ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2009.108.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 108

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
29 ta' April 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 350/2009 tat-28 ta’ April 2009 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 351/2009 tat-28 ta’ April 2009 li jiffissal-koeffiċjent ta’ allokazzjoni għal-liċenzji tal-esportazzjoni għal ċerti prodotti tal-ħalib li għandhom jiġu esportati lejn ir-Repubblika Dominikana skont il-kwota msemmija fl-Artikolu 29 tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 352/2009 tal-24 ta’ April 2009 dwar l-adozzjoni ta’ metodu komuni tas-sikurezza dwar l-evalwazzjoni u l-valutazzjoni tar-riskji kif imsemmi fl-Artikolu 6(3)(a) tad-Direttiva 2004/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

4

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 353/2009 tat-28 ta’ April 2009 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 194/2008 li jġedded u jsaħħaħ il-miżuri restrittivi fir-rigward ta’ Burma/il-Mjanmar

20

 

 

II   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Il-Kummissjoni

 

 

2009/350/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ April 2009 fuq talba tal-Irlanda biex taċċetta id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/381/KE li tistabbilixxi Netwerk Ewropew ta’ Migrazzjoni (notifikata taħt id-dokument numru C(2009) 2708)

53

 

 

III   Atti adottati skont it-Trattat tal-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKONT IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TAL-UE

 

*

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2009/351/PESK tas-27 ta' April 2009 li ġġedded il-miżuri restrittivi kontra l-Burma/il-Mjanmar

54

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

29.4.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 108/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 350/2009

tat-28 ta’ April 2009

li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-29 ta’ April 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 28 ta’ April 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

MA

82,3

TN

139,0

TR

110,2

ZZ

110,5

0707 00 05

JO

155,5

MA

37,3

TR

143,3

ZZ

112,0

0709 90 70

JO

216,7

TR

98,9

ZZ

157,8

0805 10 20

EG

45,4

IL

57,1

MA

40,8

TN

54,2

TR

50,2

US

56,9

ZZ

50,8

0805 50 10

TR

46,3

ZA

73,4

ZZ

59,9

0808 10 80

AR

82,0

BR

72,0

CA

113,8

CL

78,3

CN

92,8

MK

31,8

NZ

114,0

US

114,4

UY

70,9

ZA

79,5

ZZ

85,0

0808 20 50

AR

88,1

CL

82,9

CN

36,6

NZ

141,0

ZA

92,2

ZZ

88,2


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


29.4.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 108/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 351/2009

tat-28 ta’ April 2009

li jiffissal-koeffiċjent ta’ allokazzjoni għal-liċenzji tal-esportazzjoni għal ċerti prodotti tal-ħalib li għandhom jiġu esportati lejn ir-Repubblika Dominikana skont il-kwota msemmija fl-Artikolu 29 tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1282/2006 tas-17 ta’ Awwissu 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 rigward il-liċenzji tal-esportazzjoni u r-rifużjonijiet tal-esportazzjoni fil-każ tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib (2), u partikolarment l-Artikolu 33(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Kapitolu III(3) tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006 jiddetermina l-proċedura għall-allokazzjoni ta’ liċenzji tal-esportazzjoni għal ċerti prodotti tal-ħalib li għandhom ikunu esportati lejn ir-Repubblika Dominikana skont kwota miftuħa għal dak il-pajjiż.

(2)

L-applikazzjonijiet imressqa għas-sena tal-kwota 2009/2010 jkopru kwantitajiet li jaqbżu dawk disponibbli. B’konsegwenza ta’ dan, għandhom jiġu ffissati koeffiċjenti ta’ allokazzjoni għall-kwantitajiet li għalihom tressqu l-applikazzjonijiet.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-kwantitajiet koperti b’applikazzjonijiet għal liċenzji tal-esportazzjoni għall-prodotti msemmija fl-Artikolu 29(2) tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006 mressqa għall-perjodu mill-1 ta’ Lulju 2009 sat-30 ta’ Ġunju 2010 għandhom ikunu mmultiplikati bil-koeffiċjenti ta’ allokazzjoni li ġejjin:

0,575975 għall-applikazzjonijiet imressqa għall-parti tal-kwota msemmija fl-Artikolu 30(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006,

0,336842 għall-applikazzjonijiet imressqa għall-parti tal-kwota msemmija fl-Artikolu 30(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-29 ta’ April 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 28 ta’ April 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 327M, 5.12.2008, p. 692.


29.4.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 108/4


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 352/2009

tal-24 ta’ April 2009

dwar l-adozzjoni ta’ metodu komuni tas-sikurezza dwar l-evalwazzjoni u l-valutazzjoni tar-riskji kif imsemmi fl-Artikolu 6(3)(a) tad-Direttiva 2004/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2004/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 fuq is-sikurezza tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 95/18/KE fuq l-għoti tal-liċenzi ta’ l-impriżi tal-linji tal-ferrovija u d-Direttiva 2001/14/KE fuq l-allokazzjoni tal-kapaċità ta’ l-infrastruttura tal-linji tal-ferrovija u l-intaxxar tal-piżijiet għall-użu ta’ l-infrastruttura tal-linji tal-ferrovija u ċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà (Direttiva dwar is-Sikurezza tal-Ferroviji) (1), u partikolarment l-Artikolu 6(1) tagħha,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 2004/49/KE, il-Kummissjoni għandha tadotta l-ewwel ġabra ta’ metodu komuni tas-sikurezza (hawn taħt imsejħa “CSMs”) li tkopri tal-anqas il-metodi tal-evalwazzjoni u l- valutazzjoni tar-riskju, msemmija fl-Artikolu 6(3)(a) tal-istess Direttiva, abbażi ta’ rakkomandazzjoni ta’ l-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji.

(2)

L-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji għamlet rakkomandazzjoni dwar l-ewwel ġabra ta’ Metodi Komuni tas-Sikurezza (ERA-REC-02-2007-SAF) fis-6 ta’ Diċembru 2007.

(3)

Skont id-Direttiva 2004/49/KE, is-CSMs għandhom jiddaħħlu gradwalment biex jiġi żgurat li jinżamm livell għoli ta’ sikurezza u, meta u fejn meħtieġ u jkun raġonevolment prattikabbli, dan il-livell jittejjeb.

(4)

L-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 2004/49/KE jeħtieġ li l-impriżi ferrovjarji u l-maniġers tal-infrastruttura jistabbilixxu s-sistemi tagħhom tal-immaniġġjar tas-sikurezza sabiex jiġi żgurat li s-sistema ferrovjarja tkun tista’ tilħaq tal-anqas il-miri komuni tas-sikurezza (“CSTs”). Skont il-punt (2)(d) tal-Anness III għad-Direttiva 2004/49/KE, is-sistema tal-immaniġġjar tas-sikurezza għandha tinkludi l-proċeduri u l-metodi għat-twettiq tal-evalwazzjoni tar-riskji u l-implimentazzjoni tal-miżuri tal-kontroll tar-riskji kull meta bidla fil-kundizzjonijiet operattivi jew materjal ġdid twassal għal riskji ġodda għall-infrastruttura jew l-operazzjonijiet. Dak l-element bażiku tas-sistema tal-immaniġġjar tas-sikurezza huwa kopert minn dan ir-Regolament.

(5)

B’konsegwenza tal-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 91/440/KEE tad-29 ta’ Lulju 1991 dwar l-iżvilupp tal-ferroviji tal-Komunità (2) u l-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 2004/49/KE, għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-immaniġġjar tar-riskji fl-interkonnessjoni bejn l-atturi involuti fl-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(6)

L-Artikolu 15 tad-Direttiva 2008/57/KE tal-Parlament Ewropeww u tal-Kunsill tal-17 ta’ Ġunju 2008 dwar interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja fil-Komunità (3), jitlob li l-Istati Membri jridu jieħdu l-passi kollha xierqa biex jiżguraw li s-sottosistemi strutturali li jikkostitwixxu sistema ferrovjarja jkunu jistgħu joperaw biss jekk jiġu ddisinjati, mibnija jew installati b’tali mod li jissodisfaw ir-rekwiżiti essenzjali li jikkonċernawhom meta jiġu integrati fis-sistema ferrovjarja. Partikolarment, l-Istati Membri jridu jivverifikaw il-kompatibbiltà teknika ta’ dawn is-sottosistemi mas-sistema ferrovjarja li fiha jkunu qed jiġu integrati u l-integrazzjoni sikura ta’ dawn is-sottosistemi skont dan ir-Regolament.

(7)

In-nuqqas ta’ approċċ komuni għall-ispeċifikar u l-wiri tal-konformità ma’ livelli u rekwiżiti tas-sikurezza għas-sistema ferrovjarja hu wieħed mill-ostakli għall-ftuħ tas-suq ferrovjarju. Għalhekk, fl-imgħoddi, l-Istati Membri wettqu l-valutazzjonijiet huma nfushom sabiex jaċċettaw sistema, jew parti minnha, li kienet ġa ġiet żviluppata u ppruvata li hija sikura fi Stati Membri oħra.

(8)

Biex jitħaffef l-għarfien reċiproku fost l-Istati Membri, il-metodi wżati għall-identifikar u l-immaniġġjar tar-riskji għandhom jiġu armonizzati fost l-atturi involuti fl-iżvilupp u t-tħaddim tas-sistema ferrovjarja kif ukoll il-metodi għal-wiri li s-sistema ferrovjarja fit-territorju Komunitarju tikkonforma mar-rekwiżiti tas-sikurezza. Bħala l-ewwel pass, huwa neċessarju li jiġu armonizzati l-proċeduri u l-metodu għat-twettiq tal-evalwazzjoni tar-riskji u l-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ kontroll tar-riskji kull meta bidla fil-kundizzjonijiet operattivi jew materjal ġdid iwassal għal riskji ġodda fuq l-infrastruttura jew l-operazzjonijiet, kif imsemmi fil-punt (2)(d) tal-Anness III għad-Direttiva 2004/49/KE.

(9)

Jekk ma tkun innotifikata l-ebda regola nazzjonali għad-definizzjoni ta’ jekk bidla tkunx sinifikanti jew le fi Stat Membru, il-persuna inkarigata mill-implimentazzjoni tal-bidla (hawn taħt imsejħa “il-proponent”) għandha tibda billi tqis l-impatt potenzjali tal-bidla inkwistjoni fuq is-sikurezza tas-sistema ferrovjarja. Jekk il-bidla proposta jkollha impatt fuq is-sikurezza, il-proponent għandu jivvaluta, permezz ta’ ġudizzju espert, x’issarraf il-bidla abbażi ta’ ġabra ta’ kriterji li għandhom jiġu stabbiliti f’dan ir-Regolament. Din il-valutazzjoni għandha twassal għal waħda minn tliet konklużjonijiet. Fl-ewwel sitwazzjoni, il-bidla ma titqisx sinifikanti u l-proponent għandu jimplimenta l-bidla bl-applikazzjoni tal-metodi tas-sikurezza tagħha stess. Fit-tieni sitwazzjoni, il-bidla titqies sinifikanti u l-proponent għandu jimplimenta l-bidla bl-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, mingħajr il-ħtieġa għal intervent speċifiku mill-awtorità tas-sikurezza. Fit-tielet sitwazzjoni, il-bidla titqies sinifikanti imma jkun hemm dispożizzjonijiet Komunitarji li jirrikjedu intervent speċifiku mill-awtorità rilevanti tas-sikurezza, bħal awtorizzazzjoni ġdida għat-tqegħid fl-operat ta’ vettura jew bħal reviżjoni/aġġornament taċ-ċertifikat tas-sikurezza ta’ impriża ferrovjarja jew bħal reviżjoni/aġġornament tal-awtorizzazzjoni tas-sikurezza ta’ maniġer tal-infrastruttura.

(10)

Kull fejn is-sistema ferrovjarja li tkun diġà qed tintuża tkun soġġetta għal bidla, is-sinifikat tal-bidla għandu jiġi vvalutat ukoll billi jitqiesu l-bidliet kollha b’rabta mas-sikurezza li jaffettwaw l-istess parti tas-sistema mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament jew mill-aħħar applikazzjoni tal-proċess tal-immaniġġjar tar-riskji deskritt f’dan ir-Regolament, skont liema jiġi tal-aħħar. L-għan huwa li jiġi vvalutat jekk it-totalità ta’ dawn il-bidliet issirx bidla sinifikanti li tirrikjedi l-applikazzjoni sħiħa tas-CSM dwar l-evalwazzjoni u l-valutazzjoni tar-riskji.

(11)

L-aċċettabbiltà tar-riskji ta’ bidla sinifikanti għandha tiġi evalwata skont wieħed jew aktar mill-prinċipji li ġejjin tal-aċċettazzjoni tar-riskji: l-applikazzjoni ta’ kodiċijiet ta’ prassi, paragun ma’ partijiet simili tas-sistema ferrovjarja, stima tar-riskji espliċiti. Il-prinċipji kollha intużaw b’suċċess f’għadd ta’ applikazzjonijiet ferrovjarji, kif ukoll f’modi oħra tat-trasport u industriji oħra. Il-prinċipju tal-“istima tar-riskji espliċiti” spiss jintuża għal bidliet kumplessi jew innovattivi. Il-proponent għandu jkun responsabbli għall-għażla tal-prinċipju li jintuża.

(12)

Skont il-prinċipju tal-propozjonalità stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat, dan ir-Regolament ma għandux imur lil hinn minn dak neċessarju biex jintlaħaq l-għan tiegħu, jiġifieri li jiġi stabbilit CSM għall-evalwazzjoni u l-valutazzjoni tar-riskji. Meta jiġi applikat kodiċi ta’ prassi rikonoxxut sew, għandu għalhekk ikun possibli lijitnaqqas l-impatt tal-applikazzjoni ekwa tas-CSM. Bl-istess mod, fejn id-dispożizzjonijiet Komunitarji jeħtieġu l-intervent speċifiku tal-awtorità tas-sikurezza, din għandha titħalla taġixxi bħala l-korp indipendenti tal-valutazzjoni sabiex jitnaqqsu l-kontroverifika, spejjeż mhux meħtieġa għall-industrija u t-tul ta’ ħin sad-dħul fis-suq.

(13)

L-Artikolu 6(5) tad-Direttiva 2004/49/KE jeħtieġ li l-Istati Membri jagħmlu kwalunkwe emendi neċessarji għar-regoli nazzjonali tagħhom dwar is-sikurezza biex jikkonformaw mas-CSMs.

(14)

Fid-dawl tal-approċċi differenti użati attwalment għall-valutazzjoni tas-sikurezza, huwa meħtieġ perjodu tranżizzjonali, sabiex jingħata biżżejjed żmien għall-atturi konċernati, fejn meħtieġ, sabiex jitgħallmu u japplikaw l-approċċ komuni ġdid kif ukoll li jiksbu l-esperjenza minnu.

(15)

Peress li approċċ formalizzat abbażi tar-riskju huwa relattivament ġdid f’xi Stati Membri, is-CSM dwar l-evalwazzjoni u l-valutazzjoni tar-riskji se tkun volontarja fir-rigward tal-bidliet operattivi jew organizzattivi sal-1 ta’ Lulju 2012. Dan se jippermetti lill-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji biex tassisti, tali applikazzjonijiet fejn possibbli, u tipproponi titjib, fejn xieraq, għal dak is-CSM qabel l-1 Lulju 2012.

(16)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 27(1) tad-Direttiva 2004/49/KE,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-għan

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi metodu komuni ta’ sikurezza dwar l-evalwazzjoni u l-valutazzjoni tar-riskji (CSM) kif imsemmi fl-Artikolu 6(3)(a) tad-Direttiva 2004/49/KE.

2.   L-għan tas-CSM dwar l-evalwazzjoni u l-valutazzjoni tar-riskji huwa li jinżamm u, jittejjeb il-livell ta’ sikurezza tal-ferroviji tal-Komunità meta u fejn meħtieġ u jkun raġonevolment prattikabbli. Is-CSM għandu jiffaċilita l-aċċess għas-suq għas-servizzi tat-trasport ferrovjarju permezz tal-armonizzazzjoni:

(a)

tal-proċessi tal-immaniġġjar tar-riskji użati għall-valutazzjoni tal-livelli tas-sikurezza u l-konformità mar-rekwiżiti tas-sikurezza;

(b)

tal-iskambju tal-informazzjoni b’rilevanza għas-sikurezza fost l-atturi differenti fis-settur ferrovjarju sabiex tiġi mmaniġġjata s-sikurezza madwar l-interkonnessjonijiet differenti li jistgħu jeżistu f’dan is-settur;

(c)

tal-evidenza li tirriżulta mill-applikazzjoni ta’ proċess ta’ mmaniġġjar tar-riskji.

Artikolu 2

Il-kamp ta’ applikazzjoni

1.   Is-CSM dwar l-evalwazzjoni u l-valutazzjoni tar-riskji għandha tapplika għal kwalunkwe bidla fis-sistema ferrovjarja fi Stat Membru, kif imsemmi fil-punt (2)(d) tal-Anness III għad-Direttiva 2004/49/KE, li tkun meqjusa sinifikati skont it-tifsira tal-Artikolu 4 ta’ dan ir-Regolament. Dawk il-bidliet jistgħu jkunu ta’ natura teknika, operattiva jew organizzattiva. Għall-bidliet organizzattivi, għandhom jitqiesu biss dawk il-bidliet li jista’ jkollhom impatt fuq il-kundizzjonijiet operattivi.

2.   Fejn il-bidliet sinifikati jikkonċernaw sottosistemi strutturali li għalihom hija applikabbli d-Direttiva 2008/57/KE, is-CSM dwar l-evalwazzjoni u l-valutazzjoni tar-riskji għandha tapplika:

(a)

jekk il-valutazzjoni tar-riskji tkun meħtieġa mill-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ta’ interoperabilita’ (TSI) rilevanti. F’dan il-każ it-TSI għandhom, fejn xieraq, jispeċifikaw liema partijiet tas-CSM ikunu applikabbli;

(b)

biex tiġi żgurata l-integrazzjoni sikura tas-sottosistemi strutturali li għalihom japplikaw it-TSIs f’sistema eżistenti, permezz tal-Artikolu 15(1) tad-Direttiva 2008/57/KE.

Madankollu, l-applikazzjoni tas-CSM fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu ma jridx iwasslu għal rekwiżiti kontradittorji għal dawk stabbiliti fit-TSIs rilevanti li jkunu mandatorji.

Madankollu jekk l-applikazzjoni tas-CSM twassal għal rekwiżit li jkun kontradittorju mat-TSI rilevanti, il-proponent għandu jinforma lill-Istat Membru konċernat li jista’ jiddeċiedi li jitlob reviżjoni tat-TSI skont l-Artikoli 6(2) jew 7 tad-Direttiva 2008/57/KE jew deroga skont l-Artikolu 9 ta’ dik id-Direttiva.

3.   Dan ir-Regolament ma japplikax għal:

(a)

metros, trammijiet u sistemi ferrovjarji ħfief oħra;

(b)

netwerks li fil-funzjoni tagħhom huma separati mill-bqija tas-sistema ferrovjarja u li huma maħsuba biss għall-operat ta’ servizzi tal-passiġieri lokali, urbani jew sottourbani, kif ukoll impriżi ferrovjarji li joperaw biss fuq dawn in-netwerks;

(c)

infrastruttura ferrovjarja li hija proprjetà privata u teżisti biss għall-użu mill-proprjetarju tal-infrastruttra għall-operazzjonijiet tiegħu tal-merkanzija;

(d)

vetturi ta’ patrimonju li joperaw fin-netwerks nazzjonali sakemm dawn jikkonformaw mar-regoli u regolamenti nazzjonali tas-sikurezza bil-għan li tiġi żgurata ċ-ċirkolazzjoni sikura ta’ tali vetturi;

(e)

ferroviji ta’ patrimonju, mużew u turisti li joperaw fin-netwerk tagħhom stess inkluż l-garaxxijiet tal-manutenzjoni, vetturi u persunal.

4.   Dan ir-Regolament m’għandux japplika għas-sistemi u l-bidliet li f’jum id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament jinsabu fi stadju avvanzat ta’ żvilupp, kif iddefinit fl-Artikolu 2(t) tad-Direttiva 2008/57/KE.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-fini ta’ dan ir-Regolament, id-definizzjonijiet fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 2004/49/KE huma applikabbli.

Id-definizzjonijiet li ġejjin huma wkoll applikabbli:

(1)

“riskju” tfisser ir-rata ta’ okkorrenza ta’ aċċidenti u inċidenti li jirriżultaw fi ħsara (ikkawżata minn periklu) u l-livell tas-severità ta’ dik il-ħsara;

(2)

“analiżi tar-riskji” tfisser użu sistematiku tal-informazzjoni kollha disponibbli biex jiġu identifikati l-perikli u biex jiġi stmat ir-riskju;

(3)

“evalwazzjoni tar-riskji” tfisser proċedura msejsa fuq l-analiżi tar-riskji biex jiġi ddeterminat jekk intlaħaqx ir-riskju aċċettabbli;

(4)

“valutazzjoni tar-riskji” tfisser il-proċess kumplessiv li jinkludi l-analiżi tar-riskji u l-evalwazzjoni tar-riskji;

(5)

“sikurezza” tfisser ħelsien minn riskju inaċċettabli ta’ ħsara;

(6)

“immaniġġjar tar-riskji” tfisser l-applikazzjoni systematika tal-politiki, proċeduri u prattiki ta’ mmaniġġjar għall-kompiti tal-analiżi, evalwazzjoni u kontroll tar-riskji;

(7)

“interkonnessjoni” tfisser il-punti kollha ta’ interazzjoni matul iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ sistema jew sottosistema, inkluż l-operat u l-manutenzjoni fejn atturi differenti mis-settur ferrovjarju jkunu se jaħdmu flimkien sabiex jimmaniġġjaw ir-risjki;

(8)

“atturi” tfisser il-partijiet kollha li huma, direttament jew permezz ta’ arranġamenti kuntrattwali, involuti fl-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament skont l-Artikolu 5(2);

(9)

“rekwiżiti tas-sikurezza” tfisser il-karatteristiċi neċessarji tas-sikurezza (kwalitattivi jew kwantitattivi) ta’ sistema u t-tħaddim tagħha (inkluż regoli operattivi) sabiex jintlaħqu l-miri legali jew il-miri tal-kumpanija dwar is-sikurezza;

(10)

“miżuri ta’ sikurezza” tfisser ġabra ta’ azzjonijiet li jew inaqqsu r-rata tal-okkorrenza ta’ periklu inkella li jimmitigaw il-konsegwenzi tiegħu sabiex jintlaħaq u/jew jinżamm livell aċċettabbli tar-riskju;

(11)

“proponent” tfisser l-impriżi ferrovjarji jew il-maniġers tal-infrastruttura fil-qafas tal-miżuri tal-kontroll tar-riskji li jkollhom jimplimentaw skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2004/49/KE, l-entitajiet kontraenti jew il-produtturi meta jistiednu korp notifikat biex japplika l-proċedura “KE” tal-verifika skont l-Artikolu 18(1) tad-Direttiva 2008/57/KE, jew l-applikant għal awtorizzazzjoni għat-tqegħid ta’ vetturi fl-operat;

(12)

“rapport dwar il-valutazzjoni tas-sikurezza” tfisser id-dokument li jkun fih il-konklużjonijiet tal-valutazzjoni mwettqa minn korp tal-valutazzjoni dwar is-sistema li tkun qed tiġi vvalutata;

(13)

“periklu” tfisser kundizzjoni li tista’ twassal għal aċċident;

(14)

“korp tal-valutazzjoni” tfisser persuna, organizzazzjoni jew entità indipendenti u kompetenti li twettaq investigazzjoni biex tasal għal ġudizzjonu, imsejjes fuq evidenza, dwar kemm sistema tkun xierqa biex tissodisfa r-rekwiżiti tagħha tas-sikurezza;

(15)

“kriterji għall-aċċettazzjoni tar-riskji” tfisser it-termini ta’ referenza li bihom tiġi vvalutata l-aċċettabbiltà ta’ riskju speċifiku. Dawn il-kriterji jintużaw biex jiġi ddeterminat li l-livell ta’ riskju huwa biżżejjed baxx li ma jkunx neċessarju li tittieħed xi azzjoni immedjata biex jitnaqqas aktar;

(16)

“reġistru tal-perikli” tfisser id-dokument li fih jiġu rreġistrati u rreferenzjati l-perikli identifikati, il-miżuri relatati, l-origni tagħhom u r-referenza tal-organizzazzjoni li jkollha timmaniġġjahom;

(17)

“identifikazzjoni tal-perikli” tfisser il-proċess li bih jinstabu, jiġu elenkati u kkaratterizzati l-perikli;

(18)

“prinċipju tal-aċċettazzjoni tar-riskji” tfisser ir-regoli użati sabiex wieħed jasal biex jikkonkludi jekk ir-riskju relatat għal periklu wieħed, jew aktar, ikunx aċċettabli jew le;

(19)

“kodiċi tal-prassi” tfisser sett ta’ regoli miktuba li, meta applikati sewwa, jistgħu jintużaw għall-kontroll ta’ periklu speċifiku wieħed jew aktar;

(20)

“sistema ta’ referenza” tfisser sistema ppruvata fil-prattika li jkollha livell aċċettabbli ta’ sikurezza u li l-aċċettabbiltà tar-riskji minn sistema li tkun qed tiġi vvalutata tkun tista’ tiġi evalwata magħha bħal paragun;

(21)

“stima tar-riskju” tfisser il-proċess użat biex jipproduċi miżura tal-livell tar-riskju li jkun qed jiġi analizzat u tikkonsisti mill-passi segwenti: frekwenza, analiżi tal-konsegwenzi u l-integrazzjoni tagħhom;

(22)

“sistema teknika” tfisser prodott jew ġabra ta’ prodotti inkluż id-diżinn, l-implimentazzjoni u dokumentazzjoni ta’ appoġġ. L-iżvilupp ta’ sistema teknika tibda jibda mill-ispeċifikar tar-rekwiżiti tagħha u jispiċċa fl-aċċettazzjoni tagħha. Minkejja d-diżinn tal-interkonnessjonijiet rilevanti b’imġieba umana hija kkunsidrata, l-operaturi umani u l-azzjonijiet tagħhom ma humiex inklużi fis-sistema teknika. Il-proċess ta’ manutenzjoni huwa deskritt fil-manwali tal-manutenzjoni imma ma huwiex parti mis-sistema teknika;

(23)

“konsegwenza katastrofika” tfisser fatalitajiet u/jew bosta korrimenti gravi u/jew ħsarat kbar għall-ambjent li jirriżultaw minn aċċident;

(24)

“aċċettazzjoni tas-sikurezza” tfisser l-istatus mogħti għall-bidla mill-proponent ibbażata fuq ir-rapport tal-valutazzjoni tas-sikurezza pprovdut mill-korp tal-valutazzjoni;

(25)

“sistema” tfisser kwalunkwe parti mis-sistema ferrovjarja li tkun soġġetta għal bidla;

(26)

“regola nazzjonali nnotifikata” tfisser kwalunkwe regola nazzjonali nnotifikata minn Stat Membru skont id-Direttiva tal-Kunsill 96/48/KE (4), Direttiva 2001/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) u d-Direttivi 2004/49/KE u 2008/57/KE.

Artikolu 4

Bidliet sinifikanti

1.   Jekk ma tkun innotifikata l-ebda regola nazzjonali għad-definizzjoni ta’ jekk bidla tkunx sinifikanti jew le fi Stat Membru, il-proponent għandu jqis l-impatt potenzjali tal-bidla inkwistjoni fuq is-sikurezza tas-sistema ferrovjarja.

Meta l-bidla proposta ma jkollha ebda impatt fuq is-sikuretta, ma jkunx meħtieġ li jiġi applikat il-proċess tal-immaniġġjar tar-riskju deskritt fl-Artikolu 5.

2.   Meta l-bidla proposta jkollha impatt fuq is-sikurezza, il-proponent għandu jiddeċiedi, permezz ta’ ġudizzju espert, x’issarraf il-bidla abbażi tal-kriterji li ġejjin:

(a)

il-konsegwenza ta’ falliment: l-agħar xenarju kredibbli fil-każ ta’ nuqqas tas-sistema li tkun qed tiġi vvalutata, fejn titqies l-eżistenza tal-ostakli esterni għas-sikurezza;

(b)

innovazzjoni użata fl-implimentazzjoni tal-bidla; dan jikkonċerna kemm dak li jkun innovattiv fis-settur ferrovjarju, kif ukoll dak li jkun ġdid għall-organizzazzjoni li tkun qed timplimenta l-bidla;

(c)

il-kumplessità tal-bidla;

(d)

il-monitoraġġ: l-inkapaċità ta’ monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-bidla matul iċ-ċiklu tal-ħajja tas-sistema u li jsiru interventi xierqa;

(e)

ir-riversibbiltà: l-inkapaċità tat-treġġigħ lura għas-sistema ta’ qabel il-bidla;

(f)

l-addizzjonalità: il-valutazzjoni tas-sinifikat tal-bidla billi jitqiesu l-modifiki kollha reċenti marbuta mas-sikurezza għas-sistema li tkun qed tiġi vvalutata u li ma jkunux tqiesu bħala sinifikanti.

Il-proponent għandu jżomm dokumentazzjoni adegwata biex jiġġustifika d-deċiżjoni tiegħu.

Artikolu 5

Il-proċess tal-immaniġġjar tar-riskji

1.   Il-proċess tal-immaniġġjar tar-riskji deskritt fl-Anness I għandu japplika:

(a)

għal bidla sinifikanti kif speċifikat fl-Artikolu 4, inkluż it-tqegħid fl-operat ta’ sottosistemi strutturali kif imsemmi fl-Artikolu 2(2)(b);

(b)

fejn TSI kif imsemmija fl-Artikolu 2(2)(a) tirreferi għal dan ir-Regolament sabiex tippreskrivi l-proċess tal-immaniġġjar tar-riskji deskritt fl-Anness I.

2.   l-proċess tal-immaniġġjar tar-riskji deskritt fl-Anness I għandu jiġi applikat mill-proponent.

3.   Il-proponent għandu jiżgura li jkunu mmaniġġjati r-riskji introdotti mill-fornituri u l-fornituri tas-servizzi, inkluż is-sottokuntratturi tagħhom. Għal dan il-għan, il-proponent għandu jitlob li l-fornituri u l-fornituri tas-servizzi, inkluż is-sottokuntratturi tagħhom, jipparteċipaw fil-proċess tal-immaniġġjar tar-riskji deskritt fl-Anness I.

Artikolu 6

Valutazzjoni indipendenti

1.   Valutazzjoni indipendenti tal-applikazzjoni korretta tal-proċess tal-immaniġġjar tar-riskji deskritt fl-Anness I u tar-riżultati ta’ din l-applikazzjoni għandhom jitwettqu minn korp li għandu jissodisfa l-kriterji elenkati fl-Anness II. Fejn il-korp tal-valutazzjoni jkun għadu ma ġiex identifikat mill-Komunità jew mill-leġiżlazzjoni nazzjonali, il-proponent għandu jaħtar il-korp tal-valutazzjoni tiegħu li jista’ jkun organizzazzjoni oħra jew dipartiment intern.

2.   Għandu jiġi evitat id-dupplikar tax-xogħol bejn il-valutazzjoni tal-konformità tas-sistema tal-immaniġġjar tas-sikurezza kif meħtieġ mid-Direttiva 2004/49/KE, il-valutazzjoni tal-konformità mwettqa minn korp innotifikat jew korp nazzjonali kif meħtieġ mid-Direttiva 2008/57/KE u kwalunkwe valutazzjoni indipendenti tas-sikurezza mwettaq mill-korp tal-valutazzjoni skont dan ir-Regolament.

3.   L-awtoritajiet tas-sikurezza jistgħu jaġixxu bħala l-korp tal-valutazzjoni fejn il-bidliet sinifikanti jikkonċernaw il-każijiet li ġejjin:

(a)

Fejn vettura tkun teħtieġ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fl-operat, kif imsemmi fl-Artikoli 22(2) u 24(2) tad-Direttiva 2008/57/KE;

(b)

Fejn vettura tkun teħtieġ awtorizzazzjoni addizzjonali għat-tqegħid fl-operat, kif imsemmi fl-Artikoli 23(5) u 25(4) tad-Direttiva 2008/57/KE;

(c)

Fejn iċ-ċertifikat tas-sikurezza jkollu jiġi aggornat minħabba bidla tat-tip, jew tal-firxa tal-operazzjoni, imsemmija fl-Artikolu 10(5) tad-Direttiva 2004/49/KE;

(d)

Fejn iċ-ċertifikat tas-sikurezza jkollu jiġi rivedut minħabba bidliet sostanzjali fil-qafas regolatorju tas-sikurezza, kif imsemmi fl-Artikolu 10(5) ta’ dik id-Direttiva;

(e)

Fejn l-awtorizzazzjoni tas-sikurezza jkollha tiġi aġġornata minħabba bidliet sostanzjali fl-infrastruttura, fis-sinjalar jew fil-provvista tal-enerġija, jew fil-prinċipji tal-operazzjoni u manutenzjoni tagħha, kif imsemmi fl-Artikolu 11(2) ta’ dik id-Direttiva;

(f)

Fejn l-awtorizzazzjoni tas-sikurezza jkollha tiġi riveduta minħabba bidliet sostanzjali fil-qafas regolatorju tas-sikurezza, kif imsemmi fl-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 2004/49/KE.

4.   Fejn il-bidliet sinifikanti jikkonċernaw sottosistema strutturali li teħtieġ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-servizz kif imsemmi fl-Artikolu 15(1) jew l-Artikolu 20 tad-Direttiva 2008/57/KE, l-awtorità tas-sikurezza tista’ taġixxi bħala l-korp tal-valutazzjoni sakemm il-proponent ma jkunx diġà ta dak il-kompitu lil korp notifikat skont l-Artikolu 18(2) ta’ dik id-Direttiva.

Artikolu 7

Ir-rapporti tal-valutazzjoni tas-sikurezza

1.   Il-korp tal-valutazzjoni għandu jipprovdi rapport tal-valutazzjoni tas-sikurezza lill-proponent.

2.   Fil-każ imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 5(1), ir-rapport tal-valutazzjoni tas-sikurezza għandu jiġi kkunsidrat mill-awtorità nazzjonali tas-sikurezza fid-deċiżjoni tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fl-operat tas-sottosistemi u l-vetturi.

3.   Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 5(1), il-valutazzjoni indipendenti hija parti mill-kompitu tal-korp notifikat, sakemm ma jkunx speċifikat xorta oħra mit-TSI.

Jekk il-valutazzjoni indipendenti hija parti mill-kompitu tal-korp notifikat, ir-rapport tal-valutazzjoni tas-sikurezza għandu jitqies mill-korp notifikat responsabbli għat-twassil taċ-ċertifikat tal-konformità jew mill-entità kontraenti responsabbli għat-tfassil tad-dikjarazzjoni tal-verifika tal-KE.

4.   Meta sistema jew parti minn sistema diġà tkun aċċettata b’konsegwenza tal-proċess tal-immaniġġjar tar-riskji speċifikat f’dan ir-Regolament, ir-rapport li joħroġ tal-valutazzjoni tas-sikurezza ma għandux jiġi kkontestat minn xi korp tal-valutazzjoni ieħor responsabbli mit-twettiq ta’ valutazzjoni ġdida tal-istess sistema. Ir-rikonoxximent għandu jsir bil-kundizzjoni li jintwera li s-sistema se tintuża skont l-istess kundizzjonijiet funzjonali, operattivi u ambjentali bħal dawk tas-sistema diġà aċċettata, u li l-kriterji tal-aċċettazzjoni tar-riskji ekwivalenti ġew applikati.

Artikolu 8

Maniġġjar tal-kontroll tar-riskji / verifiki interni u esterni

1.   L-impriżi ferrovjarji u l-maniġers tal-infrastruttura għandhom jinkludu verifiki tal-applikazzjoni tas-CSM dwar l-evalwazzjoni u l-valutazzjoni tar-riskji fl-iskema rikorrenti tagħhom tal-verifika tas-sistema tal-immaniġġjar tas-sikurezza msemmija fl-Artikolu 9 tad-Direttiva 2004/49/KE.

2.   Fil-qafas tal-kompiti ddefeniti fl-Artikolu 16(2)(e) tad-Direttiva 2004/49/KE, l-awtorità nazzjonali dwar is-sikurezza għandha timmonitorja l-applikazzjoni tas-CSM dwar l-evalwazzjoni u l-valutazzjoni tar-riskji.

Artikolu 9

Reazzjoni u progress tekniku

1.   Kull maniġer tal-infrastruttura u kull impriża ferrovjarja għandhom, fir-rapport annwali tagħha dwar is-sikurezza msemmi fl-Artikolu 9(4) tad-Direttiva 2004/49/KE, jirrapportaw dwar l-esperjenza tagħhom fl-applikazzjoni tas-CSM dwar l-evalwazzjoni u l-valutazzjoni tar-riskji. Ir-rapport għandu jinkludi wkoll sinteżi tad-deċiżjonijiet marbuta mal-livell tas-sinifikat tal-bidliet.

2.   Kull awtorità nazzjonali dwar is-sikurezza għandha, fir-rapport annwali tagħha dwar is-sikurezza msemmi fl-Artikolu 18 tad-Direttiva 2004/49/KE, tirrapporta dwar l-esperjenza tal-proponent fl-applikazzjoni tas-CSM dwar l-evalwazzjoni u l-valutazzjoni tar-riskji, u fejn xieraq, l-esperjenza tagħha.

3.   L-Agenzija Ewropea tal-Ferroviji għandha timmonitorja u tiġbor ir-reazzjonijiet dwar l-applikazzjoni tas-CSM dwar il-valutazzjoni u l-evalwazzjoni tar-riskji u, fejn applikabbli, tressaq rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni bil-ħsieb li ttejjibha.

4.   L-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji għandha tissottometti lill-Kummissjoni, mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2011, rapport li għandu jinkludi:

(a)

analiżi tal-esperjenza dwar l-applikazzjoni tas-CSM dwar l-evalwazzjoni u l-valutazzjoni tar-riskji, inkluż każijiet fejn is-CSM ikun ġie applikat mill-proponenti fuq bażi volontarja qabel id-data relevanti ta’ applikazzjoni prevista fl-Artikolu 10;

(b)

analiżi tal-esperjenza tal-proponenti dwar id-deċiżjonijiet marbuta mal-livell tas-sinifikat tal-bidliet;

(c)

analiżi tal-każijiet fejn il-kodijiet ta’ prassi ntużaw kif deskritt fit-taqsima 2.3.8 tal-Anness I;

(d)

analiżi tal-effikaċja kumplessiva tas-CSM dwar l-evalwazzjoni u l-valutazzjoni tar-riskji.

L-awtoritajiet tas-sikurezza għandhom jassistu lill-Aġenzija fl-identifikar ta’ każijiet tal-applikazzjoni tas-CSM dwar l-evalwazzjoni u l-valutazzjoni tar-riskji.

Artikolu 10

Id-dħul fis-seħħ

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   Dan ir-Regolament għandu japplika mill-1 Lulju 2012.

Madanakollu, għandu japplika mid-19 Lulju 2010:

(a)

għall-bidliet tekniċi kollha sinifikanti li jaffettwaw il-vetturi, skont l-Artikoli 2(c) tad-Direttiva 2008/57/KE;

(b)

għall-bidliet tekniċi kollha sinifikanti li jaffettwaw sub-sistemi strutturali, fejn meħtieġ skont l-Artikolu 15(1) tad-Direttiva 2008/57/KE jew minn TSI.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 24 ta’ April 2009.

Għall-Kummissjoni

Antonio TAJANI

Viċi President


(1)  ĠU L 164, 30.4.2004, p. 44.

(2)  ĠU L 237, 24.8.1991, p. 25.

(3)  ĠU L 191, 18.7.2008, p. 1.

(4)  ĠU L 235, 17.9.1996, p. 6.

(5)  ĠU L 110, 20.4.2001, p. 1.


ANNESS I

1.   PRINĊIPJI ĠENERALI APPLIKABBLI GĦALL-PROĊESS TAL-IMMANIĠĠJAR TAR-RISKJI

1.1.   Prinċipji ġenerali u obbligi

1.1.1.

Il-proċess tal-immaniġġjar tar-riskji kopert minn dan ir-Regolament għandu jibda b’definizzjoni tas-sistema li tkun qed tiġi vvalutata u jinkludi l-attivitajiet segwenti:

(a)

il-proċess tal-valutazzjoni tar-riskji, li għandu jiddefenixxi l-perikli, ir-riskji, il-miżuri assoċjati tas-sikurezza u r-rekwiżiti riżultanti ta’ sikurezza li għandhom jiġu ssodisfati mis-sistema li tkun qed tiġi vvalutata;

(b)

ix-xhieda tal-konformità tas-sistema mar-rekwiżiti identifikati tas-sikurezza u;

(ċ)

l-immaniġġjar tal-perikli kollha identifikati u l-miżuri assoċjati tas-sikurezza.

Il-proċess tal-immaniġġjar tar-riskji huwa rikorrenti u muri fid-disinn fl-Appendiċi. Il-proċess jintemm meta tintwera il-konformità tas-sistema mar-rekwiżiti kollha tas-sikurezza neċessarji għall-aċċettazzjoni tar-riskji marbuta mal-perikli identifikati.

1.1.2.

Dan il-proċess ripetittiv tal-immaniġġjar tar-riskji:

(a)

għandu jinkludi attivitajiet adegwati ta’ garanzija tal-kwalità u li jitwettqu minn persunal kompetenti;

(b)

għandu jiġi vvalutat independentement minn korp tal-valutazzjoni wieħed jew aktar.

1.1.3.

Il-proponent responsabbli għall-proċess tal-immaniġġjar tar-riskji meħtieġ minn dan ir-Regolament għandu jżomm rekord tal-perikli skont it-taqsima 4.

1.1.4.

L-atturi li diġà jħaddnu metodi jew għodod għall-valutazzjoni tar-riskji jistgħu jkomplu jużawhom sakemm ikunu kumpatibbli mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u soġġett għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-metodi jew għodod tal-valutazzjoni tar-riskji jkunu deskritti f’sistema tal-immaniġġjar tas-sikurezza li tkun ġiet aċċettata minn awtorità nazzjonali dwar is-sikurezza skont l-Artikolu 10(2)(a) jew l-Artikolu 11(1)(a) tad-Direttiva 2004/49/KE; jew

(b)

il-metodi jew l-għodod tal-valutazzjoni tar-riskji huma meħtieġa minn TSI jew jikkonformaw mal-istandards rikonoxxuti disponibbli pubblikament speċifikati fir-regoli nazzjonali notifikati.

1.1.5.

Bla ħsara għar-responsabbiltà ċivili skont ir-rekwiżiti legali tal-Istati Membri, il-proċess tal-valutazzjoni tar-riskji għandha taqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-proponent. Partikolarment il-proponent għandu jiddeċiedi, bil-qbil tal-atturi konċernati, li se jkunu responsabbli għall-issodisfar tar-rekwiżiti tas-sikurezza li jirriżultaw mill-valutazzjoni tar-riskji. Din id-deċiżjoni għandha tiddependi fuq it-tip tal-miżuri tas-sikurezza magħżula biex jikkontrollaw ir-riskji għal livell aċċettabbli. Ix-xhieda tal-konformità mar-rekwiżiti tas-sikurezza għandha titwettaq skont it-taqsima 3.

1.1.6.

L-ewwel pass tal-proċess tal-immaniġġjar tar-risjku għandu jidentifika f’dokument, imfassal mill-proponent, il-kompiti differenti tal-atturi, kif ukoll l-attivitajiet tagħhom tal-immaniġġjar tar-riskji. Il-proponent għandu jikkoordina kollaborazzjoni mill-qrib fost l-atturi differenti involuti, skont il-kompiti rispettivi tagħhom, sabiex jimmaniġġjaw il-perikli u l-miżuri assoċjati tagħhom tas-sikurezza.

1.1.7.

Evalwazzjoni tal-applikazzjoni korretta tal-proċess tal-immaniġġjar tar-riskji deskritta f’dan ir-Regolament taqa’ fir-responsabbiltà tal-korp tal-valutazzjoni.

1.2.   Immaniġġjar tal-interkonnessjonijiet

1.2.1.

Għal kull interkonnessjoni rilevanti għas-sistema li tkun qed tiġi vvalutata u bla ħsara għall-ispeċifikazzjonijiet tal-interkonnessjonijiet definiti fit-TSIs rilevanti, l-atturi konċernati tas-settur ferrovjarju għandhom jikkooperaw sabiex jidentifikaw u jimmaniġġjaw flimkien il-perikli u miżuri relatati tas-sikurezza li jeħtieġu li jiġu mmaniġġjati f’dawn l-interkonnessjonijiet. L-immaniġġjar tar-riskji komuni fl-interkonnessjonijiet għandu jiġi kkoordinat mill-proponent.

1.2.2.

Meta, biex jiġi ssodisfat rekwiżit tas-sikurezza, attur jidentifika l-ħtieġa għal miżura tas-sikurezza li ma jkunx jista’ jimplimenta hu nnifsu, għandu, wara li jilħaq qbil ma’ attur ieħor, jittrasferixxi l-immaniġġjar tal-periklu relatat lil dan tal-aħħar billi juża l-proċess deskritt fit-taqsima 4.

1.2.3.

Għas-sistema li tkun qed tiġi vvalutata, kwalunkwe attur li jintebaħ li miżura tas-sikurezza mhix konformi jew hi inadegwata huwa responsabbli li jinnotifikaha lill-proponent, li għandu min-naħa tiegħu jinforma l-attur li jkun qed jimplimenta l-miżura tas-sikurezza.

1.2.4.

L-attur li jkun qed jimplimenta l-miżura tas-sikurezza għandu mbagħad jinforma lill-atturi kollha affettwati mill-problema kemm fl-ambitu tas-sistema li tkun qed tiġi vvalutata, kemm, sa fejn ikun magħruf mill-attur, fl-ambitu ta’ sistemi oħra eżistenti li jużaw l-istess miżura tas-sikurezza.

1.2.5.

Meta ma jintlaħaqx ftehim bejn żewġ atturi jew aktar, ikun fir-responsabbiltà tal-proponent biex isib soluzzjoni xierqa.

1.2.6.

Meta rekwiżit f’regola nazzjonali notifikata ma jkunx jista’ jiġi ssodisfat minn attur, il-proponent għandu jieħu parir mill-awtorità kompetenti rilevanti.

1.2.7.

Indipendentement mid-definizzjoni tas-sistema li tkun qed tiġi vvalutata, il-proponent huwa responsabbli mill-iżgurar li l-immaniġġjar tar-riskji jkopri s-sistema nnifisha u l-integrazzjoni fis-sistema ferrovjarja kollha kemm hi.

2.   DESKRIZZJONI TAL-ESKRIZZJONI TAL-PROĊESS TAL-VALUTAZZJONI TAR-RISKJI

2.1.   Deskrizzjoni ġenerali

2.1.1.

Il-proċess tal-valutazzjoni tar-riskji huwa l-proċess rikorrenti kumplessiv li jinkludi:

(a)

id-definizzjoni tas-sistema;

(b)

l-analiżi tar-riskji inkluż l-identifikazzjoni tal-perikli;

(ċ)

l-evalwazzjoni tar-riskji.

Il-proċess tal-valutazzjoni tar-riskji għandu jinteraġġixxi mal-immaniġġjar tal-perikli skont it-taqsima 4.1.

2.1.2.

Id-definizzjoni tas-sistema għandha tindirizza tal-anqas il-kwistjonijiet li ġejjin:

(a)

l-għan tas-sistema, eż. l-iskop previst;

(b)

il-funzjonijiet u l-elementi tas-sistema, fejn rilevanti (inkluż eż. l-elementi umani, tekniċi u operattivi);

(ċ)

il-konfini tas-sistema inkluż sistemi interattivi oħra;

(d)

l-interkonnessjonijiet fiżiċi (jiġifieri sistemi interattivi) u funżjonali (jiġifieri input u output funzjonali);

(e)

l-ambjent tas-sistema (eż. fluss enerġetiku u termali, xokkijiet, vibrazzjonijiet, interferenzi eletromanjetiċi, użu operattiv);

(f)

il-miżuri eżistenti tas-sikurezza u, wara rikorrenzi, definizzjoni tar-rekwiżiti tas-sikurezza identifikati mill-proċess tal-valutazzjoni tar-riskji;

(g)

l-assunzjonijiet li jiddeterminaw il-limiti tal-valutazzjoni tar-riskji.

2.1.3.

Identifikazzjoni tal-perikli għandha titwettaq għas-sistema definita, skont it-taqsima 2.2.

2.1.4.

L-aċċettabbiltà tar-riskji għas-sistema li tkun qed tiġi vvalutata għandha tiġi evalwata skont wieħed jew aktar mill-prinċipji li ġejjin tal-aċċettazzjoni tar-riskji:

(a)

l-applikazzjoni tal-kodiċi tal-prassi (it-taqsima 2.3);

(b)

paragun ma’ sistema simili (it-taqsima 2.4);

(ċ)

stima tar-riskji espliċiti (taqsima 2.5).

Skont il-prinċipji ġenerali msemmija fit-taqsima 1.1.5, il-korp tal-valutazzjoni għandu joqgħod lura milli jimponi l-prinċipju tal-aċċettazzjoni tar-riskji li għandu jiġi applikat mill-proponent.

2.1.5.

Fl-evalwazzjoni tar-riskji l-proponent għandu juri li l-prinċipju magħżul tal-aċċettazzjoni tar-riskji ġie applikat adegwatement. Il-proponent għandu wkoll jivverifika li l-prinċipji magħżula tal-aċċettazzjoni tar-riskji jintużaw konsistentement.

2.1.6.

L-applikazzjoni ta’ dawn il-prinċipji tal-aċċettazzjoni tar-riskji għandha tidentifika miżuri possibbli tas-sikurezza li jagħmlu aċċettabbli r-riskju/i tas-sistema li tkun qed tiġi vvalutata. Fost dawn il-miżuri tas-sikurezza, dawk magħżula biex jikkontrollaw ir-riskju/i għandhom isiru r-rekwiżiti tas-sikurezza li jkollhom jiġu ssodisfati mis-sistema. Il-konformità ma’ dawn ir-rekwiżiti tas-sikurezza għandha tintwera skont it-taqsima 3.

2.1.7.

Il-proċess rikorrenti tal-valutazzjoni tar-riskji jista’ jitqies komplet meta jkun intwera li r-rekwiżiti kollha tas-sikurezza jkunu ġew issodisfati u ma jkun fadal l-ebda periklu raġonevolment prevedibbli addizzjonali x’jitqies.

2.2.   L-identifikazzjoni tal-perikli

2.2.1.

Il-proponent għandu jidentifika sistematikament, bl-użu ta’ firxa wiesgħa ta’ għarfien espert minn tim kompetenti, il-perikli kollha li huma raġjonevolment prevedibbli għas-sistema sħiħa li tkun qed tiġi vvalutata, għall-funzjonijiet tagħha fejn xieraq u għall-interkonnessjonijiet tagħha.

Il-perikli kollha identifikati għandhom jiġu rregistrati fir-reġistru tal-perikli skont it-taqsima 4.

2.2.2.

Biex l-isforzi tal-valutazzjoni tar-riskji jiġu ffukati fuq ir-riskji l-aktar importanti, il-perikli għandhom jiġu kklassifikati skont ir-riskju stmat li joriġina minnhom. Abbażi tal-opinjoni esperta, il-perikli assoċjati ma’ riskju ġeneralment aċċettabbli ma jeħtiġux li jiġu analizzati aktar imma għandhom jiġu rreġistrati fir-reġistru tal-perikli. Il-klassifikazzjoni tagħhom għandha tkun iġġustifikata sabiex ikun permess il-valutazzjoni indipendenti minn korp tal-valutazzjoni.

2.2.3.

Bħala kriterju, riskji li jirriżultaw mill-perikli jistgħu jiġu kklassifikati bħala ġeneralment aċċettabli meta r-riskju tant ikun żgħir li ma jkunx raġonevoli li tiġi implimentata xi miżura addizzjonali ta’ sikurezza. L-opinjoni esperta għandha tqis li l-kontribut tar-riskji kollha ġeneralment aċċettabli ma jeċċedix il-proporzjon definit tar-riskju kumplessiv.

2.2.4.

Matul l-identifikazzjoni tal-perikli, jistgħu jiġu identifikati miżuri ta’ sikurezza. Dawn għandhom ikunu rreġistrati fir-reġistru tal-perikli skont it-taqsima 4.

2.2.5.

L-identifikazzjoni tal-perikli teħtieġ biss li titwettaq fuq livell ta’ dettall neċessarju għall-identifikazzjoni ta’ fejn il-miżuri ta’ sikurezza jkunu mistennija jikkontrollaw ir-riskji skont wieħed mill-prinċipji tal-aċċettazzjoni tar-riskji msemmija fil-punt 2.1.4. Għalhekk jista’ jkun meħtieġ li bejn il-fażijiet tal-analiżi tar-riskji u l-evalwazzjoni tar-riskji jkun hemm rikorrenza sakemm jintlaħaq livell suffiċjenti ta’ dettall għall-identifikazzjoni tal-perikli.

2.2.6.

Kull fejn jintużaw kodiċi ta’ prassi jew sistema ta’ referenza biex jiġi kkontrollat ir-riskju, l-identifikazzjoni tal-perikli jistgħu jiġu llimitati:

a)

għall-verifika tar-rilevanza tal-kodiċi ta’ prassi jew tas-sistema ta’ riferenza;

b)

għall-identifikar tad-devjazzjonijiet mill-kodiċi ta’ prassi jew mis-sistema ta’ riferenza.

2.3.   Użu tal-kodiċijiet ta’ prassi u l-evalwazzjoni tar-riskji

2.3.1.

Il-proponent, bl-appoġġ tal-atturi involuti l-oħra kollha u abbażi tar-rekwiżiti elenkati fil-punt 2.3.2, għandhom janalizzaw jekk wieħed mill-perikli jew aktar humiex koperti kif xieraq mill-applikazzjoni tal-kodiċijiet tal-prassi rilevanti.

2.3.2.

Il-kodiċijiet ta’ prassi għandhom jissodisfaw tal-anqas ir-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

ikunu rrikonoxxuti sew fis-settur ferrovjarju. Jekk dan ma jkunx il-każ, il-kodiċijiet ta’ prassi jkun meħtieġ li jiġu ġġustifikati u jkunu aċċettabbli għall-korp tal-valutazzjoni;

(b)

ikunu rilevanti għall-kontroll tal-perikli meqjusa fis-sistema li tkun qed tiġi vvalutata;

(ċ)

ikunu disponibbli għall-atturi kollha li jkunu jridu jagħmlu użu minnhom.

2.3.3.

Fejn tkun meħtieġa konformità mat-TSI skont id-Direttiva 2008/57/KE u t-TSI rilevanti ma jimponix il-proċess tal-immaniġġjar tar-riskji stabbilit minn dan ir-Regolament, it-TSIs jistgħu jitqiesu bħala kodiċijiet ta’ prassi għall-kontroll tal-perikli, sakemm ir-rekwiżit (c) tal-punt 2.3.2 ikun issodisfat.

2.3.4.

Regoli nazzjonali nnotifikati skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2004/49/KE u l-Artikolu 17(3) tad-Direttiva 2008/57/KE jistgħu jitqiesu bħala kodiċijiet ta’ prassi sakemm ir-rekwiżiti tal-punt 2.3.2 ikunu ssodisfati.

2.3.5.

Jekk periklu wieħed jew aktar ikun(u) ikkontrollat(i) minn kodiċijiet ta’ prassi li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-punt 2.3.2, ir-riskji assoċjati ma; dawn il-perikli għandhom jitqiesu aċċettabbli. Dan ifisser li:

(a)

dawn ir-riskji ma jeħtiġux li jiġu analizzati aktar;

(b)

l-użu tal-kodiċijiet ta’ prassi għandhom jiġu rreġistrati fir-reġistru tal-perikli bħala rekwiżiti tas-sikurezza għall-perikli rilevanti.

2.3.6.

Fejn ma jkunx hemm konformità totali mal-kodiċi ta’ prassi, il-proponent għandu juri li l-approċċ alternattiv adottat iwassal għall-istess livell ta’ sikurezza.

2.3.7.

Jekk bl-applikazzjoni tal-kodiċijiet tal-prassi r-riskju ta’ periklu partikolari ma jkunx jista’ jsir aċċettabbli, għandhom jiġu identifikati miżuri addizzjonali ta’ sikurezza li japplikaw wieħed miż-żewġ prinċipji l-oħra tal-aċċettazzjoni tar-riskji.

2.3.8.

Meta l-perikli kollha jkunu kkontrollati mill-kodiċijiet ta’ prassi, il-proċess tal-immaniġġjar tar-riskji jista’ jiġi llimitat:

(a)

għall-identifikar tal-perikli skont it-taqsima 2.2.6;

(b)

għar-reġistrar tal-użu tal-kodiċijiet ta’ prassi fir-reġistru tal-perikli skont it-taqsima 2.3.5;

(ċ)

għad-dokumentar tal-applikazzjoni tal-proċess tal-immaniġġjar tar-riskju skont it-taqsima 5;

(d)

għall-valutazzjoni indipendenti skont l-Artikolu 6.

2.4.   Użu tas-sistema ta’ referenza u l-evalwazzjoni tar-riskji

2.4.1.

Il-proponent, bl-appoġġ tal-atturi involuti l-oħra, għandu janalizza jekk wieħed mill-perikli jew aktar ikunux koperti minn sistema simili li tkun tista’ titqies bħala sistema ta’ referenza.

2.4.2.

Sistema ta’ referenza għandha tissodisfa tal-anqas ir-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

trid tkun diġà wriet fil-prattika li għandha livell aċċettabbli ta’ sikurezza u tikkwalifika wkoll għall-approvazzjoni fl-Istat Membru fejn għandha tiġi introdotta l-bidla;

(b)

ikollha funzjonijiet u interkonnessjonijiet simili bħas-sistema li tkun qed tiġi vvalutata;

(ċ)

tintuża skont kundizzjonijiet operattivi simili bħas-sistema li tkun qed tiġi vvalutata;

(d)

tintuża skont kundizzjonijiet ambjentali simili bħas-sistema li tkun qed tiġi vvalutata.

2.4.3.

Jekk sistema ta’ referenza tissodisfa r-rekwiżiti elenkati fil-punt 2.4.2, għas-sistema li tkun qed tiġi vvalutata:

(a)

ir-riskji assoċjati mal-perikli koperti mis-sistema ta’ referenza għandhom jitqiesu aċċettabbli;

(b)

ir-rekwiżiti tas-sikurezza għall-perikli koperti mis-sistema ta’ referenza jistgħu jinħarġu mill-analiżi tas-sikurezza jew minn evalwazzjoni tar-rekords tas-sikurezza tas-sistema ta’ referenza;

(ċ)

dawn ir-rekwiżiti tas-sikurezza għandhom jiġu rreġistrati fir-reġistru tal-perikli bħala rekwiżiti tas-sikurezza għall-perikli rilevanti.

2.4.4.

Jekk is-sistema li tkun qed tiġi vvalutata tiddevja mis-sistema ta’ referenza, l-evalwazzjoni tar-riskji għandha turi li s-sistema li tkun qed tiġi vvalutata tilħaq tal-anqas l-istess livell tas-sikurezza bħas-sistema ta’ referenza. Ir-riskji assoċjati mal-perikli koperti mis-sistema ta’ referenza għandhom f’dak il-każ, jitqiesu aċċettabbli.

2.4.5.

Jekk ma jkunx jista’ jintwera l-istess livell tas-sikurezza bħas-sistema ta’ referenza, miżuri addizzjonali tas-sikurezza għandhom jiġu identifikati għad-devjazzjonijiet, billi jiġi applikat wieħed miż-żewġ prinċipji l-oħra tal-aċċettazzjoni tar-riskji.

2.5.   Stima u evalwazzjoni tar-riskji espliċiti

2.5.1.

Meta l-perikli ma jkunux koperti minn wieħed miż-żewġ prinċipji tal-aċċettazzjoni tar-riskji deskritti fit-taqsimiet 2.3 u 2.4, il-wiri tal-aċċettazzjoni tar-riskji għandu jitwettaq permezz ta’ stima u evalwazzjoni tar-riskji espliċiti. Riskji li jirriżultaw minn dawn il-perikli għandhom jiġu stmati jew kwantitativament jew kwalitattivament, billi jitqiesu l-miżuri eżistenti tas-sikurezza.

2.5.2.

L-aċċettabbiltà tar-riskji stmati għandha tiġi evalwata bl-użu tal-kriterji tal-aċċettazzjoni tar-riskji miġjuba jew imsejsa fuq rekwiżiti legali stabbiliti fil-leġiżlazzjoni Komunitarja jew f’regoli notifikati nazzjonali. Skont il-kriterji tal-aċċettazzjoni tar-riskji, l-aċċettabbiltà tar-riskju tista’ tiġi evalwata kemm individwalment għal kull periklu assoċjat jew kumplessivament għall-kombinazzjoni tal-perikli kollha kkunsidrati fl-istima tar-riskju espliċitu.

Jekk ir-riskju stmat ma jkunx aċċettabbli, għandhom jiġu identifikati u implimentati miżuri addizzjonali tas-sikurezza sabiex jitnaqqas ir-riskju għal livell aċċettabbli.

2.5.3.

Meta r-riskju assoċjat ma’ wieħed mill-perikli jew kombinazzjoni ta’ diversi perikli jkun meqjus bħala aċċettabbli, il-miżuri identifikati tas-sikurezza għandhom jiġi rreġistrati fir-reġistru tal-perikli.

2.5.4.

Fejn il-perikli joriġinaw minn nuqqas tas-sistemi tekniċi li ma jkunux koperti minn kodiċijiet ta’ prassi jew l-użu ta’ sistema ta’ referenza, il-kriterju segwenti tal-aċċettazzjoni tar-riskji għandu japplika għad-disinn tas-sistema teknika:

Għal sistema teknika fejn nuqqas funzjonali għandu potenzjal kredibbli dirett għal konsegwenza katastrofika, ir-riskju assoċjat ma għandux jitnaqqas aktar jekk ir-rata tan-nuqqas huwa daqs 10-9 jew anqas għal kull siegħa operattiva.

2.5.5.

Bla ħsara għall-proċedura speċifikata fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 2004/49/KE, jista’ jintalab kriterju aktar strett, permezz ta’ regola nazzjonali, sabiex jinżamm livell nazzjonali tas-sikurezza. Madankollu, fil-każ ta’ awtorizzazzjonijiet addizzjonali għat-tqegħid ta’ vetturi fl-operat, il-proċeduri fl-Artikoli 23 u 25 tad-Direttiva 2008/57/KE għandhom japplikaw.

2.5.6.

Jekk sistema teknika tiġi żviluppata bl-applikazzjoni tal-kriterju 10-9 iddefinit fil-punt 2.5.4, il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku huwa applikabbli skont l-Artikolu 7(4) ta’ dan ir-Regolament.

Madankollu, jekk il-proponent ikun jista’ juri li l-livell nazzjonali tas-sikurezza fl-Istat Membru tal-applikazzjoni jkun jista’ jinżamm b’rata ta’ nuqqasijiet ogħla minn 10-9 għal kull siegħa operattiva, dan il-kriterji jkun jista’ jintuża mill-proponent f’dak l-Istat Membru.

2.5.7.

L-istima u l-evalwazzjoni tar-riskji espliċiti għandhom jissodisfaw tal-anqas ir-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

il-metodi użati għall-istima tar-riskji espliċiti għandha tirrifletti korrettament is-sistema li tkun qed tiġi vvalutata u l-parametri tagħha (inkluż il-modijiet operattivi kollha);

(b)

ir-riżultati għandhom ikunu preċiżi biżżejjed biex iservu ta’ sies sod għad-deċiżjoni, jiġifieri bidliet minuri fl-ipoteżijiet jew prerekwiżiti tal-input ma għandhomx jirriżultaw f’rekwiżiti konsiderevolment differenti.

3.   IL-WIRI TAL-KONFORMITÀ MAR-REKWIŻITI TAS-SIKUREZZA

3.1.   Qabel l-aċċettazzjoni tas-sikurezza tal-bidla, għandu jinxtehed li r-rekwiżiti tas-sikurezza li jirriżultaw mill-fażi tal-valutazzjoni tar-riskji ġew issodisfati taħt is-superviżjoni tal-proponent.

3.2.   Dan il-wiri għandu jitwettaq minn kull attur responsabbli għall-issodisfar tar-rekwiżiti tas-sikurezza, kif deċiż skont il-punt 1.1.5.

3.3.   L-approċċ magħżul biex tinxtehed il-konformità mar-rekwiżiti tas-sikurezza kif ukoll il-wiri innifsu għandu jiġi vvalutat independentament minn korp tal-valutazzjoni.

3.4.   Kwalunkwe inadegwatezza ta’ miżuri tas-sikurezza mistennija li jissodisfaw ir-rekwiżiti tas-sikurezza jew kwalunkwe perikli misjuba matul il-wiri tal-konformità mar-rekwiżiti tas-sikurezza għandhom iwasslu għal rivalutazzjoni u evalwazzjoni tar-riskji assoċjati mill-proponent skont it-taqsima 2. Il-perikli ġodda għandhom jiġu rreġistrati fir-reġistru tal-perikli skont it-taqsima 4.

4.   L-IMMANIĠĠJAR TAL-PERIKLI

4.1.   Il-proċess tal-immaniġġjar tal-perikli

4.1.1.

Reġistru tal-perikli għandu jinħoloq jew jiġi aġġornat (fejn diġà jkun jeżisti) mill-proponent matul it-tfassil u l-implimentazzjoni u sal-aċċettazzjoni tal-bidla u l-wasla tar-rapport tal-valutazzjoni tas-sikurezza. Ir-reġistru tal-perikli għandu jsegwi l-progress tal-monitoraġġ tar-riskji assoċjati mal-perikli identifikati. Skont il-punt 2(g) tal-Anness III tad-Direttiva 2004/49/KE, ladarba is-sistema tkun ġiet aċċettata u mħaddma, ir-reġistru tal-perikli għandu jitkompla jinżamm mill-maniġer tal-infrastruttura jew mill-impriża ferrovjarja inkarigata mill-operazzjoni tas-sistema li tkun qed tiġi vvalutata bħala parti integrata mis-sistema tagħha tal-immaniġġjar tas-sikurezza.

4.1.2.

Ir-reġistru tal-perikli għandu jinkludi l-perikli kollha, flimkien mal-miżuri tas-sikurezza u l-ipoteżijiet tas-sistema kollha relatati identifikati matul il-proċess tal-valutazzjoni tar-riskji. Partikolarment, għandu jinkludi referenza ċara għall-oriġini u għall-prinċipji magħżula tal-aċċettazzjoni tar-riskji u għandu jidentifika b’mod ċar l-attur(i) responsabbli mill-kontroll ta’ kull periklu.

4.2.   L-iskambju ta’ l-informazzjoni

Il-perikli kollha u r-rekwiżiti tas-sikurezza relatati li ma jistgħux jiġu kkontrollati minn attur wieħed waħdu għandhom jiġu kkomunikati lil attur rilevanti ieħor sabiex tinstab soluzzjoni komuni adegwata. Il-perikli reġistrati fir-reġistru tal-perikli tal-attur li jittrasferihom għandu jkun “ikkontrollat” biss meta l-evalwazzjoni tar-riskji assoċjati ma’ dawn il-perikli ssir mill-attur l-ieħor u s-soluzzjoni tkun inqablet minn dawk kollha konċernati.

5.   L-EVIDENZA MILL-APPLIKAZZJONI TAL-PROĊESS TAL-IMMANIĠĠJAR TAR-RISKJI

5.1.   Il-proċess tal-immaniġġjar tar-riskji użat għall-valutazzjoni tal-livelli tas-sikurezza u tal-konformità mar-rekwiżiti tas-sikurezza għandhom jiġu ddokumentati mill-proponent b’tali mod li l-evidenza kollha neċessarja li turi l-applikazzjoni korretta tal-proċess tal-immaniġġjar tar-riskji tkun aċċessibli għall-korp tal-valutazzjoni. Il-korp tal-valutazzjoni għandu jistabbilixxi l-konklużjoni tiegħu f’rapport tal-valutazzjoni tas-sikurezza.

5.2.   Id-dokument magħmul mill-proponent skont il-punt 5.1 għandu tal-anqas jinkludi:

(a)

deskrizzjoni tal-organizzazzjoni u l-esperti maħtura biex iwettqu l-proċess tal-valutazzjoni tar-riskji,

(b)

ir-riżultati tal-fażijiet differenti tal-valutazzjoni tar-riskji u lista tar-rekwiżiti tas-sikurezza kollha neċessarji li jiġu ssodisfatti sabiex jiġi kkontrollat ir-riskju f’livell aċċettabbli.

Appendiċi

Il-proċess tal-immaniġġjar tar-riskji u l-valutazzjoni indipendenti

Image

ANNESS II

KRITERJI LI JRIDU JIĠU SSODISFATI MILL-KORPI TAL-VALUTAZZJONI

1.

Il-korp tal-valutazzjoni, ma jistax jiġi involut, kemm direttament jew bħala rappreżentant awtorizzat, fit-tfassil, fil-manifattura, fil-kostruzzjoni, fil-kummerċjalizzazzjoni, fl-operazzjoni jew fil-manutenzjoni tas-sistema li tkun qed tiġi vvalutata. Dan ma jeskludix il-possibiltà ta’ skambju ta’ informazzjoni bejn dak il-korp u l-atturi involuti kollha.

2.

Il-korp tal-valutazzjoni għandu jwettaq il-valutazzjoni bl-ogħla integrità professjonali possibbli u l-aqwa kompetenza teknika possibli u jrid ikun ħieles minn kwalunkwe pressjoni u inċentiv, partikolarment tat-tip finanzjarju, li jistgħu jaffettwaw il-ġudizzju tiegħu jew ir-riżultati tal-valutazzjoni tagħhom, partikolarment minn persuni jew gruppi affettwati mill-valutazzjoni.

3.

Il-korp tal-valutazzjoni għandu jkollu l-mezzi meħtieġa biex iwettaq b’mod adegwat il-kompiti tekniċi u amministrattivi marbuta mal-valutazzjoni; għandu jkollu wkoll aċċess għat-tagħmir meħtieġ għal valutazzjonijiet eċċezzjonali.

4.

Il-persunal responsabbli mill-valutazzjonijiet għandu jkollu:

t-taħriġ tekniku u professjonali adattat;

għarfien sodisfaċenti tar-rekwiżiti relatati mal-valutazzjonijiet li jwettqu u esperjenza suffiċjenti f’dawk il-valutazzjonijiet;

il-ħila li jfasslu r-rapporti tal-valutazzjoni tas-sikurezza li jikkostitwixxu l-konklużjoni formali tal-valutazzjonijiet imwettqa.

5.

L-indipendenza tal-persunal responsabbli mill-valutazzjonijiet trid tkun iggarantita. L-ebda uffiċċjal ma għandu jitħallas abbażi tal-għadd ta’ valutazzjonijiet li jwettaq jew tar-riżultati ta’ dawk il-valutazzjonijiet.

6.

Fejn il-korp tal-valutazzjoni jkun estern għall-organizzazzjoni tal-proponent, irid ikun assigurat kontra r-responsabbiltà ċivili kemm-il darba din ir-responsabbiltà ma tkunx koperta mill-Istat skont il-liġi nazzjonali jew sakemm il-valutazzjonijiet ma jkunux jitwettqu direttament minn dak l-Istat Membru.

7.

Fejn il-korp tal-valutazzjoni jkun estern għall-organizzazzjoni tal-proponent, il-persunal tiegħu jkun marbut bis-segretezza professjonali fir-rigward ta’ dak kollu li jsir jaf waqt il-qadi ta’ dmirijietu (bl-eċċezzjoni tal-awtoritajiet amministrattivi kompetenti fl-Istat li fih huma jwettqu dawk l-attivitajiet) skont dan ir-Regolament.


29.4.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 108/20


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 353/2009

tat-28 ta’ April 2009

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 194/2008 li jġedded u jsaħħaħ il-miżuri restrittivi fir-rigward ta’ Burma/il-Mjanmar

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 194/2008 tal-25 ta' Frar 2008 li jġedded u jsaħħaħ il-miżuri restrittivi fir-rigward ta’ Burma/il-Mjanmar u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 817/2006 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 18(1)(b), tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 194/2008 jelenka l-persuni, il-gruppi u l-entitajiet koperti mis-sekwestrar ta' fondi u riżorsi ekonomiċi skont dak ir-Regolament.

(2)

L-Anness VII tar-Regolment (KE) Nru 194/2004 jelenka intrapriżi li huma proprjetà tal-Gvern ta’ Burma/il-Mjanmar jew tal-membri tiegħu jew persuni assoċjati magħhom, kif ukoll jekk huma kkontrollati minnhom, suġġetti għal restrizzjonijiet fuq l-investiment taħt dak ir-Regolament.

(3)

Il-Pożizzjoni Komuni 2009/351/PESK tas-27 ta’ April 2009 (2) temenda l-Anness II u l-Anness III tal-Pożizzjoni Komuni 2006/318/PESK tas-27 ta’ April 2006. Għalhekk, l-Annessi VI u VII tar-Regolament (KE) Nru 194/2008 għandhom jiġu emendati b’konformità ma’ dan.

(4)

Biex jiġi żgurat li l-miżuri previsti f'dan ir-Regolament ikunu effettivi, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ minnufih,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   L-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 194/2008 huwa b'dan mibdul bit-test tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

2.   L-Anness VII tar-Regolament (KE) Nru 194/2008 huwa b'dan mibdul bit-test tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 28 ta’ April 2009.

Għall-Kummissjoni

Eneko LANDÁBURU

Direttur Ġenerali għar-Relazzjonijiet Esterni


(1)  ĠU L 66, 10.3.2008, p. 1.

(2)  Ara paġna 54 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.


ANNESS I

“ANNESS VI

Lista tal-membri tal-Gvern ta' Burma/il-Mjanmar u persuni, entitajiet u korpi assoċjati magħhom imsemmija fl-Artikolu 11

Noti:

1.

Psewdonimi u varjazzjonijiet fil-kitba huma indikati b' “psew.”.

2.

D.t.t tfisser d.t.t.

3.

P.t.t tfisser pp.t.t.

4.

Jekk ma jingħadx mod ieħor, il-passaporti u l-karti ta' identità kollha huma dawk ta' Burma/il-Mjanmar.

A.   IL-KUNSILL TAL-ISTAT GĦALL-PAĊI U L-IŻVILUPP (spdc)

#

Isem (u psewdonimi eventwali)

Dejta ta’ identifikazzjoni raġuni għall-elenkar (funzjoni/titolu, data u pp.t.t., numru tal-karta tal-identità/passaport, raġel ta'/mart jew iben/bint ...)

Sess

(M/F)

A1a

Ġeneral Anzjan Than Shwe

President, d.t.t. 2.2.1933

M

A1b

Kyaing Kyaing

Mart il-Ġeneral Anzjan Than Shwe

F

A1c

Thandar Shwe

Bint il-Ġeneral Anzjan Than Shwe

F

A1d

Maġġur Zaw Phyo Win

Ir-raġel ta' Thandar Shwe, Viċi Direttur fit-Taqsima tat-Trasport, Ministeru tal-Kummerċ

M

A1e

Khin Pyone Shwe

Bint il-Ġeneral Anzjan Than Shwe

F

A1f

Aye Aye Thit Shwe

Bint il-Ġeneral Anzjan Than Shwe

F

A1g

Tun Naing Shwe psew. Tun Tun Naing

Iben il-Ġeneral Anzjan Than Shwe. Proprjetarju tal-Kumpannija J and J

M

A1h

Khin Thanda

Mart Tun Naing Shwe

F

A1i

Kyaing San Shwe

Iben il-Ġeneral Anzjan Than Shwe Proprjetarju ta' J's Donuts

M

A1j

Dr Khin Win Sein

Mart Kyaing San Shwe

F

A1k

Thant Zaw Shwe psew. Maung Maung

Iben il-Ġeneral Anzjan Than Shwe

M

A1l

Dewar Shwe

Bint il-Ġeneral Anzjan Than Shwe

F

A1m

Kyi Kyi Shwe psew. Ma Aw

Bint il-Ġeneral Anzjan Than Shwe

F

A1n

Ten. Kur. Nay Soe Maung

Ir-raġel ta' Kyi Kyi Shwe

M

A1o

Pho La Pyae psew. Nay Shwe Thway Aung

Iben Kyi Kyi Shwe u Nay Soe Maung

M

A2a

Viċi-Ġeneral Anzjan Maung Aye

Viċi-President, d.t.t. 25.12.1937

M

A2b

Mya Mya San

Mart il-Viċi-Ġeneral Anzjan Maung Aye

F

A2c

Nandar Aye

Bint il-Viċi-Ġeneral Anzjan Maung Aye, mart il-Kaptan Pye Aung (D17g). Proprjetarju ta' Queen Star Computer Co.

F

A3a

Ġeneral Thura Shwe Mann

Kap tal-Persunal, Koordinatur tal-Operazzjonijiet Speċjali (Armata, Forza Navali u Forza tal-Ajru), d.t.t. 11.7.1947

M

A3b

Khin Lay Thet

Mart il-Ġeneral Thura Shwe Mann. d.t.t. 19.6.1947

F

A3c

Aung Thet Mann psew. Shwe Mann Ko Ko

Iben il-Ġeneral Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe War Company, d.t.t. 19.6.1977

M

A3d

Khin Hnin Thandar

Mart Aung Thet Mann

F

A3e

Toe Naing Mann

Iben Shwe Mann, d.t.t. 29.6.1978

M

A3f

Zay Zin Latt

Mart Toe Naing Mann, Bint Khin Shwe (J5a), d.t.t. 24.3.1981

F

A4a

Ten-Ġen Thein Sein

‘Prim Ministru’, d.t.t. 20.4.1945

M

A4b

Khin Khin Win

Mart it-Ten-Ġen Thein Sein

F

A5a

Ġen (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura huwa titolu) ‘Prim Segretarju’, d.t.t. 29.5.1950, Pesident tal-Kunsill Olimpiku Nazzjonali tal-Mjanmar u President tal-Korporazzjoni Ekonomika tal-Mjanmar

M

A5b

Khin Saw Hnin

Mart it-Ten-Ġen Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

F

A5c

Kaptan Naing Lin Oo

Iben it-Ten-Ġen Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

M

A5d

Hnin Yee Mon

Mart il-Kaptan Naing Lin Oo

F

A6a

Maġġ-Ġen Min Aung Hlaing

Kap tal-Uffiċċju tal-Operazzjonijiet Speċjali (Kayah, l-Istati ta' Shan).

Mit-23.6.2008. (Preċedentement B12a)

M

A6b

Kyu Kyu Hla

Mart il-Maġġ-Ġen Min Aung Hlaing

F

A7a

Ten-Ġen Tin Aye

Kap tal-Ordinanza Militari, Kap ta' UMEH

M

A7b

Kyi Kyi Ohn

Mart it-Ten-Ġen Tin Aye

F

A7c

Zaw Min Aye

Iben it-Ten-Ġen Tin Aye

M

A8a

Ten-Ġen Ohn Myint

Kap tal-Uffiċċju tal-Operazzjonijiet Speċjali 1 (Kachin, Chin,

Sagaing, Magwe, Mandalay. Mit-23.6.2008. (Preċedentement B9a)

M

A8b

Nu Nu Swe

Mart it-Ten-Ġen Ohn Myint

F

A8c

Kyaw Thiha psew. Kyaw Thura

Iben it-Ten-Ġen Ohn Myint

M

A8d

Nwe Ei Ei Zin

Mart Kyaw Thiha

F

A9a

Maġġ-Ġen Hla Htay Win

Kap tat-Taħriġ tal-Forzi Armati, Mit-23.6.2008. (Preċedentement B1a). Proprjetarju ta' Htay Co. (qtugħ u pproċessar tal-injam)

M

A9b

Mar Mar Wai

Mart il-Maġġ-Ġen Hla Htay Win

F

A10a

Maġġ-Ġen Ko Ko

Kap tal-Uffiċċju tal-Operazzjonijiet Speċjali 3 (Pegu, Irrawaddy, Arakan). Mit-23.6.2008. (Preċedentement B10a)

M

A10b

Sao Nwan Khun Sum

Mart il-Maġġ-Ġen Ko Ko

F

A11a

Maġġ-Ġen Thar Aye psew Tha Aye

Kap tal-Uffiċċju tal-Operazzjonijiet Speċjali 4 (Karen, Mon, Tenas serim), d.t.t. 16.2.1945

M

A11b

Wai Wai Khaing psew Wei Wei Khaing

Mart il-Maġġ-Ġen Thar Aye

F

A11c

See Thu Aye

Iben il-Maġġ-Ġen Thar Aye

M

A12a

Ten-Ġen Myint Swe

Kap tal-Uffiċċju tal-Operazzjonijiet Speċjali 5 (Naypyidaw, Rangoon/Yangon)

M

A12b

Khin Thet Htay

Mart it-Ten-Ġen Myint Swe

F

A13a

Arnt Maung

Direttur Ġenerali Rtirat, Direttorat tal-Affarijiet Reliġjużi

M


B.   KMANDANTI REĠJONALI

#

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni (inkluż il-Kmand jew raġuni oħra għall-elenkar)

Sess

(M/F)

B1a

Brig-Ġen Win Myint

Rangoon (Yangon)

M

B1b

Kyin Myaing

Mart il-Brig-Ġen Win Myint

F

B2a

Brig-Ġen Yar (Ya) Pyae (Pye) (Pyrit)

L-Istat ta' Shan tal-Lvant (in-Nofsinhar), (Preċedentement G23a)

M

B2b

Thinzar Win Sein

Mart il-Brig-Ġen Yar (Ya) Pyae (Pye) (Pyrit)

F

B3a

Brig-Ġen Myint Soe

Diviżjoni tal-Majjistral (Sagaing) u Ministru Reġjonali bla Portafoll

M

B4a

Brig-Ġen Khin Zaw Oo

Diviżjoni Kostali (Tanintharyi), d.t.t. 24.6.1951

M

B5a

Brig-Ġen Aung Than Htut

L-Istat ta' Shan tal-Grigal (it-Tramuntana)

M

B5b

Daw Cherry

Mart il-Brig-Ġen Aung Than Htut

F

B6a

Brig-Ġen Tin Ngwe

Diviżjoni Ċentrali (Mandalay)

M

B6b

Khin Thida

Mart il-Brig-Ġen Tin Ngwe

F

B7a

Maġġ-Ġen Thaung Aye

L-Istat tal-Punent (Rakhine). (Preċedentement B2a)

M

B7b

Thin Myo Myo Aung

Mart il-Maġġ-Ġen Thaung Aye

F

B8a

Brig-Ġen Kyaw Swe

Diviżjoni tal-Lbiċ (Irrawaddy) u Ministru Reġjonali bla Portafoll

M

B8b

Win Win Maw

Mart il-Brig-Ġen Kyaw Swe

F

B9a

Maġġ-Ġen Soe Win

L-Istat ta' Kachin tat-Tramuntana

M

B9b

Maġġ-Ġen Soe Win

L-Istat ta' Kachin tat-Tramuntana

F

B10a

Maġġ-Ġen Hla Min

Diviżjoni ta' Nofsinhar (Bago)

M

B11a

Brig-Ġen Thet Naing Win

L-Istat tax-Xlokk (Mon)

M

B12a

Maġġ-Ġen Kyaw Phyo

L-Istat Triangle - Shan (il-Lvant)

M

B13a

Maġġ-Ġen Wai Lwin

Naypyidaw

M

B13b

Swe Swe Oo

Mart il-Maġġ-Ġen Wai Lwin

F

B13c

Wai Phyo Aung

Iben il-Maġġ-Ġen Wai Lwin

M

B13d

Oanmar (Ohnmar) Kyaw Tun

Mart Wai Phyo Aung

F

B13e

Wai Phyo

Iben il-Maġġ-Ġen Wai Lwin

M

B13f

Lwin Yamin

Bint il-Maġġ-Ġen Wai Lwin

F


C.   VIĊI KMANDANTI REĠJONALI

#

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni (inkluż il-Kmand jew raġuni oħra għall-elenkar)

Sess

(M/F)

C1a

Brig-Ġen Kyaw Kyaw Tun

Rangoon (Yangon)

M

C1b

Khin May Latt

Mart il-Brig-Ġen Kyaw Kyaw Tun

F

C2a

Brig-Ġen Than Htut Aung

Ċentru

M

C2b

Moe Moe Nwe

Mart il-Brig-Ġen Than Htut Aung

F

C3a

Brig-Ġen Tin Maung Ohn

Il-Majjistral

M

C4a

Brig-Ġen San Tun

It-Tramuntana, d.t.t. 2.3.1951, Rangoon/Yangon

M

C4b

Tin Sein

Mart il-Brig-Ġen San Tun, d.t.t. 27.9.1950, Rangoon/Yangon

F

C4c

Ma Khin Ei Ei Tun

Bint il-Brig-Ġen San Tun, d.t.t. 16.9.1979, Direttur ta' Ar Let Yone Co. Ltd

F

C4d

Min Thant

Iben il-Brig-Ġen San Tun, d.t.t. 11.11.1982, Rangoon/Yangon, Direttur ta' Ar Let Yone Co. Ltd

M

C4e

Khin Mi Mi Tun

Bint il-Brig-Ġen San Tun, d.t.t. 25.10.1984, Rangoon/Yangon, Direttur ta' Ar Let Yone Co. Ltd

F

C5a

Brig-Ġen Hla Myint

Il-Grigal

M

C5b

Su Su Hlaing

Mart il-Brig-Ġen Hla Myint

F

C6a

Brig-Ġen Wai Lwin

Triangle

M

C7a

Brig-Ġen Win Myint

Il-Lvant

M

C8a

Brig-Ġen Zaw Min

Ix-Xlokk

M

C8b

Nyunt Nyunt Wai

Mart il-Brig-Ġen Zaw Min

F

C9a

Brig-Ġen Hone Ngaing psew. Hon Ngai

Il-Kosta

M

C10a

Brig-Ġen Thura Maung Ni

In-Nofsinhar

M

C10b

Nan Myint Sein

Mart il-Brig-Ġen Thura Maung Ni

F

C11a

Brig-Ġen Tint Swe

Il-Lbiċ

M

C11b

Khin Thaung

Mart il-Brig-Ġen Tint Swe

F

C11c

Ye Min psew. Ye Kyaw Swar Swe

Iben il-Brig-Ġen Tint Swe

M

C11d

Su Mon Swe

Mart Ye Min

F

C12a

Brig-Ġen Tin Hlaing

Il-Punent

M

C12b

Hla Than Htay

Mart il-Brig-Ġen Tin Hlaing

F


D.   MINISTRI

#

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni (inkluż il-Ministeru jew raġuni oħra għall-elenkar)

Sess

(M/F)

D1a

Maġġ-Ġen Htay Oo

Agrikoltura u Irrigazzjoni mit-18.9.2004 (preċedentement Kooperattivi mill-25.8.2003), Segretarju ġenerali tal-USDA

M

D1b

Ni Ni Win

Mart il-Maġġ-Ġen Htay Oo

F

D1c

Thein Zaw Nyo

Kadett. Iben il-Maġġ-Ġen Htay Oo

M

D2a

Brig-Ġen Tin Naing Thein

Kummerċ (mit-18.9.2004), preċedentement Viċi Ministru tal-Foresti, d.t.t. 1955

M

D2b

Aye Aye

Mart il-Brig-Ġen Tin Naing Thein

F

D3a

Maġġ-Ġen Khin Maung Myint

Kostruzzjoni, ukoll Ministru tal-Enerġija Elettrika 2

M

D4a

Maġġ-Ġen Tin Htut

Kooperattivi (mill-15.5.2006)

M

D4b

Tin Tin Nyunt

Mart il-Maġġ-Ġen Tin Htut

F

D5a

Maġġ-Ġen Khin Aung Myint

Kultura (mill-15.5.2006)

M

D5b

Khin Phyone

Mart il-Maġġ-Ġen Khin Aung Myint

F

D6a

Dr. Chan Nyein

Edukazzjoni. (mill-10.8.2005) Preċedentement: Viċi Ministru tax-Xjenza u t-Teknoloġija, Membru tal-Kumitat Eżekuttiv tal-USDA, d.t.t. 1944

M

D6b

Sandar Aung

Mart Dr. Chan Nyein

F

D7a

Kurunell Zaw Min

Enerġija Elettrika (1) (mill-15.5.2006), d.t.t. 10.1.1949

M

D7b

Khin Mi Mi

Mart il-Kurunell Zaw Min

F

D8a

Brig-Ġen Lun Thi

Enerġija (mill-20.12.1997), d.t.t. 18.7.1940

M

D8b

Khin Mar Aye

Mart il-Brig-Ġen Lun Thi

F

D8c

Mya Sein Aye

Bint il-Brig-Ġen Lun Thi

F

D8d

Zin Maung Lun

Iben il-Brig-Ġen Lun Thi

M

D8e

Zar Chi Ko

Mart Zin Maung Lun

F

D9a

Maġġ-Ġen Hla Tun

Finanzi u Dħul mit-Taxxi (mill-1.2.2003), d.t.t. 11.7.1951

M

D9b

Khin Than Win

Mart il-Maġġ-Ġen Hla Tun

F

D10a

Nyan Win

Affarijiet Barranin (mit-18.9.2004), preċedentement Viċi Kap tat-Taħriġ tal-Forzi Armati, d.t.t. 22.1.1953

M

D10b

Myint Myint Soe

Mart Nyan Win, d.t.t. 15.1.1953

F

D11a

Brig-Ġen Thein Aung

Foresterija (mill-25.8.2003)

M

D11b

Khin Htay Myint

Mart il-Brig-Ġen Thein Aung

F

D12a

Prof. Dr. Kyaw Myint

Saħħa (mill-1.2.2003), d.t.t. 1940

M

D12b

Nilar Thaw

Mart il-Prof. Dr. Kyaw Myint

F

D13a

Maġġ-Ġen Maung Oo

Affarijiet Interni (mill-5.11.2004) u Ministru tal-Immigrazzjoni u l-Popolazzjoni minn Frar 2009, d.t.t. 1952

M

D13b

Nyunt Nyunt Oo

Mart il-Maġġ-Ġen Maung Oo

F

D14a

Maġġ-Ġen Maung Maung Swe

Għajnuna Soċjali, Assistenza u Sistemazzjoni mill-Ġdid (mill-15.5.2006)

M

D14b

Tin Tin Nwe

Mart il-Maġġ-Ġen Maung Maung Swe

F

D14c

Ei Thet Thet Swe

Bint il-Maġġ-Ġen Maung Maung Swe

F

D14d

Kaung Kyaw Swe

Iben il-Maġġ-Ġen Maung Maung Swe

M

D15a

Aung Thaung

Industrija 1 (mill-15.11.1997)

M

D15b

Khin Khin Yi

Mart Aung Thaung

F

D15c

Maġġur Moe Aung

Iben Aung Thaung

M

D15d

Dr Aye Khaing Nyunt

Mart il-Maġġur Moe Aung

F

D15e

Nay Aung

Iben Aung Thaung, negozjant, Direttur Eżekuttiv, Aung Yee Phyoe Co. Ltd u Direttur ta' IGE Co. Ltd

M

D15f

Khin Moe Nyunt

Mart Nay Aung

F

D15g

Maġġur Pyi Aung psew. Pye Aung

Iben Aung Thaung (miżżewweġ lil A2c). Direttur ta' IGE Co. Ltd

M

D15h

Khin Ngu Yi Phyo

Bint Aung Thaung

F

D15i

Dr Thu Nanda Aung

Bint Aung Thaung

F

D15j

Aye Myat Po Aung

Bint Aung Thaung

F

D16a

Viċi Ammirall Soe Thein

Industrija 2 (minn Ġunju 2008). (Preċedentement G38a)

M

D16b

Khin Aye Kyin

Mart il-Viċi Ammirall Soe Thein

F

D16c

Yimon Aye

Bint il-Viċi Ammirall Soe Thein, d.t.t. 12/07/1980

F

D16d

Aye Chan

Iben il-Viċi Ammirall Soe Thein, d.t.t. 23/9/1973

M

D16e

Thida Aye

Bint il-Viċi Ammirall Soe Thein, d.t.t. 23/03/1979

F

D17a

Brig-Ġen Kyaw Hsan

Informazzjoni (mit-13.9.2002)

M

D17b

Kyi Kyi Win

Mart il-Brig-Ġen Kyaw Hsan. Kap tad-Dipartiment tal-Informazzjoni tal-Federazzjoni tal-Mjanmar għall-Affarijiet tan-Nisa

F

D18a

Brig-Ġen Maung Maung Thein

Bhejjem u Sajd

M

D18b

Myint Myint Aye

Mart il-Brig-Ġen Maung Maung Thein

F

D18c

Min Thein psew. Ko Pauk

Iben il-Brig-Ġen Maung Maung Thein

M

D19a

Brig-Ġen Ohn Myint

Mini (mill-15.11.1997)

M

D19b

San San

Mart il-Brig-Ġen Ohn Myint

F

D19c

Thet Naing Oo

Iben il-Brig-Ġen Ohn Myint

M

D19d

Min Thet Oo

Iben il-Brig-Ġen Ohn Myint

M

D20a

Soe Tha

Ippjanar Nazzjonali u Żvilupp Ekonomiku (mill-20.12.1997), d.t.t. 7/11/1944

M

D20b

Kyu Kyu Win

Mart Soe Tha, d.t.t. 5/10/1980

F

D20c

Kyaw Myat Soe

Iben Soe Tha, d.t.t. 14/2/1973

M

D20d

Wei Wei Lay

Mart Kyaw Myat Soe, d.t.t. 12/9/1978

F

D20e

Aung Soe Tha

Iben Soe Tha, d.t.t. 5/10/1983

M

D20f

Myat Myitzu Soe

Bint Soe Tha, d.t.t. 14/2/1973

F

D20g

San Thida Soe

Bint Soe Tha, d.t.t. 12/9/1978

F

D20h

Phone Myat Soe

Iben Soe Tha, d.t.t. 3/3/1983

M

D21a

Kurunell Thein Nyunt

Progress taż-Żoni ta' Fruntiera u Affarijiet dwar ir-Razez Nazzjonali u l-Iżvilupp (mill-15.11.1997), u Sindku ta' Naypyidaw

M

D21b

Kyin Khaing (Khine)

Mart il-Kurunell Thein Nyunt

F

D22a

Maġġ-Ġen Aung Min

Trasport bil-Ferrovija (mill-1.2.2003)

M

D22b

Wai Wai Thar psew. Wai Wai Tha

Mart il-Maġġ-Ġen Aung Min

F

D22c

Aye Min Aung

Bint il-Maġġ-Ġen Aung Min

F

D22d

Htoo Char Aung

Iben il-Maġġ-Ġen Aung Min

M

D23a

Brig-Ġen Thura Myint Maung

Affarijiet Reliġjużi (mill-25.8.2003)

M

D23b

Aung Kyaw Soe

Iben il-Brig-Ġen Thura Myint Maung

M

D23c

Su Su Sandi

Mart Aung Kyaw Soe

F

D23d

Zin Myint Maung

Bint il-Brig-Ġen Thura Myint Maung

F

D24a

Thaung

Xjenza u Teknoloġija (mill-11.98), d.t.t. 6.7.1937

M

D24b

May Kyi Sein

Mart Thaung

F

D24c

Aung Kyi

Iben Thaung, d.t.t. 1971

M

D25a

Brig-Ġen Thura Aye Myint

Sports (mid-29.10.1999)

M

D25b

Aye Aye

Mart il-Brig-Ġen Thura Aye Myint

F

D25c

Nay Linn

Iben il-Brig-Ġen Thura Aye Myint

M

D26a

Brig-Ġen Thein Zaw

Ministeru tat-Telekomunikazzjoni, il-Posta u t-Telegrafi (mill-10.5.2001)

M

D26b

Mu Mu Win

Mart il-Brig-Ġen Thein Zaw

F

D27a

Maġġ-Ġen Thein Swe

Trasport, mit-18.9.2004 (preċedentement l-Uffiċċju tal-Prim Ministru mill-25.8.2003)

M

D27b

Mya Theingi

Mart il-Maġġ-Ġen Thein Swe

F

D28a

Maġġ-Ġen Soe Naing

Ministru tal-Lukandi u t-Turiżmu (mill-15.5.2006)

M

D28b

Tin Tin Latt

Mart il-Maġġ-Ġen Soe Naing

F

D28c

Wut Yi Oo

Bint il-Maġġ-Ġen Soe Naing

F

D28d

Kaptan Htun Zaw Win

Ir-raġel ta' Wut Yi Oo

M

D28e

Yin Thu Aye

Bint il-Maġġ-Ġen Soe Naing

F

D28f

Yi Phone Zaw

Iben il-Maġġ-Ġen Soe Naing

M

D29a

Maġġ-Ġen Khin Maung Myint

Enerġija Elettrika (2) (Ministeru Ġdid) (mill-15.5.2006)

M

D29b

Win Win Nu

Mart il-Maġġ-Ġen Khin Maung Myint

F

D30a

Aung Kyi

Impjiegi/Xogħol (maħtur Ministru tar-Relazzjonijiet fit-8.10.2007, inkarigat mir-Relazzjonijiet ma' Aung San Suu Kyi)

M

D30b

Thet Thet Swe

Mart Aung Kyi

F

D31a

Kyaw Thu

President tal-Bord ta' Selezzjoni u Taħriġ tas-Servizz Ċivili, d.t.t. 15/8/1949

M

D31b

Lei Lei Kyi

Mart Kyaw Thu

F


E.   VIĊI MINISTRI

#

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni (inkluż il-Ministeru jew raġuni oħra għall-elenkar)

Sess

(M/F)

E1a

Ohn Myint

Agrikoltura u Irrigazzjoni (mill-15.11.1997)

M

E1b

Thet War

Mart Ohn Myint

F

E2a

Brig-Ġen Aung Tun

Kummerċ (mit-13.9.2003)

M

E3a

Brig-Ġen Myint Thein

Kostruzzjoni (mill-5.1.2000)

M

E3b

Mya Than

Mart il-Brig-Ġen Myint Thein

F

E4a

U Tint Swe

Kostruzzjoni (mis-7.5.1998)

M

E5a

Maġġ-Ġen Aye Myint

Difiża (mill-15.5.2006)

M

E6a

Brig-Ġen Aung Myo Min

Edukazzjoni (mid-19.11.2003)

M

E6b

Thazin Nwe

Mart il-Brig-Ġen Aung Myo Min

F

E6c

Si Thun Aung

Iben il-Brig-Ġen Aung Myo Min

M

E7a

Myo Myint

Enerġija Elettrika 1 (mid-29.10.1999)

M

E7b

Tin Tin Myint

Mart Myo Myint

F

E7c

Aung Khaing Moe

Iben Myo Myint, d.t.t. 25.6.1967

(hu maħsub li attwalment jinsab fir-Renju Unit, mar hemm qabel iddaħħal fil-lista)

M

E8a

Brig-Ġen Than Htay

Enerġija (mill-25.8.2003)

M

E8b

Soe Wut Yi

Mart il-Brig-Ġen Than Htay

F

E9a

Kurunell Hla Thein Swe

Finanzi u Dħul (mill-25.8.2003)

M

E9b

Thida Win

Mart il-Kurunell Hla Thein Swe

F

E10a

Brig-Ġen Win Myint

Enerġija Elettrika (2)

M

E10b

Daw Tin Ma Ma Than

Mart il-Brig-Ġen Win Myint

F

E11a

Maung Myint

Affarijiet Barranin (mit-18.9.2004)

M

E11b

Dr Khin Mya Win

Mart Maung Myint

F

E12a

Prof. Dr. Mya Oo

Saħħa (mis-16.11.1997), d.t.t. 25.1.1940

M

E12b

Tin Tin Mya

Mart il-Prof. Dr. Mya Oo

F

E12c

Dr. Tun Tun Oo

Iben il-Prof. Dr. Mya Oo, d.t.t. 26.7.1965

M

E12d

Dr. Mya Thuzar

Bint il-Prof. Dr. Mya Oo, d.t.t. 23.9.1971

F

E12e

Mya Thidar

Bint il-Prof. Dr. Mya Oo, d.t.t. 10.6.1973

F

E12f

Mya Nandar

Bint il-Prof. Dr. Mya Oo, d.t.t. 29.5.1976

F

E13a

Brig-Ġen Phone Swe

Affarijiet Interni (mill-25.8.2003)

M

E13b

San San Wai

Mart il-Brig-Ġen Phone Swe

F

E14a

Brig-Ġen Aye Myint Kyu

Lukandi u Turiżmu (mis-16.11.1997)

M

E14b

Khin Swe Myint

Mart il-Brig-Ġen Aye Myint Kyu

F

E15a

Brig-Ġen Win Sein

Immigrazzjoni u Populazzjoni (minn Novembru 2006)

M

E15b

Wai Wai Linn

Mart il-Brig-Ġen Win Sein

F

E16a

Ten-Kur Khin Maung Kyaw

Industrija 2 (mill-5.1.2000)

M

E16b

Mi Mi Wai

Mart it-Ten-Kur Khin Maung Kyaw

F

E17a

Kurunell Tin Ngwe

Progress taż-Żoni ta' Fruntiera u Affarijiet tar-Razez Nazzjonali u l-Iżvilupp (mill-25.8.2003)

M

E17b

Khin Mya Chit

Mart il-Kurunell Tin Ngwe

F

E18a

Thura Thaung Lwin

(Thura hu titolu), Trasport bil-Ferrovija (mis-16.11.1997)

M

E18b

Dr Yi Yi Htwe

Mart Thura Thaung Lwin

F

E19a

Brig-Ġen Thura Aung Ko

(Thura hu titolu), Affarijiet Reliġjużi, USDA, membru tal-Kumitat Eżekuttiv Ċentrali (mis-17.11.1997)

M

E19b

Myint Myint Yee psew. Yi Yi Myint

Mart il-Brig-Ġen Thura Aung Ko

F

E20a

Kyaw Soe

Xjenza u Teknoloġija (mill-15.11.2004)

M

E21a

Kurunell Thurein Zaw

Ippjanar Nazzjonali u Żvilupp Ekonomiku (mill-10.8.2005)

M

E21b

Tin Ohn Myint

Mart il-Kurunell Thurein Zaw

F

E22a

Brig-Ġen Kyaw Myin

Għajnuna Soċjali, Assistenza u Sistemazzjoni mill-Ġdid (mill-25.8.2003)

M

E22b

Khin Nwe Nwe

Mart il-Brig-Ġen Kyaw Myin

F

E23a

Pe Than

Trasport bil-Ferrovija (mill-14.11.1998)

M

E23b

Cho Cho Tun

Mart Pe Than

F

E24a

Kurunell Nyan Tun Aung

Trasport (mill-25.8.2003)

M

E24b

Wai Wai

Mart il-Kurunell Nyan Tun Aung

F

E25a

Dr Paing Soe

Saħħa (Viċi Ministru addizzjonali) (mill-15.5.2006)

M

E25b

Khin Mar Swe

Mart Dr. Paing Soe

F

E26a

Maġġ-Ġen Thein Tun

Viċi Ministru tal-Posta u t-Telekomunikazzjoni

M

E26b

Mya Mya Win

Mart Thein Tun

F

E27a

Maġġ-Ġen Kyaw Swa Khaing

Viċi Ministru tal-Industrija

M

E27b

Khin Phyu Mar

Mart Kyaw Swa Khaing

F

E28a

Maġġ-Ġen Thein Htay

Viċi Ministru tad-Difiża

M

E28b

Myint Myint Khine

Mart il-Maġġ-Ġen Thein Htay

F

E29a

Brig-Ġen Tin Tun Aung

Viċi Ministru tax-Xogħol (mis-7.11.2007)

M


F.   KARIGI OĦRA LI GĦANDHOM X'JAQSMU MAT-TURIŻMU

#

Isem

Informazzjoni ta’ identifikazzjoni (inkluża l-pożizzjoni li għandhom jew raġuni oħra għall-elenkar)

Sess

(M/F)

F1a

U Hla Htay

Direttur Ġenerali fid-Direttorat tal-Lukandi u t-Turiżmu (Direttur Eżekuttiv tas-Servizzi tal-Lukandi u t-Turiżmu tal-Mjanmar sa Awissu 2004)

M

F2a

Tin Maung Shwe

Viċi Direttur Ġenerali, Direttorat tal-Lukandi u t-Turiżmu

M

F3a

Soe Thein

Direttur Eżekuttiv tas-Servizzi tal- Lukandi u t-Turiżmu tal-Mjanmar minn Ottubru 2004 (preċedentement Direttur)

M

F4a

Khin Maung Soe

Direttur

M

F5a

Tint Swe

Direttur

M

F6a

Ten-Kurunell Yan Naing

Direttur, Ministeru tal-Lukandi u t-Turiżmu

M

F7a

Kyi Kyi Aye

Direttur għall-Promozzjoni tat-Turiżmu, Ministeru tal-Lukandi u t-Turiżmu

F


G.   UFFIĊJALI MILITARI ANZJANI

#

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni (inkluża l-funzjoni jew raġuni oħra għall-elenkar)

Sess

(M/F)

G1a

Maġġ-Ġen Hla Shwe

Viċi Ajjutant Ġeneral

M

G2a

Maġġ-Ġen Soe Maung

Imħallef Avukat Ġenerali

M

G2b

Nang Phyu Phyu Aye

Mart il-Maġġ-Ġen Soe Maung

F

G3a

Maġġ-Ġen Thein Htaik psew. Hteik

Spettur Ġenerali

M

G4a

Maġġ-Ġen Saw Hla

Kap tal-Pulizija Militari

M

G4b

Cho Cho Maw

Mart il-Maġġ-Ġen Saw Hla

F

G5a

Maġġ-Ġen Htin Aung Kyaw

Viċi Kap Ġeneral inkarigat Kwartier

M

G5b

Khin Khin Maw

Mart il-Maġġ-Ġen Htin Aung Kyaw

F

G6a

Maġġ-Ġen Lun Maung

Awditur Ġenerali

M

G6b

May Mya Sein

Mart il-Maġġ-Ġen Lun Maung

F

G7a

Maġġ-Ġen Nay Win

Assistent Militari għall-President tal-SPDC

M

G8a

Maġġ-Ġen Hsan Hsint

Ġenerali responsabbli mill-Ħatriet Militari; d.t.t. 1951

M

G8b

Khin Ma Lay

Mart il-Maġġ-Ġen Hsan Hsint

F

G8c

Okkar San Sint

Iben il-Maġġ-Ġen Hsan Hsint

M

G9a

Maġġ-Ġen Hla Aung Thein

Kmandant tal-Kamp, Rangoon

M

G9b

Amy Khaing

Mart Hla Aung Thein

F

G10a

Maġġ-Ġen Ye Myint

Kap tas-Sigurtà tal-Affarijiet Militari

M

G10b

Myat Ngwe

Mart il-Maġġ-Ġen Ye Myint

F

G11a

Brig-Ġen Mya Win

Kmandant, Kulleġġ Nazzjonali tad- Difiża

M

G12a

Brig-Ġen Maung Maung Aye

Kmandant, Kulleġġ Ġenerali tal-Persunal (minn Ġunju 2008)

M

G12b

San San Yee

Mart il-Brig-Ġen Maung Maung Aye

F

G13a

Brig-Ġen Tun Tun Oo

Direttur tar-Relazzjoni Pubbliċi u l-Gwerra Psikoloġika

M

G14a

Maġġ-Ġen Thein Tun

Direttur tas-Sinjali; membru tal-Konvenzjoni Nazzjonali li Tlaqqa' l-Kumitat tal-Amministrazzjoni

M

G15a

Maġġ-Ġen Than Htay

Direttur tal-Forniment u t-Trasport

M

G15b

Nwe Nwe Win

Mart il-Maġġ-Ġen Than Htay

F

G16a

Maġġ-Ġen Khin Maung Tint

Direttur tax-Xogħlijiet ta' Stampar tas-Sigurtà

M

G17a

Maġġ-Ġen Sein Lin

Direttur, Ministeru tad-Difiża (Il-funzjoni preċiża tiegħu mhix magħrufa. Preċedentement: Direttur tal-Ordonanza)

M

G18a

Maġġ-Ġen Kyi Win

Direttur tal-Artillerija u l-Korazzi, Membru tal-Bord UMEHL

M

G18b

Kin Mya Mon

Mart il-Maġġ-Ġen Kyi Win

 

G19a

Maġġ-Ġen Tin Tun

Direttur tal-Inġiniera Militari

M

G19b

Khin Myint Wai

Mart il-Maġġ-Ġen Tin Tun

F

G20a

Maġġ-Ġen Aung Thein

Direttur tas-Sistemazzjoni mill-ġdid

M

G20b

Htwe Yi psew. Htwe Htwe Yi

Mart il-Maġġ-Ġen Aung Thein

F

G21a

Brig-Ġen Hla Htay Win

Viċi Kmandant tat-Taħriġ tal-Forzi Armati

M

G22a

Brig-Ġen Than Maung

Viċi Kmandant tal-Kulleġġ Nazzjonali tad-Difiża

M

G23a

Brig-Ġen Win Myint

Rettur tal-Akkademja Teknoloġika tas-Servizzi tad-Difiża

M

G24a

Brig-Ġen Tun Nay Lin

Rettur/Kmandant; Akkademja Medika tas-Servizzi tad-Difiża

M

G25a

Brig-Ġen Than Sein

Kmandant, Sptar tas-Servizzi tad- Difiża, Mingaladon, d.t.t. 1.2.1946, p.t.t. Bago

M

G25b

Rosy Mya Than

Mart il-Brig-Ġen Than Sein

F

G26a

Brig-Ġen Win Than

Direttur tal-Akkwist Pubbliku u Direttur Eżekuttiv tal-Unjoni tal-Kumpanniji Ekonomiċi tal-Mjanmar (preċedentement: Maġġ-Ġen Win Hlaing, K1a)

M

G27a

Brig-Ġen Than Maung

Direttur tal-Milizzja tal-Poplu u l-Forzi tal-Fruntiera

M

G28a

Maġġ-Ġen Khin Maung Win

Direttur tal-Industriji tad-Difiża

M

G29a

Brig-Ġen Kyaw Swa Khine

Direttur tal-Industriji tad-Difiża

M

G30a

Brig-Ġen Win Aung

Membru tal-Bord ta' Selezzjoni u Taħriġ tas-Servizz Ċivili

M

G31a

Brig-Ġen Soe Oo

Membru tal-Bord ta' Selezzjoni u Taħriġ tas-Servizz Ċivili

M

G32a

Brig-Ġen Nyi Tun psew. Nyi Htun

Membru tal-Bord ta' Selezzjoni u Taħriġ tas-Servizz Ċivili

M

G33a

Brig-Ġen Kyaw Aung

Membru tal-Bord ta' Selezzjoni u Taħriġ tas-Servizz Ċivili

M

G34a

Maġġ-Ġen Myint Hlaing

Kap tal-Persunal (Difiża tal-Ajru)

M

G34b

Khin Thant Sin

Mart il-Maġġ-Ġen Myint Hlaing

F

G 34c

Hnin Nandar Hlaing

Bint il-Maġġ-Ġen Myint Hlaing

F

G34d

Thant Sin Hlaing

Iben il-Maġġ-Ġen Myint Hlaing

M

G35a

Maġġ-Ġen Mya Win

Direttur, Ministeru tad-Difiża

M

G36a

Maġġ-Ġen Tin Soe

Direttur, Ministeru tad-Difiża

M

G37a

Maġġ-Ġen Than Aung

Direttur, Ministeru tat-Difiża

M

G38a

Maġġ-Ġen Ngwe Thein

Ministeru tad-Difiża

M

G39a

Kurunell Thant Shin

Segretarju, Gvern tal-Unjoni ta' Burma

M

G40a

Maġġ-Ġen Thura Myint Aung

Ajjutant Ġeneral (preċedentement B8a, promoss mill-Kmand Reġjonali tal-Lbiċ)

M

G41a

Maġġ-Ġen Maung Shein

Spezzjoni tas-Servizz tad-Difiża u Awditur Ġenerali

M

G42a

Maġġ-Ġen Khin Zaw

Kap tal-Uffiċju ta' Operazzjonijiet Speċjali 6 (Naypidaw, Mandalay) Promoss mill-Kmand Ċentrali

M

G42b

Khin Pyone Win

Mart il-Maġġ-Ġen Khin Zaw

F

G42c

Kyi Tha Khin Zaw

Iben il-Maġġ-Ġen Khin Zaw

M

G42d

Su Khin Zaw

Bint il-Maġġ-Ġen Khin Zaw

F

G43a

Maġġ-Ġen Tha Aye

Ministeru tad-Difiża

M

G44a

Kurunell Myat Thu

Kmandant tar-Reġjun Militari 1 Rangoon (Rangoon tat-Tramuntana)

M

G45a

Kurunell Nay Myo

Kmandant tar-Reġjun Militari 2 (Rangoon tal-Lvant)

M

G46a

Kurunell Tin Hsan

Kmandant tar-Reġjun Militari 3 (Rangoon tal-Punent)

M

G47a

Kurunell Khin Maung Htun

Kmandant tar-Reġjun Militari 4 (Rangoon ta' Nofsinhar)

M

G48a

Kurunell Tint Wai

Kmandant tal-Kmand ta' Kontroll tal-Operazzjonijiet Nru 4 (Mawbi)

M

G49a

San Nyunt

Kmandant tal-Unità ta' Appoġġ Militari Nru 2 tal-Affarijiet ta' Sigurà Militari

M

G50a

Ten-Kurunell Zaw Win

Kmandant tal-Bażi 3 tal-Battaljun Lon Hein f'Shwemyayar

M

G51a

Maġġur Mya Thaung

Kmandant tal-Bażi 5 tal-Battaljun Lon Hein f'Mawbi

M

G52a

Maġġur Aung San Win

Kmandant tal-Bażi 7 tal-Battaljun Lon Hein f'Thanlin Township

M

Forza Navali

G53a

Kontro-Ammiral Nyan Tun

Kap Kmandant (Forza Navali). Minn Ġunju 2008. Membru tal-Bord UMEHL. (Preċedentement G39a)

M

G53b

Khin Aye Myint

Mart Nyan Tun

F

G54a

Komodor Win Shein

Kmandant, Kwartieri Ġenerali tat-Taħriġ Navali

M

G55a

Komodor Brig-Ġen

Thura Thet Swe

Kmandant tal-Kmand tar-Reġjun Navali ta' Taninthayi

M

G56a

Komodor Myint Lwin

Kmandant tar-Reġjun Navali ta' Irrawaddy

M

Forza tal-Ajru

G57a

Ten-Ġen Myat Hein

Kap Kmandant (Forza tal-Ajru)

M

G57b

Htwe Htwe Nyunt

Mart it-Ten-Ġen Myat Hein

F

G58a

Maġġ-Ġen Khin Aung Myint

Kap tal-Persunal (Ajru)

M

G59a

Brig-Ġen Ye Chit Pe

Persunal tal-Kap Kmandant tal-Ajru, Mingaladon

M

G60a

Brig-Ġen Khin Maung Tin

Kmandant tal-Iskola tat-Taħriġ tal-Ajru ta' Shande, Meiktila

M

G61a

Brig-Ġen Zin Yaw

Kmandant tal-Bażi tal-Ajru ta' Pathein, Kap tal-Persunal (Ajru), Membru tal-Bord UMEHL

M

G61b

Khin Thiri

Mart il-Brig-Ġen Zin Yaw

F

G61c

Zin Mon Aye

Bint il-Brig-Ġen Zin Yaw, d.t.t. 26.3.1985

F

G61d

Htet Aung

Iben il-Brig-Ġen Zin Yaw, d.t.t. 9.7.1988

M

Diviżjoni tal-Fanterija Ħafifa (LID)

G62a

Brig-Ġen Than Htut

11 LID

M

G63a

Brig-Ġen Tun Nay Lin

22 LID

M

G64a

Brig-Ġen Tin Tun Aung

33 LID, Sagaing

M

G65a

Brig-Ġen Hla Myint Shwe

44 LID

M

G66a

Brig-Ġen Aye Khin

55 LID, Lalaw

M

G67a

Brig-Ġen San Myint

66 LID, Pyi

M

G68a

Brig-Ġen Tun Than

77 LID, Bago

M

G69a

Brig-Ġen Aung Kyaw Hla

88 LID, Magwe

M

G70a

Brig-Ġen Tin Oo Lwin

99 LID, Meiktila

M

G71a

Brig-Ġen Sein Win

101 LID, Pakokku

M

G72a

Kurunell Than Han

66 LID

M

G73a

Ten-Kurunell Htwe Hla

66 LID

M

G74a

Ten-Kurunell Han Nyunt

66 LID

M

G75a

Kurunell Ohn Myint

77 LID

M

G76a

Ten-Kurunell Aung Kyaw Zaw

77 LID

M

G77a

Maġġur Hla Phyo

77 LID

M

G78a

Kurunell Myat Thu

Kmandant Tattiku 11 LID

M

G79a

Kurunell Htein Lin

Kmandant Tattiku 11 LID

M

G80a

Ten-Kurunell Tun Hla Aung

Kmandant Tattiku 11 LID

M

G81a

Kurunell Aung Tun

Brigata 66

M

G82a

Kaptan Thein Han

Brigata 66

M

G82b

Hnin Wutyi Aung

Mart il-Kaptan Thein Han

F

G83a

Ten-Kurunell Mya Win

Kmandant Tattiku 77 LID

M

G84a

Kurunell Win Te

Kmandant Tattiku 77 LID

M

G85a

Kurunell Soe Htway

Kmandant Tattiku 77 LID

M

G86a

Ten-Kurunell Tun Aye

Kmandant Battalun tal-Fanterija Ħafifa 702

M

G87a

Nyan Myint Kyaw

Kmandant Battaljun tal-Fanterija Ħafifa

281 (Mongyang L-Istat Shan il-Lvant)

M

Brigadieri-Ġenerali Oħrajn

G88a

Brig-Ġen Htein Win

Stazzjon Taikkyi

M

G89a

Brig-Ġen Khin Maung Aye

Kmandant tal-Istazzjon Meiktila

M

G90a

Brig-Ġen Kyaw Oo Lwin

Kmandant tal-Istazzjon Kalay

M

G91a

Brig-Ġen Khin Zaw Win

Stazzjon Khamaukgyi

M

G92a

Brig-Ġen Kyaw Aung,

MR tan-Nofsinhar, Kmandant tal-Istazzjon Toungoo

M

G93a

Brig-Ġen Myint Hein

Kmand tal-Operazzjonijiet Militari -3, Stazzjon Mogaung

M

G94a

Brig-Ġen Tin Ngwe

Ministeru tad-Difiża

M

G95a

Brig-Ġen Myo Lwin

Kmand tal-Operazzjonijiet Militari -7, Stazzjon Pekon

M

G96a

Brig-Ġen Myint Soe

Kmand tal-Operazzjonijiet Militari -5,

Stazzjon Taungup

M

G97a

Brig-Ġen Myint Aye

Kmand tal-Operazzjonijiet Militari -9, Stazzjon Kyauktaw

M

G98a

Brig-Ġen Nyunt Hlaing

Kmand tal-Operazzjonijiet Militari-17, Stazzjon Mong Pan

M

G99a

Brig-Ġen Ohn Myint

Stat ta' Mon membru USDA CEC

M

G100a

Brig-Ġen Soe Nwe

Kmand tal-Operazzjonijiet Militari -21 Stazzjon Bhamo

M

G101a

Brig-Ġen Than Tun

Kmandant tal-Istazzjon Kyaukpadaung

M

G102a

Brig-Ġen Than Tun Aung

Kmand tal-Operazzjonijiet Reġjonali -Sittwe

M

G103a

Brig-Ġen Thaung Htaik

Kmandant tal-Istazzjon Aungban

M

G104a

Brig-Ġen Thein Hteik

Kmand tal-Operazzjonijiet Militari -13, Stazzjon Bokpyin

M

G105a

Brig-Ġen Thura Myint Thein

Kmand tal-Operazzjonijiet Tattiċi ta' Namhsan

M

G106a

Brig-Ġen Win Aung

Kmandant tal-Istazzjon Mong Hsat

M

G107a

Brig-Ġen Myo Tint

Uffiċjal b'kariga speċjali, Ministeru tat-Trasport

M

G108a

Brig-Ġen Thura Sein Thaung

Uffiċjal b'kariga speċjali, Ministeru tal-Għajnuna Soċjali

M

G109a

Brig-Ġen Phone Zaw Han

Sindku ta' Mandalay minn Frar 2005 u President tal-Kumitat għall-Iżvilupp tal-Belt ta' Mandalay, ex-kmandant ta' Kyaukme

M

G109b

Moe Thidar

Mart il-Brig-Ġen Phone Zaw Han

F

G110a

Brig-Ġen Win Myint

Kmandant tal-Istazzjon Pyinmana

M

G111a

Brig-Ġen Kyaw Swe

Kmandant tal-Istazzjon Pyin Oo Lwin

M

G112a

Brig-Ġen Soe Win

Kmandant tal-Istazzjon Bahtoo

M

G113a

Brig-Ġen Thein Htay

Ministeru tad-Difiża

M

G114a

Brig-Ġen Myint Soe

Kmandant tal-Istazzjon Rangoon

M

G115a

Brig-Ġen Myo Myint Thein

Kmandant, Sptar għas-Servizzi tad-Difiża Pyin Oo Lwin

M

G116a

Brig-Ġen Sen Myint

Viċi President tad-Diviżjoni tal-Kunsill Paċi u Żvilupp, Diviżjoni ta' Bago

M

G117a

Brig-Ġen Hong Ngai (Ngaing)

President tal-Kunsill Paċi u Żvilupp tal-Istat Chin

M

G118a

Brig-Ġen Win Myint

President tal-Kunsill Paċi u Żvilupp tal-Istat ta' Kayah

M


H.   Informazzjoni ta' identifikazzjoni (inkluża l-funzjoni jew raġuni oħra għall-elenkar)

#

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni (inkluża l-funzjoni jew raġuni oħra għall-elenkar)

Sess

(M/F)

H1a

Brig-Ġen Khin Yi

Direttur Ġenerali tal-Forza tal-Pulizija tal-Mjanmar

M

H1b

Khin May Soe

Mart il-Brig-Ġen Khin Yi

F

H2a

Zaw Win

Direttur Ġenerali tad-Dept tal-Ħabsijiet. (Ministeru tal-Affarijiet Interni) minn Awwissu 2004, preċedentement Viċi DĠ tal-Forza tal-Pulizija ta' Mjanmar u ex Brig-Ġen. Ex-militari.

M

H2b

Nwe Ni San

Mart Zaw Win

F

H3a

Aung Saw Win

Direttur Ġenerali, Uffiċċju tal-Investigazzjoni Speċjali

M

H4a

Brig-Ġen tal-Pulizija Khin Maung Si

Kap tal-Persunal tal-Pulizija

M

H5a

Ten-Kurunell Tin Thaw

Kmandant tal-Isititut Tekniku tal-Gvern

M

H6a

Maung Maung Oo

Kap tal-Affarijiet tas-Sigurtà Militari grupp interrogattiv fil-Ħabs Insein

M

H7a

Myo Aung

Direttur tal-Faċilitajiet ta' Detenzjoni ta' Rangoon

M

H8a

Pulizija Brig-Ġen Zaw Win

Viċi Direttur tal-Pulizija

M


I.   L-ASSOĊJAZZJONI TAS-SOLIDARJETÀ U L-IŻVILUPP TAL-UNJONI (L-USDA)

(uffiċjali anzjani tal-USDA b'kariga għolja li ma ġewx inklużi banda oħra)

#

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni (inkluża l-funzjoni jew raġuni oħra għall-elenkar)

Sess

(M/F)

I1a

Brig-Ġen Aung Thein Lin (Lynn)

Sindku ta' Yangon u President tal-Kumitat tal-Iżvilupp tal-Belt ta' Yangon (Segretarju) u membru tal-Kumitat Eżekuttiv Ċentrali USDA, d.t.t. 1952

M

I1b

Khin San Nwe

Mart il-Brig-Ġen Aung Thein Lin

F

I1c

Thidar Myo

Bint il-Brig- Ġen Aung Thein Lin

F

I2a

Kurunell Maung Par (Pa)

Viċi Sindku ta' YCDC (Membru tal-Kumitat Eżekuttiv Ċentrali I)

M

I2b

Khin Nyunt Myaing

Mart il-Kurunell Maung Par

F

I2c

Naing Win Par

Iben il-Kurunell Maung Par

M

I3a

Nyan Tun Aung

Membru tal-Kumitat Eżekuttiv Ċentrali

M

I4a

Aye Myint

Membru tal-Kumitat Eżekuttiv ta' Rangoon

M

I5a

Tin Hlaing

Membru tal-Kumitat Eżekuttiv ta' Rangoon

M

I6a

Soe Nyunt

Uffiċjal tal-Persunal ta' Yangon tal-Lvant

M

I7a

Chit Ko Ko

President tal-Kunsill Paċi u Żvilupp f'Mingala Taungnyunt Township

M

I8a

Soe Hlaing Oo

Segretarju tal-Kunsill Paċi u Żvilupp f'Mingala Taungnyunt Township

M

I9a

Kaptan Kan Win

Kap tal-Forza tal-Pulizija f'Mingala Taungnyunt Township

M

I10a

That Zin Thein

Kap tal-Kumitat tal-Affarijiet għall-Iżvilupp f'Mingala Taungnyunt

M

I11a

Khin Maung Myint

Kap tad-Dipartiment tal-Immigrazzjoni u l-Popolazzjoni f'Mingala Taungnyunt

M

I12a

Zaw Lin

Segretarju f'Mingala Taungnyunt Township USDA

M

I13a

Win Hlaing

Segretarju Konġunt f'Mingala Taungnyunt Township USDA

M

I14a

San San Kyaw

Uffiċjal tal-Persunal tad-Dipartiment tal-Informazzjoni u r-Relazzjonijiet Pubbliċi tal-Ministru tal-Informazzjoni f'Mingala Taungnyunt Township

F

I15a

Ten-Ġen Myint Hlaing

Ministeru tad-Difiża u Membru tal-USDA

M


J.   PERSUNI LI JIBBENEFIKAW MIL-LINJI POLITIĊI EKONOMIĊI TAL-GVERN U PERSUNI OĦRAJN ASSOĊJATI MAR-REĠIM

#

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni (inkluża l-kumpanija jew raġuni oħra għall-elenkar)

Sess

(M/F)

J1a

Tay Za

Direttur Eżekuttiv, Htoo Trading Co; d.t.t. 18.7.1964; nru tal-karta tal-identità MYGN 006415. Missier: is-Sur Myint Swe (d.t.t. 6.11.1924), omm: is-Sinjura Daw Ohn (d.t.t. 12.8.1934)

M

J1b

Thidar Zaw

Mart Tay Za; d.t.t. 24.2.1964, nru tal-karta tal-identità KMYT 006865. Ġenituri: Zaw Nyunt (mejjet), Htoo (mejta)

F

J1c

Pye Phyo Tay Za

Iben Tay Za, d.t.t. 29.1.1987

M

J1d

Ohn

Omm Tay Za, d.t.t. 12.8.1934

F

J2a

Thiha

Ħu Tay Za (J1a), d.t.t. 24.6.1960. Direttur ta' Htoo Trading. Distributur ta' London cigarettes (Myawaddy Trading)

M

J2b

Shwe Shwe

Mart Thiha

F

J3a

Aung Ko Win psew. Saya Kyaung

Kanbawza Bank u Myanmar Billion Group, Nilayoma Co. Ltd, East Yoma Co. Ltd; aġent għal London Cigarettes fl-Istati Shan u Kayah

M

J3b

Nan Than Htwe (Htay)

Mart Aung Ko Win

F

J3c

Nang Lang Kham psew. Nan Lan Khan

Bint Aung Ko Win, d.t.t. 1.6.1988

F

J4a

Tun (Htun, Htoon) Myint Naing psew. Steven Law

Stewen Law Asia World Co., d.t.t. 15.5.1958 jew 27.8.1960

M

J4b

(Ng) Seng Hong, magħrufa bħala Cecilia Ng jew Ng Sor Hon

Mart Tun Myint Naing. Kap Eżekuttiv ta' Golden Aaron Pte Ltd (Singapor)

F

J4c

Lo Hsing-han

Missier Tun Myint Naing psew. Steven Law ta' Asia World Co., d.t.t. 1938 jew 1935

M

J5a

Khin Shwe

Zaykabar Co, d.t.t. 21.1.1952. Ara wkoll A3f

M

J5b

San San Kywe

Mart Khin Shwe

F

J5c

Zay Thiha

Iben Khin Shwe, d.t.t. 1.1.1977, Direttur Eżekuttiv ta' Zaykabar Co. Ltd

M

J5d

Nandar Hlaing

Mart Zay Thiha

F

J6a

Htay Myint

Yuzana Co., d.t.t. 6.2.1955, ukoll Yuzana Supermarket, Yuzana Hotel, Yuzana Oil Palm Project

M

J6b

Aye Aye Maw

Mart Htay Myint, d.t.t. 17.11.1957

F

J6c

Win Myint

Ħu Htay Myint, d.t.t. 29.5.1952

M

J6d

Lay Myint

Ħu Htay Myint, d.t.t. 6.2.1955

M

J6e

Kyin Toe

Ħu Htay Myint, d.t.t. 29.4.1957

M

J6f

Zar Chi Htay

Bint Htay Myint, Direttur ta' Yuzana Co., d.t.t. 17/2/1981

F

J6g

Khin Htay Lin

Direttur ta' Yuzana Co., d.t.t. 14.4.1969

M

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co. (distributur uniku ta' Thaton Tires taħt il-Ministeru tal-Industrija 2)

M

J7b

Nan Mauk Loung Sai psew. Nang Mauk Lao Hsai

Mart Kyaw Win

F

J8a

Maġġ-Ġen (Irtirat) Nyunt Tin

Ex-Ministru tal-Agrikoltura u l-Irrigazzjoni, irtirat minn Settembru 2004

M

J8b

Khin Myo Oo

Mart il-Maġġ-Ġen (Irtirata) Nyunt Tin

F

J8c

Kyaw Myo Nyunt

Iben il-Maġġ-Ġen (Irtirat) Nyunt Tin

M

J8d

Thu Thu Ei Han

Bint il-Maġġ-Ġen (Irtirata) Nyunt Tin

F

J9a

Than Than Nwe

Mart il-Ġen Soe Win, Ex Prim Ministru (mejjet)

F

J9b

Nay Soe

Iben il-Ġen Soe Win, Ex Prim Ministru (mejjet)

M

J9c

Theint Theint Soe

Bint il-Ġen Soe Win, Ex Prim Ministru (mejjet)

F

J9d

Sabai Myaing

Mart Nay Soe

F

J9e

Htin Htut

Ir-raġel ta' Theint Theint Soe

M

J10a

Maung Maung Myint

Direttur Eżekuttiv ta' Myangon Myint Co. Ltd

M

J11a

Maung Ko

Direttur, Htawara mining company

M

J12a

Zaw Zaw psew. Phoe Zaw

Direttur Ġenerali ta' Max Myanmar, d.t.t. 22.10.1966

M

J12b

Htay Htay Khine (Khaing)

Mara ta' Zaw Zaw

F

JI3a

Chit Khaing psew. Chit Khine

Direttur Eżekuttiv ta' Eden group of companies

M

J14a

Maung Weik

Maung Weik & Co Ltd

M

J15a

Aung Htwe

Direttur Eżekuttiv, Golden Flower Construction Company

M

J16a

Kyaw Thein

Direttur u Sieħeb ta' Htoo Trading, d.t.t. 25.10.1947

M

J17a

Kyaw Myint

Proprjetarju, Golden Flower Co. Ltd., 214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon

M

J18a

Nay Win Tun

Ruby Dragon Jade and Gems Co. Ltd

M

J19a

Win Myint

President tal-Unjoni tal-Federazzjoni tal-Kmamar tal-Kummerċ u l-Industrija (UMFCCI) f'Mjanmar u proprjetarju ta' Shwe Nagar Min Co

M

J20a

Eike (Eik) Htun psew. Ayke Htun psew. Aik Tun

Direttur Eżekuttiv tal-Olympic Construction Co. u l-Asia Wealth Bank

M

J20b

Sandar Tun

Bint Eike Htun

F

J20c

Aung Zaw Naing

Iben Eike Htun

M

J20d

Mi Mi Khaing

Iben Eike Htun

M

J21a

‘Dagon’ Win Aung

Dagon International Co.Ltd, d.t.t. 30.9.1953, p.t.t. Pyay, Karta tal-Identità Nru PRE 127435

M

J21b

Moe Mya Mya

Mart ta' ‘Dagon’ Win Aung, d.t.t. 28.8.1958, Karta tal-Identità: B/RGN 021998

F

J21c

Ei Hnin Pwint psew. Christabelle Aung

Bint ta' ‘Dagon’ Win Aung, d.t.t. 22.2.1981, Direttur tal-Palm Beach Resort Ngwe Saung

F

J21d

Thurane (Thurein) Aung psew. Christopher Aung

Iben ‘Dagon’ Win Aung, d.t.t. 23.7.1982

M

J21e

Ei Hnin Khine psew. Christina Aung

Bint ‘Dagon’ Win Aung, d.t.t. 18.12.1983

F

J22a

Aung Myat

Mother Trading

M

J23a

Win Lwin

Kyaw Tha Company

M

J24a

Dr.Sai Sam Tun

Lo Hein Co. li taħdem f'kollaborazzjoni mal-Ministeru tal-Industrija Nru 1

M

J25a

San San Yee (Yi)

Super One Group of Companies

F

J26a

Aung Zaw Ye Myint

Proprjetarju ta' Yetagun Construction Co

M

Membri tal-Ġudikatura

J27a

Aung Toe

Prim'Imħallef

M

J28a

Aye Maung

Avukat Ġenerali

M

J29a

Thaung Nyunt

Konsulent Legali

M

J30a

Dr Tun Shin

Viċi Avukat Ġenerali

M

J31a

Tun Tun (Htun Htun) Oo

Viċi Avukat Ġenerali

M

J32a

Tun Tun Oo

Viċi Prim'Imħallef

M

J33a

Thein Soe

Viċi Prim'Imħallef

M

J34a

Tin Aung Aye

Imħallef tal-Qorti Suprema

M

J35a

Tin Aye

Imħallef tal-Qorti Suprema

M

J36a

Myint Thein

Imħallef tal-Qorti Suprema

M

J37a

Chit Lwin

Imħallef tal-Qorti Suprema

M

J38a

Imħallef Thaung Lwin

Qorti ta' Kyauktada Township

M


K.   INTRAPRIŻI LI HUMA PROPRJETÀ TAL-MILITAR

#

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni (inkluża l-kumpanija jew raġuni oħra għall-elenkar)

Sess

(M/F)

K1a

Maġġ-Ġen (irtirat) Win Hlaing

Ex-Direttur Eżekuttiv, Union of Mjanmar Economic Holdings, Myawaddy Bank

M

K1b

Ma Ngeh

Bint il-Maġġ-Ġen (iritirat) Win Hlaing

F

K1c

Zaw Win Naing

Direttur Eżekuttiv ta' Kambawza (Kanbawza) Bank. Ir-raġel ta' Ma Ngeh (K1b), u n-neputi ta' Aung Ko Win (J3a)

M

K1d

Win Htway Hlaing

Iben il-Maġġ-Ġen (irtirat) Win Hlaing, rappreżentant tal-kumpannija KESCO

M

K2a

Col Myo Myint

Direttur Eżekuttiv tal-Union of Myanmar Economic Holding LTD (UMEH)

 

K2b

Daw Khin Htay Htay

Mart il-Kurunell Myo Myint

 

K3a

Kurunell Ye Htut

Myanmar Economic Corporation

M

K4a

Col Myint Aung

Direttur Eżekuttiv, f'Myawaddy Trading Co.

d.t.t. 11.8.1949

M

K4b

Nu Nu Yee

Mart Myint Aung, tekniku tal-laboratorju, d.t.t. 11.11.1954

F

K4c

Thiha Aung

Iben Myint Aung, impjegat minn Schlumberger, d.t.t. 11.6.1982

M

K4d

Nay Linn Aung

Iben Myint Aung, baħri, d.t.t. 11.4.1981

M

K5a

Kurunell Myo Myint

Direttur Eżekuttiv Bandoola Transportation Co.

M

K6a

Kurunell (irtirat) Thant Zin

Direttur Eżekuttiv Myanmar Land and Development

M

K7a

Ten-Kurunell (irtirat) Maung Maung Aye

UMEHL

M

K8a

Kurunell Aung San

Direttur Eżekuttiv fil-Hsinmin Cement Plant Construction Project

M

K9a

Maġġ-Ġen Mg Nyo

Bord tad-Diretturi, Union of Mjanmar Economic Holdings Ltd

M

K10a

Maġġ-Ġen Kyaw Win

Bord tad-Diretturi, Union of Mjanmar Economic Holdings Ltd

M

K11a

Brig-Ġen Khin Aung Myint

Bord tad-Diretturi, Union of Mjanmar Economic Holdings Ltd

M

K12a

Kur. Nyan Tun (marina)

Bord tad-Diretturi, Union of Mjanmar Economic Holdings Ltd

M

K13a

Kur. Thein Htay (irtirat)

Bord tad-Diretturi, Union of Mjanmar Economic Holdings Ltd

M

K14a

Ten-Kurunell Chit Swe (irtirat)

Bord tad-Diretturi, Union of Mjanmar Economic Holdings Ltd

M

K15a

Myo Nyunt

Bord tad-Diretturi, Union of Mjanmar Economic Holdings Ltd

M

K16a

Myint Kyine

Bord tad-Diretturi, Union of Mjanmar Economic Holdings Ltd

M

K17a

Ten-Kurunell Nay Wynn

Direttur Eżekuttiv Dipartimentali, Myawaddy Trading

M

K18a

Than Nyein

Gvernatur tal-Bank Ċentrali tal-Mjanmar

M

K19a

Maung Maung Win

Gvernatur tal-Bank Ċentrali tal-Mjanmar

 

K20a

Mya Than

Aġent Direttur Eżekuttiv tal-Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB)

M

K21a

Myo Myint Aung

General Manager of MICB

M”


ANNESS II

“ANNESS VII

Lista ta' intrapriżi li huma proprjetà ta' jew ikkontrollati mill-Gvern ta' Burma/il-Mjanmar jew il-membri tiegħu jew persuni assoċjati magħhom, imsemmija fl-Artikolu 15

Isem

Indirizz

Direttur/Proprjetarju/ informazzjoni addizzjonali

Data tal-elenkar

I.   UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD. (UMEHL)

Union Of Myanmar Economic Holding Ltd

189/191 Mahabandoola Road

Corner of 50th Street Yangon

President: Ten-Ġen Tin Aye, Direttur eżekuttiv: Maġġ-Ġen Win Than

25.10.2004

A.   

MANIFATTURA

1.

Myanmar Ruby Enterprise

24/26, 2ND fl, Sule Pagoda Road, Yangon

(Midway Bank Building)

 

25.10.2004

2.

Myanmar Imperial Jade Co. Ltd

24/26, 2nd fl, Sule Pagoda Road, Yangon

(Midway Bank Building)

 

25.10.2004

3.

Myanmar Rubber Wood co. Ltd.

 

 

25.10.2004

4.

Myanmar Pineapple Juice Production

 

 

25.10.2004

5.

Myawaddy Clean Drinking Water Service

4/A, No. 3 Main Road,

Mingalardon Tsp Yangon

 

25.10.2004

6.

Sin Min (King Elephants) Cement Factory (Kyaukse)

189/191 Mahabandoola Road

Corner of 50th Street, Yangon

Kur. Maung Maung Aye, Direttur eżekuttiv

25.10.2004

7.

Tailoring Shop Service

 

 

25.10.2004

8.

Ngwe Pin Le (Silver Sea) Livestock Breeding And Fishery Co.

1093, Shwe Taung Gyar Street, Industrial Zone Ii,

Ward 63, South Dagon Tsp,

Yangon

 

25.10.2004

9.

Granite Tile Factory (Kyaikto)

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street

Yangon

 

25.10.2004

10.

Soap Factory (Paung)

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street

Yangon

 

25.10.2004

B.   

KUMMERĊ

1.

Myawaddy Trading Ltd

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street

Yangon

Kur. Myint Aung Direttur Eżekuttiv

25.10.2004

Ċ.   

SERVIZZI

1.

Myawaddy Bank Ltd

24-26 Sule Pagoda Road,

Yangon

Brig-Ġen Win Hlaing u U Tun Kyi, Diretturi Eżekuttivi

25.10.2004

2.

Bandoola Transportation Co. Ltd.

399, Thiri Mingalar Road, Insein Tsp. Yangon u/jew Parami Road, South Okkalapa, Yangon

Kur. Myo Myint, Direttur Eżekuttiv

25.10.2004

3.

Myawaddy Travel Services

24-26 Sule Pagoda Road,

Yangon

 

25.10.2004

4.

Nawaday Hotel And Travel Services

335/357, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp.

Yangon

Kur. (Irtirat) Maung Thaung, Direttur Eżekuttiv

25.10.2004

5.

Myawaddy Agriculture Services

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street,

Yangon

 

25.10.2004

6.

Myanmar Ar (Power) Construction Services

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

 

25.10.2004

Intrapriżi konġunti

A.   

MANIFATTURA

1.

Myanmar Segal International Ltd.

Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

U Be Aung, Direttur

25.10.2004

2.

Myanmar Daewoo International

Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

 

25.10.2004

3.

Rothman Of Pall Mall Myanmar Private Ltd.

No. 38, Virginia Park, No. 3, Trunk Road, Pyinmabin Industrial Zone, Yangon

CEO Lai Wei Chin

25.10.2004

4.

Myanmar Brewery Ltd.

No 45, No 3, Trunk Road Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp, Yangon

Ten-Kurunell (Irtirat) Ne (Nay) Win, President

25.10.2004

5.

Myanmar Posco Steel Co. Ltd.

Plot 22, No. 3, Trunk Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

 

25.10.2004

6.

Myanmar Nouveau Steel Co. Ltd.

No. 3, Trunk Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

 

25.10.2004

7.

Berger Paint Manufactoring Co. Ltd

Plot No. 34/A, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

 

25.10.2004

8.

The First Automotive Co. Ltd

Plot No. 47, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp, Yangon

U Aye Cho u/jew Ten-Kur. Tun Myint, Direttur Eżekuttiv

25.10.2004

B.   

SERVIZZI

1.

National Development Corp.

3/A, Thamthumar Street, 7 Mile, Mayangone Tsp, Yangon

Dr. Khin Shwe, President

25.10.2004

2.

Hantha Waddy Golf Resort and Myodaw (City) Club Ltd

No 1, Konemyinttha Street, 7 Mile, Mayangone Tsp, Yangon u Thiri Mingalar Road, Insein Tsp, Yangon

 

25.10.2004

II.   MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)

Myanma Economic Corporation (Mec)

Shwedagon Pagoda Road Dagon Tsp, Yangon

President, Ten-Ġen Tin Aung Myint Oo,

Kur. Ye Htut jew Brig-Ġen Kyaw Win,

Direttur Eżekuttiv

25.10.2004

1.

Innwa Bank

554-556, Merchant Street, Corner of 35th Street, Kyauktada Tsp, Yangon

U Yin Sein, Direttur Ġenerali

25.10.2004

2.

Myaing Galay (Rhino Brand Cement Factory)

Factories Dept. Mec Head Office, Shwedagon Pagoda Road, Dagon Tsp, Yangon

Kur. Khin Maung Soe

25.10.2004

3.

Dagon Brewery

555/B, No 4, Highway Road, Hlaw Gar Ward, Shwe Pyi Thar Tsp, Yangon

 

25.10.2004

4.

Mec Steel Mills (Hmaw Bi/Pyi/Ywama

Factories Dept. Mec Head Office, Shwedagon Pagoda Road, Dagon Tsp, Yangon

Kurunell Khin Maung Soe

25.10.2004

5.

Mec Sugar Mill

Kant Balu

 

25.10.2004

6.

Mec Oxygen and Gases Factory

Mindama Road, Mingalardon Tsp, Yangon

 

25.10.2004

7.

Mec Marble Mine

Pyinmanar

 

25.10.2004

8.

Mec Marble Tiles Factory

Loikaw

 

25.10.2004

9.

Mec Myanmar Cable Wire Factory

No 48, Bamaw A Twin Wun Road, Zone (4), Hlaing Thar Yar Industrial Zone, Yangon

 

25.10.2004

10.

Mec Ship Breaking Service

Thilawar, Than Nyin Tsp

 

25.10.2004

11.

Mec Disposable Syringe Factory

Factories Dept, Mec Head Office, Shwedagon Pagoda Road, Dagon Tsp, Yangon

 

25.10.2004

12.

Gypsum Mine

Thibaw'

 

25.10.2004

Intrapriżi kummerċjali li huma proprjetà tal-gvern

1.

Myanma Salt and Marine Chemicals Enterprise

Thakayta Township,

Yangon

Direttur Eżekuttiv: U Win Htain

(Ministeru tal-Minjieri)

29.4.2008

2.

Myanma Electric Power Enterprise

 

(Ministeru tal-Enerġija Elettrika 2) Direttur Eżekuttiv: Dr. San (Sann) Oo

29.4.2008

3.

Electric Power Distribution Enterprise

 

(Ministeru tal-Enerġija Elettrika 2), Direttur eżekuttiv: Tin Aung

29.4.2008

4.

Myanma Agricultural Produce Trading

 

Direttur Eżekuttiv: Kyaw Htoo

(Ministeru tal-Kummerċ)

29.4.2008

5.

Myanma Machine Tool and Electrical Industries

 

Direttur: Win Tint

(Ministeru tal-Industrija 2)

29.4.2008

6.

Myanmar Tyre and Rubber Industries

No. 30, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar

(Ministeru tal-Industrija 2), Direttur Eżekuttiv: Oo Zune

29.4.2008

7.

Myanmar Defence Products Industry

Ngyaung Chay Dauk

(Ministeru tad-Difiża)

29.4.2008

8.

Co-Operative Import Export Enterprise

 

(Ministeru tal-Kooperattivi), Direttur Eżekuttiv Hla Moe

29.4.2008

9.

Myanma Timber Enterprise

Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon u 504-506, Merchant Road, Kyauktada, Yangon

Direttur Eżekuttiv: Win Tun

29.4.2008

10.

Myanmar Gems Enterprise

(Ministeru tal-Minjieri), Head Office Building 19, Naypyitaw

Direttur Eżekuttiv: Thein Swe

29.4.2008

11.

Myanmar Pearls Enterprise

(Ministeru tal-Minjieri), Head Office Building 19, Naypyitaw

Direttur Eżekuttiv: Maung Toe

29.4.2008

12.

Myanmar Mining Enterprises Numbers 1, 2 and 3

(Ministeru tal-Minjieri), Head Office Building 19, Naypyitaw

Diretturi Eżekuttivi, Nru 1, Saw Lwin, Nru 2, Hla Theing, Nru 3 San Tun

29.4.2008

Others

1.

Htoo Trading Co

5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon

Tay Za

10.3.2008

2.

Htoo Transportation Services

 

Tay Za

10.3.2008

3.

Htoo Furniture, psew. Htoo Wood Products, psew. Htoo Wood based Industry, psew. Htoo Wood

21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon

Tay Za

29.4.2008

4.

Treasure Hotels and Resorts

41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

10.3.2008

5.

Aureum Palace Hotels And Resorts

41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

10.3.2008

6.

Air Bagan

56, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

 

10.3.2008

7.

Myanmar Avia Export

 

Tay Za

10.3.2008

8.

Pavo Aircraft Leasing PTE Ltd psew. Pavo Trading Pte Ltd.

 

Tay Za

29.4.2008

9.

Kanbawza Bank

Uffiċċju Prinċipali: 615/1 Pyay Road, Kamaryut, Township, Yangon

Aung Ko Win

10.3.2008

10.

Zaykabar Co

3 Main Road, Mingalardon Garden City, Mingalardon, Yangon

President: Khin Shwe,

Direzzjoni Eżekuttiva: Zay Thiha

10.3.2008

11.

Shwe Thanlwin Trading Co

262 Pazundaung Main Road

Lower, Pazundaung, Yangon

Kyaw Win

10.3.2008

12.

Max Myanmar Co. Ltd

1 Ywama Curve, Bayint

Naung Road, Blk (2), Hlaing Township, Yangon

U Zaw Zaw psew. Phoe Zaw, Daw Htay Htay Khaing, mart Zaw Zaw. Uffiċjal Eżekuttiv Anzjan, U Than Zaw

10.3.2008

13.

Hsinmin Cement Plant Construction Project

Union of Myanmar Economic Holdings Ltd, Kyaukse

Kur. Aung San

10.3.2008

14.

Ayer Shwe Wa (Wah, War)

5 Pyay Road,

Hlaing Township,

Yangon

Aung Thet Mann psew. Shwe Mann Ko Ko

10.3.2008

15.

Myanmar Land And Development

 

Kur. (Irtirat) Thant Zin

10.3.2008

16.

Eden Group of Companies

30-31 Shwe Padauk

Yeikmon Bayint Naung Road

Kamayut Tsp Yangon

Chit Khaing psew. Chit Khine

10.3.2008

17.

Golden Flower Co. Ltd

214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon

Direttur Eżekuttiv: Aung Htwe, Proprjetarju: Kyaw Myint

10.3.2008

18.

Maung Weik Et Co., Ltd.

334/344 2nd Floor, Anawratha Road, Bagan Bldg, Lamadaw, Yangon

Maung Weik

10.3.2008

19.

National Development Company Ltd.

3/A Thathumar Rd, Cor of Waizayantar Road, Thingangyun, Yangon

 

10.3.2008

20.

A1 Construction And Trading Co. Ltd

41 Nawady St, Alfa Hotel Building, Dagon, Yangon

Tel: 00-95-1-241905/ 245323/254812

Faks: 00 95 1 252806

Email: aone@mptmail.net.mm

Direttur Eżekuttiv: U Yan Win

10.3.2008

21.

Asia World Co. Ltd

6062 Wardan Street, Bahosi Development, Lamadaw, Yangon

Tun Myint Naing psew. Steven Law (J4a, Anness VI)

10.3.2008

22.

Sussidjarji ta' Asia World:

 

Asia World Industries

 

Asia Light Co. Ltd.

 

Asia World Port Management Co.

 

Ahlon Warves

 

President/Direttur: Tun Myint Naing psew. Steven Law (J4a, Anness VI)

29.4.2008

23.

Yuzana Co. Ltd

No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon

President/Direttur: Htay Myint

10.3.2008

24.

Yuzana Construction

No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon

President/Direttur: Htay Myint

10.3.2008

25.

Myangonmyint Co (enterprise held by the USDA)

 

 

10.3.2008

26.

Dagon International/Dagon Timber Ltd,

262-264 Pyay Road

Dagon Centre

Sanchaung

Yangon

Diretturi: ‘Dagon’ Win Aung u Daw Moe Mya Mya

29.4.2008

27.

Palm Beach Resort

Ngwe Saung

Proprjetà ta’ Dagon International. Diretturi, ‘Dagon’ Win Aung, Daw Moe Mya Mya u Ei Hnin Pwint psew. Chistabelle Aung

29.4.2008

28.

IGE Co Ltd

No.27-B, Kaba Aye Pagoda Road,

Bahan Township

Yangon

Tel: 95-1-558266 Faks: 95-1-555369

kif ukoll Nru. H-11, Naypyitaw, Naypuitaw Tel: 95-67-41-4211

Diretturi Nay Aung (D15e Anness VI) u Pyi (Pye) Aung (D15g Anness VI) u Direttur Eżekuttiv Win Kyaing

29.4.2008

29.

Aung Yee Phyo Co.

 

Proprjetà tal-familja ta' Aung Thung (Ministeru tal-Industrija 1)

29.4.2008

30.

Queen Star Computer Company

 

Proprjetà tal-familja ta' Aung Thaung

29.4.2008

31.

Htay Co.

 

Proprjetà tal-Maġġ-Ġen Hla Htay Win (A9a Anness VI)

29.4.2008

32.

Mother Trading and Construction

77/78,Wadan Street,Bahosi Ward,

Lanmadaw,

Yangon

Tel: 95-1-21-0514

Email: mother.trade@mptmail.net.mm

Direttur Aung Myat psew. Aung Myint

29.4.2008

33.

Kyaw Tha Company u Kyaw Tha Construction Group

No. 98, 50th Street,

Pazundaung Township,

Yangon,

Tel: 95-1-296733

Faks: 95-1-296914

E-mail: kyawtha.wl@mptmail.net.mm

Sit elettroniku: http://www.kyawtha.com

Direttur: U Win Lwin, Direttur eżekuttiv: Maung Aye

29.4.2008

34.

Ye Ta Khun (Yetagun) Construction Group

Yuzana Plaza West,

Tamwe Township

Yangoon

Proprjetarju Aung Zaw Ye Myint (preċedentement A9d Anness VI) iben il-Ġeneral Ye Myint (preċedentement A9a)

29.4.2008

35.

J’s Donuts

26-28 Lanmadaw Street

Lanmadaw Tsp, Yangon

Tel: 95-1-710242

Junction 8 Shopping Centre 8th Mile

Mayangon Tsp, Yangon

Tel: 95-1-650771

(it-tieni sular) Yuzana Plaza Banyar Dala Road

Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon

Tel: 95-1-200747

173-175 Pansodan Street

Kyauktada Tsp, Yangon

Tel: 95-1-287525

381-383 Near Bogyoke Aung San Market Shwebontha Street

Pabedan Tsp, Yangon

Tel: 95-1-243178

Proprjetarju: Kyaing San Shwe (A1h Annex VI) iben il-Ġeneral Anzjan Than Shwe (A1a)

29.4.2008

36.

Sun Tac or Sun Tec

Suntac Int'l Trading Co. Ltd.

151 (B) Thiri Mingalar Lane Mayangon Township

Yangon

Tel: 01-650021 654463

Proprjetarju: Sit Taing Aung, iben Aung Phone (ex-Ministru tal-Foresterija)

29.4.2008

37.

(MMS) Min Min Soe Group of Companies

23-A, Inya Myaing Street, Bahan Tsp.

Tel: 95-1-511098, 514262

E-mail: mms@mptmail.net.mm

Azzjonist Kyaw Myo Nyunt (J8c Anness VI) iben il-Maġġ-Ġen Nyunt Tin, Ministru tal-Agrikoltura (Irtirat) (J8a Anness VI)

29.4.2008

38.

Myanmar Information and Communication Technology psew. Myanmar Infotech

MICT Park, Hlaing University Campus

Proprjetarju Parzjali: Aung Soe Tha (D20e Anness VI)

29.4.2008

39.

MNT (Myanmar New Technology)

 

Proprjetarju: Yin Win Thu, Imsieħeb: Nandar Aye (A2c Anness VI)

29.4.2008

40.

Forever Group

Nru ( 14 02/03 ), Olympic Tower I, Corner of Boaungkyaw Street and Mahabandoola Street,

Kyauktada Township.

Yangon.

Tel: 95-1-204013, 95-1-204107

indirizz tal-email : forevergroup@mptmail.net.mm

Direttur Eżekuttiv: Daw Khin Khin Lay

Membru tal-Bord tad-Diretturi: U Khin Maung Htay

Direttur Anzjan U Kyaw Kyaw

29.4.2008”


II Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Il-Kummissjoni

29.4.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 108/53


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-28 ta’ April 2009

fuq talba tal-Irlanda biex taċċetta id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/381/KE li tistabbilixxi Netwerk Ewropew ta’ Migrazzjoni

(notifikata taħt id-dokument numru C(2009) 2708)

(2009/350/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 11a tiegħu,

Billi:

(1)

Fl-14 ta’ Mejju 2008, il-Kunsill adottat id-Deċiżjoni 2008/381/KE li tistabilixxi Netwerk Ewropew dwar il-Migrazzjoni (1) (NEM) (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ id-Deċiżjoni 2008/381/KE).

(2)

B’konformità mal-Artikolu 1 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tal-Irlanda, l-Irlanda ma pparteċipatx fl-adozzjoni tad-Deċiżjoni 2008/381/KE.

(3)

Skont l-Artikolu 4 tal-Protokoll imsemmi, l-Irlanda notifikat lill-Kunsill u lill-Kummissjoni li tixtieq taċċetta id-Deċżjoni 2008/381/KE.

(4)

Skont l-Artikolu 11a tat-Trattat il-Kummissjoni adottat opinjoni favorevoli (2) dwar it-talba tal-Irlanda fit-22 ta’ Diċembru 2008,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2008/381/KE se tapplika għall-Irlanda.

Artikolu 2

L-Irlanda għandha ddaħħal fis-seħħ d-dispożizzjonijiet meħtieġa biex ikunu konformi ma’ din id-Deċiżjoni 2008/381/KE u għandha tgħarraf lill-Kummissjoni b’dan.

Artikolu 3

Id-Deċiżjoni 2008/381/KE se tidħol fis-seħħ fl-Irlanda mid-data tan-notifika tal-Irlanda li biha se taċċetta id-Deċiżjoni 2008/381/KE.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 28 ta’ April 2009.

Għall-Kummissjoni

Jacques BARROT

Viċi President


(1)  ĠU L 131, 21.5.2008, p. 7.

(2)  C(2008) 8668 finali.


III Atti adottati skont it-Trattat tal-UE

ATTI ADOTTATI SKONT IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TAL-UE

29.4.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 108/54


POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL 2009/351/PESK

tas-27 ta' April 2009

li ġġedded il-miżuri restrittivi kontra l-Burma/il-Mjanmar

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 15 tiegħu,

Billi:

(1)

Fis-27 ta' April 2006, il-Kunsill adotta l-Pożizzjoni Komuni 2006/318/PESK li ġġedded il-miżuri restrittivi kontra l-Burma/il-Mjanmar (1). Dawk il-miżuri ssostitwew il-miżuri preċedenti, li l-ewwel fosthom kienu adottati fl-1996 permezz tal- Pożizzjoni Komuni 96/635/PESK (2).

(2)

Il-miżuri restrittivi imposti mill-Pożizzjoni Komuni 2006/318/PESK għandhom jiġu estiżi għal perijodu ieħor ta' 12-il xahar, minħabba n-nuqqas ta' titjib fis-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Burma/il-Mjanmar u l-assenza ta' progress sostantiv lejn proċess ta' demokratizzazzjoni inklussiv, minkejja t-tħabbir mill-Gvern tal-Burma/il-Mjanmar li elezzjonijiet b'aktar minn partit wieħed ser isiru fl-2010.

(3)

Il-listi tal-persuni u l-intrapriżi suġġetti għall-miżuri restrittivi għandhom ikunu emendati sabiex jieħdu kont tal-bidliet fil-gvern, il-forzi tas-sigurtà, il-Kunsill Statali għal Paċi u l-Iżvilupp u l-amministrazzjoni fil-Burma/il-Mjanmar kif ukoll fis-sitwazzjonijiet personali tal-individwi kkonċernati, u sabiex jaġġornaw il-lista ta' impriżi li jappartjenu lil jew li huma kontrollati mir-reġim fil-Burma/il-Mjanmar jew minn persuni assocjati mar-reġim,

ADOTTA DIN IL-POŻIZZJONI KOMUNI:

Artikolu 1

Il-Pożizzjoni Komuni 2006/318/PESK hija b'dan estiża sat-30 ta' April 2010.

Artikolu 2

L-Annessi II u III mal-Pożizzjoni Komuni 2006/318/PESK huma b'dan sostitwiti bit-test fl-Annessi I u II ma' din il-Pożizzjoni Komuni.

Artikolu 3

Din il-Pożizzjoni Komuni għandha jkollha effett fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Artikolu 4

Din il-Pożizzjoni Komuni għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmula fil-Lussemburgu, 27 ta’ April 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

A. VONDRA


(1)  ĠU L 116, 29.4.2006, p. 77.

(2)  ĠU L 287, 8.11.1996, p. 1.


ANNESS I

“ANNESS II

Lista msemmija fl-Artikoli 4, 5 u 8

Noti għat-Tabelli:

1.

Psewdonimi u varjazzjonijiet fil-kitba huma indikati bi ‘psew.

2.

D.t.t tfisser data tat-twelid

3.

P.t.t tfisser post tat-twelid

4.

Jekk ma jingħadx mod ieħor, il-passaporti u l-karti ta' identità kollha huma dawk ta' Burma/Mjanmar.

A.   KUNSILL TAL-ISTAT GĦALL-PAĊI U L-IŻVILUPP (SPDC)

#

Isem (u psewdonimi eventwali)

Informazzjoni ta' identifikazzjoni (funzjoni/titolu, data u post tat-twelid numru tal-passaport/karta tal-identità, raġel ta'/mart jew iben/bint …)

Sess

(M/F)

A1a

Ġeneral Anzjan Than Shwe

President, d.t.t. 2.2.1933

M

A1b

Kyaing Kyaing

Mart il-Ġeneral Anzjan Than Shwe

F

A1c

Thandar Shwe

Bint il-Ġeneral Anzjan Than Shwe

F

A1d

Maġġur Zaw Phyo Win

Ir-raġel ta' Thandar Shwe, Viċi Direttur fit-Taqsima tat-Trasport, Ministeru tal-Kummerċ

M

A1e

Khin Pyone Shwe

Bint il-Ġeneral Anzjan Than Shwe

F

A1f

Aye Aye Thit Shwe

Bint il-Ġeneral Anzjan Than Shwe

F

A1g

Tun Naing Shwe psew. Tun Tun Naing

Iben il-Ġeneral Anzjan Than Shwe. Proprjetarju tal-Kumpannija J and J

M

A1h

Khin Thanda

Mart Tun Naing Shwe

F

A1i

Kyaing San Shwe

Iben il-Ġeneral Anzjan Than Shwe Proprjetarju ta' J's Donuts

M

A1j

Dr Khin Win Sein

Mart Kyaing San Shwe

F

A1k

Thant Zaw Shwe psew. Maung Maung

Iben il-Ġeneral Anzjan Than Shwe

M

A1l

Dewar Shwe

Bint il-Ġeneral Anzjan Than Shwe

F

A1m

Kyi Kyi Shwe psew. Ma Aw

Bint il-Ġeneral Anzjan Than Shwe

F

A1n

Ten. Kur. Nay Soe Maung

Ir-raġel ta' Kyi Kyi Shwe

M

A1o

Pho La Pyae psew. Nay Shwe Thway Aung

Iben Kyi Kyi Shwe u Nay Soe Maung

M

A2a

Viċi-Ġeneral Anzjan Maung Aye

Viċi-President, d.t.t. 25.12.1937

M

A2b

Mya Mya San

Mart il-Viċi-Ġeneral Anzjan Maung Aye

F

A2c

Nandar Aye

Bint il-Viċi-Ġeneral Anzjan Maung Aye, mart il-Kaptan Pye Aung (D17g). Proprjetarju ta' Queen Star Computer Co.

F

A3a

Ġeneral Thura Shwe Mann

Kap tal-Persunal, Koordinatur tal-Operazzjonijiet Speċjali (Armata, Forza Navali u Forza tal-Ajru), d.t.t. 11.7.1947

M

A3b

Khin Lay Thet

Mart il-Ġeneral Thura Shwe Mann. d.t.t. 19.6.1947

F

A3c

Aung Thet Mann psew. Shwe Mann Ko Ko

Iben il-Ġeneral Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe War Company, d.t.t. 19.6.1977

M

A3d

Khin Hnin Thandar

Mart Aung Thet Mann

F

A3e

Toe Naing Mann

Iben Shwe Mann, d.t.t. 29.6.1978

M

A3f

Zay Zin Latt

Mart Toe Naing Mann, Bint Khin Shwe (J5a), d.t.t. 24.3.1981

F

A4a

Ten-Ġen Thein Sein

‘Prim Ministru’, d.t.t. 20.4.1945

M

A4b

Khin Khin Win

Mart it-Ten-Ġen Thein Sein

F

A5a

Ġen (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura huwa titolu) ‘Prim Segretarju’, d.t.t. 29.5.1950, Pesident tal-Kunsill Olimpiku Nazzjonali tal-Mjanmar u President tal-Korporazzjoni Ekonomika tal-Mjanmar

M

A5b

Khin Saw Hnin

Mart it-Ten-Ġen Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

F

A5c

Kaptan Naing Lin Oo

Iben it-Ten-Ġen Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

M

A5d

Hnin Yee Mon

Mart il-Kaptan Naing Lin Oo

F

A6a

Maġġ-Ġen Min Aung Hlaing

Kap tal-Uffiċċju tal-Operazzjonijiet Speċjali (Kayah, l-Istati ta' Shan).

Mit-23.6.2008. (Preċedentement B12a)

M

A6b

Kyu Kyu Hla

Mart il-Maġġ-Ġen Min Aung Hlaing

F

A7a

Ten-Ġen Tin Aye

Kap tal-Ordinanza Militari, Kap ta' UMEH

M

A7b

Kyi Kyi Ohn

Mart it-Ten-Ġen Tin Aye

F

A7c

Zaw Min Aye

Iben it-Ten-Ġen Tin Aye

M

A8a

Ten-Ġen Ohn Myint

Kap tal-Uffiċċju tal-Operazzjonijiet Speċjali 1 (Kachin, Chin,

Sagaing, Magwe, Mandalay. Mit-23.6.2008. (Preċedentement B9a)

M

A8b

Nu Nu Swe

Mart it-Ten-Ġen Ohn Myint

F

A8c

Kyaw Thiha psew. Kyaw Thura

Iben it-Ten-Ġen Ohn Myint

M

A8d

Nwe Ei Ei Zin

Mart Kyaw Thiha

F

A9a

Maġġ-Ġen Hla Htay Win

Kap tat-Taħriġ tal-Forzi Armati, Mit-23.6.2008. (Preċedentement B1a). Proprjetarju ta' Htay Co. (qtugħ u pproċessar tal-injam)

M

A9b

Mar Mar Wai

Mart il-Maġġ-Ġen Hla Htay Win

F

A10a

Maġġ-Ġen Ko Ko

Kap tal-Uffiċċju tal-Operazzjonijiet Speċjali 3 (Pegu, Irrawaddy, Arakan). Mit-23.6.2008. (Preċedentement B10a)

M

A10b

Sao Nwan Khun Sum

Mart il-Maġġ-Ġen Ko Ko

F

A11a

Maġġ-Ġen Thar Aye psew Tha Aye

Kap tal-Uffiċċju tal-Operazzjonijiet Speċjali 4 (Karen, Mon, Tenas serim), d.t.t. 16.2.1945

M

A11b

Wai Wai Khaing psew Wei Wei Khaing

Mart il-Maġġ-Ġen Thar Aye

F

A11c

See Thu Aye

Iben il-Maġġ-Ġen Thar Aye

M

A12a

Ten-Ġen Myint Swe

Kap tal-Uffiċċju tal-Operazzjonijiet Speċjali 5 (Naypyidaw, Rangoon/Yangon)

M

A12b

Khin Thet Htay

Mart it-Ten-Ġen Myint Swe

F

A13a

Arnt Maung

Direttur Ġenerali Rtirat, Direttorat tal-Affarijiet Reliġjużi

M


B.   KMANDANTI REĠJONALI

#

Kunjom

Informazzjoni ta' identifikazzjoni (inkluż il-Kmand)

Sess

(M/F)

B1a

Brig-Ġen Win Myint

Rangoon (Yangon)

M

B1b

Kyin Myaing

Mart il-Brig-Ġen Win Myint

F

B2a

Brig-Ġen Yar (Ya) Pyae (Pye) (Pyrit)

L-Istat ta' Shan tal-Lvant (in-Nofsinhar), (Preċedentement G23a)

M

B2b

Thinzar Win Sein

Mart il-Brig-Ġen Yar (Ya) Pyae (Pye) (Pyrit)

F

B3a

Brig-Ġen Myint Soe

Diviżjoni tal-Majjistral (Sagaing) u Ministru Reġjonali bla Portafoll

M

B4a

Brig-Ġen Khin Zaw Oo

Diviżjoni Kostali (Tanintharyi), d.t.t. 24.6.1951

M

B5a

Brig-Ġen Aung Than Htut

L-Istat ta' Shan tal-Grigal (it-Tramuntana)

M

B5b

Daw Cherry

Mart il-Brig-Ġen Aung Than Htut

F

B6a

Brig-Ġen Tin Ngwe

Diviżjoni Ċentrali (Mandalay)

M

B6b

Khin Thida

Mart il-Brig-Ġen Tin Ngwe

F

B7a

Maġġ-Ġen Thaung Aye

L-Istat tal-Punent (Rakhine). (Preċedentement B2a)

M

B7b

Thin Myo Myo Aung

Mart il-Maġġ-Ġen Thaung Aye

F

B8a

Brig-Ġen Kyaw Swe

Diviżjoni tal-Lbiċ (Irrawaddy) u Ministru Reġjonali bla Portafoll

M

B8b

Win Win Maw

Mart il-Brig-Ġen Kyaw Swe

F

B9a

Maġġ-Ġen Soe Win

L-Istat ta' Kachin tat-Tramuntana

M

B9b

Maġġ-Ġen Soe Win

L-Istat ta' Kachin tat-Tramuntana

F

B10a

Maġġ-Ġen Hla Min

Diviżjoni ta' Nofsinhar (Bago)

M

B11a

Brig-Ġen Thet Naing Win

L-Istat tax-Xlokk (Mon)

M

B12a

Maġġ-Ġen Kyaw Phyo

L-Istat Triangle - Shan (il-Lvant)

M

B13a

Maġġ-Ġen Wai Lwin

Naypyidaw

M

B13b

Swe Swe Oo

Mart il-Maġġ-Ġen Wai Lwin

F

B13c

Wai Phyo Aung

Iben il-Maġġ-Ġen Wai Lwin

M

B13d

Oanmar (Ohnmar) Kyaw Tun

Mart Wai Phyo Aung

F

B13e

Wai Phyo

Iben il-Maġġ-Ġen Wai Lwin

M

B13f

Lwin Yamin

Bint il-Maġġ-Ġen Wai Lwin

F


C.   VIĊI KMANDANTI REĠJONALI

#

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni (inkluż il-Kmand)

Sess

(M/F)

C1a

Brig-Ġen Kyaw Kyaw Tun

Rangoon (Yangon)

M

C1b

Khin May Latt

Mart il-Brig-Ġen Kyaw Kyaw Tun

F

C2a

Brig-Ġen Than Htut Aung

Ċentru

M

C2b

Moe Moe Nwe

Mart il-Brig-Ġen Than Htut Aung

F

C3a

Brig-Ġen Tin Maung Ohn

Il-Majjistral

M

C4a

Brig-Ġen San Tun

It-Tramuntana, d.t.t. 2.3.1951, Rangoon/Yangon

M

C4b

Tin Sein

Mart il-Brig-Ġen San Tun, d.t.t. 27.9.1950, Rangoon/Yangon

F

C4c

Ma Khin Ei Ei Tun

Bint il-Brig-Ġen San Tun, d.t.t. 16.9.1979, Direttur ta' Ar Let Yone Co. Ltd

F

C4d

Min Thant

Iben il-Brig-Ġen San Tun, d.t.t. 11.11.1982, Rangoon/Yangon, Direttur ta' Ar Let Yone Co. Ltd

M

C4e

Khin Mi Mi Tun

Bint il-Brig-Ġen San Tun, d.t.t. 25.10.1984, Rangoon/Yangon, Direttur ta' Ar Let Yone Co. Ltd

F

C5a

Brig-Ġen Hla Myint

Il-Grigal

M

C5b

Su Su Hlaing

Mart il-Brig-Ġen Hla Myint

F

C6a

Brig-Ġen Wai Lwin

Triangle

M

C7a

Brig-Ġen Win Myint

Il-Lvant

M

C8a

Brig-Ġen Zaw Min

Ix-Xlokk

M

C8b

Nyunt Nyunt Wai

Mart il-Brig-Ġen Zaw Min

F

C9a

Brig-Ġen Hone Ngaing psew. Hon Ngai

Il-Kosta

M

C10a

Brig-Ġen Thura Maung Ni

In-Nofsinhar

M

C10b

Nan Myint Sein

Mart il-Brig-Ġen Thura Maung Ni

F

C11a

Brig-Ġen Tint Swe

Il-Lbiċ

M

C11b

Khin Thaung

Mart il-Brig-Ġen Tint Swe

F

C11c

Ye Min psew. Ye Kyaw Swar Swe

Iben il-Brig-Ġen Tint Swe

M

C11d

Su Mon Swe

Mart Ye Min

F

C12a

Brig-Ġen Tin Hlaing

Il-Punent

M

C12b

Hla Than Htay

Mart il-Brig-Ġen Tin Hlaing

F


D.   MINISTRI

#

Kunjom

Informazzjoni ta' identifikazzjoni (inkluż il-Kmand)

Sess

(M/F)

D1a

Maġġ-Ġen Htay Oo

Agrikoltura u Irrigazzjoni mit-18.9.2004 (preċedentement Kooperattivi mill-25.8.2003), Segretarju ġenerali tal-USDA

M

D1b

Ni Ni Win

Mart il-Maġġ-Ġen Htay Oo

F

D1c

Thein Zaw Nyo

Kadett. Iben il-Maġġ-Ġen Htay Oo

M

D2a

Brig-Ġen Tin Naing Thein

Kummerċ (mit-18.9.2004), preċedentement Viċi Ministru tal-Foresti, d.t.t. 1955

M

D2b

Aye Aye

Mart il-Brig-Ġen Tin Naing Thein

F

D3a

Maġġ-Ġen Khin Maung Myint

Kostruzzjoni, ukoll Ministru tal-Enerġija Elettrika 2

M

D4a

Maġġ-Ġen Tin Htut

Kooperattivi (mill-15.5.2006)

M

D4b

Tin Tin Nyunt

Mart il-Maġġ-Ġen Tin Htut

F

D5a

Maġġ-Ġen Khin Aung Myint

Kultura (mill-15.5.2006)

M

D5b

Khin Phyone

Mart il-Maġġ-Ġen Khin Aung Myint

F

D6a

Dr. Chan Nyein

Edukazzjoni. (mill-10.8.2005) Preċedentement: Viċi Ministru tax-Xjenza u t-Teknoloġija, Membru tal-Kumitat Eżekuttiv tal-USDA, d.t.t. 1944

M

D6b

Sandar Aung

Mart Dr. Chan Nyein

F

D7a

Kurunell Zaw Min

Enerġija Elettrika (1) (mill-15.5.2006), d.t.t. 10.1.1949

M

D7b

Khin Mi Mi

Mart il-Kurunell Zaw Min

F

D8a

Brig-Ġen Lun Thi

Enerġija (mill-20.12.1997), d.t.t. 18.7.1940

M

D8b

Khin Mar Aye

Mart il-Brig-Ġen Lun Thi

F

D8c

Mya Sein Aye

Bint il-Brig-Ġen Lun Thi

F

D8d

Zin Maung Lun

Iben il-Brig-Ġen Lun Thi

M

D8e

Zar Chi Ko

Mart Zin Maung Lun

F

D9a

Maġġ-Ġen Hla Tun

Finanzi u Dħul mit-Taxxi (mill-1.2.2003), d.t.t. 11.7.1951

M

D9b

Khin Than Win

Mart il-Maġġ-Ġen Hla Tun

F

D10a

Nyan Win

Affarijiet Barranin (mit-18.9.2004), preċedentement Viċi Kap tat-Taħriġ tal-Forzi Armati, d.t.t. 22.1.1953

M

D10b

Myint Myint Soe

Mart Nyan Win, d.t.t. 15.1.1953

F

D11a

Brig-Ġen Thein Aung

Foresterija (mill-25.8.2003)

M

D11b

Khin Htay Myint

Mart il-Brig-Ġen Thein Aung

F

D12a

Prof. Dr. Kyaw Myint

Saħħa (mill-1.2.2003), d.t.t. 1940

M

D12b

Nilar Thaw

Mart il-Prof. Dr. Kyaw Myint

F

D13a

Maġġ-Ġen Maung Oo

Affarijiet Interni (mill-5.11.2004) u Ministru tal-Immigrazzjoni u l-Popolazzjoni minn Frar 2009, d.t.t. 1952

M

D13b

Nyunt Nyunt Oo

Mart il-Maġġ-Ġen Maung Oo

F

D14a

Maġġ-Ġen Maung Maung Swe

Għajnuna Soċjali, Assistenza u Sistemazzjoni mill-Ġdid (mill-15.5.2006)

M

D14b

Tin Tin Nwe

Mart il-Maġġ-Ġen Maung Maung Swe

F

D14c

Ei Thet Thet Swe

Bint il-Maġġ-Ġen Maung Maung Swe

F

D14d

Kaung Kyaw Swe

Iben il-Maġġ-Ġen Maung Maung Swe

M

D15a

Aung Thaung

Industrija 1 (mill-15.11.1997)

M

D15b

Khin Khin Yi

Mart Aung Thaung

F

D15c

Maġġur Moe Aung

Iben Aung Thaung

M

D15d

Dr Aye Khaing Nyunt

Mart il-Maġġur Moe Aung

F

D15e

Nay Aung

Iben Aung Thaung, negozjant, Direttur Eżekuttiv, Aung Yee Phyoe Co. Ltd u Direttur ta' IGE Co. Ltd

M

D15f

Khin Moe Nyunt

Mart Nay Aung

F

D15g

Maġġur Pyi Aung psew. Pye Aung

Iben Aung Thaung (miżżewweġ lil A2c). Direttur ta' IGE Co. Ltd

M

D15h

Khin Ngu Yi Phyo

Bint Aung Thaung

F

D15i

Dr Thu Nanda Aung

Bint Aung Thaung

F

D15j

Aye Myat Po Aung

Bint Aung Thaung

F

D16a

Viċi Ammirall Soe Thein

Industrija 2 (minn Ġunju 2008). (Preċedentement G38a)

M

D16b

Khin Aye Kyin

Mart il-Viċi Ammirall Soe Thein

F

D16c

Yimon Aye

Bint il-Viċi Ammirall Soe Thein, d.t.t. 12/07/1980

F

D16d

Aye Chan

Iben il-Viċi Ammirall Soe Thein, d.t.t. 23/9/1973

M

D16e

Thida Aye

Bint il-Viċi Ammirall Soe Thein, d.t.t. 23/03/1979

F

D17a

Brig-Ġen Kyaw Hsan

Informazzjoni (mit-13.9.2002)

M

D17b

Kyi Kyi Win

Mart il-Brig-Ġen Kyaw Hsan. Kap tad-Dipartiment tal-Informazzjoni tal-Federazzjoni tal-Mjanmar għall-Affarijiet tan-Nisa

F

D18a

Brig-Ġen Maung Maung Thein

Bhejjem u Sajd

M

D18b

Myint Myint Aye

Mart il-Brig-Ġen Maung Maung Thein

F

D18c

Min Thein psew. Ko Pauk

Iben il-Brig-Ġen Maung Maung Thein

M

D19a

Brig-Ġen Ohn Myint

Mini (mill-15.11.1997)

M

D19b

San San

Mart il-Brig-Ġen Ohn Myint

F

D19c

Thet Naing Oo

Iben il-Brig-Ġen Ohn Myint

M

D19d

Min Thet Oo

Iben il-Brig-Ġen Ohn Myint

M

D20a

Soe Tha

Ippjanar Nazzjonali u Żvilupp Ekonomiku (mill-20.12.1997), d.t.t. 7/11/1944

M

D20b

Kyu Kyu Win

Mart Soe Tha, d.t.t. 5/10/1980

F

D20c

Kyaw Myat Soe

Iben Soe Tha, d.t.t. 14/2/1973

M

D20d

Wei Wei Lay

Mart Kyaw Myat Soe, d.t.t. 12/9/1978

F

D20e

Aung Soe Tha

Iben Soe Tha, d.t.t. 5/10/1983

M

D20f

Myat Myitzu Soe

Bint Soe Tha, d.t.t. 14/2/1973

F

D20g

San Thida Soe

Bint Soe Tha, d.t.t. 12/9/1978

F

D20h

Phone Myat Soe

Iben Soe Tha, d.t.t. 3/3/1983

M

D21a

Kurunell Thein Nyunt

Progress taż-Żoni ta' Fruntiera u Affarijiet dwar ir-Razez Nazzjonali u l-Iżvilupp (mill-15.11.1997), u Sindku ta' Naypyidaw

M

D21b

Kyin Khaing (Khine)

Mart il-Kurunell Thein Nyunt

F

D22a

Maġġ-Ġen Aung Min

Trasport bil-Ferrovija (mill-1.2.2003)

M

D22b

Wai Wai Thar psew. Wai Wai Tha

Mart il-Maġġ-Ġen Aung Min

F

D22c

Aye Min Aung

Bint il-Maġġ-Ġen Aung Min

F

D22d

Htoo Char Aung

Iben il-Maġġ-Ġen Aung Min

M

D23a

Brig-Ġen Thura Myint Maung

Affarijiet Reliġjużi (mill-25.8.2003)

M

D23b

Aung Kyaw Soe

Iben il-Brig-Ġen Thura Myint Maung

M

D23c

Su Su Sandi

Mart Aung Kyaw Soe

F

D23d

Zin Myint Maung

Bint il-Brig-Ġen Thura Myint Maung

F

D24a

Thaung

Xjenza u Teknoloġija (mill-11.98), d.t.t. 6.7.1937

M

D24b

May Kyi Sein

Mart Thaung

F

D24c

Aung Kyi

Iben Thaung, d.t.t. 1971

M

D25a

Brig-Ġen Thura Aye Myint

Sports (mid-29.10.1999)

M

D25b

Aye Aye

Mart il-Brig-Ġen Thura Aye Myint

F

D25c

Nay Linn

Iben il-Brig-Ġen Thura Aye Myint

M

D26a

Brig-Ġen Thein Zaw

Ministeru tat-Telekomunikazzjoni, il-Posta u t-Telegrafi (mill-10.5.2001)

M

D26b

Mu Mu Win

Mart il-Brig-Ġen Thein Zaw

F

D27a

Maġġ-Ġen Thein Swe

Trasport, mit-18.9.2004 (preċedentement l-Uffiċċju tal-Prim Ministru mill-25.8.2003)

M

D27b

Mya Theingi

Mart il-Maġġ-Ġen Thein Swe

F

D28a

Maġġ-Ġen Soe Naing

Ministru tal-Lukandi u t-Turiżmu (mill-15.5.2006)

M

D28b

Tin Tin Latt

Mart il-Maġġ-Ġen Soe Naing

F

D28c

Wut Yi Oo

Bint il-Maġġ-Ġen Soe Naing

F

D28d

Kaptan Htun Zaw Win

Ir-raġel ta' Wut Yi Oo

M

D28e

Yin Thu Aye

Bint il-Maġġ-Ġen Soe Naing

F

D28f

Yi Phone Zaw

Iben il-Maġġ-Ġen Soe Naing

M

D29a

Maġġ-Ġen Khin Maung Myint

Enerġija Elettrika (2) (Ministeru Ġdid) (mill-15.5.2006)

M

D29b

Win Win Nu

Mart il-Maġġ-Ġen Khin Maung Myint

F

D30a

Aung Kyi

Impjiegi/Xogħol (maħtur Ministru tar-Relazzjonijiet fit-8.10.2007, inkarigat mir-Relazzjonijiet ma' Aung San Suu Kyi)

M

D30b

Thet Thet Swe

Mart Aung Kyi

F

D31a

Kyaw Thu

President tal-Bord ta' Selezzjoni u Taħriġ tas-Servizz Ċivili, d.t.t. 15/8/1949

M

D31b

Lei Lei Kyi

Mart Kyaw Thu

F


E.   VIĊI MINISTRI

#

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni (inkuż il-Ministeru)

Sess

(M/F)

E1a

Ohn Myint

Agrikoltura u Irrigazzjoni (mill-15.11.1997)

M

E1b

Thet War

Mart Ohn Myint

F

E2a

Brig-Ġen Aung Tun

Kummerċ (mit-13.9.2003)

M

E3a

Brig-Ġen Myint Thein

Kostruzzjoni (mill-5.1.2000)

M

E3b

Mya Than

Mart il-Brig-Ġen Myint Thein

F

E4a

U Tint Swe

Kostruzzjoni (mis-7.5.1998)

M

E5a

Maġġ-Ġen Aye Myint

Difiża (mill-15.5.2006)

M

E6a

Brig-Ġen Aung Myo Min

Edukazzjoni (mid-19.11.2003)

M

E6b

Thazin Nwe

Mart il-Brig-Ġen Aung Myo Min

F

E6c

Si Thun Aung

Iben il-Brig-Ġen Aung Myo Min

M

E7a

Myo Myint

Enerġija Elettrika 1 (mid-29.10.1999)

M

E7b

Tin Tin Myint

Mart Myo Myint

F

E7c

Aung Khaing Moe

Iben Myo Myint, d.t.t. 25.6.1967

(hu maħsub li attwalment jinsab fir-Renju Unit, mar hemm qabel iddaħħal fil-lista)

M

E8a

Brig-Ġen Than Htay

Enerġija (mill-25.8.2003)

M

E8b

Soe Wut Yi

Mart il-Brig-Ġen Than Htay

F

E9a

Kurunell Hla Thein Swe

Finanzi u Dħul (mill-25.8.2003)

M

E9b

Thida Win

Mart il-Kurunell Hla Thein Swe

F

E10a

Brig-Ġen Win Myint

Enerġija Elettrika (2)

M

E10b

Daw Tin Ma Ma Than

Mart il-Brig-Ġen Win Myint

F

E11a

Maung Myint

Affarijiet Barranin (mit-18.9.2004)

M

E11b

Dr Khin Mya Win

Mart Maung Myint

F

E12a

Prof. Dr. Mya Oo

Saħħa (mis-16.11.1997), d.t.t. 25.1.1940

M

E12b

Tin Tin Mya

Mart il-Prof. Dr. Mya Oo

F

E12c

Dr. Tun Tun Oo

Iben il-Prof. Dr. Mya Oo, d.t.t. 26.7.1965

M

E12d

Dr. Mya Thuzar

Bint il-Prof. Dr. Mya Oo, d.t.t. 23.9.1971

F

E12e

Mya Thidar

Bint il-Prof. Dr. Mya Oo, d.t.t. 10.6.1973

F

E12f

Mya Nandar

Bint il-Prof. Dr. Mya Oo, d.t.t. 29.5.1976

F

E13a

Brig-Ġen Phone Swe

Affarijiet Interni (mill-25.8.2003)

M

E13b

San San Wai

Mart il-Brig-Ġen Phone Swe

F

E14a

Brig-Ġen Aye Myint Kyu

Lukandi u Turiżmu (mis-16.11.1997)

M

E14b

Khin Swe Myint

Mart il-Brig-Ġen Aye Myint Kyu

F

E15a

Brig-Ġen Win Sein

Immigrazzjoni u Populazzjoni (minn Novembru 2006)

M

E15b

Wai Wai Linn

Mart il-Brig-Ġen Win Sein

F

E16a

Ten-Kur Khin Maung Kyaw

Industrija 2 (mill-5.1.2000)

M

E16b

Mi Mi Wai

Mart it-Ten-Kur Khin Maung Kyaw

F

E17a

Kurunell Tin Ngwe

Progress taż-Żoni ta' Fruntiera u Affarijiet tar-Razez Nazzjonali u l-Iżvilupp (mill-25.8.2003)

M

E17b

Khin Mya Chit

Mart il-Kurunell Tin Ngwe

F

E18a

Thura Thaung Lwin

(Thura hu titolu), Trasport bil-Ferrovija (mis-16.11.1997)

M

E18b

Dr Yi Yi Htwe

Mart Thura Thaung Lwin

F

E19a

Brig-Ġen Thura Aung Ko

(Thura hu titolu), Affarijiet Reliġjużi, USDA, membru tal-Kumitat Eżekuttiv Ċentrali (mis-17.11.1997)

M

E19b

Myint Myint Yee psew. Yi Yi Myint

Mart il-Brig-Ġen Thura Aung Ko

F

E20a

Kyaw Soe

Xjenza u Teknoloġija (mill-15.11.2004)

M

E21a

Kurunell Thurein Zaw

Ippjanar Nazzjonali u Żvilupp Ekonomiku (mill-10.8.2005)

M

E21b

Tin Ohn Myint

Mart il-Kurunell Thurein Zaw

F

E22a

Brig-Ġen Kyaw Myin

Għajnuna Soċjali, Assistenza u Sistemazzjoni mill-Ġdid (mill-25.8.2003)

M

E22b

Khin Nwe Nwe

Mart il-Brig-Ġen Kyaw Myin

F

E23a

Pe Than

Trasport bil-Ferrovija (mill-14.11.1998)

M

E23b

Cho Cho Tun

Mart Pe Than

F

E24a

Kurunell Nyan Tun Aung

Trasport (mill-25.8.2003)

M

E24b

Wai Wai

Mart il-Kurunell Nyan Tun Aung

F

E25a

Dr Paing Soe

Saħħa (Viċi Ministru addizzjonali) (mill-15.5.2006)

M

E25b

Khin Mar Swe

Mart Dr. Paing Soe

F

E26a

Maġġ-Ġen Thein Tun

Viċi Ministru tal-Posta u t-Telekomunikazzjoni

M

E26b

Mya Mya Win

Mart Thein Tun

F

E27a

Maġġ-Ġen Kyaw Swa Khaing

Viċi Ministru tal-Industrija

M

E27b

Khin Phyu Mar

Mart Kyaw Swa Khaing

F

E28a

Maġġ-Ġen Thein Htay

Viċi Ministru tad-Difiża

M

E28b

Myint Myint Khine

Mart il-Maġġ-Ġen Thein Htay

F

E29a

Brig-Ġen Tin Tun Aung

Viċi Ministru tax-Xogħol (mis-7.11.2007)

M


F.   ĦATRIET OĦRAJN RELATATI MAS-SETTUR TAT-TURIŻMU

#

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni (inkuż il-funzjoni)

Sess

(M/F)

F1a

U Hla Htay

Direttur Ġenerali fid-Direttorat tal-Lukandi u t-Turiżmu (Direttur Eżekuttiv tas-Servizzi tal-Lukandi u t-Turiżmu tal-Mjanmar sa Awissu 2004)

M

F2a

Tin Maung Shwe

Viċi Direttur Ġenerali, Direttorat tal-Lukandi u t-Turiżmu

M

F3a

Soe Thein

Direttur Eżekuttiv tas-Servizzi tal- Lukandi u t-Turiżmu tal-Mjanmar minn Ottubru 2004 (preċedentement Direttur)

M

F4a

Khin Maung Soe