ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2009.107.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 107

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
28 ta' April 2009


Werrej

 

II   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

Paġna

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Il-Kunsill

 

 

2009/330/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-15 ta' Settembru 2008 dwar l-iffirmar ta’ Protokoll għall-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Albanija, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-Unjoni Ewropea

1

 

 

Il-Kunsill u Il-Kummissjoni

 

 

2009/331/KE, Euratom

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Frar 2009 dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Albanija, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-Unjoni Ewropea

164

 

 

2009/332/KE, Euratom

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Frar 2009 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u r-Repubblika tal-Albanija, min-naħa l-oħra

165

Il-Ftehim ta’ Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Albanija, min-naħa l-oħra

166

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Il-Kunsill

28.4.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 107/1


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tal-15 ta' Settembru 2008

dwar l-iffirmar ta’ Protokoll għall-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Albanija, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-Unjoni Ewropea

(2009/330/KE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 310 flimkien mat-tieni sentenza tal-Artikolu 300(2), l-ewwel subparagrafu tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Att ta’ Adeżjoni, u b’mod partikolari l-Artikolu 6(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Fit-23 ta’ Ottubru 2006 l-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni biex tiftaħ negozjati, f’isem il-Komunità u l-Istati Membri tagħha, mar-Repubblika tal-Albanija sabiex tikkonkludi Protokoll għall-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Albanija, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-Unjoni Ewropea.

(2)

Dawn in-negozjati tlestew b’suċċess u soġġett għall-konkluzzjoni tiegħu f’data aktar tard, il-Protokoll għandu jiġi ffirmat f’isem il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

L-iffirmar tal-Protokoll għall-Ftehim ta’ Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Albanija, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-Unjoni Ewropea huwa b’dan approvat f’isem il-Komunità, soġġett għall-konklużjoni tal-imsemmi Ftehim.

It-test tal-Protokoll huwa anness ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill huwa b’dan awtorizzat li jaħtar il-persuna/i li jkollha/jkollhom is-setgħa li tiffirma/jiffirmaw f’isem il-Komunità u l-Istati Membri tagħha, il-Protokoll, soġġett għall-konklużjoni tiegħu fi stadju aktar ‘il quddiem.

Magħmula fi Brussell, 15 ta’ Settembru 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

B. KOUCHNER


PROTOKOLL

għall-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Albanija, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Unjoni Ewropea

IR-RENJU TAL-BELĠJU,

IR-REPUBBLIKA TAL-BULGARIJA,

IR-REPUBBLIKA ĊEKA,

IR-RENJU TAD-DANIMARKA,

IR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-ESTONJA,

L-IRLANDA,

IR-REPUBBLIKA ELLENIKA,

IR-RENJU TA’ SPANJA,

IR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA,

IR-REPUBBLIKA TALJANA,

IR-REPUBBLIKA TA’ ĊIPRU,

IR-REPUBBLIKA TAL-LATVJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-LITWANJA,

IL-GRAN DUKAT TAL-LUSSEMBURGU,

IR-REPUBBLIKA TAL-UNGERIJA,

IR-REPUBBLIKA TA’ MALTA,

IR-RENJU TAL-OLANDA,

IR-REPUBBLIKA TAL-AWSTRIJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-POLONJA,

IR-REPUBBLIKA PORTUGIŻA,

IR-RUMANIJA,

IR-REPUBBLIKA TAS-SLOVENJA,

IR-REPUBBLIKA SLOVAKKA,

IR-REPUBBLIKA TAL-FINLANDJA,

IR-RENJU TAL-ISVEZJA,

IR-RENJU UNIT TAL-GRAN BRITTANJA U L-IRLANDA TA’ FUQ,

minn hawn ‘il quddiem imsejħa l-“Istati Membri” rappreżentati mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea,

u

IL-KOMUNITÀ EWROPEA, IL-KOMUNITÀ EWROPEA TAL-ENERĠIJA ATOMIKA,

minn hawn ‘il quddiem imsejħa “il-Komunitajiet” rappreżentati mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u mill-Kummissjoni Ewropea,

minn naħa waħda, u

IR-REPUBBLIKA TAL-ALBANIJA

min-naħa l-oħra,

Wara li kkunsidraw l-Artikolu 6(2) tal-att ta’ Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija,

Billi:

(1)

Il-Ftehim ta’ Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Albanija, min-naħa l-oħra, (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “FSA”) ġie ffirmat fil-Lussemburgu fit-12 ta’ Ġunju 2006,

(2)

Ir-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “l-Istati Membri l-ġodda”) issieħbu fl-Unjoni Ewropea fl-1 ta’ Jannar 2007,

(3)

Il-FSA għandu jiġi emendat sabiex titqies l-adeżjoni tal-Istati Membri l-ġodda mal-Unjoni Ewropea,

(4)

Saru konsultazzjonijiet skont l-Artikolu 36(3) tal-FSA sabiex jiżguraw li f’dan il-Ftehim jitiqesu l-interessi reċiproċi tal-Komunità u tal-Albanija ddikjarati f’dak il-Ftehim;

FTEHMU KIF ĠEJ:

TAQSIMA I

PARTIJIET KONTRAENTI

Artikolu 1

Ir-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija għandhom ikunu Partijiet għall-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Albanija, min-naħa l-oħra, iffirmat fil-Lussemburgu fil-12 ta’ Ġunju 2006 u għandhom rispettivament, bl-istess mod bħall-Istati Membri l-oħra tal-Komunità, jadottaw u jieħdu nota tat-testi tal-Ftehim, kif ukoll tad-Dikjarazzjonijiet Konġunti u d-Dikjarazzjonijiet Unilaterali annessi mal-Att Finali ffirmat fl-istess data.

AĠĠUSTAMENTI FIT-TEST TAL-FSA INKLUŻI L-ANNESSI U L-PROTOKOLLI

TAQSIMA II

PRODOTTI INDUSTRIJALI

Artikolu 2

L-Anness I tal-FSA għandu jiġi sostitwit bit-test li jidher fl-Anness I għal dan il-Protokoll.

TAQSIMA III

PRODOTTI AGRIKOLI

Artikolu 3

Prodotti Agrikoli sensu stricto

1.   L-Anness II(a) għall-FSA għandu jiġi sostitwit bit-test li jidher fl-Anness II għal dan il-Protokoll.

2.   L-Anness II(b) għall-FSA għandu jiġi sostitwit bit-test li jidher fl-Anness III għal dan il-Protokoll.

3.   L-Anness II(c) għall-FSA għandu jiġi sostitwit bit-test li jidher fl-Anness IV għal dan il-Protokoll.

Artikolu 4

Prodotti tas-sajd

L-Anness III għall-FSA għandu jiġi sostitwit bit-test li jidher fl-Anness V għal dan il-Protokoll.

Artikolu 5

Prodotti agrikoli proċessati

Il-Protokoll 2 għall-FSA għandu jiġi sostitwit bit-test li jidher fl-Anness VI għal dan il-Protokoll.

TAQSIMA IV

REGOLI TA’ ORIĠINI

Artikolu 6

Il-Protokoll 4 għall-FSA għandu jiġi sostitwit bit-test li jidher fl-Anness VII għal dan il-Protokoll.

DISPOŻIZZJONIJIET TRANSITORJI

TAQSIMA V

Artikolu 7

WTO

Ir-Repubblika tal-Albanija timpenja ruħha li ma tressaq l-ebda pretensjoni, talba jew referenza u lanqas tibdel jew tirtira xi konċessjoni skont il-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT 1994) l-Artikoli XXIV.6 u XXVIII b’rabta ma’ dan it-tkabbir tal-Komunità.

Artikolu 8

Provi ta’ oriġini u kooperazzjoni amministrattiva

1.   Il-provi ta’ oriġini maħruġa kif imiss mir-Repubblika tal-Albanija jew minn Stat Membru ġdid fil-qafas ta’ ftehim preferenzjali jew arranġamenti awtonomi applikati bejniethom għandhom ikunu aċċettati fil-pajjiżi rispettivi, sakemm:

(a)

il-ksib ta’ tali oriġini jagħti trattament tariffarju preferenzjali abbażi tal-miżuri tariffarji preferenzjali li jinsabu fil-FSA;

(b)

il-prova ta’ oriġini u d-dokumenti tat-trasport ikunu nħarġu mhux aktar tard mill-jum ta’ qabel id-data tal-adeżjoni;

(ċ)

il-prova tal-oriġini tiġi ppreżentata lill-awtoritajiet doganali matul il-perjodu ta’ erba’ xhur mid-data tal-adeżjoni.

Meta merkanzija tkun ġiet iddikjarati għall-importazzjoni fir-Repubblika tal-Albanija jew fi Stat Membru ġdid, qabel id-data tal-adeżjoni, skont strumenti ta’ ftehim preferenzjali jew arranġamenti awtonomi applikati bejn ir-Repubblika tal-Albanija u dak l-Istat Membru ġdid f’dak iż-żmien, il-prova ta’ oriġini maħruġa retrospettivament skont dawn l-istrumenti ta’ ftehim jew arranġamenti tista’ wkoll tkun aċċettata sakemm tkun ippreżentata lill-awtoritajiet doganali fil-perjodu ta’ erba’ xhur mid-data tal-adeżjoni.

2.   Ir-Repubblika tal-Albanija u l-Istati Membri l-ġodda huma awtorizzati li jżommu l-awtorizzazzjonijiet li bihom ingħata l-istatus ta’ “esportaturi approvati” fil-qafas ta’ strumenti ta’ ftehim preferenzjali jew arranġamenti awtonomi applikati bejniethom, sakemm:

(a)

tali dispożizzjoni tkun prevista wkoll fil-ftehim konkluż qabel id-data tal-adeżjoni bejn ir-Repubblika tal-Albanija u l-Komunità; u

(b)

l-esportaturi approvati japplikaw ir-regoli ta’ oriġini fis-seħħ f’dak il-ftehim.

Dawn l-awtorizzazzjonijiet għandhom jinbidlu, sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2008 b’awtorizzazzjonijiet ġodda maħruġa skont il-kondizzjonijiet tal-FSA.

3.   It-talbiet għall-verifika sussegwenti tal-prova ta’ oriġini maħruġin skont l-istrumenti ta’ ftehim preferenzjali jew arranġamenti awtonomi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu aċċettati mill-awtoritajiet doganali kompetenti tar-Repubblika tal-Albanija jew tal-Istati Membri għal perjodu ta’ tliet snin wara l-ħruġ tal-prova ta’ oriġini kkonċernata u jistgħu jsiru minn dawk l-awtoritajiet għal perjodu ta’ tliet snin wara l-aċċettazzjoni tal-prova ta’ oriġini ppreżentata lil dawk l-awtoritajiet b’appoġġ għal dikjarazzjoni ta’ importazzjoni.

Artikolu 9

Merkanzija fi transitu

1.   Id-dispożizzjonijiet tal-FSA jistgħu japplikaw għal merkanzija esportata mir-Repubblika tal-Albanija lejn wieħed mill-Istati Membri l-ġodda jew minn wieħed mill-Istati Membri l-ġodda lejn ir-Repubblika tal-Albanija, li jkunu konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Protokoll 4 għall-FSA u li fid-data tal-adeżjoni jkunu fi triqithom jew maħżuna temporanjament, f’maħżen fid-dwana jew f’żona ħielsa fir-Repubblika tal-Albanija jew f’dak l-Istat Membru ġdid.

2.   F’każijiet bħal dawn jista’ jingħata trattament preferenzjali, soġġett għall-preżentazzjoni lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż li qed jimporta, fi żmien erba’ xhur mid-data tal-adeżjoni, ta’ prova ta’ oriġini maħruġa retrospettivament mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż li qed jesporta.

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI U FINALI

TAQSIMA VI

Artikolu 10

Dan il-Protokoll u l-Annessi tiegħu għandhom jifformaw parti integrali mill-FSA.

Artikolu 11

1.   Dan il-Protokoll għandu jkun approvat mill-Komunità, mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea f’isem l-Istati Membri, u mir-Repubblika tal-Albanija skont il-proċeduri tagħhom stess.

2.   L-istrumenti ta’ approvazzjoni għandhom jiġu depożitati mas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 12

1.   Dan il-Protokoll għandu jidħol fis-seħħ fl-istess jum bħall-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni sakemm l-istrumenti kollha ta’ approvazzjoni ta’ dan il-Protokoll ikunu ġew iddepożitati qabel dik id-data.

2.   Meta mhux l-istrumenti kollha ta’ approvazzjoni ta’ dan il-Protokoll ikunu ġew depożitati qabel dik id-data, dan il-Protokoll għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tal-ewwel xahar wara d-data tad-depożitu tal-aħħar strument ta’ approvazzjoni.

Artikolu 13

Dan il-Protokoll huwa miktub f’żewġ kopji fil-lingwa Bulgara, Ċeka, Daniża, Estona, Finlandiża, Franċiża, Ġermaniża, Griega, Ingliża, Latvjana, Litwana, Maltija, Olandiża, Pollakka, Portugiża, Rumena, Slovakka, Slovena, Spanjola, Svediża, Taljana, Ungeriża, u Albaniża, b’kull wieħed minn dawn it-testi jkun ugwalment awtentiku.

Artikolu 14

It-test tal-FSA, inklużi l-Annessi u l-Protokolli li jifformaw parti integrali tiegħu, u t-test tal-Att Finali flimkien mad-dikjarazzjonijiet annessi miegħu għandhom jiġu abbozzati bil-Bulgaru u r-Rumen, u dawn it-testi għandhom ikunu awtentiċi bl-istess mod bħat-testi oriġinali. Il-Kumitat Konġunt għandu japprova dawn it-testi.

Съставено в Брюксел на деветнадесети ноември две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

V Bruselu dne devatenáctého listopadu dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende november to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten November zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta novembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες оκτώ.

Done at Brussels on the nineteenth day of November in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf novembre deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove novembre duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada deviŋpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų lapkričio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év november havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta' Novembru tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de negentiende november tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia dziewiętnastego listopada roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Novembro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la nouăsprezece noiembrie două mii opt.

V Bruseli devätnásteho novembra dvetisícosem.

V Bruslju, dne devetnajstega novembra leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den nittonde november tjugohundraåtta.

Bërë në Bruksel në datë nëntëmbëdhjetë nëntor të vitit dymijë e tetë.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Për Vendet Anëtare

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstva

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Për Komunitetet Europiane

Image

За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā

Albanijos Respublikos vardu

Az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Pentru Republica Albania

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërosë

Image

ANNESS I

“ANNESS I

KONĊESSJONIJIET TARIFFARJI TAL-ALBANIJA GĦALL-PRODOTTI INDUSTRIJALI KOMUNITARJI

(imsemmija fl-Artikolu 19)

Ir-rati tad-dazju ser jitnaqqsu kif ġej:

fl-1 ta’ Jannar 2007, id-dazju tal-importazzjoni ser jitnaqqas għal 60 % tad-dazju bażiku,

fl-1 ta’ Jannar 2008, id-dazju tal-importazzjoni ser jitnaqqas għal 40 % tad-dazju bażiku,

fl-1 ta’ Jannar 2009, id-dazju tal-importazzjoni ser jitnaqqas għal 20 % tad-dazju bażiku,

fl-1 ta’ Jannar 2010, id-dazju tal-importazzjoni ser jitnaqqas għal 10 % tad-dazju bażiku,

fl-1 ta’ Jannar 2011, id-dazji ta’ importazzjoni li jkun fadal ser jitneħħew.

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

2501 00

Melħ (inkluż melħ tal-mejda u melħ żnaturat) u klorur tas-sodju pur, f’taħlita ta’ ilma jew le jew li jkollu miżjudin aġenti għal kontra t-tagħqid jew li jitferraw b’mod liberu ilma baħar:

– Melħ (inkluż melħ tal-mejda u melħ żnaturat) u kloridu tas-sodju pur, kemm jekk f’soluzzjoni ta’ ilma jew jekk ikollu miżjudin miegħu aġenti biex ma jagħqadx jew aġenti lubrikanti u kemm jekk le

– – Oħrajn

– – – Oħrajn

2501 00 91

– – – – Melħ tajjeb għall-konsum mill-bniedem

2523

Siment ta’ Portland, siment tal-allumi, siment li għandu mill-gagazza, siment sulfru eċċezzjonali u siment idrawliku simili, kemm jekk ikkulurit jew fil-forma ta’ gagazza u kemm jekk le

2710

Żjut tal-pitrolju u żjut miksuba minn minerali tal-bitum, li ma humeix grezz; preparazzjonijiet mhux speċifikati x’imkien ieħor jew inklużi, li jkollhom fil-piż 70 % jew aktar ta’ żjut tal-petroleum jew ta’ żjut li jirriżultaw minn minerali bitimużi, meta dawn iż-żjut ikunu l-kostitwenti bażiċi tal-preparamenti; żjut skartati:

– Żjut tal-pitrolju u żjut miksuba minn minerali tal-bitum, li ma humiex grezz; preparazzjonijiet mhux speċifikati x’imkien ieħor jew inklużi, li jkollhom fil-piż 70 % jew aktar ta’ żjut tal-petroleum jew ta’ żjut li jirriżultaw minn minerali bitimużi, meta dawn iż-żjut ikunu l-kostitwenti bażiċi tal-preparamenti, barra żjut għar-rimi:

2710 11

– – Żjut u preparazzjonijiet ħfief

– – – Għal skopijiet oħra:

– – – – Spiriti speċjali:

2710 11 25

– – – – – Oħrajn

– – – – Oħrajn:

– – – – Spirtu tal-muturi

– – – – – – Oħrajn, b’kontenut taċ-ċomb:

– – – – – – – Li ma jeċċedix 0,013 g kull litru:

2710 11 41

– – – – – – – – B’octance nnumber (RON) ta’ anqas minn 95

2710 11 70

– – – – – Fjuwil tal-jet tat-tip spirtu

2710 19

– – Oħrajn:

– – – Żjut medji:

– – – – Għal skopijiet oħra:

– – – – – Pitrolju:

2710 19 21

– – – – – – Fjuwil tal-jet

2710 19 25

– – – – – – Oħra

2710 19 29

– – – – – Oħrajn

– – – Żjut tqal:

– – – – Żjut tal-gass:

2710 19 31

– – – – – Biex jiġu pproċessati bi proċess speċifiku

2710 19 35

– – – – – Biex iġarrbu trasformazzjoni kimika permezz ta’ proċess minbarra dawk speċifikati għar-rigward ta’ sub-intestatura 2710 19 31

– – – – – Għal skopijiet oħra:

2710 19 41

– – – – – – B’kontenut tal-kubrit mhux ogħla minn 0,05 % tal-piż

2710 19 45

– – – – – – B’kontenut tal-kubrit ogħla minn 0,05 % tal-piż iżda mhux aktar minn 0,2 % tal-piż

2710 19 49

– – – – – – B’kontenut tal-kubrit mhux ogħla minn 0,2 % tal-piż

– – – – Żjut tal-Fjuwil:

– – – – – Għal skopijiet oħra:

2710 19 69

– – – – – – B’kontenut tal-kubrit mhux ogħla minn 2,8 % tal-piż

2713

Kokk tal-pitrolju, bitum tal-pitrolju u fdalijiet oħra taż-żjut tal-pitrolju jew żjut minn materjali tal-bitum

– Il-Kokk tal-Pitrolju

2713 12 00

– – Kalċinat

2713 20 00

– Qatran taż-żejt minerali

2713 90

– Fdalijiet oħrajn ta’ żjut minerali jew ta’ żjut miksubin minn minerali bituminużi:

3103

Fertilizzanti minerali jew kimiċi, nitroġeniċi:

3103 10

– Superfosfati

3304

Preparazzjonijiet għas-sbuħija jew għall-irtokk u preparazzjonijiet għall-kura tal-ġilda (minbarra medikamenti), inklużi prodotti għall-ħarsien mix-xemx jew preparazzjonijiet għas-sun tan; preparazzjonijiet għall-manikjur jew il-pedikjur:

– Oħrajn:

3304 91 00

– – Trabijiet, (terer), ikkompressati jew le

3304 99 00

– – Oħrajn

3305

Preparazzjoni għall-użu fix-xagħar:

3305 10 00

– Xampujiet

3305 30 00

– Lakerijiet tax-xagħar

3305 90

– Oħra

3306

Preparazzjoni għall-iġjene tal-ħalq jew tas-snien, inklużi pejsts u terer għad-dentaturi; ħjut użati għat-tindif bejn is-snien (floss dentali), f’pakki individwali bl-imnut:

3306 10 00

– Dentifriċji

3307

Prodotti ta’ qabel tneħħi l-leħja, preparazzjonijiet biex tneħħi l-leħja jew ta’ wara li tneħħi l-leħja, deodoranti personali, preparati għall-banju, prodotti li jneħħu x-xagħar tal-ġisem u preparati oħrajn ta’ fwieħa, kosmetiċi jew tal-banju, li ma huma speċifikati jew inklużi mkien ieħor; prodotti preparati biex ifewħu l-kmamar, sew jekk ikun fihom il-fwieħa jew le jew li jkun fihom disinfettanti:

3307 10 00

– Preparazzjonijiet għal qabel, waqt u wara t-tqaxxir tal-leħja

3307 20 00

– Deodoranti u preparazzjonijiet personali kontra l-għaraq

3401

Sapun; prodotti organiċi attiv fil-wiċċ u preparazzjonijiet biex jintużaw bħala sapun, f’forom ta’ blokok, biċċiet, biċċiet mogħtija l-forma jew forom, sew jekk fihom is-sapun u sew jekk le; prodotti organiċi attiv fil-wiċċ u preparazzjonijiet għall-ħasil tal-ġilda, fil-forma ta’ likwidi jew krema biex jinbiegħu bl-imnut, sew jekk fihom is-sapun u sew jekk le; karti, fuljetti tat-tajjar materjal li jixbaħ il-feltru u prodotti mhux minsuġa, mimlija, miksija jew miksija bis-sapun jew bid-deterġenti:

– Sapun u prodotti organiċi b’wiċċ attiv u preparazzjonijiet, fil-forma ta’ blokok, biċċiet, biċċiet mogħtija l-forma jew forom, u karta, fuljetti tat-tajjar, materjal li jixbah il-feltru u prodotti mhux minsuġa, mimlija jew miksija bis-sapun jew bid-deterġenti:

3401 11 00

– – Sapun għall-użu tat-twaletta (inklużi prodotti medikati)

3401 19 00

– – Oħrajn

3401 20

– Sapun f’forom oħra

3402

Prodotti organiċi b’wiċċ attiv (minbarra s-sapun); Preparazzjonijiet attivi fil-wiċċ, preparazzjonijet għall-ħasil (inklużu preparazzjonijiet għall-ħasil awżiljarju) u preparazzjonijiet għat-tindif, sew jekk fihom is-sapun u sew jekk le, Minbarra dawk tal-intestatura 3401 :

3402 20

– Preparazzjonijiet għall-bejgħ bl-imnut:

3402 90

– Oħrajn:

3402 90 10

– – Preparazzjonijiet attivi fil-wiċċ:

3405

Lostru u kremi, għaż-żraben, għamara, paviment, ix-xogħol tal-karozzi, ħġieġ jew metal, għaġna jew trab li jqaxxar u arranġamenti simili (sew jekk fil-forma tal-karta jew le, fuljetti tat-tajjar, ġild, materjal mhux minsuġ, plastik biċ-ċelel żgħar jew gomma biċ-ċelel żgħar, imħallta jew miksija b’dawn il-preparati), eskluż ix-xama msemmija fit-titolu Nru 3404 :

3405 20 00

– Lostri, kremi u preparazzjonijiet simili, għall-manutenzjoni ta’ għamara, art jew xogħol ieħor tal-għuda

3405 30 00

– Lostri u preparazzjonijiet simili għal oqsfa ta’ vetturi, għajr lostri għall-metall

3405 90

– Oħrajn:

3405 90 90

– – Oħrajn

3923

Oġġetti biex ikunu trasportati jew ippakkjar ta’ oġġetti, tal-plastik; tappijiet, għotjien u tipi ta’ għeluq oħra, tal-plastik:

3923 10 00

– Kaxex, kontenituri, ċestuni u oġġetti simili

– Xkejjer u boroż (inklużi koni):

3923 21 00

– – Ta’ polimeri ta’ etilene

3923 29

– – Ta’ plastiks oħrajn:

3923 29 10

– – – Ta’ poli(klorur tal-vinil)

3923 29 90

– – – Oħrajn

3924

Oġġetti tal-mejda, oġġetti tal-kċina, oġġetti oħrajn tad-dar u tat-twaletta, tal-plastiks:

3925

Oġġetti tal-plastiks tal-bennejja, mhux speċifikati jew inklużi band’oħra:

3925 10 00

– Ġibjuni, tankijiet, btieti u kontenituri simili, li jesgħu aktar minn 300 litru

3926

Oġġetti oħrajn tal-plastiks u oġġetti ta’ materjali oħrajn ta’ titli 3901 sa 3914

4012

Tajers pnewmatiċi tal-lastku retreaded jew użati; tajers solidi jew kuxxin; treads jew flaps tat-tajers, tal-lastku:

– – Tajers ittredjati mill-ġdid

4012 11 00

– – Ta’ tip użat f’vetturi bil-mutur(inklużi station wagons u karozzi tat-tlielaq)

4012 12 00

– – Ta’ tip użat f’karozzi tal-linja jew trakkijiet

4012 13 00

– – Tat-tip użat fl-ajruplani:

ex 4012 13 00

– – – minbarra dawk użati fl-ajruplani ċivili

4012 20 00

– Tajers pnewmatiċi użati:

ex 4012 20 00

– – minbarra dawk użati fl-ajruplani ċivili

4012 90

– Oħrajn:

4012 90 20

– – Tajers solidi jew kuxin

6401

Ilbies għar-riġlejn li minnu ma jgħaddix ilma bil-qigħan ta’ barra u l-uċuħ tal-lastiku jew tal-plastiks, li l-uċuħ tagħhom la huma mwaħħlin lanqas immuntati mal-qiegħ bi ħjata, imsiemer irbattuti (rivets), imsiemer, viti, tappijiet jew proċessi simili

6402

Ilbies ieħor għar-riġlejn b’qigħan ta’ barra u uċuħ tal-lastiku jew tal-plastiks

– Xedd ieħor tas-saqajn:

6402 99

– – Oħrajn:

– – – Oħrajn:

– – – – Bl-uppers tal-plastik

6402 99 50

– – – – – Papoċċi u lbies tar-riġlejn ieħor ta’ ġewwa

6404

Xedd tas-saqajn bil-pettijiet tal-gomma, tal-plastik, tal-ġilda jew ta’ kompożizzjoni tal-ġilda u bil-partijiet ta’ fuq tal-ġilda:

– Ilbies ieħor għar-riġlejn b’qigħan ta’ barra u uċuħ tal-lastiku jew tal-plastiks

6404 19

– – Oħrajn:

6404 19 90

– – – Oħrajn

6404 20

– Ilbies għar-riġlejn b’qigħan ta’ barra tal-ġilda jew kompożizzjoni tal-ġilda

6405

Xedd ieħor tas-saqajn:

6406

Partijiet tax-xedd tas-saqajn (inklużi l-partijiet ta’ fuq sew jekk imwaħħla mal-pettijiet taż-żraben u sew jekk le, minbarra mill-pettijiet ta’ barra); pettijiet ta’ ġewwa taż-żraben li jitneħħew (in-soles), kuxxini għall-għarqub (heel cushions) u oġġetti simili; gettijiet, għata tal-pexxun (leggings) u oġġetti bħalhom u bċejjeċ tagħhom:

6406 10

– Uċuħ u bċejjeċ tagħhom, għajr oġġetti li jwebbsu:

6904

Briks taċ-ċeramika għall-bini, blokki għall-art, madum għall-irfid jew għall-mili u oġġetti simili:

6905

Madum għat-tisqif, irjus taċ-ċmieni, għotjien taċ-ċmieni (cowls), kisi għaċ-ċmieni, tiżjin arkitettoniku u oġġetti oħrajn taċ-ċeramika għall-kostruzzjoni:

6907

Ċangaturi u paviment, madum għall-qigħan taċ-ċmieni jew għall-ħitan taċ-ċeramika mhux igglejżjata; kubi tal-mużajk taċ-ċeramika mhux igglejżjata u bħalhom, fuq dahar ta’ rfid jew le

6908

Ċangaturi u paviment, madum għall-qigħan taċ-ċmieni jew għall-ħitan taċ-ċeramika igglejżjata; kubi tal-mużajk taċ-ċeramika igglejżjata u bħalhom, fuq dahar ta’ rfid jew le:

7213

Biċċiet u vireg, imsaħħna u mremmbla, f’kojls mibruma b’mod irregolari, tal-ħadid jew tal-azzar li mhux liga:

7213 10 00

– Li fihom forom ta’ snien, kustilji, skanalaturi jew deformazzjonijiet oħrajn magħmulin waqt il-proċess tal-irrumblar

– Oħrajn:

7213 91

– – Oħrajn, b’sezzjoni trasversali tonda ta’ qies ta’ anqas minn 14 mm fid-dijametru:

7213 99

– – Oħrajn:

7213 99 10

– – – Li fihom bil-piż inqas minn 0,25 % ta’ karbonju

7214

Staneg u vireg oħra tal-ħadid jew tal-azzar li mhuwiex liga, mhux iktar maħdum minn mikwija bis-sħana, irrumblati jew estrużi bis-sħana, iżda inklużi dawk milwija wara r-rumblar:

7214 10 00

– Iffurmati

7214 20 00

– Li fihom forom ta’ snin, kustilji, skanalaturi jew deformazzjonijiet oħrajn magħmulin waqt il-proċess tal-irrumblar jew mibrumin wara l-irrumblar

– Oħrajn:

7214 91

– – B’sezzjoni trasversali rettangolari (imma mhux kwadra)

7214 99

– – Oħrajn

7306

Tubi, pajpijiet u profili vojta minn ġewwa oħra, (pereżempju, open seam jew iwweldjati, irrivettjati jew magħluqin b’mod simili, tal-ħadid jew azzar

– Oħrajn, iwweldjati, ta’ profil sezzjonali ċirkulari:

7306 61

– – Ta’ profil sezzjonali forma ta’ kaxxa jew rettangolari:

7306 69

– – Oħrajn, iwweldjati, ta’ profil sezzjonali mhux ċirkulari:

7306 90 00

– Oħra

7326

Oġġetti oħra tal-ħadid jew tal-azzar:

7326 90

– Oħrajn:

– – Oġġetti oħra tal-ħadid jew tal-azzar:

7326 90 98

– – – Oħrajn

7408

Wajer tar-ramm:

– Ta’ ramm raffinat:

7408 11 00

– – Li l-qies massimu ta’ wiċċ ta’ qatgħa tagħhom jaqbeż is-6 mm

7408 19

– – Oħrajn

7413 00

Wajer bil-fili, kejbils, strixxi mmaljati u simili, tal-aluminju, mhux iżolati elettrikament:

7413 00 20

– Ta’ ramm raffinat:

ex 7413 00 20

– – Minbarra dawk b’fittings magħhom, għall-użu f’ajruplani ċivili

8544

Wajer iżolat (inkluż wajer miksi bl-enemel jew anodizzat), kejbil (inkluż kejbil koassjali) u kondutturi elettriċi iżolati oħra, sew jekk iffittjati b’connectors u sew jekk le; kejbils ta’ fibra ottika, magħmulin minn fibri miksijin individwalment, immuntati b’kondutturi elettriċi jew mgħammrin b’ connectors jew le:

– Wajer tat-tkebbib:

8544 11

– – Tal-kupru

8544 19

– – Oħrajn

8544 20 00

– Cable coaxial u materjal li jwassal l-elettriku ieħor li jkun coaxial

– Kondutturi elettriċi oħrajn, għal vultaġġ ogħla minn 1 000 volts:

8544 49

– – Oħrajn:

– – – Oħrajn:

8544 49 91

– – – – Wajer u kejbils, b’wajers kondutturi individwali ta’ dijametru ikbar minn 0,51 mm

– – – – Oħrajn:

8544 49 95

– – – – – Għal vultaġġ ogħla minn 80 V iżda inqas minn 1 000 V

8544 49 99

– – – – – Għall-vultaġġ ta’ mhux aktar minn 1 000 V

8544 60

– Kondutturi elettriċi oħrajn, għal vultaġġ ogħla minn 1 000 volts:

9403

Għamara oħra jew parti minnha:

9403 30

– Għamara tal-għuda ta’ tip użat fl-uffiċċji:

9403 40

– Għamara tal-għuda ta’ tip użat fil-kċina:

9403 60

– Għamara oħra tal-għuda:

9403 60 30

– – Għamara tal-għuda ta’ tip użat fil-ħwienet”

ANNESS II

“ANNESS II(a)

KONĊESSJONIJIET TARIFFARJI TAL-ALBANIJA GĦAL PRODOTTI AGRIKOLI PRIMARJI LI JORIĠINAW FIL-KOMUNITÀ

(imsemmija fl-Artikolu 27(3)(a))

Bla dazju għal kwantitajiet mingħajr limitu:

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

0101

Żwiemel ħajjin, ħmir, bgħula u bgħula tal-irkib:

0101 10

– Bhejjem tar-razza pura għat-tagħmir:

0102

Annimali bovini ħajjin:

0102 10

– Bhejjem tar-razza pura għat-tagħmir:

0102 90

– Oħrajn:

– – Speċi domestiċi:

– – – Ta’ piż ta’ aktar minn 80 kg imma mhux aktar minn 160 kg:

0102 90 29

– – – – Oħrajn

0103

Ħnieżer ħajjin:

0104

Ngħaġ u mogħoż ħajjin

0105

Tjur ħaj, jiġifieri tjur tal-ispeċi Gallus domesticus, papri, wiżżiet, dundjani u farawni:

– Li jiżnu aktar minn 185 g:

0105 11

– – Tjur tal-ispeċi Gallus domesticus:

0105 12 00

– – Dundjani

0105 19

– – Oħrajn:

– Oħrajn:

0105 94 00

– – Tjur tal-ispeċi Gallus domesticus:

ex 0105 94 00

– – – Li jiżnu aktar minn 2 000  g:

0106

Annimali ħajjin oħra:

– Mammali:

0106 11 00

– – Primati

0106 19

– – Oħrajn

0106 20 00

– Rettili (inklużi sriep u fkieren tal-ilma)

– Agħsafar

0106 31 00

– – Agħsafar tal-priża

0106 32 00

– – Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos)

0106 39

– – Oħrajn

0106 90 00

– Oħrajn

0205 00

Laħam taż-żwiemel, tal-ħmir, tal-bgħula jew tal-bgħula tal-irkib, frisk, imkessaħ jew iffriżat:

0206

Ġewwieni li jittiekel ta’ annimali tal-ifrat, ħnieżer, nagħaġ, mogħoż, żwiemel, ħmir, bgħula jew hinnies, imkessaħ jew iffriżat:

0206 10

– Ta’ annimali tal-ifrat, frisk jew iffriżat:

0206 10 10

– – Għall-manifattura ta’ prodotti farmaċewtiċi

– Tal-annimali tal-ifrat, iffriżat:

0206 29

– – Oħrajn:

0206 29 10

– – – Għall-manifattura ta’ prodotti farmaċewtiċi

0206 30 00

– Tal-ħnieżer, frisk jew imkessaħ

– Tal-ħnieżer, iffriżat:

0206 41 00

– – Fwied

0206 80

– Oħrajn, friski jew imkessħa

0206 80 10

– – Għall-manifattura ta’ prodotti farmaċewtiċi

0206 90

– Oħrajn, iffriżati:

0206 90 10

– – Għall-manifattura ta’ prodotti farmaċewtiċi

0404

Xorrox, sew jekk konċentrat jew le jew li jkun fih iz-zokkor jew xi materja oħra ta’ ħlewwa miżjuda; prodotti li jikkonsistu f’kostitwenti naturali tal-ħalib sew jekk ikun fihom iz-zokkor jew sustanza oħra ta’ ħlewwa miżjuda jew le, mhux speċifikati jew inklużi x’imkien ieħor:

0404 10

– Xorrox u xorrox modifikat, sew jekk konċentrat jew le jew li jkun fih iz-zokkor jew xi materja oħra ta’ ħlewwa miżjuda

– – Fi trab, granuli jew forom solidi oħra:

– – – Li ma jkunx fih zokkor jew sustanza oħra ta’ ħlewwa miżjuda, b’kontenut ta’ proteini (kontenut f’nitroġenu x 6.38), bil-piż

– – – – B’kontenut ta’ xaħam li, bil-piż, ma jeċċedix il-15 %:

0404 10 02

– – – – – Li ma jkunx aktar minn 1,5 %

0404 10 04

– – – – – Li jkun aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

0404 10 06

– – – – – Ta’ aktar minn 27 %

– – – – B’kontenut ta’ xaħam li, bil-piż, mhux aktar 15 %:

0404 10 12

– – – – – Li ma jkunx aktar minn 1,5 %

0404 10 14

– – – – – Li jkun aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

0404 10 16

– – – – – Ta’ aktar minn 27 %

0407 00

Bajd tal-għasafar bil-qoxra, frisk, ippreservat jew imsajjar:

– Tat-tjur:

– – Għat-tfaqqis:

0407 00 11

– – – Tad-dundjani jew tal-wiżżiet

0407 00 19

– – – Oħrajn

0410 00 00

Prodotti mnissla mill-bhejjem tajbin għall-ikel, mhux speċifikati jew inklużi x’imkien ieħor

0504 00 00

Imsaren, bżieżeq tal-urina u stonkijiet tal-annimali (għajr tal-ħut), sħaħ u biċċiet minnhom, friski, imkessħa, iffriżati, fis-salmura, imqadda jew iffumugati:

0601

Basal, tuberi, għeruq tuberużi, corms, crowns u riżomi, reqdin, jarmu jew bil-ward; pjanti taċ-ċikwejra u għeruq ħlief għeruq tal-intestatura 1212

0602

Pjanti ħajjin oħra (inklużi l-għeruq tagħhom), biċċiet u żabriet; rimja tal-faqqiegħ:

0602 10

– Tirqid u friegħi żgħar bla għeruq:

0602 10 90

– – Oħrajn

0602 20

– Siġar, arbuxelli u buxxijiet, imlaqqma jew le, ta’ tipi li jkollhom frott jew ġewż:

0602 20 90

– – Oħrajn

0602 30 00

– Rododendri u ażaleas, imlaqqma jew le

0602 40

– Ward, imlaqqma jew le

0602 90

– Oħra

0701

Patata, friska jew imkessħa:

0701 10 00

– Żerriegħa

0703

Basal, shallots, tewm, kurrat u veġetali oħrajn tal-ġens tat-tewm, friski jew imkessħin:

0703 20 00

– Tewm

0705

Ħass (Lactuca sativa) u ċikwejra (Cichorium spp.), friski jew imkessħin:

– Ċikwejra:

0705 21 00

– – Ċikwejra Witloof (Cichorium intybus var. Foliosum)

0706

Karrotti, turnips (xorta ta’ Brassica), pitravi għall-insalata, sassefrika, celeriac (xorta ta’ krafes), ravanell u għeruq oħrajn simili tajbin għall-ikel, friski jew imkessħin:

0706 90

– Oħrajn:

0706 90 30

– – Horseradish (Cochlearia armoracia)

0708

Ħxejjex leguminużi, imqaxxrin jew bil-qoxra, friski jew imkessħin:

0708 20 00

– Ful (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0709

Ħaxix ieħor, frisk jew imkessaħ:

– Faqqiegħ u tartufi:

0709 51 00

– – Faqqiegħ tal-ispeċi Agaricus

0709 59

– – Oħrajn:

0709 59 10

– – – Xantarelli

0709 59 30

– – – Faqqiegħ tat-tip flap

0709 59 90

– – – Oħrajn

0711

Ħxejjex preservati qabel (per eżempju, b’gass sulphur dioxide, fis-salmura, fl-ilma tal-kubrit jew f’soluzzjonijiet preservattivi oħra), iżda mhux tajba għall-konsum immedjat f’dak l-istat:

– Faqqiegħ u tartufi:

0711 51 00

– – Faqqiegħ tal-ispeċi Agaricus

0711 90

– Ħxejjex oħrajn; taħlitiet ta’ ħxejjex:

– – Ħxejjex:

0711 90 10

– – – Frott tal-ispeċi Capsicum jew tal-ispeċi Pimenta, ħlief għal-bżar ħelu

0711 90 50

– – – Basal

0711 90 80

– – – Oħrajn

0712

Ħxejjex imnixxfin, sħaħ, imqattgħin, imfella, imfarrkin jew fi trab, imma mhux imħejjin aktar:

– Faqqiegħ, wood ears (Auricularia spp.), jelly fungi (Tremella spp.) u tartufi:

0712 31 00

– – Faqqiegħ tal-ispeċi Agaricus

0712 32 00

– – Wood ears (Auricularia spp.)

0712 33 00

– – Jelly fungi (Tremella spp.)

0712 39 00

– – Oħrajn

0713

Ħaxix leguminuż imqadded, maħruġ mil-fosdqa, sew jekk imqaxxar jew maqsum u anki jekk le:

0713 10

– Piżelli (Pisum sativum):

0713 10 10

– – Għaż-żriegħ

– Fażola (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 31 00

– – Ful tal-ispeċi Vigna mungo (L.) Hepper jew Vigna radiata (L.) Wilczek

0713 33

– – Fażola, li tinkludi fażola bajda tal-piżelli (Phaseolus vulgaris):

0713 33 10

– – – Għaż-żriegħ

0713 40 00

– Għads

0713 50 00

– Ful (Vicia fabavar. Major) u horse beans (Vicia fabavar. equina u Vicia faba var. minor):

0713 90 00

– Oħra

0714

Manjoka, ararut, salep, artiċokks, patata ħelwa u għeruq simili u ħxejjex tal-basal b’livell għoli ta’ lamtu jew inulina, friski, mkessħa, iffriżati jew niexfa, sew jekk mqatta’ flieli jew fil-forma ta’ pritkuni sew jekk le; Il-laħam tas-sago

0801

Ġewż tal-Indi, ġewż tal-Brażil u ġewż tal-anakardju, frisk jew imqadded, sewwa jekk maħruġ mill-fosdqa jew imqaxxar jew le:

– Ġewż tal-Brażil

0801 22 00

– – Bla qoxra

0802

Ġewż ieħor, frisk jew imqadded, sewwa jekk maħruġ mill-fosdqa jew imqaxxar jew le:

– Lewż:

0802 11

– – Fil-qoxra

0802 12

– – Bla qoxra

– Ġewż:

0802 31 00

– – Fil-qoxra

0802 32 00

– – Bla qoxra

0802 60 00

– Ġewż tal-makadamja

0802 90

– Oħrajn:

0802 90 20

– – Ġewż tal-areka (jew betel), kola u ġewż tal-pekan

0802 90 50

– – Pine nuts

0803 00

Banana, inklużi l-pjantaġġini, friska jew imnixxfa

0803 00 90

– Imnixxfa

0804

Tamal, tin, ananas, avokado, gwava, mangu u mangostana, friski jew imqaddin:

0804 40 00

– Avokado

0805

Frott taċ-ċitru, frisk jew imnixxef:

0805 40 00

– Il-meraq tat-tronġa, inkluż il-meraq tal-pomelo

0805 90 00

– Oħra

0806

Għeneb, frisk jew imnixxef:

0806 20

– Imnixxfa

0810

Frott ieħor, frisk:

0810 40

– Cranberries, mirtilli u frott ieħor tal-ispeċi Vaccinium:

0810 40 10

– – Għeneb tal-muntanja (mirtill aħmar), foxberries jew cranberries tal-muntanja (frott tal-ispeċi Vaccinium vitisidaea)

0810 60 00

– Durian

0810 90

– Oħrajn:

– – Passolina sewda, bajda jew ħamra u ribes, friski

0810 90 60

– – – Redcurrants

0811

Frott jew ġewż, nejjin jew imsajrin bl-istim jew bit-togħlija fl-ilma, iffriżati, kemm jekk biż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu (NM 0811 10 90 ) kemm jekk le:

0811 20

– Lampuni, tut, ċawsli, loganberries, passolina sewda, bajda jew ħamra u gooseberries:

– – Li jkun fihom zokkor jew sustanza oħra li tagħti l-ħlewwa miżjuda:

0811 20 11

– – – Li fihom aktar minn 13 % kontenut ta’ zokkor bil-piż

0811 20 19

– – – Oħrajn

– – Oħrajn

0811 20 39

– – – Blackcurrants

0811 90

– Oħrajn:

– – Li jkun fihom zokkor jew sustanza oħra li tagħti l-ħlewwa miżjuda:

– – – Li fihom aktar minn 13 % kontenut ta’ zokkor bil-piż

0811 90 11

– – – – Frott tropikali u ġewż tropikali

– – – Oħrajn:

0811 90 31

– – – – Frott tropikali u ġewż tropikali

0812

Frott u ġewż ippreservati proviżorjament (per eżempju, permezz ta’ gass tad-diossidu tal-kubrit, fis-salmura, fl-ilma tal-kubrit jew f’soluzzjonijiet preservattivi oħra), iżda mhux tajba għall-konsum immedjat f’dak l-istat:

0812 90

– Oħrajn:

0812 90 10

– – Berquq:

0812 90 30

– – Papaja

0812 90 40

– – Frott tal-ispeċi Vaccinium myrtillus

0812 90 70

– – Guavas, mango, mangosteens, tamarind, frott tal-anakardju, liċċi (litchi), frott tas-siġra tal-ħobż (jackfruit), frott tas-sapodilja, frott tal-passjoni, karambola, pitaħaja u ġewż tropikali

0812 90 98

– – Oħrajn:

ex 0812 90 98

– – – Blackcurrants

ex 0812 90 98

– – – Lampuni

0813

Frott niexef, minbarra dak tal-intestaturi Nru 0801 sa 0806 : taħlitiet ta’ ġewż jew frott niexef ta’ dan il-Kapitolu:

0813 50

– taħlitiet ta’ ġewż jew frott niexef ta’ dan il-Kapitolu:

– – Taħlitiet ta’ frott niexef, minbarra dak tal-intestaturi 0801 sa 0806 :

0813 50 19

– – – Li jkun fihom il-pruna

– – Taħlitiet magħmula biss minn ġewż niexef tal-intestatura Nru 0801 u 0802 :

0813 50 31

– – – Minn ġewż tropikali

0813 50 39

– – – Oħrajn

– – Taħlitiet oħrajn:

0813 50 91

– – – Li ma jkunx fihom pruna jew tin

0814 00 00

Il-qoxra tal-frott taċ-ċitru jew tal-bettieħ (inkluż id-dulliegħ), friska, iffriżata, imnixxfa jew proviżorjament ippreservata fis-salmura, fl-ilma bil-kubrit jew f’xi soluzzjoni preservattiva oħra

0901

Kafé, sew jekk inkaljat sew jekk dekaffeinat; qxur u fosdoq tal-kafe; sostituti tal-kafe li fihom il-kafe f’kull proporzjon:

0901 90

– Oħrajn:

0901 90 10

– – Qxur u fosdqiet tal-kafe

0908

Noċimoskata, il-qoxra barranija tan-noċimoskata u kardamomi

1001

Qamħ u muesli:

1001 90

– Oħrajn:

1001 90 10

– – Għaż-żriegħ

1006

Ross

1007 00

Qamħ tas-sorgu:

1008

Qamħ saraċin, millieġ u skalora; Ċereali oħrajn:

1102

Dqiq taċ-ċereali apparti minn tal-qamħ jew il-meslin

1102 90

– Oħrajn:

1102 90 30

– – Mil-ħafur

1103

Ħafur, pasta u pritkuni taċ-ċereali:

– Pasta u ħafur:

1103 19

– – Ta’ ċereali oħrajn:

1103 19 10

– – – Tas-sikrana

1103 19 30

– – – Tax-xgħir:

1103 19 40

– – – Mil-ħafur

1103 19 50

– – – Mir-ross

1103 20

– Pritkuni:

1104

Qmugħ taċ-ċereali maħduma mod ieħor (per eżempju, imfesdqa, irrumblati, imqattgħin f’biċċiet irqaq, perlati, imfella jew mitħuna fi frak oħxon), minbarra ross tal-intestatura 1006 ; żerriegħa taċ-ċereali, sħiħa, irrumblata, mqiegħda strat strat jew mitħuna:

– Qmugħ irrumblati jew imqattgħin f’biċċiet irqaq:

1104 12

– – Mil-ħafur

1104 12 10

– – – Irrumblati

1104 19

– – Ta’ ċereali oħrajn:

1104 19 30

– – – Tas-sikrana

– – – Tax-xgħir:

1104 19 61

– – – – Rolled

1104 19 69

– – – – Ross perlat

– – – Oħrajn:

1104 19 91

– – – – Ross perlat

– Qmugħ maħduma oħra (per eżempju, imfesdqa, perlati, imfella jew mitħuna fi frak oħxon):

1104 22

– – Mil-ħafur

1104 23

– – Tal-qamħirrum (corn):

1104 23 30

– – – Perlati

1104 23 90

– – – Mhux maħduma mod ieħor għajr mitħuna fi frak oħxon

1104 29

– – Ta’ ċereali oħrajn:

– – – Tax-xgħir:

1104 29 01

– – – – Imfesdqa (mingħajr qoxra jew fosdqa)

1104 29 03

– – – –Imfesdqa u imfella jew mitħuna fi frak oħxon (‘Grütze’ or ‘grutten’)

1104 29 05

– – – – Perlati

1104 29 07

– – – – Mhux maħduma mod ieħor għajr mitħuna fi frak oħxon

1104 29 09

– – – – Oħrajn

– – – Oħrajn

– – – – Imfesdqa (mingħajr qoxra jew fosdqa), kemm jekk imqatta fi flieli jew mitħuna fi frak oħxon, kemm jekk le

1104 29 11

– – – – – Tal-qamħ:

1104 29 18

– – – – – Oħrajn

1104 29 30

– – – – Perlati

ex 1104 29 30

– – – – – Tal-qamħ:

ex 1104 29 30

– – – – – Tas-sikrana

– – – – Mhux maħduma mod ieħor għajr mitħuna fi frak oħxon

1104 29 51

– – – – – Tal-qamħ:

1104 29 55

– – – – – Tas-sikrana

1104 29 59

– – – – – Oħrajn

 

– – – – Oħrajn

1104 29 81

– – – – – Tal-qamħ:

1104 29 85

– – – – – Tas-sikrana

1104 30

– Żerriegħa taċ-ċereali, sħiħa, irrumblata, mqiegħda strat strat jew mitħuna:

1104 30 10

– – Tal-qamħ:

1105

Dqiq, pasta, trab, flejks, granuli u pritkuni tal-patata

1106

Dqiq, pasta u trab tal-ħxejjex leguminużi mnixxfin ta’ titlu 0713 , ta’ sagu jew ta’ għeruq jew tuberi ta’ titlu 0714 , jew tal-prodotti tal-Kapitlu 8:

1107

Xgħir, kemm jekk inkaljat kemm jekk le

1108

Lamtu; inulina:

– Lamtu:

1108 19

– – Lamti oħra:

1108 19 10

– – – Mir-ross

1108 20 00

– Inulina

1109 00 00

Glutina tal-qamħ, sew jekk niexfa sew jekk le

1201 00

Żerriegħa tal-ġirasol, imkissra jew le

1202

Ġewż mitħun, mhux inkaljat jew imsajjar mod ieħor, bla qoxra, imkisser jew le

1202 10

– Fil-qoxra:

1202 10 10

– – Għaż-żriegħ

1203 00 00

Copra

1204 00

Żerriegħa tal-lin, imkissra jew le

1205

Żerriegħa tal-ġirasol, imkissra jew le

1206 00

Żerriegħa tal-ġirasol, imkissra jew le

1207

Żerrigħa oħra taż-żejt u frott oliganuż, miksurin jew le

1208

Dqiq u tħin ta’ żerriegħa ta’ żjut jew frott oleaġeneu, esklużi dawk tal-mustarda

1209

Żrieragħ, frott u spori, ta’ kwalità użati għaż-żriegħ:

1210

Il-koni tal-ħopp, friski jew imqadda, sew jekk mitħuna u sew jekk le, f’għamla ta’ trab jew f’gerbub; lupulina

1211

Pjanti jew parti minn pjanti (inkluża ż-żerriegħa u l-frott) ta’ tip użati primarjament għall-perfumerija, fil-farmaċija jew għall-użu tal-insettiċidi, funguċida jew għanijiet simili, friski jew imqadda, kemm jekk huma maqtugħin, imfarrka jew mitħuna, u anki jekk le

1211 90

– Oħrajn:

1211 90 85

– – Oħrajn:

ex 1211 90 85

– – – Oħrajn, ħlief għeruq tal-liquorice

1212

Ħarrub, alki tal-baħar u alka oħrajn, pitravi zokkrin u kannamieli, friski, imkessħa, iffriżati jew imnixxfin, kemm jekk mitħuna u kemm jekk le; għadam u qlub tal-frott u prodotti oħrajn ta’ ħxejjex (inklużi għeruq mhux inkaljati taċ-ċikwejra tal-varjetà Cichorium intybus sativum) tat-tip użati primarjament għall-konsum uman, mhux speċifikati jew inklużi band’oħra:

– Oħrajn:

1212 91

– – Zokkor tal-pitravi

1212 99

– – Oħrajn:

1213 00 00

Tiben taċ-ċereali u l-fosdqa, mhux ippreparati, kemm jekk huma mqatta’, mitħuna jew fil-forma ta’ pritkuni

1214

Nevew, pitravi, għeruq tal-għalf, ħuxlief, xnien (alfalfa), silla, ħuxlief sainfoin, koboċċi tal-għalf, lupini, ġulbiena u prodotti simili tal-għalf, kemm jekk huma fil-forma ta’ gerbub jew le:

1301

Il-gommalakka; gomom naturali, rażi, rażi tal-gomma u oleoreżini (per eżempju, balzmi)

1302

Meraq jew estratti tal-ħxejjex; sustanzi pektiċi, pektinati u pektati; agar-agar u muċilaġni u sustanzi li jgħaqqdu oħra, kemm jekk immodifikati jew le, derivati minn prodotti tal-ħxejjex:

– Sugu veġetali u estratti tal-ħaxix:

1302 11 00

– – Opium

1302 19

– – Oħrajn

– Muċilaġnijiet u sustanzi oħra li jgħaqqdu, immodifikati jew le, idderivati minn prodotti tal-ħxejjex:

1302 32

– – Muċilaġnijiet u sustanzi oħra li jgħaqqdu, immodifikati jew le, idderivati mill-ħarrub, miż-żerriegħa tal-ħarrub jew miż-żerriegħa tal-guar:

1302 32 90

– – – Of guar seeds

1302 39 00

– – Oħrajn

1501 00

Xaħam tal-majjal (inkluż l-ardu) u xaħam tat-tjur, li mhux dak tal-intestaturi 0209 jew 1503 :

– Xaħam tal-ħnieżer (inkluż ix-xaħam)

1501 00 11

– – Għal użi industrijali ħlief għall-manifattura ta’oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem

1501 00 90

– Xaħam tat-tjur

1502 00

Xaħmijiet tal-annimali tal-ifrat, nagħaġ jew mogħoż, li mhux dawk tal-intestatura 1503

1503 00

Stearina tax-xaħam, żejt tax-xaħam, oleostearina, oleo-oil u żejt tax-xaħam tad-dam, mhux emulsifikati jew imħalltin jew ippreparati b’xi mod ieħor:

1504

Ix-xaħmijiet u ż-żjut u l-frazzjonijiet tagħhom, ta’ ħut jew ta’ mammali marini, sew jekk raffinati u sew jekk le, imma mhux modifikati kimikament

1507

Żejt tas-soja u l-frazzjonijiet tiegħu, kemm jekk irfinut kemm jekk le, iżda mhux modifikat kimikament

1508

Żejt tal-karawett u l-frazzjonijiet tiegħu, kemm jekk raffinat kemm jekk le, iżda mhux modifikat kimikament:

1508 10

– Żejt mhux raffinat:

1508 10 10

– – Għal użi tekniċi jew industrijali ħlief għall-manifattura ta’ oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem

1508 90

– Oħrajn:

1508 90 10

– – Għal użi tekniċi jew industrijali ħlief għall-manifattura ta’ oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem

1511

Żejt tal-karawett u l-frazzjonijiet tiegħu, kemm jekk raffinat kemm jekk le, iżda mhux modifikat kimikament:

1512

Żejt taż-żerriegħa tal-ġirasol, tal-għosfor jew tal-qoton u frazzjonijiet tiegħu, sew jekk raffinat sew jekk le, iżda mhux modifikat kimikament

1513

1 Żejt mill-ġewż tal-indji (kopra), il-qalba tal-palma jew żejt babassu u partijiet minnha, raffinat jew le, iżda mhux modifikat kimikament

1514

Żejt tar-rapa, kolza jew tal-mustarda u l-frazzjonijiet tagħhom, sew jekk raffinati sew jekk le, iżda mhux modifikati kimikament

1515

Xaħmijiet u żjut oħra tal-ħxejjex (inkluż iż-żejt jojoba) u l-frazzjonijiet tagħhom, irfinuti jew le, iżda mhux immodifikati kimikament:

– Żejt tal-ġoġoba u l-frazzjonijiet tiegħu

1515 11 00

– – Żejt mhux raffinat:

1515 19

– – Oħrajn

– Żejt tal-Qamħirrun u l-frazzjonijiet tiegħu

1515 21

– – Żejt mhux raffinat:

1515 29

– – Oħrajn

1515 30

– Żejt tal-kastru u l-frazzjonijiet tiegħu

1515 50

– Żejt tal-ġunġliel u l-frazzjonijiet tiegħu

1515 90

– Oħrajn:

1515 90 11

– – Żejt taż-żerriegħa tas-siġra tat-tung; żjut tal-jojoba u l-oitiċika; xema’ tar-riħan u xema’ tal-Ġappun; il-frazzjonijiet tagħhom

ex 1515 90 11

– – – Żejt tal-kastru u l-frazzjonijiet tiegħu

– – Żejt taż-żerriegħa tat-tabakk u l-frazzjonijiet tiegħu;

– – – Żejt mhux raffinat:

1515 90 21

– – – – Għal użi tekniċi jew industrijali ħlief għall-manifattura ta’ oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem

1515 90 29

– – – – Oħrajn

– – – Oħrajn

1515 90 31

– – – – Għal użi tekniċi jew industrijali ħlief għall-manifattura ta’ oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem

1515 90 39

– – – – Oħrajn

– – Żjut oħra u l-frazzjonijiet tagħhom:

– – – Żejt mhux raffinat:

1515 90 40

– – – – Għal użi tekniċi jew industrijali ħlief għall-manifattura ta’ oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem

– – – – Oħrajn:

1515 90 51

– – – – – Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 1 kg

1515 90 59

– – – – – Solidi, oħra likwidi

– – – Oħrajn:

1515 90 60

– – – – Għal użi tekniċi jew industrijali ħlief għall-manifattura ta’ oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem

– – – – Oħrajn:

1515 90 91

– – – – – Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 1 kg

1515 90 99

– – – – – Solidi, oħra likwidi

1516

Xaħmijiet u żjut tal-annimali jew ħxejjex u l-frazzjonijiet tagħhom, parzjalment jew totalment idroġenati, interesterifikati, riesterifikati jew elajdinizzati, kemm jekk raffinati u kemm jekk le, iżda mhux ippreparati ulterjormaent:

1516 10

– Xaħmijiet u żjut tal-ħxejjex u l-frazzjonijiet tagħhom:

1516 20

– Xaħmijiet u żjut tal-ħxejjex u l-frazzjonijiet tagħhom:

– – Oħrajn:

1516 20 91

– – – f’imballaġġ immedjat ta’ kontenut nett ta’ anqas minn 1 kg

– – – Oħrajn:

1516 20 95

– – – – Colza, linseed, rapeseed, sunflower-seed, illipe, karite, makore, touloucouna or babassu oils, for technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption

– – – – Oħrajn:

1516 20 96

– – – – – Żejt tal-ġewż mitħun, taż-żerriegħa tal-qotton, tas-sojja jew tal-warda tax-xemx; Żjut oħra li fihom inqas minn 50 % bil-piż ta’ aċti xaħmin liberi u esklużi l-palm kernel, illipe, coconut, colza, rapeseed jew copaiba oils

1516 20 98

– – – – – Oħrajn

1517

Marġerina; taħlitiet li jittieklu jew preparati ta’ xaħam jew zjut tal-annimali jew tal-ħxejjex ta’ dan il-kapitolu, għajr minn xaħmijiet jew zjut li jittieklu jew il-frazzjonijiet tagħhom tal-intestatura

1517 10

– Marġerina, minbarra l-marġerina likwida:

1517 10 90

– – Oħrajn

1517 90

– Oħrajn

– – Oħrajn

1517 90 91

– – – Fixed vegetable oils, fluid, mixed

1517 90 99

– – – Oħrajn

1518 00

Xaħmijiet u żjut tal-annimali jew veġetali u frazzjonijiet tagħhom, mgħollija, ossidati, deidratati, kubritizzati, imneffħa, polimerizzati bis-sħana f’vakwu jew f’gass inerti jew inkella mmodifikati kimikament, minbarra dawk li jidhru taħt l-intestatura 1516 ; taħlitiet li ma jittiklux jew preparati ta’ xaħam jew żejt tal-annimali jew tal-ħxejjex jew ta’ frazzjonijiet ta’ xaħam u żejt differenti ta’ dan il-kapitolu, li mhumiex speċifikati jew inklużi xi mkien ieħor:

– Żjut veġetali fissi, fluwidi imħallta, għal użi tekniċi jew industrijali ħlief għall-manifattura ta’ oġġetti tal-ikel għall-konsum tal-bniedem

1518 00 31

– – mhux raffinat

1518 00 39

– – Oħrajn

1522 00

Degras; reżidwi li jirriżultaw mit-trattament ta’ sustanzi xaħmija jew xema’ tal-annimali jew tal-ħxejjex:

– Reżidwi li jirriżultaw mit-trattament ta’ sustanzi xaħmija jew xema’ tal-annimali jew veġetali:

– – Li fihom żejt bil-karatteristiċi taż-żejt taż-żebbuġa:

1522 00 31

– – – Soapstocks

1602

Laħam ieħor ippreparat jew ippreservat, ġewwieni tal-laħam jew demm:

– Tal-ħnieżer:

1602 49

– – Oħrajn, inkluż taħlit:

– – – Tal-ħnieżer domestiċi:

– – – – Li fihom, bil-piż, 80 % jew aktar ta’ laħam u ta’ ġewwieni tal-annimali, ta’ kull tip, inklużi xaħmijiet ta’ kull tip jew oriġini:

1602 49 11

– – – – – Flettijiet (ħlief għall-għenuq) u qatgħat minnhom, inklużi taħlitiet ta’ flettijiet jew ta’ prieżet

1602 49 15

– – – – – Taħlitiet oħra li jkun fihom prieżet (saqajn), spalel, flettijiet jew għenuq, u qatgħat minnhom

1602 49 50

– – – – Li fihom, bil-piż, 40 % ta’ laħam u ta’ ġewwieni tal-annimali, ta’ kull tip, inklużi xaħmijiet ta’ kull tip jew oriġini

1602 50

– Tal-annimali tal-ifrat:

1602 50 10

– – Nejjin taħlitiet ta’ laħam jew ġewwieni tal-annimali imsajjar u laħam jew ġewwieni tal-annimali mhux imsajjar

1602 90

– Oħrajn, inklużi tħejjijiet mid-demm ta’ kwalunkwe annimal:

1602 90 10

– – Preparati tad-demm ta’ kwalunkwe annimal:

1603 00

Estratti u meraq tal-laħam, tal-ħut, jew tal-krustaċeji, tal-molluski jew tal-invertebri akwatiċi oħrajn

1701

Zokkor tal-kannamieli jew tal-pitravi u sukrożi kimikament pur, f’forma solida

– ġulepp taz-zokkor li fihom ma jkunx miżjud materjal biex jagħti toma jew kulur;

1701 11

– – Zokkor tal-kanna

1701 12

– – Zokkor tal-pitravi

1702

Zokkor ieħor, inkluż lattożju, maltożju, glukożju u fruttożju kimikament pur, f’forma solida; ġuleppijiet taz-zokkor li ma jkunx fihom materja sabiex jagħti togħma jew kulur miżjuda; għasel artifiċjali sew jekk mħallat mal-għasel naturali kif ukoll jekk le; karamella:

1702 20

– Zokkor tal-aġġru u ġulepp tal-aġġru:

1702 20 10

– – Ġulepp tal-aġġru li mhuwiex miżjud b’sustanzi biex jagħtu t-togħma

1702 30

– Glukożju u xiropp tal-glukożju, li ma jkunx fih fruttożju jew, fl-istat niexef, ikun fih anqas minn 20 % skont il-piż fruttożju

1702 40

– Glukożju u ġulepp tal-glukożju, li fih, fil-forma niexfa, għallinqas 20 % iżda anqas minn 50 % skont il-piż tal-fruttożju, eżkluz iz-zokker invertit:

1702 60

– Fruttożju u ġulepp tal-fruttożju ieħor, li fih, fil-forma niexfa, aktar minn 50 % skont il-piż tal-fruttożju, eżkluz iz-zokker invertit

1702 90

– Oħrajn, inklużi zokkor invertit u zokkor u taħlitiet ta’ ġulepp taz-zokkor oħrajn li jkun fihom fl-istat xott 50 % tal-piż fruttożju:

1702 90 30

– – Iżoglukożju

1702 90 50

– – Maltodextrine u ġulepp tal-maltodextrine

1702 90 80

– – Ġulepp tal-inulina

1702 90 99

– – Oħrajn

1703

Molassi li jirriżultaw mill-estrazzjoni jew tar-raffinar taz-zokkor

1802 00 00

Qxur tal-kakaw, qxur, ġlud u skart ieħor tal-kakaw

1902

Għaġin, sew jekk msajjar jew le jew mimli (b’laħam jew sustanzi oħra) jew preparazzjonijiet mod ieħor, bħal spagetti, imqarrun, tarja, lażanja, njokki, ravjul, kannelloni; couscous, sew jekk ippreparat u sew jekk le:

1902 20

– Għaġin mimli, imsajjar jew le, jew ippreparat mod ieħor:

1902 20 30

– – Li fih aktar minn 20 % fil-piż ta’ zalzett u simili, ta’ laħam u ġewwieni tal-annimali ta’ kull tip, inklużi xaħmijiet ta’ kull tip jew oriġini

2001

Ħxejjex, frott, ġewż u partijiet oħrajn tal-pjanti li jittieklu, ippreparati jew preservati bil-ħall jew b’aċtu qares:

2001 90

– Oħrajn:

2001 90 99

– – Oħrajn:

2003

Faqqiegħ u tartufi, imħejjija jew ippreservati għajr milli fil-ħall jew fl-aċtu aċetiku:

2006 00

Ħxejjex, frott, lewż, qoxra tal-frott u partijiet oħra tal-pjanti, ippriservati fiz-zokkor (skulat, glasè jew mgħassel):

2006 00 10

– Żinżel

2008

Frott, ġewż u partijiet oħra li jirrieklu tal-pjanti, ippreparati jew ippreservati mod ieħor, kemm jekk miżjuda biz-zokkor jew sustanzi oħra ta’ ħlewwa jew spirtu u kemm jekk le, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra:

– Ġewż, karawett u żrieragħ oħra, kemm jekk imħallta flimkien u kemm jekk le:

2008 19

– – Oħrajn, inkluż taħlit:

– – – Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 1 kg

2008 19 91

– – – – Minn frott tropikali taħlitiet li jkun fihom bil-piż 50 % jew aktar ta’ ġewż tropikali u frott tropikali

2008 20

– Ananas

– – Li jkun fihom spirtu miżjud:

– – – Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ aktar minn 1 kg:

2008 20 11

– – – – Li fihom aktar minn 17 % kontenut ta’ zokkor bil-piż

– – – Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 1 kg

2008 20 31

– – – – Li fihom aktar minn 19 % kontenut ta’ zokkor bil-piż

2008 20 39

– – – – Oħrajn

– – Li mhumiex miżjuda bi spirtu:

– – – Li jkun fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ aktar minn 1 kg

2008 20 59

– – – – Oħrajn

– – – Li jkun fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 1 kg:

2008 20 79

– – – – Oħrajn

2008 20 90

– – – Li ma jkunx fihom zokkor miżjud:

2008 40

– Lanġas:

– – Li mhumiex miżjuda bi spirtu:

2008 40 90

– – – Li ma jkunx fihom zokkor miżjud:

2008 70

– Ħawħ, inklużi n-nuċiprisk:

– – Li mhumiex miżjuda bi spirtu:

– – – Li ma jkunx fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett:

2008 70 98

– – – – Inqas minn 5 kg

2008 80

– Frawli:

– – Li jkun fihom spirtu miżjud:

2008 80 90

– – – Li ma jkunx fihom zokkor miżjud:

– Oħrajn, inklużi taħlitiet minbarra dawk tal-intestatura 2008 19 :

2008 92

– – Taħlitiet:

– – – Li jkun fihom spirtu miżjud:

– – – – Li fihom aktar minn 9 % kontenut ta’ zokkor bil-piż

– – – – – Oħrajn:

2008 92 16

– – – – – – Ta’ frott tropikali (inklużi taħlitiet li jkun fihom 50 % jew aktar bil-piż ta’ ġewż tropikali u frott tropikali)

– – – – Oħrajn:

 

– – – – – B’qawwa attwali alkoħolika skont il-massa ta’ mhux aktar minn 11,85 % mas

2008 92 32

– – – – – – Ta’ frott tropikali (inklużi taħlitiet li jkun fihom 50 % jew aktar bil-piż ta’ ġewż tropikali u frott tropikali)

2008 92 34

– – – – – – Oħrajn:

– – – – – Oħrajn:

2008 92 36

– – – – – – Ta’ frott tropikali (inklużi taħlitiet li jkun fihom 50 % jew aktar bil-piż ta’ ġewż tropikali u frott tropikali)

– – – Li mhumiex miżjuda bi spirtu:

– – – – Li fihom iz-zokkor miżjud:

– – – – – Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ aktar minn 1 kg:

2008 92 51

– – – – – – Ta’ frott tropikali (inklużi taħlitiet li jkun fihom 50 % jew aktar bil-piż ta’ ġewż tropikali u frott tropikali)

– – – – – Oħrajn:

– – – – – – Taħlitiet ta’ frott li fihom l-ebda frotta waħda ma tkun ta’ aktar minn 50 % tal-piż totali tal-frott:

2008 92 72

– – – – – – – Ta’ frott tropikali (inklużi taħlitiet li jkun fihom 50 % jew aktar bil-piż ta’ ġewż tropikali u frott tropikali)

– – – – – – Oħrajn

2008 92 76

– – – – – – – Ta’ frott tropikali (inklużi taħlitiet li jkun fihom 50 % jew aktar bil-piż ta’ ġewż tropikali u frott tropikali)

2008 92 78

– – – – – – – Oħrajn:

– – – – Li ma jkunx fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett:

– – – – – Ta’ 5 kg jew aktar:

2008 92 92

– – – – – – Ta’ frott tropikali (inklużi taħlitiet li jkun fihom 50 % jew aktar bil-piż ta’ ġewż tropikali u frott tropikali)

2008 92 93

– – – – – – Oħra

– – – – – Ta’ 4.5 kg jew aktar iżda anqas minn 5 kg:

2008 92 94

– – – – – – Ta’ frott tropikali (inklużi taħlitiet li jkun fihom 50 % jew aktar bil-piż ta’ ġewż tropikali u frott tropikali)

2008 92 96

– – – – – – Oħrajn

– – – – – Ta’ anqas minn 4.5 kg:

2008 92 97

– – – – – – Ta’ frott tropikali (inklużi taħlitiet li jkun fihom 50 % jew aktar bil-piż ta’ ġewż tropikali u frott tropikali)

2008 99

– – Oħrajn:

– – – Li jkun fihom spirtu miżjud:

– – – – Żinżel

2008 99 11

– – – – – B’qawwa attwali alkoħolika skont il-massa ta’ mhux aktar minn 11.85 % mas

– – – – Oħrajn:

– – – – – Li fihom aktar minn 9 % kontenut ta’ zokkor bil-piż:

– – – – – – OB’qawwa attwali alkoħolika skont il-massa ta’ mhux aktar minn 11,85 % mas

2008 99 24

– – – – – – – Minn frott tropikali

ex 2008 99 24

– – – – – – – – Mangos, mangosteens, papaja, tamarind, frott tal-anakardju, liċċi (litchi), frott tas-siġra tal-ħobż (jackfruit), frott tas-sapodilja, karambola u pitaħaja

– – – – – – Oħrajn:

2008 99 31

– – – – – – – Minn frott tropikali

2008 99 34

– – – – – – – Oħrajn

– – – – – Oħrajn

– – – – – – B’qawwa attwali alkoħolika skont il-massa ta’ mhux aktar minn 11.85 % mas

2008 99 37

– – – – – – – Oħrajn

– – – – – – Oħrajn

2008 99 38

– – – – – – – Minn frott tropikali

2008 99 40

– – – – – – – Oħrajn

– – – Li mhumiex miżjuda bi spirtu:

– – – – Li jkun fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ aktar minn 1 kg

2008 99 41

– – – – – Żinżel

2008 99 46

– – – – – Frott tal-passjoni, gwava u tamarind

2008 99 47

– – – – – Mangos, mangosteens, papaja, tamarind, frott tal-anakardju, liċċi (litchi), frott tas-siġra tal-ħobż (jackfruit), frott tas-sapodilja, karambola u pitaħaja

– – – – Li jkun fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 1 kg:

2008 99 51

– – – – – Żinżel

2008 99 61

– – – – – Frott tal-passjoni u l-gwava

2008 99 62

– – – – – Mangos, mangosteens, papaja, tamarind, frott tal-anakardju, liċċi (litchi), frott tas-siġra tal-ħobż (jackfruit), frott tas-sapodilja, karambola u pitaħaja

2008 99 67

– – – – – Oħrajn

2009

Meraq tal-frott (inkluż il-most tal-għenba) u meraq mill-ħxejjex, mhux iffermentat u mingħajr spirtu miżjud, sew jekk fihom zokkor miżjud jew xi sustanza oħra ta’ ħlewwa sew jekk le:

– Il-meraq tat-tronġa (inkluż tal-pomelo):

2009 29

– – Oħrajn:

– – – B’valur Brix ogħla minn 20 iżda mhux ogħla minn 67:

2009 29 91

– – – – Ta’ valur li mhuwiex aktar minn EUR 30 għal kull 100 kg f’piż nett u b’kontenut ta’ zokkor miżjud ta’ mhux aktar minn 30 % bil-piż

– Meraq ta’ kull frotta waħda taċ-ċitru oħra:

2009 31

– – B’valur Brix li mhuwiex aktar minn 20

– – – Ta’ valur li huwa aktar minn EUR 30 għal kull 100 kg f’piż nett:

2009 31 11

– – – – Li fihom iz-zokkor miżjud:

2009 39

– – Oħrajn

– – – B’valur Brix ta’ aktar minn 67:

2009 39 11

– – – – B’valur li mhuwiex ogħla minn EUR 30 għal kull 100 kg f’piż nett

– – – B’valur Brix ogħla minn 20 iżda mhux ogħla minn 67:

– – – – Ta’ valur li huwa aktar minn EUR 30 għal kull 100 kg f’piż nett:

2009 39 31

– – – – – Li fihom iz-zokkor miżjud:

2009 39 39

– – – – – Li ma jkunx fihom zokkor miżjud:

– – – – B’valur li mhuwiex ogħla minn EUR 30 għal kull 100 kg f’piż nett

– – – – – Meraq tal-lumi:

2009 39 51

– – – – – – B’kontenut ta’ zokkor miżjud ta’ aktar minn 30 % bil-piż:

2009 39 55

– – – – – – B’kontenut ta’ zokkor miżjud ta’ aktar minn 30 % bil-piż:

2009 39 59

– – – – – – Li ma jkunx fihom zokkor miżjud:

– – – – – Meraq ta’ frott ieħor taċ-ċitru:

2009 39 91

– – – – – – B’kontenut ta’ zokkor miżjud ta’ aktar minn 30 % bil-piż:

2009 39 95

– – – – – – B’kontenut ta’ zokkor miżjud ta’ aktar minn 30 % bil-piż:

– Il-meraq tal-ananas

2009 41

– – B’valur Brix li mhuwiex aktar minn 20

2009 41 10

– – – Ta’ valur li huwa ogħla minn EUR 30 għal kull 100 kg f’piż nett, li fih zokkor miżjud

– – – Oħrajn:

2009 41 91

– – – – Li fihom iz-zokkor miżjud:

2009 49

– – Oħrajn

– – – B’valur Brix ta’ aktar minn 67:

2009 49 11

– – – – B’valur li mhuwiex ogħla minn EUR 30 għal kull 100 kg f’piż nett

– – – B’valur Brix ogħla minn 20 iżda mhux ogħla minn 67:

2009 49 30

– – – – Ta’ valur li huwa ogħla minn EUR 30 għal kull 100 kg f’piż nett, li fih zokkor miżjud

– – – – Oħrajn:

2009 49 91

– – – – – B’kontenut ta’ zokkor miżjud ta’ aktar minn 30 % bil-piż:

2009 49 93

– – – – – B’kontenut ta’ zokkor miżjud ta’ aktar minn 30 % bil-piż:

2106

Preparati tal-ikel mhux imsemmija jew inklużi band’oħra:

2106 90

– Oħrajn:

– – Ġulepp taz-zokkor mogħti t-togħma jew il-kulur:

2106 90 30

– – – Ġuleppi tal-iżoglukożju

– – – Oħrajn:

2106 90 51

– – – – Ġulepp tal-lattożju

2106 90 55

– – – – Xiropp tal-glukosju u xiropp tal-maltodextrine

2106 90 59

– – – – Oħrajn

2206 00

Xarbiet iffermentati oħra (per eżempju, sajder, perry, mead); taħlit ta’ xorb iffermentat u taħlit ta’ xorb iffermentat u xorb mhux alkoħoliku, mhux speċifikat jew inkluż x’imkien ieħor:

2206 00 10

– Piquette

– Oħrajn:

– – Frizzanti:

2206 00 31

– – – Sajder u perry

– – Lixx kenituri li jkunu jinsabu fihom:

– – – 2 litri jew anqas

2206 00 51

– – – – Sajder u perry

2301

dqiq, trab mitħun oħxon u pritkuni jew tħin tal-ġewwieni, tal-ħut jew krustaċji, molluski jew invertebrati oħra tal-ilma, mhux adattati għall-konsum mill-bniedem; gambal:

2301 10 00

– Dqiq, smida u gerbub, tal-laħam jew tal-fdaljiet tal-laħam skart tax-xaħam ta’ dam (greaves):

2302

Nuħħala, frak u fdalijiet oħrajn, kemm jekk huma fil-forma ta’ gerbub jew le, meħuda wara li ċ-ċereali jew pjanti leguminużi jkunu għaddew minn passatur, ġew mitħuna jew maħduma b’xi mod ieħor:

2303

Residwi ta’ fabbrikazzjoni tal-lamtu u residwi simili, polpa tal-pitravi, bagasse (fdal li jibqa’ mill-qasba taz-zokkor wara li tkun ingħasret) u skart ieħor mill-fabrikazzjoni taz-zokkor, brewing jew il-fond li jibqa’ qara d-distillażżjoni, sew jekk fl-għamla ta’ pritkuni u sew jekk li:

2304 00 00

Smida taż-żejt u residwi solidi oħra, sew jekk mitħuna sew jekk fl-għamla ta’ pritkuni, li jirriżultaw mill-estrazzjoni taż-żejt tas-soya

2306

Smida taż-żejt u residwi solidi oħra, sew jekk mitħuna sew jekk fl-għamla ta’ pritkuni, li jirriżultaw mill-estrazzjoni xaħmijiet jew iż-żjut tal-ħaxix, minbarra dawk tal-intestatura 2304 jew 2305 :

2308 00

Materjal mill-ħxejjex u skart tal-ħxejjex, residwi mill-ħxejjex u prodotti minnhom, sew jekk fil-forma ta’ granuli u sew jekk le, ta’ tip użat fl-ikel tal-annimali, li mhux speċifikat jew inkluż imkien ieħor:

2308 00 40

– Ġandar u qastan kbir sugu tat-tuffieħ jew il-karfa tal-frott li jibqa’ wara li dan jingħasar, ħlief l-għeneb

2309

Preparati tat-tip użati fl-għalf tal-annimali:

2309 10

– Ikel tal-klieb u l-qtates, li jinbiegħ bl-imnut:

– – Li jkun fih il-lamtu, il-glukożju, il-ġulepp tal-glukożju, il-maltodextrin jew ġulepp tal-maltodextrin tas-subintestaturi 1702 30 51 sa 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 u 2106 90 55 jew prodotti tal-ħalib:

– – – Li jkun fihom il-lamtu, l-glukosju, l-ġulepp tal-glukosju, il-maltodextrin jew il-ġulepp tal-maltodextrin:

– – – – Li ma jkunx fihom lamtu jew li jkun fihom 10 % jew anqas lamtu bil-piż:

2309 10 13

– – – – – Li jkun fihom mhux anqas minn 10 % iżda anqas minn 50 % bil-piż ta’ prodotti tal-ħalib

2309 10 19

– – – – – Li jkun fihom mhux anqas minn 75 % bil-piż ta’ prodotti tal-ħalib

– – – – Li jkun fihom aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 30 % mill-piż lamtu:

2309 10 33

– – – – – Li jkun fihom mhux anqas minn 10 % iżda anqas minn 50 % bil-piż ta’ prodotti tal-ħalib

2309 10 39

– – – – – Li jkun fihom mhux anqas minn 50 % bil-piż ta’ prodotti tal-ħalib

– – – – Li jkun fihom aktar minn 30 % bil-piż lamtu:

2309 10 53

– – – – – Li jkun fihom mhux anqas minn 10 % iżda anqas minn 50 % bil-piż ta’ prodotti tal-ħalib

2309 10 70

– – – Li ma jkunx fihom lamtu, glukożju, ġulepp tal-glukożju, maltodextrine jew ġulepp tal-maltodextrine iżda li jkun fihom prodotti tal-ħalib

2309 90

– Oħrajn:

2309 90 10

– – Ħut jew mammferi marini solubbli

2309 90 20

– – Prodotti li ssir referenza għalihom fin-Nota 5 għal dan il-Kapitolu

– – Oħrajn:, inklużi taħlitiet minn qabel:

– – – Li jkun fih il-lamtu, il-glukożju, il-ġulepp tal-glukożju, il-maltodextrin jew ġulepp tal-maltodextrin tas-subintestaturi 1702 30 51 sa 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 u 2106 90 55 jew prodotti tal-ħalib:

– – – – Li jkun fihom il-lamtu, il-glukożju, il-ġulepp tal-glukożju, il-maltodextrine jew il-ġulepp tal-maltodextrine:

– – – – – Li ma jkunx fihom lamtu jew li jkun fihom 10 % jew anqas lamtu bil-piż:

2309 90 31

– – – – – – Li ma jkunx fihom prodotti tal-ħalib jew li jkun fihom anqas minn 10 %, bil-piż, ta’ prodotti bħal dawn

2309 90 33

– – – – – – Li jkun fihom mhux anqas minn 10 % iżda anqas minn 50 % bil-piż ta’ prodotti tal-ħalib

– – – – – Li jkun fihom aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 30 % mill-piż lamtu:

2309 90 43

– – – – – – Li jkun fihom mhux anqas minn 10 % iżda anqas minn 50 % bil-piż ta’ prodotti tal-ħalib

2309 90 49

– – – – – – Li jkun fihom mhux anqas minn 50 % bil-piż ta’ prodotti tal-ħalib

– – – Oħrajn:

– – – – Oħrajn:

2309 90 99

– – – – – Oħrajn:

2401

Tabakk mhux maħdum; skart tat-tabakk:

2401 10

– Tabakk, biz-zokk mhux maqtugħ/imqaxxar:

– – Tabakk imnixxef bis-sħana tat-tip Virginia u ħafif u mnixxef bl-arja tat-tip Burley (inklużi l-ibridi tal-Burley); tabakk ħafif imnixxef bl-arja tat-tip Maryland u tabakk imnixxef fuq in-nar:

2401 10 10

– – – Imnixxef bis-sħana tat-tip Virginia

2401 10 20

– – – Ħafif u mnixxef bl-arja tat-tip Burley (inklużi l-ibridi tal-Burley)

2401 10 30

– – – Ħafif u mnixxef bl-arja tat-tip Maryland

– – – Tabakk imnixxef fuq in-nar:

2401 10 41

– – – – tat-tip Kentucky

2401 10 49

– – – – Oħrajn

– – Oħrajn

2401 10 50

– – – Tabakk ħafif u mnixxef bl-arja

2401 10 70

– – – Tabakk skur u mnixxef bl-arja

2401 10 80

– – – Tabakk imnixxef bis-sħana

2401 10 90

– – – Tabakk ieħor

2401 20

– Tabakk, biz-zokk maqtugħ/imqaxxar parzjalment jew kollu kemm hu:

– – Tabakk imnixxef bis-sħana tat-tip Virginia u ħafif u mnixxef bl-arja tat-tip Burley (inklużi l-ibridi tal-Burley); tabakk ħafif imnixxef bl-arja tat-tip Maryland u tabakk imnixxef fuq in-nar:

2401 20 10

– – – Imnixxef bis-sħana tat-tip Virginia

2401 20 20

– – – Ħafif u mnixxef bl-arja tat-tip Burley (inklużi l-ibridi tal-Burley)

2401 20 30

– – – Ħafif u mnixxef bl-arja tat-tip Maryland

– – – Tabakk imnixxef fuq in-nar:

2401 20 41

– – – – tat-tip Kentucky

2401 20 49

– – – – Oħrajn

– – Oħrajn

2401 20 50

– – – Tabakk ħafif u mnixxef bl-arja

2401 20 70

– – – Tabakk skur u mnixxef bl-arja

2401 20 80

– – – Tabakk imnixxef bis-sħana

2401 20 90

– – – Tabakk ieħor

2401 30 00

– Skart tat-tabakk

3301

Żjut essenzjali (mingħajr terpene jew le), inklużi concretes u absolutes; sustanzi tar-raża; oleorażi estratti; konċentrati ta’ essential oils fix-xaħam, żjut fixed, xamgħa jew simili, miksuba bl-enfleurage jew bil-maċerazzjoni; prodotti sekondarji terpeniċi tat-tnehħija tat-terpene mill-essential oils; distillati akwei u soluzzjonijiet akwei taż-żjut essenzjali:

– Żjut essenzjali ta’ frott taċ-ċitru:

3301 12

– – Tal-larinġ:

3301 13

– – Tal-lumi:

3301 19

– – Oħrajn

– Żjut essenzjali minbarra dawk ta’ frott taċ-ċitru:

3301 24

– – Tal-pepermint (Mentha piperita):

3301 25

– – Ta’ menta oħra:

3301 29

– – Oħrajn

3301 30 00

– Reċinojdi

3302

Taħlit ta’sustanzi bir-riħa u taħlit (inklużi soluzzjonijiet alkoħoliċi) b’bażi ta’waħda jew aktar minn dawn is-sustanzi, ta’tip użati bħala materja prima fl-industrija; preparati oħrajn ibbażati fuq sustanzi bir-riħa, ta’tip użati għall-manifattura ta’ xarbiet:

3302 10

– Tat-tip użat fl-industriji tal-ikel u x-xorb:

– – Ta’ tip użat fl-industriji tax-xarbiet:

3302 10 40

– – – Oħrajn

3302 10 90

– – Ta’ tip użat fl-industriji tal-ikel

3501

Kaseina, kaseinati u derivati oħra tal-kaseina; kolol ta’ kaseina:

3501 90

– Oħrajn:

3501 90 10

– – Kolol mill-kaseina

3502

Albumini (inklużi konċentrati ta’ żewġ proteini jew aktar tax-xorrox, li fihom bil-piż aktar minn 80 % proteini tax-xorrox, kalkulati fuq il-materjal xott), albuminati u derivattivi oħrajn ta’ albumina:

3503 00

Ġelatina (inkluża ġelatina f’folji rettangolari (inklużi folji kwadri), kemm jekk maħduma fil-wiċċ jew mogħtija l-kulur u kemm jekk le) u derivattivi tal-ġelatina; isinglass; kolol oħrajn li ġejjin mill-annimali, esklużi kolol mill-kaseina tal-intestatura 3501 :

3504 00 00

Peptoni u d-derivativi tagħhom; sustanzi oħra tal-proteini u d-derivattivi tagħhom, li mhumhiex imsemmija jew inklużi band’oħra; trab tal-ġlud, sew jekk kromat kemm jekk le

3505

Destrini u lamti oħrajn modifikati (pereżempju lamti preġelatinizzati jew esterifikati); kolol ibbażati fuq il-lamti, jew fuq id-destrini jew lamti mmodifikati oħra:

3505 10

– Destrini u lamti oħra modifikati:

– – Lamti oħrajn modifikati:

3505 10 50

– – – Lamti, estrifikati jew etrifikati

4101

Ġlud ħoxnin u ġlud mhux ipproċessati tal-annimali tal-ifrat (inkluż tal-buflu) jew ekwini (friski jew immelħin, imnixxfin, trattati bil-ġir, imnaddfa bl-aċtu jew ippreservati mod ieħor iżda mhux ikkunzati jew imħejjin għal parċmina jew ipproċessati aktar), kemm jekk bix-xagħar imneħħi jew maqsumin u kemm jekk le:

4102

Ġlud ħoxnin u ġlud mhux ipproċessati tan-ngħaġ jew tal-ħrief (friski jew immelħin, imnixxfin, trattati bil-ġir, imnaddfa bl-aċtu jew ippreservati mod ieħor iżda mhux ikkunzati jew imħejjin għal parċmina jew ipproċessati aktar), kemm jekk bis-suf fuqhom jew maqsumin u kemm jekk le, minbarra dawk esklużi min-nota 1(c) għal dan il-Kapitolu:

4103

Ġlud ħoxnin u ġlud mhux ipproċessati oħra (friski jew immelħin, imnixxfin, trattati bil-ġir, imnaddfa bl-aċtu jew ippreservati mod ieħor iżda mhux ikkunzati jew imħejjin għal parċmina jew ipproċessati aktar), kemm jekk bix-xagħar imneħħi jew maqsumin u kemm jekk le, minbarra dawk esklużi min-Noti 1(b) jew 1(c) għal dan il-Kapitolu:

4301

Pelliċċi nejja (inklużi rjus, dnieb, saqajn u bċejjeċ jew qatgħat, li huma tajba biex jintużaw minn min jaħdem il-pelliċċi), minbarra ġlud ħoxnin u ġlud mhux ipproċessati tal-intestaturi 4101 , 4102 jew 4103 :

5001 00 00

Fosdqiet tad-dudu tal-ħarir tajbin għat-tkebbib

5002 00 00

Ħarir mhux maħdum (mhux mibrum)

5003 00 00

Skart tal-ħarir (inklużi fosdqi li mhumiex tajba għat-tkebbib, skart tal-ħajt u ħażniet mhux maħduma)

5101

Suf mhux imqardex jew mimxut

5102

Xagħar fin jew aħrax tal-annimali, mhux imqardex jew mimxut

5103

Skart ta’ suf u xagħar tal-annimali fin jew aħrax, li jinkludi skart ta’ ħjut imma li jeskludi stokk ta’ granata

5201 00

Qoton, imqardex jew mimxut

5202

Skart tal-qoton (li jinkludi skart ta’ ħjut u stokk ta’ granata)

5203 00 00

Qoton, imqardex jew mimxut

5301

Kittien, mhux maħdum jew ipproċessat imma mhux minsuġ; stoppa tal-kittien u Skart tal-kittien (inkluæ l-iskart mill-ħjut u mill-ħaæna ggarnettjata (garneted)

5302

Qanneb veru (Cannabis sativa L.) mhux maħdum jew ipproċessat iæda mhux minsuġ; stoppa u skart tal-qanneb veru (inkluæi l-iskart mill-ħjut u l-ħaæna ggarnettjata)”

ANNESS III

“ANNESS II(b)

KONĊESSJONIJIET TARIFFARJI ALBANIŻI GĦALL-PRODOTTI AGRIKOLI PRIMARJI LI JORIĠINAW FIL-KOMUNITÀ

(imsemmija fl-Artikolu 27(3)(b))

Id-dazji doganali għall-prodotti elenkati f’dan l-Anness ser jitnaqqsu u mneħħija skont l-iskeda li ġejja:

fl-1 ta’ Jannar 2007, id-dazju tal-importazzjoni ser jitnaqqas għal 80 % tad-dazju bażiku,

fl-1 ta’ Jannar 2008, id-dazju tal-importazzjoni ser jitnaqqas għal 60 % tad-dazju bażiku,

fl-1 ta’ Jannar 2009, id-dazju tal-importazzjoni ser jitnaqqas għal 40 % tad-dazju bażiku,

fl-1 ta’ Jannar 2010, id-dazju tal-importazzjoni ser jitnaqqas għal 0 % tad-dazju bażiku.

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

0101

Żwiemel ħajjin, ħmir, bgħula u bgħula tal-irkib:

0101 90

– Oħra

0206

Ġewwieni li jittiekel ta’ annimali tal-ifrat, ħnieżer, nagħaġ, mogħoż, żwiemel, ħmir, bgħula jew hinnies, imkessaħ jew iffriżat:

0206 10

– Ta’ annimali tal-ifrat, frisk jew iffriżat:

– – Oħrajn:

0206 10 91

– – – Fwied

0206 10 95

– – – Il-falda l-ħoxna u l-falda l-irqiqa

0206 10 99

– – – Oħrajn

– Tal-annimali tal-ifrat, iffriżat:

0206 21 00

– – Ilsna

0206 22 00

– – Fwied

0206 29

– – Oħrajn:

– – – Oħrajn:

0206 29 91

– – – – Il-falda l-ħoxna u l-falda l-irqiqa

0206 29 99

– – – – Oħrajn

– Tal-ħnieżer, iffriżat:

0206 49

– – Oħrajn:

0206 80

– Oħrajn, friski jew imkessħa

– – Oħrajn:

0206 80 91

– – – Taż-żwiemel, il-ħmir, il-bgħula jew il-bgħula tar-rkib

0206 80 99

– – – Tan-nagħaġ u l-mogħoż

0206 90

– Oħrajn, iffriżati:

– – Oħrajn:

0206 90 91

– – – Taż-żwiemel, il-ħmir, il-bgħula jew il-bgħula tar-rkib

0206 90 99

– – – Tan-nagħaġ u l-mogħoż

0208

Laħam ieħor u laħam ġewwieni, firski, imkessħa jew iffriżati, li jittieklu:

0208 10

– Tal-fniek jew tal-liebri:

0208 40

– Tal-balieni, delfini u foċeni (mammiferi tal-ġens Cetacea); tal-mantini u tad-dugong (mammali tal-ordni Sirenia)

0208 40 10

– – Laħam tal-baleni

0208 90

– Oħra

0209 00

Xaħam tal-ħanżir, mingħajr laħam dgħif, u xaħam tat-tjur, mhux mirdud jew estratt mod ieħor, frisk, imkessaħ, iffriżat, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew affumikat

0403

Xorrox tal-butir, ħalib u krema imbaqata, jogurt, kefir u ħalib u krema oħrajn iffermentati jew aċidifikati, sew jekk ikkonċentrati jew fihom zokkor jew sustanza oħrajn ta’ ħlewwa miżjuda jew imħawra jew fihom żieda ta’ frott, ġewż jew kawkaw u sew jekk le:

0403 90

– Oħrajn:

– – La mħawwar u lanqas fih frott, ġewż jew kawkaw miżjuda:

– – – Fi trab, granuli jew forom solidi oħra:

– – – – Li ma jkunx fih zokkor jew sustanza oħra ta’ ħlewwa miżjuda, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż:

0403 90 11

– – – – – Li ma jkunx aktar minn 1,5 %

0403 90 13

– – – – – Li jkun aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

0403 90 19

– – – – – Ta’ aktar minn 27 %

– – – – Oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż:

0403 90 31

– – – – – Li ma jkunx aktar minn 1,5 %

0403 90 33

– – – – – Li jkun aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

0403 90 39

– – – – – Ta’ aktar minn 27 %

– – – Oħrajn:

– – – – Li ma jkunx fih zokkor jew sustanza oħra ta’ ħlewwa miżjuda, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż:

0403 90 51

– – – – – Li ma jkunx aktar minn 3 %

0403 90 53

– – – – – Li jkun aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 6 %

0403 90 59

– – – – – Ta’ aktar minn 6 %

– – – – Oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż:

0403 90 61

– – – – – Li ma jkunx aktar minn 3 %

0403 90 63

– – – – – Li jkun aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 6 %

0403 90 69

– – – – – Ta’ aktar minn 6 %

0404

Xorrox, sew jekk konċentrat jew le jew li jkun fih iz-zokkor jew xi materja oħra ta’ ħlewwa miżjuda; prodotti li jikkonsistu f’kostitwenti naturali tal-ħalib sew jekk ikun fihom iz-zokkor jew sustanza oħra ta’ ħlewwa miżjuda jew le, mhux speċifikati jew inklużi x’imkien ieħor:

0404 10

– Xorrox u xorrox modifikat, sew jekk konċentrat jew le jew li jkun fih iz-zokkor jew xi materja oħra ta’ ħlewwa miżjuda

– – Fi trab, granuli jew forom solidi oħra:

– – – Oħrajn, b’kontenut ta’ proteina (kontenut f’nitroġenu × 6,38), bil-piż:

– – – – B’kontenut ta’ xaħam li, bil-piż, ma jeċċedix il-15 %:

0404 10 26

– – – – – Li ma jkunx aktar minn 1,5 %

0404 10 28

– – – – – Li jkun aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

0404 10 32

– – – – – Ta’ aktar minn 27 %

– – – – B’kontenut ta’ xaħam li, bil-piż, mhux aktar 15 %:

0404 10 34

– – – – – Li ma jkunx aktar minn 1,5 %

0404 10 36

– – – – – Li jkun aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

0404 10 38

– – – – – Ta’ aktar minn 27 %

– – Oħrajn:

– – – Li ma jkunx fih zokkor jew sustanza oħra ta’ ħlewwa miżjuda, b’kontenut ta’ proteini (kontenut f’nitroġenu × 6,38), bil-piż:

– – – – B’kontenut ta’ xaħam li, bil-piż, ma jeċċedix il-15 %:

0404 10 48

– – – – – Li ma jkunx aktar minn 1,5 %

0404 10 52

– – – – – Li jkun aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

0404 10 54

– – – – – Ta’ aktar minn 27 %

– – – – B’kontenut ta’ xaħam li, bil-piż, mhux aktar 15 %:

0404 10 56

– – – – – Li ma jkunx aktar minn 1,5 %

0404 10 58

– – – – – Li jkun aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

0404 10 62

– – – – – Ta’ aktar minn 27 %

– – – Oħrajn, b’kontenut ta’ proteina (kontenut f’nitroġenu × 6,38), bil-piż:

– – – – B’kontenut ta’ xaħam li, bil-piż, ma jeċċedix il-15 %:

0404 10 72

– – – – – Li ma jkunx aktar minn 1,5 %

0404 10 74

– – – – – Li jkun aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

0404 10 76

– – – – – Ta’ aktar minn 27 %

– – – – B’kontenut ta’ xaħam li, bil-piż, mhux aktar 15 %:

0404 10 78

– – – – – Li ma jkunx aktar minn 1,5 %

0404 10 82

– – – – – Li jkun aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

0404 10 84

– – – – – Ta’ aktar minn 27 %

0404 90

– Oħra

0405

Butir u xaħmijiet u żjut oħra derivati mill-ħalib; pejsts tal-prodotti tal-ħalib:

0405 20

– Pejsts tal-prodotti tal-ħalib

0405 20 90

– – B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ 75 % jew aktar iżda anqas minn 80 %

0405 90

– Oħra

0406

Ġobon u baqta:

0406 10

– Ġobon frisk (mhux misjur jew ikkurat), inkluż ġobon tax-xorrox, u baqta:

0406 20

– Ġobon maħkuk jew fi trab, ta’ kull tip

0406 30

– Ġobon ipproċessat, mhux maħkuk jew fi trab

0406 40

– Gobon bil-vina blu u ġobon ieħor li fih il-vini li huma prodotti minn Penicillium roqueforti:

0406 90

– Ġobon ieħor:

0406 90 01

– – Għall-ipproċessar

– – Oħrajn:

0406 90 13

– – – Emmentaler

0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz

0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell

0406 90 18

– – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or u Tête de Moine

0406 90 19

– – – Ġobon bil-ħwawar Glarus (magħruf bħala Schabziger) magħmul mill-ħalib skumat mħalat ma’ ħwawar midħun fin

0406 90 21

– – – Cheddar

0406 90 23

– – – Edam

0406 90 25

– – – Tilsit

0406 90 27

– – – Butterkäse

0406 90 29

– – – Kashkaval

0406 90 35

– – – Kefalo-Tyri

0406 90 37

– – – Finlandia

0406 90 39

– – – Jarlsberg

– – – Oħrajn:

0406 90 50

– – – – Ġobon tal-ħalib tan-nagħġa jew tal-ħalib tal-buflu, f’kontenituri li jkun fihom is-salmura, jew fi flixkien tal-ġilda tan-nagħaġ jew tal-mogħoż

– – – – Oħrajn:

– – – – – B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, li ma jkunx aktar minn 40 % u b’kontenut ilma, bil-piż, fil-materja mhux grassa:

– – – – – – Li ma jkunx aktar minn 47 %

0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

0406 90 69

– – – – – – – Oħrajn

– – – – – – Li jkun aktar minn 47 % iżda mhux aktar minn 72 %

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samso¢

0406 90 78

– – – – – – – Gouda

0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82

– – – – – – – Camembert

0406 90 84

– – – – – – – Brie

0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri

– – – – – – – Ġobon ieħor, b’kontenut tal-ilma ikkalkolat, bil-piż, fil-materja mhux grassa

0406 90 86

– – – – – – – – Li jkun aktar minn 47 % iżda mhux aktar minn 52 %

0406 90 87

– – – – – – – – Li jkun aktar minn 52 % iżda mhux aktar minn 62 %

0406 90 88

– – – – – – – – Li jkun aktar minn 62 % iżda mhux aktar minn 72 %

0406 90 93

– – – – – – Ta’ aktar minn 72 %:

0406 90 99

– – – – – Oħrajn

0408

Bajd tal-għasafar, mhux fil-qoxra, u l-isfar tal-bajda, frisk, imnixxef, imsajjar permezz ta’ fwar jew permezz ta’ tgħolija fl-ilma, fil-forma, iffriżat jew ippriservat mod ieħor, kemm jekk għandu jew le zokkor miżjud jew sustanza tal-ħlewwa oħra:

0511

Prodotti tal-annimali li mhumiex imsemmija jew inklużi band’oħra; annimali mejtin tal-Kapitoli 1 jew 3, li mhumiex tajba għall-konsum tal-bniedem:

0511 10 00

– Sperma bovini

– Oħrajn:

0511 99

– – Oħrajn:

0511 99 10

– – – muskoli jew għeruq qxur u skart simili ta’ ġlud imqaxxra

0511 99 85

– – – Oħrajn:

ex 0511 99 85

– – – – Krin u skart tal-krin, maħdum bħala saff bi jew mingħajr materjal ta’ rfid jew le

0603

Fjuri u blanzuni tal-fjuri maqtugħa ta’ tip xieraq għall-bukketti jew għal għanijiet ornamentali, friski, mnixxfa, ibbliċjati, mimlijiet jew ippreparati b’xi mod ieħor

0604

Weraq, friegħi u partijiet oħrajn ta’ pjanti, mingħajr fjuri jew blanzuni, u ħaxix, ħażiż u likeni, ta’ tip xieraq għall-bukketti jew għal għanijiet ornamentali, friski, mnixxfa, mogħtija l-kulur, ibbliċjati, mimlija jew ippreparati b’xi mod ieħor:

0604 10

– Ħażiż u likeni

0604 10 10

– – Taċ-ċriev

– Oħrajn:

0604 91

– – Frisk:

0604 91 40

– – – Friegħi koniferi

ex 0604 91 40

– – – – Żnuber ta’ Nordmann (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) u ta’ koniferi nobbli (Abies procera Rehd.)

0701

Patata, friska jew imkessħa:

0701 90

– Oħrajn:

0701 90 10

– – Għall-produzzjoni tal-lamtu

– – Oħrajn:

0701 90 90

– – – Oħrajn

0703

Basal, shallots, tewm, kurrat u veġetali oħrajn tal-ġens tat-tewm, friski jew imkessħin:

0703 10

– Basal u shallots:

0703 10 90

– – Shallots

0703 90 00

– Kurrat u veġetali oħrajn tal-ġens tat-tewm

0705

Ħass (Lactuca sativa) u ċikwejra (Cichorium spp.), friski jew imkessħin:

– Ħass:

0705 11 00

– – Ħass ikkabbuċċat

0705 19 00

– – Oħrajn

– Ċikwejra:

0705 29 00

– – Oħrajn

0706

Karrotti, turnips (xorta ta’ Brassica), pitravi għall-insalata, sassefrika, celeriac (xorta ta’ krafes), ravanell u għeruq oħrajn simili tajbin għall-ikel, friski jew imkessħin:

0706 90

– Oħrajn:

0706 90 10

– – Celeriac (celeriac bl-għeruq jew celeriac Ġermaniża)

0706 90 90

– – Oħrajn

0707 00

Ħjar u ħjar żgħir għall-immarinar (gherkins), friski jew imkessħin:

0707 00 90

– Gherkins

0708

Ħxejjex leguminużi, imqaxxrin jew bil-qoxra, friski jew imkessħin:

0708 10 00

– Piżelli (Pisum sativum)

0708 90 00

– Ħxejjex leguminużi oħra

0709

Ħaxix ieħor, frisk jew imkessaħ:

0709 20 00

– Asparagu

0709 30 00

– Bruġiel

0709 40 00

– Karfus ħlief għas-celeriac

– Faqqiegħ u tartufi:

0709 59

– – Oħrajn:

0709 59 50

– – – Tartuf

0709 60

– Frott tal-ispeċi Capsicum jew tal-ispeċi Pimenta:

0709 70 00

– Spinaċi, spinaċi ta’ New Zealand u spinaċi tal-ġonna (orache)

0709 90

– Oħra

0710

Ħxejjex (mhux imsajra jew imsajra bil-fwar jew fil-misħun jagħli), iffriżati:

0710 10 00

– Patata

– Ħxejjex leguminużi, imqaxxrin jew bil-qoxra:

0710 21 00

– – Piżelli (Pisum sativum)

0710 22 00

– – Ful (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710 29 00

– – Oħrajn

0710 30 00

– Spinaċi, spinaċi ta’ New Zealand u spinaċi tal-ġonna (orache)

0710 80

– Ħxejjex oħrajn;

0710 90 00

– Taħlitiet ta’ ħxejjex

0711

Ħxejjex preservati qabel (per eżempju, b’gass sulphur dioxide, fis-salmura, fl-ilma tal-kubrit jew f’soluzzjonijiet preservattivi oħra), iżda mhux tajba għall-konsum immedjat f’dak l-istat:

0711 20

– Żebbuġ:

0711 40 00

– Ħjar u ħjar żgħir għall-immarinar (gherkins)

– Faqqiegħ u tartufi:

0711 59 00

– – Oħrajn

0711 90

– Ħxejjex oħrajn; taħlitiet ta’ ħxejjex:

– – Ħxejjex:

0711 90 70

– – – Kappar

0711 90 90

– – Taħlitiet ta’ ħxejjex

0712

Ħxejjex imnixxfin, sħaħ, imqattgħin, imfella, imfarrkin jew fi trab, imma mhux imħejjin aktar:

0712 20 00

– Basal

0712 90

– Ħxejjex oħrajn; taħlit ta’ ħaxix:

0713

Ħaxix leguminuż imqadded, maħruġ mil-fosdqa, sew jekk imqaxxar jew maqsum u anki jekk le:

0713 10

– Piżelli (Pisum sativum):

0713 10 90

– – Oħrajn

0713 20 00

– Ċiċri

– Fażola (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 32 00

– – Fażola żgħira ħamra (Adzuki) (Phaseolus jew Vigna angularis)

0713 33

– – Fażola, li tinkludi fażola bajda tal-piżelli (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90

– – – Oħrajn

0713 39 00

– – Oħrajn

0801

Ġewż tal-Indi, ġewż tal-Brażil u ġewż tal-anakardju, frisk jew imqadded, sewwa jekk maħruġ mill-fosdqa jew imqaxxar jew le:

– Ġewż tal-indi:

0801 11 00

– – Imnixxfa

0801 19 00

– – Oħrajn

– Ġewż tal-Brażil

0801 21 00

– – Fil-qoxra

– Ġewż tal-anakardju

0801 31 00

– – Fil-qoxra

0802

Ġewż ieħor, frisk jew imqadded, sewwa jekk maħruġ mill-fosdqa jew imqaxxar jew le:

– Ġellewż jew is-siġar tiegħu (Corylus spp.):

0802 21 00

– – Fil-qoxra

0802 22 00

– – Bla qoxra

0802 40 00

– Qastan (Castanea spp.)

0802 50 00

– Pistaċċi

0802 90

– Oħrajn:

0802 90 85

– – Oħrajn

0803 00

Banana, inklużi l-pjantaġġini, friska jew imnixxfa

– Frisk:

0803 00 11

– – Plantani

0803 00 19

– – Oħrajn

0804

Tamal, tin, ananas, avokado, gwava, mangu u mangostana, friski jew imqaddin:

0804 20

– Tin:

0804 20 10

– – Frisk:

0804 30 00

– Ananas

0804 50 00

– Guavas, mango u mangosteens

0805

Frott taċ-ċitru, frisk jew imnixxef:

0805 10

– Larinġ

0805 20

– Mandolini (inklużi t-tanġerini u satsumi); klementini, wilkings u ibridi taċ-ċitru simili

0805 50

– Lumi (Citrus limon, Citrus limonum) u lajms (Citrus aurantifolia, Cirrus latifolia):

0806

Għeneb, frisk jew imnixxef:

0806 10

– Frisk:

0806 10 10

– – Għeneb tal-mejda

0807

Bettieħ (inklużi d-dulliegħ) u papaja, friski:

0807 20 00

– Papaja

0808

Tuffieħ, lanġas u sfarġel, friski:

0809

Berquq, ċirasa, ħawħ (inkluż in-nuċiprisk), għanbaqar u pruna selvaġġa, friski:

0810

Frott ieħor, frisk:

0810 20

– Lampuni, tut, ċawsli u loganberries:

0810 40

– Cranberries, mirtilli u frott ieħor tal-ispeċi Vaccinium:

0810 40 30

– – Frott tal-ispeċi Vaccinium myrtillus

0810 40 50

– – Frott tal-ispeċi Vaccinium macrocarpon u Vaccinium corymbosum

0810 40 90

– – Oħrajn

0810 50 00

– Frott tal-kiwi:

0810 90

– Oħrajn:

0810 90 30

– – Tamarind, frott tal-anakardju, liċċi (litchi), frott tas-siġra tal-ħobż (jackfruit), frott tas-sapodilja

0810 90 40

– – Frott tal-passjoni, karambola u pitaħaja

– – Passolina sewda, bajda jew ħamra u ribes, friski

0810 90 50

– – – Blackcurrants

0810 90 70

– – – Oħrajn

0810 90 95

– – Oħrajn

0811

Frott jew ġewż, nejjin jew imsajrin bl-istim jew bit-togħlija fl-ilma, iffriżati, kemm jekk biż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu (NM 0811 10 90 ) kemm jekk le:

0811 10

– Frawli

0811 20

– Lampuni, tut, ċawsli, loganberries, passolina sewda, bajda jew ħamra u gooseberries:

– – Oħrajn:

0811 20 31

– – – Lampuni

0811 20 51

– – – Redcurrants

0811 20 59

– – – Tut u ċawsli

0811 20 90

– – – Oħrajn

0811 90

– Oħrajn:

– – Li jkun fihom zokkor jew sustanza oħra li tagħti l-ħlewwa miżjuda:

– – – Li fihom aktar minn 13 % kontenut ta’ zokkor bil-piż

0811 90 19

– – – – Oħrajn

– – – Oħrajn:

0811 90 39

– – – – Oħrajn

– – Oħrajn:

0811 90 50

– – – Frott tal-ispeċi Vaccinium myrtillus

0811 90 70

– – – Frott tal-ispeċi Vaccinium myrtilloides u Vaccinium angustifolium

– – – Ċirasa:

0811 90 75

– – – – Ċirasa qarsa (Prunus cerasus):

0811 90 80

– – – – Oħrajn

0811 90 85

– – – Frott tropikali u ġewż tropikali

0811 90 95

– – – Oħrajn

0812

Frott u ġewż ippreservati proviżorjament (per eżempju, permezz ta’ gass tad-diossidu tal-kubrit, fis-salmura, fl-ilma tal-kubrit jew f’soluzzjonijiet preservattivi oħra), iżda mhux tajba għall-konsum immedjat f’dak l-istat:

0812 10 00

– Ċirasa:

0812 90

– Oħrajn:

0812 90 20

– – Larinġ

0812 90 98

– – Oħrajn

0813

Frott niexef, minbarra dak tal-intestaturi Nru 0801 sa 0806 : taħlitiet ta’ ġewż jew frott niexef ta’ dan il-Kapitolu:

0813 10 00

– Berquq:

0813 20 00

– Pruna

0813 30 00

– Tuffieħ

0813 40

– Frott ieħor:

0813 50

– taħlitiet ta’ ġewż jew frott niexef ta’ dan il-Kapitolu:

– – Taħlitiet ta’ frott niexef, minbarra dak tal-intestaturi 0801 sa 0806 :

– – – Li ma jkunx fihom pruna:

0813 50 12

– – – – Tal-papaja, tamarind, frott tal-anakardju, liċċi (litchi), frott tas-siġra tal-ħobż (jackfruit), frott tas-sapodilja, frott tal-passjoni, karambola u pitaħaja

0813 50 15

– – – – Oħrajn

– – Taħlitiet oħrajn:

0813 50 99

– – – Oħrajn

0901

Kafé, sew jekk inkaljat sew jekk dekaffeinat; qxur u fosdoq tal-kafe; sostituti tal-kafe li fihom il-kafe f’kull proporzjon:

– Kafé, mhux inkaljat

0901 11 00

– – Mhux dekaffeinat

0901 12 00

– – Dekaffeinat

– Kafé, inkaljat:

0901 21 00

– – Mhux dekaffeinat

0901 22 00

– – Dekaffeinat

0901 90

– Oħrajn:

0901 90 90

– – Sostituti tal-kafé li fihom il-kafé

0904

Bżar tal-ispeċi Piper; frott niexef jew mgħaffeg tal-ispeċi Capricum jew tal-ispeċi Pimenta:

0904 20

– Frott tal-ispeċi Capsicum jew tal-ispeċi Pimenta, mnixxef jew mgħaffeġ jew mitħun:

– – La mgħaffeġ u lanqas mitħun

0904 20 30

– – – Oħrajn

0909

Żerriegħa tal-aniż, badjan, bużbież, kosbor, kemmun jew il-ħlewwa; berries tal-ġnibru

0910

Iż-żinżel, iż-żagħfran, it-turmeriku (kurkuma), is-sagħtar, il-weraq tar-rand, il-curry u ħwawar oħra

1102

Dqiq taċ-ċereali apparti minn tal-qamħ jew il-meslin

1102 10 00

– Dqiq tas-sikrana

1102 20

– Dqiq tal-qamħirrum

1102 90

– Oħrajn:

1102 90 10

– – Dqiq tax-xgħir

1102 90 50

– – Mir-ross

1102 90 90

– – Oħrajn

1103

Ħafur, pasta u pritkuni taċ-ċereali:

– Pasta u ħafur:

1103 11

– – Tal-qamħ:

1103 13

– – Tal-qamħirrum (corn):

1103 19

– – Ta’ ċereali oħrajn:

1103 19 90

– – – Oħrajn

1104

Qmugħ taċ-ċereali maħduma mod ieħor (per eżempju, imfesdqa, irrumblati, imqattgħin f’biċċiet irqaq, perlati, imfella jew mitħuna fi frak oħxon), minbarra ross tal-intestatura 1006 ; żerriegħa taċ-ċereali, sħiħa, irrumblata, mqiegħda strat strat jew mitħuna:

– Qmugħ irrumblati jew imqattgħin f’biċċiet irqaq:

1104 12

– – Mil-ħafur

1104 12 90

– – – Ross perlat

1104 19

– – Ta’ ċereali oħrajn:

1104 19 10

– – – Tal-qamħ:

1104 19 50

– – – Tal-qamħirrum (corn):

– – – Oħrajn:

1104 19 99

– – – – Oħrajn

– Qmugħ maħduma oħra (per eżempju, imfesdqa, perlati, imfella jew mitħuna fi frak oħxon):

1104 23

– – Tal-qamħirrum (corn):

1104 23 10

– – – Imfesdqa (mingħajr qoxra jew fosdqa), kemm jekk imqatta fi flieli jew mitħuna fi frak oħxon, kemm jekk le

1104 23 99

– – – Oħrajn

1104 29

– – Ta’ ċereali oħrajn:

– – – Oħrajn:

1104 29 30

– – – – Perlati

ex 1104 29 30

– – – – – Barra milli tal-qamħ jew segala

– – – – Oħrajn:

1104 29 89

– – – – – Oħrajn

1104 30

– Żerriegħa taċ-ċereali, sħiħa, irrumblata, mqiegħda strat strat jew mitħuna:

1104 30 90

– – Ta’ ċereali oħrajn:

1108

Lamtu; inulina:

– Lamtu:

1108 11 00

– – Lamtu tal-qamħ

1108 12 00

– – Lamtu tal-qamħirrum (qamħ (corn)

1108 13 00

– – Lamtu tal-patata

1108 14 00

– – Lamtu tal-manjoka (cassava)

1108 19

– – Lamti oħra:

1108 19 90

– – – Oħrajn

1202

Ġewż mitħun, mhux inkaljat jew imsajjar mod ieħor, bla qoxra, imkisser jew le

1202 10

– Fil-qoxra:

1202 10 90

– – Oħrajn

1202 20 00

– Żerriegħa tal-lin, imkissra jew le

1211

Pjanti jew parti minn pjanti (inkluża ż-żerriegħa u l-frott) ta’ tip użati primarjament għall-perfumerija, fil-farmaċija jew għall-użu tal-insettiċidi, funguċida jew għanijiet simili, friski jew imqadda, kemm jekk huma maqtugħin, imfarrka jew mitħuna, u anki jekk le

1211 20 00

– Għeruq tal-ginseng

1211 30 00

– Weraq tal-koka

1211 40 00

– Tiben tal-peprina

1211 90

– Oħrajn:

1211 90 85

– – Oħrajn:

ex 1211 90 85

– – – Għeruq tal-likurizja

1501 00

Xaħam tal-majjal (inkluż l-ardu) u xaħam tat-tjur, li mhux dak tal-intestaturi 0209 jew 1503 :

– Xaħam tal-ħnieżer (inkluż ix-xaħam)

1501 00 19

– – Oħrajn

1508

Żejt tal-karawett u l-frazzjonijiet tiegħu, kemm jekk raffinat kemm jekk le, iżda mhux modifikat kimikament:

1508 10

– Żejt mhux raffinat:

1508 10 90

– – Oħrajn

1508 90

– Oħrajn:

1508 90 90

– – Oħrajn

1510 00

Żjut oħrajn u l-frazzjonijiet tagħhom, miksuba biss miż-żebbuġ, kemm jekk raffinati u kemm jekk le, iżda mhux modifikati kimikament, inklużi taħlitiet ta’ dawn iż-żjut jew frazzjonijiet oħra tal-intestatura 1509 :

1522 00

Degras; reżidwi li jirriżultaw mit-trattament ta’ sustanzi xaħmija jew xema’ tal-annimali jew tal-ħxejjex:

– Reżidwi li jirriżultaw mit-trattament ta’ sustanzi xaħmija jew xema’ tal-annimali jew veġetali:

– – Li fihom żejt bil-karatteristiċi taż-żejt taż-żebbuġa:

1522 00 39

– – – Oħrajn

– – Oħrajn:

1522 00 91

– – – Tartru u residwi taż-żejt; soapstocks

1522 00 99

– – – Oħrajn

1602

Laħam ieħor ippreparat jew ippreservat, ġewwieni tal-laħam jew demm:

1602 10 00

– Preparati omoġenizzati:

– Tat-tjur tal-intestatura Nru 0105 :

1602 31

– – Tad-dundjani:

– – – Li fihom 57 % jew aktar, bil-piż, ta’ laħam jew ta’ ġewwieni tat-tjur:

1602 31 11

– – – – Li fihom biss laħam tad-dundjan mhux imsajjar

1602 31 19

– – – – Oħrajn

1602 31 90

– – – Oħrajn

1602 32

– – Ta’ tjur tal-ispeċi Gallus domesticus:

– – – Li fihom 57 % jew aktar, bil-piż, ta’ laħam jew ta’ ġewwieni tat-tjur:

1602 32 11

– – – – Nejjin

1602 32 19

– – – – Oħrajn

1602 32 90

– – – Oħrajn

1602 39

– – Oħrajn:

– – – Li fihom 57 % jew aktar, bil-piż, ta’ laħam jew ta’ ġewwieni tat-tjur:

1602 39 21

– – – – Nejjin

1602 39 29

– – – – Oħrajn

1602 39 80

– – – Oħrajn

– Tal-ħnieżer:

1602 41

– – Prieżet u qatgħat minnhom

1602 42

– – Spallejn u qatgħat minnhom

1602 49

– – Oħrajn, inkluż taħlit:

– – – Tal-ħnieżer domestiċi:

– – – – Li fihom, bil-piż, 80 % jew aktar ta’ laħam u ta’ ġewwieni tal-annimali, ta’ kull tip, inklużi xaħmijiet ta’ kull tip jew oriġini:

1602 49 13

– – – – – Għenuq u qatgħat minnhom, inklużi taħlitiet ta’ għenuq u spalel

1602 49 19

– – – – – Oħrajn

1602 49 90

– – – Oħrajn

1602 50

– Tal-annimali tal-ifrat:

– – Oħrajn:

– – – F’kontenituri li ma jżommux l-arja

1602 50 31

– – – – Corned beef

1602 50 39

– – – – Oħrajn

1602 50 80

– – – Oħrajn

1602 90

– Oħrajn, inklużi tħejjijiet mid-demm ta’ kwalunkwe annimal:

– – Oħrajn:

1602 90 31

– – – Tal-kaċċa jew tal-fenek

1602 90 41

– – – Taċ-ċriev

– – – Oħrajn:

1602 90 51

– – – – Li jkun fihom laħam jew ġewwieni tal-laħam tal-ħnieżer domestiċi

– – – – Oħrajn:

– – – – – Li jkun fihom laħam jew ġewwieni tal-laħam tal-annimali tal-ifrat

1602 90 61

– – – – – – Nejjin taħlitiet ta’ laħam jew ġewwieni tal-annimali imsajjar u laħam jew ġewwieni tal-annimali mhux imsajjar

– – – – – Oħrajn:

– – – – – – Tan-nagħaġ u l-mogħoż:

– – – – – – – Nejjin taħlitiet ta’ laħam jew ġewwieni tal-annimali imsajjar u laħam jew ġewwieni tal-annimali mhux imsajjar:

1602 90 72

– – – – – – – – Tan-nagħaġ:

1602 90 74

– – – – – – – – Tal-mogħoż:

– – – – – – – Oħrajn:

1602 90 76

– – – – – – – – Tan-nagħaġ u l-mogħoż:

1602 90 78

– – – – – – – – Tal-mogħoż:

1701

Zokkor tal-kannamieli jew tal-pitravi u sukrożi kimikament pur, f’forma solida

– Oħrajn:

1701 91 00

– – B’togħma jew kuluranti miżjuda

1701 99

– – Oħrajn:

1702

Zokkor ieħor, inkluż lattożju, maltożju, glukożju u fruttożju kimikament pur, f’forma solida; ġuleppijiet taz-zokkor li ma jkunx fihom materja sabiex jagħti togħma jew kulur miżjuda; għasel artifiċjali sew jekk mħallat mal-għasel naturali kif ukoll jekk le; karamella:

– Lattożju u ġulepp tal-lattożju:

1702 11 00

– – Li fih, bil-piż, 99 % jew aktar f’lattożju, espress bħala lattożju anidru, ikkalkulat fuq il-piż niexef

1702 19 00

– – Oħrajn

1702 20

– Zokkor tal-aġġru u ġulepp tal-aġġru:

1702 20 90

– – Oħrajn

1702 90

– Oħrajn, inklużi zokkor invertit u zokkor u taħlitiet ta’ ġulepp taz-zokkor oħrajn li jkun fihom fl-istat xott 50 % tal-piż fruttożju:

1702 90 60

– – Għasel artifiċjali, sew jekk imħallat mal-għasel naturali kif ukoll jekk le;

– – Karamella:

1702 90 71

– – – Li fih 50 % jew aktar, fil-piż, ta’ sukrożju fil-forma niexfa

– – – Oħrajn:

1702 90 75

– – – – Fil-forma ta’ trab, sew jekk meħud flimkien kemm jekk le

1702 90 79

– – – – Oħrajn

1801 00 00

Iż-żerriegħa tal-kawkaw, sħiħa jew imfarrka, nejja jew inkaljata

2002

Tadam imħejji jew ippreservat għajr milli fil-ħall jew fl-aċtu aċetiku

2004

Ħxejjex oħra, ippreparati jew ippreservati b’xi mod ieħor għajr bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku, iffriżati, minbarra l-prodotti tal-intestatura 2006 :

2004 10

– Patata:

2004 10 10

– – Imsajra iżda mhux ippreparati mod ieħor

– – Oħrajn:

2004 10 99

– – – Oħrajn

2005

Ħxejjex oħra, ippreparati jew ippreservati b’xi mod ieħor għajr bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku, mhux iffriżati, minbarra l-prodotti tal-intestatura 2006 :

2005 20

– Patata:

– – Oħrajn:

2005 20 20

– – – Fi flieli rqaq, moqlija jew moħmija, kemm jekk bil-melħ jew mogħtija t-togħma, kif ukoll jekk le, f’pakketti li jżommu l-arja, tajba għall-konsum immedjat

2005 20 80

– – – Oħrajn

2008

Frott, ġewż u partijiet oħra li jirrieklu tal-pjanti, ippreparati jew ippreservati mod ieħor, kemm jekk miżjuda biz-zokkor jew sustanzi oħra ta’ ħlewwa jew spirtu u kemm jekk le, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra:

– Ġewż, karawett u żrieragħ oħra, kemm jekk imħallta flimkien u kemm jekk le:

2008 11

– – Karawett:

– – – Oħrajn, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett:

– – – – Ta’ aktar minn 1 kg:

2008 11 92

– – – – – Inkaljat

2008 11 94

– – – – – Oħrajn

– – – – Ta’ mhux aktar minn 1 kg:

2008 11 96

– – – – – Inkaljat

2008 11 98

– – – – – Oħrajn

2008 19

– – Oħrajn, inkluż taħlit:

– – – Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ aktar minn 1 kg:

2008 19 11

– – – – Minn frott tropikali taħlitiet li jkun fihom 50 % jew aktar bil-piż ta’ ġewż tropikali u frott tropikali

– – – – Oħrajn:

2008 19 13

– – – – – Lewż inkaljat u pistaċċi

2008 19 19

– – – – – Oħrajn

– – – Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 1 kg

2008 19 91

– – – – Minn frott tropikali taħlitiet li jkun fihom bil-piż 50 % jew aktar ta’ ġewż tropikali u frott tropikali

ex 2008 19 91

– – – – – Frott tropikali u ġewż tropikali

– – – – Oħrajn:

– – – – – Inkaljat

2008 19 93

– – – – – – Lewż inkaljat u pistaċċi

2008 19 95

– – – – – – Oħra

2008 19 99

– – – – – Oħrajn

2008 20

– Ananas

– – Li jkun fihom spirtu miżjud:

– – – Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ aktar minn 1 kg:

2008 20 19

– – – – Oħrajn

– – Li mhumiex miżjuda bi spirtu:

– – – Li jkun fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ aktar minn 1 kg

2008 20 51

– – – – Li fihom aktar minn 17 % kontenut ta’ zokkor bil-piż

– – – Li jkun fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 1 kg:

2008 20 71

– – – – Li fihom aktar minn 19 % kontenut ta’ zokkor bil-piż

2008 30

– Frott taċ-ċitru:

– – Li jkun fihom spirtu miżjud:

– – – Li fihom aktar minn 9 % kontenut ta’ zokkor bil-piż

2008 30 11

– – – – B’qawwa attwali alkoħolika skont il-massa ta’ mhux aktar minn 11,85 % mas

– – Li mhumiex miżjuda bi spirtu:

– – – Li jkun fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ aktar minn 1 kg

2008 30 51

– – – – Il-meraq tat-tronġa, inkluż il-meraq tal-pomelo

– – – Li jkun fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 1 kg:

2008 30 71

– – – – Il-meraq tat-tronġa, inkluż il-meraq tal-pomelo

2008 30 75

– – – – Mandolini (inklużi t-tanġerini u satsumi); klementini, wilkings u ibridi oħrajn taċ-ċitru

2008 30 90

– – – Li ma jkunx fihom zokkor miżjud:

2008 40

– Lanġas:

– – Li jkun fihom spirtu miżjud:

– – – Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ aktar minn 1 kg:

– – – – Li fihom aktar minn 13 % kontenut ta’ zokkor bil-piż

2008 40 11

– – – – – B’qawwa attwali alkoħolika skont il-massa ta’ mhux aktar minn 11,85 % mas

– – – – Oħrajn:

2008 40 21

– – – – – B’qawwa attwali alkoħolika skont il-massa ta’ mhux aktar minn 11,85 % mas

– – – Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 1 kg

2008 40 31

– – – – Li fihom aktar minn 15 % kontenut ta’ zokkor bil-piż

– – Li mhumiex miżjuda bi spirtu:

– – – Li jkun fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ aktar minn 1 kg

2008 40 51

– – – – Li fihom aktar minn 13 % kontenut ta’ zokkor bil-piż

– – – Li jkun fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 1 kg:

2008 40 71

– – – – Li fihom aktar minn 15 % kontenut ta’ zokkor bil-piż

2008 40 79

– – – – Oħrajn

2008 50

– Berquq:

– – Li jkun fihom spirtu miżjud:

– – – Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ aktar minn 1 kg:

– – – – Li fihom aktar minn 13 % kontenut ta’ zokkor bil-piż

2008 50 11

– – – – – B’qawwa attwali alkoħolika skont il-massa ta’ mhux aktar minn 11,85 % mas

– – – – Oħrajn:

2008 50 31

– – – – – B’qawwa attwali alkoħolika skont il-massa ta’ mhux aktar minn 11,85 % mas

2008 50 39

– – – – – Oħrajn

– – Li mhumiex miżjuda bi spirtu:

– – – Li jkun fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ aktar minn 1 kg

2008 50 69

– – – – Oħrajn

– – – Li ma jkunx fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett:

2008 50 94

– – – – Ta’ 4,5 kg jew aktar iżda anqas minn 5 kg:

2008 50 99

– – – – Inqas minn 4,5 kg

2008 60

– Ċirasa:

– – Li jkun fihom spirtu miżjud:

– – – Oħrajn:

2008 60 31

– – – – B’qawwa attwali alkoħolika skont il-massa ta’ mhux aktar minn 11,85 % mas

– – Li mhumiex miżjuda bi spirtu:

– – – Li fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett:

2008 60 50

– – – – Jeċċedi 1 kg

– – – Li ma jkunx fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett:

2008 60 70

– – – – Ta’ 4,5 kg jew aktar:

2008 60 90

– – – – Inqas minn 4,5 kg

ex 2008 60 90

– – – – – Ċirasa qarsa (Prunus cerasus):

2008 80

– Frawli:

– – Li jkun fihom spirtu miżjud:

– – – Li fihom aktar minn 9 % kontenut ta’ zokkor bil-piż

2008 80 11

– – – – B’qawwa attwali alkoħolika skont il-massa ta’ mhux aktar minn 11,85 % mas

2008 80 19

– – – – Oħrajn

– – – Oħrajn:

2008 80 31

– – – – B’qawwa attwali alkoħolika skont il-massa ta’ mhux aktar minn 11,85 % mas

– – Li mhumiex miżjuda bi spirtu:

2008 80 50

– – – Li jkun fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ aktar minn 1 kg

– Oħrajn, inklużi taħlitiet minbarra dawk tal-intestatura 2008 19 :

2008 99

– – Oħrajn:

– – – Li mhumiex miżjuda bi spirtu:

– – – – Li jkun fihom zokkor miżjud, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ aktar minn 1 kg

2008 99 45

– – – – – Għanbaqar u pruna

– – – – Li ma jkunx fihom zokkor miżjud:

– – – – – Għanbaqar u pruna, ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett:

2008 99 72

– – – – – – Ta’ 5 kg jew aktar:

2008 99 78

– – – – – – Inqas minn 5 kg

2009

Meraq tal-frott (inkluż il-most tal-għenba) u meraq mill-ħxejjex, mhux iffermentat u mingħajr spirtu miżjud, sew jekk fihom zokkor miżjud jew xi sustanza oħra ta’ ħlewwa sew jekk le:

– Meraq tal-larinġ:

2009 11

– – Iffiriżat

2009 19

– – Oħrajn:

– – – B’valur Brix ogħla minn 20 iżda mhux ogħla minn 67:

2009 19 98

– – – – Oħrajn

– Meraq ta’ għeneb (inkluż meraq ta’ għeneb qabel jeħmer):

2009 69

– – Oħrajn:

– – – B’valur Brix ta’ aktar minn 67:

2009 69 11

– – – – B’valur li mhuwiex ogħla minn EUR 22 għal kull 100 kg f’piż nett

– – – B’valur Brix ogħla minn 30 iżda mhux ogħla minn 67:

– – – – Ta’ valur li huwa aktar minn EUR 18 għal kull 100 kg f’piż nett:

2009 69 51

– – – – – Konċentrat

– – – – B’valur li mhuwiex ogħla minn EUR 18 għal kull 100 kg f’piż nett

– – – – – B’kontenut ta’ zokkor miżjud ta’ aktar minn 30 % bil-piż:

2009 69 71

– – – – – – Konċentrat

2009 69 79

– – – – – – Oħra

– Meraq tat-tuffieħ:

2009 79

– – Oħrajn:

– – – B’valur Brix ta’ aktar minn 67:

2009 79 11

– – – – B’valur li mhuwiex ogħla minn EUR 22 għal kull 100 kg f’piż nett

– – – B’valur Brix ogħla minn 20 iżda mhux ogħla minn 67:

– – – – Oħrajn:

2009 79 91

– – – – – B’kontenut ta’ zokkor miżjud ta’ aktar minn 30 % bil-piż:

2009 79 99

– – – – – Li ma jkunx fihom zokkor miżjud:

2009 90

– Taħlitiet ta’ meraq:

– – B’valur Brix ta’ aktar minn 67:

– – – Taħlitiet ta’ meraq tat-tuffieħ u tal-lanġas:

2009 90 11

– – – – B’valur li mhuwiex ogħla minn EUR 22 għal kull 100 kg f’piż nett

2009 90 19

– – – – Oħrajn

– – B’valur Brix li mhuwiex aktar minn 67

– – – Taħlitiet ta’ meraq tat-tuffieħ u tal-lanġas:

2009 90 31

– – – – Ta’ valur li mhuwiex aktar minn EUR 18 għal kull 100 kg f’piż nett u b’kontenut ta’ zokkor miżjud ta’ mhux aktar minn 30 % bil-piż

– – – Oħrajn:

– – – – Ta’ valur li huwa aktar minn EUR 30 għal kull 100 kg f’piż nett:

– – – – – Taħlitiet ta’ meraq ta’ frott taċ-ċitru u ta’ meraq tal-ananas:

2009 90 41

– – – – – – Li fihom iz-zokkor miżjud:

– – – – B’valur li mhuwiex ogħla minn EUR 30 għal kull 100 kg f’piż nett

– – – – – Taħlitiet ta’ meraq ta’ frott taċ-ċitru u ta’ meraq tal-ananas:

2009 90 79

– – – – – – Li ma jkunx fihom zokkor miżjud:

2305 00 00

Smida taż-żejt u residwi solidi oħra, sew jekk mitħuna sew jekk fl-għamla ta’ pritkuni, li jirriżultaw mill-estrazzjoni taż-żejt tal-karawett

2307 00

L-irdoss tal-inbid; argol:

2308 00

Materjal mill-ħxejjex u skart tal-ħxejjex, residwi mill-ħxejjex u prodotti minnhom, sew jekk fil-forma ta’ granuli u sew jekk le, ta’ tip użat fl-ikel tal-annimali, li mhux speċifikat jew inkluż imkien ieħor:

– Karfa tal-għeneb:

2308 00 11

– – B’qawwa alkoħolika totali skont il-massa li mhijiex aktar minn 4,3 % tal-massa u b’kontenut niexef ta’ mhux anqas minn 40 % fil-piż

2308 00 19

– – Oħrajn

2308 00 90

– Oħra

2309

Preparati tat-tip użati fl-għalf tal-annimali:

2309 90

– Oħrajn:

– – Oħrajn:, inklużi taħlitiet minn qabel:

– – – Li jkun fih il-lamtu, il-glukożju, il-ġulepp tal-glukożju, il-maltodextrin jew ġulepp tal-maltodextrin tas-subintestaturi 1702 30 51 sa 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 u 2106 90 55 jew prodotti tal-ħalib:

– – – – Li jkun fihom il-lamtu, il-glukożju, il-ġulepp tal-glukożju, il-maltodextrine jew il-ġulepp tal-maltodextrine:

– – – – – Li ma jkunx fihom lamtu jew li jkun fihom 10 % jew anqas lamtu bil-piż:

2309 90 35

– – – – – – Li jkun fihom mhux anqas minn 50 % iżda anqas minn 75 % bil-piż ta’ prodotti tal-ħalib

2309 90 39

– – – – – – Li jkun fihom mhux anqas minn 75 % bil-piż ta’ prodotti tal-ħalib

– – – – – Li jkun fihom aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 30 % mill-piż lamtu:

2309 90 41

– – – – – – Li ma jkunx fihom prodotti tal-ħalib jew li jkun fihom anqas minn 10 %, bil-piż, ta’ prodotti bħal dawn

– – – – – Li jkun fihom aktar minn 30 % bil-piż lamtu:

2309 90 51

– – – – – – Li ma jkunx fihom prodotti tal-ħalib jew li jkun fihom anqas minn 10 %, bil-piż, ta’ prodotti bħal dawn

2309 90 53

– – – – – – Li jkun fihom mhux anqas minn 10 % iżda anqas minn 50 % bil-piż ta’ prodotti tal-ħalib

2309 90 59

– – – – – – Li jkun fihom mhux anqas minn 50 % bil-piż ta’ prodotti tal-ħalib

2309 90 70

– – – – Li ma jkunx fihom lamtu, glukożju, ġulepp tal-glukożju, maltodextrine jew ġulepp tal-maltodextrine iżda li jkun fihom prodotti tal-ħalib

– – – Oħrajn:

2309 90 91

– – – – Polpa tal-pitravi b’ġulepp taz-zokkor miżjud

– – – – Oħrajn:

2309 90 95

– – – – – Li fihom, bil-piż, 49 % jew aktar klorat tal-kolin, fuq bażi organika jew mhux organika”

ANNESS IV

“ANNESS II(ċ)

KONĊESSJONIJIET TARIFFARJI TAL-ALBANIJA GĦALL-PRODOTTI AGRIKOLI PRIMARJI LI JORIĠINAW FIL-KOMUNITÀ

(li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 27(3)(ċ))

Eżenzjoni mid-dazju fi ħdan kwota mid-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwota (f’tunnellati metriċi)

1001 90 91

Qamħ komuni, meslin u triticum, ħlief triticum għaż-żriegħ

20 000 ”

1001 90 99

ANNESS V

“ANNESS III

KONĊESSJONIJIET TAL-KOMUNITÀ GĦALL-PRODOTTI ALBANIŻI TAL-ĦUT U TAS-SAJD

L-Importazzjonijiet fil-Komunità tal-prodotti li ġejjin li joriġinaw fl-Albanija ser ikunu soġġetti għall-konċessjonijiet ta’ hawn taħt:

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Mill-1 ta’ Jannar 2007

Mill-1 ta’ Jannar 2008 u s-snin ta’ wara

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Trota (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster): ħaj; frisk jew imkessaħ; iffriżat; imnixxfa, immellħa jew fis-salmura, affumikata; fillets u laħam ieħor tal-ħut; dqiq, pasti u pritkuni ta’ ħut, tajbin għall-konsum mill-bniedem

TQ: 50 t b’0 %

Fuq il-KT:

80 % ta’ Dazju MFN

TQ: 50 t b’0 %

Fuq il-KT:

70 % ta’ Dazju MFN

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karpjun: ħaj; frisk jew imkessaħ; iffriżat; imnixxfa, immellħa jew fis-salmura, affumikata; fillets u laħam ieħor tal-ħut; dqiq, pasti u pritkuni ta’ ħut, tajbin għall-konsum mill-bniedem

TQ: 20 t b’0 %

Fuq il-KT:

80 % ta’ Dazju MFN

TQ: 20 t b’0 %

Fuq il-KT:

70 % ta’ Dazju MFN

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Denċi (Dentex dentex u Pagellus spp.): ħaj; frisk jew imkessaħ; iffriżat; imnixxfa, immellħa jew fis-salmura, affumikata; fillets u laħam ieħor tal-ħut; dqiq, pasti u pritkuni ta’ ħut, tajbin għall-konsum mill-bniedem

TQ: 20 t b’0 %

Fuq il-KT:

55 % ta’ Dazju MFN

TQ: 20 t b’0 %

Fuq il-KT:

30 % ta’ Dazju MFN

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Spnott (Dicentrarchus labrax): ħaj; frisk jew imkessaħ; iffriżat; imnixxfa, immellħa jew fis-salmura, affumikata; fillets u laħam ieħor tal-ħut; dqiq, pasti u pritkuni ta’ ħut, tajbin għall-konsum mill-bniedem

TQ: 20 t b’0 %

Fuq il-KT:

55 % ta’ Dazju MFN

KT:20 t b’0 %

Fuq il-KT:

30 % ta’ Dazju MFN


Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwota Inizjali Volum

Rata ta’ dazju

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Sardin ippreparat jew ippreżervat

100 tunnellata

6  % (1)

1604 16 00

1604 20 40

Inċova ippreparata jew ippreżervata

1 000 tunnellati metriċi (2)

0  % (1)

Ir-rata tad-dazju applikabbli għall-prodotti kollha tal-intestatura tal-HS 1604, minbarra sardin ippreparati jew ippreservati u inċova, ser titnaqqas kif ġej:

Sena

fl-1 ta’ Diċembru 2006

1 ta’ Jannar 2007

fl-1 ta’ Jannar 2008 u s-snin ta’ wara

Dazju

80 % tal-MFN

65 % tal-MFN

50 % tal-MFN”


(1)  Meta jinqabeż il-volum tal-kwota, hija applikabbli r-rata sħiħa ta’ MFN.

(2)  Mill-1 ta’ Jannar tal-ewwel sena wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, il-volum annwali tal-kwota ser jiżdied b’200 tunnellata sakemm minn tal-anqas 80 % tal-ammont totali tal-kwota preċedenti tkun intużat sal-31 ta’ Diċembru ta’ dik is-sena. Dan il-mekkaniżmu ser jibqa’ japplika sa dak iż-żmien meta l-volum annwali tal-kwota jkun laħaq l-1 600 tunellata, jew meta l-Partijiet jilħqu qbil li jagħmlu arranġamenti oħra.

ANNESS VI

2 PROTOKOLAS

DWAR IL-KUMMERĊ BEJN L-ALBANIJA U L-KOMUNITÀFIS-SETTUR TAL-PRODOTTI AGRIKOLI PPROĊESSATI

(FSA Protokoll 2)

Artikolu 1

1.   Il-Komunità u l-Albanija japplikaw għall-prodotti agrikoli pproċessati d-dazji, elenkati fl-Anness I u fl-Anness II(a), II(b), II(c) u II(d) rispettivament f’konformità mal-kOndizzjonijiet imsemmija fihom, kemm jekk limitati minn kwota tariffarja kemm jekk le.

2.   Il-Kunsill ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni għandu jiddeċiedi dwar:

estenzjonijiet tal-lista tal-prodotti agrikoli pproċessati li jaqgħu taħt dan il-Protokoll,

emendi għad-dazji msemmija fl-Anness I u II(b), II(c) u II(d),

żidiet fi jew tneħħija tal-kwoti tariffarji.

Artikolu 2

Id-dazji applikati skont l-Artikolu 1 jistgħu jitnaqqsu permezz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni:

meta f’kummerċ bejn il-Komunità u l-Albanija, id-dazji applikati għall-prodotti bażiċi huma mnaqqsa, jew

bħala reazzjoni għat-tnaqqis li jirriżulta minn konċessjonijiet reċiproki fir-rigward ta’ prodotti agrikoli pproċessati.

It-tnaqqis previst skont l-ewwel inċiż għandu jiġi kkalkulat fuq il-parti tad-dazju magħzul bħala l-komponiment agrikolu li jikkorrispondi għall-prodotti agrikoli fil-fatt użati fil-manifattura tal-prodotti agrikoli pproċessati in kwistjoni u mnaqqsa mid-dazji applikati għal dawn il-prodotti agrikoli bażiċi.

Artikolu 3

Il-Komunità u l-Albanija għandhom jinfurmaw lil xulxin dwar l-arranġamenti amministrattivi adottati għall-prodotti koperti minn dan il-Protokoll. Dawn l-arranġamenti għandhom jiżguraw trattament ugwali għall-partijiet kollha interessati u għandhom ikunu sempliċi u flessibbli kemm jista’ jkun.

Anness I

Dazji applikabbli għall-importazzjonijiet fil-Komunità ta’ prodotti agrikoli pproċessati li joriġinaw fl-Abanija

Id-dazji huma stabbiliti għal żero għall-importazzjonijiet lejn il-Komunità tal-prodotti agrikoli pproċessati li joriġinaw fl-Albanija kif elenkati hawnhekk.

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

0403

Xorrox tal-butir, baqta tal-ħalib u krema, jogurt, kephir u ħalib u krema li jkunu iffermentaw jew qrasu, kemm jekk ikkonċentrat jew le jew li jkun fihom zokkor miżjud jew tip ta’ dolċifikant ieħor jew b’togħmiet differenti jew li jkun fih frott jew kawkaw, ġewż jew kawkaw:

0403 10

– Jogurt:

– – Imħawra jew li fiha frott, ġewż jew kawkaw miżjuda:

– – – Forma ta’ trab, granulat jew forom solidi oħra, b’kontenut ta’ grass tal-ħalib, bħala piż:

0403 10 51

– – – – Mhux aktar minn 1,5 %

0403 10 53

– – – – Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

0403 10 59

– – – – Aktar minn 27 %

– – – Forma oħra b’kontenut ta’ grass tal-ħalib, bħala piż:

0403 10 91

– – – – Mhux aktar minn 3 %

0403 10 93

– – – – Aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 6 %

0403 10 99

– – – – Aktar minn 6 %

0403 90

– Oħrajn:

– – Imħawra jew li fiha frott, ġewż jew kawkaw miżjuda:

– – – Forma ta’ trab, granulat jew forom solidi oħra, b’kontenut ta’ grass tal-ħalib, bħala piż:

0403 90 71

– – – – Mhux aktar minn 1,5 %

0403 90 73

– – – – Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

0403 90 79

– – – – Aktar minn 27 %

– – – Forma oħra b’kontenut ta’ grass tal-ħalib, bħala piż:

0403 90 91

– – – – Mhux aktar minn 3 %

0403 90 93

– – – – Aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 6 %

0403 90 99

– – – – Aktar minn 6 %

0405

Butir u xaħmijiet u żjut oħra derivati mill-ħalib; pejsts tal-prodotti tal-ħalib:

0405 20

– Pejstijiet tal-prodotti tal-ħalib:

0405 20 10

– – Ta’ kontenut ta’ xaħam ta’ 39 % jew aktar bil-piż imma anqas minn 60 %

0405 20 30

– – Ta’ kontenut ta’ xaħam ta’ 60 % jew aktar bil-piż imma anqas minn 75 %

0501 00 00

Xagħar uman, mhux maħdum, kemm jekk maħsul u mnaddaf u kemm jekk le; skart ta’ xagħar uman

0502

Lanżit u xagħar tal-qżieqeż, il-ħnieżer imsewwija jew il-ħnieżer tar-refgħa; ix-xagħar tal-baġer u xagħar ieħor li bih jagħmlu l-ixkupilji; l-iskart ta’ lanżit jew xagħar ta’ din ix-xorta

0505

Ġlud u partijiet oħra tal-għasafar, bir-rix jew pil tagħhom, rix u bċejjeċ ta’ rix (kemm jekk bit-trufijiet mirqumin u kemm jekk le) u pil, mhux maħdumin aktar milli imnaddfin, diżinfettati jew trattati għall-preservazzjoni; trab u skart tar-rix jew partijiet tar-rix

0506

Għadam u ċ-ċentru tal-qrun, mhux maħdumin, bix-xaħam imneħħi, sempliċiment ippreparati (iżda mhux maqtugħin f’għamla), trattati bl-aċtu jew deġelatinizzati; trab u skart ta’ dawn il-prodotti

0507

Ivorju, qoxra tal-fekruna, (għadma tal-) baliena u d-daqna tal-baliena, qran, qran imsaġġra, qawqab, dwiefer, dwiefer tal-annimali u mnaqar, li mhumiex maħduma jew li huma sempliċement imħejjija imma ma humiex maqtugħa f’xi forma; trab u skart ta’ dawn il-prodotti

0508 00 00

Korall u materjal simili, li mhux maħdum jew sempliċement imħejji imma ma huwiex maħdum aktar minn hekk; qxur tal-molluski, krustaċej jew ekinodermi u għadam tas-siċċ, mhux maħduma jew sempliċement imħejjija imma mhux maqtugħa f’xi forma, trab u skart li joħroġ minnhom

0510 00 00

Ambra griża, kastorew, żibett u misk; kantaridi; bili, niexfa jew le; glandoli u prodotti oħrajn tal-annimali użati għat-tħejjija ta’ prodotti mediċinali, friski, imkessħa, iffriżati jew ippreservati proviżorjament mod ieħor

0511

Prodotti tal-annimali li mhumiex imsemmija jew inklużi band’oħra; annimali mejtin tal-Kapitoli 1 jew 3, li mhumiex tajba għall-konsum tal-bniedem:

– Oħrajn:

0511 99

– – Oħrajn:

– – – Sponoż naturali li ġejjin minn annimali:

0511 99 31

– – – – Grezzi

0511 99 39

– – – – Oħrajn

0511 99 85

– – – Oħrajn:

ex 0511 99 85

– – – – Krin u skart tal-krin, maħdum bħala saff bi jew mingħajr materjal ta’ rfid jew le

0710

Ħxejjex (mhux imsajra jew imsajra bil-fwar jew fil-misħun jagħli), iffriżati:

0710 40 00

– Qamħirrum ħelu

0711

Ħxejjex preservati qabel (per eżempju, b’gass sulphur dioxide, fis-salmura, fl-ilma tal-kubrit jew f’soluzzjonijiet preservattivi oħra), iżda mhux tajba għall-konsum immedjat f’dak l-istat:

0711 90

– Ħaxix ieħor; taħlitiet ta’ ħxejjex:

– – Ħaxix:

0711 90 30

– – – Qamħirrum ħelu

0903 00 00

Maté

1212

Ħarrub, alki tal-baħar u alka oħrajn, pitravi zokkrin u kannamieli, friski, imkessħa, iffriżati jew imnixxfin, kemm jekk mitħuna u kemm jekk le; għadam u qlub tal-frott u prodotti oħrajn ta’ ħxejjex (inklużi għeruq mhux inkaljati taċ-ċikwejra tal-varjetà Cichorium intybus sativum) tat-tip użati primarjament għall-konsum uman, mhux speċifikati jew inklużi band’oħra:

1212 20 00

– Alka tal-baħar u alka oħrajn

1302

Meraq jew estratti tal-ħxejjex; sustanzi pektiċi, pektinati u pektati; agar-agar u muċilaġni u sustanzi li jgħaqqdu oħra, kemm jekk immodifikati jew le, derivati minn prodotti tal-ħxejjex:

– Fluwidi essenzjali veġetali u estratti tal-ħaxix:

1302 12 00

– – Tal-likorizja

1302 13 00

– – Tal-ħops

1302 19

– – Oħrajn:

1302 19 80

– – – Oħrajn

1302 20

– Sustanzi pektiċi, pektinati u pektati

– Muċilaġnijiet u sustanzi oħra li jgħaqqdu, modifikati jew ma humiex, imnissla minn prodotti veġetali:

1302 31 00

– – Agar-agar

1302 32

– – Muċilaġnijiet u sustanzi oħra li jgħaqqdu, kemm jekk immodifikati u kemm jekk le, idderivati mill-ħarrub, miż-żerriegħa tal-ħarrub jew miż-żerriegħa taz-zokkor:

1302 32 10

– – – Tal-ħarrub jew iż-żerriegħa tal-ħarrub

1401

Materjali tal-ħxejjex tat-tip użat primarjament għat-trizza (pereżempju, bambù, rattan, qasab, ġummar, żafżaf, raffja, tiben taċ-ċereali mnaddaf, ibbliċjat jew miżbugħ, u qoxra tas-siġra tal-lajm):

1404

Prodotti tal-ħxejex li mhumiex speċifikati jew inklużi x’imkien ieħor

1505 00

Xaħam tas-suf u sustanzi xaħmija derivati minnhom (inkluż il-lanolin)

1506 00 00

Xaħmijiet u żjut oħra tal-annimali u l-frazzjonijiet tagħhom, irfinuti jew le, iżda mhux immodifikati kimikament

1515

Xaħmijiet u żjut oħra tal-ħxejjex (inkluż iż-żejt jojoba) u l-frazzjonijiet tagħhom, irfinuti jew le, iżda mhux immodifikati kimikament:

1515 90

– Oħrajn:

1515 90 11

– – Żejt taż-żerriegħa tas-siġra tat-tung; żjut tal-jojoba u l-oitiċika; xema’ tar-riħan u xema’ tal-Ġappun; il-frazzjonijiet tagħhom

ex 1515 90 11

– – – Jojoba u żjut tal-oitiċika; xema’ tar-riħan u xema’ tal-Ġappun; il-frazzjonijiet tagħhom

1516

Xaħmijiet u żjut tal-annimali jew ħxejjex u l-frazzjonijiet tagħhom, parzjalment jew totalment idroġenati, interesterifikati, riesterifikati jew elajdinizzati, kemm jekk raffinati u kemm jekk le, iżda mhux ippreparati ulterjormaent:

1516 20

– Xaħmijiet u żjut tal-ħaxix u l-frazzjonijiet tagħhom:

1516 20 10

– – Żejt ir-riġnu idroġenat, imsejjaħ ‘xema’ tal-opal’

1517

Marġerina; taħlitiet li jittieklu jew preparati ta’ xaħam jew zjut tal-annimali jew tal-ħxejjex ta’ dan il-kapitolu, għajr minn xaħmijiet jew zjut li jittieklu jew il-frazzjonijiet tagħhom tal-intestatura 1516

1517 10

– Marġerina, imbarra l-marġerina likwida:

1517 10 10

– – Li fihom, bil-piż, aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 15 % ta’ xaħmijiet tal-ħalib

1517 90

– Oħrajn:

1517 90 10

– – Li fihom, bil-piż, aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 15 % ta’ xaħmijiet tal-ħalib

– – Oħrajn:

1517 90 93

– – – Taħlitiet jew preparati li jistgħu jittieklu użati bħala preparati lesti biex jinqalgħu ġo forma

1518 00

Xaħmijiet u żjut tal-annimali jew veġetali u frazzjonijiet tagħhom, mgħollija, ossidati, deidratati, kubritizzati, imneffħa, polimerizzati bis-sħana f’vakwu jew f’gass inerti jew inkella mmodifikati kimikament, minbarra dawk li jidhru taħt l-intestatura 1516 ; taħlitiet li ma jittiklux jew preparati ta’ xaħam jew żejt tal-annimali jew tal-ħxejjex jew ta’ frazzjonijiet ta’ xaħam u żejt differenti ta’ dan il-kapitolu, li mhumiex speċifikati jew inklużi xi mkien ieħor:

1518 00 10

– Linossina

– Oħrajn:

1518 00 91

– – Xaħmijiet u żjut tal-annimali jew veġetali u frazzjonijiet tagħhom, mgħollija, ossidati, deidratati, kubritizzati, imneffħa, polimerizzati bis-sħana f’vakwu jew f’gass inerti jew inkella mmodifikati kimikament, minbarra dawk li jidhru taħt l-intestatura 1516 ;

– – Oħrajn:

1518 00 95

– – – Taħlitiet jew preparati li mhumiex tabjin għall-ikel ta’ xaħmijiet u żjut ta’ annimali jew veġetali u frazzjonijiet tagħhom

1518 00 99

– – – Oħrajn

1520 00 00

Gliċerina, grezza; ilmijiet u soluzzjonijiet tal-gliċerina

1521

Xemgħat veġetali (imbarra t-trigliċeridi), xema’ tan-naħal, xemgħat u spermaċeti oħra tal-insetti, irfinuti jew ikkuluriti jew le

1522 00

Degras; reżidwi li jirriżultaw mit-trattament ta’ sustanzi xaħmija jew xema’ tal-annimali jew tal-ħxejjex:

1522 00 10

– Degras

1704

Prodotti tal-ħelu taz-zokkor (inkluża ċikkulata bajda) li ma fihomx kawkaw:

1803

Pejst tal-kawkaw, bil-grass imneħħi jew le

1804 00 00

Butir tal-kawkaw, xaħam u żejt

1805 00 00

Trab tal-kawkaw, mingħajr zokkor jew sustanza oħra ta’ ħlewwa miżjuda

1806

Ċikkulata u preparazzjonijiet oħra tal-ikel li fihom il-kawkaw

1901

Estratt tax-xgħir; preparati ta’ ikel tad-dqiq, ħafur, pasta, lamtu jew estratt tax-xgħir, li jkunx fihomx kawkaw jew li fihom anqas minn 40 %, bil-piż, kawkaw ikkalkulat fuq bażi kompletament bla xaħam, mhux speċifikati jew inklużi band’oħra; preparazzjonijiet tal-ikel mill-prodotti tal-intestaturi 0401 sa 0404 , li ma fihomx kawkaw jew li fihom anqas minn 5 %, bil-piż, tal-kawkaw ikkalkulat kompletament bla xaħam, mhux speċifikati jew inklużi x’imkien ieħor

1902

Għaġin, kemm jekk imsajjar jew mimli (bil-laħam jew b’sustanzi oħra) u kemm jekk le jew ippreparat b’mod ieħor bħal spagetti, imqarrun, taljarini, lażanja, injokki, ravjul, kannelloni; couscous, sew jekk ippreparat u sew jekk le:

– Għaġin mhux imsajjar, mhux mimli jew ippreparat mod ieħor:

1902 11 00

– – Li fih il-bajd

1902 19

– – Oħrajn

1902 20

– Għaġin mimli, kemm jekk imsajjar jew ippreparat mod ieħor u kemm jekk le:

– – Oħrajn:

1902 20 91

– – – Imsajjar

1902 20 99

– – – Oħrajn

1902 30

– Għaġin ieħor:

1902 40

– Couscous:

1903 00 00

Tapioca u sostituti tagħha ippreparati mill-lamtu fil-forma ta’ flejks, granuli, perli, mgħarbla, jew f’forom simili

1904

Ikel ippreparat bl-infiħ jew ix-xiwi ta’ ċereali jew prodotti taċ-ċereali (per eżempju, il-cornflakes); ċereali (minbarra l-qamħirrum) fil-forma ta’ granuli jew fil-forma ta’ flejks jew frak maħdum ieħor (ħlief għad-dqiq, ħafur u pasta), imsajra minn qabel jew ippreparati mod ieħor, mhux speċifikati jew inklużi band’oħra

1905

Ħobż, għaġina, kejkijiet, gallettini u prodotti oħra tal-furnar, kemm jekk ikun fihom il-kawkaw u kemm jekk le; Ostji tat-tqarbin, siġilli vojta tajbin għall-użu farmaċewtiku, ostji għas-siġillar, karta tar-ross u prodotti simili

2001

Ħxejjex, frott, ġewż u partijiet oħra ta’ pjanti tajbin għall-ikel, ippreparati jew ippreservati fil-ħall jew l-aċtu aċetiku:

2001 90

– Oħrajn:

2001 90 30

– – Qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Jammijiet, patata ħelwa u partijiet simili li jittieklu tal-pjanti li fihom 5 % jew aktar, bil-piż, ta’ lamtu

2001 90 60

– – Qlub tal-palm

2004

Ħxejjex oħra, ippreparati jew ippreservati b’xi mod ieħor għajr bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku, iffriżati, minbarra l-prodotti tal-intestatura 2006 :

2004 10

– Patata:

– – Oħrajn

2004 10 91

– – – F’forma ta’ dqiq, qamħ mitħun oħxon jew qxur

2004 90

– Ħaxix ieħor u taħlitiet tal-ħaxix:

2004 90 10

– – Qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata)

2005

Ħxejjex oħra, ippreparati jew ippreservati b’xi mod ieħor għajr bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku, mhux iffriżati, minbarra l-prodotti tal-intestatura 2006 :

2005 20

– Patata:

2005 20 10

– – Fil-forma ta’ dqiq, pasta jew flejks

2005 80 00

– Qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata)

2008

Frott, lewż u partijiet oħra tal-pjanti li jittieklu, ippreparati jew ippreservati mod ieħor, sew jekk ikun fihom iz-zokkor jew xi materja oħra li tagħti l-ħlewwa jew xi spirtu miżjuda u sew jekk le, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra:

– Ġewż, ġewż mitħun u żrieragħ oħra, huma jew ma humiex imħallta flimkien:

2008 11

– – Ġewż mitħun:

2008 11 10

– – – Butir tal-karawett

– Ieħor, inklużi taħlitiet imbarra dawk li jidhru taħt l-intestatura Nru 2008 19 :

2008 91 00

– – Qlub tal-palm

2008 99

– – Oħrajn:

– – – Li ma humiex miżjuda bl-ispirtu:

– – – – Li ma humiex miżjuda biz-zokkor:

2008 99 85

– – – – – Qamħirrum, minbarra qamħirrun ħelu (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – Ġammijiet, patata ħelwa u partijiet simili li jittieklu tal-pjanti li fihom 5 % jew aktar, bil-piż, lamtu

2101

Estratti, essenzi u konċentrati, ta’ kafè, té jew maté (té tal-Ġiżwiti), u preparazzjonijiet b’bażi ta’ dawn il-prodotti jew b’bażi ta’ kafè, té jew maté; ċikwejra inkaljata u sustanzi oħra inkaljati tal-kafè, u estratti, essenzi u konċentrati minnhom:

2102

Ħmira (attiva jew inattiva); mikrorganiżmi oħra ta’ ċellula waħda, mejta (imma mhux vaċċini tal-intestatura 3002 ); trab tal-ħami ppreparat

2103

Zlazi u preparati għalihom; kondimenti mħallta u ħwawar imħallta; dqiq u pasta tal-mustarda u mustarda ppreparata

2104

Sopop u brodi u preparati għalihom; preparati komposti ta’ ikel, omoġenizzati

2105 00

Ġelati u silġ ieħor li jittiekel, kemm jekk ikun fih il-kawkaw u kemm jekk le

2106

Preparati tal-ikel mhux imsemmija jew inklużi band’oħra:

2106 10

– Konċentrati tal-proteini u sustanzi ta’ proteini b’konsistenza

2106 90

– Oħrajn:

2106 90 20

– – Tħejjijiet alkoħoliċi komposti, minbarra dawk ibbażati fuq sustanzi li jfuħu, tat-tip użat għall-manifattura tax-xarbiet

– – Oħrajn:

2106 90 92

– – – Li ma fihomx xaħam tal-ħalib, sukrożju, iżoglukożju, glukożju jew lamtu jew li fihom, bil-piż, anqas minn 1,5 % xaħam tal-ħalib, 5 % sukrożju jew iżoglukożju, 5 % glukożju jew lamtu:

2106 90 98

– – – Oħrajn

2201

Ilma, inkluż ilma minerali naturali jew artifiċjali u ilma effervexxenti, li ma fihx zokkor jew xi sustanza oħra ta’ ħlewwa jew togħma miżjuda; silġ u borra

2202

Ilma, inkluż ilma minerali u ilma effervexxenti, li fihom zokkor jew xi sustanza oħra ta’ ħlewwa jew togħma miżjuda, u xorb ieħor mhux alkoħoliku, għajr meraq tal-frott jew tal-ħxejjex tal-intestatura 2009

2203 00

Birra magħmula mix-xgħir:

2205

Vermut jew inbid ieħor magħmul mill-għeneb frisk mogħti t-togħma ta’ pjanti jew sustanzi aromatiċi

2207

Alkoħol etiliku mhux żnaturat b’saħħa alkoħolika, bil-volum ta’ 80 % vol jew aktar; alkoħol etiliku u spirti oħra, żnaturati, ta’ kull qawwa

2208

Alkoħol etiliku mhux żnaturat ta’ qawwa alkoħolika, bil-volum, ta’ anqas minn 80 % vol; xarbiet alkoħoliċi, likuri u xarbiet alkoħoliċi oħra

2402

Sigarri, cheroots, cigarillos u sigaretti, magħmula mit-tabakk jew minn sostituti tat-tabakk

2403

Tabakk ieħor manifatturat u sostituti ta’ tabakk manifatturat; tabakk ‘omoġenizzat’ jew ‘rikostitwit’; estratti u essenzi tat-tabakk:

2905

Alkoħol aċikliku u d-derivattivi aloġeniċi, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom:

– Alkoħol ieħor poliedriku:

2905 43 00

– – Mannitol

2905 44

– – D-gluċitol (sorbitol):

2905 45 00

– – Gliċerina

3301

Żjut essenzjali (mingħajr terpene jew le), inklużi concretes u absolutes; sustanzi tar-raża; oleorażi estratti; konċentrati ta’ essential oils fix-xaħam, żjut fixed, xamgħa jew simili, miksuba bl-enfleurage jew bil-maċerazzjoni; prodotti sekondarji terpeniċi tat-tnehħija tat-terpene mill-essential oils; distillati akwei u soluzzjonijiet akwei taż-żjut essenzjali:

3301 90

– Oħrajn

3302

Taħlit ta’sustanzi bir-riħa u taħlit (inklużi soluzzjonijiet alkoħoliċi) b’bażi ta’waħda jew aktar minn dawn is-sustanzi, ta’tip użati bħala materja prima fl-industrija; preparati oħrajn ibbażati fuq sustanzi bir-riħa, ta’tip użati għall-manifattura ta’ xarbiet:

3302 10

– Ta’ tip użat fl-industriji tal-ikel u x-orb:

– – Ta’ tip użat fl-industriji tax-xarbiet:

– – – Preparazzjonijiet li fihom is-sustanzi kollha li jagħtu t-togħma karatteristika ta’ xarba:

3302 10 10

– – – – B’saħħa alkoħolika attwali bil-volum aktar minn 0,5 %

– – – – Oħrajn:

3302 10 21

– – – – – Li ma fihomx xaħam tal-ħalib, sukrożju, iżoglukożju, glukożju jew lamtu jew li fihom, bil-piż, anqas minn 1,5 % xaħam tal-ħalib, 5 % sukrożju jew iżoglukożju, 5 % glukożju jew lamtu:

3302 10 29

– – – – – Oħrajn

3501

Kaseina, kaseinati u derivati oħra tal-kaseina; kolol ta’ kaseina:

3501 10

– Kaseina:

3501 90

– Oħrajn:

3501 90 90

– – Oħrajn

3505

Destrini u lamti oħrajn modifikati (pereżempju lamti preġelatinizzati jew esterifikati); kolol ibbażati fuq il-lamti, jew fuq id-destrini jew lamti mmodifikati oħra:

3505 10

– Destrina u lamti oħra modifikati:

3505 10 10

– – Destrina

– – Lamti oħra modifikati:

3505 10 90

– – – Oħrajn

3505 20

– Kolol:

3809

Aġenti għall-irfinar, katalisti (carriers) sabiex iħaffu iż-żbigħ jew l-iffissar ta’ sustanzi taż-żbigħ u prodotti oħrajn u preparati (per eżempju, sustanzi għat twebbis u murdenti), ta’ tip użati fl-industriji tat-tessuti, tal-karta, tal-ġilda jew industriji bħalhom, li ma humiex speċifikati jew inklużi band’oħra:

3809 10

– B’bażi ta’ sustanzi amilaċeużi

3823

Aċidi grassi monocarboxylic industrijali; żjut aċidi mill-irfinar; alkoħol xaħmi industrijali

3824

Sustanzi li jgħaqqdu ppreparati għall-forom jew forom interni (cores) tal-funderija; prodotti u preparazzjonijiet tal-industrija kimika jew industriji relatati (inklużi dawk komposti minn taħlitiet ta’ prodotti naturali), li ma humiex speċifikati jew inklużi x’imkien ieħor:

3824 60

– Sorbitol ħlief dak tas-subintestatura 2905 44

Anness II (a)

Dazji applikabbli għall-importazzjoni fl-Albanija ta’ prodotti agrikoli pproċessati li joriġinaw fil-Komunità

Id-dazji fuq l-importazzjoni stabbiliti għal żero għall-importazzjonijiet fl-Albanija tal-merkanzija li toriġina fil-Komunità kif elenkat hawnhekk.

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

0501 00 00

Xagħar uman, mhux maħdum, kemm jekk maħsul u mnaddaf u kemm jekk le; skart ta’ xagħar uman

0502

Lanżit u xagħar tal-qżieqeż, il-ħnieżer imsewwija jew il-ħnieżer tar-refgħa; ix-xagħar tal-baġer u xagħar ieħor li bih jagħmlu l-ixkupilji; l-iskart ta’ lanżit jew xagħar ta’ din ix-xorta

0505

Ġlud u partijiet oħra tal-għasafar, bir-rix jew pil tagħhom, rix u bċejjeċ ta’ rix (kemm jekk bit-trufijiet mirqumin u kemm jekk le) u pil, mhux maħdumin aktar milli imnaddfin, diżinfettati jew trattati għall-preservazzjoni; trab u skart tar-rix jew partijiet tar-rix

0506

Għadam u ċ-ċentru tal-qrun, mhux maħdumin, bix-xaħam imneħħi, sempliċiment ippreparati (iżda mhux maqtugħin f’għamla), trattati bl-aċtu jew deġelatinizzati; trab u skart ta’ dawn il-prodotti

0507

Ivorju, qoxra tal-fekruna, (għadma tal-) baliena u d-daqna tal-baliena, qran, qran imsaġġra, qawqab, dwiefer, dwiefer tal-annimali u mnaqar, li mhumiex maħduma jew li huma sempliċement imħejjija imma ma humiex maqtugħa f’xi forma; trab u skart ta’ dawn il-prodotti:

0508 00 00

Korall u materjal simili, li mhux maħdum jew sempliċement imħejji imma ma huwiex maħdum aktar minn hekk; qxur tal-molluski, krustaċej jew ekinodermi u għadam tas-siċċ, mhux maħduma jew sempliċement imħejjija imma mhux maqtugħa f’xi forma, trab u skart li joħroġ minnhom

0510 00 00

Ambra griża, kastorew, żibett u misk; kantaridi; bili, niexfa jew le; glandoli u prodotti oħrajn tal-annimali użati għat-tħejjija ta’ prodotti mediċinali, friski, imkessħa, iffriżati jew ippreservati proviżorjament mod ieħor

0511

Prodotti tal-annimali li mhumiex imsemmija jew inklużi band’oħra; annimali mejtin tal-Kapitoli 1 jew 3, li mhumiex tajba għall-konsum tal-bniedem:

– Oħrajn:

0511 99

– – Oħrajn:

– – – Sponoż naturali li ġejjin minn annimali:

0511 99 31

– – – – Grezzi

0511 99 39

– – – – Oħrajn

0511 99 85

– – – Oħrajn:

ex 0511 99 85

– – – – Krin u skart tal-krin, maħdum bħala saff bi jew mingħajr materjal ta’ rfid jew le

0903 00 00

Maté

1302

Meraq jew estratti tal-ħxejjex; sustanzi pektiċi, pektinati u pektati; agar-agar u muċilaġni u sustanzi li jgħaqqdu oħra, kemm jekk immodifikati jew le, derivati minn prodotti tal-ħxejjex:

– Fluwidi essenzjali veġetali u estratti tal-ħaxix:

1302 12 00

– – Tal-likorizja

1302 13 00

– – Tal-ħops

1302 19

– – Oħrajn:

1302 19 80

– – – Oħrajn

1302 20

– Sustanzi pektiċi, pektinati u pektati:

– Muċilaġnijiet u sustanzi oħra li jgħaqqdu, modifikati jew ma humiex, imnissla minn prodotti veġetali:

1302 31 00

– – Agar-agar

1302 32

– – Muċilaġnijiet u sustanzi oħra li jgħaqqdu, kemm jekk immodifikati u kemm jekk le, idderivati mill-ħarrub, miż-żerriegħa tal-ħarrub jew miż-żerriegħa taz-zokkor:

1302 32 10

– – – Tal-ħarrub jew iż-żerriegħa tal-ħarrub

1401

Materjali tal-ħxejjex tat-tip użat primarjament għat-trizza (pereżempju, bambù, rattan, qasab, ġummar, żafżaf, raffja, tiben taċ-ċereali mnaddaf, ibbliċjat jew miżbugħ, u qoxra tas-siġra tal-lajm):

1404

Prodotti tal-ħxejex li mhumiex speċifikati jew inklużi x’imkien ieħor

1505 00

Xaħam tas-suf u sustanzi xaħmija derivati minnhom (inkluż il-lanolin)

1506 00 00

Xaħmijiet u żjut oħra tal-annimali u l-frazzjonijiet tagħhom, irfinuti jew le, iżda mhux immodifikati kimikament

1515

Xaħmijiet u żjut oħra tal-ħxejjex (inkluż iż-żejt jojoba) u l-frazzjonijiet tagħhom, irfinuti jew le, iżda mhux immodifikati kimikament:

1515 90

– Oħrajn:

1515 90 11

– – Żejt taż-żerriegħa tas-siġra tat-tung; żjut tal-jojoba u l-oitiċika; xema’ tar-riħan u xema’ tal-Ġappun; il-frazzjonijiet tagħhom

ex 1515 90 11

– – – Jojoba u żjut tal-oitiċika; xema’ tar-riħan u xema’ tal-Ġappun; il-frazzjonijiet tagħhom

1516

Xaħmijiet u żjut tal-annimali jew ħxejjex u l-frazzjonijiet tagħhom, parzjalment jew totalment idroġenati, interesterifikati, riesterifikati jew elajdinizzati, kemm jekk raffinati u kemm jekk le, iżda mhux ippreparati ulterjormaent:

1516 20

– Xaħmijiet u żjut tal-ħaxix u l-frazzjonijiet tagħhom:

1516 20 10

– – Żejt ir-riġnu idroġenat, imsejjaħ ‘xema’ tal-opal’

1517

Marġerina; taħlitiet li jittieklu jew preparati ta’ xaħam jew zjut tal-annimali jew tal-ħxejjex ta’ dan il-kapitolu, għajr minn xaħmijiet jew zjut li jittieklu jew il-frazzjonijiet tagħhom tal-intestatura 1516

1517 10

– Marġerina, imbarra l-marġerina likwida:

1517 10 10

– – Li fihom, bil-piż, aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 15 % ta’ xaħmijiet tal-ħalib

1517 90

– Oħrajn:

1517 90 10

– – Li fihom, bil-piż, aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 15 % ta’ xaħmijiet tal-ħalib

– – Oħrajn:

1517 90 93

– – – Taħlitiet jew preparati li jistgħu jittieklu użati bħala preparati lesti biex jinqalgħu ġo forma

1518 00

Xaħmijiet u żjut tal-annimali jew veġetali u frazzjonijiet tagħhom, mgħollija, ossidati, deidratati, kubritizzati, imneffħa, polimerizzati bis-sħana f’vakwu jew f’gass inerti jew inkella mmodifikati kimikament, minbarra dawk li jidhru taħt l-intestatura 1516 ; taħlitiet li ma jittiklux jew preparati ta’ xaħam jew żejt tal-annimali jew tal-ħxejjex jew ta’ frazzjonijiet ta’ xaħam u żejt differenti ta’ dan il-kapitolu, li mhumiex speċifikati jew inklużi xi mkien ieħor:

1518 00 10

– Linossina

– Oħrajn:

1518 00 91

– – Xaħmijiet u żjut tal-annimali jew veġetali u frazzjonijiet tagħhom, mgħollija, ossidati, deidratati, kubritizzati, imneffħa, polimerizzati bis-sħana f’vakwu jew f’gass inerti jew inkella mmodifikati kimikament, minbarra dawk li jidhru taħt l-intestatura 1516 ;

– – Oħrajn:

1518 00 95

– – – Taħlitiet jew preparati li mhumiex tabjin għall-ikel ta’ xaħmijiet u żjut ta’ annimali jew veġetali u frazzjonijiet tagħhom

1518 00 99

– – – Oħrajn

1520 00 00

Gliċerina, grezza; ilmijiet u soluzzjonijiet tal-gliċerina

1521

Xemgħat veġetali (imbarra t-trigliċeridi), xema’ tan-naħal, xemgħat u spermaċeti oħra tal-insetti, irfinuti jew ikkuluriti jew le

1522 00

Degras; reżidwi li jirriżultaw mit-trattament ta’ sustanzi xaħmija jew xema’ tal-annimali jew tal-ħxejjex:

1522 00 10

– Degras

1702

Zokkor ieħor, inkluż lattożju, maltożju, glukożju u fruttożju kimikament pur, f’forma solida; ġuleppijiet taz-zokkor li ma jkunx fihom materja sabiex jagħti togħma jew kulur miżjuda; għasel artifiċjali sew jekk mħallat mal-għasel naturali kif ukoll jekk le; karamella:

1702 50 00

– Zokkor tal-frott kimikament pur

1702 90

– Oħrajn, inklużi zokkor invertit u zokkor u taħlitiet ta’ ġulepp taz-zokkor oħrajn li jkun fihom fl-istat xott 50 % tal-piż fruttożju:

1702 90 10

– – Maltożju kimikament pur

1704

Prodotti tal-ħelu taz-zokkor (inkluża ċikkulata bajda) li ma fihomx kawkaw:

1803

Pejst tal-kawkaw, bil-grass imneħħi jew le

1804 00 00

Butir tal-kawkaw, xaħam u żejt

1805 00 00

Trab tal-kawkaw, mingħajr zokkor jew sustanza oħra ta’ ħlewwa miżjuda

1903 00 00

Tapioca u sostituti tagħha ippreparati mill-lamtu fil-forma ta’ flejks, granuli, perli, mgħarbla, jew f’forom simili

1905

Ħobż, għaġina, kejkijiet, gallettini u prodotti oħra tal-furnar, kemm jekk ikun fihom il-kawkaw u kemm jekk le; Ostji tat-tqarbin, siġilli vojta tajbin għall-użu farmaċewtiku, ostji għas-siġillar, karta tar-ross u prodotti simili

2101

Estratti, essenzi u konċentrati, ta’ kafè, té jew maté (té tal-Ġiżwiti), u preparazzjonijiet b’bażi ta’ dawn il-prodotti jew b’bażi ta’ kafè, té jew maté; ċikwejra mixwija u sustanzi oħra mixwija tal-kafè, u estratti, essenzi u konċentrati tagħhom:

2101 20

– Estratti, essenzi u konċentrati, ta’ té jew matè, u preparati b’bażi ta’ dawn l-estratti, essenzi u konċentrati jew b’bażi ta’ té jew maté:

– – Preparati:

2101 20 92

– – – B’bażi ta’ estratti, essenzi jew konċentrati ta’ té jew maté

2103

Zlazi u preparati għalihom; kondimenti mħallta u ħwawar imħallta; dqiq u pasta tal-mustarda u mustarda ppreparata:

2103 30

– dqiq u pasta tal-mustarda u mustarda ppreparata:

2103 30 10

– – Triq u pasta tal-mustarda

2103 30 90

– – Mustarda ppreparata

2103 90

– Oħrajn:

2103 90 10

– – Ċatni tal-mango, likwidu

2103 90 30

– – Xarbiet morra aromatiċi ta’ saħħa alkoħolika, bil-volum, ta’ 44,2 sa 49,2 % vol li fihom minn 1,5 sa 6 %, bil-piż, ġenzjana, ħwawar u ingredjenti varji u minn 4 sa 10 % zokkor, f’kontenituri li jesgħu nofs litru jew anqas

2104

Sopop u brodi u preparati għalihom; preparati komposti ta’ ikel, omoġenizzati

2106

Preparati tal-ikel mhux imsemmija jew inklużi band’oħra:

2106 10

– Konċentrati tal-proteini u sustanzi ta’ proteini b’konsistenza

2106 90

– Oħrajn:

2106 90 20

– – Tħejjijiet alkoħoliċi komposti, minbarra dawk ibbażati fuq sustanzi li jfuħu, tat-tip użat għall-manifattura tax-xarbiet

– – Oħrajn:

2106 90 92

– – – Li ma fihomx xaħam tal-ħalib, sukrożju, iżoglukożju, glukożju jew lamtu jew li fihom, bil-piż, anqas minn 1,5 % xaħam tal-ħalib, 5 % sukrożju jew iżoglukożju, 5 % glukożju jew lamtu:

2106 90 98

– – – Oħrajn

2203 00

Birra magħmula mix-xgħir:

2205

Vermut jew inbid ieħor magħmul mill-għeneb frisk mogħti t-togħma ta’ pjanti jew sustanzi aromatiċi

2207

Alkoħol etiliku mhux żnaturat b’saħħa alkoħolika, bil-volum ta’ 80 % vol jew aktar; alkoħol etiliku u spirti oħra, żnaturati, ta’ kull qawwa

2208

Alkoħol etiliku mhux żnaturat b’saħħa alkoħolika, bil-volum ta’ 80 % vol jew aktar; alkoħol etiliku u spirti oħra, żnaturati, ta’ kull qawwa

2403

Tabakk ieħor manifatturat u sostituti ta’ tabakk manifatturat; tabakk ‘omoġenizzat’ jew ‘rikostitwit’; estratti u essenzi tat-tabakk:

2403 10

– Tabakk tat-tipjip, kemm jekk fih xi sostituti tat-tabakk f’xi proporzjon u kemm jekk le:

2403 10 90

– – Oħrajn

2905

Alkoħol aċikliku u d-derivattivi aloġeniċi, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom:

– Alkoħol ieħor poliedriku:

2905 43 00

– – Mannitol

2905 44

– – D-gluċitol (sorbitol):

2905 45 00

– – Gliċerina

3301

Żjut essenzjali (mingħajr terpene jew le), inklużi concretes u absolutes; sustanzi tar-raża; oleorażi estratti; konċentrati ta’ essential oils fix-xaħam, żjut fixed, xamgħa jew simili, miksuba bl-enfleurage jew bil-maċerazzjoni; prodotti sekondarji terpeniċi tat-tnehħija tat-terpene mill-essential oils; distillati akwei u soluzzjonijiet akwei taż-żjut essenzjali:

3301 90

– Oħrajn

3302

Taħlit ta’sustanzi bir-riħa u taħlit (inklużi soluzzjonijiet alkoħoliċi) b’bażi ta’waħda jew aktar minn dawn is-sustanzi, ta’tip użati bħala materja prima fl-industrija; preparati oħrajn ibbażati fuq sustanzi bir-riħa, ta’tip użati għall-manifattura ta’ xarbiet:

3302 10

– Ta’ tip użat fl-industriji tal-ikel u x-orb:

– – Ta’ tip użat fl-industriji tax-xarbiet:

– – – Preparazzjonijiet li fihom is-sustanzi kollha li jagħtu t-togħma karatteristika ta’ xarba:

3302 10 10

– – – – B’saħħa alkoħolika attwali bil-volum aktar minn 0,5 %

– – – – Oħrajn:

3302 10 21

– – – – – Li ma fihomx xaħam tal-ħalib, sukrożju, iżoglukożju, glukożju jew lamtu jew li fihom, bil-piż, anqas minn 1,5 % xaħam tal-ħalib, 5 % sukrożju jew iżoglukożju, 5 % glukożju jew lamtu:

3302 10 29

– – – – – Oħrajn

3501

Kaseina, kaseinati u derivati oħra tal-kaseina; kolol ta’ kaseina:

3501 10

– Kaseina:

3501 90

– Oħrajn:

3501 90 90

– – Oħrajn

3505

Destrini u lamti oħrajn modifikati (pereżempju lamti preġelatinizzati jew esterifikati); kolol ibbażati fuq il-lamti, jew fuq id-destrini jew lamti mmodifikati oħra:

3505 10

– Destrina u lamti oħra modifikati:

3505 10 10

– – Destrina

– – Lamti oħra modifikati:

3505 10 90

– – – Oħrajn

3505 20

– Kolol:

3809

Aġenti għall-irfinar, katalisti (carriers) sabiex iħaffu iż-żbigħ jew l-iffissar ta’ sustanzi taż-żbigħ u prodotti oħrajn u preparati (per eżempju, sustanzi għat twebbis u murdenti), ta’ tip użati fl-industriji tat-tessuti, tal-karta, tal-ġilda jew industriji bħalhom, li ma humiex speċifikati jew inklużi band’oħra:

3809 10

– B’bażi ta’ sustanzi amilaċeużi

3823

Aċidi grassi monocarboxylic industrijali; żjut aċidi mill-irfinar; alkoħol xaħmi industrijali

3824

Sustanzi li jgħaqqdu ppreparati għall-forom jew forom interni (cores) tal-funderija; prodotti u preparazzjonijiet tal-industrija kimika jew industriji relatati (inklużi dawk komposti minn taħlitiet ta’ prodotti naturali), li ma humiex speċifikati jew inklużi x’imkien ieħor:

3824 60

– Sorbitol ħlief dak tas-subintestatura 2905 44 :

Anness II(b)

Konċessjonijiet tariffarji tal-Albanija Għall-prodotti agrikoli pproċessati li joriġinaw fil-Komunità

Id-dazji doganali għall-merkanzija elenkata f’dan l-Anness ser jitnaqqsu u jitneħħew skont l-iskeda li ġejja:

fl-1 ta’ Jannar 2007, id-dazju tal-importazzjoni ser jitnaqqas għal 80 % tad-dazju bażiku,

fl-1 ta’ Jannar 2008, id-dazju tal-importazzjoni ser jitnaqqas għal 60 % tad-dazju bażiku,

fl-1 ta’ Jannar 2009, id-dazju tal-importazzjoni ser jitnaqqas għal 40 % tad-dazju bażiku,

fl-1 ta’ Jannar 2010, id-dazji li jkun fadal ser jitneħħew.

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

0710

Ħxejjex (mhux imsajra jew imsajra bil-fwar jew fil-misħun jagħli), iffriżati:

0710 40 00

– Qamħirrum ħelu

0711

Ħxejjex preservati qabel (per eżempju, b’gass sulphur dioxide, fis-salmura, fl-ilma tal-kubrit jew f’soluzzjonijiet preservattivi oħra), iżda mhux tajba għall-konsum immedjat f’dak l-istat:

0711 90

– Ħaxix ieħor; taħlitiet ta’ ħxejjex:

– – Ħaxix:

0711 90 30

– – – Qamħirrum ħelu

1806

Ċikkulata u preparazzjonijiet oħra tal-ikel li fihom il-kawkaw

1901

Estratt tax-xgħir; preparati ta’ ikel tad-dqiq, ħafur, pasta, lamtu jew estratt tax-xgħir, li jkunx fihomx kawkaw jew li fihom anqas minn 40 %, bil-piż, kawkaw ikkalkulat fuq bażi kompletament bla xaħam, mhux speċifikati jew inklużi band’oħra; preparazzjonijiet tal-ikel mill-prodotti tal-intestaturi 0401 sa 0404 , li ma fihomx kawkaw jew li fihom anqas minn 5 %, bil-piż, tal-kawkaw ikkalkulat kompletament bla xaħam, mhux speċifikati jew inklużi x’imkien ieħor

1902

Għaġin, kemm jekk imsajjar jew mimli (bil-laħam jew b’sustanzi oħra) u kemm jekk le jew ippreparat b’mod ieħor bħal spagetti, imqarrun, taljarini, lażanja, injokki, ravjul, kannelloni; couscous, sew jekk ippreparat u sew jekk le:

– Għaġin mhux imsajjar, mhux mimli jew ippreparat mod ieħor:

1902 11 00

– – Li fih il-bajd

1902 19

– – Oħrajn

1902 20

– Għaġin mimli, kemm jekk imsajjar jew ippreparat mod ieħor u kemm jekk le:

– – Oħrajn:

1902 20 91

– – – Imsajjar

1902 20 99

– – – Oħrajn

1902 30

– Għaġin ieħor:

1902 40

– Couscous:

1904

Ikel ippreparat bl-infiħ jew ix-xiwi ta’ ċereali jew prodotti taċ-ċereali (per eżempju, il-cornflakes); ċereali (minbarra l-qamħirrum) fil-forma ta’ granuli jew fil-forma ta’ flejks jew frak maħdum ieħor (ħlief għad-dqiq, ħafur u pasta), imsajra minn qabel jew ippreparati mod ieħor, mhux speċifikati jew inklużi band’oħra:

2001

Ħxejjex, frott, ġewż u partijiet oħra ta’ pjanti tajbin għall-ikel, ippreparati jew ippreservati fil-ħall jew l-aċtu aċetiku:

2001 90

– Oħrajn:

2001 90 30

– – Qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Jammijiet, patata ħelwa u partijiet simili li jittieklu tal-pjanti li fihom 5 % jew aktar, bil-piż, ta’ lamtu

2001 90 60

– – Qlub tal-palm

2004

Ħxejjex oħra, ippreparati jew ippreservati b’xi mod ieħor għajr bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku, iffriżati, minbarra l-prodotti tal-intestatura 2006 :

2004 10

– Patata:

– – Oħrajn:

2004 10 91

– – – F’forma ta’ dqiq, qamħ mitħun oħxon jew qxur

2004 90

– Ħaxix ieħor u taħlitiet tal-ħaxix:

2004 90 10

– – Qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata)

2005

Ħxejjex oħra, ippreparati jew ippreservati b’xi mod ieħor għajr bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku, mhux iffriżati, minbarra l-prodotti tal-intestatura 2006 :

2005 20

– Patata:

2005 20 10

– – Fil-forma ta’ dqiq, pasta jew flejks

2005 80 00

– Qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata)

2008

Frott, lewż u partijiet oħra tal-pjanti li jittieklu, ippreparati jew ippreservati mod ieħor, sew jekk ikun fihom iz-zokkor jew xi materja oħra li tagħti l-ħlewwa jew xi spirtu miżjuda u sew jekk le, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra:

– Ġewż, ġewż mitħun u żrieragħ oħra, huma jew ma humiex imħallta flimkien:

2008 11

– – Ġewż mitħun:

2008 11 10

– – – Butir tal-karawett

– Ieħor, inklużi taħlitiet imbarra dawk li jidhru taħt l-intestatura Nru 2008 19 :

2008 91 00

– – Qlub tal-palm

2008 99

– – Oħrajn:

– – – Li ma humiex miżjuda bl-ispirtu:

– – – – Li ma humiex miżjuda biz-zokkor:

2008 99 85

– – – – – Qamħirrum, minbarra qamħirrun ħelu (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – Ġammijiet, patata ħelwa u partijiet simili li jittieklu tal-pjanti li fihom 5 % jew aktar, bil-piż, lamtu

2101

Estratti, essenzi u konċentrati, ta’ kafè, té jew maté (té tal-Ġiżwiti), u preparazzjonijiet b’bażi ta’ dawn il-prodotti jew b’bażi ta’ kafè, té jew maté; ċikwejra mixwija u sustanzi oħra mixwija tal-kafè, u estratti, essenzi u konċentrati tagħhom:

– Estratti, essenzi u konċentrati tal-kafè, u preparati b’bażi ta’ dawn l-estratti, essenzi jew konċentrati jew b’bażi ta’ kafè:

2101 11

– – Estratti; essenzi u konċentrati:

2101 12

– – Tħejjijiet b’bażi ta’ dawn l-estratti, l-essenzi jew il-konċentrati jew b’bażi tal-kafè:

2101 20

– Estratti, essenzi u konċentrati, ta’ té jew matè, u preparati b’bażi ta’ dawn l-estratti, essenzi u konċentrati jew b’bażi ta’ té jew maté:

2101 20 20

– – Estratti; essenzi u konċentrati

– – Preparati:

2101 20 98

– – – Oħrajn

2101 30

– Ċikwejra inkaljata u sostituti inkaljati oħra tal-kafè u estratti, essenzi u konċentrati tagħhom

2102

Ħmira (attiva jew inattiva); mikrorganiżmi oħra ta’ ċellula waħda, mejta (imma mhux vaċċini tal-intestatura 3002 ); trab tal-ħami ppreparat

2103

Zlazi u preparati għalihom; kondimenti mħallta u ħwawar imħallta; dqiq u pasta tal-mustarda u mustarda ppreparata:

2103 10 00

– Zalza tas-soja

2103 90

– Oħrajn:

2103 90 90

– – Oħrajn

2105 00

Ġelati u silġ ieħor li jittiekel, kemm jekk ikun fih il-kawkaw u kemm jekk le

2201

Ilma, inkluż ilma minerali naturali jew artifiċjali u ilma effervexxenti, li ma fihx zokkor jew xi sustanza oħra ta’ ħlewwa jew togħma miżjuda; silġ u borra

2202

Ilma, inkluż ilma minerali u ilma effervexxenti, li fihom zokkor jew xi sustanza oħra ta’ ħlewwa jew togħma miżjuda, u xorb ieħor mhux alkoħoliku, għajr meraq tal-frott jew tal-ħxejjex tal-intestatura 2009

2402

Sigarri, cheroots, cigarillos u sigaretti, magħmula mit-tabakk jew minn sostituti tat-tabakk

2403

Tabakk ieħor manifatturat u sostituti ta’ tabakk manifatturat; tabakk ‘omoġenizzat’ jew ‘rikostitwit’; estratti u essenzi tat-tabakk:

2403 10

– Tabakk tat-tipjip, kemm jekk fih xi sostituti tat-tabakk f’xi proporzjon u kemm jekk le:

2403 10 10

– – Ippakkjati għall-konsum b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 500 g

– Oħrajn:

2403 91 00

– – Tabakk ‘omoġenizzat’ jew ‘rikostitwit’

2403 99

– – Oħrajn

Anness II(c)

Għall-prodotti agrikoli pproċessati elenkati f’dan l-anness, id-dazji doganali MFN ser ikomplu japplikaw fid-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

0403

Xorrox tal-butir, baqta tal-ħalib u krema, jogurt, kephir u ħalib u krema li jkunu iffermentaw jew qrasu, kemm jekk ikkonċentrat jew le jew li jkun fihom zokkor miżjud jew tip ta’ dolċifikant ieħor jew b’togħmiet differenti jew li jkun fih frott jew kawkaw, ġewż jew kawkaw:

0403 10

– Jogurt:

– – Imħawra jew li fiha frott, ġewż jew kawkaw miżjuda:

– – – Forma ta’ trab, granulat jew forom solidi oħra, b’kontenut ta’ grass tal-ħalib, bħala piż:

0403 10 51

– – – – Mhux aktar minn 1,5 %

0403 10 53

– – – – Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

0403 10 59

– – – – Aktar minn 27 %

– – – Forma oħra b’kontenut ta’ grass tal-ħalib, bħala piż:

0403 10 91

– – – – Mhux aktar minn 3 %

0403 10 93

– – – – Aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 6 %

0403 10 99

– – – – Aktar minn 6 %

0403 90

– Oħrajn:

– – Imħawra jew li fiha frott, ġewż jew kawkaw miżjuda:

– – – Forma ta’ trab, granulat jew forom solidi oħra, b’kontenut ta’ grass tal-ħalib, bħala piż:

0403 90 71

– – – – Mhux aktar minn 1,5 %

0403 90 73

– – – – Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

0403 90 79

– – – – Aktar minn 27 %

– – – Forma oħra b’kontenut ta’ grass tal-ħalib, bħala piż:

0403 90 91

– – – – Mhux aktar minn 3 %

0403 90 93

– – – – Aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 6 %

0403 90 99

– – – – Aktar minn 6 %

0405

Butir u xaħmijiet u żjut oħra derivati mill-ħalib; pejsts tal-prodotti tal-ħalib:

0405 20

– Pejstijiet tal-prodotti tal-ħalib:

0405 20 10

– – Ta’ kontenut ta’ xaħam ta’ 39 % jew aktar bil-piż imma anqas minn 60 %

0405 20 30

– – Ta’ kontenut ta’ xaħam ta’ 60 % jew aktar bil-piż imma anqas minn 75 %

2103

Zlazi u preparati tagħhom; kondimenti mħallta u ħwawar imħallta; dqiq u pasta tal-mustarda u mustarda ppreparata:

2103 20 00

– Ketchup tat-tadam u zlazi oħra tat-tadam

Anness II(d)

Kwoti tariffarji annwali applikabbli mal-importazzjoni fl-Albanija ta’ prodotti agrikoli pproċessati li joriġinaw mill-Komunità

L-importazzjonijiet fl-Albanija tal-prodotti li ġejjin li joriġinaw fil-Komunità għandhom jibbenefikaw minn tariffa ta’ żero dazju fi ħdan il-kwoti kif imniżżla hawn taħt. Għall-kwantitajiet li jaqbżu dawn il-kwoti għandhom japplikaw il-kondizzjonijiet elenkati fl-Anness II(a), l-Anness II(b) u l-Anness II(c).

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwoti annwali ħielsa mid-dazju

1806

Ċikkulata u preparazzjonijiet oħra tal-ikel li fihom il-kawkaw

150 tunnellata

1904

Ikel ippreparat bl-infiħ jew ix-xiwi ta’ ċereali jew prodotti taċ-ċereali (per eżempju, il-cornflakes); ċereali (minbarra l-qamħirrum) fil-forma ta’ granuli jew fil-forma ta’ flejks jew frak maħdum ieħor (ħlief għad-dqiq, ħafur u pasta), imsajra minn qabel jew ippreparati mod ieħor, mhux speċifikati jew inklużi band’oħra:

100 tunnellata

2103

Zlazi u preparati għalihom; kondimenti mħallta u ħwawar imħallta; dqiq u pasta tal-mustarda u mustarda ppreparata

60 tunnellata

2105 00

Ġelati u silġ ieħor li jittiekel, kemm jekk ikun fih il-kawkaw u kemm jekk le

100 tunnellata

2201

Ilma, inkluż ilma minerali naturali jew artifiċjali u ilma effervexxenti, li ma fihx zokkor jew xi sustanza oħra ta’ ħlewwa jew togħma miżjuda; silġ u borra

3 700 hl

2202

Ilma, inkluż ilma minerali u ilma effervexxenti, li fihom zokkor jew xi sustanza oħra ta’ ħlewwa jew togħma miżjuda, u xorb ieħor mhux alkoħoliku, għajr meraq tal-frott jew tal-ħxejjex tal-intestatura 2009

ANNESS VII

PROTOKOLL 4

DWAR ID-DEFINIZZJONI TAL-KUNĊETT TA’ “PRODOTTI LI JORIĠINAW” U METODI TA’ KOOPERAZZJONI AMMINISTRATTIVA GĦALL-APPLIKAZZJONI TAD-DISPOŻIZZJONIJIET TA’ DAN IL-FTEHIM BEJN IL-KOMUNITÀ U R-REPUBBLIKA TAL-ALBANIJA

WERREJ

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Definizzjonijiet

TITOLU II

DEFINIZZJONI TAL-KUNĊETT TA’ “PRODOTTI LI JORIĠINAW”

Artikolu 2

Rekwiżiti ġenerali

Artikolu 3

Kumulazzjoni fil-Komunità

Artikolu 4

Kumulazzjoni fl-Albanija

Artikolu 5

Prodotti miksuba kollha kemm huma

Artikolu 6

Prodotti maħduma jew ipproċessati biżżejjed

Artikolu 7

Ħidma jew ipproċessar li mhumiex biżżejjed

Artikolu 8

Unità ta’ kwalifika

Artikolu 9

Aċċessorji, spare parts u għodda

Artikolu 10

Settijiet

Artikolu 11

Elementi newtrali

TITOLU III

REKWIŻITI TERRITORJALI

Artikolu 12

Prinċipju ta’ territorjalità

Artikolu 13

Trasport dirett

Artikolu 14

Wirjiet

TITOLU IV

RIFUŻJONI JEW EŻENZJONI

Artikolu 15

Projbizzjoni minn rifużjoni ta’, jew eżenzjoni minn, dazji doganali

TITOLU V

PROVA TA’ ORIĠINI

Artikolu 16

Rekwiżiti ġenerali

Artikolu 17

Proċedura għall-ħruġ ta’ ċertifikat ta' moviment EUR.1

Artikolu 18

Ċertifikati ta’ moviment EUR.1 maħruġa retrospettivament

Artikolu 19

Ħruġ ta’ ċertifikat duplikat ta’ moviment EUR.1

Artikolu 20

Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ movement EUR.1 fuq il-bażi ta’ prova tal-oriġini maħruġa jew magħmula qabel

Artikolu 21

Firda fil-kontabbiltà

Artikolu 22

Kondizzjonijiet għall-ħruġ ta’ dikjarazzjoni ta’ fattura

Artikolu 23

Esportatur approvat

Artikolu 24

Validità tal-prova ta’ oriġini

Artikolu 25

Sottomissjoni ta’ prova ta’ oriġini

Artikolu 26

Importazzjoni bin-nifs

Artikolu 27

Eżenzjonijiet minn prova ta’ oriġini

Artikolu 28

Dokumenti ta’ prova

Artikolu 29

Preservazzjoni ta’ prova ta’ oriġini u dokumenti ta’ sostenn

Artikolu 30

Diskrepanzi u żbalji formali

Artikolu 31

Ammonti espressi f’euro

TITOLU VI

ARRANĠAMENTI GĦAL KOOPERAZZJONI AMMINISTRATTIVA

Artikolu 32

Assistenza reċiproka

Artikolu 33

Verifika ta’ provi ta’ oriġini

Artikolu 34

Soluzzjoni tat-tilwim

Artikolu 35

Pieni

Artikolu 36

Żoni ħielsa

TITOLU VII

CEUTA U MELILLA

Artikolu 37

Applikazzjoni tal-Protokoll

Artikolu 38

Kondizzjonijiet speċjali

TITOLU VIII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 39

Emendi għall-Protokoll

LISTA TA’ ANNESSI

Anness I:

Noti introduttorji għal-lista fl-Anness II

Anness II:

List ta’ ħidma jew ipproċessar li huwa meħtieġ li jsir fuq materjali li m’humiex oriġinarji sabiex il-prodott manifatturat ikun jista’ jikseb l-istatus ta’ oriġini

Anness III:

Eżempji ta’ ċertifikat ta’ moviment EUR.1 u applikazzjoni għal ċertifikat ta’ moviment EUR.1

Anness IV:

Test tad-dikjarazzjoni ta’ fattura

Anness V:

Prodotti esklużi mill-kumulazzjoni prevista fl-Artikolu 3 u fl-Artikolu 4

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan il-Protokoll:

(a)

“manifattura” tfisser kull xorta ta’ xogħol jew proċessar inklużi l-assemblaġġ jew ħidmiet speċifiċi;

(b)

“materjal” tfisser kull ingredjent, materjal mhux maħdum, komponent jew parti, eċċ., użat fil-fabbrikazzjoni tal-prodott;

(c)

“prodott” tfisser il-prodott li jkun immanifatturat, anke jekk ikun maħsub għal użu aktar tard f’xi operazzjoni ta’ manifattura oħra;

(d)

“merkanzija” tfisser kemm materjali u prodotti;

(e)

“valur doganali” tfisser il-valur kif determinat skont il-Ftehim tal-1994 dwar l-implementazzjoni tal-Artikolu VII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (il-Ftehim WTO dwar il-valutazzjoni doganali);

(f)

“prezz ex works” tfisser il-prezz imħallas għall-prodott ex works lill-manifattur fil-Komunità jew fl-Albanija li l-aħħar ħidma jew proċessar saru fl-intrapriża tiegħu, sakemm il-prezz jinkludi l-valur tal-materjali kollha użati, b’ kull taxxa interna li tiġi, jew li tista’ tiġi, imħallsa lura meta l-prodott li jinkiseb jiġi esportat mnaqqsa minnu;

(g)

“valur ta’ materjali” tfisser il-valur doganali meta jiġu importati l-materjali li m’humiex oriġinarji li huma użati, jew, jekk dan m’huwiex magħruf u ma jistax jiġi vverifikat, l-prezz verifikabbli mħallas għall-materjali fil-Komunità jew fl-Albanija;

(h)

“il-valur tal-materjali li joriġinaw” tfisser il-valur doganali ta’ tali materjali kif definit fis-subparagrafu (g) applikat mutatis mutandis;

(i)

“valur miżjud” għandu jkun il-prezz ex works bl-esklużjoni bil-valur doganali ta’ kull wieħed mill-materjali inkorporati li joriġina fil-pajjiżi l-oħra msemmija fl-Artikoli 3 u 4 mnaqqas minnu jew, meta l-valur doganali mhuwiex magħruf jew ma jistax jiġi vverifikat, l-ewwel prezz verifikabbli mħallas għall-materjali fil-Komunità jew fl-Albanija;

(j)

“kapitoli” u “intestaturi” ifissru il-kapitoli u l-intestaturi (kodiċi b’erba’ ċifri) użati fin-nomenklatura li tifforma d-Deskrizzjoni Armonizzata ta’ Komodità u Sistema ta’ Kodiċi, imsemmija f’dan il-protokoll bħala “is-Sistema Armonizzata” jew “SA”;

(k)

“klassifikat” tfisser il-klassifikazzjoni ta’ prodott jew materjal taħt xi intestatura partikolari;

(l)

“kunsinna” tfisser il-prodotti li jkunu ġew mibgħuta jew simultanjament mingħand esportatur wieħed lejn kunsinnatarju wieħed jew koperti b’dokument tat-trasport wieħed li jkopri l-ispedizzjoni tagħhom mingħand l-esportatur lejn il-kunsinnatarju jew, fin-nuqqas ta’ dokument bħal dan, b’fattura waħda;

(m)

“territorji” tinkludi l-ibħra territorjali.

TITOLU II

DEFINIZZJONI TAL-KUNĊETTTA’ “PRODOTTI LI JORIĠINAW”

Artikolu 2

Rekwiżiti ġenerali

1.   Għall-fini tal-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim, il-prodotti li ġejjin għandhom jiġu kkunsidrati bħala li joriġinaw fil-Komunità:

(a)

prodotti miksuba kollha kemm huma fil-Komunità, skont it-tifsira tal-Artikolu 5;

(b)

prodotti miksuba fil-Komunità li jkun fihom materjali li ma jkunux ġew miksuba kollha kemm huma fil-Komunità, sakemm tali materjali jkunu ġew maħduma jew ipproċessati biżżejjed fil-Komunità skont it-tifsira tal-Artikolu 6;

2.   Għall-fini tal-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim, il-prodotti li ġejjin għandhom jiġu kkunsidrati bħala li joriġinaw fl-Albanija:

(a)

prodotti miksuba kollha kemm huma fl-Albanija skont it-tifsira tal-Artikolu 5;

(b)

prodotti miksuba fl-Albanija li jkun fihom materjali li ma jkunux ġew miksuba kollha kemm huma hemmhekk, sakemm tali materjali jkunu ġew maħduma jew ipproċessati biżżejjed fl-Albanija skont it-tifsira tal-Artikolu 6.

Artikolu 3

Kumulazzjoni fil-Komunità

1.   Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 2(1), prodotti għandhom jiġu kkunsidrati li joriġinaw fil-Komunità jekk dawn il-prodotti jinkisbu hemmhekk, li jinkorporaw materjali li joriġinaw fl-Albanija, fil-Komunità, fi kwalunkwe pajjiż jew territorju li jipparteċipa fil-proċess ta’ Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea (1), jew li jinkorporaw materjali li joriġinaw fit-Turkija li għalihom tapplika d-Deċiżjoni Nru 1/95 tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni KE-Turkija tat-22 ta’ Diċembru 1995 (2) sakemm il-ħidma jew l-ipproċessar imwettaq fil-Komunità jmur lil hinn mill-operazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 7. M’għandux ikun meħtieġ li dawk il-materjali jkunu għaddew minn ħidma jew ipproċessar suffiċjenti.

2.   Meta l-ħidma jew l-ipproċessar imwettaq fil-Komunità ma jkunx imur lil hinn mill-operazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 7, il-prodott miksub għandu jiġi kkunsidrat bħala li joriġina fil-Komunità biss meta l-valur miżjud ikun akbar mill-valur tal-materjali użati li joriġinaw f’wieħed mill-pajjiżi jew it-territorji l-oħra msemmija fil-paragrafu 1. Jekk dan ma jkunx il-każ, il-prodott miksub għandu jiġi kkunsidrat li joriġina fil-pajjiż li minnu jkun ġej l-ogħla valur tal-materjali oriġinarji użati fil-manifattura fil-Komunità.

3.   Il-prodotti, li joriġinaw f’wieħed mill-pajjiżi jew mit-territorji msemmija fil-paragrafu 1, li ma jkunux soġġetti għal ħidma jew ipproċessar fil-Komunità, iżommu l-oriġini tagħhom jekk jiġu esportati f’wieħed minn dawn il-pajjiżi jew territorji.

4.   Il-kumulazzjoni prevista f’dan l-Artikolu tista’ tkun applikata biss jekk:

(a)

ikun applikabbli ftehim ta’ kummerċ preferenzjali skont l-Artikolu XXIV tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) bejn il-pajjiżi u t-territorji involuti fl-akkwist ta’ status ta’ oriġini u l-pajjiż ta’ destinazzjoni;

(b)

materjali u prodotti jkunu kisbu l-istatus ta’ oriġini bl-applikazzjoni tar-regoli ta’ oriġini identiċi ma’ dawk stipulati f’dan il-Protokoll;

u

(c)

avviżi li jindikaw it-twettiq tar-rekwiżiti meħtieġa għall-applikazzjoni tal-kumulazzjoni jkunu ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje C) u fl-Albanija skont il-proċeduri tagħha.

Il-kumulazzjoni prevista f’dan l-Artikolu għandha tapplika mid-data indikata fl-avviż ippubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje C).

Il-Komunità għandha tipprovdi lill-Albanija, permezz tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, bid-dettalji tal-istrumenti ta’ Ftehim flimkien mar-regoli ta’ oriġini li jikkorrispondu għalihom, li huma applikati mal-pajjiżi jew it-territorji l-oħra msemmija fil-paragrafu 1.

Il-prodotti fl-Anness V għandu jkun esklużi mill-kumulazzjoni prevista f’dan l-Artkolu.

Artikolu 4

Kumulazzjoni fl-Albanija

1.   Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 2(2), il-prodotti ser jiġu kkunsidrati li joriġinaw fl-Albanija jekk dawn il-prodotti jinkisbu fl-Albanija, filwaqt li jinkorporaw materjali li joriġinaw fil-Komunità, fl-Albanija jew fi kwalunkwe pajjiż jew territorju li jipparteċipa fil-proċess ta’ Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea (3), jew li jinkorporaw materjali li joriġinaw fit-Turkija li għalihom tapplika d-Deċiżjoni Nru 1/95 tal-Kunsill tal-Assoċjazzjoni KE-Turkijatat-22 ta’ Diċembru 1995 (4), sakemm il-ħidma jew l-ipproċessar imwettaq fl-Albanija jmur lil hinn mill-operazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 7. M’għandux ikun meħtieġ li dawk il-materjali jkunu għaddew minn ħidma jew ipproċessar suffiċjenti.

2.   Meta l-ħidma jew l-ipproċessar imwettaq fl-Albanija ma jkunx imur lil hinn mill-operazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 7, il-prodott miksub għandu jiġi kkunsidrat bħala li joriġina fl-Albanija biss meta l-valur miżjud ikun akbar mill-valur tal-materjali użati li joriġinaw f’wieħed mill-pajjiżi jew it-territorji l-oħra msemmija fil-paragrafu 1. Jekk dan ma jkunx hekk, il-prodott miksub għandu jkun ikkunsidrat bħala li joriġina f’dak il-pajjiż minn fejn ikun ġie l-aktar valur għoli ta’ materjali użati fil-manifattura fl-Albanija.

3.   Il-prodotti, li joriġinaw f’wieħed mill-pajjiżi jew mit-territorji msemmija fil-paragrafu 1, li ma jkunux soġġetti għal ħidma jew ipproċessar fl-Albanija, iżommu l-oriġini tagħhom jekk jiġu esportati f’wieħed minn dawn il-pajjiżi jew territorji.

4.   Il-kumulazzjoni prevista f’dan l-Artikolu tista’ tkun applikata biss jekk:

(a)

ikun applikabbli ftehim ta’ kummerċ preferenzjali skont l-Artikolu XXIV tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) bejn il-pajjiżi u t-territorji involuti fl-akkwist ta’ status ta’ prodott bħala prodott li joriġina u l-pajjiż ta’ destinazzjoni;

(b)

materjali u prodotti jkunu kisbu l-istatus ta’ oriġini bl-applikazzjoni tar-regoli ta’ oriġini identiċi ma’ dawk mogħtija f’dan il-Protokoll;

u

(c)

avviżi li jindikaw it-twettiq tar-rekwiżiti meħtieġa għall-applikazzjoni tal-kumulazzjoni jkunu ġew ippubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje C) u fl-Albanija skont il-proċeduri tagħha.

Il-kumulazzjoni prevista f’dan l-Artikolu għandha tapplika mid-data indikata fl-avviż ippubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje C).

L-Albanija għandha tipprovdi lill-Komunità, permezz tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, bid-dettalji tal-istrumenti ta’ Ftehim, inklużi d-dati tad-dħul fis-seħħ tagħhom u r-regoli ta’ oriġini li jikkorrispondu għalihom, li huma applikati mal-pajjiżi jew it-territorji l-oħra msemmija fil-paragrafu 1.

Il-prodotti fl-Anness V għandhom jiġu esklużi mill-kumulazzjoni prevista f’dan l-Artkolu.

Artikolu 5

Prodotti miksuba kollha kemm huma

1.   Dawn li ġejjin għandhom jitqiesu bħala miksuba kollha kemm huma fil-Komunità jew fl-Albanija:

(a)

prodotti minerali estratti mill-ħamrija jew minn qiegħ il-baħar tagħhom;

(b)

prodotti veġetali maħsuda hemmhekk;

(c)

annimali ħajjin imwielda u mrawma hemmhekk;

(d)

prodotti li ġejjin minn annimali ħajjin imrobbija hemmhekk;

(e)

prodotti miksuba mill-kaċċa jew mis-sajd li jseħħu hemmhekk;

(f)

prodotti tas-sajd fuq il-baħar u prodotti oħra miksuba mill-baħar barra mill-ibħra territorjali tal-Komunità jew l-Albanija mill-bastimenti tagħhom;

(g)

prodotti magħmula fuq il-bastimenti tagħhom li fihom fabbrika esklussivament mill-prodotti msemmija f’(f);

(h)

artikli użati miġbura hemmhekk adatti biss sabiex tinġabar il-materja prima, inklużi tajers użati adatti biss biex jitfellilhom mill-ġdid il-wiċċ ta’ barra jew għal użu bħala skart;

(i)

skart u ħela li jirriżultaw mill-operazzjonijiet tal-manifattura imwettqa hemmhekk;