ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 30

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
31ta' Jannar 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skondt it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 72/2009 tad-19 ta' Jannar 2009 dwar modifiki għall-Politika Agrikola Komuni billi jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 247/2006, (KE) Nru 320/2006, (KE) Nru 1405/2006, (KE) Nru 1234/2007, (KE) Nru 3/2008, u (KE) Nru 479/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 1883/78, (KEE) Nru 1254/89, (KEE) Nru 2247/89, (KEE) Nru 2055/93, (KE) Nru 1868/94, (KE) Nru 2596/97, (KE) Nru 1182/2005 u (KE) Nru 315/2007

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 tad-19 ta' Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għal bdiewa, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1290/2005, (KE) Nru 247/2006, (KE) Nru 378/2007 u li jirrevoka ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003

16

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 74/2009 tad-19 ta' Jannar 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1698/2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

100

 

 

II   Atti adottati skondt it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2009/61/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta' Jannar 2009 li temenda d-Deċiżjoni 2006/144/KE dwar il-linji gwida strateġiċi Komunitarji għall-iżvilupp rurali (perijodu ta' programmazzjoni 2007-2013)

112

 

 

 

*

Nota lill-qarrej(Ara paġna 3 tal-qoxra)

s3

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skondt it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

31.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 30/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 72/2009

tad-19 ta' Jannar 2009

dwar modifiki għall-Politika Agrikola Komuni billi jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 247/2006, (KE) Nru 320/2006, (KE) Nru 1405/2006, (KE) Nru 1234/2007, (KE) Nru 3/2008, u (KE) Nru 479/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 1883/78, (KEE) Nru 1254/89, (KEE) Nru 2247/89, (KEE) Nru 2055/93, (KE) Nru 1868/94, (KE) Nru 2596/97, (KE) Nru 1182/2005 u (KE) Nru 315/2007

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 36 u 37 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (3),

Billi:

(1)

Ir-riformi tal-Politika Agrikola Komuni (PAK) miftehmin fl-2003 u l-2004 kienu jinkludu dispożizzjonijiet biex ir-rapporti jagħtu stima tal-effikaċja tagħhom, u b'mod partikolari biex jivvalutaw l-impatt tagħhom fir-rigward tal-objettivi tagħhom u biex janalizzaw l-effetti tagħhom fuq is-swieq rilevanti. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni ppreżentat Komunikazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill intitolata “It-tħejjija għall-‘Verifika tas-Saħħa’ tar-riforma tal-PAK” fl-20 ta' Novembru 2007. Dik il-Komunikazzjoni u d-diskussjonijiet sussegwenti dwar l-elementi ewlenin tagħha mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni, kif ukoll għadd kbir ta' kontribuzzjonijiet li rriżultaw minn konsultazzjoni pubblika għandhom jitqiesu.

(2)

Id-dispożizzjonijiet tal-PAK li jikkonċernaw l-intervent pubbliku għandhom jiġu ssimplifikati u allinjati bl-estensjoni tas-sejħa għal offerti sabiex kemm jista' jkun jinkiseb approċċ armonizzat. B'mod partikolari, ir-rispett għal kwantitajiet massimi u limiti kwantitattivi għal ċereali, butir u trab tal-ħalib xkumat jista' jirrikjedi azzjoni rapida. Sabiex dan jiġi previst, u peress li l-għeluq tax-xiri jsir bi prezz fiss, l-adozzjoni ta' koeffiċjenti ta' allokazzjoni u, għall-qamħ komuni, il-qalba għall-proċedura ta' sejħa għal offerti, ma jinvolvux l-eżerċizzju tad-diskrezzjoni, il-Kummissjoni għandha titħalla tagħmel dan mingħajr l-assistenza tal-Kumitat.

(3)

Fir-rigward tal-intervent għaċ-ċereali, is-sistema għandha tiġi aġġustata sabiex ikunu żgurati l-kompetittività u l-orjentazzjoni lejn is-suq għas-settur, filwaqt li jinżamm ir-rwol ta' intervent bħala xibka ta' sikurezza f'każ ta' perturbazzjonijiet fis-suq u tkun ffaċilitata r-reazzjoni tal-bdiewa għall-kundizzjonijiet tas-suq. Mal-adozzjoni mill-Kunsill tar-Regolament (KE) Nru 735/2007 (4), li rriforma s-sistema ta' intervent għall-qamħirrun il-Kummissjoni ntrabtet li teżamina s-sistema ta' intervent għaċ-ċereali, abbażi ta' analiżi li żvelat xi grad ta' riskju għal intervent addizzjonali għax-xgħir jekk il-prezzijiet ikunu baxxi.Il-perspettiva attwali għaċ-ċereali, madankollu, inbidlet b'mod sinifikanti minn dak iż-żmien 'il hawn, u hija kkaratterizzata minn ambjent favorevoli tal-prezz tas-suq dinji ddeterminat mid-domanda dinjija dejjem tikber u stokkijiet dinjin baxxi taċ-ċereali. F'dan il-kuntest, il-livelli ta' intervent għandhom ikunu stabbiliti għal żero għal għalf ieħor. Dan ikun jippermetti intervent mingħajr implikazzjonijiet negattivi fuq is-suq taċ-ċereali kollu. Il-perspettiva favorevoli għas-settur taċ-ċereali tapplika ukoll għall-qamħ durum. Dan ifisser li x-xiri għall-intervent attwalment tilef ir-rilevanza tiegħu peress li l-prezzijiet tas-suq huma ogħla b'mod sinifikanti mill-prezz tal-intervent. Għalhekk, ix-xiri għall-intervent għall-qamħ durum attwalment mhuwiex meħtieġ u l-livelli ta' intervent għandhom ikunu stabbiliti għal żero. Peress li intervent għaċ-ċereali għandu jservi ta' xibka ta' sikurezza aktar milli element li jinfluwenza l-formazzjoni tal-prezz, id-differenzi fil-perijodi tal-ħsad fl-Istati Membri kollha, li effettivament jibdew is-snin ta' kummerċjalizzazzjoni, m'għadhomx rilevanti peress li s-sistema mhux se tibqa' tipprevedi prezzijiet li jirriflettu l-livelli ta' intervent flimkien maż-żidiet ta' kull xahar. Għal raġunijiet ta' simplifikazzjoni, id-dati għall-intervent għaċ-ċereali għandhom għalhekk jiġu armonizzati fil-Komunità kollha.

(4)

Mir-riforma tal-PAK tal-2003, il-kompetittività tas-settur tar-ross żdiedet, bi produzzjoni stabbli, tnaqqis ta' stokkijiet fid-dawl ta' domanda dejjem tikber kemm fil-Komunità kif ukoll fis-suq dinji, u bil-prezz mistenni ogħla b'mod sinifikanti mill-prezz tal-intervent. Għalhekk ix-xiri għall-intervent għar-ross attwalment mhuwiex meħtieġ u l-livelli ta' intervent għandhom ikunu stabbiliti għal żero.

(5)

Il-produzzjoni u l-konsum tal-laħam tal-majjal huma pproġettati li jiżdiedu tul il-perijodu medju, anki jekk b'rata inqas mgħaġġla minn dik tal-aħħar għaxar snin, minħabba l-kompetizzjoni mil-laħam tat-tjur u l-prezzijiet ogħla tal-għalf. Il-prezzijiet tal-laħam tal-majjal mistennija jibqgħu ogħla b'mod sinifikanti mill-prezzijiet ta' intervent. Ix-xiri għall-intervent ilu ma jintuża għal bosta snin għal-laħam tal-majjal u fid-dawl tas-sitwazzjoni tas-suq u l-perspettivi tiegħu, il-possibbiltà ta' xiri għall-intervent għandha għalhekk titneħħa.

(6)

Peress li s-sitwazzjoni u l-perspettivi attwali tas-suq jissuġġerixxu li l-intervent, fi kwalunkwe każ, ma jkunx applikabbli għal-laħam tal-majjal, il-qamħ durum u r-ross fl-2009, il-bidliet għal jew it-tneħħija tal-intervent għal dawn il-prodotti għandhom iseħħu mis-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 2009/2010. Għal ċereali oħra, sabiex il-bdiewa jkunu jistgħu jadattaw, il-bidliet għandhom japplikaw biss mis-sena ta' kummerċalizzazzjoni 2010/2011.

(7)

Il-prospettiva għall-perijodu medju għas-settur tal-prodotti tal-ħalib hija kkaratterizzata minn żieda kontinwa fid-domanda tal-Komunità għal prodotti b'valur miżjud għoli; espansjoni sostanzjali fid-domanda dinjija għall-materja prima tal-prodotti tal-ħalib, iddeterminata minn żieda fid-dħul u fil-popolazzjoni f'ħafna reġjuni tad-dinja; u minn bidliet fil-preferenzi tal-konsumaturi fir-rigward tal-prodotti tal-ħalib.

(8)

Il-produzzjoni totali tal-ħalib, ristretta mil-limiti massimi tal-kwoti tal-ħalib, hija pproġettata li tonqos gradwalment, anki jekk mhux b'ħafna, tul il-perijodu medju peress li r-ristrutturar kontinwu fl-Istati Membri li ma kinux membri tal-Komunità qabel l-1 ta' Mejju 2004, ser iwassal għal tnaqqis fil-produzzjoni ta' ħalib ta' sussistenza, filwaqt li ż-żieda fil-produzzjoni tibqa' limitata minħabba l-eżistenza tal-kwoti. Fl-istess ħin, il-kwantità ta' ħalib ikkunsinnat lill-fabbriki tal-prodotti tal-ħalib għall-ipproċessar hija mistennija li tkompli tiżdied tul il-perijodu pproġettat. Fid-dawl ta' domanda interna u esterna b'saħħitha, is-sistema tal-kwoti tal-ħalib qiegħda għaldaqstant tillimita l-espansjoni tal-produzzjoni, għall-kuntrarju tas-sitwazzjoni meta l-kwoti ddaħħlu bħala reazzjoni għas-sovraproduzzjoni. F'sitwazzjoni tas-suq bħal din, il-kwoti jnaqqsu l-orjentazzjoni lejn is-suq għaliex ifixklu r-reazzjoni tal-bdiewa għas-sinjali tal-prezzijiet, u jimpedixxu kisbiet fl-effiċjenza fis-settur billi jnaqqsu r-ristutturar. Il-kwoti huma ppjanati li jispiċċaw fl-2015. Aġġustamenti adatti għandhom isiru gradatament sabiex tkun tista' ssir transizzjoni mingħajr xkiel billi jiġi evitat aġġustament eċċessiv wara tmiem il-kwoti. L-eliminazzjoni gradwali ta' kwoti tal-prodotti tal-ħalib b'żidiet annwali ta' 1 % għalhekk għandha tkun ipprovduta għal kull sena ta' kummerċjalizzazzjoni mill-2009/2010 sal-2013/2014. Għandhom isiru bidliet oħra għall-istess raġunijiet biex is-sistema tal-kwoti tal-ħalib issir aktar flessibbli fir-rigward tal-aġġustament tax-xaħam, billi jitneħħa l-aġġustament stabbilit fl-Artikolu 80(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (5), u fir-rigward tal-kwoti tar-regoli ta' inattività, billi jiżdied il-presentaġġ fl-Artikolu 72(2) ta' dak ir-Regolament li produttur għandu juża matul perijodu ta' tnax il-xahar u b'hekk ikun iktar faċli biex kwoti mhux użati jerġgħu jiġu allokati. Fil-kuntest tar-ristutturar tas-settur, l-Istati Membri għandhom ikunu permessi jagħtu għajnuna nazzjonali addizzjonali f'ċerti limiti sal-31 ta' Marzu 2014. Iż-żidiet tal-kwoti deċiżi mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 248/2008 tas-17 ta' Marzu 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1234/2007 rigward il-kwoti nazzjonali fuq il-ħalib (6) u ż-żieda annwali ta' 1 %, flimkien mal-bidliet l-oħra li jnaqqsu l-probabbiltà tal-imposta għaż-żejjed ifissru li l-Italja biss tkun f'riskju tal-imposta abbażi tal-mudelli ta' produzzjoni attwali jekk żidiet annwali ta' 1 % jiġu applikati mill-perijodu 2009/2010 sal-2013/2014. Għalhekk, b'kont meħud tal-mudelli ta' produzzjoni attwali fl-Istati Membri kollha, fil-każ tal-Italja ż-żieda fil-kwota għandha tingħata bil-quddiem biex jiġi evitat dan ir-riskju. Sabiex jiġi żgurat li fl-Istati Membri kollha ż-żidiet fil-kwoti jwasslu għal trasizzjoni kontrollata u bla xkiel, is-sistema ta' imposta għaż-żejjed għandha tissaħħaħ għas-sentejn li ġejjin u tiġi stabbilita f'livell dissważiv. Għalhekk imposta addizjonali għandha tiġi imposta f'każijiet fejn iż-żidiet fil-kunsinni jeċċedu b'mod sinifikanti l-livelli tal-kwoti għall-2008/2009.

(9)

Is-suq tal-ġobon qed jikber b'mod stabbli b'domanda dejjem tikber minn ġewwa kif ukoll minn barra l-Komunità. Għalhekk, b'mod ġenerali, il-prezzijiet tal-ġobon baqgħu għal xi żmien kostanti u ma ġewx influwenzati b'mod sinifikanti mit-tnaqqis tal-prezzijiet istituzzjonali għall-prodotti bl-ingrossa (butir u trab tal-ħalib xkumat). Kemm mil-lat ekonomiku kif ukoll minn dak tal-ġestjoni tas-suq, għajnuna permanenti u mhux obbligatorja għall-ħażna privata ta' prodott ta' valur għoli ddeterminat mis-suq bħall-ġobon m'għadhiex iġġustifikata u għalhekk għandha titneħħa.

(10)

Fil-kuntest tar-riforma tal-prodotti tal-ħalib u tas-sitwazzjoni attwali tas-suq, l-għajnuna għat-trab tal-ħalib xkumat użat bħala għalf tal-annimali u għall-ħalib xkumat għall-produzzjoni tal-kaseina mhix attwalment meħtieġa. Madankollu, jekk jakkumulaw eċċessi tal-prodotti tal-ħalib jew ikun hemm il-possibilità li jakkumulaw, biex b'hekk jinħoloq jew ikun hemm il-possibilità li jinħoloq żbilanċ serju fis-suq, din l-għajnuna xorta jista' jkollha rwol. Madankollu, id-deċiżjoni għandha tittieħed mill-Kummissjoni abbażi ta' analiżi tajba tas-suq aktar milli ta' obbligu biex tinfetaħ l-iskema kull sena. L-iskema għandha, għalhekk, issir fakultattiva. Jekk tiġi applikata, l-għajnuna għandha tiġi ddeterminata minn qabel jew b'sejħa għall-offerti.

(11)

L-għajnuna għad-disponiment tal-butir maħsub għall-għaġina u għall-ġelat u għall-konsum dirett tnaqqset b'konformità mat-tnaqqis tal-prezz tal-intervent għall-butir mill-2004 u kienet konsegwentement fil-livell żero qabel ma ġew sospiżi s-sejħiet għall-offerti minħabba s-sitwazzjoni favorevoli tas-suq. L-iskemi ta' għajnuna għad-disponiment m'għadhomx meħtieġa għall-appoġġ tas-suq fil-livell tal-prezz tal-intervent u għalhekk għandhom jitneħħew.

(12)

Kif kien il-każ bir-riforma tal-PAK tal-2003, bil-ħsieb tat-tisħiħ tal-kompetittività tal-agrikoltura Komunitarja u tal-promozzjoni ta' agrikoltura sostenibbli b'orjentazzjoni akbar lejn is-suq, huwa meħtieġ li titkompla l-bidla minn appoġġ għall-produzzjoni għal appoġġ għall-produttur billi jitneħħew l-għajnuniet eżistenti fir-Regolament Waħdieni dwar l-OKSgħal għalf niexef, kittien, qanneb u lamtu tal-patata u jiġi integrat appoġġ għal dawn il-prodotti fis-sistema ta' appoġġ diżakkoppjat għad-dħul għal kull razzett. Kif kien il-każ bir-riforma tal-PAK tal-2003, filwaqt li l-għajnuna diżakkoppjata imħallsa lill-bdiewa ser tħalli l-ammonti attwali mħallsa mhux mibdula, hija ser iżżid b'mod sinifikanti l-effikaċja tal-appoġġ għad-dħul.

(13)

L-għajnuna għal fibra tal-kittien u tal-qanneb issa għandha tkun diżakkoppjata. Madankollu, sabiex l-industrija tal-kittien u tal-qanneb tkun tista' tadatta, l-integrazzjoni ta' dan l-appoġġ fl-Iskema ta' Pagament Uniku għandha titwettaq matul perijodu transitorju. Għalhekk l-għajnuna għandha tiġi prevista għal kittien ta' fibri twal, kittien ta' fibri qosra u fibra tal-qanneb sal-1 ta' Lulju 2012. Iż-żamma tal-għajnuna għal kittien ta' fibri qosra u fibra tal-qanneb, sabiex tiġi bbilanċjata l-għajnuna fis-settur, tfisser li l-għajnuna għal kittien ta' fibri qosra għandha titnaqqas. Iżda sabiex jiġu rispettati l-aspettattivi leġittimi ta' dawk li jkabbru, dan it-tnaqqis għandu jseħħ biss mis-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 2010/2011.

(14)

Ir-reġim tal-għalf niexef kien irriformat fl-2003, meta parti mill-għajnuna ngħatat lill-industrija u l-bqija kienet diżakkoppjata u integrata fl-Iskema ta' Pagament Uniku. Fil-kuntest tal-moviment ġenerali lejn is-suq, il-prospettiva preżenti fis-swieq għall-għalf u l-uċuħ tar-raba' li fihom il-proteini u l-impatt ambjentali partikolarment negattiv li nstab li ġie ġġenerat reċentament mill-produzzjoni ta' għalf iddeidrat, it-transizzjoni għad-diżakkoppjament sħiħ għas-settur kollu għandha tintemm billi l-għajnuna li baqa' għall-industrija tiġi diżakkoppjata. Sabiex jittaffew l-effetti ta' tmiem il-pagament ta' għajnuna lill-industrija, għandhom isiru l-aġġustamenti adatti fil-prezz imħallas lill-produtturi tal-materja prima, li ser ikunu qed jirċievu huma nfushom drittijiet miżjuda ta' għajnuna diretta b'riżultat tad-diżakkoppjament. Is-settur ilu jirristruttura lilu nnifsu mir-riforma tal-2003, madankollu għandu madankollu jiġi previst perijodu transitorju sal-1 ta' April 2012 sabiex is-settur ikun jista' jaġġusta.

(15)

Is-sistema stabbilita fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1868/94 tas-27 ta' Lulju 1994 li jistabbilixxi sistema ta' kwoti f'dak li għandu x'jaqsam mal-produzzjoni ta' lamtu tal-patata (7) mhix ser tibqa' meħtieġa ladarba l-għajnuna relatata għal dawk li jkabbru l-lamtu tal-patata stabbilita fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 ta' 19 ta' Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett taħt il- Politika Agrikola Komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa (8) titneħħa. L-għajnuna lill-produtturi kienet diżakkoppjata parzjalment fl-2003 u din l-għajnuna għandha issa tiġi diżakkoppjata kompletament għalkemm għandu jiġi previst perijodu transitorju sal-1 ta' Lulju 2012 biex il-bdiewa jkunu jistgħu jadattaw l-impenji tal-provvista tagħhom għall-iskema ta' għajnuna għal-lamtu tal-patata. Il-prezz minimu relatat għandu, għalhekk, jiġi estiż ukoll għall-istess perijodu. Wara dik id-data, is-sistema tal-kwoti relatata mal-pagament dirett għandha titneħħa flimkien mal-integrazzjoni sħiħa ta' dak il-pagament dirett fl-iskema ta' pagament uniku. Intant, id-dispożizzjonijiet ikkonċernati għandhom jiġu integrati, kif inhu l-każ b'għajnuniet oħrajn u skemi ta' kwoti, fir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS.

(16)

L-iżviluppi fis-swieq domestiċi u internazzjonali taċ-ċereali u tal-lamtu jwasslu sabiex ir-rifużjoni għall-produzzjoni tal-lamtu ma tibqax rilevanti fir-rigward tal-objettivi inizjali tagħha, u għalhekk għandha titneħħa. Is-sitwazzjoni tas-suq u l-perspettivi huma tali li l-għajnuna ġiet stabbilita għal żero għal xi żmien u dan huwa mistenni li jkompli, li jfisser li t-tneħħija tista' sseħħ b'ħeffa mingħajr ebda effett negattiv għas-settur.

(17)

L-organizzazzjonijiet tal-produtturi jista' jkollhom rwol utli billi jiġbru flimkien il-provvista f'setturi fejn hemm żbilanċ fil-konċentrazzjoni ta' produtturi u xerrejja. Għalhekk l-Istati Membri għandhom ikunu kapaċi jirrikonoxxu organizzazzjonijiet ta' produtturi fil-livell Komunitarju fis-setturi kollha.

(18)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 tad-29 ta' Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta' appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u lijistabbiluixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa (9) jipprevedi li l-Istati Membri jżommu parti mill-komponent tal-limiti massimi nazzjonali li jikkorrispondu għall-pagamenti għall-medda għall-ħops u jużawhom, partikolarment, għall-finanzjament ta' ċerti attivitajiet ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi rikonoxxuti. Dak ir-Regolament qed jiġi mħassar u fir-Regolament (KE) Nru 73/2009 il-pagament għall-medda għall-ħops qed jiġi diżakkoppjat mill-1 ta' Jannar 2010, li jfisser li taħt id-dispożizzjoni l-aħħar ħlas lill-organizzazzjonijiet produtturi ser isir fl-2010. Sabiex ikunu permessi li l-organizzazzjonijiet ta' produtturi tal-ħops ikomplu bl-attivitajiet tagħhom bħal qabel, għandha ssir dispożizzjoni speċifika għal ammonti ekwivalenti li jintużaw fl-Istat Membru kkonċernat għall-istess attivitajiet b'effett mill-1 ta'Jannar 2011.

(19)

Ir-Regolament CMO Waħdieni jipprevedi li ammonti miżmuma mill-għajnuna għall-imsaġar taż-żebbuġ taħt l-Artikolu 110i(4) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 jintużaw għall-finanzjament ta' programmi ta' ħidma ta' organizzazzjonijiet ta' operaturi. Ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 qed jiġi mħassar. Għal raġunijiet ta' kjarezza u ċertezza legali, għandha ssir dispożizzjoni speċifika biex jiġu stabbiliti l-ammonti li għandhom jintużaw fl-Istat Membru kkonċernat għall-programmi ta' ħidma.

(20)

Għal raġunijiet ta' ċertezza legali, u sempliċità jixraq li jkunu ċċarati u armonizzati d-dispożizzjonijiet dwar in-non-applikazzjoni tal-Artikoli 87, 88 u 89 tat-Trattat għal pagamenti li jsiru minn Stati Membri f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jew ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 247/2006 tat-30 ta' Jannar 2006 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikultura fir-reġjuni l-aktar 'il bogħod tal-Unjoni (10), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 320/2006 tal-20 ta' Frar 2006 li jistabbilixxi skema temporanja għar-ristrutturar tal-industrija taz-zokkor fil-Komunità (11), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1405/2006 tat-18 ta' Settembru 2006 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-gżejjer minuri tal-Eġew (12), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3/2008 tas-17 ta' Diċembru 2007 dwar azzjonijiet ta' informazzjoni u promozzjoni għall-prodotti agrikoli fis-suq intern u fil-pajjiżi terzi (13) u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 tad-29 ta' April 2008 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid (14). F'dan il-kuntest, id-dispożizzjonijiet ta' dawk ir-Regolamenti li kieku, f'ċerti ċirkostanzi, ikunu jaqgħu jew jistgħu jaqgħu fi ħdan il-kunċett ta' għajnuna mill-Istat fit-tifsira tal-Artikolu 87(1) tat-Trattat għandhom jiġu esklużi mill-applikazzjoni tar-regoli tal-għajnuna mill-Istat. Id-dispożizzjonijiet ikkonċernati fihom kondizzjonijiet adatti għall-għoti ta' appoġġ biex tiġi evitata d-distorsjoni żejda tal-kompetizzjoni.

(21)

Ir-Regolamenti (KE) Nru 247/2006, (KE) Nru 320/2006, (KE) Nru 1405/2006, (KE) Nru 1234/2007, (KE) Nru 3/2008 u (KE) Nru 479/2008 għandhom għalhekk jiġu emendati kif meħtieġ.

(22)

L-atti li ġejjin m'għadhomx ta' użu u għandhom għalhekk, għal raġunijiet ta' ċertezza legali, jiġu mħassra: ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1883/78 tat-2 ta' Awwissu 1978 li jistabilixxi r-regoli ġenerali għall-finanzjament tal-interventi mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Gwida u l-Garanzija (15), ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1254/89 tat-3 ta' Mejju 1989 li jistabbilixxi, għas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 1989/90, inter alia, ċerti prezzijiet taz-zokkor u l-kwalità standard tal-pitravi (16), ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2247/89 tal-24 ta' Lulju 1989 dwar miżura ta' emerġenza għall-provvista mingħajr ħlas ta' ċerti prodotti agrikoli għall-Polonja (17), ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2055/93 tad-19 ta' Lulju 1993 li jalloka kwantità referenzjali speċjali għal ċerti produtturi tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib (18)u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1182/2005 tat-18 ta' Lulju 2005 li jadotta miżuri awtonomi u transitorji biex tinfetaħ kwota tariffarja Komunitarja għall-importazzjoni ta' annimali bovini ħajjin li joriġinaw mill-Isvizzera (19). L-atti li ġejjin mhux ser jibqgħu jintużaw b'effett mill-1 ta' Mejju 2009 u, għall-istess raġunijiet, għandhom għalhekk jiġu mħassra b'effett minn dik id-data: ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2596/97 tat-18 ta' Diċembru 1997 li jestendi l-perijodu previst fl-Artikolu 149(1) tal-Att ta Adeżjoni tal-Awstrija, il-Finlandja u l-Isvezja (20) u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 315/2007 tad-19 ta' Marzu 2007 li jistabbilixxi miżuri transitorji li jidderogaw mir-Regolament (KE) Nru 2597/97 fir-rigward tal-ħalib tax-xorb prodott fl-Estonja (21).

(23)

Dan ir-Regolament għandu, bħala regola ġenerali, japplika mid-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu. Madankollu, sabiex jiġi żgurat li d-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament ma jfixklux ċerti għajnuniet pagabbli għas-snin ta' kummerċjalizzazzjoni 2008/2009 jew 2009/2010, għandha tiġi prevista data ta' applikazzjoni aktar tard fir-rigward ta' dawk id-dispożizzjonijiet li jaffettwaw direttament l-operat tal-iskemi f'setturi li għalihom hemm previsti snin ta' kummerċjalizzazzjoni. Dan ir-Regolament għandu f'każijiet bħal dawn japplika biss mill-bidu tas-snin ta' kummerċjalizzazzjoni ta' wara.

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 247/2006

L-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 247/2006 huwa emendat kif ġej:

(1)

It-tieni subparagrafu tal-paragrafu 3 għandu jitħassar.

(2)

Għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

“4.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu u b'deroga mill-Artikolu 180 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 (*) u l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1184/2006 (**), l-Artikoli 87, 88 u 89 tat-Trattat m'għandhomx japplikaw għal pagamenti li jsiru taħt it-Titolu III, paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu u l-Artikoli 17 u 21 ta' dan ir-Regolament minn Stati Membri b'konformità ma' dan ir-Regolament.

(*)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1)."

(**)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1184/2006 tal-24 ta' Lulju 2006 li japplika ċerti regoli tal-kompetizzjoni għall-produzzjoni ta', u l-kummerċ fi, prodotti agrikoli (ĠU L 214, 30.7.1994, p. 7).”."

Artikolu 2

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 320/2006

Ir-Regolament (KE) Nru 320/2006 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 6(6) għandu jiġi ssostitwit b'dan li ġej:

“6.   L-Istati Membri m'għandhomx jagħtu għajnuna nazzjonali fir-rigward ta' miżuri ta' diversifikazzjoni previsti f'dan l-Artikolu. Madankollu, jekk il-limiti massimi msemmija fit-tielet subparagrafu tal-paragrafu 4 jippermettu l-għotja ta' għajnuna għad-diversifikazzjoni ta' 100 %, l-Istat Membru kkonċernat għandu jikkontribwixxi mill-anqas 20 % tan-nefqa eliġibbli.”.

(2)

Għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 13a

Għajnuniet mill-Istat

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 6(5) ta' dan ir-Regolament u b'deroga mill-Artikolu 180 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 (*) u l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1184/2006 (**), l-Artikoli 87, 88 u 89 tat-Trattat m'għandhomx japplikaw għal pagamenti li jsiru taħt l-Artikoli 3, 6, 7, 8, 9 u 11 ta' dan ir-Regolament minn Stati Membri b'konformità ma' dan ir-Regolament

(*)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1)."

(**)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1184/2006 tal-24 ta' Lulju 2006 li japplika ċerti regoli tal-kompetizzjoni għall-produzzjoni ta', u l-kummerċ fi, prodotti agrikoli (ĠU L 214, 30.7.1994, p. 7).”."

Artikolu 3

Emenda għar-Regolament (KE) Nru 1405/2006

Il-paragrafu li ġej għandu jiżdied mal-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 1405/2006:

“3.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu u b'deroga mill-Artikolu 180 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 (*) u l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1184/2006 (**), l-Artikoli 87, 88 u 89 tat-Trattat m'għandhomx japplikaw għal pagamenti li jsiru taħt l-Artikoli 4 u 7 ta' dan ir-Regolament minn Stati Membri b'konformità ma' dan ir-Regolament

Artikolu 4

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 1234/2007

Ir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 huwa emendat kif ġej:

(1)

Il-punt (a) tal-Artikolu 8(1) għandu jiġi ssostitwit b'dan li ġej:

“(a)

rigward is-settur taċ-ċereali, EUR 101,31 għal kull tunnellata”;

(2)

Il-paragrafu 2 tal-Artikolu 10 għandu jitħassar;

(3)

Is-Subtaqsima II tat-Taqsima II tal-Kapitolu I tat-Titolu I tal-Parti II għandha tiġi ssostitwita b'dan li ġej:

“Subtaqsima II

Ftuħ ta' xiri

Artikolu 11

Perijodi ta' intervent pubbliku

Għandu jkun disponibbli intervent pubbliku:

(a)

għaċ-ċereali, mill-1 ta' Novembru sal-31 ta' Mejju;

(b)

għal ross li għadu fil-ħliefa, mill-1 ta' April sal-31 ta' Lulju;

(c)

għaz-zokkor, tul is-snin ta' kummerċjalizzazzjoni 2008/2009 u 2009/2010;

(d)

għaċ-ċanga u għall-vitella, tul kwalunkwe sena ta' kummerċjalizzazzjoni;

(e)

għall-butir u għat-trab tal-ħalib xkumat, mill-1 ta' Marzu sal-31 ta' Awwissu.

Artikolu 12

Ftuħ tal-intervent pubbliku

1.   Matul il-perijodi msemmija fl-Artikolu 11, intervent pubbliku:

(a)

għandu jkun miftuħ għall-qamħ komuni,

(b)

għandu jkun miftuħ għall-qamħ durum, ix-xgħir, il-qamħirrun, is-sorgu, ir-ross li għadu fil-ħliefa, iz-zokkor, il-butir u t-trab tal-ħalib xkumat sal-limiti tal-intervent imsemmija fl-Artikolu 13(1),

(c)

għandu jinfetaħ għaċ-ċanga u għall-vitella mill-Kummissjoni, mingħajr l-assistenza tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 195(1), jekk tul perijodu rappreżentattiv il-prezz medju tas-suq għaċ-ċanga u għall-vitella fi Stat Membru jew f'reġjun ta' Stat Membru rreġistrat abbażi tal-iskala Komunitarja għall-klassifikazzjoni ta' karkassi kif previst fl-Artikolu 42(1) ikun inqas minn EUR 1 560/tunnellata.

2.   L-intervent pubbliku għaċ-ċanga u għall-vitella, imsemmi fil-punt (c) tal-paragrafu 1, għandu jingħalaq mill-Kummissjoni, mingħajr l-assistenza tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 195(1), fejn, tul perijodu rappreżentattiv, il-kondizzjonijiet previsti f'dak il-punt ma jibqgħux jiġu ssodisfatti.

Artikolu 13

Limiti tal-intervent

1.   Ix-xiri għall-intervent pubbliku għandu jitwettaq biss fil-limiti li ġejjin:

(a)

għall-qamħ durum, ix-xgħir, il-qamħirrun, is-sorgu u r-ross li għadu fil-ħliefa, 0 tunnellati għall-perijodi msemmija fl-Artikolu 11(a) u (b) rispettivament;

(b)

għaz-zokkor, 600 000 tunnellata, espressi f'zokkor abjad, għal kull sena ta' kummerċjalizzazzjoni;

(c)

għall-butir, 30 000 tunnellata għal kull perijodu msemmi fl-Artikolu 11(e);

(d)

għat-trab tal-ħalib xkumat 109 000 tunnellata għal kull perijodu msemmi fl-Artikolu 11(e).

2.   Zokkor maħżun skont il-punt (b) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu matul sena ta' kummerċjalizzazzjoni m'għandu jkun soġġett għall-ebda miżura oħra ta' ħażna prevista fl-Artikoli 32, 52 u 63.

3.   B'deroga mill-paragrafu 1, għall-prodotti msemmija fil-punti (a), (c) u (d) ta' dak il-paragrafu, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li tkompli intervent pubbliku lil hinn mill-ammonti msemmija f'dak il-paragrafu jekk is-sitwazzjoni tas-suq u, b'mod partikolari, l-iżvilupp tal-prezzijiet tas-suq, ikun jeħtieġ hekk.”.

(4)

Is-Subtaqsima III tat-Taqsima II tal-Kapitolu I tat-Titolu I tal-Parti II għandha tiġi ssostitwita b'dan li ġej:

“Subtaqsima III

Prezzijiet ta' intervent

Artikolu 18

Prezzijiet ta' intervent

1.   Il-prezzijiet ta' intervent:

(a)

għall-qamħ komuni għandhom ikunu daqs il-prezz ta' referenza għal kwantità massima offruta ta' 3 miljun tunnellata għal kull perijodu ta' intervent kif stabbilit fl-Artikolu 11(a);

(b)

għall-butir għandhom ikunu daqs 90 % tal-prezz ta' referenza għall-ammonti offruti fil-limiti fl-Artikolu 13(1)(c);

(c)

għat-trab tal-ħalib xkumat għandhom ikunu daqs il-prezz ta' referenza għall-ammonti offruti fil-limiti fl-Artikolu 13(1)(d).

2.   Il-prezzijiet ta' intervent u l-kwantitajiet għall-intervent għall-prodotti li ġejjin għandhom ikunu determinati mill-Kummissjoni permezz ta' proċeduri ta' sejħa għal offerti:

(a)

qamħ komuni għall-ammonti ta' iktar mill-kwantità massima offruta ta' 3 miljun tunnellata għal kull perijodu ta' intervent kif stabbilit fl-Artikolu 11(a);

(b)

qamħ durum, xgħir, qamħirrun, sorgu u ross li għadu fil-ħliefa, fl-applikazzjoni tal-Artikolu 13(3);

(c)

ċanga u vitella;

(d)

butir għall-ammonti offruti li huma iktar mil-limitu fl-Artikolu 13(1)(c), fl-applikazzjoni tal-Artikolu 13(3), u

(e)

trab tal-ħalib xkumat għall-ammonti offruti li huma iktar mil-limitu fl-Artikolu 13(1)(d), fl-applikazzjoni tal-Artikolu 13(3).

F'ċirkostanzi speċjali, il-proċeduri ta' sejħa għal offerti jistgħu jiġu ristretti għal, jew il-prezzijiet tal-intervent u l-kwantitajiet għal intervent jistgħu jiġu stabbiliti għal kull, Stat Membru jew reġjun ta' Stat Membru abbażi tal-prezzijiet medji tas-suq irreġistrati.

3.   Il-prezz ta' xiri massimu ddeterminat skont il-proċeduri ta' sejħa għal offerti taħt il-paragrafu 2 m'għandux ikun iktar minn:

(a)

għaċ-ċereali u ross li għadu fil-ħliefa, il-prezzijiet ta' referenza rispettivi;

(b)

għaċ-ċanga u għall-vitella, il-prezz medju tas-suq irreġistrat fi Stat Membru jew reġjun ta' Stat Membru miżjud b'ammont li għandu jiġi ddeterminat mill-Kummissjoni abbażi ta' kriterji oġġettivi;

(c)

għall-butir, 90 % tal-prezz ta' referenza;

(d)

għat-trab tal-ħalib xkumat, il-prezz ta' referenza.

4.   Il-prezzijiet ta' intervent imsemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3 għandhom ikunu:

(a)

għal ċereali, mingħajr preġudizzju għal żidiet jew tnaqqis fil-prezzijiet għal raġunijiet ta' kwalità, u

(b)

għal ross li għadu fil-ħliefa, miżjuda jew imnaqqsa kif meħtieġ jekk il-kwalità tal-prodotti offruti lill-aġenzija li tħallas hija differenti mill-kwalità standard, definita fil-punt A tal-Anness IV. Barra minn hekk, iż-żidiet u t-tnaqqis tal-prezz ta' intervent jistgħu jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni sabiex jiġi żgurat li l-produzzjoni tkun orjentata lejn ċerti varjetajiet.

5.   Il-prezz tal-intervent għaz-zokkor għandu jkun 80 % tal-prezz ta' referenza stabbilit għas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni li matulha tkun ġiet ippreżentata l-offerta. Madankollu, jekk il-kwalità taz-zokkor offrut lill-aġenzija li tħallas tkun differenti mill-kwalità standard definita fil-punt B tal-Anness IV li għaliha jkun ġie stabbilit il-prezz ta' referenza, il-prezz tal-intervent għandu jiżdied jew jitnaqqas kif meħtieġ.”.

(5)

Il-punt (b) tal-Artikolu 28 għandu jitħassar.

(6)

L-Artikolu 30 għandu jitħassar.

(7)

L-Artikolu 31 għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

il-punt (e) tal-paragrafu 1 għandu jitħassar;

(b)

fil-paragrafu 2, it-tieni subparagrafu għandu jitħassar.

(8)

L-Artikolu 36 għandu jitħassar.

(9)

L-Artikolu 43 għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

il-punt (a) għandu jiġi ssostitwit b'dan li ġej:

“(a)

il-ħtiġiet u l-kondizzjonijiet li għandhom jiġu ssodisfatti mill-prodotti li għandhom jinxtraw taħt intervent pubbliku kif imsemmi fl-Artikolu 10 jew li tingħatalhom għajnuna għall-ħażna privata kif imsemmi fl-Artikoli 28 u 31, b'mod partikolari fir-rigward tal-kwalità, il-gruppi ta' kwalità, il-livelli ta' kwalità, il-kategoriji, il-kwantitajiet, l-imballaġġ inklużi l-ittikkettjar, l-etajiet massimi, il-preservazzjoni, l-istadju tal-prodotti li miegħu huwa konness il-prezz tal-intervent, u t-tul tal-perijodu tal-ħażna privata;”;

(b)

il-punt li ġej għandu jiżdied wara punt (a):

“(aa)

ir-rispett tal-kwantitajiet massimi u limiti kwantitattivi mniżżla fl-Arikolu 13(1) u l-punt (a) tal-Artikolu 18(1); f'dan il-kuntest, ir-regoli ta' implimentazzjoni jistgħu jawtorizzaw lill-Kummissjoni biex tagħlaq ix-xiri bi prezz fiss, tadotta koeffiċjenti ta' allokazzjoni u, għall-qamħ komuni, taqleb għall-proċedura ta' sejħa għal offerti msemmija fl-Artikolu 18(2), mingħajr l-assistenza tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 195(1);”.

(10)

L-Artikolu 46(3) għandu jitħassar.

(11)

L-Artikolu 55 għandu jiġi ssostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 55

Sistemi ta' kwoti

1.   Sistema ta' kwoti għandha tapplika għall-prodotti li ġejjin:

(a)

ħalib u prodotti oħrajn tal-ħalib fis-sens tal-punti (a) u (b) tal-Artikolu 65;

(b)

zokkor, isoglukosju u ġulepp tal-inulina;

(c)

lamtu tal-patata li jista' jibbenefika minn għajnuna Komunitarja.

2.   Fir-rigward tas-sistemi ta' kwoti msemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, jekk produttur jaqbeż il-kwota rilevanti u, fir-rigward taz-zokkor, ma jagħmilx użu mill-kwantitajiet żejda kif previst fl-Artikolu 61, għandha titħallas imposta għaż-żejjed fuq kwantitajiet bħal dawn, soġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti fit-Taqsimiet II u III.”.

(12)

Fl-Artikolu 72(2), “70 %” għandha tiġi sostitwita b' “85 %”.

(13)

Is-subparagrafu li ġej għandu jiżdied mal-Artikolu 78(1):

“Madankollu, għall-perijodi ta' tnax-il xahar li jibdew mill-1 ta' April 2009 u l-1 ta' April 2010, l-imposta għaż-żejjed għall-ħalib ikkunsinnat b'valur ta' iktar minn 106 % tal-kwota nazzjonali għal kunsinni applikabbli għall-perijodu ta' tnax-il xahar li jibda fl-1 ta' April 2008 għandha tiġi stabbilita għal 150 % tal-imposta msemmija fit-tieni subparagrafu.”.

(14)

L-Artikolu 80 għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

is-subparagrafu li ġej għandu jiżdied mal-paragrafu 1:

“Fil-livell nazzjonali, l-imposta għaż-żejjed għandha tiġi kkalkolata abbażi tas-somma tal-kunsinni, aġġustata f'konformità mal-ewwel subparagrafu.”;

(b)

il-paragrafu 2 għandu jitħassar;

(c)

is-subparagrafu li ġej għandu jiżdied mal-paragrafu 3:

“Fejn japplika t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 78(1), l-Istati Membri, fl-istabbiliment tal-kontribut ta' kull produttur għall-ammont tal-imposta li għandha titħallas minħabba l-applikazzjoni tar-rata ogħla msemmija f'dak is-subparagrafu, għandhom jiżguraw li dan l-ammont huwa kontribwit proporzjonalment mill-produtturi responsabbli skont il-kriterji oġġettivi li għandhom jiġu stabbiliti mill-Istat Membru.”.

(15)

It-Taqsima li ġejja għandha tiddaħħal fil-Kapitolu III tat-Titolu I tal-Parti II:

“Taqsima IIIA

Kwoti għal-lamtu tal-patata

Artikolu 84a

Kwoti għal-lamtu tal-patata

1.   L-Istati Membri li jipproduċu l-lamtu tal-patata għandhom jiġu allokati kwoti għas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni li matulha l-iskema tal-kwoti tapplika skont l-Artikolu 204(5) u l-Anness Xa.

2.   Kull Stat Membru produttur imsemmi fl-Anness Xa għandu jalloka l-kwota tiegħu bejn il-manifatturi tal-lamtu tal-patata għall-użu fis-snin ta' kummerċjalizzazzjoni kkonċernati abbażi tas-subkwoti allokati lil kull manifattur fl-2007/2008.

3.   Impriża li tipproduċi lamtu tal-patata m'għandhiex tikkonkludi kuntratti ta' kultivazzjoni ma' produtturi tal-patata għal kwantità ta' patata li tipproduċi kwantità ta' lamtu li taqbeż il-kwota tagħha kif imsemmi fil-paragrafu 2.

4.   Kwalunkwe lamtu tal-patata prodott li jaqbeż il-kwota kif imsemmi fil-paragrafu 2 għandu jiġi esportat, kif inhu, mill-Komunità qabel l-1 ta' Jannar wara tmiem is-sena ta' kummerċjalizzazzjoni inkwistjoni. M'għandha titħallas l-ebda rifużjoni fuq l- esportazzjoni fir-rigward tiegħu.

5.   Minkejja l-paragrafu 4, impriża li tipproduċi lamtu tal-patata tista', fi kwalunkwe sena ta' kummerċjalizzazzjoni, b'żieda mal-kwota tagħha għal dik is-sena, tuża mhux iktar minn 5 % tal-kwota tagħha għas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni ta' wara. F'każ bħal dan, il-kwota għas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni ta' wara għandha titnaqqas kif meħtieġ.

6.   Id-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima m'għandhomx japplikaw għall-produzzjoni tal-lamtu tal-patata minn impriżi li mhumiex soġġetti għall-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu u li jixtru patata li għaliha produtturi ma jibbenefikawx mill-pagament previst fl-Artikolu 77 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 ta' 19 ta' Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għall-iskemi ta' appoġġ dirett taħt il-Politika Agrikolu Komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa (22).

(22)  Ara l-paġna 16 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.”"

(16)

Fl-Artikolu 85, għandu jiżdied il-punt li ġej:

“(d)

fir-rigward tat-Taqsima IIIa, fużjonijiet, bidliet fl-appartenenza u l-bidu jew il-waqfien ta' negozju ta' manifatturi tal-lamtu tal-patata.”.

(17)

Is-Subtaqsima I tat-Taqsima I tal-Kapitolu IV tat-Titolu I tal-Parti II għandha titħassar.

(18)

Fl-Artikolu 91(1), l-ewwel żewġ subparagrafi għandhom jiġu sostitwiti bis-subparagrafu li ġej:

“L-għajnuna għall-ipproċessar tat-tiben tal-kittien ta' fibri twal imħabbar għall-fibra u t-tiben tal-kittien ta' fibri qosra u qanneb imkabbar għall-fibra għandha tingħata għas-snin ta' kummerċjalizzazzjoni 2009/2010 sal-2011/2012 lill-proċessuri ewlenin awtorizzati abbażi tal-kwantità ta' fibra li fil-fatt tinkiseb mit-tiben li għaliha jkun ġie konkluż kuntratt ta' bejgħ ma' bidwi.”.

(19)

L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 92(1) għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

it-tieni inċiż tal-punt (a) għandu jiġi ssostitwit biż-żewġ inċiżi li ġejjin:

“-

EUR 200 għal kull tunnellata mis-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 2009/2010; u

-

EUR 160 għal kull tunnellata għas-snin ta' kummerċjalizzazzjoni 2010/2011 u 2011/2012.”.

(b)

il-punt (b) għandu jiġi ssostitwit b'dan li ġej:

“(b)

EUR 90 għal kull tunnellata għas-snin ta' kummerċjalizzazzjoni 2009/2010, 2010/2011 u 2011/2012 għall-fibri qosra tal-kittien u għall-fibri tal-qanneb li fihom aktar minn 7,5 % ta' impuritajiet u ta' twarrib;”.

(20)

L-Artikolu 94(1) għandu jiġi ssostitwit b'dan li ġej:

“1.   Għandha tiġi stabbilita kwantità massima garantita ta' 80 878 tunnellata għal kull waħda mis-snin ta' kummerċjalizzazzjoni 2009/2010 sa 2011/2012 għall-kittien ta' fibri twal li fir-rigward tagħha tista' tingħata l-għajnuna. Dik il-kwantità għandha titqassam bejn ċerti Stati Membri bħala kwantitajiet nazzjonali ggarantiti skont il-punt A.I. tal-Anness XI.”.

(21)

L-Artikolu 94(1a) għandu jiġi ssostitwit b'dan li ġej:

“1a.   Għandha tiġi stabbilita kwantità massima garantita ta' 147 265 tunnellata għal kull waħda mis-snin ta' kummerċjalizzazzjoni 2009/2010 sa 2011/2012 għall-kittien ta' fibri qosra u fibri tal-qanneb li fir-rigward tagħhom tista' tingħata l-għajnuna. Dik il-kwantità għandha titqassam bejn ċerti Stati Membri bħala kwantitajiet nazzjonali ggarantiti f'konformità mal-punt A.II. tal-Anness XI.”.

(22)

Is-Subtaqsima li ġejja għandha tiddaħħal fit-Taqsima I tal-Kapitolu IV tat-Titolu I tal-Parti II:

“Subtaqsima III

Lamtu tal-patata

Artikolu 95a

Primjum għal-lamtu tal-patata

1.   Primjum ta' EUR 22,25 għal kull tunnellata ta' lamtu prodotta għandu jitħallas għas-snin ta' kummerċjalizzazzjoni 2009/2010, 2010/2011 u 2011/2012 lill-manifatturi tal-lamtu tal-patata għall-kwantità ta' lamtu tal-patata sal-limitu tal-kwota msemmi fl-Artikolu 84a(2), bil-kondizzjoni li dawn l-impriżi jkunu ħallsu lill-produtturi tal-patata prezz minimu għall-patata kollha meħtieġa biex ikun prodott il-lamtu sa dak il-limitu tal-kwota.

2.   Il-prezz minimu tal-patata maħsuba għall-manifattura tal-lamtu tal-patata għandu jiġi stabbilit għal EUR 178,31 għal kull tunnellata għas-snin ta' kummerċjalizzazzjoni kkonċernati.

Dan il-prezz japplika għall-kwantità ta' patata, ikkunsinnata lill-fabbrika, li hija meħtieġa biex tkun magħmula tunnellata ta' lamtu.

Il-prezz minimu għandu jkun aġġustat skont il-kontenut tal-lamtu tal-patata.

3.   Il-Kummissjoni għandha tadotta r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' din is-Subtaqsima.”.

(23)

L-Artikolu 96 għandu jitħassar.

(24)

L-Artikoli 99 u 100 għandhom jiġu ssostitwiti b'dan li ġej:

“Artikolu 99

Għajnuna għall-ħalib xkumat u t-trab tal-ħalib xkumat għall-użu bħala għalf

1.   Meta jakkumulaw eċċessi ta' prodotti tal-ħalib jew ikun hemm il-possibbiltà li jakkumulaw, li joħolqu jew ikun hemm il-possibbiltà li joħolqu żbilanċ serju fis-suq, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li għandha tingħata għajnuna għall-ħalib xkumat u għat-trab tal-ħalib xkumat prodotti fil-Komunità maħsuba għall-użu bħala għalf, skont kondizzjonijiet u standards tal-prodott li għandhom ikunu ddeterminati mill-Kummissjoni. L-għajnuna tista' tiġi stabbilita minn qabel jew permezz ta' proċeduri ta' sejħa għal offerti.

Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, xorrox tal-butir u trab tax-xorrox tal-butir għandhom jitqiesu bħala ħalib xkumat u trab tal-ħalib xkumat.

2.   L-ammonti ta' għajnuna għandhom jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni b'kont meħud tal-prezz ta' referenza fil-punt (e)(ii) tal-Artikolu 8(1) għat-trab tal-ħalib xkumat, u l-iżvilupp tas-sitwazzjoni tas-suq fir-rigward tal-ħalib xkumat u tat-trab tal-ħalib xkumat.

Artikolu 100

Għajnuna għall-ħalib xkumat ipproċessat f'kaseina u kaseinati

1.   Meta jakkumulaw eċċessi ta' prodotti tal-ħalib jew ikun hemm il-possibbiltà li jakkumulaw, li joħolqu jew ikun hemm il-possibbiltà li joħolqu żbilanċ serju fis-suq, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li għandha tingħata għajnuna għall-ħalib xkumat prodott fil-Komunità u pproċessat f'każeina u każeinati, skont kondizzjonijiet u standards tal-prodotti ta' ħalib bħal dan u l-każeina jew każeinati prodotti minnu li għandhom ikunu ddeterminati mill-Kummissjoni. L-għajnuna tista' tiġi stabbilita minn qabel jew permezz ta' proċeduri ta' sejħa għal offerti.

2.   L-għajnuna għandha tiġi stabbilita mill-Kummissjoni b'kont meħud tal-iżvilupp tas-sitwazzjoni tas-suq għat-trab tal-ħalib xkumat u l-prezz ta' referenza għat-trab tal-ħalib xkumat, stabbilit fil-punt (e)(ii) tal-Artikolu 8(1).

L-għajnuna tista' tvarja, skont jekk il-ħalib xkumat huwiex ipproċessat f'każeina jew f'każeinati u skont il-kwalità ta' dawk il-prodotti.”

(25)

L-Artikolu 101 għandu jitħassar.

(26)

L-Artikolu 102(2) għandu jiġi ssostitwit b'dan li ġej:

“2.   L-Istati Membri jistgħu, minbarra l-għajnuna Komunitarja, jagħtu għajnuna nazzjonali għall-provvista tal-prodotti msemmija fil-paragrafu 1 lil studenti fi stabbilimenti edukattivi. L-Istati Membri jistgħu jiffinanzjaw l-għajnuna nazzjonali tagħhom permezz ta' imposta fuq is-settur tal-prodotti tal-ħalib jew bi kwalunkwe kontribut ieħor mis-settur tal-prodotti tal-ħalib.”.

(27)

Għandha tiddaħħal it-taqsima li ġejja:

“Taqsima IIIA

Għajnuniet fis-settur tal-ħops

l-Artikolu 102a

Għajnuniet għall-organizzazzjonijiet ta' produtturi

1.   Il-Komunità għandha tiffinanzja pagament lill-organizzazzjonijiet ta' produtturi fis-settur tal-ħops rikonoxxuti taħt l-Artikolu 122 għall-finanzjament tal-objettivi imsemmijin f'dak l-Artikolu.

2.   Il-finanzjament Komunitarju ta' kull sena għall-pagament lill-organizzazzjonijiet ta' produtturi għandu jkun ta' EUR 2 277 000 għall-Ġermanja.

3.   Il-Kummissjoni għandha tadotta r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' din it-Taqsima.”.

(28)

L-Artikolu 103 għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

il-parti introduttorja tal-paragrafu 1 għandha tiġi sostitwita b'dan li ġej:

“1.   Il-Komunità għandha tiffinanzja programmi ta' ħidma ta' tliet snin li għandhom jitfasslu mill-organizzazzjonijiet ta' operaturi msemmijin fl-Artikolu 125 f'wieħed jew aktar mill-oqsma li ġejjin:”;

(b)

il-paragrafu li ġej għandu jiddaħħal:

“1a.   Il-finanzjament Komunitarju ta' kull sena tal-programmi ta' ħidma għandu jkun:

(a)

EUR 11 098 000 għall-Greċja,

(b)

EUR 576 000 għal Franza, u

(c)

EUR 35 991 000 għall-Italja.”.

(29)

L-Artikolu 103e(2) għandu jitħassar.

(30)

L-Artikolu 105(2) għandu jiġi ssostitwit b'dan li ġej:

“2.   L-Istati Membri jistgħu jħallsu għajnuniet speċifiċi nazzjonali għall-ħarsien ta' mġiebaħ żvantaġġati minn kondizzjonijiet strutturali jew naturali jew taħt programmi ta' żvilupp ekonomiku, ħlief għal dawk allokati għall-produzzjoni jew għall-kummerċ. Dawn l-għajnuniet għandhom ikunu nnotifikati lill-Kummissjoni mill-Istati Membri flimkien mal-komunikazzjoni tal-programm tal-apikoltura skont l-Artikolu 109.”.

(31)

L-Artikolu 119 għandu jiġi ssostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 119

Użu ta' każeina u każeinati fil-manifattura tal-ġobon

Meta għajnuna titħallas skont l-Artikolu 100, il-Kummissjoni tista' tissoġġetta l-użu ta' każeina u każeinati fil-manifattura tal-ġobon għal awtorizzazzjoni minn qabel li għandha tingħata biss jekk użu bħal dan huwa kondizzjoni meħtieġa għall-manifattura tal-prodotti.”.

(32)

Il-paragrafu li ġej għandu jiżdied mal-Artikolu 122:

“L-Istati Membri jistgħu wkoll jirrikonoxxu organizzazzjonijiet ta' produtturi kostitwiti minn produtturi fi kwalunkwe settur imsemmi fl-Artikolu 1, ħlief dawk is-setturi msemmija fil-punt (a) tal-ewwel paragrafu, skont il-kondizzjonijiet imniżżlin fil-punti (b) u (c) ta' dak il-paragrafu.”.

(33)

L-Artikolu 124(1) għandu jiġi ssostitwit b'dan li ġej:

“1.   L-Artikolu 122 u l-Artikolu 123(1) għandhom japplikaw mingħajr preġudizzju għar-rikonoxximent, deċiż mill-Istati Membri abbażi tad-dritt nazzjonali u b'konformità mad-dritt Komunitarju, ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi jew organizzazzjonijiet interprofessjonali rispettivament, fi kwalunkwe settur imsemmi fl-Artikolu 1 ħlief għas-setturi msemmija fil-punt (a) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 122 u fl-Artikolu 123(1).”.

(34)

L-Artikolu 180 għandu jiġi ssostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 180

Applikazzjoni tal-Artikoli 87, 88 u 89 tat-Trattat

L-Artikoli 87, 88 u 89 tat-Trattat għandhom japplikaw għall-produzzjoni tal-prodotti u għall-kummerċ fil-prodotti msemmija fil-punti (a) sa (k) u l-punti (m) sa (u) tal-Artikolu 1(1) u fl-Artikolu 1(3) ta' dan ir-Regolament.

Madankollu, l-Artikoli 87, 88 u 89 tat-Trattat m'għandhomx japplikaw għal pagamenti li jsiru skont l-Artikoli 44, 45, 46, 47, 48, 102, 102a, 103, 103a, 103b, 103e, 103ga,104, 105 u 182 ta' dan ir-Regolament minn Stati Membri b'konformità ma' dan ir-Regolament.”.

(35)

Il-paragrafu li ġej għandu jiżdied mal-Artikolu 182:

“7.   L-Istati Membri jistgħu, sal-31 ta' Marzu 2014, jagħtu għajnuna mill-istat ta' ammont annwali totali sa 55 % tal-limitu massimu stabbilit fl-Artikolu 69(4) u (5) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 lill-bdiewa fis-settur tal-prodotti tal-ħalib minbarra appoġġ Komunitarju mogħti f'konformità mal-Artikolu 68(1)(b) ta' dak ir-Regolament. Madankollu, l-ammont totali ta' appoġġ Komunitarju skont il-miżuri msemmija fl-Artikolu 68(4) ta' dak ir-Regolament u l-għajnuna mill-istat m'għandhom fl-ebda każ jaqbżu l-miżuri msemmija fl-Artikolu 68(4).”.

(36)

Il-punt li ġej għandu jiżdied mal-artikolu 184:

“6)

qabel il-31 ta' Diċembru 2010 u l-31 ta' Diċembru 2012 lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rigward l-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni tas-suq u l-kondizzjonijiet konsegwenti għat-tneħħija gradwali mingħajr xkiel tas-sistema tal-kwoti tal-ħalib, flimkien ma', jekk ikunu meħtieġa, proposti adatti. Barra minn hekk, rapport ser jistudja l-konsegwenzi għall-produtturi tal-ġobon b'denominazzjoni ġeografika protetta f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 510/2006.”.

(37)

Il-paragrafu li ġej għandu jiżdied mal-Artikolu 204:

“5.   Fir-rigward tal-lamtu tal-patata, it-Taqsima IIIa tal-Kapitolu III tat-Titolu I tal-Parti II għandu japplika sal-aħħar tas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 2011/2012 għal-lamtu tal-patata.”.

(38)

Il-punt 1 tal-Anness IX għandu jiġi ssostitwit bit-test tal-Anness I għal dan ir-Regolament.

(39)

It-test tal-Anness II għal dan ir-Regolament għandu jiddaħħal bħala l-Anness Xa.

(40)

It-test tal-Anness III għal dan ir-Regolament għandu jiddaħħal fl-Anness XXII bħala l-punt 20a.

Artikolu 5

Emenda għar-Regolament (KE) Nru 3/2008

L-Artikolu 13(6) tar-Regolament (KE) Nru 3/2008 għandu jiġi ssostitwit b'dan li ġej:

“6.   B'deroga mill-Artikolu 180 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 (*) u l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1184/2006 (**), l-Artikoli 87, 88 u 89 tat-Trattat m'għandhomx japplikaw għal pagamenti li jsiru mill-Istati Membri, inklużi l-ishma finanzjarji tagħhom, u lanqas għall-ishma finanzjarji minn ħlasijiet parafiskali jew minn kontribuzzjonijiet obbligatorji tal-Istati Membri jew tal-organizzazzjonijiet proponenti għall-programmi eliġibbli għall-appoġġ Komunitarju skont l-Artikolu 36 tat-Trattat, li l-Kummissjoni għażlet skont l-Artikolu 8(1) ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 6

Emenda għar-Regolament (KE) Nru 479/2008

L-Artikolu 127(2) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 għandu jiġi ssostitwit b'dan li ġej:

“2.   Mingħajr preġudizzju għar-rati massimi ta' għajnuna msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 8(4) ta' dan ir-Regolament, l-Artikoli 87, 88 u 89 tat-Trattat m'għandhomx japplikaw għall-pagamenti li jsiru skont it-Titolu II, Kapitolu III tat-Titolu V u l-Artikolu 119 ta' dan ir-Regolament mill-Istati Membri b'konformità ma' dan ir-Regolament.”.

Artikolu 7

Tħassir

1.   Ir-Regolamenti (KEE) Nru 1883/78, (KEE) Nru 1254/89, (KEE) Nru 2247/89, (KEE) Nru 2055/93 u (KE) Nru 1182/2005 għandhom jiġu mħassra.

2.   Ir-Regolamenti (KE) Nru 2596/97 u (KE) Nru 315/2007 għandhom jiġu mħassra b'seħħ mill-1 ta' Mejju 2009.

3.   Ir-Regolament (KEE) Nru 1868/94 għandu jiġi mħassar b'seħħ mill-1 ta' Lulju 2009.

Ir-referenzi għar-Regolament imħassar għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u għandhom jinqraw skont it-tabelli ta' korrelazzjoni rispettivi fl-Anness XXII għal dak ir-Regolament.

Artikolu 8

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Madankollu:

(a)

Il-punti 5 sa 8, 12 sa 14 u 38 tal-Artikolu 4 għandhom japplikaw mill-1 ta' April 2009;

(b)

Il-punti 11,15, 16, 18 sa 25, 31, 37 u 39 tal-Artikolu 4 għandhom japplikaw mill-1 ta' Lulju 2009

(c)

Il-punti 1, 3, 4 u 9(b) tal-Artikolu 4 għandhom japplikaw minn:

(i)

l-1 ta' Lulju, rigward il-qamħ durum,

(ii)

l-1 ta' Settembru 2009, fir-rigward tas-settur tar-ross,

(iii)

l-1 ta' Ottubru 2009, fir-rigward tas-settur taz-zokkor,

(iv)

l-1 ta' Lulju 2010, fir-rigward tal-qamħ komuni, xgħir, qamħirrun u sorgu,

(d)

Il-punt 27 tal-Artikolu 4 għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2011,

(e)

Il-punt 17 tal-Artikolu 4 għandu japplika mill-1 ta' April 2012.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta' Jannar 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

P. GANDALOVIČ


(1)  Opinjoni tad-19 ta' Novembru 2008 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  Opinjoni tat-23 ta' Ottubru 2008 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Opinjoni mogħtija wara konsultazzjoni mhux obbligatorja.

(3)  Opinjoni tat-8 ta' Ottubru 2008 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Opinjoni mogħtija wara konsultazzjoni mhux obbligatorja.

(4)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 735/2007 tal-11 ta' Ġunju 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1784/2003 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq fiċ-ċereali (ĠU L 169, 29.6.2007, p. 6).

(5)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(6)  ĠU L 76, 19.3.2008, p. 6.

(7)  ĠU L 197, 30.7.1994, p. 4.

(8)  Ara l-paġna 16 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(9)  ĠU L 270, 21.10.2003, p. 1.

(10)  ĠU L 42, 14.2.2006, p. 1.

(11)  ĠU L 58, 28.2.2006, p. 42.

(12)  ĠU L 265, 26.9.2006, p. 1.

(13)  ĠU L 3, 5.1.2008, p. 1.

(14)  ĠU L 148, 6.6.2008, p. 1.

(15)  ĠU L 216, 16.11.2007, p. 1.

(16)  ĠU L 126, 9.5.1989, p. 1.

(17)  ĠU L 216, 27.7.1989, p. 5.

(18)  ĠU L 187, 29.7.1993, p. 8.

(19)  ĠU L 190, 22.7.2005, p. 1.

(20)  ĠU L 351, 23.12.1997, p. 12.

(21)  ĠU L 84, 24.3.2007, p. 1.


ANNESS I

“1.   Kwoti nazzjonali: kwantitajiet (tunnellati) għal kull perijodu ta' tnax-il xahar għal kull Stat Membru

Stat Membru

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Belġju

3 427 288,740

3 461 561,627

3 496 177,244

3 531 139,016

3 566 450,406

3 602 114,910

3 602 114,910

Bulgarija

998 580,000

1 008 565,800

1 018 651,458

1 028 837,973

1 039 126,352

1 049 517,616

1 049 517,616

Repubblika Ċeka

2 792 689,620

2 820 616,516

2 848 822,681

2 877 310,908

2 906 084,017

2 935 144,857

2 935 144,857

Danimarka

4 612 619,520

4 658 745,715

4 705 333,172

4 752 386,504

4 799 910,369

4 847 909,473

4 847 909,473

Ġermanja

28 847 420,391

29 135 894,595

29 427 253,541

29 721 526,076

30 018 741,337

30 318 928,750

30 318 928,750

Estonja

659 295,360

665 888,314

672 547,197

679 272,669

686 065,395

692 926,049

692 926,049

Irlanda

5 503 679,280

5 558 716,073

5 614 303,234

5 670 446,266

5 727 150,729

5 784 422,236

5 784 422,236

Greċja

836 923,260

845 292,493

853 745,418

862 282,872

870 905,700

879 614,757

879 614,757

Spanja

6 239 289,000

6 301 681,890

6 364 698,709

6 428 345,696

6 492 629,153

6 557 555,445

6 557 555,445

Franza

25 091 321,700

25 342 234,917

25 595 657,266

25 851 613,839

26 110 129,977

26 371 231,277

26 371 231,277

Italja

10 740 661,200

11 288 542,866

11 288 542,866

11 288 542,866

11 288 542,866

11 288 542,866

11 288 542,866

Ċipru

148 104,000

149 585,040

151 080,890

152 591,699

154 117,616

155 658,792

155 658,792

Latvja

743 220,960

750 653,170

758 159,701

765 741,298

773 398,711

781 132,698

781 132,698

Litwanja

1 738 935,780

1 756 325,138

1 773 888,389

1 791 627,273

1 809 543,546

1 827 638,981

1 827 638,981

Lussemburgu

278 545,680

281 331,137

284 144,448

286 985,893

289 855,752

292 754,310

292 754,310

Ungerija

2 029 861,200

2 050 159,812

2 070 661,410

2 091 368,024

2 112 281,704

2 133 404,521

2 133 404,521

Malta

49 671,960

50 168,680

50 670,366

51 177,070

51 688,841

52 205,729

52 205,729

Olanda

11 465 630,280

11 580 286,583

11 696 089,449

11 813 050,343

11 931 180,847

12 050 492,655

12 050 492,655

Awstrija

2 847 478,469

2 875 953,254

2 904 712,786

2 933 759,914

2 963 097,513

2 992 728,488

2 992 728,488

Polonja

9 567 745,860

9 663 423,319

9 760 057,552

9 857 658,127

9 956 234,709

10 055 797,056

10 055 797,056

Portugall

1 987 521,000

2 007 396,210

2 027 470,172

2 047 744,874

2 068 222,323

2 088 904,546

2 088 904,546

Rumanija

3 118 140,000

3 149 321,400

3 180 814,614

3 212 622,760

3 244 748,988

3 277 196,478

3 277 196,478

Slovenja

588 170,760

594 052,468

599 992,992

605 992,922

612 052,851

618 173,380

618 173,380

Slovakkja

1 061 603,760

1 072 219,798

1 082 941,996

1 093 771,416

1 104 709,130

1 115 756,221

1 115 756,221

Finlandja

2 491 930,710

2 516 850,017

2 542 018,517

2 567 438,702

2 593 113,089

2 619 044,220

2 619 044,220

Svezja

3 419 595,900

3 453 791,859

3 488 329,778

3 523 213,075

3 558 445,206

3 594 029,658

3 594 029,658

Renju Unit

15 125 168,940

15 276 420,629

15 429 184,836

15 583 476,684

15 739 311,451

15 896 704,566

15 896 704,566 ”


ANNESS II

“ANNESS Xa

Kwoti tal-lamtu tal-patata għal kull sena ta' kummerċjalizzazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 84a

Stat Membru

(tunnellati)

Repubblika Ċeka

33 660

Danimarka

168 215

Ġermanja

656 298

Estonja

250

Spanja

1 943

Franza

265 354

Latvja

5 778

Litwanja

1 211

Olanda

507 403

Awstrija

47 691

Polonja

144 985

Slovakkja

729

Finlandja

53 178

Svezja

62 066

TOTAL

1 948 761 ”


ANNESS III

“20a.   Regolament (KEE) Nru 1868/94

Regolament (KEE) Nru 1868/94

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 55(1)(c)

Artikolu 2(1) u (2), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 84a(1) u (2)

Artikolu 4

Artikolu 84a(3)

Artikolu 4a

Artikolu 95a(2)

Artikolu 5

Artikolu 95a(1)

Artikolu 6

Artikolu 84a(4) u (5)

Artikolu 7

Artikolu 84a(6)

Artikolu 8

Artikoli 85(d) u 95a(3)”


31.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 30/16


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 73/2009

tad-19 ta' Jannar 2009

li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għal bdiewa, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1290/2005, (KE) Nru 247/2006, (KE) Nru 378/2007 u li jirrevoka ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 36 u 37 u l-Artikolu 299(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Att ta' Adeżjoni tal-1979, u b'mod partikolari l-paragrafu 6 tal-Protokoll Nru 4 dwar il-qoton anness miegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (3),

Billi:

(1)

Ir-riformi tal-Politika Agrikola Komuni (PAK) maqbula fl-2003 u l-2004 inkludew dispożizzjonijiet biex tiġi mkejla l-effettività tagħhom. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni ppreżentat Komunikazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill intitolata “It-tħejjija għall-'Kontroll tas-Saħħa' tar-riforma tal-PAK” fl-20 ta' Novembru 2007. Dik il-Komunikazzjoni u d-diskussjonijiet sussegwenti tal-elementi ewlenin tagħha mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni kif ukoll il-kontributi numerużi li rriżultaw minn konsultazzjoni pubblika għandhom jiġu kkunsidrati.

(2)

L-esperjenza miksuba mill-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 tad-29 ta' Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ (4) b'mod partikolari turi li ċerti elementi tal-mekkaniżmu ta' appoġġ jeħtieġ jiġu aġġustati. B'mod partikolari, d-diżakkoppjar tal-appoġġ dirett għandu jiġi estiż u l-funzjonament tal-iskema ta' pagament uniku għandu jiġi ssimplifikat. Barra minn hekk, ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 ġie emendat sostanzjalment f'diversi okkażjonijiet. Fid-dawl ta' dawn l-iżviluppi u fl-interess taċ-ċarezza, dan għandu jiġi rrevokat u sostitwit b'dan ir-Regolament.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nr 1782/2003 stabbilixxa l-prinċipju li l-bdiewa li ma jikkonformawx ma' ċerti ħtiġiet fl-oqsma tas-saħħa tal-pubbliku, tal-annimali u tal-pjanti, u l-ambjent u l-benessri tal-annimali huma soġġetti għal tnaqqis jew għal esklużjoni minn appoġġ dirett. Din is-sistema ta' “kundizzjonalità” tifforma parti integrali mill-appoġġ Komunitarju taħt il-pagamenti diretti u għalhekk għandha tinżamm. Madankollu, l-esperjenza turi li għadd ta' ħtiġiet fl-ambitu tal-kundizzjonalità m'humiex rilevanti biżżejjed għall-attività agrikola jew l-art agrikola jew jikkonċernaw aktar l-awtoritajiet nazzjonali milli l-bdiewa. Għaldaqstant huwa xieraq li l-ambitu tal-kundizzjonalità jiġi aġġustat.

(4)

Barra minn hekk, biex jiġi evitat l-abbandun ta' art agrikola u sabiex jiġi żgurat li din tinżamm f'kondizzjoni agrikola u ambjentali tajba, ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 stabbilixxa qafas Komunitarju li fih l-Istati Membri jadottaw standards wara li jikkunsidraw il-karatteristiċi speċifiċi tal-erji kkonċernati, inklużi l-kondizzjonijiet tal-ħamrija u dawk klimatiċi, sistemi eżistenti ta' biedja, użu tal-art, newba tal-uċuħ tar-raba' (crop rotation), prattiki agrikoli u strutturi tal-farms. Dan il-qafas għandu jinżamm. L-esperjenza wriet, madankollu, li r-rilevanza u l-effetti ta' benefiċċju ta' ċerti standards mhumiex biżżejjed biex jiġġustifikaw l-implimentazzjoni tagħhom mill-Istati Membri kollha. Tali standards għandhom għalhekk isiru fakultattivi għall-Istati Membri. Madankollu, biex ikun żgurat li l-qafas huwa konsistenti kemm jista' jkun, standard m'għandux ikun fakultattiv meta qabel l-2009 l-Istat Membru kkonċernat ikun diġà ddefinixxa ħtieġa minima abbażi ta' tali standard jew meta huma fis-seħħ ir-regoli nazzjonali li jindirizzaw tali standard.

(5)

It-tneħħija, skont dan ir-Regolament, tas-serħan tal-artijiet obbligatorju fi ħdan l-iskema ta' pagament uniku tista' f'ċerti każijiet ikollha effetti negattivi fuq l-ambjent, b'mod partikolari fir-rigward ta' ċerti karatteristiċi ta' pajsaġġ. Għaldaqstant huwa xieraq li d-dispożizzjonijiet Komunitarji eżistenti li għandhom fil-mira tagħhom il-protezzjoni tal-karatteristiċi speċifikati tal-pajsaġġ jiġu msaħħa. F'sitwazzjonijiet speċifiċi għandu jkun possibbli wkoll għal Stat Membru li jipprevedi għall-istabbiliment u/jew iż-żamma ta' ħabitats.

(6)

Il-protezzjoni u l-ġestjoni tal-ilma fil-kuntest ta' attività agrikola f'ċerti żoni qed issir problema dejjem tikber. Il-qafas Komunitarju għal kondizzjoni agrikola u ambjentali tajba għandu għalhekk ikun ukoll rinfurzat bil-għan li l-ilma jiġi mħares mit-tniġġis u t-tnixxija moħlija u li jiġi amministrat l-użu tal-ilma.

(7)

Ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003, irrikonoxxa l-effett ambjentali pożittiv ta' mergħat permanenti. Il-miżuri f'dak ir-Regolament li immirati biex tkun imħeġġa l-manutenzjoni ta' mergħat permanenti eżistenti biex jiġi żgurat kontra konverżjoni massiva f'art li tinħarat għandhom jinżammu.

(8)

Biex jinkiseb bilanċ aħjar bejn l-għodod ta' politika mfassla biex jippromovu l-agrikoltura sostenibbli u dawk intenzjonati biex jippromovu l-iżvilupp rurali, ġiet introdotta sistema ta' tnaqqis progressiv fil-pagamenti diretti (“il-modulazzjoni”) permezz tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003. Dik is-sistema għandha tinżamm u għandha tinkludi l-eżenzjoni ta' pagamenti diretti sa EUR 5 000.

(9)

L-iffrankar permezz tal-modulazzjoni jintuża għall-finanzjament ta' miżuri taħt il-politika għall-iżvilupp rurali. Sa mill-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, is-settur agrikolu kellu jiffaċċja għadd ta' sfidi ġodda u impenjattivi bħat-tibdil fil-klima u l-importanza dejjem tikber tal-bijoenerġija, kif ukoll il-ħtieġa għal ġestjoni aħjar tal-ilma u protezzjoni aktar effettiva tal-bijodiversità. Il-Komunità, bħala parti kontraenti għall-Protokoll ta' Kjoto (5), ġiet mitluba tadatta l-linji politiċi tagħha fid-dawl ta' kunsiderazzjonijiet dwar it-tibdil fil-klima. Barra minn hekk, wara problemi serji relatati ma' skarsezza tal-ilma u nixfa, il-Kunsill, fil-Konklużjonijiet tiegħu “Skarsezza tal-Ilma u Nixfa” tat-30 ta' Ottubru 2007, kkunsidra li l-kwistjonijiet tal-ġestjoni tal-ilma fl-agrikoltura għandhom jiġu indirizzati iżjed. Flimkien ma' dan, il-Kunsill enfasizza fil-Konklużjonijiet tiegħu “Il-Waqfien tat-Telf tal-Bijodiversità” tat-18 ta' Diċembru 2006 li l-protezzjoni tal-bijodiversità tibqa' sfida kbira u filwaqt li sar progress importanti, il-ksib tal-mira tal-Komunità dwar il-bijodiversità għall-2010 ser jirrikjedi sforzi addizzjonali. Barra minn hekk, peress li l-innovazzjoni tista' tikkontribwixxi, b'mod partikolari, għall-iżvilupp ta' teknoloġiji, prodotti u proċessi ġodda, din ser issaħħaħ l-isforzi biex jiġu affrontanti dawn l-isfidi ġodda. L-iskadenza tar-reġim tal-kwota tal-ħalib fl-2015 skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (6) ser titlob sforzi speċifiċi min-naħa ta' bdiewa sabiex jadattaw għal kondizzjonijiet li qed jinbidlu, b'mod partikolari f'reġjuni żvantaġġati. Huwa għalhekk xieraq li din is-sitwazzjoni partikolari għandha tkun ddefinita wkoll bħala sfida ġdida li l-Istati Membri għandhom ikunu kapaċi jindirizzaw bil-ħsieb li jiżguraw “soft-landing” tas-setturi tagħhom tal-prodotti tal-ħalib.

(10)

Il-Komunità tirrikonoxxi l-ħtieġa li dawn l-isfidi ġodda jiġu ttrattati fil-qafas tal-politiki tagħha. Fil-qasam tal-agrikoltura, programmi għall-iżvilupp rurali adottati taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 tal-20 ta' Settembru 2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (7) huma għodda xierqa biex jindirizzawhom. Sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jirrevedu l-programmi għall-iżvilupp rurali tagħhom skont dan mingħajr ma jiġu mitluba jnaqqsu l-attivitajiet tal-iżvilupp rurali ta' bħalissa f'oqsma oħra, jeħtieġ li jkun disponibbli ta' finanzjament addizzjonali. Madankollu l-perspettiva finanzjarja għall-perijodu 2007 sal-2013 ma tipprevedix il-mezzi finanzjarji għar-rinfurzar tal-politika Komunitarja għall-iżvilupp rurali kif meħtieġ. F'dawn iċ-ċirkostanzi, huwa xieraq li parti kbira tar-riżorsi finanzjarji meħtieġa tiġi mobilizzata għal żieda gradwali fit-tnaqqis tal-pagamenti diretti permezz tal-modulazzjoni.

(11)

Id-distribuzzjoni ta' appoġġ dirett ta' dħul fost il-bdiewa huwa kkaratterizzat bl-allokazzjoni ta' kwantità ta' pagamenti lil għadd pjuttost żgħir ta' benefiċjarji kbar. Huwa ċar li l-benefiċjarji kbar ma jirrikjedux l-istess livell ta' appoġġ unitarju sabiex jinkiseb b'effiċjenza l-għan ta' appoġġ għad-dħul. Minbarra dan, il-potenzjal għal adattament jagħmilha aktar faċli għall-benefiċjarji kbar biex joperaw livelli aktar baxxi ta' appoġġ unitarju. Għaldaqstant tkun ħaġa ġusta li wieħed jistenna li l-bdiewa b'ammonti kbar ta' appoġġ jagħtu kontribut speċjali għall-finanzjament ta' miżuri għall-iżvilupp rurali li jindirizzaw sfidi ġodda. Għaldaqstant, huwa xieraq li jiġi stabbilit mekkaniżmu li jipprovdi għat-tnaqqis imsaħħaħ fil-pagamenti akbar, li d-dħul minnhom għandu jintuża biex jiġu indirizzati l-isfidi ġodda fil-qafas tal-iżvilupp rurali.

(12)

Il-qagħda ġeografika partikolari tar-reġjuni l-aktar imbiegħda kif ukoll l-insularità, d-daqs żgħir, iż-żoni muntanjużi tagħhom u l-klima jimponu piżijiet addizzjonali fuq is-setturi agrikoli tagħhom. Sabiex it-tali piżijiet u limitazzjonijiet jittaffew għandu jkun hemm provvediment għal deroga mill-obbligu għall-applikazzjoni tat-tnaqqis tal-modulazzjoni għall-bdiewa fir-reġjuni l-aktar imbiegħda.

(13)

Ir-rati miżjuda tal-modulazzjoni obbligatorja jeħtieġ li jiġu kkunsidrati minn dawk l-Istati Membri li għażlu li japplikaw sistema ta' modulazzjoni volontarja. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 378/2007 tas-27 ta' Marzu 2007 li jistabbilixxi regoli għal modulazzjoni volontarja ta' pagamenti diretti previsti fir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa (8) għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(14)

L-ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni ta' 5 punti perċentwali li jikkorrispondu għat-tnaqqis fil-modulazzjoni ddeterminati fir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 għandhom jiġu allokati fost l-Istati Membri skont l-istess kriterji stabbiliti taħt dak ir-Regolament, jiġifieri skont kriterji oġġettivi waqt li jistabbilixxu li ċertu perċentwali tal-ammonti għandu jibqa' fl-Istati Membri fejn ġew iġġenerati. Minħabba l-aġġustamenti strutturali li jirriżultaw mit-tneħħija tal-intervent tas-segala, il-miżuri speċifiċi għal ċerti reġjuni li jipproduċu s-segala li għandhom ikunu ffinanzjati minn parti tal-ammonti ġġenerati mill-modulazzjoni għandhom jinżammu. Flimkien ma' dan, l-ammonti ġġenerati mill-applikazzjoni ta' kwalunkwe tnaqqis ieħor tal-modulazzjoni għandhom ikunu disponibbli għall-Istati Membri fejn huma ġew iġġenerati.

(15)

Sabiex jiġi ffaċilitat il-funzjonament tal-modulazzjoni, notevolment fir-rigward tal-proċeduri għall-għoti ta' pagamenti diretti lill-bdiewa, u t-trasferimenti lill-programmi għall-iżvilupp rurali, għandhom jiġu ddeterminati limiti massimi netti għal kull Stat Membru sabiex jillimitaw il-pagamenti li għandhom isiru lill-bdiewa wara l-applikazzjoni tal-modulazzjoni. Sabiex jittieħed kont tal-ispeċifiċitajiet tal-appoġġ tal-PAK fir-reġjuni l-aktar imbiegħda u l-fatt li l-pagamenti diretti mhumiex soġġetti għal modulazzjoni, il-limitu massimu nett għall-Istati Membri kkonċernati m'għandux jinkludi l-pagamenti diretti f'dawn ir-reġjuni. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta' Ġunju 2005 dwar il-finanzjament tal-politika agrikola komuni (9) għandu għalhekk jiġi emendat kif meħtieġ.

(16)

Il-bdiewa fl-Istati Membri l-ġodda li daħlu fl-Unjoni Ewropea fi jew wara l-1 ta' Mejju 2004 jirċievu pagamenti diretti wara mekkaniżmu ta' dħul gradwali previst fl-Atti ta' Adeżjoni rispettivi tagħhom. Sabiex jinkiseb bilanċ xieraq bejn l-għodod tal-politika mfassla sabiex jippromwovu l-agrikoltura sostenibbli u dawk intenzjonati biex jippromwovu l-iżvilupp rurali, is-sistema tal-modulazzjoni ma għandhiex tiġi applikata għall-bdiewa fl-Istati Membri l-ġodda qabel il-livell tal-pagamenti diretti li japplikaw f'dawn l-Istati Membri jkun ugwali għal-livell li japplika fl-Istati Membri li mhumiex Stati Membri ġodda.

(17)

Il-modulazzjonji ma għandhiex tnaqqas l-ammont ta' ħlas nett lil bidwi fi Stat Membru ġdid għal taħt l-ammont li għandu jitħallas lil bidwi ekwivalenti fl-Istati Membri li mhumiex Stati Membri ġodda. Għalhekk, ladarba l-modulazzjoni tiġi applikabbli għall-bdiewa fl-Istati Membri l-ġodda, ir-rata tat-tnaqqis għandha tiġi limitata għad-differenza bejn il-livell taħt l-iskeda tad-dħul gradwali u l-livell fl-Istati Membri li mhumiex Stati Membri ġodda wara l-applikazzjoni tal-modulazzjoni. Minbarra dan, fl-għoti ta' pagamenti diretti nazzjonali komplementari lil-bdiewa fl-Istati Membri l-ġodda li huma soġġetti għall-modulazzjoni għandu jittieħed kont tal-modulazzjoni.

(18)

Bil-għan li jkun żgurat li l-ammonti għall-finanzjament tal-PAK jikkonformaw mal-limiti massimi annwali mniżżla fil-perspettiva finanzjarja, il-mekkaniżmu finanzjarju fir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 fejn il-livell ta' appoġġ dirett huwa aġġustat meta l-previżjonijiet jindikaw li s-sottolimitu tat-titolu 2, b'marġni ta' sigurtà ta' EUR 300 000 000, jiġi maqbuż f'sena finanzjarja partikolari għandu jinżamm. Filwaqt li jitqiesu l-livelli tal-pagamenti diretti lill-bdiewa fl-Istati Membri l-ġodda bħala riżultat tad-dħul gradwali, u fil-qafas tal-applikazzjoni tal-mekkaniżmu tad-dħul gradwali għall-pagamenti diretti kollha konċessi fl-Istati Membri l-ġodda, dan l-istrument tad-dixxiplina finanzjarja m'għandux japplika f'dawk l-Istati Membri qabel il-livell tal-pagamenti diretti li japplika f' dawk l-Istati Membri jkun talanqas ugwali għal-livell li japplika fl-Istati Membri li mhumiex Stati Membri ġodda. Fid-dawl tal-piż partikolari fil-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej tar-riżorsi msemmija fl-Artikolu 2(1)(c) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/436/KE, Euratom tas-7 ta' Ġunju 2007 fuq is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Komunitajiet Ewropej (10), huwa xieraq li jiġi previst, b'mod eċċezzjonali, li l-Kunsill jadotta d-deċiżjoni meħtieġa biex japplika l-istrument tad-dixxiplina finanzjarja fuq proposta mill-Kummissjoni.

(19)

Biex il-bdiewa jkunu megħjuna jilħqu livelli ta' agrikoltura moderna u ta' kwalità għolja, jeħtieġ li l-Istati Membri jkomplu jħaddmu s-sistema komprensiva li toffri konsulenza lill-farms prevista fir-Regolament (KE) Nru 1782/2003. Is-sistema konsultattiva għall-farms għandha tgħin lill-bdiewa jsiru aktar konxji ta' kurrenti materjali u proċessi tal-biedja relatati mal-ambjent, sikurezza tal-ikel, saħħa u benessri tal-annimali mingħajr bl-ebda mod ma jkunu affettwati l-obbligazzjoni u r-responsabbiltà tagħhom li jikkonformaw ma' dawk l-istandards.

(20)

Ir-Regolament (KE) Nru 1290/2005, jipprovdi li l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex ikunu sodisfatti li t-transazzjonijiet iffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) ikunu realment attwati u esegwiti b'mod korrett, u sabiex jipprevjenu u jieħdu ħsieb l-irregolaritajiet. Għal dan il-għan, huma għandhom joperaw sistema ta' amministrazzjoni u kontroll integrata għall-pagamenti diretti. Sabiex jiġu mtejba l-effettività u l-kontroll tal-appoġġ Komunitarju, l-Istati Membri għandhom ikunu awtorizzati jagħmlu użu mis-sistema integrata fil-każ ukoll ta' skemi Komunitarji mhux koperti b'dan ir-Regolament.

(21)

L-elementi prinċipali tas-sistema ta' amministrazzjoni u kontroll integrata, u, b'mod partikolari, id-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw database kompjuterizzata, sistema ta' identifikazzjoni għall-ħbula agrikoli, applikazzjonijet għall-għajnuna għall-bdiewa, sistema armonizzata ta' kontroll u, fi ħdan -iskema ta' pagament uniku, sistema ta' identifikazzjoni u reġistrazzjoni tad-drittijiet għal pagament għandhom jinżammu.

(22)

L-amministrazzjoni ta' ammonti żgħar huwa kompitu ta' piż għall-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri. Biex jiġi evitat piż amministrattiv eċċessiv, l-Istati Membri għandhom, b'mod ġenerali, joqogħdu lura milli jikkonċedu pagamenti diretti fejn il-pagament ikun aktar baxx minn EUR 100 jew inkella fejn l-erja eliġibbli tal-istabbiliment agrikolu li għaliha qed jintalab l-appoġġ tkun ta' anqas minn ettaru. Madankollu, peress li l-istrutturi tal-eknomiji agrikoli tal-Istati Membri jvarjaw konsiderevolment u jistgħu jiddiferixxu b'mod sinifikanti mill-istruttura tal-farm medja tal-Komunità, għandha ssir dispożizzjoni speċjali biex tippermetti lill-Istati Membri japplikaw limiti minimi li jirriflettu s-sitwazzjoni partikolari tagħhom. Minħabba l-istruttura agrikola speċifika fir-reġjuni l-iżjed imbiegħda u fil-Gżejjer Eġew, dawn ir-reġjuni m'għandhomx ikunu soġġetti għall-applikazzjoni ta' kwalunkwe limiti minimi. Apparti dan, l-Istati Membri għandu jkollhom id-diskrezzjoni li jagħżlu l-implimentazzjoni ta' wieħed miż-żewġ tipi ta' limiti minimi billi jqisu l-partikolaritajiet tal-istrutturi tas-setturi agrikoli tagħhom. Peress li ġew allokati d-drittijiet għal pagamenti speċjali lil bdiewa b'hekk imsejħa stabbilimenti “bla artijiet,” l-applikazzjoni tal-limitu bbażat fuq ettaru jkun mingħajr effett. L-ammont minimu medju relatat mal-appoġġ għandu għalhekk japplika għal dawn il-bdiewa. Sabiex jiġi żgurat trattament ugwali għal bdiewa li l-pagamenti diretti tagħhom huma soġġetti għal dħul gradwali, il-limitu minimu għandu jkun ibbażat fuq l-ammonti finali li jridu jingħataw fi tmiem il-proċess ta' dħul gradwali.

(23)

L-esperjenza tal-applikazzjoni tal-iskema ta' pagament uniku turi li l-appoġġ ta' dħul diżakkoppjat f'għadd ta' każijiet ingħata lil benefiċjarji li l-attivitajiet agrikoli tagħhom iffurmaw biss parti insinifikanti mill-attivitajiet ekonomiċi globali tagħhom jew li l-mira tal-kummerċ tagħhom ma kienx immirat għat-twettiq ta' attività agrikola jew il-mira kienet waħda marġinali biss. Sabiex jiġi evitat li l-appoġġ ta' dħul agrikolu jiġi allokat lil benefiċjarji bħal dawn, u biex jiġi żgurat li l-użu tal-appoġġ Komunitarju ikun kompletament għall-assigurazzjoni ta' livell ta' għajxien ġust għall-komunità agrikola, l-Istati Membri għandhom jingħataw is-setgħa, fejn isseħħ tali allokazzjoni, li jastjenu milli jagħtu pagamenti diretti lil persuni fiżiċi u ġuridiċi bħal dawn taħt dan ir-Regolament.

(24)

Pagamenti previsti taħt skemi ta' appoġġ Komunitarji għandhom isiru mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti lill-benefiċjarji bi sħiħ, soġġett għal kwalunkwe tnaqqis previst f'dan ir-Regolament, u fil-perijodi preskritti. Sabiex il-ġestjoni tal-pagamenti diretti tkun aktar flessibbli, l-Istati Membri għandhom jitħallew iħallsu pagamenti diretti mqassma sa żewġ ħlasijiet kull sena.

(25)

L-iskemi ta' appoġġ taħt il-PAK jipprovdu għal appoġġ permezz ta' dħul dirett b'mod partikolari bil-għan li jiġi żgurat livell ta' għajxien ġust għall-komunità agrikola. Dak l-objettiv huwa relatat mill-qrib mal-manteniment taż-żoni rurali. Biex tkun evitata kwalunkwe allokazzjoni ħażina tal-fondi tal-Komunità, l-ebda pagamenti ta' appoġġ m'għandhom isiru lill-bdiewa li artifiċjalment ħolqu l-kondizzjonijiet mitluba biex jinkisbu tali pagamenti.

(26)

Sabiex jinkisbu l-objettivi tal-PAK, l-iskemi komuni ta' appoġġ għandhom jiġu aġġornati għall-iżviluppi li jsiru, fejn meħtieġ f'limiti ta' żmien qosra. Għaldaqstant, il-benefiċjarji ma jistgħux iserrħu fuq il-fatt li l-kondizzjonijiet għall-għajnuna mhux ser jinbidlu u għandhom ikunu ppreparati għal reviżjoni possibli tal-iskemi fid-dawl tal-iżviluppi ekonomiċi jew tal-qagħda baġitarja.

(27)

Ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 stabbilixxa skema ta' pagament uniku li għaqqdet id-diversi mekkaniżmi ta' appoġġ eżistenti fi skema unika ta' pagamenti diretti diżakkoppjati. L-esperjenza tal-applikazzjoni tal-iskema ta' pagament uniku turi li xi elementi tagħha jistgħu jiġu ssimplifikati għall-benefiċċju tal-bdiewa u l-amministrazzjonijiet. Barra minn hekk, peress li sadanittant ġiet implimentata l-iskema ta' pagament uniku mill-Istati Membri kollha li kienu mitluba jagħmlu hekk, għadd ta' dispożizzjonijiet marbutin mal-implimentazzjoni inizjali tagħha skadew u għalhekkk dawn għandhom jiġu aġġustati. F'dan il-kuntest, f'xi każijiet ġie osservat nuqqas sinifikanti fl-użu tad-drittijiet għal pagamenti. Biex sitwazzjoni bħal din tiġi evitata u meta wieħed iqis il-fatt li l-bdiewa diġà huma familjari mal-funzjonament tal-iskema ta' pagament uniku, il-perijodu stabbilit fil-bidu għar-ritorn ta' drittijiet għal pagamenti mhux użati fir-riżerva nazzjonali għandu jonqos għal sentejn.

(28)

Għandhom jinżammu l-elementi prinċipali tal-iskema ta' pagament uniku. B'mod partikolari, d-determinar ta' limiti massimi nazzjonali għandu jiżgura li l-livell totali ta' appoġġ u drittijiet ma jaqbżux il-limitazzjonijiet baġitarji attwali. L-Istati Membri għandhom joperaw ukoll riżerva nazzjonali li tista' tintuża biex tiffaċilita l-parteċipazzjoni ta' bdiewa ġodda fl-iskema jew biex iqisu ħtiġijiet speċifiċi f'ċerti reġjuni. Għandhom jiġu stabbiliti regoli dwar it-trasferiment u l-użu ta' drittijiet għal pagamenti biex jiġi prevenut it-trasferiment spekulattiv u l-akkumulu ta' drittijiet għal pagamenti mingħajr bażi agrikola korrispondenti

(29)

L-integrazzjoni progressiva ta' setturi ulterjuri fl-iskema ta' pagament uniku toħoq il-ħtieġa għar-reviżjoni tad-definizzjoni tal-art eliġibbli għall-benefiċċji tal-iskema jew għall-attivazzjoni tad-drittijiet għal pagamenti. Madankollu, għandu jiġi previst li jitħalla barra l-appoġġ għal żoni kkultivati bil-frott u l-ħxejjex fejn l-Istati Membri jkunu għażlu l-integrazzjoni diferita ta' dan is-settur fl-iskema ta' pagament uniku. Minbarra dan, għandhom jiġu stabbiliti miżuri speċifiċi għall-qanneb li jipprevjenu l-għoti ta' appoġġ għal uċuħ illegali.

(30)

Is-serħan obbligatorju tal-artijiet li jinħadmu ġie introdott bħala mekkaniżmu għall-kontroll tal-provvista. L-iżviluppi fis-suq tas-settur tal-uċuħ tar-raba' kkultivati flimkien mal-introduzzjoni ta' għajnuniet diżakkoppjati m'għadhomx jiġġustifikaw il-ħtieġa għaż-żamma ta' dan l-istrument, u għaldaqstant għandu jitneħħa. Drittijiet għas-serħan tal-artijiet stabbiliti f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 għandhom għalhekk jiġu attivati fir-rigward tal-ettari li jkunu soġġetti għall-istess kondizzjonijiet ta' eliġibbiltà bħal ta' kwalunkwe dritt ieħor. It-tneħħija tal-obbligu għas-serħan tal-artijiet tista' twassal għar-riżultat li art li kienet eliġibbli għall-fini ta' attivar ta' drittijiet għas-serħan tal-artijiet ma tibqax iżjed eliġibbli. Sabiex tinżamm l-eliġibbiltà ta' tali art, għandu jiġi previst li ċerti żoni afforestati, inkluż dawk afforestati taħt skemi nazzjonali li jikkonformaw mar-regoli rilevanti fir-Regolament (KE) Nru 1698/2005 jew żoni soġġetti għal ċerti impenji ambjentali huma eliġibbli taħt l-iskema ta' pagament uniku.

(31)

Wara l-integrazzjoni fl-iskema ta' pagament uniku tal-appoġġ tas-suq li qabel kien akkoppjat, il-valur tad-drittijiet għal pagamenti, f'dawk l-Istati Membri li ħadu l-għażla ta' implimentazzjoni storika, kien ibbażat fuq il-livell individwali tal-appoġġ tal-passat. Biż-żmien li għadda minn meta ġiet introdotta l-iskema ta' pagament uniku u wara l-integrazzjoni sussegwenti ta' aktar setturi f'dik l-iskema, qed issir ħaġa dejjem aktar diffiċli biex tiġi ġġustifikata l-leġittimità tad-differenzi individwali sinifikanti fil-livell tal-appoġġ li huwa bbażat biss fuq l-appoġġ tal-passat. Għal din ir-raġuni l-Istati Membri li kienu għażlu l-mudell ta' implimentazzjoni storika għandhom taħt ċerti kondizzjonijiet jitħallew jirrevedu d-drittijiet għal pagamenti allokati bil-għan li l-valur tal-unità tagħhom jiġi approssimat filwaqt li jikkonformaw mal-prinċipji ġenerali tal-liġi Komunitarja u l-objettivi tal-PAK. F'dan il-kuntest, l-Istati Membri jistgħu jqisu l-ispeċifiċitajiet taż-żoni ġeografiċi meta jistabbilixxu l-valuri li joqorbu aktar. L-ibbilanċjar tad-drittijiet għal pagamenti għandu jsir waqt perijodu ta' transizzjoni adegwat u fi ħdan firxa limitata ta' tnaqqis sabiex il-bdiewa jitħallew jadattaw b'mod raġonevoli għal-livelli varjabbli ta' appoġġ.

(32)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003, l-Istati Membri kellhom l-għażla japplikaw l-iskema ta' pagament uniku permezz ta' implimentazzjoni storika jew reġjonali. Minn dak iż-żmien 'l hawn, l-Istati Membri kellhom l-opportunità jivvalutaw l-effetti tal-għażla tagħhom fir-rigward ta' kemm tal-adegwatezza ekonomika tagħhom kif ukoll dik amministrattiva. Għaldaqstant l-Istati Membri għandhom jingħataw l-opportunità biex jirrevedu l-għażla inizjali tagħhom fid-dawl tal-esperjenza tagħhom. Għal din ir-raġuni, l-Istati Membri li kienu applikaw il-mudell storiku għandhom jiġu awtorizzati jaqilbu għal applikazzjoni reġjonalizzata tal-iskema ta' pagament uniku skont l-għażliet diġà previsti fir-Regolament (KE) Nru 1782/2003. B'mod partikolari, l-Istati Membri għandhom jitħallew jaġġustaw id-distribuzzjoni territorjali ta' appoġġ dirett billi gradwalment jeffettwaw ridistribuzzjoni gradwali bejn ir-reġjuni. Din l-għażla tagħti lill-Istati Membri iżjed flessibbiltà biex jimmiraw l-appoġġ dirett bl-iżjed mod xieraq abbażi tal-objettivi mniżżla fl-Artikolu 33 tat-Trattat u abbażi ta' kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji bħall-kriterji tal-potenzjal agrikolu u dawk ambjentali. Barra minn hekk, l-Istati Membri li kienu għażlu li japplikaw il-mudell reġjonali għandhom jingħataw l-għażla li jirrevedu d-deċiżjonijiet tagħhom taħt ċerti kondizzjonijiet bil-għan li japprossimaw il-valur tad-drittijet għal pagamenti skont fażijiet annwali stabbiliti minn qabel filwaqt li jkunu konformi mal-prinċipji ġenerali tal-leġislazzjoni Komunitarja u l-objettivi tal-PAK. Tali bidliet għandhom isiru waqt perijodu ta' transizzjoni adegwat u fi ħdan firxa limitata ta' tnaqqis sabiex il-bdiewa jitħallew jadattaw b'mod raġonevoli għall-livelli ta' appoġġ li qed jinbidlu.

(33)

Ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003, filwaqt li jdaħħal l-iskema ta' pagament uniku diżakkoppjat, ippermetta lill-Istati Membri jeskludu għal kollox jew parzjalment ċerti pagamenti minn dik l-iskema. Dak ir-Regolament ippreveda wkoll l-eżami mill-ġdid u r-reviżjoni possibbli ta' din l-għażla fid-dawl tal-iżviluppi tas-suq u dawk strutturali. Analiżi tal-esperjenza rilevanti turi li d-diżakkoppjar idaħħal flessibbiltà fl-għażla tal-prodotti li għandhom jiġu kkultivati, li tippermetti lill-bdiewa jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom dwar il-produzzjoni abbażi tal-gwadann u r-reazzjoni fis-suq. Dan huwa l-każ partikolarment għall-uċuħ tar-raba' kkultivati u s-settur tal-ħops, kif ukoll sa ċertu punt, is-setturi taċ-ċanga u l-vitella u taż-żrieragħ. Għaldaqstant, il-pagamenti parzjalment akkoppjati fis-setturi tal-uċuħ tar-raba' kkultivati u dawk tal-ħops, għandhom jiġu integrati fl-iskema ta' pagament uniku mill-2010. Fil-każ tal-ħops, ir-Regolament (KE) Nr 1782/2003 ppermetta lill-Istati Membri jagħtu parti mill-pagament skont l-erja għall-ħops lil organizzazzjonijiet ta' produtturi rikonoxxuti. Sabiex jippermetti lill-organizzazzjonijiet ta' produtturi jkomplu l-attivitajiet tagħhom bħal qabel, ir-Regolament (KE) 1234/2007, kif emendat mir-Regolament (KE) Nru 72/2009 ta' 19 ta' Jannar 2009 dwar il-modifiki għall-Politika Agrikola Komuni (11) jipprevedi ammonti ekwivalenti li għandhom jintużaw fl-Istat Membru kkonċernat għall-istess attivitajiet. Dawn l-ammonti għandhom għalhekk jitnaqqsu mil-limiti nazzjonali previsti f'dan ir-Regolament għal dak l-Istat Membru. Sabiex il-bdiewa fis-setturi tal-laħam taċ-ċanga u l-vitella u taż-żrieragħ jaġġustaw għall-arranġamenti ta' appoġġ ġodda, għandha tiġi prevista l-integrazzjoni tal-pagamenti taċ-ċanga u l-vitella u l-għajnuna għaż-żrieragħ li għandha titwettaq mhux aktar tard mill-2012. Peress li l-pagamenti parzjalment akkoppjati fis-setturi tal-frott u tal-ħxejjex iddaħħlu biss dan l-aħħar, u bħala miżura temporanja biss, l-esklużjoni ta' tali pagamenti mill-iskema ta' pagament uniku għandha titħalla tkompli, waqt li l-Istati Membri għandhom jitħallew jirrevedu d-deċiżjonijiet tagħhom bil-ħsieb li jiżdied il-grad ta' diżakkoppjament.

(34)

Madankollu, fir-rigward tas-settur tal-laħam tal-baqar li jreddgħu u tan-nagħaġ u tal-laħam tal-mogħoż, jidher li possibbilment għadha meħtieġa ż-żamma tal-livell minimu ta' produzzjoni agrikola għall-ekonomiji agrikoli f'ċerti reġjuni u, b'mod partikolari, fejn il-bdiewa m'għandhomx rikors għal alternattivi ekonomiċi oħra. F'dan l-isfond, l-Istati Membri għandu jkollhom l-għażla li jżommu l-appoġġ akkoppjat fil-livell attwali, jew f'livell aktar baxx. F'dak il-każ, għandha ssir dispożizzjoni speċjali għal konformità mal-ħtiġiet ta' identifikazzjoni u ta' reġistrazzjoni previsti fir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Lulju 2000 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-bhejjem tal-fart u dwar it-tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga u tal-prodotti tal-laħam taċ-ċanga (12) u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 tas-17 ta' Diċembru 2003 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali ovini u kaprini (13), b'mod partikolari bil-ħsieb li tiġi żgurata t-traċċabbiltà tal-annimali.

(35)

F'każijiet definiti b'mod ċar l-Istati Membri għandhom jitħallew jużaw sa 10 % tal-limiti massimi tagħhom għall-għoti tal-appoġġ speċifiku. Tali appoġġ għandu jippermetti lill-Istati Membri jindirizzaw kwistjonijiet ambjentali u dwar il-benessri tal-annimali u jtejbu l-kwalità u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli. Għandu jkun hemm disponibbli wkoll appoġġ speċifiku bħala protezzjoni kontra l-konsegwenzi tat-tneħħija gradwali tal-kwoti tal-ħalib u tad-diżakkoppjar tal-appoġġ f'setturi li huma partikolarment sensittivi. Minħabba l-importanza dejjem tikber tal-ġestjoni effettiva tar-riskji, l-Istati Membri għandhom jingħataw l-għażla li jikkontribwixxu finanzarjament għall-primjums li l-bdiewa jħallsu għall-assigurazzjoni tal-uċuħ kif ukoll għall-finanzjament tal-kumpens għal ċertu telf ekonomiku fil-każ ta' mard tal-annimali jew tal-pjanti. Bil-ħsieb li jiġu sodisfatti l-obbligi internazzjonali tal-Komunità, ir-riżorsi li jistgħu jintużaw għal kwalunkwe miżura ta' appoġġ akkoppjat għandhom ikunu limitati għal livell xieraq filwaqt li jkunu permessi miżuri transitorji għall-Istati Membri li jiffaċċjaw diffikultajiet partikolari. Il-kondizzjonijiet applikabbli għall-kontribuzzjonijiet finanzjarji għal premjums tal-assigurazzjoni u l-kumpens tal-uċuħ, tal-annimali u tal-pjanti fir-rigward tal-mard tal-annimali jew tal-pjanti u inċidenti ambjentali għandhom jiġu stabbiliti kif meħtieġ. Barra minn hekk, l-Istati Membri li għamlu użu mill-Artikolu 69 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 għandu jingħatalhom perijodu transitorju suffiċjenti sabiex ikun hemm transizzjoni bla xkiel għar-regoli l-ġodda dwar appoġġ speċifiku.

(36)

L-esperjenza wriet li attwalment l-Istati Membri ma jużawx l-ammont kollu tal-fondi disponibbli taħt il-limiti nazzjonali għall-iskema ta' pagament uniku, b'mod partikolari meta d-drittijiet għal pagament ma jkunux ġew attivati. Sabiex ikun iffaċilitat użu aktar effiċjenti tal-fondi, l-Istati Membri għandhom jitħallew jagħtu appoġġ 'il fuq mil-limiti massimi nazzjonali tagħhom sa ammont li l-livell tiegħu jiżgura li dan jibqa' fil-marġini tan-nuqqas ta' nefqa tal-limitu massimu nazzjonali. Dan l-ammont għandu jkun ikkalkulat abbażi tan-nuqqas ta' nefqa tal-baġit għas-sena disponibbli l-aktar reċenti u m'għandux ipoġġi f'dubju r-rispett tal-ammont massimu nett totali għall-pagamenti diretti għal kull Stat Membru. Għal din ir-raġuni u biex ikun żgurat li l-bdiewa ma jiffaċċjawx tnaqqis mhux previst fil-pagamenti, il-kalolu għandu jsir fl-ambitu ta' ċerti marġini ta' sigurtà. Dawn l-ammonti għandhom jintużaw jew għall-finanzjament ta' ċertu appoġġ jew ittrasferiti lill-FAEŻR.

(37)

Il-pagamenti diretti taħt l-iskema ta' pagament uniku kienu bbażati fuq l-ammonti ta' referenza ta' pagamenti diretti li kienu rċevuti fl-imgħoddi jew fuq ammonti reġjonalizzati għal kull ettaru. Il-bdiewa fl-Istati Membri l-ġodda ma rċevewx pagamenti diretti Komunitarji u ma għandhom l-ebda referenzi storiċi għas-snin kalendarji 2000, 2001 u 2002. Għalhekk, saret dispożizzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 biex l-iskema ta' pagament uniku fl-Istati Membri l-ġodda tiġi bbażata fuq ammonti reġjonalizzati għal kull ettaru. Madankollu, bosta snin wara l-adeżjoni tal-Istati Membri l-ġodda fil-Komunità, jista' jiġi kkunsidrat l-użu ta' perijodi ta' referenza għal dawk l-Istat Membri l-ġodda li għadhom ma mxewx għall-iskema ta' pagament uniku. Bil-għan li tiġi ffaċilitata t-transizzjoni fl-iskema ta' pagament uniku u. b'mod partikolari, biex jiġu prevenuti applikazzjonijiet spekulattivi, l-Istati Membri l-ġodda għandhom jiġu awtorizzati, li għall-iskop tal-kalkolu tad-drittijiet għal pagamenti taħt l-iskema ta' pagament uniku, iqisu dawk l-erji li lilhom, storikament, kien ingħata appoġġ taħt l-iskema ta' pagament uniku skont l-erja.

(38)

Taħt l-għażla reġjonalizzata għall-iskema ta' pagament uniku l-Istati Membri l-ġodda għandu jkollhom il-possibbiltà li jaġġustaw il-valur tad-drittijiet għall-pagament għal kull ettaru abbażi ta' kriterji oġġettivi biex jiġi żgurat trattament ugwali bejn il-bdiewa u jiġu evitati d-distorzjonijiet tas-suq.

(39)

L-Istati Membri l-ġodda għandu jkollhom l-istess possibbilitajiet bħall-Istati Membri l-oħra biex jimplimentaw parzjalment l-iskema ta' pagament uniku.

(40)

Id-diżakkoppjar ta' appoġġ dirett u l-introduzzjoni tal-iskema ta' pagament uniku kienu elementi essenzjali fil-proċess tar-riforma tal-PAK. Madankollu, fl-2003 għal bosta raġunijiet kien meħtieġ li jinżamm appoġġ xjentifiku għal numru ta' uċuħ tar-raba'. L-esperjenza miksuba waqt l-appilkazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 flimkien mal-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni fis-suq tindika li skemi li fl-2003 tħallew barra mill-iskema ta' pagament uniku issa jistgħu jiġu integrati f'dik l-iskema bil-għan tal-promozzjoni ta' agrikoltura aktar sostenibbli u orjentata għas-suq. Dan huwa l-każ, b'mod partikolari, tas-settur taż-żejt taż-żebbuġa, fejn ġie applikat biss diżakkoppjar marġinali, kif ukoll tal-qamħ durum, uċuħ tal-proteini, ross, lamtu tal-patata u ġewż, fejn l-effettività dejjem tonqos ta' pagamenti akkoppjati pendenti tappoġġa l-għażla ta' diżakkoppjar. Fil-każ ta' kittien u qanneb, l-għalf imnixxef u l-lamtu tal-patata, l-appoġġ għall-ipproċessar għandu jiġi diżakkopjat ukoll u l-ammonti rilevanti jiġu integrati fl-iskema ta' pagament uniku. Fir-rigward ta' uċuħ tal-proteini, ross, lamtu tal-patata, ġewż u kittien u qanneb, sabiex il-produtturi jitħallew jaġġustaw, hu adatt li jintegraw dawn l-għajnuniet għal dawk is-setturi fl-iskema ta' pagament uniku mill-2012 waqt li fl-istess ħin u bl-eċċezzjoni tal-għajnuniet għall-ipproċessar li huma trattati skont ir-Regolament (KE) Nru 1234/2007, l-Istati Membri jitħallew jiddeċiedu dwar data aktar bikrija għall-integrazzjoni tagħhom. Fir-rigward tal-ġewż, l-Istati Membri għandhom jitħallew ikomplu jħallsu s-sehem nazzjonali ta' l-għajnuna b'mod akkoppjat sabiex jipproteġu kontra l-effetti tad-diżakkoppjar.

(41)

Bħala riżultat tal-integrazzjoni ta' aktar setturi fl-iskema ta' pagament uniku, għandha ssir dispożizzjoni għall-kalkolu tal-livell ġdid tal-appoġġ ta' dħul individwali taħt dik l-iskema. Fil-każ tal-ġewż, il-lamtu tal-patata, il-kittien u l-qanneb u l-għalf imnixxef, tali żieda għandha tingħata abbażi tal-appoġġ li jkunu rċevew il-bdiewa fis-snin l-aktar reċenti. Madankollu, fil-każ tal-integrazzjoni tal-pagamenti li kienu parzjalment esklużi mill-iskema ta' pagament uniku, l-Istati Membri għandhom jingħataw l-għażla li jużaw il-perijodi ta' referenza oriġinali. Għal-lamtu tal-patata, l-ammonti disponibbli għal distribuzzjoni fil-Ġermanja u l-Olanda għandhom jieħdu kont tal-fornimenti transkonfini ta' lamtu tal-patata prodott f'wieħed minn dawk l-Istati Membri għall-ipproċessar fl-ieħor. Barra minn hekk, bil-ħsieb li jkopru l-ħtiġijiet speċifiċi tas-setturi agrikoli tagħhom u biex jiżguraw li l-għajnuna li l-bdiewa rċevew fl-imgħoddi ma tiġix imnaqqsa drastikament, l-Istati Membri għandhom jitħallew jużaw, skont ċerti limiti, il-fondi li kienu se jiġu integrati fl-iskema ta' pagament uniku bħala appoġġ għall-bdiewa li eżerċitaw ċerti attivitajiet agrikoli f'setturi oħra matul l-istess snin, bħall-użu ta' artijiet erbaċei jew it-trobbija tal-annimali.

(42)

Ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 stabbilixxa appoġġ speċifiku għall-uċuħ ta' enerġija bil-għan li jassisti għall-iżvilupp tas-settur. Minħabba żviluppi reċenti fis-settur tal-bijoenerġija u, b'mod partikolari, minħabba d-domanda qawwija għal prodotti bħal dawn fis-swieq internazzjonali u l-introduzzjoni ta' miri vinkolanti fir-rigward tas-sehem tal-bijoenerġija tal-fjuwil totali sal-2020 m'għadx hemmx raġuni suffiċjenti għall-għoti ta' appoġġ speċifiku għall-uċuħ ta' enerġija.

(43)

Meta s-settur tal-qoton ġie integrat fl-iskema ta' pagament uniku, ġie kkunsidrat bħala meħtieġ għal parti mill-appoġġ biex tibqa' marbuta mal-kultivazzjoni tal-qoton permezz ta' pagament speċifiku għal wiċċ individwali għal kull ettaru eliġibbli sabiex jiġi assigurat kontra kwalunkwe riskju ta' tfixkil fil-produzzjoni fir-reġjuni tal-produzzjoni tal-qoton. Din l-għażla għandha tinżamm skont l-objettivi, stabbiliti fil-Protokoll Nru 4 dwar il-qoton mehmuż mal-Att ta' Adeżjoni tal-1979.

(44)

Biex jipproteġu kontra l-effetti tal-proċess tar-ristrutturar fl-Istati Membri li kienu taw għajnuna għar-ristrutturar previst fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 320/2006 tal-20 ta' Frar 2006 li jistabbilixxi skema temporanja għar-ristrutturar tal-industrija taz-zokkor fil-Komunità (14), għandha tinżamm l-għajnuna prevista għal massimu ta' ħames snin konsekuttivi għall-produtturi tal-pitravi taz-zokkor u tal-kannamieli.

(45)

Meta s-settur tal-frott u l-ħxejjex ġie integrat fl-iskema ta' pagament uniku, kienet prevista għajnuna għal erja temporanjament akkoppjata għall-frawli u l-lampun. Hu adatt li dan l-appoġġ jiġi estiż lil hemm mill-iskadenza oriġinali taż-żmien waqt li fl-istess ħin ikun previst diżakkoppjament ta' dan l-appoġġ mill-produzzjoni. Il-limiti massimi nazzjonali għandhom jiġu aġġustati sabiex jittieħed kont ta' dan.

(46)

L-iskema transizzjonali ta' appoġġ issimplifikat għall-għoti ta' pagamenti diretti fl-Istati Membri l-ġodda bbażat fuq l-erji, jiġifieri l-iskema ta' pagament uniku, ġiet ipprovata bħala sistema effiċjenti u sempliċi għall-għoti ta' appoġġ ta' dħul għall-bdiewa fl-Istati Membri l-ġodda. Għal raġunijiet ta' simplifikazzjoni, l-Istati Membri l-ġodda li għażlu li japplikaw l-iskema għandhom jitħallew ikomplu japplikawha sa tmiem l-2013.

(47)

Wara r-riformi rispettivi tas-setturi taz-zokkor u tal-frott u l-ħxejjex u l-integrazzjoni tagħhom fl-iskema ta' pagament uniku, dawk l-Istati Membri li kienu għażlu li japplikaw l-iskema ta' pagament uniku skont l-erja għandhom jitħallew jagħtu appoġġ ta' dħul lil dawk li jkabbru l-pitravi taz-zokkor, il-kannamieli u ċ-ċikwejra u lil produtturi ta' ċertu frott u ħxejjex fil-forma ta' pagamenti separati. Bl-istess mod, dawn l-Istati Membri għandhom jitħallew iħallsu appoġġ speċifiku separat taħt kondizzjonijiet simili għal dawk applikabbli fl-Istati Membri l-oħra.

(48)

B'konsegwenza tad-dħul f'fażijiet ta' pagamenti diretti fl-Istati Membri l-ġodda, l-Istati Membri l-ġodda tħallew jagħtu pagamenti diretti nazzjonali li huma komplementari. Il-kondizzjonijiet għall-għoti ta' pagamenti bħal dawn għandhom jinżammu.

(49)

Fl-allokazzjoni inizjali tad-drittijiet għal pagamenti min-naħa tal-Istati Membri, ċerti żbalji rriżultaw f'pagamenti partikolarment għoljin għall-bdiewa. Din in-non-konformità normalment għandha tkun is-suġġett ta' korrezzjoni finanzjarja saż-żmien fejn jittieħdu l-miżuri korrettivi. Madankollu, b'kont meħud taż-żmien li għadda minn meta d-drittijieti ta' pagament ġew allokati għall-ewwel darba, il-korrezzjoni meħtieġa għandha twassal għal piżijiet legali u amministrattivi sproporzjonati għall-Istati Membri. Fl-interess taċ-ċarezza legali, l-allokazzjoni ta' tali pagamenti għandha għalhekk tkun irregolarizzata.

(50)

F'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, Franza, l-Portugall u Spanja ddeċidew li jeskludu mill-iskema ta' pagament uniku, il-pagamenti diretti li saru fid-dipartimenti barranin Franċiżi, l-Ażori u l-Madejra u l-Gżejjer Kanarji rispettivament u jagħtuhomlhom skont il-kondizzjonijiet li hemm provvediment għalihom taħt it-Titolu IV ta' dak ir-Regolament. Parti mill-għajnuna prevista f'dak it-Titolu ġiet kompletament integrata fl-iskema ta' pagament uniku. Għal raġunijiet ta' simplifikazzjoni u biex jittieħed kont taċ-ċirkostanzi speċifiċi tar-reġjuni l-aktar imbiegħda, tali għajnuna għandha tiġi ġestita fil-programmi ta' appoġġ stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 247/2006 tat-30 ta' Jannar 2006 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Unjoni (15). Għal dan il-għan, il-fondi rilevanti għandhom jiġu trasferiti mill-livelli massimi nazzjonali ta' pagamenti diretti għall-ammont finanzjarju stabbilit fl-Artikolu 23(2) f' dak ir-Regolament. Sabiex l-Istati Membri kkonċernati jkunu jistgħu jadattaw il-programmi ta' appoġġ, trasferimenti bħal dawn għandhom isiru biss fl-2010. Sadanittant, il-pagamenti diretti ser japplikaw għar-reġjuni l-aktar remoti taħt il-kondizzjonjiet provduti fir-Regolament (KE) Nru 1782/2003. Ir-Regolament (KE) Nru 247/2006 għandu għalhekk jiġi emendat kif adegwat.

(51)

Għandu jiġi speċifikat li d-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament li jistgħu jwasslu għal imġiba ta' Stat Membru possibbilment kostituttiv ta' għajnuna Statali huma, ħlief meta previst mod ieħor f'dan ir-Regolament, esklużi mill-applikazzjoni tar-regoli Statali ta' għajnuna minħabba li d-dispożizzjonijiet ikkonċernati jinkludu kondizzjonijiet xierqa għall-għoti ta' appoġġ, jew jinkludu l-adozzjoni ta' tali kondizzjonijiet mill-Kummissjoni, sabiex jevitaw distorsjoni mhux debita ta' kompetizzjoni.

(52)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (16).

(53)

Sabiex kemm l-Istati Membri kif ukoll il-komunità agrikola jibbenefikaw mill-mekkaniżmi ta' simplifikazzjoni introdotti minn dan ir-Regolament, u b'mod partikolari mit-tneħħija tal-obbligu mwarrab, dan ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2009. Madankollu, dawk id-dispożizzjonijiet li jistgħu jnaqqsu d-drittijiet tal-bdiewa jew joħolqu obbligi ġodda inter alia l-obbligi ta' konformità ta' kundizzjonalità li magħhom iridu jikkonformaw il-bdiewa matul is-sena, għandhom japplikaw mill-2010 u, fil-każ tal-istandard dwar l-istabbiliment ta' strixxi marġinali matul il-mogħdijiet tal-ilma sal-31 ta' Jannar 2012. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandu jkollhom biżżejjed żmien għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet li jippermettu aktar diżakkoppjar ta' pagamenti diretti u ta' dawk li jippermettulhom jirrevedu d-deċiżjonijiet meħudin fil-kuntest tar-riforma 2003. Għal din ir-raġuni d-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw biss mill-2010 u r-Regolament revokat (KE) Nru 1782/2003 għandu jiġi applikat matul l-2009 għal dawk l-iskemi ta' għajnuna li ser jiġu integrati biss fl-iskema ta' pagament uniku mill-2010,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

TITOLU I

KAMP TA' APPLIKAZZJONI U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Kamp ta' applikazzjoni

Dan ir-Regolament jistabbilixxi:

(a)

regoli komuni dwar pagamenti diretti;

(b)

skema ta' appoġġ ta' dħul għall-bdiewa (minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-iskema ta' pagament uniku”);

(c)

skema ta' appoġġ ta' dħul issimplifikat u transitorju għall-bdiewa fl-IStati Membri l-ġodda kif definita fl-Artikolu 2(g) (minn hawn 'il quddiem imsejħa “skema ta' pagament uniku”);

(d)

skemi ta' appoġġ għall-bdiewa li jipproduċu r-ross, il-patata tal-lamtu, il-qoton, iz-zokkor, il-frott u l-ħxejjex, il-laħam tan-nagħaġ u tal-mogħoż u ċ-ċanga u l-vitella;

(e)

qafas li jippermetti lill-Istati Membri l-ġodda kif definit fl-Artikolu 2(g) li jikkomplimentaw il-pagamenti diretti.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw dawn id-definizzjonijiet:

(a)

“bidwi” tfisser persuna fiżika jew ġuridika, jew grupp ta' persuni fiżiċi jew ġuridiċi, hu x'inhu l-istatus legali mogħti lil dan il-grupp u lill-membri tiegħu mil-liġi nazzjonali, li l-azjenda tiegħu tinsab f'territorju Komunitarju, kif definit fl-Artikolu 299 tat-Trattat, u li jeżerċita attività agrikola;

(b)

“impriża” tfisser l-unitajiet kollha ta' produzzjoni mmexxija minn bidwi li jinstabu fit-territorju tal-istess Stat Membru;

(c)

“attività agrikola” tfisser il-produzzjoni, it-trobbija jew it-tkabbir ta' prodotti agrikoli inklużi l-ħsad, il-produzzjoni tal-ħalib, it-trobbija tal-annimali u ż-żamma ta' annimali għal skopijiet ta' biedja, jew iż-żamma tal-art f'kondizzjoni agrikola u ambjentali tajba kif stabbilit fl-Artikolu 6;

(d)

“pagament dirett” tfisser pagament mogħti direttament lil bdiewa taħt skema ta' appoġġ ta' dħul imniżżla fl-Anness I;

(e)

“pagamenti f'sena kalendarja partikolari” jew “pagament fil-perijodu rappreżentattiv” tfisser pagamenti mogħtija jew li ser jingħataw għas-sena jew għas-snin ikkonċernati, inklużi l-pagamenti kollha għal perijodi oħra li jibdew f'dik is-sena kalendarja jew is-snin kalendarji;

(f)

“prodotti agrikoli” tfisser il-prodotti elenkati fl-Anness I tat-Trattat, iżda bl-eċċezzjoni tal-prodotti tas-sajd;

(g)

“l-Istati Membri l-ġodda” tfisser il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, ir-Rumanija, is-Slovenja u s-Slovakkja;

(h)

“erja agrikola” tfisser l-erja totali kollha użata bħala art għall-kultivazzjoni, mergħa permanenti jew uċuħ permanenti;

Artikolu 3

Iffinanzjar ta' pagamenti diretti

L-iskemi ta' appoġġ elenkati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu ffinanzjati skont l-Artikolu 3(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005.

TITOLU II

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI DWAR IL-PAGAMENTI DIRETTI

KAPITOLU 1

Kundidizzjonalità

Artikolu 4

Ħtiġiet prinċipali

1.   Bidwi li jirċievi pagamenti diretti għandu jissodisfa l-ħtiġiet ta' ġestjoni statutorji mniżżla fl-Anness II u l-kondizzjoni agrikola u ambjentali tajba msemmija fl-Artikolu 6.

L-obbligi msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom japplikaw biss safejn jirrigwarda l-attività agrikola tal-bidwi jew f'dak li jikkonċerna il-qasam agrikolu tal-impriża.

2.   L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jipprovdu lill-bidwi, fost oħrajn bl-użu ta' mezzi elettroniċi, lista ta' ħtiġiet amministrattivi statutorji u l-kondizzjoni agrikola u ambjentali t-tajba li jridu jiġu rispettati.

Artikolu 5

Kondizzjonijiet amministrattivi statutorji

1.   Il-kondizzjonijiet amministrattivi statutorji elenkati fl-Anness II għandhom ikunu stabbiliti mil-leġislazzjoni Komunitarja fl-oqsma li ġejjin:

(a)

saħħa tal-pubbliku, tal-annimali u l-pjanti,

(b)

ambjent,

(c)

benessri tal-annimali.

2.   L-atti msemmija fl-Anness II għandhom japplikaw kif fis-seħħ u, fil-każ tad-Direttivi, kif implementati mill-Istati Membri.

Artikolu 6

Kondizzjoni agrikola u ambjentali tajba

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-art agrikola kollha, speċjalment art li m'għadhiex tintuża għal finijiet ta' produzzjoni, tinżamm f'kondizzjoni agrikola u ambjentali tajba. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu, il-livell nazzjonali jew reġjonali, il-kondizzjonijiet minimi għall-kondizzjoni agrikola u ambjentali tajba abbażi tal-qafas stabbilit fl-Anness III, wara li jkunu tqiesu l-karatteristiċi speċifiċi taż-żoni kkonċernati, inklużi l-kondizzjonijiet tal-ħamrija u klimatiċi, sistemi tal-biedja eżistenti, l-użu tal-art, in-newba tal-uċuħ tar-raba', prattiki tal-biedja, u l-istrutturi tal-farms. L-Istati Membri ma jistgħux jiddefinixxu l-ħtiġiet minimi li mhumiex previsti f'dak il-qafas.

L-istandards elenkati fit-tielet kolonna tal-Anness III m'għandhomx ikunu obbligatorji għajr meta:

(a)

għal standard bħal dan, Stat Membru jkun iddefinixxa ħtieġa minima għall-kondizzjoni agrikoli u ambjentali t-tajba qabel l-1 ta' Jannar 2009; u/jew

(b)

regoli nazzjonali li jindirizzaw l-istandard ikunu applikati fl-Istat Membru.

2.   L-Istati Membri minbarra l-Istati Membri l-ġodda għandhom jiżguraw li l-art li kienet mergħa permanenti fid-data mniżżla fl-applikazzjonijiet għall-għajnuna għall-erja tal-2003 tinżamm mergħa permanenti. L-Istati Membri l-ġodda minbarra l-Bulgarija u r-Rumanija għandhom jiżguraw illi l-art li kienet mergħa permanenti fl-1 ta' Mejju 2003 tinżamm mergħa permanenti. Il-Bulgarija u r-Rumanija għandhom jiżguraw li art li kienet mergħa permanenti fl-1 ta' Jannar 2007 tinżamm bħala mergħa permanenti.

Madankollu Stat Membru jista', f'ċirkustanzi debitament iġġustifikati, jidderoga mill-ewwel subparagrafu, sakemm jieħu azzjoni biex jipprevjeni li jkun hemm tnaqqis sinifikanti fl-erja totali tiegħu ta' mergħa permanenti.

L-ewwel subparagrafu m'għandux japplika għal art ta' mergħa permanenti li għandha tingħata għat-tisġir, jekk tali tisġir hu kompatibbli mal-ambjent u bl-esklużjoni ta' msaġar tas-siġar tal-Milied u speċi li jikbru malajr ikkultivati għal perijodu qasir.

KAPITOLU 2

Modulazzjoni u dixxiplina finanzjarja

Artikolu 7

Modulazzjoni

1.   Kwalunkwe ammont ta' pagamenti diretti li ser jingħata lil bidwi f'sena kalendarja partikolari li jaqbeż l-EUR 5 000 għandu jiġi mnaqqas għal kull sena sal-2012 bil-perċentwali li ġejjin:

(a)

fl-2009: b'7 %,

(b)

fl-2010: bi 8 %,

(c)

fl-2011: b'9 %,

(d)

fl-2012: b'10 %.

2.   It-tnaqqis previst fil-paragrafu 1 għandu jiżdied b'4 punti perċentwali għal ammonti li jeċċedu EUR 300 000.

3.   Il-paragafi 1 u 2 ma japplikawx għall-pagamenti diretti mogħtija lill-bdiewa fid-dipartimenti barranin Franċiżi, fl-Ażores u l-Madeira u fil-Gżejjer Kanarji u l-gżejjer Eġej.

Artikolu 8

Limiti massimi nett

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 11 ta' dan ir-Regolament, l-ammonti totali nett ta' pagamenti diretti li jistgħu jingħataw lil Stat Membru fir-rigward ta' sena kalendarja wara l-applikazzjoni tal-Artikoli 7 u 10 ta' dan ir-Regolament u l-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 378/2007 u bl-eċċezzjoni tal-pagamenti diretti mogħtija skont ir-Regolamenti (KE) Nru 247/2006 u (KE) Nru 1405/2006 m'għandhomx ikunu ogħla mil-limiti massimi stipulati fl-Anness IV għal dan ir-Regolament. Fejn meħtieġ, l-Istati Membri għandhom iwettqu tnaqqis lineari fl-ammonti ta' pagamenti diretti li huma soġġetti għat-tnaqqis previst fl-Artikoli 7 u 10 ta' dan ir-Regolament u l-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 378/2007 sabiex jikkonformaw mal-limiti massimi mniżżla f'dak l-Anness.

2.   F'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2) ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-limiti massimi stabbiliti fl-Anness IV għal dan ir-Regolament sabiex jiġu meqjusa:

(a)

il-modifiki fl-ammonti massimi ta' pagamenti diretti li jistgħu jingħataw,

(b)

il-modifiki fis-sistema ta' modulazzjoni volontarja msemmija fir-Regolament (KE) Nru 378/2007,

(c)

bidliet strutturali għall-azjendi,

(d)

trasferimenti għall- FAEŻR skont l-Artikolu 136 ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 9

Ammonti li jirriżultaw mill-modulazzjoni

1.   L-ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni tat-tnaqqis previst fl-Artikolu 7 ta' dan ir-Regolament, fi kwalunkwe Stat Membru minbarra fl-Istati Membri l-ġodda, għandhom ikunu disponibbli bħala appoġġ Komunitarju addizzjonali għal miżuri tal-ipprogrammar ta' żvilupp rurali ffinanzjat taħt il- FAEŻR kif speċifikat fir-Regolament (KE) Nru 1698/2005, f'konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2.   L-ammonti li jikkorrispondu għal punt wieħed fil-mija għandhom ikunu allokati lill-Istati Membru fejn ikunu ġew iġġenerati l-ammonti korrispondenti. L-ammonti li jikkorrispondi għat-tnaqqis b' 4 punti perċentwali għandhom jiġu allokati fost l-Istati Membri kkonċernati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2), abbażi tal-kriterji li ġejjin:

(a)

l-erja agrikola;

(b)

l-impjieg agrikolu;

(c)

il-prodott gross domestiku (PDG) 'per capita' ikkalkolat f'kapaċità ta' xiri.

Madankollu, kwalunkwe Stat Membru kkonċernat għandu jirċievi talanqas 80 % tal-ammonti totali kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu, iġġenerati f'dak l-Istat Membru.

3.   B'deroga mit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 2, jekk fi Stat Membru l-proporzjon tas-segala bħala parti mill-produzzjoni totali tiegħu taċ-ċereali taqbeż il-5 % bħala medja matul il-perijodu 2000-2002 u l-proporzjon tiegħu tal-produzzjoni Komunitarja totali tas-segala jaqbeż il-50 % matul l-istess perijodu, talanqas 90 % tal-ammonti ġġenerati mill-modulazzjoni fl-Istat Membru kkonċernat għandhom jerġgħu jiġu allokati lil dak l-Istat Membru, sal-2013 inkluża.

F'tali każ, mingħajr preġudizzju għall-possibbiltajiet previsti fl-Artikolu 68, talanqas 10 % tal-ammont allokat lill-Istat Membru kkonċernat għandu jkun disponibbli għall-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu fir-reġjuni li jipproduċu s-segala.

Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, “ċereali” għandha tfisser il-prodotti elenkati fl-Anness V.

4.   Il-kumplament tal-ammont li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-Artikolu 7(1) u l-ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-Artikolu 7(2) għandhom jiġu allokati lill-Istat Membru fejn ġew iġġenerati l-ammonti korrispondenti, f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2). Dawn għandhom jintużaw skont l-Artikolu 69(5a) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005.

Artikolu 10

Regoli speċjali għall-modulazzjoni fl-Istati Membri l-ġodda

1.   L-Artikolu 7 għandu japplika għal bdiewa fi Stat Membru ġdid fi kwalunkwe sena kalendarja partikolari biss jekk il-livell ta' pagamenti diretti applikabbli f'dak l-Istat Membru u għal dik is-sena kalendarja skont l-Artikolu 121 ikun mill-anqas ugwali għal-livell applikabbli l-Istati Membri minbarra fl-Istati Membri l-ġodda, filwaqt li jittieħed kont ta' kull tnaqqis applikat skont l-Artikolu 7(1).

2.   Fil-każ li l-Artikolu 7 jkun japplika għal bdiewa fi Stat Membru ġdid, il-perċentwali applikabbli skont l-Artikolu 7(1) għandu jkun limitat għad-differenza bejn il-livell ta' pagamenti diretti applikabbli għalih skont l-Artikolu 121 u l-livell fl-Istati Membri minbarra l-IStati Membri l-ġodda, filwaqt li jitqies kull tnaqqis applikat skont l-Artikolu 7(1).

3.   Kwalunkwe ammont li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-Artikolu 7(1) u (2) għandu jiġi allokat lill-Istat Membru fejn ikunu ġew iġġenerati l-ammonti korrispondenti, f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2). Dawn għandhom jintużaw skont l-Artikolu 69(5a) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005.

Artikolu 11

Dixxiplina finanzjarja

1.   Bil-ħsieb li jkun żgurat li l-ammonti għall-finanzjament tan-nefqa relatata mas-suq u pagamenti diretti tal-PAK preżentament taħt l-intestatura 2 tal-Anness I għall-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja u ġestjoni finanzjarja soda (17) jirrispettaw il-limiti massimi annwali kif imniżżla fid-Deċiżjoni 2002/929/KE tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, imlaqqgħin fil-Kunsill fit-18 ta' Novembru 2002, dwar il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew li ltaqa' fi Brussell fl-24 u l-25 ta' Ottubru 2002 (18), aġġustament tal-pagamenti diretti għandu jkun determinat meta l-previżjonijiet għall-finanzjament tal-miżuri msemmija qabel taħt l-intestatura 2 għal sena finanzjarja partikolari, żdiedu bl-ammonti mogħtija fl-Artikoli 134 u 135 ta' dan ir-Regolament u qabel l-applikazzjoni tal-modulazzjoni prevista fl-Artikoli 7 u 10 ta' dan ir-Regolament u l-Artikolu 1(1) tar-Regolament (KE) Nru 378/2007, jindikaw li l-limitu massimu applikabbli msemmi qabel, b'kont meħud tal-marġni ta' EUR 300 000 000 taħt dak il-limitu, ser jinqabeż.

2.   Il-Kunsill, waqt li jaġixxi fuq proposta mill-Kummissjoni ppreżentata mhux aktar tard mill-31 ta' Marzu tas-sena kalendarja li fiha japplikaw l-aġġustamenti msemmija fil-paragrafu 1, għandu jiddetermina dawn l-aġġgustamenti mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju tal-istess sena kalendarja.

3.   Fil-qafas tal-applikazzjoni tal-iskeda taż-żidiet prevista fl-Artikolu 121 għall-pagamenti diretti kollha li ngħataw fl-IStati Membri l-ġodda, il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu m'għandux japplika għall-IStati Membri l-ġodda qabel il-bidu tas-sena kalendarja, li fiha l-livell tal-pagamenti diretti li japplika fl-IStati Membri l-ġodda jkun talanqas ugwali għal dak li kien il-livell applikabbli ta' tali pagamenti fl-Istati Membri li mhumiex Stati Membri ġodda.

KAPITOLU 3

Sistema konsultattiva għall-farms

Artikolu 12

Sistema konsultattiva għall-farms

1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu sistema biex jagħtu pariri lill-bdiewa dwar il-ġestjoni tal-art u tal-farm (minn hawn 'il quddiem imsejħa s-“sistema konsultatttiva għall-farms”) imħaddma minn awtorità waħda jew aktar nominati apposta jew minn entitajiet privati.

2.   Is-sistema konsultatttiva tal-farm għandha talanqas tkopri l-ħtiġiet amministrattivi statutorji u l-kondizzjoni agrikola u ambjentali tajba msemmija fil-Kapitolu I.

3.   Il-bdiewa jistgħu jipparteċipaw fis-sistema konsultattiva għall-farms fuq bażi voluntarja.

L-Istati Membri jistgħu jiddeterminaw, skont kriterji oġġettivi, il-kategoriji ta' prijorità ta' bdiewa li għandhom aċċess għas-sistema konsultattiva għall-farms.

4.   Sal-31 ta' Diċembru 2010, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni tas-sistema konsultattiva għall-farms, akkumpanjat, jekk meħtieġ, bi proposti adegwati.

Artikolu 13

Obbligi ta' awtoritajiet nominati u korpi privati

Mingħajr preġudizzju għal-leġislazzjoni nazzjonali rigward l-aċċess pubbliku għad-dokumenti, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet nominati u l-korpi privati msemmija fl-Artikolu 12(1) ma jikxfux informazzjoni personali jew individwali u data miksuba minnhom matul l-attività konsultattiva tagħhom lil persuni oħra għajr il-bidwi li jmexxi l-impriża kkonċernata, bl-eċċezzjoni ta' xi irregolarità jew ksur ta' liġi misjuba waqt l-attività tagħhom, u li hu kopert b'obbligu stabbilit fil-liġi Komunitarja jew nazzjonali biex tiġi infurmata awtorità pubblika, b'mod partikolari fil-każ ta' reat kriminali.

KAPITOLU 4

Sistema integrata ta' amministrazzjoni u kontroll

Artikolu 14

Kamp ta' applikazzjoni

Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi u jopera sistema integrata ta' amministrazzjoni u kontroll, (minn hawn 'il quddiem imsejħa is-“sistema integrata”).

Is-sistema integrata għandha tapplika għall-iskemi ta' appoġġ elenkati fl-Anness I.

Safejn hu meħtieġ, għandha tapplika wkoll għall-amministrazzjoni u l-kontroll tar-regoli mniżżla fil-Kapitoli 1 u 2 ta' dan it-Titolu.

Artikolu 15

Elementi tas-sistema integrata

1.   Is-sistema integrata għandha tinkludi l-elementi li ġejjin:

(a)

bażi tad-data kkompjuterizzata;

(b)

sistema ta' identifikazzjoni tal-ħbula agrikoli;

(c)

sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta' drittijiet għal pagament;

(d)

applikazzjonijiet għall-għajnuna;

(e)

sistema integrata ta' kontroll;

(f)

sistema waħda biex tkun irreġistrata l-identità ta' kull bidwi li jissottometti applikazzjoni għall-għajnuna.

2.   Fejn japplikaw l-Artikoli 52 u 53 ta' dan ir-Regolament, is-sistema integrata għandha tinkorpora sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta' annimali stabbilita skont ir-Regolamenti (KE) Nru 1760/2000 u (KE) Nru 21/2004.

3.   L-Istati Membri jistgħu jinkludu sistema ta' informazzjoni ġeografika għall-kultivazzjoni taż-żebbuġ fis-sistema tal-identifikazzjoni għall-ħbula agrikoli.

Artikolu 16

Bażi tad-data kkompjuterizzata

1.   Il-bażi tad-data kkompjuterizzata għandha tirreġistra, għal kull impriża agrikola, id-data miskuba mill-applikazzjonjiet għall-għajnuna.

Din il-bażi tad-data għandha, b'mod partikolari, permezz tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru, tippermetti konsultazzjoni diretta u immedjata, tad-data relatata mas-snin kalendarji u/jew tas-suq mill-2000 'il quddiem. Hija għandha tippermetti wkoll konsultazzjoni diretta u immedjata tad-data li tirrigwarda l-erba' snin ta' qabel.

2.   L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu bażijiet ta' data deċentralizzati bil-kondizzjoni illi dawn, u l-proċeduri amministrattivi għar-reġistrazzjoni u l-aċċess għad-data, jiġu mfassla b'mod omoġenju fit-territorju kollu tal-Istat Membru u li jkunu kompatibbli ma' xulxin biex ikunu jistgħu jsiru kontroverifiki.

Artikolu 17

Sistema ta' identifikazzjoni għall-ħbula agrikoli

Is-sistema ta' identifikazzjoni għall-ħbula agrikoli għandha tkun stabbilita abbażi ta' mapep jew dokumenti ta' reġistrar tal-artijiet jew referenzi kartografiċi oħra. Għandu jsir użu minn tekniki ta' sistema ta' informazzjoni ġeografika kompjuterizzata, inkluż preferibbilment 'orthoimagery' mill-ajru jew mill-ispazju, b'garanzija ta' standard ta' preċiżjoni omoġenja, ekwivalenti talanqas għall-kartografija bi skala ta' 1:10 000.

Artikolu 18

Sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta' drittijiet għal pagament

1.   Sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta' drittijiet għal pagament għandha tkun stabbilita b'mod li jkunu jistgħu jsiru verifikazzjoni tad-drittijiet u kontroverfiki mal-applikazzjonijiet għal għajnuna u s-sistema ta' identifikazzjoni tal-ħbula agrikoli.

2.   Is-sistema li hemm referenza għaliha fil-paragrafu 1 għandha tippermetti, permezz tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru, konsultazzjoni diretta u immedjata tad-data relatata talanqas mal-aħħar erba' snin kalendarji konsekuttivi.

Artikolu 19

Applikazzjonijiet għal għajnuna

1.   Kull sena, bidwi għandu jippreżenta applikazzjoni għal pagamenti diretti filwaqt li jindika, fejn hu applikabbli:

(a)

il-ħbula agrikoli kollha fl-impriża, u fejn l-Istat Membru jkun qed japplika l-Artikolu 15(3), l-għadd ta' siġar taż-żebbuġ u l-pożizzjoni tagħhom fil-ħabel;

(b)

id-drittjiet għall-pagamenti ddikjarati għal attivazzjoni;

(c)

kull informazzjoni oħra pprovduta b'dan ir-Regolament jew mill-Istat Membru kkonċernat.

2.   Stat Membru għandu jipprovdi, fost oħrajn bl-użu ta' mezzi elettroniċi, formoli stabbiliti minn qabel ibbażati fuq l-erji determinati fis-sena preċedenti kif ukoll materjal grafiku li jindika l-lokalità ta' dawk l-erji u fejn ikun adegwat, il-pożizzjoni tas-siġar taż-żebbuġ. Stat Membru jista' jiddeċiedi li l-applikazzjoni għal għajnuna teħtieġ li tkun tinkludi biss tibdiliet rigward l-applikazzjoni għal għajnuna ppreżentata fis-sena ta' qabel.

3.   Stat Membru jista' jiddeċiedi li applikazzjoni waħda għall-għajnuna għandha tkopri wħud mill-iskemi tal-appoġġ jew l-iskemi tal-appoġġ kollha mniżżla fl-Anness I jew inkella skemi ta' appoġġ oħra.

Artikolu 20

Verifika tal-kondizzjonijiet ta' eliġibilità

1.   L-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli amministrattivi fuq l-applikazzjonijiet għall-għajnuna biex jivverifikaw il-kondizzjonijiet ta' eliġibbiltà għall-għajnuna.

2.   Il-kontrolli amministrattivi għandhom jiġu ssupplementati b'sistema ta' kontrolli fil-post biex tkun ivverifikata l-eliġibbiltà għall-għajnuna. Għal dan il-għan, l-Istati Membri għandhom ifasslu pjan kampjun tal-azjendi agrikoli.

L-Istati Membri jistgħu jużaw metodi tekniċi ta' remote sensing u s-Sistema ta' Navigazzjoni Globali bis-Satellita (GNSS) bħala mezzi biex jitwettqu verifiki fil-post ta' ħbula agrikoli.

3.   Kull Stat Membru għandu jinnomina awtorità responsabbli biex tikkoordina l-kontrolli u verifiki kif previst f'dan il-Kapitolu.

Fejn Stat Membru jiddelega ċerti aspetti tax-xogħol li għandu jitwettaq taħt dan il-Kapitolu lil aġenziji jew ditti speċjalizzati, l-awtorità nominata għandha żżomm kontroll fuq, u responsabbilità għal dak ix-xogħol.

Artikolu 21

Tnaqqis u esklużjonijiet fil-każ ta' nuqqas ta' konformità mar-regoli ta' eliġibbiltà

1.   Mingħajr preġudizzju għal-kwalunkwe tnaqqis jew esklużjoni previsti fl-Artikolu 23, fejn jinstab illi bidwi mhux qiegħed jikkonforma mal-kondizzjonijiet ta' eliġibbiltà relatati mal-għoti tal-għajnuna kif previst f'dan ir-Regolament, il-pagament jew parti mill-pagament mogħti jew li għandu jingħata u li għalih ġew issodisfatti l-kondizzjonijiet ta' eliġibbiltà għandu jkun soġġett għat-tnaqqis u l-esklużjonijiet stabbiliti skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2).

2.   Il-perċentwali ta' tnaqqis għandu jkun iggradat skont is-severità, il-firxa, il-permanenza u r-repetizzjoni tan-nuqqas ta' osservanza misjuba u jista' jwassal għall-esklużjoni totali minn waħda jew aktar mill-iskemi ta' għajnuna għal sena kalendarja waħda jew aktar.

Artikolu 22

Kontrolli fuq il-kundizzjonalità

1.   L-Istati Membri għandhom iwettqu verifiki fil-post biex jivverifikaw jekk il-bidwi hux konformi mal-obbligi msemmija fil-Kapitolu 1.

2.   L-Istati Membri jistgħu jagħmlu użu mis-sistemi eżistenti tagħhom ta' amministrazzjoni u kontroll biex jiżguraw il-konformità mal-ħtiġiet amministrattivi statutorji u kondizzjoni agrikola u ambjentali tajba.

Dawn is-sistemi, u notevolment is-sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali stabbiliti skont id-Direttivi 2008/71/KE tal-15 ta' Lulju 2008 dwar l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-majjali (19) u r-Regolamenti (KE) Nru 1760/2000 u (KE) Nru 21/2004, għandhom ikunu kompatibbli mas-sistema integrata kif previst fl-Artikolu 26(1) ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 23

Tnaqqis jew esklużjoni minn pagamenti fil-każ ta' nuqqas ta' konformità mar-regoli tal-kundizzjonalità

1.   Fejn fi kwalunkwe żmien f'sena kalendarja partikolari (minn hawn 'il quddiem imsejħa “is-sena kalendarja konċernata”) ma ssirx konformità mal-kundizzjonjiet amministrattivi statutorji u l-kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba, u n-nuqqas ta' konformità msemmi jkun ir-riżultat ta' att jew ta' nuqqas direttament marbut mal-bidwi li kien ippreżenta l-applikazzjoni għall-għajnuna fis-sena kalendarja konċernata, l-ammont totali ta' pagamenti diretti li ngħata jew għandu jingħata lil dak il-bidwi, wara l-applikazzjoni tal-Artikoli 7, 10 u 11 għandhu jitnaqqas jew jiġi eskluż f'konformità mar-regoli dettaljati stipulati fl-Artikolu 24.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika ukoll fejn in-nuqqas ta' konformità fil-kwistjoni jkun ir-riżultat ta' att jew nuqqas marbut direttament ma' dik il-persuna lil min jew minn ġiet ittrasferita l-art agrikola.

Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, “trasferiment” tfisser kull tip ta' transazzjoni li permezz tagħha l-art agrikola tieqaf milli tkun għad-dispożizzjoni ta' dak li qed jittrasferixxi.

B'deroga mit-tieni subparagrafu, mill-2010, fejn il-persuna li lilha l-att jew ommissjoni huma attribwibbli direttament ippreżentat applikazzjoni għall-għajnuna fis-sena kalendarja kkonċernata, it-tnaqqis jew esklużjoni għandhom ikunu applikati għall-ammonti totali ta' pagamenti mogħtija jew li għandhom jingħataw lil dik il-persuna.

2.   Minkejja l-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fir-regoli dettaljati msemmija fl-Artikolu 24(1) ta' dan ir-Regolament, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx tnaqqis jew esklużjoni li jammonta għal EUR 100 jew anqas għal kull bidwi u kull sena kalendarja.

Fejn Stat Membru jiddeċiedi li jiddisponi mill-għażla stipulata fl-ewwel subparagrafu, fis-sena ta' wara l-awtorità kompetenti għandha tieħu l-azzjonijiet meħtieġa biex tiżgura li l-bidwi jirrimedja s-sejbiet tan-nuqqas ta' konformità kkonċernati. Is-sejba u l-obbligu li tittieħed azzjoni rimedjali għandhom jiġu notifikati lill-bidwi.

Artikolu 24

Regoli dettaljati dwar tnaqqis u esklużjonijiet fil-każ ta' nuqqas ta' konformità mar-regoli ta' kundizzjonalità

1.   Regoli dettaljati għat-tnaqqis u l-esklużjonijiet imsemmija fl-Artikolu 23 għadhom jiġu stabbiliti skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2). F'dan il-kuntest, għandhom jiġu meqjusa s-severità, il-firxa, il-permanenza u r-repetizzjoni tan-nuqqas ta' konformità li jirriżulta kif ukoll il-kriterji mniżżla fil-paragrafi 2, 3 u 4 ta' dan l-Artikolu.

2.   F'każ ta' negliġenza, il-perċentwali tat-tnaqqis m'għandux jaqbeż il-5 % u, 15 % fil-każ ta' nuqqas ta' konformità repetittiv.

F'każijiet debitament iġġustifikati l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikaw l-ebda tnaqqis, fejn minħabba s-severità, il-firxa u l-permanenza, każ ta' nuqqas ta' konformità jitqies bħala minuri. Madankollu, każijiet ta' nuqqas ta' konformità li jikkostitwixxu riskju dirett għas-saħħa tal-pubbliku jew tal-annimali ma għandhomx jitqiesu bħala mhux serji.

Sakemm il-bidwi ma jkunx ħa azzjoni ta' rimedju immedjata biex iwaqqaf in-nuqqas ta' konformità misjub, l-awtorità kompetenti għandha tieħu l-azzjonijiet meħtieġa li jistgħu, fejn adegwat, jiġu ristretti għal kontroll amministrattiv biex jiġi żgurat illi l-bidwi jirrettifika l-konklużjonijiet tan-nuqqas ta' konformità kkonċernati. Il-konklużjoni ta' nuqqas ta' konformità mhux serju u l-obbligu li tittieħed azzjoni rimedjali għandhom jiġu notifikati lill-bidwi.

3.   Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità intenzjonat, bħala prinċipju l-perċentwali ta' tnaqqis m'għandux ikun inqas minn 20 % u jista' jwassal saħansitra għal esklużjoni totali minn waħda jew aktar mill-iskemi ta' għajnuna varji u dan ikun japplika għal sena kalendarja waħda jew aktar.

4.   Fi kwalunkwe każ, l-ammont totali tat-tnaqqis u l-esklużjonijiet għal sena kalendarja waħda m'għandux ikun aktar mill-ammont totali msemmi fl-Artikolu 23(1).

Artikolu 25

Ammonti li jirriżultaw mill-kundizzjonalità

L-ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni tat-tnaqqis u l-esklużjonijiet fil-każ ta' nuqqas ta' konformità mal-Kapitolu 1 għandhom jiġu kkreditati lill-FAEG. L-Istati Membri jistgħu jżommu 25 % minn dawn l-ammonti.

Artikolu 26

Kompatibbiltà ta' skemi ta' appoġġ mas-sistema integrata

1.   Għall-fini tal-applikazzjoni ta' appoġġ imsemmija fl-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jiżguraw illi l-proċeduri ta' amministrazzjoni u kontroll applikati għal dawn l-iskemi huma kompatibbli mas-sistema integrata fl-aspetti li ġejjin:

(a)

bażi tad-data kkompjuterizzata;

(b)

is-sistemi ta' identifikazzjoni għall-ħbula agrikoli;

(c)

il-kontrolli amministrattivi.

Għal dan il-għan, id-database, is-sistemi u l-kontrolli li hemm referenza għalihom fil-punti (a), (b) u (c) tal-ewwel subparagrafu rispettivament għandhom ikunu stabbiliti b'mod li jippermettu, mingħajr problemi jew konflitti, tħaddim komuni tad-data, jew l-iskambju tagħha bejniethom.

2.   L-Istati Membri jistgħu, għall-finijiet li jiġu applikati skemi ta' appoġġ Komunitarji jew nazzjonali oħra minbarra minn dawk imniżżla fl-Anness VI, jinkorporaw fil-proċeduri tagħhom ta' amministrazzjoni u kontroll wieħed jew aktar mill-komponenti tas-sistema integrata.

Artikolu 27

Informazzjoni u kontroll

1.   Il-Kummissjoni għandha tinżamm infurmata regolarment dwar l-applikazzjoni tas-sistema integrata.

Għandha torganizza skambji ta' fehmiet dwar dan is-suġġett mal-Istati Membri.

2.   F'konformità mal-Artikolu 37 tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005, wara li jinfurmaw lill-awtoritajiet kompetenti kkonċernati minn qabel fi żmien xieraq, rappreżentanti awtorizzati maħtura mill-Kummissjoni jistgħu jwettqu:

(a)

kwalunkwe eżami jew kontroll relatat mal-miżuri li jittieħdu biex tiġi stabbilita u implimentata s-sistema integrata;

(b)

il-kontrolli fl-aġenziji u d-ditti speċjalizzati msemmija fl-Artikolu 20(3).

3.   Mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltajiet tal-Istati Membri għall-implimentazzjoni u għall-applikazzjoni tas-sistema integrata, il-Kummissjoni tista' tfittex l-assistenza ta' korpi jew ta' persuni speċjalizzati sabiex jiġu ffaċilitati l-istabbiliment, il-monitoraġġ u l-utilizzazzjoni tas-sistema integrata, b'mod partikolari bil-ħsieb li tipprovdi konsulenza teknika lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, jekk jitolbuha.

KAPITOLU 5

Dispożizzjonjiet ġenerali oħra

Artikolu 28

Ħtiġiet minimi għar-riċeviment ta' pagamenti diretti

1.   Mill-2010, l-Istati Membri ma għandhomx jagħtu pagamenti diretti lil bidwi f'waħda minn dawn il-każijiet li ġejjin:

(a)

fejn l-ammont totali ta' pagamenti diretti kklejmjat jew li għandu jingħata qabel it-tnaqqis u l-esklużjonijiet previsti fl-Artikoli 21 u 23 f'sena kalendarja partikolari huwa anqas minn EUR 100; jew

(b)

fejn l-erja eliġibbli tal-impriża li għaliha qed jintalbu jew li lilha għandhom jingħataw il-pagamenti diretti qabel it-tnaqqis u l-esklużjonijiet previsti fl-Artikolu 21 hija anqas minn ettaru wieħed.

Sabiex jittieħed kont tal-istruttura tal-ekonomiji agrikoli tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jaġġustaw il-limiti msemmija fil-punti (a) u (b) tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu fil-limiti stabbiliti fl-Anness VII.

Bdiewa li għandhom drittijiet speċjali kif imsemmija fl-Artikolu 44(1) għandhom ikunu soġġetti għall-kondizzjoni msemmija fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu.

L-Istati Membri kkonċernati jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx dan il-paragrafu fid-dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej, fl-Azores u Madejra, fil-Gżejjer Kanari u fil-gżejjer Eġej.

Meta l-ammont imħallas jiġi mnaqqas b'konsegwenza ta' introduzzjoni progressiva ta' pagamenti diretti kif previst fl-Artikolu 121 ta' dan ir-Regolament, fil-punt K tal-Anness VII għar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 jew fil-punt C tal-Anness IX għal dan ir-Regolament, l-ammont ikklejmjat jew li għandu jingħata għandu jiġi kkalkulat abbażi tal-ammont finali tal-appoġġ li l-bidwi għandu jirċievi.

2.   Mill-2010, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu kriterji oġġettivi u nondiskriminatorji adatti biex ikun żgurat li ma jingħataw ebda pagamenti diretti lil persuna fiżika jew ġuridika:

(a)

li l-attivitajiet agrikoli tagħha jkunu jagħmlu parti insinifikanti mill-attivitajiet ekonomiċi ġenerali tagħha; jew

(b)

li l-objettivi prinċipali tan-negozju jew tal-kumpannija tagħha ma jikkonsistux fl-eżerċitar ta' attività agrikola.

3.   Drittijiet għal pagament li ma jagħtux id-dritt għal pagamenti matul sentejn konsekuttivi minħabba l-applikazzjoni tal-paragrafi 1 u 2 għandhom jirritornaw fir-riżerva nazzjonali.

Artikolu 29

Pagament

1.   Ħlief fejn previst mod ieħor f'dan ir-Regolament, il-pagamenti taħt l-iskemi ta' appoġġ imniżżla fl-Anness I għandhom jingħataw lill-benefiċjarji bis-sħiħ.

2.   Il-pagamenti għandhom isiru sa f'żewġ pagamenti fis-sena fil-perijodu mill-1 ta' Diċembru sat-30 ta' Ġunju tas-sena kalendarja ta' wara.

3.   Il-pagamenti taħt l-iskemi ta' appoġġ imniżżla fl-Anness I ma għandhomx isiru qabel ma tiġi ffinalizzata l-verifika tal-kondizzjonijiet tal-eliġibbiltà, li għandha titwettaq mill-Istat Membru skont l-Artikolu 20.

4.   B'deroga mill-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu u skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2), il-Kummissjoni tista':

(a)

tipprevedi l-pagamenti bil-quddiem;

(b)

suġġett għas-sitwazzjoni baġitarja, tawtorizza lill-Istati Membri, iħallsu pagamenti parzjali bil-quddiem qabel l-1 ta' Diċembru fir-reġjuni fejn, minħabba kondizzjonijiet eċċezzjonali, il-bdiewa jħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet finanzjarji severi:

(i)

sa 50 % tal-pagamenti,

jew

(ii)

sa 80 % tal-pagamenti fejn l-avvanzi diġà ġew ipprovduti.

Artikolu 30

Klawżola ta' ċirkomvenzjoni

Mingħajr preġudizzju għal xi dispożizzjonijiet speċifiċi fi skemi ta' appoġġ individwali, ma għandu jsir l-ebda pagament lil benefiċjarji li jinsabu li ħolqu artifiċjalment il-kundizzjonjiet mitluba biex jakkwistaw tali pagamenti bl-intenzjoni li jiksbu vantaġġ kontra l-objettivi ta' dik l-iskema ta' appoġġ.

Artikolu 31

Force majeure u ċirkustanzi eċċezzjonali

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, force majeure jew ċirkustanzi eċċezzjonali għandhom jiġu rikonoxxuti mill-awtorità kompetenti f'każijiet bħal:

(a)

il-mewt tal-bidwi;

(b)

inkapaċità professjonali tal-bidwi li tieħu fit-tul;

(c)

diżastru naturali serju li jolqot ħazin ħafna l-art agrikola tal-impriża;

(d)

il-qerda aċċidentali tal-bini fejn jinżammu l-bhejjem ġo l-impriża;

(e)

epiżotija li tolqot parti mill-bhejjem jew il-bhejjem kollha tal-bidwi.

Artikolu 32

Reviżjoni

L-iskemi ta' appoġġ elenkati fl-Anness I għandhom japplikaw mingħajr ħsara għal reviżjoni possibbli fi kwalunkwe żmien, fid-dawl tal-iżviluppi ekonomiċi u s-sitwazzjoni baġitarja.

TITOLU III

SKEMA TA' PAGAMENT UNIKU

KAPITOLU 1

Implimentazzjoni ġenerali

Artikolu 33

Drittijiet għal pagament

1.   Għandu jkun hemm appoġġ taħt l-iskema ta' pagament uniku għall-bdiewa jekk:

(a)

ikollhom drittijiet għal pagament li jkunu kisbu skont ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003;

(b)

jiksbu drittijiet għal pagament skont dan ir-Regolament:

(i)

bi trasferiment,

(ii)

mir-riżerva nazzjonali,

(iii)

skont l-Anness IX,

(iv)

skont l-Artikolu 47(2), l-Artikolu 59, it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 64(2), l-Artikolu 65 u l-Artikolu 68(4)(c).

2.   Għall-fini tal-Artikolu 47(2), l-Artikolu 57(6), l-Artikolu 64(2), u l-Artikolu 65 bidwi huwa kkunsidrat li għandu drittijiet għal pagament meta jkunu ġew allokati jew ġew trasferiti definittivament drittijiet għal pagament lilu.

3.   Drittijiet ta' twarrib stabbiliti skont l-Artikolu 53(2), l-Artikolu 63(2) u l-Artikolu 71j tar-Regolament (KE) 1782/2003 m'għandhomx ikunu soġġetti għal obbligi ta' twarrib preċedenti.

Artikolu 34

Attivazzjoni ta' drittijiet għal pagament għal kull ettaru eliġibbli

1.   L-appoġġ lill-bdiewa taħt l-iskema tal-pagament uniku għandu jingħata malli jiġi attivat id-dritt għal pagament għal kull ettaru eliġibbli. Drittijiet għal pagament attivati għandhom jagħtu dritt għal pagament tal-ammonti ffissati bihom.

2.   Għall-finjiet ta' dan it-Titolu, “ettaru eliġibbli” għandha tfisser:

(a)

kwalunkwe erja agrikola tal-azjenda, u kwalunkwe erja mħawla bi msaġar ta' rotazzjoni qasira (kodiċi tan-NM ex 0602 90 41), użata għal attività agrikola jew, meta l-erja tintuża ukoll għal attivitajiet mhux agrikoli, użata predominatament għal attivitajiet agrikoli; u

(b)

kwalunkwe erja li tat dritt għal pagament taħt l-iskema ta' pagament uniku jew l-iskema ta' pagament uniku skont l-erja fl-2008 u li

(i)

m'għadhiex tikkonforma mad-definizzjoni ta' “eleġibbli” bħala riżultat tal-implimentazzjoni tad-Direttivi tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta' April 1979 dwar il-konservazzjoni ta' għasafar selvaġġi (20), id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-abitati naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (21) u d-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (22), jew

(ii)

għad-durata tal-impenn rilevanti tal-bidwi individwali, hija afforestata skont l-Artikolu 31 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/1999 tas-17 ta' Mejju 1999 dwar l-appoġġ għal żvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Gwida u Garanzija (FAEGG) (23) jew għall-Artikolu 43 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, jew taħt skema nazzjonali li l-kondizzjonijiet tagħha jikkonformaw mal-Artikolu 43(1), (2) u (3) ta' dak ir-Regolament, jew

(iii)

għad-durata tal-impenn rilevanti tal-bidwi individwali, hija mwarrba skont l-Artikoli 22, 23 u 24 tar-Regolament (KE) Nru 12571/1999 jew l-Artikolu 39 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005.

Skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2), il-Kummissjoni għandha tistipula regoli dettaljati dwar l-użu ta' ettari eliġibbli għal attivitajiet li mhumiex agrikoli.

Ħlief f'każijiet ta' force majeure jew ċirkostanzi eċċezzjonali, ettari għandhom jikkonformaw mal-kondizzjoni ta' eliġibbiltà matul is-sena kalendarja kollha.

Artikolu 35

Dikjarazzjoni ta' ettari eliġibbli

1.   Il-bidwi għandu jiddikjara l-ħbula agrikoli li jikkorrispondu mal-ettari eliġibbli li jakkumpanja kull dritt għal pagament. Ħlief fil-każ ta' force majeure jew ċirkustanzi eċċezzjonali, dawn il-ħbula agrikoli għandhom ikunu disponibbli għall-bidwi f'data ffissata mill-Istat Membru li ma għandhiex tkun aktar tard mid-data ffissata f'dak l-Istat Membru għall-emenda tal-applikazzjoni għall-għajnuna.

2.   L-Istati Membri jistgħu, f'ċirkustanzi debitament iġġustifikati, jawtorizzaw lill-bidwi jimmodifika d-dikjarazzjoni tiegħu bil-kondizzjoni li hu jaderixxi għall-għadd ta' ettari li jikkorrispondu mad-drittijet tiegħu għal pagament u l-kondizzjonijiet għall-għoti tal-pagament uniku skont l-erja kkonċernata.

Artikolu 36

Modifika tad-drittijiet għal pagament

Id-drittijiet għal pagament għal kull ettaru ma għandhomx jiġu mmodifikati, ħlief jekk previst f'dan ir-Regolament.

Skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2), il-Kummissjoni għandha tistipula regoli dettaljati għall-modifika, mill-2010, tad-drittijiet għal pagament, b'mod partikolari fil-każ ta' frazzjonijiet tad-drittijiet.

Artikolu 37

Talbiet multipli

L-erja li tikkorrispondi mal-għadd ta' ettari eliġibbli li għaliha tkun ġiet ippreżentata applikazzjoni għal pagament uniku tista' tkun is-suġġett ta' applikazzjoni għal kwalunkwe pagament dirett ieħor kif ukoll għal kwalunkwe għajnuna oħra mhux inkluża f'dan ir-Regolament, għajr jekk previst xorta oħra f'dan ir-Regolament.

Artikolu 38

Użu tal-art f'każ tal-integrazzjoni differita tas-settur tal-frott u l-ħxejjex

Meta Stat Membru jkun iddeċieda li juża l-għażla prevista fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 51 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 (minn hawn 'il quddiem imsejħa “integrazzjoni differita”), il-ħbula agrikoli fir-reġjuni kkonċernati mid-deċiżjoni, sa data mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2010, ma jkunux eliġibbli jekk jintużaw għal:

(a)

il-produzzjoni ta' frott u ħxejjex;

(b)

il-produzzjoni ta' patata għall-konsum; jew

(c)

imxietel.

Fil- każ ta' integrazzjoni differita, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jippermettu l-kultivazzjoni ta' uċuħ tar-raba' sekondarji fuq l-ettari eliġibbli waqt perijodu massimu ta' tliet xhur li jibda kull sena fil-15 ta' Awwissu. Madankollu, fuq talba ta' Stat Membru, din id-data tista' tiġi mmodifikata skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2) għal reġjuni fejn iċ-ċereali jinħasdu normalment aktar kmieni għal raġunijiet klimatiċi.

Artikolu 39

Użu tal-art għall-produzzjoni tal-qanneb

1.   Żoni użati għall-produzzjoni tal-qanneb għandhom ikunu eliġibbli biss jekk il-varjetajiet użati għandhom kontenut ta' tetrahydrocannabinol li ma jaqbiżx 0.2 %. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu sistema għall-verifika tal-kontenut ta' tetrahydrocannabinol tal-uċuħ tar-raba' kkultivati fuq talanqas 30 % taż-żoni mogħtija għall-kultivazzjoni tal-qanneb. Madankollu, jekk Stat Membru jintroduċi sistema ta' approvazzjoni minn qabel għal tali kultivazzjoni, il-minimu għandu jkun 20 %.

2.   Skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2), l-għoti ta' pagamenti ser ikun soġġett għall-użu ta' żrieragħ iċċertifikati ta' ċerti varjetajiet.

Artikolu 40

Limiti massimi nazzjonali

1.   Għal kull Stat Membru u kull sena, il-valur totali tad-drittijiet għal pagament allokati kollha u tal-limiti massimi ffissati skont l-Artikoli 51(2) u 69(3) ta' dan ir-Regolament, jew, għall-2009, skont l-Artikolu 64(2) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 m'għandux jaqbeż il-limitu massimu nazzjonali rispettiv stabbilit fl-Anness VIII għal dan ir-Regolament.

Fejn drittijiet għal pagament huma allokati għal produtturi tal-inbid, il-Kummissjoni għandha, b'kont meħud tal-aħħar data disponibbli għall-Istati Membri skont l-Artikoli 9 u 102(6) tar- Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 tad-29 ta' April 2008 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid (24), u skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2) ta' dan ir-Regolament, tadatta l-limiti nazzjonali ddeterminati fl-Anness VIII ta' dan ir-Regolament. Sal-1 ta' Diċembru tas-sena ta' qabel l-adattament tal-limiti massimi nazzjonali, l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-medja reġjonali tal-valur tad-drittijiet imsemmija fil-punt B tal-Anness IX għal dan ir-Regolament.

2.   Fejn meħtieġ, Stat Membru għandu jagħmel tnaqqis lineari fil-valur tad-drittijiet għal pagament sabiex jiżgura konformità mal-limitu massimu ddeterminat fl-Anness VIII.

Artikolu 41

Riżerva nazzjonali

1.   Kull Stat Membru għandu jopera riżerva nazzjonali li tinkorpora d-differenza bejn:

(a)

il-limiti massimi nazzjonali ddeterminati fl-Anness VIII għal dan ir-Regolament; u

(b)

l-valur totali tad-drittijiet għal pagament allokati kollha flimkien mal-limiti massimi ffissati skont l-Artikoli 51(2), u 69(3) ta' dan ir-Regolament, jew, għall-2009, il-limiti massimi ffissati skont l-Artikolu 64(2) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003.

2.   L-Istati Membri jistgħu jużaw ir-riżerva nazzjonali biex jallokaw, bħala kwistjoni ta' prijorità, skont kriterji oġġettivib'tali mod li jiżguraw trattament ugwali bejn il-bdiewa u jevitaw distorzjoni tas-suq u tal-kompetizzjoni, drittijiet għal pagamenti lill-bdiewa li jibdew l-attività agrikola tagħhom.

3.   L-Istati Membri li ma japplikawx l-Artikolu 68(1)(c) jistgħu jużaw ir-riżerva nazzjonali għall-fini li jistabbilixxu, f'konformità ma' kriterji oġġettivi u b'mod li jiżguraw trattament ugwali bejn il-bdiewa u li jevitaw distorzjoni tas-suq u tal-kompetizzjoni, drittijiet għal pagament lill-bdiewa f'żoni soġġetti għar-ristrutturar u programmi ta' żvilupp relatati ma' forma jew oħra ta' intervent pubbliku biex ikun żgurat li l-art ma tiġix abbandunata u/jew biex jikkumpensaw bdiewa għal żvantaġġi speċifiċi f'dawk iż-żoni.

4.   L-Istati Membri għandhom jużaw ir-riżerva nazzjonali għall-fini li jallokaw, skont il-kriterji oġġettivi u b'mod li jiżguraw trattament ugwali bejn il-bdiewa u li jevitaw distorzjonijiet tas-suq u tal-kompetizzjoni, drittijiet għal pagament għal bdiewa f'sitwazzjoni speċjali, li għandha tkun definita mill-Kummissjoni skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2).

5.   Meta jiġi applikat dan l-Artikolu, l-Istati Membri jistgħu jżidu l-valur tal-unità u/jew l-għadd ta' drittijiet għal pagament allokati lill-bdiewa.

Artikolu 42

Drittijiet għal pagamenti mhux użati

Kwalunkwe dritt għal pagament li ma kienx attivat skont l-Artikolu 34 għal perijodu ta' sentejn għandu jiżdied mar-riżerva nazzjonali, ħlief fil-każ ta' force majeure jew ċirkustanzi eċċezzjonali. Madankollu, għall-2009, drittijiet għal pagamenti mhux attivati għall-perijodu ta' sentejn 2007-2008 m'għandhomx jiżdiedu mar-riżerva nazzjonali jekk kienu ġew attivati fl-2006 u għall-2010, id-drittijiet għal pagament mhux attivati għall-perijodu ta' sentejn 2008-2009 m'għandhomx jiżdiedu mar-riżerva nazzjonali jekk kienu ġew attivati fl-2007.

Artikolu 43

Trasferiment ta' drittijiet għal pagamenti

1.   Drittijiet għal pagamenti jistgħu jiġu trasferiti biss lil bidwi stabbilit fl-istess Stat Membru għajr fil-każ ta' trasferiment b'wirt attwali jew antiċipat.

Madankollu, anke fil-każ ta' wirt attwali jew antiċipat, drittijiet għal pagamenti jistgħu jintużaw biss fl-Istat Membru fejn id-drittijiet għal pagamenti kienu stabbiliti.

Stat Membru jista' jiddeċiedi li drittijiet għal pagamenti jistgħu jiġu trasferiti jew użati fl-istess reġjun wieħed biss.

2.   Drittijiet għal pagamenti jistgħu jiġu trasferiti permezz ta' bejgħ jew kwalunkwe trasferiment definittiv ieħor bl-art jew mingħajrha. B'kuntrast, kera jew tipi ta' transazzjonijiet simili għandhom jiġu permessi biss jekk id-drittijiet għal pagamenti li ġew trasferiti huma akkumpanjati mit-trasferiment ta' għadd ekwivalenti ta' ettari eliġibbli.

3.   Fejn jinbiegħu drittijiet għal pagamenti, bl-art jew mingħajrha, l-Istati Membri jistgħu, waqt li jaġixxu skont il-prinċipji ġenerali tal-liġi Komunitarja, jiddeċiedu li parti mid-drittijiet għal pagamenti mibjugħa għandhom imorru lura fir-riżerva nazzjonali jew li l-valur tal-unità tagħhom jitnaqqas favur ir-riżerva nazzjonali, f'konformità mal-kriterji li jridu jiġu definiti mill-Kummissjoni skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2).

Artikolu 44

Kondizzjonijiet għal drittijiet speċjali

1.   Sakemm mhux previst mod ieħor f'dan ir-Regolament, drittijiet għal pagament stabbiliti skont il-Kapitolu 3, Taqsima 2 tat-Titolu III u l-Artikolu 71m tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, kif ukoll l-Artikolu 60 u r-raba' subparagrafu tal-Artikolu 65 ta' dan ir-Regolament (minn hawn 'il quddiem imsejħa “drittijiet speċjali”) għandhom ikunu soġġetti għall-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu.

2.   B'deroga mill-Artikolu 34(1), bidwi li għandu drittijiet speċjali għandu jkun awtorizzat mill-Istat Membri biex jidderoga mill-ħtieġa li jattiva d-drittijiet għal pagament tiegħu b'għadd ekwivalenti ta' ettari eliġibbli sakemm iżomm talanqas:

(a)

50 % tal-attività agrikola mwettqa fil-perijodu ta' referenza msemmi fir-Regolament (KE) Nru 1782/2003, espress f'unitajiet ta' bhejjem (LU); jew,

(b)

fil-każ ta' drittijiet speċjali stabbiliti skont l-Artikolu 60, 50 % tal-attività agrikola mwettqa qabel it-transizzjoni għall-iskema ta' pagament uniku,; jew,

(c)

fil-każ tal-Artikolu 65, 50 % tal-attività agrikola mwettqa matul l-applikazzjoni tal-Artikoli 67 u 68 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, espress f'LU.

Madankollu, meta bidwi jkun ġie allokat drittijiet speċjali sew skont ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 kif ukoll skont dan ir-Regolament, huwa għandu jżomm mill-inqas 50 % tal-aktar livell għoli ta' attività msemmi fl-ewwel subparagrafu.

Il-kondizzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu ma tapplikax għal Malta.

3.   Fil-każ ta' trasferiment tad-drittijiet speċjali, fl-2009, l-2010 u l-2011 l-akkwirent jista' jibbenefika minn deroga prevista fil-paragrafu 2 biss jekk d-drittijieti speċjali kollha jkunu trasferiti. Mill-2012, l-akkwirent għandu jibbenifika mid-deroga fil-każ biss ta' wirt reali jew antiċipat.

L-ewwel subparagrafu preċedenti ma għandux japplika għal Malta.

Artikolu 45

Reviżjoni tad-drittijiet għal pagament

1.   F'każijiet debitament iġġustifikati, l-Istati Membri wara li jkunu introduċew l-iskema ta' pagament uniku bl-applikazzjoni tal-Kapitoli 1 sa 4 tat-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, u filwaqt li jaġixxu skont il-prinċipji ġenerali tal-liġi Komunitarja, jistgħu jiddeċiedu li jimxu lejn approssimazzjoni tal-valur tad-drittijiet għal pagament fl-2010 jew wara.

Meta dik id-deċiżjoni tapplika mill-2010, din għandha tittieħed sal-1 ta' Awwissu 2009. Fi kwalunkwe każ ieħor din għandha tittieħed sal-1 ta' Awwissu 2010.

2.   Għall-iskop tal-applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu 1, id-drittijiet għal pagamenti jistgħu jsiru soġġetti għal modifiki progressivi annwali f'konformità ma' kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji. Jekk il-modifika tirriżulta fi tnaqqis fil-valur tad-drittijiet għal pagament, hija għandha ssir f'talanqas tliet stadji annwali stabbiliti minn qabel.

Fl-ebda wieħed mill-istadji annwali msemmijin fl-ewwel paragrafu it-tnaqqis fil-valur ta' kwalunkwe dritt għal pagament ma għandu jkun aktar minn 50 % tad-differenza bejn il-valur inizjali u dak finali tiegħu. Fejn it-tnaqqis fil-valur ikun anqas minn 10 % tal-valur inizjali, l-Istati Membri jistgħu japplikaw anqas minn tliet stadji.

3.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li japplikaw dan l-Artikolu:

(a)

fil-livell ġeografiku li għandu jiġi determinat skont kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji bħall-istruttura istituzzjonali jew amministrattiva tagħhom u l-potenzjal agrikolu; jew

(b)

fil-każ tal-applikazzjoni tal-Artikolu 46(4) fir-reġjun definit skont l-Artikolu 46(2).

KAPITOLU 2

Implimentazzjoni reġjonali u parzjali

Taqsima 1

Implimentazzjoni reġjonali

Artikolu 46

Allokazzjoni reġjonali tal-limiti massimi nazzjonali msemmija fl-Artikolu 40

1.   Meta jkun introduċa l-iskema ta' pagament uniku skont il-Kapitoli 1 sa 4 tat-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, Stat Membru jista' jiddeċiedi li japplika l-iskema ta' pagament uniku mill-2010 fil-livell reġjonali skont il-kondizzjonijiet stabbiliti f'din it-Taqsima.

Meta dik id-deċiżjoni tapplika mill-2010, din għandha tittieħed sal-1 ta' Awwissu 2009. Fi kwalunkwe każ ieħor din għandha tittieħed sal-1 ta' Awwissu 2010.

2.   L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu r-reġjuni skont kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji bħall-istruttura istituzzjonali jew amministrattiva tagħhom u l-potenzjali agrikolu reġjonali.

L-Istati Membri jistgħu jqisu t-territorju sħiħ tagħhom bħala reġjun wieħed.

3.   L-Istati Membri għandhom jaqsmu l-limiti massimi nazzjonali msemmija fl-Artikolu 40 bejn ir-reġjuni skont kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li dawn il-limiti massimi reġjonali għandhom ikunu soġġetti għal modifiki annwali progressivi f'konformità ma' mhux aktar minn tliet passi annwali prestabbiliti u kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji bħall-potenzjal agrikolu u l-ambjent.

4.   Fejn Stat Membru li japplika l-paragrafi 1, 2 u 3 ta' dan l-Artikolu jiddeċiedi li ma japplikax l-Artikolu 47, huwa għandu, safejn meħtieġ biex jirrispetta l-livell massimu reġjonali applikabbli, jaġġusta l-valur tad-drittijiet għal pagament f'kull wieħed mir-reġjuni tiegħu. Għal dan il-għan id-drittijiet għal pagament għandhom ikunu soġġetti għal tnaqqis lineari jew żidiet fil-valur tagħhom. It-tnaqqis totali fil-valur tad-drittijiet għal pagament taħt dan il-paragrafu għandu jkun limitat għal 10 % tal-valur inizjali tagħhom.

5.   Jekk Stat Membru jiddeċiedi li japplika kemm l-Artikolu 45 kif ukoll dan l-Artikolu, it-tnaqqis fil-valur tad-drittijiet għal pagament imsemmija fil-paragrafu 4 għandu jittieħed f'kont għall-kalkolu tal-limiti msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 45(2).

Artikolu 47

Reġjonalizzazzjoni tal-iskema ta' pagament uniku

1.   F'każijiet debitament iġġustifikati, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jaqsmu mhux aktar minn 50 % tal-limitu massimu reġjonali stabbilit fl-Artikolu 46 bejn il-bdiewa kollha li għandhom l-azjendi tagħhom fir-reġjun ikkonċernat, inklużi dawk li ma għandhomx drittijiet għal pagament.

2.   Il-bdiewa għandhom jirċievu drittijiet għal pagament li l-valur tal-unità tagħhom irid jiġi kkalkulat billi l-parti korrispondenti tal-limitu massimu reġjonali stabbilit skont l-Artikolu 46 tiġi diviża bl-għadd ta' ettari eliġibbli stabbilit fil-livell reġjonali.

Il-valur ta' dawk id-drittijiet għal pagament għandu jiżdied f'każijiet fejn qabel l-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu bidwi jkollu drittijiet għal pagament. Għal dan il-għan, il-valur reġjonali ta' unità ta' kull wieħed mid-drittijiet għal pagament tal-bidwi għandu jiżdied b'ammont ikkalkulat abbażi tal-valur totali tad-drittijiet għal pagament li l-bidwi kellu sad-data li għandha tiġi stabbilita mill-Istat Membru kkonċernat. Dawn iż-żidiet għandhom jiġu kkalkulati skont il-limiti massimi tal-parti li jifdal tal-limitu massimu regjonali wara l-applikazzjoni tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

3.   L-għadd ta' drittijiet għal pagament għal kull bidwi għandu jkun ugwali għall-għadd ta' ettari li huwa jiddikjara fis-sena ta' applikazzjoni tal-iskema ta' pagament uniku fil-livell reġjonali, kif imsemmi fl-Artikolu 46(1), skont l-Artikolu 34(2), ħlief fil-każ ta' force majeure jew ċirkustanzi eċċezzjonali.

4.   Drittijiet għal pagament li jkollhom il-bdiewa qabel id-diviżjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu kkanċellati u mibdula bid-drittijiet il-ġodda msemmija fil-paragrafu 3.

Artikolu 48

Reviżjoni tad-drittijiet għal pagament

1.   F'każijiet debitament iġġustifikati, l-Istati Membri li japplikaw l-Artikolu 47 jistgħu jiddeċiedu, filwaqt li jaġixxu skont il-prinċipji ġenerali tal-liġi Komunitarja, li jimxu fis-sena wara l-applikazzjoni tal-iskema ta' pagament uniku f'livell reġjonali kif imsemmi fl-Artikolu 46(1) lejn approssimazzjoni tal-valur tad-drittijiet għal pagament stabbilit f'din it-Taqsima.

Meta dik id-deċiżjoni tapplika mill-2010, din għandha tittieħed sal-1 ta' Awwissu 2009. Fi kwalunkwe każ ieħor din għandha tittieħed sal-1 ta' Awwissu 2010.

Għall-iskop tal-applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu, id-drittijiet għal pagament jistgħu jsiru soġġetti għal modifiki progressivi annwali f'konformità ma' kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji. Jekk il-modifika tirriżulta fi tnaqqis fil-valur tad-drittijiet għal pagament, hija għandha ssir f'talanqas żewġ stadji annwali stabbiliti minn qabel.

2.   F'każijiet debitament iġġustifikati, l-Istati Membri li jkunu introduċew l-iskema ta' pagament uniku skont it-Taqsima 1 tal-Kapitolu5 jew il-Kapitolu 6 tat-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru1782/2003 jistgħu jiddeċiedu, waqt li jaġixxu skont il-prinċipji ġenerali tal-liġi Komunitarja, li mill-2010 jew wara, jimxu lejn approssimazzjoni tal-valur tad-drittijiet għal pagament.

Meta dik id-deċiżjoni tapplika mill-2010, din għandha tittieħed sal-1 ta' Awwissu 2009. Fi kwalunkwe każ ieħor din għandha tittieħed sal-1 ta' Awwissu 2010.

Għall-iskop tal-applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu, id-drittijiet għal pagament għandhom ikunu soġġetti għal modifiki progressivi annwali f'konformità ma' kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji. Jekk il-modifika tirriżulta fi tnaqqis fil-valur tad-drittijiet għal pagament, hija għandha ssir f'talanqas tliet stadji annwali stabbiliti minn qabel.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika mingħajr preġudizzju għad-deċiżjonijiet meħuda mill-Istati Membri skont l-Artikolu 63(3) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003. Dawn l-Istati Membri kkonċernati jistgħu jidderogaw min-numru minimu ta' passi previst fl-ewwel subparagrafu u l-limiti stabbiliti fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu.

3.   Fl-ebda wieħed mill-istadji annwali msemmijin fil-paragrafi 1 u 2 ma għandu t-tnaqqis fil-valur ta' kwalunkwe dritt għall-pagament ikun aktar minn 50 % tad-differenza bejn il-valur inizjali u dak finali tiegħu. Fejn it-tnaqqis fil-valur ikun anqas minn 10 % tal-valur inizjali, l-Istati Membri jistgħu japplikaw anqas minn tliet stadji.

4.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li japplikaw is-subparagrafi 1, 2 u 3 fil-livell ġeografiku xieraq li għandu jiġi determinat skont kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji bħall-istruttura istituzzjonali jew amministrattiva tagħhom u l-potenzjal agrikolu.

Artikolu 49

Artijiet erbaċei

Meta jiġi applikat l-Artikolu 47, l-Istati Membri jistgħu, f'konformità ma' kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji, jiddeterminaw, skont il-limitu massimu reġjonali stabbilit taħt l-Artikolu 146 jew parti minnu, valuri differenti għal kull unità ta' drittijiet għal pagament li ser jiġu allokati lill-bdiewa msemmija fl-Artikolu 47(1):

(a)

għal ettari ta' artijiet erbaċei fid-data stabbilita għall-applikazzjonijiet għall-għajnuna għall-erja għall-2008 u kwalunkwe ettaru ieħor eliġibbli; jew

(b)

għal ettari bil-ħxejjex għall-mergħa permanenti fid-data stabbilita għall-applikazzjonijiet għall-għajnuna fl-erja għall-2008 u kwalunkwe ettaru ieħor eliġibbli.

Artikolu 50

Kondizzjonijiet għad-drittijiet għal pagament stabbiliti taħt din it-Taqsima

1.   Drittijiet għal pagament stabbilit skont din it-Taqsima jew skont it-Taqsima 1 tal-Kapitolu 5 jew il-Kapitolu 6 tat-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 jistgħu jiġu trasferiti biss jew użati ġo l-istess reġjun jew bejn reġjuni fejn il-valur tad-drittijiet għal pagament għal kull ettaru huwa l-istess.

2.   Għajr jekk previst mod ieħor f'din it-Taqsima, id-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan it-Titolu għandhom japplikaw.

Taqsima 2

Implimentazzjoni parzjali

Artikolu 51

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.   L-Istati Membri li jkunu taw il-pagamenti fis-settur tal-laħam tan-nagħaġ u tal-mogħoż jew il-pagamenti għaċ-ċanga u l-vitella skont it-Taqsima 2 tal-Kapitolu 5 tat-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 jistgħu jiddeċiedu, sal-1 ta' Awwissu 2009, li jkomplu jagħtu dawn il-pagamenti skont il-kondizzjonijiet stabbiliti f'din it-Taqsima. Huma jistgħu wkoll jiddeċiedu li jiffissaw il-parti tal-komponent tal-limiti massimi nazzjonali tagħhom li għandha tintuża biex jingħataw dawn il-pagamenti msemmija b'rata aktar baxxa minn dik deċiża skont l-Artikolu 64(2) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003. Fejn Stat Membru ma jieħux dik id-deċiżjoni, il-pagamenti għandhom jiġu integrati fl-iskema ta' pagament uniku mill-2010, skont l-Artikolu 66 ta' dan ir-Regolament.

Fil-każ tal-pagamenti għaċ-ċanga u l-vitella msemmija fl-Artikolu 53(2) ta' dan ir-Regolament, l-Istati Membri jistgħu wkoll jiddeċiedu, sal-1 ta' Awwissu 2010, li ma jagħtux dawn il-pagamenti iżda li jintegrawhom fl-iskema ta' pagament uniku mill-2011, skont l-Artikolu 66 ta' dan ir-Regolament.

Fejn Stat Membru jkun eskluda, totalment jew parzjalment, il-pagamenti għall-frott u l-ħxejjex mill-iskema ta' pagament uniku skont l-Artikolu 68b tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, huwa jista':

(a)

mill-2010, jagħti l-pagamenti għall-frott u l-ħxejjex bil-kondizzjonijiet stabbiliti f'din it-Taqsima u skont id-deċiżjoni meħuda fuq bażi tal-Artikolu 68b(1) u (2) jew 143bc(1) u (2) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003; jew,

(b)

jiddeċiedi, sal-1 ta' Awwissu 2009, li jintegra l-pagamenti għall-frott u l-ħxejjex esklużi mill-iskema ta' pagament uniku skont l-Artikolu 68b tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 fl-iskema ta' pagament uniku, skont l-Artikolu 66 ta' dan ir-Regolament; jew

(c)

jiddeċiedi, sal-1 ta' Awwissu 2009, li jagħti l-pagamenti għall-frott u l-ħxejjex bil-kondizzjonijiet stabbiliti f'din it-Taqsima u b'rata aktar baxxa minn dik deċiża skont l-Artikolu 68b tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003.

L-Istati Membri l-ġodda li jkunu applikaw l-iskema ta' pagament uniku skont l-erja jistgħu jiddeċiedu, meta jintroduċu l-iskema ta' pagament uniku li jagħtu l-pagamenti msemmija fl-ewwel subparagrafu bil-kondizzjonijiet stabbiliti f'din it-Taqsima. Fil-każ tal-pagament transitorju tal-frott u l-ħxejjex, l-Istati Membri l-ġodda li ma applikawx l-Artikolu 143bc tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 ma jistgħux japplikaw l-Artikolu 54 ta' dan ir-Regolament. Barra minn hekk, fil-każ tal-pagament transitorju tal-frott u l-ħxejjex, l-Istati Membri l-ġodda għandhom jieħdu kont, fejn rilevanti, tal-Artikolu 128(3) ta' dan ir-Regolament.

2.   Abbażi tal-għażla magħmula minn kull Stat Membru, il-Kummissjoni għandha tiddetermina, skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2), limitu massimu għal kull wieħed mill-pagamenti diretti msemmija fl-Artikoli 52, 53, u 54.

Dan il-limitu massimu għandu jkun ugwali għall-komponent ta' kull tip ta' pagament dirett fil-limiti massimi nazzjonali msemmija fl-Artikolu 40, immultiplikat bil-perċentwali ta' tnaqqis applikati mill-Istati Membri skont l-Artikoli 52, 53, u 54.

Artikolu 52

Pagamenti għal-laħam tan-nagħaġ u tal-mogħoż

L-Istati Membri jistgħu jżommu sa 50 % mill-komponent tal-limiti massimi nazzjonali msemmija fl-Artikolu 40 ta' dan ir-Regolament li jikkorrispondu għall-pagamenti fis-settur tal-laħam tan-nagħaġ u tal-mogħoż elenkati fl-Anness VI għar-Regolament (KE) Nru 1782/2003. F'dan il-każ huma għandhom jagħmlu, fuq bażi annwali, pagament addizzjonali lill-bdiewa.

Il-pagament addizzjonali għandu jingħata lil bdiewa li jrabbu nagħaġ u mogħoż, skont il-kondizzjonijiet previsti fil-Kapitolu I, Taqsima 10 tat-Titolu IV ta' dan ir-Regolament u skont il-limitu massimu ddeterminat f'konformità mal-Artikolu 51(2) ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 53

Pagamenti għaċ-ċanga u l-vitella

1.   L-Istati Membri li applikaw l-Artikolu 68(2)(a)(i) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, u l-Istati Membri l-ġodda li applikaw l-iskema ta' pagament uniku skont l-erja jistgħu jżommu parti mill-komponent jew il-komponent kollu tal-limiti massimi nazzjonali msemmija fl-Artikolu 40 ta' dan ir-Regolament li jikkorrispondi għall-primjum tal-baqar li jreddgħu msemmija fl-Anness VI għar-Regolament (KE) Nru 1782/2003. F'dawn il-każijiet huma għandhom jagħmlu, fuq bażi annwali, pagament addizzjonali lill-bdiewa.

Il-pagament addizzjonali għandu jingħata għaż-żamma ta' baqar li jreddgħu, skont il-kondizzjonijiet previsti fil-Kapitolu I, Taqsima 11 tat-Titolu IV ta' dan ir-Regolament u skont il-limitu massimu ddeterminat f'konformità mal-Artikolu 51(2) ta' dan ir-Regolament. 2.

2.   Fl-2010 u l-2011, dawk l-Istati Membri li applikaw l-Artikolu 68(1), l-Artikolu 68(2)(a)(ii) jew l-Artikolu 68(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 u l-Istati Membri l-ġodda li jkunu applikaw l-iskema ta' pagament uniku skont l-erja jistgħu jżommu l-limiti massimi nazzjonali kollha jew parti minnhom imsemmija fl-Artikolu 40 ta' dan ir-Regolament li jikkorrispondu għall-primjum għall-qatla tal-għoġġiela, il-primjum għall-qatla ta' annimali bovini minbarra l-għoġġiela jew il-primjum maskili speċjali. F'dawn il-każijiet, huma għandhom jagħmlu pagament addizzjonali lill-bdiewa. Il-pagamenti addizzjonali għandhom jingħataw għall-qatla ta' għoġġiela, għall-qatla ta' annimali bovini barra għoġġiela u għat-trobbija ta' annimali bovini rġiel, skont il-kondizzjonijiet previsti fil-Kapitolu 1, Taqsima 11 tat-Titolu IV ta' dan ir-Regolament u fil-limitu ddeterminat skont l-Artikolu 51(2) ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 54

Pagamenti transitorji għall-frott u l-ħxejjex

1.   Sal-31 ta' Diċembru 2011, l-Istati Membri jistgħu jżommu sa 50 % tal-komponenti tal-limiti massimi nazzjonali msemmija fl-Artikolu 40 li jikkorrispondu għall-appoġġ għall-produzzjoni tat-tadam.

F'dan il-każ u fil-limitu ddeterminat skont l-Artikolu 51(2), l-Istat Membru kkonċernat għandu jagħmel, fuq bażi annwali, pagament addizzjonali lill-bdiewa.

Il-pagament addizzjonali għandu jingħata lil bdiewa li jipproduċu tadam skont il-kondizzjonijiet previsti fil-Kapitolu 1, Taqsima 8 tat-Titolu IV ta' dan ir-Regolament.

2.   L-Istati Membri jistgħu jżommu:

(a)

sal-31 ta' Diċembru 2010, sa 100 % tal-komponent tal-limiti massimi nazzjonali msemmija fl-Artikolu 40 ta' dan ir-Regolament li jikkorrispondi għall-appoġġ għall-produzzjoni ta' uċuħ tar-raba' ta' frott u ħxejjex minbarra l-uċuħ tar-raba' annwali elenkati fit-tielet subparagrafu ta' dan il-paragrafu li huma forniti għall-ipproċessar u li kienu eleġibbli taħt l-iskemi ta' għajnuna mniżżla fir-Regolamenti (KE) Nru 2201/96 u (KE) Nru 2202/96; kif ukoll

(b)

mill-1 ta' Jannar 2011 sal-31 ta' Diċembru 2012, sa 75 % tal-komponent tal-limiti massimi nazzjonali msemmija fl-Artikolu 40 ta' dan ir-Regolament li jikkorrispondi għall-appoġġ għall-produzzjoni ta' uċuħ tar-raba' ta' frott u ħxejjex minbarra l-uċuħ tar-raba' annwali elenkati fit-tielet subparagrafu ta' dan il-paragrafu li huma forniti għall-ipproċessar u li kienu eleġibbli taħt l-iskema ta' għajnuna mniżżla fir-Regolamenti (KE) Nru 2201/96 tat-28 ta' Ottubru 1996 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-frott ipproċessat u l-prodotti tal-ħaxix (25) u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2202/96 tat-28 ta' Ottubru 1996 li jintroduċi skema ta' għajnuna Komunitarja għal produtturi ta' ċertu frott taċ-ċitru (26).

F'dan il-każ u fil-limitu ddeterminat skont l-Artikolu 51(2) ta' dan ir-Regolament, l-Istat Membru kkonċernat għandu jagħmel, fuq bażi annwali, pagament addizzjonali lill-bdiewa.

Il-pagament addizzjonali għandu jingħata lil bdiewa li jipproduċu wieħed jew aktar mill-frott u l-ħxejjex li ġejjin, kif iddeterminat mill-Istat Membru kkonċernat, skont il-kondizzjonijiet previsti fil-Kapitolu 1, Taqsima 8 tat-Titolu IV:

(a)

tin frisk,

(b)

frott taċ-ċitru frisk,

(c)

għeneb tal-mejda,

(d)

lanġas,

(e)

ħawħ u ċiprisk, u

(f)

għanbaqar “d'Ente”.

3.   Il-komponenti tal-limiti massimi nazzjonali msemmija fil-paragrafi 1 u 2 huma dawk imniżżlin fl-Anness X.

KAPITOLU 3

Implimentazzjoni fl-istati membri l-ġodda li applikaw l-iskema ta' pagament uniku skont l-erja

Artikolu 55

Introduzzjoni tal-iskema ta' pagament uniku fl-Istati Membri li applikaw l-iskema ta' pagament uniku skont l-erja

1.   Għajr jekk previst mod ieħor f'dan il-Kapitolu, id-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu għandhom japplikaw għall-Istati Membri l-ġodda li applikaw l-iskema ta' pagament uniku skont l-erja prevista fil-Kapitolu 2 tat-Titolu V.

L-Artikoli 41 u t-Taqsima 1 tal-Kapitolu 2 ma għandhomx japplikaw.

2.   Kwalunkwe Stat Membru ġdid li applika l-iskema ta' pagament uniku skond l-erja għandu jieħu d-deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 51(1) u l-Artikolu 69(1) sal-1 ta' Awwissu tas-sena li tiġi qabel dik li rigward tagħha se japplika l-iskema ta' pagament uniku għall-ewwel darba.

3.   Ħlief għall-Bulgarija u r-Rumanija, kwalunkwe Stat Membru ġdid li applika l-iskema ta' pagament uniku għal-erja jista' jipprevedi li, flimkien mal-kondizzjonijiet ta' eliġibbiltà stabbiliti fl-Artikolu 34(2), “ettaru eliġibbli” għandha tfisser kwalunkwe erja agrikola tal-azjenda li tkun inżammet f'kondizzjoni agrikola tajba fit-30 ta' Ġunju 2003, kemm jekk qed tipproduċi jew le f'dik id-data.

Artikolu 56

Applikazzjoni għal appoġġ

1.   Il-bdiewa għandhom japplikaw għal appoġġ taħt l-iskema ta' pagament uniku sa data, li trid tiġi iddeterminata mill-Istati Membri l-ġodda, imma mhux aktar tard mill-15 ta' Mejju.

2.   Għajr fil-każ ta' force majeure jew f'ċirkustanzi eċċezjonali, id-drittijiet għal pagament għandhom jiġu allokati biss lil dawk il-bdiewa li jkunu applikaw għall-iskema ta' pagament uniku sal-15 ta' Mejju tal-ewwel sena ta' applikazzjoni tal-iskema ta' pagament uniku.

Artikolu 57

Riżerva nazzjonali

1.   Kull Stat Membru ġdid għandu jagħmel tnaqqis lineari perċentwali tal-limiti nazzjonali tiegħu msemmi fl-Artikolu 41 sabiex jikkostitwixxi riżerva nazzjonali.

2.   L-Istati Membri l-ġodda għandhom jużaw ir-riżerva nazzjonali bil-għan li jallokaw, skont kriterji oġġettivi u b'tali mod li jiżguraw trattament ugwali bejn il-bdiewa u li jevitaw distorzjoni tas-suq u tal-kompetizzjoni, drittijiet għal pagament lill-bdiewa f'sitwazzjoni speċjali li għad trid tiġi definita mill-Kummisjoni skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2).

3.   Matul l-ewwel sena ta' applikazzjoni tal-iskema ta' pagament uniku, l-Istati Membri l-ġodda jistgħu jużaw ir-riżerva nazzjonali bil-għan li jallokaw, skont kriterji oġġettivi u b'tali mod li jiżguraw trattament ugwali bejn il-bdiewa u li jevitaw distorzjoni tas-suq u tal-kompetizzjoni, drittijiet għal pagamenti lill-bdiewa f'setturi speċifiċi f'sitwazzjoni speċjali b'riżultat tat-transizzjoni għall-iskema ta' pagament uniku.

4.   L-Istati Membri l-ġodda jistgħu jużaw ir-riżerva nazzjonali biex jallokaw drittijiet għal pagamenti lil bdiewa li jkunu bdew l-attività agrikola tagħhom qabel l-1 ta' Jannar tal-ewwel sena ta' applikazzjoni tal-iskema ta' pagament uniku u li ma rċevewx xi pagament dirett f' dik is-sena, skont kriterji oġġettivi u b'tali mod li jiżguraw trattament ugwali bejn il-bdiewa u li jevitaw distorzjoni tas-suq u tal-kompetizzjoni.

5.   L-Istati Membri l-ġodda li ma japplikawx l-Artikolu 68(1)(c) jistgħu jużaw ir-riżerva nazzjonali għall-fini li jallokaw, f'konformità ma' kriterji oġġettivi u b'mod li jiżguraw trattament ugwali bejn il-bdiewa u li jevitaw distorzjoni tas-suq u tal-kompetizzjoni, drittijiet għal pagamenti lill-bdiewa f'żoni soġġetti għar-ristrutturar u programmi ta' żvilupp relatati ma' forma jew oħra ta' intervent pubbliku biex ikun żgurat li l-art ma tiġix abbandunata u biex jikkumpensaw bdiewa għal żvantaġġi speċifiċi f'dawk iż-żoni.

6.   Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-paragrafi 2 sa 5, l-Istati Membri l-ġodda jistgħu jżidu l-valur tal-unità tad-drittijiet għal pagament li għandu l-bidwi kkonċernat, fil-limitu ta' EUR 5,000, jew jistgħu jallokaw drittijiet ġodda għal pagamenti lill-bidwi kkonċernat.

7.   L-Istati Membri l-ġodda għandhom jagħmlu tnaqqis lineari fid-drittijiet għal pagament fejn ir-riżerva nazzjonali tagħhom ma tkunx biżżejjed biex tkopri l-każijiet imsemmijin fil-paragrafi 2, 3 u 4.

Artikolu 58

Allokazzjoni reġjonali tal-limiti massimi nazzjonali msemmija fl-Artikolu 40

1.   L-Istati Membri l-ġodda jistgħu japplikaw l-iskema ta' pagament uniku fil-livell reġjonali.

2.   L-Istati Membri l-ġodda għandhom jiddefinixxu r-reġjuni skont kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji.

3.   Fejn japplika, l-Istat Membru l-ġdid għandu jaqsam il-limitu massimu nazzjonali tiegħu msemmi fl-Artikolu 40 wara kull tnaqqis previst fl-Artikolu 57 bejn ir-reġjuni skont kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji.

Artikolu 59

Allokazzjoni ta' drittijiet għal pagament

1.   Il-bdiewa għandhom jirċievu drittijiet għal pagament, li l-valur tal-unità tagħhom għandu jiġi kkalkulat billi l-limitu massimu nazzjonali applikabbli msemmi fl-Artikolu 40 jiġi diviż, wara kwalunkwe tnaqqis previst fl-Artikolu 57, bil-għadd ta' drittijiet għal pagament stabbilit fil-livell nazzjonali skont il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu.

2.   Għajr fil-każ ta' force majeure jew f'ċirkustanzi eċċezzjonali, l-għadd ta' drittijiet għal pagamenti għal kull bidwi għandu jkun ugwali għall-għadd ta' ettari li l-bidwi jiddikjara skont l-Artikolu 35(1) għall-ewwel sena ta' applikazzjoni tal-iskema ta' pagament uniku.

3.   B'deroga mill-paragrafu 2, l-Istati Membri l-ġodda jistgħu jiddeċiedu li, għajr fil-każ ta' force majeure jew f'ċirkustanzi eċċezzjonali, l-għadd ta' drittijiet għal pagamenti għal kull bidwi għandu jkun ugwali għall-medja annwali tal-għadd tal-ettari kollha li matul sena jew iżjed ta' perijodu rappreżentattiv li għandu jiġi ffissat mill-Istat Membru iżda mhux iżjed tard mill-2008 kkonferew dritt għal pagament uniku skont l-erja,.

Madankollu, meta bidwi jkun beda attività agrikola fil-perijodu rappreżentattiv, il-medja tal-għadd tal-ettari għandha tkun ibbażata fuq il-pagamenti li ġie mogħti fis-sena kalendarja jew fis-snin kalendarji li matulhom eżerċita l-attività agrikola.

Artikolu 60

Bdiewa b'ebda ettaru eliġibbli

Bidwi li jaġixxi fis-settur taċ-ċanga u l-vitella, fis-settur tal-ħalib jew fis-settur tal-laħam tan-nagħaġ jew tal-mogħoż li huwa intitolat li jirċievi drittijiet għal pagament skont l-Artikoli 57(3) u l-Artikolu 59 li għalihom ma jkollux ettari eliġibbli fl-ewwel sena tal-implimentazzjoni tal-iskema ta' pagament uniku, għandu jiġi allokat drittijiet speċjali, li ma jaqbżux EUR 5 000 għal kull dritt, kif imsemmi fl-Artikolu 44.

Artikolu 61

Artijiet erbaċei

L-Istati Membri l-ġodda jistgħu wkoll, skont kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji, jiddeterminaw, fil-limitu massimu reġjonali stabbilit taħt l-Artikolu 58 jew parti minnu, valuri differenti għal kull unità ta' drittijiet għal pagament li għandhom jiġu allokati lill-bdiewa msemmija fl-Artikolu 59(1):

(a)

għal ettari ta' art erbaċei kif identifikati fit-30 ta' Ġunju 2008 u għal kull ettaru eliġibbli ieħor; jew

(b)

għal ettari ta' mergħa permanenti kif identifikat fit-30 ta' Ġunju 2008 u għal kull ettaru eliġibbli ieħor.

Artikolu 62

Kondizzjonijiet għal drittijiet għal pagament

1.   Id-drittijiet għal pagamenti stabbiliti skont dan il-Kapitolu jistgħu jiġu trasferiti biss fl-istess reġjun jew bejn ir-reġjuni meta d-drittijiet għal kull ettaru jkunu l-istess.

2.   L-Istati Membri l-ġodda jistgħu, filwaqt li jaġixxu f'konformità mal-prinċipji ġenerali tal-liġi Komunitarja, jiddeċiedu li japprossimaw il-valur tad-drittijiet għal pagamenti stabbiliti skont dan il-Kapitolu. Din id-Deċiżjoni għandha tittieħed sal-1 ta' Awwissu tas-sena li tiġi qabel l-ewwel sena ta' applikazzjoni tal-iskema ta' pagament uniku.

Għall-iskop tal-applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu, id-drittijiet għal pagamenti għandhom ikunu soġġetti għal modifiki progressivi annwali f'konformità ma' kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji u f'fażijiet annwali stabbiliti minn qabel.

3.   Ħlief fil-każ ta' force majeure jew ċirkustanzi eċċezzjonali, bidwi jista' jittrasferixxi d-drittijiet tiegħu għal pagamenti mingħajr art biss wara li jkun uża, fis-sens tal-Artikolu 34, talanqas 80 % tad-drittijiet tiegħu għal pagamenti matul talanqas sena kalendarja waħda jew, wara li volontarjament ċeda d-drittijiet għal pagamenti kollha li ma użax fl-ewwel sena ta' applikazzjoni tal-iskema ta' pagament uniku lir-riżerva nazzjonali.

KAPITOLU 4

Integrazzjoni ta' appoġġ akkoppjat fl-iskema ta' pagament uniku

Artikolu 63

Integrazzjoni ta' appoġġ akkoppjat fl-iskema ta' pagament uniku

1.   Sa mill-2010, l-Istati Membri għandhom jintegraw l-appoġġ disponibbli taħt skemi ta' appoġġ akkoppjat imsemmija fl-Anness XI fl-iskema ta' pagament uniku skont ir- regoli stabbiliti fl-Artikoli 64, 65, 66, u 67.

2.   Permezz ta' deroga mill-paragrafu 1:

(a)

l-Istati Membri li jkunu introduċew l-iskema ta' pagament uniku skont il-Kapitoli 1 sa 4 tat-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 jistgħu jiddeċiedu li jużaw l-appoġġ kollu jew parti minnu msemmi fil-paragrafu 1 biex jistabbilixxu d-drittijiet għal pagamenti jew li jżidu l-valur tad-drittijieti għal pagamenti abbażi tat-tip tal- attivitajiet agrikoli tal-bdiewa f'sena waħda jew aktar fil-perijodu 2005 sal-2008 u skont l-objettiv u l-kriterji mhux diskriminatorji bħalma huma l-potenzjal agrikolu jew il-kriterji ambjentali;

(b)

l-Istati Membri li jkunu introduċew l-iskema ta' pagament uniku skont it-Taqsima 1 tal-Kapitolu 5 jew il-Kapitolu 6 tat-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 jew l- użu tal-għażla prevista fl-Artikolu 47 ta' dan ir-Regolament jistgħu jiddeċiedu li jużaw l-appoġġ kollu jew parti minnu msemmi fil-paragrafu 1 biex iżidu l-valur tad-drittijiet kollha għal pagamenti b'ammont supplimentari li jikkorrispondi għaż-żieda fil-livell massimu reġjonali diviża bin-numru totali ta' drittijiet għal pagament.

L-Istati Membri jistgħu wkoll jiddifferenzjaw bejn iż-żieda fil-valur tad-drittijiet għal pagamenti billi jieħdu kont tal-kriterji msemmija fl-Artikolu 64(1) ta' dan ir-Regolament jew abbażi tat-tip tal-attivitajiet agrikoli tal-bdiewa matul sena waħda jew aktar fil-perijodu 2005 sal-2008 u skont l-objettiv u l-kriterji mhux diskriminatorji bħalma huma l-potenzjal agrikolu jew il-kriterji ambjentali.

3.   Meta Stat Membru juża d-deroga prevista fil-paragrafu 2(a), huwa għandu jieħu miżuri adegwati biex jiżgura li l-bdiewa li gawdew mill-appoġġ imsemmi fil-paragrafu 1 ma jiġux esklużi mill-iskema ta' pagament uniku. B'mod partikolari, huwa għandu jiżgura li l-appoġġ globali li jirċievi l-bidwi wara l-integrazzjoni tal-iskemi ta' appoġġ akkoppjat imsemmija fil-paragrafu I fl-iskema ta' pagament uniku ma jaqax taħt il-75 % tal- medja tal-appoġġ annwali li l-bidwi rċieva taħt il-pagamenti diretti kollha waqt il-perijodi ta' referenza rilevanti msemmija fl-Artikoli 64, 65 u 66.

Artikolu 64

Integrazzjoni ta' appoġġ akkoppjat eskluż mill-iskema ta' pagament uniku

1.   L-ammonti msemmija fl-Anness XII li kienu disponibbli għal appoġġ akkoppjat taħt l-iskemi msemmija fil-punti 1 u 2 tal-Anness XI għandhom jitqassmu mill-Istati Membri fost il-bdiewa fis-setturi kkonċernati skont kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji waqt li jitqies, b'mod partikolari, l-appoġġ li dawk il-bdiewa rċivew, direttament jew indirettament, taħt l-iskema rilevanti ta' appoġġ matul sena jew aktar fil-perijodu 2005 sal-2008. Fil-każ tal-iskemi ta' lamtu tal-patata msemmija fil-punti 1 u 2 tal-Anness XI, l-Istati Membri jistgħu jiddistribwixxu l-ammonti disponibbli taħt dawk l-iskemi filwaqt li jieħdu kont tal-kwantitajiet ta' patata koperti minn kuntratti ta' kultivazzjoni bejn il-produttur tal-patata u l-manifattur tal-lamtu fil-limitu tal-kwota allokata lil dak il-manifattur fil-limitu tal-kwota allokata lil dak il-manifattur, kif imsemmi fl-Artikolu 84a tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, f'sena partikolari.

2.   L-Istati Membri għandhom iżidu l-valur tad-drittijiet għal pagamenti li għandhom il-bdiewa kkonċernati abbażi tal-ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-paragrafu 1.

Iż-żieda fil-valur għal kull dritt għal pagament għal kull bidwi għandha tiġi kkalkulata billi l-ammonti imsemmija fl-ewwel subparagrafu jiġi diviż bil-għadd ta' drittijiet għal pagamenti ta' kull bidwi kkonċernat.

Madankollu, meta bidwi f'settur ikkonċernat ma jkollu l-ebda dritt għal pagament, għandu jiġi allokat drittijiet għal pagamenti:

(a)

li l-għadd tagħhom huwa ugwali għall-għadd ta' ettari li jiddikjara skont l-Artikolu 35(1) fir-rigward tas-sena ta' integrazzjoni tal-iskema ta' appoġġ akkoppjat fl-iskema ta' pagament uniku,

(b)

li l-valur tagħhom għandu jiġi stabbilit billi l-ammont li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-paragrafu 1 jiġi diviż bil-għadd stabbilit skont il-punt (a) ta' dan is-subparagrafu.

3.   Madankollu, meta l-ammont għal kull skema ta' għajnuna jkun inqas minn EUR 250 000, l-Istat Membru kkonċernat jista' jiddeċiedi li ma jiddistribwixxix l-ammonti u jżidhom mar-riżerva nazzjonali.

Artikolu 65

Integrazzjoni ta' appoġġ akkoppjat eskluż parzjalment mill-iskema ta' pagament uniku

L-ammonti li kienu disponibbli għal appoġġ akkopjat taħt l-iskemi msemmija fil-punt 3 tal-Anness XI għandhom jitqassmu mill-Istati Membri fost il-bdiewa fis-setturi kkonċernati bi proporzjon mal-appoġġ li dawk il-bdiewa rċevew taħt l-iskemi ta' appoġġ relevanti matul il-perijodi relevanti ta' referenza msemmijin fir-Regolament (KE) Nru 1782/2003.

L-Istati Membri jistgħu, madankollu, jagħżlu perijodu rappreżentattiv riċenti skont kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji u, fejn Stat Membru introduċa l-iskema ta' pagament uniku skont it-Taqsima I tal-Kapitolu 5 tat-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 jew fejn huwa jagħmel użu mill-għażla prevista fl-Artikolu 47 ta' dan ir-Regolament, skont l-Artikolu 63(2)(b) ta' dan ir-Regolament.

L-Istati Membri għandhom iżidu l-valur tad-drittijiet għal pagamenti tal-bdiewa kkonċernati jew jallokaw drittijiet għal pagamenti skont l-Artikolu 64(2)ta' dan ir-Regolament.

Meta bidwi li jkun irċieva pagamenti skont l-Artikoli 67 u 68 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 jkun intitolat li jirċievi drittijiet għal pagament skont dan l-Artikolu li għalihom ma jkollux ettari eliġibbli fis-sena tal-integrazzjoni tal-iskema ta' appoġġ akkoppjat fl-iskema ta' pagament uniku jew meta d-dritt tiegħu għal pagament għal kull ettaru jirriżulta f'ammont akbar minn EUR 5 000, hu għandu jiġi allokat drittijiet speċjali kif imsemmi fl-Artikolu 44, li ma jaqbżux EUR 5 000 għal kull dritt.

Artikolu 66

Integrazzjoni fakultattiva ta' appoġġ akkoppjat eskluż parzjalment mill-iskema ta' pagament uniku

Meta Stat Membru:

(a)

ma jieħux id-deċiżjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 51(1);

(b)

jiddeċiedi li ma jagħtix il-pagamenti għaċ-ċanga u l-vitella msemmija fl-Artikolu 53(2) mill-2011, f'applikazzjoni tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 51(1); jew

(c)

jiddeċiedi li ma jagħtix il-pagamenti għall-frott u l-ħxejjex f'applikazzjoni tat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 51(1),

l-ammonti li kienu disponibbli għal appoġġ akkoppjat taħt l-iskema msemmija fil-punt 4 tal-Anness XI għandhom jiġu integrati fl-iskema ta' pagament uniku skont l-Artikolu 65.

Artikolu 67

Integrazzjoni avvanzata tal-appoġġ akkopjat fl-iskema ta' pagament uniku

Sal-1 ta' Awwissu 2009, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, li jintegraw l-għajnuna għaż-żrieragħ imsemmija fit-Taqsima 5 tat-Titolu IV u l-iskemi msemmija fil-punt 1 tal-Anness XI, bl-eċċezzjoni tal-primjum speċifiku tal-kwalità għall-qamħ durum fl-iskema ta' pagament uniku fl-2010 jew fl-2011. F'dan il-każ, il-Kummissjoni, f'konformità mal-proċeduri msemmija fl-Artikolu 141(2) għandha taġġusta l-livelli massimi nazzjonali kif imsemmija fl-Artikolu 40 billi żżid l-ammonti mill-Anness XII għall-iskema ta' għajnuna kkonċernata.

KAPITOLU 5

Appoġġ speċifiku

Artikolu 68

Regoli ġenerali

1.   L-Istati Membri jistgħu jagħtu appoġġ speċifiku lill-bdiewa skont il-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan il-Kapitolu:

(a)

għal:

(i)

tipi speċifiċi ta' biedja li huma importanti għall-ħarsien jew it-titjib tal-ambjent,

(ii)

titjib fil-kwalità ta' prodotti agrikoli, jew

(iii)

titjib fil-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti agrikoli,

(iv)

ipprattikar ta' standards imtejba ta' benesseri tal-annimali,

(v)

attivitajiet agrikoli speċifiċi li jinvolvu benefiċċji agriambjentali addizzjonali;

(b)

biex jindirizzaw żvantaġġi speċifiċi li jaffettwaw lill-bdiewa fis-setturi tal-ħalib, iċ-ċanga u l-vitella, il-laħam tan-nagħaġ u tal-mogħoż u r-ross f'żoni ekonomikament vulnerabbli jew ambjentalment sensittivi, jew, fl-istess setturi, għal tipi ta' biedja ekonomikament vulnerabbli;

(c)

f'żoni soġġetti għar-ristrutturar u programmi ta' żvilupp sabiex jevitaw l-abbandun tal-art u sabiex jindirizzaw żvantaġġi speċifiċi għall-bdiewa f'dawk iż-żoni;

(d)

fil-forma ta' kontribuzzjonijiet għal primjums ta' assigurazzjoni ta' uċuħ tar-raba', l-annimali u l-pjanti skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 70;

(e)

permezz ta' fondi komuni għal mard tal-annimali u l-pjanti u inċidenti ambjentali skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 71;

2.   Appoġġ għall-miżuri msemmija fil-paragrafu 1(a) jista' jingħata biss jekk:

(a)

fir-rigward tal-attivitajiet agrikoli speċifiċi msemmija fil-paragrafu 1(a)(v),

(i)

huwa jirrispetta r-rekwiżiti stabbiliti fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 39(3) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, u biss biex jitkoprew l-ispejjeż addizzjonali li jiġġarrbu realment u d-dħul mitluf sabiex jintlaħaq l-objettiv ikkonċernat; u

(ii)

ikun ġie approvat mill-Kummissjoni.

(b)

fir-rigward tat-titjib fil-kwalità ta' prodotti agrikoli msemmija fil-paragrafu 1(a) (ii), huwa konsistenti mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 509/2006 tal-20 ta' Marzu 2006 dwar prodotti agrikoli u tal-ikel bħala speċjalitajiet tradizzjonali garantiti (27), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 tal-20 ta' Marzu 2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini tal-prodotti agrikoli u tal-ikel (28), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-28 ta' Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi (29) u l-Kapitolu I tat-Titolu II tal-Parti II tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007,

(c)

fir-rigward tat-titjib fil-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti agrikoli msemmija fil- paragrafu 1a(iii), huwa jissodisfa l-kriterji stabbiliti fl-Artikoli 2 sa 5 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3/2008 tas-17 ta' Diċembru 2007 dwar azzjonijiet ta' informazzjoni u promozzjoni għall-prodotti agrikoli fis-suq intern fil-pajjiżi terzi (30).

3.   L-appoġġ imsemmi fil-paragrafu 1(b) ta' dan l-Artikolu jista' jingħata biss safejn meħtieġ biex jinħoloq inċentiv biex jinżammu l-livelli attwali ta' produzzjoni.

Għas-setturi tal-laħam tan-nagħaġ u tal-mogħoż u ċ-ċanga u l-vitella jekk dak l-appoġġ jiġi applikat flimkien mal-appoġġ mogħti skont l-Artikoli 52 u 53, it-total m'għandux jaqbeż, rispettivament, il-pakkett finanzjarju ta' appoġġ miksub wara l-applikazzjoni tal-perċentwali massima ta' retenzjoni stabbilit fl-Artikoli 67 u 68 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003.

Għas-settur tar-ross, l-appoġġ imsemmi fil-paragrafu 1(b) ta' dan l-Artikolu jista' jingħata biss mis-sena kalendarja meta l-Istat Membru jintegra l-pagament speċifiku għall-uġuħ tar-raba' għar-ross previst fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu IV fl-iskema ta' pagament uniku.

4.   L-appoġġ imsemmi:

(a)

fil-paragrafu 1(a) u (d) ta' dan l-Artikolu għandu jkun fil-forma ta' pagamenti addizzjonali annwali,

(b)

fil-paragrafu 1(b) ta' dan l-Artikolu għandu jkun fil-forma ta' pagamenti addizzjonali annwali bħal pagamenti għal kull ras ta' annimal jew primjums għall-artijiet erbaċei,

(c)

fil-paragrafu 1(c) ta' dan l-Artikolu għandu jkun fil-forma ta' żieda fil-valur tal-unità u/jew l-għadd tad-drittijiet għal pagament tal-bidwi,

(d)

fil-paragrafu 1(e) ta' dan l-Artikolu għandu jkun fil-forma ta' pagamenti kumpensatorji kif speċfikat fl-Artikolu 71.

5.   It-trasferiment ta' drittijiet għal pagamenti b'valuri ta' unità miżjuda u ta' drittijiet għal pagament addizzjonali msemmija fil-paragrafu 4(c) jista' jitħalla jsir biss jekk id-drittijiet trasferiti jkunu akkumpanjati bit-trasferiment ta' għadd ekwivalenti ta' ettari. 7.

6.   Kwalunkwe appoġġ mogħti skont il-paragrafu 1 għandu jkun konsistenti ma' miżuri u linji politiċi Komunitarji oħra.

7.   Il-Kummissjoni, skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2), għandha tiddefinixxi l-kondizzjonijiet għall-approvazzjoni tal-Kummissjoni msemmija fil-paragrafu 2(a)(ii) ta' dan l-Artikolu u l-kondizzjonijiet għall-għoti tal-appoġġ imsemmi f'din it-Taqsima, b'mod partikolari, bil-ħsieb li tkun żgurata l-konsistenza ma' miżuri u linji ta' politika Komunitarji oħrajn u biex ikun evitat il-kumulu ta' appoġġ.

8.   Sal-1 ta' Awwissu 2011, l-Istati Membri li ħadu d-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 69(1) jistgħu jirriveduha u jiddeċiedu, mill-2012, li:

(a)

jimmodifikaw l-ammonti għall-finanzjament tal-appoġġ imsemmi f'dan il-Kapitolu, fil-limitu tal-Artikolu 69; jew

(b)

itemmu l-applikazzjoni ta' appoġġ speċifiku taħt dan il-Kapitolu.

Skont id-deċiżjoni li meħuda minn kull Stat Membru skont l-ewwel subparagrafu ta' dan l-paragrafu, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2), il-limitu massimu korrispondenti għal dak l-appoġġ.

Meta Stat Membru jiddeċiedi li jtemm l-applikazzjoni ta' dan il-Kapitolu jew meta jnaqqas l-ammonti użati għall-finanzjament tiegħu, l-Artikolu 72(2) għandu japplika.

Artikolu 69

Dispożizzjonijiet finanzjarji għal appoġġ speċifiku

1.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, sal-1 ta' Awwissu tal-2009, l-1 ta' Awwissu 2010 jew l-1 ta' Awwissu 2011 li jużaw mis-sena ta' wara dik id-deċiżjoni sa 10 % tal-limiti massimi nazzjonali tagħhom imsemmija fl-Artikolu 40, jew fil-każ ta' Malta, l-ammont ta' EUR 2 000 000, għall-appoġġ speċifiku previst fl-Artikolu 68(1).

2.   L-Istat Membri jistgħu japplikaw l-10 % retenzjoni fuq bażi settorjali billi jżommu sa 10 % tal-komponent tal-limiti nazzjonali tagħhom imsemmijin fl-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 li jikkorrispondi għal kwalunkwe settur imsemmi fl-Anness VI ta' dak ir-Regolament. Il-fondi miżmumin jistgħu jintużaw biss għall-applikazzjoni tal-appoġġ imsemmi fl-Artikolu 68(1) ta' dan ir-Regolament fis-setturi kkonċernati mir-retenzjoni..

3.   Skont id-deċiżjoni li ssir minn kull Stat Membru skont il-paragrafu 1 dwar l-ammont ta' limitu massimu nazzjonali li għandu jintuża, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2), il-limitu massimu korrispondenti għal dak l-appoġġ.

Għall-fini uniku li tiġi żgurata l-konformità mal-limiti massimi nazzjonali kif previst fl-Artikolu 40(2), l-ammonti użati għall-għoti tal-appoġġ imsemmi fil-punt (c) tal-Artikolu 68(1) għandhom jitnaqqsu mill-limitu massimu li hemm referenza għalih fl-Artikolu 40(1). Dawn għandhom jiġu mgħoddija bħala drittijiet għal pagament allokati.

4.   L-appoġġ previst fil-punti (i), (ii), (iii) u (iv) tal-paragrafu 1(a) u l-paragrafi 1(b) u (e) tal-Artikolu 68 għandu jkun limitat għal 3,5 % tal-limiti massimi nazzjonali msemmija fl-Artikolu 40 jew, fil-każ ta' Malta għall-ammont ta' EUR 2 000 000, imsemmija fl-Artikolu 69(1) ta' dan ir-Regolament, li għandhom jintużaw b'mod partikolari għall-finanzjament tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 68(1)(b) fis-settur tal-ħalib.

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu sub-limiti għal kull miżura.

5.   B'deroga mill-paragrafu 4, matul is-snin kalendarji 2010 sa 2013, dawk l-Istati Membri li taw appoġġ fir-rigward ta' baqar li jreddgħu skont l-Artikolu 69 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 filwaqt li ma applikawx l-għażla prevista fl-Artikolu 68(2)(a)(i) ta' dak ir-Regolament, il-limitu stabbilit fil-paragrafu 4 għandu jkun stabbilit għal 6 % tal-limitu massimu nazzjonali tagħhom li jirreferi għalih l-Artikolu 40. Barra minn hekk, fl-Istati Membri fejn aktar minn 60 % tal-produzzjoni tal-ħalib tagħhom isseħħ fit-tramuntana tat-62 parallel dak il-limitu għandu jkun stabbilit għal 10 % tal-limitu massimu nazzjonali tagħhom li jirreferi għalih l-Artikolu 40.

Madankollu, kwalunkwe appoġġ li jaqbeż it-3,5 % tal-limitu massimu nazzjonali tagħhom li jirreferi għalih l-Artikolu 40 għandu jintuża esklussivament għall-finanzjament ta' miżuri msemmijin fl-Artikolu 68(1)(b) ta' dan ir-Regolament fis-setturi tal-ħalib, iċ-ċanga u l-vitella.

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Kunsill rapport dwar l-applikazzjoni ta' dan il-paragrafu sal -31 ta' Diċembru 2013.

6.   L-Istati Membri għandhom jiġbru l-fondi meħtieġa biex ikopru l-appoġġ previst:

(a)

fl-Artikolu 68(1) billi jużaw ammont li għandu jiġi kkalkulat mill-Kummissjoni f'konformità mal-paragrafu 7 ta' dan l-Artikolu u stabbilit f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2) u/jew

(b)

fl-Artikolu 68(1)(a), (b), (c) u (d) billi jagħmlu tnaqqis lineari fil-valur tad-drittijiet għal pagamenti allokati lill-bdiewa u/jew fil-pagamenti diretti msemmijin fl-Artikoli 52 u 53 u/jew fir-riżerva nazzjonali,

(c)

fl-Artikolu 68(1)(e) billi jagħmlu, jekk meħtieġ, tnaqqis lineari f'wieħed jew aktar mill-pagamenti li jridu jsiru lill-benefiċċjarji tal-pagamenti rilevanti skont dan it-Titolu u fil-limiti massimi stabbiliti fil-paragrafi 1 u 4 ta' dan l-Artikolu.

Għall-fini uniku li tiġi żgurata l-konformità mal-limiti massimi nazzjonali kif previst fl-Artikolu 40(2), fejn Stat Membru jagħmel użu mill-għażla prevista fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu, l-ammont ikkonċernat m'għandux jingħadd bħala parti mil-limiti massimi stabbiliti taħt il-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu.

7.   L-ammonti msemmija fil-paragrafu 6(a) ta' dan l-Artikolu għandhom ikunu ugwali għad-differenza bejn:

(a)

il-limiti massimi nazzjonali determinati fl-Anness VIII jew l-Anness VIIIa tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 għas-sena 2007 wara l-applikazzjoni tal-Artikolu 10(1) ta' dak ir-Regolament u l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (KE) Nru 378/2007 u wara tnaqqis b'0,5 %; kif ukoll

(b)

l-eżekuzzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2008 tal-iskema ta' pagament uniku u l-pagamenti msemmija fit-Taqsima 2 u 3 tal-Kapitolu 5 tat-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 fir-rigward ta' pagamenti rigward il-limitu massimu mnaqqas tal-2007 msemmi fil-punt (a) ta' dan is-subparagrafu.

Dan l-ammont fl-ebda każ m'għandu jkun ogħla minn 4 % tal-limitu massimu msemmi fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu.

Għall-Istati Membri l-ġodda li applikaw l-iskema ta' pagament uniku fl-2007, dan l-ammont għandu jiġi multiplikat b'1,75 fl-2010, b'2 fl-2011, bi 2,.25 fl-2012 u bi 2,5 mill-2013 'l quddiem.

Fuq talba minn Stat Membru, il-Kummissjoni għanda tirrevedi l-ammonti stabbiliti f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2) ta' dan ir-Regolament u abbażi ta' regoli dettaljati li għandhom jiġu stabbiliti f'konformità mal-istess proċedura.

L-użu mill-Istati Membri ta' tali ammonti għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-Artikolu 8 ta' dan ir-Regolament.

8.   Id-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, fl-Artikolu 68(8) u fl-Artikolu 131(1) għandha tiddetermina l-miżuri li għandhom jiġu applikati u jkopru l-arranġamenti implimentattivi ulterjuri kollha rilevanti għall-applikazzjoni ta' dan il-Kapitolu inkluża d-deskrizzjoni tal-kondizzjonijiet ta' eliġibbiltà għall-miżuri li għandhom jiġu applikati, l-ammont ikkonċernat u r-riżorsi finanzjarji li għandhom jinġabru.

9.   L-Istati Mmbri l-ġodda jistgħu jiddeċiedu li japplikaw il-paragrafi 1, 2, 4, 5 u 6 ta' dan l-Artikolu u l-Artikolu 131 (1) abbażi tal-limiti massimi nazzjonali tagħhom:

(a)

speċifikati għas-sena 2016 fil-każ tal-Bulgarija u r-Rumanija;

(b)

speċifikati għas-sena 2013 għall-Istati Membri l-ġodda l-oħra.

F'dak il-każ, l-Artikolu 132 m'għandux japplika għall-miżuri meħudin f'konformità ma' dan l-Artikolu.

Artikolu 70

Assigurazzjoni tal-uċuħ tar-raba', tal-annimali u tal-pjanti

1.   L-Istati Membri jistgħu jagħtu kontribuzzjonijiet finanzjarji għal primjums għall-assigurazzjoni tal-uċuħ tar-raba', tal-annimali u tal-pjanti kontra telf ekonomiku ikkawżat b'avvenimenti klimatiċi avversi u minn mard tal-annimali jew tal-pjanti jew infestazzjoni parasittarja.

Għall-fini ta' dan l-Artikolu:

(a)

“avveniment klimatiku avvers” għandha tfisser kondizzjonijiet klimatiċi li jistgħu jiġu assimilati ma' diżastru naturali, bħall-ġlata, is-silġ, il-borra, ix-xita jew in-nixfa.

(b)

“mard tal-annimali”għandha tfisser mard imsemmi fil-lista ta' mard tal-annimali stabbilita mill-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali u/jew fl-Anness għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 90/424/KEE tas-26 ta' Ġunju 1990 dwar in-nefqa fil-qasam veterinarju (31).

(c)

“telf ekonomiku” għandha tfisser kwalunkwe spiża addizzjonali mġarrba minn bidwi bħala riżultat ta' miżuri eċċezzjonali meħuda mill-bidwi bil-għan li jnaqqas il-provvista fuq is-suq ikkonċernat jew kwalunkwe telf sostanzjali fil-produzzjoni.

2.   Kontribuzzjoni finanzjarja tista' tingħata biss għal telf ikkawżat minn xi avveniment klimatiku avvers jew minn mard tal-annimali jew tal-pjanti jew infestazzjoni parassitarja li teqred aktar minn 30 % tal-produzzjoni medja annwali tal-bidwi fil-perijodu tat-tliet snin preċedenti jew fuq medja ta' tliet snin ibbażata fuq il-perijodu tal-ħames snin preċedenti, eskluż l-għola u l-inqas dħul.

3.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja mogħtija għal kull bidwi m'għandhiex taqbeż 65 % tal-premjum tal-assigurazzjoni dovut.

L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-ammont tal-primjums li huma eliġibbli għal kontribuzzjoni finanzjarja billi japplikaw limiti massimi adatti.

4.   Il-kopertura b'assigurazzjoni tal-uċuħ tar-raba' u/jew tal-annimali u/jew tal-pjanti għandha tkun disponibbli biss meta l-avveniment klimatiku avvers jew epidemija ta' marda tal-annimali jew tal-pjanti jew infestazzjoni parassitarja tkun rikonoxxuta formalment bħala tali mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat.

L-Istati Membri jistgħu, fejn adatt, jistabbilixxu minn qabel kriterji li abbażi tagħhom tali rikonoxximent formali għandu jitqies bħala mogħti.

5.   Il-pagamenti ta' assigurazzjoni għandhom jikkumpensaw għal mhux aktar mill-ispiża totali tas-sostituzzjoni tat-telf imsemmi fil-paragrafu 1 u m'għandhomx ikunu jeħtieġu jew jispeċifikaw it-tip jew il-kwantità tal-produzzjoni futura.

6.   Kwalunkwe kontribuzzjoni finanzjarja għandha titħallas direttament lill-bidwi kkonċernat.

7.   In-nefqa tal-Istati Membri għall-għoti ta' kontribuzzjonijiet finanzjarji għandha tkun kofinanzjata mill-Komunità mill-fondi msemmijin fl-Artikolu 69(1) b'rata ta' 75 % tal-kontribuzzjoni finanzjarja.

L-ewwel subparagrafu m' għandux jippreġudika kwalunkwe setgħa tal-Istati Membri biex ikopru l-parteċipazzjoni tagħhom fil-finanzjament tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji u l-parti tal-primjum tal-assigurazzjoni li għandha tiġġarrab mill-bdiewa fis-sħiħ jew parzjalment permezz ta' skemi obbligatorji ta' responsabbiltà kollettiva fis-setturi kkonċernati. Dan għandu jkun possibbli minkejja l-Artikoli 125l u 125n tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

8.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li telf ekonomiku li għalih jingħata kumpens skont dispożizzjonijiet Komunitarji oħrajn, inkluż l-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u kwalunkwe miżura oħra veterinarja u tas-saħħa jew tas-saħħa tal-pjanti ma għandhiex tiġi kkumpensata b'mod ulterjuri f'konformità mal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1.

9.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja ma għandhiex tikkostitwixxi tfixkil fl-operazzjoni tas-suq intern tas-servizzi ta' assigurazzjoni. Il-kontribuzzjoni finanzjarja m'għandhiex tkun limitata għall-assigurazzjoni pprovvduta minn kumpannija tal-assigurazzjoni unika jew grupp ta' kumpanniji uniku, jew tkun soġġetta għall-kondizzjoni li l-kuntratt tal-assigurazzjoni jkun magħmul ma' kumpannija stabbilita fl-Istat Membru kkonċernat.

Artikolu 71

Fondi reċiproċi għall-mard tal-annimali u l-pjanti u inċidenti ambjentali

1.   L-Istati Membri jistgħu jipprevedu għal kumpens finanzjarju li jitħallas lill-bdiewa għal telf ekonomiku kkawżat minn epidemija ta' marda tal-annimali jew tal-pjanti jew inċident ambjentali permezz ta' kontribuzzjonijiet finanzjarji għal fondi ta' investiment reċiproċi.

2.   Għall-fini ta' dan l-Artikolu:

(a)

“fond reċiproku” għandha tfisser skema akkreditata mill-Istat Membru skont il-liġi nazzjonali tiegħu għall-bdiewa affiljati biex jassiguraw lilhom infushom, fejn isiru pagamenti kumpensatorji lil dawn il-bdiewa milqutin minn telf ekonomiku kkawżat minn epidemija ta' mard tal-annimali jew tal-pjanti jew inċident ambjentali;

(b)

“telf ekonomiku” għandha tfisser kwalunkwe spiża addizzjonali mġarrba minn bidwi bħala riżultat ta' miżuri eċċezzjonali meħudin mill-bidwi bil-għan li jnaqqas il-provvista fuq is-suq ikkonċernat jew kwalunkwe telf sostanzjali fil-produzzjoni.

(c)

“inċident ambjentali” għandha tfisser okkorrenza speċifika ta' tniġġis, kontaminazzjoni jew degradazzjoni fil-kwalità tal-ambjent relatat ma' avveniment speċifiku u ta' ambitu ġeografiku limitat. Dan ma għandux ikopri riskji ambjentali ġenerali li mhumiex konnessi ma' avveniment speċifiku bħal tibdil fil-klima jew xita aċiduża.

3.   Fil-każ ta' mard tal-annimali, il-kumpens finanzjarju jista' jingħata biss fir-rigward ta' mard imsemmi fil-lista ta' mard tal-annimali stabbilita mill-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali u/jew fl-Anness għad-Deċiżjoni 90/424/KEE.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li telf ekonomiku li għalih jingħata kumpens finanzjarju skont dispożizzjonijiet Komunitarji oħrajn, inkluż l-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u kwalunkwe miżura oħra veterinarja u tas-saħħa jew tas-saħħa tal-pjanti, m'għandhiex tiġi kkumpensata b'mod ulterjuri skont il-paragrafu 1.

5.   Il-fondi reċiproċi għandhom iħallsu kumpens finanzjarju direttament lill-bdiewa affiljati li huma milqutin mit-telf ekonomiku.

Is-sors tal-kumpens finanzjarju mħallas mill-fondi mutwi għandu jiġi minn:

(a)

il-kapital ta' bażi li l-bdiewa affiljati u dawk mhux affiljati, jew l-operaturi l-oħra fil-katina agrikola kkontribixxew għall-fondi; jew

(b)

self mogħti mill-fondi fuq termini kummerċjali; u

(c)

kwalunkwe ammont irkuprat skont il-paragrafu 11.

Kwalunkwe kapital inizjali f'ishma m'għandux ikun ikkontribut minn fondi pubbliċi.

6.   Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jkunu relatati ma':

(a)

l-ispejjeż amministrattivi biex jitwaqqaf il-fond reċiproku, mifrux fuq perijodu massimu ta' tliet snin;

(b)

il-ħlas lura tal-kapital u l-interessi fuq self kummerċjali li jkun inħareġ mill-fond reċiproku għall-fini li tħallas kumpens finanzjarju lill-bdiewa;

(c)

l-ammonti mħallsa mill-fond reċiproku mill-kapital f'ishma tiegħu bħala kumpens finanzjarju lill-bdiewa.

Id-durata minima u massima tas-self kummerċjali eliġibbli għal kontribuzzjoni finanzjarja għandha tkun iddeterminata mill-Kummissjoni skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2).

Meta l-fond iħallas kumpens finanzjarju skont il-punt (c) tal-ewwel subparagrafu, il-kontribuzzjoni finanzjarja pubblika għandha ssegwi l-istess ritmu bħal dak għal self kummerċjali ta' durata minima.

7.   Kwalunkwe kontribuzzjoni finanzjarja ma għandhiex taqbeż 65 % tal-ispiża msemmija fil-paragrafu 6. Kwalunkwe spiża li mhiex koperta minn kontribuzzjonijiet finanzjarji għandha titħallas mill-bdiewa affiljati.

L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-ispejjeż li huma eliġibbli għal kontribuzzjoni finanzjarja billi japplikaw:

(a)

limiti massimi għal kull fond;

(b)

limiti massimi xierqa għal kull unità;

8.   In-nefqa tal-Istati Membri fuq il-kontribuzzjonijiet finanzjarji għandha tkun ikkofinanzjata mill-Komunità mill-fondi msemmija fl-Artikolu 69(1) b'rata ta' 75 %.

L-ewwel subparagrafu ma għandux jippreġudika l-ebda setgħa tal-Istati Membri biex ikopru l-parteċipazzjoni tagħhom u/jew il-parteċipazzjoni tal-bdiewa affiljati fil-finanzjament tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji kollha jew ta' parti minnhom permezz ta' skemi obbligatorji ta' responsabbiltà kollettiva fis-setturi kkonċernati. Dan għandu jkun possibbli minkejja l-Artikoli 125l u 125n tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

9.   L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu r-regoli għall-kostituzzjoni u l-ġestjoni tal-fondi reċiproċi, b'mod partikolari għall-għoti ta' pagamenti ta' kumpens lil bdiewa fil-każ ta' kriżi u għall-amministrazzjoni u l-monitoraġġ tal-konformità ma' dawn ir-regoli.

10.   L-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni rapport annwali dwar l-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu. Il-forma, il-kontenut, iż-żmien u l-iskadenzi tar-rapport għandhom ikunu stabbiliti mill-Kummissjoni skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2).

11.   Fejn bidwi jingħata kumpens finanzjarju minn fond reċiproku taħt dan l-Artikolu, kwalunkwe dritt għall-irkupru tal-ħsarat għat-telf ekonomiku kkumpensat li l-bidwi jista' jkollu taħt kwalunkwe dispożizzjoni tal-liġi Komunitarja jew nazzjonali kontra kwalunkwe parti terza, għandu jiġi trasferit għall-fond reċiproku skont regoli li għandhom jiġu stabbiliti mill-Istat Membru kkonċernat.

Artikolu 72

Dispożizzjonijiet tranżitorji

1.   Fejn Stat Membru applika l-Artikolu 69 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, l-ammonti miżmuma skont dak l-Artikolu għandhom jiġu integrati fis-sistema ta' pagament uniku skont l-Artikolu 65 ta' dan ir-Regolament.

2.   B'deroga mill-ewwel paragrafu, fejn Stat Membru li jkun applika l-Artikolu 69 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 jiddeċiedi li japplika l-appoġġ speċifiku previst f'dan il-Kapitolu, huwa jista' juża l-ammonti miżmuma taħt l-Artikolu 69 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 biex ikopri l-ħtiġijiet ta' finanzjament imsemmija fl-Artikolu 69(6) ta' dan ir-Regolament. Jekk il-ħtiġijiet ta' finanzjament imsemmija fl-Artikolu 69(6) jkunu aktar baxxi mill-ammonti miżmuma taħt l-Artikolu 69 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, id-differenza għandha tiġi integrata fl-iskema ta' pagament uniku skont l-Artikolu 65 ta' dan ir-Regolament.

3.   Fejn Stat Membru li jkun applika taħt l-Artikolu 69 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 miżuri li mhumiex kompatibbli ma' dan il-Kapitolu jiddeċiedi li japplika l-appoġġ speċifiku previst taħt dan il-Kapitolu, huwa jista' jiddeċiedi, sal-1 ta' Awwissu 2009, li japplika taħt l-Artikolu 68 ta' dan ir-Regolament il-miżuri kkomunikati lill-Kummissjoni taħt l-Artikolu 69 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 u r-regoli ta' implimentazzjoni tiegħu matul l-2010, l-2011 u l-2012. B'deroga mill-Artikolu 69(4), l-appoġġ totali taħt il-miżuri msemmija fl-Artikolu 68(1)(a), (b) u (e) jistgħu jkunu limitati għal-limitu massimu ffissat għall-Istati Membri rilevanti fl-applikazzjoni tal-Artikolu 69 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003.

F'dan il-każ, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu wkoll, sal-1 ta' Awwissu 2009, li jaġġustaw dawn il-miżuri kull sena biex jagħmluhom aktar kompatibbli ma' dan il-Kapitolu. Fejn Stat Membru jiddeċiedi li ma jagħmilx il-miżuri kompatibbli, l-ammonti kkonċernati għandhom jiġu integrati fl-iskema ta' pagament uniku skont l-Artikolu 65 ta' dan ir-Regolament.

4.   L-Istati Membri jistgħu jagħtu l-appoġġ previst f'dan il-Kapitolu mill-2009 dment li, b'deroga mill-Artikolu 69(6) ta' dan ir-Regolament, huma jiffinanzjaw l-appoġġ imsemmi fl-Artikolu 68(1) permezz tal-użu tal-ammonti tar-riżerva nazzjonali biss u jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet nazzjonali sal-iskadenza fissata mill-Istati Membri għall-preżentazzjoni ta' applikazzjoni għall-għajnuna.

TITOLU IV

SKEMI OĦRA TA' GĦAJNUNA

KAPITOLU 1

Skemi komunitarji ta' għajnuna

Taqsima 1

Pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba' fir-rigward tar-ross

Artikolu 73

Kamp ta' applikazzjoni

Għall-2009, 2010 u 2011 għandha tingħata għajnuna lill-bdiewa li jipproduċu ross li jaqa' taħt il-kodiċi tan-NM 1006 10 taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti f'din it-Taqsima (“pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba' għar-ross”).

Artikolu 74

Kondizzjonijiet u ammont tal-għajnuna

1.   Il-pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba' għar-ross jingħata għal kull ettaru ta' art miżrugħa bir-ross u fejn il-wiċċ jinżamm talanqas sal-bidu tal-ħruġ tal-fjuri taħt kondizzjonijiet normali ta' tkabbir.

Madankollu, uċuħ tar-raba' li jitkabbru f'żoni li huma kompletament miżrugħa u li huma kkultivati skont standards lokali, imma li ma jilħqux l-istadju tal-ħruġ tal-fjuri minħabba kondizzjonijiet klimatiċi eċċezzjonali rikonoxxuti mill-Istat Membru kkonċernat, għandhom jibqgħu eliġibbli għall-għajnuna dment li, sa dan l-istadju ta' tkabbir, iż-żoni in kwistjoni ma jintużawx għal xi fini ieħor.

2.   L-ammont tal-pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba' għar-ross għandu jkun kif ġej, skont l-ammonti ta' ħsad fl-Istati Membri kkonċernati:

Stat Membru

EUR/ettaru

Bulgarija

345,255

Greċja

561,00

Franza

476,25

Franza

territorju metropolitan

411,75

il-Gujana Franċiża

563,25

Italja

453,00

Ungerija

232,50

Portugall

453,75

Rumanija

126,075

Artikolu 75

Erji

L-erji bażi li ġejjin huma b'dan stabbiliti għal kull Stat Membru produttur.

Stat Membru

EUR/

ettaru

Bulgarija

4 166

Greċja

20 333

Spanja

104 973

Franza

territorju metropolitan

19 050

għas-sena 2009 biss, il-Gujana Franċiża

4 190

Italja

219 588

Ungerija

3 222

Portugall

24 667

Rumanija

500

Stat Membru jista' jaqsam l-erja jew erji bażi f'erji bażi parzjali skont kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji.

Artikolu 76

Qbiż tal-erji

1.   Fejn, fi Stat Membru l-erja mogħtija għar-ross f'sena partikolari taqbeż l-erja bażi stabbilita fl-Artikolu 75, l-erja għal kull bidwi li għaliha hu mitlub pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba' għar-ross għandha titnaqqas b'mod proporzjonali f'dik is-sena.

2.   Fejn Stat Membru jaqsam l-erja jew erji bażi f'erji bażi parzjali, it-tnaqqis previst fil-paragrafu 1 għandu japplika biss għall-bdiewa fl-erji bażi parzjali fejn il-limiti massimi tal-erja bażi parzjali inqabżu. Dan it-tnaqqis għandu jsir meta, fl-Istat Membru kkonċernat, l-erji fl-erji bażi parzjali li ma laħqux il-limiti massimi tal-erja bażi parzjali tagħhom reġgħu ġew imqassma f'erji bażi parzjali, li fihom dawk il-limiti massimi nqabżu.

Taqsima 2

Għajnuna għal dawk li jkabbru l-lamtu tal-patata

Artikolu 77

Kamp ta' applikazzjoni u ammont tal-għajnuna

Għas-snin ta' kummerċjalizzazzjoni 2009/2010, 2010/2011 u 2011/2012, għandha tingħata għajnuna lill-bdiewa li jipproduċu patata maħsuba għall-manifattura tal-lamtu tal-patata taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti f'din it-Taqsima (“għajnuna għall-koltivaturi tal-lamtu tal-patata”).

L-għajnuna għandha tkun ta' EUR 66,32 għall-kwantità ta' patata meħtieġa biex issir tunnellata ta' lamtu.

L-ammont għandu jkun aġġustat skont il-kontenut ta' lamtu fil-patata.

Artikolu 78

Kondizzjonijiet

L-għajnuna għall-koltivaturi tal-lamtu tal-patata għandha titħallas biss fir-rigward tal-kwantità ta' patata koperta minn kuntratt ta' kultivazzjoni bejn il-produttur tal-patata u l-manifattur tal-lamtu tal-patata fil-limitu tal-kwota allokata lil dak il-manifattur tal-lamtu tal-patata, skont l-Artikolu 84a(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

Taqsima 3

Primjum għall-uċuħ tal-proteini

Artikolu 79

Kamp ta' applikazzjoni

Għandha tingħata għajnuna lill-bdiewa li jipproduċu l-uċuħ tal-proteini skont il-kondizzjonijiet stabbiliti f'din it-Taqsima (“primjum għall-uċuħ tal-proteini”) għas-snin 2009, 2010 u 2011.

L-uċuħ tal-proteini għandhom jinkludu:

(a)

piżelli li jaqgħu taħt il-kodiċi tan-NM 0713 10;

(b)

fażola tal-għelieqi li taqa' taħt il-kodiċi tan-NM 0713 50;

(c)

lupini ħelwin li jaqgħu taħt il-kodiċi tan-NM ex 1209 29 50;

Artikolu 80

Ammont u eliġibbiltà

Il-primjum għall-uċuħ tal-proteina għandu jkun ta' EUR 55,57 għal kull ettaru ta' prodotti tal-proteini maħsuda wara l-istadju ta' maturità lattika.

Madanakollu, l-prodotti mkabbra f'erji li huma kompletament miżrugħa u li huma kkultivati skont l-istandards lokali, imma li ma jilħqux l-istadju ta' maturità lattika minħabba kondizzjonijiet tat-temp eċċezzjonali rikonoxxuti mill-Istat Membru kkonċernat, għandhom jibqgħu eliġibbli għall-primjum għall-uċuħ tal-proteina sakemm l-erji inkwistjoni ma jintużawx għal xi skop ieħor sa dan l-istadju tat-tkabbir.

Artikolu 81

Erja

1.   Erja massima garantita ta' 1 648 000 ettaru li għaliha jista' jingħata l-primjum għall-uċuħ tal-proteina hija b'dan stabbilita.

2.   Fejn erja li għaliha jintalab il-primjum għall-uċuħ tal-proteina teċċedi l-erja massima garantita, l-erja għal kull bidwi li għaliha jintalab il-primjum għall-uċuħ tal-proteina għandha titnaqqas proporzjonalment f'dik is-sena skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2).

3.   Fejn, skont l-Artikolu 67, Stat Membru jiddeċiedi li jintegra l-primjum għall-uċuħ tal-proteina previst f'din it-Taqsima fi skema ta' pagament uniku, il-Kummissjoni, f'konformità mal-proċeduri msemmija fl-Artikolu 141(2), għandha tnaqqas l-erja massima garantita msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu bi proporzjon mal-ammont ta' prodotti tal-proteina li jikkorrispondu għal dak l-Istat Membru fl-Anness XII.

Taqsima 4

Pagament skont l-erja għall-ġewż

Artikolu 82

Pagament Komunitarju skont l-erja għall-ġewż

1.   Għall-2009, l-2010 u l-2011, l-għajnuna Komunitarja għandha tingħata lill-bdiewa li jipproduċu l-ġewż taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti f'din it-Taqsima (“pagament skont l-erja għall-ġewż”).

Ġewż għandha tinkludi:

(a)

lewż li jaqa' taħt il-kodiċi tan-NM0802 11 u 0802 12;

(b)

ġellewż jew filberts (corylus spp.) li jaqa' taħt il-kodiċi tan NM 0802 21 u 0802 22;

(c)

ġewż jew siġar tiegħu li jaqgħu taħt il-kodiċi tan-NM 0802 31 u 0802 32;

(d)

pistaċċi li jaqgħu taħt il-kodiċi tan-NM 0802 50;

(e)

ħarrub li jaqa' taħt il-kodiċi tan-NM 1212 10 10.

2.   L-Istati Membri jistgħu jiddifferenzjaw l-pagament skont l-erja għall-ġewż skont il-prodotti jew billi jżidu jew inaqqsu l-erji nazzjonali garantiti (minn hawnhekk 'il quddiem “ENG”) stabbiliti fl- Artikolu 83(3). Madankollu, f'kull Stat Membru, l-ammont totali tal-pagament skont l-erja għall-ġewż mogħti f'sena partikolari m'għandux ikun ogħla mil-limitu stabbilit fl-Artikolu 83(4).

Artikolu 83

Erji

1.   L-Istati Membri għandhom jagħtu l-pagament Komunitarju skont l-erja għall-ġewż fil-limitu kkalkulat billi ssir multiplikazzjoni tan-numru ta' ettari tal-ENG rispettiv tagħhom kif stabbilit fil-paragrafu 3, bl-ammont medju ta' EUR 120,75.

2.   Erja massima garantita ta' 829 229 ettaru hija b'dan stabbilita.

3.   L-erja massima garantita msemmija fil-paragrafu 2 għandha tkun diviża fl-ENG li ġejjin:

Stat Membru

ENG

(ettaru)

Belġju

100

Bulgarija

11 984

Ġermanja

1 500

Greċja

41 100

Spanja

568 200

Franza

17 300

Italja

130 100

Ċipru

5 100

Lussemburgu

100

Ungerija

2 900

Olanda

100

Awstrija

100

Polonja

4 200

Portugall

41 300

Rumanija

1 645

Slovenja

300

Slovakkja

3 100

Renju Unit

100

4.   L-Istati Membri jistgħu jerġgħu jiddividu l-ENG rispettiva tagħhom f'erji bażi parzjali skont kriterji oġġettivi, b'mod partikolari fil-livell reġjonali jew f'relazzjoni mal-produzzjoni.

Artikolu 84

Qbiż tal-limitu tal-erji bażi parzjali

Meta Stat Membru jissuddividi l-ENG tiegħu f'erji bażi parzjali u tinqabeż erja bażi parzjali waħda jew aktar, l-erja għal kull bidwi li għaliha jintalab il-pagament skont l-erja għall-gewż għandha titnaqqas proporzjonalment f'dik is-sena għall-bdiewa fl-erji bażi parzjali fejn il-limitu jkun nqabeż. Dan it-tnaqqis għandu jsir meta, fl-Istat Membru kkonċernat, l-erji fl-erji bażi parzjali, li ma laħqux il-limiti tal-erja bażi parzjali tagħhom, ikunu tqassmu mill-ġdid f'erji bażi parzjali li fihom ikunu nqabżu l-limiti fl-erja bażi parzjali.

Artikolu 85

Kondizzjonijiet għall-eliġibbiltà

1.   Il-pagament tal-pagament skont l-erja għall-ġewż għandu jkun ikkondizzjonat minn, b'mod partikolari, daqs minimu tal-plot u d-densità tas-siġar.

2.   L-Istati Membri jistgħu jagħmlu kondizzjoni li l-pagament skont l-erja għall-ġewż tingħata biss jekk il-bdiewa jkunu membri ta' organizzazzjoni ta' produtturi rikonoxxuta skont l-Artikolu 125b tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

3.   Jekk jiġi applikat il-paragrafu 2, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-pagament tal-pagament skont l-erja għall-ġewż isir lill-organizzazzjoni tal-produtturi għan-nom tal-membri tagħha. F'dan il-każ, l-ammont tal-għajnuna li tirċievi l-organizzazjoni tal-produtturi għandu jitħallas lill-membri tagħha. Madanakollu, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw lill-organizzazzjoni tal-produtturi, biex bħala kumpens għas-servizzi li tagħti lill-membri tagħha, tnaqqas l-ammont tal-pagament skont l-erja għall-ġewż b'massimu ta' 2 %.

Artikolu 86

Għajnuna Nazzjonali

1.   L-Istat Membri jistgħu jagħtu għajnuna nazzjonali, b'żieda mal-pagament skont l-erja għall-ġewż, sa massimu ta' EUR 120,75 għal kull ettaru fis-sena.

2.   L-għajnuna nazzjonali tista' titħallas biss għal erji li jirċievu pagament skont l-erja għall-ġewż.

3.   L-Istati Membri jistgħu jagħmlu kondizzjoni li l-għajnuna nazzjonali tingħata biss jekk il-bdiewa jkunu membri ta' organizzazzjoni ta' produtturi rikonoxxuta skont l-Artikolu 125b tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

Taqsima 5

Għajnuna għaż-żrieragħ

Artikolu 87

Għajnuna

1.   Għall-2009, l-2010 u l-2011, l-Istati Membri li applikaw l-Artikolu 70 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 u li ma jagħmlux użu mill-għażla prevista fl-Artikolu 67 ta' dan ir-Regolament, għandhom jagħtu, fuq bażi annwali, l-għajnuniet stabbiliti fl-Anness XIII għal dan ir-Regolament għall-produzzjoni taż-żrieragħ bażiċi jew żrieragħ iċċertifikati ta' waħda jew aktar mill-ispeċi elenkati fl-Anness, taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti f'din it-Taqsima (“għajnuna għaż-żrieragħ”).

2.   Fejn l-erja aċċettata għaċ-ċertifikazzjoni li għaliha l-għajnuna għaż-żrieragħ hija użata wkoll għat-talbiet ta' appoġġ taħt l-iskema ta' pagament uniku, l-ammont ta' għajnuna għaż-żrieragħ, għajr fil-każ tal-ispeċi msemmija fl-Anness XIII il- punti 1 u 2, għandu jitnaqqas, imma għal mhux inqas minn żero, bl-ammont ta' appoġġ taħt l-iskema ta' pagament uniku li għandha tingħata f'sena partikolari għall-erja kkonċernata.

3.   L-ammont ta' għajnuna għaż-żrieragħ ma għandiex taqbeż limitu, iffissat mill-Kummissjoni skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2) ta' dan ir-Regolament u li tikkorrispondi għall-komponent tal-għajnuna għaż-żrieragħ għall-ispeċi kkonċernati fil-livell massimu nazzjonali msemmi fl-Artikolu 40 ta' dan ir-Regolament, kif stabbilit skont l-Artikolu 64(2) tar- Regolament (KE) Nru 1782/2003 (“limitu massimu ta' għajnuna għaż-żrieragħ”). Madanakollu, għall-Istati Membri l-ġodda, dan il-limitu massimu ta' għajnuna għaż-żrieragħ għandu jikkorrispondi mal-ammonti mniżżla fl-Anness XIV għal dan ir-Regolament.

Fejn l-ammont totali ta' għajnuna għaż-żrieragħ mitluba jaqbeż il-limitu massimu ta' għajnuna għaż-żrierag' iffissat mill-Kummissjoni, l-għajnuna għal kull bidwi għandha titnaqqas b'mod proporzjonali fis-sena kkonċernata.

4.   Il-varjetajiet tal-qanneb (Cannabis sativa L.) li għalihom għandha titħallas l-għajnuna għaż-żrieragħ kif prevista f'dan l-Artikolu, għandhom jiġu determinati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2).

Taqsima 6

Pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba' għall-qoton

Artikolu 88

Kamp ta' applikazzjoni

Għandha tingħata għajnuna lill-bdiewa li jipproduċu l-qoton, li jaqa' taħt il-kodiċi tan-NM 5201 00 taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti f'din it-Taqsima (“pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba' għall-qoton”).

Artikolu 89

Eliġibbiltà

1.   Il-pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba' għall-qoton għandu jingħata għal kull ettaru ta' żona tal-qoton eliġibbli. Sabiex l-erja tkun eliġibbli, għandha tkun f'art agrikola awtorizzata għall-produzzjoni tal-qoton mill-Istat Membru, miżrugħa b'varjetajiet awtorizzati u li attwalment jinħasdu f'kondizzjonijiet ta' tkabbir normali.

Il-pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba' għall-qoton għandha titħallas għal qoton ta' kwalità kummerċjali tajba u ġusta.

2.   L-Istati Membri għandhom jawtorizzaw l-art u l-varjetajiet imsemmijin fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu skont regoli u kondizzjonijiet dettaljati adottati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2).

Artikolu 90

Erji bażi, ammonti ta' ħsad u ammonti ta' referenza

1.   L-erji bażi nazzjonali li ġejjin huma b'dan stabbiliti:

Bulgarija: 20 333 ettaru

Greċja: 20 333 ettaru

Spanja: 20 333 ettaru

Portugall: 360 ettaru.

2.   L-ammonti ta' ħsad fissi li ġejjin fil-perijodu ta' referenza huma b'dan stabbiliti:

Bulgarija: 1,2 tunnellata/ettaru,

Greċja: 3,2 tunnellata/ettaru,

Spanja: 3,5 tunnellata/ettaru,

Portugall: 2,2 tunnellata/ettaru.

3.   L-ammont tal-għajnuna għal kull ettaru eliġibbli għandu jiġi stabbilit billi l-ammont ta' ħsad stabbilit fil-paragrafu 2 jiġi mmultiplikat mal-ammonti ta' referenza li ġejjin:

Bulgarija: EUR 671,33,

Greċja: EUR 251,75,

Spanja: EUR 400,00,

Portugall: EUR 252,73.

4.   Jekk l-erja tal-qoton eliġibbli fi Stat Membru partikolari u f'sena partikolari taqbeż l-erja bażi stabbilita fil-paragrafu 1, l-għajnuna msemmija fil-paragrafu 3 għal dak l-Istat Membru għandha titnaqqas b'mod proporzjonali għall-qbiż tal-erja bażi.

5.   Regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2).

Artikolu 91

Organizzazzjonijiet intersettorjali approvati

1.   Għall-finijiet ta' din it-Taqsima, “organizzazzjoni intersettorjali approvata” għandha tfisser entità ġuridika komposta minn bdiewa li jipproduċu l-qoton u talanqas ħallieġ wieħed, li twettaq attivitajiet bħal:

(a)

għajnuna għal koordinazzjoni aħjar tal-mod kif il-qoton jitqiegħed fis-suq, b'mod partikolari permezz ta' studji ta' riċerka u stħarriġ tas-suq,

(b)

tfassil ta' formoli standard ta' kuntratt kompatibbli mar-regoli Komunitarji,

(c)

orjentazzjoni tal-produzzjoni lejn prodotti li huma aktar adattati għall-ħtiġijiet tas-suq u d-domanda tal-konsumatur, partikolarment f'termini ta' kwalità u ħarsien tal-konsumatur,

(d)

aġġornament ta' metodi u mezzi għal titjib fil-kwalità ta' prodotti,

(e)

żvilupp ta' strateġiji ta' kumerċjalizzazzjoni biex jippromwovu l-qoton permezz ta' skemi ta' ċertifikazzjoni tal-kwalità.

2.   L-Istat Membru fejn huma stabbiliti l-ħallieġa għandu japprova organizzazzjonijiet intersettorjali li jissodisfaw il-kriterji li għandhom jiġu jkunu adottati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2).

Artikolu 92

Ħlas tal-għajnuna

1.   Il-bdiewa għandhom jingħataw il-pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba' għall-qoton għal kull ettaru eliġibbli skont l-Artikolu 90.

2.   Il-bdiewa li huma membri ta' organizzazzjoni intersettorjali approvata għandhom jingħataw il-pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba' għall-qoton għal kull ettaru eliġibbli fl-erja bażi stabbilita fl-Artikolu 90(1), b'żieda ta' ammont ta' EUR 2.

Taqsima 7

Għajnuna lil produtturi tal-pitravi taz-zokkor u tal-kannamieli

Artikolu 93

Kamp ta' applikazzjoni

1.   Fi Stati Membri li taw l-għajnuna għar-ristrutturar kif previst fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 320/2006 għal talanqas 50 % tal-kwota taz-zokkor iffissata fl-20 ta' Frar 2006 fl-Anness III tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 tal-20 ta' Frar 2006 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor (32), għandha tingħata għajnuna lil produtturi tal-pitravi taz-zokkor u tal-kannamieli taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti f'din it-Taqsima.

2.   L-għajnuna għall-produtturi tal-pitravi taz-zokkor u tal-kannamieli għandha tingħata għal massimu ta' ħames snin konsekuttivi mis-sena ta' kummerċjalizzazzjoni li fiha l-limitu ta' 50 % msemmi fil-paragrafu 1 kien intlaħaq iżda sa mhux aktar tard mis-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 2013/2014.

Artikolu 94

Kondizzjonijiet

L-għajnuna għall-produtturi tal-pitravi taz-zokkor u tal-kannamieli għandha tingħata fir-rigward tal-kwantità tal-kwota taz-zokkor miksuba minn konsenja ta' pitravi taz-zokkor jew tal-kannamieli taħt kuntratti konklużi skont l-Artikolu 50 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

Artikolu 95

Ammont tal-għajnuna

L-għajnuna għall-produtturi tal-pitravi taz-zokkor u tal-kannamieli għandha tiġi espressa għal kull tunnellata ta' zokkor abjad ta' kwalità standard. L-ammont tal-għajnuna għandu jkun ugwali għal nofs l-ammont miksub mill-ammont ta' limitu massimu msemmi fl-Anness XV ta' dan ir-Regolament għall-Istat Membru kkonċernat għas-sena korrispondenti, diviż bit-total tal-kwota taz-zokkor u tax-xropp tal-inulina ffissata fl-20 ta' Frar 2006 fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 318/2006.

Ħlief għall-Bulgarija u r-Rumanija, l-Artikoli 121 u 132 ta' dan ir-Regolament ma għandhomx japplikaw għall-għajnuna għall-produtturi tal-pitravi taz-zokkor u tal-kannamieli.

Taqsima 8

Pagamenti transitorji għall-frott u l-ħxejjex

Artikolu 96

Għajnuniet transitorji skont l-erja

1.   Fejn l-Artikolu 54(1) jew l-Artikolu 128(1) huwa applikat, matul il-perijodu msemmi f'dawk id-dispożizzjonijiet, tista' tingħata għajnuna transitorja skont l-erja, taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti f'din it-Taqsima, lil bdiewa li jipproduċu tadam fornut għall-ipproċessar.

2.   Fejn l-Artikolu 54(2) jew l-Artikolu 128(2) huwa applikat, matul il-perijodu msemmi f'dawk id-dispożizzjonijiet, tista' tingħata għajnuna transitorja skont l-erja, taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti f'din it-Taqsima, lil bdiewa li jipproduċu prodott wieħed jew aktar tal-frott u l-ħxejjex elenkati fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 54(2), kif iddeterminat mill-Istati Membri u li jiġu fornuti għall-ipproċessar.

Artikolu 97

Ammont tal-għajnuna u eliġibbiltà

1.   L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw l-għajnuna għal kull ettaru li fuqu jitkabbru t-tadam u kull prodott tal-frott u l-ħxejjex elenkat fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 54(2) abbażi ta' kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji.

2.   L-ammont totali ta' għajnuna previst fil-paragarfu 1 ta' dan l-Artikolu ma għandu fl-ebda każ jaqbeż il-limitu massimu iddeterminat skont l-Artikolu 51(2) jew l-Artikolu 128.

3.   L-għajnuna prevista fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandha tingħata biss fir-rigward ta' erji li l-produzzjoni tagħhom hija koperta b'kuntratt għall-ipproċessar f'wieħed mill-prodotti elenkati fl-Artikolu 1(1)(j) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

4.   L-Istati Membri jistgħu jagħmlu l-għoti tal-għajnuna prevista fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu soġġetta għal aktar kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji, inkluż il-kondizzjoni li l-bidwi jkun membru ta' organizzazzjoni ta' produtturi jew grupp ta' produtturi rikonoxxuti skont l-Artikolu 125b jew l-Artikolu 125 e tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 rispettivament.

Taqsima 9

Pagament transitorji għall-frott artab

Artikolu 98

Pagament għall-frott artab

1.   Matul il-perijodu li jintemm fil-31 ta' Diċembru 2011 għandha tingħata għajnuna transitorja skont l-erja lill-produtturi tal-frawli li jaqa' taħt il-kodiċi tan-NM 0810 10 00 u l-lampun li jaqa' taħt il-kodiċi tan-NM 0810 20 10 fornuti għall-ipproċessar, taħt il-konduzzjonijiet stabbiliti f'din it-Taqsima (“pagament transitorju għall-frott artab”).

2.   Il-pagament transitorju għall-frott artab għandu jingħata biss fir-rigward ta' meded li l-produzzjoni tagħhom hija koperta b'kuntratt għall-ipproċessar f'wieħed mill-prodotti elenkati fl-Artikolu 1(1)(j) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

3.   L-ammont tal-pagament transitorju għall-frott artab għandu jkun ta' EUR 230/ettaru.

4.   L-Istati Membri jistgħu jagħtu għajnuna nazzjonali flimkien mal-pagament transitorju għall-frott artab. L-ammont totali ta' għajnuna Komunitarja u nazzjonali m'għandux jaqbeż l-EUR 400/ettaru.

5.   Il-pagament transitorju għall-frott artab għandu jitħallas biss fir-rigward tal-meded nazzjonali garantiti massimi allokati lill-Istati Membri kif ġej:

Stat Membru

Erja nazzjonali massima garantita

(ettari)

Bulgarija

2 400

Ungerija

1 700

Latvja

400

Litwanja

600

Polonja

48 000

Jekk l-erja eliġibbli fi Stat Membru partikolari u f'sena partikolari taqbeż l-erja nazzjonali garantita massima, l-ammont tal-pagament transitorju għall-frott artab imsemmi fil-paragrafu 3 għandu jitnaqqas bi proporzjon għall-qbiż tal-erja nazzjonali garantita massima.

6.   L-Artikoli 121 u 132 ma għandhomx japplikaw għall-pagament transitorju għall-frott artab.

Taqsima 10

Primjums fis-settur tal-laħam tan-nagħaġ u tal-mogħoż

Artikolu 99

Kamp ta' applikazzjoni

Fejn huwa applikat l-Artikolu 52, l-Istati Membri għandhom jagħtu, fuq bażi annwali, primjums u primjums supplimentari lill-bdiewa li jrabbu n-nagħaġ u l-mogħoż taħt il-kondizzjonijiet previsti f'din it-Taqsima, għajr jekk previst mod ieħor f'dan ir-Regolament.

Artikolu 100

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din it-Taqsima, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“nagħġa” tfisser kwalunkwe femminil tal-ispeċi ovina li kellha l-frieħ mill-inqas darba jew li għandha mill-anqas sena;

(b)

“mogħża” tfisser kwalunkwe femminil tal-ispeċi kaprina li kellha l-frieħ mill-anqas darba jew li għandha mill-inqas sena.

Artikolu 101

Primjums għan-nagħaġ u l-mogħoż

1.   Bidwi li jrabbi n-nagħaġ fl-azjenda tiegħu jista' jikkwalifika, b' applikazzjoni, għal primjum għaż-żamma tan-nagħaġ (“primjum għan-nagħaġ”).

2.   Bidwi li jrabbi l-mogħoż fl-azjenda tiegħu jista' jikkwalifika, malli japplika, għal primjum għaż-żamma tal-mogħoż (“primjum għall-mogħoż”). Dan il-primjum għandu jingħata lill-bdiewa f'żoni speċifiċi fejn il-produzzjoni tilħaq iż-żewġ kriterji li ġejjin:

(a)

it-trobbija tal-mogħoż tkun immirata l-aktar lejn il-produzzjoni tal-laħam tal-mogħoż;

(b)

it-tekniki tat-trobbija tan-nagħaġ u l-mogħoż huma simili fin-natura.

Lista ta' tali żoni għandha tkun stabbilita skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2).

3.   Il-primjum għan-nagħaġ u l-primjum għall-mogħoż għandhom jingħataw f'forma ta' pagament annwali għal kull annimal eliġibbli għal kull sena kalendarja u għal kull bidwi skont il-limiti individwali. L-għadd minimu ta' annimali li fir-rigward tiegħu hija titressaq applikazzjoni għal primjum għandu jiġi determinat mill-Istat Membru. Dan il-minimu ma għandux ikun inqas minn għaxra u lanqas akbar minn 50.

4.   L-ammont tal-primjum għan-nagħaġ għandu jkun ta' EUR 21 għal kull nagħġa. Madankollu, għall-bdiewa li jikkumerċjalizzaw il-ħalib tan-ngħaġ jew il-prodotti bbażati fuq il-ħalib tan-ngħaġ, il-primjum għan-nagħaġ għandu jkun EUR 16,8 għal kull nagħġa.

5.   L-ammont tal-primjum għall-mogħoż għandu jkun ta' EUR 16,8 għal kull mogħża.

Artikolu 102

Primjum supplimentari

1.   Primjum supplimentari għandu jitħallas lill-bdiewa f'żoni fejn il-produzzjoni tan-nagħaġ u l-mogħoż tikkostitwixxi attività tradizzjonali jew tikkontribwixxi b'mod sinifikanti għall-ekonomija rurali. Dawn iż-żoni għandhom jiġu ddefiniti mill-Istati Membri. Fi kwalunkwe każ, il-primjum supplimentari għandu jingħata biss lill-bidwi li l-azjenda tiegħu għandha mill-anqas 50 % tal-erja tagħha użata għall-agrikoltura li tinsab f'żoni aktar żvantaġġati kif definiti skont ir-Regolament (KE) Nru 1257/1999.

2.   Il-primjum supplimentari għandu jingħata wkoll lill-bidwi li jipprattika l-għanem ta' kull staġun minn reġjun għall-ieħor (trasumanza) sakemm:

(a)

mill-anqas 90 % tal-annimali li għalihom japplika l-primjum jitħallew jirgħu mill-anqas 90 jum konsekuttiv f'żona eliġibbli stabbilita f'konformità mal-paragrafu 1, u

(b)

is-sede tal-azjenda tinsab f'żona ġeografika definita tajjeb li għaliha jkun ġie stabbilit mill-Istat Membru li t-trasumanza hija prattika tradizzjonali tat-trobbija tan-nagħaġ u/jew tal-mogħoż u li dawn il-movimenti tal-annimali huma meħtieġa minħabba n-nuqqas fil-kwantià suffiċjenti ta' għalf waqt il-perijodu tat-trasumanza.

3.   L-ammont tal-primjum supplimentari għandu jiġi stabblit għal EUR 7 għal kull nagħġa u għal kull mogħża. Il-primjum supplimentari għandu jingħata taħt l-istess kondizzjonijiet bħal dawk stabbiliti għall-għotja tal-primjums għan-nagħaġ u l-mogħoż.

Artikolu 103

Regoli komuni dwar pirmjums

1.   Il-primjums għandhom jitħallsu lill-bdiewa benefiċjarji abbażi tal-għadd ta' nagħaġ u/jew mogħoż miżmuma fl-azjenda tagħhom matul perijodu minimu li għandu jkun determinat skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2).

2.   Biex jikkwalifika għall-primjums, annimal għandu jkun identifikat u rreġistrat skont ir-Regolament (KE) Nru 21/2004.

Artikolu 104

Limiti individwali

1.   Fl-1 ta' Jannar 2009, il-limitu individwali għal kull bidwi msemmi fl-Artikolu 101(3) għandu jkun ugwali għall-għadd tad-drittijiet għal primjum li kellu fil-31 ta' Diċembru 2008 skont ir-regoli Komunitarji rilevanti.

2.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw illi t-total tad-drittijiet għal pimjum fit-territorju tagħhom ma jaqbiżx il-limiti massimi nazzjonali stabbiliti fil-paragrafu 4 u li tista' tinżamm ir-riżerva nazzjonali msemmija fl-Artikolu 106.

Wara t-tmiem tal-perijodu tal-applikazzjoni tal-iskema ta' pagament uniku għall-erja skont l-Artikolu 122 u meta jiġi applikat l-Artikolu 52, l-allokazzjoni tal-limiti massimi individwali lill-produtturi u l-istabbiliment tar-riżerva nazzjonali msemmija fl-Artikolu 106 għandhom isiru mhux iktar tard minn tmiem tal-ewwel sena ta' applikazzjoni tal-iskema ta' pagament uniku.

3.   Id-drittijiet għal primjum, li jkunu ġew irtirati taħt il-miżura li ttieħdet skont l-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2 għandhom jiġu kkanċellati.

4.   Il-limiti massimi nazzjonali li ġejjin għandhom japplikaw:

Stat Membru

Limitu massimu nazzjonali (ettaru)

Bulgarija

2 058 483

Repubblika Ċeka

66 733

Ġermanja

104 000

Estonja

48 000

Franza

19 580 000

Italja

7 842 000

Ċipru

472 401

Latvja

18 437

Litwanja

17 304

Ungerija

1 146 000

Polonja

335 880

Portugall

2 690 000

Rumanija

5 880 620

Slovenja

84 909

Slovakkja

305 756

Finlandja

80 000

Total

40 730 523

Artikolu 105

Trasferiment ta' drittijiet għal primjum

1.   Meta bidwi jbigħ jew jittrasferixxi b'xi mod ieħor l-azjenda tiegħu, huwa jista' jittrasferixxi d-drittijiet tiegħu kollha għal primjum lill-persuna li tieħu l-azjenda.

2.   Bidwi jista' wkoll, b'mod totali jew parzjali, jittrasferixxi d-drittijiet tiegħu lil bdiewa oħra mingħajr ma jittrasferixxi l-azjenda tiegħu.

Fil- każ ta' trasferiment ta' drittijiet mingħajr trasferiment tal-azjenda, parti mid-drittijiet għal primjum trasferiti, li ma taqbiżx il-15 %, għandha tiġi konsenjata, mingħajr kwalunkwe kumpens lir-riżerva nazzjonali tal-Istat Membru fejn tinstab l-azjenda, għat-tqassim mill-ġdid mingħajr ħlas.

L-Istati Membri jistgħu jakkwistaw drittijiet għal primjum mingħand bdiewa li, fuq bażi volontarja, jaqblu li jċedu d-drittijiet tagħhom, b'mod totali jew parzjali. F'dan il-każ pagamenti għall-akkwist ta' tali drittijiet jistgħu jsiru lil tali bdiewa mill-baġit nazzjonali.

B'deroga mill-paragrafu 1 u f'ċirkustanzi debitament iġġustifikati, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu li, f'każ ta' bejgħ jew trasferiment ieħor tal-azjenda, it-trasferiment ta' drittijiet jitwettaq permezz tar-riżerva nazzjonali.

3.   L-Istati Membri jistgħu jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jevitaw id-drittijiet għal primjums milli jiġu trasferiti barra minn żoni jew reġjuni sensittivi fejn il-produzzjoni tan-nagħaġ hija partikolarment importanti għall-ekonomija lokali.

4.   Qabel data li għandhom jistabbilixxu, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw trasferimenti temporanji ta' dik il-parti tad-drittijiet għall-primjum li ma tkunx maħsuba biex tintuża mill-bidwi detentur tagħhom.

Artikolu 106

Riżerva nazzjonali

1.   Kull Stat Membr għandu jżomm riżerva nazzjonali tad-drittijiet għal primjums.

2.   Kwalunke drittijiet għal primjum irtirat f'konformità mal-Artikolu 105(2) jew dispożizzjonijiet Komunitarji oħra għandu jiżdied mar-riżerva nazzjonali.

3.   L-Istati Membri jistgħu jallokaw drittijiet għal primjum lill-bdiewa fil-limiti tar-riżerva nazzjonali tagħhom. Meta jagħmlu l-allokazzjoni, huma għandhom jagħtu preċedenza b'mod partikolari lill-bdiewa ġodda, lill-bdiewa żgħażagħ jew lill-bdiewa prijoritarji oħrajn.

Artikolu 107

Limiti massimi

It-total tal-ammonti ta' kull primjum mitlub m'għandux jaqbeż il-limitu massimu ddeterminat mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 51(2).

Meta l-ammont totali tal-għajnuna mitluba jaqbeż il-livell massimu, l-għajnuna għal kull bidwi għandha titnaqqas proporzjonalment f'dik is-sena.

Taqsima 11

Pagamenti għaċ-ċanga u l-vitella

Artikolu 108

Kamp ta' applikazzjoni

Fejn l-Artikolu 53 huwa applikat, l-Istati Membri għandhom jagħtu, taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti f'din it-Taqsima u għajr jekk previst mod ieħor f'dan ir-Regolament, il-pagament jew il-pagamenti addizzjonali magħżula mill-Istat Membru kkonċernat f'konformità ma' dak l-Artikolu.

Artikolu 109

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din it-Taqsima, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“reġjun” tfisser Stat Membru jew reġjun fi Stat Membru, skont l-għażla tal-Istat Membru kkonċernat;

(b)

“barri” tfisser annimal bovin ta' sess maskili mhux imsewwi;

(c)

“barri msewwi” tfisser annimal bovin ta' sess maskili imsewwi;

(d)

“baqra li tredda'” tfisser baqra li tappartjeni għar-razez tal-laħam jew imwielda minn tagħmir ma' razza tal-laħam, u li tappartjeni għal merħla intenzjonata għat-trobbija ta' għoġġiela għall-produzzjoni tal-laħam;

(e)

“erħa” tfisser annimal bovin ta' sess femminili mill-età ta' tmien xhur li għadha ma wilditx.

Artikolu 110

Primjum speċjali

1.   Bidwi li jkollu annimali bovini ta' sess maskili fl-impriża tiegħu jista' jikkwalifika, malli japplika, għal primjum speċjali. Għandu jingħata f'forma ta' primjum annwali għal kull sena kalendarja u għal kull azjenda fil-limiti tal-limiti massimi reġjonali, għal mhux aktar minn 90 annimal għal kull waħda mill-kategoriji ta' età msemmija fil-paragrafu 2.

Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, “limitu massimu reġjonali” għandha tfisser l-għadd ta' annimali intitolati biex jibbenefikaw, f'reġjun u għal kull sena kalendarja, mill-primjum speċjali.

2.   Il-primjum speċjali għandu jingħata mhux aktar minn: jew

(a)

darba matul il-ħajja ta' kull barri mill-età ta' disa' xhur, jew

(b)

darbtejn matul il-ħajja ta' kull barri msewwi:

(i)

l-ewwel darba fl-età ta' disa' xhur,

(ii)

it-tieni darba wara li jkun laħaq l-età ta' 21 xhar.

3.   Biex jikkwalifikaw għall-primjum speċjali:

(a)

kull annimal kopert b'applikazzjoni għandu jinżamm mill-bidwi għat-tismin għal perjodu li għandu jiġi determinat skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2);

(b)

kull annimal għandu jkun kopert sal-qatla jew sal-esportazzjoni b'passaport tal-annimali msemmi fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1760/2000 li jkun fih l-informazzjoni kollha rilevanti dwar l-istatus tal-primjum tiegħu jew, jekk mhux disponibbli, b'dokument amministrattiv ekwivalenti.

4.   Fejn f'reġjun partikolari l-għadd totali ta' barrin mill-età ta' disa' xhur u ta' barrin imsewwija mill-età ta' disa' sa għoxrin xahar, li għalihom saret applikazzjoni u li jissodisfaw il-kondizzjonijiet għall-għotja ta' primjum speċjali, jaqbeż il-limitu massimu reġjonali determinat fil-paragrafu 8, l-għadd totali ta' annimali eliġibbli taħt il-paragrafu 2(a) u (b) għal kull bidwi għas-sena kkonċernata għandu jonqos b'mod proporzjonali.

5.   B'deroga mill-paragrafi 1 u 4, l-Istati Membri jistgħu fuq il-bażi ta' kriterji oġġettivi li huma parti mill-politika ta' żvilupp rurali u biss b'kondizzjoni li jqiesu aspetti ambjentali kif ukoll aspetti ta' mpjieg, ibiddlu jew jirtiraw il-limitu ta' 90 ras ta' annimali għal kull azjenda u għal kull kategorija ta' età. F'dan il-każ, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li japplikaw il-paragrafu 4 b'tali mod li jilħqu l-livell ta' tnaqqis meħtieġ biex jikkonformaw mal-limitu massimu reġjonali applikabbli, mingħajr ma japplikaw tali tnaqqis lill-bdiewa żgħar li, fir-rigward tas-sena in kwistjoni, ma ppreżentawx applikazzjonijiet għall-primjum speċjali għal iktar minn għadd minimu ta' annimali determinat mill-Istat Membru kkonċernat.

6.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jagħtu l-primjum speċjali fil-waqt tal-qatla. F'dan il-każ, il-kriterju tal-età msemmi fil-paragrafu 2(a) għall-barrin għandu jinbidel b'piż minimu ta' karkassa ta' 185 kg.

Il-primjum għandu jitħallas jew jingħata lura lill-bdiewa.

7.   L-ammont tal-primjum speċjali għandu jkun stabbilit għal:

(a)

EUR 210 għal kull barri eliġibbli;

(b)

EUR 150 għal kull barri msewwi eliġibbli u għal kull kategorija ta' età.

8.   Il-limiti massimi reġjonali li ġejjin għandhom japplikaw:

Stat Membru

Limitu massimu reġjonali

Bulgarija

90 343

Repubblika Ċeka

244 349

Danimarka

277 110

Ġermanja

1 782 700

Estonja

18 800

Ċipru

12 000

Latvja

70 200

Litwanja

150 000

Polonja

926 000

Rumanija

452 000

Slovenja

92 276

Slovakkja

78 348

Finlandja

250 000

Svezja

250 000

Artikolu 111

Primjum għall-baqar li jreddgħu

1.   Bidwi li jrabbi baqar li jreddgħu fl-impriża tiegħu jista' jikkwalifika, malli japplika, għal primjum ta' manteniment ta' baqar li jreddgħu (“primjum għall-baqar li jreddgħu”). Għandu jingħata f'forma ta' primjum annwali għal kull sena kalendarja u għal kull bidwi skont il-limiti massimi individwali.

2.   Il-primjum għal baqar li jreddgħu għandu jingħata lil kull bidwi:

(a)

li ma jfornix ħalib jew prodotti tal-ħalib mill-farm tiegħu għal 12-il xahar mill-jum meta tiġi ppreżentata l-applikazzjoni.

Madankollu, il-forniment ta' ħalib jew prodotti tal-ħalib direttament mill-azjenda lill-konsumatur m'għandux jipprevjeni li jingħata l-primjum;

(b)

il-forniment ta' ħalib jew prodotti tal-ħalib li t-total tal-kwota individwali tagħhom, kif msemmi fl-Artikolu 67 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, ma jaqbiżx 120 000 kg.

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu abbażi ta' kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji stabbiliti minnhom, li jbiddlu jew jirtiraw il-limitu kwantitattiv, dment li l-bidwi jżomm, għal talanqas sitt xhur konsekuttivi minn meta tiġi ppreżentata l-applikazzjoni, għadd ta' baqar li jreddgħu mhux anqas minn 60 % u għadd ta' erħiet li ma jaqbiżx 40 % tan-numru li għalih ġie mitlub il-primjum.

Għall-finijiet tad-determinazzjoni tal-għadd ta' annimali eliġibbli taħt il-punti (a) u (b) tal-ewwel subparagrafu, jekk il-baqar jappartjenux għall-merħla li tredda' jew għall-merħla tal-ħalib, għandu jkun stabbilit abbażi tal-kwota tal-ħalib individwali tal-benefiċjarju disponibbli fl-azjenda fil-31 ta' Marzu tas-sena kalendarja kkonċernata, espressa f'tunnellati u l-produzzjoni medja tal-ħalib.

3.   Id-dritt tal-bdiewa għall-primjum għandu jkun limitat bl-applikazzjoni ta' limitu massimu individwali kif definit fl-Artikolu 112.

4.   L-ammont tal-primjum għandu jkun ta' EUR 200 għal kull annimal eliġibbli.

5.   L-Istati Membri jistgħu jagħtu primjum nazzjonali addizzjonali għall-baqar li jreddgħu, sa massimu ta' EUR 50 għal kull annimal, sakemm ma tinħoloq l-ebda diskriminazzjoni bejn raħħala fl-Istat Membru kkonċernat.

Fir-rigward ta' azjendi li jinsabu f'reġjun kif definit fl-Artikoli 5 u 8 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006, tal-11 ta' Lulju 2006 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni (33), l-ewwel EUR 24,15 ta' dan il-primjum addizzjonali għal kull annimal għandu jkun iffinanzjat mill-FAEG.

Fir-rigward ta' azjendi li jinsabu fit-territorju ta' Stat Membru, jekk, fl-Istat Membru kkonċernat il-popolazzjoni tal-baqar għandha proporzjon għoli ta' baqar li jreddgħu, li jirrappreżentaw talanqas 30 % tan-numru totali ta' baqar, u jekk talanqas 30 % ta' bovini rġiel maqtula jappartjenu għall-klassijiet ta' konformazzjoni S u E, l-FAEG għandu jiffinanzja l-primjum addizzjonali kollu. Kwalunkwe qabża ta' dawn il-perċentwali għandha tiġi stabbilita abbażi tal-medja tas-sentejn ta' qabel dik is-sena li għaliha jingħata l-primjum.

6.   Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, għandhom jiġu meqjusa biss dawk l-erħiet li jappartjenu għal razza tal-laħam jew li huma mwielda minn taħlita ta' razza tal-laħam u li jappartjenu għal merħla intenzjonata għat-trobbija ta' għoġġiela għall-produzzjoni tal-laħam.

Artikolu 112

Limitu massimu individwali għall-baqar li jreddgħu

1.   Għandha tingħata għajnuna lil kull bidwi li jżomm il-baqar li jreddgħu fil-limiti massimi individwali stabbiliti f'konformità mal-Artikolu 126(2) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003.

2.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw illi t-total tad-drittijiet għal pimjum fit-territorju tagħhom ma jaqbiżx il-limiti massimi nazzjonali stabbiliti fil-paragrafu 5 u li tista' tinżamm ir-riżerva nazzjonali msemmija fl-Artikolu 114.

Wara t-tmiem tal-perijodu tal-applikazzjoni tal-iskema ta' pagament uniku għall-erja f'konformità mal-Artikolu 122 u fejn huwa applikat l-Artikolu 53(1), l-allokazzjoni tal-limiti massimi individwali lill-produtturi u t-twaqqif tar-riżerva nazzjonali msemmija fl-Artikolu 114 għandhom isiru mhux aktar tard minn tmiem l-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema ta' pagament uniku.

3.   Fejn l-aġġustament imsemmi fil-paragrafu 2 jeħtieġ tnaqqis fil-limiti massimi individwali li għandhom il-bdiewa, dan għandu jsir mingħajr pagament ta' kumpens u jiġi deċiż abbażi ta' kriterji oġġettivi, inkluż, b'mod partikolari:

(a)

ir-rata li biha l-bdiewa użaw il-limiti massimi individwali tagħhom matul it-tlett snin ta' referenza ta' qabel l-2000;

(b)

l-implimentazzjoni ta' investiment ta' programm ta' estensifikazzjoni fis-settur taċ-ċanga u l-vitella;

(c)

ċirkustanzi naturali partikolari jew l-applikazzjoni ta' penali, li jirriżultaw f' nuqqas ta' pagament jew tnaqqis ta' pagament tal-primjum għall talanqas sena waħda ta' referenza;

(d)

ċirkustanzi eċċezzjonali addizzjonali li jkollhom l-effett li l-pagamenti li saru għal talanqas sena waħda ta' referenza ma jkunux jikkorrispondu għas-sitwazzjoni attwali kif stabbilita matul is-snin ta' qabel.

4.   Drittijiet għal primjum li jkunu ġew irtirati taħt il-miżuri meħuda skont l-ewwel subparagrafu tal- -paragrafu 2 għandhom jitħassru.

5.   Il-limiti massimi nazzjonali li ġejjin għandhom japplikaw:

Stat Membru

Limitu nazzjonali

Belġju

394 253

Bulgarija

16 019

Repubblika Ċeka

90 300

Estonja

13 416

Franza

1 441 539

Italja

3 779 866

Ċipru

500

Latvja

19 368

Litwanja

47 232

Ungerija

117 000

Malta

454

Awstrija

375 000

Polonja

325 581

Portugall

458 941

Rumanija

150 000

Slovenja

86 384

Slovakkja

28 080

Artikolu 113

Trasferiment tad-drittijiet għal primjum għall-baqar li jreddgħu

1.   Meta bidwi ibigħ jew jittrasferixxi b'mod ieħor l-azjenda tiegħu, huwa jista' jittrasferixxi d-drittijiet tiegħu kollha għal primjum għall-baqar li jreddgħu lill-persuna li tieħu l-azjenda mingħandu.

2.   Il-bidwi li jirreferi għalih il-paragrafu 1 jista' jittrasferixxi wkoll, bis-sħiħ jew parzjalment, id-drittijiet tiegħu lil bdiewa oħra mingħajr ma jittrasferixxi l-azjenda tiegħu.

Fejn id-drittijiet għal primjum huma trasferiti mingħajr trasferiment tal-azjenda, parti mid-drittijiet trasferiti, li ma taqbiżx il-15 %, għandha tiġi konsenjata, mingħajr kwalunkwe kumpens lir-riżerva nazzjonali tal-Istat Membru fejn tinstab l-azjenda għat-tqassim mill-ġdid mingħajr ħlas.

3.   L-Istati Membri:

(a)

għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex ma jħallux li d-drittijiet għal primjum jiġu trasferiti barra minn żoni sensittivi jew reġjuni fejn il-produzzjoni taċ-ċanga u l-vitella tkun b'mod partikolari importanti għall-ekonomija lokali;

(b)

jistgħu jipprevedu jew li t-trasferiment ta' drittijiet mingħajr it-trasferiment tal-azjenda jitwettaq direttament bejn il-bdiewa jew li dan iseħħ permezz tar-riżerva nazzjonali.

4.   Qabel data li għandhom jistabbilixxu, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw trasferimenti temporanji ta' dik il-parti tad-drittijiet għall-primjum li ma tkunx maħsuba biex tintuża mill-bidwi detentur tagħhom.

Artikolu 114

Riżerva nazzjonali tad-drittijiet għal primjum għall-baqar li jreddgħu

1.   Kull Stat Membru għandu jżomm riżerva nazzjonali ta' drittijiet għal primjum għall-baqar li jreddgħu.

2.   Kwalunkwe dritt għall-primjum irtirat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 113 (2) jew dispożizzjonijiet Komunitarji oħra għandhom jinżdiedu mar-riżerva nazzjonali, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 112(4).

3.   L-Istati Membri għandhom jużaw ir-riżerva nazzjonali tagħhom biex jallokaw, fil-limiti ta' dawk ir-riżervi, drittijiet għal primjum b'mod partikolari lil bdiewa ġodda, bdiewa żgħażagħ u bdiewa oħra li trid tingħatalhom prijorità.

Artikolu 115

Erħiet

1.   B'deroga mill-Artikolu 111(3) ta' dan ir-Regolament, l-Istati Membri li fihom aktar minn 60 % tal-baqar li jreddgħu u erħiet jinżammu f'żoni muntanjużi fit-tifsira tal-Artikolu 50 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, jistgħu jiddeċiedu li jamministraw l-għotja tal-primjum għall-baqar li jreddgħu għall-erħiet separatament minn dak għall-baqar li jreddgħu fil-limiti massimi nazzjonali separati li għandhom jiġu stabbiliti mill-Istat Membru kkonċernat.

Tali limitu massimu nazzjonali separat m'għandux jaqbeż l-40 % tal-limitu massimu nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat stabbilit fl-Artikolu 112(5). Dak il-limitu massimu nazzjonali għandu jitnaqqas b'ammont daqs il-limitu massimu nazzjonali separat. Fejn, fi Stat Membru li jutilizza l-opzjoni prevista f'dan il-paragrafu, l-għadd totali ta' erħiet, li għalihom tkun saret applikazzjoni, u li jissodisfaw il-kondizzjonijiet għall-għotja ta' primjum għall-baqar li jreddgħu, jaqbeż il-limitu massimu nazzjonali separat, l-għadd ta' erħiet eliġibbli għal kull bidwi għas-sena in kwistjoni għandu jitnaqqas b'mod proporzjonali.

2.   Għall-fini ta' dan l-Artikolu, għandhom jitqiesu biss dawk l-erħiet li jappartjenu għal razza tal-laħam jew li huma mwielda minn taħlita ma' razza tal-laħam.

Artikolu 116

Primjum għall-qatla

1.   Bidwi li jżomm annimali bovini fl-azjenda tiegħu jista' jikkwalifika, malli japplika, għal primjum għall-qatla. Dan għandu jingħata mal-qatla ta' annimali eliġibbli jew mal-esportazzjoni tagħhom lejn pajjiż terz u fil-limiti massimi nazzjonali li jridu jiġu stabbiliti.

Dawn li ġejjin huma eliġibbli għall-primjum għall-qatla:

(a)

barrin, barrin imsewwija, baqar u erħiet mill-età ta' tmien xhur;

(b)

għoġġiela ta' aktar minn xahar u inqas minn tmien xhur u ta' karkassa li tiżen sa 185 kg.

L-annimali elenkati fil-punti (a) u (b) tat-tieni subparagrafu għandhom ikunu eliġibbli għall-primjum għall-qatla sakemm ikun ilhom jinżammu mill-bidwi għal perjodu li jrid jiġi stabbilit.

2.   L-ammont tal-primjum għandu jiġi stabbilit bħala:

(a)

EUR 80 għal kull annimal eliġibbli kif speċifikat fil-paragrafu 1(a);

(b)

EUR 50 għal kull animal eliġibbli kif speċifikat fil-paragrafu 1(b).

3.   Il-limiti massimi nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu stabbiliti għal kull Stat Membru u separatament għaż-żewġ gruppi ta' annimali kif speċifikat f'(a) u (b) ta' dak il-paragrafu. Kull limitu massimu għandu jkun ugwali għan-numru ta' annimali f'kull wieħed minn dawn iż-żewġ gruppi, li fl-1995, inqatlu fl-Istat Membru kkonċernat. In-numru ta' annimali esportati lejn pajjiżi terzi, skont id-data tal-Eurostat jew kwalunkwe informazzjoni statistika uffiċjali oħra għal dik is-sena aċċettata mill-Kummissjoni, għandha tiżdied ma' kull limitu massimu.

Għall-Istati Membri ġodda, il-limiti massimi nazzjonali li ġejjin għandhom japplikaw:

 

Barrin, barrin imsewwija, baqar u erħiet

Għoġġiela ta' aktar minn xahar u anqas minn 8 xhur u ta' piż ta' karkassa sa 185 kg

Bulgarija

22 191

101 542

Repubblika Ċeka

483 382

27 380

Estonja

107 813

30 000

Ċipru

21 000

Latvja

124 320

53 280

Litwanja

367 484

244 200

Ungerija

141 559

94 439

Malta

6 002

17

Polonja

1 815 430

839 518

Rumanija

1 148 000

85 000

Slovenja

161 137

35 852

Slovakkja

204 062

62 841

4.   Meta, fi Stat Membru partikolari l-għadd totali ta' annimali li għalihom saret applikazzjoni fir-rigward ta' wieħed miż-żewġ gruppi ta' annimali speċifikati fil-punt (a) jew (b) tal-paragrafu 1 u li jissodisfaw il-kondizzjonijiet għall-għotja tal-primjum għall-qatla, jaqbeż il-limitu massimu nazzjonali stabbilit għal dak il-grupp, l-għadd totali ta' annimali eliġibbli taħt dak il-grupp għal kull bidwi għas-sena kkonċernata għandu jitnaqqas b'mod proporzjonali.

Artikolu 117

Regoli komuni dwar pirmjums

Biex jikkwalifika għall-pagamenti diretti taħt din it-Taqsima, annimal għandu jkun identifikat u rreġistrat skont ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000.

Madankollu, annimal għandu wkoll jitqies eliġibbli għall-pagamenti meta l-informazzjoni stabbilita fit-tieni inċiż tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tkun ġiet irraportata lill-awtorità kompetenti fl-ewwel jum tal-perijodu taż-żamma tal-annimal kif iddeterminat skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2) ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 118

Limiti Massimi

It-total tal-ammonti ta' kull pagament mitlub skont din it-Taqsima m'għandux jaqbeż il-limitu massimu iddeterminat mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 51(2).

Fejn l-ammont totali tal-pagamenti mitluba jaqbeż il-limitu massimu ddeterminat, il-pagamenti għal kull bidwi għandhom jitnaqqsu b'mod proporzjonali f'dik is-sena.

Artikolu 119

Sustanzi projbiti taħt id-Direttiva 96/22/KE

1.   Fejn residwi ta' sustanzi projbiti taħt id-Direttiva 96/22/KE tad-29 ta' April 1996 li tikkonċerna l-projbizzjoni tal-użu fl-istockfarming ta' ċerti sustanzi li jkollhom azzjoni ormonika u tirostatika u ta' beta-agonists (34), jew residwi ta' sustanzi awtorizzati taħt dik id-Direttiva imma użati illegalment, jinstabu skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva tal-Kunsill 96/23/KE tad-29 ta' April 1996 dwar miżuri għall-monitoraġġ ta' ċerti sustanzi u residwi tagħhom f'annimali ħajjin u prodotti tal-annimali (35) f'annimal li jappartjeni għall-merħla bovina ta' bidwi, jew fejn sustanza jew prodott mhux awtorizzat jew sustanza jew prodott awtorizzat taħt id-Direttiva 96/22/KE imma miżmum illegalment jinstab ġo azjenda ta' bidwi fi kwalunkwe forma, il-bidwi għandu jkun eskluż, għas-sena kalendarja li fiha tkun saret l-iskoperta, milli jirċievi l-ammonti previsti f'din it-Taqsima.

Fil-każ ta' ksur repetut tal-liġi, it-tul tal-perijodu tal-esklużjoni jista', skont kemm tkun serja l-offiża, jiġi estiż għal ħames snin mis-sena li fiha jkun ġie skopert il-ksur ripetut.

2.   Jekk is-sid jew id-detentur tal-annimali jxekkel it-twettiq ta' spezzjonijiet u t-teħid ta' kampjuni meħtieġa għall-applikazzjoni ta' pjani nazzjonali ta' monitoraġġ ta' residwi jew it-twettiq tal-investigazzjonijiet u l-kontrolli previsti fid-Direttiva 96/23/KE, għandhom japplikaw il-penali previsti fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

KAPITOLU 2

Għajnuniet nazzjonali

Artikolu 120

Għajnuna nazzjonali għall-ġewż

1.   Mill-2012, jew meta fl-applikazzjoni tal-Artikolu 67 l-pagament tal-erja għall-ġewż imsemmi fit-Taqsima 4 tal-Kapitolu 1 ta' dan it-Titolu huwa integrat fl-iskema ta' pagament uniku, l-Istati Membri jistgħu jagħtu għajnuna nazzjonali, sa massimu ta' EUR 120,75 għal kull ettaru fis-sena, lil bidwi li jipproduċi l-prodotti li ġejjin:.

(a)

lewż li jaqa' taħt il-kodiċi tan-NM 0802 11 u 0802 12;

(b)

ġellewż jew filberts (corylus spp.) li jaqa' taħt il-kodiċi tan NM 0802 21 u 0802 22;

(c)

ġellewż jew siġar tiegħu li jaqgħu taħt il-kodiċi tan-NM 0802 21 u 0802 22;

(d)

pistaċċi li jaqgħu taħt il-kodiċi tan-NM 0802 50;

(e)

ħarrub li jaqa' taħt il-kodiċi tan-NM 1212 10 10.

2.   L-għajnuna nazzjonali tista' titħallas għal erja massima ta':

Stat Membru

Erja massima

(ettaru)

Belġju

100

Bulgarija

11 984

Ġermanja

1 500

Greċja

41 100

Franza

568 200

Italja

17 300

Olanda

130 100

Ċipru

5 100

Lussemburgu

100

Ungerija

2 900

Olanda

100

Polonja

4 200

Portugall

41 300

Rumanija

1 645

Slovenja

300

Slovakkja

3 100

Renju Unit

100

3.   L-Istati Membri jistgħu jagħmlu l-għotja tal-għajnuna nazzjonali soġġett għas-sħubija tal-bdiewa f'organizzazzjoni ta' produtturi rikonoxxuta taħt l-Artikoli 125b tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

TITOLU V

IMPLIMENTAZZJONI TA' PAGAMENTI DIRETTI FL-ISTATI MEMBRI ĠODDA

KAPITOLU 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 121

Introduzzjoni ta' pagamenti diretti

Fl-Istati Membri ġodda, minbarra l-Bulgarija u r-Rumanija, għandhom jiġu introdotti pagamenti diretti skont l-iskeda ta' żidiet li ġejja, espressi bħala perċentwali tal-livell applikabbli dakinhar ta' tali pagamenti fl-Istati Membri għajr dawk li mhumiex Stati Membri ġodda:

60 % fl-2009;

70 % fl-2010,

80 % fl-2011,

90 % fl-2012,

100 % mill-2013 'il quddiem.

Fil-Bulgarija u r-Rumanija, għandhom jiġu introdotti pagamenti diretti skont l-iskeda ta' żidiet li ġejja, espressi bħala perċentwali tal-livell applikabbli dakinhar ta' tali pagamenti fl-Istati Membri għajr dawk li mhumiex Stati Membri ġodda:

35 % fl-2009;

40 % fl-2010,

50 % fl-2011,

60 % fl-2012,

70 % fl-2010,

80 % fl-2010,

90 % fl-2010,

100 % mill-2016 'il quddiem.

KAPITOLU 2

Skema ta' pagament uniku skont l-erja

Artikolu 122

Skema ta' Pagament Uniku skont l-Erja

1.   L-Istati Membri ġodda li ddeċidew li jbiddlu l-pagamenti diretti, bl-eċċezzjoni, għall-2009, l-2010 u l-2011 tal-pagament transitorju għall-frott artab stabbilit fit-Taqsima 9 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu IV ta' dan ir-Regolament, u, għall-2009, tal-pagament tal-prodotti tal-enerġija msemmija fil-Kapitolu 5 tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, bi skema ta' pagament uniku skont l-erja għandhom jagħtu għajnuna lill-bdiewa skont dan l-Artikolu.

2.   Il-pagament uniku skont l-erja għandu jingħata fuq bażi annwali. Huwa għandu jiġi kkalkulat billi l-pakkett finanzjarju annwali stabbilit f'konformità mal-Artikolu 123 jiġi diviż skont l-erja agrikola ta' kull Stat Membru ġdid stabbilita f'konformità mal-Artikolu 124.

3.   L-iskema ta' pagament uniku skont l-erja ser tkun disponibbli sal-31 ta' Diċembru 2013. L-Istati Membri ġodda għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li jtemmu l-applikazzjoni tal-iskema sal-1 ta' Awwissu tal-aħħar sena ta' applikazzjoni.

4.   Wara tmiem il-perijodu ta' applikazzjoni tal-iskema ta' pagament uniku skont l-erja, jibdew japplikaw il-pagamenti diretti skont ir-regoli Komunitarji rilevanti u abbażi ta' parametri kwantitattivi, bħal erja bażi, limiti massimi ta' primjums u kwantitajiet massimi garantiti, speċifikati fl-Atti ta' Adeżjoni tal-2003 u tal-2005 u fil-leġislazzjoni Komunitarja sussegwenti għal kull pagament dirett. Ir-rati tal-perċentwali mniżżlin fl-Artikolu 121 ta' dan ir-Regolament għas-snin rilevanti għandhom japplikaw sussegwentement.

Artikolu 123

Pakkett finanzjarju annwali

1.   Għal kwalunkwe Stat Membru ġdid, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi pakkett finanzjarju annwali bħala l-fondi totali li jkun disponibbli rigward is-sena kalendarja kkonċernata għall-għoti ta' pagamenti diretti fl-Istat Membru l-ġdid.

Il-pakkett finanzjarju annwali għandu jkun stabbilit skont ir-regoli Komunitarji rilevanti u abbażi tal-parametri kwantitattivi, bħal meded bażi, limiti massimi ta' primjums u kwantitajiet massimi garantiti, speċifikati fl-Atti ta' Adeżjoni tal-2003 u tal-2005 u fil-leġisazzjoni Komunitarja sussegwenti għal kull pagament dirett.

Il-pakkett finanzjarju annwali għandu jiġi aġġustat bl-użu tal-perċentwali rilevanti speċifikati fl-Artikolu 121 għall-introduzzjoni gradwali ta' pagamenti diretti, għajr għall-ammonti disponibbli skont l-Anness XV jew skont id-differenza bejn dawn l-ammonti jew l-ammonti korrispondenti għas-settur tal-frott u l-ħxejjex u dawk fil-fatt applikati kif imsemmi fl-Artikolu 130(1).

2.   Meta għal sena partikolari l-pagamenti uniċi skont l-erja fi Stat Membru ġdid ikunu ser jaqbżu l-pakkett finanzjarju annwali, l-ammont nazzjonali għal kull ettaru applikabbli f'dak l-Istat Membru l-ġdid għandu jitnaqqas b'mod proporzjonali bl-applikazzjoni ta' koeffiċjent ta' tnaqqis.

Artikolu 124

Erja agrikola taħt l-iskema ta' pagament uniku skont l-erja

1.   L-erja agrikola ta' Stat Membru ġdid minbarra l-Bulgarija u r-Rumanija taħt l-iskema ta' pagament uniku skont l-erja għandha tkun il-parti tal-erja agrikola użata li nżammet f'kondizzjoni agrikola tajba fit-30 ta' Ġunju 2003, kemm jekk tkun qed tipproduċi kif ukoll jekk ma tkunx f'dik id-data, u, fejn xieraq aġġustata skont il-kriterji oġġettivi u non diskriminatorji li għandhom jiġu stabbiliti minn dak l-Istat Membru l-ġdid wara approvazzjoni mill-Kummissjoni.

Għall-finijiet ta' dan it-Titolu, “erja agrikola utilizzata” għandha tfisser l-erja totali meħuda minn art li tinħadem, art erbaċei permanenti, uċuħ tar-raba' permanenti u art għall-kultivazzjoni domestika kif stabbilit mill-Kummissjoni għall-finijiet statistiċi tagħha.

Għall-Bulgarija u r-Rumanija, l-erja agrikola taħt l-iskema ta' pagament uniku għall-erja għandha tkun il-parti tal-erja agrikola użata li tkun miżmuma f'kondizzjoni agrikola tajba, kemm jekk tkun kif ukoll jekk ma tkunx, aġġustata fejn xieraq skont il-kriterji oġġettivi u non diskriminatorji li għandhom jiġu stabbiliti mill-Bulgarija jew ir-Rumanija wara approvazzjoni mill-Kummissjoni.

2.   Għall-fini tal-għoti ta' pagamenti taħt l-iskema ta' pagament uniku skont l-erja, il-ħbula agrikoli kollha li jikkorrispondu mal-kriterji previsti fil-paragrafu 1, kif ukoll ħbula agrikoli mħawla bi msaġar ta' rotazzjoni qasira (kodiċi tan-NM ex 0602 90 41) li nżammu f'kondizzjoni agrikola tajba fit-30 ta' Ġunju 2003, għandhom ikunu eliġibbli. Madankollu, għall-Bulgarija u r-Rumanija, il-ħbula agrikoli kollha li jikkorrispondu mal-kriterji previsti fil-paragrafu 1, kif ukoll ħbula agrikoli mħawla bi msaġar ta' rotazzjoni qasira (kodiċi tan-NM ex 0602 90 41), għandhom ikunu eliġibbli.

Ħlief fil-każ ta' force majeure jew ċirkustanzi eċċezzjonali, dawn il-ħbula agrikoli msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom ikunu disponibbli għall-bidwi f'data ffissata mill-Istat Membru li ma għandhiex tkun aktar tard mid-data stabbilita f'dak l-Istat Membru għall-emenda tal-applikazzjoni għal għajnuna.

Id-daqs minimu ta' erja eliġibbli għal kull azjenda li għaliha jistgħu jintalbu pagamenti għandu jkun 0,3 ettaru. Madankollu, kuwalunkwe Stat Membru ġdid jista' jiddeċiedi, abbażi ta' kriterji oġġettivi u wara lpprovazzjoni mill-Kummissjoni, li jistabbilixxi d-daqs minimu f'livell ogħla li ma jaqbiżx ettaru.

3.   M'għandux ikun hemm l-ebda obbligu fuq il-produzzjoni jew l-impjieg tal-fatturi tal-produzzjoni. Madankollu, il-bdiewa jistgħu jużaw l-art imsemmija fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu għal kwalunkwe fini agrikolu. Fil-każ tal-produzzjoni tal-qanneb, l-Artikolu 39 għandu japplika.

4.   Kwalunkwe art li tibbenefika minn pagamenti taħt l-iskema ta' pagament uniku skont l-erja għandha tinżamm f'kondizzjoni agrikola u ambjentali tajba skont l-Artikolu 6.

5.   Kwalunkwe bidwi li jirċievi appoġġ taħt l-iskema ta' pagament uniku skont l-erja għandu jirrispetta l-rekwiżiti amministrattivi statutorji msemmija fl-Anness II, f'konformità mal-iskeda ta' żmien li ġejja:

(a)

kondizzjonijiet imsemmija fil-punt A tal-Anness II għandhom japplikaw mill-1 ta' Jannar 2009;

(b)

rekwiżiti msemmija fil-Punt B tal-Anness II għandhom japplikaw mill-1 ta' Jannar 2011;

(c)

rekwiżiti msemmija fil-Punt C tal-Anness II għandhom japplikaw mill-1 ta' Jannar 2013.

6.   Għall-Bulgarija u r-Rumanija, l-applikazzjoni tal-Artikoli 4, 5, 23, 24 u 25 għandha tkun fakultattiva sal-31 ta' Diċembru 2011, safejn dawk id-dispożizzjonijiet jirrelataw mal-rekwiżiti amministrattivi statutorji. Mill-1 ta' Jannar 2012, bidwi li jirċievi pagamenti taħt l-iskema ta' pagament uniku skont l-erja f'dawk l-Istati Membri għandu jirrispetta l-rekwiżiti amministrattivi statutorji msemmija fl-Anness II, skont l-iskeda ta' żmien li ġejja:

(a)

rekwiżiti msemmija fil-punt A tal-Anness II għandhom japplikaw mill-1 ta' Jannar 2012;

(b)

rekwiżiti msemmija fil-Punt B tal-Anness II għandhom japplikaw mill-1 ta' Jannar 2014;

(c)

rekwiżiti msemmija fil-Punt C tal-Anness II għandhom japplikaw mill-1 ta' Jannar 2016.

7.   L-Istati Membri ġodda jistgħu wkoll japplikaw l-għażliet previsti fil-paragrafi 5 u 6 fejn jiddeċiedu li jitterminaw l-applikazzjoni tal-iskema ta' pagament uniku skont l-erja qabel tmiem il-perijodu tal-applikazzjoni previst fl-Artikolu 122(3).

8.   L-applikazzjoni tal-iskema ta' pagament uniku skont l-erja bl-ebda m'għandha bl-ebda mod taffettwa l-obbligu ta' kwalunkwe Stat Membru ġdid fir-rigward tal-implimentazzjoni ta' regoli Komunitarji dwar l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali kif previst bir-Regolament (KE) Nru 1760/ 2000 u r-Regolament (KE) Nru 21/2004.

Artikolu 125

Komunikazzjoni

L-Istati Membri ġodda għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni fid-dettal bil-miżuri li ħadu biex jimplimentaw dan il-Kapitolu u b'mod partikolari l-miżuri meħuda skont l-Artikolu 123(2).

KAPITOLU 3

Pagamenti separati u appoġġ speċifiku

Artikolu 126

Pagament separat għaz-zokkor

1.   Meta Stat Membru ġdid ikun għamel użu mill-għażla prevista fl-Artikolu 143ba tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, huwa għandu jagħti pagament separat għaz-zokkor lil bdiewa eliġibbli taħt l-iskema ta' pagament uniku skont l-erja. Dan il-pagament għandu jingħata abbażi tal-kriterji adottati mill-Istati Membri rilevanti fl-2006 u l-2007.

2.   Il-pagament separat għaz-zokkor għandu jingħata skont il-limiti massimi stipulati fl-Anness XV.

3.   B'deroga mill-paragrafu 2, kull Stat Membru ġdid ikkonċernat jista' jiddeċiedi sal-31 ta' Marzu tas-sena li għaliha qed jingħata l-pagament separat għaz-zokkor u abbażi ta' kriterji oġġettivi, li japplika limitu massimu aktar baxx minn dak elenkat fl-Anness XV għall-pagament separat għaz-zokkor. Meta t-total tal-ammonti determinati skont il-paragrafu 1 jaqbeż il-limitu massimu deċiż mill-Istat Membru ġdid ikkonċernat, l-ammont annwali li jingħata lill-bdiewa għandu jitnaqqas b'mod proporzjonali.

Artikolu 127

Pagament separat għall-frott u l-ħxejjex

1.   Meta Stat Membru ġdid ikun għamel użu mill-għażla previstaa fl-Artikolu 143bb tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, huwa għandu jagħti pagament separat għall-frott u l-ħxejjex lil bdiewa eliġibbli taħt l-iskema ta' pagament uniku skont l-erja. Dan il-pagament għandu jingħata skont il-kriterji adottati mill-Istat Membru fl-2007.

2.   Il-pagament separat għall-frott u l-ħxejjex għandu jingħata fil-limiti tal-komponent tal-limiti massimi nazzjonali msemmija fl-Artikolu 40 ta' dan ir-Regolament li jikkorrispondu għall-frott u l-ħxejjex jew, meta l-Istat Membru ġdid ikun għamel użu mill-għażla prevista fl-Artikolu 143bb(3) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, skont limitu massimu aktar baxx.

Artikolu 128

Pagament separat transitorju għall-frott u l-ħxejjex

1.   Meta Stat Membru ġdid ikun għamel użu mill-għażla prevista fl-Artikolu 143bc(1) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, huwa jista' jżomm, sal-31 ta' Diċembru 2011, sa 50 % tal-komponent tal-limiti massimi nazzjonali msemmija fl-Artikolu 40 ta' dan ir-Regolament li jikkorrispondi għal tadam li jaqa' taħt il-kodiċi tan-NM 0702 00 00 skont id-deċiżjoni tiegħu tal-2007.

F'dan il-każ u skont il-limitu massimu stabbilit skont il-proċedura msemmija fl-Atikolu 141(2) ta' dan ir-Regolament, l-Istat Membru kkonċernat għandu jagħmel, fuq bażi annwali, pagament addizzjonali lill-bdiewa.

Il-pagament addizzjonali għandu jingħata lil bdiewa li jipproduċu tadam skont il-kondizzjonijiet previsti fil-Kapitolu 1, Taqsima 8 tat-Titolu IV ta' dan ir-Regolament.

2.   Meta Stat Membru ġdid ikun uża l-għażla prevista fl-Artikolu 143bc(2) tar-Regolament (KE) Nru1782/2003, huwa jista' jżomm, skont id-deċiżjoni tiegħu tal-2007:

(a)

sal-31 ta' Diċembru 2010, sa 100 % tal-komponent tal-limiti massimi nazzjonali msemmija fl-Artikolu 40 ta' dan ir-Regolament li jikkorrispondi għall-uċuħ ta' frott u ħxejjex minbarra l-uċuħ annwali elenkati fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 54(2) ta' dan ir-Regolament;

(b)

mill-1 ta' Jannar 2011 sal-31 ta' Diċembru 2012, sa 75 % tal-komponent tal-limiti massimi nazzjonali msemmija fl-Artikolu 40 ta' dan ir-Regolament li jikkorrispondu għall-uċuħ ta' frott u ħxejjex minbarra l-uċuħ annwali elenkati fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 54(2) ta' dan ir-Regolament.

F'dan il-każ u skont il-limitu massimu stabbilit skont il-proċedura msemmija fl-Atikolu 141(2) ta' dan ir-Regolament, l-Istat Membru kkonċernat għandu jagħmel, fuq bażi annwali, pagament addizzjonali lill-bdiewa.

Il-pagamanet addizzjonali għandu jingħata lil bdiewa li jipproduċu wieħed jew aktar mill-prodotti ta' frott u l-ħxejjex, kif iddeterminat mill-Istat Membru kkonċernat, elenkati fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 54(2) ta' dan ir-Regolament.

3.   Wara li l-Istati Membri ġodda jkunu użaw l-għażliet previsti fl-Artikolu 143bc tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 huma jistgħu jiddeċiedu, sal-1 ta'Awwissu 2009, li jirrevedu d-deċiżjoni meħuda fl-2007 bil-ħsieb li jew:

(a)

jintegraw dawk il-pagamenti kollha jew parti minnhom fl-iskema ta' pagament uniku. F'dan il-każ, permezz ta' deroga mill-Artikolu 130 ta' dan ir-Regolament, l-ammonti kkonċernati għandhom jiġu inklużi fl-envelopp finanzjarju annwali msemmi fl-Artikolu 123(1) ta' dan ir-Regolament, jew

(b)

jintegraw dawk il-pagamenti kollha jew parti minnhom fil-pagament separat għall-frott u l-ħxejjex imsemmi fl-Artikolu 127 ta' dan ir-Regolament. F'dan il-każ, il-pagament il-ġdid għandu jingħata abbażi ta' kriterji oġġettivi u non diskriminatorji bħal dawk stabbiliti fil-paragrafu 2 tal-punt A tal-Anness IX ta' dan ir-Regolament u b'rispett lejn il-perijodu rappreżentattiv li jispiċċa fl-2008.

Artikolu 129

Pagament separat għall-frott artab

1.   B'deroga mill-Artikolu 122, l-Istati Membri ġodda li japplikaw l-iskema ta' pagament uniku skont l-erja jistgħu jiddeċiedu, sal-1 ta' Awwissu 2011, li mill-2012 jagħtu pagament separat għall-frott artab. Dan għandu jingħata abbażi ta' kriterji oġġettivi u non diskriminatorji bħall-pagamenti li jingħataw taħt il-pagament transizzjonali għall-frott artab previst fl-Artikolu 98 u b'rispett għal perijodu rappreżentattiv li jiġi stabbilit minn dak l-Istat Membru sa mhux aktar tard mill-2008.

2.   Il-pagament separat għall-frott artab għandu jingħata skont il-limiti massimi msemmija fl-Anness XII li jikkorrispondu għall-pagament separat għall-frott artab.

3.   Fl-2012, l-Istati Membri li japplikaw dan l-Artikolu jistgħu jagħtu għajnuna nazzjonali flimkien mal-pagament separat għall-frott artab. L-ammont totali ta' għajnuna Komunitarja u nazzjonali m'għandux jaqbeż il-limiti li ġejjin:

Bulgarija: EUR 960 000,

Latvja: EUR 160 000,

Litwanja: EUR 240 000,

Ungerija: EUR 680 000,

Polonja: EUR 19 200 000.

Artikolu 130

Dispożizzjonijiet komuni għall-pagamenti separati

1.   Il-fondi li jsiru disponibbli għall-għoti ta' pagament imsemmi fl-Artikoli 126, 127 u 128 u 129 ma għandhomx ikunu inklużi fil-pakkett finanzjarju annwali msemmi fl-Artikolu 123(1). Madankollu, meta jiġi applikat l-Artikolu 126(3), id-differenza bejn il-limiti massimi elenkati fl-Anness XV u dak li fil-fatt japplika għandhom jiġu inklużi fil-pakkett finanzjarju annwali msemmi fl-Artikolu 123(1).

2.   L-Artikolu 132 m'għandux japplika għall-pagamenti separati msemmija fl-Artikoli 127, 128 u 129. Ħlief fil-każ tal-Bulgarija u r-Rumanija, l-Artikolu 132 m'għandux japplika għall-pagamenti separati msemmija fl-Artikolu 126.

3.   Fil-każ ta' wirt reali jew antiċipat, il-pagament separat għaz-zokkor li jirreferi għalih l-Artikolu 126, il-pagament separat għall-frott u l-ħxejjex imsemmija fl-Artikolu 127 u l-pagament separat għall-frott artab li jirreferi għalih l-Artikolu 129 għandhom jingħataw lill-bidwi li wiret l-azjenda, bil-kondizzjoni li dan il-bidwi jkun eliġibbli taħt l-iskema ta' pagament uniku skont l-erja.

Artikolu 131

Appoġġ speċifiku

1.   L-Istati Membri l-ġodda li japplikaw l-iskema ta' pagament uniku skont l-erja jistgħu jiddeċiedu, sal-1 ta' Awwissu 2009, l-1 ta' Awwissu 2010 jew l-1 ta' Awwissu 2011, li jużaw, mis-sena ta' wara dik id-deċiżjoni, sa 10 % tal-limiti massimi nazzjonali tagħhom imsemmija fl-Artikolu 40 biex jagħtu appoġġ lil bdiewa kif stipulat fl-Artikolu 68(1) u skont il-Kapitolu 5 tat-Titolu III, skont kif applikabbli għalihom.

2.   B'deroga mill-Artikolu 68(4)(c), l-appoġġ għal miżuri msemmija fl-Artikolu 68(1)(c) għandu jkun fil-forma ta' żieda fl-ammonti għal kull ettaru mogħtija skont l-iskema ta' pagament uniku skont l-erja.

It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 68(3) m'għandux japplika għall-Istati Membri l-ġodda li japplikaw l-iskema ta' pagament unku skont l-erja.

3.   B'deroga mill-Artikolu 69(6), l-Istati Membri ġodda li japplikaw l-iskema ta' pagament uniku skont l-erja msemmija fl-Artikolu 122 għandhom jiġbru l-fondi meħtieġa biex ikopru l-appoġġ imsemmi fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu billi:

(a)

inaqqsu l-pakkett finanzjarju annwali tagħhom imsemmi fl-Artikolu 123; u/jew

(b)

iwettqu tnaqqis lineari tal-ammonti ta' pagamenti diretti għajr l-iskema ta' pagament uniku skont l-erja.

4.   L-ammonti msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandhom jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2).

Dawn l-ammonti għandhom jitnaqqsu mill-pakketti finanzjarji annwali msemmija fl-Artikolu 123(1) tal-Istati Membri ġodda kkonċernati.

KAPITOLU 4

Pagamenti nazzjonali komplementari u pagamenti diretti

Artikolu 132

Pagamenti nazzjonali komplementari u pagamenti diretti

1.   Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, “skema nazzjonali li tixbah il-PAK” għandha tfisser kwalunkwe skema ta' pagamenti diretti nazzjonali li tkun applikabbli qabel id-data tal-adeżjoni tal-Istati Membri ġodda li bis-saħħa tagħha kien jingħata l-appoġġ lill-bdiewa fir-rigward tal-produzzjoni koperta b'wieħed mill-pagamenti diretti.

2.   L-Istati Membri ġodda għandu jkollhom il-possibbiltà, soġġetta għall-awtorizzazzjoni mill-Kummissjoni, li jikkomplementaw kwalunkwe pagamenti diretti:

(a)

fir-rigward ta' pagamenti diretti, sa 30 punt perċentwali aktar mil-livell applikabbli msemmi fl-Artikolu 121 fis-sena rilevanti. Għal dak li jirrigwarda l-Bulgarija u r-Rumanija, għandu japplika dan li ġej: 65 % tal-livell ta' pagamenti diretti fil-Komunità kif kostitwit fit-30 ta' April 2004 fl-2009, u mill-2010, sa 50 punt perċentwali aktar mil-livell applikabbli msemmi fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 121 fis-sena rilevanti. Madankollu, ir-Repubblika Ċeka tista' tikkomplimenta pagamenti diretti fis-settur tal-lamtu tal-patata sa 100 % tal-livell applikabbli fl-Istati Membri għajr fl-Istati Membri ġodda. Għall-pagamenti diretti msemmija fil-Kapitolu 7 tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, l-Istati Membri l-ġodda jistgħu jikkomplementaw il-pagamenti diretti sa 100 %. Għal dak li jirrigwarda l-Bulgarija u r-Rumanija, r-rati massimi li ġejjin għandhom japplikaw: 95 % fl-2009 u 100 % mill-2010;

jew

(b)

(i)

fir-rigward ta' pagamenti diretti għajr l-iskema ta' pagament uniku, sal-livell totali ta' appoġġ dirett li l-bidwi kien ikun intitolat li jirċievi, abbażi ta' prodott bi prodott, fl-Istat Membru l-ġdid fis-sena kalendarja 2003 taħt skema nazzjonali li tixbah lill-PAK miżjud b'10 punti perċentwali. Madankollu, għal-Litwanja s-sena ta' referenza għandha tkun is-sena kalendarja 2002. Għall-Bulgarija u r-Rumanija s-sena ta' referenza għandha tkun is-sena kalendarja 2006. Għas-Slovenja ż-żieda għandha tkun 25 punt perċentwali;

(ii)

fir-rigward tal-iskema ta' pagament uniku l-ammont totali ta' għajnuna diretta nazzjonali komplementarja li tista' tingħata minn Stat Membru ġdid fir-rigward ta' sena speċifika għandha tkun limitata minn pakkett finanzjarju speċifiku. Dan il-pakkett għandu jkun ugwali għad-differenza bejn:

l-ammont totali ta' appoġġ dirett nazzjonali li jixbah lill-PAK li jkun disponibbli fl-Istat Membru l-ġdid rilevanti fir-rigward tas-sena kalendarja 2003 jew, fil-każ tal-Litwanja, tas-sena kalendarja 2002, kull darba miżjud b'10 punti perċentwali. Madankollu, għall-Bulgarija u r-Rumanija s-sena ta' referenza għandha tkun is-sena kalendarja 2006. Għas-Slovenja ż-żieda għandha tkun 25 punt perċentwali, u

il-limitu massimu nazzjonali ta' dak l-Istat Membru l-ġdid elenkat fl-Anness VIII aġġustat, fejn ikun il-każ, skont l-Artikoli 51(2).

Għall-fini tal-kalkolu tal-ammont totali msemmi fl-ewwel inċiż ta' dan is-sottopunt, għandhom jiġu inklużi l-pagamenti diretti nazzjonali jew il-komponenti tagħhom korrispondenti għall-pagamenti diretti Komunitarji u/jew il-komponenti tagħhom li tqiesu għall-kalkolu tal-limitu massimu effettiv tal-Istat Membru l-ġdid ikkonċernat skont l-Artikolu 40 u l-Artikolu 51(2).

Għal kull pagament dirett ikkonċernat, Stat Membru ġdid jista' jagħżel li japplika jew il-punt (a) jew (b) tal-ewwel subparagrafu.

L-appoġġ dirett totali li bidwi jista' jingħata fl-Istati Membri ġodda wara l-adeżjoni skont il-pagament dirett rilevanti, inkluż kull pagament dirett nazzjonali komplementari, ma għandux jaqbeż il-livell ta' appoġġ dirett li bidwi jkun intitolat jirċievi skont il-pagament dirett korrispondenti applikabbli għall-Istati Membri fl-Istati Membri għajr l-Istati l-Membri l-ġodda, mill-2012, b'kont meħud tal-applikazzjoni tal-Artikolu 7 flimkien mal-Artikolu 10.

3.   Ċipru jista' jikkomplementa l-għajnuna diretta mħallsa lil bidwi skont kwalunkwe pagament dirett għall-iskemi ta' appoġġ elenkati fl-Anness I sal-livell ta' appoġġ totali li l-bidwi kien ikun intitolat jirċievi f'Ċipru fl-2001.

L-awtoritajiet Ċiprijotti għandhom jiżguraw li l-appoġġ dirett totali li l-bidwi jingħata wara l-adeżjoni f'Ċipru skont il-pagament dirett rilevanti, inkluż kull pagament dirett nazzjonali komplementari, fl-ebda każ ma jaqbeż il-livell ta' appoġġ dirett li l-bidwi jkun intitolat jirċievi skont dak il-pagament dirett korrispondenti fis-sena rilevanti fl-Istati Membri għajr l-Istati l-Membri l-ġodda.

L-ammonti totali ta' għajnuna nazzjonali komplementari li għandha tingħata għandhom ikunu dawk indikati fl-Anness XVI.

L-għajnuna nazzjonali komplementari li għandha tingħata għandha tkun soġġetta għal kwalunkwe aġġustament li jista' jkun meħtieġ minħabba żviluppi fil-PAK.

Il-paragrafi 4 u 5 ma għandhomx japplikaw għal Ċipru.

4.   Jekk Stat Membru ġdid jiddeċiedi li japplika l-iskema ta' pagament uniku skont l-erja, dak l-Istat Membru l-ġdid jista' jagħti għajnuna diretta nazzjonali komplementari skont il-kondizzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 5 u 8.

5.   L-ammont totali ta' għajnuna diretta nazzjonali komplementari mogħtija f'dik is-sena bl-applikazzjoni tal-iskema tal-pagament uniku skont l-erja jista' jkun limitat minn dotazzjoni finanzjarja speċifika għal kull (sotto)settur, bil-kondizzjoni li dak il-pakkett finanzjarju speċifiku għal dak is-(sotto)settur jista' jirrigwarda biss:

(a)

il-pagamenti diretti magħquda mal-iskema ta' pagament uniku; u/jew

(b)

għall-2009, wieħed jew aktar mill-pagamenti diretti li huma esklużi jew li jistgħu jkunu esklużi mill-iskema ta' pagament uniku skont l-Artikolu 70(2) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 jew li jistgħu jkunu soġġetti għal implimentazzjoni parzjali kif imsemmi fl-Artikolu 64(2) ta' dak ir-Regolament;

(c)

mill-2010, wieħed jew aktar mill-pagamenti diretti li jistgħu jkunu soġġetti għall-implimentazzjoni jew appoġġ speċifiku kif previst fl-Artikolu 51(2) u l-Artikolu 68 ta' dan ir-Regolament.

Dan il-pakkett għandu jkun ugwali għad-differenza bejn:

(a)

l-ammont totali ta' appoġġ għal kull (sotto)settur b'riżultat tal-applikazzjoni tal- punti (a) jew (b) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2, kif xieraq, u

(b)

l-ammont totali ta' appoġġ dirett li jkun disponibbli fl-Istat Membru ġdid rilevanti għal dak l-istess (sotto)settur fis-sena kkonċernata skont l-iskema tal-pagament uniku skont l-erja.

6.   L-Istat Membru l-ġdid jista', abbażi ta' kriterji oġġettivi u wara awtorizzazzjoni mill-Kummissjoni, jiddeċiedi fuq l-ammonti tal-għajnuna nazzjonali komplementari li għandha tingħata.

7.   L-awtorizzazzjoni tal-Kummissjoni għandha:

(a)

fejn japplika l-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2, tispeċifika l-iskemi rilevanti nazzjonali ta' pagament dirett li jixbħu l-PAK,

(b)

tiddefinixxi sa liema livell tista' titħallas l-għajnuna nazzjonali komplementari, ir-rata tal-għajnuna nazzjonali komplementari u, fejn xieraq, il-kondizzjonijiet għall-għoti ta' din l-għajnuna,

(c)

tingħata soġġett għal kwalunkwe aġġustament li jista' jkun meħtieġ minħabba żviluppi fil-PAK.

8.   L-ebda pagament jew għajnuna nazzjonali komplementari ma għandu/ha jingħata/tingħata għal attivitajiet agrikoli li fir-rigward tagħhom ma jkunux previsti pagamenti diretti fl-Istati Membri għajr l-Istati Membri ġodda.

Artikolu 133

Għajnuna mill-Istat f'Ċipru

Ċipru jista', minbarra l-pagamenti diretti nazzjonali komplementari, jagħti għajnuna nazzjonali transitrorja u digressiva sa tmiem l-2012. Din l-għajnuna mill-Istat għandha tingħata f'forma li tixbah lill-għajnuna Komunitarja, bħall-pagamenti diżakkoppjati.

B'kont meħud tan-natura u l-ammont ta' appoġġ nazzjonali mogħti fl-2001, Ċipru jista' jagħti għajnuna mill-Istat lis-(sotto)setturi elenkati fl-Anness XVII u sal-ammonti speċifikati f'dak l-Anness.

L-għajnuna mill-Istat li għandha tingħata għandha tkun suġġetta għal kwalunkwe aġġustament li jista' jkun meħtieġ minħabba żviluppi fil-PAK. Jekk ikunu meħtieġa aġġustamenti bħal dawn, l-ammont tal-għajnuna jew il-kondizzjonijiet għall-għoti ta' din l-għajnuna għandhom ikunu emendati abbażi ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni.

Ċipru għandu jippreżenta rapport annwali lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri ta' għajnuna mill-Istat, bl-indikazzjoni tal-forom tal-għajnuna u l-ammonti għal kull (sotto)settur.

TITOLU VI

TRASFERIMENTI FINANZJARJI

Artikolu 134

Trasferimenti finanzjarji għal ristrutturar fir-reġjuni tal-koltivazzjoni tal-qoton

Ammont ta' EUR 22 000 000 għandu jkun disponibbli kull sena kalendarja bħala appoġġ Komunitarju addizzjonali għal miżuri f'reġjuni tal-koltivazzjoni tal-qoton skont programmazzjoni tal-iżvilupp rurali ffinazjata mill-FAEŻR.

Artikolu 135

Trasferimenti finanzjarji għal ristrutturar fir-reġjuni tal-koltivazzjoni tat-tabakk

Mis-sena finanzjarja 2011, ammont ta' EUR 484 000 000 għandu jkun disponibbli bħala appoġġ Komunitarju addizzjonali għal miżuri f'reġjuni li jipproduċu t-tabakk skont programmazzjoni tal-iżvilupp rurali b'finanzjament mill-FAEŻR għal dawk l-Istati Membri li fihom il-produtturi tat-tabakk ikunu rċevew l-għajnuna skont ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2075/92 tat-30 ta' Ġunju 1992 dwar l-organizzazzjoni tas-suq tat-tabakk (36) mhux ipproċessat fl-2000, 2001 u 2002.

Artikolu 136

Trasferiment għall-FAEŻR

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, sal-1 ta' Awwissu 2009 li jagħmlu ammont li jrid jiġi kkalkulat skont l-Artikolu 69(7) disponibbli mis-sena finanzjarja 2011 għal appoġġ Komunitarju taħt il-programmazzjoni u l-finanzjament għall-iżvilupp rurali taħt il-FAEŻR flok ma jsir rikors għall-Artikolu 69(6)(a).

TITOLU VII

DISPOŻIZZJONIJIET TA' IMPLIMENTAZZJONI, TRANSITORJI U FINALI

KAPITOLU 1

Dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni

Artikolu 137

Konferma tad-drittijiet għal pagamenti

1.   Id-drittijiet għal pagamenti allokati lill-bdiewa qabel l-1 ta' Jannar 2009 għandhom jitqiesu bħala legali u regolari sa mill-1 ta' Jannar 2010.

2.   Il-paragrafu 1 m'għandux japplika għal pagamenti diretti allokati lil bdiewa abbażi ta' applikazzjonijiet fattwali inkorretti ħlief f'każijiet fejn l-iżball ma setax ikun raġonevolment misjub mill-bidwi.

3.   Il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu ma għandux jippreġudika s-setgħa tal-Kummissjoni li tieħu d-deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikolu 31 tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005 dwar infiq li jkun sar fir-rigward ta' kwalunkwe sena kalendarja sal-2009 inkluża.]

Artikolu 138

Applikazzjoni għar-reġjuni l-aktar imbiegħda

It-Titoli III u IV ma għandhomx japplikaw għad-Dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej, għall-Ażori u Madejra u lanqas għall-Gżejjer Kanarji.

Artikolu 139

Għajnuna mill-Istat

B'deroga mill-Artikolu 180 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u l-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1184/2006 tal-24 ta' Lulju 2006 li japplika ċerti regoli ta' kompetizzjoni għall-produzzjoni ta', u l-kummerċ fi, prodotti agrikolo (37), l-Artikoli 87, 88 u 89 tat-Trattat m'għandhomx japplikaw għal pagamenti magħmula taħt l-Artikoli 41, 57, 64, 68, 69, 70 u 71, l-Artikolu 82(2), l-Artikolu 86, l-Artikolu 98(4), l-Artikolu 111(5), l-Artikolu 120, l-Artikolu 129(3) u l-Artikoli 131, 132 u 133 ta' dan ir-Regolament minn Stati Membri f'konformità ma' dan ir-Regolament.

Artikolu 140

Trasmissjoni ta' informazzjoni lill-Kummissjoni

L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummisjoni fid-dettall dwar il-miżuri meħuda sabiex jimplimentaw dan ir-Regolament u, b'mod partikolari, dawk li jirrelataw mal-Artikoli 6, 12, 28, 41, 45, 46, 47, 48, 51, 57, 58, 68, 69, 70, 71, 72 u 131.

Artikolu 141

Kumitat ta' Ġestjoni għal Pagamenti Diretti

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn Kumitat ta' Ġestjoni għal Pagamenti Diretti.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Il-perijodu pprovdut fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun definit bħala xahar.

Artikolu 142

Regoli implimentattivi

Skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2), għandhom ikunu adottati regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. Għandhom jinkludu b'mod partikolari:

(a)

regoli dettaljati relatati mal-istabbiliment ta' sistema konsultattiva għall-farms;

(b)

regoli dettaljati relatati mal-kriterji għall-allokazzjoni tal-ammonti li jkunu saru disponibbli bl-applikazzjoni tal-modulazzjoni;

(c)

regoli dettaljati għall-għoti ta' għajnuna prevista f'dan ir-Regolament, inklużi kondizzjonijiet ta' eliġibbiltà, dati ta' applikazzjoni u pagament u dispożizzjonijiet ta' kontroll kif ukoll għall-verifikar u l-istabbilitment ta' drittijiet għal għajnuna, inkluż kwalunkwe skambju ta' data meħtieġ mal-Istati Membri, u għall-istabbiliment tal-qbiż tal-erja bażi jew il-meded massimi garantiti kif ukoll regoli dettaljati dwar id-determinar tal-perijodu ta' retenzjoni, l-irtirar u r-riallokazzjoni ta' drittijiet għal primjums mhux użati stabbiliti skont it-Taqsimiet 10 u 11 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu IV;

(d)

fir-rigward tal-iskema ta' pagament uniku, regoli dettaljati relatati b'mod partikolari mal-istabbiliment tar-riżerva nazzjonali, it-trasferiment tad-drittijiet ta' pagament, id-definizzjoni ta' uċuħ permanenti, mergħat permanenti u artijiet erbaċei, l-għażliet previsti fil-Kapitoli 2 u 3 tat-Titolu III u l-integrazzjoni tal-pagamenti akkoppjati previsti fil-Kapitolu 4 tat-Titolu III;

(e)

regoli dettaljati li jirrelataw mal-implimentazzjoni tad-dispożizzjonjiet fit-Titolu V;

(f)

regoli dettaljati relatati mal-inklużjoni ta' appoġġ għall-frott u l-ħxejjex, il-patata tal-konsum u l-imxietel fl-iskema ta' pagament uniku, inkluża l-proċedura ta' applikazzjoni fl-ewwel sena ta' implimentazzjoni, u relatati mal-pagamenti msemmija fit-Taqsima 8 u 9 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu IV;

(g)

regoli dettaljati relatati mal-inklużjoni ta' appoġġ għall-inbid fl-iskema ta' pagament uniku, inkluża l-proċedura ta' applikazzjoni fl-ewwel sena ta' implimentazzjoni, skont ir-Regolament (KE) Nru 479/2008;

(h)

rigward il-qanneb, regoli dettaljati relatati mal-miżuri u l-metodi speċifiċi ta' kontroll biex jiġu stabbiliti l-livelli tat-tetrahydrocannabinol;

(i)

tali emendi għall-Anness I li jistgħu jsiru meħtieġa, b'kont meħud tal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 1;

(j)

tali emendi għall-Annessi V u IX li jistgħu jsiru meħtieġa, b'kont meħud b'mod partikolari tal-leġislazzjoni Komunitarja l-ġdida;

(k)

l-aspetti bażiċi tas-sistema ta' identifikazzjoni tal-ħbula agrikoli u d-definizzjoni tagħhom;

(l)

kwalunkwe emenda li tista' ssir għall-applikazzjoni għal għajnuna u l-eżenzjoni mir-rekwiżit tat-tressiq ta' applikazzjoni għal għajnuna;

(m)

regoli dwar l-ammont minimu ta' informazzjoni li għandha tkun inkluża fl-applikazzjonijiet għal għajnuna;

(n)

regoli fuq il-kontrolli amministrattivi, fuq dawk fil-post u fuq il-kontrolli bir-remote sensing;

(o)

regoli dwar l-applikazzjoni ta' tnaqqis u esklużjonijiet mill-pagamenti fil-każ ta' nuqqas ta' konformità mal-obbligi msemmija fl-Artikoli 4 u 22, inklużi każijiet ta' nuqqas ta' applikazzjoni ta' tnaqqis u esklużjonijiet;

(p)

tali emendi għall-Anness VI li jistgħu jsiru meħtieġa, b'kont meħud tal-kriterji stabbilti fl-Artikolu 26;

(q)

komunikazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni;

(r)

miżuri li huma kemm meħtieġa kif ukoll debitament ġustifikati biex isolvu, f'emerġenza, il-problemi prattiċi u speċifiċi, b'mod partikokari dawk li jirrelataw mal-implimentazzjoni tal-Kapitolu 4 tat-Titolu II u Kapitoli 2 u 3 tat-Titolu III; miżuri bħal dawn jistgħu jidderogaw minn ċerti punti ta' dan ir-Regolament, iżda biss safejn, u għal dak it-tul ta' żmien li dan ikun strettament meħtieġ;

(s)

rigward il-qoton, regoli dettaljati dwar:

(i)

il-kalkolu tat-tnaqqis fl-għajnuna prevista fl-Artikolu 90(4);

(ii)

l-organizzazzjonijiet intersettorjali approvati, b'mod partikolari il-finanzjament u sistema ta' kontroll u sanzjonijiet.

KAPITOLU 2

Dispożizzjonijiet transitorji u finali

Artikolu 143

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 1290/2005

Ir-Regolament (KE) Nru 1290/2005 huwa emendat kif ġej:

1.

L-Artikolu 12(2) għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“2.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-ammonti li, skont l-Artikoli 9, 10(4), 134, 135 u 136 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 ta' 19 ta' Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għal bdiewa (*), l-Artikolu 4(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 378/2007 tas-27 ta' Marzu 2007 li jistabbilixxi regoli għal modulazzjoni volontarja ta' pagamenti diretti previsti fir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 (**) u l-Artikolu 23(2) tar-Regolament tal-Kunsill Nru 479/2008 tad-29 ta' April 2008 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid (***) jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-FAEŻR.

(*)  ĠU L 30, 31.1.2009, p. 16."

(**)  ĠU L 95, 5.4.2007, p. 1."

(***)  ĠU L 148, 6.6.2008, p. 1.”."

2.

L-Artikolu 18(3) għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“3.   Limiti massimi nazzjonali għall-pagamenti diretti msemmija fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, ikkorreġuti bl-aġġustamenti stabbiliti fl-Artikolu 11(1) ta' dak ir-Regolament, għandhom jitqiesu bħala limiti massimi finanzjarji f'euro.”.

Artikolu 144

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 247/2006

Ir-Regolament (KE) Nru 247/2006 huwa emendat kif ġej:

1.

L-Artikolu 23(2) għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“2.   Il-Komunità għandha tiffinanzja l-miżuri previsti fit-Titoli II u III ta' dan ir-Regolament, sa massimu annwali kif ġej:

(EUR miljuni)

 

Is-sena finanzjarja 2007

Is-sena finanzjarja 2008

Is-sena finanzjarja 2009

Is-sena finanzjarja 2010

Is-sena finanzjarja 2011 u 'l quddiem

Id-Dipartimenti Franċiżi ekstra-Ewropej

126,6

262,6

269,4

273,0

278,41

L-Ażori u Madejra

77,9

86,98

87,08

87,18

106,21

Il-Gżejjer Kanarji

127,3

268,4

268,4

268,4

268,42”

2.

Għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 24b

1.   Sal-1 ta' Awwissu 2009, l-Istati Membri għandhom iressqu lill-Kummissjoni l-abbozz ta' emendi għall-programm globali tagħhom biex jirriflettu t-tibdiliet li saru fl-Artikolu 23(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 ta' 19 ta' Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għal bdiewa (****).

2.   Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-emendi ippreżentati u tiddeċiedi dwar l-approvazzjoni tagħhom fi żmien erba' xhur mis-sottomissjoni tagħhom skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 26(2). L-emendi għandhom japplikaw mill-1 ta' Jannar 2010.

(****)  ĠU L 30, 31.1.2009, p. 16.”."

Artikolu 145

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 378/2007

Ir-Regolament (KE) Nru 378/2007 huwa emendat kif ġej:

1.

L-Artikolu 1 għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 3 għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“3.   It-tnaqqis skont il-modulazzjoni volontarja għandu jsir fuq l-istess bażi ta' kalkolu bħal dak applikabbli għall-modulazzjoni skont l-Artikolu 7 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 ta' 19 ta' Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għal bdiewa (****).

(****)  ĠU L 30, 31.1.2009, p. 16.”."

(b)

il-paragrafu 5 li ġej għandu jiġi miżjud:

“5.   Ir-rati ta' modulazzjoni applikabbli għal bidwi jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 bit-tnaqqis ta' 5 punti perċentwali li għandhom jitnaqqsu mir-rata tal-modulazzjoni volontarja applikata mill-Istati Membri skont il-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu. Sew il-perċentwal li għandu jitnaqqas kif ukoll ir-rata finali tal-modulazzjoni vovlontarja għandhom ikunu ugwali għal jew aktar minn 0.”.

2.

Fl-Artikolu 3(1), il-punt (a) għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“(a)

b'deroga mill-Artikolu 1(3) ta' dan ir-Regolament, għall-applikazzjoni tat-tnaqqis skont il-modulazzjoni abbażi tal-kalkoli applikabbli għall-modulazzjoni skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, mingħajr ma jittieħed kont tal-esklużjoni ta' EUR 5 000 prevista fil-paragrafu 1 ta' dak l-Artikolu; u/jew”.

Artikolu 146

Revoki

1.   Ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 b'dan huwa revokat.

Madankollu, l-Artikoli 66, 67, 68, 68a, 69, 70(1)(b) u l-Kapitoli 1 (qamħ durum) 5 (l-uċuħ tal-enerġija), 7 (primjum għall-prodotti tal-ħalib), 10 (il-pagament skont l-erja għall-uċuħ tar-raba' tal-ħrit), 10b (għajnuna għall-imsaġar taż-żebbuġ), 10c (għajnuna għall-produzzjoni tat-tabakk) u 10d (il-pagament skont l-erja għall-ħops) tat-Titolu IV ta' dak ir-Regolament għandhom jibqgħu japplikaw għall-2009.

2.   Ir-referenzi magħmula f'dan ir-Regolament għar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 għandhom jinftiehmu bħala li jirreferu għal dak ir-Regolament kif kien fis-seħħ qabel it-tħassir tiegħu.

Riferenzi għar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 għandhom jinftiehmu illi jirreferu għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw bi qbil mat-tabella tal-korrelazzjoni fl-Anness XVIII.

Artikolu 147

Regoli transitorji

Il-Kummissjoni, f'konformità mal-proċedura […]msemmija fl-Artikolu 141(2), tista' tadotta l-miżuri meħtieġa biex tiffaċilita t-transizzjoni mill-arranġamenti previsti fir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 għal dawk stabbiliti b'dan ir-Regolament.

Artikolu 148

L-arranġamenti transitorji għall-Istati Membri ġodda

Meta jkunu meħtieġa miżuri transitorji sabiex jiffaċilitaw, għall-Istati Membri l-ġodda, it-transizzjoni mill-iskema ta' pagament uniku skont l-erja għall-iskema ta' pagament uniku u skemi oħra ta' għajnuna msemmija fit-Titoli III u IV, dawn il-miżuri għandom jiġu adottati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 141(2).

Artikolu 149

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2009.

Madankollu:

(a)

l-Artikolu 138 għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2010;

(b)

l-istandards dwar l-istabbiliment/u jew iż-żamma ta' ħabitats, konformità ma' proċeduri ta' awtorizzazzjoni f'każ ta' użu tal-ilma għal irrigazzjoni u l-ispeċifikazzjoni ta' karatteristiċi tal-pajsaġġ, kif previst fl-Anness III, għandhom japplikaw mill-1 ta' Jannar 2010;

(c)

l-istandard dwar l-istabbiliment għal strixxi marġinali matul il-mogħdijiet tal-ilma kif previst fl-Anness III, għandu japplika sa mhux qabel l-1 ta' Jannar 2010 u sa mhux iżjed tard mill-1 ta' Jannar 2012;

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta' Jannar 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

P. GANDALOVIČ


(1)  Opinjoni tad-19 ta' Novembru 2008 (għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  Opinjoni tat-23 ta' Ottubru 2008 (għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Opinjoni mogħtija wara konsultazzjoni mhux obbligatorja.

(3)  Opinjoni tat-8 ta' Ottubru 2008 (għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Opinjoni mogħtija wara konsultazzjoni mhux obbligatorja.

(4)  ĠU L 270, 21.10.2003, p. 1.

(5)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/358/KE tal-25 ta' April 2002 dwar l-approvazzjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll ta' Kjoto għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima u t-twettiq konġunt tal-impenni li hemm fiha (ĠU L 130, 15.5.2002, p. 1).

(6)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(7)  ĠU L 277, 21.10.2005, p. 1.

(8)  ĠU L 95, 5.4.2007, p. 1.

(9)  ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1.

(10)  ĠU L 63, 23.6.2007, p. 17.

(11)  Ara l-paģna 1 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(12)  ĠU L 204, 11.8.2000, p. 1.

(13)  ĠU L 5, 9.1.2004, p. 8.

(14)  ĠU L 58, 28.2.2006, p. 42.

(15)  ĠU L 42, 14.2.2006, p.1.

(16)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(17)  ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.

(18)  ĠU L 323, 28.11.2002, p.48.

(19)  ĠU L 213, 8.8. 2008, p. 31

(20)  ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1.

(21)  ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7.

(22)  ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.

(23)  ĠU L 160, 26.6.1999, p. 80.

(24)  ĠU L 148, 6.6.2008, p. 1.

(25)  ĠU L 297, 21.11.1996, p. 29.

(26)  ĠU L 297, 21.11.1996,p. 49.

(27)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 1.

(28)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.

(29)  ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1.

(30)  ĠU L 3, 5.1.2008, p. 1.

(31)  ĠU L 224, 18.8.1990, p.19.

(32)  ĠU L 58, 28.2.2006, p. 1.

(33)  ĠU L 210, 31.7.2006, p.25.

(34)  ĠU L 125, 23.5.1996, p. 3.

(35)  ĠU L 125, 23.5.1996, p. 10.

(36)  ĠU L 215, 30.7.1992, p. 70.

(37)  ĠU L 214, 4.8.2006, p. 7.


ANNESS I

Lista ta' skemi ta' appoġġ

Settur

Bażi legali

Noti

Pagament uniku

Titolu III ta' dan ir-Regolament

Pagament diżakkoppjat

Skema ta' Pagament Uniku skont l-Erja

Titolu V, Kapitolu 2 ta' dan ir-Regolament

Pagament diżakkoppjat li jissostitwixxi l-pagamenti diretti kollha elenkati f'dan l-Anness, minbarra pagamenti separati

Qamħ durum

Titolu IV, Kapitolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 (*)

Pagament skont l-erja

Uċuħ tal-proteina

Titolu IV, Kapitolu 1, Taqsima 3 ta' dan ir-Regolament

Pagament skont l-erja

Ross

Titolu IV, Kapitolu 1, Taqsima 1 ta' dan ir-Regolament

Pagament skont l-erja

Ġewż

Titolu IV, Kapitolu 1, Taqsima 4 ta' dan ir-Regolament

Pagament skont l-erja

Uċuħ tal-enerġija

Titolu IV, Kapitolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 (*)

Pagament skont l-erja

Patata tal-lamtu

Titolu IV, Kapitolu 1, Taqsima 2 ta' dan ir-Regolament

Għajnuna għall-produzzjoni għall-koltivaturi

Żrieragħ

Titolu IV, Kapitolu 1, Taqsima 5 ta' dan ir-Regolament

Għajnuna għall-produzzjoni

Uċuħ tar-raba' tal-ħrit

Titolu IV, Kapitolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 (*)

Pagament skont l-erja

Laħam tan-nagħaġ u laħam tal-mogħoż

Titolu IV, Kapitolu 1, Taqsima 10 ta' dan ir-Regolament

Primjums għal nagħaġ u mogħoż

Ċanga u vitella

Titolu IV, Kapitolu 1, Taqsima 11 ta' dan ir-Regolament

Primjum speċjali, primjum għall-baqar li jreddgħu (inkluż meta mħallas għall-għoġġiela u inkluż il-primjum addizzjonali nazzjonali għall-baqar li jreddgħu meta ffinanzjat parzjalment), u primjum għat-tbiċċir

Tipi speċifiċi ta' biedja u produzzjoni ta' kwalità

Artikolu 69 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 (*)

 

Appoġġ speċifiku

Titolu IV, Kapitolu 5 ta' dan ir-Regolament

 

Masġar taż-żebbuġ

Titolu IV, Kapitolu 10b tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 (*)

Għajnuna għall-erja

Dud tal-ħarir

Artikolu 111 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007

Għajnuna biex titħeġġeġ it-trobbija

Tabakk

Titolu IV, Kapitolu 10c tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 (*)

Għajnuna għall-produzzjoni

Ħops

Titolu IV, Kapitolu 10d tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 (*)

Għajnuna għall-erja

Pitravi taz-zokkor, kannamieli u ċikwejra użati għall-produzzjoni taz-zokkor jew ix-xropp tal-inulina

Artikolu 126 ta' dan ir-Regolament

Pagamenti diżakkoppjati

Pitravi taz-zokkor u kannamieli użati għall-produzzjoni taz-zokkor

Titolu IV, Kapitolu 1, Taqsima 7 ta' dan ir-Regolament

Għajnuna għall-produzzjoni

Frott u ħxejjex mibgħuta għall-ipproċessar

Titolu IV, Kapitolu 1, Taqsima 8 ta' dan ir-Regolament

Pagamenti transitorji għall-frott u l-ħxejjex

Frawli u lampun mibgħuta għall-ipproċessar

Titolu IV, Kapitolu 1, Taqsima 9 ta' dan ir-Regolament

Pagament transitorji għall-frott artab

Frott u ħxejjex

Artikolu 127 ta' dan ir-Regolament

Pagament separat għall-frott u l-ħxejjex

Posei

Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 247/2006

Pagamenti diretti skont miżuri stabbiliti fil-programmi

Il-Gżejjer Eġej

Kapitolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1405/2006

Pagamenti diretti skont miżuri stabbiliti fil-programmi

Qoton

Titolu IV, Kapitolu 1, Taqsima 6 ta' dan ir-Regolament

Pagament skont l-erja


(*)  Għall-2009 biss.


ANNESS II

Rekwiżiti amministrattivi statutorji msemmija fl-Artikoli 4 u 5

Punt A.

L-ambjent

1.

Id-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta' April 1979 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1).

Artikolu 3(1), Artikolu 3(2)(b), Artikolu 4(1), (2) u (4) u Artikolu 5(a), (b) u (d)

2.

Id-Direttiva tal-Kunsill 80/68/KEE tas-17 ta' Diċembru 1979 dwar il-ħarsien ta' ilma ta' taħt l-art kontra tniġġis ikkawżat minn ċerti sustanzi perikolużi (ĠU L 20, 26.1.1980, p. 43)

Artikoli 4 u 5

3.

Id-Direttiva tal-Kunsill 86/278/KEE tat-12 ta' Ġunju 1986 dwar il-protezzjoni tal-Ambjent, u b'mod partikolari tal-ħamrija, meta l-ħama tad-drenaġġ jintuża fl-agrikoltura (ĠU L 181, 4.7.1986, p. 6)

Artikolu 3

4.

Id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE tat-12 ta' Diċembru 1991 dwar il-protezzjoni tal-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli (ĠU L 375, 31.12.1991, p. 1)

Artikoli 4 u 5

5.

Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-abitati naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7)

Artikolu 6 u Artikolu 13(1)(a)

Is-saħħa pubblika u tal-annimali

L-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali

6.

Id-Direttiva tal-Kunsill 2008/71/KE tal-15 ta' Lulju 2008 dwar l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-ħnieżer (ĠU L 213, 8.8.2005, p. 31)

Artikoli 3, 4 u 5

7.

Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Lulju 2000 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-bhejjem tal-fart u dwar it-tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga u tal-prodotti tal-laħam taċ-ċanga (KE) Nru 820/97 (ĠU L 204, 11.8.2000, p. 1)

Artikoli 4 u 7

8.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 tas-17 ta' Diċembru 2003 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali ovini u kaprini (ĠU L 5, 9.1.2004, p. 8).

Artikoli 3, 4 u 5

Punt B

Is-saħħa tal-pubbliku, tal-annimali u l-pjanti

9.

Id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta' Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1)

Artikolu 3

10.

Id-Direttiva tal-Kunsill 96/22/KE tad-29 ta'April 1996 li tikkonċerna l-projbizzjoni tal-użu fl-istockfarming ta' ċerti sustanzi li jkollhom azzjoni ormonika u tirostatika u ta' beta-agonists

Artikoli 3(a), (b), (d) u (e) u l-Artikoli 4, 5 u 7

11.

Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta' sigurtà tal-ikel (ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1).

Artikoli 14 u 15, Artikolu 17(1) (1), u Artikoli 18, 19 u 20

12.

Ir-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2001 li jistabblixxi regoli għall-prevenzjoni, kontroll u eradikazzjoni ta' ċertu enċefalopatiji sponġiformi li tinxtered (ĠU L 147, 31.5.2001, p. 1)

Artikoli 7, 11, 12, 13 u 15

Notifikazzjoni ta' mardiet

13.

Id-Direttiva Tal-Kunsill tat-18 ta' Novembru 1985 li tintroduċi miżuri tal-Komunità għall-kontroll tal-marda tal-ilsien u d-dwiefer (ĠU L 315, 26.11.1985, p. 11)

Artikolu 3

14.

Id-Direttiva tal-Kunsill 92/119/KEE tas-17 ta' Diċembru 1992 li tintroduċi miżuri ġenerali Komunitarji għall-kontroll ta' ċertu mard tal-annimali u l-miżuri speċifiċi li għandhom x'jaqsmu mal-marda vexxikolari tal-ħnieżer (ĠU L 62, 15.3.1993, p. 69)

Artikolu 3

15.

Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/75/KE tal-20 ta' Novembru 2000 li tistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi għall-kontroll u l-eradikazzjoni tal-bluetongue (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 74)

Artikolu 3

Punt C.

Welfare tal-annimali

16.

Id-Direttiva tal-Kunsill 91/629/KEE tad-19 ta' Novembru 1991 li tipprovdi l-livelli minimi għall-protezzjoni tal-għoġġiela (ĠU L 340, 11.12.1991, p. 28)

Artikoli 3 u 4

17.

Id-Direttiva tal-Kunsill 91/630/KEE tad-19 ta' Novembru 1991 li tniżżel il-livelli minimi għall-protezzjoni tal-ħnieżer (ĠU L 340, 11.12.1991, p. 33)

Artikolu 3 u Artikolu 4(1)

18.

Id-Direttiva tal-Kunsill 98/58/KE tal-20 ta' Lulju 1998 dwar il-ħarsien ta' annimali miżmuma għal finijiet ta' biedja (ĠU L 221, 8.8.1998, p. 23).

Artikolu 4


(1)  Kif implimentat b'mod partikolari bi:

ir-Regolament (KEE) Nru 2377/90: l-Artikoli 2, u 5,

ir-Regolament (KE) Nru 852/2004: l-Artikolu 4(1) u l-Anness I parti A (II 4 (g, h, j), 5 (f, h), 6; III 8 (a, b, d, e), 9 (a, c)),

ir-Regolament (KE) Nru 853/2004: l-Artikolu 3(1) u l-Anness III Taqsima IX Kapitolu 1 (I-1 b, c, d, e; l-Artikolu 3(1) u l-Anness III Taqsima IX Kapitolu 1 (I-1 b, c, d, e; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1(a, d), 2, 4 (a, b)), l-Anness III Taqsima X Kapitolu 1 (1),

ir-Regolament (KE) Nru 183/2005: l-Artikolu 5(1) u l-Anness I, parti A (I-4 e, g; II-2 a, b, e), l-Artikolu 5(5) u l-Anness III (1, 2), l-Artikolu 5(6), u

ir-Regolament (KE) Nru 396/2005: l-Artikolu 18.


ANNESS III

Kondizzjoni agrikola u ambjentali tajba msemmija fl-Artikolu 6

Ħruġ

Standards Obbligatorji

Standards fakultattivi

Erożjoni tal-ħamrija:

Protezzjoni tal-ħamrija permezz ta' miżuri adegwati

Kopertura minima tal-ħamrija

Żamma tar-raba' mtarraġ

Ġestjoni minima tal-art li tirrifletti l-kondizzjonijiet speċifiċi tas-sit

 

Materja organika fil-ħamrija:

Żamma tal-livelli ta' materja organika fil-ħamrija permezz ta' prattiki adegwati

Ġestjoni tal-qasbija fir-raba' tal-ħrit

Standards għal rotazzjonijiet tal-uċuħ tar-raba'

Struttura tal-ħamrija:

Żamma tal-istruttura tal-ħamrija permezz ta' miżuri adegwati

 

Użu xieraq tal-makkinarju

Livell minimu ta' manutenzjoni:

Żgurar ta' livell minimu ta' manutenzjoni u l-evitar tad-deterjorament tal-abitati

Żamma ta' elementi tal-pajsaġġ, inkluż, fejn xieraq, hedges, għadajjar, trinek għall-ilma, siġar f'ringiela, fi gruppi jew iżolati u l-marġni tal-għelieqi,

Rati minimi tal-istokk tal-annimali u/jew sistemi adegwati

Stabbiliment u/jew żamma tal-ħabitats

 

Evitar tal-invażjoni tal-artijiet agrikoli minn veġetazzjoni mhux mixtieqa

Projbizzjoni tat-tqaċċit tas-siġar taż-żebbuġ

Protezzjoni ta' mergħat permanenti

Żamma f'kondizzjoni veġetattiva tajba tal-imsaġar taż-żebbuġ u d-dwieli

Il-protezzjoni u l-ġestjoni tal-ilma:

Stabbiliment ta' strixxi marġinali matul il-mogħdijiet tal-ilma

Stabbiliment ta' strixxi marġinali matul il-mogħdijiet tal-ilma (1)

 

Fejn l-użu tal-ilma għall-irrigazzjoni huwa soġġett għall-awtorizzazzjoni, irid ikun hemm konformità mal-proċeduri tal-awtorizzazzjoni.


(1)  Nota: L-istrixxi marġinali GAEC għandhom jirrispettaw, kemm ġo kif ukoll 'il barra miż-żoni vulnerabbli stabbiliti skont l-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 91/676/KEE, tal-inqas ir-rekwiżiti fir-rigward tal-kondizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-fertilizzant tal-art ħdejn il-mogħdijiet tal-ilma, imsemmi fil-punt A4 tal-Anness II għad-Direttiva 91/676/KEE li jrid jiġi applikat f'konformità mal-Programmi ta' Azzjoni tal-Istati Membri stabbilit taħt l-Artikolu 5(4) tad-Direttiva 91/676/KEE.


ANNESS IV

(EUR miljuni)

Sena kalendarja

2009

2010

2011

2012

Belġju

583,2

575,4

570,8

569,0

Repubblika Ċeka

 

 

 

825,9

Danimarka

987,4

977,3

968,9

964,3

Ġermanja

5 524,8

5 445,2

5 399,7

5 372,2

Estonja

 

 

 

92,0

Irlanda

1 283,1

1 272,4

1 263,8

1 255,5

Greċja

2 561,4

2 365,1

2 358,9

2 343,8

Spanja

5 018,3

5 015,5

4 998,3

5 010,3

Franza

8 064,4

7 943,7

7 876,2

7 846,8

Italja

4 345,9

4 147,9

4 121,0

4 117,9

Ċipru

 

 

 

49,1

Latvja

 

 

 

133,9

Litwanja

 

 

 

346,7

Lussemburgu

35,6

35,2

35,1

34,7

Ungerija

 

 

 

1 204,5

Malta

 

 

 

5,1

Olanda

836,9

829,1

822,5

830,6

Awstria

727,6

722,4

718,8

715,5

Polonja

 

 

 

2 787,1

Il-Portugall

557,7

545,0

545,0

545,0

Slovenja

 

 

 

131,5

Slovakkja

 

 

 

357,9

Finlandja

550,0

544,5

541,4

539,2

Svezja

733,1

726,5

721,1

717,5

Renju Unit

3 373,1

3 345,6

3 339,6

3 336,1


ANNESS V

Lista ta' ċereali msemmija fl-Artikolu 9(3)

Kodiċi tal-KN

Deskrizzjoni

Ċereali

 

1001 10 00

Qamħ durum

1001 90

Qamħ u meslin għajr il-qamħ durum

1002 00 00

Segala

1003 00

Xgħir

1004 00 00

Ħafur

1005

Qamħirrum

1007 00

Sorgu tal-qamħirrum

1008

Buckwheat, millieġ, skalora; ċereali oħra

0709 90 60

Qamħirrum ħelu


ANNESS VI

Skemi ta' appoġġ kompatibbli msemmija fl-Artikolu 26

Settur

Bażi legali

Żoni żvantaġġati u żoni b'restrizzjonijiet ambjentali

Artikolu 13(a), Artikolu 14(1), l-ewwel żewġ subparagrafi tal-Artikolu 14(2), Artikoli 15 u 17 sa 20, Artikolu 51(3) u Artikolu 55(4) tar-Regolament (KE) Nru 1257/1999

Miżuri mmirati lejn l-użu sostenibbli ta' art agrikola permezz ta':

ħlasijiet ta' kumpens għall-iżvantaġġi naturali lill-bdiewa fiż-żoni muntanjużi

Artikolu 36(a)(i) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005

pagamenti lill-bdiewa f'żoni bi żvantaġġi naturali, għajr iż-żoni tal-muntanji

Artikolu 36(a)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005

pagamenti ta' natura 2000 u pagamenti marbuta mad-Direttiva 2000/60/KE

l-Artikolu 36(a)(iii) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005

pagamenti agroambjentali

Artikolu 36(a)(iv) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005

Miżuri mmirati lejn l-użu sostenibbli tal-foresterija permezz ta':

l-ewwel afforestazzjoni ta' art agrikola

Artikolu 36(b)(i) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005

pagamenti ta' Natura 2000

Artikolu 36(b)(iv) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005

pagamenti għall-foresti u għall-ambjent

Artikolu 36(b)(v) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005

Nbid

Artikolu 117 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008


ANNESS VII

Koeffiċjenti li jridu jiġu applikati taħt l-Artikolu 28(1)

Stat Membru

Limitu massimu għal EUR

(Artikolu 28(1)(a))

Limitu massimu għal ettaru

(Artikolu 28(1)(b))

Belġju

400

2

Bulgarija

200

0,5

Repubblika Ceka

200

5

Danimarka

300

5

Ġermanja

300

4

Estonja

100

3

Irlanda

200

3

Greċja

400

0,4

Spanja

300

2

Franza

300

4

Italja

400

0,5

Ċipru

300

0,3

Latvja

100

1

Litwanja

100

1

Lussemburgu

300

4

Ungerija

200

0,3

Malta

500

0,1

Olanda

500

2

Awstria

200

2

Polonja

200

0,5

Portugall

200

0,3

Rumanija

200

0,3

Slovenja

300

0,3

Slovakkja

200

2

Finlandja

200

3

Svezja

200

4

Renju Unit

200

5


ANNESS VIII

Limiti massimi nazzjonali msemmija fl-Artikolu 40

Tabella 1

(EUR 1000)

Stat Membru

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 u s-snin ta' wara

Belġju

614 179

611 805

611 805

614 855

614 855

614 855

614 855

614 855

Danimarka

1 030 478

1 030 478

1 030 478

1 049 002

1 049 002

1 049 002

1 049 002

1 049 002

Ġermanja

5 770 254

5 771 977

5 771 977

5 852 908

5 852 908

5 852 908

5 852 908

5 852 908

Greċja

2 380 713

2 211 683

2 214 683

2 232 533

2 216 533

2 216 533

2 216 533

2 216 533

Spanja

4 858 043

5 091 044

5 108 650

5 282 193

5 139 444

5 139 444

5 139 444

5 139 444

Franza

8 407 555

8 420 822

8 420 822

8 521 236

8 521 236

8 521 236

8 521 236

8 521 236

Irlanda

1 342 268

1 340 521

1 340 521

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

Italja

4 143 175

4 207 177

4 227 177

4 370 024

4 370 024

4 370 024

4 370 024

4 370 024

Lussemburgu

37 518

37 536

37 646

37 671

37 084

37 084

37 084

37 084

Olanda

853 090

853 090

853 090

897 751

897 751

897 751

897 751

897 751

Awstria

745 561

745 235

745 235

751 606

751 606

751 606

751 606

751 606

Portugall

608 751

589 499

589 499

605 962

605 962

605 962

605 962

605 962

Finlandja

566 801

565 520

565 520

570 548

570 548

570 548

570 548

570 548

Svezja

763 082

763 082

763 082

770 906

770 906

770 906

770 906

770 906

Renju Unit

3 985 895

3 975 916

3 975 973

3 988 042

3 987 922

3 987 922

3 987 922

3 987 922


Tabella 2 (*)

Bulgarija

287 399

336 041

416 372

499 327

580 087

660 848

741 606

814 295

Repubblika Ceka

559 622

654 241

739 941

832 144

909 313

909 313

909 313

909 313

Estonja

60 500

71 603

81 703

92 042

101 165

101 165

101 165

101 165

Ċipru

31 670

38 928

43 749

49 146

53 499

53 499

53 499

53 499

Latvja

90 016

105 368

119 268

133 978

146 479

146 479

146 479

146 479

Litwanja

230 560

271 029

307 729

346 958

380 109

380 109

380 109

380 109

Ungerija

807 366

947 114

1 073 824

1 205 037

1 318 975

1 318 975

1 318 975

1 318 975

Malta

3 752

4 231

4 726

5 137

5 102

5 102

5 102

5 102

Polonja

1 877 107

2 192 294

2 477 294

2 788 247

3 044 518

3 044 518

3 044 518

3 044 518

Rumanija

623 399

729 863

907 473

1 086 608

1 264 472

1 442 335

1 620 201

1 780 406

Slovenja

87 942

103 389

117 406

131 537

144 236

144 236

144 236

144 236

Slovakkja

240 014

280 364

316 964

355 242

388 176

388 176

388 176

388 176


(*)  Limiti massimi kkalkolati b'kont meħud tal-iskeda ta' żidiet inkrementali previsti fl-Artikolu 121.


ANNESS IX

Drittijiet għall-pagament imsemmija fl-Artikolu 33(1)(b)(iii)

A.   Frott u ħxejjex, patata tal-konsum u mxietel

1.

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, “frott u ħxejjex” għandha tfisser il-prodotti elenkati fl-Artikolu 1(1)(i) u (j) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, u “patata tal-konsum” għandha tfisser patata tal-Kodiċi NM 0701 minbarra dik maħsuba għall-manifattura tal-lamtu tal-patata li għaliha tingħata għajnuna skont l-Artikolu 77 ta' dan ir-Regolament.

Il-bdiewa għandhom jirċievu dritt għal pagament għal kull ettaru li jkun ikkalkulat billi l-ammont ta' referenza msemmi fil-punt 2 jiġi diviż bl-għadd ta' ettari kif ikkalkulat skont il-punt 3.

2.

L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw l-ammont li għandu jiġi inkluż fl-ammont ta' referenza ta' kull bidwi abbażi ta' kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji bħal:

(a)

l-ammont ta' appoġġ tas-suq riċevut, direttament jew indirettament, mill-bidwi fir-rigward ta' frott u ħxejjex, patata tal-konsum u mxietel,

(b)

l-erja użata għall-produzzjoni ta' frott u ħxejjex, patata tal-konsum u mxietel,

(c)

l-ammont ta' frott u ħxejjex prodotti, patata tal-konsum u mxietel,

fir-rigward ta' perijodu rappreżentattiv li jista' jkun differenti għal kull prodott, ta' sena jew snin ta' kummerċjalizzazzjoni li jibdew mis-sena ta' kummerċjalizzazzjoni li ntemmet fl-2001 u, fil-każ tal-Istati Membri l-ġodda, mis-sena ta' kummerċjalizzazzjoni li ntemmet fl-2004, sas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni li ntemmet fl-2007.

L-applikazzjoni tal-kriterji f'dan il-punt tista' tvarja bejn prodotti ta' frott u ħxejjex, patata tal-konsum u mxietel differenti, jekk debitament ġustifikati fuq bażi oġġettiva. Fuq l-istess bażi, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma jiddeterminawx l-ammonti li għandhom jiġu inklużi fl-ammont ta' referenza u l-ettari applikabbli skont dan il-punt qabel it-tmiem ta' perijodu transitorju ta' tliet snin li jintemm fil-31 ta' Diċembru 2010.

3.

L-Istati Membri għandhom jikkalkolaw l-ettari applikabbli abbażi ta' kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji bħall-meded imsemmija fil-punt (b) tal-ewwel sottopunt tal-punt 2.

4.

Bidwi li l-produzzjoni tiegħu ntlaqtet ħazin matul il-perijodu ta' referenza msemmi fil- punt 2 minħabba każ ta' force majeure jew ċirkostanzi eċċezzjonali li ġraw qabel jew waqt dak il-perijodu ta' referenza għandu jkollu d-dritt jitlob li l-ammont ta' referenza msemmi fil-punt 2 ikun ikkalkulat abbażi tas-sena jew snin kalendarji fil-perijodu rappreżentattiv li ma kenitx/kinux milquta minn każ ta' force majeure jew ċirkustanzi eċċezzjonali.

5.

Jekk il-perijodu sħiħ ta' referenza kien milqut b'każ ta' force majeure jew ċirkustanzi eċċezzjonali, l-Istat Membru kkonċernat għandu jikkalkula l-ammont ta' referenza abbażi tas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni l-aktar qrib għall-perijodu rappreżentattiv magħżul skont il- punt 3. F'tali każ, il-punt 1 għandu japplika mutatis mutandis.

6.

Każ ta' force majeure jew ċirkustanzi eċċezzjonali, bi prova rilevanti għas-sodisfazzjon tal-awtorità kompetenti, għandhom ikunu notifikati bil-miktub lill-awtorità kompetenti mill-bidwi kkonċernat fi skadenza li għandha tiġi ffissata minn kull Stat Membru.

B.   Nbid (tqaċċit)

Bdiewa li jieħdu sehem fl-iskema ta' tqaċċit stabbilita fil-Kapitolu 3 tat-Titolu V tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 għandhom jingħataw, fis-sena wara t-tqaċċit, drittijiet għal pagamenti ugwali għall-għadd ta' ettari li għalihom ikunu rċevew primjum għat-tqaċċit.

Il-valur ta' kull unità ta' dawn id-drittijiet għal pagamenti għandhom ikunu ugwali għall-medja reġjonali tal-valur tad-drittijiet għall-pagament tar-reġjun korrispondenti. Madankollu, il-valur ta' kull unità fl-ebda każ ma għandu jeċċedi EUR 350/ettaru.

B'deroga mill-ewwel sottopunt fejn l-ettari li għalihom il-bidwi rċieva l-primjum għat-tqaċċit kienu tqiesu preċedentement għall-allokazzjoni ta' drittijiet għal pagamenti, il-valur tad-drittijiet għal pagamenti, miżmum mill-bidwi kkonċernat għandhom jiżdiedu bl-ammont li jirriżulta mill-multiplikazzjoni tan-numru ta' ettari mqaċċta msemmija fl-ewwel sottopunt bil-valur tal-unità msemmi fit-tieni sottopunt.

C.   Nbid (trasferiment minn programmi ta' appoġġ)

Fejn l-Istati Membri jagħżlu li jipprovdu appoġġ skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, huma għandhom jistabbilixxu ammont ta' referenza għal kull bidwi, kif ukoll l-ettari applikabbli:

(a)

abbażi ta' kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji;

(b)

rigward perijodu rappreżentattiv ta' referenza ta' sena jew snin tal-inbid, b'bidu mis-sena tal-inbid 2005/2006. Madankollu, il-kriterji ta' referenza użati biex jistabbilixxu l-ammont ta' referenza u l-ettari applikabbli ma għandhomx ikunu bbażati fuq perijodu ta' referenza li jinkludi snin tal-inbid wara s-sena tal-inbid 2007/2008, fejn it-trasferiment fi programmi ta' appoġġ jirrigwarda kumpens lil bdiewa li qabel ikunu rċevew appoġġ għad-distillazzjoni tal-alkoħol tax-xorb jew li kienu benefiċjarji ekonomiċi tal-appoġ għall-użu tal-most ikkonċentrat tal-għeneb biex jarrikkixi l-inbid skont ir-Regolament (KE) Nru 479/2008;

(c)

li m'għandux jaqbeż l-ammont globali disponibbli għal din il-miżura msemmi fl-Artikolu 6(e) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008.

Il-bdiewa għandhom jirċievu dritt għal pagament għal kull ettaru li jiġi kkalkulat billi l-ammont ta' referenza msemmi fuq jkun diviż bl-għadd ta' ettari applikabbli.


ANNESS X

Komponenti tal-limiti massimi nazzjonali msemmija fl-Artikolu 54

1.

Il-komponent tal-limiti massimi nazzjonali msemmi fil-paragrafu 54(1) li jikkorrispondi għat-tadam għandu jkun kif ġej:

Stat Membru

Ammont

(EUR miljuni għal kull sena kalendarja)

Bulgarija

5,394

Repubblika Ceka

0,414

Greċja

35,733

Spanja

56,233

Franza

8,033

Italja

183,967

Ċipru

0,274

Malta

0,932

Ungerija

4,512

Rumanija

1,738

Polonja

6,715

Portugall

33,333

Slovakkja

1,018

2.

Il-komponent tal-limiti massimi nazzjonali msemmi fil-paragrafu 54(2) li jikkorrispondi għall-frott u l-ħxejjex għajr l-uċuħ annwali għandu jkun kif ġej:

Stat Membru

Ammont

(EUR miljuni għal kull sena kalendarja)

Bulgarija

0,851

Repubblika Ceka

0,063

Greċja

153,833

Spanja

110,633

Franza

44,033

Italja

131,700

Ċipru

fl-2009:

4,856

fl-2010:

4,919

fl-2011:

4,982

fl-2012:

5,045

Ungerija

0,244

Rumanija

0,025

Portugall

2,900

Slovakkja

0,007


ANNESS XI

Integrazzjoni ta' appoġġ akkoppjat fl-iskema ta' pagament uniku kif imsemmi fl-Artikolu 63

1.

 

(a)

Mill-2010, il-primjum ta' kwalità speċifiku għall-qamħ durum previst fil-Kapitolu 1 tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003;

(b)

sa mhux iżjed tard mill-2012, il-primjum għall-uċuħ tal-proteina previst fit-Taqsima 3 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu IV ta' dan ir-Regolament;

(c)

sa mhux iżjed tard mill-2012, il-pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba' għar-ross previst fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu IV ta' dan ir-Regolament;

(d)

sa mhux iżjed tard mill-2012, il-pagament skont l-erja għall-ġewż previst fit-Taqsima 4 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu IV ta' dan ir-Regolament;

(e)

sa mhux iżjed tard mill-2012, l-għajnuna għall-produzzjoni għal dawk li jkabbru l-patata tal-lamtu previst fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu IV ta' dan ir-Regolament.

2.

 

(a)

mill-2012, l-għajnuna għall-ipproċessar tal-għalf niexef previst fis-Sottotaqsima I tat-Taqsima I tal-Kapitolu 4 tat-Titolu I tal-Parti II tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007;

(b)

mill-2012, l-għajnuna għall-ipproċessar tal-kittien u l-qanneb imkabbra għall-fibra previst fis-Sottotaqsima I tat-Taqsima I tal-Kapitolu 4 tat-Titolu I tal-Parti II tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007;

(c)

mill-2012, il-primjum tal-lamtu tal-patata previst fl-Artikolu 95a tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007;

(d)

mill-2012, il-pagament transitorju tal-frott irqiq previst fit-Taqsima 9 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu IV ta' dan ir-Regolament.

3.

 

Mill-2010, fejn Stat Membru jkun ta:

(a)

il-pagament skont l-erja għall-uċuħ tar-raba' tal-ħrit prevista fil-Kapitolu 10 tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003;

(b)

għajnuna għall-imsaġar taż-żebbuġ prevista fil-Kapitolu 10b tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003;

(c)

għajnuna skont l-erja tal-ħops prevista fil-Kapitolu 10d tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003.

Sa mhux aktar tard mill-2012, fejn Stat Membru jkun ta:

(a)

l-għajnuna għaż-żrieragħ prevista fit-Taqsima 5 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu IV ta' dan ir-Regolament;

(b)

il-pagamenti taċ-ċanga u l-vitella, għajr il-premjum tal-baqar li jreddgħu previst fl-Artikolu 53 ta' dan ir-Regolament.

4.

 

Sa mill-2010, fejn Stat Membru li japplika l-Artikolu 51(1) ta' dan ir-Regolament ma jagħtix iżjed il-pagamenti li ġejjin jew fejn huwa jiddeċiedi li jagħtihom f'livell iżjed baxx:

(a)

il-pagamenti għan-nagħaġ u l-mogħoż imsemmija fl-Artikolu 67 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003;

(b)

il-pagamenti għaċ-ċanga u l-vitella msemmija fl-Artikolu 68 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 jew fl-Artikolu 53(2) ta' dan ir-Regolament, f'każ ta' applikazzjoni tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 51(1) ta' dan ir-Regolament;

(c)

il-pagamenti transitorji tal-frott u l-ħxejjex imsemmija fl-Artikolu 68b tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003.


ANNESS XII

Integrazzjoni ta' appoġġ akkoppjat fl-iskema ta' pagament uniku kif imsemmi fl-Artikolu 64

Għalf niexef (Regolament (KE) Nru 1234/2007)

(EUR 1000)

Stat Membru

2012

2013

2014

2015

2016 u s-snin ta' wara

Danimarka

2 779

2 779

2 779

2 779

2 779

Ġermanja

8 475

8 475

8 475

8 475

8 475

Irlanda

132

132

132

132

132

Greċja

1 238

1238

1 238

1 238

1 238

Spanja

43 725

43 725

43 725

43 725

43 725

Franza

35 752

35 752

35 752

35 752

35 752

Italja

22 605

22 605

22 605

22 605

22 605

Olanda

5 202

5 202

5 202

5 202

5 202

Awstrija

64

64

64

64

64

Portugall

69

69

69

69

69

Finlandja

10

10

10

10

10

Svezja

180

180

180

180

180

Renju Unit

1 478

1 478

1 478

1 478

1 478

Repubblika Ceka

922

922

922

922

922

Litwanja

21

21

21

21

21

Ungerija

1 421

1 421

1 421

1 421

1 421

Polonja

147

147

147

147

147

Slovakkja

91

91

91

91

91


Primjum speċifiku ta' kwalità għall-qamħ durum

(EUR 1000)

Stat Membru

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 u s-snin ta' wara

Greċja

20 301

20 301

20 301

20 301

20 301

20 301

20 301

Spanja

22 372

22 372

22 372

22 372

22 372

22 372

22 372

Franza

8 320

8 320

8 320

8 320

8 320

8 320

8 320

Italja

42 457

42 457

42 457

42 457

42 457

42 457

42 457

Awstrija

280

280

280

280

280

280

280

Portugall

80

80

80

80

80

80

80

Bulgarija

349

436

523

610

698

785

872

Ċipru

173

198

223

247

247

247

247

Ungerija

70

80

90

100

100

100

100


Primjum għall-prodotti tal-proteini

(EUR 1000)

Stat Membru

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 u s-snin ta' wara

Belġju

84

84

84

84

84

84

84

Danimarka

843

843

843

843

843

843

843

Ġermanja

7 231

7 231

7 231

7 231

7 231

7 231

7 231

Irlanda

216

216

216

216

216

216

216

Greċja

242

242

242

242

242

242

242

Spanja

10 905

10 905

10 905

10 905

10 905

10 905

10 905

Franza

17 635

17 635

17 635

17 635

17 635

17 635

17 635

Italja

5 009

5 009

5 009

5 009

5 009

5 009

5 009

Lussemburgu

21

21

21

21

21

21

21

Olanda

67

67

67

67

67

67

67

Awstrija

2 051

2 051

2 051

2 051

2 051

2 051

2 051

Portugall

214

214

214

214

214

214

214

Finlandja

303

303

303

303

303

303

303

Svezja

2 147

2 147

2 147

2 147

2 147

2 147

2 147

Renju Unit

10 500

10 500

10 500

10 500

10 500

10 500

10 500

Bulgarija

160

201

241

281

321

361

401

Repubblika Ceka

1 858

2 123

2 389

2 654

2 654

2 654

2 654

Estonja

169

194

218

242

242

242

242

Ċipru

17

19

22

24

24

24

24

Latvja

109

124

140

155

155

155

155

Litwanja

1 486

1 698

1 911

2 123

2 123

2 123

2 123

Ungerija

1 369

1 565

1 760

1 956

1 956

1 956

1 956

Polonja

1 723

1 970

2 216

2 462

2 462

2 462

2 462

Rumanija

911

1 139

1 367

1 595

1 822

2 050

2 278

Slovenja

63

72

81

90

90

90

90

Slovakkja

1 003

1 146

1 290

1 433

1 433

1 433

1 433


Pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba' fir-rigward tar-ross

(EUR 1000)

Stat Membru

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 u s-snin ta' warata' wara

Greċja

11 407

11 407

11 407

11 407

11 407

11 407

11 407

Spanja

49 993

49 993

49 993

49 993

49 993

49 993

49 993

Franza

7 844

7 844

7 844

7 844

7 844

7 844

7 844

Italja

99 473

99 473

99 473

99 473

99 473

99 473

99 473

Portugall

11 193

11 193

11 193

11 193

11 193

11 193

11 193

Bulgarija

575

719

863

1007

1 151

1 294

1 438

Ungerija

524

599

674

749

749

749

749

Rumanija

25

32

38

44

50

57

63


Pagament skont l-erja għall-ġewż

(EUR 1000)

Stat Membru

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 u s-snin ta' wara

Belġju

12

12

12

12

12

12

12

Germanja

181

181

181

181

181

181

181

Greċja

4 963

4 963

4 963

4 963

4 963

4 963

4 963

Spanja

68 610

68 610

68 610

68 610

68 610

68 610

68 610

Franza

2 089

2 089

2 089

2 089

2 089

2 089

2 089

Italja

15 710

15 710

15 710

15 710

15 710

15 710

15 710

Lussemburgu

12

12

12

12

12

12

12

Olanda

12

12

12

12

12

12

12

Awstrija

12

12

12

12

12

12

12

Portugall

4 987

4 987

4 987

4 987

4 987

4 987

4 987

Renju Unit

12

12

12

12

12

12

12

Bulgarija

579

724

868

1 013

1 158

1 302

1 447

Ċipru

431

493

554

616

616

616

616

Ungerija

245

280

315

350