regoli u skond ċerti kriterji pprovduti bl-Artikoli 162, 163, 164, 167, 169 u 170 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(3)

Fid-dawl tal-qagħda attwali tas-suq fis-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib, għandhom ikunu ffissati r-rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni skond ir-regoli u skond ċerti kriterji pprovduti bl-Artikoli 162, 163, 164, 167, 169 u 170 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(4)

Rifużjonijiet tal-esportazzjoni għar-Repubblika Dominikana ġew differenzjati biex jitqiesu d-dazji doganali mnaqqsa applikati fuq l-importazzjonijiet taħt il-kwota tariffarja skont il-Memorandum ta' Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Dominikana rigward il-protezzjoni fuq l-importazzjoni tal-ħalib tat-trab fir-Repubblika Dominikana (2), approvat bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/486/KE (3). Minħabba bidla fil-qagħda tas-suq fir-Repubblika Dominikana, ikkaratterizzata minn aktar kompetizzjoni għat-trab tal-ħalib, il-kwota ma għadhiex tintuża għal kollox. Biex jikber kemm jista' jkun l-użu tal-kwota, għandha titħassar id-differenzjazzjoni tar-rifużjonijiet tal-esportazzjoni għar-Repubblika Dominikana.

(5)

Il-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli ma tax opinjoni tiegħu fil-limitu tażżmien stabbilit mill-president tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni provduti bl-Artikolu 164 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u l-ammonti ta’ dawn ir-rifużjonijiet huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament, bir-riserva tal-kundizzjonijiet provduti bl-Artikolu 3(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1282/2006 (4).

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Ġunju 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Ġunju 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 218, 6.8.1998, p. 46.

(3)  ĠU L 218, 6.8.1998, p. 45.

(4)  ĠU L 234, 29.8.2006, p. 4.


ANNESS

Rifużjonijiet għall-esportazzjoni fis-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib mid-19 ta’ Ġunju 2009

Kodiċi tal-prodott

Destinazzjoni

Unità ta' kejl

Ammont tar-rifużjonijiet

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

10,43

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

16,34

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

18,02

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

10,43

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

16,34

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

18,02

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

20,56

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

20,56

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

30,26

0402 10 11 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 10 19 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 21 11 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 21 19 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

35,20

0402 21 91 9200

L20

EUR/100 kg

35,38

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

35,71

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

35,20

0402 21 99 9200

L20

EUR/100 kg

35,38

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

35,71

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

37,40

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

38,01

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

40,38

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

41,69

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

35,20

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

37,40

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

3,48

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

4,11

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

20,56

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

8,94

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

10,43

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

22,80

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

31,81

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

10,43

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

16,34

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

18,02

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

19,45

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

31,81

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

33,02

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

35,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

31,81

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

33,02

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

35,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

67,38

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

59,45

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

61,83

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

78,71

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

65,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

11,78

L40

EUR/100 kg

14,72

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

9,82

L40

EUR/100 kg

12,27

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,03

L40

EUR/100 kg

8,79

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,85

L40

EUR/100 kg

8,56

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

8,54

L40

EUR/100 kg

10,68

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

11,61

L40

EUR/100 kg

14,51

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

12,34

L40

EUR/100 kg

15,42

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

13,79

L40

EUR/100 kg

17,24

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

5,29

L40

EUR/100 kg

6,61

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

7,11

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,17

L40

EUR/100 kg

6,46

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

4,62

L40

EUR/100 kg

5,77

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,96

L40

EUR/100 kg

6,20

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,31

L40

EUR/100 kg

6,64

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,11

L40

EUR/100 kg

6,39

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

12,47

L40

EUR/100 kg

15,59

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

15,53

L40

EUR/100 kg

19,41

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

14,06

L40

EUR/100 kg

17,58

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

13,02

L40

EUR/100 kg

16,28

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

20,31

L40

EUR/100 kg

25,39

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

19,56

L40

EUR/100 kg

24,45

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

16,20

L40

EUR/100 kg

20,25

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

14,65

L40

EUR/100 kg

18,31

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

15,02

L40

EUR/100 kg

18,77

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

16,53

L40

EUR/100 kg

20,66

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

15,87

L40

EUR/100 kg

19,84

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

13,22

L40

EUR/100 kg

16,53

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

17,30

L40

EUR/100 kg

21,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

15,89

L40

EUR/100 kg

19,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

15,61

L40

EUR/100 kg

19,51

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

15,82

L40

EUR/100 kg

19,78

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

16,85

L40

EUR/100 kg

21,06

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

16,50

L40

EUR/100 kg

20,63

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

13,52

L40

EUR/100 kg

16,90

Id-destinazzjonijiet l-oħrajn huma ddefiniti kif ġej:

L20

:

Id-destinazzjonijiet kollha għajr:

(a)

pajjiżi terzi: Andorra, is-Santa Sede (l-Istat tal-Belt tal-Vatikan), il-Liechtenstein u l-Istati Uniti ta’ l-Amerika;

(b)

it-territorji ta' l-Istati Membri ta' l-UE li ma jagħmlux parti mit-territorju doganali tal-Komunità: il-Gżejjer Faeroe, Greenland, Heligoland, Ceuta, Melilla, il-Lokalitajiet ta' Livigno u Campione d'Italia, u ż-żoni tar-Repubblika ta' Ċipru fejn il-Gvern tar-Repubblika ta' Ċipru ma jeżerċitax kontroll effettiv

(ċ)

it-territorji Ewropej li għar-relazzjonijiet esterni tagħhom huwa responsabbli Stat Membru li ma jagħmilx parti mit-territorju doganali tal-Komunità: Ġibiltà.

(d)

id-destinazzjoni imsemmija fl-Artikolu 36(1), l-Artikolu 44(1) u l-Artikolu 45(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/1999 (ĠU L 102, 17.4.1999, p. 11).

L04

:

l-Albanija, il-Bożnja u Ħerżegovina, is-Serbja, Kosovo (), il-Montenegro u l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja.

L40

:

Id-destinazzjonijiet kollha għajr:

(a)

pajjiżi terzi: L04, Andorra, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja, l-Iżvizzera, is-Santa Sede (l-Istat tal-Belt tal-Vatikan), l-Istati Uniti ta’ l-Amerika, il-Kroazja, it-Turkija, l-Awstralja, il-Kanada, in-New Zealand u l-Afrika t'Isfel;

(b)

it-territorji ta' l-Istati Membri ta' l-UE li ma jagħmlux parti mit-territorju doganali tal-Komunità: il-Gżejjer Faeroe, Greenland, Heligoland, Ceuta, Melilla, il-Lokalitajiet ta' Livigno u Campione d'Italia, u ż-żoni tar-Repubblika ta' Ċipru fejn il-Gvern tar-Repubblika ta' Ċipru ma jeżerċitax kontroll effettiv;

(ċ)

it-territorji Ewropej li għar-relazzjonijiet esterni tagħhom huwa responsabbli Stat Membru li ma jagħmilx parti mit-territorju doganali tal-Komunità: Ġibiltà.

(d)

id-destinazzjoni imsemmija fl-Artikolu 36(1), l-Artikolu 44(1) u l-Artikolu 45(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/1999 (ĠU L 102, 17.4.1999, p. 11).


(*)  Hekk kif definit bir-Reżoluzjoni 1244 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti tal-10 ta' Ġunju 1999.


19.6.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 156/7


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 524/2009

tat-18 ta’ Ġunju 2009

li jiffissa l-ammont massimu tar-rifużjoni tal-esportazzjoni tal-butir fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta bir-Regolament (KE) Nru 619/2008

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u partikolarment l-Artikolu 164(2) tiegħu flimkien ma’ l-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 619/2008 tas-27 ta’ Ġunju 2008 li jiftaħ sejħa permanenti għall-offerti dwar ir-rifużjoni tal-esportazzjoni li tikkonċerna ċerti prodotti tal-ħalib (2) jipprovdi stedina permanenti għall-offerti.

(2)

Skont l-Artikolu 6 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1454/2007 tal-10 ta’ Diċembru 2007 li jistipula regoli komuni biex tkun stabbilita proċedura ta’ offerta għall-iffissar ta’ rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni għal ċerti prodotti agrikoli (3) u wara stħarriġ tal-offerti mressqa b’reazzoni għas-sejħa għall-offerti, jeħtieġ li jiġi ffissat ammont massimu ta' rifużjoni tal-esportazzjoni għall-perjodu tat-tressiq tal-offerti li jintemm fis-16 ta’ Ġunju 2009.

(3)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti miftuħa bir-Regolament (KE) Nru 619/2008 għall-perjodu tat-tressiq tal-offerti li jintemm fis-16 ta’ Ġunju 2009, l-ammont massimu tar-rifużjoni għall-prodotti u destinazzjoniet imsemmija fl-Artikolu 1(a) u (b) u fl-Artikolu 2 rispettivament tar-Regolament imsemmi huma stabbilit fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Ġunju 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Ġunju 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 168, 28.6.2008, p. 20.

(3)  ĠU L 325, 11.12.2007, p. 69.


ANNESS

(EUR/100 kg)

Prodott

Kodiċi tan-nomenklatura għar-rifużjoni għall-esportazzjoni

L-ammont massimu ta' refużjoni tal-esportazzjoni għall-esportazzjoni fid-destinazzjoni msemmija fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 619/2008

Butir

ex ex 0405 10 19 9700

70,00

Żejt tal-butir (butteroil)

ex ex 0405 90 10 9000

84,50


19.6.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 156/9


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 525/2009

tat-18 ta’ Ġunju 2009

li jiffissa l-ammont massimu tar-rifużjoni tal-esportazzjoni għat-trab tal-ħalib xkumat fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta bir-Regolament (KE) Nru 619/2008

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u partikolarment l-Artikolu 164(2) tiegħu flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 619/2008 tas-27 ta’ Ġunju 2008 li jiftaħ sejħa permanenti għall-offerti dwar ir-rifużjoni tal-esportazzjoni li tikkonċerna ċerti prodotti tal-ħalib (2) jipprovdi stedina permanenti għall-offerti.

(2)

Skont l-Artikolu 6 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1454/2007 tal-10 ta’ Diċembru 2007 li jistipula regoli komuni biex tkun stabbilita proċedura ta’ offerta għall-iffissar ta’ rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni għal ċerti prodotti agrikoli (3) u wara stħarriġ tal-offerti mressqa b’reazzoni għas-sejħa għall-offerti, jeħtieġ li jiġi ffissat ammont massimu ta' rifużjoni tal-esportazzjoni għall-perjodu tat-tressiq tal-offerti li jintemm fis-16 ta’ Ġunju 2009.

(3)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti miftuħa bir-Regolament (KE) Nru 619/2008 għall-perjodu tat-tressiq tal-offerti li jintemm fis-16 ta’ Ġunju 2009, l-ammont massimu tar-rifużjoni għall-prodotti msemmija fl-Artikolu 1(c) u fl-Artikolu 2 tar-Regolament imsemmi hu ffissat EUR 25,80/100 kg.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Ġunju 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Ġunju 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 168, 28.6.2008, p. 20.

(3)  ĠU L 325, 11.12.2007, p. 69.


19.6.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 156/10


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 526/2009

tat-18 ta’ Ġunju 2009

li jiffissa l-prezz massimu għax-xiri tal-butir għas-7 stedina individwali għall-offerti fi ħdan il-proċedura tas-sejħiet għall-offerti miftuħa bir-Regolament (KE) Nru 186/2009

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 43, flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 186/2009 (2) fetaħ ix-xiri ta’ butir bi proċedura ta’ sejħiet għall-offerti għal perijodu li jiskadi fil-31 ta’ Awwissu 2009, skont il-kundizzjonijiet ipprovduti fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 105/2008 tal-5 ta’ Frar 2008 li jistipula regoli ddettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 li jirrigwarda l-intervent fis-suq tal-butir (3).

(2)

Skont l-offerti li saru b'risposta għal stediniet individwali għall-offerti, għandu jiġi ffissat prezz massimu tax-xiri jew inkella jiġi deċiż li ma tintlaqa' l-ebda waħda mill-offerti, skont l-Artikolu 16(2) tar-Regolament (KE) Nru 105/2008.

(3)

Fid-dawl tal-offerti li saru b'risposta għas-7 stedina individwali għall-offerti, jeħtieġ li jiġi ffissat prezz massimu tax-xiri.

(4)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għas-7 stedina individwali għall-offerti għax-xiri ta’ butir fi ħdan il-proċedura tas-sejħiet għall-offerti miftuħa bir-Regolament (KE) Nru 186/2009, li għaliha ż-żmien għat-tressiq tal-offerti skada fis-16 ta’ Ġunju 2009, il-prezz massimu tax-xiri għandu jkun ta’ EUR 220,00/100 kg.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Ġunju 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Ġunju 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 64, 10.3.2009, p. 3.

(3)  ĠU L 32, 6.2.2008, p. 3.


19.6.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 156/11


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 527/2009

tat-18 ta’ Ġunju 2009

li jifissa l-prezz massimu tax-xiri tat-trab tal-ħalib xkumat għall-5 stedina individwali għall-offerti fi ħdan il-proċedura tas-sejħiet għall-offerti miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 310/2009

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 43, flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 310/2009 (2) fetaħ ix-xiri tat-trab tal-ħalib xkumat permezz ta’ proċedura tas-sejħiet għall-offerti għall-perijodu li jiskadi fil-31 ta’ Awwissu 2009, skont il-kundizzjonijiet ipprovduti fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 214/2001 tat-12 ta’ Jannar 2001 li jistipula regoli ddettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 li jirrigwarda l-intervent fis-suq tat-trab tal-ħalib xkumat (3).

(2)

Skont l-offerti li saru b’risposta għal stediniet individwali għall-offerti, għandu jiġi ffissat prezz massimu tax-xiri jew inkella jiġi deċiż li ma tintlaqa’ l-ebda waħda mill-offerti, skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 214/2001.

(3)

Fid-dawl tal-offerti li saru b’risposta għall-5 stedina individwali għall-offerti, jeħtieġ li jiġi ffissat prezz massimu tax-xiri.

(4)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għall-5 stedina individwali għall-offerti għax-xiri tat-trab tal-ħalib xkumat fi ħdan il-proċedura tas-sejħiet għall-offerti miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 310/2009 li għaliha ż-żmien għat-tressiq tal-offerti skada fis-16 ta’ Ġunju 2009, il-prezz massimu tax-xiri għandu jkun ta’ EUR 167,90/100 kg.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Ġunju 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Ġunju 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 97, 16.4.2009, p. 13.

(3)  ĠU L 37, 7.2.2001, p. 100.


19.6.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 156/12


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 528/2009

tat-18 ta’ Ġunju 2009

dwar il-ħruġ ta' liċenzji ta' l-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Ġunju 2009 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 533/2007 għal-laħam tat-tjur

Il-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS (dwar l-OKS Unika)) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta’ Awissu 2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji għall-importazzjoni tal-prodotti agrikoli regolati minn sistema ta' liċenzji ta' l-importazzjoni (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 7(2) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 533/2007 ta' l-14 ta' Mejju 2007 li jiftaħ u jamministra kwoti tariffarji fis-settur tal-laħam tat-tjur (3), u b'mod partikolari l-Artikolu 5(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 533/2007 fetaħ kwoti tariffarji għall-importazzjoni tal-prodotti tas-settur tal-laħam tat-tjur.

(2)

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta' l-importazzjoni introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Ġunju 2009 għas-subperjodu mill-1 ta' Lulju sat-30 ta' Settembru 2009 għal ċerti kwoti jaqbżu l-kwantitajiet disponibbli. Għaldaqstant, jeħtieġ li jiġi ddeterminat sa liema punt jistgħu jinħarġu l-liċenzji ta’ l-importazzjoni, billi jiġi stabbilit il-koeffiċjent ta' allokazzjoni li għandu jkun applikat għall-kwantitajiet mitluba,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta' l-importazzjoni introdotti skond ir-Regolament (KE) Nru 533/2007 għas-subperjodu mill-1 ta' Lulju sat-30 ta' Settembru 2009 għandhom ikunu assenjati skond il-koeffiċjenti ta' allokazzjoni stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Ġunju 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Ġunju 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  ĠU L 125, 15.5.2007, p. 9.


ANNESS

Nru tal-grupp

Numru tas-serje

Koeffiċjent ta' allokazzjoni għall-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta' l-importazzjoni għas-subperjodu 1.7.2009-30.9.2009

(%)

P1

09.4067

1,996875

P2

09.4068

3,853812

P3

09.4069

0,881057

P4

09.4070

18,867924


19.6.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 156/14


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 529/2009

tat-18 ta’ Ġunju 2009

dwar il-ħruġ ta' liċenzji għall-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Ġunju 2009 fil-kuntest tal-kwota tariffarja miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 539/2007 għal ċerti prodotti fis-settur tal-bajd u ta' l-albumina tal-bajd

Il-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta’ Awissu 2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji għall-importazzjoni tal-prodotti agrikoli regolati minn sistema ta' liċenzji ta' l-importazzjoni (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 7(2) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 539/2007 tal-15 ta’ Mejju 2007 li jistabbilixxi u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwoti tariffarji fis-settur tal-bajd u ta' l-albumina tal-bajd (3), u b'mod partikolari l-Artikolu 5(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 539/2007 fetaħ kwoti tariffarji għall-importazzjoni tal-prodotti tas-settur tal-bajd u ta' l-albumina tal-bajd.

(2)

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta' l-importazzjoni introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Ġunju 2009 għas-subperjodu mill-1 ta' Lulju sat-30 ta' Settembru 2009 għal ċerti kwoti jaqbżu l-kwantitajiet disponibbli. Għaldaqstant, jeħtieġ li jiġi ddeterminat sa liema punt jistgħu jinħarġu l-liċenzji ta’ l-importazzjoni, billi jiġi stabbilit il-koeffiċjent ta' allokazzjoni li għandu jkun applikat għall-kwantitajiet mitluba,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta' l-importazzjoni introdotti skond ir-Regolament (KE) Nru 539/2007 għas-subperjodu mill-1 ta' Lulju sat-30 ta' Settembru 2009 għandhom ikunu assenjati skond il-koeffiċjenti ta' allokazzjoni stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Ġunju 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Ġunju 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  ĠU L 128, 16.5.2007, p. 19.


ANNESS

Nru tal-grupp

Numru tas-serje

Koeffiċjent ta' allokazzjoni għall-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni għas-subperjodu mill-1.7.2009-30.9.2009

(%)

E2

09.4401

33,640907


19.6.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 156/16


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 530/2009

tat-18 ta’ Ġunju 2009

dwar il-ħruġ ta' liċenzji ta' l-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Ġunju 2009 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 1385/2007 għal-laħam tat-tjur

Il-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS [dwar l-OKS Unika]) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta’ Awissu 2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji għall-importazzjoni tal-prodotti agrikoli regolati minn sistema ta' liċenzji ta' l-importazzjoni (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 7(2) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1385/2007 tas-26 ta’ Novembru 2007 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 774/94 f'dak li jirrigwarda l-ftuħ u l-ġestjoni ta’ ċerti kwoti tariffarji tal-Komunità fis-settur tal-laħam tat-tjur (3), u b'mod partikolari l-Artikolu 5(6) tiegħu,

Billi:

(1)

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta' l-importazzjoni introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Ġunju 2009 għas-subperjodu mill-1 ta' Lulju sat-30 Settembru 2009 jaqbżu, għal ċerti kwoti, il-kwantitajiet disponibbli. Għaldaqstant, jeħtieġ li jiġi ddeterminat sa liema punt jistgħu jinħarġu l-liċenzji ta’ l-importazzjoni, billi jiġi stabbilit il-koeffiċjent ta' allokazzjoni li għandu jkun applikat għall-kwantitajiet mitluba.

(2)

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta' l-importazzjoni introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Ġunju 2009 għas-subperjodu mill-1 ta' Lulju sat-30 Settembru 2009 għal ċerti kwoti jinvolvu kwantitajiet li huma anqas minn dawk disponibbli. Għaldaqstant, jeħtieġ li jiġu ddeterminati l-kwantitajiet li għalihom ma tressqux applikazzjonijiet, biex dawn jiżdiedu mal-kwantità stipulata għas-subperjodu tal-kwota li jmiss,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta' l-importazzjoni mressqa għas-subperjodu mill-1 ta' Lulju sat-30 Settembru 2009 skond ir-Regolament (KE) Nru 1385/2007 għandhom ikunu assenjati skond il-koeffiċjenti ta' allokazzjoni stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

2.   Il-kwantitajiet li għalihom ma tressqux applikazzjonijiet, li għandhom jiżdiedu mal-kwantità stabbilita għas-subperjodu mill-1 ta' Ottubru sat-31 Diċembru 2009, huma stipulati fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Ġunju 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Ġunju 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  ĠU L 309, 27.11.2007, p. 47.


ANNESS

Nru tal-grupp

Numru tas-serje

Koeffiċjent ta' allokazzjoni għall-applikazzjonijiet għal liċenzji ta' l-importazzjoni għas-subperjodu mill-1.7.2009-30.9.2009

(%)

Kwantitajiet mhux mitluba li għandhom jiżdiedu mal-kwantità stabbilita għas-subperjodu mill-1.10.2009-31.12.2009

(kg)

1

09.4410

0,527539

2

09.4411

 (1)

3 825 000

3

09.4412

0,563656

4

09.4420

0,761626

5

09.4421

4,484381

6

09.4422

0,80776


(1)  Mhux applikabbli: il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda applikazzjoni għal liċenzja.


19.6.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 156/18


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 531/2009

tat-18 ta’ Ġunju 2009

dwar il-ħruġ ta' liċenzji ta' l-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Ġunju 2009 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 1384/2007 għal-laħam tat-tjur li joriġina fl-Iżrael

Il-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS [dwar l-OKS Unika]) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta’ Awissu 2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji għall-importazzjoni tal-prodotti agrikoli regolati minn sistema ta' liċenzji ta' l-importazzjoni (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 7(2) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1384/2007 tas- 26 ta’ Novembru 2007 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2398/96 rigward il-ftuħ u l-ġestjoni ta’ ċerti kwoti li jirrigwardaw l-importazzjoni fil-Komunità ta’ prodotti tas-settur tal-laħam tat-tjur li joriġinaw fl-Iżrael (3), u b'mod partikolari l-Artikolu 5(5) tiegħu,

Billi:

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni mressqa matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Ġunju 2009 għas-subperjodu mill-1 ta' Lulju sat-30 ta' Settembru 2009 jinvolvu kwantitajiet li huma anqas minn dawk disponibbli. Għaldaqstant, jeħtieġ li jiġu ddeterminati l-kwantitajiet li għalihom ma tressqux applikazzjonijiet, biex dawn jiżdiedu mal-kwantità stipulata għas-subperjodu tal-kwota li jmiss,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-kwantitajiet li għalihom ma tressqux applikazzjonijiet, li għandhom jiżdiedu mal-kwantità stabbilita għas-subperjodu mill-1 ta' Ottubru sat-31 ta' Diċembru 2009, huma stipulati fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Ġunju 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Ġunju 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  ĠU L 309, 27.11.2007, p. 40.


ANNESS

Nru tal-grupp

Numru tas-serje

Koeffiċjent ta' allokazzjoni għall-applikazzjonijiet għal liċenzji ta' l-importazzjoni għas-subperjodu 1.7.2009-30.9.2009

(%)

Kwantitajiet mhux mitluba li għandhom jiżdiedu mal-kwantità stabbilita għas-subperjodu 1.10.2009-31.12.2009

(kg)

IL1

09.4092

 (1)

284 480

IL2

09.4091

 (2)

420 000


(1)  Mhux applikabbli: l-applikazzjonijiet huma anqas mill-kwantitajiet disponibbli.

(2)  Mhux applikabbli: il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda applikazzjoni għal liċenzja.


19.6.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 156/20


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 532/2009

tat-18 ta’ Ġunju 2009

dwar il-ħruġ ta' liċenzji ta' l-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Ġunju 2009 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 1383/2007 għal-laħam tat-tjur li joriġina fit-Turkija

Il-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS [dwar l-OKS Uniku]) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1383/2007 tas-26 ta’ Novembru 2007 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 779/98 rigward il-ftuħ u l-ġestjoni ta’ ċerti kwoti li jirrigwardaw l-importazzjoni fil-Komunità ta’ prodotti tas-settur tal-laħam tat-tjur li joriġinaw fit-Turkija (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 5(5) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2007 fetaħ kwoti tariffarji għall-importazzjoni tal-prodotti tas-settur tal-laħam tat-tjur.

(2)

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta' l-importazzjoni introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Ġunju 2009 għas-subperjodu mill-1 ta' Lulju sat-30 ta' Settembru 2009 huma anqas mill-kwantitajiet disponibbli. Għaldaqstant, jeħtieġ li jiġu ddeterminati l-kwantitajiet li għalihom ma tressqux applikazzjonijiet, biex dawn jiżdiedu mal-kwantità stipulata għas-subperjodu tal-kwota li jmiss,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-kwantitajiet li għalihom ma tressqux applikazzjonijiet għal-liċenzji ta' l-importazzjoni għall-kwota bin-numru tas-serje 09.4103 skond ir-Regolament (KE) Nru 1383/2007, li għandhom jiżdiedu mas-subperjodu mill-1 ta' Ottubru sat-31 ta' Diċembru 2009, huma 750 000 kg.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Ġunju 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Ġunju 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 309, 27.11.2007, p. 34.


19.6.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 156/21


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 533/2009

tat-18 ta’ Ġunju 2009

li jiffissa r-rati tar-rifużjonijiet applikabbli għall-ħalib u l-prodotti tal-ħalib esportati fis-sura ta' oġġetti mhux koperti mill-Anness I tat-Trattat

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament waħdieni dwar l-OKS) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 164(2) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 162(1)b tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jistipula li d-differenza bejn il-prezzijiet fis-suq internazzjonali għall-prodotti msemmija fl-Artikolu 1(1)(p) u mniżżla fil-Parti XVI tal-Anness I ta' dak ir-Regolament u l-prezzijiet fi ħdan il-Komunità jistgħu jkunu koperti minn rifużjoni ta' esportazzjoni fejn dawn l-oġġetti huma esportati fis-suq ta' oġġetti mniżżla fil-Parti IV tal-Anness XX ta' dak ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1043/2005 tat-30 ta' Ġunju 2005 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93 fir-rigward tas-sistema tal-konċessjoni ta' rifużjonijiet fuq ċerti prodotti agrikoli esportati fl-għamla ta' oġġetti mhux koperti bl-Anness I tat-Trattat, u l-kriterji sabiex jiġi ffissat l-ammont ta' dawn ir-rifużjonijiet (2), jispeċifika l-prodotti li se jkollhom rata ta' rifużjoni ffissata, li għandha tiġi applikata meta dawn il-prodotti huma esportati f'sura ta' oġġetti mniżżla fil-Parti IV tal-Anness XX tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(3)

Skont it-tieni paragrafu, is-subparagrafu (a) tal-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 1043/2005, ir-rata ta' rifużjoni għal kull 100 kilogramma għal kull wieħed mill-prodotti bażiċi kkonċernati għandha tiġi ffissata għal perjodu tal-istess tul bħal dak tar-rifużjonijiet li huma ffissati għall-istess prodotti esportati mingħajr ma ġew ipproċessati.

(4)

L-Artikolu 11 tal-Ftehim dwar l-Agrikultura konkluż taħt ir-Rawnd tal-Urugwaj jistipula li r-rifużjoni tal-esportazzjoni ta' prodott li jinsab f'oġġett ma tistax taqbeż ir-rifużjoni applikabbli għal dak il-prodott meta esportat mingħajr aktar proċessar.

(5)

Madankollu, fil-każ ta' ċerti prodotti tal-ħalib esportati fis-sura ta' oġġetti li mhumiex koperti mill-Anness I tat-Trattat, hemm il-periklu li, jekk ir-rati ta' rifużjoni għoljin ikunu ffissati bil-quddiem, l-impenji b'rigward għal dawk ir-rifużjonijiet jistgħu jitqiegħdu fil-periklu. Għalhekk, sabiex jiġi evitat dan il-periklu, jeħtieġ li jittieħdu miżuri ta' prekawzjoni, iżda mingħajr ma tiġi prekluża l-konklużjoni ta' kuntratti fit-tul. L-iffissar ta' rati ta' rifużjoni speċifiċi għall-iffissar bil-quddiem ta' rifużjonijiet b'rigward ta' dawk il-prodotti għandu jippermetti li jiġu ssodisfatti dawk iż-żewġ għanijiet.

(6)

L-Artikolu 15(2) tar-Regolament (KE) Nru 1043/2005 jistipula li, meta r-rata tar-rifużjoni tkun iffissata, jitqiesu, fejn xieraq, ir-rifużjonijiet tal-produzzjoni, l-għajnuniet jew miżuri oħra li jkollhom effett ekwivalenti applikabbli fl-Istati Membri kollha skont ir-Regolament dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq agrikoli għall-prodotti bażiċi mniżżla fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1043/2005 jew għal prodotti assimilati.

(7)

L-Artikolu 100(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jistipula l-ħlas ta' għajnuna għall-ħalib xkumat prodott fil-Komunità li hu proċessat f'kaseina jekk tali ħalib u l-kaseina prodotti minnu jissodisfaw ċerti kondizzjonijiet.

(8)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1898/2005 tad-9 ta' Novembru 2005 li jistipula regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 b'rigward għall-miżuri għar-rimi tal-krema, il-butir u l-butir konċentrat (3) jistipula li l-butir u l-krema bi prezzijiet imnaqqsa għandhom ikunu disponibbli għall-industriji li jipproduċu ċerti oġġetti.

(9)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-rati ta' rifużjonijiet applikabbli għall-prodotti bażiċi mniżżla fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1043/2005 u fil-Parti XVI tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, u esportati fis-sura ta' oġġetti mniżżla fil-Parti IV tal-Anness XX tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, għandhom jiġu ffissati kif stipulat fl-Anness ta' dak ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Ġunju 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Ġunju 2009.

Għall-Kummissjoni

Heinz ZOUREK

Direttur Ġenerali għall-Intrapriża u l-Industrija


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1

(2)  ĠU L 172, 5.7.2005, p. 24.

(3)  ĠU L 308, 25.11.2005, p. 1.


ANNESS

rati ta’ rifużjonijiet applikabbli mid-19 ta’ Ġunju 2009 għal ċerti prodotti tal-ħalib esportati bħala merkanzija mhux koperta mill-Anness I tat-trattat  (1)

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Rata ta’ rifużjoni

Fil-każ ta’ stipular ta’ rifużjonijiet bil-quddiem

Oħrajn

ex 0402 10 19

Ħalib tat-trab, imrammel jew f’forom oħra solidi, li m’għandhomx zokkor jew tipi ta’ ħlewwiet oħra miżjuda, li għandhom piż ta’ xaħam li ma jaqbiżx il-1,5 % (PG 2):

 

 

(a)

Fuq l-esportazzjoni ta’ merkanzija tal-kodiċi NM 3501

(b)

Fuq l-esportazzjoni ta’ merkanzija oħra

22,80

22,80

ex 0402 21 19

Ħalib tat-trab, imrammel jew f’forom oħra solidi, li m’għandhomx zokkor jew tipi ta’ ħlewwiet oħra miżjuda, li għandhom piż ta’ xaħam li ma jaqbiżx is-26 % (PG 3):

 

 

(a)

Fejn merkanzija mħallta, bħala prodotti assimilati għal PG 3, butir bi prezz imraħħas jew krema miksuba insegwitu għar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 huma esportati

37,48

37,48

(b)

Fuq l-esportazzjoni ta’ merkanzija oħra

35,00

35,00

ex 0405 10

Butir, li għandu piż ta’ xaħam ta’ 82 % (PG 6):

 

 

(a)

Fejn prodotti li jkollhom butir bi prezz imraħħas jew krema li ġiet prodotta bi qbil mal-kondizzjonijiet ipprovduti għalihom fir-Regolament (KE) Nru 1898/2005 huma esportati

65,00

65,00

(b)

Fuq l-esportazzjoni ta’ merkanzija tal-kodiċi NM 2106 90 98 li jkollhom 40 % jew iżjed skond il-piż ta’ xaħam tal-ħalib

66,52

66,52

(ċ)

Fuq l-esportazzjoni ta’ prodotti oħra

65,00

65,00


(1)  Ir-rati stipulati f’dan l-Anness ma japplikawx għall-esportazzjonijet lejn

(a)

pajjiżi terzi: Andorra, is-Santa Sede (l-Istat tal-Belt tal-Vatikan), il-Liechtenstein, l-Istati Uniti ta’ l-Amerka u l-oġġetti mniżżla fit-Tabelli I u II tal-Protokoll 2 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera tat-22 ta' Lulju 1972 esportati lill-Konfederazzjoni Żvizzera.

(b)

it-territorji ta' l-Istati Membri ta' l-UE li ma jagħmlux parti mit-territorju doganali tal-Komunità: Ceuta, Melilla, il-Komuni ta' Livigno u Campione fl-Italia, Heligoland, il-Groenlandja, il-Gżejjer Faroe u ż-żoni tar-Repubblika ta' Ċipru fejn il-Gvern tar-Repubblika ta' Ċipru ma jeżerċitax kontroll effettiv.

(ċ)

It-territorji Ewropej li relazzjonijiet esterni tagħhom huma r-responsabbiltà ta' l-Istati Membri u li ma jagħmlux parti mit-territorju doganali tal-Komunità: Ġibiltà.

(d)

id-destinazzjoni imsemmija fl-Artikolu 36(1), l-Artikolu 44(1) u l-Artikolu 45(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/1999 (ĠU L 102, 17.4.1999, p. 11).


19.6.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 156/24


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 534/2009

tat-18 ta’ Ġunju 2009

li jiffissa l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95

Il-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS [dwar l-OKS Unika]) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 143 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2783/75 tad-29 ta’ Ottubru 1975 fuq is-sistema komuni għall-kummerċ fl-ovalbumin u l-lactalbumin, u partikolarment l-Artikolu 3(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1484/95 (2) stipula r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tas-sistema tad-dazji addizzjonali fuq l-importazzjoni u stipula l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd.

(2)

Minn kontrolli regolari tal-informazzjoni li tipprovdi l-bażi għad-determinazzjoni tal-prezzijiet rappreżentattivi għall-prodotti tas-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd kif ukoll għall-albumina tal-bajd, jirriżulta li l-prezzijiet rappreżentattivi għall-importazzjoni ta’ ċerti prodotti għandhom ikunu emendati biex jitqiesu l-varjazzjonijiet fil-prezzijiet skont l-oriġini. Jeħtieġ għalhekk li jiġu ppublikati prezzijiet rappreżentattivi.

(3)

Fid-dawl tas-sitwazzjoni tas-suq, jeħtieġ li din l-emenda tiġi applikata malajr kemm jista’ jkun.

(4)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 1484/95 għandu jinbidel bl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ dakinhar tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Ġunju 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 145, 29.6.1995, p. 47.


ANNESS

għar-Regolament tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Ġunju 2009 li jiffissa l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95

“ANNESS I

Kodiċi NM

Deżinjazzjoni tal-merkanzija

Prezz rappreżentattiv

(f'EUR/100 kg)

Garanzija msemmija fl-Artikolu 3(3)

(f'EUR/100 kg)

Oriġini (1)

0207 12 10

Karkassi tat-tiġieġ preżentazzjoni 70 %, iffriżati

105,0

0

BR

106,4

0

AR

0207 12 90

Karkassi tat-tiġieġ preżentazzjoni 65 %, iffriżati

112,9

2

BR

98,6

6

AR

0207 14 10

Qatgħat dissussati ta’ sreidak jew ta' tiġieġ, iffriżati

200,0

30

BR

220,7

24

AR

270,2

9

CL

0207 14 50

Sdieri tat-tiġieġ, iffriżati

191,9

6

BR

0207 14 60

Koxox tat-tiġieġ, iffriżati

112,0

9

BR

99,4

13

AR

0207 25 10

Karkassi tad-dundjani preżentazzjoni 80 %, iffriżati

223,4

0

BR

0207 27 10

Qatgħat dissussati tad-dundjani, iffriżati

230,2

20

BR

229,8

20

CL

0408 11 80

Isfra tal-bajd

368,7

0

AR

0408 91 80

Bajd imnixxef bla qoxra

348,3

0

AR

1602 32 11

Preparazzjonijiet nejjin ta’ sriedak u tiġieġ

257,7

9

BR

3502 11 90

Albumini mnixxfa tal-bajd

555,5

0

AR


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi ‘ZZ’ jirrappreżenta ‘oriġini oħra’.”


II Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Il-Kunsill

19.6.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 156/26


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tas-6 ta’ April 2009

dwar il-konklużjoni tal-proċedura ta’ konsultazzjonijiet mar-Repubblika Iżlamika tal-Mawritanja taħt l-Artikolu 96 tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-KE

(2009/472/KE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidra l-Ftehim ta’ Sħubija AKP-KE ffirmat f’Kotonù fit-23 ta’ Ġunju 2000 (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim AKP-KE”), u b’mod speċjali l-Artikolu 96 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Ftehim Intern bejn ir-rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, imlaqqgħin fil-Kunsill, dwar il-miżuri li għandhom jittieħdu u l-proċeduri li għandhom ikunu segwiti għall-implementazzjoni tal-Ftehim AKP-KE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 3 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

L-elementi essenzjali tal-Ftehim AKP-KE, imsemmija fl-Artikolu 9 tiegħu, inkisru.

(2)

Konformement mal-Artikolu 96 tal-Ftehim AKP-KE bdew konsultazzjonijiet fl-20 ta’ Ottubru 2008 mal-pajjiżi Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (AKP) u mar-Repubblika Iżlamika tal-Mawritanja fejn ir-rappreżentanti tal-ġunta militari fil-poter ma ppreżentaw la proposti u lanqas impenji sodisfaċenti. Minkejja żmien adizzjonali ta’ xahar, ebda element ġdid ma kien innutat,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-konsultazzjonijiet li bdew mar-Repubblika Iżlamika tal-Mawritanja skont l-Artikolu 96 tal-Ftehim AKP-KE huma b’dan magħluqa.

Artikolu 2

Il-miżuri stipulati fl-ittra li tinsab fl-Anness huma adottati bħala miżuri xierqa previsti fl-Artikolu 96(2)(c) tal-Ftehim AKP-KE.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Din id-Deċiżjoni għandha tiskadi is-6 ta’ April 2011. Hi għandha tiġi eżaminata mill-ġdid regolarment tal-anqas kull 6 xhur fuq il-bażi tal-missjonijiet konġunti ta’ sorveljanza tal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea u tal-Kummissjoni.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fil-Lussemburgu, 6 ta’ April 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

J. POSPÍŠIL


(1)  ĠU L 317, 15.12.2000, p. 376.


ANNESS

Sur Ġeneral,

L-Unjoni Ewropea tagħti importanza kbira lill-elementi essenzjali msemmija fl-Artikolu 9 tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-KE ffirmat f’Kotonù fit-23 ta’ Ġunju 2000 (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim AKP-KE” ), dwar ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, il-prinċipji demokratiċi u l-Istat tad-dritt, li fuqhom hi bbażata is-sħubija AKP-KE.

Għalhekk, wara l-kolp ta’ Stat militari tas-6 ta’ Awwissu 2008, l-Unjoni Ewropea kkundanat minnufih il-kolp u, f’bosta okkażjonijiet, appellat għar-rispett tad-demokrazija u l-qafas istituzzjonali legali li ilu stabbilit mill-2007. Skont l-Artikolu 96 tal-Ftehim AKP-KE, u b’kunsiderazzjoni li l-kolp ta’ Stat jikkostitwixxi ksur serju tal-elementi essenzjali msemmija fl-Artikolu 9 ta’ dan il-Ftehim, l-Unjoni Ewropea impenjat ruħha fi djalogu politiku mar-reġim attwali li wassal għall-ftuħ ta’ konsultazzjonijiet sabiex tkun eżaminata s-sitwazzjoni kif ukoll is-soluzzjonijiet possibbli kunsenswali għal ritorn rapidu tal-ordni kostituzzjonali.

Wara l-laqgħa ta’ ftuħ ta’ dawn il-konsultazzjonijiet li saret f’Pariġi fl-20 ta’ Ottubru 2008, l-Unjoni Ewropea ma setgħetx tinnota proposti sodisfaċenti mill-Mawritanja. Fi spirtu ta’ ftuħ għad-djalogu u bil-konoxxenza tal-kumplessità tas-sitwazzjoni politika tal-Mawritanja, l-Unjoni Ewropea inizjalment ipproponiet li l-konsultazzjonijiet jibqgħu miftuħa matul perijodu ta’ xahar u indikat li l-preżentazzjoni tal-Mawritanja ta’ soluzzjoni potenzjalment sodisfaċenti tista’ tippermetti laqgħa ta’ konsultazzjoni oħra. Hi infurmat ukoll lill-AKP u lill-Parti Mawritana li fin-nuqqas ta’ elementi ġodda, il-konsultazzjonijiet ser jingħalqu u ser jiġu adottati miżuri xierqa.

F’sensiela ta’ laqgħat preseduti mill-Unjoni Afrikana, l-Unjoni Ewropea, kif ukoll il-ħames organizzazzjonijiet internazzjonali li kienu jifformaw Grupp ta’ Kuntatt Internazzjonali dwar il-Mawritanja, identifikat b’mod ċar l-elementi essenzjali ta’ soluzzjoni politika kunsenswali għall-kriżi.

Il-Grupp ta’ Kuntatt Internazzjonali reġa’ ltaqa’ fit-28 ta’ Jannar 2009, lejliet l-implimentazzjoni effettiva tas-sanzjonijiet individwali deċiżi mill-Unjoni Afrikana, u fl-20 ta’ Frar 2009 biex jikkostati l-eżistenza ta’ bosta proposti għall-ħruġ mill-kriżi fosthom dik tal-poter stabbilit li għadu meqjus insuffiċjenti. Il-Grupp ta’ Kuntatt Internazzjonali stieden lill-Partijiet Mawritani għal djalogu politiku nazzjonali inklużiv taħt l-awspiċi tal-President tal-Unjoni Afrikana sabiex jintlaħaq ritorn kunsenswali għall-ordni kostituzzjonali.

Miżuri adatti ta’ akkumpanjament għal ritorn għall-ordni kostituzzjonali

Abbażi ta’ dan ta’ hawn fuq, l-Unjoni Ewropea ddeċidiet li ttemm il-perijodu ta’ konsultazzjonijiet u li tiddeċiedi, skont l-Artikolu 96(2)(c) tal-Ftehim AKP-KE, li tadotta l-miżuri adatti deskritti hawn taħt. Fid-dawl tas-sitwazzjoni insodisfaċenti attwali u mill-iffriżar li diġà hemm ta’ parti kbira tal-kooperazzjoni, dawn il-miżuri adatti jimmiraw li progressivament jiftħu mill-ġdid il-kooperazzjoni bi tweġiba għall-passi li jmiss lejn ritorn kunsenswali għall-ordni kostituzzjonali:

1.

Sitwazzjoni attwali u miżuri immedjati.

2.

Soluzzjoni kunsenswali għall-kriżi tkun f’konformità mal-elementi essenzjali proposti mill-Komunità internazzjonali u b’mod partikolari l-istabbiliment, fil-qafas ta’ djalogu politiku inklużiv u miftuħ, ta’ qafas elettorali li jippermetti t-twettiq ta’ elezzjonijiet presidenzjali liberi, trasparenti u rappreżentattivi, organizzati minn istituzzjonijiet kredibbli, taħt l-awspiċi ta’ gvern newtrali.

3.

L-implimentazzjoni reali u irriversibbli tas-soluzzjoni għall-kriżi msemmija hawn fuq.

4.

Ritorn komplet tal-Mawritanja għall-ordni kostituzzjonali. Din is-sitwazzjoni tiġi ddikjarata meta fil-poter ikun hemm kap ta’ Stat leġittimu u l-kostituzzjoni tkun fis-seħħ u rrispettata.

1.   Sitwazzjoni attwali u miżuri immedjati

Il-miżuri deskritti hawn taħt ġew adottati. Il-miżuri restrittivi tal-kooperazzjoni mhux ser jaffettwaw l-għajnuna umanitarja, lanqas l-appoġġ dirett għall-popolazzjonijiet u s-soċjetà civili tal-Mawritanja.

Id-djalogu politiku previst fl-Artikolu 8 tal-Ftehim AKP-KE, ser jinżamm mal-Partijiet Mawritani kollha f’parallel mal-miżuri adatti kif imsemmi fl-Artikolu 2(5) tal-Anness VII tal-Ftehim AKP-KE. Dan id-djalogu ser isir f’koordinazzjoni mal-Grupp ta’ Kuntatt Internazzjonali dwar il-Mawritanja u jista’ jkun intensifikat hekk kif tiġi aċċettata soluzzjoni kunsenswali għal ritorn għall-ordni kostituzzjonali.

A.

L-implimentazzjoni tal-proġetti li għaddejjin u tal-programm indikattiv tal-Għaxar FEŻ, flimkien mal-eċċezzjonijiet u l-modifiki msemmija hawn fuq, tibqa’ sospiża għal irkupru eventwali gradwali tal-kooperazzjoni abbażi tal-kondizzjonijiet stipulati.

B.

Il-Kummissjoni Ewropea tirriżerva d-dritt li tissokta immedjatament d-dmirijiet ta’ Uffiċjal Nazzjonali tal-FEŻ.

C.

Safejn is-sorveljanza tal-iżviluppi u d-deċiżjonijiet tal-politiki settorjali implimentati mill-awtoritajiet fil-poter, de facto iżda mhux de iure, jaffettwaw il-kooperazzjoni li għaddejja bħalissa, u bit-tama ta’ rkupru eventwali tal-kooperazzjoni wara soluzzjoni għall-kriżi aċċetabbli mill-Komunità internazzjonali, is-servizzi tal-Kummissjoni ser jibqgħu jipparteċipaw fid-djalogu, immexxi fuq livell tekniku, dwar il-politika settorjali fil-Mawritanja mingħajr ma dan id-djalogu jkun jista’ jiġi kkunsidrat bħala rikonoxxenza tal-legalità tal-poter stabbilit wara l-Kolp ta’ Stat tas-6 ta’ Awwissu 2008.

D.

Il-ħlasijiet relatati mal-kuntratti li diġà għaddejjin ser ikunu onorati skont id-deċiżjonijiet ta’ finanzjament rilevanti. Dan jinkludi dawn il-proġetti:

It-toroq Rosso–Boghé u Kaedi–Gouaraye kif ukoll l-assistenza teknika għall-Ministeru tat-Trasport.

Il-Proġett “Rijabilitazzjoni tal-Oażi ta’ Adrar” (l-għeluq tal-impenji li għaddejjin).

Faċilità tal-Ilma: kontinwazzjoni ta’ tliet kuntratti li għaddejjin.

Faċilità tal-Enerġija: kontinwazzjoni ta’ kuntratti li għaddejjin.

Programm ta’ appoġġ għall-Uffiċjal Nazzjonali: miżuri meħtieġa għall-għeluq tal-programm.

Programm Reġjonali Solari: kontinwazzjoni tal-kuntratti li għaddejjin fil-Mawritanja.

Programm ta’ Appoġġ għas-Soċjetà ċivili: kontinwazzjoni tal-implimentazzjoni tal-attivitajiet relatati mal-governanza fil-qafas ta’ sejħiet għal proposti mmexxija direttament mill-Kummissjoni Ewropea.

Programm ta’ appoġġ għall-istabbiliment nazzjonali tal-manteniment tat-toroq (ENER): kontinwazzjoni limitata tal-impenji kuntrattwali li għaddejjin.

Kuntratt ta’ għotja fil-qafas tal-pakkett B reġjonali għar-rijabilitazzjoni ta’ żoni mgħargħra fiż-żona tax-xmara Senegal.

Apoġġ lill-awtoritajiet lokali (mhux FEŻ): Proġett ta’ titjib tal-ġestjoni komunali tal-ilma ta’ Nouakchott u s-Sħubija għall-appoġġ għas-sistema tal-iskola tal-Komun ta’ Boustilla.

Proġett ta’ sanità ta’ Zazou (mhux FEŻ, Kofinanzjament għall-NGOs).

E.

Jistgħu jiġu ffirmati kuntratti ġodda, f’konformità mal-konvenzjonijiet ta’ finanzjament, għall-programmi li ġejjin:

Tnedija ta’ sejħiet lokali għal proposti fil-qasam “Atturi mhux statali u Demokrazija u drittijiet tal-bniedem” (mhux FEŻ). Is-sejħiet għal proposti favur l-awtoritajiet lokali ser jibqgħu sospiżi.

Implimentazzjoni tal-Proġett ta’ appoġġ għall-ġestjoni tal-flussi ta’ migrazzjoni dwar il-fondi reġjonali AKP 9 FEŻ.

Implimentazzjoni tal-proġett “Appoġġ għar-ritorn tar-refuġjati” f’koordinazzjoni u armonizzazzjoni mal-Uffiċċju ta’ Għajnuna Umanitarja tal-Kummissjoni Ewropea (ECHO), sa fejn, min-naħa, din l-implimentazzjoni tkun permissibbli fil-kondizzjonijiet tal-Mawritanja, u min-naħa l-oħra, jiġu rispettati l-kondizzjonijiet kuntrattwali previsti.

F.

Jistgħu jiġu mfassla proġetti ġodda fl-oqsma li ġejjin:

Fil-qafas tar-rispons għall-kriżi tal-ikel propost permezz tal-mobilizzazzjoni tal-pakkett B reġjonali tal-Għaxar FEŻ, jista’ jiġi pprogrammat intervent immirat lejn il-popolazzjoni għal ammont ta’ EUR 2 080 000 li jrid ikun esegwit minn organizzazzjoni internazzjonali u/jew NĠO, mingħajr ma l-attività tkun tinkludi appoġġi diretti għall-amministrazzjoni jew għall-Istat jew l-aġenziji tiegħu.

Programmar tal-pakkett allokat lill-Mawritanja fil-qafas tal-“Faċilità tal-Ikel” ġdida u tal-linja tematika “Sigurtà tal-Ikel”, permezz tal-proġetti ta’ appoġġ għall-agrikoltura li jistgħu jiġu implimentati minn organizzazzjonijiet internazzjonali jew organizzazzjonijiet mhux governattivi.

Il-Programm Indikattiv Nazzjonali tal-Għaxar FEŻ jipprevedi ammont indikattiv ta’ EUR 40 miljun għal appoġġ baġitarju. Dan il-proġett ma jistax jiġi mfassal qabel irkupru komplet tal-ordni kostituzzjonali kif deskritt fil-punt (4), suġġett għar-rispett tal-kondizzjonijiet ġenerali ta’ eliġibbiltà meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan it-tip ta’ programm.

Mil-lum ’il quddiem, l-ammont indikattiv ta’ dan il-programm hu madankollu mnaqqas għal EUR 25 miljun. Mill-EUR 15-il miljun impenjati, EUR 10 miljun ser jinżammu riżervati għal appoġġ eventwali għall-elezzjonijiet fil-qafas ta’ soluzzjoni kostituzzjonali għall-kriżi f’konformità mat-talbiet tal-Komunità internazzjonali. L-EUR 5 miljuni l-oħra ser jinżammu riżervati, fost l-oħrajn, għal każijiet ta’ kriżi umanitarji possibbli b’konsegwenza tal-kriżi pprovokata mill-kolp ta’ Stat tas-6 ta’ Awwissu 2008.

Il-programm ta’ appoġġ għall-ġestjoni tal-flussi ta’ migrazzjoni, previst mill-Programm Indikattiv Nazzjonali għal ammont ta’ EUR 8 miljuni, ser jiġi mfassal fuq bażi eċċezzjonali qabel irkupru eventwali tal-kooperazzjoni fuq il-bażi ta’ objettivi u prijoritajiet li għad iridu jiġu definiti.

2.   Soluzzjoni kunsenswali aċċettata

Din is-sitwazzjoni timplika li jeżisti ftehim effettiv mal-Partijiet Mawritani kif deskritt fl-introduzzjoni fil-punt 2.

G.

Il-proġetti li ġejjin ser jissoktaw:

Il-Port tal-Minerali ta’ Nouadhibou. In-negozjar u l-iffirmar tal-kuntratt għat-tiġdid tal-port sakemm ir-Regolament fis-seħħ u r-riżultati tas-sejħa għal offerta jippermettu dan. Minħabba li l-iskadenza mingħajr possibbiltà ta’ estensjoni, tal-eżekuzzjoni ta’ dan il-proġett hija ffissata għall-31 ta’ Diċembru 2011, hemm riskju reali li l-finanzjament tal-proġett (EUR 45 miljun) jintilef. Il-Kummissjoni ser teżamina l-possibbiltajiet kollha biex jiġi mminimizzat dan ir-riskju li, madankollu, qed jikber maż-żmien.

Programmar mill-ġdid ta’ proġett ta’ tneħħija ta’ tifrik tal-port ta’ Nouadhibou wara t-trasferiment, mill-31 ta’ Diċembru 2008 lejn l-Għaxar FEŻ, tal-fondi STABEX previsti għal dan l-għan (EUR 23 miljun). Fin-nuqqas tal-kolp ta’ Stat kellu jiġi ffirmat kuntratt għal din l-azzjoni qabel it-tmiem tal-2008. Il-proċeduri ta’ programmar mill-ġdid u tfassil ta’ proġett ġdid ser jibdew immedjatament sabiex wieħed ikun jista’ jgħaddi kemm jista’ jkun malajr għall-fażi ta’ implimentazzjoni hekk kif is-sitwazzjoni politika tippermetti dan (soluzzjoni kunsenswali aċċettata).

It-tnedija tal-sejħiet lokali għal proposti favur l-awtoritajiet lokali li preċedentement kienu sospiżi.

3.   Implimentazzjoni tas-soluzzjoni għall-kriżi

Din is-sitwazzjoni timplika l-implimentazzjoni irriversibbli tas-soluzzjoni kunsenswali għall-kriżi kif deskritt fl-introduzzjoni fil-punt 3.

H.

Ser ikun hemm kontinwazzjoni komplimentarja tal-kooperazzjoni Dan ser ikun jista’ jinkludi:

l-appoġġ eventwali u l-osservazzjoni eventwali ta’ elezzjonijiet ġodda,

il-kontinwazzjoni tal-implimentazzjoni tal-programm ta’ appoġġ għall-ġustizzja,

l-implimentazzjoni tal-Programm Ewropew ta’ tisħiħ tal-istituzzjonijiet tal-kollettivitajiet lokali u tas-servizzi tagħhom,

l-implimentazzjoni tal-programmi u l-proġetti kollha ffirmati jew previsti taħt it-Tmien u d-Disa’ FEŻ iżda li għadhom mhumiex kuntrattwali.

4.   Ritorn komplet għall-ordni kostituzzjonali

I.

Ir-ritorn komplet tal-Mawritanja għall-ordni kostituzzjonali ser jippermetti t-tneħħija tar-restrizzjonijiet kollha elenkati hawn fuq f’konformità mar-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 96(2)(a) tal-Ftehim AKP-KE. Dan ser jipppermetti b’mod partikolari l-implimentazzjoni tal-integralità tal-programm indikattiv tal-Għaxar FEŻ (EUR 156 miljun), b’kont meħud ta’ ħtiġijiet eventwali ta’ reviżjoni ta’ dan il-programm minħabba impatti negattivi soċjali, ekonomiċi u politiċi kkawżati mill-kolp ta’ Stat tas-6 ta’ Awwissu 2008.

Monitoraġġ tal-miżuri adatti

L-Unjoni Ewropea ser tkompli ssegwi mill-qrib l-iżvilupp tas-sitwazzjoni fil-Mawritanja u ser tkun tista’ ssostni, fejn hu xieraq, l-istabbiliment ta’ soluzzjoni politika kunsenswali għall-kriżi, meta din is-soluzzjoni ser tkun ibbażata fuq l-elementi essenzjali msemmija hawn fuq, skont it-talbiet tal-Komunità internazzjonali. Għal dan il-fini ser jiġu organizzati missjonijiet regolari ta’ monitoraġġ.

L-Unjoni Ewropea tirriżerva d-dritt li teżamina u tirrivedi l-miżuri msemmija hawn fuq sabiex tieħu kont ta’ żviluppi eventwali tas-sitwazzjoni fil-Mawritanja.

Dejjem tiegħek,

Għall-Kummissjoni

José Manuel BARROSO

Għall-Kunsill

J. POSPÍŠIL


19.6.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 156/31


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-28 ta’ Mejju 2009

dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim fl-għamla ta’ skambju ta’ ittri dwar l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim ta’ sħubija dwar is-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Ginea

(2009/473/KE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 37 flimkien mal-Artikolu 300(2), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel sentenza tiegħu,

wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Il-Komunità nnegozjat mar-Repubblika tal-Ginea, Ftehim ta’ Sħubija dwar is-sajd li jipprovdi lill-bastimenti Komunitarji opportunitajiet ta’ sajd fl-ilmijiet li fuqhom ir-Repubblika tal-Ginea għandha sovranità jew ġurisdizzjoni f’dak li għandu x’jaqsam mas-sajd.

(2)

B’riżultat ta’ dawk in-negozjati ġie inizzjalat Ftehim ta’ Sħubija ġdid dwar is-Sajd fl-20 ta’ Diċembru 2008.

(3)

Il-Ftehim dwar is-sajd tat-28 ta’ Marzu 1983 bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa, u l-Gvern tar-Repubblika tal-Ginea, min-naħa l-oħra, għandu jiġi mħassar bil-Ftehim ġdid ta’ Sħubija dwar is-Sajd.

(4)

Sabiex jiġu ggarantiti l-attivitajiet tas-sajd min-naħa tal-bastimenti komunitarji, huwa essenzjali li l-Ftehim il-ġdid ta’ Sħubija dwar is-Sajd jiġi applikat mill-aktar fis possibbli. Għaldaqstant, iż-żewġ partijiet inizzjalaw Ftehim fil-forma ta’ skambju ta’ ittri dwar l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim il-ġdid ta’ Sħubija dwar is-sajd mill-1 ta’ Jannar 2009.

(5)

Huwa fl-interess tal-Komunità li l-Ftehim fil-forma ta’ skambju ta’ ittri dwar l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-sajd jiġi approvat.

(6)

Jeħtieġ li jiġi definit il-metodu għat-tqassim tal-opportunitajiet tas-sajd bejn l-Istati Membri,

IDDEĊIEDA:

Artikolu 1

Il-Ftehim fl-għamla ta’ skambju ta’ ittri dwar l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim ta’ sħubija dwar is-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Ginea dwar is-sajd ‘il barra mill-kosta tal-Ginea għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2009 sal-31 ta’ Diċembru 2012, huwa b’dan approvat f’isem il-Komunità, skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim.

It-test ta’ tali Ftehim fl-għamla ta’ skambju ta’ ittri huwa mehmuż ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

1.   L-opportunitajiet ta’ sajd stabbiliti mill-Protokoll jitqassmu bejn l-Istati Membri kif ġej:

(a)

bastimenti għas-sajd tat-tonn bit-tartarun:

Spanja

15-il bastiment

Franza

11-il bastiment

L-Italja

2 bastimenti

(b)

bastimenti tas-sajd bil-qasab:

Spanja

8 bastimenti

Franza

4 bastimenti

2.   Jekk it-talbiet għall-awtorizzazzjoni tas-sajd minn dawn l-Istati Membri kif jissemma fil-paragrafu 1 ma jeżawrixxux l-opportunitajiet kollha tas-sajd stabbiliti bil-Protokoll, il-Kummissjoni tista’ tikkunsidra t-talbiet għall-awtorizzazzjoni tas-sajd minn kull Stat Membru ieħor.

Artikolu 3

L-Istati Membri li l-bastimenti tagħhom jistadu fil-kuntest tal-Ftehim imsemmi fl-Artikolu 1 għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni l-kwantitajiet ta’ kull stokk maqbuda fiż-żona tas-sajd tar-Repubblika tal-Ginea skont kif jipprevedi r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 500/2001 tal-14 ta’ Marzu 2001 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93 dwar is-sorveljanza tal-qbid meħuda mill-bastimenti tas-sajd tal-Komunità f’ibħra ta’ pajjiżi terzi u fl-ibħra miftuħa (1), sad-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament li jistabbilixxi r-regoli dettaljati skont l-Artikolu 30 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 (2) u wara dik id-data, skont kif inhu previst b’dawn l-aħħar regoli.

Artikolu 4

Il-President tal-Kunsill huwa awtorizzat jaħtar il-persuni mogħtija s-setgħa li jiffirmaw il-Ftehim fl-għamla ta’ skambju ta’ ittri sabiex jorbtu lill-Komunità.

Magħmul fi Brussell, 28 ta’ Mejju 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

V. TOŠOVSKÝ


(1)  ĠU L 73, 15.3.2001, p. 8.

(2)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 tad-29 ta’ Settembru 2008 dwar l-awtorizzazzjonijiet għall-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti tas-sajd tal-Komunità barra mill-ilmijiet tal-Komunità u l-aċċess ta’ bastimenti ta’ pajjiżi terzi għall-ilmijiet tal-Komunità, li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93 u (KE) Nru 1627/94 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 3317/94 (ĠU L 286, 29.10.2008, p. 33).


FTEHIM FL-GĦAMLA TA’ SKAMBJU TA’ ITTRI

dwar l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim ta’ sħubija dwar is-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Ginea

A.   Ittra mill-Gvern tar-Repubblika tal-Ginea:

Sinjur,

Ninsab sodisfatt li n-negozjaturi tar-Repubblika tal-Ginea u tal-Komunità Ewropea laħqu qbil dwar Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn ir-Repubblika tal-Ginea u l-Komunità Ewropea, kif ukoll dwar Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet ta’ Sajd u l-kumpens finanzjarju, kif ukoll l-Annessi tiegħu.

Ir-riżultat ta’ dawn in-negozjati, evoluzzjoni pożittiva tal-Ftehim preċedenti, għandu jsaħħaħ ir-relazzjonijiet bejnietna fil-qasam tas-sajd u se jistabbilixxi tabilħaqq qafas ta’ sħubija għall-iżvilupp ta’ politika tas-sajd sostenibbli u responsabbli fl-ilmijiet tal-Ginea. F’dan ir-rigward, nipproponilek li fl-istess waqt jinfetħu l-proċeduri ta’ approvazzjoni u ta’ ratifika tat-testijiet tal-Ftehim, tal-Protokoll u tal-Anness tiegħu flimkien mal-Appendiċijiet, f’konformità mal-proċeduri fis-seħħ fir-Repubblika tal-Ginea u fil-Komunità Ewropea u meħtieġa għad-dħul tagħhom fis-seħħ.

Bil-għan li l-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti Komunitarji ma jiġux interrotti fl-ilmijiet tal-Ginea, u b’referenza għall-Ftehim u għall-Protokoll inizjalati fl-20 ta’ April 2008 li jistabbilixxi, l-opportunitajiet tas-sajd u l-kumpens finanzjarju għall-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar 2009 sal-31 ta’ Diċembru 2012, għandi l-unur ninfurmak li l-Gvern tar-Repubblika tal-Ginea huwa lest japplika dan il-Ftehim u l-Protokoll b’mod proviżorju b’effett mill-1 ta’ Jannar 2009 sakemm jidħol fis-seħħ skont l-Artikolu 19 tiegħu, bil-kundizzjoni li l-Komunità Ewropea tkun disposta tagħmel l-istess.

Huwa mifhum illi f’dan il-każ, il-ħlas tal-ewwel parti tal-kumpens finanzjarju stabbilit fl-Artikolu 2 tal-Protokoll jitħallas sat-30 ta’ Novembru 2009.

Inkun nafhulek jekk tikkonferma l-qbil tal-Komunità Ewropea mal-applikazzjoni proviżorja msemmija.

Għoddni tiegħek,

 

B.   Ittra mill-Komunità Ewropea

Sinjur,

Għandi l-pjaċir ninfurmak li rċevejt l-ittra tiegħek ta’ llum illi tgħid hekk:

Sinjur,

“Ninsab sodisfatt li n-negozjaturi tar-Repubblika tal-Ginea u tal-Komunità Ewropea laħqu qbil dwar Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn ir-Repubblika tal-Ginea u l-Komunità Ewropea, kif ukoll dwar Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet ta’ Sajd u l-kumpens finanzjarju, kif ukoll l-Annessi tiegħu.

Ir-riżultat ta’ dawn in-negozjati, evoluzzjoni pożittiva tal-Ftehim preċedenti għandu jsaħħaħ ir-relazzjonijiet bejnietna fil-qasam tas-sajd u se jistabbilixxi tabilħaqq qafas ta’ sħubija għall-iżvilupp ta’ politika tas-sajd sostenibbli u responsabbli fl-ilmijiet tal-Ginea. F’dan ir-rigward, nipproponilek li fl-istess waqt jinfetħu l-proċeduri ta’ approvazzjoni u ta’ ratifika tat-testijiet tal-Ftehim, tal-Protokoll u tal-Anness tiegħu flimkien mal-Appendiċijiet, f’konformità mal-proċeduri fis-seħħ fir-Repubblika tal-Ginea u fil-Komunità Ewropea u meħtieġa għad-dħul tagħhom fis-seħħ.

Bil-għan li l-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti Komunitarji ma jiġux interrotti fl-ilmijiet tal-Ginea, u b’referenza għall-Ftehim u għall-Protokoll inizjalati fl-20 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi, l-opportunitajiet tas-sajd u l-kumpens finanzjarju għall-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar 2009 sal-31 ta’ Diċembru 2012, għandi l-unur ninfurmak li l-Gvern tar-Repubblika tal-Ginea huwa lest japplika dan il-Ftehim u l-Protokoll b’mod proviżorju b’effett mill-1 ta’ Jannar 2009 sakemm jidħol fis-seħħ skont l-Artikolu 19 tiegħu, bil-kundizzjoni li l-Komunità Ewropea tkun disposta tagħmel l-istess.

Huwa mifhum illi f’dan il-każ, il-ħlas tal-ewwel parti tal-kumpens finanzjarju stabbilit fl-Artikolu 2 tal-Protokoll jitħallas sat-30 ta’ Novembru 2009.

Inkun nafhulek jekk tikkonferma l-qbil tal-Komunità Ewropea mal-applikazzjoni proviżorja msemmija.”

Għandi pjaċir nikkonferma l-qbil tal-Komunità Ewropea dwar l-applikazzjoni proviżorja msemmija.

Għoddni tiegħek,

 


FTEHIM TA’ SĦUBIJA

dwar is-sajd bejn ir-Repubblika tal-Ginea u l-Komunità Ewropea

IR-REPUBBLIKA tal-GINEA,

minn hawn ‘il quddiem imsejħa “il-Ginea”,

u

IL-KOMUNITÀ EWROPEA,

minn hawn ‘il quddiem imsejħa “il-Komunità”,

minn hawn ‘il quddiem imsejħa “il-Partijiet”,

FILWAQT LI JQISU r-relazzjoni ta’ ħidma mill-qrib bejn il-Komunità u l-Ginea, partikolarment fil-kuntest tal-Ftehim ta’ Cotonou, u x-xewqa reċiproka tagħhom li jsaħħu dik ir-relazzjoni;

FILWAQT LI JQISU x-xewqa taż-żewġ Partijiet li jippromwovu l-isfruttar responsabbli tar-riżorsi tas-sajd permezz tal-koperazzjoni;

FID-DAWL tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar;

DETERMINATI li japplikaw id-deċiżjonijiet u r-rakkomandazzonijiet tal-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku, minn hawn ‘il quddiem imsejħa “ICCAT”;

KONXJI tal-importanza tal-prinċipji stabbiliti permezz tal-Kodiċi ta’ Mġiba dwar sajd responsabbli adottat fil-Konferenza tal-FAO fl-1995;

DETERMINATI li jikkooperaw, fl-interess reċiproku tagħhom, għall-istabbiliment ta’ sajd responsabbli biex tiġi żgurata l-konservazzjoni fit-tul u l-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar;

KONVINTI li din il-koperazzjoni għandha tkun imsejsa fuq il-komplimentarjetà tal-inizjattivi u l-azzjonijiet imwettqa kemm b’mod konġunt kif ukoll minn kull waħda mill-Partijiet sabiex jiżguraw il-koerenza tal-politika u s-sinerġija tal-isforzi;

BI ĦSIEBHOM, għal dawn il-finijiet, li jiftħu djalogu dwar il-politika settorjali tas-sajd adottata mill-Gvern tal-Ginea u li jidentifikaw il-mezzi xierqa sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effikaċi ta’ din il-politika kif ukoll biex l-operaturi ekonomiċi u s-soċjetà ċivili jiddaħħlu fil-proċess;

ĦERQANA biex jistabbilixxu l-metodi u l-kundizzjonijiet li jirregolaw l-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti tal-Komunità fl-ilmijiet tal-Ginea, kif ukoll dawk li jirrigwardaw l-appoġġ mogħti mill-Komunità għall-istabbiliment ta’ sajd responsabbli f’dawk l-istess ilmijiet;

SOLVUTI biex jikkooperaw ekonomikament aktar mill-qrib fl-industrija tas-sajd u fl-attivitajiet relatati magħha, permezz tat-twaqqif u l-iżvilupp ta’ impriżi konġunti li jinvolvu kumpaniji miż-żewġ Partijiet.

FTIEHMU DWAR DAN LI ĠEJ:

Artikolu 1

Għan

Dan il-Ftehim jistabbilixxi l-prinċipji, ir-regoli u l-proċeduri li jirregolaw:

Il-koperazzjoni ekonomika, finanzjarja, teknika u xjentifika fil-qasam tas-sajd bil-ħsieb tal-promozzjoni ta’ sajd responsabbli fiż-żoni tas-sajd tal-Ginea sabiex ikunu żgurati l-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd u l-iżvilupp tas-settur tas-sajd fil-Ginea.

il-kundizzjonijiet tal-aċċess tal-bastimenti tas-sajd tal-Komunità għaż-żoni tas-sajd tal-Ginea.

il-koperazzjoni dwar metodi ta’ kontroll tas-sajd fiż-żoni tas-sajd tal-Ginea sabiex jiġu żgurati l-osservanza tal-kundizzjonijiet imsemmija hawn fuq, l-effikaċja tal-miżuri ta’ konservazzjoni u ta’ ġestjoni tar-riżorsi tas-sajd, u l-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux rappurtat u mhux regolat.

sħubijiet bejn kumpaniji bil-għan li, fl-interess komuni, jiġu żviluppati attivitajiet ekonomiċi fis-settur tas-sajd u fl-attivitajiet relatati.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, l-espressjonjiet li ġejjin huma definiti kif ġej:

(a)

“l-awtoritajiet tal-Ginea”, il-Ministeru inkarigat mis-sajd;

(b)

“l-awtoritajiet tal-Komunità”, il-Kummissjoni Ewropea;

(ċ)

“żona tas-sajd tal-Ginea”, l-ilmijiet li, f’dak li jirrigwarda s-sajd, jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Ginea. L-attività tas-sajd tal-bastimenti Komunitarji msemmija f’dan il-Ftehim m’għandhiex issir ħlief fiż-żoni li fihom is-sajd huwa awtorizzat mil-leġislazzjoni tal-Ginea;

(d)

“bastiment tas-sajd”, kwalunkwe bastiment mgħammar bil-ħsieb tal-isfruttar kummerċjali tar-riżorsi ħajjin tal-baħar;

(e)

“bastiment tal-Komunità”, bastiment tas-sajd li jtajjar il-bandiera ta’ Stat Membru tal-Komunità u rreġistrat fil-Komunità;

(f)

“Kumitat Konġunt” kumitat magħmul minn rappreżentanti tal-Komunità u tal-Ginea kif jispeċifika l-Artikolu 10 ta’ dan il-Ftehim;

(g)

“trażbord”, it-trasferiment fil-port u/jew fiż-żona tiegħu tal-qabda kollha ta’ bastiment jew ta’ parti minnha għal bastiment ieħor;

(h)

“ċirkostanzi mhux normali”, ċirkostanzi għajr il-fenomeni naturali, li jaħarbu l-kontroll raġonevoli ta’ waħda mill-Partijiet, b’tali mod li jtellfu l-eżerċizzju tal-attività tas-sajd fl-ilmijiet tal-Ginea;

(i)

“baħri tal-AKP”, kwalunkwe baħri ċittadin ta’ pajjiż mhux Ewropew firmatarju tal-Ftehim ta’ Cotonou. Bħala tali, baħri mill-Ginea huwa baħri tal-AKP.

(j)

“is-Sorveljanza”: Iċ-Ċentru Nazzjonali tas-Sorveljanza u tal-Ħarsien tas-Sajd (CNSP);

(k)

“id-Delegazzjoni”: tfisser id-Delegazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea fil-Ginea;

(l)

“sid”: tfisser kwalunkwe persuna ġuridikament responsabbli mill-bastiment tas-sajd;

(m)

“awtorizzazzjoni tas-sajd”: id-dritt li jiġu eżerċitati attivitajiet tas-sajd matul perjodu determinat, f’żona determinata inkella f’qasam tas-sajd determinat u f’konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim.

Artikolu 3

Prinċipji u għanijiet li jispiraw l-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim

1.   Il-Partijiet jintrabtu li jippromwovu s-sajd responsabbli fiż-żoni tas-sajd tal-Ginea abbażi tal-prinċipju tan-non-diskriminazzjoni bejn il-flotot tas-sajd preżenti f’dawk l-ilmijiet, bla ħsara għall-ftehimiet milħuqa bejn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw fl-istess reġjun ġeografiku, inklużi l-ftehimiet reċiproċi dwar is-sajd.

2.   Il-Partijiet jintrabtu li josservaw il-prinċipji tad-djalogu u l-konsultazzjoni preliminari, b’mod partikolari fil-livell tal-implimentazzjoni tal-politika settorjali dwar is-sajd, minn naħa waħda, u, min-naħa l-oħra, tal-politika u l-miżuri tal-Komunità li jista’ jkollhom impatt fuq il-qasam tas-sajd fil-Ginea.

3.   Il-Partijiet għandhom jikkoperaw ukoll biex jagħmlu evalwazzjonijiet ex-ante, waqt il-proċess, u ex-post, kemm flimkien kif ukoll unilateralment, tal-miżuri, programmi u azzjonijiet implimentati abbażi tad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim.

4.   Il-Partijiet jintrabtu li jiżguraw l-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim skont il-prinċipji tal-ġestjoni ekonomika u soċjali tajba, bl-impenn li jsir kontribut għall-ħolqien tal-impjiegi fil-Ginea, u b’rispett għall-qagħda tar-riżorsi tas-sajd.

5.   B’mod partikolari, l-impjieg tal-baħrin tal-AKP fuq il-bastimenti tal-Komunità huwa rregolat mid-Dikjarazzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) dwar il-prinċipji u d-drittijiet fundamentali tax-xogħol li japplikaw fl-intier fil-qafas tal-kuntratti kkonċernati u l-kundizzjonijiet ġenerali tax-xogħol. Dan jirrigwarda, b’mod partikolari, il-libertà tal-assoċjazzjoni u r-rikonoxximent effettiv tad-dritt tal-ħaddiema għal negozjar kollettiv u l-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni fi kwistjonijiet ta’ xogħol u professjoni.

Artikolu 4

Koperazzjoni fil-qasam xjentifiku

1.   Sakemm il-Ftehim ikun għadu fis-seħħ, il-Komunità u l-Ginea għandhom jagħmlu ħilithom biex isegwu l-iżvilupp tal-istat tar-riżorsi fiż-żona tas-sajd tal-Ginea.

2.   Iż-żewġ Partijiet, abbażi tar-rakkomandazzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet adottati fi ħdan l-organizzazzjonijiet internazzjonali kollha kompetenti mill-iżvilupp u mill-ġestjoni tas-sajd, u fid-dawl tal-aqwa pariri xjentifiċi disponibbli, għandhom jikkonsultaw bejniethom fi ħdan il-Kumitat Konġunt previst fl-Artikolu 10 tal-Ftehim, biex jekk ikun il-każ, wara laqgħa xjentifika bi qbil komuni, jadottaw miżuri bil-għan tal-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd li jolqtu l-attivitajiet tal-bastimenti tas-sajd tal-Komunità.

3.   Il-Partijiet jintrabtu li jikkonsultaw bejniethom, jew direttament, inkluż fuq il-livell tas-sottoreġjun, jew fi ħdan l-organizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti, biex jiżguraw il-ġestjoni u l-konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi fl-Oċean Atlantiku, u biex jikkooperaw fir-riċerka xjentifika relevanti.

Artikolu 5

Aċċess tal-bastimenti tal-Komunità għar-riżorsi tas-sajd fl-ilmijiet tal-Ginea

1.   Il-Ginea tintrabat li tawtorizza lill-bastimenti tal-Komunità jieħdu sehem f’attivitajiet tas-sajd fiż-żona tas-sajd tagħha skont dan il-Ftehim, inkluż il-Protokoll u l-Anness tiegħu.

2.   L-attivitajiet ta’ sajd imsemmija f’dan il-Ftehim huma soġġetti għal-leġislazzjoni u r-regolamenti fis-seħħ fil-Ginea. L-awtoritajiet tal-Ginea għandhom jinnotifikaw lill-Komunità dwar kull tibdil li jsir fil-leġislazzjoni msemmija. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet li l-Partijiet jistgħu jaqblu dwarhom, il-bastimenti Komunitarji għandhom josservaw din l-emenda għar-regolament fi żmien xahar min-notifika tiegħu.

3.   Il-Ginea tintrabat li tadotta d-dispożizzjonijiet adegwati kollha f’dak li għandu x’jaqsam mal-applikazzjoni effettiva tad-dispożizzjonijiet dwar il-kontroll tas-sajd stabbiliti bil-Protokoll. Il-bastimenti tal-Komunità għandhom jikkooperaw mal-awtoritajiet kompetenti tal-Ginea għat-twettiq ta’ dawn il-kontrolli.

4.   Il-Komunità tintrabat li tadotta d-dispożizzjonijiet kollha xierqa sabiex tiżgura li l-bastimenti tagħha josservaw id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim, kif ukoll il-leġislazzjoni tal-Ginea li tirregola s-sajd fl-ibħra rilevanti taħt il-ġurisdizzjoni tal-Ginea, skont il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar.

Artikolu 6

Kundizzjonijiet tas-sajd – klawżola ta’ esklussività

1.   Il-bastimenti tal-Komunità ma jistgħux jeżerċitaw l-attivitajiet ta’ sajd fiż-żoni tas-sajd tal-Ginea sakemm ma jkollhomx awtorizzazzjoni tas-sajd maħruġa mill-Ginea skont dan il-Ftehim u l-Protokoll mehmuż miegħu.

2.   Fil-każ tal-kategoriji ta’ sajd li mhumiex previsti mill-Protokoll fis-seħħ, kif ukoll tas-sajd sperimentali, dawn l-awtorizzazzjonijiet tas-sajd jistgħu jingħataw mill-Ministeru, lill-bastimenti Komunitarji. Madankollu, l-għoti ta’ dawn l-awtorizzazzjonijiet tas-sajd jibqa’ jiddependi mill-opinjoni favorevoli taż-żewġ Partijiet.

3.   Il-proċedura biex bastiment jikseb awtorizzazzjoni tas-sajd, it-taxxi applikabbli u l-metodu ta’ ħlas li jrid jintuża’ mis-sidien tal-bastimenti huma speċifikati fl-Anness tal-Protokoll.

Artikolu 7

Kumpens finanzjarju

1.   Il-Komunità għandha tħallas lill-Ginea kumpens finanzjarju skont it-termini u l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-Protokoll u fl-Annessi. Dan il-kumpens waħdieni huwa definit abbażi ta’ żewġ elementi relatati, rispettivament.

(a)

l-aċċess tal-bastimenti tal-Komunità għall-ilmijiet u għar-riżorsi tas-sajd tal-Ginea, u

(b)

l-appoġġ finanzjarju tal-Komunità għall-istabbiliment tal-politika nazzjonali tas-sajd ibbażata fuq sajd responsabbli u l-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd fl-ilmijiet tal-Ginea.

2.   L-element tal-kumpens finanzjarju msemmi fil-paragrafu 1(b) hawn fuq għandu jkun determinat fid-dawl tal-għanijiet identifikati, bi qbil komuni bejn il-Partijiet, u skont id-dispożizzjonjiet tal-Protokoll, li jridu jintlaħqu fil-kuntest tal-politika settorjali tas-sajd definita mill-gvern tal-Ginea u programmazzjoni annwali u multiannwali għall-implimentazzjoni tagħha.

3.   Il-kumpens finanzjarju min-naħa tal-Komunità jitħallas kull sena skont it-termini stabbiliti fil-Protokoll, u skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-ftehim u tal-Protokoll rigward il-modifika eventwali tat-total tiegħu minħabba:

(a)

ċirkostanzi mhux normali;

(b)

it-tnaqqis, bi qbil, tal-opportunitajiet ta’ sajd mogħtija lill-bastimenti Komunitarji fl-applikazzjoni tal-miżuri tal-ġestjoni tal-istokkijiet ikkonċernati meqjusa neċessarji għall-konservazzjoni u għall-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi skont l-aqwa parir xjentifiku disponibbli;

(ċ)

iż-żieda, bi qbil komuni bejn il-Partijiet, tal-opportunitajiet ta’ sajd mogħtija lill-bastimenti Komunitarji jekk, skont l-aqwa parir xjentifiku disponibbli, il-qagħda tar-riżorsi tippermetti dan;

(d)

rievalwazzjoni konġunta tal-kundizzjonijiet tal-appoġġ finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-politika settorjali tas-sajd fil-Ginea meta r-riżultati tal-ipprogrammar annwali u multiannwali misjuba mill-partijiet jiġġustifikaw dan;

(e)

it-terminazzjoni ta’ dan il-Ftehim skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 15 tiegħu;

(f)

is-sospensjoni tal-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 14 tiegħu.

Artikolu 8

Promozzjoni tal-koperazzjoni fil-livell tal-operaturi ekonomiċi u s-soċjetà ċivili

1.   Il-Partijiet għandhom jinkoraġġixxu l-koperazzjoni ekonomika, xjentifika u teknika fis-settur tas-sajd u s-setturi konnessi miegħu. Għandhom jikkonsultaw flimkien sabiex jikkoordinaw id-diversi azzjonijiet li jkunu prevedibbli f’dan ir-rigward.

2.   Il-Partijiet jintrabtu li jippromwovu l-iskambju tal-informazzjoni dwar tekniki tas-sajd u l-irkaptu tas-sajd, il-metodi ta’ konservazzjoni u l-ipproċessar tal-prodotti tas-sajd.

3.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex joħolqu l-kundizzjonijiet adatti għall-promozzjoni tar-relazzjonijiet bejn l-impriżi tagħhom, fl-oqsma tekniċi, ekonomiċi u kummerċjali, billi jaħdmu għall-ħolqien ta’ ambjent favorevoli għall-iżvilupp tan-negozju u l-investimenti.

4.   Il-Partijiet b’mod partikolari jinkoraġġixxu l-ħolqien ta’ impriżi konġunti ta’ interess reċiproku fl-osservanza sistematika tal-leġislazzjoni tal-Ginea u ta’ dik tal-Komunità li tkun fis-seħħ.

Artikolu 9

Koperazzjoni amministrattiva

Il-Partijiet kontraenti, ħerqana li jiżguraw l-effikaċja tal-miżuri għall-iżvilupp u għall-preżervazzjoni tar-riżorsi tas-sajd:

jiżviluppaw koperazzjoni amministrattiva sabiex jiżguraw li l-bastimenti tagħhom josservaw id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim u r-regolamentazzjoni dwar is-sajd fil-baħar tal-Ginea, kull Parti safejn tikkonċerna lilha,

jikkooperaw sabiex jimpedixxu u jiġġieldu kontra s-sajd illegali, mhux rappurtat, u mhux regolat b’mod partikolari permezz tal-iskambju ta’ informazzjoni u ta’ koperazzjoni amministrattiva mill-qrib.

Artikolu 10

Kumitat Konġunt

1.   Kumitat Konġunt huwa stabbilit bil-għan li jissorvelja u jikkontrolla l-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim. Il-Kumitat Konġunt għandu jwettaq il-funzjonijiet li ġejjin:

(a)

jissorvelja t-twettiq, l-interpretazzjoni u l-funzjonament korrett tal-implimentazzjoni tal-Ftehim, kif ukoll ir-riżoluzzjoni għat-tilwim;

(b)

jiżgura s-segwitu u jevalwa l-implimentazzjoni tal-kontribut tal-Ftehim ta’ Sħubija għat-twettiq tal-politika settorjali dwar is-sajd tal-Ginea;

(ċ)

jiżgura r-rabta meħtieġa dwar kwistjonijiet ta’ interess komuni fil-qasam tas-sajd;

(d)

iservi ta’ forum sabiex jissolvew bonarjament il-kwistjonijiet li jistgħu jinqalgħu mill-interpretazzjoni jew l-aplikazzjoni tal-Ftehim;

(e)

jevalwa mill-ġdid, jekk ikun hemm il-ħtieġa, il-livelli ta’ sajd possibbli u, konsegwentament, il-kumpens finanzjarju;

(f)

jiddefinixxi l-kundizzjonijiet tas-sajd skont id-dispożizzjonijiet tal-Protokoll;

(g)

jiffissal-modalitajiet prattiċi tal-koperazzjoni amministrattiva stabbilita fl-Artikolu 9 ta’ dan il-Ftehim;

(h)

jaqdi kull funzjoni oħra li l-Partijiet jaqblu li jinkarigawh li jwettaq, inkluż il-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux rappurtat, u mhux regolat u l-koperazzjoni amministrattiva;

2.   Il-Kumitat Konġunt għandu jiltaqa’ mill-inqas darba fis-sena, darba fil-Ginea u darba fil-Komunità, u jkun ippresedut mill-Parti fejn issir il-laqgħa. Għandu jiltaqa’ f’seduta straordinarja fuq talba ta’ waħda mill-Partijiet.

Artikolu 11

Żona ġeografika li għaliha japplika l-Ftehim

Dan il-Ftehim japplika, minn naħa waħda fit-territorji fejn japplika t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti mit-Trattat imsemmi, u, min-naħa l-oħra, fit-territorju tal-Ginea u fl-ilmijiet taħt il-ġurisdizzjoni tal-Ginea.

Artikolu 12

Tul ta’ żmien

Dan il-Ftehim għandu japplika għal 4 snin mid-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu; għandu jiġġedded b’mod impliċitu u għal perjodi identiċi, ħlief fil-każ tat-terminazzjoni skont l-Artikolu 15 tiegħu.

Artikolu 13

Riżoluzzjoni tat-tilwim

Il-Partijiet kontraenti għandhom jikkonsultaw lil xulxin f’każ li jkun hemm nuqqas ta’ qbil fir-rigward tal-interpretazzjoni u/jew l-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim.

Artikolu 14

Sospensjoni

1.   L-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim tista’ tiġi sospiż fuq l-inizjattiva ta’ xi waħda mill-Partijiet f’każ ta’ nuqqas ta’ ftehim serju fir-rigward tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tiegħu. Din is-sospensjoni hija soġġetta għan-notifika mill-Parti kkonċernata dwar l-intenzjoni tagħha, bil-miktub, mhux anqas minn tliet xhur qabel id-data meta din is-sospensjoni tkun se tidħol fis-seħħ. Mill-ħruġ ta’ din in-notifika, il-Partijiet għandhom jikkonsultaw lil xulxin bil-għan li jsolvu n-nuqqas ta’ ftehim bonarjament.

2.   Il-ħlas tal-kumpens finanzjarju msemmi fl-Artikolu 7 għandu jitnaqqas, proporzjonalment u pro rata temporis, għat-tul ta’ żmien tas-sospensjoni.

Artikolu 15

Terminazzjoni

1.   Dan il-Ftehim jista’ jiġi mitmum minn waħda mill-Partijiet, fil-każ ta’ ċirkostanzi mhux normali relatati, fost oħrajn, mad-degradazzjoni tal-istokkijiet ikkonċernati, l-osservazzjoni ta’ livell imnaqqas tal-użu tal-opportunitajiet ta’ sajd allokati mill-Ginea għall-bastimenti tal-Komunità, jew in-nuqqas ta’ osservanza tal-obbligi tal-Partijiet fil-kwistjoni tal-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux rappurtat u mhux regolat.

2.   Il-Parti kkonċernata għandha tgħarraf bil-miktub lill-Parti l-oħra bl-intenzjoni tagħha li tirtira mill-Ftehim mill-inqas sitt xhur qabel ma jiskadi l-perjodu inizjali jew kull perjodu ieħor.

3.   Meta tintbagħat in-notifika msemmija fil-paragrafu 2, għandhom jinfetħu l-konsultazzjonijiet bejn il-Partijiet.

4.   Il-ħlas tal-kumpens finanzjarju msemmi fl-Artikolu 7, għas-sena li fiha t-terminazzjoni tidħol fis-seħħ, għandu jitnaqqas b’mod proporzjonali u pro rata temporis.

Artikolu 16

Protokoll u Anness

Il-Protokoll u l-Anness għandhom jiffurmaw parti integrali minn dan il-Ftehim.

Artikolu 17

Dispożizzjonjiet applikabbli tal-liġi nazzjonali

L-attivitajiet tal-bastimenti tas-sajd komunitarji li joperaw fl-ilmijiet tal-Ginea huma regolati mill-liġi applikabbli fil-Ginea, sakemm il-Ftehim, il-Protokoll preżenti, l-Anness u l-appendiċi tiegħu ma jistabbilixxux xort’oħra.

Artikolu 18

Tħassir

Fid-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu, dan il-Ftehim jħassar u jissostitwixxi l-Ftehim tas-sajd bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika tal-Ginea dwar is-sajd fiż-żona tas-sajd tal-Kosta tal-Ginea, li daħal fis-seħħ fid-28 ta’ Marzu 1983.

Artikolu 19

Dħul fis-seħħ

Dan il-Ftehim, miktub f’żewġ kopji bil-Ġermaniz, bl-Ingliż, bil-Bulgaru, bid-Daniż, bl-Ispanjol, bl-Estonjan, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Grieg, bl-Ungeriż, bit-Taljan, bil-Latvjan, bil-Litwan, bil-Malti, bl-Olandiż, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bir-Rumen, bis-Slovakk, bis-Sloven, bl-Iżvediż u biċ-Ċek, b’kull wieħed minn dawn it-testi ugwalment awtentiku, għandu jidħol fis-seħħ fid-data li fiha l-Partijiet jinnotifikaw lil xulxin bil-miktub li jkunu tlestew il-proċeduri interni rispettivi tagħhom meħtieġa għal dan il-għan.

PROTOKOLL

li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kumpens finanzjarju previsti fil-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Ginea dwar is-sajd ‘il barra mill-kosta tal-Ginea għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2009 sal-31 ta’ Diċembru 2012 Artikolu 1

Artikolu 1

Perjodu tal-applikazzjoni u l-opportunitajiet ta’ sajd

1.   Mill-1 ta’ Jannar 2009, u għal perjodu ta’ 4 snin, l-opportunitajiet ta’ sajd konċessi skont l-Artikolu 5 tal-Ftehim, għall-ispeċijiet li jpassu ħafna (speċijiet elenkati fl-Anness 1 tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-1982), għandhom ikunu kif ġej:

bastimenti bil-friża li jistadu għat-tonn bit-tartarun: 28 bastiment,

bastimenti tas-sajd bil-qasba: 12-il bastiment.

2.   Mit-tieni sena tal-applikazzjoni ta’ dan il-prokoll, u wara evalwazzjoni konġunta tal-qagħda tal-istokkijiet tal-gambli u tal-ġestjoni tas-sajd tal-Ginea f’din il-kategorija, l-opportunitajiet tas-sajd għall-bastimenti tat-tkarkir għall-gambli, li jlaħħqu it-800 tunnellata ta’ piż gross (GRT) kull trimestru, jistgħu jiġu allokati fuq bażi annwali skont il-kundizzjonijiet li ġejjin:

l-implimentazzjoni ta’ ġestjoni trasparenti tal-aċċess tas-sajd għall-gambli, u partikolarment tal-isforz tas-sajd eżerċitat mill-flotot nazzjonali u barranin għal din l-ispeċi. Għalhekk, il-Ginea tibgħat kull sena, u qabel il-31 ta’ Ottubru ta’ kull sena, tabella sommarja tal-isforzi tas-sajd għal din l-ispeċi fl-ilmijiet tal-Ginea,

l-implimentazzjoni ta’ Pjan ta’ Sorveljanza, ta’ monitoraġġ u ta’ kontroll fl-ilmijiet tal-Ginea;

l-analiżi xjentifika tal-qagħda tar-riżorsa u r-riżultati tal-kampanji xjentifiċi, li r-riżultati tagħhom se jiġu kkomunikati kull sena u fl-istess ħin bħall-informazzjoni dwar l-isforzi tas-sajd.

Il-kundizzjonijiet tas-sajd għal din il-kategorija għandhom jiġu definiti bil-qbil komuni kull sena qabel it-trażmissjoni tal-awtorizzazzjonijiet tas-sajd u fi kwalunkwe każ qabel il-ħlas tal-kumpens finanzjarju annwali addizzjonali, fi proporzjon maż-żieda fl-opportunitajiet tas-sajd kif previst fl-Artikolu 2 ta’ dan il-Protokoll.

3.   Il-Paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw bla ħsara għall-Artikoli 4 u 5 ta’ dan il-Protokoll.

4.   Il-bastimenti li jtajjru l-bandiera ta’ Stat Membru tal-Komunità Ewropea ma jistgħux iwettqu attivitajiet tas-sajd fiż-żona tas-sajd tal-Ginea ħlief jekk ikollhom awtorizzazzjoni valida tas-sajd maħruġa mill-Ginea fil-qafas ta’ dan il-Protokoll, u bil-metodi deskritti fl-Anness ta’ dan il-Protokoll.

Artikolu 2

Kumpens finanzjarju – Metodi ta’ ħlas

1.   Il-kumpens finanzjarju msemmi fl-Artikolu 7 tal-Ftehim huwa magħmul minn naħa, għall-perjodu msemmi fl-Artikolu 1(1), minn-ammont ta’ EUR 325 000 fis-sena ekwivalenti għal tunnellaġġ ta’ referenza ta’ 5 000 tunnellata fis-sena, u min-naħa oħra minn ammont speċifiku ta’ EUR 125 000 fis-sena, allokati għall-appoġġ u għall-implimentazzjoni tal-politika settorjali tas-sajd fil-Ginea. Dan l-ammont speċifiku huwa parti integrali mill-kumpens finanzjarju waħdieni (1) kif definit fl-Artikolu 7 tal-Ftehim.

Fil-każ li jiġu allokati l-opportunitajiet tas-sajd addizzjonali, skont id-dispożizzjonijiet previsti fl-Artikolu 1(2), il-kumpens finanzjarju msemmi fl-Artikolu 7 tal-Ftehim jinkludi wkoll, għall-perjodu msemmi fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 1, ammont ta’ EUR 300 000 fis-sena, fi proporzjon maż-żieda fl-opportunitajiet tas-sajd.

Mal-ammonti msemmija hawn fuq tiżdied kontribut speċifiku mill-Komunità li tgħodd mas-600 000 EUR fl-ewwel sena, 400 000 fit-tieni sena u 300 000 EUR fis-snin ta’ wara, bil-għan li jingħata appoġġ għas-sistema ta’ monitoraġġ, kontroll u sorveljanza fiż-żoni tas-sajd tal-Ginea u bil-għan li l-Ginea tkun tista’ tistabbilixxi b’sistema ta’ sorveljanza satellitari sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2010. Din il-kontribuzzjoni titmexxa skont id-dispożizzjonijiet previsti fl-Artikolu 7 ta’ dan il-Protokoll.

2.   Il-paragrafu 1 hawn fuq japplika b’riżerva għad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 4, 5, 6 u 7 ta’ dan il-Protokoll.

3.   L-ammont totali skont il-paragrafu 1 (jiġifieri ta’ EUR 1 050 000 għall-ewwel sena u, jekk ikun il-każ, EUR 1 150 000 għat-tieni sena u EUR 1 050 000 għas-snin ta’ wara), huwa mħallas darba fis-sena mill-Komunità matul il-perjodu ta’ applikazzjoni ta’ dan il-Protokoll (2). Dawn l-ammonti ma jippreġudikawx l-emendi tal-opportunitajiet tas-sajd jew l-inklużjoni ta’ opportunitajiet ġodda tas-sajd, li jistgħu jiġu deċiżi skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 4 u 5 ta’ dan il-Protokoll.

4.   Jekk il-kwantità globali ta’ ħut maqbuda mill-bastimenti Komunitarji fiż-żoni tas-sajd tal-Kosta tal-Ginea taqbeż it-tunnellaġġ ta’ referenza, l-ammont tal-kumpens finanzjarju annwali jitla’ għal EUR 65 għal kull tunnellata supplimentari maqbuda. Madankollu, l-ammont totali mħallas mill-Komunità ma jistax jaqbeż id-doppju tal-ammont indikat fil-paragrafu 3 (jiġifieri ta’ EUR 1 050 000 għall-ewwel sena u, jekk ikun il-każ, EUR 1 150 000 għat-tieni sena u EUR 1 050 000 għas-snin ta’ wara). Meta l-kwantitajiet maqbuda mill-bastimenti Komunitarji jaqbżu l-kwantitajiet li jikkorrispondu għad-doppju tal-ammont totali annwali, l-ammont dovut għall-kwantità li teċċedi dak il-limitu, jitħallas is-sena ta’ wara.

5.   Il-ħlas tal-kumpens finanzjarju stabbilit fil-paragrafu 1 għandu jsir sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Novembru 2009 għall-ewwel sena u sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Frar għas-snin segwenti.

6.   Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6, l-allokazzjoni tal-fondi tiġi deċiża skont il-Liġi tal-finanzi tal-Ginea, ħlief għal dak li jirrigwarda l-kontribut speċifiku prevista fl-Artikolu 2(1), it-tielet inċiż ta’ dan il-Protokoll, u għaldaqstant, taqa’ taħt il-kompetenza esklussiva tal-awtoritajiet tal-Ginea.

7.   Il-ħlasijiet previsti f’dan l-Artikolu għandhom jiġu ttrasferiti fuq kont uniku tat-Teżor pubbliku, miftuħ fil-Bank Ċentrali tal-Ginea, li d-dettalji tiegħu jiġu kkomunikati kull sena mill-Ministeru, ħlief f’dak li jirrigwarda l-kontribut speċifiku prevista fl-Artikolu 2(1), it-tielet inċiż, li għandha tiġi ttrasferita direttament fuq kont taċ-Ċentru Nazzjonali tas-Sorveljanza u tal-Protezzjoni tas-Sajd, u fl-ewwel sena wara l-adozzjoni miż-żewġ partijiet tal-programmazzjoni ta’ dawn il-fondi.

Artikolu 3

Koperazzjoni għal sajd responsabbli – Koperazzjoni xjentifika

1.   Iż-żewġ Partijiet jimpenjaw irwieħhom biex jippromwovu sajd responsabbli fl-ilmijiet tal-Ginea abbażi tal-prinċipji tan-nuqqas ta’ diskriminazzjoni bejn il-flotot differenti preżenti f’dawn fl-ilmijiet.

2.   Sakemm jibqa’ fis-seħħ dan il-Protokoll, il-Komunità u l-awtoritajiet tal-Ginea għandhom jagħmlu minn kollox biex isegwu t-tibdil li jseħħ fir-riżorsi fiż-żona tas-sajd tal-Ginea.

3.   Iż-żewġ Partijiet għandhom jimpenjaw irwieħhom biex jippromwovu l-koperazzjoni għal sajd responsabbli fil-livell tas-sottoreġjun, b’mod partikolari fi ħdan il-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (ICCAT) u kwalunkwe organizzazzjoni oħra subreġjonali jew internazzjonali kompetenti.

4.   Skont l-Artikolu 4 tal-Ftehim u fid-dawl tal-aħjar opinjonijiet xjentifiċi disponibbli, il-Partijiet se jikkonsultaw bejniethom fi ħdan il-Kumitat Konġunt regolat mill-Artikolu 10 tal-Ftehim, biex jadottaw, bi qbil bejniethom u jekk ikun meħtieġ wara laqgħa xjentifika fil-livell tas-sottoreġjun, miżuri għall-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd li jolqtu l-attivitajiet tal-bastimenti Komunitarji. Dawn il-miżuri għandhom iqisu r-rakkomandazzonijiet u r-riżoluzzjonijiet fi ħdan l-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (ICCAT).

Artikolu 4

Reviżjoni tal-opportunitajiet ta’ sajd bi qbil reċiproku

1.   L-opportunitajiet ta’ sajd imsemmija fl-Artikolu 1 jistgħu jiżdiedu bi qbil bejn il-Partijiet sakemm, skont il-konklużjonijiet tal-laqgħa xjentifika msemmija fl-Artikolu 3(4) ta’ dan il-Protokoll, din iż-żieda ma tkunx ta’ dannu għall-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tal-Ginea. F’dan il-każ, il-kumpens finanzjarju msemmi fl-Artikolu 2(1) ikun miżjud proporzjonalment u prorata temporis.

2.   Min-naħa l-oħra jekk il-Partijiet jaqblu dwar l-adozzjoni ta’ tnaqqis tal-opportunitajiet tas-sajd msemmija fl-Artikolu 1, il-kumpens finanzjarju jitnaqqas proporzjonalment u prorata temporis.

3.   Id-distribuzzjoni tal-opportunitajiet ta’ sajd bejn il-kategoriji differenti tal-bastimenti tista’, bl-istess mod, tiġi sottomessa għar-reviżjoni wara konsultazzjoni u bi ftehim komuni bejn il-Partijiet, fil-kuntest tar-rakkomandazzjoni eventwali tal-laqgħa xjentifika msemmija fll-Artikolu 3(4) ta’ dan il-Protokoll, f’dak li għandu x’jaqsam mal-ġestjoni tal-istokkijiet li jistgħu jiġu affettwati minn dan it-tqassim mill-ġdid. Il-Partijiet jaqblu fuq l-aġġustament tal-kumpens finanzjarju jekk dan ikun ġustifikat minħabba t-tqassim mill-ġdid tal-opportunitajiet ta’ sajd.

Artikolu 5

Opportunitajiet oħra tas-sajd

1.   F’każ li l-bastimenti tas-sajd Komunitarji jkunu interessati fl-attivitajiet tas-sajd li mhumiex imsemmija fl-Artikolu 1, il-Komunità tikkonsulta lill-Ginea biex tinkiseb awtorizazzjoni eventwali għal dawn l-attivitajiet il-ġodda. Jekk ikun meħtieġ, il-Partijiet għandhom jaqblu dwar il-kundizzjonijiet applikabbli għal dawn l-opportunitajiet il-ġodda tas-sajd u jemendaw il-Protokoll u l-Anness tiegħu.

2.   Il-Partijiet jistgħu jwettqu flimkien kampanji ta’ sajd sperimentali fiż-żoni tas-sajd tal-Ginea, skont l-opinjoni tal-laqgħa xjentifika prevista fl-Artikolu 3(4) ta’ dan il-Protokoll. Għal dan il-għan, jistgħu jsiru konsultazzjonijiet fuq talba ta’ waħda mill-Partijiet biex jiddeterminaw, skont il-każ, ir-riżorsi l-ġodda, il-kundizzjonijiet u parametri oħra importanti.

3.   Il-Partijiet jimplimentaw l-attivitajiet tas-sajd sperimentali skont il-parametri xjentifiċi, amministrattivi u finanzjarji adottati bi qbil bejniethom. L-awtorizazzjonijiet għal sajd sperimentali huma miftiehma għall-finijiet ta’ prova, għal massimu ta’ żewġ kampanji ta’ sitt xhur ‘il waħda, li għandhom jibdew mid-data tad-deċiżjoni meħuda bi ftehim komuni bejn iż-żewġ Partijiet.

4.   Meta l-Partijiet jiddeterminaw li l-kampanji sperimentali jkunu taw riżultati pożittivi, b’rispett għall-preżervazzjoni tal-ekosistemi u għall-konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar, ikunu jistgħu jiġu attribwiti opportunitajiet ġodda ta’ sajd lill-bastimenti Komunitarji skont il-proċedura ta’ konsultazzjoni prevista fl-Artikolu 4 ta’ dan il-Protokoll u sakemm jiskadi, skont l-isforz permissibbli. Għandaqstant il-kumpens finanzjarju ser jiżdied.

Artikolu 6

Sospensjoni u reviżjoni tal-ħlas tal-kumpens finanzjarju f’ċirkostanzi li mhumiex normali

1.   F’ċirkostanzi li mhumiex normali, għajr fenomeni naturali li ma jippermettux l-eżerċizzju tal-attivitajiet tas-sajd fiż-Żona Ekonomika Esklussiva (ŻEE) tal-Ginea, il-ħlas tal-kumpens finanzjarju skont l-Artikolu 2(1) ta’ dan il-Protokoll jista’ jiġi sospiż mill-Komunità Ewropea.

2.   Id-deċiżjoni għal sospensjoni, fil-każijiet previsti fil-paragrafu 1 hawn fuq, tittieħed wara konsultazzjonijiet bejn iż-żewġ Partijiet sa mhux aktar tard minn xahrejn mid-data tat-talba magħmula minn waħda mill-Partijiet, u bil-kundizzjoni li l-Komunità Ewropea tkun ħallset kwalunkwe ammont dovut fil-mument tas-sospensjoni.

3.   Il-ħlas tal-kumpens finanzjarju jerġa’ jsir dovut minn meta jistabbilixxu l-Partijiet, wara konsultazzjonijiet u bi qbil komuni li ċ-ċirkostanzi li taw lok għall-waqfien tal-attivitajiet tas-sajd ikunu għebu u/jew is-sitwazzjoni hija tali li tippermetti li l-attivitajiet tas-sajd jinbdew mill-ġdid.

4.   Il-validità tal-awtorizzazzjonijiet tas-sajd mogħtija lill-bastimenti Komunitarji, li tkun ġiet soNefqanefqa flimkien mal-ħlas tal-kumpens finanzjarju, hija mtawla għal perjodu ta’ żmien li jkun jikkorrispondi għall-perjodu tas-sospensjoni tal-attivitajiet tas-sajd.

Artikolu 7

Promozzjoni ta’ sajd responsabbli fl-ilmijiet tal-Ginea

1.   Il-kumpens finanzjarju kollu, kif ukoll il-kontribut speċifiku, stabbiliti fl-Artikolu 2(1) ta’ dan il-Protokoll, jikkontribwixxu kull sena għall-appoġġ u l-implimentazzjoni tal-inizjattivi meħuda fil-qafas tal-politika settorjali tas-sajd, definita mill-gvern tal-Ginea, u approvati miż-żewġ partijiet abbażi tal-modalitajiet deskritti hawn taħt.

Il-ġestjoni tal-ammont korrispondenti mill-Ginea huwa bbażat fuq qbil reċiproku bejn iż-żewġ Partijiet, u f’konformità mal-prijoritajiet attwali tal-politika tas-sajd tal-Ginea bil-għan li tiġi żgurata ġestjoni sostenibbli u responsabbli tas-settur, l-għanijiet li jridu jintlaħqu, fosthom l-ippjanar annwali u multiannwali, skont il-paragrafu 2 hawn taħt, partikularment f’dak li jirrigwarda l-kontroll u s-sorveljanza, il-ġestjoni tar-riżorsi u t-titjib tal-kundizzjonijiet sanitarji tal-prodotti tas-sajd u t-tisħiħ tal-kapaċità ta’ kontroll tal-awtoritajiet kompetenti.

2.   Fuq proposta tal-Ginea u biex jiġi implimentat il-paragrafu preċedenti, il-Komunità u l-Ginea jiftiehmu, fi ħdan il-Kumitat Konġunt previst fl-Artikolu 10 tal-Ftehim, sa mid-dħul fis-seħħ tal-Protokoll u sa mhux aktar tard minn tliet xhur mid-dħul fis-seħħ tiegħu, dwar Programm Settorjali Multiannwali, u dwar kif għandu jiġi applikat, inklużi b’mod partikolari:

(a)

l-għażliet fuq bażi annwali u multiannwali li fuqhom il-perċentwal tal-kumpens finanzjarju stabbilit fil-paragrafu 1 imsemmi hawn fuq u l-ammonti speċifiċi għall-inizjattivi meħuda fuq bażi annwali jiġu utilizzati;

(b)

l-għanijiet li jridu jintlaħqu fuq bażi annwali u pluriannwali sabiex jitrawwem sajd sostenibbli u responsabbli, filwaqt li jitqiesu l-prijoritajiet tal-Ginea fi ħdan il-politika nazzjonali tas-sajd jew ta’ politiki oħra konnessi jew li għandhom impatt fuq il-promozzjoni tas-sajd responsabbli u sostenibbli;

(ċ)

il-kriterji u l-proċeduri li jridu jintużaw biex issir l-evalwazzjoni tar-riżultati milħuqa, fuq bażi annwali.

3.   Iż-żewġ partijiet madankollu jaqblu li jikkonċentraw b’mod partikolari fuq l-azzjonijiet kollha ta’ appoġġ għall-monitoraġġ, kontroll u sorveljanza tas-sajd, inkluża s-sorveljanza tal-ilmijiet tal-Ginea mill-baħar u mill-ajru, l-istabbiliment ta’ sistema ta’ monitoraġġ bis-satellita (VMS) tal-bastimenti tas-sajd, it-titjib tal-qafas ġuridiku kif ukoll l-applikazzjoni tiegħu fir-rigward l-infrazzjonijiet.

4.   L-emendi kollha proposti għall-Programm Settorjali Multiannwali jew għall-użu tal-ammonti speċifiċi għall-inizjattivi li jittieħdu kull sena jridu jiġu approvati miż-żewġ Partijiet fi ħdan il-Kumitat Konġunt.

5.   Kull sena, il-Ginea talloka l-valur korrispondenti għall-ammonti msemmija fil-paragrafu 1, għall-implimentazzjoni tal-Programm Multiannwali. Fir-rigward tal-ewwel sena ta’ validità tal-Protokoll, din l-allokazzjoni trid tiġi komunikata lill-Komunità malajr kemm jista’ jkun u fi kwalunkwe każ qabel l-approvazzjoni tal-Programm Settorjali Multiannwali mill-Kumitat Konġunt. Għal kull sena segwenti, din l-allokazzjoni tiġi komunikata mill-Ginea lill-Komunità sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Jannar tas-sena preċedenti.

6.   Jekk l-evalwazzjoni konġunta annwali tar-riżultati tal-implimentazzjoni tal-Programm Settorjali Multiannwali tiġġustifikah, il-Komunità Ewropea tkun tista’ tagħmel aġġustament mill-ġdid tas-somma allokata għall-appoġġ u għall-implimentazzjoni tal-politika settorjali tas-sajd tal-Ginea, li tagħmel parti mill-kumpens finanzjarju msemmi fl-Artikolu 2(1) ta’ dan il-Protokoll, biex is-somma effettiva tal-fondi allokati għall-implimentazzjoni tal-Programm tiġi adattata għal dawn ir-riżultati.

7.   Il-Komunità tirriżerva d-dritt li tissospendi l-ħlas tal-kontribut speċifiku prevista fit-tielet inċiż tal-Artikolu 2(1) ta’ dan il-Protokoll jekk ir-riżultati miksuba mill-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-Protokoll, ħlief f’ċirkostanzi eċċezzjonali u ġustifikati kif xieraq, ma jkunux konformi mal-programmazzjoni skont l-evalwazzjoni magħmula fil-kuntest tal-Kumitat Konġunt.

Artikolu 8

Nuqqas ta’ qbil – sospensjoni tal-applikazzjoni tal-Protokoll

1.   Kull nuqqas ta’ qbil bejn il-Partijiet dwar l-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Protokoll u l-applikazzjoni tiegħu għandu jitressaq għall-konsultazzjoni bejn il-Partijiet fi ħdan il-Kumitat Konġunt previst fl-Artikolu 10 tal-Ftehim, u jekk ikun meħtieġ, għandha tissejjaħ laqgħa straordinarja.

2.   Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 9, l-applikazzjoni tal-Protokoll tista’ tiġi soNefqanefqa fuq inizjattiva ta’ xi waħda mill-Partijiet meta n-nuqqas ta’ qbil bejn iż-żewġ Partijiet jitqies bħala wieħed serju u l-konsultazzjonijiet li jkunu saru fi ħdan il-Kumitat Konġunt skont l-ewwel paragrafu ma jkunux wasslu għal soluzzjoni bonarja.

3.   Is-sospensjoni tal-applikazzjoni tal-Protokoll hija soġġetta għan-notifika mill-Parti interessata tal-intenzjoni tagħha, liema notifika għandha tkun bil-miktub u ta’ mhux anqas minn tliet xhur qabel id-dħul fis-seħħ ta’ din is-sospensjoni.

4.   F’każ ta’ sospensjoni, il-Partijiet għandhom ikomplu bil-konsultazzjonijiet sabiex isibu soluzzjoni bonarja għad-diverġenzi ta’ bejniethom. Meta tinkiseb tali soluzzjoni bonarja, il-Protokoll jibda japplika mill-ġdid u l-ammont tal-kumpens finanzjarju għandu jitnaqqas b’mod proporzjonali u prorata temporis skont it-tul ta’ żmien li matulu l-applikazzjoni tal-Protokoll kienet sospiża.

Artikolu 9

Sospensjoni tal-applikazzjoni tal-Protokoll minħabba n-nuqqas ta’ ħlas

Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6, f’każ li l-Komunità tonqos milli tagħmel il-ħlasijiet previsti fl-Artikolu 2, l-applikazzjoni ta’ dan il-Protokoll tista’ tiġi sospiża bil-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

L-awtoritajiet kompetenti tal-Ginea jibagħtu notifika lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-nuqqas ta’ ħlas. Din tgħaddi għall-verifiki meħtieġa u jekk ikun meħtieġ, għall-ħlas sa mhux aktar tard minn 60 jum ta’ ħidma, li għandhom jibdew jgħoddu mid-data li fiha l-Kummissjoni tkun ġiet notifikata.

(b)

Fin-nuqqas ta’ ħlas jew ġustifikazzjoni xierqa għan-nuqqas ta’ ħlas fiż-żmien stabbilit fl-Artikolu 2(5) ta’ dan il-Protokoll, l-awtoritajiet kompetenti tal-Ginea ikunu fid-dritt li jissospendu l-applikazzjoni ta’ dan il-Protokoll. Għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni Ewropea f’dan ir-rigward minnufih.

(ċ)

Il-Protokoll jibda japplika mill-ġdid, hekk kif isir il-ħlasħlas.

Artikolu 10

Dispożizzjonjiet applikabbli tal-liġi nazzjonali

L-attivitajiet tal-bastimenti tas-sajd Komunitarji li joperaw fl-ilmijiet tal-Ginea huma regolati mill-liġi applikabbli fil-Ginea, sakemm il-Ftehim, il-Protokoll preżenti, l-Anness u l-appendiċi tiegħu ma jistabbilixxux xort’oħra.

Artikolu 11

Klawżola ta’ reviżjoni

1.   Fil-każ li jkun hemm tibdiliet sinifikanti fil-linji ta’ politika li wasslu għall-konklużjoni ta’ dan il-Protokoll, waħda mill-Partijiet tista’ tesiġi li d-dispożizzjonijiet tagħha jiġu riveduti bil-għan li dawn eventwalment jiġu emendati.

2.   Il-parti interessata tinnotifika lill-parti l-oħra bil-miktub dwar il-ħsieb tagħha li tirrevedi d-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Protokoll.

3.   Sa mhux aktar tard minn 60 jum ta’ ħidma wara n-notifika, iż-żewġ Partijiet għandhom jikkonsultaw lil xulxin għal dan l-għan. Fil-każ ta’ nuqqas ta’ qbil fir-rigward tar-reviżjoni tad-dispożizzjonijiet, il-Parti interessata tista’ ttemm il-Protokoll skont l-Artikolu 14 tiegħu.

Artikolu 12

Tħassir

Dan il-Protokoll u l-Annessi tiegħu jħassru u jissostitwixxu l-Protokoll tas-Sajd eżistenti kif ukoll il-Ftehim ta’ qafas bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Ginea dwar is-sajd ‘il barra mill-kosta tal-Ginea.

Artikolu 13

Tul ta’ żmien

Dan il-Protokoll u l-Annessi tiegħu japplikaw għal żmien ta’ 4 snin li jibdew mill-1 ta’ Jannar 2009, sakemm ma jiġux mitmuma skont l-Artikolu 14.

Artikolu 14

Terminazzjoni

Fil-każ ta’ terminazzjoni tal-Protokoll, il-Parti interessata tavża bil-miktub lill-Parti l-oħra bl-intenzjoni tagħha li ttemm il-Protokoll mill-inqas sitt xhur qabel id-data li fiha sseħħ it-terminazzjoni. Kif tintbagħat in-notifika msemmija fil-paragrafu ta’ qabel għandhom jibdew il-konsultazzjonijiet mal-Partijiet.

Artikolu 15

Dħul fis-seħħ

1.   Dan il-Protokoll u l-Anness tiegħu jidħlu fis-seħħ fid-data li fiha l-Partijiet jinnotifikaw lil xulxin bit-tlestija tal-proċeduri meħtieġa fir-rigward.

2.   Japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2009.


(1)  Mal-ammont tal-kumpens finanzjarju msemmi fl-Artikolu 1(1), għandu jiżdied l-ammont tal-kontribuzzjonijiet previsti fil-Kapitolu II ta’ dan l-Anness, imħallsa direttament lill-Ginea, u li huwa stmat għal EUR 118 000 fis-sena minbarra t-taxxi marbuta mal-kontribuzzjoni għas-sorveljanza u r-riċerka.

(2)  Ma’ dawn l-ammonti, għandhom jiżdiedu l-ammonti tal-kontribuzzjonijiet previsti fil-Kapitolu II ta’ dan l-Anness, imħallsa direttament lill-Ginea, u li huwa stmat għal EUR 118 000 fis-sena minbarra t-taxxi marbuta mal-kontribuzzjoni għas-sorveljanza u r-riċerka.

ANNESS

Kundizzjonijiet għall-Eżerċizzju tas-sajd għat-tonn fiż-żona tas-sajd tal-Ginea minn Bastimenti tal-Komunità

KAPITOLU I

FORMALITAJIET APPLIKABBLI GĦAT-TALBA U GĦALL-ĦRUĠ TAL- AWTORIZZAZZJONIJIET TAS-SAJD

SEZZJONI 1

Ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet tas-sajd

1.

Huma biss il-bastimenti eliġibbli li jistgħu jingħataw awtorizzazzjoni biex jistadu fiż-żona tas-sajd tal-Ginea.

2.

Sabiex bastiment ikun eliġibbli, is-sid, il-kaptan u l-bastiment innifsu m’għandhomx jiġu mċaħħda mill-attivitajiet tas-sajd fil-Ginea. Jeħtiġilhom ikunu f’qagħda regolari mal-amministrazzjoni tal-Ginea, fis-sens li jridu jkunu meħlusa mill-obbligi kollha preċedenti li jirriżultaw mill-attivitajiet tas-sajd tagħhom fil-Ginea fl-ambitu tal-ftehimiet tas-sajd konklużi mal-Komunità, partikolarment f’dak li jirrigwarda l-imbark tal-baħrin.

3.

L-awtoritajiet kompetenti tal-Komunità għandhom iressqu talba (elettronikament) lill-Ministru responsabbli mis-sajd fil-Ginea, għal kull bastiment li jixtieq jistad bis-saħħa tal-ftehim, mill-anqas 30 jum ta’ ħidma qabel id-data tad-dħul fis-seħħ tal-validità mitluba.

4.

It-talbiet huma ppreżentati lill-ministeru responsabbli għas-sajd skont il-formoli li l-format tagħhom jinsab fl-Appendiċi I. L-awtoritajiet tal-Ginea għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex l-informazzjoni li jirċievu fil-kuntest tat-talba għall-awtorizzazzjoni tas-sajd, tkun trattata b’mod kunfidenzjali. Din l-informazzjoni tintuża biss fil-kuntest tal-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar is-sajd.

5.

Kull applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tas-sajd għandu jkollha magħha d-dokumenti li ġejjin:

prova tas-somma mħallsa minn qabel għall-perjodu tal-validità tagħha,

kull dokument jew ċertifikat ieħor meħtieġ skont id-dispożizzjonijiet partikolari li japplikaw għat-tip ta’ bastiment ikkonċernat skont dan il-Protokoll.

6.

Il-ħlas tal-ammont dovut għall-awtorizzazzjoni għandu jsir fil-kont indikat mill-awtoritajiet tal-Ginea skont l-Artikolu 2(7) tal-Protokoll.

7.

Il-ħlasijiet jinkludu t-taxxi nazzjonali u lokali kollha, minbarra t-taxxa għall-kontribuzzjoni għas-sorveljanza tas-sajd, it-taxxa għall-kontribuzzjoni għar-riċerka dwar is-sajd u l-ispejjeż għas-servizzi pprovduti. F’dak li jirrigwarda t-taxxi għas-sorveljanza u r-riċerka, dawn tal-aħħar se jkunu applikabbli prorata tal-preżenza effettiva fiż-żona tas-sajd tal-Ginea u se jkunu ttrasferiti mill-operaturi fl-aħħar tpaċija tal-ħlasijiet, skont id-dispożizzjonijiet tas-Sezzjoni 2 ta’ dan l-Anness.

Fuq talba min-naħa tal-Ginea, u sakemm jiġi ffirmat Protokoll VMS mal-Komunità, din tal-aħħar għandha tipprovdi lill-Ginea bid-dejta satellitari għall-perjodi ta’ preżenza fiż-żona tas-sajd tal-Ginea bil-għan li jiġu kkalkulati t-taxxi li għandhom jitħallsu mis-sidien bħala kontribut għas-sorveljanza.

8.

L-awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti kollha huma maħruġa fi żmien 15-il jum ta’ ħidma minn meta tiġi milqugħa d-dokumentazzjoni kollha msemmija f’punt 5 hawn fuq, mill-ministeru responsabbli tas-sajd fil-Ginea, lis-sidien jew lir-rappreżentanti tagħhom mill-intermedjarju tad-Delegazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea fil-Ginea.

9.

L-awtorizzazzjoni tas-sajd tinħareġ f’isem bastiment speċifiku u mhix trasferibbli.

10.

Madanakollu, fuq talba tal-Komunità Ewropea u f’każ ta’ prova ta’ forza maġġuri, l-awtorizzazzjoni tas-sajd ta’ bastiment għandha tiġi sostitwita b’awtorizzazzjoni tas-sajd ġdida li tinħareġ fuq bastiment ieħor tal-istess kategorija tal-bastiment sostitwit, kif inhu msemmi fl-Artikolu 1 tal-Protokoll, mingħajr ħlas ulterjuri. F’dan il-każ, il-kalkolu tal-livell ta’ ħut maqbud għad-determinazzjoni tal-ħlas eventwali addizzjonali għandu jikkunsidra t-total tal-ħut maqbud miż-żewġ bastimenti.

11.

Is-sid, jew ir-rappreżentant, tal-bastiment li jkun se jiġi ssostitwit jgħaddi l-awtorizzazzjoni tas-sajd annullata lill-Ministeru inkarigat mis-sajd tal-Ginea permezz tal-intermedjarju tad-Delegazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea.

12.

Id-data li fiha l-awtorizzazzjoni l-ġdida tas-sajd issir effettiva hija dik li fiha sid il-bastiment jagħti lura l-awtorizzazzjoni annullata tas-sajd lill-ministeru responsabbli għas-sajd tal-Ginea. Id-Delegazzjoni tal-Kommissjoni Ewropea fil-Ginea għandha tiġi mgħarrfa dwar it-trasferiment tal-awtorizzazzjoni tas-sajd.

13.

L-awtorizzazzjoni tas-sajd għandha tinżamm abbord f’kull ħin. Il-Komunità Ewropea żżomm aġġornament tal-abbozz tal-lista ta’ bastimenti li għalihom saret talba għall-awtorizzazzjoni tas-sajd skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Protokoll. Dan l-abbozz jiġi nnotifikat lill-awtoritajiet tal-Ginea hekk kif jiġi finalizzat u eventwalment kull darba li jiġi aġġornat. Meta jintlaqa’ dan l-abbozz tal-lista kif ukoll in-notifika tal-ħlas bil-quddiem indirizzata mill-Kummissjoni Ewropea lill-awtoritajiet tal-pajjiż kostali, il-bastiment jiġi reġistrat mill-awtorità kompetenti tal-Ginea fuq lista tal-bastimenti awtorizzati li jistadu, li tiġi notifikata lill-awtoritajiet responsabbli mill-kontroll tas-sajd. F’dan il-każ, kopja ta’ din il-lista tintbagħat lil sid il-bastiment u għandha tinżamm abbord, minflok l-awtorizzazzjoni tas-sajd, sakemm tintbagħat din tal-aħħar.

14.

Iż-żewġ Partijiet jaqblu li jippromwovu l-implimentazzjoni ta’ sistema għall-awtorizzazzjoni tas-sajd msejsa esklussivament fuq l-iskambju elettroniku tal-informazzjoni kollha u tad-dokumenti deskritti hawn fuq. Iż-żewġ Partijiet jaqblu li jippromwovu mill-aktar fis possibbli s-sostituzzjoni tal-awtorizzazzjoni tas-sajd tal-karti bl-ekwivalenti elettronika, bħall-lista tal-bastimenti awtorizzati biex jistadu fiż-żona tas-sajd tal-Ginea.

15.

Il-Partijiet jintrabtu li, fl-ambitu tal-Kumitat Konġunt, jissostitwixxu r-referenzi kollha f’dan il-Protokoll għall-GRT b’TG u b’konsegwenza ta’ dan jadattaw id-dispożizzjonijiet hekk milquta. Qabel ma ssir din is-sostituzzjoni iseħħu konsultazzjonijiet tekniċi xierqa bejn il-Partijiet.

SEZZJONI 2

Kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni tas-sajd– Ħlasijiet u ħlasijiet bil-quddiem

1.

L-awtorizzazzjonijiet tas-sajd għandhom validità ta’ sena. Jistgħu jiġġeddu.

2.

Il-ħlas huwa stabbilit għal EUR 35 għal kull tunnellata maqbuda fiż-żona tas-sajd tal-Ginea għall-bastimenti li jistadu għat-tonn bit-tartarun u ta’ EUR 25 għall-bastimenti li jistadu bil-qasba.

3.

L-awtorizzazzjonijiet tas-sajd jinħarġu wara li jsir il-ħlas lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-ammonti li ġejjin:

EUR 4 025 għal kull bastiment tas-sajd tat-tonn bit-tartarun, ekwivalenti għall-ħlasijiet dovuti għal 115 tunnellata fis-sena;

EUR 500 għal kull bastiment li jistad bil-qasab, ekwivalenti għall-ħlasijiet dovuti għal 20 tunnellata fis-sena.

4.

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni Ewropea sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Ġunju ta’ kull sena, dwar it-tunnellaġġ tal-qabdiet li jkunu saru matul is-sena li tkun għadha kif għaddiet, kif konfermat mill-Istituti xjentifiċi kif jissemmew fil-punt 5 aktar ‘il quddiem.

5.

It-tnaqqis finali tal-ħlasijiet dovuti fuq bażi annwali huwa deċiż mill-Kummissjoni Ewropea sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Lulju tas-sena n + 1, abbażi tad-dikjarazzjonijiet dwar il-qabdiet magħmula minn kull sid ta’ bastiment u konfermati mill-istituti xjentifiċi kompetenti biex jivverifikaw l-informazzjoni dwar il-qabdiet fl-Istati Membri, bħalma huma l-IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l-IEO (Instituto Español de Oceanografia), l-IPIMAR (Instituto Português de Investigação Marítima) u ċ-Ċentru Nazzjonali tax-Xjenzi tas-Sajd ta’ Boussoura. Dan huwa trażmess permezz tal-intermedjarju tad-Delegazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea.

6.

Dan it-tnaqqis għandu jiġi kkomunikat fl-istess ħin lill-ministeru responsabbli għas-sajd fil-Ginea u lis-sidien tal-bastimenti.

7.

Kull ħlas addizzjonali eventwali għall-kwantitajiet maqbuda li jaqbżu l-115-il tunnelata għall-bastimenti li jistadu għat-tonn bit-tartarun u l-20 tunnellata għall-bastimenti li jistadu bil-qasba għandu jsir mis-sidien tal-bastimenti lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-Ginea sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Awwissu tas-sena n + 1, fil-kont imsemmi fil-paragrafu 6 tal-1 Sezzjoni ta’ dan il-Kapitolu, bir-rata ta’ EUR 35 għal kull tunnellata għall-bastimenti tas-sajd bit-tartarun u EUR 25 għall-bastimenti li jistadu bil-qasba.

8.

Madanakollu, jekk it-tnaqqis finali huwa inqas mis-somma mħallsa bil-quddiem skont punt 3 ta’ din is-sezzjoni, l-ammont residwu korrispondenti ma jistax jiġi rkuprat minn sid il-bastiment.

KAPITOLU II

ŻONI TAS-SAJD

Il-bastimenti tal-Komunità jkunu jistgħu jwettqu l-attivitajiet tagħhom tas-sajd fl-ilmijiet lil hinn mit-12-il mil nawtiku mil-linji tal-bażi, inkella skont il-każ, lil-hinn mill-isobath ta’ 20 m għall-bastimenti tas-sajd għat-tonn bit-tartarun u tal-bastimenti tas-sajd bil-qasba.

KAPITOLU III

SISTEMA TAD-DIKJARAZZJONI TAL-QABDIET

1.

Għall-finijiet ta’ dan l-Anness, il-perjodu ta’ żmien li matulu bastiment Komunitarju ikun fiż-żona tas-sajd tal-Ginea, huwa definit kif ġej:

jew iż-żmien li jgħaddi bejn id-dħul u l-ħruġ miż-żona tas-sajd tal-Ginea,

inkella l-perjodu li jgħaddi bejn id-dħul fiż-żona tas-sajd tal-Ginea u t-trażbord jew/u l-ħatt fil-Ginea.

2.

Il-bastimenti kollha awtorizzati li jistadu fl-ilmijiet tal-Ginea fil-qafas tal-Ftehim, għandhom jikkomunikaw il-qabdiet tagħhom lill-ministeru inkarigat mis-sajd fil-Ginea, biex dawn l-awtoritajiet ikunu jistgħu jikkontrollaw il-kwantitajiet tal-qabdiet kif ikkonfermati mill-istituti xjentifiċi kompetenti, skont il-proċedura msemmija f’Kapitolu I, sezzjoni 2, punt 5, ta’ dan l-Anness. Il-qabdiet għandhom ikunu komunikati kif ġej:

2.1.

Matul perjodu ta’ sena ta’ validità tal-awtorizzazzjoni tas-sajd, fis-sens tat-2 Sezzjoni tal-Kapitolu I ta’ dan l-Anness, id-dikjarazzjonijiet għandhom jinkludu l-qabdiet tal-bastiment għal kull vjaġġ. Id-dikjarazzjonijiet oriġinali fuq mezz fiżiku jiġu komunikati lill-Ministeru inkarigat mis-sajd tal-Ginea fil-45 jum ta’ wara t-tmiem tal-aħħar vjaġġ li jkun sar matul il-perjodu msemmi. Barra minn hekk dawn il-komunikazzjonijiet għandhom isiru bil-feks (+ 224 30 41 36 60) jew permezz tal-posta elettronika (cnspkaly@yahoo.fr).

2.2.

Il-bastimenti għandhom jiddikjaraw il-qabdiet tagħhom permezz tal-formola rilevanti li tinsab fil-ġurnal ta’ abbord, li l-mudell tagħha jinsab f’appendiċi 3. Għall-perjodi li matulhom il-bastiment ma jkunx fiż-żona tas-sajd tal-Ginea, huwa marbut li jdaħħal nota fil-ġurnal ta’ abbord bir-referenza “‘Il Barra miż-Żona tas-Sajd tal-Ginea”.

2.3.

Il-formoli għandhom jimtlew b’mod li jinqara faċilment u għandhom ikunu ffirmati mill-kaptan tal-bastiment jew mir-rappreżentant legali tiegħu.

2.4.

Id-dikjarazzjonijiet dwar il-qabdiet għandhom ikunu affidabbli biex tkun tista’ tissegwa l-evoluzzjoni tal-istokkijiet.

3.

F’każ li d-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu ma jiġux rispettati, il-Gvern tal-Ginea jirriżerva d-dritt li jissospendi l-awtorizzazzjoni tas-sajd tal-bastiment li wettaq in-nuqqas sakemm jitlestew il-formalitajiet u tiġi applikata lis-sid il-penali stabbilita fil-leġislazzjoni attwali tal-Ginea. Il-Kummissjoni Ewropea u l-Istat tal-bandiera għandhom jiġu infurmati b’dan.

4.

Iż-żewġ Partijiet jaqblu li jippromwovu sistema għad-dikjarazzjoni tal-qabdiet imsejsa eklussivament fuq l-iskambju elettroniku tal-informazzjoni u tad-dokumenti kollha deskritti hawn fuq. Iż-żewġ Partijiet jaqblu li jippromwovu s-sostituzzjoni tad-dikjarazzjoni bil-miktub (il-ġurnal ta’ abbord) bl-ekwivalenti f’forma elettronika, mill-aktar fis possibbli.

KAPITOLU IV

TRAŻBORD U ĦATT L-ART

Iż-żewġ Partijiet jikkooperaw bl-għan li jitjiebu l-possibbiltajiet tat-trażbord u tal-ħatt fil-portijiet tar-Repubblika tal-Ginea.

1.

Ħatt l-art

Il-bastimenti tat-tonn Komunitarji li jħottu minn jeddhom f’port tar-Repubblika tal-Ginea, jibbenifikaw minn tnaqqis fuq il-ħlas dovut ta’ EUR 5 għal kull tunnellata maqbuda fiż-żona tas-sajd tar-Repubblika tal-Ginea fuq is-somma indikata fis-sezzjoni 2, paragrafu 2, tal-Kapitolu I tal-Anness.

Jingħata tnaqqis supplimentari ta’ EUR 5 fil-każ ta’ bejgħ tal-prodotti tas-sajd lil fabbrika tal-ipproċessar tar-Repubblika tal-Ginea.

Dan il-mekkaniżmu għandu japplika għal kull bastiment Komunitarju sa massimu ta’ 50 % tal-kont finali tal-qabdiet (kif definit fil-Kapitolu III tal-Anness) mill-ewwel sena ta’ dan il-Protokoll.

2.

Il-mod ta’ kif għandu jsir il-kontroll tat-tunnellaġġ li jkun jinħatt jew ġie trażbordat għandu jiġi definit matul l-ewwel laqgħa tal-Kumitat Konġunt.

3.

Evalwazzjoni

Il-livell tal-inċentivi finanzjarji kif ukoll il-perċentwal massimu tal-kont finali tal-qabdiet għandhom jiġu aġġustati fi ħdan il-Kumitat Konġunt, skont l-impatt soċjo-ekonomiku tal-ħatt l-art li jkun sar matul is-sena rilevanti.

KAPITOLU V

IMBARK TAL-BAĦRIN

1.

Is-sidien tal-bastimenti jintrabtu li jimpjegaw, għall-istaġun tas-sajd tat-tonn fiż-żona tas-sajd tal-Ginea, għallinqas 20 % tal-baħrin li joriġinaw minn pajjiż AKP, u jagħtu prijorità lill-baħrin mill-Ginea. Fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità ma’ dawn id-dispożizzjonijiet, is-sidien ikkonċernati jistgħu jitqiesu li mhumiex eliġibbli biex jiksbu awtorizzazzjoni tas-sajd mill-Ginea, f’konformità mad-dispożizzjonijiet tas-Sezzjoni 1 ta’ dan l-Anness.

2.

Is-sidien tal-bastimenti għandhom jagħmlu ħilithom sabiex itellgħu abbord baħrin addizzjonali mill-Ginea.

3.

Id-Dikjarazzjoni tal-Organizazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) dwar il-prinċipji u d-drittijiet fundamentali tax-xogħol, għandha tapplika fl-intier tagħha għall-baħrin li jittellgħu abbord bastimenti Komunitarji. B’mod partikolari l-applikazzjoni tad-dritt ta’ assoċjazzjoni u tal-għarfien effettiv tad-dritt għan-negozjar kollettiv tal-ħaddiema u l-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni fil-qasam tal-impjiegi u tal-professjonijiet.

4.

Il-kuntratti tax-xogħol tal-baħrin tal-AKP, li kopja tagħhom qed tingħata lill-firmatarji ta’ dawn il-kuntratti, isiru bejn ir-rappreżentant(i) tas-sidien tal-bastimenti u l-baħrin u/jew it-trejdjunjins jew ir-rappreżentanti tagħhom. Dawn il-kuntratti jiggarantixxu lill-baħrin il-benefiċċju tas-sistema tas-sigurtà soċjali applikabbli għalihom, li tinkludi assigurazzjoni f’każ ta’ mewt, mard u inċident.

5.

Is-salarju tal-baħrin tal-AKP jitħallas mis-sidien tal-bastimenti. Għandu jiġi ffissat bi qbil komuni bejn is-sidien tal-bastimenti jew ir-rappreżentanti tagħhom u l-baħrin u/jew it-trejdjunjins jew ir-rappreżentanti tagħhom. Madankollu, il-kundizzjonijiet ta’ ħlas tal-baħrin tal-AKP ma jistgħux ikunu agħar minn dawk applikabbli għall-ekwipaġġi tal-pajjiż rispettiv tagħhom u fi kwalunkwe każ ma jistgħux ikunu inferjuri għall-istandards tal-ILO. Il-garanzija tas-salarju gross tal-baħrin mhux Komunitarji, imtellgħin abbord il-bastimenti tas-sajd għat-tonn bit-tartaruni bil-friża, u li jistadu fil-kuntest tal-Ftehim ta’ Sħubija tas-Sajd bejn il-KE u pajjiż terz, għandha tkun l-istess bħas-salarju bażiku minimu stabbilit permezz tar-riżoluzzjoni tal-ILO applikabbli għat-tbaħħir fil-kuntest tal-Konvenzjoni dwar ix-xogħol marittimu. Din il-garanzija tas-salarju għandha tinkiteb fil-kuntratti tax-xogħol. Madankollu, fil-każ li l-Konvenzjoni għas-settur tas-sajd tipprevedi dispożizzjonijiet aktar favorevoli f’dak li jirrigwarda s-salarju minimu jew id-drittijiet soċjali milli dawk ipprovduti mill-Konvenzjoni dwar ix-xogħol marittimu, għandha tapplika dik tal-ewwel.

6.

Kull baħri impjegat mill-bastimenti tal-Komunità għandu jippreżenta ruħu lill-kaptan tal-bastiment magħżul lejlet id-data proposta għall-imbarkazzjoni tiegħu. Jekk il-baħri ma jkunx preżenti fid-data u l-ħin previsti għall-imbarkazzjoni, sid il-bastiment jiġi awtomatikament liberat mill-obbligu tal-imbarkazzjoni ta’ dak il-baħri.

KAPITOLU VI

MIŻURI TEKNIĊI

Il-bastimenti għandhom josservaw il-miżuri u r-rakkomandazzjonijiet adottati mill-ICCAT għar-reġjun, għal dak li għandu x’jaqsam mal-irkaptu tas-sajd, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tagħhom u kull miżura teknika oħra li tapplika għall-attivitajiet tas-sajd tagħhom.

KAPITOLU VII

OSSERVATURI

1.

Il-bastimenti awtorizzati jistadu fl-ilmijiet tal-Ginea fil-qafas tal-Ftehim jistgħu itellgħu abbord osservaturi magħżula mill-organizazzjoni reġjonali tas-sajd (RFO) kompetenti, bil-kundizzjonijiet stabbiliti hawn taħt:

1.1.

Fuq talba tal-awtorità kompetenti, il-bastimenti Komunitarji jtellgħu abbord osservatur magħżul minnha, li jkollu l-kompitu li jivverifika l-qabdiet li jkunu saru fl-ilmijiet tal-Ginea.

1.2.

L-awtorità kompetenti tistabbilixxi lista tal-bastimenti magħżula biex itellgħu osservatur abbord, kif ukoll lista tal-osservaturi magħżula biex jittellgħu abbord. Dawn il-listi għandhom jinżammu aġġornati. Dawn għandhom jiġu komunikati lill-Kummissjoni Ewropea hekk kif jiġu stabbiliti u mbagħad kull tliet xhur fir-rigward tal-aġġornament eventwali tagħhom.

1.3.

L-awtorità kompetenti għandha tikkomunika lis-sidien tal-bastimenti jew lir-rappreżentanti tagħhom l-isem tal-osservatur magħżul biex jittella’ abbord il-bastiment tagħhom u dan mal-ħruġ tal-awtorizzazzjoni tas-sajd jew sa mhux aktar tard minn 15-il jum qabel id-data stabbilita biex l-osservatur jittella’ abbord.

2.

L-osservatur jibqa’ abbord il-bastiment għal vjaġġ wieħed. Madankollu, fuq talba espliċita tal-awtoritajiet kompetenti tal-Ginea, il-perjodu li matulu l-osservatur jibqa’ abbord jista’ jiġi estiż għal diversi vjaġġi skont it-tul taż-żmien medju tal-vjaġġi previsti għall-bastiment partikolari. Din it-talba għandha ssir mill-awtorità kompetenti meta jiġi komunikat l-isem tal-osservatur magħżul biex jitla’ abbord il-bastiment konċernat.

3.

Il-kundizzjonijiet għat-tlugħ abbord tal-osservatur għandhom jiġu maqbula bi ftehim komuni bejn is-sid tal-bastiment jew ir-rappreżentant tiegħu u l-awtorità kompetenti.

4.

It-tlugħ abbord tal-osservatur għandu jsir fil-port magħżul minn sid il-bastiment fil-bidu tal-ewwel vjaġġ fl-ilmijiet tas-sajd tal-Ginea, wara n-notifika tal-lista tal-bastimenti magħżula.

5.

Is-sidien ikkonċernati għandhom, fi żmien ġimgħatejn u b’avviż minn qabel ta’ għaxart ijiem, jinnotifikaw id-dati u l-portijiet tas-sottoreġjun, previsti għat-tlugħ abbord tal-osservaturi.

6.

Jekk l-osservatur jittella’ abbord f’pajjiż li jinsab ‘il barra mis-sottoreġjun, l-ispejjeż tal-vjaġġ tal-osservatur għandhom jitħallsu minn sid il-bastiment. Jekk bastiment li jkollu osservatur reġjonali abbord joħroġ miż-żona tas-sajd reġjonali, għandhom jittieħdu l-miżuri kollha biex jiġi assigurat li l-osservatur jittieħed lura f’pajjiżu malajr kemm jista’ jkun, bl-ispejjeż li għandhom jiġu mħallsa minn sid il-bastiment.

7.

Jekk l-osservatur ma jkunx preżenti fil-ħin u fil-post miftiehem u matul it-tnax-il siegħa mill-ħin miftiehem, sid il-bastiment ikun awtomatikament meħlus mill-obbligu tiegħu li jtella’ lil dak l-osservatur abbord.

8.

Meta jkun abbord, l-osservatur għandu jiġi trattat bħala uffiċjal. Meta l-bastiment ikun qed jopera fl-ilmijiet tal-Ginea, għandu jwettaq id-dmirijiet segwenti:

8.1.

josserva l-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti;

8.2.

jivverifika l-pożizzjoni tal-bastimenti impenjati fl-attivitajiet tas-sajd;

8.3.

jipproċedi f’ħidmiet ta’ ġbir ta’ kampjuni bijoloġiċi fil-qafas tal-programmi xjentifiċi;

8.4.

jieħu nota tal-irkaptu tas-sajd użat;

8.5.

jivverifika l-informazzjoni li tidher fil-ġurnal ta’ abbord dwar il-qabdiet li jkunu saru fl-ilmijiet tal-Ginea;

8.6.

jivverifika l-perċentwali tal-qabdiet addizzjonali u jagħmel stima tal-volum tal-ispeċijiet ta’ ħut mormija li huma tajbin għall-kummerċ;

8.7.

Jikkomunika lill-awtorità kompetenti, permezz ta’ kull mezz xieraq, l-informazzjoni dwar is-sajd, inkluż il-volum tal-qabdiet prinċipali u addizzjonali li jkunu abbord.

9.

Il-kaptan għandu jagħmel kulma jista’ sabiex jiżgura is-sikurezza fiżika u morali tal-osservatur fit-twettiq ta’ dmirijietu.

10.

L-osservatur għandu jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu l-faċilitajiet kollha neċessarji għat-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu. Il-kaptan għandu jagħtih aċċess għall-mezzi ta’ komunikazzjoni meħtieġa għall-eżerċizzju tal-kompiti tiegħu, għad-dokumenti marbuta direttament mal-attivitajiet tas-sajd tal-bastiment, li jinkludu b’mod partikolari l-ġurnal ta’ abbord u l-ġurnal tan-navigazzjoni, kif ukoll għall-Partijiet tal-bastiment meħtieġa sabiex ikun jista’ jwettaq il-kompiti tiegħu aktar faċilment.

11.

Waqt li jkun abbord, l-osservatur għandu:

11.1.

jieħu l-miżuri kollha xierqa sabiex il-kundizzjonijiet tat-tlugħ tiegħu abbord, kif ukoll il-preżenza tiegħu fuq il-bastiment, ma jinterrompux u lanqas itellfu l-ħidmiet tas-sajd,

11.2.

jirrispetta l-proprjetà u l-irkaptu li jinsabu abbord, kif ukoll il-kunfidenzjalità ta’ kull dokument li jappartjeni lill-bastiment rilevanti.

12.

Fi tmiem il-perjodu tal-osservazzjoni u qabel ma jitlaq minn fuq il-bastiment, l-osservatur għandu jagħmel rapport tal-attivitajiet, li għandu jintbagħat lill-awtoritajiet kompetenti b’kopja miegħu lill-Kummissjoni Ewropea. Għandu jiffirmah fil-preżenza tal-kaptan li jista’ jżid jew jitlob li jiżdiedu l-osservazzjonijiet kollha li huwa jqis li huma utli u jiffirma taħthom. Kopja tar-rapport għandha tingħata lill-kaptan qabel ma l-osservatur jitniżżel l-art.

13.

Sid il-bastiment huwa responsabbli għall-ispejjeż tal-akkomodazzjoni u tal-ikel tal-osservaturi bl-istess kundizzjonijiet li japplikaw għall-uffiċjali, skont il-possibbiltajiet prattiċi tal-bastiment.

14.

Is-salarju u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali tal-osservatur jitħallsu mill-Ministeru inkarigat mis-Sajd. Is-sid għandu jħallas liċ-Ċentru Nazzjonali tas-Sorveljanza u tal-Protezzjoni tas-sajd is-somma ta’ EUR 15 għal kull jum li l-osservatur iqatta’ abbord kull bastiment.

15.

Iż-żewġ partijiet għandhom jikkonsultaw lill-pajjiżi terzi interessati, mill-aktar fis possibbli dwar id-definizzjoni ta’ sistema ta’ osservaturi reġjonali u l-għażla tal-organizzazzjoni reġjonali tas-sajd kompetenti. Fl-istennija tal-implimentazzjoni ta’ sistema ta’ osservaturi reġjonali, il-bastimenti awtorizzati li jistadu fiż-żona tas-sajd tal-Ginea fil-qafas tal-ftehim għandhom itellgħu abbord, minflok u fil-post tal-osservaturi reġjonali, osservaturi magħżula mill-awtoritajiet kompetenti tal-Ginea skont ir-regoli stabbiliti aktar ‘il fuq.

KAPITOLU VIII

KONTROLL

1.

Skont il-punt 13 tas-Sezzjoni 1 ta’ dan l-Anness, il-Komunità Ewropea għandha żżomm aġġornat l-abbozz tal-lista ta’ bastimenti li nħarġitilhom awtorizzazzjoni tas-sajd skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Protokoll. Din il-lista għandha tiġi notifikata lill-awtoritajiet tal-Ginea inkarigati mill-kontroll tas-sajd hekk kif tiġi stabbilita u sussegwentament kull meta tiġi aġġornata.

2.

Hekk kif jasal l-abbozz tal-lista kif ukoll in-notifika tal-ħlas bil-quddiem imsemmi f’punt 3 tas-sezzjoni 2 tal-Kapitolu I ta’ dan l-Anness indirizzat mill-Kummissjoni Ewropea lill-awtoritajiet tal-pajjiż kostali, il-bastiment jiġi reġistrat mill-awtorità kompetenti tal-Ginea fuq lista tal-bastimenti awtorizzati biex jistadu, li tiġi notifikata lill-awtoritajiet responsabbli għall-kontroll tas-sajd. F’dan il-każ, kopja ta’ din il-lista tista’ tinkiseb minn sid il-bastiment u tinżamm abbord, minflok l-awtorizzazzjoni tas-sajd, sakemm tasal din tal-aħħar.

3.

Dħul fiż-żona u ħruġ minnha

3.1.

Il-bastimenti Komunitarji għandhom jinnotifikaw, mill-inqas 3 sigħat qabel, lill-awtoritajiet kompetenti tal-Ginea inkarigati mill-kontroll tas-sajd, bl-intenzjoni tagħhom li jidħlu jew joħorġu miż-żona tas-sajd tal-Ginea. Għandhom jiddikjaraw ukoll il-kwantitajiet totali u l-ispeċijiet abbord.

3.2.

Meta jinnotifika l-ħruġ tiegħu, kull bastiment għandu wkoll jagħti l-pożizzjoni tiegħu. Dawn in-notifiki għandhom l-ewwel isiru bil-feks (+ 224 30 41 36 60), jew bil-posta elettronika (cnspkaly@yahoo.fr) jew u, fin-nuqqas, bir-radju (Kodiċi tar-radju taċ-Ċentru Nazzjonali tas-Sorveljanza u tal-Protezzjoni tas-Sajd).

3.3.

Bastiment li jinqabad jistad mingħajr ma jkun avża lill-awtorità kompetenti tal-Ginea jitqies bħala bastiment li kiser il-liġi.

3.4.

In-numri tal-feks u tat-telefon kif ukoll l-indirizz elettroniku jingħataw ukoll meta tinħareġ l-awtorizzazzjoni tas-sajd.

4.

Proċeduri ta’ kontroll

4.1.

Il-kaptani tal-bastimenti tal-Komunità li jkunu involuti f’attivitajiet ta’ sajd fl-ilmijiet tas-sajd tal-Ginea għandhom jippermettu u jiffaċilitaw l-imbark u t-twettiq tad-dmirijiet ta’ kull uffiċjal tal-Ginea inkarigat mill-ispezzjoni u l-kontroll tal-attivitajiet tas-sajd.

4.2.

Il-preżenza abbord ta’ dawn l-uffiċjali ma taqbiżx iż-żmien meħtieġ għat-twettiq tal-kompitu tagħhom.

4.3.

Wara kull spezzjoni u kontroll, jingħata ċertifikat lill-kaptan tal-bastiment.

5.

Kontroll bis-satellita

Il-bastimenti kollha Komunitarji li jistadu fil-qafas ta’ dan il-Ftehim ser ikunu sorveljati permezz tas-satellita skont id-dispożizzjonijiet tal-Appendiċi 2. Dawn il-miżuri għandhom jidħlu fis-seħħ fl-għaxar jum wara n-notifika mill-Gvern tal-Ginea lid-Delegazzjoni tal-Komunità Ewropea fil-Ginea dwar il-bidu tal-ħidma taċ-Ċentru Nazzjonali tal-Monitoraġġ tas-Sajd (NFMC) tal-Ginea.

6.

Spezzjoni

6.1.

L-awtoritajiet kompetenti tal-Ginea għandhom jinfurmaw lill-Istat tal-bandiera u lill-Kummissjoni Ewropea, fi żmien massimu ta’ 36 siegħa, b’kull spezzjoni u b’kull applikazzjoni ta’ sanzjoni fuq bastiment Komunitarju, li jkun daħal fl-ilmijiet tas-sajd tal-Ginea.

6.2.

L-Istat tal-bandiera u l-Kummissjoni Ewropea għandhom jirċievu fl-istess waqt rapport qasir dwar iċ-ċirkostanzi u r-raġunijiet li wasslu għal din l-ispezzjoni.

7.

Rapport tal-ispezzjoni

7.1.

Il-kaptan tal-bastiment, wara li jinkiteb ir-rapport mill-awtorità kompetenti tal-Ginea, għandu jiffirma dan id-dokument.

7.2.

Din il-firma ma tippreġudikax id-drittijiet u l-mezzi ta’ difiża li l-kaptan jista’ jippreżenta biex iwieġeb għall-kawża ta’ ksur li tkun inġabet kontrih. Jekk jirrifjuta li jiffirma id-dokument, irid jagħti ir-raġunijiet preċiżi għal dan u l-ispettur irid iniżżel ir-referenza “irrifjuta li jiffirma”.

7.3.

Il-kaptan għandu jieħu l-bastiment tiegħu fil-port indikat mill-awtoritajiet tal-Ginea. F’każ ta’ ksur minuri, l-awtorità kompetenti tal-Ginea tista’ tawtorizza lill-bastiment spezzjonat biex ikompli l-attivitajiet tas-sajd tiegħu.

8.

Laqgħa ta’ konsultazzjoni f’każ ta’ spezzjoni

8.1.

Qabel ma jiġu kkunsidrati l-miżuri eventwali fil-konfront tal-kaptan jew tal-ekwipaġġ tal-bastiment jew kull azzjoni oħra li tirrigwarda t-tagħbija u t-tagħmir tal-bastiment, għajr dawk maħsuba għall-konservazzjoni tal-provi dwar il-ksur allegat, għandha ssir laqgħa ta’ konsultazzjoni, fi żmien jum ta’ ħidma minn meta jiġi rċevut dan it-tagħrif, bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-awtoritajiet kompetenti tal-Ginea, bil-parteċipazzjoni eventwali ta’ rappreżentant tal-Istat Membru konċernat.

8.2.

Matul din il-laqgħa, il-Partijiet għandhom ipartu bejniethom id-dokumentazzjoni kollha jew it-tagħrif rilevanti li jistgħu jgħinu biex jiċċaraw iċ-ċirkostanzi tal-fatti allegati. Sid il-bastiment jew ir-rappreżentant tiegħu għandu jiġi mgħarraf bir-riżultat ta’ din il-laqgħa u bil-miżuri kollha li jistgħu jirriżultaw mill-ispezzjoni.

9.

Proċedura għall-ispezzjoni

9.1.

Qabel ma jittieħdu proċeduri ġudizzjarji, għandu jsir tentattiv sabiex l-ksur allegat jiġi solvut bonarjament. Din il-proċedura għandha tintemm sa mhux iktar tard minn tlett ijiem ta’ ħidma wara l-ispezzjoni.

9.2.

F’każ ta’ soluzzjoni bonarja, l-ammont tal-multa applikata għandu jiġi determinat skont il-liġi tal-Ginea.

9.3.

F’każ li t-tilwima ma setgħetx tissolva bonarjament u f’każ li titressaq quddiem awtorità ġudizzjarja kompetenti, sid il-bastiment għandu jagħmel garanzija bankarja ma’ bank magħżul mill-awtoritajiet kompetenti tal-Ginea, f’ammont li għandu jiġi ffissat b’kunsiderazzjoni għall-ispejjeż konnessi mal-ispezzjoni kif ukoll l-ammont tal-multa u tal-kumpens li jistgħu jeħlu dawk responsabbli għall-ksur.

9.4.

Il-garanzija bankarja tkun irrevokabbli qabel ma tintemm il-proċedura ġudizzjarja. Tiġi rilaxxata f’każ ta’ liberazzjoni. Bl-istess mod, f’każ ta’ kundanna li twassal għal multa inferjuri għall-garanzija depożitata, id-differenza tiġi rilaxxata mill-awtoritajiet kompetenti tal-Ginea.

9.5.

Il-bastiment jinħeles u l-ekwipaġġ tiegħu jitħalla jitlaq mill-port:

meta jitwettqu l-obbligi miftehma fis-soluzzjoni bonarja,

kemm wara d-depożitu tal-garanzija bankarja msemmija fil-punt 9.3 indikat aktar ‘il fuq u l-aċċettatazzjoni tagħha mill-awtoritajiet kompetenti tal-Ginea, sakemm l-eżitu tal-proċedura ġudizzjarja ikun għadu pendenti.

10.

Trażbordi

10.1.

Kull bastiment Komunitarju li jixtieq jagħmel trażbord tal-qabdiet fl-ilmijiet tal-Ginear għandu jagħmel dan fil-portijiet tal-Ginea.

10.2.

Is-sidien ta’ dawn il-bastimenti għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Ginea bl-informazzjoni li ġejja, mill-anqas 24 siegħa minn qabel:

l-isem tal-bastimenti tas-sajd qabel it-trażbord,

l-isem, in-numru tal-IMO u tar-reġistrazzjoni tal-bastiment tal-ġarr,

it-tunnellaġġ għal kull speċi, li jkun ser jiġi trażbordat,

il-jum u l-post tat-trażbord.

10.3.

It-trażbord jitqies bħala ħruġ miż-żona tas-sajd tal-Ginea. Il-kaptani tal-bastimenti għandhom jissottomettu d-dikjarazzjonijiet tal-qabdiet lill-awtoritajiet kompetenti tal-Ginea u jinnotifikawhom bl-intenzjoni tagħhom, jew li jkomplu jistadu inkella li joħorġu miż-żona tas-sajd tal-Ginea.

10.4.

Kull operazzjoni ta’ trażbord tal-qabdiet li mhix imsemmija fil-punti indikati hawn fuq hija pprojbita fiż-żona tas-sajd tal-Ginea. Kull ksur ta’ din id-dispożizzjoni huwa soġġett għas-sanzjonijiet previsti mir-regoli fis-seħħ fil-Ginea.

11.

Il-kaptani tal-bastimenti Komunitarji li huma involuti f’operazzjonijiet ta’ ħatt jew ta’ trażbord f’port tal-Ginea għandhom jippermettu u jiffaċilitaw il-kontroll ta’ dawn l-operazzjonijiet mill-ispetturi tal-Ginea. Wara’ kull spezzjoni u kontroll fil-port, jingħata ċertifikat lill-kaptan tal-bastiment.

Appendiċi

1.

Formola tat-talba għall-awtorizzazzjoni tas-sajd.

2.

Id-dispożizzjonijiet li japplikaw għas-sistema tal-monitoraġġ tal-bastimenti bis-satellita (VMS) u l-pożizzjoni eżatta taż-żona tas-sajd tal-Ginea.

3.

Il-ġurnal ta’ abbord tal-ICCAT.

Appendiċi 1

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Appendiċi 2

Iż-żewġ partijiet se jikkonsultaw bejniethom aktar fi ħdan il-Kumitat Konġunt biex jiddefinixxu d-dispożizzjonijiet applikabbli għas-sistema tal-monitoraġġ tal-bastimenti bis-satellita (VMS) u l-pożizzjoni eżatta taż-żona tas-sajd tal-Ginea.

Appendiċi 3

Image

Test ta 'immaġni

19.6.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 156/56


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tad-9 ta’ Ġunju 2009

li taħtar Imħallef tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea

(2009/474/KE, Euratom)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 225a tiegħu,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u b’mod partikolari l-Artikolu 140b tiegħu,

Billi:

(1)

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku”) ġie stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/752/KE, Euratom (1). Għal dak il-għan, dik id-Deċiżjoni żiedet Anness għall-Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ l-“Anness I għall-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja”).

(2)

Permezz tad-Deċiżjoni 2005/150/KE, Euratom (2), il-Kunsill stipula l-kondizzjonijiet u l-modalitajiet li jiggvernaw il-preżentazzjoni u l-ipproċessar ta’ applikazzjonijiet għall-ħatra bħala Imħallef tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, kif previst fl-Artikolu 3(2) tal-Anness I tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja.

(3)

Permezz tad-Deċiżjoni 2005/49/KE, Euratom (3), il-Kunsill stabbilixxa r-regoli operattivi tal-kumitat previst fl-Artikolu 3(3) tal-Anness I mal-Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja, (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “kumitat”).

(4)

Wara r-riżenja ta’ wieħed mill-Imħallfin tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, fis-6 ta’ Marzu 2009 (4) ġiet ippubblikata sejħa għall-applikazzjonijiet għall-ħatra ta’ mħallef fit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku għall-perijodu mill-1 ta’ Settembru 2009 sal-31 ta’ Awwissu 2015.

(5)

Il-Kumitat iltaqa’ fis-26 ta’ Marzu, fis-7 ta’ Mejju u fil-25 u s-26 ta’ Mejju 2009. Kif lesta mid-diskussjonijiet tiegħu, huwa ffinalizza l-opinjoni u l-lista previsti fl-Artikolu 3(4) tal-Anness I għall-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja.

(6)

Skont ir-raba’ paragrafu tal-Artikolu 225a tat-Trattat KE u r-raba’ paragrafu tal-Artikolu 140b tat-Trattat KEEA, l-Imħallfin tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku huma maħtura mill-Kunsill.

(7)

F’konformità ma’ dan, huwa adatt li tinħatar waħda mill-persuni inklużi f’dik il-lista, waqt li jiġi żgurat li fit-Tribunal ikun hemm kompożizzjoni ekwilibrata fuq bażi ġeografika l-aktar wiesgħa possibbli minn fost iċ-ċittadini tal-Istati Membri, u fir-rigward tas-sistemi legali nazzjonali rrappreżentati, kif previst fl-Artikolu 3(1) tal-Anness I għall-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Maria Isabel ROFES i PUJOL hija b’dan maħtur Imħallef tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea għal perijodu ta’ sitt snin, mill-1 ta’ Settembru 2009 sal-31 ta’ Awwissu 2015.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandu jkollha effett mill-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fil-Lussemburgu, 9 ta’ Ġunju 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

E. JANOTA


(1)  ĠU L 333, 9.11.2004, p. 7.

(2)  ĠU L 50, 23.2.2005, p. 7.

(3)  ĠU L 21, 25.1.2005, p. 13.

(4)  ĠU C 53, 6.3.2009, p. 15.


III Atti adottati skont it-Trattat tal-UE

ATTI ADOTTATI SKONT IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TAL-UE

19.6.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 156/57


AZZJONI KONĠUNTA TAL-KUNSILL 2009/475/PESK

tal-11 ta’ Ġunju 2009

dwar il-missjoni integrata tal-Unjoni Ewropea tal-Istat tad-Dritt għall-Iraq, EUJUST LEX

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 14 tiegħu,

Billi:

(1)

Fis-7 ta’ Marzu 2005, il-Kunsill adotta l-Azzjoni Konġunta 2005/190/PESK dwar il-missjoni integrata tal-Unjoni Ewropea tal-Istat tad-Dritt għall-Iraq, EUJUST LEX (1). Dik l-Azzjoni Konġunta, kif sussegwentement emendata u estiża, tiskadi fit-30 ta’ Ġunju 2009.

(2)

Fl-24 ta’ Marzu 2009, il-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà qabel li l-EUJUST LEX għandha tiġi estiża għal 12-il xahar ieħor sat-30 ta’ Ġunju 2010. Waqt li tkompli bil-ħidma prinċipali tagħha, matul dan il-perijodu l-EUJUST LEX għandha tagħmel fażi pilota li tinkludi attivitajiet fl-Iraq.

(3)

L-ammont ta’ referenza finanzjarja ta’ EUR 10 miljuni previst fl-Azzjoni Konġunta 2005/190/PESK kien issupplimentat b’EUR 11,2 miljun fl-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2006/708/PESK (2) u b’EUR 7,2 miljun fl-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2008/304/PESK (3), sabiex ikopru n-nefqa relatata mal-EUJUST LEX sat-30 ta’ Ġunju 2009. Għandu jiġi previst ammont ta’ referenza finanzjarja ieħor sabiex tkun koperta n-nefqa relatata mal-Missjoni l-ġdida għall-perijodu mill-1 ta’ Lulju 2009 sat-30 ta’ Ġunju 2010.

(4)

Il-mandat tal-Missjoni qiegħed jitwettaq f’kuntest ta’ sigurtà li jista’ jiddeterjora, u li jista’ jkun ta’ ħsara għall-objettivi tal-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni (PESK) kif stabbiliti fl-Artikolu 11 tat-Trattat,

(5)

L-istruttura ta’ kmand u ta’ kontroll tal-missjoni għandha tkun mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà kuntrattwali tal-Kap tal-Missjoni lejn il-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-missjoni,

ADOTTA DIN L-AZZJONI KONĠUNTA:

Artikolu 1

Missjoni

1.   L-Unjoni Ewropea b’dan tistabbilixxi l-missjoni integrata tal-Unjoni Ewropea tal-Istat tad-Dritt għall-Iraq, l-EUJUST LEX.

2.   L-EUJUST LEX għandha topera skont l-għanijiet u d-disposizzjonijiet l-oħrajn li jinsabu fid-dikjarazzjoni tal-missjoni mniżżla fl-Artikolu 2.

Artikolu 2

Dikjarazzjoni tal-Missjoni

1.   L-EUJUST LEX għandha tindirizza l-ħtiġijiet urġenti fis-sistema tal-ġustizzja kriminali Iraqqina billi tipprovdi taħriġ għall-uffiċjali ta’ livell għoli u medju fit-tmexxija għolja u fl-investigazzjoni kriminali. Dan it-taħriġ għandu jkollu l-għan li jtejjeb il-kapaċità, il-koordinazzjoni u l-kollaborazzjoni tal-komponenti differenti tas-sistema tal-ġustizzja kriminali Iraqqina.

2.   L-EUJUST LEX għandha tippromwovi kollaborazzjoni eqreb bejn l-atturi differenti fis-sistema ta’ ġustizzja kriminali Iraqqina u ssaħħaħ il-kapaċità ta’ tmexxija tal-uffiċjali għoljin u ta’ potenzjal għoli primarjament mill-pulizija, mill-ġudikatura u mill-ħabs u ttejjeb il-kapaċità u l-proċeduri fl-investigazzjoni kriminali b’rispett sħiħ għall-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem.

3.   L-attivitajiet ta’ taħriġ għandhom iseħħu fl-UE u fl-Iraq jew fir-reġjun u l-EUJUST LEX għandu jkollha uffiċċju ta’ kollegament f’Bagdad. Matul il-perijodu mill-1 ta’ Lulju 2009 sat-30 ta’ Ġunju 2010, l-EUJUST LEX għandha tibda fażi pilota ta’ attivitajiet fl-Iraq, inkluż tagħti parir strateġiku, tagħmel segwitu tal-attivitajiet ta’ konsulenza u ta’ taħriġ, kif u fejn jippermettu l-kondizzjonijiet u r-riżorsi tas-sigurtà.

Bil-konsiderazzjoni ta’ żviluppi ulterjuri fil-kondizzjonijiet tas-sigurtà fl-Iraq u d-disponibbiltà ta’ infrastruttura adatta, il-Kunsill għandu jeżamina ir-riżultati tal-fażi pilota u għandu jiddeċiedi dwar il-futur tal-Missjoni wara t-30 ta’ Ġunju 2010.

4.   Sħubija strateġika u teknika effettiva mal-kontrapartijiet Iraqqini għandha tiġi żviluppata matul il-missjoni, partikolarment fir-rigward tad-disinn tal-kurrikuli matul il-fażi ta’ ppjanar. Ser tkun ukoll meħtieġa koordinazzjoni għas-selezzjoni, l-ivvettjar, l-evalwazzjoni, is-segwitu u l-koordinazzjoni tal-persunal li jattendi għat-taħriġ bl-għan ta’ approprjazzjoni rapida mill-Iraqqini. Għandu jkun hemm ukoll ħtieġa ta’ koordinazzjoni mill-qrib matul il-fażijiet tal-ippjanar u dik operattiva bejn l-EUJUST LEX u l-Istati Membri li jipprovdu t-taħriġ. Din għandha tinkludi l-involviment tal-missjonijiet diplomatiċi fl-Iraq tal-Istati Membri rilevanti u kollegament ma’ dawk l-Istati Membri b’esperjenza attwali fil-provvediment ta’ taħriġ rilevanti għall-missjoni.

5.   L-EUJUST LEX għandha tkun sikura, indipendenti u distinta iżda għandha tkun kumplimentari u ġġib valur miżjud għall-isforzi tal-Gvern tal-Iraq u tal-komunità internazzjonali, b’mod partikolari dawk tan-Nazzjonijiet Uniti u tal-Istati Uniti tal-Amerika, u tiżviluppa wkoll sinerġiji ma’ attivitajiet rilevanti tal-Komunità u l-Istati Membri. F’dan il-kuntest, l-EUJUST LEX għandha żżomm kuntatt mal-awtoritajiet Iraqqini rilevanti u mal-Istati Membri li fil-preżent qed imexxu proġetti ta’ taħriġ.

Artikolu 3

Struttura

L-EUJUST LEX għandha, fil-prinċipju, tkun strutturata kif ġej:

(a)

il-Kap tal-Missjoni;

(b)

Uffiċju ta’ Kordinazzjoni bbażat fi Brussell;

(c)

Uffiċju ta’ Kollegament f’Bagdad;

(d)

Faċilitajiet ta’ Taħriġ, ħarrieġa u esperti pprovduti mill-Istati Membri u kkordinati mill-EUJUST LEX.

Dawn l-elementi għandhom ikunu żviluppati fil-Kunċett Operattiv (CONOPS) u fil-Pjan Operattiv (OPLAN).

Artikolu 4

Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili

1.   Id-Direttur tal-Kapaċità Ċivili tal-Ippjanar u t-Tmexxija għandu jkun il-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili għall-EUJUST LEX.

2.   Il-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili, taħt il-kontroll politiku u d-direzzjoni strateġika tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà (KPS) u l-awtorità ġenerali tas-Segretarju Ġenerali/Rappreżentant Għoli (SG/RGħ), għandu jeżerċita kmand u kontroll tal-EUJUST LEX fil-livell strateġiku.

3.   Il-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili għandu jiżgura implimentazzjoni xierqa u effettiva tad-deċiżjonijiet tal-Kunsill kif ukoll id-deċiżjonijiet tal-KPS, inkluż bil-ħruġ ta’ istruzzjonijiet fil-livel strateġiku, kif meħtieġ, lill-Kap tal-Missjoni.

4.   Il-persunal kollu sekondat għandu jibqa’ taħt il-kmand sħiħ tal-awtoritajiet nazzjonali tal-Istat mittenti jew tal-istituzzjoni tal-UE. L-awtoritajiet nazzjonali għandhom jittrasferixxu l-kontroll operattiv tal-persunal, it-timijiet u l-unitajiet tagħhom lill-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili.

5.   Il-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili għandu r-responsabbiltà ġenerali biex jiżgura li d-dmir ta’ diliġenza tal-UE jiġi attwat b’mod xieraq.

Artikolu 5

Kap tal-Missjoni

1.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jassumi r-responsabbiltà u jeżerċita kmand u kontroll tal-missjoni fuq il-post.

2.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jeżerċita kmand u kontroll fuq il-persunal, it-timijiet u l-unitajiet minn Stati kontribwenti kif assenjati mill-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili flimkien mar-responsabbiltà amministrattiva u loġistika inkluż fuq l-assi, ir-riżorsi u l-informazzjoni li jitpoġġew għad-dispożizzjoni tal-missjoni.

3.   Il-Kap tal-Missjoni għandu joħroġ istruzzjonijiet lill-persunal kollu tal-missjoni, inkluż lill-Uffiċċju ta’ Koordinazzjoni fi Brussell u l-Uffiċċju ta’ Kollegament f’Bagdad, għat-tmexxija effettiva tal-EUJUST LEX, billi jassumi l-koordinazzjoni u l-amministrazzjoni ta’ kuljum tagħha, skont l-istruzzjonijiet fil-livell strateġiku tal-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili.

4.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jkun responsabbli għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Missjoni. Għal dan il-għan, il-Kap tal-Missjoni għandu jiffirma kuntratt mall-Kummissjoni.

5.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jkun responsabbli għall-kontroll dixxiplinarju fuq il-persunal. Għall-persunal sekondat, l-azzjoni dixxiplinarja għandha tiġi eżerċitata mill-awtorità nazzjonali jew tal-UE konċernata.

6.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jirrappreżenta l-EUJUST LEX u għandu jiżgura viżibbiltà adatta tal-missjoni.

Artikolu 6

Persunal

1.   In-numri u l-ħiliet tal-persunal tal-EUJUST LEX għandhom ikunu konsistenti mad-dikjarazzjoni tal-Missjoni stabbiliti fl-Artikolu 2 u l-istruttura stabbilita fl-Artikolu 3.

2.   Il-persunal tal-EUJUST LEX għandu jkun issekondat mill-Istati Membri jew l-istituzzjonijiet tal-UE. Kull Stat Membru għandu jħallas l-ispejjeż relatati mal-persunal tal-EUJUST LEX issekondat minnu, inklużi l-pagi, il-kopertura medika, l-allowances barra l-per diems u l-ispejjeż tal-ivjaġġar kif iddefiniti fid-dikjarazzjoni finanzjarja.

3.   Jista’ jiġi reklutat ukoll persunal internazzjonali u lokali, kif meħtieġ, fuq bażi kuntrattwali.

4.   Il-persunal kollu għandu jwettaq id-doveri tiegħu u jaġixxi fl-interess tal-Missjoni. Il-persunal kollu għandu jirrispetta l-prinċipji tas-sigurtà u l-istandards minimi stabbiliti mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/264/KE tad-19 ta’ Marzu 2001 li tadotta r-regolamenti tal-Kunsill rigward is-sigurtà (4).

Artikolu 7

Status tal-persunal

1.   Fejn meħtieġ, l-istatus tal-persunal tal-EUJUST LEX, inklużi fejn adatt il-privileġġi, l-immunitajiet u garanziji ulterjuri meħtieġa għall-ikkompletar u l-funzjonament bla xkiel tal-EUJUST LEX għandhom jiġu miftiehma skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 24 tat-Trattat. Is-SĠ/RGħ, li jassisti lill-Presidenza, jista’ jinnegozja tali ftehim f’isimha.

2.   L-Istat Membru jew istituzzjoni tal-UE li ssekondaw membru tal-persunal għandhom ikunu responsabbli għal kwalunkwe pretensjoni marbuta mal-issekondar, minn jew li tikkonċerna l-membru tal-persunal. L-Istat Membru jew istituzzjoni tal-UE in kwistjoni għandhom ikunu responsabbli biex jibdew kwalunkwe azzjoni kontra l-persuna ssekondata.

Artikolu 8

Linja ta’ Kmand

1.   L-EUJUST LEX għandu jkollha linja ta’ kmand unifikata, bħala operazzjoni ta’ maniġġar tal-kriżijiet.

2.   Taħt ir-responsabbiltà tal-Kunsill, il-KPS għandu jeżerċita l-kontroll politiku u d-direzzjoni strateġika tal-EUJUST LEX.

3.   Il-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili, taħt il-kontroll politiku u d-direzzjoni strateġika tal-KPS u l-awtorità ġenerali tas-SĠ/RGħ, huwa l-kmandant tal-EUJUST LEX fil-livell strateġiku u, bħala tali, għandu joħroġ istruzzjonijiet lill-Kap tal-Missjoni u jipprovdilu konsulenza u appoġġ tekniku.

4.   Il-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili għandu jirrapporta lill-Kunsill permezz tas-SĠ/RGħ.

5.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jeżerċita kmand u kontroll tal-EUJUST LEX fuq il-post u għandu jkun direttament responsabbli lejn il-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili.

Artikolu 9

Kontroll politiku u direzzjoni strateġika

1.   Il-KPS għandu jeżerċita, taħt ir-responsabbiltà tal-Kunsill, kontroll politiku u direzzjoni strateġika tal-missjoni. Il-Kunsill b’dan jawtorizza lill-KPS biex jieħu d-deċiżjonijiet rilevanti għal dan il-għan skont l-Artikolu 25 tat-Trattat.

2.   Din l-awtorizzazzjoni għandha tinkludi s-setgħat li jiġu emandati l-CONOPS u l-OPLAN. Għandha tinkludi wkoll is-setgħat li jittieħdu deċiżjonijiet li jirrigwardaw il-ħatra tal-Kap tal-Missjoni. Is-setgħat ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet fir-rigward tal-objettivi u t-tmiem tal-missjoni għandhom jibqgħu f’idejn il-Kunsill.

3.   Il-KPS għandu jirrapporta lill-Kunsill f’intervalli regolari.

4.   Il-KPS għandu jirċievi fuq bażi regolari u kif meħtieġ rapporti mill-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili u l-Kap tal-Missjoni dwar kwistjonijiet fl-oqsma ta’ responsabbiltà tagħhom.

Artikolu 10

Sigurtà

1.   Il-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili għandu jidderieġi l-ippjanar tal-miżuri ta’ sigurtà tal-Kap tal-Missjoni u jiżgura l-implimentazzjoni xierqa u effettiva tagħhom għall-EUJUST LEX skont l-Artikoli 4 u 8 u f’koordinazzjoni mal-Uffiċċju ta’ Sigurtà tal-Kunsill.

2.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jkun responsabbli mis-sigurtà tal-operazzjoni u biex jiżgura konformità mar-rekwiżiti minimi ta’ sigurtà applikabbli għall-operazzjoni, skont il-politika tal-Unjoni Ewropea dwar is-sigurtà tal-persunal skjerat barra l-UE f’kapaċità operattiva taħt it-Titolu V tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea u d-dokumenti ġustifikattivi tiegħu.

3.   Għall-elementi tal-missjoni li għandhom jitwettqu fl-Istati Membri, l-Istat Membru ospitanti għandu jieħu l-miżuri kollha meħtieġa u xierqa sabiex jiżgura s-sigurtà tal-parteċipanti u tal-ħarrieġa fit-territorju tiegħu.

4.   Għall-Uffiċċju ta’ Koordinazzjoni fi Brussell, il-miżuri meħtieġa u xierqa għandhom ikunu organizzati mill-Uffiċċju ta’ Sigurtà tas-SĠK f’kollaborazzjoni mal-awtoritajiet tal-Istat Membru ospitanti.

5.   Jekk it-taħriġ iseħħ fi Stat terz, l-UE, bl-involviment tal-Istati Membri kkonċernati, għandha titlob lill-awtoritajiet tal-Istat terz biex jagħmlu l-arranġementi adatti rigward is-sigurtà tal-parteċipanti u tal-ħarrieġa jew l-esperti fit-territorju tiegħu.

6.   L-EUJUST LEX għandu jkollha Uffiċjal tas-Sigurtà tal-missjoni ddedikat li jirrapporta lill-Kap tal-Missjoni.

7.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jikkonsulta mal-KPS dwar kwistjonijiet ta’ sigurtà li jaffettwaw l-iskjerament tal-missjoni kif immexxi mis-SĠ/RGħ.

8.   Il-membri, il-ħarrieġa u l-esperti tal-EUJUST għandhom jieħdu taħriġ obbligatorju fis-sigurtà organizzat mill-Uffiċċju tas-Sigurtà tas-SĠK u, meta adatt, jagħmlu eżamijiet mediċi qabel kwalunkwe skjerament jew ivvjaġġar lejn l-Iraq.

9.   L-Istati Membri għandhom jistinkaw biex jipprovdu lill-EUJUST LEX, b’mod partikolari l-Uffiċċju ta’ Kollegament, il-persunal, il-ħarrieġa u l-esperti li qed jivvjaġġaw lejn l-Iraq u fl-Iraq, b’akkomodazzjoni sikura, korazza tal-persuna u protezzjoni stretta u rekwiżiti oħra tas-sigurtà, kif opportun, fl-Iraq. Għal dan il-għan, il-Kap tal-Missjoni jista’ jikkonkludi arranġamenti xierqa mal-Istati Membri, jew ma’ awtoritajiet lokali skont il-ħtieġa.

Artikolu 11

Arranġamenti finanzjarji

1.   L-ammont ta’ referenzja finanzjarja maħsub biex ikopri n-nefqa relatata mal-Missjoni bejn l-1 ta’ Lulju 2009 u t-30 ta’ Ġunju 2010 għandu jkun ta’ EUR 10,8 miljuni[…].

2.   In-nefqa ffinanzjata mill-ammont stipulat fil-paragrafu 1 għandha tiġi amministrata skont il-proċeduri u r-regoli applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea bl-eċċezzjoni li kwalunkwe pre-finanzjament m’għandux jibqa’ l-proprjetà tal-Komunità. Jekk parti mit-taħriġ isseħħ fi Stati terzi, iċ-ċittadini ta’ Stati terzi għandhom jitħallew jagħmlu offerti għall-kuntratti. F’dan il-każ, il-merkanzija u s-servizzi akkwistati għall-EUJUST LEX jistgħu jkunu wkoll joriġinaw minn Stati terzi.

3.   Minħabba s-sitwazzjoni partikolari ta’ sigurtà fl-Iraq, is-servizzi f’Bagdad u f’partijiet oħra tal-pajjiż skont il-każ ser ikunu pprovduti permezz tal-kuntratti li għamlu r-Renju Unit, Stati Membri oħra skont il-każ jew permezz ta’ arranġamenti konklużi bejn l-awtoritajiet Iraqqini mal-kumpanniji li jipprovdu dawn is-servizzi u joħorġu fatturi għalihom. Il-baġit tal-EUJUST LEX għandu jkopri dan l-infiq. Ir-Renju Unit jew kwalunkwe Stat Membru ieħor ikkonċernat, b’konsultazzjoni mal-Kap tal-Missjoni, għandu jirrapporta lill-Kunsill b’informazzjoni adegwata dwar dan l-infiq.

4.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jirrapporta b’mod sħiħ lil, u jkun issorveljat mill-Kummissjoni dwar l-attivitajiet imwettqa fil-qafas tal-kuntratt tiegħu.

5.   L-arranġamenti finanzjarji għandhom jirrispettaw ir-rekwiżiti operazzjonali tal-EUJUST LEX, inklużi l-kompatibbiltà tat-tagħmir.

6.   L-infiq għandu jkun eliġibbli sa mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din l-Azzjoni Konġunta.

7.   It-tagħmir u l-provvisti għall-Uffiċju ta’ Kordinazzjoni fi Brussell għandhom jinxtraw jew jinkrew f’isem l-UE.

Artikolu 12

Koordinazzjoni

1.   Mingħajr preġudizzju għal-linja ta’ kmand, il-Kap tal-Missjoni għandu jaġixxi f’koordinazzjoni mill-qrib mad-delegazzjoni tal-Kummissjoni sabiex jiżgura l-konsistenza tal-azzjoni tal-UE b’appoġġ għall-Iraq.

2.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jikkoordina mill-qrib mal-Presidenza lokali tal-UE u mal-Kapijiet l-oħra ta’ Missjonijiet tal-UE.

3.   Il-Kap tal-Missjoni għandu jikkoopera mal-atturi internazzjonali l-oħra preżenti fil-pajjiż, partikolarment in-NU.

Artikolu 13

Rilaxx ta’ informazzjoni klassifikata

Is-SĠ/RGħ huwa awtorizzat li jirrilaxxa lill-Istat ospitanti u lin-Nazzjonijiet Uniti, kif xieraq u skont il-ħtiġijiet operattivi tal-missjoni, informazzjoni u dokumenti klassifikati tal-UE sal-livell “RESTREINT UE” maħluqa għall-għanijiet tal-operazzjoni, skont ir-regolamenti ta’ sigurtà tal-Kunsill. Għal dan il-għan għandhom jitfasslu arranġamenti lokali.

Artikolu 14

Għassa

Il-Funzjoni tal-Għassa għandha tiġi attivata għall-EUJUST LEX.

Artikolu 15

Dħul fis-seħħ

Din l-Azzjoni Kongunta għandha tidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Lulju 2009.

Għandha tiskadi fit-30 ta’ Ġunju 2010.

Artikolu 16

Pubblikazzjoni

Din l-Azzjoni Konġunta għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Luxembourg, 11 ta’ Ġunju 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

G. SLAMEČKA


(1)  ĠU L 62, 9.3.2005, p. 37.

(2)  ĠU L 291, 21.10.2006, p. 43.

(3)  ĠU L 105, 15.4.2008, p. 10.

(4)  ĠU L 101, 11.4.2001, p. 1.