ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 87

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
31 ta' Marzu 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament (KE) Nru 216/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar il-preżentazzjoni ta' statistiċi ta' qbid nominali mill-Istati Membri li jistadu f'ċerti żoni li m'humiex fl-Atlantiku tat-Tramuntana (Tfassil mill-ġdid)  ( 1 )

1

 

*

Regolament (KE) Nru 217/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta1-11 ta' Marzu 2009 dwar il-preżentazzjoni tal-istatistika tal-qabda u tal-attività mill-Istati Membri li jistadu fil-Majjistral tal-Atlantiku (Tfassil mill-ġdid)  ( 1 )

42

 

*

Regolament (KE) Nru 218/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar il-preżentazzjoni ta' statistiċi ta' qbid nominali mill-Istati Membri li jistadu fil-grigal tal-Atlantiku (Tfassil mill-ġdid)  ( 1 )

70

 

*

Regolament (KE) Nru 219/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 li jadatta numru ta' atti soġġetti għall-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 tat-Trattat mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE fir-rigward tal-proċedura regolatorja bi skrutinju – Adattament għall-proċedura regolatorja bi skrutinju – Parti Tnejn

109

 

*

Regolament (KE) Nru 220/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 999/2001 li jistabblixxi regoli għall-prevenzjoni, kontroll u eradikazzjoni ta' ċertu enċefalopatija sponġiformi li tinxtered, rigward is-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni

155

 

*

Regolament (KE) Nru 221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2150/2002 dwar l-istatistika tal-iskart, fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni  ( 1 )

157

 

*

Regolament (KE) Nru 222/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 li temenda r-Regolament (KE) Nru 638/2004 fuq l-istatistiċi Komunitarji rigward il-kummerċ ta' merkanzija bejn Stati Membri

160

 

*

Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea u li jħassar ir-Regolament (Euratom, KE) Nru 1101/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trażmissjoni ta' data suġġetta għall-kunfidenzjalità statistika lill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom li tistabbilixxi Kumitat dwar il-Programmi tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej  ( 5 )

164

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tar-Regolament (KE) Nru 1394/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Novembru 2007 dwar prodotti mediċinali ta' terapija avvanzata u li jemenda d-Direttiva 2001/83/KE u r-Regolament (KE) Nru 726/2004 ( ĠU L 324, 10.12.2007 )

174

 


 

(1)   Test b'rilevanza ŻEE

 

(5)   Test b'relevanza għaż-ŻEE u għall-Iżvizzera

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

31.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 87/1


REGOLAMENT (KE) Nru 216/2009 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-11 ta' Marzu 2009

dwar il-preżentazzjoni ta' statistiċi ta' qbid nominali mill-Istati Membri li jistadu f'ċerti żoni li m'humiex fl-Atlantiku tat-Tramuntana

(Tfassil mill-ġdid)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 285(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (1),

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 2597/95 tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 1995 dwar il-preżentazzjonijoni ta' statistiċi ta' qbid nominali mill-Istati Membri li jistadu f'żoni li m'humiex fin-Nord Atlantiku (2) ġie emendat f'diversi okkażjonijiet (3) b'mod sinifikanti. Issali qed isiru emendi ġodda lil dan ir-Regolament, huwa xieraq, minħabba raġunijiet ta' ċarezza, li d-dispożizzjonijet in kwistjoni jiġu mfassla mill-ġdid.

(2)

Il-Komunità Ewropea saret membru tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO).

(3)

Il-Protokoll stabbilit bejn il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej jipprevedi li l-Kummissjoni għandha tagħti lill-FAO l-istatistika li tiġi mitluba.

(4)

Skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà l-għanijiet tal-azzjoni proposta jistgħu jinkisbu biss fuq il-bażi ta' att legali Komunitarju għaliex il-Kummissjoni biss tista' tikkordina l-armonizzazzjoni neċessarja tal-informazzjoni statistika fil-livell tal-Komunità filwaqt illi l-ġbir ta' statistiċi dwar is-sajd u l-infrastruttura neċessarja sabiex tiġi pproċessata u verifikata l-affidabilita' tal-istess statistiċi hi l-ewwel u qabel kollox ir-responsabbiltà tal-Istati Membri.

(5)

Diversi Stati Membri talbu l-preżentazzjoni tad-data f'forma differenti jew b'mezz differenti minn dak speċifikat fl-Anness V (l-ekwivalenti tal-kwestjonarji Statlant).

(6)

Il-miżuri neċessarji għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistablixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentattivi konferiti lill-Kummissjoni (4).

(7)

B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa tadatta l-listi ta' żoni statistiċi tas-sajd, jew tas-suddiviżjonijiet tagħhom, u tal-ispeċi. Peress li dawn il-miżuri huma ta' ambitu ġenerali u huma mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, dawn għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Kull Stat Membru għandu jippreżenta lill-Kummissjoni data dwar il-qbid nominali mill-bastimenti rreġistrati fi jew li għandhom il-bandiera ta' dak l-Istat Membru f'żoni tas-sajd li m'humiex fl-Atlantiku tat-Tramuntana, b'kont meħudf tar-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KEE) Nru 1588/90 tal-11 ta' Ġunju 1990 dwar it-trażmissjoni ta' data suġġetta għall-kunfidenzjalità statistika fl-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej (5).

Id-data tal-qabda nominali għandha tinkludi l-prodotti tas-sajd kollha li jkunu ttieħdu l-art jew trasbordati bil-baħar irrespettivament mill-għamla, imma għandha teskludi kwantitajiet li, sussegwentement għall-qabda, jiġu mormija l-baħar, jiġu kkonsumati abbord il-bastiment jew użati bħala lixka abbord. Id-data għandha tiġi reġistrata bħala ekwivalenti għall-piż ħaj tal-prodotti li jkunu ttieħdu l-art jew trasbordati, sal-eqreb tunnellata.

Artikolu 2

1.   Id-data preżentata għandha tkun il-qbid nominali fiż-żoni prinċipali tas-sajd u s-suddiviżjonijiet tagħhom kif elenkati fl-Anness I, deskritti fl-Anness II u illustrati fl-Anness III. Għal kull żona prinċipali ta' sajd l-ispeċi li dwarhom hija meħtieġa d-data huma elenkati fl-Anness IV.

2.   Id-data ta' kull sena kalendarja għandha tiġi preżentata fi zmien sitt xhur mill-aħħar tas-sena.

3.   Meta l-bastimenti tal-Istati Membri taħt l-Artikolu 1 ma jkunux stadu f'żoni tas-sajd f'dik is-sena kalendarja, l-Istat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni b'dan. Madanakollu, fejn is-sajd ikun sar f'żoni tas-sajd prinċipali, preżentazzjonijiet għandhom ikunu meħtieġa biss għal kumbinazzjonijiet ta' speċi/suddiviżjonijiet li għalihom ikun reġistrat il-qbid, fil-perjodu annwali ta' preżentazzjoni.

4   Id-data fuq speċi ta' importanza minuri maqbuda mill-bastimenti tal-Istati Membri m'hemmx għalfejn jiġu identifikati fil-preżentazzjonijiet imma jistgħu jiġu inklużi aggregatament sakemm it-toqol tal-prodotti ma jeċċedix 5 % mit-total annwali ta' qbid minn dik iż-żona partikolari ta' sajd.

5.   Il-Kummissjoni tista' temenda listi ta' żoni tas-sajd statistiċi, jew tas-suddiviżjonijiet tagħhom, u tal-ispeċi.

Dawk il-miżuri mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 5(2).

Artikolu 3

Ħlief fejn id-dispożizzjonijiet adottati taħt il-politika komuni tas-sajd jistipulaw mod ieħor, Stat Membru għandu jkun jista' juża teknika għall-kampjuni li minnha joħroġ id-data tal-qabdiet għal dawk il-partijiet tal-flotta tas-sajd li għaliha il-firxa sħiħa tad-data tkun tinvolvi l-applikazzjoni eċċessiva ta' proċeduri amministrattivi. Id-dettalji tal-proċeduri għall-kampjuni, flimkien mad-dettalji tal-proporzjon tad-data kollha li tkun ġiet derivata permezz ta' din it-teknika, trid tkun inkluża mill-Istat Membru fir-rapport preżentat skond l-Artikolu 6(1).

Artikolu 4

L-Istati Membri għandhom jaqdu l-obbligi tagħhom taħt l-Artikoli 1 u 2 billi jippreżentaw id-data fuq mezz manjetiku skond il-forma deskritta fl-Anness V.

L-Istati Membri jistgħu jippreżentaw d-data fil-forma dettaljata fl-Anness VI.

Bl-approvazzjoni bil-quddiem tal-Kummissjoni, l-Istati Membri jistgħu jippreżentaw id-data f'forma oħra jew f'mezz ieħor.

Artikolu 5

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Permanenti dwar l-Istatistika Agrikola, stabbilita bid-Deċiżjoni 72/279/KEE (6), minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “il-Kumitat”.

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw, b'kont meħud tad-disposizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 6

1.   Sal-14 ta' Novembru 1996, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw rapport iddettaljat lill-Kummissjoni li jiddeskrivi kif id-data dwar il-qabdiet tkun ġiet miksuba waqt li jispeċifikaw il-grad ta' rappreżentattività u affidabilità ta' din id-data. Il-Kummissjoni għandha tagħmel taqsira ta' dawn ir-rapporti għad-diskussjoni fi ħdan il-Grupp ta' Ħidma kompetenti fil-Kumitat.

2.   L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni b'kull modifikazzjoni tad-data prevista taħt paragrafu 1 fi żmien tliet xhur mill-introduzzjoni tagħhom.

3.   Rapporti metodoloġiċi, disponibiltà tad-data u eżattezza tad-data imsemmija fil-paragrafu 1 u affarijiet rilevanti oħra dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu eżaminati darba f'sena fi ħdan il-Grupp ta' Ħidma kompetenti tal-Kumitat

Artikolu 7

1.   Ir-Regolament (KE) Nru 2597/95 huwa b'dan imħassar.

2.   Ir-riferenzi li jsiru għar-Regolament imħassar għandhom jiġu mifhuma bħala riferenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw konfermement mat-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness VIII.

Artikolu 8

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, il-11 ta' Marzu 2009.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

A. VONDRA


(1)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' Ġunju 2008 (għadha mhijiex pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2009.

(2)  ĠU L 270, 13.11.1995, p. 1.

(3)  Ara l-Anness VII.

(4)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(5)  ĠU L 151, 15.6.1990, p. 1.

(6)  ĠU L 179, 7.8.1972, p. 1.


ANNESS I

LISTA TAŻ-ŻONI PRINĊIPALI TAS-SAJD TAL-FAO U S-SUDDIVIŻJONIJIET TAGĦHOM LI DWARHOM TRID TIĠI PREŻENTATA D-DATA

(Id-deskrizzjonijiet ta' dawn iż-żoni u suddiviżjonijiet jinsabu fl-Anness II)

ATLANTIKU ĊENTRALI TAL-LVANT (Żona ta' sajd prinċipali 34)

34.1.1.

Diviżjoni Kostali tal-Marokk

34.1.2.

Diviżjoni insulari ta' Carnaries/Madeira

34.1.3.

Diviżjoni Kostali tas-Sahara

34.2.

Sub-żona tat-Tramuntana Oċeanika

34.3.1.

Diviżjoni Kostali ta' Cape Verde

34.3.2.

Diviżjoni Insulari ta' Cape Verde

34.3.3.

Diviżjoni ta' Sherbro

34.3.4.

Diviżjoni tal-Golf tal-Punent tal-Guinea

34.3.5.

Diviżjoni tal-Golf Ċentrali tal-Guinea

34.3.6.

Diviżjoni tal-Golf tan-Nofs in-Nhar tal-Guinea

34.4.1.

Diviżjoni tal-Majjistral tal-Guinea

34.4.2.

Diviżjoni tal-Majjistral Oċeanika

BAĦAR MEDITERAN U ISWED (Żona ta' sajd Ewlenija 37)

37.1.1.

Diviżjoni Bealearika

37.1.2.

Diviżjoni tal-Golf Tal-Iljuni

37.1.3.

Diviżjoni ta' Sardinja

37.2.1.

Diviżjoni Adrijatika

37.2.2.

Diviżjoni Jonika

37.3.1.

Diviżjoni tal-Aegean

37.3.2.

Diviżjoni tal-Levant

37.4.1.

Diviżjoni ta' Marmara

37.4.2.

Diviżjoni tal-Baħar L-Iswed

37.4.3.

Diviżjoni tal-Baħar t'Azov

LBIĊ TAL-ATLANTIKU (Żona ta' sajd Ewlenija 41)

41.1.1.

Diviżjoni tal-Amazon

41.1.2.

Diviżjoni ta' Natal

41.1.3.

Diviżjoni ta' Salvador

41.1.4.

Diviżjoni tat-Tramuntana Oċeanika

41.2.1.

Diviżjoni ta' Santos

41.2.2.

Diviżjoni ta' Rio Grande

41.2.3.

Diviżjoni ta' Platense

41.2.4.

Diviżjoni Ċentrali Oċeanika

41.3.1.

Diviżjoni tat-Tramuntana tal-Patagonja

41.3.2.

Diviżjoni tan-Nofs in-Nhar tal-Patagonja

41.3.3.

Diviżjoni tat-Tramuntana Oċeanika

XLOKK TAL-ATLANTIKU (Żona ta' sajd Ewlenija 47)

47.1.1.

Diviżjoni ta' Cape Palmeirinhas

47.1.2.

Diviżjoni ta' Cape Salinas

47.1.3.

Diviżjoni ta' Cunene

47.1.4.

Diviżjoni ta' Cape Cross

47.1.5.

Diviżjoni ta' Orange River

47.1.6.

Diviżjoni ta' Cape of Good Hope

47.2.1.

Diviżjoni taċ-Ċentru ta' Agulhas

47.2.2.

Diviżjoni tal-Lvant ta' Agulhas

47.3.

Sub-żona tan-Nofs in-Nhar Oċeaniku

47.4.

Sub-żona ta' Tristan da Cunha

47.5.

Sub-żona ta' St Helena u Ascension

OĊEAN INDJAN TAL-PUNENT (Żona ta' sajd Ewlenija 51)

51.1.

Sub-żona tal-Baħar l-Aħmar

51.2.

Sub-żona tal-Golf

51.3.

Sub-żona tal-Baħar Għarbi tal-Punent

51.4.

Sub-żona tal-Baħar Għarbi tal-Lvant, talaccadive tas-Sri Lanka Sub-żona

51.5.

Sub-żona tas-Somalja, Kenja u Tanzanija

51.6.

Sub-żona tal-Madagascar u tal-Kanal tal-Mozambik

51.7.

Sub-żona Oċeaniku

51.8.1.

Diviżjoni ta' Marion-Edward

51.8.2.

Diviżjoni ta' Zambesi


ANNESS II

ATLANTIKU TAL-LVANT ĊENTRALI (Żona tas-sajd prinċipali 34)

L-Anness III A juri l-konfini u s-sottożoni, diviżjonijiet u suddiviżjonijiet tal-Atlantiku Lvant Ċentrali (Żona tas-sajd prinċipali 34 (Atlantiku Lvant Ċentrali)). Issegwi deskrizzjoni taż-żona u tas-sottożoni, diviżjonijiet u suddiviżjonijiet tagħha. Il-Lvant Ċentrali tal-Atlantiku jinkludi l-ibħra tal-Atlantiku fil-konfini talinja imniżżla kif ġej:

minn punt fis-sinjal tal-ilma għoli tat-tramuntana tal-Afrika f'lonġitudni tal-punent 5o36’ f'direzzjoni lejn lbiċ li jsegwi s-sinjal tal-ilma għoli ma' tul din il-kosta sa punt f'Ponta do Padrão (6o04’36″ latitudni tan-nofsinhar u 12o19’48″ lonġitudni tal-lvant); minn hemm ‘l quddiem ma' tul linja romba f'direzzjoni tal-majjistral sa punt fuq latitudni tan-nofsinhar 6o00’ u 12o00’ lonġitudni tal-lvant; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent ma' tul 6o00’ latitudni tan-nofsinhar sa 20o00’ lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sa' l-Ekwatur; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sa 30o00’ lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sa 5o00’ latitudni tat-tramuntana; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sa 40o00’ lonġitudni tal-punent, minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sa 36o00’ latitudni tat-tramuntana; minn hemm ‘l quddiem lejn l-lvant sa Punta Marroqui f'lonġitudni tal-punent 5o36’; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-punt oriġinali tal-kosta Afrikana.

L-Atlantiku tal- Lvant Ċentrali huwa sottodiviż bil-mod segwenti:

Sottożona tal-kosta tat-tramuntana (Sottożona 34.1)

(a)   Diviżjoni tal-kosta tal-Marokk (Diviżjoni 34.1.1)

Ibħra li jinsabu bejn 36o00’ latitudni tat-tramuntana u 26o00’ latitudni tat-tramuntana, u lejn l-lvant minn linja mniżżla lejn in-nofsinhar minn 36o00’ latitudni tat-tramuntana ma' tul 13o00’ lonġitudni tal-punent sa 29o00’ latitudni tat-tramuntana, u minn hemm ‘l quddiem f'direzzjoni tal-lbiċ ma tul linja romba sa punt 26o00’ latitudni tat-tramuntana u 16o00’ lonġitudni tal-punent.

(b)   Kanajri/Madejra iinsulari (Diviżjoni 34.1.2)

Ibħra li jinsabu bejn 36o00’ latitudni tat-tramuntana u 26o00’ latitudni tat-tramuntana, u bejn 20o00’ lonġitudni tal-lvant u linja mniżżla minn 36o00’ latitudni tat-tramuntana ma tul 13o00’ lonġitudni tal-punent sa 29o00’ latitudni tat-tramuntana, u minn hemm ‘l quddiem f'direzzjoni lbiċ ma tul linja romba sa punt 26o00’ latitudni tat-tramuntana u 16o00’ lonġitudni tal-punent.

(c)   Diviżjoni tal-kosta tas-Saħara (Diviżjoni 34.1.3)

Ibħra li jinsabu bejn 26o00’ latitudni tat-tramuntana u 19o00’ latitudni tat-tramuntana u lejn lvant minn 20o00’ lonġitudni tal-punent.

Sottożona tal-oċean tat-tramuntana (Sotto-żona 34.2)

Ibħra li jinsabu bejn 36o00’ latitudni tat-tramuntana u 20o00’ latitudni tat-tramuntana u bejn 40o00’ lonġitudni tal-punent u 20o00’ lonġitudni tal-punent.

Sottożona tal-kosta ta' nofsinhar (Sottożona 34.3)

(a)   Diviżjoni tal-kosta ta' Cape Verde (Diviżjoni 34.3.1)

Ibħra li jinsabu bejn 19o00’ u 9o00’ latitudni tat-tramuntana, u lejn lvant minn 20o00’ lonġitudni tal-punent.

(b)   Diviżjoni ta' Cape Verde insulari (Diviżjoni 34.3.2)

Ibħra li jinsabu bejn 20o00’ latitudni tat-tramuntana u 10o00’ latitudni tat-tramuntana u bejn 30o00’ lonġitudni tal-punent u 20o00’ lonġitudni tal-punent.

(c)   Diviżjoni ta' Sherbro (Diviżjoni 34.3.3)

Ibħra li jinsabu bejn 9o00’ latitudni tat-tramuntana u l-Ekwatur, u bejn 20o00’ lonġitudni tal-punent u 8o00’ lonġitudni tal-punent.

(d)   Diviżjoni tal-Golf tal-Punent tal-Guinea (Diviżjoni 34.3.4)

Ibħra li jinsabu lejn it-tramuntana mill-Ekwatur, u bejn 8o00’ lonġitudni tal-punent u 3o00’ lonġitudni talvant.

(e)   Diviżjoni tal-Golf Ċentrali tal-Guinea (Diviżjoni 34.3.5)

Ibħra li jinsabu lejn it-tramuntana mill-Ekwatur, u lejn lvant minn 3o00’ lonġitudni talvant.

(f)   Diviżjoni tal-Golf tan-Nofsinhar tal-Guinea (Diviżjoni 34.3.6)

Ibħra li jinsabu bejn l-Ekwatur u 6o00’ latitudni ta' nofsinhar, u lejn lvant minn 3o00’ lonġitudni talvant. Din id-diviżjoni tinkludi wkoll l-ibħra tal-estwarju tal-Kongo li jinsabu lejn nofsinhar minn 6o00’ latitudni tan-nofsinhar inklużi b’linja mniżżla minn punt ġo Ponta do Padrão (6o04’36″ Latitudni ta' nofsinhar u 12o19’48″ lonġitudni talvant) ma' tul linja romba f'direzzjoni lejn il-majjistral sa punt fuq 6o00’ latitudni ta' nofsinhar u 12o00’ lonġitudni talvant, u minn hemm ‘l quddem lejn lvant ma' tul 6o00’ latitudni ta' nofsinhar sal-kosta Afrikana u minn hemm ‘l quddiem ma' tul il-kosta Afrikana sal-punt oriġinali f'Ponta do Padrão.

Sottożona tal-oċean ta' nofsinhar (Sottożona 34.4)

(a)   Diviżjoni tal-Golf talbiċ tal-Guinea (Diviżjoni 34.4.1)

Ibħra li jinsabu bejn l-Ekwatur u 6o00’ latitudni ta' nofsinhar, u bejn 20o00’ lonġitudni tal-punent u 3o00’ lonġitudni talvant.

(b)   Diviżjoni tal-Oċean talbiċ (Diviżjoni 34.4.2)

Ibħra li jinsabu 20o00’ latitudni tat-tramuntana u 5o00’ latitudni tat-tramuntana, u bejn 40o00’ lonġitudni tal-punent u 30o00’ lonġitudni tal-punent; ibħra li jinsabu bejn 10o00’ latitudni tat-tramuntana u l-Ekwatur, u bejn 30o00’ lonġitudni tal-punent u 20o00’ lonġitudni tal-punent.

IL-MEDITERRAN U L-BAĦAR L-ISWED (Żona tas-sajd prinċipali 37)

L-Anness III B juri l-konfini u s-sottożoni u diviżjonijiet tal-Mediterran u tal-Baħar l-Iswed (żona tas-sajd prinċipali 37). Isegwi deskrizzjoni taż-żona u tas-suddiviżjonijiet tagħha.

Iż-żona statistika tal-Mediterran u l-Baħar l-Iswed jikkomprendi l-ibħra (a) tal-Mediterran; (b) il-Baħar ta' Marmara; (c) il-Baħar l-Iswed u (d) il-Baħar ta' Azov. L-ibħra jinkludu ilmijiet u żoni oħra kollha li fihom jinsabu l-ħut u fejn huma predominanti organiżmi oħra ta' oriġini marina. Il-konfini tal-punent u tax-xlokk huma definiti kif ġej:

(a)

konfini tal-punent: linja lejn in-nofsinhar ma' tul 5o36’ lonġitudni tal-punent minn Punta Marroqui sal-kosta tal-Afrika;

(b)

konfini tax-xlokk: id-dħul tat-tramuntana (fil-Mediterran) tal-Kanal Suez.

IS-SOTTO-ŻONI U DIVIŻJONIJIET TAŻ-ŻONA STATISTIKA TAL-MEDITERRAN

Il-Mediterran tal-punent (Sottożona 37.1) jikkomprendi id-diviżjonijiet li ġejjin:

(a)   Baleariku (Diviżjoni 37.1.1)

L-ibħra tal-Mediterran tal-punent konfinati minn linja li tibda mill-kosta tal-Afrika fil-fruntiera bejn l-Alġerija u t-Tuneżija, lejn it-tramuntana sa 38o00’ latitudni tat-tramuntana; u minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sa 8o00’ lonġitudni talvant; u minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sa 41o20’ latitudni tat-tramuntana; u minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent ma' tul linja romba sal-kosta fil-lvant tal-fruntiera bejn Franza u Spanja; minn hemm ‘l quddiem ma' tul il-kosta Spanjola sa Punta Marroqui; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar ma' tul 5o36’ lonġitudni tal-punent sal-kosta tal-Afrika; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant ma' tul il-kosta tal-Afrika sal-punt ta' tluq.

(b)   Golf tal-Iljuni (Diviżjoni 37.1.2)

L-ibħra tal-Mediterran tal-majjistral konfinat minn linja li tibda fuq il-kosta fit-tarf talvant tal-fruntiera bejn Franza u Spanja lejn lvant ma' tul linja romba sa 8o00’ lonġitudni talvant 41o20’ latitudni tat-tramuntana; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana ma' tul linja romba sal-kosta fil-fruntiera bejn Franza u l-Italja; u minn hemm lejn lbiċ ma' tul il-kosta ta' Franza sal-punt tat-tluq.

(c)   Sardinja (Diviżjoni 37.1.3)

L-ibħra tal-Baħar Tirrenju u ibħra adjaċenti konfinati minn linja li tibda fuq il-kosta tal-Afrika fil-fruntiera bejn l-Alġerija u l-Marokk lejn it-tramuntana sa 38o00’ latitudni tat-tramuntana; minn hemm ‘l quddiem lejn l-punent sa 8o00’ lonġitudni talvant; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sa 41o20’ latitudni tat-tramuntana; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana ma' tul linja romba sal-kosta fil-fruntiera bejn Franza u l-Italja; minn hemm ‘l quddiem ma' tul il-kosta tal-Italja sa 38o00’ latitudni tat-tramuntana; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent ma' tul 38o00’ latitudni tat-tramuntana sal-kosta ta' Sqallija; minn hemm ‘l quddiem ma' tul il-kosta ta' Sqallija sa Trapani; minn hemm ‘l quddiem ma' tul linja romba sa Cape Bon; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent ma' tul il-kosta tat-Tunisija sal-punt tat-tluq.

Il-Mediterran Ċentrali (Sottożona 37.2) jikkomprendi d-diviżjonijiet segwenti:

(a)   Adrijatiku (Diviżjoni 37.2.1)

L-ibħra tal-Baħar Adrijatiku lejn it-tramuntana talinja bejn il-fruntiera tal-Albanija u l-Montenegro fuq il-kosta talvant tal-Baħar Adrijatiku lejn il-punent sa Cape Gargano fuq il-kosta tal-Italja.

(b)   Jonju (Diviżjoni 37.2.2)

L-ibħra tal-Mediterran Ċentrali u ibħra adjeċenti konfinati minn linja li tibda 25o00’ lonġitudni talvant fuq il-kosta tan-Nord Afrika lejn it-tramuntana sa 34o00’ latitudni tat-tramuntana; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sa 23o00’ lonġitudni talvant; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-kosta tal-Greċja; minn hemm ‘l quddiem ma' tul il-kosta tal-punent tal-Greċja u l-kosta tal-Albanija sal-fruntiera bejn l-Albanija u l-Montenegro; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sa Cape Gargano fuq il-kosta tal-Italja; minn hemm ‘l quddiem ma' tul il-kosta tal-Italja sa 38o00’ latitudni tat-tramuntana; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent ma' tul 38o00’ latitudni tat-tramuntana sal-kosta ta' Sqallija; minn hemm ‘l quddiem ma' tul il-kosta tat-tramuntana ta' Sqallija sa Trapani; minn hemm ‘l quddiem ma' tul linja romba minn Trapani sa Cape Bon; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant ma' tul il-kosta tal-Afrika ta' Fuq sal-punt ta' tluq.

Il-Mediterran talvant (Sottożona 37.3) jikkomprendi id-diviżjonijiet segwenti:

(a)   Eġew (Diviżjoni 37.3.1)

L-ibħra tal-Baħar Eġew u ibħra adjeċenti konfinati minn linja li tibda fuq il-kosta tan-nofsinhar tal-Greċja fi 23o00’ lonġitudni talvant u lejn nofsinhar sa 34o00’ latitudni tat-tramuntana; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant sa 29o00’ lonġitudni talvant; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-kosta tat-Turkija; minn hemm ‘l quddiem ma' tul il-kosta tal-punent tat-Turkija sa Kum Kale; minn hemm ‘l quddiem ma' tul linja romba minn Kum Kale sa Cape Hellas; minn hemm ‘l quddiem ma' tul il-kosti tat-Turkija u tal-Greċja sal-punt tat-tluq.

(b)   Levant (Diviżjoni 37.3.2)

L-ibħra tal-Mediterran lvant minn linja li tibda fuq il-kosta tan-Nord Afrika fi 25o00’ lonġitudni talvant lejn it-tramuntana sa 34o00’ latitudni tat-tramuntana; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant sa 29o00’ lonġitudni talvant; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-kosta tat-Turkija; minn hemm ’l quddiem mal-kosti tat-Turkija u pajjiżi oħra tal-Mediterran talvant sal-punt tat-tluq.

Il-Baħar l-Iswed (Sottożona 37.4) jikkomprendi id-diviżjonijiet segwenti:

(a)   Il-Baħar Marmara (Diviżjoni 37.4.1)

L-ibħra tal-Baħar Marmara konfinanti mil-punent b’linja minn Cape Hellas sa Kum Kale fl-entratura tad-Dardanelles; u mil-lvant minn linja li tittraversa il-Bosfru minn Kumdere.

(b)   Baħar l-Iswed (Diviżjoni 37.4.2)

L-ibħra tal-Baħar l-Iswed u ibħra adjeċenti konfinati mil-lbiċ minn linja li tittraversa il-Bosporus minn Kumdere u konfinati mill-grigal, minn linja minn Takil Point fil-peninsula Kerch sa Panagija Point fil-peninsula Taman.

(c)   Baħar Azov (Diviżjoni 37.4.3)

L-ibħra tal-Baħar Azov lejn it-tramuntana talinja mill-entratura tan-nofsinhar tal-Kerch Strait, li tibda minn Takil Point fi 45o06’ Tramuntana u 36o27’ Lvant fuq il-peninsula Kerch, u tittraversal-istrett sa Panagija Point fi 45o08’ Tramuntana u 36o38’ Lvant fuq il-peninsula Taman.

ATLANTIKU TALBIĊ (Żona tas-sajd prinċipali 41)

L-Anness III Ċ juri l-konfini u s-suddiviżjonijiet tal-Atlantiku talbiċ (żona tas-sajd prinċipali 41).

Issegwi deskrizzjoni ta' dawn iż-żoni.

L-Atlantiku talbiċ (żona tas-sajd prinċipali 41) għandha tkun definita bħala l-ibħra konfinati minn linja li tibda mill-kosta tas-Sud Amerika ma' tul il-parallel 5o00’ latitudni tat-tramuntana sal-meridjan fi 30o00’ lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-Ekwatur; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant sal-meridjan fi 20o00’ lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel fi 50o00’ latitudni ta' nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sal-meridjan fi 50o00’ lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel fi 60o00’ latitudni ta' nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sal-meridjan fi 67o16’ lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-punt 56o22’ Nofsinhar 67o16’ Punent; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant ma' tul linja fi 56o22’ Nofsinhar sa punt 65o43’ Punent; il-linja segwenti iġġonġi il-punti 55o22’ Nofsinhar 65o43’ Punent, 55o11’ Nofsinhar 66o04’ Punent, 55o07’ Nofsinhar 66o25’ Punent; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana ma' tul il-kosta tas-Sud Amerika sal-punt tat-tluq.

L-Atlantiku talbiċ huwa diviż fid-diviżjonijiet li ġejjin:

Diviżjoni tal-Amażonja (Diviżjoni 41.1.1)

L-ibħra kollha konfinati minn linja li tibda fuq il-kosta tas-Sud Amerika fi 5o00’ latitudni tat-tramuntana li jidħol ma' tul dan il-parallel sa fejn tiltaqa’ mal-meridjan fi 40o00’ lonġitudini tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-punt fejn dan il-meridjan jgħaddi minn ġol-kosta tal-Brażil; minn hemm ‘l quddiem lejn il-majjistral ma' tul il-kosta tas-Sud Amerika sal-punt tat-tluq.

Diviżjoni Natal (Diviżjoni 41.1.2)

Ibħra konfinati minn linja lejn it-tramuntana mill-kosta tal-Brażil ma' tul meridjan fi 40o00’ lonġitudni tal-punent sa fejn tiltaqa’ mal-Ekwatur; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant ma' tul l-Ekwatur sal-meridjan fi 32o00’ Punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel fi 10o00’ latitudni ta' nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sa fejn il-parallel fi 10o00’ Nofsinhar jiltaqa' mal-kosta tas-Sud Amerika; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana ma' tul il-kosta tas-Sud Amerika sal-punt tat-tluq.

Diviżjoni tas-Salvador (Diviżjoni 41.1.3)

Ibħra konfinati minn linja lejn lvant mill-kosta tas-Sud Amerika fi 10o00’ latitudni ta' nofsinhar sa fejn tiltaqa' mal-meridjan fi 35o00’ lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel fi 20o00’ latitudni ta' nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent ma' tul dan il-parallel sal-kosta tas-Sud Amerika; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana ma' tul il-kosta tas-Sud Amerika sal-punt tat-tluq.

Diviżjoni tal-Oċean tat-Tramuntana (Diviżjoni 41.1.4)

Ibħra konfinati minn linja lejn lvant minn 5o00’ Tramuntana 40o00’ Punent sal-meridjan fi 30o00’ lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-Ekwatur; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant sal-meridjan fi 20o00’ lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel fi 20o00’ latitudni ta' nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sal-meridjan fi 35o00’ lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-parallel fi 10o00’ latitudni ta' nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant sal-meridjan fi 32o00’ lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-Ekwatur; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sal-meridian fi 40o00’ lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-punt tat-tluq.

Diviżjoni Santos (Diviżjoni 41.2.1)

Ibħra konfinati minn linja lejn lvant mill-kosta tas-Sud Amerika fi 20o00’ latitudni ta' nofsinhar sa fejn tiltaqa’ mal-meridjan fi 39o00’ lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel fi 29o00’ latitudni ta' nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent ma' tul dan il-parallel sal-kosta tas-Sud Amerika; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana ma' tul il-kosta tas-Sud Amerika sal-punt tat-tluq.

Diviżjoni ta' Rio Grande (Diviżjoni 41.2.2)

Ibħra konfinati minn linja lejn lvant mill-kosta tas-Sud Amerika fi 29o00’ latitudni ta' nofsinhar sa fejn tiltaqa’ mal-meridjan fi 45o00’ lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel fi 34o00’ latitudni ta' nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent ma' tul dan il-parallel sal-kosta tas-Sud Amerika; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana ma' tul il-kosta tas-Sud Amerika sal-punt tat-tluq.

Diviżjoni Platense (Diviżjoni 41.2.3)

Ibħra konfinati minn linja lejn lvant mill-kosta tas-Sud Amerika fi 34o00’ latitudni ta' nofsinhar sa fejn tiltaqa' mal-meridjan fi 50o00’ lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel fi 40o00’ latitudni ta' nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent ma' tul dan il-parallel sal-kosta tas-Sud Amerika; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana ma' tul il-kosta tas-Sud Amerika sal-punt tat-tluq.

Diviżjoni tal-Oċean Ċentrali (Diviżjoni 41.2.4)

Ibħra konfinati minn linja lejn lvant minn 20o00’ Nofsinhar 39o00’ Punent sal-meridjan fi 20o00’ latitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel fi 40o00’ latitudni ta' nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sal-meridjan fi 50o00’ latitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-parallel fi 34o00’ latitudni ta' nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant sal-meridjan fi 45o00’ lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-parallel fi 29o00’ latitudni ta' nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant sal-meridjan fi 39o00’ lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-punt ta' tluq.

Diviżjoni tal-Patagonja tat-Tramuntana (Diviżjoni 41.3.1)

Ibħra konfinati minn linja lejn lvant mill-kosta tas-Sud Amerika fi 40o00’ latitudni ta' nofsinhar sa fejn tiltaqa' mal-meridjan fi 50o00’ lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel fi 48o00’ latitudni ta' nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent ma' tul dan il-parallel sal-kosta tas-Sud Amerika; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana ma' tul il-kosta tas-Sud Amerika sal-punt tat-tluq.

Diviżjoni tal-Patagonja ta' Nofsinhar (Diviżjoni 41.3.2)

Ibħra konfinati minn linja lejn lvant mill-kosta tas-Sud Amerika fi 48o00’ latitudni ta' nofsinhar sa fejn tiltaqa' mal-meridjan fi 50o00’ lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel fi 60o00’ latitudni ta' nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent ma' tul dan il-parallel fi 67o16’ lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-punt fi 56o22’ Nofsinhar 67o16’ Punent; minn hemm ‘l quddiem fuq linja loksiodromika li ġġonġi l-punti 56o22’ Nofsinhar 65o43’ Punent; 55o22’ Nofsinhar 65o43’ Punent; 55o11’ Nofsinhar 66o04’ Punent; 55o07’ Nofsinhar 66o25’ Punent; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana ma' tul il-kosta tas-Sud Amerika sal-punt tat-tluq.

Diviżjoni tal-Oċean ta' Nofsinhar (Diviżjoni 41.3.3)

Ibħra konfinati minn linja lejn lvant minn 40o00’ Nofsinhar 50o00’ Punent sal-meridjan fi 20o00’ lonġitudni tal-punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel fi 50o00’ latitudni ta' nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana u l-punt tat-tluq.

ATLANTIKU TAX-XLOKK (Żona tas-sajd prinċipali 47)

L-Anness III D juri l-konfini u suddiviżjonijiet tal-Atlantiku tax-Xlokk. Issegwi deskrizzjoni taż-Żona tal-Konvenzjoni ICSEAF.

L-Atlantku tax-Xlokk (Żona tas-sajd prinċipali 47) tikkomprendi l-ibħra konfinati min linja li tibda f'punt 6o04’ 36″ latitudni ta' nofsinhar u 12o19’ 48″ lonġitudni talvant; minn hemm ‘l quddiem lejn il-majjistral ma' tul linja romba sa punt fejn jiltaqa’ l-meridjan 12o lvant mal-parallel 6o nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent matul dan il-parallel sal-meridjan 20o punent; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar matul dan il-meridjan sal-parallel 50o nofsinhar, minn hemm ‘l quddiem lejn lvant matul dan il-parallel sal-meridjan 30o lvant; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-meridjan sal-kosta tal-kontinent Afrikan; minn hemm ‘l quddiem f'direzzjoni lejn il-punent ma' tul il-kosta sal-punt tat-tluq.

L-Atlantiku tax-Xlokk (Żona tas-sajd prinċipali 47) hija suddiviża kif ġej:

Sottożona tal-kosta tal-punent (Sottożona 47.1)

(a)   Diviżjoni ta' Cape Palmeirinhas (Diviżjoni 47.1.1)

Ibħra li jinsabu bejn 6o00’ latitudni ta' nofsinhar u 10o00’ latitudni ta' nofsinhar u lvant sa 10o00’ lonġitudni talvant. Huma esklużi minn din id-diviżjoni l-ibħra tal-eswarju tal-Kongo (, jiġifieri l-ibħra li jinsabu lejn il-grigal mill-linja mniżżla minn Punta do Padrão (6o04’ 36″ Nofsinhar u 12o19’ 48″ Lvant) sa punt 6o00’ Nofsinhar u 12o00’ Lvant.

(b)   Diviżjoni ta' Cape Salinas (Diviżjoni 47.1.2)

Ibħra li jinsabu bejn 10o00’ latitudni ta' nofsinhar u 15o00’ latitudni ta' nofsinhar u lvant sa 10o00’ lonġitudni talvant.

(c)   Diviżjoni Cunene (Diviżjoni 47.1.3)

Ibħra li jinsabu bejn 15o00’ latitudni ta' nofsinhar u 20o00’ latitudni ta' nofsinhar u lvant sa 10o00’ lonġitudni talvant.

(d)   Diviżjoni Cape Cross (Diviżjoni 47.1.4)

Ibħra li jinsabu bejn 20o00’ latitudni ta' nofsinhar u 25o00’ latitudni ta' nofsinhar u lvant sa 10o00’ lonġitudni talvant.

(e)   Diviżjoni Orange River (Diviżjoni 47.1.5)

Ibħra li jinsabu bejn 25o00’ latitudni ta' nofsinhar u 30o00’ latitudni ta' nofsinhar u lvant sa 10o00’ lonġitudni talvant.

(f)   Diviżjoni ta' Cape of Good Hope (Diviżjoni 47.1.6)

Ibħra li jinsabu bejn 30o00’ latitudni ta' nofsinhar u 40o00’ latitudni ta' nofsinhar bejn 10o00’ latitudni talvant u 20o00’ latitudni talvant.

Sottożona tal-kosta Agulhas (Sottożona 47.2)

(a)   Diviżjoni tal-Agulhas Ċentrali (Diviżjoni 47.2.1)

Ibħra li jinsabu lejn it-tramuntana minn 40o00’ latitudni ta' nofsinhar u bejn 20o00’ lonġitudni talvant u 25o00’ lonġitudni talvant.

(b)   Diviżjoni tal-Agulhas talvant (Diviżjoni 47.2.2)

Ibħra li jinsabu lejn it-tramuntana minn 40o00’ latitudni ta' nofsinhar u bejn 25o00’ lonġitudni talvant u 30o00’ lonġitudni talvant.

Sottożona tal-oċean ta' nofsinhar (Sottożona 47.3)

Ibħra li jinsabu bejn 40o00’ latitudni ta' nofsinhar u 50o00’ latitudni ta' nofsinhar u bejn 10o00’ latitudni talvant u 30o00’ latitudni talvant.

Sottożona Tristan da Cunha (Sottożona 47.4)

Ibħra li jinsabu bejn 20o00’ latitudni ta' nofsinhar u 50o00’ latitudni ta' nofsinhar u bejn 20o00’ latitudni tal-punent u 30o00’ latitudni talvant.

Sottożona St Helena u Ascension (Sottożona 47.5)

Ibħra li jinsabu bejn 6o00’ latitudni ta' nofsinhar u 20o00’ latitudni ta' nofsinhar u bejn 20o00’ lonġitudni tal-punent u 10o00’ lonġitudni talvant.

OĊEAN INDJAN TAL-PUNENT (Żona tas-sajd prinċipali 51)

L-Oċean Indjan tal-Punent jikkomprendi ġeneralment:

(a)

il-Baħar l-Aħmar;

(b)

il-Golf ta' Aden;

(c)

il-golf bejn il-kosta' tal-Iran u l-Peninsula tal-Arabja;

(d)

il-Baħar Arabjan;

(e)

dik il-parti tal-Oċean Indjan, inkluż il-Kanal tal-Możambik, li jinsabu bejn il-meridjani 30o00' Lvant u 80o00' Lvant u lejn it-tramuntana mil-linja tal-konverġenza tal-Antartiku u li tinkludi l-ibħra madwar Sri Lanka.

L-Anness III E juri l-konfini u s-suddiviżjonijiet tal-Oċean Indjan tal-Punent (żona tas-sajd prinċipali 51).

L-Oċean Indjan tal-Punent għandu jiġi definit bħala li għandu l-konfini segwenti:

il-konfini mal-Baħar Mediterranju: id-dħul tat-tramuntana tal-Kanal Suez,

il-konfini tal-baħar tal-punent: linja li tibda fuq il-kosta talvant tal-Afrika fi 30o00' lonġitudni talvant u mniżżla lejn nofsinhar sa 45o00' latitudni ta' nofsinhar,

il-konfini tal-baħar talvant: Linja romba li tibda fuq il-kosta tax-xlokk tal-Indja (Point Calimere) u li timxi f'direzzjoni lejn il-grigal biex tiltaqa' ma' punt 82o00' lonġitudni talvant 11o00' latitudni tat-tramuntana, minn hemm ‘l quddiem lejn lvant sal-meridjan 85o00' Lvant; għalhekk minn hemm ‘l quddiem lejn nofsnihar sal-parallel 3o00' Tramuntana; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sal-meridjan 80o00’ Lvant; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-parallel 45o00’ Nofsinhar,

il-fruntiera ta' nofsinhar: linja ma' tul il-parallel 45o00’ Nofsinhar minn 30o00’ lonġitudni talvant sa 80o00’ lonġitudni talvant.

L-Oċean Indjan tal-Punent huwa sottodiviż bil-mod segwenti:

Sottożona tal-Baħar l-Aħmar (Sottożona 51.1)

Limitu tat-tramuntana: id-dħul tat-tramuntana tal-Kanal Suez.

Limitu ta' nofsinhar: linja romba mill-fruntiera bejn l-Etjopja u r-Repubblika ta' Djibouti fuq il-kosta tal-Afrika, li taqsam il-bokka tal-Baħar l-Aħmar, sal-fruntiera bejn l-ex-Repubblika Għarbija tal-Jemen u l-ex-Repubblika Polopalri Demokratika tal-Jemen fuq il-Peninsula Għarbija.

Sottozona tal-Golf (Sottozona 51.2)

Il-bokka tal-Golf hija magħluqa b'linja li tibda fil-ponta tat-tramuntana ta' Ra's Musandam u tersaq lejn lvant sal-kosta tal-Iran.

Sottożona tal-Baħar Għarbi tal-Punent (Sottożona 51.3)

Il-konfini talvant u ta' nofsinhar huma linja mill-fruntiera bejn l-Iran u l-Pakistan fuq il-kosta tal-Asja li tersaq lejn nofsinhar sal-20o00’ Tramuntana; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant sal-meridjan 65o00’ Lvant; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel 10o00’ N; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sal-kosta tal-Afrika; konfini marittimi oħra huma l-konfini komuni mas-sottożoni 51.1 u 51.2 (ara aktar ‘l fuq).

Baħar Għarbi talvant, sottożona Laccadive u Sri Lanka (Sottożona 51.4)

Il-konfini marittima hija linja li tibda fuq il-kosta tal-Asja fil-fruntiera bejn l-Iran u l-Pakistan u tersaq lejn nofsinhar sal-parallel 20o00’ Tramuntana; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant sal-meridjan 65o00’ Lvant; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel 10o00’ Nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant sal-meridjan 80o00’ Lvant; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-parallel 3o00’ Tramuntana; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant sal-meridjan 85o00’ Lvant; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-parallel 11o00’ Tramuntana; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sal-meridjan 82o00’ Lvant; minn hemm ‘l quddiem ma' tul linja romba f'direzzjoni lbiċ sal-kosta tax-xlokk tal-Indja.

Sottożona tas-Somalja, il-Kenja u t-Tanżanija (Sottożona 51.5)

Linja li tibda fuq il-kosta tas-Somalja fi 10o00’ Tramuntana lejn lvant sal-meridjan 65o00’ Lvant; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel 10o00’ Nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sal-meridjan 45o00’ Lvant; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel 10o28’ Nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sal-kosta talvant tal-Afrika bejn Ras Mwambo (lejn it-tramuntana) u l-Villaġġ Mwambo (lejn nofsinhar).

Sottożona tal-Kanal tal-Madagaskar u l-Możambik (Sottożona 51.6)

Linja li tibda fuq il-kosta talvant tal-Afrika bejn Ras Mwambo (lejn it-tramuntana) u l-Villaġġ Mwambo (lejn nofsinhar) fi 10o28’ S latitudni, tmur lejn lvant sal-meridjan 45o00’ Lvant; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-parallel 10o00’ Nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn lvant sal-meridjan 55o00’ Lvant; minn hemm ‘l quddiem lejn nofsinhar sal-parallel 30o00’ Nofsinhar; minn hemm ‘l quddiem lejn il-punent sal-meridjan 40o00’ Lvant; minn hemm ‘l quddiem lejn it-tramuntana sal-kosta tal-Możambik.

Sottożona Oċeanika (Oċean Indjan tal-Punent) (Sottożona 51.7)

Linja li tibda mill-pożizzjoni 10o00’ latitudni ta' nofsinhar u 55o00’ lonġitudni talvant, lejn lvant sal-meridjan 80o00’ Lvant; lejn nofsinhar sal-parallel 45o00’ Nofsinhar; lejn il-punent sal-meridjan 40o00’ Lvant; lejn it-tramuntana sal-parallel 30o00’ Nofsinhar; lejn lvant sal-meridjan 55o00’ Lvant; lejn it-tramuntana sal-punt tat-tluq fuq il-parallel 10o00’ Nofsinhar.

Sotto-zona tal-Możambik (Sottożona 51.8)

Din is-sottożona tikkomprendi l-ibħra lejn it-tramuntana mill-parallel 45o00’ Nofsinhar u bejn il-meridjani 30o00’ Lvant u 40o00’ Lvant. Hija wkoll suddiviża f'żewġ diviżjonijiet.

Diviżjoni Marion-Edward (Diviżjoni 51.8.1)

Ibħra bejn il-paralleli ta' 40o00’ Nofsinhar u 50o00’ Nofsinhar u l-meridjani ta' 30o00’ Lvant u 40o00’ Lvant.

Diviżjoni Żambesi (Diviżjoni 51.8.2)

Ibħra lejn it-tramuntana tal-parallel 40o00’ Nofsinhar u bejn il-meridjani ta' 30o00’ Lvant u 40o00’ Lvant.


ANNESS III

A: ATLANTIKU LVANT ĊENTRALI (Żona tas-sajd prinċipali 34)

Image

B: MEDITERRAN U L-BAĦAR L-ISWED (Żona tas-sajd prinċipali 37)

Image

C: ATLANTIKU TA' LBIĊ (Żona tas-sajd prinċipali 41)

Image

D: ATLANTIKU TAX-XLOKK (Żona tas-sajd prinċipali 47)

Image

E: OĊEAN INDJAN TAL-PUNENT (Żona tas-sajd prinċipali 51)

Image


ANNESS IV

LISTA TAL-ISPEĊI LI GĦALIHOM GĦANDHA TIĠI PREŻENTATA D-DATA GĦAL KULL ŻONA TAS-SAJD PRINĊIPALI

L-ispeċi elenkati hawn isfel huma dawk li għalihom il-qbid ġie rapurtat fl-istatistiċi uffiċjali. Stati Membri għandhom jippreżentaw id-data għal kull waħda mill-ispeċi identifikata jekk disponibbli. Fejn speċi individwali ma jistgħux jiġu identifikati d-data għandha tiġi aggregata u mgħoddija f’kull ħaġa elenkata li tirrapreżenta l-ogħla grad ta’ detall possibli.

Nota: m.i.b. = mhux indikat band’oħra.

L-ATLANTIKU ĊENTRALI TAL-LVANT (Żona tas-sajd prinċipali 34)

Isem bil-Malti

Identifikatur 3-alpha

Isem Xjentifiku

Isem bl-Ingliż

Sallura

ELE

Anguilla anguilla

European eel

Laċċi m.i.b.

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Ilisha tal-Afrika tal-Punent

ILI

Ilisha africana

West African ilisha

Ħuta ċatta m.i.b.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Barbun t’għajn ix-xellugija

LEF

Bothidae

Lefteye flounders

Lingwata komuni

SOL

Solea solea

Common sole

Lingwata kunjarda (= Senegal)

CET

Dicologlossa cuneata

Wedge (= Senegal) sole

Lingwati m.i.b.

SOX

Soleidae

Soles n.e.i.

Ħut lingwetti m.i.b.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Megrim

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

Megrim m.i.b.

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Greater forkbeard

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Pouting (= Bib)

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

Merlangu blu (= Poutassou)

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

Marlozz ewropew

HKE

Merluccius merluccius

European hake

Marlozz Senegaliz

HKM

Merluccius senegalensis

Senegalese hake

Marlozz m.i.b.

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

Gadiformes m.i.b.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Sea catfishes m.i.b.

CAX

Ariidee

Sea catfishes n.e.i.

Gringu ewropew

COE

Conger conger

European conger

Gring Conger m.i.b.

COX

Congridae

Congereels n.e.i.

Bekkaċċ rqajjaq

SNS

Macroramphosus scolopax

Slender snipefish

Alfonsinus

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Pixxi San Pietru

JOD

Zeus faber

John dory

John Dory lewn il-fidda

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John dory

Pixxitrombetta

BOR

Caproidae

Boar fishes

Demersal percomorphs m.i.b.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Ċerna mdellel

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Ċerna bajda

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

Ċeren m.i.b.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Ħanżir

WRF

Polyprion l-Amerika

Wreckfish

Ċeren, spnott m.i.b

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Spnott bit-tikkek

SPU

Dicentrarchus punctatus

Spotted seabass

Spnott

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

Għajnejn kbar m.i.b.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Sultan iċ-Ċawl m.i.b.

APO

Apogonidee

Cardinal fishes n.e.i.

Tilefishes

TIS

Latilinae

Tilefishes

Bonnetmouths, rubyfishes, eċċ.

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Snapper m.i.b.

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

Snapper, ħutijob, m.i.b

SNX

Lutjanidae

Snappers, iobfishes, n.e.i.

Rubberlip grunt

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Grunt bastard

BGR

Pomadasys incisus

Bastard grunt

Grunt sompat

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

Grunt ta’ għajnu kbira

GRB

Brachydeuterus auritus

Bigeye grunt

Grunt, sweetlips, m.i.b.

GRX

Haemulidae (= Pomedasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Pixxitambur

DRU

Sciaena spp.

Drums

Pixxitanbur Shi (= Corb)

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

Meagre

MGR

Argyrosornus regius

Meagre

Tanbur Boe

DRS

Pteroscion peli

Boe drum

Krowker tal-liġi

CKL

Pseudotolithus brachygnatus

Law croaker

Krowker cassava

PSS

Pseudotolithus senegalensis

Cassava croaker

Krowker bobo

PSE

Pseudotolithus elongatus

Bobo croaker

Krowkers tal-Afrika tal-Punent

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

Krowkers, Tnabar m.i.b

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Paġell aħmar (= tikkasewda)

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (=Blackspot) seabream

Paġella

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Bażuga

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

Paġella ħamra

PAR

PagelIus bellottii

Red pandora

Paġell m.i.b.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Abramidi, m.i.b.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

Denċi ta’ għajnejħ kbira

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Denċi komuni

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Denċi Angolan

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

Denċi tal-Kongo

DNC

Dentex congoensis

Congo dentex

Denċi m.i.b.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Tanuta

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Kaħlija

SBS

Oblada melanura

Saddled seabream

Awrat ittikettjat blu

BSC

Pagrus caeruleostictus

Bluespotted seabream

Awrat aħmar

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Awrat

SBG

Sparus aurata

Gilthead seabream

Awrat, pargo m.i.b.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams, n.e.i.

Vopi

BOG

Boops boops

Bogue

Awrat, m.i.b

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Pikarelli

PIC

Spicara spp.

Picarels

Mullett aħmar (= Trilja)

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Ħut mogħoż tal-Afrika tal-Punent

GOA

Pseudopeneus prayensis

West African goatfish

Goatfish, Red mulletts n.e.i.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Ħut minġel Afrikan

SIC

Drepane africana

African sicklefish

Efipidi

SPA

Ephippidae

Spadefishes

Percodei m.i.b.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Brotula bil-barba

BRD

Brotula barbata

Bearded brotula

Akanturu

SUR

Acanthuridae

Surgeonfishes

Gallinett, Orbini tal-baħar m.i.b

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Ħmar

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Petriċa kbira (= Petriċa)

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

Petriċ m.i.b.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Msell m.i.b.

BEN

Belonidae

Needlefishes, n.e.i.

Rondinell komuni m.i.b.

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

Lizz

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Buras griż ta’ rasu ċatta

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Polinemid Ġgant Afrikan

TGA

Polydactylus quadrifilis

Giant African threadfin

Polinemid iżgħar Afrikan

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

Polinemid Irjal

PET

Pentanemus quinquarius

Royal threadfin

Polinemid, m.i.b

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Perkomorfs pelaġiċi m.i.b.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Ħut kaħli

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Kobja

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Makarel żiemel tal-Atlantiku

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Sawrell għajnejħ kbir m.i.b.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Sawrell

SDX

Decapterus spp.

Scads

Karanġid Krevall

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

Sawrella Imperjali tat-tikka sewda

HMY

Caranx rhonchus

False scad

Karanġid, krevalli m.i.b

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

Seline

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

Pompanos

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Aċċol m.i.b.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Leerfish (= Garrik)

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Bumper Atlantiku

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

Lampuka komuni

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Budakkri kaħol

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

Budakkri, pixxi kastani

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

Bonefish

BOF

Albula vulpes

Bonefish

Sardinella tonda

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

Sardinella Madejran

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

Sardinell

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas

Laċċ Bonga

BOA

Ethmalosa fimbriata

Bonga shad

Saraga Europeja (sardin)

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (sardine)

Inċova Ewropea

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Klupjojdi m.i.b.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Plamtu tal-Atlantiku

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Bonito sempliċi

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

Wahoo

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Makarel Spanjol tal-Afrika tal-punent

MAW

Scomberomorus tritor

West African Spanish mackerel

Tonn tal-frigata u tonn balla

FRZ

Auxis tharard, A rochei

Frigate and bullet tunas

Tonn tat-Tramuntana ta’ denbu kaħli

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Albakor

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Tonn ta’ denbu safrani

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Tonn ta’ għajnejħ kbira

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tonn m.i.b.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Pixxisega

SAW

Pristidae

Sawfishes

Kelb il-baħar tal-Atlantiku ta’ Tramuntana

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Marlin blu tal-Atlantiku

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Marlin bajdani tal-Atlantiku

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Marlin, klieb il-baħar, pixxilanz

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Pixxispad

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Ħut bħat-tonn m.i.b.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Xabla denbha rqiq ta’ ras kbira

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Fjamma lewn il-fidda

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Fjamma sewda

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

Xwabel, xablotti m.i.b.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

Makarel Chub

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Makarel tal-Atlantiku

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Makarel Skombru m.i.b.

MAZ

Scomber spp.

“Scomber” mackerels n.e.i.

Ħut bħal-Makarel m.i.b

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Pixxivolpi

ALV

Alopias vulpinus

Thresher shark

Pixxivolpi ta’ għajnu kbira

BTH

Alopias superciliosus

Bigeye thresher

Pixxitond

MAK

Isurus spp.

Mako sharks

Ħuta kaħla

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Kelb il-baħar bil-ħarir

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Kurazza komuni

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Kurazz arzellat

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Kurazz klieb il-baħar eċċ. mib

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

Kelb il-baħar ta’ denbu tajra

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Ħut kitarra, eċċ. mib

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

Mazzol

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Rajj u ħaddiel m.i.b.

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

Klieb il-baħar, rajj u ħaddiel, m.i.b.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, n.e.i.

Ħut tal-baħar m.i.b

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Granċ tal-baħar m.i.b.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Awwist bix-xewk Tropikali m.i.b.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Awwist bix-xewk Palinurid m.i.b.

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Awwist tan-Norveġja

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Awwist Ewropew

LBE

Homarus gammarus

European lobster

Gamblu Karamot

TGS

Melicerus kerathurus

Caramote prawn

Gamblu roża tan-Nofsinhar

SOP

Farfantepenaeus notialis

Southern pink shrimp

Gambli Penaeus m.i.b.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Gamblu warda tal-ilma fond

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Gamblu tal-Guinea

GUS

Parapenaeopsis atlantica

Guinea shrimp

Gamblu skarlat

SSH

AristaEOPSIS edwardsiana

Scarlet shrimp

Gamblu Palamonid

PAL

Palaemonidae

Palaemonid shrimps

Dekapodu Natanian m.i.b.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Krustaċeji tal-baħar m.i.b.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Gasteropodi n.e.i.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Gajdri kikkra m.i.b

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Maskli tal-baħar m.i.b

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Ċefalopodi m.i.b.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Siċċ komuni

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Siċċ, klamar bobtail

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Klamar komuni

SQC

Loligo spp.

Common squids

Qarnit komuni

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

Qarnit

OCT

Octopodidae

Octopuses

Klamar m.i.b.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Molluski tal-baħar m.i.b.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Fkieren tal-baħar m.i.b.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


MEDITERRAN U BAĦAR L-ISWED (Żona tas-sajd prinċipali 37)

Isem Malti

Identifikatur 3-alpha

Isem Xjentifiku

Isem bl-Ingliż

Storjun m.i.b.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Sallura ewropea

ELE

Anguilla anguilla

European eel

Laċċ pontiku

SHC

Alosa immaculata

Pontic shad

Laċċ m.i.b.

SHD

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Tjulka Azov

CLA

Clupeonella cultriventris

Azov tyulka

Ħut ċatt m.i.b.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Barbun tat-tbajja

PLE

Pleuronectes platessa

European plaice

Barbun Ewropew

FLE

Platichthys flesus

European flounder

Lingwati komuni

SOL

Solea vulgaris

Common sole

Lingwati m.i.b.

SOX

Solea spp.

Soles n.e.i.

Megrim

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

Megrim m.i.b.

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Barbun imperjali

TUR

Psetta maxima

Turbot

Barbun tal-Baħar l-Iswed

TUB

Psetta maeotica

Black Sea turbot

Greater forkbeard

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Merluzz fqir

POD

Trisopterus minutus

Poor cod

Pouting (= Bib)

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

Merlangu blu (= Poutassou)

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

Merlangu

WHG

Merlangius merlangus

Whiting

Marlozz ewropew

HKE

Merluccius merluccius

European hake

Gadiformes m.i.b.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Arġentini

ARG

Argentina spp.

Argentines

Ħut gremxul xkupasnien

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

Ħut gremxul m.i.b.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Gringu ewropew

COE

Conger conger

European conger

Gringu Conger m.i.b.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

John Dory

JOD

Zeus faber

John Dory

Perkomorfi Demersal m.i.b.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Ċerna mdellel

GPD

Epinephelus guaza

Dusky grouper

Ċerna bajda

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

Ċeren m.i.b.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Wreckfish

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Sirran

CBR

Serranus cabrilla

Comber

Ċeren, spnott m.i.b

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Spnott

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

Spnott

BSE

Dicentrarchus spp.

Seabasses

Ħemulon ta’ xoftu gomma

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Pixxitambur

DRU

Sciaena spp.

Drums

Pixxitanbur Shi (= Korb)

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

Meagre

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Krowkers, Tnabar m.i.b

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Paġell aħmar (= tikkasewda)

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= Blackspot) seabream

Paġilla komuni

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Bażuga

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

Paġill m.i.b.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Xirgien abjad

SWA

Diplodus sargus

White seabream

Sarg, m.i.b.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

Denċi ta’ għajnejħ kbira

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Denċi komuni

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Denċi m.i.b.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Tanuta

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Kaħlija

SBS

Oblada melanura

Saddled sea bream

Awrat aħmar

RPG

Sparus pagrus

Red porgy

Awrat

SBG

Sparus auratus

Gilthead seabream

Awrat, pargo m.i.b.

SBP

Sparus (= Pagrus) spp.

Pargo breams, n.e.i.

Vopi

BOG

Boops boops

Bogue

Steenbras tar-ramel

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

Xilpa (= Strepi)

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

Awrat, m.i.b

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Pikarel mtebba’

BPI

Spicara maena

Blotched picarel

Pikarelli

PIC

Spicara spp.

Picarels

Trilja

MUR

Mullus surmuletus

Red mullet

Mullett irrigata

MUT

Mullus barbatus

Striped mullet

Surmeletti (= muletti ħomor)

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= red mullets)

Sawt

WEG

Trachinus draco

Greater weever

Perkojdi m.i.b.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Sallura tar-ramel

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= Sandlances)

Gallinett tar-rigi

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

Gob tal-Atlantiku

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies

Gob m.i.b.

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

Skorfon, m.i.b.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Għadma

GUN

Trigia lyra

Piper gurnard

Gallinett, Orbini tal-baħar m.i.b

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Petriċa kbira (= Petriċa)

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

Petriċ m.i.b.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Msell

GAR

Belone belone

Garfish

Lizz

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Buras griz ta’ rasu ċatta

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Silversides (Sandsmelts)

SIL

Atherinidae

Silversides (Sandsmelts)

Perkomorfi pelaġiċi m.i.b.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Ħut kaħli

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Makarell żiemel tal-Atlantiku

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Makarell żiemel tal-Atlantiku

HMM

Trachurus mediterraneus

Mediterranean horse mackerel

Makarell żiemel u Jack m.i.b.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Karanġid, krevalli m.i.b

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

Aċċoll

AMB

Seriola dumerili

Greater amberjack

Aċċoll m.i.b.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Leerfish (= Garrik)

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Karangid m.i.b.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Pomfret tal-Atlantiku

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Lampuka komuni

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Sardinell m.i.b.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Saraga Ewropea (= Sardin)

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (= Sardine)

Sardin Ewropew

SPR

Sprattus sprattus

European sprat

Inċova Europeja

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Klupjojdi m.i.b.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Plamtu tal-Atlantiku

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Plamtu sempliċi

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

Tonn frigata u tonn balla

FRZ

Auxis thazard A. rochei

Frigate and bullet tunas

Skipjak iswed tal-Atlantiku

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Tonn skipjak

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tonn tat-Tramuntana ta’ denbu kaħli

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Albakor

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Tonn ta’ għajnejħ kbira

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tonn m.i.b.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Kelb il-baħar tal-Atlantiku tat-Tramuntana

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Marlin, klieb il-baħar, pixxilanz

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Pixxispad

SWO

Xiphias gladius

Swordfishes

Ħut li jixbaħ it-tonn (mhux identifikat bnadi oħra)(n.e.i.)

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Fjamma

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Kavall tal-għajn

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Kavall tal-Atlantiku

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Kavalli n.e.i.

MAZ

Scomber spp.

Scomber mackerels n.e.i.

Ħut li jixbaħ il-kavall n.e.i.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Gabdoll

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Pixxivolpi

ALV

Alopias vulpinus

Thresher

Pixxitondu

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Blackmouth catshark

SHO

Galeus melastomus

Blackmouth catshark

Ħuta kaħla

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Kelb il-baħar griż

CCP

Carcharhinus plumbeus

Sandbar shark

Kurazza

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Scalloped hammerhead

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Mazzola griża

QUB

Squalus blainville

Longnose spurdog

Żagħrun

GUP

Centrophorus granulosus

Gulper shark

Murruna Sewda

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Mazzola tal-Fanal (velvet belly)

ETX

Etmopterus spinax

Velvet belly

Rajja tal-fossos

RJC

Raja clavata

Thornback ray

Boll

JDP

Dasyatis pastinaca

Common stingray

Pixxiplamtu

POR

Lamna nasus

Porbeagle

Catsharks, gattarell tar-rukkall

SCL

Scyliorhinus spp.

Catsharks, nursehound

Mazzola bla xewka

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Mazzola griża

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

Klieb il-baħar kbar n.e.i.

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Xkatlu

AGN

Squatina squatina

Angelshark

Xkatlu, sand devils

ASK

Squatinidae

Angelsharks, sand devils

Klieb il-baħar kbar n.e.i.

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

Guitarfishes

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

Rebekkini

SKA

Raja spp.

Skates

Rebekkini u Raj

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

Klieb il-baħar, rajja u rebekkini eċċ

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays and skates etc.

Ħut tal-baħar n.e.i.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Granċ li jittiekel

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

Granċ tal-Mediterran

CMR

Carcinus aestuarii

Mediterranean shore crab

Spinous spider crab

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

Granċi tal-Baħar n.e.i.

CRA

Reptantia

Marine crabs n.e.i.

Awwista roża

PSL

Palinurus mauritanicus

Pink spiny lobster

Awwista (Common spiny lobster)

SLO

Palinurus elephas

Common spiny lobster

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Awwista tan-Norveġja

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Awwista tal-Ewropa

LBE

Homarus gammarus

European lobster

Caramote prawn

TGS

Penaeus kerathurus

Caramote prawn

Astado

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Gamblu skarlat

SSH

Plesiopenaeus edwardsianus

Scarlet shrimp

Gamblu blu u aħmar

ARA

Aristeus antennatus

Blue and red shrimp

Gamblu kbir komuni

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

Gamblu komuni

CSH

Crangon crangon

Common shrimp

Natantian decapods n.e.i.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Squillia mantis

MTS

Squilla mantis

Mantis squillid

Granċi tal-Baħar n.e.i.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Gasteropodi n.e.i.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Brankutlu

PEE

Littorina littorea

Periwinkle

gajdra ċatta Ewropea

OYF

Ostrea edulis

European flat oyster

Gajdra kikkra tal-Paċifiku

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Mastklu tal-Meditteran

MSM

Mytilus galloprovincialis

Mediterranean mussel

Pellegrina

SJA

Pecten jacobaeus

Great scallop

Masklu

MUE

Murex spp.

Murex

Arzella komuni

COC

Cerastoderma edule

Common cockle

Gandoffla rrigata

SVE

Chamelea gallina

Striped Venus

Arzell ggruvjat

CTG

Ruditapes decussatus

Grooved carpetshell

Arzell

CTS

Tapes pullastra

Carpetshell

Arzell m.i.b

TPS

Tapes spp.

Carpetshells n.e.i.

Gandoffli Donax

DON

Donax spp.

Donax clams

Gandofli Solen

RAZ

Solen spp.

Razor clams

Gandofli m.i.b.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Sefalopodi m.i.b.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Siċċ komuni

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Siċċ, klamar bobtail

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Klamar komuni

SQC

Loligo spp.

Common squids

Tottlu Ewropew

SQE

Todarodes sagittatus.

European flying squid

Qarnita komuni

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

Qarnit tal-misk u qarnit bil-qarn

OCM

Eledone spp.

Horned and musky octopuses

Qarnit

OCT

Octopodidae

Octopuses n.e.i.

Klamar m.i.b.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Molluski tal-baħar m.i.b.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Fkieren tal-baħar m.i.b.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

Siċċ igrovvjat

SSG

Microcosmus sulcatus

Grooved sea-squirt

Rizz imħaġar

URM

Paracentrotus lividus

Stony sea-urchin

Bram

JEL

Rhopilema spp.

Jellyfishes


ILBIĊ TAL-ATLANTIKU (Żona tas-sajd prinċipali 41)

Isem Malti

Identifikatur 3-alpha

Isem Xjentifiku

Isem bl-Ingliż

Laċċ m.i.b.

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Ħut ċatt m.i.b.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Ħalibutt bastard

BAX

Paralichthys spp.

Bastard halibuts

Ħut lingwetti m.i.b.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Tadpole Codling

SAO

Salilota australis

Tadpole Codling

Moras

MOR

Moridae

Moras

Merluzz żgħir tal-Brażil

HKU

Urophycis brasiliensis

Brazilian codling

Merlangu blu tan-nofsinhar

POS

Micromesistius australis

Southern blue whiting

Marlozz tal-Arġentina

HKP

Merluccius hubbsi

Argentine hake

Marlozz Patagonjan

HKN

Merluccius australis

Patagonian hake

Marlozz m.i.b.

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

Grenadier Patagonjan

GRM

Macruronus magellanicus

Patagonian grenadier

Grenadier kaħli

GRS

Macruronus spp.

Blue grenadiers

Grenadiri

GRV

Macrourus spp.

Grenadiers

Gadiformes m.i.b.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Sea catfishes m.i.b.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

Skalm

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Gringu tal-Arġentina

COS

Conger orbignyanus

Argentine conger

Perkomorfi Demersal m.i.b.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Snook (= Robalos) m.i.b.

ROB

Centropomus spp.

Snooks (= Robalos) n.e.i.

Ċeren tal-Brażil

GPB

Mycteroperca spp.

Brazilian groupers

Ċerna ħamra

GPR

Epinephelus mario

Red grouper

Ċeren m.i.b.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Spnott tal-Arġentina

BSZ

Acanthistius brasilianus

Argentine seabass

Ċeren, spnott m.i.b.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Snapper aħmar tan-nofsinhar

SNC

Lutjanus purpureus

Southern red snapper

Snapper ta’ denbu safra

SNY

Ocyurus chrysurus

Yellowtail snapper

Snapper, pixxiġob, m.i.b

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Grunt issingjata

BRG

Conodon nobilis

Barred grunt

Grunt, sweetlips, m.i.b.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Weakfish irrigata

WKS

Cynoscion striatus

Striped weakfish

Weakfish m.i.b.

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

Taqtiqi tal-Atlantiku

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

Taqtiqi tan-nofsinhar

KGB

Menticirrhus americanus

Southern kingcroaker

Taqtiqi tal-Arġentina

CKY

Urnbrina canasai

Argentine croaker

Weakfish Sultan

WKK

Macrodon ancylodon

King weakfish

Pixxitanbur iswed

BDM

Pogonias cromis

Black drum

Taqtiqi, pixxitamburi m.i.b.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Sarg m.i.b.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

Denċi m.i.b.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Awrat aħmar

RPG

Sparus pagrus

Red porgy

Awrat, m.i.b

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Muletti ħomor (= Redmullets)

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Kastanjola

CTA

Nemadactylus bergi

Castaneta

Pixxiroża tar-ramel Brażiljan

SPB

Pinguipes spp.

Brazilian sandperches

Rasċatt tal-Brażil

FLA

Percophis brasiliensis

Brazilian flathead

Budakkra Patagonjan

BLP

Eleginops maclovinus

Patagonian blennie

Pixxisinna Patagonjan

TOP

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

Rokod bil-ħotba

NOG

Aristaeopsis

Humped rockcod

Rokod griz

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Grey rockcod

Rokod Patagonjan

NOT

Patagonotothen brevicauda

Patagonian rockcod

PAT

Patagonotothen Ramsay

Rokod tal-Antartiku, noti m.i.b.

NOX

Nototheniidae

Antarctic rockcods, noties n.e.i.

Ħut tas-silġ ta’ denbu sewda

SSI

Chaenocephalus aceratus

Blackfin icefish

Ħut tas-silġ Makarel

ANI

Champsocephalus gunnari

Mackerel icefish

Ħut tas-silġ m.i.b

ICX

Channichthyidae

Icefishes n.e.i.

Perkojdi m.i.b.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Sallura bittija roża

CUS

Genypterus blacodes

Pink cusk-eel

Ruffi, pixxibittija m.i.b.

CEN

Centrolophidae

Ruffs, barrelfishes n.e.i.

Pixxiroża ta’ żaqqa sewda

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

Skorfon, m.i.b.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes n.e.i.

Searobini tal-Atlantiku

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

Nofsxedaq Ballyhoo

BAL

Hemiramphus brasiliensis

Ballyhoo halfbeak

Rondinella Komuni

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

Lizz

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Mulletti m.i.b.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Silversides (Sandsmelts)

SIL

Atherinidae

Silversides (= Sandsmelts)

Perkomorfi pelaġiċi m.i.b.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Ħut kaħli

BLU

Pometomus saltatrix

Bluefish

Makarell ġak kaħli

JAA

Trachurus picturatus

Blue jack mackerel

Makarell żiemel u makarell Ġak m.i.b.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Ġakki, krevalli, m.i.b.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Aċċoll m.i.b.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Ġildajak Parona

PAO

Parona signata

Parona leatherjack

Karanġid m.i.b.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Lampuka komuni

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Budakkri tal-għajn tal-Golf, pixxiħsad

BTG

Peprilus spp.

Gulf butterfish, harvestfishes

pixxi kastani budakkri

BUX

Stromateidae

Butterfishes silver pomfrets

Sinjorini

LAD

Elops saurus

Ladyfish

Tarpon

TAR

Megelops atlanticus

Tarpon

Sardinella Brażiljana

BSR

Sardinella janeiro

Brazilian sardinella

Sardinell m.i.b.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Menħaden Brażiljana

MHS

Brevoortia aurea

Brazilian menhaden

Menħaden tal-Arġentina

MHP

Brevoortia pectinata

Argentine menhaden

Sardin bil-qoxra

SAS

Harengula spp.

Scaled sardines

Sardin tal-Falkland

FAS

Sprattus fuegensis

Falkland sprat

Anċojta tal-Arġentina

ANA

Engraulis anchoita

Argentine anchoita

Incova m.i.b.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Klupjojdi m.i.b.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Plamtu tal-Atlantiku

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Wahoo

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Makarel re

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

Makarel Spanjol tal-Atlantiku

SSM

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

Sierfish m.i.b.

KGX

Scomberornorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Tonn frigata u tonn balla

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Skipjak iswed tal-Atlantiku

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Tonn skipjak

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tonn tat-Tramuntana ta’ denbu blu

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Tonn ta’ denbu iswed

BLF

Thunnus atlanticus

Blackfin tuna

Albakor

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Tonn tat-Tramuntana ta’ denbu blu

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Tonn ta’ denbu isfar

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Tonn ta’ għajnejħ kbira

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tonn m.i.b.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Kelb il-baħar tal-Atlantiku ta’ Tramuntana

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Marlin blu tal-Atlantiku

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Marlin abjad tal-Atlantiku

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Marlin, klieb il-baħar, pixxilanz

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Pixxispad

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Ħut bħat-tonn m.i.b.

TUX

Scornhroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Makarel serp abjad

WSM

Thyrsitops lepidopoides

White snake mackerel

Xabla denbha rqiq ta’ ras kbira

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Makarel Ċub

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Trexxer ta’ għajnu kbira

BTH

Alopias superciliosus

Bigeye thresher

Kelb il-baħar blu tal-Oċean Paċifiku ta’ denbu qasir

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Kelb il-baħar kaħli

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Kelb il-baħar bil-ħarir

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Kelb il-baħar kulur ir-ram

BRO

Carcharhinus brachyurus

Copper shark

Kurazza komuni

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Kurazz arzellat

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Kelb il-baħar żgħir

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

Mazzola teftiefa

DGS

Squalus acanthias

Picked dogfish

Xkatli, xjaten tar-ramel m.i.b.

ASK

Squatinidae

Angel sharks, sand devils n.e.i.

Ħut kitarra Ċola

GUD

Rhinobatos percellens

Chola guitarfish

Pixxisega

SAW

Pristidae

Sawfishes

Pixxiljunfant m.i.b.

CAH

Callorhinchidae spp.

Elephantfishes n.e.i.

Smoothound tal-Patagonja

SDP

Mustelus schmitti

Patagonian smoothhound

Smoothhounds

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Klieb il-baħar żejt il-fwied

LSK

Galeorhinus spp.

Liveroil sharks

Rajj u ħaddiel m.i.b.

SRX

Rajiformes

Skates and rays, n.e.i.

Klieb il-baħar, rajj u ħaddiel, m.i.b.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc.

Ħut tal-baħar m.i.b

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Granċ tal-għawn Dana

CRZ

Callinectes danae

Dana swimcrab

Granċ re tan-nofsinhar

KCR

Lithodes santolla

Southern kingcrab

Granċ aħmar tal-qoxra ratba

PAG

Paralomis granulosa

Softshell red crab

Gerjons m.i.b.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Granċ tal-baħar m.i.b.

CRA

Reptantia

Marine crabs n.e.i.

Awwist xewki tal-Karibew

SLC

Panulirus argus

Caribbean spiny lobster

Awwist xewki tropikali m.i.b.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Gamblu kannella tat-Tramuntana

ABS

Penaeus aztecus

Northern brown shrimp

Gamblu ttikettjat aħmar

PNB

Penaeus brasiliensis

Redspotted shrimp

Gambli Penaeus m.i.b.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Seabob tal-Atlantiku

BOB

Xiphopenaeus kroyeri

Atlantic seabob

Stiletto tal-Arġentina gamblu

ASH

Artemesia longinaris

Argentine stiletto shrimp

Gamblu tal-Arġentina

LAA

Pleoticus muelleri

Argentine red shrimp

Dekapodi Natanian m.i.b.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Krill tal-Antartiku

KRI

Euphausia spp.

Antarctic krill n.e.i.

Krustaċeji tal-baħar m.i.b.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Gastropodi m.i.b.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Gajdri kikkra m.i.b

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Masklu ta’ River Plata

MSR

Mytilus platensis

River Plata mussel

Masklu Magellan

MSC

Aulacomya ater

Magellan mussel

Pellegrini m.i.b.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Gandoffli Donax

DON

Donax spp.

Donax clams

Gandofli m.i.b.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Siċċ, klamar bobtail

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Klamar Patagonjan

SQP

Loligo gahi

Patagonian squid

Klamar komuni

SQC

Loligo spp.

Common squids

Klamar ta’ denbu zgħir tal-Arġentina

SQA

Illex l-Arġentina

Argentine shortfin squid

Klamar li jtir Sevenstar

SQS

Martialia hyadesii

Sevenstar flying squid

Qarnit

OCT

Octopodidae

Octopuses

Klamar m.i.b.

SQU

Loliginidee, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Molluski tal-baħar m.i.b.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Fkieren tal-baħar m.i.b.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


IX-XLOKK TAL-ATLANTIKU (Żona prinċipalitas-sajd 47)

Isem Malti

Identifikatur 3-alpha

Isem Xjentifiku

Isem bl-Ingliż

Ħut ċatt m.i.b.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Lingwata tal-kosta tal-Punent

SOW

Austroglossus microlepis

West coast sole

Lingwata ta’ tajn

SOE

Austroglossus pectoralis

Mud sole

Lingwati tax-Xlokk tal-Atlantiku m.i.b.

SOA

Austroglossus spp.

Southeast Atlantic soles n.e.i.

Ħut lingwetti m.i.b.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Marlozz Benguela

HKB

Merluccius polli

Benguela hake

Marlozz ta’l-ilma baxx tal-Cape

HKK

Merluccius capensis

Shallow-water Cape hake

Marlozz tal-ilma fond tal-Cape

HKO

Merluccius paradoxus

Deepwater Cape hake

Marlozz tal-Cape

HKC

Merluccius capensis, M. paradoxus.

Cape hakes

Marlozz Merlusid

HKZ

Merlucciidae

Merluccid hakes

Gadiformi m.i.b.

GAD

Gadiformes

Gadiforms n.e.i.

Pixximannara

HAF

Sternoptychidae

Hatchetfishes

Pixxidawl m.i.b.

MAU

Maurolicus spp.

Lightfishes n.e.i.

Pixxidawl argentier

MAV

Maurolicus muelleri

Silver lightfish

Għajnejn ħodor

GRE

Chlorophthalmidae

Greeneyes

Barbel abjad

GAT

Galeichthyes feliceps

White barbel

Lupi tal-baħar ta’ ħalqhom mellies

SMC

Arius heudelotii

Smoothmouth sea catfish

Lupi tal-baħar m.i.b.

CAX

Arildae

Sea catfishes n.e.i.

Skalm

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Ħut gremxul m.i.b.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Gring Conger m.i.b.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Bekkaċċ rqajjaq

SNS

Macrorhamphosus scolopax

Slender snipefish

Bekkaċċ

SNI

Macroramphosidae

Snipefishes

Alfonsini

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Alfonsini m.i.b.

BRX

Berycidae

Alfonsinos n.e.i.

Pixxi San Pietru

JOD

Zeus faber

John Dory

John Dory argentiera

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John Dory

Dori m.i.b.

ZEX

Zeidae

Dories n.e.i.

Pixxitrombetti

BOR

Caproidae

Boarfishes

Pixxitrombetta

BOC

Capros aper

Boarfish

Perkomorfi demersali m.i.b.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Ċeren m.i.b.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Wreckfish

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Ċeren, spnott m.i.b.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Għajnejn kbar m.i.b.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Għajnejn kbar, Għajnejn tal-ħġieġ, għajnejn ta’ barri

PRI

Priacanthida

Bigeyes, glasseyes, bulleyes

Ħut kardinal m.i.b.

APO

Apogonidae

Cardinalfishes n.e.i.

Żaqqhom tixgħel, dniebhom maqsum

ACR

Acropomatidae

Glow-bellies, splitfins

Denb maqsum ta’ ħalq iswed

SYN

Synagrops japonicus

Blackmouth splitfin

Dnieb maqsuma m.i.b.

SYS

Synagrops spp.

Splitfins n.e.i.

Bonnetmouth tal-Cape

EMM

Emmelichthys nitidus

Cape bonnetmouth

Bonnetmouths, pixxirubin, eċċ.

EMT

Emmerichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Snapper, pixxiġob, m.i.b

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Abramida tad-denb ħajta

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

Abramid tad-denb ħajt, sarġ qsajjar

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle, dwarf breams

Grunt ta’ għajnu kbira

GRB

Brachydeuterus auritus

Bigeye grunt

Hemulon ta’ xoftu gomma

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Grunt sompat

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

Sarġ, xoftejn ħelwin, m.i.b.

GRX

Haemulidae (= Pornadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Meagru tan-nofsinhar (= kob)

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Southern meagre (= kob)

Kroaker Geelbek

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

Kroaker tas-sinna ta’ tigra

LKR

Otolithes ruber

Tigertooth croaker

Krowkers tal-Afrika tal-Punent

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

Taqtiqi, pixxitamburi m.i.b.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Pixxitandur tal-Canary (= baardman)

UCA

Umbrina canariensis

Canary drum (= baardman)

Weakfish m.i.b.

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

Pandora ta’ Natal

TJO

Pagellus natalensis

Natal pandora

Awrat, m.i.b

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams n.e.i.

Pandoras n.e.i.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Sarġ m.i.b.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

Denċi ta’ għajnejħ kbira

DEL

Dentex macrophthaImus

Large-eye dentex

Denċi Angolan

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

Denċi tal-Gzejjer Canary

DEN

Dentex canariensis

Canary dentex

Denċi m.i.b.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Tanuta

BRB

Spondyliosorna cantharus

Black seabream

Abramida karpentier

SLF

Argyrozona argyrozona

Carpenter seabream

Abramida Santer

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

Steenbras ħamra

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

Abramida Panga

PGA

Pterogymnus laniarius

Panga seabream

Imnieħerbotni bajda

WSN

Rhabdosargus globiceps

White stumpnose

Awrat, pargo m.i.b.

SBP

Sparus (= Pagrus) spp.

Pargo breams n.e.i.

Vopi

BOG

Boops boops

Bogue

Imnieħer botni, abramidageraad, m.i.b.

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraadbreams, n.e.i.

Steenbrasbojod

SNW

Lithognathus lithognathus

Whitesteenbras

Steenbrass, m.i.b.

STW

Lithognathus spp.

Steenbrasses, n.e.i.

Steenbras tar-ramel

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

Abramid kulur il-kupru

CPP

Pachymetopon spp.

Copper breams

Xilpa (= Strepi)

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

Abramid Polystegan m.i.b.

PLY

Polysteganus spp.

Polystegan seabreams n.e.i.

Abramid Skoċċiż

SCM

Polysteganus praeorbitalis

Scotsman seabream

Abramid erbgħa u sebgħin

SEV

Polysteganus undulosus

Seventyfour seabream

Abramid tal-ġilda kaħlija

SBU

Polysteganus coeruleopunctatus

Blueskin seabream

Awrat, abramid, m.i.b

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Pikarelli

PIC

Spicara spp.

Picarels

Ħut mogħoż, mulletti ħomor m.i.b.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Mullett aħmar (= Trilja)

MUX

Mulius spp.

Surmullets (= Red mullets)

Galjoeni m.i.b.

COT

Dichistiidae

Galjoens n.e.i.

Galjoen

GAJ

Dichistius capensis

Galjoen

Pixxispad

SPA

Ephippidae

Spadefishes

Ħut minġel Afrikan

SIC

Drepane africana

African sicklefish

Sallur bettija, brotuli m.i.b.

OPH

Ophidiidae

Cuskeels, brotulas n.e.i.

Kingclip

KCP

Genypterus capensis

Kingclip

Gob m.i.b.

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

Ħut aħmar mill-Kap

REC

Sebastes capensis

Cape redfish

Ħut ward m.i.b.

ROK

Helicolenus spp.

Rosefishes n.e.i.

Pixxiroża ta’ żaqqa sewda

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

Skorfon, m.i.b.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Għadam

GUN

Trigia lyra

Piper gurnard

Tiġieġa tal-Kap

GUC

Chelidonichthys capensis

Cape gurnard

Gallinett, Orbini tal-baħar m.i.b

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Gurnards

GUY

Trigla spp.

Gurnards

Balistidi, durgons

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Petriċa tal-Kap

MOK

Lophius upsicephalus

Cape monk

Petriċ m.i.b.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Ħuta Lantern

LAN

Lampanyctodes hectoris

Lanternfish

Ħut Lantern

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

Msell m.i.b.

BEN

Belonidae

Needlefishes n.e.i.

Msell

NED

Tylosuru spp.

Needlefishes

Sawri m.i.b.

SAX

Scomberesocidae

Sauries n.e.i.

Sawru tal-Atlantiku

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Lizz

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Lizz

BAZ

Sphyraenidae

Barracudas

Mulletti m.i.b.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Polinemid, m.i.b

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Polinemid iżgħar Afrikan

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

Perkomorfi pelaġiċi m.i.b.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Ħut kaħli

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Ħut kaħli m.i.b.

POT

Pomatomidae

Bluefishes n.e.i.

Kobija

CBA

Rachycentron il-Kanada

Cobia

Kobi m.i.b.

CBX

Rachycentridae

Cobias n.e.i.

Kavall żiemel tal-Atlantiku

HMC

Trachurus capensis

Cape horse mackerel

Kavall żiemel tal-Atlantiku

HMZ

Trachurus trecae

Cunene horse mackerel

Kavalli żiemel u kavalli Ġak m.i.b.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Sawrell

SDX

Decapterus spp.

Scads

Karanġid Krevall

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

Sawrella mperjali tat-tikka sewda

HMV

Decapterus rhonchus

False scad

Ġakki, krevalli, m.i.b.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Seline

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

Karanġid

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Aċċoll ta’ denbu safra

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

Aċċoll m.i.b.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Leerfish (= Garrik)

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Bumper tal-Atlantiku

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

Karanġid m.i.b.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Awrat, pargo m.i.b.

BRZ

Bramidae

Pomfrets, ocean breams n.e.i.

Pomfret tal-Atlantiku

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Lampuka komuni

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Lampuki m.i.b.

DOX

Coryphaenidae

Dolphinfishes n.e.i.

Budakkr kaħli

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

Budakkra tal-għajn, awrat arġentier

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silverpomfrets

Bonefishes

ALU

Albulidae

Bonefishes

Bonefish ta’ denbu twil

BNF

Pterothrissus belloci

Longfin bonefish

Sardinella tonda

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

Sardinella Madejran

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

Saraga tal-Afrika tan-nofsinhar

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

Aring tond ta’ ras bajda

WRR

Etrumeus whiteheadi

Whitehead’s round herring

Inċova tas-Afrika tan-nofsinhar

ANC

Engraulis capensis

Southern African anchovy

Inċova m.i.b.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Aringi, sardin m.i.b.

CLP

Clupeidae

Herrings, sardines n.e.i.

Sardinell m.i.b.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Klupjojdi m.i.b.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Plamtu tal-Atlantiku

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Wahoo

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Tonn frigata

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Tonn frigata u tonn balla

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Kavall spanjol bi strixxi dojoq

COM

Scomberomorus commerson

Narrow-banded Spanish mackerel

Kavall sultan

SSM

Scornberomorus maculatus

King mackerel

Kavall Spanjol tal-Afrika tal-punent

MAW

Scornberomorus tritor

West African Spanish mackerel

Kavall Kanadi

KAK

Scomberomorus plurilineatus

Kanadi kingfish

Kavalli m.i.b.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Skipjak iswed tal-Atlantiku

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Kawakawa

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

Tonn skipjak

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tonn ta’t-Tramuntana ta’ denbu blu

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Albakor

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Tonn tat-Tramuntana ta’ denbu blu

SBF

Thunnus maccoyji

Southern bluefin tuna

Tonn ta’ denbu isfar

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Tonn ta’ għajnejħ kbira

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Kelb il-baħar tal-Atlantiku tat-Tramuntana

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Marlin blu tal-Atlantiku

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Marlin iswed

BLM

Makaira indica

Black marlin

Marlin abjad tal-Atlantiku

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Marlin, klieb il-baħar, pixxilanz

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Pixxispad

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Pixxispad

XIP

Xiphiidae

Swordfishes

Ħut bħat-tonn m.i.b.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Kavalli sriep, eskolari m.i.b.

GEP

Gempylidae

Snake mackerels, escolars n.e.i.

Lizz

SNK

Thyrsites atun

Snoek

Xabla denbha rqiq ta’ ras kbira

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Xwabel, xablotti m.i.b.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes n.e.i.

Fjamma

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Kavall għajnejħ kbar

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Kavalli m.i.b.

MAX

Scombridae

Mackerels n.e.i.

Ħut bħal-kavalli m.i.b

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Pixxitondu

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Kurazza komuni

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Mazzol m.i.b

SDV

Mustelus spp.

Smooth-hounds n.e.i.

Kelb il-baħar żgħir

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

Xkatli, xjaten tar-ramel m.i.b.

ASK

Squatinidae

Angel sharks, sand devils n.e.i.

Rajj m.i.b.

SKA

Raja spp.

Raja rays n.e.i.

Rajj, rebekkini, m.i.b.

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

Ħut iljunfant tal-Kap

CHM

Callorhinchus capensis

Cape elephantfish

Klieb il-baħar, rajj, ħaddiel, eċċ. m.i.b.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

Klieb il-baħar kavalli, porbeagli

MSK

Lamnidae

Mackerel sharks, porbeagles

Catshark

SYX

Scyliorhinidae

Catsharks

Kelb il-baħar Requiem

RSK

Cercharhinidae

Requiem sharks

Bonnethead, kurazz

SPY

Sphyrnidae

Bonnethead, hammerhead sharks

Mazzol lixx

SMD

Mustelus mustelus

Smoothhound

Gattarell m.i.b.

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Mazzola (= niggieża) teftiefa

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

Gattarell ta’ imnieħru qasir

DOP

Squalus megalops

Shortnose dogfish

Vjolini

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

Pixxisegi

SAW

Pristidae

Sawfishes

Rajj m.i.b.

RAJ

Rajidae

Skates n.e.i.

Rajj

SKA

Raja spp.

Skates

Boll, rajj tal-farfett

STT

Dasyaididae (= Trygonidae)

Stingrays, butterfly rays

Ħamiema komuni

EAG

Myliobatidae

Eagle rays

Rajj Manta

MAN

Mobulidae

Mantas

Ħaddiela tal-għajnejn (= Elettrika)

TOD

Torpedinidae

Torpedo (= Electric) rays

Pixxiljunfant m.i.b.

CAH

Callorhinchidae

Elephantfishes n.e.i.

Rajj, rebekkini, rajj manta m.i.b.

BAI

Batoidimorpha (Hypotremata)

Rays, skates, mantas n.e.i.

Klieb il-baħar varji m.i.b.

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks n.e.i.

Klieb il-baħar, rajj, ħaddiel, m.i.b.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates etc.

Ħut kartilaginus m.i.b.

CAR

Chondrichthyes

Cartilaginous fishes n.e.i.

Ċimeri m.i.b.

HOL

Chimaeriformes

Chimaeras n.e.i.

Ħut tal-baħar m.i.b

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Granċ jittiekel

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

Granċi Jonah, qabru tal-blat

CAD

Cancridae

Jonah crabs, rock crabs

Farfett li jgħum m.i.b.

SWM

Portunidae

Swimming crabs n.e.i.

Granċi Sultan m.i.b.

KCX

Lithodidae

King crabs n.e.i.

Granċi sultan tan-nofsinhar

KCR

Lithodes antarcticua

Southern king crabs

Granċ sultan

KCA

Lithodes ferox

King crab

Gerjon tal-Afrika tal-Punent

CGE

Chaceon maritae

West African geryon

Gerjon m.i.b.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Granċ tal-fond, gerjon

GEY

Geryonidae

Deep-sea crabs, geryons

Granċi tal-baħar m.i.b.

CRA

Reptantia

Marine crabs n.e.i.

Awwist xewki tropikali m.i.b.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Awwist xewki Rjal

LOY

Panulirus regius

Royal spiny lobster

Awwist xewki arzellat

LOK

Panulirus homarus

Scalloped spiny lobster

Awwist tal-blata tal-Kap

LBC

Jasus lalandii

Cape rock lobster

Awwist tal-blat ta’ Tristan da Cunha

LBT

Jasus tristani

Tristan da Cunha rock lobster

Awwist xewki ta’ Natal

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

Awwist xewki tal-kosta tan-nofsinhar

SLS

Palinurus gilchristi

South coast spiny lobster

Awwist xewwieki m.i.b.

VLO

Palinuridae

Spiny lobsters n.e.i.

Ċkal papoċċ

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

Awwistin tal-Oċejan Indjan

NES

Nephropsis stewarti

Indian Ocean lobsterette

Awwist ta’ veru, Awwistini

NEX

Nephropidae

True lobsters, lobsterettes

Gamblu Karamot

TGS

Penaeus kerathurus

Caramote prawn

Gamblu abjad tal-Indja

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

Gamblu roża tan-Nofsinhar

SOP

Penaeus notiatis

Southern pink shrimp

Gambli Penaeus m.i.b.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Gamblu warda tal-ilma fond

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Gambli Penaeid

PEZ

Penaeidae

Penaeid shrimps

Gamblu imfaxxat bl-aħmar

ARV

Aristeus varidens

Striped red shrimp

Gambli Aristeid

ARI

Aristeidae

Aristeid shrimps

Gamblu komuni

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

Gamblu Solenoċerid

SOZ

Solenoceridae

Solenocerid shrimps

Gambli sikkina

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

Gamblu sikkina

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

Gamblu tas-sikkina molla

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

Dekapodi Natanian m.i.b.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Krustaċeji tal-baħar m.i.b.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Imħara Perlemoen

ABP

Haliotis midae

Perlemoen abalone

Brankutlu kbir

GIW

Turbo sarmaticus

Giant periwinkle

Gajdri ċatti m.i.b.

OYX

Ostrea spp.

Flat oysters n.e.i.

Gajdri tal-blat dentikulati

ODE

Ostrea denticulata

Denticulate rock oyster

Gajdra kikkra tal-Paċifiku

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Gajdri kikkra m.i.b

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Arzell tal-blat

MSL

Perna perna

Rock mussel

Maskli tal-baħar m.i.b

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

PSU

Pecten sulcicostatus

Pellegrini m.i.b.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Arzell lixx

MAG

Mactra glabrata

Smooth mactra

Gandofli tar-ragħwa Maktra

MAT

Mactridae

Mactra surf clams

Gandofli ta’ Venere

CLV

Veneridae

Venus clams

DOR

Dosinia orbignyi

Gandofli Donax

DON

Donax spp.

Donax clams

Stoċċ tal-Kap

RAC

Solen capensis

Cape razor clams

Stoċċi, gandofli sikkina

SOI

Solenidae

Razor clams, knife clams

Gandofli m.i.b.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Siċċ, klamar bobtail

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Klamar Ċokker

CHO

Loligo reynaudi

Chokker squid

Totlu tal-Angola

SQG

Todarodes angolensis.

Angolan flying squid

Klamar

SQC

Loligo spp.

Common squids

Qarnit

OCT

Octopodidae

Octopuses

Klamar m.i.b.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Molluski tal-baħar m.i.b.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Bumerini tal-fer tal-Afrika tan-Nofsinhar

SEK

Arctocephalus pusillus

South African fur seal

Lixka ħamra

SSR

Pyura stolonifera

Red bait

URR

Parechinus angulosus

Bużżi m.i.b.

CUX

Holothuroidea

Sea-cucumbers n.e.i.

Invertebri akwatiċi m.i.b.

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


L-OĊEJAN INDJAN TAL-PUNENT (Żona tas-sajd prinċipali 51)

Isem Malti

identifikatur 3-alpha

Isem Xjentifiku

Isem bl-Ingliż

Laċċ Kelee

HIX

Hilsa kelee

Kelee shad

Laċċ Ħilsa

HIL

Tenualosa ilisha

Hilsa shad

Pixxiħalib

MIL

Chanos chanos

Milkfish

Giant seaperch (= Barramundi)

GIP

Lates calcarifer

Giant seaperch (= Barramundi)

Ħut ċatt m.i.b.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Ħalibut tal-Indja

HAI

Psettodes erumei

Indian halibut

Ħut lingwetti m.i.b.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Bakkaljaw unikornu

UNC

Bregmaceros mcclellandi

Unicorn cod

Gadiformi m.i.b.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Papra ta’ Bombay

BUC

Harpadon nehereus

Bombay duck

Seacatfishes m.i.b.

CAX

Ariidae

Seacatfishes n.e.i.

Skalm akbar

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Skalm xkupasnien

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

Skalm m.i.b.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Gringu Morina m.i.b.

PCX

Muraenesox spp.

Pike congers n.e.i.

Gring Conger m.i.b.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Alfonsini

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Pixxi San Pietru tal-Ġappun

JOD

Zeus faber

Japanese John Dory

Perkomorfi demersali m.i.b.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Ċeren m.i.b.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Ċeren, spnott m.i.b.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Għajnejn kbar m.i.b.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Merlangu Sillago

WHS

Sillaginidae

Sillago whitings

Trevall falz

TRF

Lactarius lactarius

False trevally

Bonnetmouths, pixxirubin, eċċ.

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Snapper aħmar Mangrove

RES

Lutjanus argentimaculatus

Mangrove red snapper

Snapper m.i.b.

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

Snapper, pixxiġob, m.i.b

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Abramida tad-denb ħajta

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

Abramid ta’ id-denb ħajt, sarġ qsajjar

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle dwarf breams

Pixxiponi (= ħluq jiżolqu) m.i.b.

POY

Leiognathus spp.

Ponyfishes (= Slipmouths) n.e.i.

Sarġ, xoftejnħelwin, m.i.b.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Meagru tan-nofsinhar (= Kob)

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Southern meagre (= Kob)

Kroaker Geelbek

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

Taqtiqi, pixxitamburi m.i.b.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Imperaturi (Scavenger)

EMP

Lethrinidae

Emperors (Scavengers)

Pandori m.i.b.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Denċi m.i.b.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Abramid suldat Sultan

KBR

Argyrops spinifer

King soldier bream

Abramida Santer

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

Steenbras aħmar

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

Imnieħerbotni, abramid dageraad, m.i.b.

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraad breams, n.e.i.

Awrat, abramid, m.i.b

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Mulletti ħomor (= Trilja)

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Ħut mogħoż

GOX

Upeneus spp.

Goatfishes

Ħut mogħoż, mulletti ħomor m.i.b.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Pixximinġel ittikkettjat

SPS

Drepane punctata

Spotted sicklefish

Tird, parpanjol, eċċ.

WRA

Labridae

Wrasses, hogfishes, etc.

Moġarri (= biddies arġentini)

MOJ

Gerres spp.

Mojarras (= Silver-biddies)

Perkojdi m.i.b.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Gallinett tar-rigi (= pixxi fenek)

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

Skorfon, m.i.b.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Rasċatt

FLH

Platycephalidae

Flatheads

Balistidi, Ħmir

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Ħut Lantern

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

Msell

NED

Tylosurus spp.

Needlefishes

Nofsxedaq m.i.b.

HAX

Hemiramphus spp.

Halfbeaks n.e.i.

Rondinell m.i.b.

FLY

Exocoetidae

Flyingfishes n.e.i.

Lizz

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Buras griz ta’ rasu ċatta

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Mulletti m.i.b.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Abramid tad-denb ħajta erba t’iswaba

FOT

Eleutheronema tetradactylum

Fourfinger threadfin

Polinemid, m.i.b

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Perkomorfi pelaġiċi m.i.b.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Ħut kaħli

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Kobija

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Kobi m.i.b.

CBX

Rachycentridae

Cobias, n.e.i.

Makarell żiemel u makarell Ġak m.i.b.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Sawrell tal-Indja

RUS

Decapterus russelli

Indian scad

Sawrell

SDX

Decapterus spp.

Scads

Ġakki, krevalli, m.i.b.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Karanġid

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Aċċoll ta’ denbu safra

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

Aċċoll m.i.b.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Sawrell qawsalla

RRU

Elagatis bipinnulata

Rainbow runner

Trevall lewn id-deheb

GLT

Gnathanodon speciosus

Golden trevally

Sawrell Torpedo

HAS

Megalaspis cordyla

Torpedo scad

Pixxireġina

QUE

Scomberoides (= Chorinemus) spp.

Queenfishes

Sawrell ta’ għajnejħ kbira

BIS

Selar crumenophthalmus

Bigeye scad

Sawrell tal-istrippa safra

TRY

Selaroides leptolepis

Yellowstripe scad

Sawrell m.i.b.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Pomfret iswed

POB

Parastromateus niger

Black pomfret

Lampuka komuni

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Pomfret arġenti

SIP

Pampus l-Arġentina

Silver pomfret

Budakkri, pixxi kastani pomfret

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

Sardin bl-istrixxa tad-deheb

SAG

Sardinella gibbosa

Goldstripe sardinella

Sardin taż-żejt tal-Indja

IOS

Sardinella longiceps

Indian oil sardine

Sardin m.i.b.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Sardin tal-Afrika t’Isfel

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

Aring tond ta’ għajnejħ ħamra

RRH

Etrumeus teres

Redeye round herring

Inċova Stoleforus

STO

Stolephorus spp.

Stolephorus anchovies

Inċova m.i.b.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Klupjojdi m.i.b.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Aringa lupu Dorab

DOB

Chirocentrus dorab

Dorab wolf-herring

Aring lupi

DOS

Chirocentrus spp.

Wolf-herrings

Wahoo

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Kavall spanjol bi strixxi dojoq

COM

Scomberomorus commerson

Narrow-barred Spanish mackerel

Kavall sultan tal-Indo-Paċifiku

GUT

Scomberomorus guttatus

Indo-Pacific king mackerel

Kavalli bl-istrixxi

STS

Scomberomorus lineolatus

Streaked seerfish

Kavalli m.i.b.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Tonn frigata u tonn balla

FRZ

Auxis thazard, A rochei

Frigate and bullet tunas

Kawakawa

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

Tonn skipjak

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tonn ta’ denbu twil

LOT

Thunnus tonggol

Longtail tuna

Albakor

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Tonn tat-Tramuntana ta’ denbu blu

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Tonn ta’ denbu isfar

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Tonn ta’ għajnejħ kbira

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Sailfish Indi-Paċifiku

SFA

Istiophorus platypterus

Indo-Pacific sailfish

Marlin blu tal-Indi-Paċifiku

BLZ

Makaira mazara

Indo-Pacific blue marlin

Marlin iswed

BLM

Makaira indica

Black marlin

Marlini bil-faxxa

MLS

Tetrapturus audax

Striped marlin

Marlin, klieb il-baħar, pixxilanz

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Ħut bħat-tonn m.i.b.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Lizz

SNK

Thyrsites atun

Snoek

Xabla denbha rqiq ta’ ras kbira

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Fjamma

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Xwabel, xablotti m.i.b.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

Kavall għajnejħ kbar

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Kavall tal-Indja

RAG

Rastrelliger kanagurta

Indian mackerel

Kavall tal-Indja m.i.b.

RAX

Rastrelliger spp.

Indian mackerels n.e.i.

Ħut bħall-kavalli m.i.b

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Pixxispad

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Pixxitondu

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Kelb il-baħar kaħli

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Kelb il-baħar tal-qarnuna bajda Oceaniku

OCS

Carcharhinus longimanus

Oceanic whitetip shark

Kelb il-baħar ta’ denbu bit-tebgħa

CCQ

Carcharhinus sorrah

Spot-tail shark

Kelb il-baħar mgħabex

DUS

Carcharhinus obscurus

Dusky shark

Kelb il-baħar bil-ħarir

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Kelb il-baħar imħaleb

RHA

Rhizoprionodon acutus

Milk shark

Klieb il-baħar Requiem m.i.b.

RSK

Carcharhinidae

Requiem sharks n.e.i.

Kurazz klieb il-baħar eċċ. m.i.b

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

Vjolini, eċċ. m.i.b

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

Pixxisegi

SAW

Pristidae

Sawfishes

Rajj, rebekkini, m.i.b.

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

Klieb il-baħar, rajj, ħaddiel, eċċ. m.i.b.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

Ħut tal-baħar m.i.b

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Farfetti l-baħar

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs

Ċkal tat-tajn

MUD

Scylla serrata

Mud crab

Gerjon m.i.b.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Granċi tal-baħar m.i.b.

CRA

Reptantia

Marine crabs n.e.i.

Awwist xewki tropikali m.i.b.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Awwist xewki ta’ Natal

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

Ckal papoċċ

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

Awwist Andaman

NEA

Metanephrops andamanicus

Andaman lobster

Gamblu tigra kbira

GIT

Penaeus monodon

Giant tiger prawn

Gamblu tigra ħadra

TIP

Penaeus semisulcatus

Green tiger prawn

Gamblu abjad tal-Indja

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

Gambli Penaeus m.i.b.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Gamblu sikkina

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

Gamblu tas-sikkina molla

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

Gambli sikkina

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

Dekapodi Natanian m.i.b.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Krustaċeji tal-baħar m.i.b.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Abaloni m.i.b.

ABX

Haliotis spp.

Abalones n.e.i.

Gajdra kikkra tal-blat

CSC

Saccostrea cucullata

Rock-cupped oyster

Gajdri kikkra m.i.b.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Sefalopodi m.i.b.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Siċċ, klamar bobtail

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Klamar

SQC

Loligo spp.

Common squids

Qarnit

OCT

Octopodidae

Octopuses

Klamar m.i.b.

SQU

Loliginidee, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Molluski tal-baħar m.i.b.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Fekruna ħadra

TUG

Chelonia mydas

Green turtle

Fkieren tal-baħar m.i.b.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

Bużżi m.i.b.

CUX

Holothurioidea

Sea cucumbers n.e.i.

Invertebri akwatiċi m.i.b.

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


ANNESS V

FORMA TAL-PREŻENTAZZJONI TAD-DATA DWAR IL-QBID GĦAL ŻONI LI M'HUMIEX FL-ATLANTIKU TAT-TRAMUNTANA

Attrezzaturi manjetiċi

Tapes tal-kompjuter: Nine track b'densità ta' 1 600 jew 6 250 BPI u EBCDIC jew ASCII coding, preferibilment mingħajr tikketta. Jekk bit-tikketta, għandu jiġi nkluż kodiċi end-of-file.

Floppy discs: MS-DOS formatted 3,5″ 720 K jew 1,4 Mbyte discs jew 5,25″ 360 K jew 1,2 Mbyte discs.

Forma tar-rekord

Numru tal-byte

Item

Rimarki

1 sa 4

Pajjjiż (ISO 3-alpha code)

e.ż. FRA = Franza

5 sa 6

Sena

e.ż.93 = 1993

7 sa 8

Żona ta' sajd Ewlenija

34 = Atlantiku Ċentrali tal-Lvant

9 sa 15

Diviżjoni

3.3. = Diviżjoni 3.3.

16 sa 18

Speċi

Identifikatur 3-alpha

19 sa 26

Qabda

Tunnelati Metriċi

Noti:

(a)

L-ispazju indikat għall-qabda (bytes 19 sa 26) għandu jkun ġustifikat lejn il-lemin bi spazji vojta fuq quddiem. L-ispazji l-oħrajn kollha għandhom ikunu ġustifikati lejn ix-xellug, bi spazji vojta fuq quddiem.

(b)

Il-qabda għandha tigi reġistrata bħala l-piż reali ekwivalenti ta' dak li jitniżżel l-art, sal-eqreb tunellata metrika.

(ċ)

Kwantitajiet (bytes 19 sa 26) ta' anqas minn unità waħda għandhom jiġu reġistrati bħala “-1”.

(d)

Kwantitajiet mhux magħrufa (bytes 19 sa 26) għandhom jiġu reġistrati bħala “-2”.


ANNESS VI

FORMA GĦALL-PREŻENTAZZJONI TAD-DATA TAL-QBID GĦAR-REĠJUNI LI M'HUMIEX FL-ATLANTIKU TA' TRAMUNTANA FUQ MEZZ MANJETIKU

A.   FORMA TA' KODIĊI

Id-data għandha tiġi prżentata fuq rekords ta' tul varjabbli b'żewġ punti (:) bejn is-sezzjonijiet tar-rekord. Is-segwenti oqsma għandhom ikunu inklużi għal kull rekord:

Qasam

Rimarki

Pajjiż

kodiċi 3-alpha (per eżempju, FRA = Franza)

Sena

per eżempju, 2001 or 01

FAO żona tas-sajd prinċipali

per eżempju, 34 =l-Atlantiku tal-Lvant Ċentrali

Diviżjoni

per eżempju, 3.3 = diviżjoni 3.3

Speċi

Identifikatur 3-alpha

Qabda

Tunnellati

(a)

Il-qabda għandha tiġi rekordjata fil-piż ħaj ekwivalenti għall-inżul, għat-tunnellaġġ metriku l-aktar fil-qrib.

(b)

Kwantitajiet ta' inqas minn nofs unità għandhom jiġu rekordjati bħala “-1”.

(ċ)

Kodiċi tal-pajjiż:

Awstrija

AUT

Belġju

BEL

Bulgarija

BGR

Ċipru

CYP

Repubblika Ċeka

CZE

Ġermanja

DEU

Danimarka

DNK

Spanja

ESP

Estonja

EST

Finlandja

FIN

Franza

FRA

Renju Unit

GBR

Ingilterra u Wales

GBRA

Skozja

GBRB

Irlanda ta' Fuq

GBRC

Greċja

GRC

Ungerija

HUN

Irlanda

IRL

Islandja

ISL

Italja

ITA

Litwanja

LTU

Lussemburgu

LUX

Latvja

LVA

Malta

MLT

Olanda

NLD

Norveġja

NOR

Polonja

POL

Portugall

PRT

Rumanija

ROU

Slovakkja

SVK

Slovenja

SVN

Svezja

SWE

Turkija

TUR

B.   MEZZ TA' TRASMISSJONI TAD-DATA LILL-KUMMISSJONI EWROPEA

Kemm jista jkun possibli d-data għandha tiġi trasmessa f'forma elettronika (per eżempju, bħala anness ta'e-mail). Fin-nuqqas ta' dan l-għoti tal-file jiġi aċċettat fi floppy 3,5″ HD.


ANNESS VII

Regolament imħassar flimkien malista tal-emendi suċċessivi tiegħu

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2597/95

(ĠU L 270, 13.11.1995, p. 1)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1638/2001

(ĠU L 222, 17.8.2001, p. 29)

 

Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1)

Punt 57 ta' Anness III biss


ANNESS VIII

Tabella Ta' Korrelazzjoni

Regolament (KE) Nru 2597/95

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 2

Artikolu 2

Artikolu 3

Artikolu 3

Artikolu 4, l-ewwel subparagrafu

Artikolu 4, l-ewwel subparagrafu

Artikolu 4, t-tieni subparagrafu

Artikolu 4, second subparagrafu

Artikolu 4, t-tielet subparagrafu

Artikolu 5(1) u (2)

Artikolu 5 (1) u (2)

Artikolu 5(3)

Artikolu 6(1)

Artikolu 6(1)

Artikolu 6(2)

Artikolu 6(2)

Artikolu 6(3)

Artikolu 6(4)

Artikolu 6(3)

Artikolu 7

Artikolu 7

Artikolu 8

Anness I

Anness I

Anness II

Anness II

Anness III

Anness III

Anness IV

Anness IV

Anness V

Anness V

Anness VI

Anness VII

Anness VIII


31.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 87/42


REGOLAMENT (KE) Nru 217/2009 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

ta1-11 ta' Marzu 2009

dwar il-preżentazzjoni tal-istatistika tal-qabda u tal-attività mill-Istati Membri li jistadu fil-Majjistral tal-Atlantiku

(Tfassil mill-ġdid)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 285(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (1),

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2018/93 tat-30 ta' Ġunju 1993 dwar il-preżentazzjoni tal-istatistika tal-qabda u tal-attività mill-Istati Membri li jistadu fil-Majjistral tal-Atlantiku (2) ġie emendat diversi drabi (3) b'mod sinifikanti. Issa li li qed isiru emendi ġodda lil dan ir-Regolament, huwa xieraq, minħabba raġunijiet ta' ċarezza, li d-dispożizzjonijet in kwistjoni jiġu mfassla mill-ġdid.

(2)

Il-Konvenzjoni dwar il-Koperazzjoni Multilaterali Futura fis-Sajd fil–Majjistral tal-Atlantiku approvata bir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3179/78 (4) tat-28 ta' Diċembru 1978 u li tistabbilixxi l-Organizzazzjoni tas-Sajd fil-Majjistral tal-Atlantiku (NAFO), teħtieġ li l-Komunità tipprovdi lill-Kunsill Xjentifiku tan-NAFO b'kull informazzjoni xjentifika u ta' statistika mitluba mill-Kunsill Xjentifiku fil-qadi ta' dmirijiietu.

(3)

L-istatistiki ta' qabdiet u ta' attivitajiet fil-ħin ġew identifikati mill-Kunsill Xjentifiku tan-NAFO bħala essenzjali għal qadi ta' dmirijietu fl-evalwazzjoni tal-istat tal-istokk ta' ħut fil-Majjistral tal-Atlantiku.

(4)

Diversi Stati Membri talbu l-preżentazzjoni tad-data f'forom differenti jew permezz ta' mezz differenti minn dak speċifikat fl-Anness V tar-Regolament (KEE) Nru 2018/93 (ekwivalenti għall-kwestjonarju Statlant).

(5)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistablixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat implimentattivi konferiti lill-Kummissjoni (5).

(6)

B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li taddatta l-listi tal-ispeċi u r-reġjuni statistiċi tas-sajd, deskrizzjonijiet ta' dawk ir-reġjuni, kif ukoll il-miżuri, kodiċi u definizzjonijiet applikati għall-attivitajiet tas-sajd, tagħmirt tas-sajd, daqs tal-bastimenti u metodi tas-sajd. Peress li dawn il-miżuri huma ta' ambitu ġenerali u huma mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din ir-Regolament, dawn għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Kull Stat Membru għandu jippreżenta lill-Kummissjoni, data dwar il-qabdiet mill-bastimenti rreġistrati fi, jew li għandhom l-bandiera ta' dak l-Istat Membru li jkun jistad fil-Majjistral tal-Atlantiku, b'kont meħud tar-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KEE) Nru 1588/90 tal-11 ta' Ġunju 1990 dwar it-trażmissjoni ta' data suġġetta għall-kunfidenzjalità statistika fl-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej (6).

Id-data tal-qabda nominali għandha tinkludi l-prodotti tas-sajd kollha li jkunu ttieħdu l-art jew trasbordati bil-baħar irrespettivament mill-għamla imma għandha teskludi kwantitajiet li, sussegwentement għall-qabda, jiġu mormija l-baħar, jiġu kkonsumati abbord il-bastiment jew użati bħala lixka abbord. Il-produzzjoni tal-akwakultura għandha tiġi eskluża. Id-data għandha tiġi reġistrata bħala ekwivalenti għall-piż ħaj tal-prodotti li jkunu ttieħdu l-art jew trasbordati, sal-eqreb tunnellata metrika.

Artikolu 2

1.   Id-data li għandha tiġi preżentata għandha tkun ta' żewġ tipi:

(a)

il-qabdiet nominali fis-sena, imfissra f'piż ħaj ta' tunnellati ekwivalenti għat-tniżżil l-art, ta' kull speċi elenkata fl-Anness I f'kull waħda mir-reġjuni statistiċi tas-sajd fil-Majjistral tal-Atlantiku elenkati fl-Anness II kif definiti fl-Anness III;

(b)

il-qabdiet kif speċifikati taħt punt (a) u l-attività tas-sajd li tikkorrispondi, suddiviża skond ix-xahar kalendarju tal-qabda, tagħmirt tas-sajd, daqs tal-bastiment u speċi ewlenija mfittxa.

2.   Id-data li hemm riferenza għaliha fil-paragrafu 1(a) għandha tiġi preżentata sal-31 ta' Mejju tas-sena ta' wara s-sena ta' riferenza u tista' tkun data preliminarja. Id-data li hemm riferenza għaliha fil-paragrafu 1(b) għandha tiġi preżentata sal-31 ta' Awissu tas-sena ta' wara s-sena ta' riferenza u għandha tkun data definittiva.

Id-data li hemm riferenza għaliha fil-paragrafu 1(a) u li tingħata bħala data preliminarja għandha tkun identifikata b'mod ċar bħala tali.

Ma jkunu meħtieġa l-ebda preżentazzjonijiet għall-kombinazzjonijiet tal-ispeċi/reġjuni tas-sajd li għalihom ma jkunux ġew irreġistrati qabdiet fil-perjodu ta' riferenza tal-preżentazzjoni.

Jekk Stat Membru ma jkunx stad fil-Majjistral tal-Atlantiku fis-sena kalendarja ta' qabel, għandu jinforma lill-Kummissjoni b'dan sal-31 ta' Mejju tas-sena ta' wara.

3.   Id-definizzjonijiet u l-kodiċi li għandhom jintużaw meta tiġi preżentata d-data dwar l-attività tas-sajd, it-tagħmirt tas-sajd, metodu ta' sajd u daqs tal-bastiment huma mogħtija fl-Anness IV.

4.   Il-Kummissjoni tista' temenda l-listi ta l-ispeċi u r-reġjuni tal-istatistika tas-sajd u d-deskrizzjonijiet ta' dawk ir-reġjuni, kif ukoll il-miżuri, kodiċi u definizzjonijiet applikati għall-attivitajiet tas-sajd, tagħmirt tas-sajd, daqs tal-bastimenti u metodi tas-sajd.

Dawn il-miżuri, mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 6(2).

Artikolu 3

Ħlief fejn id-dispożizzjonijiet adottati taħt il-politika komuni tas-sajd jistipulaw mod ieħor, Stat Membru għandu jkun jista' juża teknika għall-kampjuni li minnha joħroġ id-data tal-qabdiet għal dawk il-partijiet tal-flotta tas-sajd li għaliha il-firxa sħiħa tad-data tkun tinvolvi l-applikazzjoni eċċessiva ta' proċeduri amministrattivi. Id-dettalji tal-proċeduri għall-kampjuni, flimkien mad-dettalji tal-proporzjon tad-data kollha li tkun ġiet derivata permezz ta' din it-teknika, trid tkun inkluża mill-Istat Membru fir-rapport preżentat skond l-Artikolu 7(1).

Artikolu 4

L-Istati Membri għandhom jaqdu l-obbligi tagħhom lejn il-Kummissjoni skond l-Artikoli 1 u 2 billi jippreżentaw d-data fil-forma stabbilita fl-Anness V.

L-Istati Membri jistgħu jissottomettu data fil-format dettaljat fl-Anness VI.

Bl-approvazzjoni minn qabel tal-Kummissjoni, l-Istati Membri jistgħu jippreżentaw d-data f'forma differenti.

Artikolu 5

Fi żmien 24 siegħa mill-wasla tar-rapporti, fejn ikun possibbli, il-Kummissjoni għandha tibgħat l-informazzjoni li tinsab fihom lis-Segretarju Eżekuttiv tan-NAFO.

Artikolu 6

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Permanenti dwar l-Istatistika Agrikola, stabbilita bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 72/279/KEE (7), minn hawn 'il quddiem msejjaħ ‘il-Kumitat’.

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw, b'kont meħud tad-disposizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 7

1.   Sat-28 ta' Lulju 1994, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw rapport iddettaljat lill-Kummissjoni li jiddeskrivi kif id-data dwar il-qabdiet u l-attività tas-sajd tkun ġiet miksuba waqt li jispeċifikaw il-grad ta' rappreżentattività u affidabilità ta' din id-data. Il-Kummissjoni, b'kollaborazzjoni mal-Istati Membri, għandha tagħmel taqsira ta' dawn ir-rapporti.

2.   L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni b'kull modifikazzjoni tad-data prevista taħt paragrafu 1 fi żmien tliet xhur mill-introduzzjoni tagħhom.

3.   Rapporti metodoloġiċi, disponibiltà tad-data u eżattezza tad-data imsemmija fil-paragrafu 1 u affarijiet rilevanti oħra dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu eżaminati darba f'sena fi ħdan il-Grupp ta' Ħidma kompetenti tal-Kumitat.

Artikolu 8

1.   Ir-Regolament (KEE) Nru 2018/93 huwa b'dan mħassar.

2.   Ir-riferenzi li jsiru għar-Regolament li ġie mħassar għandhom jiġu mifhuma bħala riferenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw konfermement mat-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness VIII.

Artikolu 9

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, il-11 ta' Marzu 2009.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

A. VONDRA


(1)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' Ġunju 2008 (għadha m'hijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2009.

(2)  ĠU L 186, 28.7.1993, p. 1.

(3)  Ara l-Anness VI.

(4)  ĠU L 378, 30.12.1978, p. 1.

(5)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(6)  ĠU L 151, 15.6.1990, p. 1.

(7)  ĠU L 179, 7.8.1972, p. 1.


ANNESS I

LISTA TA' SPEĊI RAPPORTATI FL-ISTATISTIĊI TAL-QBID KUMMERĊJALI GĦALL-MAJJISTRAL TAL-ATLANTIKU

L-Istati Membri għandhom jirraportaw il-qbid nominali ta' dawk l-ispeċi mmarkati b'asterisk (*). Ir-Rappurtar ta' qbid nominali tal-ispeċi l-oħra jista' ma jsirx peress li jikkonċerna l-identifikazzjoni ta' speċi individwali. Iżda jekk ma meta ma tiġix preżentata data għal speci individwali, id-data għandha tiġi inkluża f'kategoriji miġburin kollha flimkien. L-Istati Membri jistgħu jippreżentaw data għal speċi li ma jkunux fil-lista, iżda dawn ghandhom ikunu identifikati sewwa.

Nota

:

“m.i.m.i” hija l-abbrevjazzjoni għal “mhux identifikati mkien ieħor”

Isem Malti

Identifikatur 3-alfa

Isem xjentifiku

Isem bl-Ingliż

ĦUT TA' MAL-KOSTA

Merluzz atlantiku

COD (*)

Gadus morhua

Atlantic cod

Bakkaljaw

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Redfish Atlantiku m.i.m.i

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes n.e.i.

Hake tal-fidda

HKS (*)

Merluccius bilinearis

Silver hake

Hake ħamra

HKR (*)

Urophics chuss

Red hake

Saithe (= pollock)

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock)

Redfish tad-deheb

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

Redfish bil-munqar

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

Plaice Amerikan (L. R. dab)

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

American plaice (L. R. dab)

Witch Flounder

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Flounder tad-denb isfar

YEL (*)

Limanda ferruginea

Yellowtail flounder

Greenland halibut

GHL (*)

Reinharditius hippoglossoides

Greenland halibut

Halibut atlantiku

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Flounder tax-xitwa

FLW (*)

Pseudopleuronectes americanus

Winter flounder

Flounder tas-sajf

FLS (*)

Paralichthys dentatus

Summer flounder

Windowpane flounder

FLD (*)

Scophthalmus aquosos

Windowpane flounder

Flatfishes m.i.m.i

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Angler amerikan

ANG (*)

Lophius americanus

American angler

Searobins atlantiċi

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

Tomcod atlantiku

TOM

Microgadus tomcod

Atlantic tomcod

Antimora blu

ANT

Antimora rostrata

Blue antimora

Whiting blu (= poutassou)

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

Cunner

CUN

Tautogolabrus adspersus

Cunner

Cusk (= tusk)

USK

Brosme brosme

Cusk (= tusk)

Merluzz ta' Greenland

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

Ling blu

BLI

Molva dipterygia

Blue ling

Ling

LIN (*)

Molva molva

Ling

Lumpfish (= lumpsucker)

LUM (*)

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

Kingfish tat-tramuntana

KGF

Menticirrhus saxatilis

Northern kingfish

Puffer tat-tramuntana

PUF

Spheroides maculatus

Northern puffer

Eelpouts m.i.m.i

ELZ

Lycodes spp.

Eelpouts n.e.i.

Pout tal-oċean

OPT

Zoarces americanus

Ocean pout

Merluzz polari

POC

Boreogadus saida

Polar cod

Roundnose grenadier

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

Roughhead grenadier

RHG

Macrourus berglax

Roughhead grenadier

Sandeels (= sand lances)

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= sand lances)

Sculpins m.i.m.i

SCU

Myoxocephalus spp.

Sculpins n.e.i.

Scup

SCP

Stenotomus chrysops

Scup

Tautog

TAU

Tautoga onitis

Tautog

Tilefish

TIL

Lopholatilus chamaeleonticeps

Tilefish

Hake abjad

HKW (*)

Urophycis tenuis

White hake

Wolf-fishes m.i.m.i

CAT (*)

Anarhichas spp.

Wolf-fishes n.e.i.

Wolf-fish atlantiku

CAA (*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish

Wolf-fish ittikkjat

CAS (*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

Ħut tal-kosta m.i.m.i

GRO

Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

ĦUT PELAĠIKU

Aringi atlantiċi

HER (*)

Clupea harengus

Atlantic herring

Mackarel atlantiku

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Butterfish atlantiku

BUT

Peprilus triacanthus

Atlantic butterfish

Menhaden atlantiku

MHA

Brevoortia tyrannus

Atlantic menhaden

Saury atlantiku

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Inċova tal-bajja

ANB

Anchoa mitchilli

Bay anchovy

Bluefish

BLU

Pomatomus saltarix

Bluefish

Crevalle Jack

CVJ

Caranx hippos

Crevalle Jack

Tumbrell

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

King Mackarel

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

Mackarel Atlantiku Spanjol

SSM (*)

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

Sailfish

SAI

Istiophorus albicans

Sailfish

Marlin abjad

WHM

Tetrapturus albidus

White marlin

Marlin blu

BUM

Makaira nigricans

Blue marlin

Pixxispad

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Tonn albacore

ALB

Thunnus alalunga

Albacore tuna

Bonito atlantiku

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Tunnaġġ żgħir

LTA

Euthynnus allettaratus

Little tunny

Tonn bigeye

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tonn bluefish tat-tramuntana

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefish tuna

Tonn skipjack

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tonn tal-pinen sofor

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Tunas m.i.m.i

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Ħut pelaġiku m.i.m.i

PEL

Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

ĦUT B'PINEN OĦRA

Alewife

ALE

Alosa pseudoharengus

Alewife

Amberjacks m.i.m.i

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Conger amerikan

COA

Conger oceanicus

American conger

Sallura amerikana

ELA

Anguilla rostrata

American eel

Shad amerikan

SHA

Alosa sapidissima

American shad

Argentines m.i.m.i

ARG

Argentina spp.

Argentines n.e.i.

Croaker atlantiku

CKA

Micropogonias undulates

Atlantic croaker

Needlefish atlantiku

NFA

Strongylura marina

Atlantic needlefish

Aringi thread tal-Atlantiku

THA

Opisthonema oglinum

Atlantic thread herring

Baird's slickhead

ALC

Alepocephalus bairdii

Baird's slickhead

Black drum

BDM

Pogonias cromis

Black drum

Bass tal-Baħar l-Iswed

BSB

Centropristis striata

Black sea bass

Aringa blueback

BBH

Alosa aestivalis

Blueback herring

Capelin

CAP (*)

Mallotus villosus

Capelin

Char m.i.m.i

CHR

Salvelinus spp.

Char n.e.i.

Cobia

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Common (= Florida) pompano

POM

Trachinotus carolinus

Common (= Florida) pompano

Gizzard shad

SHG

Dorosoma cepedianum

Gizzard shad

Grunts m.i.m.i

GRX

Haemulidae

Grunts n.e.i.

Hickory Shad

SHH

Alosa mediocris

Hickory shad

Lanternfish

LAX

Notoscopelus spp.

Lanternfish

Mulletti m.i.m.i

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Harvestfish tat-tramuntana tal-Atlantiku

HVF

Peprilus alepidotus

North Atlantic harvestfish

Pigfish

PIG

Orthopristis chrysoptera

Pigfish

Rainbow smelt

SMR

Osmerus mordax

Rainbow smelt

Red drum

RDM

Sciaenops ocellatus

Red drum

Red porgy

RPG

Pargus pargus

Red porgy

Rough shad