ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2009.116.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 116

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
9 ta' Mejju 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 377/2009 tat-8 ta’ Mejju 2009 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 378/2009 tat-8 ta' Mejju 2009 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta' użu ġdid ta' preparazzjoni ta' Bacillus cereus var. toyoi bħala addittiv tal-għalf għall-fenkiet għat-trobbija (detentur tal-awtorizzazzjoni Rubinum S.A.) ( 1 )

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 379/2009 tat-8 ta' Mejju 2009 li tikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta' użu ġdid tas-6-phytase EC 3.1.3.26 bħala addittiv fl-għalf għal tiġieġ għat-tismin, dundjani għat-tismin, tiġieġ li jbidu, papri għat-tismin, ħnienes (miftuma), ħnieżer għat-tismin u ħnieżer nisa (detentur tal-awtorizzazzjoni Danisco Animal Nutrition, entità legali Danisco (UK) Limited) ( 1 )

6

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 380/2009 tat-8 ta’ Mejju 2009 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 796/2004 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ konformità, modulazzjoni u amministrazzjoni integrata u sistema ta’ kontroll kif hemm provvediment dwarhom fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixi regoli komuni għal skemi ta’ sostenn dirett taħt il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ sostenn għall-bdiewa, kif ukoll għall-implimentazzjoni tal-kundizzjonalità li dwarha hemm dispożizzjoni fir-Regolament (KE) Nru 479/2008

9

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 381/2009 tat-8 ta’ Mejju 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2092/2004 li jistipula regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ kwota tariffarja fuq l-importazzjoni ta’ ċanga mnixxfa mingħajr għadam li toriġina mill-Iżvizzera

16

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kunsill 2009/47/KE tal-5 ta’ Mejju 2009 li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar rati mnaqqsa tat-taxxa fuq il-valur miżjud

18

 

 

II   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Il-Kummissjoni

 

 

2009/373/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' April 2009 dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet tal-aġenziji tal-ħlas tal-Istati Membri li jikkonċernaw l-infiq iffinanzjat mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) għas-sena finanzjarja 2008 (notifikata taħt id-dokument numru C(2009) 3219)

21

 

 

2009/374/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Mejju 2009 li temenda l-Appendiċi B tal-Anness VII tal-Att ta’ Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija fir-rigward ta’ ċerti stabbilimenti fis-setturi tal-laħam, laħam tat-tjur, ħut u ħalib u prodotti tal-ħalib fir-Rumanija (notifikata taħt id-dokument numru C(2009) 3390)  ( 1 )

49

 

 

2009/375/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Mejju 2009 dwar il-finanzjament ta’ programm ta’ ħidma għall-2009 dwar strumenti ta’ taħriġ fil-qasam tas-sikurezza tal-ikel, is-saħħa tal-annimali, il-benessri tal-annimali u s-saħħa tal-pjanti

54

 

 

2009/376/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Mejju 2009 li temenda d-Deċiżjoni 2007/716/KE rigward ċerti stabbilimenti fis-setturi tal-laħam u l-ħalib fil-Bulgarija (notifikata taħt id-dokument numru C(2009) 3442)  ( 1 )

58

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

9.5.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 116/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 377/2009

tat-8 ta’ Mejju 2009

li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-9 ta’ Mejju 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 8 ta’ Mejju 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

MA

64,3

TN

115,0

TR

116,4

ZZ

98,6

0707 00 05

MA

32,7

TR

123,2

ZZ

78,0

0709 90 70

TR

120,2

ZZ

120,2

0805 10 20

EG

45,5

IL

55,9

MA

48,3

TN

52,5

TR

95,9

US

68,2

ZZ

61,1

0805 50 10

TR

50,6

ZA

56,2

ZZ

53,4

0808 10 80

AR

82,4

BR

69,3

CA

127,2

CL

82,0

CN

90,7

NZ

103,6

US

124,5

UY

71,7

ZA

83,2

ZZ

92,7


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


9.5.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 116/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 378/2009

tat-8 ta' Mejju 2009

li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta' użu ġdid ta' preparazzjoni ta' Bacillus cereus var. toyoi bħala addittiv tal-għalf għall-fenkiet għat-trobbija (detentur tal-awtorizzazzjoni Rubinum S.A.)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar l-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jistipula l-awtorizzazzjoni ta’ addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri biex tingħata din l-awtorizzazzjoni.

(2)

Skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, intbagħtet applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni stipulata fl-Anness ma' dan ir-Regolament. Din l-applikazzjoni kienet akkumpanjata mid-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

L-applikazzjoni hija dwar awtorizzazzjoni għal użu ġdid tal-preparazzjoni ta’ mikroorganiżmu Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 bħala addittiv tal-għalf għall-fenkiet tat-trobbija, biex tiġi kklassifikata fil-kategorija ta' addittivi “addittivi żootekniċi”.

(4)

L-użu ta’ din il-preparazzjoni ta’ mikroorganiżmu ġie awtorizzat b’mod permanenti għall-ħnieżer żgħar taħt ix-xahrejn u għall-ħnieżer nisa bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 256/2002 (2), għall-ħnieżer żgħar u ħnieżer għat-tismin bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1453/2004 (3), għall-bhejjem tal-ifrat għat-tismin bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 255/2005 (4), għall-fniek għat-tismin u t-tiġieġ għat-tismin bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1200/2005 (5), għall-ħnieżer żgħar (ta' xahrejn) u ħnieżer nisa bir-Regolament tal-Kummissjoni Nru 1143/2007 (6) u għal għaxar snin bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 166/2008 (7) għad-dundjani għat-tismin.

(5)

Tressqet dejta ġdida bħala sostenn tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni għall-fenkiet għat-trobbija. L-Awtorità Ewropea tas-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ikkonkludiet fl-opinjoni tagħha tad-9 ta’ Diċembru 2008 li l-preparazzjoni tal-mikroorganiżmu Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 ma għandhiex effett mhux mixtieq fuq is-saħħa tal-annimali, is-saħħa tal-bniedem jew fuq l-ambjent (8). Skont din l-opinjoni, l-użu ta' din il-preparazzjoni hija sigura għal din il-kategorija addizzjonali ta' annimali u għandha benefiċċji sinifikanti fir-rigward tal-produttività ġenerali u t-tnaqqis ta' mortalità tal-frieħ matul it-treddiegħ. L-Awtorità ma tqisx li hemm il-ħtieġa għal rekwiżiti speċifiċi għas-sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta’ analiżi tal-addittiv tal-għalf fl-għalf imressaq mil-Laboratorju ta’ Referenza Komunitarju stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(6)

Il-valutazzjoni ta' din il-preparazzjoni turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, stipulati fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, ġew sodisfatti. Għaldaqstant, l-użu ta' din il-preparazzjoni għandu jiġi awtorizzat, kif speċifikat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

(7)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness, li tifforma parti mill-kategorija ta’ addittivi “addittivi żootekniċi” u mill-grupp funzjonali “stabbilizzanti għall-batterja li tinsab fil-musrana”, hija awtorizzata bħala addittiv fl-għalf tal-annimali suġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f'dan l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 8 ta’ Mejju 2009.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  ĠU L 41, 13.2.2002, p. 6.

(3)  ĠU L 269, 17.8.2004, p. 3.

(4)  ĠU L 45, 16.2.2005, p. 3.

(5)  ĠU L 195, 27.7.2005, p. 6.

(6)  ĠU L 256, 2.10.2007, p. 23.

(7)  ĠU L 50, 23.2.2008, p. 11.

(8)  Il-Ġurnal tal-EFSA (2008) 913, 1-13.


ANNESS

Numru ta’ identifikazzjoni tal-addittiv

Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku.

Speċi jew kategorija tal-annimal

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni

CFU/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %

Kategorija ta’ addittivi żootekniċi. Grupp funzjonali: stabilizzanti għall-batterja li tinsab fil-musrana.

4b1701

Rubinum S. A.

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Kompożizzjoni tal-addittiv:

Preparazzjoni ta’ Bacillus cereus var. toyoi li fiha minimu ta’ 1 × 1010 CFU/g addittiv

 

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva:

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Metodu analitiku (1):

Enumerazzjoni: metodu bi pjanci ta' tifrix bl-użu ta' tryptone soya agar bi trattament ta’ tisħin minn qabel ta’ kampjuni tal-għalf u identifikazzjoni: pulsed field gel electrophoresis (PFGE)

Fenkiet għat-trobbija

0,2 × 109

1 × 109

1.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u l-pretaħlita, indika t-temperatura li fiha għandhom jinħażnu, kemm jistgħu jdumu maħżuna u l-istabbiltà għall-pelleting.

2.

Għas-sigurtà: għandhom jintużaw nuċċalijiet u ingwanti matul l-immaniġġjar.

3.

Jista’ jintuża f’għalf kompost li fih il-coccidiostat permess: robenidine.

4.

Għall-użu fil-fniek nisa għat-trobbija mit-twelid sa tmiem il-perjodu ta' fatam.

29 ta’ Mejju 2019


(1)  Dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza Komunitarju li ġej: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


9.5.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 116/6


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 379/2009

tat-8 ta' Mejju 2009

li tikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta' użu ġdid tas-6-phytase EC 3.1.3.26 bħala addittiv fl-għalf għal tiġieġ għat-tismin, dundjani għat-tismin, tiġieġ li jbidu, papri għat-tismin, ħnienes (miftuma), ħnieżer għat-tismin u ħnieżer nisa (detentur tal-awtorizzazzjoni Danisco Animal Nutrition, entità legali Danisco (UK) Limited)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar l-addittivi għall-użu fin-nutriment tal-annimali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jistipula l-awtorizzazzjoni ta' addittivi għall-użu fin-nutriment tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri biex tingħata din l-awtorizzazzjoni.

(2)

F’konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, intbagħtet applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni stipulata fl-Anness ma' dan ir-Regolament. Din l-applikazzjoni kienet akkumpanjata mid-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

L-applikazzjoni tikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta' użu ġdid tal-preparazzjoni tas-6-phytase EC 3.1.3.26 prodott mis-Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), bħala addittiv fl-għalf għal tiġieġ għat-tismin, dundjani għat-tismin, tiġieġ li jbidu, papri għat-tismin, ħnienes (miftuma), ħnieżer għat-tismin u ħnieżer nisa li għandhom jiġu klassifikati fil-kategorija ta' addittivi “addittivi żootekniċi”.

(4)

L-użu tas-6-phytase EC 3.1.3.26 prodott mis-Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) kien awtorizzat mingħajr limitu ta’ żmien għal tiġieġ għat-tismin bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1743/2006 (2) u għal għaxar snin bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 785/2007 (3) għal tiġieġ għat-tismin, dundjani għat-tismin, tiġieġ li jbidu, papri għat-tismin, ħnienes (miftuma), ħnieżer għat-tismin u ħnieżer nisa.

(5)

Ġiet ippreżentata dejta ġdida flimkien ma’ applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’ formulazzjoni ġdida għas-6-phytase EC 3.1.3.26, prodotta mis-Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), għal tiġieġ għat-tismin, dundjani għat-tismin, tiġieġ li jbidu, papri għat-tismin, ħnienes (miftuma), ħnieżer għat-tismin u ħnieżer nisa.

(6)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) iddikjarat fl-opinjoni tagħha tal-10 ta' Diċembru 2008 (4), li l-opinjoni preċedenti tagħha adottata fis-17 ta’ Ottubru 2006 (5) tapplika bis-sħiħ għal din il-formulazzjoni ġdida tas-6-phytase EC 3.1.3.26. Għalhekk, l-Awtorità kkonkludiet li l-preparazzjoni tas-6-phytase EC 3.1.3.26, il-formulazzjoni ġdida, prodotta mis-Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), hija effettiva għal speċi fil-mira u hija sikura għas-saħħa tal-annimal, tal-bniedem, jew l-ambjent. L-Awtorità tirrakkomanda miżuri xierqa għas-sigurtà ta' min jużaha. Hija ma tikkunsidrax li hemm il-bżonn għal ħtiġijiet speċifiċi ta' sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq. Din l-opinjoni tivverifika wkoll ir-rapport dwar il-metodu ta' analiżi tal-addittiv fl-għalf f'għalf imressaq mil-Laboratorju ta' Referenza tal-Komunità stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(7)

Il-valutazzjoni ta’ dik il-preparazzjoni turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, stipulati fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma sodisfatti. Għaldaqstant, l-użu ta' din il-preparazzjoni għandu jiġi awtorizzat, kif speċifikat fl-Anness ma' dan ir-Regolament.

(8)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness, li tifforma parti mill-kategorija ta' addittivi “addittivi żootekniċi” u mill-grupp funzjonali “sustanzi li jsaħħu d-diġestibilità”, hija awtorizzata bħala addittiv fin-nutriment tal-annimali suġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f'dan l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 8 ta’ Mejju 2009.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  ĠU L 329, 25.11.2006, p. 16.

(3)  ĠU L 175, 5.7.2007, p. 5.

(4)  Il-Ġurnal tal-EFSA (2008) 915, 1-10.

(5)  Il-Ġurnal tal-EFSA (2006) 404, 1-20.


ANNESS

Numru ta’ identifikazzjoni tal-addittiv

Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku

Speċi jew kategorija tal-annimal

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni

Unità ta' attività/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %

Kategorija ta' addittivi żootekniċi. Grupp funzjonali: sustanzi li jsaħħu d-diġestibilità

4a1640

Danisco Animal Nutrition

(entità legali Danisco (UK) Limited)

6-phytase

EC 3.1.3.26

 

Kompożizzjoni tal-addittiv:

Preparazzjoni tas-6-phytase (EC 3.1.3.26)

prodott mis-Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

li għandu attività minima ta':

 

Forma solida: 10 000 FTU (1)/g

 

Forma likwida: 10 000 FTU/ml

 

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva:

6-phytase (EC 3.1.3.26)

prodott mis-Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

 

Metodu analitiku  (2)

Metodu kolorimetriku li jkejjel il-fosfati inorganiċi rilaxxati mill-enżima mis-sustrat tal-phytate.

Tiġieġ għat-tismin

250 FTU

1.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u l-pretaħlita, indika t-temperatura għall-ħżin, kemm jista' jdum il-ħżin, u l-istabbiltà għall-pelleting.

2.

Għall-użu f'għalf li fih aktar minn 0,23 % ta' fosforu li huwa phytin bound.

3.

Għal ħnienes (miftuma) sa 35 kg tal-piż tal-ġisem.

4.

Dożi rrakkomandati għal kull kilogramma ta’ għalf sħiħ:

tiġieġ għat-tismin: 500-750 FTU,

dundjani għat-tismin: 250-1 000 FTU,

tiġieġ li jbidu: 150-900 FTU,

papri għat-tismin: 250-1 000 FTU,

ħnienes (miftuma): 500-1 000 FTU,

ħnieżer għat-tismin: 500-1 000 FTU,

ħnieżer nisa' 500 FTU.

5.

Għas-sigurtà: protezzjoni għan-nifs, nuċċalijiet u ngwanti għandhom jintużaw waqt l-immaniġġjar.

29 ta’ Mejju 2019

Dundjani għat-tismin

250 FTU

Tiġieġ li jbidu

150 FTU

Papri għat-tismin

250 FTU

Ħnienes (miftuma)

250 FTU

Ħnieżer għat-tismin

250 FTU

Ħnieżer nisa

500 FTU


(1)  1 FTU huwa l-ammont ta' enżima li jillibera 1 mikromole ta' fosfat inorganiku fil-minuta mis-sustrat tal-phytate tas-sodju f' pH ta' 5,5 u 37 °C.

(2)  Dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza tal-Komunità li ġej: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


9.5.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 116/9


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 380/2009

tat-8 ta’ Mejju 2009

li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 796/2004 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ konformità, modulazzjoni u amministrazzjoni integrata u sistema ta’ kontroll kif hemm provvediment dwarhom fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixi regoli komuni għal skemi ta’ sostenn dirett taħt il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ sostenn għall-bdiewa, kif ukoll għall-implimentazzjoni tal-kundizzjonalità li dwarha hemm dispożizzjoni fir-Regolament (KE) Nru 479/2008

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 tad-19 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għal bdiewa, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1290/2005, (KE) Nru 247/2006, (KE) Nru 378/2007 u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 (1), u b’mod partikulari l-Artikolu 142(b), (c), (d), (e), (k), u (n) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 (2) tħassar u nbidel mir-Regolament (KE) Nru 73/2009. Madanakollu, ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament li tħassar se jkomplu japplikaw matul l-2009 wkoll. Ir-regoli li dwarhom hemm dispożizzjoni fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 796/2004 (3) japplikaw għaż-żewġ Regolamenti. Minħabba f’hekk, it-titolu tar-Regolament (KE) Nru 796/2004 għandu jiġi aġġornat.

(2)

Ir-referenzi għad-diversi Artikoli tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 li nbidlu mir-Regolament (KE) Nru 73/2009 huma koperti mit-tabella ta’ korrelazzjoni mogħtija fl-Anness XVIII ta’ dak ir-Regolament. Madanakollu, għall-finijiet taċ-ċarezza, ċerti referenzi fir-Regolament (KE) Nru 796/2004 għar-Regolament li tħassar għandhom jiġu aġġornati. Barra minn hekk, għandhom jitħassru d-dispożizzjonijiet li m’għadhomx jgħoddu.

(3)

Ir-rekwiżiti dwar is-serħan tal-artijiet fi ħdan il-qafas tal-iskema ta’ ħlas uniku tneħħew. Għalhekk, id-dispożizzjonijiet fir-Regolament (KE) Nru 796/2004 li jikkorrispondu magħhom għandhom jitħassru.

(4)

Is-sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tad-drittijiet għall-ħlas speċifikata fl-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 796/2004 għandha tiżgura traċċabbiltà effettiva u għandha tippermetti l-verifiki doppji tad-drittijiet għall-ħlas. Hemm rekwiżiti speċifiċi b’rabta mad-drittijiet allokati skont l-Artikolu 68(1)c tar-Regolament (KE) Nru 73/2009. Għalhekk, fis-sistema għandu jkun inkluż it-tagħrif meħtieġ sabiex wieħed ikun jista’ jivverifika li dawk ir-rekwiżiti speċifiċi jkunu ġew issodisfati.

(5)

L-Artikolu 29(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jipprovdi li l-verifika tal-kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà trid titlesta qabel ma jsir il-ħlas. Għalhekk, id-dispożizzjoni ekwivalenti għal dan fir-Regolament (KE) Nru 796/2004 m’għadhiex meħtieġa u għandha titħassar.

(6)

Ir-regoli speċifiċi li dwarhom hemm dispożizzjoni fl-Artikolu 138 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1973/2004 tad-29 ta’ Ottubru 2004 li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 għal dak li għandu x’jaqsam mal-iskemi ta’ appoġġ li hemm provvediment għalihom fit-Titoli IV u IVa ta’ dak ir-Regolament u l-użu ta’ art imwarrba [art imserrħa] għall-produzzjoni ta’ materja prima (4) li għandhom x’jaqsmu mat-tnaqqis u l-esklużjonijiet taħt l-iskema ta’ ħlas uniku skont iż-żona tħassru mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 316/2009 (5). Għalhekk, ir-referenzi fir-Regolament (KE) Nru 796/2004 għall-Artikolu msemmi għandhom jitħassru. Barra minn hekk, l-Artikoli tar-Regolament (KE) Nru 796/2004 li fihom jeħtieġ li ssir referenza espliċita għall-iskema ta’ ħlas uniku skont iż-żona minħabba l-modifika msemmija tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, għandhom jiġu aġġornati.

(7)

Hemm bżonn ta’ dispożizzjonijiet speċjali dwar l-amministrazzjoni u l-kontroll f’dak li għandu x’jaqsam mal-appoġġ speċifiku li għandu jingħata fil-każ tal-implimentazzjoni mhux obbligatorja tal-Artikolu 68 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

(8)

L-applikazzjoni għall-għajnuna lill-produtturi tal-pitravi zokkrija u tal-kannamieli għandu jkun fiha wkoll kopja tal-kuntratt tal-kunsinna msemmi fl-Artikolu 110r tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003. F’ċerti każijiet dawn il-kuntratti jkun għadhom mhumiex konklużi sal-aħħar data possibbli li l-Istati Membri jistgħu jiffissaw għat-tressiq tal-applikazzjonijiet. Għalhekk, għandu jkun possibbli li dan it-tagħrif jitressaq f'data iktar tard minn hekk, li għandha tiġi ffissata mill-Istat Membru.

(9)

L-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 796/2004 jinkludi regoli speċjali sabiex ikun hemm dispożizzjoni għall-każ li fih l-aħħar data possibbli għat-tressiq ta’ applikazzjoni għall-għajnuna tkun btala pubblika, jew tkun is-Sibt jew il-Ħadd. L-istess regola għandha tapplika għat-tressiq ta’ emenda għall-applikazzjoni waħdiena skont l-Artikolu 15 ta’ dak ir-Regolament.

(10)

L-Artikolu 21a tar-Regolament (KE) Nru 796/2004 jistabbilixxi r-regoli għas-sehem ta’ applikazzjonijiet li jintbagħtu tard fl-iskema ta’ ħlas uniku. Id-dispożizzjonijiet li għandhom jiġu applikati fl-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema ta’ ħlas uniku għandhom jiġu aġġornati b’referenzi għall-implimentazzjoni ta’ dik l-iskema fl-Istati Membri l-ġodda. L-Artikolu 56 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 jipprovdi l-aħħar data possibbli li għandha tiġi ffissata mill-Istat Membru għal applikazzjoni sabiex din tieħu sehem fl-iskema ta’ ħlas uniku. F’każ li oqsma ġodda jkunu qed jiġu inklużi fl-iskema ta’ ħlas uniku, ir-regoli fl-Artikolu 21a tar-Regolament (KE) Nru 796/2004 dwar applikazzjonijiet għall-iskema ta’ ħlas uniku li jintbagħtu tard għandhom japplikaw ukoll fil-każ ta’ applikazzjonijiet tal-bdiewa li jkollhom x’jaqsmu mat-tali oqsma l-ġodda. It-tressiq fil-ħin tal-applikazzjoni biex wieħed jieħu sehem fl-iskema ta’ ħlas uniku hija importanti ferm għal amministrazzjoni effiċjenti. Għalhekk għandha tingħata l-aħħar data possibbli li għandha tiġi ffissata mill-Istati Membri għal applikazzjoni biex wieħed jieħu sehem fl-iskema ta’ ħlas uniku meta jkunu inklużi oqsma ġodda fiha.

(11)

Ir-referenza fl-Artikolu 31a tar-Regolament (KE) Nru 796/2004 għall-iskala msemmija fl-Artikolu 110e tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 m’għadhiex tgħodd u għalhekk għandha titħassar.

(12)

Parti kbira mill-ħlasijiet relatati maż-żona issa huma diżakkoppjati mill-produzzjoni u jaqgħu fi grupp wieħed t’uċuħ tar-raba’. Għalhekk m’għadhiex meħtieġa verifika dwar kwalunkwe dikjarazzjoni għolja żżejjed li seta’ kien hemm taż-żona ġenerali koperta mill-applikazzjoni unika. B’hekk, jistgħu jiġu ssimplifikati r-regoli dwar it-tnaqqis, wara tali verifika, għal dikjarazzjonii għolja żżejjed taż-żoni.

(13)

Sabiex ikunu armonizzati r-regoli bejn il-ħlasijiet relatati maż-żona, il-ħlasijiet għall-annimali u l-ħlasijiet addizzjonali li għandhom x’jaqsmu mal-ibbilanċjar tat-tnaqqis fi żmien tliet snin kalendarji minn wara s-sena kalendarja tas-sejba, għandu japplika t-tħassir tal-bilanċ li jkun għad fadal wara tliet snin għall-ħlasijiet kollha. Barra minn hekk, l-Artikolu 5b tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 885/2006 tal-21 ta’ Ġunju 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 dwar l-akkreditazzjoni tal-aġenziji tal-ħlas u ta’ korpijiet oħrajn u l-approvazzjoni tal-kontijiet tal-FAEG u tal-FAEŻR (6) jipprovdi għal regoli orizzontali sabiex id-dejn li jkun għad fadal ikun ibbilanċjat mal-ħlasijiet tal-ġejjieni. Għalhekk, ir-referenza għal liema ħlasijiet id-dejn jista’ jkun ibbilanċjat magħhom għandha tinbidel b’referenza għal dik id-dispożizzjoni.

(14)

It-tagħrif dwar ir-riżultati tal-verifiki tal-kundizzjonalità għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-aġenziji tal-ħlas kollha li huma responsabbli għall-ġestjoni tal-ħlasijiet differenti suġġetti għar-rekwiżiti tal-kundizzjonalità sabiex jiġi applikat it-tnaqqis xieraq, f’każ li s-sejbiet ikunu jiġġustifikawh.

(15)

Iddaħħlu wkoll regoli ġodda dwar il-modulazzjoni. Minħabba f’hekk, id-dispożizzjonijiet dwar il-ħlasijiet addizzjonali m’għadhomx jgħoddu u għalhekk għandhom jitħassru. Barra minn hekk, jeħtieġ li jiġu aġġornati r-regoli dwar l-ordni tal-applikazzjoni u l-bażi għall-kalkolu tat-tnaqqis differenti, u għandu jiddaħħal it-tnaqqis possibbli b’rispett tal-limiti massimi netti kif ipprovduti fl-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

(16)

Ir-Regolament (KE) Nru 885/2006 jipprovdi regoli dwar l-ibbilanċjar tal-ammonti li jkun għad fadal u dwar il-possibbiltà li wieħed jiddeċiedi li ma jirkuprax ammonti li jkun għad fadal li jkunu ta’ EUR 100 jew anqas. Għalhekk, id-dispożizzjonijiet ekwivalenti għal dan fir-Regolament (KE) Nru 796/2004 m’għadhomx meħtieġa u għandhom jitħassru.

(17)

Għalhekk, ir-Regolament (KE) Nru 796/2004 għandu jiġi emendat skont dan.

(18)

Ir-Regolament (KE) Nru 73/2009 jibda japplika mill-1 ta’ Jannar 2009 ’l quddiem. B’hekk, l-emendi li dwarhom hemm dispożizzjoni f’dan ir-Regolament għandhom ikollhom x’jaqsmu ma’ applikazzjonijiet għall-għajnuna marbutin mas-snin jew mal-perjodi tal-primjums li jibdew mill-1 ta’ Jannar 2009 ’l quddiem. Għalhekk, dan ir-Regolament għandu jibda japplika mill-1 ta’ Jannar 2009 ’l quddiem.

(19)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Ħlasijiet Diretti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 796/2004 għandu jiġi emendat kif ġej:

(1)

It-titlu tar-Regolament għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 796/2004 tal-21 ta’ April 2004 li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tal-kundizzjonalità, tal-modulazzjoni u tas-sistema integrata ta’ amministrazzjoni u ta’ verifika li dwarhom hemm dispożizzjoni fir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 u (KE) Nru 73/2009, kif ukoll għall-implimentazzjoni tal-kundizzjonalità li dwarha hemm dispożizzjoni fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008”

(2)

Fl-Artikolu 2, l-ewwel paragrafu għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

Il-punt (1) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“(1)   ‘Raba’ li jinħarat’: għandha tfisser art maħduma sabiex jiġu prodotti l-uċuħ tar-raba’ jewinkella art miżmuma f’qagħda agrikola u ambjentali tajba skont l-Artikolu 6 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 (*) kemm jekk dik l-art tkun bis-serer jew taħt kopertura fissa jew mobbli u kemm jekk le

(*)  ĠU L 30, 31.1.2009, p. 16.”"

(b)

Il-punt (2) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“(2)   ‘Mergħat permanenti’: għandha tfisser art li tintuża sabiex jitkabbar il-ħaxix jew għalf ieħor fil-forma ta’ ħaxix b’mod naturali (li jitla’ waħdu) jew permezz ta’ kultivazzjoni (li jkun inżera’) u li ma ġietx inkluża fin-newba tal-uċuh tar-raba’ tal-azjenda għal ħames snin jew aktar, minbarra art li taqa’ fi ħdan l-iskemi għas-serħan tal-artijiet skont l-Artikolu 107(6) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, żoni mserrħin skont ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2078/92 (**), żoni mserrħin skont l-Artikoli 22, 23 u 24 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/1999 (***) u żoni mserrħin skont l-Artikolu 39 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 (****);

(**)  ĠU L 215, 30.7.1992, p. 85."

(***)  ĠU L 160, 26.6.1999, p. 80."

(****)  ĠU L 277, 21.10.2005, p. 1.”"

(3)

Fl-Artikolu 7(1), il-punt (f) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“(f)

it-tip ta’ dritt, b’mod partikulari d-drittijiet suġġetti għal kundizzjonijiet speċjali skont l-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u d-drittijiet allokati skont l-Artikolu 68(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009”;

(4)

L-Artikolu 8(1) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“1.   Mingħajr ħsara għall-Artikolu 34(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, medda agrikola li jkun fiha s-siġar għandha titqies bħala żona eliġibbli għall-għanijiet tal-iskemi ta’ għajnuna relatati maż-żona, dejjem jekk l-attivitajiet agrikoli, jew, fejn applikabbli, il-produzzjoni maħsuba, ikunu jistgħu jitwettqu b’mod simili għal dawk fil-meded fl-istess żona li ma jkunx fihomx siġar.”

(5)

L-Artikolu 10 għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

It-titolu għandu jinbidel bit-test li ġej:

“Artikolu 10

Ħlas tal-għajnuna b’rabta mal-verifiki tal-kundizzjonalità”;

(b)

Il-Paragrafu 1 għandu jitħassar;

(6)

Fl-Artikolu 11(1), it-tieni subparagrafu għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Bidwi li ma japplikax għall-għajnuna taħt xi waħda mill-iskemi ta’ għajnuna relatati maż-żona iżda japplika għall-għajnuna taħt xi skema oħra ta’ għajnuna mniżżla fl-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 73/2009, jew li japplika għall-appoġġ skont l-Artikoli 11, 12 u 98 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, għandu jressaq formola ta’ applikazzjoni waħdiena, jekk għandu għad-dispożizzjoni tiegħu żona agrikola kif iddefinita fl-Artikolu 2(h) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, li fiha għandu jniżżel dawk iż-żoni skont l-Artikolu 14 ta’ dan ir-Regolament.”

(7)

L-Artikolu 12 għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

Fil-paragrafu 1, il-punt (c) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“(c)

l-identifikazzjoni tad-drittijiet għall-ħlas skont is-sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni li dwarha hemm dispożizzjoni fl-Artikolu 7 għall-għanijiet tal-iskema ta’ ħlas uniku;”

(b)

Il-paragrafu 2 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“2.   Għall-għan tal-identifikazzjoni tad-drittijiet għall-ħlas imsemmija fil-paragrafu 1(c), il-formoli stabbiliti minn qabel imqassma lill-bidwi skont l-Artikolu 19(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandhom isemmu l-identifikazzjoni tad-drittijiet għall-ħlas skont is-sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni li dwarha hemm dispożizzjoni fl-Artikolu 7.”;

(c)

Fil-paragrafu 3, l-ewwel sentenza tal-ewwel subparagrafu għandha tinbidel b’dan li ġej:

“Għall-għan tal-identifikazzjoni tal-meded agrikoli kollha fl-azjenda msemmija fil-paragrafu 1(d), il-formoli stabbiliti minn qabel imqassma lill-bidwi skont l-Artikolu 19(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandhom isemmu ż-żona massima eliġibbli għal kull medda ta’ referenza għall-għanijiet tal-iskema ta’ ħlas uniku jew tal-iskema ta’ ħlas uniku skont iż-żona.”

(8)

L-Artikolu 13(2) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“2.   Fil-każ ta’ art imserrħa li tintuża skont l-ewwel inċiż tal-Artikolu 107(3) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, l-applikazzjoni waħdiena għandu jkun fiha l-prova meħtieġa skont ir-regoli settorjali applikabbli.”

(9)

Fl-Artikolu 14(1), l-ewwel subparagrafu għandu jinbidel b’dan li ġej:

“L-użi ta’ żona msemmija fl-Artikoli 6(2) u 38 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u dawk imniżżlin fl-Anness VI għal dak ir-Regolament, kif ukoll iż-żoni wżati għall-produzzjoni tal-kittien imkabbar għall-fibra, jew iż-żoni ddikjarati għall-appoġġ speċifiku li dwaru hemm dispożizzjoni fl-Artikolu 68 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, f’każ fejn dawk iż-żoni m’għandhomx għalfejn ikunu ddikjarati skont l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament, għandhom ikunu ddikjarati taħt intestatura separata fil-formola tal-applikazzjoni waħdiena.”

(10)

Fl-Artikolu 15(2), għandu jitħassar it-tieni subparagrafu.

(11)

Fl-Artikolu 17a(2), għandu jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-kopja tal-kuntratt tal-kunsinna msemmi fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu (1) jista’ jintbagħat apparti, sa data iktar tard, iżda li m’għandhiex tkun iktar tard mill-1 ta’ Diċembru tas-sena li fiha tintbagħat l-applikazzjoni.”

(12)

L-Artikolu 20 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 20

Deroga mid-data aħħarija għat-tressiq tal-applikazzjonijiet għall-għajnuna, tad-dokumenti li jappoġġawha, tal-kuntratti u tad-dikjarazzjonijiet, u l-aħħar data għall-emendi tal-applikazzjoni waħdiena

B’deroga mill-Artikolu 5(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom) Nru 1182/71 (*****), f’każ li l-aħħar data għat-tressiq ta’ applikazzjoni għall-għajnuna jew ta’ kwalunkwe dokument, kuntratt jew dikjarazzjoni li jappoġġaha taħt dan it-Titolu, jew tal-aħħar data għall-emendi tal-applikazzjoni waħdiena, tkun btala pubblika, jew tkun is-Sibt jew il-Ħadd, din għandha titqies li taqa’ fl-ewwel jum tax-xogħol li jkun imiss.

L-ewwel paragrafu għandu japplika wkoll għall-applikazzjonijiet mill-bdiewa għall-iskema ta’ ħlas uniku skont l-Artikolu 56 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

(*****)  ĠU L 124, 8.6.1971, p. 1.”;"

(13)

L-Artikolu 21a għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

Fil-paragrafu 1, l-ewwel subparagrafu għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Mingħajr ħsara għall-każijiet ta’ forza maġġuri u għaċ-ċirkustanzi eċċezzjonali msemmija fl-Artikolu 56(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, u b’deroga mill-Artikolu 21 ta’ dan ir-Regolament, fl-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema ta’ ħlas uniku skont il-Kapitolu 3 tat-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, f’każ fejn, fl-Istat Membru kkonċernat, applikazzjoni għall-allokazzjoni tad-drittijiet skont l-Artikolu 56(1) ta’ dak ir-Regolament u l-applikazzjoni waħdiena għal dik is-sena jridu jitressqu flimkien mill-bidwi u f’każ fejn il-bidwi jressaq dawk l-applikazzjonijiet wara l-limitu ta’ żmien rilevanti, għandu jiġi applikat tnaqqis ta’ 4 % għal kull jum tax-xogħol fuq l-ammonti li għandhom jitħallsu matul dik is-sena f’dak li għandu x’jaqsam mad-drittijiet għall-ħlas li għandhom jiġu allokati lill-bidwi.”;

(b)

Fil-paragrafu 2, it-tieni subparagrafu għandu jinbidel b’dan li ġej:

“F’dak il-każ, mingħajr ħsara għall-każijiet ta’ forza maġġuri u għaċ-ċirkustanzi eċċezzjonali msemmija fl-Artikolu 56(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, it-tressiq ta’ applikazzjoni għall-iskema ta’ ħlas uniku skont dak l-Artikolu wara l-limitu ta’ żmien rilevanti għandha twassal għal tnaqqis ta’ 3 % għal kull jum tax-xogħol fuq l-ammonti li għandhom jitħallsu matul l-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema ta’ ħlas uniku f’dak li għandu x’jaqsam mad-drittijiet għall-ħlas li għandhom jiġu allokati lill-bidwi.”

(c)

Fil-paragrafu 3 għandu jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“L-applikazzjoni biex wieħed jieħu sehem imsemmija fl-ewwel subparagrafu għandha titressaq sa data li għandha tiġi ffissata mill-Istat Membru u li m’għandhiex tkun iktar tard mill-15 ta’ Mejju tas-sena kkonċernata.”

(14)

Fl-Artikolu 24(1), il-punt (d) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“(d)

bejn id-drittijiet għall-ħlas u ż-żona stabbilita sabiex jiġi vverifikat li d-drittijiet ikunu akkumpanjati b’għadd indaqs ta’ ettari eliġibbli kif iddefinit fl-Artikolu 34(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009;”

(15)

L-Artikolu 31a għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 31a

Verifiki fuq il-post f’organizzazzjonijiet intersettorjali approvati

Il-verifiki fuq il-post f’organizzazzjonijiet intersettorjali approvati fil-qafas tal-applikazzjonijiet għall-għajnuna taħt il-ħlas speċifiku għall-uċuħ tar-raba’ tal-qoton li dwaru hemm dispożizzjoni fit-Taqsima 6 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandhom jivverifikaw li dawk l-organizzazzjonijiet jirrispettaw il-kriterji għall-approvazzjoni tagħhom, u l-lista tal-membri tagħhom.”

(16)

Fl-Artikolu 38, l-ewwel sentenza għandha tinbidel b’dan li ġej:

“F’dak li għandu x’jaqsam mal-ħlas addizzjonali li għandu jingħata għal tipi speċifiċi ta’ biedja jew għall-produzzjoni ta’ kwalità kif ipprovdut fl-Artikolu 69 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, jew mal-appoġġ speċifiku pprovdut fl-Artikolu 68 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-Istati Membri għandhom, fejn ikun xieraq, japplikaw id-dispożizzjonijiet ta’ dan it-Titolu.”

(17)

Fl-Artikolu 49(2), għandu jitħassar it-tieni subparagrafu.

(18)

Fl-Artikolu 50, għandu jitħassar il-paragrafu 4.

(19)

L-Artikolu 51 għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

Il-paragrafu 1 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“1.   Jekk, għal grupp ta’ uċuħ tar-raba’, iż-żona ddikjarata għall-għanijiet ta’ kwalunkwe skema ta’ għajnuna relatata maż-żona, ħlief għal dawk għal-lamtu tal-patata, għaż-żrieragħ u għat-tabakk kif ipprovdut fit-Taqsimiet 2 u 5 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u fil-Kapitolu 10c tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, tkun taqbeż iż-żona stabbilita skont l-Artikolu 50(3) u (5) ta’ dan ir-Regolament, l-għajnuna għandha tiġi kkalkulata abbażi taż-żona stabbilita mnaqqsa bid-doppju tad-differenza misjuba jekk dik id-differenza tkun ta’ iktar minn 3 % jew minn żewġ ettari, iżda ma tkunx taqbeż l-20 % taż-żona stabbilita.

Jekk id-differenza tkun ta’ iktar minn 20 % taż-żona stabbilita, ma għandha tingħata l-ebda għajnuna marbuta maż-żona għall-grupp ta’ uċuħ tar-raba’ kkonċernat.

Jekk id-differenza tkun ta’ iktar minn 50 %, il-bidwi għandu għal darb’oħra jiġi eskluż milli jirċievi għajnuna sa ammont daqs l-ammont li jikkorrispondi mad-differenza bejn iż-żona ddikjarata u dik stabbilita skont l-Artikolu 50(3) u (5) ta’ dan ir-Regolament. Dak l-ammont għandu jkun ibbilanċjat skont l-Artikolu 5(b) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 885/2006 (******). Jekk l-ammont ma jkunx jista’ jiġi bbilanċjat kollu skont dak l-Artikolu matul it-tliet snin kalendarji ta’ wara s-sena kalendarja tas-sejba, il-bilanċ li jkun għad fadal għandu jitħassar.

(******)  ĠU L 171, 23.6.2006, p. 9”;"

(b)

Il-paragrafu 2 għandu jitħassar.

(c)

Il-paragrafu 2a għandu jinbidel b’dan li ġej:

“2a.   Jekk bidwi jiddikjara aktar żona milli drittijiet għall-ħlas u ż-żona ddikjarata tkun tissodisfa r-rekwiżiti l-oħra kollha tal-eliġibbiltà, it-tnaqqis jew l-esklużjonijiet li dwarhom hemm dispożizzjoni fil-paragrafu 1 m’għandhomx japplikaw.

Jekk bidwi jiddikjara aktar żona milli drittijiet għall-ħlas u ż-żona ddikjarata ma tkunx tissodisfa r-rekwiżiti l-oħra kollha tal-eliġibbiltà, id-differenza msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun id-differenza bejn iż-żona li tkun tissodisfa r-rekwiżiti l-oħra kollha tal-eliġibbiltà u l-ammont tad-drittijiet għall-ħlas iddikjarat.”

(d)

Il-paragrafu 3 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“3.   Għall-għanijiet ta’ dan l-Artikolu, f’każ fejn bidwi li japplika għall-għajnuna għal uċuħ tar-raba’ tal-enerġija skont l-Artikolu 88 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 jew fejn jiddikjara meded bħala mserrħin skont l-ewwel inċiż tal-Artikolu 107(3) ta’ dak ir-Regolament jonqos milli jwassal il-kwantità meħtieġa ta’ xi materja prima partikulari, huwa għandu jitqies li jkun naqas milli jħares l-obbligu tiegħu f’dak li għandu x’jaqsam mal-meded maħsubin għall-għanijiet tal-enerġija jew imserrħin, rispettivament, għal żona kkalkulata billi ż-żona tal-art maħduma u wżata minnu għall-produzzjoni tal-materja prima tiġi mmultiplikata bil-perċentwal ta’ twassil anqas ta’ dik il-materja prima.”;

(20)

Fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 52(3), it-tieni u t-tielet sentenzi għandhom jinbidlu b’dan li ġej:

“Dak l-ammont għandu jkun ibbilanċjat skont l-Artikolu 5(b) tar-Regolament (KE) Nru 885/2006. Jekk l-ammont ma jkunx jista’ jiġi bbilanċjat kollu skont dak l-Artikolu matul it-tliet snin kalendarji ta’ wara s-sena kalendarja tas-sejba, il-bilanċ li jkun għad fadal għandu jitħassar.”;

(21)

Fl-Artikolu 53, l-ewwel u t-tieni paragrafi għandhom jinbidlu b’dan li ġej:

“Fejn id-differenzi bejn iż-żona ddikjarata u ż-żona stabbilita skont l-Artikolu 50(3) u (5) jkunu ġejjin minn irregolaritajiet imwettqin bi ħsieb, l-għajnuna li l-bidwi kien ikollu dritt għaliha skont l-Artikolu 50(3) u (5) m’għandhiex tingħata għas-sena kalendarja kkonċernata taħt l-iskema ta’ għajnuna kkonċernata jekk dik id-differenza tkun ta’ iżjed minn 0.5 % taż-żona stabbilita jew ta’ iktar minn ettaru wieħed.

Barra minn hekk, f’każ fejn dik id-differenza tkun ta’ iktar minn 20 % taż-żona stabbilita, il-bidwi għandu għal darb’oħra jiġi eskluż milli jirċievi għajnuna sa ammont daqs l-ammont li jikkorrispondi mad-differenza bejn iż-żona ddikjarata u dik stabbilita skont l-Artikolu 50(3) u (5). Dak l-ammont għandu jkun ibbilanċjat skont l-Artikolu 5(b) tar-Regolament (KE) Nru 885/2006. Jekk l-ammont ma jkunx jista’ jiġi bbilanċjat kollu skont dak l-Artikolu matul it-tliet snin kalendarji ta’ wara s-sena kalendarja tas-sejba, il-bilanċ li jkun għad fadal għandu jitħassar.”;

(22)

L-Artikolu 59 għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

Fit-tielet subparagrafu tal-paragrafu 2, it-tieni u t-tielet sentenzi għandhom jinbidlu b’dan li ġej:

“Dak l-ammont għandu jkun ibbilanċjat skont l-Artikolu 5(b) tar-Regolament (KE) Nru 885/2006. Jekk l-ammont ma jkunx jista’ jiġi bbilanċjat kollu skont dak l-Artikolu matul it-tliet snin kalendarji ta’ wara s-sena kalendarja tas-sejba, il-bilanċ li jkun għad fadal għandu jitħassar.”;

(b)

Fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 4, it-tieni u t-tielet sentenzi għandhom jinbidlu b’dan li ġej:

“Dak l-ammont għandu jkun ibbilanċjat skont l-Artikolu 5(b) tar-Regolament (KE) Nru 885/2006. Jekk l-ammont ma jkunx jista’ jiġi bbilanċjat kollu skont dak l-Artikolu matul it-tliet snin kalendarji ta’ wara s-sena kalendarja tas-sejba, il-bilanċ li jkun għad fadal għandu jitħassar.”;

(23)

Fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 60(6), it-tieni sentenza għandha tinbidel bit-tieni u t-tielet sentenzi li ġejjin:

“Dak l-ammont għandu jkun ibbilanċjat skont l-Artikolu 5(b) tar-Regolament (KE) Nru 885/2006. Jekk l-ammont ma jkunx jista’ jiġi bbilanċjat kollu skont dak l-Artikolu matul it-tliet snin kalendarji ta’ wara s-sena kalendarja tas-sejba, il-bilanċ li jkun għad fadal għandu jitħassar.”;

(24)

L-Artikolu 63 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 63

Is-sejbiet b’rabta mal-ħlas addizzjonali

F’dak li għandu x’jaqsam mal-ħlas addizzjonali li għandu jingħata għal tipi speċifiċi ta’ biedja jew għall-produzzjoni ta’ kwalità kif ipprovdut fl-Artikolu 69 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, jew mal-appoġġ speċifiku pprovdut fl-Artikolu 68 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-Istati Membri għandhom jipprovdu għat-tnaqqis u għall-esklużjonijiet li, fis-sustanza, għandhom ikunu daqs dawk li dwarhom hemm dispożizzjoni f’dan it-Titolu. F’każ li jingħataw ħlasijiet relatati maż-żona jewinkella ħlasijiet għall-bhejjem, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet ta’ din il-Parti mutatis mutandis.”

(25)

Fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 64, it-tielet sentenza għandha tinbidel bit-tielet u r-raba’ sentenzi li ġejjin:

“Ammont daqs l-ammont kopert mill-applikazzjoni li tkun ġiet miċħuda għandu jkun ibbilanċjat skont l-Artikolu 5(b) tar-Regolament (KE) Nru 885/2006. Jekk l-ammont ma jkunx jista’ jiġi bbilanċjat kollu skont dak l-Artikolu matul it-tliet snin kalendarji ta’ wara s-sena kalendarja tas-sejba, il-bilanċ li jkun għad fadal għandu jitħassar.”

(26)

L-Artikolu 65(3) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“3.   F’każ fejn ikun hemm iktar minn Aġenzija tal-Ħlas waħda responsabbli għall-ġestjoni tal-iskemi differenti tal-pagamenti [ħlasijiet] diretti kif iddefiniti fl-Artikolu 2(d) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u tal-pagamenti [ħlasijiet] imsemmija fl-Artikoli 11, 12 u 98 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa sabiex jiżguraw li jkun hemm applikazzjoni xierqa tad-dispożizzjonijiet skont dan il-Kapitolu, b’mod partikulari dik li rata waħda ta’ tnaqqis hija applikata għall-ħlasijiet diretti u għall-ammonti kollha stabbiliti skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 66(1) u t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 67(1).

F’każ fejn, għal bidwi partikulari, ikun hemm iktar minn Aġenzija tal-Ħlas waħda responsabbli għall-ġestjoni tal-pagamenti [ħlasijiet] differenti kif iddefiniti fl-Artikolu 36(a)(i) sa (v) u (b)(i), (iv) u (v) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 u fl-Artikolu 2(d) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u kif imsemmija fl-Artikoli 11, 12 u 98 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-aġenzijii tal-ħlas kollha involuti f’dawk il-ħlasijiet ikunu mgħarrfa bin-nuqqasijiet ta’ konformità stabbiliti, u fejn xieraq, bit-tnaqqis u bl-esklużjonijiet li jikkorrispondu magħhom.”

(27)

Fl-Artikolu 71(1), il-punt (b) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“(b)

it-tnaqqis u l-esklużjonijiet skont il-Kapitolu II tat-Titolu IV għandhom jiġu applikati għall-ammont totali tal-ħlasijiet li għandhom jingħataw taħt l-iskema ta’ ħlas uniku, l-iskema ta’ ħlas uniku skont iż-żona, u kwalunkwe skema oħra tal-għajnuna li ma tkunx suġġetta għat-tnaqqis jew għall-esklużjonijiet imsemmija fil-punt (a).”

(28)

L-Artikolu 71a għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

It-titolu għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 71a

L-applikazzjoni ta’ tnaqqis għal kull skema ta’ appoġġ”

(b)

Il-paragrafu 2 għandu jiġi emendat kif ġej:

(i)

il-punt (a) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“(a)

it-tnaqqis jew l-esklużjonijiet li dwarhom hemm dispożizzjoni fil-Kapitolu I tat-Titolu IV għandhom jiġu applikati għall-irregolaritajiet;”

(ii)

il-punti (e) u (f) għandhom jitħassru.

(29)

Wara l-Artikolu 71a għandu jiddaħħal l-Artikolu 71b li ġej:

“Artikolu 71b

Il-bażi għall-kalkolu tat-tnaqqis minħabba l-modulazzjoni, id-dixxiplina finanzjarja u l-kundizzjonalità

1.   It-tnaqqis minħabba l-modulazzjoni li dwaru hemm dispożizzjoni fl-Artikoli 7 u 10 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u, skont il-każ, fl-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 378/2007 (*******), kif ukoll it-tnaqqis minħabba d-dixxiplina finanzjarja li dwaru hemm dispożizzjoni fl-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u t-tnaqqis li dwaru hemm dispożizzjoni fl-Artikolu 8(1) ta’ dak ir-Regolament, għandu jiġi applikat għat-total tal-ħlasijiet mill-iskemi ta’ appoġġ differenti mniżżlin fl-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 73/2009 li kull bidwi għandu dritt għalihom, skont il-proċedura li dwarha hemm dispożizzjoni fl-Artikolu 71a ta’ dan ir-Regolament.

2.   L-ammont tal-ħlas li jirriżulta meta jiġi applikat il-paragrafu 1 għandu jservi bħala l-bażi għall-kalkolu ta’ kwalunkwe tnaqqis li għandu jiġi applikat għan-nuqqas ta’ rispett tal-kundizzjonalità skont il-Kapitolu II tat-Titolu IV ta’ dan ir-Regolament.

(*******)  ĠU L 95, 5.4.2007, p. 1.”"

(30)

Fl-Artikolu 73, il-paragrafi 2 u 8 għandhom jitħassru.

(31)

Fl-Artikolu 78, l-ewwel paragrafu għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Il-prinċipju tal-allokazzjoni tal-ammonti li jikkorrispondu mal-erba’ punti perċentwali msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 9(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandu jiġi kkompilat billi jittieħdu l-ishma tal-Istati Membri fiż-żona agrikola u fl-impjieg agrikolu, ppeżati b’65 % u b’35 % rispettivament.”

(32)

L-Artikolu 79 għandu jitħassar.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika għall-applikazzjonijiet għall-għajnuna marbutin mas-snin jew mal-perjodi tal-primjums li jibdew mill-1 ta’ Jannar 2009 ’l quddiem.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 8 ta’ Mejju 2009.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 30, 31.1.2009, p. 16.

(2)  ĠU L 270, 21.10.2003, p. 1.

(3)  ĠU L 141, 30.4.2004, p. 18.

(4)  ĠU L 345, 20.11.2004, p. 1.

(5)  ĠU L 100, 18.4.2009, p. 3.

(6)  ĠU L 171, 23.6.2006, p. 90.


9.5.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 116/16


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 381/2009

tat-8 ta’ Mejju 2009

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2092/2004 li jistipula regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ kwota tariffarja fuq l-importazzjoni ta’ ċanga mnixxfa mingħajr għadam li toriġina mill-Iżvizzera

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) [Ir-Regolament dwar l-OKS Unika] (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 144(1) tiegħu, flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2092/2004 (2) għandhom jinħarġu ċ-ċertifikati ta’ awtentiċità li juru li l-prodotti joriġinaw fl-Iżvizzera qabel ċerti prodotti jkunu importati. L-isem tal-awtorità li toħroġ dawn iċ-ċertifikati jinsab fl-Anness III għal dak ir-Regolament. L-Artikolu 4(2) ta’ dak ir-Regolament jipprovdi li l-Anness III jista’ jiġi rivedut f’każ li tinħatar awtorità ġdida għall-ħruġ taċ-ċertifikati.

(2)

L-Iżvizzera nnotifikat lill-Kummissjoni li ħatret entità ġdida li se tkun awtorizzata toħroġ ċertifikati ta' awtentiċità.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 2092/2004 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(4)

Il-miżuri provduti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni tal-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness III għar-Regolament (KE) Nru 2092/2004 jinbidel bit-test stipulat fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 8 ta’ Mejju 2009.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 362, 9.12.2004, p. 4.


ANNESS

“ANNESS III

Lista tal-awtoritajiet fil-pajjiżi li jesportaw li huma awtorizzati joħorġu ċertifikat ta' awtentiċità

L-IŻVIZZERA

Office fédéral de l'agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell'agricoltura.”


DIRETTIVI

9.5.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 116/18


DIRETTIVA TAL-KUNSILL 2009/47/KE

tal-5 ta’ Mejju 2009

li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar rati mnaqqsa tat-taxxa fuq il-valur miżjud

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 93 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2),

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta’ Novembru 2006 dwar is-sistema komuni tat-taxxa fuq il-valur miżjud (3) tawtorizza lill-Istati Membri biex japplikaw rata mnaqqsa waħda jew żewġ rati mnaqqsa li m’għandhomx ikunu inqas minn 5 % u jkunu applikabbli biss għal lista restrittiva ta’ provvisti ta’ merkanzija u ta’ servizzi.

(2)

Il-Komunikazzjoni dwar ir-rati tal-VAT minbarra r-rati standard tal-VAT li l-Kummissjoni ppreżentat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fl-2007 kkonkludiet li l-applikazzjoni ta’ rati mnaqqsa tal-VAT għal servizzi pprovduti lokalment ma tipperikolax b’mod reali l-funzjonament bla xkiel tas-suq intern, u tista’, taħt ċerti kondizzjonijiet, ikollha effetti pożittivi f’termini ta’ ħolqien ta’ impjiegi u fil-ġlieda kontra l-ekonomija informali. Għalhekk, huwa xieraq li titħalla l-possibbiltà lill-Istati Membri li japplikaw rati tal-VAT imnaqqsa għas-servizzi li jeħtieġu ħafna ħaddiema koperti bid-dispożizzjonijiet temporanji applikabbli sa tmiem l-2010 kif ukoll għas-servizzi tar-ristoranti u tal-catering.

(3)

Fir-rigward tal-provvista ta’ xorb alkoħoliku u/jew mhux alkoħoliku fil-qafas tas-servizzi tar-ristoranti u tal-catering, jista’ jkun ġustifikat li jkun previst trattament differenti ta’ dak ix-xorb mit-trattament previst fil-qafas tal-provvista tal-oġġetti tal-ikel; huwa xieraq li jiġi espliċitament previst li Stat Membru jista’ jinkludi jew jeskludi l-provvista ta’ xorb alkoħoliku u/jew mhux alkoħoliku meta jkun qed japplika rata mnaqqsa għall-provvista ta’ servizzi tar-ristoranti u tal-catering msemmija fl-Anness III tad-Direttiva 2006/112/KE.

(4)

Id-Direttiva 2006/112/KE għandha tiġi emendata wkoll sabiex tippermetti l-applikazzjoni ta’ rati mnaqqsa jew xi eżenzjoni rispettivament f’numru limitat ta’ sitwazzjonijiet speċifiċi għal raġunijiet soċjali jew ta’ saħħa u sabiex ir-referenza għall-kotba fl-Anness III tagħha tiġi ċċarata u aġġornata għall-progress tekniku.

(5)

Il-kontenut ta’ ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2006/112/KE li jikkonċernaw derogi eżistenti u l-lista tal-Anness IV tagħha ser ikunu koperti mil-lista ta’ provvisti ta’ merkanzija u servizzi li għalihom tista’ tiġi applikata rata mnaqqsa abbażi ta’ din id-Direttiva. Għal raġunijiet ta’ ċarezza dawk id-dispożizzjonijiet u l-Anness IV tad-Direttiva 2006/112/KE għandhom jitħassru.

(6)

Skont il-punt 34 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar tfassil aħjar tal-liġijiet (4), l-Istati Membri huma mħeġġa jfasslu, għalihom infushom u fl-interess tal-Komunità, it-tabelli tagħhom li, sa fejn hu possibbli, juru l-korrelazzjoni bejn din id-Direttiva u l-miżuri ta’ trasposizzjoni, u jagħmluhom pubbliċi.

(7)

Għalhekk, id-Direttiva 2006/112/KE għandha tiġi emendata kif meħtieġ,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Id-Direttiva 2006/112/KE hija b’dan emendata kif ġej:

(1)

l-Artikolu li ġej għandu jiddaħħal:

“Artikolu 104a

Ċipru jista’ japplika waħda miż-żewġ rati mnaqqsa previsti fl-Artikolu 98 għall-provvista ta’ gass likwidu tal-petroljum (LPG) f’ċilindri.”;

(2)

l-Artikolu 105 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 105

1.   Il-Portugall jista’ japplika waħda miż-żewġ rati mnaqqsa previsti fl-Artikolu 98 għan-nollijiet tal-pontijiet fiż-żona ta’ Lisbona.

2.   Il-Portugall jista’, fil-każ ta’ transazzjonijiet imwettqa fir-reġjuni awtonomi tal-Azores u Madeira u għall-importazzjoni diretta lejn dawk ir-reġjuni, japplika rati aktar baxxi minn dawk li japplikaw fil-pajjiż kontinentali.”;

(3)

il-Kapitolu 3 tat-Titolu VIII għandu jitħassar;

(4)

il-punt li ġej għandu jiżdied mal-Artikolu 111 b’effett mill-1 ta’ Jannar 2011:

“(c)

minn Malta għall-provvista ta’ oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem u l-farmaċewtiċi.”;

(5)

fl-Artikolu 114(1), it-tieni subparagrafu għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“L-Istati Membri msemmija fl-ewwel subparagrafu jistgħu wkoll japplikaw tali rata għall-ħwejjeġ tat-tfal u għaż-żraben tat-tfal u s-sistemazzjoni fid-djar.”;

(6)

l-Artikolu 115 għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 115

L-Istati Membri li, fl-1 ta’ Jannar 1991, kienu qed japplikaw rata mnaqqsa għall-ħwejjeġ tat-tfal, iż-żraben tat-tfal jew għas-sistemzzjoni fid-djar fejn joqogħdu jistgħu jkomplu japplikaw din ir-rata għall-provvista ta’ dik il-merkanzija jew dawk is-servizzi.”;

(7)

l-Artikolu 116 għandu jitħassar;

(8)

fl-Artikolu 117, il-paragrafu 1 għandu jitħassar;

(9)

fl-Artikolu 125, il-paragrafu 2 għandu jitħassar;

(10)

l-Artikolu 127 għandu jitħassar b’effett mill-1 ta’ Jannar 2011;

(11)

fl-Artikolu 128, il-paragrafu 2 għandu jitħassar;

(12)

fl-Artikolu 129, il-paragrafu 1 għandu jitħassar;

(13)

l-Anness III għandu jiġi emendat skont l-Anness ta’ din id-Direttiva;

(14)

l-Anness IV għandu jitħassar.

Artikolu 2

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-testi tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Meta jiġu adottati mill-Istati Membri, dawk il-miżuri, għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b’tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi ta’ kif għandha ssir tali referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tal-ewwel xahar wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 5 ta’ Mejju 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

M. KALOUSEK


(1)  Opinjoni tad-19 ta’ Frar 2009 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  Opinjoni tal-25 ta’ Frar 2009 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(3)  ĠU L 347, 11.12.2006, p. 1.

(4)  ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.


ANNESS

L-Anness III għad-Direttiva 2006/112/KE huwa b’dan emendat kif ġej:

1.

il-punt 6 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(6)

il-provvista, inkluż b’self mil-libreriji, ta’ kotba dwar il-mezzi fiżiċi kollha ta’ appoġġ (inklużi opuskoli, fuljetti u oġġetti simili stampati, kotba għat-tfal bl-istampi, tat-tpinġija jew tat-tpinġija bil-kulur, mużika stampata jew f’forma ta’ manuskritt, mapep u mapep idrografiċi jew mapep simili), gazzetti u rivisti, li m’humiex materjal iddedikat kollu kemm hu jew b’mod sostanzjali għar-reklamar;”;

2.

il-punti li ġejjin huma mdaħħla:

“(10a)

tiġdid u tiswija ta’ djar privati, għajr il-materjali li jiffurmaw parti sinifikanti mill-valur tas-servizz ipprovdut;

(10b)

tindif ta’ twieqi u tindif fi djar privati;”;

3.

il-punt li ġej huwa mdaħħal:

“(12a)

is-servizzi tar-ristoranti u tal-catering, billi huwa possibbli li l-provvista ta’ xorb (alkoħoliku u/jew mhux alkoħoliku) tiġi eskluża;”;

4.

il-punti li ġejjin huma miżjuda:

“(19)

tiswija minuri ta’ roti (bicycles), żraben u merkanzija tal-ġilda, ilbies u bjankerija tad-dar (inklużi t-tiswija u l-alterazzjoni);

(20)

servizzi ta’ kura domestika bħall-għajnuna fid-dar u l-kura taż-żgħar, tax-xjuħ, tal-morda jew ta’ persuni b’diżabbiltà;

(21)

hairdressing.”.


II Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Il-Kummissjoni

9.5.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 116/21


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tad-29 ta' April 2009

dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet tal-aġenziji tal-ħlas tal-Istati Membri li jikkonċernaw l-infiq iffinanzjat mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) għas-sena finanzjarja 2008

(notifikata taħt id-dokument numru C(2009) 3219)

(2009/373/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta’ Ġunju 2005 dwar il-finanzjament tal-politika agrikola komuni (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 30 u 33 tiegħu,

Wara li kkonsultat lill-Kumitat tal-Fond,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 30 tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005, il-Kummissjoni, abbażi tal-kontijiet annwali mressqa mill-Istati Membri, flimkien mat-tagħrif meħtieġ għall-approvazzjoni tal-kontijiet u ċertifikat rigward l-integralità, l-akkuratezza u l-veraċità tal-kontijiet u r-rapporti stabbiliti mill-korpi ta’ ċertifikazzjoni, japprovaw il-kontijiet tal-aġenziji tal-ħlas imsemmija fl-Artikolu 6 ta’ dan ir-Regolament.

(2)

Skont l-Artikolu 16 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 883/2006, tal-21 ta’ Ġunju 2006 li jistipula l-modalitajiet ta’ implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 rigward iż-żamma tal-kotba tal-aġenziji tal-ħlas, id-dikjarazzjonijiet tal-ispejjeż u tad-dħul u l-kundizzjonijiet ta’ ħlas lura tal-ispejjeż fil-qafas tal-EAGF u tal-EAFRD (2) għas-sena finanzjarja 2008, qiegħda titqies in-nefqa mġarrba mill-Istati Membri bejn is-16 ta’ Ottubru 2007 u l-15 ta’ Ottubru 2008.

(3)

Il-Kummissjoni ċċekkjat it-tagħrif imressaq mill-Istati Membri u qabel il-31 ta’ Marzu 2009, bagħtet lill-Istati Membri r-riżultati tal-verifiki tagħha, flimkien mal-emendi meħtieġa.

(4)

Il-kontijiet annwali u d-dokumenti anċillari jippermettu lill-Kummissjoni tieħu, għal ċerti aġenziji tal-ħlas, deċiżjoni dwar il-kompletezza, l-akkuratezza u l-veraċità tal-kontijiet annwali mressqa. L-Anness I jelenka l-ammonti approvati mill-Istat Membru u l-ammonti li għandhom jiġu rkuprati mingħand l-Istati Membri jew imħallsa lill-Istati Membri.

(5)

It-tagħrif imressaq minn ċerti aġenziji tal-ħlas oħra jesiġi aktar inkjesti u l-kontjiet tagħhom ma jistgħux jiġu approvati f’din id-Deċiżjoni. L-Anness II jelenka l-aġenziji tal-ħlas konċernati.

(6)

Skont l-Artikolu 33(8) tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005, 50 % tal-konsegwenzi finanzjarji ta’ nuqqas ta’ rkupru tal-irregolaritajiet għandhom jitħallsu mill-Istat Membru konċernat jekk l-irkupru ta’ dawk l-irregolaritajiet ma jkunx sar qabel l-għeluq tal-programm ta’ żvilupp rurali fi żmien erba’ snin mid-deċiżjoni primarja amministrattiva jew ġudizzjarja, jew fi żmien tmien snin jekk l-irkupru jitressaq quddiem il-qrati nazzjonali, jew meta jagħlaq il-programm jekk dawk l-iskadenzi jagħlqu qabel it-tali skadenza. L-Artikolu 33(4) tar-Regolament imsemmi jobbliga lill-Istati Membri biex iressqu quddiem il-Kummissjoni, rapport fil-qosor dwar il-proċeduri tal-irkupru li ġew segwiti b’reazzjoni għall-irregolaritajiet, flimkien mal-kontijiet annwali. Ir-regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tal-obbligu tal-Istati Membri li jħejju rapport dwar l-ammonti li jridu jiġu rkuprati huma stipulati fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 885/2006 (3). L-Anness III tal-imsemmi Regolament jipprovdi t-tabella li kellha tiġi pprovduta mill-Istati Membri fl-2009. Abbażi tat-tabelli li mlew l-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar il-konsegwenzi finanzjarji ta’ nuqqas ta’ rkupru ta’ irregolaritajiet li jmorru lura għal iktar minn erba’ snin jew tmien snin, rispettivament. Din id-deċiżjoni hija mingħajr preġudizzju għal deċizjonijiet futuri ta’ konformità skont l-Artikolu 33(5) tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005.

(7)

Skont l-Artikolu 33(7) tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005, wara l-għeluq tal-programm ta’ żvilupp rurali l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma jiħdux passi għall-irkupru. Deċiżjoni bħal din tista’ tittieħed biss jekk l-ispejjeż li saru diġà u dawk li aktarx isiru flimkien jaqbżu l-ammont li għandu jiġi rkuprat jew jekk jirriżulta li l-irkupru mhux possibbli li jsir minħabba insolvenza, irreġistrata u rikonoxxuta taħt il-liġi nazzjonali, tad-debitur jew tal-persuni legalment responsabbli għall-irregolarità. Jekk dik id-deċiżjoni tittieħed fi żmien erba’ snin mid-deċiżjoni amministrattiva jew ġudizzjarja primarja, jew fi żmien tmien snin jekk l-irkupru jitressaq quddiem il-qrati nazzjonali, 100 % tal-konsegwenzi finanzjarji tan-nuqqas tal-irkupru għandhom jitħallsu mill-baġit Komunitarju. Ir-rapport fil-qosor imsemmi fl-Artikolu 33(4) tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005 juri l-ammonti li għalihom l-Istat Membru ddeċieda li ma jiħux passi għall-irkupru u fuq liema bażi ttieħdet id-deċiżjoni. Dawn l-ammonti ma għandhomx ikunu ddebitati lill-Istati Membri konċernati u konsegwentement għandhom jitħallsu mill-baġit Komunitarju. Din id-deċiżjoni hija mingħajr preġudizzju għal deċizjonijiet futuri ta’ konformità skont l-Artikolu 33(5) tar-Regolament imsemmi.

(8)

Skont l-Artikolu 30(2) tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005, din id-Deċiżjoni ma tippreġudikax deċiżjonijiet meħuda sussegwentement mill-Kummissjoni li jeskludu mill-finanzjament tal-Komunità nefqa li ma ġietx effettwata skont ir-regoli Komunitarji,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-kontijiet tal-aġenziji tal-ħlas, għajr ta’ dawk l-aġenziji tal-ħlas tal-Istati Membri msemmija fl-Artikolu 2, li jikkonċernaw in-nefqa ffinanzjata mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), għas-sena finanzjarja 2008, huma approvati permezz ta’ din id-deċiżjoni.

L-ammonti li jistgħu jiġu rkuprati minn, jew imħallsa lil, kull Stat Membru taħt kull programm ta’ żvilupp rurali skont din id-Deċiżjoni, inklużi dawk li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-Artikolu 33(8) tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005, huma stabbiliti fl-Anness I.

Artikolu 2

Għas-sena finanzjarja 2008, il-kontijiet tal-aġenziji tal-ħlas tal-Istati Membri għan-nefqa għal kull programm ta’ Żvilupp Rurali ffinanzjata mill-FAEŻR, stabbiliti fl-Anness II, huma separati minn din id-Deċiżjoni u għandhom ikunu s-suġġett ta’ Deċiżjoni futura dwar approvazzjoni ta’ kontijiet.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, 29 ta’ April 2009.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1.

(2)  ĠU L 171, 23.6.2006, p. 1. ĠU L 327M, 5.12.2008, p. 615.

(3)  ĠU L 171, 23.6.2006, p. 90. ĠU L 322M, 2.12.2008, p. 162.


ANNESS I

NEFQA TAL-FAEŻR LI ĠIET APPROVATA MILL-PROGRAMM TAL-IŻVILUPP RURALI U L-MIŻURA GĦAS-SENA FINANZJARJA 2008

Ammont li għandu jiġi rkuprat mill-Istat Membru jew li għandu jitħallas lill-Istat Membru għal kull programm

A)   Programmi approvati min-nefqa ddikjarata għall-FAEŻR

F'Euro

CCI

Nefqa 2008

Korrezzjonijiet

Total

Ammonti li ma jistgħux jerġgħu jintużaw

Ammont aċċettat approvat għas-Sena Finanzjarja 2008

Ħlasijiet provviżorji rimborżati lill-Istat Membru għas-sena finanzjarja

Ammont li għandu jiġi rkuprat mingħand (–) jew imħallas (+) lill-Istat Membru fid-dikjarazzjoni li jmiss

AT: 2007AT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

111

2 773 267,71

0,00

2 773 267,71

0,00

2 773 267,71

2 773 267,70

0,01

112

7 517 843,12

0,00

7 517 843,12

0,00

7 517 843,12

7 517 843,12

0,00

121

33 921 417,84

0,00

33 921 417,84

0,00

33 921 417,84

33 921 417,84

0,00

122

3 230 781,03

0,00

3 230 781,03

0,00

3 230 781,03

3 230 781,03

0,00

123

8 747 619,26

0,00

8 747 619,26

0,00

8 747 619,26

8 747 619,26

0,00

124

366 899,45

0,00

366 899,45

0,00

366 899,45

366 899,45

0,00

125

6 742 251,61

0,00

6 742 251,61

0,00

6 742 251,61

6 742 251,61

0,00

132

962 663,53

0,00

962 663,53

0,00

962 663,53

962 663,54

-0,01

211

118 416 228,12

0,00

118 416 228,12

0,00

118 416 228,12

118 416 228,13

-0,01

212

16 414 198,05

0,00

16 414 198,05

0,00

16 414 198,05

16 414 198,05

0,00

214

232 096 186,00

0,00

232 096 186,00

0,00

232 096 186,00

232 096 185,98

0,02

215

6 080 769,12

0,00

6 080 769,12

0,00

6 080 769,12

6 080 769,12

0,00

221

119 271,73

0,00

119 271,73

0,00

119 271,73

119 271,73

0,00

226

5 267 366,27

0,00

5 267 366,27

0,00

5 267 366,27

5 267 366,26

0,01

311

1 214 435,69

0,00

1 214 435,69

0,00

1 214 435,69

1 214 435,69

0,00

313

1 138 956,20

0,00

1 138 956,20

0,00

1 138 956,20

1 138 956,20

0,00

321

6 127 194,12

0,00

6 127 194,12

0,00

6 127 194,12

6 127 194,12

0,00

322

130 466,63

0,00

130 466,63

0,00

130 466,63

130 466,63

0,00

323

2 742 056,41

0,00

2 742 056,41

0,00

2 742 056,41

2 742 056,41

0,00

331

591 330,97

0,00

591 330,97

0,00

591 330,97

591 330,95

0,02

341

73 775,44

0,00

73 775,44

0,00

73 775,44

73 775,43

0,01

411

33 494,75

0,00

33 494,75

0,00

33 494,75

33 494,75

0,00

413

10 161,18

0,00

10 161,18

0,00

10 161,18

10 161,18

0,00

431

63 865,14

0,00

63 865,14

0,00

63 865,14

63 865,14

0,00

511

7 826 245,86

0,00

7 826 245,86

0,00

7 826 245,86

7 826 245,86

0,00

Total

462 608 745,23

0,00

462 608 745,23

0,00

462 608 745,23

462 608 745,18

0,05

BE: 2007BE06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

111

153 358,59

0,00

153 358,59

0,00

153 358,59

153 358,38

0,21

112

1 108 816,69

0,00

1 108 816,69

0,00

1 108 816,69

1 108 816,22

0,47

121

3 907 452,69

0,00

3 907 452,69

0,00

3 907 452,69

3 907 449,53

3,16

212

3 700 250,09

0,00

3 700 250,09

0,00

3 700 250,09

3 700 250,09

0,00

214

13 126 269,19

0,00

13 126 269,19

0,00

13 126 269,19

13 127 013,26

- 744,07

322

96 563,34

0,00

96 563,34

0,00

96 563,34

96 563,35

-0,01

511

112 584,88

0,00

112 584,88

0,00

112 584,88

112 584,68

0,20

Total

22 205 295,47

0,00

22 205 295,47

0,00

22 205 295,47

22 206 035,51

- 740,04

BG: 2007BG06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

211

10 180 777,43

0,00

10 180 777,43

0,00

10 180 777,43

10 180 777,08

0,35

212

3 086 227,72

0,00

3 086 227,72

0,00

3 086 227,72

3 086 227,69

0,03

611

44 918 822,73

0,00

44 918 822,73

0,00

44 918 822,73

44 918 824,94

-2,21

Total

58 185 827,88

0,00

58 185 827,88

0,00

58 185 827,88

58 185 829,71

-1,83

CY: 2007CY06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

121

2 472 188,02

0,00

2 472 188,02

0,00

2 472 188,02

2 472 188,06

-0,04

131

417 417,82

0,00

417 417,82

 

417 417,82

417 417,82

0,00

211

571 720,53

0,00

571 720,53

 

571 720,53

571 393,43

327,10

212

2 665 068,97

0,00

2 665 068,97

0,00

2 665 068,97

2 660 561,17

4 507,80

214

4 335 052,16

0,00

4 335 052,16

0,00

4 335 052,16

4 335 052,71

-0,55

Total

10 461 447,50

0,00

10 461 447,50

0,00

10 461 447,50

10 456 613,19

4 834,31

CZ: 2007CZ06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

111

71 891,50

0,00

71 891,50

0,00

71 891,50

71 891,54

-0,04

112

8 693 031,90

0,00

8 693 031,90

0,00

8 693 031,90

8 693 033,58

-1,68

113

1 118 596,03

-69 912,99

1 048 683,04

0,00

1 048 683,04

1 048 683,04

0,00

121

4 170 600,08

0,00

4 170 600,08

0,00

4 170 600,08

4 170 601,19

-1,11

122

1 467 206,86

0,00

1 467 206,86

0,00

1 467 206,86

1 467 207,64

-0,78

123

1 518 202,94

0,00

1 518 202,94

0,00

1 518 202,94

1 518 203,18

-0,24

125

143 485,50

0,00

143 485,50

0,00

143 485,50

143 485,52

-0,02

142

109 265,49

-6 829,05

102 436,44

0,00

102 436,44

102 436,44

0,00

211

44 331 032,02

0,00

44 331 032,02

0,00

44 331 032,02

44 331 036,88

-4,86

212

37 168 468,21

0,00

37 168 468,21

0,00

37 168 468,21

37 168 466,37

1,84

213

246 132,05

0,00

246 132,05

0,00

246 132,05

246 132,25

-0,20

214

108 680 869,87

5 205,62

108 686 075,49

0,00

108 686 075,49

108 686 075,49

0,00

221

1 304 288,79

0,00

1 304 288,79

0,00

1 304 288,79

1 304 289,32

-0,53

311

365 052,66

0,00

365 052,66

0,00

365 052,66

365 052,74

-0,08

312

199 586,42

0,00

199 586,42

0,00

199 586,42

199 586,55

-0,13

313

80 579,89

0,00

80 579,89

0,00

80 579,89

80 579,93

-0,04

321

224 497,30

0,00

224 497,30

0,00

224 497,30

224 497,39

-0,09

322

2 565 311,11

0,00

2 565 311,11

0,00

2 565 311,11

2 565 311,83

-0,72

323

82 487,42

0,00

82 487,42

0,00

82 487,42

82 487,51

-0,09

511

155 488,79

0,00

155 488,79

0,00

155 488,79

155 488,97

-0,18

Total

212 696 074,83

-71 536,42

212 624 538,41

0,00

212 624 538,41

212 624 547,36

-8,95

DE: 2007DE06RAT001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

511

206 877,01

0,00

206 877,01

0,00

206 877,01

206 877,01

0,00

Total

206 877,01

0,00

206 877,01

0,00

206 877,01

206 877,01

0,00

DE: 2007DE06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

114

13 815,04

0,00

13 815,04

0,00

13 815,04

13 815,04

0,00

121

8 633 741,34

0,00

8 633 741,34

0,00

8 633 741,34

8 633 741,33

0,01

123

2 195 091,50

0,00

2 195 091,50

0,00

2 195 091,50

2 195 091,50

0,00

125

4 714 783,18

0,00

4 714 783,18

0,00

4 714 783,18

4 714 783,18

0,00

211

5 186 335,45

0,00

5 186 335,45

0,00

5 186 335,45

5 186 335,45

0,00

212

11 459 028,70

0,00

11 459 028,70

0,00

11 459 028,70

11 459 020,32

8,38

213

24 697,70

0,00

24 697,70

0,00

24 697,70

24 697,70

0,00

214

43 302 284,63

0,00

43 302 284,63

0,00

43 302 284,63

43 301 554,59

730,04

224

127 597,36

0,00

127 597,36

0,00

127 597,36

127 597,36

0,00

225

568 361,54

0,00

568 361,54

0,00

568 361,54

568 361,54

0,00

227

552 009,89

0,00

552 009,89

0,00

552 009,89

552 009,90

-0,01

311

873 313,08

0,00

873 313,08

0,00

873 313,08

873 313,08

0,00

312

50 537,17

0,00

50 537,17

0,00

50 537,17

50 537,17

0,00

313

339 970,30

0,00

339 970,30

0,00

339 970,30

340 561,55

- 591,25

323

770 938,99

0,00

770 938,99

0,00

770 938,99

772 436,43

-1 497,44

331

55 859,76

0,00

55 859,76

0,00

55 859,76

55 859,76

0,00

341

543 774,65

0,00

543 774,65

0,00

543 774,65

543 858,63

-83,98

413

8 241,40

0,00

8 241,40

0,00

8 241,40

8 241,39

0,01

511

1 113 080,31

0,00

1 113 080,31

0,00

1 113 080,31

1 113 080,30

0,01

Total

80 533 461,99

0,00

80 533 461,99

0,00

80 533 461,99

80 534 896,22

-1 434,23

DE: 2007DE06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

111

10 090,53

0,00

10 090,53

0,00

10 090,53

10 090,55

-0,02

121

357 174,20

0,00

357 174,20

0,00

357 174,20

357 174,37

-0,17

213

18 473,96

0,00

18 473,96

0,00

18 473,96

18 474,67

-0,71

214

516 779,10

0,00

516 779,10

0,00

516 779,10

516 781,52

-2,42

216

7 746,62

0,00

7 746,62

0,00

7 746,62

7 746,65

-0,03

311

59 218,91

0,00

59 218,91

0,00

59 218,91

59 218,91

0,00

323

111 226,85

0,00

111 226,85

0,00

111 226,85

111 226,86

-0,01

511

105 617,31

0,00

105 617,31

0,00

105 617,31

105 617,35

-0,04

Total

1 186 327,48

0,00

1 186 327,48

0,00

1 186 327,48

1 186 330,88

-3,40

DE: 2007DE06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

121

4 740 605,12

0,00

4 740 605,12

0,00

4 740 605,12

4 740 606,70

-1,58

123

951 460,00

0,00

951 460,00

0,00

951 460,00

951 460,00

0,00

125

2 250 822,14

0,00

2 250 822,14

0,00

2 250 822,14

2 250 822,59

-0,45

212

435 399,96

0,00

435 399,96

0,00

435 399,96

435 400,99

-1,03

214

9 503 716,52

0,00

9 503 716,52

0,00

9 503 716,52

9 503 708,33

8,19

227

653 369,80

0,00

653 369,80

0,00

653 369,80

653 370,08

-0,28

311

44 481,49

0,00

44 481,49

0,00

44 481,49

44 481,50

-0,01

322

711 959,00

0,00

711 959,00

0,00

711 959,00

711 959,00

0,00

511

294 273,37

0,00

294 273,37

0,00

294 273,37

294 273,39

-0,02

Total

19 586 087,40

0,00

19 586 087,40

0,00

19 586 087,40

19 586 082,58

4,82

DE: 2007DE06RPO011

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

121

3 962 827,50

0,00

3 962 827,50

0,00

3 962 827,50

3 962 827,50

0,00

125

11 609 200,25

0,00

11 609 200,25

0,00

11 609 200,25

11 609 200,72

-0,47

212

5 599 536,55

0,00

5 599 536,55

0,00

5 599 536,55

5 599 536,55

0,00

214

21 092 619,48

0,00

21 092 619,48

0,00

21 092 619,48

21 092 619,48

0,00

215

7 365 953,38

0,00

7 365 953,38

0,00

7 365 953,38

7 365 953,38

0,00

311

121 432,50

0,00

121 432,50

0,00

121 432,50

121 432,50

0,00

312

257 024,98

0,00

257 024,98

0,00

257 024,98

257 024,98

0,00

313

1 750 211,60

0,00

1 750 211,60

0,00

1 750 211,60

1 750 211,72

-0,12

321

2 931 112,50

0,00

2 931 112,50

0,00

2 931 112,50

2 931 112,50

0,00

322

1 545 266,06

0,00

1 545 266,06

0,00

1 545 266,06

1 545 266,19

-0,13

323

727 797,99

0,00

727 797,99

0,00

727 797,99

727 797,99

0,00

413

39 508,00

0,00

39 508,00

0,00

39 508,00

39 508,00

0,00

431

29 565,52

0,00

29 565,52

0,00

29 565,52

29 565,52

0,00

511

386 083,71

0,00

386 083,71

0,00

386 083,71

386 083,71

0,00

Total

57 418 140,02

0,00

57 418 140,02

0,00

57 418 140,02

57 418 140,74

-0,72

DE: 2007DE06RPO015

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

111

89 041,33

0,00

89 041,33

0,00

89 041,33

89 041,33

0,00

115

309 072,31

0,00

309 072,31

0,00

309 072,31

309 072,31

0,00

121

2 183 242,80

0,00

2 183 242,80

0,00

2 183 242,80

2 183 242,80

0,00

123

54 671,79

0,00

54 671,79

0,00

54 671,79

54 671,79

0,00

125

591 839,77

0,00

591 839,77

0,00

591 839,77

591 839,77

0,00

211

246 958,58

0,00

246 958,58

0,00

246 958,58

246 958,58

0,00

212

4 488 168,57

0,00

4 488 168,57

0,00

4 488 168,57

4 488 168,57

0,00

213

1 405 260,80

0,00

1 405 260,80

0,00

1 405 260,80

1 405 260,80

0,00

214

25 572 767,33

0,00

25 572 767,33

0,00

25 572 767,33

25 572 767,33

0,00

216

181 414,09

0,00

181 414,09

0,00

181 414,09

181 414,09

0,00

221

105 351,00

0,00

105 351,00

0,00

105 351,00

105 351,00

0,00

224

8 143,40

0,00

8 143,40

0,00

8 143,40

8 143,40

0,00

227

254 959,49

0,00

254 959,49

0,00

254 959,49

254 959,49

0,00

311

277 442,97

0,00

277 442,97

0,00

277 442,97

277 442,97

0,00

313

25 412,56

0,00

25 412,56

0,00

25 412,56

25 412,56

0,00

321

289 021,15

0,00

289 021,15

0,00

289 021,15

289 021,15

0,00

322

1 617 921,11

0,00

1 617 921,11

0,00

1 617 921,11

1 617 921,11

0,00

323

54 132,19

0,00

54 132,19

0,00

54 132,19

54 132,19

0,00

511

243 576,06

0,00

243 576,06

0,00

243 576,06

243 576,06

0,00

Total

37 998 397,30

0,00

37 998 397,30

0,00

37 998 397,30

37 998 397,30

0,00

DE: 2007DE06RPO017

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

111

23 777,00

0,00

23 777,00

0,00

23 777,00

23 777,00

0,00

112

184 500,00

0,00

184 500,00

0,00

184 500,00

184 500,00

0,00

121

2 467 231,95

0,00

2 467 231,95

0,00

2 467 231,95

2 568 520,45

- 101 288,50

123

1 409 861,50

0,00

1 409 861,50

0,00

1 409 861,50

1 409 861,50

0,00

125

8 180 831,07

0,00

8 180 831,07

0,00

8 180 831,07

8 180 831,07

0,00

126

2 383 637,07

0,00

2 383 637,07

0,00

2 383 637,07

2 383 637,07

0,00

212

6 573 013,47

0,00

6 573 013,47

0,00

6 573 013,47

6 573 013,47

0,00

214

6 513 299,35

0,00

6 513 299,35

0,00

6 513 299,35

6 571 962,16

-58 662,81

311

114 001,50

0,00

114 001,50

0,00

114 001,50

12 713,00

101 288,50

313

72 033,93

0,00

72 033,93

0,00

72 033,93

72 033,93

0,00

323

204 277,61

0,00

204 277,61

0,00

204 277,61

204 277,61

0,00

331

11 320,50

0,00

11 320,50

0,00

11 320,50

11 320,50

0,00

341

348 767,25

0,00

348 767,25

0,00

348 767,25

348 767,25

0,00

Total

28 486 552,20

0,00

28 486 552,20

0,00

28 486 552,20

28 545 215,01

-58 662,81

DE: 2007DE06RPO018

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

121

117 074,60

0,00

117 074,60

0,00

117 074,60

117 074,60

0,00

125

38 306,04

0,00

38 306,04

0,00

38 306,04

38 306,04

0,00

214

1 079 970,17

0,00

1 079 970,17

0,00

1 079 970,17

1 079 970,16

0,01

227

242 972,54

0,00

242 972,54

0,00

242 972,54

242 972,54

0,00

311

6 549,77

0,00

6 549,77

0,00

6 549,77

6 549,77

0,00

431

57 881,00

0,00

57 881,00

0,00

57 881,00

57 881,00

0,00

511

8 970,20

0,00

8 970,20

0,00

8 970,20

8 970,21

-0,01

Total

1 551 724,32

0,00

1 551 724,32

0,00

1 551 724,32

1 551 724,32

0,00

DE: 2007DE06RPO019

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

113

1 435 117,50

0,00

1 435 117,50

0,00

1 435 117,50

1 435 117,50

0,00

121

3 307 448,76

0,00

3 307 448,76

0,00

3 307 448,76

3 307 448,76

0,00

211

114 651,32

0,00

114 651,32

0,00

114 651,32

114 651,32

0,00

212

10 710 085,16

0,00

10 710 085,16

0,00

10 710 085,16

10 710 559,96

- 474,80

214

24 911 469,79

0,00

24 911 469,79

0,00

24 911 469,79

24 911 469,79

0,00

221

1 465 474,77

0,00

1 465 474,77

0,00

1 465 474,77

1 480 315,01

-14 840,24

227

989 162,60

0,00

989 162,60

0,00

989 162,60

989 162,60

0,00

311

97 241,43

0,00

97 241,43

0,00

97 241,43

97 241,43

0,00

313

7 778,32

0,00

7 778,32

0,00

7 778,32

7 778,32

0,00

322

22 777,71

0,00

22 777,71

0,00

22 777,71

22 777,71

0,00

341

109 828,84

0,00

109 828,84

0,00

109 828,84

109 828,84

0,00

411

50 285,70

0,00

50 285,70

0,00

50 285,70

50 285,70

0,00

413

24 679,10

0,00

24 679,10

0,00

24 679,10

24 679,10

0,00

431

71 196,39

0,00

71 196,39

0,00

71 196,39

71 196,38

0,01

511

926 196,84

0,00

926 196,84

0,00

926 196,84

926 196,84

0,00

Total

44 243 394,23

0,00

44 243 394,23

0,00

44 243 394,23

44 258 709,26

-15 315,03

DE: 2007DE06RPO020

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

121

1 035 021,62

0,00

1 035 021,62

0,00

1 035 021,62

1 035 021,62

0,00

212

4 417 237,44

0,00

4 417 237,44

0,00

4 417 237,44

4 417 237,44

0,00

213

1 713 888,91

0,00

1 713 888,91

0,00

1 713 888,91

1 713 888,90

0,01

214

48 098 914,93

0,00

48 098 914,93

0,00

48 098 914,93

48 098 914,93

0,00

221

272 637,36

0,00

272 637,36

0,00

272 637,36

272 637,36

0,00

311

35 756,25

0,00

35 756,25

0,00

35 756,25

35 756,25

0,00

511

204 818,32

0,00

204 818,32

0,00

204 818,32

204 818,32

0,00

Total

55 778 274,83

0,00

55 778 274,83

0,00

55 778 274,83

55 778 274,82

0,01

DE: 2007DE06RPO023

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

111

83 340,00

0,00

83 340,00

0,00

83 340,00

83 340,00

0,00

114

186 058,50

0,00

186 058,50

0,00

186 058,50

186 058,50

0,00

125

6 805 321,57

0,00

6 805 321,57

0,00

6 805 321,57

6 805 321,57

0,00

126

1 074 102,86

0,00

1 074 102,86

0,00

1 074 102,86

1 074 102,86

0,00

212

15 189 439,86

0,00

15 189 439,86

0,00

15 189 439,86

15 189 439,86

0,00

214

27 940 739,85

0,00

27 940 739,85

0,00

27 940 739,85

27 940 739,84

0,01

221

474 016,55

0,00

474 016,55

0,00

474 016,55

474 016,55

0,00

227

525 084,43

0,00

525 084,43

0,00

525 084,43

525 084,43

0,00

311

22 881,75

0,00

22 881,75

0,00

22 881,75

22 881,75

0,00

313

6 438,00

0,00

6 438,00

0,00

6 438,00

6 438,00

0,00

321

4 013 650,01

0,00

4 013 650,01

0,00

4 013 650,01

4 013 650,01

0,00

322

7 530 600,01

0,00

7 530 600,01

0,00

7 530 600,01

7 530 600,01

0,00

323

229 666,26

0,00

229 666,26

0,00

229 666,26

229 666,26

0,00

413

45 360,00

0,00

45 360,00

0,00

45 360,00

45 360,00

0,00

431

256 393,00

0,00

256 393,00

0,00

256 393,00

256 393,00

0,00

511

453 227,08

0,00

453 227,08

0,00

453 227,08

453 227,08

0,00

Total

64 836 319,73

0,00

64 836 319,73

0,00

64 836 319,73

64 836 319,72

0,01

DK: 2007DK06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

111

2 605 250,45

0,00

2 605 250,45

0,00

2 605 250,45

2 605 250,45

0,00

112

2 497 872,15

0,00

2 497 872,15

0,00

2 497 872,15

2 497 872,15

0,00

113

155 899,63

0,00

155 899,63

0,00

155 899,63

155 899,63

0,00

121

6 957 657,37

0,00

6 957 657,37

0,00

6 957 657,37

6 957 461,06

196,31

123

6 992 054,48

0,00

6 992 054,48

0,00

6 992 054,48

6 992 054,48

0,00

124

447,96

0,00

447,96

0,00

447,96

447,96

0,00

125

724 440,18

0,00

724 440,18

0,00

724 440,18

724 440,18

0,00

133

152 050,12

0,00

152 050,12

0,00

152 050,12

152 050,12

0,00

212

1 213 785,16

0,00

1 213 785,16

0,00

1 213 785,16

1 600 659,20

- 386 874,04

214

30 621 035,46

0,00

30 621 035,46

0,00

30 621 035,46

30 624 808,99

-3 773,53

216

2 811 731,07

0,00

2 811 731,07

0,00

2 811 731,07

2 811 731,07

0,00

221

6 332 065,47

0,00

6 332 065,47

0,00

6 332 065,47

6 332 065,47

0,00

225

27 261,67

0,00

27 261,67

0,00

27 261,67

27 261,67

0,00

226

2 812 140,71

0,00

2 812 140,71

0,00

2 812 140,71

2 812 140,71

0,00

227

916 681,16

0,00

916 681,16

0,00

916 681,16

916 681,16

0,00

311

812 433,90

0,00

812 433,90

0,00

812 433,90

812 433,90

0,00

313

1 388 389,03

0,00

1 388 389,03

0,00

1 388 389,03

1 388 389,04

-0,01

321

3 510 780,28

0,00

3 510 780,28

0,00

3 510 780,28

3 510 780,28

0,00

322

2 311 886,05

0,00

2 311 886,05

0,00

2 311 886,05

2 311 886,06

-0,01

323

5 426,33

0,00

5 426,33

0,00

5 426,33

5 426,33

0,00

413

6 920,49

0,00

6 920,49

0,00

6 920,49

6 920,49

0,00

431

363 079,23

0,00

363 079,23

0,00

363 079,23

418 824,09

-55 744,86

511

737 522,46

0,00

737 522,46

0,00

737 522,46

737 522,46

0,00

Total

73 956 810,81

0,00

73 956 810,81

0,00

73 956 810,81

74 403 006,95

- 446 196,14

EE: 2007EE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

112

2 684 289,25

0,00

2 684 289,25

0,00

2 684 289,25

2 684 289,29

-0,04

114

337 435,46

0,00

337 435,46

0,00

337 435,46

337 435,24

0,22

121

6 481 525,80

0,00

6 481 525,80

0,00

6 481 525,80

6 424 570,47

56 955,33

125

527 660,53

0,00

527 660,53

0,00

527 660,53

527 660,51

0,02

212

6 657 596,42

0,00

6 657 596,42

0,00

6 657 596,42

6 657 596,99

-0,57

213

527 829,44

0,00

527 829,44

0,00

527 829,44

527 814,61

14,83

214

2 600 659,40

0,00

2 600 659,40

0,00

2 600 659,40

2 579 709,11

20 950,29

322

398 895,33

0,00

398 895,33

0,00

398 895,33

398 895,35

-0,02

511

3 788 833,81

0,00

3 788 833,81

0,00

3 788 833,81

3 788 833,98

-0,17

Total

24 004 725,44

0,00

24 004 725,44

0,00

24 004 725,44

23 926 805,55

77 919,89

ES: 2007ES06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

113

736 040,89

0,00

736 040,89

0,00

736 040,89

736 041,31

-0,42

211

6 334 364,31

0,00

6 334 364,31

0,00

6 334 364,31

6 334 312,07

52,24

212

4 756 618,06

0,00

4 756 618,06

0,00

4 756 618,06

4 756 623,88

-5,82

214

65 756 048,77

0,00

65 756 048,77

0,00

65 756 048,77

65 755 835,92

212,85

221

8 200 769,75

0,00

8 200 769,75

0,00

8 200 769,75

8 200 327,28

442,47

Total

85 783 841,78

0,00

85 783 841,78

0,00

85 783 841,78

85 783 140,46

701,32

ES: 2007ES06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

111

354 806,05

0,00

354 806,05

0,00

354 806,05

354 806,54

-0,49

112

1 757 052,75

0,00

1 757 052,75

0,00

1 757 052,75

1 757 052,52

0,23

113

1 019 511,81

0,00

1 019 511,81

0,00

1 019 511,81

1 019 511,87

-0,06

121

4 790 099,12

0,00

4 790 099,12

0,00

4 790 099,12

4 790 101,23

-2,11

123

8 583 666,69

0,00

8 583 666,69

0,00

8 583 666,69

8 636 061,67

-52 394,98

124

395,89

0,00

395,89

0,00

395,89

494,86

-98,97

125

7 677 301,15

0,00

7 677 301,15

0,00

7 677 301,15

7 677 301,49

-0,34

132

113 810,88

0,00

113 810,88

0,00

113 810,88

113 802,35

8,53

133

114 683,71

0,00

114 683,71

0,00

114 683,71

114 683,71

0,00

211

6 042 389,29

0,00

6 042 389,29

0,00

6 042 389,29

6 042 391,84

-2,55

212

4 586 628,60

0,00

4 586 628,60

0,00

4 586 628,60

4 586 647,26

-18,66

214

10 690 039,74

0,00

10 690 039,74

0,00

10 690 039,74

10 690 038,04

1,70

221

2 916 640,93

0,00

2 916 640,93

0,00

2 916 640,93

2 916 640,89

0,04

223

29 727,43

0,00

29 727,43

0,00

29 727,43

29 727,43

0,00

226

6 317 381,57

0,00

6 317 381,57

0,00

6 317 381,57

6 317 381,64

-0,07

227

3 623 891,34

0,00

3 623 891,34

0,00

3 623 891,34

3 623 891,29

0,05

313

499 766,50

0,00

499 766,50

0,00

499 766,50

499 766,52

-0,02

322

7 137 761,73

0,00

7 137 761,73

0,00

7 137 761,73

7 137 761,58

0,15

323

604 552,08

0,00

604 552,08

0,00

604 552,08

604 551,93

0,15

411

594 795,00

0,00

594 795,00

0,00

594 795,00

594 795,00

0,00

413

3 736 083,00

0,00

3 736 083,00

0,00

3 736 083,00

3 736 083,00

0,00

421

223 301,00

0,00

223 301,00

0,00

223 301,00

223 301,00

0,00

431

758 821,00

0,00

758 821,00

0,00

758 821,00

758 821,00

0,00

511

77 165,46

0,00

77 165,46

0,00

77 165,46

77 164,96

0,50

Total

72 250 272,72

0,00

72 250 272,72

0,00

72 250 272,72

72 302 779,62

-52 506,90

ES: 2007ES06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

113

23 543 771,35

0,00

23 543 771,35

0,00

23 543 771,35

23 543 709,15

62,20

211

6 796 685,01

0,00

6 796 685,01

0,00

6 796 685,01

6 796 679,95

5,06

212

101 944,90

0,00

101 944,90

0,00

101 944,90

101 944,84

0,06

213

619 208,57

0,00

619 208,57

0,00

619 208,57

619 206,97

1,60

214

5 151 954,66

0,00

5 151 954,66

0,00

5 151 954,66

5 151 954,60

0,06

Total

36 213 564,49

0,00

36 213 564,49

0,00

36 213 564,49

36 213 495,51

68,98

ES: 2007ES06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

112

120 893,44

0,00

120 893,44

0,00

120 893,44

120 893,42

0,02

121

777 330,20

0,00

777 330,20

0,00

777 330,20

777 329,95

0,25

123

1 045 635,11

0,00

1 045 635,11

0,00

1 045 635,11

1 045 635,13

-0,02

214

1 121 896,43

0,00

1 121 896,43

0,00

1 121 896,43

1 121 895,66

0,77

216

167 139,20

0,00

167 139,20

0,00

167 139,20

0,00

167 139,20

221

77 996,79

0,00

77 996,79

0,00

77 996,79

77 996,71

0,08

227

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167 139,13

- 167 139,13

Total

3 310 891,17

0,00

3 310 891,17

0,00

3 310 891,17

3 310 890,00

1,17

ES: 2007ES06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

113

3 070 613,25

0,00

3 070 613,25

0,00

3 070 613,25

3 070 613,25

0,00

114

161 752,20

0,00

161 752,20

0,00

161 752,20

161 752,20

0,00

211

1 260 593,18

0,00

1 260 593,18

0,00

1 260 593,18

1 260 593,18

0,00

214

2 478 219,00

0,00

2 478 219,00

0,00

2 478 219,00

2 478 219,00

0,00

221

43 139,02

0,00

43 139,02

0,00

43 139,02

43 139,02

0,00

Total

7 014 316,65

0,00

7 014 316,65

0,00

7 014 316,65

7 014 316,65

0,00

ES: 2007ES06RPO007

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

111

35 691,52

0,00

35 691,52

0,00

35 691,52

35 691,52

0,00

112

2 779 979,22

0,00

2 779 979,22

0,00

2 779 979,22

2 779 979,21

0,01

113

5 978 779,94

0,00

5 978 779,94

0,00

5 978 779,94

5 978 808,72

-28,78

121

5 896 128,42

0,00

5 896 128,42

0,00

5 896 128,42

5 896 128,42

0,00

123

5 786 335,08

0,00

5 786 335,08

0,00

5 786 335,08

5 786 335,11

-0,03

125

3 693 754,70

0,00

3 693 754,70

0,00

3 693 754,70

3 693 754,73

-0,03

211

2 490 411,15

0,00

2 490 411,15

0,00

2 490 411,15

2 490 411,15

0,00

212

6 736 580,35

0,00

6 736 580,35

0,00

6 736 580,35

6 736 580,35

0,00

214

22 814 861,03

0,00

22 814 861,03

0,00

22 814 861,03

22 814 859,95

1,08

221

18 954 204,71

0,00

18 954 204,71

0,00

18 954 204,71

18 954 204,38

0,33

227

1 698 138,35

0,00

1 698 138,35

0,00

1 698 138,35

1 698 138,26

0,09

Total

76 864 864,47

0,00

76 864 864,47

0,00

76 864 864,47

76 864 891,80

-27,33

ES: 2007ES06RPO008

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

112

2 874 952,76

0,00

2 874 952,76

0,00

2 874 952,76

2 874 952,73

0,03

113

11 048 171,41

0,00

11 048 171,41

0,00

11 048 171,41

11 048 252,84

-81,43

121

7 134 867,39

0,00

7 134 867,39

0,00

7 134 867,39

7 134 867,54

-0,15

123

8 852 822,87

0,00

8 852 822,87

0,00

8 852 822,87

8 852 877,39

-54,52

211

4 499 817,33

0,00

4 499 817,33

0,00

4 499 817,33

4 499 817,48

-0,15

212

12 641 207,83

0,00

12 641 207,83

0,00

12 641 207,83

12 641 208,48

-0,65

214

10 698 392,28

0,00

10 698 392,28

0,00

10 698 392,28

10 698 379,21

13,07

215

244 604,93

0,00

244 604,93

0,00

244 604,93

244 604,92

0,01

221

10 919 755,96

0,00

10 919 755,96

0,00

10 919 755,96

10 919 703,79

52,17

225

2 733 454,47

0,00

2 733 454,47

0,00

2 733 454,47

2 733 455,46

-0,99

226

521 729,54

0,00

521 729,54

0,00

521 729,54

521 724,66

4,88

Total

72 169 776,77

0,00

72 169 776,77

0,00

72 169 776,77

72 169 844,50

-67,73

ES: 2007ES06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

111

109 837,71

0,00

109 837,71

0,00

109 837,71

109 837,70

0,01

112

1 432 337,89

0,00

1 432 337,89

0,00

1 432 337,89

1 432 337,89

0,00

113

763 480,92

0,00

763 480,92

0,00

763 480,92

763 484,25

-3,33

114

73 197,04

0,00

73 197,04

0,00

73 197,04

73 197,07

-0,03

115

6 145,60

0,00

6 145,60

0,00

6 145,60

6 145,62

-0,02

121

4 323 432,28

0,00

4 323 432,28

0,00

4 323 432,28

4 323 432,29

-0,01

123

5 375 893,54

0,00

5 375 893,54

0,00

5 375 893,54

5 375 893,57

-0,03

125

9 225 906,98

0,00

9 225 906,98

0,00

9 225 906,98

9 225 906,92

0,06

132

12 424,85

0,00

12 424,85

0,00

12 424,85

12 424,85

0,00

133

104 659,06

0,00

104 659,06

0,00

104 659,06

104 659,05

0,01

211

1 465 033,97

0,00

1 465 033,97

0,00

1 465 033,97

1 465 045,18

-11,21

212

377 492,17

0,00

377 492,17

0,00

377 492,17

377 501,45

-9,28

214

4 319 412,67

0,00

4 319 412,67

0,00

4 319 412,67

4 319 412,70

-0,03

215

388 150,46

0,00

388 150,46

0,00

388 150,46

388 150,47

-0,01

221

78 065,83

0,00

78 065,83

0,00

78 065,83

78 065,88

-0,05

226

772 813,10

0,00

772 813,10

0,00

772 813,10

772 813,07

0,03

227

962 038,24

0,00

962 038,24

0,00

962 038,24

962 038,44

-0,20

311

26 297,76

0,00

26 297,76

0,00

26 297,76

26 297,77

-0,01

413

16 925,25

0,00

16 925,25

0,00

16 925,25

16 925,25

0,00

511

25 055,68

0,00

25 055,68

0,00

25 055,68

25 055,69

-0,01

Total

29 858 601,00

0,00

29 858 601,00

0,00

29 858 601,00

29 858 625,11

-24,11

ES: 2007ES06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

211

1 804 966,83

0,00

1 804 966,83

0,00

1 804 966,83

1 804 966,88

-0,05

212

7 832 230,23

0,00

7 832 230,23

0,00

7 832 230,23

7 832 230,09

0,14

214

11 826 056,06

0,00

11 826 056,06

0,00

11 826 056,06

11 826 037,98

18,08

221

14 461 602,20

0,00

14 461 602,20

0,00

14 461 602,20

14 461 602,15

0,05

Total

35 924 855,32

0,00

35 924 855,32

0,00

35 924 855,32

35 924 837,10

18,22

ES: 2007ES06RPO012

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

113

40 847,80

0,00

40 847,80

0,00

40 847,80

40 847,80

0,00

121

22 461,22

0,00

22 461,22

0,00

22 461,22

22 461,22

0,00

123

93 200,43

0,00

93 200,43

0,00

93 200,43

93 200,43

0,00

125

179 925,29

0,00

179 925,29

0,00

179 925,29

179 925,29

0,00

211

137 287,04

0,00

137 287,04

0,00

137 287,04

137 287,04

0,00

214

695 648,09

0,00

695 648,09

0,00

695 648,09

652 316,03

43 332,06

221

562 163,72

0,00

562 163,72

0,00

562 163,72

605 495,78

-43 332,06

Total

1 731 533,59

0,00

1 731 533,59

0,00

1 731 533,59

1 731 533,59

0,00

ES: 2007ES06RPO013

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

125

178 351,14

0,00

178 351,14

0,00

178 351,14

178 351,14

0,00

214

757 712,94

0,00

757 712,94

0,00

757 712,94

757 712,79

0,15

221

185 160,29

0,00

185 160,29

0,00

185 160,29

185 160,32

-0,03

Total

1 121 224,37

0,00

1 121 224,37

0,00

1 121 224,37

1 121 224,25

0,12

ES: 2007ES06RPO014

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

112

464 978,86

0,00

464 978,86

0,00

464 978,86

464 978,84

0,02

113

226 820,34

0,00

226 820,34

0,00

226 820,34

226 820,70

-0,36

121

2 268 788,02

0,00

2 268 788,02

0,00

2 268 788,02

2 268 787,74

0,28

122

158 508,69

0,00

158 508,69

0,00

158 508,69

156 688,82

1 819,87

123

965 935,42

0,00

965 935,42

0,00

965 935,42

965 935,43

-0,01

125

2 478 485,82

0,00

2 478 485,82

0,00

2 478 485,82

2 478 485,89

-0,07

211

1 609 682,29

0,00

1 609 682,29

0,00

1 609 682,29

1 609 687,70

-5,41

212

463 085,60

0,00

463 085,60

0,00

463 085,60

463 087,73

-2,13

213

208 004,84

0,00

208 004,84

0,00

208 004,84

208 005,00

-0,16

214

2 058 918,64

0,00

2 058 918,64

0,00

2 058 918,64

2 058 921,46

-2,82

221

574 023,14

0,00

574 023,14

0,00

574 023,14

574 023,24

-0,10

226

436 211,94

0,00

436 211,94

0,00

436 211,94

483 938,93

-47 726,99

227

1 305 765,82

0,00

1 305 765,82

0,00

1 305 765,82

1 407 626,14

- 101 860,32

323

202 878,09

0,00

202 878,09

0,00

202 878,09

222 113,16

-19 235,07

Total

13 422 087,51

0,00

13 422 087,51

0,00

13 422 087,51

13 589 100,78

- 167 013,27

ES: 2007ES06RPO015

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

112

247 487,79

0,00

247 487,79

0,00

247 487,79

247 487,87

-0,08

113

135 593,47

0,00

135 593,47

0,00

135 593,47

135 593,61

-0,14

121

1 039 469,28

0,00

1 039 469,28

0,00

1 039 469,28

1 039 472,46

-3,18

122

308 228,84

0,00

308 228,84

0,00

308 228,84

308 229,44

-0,60

123

1 092 094,91

0,00

1 092 094,91

0,00

1 092 094,91

1 092 094,92

-0,01

125

80 751,03

0,00

80 751,03

0,00

80 751,03

80 751,07

-0,04

211

1 409 622,92

0,00

1 409 622,92

0,00

1 409 622,92

1 409 622,92

0,00

212

4 574,49

0,00

4 574,49

0,00

4 574,49

4 574,50

-0,01

214

322 620,52

0,00

322 620,52

0,00

322 620,52

322 620,57

-0,05

226

191 000,64

0,00

191 000,64

0,00

191 000,64

191 000,65

-0,01

227

23 990,93

0,00

23 990,93

0,00

23 990,93

23 990,94

-0,01

321

31 190,87

0,00

31 190,87

0,00

31 190,87

31 190,87

0,00

Total

4 886 625,69

0,00

4 886 625,69

0,00

4 886 625,69

4 886 629,82

-4,13

ES: 2007ES06RPO016

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

111

31 789,92

0,00

31 789,92

0,00

31 789,92

31 789,92

0,00

112

156 359,75

0,00

156 359,75

0,00

156 359,75

156 359,65

0,10

113

384 942,20

0,00

384 942,20

0,00

384 942,20

384 937,32

4,88

121

973 581,26

0,00

973 581,26

0,00

973 581,26

973 580,11

1,15

122

7 593,62

0,00

7 593,62

0,00

7 593,62

7 593,62

0,00

123

212 045,72

0,00

212 045,72

0,00

212 045,72

212 045,71

0,01

125

1 272 359,19

0,00

1 272 359,19

0,00

1 272 359,19

1 272 358,89

0,30

211

233 837,99

0,00

233 837,99

0,00

233 837,99

233 837,69

0,30

214

964 061,10

0,00

964 061,10

0,00

964 061,10

964 058,02

3,08

216

41 686,97

0,00

41 686,97

0,00

41 686,97

41 686,97

0,00

221

239 175,16

0,00

239 175,16

0,00

239 175,16

239 174,98

0,18

223

5 899,64

0,00

5 899,64

0,00

5 899,64

5 899,63

0,01

226

698 198,43

0,00

698 198,43

0,00

698 198,43

698 198,33

0,10

227

1 286 101,86

0,00

1 286 101,86

0,00

1 286 101,86

1 286 101,76

0,10

313

259 783,49

0,00

259 783,49

0,00

259 783,49

259 783,48

0,01

322

343 771,34

0,00

343 771,34

0,00

343 771,34

343 771,20

0,14

323

99 903,26

0,00

99 903,26

0,00

99 903,26

99 903,21

0,05

Total

7 211 090,90

0,00

7 211 090,90

0,00

7 211 090,90

7 211 080,49

10,41

ES: 2007ES06RPO017

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

112

1 027 478,30

0,00

1 027 478,30

0,00

1 027 478,30

1 027 478,24

0,06

113

1 055 705,76

0,00

1 055 705,76

0,00

1 055 705,76

1 055 720,10

-14,34

121

3 042 912,25

0,00

3 042 912,25

0,00

3 042 912,25

3 042 912,38

-0,13

214

3 965 150,23

0,00

3 965 150,23

0,00

3 965 150,23

3 965 156,27

-6,04

221

527 843,12

0,00

527 843,12

0,00

527 843,12

527 845,30

-2,18

Total

9 619 089,66

0,00

9 619 089,66

0,00

9 619 089,66

9 619 112,29

-22,63

FI: 2007FI06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

111

1 338,67

0,00

1 338,67

0,00

1 338,67

1 338,67

0,00

113

6 943 513,92

0,00

6 943 513,92

0,00

6 943 513,92

6 941 691,61

1 822,31

123

93 746,95

0,00

93 746,95

0,00

93 746,95

93 746,98

-0,03

211

65 502 466,78

-6 623,23

65 495 843,55

0,00

65 495 843,55

65 495 843,55

0,00

212

52 179 422,48

480,17

52 179 902,65

0,00

52 179 902,65

52 179 902,65

0,00

214

89 063 839,48

98,47

89 063 937,95

0,00

89 063 937,95

89 063 937,94

0,01

221

785 216,03

- 184 553,41

600 662,62

0,00

600 662,62

600 662,62

0,00

311

190 585,77

0,00

190 585,77

0,00

190 585,77

196 344,61

-5 758,84

312

662 649,17

0,00

662 649,17

0,00

662 649,17

798 605,90

- 135 956,73

313

37,44

0,00

37,44

0,00

37,44

37,44

0,00

321

3 687,57

0,00

3 687,57

0,00

3 687,57

3 698,42

-10,85

322

3 179,15

0,00

3 179,15

0,00

3 179,15

3 169,43

9,72

413

49 588,13

-4 944,37

44 643,76

0,00

44 643,76

44 643,76

0,00

431

95 867,74

0,00

95 867,74

0,00

95 867,74

76 694,19

19 173,55

511

571 513,89

0,00

571 513,89

0,00

571 513,89

571 506,17

7,72

Total

216 146 653,17

- 195 542,37

215 951 110,80

0,00

215 951 110,80

216 071 823,94

- 120 713,14

FI: 2007FI06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

112

75 333,80

0,00

75 333,80

0,00

75 333,80

75 334,24

-0,44

121

267 970,20

0,00

267 970,20

0,00

267 970,20

267 970,27

-0,07

212

1 538 186,06

0,00

1 538 186,06

0,00

1 538 186,06

1 537 999,35

186,71

214

1 861 632,57

0,00

1 861 632,57

0,00

1 861 632,57

1 876 884,26

-15 251,69

312

17 544,93

0,00

17 544,93

0,00

17 544,93

17 544,93

0,00

511

127 112,01

0,00

127 112,01

0,00

127 112,01

127 111,95

0,06

Total

3 887 779,57

0,00

3 887 779,57

0,00

3 887 779,57

3 902 845,00

-15 065,43

FR: 2007FR06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

111

1 398 005,69

0,00

1 398 005,69

0,00

1 398 005,69

1 351 209,25

46 796,44

112

71 310 904,92

0,00

71 310 904,92

0,00

71 310 904,92

71 298 569,13

12 335,79

113

5 289 294,53

0,00

5 289 294,53

0,00

5 289 294,53

5 289 299,52

-4,99

121

104 624 885,81

0,00

104 624 885,81

0,00

104 624 885,81

104 495 317,15

129 568,66

122

4 403 386,55

0,00

4 403 386,55

0,00

4 403 386,55

4 391 316,26

12 070,29

123

30 377 464,69

0,00

30 377 464,69

0,00

30 377 464,69

30 446 268,10

-68 803,41

125

4 040 834,72

0,00

4 040 834,72

0,00

4 040 834,72

4 035 053,43

5 781,29

211

292 002 981,19

0,00

292 002 981,19

0,00

292 002 981,19

292 002 523,82

457,37

212

-21,50

0,00

-21,50

0,00

-21,50

271,99

- 293,49

214

203 447 338,69

0,00

203 447 338,69

0,00

203 447 338,69

203 452 812,45

-5 473,76

221

1 923 202,69

0,00

1 923 202,69

0,00

1 923 202,69

1 921 721,73

1 480,96

223

362 339,13

0,00

362 339,13

0,00

362 339,13

362 447,93

- 108,80

226

37 261 520,99

0,00

37 261 520,99

0,00

37 261 520,99

37 255 703,98

5 817,01

227

251 468,71

0,00

251 468,71

0,00

251 468,71

251 884,89

- 416,18

323

2 932 737,22

0,00

2 932 737,22

0,00

2 932 737,22

2 891 066,65

41 670,57

511

801 490,56

0,00

801 490,56

0,00

801 490,56

801 490,56

0,00

Total

760 427 834,59

0,00

760 427 834,59

0,00

760 427 834,59

760 246 956,84

180 877,75

FR: 2007FR06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

113

49 474,50

0,00

49 474,50

0,00

49 474,50

49 475,06

-0,56

211

7 418,09

0,00

7 418,09

0,00

7 418,09

7 418,13

-0,04

212

3 451,38

0,00

3 451,38

0,00

3 451,38

3 451,40

-0,02

214

351 015,54

0,00

351 015,54

0,00

351 015,54

351 016,91

-1,37

Total

411 359,51

0,00

411 359,51

0,00

411 359,51

411 361,50

-1,99

FR: 2007FR06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

212

137 020,95

0,00

137 020,95

0,00

137 020,95

137 021,28

-0,33

214

111 327,20

0,00

111 327,20

0,00

111 327,20

111 327,32

-0,12

Total

248 348,15

0,00

248 348,15

0,00

248 348,15

248 348,60

-0,45

FR: 2007FR06RPO005

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

112

436 232,55

0,00

436 232,55

0,00

436 232,55

436 232,55

0,00

211

578 831,63

0,00

578 831,63

0,00

578 831,63

578 832,02

-0,39

214

666 254,27

0,00

666 254,27

0,00

666 254,27

666 255,37

-1,10

Total

1 681 318,45

0,00

1 681 318,45

0,00

1 681 318,45

1 681 319,94

-1,49

FR: 2007FR06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

111

516 497,87

0,00

516 497,87

0,00

516 497,87

516 497,92

-0,05

113

475 365,52

0,00

475 365,52

0,00

475 365,52

475 368,04

-2,52

211

8 524 507,99

0,00

8 524 507,99

0,00

8 524 507,99

8 524 531,19

-23,20

212

-7 081,41

0,00

-7 081,41

0,00

-7 081,41

-7 081,41

0,00

214

1 076 863,65

0,00

1 076 863,65

0,00

1 076 863,65

1 077 694,37

- 830,72

Total

10 586 153,62

0,00

10 586 153,62

0,00

10 586 153,62

10 587 010,11

- 856,49

HU: 2007HU06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

111

2 230 164,18

0,00

2 230 164,18

0,00

2 230 164,18

2 230 164,18

0,00

114

1 100 116,79

0,00

1 100 116,79

0,00

1 100 116,79

1 100 116,10

0,69

121

75 320 400,23

0,00

75 320 400,23

0,00

75 320 400,23

75 320 402,43

-2,20

141

3 252,29

0,00

3 252,29

0,00

3 252,29

3 252,30

-0,01

142

4 218 855,32

0,00

4 218 855,32

0,00

4 218 855,32

4 218 855,31

0,01

212

7 855 544,18

0,00

7 855 544,18

0,00

7 855 544,18

7 855 544,35

-0,17

214

24 777 340,07

0,00

24 777 340,07

0,00

24 777 340,07

24 777 339,97

0,10

221

605 628,64

0,00

605 628,64

0,00

605 628,64

605 628,61

0,03

341

4 605 929,53

0,00

4 605 929,53

0,00

4 605 929,53

4 605 929,93

-0,40

511

28 167 964,20

0,00

28 167 964,20

0,00

28 167 964,20

28 167 964,29

-0,09

Total

148 885 195,43

0,00

148 885 195,43

0,00

148 885 195,43

148 885 197,47

-2,04

IE: 2007IE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

111

577 793,80

0,00

577 793,80

0,00

577 793,80

577 855,80

-62,00

112

2 302 500,00

0,00

2 302 500,00

0,00

2 302 500,00

2 302 500,00

0,00

113

20 431 178,81

0,00

20 431 178,81

0,00

20 431 178,81

20 431 178,81

0,00

121

3 808 805,55

0,00

3 808 805,55

0,00

3 808 805,55

3 808 805,54

0,01

212

136 852 861,60

0,00

136 852 861,60

0,00

136 852 861,60

136 862 525,00

-9 663,40

214

171 203 773,54

0,00

171 203 773,54

0,00

171 203 773,54

171 393 624,89

- 189 851,35

511

37 798,54

0,00

37 798,54

0,00

37 798,54

37 798,54

0,00

Total

335 214 711,84

0,00

335 214 711,84

0,00

335 214 711,84

335 414 288,58

- 199 576,74

IT: 2007IT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

111

577,32

0,00

577,32

0,00

577,32

577,32

0,00

112

17 600,00

0,00

17 600,00

0,00

17 600,00

17 600,00

0,00

113

9 622,04

0,00

9 622,04

0,00

9 622,04

9 622,04

0,00

121

380 426,53

0,00

380 426,53

0,00

380 426,53

380 426,53

0,00

123

12 437,65

0,00

12 437,65

0,00

12 437,65

12 437,65

0,00

211

2 217 467,14

0,00

2 217 467,14

0,00

2 217 467,14

2 217 467,14

0,00

212

436 041,85

0,00

436 041,85

0,00

436 041,85

436 041,85

0,00

214

4 483 604,77

0,00

4 483 604,77

0,00

4 483 604,77

4 483 604,83

-0,06

221

865 932,98

0,00

865 932,98

0,00

865 932,98

865 933,03

-0,05

227

44 894,89

0,00

44 894,89

0,00

44 894,89

44 894,89

0,00

311

42 032,12

0,00

42 032,12

0,00

42 032,12

42 032,12

0,00

Total

8 510 637,29

0,00

8 510 637,29

0,00

8 510 637,29

8 510 637,40

-0,11

IT: 2007IT06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

112

1 105 500,00

0,00

1 105 500,00

0,00

1 105 500,00

1 105 500,00

0,00

122

39 667,16

0,00

39 667,16

0,00

39 667,16

39 667,17

-0,01

123

418 704,00

0,00

418 704,00

0,00

418 704,00

418 704,00

0,00

125

474 979,77

0,00

474 979,77

0,00

474 979,77

474 979,77

0,00

211

5 799 056,25

0,00

5 799 056,25

0,00

5 799 056,25

5 799 056,45

-0,20

214

6 350 683,52

0,00

6 350 683,52

0,00

6 350 683,52

6 350 683,17

0,35

226

577 914,55

0,00

577 914,55

0,00

577 914,55

577 914,55

0,00

Total

14 766 505,25

0,00

14 766 505,25

0,00

14 766 505,25

14 766 505,11

0,14

IT: 2007IT06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

112

350 921,10

0,00

350 921,10

0,00

350 921,10

350 921,10

0,00

113

4 412,32

0,00

4 412,32

0,00

4 412,32

4 412,32

0,00

122

1 010,76

0,00

1 010,76

0,00

1 010,76

1 010,76

0,00

211

71 151,95

0,00

71 151,95

0,00

71 151,95

71 151,95

0,00

212

11 939,40

0,00

11 939,40

0,00

11 939,40

11 939,40

0,00

214

12 858 044,55

0,00

12 858 044,55

0,00

12 858 044,55

12 858 044,55

0,00

221

1 123 813,51

0,00

1 123 813,51

0,00

1 123 813,51

1 123 813,51

0,00

511

17 045,60

0,00

17 045,60

0,00

17 045,60

17 045,60

0,00

Total

14 438 339,19

0,00

14 438 339,19

0,00

14 438 339,19

14 438 339,19

0,00

IT: 2007IT06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

112

1 346 400,00

0,00

1 346 400,00

0,00

1 346 400,00

1 346 400,00

0,00

121

2 681 632,56

0,00

2 681 632,56

0,00

2 681 632,56

2 681 632,57

-0,01

123

27 584,25

0,00

27 584,25

0,00

27 584,25

27 584,25

0,00

211

1 305 025,68

0,00

1 305 025,68

0,00

1 305 025,68

1 305 025,74

-0,06

214

213 249,82

0,00

213 249,82

0,00

213 249,82

213 249,79

0,03

221

322 210,50

0,00

322 210,50

0,00

322 210,50

322 210,47

0,03

223

311,96

0,00

311,96

0,00

311,96

311,96

0,00

Total

5 896 414,77

0,00

5 896 414,77

0,00

5 896 414,77

5 896 414,78

-0,01

IT: 2007IT06RPO005

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

112

26 400,00

0,00

26 400,00

0,00

26 400,00

26 400,00

0,00

113

772,60

0,00

772,60

0,00

772,60

772,60

0,00

121

1 817 362,57

0,00

1 817 362,57

0,00

1 817 362,57

1 817 362,57

0,00

123

199 368,87

0,00

199 368,87

0,00

199 368,87

199 368,87

0,00

125

214 674,02

0,00

214 674,02

0,00

214 674,02

214 674,01

0,01

211

297 442,64

0,00

297 442,64

0,00

297 442,64

297 442,64

0,00

212

81 270,60

0,00

81 270,60

0,00

81 270,60

81 270,60

0,00

214

9 156 995,33

0,00

9 156 995,33

0,00

9 156 995,33

9 156 995,30

0,03

221

1 166 281,21

0,00

1 166 281,21

0,00

1 166 281,21

1 166 281,22

-0,01

226

37 899,26

0,00

37 899,26

0,00

37 899,26

37 899,26

0,00

311

42 811,25

0,00

42 811,25

0,00

42 811,25

42 811,26

-0,01

321

21 978,00

0,00

21 978,00

0,00

21 978,00

21 978,00

0,00

322

569 346,05

0,00

569 346,05

0,00

569 346,05

569 346,05

0,00

Total

13 632 602,40

0,00

13 632 602,40

0,00

13 632 602,40

13 632 602,38

0,02

IT: 2007IT06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

111

7 661,10

0,00

7 661,10

0,00

7 661,10

7 661,10

0,00

112

36 750,00

0,00

36 750,00

0,00

36 750,00

36 750,00

0,00

121

1 782 940,16

0,00

1 782 940,16

0,00

1 782 940,16

1 782 940,25

-0,09

122

153 556,01

0,00

153 556,01

0,00

153 556,01

153 556,01

0,00

123

71 025,37

0,00

71 025,37

0,00

71 025,37

71 025,36

0,01

125

150 190,29

0,00

150 190,29

0,00

150 190,29

150 190,29

0,00

126

20 392,56

0,00

20 392,56

0,00

20 392,56

20 392,54

0,02

211

392 002,96

0,00

392 002,96

0,00

392 002,96

392 003,00

-0,04

214

1 796 902,22

0,00

1 796 902,22

0,00

1 796 902,22

1 796 902,01

0,21

221

51,26

0,00

51,26

0,00

51,26

51,26

0,00

227

17 226,00

0,00

17 226,00

0,00

17 226,00

17 226,00

0,00

311

377 682,16

0,00

377 682,16

0,00

377 682,16

377 682,15

0,01

322

20 387,40

0,00

20 387,40

0,00

20 387,40

20 387,40

0,00

Total

4 826 767,49

0,00

4 826 767,49

0,00

4 826 767,49