ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 33

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
3 ta' Frar 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 95/2009 tat-2 ta’ Frar 2009 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 96/2009 tat-2 ta’ Frar 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 93/2009 li jiffissa d-dazji ta’ l-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali mill-1 ta’ Frar 2009

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 97/2009 tat-2 ta’ Frar 2009 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 295/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika tal-kummerċ strutturali, fir-rigward tal-użu tal-modulu flessibbli ( 1 )

6

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 98/2009 tat-2 ta’ Frar 2009 li jdaħħal ċerti denominazzjonijiet fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Aceite de La Alcarria (DPO), Radicchio di Verona (IĠP), Zafferano di Sardegna (DPO), Huîtres Marennes Oléron (IĠP))

8

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2008/122/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Jannar 2009 dwar il-protezzjoni tal-konsumatur rigward ċerti aspetti ta’ kuntratti ta’ timeshare, kuntratti dwar prodotti ta’ vaganza għal perijodu fit-tul, kuntratti ta’ bejgħ mill-ġdid u kuntratti ta’ skambju ( 1 )

10

 

 

II   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2009/85/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Jannar 2009 dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet tal-aġenziji tal-ħlas tal-Estonja dwar l-infiq fil-qasam tal-miżuri tal-iżvilupp rurali ffinanzjat mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (l-FAEG) għas-sena finanzjarja 2007 (notifikata taħt id-dokument numru C(2009) 150)

31

 

 

2009/86/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Jannar 2009 dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet ta’ ċerti aġenziji tal-ħlas fil-Belġju, fil-Ġermanja u fl-Awstrija, u dwar l-infiq iffinanzjat mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (l-FAEŻR) għas-sena finanzjarja 2007 (notifikata taħt id-dokument numru C(2009) 420)

35

 

 

2009/87/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Jannar 2009 dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet ta’ ċerti aġenziji tal-ħlas tal-Estonja, l-Olanda u l-Portugall li jikkonċernaw l-infiq iffinanzjat mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) għas-sena finanzjarja 2007 (notifikata taħt id-dokument numru C(2009) 414)

38

 

 

III   Atti adottati skont it-Trattat tal-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKONT IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TAL-UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/88/PESK tat-22 ta’ Diċembru 2008 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta’ Ġibuti dwar l-istatus tal-forzi mmexxijin mill-Unjoni Ewropea fir-Repubblika ta’ Ġibuti, fil-qafas tal-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea Atalanta

41

Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u ir-Repubblika ta’ Ġibuti dwar l-istatus tal-forzi mmexxijin mill-Unjoni Ewropea fir-Repubblika ta’ Ġibuti fil-qafas tal-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea Atalanta

43

 

 

Corrigendum

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 85/2009 tad-19 ta’ Jannar 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1083/2006 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni, rigward ċerti dispożizzjonijiet relatati mal-ġestjoni finanzjarja ( ĠU L 25, 29.1.2009 )

49

 

 

 

*

Nota lill-qarrej (Ara paġna 3 tal-qoxra)

s3

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

3.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 33/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 95/2009

tat-2 ta’ Frar 2009

li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-3 ta’ Frar 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 2 ta’ Frar 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

JO

71,2

MA

46,7

TN

129,8

TR

113,5

ZZ

90,3

0707 00 05

JO

167,2

MA

105,6

TR

177,5

ZZ

150,1

0709 90 70

MA

126,0

TR

118,0

ZZ

122,0

0709 90 80

EG

82,9

ZZ

82,9

0805 10 20

EG

51,5

IL

50,4

MA

56,1

TN

42,1

TR

58,1

ZZ

51,6

0805 20 10

IL

190,1

MA

88,0

TR

63,0

ZZ

113,7

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

70,2

IL

78,6

JM

75,5

PK

73,9

TR

64,2

ZZ

72,5

0805 50 10

MA

51,7

TR

49,1

ZZ

50,4

0808 10 80

CA

86,3

CL

67,8

CN

66,2

MK

31,6

US

109,3

ZZ

72,2

0808 20 50

CL

71,6

CN

33,7

TR

40,0

US

105,6

ZA

88,5

ZZ

67,9


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


3.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 33/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 96/2009

tat-2 ta’ Frar 2009

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 93/2009 li jiffissa d-dazji ta’ l-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali mill-1 ta’ Frar 2009

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1249/96 tat-28 ta' Ġunju 1996 dwar regoli ta' applikazzjoni (dazju ta' importazzjoni fis-settur taċ-ċereali) għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1766/92 (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 2(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Id-dazji ta' l-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali li huma applikabbli mill-1 ta’ Frar 2009 ġew iffissati bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 93/2009 (3).

(2)

Ġaladarba l-medja kkalkulata tad-dazji ta’ l-importazzjoni varjat b’EUR 5/t mid-dazju ffissat, jeħtieġ li jsir aġġustament korrispondenti tad-dazji ta' l-importazzjoni ffissati bir-Regolament (KE) Nru 93/2009.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 93/2009 għandu jiġi emendat skond dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi I u II għar-Regolament (KE) Nru 93/2009 huma mibdula bit-test li jidher fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ dakinhar tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mit-3 ta’ Frar 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 2 ta’ Frar 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 161, 29.6.1996, p. 125.

(3)  ĠU L 29, 31.1.2009, p. 38.


ANNESS I

Dazji ta’ l-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 136(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 applikabbli mit-3 ta’ Frar 2009

Kodiċi NK

Isem tal-merkanziji

Dazju ta' l-importazzjoni (1)

(EUR/t)

1001 10 00

QAMĦ iebes ta' kwalità għolja

0,00

ta' kwalità medja

0,00

ta' kwalità baxxa

0,00

1001 90 91

QAMĦ għaż-żrigħ

0,00

ex 1001 90 99

QAMĦ komuni ta' kwalità għolja, minbarra dak li hu taż-żrigħ

0,00

1002 00 00

SEGALA

20,60

1005 10 90

QAMĦIRRUM għaż-żrigħ minbarra dak ibridu

16,72

1005 90 00

QAMĦIRRUM minbarra dak taż-żrigħ (2)

16,72

1007 00 90

SORGU f'żerriegħa minbarra dik ibrida taż-żrigħ

20,60


(1)  Għall-prodotti li jaslu fil-Komunità mill-Oċean Atlantiku jew mill-Kanal ta' Suez (l-Artikolu 2(4) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96) l-importatur jista' jibbenefika minn tnaqqis ta' dazju ta':

EUR 3 kull tunnellata, jekk il-port fejn jsir il-ħatt jinsab fil-baħar Mediterran, jew ta'

EUR 2 kull tunnellata, jekk il-port fejn isir il-ħatt jinsab fl-Irlanda, fir-Renju Unit, fid-Danimarka, fl-Estonja, fil-Latvja, fil-Litwanja, fil-Polonja, fil-Finlandja, fl-Iżvezja jew fuq il-kosta Atlantika tal-Peniżola Iberika.

(2)  L-importatur jista' jibbenefika minn tnaqqis fiss ta' EUR 24 kull tunnellata jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2(5) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96 huma sodisfatti.


ANNESS II

Fatturi għall-kalkolu tad-dazji fl-Anness I

30.1.2009

(1)

Medji fuq il-perjodu ta' referenza msemmi fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96:

(EUR/t)

 

Qamħ (1)

Qamħirrum

Qamħ iebes kwalità għolja

Qamħ iebes, kwalità medja (2)

Qamħ iebes kwalità baxxa (3)

Xgħir

Borża

Minnéapolis

Chicago

Kwotazzjoni

198,21

116,02

Prezz FOB USA

240,07

230,07

210,07

128,75

Tariffa fuq il-Golf

58,31

17,18

Tariffa fuq l-Għadajjar il-Kbar

(2)

Medji fuq il-perjodu ta' referenza msemmi fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96:

Merkanzija/Spejjeż Il-Golf tal-Messiku–Rotterdam

10,53  EUR/t

Merkanzija/Spejjeż L-Għadajjar il-Kbar–Rotterdam:

8,00  EUR/t


(1)  Tariffa pożittiva ta' EUR 14/t inkorporata [l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96].

(2)  Tariffa negattiva ta' EUR 10/t [l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96].

(3)  Tariffa negattiva ta' EUR 30/t [l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96].


3.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 33/6


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 97/2009

tat-2 ta’ Frar 2009

li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 295/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika tal-kummerċ strutturali, fir-rigward tal-użu tal-modulu flessibbli

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 295/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 dwar l-istatistika tal-kummerċ strutturali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 3(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 295/2008 stabbilixxa qafas komuni għall-ġbir, il-kumpilazzjoni, it-trażmissjoni u l-evalwazzjoni ta’ statistika tal-Komunità fuq l-istruttura, l-attività, il-kompetittività u r-rendiment tan-negozji fil-Komunità.

(2)

L-użu tal-modulu flessibbli msemmi fl-Artikolu 3(2)(j) ta' dak ir-Regolament għandu jkun ippjanat b'kollaborazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri filwaqt li l-firxa, il-lista ta' karatteristiċi, il-perjodu ta' referenza, l-attivitajiet koperti u r-rekwiżiti ta' kwalità għandhom ikunu deċiżi.

(3)

L-aċċess għall-finanzi hija limitazzjoni prinċipali tal-politika f'ħafna mill-Istati Membri, kif ukoll fil-Komunità. Hemm evidenza qawwija li l-intrapriżi Ewropej ibatu minn nuqqas ta' finanzjament, speċjalment jekk jikbru b'rittmu mgħaġġel jew jekk għandhom karatteristiċi ta' intrapriża fil-bidu tagħha. Għaldaqstant hemm bżonn ta' statistiċi biex is-sitwazzjoni ta' dawn l-intrapriżi tista' tkun analizzata f'paragun mal-intrapriżi żgħar u medji kollha. Jekk possibbli, id-dejta għandha tinġabar minn sorsi eżistenti.

(4)

Kull dettall tekniku ieħor neċessarju għandu jkunu suġġett għal-linji gwida u r-rakkommandazzjonijiet definiti mill-Kummissjoni (Eurostat) f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri.

(5)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Programm Statistiku,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-modulu flessibbli msemmi fl-Artikolu 3(2)(j) tar-Regolament (KE) Nru 295/2008 għandu jintuża għall-produzzjoni ta' statistiċi dwar l-aċċess għall-finanzi min-negozji. L-ambitu tal-ġbir tad-dejta għandu jkun l-intrapriżi fil-komunità kummerċjali mhux finanzjarja li impjegaw bejn 10 u 249 persuna fl-2005 u li kienu għadhom attivi fl-2008 u li jkollhom 10 persuni jew aktar impjegati magħhom fil-perjodu ta' referenza kif imsemmi fl-Artikolu 6, u li huma intrapriżi ta' tkabbir mgħaġġel ta' sotto-popolazzjoni (tkabbir annwali medju fl-impjiegi ta' aktar minn 20 % kull sena matul il-perjodu mill-2005 sal-2008) u “għażżiela” (intrapriżi bi tkabbir mgħaġġel li għandhom sa ħames snin), mwaqqfa għall-ewwel darba fl-2003 jew fl-2004.

Artikolu 2

Sabiex ikun limitat il-piż fuq l-intrapriżi u l-ispejjeż għall-Istati Membri, jekk huwa possibbli, għandhom jintużaw sorsi ta' dejta eżistenti.

Artikolu 3

Il-karatteristiċi inklużi fil-kollezzjoni tad-dejta għandhom ikunu:

(a)

ir-rilevanza tas-sitwazzjoni tas-sjieda dakinhar tat-twaqqif tal-intrapriża u fil-ħin tal-osservazzjoni għall-aċċess għall-finanzi;

(b)

il-grad u r-rata ta' suċċess tal-isforzi kollha għall-kisba ta' diversi finanzjamenti interni u esterni u r-raġunijiet għalfejn dan il-finanzjament ma nkisibx;

(c)

l-ammont ta' garanziji għas-self kummerċjali;

(d)

il-perċezzjoni tas-sid/amministratur tal-ispejjeż u d-diffikultà biex jinkiseb self kummerċjali u tas-sitwazzjoni finanzjarja tal-intrapriża;

(e)

l-importanza tal-għażla tal-istituzzjoni finanzjarja (prossimità ġeografika, b'mod partikolari sitwazzjonijiet transkonfinali, sjieda barranija vs. dik domestika, sitwazzjoni tal-klijenti preċedenti, eċċ.);

(f)

il-valur tad-dejn/bejgħ u korrelazzjonijiet oħra tal-karatteristiċi finanzjarji fil-kontabilità tal-intrapriża u l-importanza tagħhom għat-tkabbir tal-kummerċ fil-futur;

(g)

il-perċezzjoni tal-bżonn għall-finanzjament fil-futur u l-forom u r-raġunijiet ta' dan il-bżonn;

(h)

il-perċezzjoni tar-rabta bejn l-għażliet finanzjarji u d-disponibilità tagħhom u l-perspettivi għat-tkabbir fl-impjiegi;

(i)

il-perċezzjoni tal-piż amministrattiv b'mod ġenerali fuq l-intrapriżi;

(j)

l-isforz neċessarju biex jitwieġeb kwestjonarju (jekk ikun hemm bżonn) dwar l-aċċess għall-finanzi.

Artikolu 4

L-attivitajiet li għandhom ikunu koperti huma l-aggregazzjonijiet li ġejjin tal-klassifikazzjoni tal-istatistika komuni tal-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea kif stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 (2) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (NACE Rev. 2), sakemm dawn huma attivitajiet tas-suq:

(a)

B sa E (industrija);

(b)

F (kostruzzjoni);

(c)

G sa N (servizzi, aggregati minbarra J, K (servizzi finanzjarji) u M);

(d)

J (servizzi tal-ICT);

(e)

M (servizzi professjonali, xjentifiċi u tekniċi).

Artikolu 5

L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali fl-Istati Membri għandhom jibagħtu r-riżultati dwar il-karatteristiċi msemmija fl-Artikolu 3 tar-Regolament, inkluża dejta kunfidenzjali, lill-Kummissjoni (Eurostat) skont id-dispożizzjonijiet Komunitarji eżsitenti dwar it-trażmissjoni tad-dejta li hija suġġetta għall-kunfidenzjalità tal-istatistika, b'mod partikolari r-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KEE) Nru 1588/90 tal-11 ta' Ġunju 1990 dwar it-trażmissjoni tad-dejta li hija suġġetta għall-kunfidenzjalità tal-istatistika lill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej (3).

Dawk id-dispożizzjonijiet tal-Komunità japplikaw għat-trattament tar-riżultati, sa fejn dawn jinkludu dejta kunfidenzjali. Id-dejta għandha tkun trażmessa fil-forma elettronika. Il-format ta' trażmissjoni għandu jkun konformi mal-istandards ta’ skambju speċifikati mill-Kummissjoni (Eurostat). Id-data għandha tiġi trażmessa jew imtella' b'mezzi elettroniċi fil-punt ta' aċċess uniku għad-dejta għand il-Kummissjoni (Eurostat).

Artikolu 6

Il-perjodu ta' referenza għandu jkun dak il-perjodu fl-2010 matul liema d-dejta hija miġbura min sorsi eżistenti jew mill-intrapriżi.

Artikolu 7

Ir-rekwiżiti ta' kwalità għandhom ikunu l-ġbir ta' settijiet ta' dejta li jkopru n-numru ta' unitajiet ta' statistika li jmiss għal kull Stat Membru li qed jipparteċipa:

il-Ġermanja, Spanja, Franza, l-Italja u r-Renju Unit: 1 800 risposta mill-intrapriżi kull wieħed, jew l-ekwivalenti f'dejta eżistenti;

il-Belġju, il-Bulgarija, l-Irlanda, il-Greċja, l-Olanda, il-Polonja, is-Slovakkja u l-Iżvezja: 900 risposta mill-intrapriżi kull wieħed, jew l-ekwivalenti f'dejta eżistenti;

id-Danimarka u l-Finlandja, 500 risposta mill-intrapriżi kull wieħed, jew l-ekwivalenti f'dejta eżistenti;

Il-Latvja u l-Litwanja: 300 risposta mill-intrapriżi kull wieħed, jew l-ekwivalenti f'dejta eżistenti;

Ċipru u Malta: 233 risposta mill-intrapriżi kull wieħed, jew l-ekwivalenti f'dejta eżistenti.

Artikolu 8

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum ta' wara dak tal-publikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 2 ta’ Frar 2009.

Għall-Kummissjoni

Joaquín ALMUNIA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 97, 9.4.2008, p. 13.

(2)  ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1.

(3)  ĠU L 151, 15.6.1990, p. 1.


3.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 33/8


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 98/2009

tat-2 ta’ Frar 2009

li jdaħħal ċerti denominazzjonijiet fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Aceite de La Alcarria (DPO), Radicchio di Verona (IĠP), Zafferano di Sardegna (DPO), Huîtres Marennes Oléron (IĠP))

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 tal-20 ta' Marzu 2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u tad-denominazzjonijiet tal-oriġini tal-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel (1) [traduzzjoni mhux uffiċjali], u b'mod partikolari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 6(2), l-ewwel subparagrafu, u b'applikazzjoni tal-Artikolu 17(2) tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, it-talba ta’ Spanja għar-reġistrazzjoni tad-denominazzjoni “Aceite de La Alcarria”, it-talbiet tal-Italja għar-reġistrazzjoni tad-denominazzjonijiet “Radicchio di Verona” u “Zafferano di Sardegna”, kif ukoll it-talba ta’ Franza għar-reġistrazzjoni tad-denominazzjoni “Huîtres Marennes Oléron” ġew ippubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (2).

(2)

Ġaladarba l-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda dikjarazzjoni ta' oġġezzjoni skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, dawn id-denominazzjonijiet għandhom ikunu rreġistrati,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-denominazzjonijiet li jidhru fl-Anness għal dan ir-Regolament huma b'dan irreġistrati.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 2 ta’ Frar 2009.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  ĠU C 112, 7.5.2008, p. 39 (Aceite de La Alcarria), ĠU C 114, 9.5.2008, p. 11 (Radicchio di Verona), ĠU C 117, 14.5.2008, p. 39 (Zafferano di Sardegna), ĠU C 118, 15.5.2008, p. 35 (Huîtres Marennes Oléron).


ANNESS

Prodotti agrikoli għall-konsum mill-bniedem elenkati fl-Anness I tat-Trattat:

Klassi 1.5.   Żjut u sustanzi xaħmin (butir, marġerina, żjut, eċċ.)

SPANJA

Aceite de La Alcarria (DPO)

Klassi 1.6.   Frott, ħxejjex u ċereali pproċessati jew mhumiex

L-ITALJA

Radicchio di Verona (IĠP)

Klassi 1.7.   Ħut, molluski, krustaċej friski u prodotti magħmulin minnhom

FRANZA

Huîtres Marennes Oléron (IĠP)

Klassi 1.8.   Prodotti oħrajn tal-Anness I għat-Trattat (ħwawar, eċċ.)

L-ITALJA

Zafferano di Sardegna (DPO)


DIRETTIVI

3.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 33/10


DIRETTIVA 2008/122/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-14 ta’ Jannar 2009

dwar il-protezzjoni tal-konsumatur rigward ċerti aspetti ta’ kuntratti ta’ timeshare, kuntratti dwar prodotti ta’ vaganza għal perijodu fit-tul, kuntratti ta’ bejgħ mill-ġdid u kuntratti ta’ skambju

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali (1),

Waqt li jaġixxu konformement mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Mill-adozzjoni sal-lum tad-Direttiva 94/47/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ottubru 1994 dwar il-protezzjoni tax-xerrejja rigward ċerti aspetti ta’ kuntratti marbutin max-xiri tad-dritt għall-użu ta’ proprjetà immobbli fuq bażi ta’ timeshare (3), it-timeshare evolviet u prodotti ġodda ta’ vaganza simili għaliha dehru fis-suq. Dawn il-prodotti ġodda ta’ vaganza u ċerti transazzjonijiet marbutin mat-timeshare, bħall-kuntratti ta’ bejgħ mill-ġdid u kuntratti ta’ skambju, mhumiex koperti mid-Direttiva 94/47/KE. Barra minn hekk, l-esperjenza fl-applikazzjoni tad-Direttiva 94/47/KE uriet li xi suġġetti li huma diġà koperti jeħtieġ li jiġu aġġornati jew iċċarati, bil-ħsieb tal-prevenzjoni tal-iżvilupp ta’ prodotti li jkollhom l-għan li jevadu d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva.

(2)

Il-lakuni regolatorji eżistenti joħolqu distorsjonijiet sinifikattivi ta’ kompetizzjoni u jikkawżaw problemi serji lill-konsumaturi, u b’hekk ixekklu l-funzjonament bla xkiel tas-suq intern. Id-Direttiva 94/47/KE għandha għalhekk tiġi sostitwita b’direttiva ġdida aġġornata. Ladarba t-turiżmu għandu rwol dejjem aktar importanti fl-ekonomiji tal-Istati Membri, aktar tkabbir u produttività fl-industriji tat-timeshare u l-prodotti ta’ vaganza għal perijodu fit-tul għandhom ikunu mħeġġa billi jiġu adottati ċerti regoli komuni.

(3)

Sabiex tissaħħaħ iċ-ċertezza legali u jinkisbu bis-sħiħ il-benefiċċji tas-suq intern għall-konsumaturi u għall-istabbilimenti tal-kummerċ, il-liġijiet rilevanti tal-Istati Membri għandhom jiġu approssimati aktar. Għalhekk, ċerti aspetti tal-kummerċjalizzazzjoni, il-bejgħ jew il-bejgħ mill-ġdid tat-timeshare u ta’ prodotti ta’ vaganza għal perijodu fit-tul kif ukoll l-iskambju ta’ drittijiet li jirriżultaw minn kuntratti ta’ timeshare għandhom ikunu armonizzati għal kollox. L-Istati Membri m’għandhomx jitħallew iżommu jew jintroduċu fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom dispożizzjonijiet li jitbiegħdu minn dawk stabbiliti f’din id-Direttiva. Fejn dispożizzjonijiet armonizzati bħal dawn ma jeżistux, l-Istati Membri għandhom jibqgħu liberi li jżommu jew jintroduċu leġiżlazzjoni nazzjonali f’konformità mal-liġi Komunitarja. Għalhekk, l-Istati Membri għandhom, per eżempju, ikunu jistgħu iżommu fis-seħħ, jew jintroduċu, dispożizzjonijiet dwar l-effetti tal-eżerċizzju tad-dritt għall-irtirar f’relazzjonijiet legali barra l-ambitu ta’ din id-Direttiva jew dispożizzjonijiet li taħthom m’għandu jsir l-ebda impenn bejn konsumatur u l-kummerċjant ta’ timeshare jew ta’ prodotti ta’ vaganza għal perijodu fit-tul, u lanqas xi ħlas bejn dawk il-persuni, sakemm il-konsumatur ma jkunx iffirma l-ftehim ta’ kreditu għall-finanzjament tax-xiri ta’ dawk is-servizzi.

(4)

Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni mill-Istati Membri, taħt il-liġi Komunitarja, tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva għal oqsma mhux koperti mill-ambitu tagħha. Stat Membru jista’ għalhekk iżomm jew jintroduċi leġiżlazzjoni nazzjonali li tikkorrispondi mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva jew xi wħud mid-dispożizzjonijiet tagħha dwar transazzjonijiet li jaqgħu barra l-ambitu ta’ din id-Direttiva.

(5)

Il-kuntratti differenti koperti minn din id-Direttiva għandhom jiġu ddefiniti b’mod ċar b’tali mod li tiġi prekluż l-evażjoni tad-dispożizzjonijiet tagħha.

(6)

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, “kuntratti ta’ timeshare” m’għandhomx jinftiehmu li jkopru riżervi multipli ta’ akkomodazzjoni, inklużi kmamar ta’ lukandi, sa fejn ir-riżervi multipli ma jimplikawx drittijiet u obbligi lil hinn minn dawk li jirriżultaw minn riżervi separati. Lanqas m’għandhom il-kuntratti ta’ timeshare jinftiehmu li jkopru kuntratti ta’ kera ordinarji billi dawn tal-aħħar jirriferu għal perijodu uniku kontinwu ta’ okkupazzjoni u mhux għal perijodi multipli.

(7)

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, kuntratti dwar “prodotti ta’ vaganza għal perijodu fit-tul” m’għandhomx jinftiehmu li jkopru skemi ordinarji ta’ lealtà li jipprovdu skontijiet għal żjarat futuri f’lukandi li jagħmlu parti minn katina ta’ lukandi, u dan billi s-sħubija fl-iskema ma tinkisibx bil-korrispettiv u lanqas huwa l-korrispettiv imħallas mill-konsumatur primarjament għall-akkwist ta’ skontijiet jew benefiċċji oħrajn fir-rigward tal-akkomodazzjoni.

(8)

Din id-Direttiva m’għandhiex tinċidi fuq id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 90/314/KE tat-13 ta’ Ġunju 1990 dwar il-vjaġġi kollox inkluż (package travel), il-vaganzi kollox inkluż u t-tours kollox inkluż (4).

(9)

Id-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2005 dwar prattika kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern (“Direttiva dwar il-Prattika Kummerċjali Żleali”) (5) tipprojbixxi prattika kummerċjali qarrieqa, aggressiva, kif ukoll żleali fin-negozju mal-konsumatur. Minħabba n-natura tal-prodotti u l-prattika kummerċjali relatati mal-kuntratti tat-timeshare, ta’ bejgħ ta’ prodotti ta’ vaganza għal perijodu fit-tul, ta’ bejgħ mill-ġdid u ta’ skambju, huwa kunsiljabbli li jiġu adottati dispożizzjonijiet aktar dettaljati u speċifiċi rigward ir-rekwiżiti ta’ informazzjoni u inizjattivi ta’ bejgħ bi skont. L-għan kummerċjali tal-proposti għal inizjattivi ta’ bejgħ għandu jiġi ċċarat lill-konsumatur. Id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw informazzjoni prekuntrattwali u l-kuntratt għandhom jiġu ċċarati u aġġornati. Sabiex il-konsumaturi jingħataw il-possibbiltà li jsiru jafu l-informazzjoni qabel il-konklużjoni tal-kuntratt, din għandha tingħata b’mezzi li jkunu faċilment aċċessibbli għalihom f’dak il-mument.

(10)

Il-konsumatur għandu jkollu id-dritt, li l-kummerċjanti ma jistgħux jirrifjutaw, li jingħataw informazzjoni prekuntrattwali u l-kuntratt b’lingwa magħżula minnhom u li magħha huma jkunu familjari. Barra dan, sabiex jiġu ffaċilitati l-eżekuzzjoni u l-infurzar tal-kuntratt, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jistabbilixxu li għandhom jingħataw lill-konsumatur verżjonijiet lingwistiċi oħrajn tal-kuntratt.

(11)

Sabiex il-konsumatur jingħata l-possibbiltà li jifhem bis-sħiħ x’inhuma l-obbligi u d-drittijiet tiegħu fil-kuntratt, għandu jingħata perijodu li matulu huwa jista’ jirtira mill-kuntratt mingħajr ma jkollu għalfejn jagħti raġuni u mingħajr ma jġarrab spejjeż. Bħalissa, it-tul ta’ dan il-perijodu jvarja bejn l-Istati Membri, u l-esperjenza turi li t-tul preskritt fid-Direttiva 94/47/KE m’huwiex twil biżżejjed. Għalhekk, il-perijodu għandu jiġi estiż, sabiex jinkisbu livell għoli ta’ protezzjoni tal-konsumatur u aktar ċarezza għall-konsumaturi u għall-kummerċjanti. It-tul tal-perijodu, il-modalitajiet u l-effetti tal-eżerċizzju tad-dritt għall-irtirar għandhom jiġu armonizzati.

(12)

Il-konsumatur għandu jkollu rimedji effettivi fil-każ li l-kummerċjant ma jissodisfax id-dispożizzjonijiet dwar informazzjoni prekuntrattwali jew dwar il-kuntratt, b’mod partikulari dawk id-dispożizzjonijiet li jistabbilixxu li l-kuntratt għandu jinkludi l-informazzjoni kollha meħtieġa u li l-konsumatur għandu jirċievi kopja tal-kuntratt fil-mument li dan jiġi konkluż. Barra r-rimedji li jeżistu taħt il-leġiżlazzjoni nazzjonali, il-konsumatur għandu jibbenefika minn perijodu estiż ta’ rtirar fejn l-informazzjoni ma tkunx ġiet provduta mill-kummerċjant. L-eżerċizzju tad-dritt ta’ rtirar għandu jibqa’ bla ħlas matul dak il-perijodu estiż irrelevanti x’servizzi gawda minnhom il-konsumatur. L-iskadenza tal-perijodu ta’ rtirar ma timpedixxix lill-konsumatur li jfittex rimedji konformement mal-leġiżlazzjoni nazzjonali għall-ksur tar-rekwiżiti ta’ informazzjoni.

(13)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom) Nru 1182/71 tat-3 ta’ Ġunju 1971 li jistabbilixxi r-regoli applikabbli għal perijodi, dati u limiti ta’ żmien (6) għandu japplika għall-kalkolu tal-perijodi previsti f’din id-Direttiva.

(14)

Il-projbizzjoni ta’ ħlasijiet bil-quddiem lill-kummerċjant jew kwalunkwe parti terza qabel l-aħħar tal-perijodu ta’ rtirar għandha tiġi ċċarata sabiex tittejjeb il-protezzjoni tal-konsumatur. Għal kuntratti ta’ bejgħ mill-ġdid, il-projbizzjoni ta’ ħlasijiet bil-quddiem għandha tapplika sakemm isir il-bejgħ proprju jew jintemm il-kuntratt ta’ bejgħ mill-ġdid, iżda l-Istati Membri għandhom jibqgħu liberi li jirregolaw il-possibbiltà u l-modalitajiet ta’ ħlasijiet finali lill-intermedjarji fejn il-kuntratti ta’ bejgħ mill-ġdid jintemmu.

(15)

Għal kuntratti dwar prodotti ta’ vaganza għal perijodu fit-tul, il-prezz li għandu jitħallas fil-kuntest ta’ skeda rateali ta’ ħlas jista’ jieħu in konsiderazzjoni l-possibbiltà li ammonti sussegwenti jistgħu jiġu aġġustati wara l-ewwel sena sabiex jiġi żgurat li jinżamm il-valur reali ta’ dawk il-ħlasijiet rateali, per eżempju biex jittieħed kont tal-inflazzjoni.

(16)

Fil-każ ta’ konsumatur li jirtira minn kuntratt fejn il-prezz kien parzjalment jew kopert kollu b’kreditu mogħti lill-konsumatur mill-kummerċjant jew minn parti terza fuq il-bażi ta’ arranġament bejn dik il-parti terza u l-kummerċjant, il-ftehim ta’ kreditu għandu jintemm mingħajr ebda spiża għall-konsumatur. L-istess għandu japplika għal kuntratti għal servizzi relatati oħrajn mogħtija mill-kummerċjant jew minn parti terza abbażi ta’ arranġament bejn dik il-parti terza u l-kummerċjant.

(17)

Il-konsumatur m’għandux jiċċaħħad mill-protezzjoni mogħtija minn din id-Direttiva fejn il-liġi applikabbli għall-kuntratt hija l-liġi ta’ Stat Membru. Il-liġi applikabbli għal kuntratt għandha tiġi stabbilita konformement mar-regoli Komunitarji dwar id-dritt privat internazzjonali, b’mod partikolari ir-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet kuntrattwali (Ruma I) (7). Taħt dak ir-Regolament, il-liġi ta’ pajjiż terz tista’ tkun applikabbli b’mod partikolari fejn il-konsumaturi jisfgħu fil-mira tal-kummerċjanti waqt li jkunu qed jgħaddu vaganza f’pajjiż ieħor li ma jkunx il-pajjiz ta’ residenza tagħhom. Minħabba li tali prattika kummerċjali hija komuni fil-qasam kopert minn din id-Direttiva u minħabba li l-kuntratti jinvolvu ammonti konsiderevoli ta’ flus, għandha tingħata salvagwardja addizzjonali, f’ċerti sitwazzjonijiet speċifiċi, b’mod partikolari fejn il-qrati fi kwalunkwe Stat Membru jkollhom ġurisdizzjoni fuq il-kuntratt, biex jiġi żgurat li l-konsumatur ma jiċċaħħadx mill-protezzjoni mogħtija minn din id-Direttiva. Dan il-kunċett jirrifletti l-ħtiġijiet partikolari tal-protezzjoni tal-konsumatur li jirriżultaw mill-komplessità tipika, min-natura tal-perijodu fit-tul u mir-rilevanza finanzjarja tal-kuntratti fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttivi.

(18)

Għandhom jiġu stabbiliti konformement mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta’ Diċembru 2000 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali (8) liema qrati għandhom ġurisdizzjoni fi proċedimenti li jkollhom bħala s-suġġett tagħhom materji koperti minn din id-Direttiva.

(19)

Sabiex ikun żgurat li l-protezzjoni mogħtija lill-konsumaturi konformement ma’ din id-Direttiva tkun effettiva bis-sħiħ, b’mod partikulari fir-rigward tal-osservanza mill-kummerċjanti tar-rekwiżiti għall-informazzjoni kemm fl-istadju prekuntrattwali kif ukoll fil-kuntratt, jeħtieġ li l-Istati Membri jistipulaw pieni effettivi, proporzjonali u disswasivi għall-ksur ta’ din id-Direttiva.

(20)

Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-persuni jew organizzazzjonijiet li jkollhom, taħt il-liġi nazzjonali, interess leġittimu fil-kwistjoni jkollhom rimedji ġuridiċi biex jibdew proċedimenti kontra l-ksur ta’ din id-Direttiva.

(21)

Jeħtieġ li jiġu żviluppati proċeduri ta’ rimedji adatti u effettivi fl-Istati Membri sabiex jiġu riżolti d-disputi bejn il-konsumatur u l-kummerċjant. Għal dan il-għan, l-Istati Membri għandhom iħeġġu l-istabbiliment ta’ korpi pubbliċi jew privati sabiex jiġu riżolti d-disputi barra l-qorti.

(22)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-konsumatur jkun infurmat effettivament bid-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu din id-Direttiva u jħeġġu lill-kummerċjanti u lis-sidien ta’ kodiċijiet biex jinfurmaw lill-konsumatur bil-kodiċijiet ta’ kondotta tagħhom li jeżistu f’dan il-qasam. Bl-għan li jintlaħaq livell għoli ta’ protezzjoni tal-konsumatur, l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi jistgħu jiġu infurmati u involuti fl-abbozzar tal-kodiċi ta’ kondotta.

(23)

Ladarba l-għanijiet ta’ din id-Direttiva ma jistgħux jinkisbu suffiċjentement mill-Istati Membri u għalhekk jistgħu jinkisbu aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta miżuri, konformement mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Konformement mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex telimina l-ostakoli fis-suq intern u tikseb livell komuni għoli ta’ protezzjoni tal-konsumatur.

(24)

Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tirrispetta l-prinċipji rikonoxxuti b’mod partikolari mill-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

(25)

Taħt il-punt 34 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar tfassil aħjar tal-liġijiet (9), l-Istati Membri huma mħeġġa jfasslu, għalihom infushom u fl-interess tal-Komunità, it-tabelli tagħhom stess, li, sa fejn huwa possibbli, ser juru l-korrelazzjoni bejn din id-Direttiva u l-miżuri ta’ traspożizzjoni u jagħmluhom pubbliċi,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Għan u kamp ta’ applikazzjoni

1.   L-għan ta’ din id-Direttiva huwa li tikkontribwixxi għall-funzjonament korrett tas-suq intern u biex jintlaħaq livell għoli ta’ protezzjoni tal-konsumatur, billi jiġu approssimati l-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri fir-rigward ta’ ċerti aspetti tal-kummerċjalizzazzjoni, bejgħ u bejgħ mill-ġdid ta’ timeshare u ta’ prodotti ta’ vaganzi għal perijodu fit-tul kif ukoll ta’ kuntratti ta’ skambju.

2.   Din id-Direttiva tapplika għal transazzjonijiet bejn il-kummerċjant u l-konsumatur.

Din id-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għal-leġiżlazzjoni nazzjonali:

(a)

tipprevedi rimedji għal-liġi kuntrattwali ġenerali;

(b)

tirrigwarda r-reġistrazzjoni ta’ proprjetà immobbli jew mobbli u t-trasferiment ta’ proprjetà immobbli;

(ċ)

tirrigwarda l-kondizzjonijiet ta’ stabbiliment jew ir-reġimi ta’ awtorizzazzjoni jew ir-rekwiżiti tal-għoti ta’ liċenzji; u

(d)

tirrigwarda l-istabbiliment tan-natura legali tad-drittijiet li huma s-suġġett tal-kuntratti koperti minn din id-Direttiva.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

1.   Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“kuntratt ta’ timeshare” tfisser kuntratt ta’ tul ta’ aktar minn sena li bih il-konsumatur jakkwista permezz ta’ korrispettiv id-dritt li juża waħda jew aktar akkomodazzjonijiet għal lejl wieħed għal aktar minn perijodu wieħed ta’ okkupazzjoni;

(b)

“kuntratt dwar prodott ta’ vaganza għal perijodu fit-tul” tfisser kuntratt ta’ tul ta’ aktar minn sena li bih il-konsumatur jikseb permezz ta’ korrispettiv primarjament id-dritt li jikseb skontijiet jew benefiċċji oħrajn fir-rigward tal-akkomodazzjoni, separatament jew flimkien ma’ servizzi tal-ivvjaġġar jew oħrajn;

(ċ)

“kuntratt ta’ bejgħ mill-ġdid” tfisser kuntratt li bih kummerċjant, għal korrispettiv, jassisti konsumatur biex ibigħ jew jixtri timeshare jew prodott ta’ vaganza għal perijodu fit-tul;

(d)

“kuntratt ta’ skambju” tfisser kuntratt li bih il-konsumatur permezz ta’ korrispettiv jissieħeb f’sistema ta’ skambju li tippermetti lill-konsumatur li jkollu aċċess għal akkomodazzjoni għal lejl wieħed jew servizzi oħrajn bi skambju mal-għoti tal-aċċess temporanju lil persuni oħrajn għall-benefiċċji tad-drittijiet li jirriżultaw mill-kuntratt tat-timeshare ta’ dak il-konsumatur;

(e)

“kummerċjant” tfisser persuna fiżika jew ġuridika li taġixxi għal finijiet relatati mal-kummerċ, negozju, sengħa jew professjoni ta’ dik il-persuna jew xi ħadd li jaġixxi f’isem, jew bħala rappreżentant tal-kummerċjant;

(f)

“konsumatur” tfisser persuna fiżika li taġixxi għal għanijiet li jaqgħu barra l-kummerċ, in-negozju, is-sengħa jew il-professjoni ta’ dik il-persuna;

(g)

“kuntratt anċillari” tfisser kuntratt li bih il-konsumatur jikseb servizzi li huma relatati ma’ kuntratt ta’ timeshare jew kuntratt dwar prodott ta’ vaganza għall-perijodu fit-tul u dawn is-servizzi jingħataw min-negozjant jew minn parti terza abbażi ta’ arranġament bejn dik il-parti terza u n-negozjant;

(h)

“mezz durabbli” tfisser kwalunkwe strument li jippermetti lill-konsumatur jew lill-kummerċjant jaħżen informazzjoni personalment indirizzata lilu b’mod aċċessibbli għal referenza futura għal perijodu ta’ żmien adegwat għal finijiet tal-informazzjoni u li tippermetti r-riproduzzjoni mhux mibdula tal-informazzjoni preżervata;

(i)

“kodiċi ta’ kondotta” tfisser ftehim jew sensiela ta’ regoli mhux imposti mil- liġi, regolament jew dispożizzjoni amministrattiva ta’ Stat Membru, li jiddefinixxi l-kondotta ta’ kummerċjanti li jassumu l-obbligu li josservaw il-kodiċi fir-rigward ta’ prattika kummerċjali partikolari waħda jew iktar jew settur ta’ negozju wieħed jew iktar;

(j)

“sid ta’ kodiċi” tfisser kwalunkwe entità, inkluż kummerċjant jew grupp ta’ kummerċjanti, responsabbli għall-formolazzjoni u r-reviżjoni ta’ kodiċi ta’ kondotta u/jew għall-monitoraġġ tal-konformità mal-kodiċi minn dawk li assumew l-obbligu li josservawh.

2.   Fil-kalkolu tat-tul tal-kuntratt ta’ timeshare jew kuntratt dwar prodott ta’ vaganza għal perijodu fit-tul, kif definit fil-punti (a) u (b) rispettivament tal-paragrafu 1, għandu jittieħed kont ta’ kwalunkwe dispożizzjoni fil-kuntratt li tippermetti tiġdid taċitu jew estensjoni taċita.

Artikolu 3

Riklamar

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe riklamar jispeċifika l-possibbiltà li jinkiseb t-tagħrif imsemmi fl-Artikolu 4(1) u jindika fejn dan jista’ jinkiseb.

2.   Jekk għandu jiġi offrut xi kuntratt ta’ timeshare, kuntratt dwar prodott ta’ vaganza għal perijodu fit-tul, kuntratt ta’ bejgħ mill-ġdid jew kuntratt ta’ skambju lil konsumatur personalment f’inizjattiva ta’ promozzjoni jew ta’ bejgħ bi skont, il-kummerċjant għandu fl-istedina jindika fl-offerta b’mod ċar l-għan kummerċjali u n-natura tal-inizjattiva.

3.   L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(1) għandha tkun disponibbli lill-konsumatur fi kwalunkwe mument waqt l-inizjattiva.

4.   It-timeshare jew prodott ta’ vaganza għal perijodu fit-tul m’għandhux ikun ikkumerċjalizzat jew mibjugħ bħala investiment.

Artikolu 4

Informazzjoni prekuntrattwali

1.   Fi żmien opportun qabel mal-konsumatur jintrabat b’xi kuntratt jew offerta, il-kummerċjant għandu jagħti lill-konsumatur, b’mod ċar u li jinftiehem, informazzjoni preċiża u suffiċjenti, kif ġej:

(a)

fil-każ ta’ kuntratt ta’ timeshare: permezz tal-formola ta’ informazzjoni standard li tinsab fl-Anness I u informazzjoni kif elenkata fil-Parti 3 ta’ dik il-formola;

(b)

fil-każ ta’ kuntratt dwar prodott ta’ vaganza għal perijodu fit-tul: permezz tal-formola ta’ informazzjoni standard li tinsab fl-Anness II u informazzjoni kif elenkata fil-Parti 3 ta’ dik il-formola;

(ċ)

fil-każ ta’ kuntratt ta’ bejgħ mill-ġdid: permezz tal-formola ta’ informazzjoni standard li tinsab fl-Anness III u informazzjoni kif elenkata fil-Parti 3 ta’ dik il-formola;

(d)

fil-każ ta’ kuntratt ta’ skambju: permezz tal-formola ta’ informazzjoni standard li tinsab fl-Anness IV u informazzjoni kif elenkata fil-Parti 3 ta’ dik il-formola.

2.   L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tingħata mingħajr ħlas mill-kummerċjant fuq karta jew fuq mezz durabbli ieħor faċilment aċċessibbli għall-konsumatur.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 titfassal bil-lingwa jew b’waħda mil-lingwi tal-Istat Membru li fih ikun residenti, jew li tieghu jkun ċittadin, il-konsumatur, abbażi tal-għażla tal-konsumatur, sakemm tkun lingwa uffiċjali tal-Komunità.

Artikolu 5

Il-kuntratt ta’ timeshare, il-kuntratt dwar prodott ta’ vaganza għal perijodu fit-tul, il-kuntratt ta’ bejgħ mill-ġdid jew il-kuntratt ta’ skambju

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kuntratt ikun bil-miktub, fuq karta jew fuq mezz durabbli ieħor, u jitfassal bil-lingwa jew b’waħda mil-lingwi tal-Istat Membru li fih ikun residenti, jew li tiegħu jkun ċittadin, il-konsumatur, abbażi tal-għażla tal-konsumatur, sakemm tkun lingwa uffiċjali tal-Komunità.

Madankollu, l-Istat Membru li fih ikun residenti l-konsumatur jista’ jesiġi li:

(a)

f’kull każ, il-kuntratt jingħata lill-konsumatur bil-lingwa tiegħu jew waħda mil-lingwi ta’ dak l-Istat Membru sakemm hija lingwa uffiċjali tal-Komunità;

(b)

f’każ ta’ kuntratt ta’ timeshare li jikkonċerna proprjetà immobbli speċifika waħda, il-kummerċjant jagħti lill-konsumatur traduzzjoni ċċertifikata tal-kuntratt bil-lingwa jew b’waħda mil-lingwi tal-Istat Membru li fih tinsab il-proprjetà, sakemm hija lingwa uffiċjali tal-Komunità.

L-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-kummerċjant iwettaq l-attivitajiet ta’ bejgħ tiegħu jista’ jesiġi li, f’kull każ, il-kuntratt jingħata lill-konsumatur fil-każijiet kollha bil-lingwa jew waħda mil-lingwi ta’ dak l-Istat Membru, sakemm din tkun lingwa uffiċjali tal-Komunità.

2.   L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(1) għandha tifforma Parti integrali mill-kuntratt u m’għandhiex tinbidel sakemm il-Partijiet ma jaqblux espliċitament b’mod ieħor jew il-bidliet jirriżultaw minn ċirkostanzi mhux tas-soltu u imprevedibbli barra l-kontroll tal-kummerċjant, li l-konsegwenzi tagħhom ma setgħux ikunu evitati anke kieku kienet eżerċitata l-akbar attenzjoni.

Dawn il-bidliet għandhom jiġu komunikati lill-konsumatur fuq karta jew fuq mezz durabbli ieħor faċilment aċċessibbli għalih qabel ma jiġi konkluż il-kuntratt.

Il-kuntratt għandu jsemmi kull tibdil ta’ din ix-xorta b’mod espliċitu.

3.   Barra l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(1), il-kuntratt għandu jkun fih:

(a)

l-identità, il-post ta’ residenza u l-firma ta’ kull waħda mill-partijiet; u

(b)

id-data u l-post tal-konklużjoni tal-kuntratt.

4.   Qabel il-konklużjoni tal-kuntratt, il-kummerċjant għandu espliċitament jiġbed l-attenzjoni tal-konsumatur għall-eżistenza tad-dritt għall-irtirar, u t-tul tal-perijodu ta’ rtirar imsemmi fl-Artikolu 6 u l-projbizzjoni fuq il-ħlas bil-quddiem tul il-perijodu ta’ rtirar imsemmija fl-Artikolu 9.

Il-klawżoli kuntrattwali korrispondenti għandhom jiġu ffirmati separatament mill-konsumatur.

Il-kuntratt għandu jinkludi formola ta’ rtirar standard u separata, li tinsab fl-Anness V, bil-ħsieb li jiġi ffaċilitat l-eżerċizzju tad-dritt għall-irtirar konformement mal-Artikolu 6.

5.   Il-konsumatur għandu jirċievi kopja jew kopji tal-kuntratt fil-mument tal-konklużjoni tiegħu.

Artikolu 6

Dritt għall-irtirar

1.   Barra r-rimedji disponibbli għall-konsumatur taħt il-liġi nazzjonali fil-każ ta’ ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-konsumatur ikollu perijodu ta’ erbatax il-jum kalendarju biex jirtira mill-kuntratt ta’ timeshare, mill-kuntratt dwar prodott ta’ vaganza għal perijodu fit-tul, mill-kuntratt ta’ bejgħ mill-ġdid jew mill-kuntratt ta’ skambju, mingħajr ma jagħti l-ebda raġuni.

2.   Il-perijodu ta’ rtirar għandu jiġi kkalkulat:

(a)

mill-jum tal-konklużjoni tal-kuntratt jew ta’ kwalunkwe kuntratt preliminari vinkolanti; jew

(b)

mill-jum meta l-konsumatur jirċievi l-kuntratt jew kwalunkwe kuntratt preliminari vinkolanti jekk il-jum ikun aktar tard mid-data msemmija fil-punt (a).

3.   Il-perijodu ta’ rtirar għandu jiskadi:

(a)

wara sena u erbatax-il jum kalendarju mill-jum imsemmi fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu fejn formola ta’ rtirar standard separata, kif meħtieġ mill-Artikolu 5(4), ma tkunx ġiet mimlija mill-kummerċjant u ngħatat lill-konsumatur bil-miktub, fuq karta jew fuq mezz durabbli ieħor;

(b)

wara tliet xhur u erbatax-il jum kalendarju mill-jum imsemmi fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu fejn l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(1), inkluża l-formola standard applikabbli ta’ informazzjoni li tinsab fl-Annessi I sa IV, ma tkunx ingħatat lill-konsumatur bil-miktub, fuq karta jew fuq mezz durabbli ieħor.

Barra dan, l-Istati Membri għandhom jipprevedu penali adatti taħt l-Artikolu 15, b’mod partikolari fil-każ li, mal-iskadenza tal-perijodu ta’ rtirar, il-kummerċjant ikun naqas milli jikkonforma mar-rekwiżiti ta’ informazzjoni previsti f’din id-Direttiva.

4.   Fejn tkun ġiet mimlija mill-kummerċjant formola ta’ rtirar standard separata kif meħtieġ mill-Artikolu 5(4) u ngħatat lill-konsumatur bil-miktub, fuq karta jew fuq mezz durabbli ieħor, fi żmien sena mill-jum imsemmi fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, il-perijodu ta’ rtirar għandu jibda mill-jum li fih il-konsumatur jirċievi tali formola. Similment, fejn l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(1), inkluża l-formola standard applikabbli ta’ informazzjoni li tinsab fl-Annessi I sa IV, tkun ingħatat lill-konsumatur bil-miktub, fuq karta jew fuq mezz durabbli ieħor, fi żmien tliet xhur mill-jum imsemmi fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, il-perijodu ta’ rtirar għandu jibda mill-jum li fih il-konsumatur jirċievi tali informazzjoni.

5.   Fil-każ fejn il-kuntratt ta’ skambju jiġi offrut lill-konsumatur flimkien ma’ u fl-istess ħin tal-kuntratt ta’ timeshare, għandu japplika biss perijodu ta’ rtirar wieħed għaż-żewġ kuntratti taħt il-paragrafu 1. Il-perijodu ta’ rtirar għaż-żewġ kuntratti għandu jiġi kkalkulat konformement mad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2 billi dawn japplikaw għall-kuntratt ta’ timeshare.

Artikolu 7

Modalitajiet tal-eżerċizzju tad-dritt għall-irtirar

Fejn il-konsumatur ikollu l-ħsieb li jeżerċita d-dritt għall-irtirar, il-konsumatur għandu jinnotifika lill-kummerċjant bid-deċiżjoni tiegħu li jagħmel dan bil-miktub fuq karta jew fuq mezz durabbli ieħor qabel l-iskadenza tal-perijodu ta’ rtirar. Il-konsumatur jista’ juża’ l-formola standard ta’ rtirar li tinsab fl-Anness VI u mogħtija mill-kummerċjant taħt l-Artikolu 5(4). Id-data ta’ skadenza tkun meqjusa li ntlaħqet jekk in-notifika tintbagħat qabel ma jkun skada l-perijodu ta’ rtirar.

Artikolu 8

Effetti tal-eżerċizzju tad-dritt għall-irtirar

1.   L-eżerċizzju tad-dritt għall-irtirar mill-konsumatur itemm l-obbligu tal-partiijiet li jwettqu l-kuntratt.

2.   Fejn il-konsumatur jeżerċita d-dritt għall-irtirar, il-konsumatur la għandu jġarrab xi spiża u lanqas m’għandu jkun responsabbli għal xi valur li jikkorrispondi mas-servizz li seta’ twettaq qabel l-irtirar.

Artikolu 9

Ħlas bil-quddiem

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fir-rigward ta’ kuntratti ta’ timeshare, kuntratti dwar prodotti ta’ vaganza għal perijodu fit-tul u kuntratti ta’ skambju, kwalunkwe ħlas bil-quddiem, għoti ta’ garanziji, riżerva ta’ flus f’kontijiet, rikonoxximent espliċitu ta’ dejn jew kwalunkwe korrispettiv ieħor lill-kummerċjant jew lil kwalunkwe parti terza mill-konsumatur qabel tmiem il-perijodu, li matulu huwa jista’ jeżerċita d-dritt għall-irtirar taħt l-Artikolu 6 jkunu pprojbiti.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fir-rigward ta’ kuntratti ta’ bejgħ mill-ġdid, kwalunkwe ħlas bil-quddiem, għoti ta’ garanziji, riżerva ta’ flus f’kontijiet, rikonoxximent espliċitu ta’ dejn jew kwalunkwe korrispettiv ieħor lill-kummerċjant jew lil kwalunkwe parti terza mill-konsumatur qabel is-seħħ tal-bejgħ proprju jew it-terminazzjoni tal-kuntratt ta’ bejgħ mill-ġdid, ikunu pprojbiti.

Artikolu 10

Dispożizzjonijiet speċifiċi relatati ma’ kuntratti dwar prodotti ta’ vaganza għal perijodu fit-tul

1.   Għal kuntratti dwar prodotti ta’ vaganza għal perijodu fit-tul, il-ħlas għandu jsir abbażi ta’ skeda rateali ta’ ħlas. Kwalunkwe ħlas tal-prezz speċifikat fil-kuntratt diversament minn taħt l-iskeda rateali ta’ ħlas għandu jkun ipprojbit. Il-ħlasijiet, inkluż kwalunkwe miżata ta’ sħubija, għandhom jinqasmu fi ħlasijiet rateali annwali, li kull wieħed minnhom għandu jkun ta’ valur ugwali. Il-kummerċjant għandu jibgħat talba bil-miktub għal ħlas, fuq karta jew fuq mezz durabbli ieħor, mill-inqas erbatax-il jum kalendarju qabel kull data ta’ għeluq.

2.   Mit-tieni ħlas rateali ‘l quddiem, il-konsumatur jista’ jtemm il-kuntratt mingħajr ma jġarrab xi penali billi jinnotifika lill-kummerċjant fi żmien erbatax-il jum kalendarju minn meta jirċievi t-talba għall-adempiment ta’ kull ħlas rateali. Dan id-dritt m’għandux jinċidi fuq id-drittijiet eżistenti tat-terminazzjoni tal-kuntratt taħt il-leġiżlazzjoni nazzjonali eżistenti.

Artikolu 11

Terminazzjoni ta’ kuntratti anċillari

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fejn il-konsumatur jeżerċita d-dritt għall-irtirar mill-kuntratt ta’ timeshare jew mill-kuntratt dwar prodott ta’ vaganza għal perijodu fit-tul, kwalunkwe kuntratt ta’ skambju anċillari għalih jew kwalunkwe kuntratt anċillari ieħor jintemm awtomatikament, mingħajr ebda spiża għall-konsumatur.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 15 tad-Direttiva 2008/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2008 dwar ftehim ta’ kreditu għall-konsumatur (10) fejn il-prezz ikun kopert totalment jew parzjalment bi kreditu mogħti lill-konsumatur mill-kummerċjant, jew minn parti terza abbażi ta’ arranġament bejn il-parti terza u l-kummerċjant, il-ftehim ta’ kreditu għandu jintemm, mingħajr ebda spiża għall-konsumatur, fejn il-konsumatur jeżerċita d-dritt għall-irtirar mill-kuntratt ta’ timeshare, mill-kuntratt dwar prodott ta’ vaganza għal perijodu fit-tul, mill-kuntratt ta’ bejgħ mill-ġdid jew mill-kuntratt ta’ skambju.

3.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli ddettaljati dwar it-terminazzjoni ta’ tali kuntratt.

Artikolu 12

In-natura imperattiva tad-Direttiva u applikazzjoni f’każijiet internazzjonali

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fejn il-liġi applikabbli għall-kuntratt tkun il-liġi ta’ Stat Membru, il-konsumatur ma jkunx jista’ jirrinunzja għad-drittijiet konferiti lilu minn din id-Direttiva.

2.   Fejn il-liġi applikabbli hija dik ta’ pajjiż terz, il-konsumatur m’għandux jiċċaħħad mill-protezzjoni mogħtija minn din id-Direttiva, kif implimentata fl-Istat Membru tal-forum jekk:

kwalunkwe waħda mill-proprjetajiet immobbli kkonċernata tinsab fit-territorju ta’ Stat Membru; jew

fil-każ ta’ kuntratt li ma jkunx direttament relatat mal-proprjetà immobbli, il-kummerċjant iwettaq l-attivitajiet kummerċjali jew professjonali fi Stat Membru, jew bi kwalunkwe mezz, jindirizza tali attivitajiet għal Stat Membru u l-kuntratt jaqa’ fl-ambitu ta’ tali attivitajiet.

Artikolu 13

Rimedji ġudizzjarji u amministrattivi

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw, fl-interessi tal-konsumatur, li jkun hemm mezzi adegwati u effettivi sabiex tiġi żgurata l-konformità mill-kummerċjant ma’ din id-Direttiva.

2.   Il-mezzi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu dispożizzjonijiet li permezz tagħhom korp wieħed jew iktar milli ġejjin, kif stabbilit bil-liġi nazzjonali, għandhom ikollhom id-dritt għall-azzjoni, meħuda taħt il-liġi nazzjonali, quddiem il-qrati jew il-korpi amministrattivi kompetenti sabiex jiġi żgurat li d-dispożizzjonijiet nazzjonali għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva jiġu applikati:

(a)

il-korpi u l-awtoritajiet pubbliċi jew ir-rappreżentanti tagħhom;

(b)

l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi b’interess leġittimu li jipproteġu lill-konsumaturi;

(ċ)

l-organizzazzjonijiet professjonali b’interess leġittimu li jieħdu tali azzjoni.

Artikolu 14

Informazzjoni għall-konsumatur u rimedju barra l-qorti

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri adatti biex jinformaw lill-konsumatur dwar il-liġi nazzjonali li tittrasponi din id-Direttiva u għandhom iħeġġu, fejn ikun il-każ, lill-kummerċjant u lis-sidien ta’ kodiċijiet biex jinformaw lill-konsumatur dwar il-kodiċijiet ta’ kondotta tagħhom.

Il-Kummissjoni għandha tħeġġeġ it-tfassil fil-livell Komunitarju, partikolarment mill-korpi, organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet professjonali, ta’ kodiċijiet ta’ kondotta li jkollhom il-mira li jiffaċilitaw l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, konformement mal-liġi Komunitarja. Din għandha tinkoraġġixxi wkoll lill-kummerċjant u lill-organizzazzjonijiet settorali tagħhom biex jinformaw lill-konsumatur dwar kwalunkwe kodiċi bħal dawn, inkluż, fejn ikun il-każ, permezz ta’ mmarkar speċifiku.

2.   L-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu l-istabbiliment jew l-iżvilupp ta’ proċeduri ta’ lmenti u ta’ rimedji barra l-qorti li jkunu adegwati u effettivi sabiex jiġu riżolti d-disputi konsumeristiċi konformement ma’ din id-Direttiva u għandhom jinkoraġġixxu, fejn ikun il-każ, lill-kummerċjant u lill-organizzazzjonijiet professjonali tagħhom biex jinformaw lill-konsumatur b’dawn il-proċeduri.

Artikolu 15

Penali

1.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu għal penali adatti fil-każ li kummerċjant jonqos milli jikkonforma mad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati konformement ma’ din id-Direttiva.

2.   Dawk il-penali għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

Artikolu 16

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw sat-23 ta’ Frar 2011 il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex ikunu konformi ma’ din id-Direttiva. Huma għandhom jikkomunikaw immedjatament lill-Kummissjoni t-test ta’ dawn id-dispożizzjonijiet.

Huma għandhom japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet mit-23 ta’ Frar 2011.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew tali referenza għandha takkumpanjahom meta jiġu pubblikati uffiċjalment. Il-metodi kif issir tali referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 17

Reviżjoni

Il-Kummissjoni għandha tirrivedi din id-Direttiva u tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill mhux aktar tard mit-23 ta’ Frar 2014.

Jekk ikun meħtieġ, hija għandha tagħmel proposti oħrajn biex tadattaha għall-iżviluppi fil-qasam.

Il-Kummissjoni tista’ titlob informazzjoni mill-Istati Membri u mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali.

Artikolu 18

Tħassir

Id-Direttiva 94/47/KE hija b’dan imħassra.

Ir-referenzi għad-Direttiva imħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw konformement mat-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness VI.

Artikolu 19

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 20

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Strasburgu, 14 ta’ Jannar 2009.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

A. VONDRA


(1)  ĠU C 44, 16.2.2008, p. 27.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta’ Ottubru 2008 (għadha mhijiex pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali), Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2008.

(3)  ĠU L 280, 29.10.1994, p. 83.

(4)  ĠU L 158, 23.6.1990, p. 59.

(5)  ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22.

(6)  ĠU L 124, 8.6.1971, p. 1.

(7)  ĠU L 177, 4.7.2008, p. 6.

(8)  ĠU L 12, 16.1.2001, p. 1.

(9)  ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.

(10)  ĠU L 133, 22.5.2008, p. 66.


ANNESS I

FORMOLA TA’ INFORMAZZJONI STUARD DWAR KUNTRATTI TA’ TIMESHARE:

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS II

FORMOLA TA’ INFORMAZZJONI STUARD GĦAL KUNTRATTI DWAR PRODOTTI TA’ VAGANZA GĦALL-PERIJODU FIT-TUL

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS III

FORMOLA TA’ INFORMAZZJONI STUARD GĦAL KUNTRATTI TA’ BEJGĦ MILL-ĠDID:

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS IV

FORMOLA TA’ INFORMAZZJONI STUARD GĦAL KUNTRATTI TA’ SKAMBJU:

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS V

FORMOLA TA’ RTIRAR STANDARD SEPARATA LI TIFFAĊILITA D-DRITT GĦALL-IRTIRAR

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS VI

TABELLA TA’ KORRELAZZJONI BEJN ID-DISPOŻIZZJONIJIET TA’ DIN ID-DIRETTIVA U D-DIRETTIVA 94/47/KE

Direttiva 94/47/KE

Din id – Direttiva

Artikolu 1, l-ewwel paragrafu

Artikolu 1 (1) u Artikolu 1 (2), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 1, it-tieni paragrafu

Artikolu 1, it-tielet paragrafu

Artikolu 1 (2), it-tieni subparagrafu

Artikolu 2, l-ewwel inċiż

Artikolu 2 (1), punt (a)

Artikolu 2 (1), punt (b) (ġdid)

Artikolu 2 (1), punt (ċ) (ġdid)

Artikolu 2 (1), punt (d) (ġdid)

Artikolu 2, it-tieni inċiż

Artikolu 2, it-tielet inċiż

Artikolu 2 (1), punt (e)

Artikolu 2, ir-rabà inċiż

Artikolu 2 (1), punt (f)

Artikolu 2 (1), punt (g) (ġdid)

Artikolu 2 (1), punt (h) (ġdid)

Artikolu 2 (1), punt (i) (ġdid)

Artikolu 2 (1), punt (j) (ġdid)

Artikolu 2 (2) (ġdid)

Artikolu 3 (1)

Artikolu 4 (1)

Artikolu 3 (2)

Artikolu 5 (2)

Artikolu 3 (3)

Artikolu 3 (1)

Artikolu 3 (2) (ġdid)

Artikolu 3 (3) (ġdid)

Artikolu 3 (4) (ġdid)

Artikolu 4, l-ewwel inċiż

Artikolu 5 (1), l-ewwel subparagrafu, u Artikolu 5 (2), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 4, it-tieni inċiż

Artikolu 4 (3) u Artikolu 5 (1)

Artikolu 4 (2) (ġdid)

Artikolu 5 (4) (ġdid)

Artikolu 5 (5) (ġdid)

Artikolu 5 (1), sentenza introduttorja

Artikolu 6 (1)

Artikolu 5 (1), l-ewwel inċiż

Artikolu 6 (1) u Artikolu 6 (2)

Artikolu 5 (1), it-tieni inċiż

Artikolu 6 (3) u Artikolu 6 (4)

Artikolu 5 (1), it-tielet inċiż

Artikolu 6 (3)

Artikolu 6 (5) (ġdid)

Artikolu 5 (2)

Artikolu 7

Artikolu 8 (1) (ġdid)

Artikolu 5 (3)

Artikolu 8 (2)

Artikolu 5 (4)

Artikolu 8 (2)

Artikolu 6

Artikolu 9 (1)

Artikolu 9 (2) (ġdid)

Artikolu 10 (1) (ġdid)

Artikolu 10 (2) (ġdid)

Artikolu 11 (1) (ġdid)

Artikolu 7, l-ewwel paragrafu

Artikolu 11 (2)

Artikolu 7, it-tieni paragrafu

Artikolu 11 (3)

Artikolu 8

Artikolu 12 (1)

Artikolu 9

Artikolu 12 (2)

Artikolu 10

Artikolus 13 u 15

Artikolu 11

Artikolu 14 (1) (ġdid)

Artikolu 14 (2) (ġdid)

Artikolu 12

Artikolu 16

Artikolu 17 (ġdid)

Artikolu 18 (ġdid)

Artikolu 19 (ġdid)

Artikolu 13

Artikolu 20

Anness

Anness I

Anness, punt (a)

Artikolu 5 (3), punt (a), u Anness I, Parti 1, l-ewwel kaxxa

Anness, punt (b)

Anness I, Parti 1, it-tielet kaxxa, u Anness I, Parti 3, punt 1, l-ewwel inċiż

Anness, punt (ċ)

Anness I, Parti 1, it-tieni kaxxa, u Anness I, Parti 3, punt 2, l-ewwel inċiż

Anness, punt (d) (1)

Anness I, Parti 3, punt 3, l-ewwel inċiż

Anness, punt (d) (2)

Anness I, Parti 1, ir-raba’ kaxxa, u Anness I, Parti 3, punt 3, it-tieni inċiż

Anness, punt (d) (3)

Anness I, Parti 3, punt 3, it-tielet inċiż

Anness, punt (d) (4)

Anness I, Parti 3, punt 3, l-ewwel inċiż

Anness, punt (d) (5)

Anness I, Parti 3, punt 3, ir-raba’ inċiż

Anness, punt (e)

Anness I, Parti 1, is-sitt kaxxa, u Anness I, Parti 3, punt 2, it-tieni inċiż

Anness, punt (f)

Anness I, Parti 1, is-sitt kaxxa, u Anness I, Parti 3, punt 2, it-tielet inċiż

Anness, punt (g)

Anness I, Parti 3, punt 6, l-ewwel inċiż

Anness, punt (h)

Anness I, Parti 1, ir-raba’ kaxxa

Anness, punt (i)

Anness I, Parti 1, il-ħames u s-sitt kaxxi, u Anness I, Parti 3, punt 4, l-ewwel inċiż

Anness, punt (j)

Anness I, Parti 2, it-tielet inċiż

Anness, punt (k)

Anness I, Parti 2, is-seba’ kaxxa, u Anness I, Parti 3, punt 6, it-tieni inċiż

Anness, punt (l)

Anness I, Parti 2, l-ewwel u it-tielet inċiż, Anness I, Parti 3, punt 5, l-ewwel inċiż, u Anness V (ġdid)

Anness, punt (m)

Artikolu 5 (3), punt (b)

Anness I, Parti 1, it-tmien kaxxa (ġdid)

Anness I, Parti 2, it-tieni inċiż (ġdid)

Anness I, Parti 2, ir-raba’ inċiż (ġdid)

Anness I, Parti 3, punt 1, it-tieni inċiż (ġdid)

Anness I, Parti 3, punt 4, it-tieni inċiż (ġdid)

Anness I, Parti 3, punt 5, it-tieni inċiż (ġdid)

Anness I, Parti 3, punt 6, it-tielet inċiż (ġdid)

Anness I, Parti 3, punt 6, ir-raba’ inċiż (ġdid)

Annesses II to V (ġdid)


II Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Kummissjoni

3.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 33/31


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-27 ta’ Jannar 2009

dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet tal-aġenziji tal-ħlas tal-Estonja dwar l-infiq fil-qasam tal-miżuri tal-iżvilupp rurali ffinanzjat mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (l-FAEG) għas-sena finanzjarja 2007

(notifikata taħt id-dokument numru C(2009) 150)

(It-test bl-Estonjan biss huwa awtentiku)

(2009/85/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta’ Ġunju 2005 dwar il-finanzjament tal-politika agrikola komuni [titlu mhux uffiċjali] (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 30 u 39 tiegħu,

Wara li kkonsultat il-Kumitat għall-Fondi Agrikoli,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/395/KE (2) approvat il-kontijiet tal-aġenziji kollha tal-ħlas għas-sena finanzjarja 2007, ħlief dawk tal-aġenzija tal-ħlas tal-Estonja msejħa “PRIA” u tal-aġenzija tal-ħlas Maltija msejħa “MRAE”.

(2)

Wara t-trasmissjoni ta’ tagħrif ġdid u wara li saru aktar verifiki, il-Kummissjoni issa tista’ tiddeċiedi, f’dak li għandu x’jaqsam mal-infiq fil-qasam tal-miżuri tal-iżvilupp rurali, dwar l-integrità, l-eżattezza u l-veraċità tal-kontijiet imressqin mill-aġenzija tal-ħlas Estonjana msejħa “PRIA”.

(3)

Skont l-Artikolu 30(2) tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005, din id-Deċiżjoni ma tippreġudikax deċiżjonijiet meħudin sussegwentement mill-Kummissjoni li jeskludu mill-finanzjament tal-Komunità nfiq mhux imwettaq skont ir-regoli Komunitarji,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-kontijiet tal-aġenzija tal-ħlas tal-Estonja “PRIA” dwar l-infiq fil-qasam tal-miżuri tal-iżvilupp rurali ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (l-FAEG) għas-sena finanzjarja 2007, b’dan qed jiġu approvati.

L-ammonti li jistgħu jiġu rkuprati minn, jew li għandhom jitħallsu lill-Istat Membru skont din id-Deċiżjoni fil-qasam tal-miżuri tal-iżvilupp rurali li japplikaw fl-Estonja huma stipulati fl-Annessi I u II.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika tal-Estonja.

Magħmula fi Brussell, 27 ta’ Jannar 2009.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1.

(2)  ĠU L 139, 29.5.2008, p. 25.


ANNESS I

L-APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET TAL-AĠENZIJI TAL-ĦLAS

IS-SENA FINANZJARJA 2007 - IN-NEFQA TAL-FAEG GĦALL-IŻVILUPP RURALI FL-ISTATI MEMBRI L-ĠODDA

AMMONT LI GĦANDU JIĠI RKUPRAT MILL- JEW IMĦALLAS LILL-ISTAT MEMBRU

SM

 

L-infiq tal-2007 tal-Aġenziji tal-Ħlas li għalihom il-kontijiet

It-total ta' a + b

It-tnaqqis

It-total

Il-ħlasijiet interim rimburżati lill-Istat Membru għas-sena finanzjarja

L-ammont li għandu jiġi rkuprat mill- (–) jew imħallas lill- (+) Istat Membru (1)

ġew approvati

ma ġewx approvati

= infiq iddikjarat fid-dikjarazzjoni annwali

= it-total tal-ħlasijiet interim rimburżati lill-Istat Membru għas-sena finanzjarja

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

EE

EUR

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48

36 236 291,00

4 483 902,48


(1)  Billi l-ħlasijiet laħqu 95 % tal-pjan finanzjarju, il-bilanċ għall-EE se jitħallas matul l-għeluq tal-programm.


ANNESS II

L-INFIQ APPROVAT FL-ISTATI MEMBRI L-ĠODDA GĦALL-EŻERĊIZZJU TAS-SENA 2007 SKONT IL-MIŻURA TAL-IŻVILUPP RURALI TAL-FAEG

ID-DIFFERENZI BEJN IL-KONTIJIET ANNWALI U D-DIKJARAZZJONIJIET TA' NFIQ

SM

Nru

Mizuri

In-nefqa tal-2007

Il-kolonna “a” tal-Anness I

It-tnaqqis

Il-kolonna “d” tal-Anness I

L-ammont approvat għall-2007

Il-kolonna “e” tal-Anness I

EE

Nru

Miżuri

i

ii

iii = i + ii

 

1

L-appoġġ għal investimenti fil-ġestjoni tal-iskart tal-annimali

6 551 632,40

0,00

6 551 632,40

 

2

L-inkoraġġiment tat-titjib u tal-iżvilupp

20 321 752,46

0,00

20 321 752,46

 

3

L-inkoraġġiment biex jitwaqqfu gruppi tal-produtturi

101 134,83

0,00

101 134,83

 

4

Il-promozzjoni tat-taħrig vokazzjonali għall-bdiewa

2 566 539,21

0,00

2 566 539,21

 

5

Servizz tekniku u ta' konsulenza għall-bdiewa

6 225 307,60

0,00

6 225 307,60

 

6

L-irtirar kmieni

4 021 137,22

0,00

4 021 137,22

 

7

L-appoġġ għall-bdiewa ż-żgħar biex iwaqqfu razzett għall-ewwel darba

932 689,76

0,00

932 689,76

 

8

L-ilħuq tal-istandards tal-UE

0,00

0,00

0,00

 

9

L-adozzjoni ta' miżuri agrikoli favur l-ambjent

0,00

0,00

0,00

 

10

Azzjonijiet agrikoli favur l-ambjent għall-ħarsien tal-valur naturali

0,00

0,00

0,00

 

11

L-afforestazzjoni

0,00

0,00

0,00

 

12

It-titjib fl-infrastruttura għall-iżvilupp tal-bhejjem

0,00

0,00

0,00

 

13

Iż-żoni aktar żvantaġġati

0,00

0,00

0,00

 

14

L-appoġġ għall-iskemi tal-kwalità

0,00

0,00

0,00

 

15

L-appoġġ għall-ipproċessar tradizzjonali fuq skala żgħira

0,00

0,00

0,00

 

16

Il-ħarsien tal-pajsaġġi agrikoli u tradizzjonali

0,00

0,00

0,00

 

17

Il-ħarsien min-nirien tal-foresti u minn diżastri naturali oħrajn

0,00

0,00

0,00

 

18

L-afforestazzjoni ta' art li mhix agrikola

0,00

0,00

0,00

 

19

It-titjib fil-proċess tal-ħsad

0,00

0,00

0,00

 

20

L-appoġġ tekniku għall-implimentazzjoni u l-monitoraġġ

0,00

0,00

0,00

 

21

L-appoġġ tekniku għal inizjattivi kollettivi fil-livell lokali

0,00

0,00

0,00

It-total

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48


3.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 33/35


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-28 ta’ Jannar 2009

dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet ta’ ċerti aġenziji tal-ħlas fil-Belġju, fil-Ġermanja u fl-Awstrija, u dwar l-infiq iffinanzjat mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (l-FAEŻR) għas-sena finanzjarja 2007

(notifikata taħt id-dokument numru C(2009) 420)

(It-testi bil-Ġermaniż, bl-Olandiż u bil-Franċiż biss huma awtentiċi)

(2009/86/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta’ Ġunju 2005 dwar il-finanzjament tal-politika agrikola komuni (1) [titlu mhux uffiċjali], u b’mod partikulari l-Artikoli 30 u 33 tiegħu,

Wara li kkonsultat il-Kumitat għall-Fondi Agrikoli,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/397/KE (2) approvat il-kontijiet tal-aġenziji kollha tal-ħlas għas-sena finanzjarja 2007, ħlief dawk tal-aġenzija tal-ħlas Awstrijaka msejħa “AMA”, tal-aġenziji tal-ħlas Belġjani msejħin “ALV” u “Région wallonne”, tal-aġenziji tal-ħlas Ġermaniżi msejħin “Baden-Württemberg” u “Bayern”, tal-aġenzija tal-ħlas Griega msejħa “OPEKEPE”, tal-aġenzija tal-ħlas Finlandiża msejħa “MAVI” u tal-aġenzija tal-ħlas Portugiża msejħa “IFAP”.

(2)

Wara t-trasmissjoni ta’ tagħrif ġdid u wara li saru aktar verifiki, il-Kummissjoni issa tista’ tiddeċiedi dwar l-infiq iffinanzjat mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (l-FAEŻR) dwar l-integrità, l-eżattezza, u l-veraċità tal-kontijiet imressqin mill-aġenzija tal-ħlas Awstrijaka msejħa “AMA”, mill-aġenziji tal-ħlas Belġjani msejħin “ALV” u “Région wallonne” u mill-aġenziji tal-ħlas Ġermaniżi msejħin “Baden-Württemberg” u “Bayern”.

(3)

Skont l-Artikolu 30(2) tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005, din id-Deċiżjoni ma tippreġudikax deċiżjonijiet meħudin sussegwentement mill-Kummissjoni li jeskludu mill-finanzjament tal-Komunità infiq li ma jsirx skont ir-regoli Komunitarji,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

L-Artikolu 1

Il-kontijiet tal-aġenziji tal-ħlas tal-aġenzija tal-ħlas Awstrijaka msejħa “AMA”, tal-aġenziji tal-ħlas Belġjani msejħin “ALV” u “Région wallonne” u tal-aġenziji tal-ħlas Ġermaniżi msejħin “Baden-Württemberg” u “Bayern” dwar l-infiq iffinanzjat mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (l-FAEŻR) għas-sena finanzjarja 2007, b’dan huma approvati.

L-ammonti li jistgħu jiġu rkuprati minn, jew li għandhom jitħallsu lil, kull Stat Membru taħt kull programm ta’ żvilupp rurali skont din id-Deċiżjoni, inklużi dawk li ġejjin mill-applikazzjoni tal-Artikolu 33(8) tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005, huma stipulati fl-Anness.

L-Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzati lir-Renju tal-Belġju, lir-Repubblika Federali tal-Ġermanja u lir-Repubblika Federali tal-Awstrija.

Magħmula fi Brussell, 28 ta’ Jannar 2009.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1.

(2)  ĠU L 139, 29.5.2008, p. 40.


ANNESS

APPROVAZZJONI TA' NFIQ TAL-FAEŻR LI MA KIENX APPROVAT SKONT IL-PROGRAMM U L-MIŻURA TAL-IŻVILUPP RURALI GĦAS-SENA FINANZJARJA 2007

AMMONT LI GĦANDU JIĠI RKUPRAT MILL- JEW IMĦALLAS LILL-ISTAT MEMBRU GĦAL KULL PROGRAMM

f'EUR

CCI: programm/miżura

L-infiq tal-2007

Il-korrezzjonijiet

It-total

L-ammonti li ma jistgħux jerġgħu jintużaw

L-ammont aċċettat u approvat għas-sena finanzjarja 2007

Il-ħlasijiet interim rimburżati lill-Istat Membru għas-sena finanzjarja

L-ammont li għandu jiġi rkuprat mill- (-) jew imħallas lill- (+) Istat Membru fid-dikjarazzjoni li jmiss

AT: 2007AT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

3 158 372,63

0,00

3 158 372,63

0,00

3 158 372,63

3 158 372,63

0,00

112

3 908 233,15

0,00

3 908 233,15

0,00

3 908 233,15

3 908 233,15

0,00

121

9 235 304,14

0,00

9 235 304,14

0,00

9 235 304,14

9 235 304,14

0,00

122

3 294 281,45

0,00

3 294 281,45

0,00

3 294 281,45

3 294 281,45

0,00

123

2 191 695,41

0,00

2 191 695,41

0,00

2 191 695,41

2 191 695,41

0,00

125

5 401 861,15

0,00

5 401 861,15

0,00

5 401 861,15

5 401 861,15

0,00

211

298 848,34

0,00

298 848,34

0,00

298 848,34

298 848,34

0,00

212

131 066,58

0,00

131 066,58

0,00

131 066,58

131 066,58

0,00

214

37 084 625,03

0,00

37 084 625,03

0,00

37 084 625,03

37 084 625,03

0,00

221

149 747,87

0,00

149 747,87

0,00

149 747,87

149 747,87

0,00

226

2 085 551,36

0,00

2 085 551,36

0,00

2 085 551,36

2 085 551,36

0,00

311

827 659,84

0,00

827 659,84

0,00

827 659,84

827 659,84

0,00

321

6 898 491,47

0,00

6 898 491,47

0,00

6 898 491,47

6 898 491,47

0,00

322

223 025,38

0,00

223 025,38

0,00

223 025,38

223 025,38

0,00

323

934 078,97

0,00

934 078,97

0,00

934 078,97

934 078,97

0,00

511

3 663 758,63

0,00

3 663 758,63

0,00

3 663 758,63

3 663 758,63

0,00

It-total

79 486 601,40

0,00

79 486 601,40

0,00

79 486 601,40

79 486 601,40

0,00

BE: 2007BE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 301 988,20

0,00

1 301 988,20

0,00

1 301 988,20

1 301 988,20

0,00

112

2 273 234,91

0,00

2 273 234,91

0,00

2 273 234,91

2 273 234,86

0,05

114

209 790,00

0,00

209 790,00

0,00

209 790,00

209 790,00

0,00

121

11 929 557,45

0,00

11 929 557,45

0,00

11 929 557,45

11 929 554,14

3,31

123

35 905,58

0,00

35 905,58

0,00

35 905,58

35 905,58

0,00

213

311 355,00

0,00

311 355,00

0,00

311 355,00

311 355,00

0,00

214

8 017 687,58

0,00

8 017 687,58

0,00

8 017 687,58

8 017 670,58

17,00

221

186 511,63

0,00

186 511,63

0,00

186 511,63

186 511,40

0,23

227

34 254,60

0,00

34 254,60

0,00

34 254,60

34 254,60

0,00

311

355 114,08

0,00

355 114,08

0,00

355 114,08

355 113,99

0,09

511

23 346,27

0,00

23 346,27

0,00

23 346,27

23 346,26

0,01

It-total

24 678 745,30

0,00

24 678 745,30

0,00

24 678 745,30

24 678 724,61

20,69

BE: 2007BE06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

568 902,71

0,00

568 902,71

0,00

568 902,71

568 902,30

0,41

121

1 001 347,40

0,00

1 001 347,40

0,00

1 001 347,40

1 001 345,70

1,70

214

12 388 593,98

0,00

12 388 593,98

0,00

12 388 593,98

12 388 595,00

–1,02

511

9 099,20

0,00

9 099,20

0,00

9 099,20

9 099,00

0,20

It-total

13 967 943,29

0,00

13 967 943,29

0,00

13 967 943,29

13 967 942,00

1,29

DE: 2007DE06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

123

1 125 569,50

0,00

1 125 569,50

0,00

1 125 569,50

1 125 569,50

0,00

212

1 828 100,21

0,00

1 828 100,21

0,00

1 828 100,21

1 828 100,21

0,00

214

47 585 258,80

0,00

47 585 258,80

0,00

47 585 258,80

47 585 258,80

0,00

225

202 164,16

0,00

202 164,16

0,00

202 164,16

202 164,16

0,00

313

397 179,32

0,00

397 179,32

0,00

397 179,32

397 179,32

0,00

323

175 079,31

0,00

175 079,31

0,00

175 079,31

175 079,31

0,00

331

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

341

454 059,46

0,00

454 059,46

0,00

454 059,46

454 059,46

0,00

511

1 268,10

0,00

1 268,10

0,00

1 268,10

1 268,10

0,00

It-total

51 783 678,86

0,00

51 783 678,86

0,00

51 783 678,86

51 783 678,86

0,00

DE: 2007DE06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

125

10 354 885,93

0,00

10 354 885,93

0,00

10 354 885,93

10 354 885,93

0,00

211

12 533 554,12

0,00

12 533 554,12

0,00

12 533 554,12

12 533 554,12

0,00

212

43 732 465,69

0,00

43 732 465,69

0,00

43 732 465,69

43 732 465,69

0,00

214

74 414 645,47

0,00

74 414 645,47

0,00

74 414 645,47

74 414 645,47

0,00

221

716 592,00

0,00

716 592,00

0,00

716 592,00

716 592,00

0,00

225

120 299,00

0,00

120 299,00

0,00

120 299,00

120 299,00

0,00

227

1 512 681,00

0,00

1 512 681,00

0,00

1 512 681,00

1 512 681,00

0,00

322

13 601 799,43

0,00

13 601 799,43

0,00

13 601 799,43

13 601 799,43

0,00

323

1 933 637,50

0,00

1 933 637,50

0,00

1 933 637,50

1 933 637,50

0,00

511

106 380,88

0,00

106 380,88

0,00

106 380,88

106 380,88

0,00

It-total

159 026 941,02

0,00

159 026 941,02

0,00

159 026 941,02

159 026 941,02

0,00


3.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 33/38


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tad-29 ta’ Jannar 2009

dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet ta’ ċerti aġenziji tal-ħlas tal-Estonja, l-Olanda u l-Portugall li jikkonċernaw l-infiq iffinanzjat mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) għas-sena finanzjarja 2007

(notifikata taħt id-dokument numru C(2009) 414)

(It-testi bl-Estonjan, l-Olandiż u l-Portugiż biss huma awtentiċi)

(2009/87/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta’ Ġunju 2005 dwar il-finanzjament tal-politika agrikola komuni (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 30 u 32 tiegħu,

Wara li kkonsultat il-Kumitat għall-Fondi Agrikoli,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/396/KE (2) approvat, għas-sena finanzjarja 2007, il-kontijiet tal-aġenziji tal-ħlas kollha ħlief l-aġenzija tal-ħlas tal-Estonja “PRIA”, l-aġenzija tal-ħlas Griega “OPEKEPE”, l-aġenzija tal-ħlas Finlandiża “MAVI”, l-aġenzija tal-ħlas Taljana “ARBEA”, l-aġenzija tal-ħlas Maltija “MRAE”, l-aġenzija tal-ħlas Olandiża “Dienst Regelingen” u l-aġenziji tal-ħlas Portugiżi “IFADAP”, “INGA” u “IFAP”.

(2)

Wara t-trasmissjoni ta’ tagħrif ġdid u wara verifiki addizzjonali, il-Kummissjoni issa tinsab fil-qagħda li tieħu deċiżjoni dwar l-integralità, l-eżattezza u l-veraċità tal-kontijiet sottomessi mill-aġenzija ta’ ħlas Estonjana “PRIA”, l-aġenzija tal-ħlas Olandiża “Dienst Regelingen” u l-aġenzija tal-ħlas Portugiża “INGA”.

(3)

L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 10(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 885/2006 tal-21 ta' Ġunju 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 dwar l-akkreditazzjoni tal-aġenziji tal-ħlas u ta’ korpijiet oħrajn u l-approvazzjoni tal-kontijiet tal-FAEG u tal-FAEŻR (3) jistipula li l-ammonti li jistgħu jiġu rkuprati mingħand, jew imħallsa lil, kull Stat Membru, skont id-deċiżjoni tal-approvazzjoni tal-kontijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 10(1) tar-Regolament imsemmi, għandhom jiġu stabbiliti billi jitnaqqas is-self imħallas matul is-sena finanzjarja konċernata, jiġifieri l-2007, mill-infiq rikonoxxut għal dik is-sena skont il-paragrafu 1. Dawn l-ammonti għandhom jitnaqqsu minn, jew jiżdiedu mas-self skont in-nefqa mit-tieni xahar wara dak li fih tkun ittieħdet id-deċiżjoni dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet.

(4)

Skont l-Artikolu 32(5) tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005, 50 % tal-konsegwenzi finanzjarji ta’ nuqqas ta’ rkupru tal-irregolaritajiet għandu jagħmel tajjeb għalihom l-Istat Membru konċernat u 50 % jitħallsu mill-baġit Komunitarju, jekk l-irkupru ta’ dawk l-irregolaritajiet ma jkunx sar fi żmien erba’ snin mid-deċiżjoni primarja amministrattiva jew ġudizzjarja, jew fi żmien tmien snin jekk l-irkupru jitressaq quddiem il-qrati nazzjonali. L-Artikolu 32(3) tar-Regolament imsemmi jobbliga lill-Istati Membri biex jissottomettu lill-Kummissjoni, rapport fil-qosor dwar il-proċeduri tal-irkupru meħuda b’reazzjoni għall-irregolaritajiet, flimkien mal-kontijiet annwali. Ir-regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tal-obbligu tal-Istati Membri li jħejju rapport dwar l-ammonti li għandhom jiġu rkuprati huma stipulati fir-Regolament (KE) Nru 885/2006. L-Anness III tar-Regolament imsemmi jipprovdi t-tabelli mudelli 1 u 2 li għandhom jiġu pprovduti mill-Istati Membri fl-2008. Fuq il-bażi tat-tabelli mimlija mill-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi fuq il-konsegwenzi finanzjarji ta’ nuqqas ta’ rkupru ta’ irregolaritajiet li jmorru lura għal iktar minn erba’ snin jew minn tmien snin, rispettivament. Din id-Deċiżjoni hija mingħajr preġudizzju għal deċizjonijiet ta’ konformità fil-ġejjieni skont l-Artikolu 32(8) tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005.

(5)

Skont l-Artikolu 32(6) tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma jieħdux passi għall-irkupru. Deċiżjoni bħal din tista’ tittieħed biss jekk l-ispejjeż li saru diġà u dawk li aktarx isiru flimkien jaqbżu l-ammont li għandu jiġi rkuprat jew jekk l-irkupru jirriżulta impossibbli li jsir minħabba insolvenza, irreġistrata u rikonoxxuta skont il-liġi nazzjonali, tad-debitur jew tal-persuni legalment responsabbli għall-irregolarità. Jekk dik id-deċiżjoni tittieħed fi żmien erba’ snin mid-deċiżjoni amministrattiva jew ġudizzjarja primarja, jew fi żmien tmien snin jekk l-irkupru jitressaq quddiem il-qrati nazzjonali, 100 % tal-konsegwenzi finanzjarji tan-nuqqas tal-irkupru għandhom jiġġarrbu mill-baġit Komunitarju. Ir-rapport fil-qosor imsemmi fl-Artikolu 32(3) tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005 juri l-ammonti li għalihom l-Istat Membru ddeċieda li ma jieħux passi għall-irkupru u fuq liema bażi ttieħdet id-deċiżjoni. Dawn l-ammonti ma għandhomx ikunu ddebitati lill-Istati Membri konċernati u għalhekk għandhom jitħallsu mill-baġit Komunitarju. Din id-Deċiżjoni hija mingħajr preġudizzju għal deċizjonijiet ta’ konformità fil-ġejjieni skont l-Artikolu 32(8) tar-Regolament imsemmi.

(6)

Hija u tapprova l-kontijiet tal-aġenziji tal-ħlas ikkonċernati, il-Kummissjoni għandha tqis l-ammonti li diġà huma miżmuma mill-Istati Membri konċernati abbażi tad-Deċiżjoni 2008/396/KE.

(7)

Skont l-Artikolu 30(2) tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005, din id-Deċiżjoni ma tippreġudikax deċiżjonijiet meħuda sussegwentement mill-Kummissjoni li jeskludu mill-finanzjament tal-Komunità nfiq li ma jiġix effettwat skont ir-regoli Komunitarji,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

B’dan huma approvati l-kontijiet tal-aġenzija tal-ħlas Estonjana “PRIA”, l-aġenzija tal-ħlas Olandiża “Dienst Regelingen” u l-aġenzija tal-ħlas Portugiża “INGA” li jikkonċernaw l-infiq iffinanzjat mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG), għas-sena finanzjarja 2007.

L-ammonti li jistgħu jiġu rkuprati minn, jew li għandhom jitħallsu lil, kull Stat Membru konċernat skont din id-Deċiżjoni, inklużi dawk li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-Artikolu 32(5) tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005, huma stipulati fl-Anness.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika tal-Estonja, lir-Renju tal-Olanda u lir-Repubblika Portugiża.

Magħmula fi Brussell, 29 ta’ Jannar 2009.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1.

(2)  ĠU L 139, 29.5.2008, p. 33.

(3)  ĠU L 322M, 2.12.2008, p. 162.


ANNESS

APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET TAL-AĠENZIJI TAL-ĦLAS

SENA FINANZJARJA 2007

AMMONT LI SE JKUN IRKUPRAT MILL-, JEW IMĦALLAS LILL-, ISTAT MEMBRU

MS

 

2007 - Infiq / Dħul Assenjat lill-Aġenziji tal-Ħlas li l-kontijiet tagħhom

Total a + b

Tnaqqis u sospensjonijiet għas-sena finanzjarja kollha (1)

Tnaqqis skont l-Artikolu 32 tar-Reg. 1290/2005

Total inkluż tnaqqis u sospensjonijiet

Ħlasijiet lil Stat Membru għas-sena finanzjarja (2)

Ammont li se jkun irkuprat mill- (–) jew imħallas lill- (+) Istat Membru

Ammont irkuprat minn (–) jew imħallas lil (+) Stat Membru skont id-Deċiżjoni 2008/396/KE

Ammont li se jkun irkuprat mill- (-) jew imħallas lill- (+) Istat Membru skont din id-Deċiżjoni (3)

huma approvati

mhumiex approvati

= infiq / dħul assenjat iddikjarat fid-dikjarazzjoni annwali

= total tal-infiq / dħul assenjat fid-dikjarazzjonijiet ta' kull xahar

 

 

a = xxxxx – A (col.i)

b = xxxxx – A (col.h)

ċ = a + b

d = xxxxx – C1 (col. e)

e = xxxxx – ART32

f = ċ + d + e

g

h = f – g

i

j = h – i

EE

EEK

48 756 155,26

0,00

48 756 155,26

0,00

0,00

48 756 155,26

43 218 699,70

5 537 455,56

0,00

5 537 455,56

EE

EUR

35 127 040,45

0,00

35 127 040,45

0,00

0,00

35 127 040,45

35 126 777,91

262,54

0,00

262,54

NL

EUR

1 013 075 985,35

0,00

1 013 075 985,35

– 197 851,62

–99 891,82

1 012 778 241,91

1 014 343 940,20

–1 565 698,29

0,00

–1 565 698,29

PT

EUR

528 151 439,51

189 388 757,34

717 540 196,85

–35 399,52

0,00

717 504 797,33

717 209 444,82

295 352,51

0,00

295 352,51


MS

 

nfiq (4)

Dħul assenjat (4)

Fond taz-zokkor

L-Artikolu 32 (= e)

Total (= j)

Infiq (5)

Dħul assenjat (5)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

k

l

m

n

o

p = k + l + m + n + o

EE

EEK

5 537 455,56

0,00

0,00

0,00

0,00

5 537 455,56

EE

EUR

262,54

0,00

0,00

0,00

0,00

262,54

NL

EUR

163 611,00

–1 629 417,47

0,00

0,00

–99 891,82

–1 565 698,29

PT

EUR

295 352,51

0,00

0,00

0,00

0,00

295 352,51


(1)  Rigward NL, tnaqqis magħmul għal “tnaqqis ieħor” (–1 338,54 EUR) diġà kien rreġistrat mill-Istat Membru fil-kontijiet. It-tnaqqis u s-sospensjonijiet huma dawk li tqiesu fis-sistema tal-ħlas, li magħhom jiżdiedu partikolarment il-korrezzjonijiet għal meta ma ġewx irrispettati d-dati ta' skadenza tal-ħlasijiet stabbiliti f'Awwissu, Settembru u Ottubru 2007.

(2)  Il-ħlasijiet li saru f'EUR huma maqsuma skont il-munita tad-dikjarazzjonijiet. Fil-każ tal-EE l-infiq totali nqasam f'partijiet bl-EUR u bil-munita nazzjonali (l-Art. 2 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 883/2006).

(3)  Għall-kalkolu tal-ammont li se jkun irkuprat mill-, jew imħallas lill-Istat Membru, l-ammont li tqis huwa t-total tad-dikjarazzjoni annwali għall-infiq approvat (il-kolonna a), jew it-total tad-dikjarazzjonijiet ta' kull xahar għall-infiq mhux approvat (il-kolonna b). Ir-rata tal-kambju applikabbli: L-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 883/2006.

(4)  Jekk il-parti tad-dħul assenjat għandha tkun vantaġġuża għall-Istat Membru, għandha tiġi ddikjarata taħt 05 07 01 06.

(5)  Jekk il-parti tad-dħul assenjat tal-Fond taz-Zokkor għandha tkun vantaġġuża għall-Istat Membru, għandha tiġi ddikjarata taħt 05 02 16 02.

Note:Nomenklatura 2009 : 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


III Atti adottati skont it-Trattat tal-UE

ATTI ADOTTATI SKONT IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TAL-UE

3.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 33/41


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2009/88/PESK

tat-22 ta’ Diċembru 2008

dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta’ Ġibuti dwar l-istatus tal-forzi mmexxijin mill-Unjoni Ewropea fir-Repubblika ta’ Ġibuti, fil-qafas tal-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea Atalanta

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 24 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni mill-Presidenza,

Billi:

(1)

Fil-15 ta’ Mejju 2008, il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (KSNU) adotta r-Riżoluzzjoni 1814 (2008), li titlob lill-Istati u lill-organizzazzjonijiet reġjonali biex jieħdu azzjoni sabiex jipproteġu l-bastimenti li qed jieħdu sehem fit-trasport u t-twassil ta’ għajnuna umanitarja lis-Somalja u f’attivitajiet awtorizzati min-Nazzjonijiet Uniti.

(2)

Fit-2 ta’ Ġunju 2008, il-KSNU adotta r-Riżoluzzjoni 1816 (2008) li tawtorizza, għal perijodu ta’ sitt xhur mid-data tar-Riżoluzzjoni msemmija, lill-Istati li jikkooperaw mal-Gvern Federali ta’ Transizzjoni, biex jidħlu fl-ilmijiet territorjali tas-Somalja u biex jużaw, b’mod konformi mad-dritt internazzjonali applikabbli, il-mezzi kollha meħtieġa biex irażżnu l-atti ta’ piraterija u ta’ serq bl-armi fuq il-baħar. Dawn id-dispożizzjonijiet ġew imtawla għal perijodu ieħor ta’ 12-il xahar bir-Riżoluzzjoni 1846 (2008) tal-Kunsill tas-Sigurtà, adottata fit-2 ta’ Diċembru 2008.

(3)

Fl-10 ta’ Novembru 2008, il-Kunsill adotta l-Azzjoni Konġunta 2008/851/PESK dwar l-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb ta’ kontribut għad-deterrenza, il-prevenzjoni u t-trażżin tal-atti ta’ piraterija u ta’ serq bl-użu tal-armi ‘l barra mix-xtut tas-Somalja (1) (l-operazzjoni Atalanta).

(4)

L-Artikolu 11 tal-Azzjoni Konġunta msemmija jipprevedi li l-istatus tal-forzi mmexxijin mill-Unjoni Ewropea u l-personal tagħhom, li huma stazzjonati fuq l-art fit-territorju ta’ Stati terzi, jew li joperaw fl-ilmijiet territorjali jew interni ta’ Stati terzi, għandu jkun maqbul konformement mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 24 tat-Trattat. Permezz ta’ ittra bid-data l-1 ta’ Diċembru 2008 lis-Segretarju Ġenerali/Rappreżentant Għoli (SĠ/RGħ), il-gvern tar-Repubblika ta’ Ġibuti esprima l-qbil tiegħu kemm għall-iskjerament ta’ forza Ewropea fit-territorju tiegħu kif ukoll tal-intenzjoni tiegħu li jikkonkludi f’dan ir-rigward Ftehim dwar l-istatus tal-forzi.

(5)

Wara l-awtorizzazzjoni mill-Kunsill fit-18 ta’ Settembru 2007, konformement mal-Artikolu 24 tat-Trattat, il-Presidenza, megħjuna mis-SĠ/RGħ, innegozjat Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta’ Ġibuti dwar l-istatus tal-forzi mmexxijin mill-Unjoni Ewropea fir-Repubblika ta’ Ġibuti.

(6)

Il-Ftehim għandu jiġi approvat,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta’ Ġibuti dwar l-istatus tal-forzi mmexxijin mill-Unjoni Ewropea fir-Repubblika ta’ Ġibuti fil-qafas tal-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea Atalanta huwa b’dan approvat f’isem l-Unjoni Ewropea.

It-test tal-Ftehim huwa mehmuż ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill huwa b’dan awtorizzat jinnomina l-persuna/i bis-setgħa li tiffirma/jiffirmaw il-Ftehim li jorbot lill-Unjoni Ewropea.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi pubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, 22 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

B. KOUCHNER


(1)  ĠU L 301, 12.11.2008, p. 33.


TRADUZZJONI

FTEHIM

bejn l-Unjoni Ewropea u ir-Repubblika ta’ Ġibuti dwar l-istatus tal-forzi mmexxijin mill-Unjoni Ewropea fir-Repubblika ta’ Ġibuti fil-qafas tal-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea Atalanta

L-UNJONI EWROPEA (UE),

minn naħa waħda, u

IR-REPUBBLIKA TA’ ĠIBUTI, minn hawn ‘il quddiem imsejħa “Stat Ospitanti”,

min-naħa l-oħra,

minn hawn ‘il quddiem imsejħa “Partijiet”,

Imħassbin dwar il-mewġa ġdida tal-atti ta’ piraterija u ta’ serq bl-użu tal-armi kontra bastimenti li jittrasportaw l-għajnuna umanitarja u bastimenti li jbaħħru ‘l barra mix-xtut tas-Somalja,

WARA LI KKUNSIDRAW:

ir-Riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti 1814 (2008), 1838 (2008) u 1846 (2008);

l-ittra tar-Repubblika ta’ Ġibuti bid-data l-1 ta’ Diċembru 2008 fejn taċċetta b’mod partikolari l-preżenza ta’ elementi tal-forza navali tal-UE fit-territorju tagħha;

l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea 2008/851/PESK tal-10 ta’ Novembru 2008 dwar l-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb ta’ kontribut għad-deterrenza, il-prevenzjoni u t-trażżin tal-atti ta’ piraterija u ta’ serq bl-użu tal-armi ‘l barra mix-xtut tas-Somalja (operazzjoni “Atalanta”);

li dan il-Ftehim ma jolqotx id-drittijiet u l-obbligi tal-Partijiet taħt strumenti ta’ ftehim internazzjonali u strumenti oħrajn li jistabbilixxu qrati u tribunali internazzjonali, inkluż l-Istatut tal-Qorti Kriminali Internazzjonali,

QABLU DWAR DAN LI ĠEJ:

Artikolu 1

Kamp ta’ applikazzjoni u definizzjonijiet

1.   Id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim għandhom japplikaw għall-Forzi mmexxijin mill-Unjoni Ewropea u l-persunal tagħhom.

2.   Id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim għandhom japplikaw biss fit-territorju tal-Istat Ospitanti, inklużi l-ilmijiet interni, il-baħar territorjali u l-ispazju tal-ajru tiegħu.

3.   Għall-fini ta’ dan il-Ftehim:

(a)

“forzi mmexxijin mill-Unjoni Ewropea” (EUNAVFOR) għandha tfisser il-kwartieri ġenerali militari tal-UE u l-kontinġenti nazzjonali li jikkontribwixxu għall-operazzjoni, il-bastimenti tagħhom, l-inġenji tal-ajru tagħhom, it-tagħmir tagħhom u l-mezzi tat-trasport tagħhom;

(b)

“operazzjoni” għandha tfisser it-tħejjija, l-istabbiliment, it-twettiq u l-appoġġ tal-missjoni militari segwenti għall-mandat li jirriżulta mir-Riżoluzzjonijiet 1814 (2008) u 1816 (2008) kif ukoll kull Riżoluzzjoni sussegwenti rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, u l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar iffirmata fl-10 ta’ Diċembru 1982;

(ċ)

“Kmandant tal-Operazzjoni” għandha tfisser il-Kmandant tal-Operazzjoni;

(d)

“Kmandant tal-Forza tal-UE” għandha tfisser il-Kmandant fiż-żona tal-operazzjonijiet;

(e)

“kwartieri ġenerali militari tal-UE” għandha tfisser il-kwartieri ġenerali militari u l-elementi tagħhom, irrispettivament minn fejn jinsabu, taħt l-awtorità tal-kmandanti militari tal-UE li jeżerċitaw il-kmand jew il-kontroll militari tal-operazzjoni;

(f)

“kontinġenti nazzjonali” għandha tfisser l-unitajiet, il-bastimenti, l-inġenji tal-ajru u l-elementi, partikolarment l-istakkamenti ta’ protezzjoni u elementi militari imbarkati abbord bastimenti merkantili, li huma l-proprjetà tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati l-oħra li jipparteċipaw fl-operazzjoni;

(g)

“persunal tal-EUNAVFOR” għandha tfisser il-persunal ċivili u militari assenjat lill-EUNAVFOR, kif ukoll il-persunal skjerat għat-tħejjija tal-operazzjoni u l-persunal fuq missjoni, kif ukoll il-persunal tal-pulizija li jiskorta lill-persuni arrestati mill-EUNAVFOR, għal Stat Mittenti ta’ oriġini jew istituzzjoni tal-UE fil-qafas tal-operazzjoni, li jinsabu, ħlief kif ipprovdut mod ieħor f’dan il-Ftehim, fit-territorju tal-Istat Ospitanti, bl-eċċezzjoni tal-persunal impjegat lokalment u l-persunal impjegat minn kuntratturi kummerċjali internazzjonali;

(h)

“persunal impjegat lokalment” għandha tfisser il-membri tal-persunal li jkunu ċittadini tal-Istat Ospitanti jew ikunu residenti permanenti fih;

(i)

“faċilitajiet” għandha tfisser il-bini, l-akkomodazzjoni u l-art kollha meħtieġa għall-EUNAVFOR u għall-persunal tagħha;

(j)

Stat Mittenti” għandha tfisser Stat li jipprovdi kontinġent nazzjonali għad-dispożizzjoni tal-EUNAVFOR;

(k)

ilmijiet” għandha tfisser l-ilmijiet interni u l-baħar territorjali tal-Istat Ospitanti, kif ukoll l-ispazju tal-ajru fuq dawn l-ilmijiet;

(l)

“korrispondenza uffiċjali” għandha tfisser kull korrispondenza relatata mal-operazzjoni u mal-funzjonijiet tagħha.

Artikolu 2

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.   L-EUNAVFOR u l-persunal tiegħu għandhom jirrispettaw il-liġijiet u r-regolamenti tal-Istat Ospitanti u għandhom jastjenu minn kull azzjoni jew attività li tkun inkompatibbli mal-objettivi tal-operazzjoni.

2.   L-EUNAVFOR għandha tinforma, regolarment u minn qabel, lill-gvern tal-Istat Ospitanti bin-numru tal-membri tal-persunal tagħha li jgħaddu mit-territorju tal-Istat Ospitanti jew li jkunu stazzjonati fih, kif ukoll bl-identità tal-bastimenti, l-inġenji tal-ajru u l-unitajiet li joperaw fl-ilmijiet tal-Istat Ospitanti jew li jidħlu fil-portijiet tiegħu.

Artikolu 3

Identifikazzjoni

1.   Il-membri tal-persunal tal-EUNAVFOR li jkunu fuq l-art fit-territorju tal-Istat Ospitanti għandhom dejjem iġorru magħhom il-passaport jew il-karta tal-identità militari tagħhom.

2.   Il-vetturi, l-inġenji tal-ajru, il-bastimenti u l-mezzi l-oħrajn tat-trasport tal-EUNAVFOR għandhom ikollhom fuqhom marki ta’ identifikazzjoni u/jew pjanċi tar-reġistrazzjoni distintivi tal-EUNAVFOR, li dwarhom għandhom ikunu notifikati minn qabel l-awtoritajiet tal-Istat Ospitanti.

3.   L-EUNAVFOR għandha jkollha d-dritt li turi l-bandiera tal-Unjoni Ewropea u marki distintivi, bħal ma huma insinji militari, titoli u simboli uffiċjali, fuq il-faċilitajiet, il-vetturi u l-mezzi l-oħrajn tat-trasport tagħha. L-uniformijiet tal-persunal tal-EUNAVFOR għandu jkollhom emblema distintiva tal-EUNAVFOR. Il-bnadar jew l-insinji nazzjonali tal-kontinġenti nazzjonali li jikkostitwixxu l-operazzjoni jistgħu jkunu murija fuq il-faċilitajiet, il-vetturi u l-mezzi l-oħrajn tat-trasport u l-uniformijiet tal-EUNAVFOR, skont id-deċiżjoni tal-Kmandant tal-Forza tal-UE.

Artikolu 4

Qsim tal-fruntieri u moviment fit-territorju tal-Istat Ospitanti

1.   Il-membri tal-persunal tal-EUNAVFOR m’għandhomx jidħlu fit-territorju tal-Istat Ospitanti ħlief bil-preżentazzjoni ta’ passaport validu, u, jekk ikun l-ewwel dħul, ħlief fil-każ tal-ekwipaġġi tal-bastimenti u tal-inġenji tal-ajru tal-EUNAVFOR, ta’ ordni ta’ missjoni individwali jew kollettiva maħruġa mill-EUNAVFOR. Meta huma jidħlu fit-territorju tal-Istat Ospitanti, jitilqu minnu jew ikunu qegħdin fih, huma għandhom ikunu eżenti minn spezzjonijiet fil-qafas tal-formalitajiet tal-immigrazzjoni u tal-kontroll doganali. L-ekwipaġġi tal-bastimenti u tal-inġenji tal-ajru tal-EUNAVFOR għandhom ikunu eżenti mid-dispożizzjonijiet relatati mal-viża.

2.   Il-membri tal-persunal tal-EUNAVFOR għandhom ikunu eżenti mid-dispożizzjonijiet tal-Istat Ospitanti dwar ir-reġistrazzjoni u l-kontroll tal-barranin, iżda m’għandhom jiksbu l-ebda dritt għal residenza jew domiċilju permanenti fit-territorju tal-Istat Ospitanti.

3.   L-Istat Opsitanti għandu jiġi pprovdut, għal fini ta’ informazzjoni, b’lista ġenerali tar-riżorsi tal-EUNAVFOR li jidħlu fit-territorju tiegħu. Dawn ir-riżorsi għandu jkollhom marka ta’ identifikazzjoni tal-EUNAVFOR. L-EUNAVFOR għandha tkun eżenti milli tipproduċi xi dokument doganali ieħor kif ukoll minn kull tip ta’ spezzjoni.

4.   Il-membri tal-persunal tal-EUNAVFOR jistgħu jsuqu vetturi bil-mutur u jinnavigaw bastimenti u inġenji tal-ajru fit-territorju tal-Istat Ospitanti bil-kondizzjoni li jkollhom, skont il- każ, liċenzja tas-sewqan, ċertifikat ta’ kaptan ta’ bastiment jew liċenzja ta’ bdot valida nazzjonali, internazzjonali jew militari, li tkun inħarġet minn wieħed mill-Istati Mittenti.

5.   Għall-finijiet tal-operazzjoni, l-Istat Ospitanti għandu jagħti lill-EUNAVFOR u lill-persunal tagħha l-libertà tal-moviment u tal-ivvjaġġar fit-territorju tiegħu, inkluż fl-ilmijiet u fl-ispazju tal-ajru tiegħu. Il-libertà tal-moviment fil-baħar territorjali tal-Istat Ospitanti għandha tinkludi partikolarment il-waqfien u l-ankoraġġ.

6.   Għall-finijiet tal-operazzjoni, l-EUNAVFOR tista’ twettaq l-illanċjar, l-inżul jew it-teħid abbord ta’ inġenji tal-ajru jew tagħmir militari fl-ilmijiet tal-Istat Ospitanti.

7.   Għall-finijiet tal-operazzjoni, l-EUNAVFOR u l-mezzi tat-trasport li tikri jistgħu jużaw it-toroq, il-pontijiet, il-laneċ, l-ajruporti u l-portijiet mingħajr ma jħallsu taxxi jew tariffi simili. L-EUNAVFOR m’għandhiex tkun eżenti minn kontributi finanzjarji bħala kumpens għas-servizzi li tibbenefika minnhom fuq talba tagħha.

Artikolu 5

Privileġġi u immunitajiet tal-EUNAVFOR mogħtija mill-Istat Ospitanti

1.   Il-faċilitajiet tal-EUNAVFOR u l-bastimenti u l-inġenji tal-ajru tagħha għandhom ikunu invjolabbli. Madankollu, l-aġenti tal-Istat Ospitanti jistgħu jidħlu fihom bil-kunsens tal-Kmandant tal-Forza tal-UE.

2.   L-EUNAVFOR, kif ukoll il-beni u r-riżorsi tagħha, irrispettivament minn fejn jinsabu u mid-detentur tagħhom, għandu jkollhom immunità mill-ġurisdizzjoni.

3.   Il-faċilitajiet tal-EUNAVFOR, it-tagħmir tagħhom u l-beni oħra fihom kif ukoll il-mezzi ta’ trasport tagħhom għandhom ikunu ħielsa minn kull tfittxija, rekwiżizzjoni, sekwestru jew miżura ta’ eżekuzzjoni.

4.   L-arkivji u d-dokumenti tal-EUNAVFOR għandhom ikunu dejjem invjolabbli, ikunu fejn ikunu.

5.   Il-korrispondenza uffiċjali tal-EUNAVFOR għandha tkun invjolabbli.

6.   L-Istat Ospitanti għandu jawtorizza d-dħul ta’ oġġetti għall-operazzjoni u jagħtihom eżenzjoni minn kull dazju doganali, taxxa jew tariffi simili, ħlief għall-ispejjeż għal ħżin, trasport u servizzi oħra mwettqa.

7.   L-EUNAVFOR għandha tkun eżenti mill-imposti, it-taxxi u t-tariffi simili kollha nazzjonali, reġjonali jew komunali fir-rigward ta’ merkanzija mixtrija u importata, servizzi pprovduti u faċilitajiet użati minnha għall-finijiet tal-operazzjoni. L-EUNAVFOR m’għandhiex tkun eżenti minn imposti jew ħlasijiet oħra li jirrappreżentaw ħlas għal servizzi mwettqa.

Artikolu 6

Privileġġi u immunitajiet tal-persunal tal-EUNAVFOR mogħtija mill-Istat Ospitanti

1.   Il-persunal tal-EUNAVFOR ma jista’ jkun soġġett għal ebda forma ta’ arrest jew detenzjoni. F’każ ta’ reat f’postijiet pubbliċi li jiġi nnotat waqt li jkun qed iseħħ minn awtorità tal-pulizija tal-Istat Ospitanti, din għandha, jekk il-persuna li twettaq ir-reat tkun ippreġudikat l-integrità fiżika ta’ ċittadin tal-Istat Ospitanti, tkun awtorizzata li żżommha taħt arrest biex tiżgura l-protezzjoni tagħha sakemm jaslu l-awtoritajiet kompetenti tal-EUNAVFOR.

2.   Id-dokumenti, il-korrispondenza u l-proprjetà tal-persunal tal-EUNAVFOR għandhom ikunu invjolabbli, ħlief fil-każ ta’ miżuri ta’ eżekuzzjoni awtorizzati skont il-paragrafu 6.

3.   Il-persunal tal-EUNAVFOR għandu jkollu immunità mill-ġurisdizzjoni kriminali tal-Istat Ospitanti.

L-immunità mill-ġurisdizzjoni kriminali tal-persunal tal-EUNAVFOR tista’ tiġi rrinunċjata mill-Istat Mittenti jew l-istituzzjoni kkonċernata tal-UE, skont il-każ. Din ir-rinunzja għandha dejjem issir bil-miktub.

4.   Il-persunal tal-EUNAVFOR għandu jgawdi immunità mill-ġurisdizzjoni ċivili u amministrattiva tal-Istat Ospitanti fir-rigward tal-kliem li jgħid jew jikteb u l-atti kollha li jwettaq fil-qadi tal-funzjonijiet uffiċjali tiegħu.

Meta jitressaq xi proċediment ċivili kontra l-persunal tal-EUNAVFOR quddiem qorti tal-Istat Ospitanti, il-Kmandant tal-Forza tal-UE u l-awtorità kompetenti tal-Istat Mittenti jew tal-istituzzjoni tal-UE għandhom jiġu nnotifikati minnufih dwaru. Qabel il-bidu tal-ftuħ tal-proċediment quddiem il-qorti kompetenti, il-Kmandant tal-Forza tal-UE u l-awtorità kompetenti tal-Istat Mittenti jew tal-istituzzjoni kkonċernata tal-UE għandha tiċċertifika jekk l-att inkwistjoni kienx twettaq mill-persunal tal-EUNAVFOR fil-qadi tal-funzjonijiet uffiċjali tiegħu.

Meta l-att ikun twettaq fil-qadi ta’ funzjonijiet uffiċjali, il-proċediment m’għandux jinbeda u għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 15. Jekk l-att ma jkunx twettaq fl-eżerċizzju ta’ funzjonijiet uffiċjali, il-proċediment jista’ jitkompla. L-Istat Ospitanti għandu jiżgura ruħu li l-qorti kompetenti tirrikonoxxi ċ-ċertifikazzjoni mill-Kmandant tal-Forza tal-UE u l-awtorità kompetenti tal-Istat Mittenti jew l-istituzzjoni kkonċernata tal-UE.

Jekk il-persunal tal-EUNAVFOR jibda proċedura ċivili, huwa ma jkunx jista’ jinvoka aktar l-immunità mill-ġurisdizzjoni fir-rigward ta’ kull kontrotalba relatata direttament mat-talba prinċipali.

5.   Il-persunal tal-EUNAVFOR mhux obbligat li jagħti xhieda.

6.   Ma tista’ tittieħed l-ebda miżura ta’ twettiq fir-rigward tal-persunal tal-EUNAVFOR, ħlief jekk jinfetaħ kontrih proċediment ċivili mhux relatat mal-funzjonijiet uffiċjali tiegħu. Il-beni tal-persunal tal-EUNAVFOR, li jkunu ċċertifikati mill-Kmandant tal-Forza tal-UE bħala meħtieġa għat-twettiq tal-funzjonijiet uffiċjali tiegħu, għandhom ikunu ħielsa minn sekwestru għall-eżekuzzjoni ta’ sentenza tal-qorti. Fi proċedimenti ċivili l-persunal tal-EUNAVFOR m’għandu jkun soġġett għall-ebda restrizzjoni tal-libertà personali tiegħu jew għal xi miżuri oħra restrittiva.

7.   L-immunità tal-persunal tal-EUNAVFOR mill-ġurisdizzjoni tal-Istat Ospitanti ma teżentahx mill-ġurisdizzjoni tal-Istat Mittenti.

8.   Il-persunal tal-EUNAVFOR għandu jkun eżenti minn kull forma ta’ tassazzjoni fl-Istat Ospitanti kemm fuq ir-remunerazzjoni u l-emolumenti mħallsa lilu mill-EUNAVFOR jew mill-Istati Mittenti, kif ukoll fuq kull dħul li jirċievi minn barra l-Istat Ospitanti.

9.   L-Istat Ospitanti għandu, konformement mal-liġijiet u r-regolamenti li jista’ jadotta, jippermetti d-dħul ta’ oġġetti għall-użu personali tal-persunal tal-EUNAVFOR u jeżentahom minn kull dazju doganali, taxxa u tariffa relatata ħlief għat-tariffi għal ħżin, ġarr u servizzi simili.

Il-bagalji personali tal-persunal tal-EUNAVFOR għandhom ikunu eżenti mill-ispezzjoni, sakemm ma jkunx hemm raġunijiet serji biex wieħed jaħseb li jkun fihom oġġetti li ma jkunux għall-użu personali tiegħu, jew oġġetti li l-importazzjoni jew l-esportazzjoni tagħhom tkun ipprojbita mil-liġi jew ikkontrollata bir-regolamenti ta’ kwarantina tal-Istat Ospitanti. Tali spezzjoni għandha titwettaq biss fil-preżenza tal-persunal tal-EUNAVFOR ikkonċernat jew ta’ rappreżentant awtorizzat tal-EUNAVFOR.

Artikolu 7

Persunal impjegat lokalment

Il-persunal impjegat lokalment m’għandu jibbenefika minn ebda privileġġ jew immunità. Madankollu, l-Istat Ospitanti għandu jeżerċita l-ġurisdizzjoni tiegħu fuq dak il-persunal b’tali mod li ma jfixkilx eċċessivament it-twettiq tal-funzjonijiet tal-operazzjoni.

Artikolu 8

Ġurisdizzjoni kriminali

L-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Mittenti jistgħu jeżerċitaw fit-territorju tal-Istat Ospitanti, f’kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti ta’ dan tal-aħħar, is-setgħat kollha ta’ ġurisdizzjoni kriminali u dixxiplinarji kollha mogħtija lilhom bil-liġi tal-Istat Mittenti fir-rigward tal-persunal kollu tal-EUNAVFOR soġġett għal din il-leġislazzjoni.

Artikolu 9

Uniformi u armi

1.   L-ilbies ta’ uniformi għandu jkun soġġett għar-regoli adottati mill-Kmandant tal-Forza tal-UE.

2.   Għall-finijiet tal-operazzjoni, il-membri tal-persunal militari tal-EUNAVFOR, kif ukoll il-persunal tal-pulizija li jiskortaw lill-persuni arrestati mill-EUNAVFOR, jistgħu jġorru jew jittrasportaw armi u munizzjon bil-kondizzjoni li jkunu awtorizzati jagħmlu dan bl-ordnijiet li jkollhom.

Artikolu 10

Appoġġ mill-Istat Ospitanti u għoti ta’ kuntratti

1.   L-Istat Ospitanti għandu jaċċetta, jekk jintalab, li jgħin lill-EUNAVFOR issib faċilitajiet adatti.

2.   Fil-limiti tal-mezzi u l-kapaċitajiet tiegħu, l-Istat Ospitanti għandu jgħin fit-tħejjija, l-istabbiliment, it-twettiq u l-appoġġ għall-operazzjoni.

3.   Il-liġi applikabbli għall-kuntratti konklużi mill-EUNAVFOR fl-Istat Ospitanti għandha tkun stabbilita fil-kuntratt.

4.   Il-kuntratt jista’ jistipula li l-proċedura tar-riżoluzzjoni tat-tilwim previst fl-Artikolu 15(3) u (4), għandha tkun applikabbli għat-tilwim li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-kuntratt.

5.   L-Istat Ospitanti għandu jiffaċilita l-implimentazzjoni tal-kuntratti konklużi mill-EUNAVFOR ma’ entitajiet kummerċjali għall-finijiet tal-operazzjoni.

Artikolu 11

Modifika tal-faċilitajiet

L-EUNAVFOR għandha tkun awtorizzata li tibni jew timmodifika l-faċilitajiet skont il-ħtiġijiet operattivi tagħha, bil-qbil minn qabel tal-Istat Ospitanti.

Artikolu 12

Persunal deċedut tal-EUNAVFOR

1.   Il-Kmandant tal-Forza tal-UE għandu jkollu d-dritt li jieħu f’idejh u li jagħmel l-arranġamenti adatti għar-ripatrijazzjoni ta’ kull membru deċedut tal-persunal tal-EUNAVFOR, kif ukoll tal-proprjetà personali tiegħu.

2.   M’għandha ssir l-ebda awtopsja fuq membru deċedut tal-persunal tal-EUNAVFOR mingħajr il-qbil tal-Istat ikkonċernat u mingħajr il-preżenza ta’ rappreżentant tal-EUNAVFOR u/jew l-Istat ikkonċernat.

3.   L-Istat Ospitanti u l-EUNAVFOR għandhom jikkooperaw b’kull mezz possibbli biex jiżguraw li l-membru deċedut tal-persunal tal-EUNAVFOR jiġi ripatrijat malajr kemm jista’ jkun.

Artikolu 13

Sigurtà tal-EUNAVFOR u Pulizija Militari

1.   L-Istat Ospitanti għandu jieħu l-miżuri kollha adatti biex jiżgura s-sigurtà tal-EUNAVFOR u tal-persunal tagħha, meta jkunu barra mill-faċilitajiet tagħha.

2.   L-EUNAVFOR għandha tkun awtorizzata, fuq l-art fit-territorju tal-Istat Ospitanti u l-ilmijiet interni tiegħu, li tieħu l-miżuri meħtieġa biex tipproteġi l-faċilitajiet, il-bastimenti, l-inġenji tal-ajru tagħha kif ukoll il-bastimenti li qed tipproteġi, kontra kull attakk jew intrużjoni esterni, f’kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż ospitanti.

3.   Il-Kmandant tal-Forza tal-UE jista’ joħloq unità ta’ pulizija militari sabiex tinżamm l-ordni fil-faċilitajiet tal-EUNAVFOR.

4.   L-unità tal-pulizija militari tista’ wkoll, f’konsultazzjoni u kooperazzjoni mal-pulizija militari jew il-pulizija tal-Istat Ospitanti, tintervjeni barra minn dawk il-faċilitajiet sabiex tiżgura ż-żamma tal-ordni u d-dixxiplina fost il-persunal tal-EUNAVFOR.

5.   Il-persunal tal-EUNAVFOR li jgħaddi mit-territorju ta’ Ġibuti biex jiskorta lill-persuni arrestati mill-EUNAVFOR jista’ juża l-miżuri restrittivi meħtieġa kontra dawn il-persuni.

Artikolu 14

Komunikazzjoni

1.   L-EUNAVFOR tista’ tinstalla u topera stazzjonijiet tar-radju mittenti u riċeventi, kif ukoll sistemi satellitari. Hija għandha tikkoopera mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Ospitanti biex jiġi evitat kull konflitt fl-użu tal-frekwenzi adatti. L-Istat Ospitanti għandu jagħti l-aċċess għall-ispettru tal-frekwenzi konformement mal-leġislazzjoni fis-seħħ tiegħu.

2.   L-EUNAVFOR għandu jkollha d-dritt għal komunikazzjoni, mingħajr kwalunkwe restrizzjoni, bir-radju (inkluż radju satellitari, mobbli jew portabbli), bit-telefon, bit-telegrafu, bil-faks u b’mezzi oħrajn, kif ukoll id-dritt li tinstalla t-tagħmir meħtieġ biex tiżgura l-komunikazzjoni meħtieġa ġewwa u bejn il-faċilitajiet tal-EUNAVFOR, inkluż id-dritt li tqiegħed kejbils u linji fissi għall-finijiet tal-operazzjoni.

3.   Fil-faċilitajiet tagħha stess l-EUNAVFOR tista’ tagħmel l-arranġamenti meħtieġa sabiex tiżgura t-trasmissjoni tal-posta indirizzata lill-EUNAVFOR jew lill-persunal tagħha jew li tkun qed tintbagħat mill-EUNAVFOR jew mill-persunal tagħha.

4.   Il-modalitajiet tal-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu għandhom ikunu s-suġġett ta’ arranġamenti mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Ospitanti.

Artikolu 15

Talbiet għal indennizz f’każ ta’ mewt, korriment, dannu jew telf

1.   It-talbiet għal indennizz f’każ ta’ dannu jew telf ta’ beni ċivili jew pubbliċi, kif ukoll it-talbiet għal indennizz f’każ ta’ mewt jew korriment ta’ persuna u ta’ dannu jew telf ta’ beni tal-EUNAVFOR, għandhom jiġu solvuti bonarjament.

2.   Dawn it-talbiet għandhom jitressqu lill-EUNAVFOR permezz tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Ospitanti fir-rigward tat-talbiet imressqa minn persuni ġuridiċi jew fiżiċi mill-Istat Ospitanti, jew lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Ospitanti fir-rigward tat-talbiet imressqa mill-EUNAVFOR.

3.   Meta ma tkunx tista’ tinstab soluzzjoni bonarja, it-talba għal indennizz għandha tintbagħat lil kummissjoni ta’ indennizz magħmula fuq bażi indaqs minn rappreżentanti tal-EUNAVFOR u rappreżentanti tal-Istat Ospitanti. Id-deċiżjonijiet dwar it-talbiet għandu jintlaħaq bi qbil komuni.

4.   Meta ma tkunx tista’ tinstab soluzzjoni fil-kummissjoni ta’ indennizz, it-talbiet:

(a)

għal ammont ta’ EUR 80 000 jew inqas għandhom jiġu riżolti b’mezzi diplomatiċi bejn l-Istat Ospitanti u r-rappreżentanti tal-UE;

(b)

għal ammont akbar minn dak stabbilit fil-punt (a) għandhom jitressqu quddiem tribunal tal-arbitraġġ, li d-deċiżjonijiet tagħha għandhom ikunu vinkolanti.

5.   It-tribunal tal-arbitraġġ għandu jkun magħmul minn tlitt arbitri, li wieħed minnhom ikun maħtur mill-Istat Ospitanti, ieħor ikun maħtur mill-EUNAVFOR u t-tielet wieħed ikun maħtur bi qbil komuni mill-Istat Ospitanti u l-EUNAVFOR. Jekk waħda mill-partijiet ma taħtarx arbitru fi żmien xahrejn, jew jekk ma jkunx jista’ jintlaħaq qbil bejn l-Istat Ospitanti u l-EUNAVFOR dwar il-ħatra tat-tielet arbitru, l-arbitru inkwistjoni għandu jinħatar mill-President tal-Qorti Suprema tar-Repubblika ta’ Ġibuti.

6.   Għandhom jiġu konklużi arranġamenti amministrattivi bejn l-EUNAVFOR u l-awtoritajiet amministrattivi tal-Istat Ospitanti sabiex jiġi definit il-mandat tal-kummissjoni ta’ indennizz u tat-tribunal tal-arbitraġġ, il-proċeduri applikabbli f’dawn l-organi u l-kondizzjonijiet li bihom għandhom jiġu ppreżentati t-talbiet għal indennizz.

Artikolu 16

Kollegament u tilwim

1.   Il-kwistjonijiet kollha marbutin mal-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim għandhom jiġu eżaminati konġuntement mir-rappreżentanti tal-EUNAVFOR u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Ospitanti.

2.   Jekk ma jkunx hemm soluzzjoni minn qabel, it-tilwim rigward l-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim għandu jiġi solvut esklużivament b’mezzi diplomatiċi bejn l-Istat Ospitanti u r-rappreżentanti tal-UE.

Artikolu 17

Dispożizzjonijiet oħra

1.   Kull meta dan il-Ftehim jirreferi għall-privileġġi, l-immunitajiet u d-drittijiet tal-EUNAVFOR u tal-persunal tagħha, il-Gvern tal-Istat Ospitanti għandu jkun responsabbli għall-implimentazzjoni tagħhom u għall-konformità magħhom min-naħa tal-awtoritajiet lokali kkonċernati tal-Istat Ospitanti.

2.   L-ebda dispożizzjoni ta’ dan il-Ftehim m’hi maħsuba jew m’għandha tinftiehem li tidderoga minn kull dritt li jista’ jkollu Stat Membru tal-UE jew kull Stat ieħor li jikkontribwixxi għall-EUNAVFOR bis-saħħa ta’ strumenti ta’ ftehim oħrajn.

Artikolu 18

Arranġamenti implimentattivi

Għall-finijiet tal-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim, il-kwistjonijiet operattivi, amministrattivi, finanzjarji jew tekniċi jistgħu jkunu s-suġġett ta’ arranġamenti separati li jiġu konklużi bejn il-Kmandant tal-Forza tal-UE u l-awtoritajiet amministrattivi tal-Istat Ospitanti.

Artikolu 19

Dħul fis-seħħ u tmiem

1.   Dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ fil-jum meta jiġi ffirmat u għandu jibqa’ fis-seħħ għal perijodu ta’ tnax-il xahar. Huwa għandu jiġġedded b’mod impliċitu għal perijodi suċċessivi ta’ tliet xhur. Kull Parti għandha tinnotifika lill-Parti l-oħra mill-anqas xahar qabel bl-intenzjoni tagħha li ma ġġeddidx dan il-Ftehim.

2.   Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1, id-dispożizzjonijiet previsti fl-Artikolu 4(7), l-Artikolu 5 (1) sa (3), 5(6) u (7), l-Artikolu 6(1), 6(3), 6(4), 6(6), 6(8) u(9), l-Artikolu 11 u l-Artikolu 15 għandhom jitqiesu li kienu japplikaw mid-data tal-iskjerament tal-ewwel membri tal-persunal tal-EUNAVFOR jekk dik id-data tkun qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Ftehim.

3.   Dan il-Ftehim jista’ jiġi emendat abbażi ta’ ftehim bil-miktub bejn il-Partijiet.

4.   It-tmiem ta’ dan il-Ftehim m’għandux jaffettwa d-drittijiet jew l-obbligi li jirriżultaw mill-eżekuzzjoni ta’ dan il-Ftehim qabel tali tmiem.

Magħmula f’Ġibuti, fil-5 ta’ Jannar 2009, f’żewġ kopji oriġinali fil-lingwa Franċiża.

Għall-Unjoni Ewropea

Għall-Istat Ospitanti


Corrigendum

3.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 33/49


Rettifika għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 85/2009 tad-19 ta’ Jannar 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1083/2006 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni, rigward ċerti dispożizzjonijiet relatati mal-ġestjoni finanzjarja

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 25 tad-29 ta' Jannar 2009 )

It-test tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 85/2009 ppubblikat f' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 25 tad-29 ta' Jannar 2009, p. 1, għandu jkun ikkunsidrat bħala null u bla effett.


3.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 33/s3


NOTA LILL-QARREJ

L-istituzzjonijiet iddeċidew li ma jikkwotawx aktar fit-testi tagħhom l-aħħar emenda ta' l-atti kkwotati.

Sakemm mhux indikat mod ieħor, l-atti mmsemija fit-testi ppubblikati hawn jirreferu għall-atti li bħalissa huma fis-seħħ.