ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 21

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
24ta' Jannar 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 67/2009 tat-23 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 68/2009 tat-23 ta’ Jannar 2009 addattament għad-disa' darba għall-progress tekniku tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq ( 1 )

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 69/2009 tat-23 ta' Jannar 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-emendi għall-Istandard Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS) 1 u l-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) 27 ( 1 )

10

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 70/2009 tat-23 ta' Jannar 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jaddotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ Titjib fl-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRSs) ( 1 )

16

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 71/2009 tat-23 ta’ Jannar 2009 li jiffissa l-kwantità ta' qamħirrum disponibbli għall-intervent fil-fażi 2 tas-sena tas-suq 2008/2009

38

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2009/4/KE tat-23 ta’ Jannar 2009 Kontromiżuri għall-prevenzjoni u għall-identifikazzjoni tal-manipulazzjoni tar-rekords tat-takografi, li jemendaw id-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nri 3820/85 u 3821/85 dwar il-leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam ma' attivitajiet tat-trasport bit-triq u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 88/599/KEE ( 1 )

39

 

 

II   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill u Kummissjoni

 

 

2009/50/KE, Euratom

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni tat-18 ta’ Diċembru 2008 dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Użbekistan, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-Unjoni Ewropea

41

 

 

Kummissjoni

 

 

2009/51/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Diċembru 2008 dwar l-allokazzjoni ta’ kwoti għall-importazzjoni ta’ sustanzi kkontrollati għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2009 skont ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 2037/2000 (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8100)

43

 

 

2009/52/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Diċembru 2008 dwar l-allokazzjoni ta’ kwantitajiet ta’ sustanzi kkontrollati li huma permessi għall-użi essenzjali fil-Komunità fl-2009 skont ir-Regolament (KE) Nru 2037/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8398)

53

 

 

Bank Ċentrali Ewropew

 

 

2009/53/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-12 ta’ Diċembru 2008 dwar l-ishma ta’ persentaġġ tal-banek ċentrali nazzjonali fl-iskema għas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2008/23)

66

 

 

2009/54/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-12 ta’ Diċembru 2008 li tistabbilixi l-miżuri meħtieġa għall-ħlas tal-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew mill-banek ċentrali nazzjonali parteċipanti (BĊE/2008/24)

69

 

 

2009/55/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-12 ta’ Diċembru 2008 li tistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet għat-trasferimenti tal-ishma kapitali tal-Bank Ċentrali Ewropew bejn il-banek ċentrali nazzjonali u għall-aġġustament tal-kapital imħallas (BĊE/2008/25)

71

 

 

2009/56/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-12 ta’ Diċembru 2008 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2001/15, dwar il-ħruġ ta’ karti ta’ flus ewro (BĊE/2008/26)

75

 

 

2009/57/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-12 ta’ Diċembru 2008 li tistabbilixxi l-miżuri meħtieġa għall-kontribuzzjoni lill-valur propjetarju akkumulat tal-Bank Ċentrali Ewropew u biex jiġu aġġustati l-klejms tal-banek ċentrali nazzjonali ekwivalenti għall-assi tar-riżervi barranin ittrasferiti (BĊE/2008/27)

77

 

 

2009/58/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-15 ta’ Diċembru 2008 li tistabbilixxi l-miżuri meħtieġa għall-ħlas tal-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew mill-banek ċentrali nazzjonali mhux parteċipanti (BĊE/2008/28)

81

 

 

2009/59/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-31 ta’ Diċembru 2008 dwar il-ħlas min-Národná banka Slovenska tal-kapital, it-trasferiment ta’ assi barranin ta’ riżerva u l-kontribuzzjonijiet għar-riżervi u l-provvisti tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2008/33)

83

 

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2009/60/KE

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta’ Jannar 2009 dwar il-linji gwidi għall-aħjar prattika tal-infurzar rigward kontrolli ta' tagħmir ta' reġistrazzjoni li se jsiru permezz ta' kontrolli fit-triq u ta' garaxxijiet awtorizzati (notifikata taħt id-dokument numru C(2009) 108)  ( 1 )

87

 

 

 

*

Nota lill-qarrej (Ara paġna 3 tal-qoxra)

s3

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

24.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 21/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 67/2009

tat-23 ta’ Jannar 2009

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu ta’ l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-24 ta’ Jannar 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 23 ta’ Jannar 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

IL

138,6

JO

78,3

MA

47,6

TN

139,0

TR

95,7

ZZ

99,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

106,1

TR

158,1

ZZ

139,9

0709 90 70

MA

172,9

TR

154,7

ZZ

163,8

0709 90 80

EG

88,5

ZZ

88,5

0805 10 20

EG

47,3

IL

56,2

MA

63,9

TN

61,5

TR

68,6

ZZ

59,5

0805 20 10

MA

90,3

TR

54,0

ZZ

72,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

62,7

EG

88,5

IL

78,9

JM

52,8

PK

44,1

TR

76,8

ZZ

67,3

0805 50 10

EG

52,5

MA

67,1

TR

63,6

ZZ

61,1

0808 10 80

CN

81,4

MK

32,6

US

106,2

ZZ

73,4

0808 20 50

CN

52,5

TR

99,0

US

104,9

ZZ

85,5


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


24.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 21/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 68/2009

tat-23 ta’ Jannar 2009

addattament għad-disa' darba għall-progress tekniku tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 tal-20 ta’ Diċembru 1985 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq (1), u partikolarment l-Artikolu [17 (1)] tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness I B tar-Regolament (KEE) Nru 3821/85 jiġbor l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-kostruzzjoni, l-ittestjar, l-installazzjoni u l-ispezzjoni ta' apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq.

(2)

B'attenzjoni partikulari lejn is-sigurtà totali tas-sistema u l-applikazzjoni tagħha għall-vetturi fl-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 3821/85, ċerti speċifikazzjonijiet tekniċi għandhom jiżdiedu mal-Anness 1 B tiegħu sabiex ikun possibli l-installar tal-apparat ta' reġistrazzjoni, li huwa konformi ma' dak l-Anness, fil-vetturi tat-tip M1 u N1.

(3)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 18 tar-Regolament (KEE) Nru 3821/85,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I B tar-Regolament (KEE) Nru 3821/85 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fil-kapitolu I, id-definizzjoni li ġejja hija mdaħħla:

“(rr)

‘adapter’ ifisser: parti tal-apparat ta' reġistrazzjoni, li jipprovdi sinjal permanentament rappreżentattiv tal-veloċità tal-vettura u/jew id-distanza vvjaġġata, u li huwa;

installat u wżat biss fil-vetturi tat-tip M1 u N1 (kif spjegat fl-Anness II tad-Direttiva tal-Kunsill 70/156/KEE) li bdew jintużaw għall-ewwel darba bejn l-1 ta’ Mejju 2006 u l-31 ta’ Diċembru 2013,

installat fejn mhuwiex mekkanikament possibbli li tkun installata kwalunkwe tip oħra ta' sonda taċ-ċaqliq eżistenti li minn kull aspett ieħor hija konformi mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Anness u l-Appendiċijiet 1 sa 11 tiegħu,

installat bejn l-unità tal-vettura u l-punt fejn l-impulsi tal-veloċità/distanza huma ġġenerati bis-sondi integrati jew interfaċċji alternattivi.

Kif jidher mill-unità tal-vettura, l-imġiba tal-adapter hija l-istess bħal li kieku sonda taċ-ċaqliq, konformi mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Anness u l-Appendiċijiet 1 sa 11 tiegħu, kienet inkorporata mal-unità tal-vettura.

L-użu ta' adapter bħal dan f'dawk il-vetturi deskritti hawn fuq jagħti lok għall-installazzjoni u l-użu korrett tal-unità tal-vettura li hija konformi mal-ħtiġijiet ta' dan l-Anness.

Għal dawk il-vetturi, l-apparat ta' reġistrazzjoni jinkludi l-kejbils, l-adapter, u l-unità tal-vettura.

(2)

Fil-Kapitolu V, tas-Sezzjoni 2, ir-rekwiżit 250 għandu jinbidel b'li ġej:

“250.

Il-plakka għandha turi mill-inqas id-dettalji li ġejjin:

l-isem, l-indirizz jew l-isem tan-negozju tal-fiter jew il-workshop approvat,

il-karatteristika tal-koeffiċjent tal-vettura, fil-forma ‘w = … imp/km’,

il-kostanti tal-apparat ta' reġistrazzjoni, fil-forma ‘k = … imp/km’,

iċ-ċirkonferenza effettiva tat-tajers tar-roti fil-forma ‘l = … mm’,

id-daqs tat-tajer,

id-data li fiha l-koeffiċjent tal-karratteristika tal-vettura kien iddeterminat u ċ-ċirkonferenza effettiva tat-tajers tar-roti mkejla,

in-numru tal-identifikazzjoni tal-vettura,

il-parti tal-vettura fejn l-adapter, jekk preżenti, qiegħed installat,

il-parti tal-vettura fejn is-sonda taċ-ċaqliq qiegħda installata, jekk mhux qiegħda mqabbda mal-gearbox jew mhux qiegħed jintuża adapter,

deskrizzjoni tal-kulur tal-kejbil bejn l-adapter u dik il-parti tal-vettura li tipprovdi l-impulsi li deħlin fiha,

in-numru tas-serje tas-sonda inkorporata taċ-ċaqliq tal-adapter.”

(3)

Fil-kapitolu V, fis-sezzjoni 2, għandu jiżdied ir-rekwiżit li ġej:

“—

250a.

Il-plakek tal-installazzjoni għall-vetturi li għandhom l-adapters, jew għall-vetturi fejn is-sonda taċ-ċaqliq mhijiex imqabbda mal-gear-box għandhom jitwaħħlu fil-mument tal-installazzjoni. Għall-vetturi l-oħra kollha, il-plakek tal-installazzjoni li għandhom l-informazzjoni l-ġdida għandhom jitwaħħlu fil-mument tal-ispezzjoni ta' wara l-installazzjoni.”

(4)

Wara l-appendiċi 11, għandu jiżdied l-appendiċi 12 kif stipulat fl-Anness ta' dan ir-regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika 6 xhur wara d-data tal-pubblikazzjoni.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 23 ta’ Jannar 2009.

Għall-Kummissjoni

Antonio TAJANI

Viċi President


(1)  ĠU L 370, 31.12.1985, p. 8.


ANNESS

L-Appendiċi 12

ADAPTER GĦALL-VETTURI TAL-KATEGORIJI M1 U N1

WERREJ

1.

It-Taqsiriet u d-dokumenti ta' referenza 5

1.1.

It-Taqsiriet 5

1.2.

L-Istandards ta' referenza 5

2.

Il-Karatteristiċi ġenerali u l-funzjonijiet tal-adapter 5

2.1.

Id-Deskrizzjoni ġenerali tal-adapter 5

2.2.

Il-Funzjonijiet 6

2.3.

Is-Sigurtà 6

3.

Il-Ħtiġijiet għall-apparat ta' reġistrazzjoni meta jkun installat adapter 6

4.

Il-Kostruzzjoni u l-ħtiġijiet funzjonali għall-adapter 7

4.1.

L-Interfaċċjar u l-addattament tal-pulsazzjonijiet tal-veloċità li deħlin 7

4.2.

Il-Mogħdija tal-pulsazzjonijiet li deħlin lis-sonda taċ-ċaqliq inkorporata 7

4.3.

Is-Sonda inkorporata taċ-ċaqliq 7

4.4.

Il-Ħtiġijiet tas-sigurtà 7

4.5.

Il-Karatteristiċi ta’ prestazzjoni 7

4.6.

Il-Materjali 7

4.7.

Il-Marki 8

5.

L-Installazzjoni tal-apparat ta' reġistrazzjoni meta jintuża adapter 8

5.1.

L-Installazzjoni 8

5.2.

Is-siġillar 8

6.

Il-Kontrolli, l-Ispezzjonijiet u t-Tiswijiet 8

6.1.

L-Ispezzjonijiet perjodiċi 8

7.

L-Approvazzjoni tat-tip tal-apparat ta' reġistrazzjoni meta jintuża adapter 9

7.1.

Il-Punti ġenerali 9

7.2.

Iċ-Ċertifikat funzjonali 9

1.   IT-TAQSIRIET U D-DOKUMENTI TA' REFERENZA

1.1.   It-Taqsiriet

TBD

Iridu Jkunu Definiti (To Be Defined)

UV

l-Unità tal-Vettura (Vehicle Unit)

1.2.   L-Istandards ta' referenza

ISO16844-3 Vetturi tat-triq - Sistemi Takografiċi – Parti 3: L-interfaċċja tas-sonda taċ-ċaqliq

2.   IL-KARATTERISTIĊI ĠENERALI U L-FUNZJONIJIET TAL-ADAPTER

2.1.   Id-Deskrizzjoni ġenerali tal-adapter

ADA_001

L-adapter għandu jipprovdi UV mqabbda b'dejta taċ-ċaqliq assigurata permanentament rappreżentattiva tal-veloċità tal-vettura u d-distanza vvjaġġata.

L-adapter huwa intenzjonat biss għal dawk il-vetturi li huma meħtieġa li jkollhom l-apparat ta' reġistrazzjoni skont dan ir-Regolament.

Għandu jkun installat u wżat biss f'dawk it-tipi ta' vetturi ddefiniti skont (rr), fejn mhuwiex mekkanikament possibbli li tkun installata kwalunkwe tip oħra ta' sonda taċ-ċaqliq eżistenti li fil-każ hija konformi mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Anness u l-Appendiċijiet 1 sa 11 tiegħu.

L-adapter m'għandux ikun mekkanikament interfaċċjat ma' parti li tiċċaqlaq tal-vettura, kif meħtieġ skont l-Appendiċi 10 ta' dan l-Anness (sezzjoni 3.1), imma mqabbad mal-impulsi tal-veloċità/distanza li huma ġġenerati minn sondi integrati jew interfaċċji alternattivi.

ADA_002

Sonda taċ-ċaqliq tat-tip approvat (skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Anness, sezzjoni VIII - L-approvazzjoni tat-tip ta' apparat ta' reġistrar u l-karti tat-takografiċi) għandha tkun inkorporata mal-kaxxa tal-adapter, li għandha tinkludi wkoll strument li jibdel il-pulsazzjoni li jgħaddi l-pulsazzjonijiet li deħlin għas-sonda inkorporata taċ-ċaqliq. Is-sonda inkorporata taċ-ċaqliq innifisha għandha tkun imqabbda mal-UV, sabiex l-interfaċċja bejn l-UV u l-adapter tkun konformi mal-ħtiġijiet stipulati fl-ISO16844-3.

2.2.   Il-Funzjonijiet

ADA_003

L-adapter għandu jinkludi l-funzjonijiet li ġejjin:

l-interfaċċjar u l-addattament tal-pulsazzjonijiet tal-veloċità li deħlin,

il-mogħdija tal-pulsazzjonijiet li deħlin għas-sonda inkorporata taċ-ċaqliq,

il-funzjonijiet kollha tas-sonda inkorporata taċ-ċaqliq, li qed jipprovdu dejta taċ-ċaqliq assigurata lill-UV.

2.3.   Is-Sigurtà

ADA_004

L-adapter m'għandux ikollu ċertifikat tas-sigurtà skont il-mira tas-sigurtà ġenerika tas-sonda taċ-ċaqliq spjegata fl-Appendiċi 10 ta' dan l-Anness. Il-ħtiġijiet relatati mas-sigurtà speċifikati fis-sezzjoni 4,4 ta' dan l-Appendiċi għandha tapplika minflok.

3.   IL-ĦTIĠIJIET GĦALL-APPARAT TA' REĠISTRAZZJONI META JKUN INSTALLAT ADAPTER

Il-ħtiġijiet f'dan u fil-Kapitoli li ġejjin jindikaw kif il-ħtiġijiet ta' dan l-Anness għandhom jinftiehmu meta jintuża adapter. In-numri meħtieġa rrelatati huma pprovduti bejn il-parentesi.

ADA_005

L-apparat ta' reġistrar ta' kwalunkwe vettura li għandha adapter inkorporat għandha tkun konformi mad-dispożizzjonijiet kollha ta' dan l-Anness, apparti fil-każijiet speċifikati f'dan l-Appendiċi.

ADA_006

Meta jkun installat adapter, l-apparat ta' reġistrar jinkludi l-kejbils, l-adapter (miflok is-sonda taċ-ċaqliq), u l-UV (001).

ADA_007

Il-funzjoni tal-osservazzjoni tal-avvenimenti u/jew ħsarat tal-apparat ta' reġistrar hija mmodifikata kif ġej:

L-avveniment “tal-interruzzjoni tal-provvista tal-elettriku” għandu jinbeda mill-UV, meta ma tkunx fil-pożizzjoni kkalibrata, f'każ ta' kwalunkwe interruzzjoni li teċċedi l-200 millisekonda tal-provvista tal-elettriku tas-sonda inkorporata taċ-ċaqliq (066),

Kwalunkwe interuzzjoni fil-provvista tal-elettriku ta' aktar minn 200ms (millisekondi) tal-adapater għandha tiġġenera interruzzjoni tal-provvista tal-elettriku tas-sonda inkorporata taċ-ċaqliq tal-istess tul ekwivalenti. Il-limitu tal-interruzzjoni tal-adapter għandu jkun iddefinit mill-manifattur tal-adapter.

Dan l-avveniment ta' “żball fid-dejta taċ-ċaqliq” għandu jinbeda mill-UV fil-każ ta' interruzzjoni tal-kurrent normali tad-dejta bejn is-sonda inkorporata taċ-ċaqliq u l-UV u/jew fil-każ ta' żball tal-integrità tad-dejta jew tal-awtentiċità tad-dejta waqt l-iskambju tad-dejta bejn is-sonda inkorporata taċ-ċaqliq u l-UV (067),

L-avveniment ta' “attentat ta' ksur tas-sigurtà” għandu jinbeda mill-UV għal kwalunkwe avveniment ieħor li jaffetwa s-sigurtà tas-sonda inkorporata taċ-ċaqliq, meta ma tkunx fil-pożizzjoni kkalibrata (068),

Il-ħsara tal-“apparat ta' reġistrar” għandha tkun mibdija mill-UV, meta mhijiex fil-pożizzjoni kkalibrata, għal kwalunkwe ħsara tas-sonda inkorporata tas-sigurtà (070).

ADA_008

Il-ħsarat fl-adapter osservati mill-apparat ta' reġistrar għandhom ikunu dawk relatati mas-sonda inkorporata tas-sigurtà (071).

ADA_009

Il-funzjoni tal-ikkalibrar tal-UV għandha tagħti l-possibbiltà sabiex ikunu mqabbla awtomatikament is-sonda inkorporata taċ-ċaqliq mal-UV (154, 155).

ADA_010

It-termini ‘sonda taċ-ċaqliq’ jew ‘sonda’ fil-Mira tas-Sigurtà tal-UV fl-Appendiċi 10 ta' dan l-Anness jirreferu għas-sonda inkorporata taċ-ċaqliq.

4.   IL-KOSTRUZZJONI U L-ĦTIĠIJIET FUNZJONALI GĦALL-ADAPTER

4.1.   L-Interfaċċjar u l-addattament tal-pulsazzjonijiet tal-veloċità li deħlin

ADA_011

L-interfaċċjar ta' l-input fl-adapter għandu jaċċetta pulsazzjonijiet ta' frekwenzi rappresentattivi tal-veloċità tal-vettura u d-distanza vvjaġġata. Il-karattersitiċi tal-elettriku tal-pulsazzjonijiet li deħlin huma: TBD mill-manifattur. It-tibdiliet aċċessibli biss għall-manifattur tal-adapter u għall-workshop approvat li ikun qed jagħmel l-installazzjoni tal-adapter għandhom jagħtu l-interfaċċjar korrett ta' l-input mill-adapter għall-vettura, jekk huwa applikabbli.

ADA_012

L-interfaċċjar tal-input fl-adapter għandu jkun jista', jekk huwa applikabbli, jimmultiplika jew jaqsam il-pulsazzjonijiet tal-frekwenza tal-pulsazzjonijiet tal-veloċità li deħlin minn fattur fiss, biex is-sinjal ikun addattat għall-valur fil-medda tal-fattur k iddefinita b'dan l-Anness (4 000 sa 25 000 pulsazzjonijiet/km). Dan il-fattur fiss jista' jkun ipprogrammat biss mill-manifattur tal-adapter, u l-workshop approvat li jkun qed jagħmel l-installazzjoni tal-adapter.

4.2.   Il-Mogħdija tal-pulsazzjonijiet li deħlin lis-sonda taċ-ċaqliq inkorporata

ADA_013

Il-pulsazzjonijiet li deħlin, possibbilment addattati kif speċifikat hawn fuq, għandhom ikunu mgħoddija lis-sonda inkorporata taċ-ċaqliq, sabiex kull pulsazzjoni li dieħla tkun osservata mis-sonda taċ-ċaqliq.

4.3.   Is-Sonda inkorporata taċ-ċaqliq

ADA_014

Is-sonda inkorporata taċ-ċaqliq għandha tkun stimulata bil-pulsazzjonijiet mgħoddija, u għalhekk tkun tista' tiġġenera dejta dwar il-moviment li tirrapreżenta b'mod korrett iċ-ċaqliq tal-vettura, bħallikieku kienet interfaċċjata mekkanikament ma' parti li tiċċaqlaq tal-vettura.

ADA_015

Id-dejta ta' identifikazzjoni tas-sonda inkorporata taċ-ċaqliq għandha tintuża mill-UV sabiex tidentifika l-adapter (077),

ADA_016

Id-dejta dwar l-installazzjoni maħżuna fis-sonda inkorporata taċ-ċaqliq għandha tkun ikkunsidrata bħala rappreżentattiva tad-dejta tal-installazzjoni tal-adapter (099).

4.4.   Il-Ħtiġijiet tas-sigurtà

ADA_017

Il-kaxxa tal-adapter għandha tkun iddisinjata sabiex ma tkunx tista' tinfetaħ. Għandha tkun issiġillata, sabiex l-attentati fiżiċi tat-tbagħbis ikunu osservati malajr (eż. bl-ispezzjoni viżwali, ara ADA_035).

ADA_018

Ma għandux ikun possibbli li titneħħa s-sonda inkorporata taċ-ċaqliq mill-adapter mingħajr it-tkissir tas-siġill(i) tal-kaxxa tal-adapter, jew it-tkissir tas-siġill ta' bejn is-sonda u l-kaxxa tal-adapter (ara ADA_035).

ADA_019

L-adapter għandu jiżgura li d-dejta taċ-ċaqliq tkun tista' tiġi pproċessata u meħuda biss mill-input tal-adapter.

4.5.   Il-Karatteristiċi ta’ prestazzjoni

ADA_020

L-adapter għandu jkun operattiv kompletament fil-medda tat-temperatura (TBD mill-manifattur, skont il-pożizzjoni tal-installazzjoni) (159).

ADA_021

L-adapter għandu jkun operattiv kompletament fil-medda tal-umdità bejn 10 % u d-90 % (160).

ADA_022

L-adapter għandu jkun protett kontra l-vultaġġ żejjed, l-inverżjoni tal-polarità tal-provvista tal-elettriku tiegħu, u l-ixxortjar fiċ-ċirkwiti (161).

ADA_023

L-adapter għandu jkun konformi mad-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/28/KE (*) li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 72/245/KEE, , għall-finijiet tal-adattament tagħhom għall-progress tekniku, marbuta mal-kompatibbiltà elettromanjetika, u għandu jkun protett minn skarigi elettrostatiċi u transjenti (162).

4.6.   Il-Materjali

ADA_024

L-adapter għandu jilħaq il-grad ta' protezzjoni (TBD mill-manifatturi, skont il-pożizzjoni tal-installazzjoni) (164, 165).

ADA_025

Il-kulur tal-kaxxa ta’ barra tal-adapter għandu jkun isfar.

4.7.   Il-Marki

ADA_026

Għandha tkun imwaħħla plakka deskrittiva mal-adapter u turi d-dettalji li ġejjin (169):

l-isem u l-indirizz tal-manifattur tal-adapter,

in-numru tal-part mill-manifattur u s-sena tal-manifattura tal-adapter,

il-marka ta' approvazzjoni tat-tip ta' adapter jew tat-tip tal-apparat ta' reġistrar li jinkludi l-adapter,

id-data meta kien installat l-adapter,

in-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura li fuqha kien installat.

ADA_027

Il-plakka deskrittiva għandha wkoll turi d-dettalji li ġejjin (jekk ma jinqrawx direttament minn barra fuq is-sonda inkorporata taċ-ċaqliq):

l-isem tal-manifattur tas-sonda inkorporata taċ-ċaqliq,

in-numru tal-parti tal-manifattur u s-sena tal-manifatturar tas-sonda inkorporata taċ-ċaqliq,

il-marka tal-approvazzjoni għas-sonda inkorporata taċ-ċaqliq.

5.   L-INSTALLAZZJONI TAL-APPARAT TA' REĠISTRAZZJONI META JINTUŻA ADAPTER

5.1.   L-Installazzjoni

ADA_028

L-adapters li għandhom ikunu mwaħħla mal-vetturi għandhom ikunu mgħoddija biss lill-manifatturi tal-vetturi, jew lill-workshops approvati mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u awtorizzati sabiex jinstallaw, jattivaw u jikkalibraw it-takografi diġitali.

ADA_029

Il-workshop approvat għall-installazzjoni tal-adapter għandu jirranġa l-interfaċċja tal-input u jagħżel id-diviżjoni tal-proporzjon tas-sinjal tal-input (jekk huwa applikabbli).

ADA_030

Il-workshop approvat għall-installazzjoni tal-adapter għandu jissiġilla l-kaxxa tal-adapter.

ADA_031

L-adapter għandu jitwaħħal kemm jista' jkun viċin tal-parti tal-vettura li tipprovdi il-pulsazzjonijiet li deħlin.

ADA_032

Il-kejbils li jipprovdu l-provvista tal-elettriku għall-adapter għandhom ikunu aħmar (il-provvista pożittiva) u iswed (l-ert).

5.2.   Is-siġillar

ADA_033

Għandhom japplikaw il-ħtiġijiet tas-siġillar li ġejjin:

il-kaxxa tal-adapter għandha tkun issiġillata (ara ADA_017),

il-kaxxa tas-sonda inkorporata għandha tkun issiġillata mal-kaxxa tal-adapter, sakemm mhuwiex possibbli li titneħħa s-sonda inkorporata mingħajr t-tkissir tas-siġill(i) tal-kaxxa tal-adapter (ara ADA_018),

il-kaxxa tal-adapter għandha tkun issiġillata mal-vettura,

il-konnessjoni bejn l-adapter u l-apparat li jipprovdi il-pulsazzjonijiet li deħlin għandha tkun issiġillata miż-żewġt itruf (sal-limitu ta' dak li huwa raġjonevolment possibbli).

6.   IL-KONTROLLI, L-ISPEZZJONIJIET U T-TISWIJIET

6.1.   L-Ispezzjonijiet perjodiċi

ADA_034

Meta jintuża adapter, kull spezzjoni perjodika (spezzjoni perjodika tfisser skont ir-Rekwiżit 256 sar-Rekwiżit 258 tal-Kapitolu VI tal-Anness 1B) tal-apparat ta' reġistrar għandha tinkludi l-kontrolli li ġejjin (257):

li l-adapter għandu l-marki xierqa tal-approvazzjoni tat-tip,

li s-siġilli fuq l-adapter u l-konnessjonijiet tiegħu mhumiex mbagħbsa,

li l-adapter huwa installat kif indikat fuq il-plakka tal-installazzjoni,

li l-adapter huwa installat kif speċifikat mill-manifattur tal-adapter u/jew il-manifattur tal-vettura,

li l-muntaġġ tal-adapter huwa awtorizzat għall-vettura spezzjonata.

7.   L-APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-APPARAT TA' REĠISTRAZZJONI META JINTUŻA ADAPTER

7.1.   Il-Punti ġenerali

ADA_035

L-apparat ta' reġistrar għandu jkun sottomess għall-approvazzjoni tat-tip komplut, mal-adapter (269).

ADA_036

Kwalunkwe adapter jista' jkun sottomess għall-approvazzjoni tat-tip tiegħu, jew għall-approvazzjoni tat-tip bħala parti mill-apparat ta' reġistrar.

ADA_037

L-approvazzjoni tat-tip bħal din għandha tinkludi t-testijiet tal-funzjonalità li jinvolvu l-adapter. Ir-riżultati pożittivi għal kull wieħed minn dawn it-testijiet huma ddikjarati b'ċertifikat xieraq (270).

7.2.   Iċ-Ċertifikat funzjonali

ADA_038

Iċ-ċertifikat funzjonali ta' adapter jew ta' apparat ta' reġistrar li jinkludi adapter għandu jkun mgħoddi lill-manifattur tal-adapter wara biss li jkun għadda b'suċċess mit-testijiet minimi kollha tal-funzjonalità li ġejjin.

Nru

Test

Deskrizzjoni

Il-ħtiġijiet relatati

1.

L-eżami amministrattiv

1.1.

Id-Dokumentazzjoni

Il-korrettezza tad-dokumentazzjoni tal-adapater

 

2.

L-ispezzjoni viżwali

2.1.

Il-konformità tal-adapter mad-dokumentazzjoni

 

2.2.

L-identifikazzjoni / il-marki tal-adapter

ADA_026, ADA_027

2.3.

Il-materjali tal-adapter

163 sa 167

ADA_025

2.4.

Is-siġillar

ADA_017, ADA_018, ADA_035

3.

It-testijiet funzjonali

3.1.

Il-mogħdija tal-pulsazzjonijiet tal-veloċità lis-sonda inkorporata taċ-ċaqliq

ADA_013

3.2.

L-Interfaċċjar u l-addattament tal-pulsazzjonijiet tal-veloċità li deħlin

ADA_011, ADA_012

3.3.

Il-miżura taċ-ċaqliq korretta

022 sa 026

4.

It-testijiet ambjentali

4.1.

Ir-riżultati tat-test tal-manifattur

Ir-riżultati tat-testijiet ambjentali tal-manifattur.

ADA_020, ADA_021, ADA_022, ADA_023, ADA_024

5.

EMC

5.1.

L-emissjonijiet irradjati u s-suxxetibilità

Tkun ivverifikata l-konformità mad-Direttiva 2006/28/KE

ADA_023

5.2.

Ir-riżultati tat-test tal-manifattur

Ir-riżultati tat-testijiet ambjentali tal-manifattur.

ADA_023


(*)  GU L 65, 7.3.2006, p. 27.


24.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 21/10


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 69/2009

tat-23 ta' Jannar 2009

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-emendi għall-Istandard Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS) 1 u l-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) 27

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Lulju 2002 dwar l-applikazzjoni ta' standards internazzjonali tal-kontabilità (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 3(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Permezz tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1126/2008 (2) ġew adottati ċerti standards internazzjonali u interpretazzjonijiet li kienu fis-seħħ fil-15 ta' Ottubru 2008.

(2)

F'Mejju 2008, il-Bord tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (IASB) ippubblika l-emendi għall-IFRS 1 Adozzjoni għall-ewwel darba ta’ Standards Internazzjonali ta’ Rappurtar Finanzjarju u l-IAS 27 Rapporti Finanzjarji Konsolidati u Separati“Kost ta' Investment f'Sussidjarja, Entità b’Kontroll Konġunt u Kumpanija Assoċjata”. L-emendi għall-IFRS 1 jippermettu l-utent adottiv ġdid li fir-rapporti finanzjarji separati juża bħala kost xieraq għal investiment f'sussidjarja, entità b'kontroll konġunt jew kumpanija assoċjata kemm il-valur ġust fid-data tat-tranżsizzjoni għall-IFRSs tal-entità jew il-GAAP preċedenti li jġorr fih l-ammont tal-investiment f'dik id-data. Id-definizzjoni tal-“metodu tal-kost” tneħħiet mill-IAS 27 u għaldaqstant investitur jeħtieġ li jirrikonoxxi bħala dħul fir-rapporti finanzjarji separati tiegħu d-dividendi kollha riċevuti minn sussidjarja, entità b'kontroll kongunt jew kumpanija assoċjata, anki jekk id-dividend jitħallas minn riservi ta' qabel l-akkwiżizzjoni. L-emendi għall-IAS 27 jikkjarifikaw ukoll kif jiġi ddeterminat il-kost ta' investiment skont l-IAS 27 meta kumpanija prinċipali tirriorganizza l-istruttura operattiva tal-grupp tagħha billi tistabbilixxi entità ġdida bħala l-prinċipali tagħha u din il-prinċipali l-ġdida tikseb kontroll tal-prinċipali l-ġdida billi toħroġ strumenti azzjonarji bi skambju għall-istrumenti azzjonarji eżistenti tal-prinċipali oriġinali.

(3)

Il-konsultazzjoni mal-Grupp Tekniku ta’ Esperti (TEG) tal-Grupp Konsultattiv Ewropew dwar ir-Rappurtar Finanzjarju (EFRAG) tikkonferma li l-emendi għall-IFRS 1 u l-IAS 27 jissodisfaw il-kriterji tekniċi għall-adozzjoni stipulati fl-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002. F'konformità mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/505/KE tal-14 ta' Lulju 2006 li tistabbilixxi Grupp ta' Reviżjoni tal-Konsulenza dwar Normi [Grupp Konsultattiv dwar ir-Reviżjoni tal-Istandards] fil-qasam tal-kontabilità biex jagħti parir lill-Kummissjoni dwar l-oġġettività u n-newtralità tal-opinjonijiet tal-Grupp Konsultattiv Ewropew għall-Informazzjoni Finanzjarja [dwar ir-Rappurtar Finanzjarju] (EFRAG) (3), il-Grupp Konsultattiv dwar ir-Reviżjoni tal-Istandards qies l-opinjoni tal-EFRAG dwar l-adozzjoni u lill-Kummissjoni taha l-parir li din hija bbilanċata kif xieraq u oġġettiva.

(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 1126/2008 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(5)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Regolatorju dwar il-Kontabilità,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1126/2008 huwa emendat kif ġej:

(1)

l-Istandard Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS) 1 Adozzjoni għall-ewwel darba ta’ Standards Internazzjonali ta’ Rappurtar Finanzjarju huwa emendat kif stipulat fl-Anness għal dan ir-Regolament;

(2)

l-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) 27 Rapporti Finanzjarji Konsolidati u Separati - Kost ta' Investment f'Sussidjarja, Entità b’Kontroll Konġunt u Kumpanija Assoċjata huwa emendat kif stipulat fl-Anness għal dan ir-Regolament;

(3)

l-IAS 18, l-IAS 21 u l-IAS 36 huma emendati skont l-emendi għall-IAS 27 kif stipulat fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Kull kumpanija għandha tapplika l-emendi għall-IFRS 1 u l-IAS 27, kif stipulat fl-Anness għal dan ir-Regolament, sa mhux aktar tard mid-data tal-bidu tal-ewwel sena finanzjarja li tibda wara l-31 ta’ Diċembru 2008.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u huwa direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 23 ta’ Jannar 2009.

Għall-Kummissjoni

Charlie McCREEVY

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1.

(2)  ĠU L 320, 29.11.2008, p. 1.

(3)  ĠU L 199, 21.7.2006, p. 33.


ANNESS

STANDARDS INTERNAZZJONALI TAL-KONTABILITÀ

L-IFRS 1 u l-IAS 27

Emendi għall-IFRS 1 Adozzjoni għall-ewwel darba ta’ Standards Internazzjonali ta’ Rappurtar Finanzjarju u l-IAS 27 Rapporti Finanzjarji Konsolidati u Separati — Kost ta' Investment f'Sussidjarja, Entità b’Kontroll Konġunt u Kumpanija Assoċjata .

Riproduzzjoni permessa fiż-Żona Ekonomika Ewropea. Id-drittijiet eżistenti kollha huma rriservati lil hinn miż-ŻEE, għajr għad-dritt tar-riproduzzjoni għall-finijiet ta’ użu persunali jew użu ġust ieħor. Aktar tagħrif jista’ jinkiseb mill-IASB fuq l-internet www.iasb.org

EMENDI GĦALL- ADOZZJONI GĦALL-EWWEL DARBA TAL-IFRS 1 TAL- ISTANDARDS INTERNAZZJONALI TAR-RAPPURTAĠĠ FINANZJARJU U L-IAS 27 RAPPORTI FINANZJARJI KONSOLIDATI U SEPARATI

IL-KOST TA’ INVESTIMENT F’SUSSIDJARJA, ENTITÀ B’KONTROLL KONĠUNT JEW KUMPANIJA ASSOĊJATA

Emendi għall-IFRS 1

Adozzjoni għall-Ewwel Darba tal-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtaġġ Finanzjarju

Wara l-paragrafu 13(e), jiżdied il-paragrafu 13(ea). Wara l-paragrafu 23, jiżdiedu intestatura u l-paragrafi 23A u 23B. Il-paragrafi 25A u 34C huma emendati. Wara l-paragrafu 44, jiżdiedu intestatura u l-paragrafu 44A. Wara l-paragrafu 47J, jiżdied il-paragrafu 47K.

RIKONOXXIMENT U KEJL

Eżenzjonijiet minn IFRSs oħrajn

13

Entità tista’ tagħżel li tuża waħda jew aktar mill-eżenzjonijiet li ġejjin:

(a)

(ea)

investimenti f’sussidjarji, entitajiet b’kontroll konġunt u kumpaniji assoċjati (paragrafi 23A u 23B);

(f)

Investimenti f’sussidjarji, entitajiet b’kontroll konġunt u kumpaniji assoċjati

23A

Meta entità tipprepara rapporti finanzjarji separati, l-IAS 27 Rapporti Finanzjarji Konsolidati u Separati titlobha li titratta l-investimenti tagħha f’sussidjarji, entitajiet b’kontroll konġunt u kumpaniji assoċjati jew:

(a)

bil-kost jew

(b)

skont l-IAS 39 Strumenti Finanzjarji: Rikonoxximent u Kejl.

23B

Jekk entità li qed tadotta għall-ewwel darba tkejjel it-tali investiment bil-kost skont il-paragrafu 23A(a), għandha tkejjel dak l-investiment b’wieħed mill-ammonti li ġejjin fir-rapporti tal-ftuħ tal-IFRS separata tagħha tal-pożizzjoni finanzjarja:

(a)

il-kost stabbilit skont l-IAS 27 jew

(b)

l-ammont meqjus bħala kost. L-ammont meqjus bħala kost tat-tali investment għandu jkun:

(i)

il-valur ġust tiegħu (stabbilit skont l-IAS 39) fid-data tat-transizzjoni tal-entità għall-IFRSs fir-rapporti finanzjarji separati tagħha jew

(ii)

l-ammont miżmum ta' qabel skont il-GAAP f’dik id-data.

Entità li tadotta għall-ewwel darba tista’ tagħżel jew (i) jew (ii) ta’ hawn fuq biex tkejjel l-investiment tagħha f’kull sussidjarja, entità b’kontroll konġunt jew kumpanija assoċjata li tagħżel li tkejjel bl-użu ta' ammont meqjus bħala kost.

Nominazzjoni ta’ strumenti finanzjarji rikonoxxuti qabel

25A

L-IAS 39 jippermetti…

Eżenzjonijiet għal applikazzjonijiet retrospettivi għal IFRSs oħrajn

Interessi bla kontroll

34C

Entità li tadotta għall-ewwel darba għandha tapplika r-rekwiżiti li ġejjin tal-IAS 27 (kif emendat fl-2008)…

PREŻENTAZZJONI U ŻVELAR

Użu tal-ammont meqjus bħala kost għal investimenti f’sussidjarji, entitajiet b’kontroll konġunt u kumpaniji assoċjati

44A

Bl-istess mod, jekk entità tuża ammont meqjus bħala kost fir-rapport tal-ftuħ tal-IFRS tal-pożizzjoni finanzjarja għal investiment f'sussidjarja, entità b'kontroll konġunt jew kumpanija assoċjata fir-rapporti finanzjarji separati tagħha (ara l-paragrafu 23B), l-ewwel rapporti finanzjarji separati tagħha tal-IFRS għandhom juru:

(a)

l-ammont totali meqjus bħala kost ta’ dawk l-investimenti li l-ammont meqjus bħala kost tagħhom huwa l-ammont miżmum tal-GAAP ta’ qabel;

(b)

l-ammont totali meqjus bħala kost ta’ dawk l-investimenti li l-ammont meqjus bħala kost tagħhom huwa l-valur ġust; u

(ċ)

l-aġġustament totali tal-ammonti miżmuma rrapportati taħt il-GAAP ta’ qabel.

DATA EFFETTIVA

47K

Kost ta’ Investiment f’Sussidjarja, Entità b’Kontroll Konġunt jew Kumpanija Assoċjata (Emendi għall-IFRS 1 u l-IAS 27), maħruġa f’Mejju 2008, il-paragrafi miżjuda 13(ea), 23A, 23B u 44A. Entità għandha tapplika dawk il-paragrafi għal perjodi annwali li jibdew minn jew wara l-1 ta’ Jannar 2009. Applikazzjoni minn qabel hija permessa. Jekk entità tapplika l-paragrafi għal perjodu minn qabel, għandha tiżvela dan il-fatt.

Emendi għall-IAS 27

Rapporti Finanzjarji Konsolidati u Separati (kif emendat mit-Titjib fl-IFRSs f’Mejju 2008)

Fil-paragrafu 4, ir-riferenza għall-“metodu tal-kost” titħassar. Wara l-paragrafu 38, il-paragrafi 38A–38C huma miżjuda. Wara l-paragrafu 45A, il-paragrafi 45B u 45C huma miżjuda.

DEFINIZZJONIJIET

[Ir-referenza għall-“metodu tal-kost” tħassret.]

KONTABILITÀ GĦAL INVESTIMENTI F’SUSSIDJARJI, ENTITAJIET B’KONTROLL KONĠUNT U KUMPANIJI ASSOĊJATI FIR-RAPPORTI FINANZJARJI SEPARATI

38A

Entità għandha tirrikonoxxi dividend minn sussidjarja, entità b’kontroll konġunt jew kumpanija assoċjata fil-profitt jew telf fir-rapporti finanzjarji separati tagħha meta d-dritt tagħha li tirċievi dividend ikun stabbilit.

38B

Meta kumpanija prinċipali tirriorganizza struttura tal-grupp tagħha billi tistabbilixxi entità ġdida bħala l-kumpanija prinċipali tagħha b’tali modi li tissodisfa l-kriterji li ġejjin:

(a)

il-kumpanija prinċipali l-ġdida tikseb kontroll tal-kumpanija prinċipali oriġinali billi toħroġ strumenti ta’ ekwità minflok l-istrumenti ta’ ekwità tal-kumpanija prinċipali oriġinali;

(b)

l-assi u l-obbligazzjonijiet tal-grupp il-ġdid u tal-grupp oriġinali huma l-istess immedjatament qabel u wara r-riorganizzazzjoni; u

(ċ)

is-sidien tal-kumpanija prinċipali oriġinali qabel ir-riorganizzazzjoni għandhom l-istess interessi assoluti u relattivi fl-assi netti tal-grupp oriġinali u l-grupp il-ġdid immedjatament qabel u wara r-riorganizzazzjoni

u l-kumpanija prinċipali l-ġdida tittratta l-investiment tagħha fil-kumpanija prinċipali oriġinali skont il-paragrafu 38(a) fir-rapporti finanzjarji separati tagħha, il-kumpanija prinċipali l-ġdida għandha tkejjel il-kost tal-ammont miżmum tal-parti tagħha tas-sigurtajiet tal-ekwità fir-rapporti finanzjarji separati tal-kumpanija prinċipali oriġinali fid-data tar-riorganizzazzjoni.

38C

Bl-istess mod, entità li mhijiex kumpanija prinċipali tista’ tistabbilixxi entità ġdida bħala l-kumpanija prinċipali tagħha b’tali mod li tissodisfa l-kriterji tal-paragrafu 38B. Ir-rekwiżiti tal-paragrafu 38B japplikaw indaqs għal dawn ir-riorganizzazzjonijiet. F’dawn il-każijiet, ir-riferenzi għall-“kumpanija prinċipali oriġinali” u l-“grupp oriġinali” huma għall-“entità oriġinali”.

DATA EFFETTIVA U TRANSIZZJONI

45B

Kost ta’ Investiment f’Sussidjarja, Entità b’Kontroll Konġunt jew Kumpanija Assoċjata (Emendi għall-IFRS 1 u l-IAS 27), maħruġa f’Mejju 2008, tħassret id-definizzjoni tal-metodu tal-kost mill-paragrafu 4 u żdied il-paragrafu 38A. Entità għandha tapplika dawk l-emendi b’mod prospettiv għal perjodi annwali li jibdew minn jew wara l-1 ta’ Jannar 2009. Applikazzjoni minn qabel hija permessa. Jekk entità tapplika l-bidliet għal perjodu aktar qabel, għandha tiżvela dan il-fatt u tapplika l-emendi relatati tal-IAS 18, l-IAS 21 u l-IAS 36 fl-istess żmien.

45C

Kost ta’ Investiment f’Sussidjarja, Entità b’Kontroll Konġunt jew Kumpanija Assoċjata (Emendi għall-IFRS 1 u l-IAS 27), maħruġa f’Mejju 2008, il-paragrafi miżjuda 38B u 38C. Entità għandha tapplika dawk il-paragrafi b’mod prospettiv għar-riorganizzazzjonijiet li jsiru f’perjodi annwali li jibdew minn jew wara l-1 ta’ Jannar 2009. Applikazzjoni minn qabel hija permessa. Barra minn hekk, entità tista’ tagħżel li tapplika l-paragrafi 38B u 38C b’mod rettrospettiv għal riorganizzazzjonijiet passati taħt l-iskop ta’ dawk il-paragrafi. Madankollu, jekk entità tiddikjara mill-ġdid xi riorganizzazzjoni biex tkun konformi mal-paragrafu 38B jew 38C, għandha tiddikjara mill-ġdid ir-riorganizzazzjonijiet kollha ta’ wara taħt l-iskop ta’ dawk il-paragrafi. Jekk entità tapplika l-paragrafu 38B jew 38C għal perjodu minn qabel, għandha tiżvela dan il-fatt.

Appendiċi

Emendi għal IFRSs oħrajn

L-entitajiet għandhom japplikaw l-emendi li ġejjin għall-IAS 18, l-IAS 21 u l-IAS 36 meta japplikaw l-emendi relatati tal-paragrafi 4 u 38A tal-IAS 27.

L-IAS 18   Dħul

A1   L-IAS 18 huwa emendat kif deskritt hawn taħt.

Il-paragrafu 32 huwa emendat u l-paragrafu 38 huwa miżjud kif ġej.

32   Meta mgħax mhux imħallas huwa dovut qabel l-akkwist ta’ investiment li jrendi mgħax, ir-riċevuta sussegwenti tal-imgħax tkun allokata bejn il-perjodi ta’ qabel l-akkwist u ta’ wara l-akkwist; il-parti ta' wara l-akkwist biss hija rikonoxxuta bħala dħul.

38   Kost ta’ Investiment f’Sussidjarja, Entità b’Kontroll Konġunt jew Kumpanija Assoċjata (Emendi għall-IFRS 1 Adozzjoni għall-Ewwel Darba tal-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtaġġ Finanzarju u l-IAS 27 Finanzjarji Konsolidati u Separati), maħruġa f’Mejju 2008, emendat il-paragrafu 32. Entità għandha tapplika dik l-emenda b’mod prospettiv għal perjodi annwali li jibdew fi jew wara l-1 ta’ Jannar 2009. Applikazzjoni minn qabel hija permessa. Jekk entità tapplika l-emendi relatati fil-paragrafi 4 u 38A tal-IAS 27 għal perjodu aktar qabel, għandha tapplika l-emenda taħt il-paragrafu 32 fl-istess ħin.

L-IAS 21   L-Effetti ta’ Bidliet fir-Rati tal-Kambju

A2   Fl-IAS 21, il-paragrafu 49 huwa emendat kif ġej:

49

Entità tista’ tneħħi jew parzjalment tneħħi l-interess tagħha f’operazzjoni barranija permezz ta’ bejgħ, likwidazzjoni, ħlas ta’ kapital f’ishma jew abbandun totali ta’, jew parti minn, dik l-entità. Deprezzament tal-ammont miżmum ta' operazzjoni barranija, jew minħabba t-telfiet tagħha stess jew minħabba indeboliment rikonoxxut mill-investitur, ma jikkostitwix disponiment parzjali. Għalhekk, l-ebda parti mill-qligħ jew telf tal-kambju rikonoxxut fi dħul komprensiv ieħor ma tkun riklassifikata għal profitt jew telf mad-deprezzament.

L-IAS 36   Indeboliment tal-Assi

A3   Fl-IAS 36, wara l-paragrafu 12(g), intestatura u s-subparagrafu (h) huma miżjuda. Wara l-paragrafu 140C, il-paragrafu 140D huwa miżjud.

12   Fil-valutazzjoni jekk hemmx xi indikazzjoni li assi jista’ jkun indebolit, entità għandha tikkunsidra, bħala minimu, l-indikazzjonijiet li ġejjin:

Dividend minn sussidjarja, entità b’kontroll konġunt jew kumpanija assoċjata

(h)

għal investiment f’sussidjarja, entità b’kontroll konġunt jew kumpanija assoċjata, l-investitur jirrikonoxxi dividend mill-investiment u evidenza hija disponibbli li:

(i)

l-ammont miżmum tal-investiment fir-rapporti finanzjarji separati jaqbeż l-ammonti miżmuma fir-rapporti finanzjarji konsolidati tal-assi netti għand min qed isir l-investiment, inkluż il-valur tal-avvjament assoċjata; jew

(ii)

id-dividend jaqbeż id-dħul komprensiv totali tas-sussidjarja, entità b’kontroll konġunt jew kumpanija assoċjata fil-perjodu meta d-dividend ikun iddikjarat.

140D   Kost ta’ Investiment f’Sussidjarja, Entità b’Kontroll Konġunt jew Kumpanija Assoċjata (Emendi għal IFRS 1 Adozzjoni għall-Ewwel Darba tal-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtaġġ Finanzjarju u l-IAS 27), maħruġa f’Mejju 2008, il-paragrafu miżjud 12(h). Entità għandha tapplika dik l-emenda b’mod prospettiv għal perjodi annwali li jibdew minn jew wara l-1 ta’ Jannar 2009. Applikazzjoni minn qabel hija permessa. Jekk entità tapplika l-emendi relatati fil-paragrafi 4 u 38A tal-IAS 27 għal perjodu aktar qabel, għandha tapplika l-emenda taħt il-paragrafu 12(h) fl-istess żmien.


24.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 21/16


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 70/2009

tat-23 ta' Jannar 2009

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jaddotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ Titjib fl-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRSs)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Lulju 2002 dwar l-applikazzjoni ta’ standards internazzjonali tal-kontabilità (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 3(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Permezz tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1126/2008 (2) ġew adottati ċerti standards internazzjonali u interpretazzjonijiet li kienu fis-seħħ fil-15 ta’ Ottubru 2008.

(2)

F’Mejju 2008, il-Bord tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (IASB) ippubblika Titjib għall-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju, minn hawn ’il quddiem “it-Titjib”, fil-qafas tal-proċess annwali tiegħu ta’ titjib li jimmira li jirrazzjonalizza u jikkjarifika l-istandards internazzjonali tal-kontabilità. Il-Titjib jinkludi 35 emenda għall-istandards internazzjonali eżistenti tal-kontabilità li jinqasmu f’żewġ partijiet, fejn il-Parti I tinkludi l-emendi li jirriżultaw f’bidliet tal-kontabilità għall-finijiet ta’ preżentazzjoni, rikonoxximent jew kejl, u l-Parti II tirrigwarda bidliet fit-terminoloġija jew emendi ta’ natura editorjali.

(3)

Il-konsultazzjoni mal-Grupp Tekniku ta’ Esperti (TEG) tal-Grupp Konsultattiv Ewropew dwar ir-Rappurtar Finanzjarju (EFRAG) tikkonferma li t-Titjib jissodisfa il-kriterji tekniċi għall-adozzjoni stipulati fl-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002. F’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (KE) Nru 505/2006 tal-14 ta’ Lulju 2006 li tistabbilixxi Grupp ta’ Reviżjoni tal-Konsulenza dwar Normi [Grupp Konsultattiv dwar ir-Reviżjoni tal-Istandards] fil-qasam tal-kontabilità biex jagħti parir lill-Kummissjoni dwar l-oġġettività u n-newtalità tal-opinjonijiet tal-Grupp Konsultattiv Ewropew għall-Informazzjoni Finanzjarja [dwar ir-Rappurtar Finanzjarju] (EFRAG) (3), il-Grupp Konsultattiv dwar ir-Reviżjoni tal-Istandards qies l-opinjoni tal-EFRAG dwar l-adozzjoni u lill-Kummissjoni taha l-parir li din hija bbilanċata kif xieraq u oġġettiva.

(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 1126/2008 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(5)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Regolatorju dwar il-Kontabilità,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1126/2008 huwa emendat kif ġej:

(1)

l-Istandard Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS) 5 huwa emendat kif stipulat fl-Anness għal dan ir-Regolament;

(2)

l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) 1, IAS 8, IAS 10, IAS 16, IAS 18, IAS 19, IAS 20, IAS 23, IAS 27, IAS 28, IAS 29, IAS 31, IAS 34, IAS 36, IAS 38, IAS 39, IAS 40 u IAS 41 huma emendati kif stipulat fl-Anness għal dan ir-Regolament;

(3)

l-IFRS 1 huwa emendat skont l-emendi għall-IFRS 5 kif stipulat fl-Anness għal dan ir-Regolament;

(4)

l-IAS 7 huwa emendat skont l-emendi għall-IAS 16 kif stipulat fl-Anness għal dan ir-Regolament;

(5)

l-IFRS 7 u l-IAS 32 huma emendati skont l-emendi għall-IAS 28 u l-IAS 31 kif stipulat fl-Anness għal dan ir-Regolament;

(6)

l-IAS 16 huwa emendat skont l-emendi għall-IAS 40 kif stipulat fl-Anness għal dan ir-Regolament;

(7)

l-IAS 41 huwa emendat skont l-emendi għall-IAS 20 kif stipulat fl-Anness għal dan ir-Regolament;

(8)

l-IFRS 5, l-IAS 2 u l-IAS 36 huma emendati skont l-emendi għall-IAS 41 kif stipulat fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Kull kumpanija għandha tapplika l-emendi għall-istandards imsemmija fil-punti (2) u (4) sa (8) tal-Artikolu 1, sa mhux aktar tard mid-data tal-bidu tal-ewwel sena finanzjarja li tibda wara l-31 ta’ Diċembru 2008.

Kull kumpanija għandha tapplika l-emendi għall-istandards imsemmija fil-punti (1) u (3) tal-Artikolu 1, mhux aktar tard mid-data tal-bidu tal-ewwel sena finanzjarja li tibda wara l-30 ta’ Ġunju 2009.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u huwa direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 23 ta’ Jannar 2009

Għall-Kummissjoni

Charlie McCREEVY

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1.

(2)  ĠU L 320, 29.11.2008, p. 1.

(3)  ĠU L 199, 21.7.2006, p. 33.


ANNESS

STANDARDS INTERNAZZJONALI TAL-KONTABILITÀ

 

Titjib għall-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju

Riproduzzjoni permessa fiż-Żona Ekonomika Ewropea. Id-drittijiet eżistenti kollha huma rriservati lil hinn miż-ŻEE, għajr għad-dritt tar-riproduzzjoni għall-finijiet ta’ użu persunali jew użu ġust ieħor. Aktar tagħrif jista’ jinkiseb mill-IASB fuq l-internet www.iasb.org

Titjib fl-IFRSs

PARTI I

Emendi għall-Istandard Internazzjonali tar-Rappurtaġġ Finanzjarju 5

Assi Mhux Kurrenti Miżmuma għall-Bejgħ u Operazzjonijiet li ma Tkomplewx

Il-paragrafi 8A, 36A u 44C huma miżjuda.

KLASSIFIKAZZJONI TA’ ASSI MHUX KURRENTI (JEW GRUPPI TA’ DISPONIMENT) LI MIŻMUMA GĦALL-BEJGĦ

8A

Entità li hija kommessa għal pjan tal-bejgħ li jinvolvi t-telf ta’ kontroll ta’ sussidjarja għandha tikklassifika l-assi u l-obbligazzjonijiet kollha ta’ dik is-sussidjarja li miżmuma għall-bejgħ meta jitħarsu l-kriterji ppreżentati fil-paragrafi 6–8, irrispettivament minn jekk l-entità żżommx interess mhux ta' kontroll fis-sussidjarja ta’ qabel tagħha wara l-bejgħ.

Preżentazzjoni ta’ operazzjonijiet li ma tkomplewx

36A

Entità li hija kommessa għal pjan tal-bejgħ li jinvolvi t-telf ta’ kontroll ta’ sussidjarja għandha tiżvela l-informazzjoni meħtieġa fil-paragrafi 33–36 meta s-sussidjarja hija grupp tad-disponiment li jaqa’ taħt id-definizzjoni ta’ operazzjonijiet li ma tkomplewx skont il-paragrafu 32.

DATA EFFETTIVA

44C

Il-paragrafi 8A u 36A kienu miżjuda ma’ Titjib fl-IFRSs maħruġa f’Mejju 2008. Entità għandha tapplika dawk l-emendi għal perjodi annwali li jibdew minn jew wara l-1 ta’ Lulju 2009. Applikazzjoni minn qabel hija permessa. Madankollu, entità m’għandhiex tapplika l-emendi għal perjodi annwali li jibdew wara l-1 ta’ Lulju 2009 sakemm ma tapplikax ukoll l-IAS 27 (kif emendata f’Mejju 2008). Jekk entità tapplika l-emendi qabel l-1 ta’ Lulju 2009, għandha tiżvela dan il-fatt. Entità għandha tapplika l-emendi b’mod prospettiv mid-data meta l-ewwel applikat l-IFRS 5, suġġetta għad-disposizzjonijiet tranżizzjonali fil-paragrafu 45 tal-IAS 27 (emendata f’Mejju 2008).

Appendiċi tal-Emendi għall-IFRS 5

Emendi għall-IFRS 1

L-entitajiet għandhom japplikaw dawn l-emendi għall-IFRS 1 meta japplikaw l-emendi relatati għall-IFRS 5.

L-IFRS 1    Adozzjoni għall-Ewwel Darba tal-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtaġġ Finanzjarju

Il-paragrafu 34C(c) huwa emendat u l-paragrafu 47L huwa miżjud.

RIKONOXXIMENT U KEJL

Eżenzjonijiet għal applikazzjoni retrospettiva għal IFRSs oħrajn

Interessi mhux ta' kontroll

34C

Min jadotta għall-ewwel darba għandu japplika r-rekwiżiti li ġejjin tal-IAS 27 Rapporti Finanzjarji Konsolidati u Separati (kif emendata fl-2008) b’mod prospettiv mid-data tat-tranżizzjoni tal-IFRSs:…

(a)

(ċ)

ir-rekwiżiti fil-paragrafi 34–37 għall-kontabilità għal telf ta’ kontroll fuq sussidjarja, u r-rekwiżiti relatati tal-paragrafu 8A tal-IFRS 5.

DATA EFFETTIVA

47L

Il-paragrafu 34C kien emendat bit-Titjib għall-IFRSs maħruġa f’Mejju 2008. Entità għandha tapplika dawk l-emendi għal perjodi annwali li jibdew minn jew wara l-1 ta’ Lulju 2009. Jekk entità tapplika l-IAS 27 (emendata fl-2008) għal perjodu qabel, l-emendi għandhom ikunu applikati għal dak il-perjodu ta’ qabel.

Emendi għall-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 1

Preżentazzjoni ta’ Rapporti Finanzjarji (kif riveduta fl-2007)

Il-paragrafi 68 u 71 huma emendati. Il-paragrafu 139C huwa miżjud.

Dikjarazzjoni tal-pożizzjoni finanzjarja

Assi kurrenti

68

Iċ-ċiklu tal-operat ta' entità huwa ż-żmien mill-akkwist ta' assi għall-ipproċessar u r-realizzazzjoni tagħhom fi flus jew ekwivalenti ta' flus. Meta ċ-ċiklu normali tal-operat tal-entità ma jistax ikun identifikat sew, jitqies li huwa tnax-il xahar. Assi kurrenti jinkludu assi (bħal inventarji u debituri tan-negozju) li jinbiegħu, ikunu kkonsmati jew realizzati bħala parti miċ-ċiklu normali tal-operat anke jekk mhux mistennija li jkunu realizzati fi żmien tnax-il xahar wara l-perjodu tar-rapport. Assi kurrenti wkoll jinkludi assi li jinżammu l-aktar għal skop ta’ negozju (eżempji jinkludu xi assi finanzjarji kklassifikati bħala miżmuma għan-negozju skont l-IAS 39) u l-pożizzjoni kurrenti ta’ assi finanzjarji mhux kurrenti.

Obbligazzjonijiet kurrenti

71

Obbligazzjonijiet kurrenti oħrajn mhux saldati bħala parti miċ-ċiklu normali tal-operat, iżda huma dovuti għas-saldu fi żmien tnax-il xahar wara l-perjodu tar-rapport jew li jinżammu primarjament għan-negozju. Eżempji ta’ xi obbligazzjonijiet finanzjarji kklassifikati bħala miżmuma għan-negozju skont l-IAS 39, self kurrenti mill-bank u l-porzjoni kurrenti ta’ obbligazzjonijiet finanzjarji mhux kurrenti, dividends pagabbli, taxi fuq id-dħul u kredituri oħrajn mhux tan-negozju. Obbligazzjonijiet finanzjarji li jipprovdu ffinanzjar fuq bażi ta' perjodu twil (jiġifieri mhumiex parti mill-kapital li jdur użat fiċ-ċiklu normali tal-operat tal-entità) u li mhumiex dovuti għas-saldu fi żmien tnax-il xahar wara l-perjodu tar-rapport huma obbligazzjonijiet mhux kurrenti, suġġetti għall-paragrafi 74 u 75.

TRANŻIZZJONI U DATA EFFETTIVA

139C

Il-paragrafi 68 u 71 kienu emendati mit-Titjib fl-IFRSs maħruġa f’Mejju 2008. Entità għandha tapplika dawk l-emendi għal perjodi annwali li jibdew minn jew wara l-1 ta’ Jannar 2009. Applikazzjoni minn qabel hija permessa. Jekk entità tapplika l-emendi għal perjodu minn qabel għandha tiżvela dan il-fatt.

Emendi għall-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 16

Proprjetà, Impjant u Tagħmir

Il-paragrafi 6 u 69 huma emendati. Il-paragrafi 68A u 81D huma miżjuda.

DEFINIZZJONIJIET

6

It-termini li ġejjin jintużaw f’dan l-Istandard bit-tifsiriet speċifikati:

Ammont li Jista’ Jkun Irkuprat huwa l-ogħla bejn il-valur ġust tal-assi biex jinbiegħu u l-valur tiegħu fl-użu.

IRTIRAR TAR-RIKONOXXIMENT

68A

Madankollu, entità li, matul il-kors tal-attivitajiet ordinarji tagħha, b’mod ta’ rutina jbiegħu oġġetti ta’ proprjetà, impjanti u tagħmir li żammet għall-kiri lil oħrajn għandha tittrasferi t-tali assi għal inventarji bl-ammont miżmum fil-kotba tagħhom meta jieqfu jkunu għall-kiri u jsiru miżmuma għall-bejgħ. Id-dħul mill-bejgħ tat-tali assi għandu jkun rikonoxxut bħala dħul skont l-IAS 18 Dħul. L-IFRS 5 ma tapplikax meta l-assi li jinżammu għall-bejgħ matul il-kors ordinarji tan-negozju jkunu ttrasferiti għal inventarji.

69

Id-disponiment ta’ oġġett ta’ proprjetà, impjant u tagħmir jista’ jseħħ f’varjetà ta’ modi (eż. bil-bejgħ, bid-dħul f’-kuntratt ta’ kera finanzjarja jew b’donazzjoni. Fl-istabbiliment tad-data tad-disponiment ta’ oġġett, entità għandha tapplika l-kriterji taħt l-IAS 18 għar-rikonoxximent tad-dħul mill-bejgħ tal-oġġetti. L-IAS 17 tapplika għad-disponiment bil-bejgħ u kiri lura.

DATA EFFETTIVA

81D

Il-paragrafi 6 u 69 kienu emendati u l-paragrafu 68A kien miżjud mit-Titjib fl-IFRSs maħruġa f’Mejju 2008. Entità għandha tapplika dawk l-emendi għal perjodi annwali li jibdew minn jew wara l-1 ta’ Jannar 2009. Applikazzjoni minn qabel hija permessa. Jekk entità tapplika l-emendi għal perjodu aktar qabel għandha tiżvela dan il-fatt u fl-istess waqt tapplika l-emendi relatati tal-IAS 7 Rapport tal-Flussi tal-Flus.

Appendiċi tal-Emendi għall-IAS 16

Emendi għall-IAS 7

L-entitajiet għandhom japplikaw dawn l-emendi għall-IAS 7 meta japplikaw l-emendi relatati għall-IAS 16.

L-IAS 7    Rapport tal-Flussi tal-Flus

Il-paragrafu 14 huwa emendat. Il-paragrafu 55 huwa miżjud.

14

Flussi tal-flus …

Xi tranżazzjonijiet, bħall-bejgħ ta’ oġġett ta’ impjant, tista’ twassal għal qligħ jew telf li huwa inkluż fil-profitt jew telf rikonoxxut. Il-flussi tal-flus dwar dawn it-tranżazzjonijiet huma flussi tal-flus minn attivitajiet tal-investiment. Madankollu, pagamenti tal-flus għall-manifattura jew l-akkwist ta’ assi miżmuma għall-kiri lil oħrajn u wara miżmuma għall-bejgħ kif deskritt fil-paragrafu 68A tal-IAS 16 Proprjetà, Impjant u Tagħmir huma flussi tal-flus minn attivitajiet tal-operat. Ir-riċevuti tal-flus minn kirjiet u bejgħ ta’ wara tat-tali assi huma wkoll flussi tal-flus minn attivitajiet tal-operat.

DATA EFFETTIVA

55

Il-paragrafu 14 kien emendat mit-Titjib fl-IFRSs maħruġa f’Mejju 2008. Entità għandha tapplika dik l-emenda għal perjodi annwali li jibdew minn jew wara l-1 ta’ Jannar 2009. Applikazzjoni minn qabel hija permessa. Jekk entità tapplika l-emendi għal perjodu minn qabel għandha tiżvela dan il-fatt u tapplika l-paragrafi 68A tal-IAS 16.

Emendi għall-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 19

Benefiċċji tal-Impjegati

Il-paragrafi 7, 8(b), 32B, 97, 98, 111 u 160 huma emendati. Il-paragrafi 111A u 159D huma miżjuda.

DEFINIZZJONIJIET

7

Benefiċċji tal-impjegati fuq perjodu qasir huma benefiċċji tal-impjegati (minbarra benefiċċji tat-terminazzjoni) li huma dovuti li jissaldu fi żmien tnax-il xahar wara l-aħħar tal-perjodu li fih l-impjegati jagħtu s-servizz relatat.

Benefiċċji oħrajn tal-impjegati fuq perjodu twil huma benefiċċji tal-impjegati (minbarra benefiċċji ta’ wara l-impjieg u benefiċċji tat-terminazzjoni) li m’humiex dovuti li jissaldu fi żmien tnax-il xahar wara l-aħħar tal-perjodu li fih l-impjegati jagħtu s-servizz relatat.

Ir-redditu fuq l-assi ppjanati huwa mgħax, dividendi u dħul ieħor li jiġi mill-assi ppjanati, flimkien ma’ qligħ jew telf realizzat u mhux realizzat fuq l-assi ppjanati, bit-tnaqqis ta’ kull spejjeż tal-amministrazzjoni tal-pjan (minbarra dawk inklużi fis-suppożizzjonijiet attwarji użati għall-kejl tal-obbligazzjoni tal-benefiċċju definit) u bit-tnaqqis ta’ kull taxxa pagabbli mill-pjan innifsu.

Kost tas-servizz passat hija l-bidla fil-valur preżenti tal-obbligazzjoni tal-benefiċċju definit għas-servizz tal-impjegat fil-perjodi ta’ qabel, li tirriżulta fil-perjodu kurrenti mill-introduzzjoni ta’, jew bidliet fi, il-benefiċċji ta’ wara l-impjieg jew benefiċċji tal-impjegati oħrajn fuq perjodu twil. Il-kost tas-servizz passat tista’ tkun jew pożittiva (meta l-benefiċċji huma introdotti jew mibdulin biex il-valur preżenti tal-obbligazzjoni tal-benefiċċju definit jiżdied) jew negattiva (meta l-benefiċċji eżistenti jitbiddlu biex il-valur preżenti tal-obbligazzjoni tal-benefiċċju definit jonqos).

BENEFIĊĊJI TAL-IMPJEGAT FUQ PERJODU QASIR

8

Benefiċċji tal-impjegati fuq perjodu qasir jinkludu oġġetti bħal:

(b)

assenzi kkompensati fuq perjodu qasir (bħal liv annwali mħallas u liv tal-mard imħallas) fejn il-kumpens għall-assenzi huwa dovut li jissaldu fi żmien tnax-il xahar wara l-aħħar tal-perjodu li fih l-impjegati jagħtu s-servizz tal-impjegat relatat.

BENEFIĊĊJI TA’ WARA L-IMPJIEG: DISTINZJONI BEJN IL-PJANI TA’ KONTRIBUZZJONI DEFINIT U PJANI TA’ BENEFIĊĊJU DEFINIT

Pjani bejn għadd ta’ sidien

32B

L-IAS 37 Provvedimenti, Obbligazzjonijiet Kontinġenti u Assi Kontinġenti teħtieġ tiżvela informazzjoni dwar xi obbligazzjonijiet kontinġenti. Fil-kuntest ta’ pjani bejn għadd ta’ sidien, obbligazzjoni kontinġenti jistgħu jinħolqu minn, per eżempju:

(a)

BENEFIĊĊJI TA’ WARA L-IMPJIEG: PJANI TAL-BENEFIĊĊJU DEFINIT

Kost tas-servizz passat

97

Kost tas-servizz passat tinħoloq meta entità tintroduċi pjan ta’ benefiċċju definit li jattribwixxi servizz passat jew ibiddel il-benefiċċji pagabbli għal servizz passat taħt pjan eżistenti ta’ benefiċċju definit. Dawn il-bidliet huma redditu għas-servizz tal-impjegat tul il-perjodu sakemm jingħataw il-benefiċċji kkonċernati. Għalhekk, l-entità tirrikonoxxi l-kost tas-servizz passat tul dak il-perjodu, minkejja l-fatt li l-kost jirreferi għal servizz tal-impjegat f’perjodi ta’ qabel. L-entità tkejjel il-kost tas-servizz passat bħala l-bidla fl-obbligazzjoni li tinħoloq mill-emenda (ara l-paragrafu 64). Kost negattiv tas-servizz passat tinħoloq meta entità tbiddel il-benefiċċji attribwiti għal servizz passat biex il-valur preżenti tal-obbligazzjoni tal-benefiċċju definit jonqos.

98

Il-kost tas-servizz passat teskludi:

(a)

l-effett tad-differenzi bejn iż-żidiet attwali u li kienu previsti qabel fuq l-obbligu li jitħallsu l-benefiċċji tal-ħlas għas-servizz fis-snin ta' qabel (m'hemmx kost tas-servizz passat għax is-supposizzjonijiet attwarji jippermettu għal salarji pproġettati);

(b)

stimi minn taħt u stimi 'l fuq ta' żidiet fil-pensjoni diskrezzjonarji meta entità għandha obbligazzjoni kostruttiva biex tagħti dawn iż-żidiet (m'hemmx kost tas-servizz passat għax is-supposizzjonijiet attwarji jippermettu għal dawn iż-żidiet);

(ċ)

stimi tat-titjib fil-benefiċċji li jirriżultaw minn qligħ attwarji li kienu rikonoxxuti fir-rapporti finanzjarji jekk l-entità hija obbligata, b’termini formali ta’ pjan (jew obbligazzjoni kostruttiva li tmur lil hinn minn dawk it-termini) jew il-leġiżlazzjoni, li tuża kull ammont żejjed fil-pjan għall-benefiċċju tal-parteċipanti tal-pjan, anke jekk iż-żieda fil-benefiċċju għadu ma ngħatax formalment (iż-żieda li tirriżulta mill-obbligazzjoni hija telf attwarju u mhux kost tas-servizz passat, ara l-paragrafu 85(b));

(d)

iż-żieda fil-benefiċċji awtorizzati meta, fl-assenza ta’ benefiċċji ġodda jew imtejba, l-impjegati jlestu r-rekwiżiti tal-awtorizzazzjoni (m’hemmx kost tas-servizz passat għax l-entità rrikonoxxiet il-kost stmat tal-benefiċċji bħala kost tas-servizz kurrenti meta s-servizz ingħata); u

(e)

l-effett tal-emendi tal-pjan li jnaqqas il-benefiċċji għas-servizz futur (taqsir).

Taqsir u saldu

111

Taqsir jiġri meta entità jew:

(a)

kommessa b’mod dimostrabbli li tagħmel tnaqqis sinifikanti fin-numru ta’ impjegati koperti mill-pjan; jew

(b)

temenda t-termini ta’ pjan tal-benefiċċju definit biex element sinifikattiv ta’ servizz futur mill-impjegjati kurrenti ma jibqax jikkwalifika għall-benefiċċji, jew jikkwalifika biss għal benefiċċji mnaqqsa.

Taqsir jista’ jinħoloq minn avveniment iżolat, bħall-għeluq ta’ impjant, waqfien ta’ operazzjoni jew terminazzjoni jew sospensjoni ta’ pjan, jew tnaqqis sal-punt li ż-żidiet futuri tas-salarji huma konnessi għall-benefiċċju pagabbli għal servizz passat. Taqsir kultant ikun konness mar-ristrutturazzjoni. Meta dan ikun il-każ, entità takkonta għal taqsir fl-istess żmien tar-ristrutturazzjoni relatata.

111A

Meta emenda għall-pjan tnaqqas il-benefiċċji, l-effett tat-tnaqqis għal servizz futur biss huwa taqsir. L-effett ta’ kull tnaqqis għal servizz passat huwa kost negattiv għas-servizz passat.

DATA EFFETTIVA

159D

Il-paragrafi 7, 8(b), 32B, 97, 98 u 111 kienu emendati u l-paragrafu 111A kien miżjud mit-Titjib fl-IFRSs maħruġa f’Mejju 2008. Entità għandha tapplika l-emendi fil-paragrafi 7, 8(b) u 32B għal perjodi annwali li jibdew minn jew wara l-1 ta’ Jannar 2009. Applikazzjoni minn qabel hija permessa. Jekk entità tapplika l-emendi għal perjodu minn qabel għandha tiżvela dan il-fatt. Entità għandha tapplika l-emendi fil-paragrafi 97, 98, 111 u 111A għal bidliet fil-benefiċċji li jseħħu fi jew wara l-1 ta’ Jannar 2009.

160

L-IAS 8 tapplika meta entità tbiddel il-politiki tal-kontabilità tagħha biex tirrifletti l-bidliet speċifikati fil-paragrafi 159–159D. Meta tapplika dawn il-bidliet b’mod retrospettiv, kif meħtieġ mill-IAS 8, l-entità għandha titratta dawn il-bidliet daqs li kieku kienu applikati fl-istess waqt fil-bqija ta’ dan l-Istandard. L-eċċezzjoni hija li entità tista’ tiżvela l-ammonti meħtieġa mill-paragrafu 120A(p) peress li l-ammonti huma stabbiliti għal kull perjodu annwali b’mod prospettiv mill-ewwel perjodu annwali ppreżentat fir-rapporti finanzjarji li fih l-entità tapplika l-ewwel darba l-emendi taħt il-paragrafu 120A.

Emendi għall-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 20

Kontabilità għal Għotjiet tal-Gvern u Żvelar ta’ Assistenza tal-Gvern

Il-paragrafu 37 jitħassar. Il-paragrafi 10A u 43 huma miżjuda.

GĦOTJIET TAL-GVERN

10A

Il-benefiċċju ta’ self tal-gvern b’rata ta’ mgħax taħt tas-suq hija ttrattata bħala għotja tal-gvern. Is-self ikun rikonoxxut u jitkejjel skont l-IAS 39 Strumenti Finanzjarji: Rikonoxximent u Kejl. Il-benefiċċju tar-rata ta’ mgħax taħt tas-suq għandu jitkejjel bħala d-differenza bejn il-valur inizjali miżmum fil-kotba tas-self stabbilit skont l-IAS 39 u l-ammonti rikavati. Il-benefiċċju jkun ittrattat skont dan l-Istandard. L-entità għandha tikkunsidra l-kundizzjonijiet u l-obbligazzjonijiet li għandhom, jew iridu, jkunu mħarsa fl-identifikazzjoni tal-kosti li l-benefiċċju tas-self huwa maħsub li jikkumpensa għalihom.

ASSISTENZA TAL-GVERN

37

[Imħassar]

DATA EFFETTIVA

43

Il-paragrafu 37 kien imħassar u l-paragrafu 10A kien miżjud bit-Titjib fl-IFRSs maħruġa f’Mejju 2008. Entità għandha tapplika dawk l-emendi b’mod prospettiv għas-self tal-gvern riċevuti fil-perjodi li jibdew minn jew wara l-1 ta’ Jannar 2009. Applikazzjoni minn qabel hija permessa. Jekk entità tapplika l-emendi għal perjodu minn qabel għandha tiżvela dan il-fatt.

Emendi għall-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 23

Kosti tas-Self (kif riveduta fl-2007)

Il-paragrafu 6 huwa emendat. Il-paragrafu 29A huwa miżjud.

DEFINIZZJONIJIET

6

Il-kosti tas-self jistgħu jinkludu:

(a)

l-ispiża tal-imgħax ikkalkulat bl-użu tal-metodu tal-imgħax effettiva kif deskritt fl-IAS 39 Strumenti Finanzjarji: Rikonoxximent u Kejl;

(b)

[imħassar]

(ċ)

[imħassar]

(d)

spejjeż tal-finanzi dwar kera finanzjarja rrikonoxxuta skont l-IAS 17 Kuntratti tal-Kera; u

(e)

differenzi fil-kambju li jinħolqu minn self ta’ muniti barranin sal-punt li jitqiesu bħala aġġustament għall-kosti tal-imgħax.

DATA EFFETTIVA

29A

Il-paragrafu 6 kien emendat mit-Titjib fl-IFRSs maħruġa f’Mejju 2008. Entità għandha tapplika dik l-emenda għal perjodi annwali li jibdew minn jew wara l-1 ta’ Jannar 2009. Applikazzjoni minn qabel hija permessa. Jekk entità tapplika l-emenda għal perjodu minn qabel għandha tiżvela dan il-fatt.

Emendi għall-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 27

Rapporti Finanzjarji Konsolidati u Separati

Il-paragrafu 37 huwa emendat. Il-paragrafu 43A huwa miżjud.

KONTABILITÀ GĦAL INVESTIMENTI F’SUSSIDJARJI, ENTITAJIET B’KONTROLL KONĠUNT U ASSOĊJATI F’KONTIJIET FINANZJARJI SEPARATI

37

Meta entità tipprepara rapporti finanzjarji separati, għandha takkonta għal investimenti f’sussidjarji, entitajiet b’kontroll konġunt u kumpaniji assoċjati:

(a)

bil-kost, jew

(b)

skont l-IAS 39.

L-entità għandha tapplika l-istess kontabilità għal kull kategorija ta’ investimenti. Investmenti ttrattati bil-kost għandhom ikunu ttrattati skont l-IFRS 5 Assi Mhux Kurrenti Miżmuma għall-Bejgħ u Operazzjonijiet li Ma Tkomplewx meta jkunu kklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ (jew inklużi fi grupp tad-disponiment li huwa kklassifikat bħala miżmum għall-bejgħ) skont l-IFRS 5. Il-kejl tal-investimenti ttrattati skont l-IAS 39 ma jinbidilx f’dawn iċ-ċirkostanzi.

DATA EFFETTIVA U TRANŻIZZJONI

43A

Il-paragrafu 37 kien emendat mit-Titjib fl-IFRSs maħruġa f’Mejju 2008. Entità għandha tapplika dik l-emenda għal perjodi annwali li jibdew minn jew wara l-1 ta’ Jannar 2009, b’mod prospettiv mid-data ta’ meta adottat l-IFRS 5 l-ewwel darba. Applikazzjoni minn qabel hija permessa. Jekk entità tapplika l-emenda għal perjodu minn qabel għandha tiżvela dan il-fatt.

Emendi għall-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 28

Investimenti f’Kumpaniji Assoċjati

Il-paragrafi 1 u 33 u l-intestatura ta’ fuq il-paragrafu 41 huma emendati. Il-paragrafu 41C huwa miżjud.

AMBITU

1

Dan l-Istandard għandu jkun applikat fil-kontabilità għal investimenti f’kumpaniji assoċjati. Madankollu, ma japplikax għal investimenti f’kumpaniji assoċjati miżmuma minn:

(a)

organizzazzjonijiet ta’ kapital ta’ impriżi, jew

(b)

fondi ta’ benefiċċju komuni, unit trusts u entitajiet simili inklużi fondi tal-assigurazzjoni marbutin mal-investimenti

li fir-rikonoxximent inizjali kienu kklassifikati bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf jew kienu kklassifikati bħala miżmuma għan-negozju u ttrattati skont l-IAS 39 Strumenti Finanzjarji: Rikonoxximent u Kejl. Dawn l-investimenti għandhom jitkejlu bil-valur ġust skont l-IAS 39, bil-bidliet fil-valur ġust irrikonoxxuti fil-profitt jew telf fil-perjodu tal-bidla. Entità li żżomm dawn l-investimenti għandha tagħmel l-iżvelar meħtieġ mill-paragrafu 37(f).

APPLIKAZZJONI TAL-METODU TAL-EKWITÀ

Telf minn indeboliment

33

Peress li l-avvjament tifforma parti mill-ammont miżmum fil-kotba ta’ investiment f’kumpanija assoċjata mhux rikonoxxuta separatament, m’hijiex ittestjata għal indeboliment separatament bl-applikazzjoni tar-rekwiżiti tal-avvjament tal-ittestjar għal indeboliment fl-IAS 36 Indeboliment tal-Assi. Minflok, l-ammont kollu miżmum fil-kotba tal-investiment huwa ttestjat għal indeboliment skont l-IAS 36 bħala assi wieħed, billi tqabbel l-ammont tiegħu li jista’ jkun irkuprat (l-ogħla tal-valur fl-użu u l-valur ġust bit-tnaqqis tal-kost tal-bejgħ) bl-ammont tiegħu miżmum fil-kotba, kull meta l-applikazzjoni tar-rekwiżiti fl-IAS 39 jindikaw li l-investiment jista’ jkun indebolit. Telf minn indeboliment huwa rikonoxxut f’dawk iċ-ċirkostanzi m'huwiex allokat għal kull assi, inkluża avvjament, li tifforma parti tal-ammont miżmum fil-kotba tal-investiment fil-kumpanija assoċjata. Għalhekk, kull treġġigħ lura ta’ dak it-telf minn indeboliment huwa rrikonoxxut skont l-IAS 36 sakemm l-ammont li jista’ jkun irkuprat tal-investiment sussegwentement jiżdied. Fl-istabbiliment tal-valur tal-użu tal-investiment, entità tistma:

(a)

DATA EFFETTIVA U TRANŻIZZJONI

41C

Il-paragrafi 1 u 33 kienu emendati mit-Titjib fl-IFRSs maħruġa f’Mejju 2008. Entità għandha tapplika dawk l-emendi għal perjodi annwali li jibdew minn jew wara l-1 ta’ Jannar 2009. Applikazzjoni minn qabel hija permessa. Jekk entità tapplika l-emendi għal perjodu aktar qabel għandha tiżvela dan il-fatt u tapplika għal dak il-perjodu aktar qabel l-emendi għall-paragrafu 3 tal-IFRS 7 Strumenti Finanzjarji: Żvelar, il-paragrafu 1 tal-IAS 31 u l-paragrafu 4 tal-IAS 32 Strumenti Finanzjarji: Preżentazzjoni maħruġa f’Mejju 2008. Entità hija permessa tapplika l-emendi b’mod prospettiv.

Emendi għall-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 31

Interessi f’Impriżi Konġunti

Il-paragrafu 1 u l-intestatura ta’ fuq il-paragrafu 58 huma emendati. Il-paragrafu 58B huwa miżjud.

AMBITU

1

Dan l-Istandard għandu jkun applikat fil-kontabilità għall-interessi ta’ impriżi konġunti u r-rappurtaġġ ta’ assi ta’ impriżi konġunti, obbligazzjonijiet, dħul u spejjeż fir-rapporti finanzjarji ta’ imprendituri u investituri, irrilevanti mill-istrutturi jew il-forom li fihom isiru l-attivitajiet ta’ impriżi konġunti. Madankollu, ma japplikax għall-interessi ta’ imprendituri minn entitajiet ikkontrollati b’mod konġunt miżmuma minn:

(a)

organizzazzjonijiet ta’ kapital ta’ impriżi, jew

(b)

fondi ta’ benefiċċju komuni, unit trusts u entitajiet simili inklużi fondi tal-assigurazzjoni marbutin mal-investimenti

li fir-rikonoxximent inizjali kienu kklassifikati bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf jew kienu kklassifikati bħala miżmuma għan-negozju u ttrattati skont l-IAS 39 Strumenti Finanzjarji: Rikonoxximent u Kejl. Dawn l-investimenti għandhom jitkejlu bil-valur ġust skont l-IAS 39, bil-bidliet fil-valur ġust irrikonoxxuti fil-profitt jew telf fil-perjodu tal-bidla. Imprenditur li jżomm dan l-interess għandu jagħmel l-iżvelar meħtieġ mill-paragrafu 55 u 56).

DATA EFFETTIVA U TRANŻIZZJONI

58B

Il-paragrafu 1 kien emendat mit-Titjib fl-IFRSs maħruġa f’Mejju 2008. Entità għandha tapplika dik l-emenda għal perjodi annwali li jibdew minn jew wara l-1 ta’ Jannar 2009. Applikazzjoni minn qabel hija permessa. Jekk entità tapplika l-emenda għal perjodu aktar qabel għandha tiżvela dan il-fatt u tapplika għal dak il-perjodu aktar qabel l-emendi għall-paragrafu 3 tal-IFRS 7 Strumenti Finanzjarji: Żvelar, il-paragrafu 1 tal-IAS 28 u l-paragrafu 4 tal-IAS 32 Strumenti Finanzjarji: Preżentazzjoni maħruġa f’Mejju 2008. Entità hija permessa tapplika l-emenda b’mod prospettiv.

Appendiċi tal-Emendi għall-IAS 28 u l-IAS 31

Emendi għal IFRSs oħrajn

L-entitajiet għandhom japplikaw l-emendi għall-IFRS 7 u l-IAS 32 f’dan l-appendiċi meta japplikaw l-emendi relatati tal-IAS 28 u l-IAS 31.

L-IFRS 7    Strumenti Finanzjarji: Żvelar

Il-paragrafu 3(a) huwa emendat. Il-paragrafu 44D huwa miżjud.

AMBITU

3

Din l-IFRS għandha tkun applikata mill-entitajiet kollha ta’ kull tip ta’ strumenti finanzjarji, minbarra:

(a)

dawk l-interessi fis-sussidjarji, kumpaniji assoċjati jew impriżi konġunti li huma ttrattati skont l-IAS 27 Rapporti Finanzjarji Konsolidati u Separati, l-IAS 28 Investmenti f’Kumpaniji Assoċjati jew l-IAS 31 Interessi f’Impriżi Konġunti. Madankollu, f’xi każijiet, l-IAS 27, l-IAS 28 jew l-IAS 31 tippermetti entità li takkonta għal interess f’sussidjarja, kumpanija assoċjata jew impriża konġunta bl-użu tal-IAS 39; f’dawk il-każijiet, l-entitajiet għandhom japplikaw ir-rekwiżiti ta’ dan l-IFRS. L-entitajiet għandhom ukoll japplikaw dan l-IFRS għad-derivattivi marbutin mal-interessi fis-sussidjarji, kumpaniji assoċjati jew impriżi konġunti sakemm id-derivattiva ma taqax taħt id-definizzjoni ta’ strument azzjonarju fl-IAS 32.

DATA EFFETTIVA U TRANŻIZZJONI

44D

Il-paragrafu 3(a) kien emendat mit-Titjib fl-IFRSs maħruġa f’Mejju 2008. Entità għandha tapplika dik l-emenda għal perjodi annwali li jibdew minn jew wara l-1 ta’ Jannar 2009. Applikazzjoni minn qabel hija permessa. Jekk entità tapplika l-emendi għal perjodu aktar qabel għandha tiżvela dak il-fatt u tapplika għal perjodu aktar qabel l-emendi għall-ewwel paragrafu tal-IAS 28, l-ewwel paragrafu tal-IAS 31 u l-paragrafu 4 tal-IAS 32 maħruġa f’Mejju 2008. Entità hija permessa tapplika l-emenda b’mod prospettiv.

L-IAS 32    Strumenti Finanzjarji: Preżentazzjoni

Il-paragrafu 4(a) u l-intestatura ta’ fuq il-paragrafu 96 huma emendati. Il-paragrafu 97D huwa miżjud.

AMBITU

4

Dan l-Istandard għandu jkun applikat mill-entitajiet kollha ta’ kull tip ta’ strumenti finanzjarji minbarra:

(a)

dawk l-interessi fis-sussidjarji, kumpaniji assoċjati jew impriżi konġunti li huma ttrattati skont l-IAS 27 Rapporti Finanzjarji Konsolidati u Separati, l-IAS 28 Investmenti f’Kumpaniji Assoċjati jew l-IAS 31 Interessi f’Impriżi Konġunti. Madankollu, f’xi każijiet, l-IAS 27, l-IAS 28 jew l-IAS 31 tippermetti entità li takkonta għal interess f’sussidjarja, kumpanija assoċjata jew impriża konġunta bl-użu tal-IAS 39; f’dawk il-każijiet, l-entitajiet għandhom japplikaw ir-rekwiżiti ta’ dan l-IFRS. L-entitajiet għandhom ukoll japplikaw dan l-Istandard għad-derivattivi kollha marbutin mal-interessi fis-sussidjarji, kumpaniji assoċjati jew impriżi konġunti.

DATA EFFETTIVA U TRANŻIZZJONI

97D

Il-paragrafu 4 kien emendat mit-Titjib fl-IFRSs maħruġa f’Mejju 2008. Entità għandha tapplika dik l-emenda għal perjodi annwali li jibdew minn jew wara l-1 ta’ Jannar 2009. Applikazzjoni minn qabel hija permessa. Jekk entità tapplika l-emenda għal perjodu aktar qabel għandha tiżvela dak il-fatt u tapplika għal perjodu aktar qabel l-emendi għall-paragrafu 3 tal-IFRS 7, l-ewwel paragrafu tal-IAS 28 u l-ewwel paragrafu tal-IAS 32 maħruġa f’Mejju 2008. Entità hija permessa tapplika l-emenda b’mod prospettiv.

Emendi għall-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 29

Rappurtaġġ Finanzjarju f’Ekonomiji Iperinflazzjonarji

Il-paragrafi 6, 15 u 19 huma emendati. Dawn l-emendi għandhom ikunu applikati għal perjodi annwali li jibdew minn jew wara l-1 ta’ Jannar 2009. Applikazzjoni minn qabel hija permessa.

ID-DIKJARAZZJONI MILL-ĠDID TA’ RAPPORTI FINANZJARJI

6

L-entitajiet li jippreparaw ir-rapporti finanzjarji fuq il-bażi ta’ kost storiku tal-kontabilità jagħmlu hekk mingħajr kunsiderazzjoni la tal-bidliet fil-livell ġenerali tal-prezzijiet u lanqas għal żidiet fi prezzijiet speċifiċi tal-assi jew l-obbligazzjonijiet rikonoxxuti. L-eċċezzjonijiet għal dawn huma dawk l-assi u obbligazzjonijiet li l-entità hija mitluba, jew tagħżel, li tkejjel fuq il-valur ġust. Per eżempju, proprjetà, impjanti u tagħmir jistgħu jkunu vvalutati mill-ġdid għall-valur ġust u assi bijoloġiċi huma ġeneralment meħtieġa jitkejlu bil-valur ġust. Xi entitajiet, madankollu, jippreżentaw rapporti finanzjarji li huma bbażati fuq il-metodu tal-kost kurrenti li jirrifletti l-effetti tal-bidliet fil-prezzijiet speċifiċi tal-assi miżmuma.

15

Bosta affarijiet mhux monetarji jinżammu bil-kost jew il-kost bit-tnaqqis tad-deprezzament; għalhekk huma espresso bl-ammonti kurrenti fid-data tal-akkwist tagħhom. Il-kost iddikjarat mill-ġdid, jew il-kost bit-tnaqqis tad-deprezzament, ta’ kull oġġett huwa stabbilit bl-applikazzjoni tal-bidla fl-indiċi ġenerali tal-prezz mid-data tal-akkwist sal-aħħar tal-perjodu tar-rappurtaġġ mal-kost storiku tiegħu u d-deprezzament akkumulat. Per eżempju, proprjetà, impjanti u tagħmir, inventarji ta’ materja prima u merkanzija, avvjament, patenti, trejdmarks u assi simili huma ddikjarati mill-ġdid mid-data tax-xiri tagħhom. Inventarji ta’ oġġetti parzjament lesti u lesti huma ddikjarati mill-ġdid mid-dati ta’ meta tħallsu l-kosti tax-xiri u tal-konverżjoni.

19

L-ammont iddikjarat mill-ġdid ta' oġġett mhux monetarju jitnaqqas, skont l-IFRSs xierqa, meta jaqbeż l-ammont tiegħu li jista’ jkun irkuprat. Per eżempju, l-ammont iddikjarati mill-ġdid tal-proprjetà, impjanti u tagħmir, avvjament, patenti, trejdmarks jitnaqqas mill-ammont li jista’ jkun irkuprat u l-ammonti ddikjarati mill-ġdid jitnaqqsu għall-valur nett li jinġab.

Emendi għall-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 36

Indeboliment tal-Assi

Il-paragrafu 134(e) huwa emendat. Il-paragrafu 140C huwa miżjud.

ŻVELAR

Stimi użati għall-kejl ta’ ammonti li jistgħu jkunu rkuprati ta’ unitajiet li jiġġeneraw il-flus li fihom avvjament jew assi intanġibbli bi żmien indefinit ta’ utilità

134

Entità għandha tiżvela l-informazzjoni meħtieġa minn (a)–(f) għal kull unità li tiġġenera l-flus (grupp ta' unitajiet) fejn l-ammont miżmum fil-kotba tal-avvjament jew assi intanġibbli bi żminijiet definiti tal-utilità allokati għal dik l-unità (grupp ta' unitajiet) hija sinifikanti b'paragun mal-ammont totali miżmum fil-kotba tal-avvjament jew tal-assi intanġibbli bi żminijiet indefiniti tal-utilità tal-entità:

(e)

jekk l-ammont tal-unità li jista’ jkun irkuprat (tal-grupp tal-unitajiet) huwa bbażat fuq il-valur ġust bit-tnaqqis tal-kost tal-bejgħ, il-metodoloġija użat għall-istabbiliment tal-valur ġust bit-tnaqqis tal-kosti tal-bejgħ. Jekk il-valur ġust bit-tnaqqis tal-kosti tal-bejgħ ma jkunx stabbilit bl-użu ta’ prezz tas-suq li jista’ jkun osservat għall-unità (grupp ta’ unitajiet), l-informazzjoni li ġejja għandha tkun żvelata wkoll:

(i)

deskrizzjoni ta’ kull suppożizzjoni kruċjali li fuqha l-maniġment ibbażat l-istabbiliment tagħha tal-valur ġust bit-tnaqqis tal-kosti tal-bejgħ. Suppożizzjonijiet kruċjali huma dawk fejn l-ammont tal-unità (tal-grupp ta’ unitajiet) li jista’ jkun irkuprat huwa l-aktar sensittiv għalihom.

(ii)

deskrizzjoni tal-metodu tal-maniġment biex tistabbilixxi l-valur (jew valuri) assenjati għal kull suppożizzjoni kruċjali, jekk dawk il-valuri jirriflettux l-esperjenza passat jew, jekk ikun il-każ, humiex konsistenti ma’ għejun esterni tal-informazzjoni, u jekk le, kif u għaliex huma differenti mill-esperjenza passata jew għejun esterni tal-informazzjoni.

Jekk il-valur ġust bit-tnaqqis tal-kosti tal-bejgħ ikun stabbilit bl-użu ta’ projezzjonijiet tal-flussi tal-flus, l-informazzjoni li ġejja għandha tkun żvelata wkoll:

(iii)

il-perjodu li fuqu l-maniġment għandu l-flussi pproġettati tal-flus.

(iv)

ir-rata tat-tkabbir użata biex testrapola l-projezzjonijiet tal-flussi tal-flus.

(v)

ir-rata(i) tal-iskont applikati għall-projezzjonijiet tal-flussi tal-flus.

PROVVEDIMENTI TRANŻIZZJONALI U DATA EFFETTIVA

140C

Il-paragrafu 134(e) kien emendat mit-Titjib fl-IFRSs maħruġa f’Mejju 2008. Entità għandha tapplika dik l-emenda għal perjodi annwali li jibdew minn jew wara l-1 ta’ Jannar 2009. Applikazzjoni minn qabel hija permessa. Jekk entità tapplika l-emenda għal perjodu minn qabel għandha tiżvela dan il-fatt.

Emendi għall-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 38

Assi Intanġibbli

Il-paragrafi 69, 70 u 98 huma emendati. Il-paragrafi 69A u 130D huma miżjuda.

RIKONOXXIMENT TA’ SPIŻA

69

F’xi każijiet, l-ispejjeż imħallsa biex jipprovdu benefiċċji ekonomiċi futuri lejn entità, iżda l-ebda assi intanġibbli jew assi ieħor huwa akkwistat jew maħluq li jista’ jkun rikonoxxut. Fil-każ tal-provvista ta’ oġġetti, l-entità tirrikonoxxi din in-nefqa bħala spiża meta jkollha d-dritt li taċċessa dawk l-oġġetti. Fil-każ tal-provvista ta’ servizzi, l-entità tirrikonoxxi n-nefqa bħala spiża meta tirċievi s-servizzi. Per eżempju, nefqa fuq ir-riċerka hija rikonoxxuta bħala spiża meta titħallas (ara l-paragrafu 54), minbarra meta tkun akkwistata bħala parti minn kombinazzjoni tan-negozju. Eżempji oħrajn tan-nefqa li huma rikonoxxuti bħala spiża meta jitħallsu jinkludu:

(a)

(ċ)

nefqa fuq attivitajiet tar-reklamar u promozzjonali (inklużi katalgi ta’ ordnijiet bil-posta).

(d)

69A

Entità għandha d-dritt li taċċessa l-oġġetti meta jsiru tagħha. L-istess, għandha dritt taċċessa l-oġġetti meta jkunu mibnijin mill-fornitur skont it-termini ta’ kuntratt tal-provvista u l-entità tista’ titlob il-kunsinna tagħhom għal pagament. Servizzi jkunu riċevuti meta jkunu eżekwiti minn fornitur skont kuntratt tal-kunsinna tagħhom lill-entità u mhux meta l-entità tużahom għall-kunsinna ta’ servizz ieħor, per eżempju, għall-kunsinna ta’ reklamar lill-klijenti.

70

Il-paragrafu 68 ma jipprekludix entità milli tirrikonoxxi ħlasijiet bil-quddiem bħala assi meta l-ħlas tal-oġġetti jsir minn qabel l-entità tikseb d-dritt li taċċessa dawk l-oġġetti. L-istess, il-paragrafu 68 ma jipprekludix entità milli tirrikonoxxi ħlasijiet bil-quddiem bħala assi meta l-ħlas għal servizzi jsir qabel l-entità tirċievi dawk is-servizzi.

ASSI INTANĠIBBLI BI ŻMINIJIET FINITI TAL-UTILITÀ

Perjodu ta’ amortizzament u metodu tal-amortizzament

98

Varjetà ta’ metodi tal-amortizzament tista’ tintuża biex talloka l-ammont li jiġi ddeprezzat ta’ assi fuq bażi sistematika fuq iż-żmien tal-utilità tiegħu. Dawn il-metodi jinkludu l-metodu tal-linja dritta, il-metodu tal-bilanċ ridott u l-metodu tal-unità tal-produzzjoni. Il-metodu użat jintgħażel fuq il-bażi tad-disinn mistenni tal-konsum tal-benefiċċji ekonomiċi futuri mistennija inklużi fl-assi u huwa applikat b’mod konsistenti minn perjodu għal perjodu, sakemm ikun hemm bidla fid-disinn mistenni tal-konsum ta’ dawk il-benefiċċji ekonomiċi futuri.

PROVVEDIMENTI TRANŻIZZJONALI U DATA EFFETTIVA

130D

Il-paragrafi 69, 70 u 98 kienu emendati u l-paragrafu 69A kien miżjud mit-Titjib fl-IFRSs maħruġa f’Mejju 2008. Entità għandha tapplika dawk l-emendi għal perjodi annwali li jibdew minn jew wara l-1 ta’ Jannar 2009. Applikazzjoni minn qabel hija permessa. Jekk entità tapplika l-emendi għal perjodu minn qabel għandha tiżvela dan il-fatt.

Emendi għall-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 39

Strumenti Finanzjarji: Rikonoxximent u Kejl

Il-paragrafi 9, 73 u AG8 huma emendati. Il-paragrafi 50A u 108C huma miżjuda.

DEFINIZZJONIJIET

9

It-termini li ġejjin jintużaw f’dan l-Istandard bit-tifsiriet speċifikati:

Definizzjonijiet ta’ erba’ kategoriji ta’ strumenti finanzjarji

Assi finanzjarju jew obbligazzjoni finanzjarja bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf hija assi finanzjarja jew obbligazzjoni finanzjarja li taqa’ taħt waħda minn dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin.

(a)

Hija kklassifikata bħal miżmuma għan-negozju. Assi finanzjarju jew obbligazzjoni finanzjarja hija kklassifikata bħala miżmuma għan-negozju jekk:

(i)

hija akkwistata jew titħallas l-aktar għall-iskop tal-bejgħ jew tax-xiri mill-ġdid tagħha fil-perjodu l-qasir;

(ii)

fir-rikonoxximent inizjali kienet parti minn portafoll ta’ strumenti finanzjarji identifikati li huma amministrati flimkien u li dwarhom hemm evidenza ta’ disinn attwali riċenti ta’ teħid ta’ profitti għal żmien qasir; jew

(iii)

hija derivattiva (minbarra għal derivattiva li hija kuntratt ta’ garanzija finanzjarja jew strument speċifikat u effettiv għall-hedging).

(b)

KEJL

Riklassifikazzjonijiet

50A

Il-bidliet fiċ-ċirkostanzi li ġejjin m’humiex riklassifikazzjonijiet għall-iskopijiet tal-paragrafu 50:

(a)

derivattiva li qabel kienet strument speċifikat u effettiv tal-hedging f'hedge ta' fluss tal-flus jew hedge ta' investiment nett ma tibqax tikkwalifika bħala tali;

(b)

derivattiva li qabel isir strument speċifikat u effettiv tal-hedging f'hedge ta' fluss tal-flus jew hedge ta' investiment nett;

(ċ)

assi finanzjarju li huwa rrikklassifikat meta kumpanija tal-assigurazzjoni tbiddel il-politiki tal-kontabilità tagħha skond il-paragrafu 45 tal-IFRS 4.

HEDGING

Strumenti tal-hedging

Strumenti li jikkwalifikaw

73

Għal skopijiet tal-kontabilità tal-hedge, l-istrumenti biss li jinvolvi parti esterna għal entità tar-rappurtaġġ (jiġifieri esterni għall-grupp jew entità individwali li dwarha qed isir ir-rappurtaġġ) jistgħu jkunu speċifikati bħala strumenti tal-hedge. Għalkemm entitajiet individwi taħt grupp konsolidat jew diviżjonijiet taħt entità jistgħu jidħlu fi tranżazzjonijiet tal-hedging ma’ entitajiet oħrajn taħt il-grupp jew id-diviżjonijiet taħt l-entità, tali tranżazzjoni intragrupp huma eliminati mal-konsolidazzjoni. Għalhekk, dawn it-tranżazzjonijiet tal-hedging ma jikkwalifikawx għal kontabilità tal-hedge fir-rapporti finanzjarji konsolidati tal-grupp. Madankollu, jistgħu jikkwalifikaw għall–kontabilità tal-hedge fir-rapporti finanzjarji individwali jew separati ta’ entitajiet individwali taħt il-grupp sakemm huma esterni għall-entità individwali li dwarha jsir ir-rapport.

DATA EFFETTIVA U TRANŻIZZJONI

108C

Il-paragrafi 9, 73 u AG8 kienu emendati u l-paragrafu 50A kien miżjud mit-Titjib fl-IFRSs maħruġa f’Mejju 2008. Entità għandha tapplika dawk l-emendi għall-perjodi annwali li jibdew fi jew wara l-1 ta’ Jannar 2009. Entità għandha tapplika l-emendi fil-paragrafi 9 u 50A mid-data u fil-manjiera li applikat l-emendi tal-2005 deskritti fil-paragrafu 105A. Applikazzjoni minn qabel tal-emendi kollha hija permessa. Jekk entità tapplika l-emendi għal perjodu minn qabel għandha tiżvela dan il-fatt.

Emendi għall-gwida tal-applikazzjoni fuq l-IAS 39

Strumenti Finanzjarji: Rikonoxximent u Kejl

DEFINIZZJONIJIET (PARAGRAFI 8 U 9)

Rata effettiva tal-imgħax

AG8

Jekk entitá tirrevedi l-istimi tagħha tal-pagamenti jew tar-riċevuti, l-entità għandha taġġusta l-ammont miżmum tal-assi finanzjarja jew obbligazzjoni finanzjarju (jew grupp ta’ strumenti finanzjarji) biex tirrifletti l-flussi attwali u stmati riveduti tal-flus. L-entità tikkalkula mill-ġdid l-ammont miżmum fil-kotba bil-komputazzjoni tal-valur preżenti tal-flussi stmati futuri tal-flus bir-rata tal-imgħax oriġinali effettiva tal-istrument finanzjarju jew, meta applikabbli, ir-rata tal-imgħax effettiva riveduta kkalkulata skont il-paragrafu 92. L-aġġustament huwa rikonoxxut fil-kont tal-qligħ jew telf bħala qligħ jew telf. Jekk assi finanzjarju jkun irriklassifikat skont il-paragrafi 50B, 50D jew 50E, u l-entita sussegwentement iżżid l-estimi tagħha tal-irċevuti futuri tal-flus b'riżultat ta' rekuperabbiltà akbar ta' dawk l-irċevuti ta' flus, l-effett ta' dik iż-żieda għandu jkun irrikonoxxut bħala aġġustament għar-rata ta' mgħax effettiva mid-data tal-bidla fl-estimi aktat milli bħala aġġustament għall-ammont miżmum fil-kotba tal-assi fid-data tal-bidla fl-estimi.

Emendi għall-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 40

Proprjetà Investment:

Il-paragrafi 8, 9, 48, 53, 54 u 57 huma emendati. Il-paragrafu 22 huwa mħassar u l-paragrafi 53A, 53B u 85B huma miżjuda.

DEFINIZZJONIJIET

8

Dawn li ġejjin huma eżempji ta’ proprjetà tal-investment:

(a)

(e)

proprjetà li qed tinbena jew tkun żviluppat għall-użu futur bħala proprjetà tal-investiment.

9

Dawn il-ġejjin huma eżempji ta’ affarijiet li huma proprjetà tal-investiment u għalhekk jaqgħu barra l-ambitu ta’ dan l-Istandard:

(a)

(d)

[imħassar]

(e)

KEJL FIR-RIKONOXXIMENT

22

[Imħassar]

Mudell tal-valur ġust

48

F’każijiet eċċezzjonali, hemm evidenza ċara meta entità l-ewwel takkwista proprjetà tal-investiment (jew meta proprjetà tal-investiment l-ewwel issir proprjetà tal-investiment wara l-bidla fl-użu) li l-varjabilità fil-medda tal-estimi tal-valur ġust raġonevoli se jkun tant, u l-probabilitajiet tar-riżultati varji diffiċli biex ikunu stmati, li l-utilità ta' stima waħda tal-valur ġust ma jkollhiex effett. Din tista’ tindika li l-valur ġust tal-proprjetà ma jkunx stabbilit b'mod kredibbli fuq bażi kontinwa (ara l-paragrafu 53).

Inabilità li valur ġust ikun stabbilit b’mod kredibbli

53

Hemm preżunzjoni kkonfutat li entità tista’ tistabbilixxi b’mod kredibbli l-valur ġust ta’ proprjetà tal-investment fuq bażi kontinwa. Madankollu, f’każijiet eċċezzjonali, hemm evidenza ċara meta entità l-ewwel takkwista proprjetà tal-investiment (jew meta proprjetà tal-investiment l-ewwel issir proprjetà tal-investiment wara l-bidla fl-użu) li l-valur ġust tal-proprjetà ma jkunx stabbilit b'mod kredibbli fuq bażi kontinwa. Dan jinħoloq meta, u biss meta, tranżazzjonijiet komparabbli tas-suq m'humiex frekwenti u stimi alternattivi kredibbli ta' valur ġust (per eżempju, ibbażati fuq projezzjonijiet skontati tal-flussi tal-flus) m'humiex disponibbli. Jekk entità tistabbilixxi li l-valur ġust tal-proprjetà tal-investiment taħt il-kostruzzjoni mhux stabbilit b'mod kredibbli iżda tistenni l-valur ġust tal-proprjetà jista’ jkun stabbilit b’mod ġust meta titlesta l-kostruzzjoni, tista’ tkejjel il-proprjetà tal-investiment taħt il-kostruzzjoni bil-kost sakemm jew il-valur ġust tagħha jista' jkun stabbilit b'mod kredibbli jew titlesta l-kostruzzjoni (skont x'jiġi l-ewwel). Jekk entità tistabbilixxi li l-valur ġust tal-proprjetà tal-investiment (minbarra proprjetà tal-investiment taħt il-kostruzzjoni) mhux stabbilit b'mod kredibbli fuq bażi kontinwa, l-entità għandha tkejjel dik il-proprjetà tal-investiment bl-użu tal-metodu tal-kost taħt l-IAS 16. Il-valur residwu tal-proprjetà tal-investiment jitqies bħala żero. L-entità għandha tapplika l-IAS 16 sad-disponiment tal-proprjetà tal-investiment.

53A

Hekk kif l-entità ssir kapaċi tkejjel b’mod kredibbli l-valur ġust ta’ proprjetà tal-investiment taħt il-kostruzzjoni li qabel kienet titkejjel bil-kost, għandha tkejjel dik il-proprjetà bil-valur ġust tagħha. Hekk kif titlesta l-kostruzzjoni ta’ dik il-proprjetà, jitqies li l-valur ġust jista’ jitkejjel b’mod kredibbli. Jekk dan ma jkunx il-każ, skont il-paragrafu 53, il-proprjetà tkun ittrattata bl-użu tal-mudell tal-kost skont l-IAS 16.

53B

Il-preżunzjoni li l-valur ġust tal-proprjetà tal-investiment taħt il-kostruzzjoni jista’ jitkejjel b’mod kredibbli jista’ jkun ikkonfutat biss fir-rikonoxximent inizjali. Entità li kejlet oġġett ta’ proprjetà tal-investiment taħt il-kostruzzjoni bil-valur ġust ma tistax tikkonkludi li l-valur ġust ta’ proprjetà lesta tal-investiment ma tistax tkun stabbilita b’mod kredibbli.

54

F’każijiet eċċezzjonali, meta entità hija sfurzata, minħabba r-raġunijiet mogħtija fil-paragrafu 53, li tkejjel proprjetà tal-investiment bl-użu tal-mudell tal-kost skont l-IAS 16, għandha tkejjel bil-valur ġust il-proprjetajiet tal-investiment l-oħra kollha tagħha, inkluża l-proprjetà tal-investiment taħt il-kostruzzjoni. F’dawn il-każijiet, għalkemm entità tista’ tuża l-mudell tal-kost għal proprjetà waħda tal-investiment, l-entità għandha tkompli titratta l-mudell tal-valur ġust għal kull proprjetà li baqagħlha.

TRASFERIMENTI

57

Trasferimenti minn, jew għal, proprjetà tal-investiment għandhom isiru meta, u biss meta, hemm bidla fl-użu, b’evidenza ta’:

(a)

(ċ)

it-tmiem tal-okkupazzjoni tas-sid, għal trasferiment minn proprjetà okkupata mis-sid għal proprjetà tal-investiment; jew

(d)

il-bidu ta’ kiri operattiv għal parti oħra, għal trasferiment minn inventarji għal proprjetà tal-investiment.

(e)

[imħassar]

DATA EFFETTIVA

85B

Il-paragrafi 8, 9, 48, 53, 54 u 57 kienu emendati, il-paragrafu 22 kien imħassar u l-paragrafi 53A u 53B kienu miżjuda bit-Titjib għall-IFRSs maħruġa f’Mejju 2008. Entità għandha tapplika dawk l-emendi b’mod prospettiv għal perjodi annwali li jibdew minn jew wara l-1 ta’ Jannar 2009. Entità hija permessa tapplika l-emendi għal proprjetà tal-investiment taħt il-kostruzzjoni minn kull data qabel l-1 ta’ Jannar 2009 sakemm il-valuri ġusti tal-proprjetajiet tal-investiment taħt il-kostruzzjoni kienu stabbiliti f'dawk id-dati. Applikazzjoni minn qabel hija permessa. Jekk entità tapplika l-emendi għal perjodu aktar qabel għandha tiżvela dan il-fatt u fl-istess waqt tapplika l-emendi għall-paragrafi 5 u 81E tal-IAS 16 Proprjetà, Impjant u Tagħmir.

Appendiċi tal-Emendi għall-IAS 40

Emendi għall-IAS 16

L-entitajiet għandhom japplikaw l-emenda għall-IAS 16 f’dan l-appendiċi meta japplikaw l-emendi relatati għall-IAS 40.

L-IAS 16    Proprjetà, Impjanti u Tagħmir

Il-paragrafu 5 huwa emendat. Il-paragrafu 81E huwa miżjud.

5

Entità li tuża l-mudell tal-kost għal proprjetà tal-investiment skont l-IAS 40 Proprjetà tal-Investiment għandha tuża l-mudell tal-kost f’dan l-Istandard.

DATA EFFETTIVA

81E

Il-paragrafu 5 kien emendat bit-Titjib għall-IFRSs maħruġa f’Mejju 2008. Entità għandha tapplika dawk l-emendi b’mod prospettiv għal perjodi annwali li jibdew minn jew wara l-1 ta’ Jannar 2009. Applikazzjoni minn qabel hija permessa jekk entità tapplika wkoll l-emendi għall-paragrafi 8, 9, 22, 48, 53, 53A, 54, 57 u 85B tal-IAS 40 fl-istess waqt. Jekk entità tapplika l-emenda għal perjodu minn qabel għandha tiżvela dan il-fatt.

Emendi għall-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 41

Agrikoltura

Il-paragrafi 5, 6, 17, 20 u 21 huma emendati. Il-paragrafu 60 huwa miżjud.

DEFINIZZJONIJIET

Definizzjonijiet relatati mal-agrikoltura

5

It-termini li ġejjin jintużaw f’dan l-Istandard bit-tifsiriet speċifikati:

Attività agrikola hija l-ġestjoni ta’ entità tat-trasformazzjoni bijoloġika u l-ħsad tal-assi bijoloġiċi għall-bejgħ jew għall-konverżjoni fi prodotti agrikoli jew f’aktar assi bijoloġiċi.

6

Attività agrikola tkopri medda diversa ta’ attivitajiet; per eżempju, it-trobbija ta’ bhejjem, forestrija, tkabbir ta’ uċuħ tar-raba’ annwali jew perennjali, koltivazzjoni ta’ orti u pjantazzjoni, florikoltura u akwakoltura (inklużi rziezet tal-ħut). Ċerti karatteristiċi komuni jeżistu taħt din id-diversità:

(a)

(ċ)

Kejl tal-bidla. Il-bidla fil-kwalità (per eżempju, il-meritu ġenetiku, densità, maturità, kopertura tax-xaħam, kontenut tal-proteini, u s-saħħa tal-fibra) jew kwantità (per eżempju, proġeni, toqol, metri kubi, tul jew dijametru tal-fibra, u n-numru ta' żahar) li jinġiebu bit-trasformazzjoni jew ħsad bijoloġiku, titkejjel u hija sorveljata bħala funzjoni rutina tal-maniġment.

RIKONOXXIMENT U KEJL

17

Jekk jeżisti suq attiv għal assi bijoloġiku jew prodotti agrikoli fil-lokalità u l-kundizzjoni preżenti tiegħu, il-prezz ikkwotat f’dak is-suq huwa l-bażi xieraq biex il-valur ġust tal-assi jkun stabbilit. Jekk entità għandha aċċess għal swieq attivi differenti, l-entità għandha tuża l-aktar waħda rilevanti. Per eżempju, jekk entità għandha aċċess għal żewġt iswieq attivi, għandha tuża l-prezz eżistenti fis-suq li mistenni li jintuża.

20

F’xi ċirkostanzi, il-prezzijiet jew valuri stabbiliti mis-suq jistgħu ma jkunux disponibbli għal assi bijoloġiku fil-kundizzjoni preżenti tiegħu. F’dawn iċ-ċirkostanzi, entità għandha tuża l-valur preżenti tal-flussi netti mistennija tal-flus mill-assi skontat b’rata kurrenti stabbilita mis-suq biex tistabbilixxi l-valur ġust.

21

L-għan tal-kalkolu tal-valur preżenti tal-flussi netti mistennija tal-flus huwa biex jistabbilixxi valur ġust ta’ assi bijoloġiku fil-lokalità u l-kundizzjoni preżenti. Entità tikkunsidra dan fl-istabbiliment ta’ rata xierqa tal-iskont biex tintuża u fl-istima tal-flussi netti mistennija tal-flus. Fl-istabbiliment tal-valur preżenti tal-flussi netti mistennija tal-flus, entità tinkludi l-flussi netti tal-flus li l-parteċipanti tas-suq jistennew li l-assi se jiġġenera fl-aktar suq rilevanti tiegħu.

DATA EFFETTIVA U TRANŻIZZJONI

60

Il-paragrafi 5, 6, 17, 20 u 21 kienu emendati u l-paragrafu 14 tħassar mit-Titjib fl-IFRSs maħruġa f’Mejju 2008. Entità għandha tapplika dawk l-emendi b’mod prospettiv għal perjodi annwali li jibdew minn jew wara l-1 ta’ Jannar 2009. Applikazzjoni minn qabel hija permessa. Jekk entità tapplika l-emendi għal perjodu minn qabel għandha tiżvela dan il-fatt.

IT-TIENI PARTI

L-emendi tat-Tieni Parti għandhom ikunu applikati għal perjodi annwali li jibdew minn jew wara l-1 ta’ Jannar 2009. Applikazzjoni minn qabel hija permessa.

Emendi għall-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 8

Politiki ta’ Kontabilità, Bidliet fl-Istimi ta’ Kontabilità u Żbalji

Il-paragrafi 7, 9 u 11 huma emendati.

POLITIKI TAL-KONTABILITÀ

Għażla u applikazzjoni tal-politiki ta’ kontabilità

7

Meta IFRS speċifikament tapplika għal tranżazzjoni, avveniment jew kundizzjoni oħra, il-politika jew politiki ta’ kontabilità applikati għal dak l-affari tkun stabbilita bl-applikazzjoni tal-IFRS.

9

L-IFRSs huma akkumpanjati bi gwida biex tassisti l-entitajiet fl-applikazzjoni tal-ħtiġijiet tagħhom. Din il-gwida kollha tiddikjara jekk hijiex parti integrali mill-IFRSs. Gwida li hija parti integrali mill-IFRSs hija mandatarja. Gwida li m’hijiex parti integrali tal-IFRSs ma tinkludix ħtiġiet għar-rapporti finanzjarji.

11

Biex isir il-ġudizzju għaqli deskritt fil-paragrafu 10, il-maniġment għandu jirreferu għal, u jikkunsidra l-applikabilità ta’, l-għejun li ġej f’ordni li jinżel:

(a)

il-ħtiġijiet fl-IFRSs li jittrattaw kwistjonijiet simili u relatati; u

(b)

id-definizzjonijiet, kriterji tar-rikonoxximent u l-kunċetti tal-kejl għall-assi, obbligazzjonijiet, dħul u spejjeż taħt il-Qafas.

Emendi għall-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 10

Avvenimenti wara l-Perjodu tar-Rappurtaġġ

Il-paragrafu 13 huwa emendat.

13

Jekk dividendi jkunu ddikjarati (jiġifieri d-dividendi huma awtorizzati sew u m’għadhomx taħt id-diskrezzjoni tal-entità) wara l-perjodu tar-rappurtaġġ iżda qabel ir-rapporti finanzjarji jkunu awtorizzati għall-ħruġ, id-dividendi ma jkunux rikonoxxuti bħala obbligazzjoni fl-aħħar tal-perjodu tar-rappurtaġġ peress li l-obbligazzjoni ma kinetx teżisti dak iż-żmien. Dawn id-dividendi għandhom ikunu żvelati fin-noti skont l-IAS 1 Preżentazzjoni tar-Rapporti Finanzjarji.

Emendi għall-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 20

Kontabilità għal Għotjiet tal-Gvern u Żvelar ta’ Assistenza tal-Gvern

Nota f’qiegħ il-paġna hija miżjuda fl-intestatura tal-Istandard qabel il-paragrafu 1, u l-paragrafi 2(b), 12–18, 20–22, 26, 27 u 32 huma emendati.

Nota f’qiegħ il-paġna mat-titlu

*

Bħala parti mit-Titjib fl-IFRSs maħruġ f’Mejju 2008 il-Bord emenda t-terminoloġija użata f’dan l-Istandard biex tkun konsistenti ma’ IFRSs oħrajn kif ġej:

(a)

“dħul taxxabbli” kienet emendata għal “profitt taxxabbli jew telf għat-taxxa”’,

(b)

“rikonoxxut bħala dħul/spiża” kienet emendata għal “rikonoxxut fil-profitt jew telf”,

(ċ)

“ikkreditat direttament fl-interessi/ekwità tal-azzjonisti” kienet emendata għal “rikonoxxut barra l-profitt jew telf”, u

(d)

“reviżjoni ta stima tal-kontabilità” kienet emendata għal “bidla fl-istima tal-kontabilità”.

AMBITU

2

Dan l-Istandard ma jitrattax:

(a)

il-problemi speċjali ... natura simili.

(b)

assistenza tal-gvern li hija pprovduta għal entità f’forma ta’ benefiċċji li huma disponibbli għall-istabbiliment ta’ profitt taxxabbli jew telf għat-taxxa, jew hija stabbilita jew limitata fuq il-bażi tal-obbligazzjoni tat-taxxa fuq id-dħul. Eżempji ta’ dawn il-benefiċċji huma btajjel mit-taxxi fuq id-dħul, krediti tat-taxxi fuq l-investiment, provvedimenti aċċelerati tad-deprezzament u rati mnaqqsa tat-taxxa fuq id-dħul.

(ċ)

gvern ... l-entità.

(d)

GĦOTJIET TAL-GVERN

12

Għotjiet tal-gvern għandhom ikunu rrikonoxxuti fil-profitt jew telf fuq il-bażi sistematiku fuq il-perjodi li fihom l-entità tirrikonoxxi bħala spejjeż il-kosti relatati li l-għotjiet maħsuba li jikkumpensaw.

13

Hemm żewġ metodi wiesgħa għall-kontabilità tal-għotjiet tal-gvern: il-metodu tal-kapital, fejn għotja hija rrikonoxxuta barra l-profitt jew telf, u l-metodu tad-dħul, fejn għotja hija rrikonoxxuta fil-profitt jew telf fuq perjodu wieħed jew aktar.

14

Dawk li jappoġġaw il-metodu tal-kapital jargumentaw kif ġej:

(a)

għotjiet tal-gvern huma strument tal-iffinanzjar u għandhom ikunu ttrattati hekk fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja minflok irrikonoxxut fil-profitt jew telf li jpaċu l-oġġetti tal-ispejjeż li jiffinanzjaw. Peress li l-ebda pagament m’huwa mistenni, dawn l-għotjiet huma rikonoxxuti barra l-profitt jew telf.

(b)

mhux tajjeb li għotjiet tal-gvern ikunu rrikonoxxuti fil-profitt jew telf, għax m’humiex dħul iżda jirrappreżentaw inċentiv ipprovdut mill-gvern mingħajr l-ispejjeż relatati.

15

Argumenti favur il-metodu tad-dħul huma kif ġej:

(a)

peress li l-għotjiet tal-gvern huma riċevuti minn għejun minbarra l-azzjonisti, m’għandhomx ikunu rikonoxxuti direttament fl-ekwità iżda għandhom ikunu rrikonoxxuti fil-profitt jew telf fil-perjodi xierqa.

(b)

għotjiet tal-gvern rari jkunu b’xejn. L-entità tkun intitolata għalihom bil-konformità mal-kundizzjonijiet tagħhom u billi tħares l-obbligazzjonijiet mistennija. Għandhom għalhekk ikunu rrikonoxxuti fil-profitt jew telf fuq il-perjodi li fihom l-entità tirrikonoxxi bħala spejjeż il-kosti relatati li l-għotjiet maħsuba li jikkumpensaw.

(ċ)

peress li t-taxxi fuq id-dħul u taxxi oħrajn huma spejjeż, huwa loġiku li jkunu ttrattati wkoll bħala għotjiet tal-gvern, li huma estensjoni tal-politiki fiskali, fil-profitt jew telf.

16

Hija fundamentali għall-metodu tad-dħul li l-għotjiet tal-gvern għandhom ikunu rrikonoxxuti fil-profitt jew telf fuq il-bażi sistematiku fuq il-perjodi li fihom l-entità tirrikonoxxi bħala spejjeż il-kosti relatati li l-għotjiet maħsuba li jikkumpensaw. Ir-rikonoxximent tal-għotjiet tal-gvern fil-profitt jew telf fuq bażi ta’ riċevuti huwa skont is-suppożizzjoni tal-kontabilità tad-dovuti (ara l-IAS 1 Preżentazzjoni tar-Rapporti Finanzjarji) u jkun aċċettabbli biss jekk ma jeżisti l-ebda bażi għall-allokazzjoni ta’ għoti għal perjodi minbarra dak li fih kien riċevut.

17

F’bosta każijiet l-perjodi li fuqhom entità tirrikonoxxi l-kosti jew l-ispejjeż relatati ma’ għotja tal-gvern huma aċċertati malajr. B’hekk għotjiet marbutin ma’ spejjeż speċifiċi jkunu rrikonoxxuti fil-profitt jew telf fl-istess perjodu bħall-ispejjeż rilevanti. L-istess, għotjiet relatati ma’ assi ddeprezzati s-soltu jkunu rrikonoxxuti fil-profitt jew telf fuq il-perjodi u fil-proporzjonijiet li fihom l-ispiża tad-deprezzament fuq dawk l-assi tkun rikonoxxuta.

18

Għotjiet dwar assi mhux deprezzati jistgħu jeħtieġu wkoll it-tħaris ta’ ċerti obbligi u mbagħad ikunu rrikonoxxuti fil-profitt jew telf fuq il-perjodu li jassorbu l-kost biex jitħarsu l-obbligi. Bħala eżempju, għotja ta’ art tista’ tkun bil-kundizzjoni li jittella’ bini fuq is-sit u jkun xieraq li l-għotja tkun rrikonoxxuta fil-profitt jew telf tul il-ħajja tal-bini.

20

Għotja tal-gvern li ssir riċevibbli bħala kumpens għal spejjeż jew telf diġà sofrut jew għall-iskop tal-għoti ta’ appoġġ finanzjarju immedjat lill-entità mingħajr kosti relatati futuri għandu jkun irrikonoxxut fil-profitt jew telf tal-perjodu meta jsir riċevibbli.

21

F’xi ċirkostanzi, għotja tal-gvern tista’ tingħata għall-iskop tal-għoti ta' appoġġ finanzjarju immedjat lill-entità minflok bħala inċentiva biex isir infieq speċifiku. Dawn l-għotjiet jistgħu jkunu limitati għal entità partikolari u jistgħu ma jkunux disponibbli għall-klassi kollha ta’ benefiċjarji. Dawn iċ-ċirkostanzi jistgħu jeħtieġu r-rikonoxximent ta’ għotja fil-profitt jew telf tal-perjodu li fih l-entità tikkwalifika li tirċevih, bi żvelar li jassigura li l-effett tiegħu jkun mifhum b’mod ċar.

22

Għotja tal-gvern tista’ ssir riċevibbli minn entità bħala kumpens għal spejjeż jew telf meħuda f’perjodu ta’ qabel. Din l-għotja hija rrikonoxxuta fil-profitt jew telf tal-perjodu li fih issir riċevibbli, bi żvelar li jassigura li l-effett tiegħu jkun mifhum b’mod ċar.

Preżentazzjoni ta’ għotjiet dwar assi

26

Metodu wieħed jirrikonoxxi l-għotja bħala dħul differit li jkun irrikonoxxut fil-profitt jew telf fuq bażi sistematika tul il-ħajja utli tal-assi.

27

Il-metodu l-ieħor inaqqas l-għotja fil-kalkolu tal-ammont miżmum tal-assi. L-għotja hija rrikonoxxuta fil-profitt jew telf tul il-ħajja tal-assi ddeprezzat bħala spiża mnaqqsa tad-deprezzament.

Ħlas lura ta’ għotjiet tal-gvern

32

Għotja tal-gvern li ssir riċevibbli għandha tkun bħala bidla fl-istima tal-kontabilità (ara l-IAS 8 Politiki tal-Kontabilità, Bidliet fl-Istimi tal-Kontabilità u Żbalji). Ħlas lura ta’ għotja dwar id-dħul għandha l-ewwel tkun applikata kontra kull kreditu differit mhux amortizzat rikonoxxut dwar l-għotja. Sakemm il-ħals lura ma jaqbiżx kull tali kreditu differit, jew meta ma jeżisti l-ebda kreditu differit, il-ħlas lura għandu jkun rikonoxxut minnufih fil-profitt jew telf. Ħlas lura ta' għotja dwar assi għandu jkun rikonoxxut billi jiżdied l-ammont miżmum tal-assi jew jitnaqqas il-bilanċ ta' dħul differit bl-ammont ripagabbli. Id-deprezzament addizzjonali kumulattiv li kieku kien ikun irrikonoxxut fil-profitt jew telf s’issa fin-nuqqas tal-għotja għandu jkun rikonoxxut minnufih fil-profitt jew telf.

Appendiċi tal-Emendi għall-IAS 20

Emendi għall-IAS 41

L-entitajiet għandhom japplikaw l-emendi għall-IAS 41 f’dan l-appendiċi meta japplikaw l-emendi relatati għat-terminoloġija użata fl-IAS 20.

L-IAS 41    Agrikoltura

Il-paragrafi 34–36 huma emendati.

GĦOTJIET TAL-GVERN

34

Għotja tal-gvern mingħajr kundizzjonijiet dwar assi bijoloġiku mkejjel bil-valur ġust tiegħu bit-tnaqqis tal-kosti tal-bejgħ għandha tkun rrikonoxxuta fil-profitt jew telf meta, u biss meta, l-għotja tal-gvern issir riċevibbli.

35

Jekk għotja tal-gvern dwar assi bijoloġiku mkejjel bil-valur ġust tiegħu bit-tnaqqis tal-kosti tal-bejgħ tkun mingħajr kundizzjonijiet, inkluż meta għotja tal-gvern tkun teħtieġ entità ma tidħolx f’attività agrikola speċifika, entità għandha tirrikonoxxi l-għotja tal-gvern fil-profitt jew telf tagħha meta, u biss meta, jitħaru l-kundizzjonijiet tal-għotja tal-gvern.

36

It-termini u l-kundizzjonijiet tal-għoti tal-gvern ivarjaw. Per eżempju, għotja tista’ teħtieġ entità li tikkoltiva f’lokalità partikolari għal ħames snin u teħtieġ l-entità li tagħti l-għotja lura jekk tikkoltiva għal perjodu anqas minn ħames snin. F’dan il-każ, l-għotja ma tkunx rrikonoxxuta fil-profitt jew telf qabel ma jgħaddu l-ħames snin. Madankollu, jekk it-termini tal-għotja tippermettu li tinżamm parti minnha skont iż-żmien li għadda, l-entità tirrikonoxxi dik il-parti fil-profitt jew telf hekk kif jgħaddi ż-żmien.

Emendi għall-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 29

Rappurtaġġ Finanzjarju f’Ekonomiji Iperinflazzjonarji

Nota f’qiegħ il-paġna hija miżjuda fl-intestatura tal-Istandard qabel il-paragrafu 1, u l-paragrafi 8, 14, 20, 28 u 34 huma emendati.

Nota f’qiegħ il-paġna mat-titlu

*

Bħala parti mit-Titjib fl-IFRSs maħruġ f’Mejju 2008, il-Bord emenda t-termini użata fl-IAS 29 biex tkun konsistenti ma’ IFRSs oħrajn kif ġej: (a) “valur tas-suq” kienet emendat għal “valur ġust”, u (b) “riżultati tal-operazzjonijiet” u “dħul nett” kienet emendat għal “profitt jew telf”.

ID-DIKJARAZZJONI MILL-ĠDID TA’ RAPPORTI FINANZJARJI

8

Ir-rapporti finanzjarji ta’ entità li l-munita funzjonali hija l-munita tal-ekonomija iperinflazzjonarja, kemm jekk ibbażat fuq metodu tal-kost storiku jew metodu tal-kost kurrenti, għandhom ikunu ddikjarati f’termini tal-unità tal-kejl kurrenti fl-aħħar tal-perjodu tar-rappurtaġġ. Il-figuri li jikkorrospondu għall-perjodu ta’ qabel meħtieġa mill-IAS 1 Preżentazzjoni ta’ Rapporti Finanzjarji (kif rivedut mill-2007) u kull informazzjoni dwar perjodi ta’ qabel għandhom ikunu ddikkjarati f’termini tal-unità tal-kejl kurrenti fl-aħħar tal-perjodu tar-rappurtaġġ. Għall-iskop tal-preżentazzjoni tal-ammonti kumparattivi f’munita differenti tal-preżentazzjoni, japplikaw il-paragrafi 42(b) u 43 tal-IAS 21 L-Effetti ta’ Bidliet fir-Rati tal-Kambju.

Rapporti finanzjarji bbażati fuq il-kost storiku

Dikjarazzjoni tal-pożizzjoni finanzjarja

14

L-assi u l-obbligazzjonijiet l-oħrajn kollha huma mhux monetarji. Xi oġġetti mhux monetarji huma miżmuma bl-ammonti kurrenti fl-aħħar tal-perjodu tar-rappurtaġġ, bħall-valur nett realizzabbli u l-valur ġust, biex ma jerġgħux ikunu ddikjarati. L-assi u l-obbligazzjonijiet mhux monetarji l-oħrajn kollha huma ddikjarati mill-ġdid.

20

Entità li fiha jsir investiment li hija ttrattata taħt il-metodu tal-ekwità tista’ tirrapporta fil-munita tal-ekonomija iperinflazzjonarja. Ir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja u r-rapport tad-dħul komprensiv ta’ din l-entità li fiha jsir investiment huma ddikjarati mill-ġdid skont dan l-Istandard sabiex tinħadem il-parti tal-investitur tal-assi netti tagħha u l-profitt jew telf. Meta r-rapporti finanzjarji ddikjarati mill-ġdid ta’ entità li fiha jsir investiment huam espresso f’munita barranija jinqalbu bir-rata tal-għeluq.

Qligħ jew telf fuq il-pożizzjoni monetarja netta

28

Il-qligħ jew telf fuq il-pożizzjoni monetarja netta huwa inkluż fil-profitt jew telf. L-aġġustament għal dawk l-assi u obbligazzjonijiet konnessi bi ftehim ma’ bidliet fil-prezzijiet li saru skont il-paragrafu 13 ikun paċut mal-qligħ jew telf fuq il-pożizzjoni monetarja netta. Oġġetti oħrajn ta’ dħul u spejjeż, bħal dħul u spiża mill-imgħax, u differenzi fil-kambju relatat mal-fondi investiti jew mislufa, huma wkoll assoċjati mal-pożizzjoni monetarja netta. Għalkemm dawn l-oġġetti huma żvelata separatament, ikun ta’ għajnuna jekk ikunu ppreżentati flimkien mal-qligħ jew telf fuq il-pożizzjoni monetarja netta fir-rapport tad-dħul komprensiv.

Figuri li jikkorrispondu

34

Figuri li jikkorrispondu għall-perjodu tar-rappurtaġġ ta’ qabel, kemm jekk ibbażati fuq il-metodu tal-kost storiku jew il-metodu tal-kost kurrenti, ikunu ddikjarati mill-ġdid bl-applikazzjoni ta' indiċi tal-prezz ġenerali biex ir-rapporti finanzjarji kumparattivi jkunu ppreżentati f'termini tal-unità tal-kejl kurrenti fl-aħħar tal-perjodu tar-rappurtaġġ. Informazzjoni li hija żvelata dwar perjodi aktar qabel hija espresso wkoll f’termini tal-unità tal-kejl kurrenti fl-aħħar tal-perjodu tar-rappurtaġġ. Għall-iskop tal-preżentazzjoni tal-ammonti kumparattivi f’munita differenti tal-preżentazzjoni, japplikaw il-paragrafi 42(b) u 43 tal-IAS 21.

Emendi għall-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 34

Rapporti Finanzjarji Interim

Il-paragrafu 11 huwa emendat u n-nota fil-qiegħ tal-paġna hija miżjuda.

FORMA U KONTENUT TA’ RAPPORTI FINANZJARJI INTERIM

11

Fir-rapport li jippreżenta l-komponenti tal-profitt jew telf għal perjodu interim, entità għandha tippreżenta qligħ bażiku u mdgħajjef sehem b’sehem għal dak il-perjodu meta l-entità qiegħda taħt l-iskop tal-IAS 33 Qligħ Sehem b’Sehem. (*).

Emendi għall-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 40

Proprjetà ta' Investment:

Il-paragrafi 31 u 50 huma emendati.

KEJL WARA R-RIKONOXXIMENT

Politika tal-kontabilità

31

L-IAS 8 Politiki tal-Kontabilità, Bidliet fl-Istimi tal-Kontabilità u Żbalji jiddikjara li bidla voluntarja fil-politika tal-kontabilità għandha ssir biss jekk il-bidla tirriżulta bir-rapporti finanzjarji jipprovdu informazzjoni kredibbli u aktar rilevanti dwar l-effetti tat-tranżazzjonijiet, avvenimenti jew kundizzjonijiet oħrajn fuq il-pożizzjoni finanzjarja tal-entità, il-prestazzjoni finanzjarja jew il-fluss tal-flus. Ma tantx huwa probabbli li bidla mill-mudell tal-valur ġust għall-mudell tal-kost se twassal għal preżentazzjoni aktar rilevanti.

Mudell tal-valur ġust

50

Fl-istabbiliment tal-ammont miżmum tal-proprjetà tal-investiment taħt il-mudell tal-valur ġust, entità ma tgħoddx assi jew obbligazzjonijiet doppju li huma rikonoxxuti bħala assi jew obbligazzjonijiet separati. Per eżempju:

(a)

(d)

il-valur ġust tal-proprjetà tal-investiment miżmuma taħt kuntratt tal-kiri jirrifletti l-flussi mistennija tal-flus (inkluża l-renta li tista’ tinqala li mistennija ssir pagabbli). Għalhekk, jekk valutazzjoni miksuba għal proprjetà hija netta mill-pagamenti kollha mistennija li jsiru, hemm bżonn li kull obbligazzjoni rikonoxxuta tal-kuntratt tal-kiri tingħadd lura, biex jasal għall-ammont miżmum tal-proprjetà tal-investiment bl-użu tal-mudell tal-valur ġust.

Emendi għall-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 41

Agrikoltura

Il-paragrafi 4 u 5 huma emendati u l-paragrafu 14 jitħassar. It-termini “kosti stmati tal-punt tal-bejgħ” u “kosti tal-punt tal-bejgħ” huma mibdulin b’ “kosti tal-bejgħ” fejn jidhru kif ġej:

Standard (paragrafi 12, 13, 26–28, 30–32, 34, 35, 38, 40, 48, 50 u 51)

AMBITU

4

L-iskeda ta’ hawn taħt tipprovdi eżempji ta’ assi bijoloġiċi, prodotti agrikoli, u prodotti li huma r-riżultat tal-ipproċessar wara l-ħsad:

Assi bijoloġiċi

Prodotti agrikoli

Prodotti li huma r-riżultat tal-ipproċessar wara l-ħsad

 

 

Siġar fil-foresta tal-pjantazzjoni

Siġar li twaqqgħu

Zkuk, injam maqtugħ

 

 

DEFINIZZJONIJIET

Definizzjonijiet relatati mal-agrikoltura

5

It-termini li ġejjin jintużaw f’dan l-Istandard bit-tifsiriet speċifikati:

Kosti tal-bejgħ huma kosti inkrimentali li jistgħu jkunu direttament attribwiti għad-disponiment ta’ assi, esklużi l-kosti tal-finanzji u taxxi fuq id-dħul.

RIKONOXXIMENT U KEJL

14

[Imħassar]

Appendiċi tal-Emendi għall-IAS 41

Emendi għal IFRSs oħrajn

L-entitajiet għandhom japplikaw dawn l-emendi għall-IFRS 5 Assi Mhux Kurrenti Miżmuma għall-Bejgħ u Operazzjonijiet li ma Tkomplewx, l-IAS 2 Inventarji, u l-IAS 36 Indeboliment tal-Assi ta’ meta japplikaw l-emendi relatati tal-IAS 41.

L-IFRS 5    Assi Mhux Kurrenti Miżmuma għall-Bejgħ u Operazzjonijiet li ma Tkomplewx

Il-paragrafu 5 huwa emendat.

AMBITU

5

Id-disposizzjonijiet tal-kejl ta’ dan l-IFRS (**) ma japplikawx għall-assi li ġejjin, li huma koperti mill-IFRSs imniżżlin, jew bħala assi individwali jew bħala parti minn grupp tad-disponiment:

(a)

(e)

assi mhux kurrenti li jitkejlu bil-valur ġust bit-tnaqqis tal-kosti tal-bejgħ skont l-IAS 41 Agrikoltura.

(f)

L-IAS 2    Inventarji

Il-paragrafu 20 huwa emendat.

20

Skont l-IAS 41 Agrikoltura inventarji li jinkludu prodotti agrikoli li entità ħasdet mill-assi bijoloġiċi tagħha jitgħandhom jitkejlu mar-rikonoxximent inizjali bil-valur ġust tagħhom bit-tnaqqis tal-kosti tal-bejgħ fil-punt tal-ħsad. Dan huwa l-kost tal-inventarji f’dik id-data għall-applikazzjoni ta’ dak l-Istandard.

L-IAS 36    Indeboliment tal-Assi

Il-paragrafi 2 u 5 huma emendati.

Ambitu

2

DAN L-ISTANDARD GĦANDU JKUN APPLIKAT FIL-KONTABILITÀ GĦALL-INDEBOLIMENT TAL-ASSI KOLLHA, MINBARRA:

(A)

(G)

assi bijoloġiċi relatati mal-attività agrikola li jitkejlu bil-valur ġust bit-tnaqqis tal-kosti tal-bejgħ (ara l-IAS 41 Agrikoltura);

(H)

5

Dan l-Istandard ma japplikaw għall-assi finanzjarji taħt l-ambitu tal-IAS 39, proprjetà tal-investiment imkejla bil-valur ġust skont l-IAS 40, jew assi bijoloġiċi relatati mal-attività agrikola mkejla bil-valur ġust bit-tnaqqis tal-kosti tal-bejgħ skont l-IAS 41. Madankollu, dan l-Istandard japplika għall-assi li huma miżmuma bl-ammont ivvalutat mill-ġdid (jiġifieri l-valur ġust) skont IFRSs oħrajn, bħall-mudell tar-rivalutazzjoni fl-IAS 16 Proprjetà, Impjant u Tagħmir. L-identifikazzjoni jekk assi vvalutat mill-ġdid huwiex inbolit tiddependi fuq il-bażi użat biex ikun stabbilit il-valur ġust:

(a)


(*)  Dan il-paragrafu kien emendat mit-Titjib fl-IFRSs maħruġ f’Mejju 2008 biex jiċċara l-iskop tal-IAS 34.

(**)  Minbarra l-paragrafi 18 u 19 li jeħtieġu li l-assi in kwestjoni jitkejlu skont IFRSs applikabbli oħrajn.


24.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 21/38


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 71/2009

tat-23 ta’ Jannar 2009

li jiffissa l-kwantità ta' qamħirrum disponibbli għall-intervent fil-fażi 2 tas-sena tas-suq 2008/2009

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 687/2008 tat-18 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi l-proċeduri għall-pussess ta’ ċereali mill-aġenziji tal-intervent u li jippreskrivi l-metodi tal-analiżi sabiex jistabbilixxu l-kwalità fiċ-ċereali (2), u b'mod partikolari t-tieni inċiż tal-Artikolu 3(2) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 687/2008 jistabbilixxi r-regoli għall-allokazzjoni tal-kwantitajiet ta' qamħirrum eliġibbli għall-intervent, għas-sena tas-suq 2008/2009. L-allokazzjoni ssir f'żewġ fażijiet, imsejħa “l-fażi 1” u “l-fażi 2”.

(2)

Il-kwantità globali ta’ qamħirrum offerta għall-intervent matul il-fażi 1, li damet mill-1 ta’ Awwissu sal-31 ta’ Diċembru 2008, ma qabżitx il-limitu stabbilit bl-Artikolu 11(1), it-tieni inċiż, il-punt a), tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007. Jeħtieġ għalhekk li tiġi ppubblikata l-kwantità ta' qamħirrum li tista' tiġi offruta għall-intervent fil-fażi 2 tas-sena tas-suq 2008/2009.

(3)

Skont l-Artikolu 3(1), it-tielet inċiż, tar-Regolament (KE) Nru 687/2008, il-fażi 2 tibda mill-għada li l-Kummissjoni tippubblika f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea l-kwantità li tkun għadha disponibbli għall-intervent għal dik il-fażi. Dan il-jum huwa l-ewwel jum għat-tressiq ta’ offerti fl-Istati Membri kollha, u din il-fażi tintemm l-aktar tard fit-30 ta’ April fil-Greċja, fi Spanja, fl-Italja u fil-Portugall, fit-30 ta’ Ġunju fl-Isvezja u fil-31 ta’ Mejju fl-Istati Membri l-oħra. Jeħtieġ għalhekk li jkun provdut li dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ dakinhar tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-kwantità ta’ qamħirrum li tista’ tkun offruta għall-intervent matul il-fażi 2 tas-sena tas-suq 2008/2009 skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 687/2008, hija ta’ 172 377 tunnellata.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ dakinhar tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jornbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 23 ta’ Jannar 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 192, 19.7.2008, p. 20.


DIRETTIVI

24.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 21/39


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2009/4/KE

tat-23 ta’ Jannar 2009

Kontromiżuri għall-prevenzjoni u għall-identifikazzjoni tal-manipulazzjoni tar-rekords tat-takografi, li jemendaw id-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nri 3820/85 u 3821/85 dwar il-leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam ma' attivitajiet tat-trasport bit-triq u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 88/599/KEE

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar il-kundizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nri 3820/85 u 3821/85 dwar il-leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam ma' attivitajiet tat-trasport bit-triq u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 88/599/KEE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 15 tagħha,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 15 tad-Direttiva 2006/22/KE, l-emendi għall-Annessi ta' dik id-Direttiva li huma meħtieġa sabiex dawn jiġu adattati għall-aħjar prattiki li jkunu qed jiġu żviluppati fil-qasam tal-infurzar u tal-kontrolli tal-ħinijiet tas-sewqan u tal-perjodi ta' mistrieħ għandhom jiġu adottati skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 12(2) tiegħu.

(2)

Wara l-introduzzjoni tat-takografu diġitali, il-Kummissjoni ġiet infurmata dwar theddida ġdida li nħolqot b'riżultat tal-istallazjoni ta' apparat li huwa intenzjonat li jiffroda lis-sistema u b'hekk inaqqas l-effettività tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq.

(3)

Għaldaqstant jixraq li jiġi żgurat li l-Istati Membri jinkludu kontrolli speċifiċi dwar dak l-apparat fil-kontrolli mwettqa fit-triq u f’dawk imwettqa fl-impriżi.

(4)

Sabiex tiġi żgurata l-effettività ta' dawn il-kontrolli, huwa neċessarju wkoll li jiġi ddefinit aktar l-apparat standard li se jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-uffiċjali tal-infurzar.

(5)

L-Annessi I u II tad-Direttiva 2006/22/KE għandhom jiġu emendati skont dan.

(6)

Il-miżuri stipulati f'din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 18(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 (2),

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Id-Direttiva 2006/22/KE għandha tiġi emendata kif ġej:

(1)

Fil-Parti A tal-Anness I, qed jiżdied il-punt 5 li ġej:

“(5)

Fejn jixraq, u b’attenzjoni xierqa għall-kunsiderazzjonijiet tas-sikurezza, verifikazzjoni tal-apparat ta' reġistrazzjoni stallat fil-vetturi sabiex jidentifika l-istallazzjoni u/jew l-użu ta' kwalunkwe strument, jew strumenti, intenzjonati biex ikissru, joħonqu, jimmanipulaw jew jibdlu kwalunkwe dejta, jew li huma intenzjonati sabiex ifixklu kwalunkwe parti mill-iskambju tad-dejta elettronika bejn il-partijiet komponenti tal-apparat tar-reġistrar, jew li jwaqqfu jew jibdlu d-dejta bit-tali modi qabel ma din tiġi kkodifikata.”

(2)

Fl-Anness II, għandu jiżdied il-punt 3 li ġej:

“(3)

Apparat speċifiku tal-analiżi, bis-softwer xieraq, sabiex jivverfika u jikkonferma l-firma diġitali marbuta mad-dejta, kif ukoll softwer speċifiku tal-analiżi sabiex jipprovdi profil iddettaljat dwar il-veloċità tal-vetturi qabel l-ispezzjoni tal-apparat tar-reġistrar tagħhom.”

Artikolu 2

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex ikunu konformi ma' din id-Direttiva l-iktar tard sal-31 ta’ Diċembru 2009. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet u t-tabella ta’ korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b'referenza bħal din fil-mument tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif għandha ssir it-tali referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-testi tad-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-20 ġurnata wara dik tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 23 ta’ Jannar 2009.

Għall-Kummissjoni

Antonio TAJANI

Viċi Presidenti


(1)  ĠU L 102, 11.4.2006, p. 35.

(2)  ĠU L 370, 31.12.1985, p. 8.


II Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Kunsill u Kummissjoni

24.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 21/41


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL U L-KUMMISSJONI

tat-18 ta’ Diċembru 2008

dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Użbekistan, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-Unjoni Ewropea

(2009/50/KE, Euratom)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 44(2), l-aħħar sentenza tal-Artikolu 47(2), u l-Artikoli 55, 57(2), 71, 80(2), 93, 94, 133 u 181a, flimkien mat-tieni sentenza tal-Artikolu 300(2) u l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 300(3) tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika, u b’mod partikolari t-tieni paragrafu tal-Artikolu 101 tiegħu,

Wara li kkunsidraw l-Att ta’ Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija, u b’mod partikolari l-Artikolu 6(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-approvazzjoni tal-Kunsill skond l-Artikolu 101 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika,

Billi:

(1)

Il-Protokoll għall-Ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Użbekistan, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-Unjoni Ewropea, ġie ffirmat f’isem il-Komunità u l-Istati Membri fl-20 ta’ Mejju 2008 skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/792/KE tal-25 ta’ Frar 2008 (2).

(2)

Sakemm jidħol fis-seħħ, il-Protokoll ġie applikat fuq bażi proviżorja mill-1 ta’ Jannar 2007.

(3)

Il-Protokoll għandu jiġi konkluż,

IDDEĊIDEW KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-Protokoll għall-Ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Użbekistan, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-Unjoni Ewropea, huwa b’dan approvat f’isem il-Komunità, il-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika u l-Istati Membri.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill, f’isem il-Komunità u l-Istati Membri tagħha, għandu jagħti n-notifika prevista fl-Artikolu 3 tal-Protokoll. Il-President tal-Kummissjoni għandu fl-istess waqt jagħti din in-notifika f’isem il-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika.

Magħmula fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

M. BARNIER

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  L-Opinjoni mogħija fit-2 ta’ Settembru 2008 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  ĠU L 272, 14.10.2008, p. 5.


Kummissjoni

24.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 21/43


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-15 ta' Diċembru 2008

dwar l-allokazzjoni ta’ kwoti għall-importazzjoni ta’ sustanzi kkontrollati għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2009 skont ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 2037/2000

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8100)

(It-testi bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bil-Grieg, bl-Ingliż, bl-Ispanjol, bil-Latvjan, bil-Litwan, bil-Malti, bl-Olandiż, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bis-Sloven, bit-Taljan u bl-Ungeriż biss huma awtentiċi)

(2009/51/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 2037/2000 dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 7 tiegħu,

Billi:

(1)

Il-limiti kwantitattivi għat-tqegħid fis-suq Komunitarju ta’ sustanzi kkontrollati huma stipulati fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2037/2000 u fl-Anness III tiegħu.

(2)

L-Artikolu 4(3)(i)(f) tar-Regolament (KE) Nru 2037/2000 jistabbilixxi l-livell totali kkalkulat ta’ idroklorofluworokarboni li l-produtturi u l-importaturi jistgħu jqiegħdu fis-suq jew jużaw għalihom stess fil-perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2009.

(3)

Il-Kummissjoni ppubblikat avviż lill-importaturi fil-Komunità dwar is-sustanzi kkontrollati li jnaqqsu is-saff tal-ożonu (2) u ma’ dan laqgħet dikjarazzjonijiet dwar importazzjonijiet ippjanati fl-2009.

(4)

Għall-idroflorokarboni, l-allokazzjoni tal-kwoti għall-produtturi u l-importaturi hija skont id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/195/KE tas-27 ta’ Marzu 2007 (3) li tiddetermina l-mekkaniżmu għall-allokazzjoni tal-kwoti għall-produtturi u l-importaturi għall-idroflorokarboni għas-snin 2003 sal-2009, skont ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 2037/2000.

(5)

Sabiex jiġi żgurat li l-operaturi u l-kumpaniji jibbenefikaw fi żmien xieraq mill-kwoti allokati tal-importazzjoni, u b’hekk jiżguraw il-kontinwità meħtieġa tal-operazzjonijiet tagħhom, jixraq li din id-Deċiżjoni tapplika mill-1 ta’ Jannar 2009.

(6)

Il-miżuri provduti f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 18(1) tar-Regolament (KE) Nru 2037/2000,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.   Il-kwantità tas-sustanzi kkontrollati tal-grupp I (kloroflorokarboni 11, 12, 113, 114 u 115) u tal-grupp II (kloroflorokarboni oħra kompletament aloġenati), soġġetti għar-Regolament (KE) Nru 2037/2000, li jistgħu jiġu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa fil-Komunità fl-2009 minn sorsi barra l-Komunità, għandha tkun ta’ 11 227 000,00 kilogramma b’potenzjal ta’ tnaqqis tal-ożonu (ODP).

2.   Il-kwantità tas-sustanzi kkontrollati mill-grupp III (aloni), soġġetti għar-Regolament (KE) Nru 2037/2000, li jistgħu jiġu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa fil-Komunità fl-2009 minn sorsi barra l-Komunità, għandha tkun ta’ 11 231 300,00 kilogramma ODP.

3.   Il-kwantità tas-sustanzi kkontrollati mill-grupp IV (tetraklorur tal-karbon), soġġetti għar-Regolament (KE) Nru 2037/2000, li jistgħu jiġu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa fil-Komunità fl-2009 minn sorsi barra l-Komunità, għandha tkun ta’ 16 500 330,00 kilogramma ODP.

4.   Il-kwantità tas-sustanzi kkontrollati mill-grupp V (trikloroetan-1,1,1), soġġetti għar-Regolament (KE) Nru 2037/2000, li jistgħu jiġu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa fil-Komunità fl-2009 minn sorsi barra l-Komunità, għandha tkun ta’ 400 060,00 kilogramma ODP.

5.   Il-kwantità tas-sustanzi kkontrollati mill-grupp VI (bromidju tal-metil), soġġetti għar-Regolament (KE) Nru 2037/2000, li jistgħu jkunu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa fil-Komunità fl-2009 minn sorsi barra l-Komunità, għandha tkun ta’ 1 441 891,20 kilogramma ODP.

6.   Il-kwantità tas-sustanzi kkontrollati tal-grupp VII (idrobromoflorokarboni), soġġetti għar-Regolament (KE) Nru 2037/2000, li jistgħu jiġu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa fil-Komunità fl-2009 minn sorsi barra l-Komunità, għandha tkun ta’ 120 292,00 kilogramma ODP.

7.   Il-kwantità tas-sustanzi kkontrollati mill-grupp VIII (idrokloroflorokarboni), soġġetti għar-Regolament (KE) Nru 2037/2000, li jistgħu jkunu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa fil-Komunità fl-2009 minn sorsi barra l-Komunità, għandha tkun ta’ 10 115 600,440 kilogramma ODP.

8.   Il-kwantità tas-sustanzi kkontrollati mill-grupp IX (bromoklorometan), soġġetti għar-Regolament (KE) Nru 2037/2000, li jistgħu jkunu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa fil-Komunità fl-2009 minn sorsi barra l-Komunità, għandha tkun ta’ 176 252,00 kilogramma ODP.

Artikolu 2

1.   L-allokazzjoni ta’ kwoti tal-importazzjoni għall-kloroflorokarboni 11, 12, 113, 114 u 115 u għal kloroflorokarboni oħra kompletament aloġenati matul il-perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2009 għandha tkun għall-għanijiet indikati u lill-kumpaniji indikati fl-Anness I.

2.   L-allokazzjoni ta’ kwoti tal-importazzjoni għall-aloni matul il-perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2009 għandha tkun għall-għanijiet indikati u lill-kumpaniji indikati fl-Anness II.

3.   L-allokazzjoni ta’ kwoti tal-importazzjoni għat-tetraklorur tal-karbon matul il-perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2009 għandha tkun għall-għanijiet indikati u lill-kumpaniji indikati fl-Anness III.

4.   L-allokazzjoni ta’ kwoti tal-importazzjoni għat-trikloroetanju-1,1,1 matul il-perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2009 għandha tkun għall-għanijiet indikati u lill-kumpaniji indikati fl-Anness IV.

5.   L-allokazzjoni ta’ kwoti tal-importazzjoni għall-bromidju tal-metil matul il-perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2009 għandha tkun għall-għanijiet indikati u lill-kumpaniji indikati fl-Anness V.

6.   L-allokazzjoni ta’ kwoti tal-importazzjoni għall-idrobromoflorokarboni matul il-perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2009 għandha tkun għall-għanijiet indikati u lill-kumpaniji indikati fl-Anness VI.

7.   L-allokazzjoni ta’ kwoti tal-importazzjoni għall-idrokloroflorokarboni matul il-perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2009 għandha tkun għall-għanijiet indikati u lill-kumpaniji indikati fl-Anness VII.

8.   L-allokazzjoni ta’ kwoti tal-importazzjoni għall-bromoklorometan matul il-perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2009 għandha tkun għall-għanijiet indikati u lill-kumpaniji indikati fl-Anness VIII.

9.   Il-kwoti tal-importazzjoni għall-kloroflorokarboni 11, 12, 113, 114 u 115, kloroflorokarboni oħra kompletament aloġenati, aloni, tetraklorur tal-karbonju, 1,1,1-trikloroetan, bromur tal-metil, idrobromoflorokarboni, idrokloroflorokarboni u bromokloroetan, matul il-perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2009, għandhom ikunu kif stabbilit fl-Anness IX.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mill-1 ta’ Jannar 2009 u tiskadi fil-31 ta’ Diċembru 2009.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-impriżi li ġejjin:

 

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

B-1348 Louvain-la-Neuve

 

Albemarle Chemicals SAS

28, Étang de la Gafette

F-13521 Port-de-Bouc

 

Alcobre SA

Luis I, nave 6-B

Polígono Industrial Vallecas

E-28031 Madrid

 

ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73

GR-152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα

 

ALFA Agricultural Supplies SA

73, Ethnikis Antistaseos str.

GR-152 31 Halandri, Athens

 

Arkema SA

420, rue d’Estienne-d’Orves

F-92705 Colombes Cedex

 

Arkema Química SA

Avenida de Burgos, 12

E-28036 Madrid

 

Avantec SA

26, avenue du Petit Parc

F-94683 Vincennes Cedex

 

Bang & Bonsomer

Baltā iela 3/9

LV-1055 Rīga

LATVIA

 

BASF Agri Production SAS

32, rue de Verdun

F-76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf

 

BaySystems Ibérica SL

Crta. Vilaseca – La Pineda s/n

E-43006 Tarragona

 

Blye Engineering Co Ltd

Naxxar Road

San Gwann SGN 07

MALTA

 

Bromotirrena Srl

Via Torino, 4

I-04022 Fondi (LT)

 

Calorie Fluor SAS

503, rue Hélène-Boucher

BP 33

F-78534 Buc Cedex

 

Chemosyntha NV

Gentstraat 58

B-8760 Meulebeke

 

Dow Deutschland Anlagegesellschaft mbH

Buetzflether Sand

D-21683 Stade

 

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Nederland

 

Dyneon GmbH & Co KG

Werk Gendorf

D-84504 Burgkirchen

 

Empor d.o.o.

Leskoškova 9a

SI-1000 Ljubljana

 

ERAS Labo

222, RN 90

F-38330 Saint-Nazaire-les-Eymes

 

Etis d.o.o.

Tržaška 333

SI-1000 Ljubljana

 

Fenner Dunlop

Oliemolenstraat 2

9203 ZN Drachten

Nederland

 

Freolitus

Centrinė Str. 1D

Ramučiai, Kauno raj. LT-54464

LITHUANIA

 

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV

Keetberglaan 1A

Havennr 1061

B-2070 Zwijndrecht

 

G.A.L. Cycle-Air Ltd

Σινώπης 3

Στρόβολος

CY-28385 Λευκωσία

 

G.A.L. Cycle-Air Ltd

3, Sinopis Str.,

Strovolos

CY-28385 Nicosia

 

Galco SA

Avenue Carton de Wiart 79

B-1090 Bruxelles

 

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

United Kingdom

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Laarderhoogtweg 18,

1101 EA Amsterdam

Nederland

 

Hovione Farmaciencia SA

Sete Casas

P-2674-506 Loures

 

ICL-IP Europe BV (ex-Eurobrom)

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

Nederland

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn

Cheshire WA7 4QX

United Kingdom

 

Kay y Sol Iberia SA

P.I. Can Roca c/Carrerade s/n

E-08107 Martorelles (Barcelona)

 

Laboratorios Miret SA (LAMIRSA)

Géminis, 4

E-08228 Terrassa (Barcelona)

 

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

al. Jana Pawła II 41a

PL-31-864 Kraków

 

Matero Ltd

Ταχ. θυρ. 51744

CY-3508 Λεμεσός

 

Matero Ltd

P.O. Box 51744

CY-3508 Limassol

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

B-9940 Rieme Ertvelde

 

Meridian Technical Services Ltd

PO Box 16919

London SE3 9WE

United Kingdom

 

Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 45

PL-80-392 Gdańsk

 

PUPH Solfum Sp. z o.o.

ul. Ziemiańska 21

PL-95-070 Rąbień AB

 

Refrigerant Products Ltd

Banyard Road

Portbury West

Bristol BS20 7XH

United Kingdom

 

Savi Technologie Sp. z o.o.

ul. Wolności 20, Psary

PL-51-180 Wrocław

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

SJB Energy Trading BV

Slagveld 15

3230 AG Brielle

Nederland

 

Solquimia Iberia SL

México, 3

E-50196 La Muela (Zaragoza)

 

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

D-30173 Hannover

 

Solvay Organics GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

D-30173 Hannover

 

Solvay Solexis SpA

Viale Lombardia 20

I-20021 Bollate (MI)

 

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road

Guildford

Surrey GU2 7YH

United Kingdom

 

Tazzetti Fluids Srl

Corso Europa n. 600/a

I-10070 Volpiano (TO)

 

Total Feuerschutz GmbH

Industriestraße 13

D-68526 Ladenburg

 

Trédi Séché global solutions

Parc industriel de la Plaine de l’Ain

BP 55

Saint-Vulbas

F-01152 Lagnieu Cedex

 

Unitor Servicios Navales SA

Puerto de Barcelona (P.T.P Delta 1)

Puerto de Miami 4 (MIM5)

E-08039 Barcelona

 

Unitor Trading France SAS

1, avenue Jean-Moulin

F-13110 Port-de-Bouc

 

Veolia Environmental Services

Bridges Road

Ellesmere Port

South Wirrel

Cheshire CH65 4EQ

United Kingdom

 

Vrec-Co Import-Export Kft.

6763 Szatymaz

Kossuth u. 12.

MAGYARORSZÁG

 

Wigmors

ul. Irysowa 5

PL-51-117 Wrocław

 

Wilhelmsen Ships Services AS

Willem Barentszstraat 50,

3165 AB Rotterdam/Albrandswaard

Nederland

 

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach

al. Kwiatkowskiego 8

PL-33-101 Tarnów

 

Zephyr Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét

Tatár sor 18.

MAGYARORSZÁG

Magħmula fi Brussell, 15 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Stavros DIMAS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 244, 29.9.2000, p. 1.

(2)  ĠU C 114, 9.5.2008, p. 15.

(3)  ĠU L 88, 29.3.2007, p. 51.


ANNESS I

GRUPP I U GRUPP II

kwoti tal-importazzjoni għall-kloroflorokarboni 11, 12, 113, 114 u 115 u għal kloroflorokarboni għal kollox aloġenati l-oħra, allokati lill-importaturi skond ir-Regolament (KE) Nru 2037/2000 għall-użu bħala sustanzi użati għall-produzzjoni u għall-qrid għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2009.

Impriża

 

Avantec SA (FR)

 

Ineos Fluor Ltd (UK)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Meridian Technical Services (UK)

 

Solvay Fluor (DE)

 

Solvay Solexis SpA (IT)

 

Syngenta Crop Protection (UK)

 

Tazzetti Fluids Srl (IT)

 

Trédi Séché global solutions (FR)

 

Unitor Servicios Navales (ES)

 

Unitor Trading France (FR)

 

Veolia Environmental Services (UK)

 

Wilhelmsen Ships Services (NL)

ANNESS II

GRUPP III

Kwoti tal-importazzjoni tal-aloni allokati lill-produtturi u lill-importaturi skond ir-Regolament (KE) Nru 2037/2000 għall-użu bħala sustanzi użati għall-produzzjoni, għall-qerda u għall-użi kritiċi matul il-perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2009.

Impriża

 

Avantec SA (FR)

 

BASF Agri Production (FR)

 

ERAS Labo (FR)

 

Meridian Technical Services (UK)

 

Trédi Séché global solutions (FR)

 

Unitor Servicios Navales (ES)

 

Unitor Trading France (FR)

 

Poż-Pliszka (PL)

 

Savi Technologie (PL)

 

Total Feuerschutz (DE)

 

Veolia Environmental Services (UK)

 

Wilhelmsen Ships Services (NL)

ANNESS III

GRUPP IV

Kwoti tal-importazzjoni għat-tetraklorur tal-karbon allokati lill-importaturi skont ir-Regolament (KE) Nru 2037/2000 għall-użu bħala sustanzi għall-produzzjoni, mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2009.

Impriża

 

Dow Deutschland (DE)

 

Fenner Dunlop (NL)

ANNESS IV

GRUPP V

Kwoti tal-importazzjoni għat-trikloroetanju-1,1,1 allokati lill-importaturi skont ir-Regolament (KE) Nru 2037/2000 għall-użu bħala sustanzi għall-produzzjoni, mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2009.

Impriża

 

Arkema SA (FR)

 

Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)

ANNESS V

GRUPP VI

Kwoti tal-importazzjoni tal-bromidju tal-metil allokati lill-importaturi skont ir-Regolament (KE) Nru 2037/2000 għall-kwarantina u t-trattamenti ta’ qabel il-kunsinna kif ukoll għall-qrid, mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2009.

Impriża

 

Albemarle Chemicals (FR)

 

Albemarle Europe (BE)

 

ALFA Agricultural Supplies (ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια ΑΕΒΕ) (EL)

 

Bang & Bonsomer (LV)

 

Bromotirrena Srl (IT)

 

ICL-IP Europe (ex-Eurobrom) (NL)

 

Mebrom NV (BE)

 

PUPH Solfum (PL)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Veolia Environmental Services (UK)

 

Zephyr Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (HU)

ANNESS VI

GRUPP VII

Kwoti tal-importazzjoni għall-idrobromofluworokarboni allokati lill-importaturi skont ir-Regolament (KE) Nru 2037/2000 għall-użu bħala sustanzi għall-produzzjoni u għall-qrid, mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2009.

Impriża

 

Chemosyntha NV (BE)

 

Hovione Farmaciencia (PT)

 

Veolia Environmental Services (UK)

ANNESS VII

GRUPP VIII

Kwoti tal-importazzjoni għall-idrokloroflorokarboni allokati lill-produtturi u lill-importaturi skont ir-Regolament (KE) Nru 2037/2000 u skont id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 195/2007/KE, mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2009, għall-użu bħala sustanzi għall-produzzjoni, għall-qrid, għall-użu fil-laboratorju u għal applikazzjonijiet oħra permessi skont l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2037/2000, u l-kwoti tal-importazzjoni għall-idrokloroflorokarboni mhux verġni allokati lill-prodotturi għar-reklamazzjoni, jew għall-użi permessi skont l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2037/2000.

Producer

 

Arkema SA (FR)

 

Arkema Quimica (SA)

 

DuPont de Nemours (Nederland) BV (NL)

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

 

Ineos Fluor Ltd (UK)

 

Solvay Fluor GmbH (DE)

 

Solvay Organics GmbH (DE)

 

Solvay Solexis SpA (IT)
Importer

 

Alcobre SA (ES)

 

Avantec SA (FR)

 

Bay Systems Iberia (ES)

 

Blye Engineering Co Ltd (MT)

 

Calorie Fluor SAS (FR)

 

Dyneon (DE)

 

Empor d.o.o. (SI)

 

Etis d.o.o. (SI)

 

Freolitus (LT)

 

Galco SA (BE)

 

G.AL. Cycle Air Ltd (CY)

 

Harp International Ltd (UK)

 

Linde Gaz Polska Sp. z o.o. (PL)

 

Kay y Sol (ES)

 

Matero Ltd (CY)

 

Mebrom NV (BE)

 

Refrigerant Products Ltd (UK)

 

SJB Energy Trading BV (NL)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Solquimia Iberia, SL (ES)

 

Tazzetti Fluids Srl (IT)

 

Unitor Servicios Navales (ES)

 

Unitor Trading France (FR)

 

Veolia Environmental Services (UK)

 

Vrec-Co Export-Import Kft. (HU)

 

Wigmors (PL)

 

Wilhelmsen Ships Services (NL)

 

Zakłady Azotowe (PL)

ANNESS VIII

GRUPP IX

Kwoti tal-importazzjoni għall-bromoklorometan allokati lill-importaturi skont ir-Regolament (KE) Nru 2037/2000 għall-użu bħala sustanzi għall-produzzjoni kif ukoll għall-qrid, mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2009.

Impriża

 

Albemarle Europe (BE)

 

Chemosyntha NV (BE)

 

ICL-IP Europe (ex-Eurobrom) (NL)

 

Laboratorios Miret SA (LAMIRSA) (ES)

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH (DE)

 

Trédi Séché global solutions (FR)

 

Veolia Environmental Services (UK)

ANNESS IX

(Dan l-Anness mhuwiex ippubblikat, billi fih tagħrif kummerċjali kunfidenzjali).


24.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 21/53


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-18 ta' Diċembru 2008

dwar l-allokazzjoni ta’ kwantitajiet ta’ sustanzi kkontrollati li huma permessi għall-użi essenzjali fil-Komunità fl-2009 skont ir-Regolament (KE) Nru 2037/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8398)

(Huma awtentiċi biss it-testi bl-Olandiż, bl-Ingliż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bit-Taljan, bis-Sloven u bl-Ispanjol)

(2009/52/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 2037/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ Ġunju 2000 dwar Sustanzi li Jnaqqsu s-Saff tal-Ożonu (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 3(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Komunità diġà temmet il-produzzjoni u l-konsum tal-chlorofluorocarbons, ta’ chlorofluorocarbons oħrajn li huma kompletament aloġenati, halons, carbon tetrachloride, 1,1,1-trichloroethane, hydrobromofluorocarbon u bromo-chloro-methane.

(2)

Kull sena l-Kummissjoni jeħtiġilha tiddetermina l-użi essenzjali ta’ dawn is-sustanzi kkontrollati, il-kwantitajiet li jistgħu jintużaw u l-kumpaniji li jistgħu jużawhom.

(3)

Id-Deċiżjoni IV/25 tal-Partijiet fil-Protokoll ta’ Montreal dwar is-Sustanzi li Jnaqqsu s-Saff tal-Ożonu, minn hawn ‘il quddiem “il-Protokoll ta’ Montreal”, tistipula l-kriterji użati mill-Kummissjoni għad-determinazzjoni ta’ kwalunkwe użi essenzjali u tawtorizza l-produzzjoni u l-konsum meħtieġa sabiex tissodisfa l-użi essenzjali tas-sustanzi kkontrollati għal kull Parti.

(4)

Il-Partijiet fil-Protokoll ta’ Montreal awtorizzaw il-produzzjoni fil-Komunità Ewropea ta’ 22 tunnellata ta’ chlorofluorocarbons (CFCs) fl-2009 għall-manifattura u l-użu ta’ Inalaturi b’Dożaġġ Imkejjel (MDIs) li jikkwalifikaw bħala wieħed mill-użi essenzjali tas-CFCs kif definiti fid-Deċiżjoni IV/25.

(5)

Id-Deċiżjoni XIX/18 tal-Partijiet fil-Protokoll ta’ Montreal tawtorizza l-produzzjoni u l-konsum meħtieġa biex jissodisfaw l-użi essenzjali tas-sustanzi kkontrollati elenkati fl-Annessi A, B u C (Sustanzi ta’ Grupp II u III) tal-Protokoll ta’ Montreal għall-użu fil-laboratorji u skopijiet analitiċi kif elenkati fl-Anness IV għar-rapport tas-Seba’ Laqgħa tal-Partijiet, soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati fl-Anness II għar-rapport tas-Sitt Laqgħa tal-Partijiet, kif ukoll id-Deċiżjonijiet VII/11, XI/15 u XV/5 tal-Partijiet fil-Protokoll ta’ Montreal. Id-Deċiżjoni XVII/10 tal-Partijiet fil-Protokoll ta’ Montreal tawtorizza l-produzzjoni u l-konsum tas-sustanza kkontrollata elenkata fl-Anness E għall-Protokoll ta’ Montreal meħtieġa biex jissodisfaw l-użi kritiċi tal-laboratorju u dawk analitiċi tal-methyl bromide.

(6)

Skont il-paragrafu 3 tad-Deċiżjoni XII/2 tal-Partijiet fil-Protokoll ta’ Montreal dwar miżuri ta’ faċilitazzjoni għat-tranżizzjoni lejn MDIs mingħajr chlorofluorocarbons, l-Istati Membri kollha nnotifikaw lill-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Ambjent l-ingredjenti attivi li għalihom il-chlorofluorocarbons (CFCs) mhumiex aktar essenzjali fil-manifattura ta’ MDIs għat-tqegħid fis-suq tal-Komunità Ewropea.

(7)

L-Artikolu 4(4)(i)(b) tar-Regolament (KE) Nru 2037/2000 jipprevjeni li jintużaw jew li jitqiegħdu fis-suq is-CFCs sakemm mhumiex meqjusa essenzjali skont il-kundizzjonijiet deskritti fl-Artikolu 3(1) ta’ dak ir-Regolament. Dawn id-determinazzjonijiet ta’ nuqqas ta’ essenzjalità għalhekk naqqsu d-domanda għas-CFCs fl-użu fl-MDIs li jitqiegħdu fis-suq tal-Komunità Ewropea. Barra minn hekk, l-Artikolu 4(6) tar-Regolament (KE) Nru 2037/2000 jipprevjeni li prodotti CFC-MDIs jiġu importati jew jitqiegħdu fis-suq sakemm is-CFCs f’dawn il-prodotti ma jitqisux essenzjali skont il-kundizzjonijiet deskritti fl-Artikolu 3(1).

(8)

Il-Kummissjoni ppubblikat Notifika (2) lil dawk il-kumpaniji fl-Istati Membri li talbu għall-kunsiderazzjoni mill-Kummissjoni għall-użu ta’ sustanzi kkontrollati għall-użi essenzjali fil-Komunità fl-2009 u rċeviet dikjarazzjonijiet dwar l-użi essenzjali tas-sustanzi kkontrollati għall-2009.

(9)

Il-miżuri provduti f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni stabbilit bl-Artikolu 18(1) tar-Regolament (KE) Nru 2037/2000,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.   Il-kwantità ta’ sustanzi kkontrollati tal-Grupp I (chlorofluorocarbons 11, 12, 113, 114 u 115) skont ir-Regolament (KE) Nru 2037/2000 li jistgħu jintużaw għal skopijiet mediċi essenzjali fil-Komunità fl-2009 għandha tkun ta’ 21 360,00 kilogramm ODP (3).

2.   Il-kwantità ta’ sustanzi kkontrollati tal-Grupp I (chlorofluorocarbons 11, 12, 113, 114 u 115) u tal-Grupp II (chlorofluorocarbons li huma kompletament aloġenati) suġġetti għar-Regolament (KE) Nru 2037/2000 li jistgħu jintużaw għal skopijiet essenzjali fil-laboratorju fil-Komunità fl-2009 għandha tkun ta’ 60 280,8 kilogramma ODP.

3.   Il-kwantità ta’ sustanzi kkontrollati tal-Grupp III (halons) suġġetti għar-Regolament (KE) Nru 2037/2000 li jistgħu jintużaw għall-użi essenzjali fil-laboratorju u analitiċi fil-Komunità fl-2009 għandha tkun ta’ 115,7 kilogramma ODP.

4.   Il-kwantità ta’ sustanzi kkontrollati tal-grupp IV (carbon tetrachloride) suġġetti għar-Regolament (KE) Nru 2037/2000 li jistgħu jintużaw għall-użi essenzjali fil-laboratorju fil-Komunità fl-2009 għandha tkun ta’ 129 390,8 kilogramma Ozone Depleting Potential.

5.   Il-kwantità ta’ sustanzi kkontrollati tal-grupp IV (carbon tetrachloride) suġġetti għar-Regolament (KE) Nru 2037/2000 li jistgħu jintużaw għall-użi essenzjali fil-laboratorju fil-Komunità fl-2009 għandha tkun ta’ 355,65 kilogramma ODP.

6.   Il-kwantità ta’ sustanzi kkontrollati tal-Grupp VI (methyl bromide) suġġetti għar-Regolament (KE) Nru 2037/2000 li jistgħu jintużaw għall-użi kritiċi fil-laboratorju u analitiċi fl-Unjoni Ewropea fl-2009 għandha tkun ta’ 36,3 kilogramma ODP.

7.   Il-kwantità ta’ sustanzi kkontrollati tal-Grupp VII (hydrobromofluorocarbons) suġġetti għar-Regolament (KE) Nru 2037/2000 li jistgħu jintużaw għall-użi essenzjali fil-laboratorju fil-Komunità fl-2009 għandha tkun ta’ 57,96 kilogramma ODP.

8.   Il-kwantità ta’ sustanzi kkontrollati tal-Grupp IX (bromochloromethane) suġġetti għar-Regolament (KE) Nru 2037/2000 li jistgħu jintużaw għall-użi essenzjali fil-laboratorju fil-Komunità fl-2009 għandha tkun ta’ 11,088 kilogramma ODP.

Artikolu 2

L-inalaturi b’dożaġġ imkejjel bil-chlorofluorocarbons elenkati fl-Anness I ma għandhomx jitqiegħdu fi swieq li fihom l-Awtorità Kompetenti tkun iddeċidiet li mhumiex essenzjali l-chlorofluorocarbons għall-inalaturi b’dożaġġ imkejjel.

Artikolu 3

Matul il-perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2009, għandhom japplikaw ir-regoli li ġejjin:

(1)

L-allokazzjoni tal-kwoti għall-użu mediku essenzjali għall-chlorofluorocarbons 11, 12, 113, 114 u 115 għandha ssir lill-kumpaniji indikati fl-Anness II.

(2)

L-allokazzjoni tal-kwoti għall-użi essenzjali fil-laboratorju u analitiċi għall-chlorofluorocarbons 11, 12, 113, 114 u 115 u ta’ chlorofluorocarbons oħrajn li huma kompletament aloġenati għandha ssir lill-kumpaniji indikati fl-Anness III.

(3)

L-allokazzjoni tal-kwoti għall-użu essenzjali fil-laboratorju u dak analitiku għall-halons għandha ssir lill-kumpaniji indikati fl-Anness IV.

(4)

L-allokazzjoni tal-kwoti għall-użu essenzjali fil-laboratorju u dak analitiku għall-carbon tetrachloride għandha ssir lill-kumpaniji indikati fl-Anness V.

(5)

L-allokazzjoni tal-kwoti għall-użu essenzjali fil-laboratorju u dak analitiku għall-1,1,1-trichloroethane għandha ssir lill-kumpaniji indikati fl-Anness VI.

(6)

L-allokazzjoni tal-kwoti għall-użu kritiku fil-laboratorju u dak analitiku għall-methyl bromide għandha ssir lill-kumpaniji indikati fl-Anness VII.

(7)

L-allokazzjoni tal-kwoti għall-użu essenzjali fil-laboratorju u dak analitiku għall-hydrobromofluorocarbons għandha ssir lill-kumpaniji indikati fl-Anness VIII.

(8)

L-allokazzjoni tal-kwoti għall-użu essenzjali fil-laboratorju u dak analitiku għall-bromochloromethane għandha ssir lill-kumpaniji indikati fl-Anness IX.

(9)

Il-kwoti ta’ użi essenzjali għall-chlorofluorocarbons 11, 12, 113, 114 u 115, chlorofluorocarbons aloġenati kompletament oħrajn, carbon tetrachloride, 1,1,1-trichloroethane, hydrobromofluorocarbons u bromochloromethane u l-kwoti għall-użu fil-laboratorji u tal-użu analitiku kritiku għall-methyl bromide għandhom ikunu kif stipolati fl-Anness X.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mill-1 ta’ Jannar 2009 u tiskadi fil-31 ta’ Diċembru 2009.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-impriżi li ġejjin:

 

Acros Organics bvba

Janssen Pharmaceuticalaan 3a

B-2440 Geel

 

Airbus France

316, route de Bayonne

F-31300 Toulouse

 

Carlo Erba Réactifs-SDS

Z.I. de Valdonne, BP 4

F-13124 Peypin

 

Chiesi Farmaceutici SpA

Via Palermo 26/A

I-43100 Parma

 

CNRS — Groupe de physique des solides

Université Paris 7 Denis Diderot et Paris 6

Pierre et Marie Curie

F-75251 Paris Cedex 5

 

Harp International

Gellihirion Industrial Estate Rhondda,

Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

UNITED KINGDOM

 

Honeywell Specialty Chemicals

Wunstorfer Straße 40

Postfach 10 02 62

D-30918 Seelze

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

UNITED KINGDOM

 

Institut scientifique de service public

Rue du Chéra 200

B-4000 Liège

 

LGC Standards GmbH

Mercatorstraße 51

D-46485 Wesel

 

Mallinckrodt Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Nederland

 

Merck KGaA

Frankfurter Straße 250

D-64271 Darmstadt

 

Mikro + Polo d.o.o.

Zagrebška cesta 22

SI-2000 Maribor

 

Ministry of Defense

Defence Fuel Lubricants and Chemicals

PO Box 10 000

1780 CA Den Helder

Nederland

 

Panreac Química SA

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf, 2

E-08211 Castellar del Vallès

Barcelona

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’Isle d’Abeau Chesnes

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Company

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

UNITED KINGDOM

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien

Wunstorfer Straße 40

Postfach 10 02 62

D-30918 Seelze

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Solvay Organics GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

D-30173 Hannover

 

Tazzetti Fluids SRL

Corso Europa 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

Valeas SpA Pharmaceuticals

Via Vallisneri 10

I-20133 Milano

 

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI)

SpA — LINDAL Group Italia

Via del Pino 10

I-23854 Olginate (LC)

 

VWR ISAS

201, rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

Magħmula fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Stavros DIMAS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 244, 29.9.2000, p. 1.

(2)  ĠU C 114, 9.5.2008, p. 27.

(3)  Potenzjal ta’ Tnaqqis tas-Saff tal-Ożonu.


ANNESS I

Skont il-paragrafu 3 tad-Deċiżjoni XII/2 tat-Tnax-il Laqgħa tal-Partijiet fil-Protokoll ta’ Montreal dwar il-miżuri ta’ faċilitazzjoni għat-transizzjoni lejn MDIs mingħajr “chlorofluorocarbons” (MDIs), il-pajjiżi li ġejjin iddeterminaw li, minħabba l-preżenza ta’ MDIs xierqa li ma fihomx is-CFCs, is-CFCs ma jikkwalifikawx aktar bħala “essenzjali” skont il-Protokoll meta jiġu kkombinati mal-ingredjenti attivi li ġejjin:

LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ESSENZJALI

Sors: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

Tabella 1

Bronkodilataturi Agonisti b’Effett Qasir

Pajjiż

Salbutamol

Terbutaline

Fenoterol

Orciprenaline

Reproterol

Carbuterol

Hexoprenaline

Pirbuterol

Clenbuterol

Bitolterol

Procaterol

L-Awstrija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Il-Belġju

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Il-Bulgarija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ċipru

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ir-Repubblika Ċeka

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Id-Danimarka

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L-Estonja

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Il-Finlandja

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Franza

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Il-Ġermanja

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Il-Greċja

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L-Ungerija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L-Irlanda

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L-Italja

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Il-Latvja

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Il-Litwanja

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Il-Lussemburgu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Malta

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L-Olanda

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Il-Polonja

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Il-Portugall

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ir-Rumanija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Is-Slovakkja

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Is-Slovenja

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spanja

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L-Iżvezja

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ir-Renju Unit

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Tabella 2

Steroids li jittieħdu bl-inalazzjoni

Pajjiż

Beclomethasone

Dexamethasone

Flunisolide

Fluticasone

Budesonide

Triamcinolone

L-Awstrija

X

X

X

X

X

X

Il-Belġju

X

X

X

X

X

X

Il-Bulgarija

X

X

X

X

X

X

Ċipru

X

X

X

X

X

X

Ir-Repubblika Ċeka

X

X

X

X

X

X

Id-Danimarka

X

X

X

X

X

X

L-Estonja

X

X

X

X

X

X

Il-Finlandja

X

X

X

X

X

X

Franza

X

X

X

X

X

X

Il-Ġermanja

X

X

X

X

X

X

Il-Greċja

X

X

X

X

X

X

L-Ungerija

X

X

X

X

X

X

L-Irlanda

X

 

 

X

 

 

L-Italja

X

X

X

X

X

X

Il-Latvja

X

X

X

X

X

X

Il-Litwanja

X

X

X

X

X

X

Il-Lussemburgu

X

X

X

X

X

X

Malta

 

 

 

X

X

 

L-Olanda

X

X

X

X

X

X

Il-Polonja

X

X

X

X

X

X

Il-Portugall

X

X

X

X

X

X

Ir-Rumanija

X

X

X

X

X

X

Is-Slovakkja

X

X

X

X

X

X

Is-Slovenja

X

X

X

X

X

X

Spanja

X

X

X

X

X

X

L-Iżvezja

X

X

X

X

X

X

Ir-Renju Unit

 

 

 

X

 

 


Tabella 3

Aġenti kontra l-infjammazzjoni li mhumiex steroids

Pajjiż

Cromoglicic acid

Nedrocromil

L-Awstrija

X

X

Il-Belġju

X

X

Il-Bulgarija

X

X

Ċipru

X

X

Ir-Repubblika Ċeka

X

X

Id-Danimarka

X

X

L-Estonja

X

X

Il-Finlandja

X

X

Franza

X

X

Il-Ġermanja

X

X

Il-Greċja

X

X

L-Ungerija

X

 

L-Irlanda

 

 

L-Italja

X

X

Il-Latvja

X

X

Il-Litwanja

X

X

Il-Lussemburgu

X

 

Malta

 

X

L-Olanda

X

X

Il-Polonja

X

X

Il-Portugall

X

 

Ir-Rumanija

X

X

Is-Slovakkja

X

X

Is-Slovenja

X

X

Spanja

X

X

L-Iżvezja

X

X

Ir-Renju Unit

X

X


Tabella 4

Bronkodilataturi antikolinerġiċi

Pajjiż

Ipratropium bromide

Oxitropium Bromide

L-Awstrija

X

X

Il-Belġju

X

X

Il-Bulgarija

X

X

Ċipru

X

X

Ir-Repubblika Ċeka

X

X

Id-Danimarka

X

X

L-Estonja

X

X

Il-Finlandja

X

X

Franza

X

X

Il-Ġermanja

X

X

Il-Greċja

X

X

L-Ungerija

X

X

L-Irlanda

X

X

L-Italja

 

X

Il-Latvja

X

X

Il-Litwanja

X

X

Il-Lussemburgu

X

X

Malta

X

X

L-Olanda

X

X

Il-Polonja

X

X

Il-Portugall

X

 

Ir-Rumanija

X

X

Is-Slovakkja

X

X

Is-Slovenja

X

X

Spanja

X

X

L-Iżvezja

X

X

Ir-Renju Unit

X

X


Tabella 5

Bronkodilataturi Beta Agonisti b’effett fit-tul

Pajjiż

Formoterol

Salmeterol

L-Awstrija

X

X

Il-Belġju

X

X

Il-Bulgarija

X

X

Ċipru

X

X

Ir-Repubblika Ċeka

X

X

Id-Danimarka

X

X

L-Estonja

X

X

Il-Finlandja

X

X

Franza

X

X

Il-Ġermanja

X

X

Il-Greċja

X

X

L-Ungerija

X

X

L-Irlanda

X

X

L-Italja

X

X

Il-Latvja

X

X

Il-Litwanja

X

X

Il-Lussemburgu

X

X

Malta

X

X

L-Olanda

X

X

Il-Polonja

X

X

Il-Portugall

X

X

Ir-Rumanija

X

X

Is-Slovakkja

X

X

Is-Slovenja

X

X

Spanja

X

X

L-Iżvezja

X

X

Ir-Renju Unit

X

X


Tabella 6

Għadd ta’ ingredjenti attivi flimkien f’MDI wieħed

Pajjiż

 

 

L-Awstrija

X Il-prodotti kollha

 

Il-Belġju

X Il-prodotti kollha

 

Il-Bulgarija

X Il-prodotti kollha

 

Ċipru

 

 

Ir-Repubblika Ċeka

X Il-prodotti kollha

 

Id-Danimarka

X Il-prodotti kollha

 

L-Estonja

 

 

Il-Finlandja

X Il-prodotti kollha

 

Franza

X Il-prodotti kollha

 

Il-Ġermanja

X Il-prodotti kollha

 

Il-Greċja

 

 

L-Ungerija

X Il-prodotti kollha

 

L-Irlanda

 

 

L-Italja

Budesonide + Fenoterol

Fluticasone + Salmeterol

Il-Latvja

X Il-prodotti kollha

 

Il-Litwanja

X Il-prodotti kollha

 

Il-Lussemburgu

X Il-prodotti kollha

 

Malta

X Il-prodotti kollha

 

L-Olanda

X Il-prodotti kollha

 

Il-Polonja

X Il-prodotti kollha

 

Il-Portugall

X Il-prodotti kollha

 

Ir-Rumanija

X Il-prodotti kollha

 

Is-Slovakkja

X Il-prodotti kollha

 

Is-Slovenja

X Il-prodotti kollha

 

Spanja

 

 

L-Iżvezja

X Il-prodotti kollha

 

Ir-Renju Unit

 

 


ANNESS II

UŻI MEDIĊI ESSENZJALI

Kwota ta’ sustanzi kkontrollati tal-Grupp I li jistgħu jintużaw fil-produzzjoni ta’ inalaturi b’dożaġġ imkejjel (MDIs) għat-trattament tal-ażżma u ta’ mard kroniku ieħor ta’ ostruzzjoni pulmonari (COPDs) ġew allokati lil:

 

Chiesi Farmaceutici SpA (IT)

 

Valeas SpA Pharmaceuticals (IT)

 

(VARI) SpA — LINDAL Group Italia (IT)

ANNESS III

UŻI ESSENZJALI FIL-LABORATORJU U ANALITIĊI

Kwoti għal sustanzi kkontrollati tal-Gruppi I u II li jistgħu jintużaw għall-użi essenzjali fil-laboratorju u analitiċi ġew allokati lil:

 

Carlo Erba Réactifs-SDS (FR)

 

CNRS — Groupe de physique des solides (FR)

 

Harp International (UK)

 

Honeywell Specialty Chemicals (DE)

 

Ineos Fluor (UK)

 

LGC Standards (DE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Tazzetti Fluids (IT)

ANNESS IV

UŻI ESSENZJALI FIL-LABORATORJU U ANALITIĊI

Kwoti għal sustanzi kkontrollati tal-Grupp III li jistgħu jintużaw għall-użi essenzjali fil-laboratorju u analitiċi ġew allokati lil:

 

Airbus France (FR)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Ministry of Defence (NL)

ANNESS V

UŻI ESSENZJALI FIL-LABORATORJU U ANALITIĊI

Kwoti għal sustanzi kkontrollati tal-Grupp IV li jistgħu jintużaw għall-użi essenzjali fil-laboratorju u analitiċi ġew allokati lil:

 

Acros Organics (BE)

 

Carlo Erba Réactifs-SDS (FR)

 

Honeywell Specialty Chemicals (DE)

 

Institut Scientifique du Service Publique (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Quimica (ES)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

VWR ISAS (FR)

ANNESS VI

UŻI ESSENZJALI FIL-LABORATORJI U ANALITIĊI

Kwoti għal sustanzi kkontrollati minn Grupp V li jistgħu jintużaw għall-użi essenzjali fil-laboratorju u analitiċi ġew allokati lil:

 

Acros Organics (BE)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Quimica (ES)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Chimie (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

ANNESS VII

UŻI KRITIĊI FIL-LABORATORJU U DAWK ANALITIĊI

Kwota ta’ sustanzi kkontrollati tal-Grupp VI li jistgħu jintużaw għall-użi kritiċi fil-laboratorju u għal dawk analitiċi ġew allokati lil:

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

ANNESS VIII

UŻI ESSENZJALI FIL-LABORATORJI U ANALITIĊI

Kwoti għal sustanzi kkontrollati tal-Grupp VII li jistgħu jintużaw għall-użi essenzjali fil-laboratorju u analitiċi ġew allokati lil:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Solvay Organics (DE)

ANNESS IX

UŻI ESSENZJALI FIL-LABORATORJI U ANALITIĊI

Kwoti għal sustanzi kkontrollati tal-Grupp IX li jistgħu jintużaw għall-użi essenzjali fil-laboratorju u analitiċi ġew allokati lil:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

ANNESS X

Dan l-Anness mhuwiex ippubblikat minħabba li fih informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali.


Bank Ċentrali Ewropew

24.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 21/66


DEĊIŻJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tat-12 ta’ Diċembru 2008

dwar l-ishma ta’ persentaġġ tal-banek ċentrali nazzjonali fl-iskema għas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew

(BĊE/2008/23)

(2009/53/KE)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew (minn issa ‘l quddiem l-Istatut tas-SEBĊ), b’mod partikolari l-Artikolu 29.4 u l-Artikolu 49.3,

Wara li kkunsidra l-kontribuzzjoni tal-Kunsill Ġenerali tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) skond ir-raba’ inċiż ta’ l-Artikolu 47.2 ta’ l-Istatut tas-SEBĊ,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni BĊE/2006/21 tal-15 ta’ Diċembru 2006, dwar l-ishma ta’ persentaġġ tal-banek ċentrali nazzjonali fl-iskema għas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew (1) stabbilixxiet b’ effett mill-1 ta’ Jannar 2007, l-ippeżar assenjat lil dawk il-banek ċentrali nazzjonali (BĊNi) li kienu membri tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali (SEBĊ) fl-1 ta’ Jannar 2007, fl-iskema għas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-BĊE (minn issa ‘l quddiem l-“ippeżar ta’ l-iskema kapitali” u l-“iskema kapitali” rispettivament).

(2)

L-Artikolu 29.3 ta’ l-Istatut tas-SEBĊ jeħtieġ l-ippeżar ta’ l-iskema kapitali biex jiġi aġġustat kull ħames snin wara l-istabbilment tas-SEBĊ b’analoġija mad-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 29.1 ta’ l-Istatut. L-iskema kapitali aġġustata tapplika b’effett mill-ewwel jum tas-sena wara s-sena li fiha jseħħ l-aġġustament.

(3)

L-aħħar aġġustament ta’ l-ippeżar ta’ l-iskema kapitali skond l-Artikolu 29.3 ta’ l-Istatut tas-SEBĊ sar fl-2003 b’effett mill-1 ta’ Jannar 2004 (2). It-tkabbir sussegwenti ta’ l-iskema kapitali tal-BĊE sar skond l-Artikolu 49.3 ta’ l-Istatut tas-SEBĊ minħabba l-adeżjoni ta’ Stati Membri ġodda fl-Unjoni Ewropea (3).

(4)

Skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/517/KE tal-15 ta’ Lulju 2003 dwar id-data statistika biex tintuża għall-aġġustament ta’ l-iskema għas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew (4), il-Kummissjoni Ewropea pprovdiet lill-BĊE b’data statistika biex tintuża fid-determinazzjoni ta’ l-iskema kapitali aġġustata,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Tqarrib

Fejn il-Kummissjoni Ewropea tipprovdi data statistika rriveduta biex tinutża fl-aġġustar ta’ l-iskema kapitali u t-total tal-figuri ma jlaħħaqx 100 %, id-differenza għandha tkun ikkumpensata kif ġej: (i) jekk it-total ikun anqas minn 100 %, billi jiżdied 0,0001 ta’ punt peċentwali ma’ l-iżgħar sehem (ishma) f’ordni axxendenti sakemm jintlaħaq il-100 % eżatti, jew (ii) jekk it-total ikun iżjed minn 100 %, billi jitnaqqas 0,0001 ta’ punt peċentwali f’ordni dixxendenti mill-akbar sehem (ishma) sakemm jintlaħaq il-100 % eżatti.

Artikolu 2

Ippeżar ta’ l-iskema kapitali

L-ippeżar assenjat lil kull BĊN fl-iskema kapitali deskritta fl-Artikolu 29 ta’ l-Istatut tas-SEBĊ għandu jkun kif ġej b’effett mill-1 ta’ Jannar 2009:

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,4256 %

Българска народна банка (Bank Nazzjonali Bulgaru)

0,8686 %

Česká národní banka

1,4472 %

Danmarks Nationalbank

1,4835 %

Deutsche Bundesbank

18,9373 %

Eesti Pank

0,1790 %

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

1,1107 %

Bank of Greece

1,9649 %

Banco de España

8,3040 %

Banque de France

14,2212 %

Banca d’Italia

12,4966 %

Central Bank of Cyprus

0,1369 %

Latvijas Banka

0,2837 %

Lietuvos bankas

0,4256 %

Banque centrale du Lussemburgu

0,1747 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3856 %

Bank Ċentrali ta’ Malta

0,0632 %

De Nederlandsche Bank

3,9882 %

Oesterreichische Nationalbank

1,9417 %

Narodowy Bank Polski

4,8954 %

Banco de Portugal

1,7504 %

Banca Națională a României

2,4645 %

Banka Slovenije

0,3288 %

Národná banka Slovenska

0,6934 %

Suomen Pankki

1,2539 %

Sveriges Riksbank

2,2582 %

Bank of England

14,5172 %

Artikolu 3

Dispożizzjonijiet finali u tranżitorji

1.   Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2009.

2.   Id-Deċiżjoni BĊE/2006/21 qed tiġi hawnhekk irrevokata b’effett mill-1 ta’ Jannar 2009.

3.   Ir-referenzi għad-Deċiżjoni BĊE/2006/21 għandhom jiġu interpretati bħala referenzi magħmulin għal din id-Deċiżjoni.

Magħmula fi Frankfurt am Main, 12 ta’ Diċembru 2008.

Il-President tal-BĊE

Jean-Claude TRICHET


(1)  ĠU L 24, 31.1.2007, p. 1.

(2)  Id-Deċiżjoni BĊE/2003/17 tat-18 ta’ Diċembru 2003 dwar l-ishma ta’ persentaġġ tal-banek ċentrali nazzjonali fl-iskema għas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew (ĠU L 9, 15.1.2004, p. 27).

(3)  Id-Deċiżjoni BĊE/2004/5 tat-22 ta’ April 2004 dwar l-ishma ta’ persentaġġ tal-banek ċentrali nazzjonali fl-iskema għas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew (ĠU L 205, 9.6.2004, p. 5) u d-Deċiżjoni BĊE/2006/21.

(4)  ĠU L 181, 19.7.2003, p. 43.


24.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 21/69


DEĊIŻJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tat-12 ta’ Diċembru 2008

li tistabbilixi l-miżuri meħtieġa għall-ħlas tal-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew mill-banek ċentrali nazzjonali parteċipanti

(BĊE/2008/24)

(2009/54/KE)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew (minn issa ‘l quddiem “l-Istatut tas-SEBĊ”), b’mod partikolari l-Artikolu 28.3,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni BĊE/2006/22 tal-15 ta’ Diċembru 2006, li tistabbilixxi l-miżuri meħtieġa għall-ħlas tal-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew mill-banek ċentrali nazzjonali parteċipanti (1) ddeterminat kif u safejn il-banek ċentrali nazzjonali (BĊNi) ta’ l-Istati Membri li adottaw l-ewro (minn issa ‘l quddiem “il-BĊNi parteċipanti”) kellhom l-obbligu li jħallsu l-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) fl-1 ta’ Jannar 2007.

(2)

Id-Deċiżjoni BĊE/2008/23 tat-12 ta’ Diċembru 2008 dwar l-ishma ta’ persentaġġ tal-banek ċentrali nazzjonali fl-iskema għas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew (2) tipprovdi għall-aġġustament ta’ l-iskema għas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-BĊE (minn issa ‘l quddiem “l-iskema kapitali”) skond l-Artikolu 29.3 ta’ l-Istatut tas-SEBĊ, u tistabbilixxi b’effett mill-1 ta’ Jannar 2009, l-ippeżar il-ġdid assenjat lil kull BĊN fl-iskema aġġustata għas-sottoskrizzjoni tal-kapital (minn issa ‘l quddiem l-“ippeżar ta’ l-iskema kapitali”).

(3)

Il-kapital sottoskritt tal-BĊE huwa ta’ EUR 5 760 652 402,58.

(4)

L-aġġustament ta’ l-iskema kapitali tal-BĊE jeħtieġ l-adozzjoni ta’ deċiżjoni ġdida tal-BĊE li tirrevoka d-Deċiżjoni BĊE/2006/22 b’effett mill-1 ta’ Jannar 2009, u li tiddetermina kif u safejn il-BĊNi parteċipanti huma obbligati jħallsu l-kapital tal-BĊE b’effett mill-1 ta’ Jannar 2009.

(5)

Skond l-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/608/KE tat-8 ta’ Lulju 2008 skond l-Artikolu 122(2) tat-Trattat dwar l-adozzjoni mis-Slovakja tal-valuta waħda fl-1 ta’ Jannar 2009 (3), is-Slovakja tissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa għall-adozzjoni ta’ l-ewro u d-derogi mogħtija lilha skond l-Artikolu 4 ta’ l-Att ta’ l-Adeżjoni 2003 (4) huma abrogati b’effett mill-1 ta’ Jannar 2009.

(6)

Skond id-Deċiżjoni BĊE/2008/33 tal-31 ta’ Diċembru 2008 tal-ħlas tal-kapital, it-trasferiment ta’ l-assi barranin tar-riżerva u l-kontribuzzjonijiet min-Národná banka Slovenska għar-riżervi u l-provvisti tal-Bank Ċentrali Ewropew (5), in-Národná banka Slovenska huwa obbligat iħallas il-kumplament tas-sehem tiegħu tas-sottoskrizzjoni tiegħu fil-kapital tal-BĊE b’effett mill-1 ta’ Jannar 2009, wara li jqis l-iskema kapitali aġġustata,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Daqs u forma tal-kapital imħallas

Kull BĊN parteċipanti għandu jħallas is-sottoskrizzjoni tiegħu għall-kapital tal-BĊE kollha kemm hi b’effett mill-1 ta’ Jannar 2009. Wara li jitqies l-ippeżar ta’ l-iskema kapitali deskritt fl-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni BĊE/2008/23 kull BĊN parteċipanti għandu jħallas b’effett mill-1 ta’ Jannar 2009, l-ammont muri ħdejn ismu fit-tabella li ġejja:

BĊN parteċipanti

(EUR)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

139 730 384,68

Deutsche Bundesbank

1 090 912 027,43

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

63 983 566,24

Bank of Greece

113 191 059,06

Banco de España

478 364 575,51

Banque de France

819 233 899,48

Banca d’Italia

719 885 688,14

Central Bank of Cyprus

7 886 333,114

Banque centrale du Lussemburgu

10 063 859,75

Bank Ċentrali ta’ Malta

3 640 732,32

De Nederlandsche Bank

229 746 339,12

Oesterreichische Nationalbank

111 854 587,70

Banco de Portugal

100 834 459,65

Banka Slovenije

18 941 025,10

Národná banka Slovenska

39 944 363,76

Suomen Pankki

72 232 820,48

Artikolu 2

Aġġustament tal-kapital imħallas

1.   Minħabba li kull BĊN parteċipanti, bl-eċċezzjoni tan-Národná banka Slovenska, diġà ħallas is-sehem sħiħ tiegħu fil-kapital sottoskritt tal-BĊE kif applikabbli sal-31 ta’ Diċembru 2008, skond id-Deċiżjoni BĊE/2006/22, kull wieħed minnhom, bl-eċċezzjoni tan-Národná banka Slovenska, għandu jittrasferixxi ammont addizzjonali lill-BĊE, jew jirċievi ammont lura mill-BĊE, kif jixraq, sabiex jasal għall-ammonti murija fit-tabella fl-Artikolu 1. Il-ħlas tal-kapital min-Národná banka Slovenska huwa rregolat bid-Deċiżjoni BĊE/2008/33.

2.   It-trasferimenti kollha skond dan l-Artikolu għandhom ikunu magħmula skond id-Deċiżjoni BĊE/2008/25 tat-12 ta’ Diċembru 2008 li tistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet għat-trasferimenti ta’ l-ishma kapitali tal-Bank Ċentrali Ewropew bejn il-banek ċentrali nazzjonali u għall-aġġustament tal-kapital imħallas (6).

Artikolu 3

Dispożizzjonijiet finali

1.   Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2009.

2.   Id-Deċiżjoni BĊE/2006/22 qed tiġi hawnhekk abrogata b’effett mill-1 ta’ Jannar 2009.

3.   Ir-referenzi għad-Deċiżjoni BĊE/2006/22 għandhom jiġu interpretati bħala referenzi magħmulin għal din id-Deċiżjoni.

Magħmula fi Frankfurt am Main, 12 ta’ Diċembru 2008.

Il-President tal-BĊE

Jean-Claude TRICHET


(1)  ĠU L 24, 31.1.2007, p. 3.

(2)  Ara paġna 66 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(3)  ĠU L 195, 24.7.2008, p. 24.

(4)  Att li jitratta l-kundizzjonijiet tas-sħubija tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta’ l-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta’ l-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka u l-aġġustamenti tat-Trattati li fuqhom l-Unjoni Ewropea hija stabbilita (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33).

(5)  Ara paġna 83 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(6)  Ara paġna 71 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.


24.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 21/71


DEĊIŻJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tat-12 ta’ Diċembru 2008

li tistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet għat-trasferimenti tal-ishma kapitali tal-Bank Ċentrali Ewropew bejn il-banek ċentrali nazzjonali u għall-aġġustament tal-kapital imħallas

(BĊE/2008/25)

(2009/55/KE)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, b’mod partikolari l-Artikolu 28.5,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni BĊE/2008/23 tat-12 ta’ Diċembru 2008 dwar l-ishma ta’ persentaġġ tal-banek ċentrali nazzjonali fl-iskema għas-sottoskrizzjoni fil-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew (1) tipprovdi għall-aġġustament tal-ippeżar assenjat lill-banek ċentrali nazzjonali (BĊNi) fl-iskema għas-sottoskrizzjoni fil-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) (minn issa ’l quddiem ’l-ippeżar tal-iskema kapitali’ u l-’iskema kapitali’ rispettivament). Dan l-aġġustament jeħtieġ li l-Kunsill Governattiv jiddetermina t-termini u l-kundizzjonijiet għat-trasferimenti ta’ ishma kapitali bejn il-BĊNi li huma membri tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali (SEBĊ) fil-31 ta’ Diċembru 2008 sabiex ikun żgurat li t-tqassim ta’ dawn l-ishma jikkorrespondi mal-aġġustamenti magħmulin. Għaldaqstant, l-adozzjoni ta’ deċiżjoni ġdida tal-BĊE hija meħtieġa biex tħassar id-Deċiżjoni BĊE/2006/23 tal-15 ta’ Diċembru 2006 li tistabbilixxi t-termini l-kundizzjonijiet għat-trasferimenti tal-ishma kapitali tal-Bank Ċentrali Ewropew bejn il-banek ċentrali nazzjonali u għall-aġġustament tal-kapital imħallas (2) b’seħħ mill-1 ta’ Jannar 2009.

(2)

Id-Deċiżjoni BĊE/2008/24 tat-12 ta’ Diċembru 2008 li tistabbilixxi l-miżuri meħtieġa għall-ħlas tal-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew mill-banek ċentrali nazzjonali parteċipanti (3) tiddetermina kif u safejn il-BĊNi tal-Istati Membri li adottaw l-ewro (minn issa ’l quddiem il-’BĊNi parteċipanti’) huma obbligati jħallsu l-kapital tal-BĊE minħabba l-iskema kapitali aġġustata. Id-Deċiżjoni BĊE/2008/28 tal-15 ta’ Diċembru 2008 li tistabbilixxi l-miżuri meħtieġa għall-ħlas tal-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew mill-banek ċentrali nazzjonali mhux parteċipanti (4) tiddetermina l-persentaġġ li l-BĊNi tal-Istati Membri li ma jkunux adottaw l-ewro fl-1 ta’ Jannar 2009 (minn issa ’l quddiem il-’BĊNi mhux parteċipanti’) huma obbligati jħallsu b’effett mill-1 ta’ Jannar 2009, minħabba l-iskema kapitali aġġustata.

(3)

Il-BĊNi parteċipanti, bl-eċċezzjoni tan-Národná banka Slovenska, diġa' ħallsu l-ishma tagħhom fil-kapital sottoskritt tal-BĊE kif meħtieġ skond id-Deċiżjoni BĊE/2006/22 tal-15 ta’ Diċembru 2006, li tistabbilixxi l-miżuri meħtieġa għall-ħlas tal-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew mill-banek ċentrali nazzjonali parteċipanti (5). Minħabba f’hekk, l-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni BĊE/2008/24 igħid li BĊN parteċipanti għandu jew jittrasferixxi ammont addizzjonali lill-BĊE, jew jirċievi ammont lura mill-BĊE, kif jixraq, sabiex wieħed jasal għall-ammonti murija fit-tabella fl-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni BĊE/2008/24.

(4)

Barra minn dan, l-Artikoli 2(1) u 2(2) tad-Deċiżjoni BĊE/2008/33 tal-31 ta’ Diċembru 2008 dwar il-ħlas tal-kapital, it-trasferiment tal-assi ta’ riżerva barranin u l-kontribuzzjonijiet tan-Národná banka Slovenska lir-riżervi u l-provvisti (6) tal-Bank Ċentrali Ewropew jistabbilixxu li n-Národná banka Slovenska, li se jkun BĊN parteċipanti mill-1 ta’ Jannar 2009, huwa obbligat biex iħallas il-kumplament tas-sehem tas-sottoskrizzjoni tiegħu fil-kapital tal-BĊE sabiex jasal għall-ammont muri ħdejn ismu fit-tabella fl-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni BĊE/2008/24, wara li titqies l-iskema kapitali aġġustata.

(5)

Bl-istess mod, il-BĊNi mhux parteċipanti diġa' ħallsu l-ishma tagħhom fil-kapital sottoskritt tal-BĊE kif meħtieġ skond id-Deċiżjoni BĊE/2006/26 tat-18 ta’ Diċembru 2006, li tistabbilixxi l-miżuri meħtieġa għall-ħlas tal-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew mill-banek ċentrali nazzjonali mhux parteċipanti (7). Minħabba dan, l-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni BĊE/2008/28 igħid li kull wieħed minnhom għandu jew jittrasferixxi ammont addizzjonali lill-BĊE, jew jirċievi ammont lura mill-BĊE, kif jixraq, sabiex jaslu għall-ammonti murija fit-tabella fl-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni BĊE/2008/28.

(6)

Id-Deċiżjoni BĊE/2003/20 tat-18 ta’ Diċembru 2003 li tistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet għat-trasferimenti tal-ishma kapitali tal-Bank Ċentrali Ewropew bejn il-banek ċentrali nazzjonali u għall-aġġustament tal-kapital imħallas (8) kienet abrogata b’mod sieket bid-Deċiżjoni BĊE/2004/7 tat-22 t’April 2004 li tistabbilixxi t-termini l-kundizzjonijiet għat-trasferimenti tal-ishma kapitali tal-Bank Ċentrali Ewropew bejn il-banek ċentrali nazzjonali u għall-aġġustament tal-kapital imħallas (9). Għall-finijiet ta’ ċarezza, id-Deċiżjoni BĊE/2003/20 għandha tiġi abrogata b’mod ċar b’effett retroattiv.

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Trasferiment ta’ ishma kapitali

Minħabba s-sehem fil-kapital tal-BĊE li kull BĊN ikun issottoskritta fil-31 ta’ Diċembru 2008, u s-sehem fil-kapital tal-BĊE li kull wieħed minn dawn il-BĊNi se jissottoskrivi b’effett mill-1 ta’ Jannar 2009, bħala konsegwenza tal-aġġustament tal-ippeżar tal-iskema kapitali stabbiliti fl-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni BĊE/2008/23, dawn il-BĊNi għandhom jittrasferixxu ishma kapitali bejniethom permezz ta’ trasferimenti lil u mill-BĊE biex jiżguraw li d-distribuzzjoni tal-ishma kapitali b’effett mill-1 ta’ Jannar 2009, tikkorrispondi mal-ippeżar aġġustat. Għal dan il-għan, kull BĊN għandu, bis-saħħa ta’ dan l-Artikolu u mingħajr il-ħtieġa ta’ aktar formalita' jew xi att, jew jittrasferixxi jew jirċievi b’effett mill-1 ta’ Jannar 2009, is-sehem fil-kapital sottoskritt tal-BĊE muri ħdejn ismu fir-raba’ kolonna tat-tabella fl-Anness I ma’ din id-Deċiżjoni, fejn “+” għandu jirreferi għal sehem kapitali li l-BĊE għandu jittrasferixxi lil-BĊN u “–” għal sehem kapitali li l-BĊN għandu jittrasferixxi lill-BĊE.

Artikolu 2

Aġġustament tal-kapital imħallas

1.   Minħabba l-ammont ta’ kapital tal-BĊE li kull BĊN ħallas, u l-ammont tal-kapital tal-BĊE li kull BĊN għandu jħallas b’effett mill-1 ta’ Jannar 2009 skond l-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni BĊE/2008/24 għall-BĊNi parteċipanti u l-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni BĊE/2008/28 għall-BĊNi mhux parteċipanti rispettivament, fl-ewwel ġurnata operattiva tas-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (“TARGET2”) wara l-1 ta’ Jannar 2009, kull BĊN għandu jew jittrasferrixxi jew jirċievi l-ammont nett muri ħdejn ismu fir-raba’ kolonna tat-tabella fl-Anness II ma’ din id-Deċiżjoni, fejn “+” għandu jirreferi għal ammont li l-BĊN għandu jittrasferixxi lill-BĊE u “–” għal ammont li l-BĊE għandu jittrasferixxi lil dak il-BĊN.

2.   Fl-ewwel ġurnata operattiva tat-TARGET2 wara l-1 ta’ Jannar 2009, il-BĊE u l-BĊNi li huma obbligati jittrasferixxu ammont taħt paragrafu 1 għandom kull wieħed minnhom separatament jittrasferixxu kull interess fuq l-ammonti dovuti rispettivi li jakkumulaw fuq il-perijodu mill-1 ta’ Jannar 2009, sad-data tat-trasferiment. Min jittrasferixxi u min jirċievi dan l-imgħax għandhom ikunu l-istess bħal min jittrasferixxi u min jirċievi l-ammonti li fuqhom l-imgħax jakkumula.

Artikolu 3

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.   It-trasferimenti deskritti fl-Artikolu 2 għandhom iseħħu permezz tat-TARGET2.

2.   Meta xi BĊN m’għandux aċċess għat-TARGET2, l-ammonti deskritti fl-Artikolu 2 għandhom ikunu ttrasferiti billi jiġi kkreditat il-kont li l-BĊE jew il-BĊN għandhom jinnominaw fi żmien xieraq.

3.   Kull imgħax li jakkumula skond l-Artikolu 2(2) għandu jkun ikkalkulat kuljum, bl-użu tal-metodu ta’ kalkulazzjoni attwali bil-metodu matul-360-jum, b’rata ugwali għar-rata ta’ l-imgħax marġinali użata mis-SEBĊ fl-operazzjoni ta’ finanzjament mill-ġdid l-aktar riċenti tagħha.

4.   Il-BĊE u l-BĊNi li għandhom l-obbligu li jagħmlu trasferiment skond l-Artikolu 2 għandhom, sadanittant, jagħtu l-istruzzjonijiet meħtieġa biex iwettqu dan it-trasferiment fil-ħin kif meħtieġ.

Artikolu 4

Dispożizzjonijiet finali

1.   Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2009.

2.   Din id-Deċiżjoni BĊE/2006/23 hija hawnhekk abrogata b’effett mill-1 ta’ Jannar 2009.

3.   Ir-referenzi għad-Deċiżjoni BĊE/2006/23 għandhom jiġu interpretati bħala referenzi magħmulin għal din id-Deċiżjoni.

4.   Id-Deċiżjoni BĊE/2003/20 hija hawnhekk abrogata b’effett mit-23 ta’April 2004.

Magħmula fi Frankfurt am Main, 12 ta’ Diċembru 2008.

Il-President tal-BĊE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ara paġna 66 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(2)  ĠU L 24, 31.1.2007, p. 5.

(3)  Ara paġna 69 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(4)  Ara paġna 81 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(5)  ĠU L 24, 31.1.2007, p. 3.

(6)  Ara paġna 75 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(7)  ĠU L 24, 31.1.2007, p. 15.

(8)  ĠU L 9, 15.1.2004, p. 32.

(9)  ĠU L 205, 9.6.2004, p. 9.


ANNESS I

KAPITAL IMĦALLAS TAL-BĊNI

 

Sehem imħallas fil-31 ta’ Diċembru 2008

(EUR)

Sehem imħallas b’effett mill-1 ta’ Jannar 2009

(EUR)

Sehem biex jiġi ttrasferit

(EUR)

BĊN parteċipanti

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

142 334 199,56

139 730 384,68

–2 603 814,88

Deutsche Bundesbank

1 182 149 240,19

1 090 912 027,43

–91 237 212,76

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

51 183 396,60

63 983 566,24

+12 800 169,64

Bank of Greece

104 659 532,85

113 191 059,06

+8 531 526,21

Banco de España

434 917 735,09

478 364 575,51

+43 446 840,42

Banque de France

828 813 864,42

819 233 899,48

–9 579 964,94

Banca d’Italia

721 792 464,09

719 885 688,14

–1 906 775,95

Central Bank of Cyprus

7 195 054,85

7 886 333,14

+ 691 278,29

Banque Centrale du Lussemburgu

9 073 027,53

10 063 859,75

+ 990 832,22

Bank Ċentrali ta’ Malta

3 583 125,79

3 640 732,32

+57 606,53

De Nederlandsche Bank

224 302 522,60

229 746 339,12

+5 443 816,52

Oesterreichische Nationalbank

116 128 991,78

111 854 587,70

–4 274 404,08

Banco de Portugal

98 720 300,22

100 834 459,65

+2 114 159,43

Banka Slovenije

18 399 523,77

18 941 025,10

+ 541 501,33

Národná banka Slovenska

38 970 813,50

39 944 363,76

+ 973 550,26

Suomen Pankki

71 708 601,11

72 232 820,48

+ 524 219,37

BĊN mhux parteċipanti

Българска народна банка

50 883 842,67

50 037 026,77

– 846 815,90

Česká národní banka

79 957 855,35

83 368 161,57

+3 410 306,22

Danmarks Nationalbank

87 204 756,07

85 459 278,39

–1 745 477,68

Eesti Pank

9 810 391,04

10 311 567,80

+ 501 176,76

Latvijas Banka

16 204 715,21

16 342 970,87

+ 138 255,66

Lietuvos bankas

24 068 005,74

24 517 336,63

+ 449 330,89

Magyar Nemzeti Bank

75 700 733,22

79 819 599,69

+4 118 866,47

Narodowy Bank Polski

280 820 283,32

282 006 977,72

+1 186 694,40

Banca Națională a României

145 099 312,72

141 971 278,46

–3 128 034,26

Sveriges Riksbank

134 298 089,46

130 087 052,56

–4 211 036,90

Bank of England

802 672 023,82

836 285 430,59

+33 613 406,77

Total (1):

5 760 652 402,58

5 760 652 402,58

0


(1)  Minħabba t-tqarrib, it-totali jistgħu ma jikkorrispondux mas-somma tal-figuri kollha murijin.


ANNESS II

KAPITAL IMĦALLAS TAL-BĊNi

 

Sehem imħallas fil-31 ta’ Diċembru 2008

(EUR)

Sehem imħallas b’effett mill-1 ta’ Jannar 2009

(EUR)

Ammont ta’ ħlas ta’ trasferiment

(EUR)

BĊN parteċipanti

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

142 334 199,56

139 730 384,68

–2 603 814,88

Deutsche Bundesbank

1 182 149 240,19

1 090 912 027,43

–91 237 212,76

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

51 183 396,60

63 983 566,24

+12 800 169,64

Bank of Greece

104 659 532,85

113 191 059,06

+8 531 526,21

Banco de España

434 917 735,09

478 364 575,51

+43 446 840,42

Banque de France

828 813 864,42

819 233 899,48

–9 579 964,94

Banca d’Italia

721 792 464,09

719 885 688,14

–1 906 775,95

Central Bank of Cyprus

7 195 054,85

7 886 333,14

+ 691 278,29

Banque centrale du Lussemburgu

9 073 027,53

10 063 859,75

+ 990 832,22

Bank Ċentrali ta’ Malta

3 583 125,79

3 640 732,32

+57 606,53

De Nederlandsche Bank

224 302 522,60

229 746 339,12

+5 443 816,52

Oesterreichische Nationalbank

116 128 991,78

111 854 587,70

–4 274 404,08

Banco de Portugal

98 720 300,22

100 834 459,65

+2 114 159,43

Banka Slovenije

18 399 523,77

18 941 025,10

+ 541 501,33

Národná banka Slovenska

2 727 956,95

39 944 363,76

+37 216 406,81

Suomen Pankki

71 708 601,11

72 232 820,48

+ 524 219,37

BĊN mhux parteċipanti

Българска народна банка (Bank Nazzjonali Bulgaru)

3 561 868,99

3 502 591,87

–59 277,12

Česká národní banka

5 597 049,87

5 835 771,31

+ 238 721,44

Danmarks Nationalbank

6 104 332,92

5 982 149,49

– 122 183,43

Eesti Pank

686 727,37

721 809,75

+35 082,38

Latvijas Banka

1 134 330,06

1 144 007,96

+9 677,90

Lietuvos bankas

1 684 760,40

1 716 213,56

+31 453,16

Magyar Nemzeti Bank

5 299 051,33

5 587 371,98

+ 288 320,65

Narodowy Bank Polski

19 657 419,83

19 740 488,44

+83 068,61

Banca Națională a României

10 156 951,89

9 937 989,49

– 218 962,40

Sveriges Riksbank

9 400 866,26

9 106 093,68

– 294 772,58

Bank of England

56 187 041,67

58 539 980,14

+2 352 938,47

Total (1):

4 137 159 937,99

4 142 260 189,23

+5 100 251,24


(1)  Minħabba t-tqarrib, it-totali jistgħu ma jikkorrespondux mas-somma tal-figuri kollha murijin.


24.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 21/75


DEĊIŻJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tat-12 ta’ Diċembru 2008

li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2001/15, dwar il-ħruġ ta’ karti ta’ flus ewro

(BĊE/2008/26)

(2009/56/KE)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jwaqqaf il-Komunita' Ewropea, b’mod partikolari l-Artikolu 106(1),

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew (minn issa ‘l quddiem “l-Istatut tas-SEBĊ”), b’mod partikolari l-Artikolu 16,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni BĊE/2008/23 tat-12 ta’ Diċembru 2008 dwar l-ishma ta’ persentaġġ tal-banek ċentrali nazzjonali fl-iskema għas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew (1) tipprovdi għall-aġġustament ta’ l-iskema għas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) (minn issa ‘l quddiem “l-iskema kapitali”) skond l-Artikolu 29.3 ta’ l-Istatut tas-SEBĊ, u tistabbilixxi b’effett mill-1 ta’ Jannar 2009, l-ippeżar il-ġdid assenjat lil kull bank ċentrali nazzjonali (BĊN) fl-iskema kapitali aġġustata (minn issa ‘l quddiem “l-ippeżar ta’ l-iskema kapitali”).

(2)

Skond l-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/608/KE tat-8 ta’ Lulju 2008, skond l-Artikolu 122(2) tat-Trattat dwar l-adozzjoni mis-Slovakja tal-valuta waħda fl-1 ta’ Jannar 2009 (2), is-Slovakja tissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa għall-adozzjoni ta’ l-ewro, u d-derogi mogħtija lilha skond l-Artikolu 4 ta’ l-Att ta’ l-Adeżjoni 2003 (3) huma abrogati b’effett mill-1 ta’ Jannar 2009.

(3)

L-Artikolu 1(d) tad-Deċiżjoni BĊE/2001/15 dwar il-ħruġ tal-karti tal-flus ewro (4) jiddefinixxi ‘l- iskema ta’ allokazzjoni ta’ karti tal-flus’ u jirreferi għall-Anness ma’ dik id-Deċiżjoni, li jispeċifika l-iskema ta’ allokazzjoni ta’ karti tal-flus applikabbli mill-1 ta’ Jannar 2008. Minħabba li l-ippeżar ġdid ta’ l-iskema kapitali se japplika mill-1 ta’ Jannar 2009, u minħabba li s-Slovakja se tadotta l-ewro fl-1 ta’ Jannar 2009, id-Deċiżjoni BĊE/2001/15 għandha tiġi emendata sabiex tiġi ddeterminata l-iskema ta’ allokazzjoni ta’ karti tal-flus li tapplika mill-1 ta’ Jannar 2009,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Emenda tad-Deċiżjoni BĊE/2001/15

Id-Deċiżjoni BĊE/2001/15 hija emendata kif ġej:

(1)

Is-sentenza finali ta’ l-Artikolu 1(d) hija sostitwita b’li ġej:

“L-Anness ma’ din id-Deċiżjoni jispeċifika l-iskema ta’ allokazzjoni ta’ karti tal-flus li tapplika mill-1 ta’ Jannar 2009.”

(2)

L-Anness mad-Deċiżjoni BĊE/2001/15 huwa sostitwit bit-test stabbilit fl-Anness ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Dispożizzjoni finali

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2009.

Magħmula fi Frankfurt am Main, 12 ta’ Diċembru 2008.

Il-President tal-BĊE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ara paġna 66 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(2)  ĠU L 195, 24.7.2008, p. 24.

(3)  Att li jitratta l-kundizzjonijiet tas-sħubija tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta’ l-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta’ l-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka u l-aġġustamenti tat-Trattati li fuqhom l-Unjoni Ewropea hija stabbilita (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33).

(4)  ĠU L 337, 20.12.2001, p. 52.


ANNESS

SKEMA TA’ ALLOKAZZJONI TA’ KARTI TAL-FLUS MILL-1 TA’ JANNAR 2009

Bank Ċentrali Ewropew

8,0000  %

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,1975  %

Deutsche Bundesbank

24,9630  %

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

1,4640  %

Bank of Greece

2,5900  %

Banco de España

10,9465  %

Banque de France

18,7465  %

Banca d’Italia

16,4730  %

Central Bank of Cyprus

0,1805  %

Banque centrale du Lussemburgu

0,2305  %

Bank Ċentrali ta’ Malta

0,0835  %

De Nederlandsche Bank

5,2575  %

Oesterreichische Nationalbank

2,5595  %

Banco de Portugal

2,3075  %

Banka Slovenije

0,4335  %

Národná banka Slovenska

0,9140  %

Suomen Pankki

1,6530  %

Total

100,0000  %


24.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 21/77


DEĊIŻJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tat-12 ta’ Diċembru 2008

li tistabbilixxi l-miżuri meħtieġa għall-kontribuzzjoni lill-valur propjetarju akkumulat tal-Bank Ċentrali Ewropew u biex jiġu aġġustati l-klejms tal-banek ċentrali nazzjonali ekwivalenti għall-assi tar-riżervi barranin ittrasferiti

(BĊE/2008/27)

(2009/57/KE)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew (minn issa ‘l quddiem “l-Istatut tas-SEBĊ”), b’mod partikolari l-Artikolu 30,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni BĊE/2008/23 tat-12 ta’ Diċembru 2008 dwar l-ishma ta’ persentaġġ tal-banek ċentrali nazzjonali fl-iskema għas-sottoskrizzjoni fil-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew (1) tipprovdi għall-aġġustament ta’ l-iskema għas-sottoskrizzjoni fil-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) (minn issa ‘l quddiem “l-iskema kapitali”) skond l-Artikolu 29.3 ta’ l-Istatut tas-SEBĊ, u tistabbilixxi, b’effett mill-1 ta’ Jannar 2009, l-ippeżar il-ġdid assenjat lil kull bank ċentrali nazzjonali (BĊN) fl-iskema kapitali aġġustata (minn issa ‘l quddiem l-“ippeżar ta’ l-iskema kapitali”).

(2)

L-aġġustamenti ta’ l-ippeżar ta’ l-iskema kapitali u t-tibdiliet riżultanti fl-ishma tal-BĊNi fil-kapital sottoskritt tal-BĊE, jitolbu biex jiġu aġġustati l-klejms li l-BĊE ikkredita skond l-Artikolu 30.3 ta’ l-Istatut tas-SEBĊ lill-BĊNi ta’ l-Istati Membri li adottaw l-ewro (minn issa ‘l quddiem “il-BĊNi parteċipanti”), u li huma ekwivalenti għall-kontribuzzjonijiet ta’ assi ta’ riżervi barranin mill-BĊNi parteċipanti lill-BĊE (minn issa ‘il quddiem “il-kejms”).

(3)

Dawk il-BĊNi parteċipanti li l-ishma ta’ persentaġġ tagħhom fl-iskema kapitali aġġustata jiżdiedu minħabba l-aġġustament, għandhom għalhekk jagħmlu trasferiment kumpensatorju lill-BĊE, filwaqt li l-BĊE għandu jagħmel trasferiment kumpensatorju lil dawk il-BĊNi parteċipanti li l-ishma ta’ persentaġġ tagħhom fl-iskema kapitali aġġustata jonqsu.

(4)

Skond il-prinċipji ġenerali tal-ġustizzja, it-trattament ugwali u l-protezzjoni ta’ l-aspettattivi leġittimi wara l-Istatut tas-SEBĊ, dawk il-BĊNi parteċipanti li s-sehem relattiv tagħhom fil-valur propjetarju akkumulat tal-BĊE jiżdied minħabba l-aġġustamenti hawn fuq imsemmijin, għandhom jagħmlu wkoll trasferiment kumpensatorju lil dawk il-BĊNi parteċipanti li s-sehem relattiv tagħhom jonqos.

(5)

L-ippeżar rispettiv ta’ l-iskema kapitali ta’ kull BĊN parteċipanti sal-31 ta’ Diċembru 2008 u b’seħħ mill-1 ta’ Jannar 2009 għandu jitfisser bħala persentaġġ tal-kapital totali tal-BĊE kif sottoskritt mill-BĊNi parteċipanti kollha għall-finijiet biex jiġi kkalkulat l-aġġustament tal-valur tas-sehem ta’ kull BĊN parteċipanti fil-valur proprjetarju akkumulat tal-BĊE.

(6)

Għaldaqstant, tinħtieġ l-adozzjoni ta’ deċiżjoni ġdida tal-BĊE biex tabroga d-Deċiżjoni BĊE/2006/24 tal-15 ta’ Diċembru 2006 li tistabbilixxi l-miżuri meħtieġa għall-kontribuzzjoni lill-valur proprjetarju akkumulat tal-BĊE, u biex jiġu aġġustati l-klejms tal-banek ċentrali nazzjonali ekwivalenti għall-assi ta’ riżervi barranin ittrasferiti (2).

(7)

Bis-saħħa ta’ l-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/608/KE tat-8 ta’ Lulju 2008 skond l-Artikolu 122(2) tat-Trattat dwar l-adozzjoni mis-Slovakja tal-valuta waħda fl-1 ta’ Jannar 2009 (3), id-deroga favur is-Slovakja msemmija fl-Artikolu 4 ta’ l-Att ta’ l-Adeżjoni 2003 (4) hija abrogata b’effett mill-1 ta’ Jannar 2009,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni:

(a)

“valur proprjetarju akkumulat” ifisser it-total tar-riżervi tal-BĊE, kontijiet ta’ rivalutazzjoni u provvisti ekwivalenti għar-riżervi kif ikkalkulati mill-BĊE sal-31 ta’ Diċembru 2008. Ir-riżervi tal-BĊE u dawk il-provvisti ekwivalenti għar-riżervi għandhom jinkludu, mingħajr limitazzjoni għall-ġeneralità tal-“valur proprjetarju akkumulat”, il-fond tar-riżerva ġenerali u l-provvista ekwivalenti għar-riżervi kontra r-riskji tar-rata tal-kambju, tar-rata ta’ l-imgħax u l-prezz tad-deheb;

(b)

“data tat-trasferiment” tfisser it-tieni jum ta’ negozju wara l-approvazzjoni mill-Kunsill Governattiv tal-kontijiet finanzjarji tal-BĊE għas-sena finanzjarja 2008;

Artikolu 2

Kontribuzzjoni għar-riżervi u l-provvisti tal-BĊE

1.   Jekk sehem ta’ BĊN parteċipanti fil-valur proprjetarju akkumulat jiżdied minħabba żieda fl-ippeżar tiegħu fl-iskema kapitali b’seħħ mill-1 ta’ Jannar 2009, dak il-BĊN parteċipanti għandu jittrasferixxi l-ammont iddeterminat bis-saħħa tal-paragrafu 3 lill-BĊE fid-data tat-trasferiment.

2.   Jekk sehem ta’ BĊN parteċipanti fil-valur proprjetarju akkumulat jonqos minħabba tnaqqis fl-ippeżar tiegħu fl-iskema kapitali b’seħħ mill-1 ta’ Jannar 2009, dak il-BĊN parteċipanti għandu jirċievi l-ammont iddeterminat bis-saħħa tal-paragrafu 3 lill-BĊE fid-data tat-trasferiment.

3.   Il-BĊE għandu, fil- jew qabel il-jum meta l-Kunsill Governattiv japprova l-kontijiet finanzjarji tal-BĊE għas-sena finanzjarja 2006, jikkalkula u jikkonferma lil kull BĊN parteċipanti, jew l-ammont li għandu jiġi ttrasferit minn dak il-BĊN parteċipanti lill-BĊE meta japplika l-paragrafu 1, jew l-ammont li dak il-BĊN parteċipanti għandu jirċievi mill-BĊE meta japplika l-paragrafu 2. Bla ħsara għat-tqarrib, kull ammont li għandu jiġi ttrasferit jew irċevut għandu jkun ikkalkolat billi l-valur proprjetarju akkumulat jiġi mmultiplikat bid-differenza assoluta, bejn l-ippeżar ta’ l-iskema kapitali ta’ kull BĊN parteċipanti fil-31 ta’ Diċembru 2008 u l-ippeżar tiegħu ta’ l-iskema kapitali b’seħħ mill-1 ta’ Jannar 2009, u r-riżultat jiġi diviż b’100.

4.   Kull ammont deskritt fil-paragrafu 3 għandu jkun dovut f’ewro fl-1 ta’ Jannar 2009, imma għandu jkun ittrasferit effettivament fid-data tat-trasferiment.

5.   Fid-data tat-trasferiment, BĊN parteċipant jew il-BĊE li jkollu jittrasferixxi ammont skond il-paragrafu 1 jew il-paragrafu 2 għandu jittrasferixxi wkoll separatament, kull imgħax li jakkumula matul il-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2009 sad-data tat-trasferiment fuq kull ammont rispettiv dovut minn dan il-BĊN parteċipanti u l-BĊE. Min jittrasferixxi u min jirċievi dan l-imgħax għandu jkun l-istess bħal min jittrasferixxi u min jirċievi l-ammonti li fuqhom jakkumula l-imgħax.

6.   Jekk il-valur proprjetarju akkumulat huwa anqas minn żero, l-ammonti li għandhom jiġu ttrasferiti jew irċevuti skond il-paragrafu 3 u l-paragrafu 5 għandhom jitħallsu fid-direzzjonijiet opposti ta’ dawk speċifikati fil-paragrafu 3 u l-paragrafu 5.

Artikolu 3

Aġġustament tal-klejms ekwivalenti għall-assi ta’ riżervi barranin ttrasferiti

1.   Billi l-aġġustament tal-klejms ekwivalenti għall-assi ta’ riżervi barranin ttrasferiti għan-Národná banka Slovenska ser ikun irregolat bid-Deċiżjoni BĊE/2008/33 tal-31 ta’ Diċembru 2008 dwar il-kapital imħallas, it-trasferiment ta’ l-assi tar-riżervi barranin u l-kontribuzzjonijiet min-Národná banka Slovenska għar-riżervi u l-provvisti tal-Bank Ċentrali Ewropew (5), dan l-Artikolu għandu jirregola l-aġġustament tal-klejms ekwivalenti għall-assi ta’ riżerva barranin ittrasferiti mill-BĊNi parteċipanti oħra.

2.   Il-klejms tal-BĊNi parteċipanti għandhom ikunu aġġustati b’effett mill-1 ta’ Jannar 2009 skond l-ippeżar aġġustat tagħhom ta’ l-iskema kapitali. Il-valur tal-klejms tal-BĊNi parteċipanti b’effett mill-1 ta’ Jannar 2009 jidher fit-tielet kolonna tat-tabella fl-Anness ta’ din d-Deċiżjoni.

3.   Kull BĊN parteċipanti għandu, bis-saħħa ta’ din id-dispożizzjoni u mingħajr il-ħtieġa ta’ aktar formalita' jew xi att, jitqies li jew ikun ittrasferixxa jew irċieva b’effett fl-1 ta’ Jannar 2009, il-valur assolut tal-klejm (f’ewro) muri ħdejn ismu fir-raba’ kolonna tat-tabella fl-Anness ma’ din id-Deċiżjoni, fejn “-” għandu jirreferi għal klejm li l-BĊN parteċipanti għandu jittrasferixxi lill-BĊE u “+” għal klejm li l-BĊE għandu jittrasferixxi lil-BĊN parteċipanti.

4.   Fl-ewwel jum ta’ operazzjoni tat-Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (“TARGET2”) wara l-1 ta’ Jannar 2009, kull BĊN parteċipanti għandu jew jittrasferixxi jew jirċievi l-valur assolut ta’ l-ammont (f’ewro) muri ħdejn ismu fir-raba’ kolonna tat-tabella fl-Anness ma’ din id-Deċiżjoni, fejn “+” għandu jirriferi għal ammont li l-BĊN parteċipanti għandu jittrasferixxi lill-BĊE u “-” għal ammont li l-BĊE għandu jirrtrasferxxi lill-BĊN parteċipanti.

5.   Fl-ewwel ġurnata operattiva tat-TARGET2 wara l-1 ta’ Jannar 2009, il-BĊE u l-BĊNi parteċipanti li huma obbligati jittrasferixxu ammonti skond il-paragrafu 4, għandhom kull wieħed minnhom separatament jittrasferixxu wkoll kull interess fuq l-ammonti dovuti rispettivi li jakkumulaw matul il-perijodu mill-1 ta’ Jannar 2009, sad-data ta’ dan it-trasferiment. Min jittrasferixxi u min jirċievi dan l-imgħax għandu jkun l-istess bħal min jittrasferixxi u min jirċievi l-ammonti li fuqhom jakkumula l-imgħax.

Artikolu 4

Dispożizzjonijiet Ġenerali

1.   L-imgħax li jakkumula skond l-Artikolu 2(5) u l-Artikolu 3(5) għandu jkun ikkalkulat kuljum billi jintuża l-metodu ta’ kalkolu “attwali fuq matul-360-jum” (actual over-360-day), b’rata daqs ir-rata marġinali ta’ imgħax użata mill-Eurosistema fl-operazzjoni ewlenija ta’ finanzjament mill-ġdid l-aktar riċenti tagħha.

2.   Kull trasferiment bis-saħħa ta’ l-Artikolu 2(1), (2) u (5) u l-Artikolu 3(4) u (5) għandu jsir b’mod separat permezz tat-TARGET2.

3.   Il-BĊE u l-BĊNi parteċipanti li huma taħt obbligu li jagħmlu kull trasferiment imsemmi fil-paragrafu 2 għandhom, eventwalment, jagħtu l-istruzzjonijiet meħtieġa biex jagħmlu dawn it-trasferimenti fil-ħin.

Artikolu 5

Dispożizzjonijiet finali

1.   Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2009.

2.   Id-Deċiżjoni BĊE/2006/24 hija hawnhekk abrogata b’effett mill-1 ta’ Jannar 2009.

3.   Ir-referenzi għad-Deċiżjoni BĊE/2006/24 għandhom jinftiehmu li huma referenzi għal din id-Deċiżjoni.

Magħmula fi Frankfurt am Main, it-12 ta’ Diċembru 2008.

Il-President tal-BĊE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ara paġna 66 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(2)  ĠU L 24, 31.1.2007, p. 9.

(3)  ĠU L 195, 24.7.2008, p. 24.

(4)  Att li jitratta l-kundizzjonijiet tas-sħubija tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta’ l-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta’ l-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka u l-aġġustamenti tat-Trattati li fuqhom l-Unjoni Ewropea hija stabbilita (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33).

(5)  Ara paġna 83 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.


ANNESS

KLEJMS EKWIVALLENTI GĦALL-ASSI TAR-RIŻERVI BARRANIN ITTRASFERITI LILL- BĊE

BĊN parteċipanti

Klejms ekwivalenti għall-assi tar-riżervi barranin ittrasferiti lill-BĊE, fil-31 ta’ Diċembru 2008

(EUR)

Klejms ekwivalenti għall-assi tar-riżervi barranin ittrasferiti lill-BĊE, b’seħħ mill-1 ta’ Jannar 2009

(EUR)

Ammont ta’ trasferiment

(EUR)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

1 423 341 995,63

1 397 303 846,77

–26 038 148,86

Deutsche Bundesbank

11 821 492 401,85

10 909 120 274,33

– 912 372 127,52

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

511 833 965,97

639 835 662,35

+ 128 001 696,38

Bank of Greece

1 046 595 328,50

1 131 910 590,58

+85 315 262,08

Banco de España

4 349 177 350,90

4 783 645 755,10

+ 434 468 404,20

Banque de France

8 288 138 644,21

8 192 338 994,75

–95 799 649,46

Banca d’Italia

7 217 924 640,86

7 198 856 881,40

–19 067 759,46

Central Bank of Cyprus

71 950 548,51

78 863 331,39

+6 912 782,88

Banque centrale du Luxembourg

90 730 275,34

100 638 597,47

+9 908 322,13

Bank Ċentrali ta’ Malta

35 831 257,94

36 407 323,18

+ 576 065,24

De Nederlandsche Bank

2 243 025 225,99

2 297 463 391,20

+54 438 165,21

Oesterreichische Nationalbank

1 161 289 917,84

1 118 545 877,01

–42 744 040,83

Banco de Portugal

987 203 002,23

1 008 344 596,55

+21 141 594,32

Banka Slovenije

183 995 237,74

189 410 251,00

+5 415 013,26

Národná banka Slovenska

0

399 443 637,59  (1)

+ 399 443 637,59

Suomen Pankki

717 086 011,07

722 328 204,76

+5 242 193,69

Total (2):

40 149 615 804,58

40 204 457 215,43

54 841 410,85


(1)  Biex jiġu ttrasferiti b’effett mid-dati stabbiliti fid-Deċiżjoni BĊE/2008/33.

(2)  Minħabba t-tqarrib, it-totali jistgħu ma jikkorrispondux mas-somma tal-figuri kollha murijin.


24.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 21/81


DEĊIŻJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tal-15 ta’ Diċembru 2008

li tistabbilixxi l-miżuri meħtieġa għall-ħlas tal-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew mill-banek ċentrali nazzjonali mhux parteċipanti

(BĊE/2008/28)