ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 19

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
23ta' Jannar 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 55/2009 tat-22 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 56/2009 tal-21 ta’ Jannar 2009 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerta merkanzija fin-Nomenklatura Magħquda

3

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 57/2009 tat-22 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet għall-esportazzjoni fis-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib

5

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 58/2009 tat-22 ta’ Jannar 2009 li jiffissa l-ammont massimu tar-rifużjoni ta’ l-esportazzjoni tal-butir fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta bir-Regolament (KE) Nru 619/2008

9

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 59/2009 tat-22 ta’ Jannar 2009 li jiffissa l-ammont massimu tar-rifużjoni ta’ l-esportazzjoni għat-trab tal-ħalib xkumat fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta bir-Regolament (KE) Nru 619/2008

11

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 60/2009 tat-22 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam taċ-ċanga

12

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 61/2009 tat-22 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam tal-majjal

16

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 62/2009 tat-22 ta’ Jannar 2009 li jiffissa r-rifużjonijiet għall-esportazzjoni fis-settur tal-bajd

18

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 63/2009 tat-22 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam tat-tjur

20

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 64/2009 tat-22 ta’ Jannar 2009 li jiffissa l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95

22

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 65/2009 tat-22 ta’ Jannar 2009 li jistipula r-rati tar-rifużjonijiet applikabbli għall-bajd u l-isfar tal-bajd esportati fil-forma ta’ oġġetti li ma jaqgħux taħt l-Anness I tat-Trattat

24

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 66/2009 tat-22 ta’ Jannar 2009 li jiffissa r-rati tar-rifużjonijiet applikabbli għall-ħalib u l-prodotti tal-ħalib esportati fis-sura ta' oġġetti mhux koperti mill-Anness I tat-Trattat

26

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2008/121/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Jannar 2009 dwar ismijiet tat-tessuti (tfassil mill-ġdid) ( 1 )

29

 

 

II   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Parlament Ewropew u Kunsill

 

 

2009/45/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2008 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Istrument tal-Flessibilità f’konformità mal-punt 27 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba

49

 

 

Kummissjoni

 

 

2009/46/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Diċembru 2008 li teżenta ċerti servizzi fis-settur postali fl-Isvezja mill-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tikkoordina l-proċeduri ta’ akkwisti ta’ entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8409)  ( 1 )

50

 

 

2009/47/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Diċembru 2008 li tistabbilixxi li l-Artikolu 30(1) tad-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tikkoordina l-proċeduri ta’ akkwisti ta’ entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, t-trasport u postali japplika għall-produzzjoni tal-elettriku fir-Repubblika Ċeka (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8569)  ( 1 )

57

 

 

2009/48/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Jannar 2009 li tagħti lil ċerti partijiet eżenzjoni mill-estensjoni għal ċerti partijiet tar-rota tad-dazju antidumping fuq roti li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina imposta mir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2474/93, miżmum u emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1095/2005, u li jneħħi s-sospensjoni tal-ħlas tad-dazju antidumping estiż għal ċerti partijiet tar-rota li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina mogħti lil ċerti partijiet skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 88/97 (notifikata taħt id-dokument numru C(2009) 157)

62

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

23.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 19/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 55/2009

tat-22 ta’ Jannar 2009

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu ta’ l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-23 ta’ Jannar 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 22 ta’ Jannar 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

IL

138,6

JO

78,3

MA

45,4

TN

139,0

TR

110,6

ZZ

102,4

0707 00 05

JO

155,5

MA

116,0

TR

152,1

ZZ

141,2

0709 90 70

MA

163,7

TR

136,6

ZZ

150,2

0805 10 20

EG

49,7

IL

56,3

MA

64,4

TN

49,3

TR

55,7

ZZ

55,1

0805 20 10

MA

83,3

TR

54,0

ZZ

68,7

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

63,3

EG

88,5

IL

72,4

JM

105,5

PK

46,6

TR

74,1

ZZ

75,1

0805 50 10

EG

52,5

MA

67,1

TR

61,3

ZZ

60,3

0808 10 80

CN

84,7

MK

32,6

TR

67,5

US

103,4

ZZ

72,1

0808 20 50

CN

60,8

TR

97,0

US

111,8

ZZ

89,9


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


23.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 19/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 56/2009

tal-21 ta’ Jannar 2009

dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerta merkanzija fin-Nomenklatura Magħquda

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta' Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tan-Nomenklatura Magħquda mehmuża mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87, jeħtieġ li jiġu adottati miżuri li jikkonċernaw il-klassifikazzjoni tal-merkanzija msemmija fl-Anness għal dan ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabbilixxa r-regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda. Dawk ir-regoli japplikaw ukoll għal kwalunkwe nomenklatura oħra li hija totalment jew parzjalment msejsa fuqha jew li żżidilha kwalunkwe subdiviżjoni addizzjonali u li hija stabbilita minn dispożizzjonijiet Komunitarji speċifiċi, bil-ħsieb tal-applikazzjoni ta' miżuri tariffarji u ta’ miżuri oħra relatati mal-kummerċ ta’ merkanzija.

(3)

Skont dawk ir-regoli ġenerali, il-merkanzija msemmija fil-kolonna 1 tat-tabella stipulata fl-Anness għandha tkun ikklassifikata taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna 2, għar-raġunijiet imsemmija fil-kolonna 3 ta' dik it-tabella.

(4)

Huwa xieraq li jkun stipulat li tagħrif li jorbot dwar it-tariffi u li nħareġ mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri rigward il-klassifikazzjoni ta' merkanzija fin-Nomenklatura Magħquda iżda li mhuwiex skont dan ir-Regolament, jista', għal perjodu ta' tliet xhur, ikompli jiġi invokat mid-detentur, skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta' Ottubru 1992 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Komunità (2).

(5)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont il-fehma tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-merkanzija deskritta fil-kolonna 1 tat-tabella li tidher fl-Anness għandha tkun ikklassifikata fin-Nomenklatura Magħquda taħt il-kodiċi tan-NM indikat fil-kolonna 2 ta' dik it-tabella.

Artikolu 2

Tagħrif li jorbot dwar it-tariffi maħruġ mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, li mhuwiex skont dan ir-Regolament, jista' jkompli jiġi invokat għal perjodu ta' tliet xhur skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum mill-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 21 ta’ Jannar 2009.

Għall-Kummissjoni

László KOVÁCS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANNESS

Deskrizzjoni tal-merkanzija

Klassifikazzjoni (Kodiċi tan-NM)

Raġunijiet

(1)

(2)

(3)

Basket magħmul minn drapp minsuġ minn strixxa tal-polipropil li hija inqas minn 5 mm wiesgħa, ta' forma kubika u li approssimament huwa 54.5 ċm × 74 ċm × 25 ċm, b'żewġ ċineg b'saħħithom magħmulin mill-istess materjal u meħjutin fuq iż-żewġ naħat it-twal tal-basket, b'kull waħda tasal u ddur ma' qiegħ il-basket.

Iż-żewġt uċuħ tal-basket huma viżibbilment miksijin b'folja tal-plastic, ma fih l-ebda kompartimenti u jista' jingħalaq minn fuq b'żipp. It-truf huma msaħħa b'faxxa meħjuta.

(kontenitur li jixbah basket tax-xiri)

(Ara r-ritratt Nru 649) (*)

4202 92 19

Il-klassifikazzjoni hija determinata mir-Regoli Ġenerali 1 u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda, Nota 2(m) tal-Kapitolu 39, Nota Addizzjonali 1 tal-Kapitolu 42 u l-kliem tal-kodiċi NM 4202 , 4202 92 u 4202 92 19 .

Minħabba l-forma kubika tiegħu tipika tal-basktijiet tax-xiri u ċ-ċineg msaħħa mpoġġija b'tali mod biex jinġarr bl-idejn mix-xerreja u minħabba l-fatt li l-kisja tal-plastik, iż-żipp, it-tarf msaħħaħ u ċ-ċineg b'saħħithom (li jinżlu mal-ġnub tal-basket għal raġunijiet ta' saħħa) jippermettulu li jibqa′ jintuża għal żmien twil, il-basket għandu l-karatteristiċi oġġettivi ta' “kontenitur li jixbah basket tax-xiri”.

Kontenituri li jixbhu basket tax-xiri jaqgħu taħt l-intestatura 4202 (ara wkoll in-Nota ta’ Spjegazzjoni tas-Sistema Armonizzata (HS) għall-intestatura 4202 l-ewwel paragrafu li jsemmi b’mod espliċitu li din l-intestitura tkopri biss l-oġġetti speċifikament imsemmija fih u kontenituri li jixbhuhom).

Minħabba l-karatteristiċi imsemmija hawn fuq l-oġġett involut mhuwiex it-tip ta' kontenitur li normalment jintuża għall-ippakketjar jew it-twassil ta' kull tip ta' prodott, għalhekk il-klassifikazzjoni taħt l-intestatura 3923 hija eskluża fi ħdan it-tifsira tan-Nota 2(m) tal-Kapitolu 39 (ara wkoll in-Noti ta’ Spjegazzjoni tas-Sistema Armonizzata (HS) għall-intestatura 3923 , l-ewwel paragrafu, il-punt (a) u t-tieni paragrafu).

Peress li l-wiċċ ta' barra tal-oġġett huwa miksi b'folja tal-plastik viżibbli bl-għajnejn, għandu jiġi klassifikat bħala oġġett bil-wiċċ ta' barra miksi bil-plastik (ara n-Nota Addizzjonali 1 tal-Kapitolu 42).

Għaldaqstant l-oġġett għandu jiġi kklassifikat taħt il-Kodiċi NM 4202 92 19 .

Image

(*)  Ir-ritratt huwa għal skopijiet ta' tagħrif biss.


23.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 19/5


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 57/2009

tat-22 ta’ Jannar 2009

li jistabbilixxi r-rifużjonijiet għall-esportazzjoni fis-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u partikolarment l-Artikolu 164(2) tiegħu flimkien ma’ l-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 162(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jipprovdi li d-differenza bejn il-prezzijiet tal-prodotti msemmija fil-Parti XVI ta' l-Anness għar-Regolament imsemmi fis-suq dinji u f’dak tal-Komunità tista’ tiġi koperta minn rifużjoni ta’ l-esportazzjoni.

(2)

Fid-dawl tal-qagħda attwali tas-suq fis-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib, għandhom ikunu ffissati r-rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni skond ir-regoli u skond ċerti kriterji pprovduti bl-Artikoli 162, 163, 164, 167, 169 u 170 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(3)

Fid-dawl tal-qagħda attwali tas-suq fis-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib, għandhom ikunu ffissati r-rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni skond ir-regoli u skond ċerti kriterji pprovduti bl-Artikoli 162, 163, 164, 167, 169 u 170 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(4)

Skond il-Memorandum ta' Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubbblika Dominikana rigward il-protezzjoni fuq l-importazzjoni tal-ħalib tat-trab fir-Repubblika Dominikana (2) approvat bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/486/KE (3), ċerta kwantità ta' prodotti tal-ħalib Komunitarji esportati lejn ir-Repubblika Dominikana jistgħu jibbenefikaw minn tnaqqis tad-dazji doganali. B'hekk, ir-rifużjonijiet ta' l-esportazzjoni mogħtija lill-prodotti esportati skond din l-iskema għandhom jitnaqqsu b'ċertu perċentwal.

(5)

Il-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli ma tax opinjoni tiegħu fil-limitu tażżmien stabbilit mill-president tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni provduti bl-Artikolu 164 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u l-ammonti ta’ dawn ir-rifużjonijiet huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament, bir-riserva tal-kundizzjonijiet provduti bl-Artikolu 3(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1282/2006 (4).

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-23 ta’ Jannar 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 22 ta’ Jannar 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 218, 6.8.1998, p. 46.

(3)  ĠU L 218, 6.8.1998, p. 45.

(4)  ĠU L 234, 29.8.2006, p. 4.


ANNESS

Rifużjonijiet għall-esportazzjoni fis-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib mit-23 ta’ Jannar 2009

Kodiċi tal-prodott

Destinazzjoni

Unità ta' kejl

Ammont tar-rifużjonijiet

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

8,60

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

13,42

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

14,80

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

8,60

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

13,42

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

14,80

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

16,87

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

16,87

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

24,79

0402 10 11 9000

L20  (1)

EUR/100 kg

17,00

0402 10 19 9000

L20  (1)

EUR/100 kg

17,00

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

17,00

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

17,00

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

23,63

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

24,53

0402 21 11 9900

L20  (1)

EUR/100 kg

26,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

17,00

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

23,63

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

24,53

0402 21 19 9900

L20  (1)

EUR/100 kg

26,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

26,15

0402 21 91 9200

L20  (1)

EUR/100 kg

26,28

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

26,53

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

26,15

0402 21 99 9200

L20  (1)

EUR/100 kg

26,28

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

26,53

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

27,79

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

28,23

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

30,00

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

30,97

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

17,00

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

23,63

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

24,53

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

23,63

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

24,53

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

26,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

26,15

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

27,79

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

2,58

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

3,05

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

16,87

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

6,64

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

8,60

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

17,00

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

17,00

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

23,63

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

24,53

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

26,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

23,63

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

8,60

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

13,42

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

14,80

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

14,50

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

17,00

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

17,00

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

23,63

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

24,53

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

26,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

17,00

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

17,00

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

23,63

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

24,53

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

26,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

43,90

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

45,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

43,90

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

45,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

43,90

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

45,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

45,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

43,90

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

45,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

46,65

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

41,16

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

42,80

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

54,49

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

45,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

11,78

L40

EUR/100 kg

14,72

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

9,82

L40

EUR/100 kg

12,27

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,03

L40

EUR/100 kg

8,79

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,85

L40

EUR/100 kg

8,56

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

8,54

L40

EUR/100 kg

10,68

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

11,61

L40

EUR/100 kg

14,51

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

12,34

L40

EUR/100 kg

15,42

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

13,79

L40

EUR/100 kg

17,24

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

5,29

L40

EUR/100 kg

6,61

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

7,11

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,17

L40

EUR/100 kg

6,46

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

4,62

L40

EUR/100 kg

5,77

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,96

L40

EUR/100 kg

6,20

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,31

L40

EUR/100 kg

6,64

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,11

L40

EUR/100 kg

6,39

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

12,47

L40

EUR/100 kg

15,59

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

15,53

L40

EUR/100 kg

19,41

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

14,06

L40

EUR/100 kg

17,58

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

13,02

L40

EUR/100 kg

16,28

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

20,31

L40

EUR/100 kg

25,39

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

19,56

L40

EUR/100 kg

24,45

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

16,20

L40

EUR/100 kg

20,25

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

14,65

L40

EUR/100 kg

18,31

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

15,02

L40

EUR/100 kg

18,77

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

16,53

L40

EUR/100 kg

20,66

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

15,87

L40

EUR/100 kg

19,84

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

13,22

L40

EUR/100 kg

16,53

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

17,30

L40

EUR/100 kg

21,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

15,89

L40

EUR/100 kg

19,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

15,61

L40

EUR/100 kg

19,51

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

15,82

L40

EUR/100 kg

19,78

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

16,85

L40

EUR/100 kg

21,06

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

16,50

L40

EUR/100 kg

20,63

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

13,52

L40

EUR/100 kg

16,90


(1)  F'dak li jirrigwarda l-prodotti rilevanti maħsubin għall-esportazzjoni lejn ir-Repubblika Dominikana skond il-kwota għall-2008/2009 msemmija fid-Deċiżjoni 98/486/KE, u fil-ħarsien tal-kundizzjonijiet stipulati fil-Kapitolu III, Sezzjoni 3, tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006, għandhom japplikaw ir-rati li ġejjin:

(a)

għal prodotti li jaqgħu fi ħdan il-kodiċijiet tan-NM bin-numri 0402 10 11 9000 u 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

(b)

għal prodotti li jaqgħu fi ħdan il-kodiċijiet tan-NM bin-numri 0402 21 11 9900 , 0402 21 19 9900 , 0402 21 91 9200 u 0402 21 99 9200

0,00 EUR/100 kg

Id-destinazzjonijiet l-oħrajn huma ddefiniti kif ġej:

L20

:

Id-destinazzjonijiet kollha għajr:

(a)

pajjiżi terzi: Andorra, is-Santa Sede (l-Istat tal-Belt tal-Vatikan), il-Liechtenstein u l-Istati Uniti ta’ l-Amerika;

(b)

it-territorji ta' l-Istati Membri ta' l-UE li ma jagħmlux parti mit-territorju doganali tal-Komunità: il-Gżejjer Faeroe, Greenland, Heligoland, Ceuta, Melilla, il-Lokalitajiet ta' Livigno u Campione d'Italia, u ż-żoni tar-Repubblika ta' Ċipru fejn il-Gvern tar-Repubblika ta' Ċipru ma jeżerċitax kontroll effettiv

(ċ)

it-territorji Ewropej li għar-relazzjonijiet esterni tagħhom huwa responsabbli Stat Membru li ma jagħmilx parti mit-territorju doganali tal-Komunità: Ġibiltà.

(d)

l-esportazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 36(1), l-Artikolu 44(1) u l-Artikolu 45(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/1999 (ĠU L 102, 17.4.1999, p. 11).

L04

:

l-Albanija, il-Bożnja u Ħerżegovina, is-Serbja, Kosovo (*), il-Montenegro u l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja.

L40

:

Id-destinazzjonijiet kollha għajr:

(a)

pajjiżi terzi: L04, Andorra, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja, l-Iżvizzera, is-Santa Sede (l-Istat tal-Belt tal-Vatikan), l-Istati Uniti ta’ l-Amerika, il-Kroazja, it-Turkija, l-Awstralja, il-Kanada, in-New Zealand u l-Afrika t'Isfel;

(b)

it-territorji ta' l-Istati Membri ta' l-UE li ma jagħmlux parti mit-territorju doganali tal-Komunità: il-Gżejjer Faeroe, Greenland, Heligoland, Ceuta, Melilla, il-Lokalitajiet ta' Livigno u Campione d'Italia, u ż-żoni tar-Repubblika ta' Ċipru fejn il-Gvern tar-Repubblika ta' Ċipru ma jeżerċitax kontroll effettiv;

(ċ)

it-territorji Ewropej li għar-relazzjonijiet esterni tagħhom huwa responsabbli Stat Membru li ma jagħmilx parti mit-territorju doganali tal-Komunità: Ġibiltà.

(d)

l-esportazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 36(1), l-Artikolu 44(1) u l-Artikolu 45(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/1999 (ĠU L 102, 17.4.1999, p. 11).

(*)  Hekk kif definit bir-Reżoluzjoni 1244 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti tal-10 ta' Ġunju 1999.


23.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 19/9


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 58/2009

tat-22 ta’ Jannar 2009

li jiffissa l-ammont massimu tar-rifużjoni ta’ l-esportazzjoni tal-butir fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta bir-Regolament (KE) Nru 619/2008

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u partikolarment l-Artikolu 164(2) tiegħu flimkien ma’ l-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 619/2008 tas-27 ta’ Ġunju 2008 li jiftaħ sejħa permanenti għall-offerti dwar ir-rifużjoni ta’ l-esportazzjoni li tikkonċerna ċerti prodotti tal-ħalib (2) jipprovdi stedina permanenti għall-offerti.

(2)

Skont l-Artikolu 6 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1454/2007 ta’ l-10 ta’ Diċembru 2007 li jistipula regoli komuni biex tkun stabbilita proċedura ta’ offerta għall-iffissar ta’ rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni għal ċerti prodotti agrikoli (3) u wara stħarriġ ta' l-offerti mressqa b’reazzoni għas-sejħa għall-offerti, jeħtieġ li jiġi ffissat ammont massimu ta' rifużjoni ta’ l-esportazzjoni għall-perjodu tat-tressiq ta’ l-offerti li jintemm fl-20 Jannar 2009.

(3)

Il-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli ma tax opinjoni tiegħu fil-limitu tażżmien stabbilit mill-president tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti miftuħa bir-Regolament (KE) 619/2008 għall-perjodu tat-tressiq ta' l-offerti li jintemm fl-20 ta’ Jannar 2009, l-ammont massimu tar-rifużjoni għall-prodotti msemmija fl-Artikolu 1(1) tar-Regolament imsemmi huma stabbilit fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-23 ta’ Jannar 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 22 ta’ Jannar 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 168, 28.6.2008, p. 20.

(3)  ĠU L 325, 11.12.2007, p. 69.


ANNESS

(EUR/100 kg)

Prodott

Kodiċi tan-nomenklatura għar-rifużjoni għall-esportazzjoni

L-ammont massimu ta' refużjoni tal-esportazzjoni għall-esportazzjoni fid-destinazzjoni msemmija fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 619/2008

Butir

ex ex 0405 90 10 9000

50,00

Żejt tal-butir (butteroil)

ex ex 0405 90 10 9000

58,00


23.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 19/11


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 59/2009

tat-22 ta’ Jannar 2009

li jiffissa l-ammont massimu tar-rifużjoni ta’ l-esportazzjoni għat-trab tal-ħalib xkumat fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta bir-Regolament (KE) Nru 619/2008

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u partikolarment l-Artikolu 164(2) tiegħu flimkien ma’ l-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 619/2008 tas-27 ta’ Ġunju 2008 li jiftaħ sejħa permanenti għall-offerti dwar ir-rifużjoni ta’ l-esportazzjoni li tikkonċerna ċerti prodotti tal-ħalib (2) jipprovdi stedina permanenti għall-offerti.

(2)

Skond l-Artikolu 6 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1454/2007 ta’ l-10 ta’ Diċembru 2007 li jistipula regoli komuni biex tkun stabbilita proċedura ta’ offerta għall-iffissar ta’ rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni għal ċerti prodotti agrikoli (3) u wara stħarriġ ta' l-offerti mressqa b’reazzoni għas-sejħa għall-offerti, jeħtieġ li jiġi ffissat ammont massimu ta' rifużjoni ta’ l-esportazzjoni għall-perjodu tat-tressiq ta’ l-offerti li jintemm fl-20 ta’ Jannar 2009.

(3)

Il-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli ma tax opinjoni tiegħu fil-limitu tażżmien stabbilit mill-president tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti miftuħa bir-Regolament (KE) 619/2008 għall-perjodu tat-tressiq tal-offerti li jintemm fl-20 ta’ Jannar 2009, l-ammont massimu tar-rifużjoni għall-prodotti msemmija fl-Artikolu 1(a) u (b) u fl-Artikolu 2 tar-Regolament imsemmi hu ffissat 20,000 EUR/100 kg.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-23 ta’ Jannar 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 22 ta’ Jannar 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 168, 28.6.2008, p. 20.

(3)  ĠU L 325, 11.12.2007, p. 69.


23.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 19/12


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 60/2009

tat-22 ta’ Jannar 2009

li jistabbilixxi r-rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam taċ-ċanga

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u partikolarment l-Artikolu 164(2), l-aħħar subparagrafu, u l-Artikolu 170 tiegħu,

Billi:

(1)

Skond l-Artikolu 162(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, id-differenza bejn il-prezzijiet fis-suq dinji tal-prodotti msemmija fit-Taqsima XV ta’ l-Anness I tar-Regolament imsemmi u bejn il-prezzijiet ta’ dawn il-prodotti fil-Komunità jistgħu jkunu koperti minn rifużjoni ta’ l-esportazzjoni.

(2)

Fid-dawl tal-qagħda attwali tas-suq tal-laħam taċ-ċanga, jeħtieġ li jiġu stabbiliti rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni skond ir-regoli u l-kriterji msemmija fl-Artikoli 162 sa 164 u 167 sa 170 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(3)

Skond l-Artikolu 164(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, l-ammont tar-rifużjoni jista' jvarja skond id-destinazzjoni, speċjalment fejn dan ikun meħtieġ minħabba l-qagħda tas-suq dinji, il-ħtiġijiet speċifiċi ta’ ċerti swieq, jew l-obbligi li jitnisslu minn ftehimiet iffirmati skond l-Artikolu 300 tat-Trattat tal-KE.

(4)

Ir-rifużjonijiet għandhom jingħataw biss għall-prodotti awtorizzati għall-moviment ħieles fil-Komunità, u li jkollhom it-timbru sanitarju msemmi fl-Artikolu 5(1)(a) tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 853/2004 tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (2). Dawn il-prodotti jeħtiġilhom ukoll jissodisfaw ir-rekwiżiti tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 852/2004 tad-29 ta’ April 2004 dwar l-iġjene ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel (3), kif ukoll tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 854/2004 tad-29 ta’ April 2004 li jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman (4).

(5)

Il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 7(2), it-tielet subparagrafu, tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2007/1359 tal-21 ta’ Novembru 2007 li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-għoti tar-rifużjonijiet speċjali ta’ l-esportazzjoni fuq ċerti qatgħat ta’ laħam dissussat ta’ l-annimali bovini (5), jipprevedu tnaqqis fir-rifużjoni partikulari fil-każ li l-kwantità tal-laħam dissussat għall-esportazzjoni tkun inqas minn 95 % mill-kwantità totali f'piż tal-qatgħat ġejjin mid-dissussar, iżda mingħajr ma tkun inqas minn 85 % mill-istess kwantità.

(6)

Għaldaqstant, jeħtieġ li r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1044/2008 jitħassar (6) u li jeħodlu postu Regolament ġdid.

(7)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Il-prodotti li jgawdu minn rifużjonjiet ta’ l-esportazzjoni previsti fl-Artikolu 164 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, kif ukoll l-ammonti ta’ dawn ir-rifużjonijiet, huma ddefiniti fl-Anness ta’ dan ir-Regolament, bir-riżerva tal-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

2.   Il-prodotti li jistgħu jgawdu minn rifużjoni skond il-paragrafu 1 jeħtiġilhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tar-Regolamenti (KE) Nru 852/2004 u (KE) Nru 853/2004, u b'mod partikolari, jeħtiġilhom ikunu ppreparati fi stabbilimenti awtorizzati u jissodifaw ir-rekwiżiti tat-timbru sanitarju stipulati fl-Anness I, is-Sezzjoni I, il-Kapitolu III tar-Regolament (KE) Nru 854/2004.

Artikolu 2

Fil-każ imsemmi fit-tielet subparagrafu ta’ l-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 1359/2007, ir-rata tar-rifużjoni għall-prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċi tal-prodott 0201 30 00 9100 titnaqqas b'7 EUR/100 kg.

Artikolu 3

Ir-Regolament (KE) Nru 1044/2008 huwa b'dan imħassar.

Artikolu 4

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-23 ta’ Jannar 2009.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 22 ta’ Jannar 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55. Verżjoni kkoreġuta fil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 22.

(3)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 1. Verżjoni kkoreġuta fil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 3.

(4)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 206. Verżjoni kkoreġuta fil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 83.

(5)  ĠU L 304, 22.11.2007, p. 21.

(6)  ĠU L 281, 24.10.2008, p. 10.


ANNESS

Rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam taċ-ċanga, applikabbli mit-23 ta’ Jannar 2009

Il-kodiċi tal-prodotti

Id-destinazzjoni

L-unità tal-kejl

L-ammont tar-rifużjonijiet

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg ta’ piż ħaj

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg ta’ piż ħaj

25,9

0201 10 00 9110  (1)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

36,6

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

21,5

0201 10 00 9130  (1)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

48,8

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

28,7

0201 20 20 9110  (1)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

48,8

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

28,7

0201 20 30 9110  (1)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

36,6

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

21,5

0201 20 50 9110  (1)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

61,0

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

35,9

0201 20 50 9130  (1)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

36,6

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

21,5

0201 30 00 9050

US  (3)

EUR/100 kg ta’ piż nett

6,5

CA  (4)

EUR/100 kg ta’ piż nett

6,5

0201 30 00 9060  (6)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

22,6

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

7,5

0201 30 00 9100  (2)  (6)

B04

EUR/100 kg ta’ piż nett

84,7

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

49,8

EG

EUR/100 kg ta’ piż nett

103,4

0201 30 00 9120  (2)  (6)

B04

EUR/100 kg ta’ piż nett

50,8

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

29,9

EG

EUR/100 kg ta’ piż nett

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

16,3

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

16,3

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

16,3

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

16,3

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

5,4

0202 30 90 9100

US  (3)

EUR/100 kg ta’ piż nett

6,5

CA  (4)

EUR/100 kg ta’ piż nett

6,5

0202 30 90 9200  (6)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

22,6

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

7,5

1602 50 31 9125  (5)

B00

EUR/100 kg ta’ piż nett

23,3

1602 50 31 9325  (5)

B00

EUR/100 kg ta’ piż nett

20,7

1602 50 95 9125  (5)

B00

EUR/100 kg ta’ piż nett

23,3

1602 50 95 9325  (5)

B00

EUR/100 kg ta’ piż nett

20,7

NB: Il-kodiċijiet tal-prodotti kif ukoll il-kodiċijiet tad-destinazzjonijiet serje “A ” huma definiti skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3846/87 (ĠU L 366, 24.12.1987, p. 1).

Il-kodicijiet alfanumeriċi tad-destinazzjonijiet huma definiti fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19).

Id-destinazzjonijiet l-oħra huma definiti kif ġej:

B00

:

Id-destinazzjonijiet kollha (pajjiżi terzi, territorji oħrajn, provvisti u destinazzjonijiet meqjusa bħala post ta’ esportazzjoni barra mill-Komunità).

B02

:

B04 u destinazzjoni EG .

B03

:

L-Albanija, il-Kroazja, il-Bożnja u Ħerzegovina, is-Serbja, il-Kosovo (), il-Montenegro, l-ex Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja, ħażniet u provvisti (id-destinazzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 36 u 45, u, fejn japplika, fl-Artikolu 44 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/1999 (ĠU L 102, 17.4.1999, p. 11)).

B04

:

It-Turkija, l-Ukraina, il-Belarus, il-Moldova, ir-Russja, il-Ġeorġja, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Każakstan, it-Turkmenistan, l-Użbekistan, it-Taġikistan, il-Kirgistan, il-Marokk, l-Alġerija, it-Tuneżija, il-Libja, il-Libanu, is-Sirja, l-Iraq, l-Iran, l-Iżrael, ix-Xatt tal-Punent u l-Medda ta’ Gaża, il-Ġordan, l-Għarabja Sawdita, il-Kuwajt, il-Baħrejn, il-Qatar, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Oman, il-Jemen, il-Pakistan, Sri Lanka, il-Mjanmar (Burma), it-Tajlandja, il-Vjetnam, l-Indoneżja, il-Filippini, iċ-Ċina, il-Korea ta’ Fuq, Ħong Kong, is-Sudan, il-Mawritanja, il-Mali, il-Burkina Faso, in-Niġer, iċ-Ċad, il-Kap Verde, is-Senegal, il-Gambja, il-Ginea-Bissaw, il-Ginea, is-Sjerra Leone, il-Liberja, il-Côte d’Ivoire, il-Gana, it-Togo, il-Benin, in-Niġerja, il-Kamerun, ir-Repubblika Afrikana Ċentrali, il-Ginea Ekwatorjali, Sao Tomè u Prinċipe, il-Gabon, il-Kongo, il-Kongo (ir-Repubblika Demokratika), ir-Rwanda, il-Burundi, Santa Liena u d-dipendenzi tagħha, l-Angola, l-Etjopja, l-Eritrea, Ġibuti, is-Somalja, l-Uganda, it-Tanzanja, is-Seychelles u d-dipendenzi tagħhom, It-Territorju Britanniku ta’ l-Oċean Indjan, il-Możambik, il-Mawrizju, il-Komoros, Mayotte, iż-Żambja, il-Malawi, l-Afrika t’Isfel, il-Lesoto.


(*)  Hekk kif definit bir-Reżoluzjoni 1244 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti ta' l-10 ta' Ġunju 1999.

(1)  L-inklużjoni f’din is-subintestatura hija soġġetta għall-preżentazzjoni taċ-ċertifikat ta’ prova li jidher fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 433/2007 (ĠU L 104, 21.4.2007, p. 3).

(2)  L-għoti tar-rifużjoni huwa soġġett għall-issodisfar tal-kundizzjonijiet imniżżlin fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1359/2007 (ĠU L 304, 22.11.2007, p. 21) u, jekk japplika, fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1741/2006 (ĠU L 329, 25.11.2006, p 7).

(3)  Magħmulin skond il-kundizzjonijiet tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1643/2006 (ĠU L 308, 8.11.2006, p. 7).

(4)  Magħmulin skond il-kundizzjonijiet tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2051/96 (ĠU L 274, 26.10.1996, p. 18).

(5)  L-għoti tar-rifużjoni huwa soġġett għall-issodisfar tal-kundizzjonijiet imniżżlin fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1731/2006 (ĠU L 325, 24.11.2006, p. 12).

(6)  Il-kontenut f’dgħif tal-laħam taċ-ċanga għajr ix-xaħam huwa ddeterminat skond il-proċedura ta’ analiżi msemmija fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2429/86 (ĠU L 210, 1.8.1986, p. 39).

It-terminu “kontenut medju” jirreferi għall-kwantità tal-kampjun kif iddefinit fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 765/2002 (ĠU L 117, 4.5.2002, p. 6). Il-kampjun jittieħed mill-parti tal-lott ikkonċernat li tippreżenta l-akbar riskju.


23.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 19/16


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 61/2009

tat-22 ta’ Jannar 2009

li jistabbilixxi r-rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam tal-majjal

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u partikolarment l-Artikolu 164(2), it-tieni subparagrafu, u l-Artikolu 170 tiegħu,

Billi:

(1)

Skond l-Artikolu 162(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, id-differenza bejn il-prezzijiet fis-suq dinji tal-prodotti msemmija fit-taqsima XVII ta’ l-Anness I tar-Regolament imsemmi u bejn il-prezzijiet ta’ dawn il-prodotti fil-Komunità tista’ tiġi koperta minn rifużjoni ta’ l-esportazzjoni.

(2)

Fid-dawl tal-qagħda attwali tas-suq tal-laħam tal-majjal, jeħtieġ li jiġu stabbiliti rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni skond ir-regoli u l-kriterji pprovduti fl-Artikoli 162 sa 164, 167, 169 u 170 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(3)

Skond l-Artikolu 164(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, ir-rifużjonijiet jistgħu jkunu differenti skond id-destinazzjoni, speċjalment fejn il-qagħda attwali tas-suq dinji, il-ħtiġijiet speċifiċi ta’ ċerti swieq, jew l-obbligi li jitnisslu mill-ftehimiet iffirmati skond l-Artikolu 300 tat-Trattat tal-KE hekk jitolbu.

(4)

Ir-rifużjonijiet għandhom jingħataw biss għall-prodotti awtorizzati għall-moviment ħieles fil-Komunità, u li jkollhom it-timbru sanitarju msemmi fl-Artikolu 5(1)(a) tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 853/2004 tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (2). Dawn il-prodotti jeħtiġilhom ukoll jissodisfaw ir-rekwiżiti tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 852/2004 tad-29 ta’ April 2004 dwar l-iġjene ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel (3), kif ukoll tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 854/2004 tad-29 ta’ April 2004 li jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman (4).

(5)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Il-prodotti li jgawdu minn rifużjonjiet ta’ l-esportazzjoni pprovduti fl-Artikolu 164 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, kif ukoll l-ammonti ta’ dawn ir-rifużjonijiet, huma speċifikati fl-Anness ta’ dan ir-Regolament, bir-riserva tal-kundizzjoni stipulata fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

2.   Il-prodotti li jistgħu jgawdu minn rifużjoni skond il-paragrafu 1 jeħtiġilhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tar-Regolamenti (KE) Nru 852/2004 u (KE) Nru 853/2004, u b’mod partikolari, jeħtiġilhom ikunu ppreparati fi stabbilimenti awtorizzati u jissodifaw ir-rekwiżiti tat-timbru sanitarju stipulati fl-Anness I, is-Sezzjoni I, il-Kapitolu III tar-Regolament (KE) Nru 854/2004.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-23 ta’ Jannar 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 22 ta’ Jannar 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Id-Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55. Verżjoni kkoreġuta fil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 22.

(3)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 1. Verżjoni kkoreġuta fil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 3.

(4)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 206. Verżjoni kkoreġuta fil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 83.


ANNESS

Rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam tal-majjal, applikabbli mit-23 ta’ Jannar 2009

Il-kodiċi tal-prodott

Id-destinazzjoni

L-unità tal-kejl

L-ammont tar-rifużjoni

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: Il-kodiċijiet tal-prodotti kif ukoll il-kodiċijiet tad-destinazzjonijiet serje «A » huma definiti fir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3846/87 (ĠU L 366, 24.12.1987, p. 1), kif emendat.


23.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 19/18


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 62/2009

tat-22 ta’ Jannar 2009

li jiffissa r-rifużjonijiet għall-esportazzjoni fis-settur tal-bajd

Il-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS [dwar l-OKS Unika]) (1), u partikolarment l-aħħar inċiż ta' l-Artikolu 164(2) u l-Artikolu 170 tiegħu,

Billi:

(1)

Skond l-Artikolu 162(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, id-differenza bejn il-prezzijiet fis-suq dinji tal-prodotti msemmija fil-parti XIX ta' l-Anness I għar-Regolament imsemmi u l-prezzijiet fil-Komunità tista' tkun koperta minn rifużjoni fuq l-esportazzjoni.

(2)

Fid-dawl tal-qagħda attwali fis-suq tal-laħam tat-tjur, jeħtieġ li jiġu ffissati rifużjonijiet għall-esportazzjoni f'konformità mar-regoli u l-kriterji pprovduti fl-Artikoli 162 sa 164, 167, 169 u 170 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(3)

L-Artikolu 164(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jipprovdi li r-rifużjonijiet jistgħu jvarjaw skond id-destinazzjoni, speċjalment fejn dan ikun meħtieġ minħabba fis-sitwazzjoni tas-suq dinji, il-ħtiġijiet speċifiċi ta' ċerti swieq, jew l-obbligi li jirriżultaw minn ftehimiet konklużi skond l-Artikolu 300 tat-Trattat.

(4)

Ir-rifużjonijiet ma għandhomx jingħataw ħlief għall-prodotti awtorizzati għall-moviment ħieles fil-Komunità u li jissodisfaw l-esiġenzi tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 852/2004 tad-29 ta' April 2004 dwar l-iġjene ta' l-oġġetti ta' l-ikel (2), dawk tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) tad-29 ta' April 2004 li jistabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta' iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (3), kif ukoll il-kundizzjonijiet ta' mmarkar definiti bil-punt A ta' l-Anness XIV tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(5)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Il-prodotti li jibbenefikaw mir-rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni pprovduti fl-Artikolu 164 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u l-ammonti ta' dawn ir-rifużjonijiet huma speċifikati fl-Anness għal dan ir-Regolament, bir-riserva tal-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 1(2).

2.   Il-prodotti eliġibbli għal rifużjoni skond l-Artikolu 1(1) jeħtiġilhom ikunu jissodisfaw l-esiġenzi tar-Regolamenti (KE) Nru 852/2004 u (KE) Nru 853/2004, u partikolarment jeħtiġilhom ikunu ppreparati fi stabbiliment approvat u jkunu jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' mmarkar ta' l-identifikazzjoni stabbiliti fl-Anness II, is-Sezzjoni I, tar-Regolament (KE) Nru 853/2004, kif ukoll dawk definiti fil-punt A ta' l-Anness XIV tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-23 ta’ Jannar 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 22 ta’ Jannar 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 1.

(3)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55.


ANNESS

Ir-rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni fis-settur tal-bajd, applikabbli sa mit-23 ta’ Jannar 2009

Kodiċi tal-prodott

Destinazzjoni

Unità tal-kejl

Ammont tar-rifużjonijiet

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 biċċa

0,78

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 biċċa

0,39

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

25,10

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

12,60

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

12,60

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

15,90

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

4,00

NB: Il-kodiċijiet tal-prodotti kif ukoll il-kodiċijiet tad-destinazzjonijiet serje “A ” huma ddefiniti skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3846/87 (ĠU L 366, 24.12.1987, p. 1), kif emendat.

Id-destinazzjonijiet l-oħra huma ddefiniti kif ġej:

E09

Il-Kuwajt, il-Baħrejn, l-Oman, il-Qatar, l-Emirati Għarab Magħquda, il-Jemen, Ħong Kong, ir-Russja, it-Turkija.

E10

Il-Korea t’Isfel, il-Ġappun, il-Malażja, it-Tajlandja, it-Tajwan, il-Filippini.

E19

Id-destinazzjonijiet kollha, għajr l-Iżvizzera, u l-gruppi E09 , E10 .


23.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 19/20


REGOLAMENTTAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 63/2009

tat-22 ta’ Jannar 2009

li jistabbilixxi r-rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam tat-tjur

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS [dwar l-OKS Unika]) (1), u partikolarment l-aħħar inċiż ta' l-Artikolu 164(2) u l-Artikolu 170 tiegħu,

Billi:

(1)

Skond l-Artikolu 162(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, id-differenza bejn il-prezzijiet fis-suq dinji tal-prodotti msemmija fil-parti XX ta' l-Anness I għar-Regolament imsemmi u l-prezzijiet fil-Komunità tista' tkun koperta minn rifużjoni fuq l-esportazzjoni.

(2)

Fid-dawl tal-qagħda attwali fis-suq tal-laħam tat-tjur, jeħtieġ li jiġu ffissati rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni f'konformità mar-regoli u l-kriterji pprovduti fl-Artikoli 162 sa 164, 167, 169 u 170 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(3)

L-Artikolu 164(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jipprovdi li r-restituzzjonijiet jistgħu jvarjaw skond id-destinazzjoni, speċjalment fejn dan ikun meħtieġ minħabba fis-sitwazzjoni tas-suq dinji, il-ħtiġijiet speċifiċi ta' ċerti swieq, jew l-obbligi li jirriżultaw minn ftehimiet konklużi skond l-Artikolu 300 tat-Trattat.

(4)

Ir-rifużjonijiet ma għandhomx jingħataw ħlief għall-prodotti awtorizzati għall-moviment ħieles fil-Komunità, u li jkollhom fuqhom il-marka ta' l-identifikazzjoni pprovduta fl-Artikolu 5(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 li jistabbilixi ċerti regoli speċifiċi ta' iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (2). Dawn il-prodotti jeħtiġilhom ukoll jissodisfaw l-esiġenzi tar-Regolament (KE) Nru 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar l-iġjene ta' l-oġġetti ta' l-ikel (3).

(5)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Il-prodotti li jibbenefikaw mir-rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni pprovduti fl-Artikolu 164 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u l-ammonti ta' dawn ir-rifużjonijiet huma speċifikati fl-Anness għal dan ir-Regolament, bir-riserva tal-kundizzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2).

2.   Il-prodotti eliġibbli għal rifużjoni skond fl-Artikolu 1(1) jeħtiġilhom jissodisfaw l-esiġenzi tar-Regolamenti (KE) Nru 852/204 u (KE) Nru 853/2004, u partikolarment jeħtiġilhom ikunu ppreparati fi stabbiliment approvat u jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' mmarkar ta' l-identifikazzjoni stabbiliti fl-Anness II, is-Sezzjoni I, tar-Regolament (KE) Nru 853/2004.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-23 ta’ Jannar 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 22 ta’ Jannar 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55.

(3)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 1. Il-verżjoni rettifikata fil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 3.


ANNESS

Rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam tat-tjur applikabbli mit-23 ta’ Jannar 2009

Il-kodiċi tal-prodotti

Id-destinazzjoni

L-unità ta’ kejl

L-ammont tar-rifużjonijiet

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,94

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,94

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

NB: Il-kodiċijiet tal-prodotti kif ukoll il-kodiċijiet tad-destinazzjonijiet serje “A ” huma definiti fir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3846/87 (ĠU L 366, 24.12.1987, p. 1), kif emendat.

Id-destinazzjonijiet l-oħrajn huma definiti kif ġej:

V03

A24 , l-Angola, l-Għarabja Sawdita, il-Kuwajt, il-Baħrejn, il-Qatar, Oman, l-Emirati Għarab Magħquda, il-Ġordan, il-Jemen, il-Libanu, l-Iraq, l-Iran.


23.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 19/22


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 64/2009

tat-22 ta’ Jannar 2009

li jiffissa l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95

Il-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS [dwar l-OKS Unika]) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 143 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2783/75 tad-29 ta’ Ottubru 1975 fuq is-sistema komuni għall-kummerċ fl-ovalbumin u l-lactalbumin, u partikolarment l-Artikolu 3(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1484/95 (2) stipula r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tas-sistema tad-dazji addizzjonali fuq l-importazzjoni u stipula l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd.

(2)

Minn kontrolli regolari ta’ l-informazzjoni li tipprovdi l-bażi għad-determinazzjoni tal-prezzijiet rappreżentattivi għall-prodotti tas-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd kif ukoll għall-albumina tal-bajd, jirriżulta li l-prezzijiet rappreżentattivi għall-importazzjoni ta’ ċerti prodotti għandhom ikunu emendati biex jitqiesu l-varjazzjonijiet fil-prezzijiet skond l-oriġini. Jeħtieġ għalhekk li jiġu ppublikati prezzijiet rappreżentattivi.

(3)

Fid-dawl tas-sitwazzjoni tas-suq, jeħtieġ li din l-emenda tiġi applikata malajr kemm jista’ jkun.

(4)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 1484/95 għandu jinbidel bl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ dakinhar tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 22 ta’ Jannar 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 145, 29.6.1995, p. 47.


ANNESS

għar-Regolament tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Jannar 2009 li jiffissa l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95

“ANNESS I

Kodiċi NM

Deżinjazzjoni tal-merkanzija

Prezz rappreżentattiv

(f'EUR/100 kg)

Garanzija msemmija fl-Artikolu 3(3)

(f'EUR/100 kg)

Oriġini (1)

0207 12 10

Karkassi tat-tiġieġ preżentazzjoni 70 %, iffriżati

124,2

0

AR

0207 12 90

Karkassi tat-tiġieġ preżentazzjoni 65 %, iffriżati

125,0

0

BR

138,6

0

AR

0207 14 10

Qatgħat dissussati ta’ sreidak jew ta' tiġieġ, iffriżati

239,0

18

BR

268,4

10

AR

279,6

6

CL

0207 14 50

Sdieri tat-tiġieġ, iffriżati

180,9

9

BR

0207 14 60

Koxox tat-tiġieġ, iffriżati

126,7

5

BR

0207 25 10

Karkassi tad-dundjani preżentazzjoni 80 %, iffriżati

213,5

0

BR

0207 27 10

Qatgħat dissussati tad-dundjani, iffriżati

311,9

0

BR

316,5

0

CL

0408 11 80

Isfra tal-bajd

452,7

0

AR

0408 91 80

Bajd imnixxef bla qoxra

427,9

0

AR

1602 32 11

Preparazzjonijiet nejjin ta’ sriedak u tiġieġ

269,6

5

BR

3502 11 90

Albumini mnixxfa tal-bajd

604,0

0

AR


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi ‘ZZ’ jirrappreżenta ‘oriġini oħra’.”


23.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 19/24


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 65/2009

tat-22 ta’ Jannar 2009

li jistipula r-rati tar-rifużjonijiet applikabbli għall-bajd u l-isfar tal-bajd esportati fil-forma ta’ oġġetti li ma jaqgħux taħt l-Anness I tat-Trattat

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l- OKS) (1), u b’ mod partikolari l-Artikolu 164(2) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 162(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jipprovdi li d-differenza bejn il-prezzijiet fin-negozju internazzjonali għall-prodotti li ssir referenza għalihom fl-Artikolu 1(1)(s) u elenkati fil-Parti XIX ta’ l-Anness I ta’ dak ir-Regolament u l-prezzijiet fil-Komunità jistgħu jaqgħu taħt rifużjoni fuq l-esportazzjoni fejn dawk l-oġġetti huma esportati fil-forma ta’ oġġetti elenkati fil-Parti V ta’ l-Anness XX ta’ dak ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1043/2005 tat-30 ta' Ġunju 2005 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93 dwar is-sistema ta’ l-għoti ta’ rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni fuq ċerti prodotti agrikoli esportati fil-forma ta’ oġġetti mhux koperti mill-Anness I tat-Trattat, u l-kriterji għat-twaqqif ta’ ammont ta’ tali rifużjonijiet (2), jispeċifika l-prodotti li għalihom rata ta’ rifużjoni għandha tiġi stabbilita u li għandha tiġi applikata meta dawn il-prodotti huma esportati fil-forma ta’ oġġetti mniżżla fil-forma ta’ oġġetti elenkati fil-Parti V ta’ l-Annexss XX tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(3)

Skond l-Artikolu 14(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1043/2005, ir-rata ta’ rifużjoni għal kull 100 kilogramma għal kull wieħed mill-prodotti bażiċi inkwistjoni tkun stabbilita għal perjodu ta’ żmien ta’ l-istess tul bħal dawk li għalihom rifużjonijiet huma stabbiliti għall-istess prodotti li huma esportati fi stat mhux ipproċessat.

(4)

L-Artikolu 11 tal-Ftehim dwar l-Agrikoltura konkluża taħt l-Uruguay Round jistipula li r-rifużjoni fuq l-esportazzjoni għal prodott li jinstab f’oġġett ma jistax jaqbeż ir-rifużjoni applikabbli għal dak il-prodott meta esportat mingħajr ipproċessar ulterjuri.

(5)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-rati tar-rifużjoni applikabbli għall-prodotti bażiċi mniżżla fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1043/2005 fl-Artikolu 1(1)(s) ta’ l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, u esportati fil-forma ta’ oġġetti mniżżla fil-Parti V ta’ l-Anness XX tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, għandhom ikunu stabbiliti kif stipulati fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fit-23 ta’ Jannar 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 22 ta’ Jannar 2009.

Għall-Kummissjoni

Heinz ZOUREK

Direttur Ġenerali għall-Intrapriża u l-Industrija


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 172, 5.7.2005, p. 24.


ANNESS

rati ta’ rifużjonijiet applikabbli mit-23 ta’ Jannar 2009 tal-bajd u l-isfar tal-bajd esportati fil-forma ta’ oġġetti li ma jaqgħux taħt l-Anness ta’ dan it-Trattat

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Destinazzjoni (1)

Rata tar-rifużjoni

0407 00

Bajd ta’ l-għasafar, fil-qoxra, frisk, ippreservat jew imsajjar:

 

 

– Tat-tjur:

 

 

0407 00 30

– – Oħra:

 

 

(a)

Fuq esportazzjoni ta’ ovalbumin tal-kodiċi NM 3502 11 90 u 3502 19 90

02

0,00

03

16,00

04

0,00

(b)

Fuq esportazzjoni ta’ oġġetti oħra

01

0,00

0408

Bajd ta’ l-għasafar, mhux fil-qoxra u l-isfar tal-bajd, friski, imnixxfa, imsajra permezz tal-fwar jew mgħollija fl-ilma, magħmula f’forma, iffriżati jew ippreservati mod ieħor, kemm jekk ikun fihom zokkor miżjud jew sustanza oħra li tagħti ħlewwa u kemm jekk le:

 

 

– L-isfar tal-bajd:

 

 

0408 11

– – Imnixxef:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Tajjeb għall-konsum uman:

 

 

mhux miżjud bi ħlewwa

01

25,10

0408 19

– – Oħra:

 

 

– – – Tajjeb għall-konsum uman:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Likwidu:

 

 

Mhux miżjud bi ħlewwa

01

12,60

ex 0408 19 89

– – – – Iffriżat:

 

 

mhux miżjud bi ħlewwa

01

12,60

– Oħra:

 

 

0408 91

– – Imnixxef:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Tajjeb għall-konsum uman:

 

 

mhux miżjud bi ħlewwa

01

15,90

0408 99

– – Oħra:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Tajjeb għall-konsum uman:

 

 

mhux miżjud bi ħlewwa

01

4,00


(1)  Id-destinazzjonijiet huma dawn li ġejjin:

01

Pajjiżi terzi. Għall-Iżvizzera u l-Lichtenstein dawn ir-rati m’humiex applikabbli għall-prodotti imniżżla fit-tabelli I u II tal-Protokoll Nru 2 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera tat-22 ta’ Lulju 1972,

02

Il-Kuwajt, il-Baħrejn, l-Oman, il-Qatar, l-Emirati Għarab Magħquda, il-Jemen, it-Turkija, Ħong Kong SAR, u r-Russja,

03

Il-Korea ta’ Isfel, il-Ġappun, il-Malażja, it-Tajlandja, it-Tajwan u l-Filippini,

04

kull destinazzjoni ħlief l-Iżvizzera u dawk ta’ 02 u 03.


23.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 19/26


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 66/2009

tat-22 ta’ Jannar 2009

li jiffissa r-rati tar-rifużjonijiet applikabbli għall-ħalib u l-prodotti tal-ħalib esportati fis-sura ta' oġġetti mhux koperti mill-Anness I tat-Trattat

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament waħdieni dwar l-OKS) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 164(2) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 162(1)b tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jistipula li d-differenza bejn il-prezzijiet fis-suq internazzjonali għall-prodotti msemmija fl-Artikolu 1(1)(p) u mniżżla fil-Parti XVI tal-Anness I ta' dak ir-Regolament u l-prezzijiet fi ħdan il-Komunità jistgħu jkunu koperti minn rifużjoni ta' esportazzjoni fejn dawn l-oġġetti huma esportati fis-suq ta' oġġetti mniżżla fil-Parti IV tal-Anness XX ta' dak ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1043/2005 tat-30 ta' Ġunju 2005 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93 fir-rigward tas-sistema tal-konċessjoni ta' rifużjonijiet fuq ċerti prodotti agrikoli esportati fl-għamla ta' oġġetti mhux koperti bl-Anness I tat-Trattat, u l-kriterji sabiex jiġi ffissat l-ammont ta' dawn ir-rifużjonijiet (2), jispeċifika l-prodotti li se jkollhom rata ta' rifużjoni ffissata, li għandha tiġi applikata meta dawn il-prodotti huma esportati f'sura ta' oġġetti mniżżla fil-Parti IV tal-Anness XX tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(3)

Skont it-tieni paragrafu, is-subparagrafu (a) tal-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 1043/2005, ir-rata ta' rifużjoni għal kull 100 kilogramma għal kull wieħed mill-prodotti bażiċi kkonċernati għandha tiġi ffissata għal perjodu tal-istess tul bħal dak tar-rifużjonijiet li huma ffissati għall-istess prodotti esportati mingħajr ma ġew ipproċessati.

(4)

L-Artikolu 11 tal-Ftehim dwar l-Agrikultura konkluż taħt ir-Rawnd tal-Urugwaj jistipula li r-rifużjoni tal-esportazzjoni ta' prodott li jinsab f'oġġett ma tistax taqbeż ir-rifużjoni applikabbli għal dak il-prodott meta esportat mingħajr aktar proċessar.

(5)

Madankollu, fil-każ ta' ċerti prodotti tal-ħalib esportati fis-sura ta' oġġetti li mhumiex koperti mill-Anness I tat-Trattat, hemm il-periklu li, jekk ir-rati ta' rifużjoni għoljin ikunu ffissati bil-quddiem, l-impenji b'rigward għal dawk ir-rifużjonijiet jistgħu jitqiegħdu fil-periklu. Għalhekk, sabiex jiġi evitat dan il-periklu, jeħtieġ li jittieħdu miżuri ta' prekawzjoni, iżda mingħajr ma tiġi prekluża l-konklużjoni ta' kuntratti fit-tul. L-iffissar ta' rati ta' rifużjoni speċifiċi għall-iffissar bil-quddiem ta' rifużjonijiet b'rigward ta' dawk il-prodotti għandu jippermetti li jiġu ssodisfatti dawk iż-żewġ għanijiet.

(6)

L-Artikolu 15(2) tar-Regolament (KE) Nru 1043/2005 jistipula li, meta r-rata tar-rifużjoni tkun iffissata, jitqiesu, fejn xieraq, ir-rifużjonijiet tal-produzzjoni, l-għajnuniet jew miżuri oħra li jkollhom effett ekwivalenti applikabbli fl-Istati Membri kollha skont ir-Regolament dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq agrikoli għall-prodotti bażiċi mniżżla fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1043/2005 jew għal prodotti assimilati.

(7)

L-Artikolu 100(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jistipula l-ħlas ta' għajnuna għall-ħalib xkumat prodott fil-Komunità li hu proċessat f'kaseina jekk tali ħalib u l-kaseina prodotti minnu jissodisfaw ċerti kondizzjonijiet.

(8)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1898/2005 tad-9 ta' Novembru 2005 li jistipula regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 b'rigward għall-miżuri għar-rimi tal-krema, il-butir u l-butir konċentrat (3) jistipula li l-butir u l-krema bi prezzijiet imnaqqsa għandhom ikunu disponibbli għall-industriji li jipproduċu ċerti oġġetti.

(9)

Il-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli ma tax opinjoni tiegħu fil-limitu tażżmien stabbilit mill-president tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-rati ta' rifużjonijiet applikabbli għall-prodotti bażiċi mniżżla fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1043/2005 u fil-Parti XVI tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, u esportati fis-sura ta' oġġetti mniżżla fil-Parti IV tal-Anness XX tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, għandhom jiġu ffissati kif stipulat fl-Anness ta' dak ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-23 ta’ Jannar 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 22 ta’ Jannar 2009.

Għall-Kummissjoni

Heinz ZOUREK

Direttur Ġenerali għall-Intrapriża u l-Industrija


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1

(2)  ĠU L 172, 5.7.2005, p. 24.

(3)  ĠU L 308, 25.11.2005, p. 1.


ANNESS

rati ta’ rifużjonijiet applikabbli mit-23 ta’ Jannar 2009 għal ċerti prodotti tal-ħalib esportati bħala merkanzija mhux koperta mill-Anness I tat-trattat (1)

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Rata ta’ rifużjoni

Fil-każ ta’ stipular ta’ rifużjonijiet bil-quddiem

Oħrajn

ex 0402 10 19

Ħalib tat-trab, imrammel jew f’forom oħra solidi, li m’għandhomx zokkor jew tipi ta’ ħlewwiet oħra miżjuda, li għandhom piż ta’ xaħam li ma jaqbiżx il-1,5 % (PG 2):

 

 

(a)

Fuq l-esportazzjoni ta’ merkanzija tal-kodiċi NM 3501

(b)

Fuq l-esportazzjoni ta’ merkanzija oħra

17,00

17,00

ex 0402 21 19

Ħalib tat-trab, imrammel jew f’forom oħra solidi, li m’għandhomx zokkor jew tipi ta’ ħlewwiet oħra miżjuda, li għandhom piż ta’ xaħam li ma jaqbiżx is-26 % (PG 3):

 

 

(a)

Fejn merkanzija mħallta, bħala prodotti assimilati għal PG 3, butir bi prezz imraħħas jew krema miksuba insegwitu għar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 huma esportati

26,85

26,85

(b)

Fuq l-esportazzjoni ta’ merkanzija oħra

26,00

26,00

ex 0405 10

Butir, li għandu piż ta’ xaħam ta’ 82 % (PG 6):

 

 

(a)

Fejn prodotti li jkollhom butir bi prezz imraħħas jew krema li ġiet prodotta bi qbil mal-kondizzjonijiet ipprovduti għalihom fir-Regolament (KE) Nru 1898/2005 huma esportati

45,00

45,00

(b)

Fuq l-esportazzjoni ta’ merkanzija tal-kodiċi NM 2106 90 98 li jkollhom 40 % jew iżjed skond il-piż ta’ xaħam tal-ħalib

46,05

46,05

(ċ)

Fuq l-esportazzjoni ta’ prodotti oħra

45,00

45,00


(1)  Ir-rati stipulati f’dan l-Anness ma japplikawx għall-esportazzjonijet lejn

(a)

pajjiżi terzi: Andorra, is-Santa Sede (l-Istat tal-Belt tal-Vatikan), il-Liechtenstein, l-Istati Uniti ta’ l-Amerka u l-oġġetti mniżżla fit-Tabelli I u II tal-Protokoll 2 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera tat-22 ta' Lulju 1972 esportati lill-Konfederazzjoni Żvizzera.

(b)

it-territorji ta' l-Istati Membri ta' l-UE li ma jagħmlux parti mit-territorju doganali tal-Komunità: Ceuta, Melilla, il-Komuni ta' Livigno u Campione fl-Italia, Heligoland, il-Groenlandja, il-Gżejjer Faroe u ż-żoni tar-Repubblika ta' Ċipru fejn il-Gvern tar-Repubblika ta' Ċipru ma jeżerċitax kontroll effettiv.

(ċ)

It-territorji Ewropej li relazzjonijiet esterni tagħhom huma r-responsabbiltà ta' l-Istati Membri u li ma jagħmlux parti mit-territorju doganali tal-Komunità: Ġibiltà.

(d)

l-esportazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 36(1), l-Artikolu 44(1) u l-Artikolu 45(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/1999 (ĠU L 102, 17.4.1999, p. 11).


DIRETTIVI

23.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 19/29


DIRETTIVA 2008/121/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-14 ta’ Jannar 2009

dwar ismijiet tat-tessuti (tfassil mill-ġdid)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni;

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Id-Direttiva 96/74/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1996 dwar ismijiet tat-tessuti (3) ġiet emendata diversi drabi (4) b’mod sostanzjali. Peress li għandhom isiru iżjed emendi, din id-Direttiva għandha fl-interess taċ-ċarezza, tiġi mfassla mill-ġdid.

(2)

Jekk id-dispożizzjonijiet ta’ l-Istati Membri fir-rigward ta’ l-ismijiet, il-kompożizzjoni u l-ittikkettjar ta’ prodotti tat-tessuti kellhom ivarjaw minn Stat Membru għal ieħor, dan kien joħloq tfixkil għal-funzjonament xieraq tas-suq intern.

(3)

Dak it-tfixkil jista’ jiġi eliminat jekk it-tqegħid ta’ prodotti tat-tessut fis-suq fil-livell tal-Komunità jkun soġġett għal regoli uniformi. Huwa għalhekk meħtieġ li jiġu armonizzati l-ismijiet tal-fibri tat-tessuti u d-dettalji li jidhru fuq it-tikketti, l-immarkar u d-dokumenti li jakkumpanjaw il-prodotti tat-tessut fil-fażijiet varji tal-produzzjoni, ipproċessar u d-distribuzzjoni tagħhom.

(4)

Għandha ssir dispożizzjoni fir-rigward ta’ ċerti prodotti li m’humiex magħmulin esklussivament minn materjal tat-tessut iżda li fihom kontenut ta’ tessut li jikkostitwixxi parti essenzjali tal-prodotti jew li l-fabbrikant, proċessur jew negozjant ikun ġibed l-attenzjoni għalih.

(5)

It-tolleranza fir-rigward ta’ “fibri oħra”, li diġà ġiet stabbilita għal prodotti puri, għandha tiġi applikata wkoll għal taħlitiet.

(6)

Sabiex jinkiseb l-għan li jsejjes id-dispożizzjonijiet nazzjonali f’dan il-qasam, l-ittikkettjar għandu jkun obbligatorju.

(7)

F’każijiet fejn huwa teknikament diffiċli biex tiġi speċifikata l-kompożizzjoni ta’ prodott fiż-żmien tal-fabbrikazzjoni, jistgħu jiġu dikjarati kwalunkwe fibri magħrufa f’dak iż-żmien fuq it-tikketta bil-kondizzjoni li jkunu jifformaw ċertu persentaġġ tal-prodott mitmum.

(8)

Huwa prattiku, sabiex jiġu evitati ċerti differenzi ta’ applikazzjoni fil-Komunità, li jiġu speċifikati l-metodi eżatti ta’ ittikkettjar ta’ ċerti prodotti tat-tessuti magħmulin minn żewġ komponenti jew aktar, u anke l-komponenti ta’ prodotti tat-tessut li m’hemmx għalfejn li jiġu kkunsidrati għall-iskop ta’ l-ittikkettjar u ta’ l-analiżi.

(9)

Prodotti tat-tessut soġġetti biss għar-rekwiżiti ta’ ittikkettjar inklussiv, u dawk mibjugħin bil-metru jew maqtugħin f’tulijiet, għandhom ikunu offruti għall-bejgħ b’tali mod li l-konsumatur jista’ jsir jaf tajjeb id-dettalji mwaħħlin mal-pakkett jew mar-romblu kollu. L-Istat Membru għandu jiddeċiedi dwar il-miżuri li għandhom jiġu adottati għal dan il-għan.

(10)

L-użu ta’ deskrizzjonijiet jew ismijiet li jgawdu prestiġju partikolari fost utenti u konsumaturi għandhom ikunu soġġetti għal ċerti kondizzjonijiet.

(11)

Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti metodi għat-teħid ta’ kampjuni u analiżi ta’ tessuti sabiex tkun eskluża kwalunkwe possibilità ta’ oġġezzjoni għall-metodi wżati. Iżda, iż-żamma proviżorja tal-metodi nazzjonali fis-seħħ bħalissa ma timpedixxix l-applikazzjoni ta’ regoli uniformi.

(12)

L-Anness V, li jistabbilixxi l-konċessjonijiet li sar qbil fuqhom li għandhom jiġu applikati fuq il-piż anidru ta’ kull fibra waqt id-determinazzjoni bl-analiżi tal-kontenut tal-fibra tal-prodott tat-tessut, jagħti, fil-punti 1, 2 u 3, żewġ konċessjonijiet differenti li sar qbil fuqhom għall-kalkolazzjoni tal-kompożizzjoni ta’ fibri mqardxa jew mimxuta li fihom is-suf u/jew il-pil ta’ l-annimali. Il-laboratorji mhux dejjem jistgħu jgħidu jekk prodott huwiex imqardex jew mimxut, u konsegwentement jista’ jkun hemm riżultati mhux konsistenti mill-applikazzjoni ta’ din id-dispożizzjoni waqt il-kontrolli tal-konformità ta’ prodotti tat-tessut mwettqa fil-Komunità. Għalhekk, il-laboratorji għandhom ikunu awtorizzati sabiex japplikaw konċessjoni waħdanija li fuqha kien sar qbil f’każijiet ta’ dubju.

(13)

M’huwiex kunsiljabbli, li d-dispożizzjonijiet kollha applikabbli għal prodotti bħal dawn jiġu armonizzati, f’Direttiva separata dwar prodotti tat-tessut.

(14)

L-Annessi III u IV, minħabba n-natura eċċezzjonali ta’ l-oġġetti li hemm referenza għalihom fihom, għandhom ikopru wkoll prodotti oħra eżenti minn ittikkjettar, b’mod partikolari prodotti “li jintremew wara l-użu” jew prodotti li għalihom huwa meħtieġ biss ittikkjettar inklussiv.

(15)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ l-implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (5).

(16)

B’mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa tadattata l-Annessi I u V għall-progress tekniku u tadotta metodi ġodda ta’ analiżi kwantitativa għal taħlitiet binarji u tenarji. Peress li dawn il-miżuri huma ta’ ambitu ġenerali u huma mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, inter alia, billi jissuplimentawha, dawn għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(17)

L-elementi ġodda introdotti f’din id-Direttiva jikkonċernaw biss il-proċeduri tal-kumitati. Għalhekk m’hemmx bżonn li jiġu trasposti mill-Istati Membri.

(18)

Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta’ l-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi stabbiliti fl-Anness VI, Parti B,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

1.   Il-prodotti tat-tessut jistgħu jitqiegħdu fis-suq tal-Komunità, jew qabel jew wara l-ipproċessar industrijali tagħhom jew fi kwalunkwe fażi tad-distribuzzjoni, fejn prodotti bħal dawn jikkonformaw ma’ din id-Direttiva biss.

2.   Din id-Direttiva ma tapplikax għal prodotti tat-tessut li:

(a)

huma intenzjonati għal esportazzjoni għal pajjiżi barra l-Komunità;

(b)

jidħlu fi Stati Membri, taħt kontroll doganali, għal għanijiet ta’ transitu;

(c)

jiġu importati minn pajjiżi terzi għal ipproċessar għall-intern;

(d)

jiġu mogħtija b’kuntratt lil persuni li jaħdmu fi djarhom stess, jew lil ditti indipendenti li jwettqu xogħol minn materjali fornuti mingħajr ma l-karatteristici tagħhom jiġu ttrasferiti għal konsiderazzjoni.

Artikolu 2

1.   Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“prodotti tat-tessut” tfisser kwalunkwe prodotti mhux maħdumin, nofshom maħdumin, maħdumin, nofshom iffabbrikati, iffabbrikati, nofshom lesti u lesti li jkunu esklussivament magħmulin minn fibri tat-tessut, irrispettivament mill-proċess ta’ taħlit jew ta’ assemblaġġ użat;

(b)

“fibra tat-tessut” tfisser:

(i)

unità ta’ materja kkaratterizzata mill-flessibilità, mill-irquqija u mill-proporzjon għoli ta’ tul għall-akbar dimensjoni trasversali tagħha, li tagħmilha xierqa għal applikazzjonijiet f’tessuti;

(ii)

strixxi jew tubi flessibbli, li l-wisa’ apparenti tagħhom ma jaqbiżx il-5 mm, inklużi strixxi maqtugħin minn strixxi jew films usa, prodotti minn sostanzi wżati għall-fabbrikazzjoni tal-fibri elenkati taħt il-punti 19 sa 47 fl-Anness I u xierqa għal applikazzjonijiet f’tessuti; il-wisa’ apparenti huwa l-wisa’ ta’ l-istrixxa jew tubu meta milwijin, iċċattjati, ikkompressati jew mibrumin, jew il-wisa’ medju fejn il-wisa’ mhuwiex uniformi.

2.   Dawn li ġejjin għandhom jiġu ttrattati bl-istess mod tal-prodotti tat-tessut u għandhom ikunu soġġetti għal din id-Direttiva:

(a)

prodotti li fihom għallinqas 80 % bil-piż ta’ fibri tat-tessut;

(b)

għata ta’ l-għamara, umbrelel u tined li jkun fihom għallinqas 80 % bil-piż ta’ komponenti tat-tessut; bl-istess mod, il-komponenti tat-tessut ta’ għata b’aktar minn saff wieħed ta’ pavimenti, saqqijiet u oġġetti ta’ l-ikkampjar, u kisi għax-xedd tas-saqajn, ingwanti, mittens u mitts, sakemm dawn il-partijiet jew dan il-kisi jkunu jikkostitwixxu għallinqas 80 % bil-piż ta’ l-oġġett sħiħ;

(c)

tessut inkorporat fi prodotti oħra u li jiffurmaw parti integrali minnhom, fejn il-kompożizzjoni tagħhom hija speċifikata.

Artikolu 3

1.   L-ismijiet u d-deskrizzjonijiet tal-fibri li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 2 huma elenkati fl-Anness I.

2.   L-użu ta’ l-ismijiet li jidhru fit-tabella fl-Anness I għandu jkun riservat għal fibri li n-natura tagħhom hija speċifikata taħt l-istess oġġett ta’ dik it-tabella.

3.   Ebda wieħed minn dawn l-ismijiet ma jista’ jintuża għal kwalunkwe fibra oħra, kemm weħidhom bħala aġġettiv jew bħala għerq, fi kwalunkwe lingwa tkun xi tkun.

4.   Il-kelma “ħarir” ma tistax tintuża biex tindika figura jew preżentazzjoni partikolari fi ħjut kontinwu ta’ fibri tat-tessut.

Artikolu 4

1.   Ebda prodott tat-tessut ma jista’ jiġi deskritt bħala “100 %”, “pur” jew “kollu” sakemm ma jkunx esklussivament kompost mill-istess fibra; ebda terminu simili ma jista’ jintuża.

2.   Prodott tat-tessut jista’ jkun fih sa 2 % bil-piż ta’ fibri oħra, sakemm din il-kwantità tkun ġustifikata għal raġunijiet tekniċi u ma tkunx miżjuda bħala materja ta’ rutina. Din it-tolleranza għandha tiġi miżjuda sa 5 % fil-każ ta’ prodotti tat-tessut li jkunu għaddew minn proċess ta’ tqardix.

Artikolu 5

1.   Prodott tas-suf jista’ jkun deskritt b’wieħed mill-ismijiet msemmi fl-Anness II sakemm jkun kompost esklussivament minn fibra li ma kinitx ġiet inkorporata qabel fi prodott finalizzat, li ma kienx ġie soġġett għal kwalunkwe proċessi ta’ brim u/jew ta’ feltru għajr dawk meħtieġa fil-fabbrikazzjoni ta’ dak il-prodott, u li ma kienx ġie mħassar bi trattament jew b’użu.

2.   B’ deroga mill-paragrafu 1, l-ismijiet li hemm referenza għalihom fl-Anness II jistgħu jintużaw biex jiddeskrivu s-suf li jkun hemm f’taħlita ta’ fibra meta:

(a)

is-suf kollu li jkun hemm f’dik it-taħlita jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1;

(b)

dan is-suf ikun jagħmel mhux inqas minn 25 % mill-piż totali tat-taħlita;

(c)

fil-każ ta’ taħlita mħarrbxa, is-suf ikun imħallat ma’ fibra waħda oħra biss.

Fil-każ li hemm referenza għalih f’dan il-paragrafu, għandha tingħata il-kompożizzjoni tal-persentaġġ kollu.

3.   It-tolleranza ġustifikata għal raġunijiet tekniċi li għandhom x’jaqsmu mal-fabbrikazzjoni għandha tkun ristretta għal 0,3 % ta’ l-impuritajiet fibrużi fil-każ tal-prodotti li hemm referenza għalihom fil-paragrafi 1 u 2, inklużi l-prodotti tas-suf li jkunu għaddew minn proċess ta’ tqardix.

Artikolu 6

1.   Prodott tat-tessut magħmul minn żewġ fibri jew iktar, li waħda minnhom ikun fiha 85 % tal-piż totali, għandu jkun indikat b’waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

bl-isem tal-fibra ta’ l-aħħar segwit bil-persentaġġ tagħha bil-piż, jew

(b)

bl-isem tal-fibra ta’ l-aħħar segwit bil-kliem “minimu ta’ 85 %”, jew

(c)

bil-kompożizzjoni tal-persentaġġ sħiħ tal-prodott.

2.   Prodott tat-tessut magħmul minn żewġ fibri jew iktar, li l-ebda waħda minnhom ma tagħmel 85 % tal-piż totali, għandu jkun indikat bl-isem u l-persentaġġ bil-piż ta’ għallinqas ż-żewġ fibri prinċipali, segwiti bl-ismijiet tal-fibri kostitwenti l-oħra f’ordni dixxendenti tal-piż, bi jew mingħajr indikazzjoni tal-persentaġġi skond il-piż tagħhom. Madankollu:

(a)

fibri li separatament jagħmlu inqas minn 10 % tal-piż totali ta’ prodott jistgħu jiġu indikati kollettivament bit-terminu “fibri oħra”, segwiti bil-persentaġġ totali skond il-piż;

(b)

fejn l-isem tal-fibra li tagħmel inqas minn 10 % tal-piż totali ta’ prodott huwa speċifikat, trid tingħata l-kompożizzjoni tal-persentaġġ totali ta’ dak il-prodott.

3.   Prodotti li jkollhom medd ta’ qoton pur u tgħama ta’ qanneb pur, li l-persentaġġ ta’ qanneb fihom jagħmel għal mhux inqas minn 40 % tal-piż totali tat-tessut mhux imdaqqas jista’ jingħata l-isem ta’ “unjoni ta’ għażel u qoton” li għandha tkun akkumpanjata minn bl-ispeċifikazzjoni tal-kompożizzjoni “medd ta’ qoton pur - tgħama ta’ qanneb pur”.

4.   It-terminu “fibri mħallta” jew it-terminu “kompożizzjoni mhux speċifikata ta’ tessuti” jistgħu jintużaw għal kwalunkwe prodott li l-kompożizzjoni tiegħu ma tkunx tista’ tiġi mistqarra faċilment fil-ħin tal-fabbrikazzjoni.

5.   Fil-każ tal-prodotti tat-tessut intenzjonati għall-konsumatur aħħari, fil-komposizzjonijiet tal-persentaġġi speċifikati fil-paragrafi 1 sa 4:

(a)

għandha tkun tollerata kwantità ta’ fibri estraneji sa 2 % tal-piż totali tal-prodott tat-tessut, sakemm dik il-kwantità tkun ġustifikata fuq bażi teknika u ma tkunx miżjuda bħala materja ta’ rutina; din it-tolleranza għandha tiżdied sa 5 % fil-każ ta’ prodotti li jkunu għaddew minn proċess ta’ tqardix u għandha tkun mingħajr preġudizzju għat-tolleranza li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 5(3);

(b)

għandha tkun permessa tolleranza ta’ fabbrikazzjoni ta’ 3 % bejn il-persentaġġi tal-fibra mistqarra u l-persentaġġi miksuba mill-analiżi, fir-rigward tal-piż totali tal-fibri muri fuq it-tikketta; tolleranza bħal din għandha tiġi applikata wkoll għal fibri li, skond il-paragrafu 2, huma elenkati f’ordni dixxendenti tal-piż mingħajr indikazzjoni tal-persentaġġi tagħhom. Din it-tolleranza għandha tapplika wkoll għall-għanijiet ta’ Artikolu 5(2)(b).

Fl-analiżi, it-tolleranzi għandhom jiġu kkalkulati separatament. Il-piż totali li għandu jitqies fil-kalkolu tat-tolleranza li għaliha hemm referenza f’punt (b) jkun dak tal-fibri tal-prodott lest bil-piż ta’ xi fibri estranji misjuba meta tkun applikata t-tolleranza li hemm referenza għaliha f’punt (a) imnaqqas.

Iż-żieda tat-tolleranzi li hemm referenza għalihom f’punti (a) u (b) ta’ l-ewwel subparagrafu tkun permessa biss jekk xi fibri estranji misjuba b’analiżi, meta tiġi applikata t-tolleranza li hemm referenza għaliha f’punt (a), tinzerta tkun ta’ l-istess tip kimiku bħala waħda jew iktar mill-fibri murija fuq it-tikketta.

Fil-każ ta’ prodotti partikolari li għalihom il-proċess tal-fabbrikazzjoni jitlob tolleranzi ogħla minn dawk mogħtija f’punt (a) u (b) ta’ l-ewwel subparagrafu, tolleranzi ogħla jistgħu jiġu awtorizzati meta l-konformità tal-prodotti tiġi kontrollata bi qbil ma’ l-Artikolu 13(1) biss f’każijiet eċċezzjonali u fejn tkun ipprovduta ġustifikazzjoni adekwata mill-fabbrikant. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu minnufih lill-Kummissjoni b’dan.

Artikolu 7

Mingħajr preġudizzju għat-tolleranzi stabbiliti fl-Artikolu 4(2), l-Artikolu 5(3) u l-Artikolu 6(5), fibri viżibbli, iżolabbli li huma purament dekorattivi u li ma jeċċedux is-7 % tal-piż tal-prodott lest m’hemmx għalfejn jissemmgħu fil-kompożizzjoniijiet tal-fibri kif hemm provdut għalihom fl-Artikoli 4 u 6. L-istess japplika għal fibri, bħal fibri metalliċi li jiġu inkorporati sabiex jinkiseb effett antistatiku u li ma jeċċedux it-2 % tal-piż tal-prodott lest. Fil-każ tal-prodotti li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 6(3), persentaġġi bħal dawn għandhom jiġu kkalkolati mhux fuq il-piż tad-drapp iżda fuq il-piż tal-medd u dak tat-tgħama separatament.

Artikolu 8

1.   Prodotti tat-tessut fis-sens ta’ din id-Direttiva għandhom jiġu ittikkettjati u mmarkati kull meta jitpoġġew fis-suq għal produzzjoni jew skopijiet kummerċjali. Dan l-ittikkettjar jew immarkar jista’ jiġi sostitwit jew issupplimentat b’dokumenti kummerċjali li jakkumpanjawhom meta l-prodotti ma jkunux qegħdin jiġu offruti għall-bejgħ lill-konsumatur aħħari, jew meta jkunu qegħdin jitwasslu għal ordni poġġuta mill-Istat jew minn xi persuna legali oħra rregolata mil-liġi pubblika jew, f’dawk l-Istati Membri fejn dan il-kunċett mhuwiex magħruf, minn entità ekwivalenti.

2.   L-ismijiet, id-deskrizzjonijiet u d-dettalji dwar il-kontenut tal-fibra tat-tessut li hemm referenza għalihom fl-Artikoli 3 sa 6 u fl-Annessi I u II għandhom ikunu indikati b’mod ċar fuq id-dokumenti kummerċjali. Din il-kondizzjoni, timpedixxi b’mod partikolari, l-użu ta’ taqsiriet fil-kuntratti tal-bejgħ, kontijiet u fatturi. Iżda, jista’ jintuża kodiċi ta’ pproċessar mekkanizzat, sakemm dik il-kodiċi tiġi spjegata fl-istess dokument.

3.   L-ismijiet, id-deskrizzjonijiet u d-dettalji dwar il-kontenut tal-fibra tat-tessut li hemm referenza għalihom fl-Artikoli 3 sa 6 u fl-Annessi I u II għandhom ikunu indikati b’tipa ċara, leġibbli u uniformi meta l-prodotti tat-tessuti jkunu offruti għall-bejgħ jew mibjugħin lill-konsumatur, u b’mod partikolari f’katalgi u f’letteratura tal-kummerċ, fuq l-imballaġġ, fuq tikketti u fuq l-immarkar.

Dettalji u informazzjoni oħra għajr dawk li hemm ipprovdut għalihom f’din id-Direttiva għandhom ikunu separati. Din id-dispożizzjoni ma tapplikax għal marka tal-kummerċ jew għall-isem ta’ l-intrapriża li tista’ tingħata minnufih qabel jew wara d-dettalji li hemm ipprovdut għalihom b’din id-Direttiva.

Jekk, madankollu, meta prodott tat-tessut ikun offrut għall-bejgħ jew ikun mibjugħ lill-konsumatur kif hemm referenza fl-ewwel sub-paragrafu, għandha tkun indikata l-marka tal-kummerċ jew l-isem ta’ l-intrapriża u din għandha jkun fiha, jew għalih jew inkella bħala aġġettiv jew bħala għerq, wieħed mill-ismijiet elenkati fl-Anness I jew isem li jista’ jiġi mitfixkel miegħu, il-marka tal-kummerċ jew l-isem ta’ l-intrapriża għandhom ikunu immedjatament preċeduti jew segwiti minn ismijiet, deskrizzjonijiet u dettalji dwar il-kontenut tal-fibra tat-tessuti li hemm referenza għalihom fl-Artikoli 3 sa 6 u fl-Annessi I u II, b’tipa ċara, leġibbli u uniformi.

4.   L-Istati Membri jistgħu jitolbu li, fejn prodotti tat-tessuti jkunu offruti għall-bejgħ jew mibjugħin lill-konsumatur aħħari fit-territorju tagħhom, il-lingwi nazzjonali tagħhom għandhom jiġu wżati wkoll għall-ittikkettjar u l-immarkar mitlub minn dan l-Artikolu.

Fil-każ ta’ mkebba, irkiekel, marelli u kobob jew kwalunkwe kwantità żgħira oħra ta’ ħjut tal-ħjata, tat-tiswija u ta’ l-irrakkmar, l-għażla li hemm ipprovdut għaliha fl-ewwel sub-paragrafu tista’ tiġi eżerċitata mill-Istati Membri biss fil-każ ta’ ittikkettjar inklussiv fuq pakketti jew wirjiet. Mingħajr preġudizzju għall-każijiet li hemm referenza għalihom fil-punt 18 ta’ l-Anness IV, oġġetti individwali jistgħu jiġu ttikkettjati bi kwalunkwe waħda mil-lingwi tal-Komunità.

5.   L-Istati Membri jistgħu ma jipprojbixxux l-użu ta’ deskrizzjonijiet jew dettalji oħra għajr dawk li hemm referenza għalihom fl-Artikoli 3, 4 u 5 li għandhom x’jaqsmu ma’ karatteristiċi ta’ prodotti fejn deskrizzjonijiet u dettalji bħal dawn huma konsistenti mal-prattika tal-kummerċ ġust tagħhom.

Artikolu 9

1.   Kwalunkwe prodott tat-tessut magħmul minn żewġ komponenti jew iktar li għandhom kontenut ta’ fibra differenti għandhom ikollhom tikketta li tesprimi l-kontenut ta’ fibra ta’ kull komponent. Ittikkettjar bhal dan m’għandux ikun obbligatorju għall-komponenti li jirrappreżentaw inqas minn 30 % tal-piż totali tal-prodott eskluż it-tberfil ewlieni.

2.   Fejn żewġ prodotti tat-tessut jew aktar għandhom l-istess kontenut ta’ fibra u normalment jifformaw unità waħdanija, dawn jeħtieġu li jkollhom tikketta waħda biss.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 12:

(a)

il-kompożizzjoni tal-fibra ta’ l-oġġetti tal-kriepet li ġejjin għandha tkun indikata billi tiġi dikjarata l-kompożizzjoni tal-prodott kollu jew dik tal-komponenti elenkati taħt jew b’mod inklussiv jew b’mod separat:

(i)

għal riċipetti: id-drapp ta’ ġewwa u ta’ barra tal-boroż u d-dahar;

(ii)

għal kriepet: il-panewijiet webbiesa ta’ quddiem, ta’ wara u tal-ġnub;

(iii)

għal korsaletti: id-drapp ta’ barra u ta’ ġewwa tal-boroż, il-panewijiet webbiesa ta’ quddiem u ta’ wara u l-panewijiet tal-ġnub.

Il-kompożizzjoni tal-fibra ta’ l-oġġetti tal-kriepet oħra għajr dawk elenkati fl-ewwel sub-paragrafu għandha tiġi ndikata billi tiġi ddikjarata l-kompożizzjoni tal-prodott kollu jew, jew b’mod inklussiv jew b’mod separat, il-kompożizzjoni tal-bosta komponenti ta’ l-oġġetti; ittikkettjar bħal dan m’għandux ikun obbligatorju għal komponenti li jirrapreżentaw inqas minn 10 % tal-piż totali tal-prodott.

L-ittikkettjar separat tal-partijiet varji ta’ l-oġġetti tal-kriepet imsemmija għandu jsir b’tali mod li l-konsumatur aħħari jkun jista’ jifhem b’mod faċli għal liema parti tal-prodott jirreferu d-dettalji tat-tikketta;

(b)

il-kompożizzjoni tal-fibra ta’ tessuti stampati b’inċiżjoni għandha tingħata għall-prodott bħala ħaġa sħiħa u tista’ tkun indikata billi, il-kompożizzjoni tad-drapp bażiku u dik tal-partijiet inċiżi jiġu ddikjarati separatament. Dawn il-komponenti għandhom jiġu msemmija b’isimhom;

(c)

il-kompożizzjoni tal-fibra tat-tessuti rrakkmati għandha tingħata għall-prodott bħala ħaġa sħiħa u tista’ tkun indikata billi jiġu ddikjarati, separatament, il-kompożizzjoni tad-drapp bażiku u dik tal-ħajt tar-rakkmu; dawn il-komponenti jistgħu jissemmgħu b’isimhom, jekk il-partijiet irrakkmati jagħmlu inqas minn 10 % ta’ l-arja tal-wiċċ tal-prodott, ikun hemm bżonn li tissemma’ biss il-kompożizzjoni tad-drapp bażiku;

(d)

il-kompożizzjoni tal-fibra tal-ħjut magħmula minn qalba u għata magħmula minn fibri differenti, u offruti għall-bejgħ bħala tali lill-konsumatur, għandha tingħata għall-prodott bħala ħaġa sħiħa u tista’ tkun indikata billi tiġi ddikjarata l-kompożizzjoni tal-qalba u ta’ l-għata separatament; dawn il-komponenti għandhom jiġu msemmija b’isimhom;

(e)

il-kompożizzjoni tal-fibra tat-tessut tal-bellus u tal-filpa, jew ta’ tessuti li jixbħu lill-bellus jew lill-filpa, għandha tingħata għall-prodott sħiħ u, fejn il-prodott ikun fih dahar distint u wiċċ ta’ l-użu magħmul minn fibri differenti, din tista’ tiġi ddikjarata separatament għal dawk iż-żewġ partijiet, li għandhom jiġu msemmija b’isimhom;

(f)

il-kompożizzjoni tal-kisi ta’ l-art u tat-twapet li d-dahar u l-wiċċ ta’ l-użu tagħhom huma magħmulin minn fibri differenti tista’ tiġi ddikjarata għall-wiċċ ta’ l-użu biss, li għandu jiġi msemmi b’ismu.

Artikolu 10

1.   B’ deroga mill-Artikoli 8 u 9:

(a)

fil-każ ta’ prodotti tat-tessut elenkati fl-Anness III li jinsabu f’waħda mill-fażijiet li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 2(1), punt (a), l-Istati Membri m’għandhomx jeħtieġu l-ittikkettjar jew l-immarkar li jindika l-isem jew il-kompożizzjoni. Madankollu, id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 8 u 9 għandhom japplikaw fejn prodotti bħal dawn juru tikketta jew immarkar li jagħti l-isem jew il-kompożizzjoni, il-marka tan-negozju jew l-isem ta’ intrapriża li tinkorpora, weħidha jew bħala aġġettiv jew bħala għerq, kwalunkwe wieħed mill-ismijiet elenkati fl-Anness I jew isem li jista’ jiġi mitfixkel magħha;

(b)

fejn prodotti tat-tessut elenkati fl-Anness IV huma ta’ l-istess tip u kompożizzjoni, dawn jistgħu jiġu offruti għall-bejgħ flimkien taħt tikketta inklussiva li tagħti d-dettalji tal-kompożizzjoni stabbiliti b’din id-Direttiva;

(c)

il-kompożizzjoni ta’ prodotti tat-tessuti mibjugħin bil-metru għandha tiġi murijha biss fuq it-tul tar-romblu offrut għall-bejgħ.

2.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi meħtieġa sabiex jiżguraw li l-prodotti li hemm referenza għalihom f’punti (b) u (c) tal-paragrafu 1 jiġu offruti għall-bejgħ b’tali mod li l-konsumatur aħħari jkun jista’ jinforma ruħu sewwa dwar il-kompożizzjoni ta’ dawn il-prodotti.

Artikolu 11

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li kwalunkwe informazzjoni mogħtija meta prodotti tat-tessut jitpoġġew fis-suq ma jkunux jistgħu jiġu mitfixkla ma’ l-ismijiet u d-dettalji stabbiliti b’din id-Direttiva.

Artikolu 12

Għall-għanijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 8(1) u d-dispożizzjonijiet l-oħra ta’ din id-Direttiva li għandhom x’jaqsmu ma’ l-ittikkettjar ta’ prodotti tat-tessut, il-persentaġġi ta’ fibra li hemm referenza għalihom fl-Artikoli 4, 5 u 6 għandhom jiġu stabbiliti mingħajr ma jittieħed kont tal-punti li ġejjin:

(a)

għall-prodotti tat-tessut kollha: partijiet mhux tessut, ċmusa, tikketti, badges, borduri u tirqim li ma jiffurmawx parti integrali mill-prodott, buttuni u bokkli miksijin bil-materjal tat-tessut, aċċessorji, dekorazzjonijiet, żigarelli mhux tal-lastiku, ħjut elastiċi u ċineg miżjuda f’punti speċifiċi u limitati tal-prodott u, soġġetti għall-kondizzjonijiet speċifikati fl-Artikolu 7, fibri viżibbli, iżolabbli li huma purament fibri dekorattivi u antistatiċi;

(b)

għall-kisi ta’ l-art u twapet: il-komponenti l-oħra kollha għajr tal-wiċċ ta’ l-użu;

(ċ)

għal drappijiet tal-kisi: meddijiet u tgħamiet tat-tberfil u tal-mili li ma jiffurmawx parti mill-wiċċ ta’ l-użu;

(d)

għad-dendil u l-purtieri: meddijiet u tgħamiet tat-tberfil u tal-mili li mhumiex parti min-naħa t-tajba tad-drapp;

(e)

għal prodotti oħra tat-tessut: id-drapp bażiku jew ta’ taħt, fursetti u rinforzamenti, inter-linings u backings għall-kanvas, ħjut tal-ħjata u ta’ l-assemblaġġ sakemm ma jissostitwixxux il-medd jew/u t-tgħama tad-drapp, mili li m’għandux funzjoni ta’ iżolazzjoni u, soġġetta għall-Artikolu 9(1), inforra.

Għall-iskopijiet ta’ dan il-punt:

(i)

il-bażi tal-materjal ta’ taħt ta’ prodotti tat-tessut li jservu bħala qiegħ għall-wiċċ ta’ l-użu, b’mod partikolari fi gvieret u drappijiet doppji, u bħala qiegħ għal drappijiet tal-bellus u tal-filpa u prodotti simili m’għandhomx jitqiesu bħala qigħan li għandhom jitwarrbu;

(ii)

“fursetti u rinforzamenti” jfissru ħajt jew materjali miżjuda f’punti speċifiċi u limitati tal-prodotti tat-tessut sabiex isaħħuhom jew jagħtuhom riġidità jew ħxuna;

(f)

sostanzi grassi, tberfil, piżijiet, daqsijiet u dressings, prodotti li ma jgħaddix l-ilma minnhom, żebgħa addizzjonali u prodotti oħra ta’ l-ipproċessar tat-tessuti. Fin-nuqqas ta’ dispożizzjonijiet tal-Komunità, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn l-oġġetti ma jkunux preżenti fil-kwantitaijiet li jistgħu jiżgwidaw lill-konsumatur.

Artikolu 13

1.   Kontrolli dwar jekk il-kompożizzjoni ta’ prodotti tat-tessut hijiex f’konformità ma’ l-informazzjoni fornuta skond din id-Direttiva għandhom isiru bil-metodi ta’analiżi speċifikati fid-Direttivi li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 2.

Għal dan il-għan, il-persentaġġi tal-fibra fl-Artikoli 4, 5 u 6 għandhom jiġu stabbiliti bl-applikazzjoni tal-konċessjoni miftehma xierqa għall-massa anidra ta’ kull fibra stabbilita fl-Anness V, wara li jkunu tneħħew il-punti li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 12.

2.   Direttivi separati għandhom jispeċifikaw il-metodi ta’ teħid ta’ kampjuni u ta’ analiżi li għandhom jintużaw fl-Istati Membri biex jistabbilixxu l-kompożizzjoni tal-fibra ta’ prodotti koperti b’din id-Direttiva.

Artikolu 14

1.   Ebda Stat Membru ma jista’, għal raġunijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ ismijiet jew speċifikazzjonijiet ta’ kompożizzjoni, jipprojbixxi jew jimpedixxi it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti tat-tessut li jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva.

2.   Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva m’għandhomx jimpedixxu l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet fis-seħħ f’kull Stat Membru dwar il-protezzjoni ta’ proprjetà industrijali u kummerċjali, dwar indikazzjonijiet ta’ provenjenza, marki ta’ oriġini u l-prevenzjoni ta’ kompetizzjoni mhux ġusta.

Artikolu 15

1.   Il-Kummissjoni għandha tadotta ż-żidiet għall-Anness I u ż-żidiet u l-emendi għall-Anness V li huma meħtieġa sabiex dawk l-Annessi jiġu adattati għall-progress tekniku.

2.   Il-Kummissjoni għandha tiddetermina l-metodi l-ġodda ta’ analiżi kwantitattiva għal taħlitiet binarji u ternarji għajr dawk li hemm referenza għalihom fid-Direttiva 96/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1996 dwar ċerti metodi għall-analiżi kwantitattiva ta’ taħlitiet ta’ żewġ fibri tat-tessut (6) u d-Direttiva tal-Kunsill 73/44/KEE tas-26 ta’ Frar 1973 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ analiżi kwantitattiva ta’ taħlitiet ta’ tlett fibri (7).

3.   Il-miżuri msemmija fil-paragarafu 1 u 2, mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, inter alia, billi jissuplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 16(2).

Artikolu 16

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat għad-Direttivi li jirrigwardaw Ismijiet u Tikkettjar ta’ Tessuti stabbilit skond id-Direttiva 96/73/KE.

2.   Fejn ssir referenza għal dan il-paragrafu l-Artikoli 5a(1) sa (4), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw, b’kont meħud tad-disposizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 17

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni it-testi tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b’din id-Direttiva.

Artikolu 18

Id-Direttiva 96/74/KE, kif emendata mill-Atti elenkati fl-Anness VI, Parti A hija mħassra, mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta’ l-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi stabbiliti fl-Anness VI, Parti B.

Referenzi għad-Direttiva mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skond it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness VII.

Artikolu 19

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 20

Din id-Direttiva hi indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Strażburgu, 14 ta’ Jannar 2009.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

A. VONDRA


(1)  ĠU C 162, 25.6.2008, p. 40.

(2)  L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2008 (għadha mhix ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008.

(3)  ĠU L 32, 3.2.1997, p. 38.

(4)  Ara l-Anness VI, Parti A.

(5)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(6)  ĠU L 32, 3.2.1997, p. 1.

(7)  ĠU L 83, 30.3.1973, p. 1.


ANNESS I

TABELLA TAL-FIBRI TAT-TESSUTI

(imsemmija fl-Artikolu 3)

Nru

Isem

Deskrizzjoni tal-fibra

1

Suf (1)

fibra mis-suf tan-nagħaġ jew tal-ħrief (Ovis aries)

2

alpaca, llama, ġemel, kashmir, mohair, angora, vicuna, yak, guanaco, cashgora, kastur, lontra, segwiti jew le bl-isem “suf” jew “xagħar” (1)

xagħar ta’ l-annimali segwenti: alpaca, llama, ġemel, mogħża tal-kashmir, mogħża ta’ l-angora, fenek ta’ l-angora, vicuna, yak, mogħża cashgora (taħlita bejn il-mogħża tal-kashmir u l-mogħża ta’ l-angora), kastur, lontra

3

annimal jew xagħar taż-żiemel, bi jew mingħajr indikazzjoni tat-tip ta’ annimal (eż. xagħar tal-merħla, xagħar tal-mogħża komuni, xagħar taż-żiemel)

xagħar ta’ annimali varji mhux imsemmija f’1 u 2

4

Ħarir

fibra miksuba esklussivament minn insetti li jobżqu l-ħarir

5

Qoton

fibra miksuba mill-ifsdqa tal-pjanta tal-qoton (Gossypium)

6

Kapok

fibra miksuba mill-intern tal-frotta tal-kapok (Ceiba pentandra)

7

Kittien

fibra miksuba mill-qalba tal-pjanta tal-kittien (Linum usitatissimum)

8

Qanneb

fibra miksuba mill-qalba tal-qanneb (Cannabis sativa)

9

Ġuta

fibra miksuba mill-qalba tal-Corchorus olitorius u Corchorus capsularis. Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, fibri tal-qalba minn l-ispeċi segwenti jiġu ttrattati bl-istess mod bħall-ġuta: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Bultilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata

10

abaka (Qanneb ta’ Manila)

fibra miksuba mill-weraq ta’ barra tal-Musa textilis

11

alfa

fibra miksuba mill-weraq ta’ l-Istipa tenacissima

12

kajjar (ġewż ta’ l-Indi)

fibra miksuba mill-Cocos nucifera

13

ġummar

fibra miksuba mill-qalba tal-Cytisus scoparius u/jew Spartium junceum

14

rami

fibra miksuba mill-qalba tal-Boehmeria nivea u Boehmeria tenacissima

15

sisal

fibra miksuba mill-weraq ta’ l-Agave sisalana

16

Sunn

fibra mill-qalba tal-Crotalaria juncea

17

sabbara

fibra mill-qalba ta’ l-Agave fourcroydes

18

Maguey

fibra mill-qalba ta’ l-Agave cantala

19

aċetat

fibra ta’ l-aċetat taċ-ċelluloża fejn inqas minn 92 % imma għallinqas 74 % tal-gruppi hydroxyl huma aċetilatati

20

alġinat

fibra miksuba minn imluħa metalliċi u l-aċidu alġiniku

21

cupro (cuprammonium rayon)

fibra taċ-ċelluloża riġenerata miksuba bil-proċess cuprammonium

22

modal

fibra taċ-ċelluloża riġenerata miksuba minn proċess viskuż modifikat li għandu saħħa qawwija li jkisser u modulu għoli ta’ tixrib. Is-saħħa biex tkisser (BC) fl-istat ikkundizzjonat u l-forza (BM) meħtieġa biex tipproduċi titwil ta’ 5 % fi stat imxarrab huma:

BC (CN) ≥ 1,3 √T + 2 T

BM (CN) ≥ 0,5 √T

fejn T hija d-densità lineari medja f’decitex

23

Proteini

fibra miksuba minn sostanzi ta’ proteini naturali riġenerati u stabbilizzati permezz ta’ azzjoni ta’ aġenti kimiċi

24

triaċetat

fibra ta’ l-aċetat taċ-ċelluloża fejn għallinqas 92 % tal-gruppi hydroxyl huma aċetilatati

25

Viskuża

fibra taċ-ċelluluża riġenerata miksuba bil-proċess viskuż għal fibra tal-filament u fibro diskontinwa

26

Akriliku

fibra ffurmata minn makromolekoli lineari li jinkludu għallinqas 85 % (bil-piż) fil-katina tal-mudell akrilonitriliku

27

kolorofibra

fibra ffurmata minn makromolekoli lineari li jkollhom fil-katina tagħhom iktar minn 50 % bil-piż ta’ unitajiet monomeriċi ta’ klorur tal-vinil u klorul tal-vinilat

28

flwofibra

fibra ffurmata minn makromolekoli lineari magħmula minn monomeri alifitiċi tal-flworokarbonju

29

Modacrylic

fibra ffurmata minn makromolekoli lineari li jkollhom fil-katina tagħhom iktar minn 50 % u inqas minn 85 % (bil-piż) tal-mudell akrilonitriliku

30

poliamidu jew nylon

fibri magħmula minn makromolekoli sintetiċi u lineari li jkollhom fil-katina rabtiet rikorrenti ma’ amidu li minnu mill-inqas 85 % huwa magħqud ma’ unitajiet alifatiċi jew ċikloalifatiċi

31

Aramid

fibri magħmulin minn makromolekoli lineari sintetiċi magħmula minn gruppi aromatiċi magħqudin b’rabtiet ta’ amide jew imide, li minnhom mill-inqas 85 % huma magħqudin direttament ma’ żewġ ċrieki aromatiċi u bin-numru ta’ konnessjonijiet ta’ imide, jekk dawn ta’ l-aħħar ikunu preżenti, ma jaqbiżx in-numru ta’ konnessjonijiet ta’ amide

32

poliimidu

fibri ffurmati minn makromolekoli sintetiċi lineari li fit-taħlita fihom unitajiet ripetuti ta’ imidu

33

lyocell (2)

fibra taċ-ċelluloża riġenerata magħmula miksuba mit-tidwib, u proċess ta’ solvent organiku b’tidwir mingħajr ma jifforma derivati

34

Poliaktidu

fibra magħmula minn makromolekoli lineari jkollhom fil-katina mill-inqas 85 % (f’massa) ta’ unitajiet ta’ esteri ta’ aċidu lattiku derivati minn zokkor naturali, u li jkollhom temperatura li fiha jinħallu ta’ 135 °C

35

Poliester

fibra ffurmata minn makromollikuli linejari li jkun fihom għallinqas 85 % (bil-piż) fil-katina ta’ ester ta’ diol u ta’ aċidu tereftaliku

36

Polietilen

fibra ffurmata minn makromollikuli linejari ta’ idrokarbonju saturizzat allifatiku mhux sostitwit

37

Polipropilen

fibra ffurmata minn makromolekoli lineari ta’ idrokarbonju saturizzat alifatiku fejn atomu wieħed tal-karbonju minn kull tnejn iġorr methyl side chain fid-dispożizzjoni isotattika u mingħajr iktar sostituzzjoni

38

Polikarbamidu

fibra ffurmuta minn makromollikuli linejari li jkollhom fil-katina l-grupp funzjonali ta’ l-urilen rikorrenti (NH-CO-NH)

39

Poliuretan

fibra ffurmata minn makromollikuli linejari komposti minn ktajjen bil-grupp funzjonali tal-uretan rikorrenti

40

Vinylal

fibra ffurmata minn makromollikuli linejari li l-katina tagħhom hija magħmula bil-poli(alkol viniliku) b’livelli differenti ta’ aċetalizzazzjoni

41

Trivinil

fibra ffurmata minn terpolimeru tal-akrilonitril, monomeru tal-kolrur tal-vinil u t-tielet monomeru tal-vinil, li l-ebda wieħed minnhom ma jirrapreżenta daqs 50 % tal-piż totali

42

Elastodiene

elastofibre kompost minn polyiisopren naturali jew sintetiku, jew kompost minn wieħed jew aktar dienes polimerizzati ma’ jew mingħajr waħda jew aktar minn monomeri tal-vinil, u liema, meta miġbud għal tliet darbiet it-tul oriġinali tiegħu u jintelaq, jirkupra minnufih u b’mod sostanzjali it-tul inizjali tiegħu

43

elastane

elastofibre kompost minn għallinqas 85 % (bil-piż) poliuretan segmentat u liema, meta miġbud għal tliet darbiet it-tul oriġinali tiegħu u jintelaq, jirkupra minnufih u b’mod sostanzjali it-tul inizjali tiegħu

44

fibra tal-ħġieġ

fibra magħmula mill-ħġieġ

45

isem li jikkorrispondi għall-materjali li minnhom huma komposti l-fibri, eż. metall (metalliku, metallizzat), asbestos, karta, segwiti jew le mill-kelma “ħjut” jew “fibra”

fibri miksubin minn materjali ġodda jew mixxellanji mhux elenkati fl-Anness

46

elastomultiester

fibri ffurmati b’azzjoni bejn makromolekoli lineari kimikament distinti f’żewġ fażijiet jew aktar (li minnhom l-ebda ma jiskorri l-85 % bħala piż) u li, wara trattamemt adatt meta miġbud għal darba u nofs it-tul oriġinali u jintelaq, jirkupra malajr u b’mod sostanzjali it-tul oriġinali tiegħu

47

Elastolefin

fibri magħmulin minn mill-inqas 95 % (bħala piż) tal-makromolekoli immaljati salib parzjalment, magħmulin mill-ethylene u mill-inqas olefin ieħor u li, meta miġbudin darba u nofs it-tul oriġinali tagħhom u jintelqu, jirkupraw malajr u b’mod sostanzjali it-tul oriġinali tagħhom


(1)  L-isem “suf” fil-punt 1 ta’ dan l-Anness jista’ jintuża wkoll sabiex jindika taħlita ta’ fibri mis-suf tan-nagħaġ u ħrief u x-xagħar elenkat fit-tielet kolonna tal-punt 2.

Din id-dispożizzjoni hija applikabbli għall-prodotti tat-tessut elenkati fl-Artikoli 4 u 5 u għal dawk li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 6, sakemm li dawn ta’ l-aħħar ikunu parzjalment komposti mill-fibri elenkati fil-punti 1 u 2.

(2)  Huwa mifhum illi “solvent organiku” ifisser essenzjalment taħlita ta’ kimiċi organiċi u ilma.


ANNESS II

Ismijiet li jidrhu f’Artikolu 5(1)

:

bil-Bulgaru

:

“необработена вълна”,

:

bl-Ispanjol

:

“lana virgen” jew “lana de esquilado”,

:

biċ-Ċek

:

“střižní vlna”,

:

bid-Daniż

:

“ren, ny uld”,

:

bil-Ġermaniż

:

“Schurwolle”,

:

bl-Estonjan

:

“uus vill”,

:

bil-Grieg

:

“παρθένο μαλλί”,

:

bl-Ingliż

:

“virgin wool” jew “fleece wool”,

:

bil-Franċiż

:

“laine vierge” jew “laine de tonte”,

:

bit-Taljan

:

“lana vergine” jew “lana di tosa”,

:

bil-Latvijan

:

“pirmlietojuma vilna” jew “jaunvilna”,

:

bil-Litwan

:

“natūralioji vilna”,

:

bl-Ungeriż

:

“élőgyapjú”,

:

bil-Malti

:

“suf verġni”,

:

bl-Olandiż

:

“scheerwol”,

:

bil-Pollakk

:

“żywa wełna”,

:

bil-Portugiż

:

“lã virgem”,

:

bir-Rumen

:

“lână virgină”,

:

bis-Slovakk

:

“strižná vlna”,

:

bis-Sloven

:

“runska volna”,

:

bil-Finladiż

:

“uusi villa”,

:

bl-Isvediż

:

“ren ull”.


ANNESS III

Prodotti li ma jistgħux ikunu magħmulin soggetti għall-ittikkettjar jew immarkar obbligatorju

(imsemmija fl-Artikolu 10(1)(a))

1.

Faxex tal-kmiem

2.

Ċineg ta’ l-arloġġi magħmulin minn materjali tat-tessut

3.

Tikketti u badges

4.

Ingwanti imbottiti li bihom tista’ żżomm affarijiet sħan magħmulin minn materjali tat-tessut

5.

Għata tal-kafè

6.

Għata tat-te

7.

Protezzjoni tal-kmiem

8.

Manxò (muffs) għajr dawk magħmulin mid-drapp tal-pil

9.

Fjuri artifiċjali

10.

Kuxxinetti tal-labar

11.

Kanvas miżbugħ

12.

Prodotti tat-tessut bħala bażi jew drappijiet minn taħt jew fursetti

13.

Feltri

14.

Prodotti antiki tat-tessut iffabbrikati, fejn mistqarr a tali b’mod espliċitu

15.

Takkalji

16.

Imballaġġ, mhux ġdid u mibjugħ bħala tali

17.

Kpiepel tal-feltru

18.

Reċipjenti li huma rotob u mingħajr bażi, partijiet magħmulin minn sarraġ, jew minn materjali tat-tessut

19.

Oġġetti tal-vjaġġi magħmulin minn materjal tat-tessut

20.

Tapezzeriji rrakkmati bl-idejn, lesti jew mhux lesti, u materjali għall-produzzjoni tagħhom, li jinkludu ħjut ta’ l-irrakkmar, mibjugħin separatament mill-kanvas u ppreżentati b’mod speċjali sabiex jintużaw f’tapezzeriji bħal dawn

21.

Żippijiet

22.

Buttuni u bokkli miksija b’materjali tat-tessut

23.

Kisi tal-kotba magħmulin minn materjal tat-tessut

24.

Ġugarelli

25.

Partijiet tat-tessut ta’ xedd tas-saqajn, bl-eċċezzjoni ta’ kisi li jsaħħan

26.

Sottoplatti li jkollhom bosta komponenti u arja tal-wiċċ ta’ mhux iktar minn 500 ċm2

27.

Ingwanti u ċraret tal-forn

28.

Għata tal-bajd

29.

Kaxex tal-make-up

30.

Boroż tat-tabakk magħmulin minn materjal tat-tessut

31.

Kaxex magħmulin minn materjal tat-tessut tan-nuċċalijiet, sigarretti u sigarri, lighters u pettnijiet

32.

Tagħmir ta’ protezzjoni wżat fl-isports bl-eċċezzjoni ta’ l-ingwanti

33.

Kaxex tat-twaletta

34.

Kaxex għat-tindif taż-żraben

35.

Oġġetti tal-funerali

36.

Oġġetti li jintremew wara l-użu, bl-eċċezzjoni tat-tajjar

Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, oġġetti tat-tessut iddisinjati biex jintużaw darba biss jew għal żmien limitat, u li l-użu normali tagħhom jimpedixxi kwalunkwe ristorazzjoni għal użu sussegwenti għall-istess skop jew simili, għandhom jitqiesu bħala oġġetti li jintremew wara l-użu.

37.

Oġġetti tat-tessut soġġetti għar-regoli tal-Farmakopija Ewropea u koperti b’referenza għal dawk ir-regoli, faxex għal użu mediku u ortopediku li ma jintremewx wara l-użu u oġġetti ortopediċi tat-tessut ġenerali

38.

Oġġetti tat-tessuti inklużi spag, ħbula u qfula, soġġetti għal punt 12 ta’ l-Anness IV normalment intenzjonati:

(a)

għal użu bħala komponenti ta’ apparat fil-fabbrikazzjoni u fl-ipproċessar ta’ oġġetti;

(b)

għal inkorporazzjoni f’magni, installazzjonijiet domestiċi (eż. tisħin, arja kondizzjonata jew dawl) u apparat ieħor, vetturi u mezzi oħra tat-trasport jew għat-tħaddim, manutenzjoni jew apparat tagħhom għajr għata ta’ tarpolin u aċċessorji tat-tessut ta’ vetturi b’makna mibjugħin separatament mill-vettura

39.

Oġġetti tat-tessuti għal għanijiet ta’ protezzjoni u ta’ sigurtà bħal ċintorini tas-siguirtà, paraxutijiet, ġkieket tas-salvataġġ, siġġijiet ta’ emerġenza, apparat ta’ kontra n-nar, ġkieket bullet proof u lbies protettiv speċjali (eż: dawk li jipprovdu protezzjoni kontra n-nar, sostanzi kimiċi u perikoli oħra għas-sigurtà)

40.

Strutturi mirfudin fl-arja (eż: swali ta’ l-isport, stands tal-wirjiet jew faċilitajiet ta’ ħżin), sakemm jiġu pprovduti d-dettalji tar-rendimenti u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ta’ dawn l-oġġetti

41.

Qlugħ

42.

Għata ta’ l-annimali

43.

Bnadar u bandalori


ANNESS IV

Prodotti li għalihom l-ittikkettjar u l-immarkar inklussiv biss huwa obbligatorju

(imsemmija fl-Artikolu 10(1)(b))

1.

Ċraret ta’ l-art

2.

Ċraret tat-tindif

3.

Tberfil u Tirqim

4.

Passementerie

5.

Ċintorini

6.

Ċineg

7.

Takkalji u ġarrettieri

8.

Lazzijiet taż-żraben

9.

Żigarelli

10.

Lastiku

11.

Imballaġġ ġdid mibjugħ bħala tali

12.

Spag ta’ l-ippakkjar u spag, qfieli, ċwiemi u ħbula agrikoli għajr dawk li jaqgħu taħt il-punt 38 ta’ l-Anness III (1)

13.

Mattijiet ta’ taħt il-platti

14.

Imkatar

15.

Xbieki tax-xagħar

16.

Ingravajjet u ċfuf għat-tfal

17.

Vavalori, ingwanti tal-ħasil u flanelli tal-wiċċ

18.

Ħjut tal-ħjata, tat-tiswija u tar-rakkmu ppreżentati għall-bejgħ bl-imnut fi kwantitajiet żgħar b’piż nett ta’ gramma jew inqas

19.

Tejp għall-purtieri u blinds u shutters


(1)  Għall-prodotti li jaqgħu taħt dan il-punt u mibjugħin f’tulijiet maqtugħin, l-ittikkettjar inklussiv għandu jkun dak tar-rukkell. Iċ-ċwiemi u l-ħbula li jaqgħu taħt dan il-punt inklużi dawk użati għall-isport tal-muntanji u ta’ l-ilma.


ANNESS V

Konċessjonijiet miftiehma biex jiġi kkalkolat l-ammont ta’ fibri kontenuti fil-prodott tat-tessut

(imsemmija fl-Artikolu 13)

Nru tal-Fibra

Fibri

Persentaġġi

1-2

Suf u xagħar ta’ l-annimali:

 

fibri mimxuta

18,25

fibri mqardxa

17,00  (1)

3

Xagħar ta’ l-annimali:

 

fibri mimxuta

18,25

fibri mqardxa

17,00  (1)

Xagħar taż-żiemel:

 

fibri mimxuta

16,00

fibri mqardxa

15,00

4

Ħarir

11,00

5

Qoton:

 

fibri normali

8,50

fibri ta’ leqqa

10,50

6

Kapok

10,90

7

Kittien

12,00

8

Qanneb

12,00

9

Ġuta

17,00

10

Abaca

14,00

11

Alfa

14,00

12

Kajjar

13,00

13

Ġammar

14,00

14

Ramie (fibra bbliċjata)

8,50

15

Sisal

14,00

16

Sunn

12,00

17

Sabbara

14,00

18

Maguey

14,00

19

Aċeta

9,00

20

Alġinat

20,00

21

Cupro

13,00

22

Modal

13,00

23

Proteini

17,00

24

Triaċetat

7,00

25

Viskuż

13,00

26

Akriliku

2,00

27

Chlorofibre

2,00

28

Fluorofibre

0,00

29

Modacrylic

2,00

30

Polyamide jew nylon:

 

fibra diskontinwa

6,25

filament

5,75

31

Aramid

8,00

32

Polyimide

3,50

33

Lyocell

13,00

34

Polylactide

1,50

35

Polyester:

 

fibra mhux kontinwa

1,50

filament

1,50

36

Polyethylene

1,50

37

Polypropylene

2,00

38

Polycarbamide

2,00

39

Polyurethane

 

fibra mhux kontinwa

3,50

filament

3,00

40

Vinylal

5,00

41

Trivinyl

3,00

42

Elastodiene

1,00

43

Elastane

1,50

44

Fibra tal-ħġieġ

 

b’dijametru medju ta’ iktar minn 5 μm

2,00

b’dijametru medju ta’ 5 μm jew inqas

3,00

45

Fibra tal-metall

2,00

Fibra metallizzata

2,00

Asbestos

2,00

Ħjut tal-karta

13,75

46

Elastomultiester

1,50

47

Elastolefin

1,50


(1)  Il-gratifikazzjonijiet miftiehma ta’ 17,00 % għandhom jiġu applikati wkoll fejn huwa impossibbli li jiġi aċċertat jekk il-prodott tat-tessut li fih is-suf jew/u x-xagħar ta’ l-annimali huwiex mimxut jew imqardex.


ANNESS VI

PARTI A

Direttiva mħassra flimkien ma’ lista ta’ l-emendi suċċessivi tagħha

(imsemmi fl-Artikolu 18)

Direttiva 96/74/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 32, 3.2.1997, p. 38)

 

Direttiva tal-Kummissjoni 97/37/KE

(ĠU L 169, 27.6.1997, p. 74)

 

Punt 1.F.2 ta’ Anness II ta’ l-Att ta’ Adeżjoni 2003

(ĠU L 236, 23.9.2003, p. 66)

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2004/34/KE

(ĠU L 89, 26.3.2004, p. 35)

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/3/KE

(ĠU L 5, 10.1.2006, p. 14)

 

Direttiva tal-Kunsill 2006/96/KE

(ĠU L 363, 20.12.2006, p. 81)

Anness, punt D 2 biss

Direttiva tal-Kummissjoni 2007/3/KE

(ĠU L 28, 3.2.2007, p. 12)

 


PARTI B

Lista tal-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali

(imsemmi fl-Artikolu 18)

Direttiva

Limitu ta’ żmien għat-traspożizzjoni

96/74/KE

97/37/KE

fl-1 ta’ Ġunju 1998.

2004/34/KE

fl-1 ta’ Marzu 2005.

2006/3/KE

fid-9 ta’ Jannar 2007.

2006/96/KE

fl-1 ta’ Jannar 2007.

2007/3/KE

fit-2 ta’ Frar 2008.


ANNESS VII

TABELLA TA’ KORRELAZZJONI

Direttiva 96/74/KE

Din id-Direttiva

Artikolu 1

Artikolu 1(1)

Artikolu 2(1)

Artikolu 2(1)(a)

Artikolu 2(2), kliem tal-bidu

Artikolu 2(1)(b), kliem tal-bidu

Artikolu 2(2), l-ewwel inċiż

Artikolu 2(1)(b)(i)

Artikolu 2(2), it-tieni inċiż

Artikolu 2(1)(b)(ii)

Artikolu 2(3), kliem tal-bidu

Artikolu 2(2), kliem tal-bidu

Artikolu 2(3), l-ewwel inċiż

Artikolu 2(2)(a)

Artikolu 2(3), it-tieni inċiż

Artikolu 2(2)(b)

Artikolu 2(3), it-tielet inċiż

Artikolu 2(2)(ċ)

Artikolu 3

Artikolu 3

Artikolu 4

Artikolu 4

Artikolu 5(1), kliem ieħor minbarra l-inċiżi

Artikolu 5(1)

Artikolu 5(1), inċiżi

Anness II

Artikolu 5(2)

Artikolu 5(2)

Artikolu 5(3)

Artikolu 5(3)

Artikolu 6(1), kliem tal-bidu

Artikolu 6(1), kliem tal-bidu

Artikolu 6(1), l-ewwel inċiż

Artikolu 6(1)(a)

Artikolu 6(1), it-tieni inċiż

Artikolu 6(1)(b)

Artikolu 6(1), it-tielet inċiż

Artikolu 6(1)(ċ)

Artikolu 6(2)

Artikolu 6(2)

Artikolu 6(3)

Artikolu 6(3)

Artikolu 6(4)

Artikolu 6(5)

Artikolu 6(5)

Artikolu 6(4)

Artikolu 7

Artikolu 7

Artikolu 8(1)

Artikolu 8(1)

Artikolu 8(2)(a)

Artikolu 8(2)

Artikolu 8(2)(b)

Artikolu 8(3)

Artikolu 8(2)(ċ)

Artikolu 8(4)

Artikolu 8(2)(d)

Artikolu 8(5)

Artikolu 9(1)

Artikolu 9(1)

Artikolu 9(2)

Artikolu 9(2)

Artikolu 9(3), kliem tal-bidu

Artikolu 9(3), kliem tal-bidu

Artikolu 9(3)(a), l-ewwel subparagrafu, kliem tal-bidu

Artikolu 9(3)(a), l-ewwel subparagrafu, kliem tal-bidu

Artikolu 9(3)(a), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 9(3)(a), l-ewwel subparagrafu, (i)

Artikolu 9(3)(a), l-ewwel subparagrafu, it-tieni inċiż

Artikolu 9(3)(a), l-ewwel subparagrafu, (ii)

Artikolu 9(3)(a), l-ewwel subparagrafu, it-tielet inċiż

Artikolu 9(3)(a), l-ewwel subparagrafu, (iii)

Artikolu 9(3)(a), it-tieni subparagrafu

Artikolu 9(3)(a), it-tieni subparagrafu

Artikolu 9(3)(a), it-tielet subparagrafu

Artikolu 9(3)(a), it-tielet subparagrafu

Artikolu 9(3)(b) sa (f)

Artikolu 9(3)(b) sa (f)

Artikolu 10

Artikolu 10

Artikolu 11

Artikolu 11

Artikolu 12, kliem tal-bidu

Artikolu 12, kliem tal-bidu

Artikolu 12, Nru 1

Artikolu 12(a)

Artikolu 12, Nru 2 (a)

Artikolu 12(b)

Artikolu 12, Nru 2 (b), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 12(ċ)

Artikolu 12, Nru 2 (b), it-tieni subparagrafu

Artikolu 12(d)

Artikolu 12, Nru 2 (ċ), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 12(e), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 12, Nru 2 (ċ), it-tieni subparagrafu, kliem tal-bidu

Artikolu 12(e), it-tieni subparagrafu, kliem tal-bidu

Artikolu 12, Nru 2 (ċ), it-tieni subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 12(e), it-tieni subparagrafu, (i)

Artikolu 12, Nru 2 (ċ), it-tieni subparagrafu, it-tieni inċiż

Artikolu 12(e), it-tieni subparagrafu, (ii)

Artikolu 12, Nru 3

Artikolu 12(f)

Artikolu 13

Artikolu 13

Artikolu 14

Artikolu 14

Artikolu 15, kliem tal-bidu

Artikolu 1(2), kliem tal-bidu

Artikolu 15, Nru 1

Artikolu 1(2)(a)

Artikolu 15, Nru 2

Artikolu 1(2)(b)

Artikolu 15, Nru 3

Artikolu 1(2)(ċ)

Artikolu 15, Nru 4

Artikolu 1(2)(d)

Artikolu 16

Artikolus 15 u 16

Artikolu 17

Artikolu 17

Artikolu 18

Artikolu 18

Artikolu 19, l-ewwel paragrafu

Artikolu 20

Artikolu 19, it-tieni paragrafu

Artikolu 19

Anness I, Nru 1 sa 33

Anness I, Nru 1 sa 33

Anness I, Nru 33a

Anness I, Nru 34

Anness I, Nru 34

Anness I, Nru 35

Anness I, Nru 35

Anness I, Nru 36

Anness I, Nru 36

Anness I, Nru 37

Anness I, Nru 37

Anness I, Nru 38

Anness I, Nru 38

Anness I, Nru 39

Anness I, Nru 39

Anness I, Nru 40

Anness I, Nru 40

Anness I, Nru 41

Anness I, Nru 41

Anness I, Nru 42

Anness I, Nru 42

Anness I, Nru 43

Anness I, Nru 43

Anness I, Nru 44

Anness I, Nru 44

Anness I, Nru 45

Anness I, Nru 45

Anness I, Nru 46

Anness I, Nru 46

Anness I, Nru 47

Anness II, Nru 1 sa 33

Anness V, Nru 1 sa 33

Anness II, Nru 33a

Anness V, Nru 34

Anness II, Nru 34

Anness V, Nru 35

Anness II, Nru 35

Anness V, Nru 36

Anness II, Nru 36

Anness V, Nru 37

Anness II, Nru 37

Anness V, Nru 38

Anness II, Nru 38

Anness V, Nru 39

Anness II, Nru 39

Anness V, Nru 40

Anness II, Nru 40

Anness V, Nru 41

Anness II, Nru 41

Anness V, Nru 42

Anness II, Nru 42

Anness V, Nru 43

Anness II, Nru 43

Anness V, Nru 44

Anness II, Nru 44

Anness V, Nru 45

Anness II, Nru 45

Anness V, Nru 46

Anness II, Nru 46

Anness V, Nru 47

Anness III

Anness III

Anness IV

Anness IV

Anness V

Anness VI

Anness VI

Anness VII


II Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Parlament Ewropew u Kunsill

23.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 19/49


DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-18 ta’ Diċembru 2008

dwar il-mobilizzazzjoni tal-Istrument tal-Flessibilità f’konformità mal-punt 27 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba

(2009/45/KE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw il-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina finanzjarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (1), u b’mod partikulari l-ħames paragrafu tal-punt 27 tagħha,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Billi, fil-laqgħa ta’ konċiljazzjoni tal-21 ta’ Novembru 2008, iż-żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja qablu li jimmobilizzaw l-Istrument tal-Flessibilità sabiex jikkomplementaw il-finanzjament tal-baġit 2009, lil hinn mil-limiti massimi tal-intestatura 4, ta’ EUR 420 miljun għall-finanzjament tal-faċilità għal rispons rapidu għaż-żieda qawwija fil-prezzijiet tal-ikel fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw.

IDDEĊIDEW DAN LI ĠEJ:

Artikolu 1

Għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2009, l-Istrument tal-Flessibilità għandu jintuża biex jipprovdi s-somma ta’ EUR 420 miljun f’approprjazzjonijiet għall-impenji.

Dak l-ammont għandu jintuża sabiex jikkomplementa l-finanzjament tal-faċilità għal rispons rapidu għaż-żieda qawwija fil-prezzijiet tal-ikel fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw fl-intestatura 4.

Artikolu 2

Din id-deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Strasburgu, 18 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

E. WOERTH


(1)  ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.


Kummissjoni

23.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 19/50


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tad-19 ta’ Diċembru 2008

li teżenta ċerti servizzi fis-settur postali fl-Isvezja mill-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tikkoordina l-proċeduri ta’ akkwisti ta’ entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8409)

(It-test Svediż biss huwa awtentiku)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2009/46/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 li tikkoordina l-proċeduri ta’ akkwisti ta’ entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 30(4) u (6) tagħha,

Wara li kkunsidrat it-talba sottomessa minn Posten AB Sweden (minn hawn 'il quddiem “Sweden Post”) b’ittra elettronika tad-19 ta’ Ġunju 2008,

Wara li kkonsultat il-Kumitat Konsultattiv għall-Kuntratti Pubbliċi,

Billi:

I.   IL-FATTI

(1)

Fid-19 ta’ Ġunju 2008, Sweden Post bagħtet talba skont l-Artikolu 30(5) tad-Direttiva 2004/17/KE lill-Kummissjoni permezz ta’ ittra elettronika. B’mod konformi mal-Artikolu 30(5) l-ewwel subparagrafu, il-Kummissjoni infurmat lill-awtoritajiet Svediżi dwarha b’ittra tal-25 ta’ Ġunju 2008, li għaliha l-awtoritajiet Svediżi, wara talba għal estensjoni tal-iskadenza, wieġbu b’ittra elettronika tat-2 ta’ Settembru 2008. Il-Kummissjoni talbet ukoll informazzjoni addizzjonali mingħand Sweden Post b’ittra elettronika tat-30 ta’ Lulju 2008, li ntbagħtet minn Sweden Post b’ittra elettronika tal-15 ta’ Awwissu 2008.

(2)

It-talba ppreżentata minn Sweden Post tirrigwarda ċerti servizzi postali kif ukoll ċerti servizzi li mhumiex servizzi postali fl-Isvezja. Is-servizzi deskritti fit-talba huma dawn:

(a)

Servizzi għal ittri indirizzati tal-ewwel klassi (Konsumatur lil Konsumatur (CtC), Konsumatur lil Negozju (CtB), Negozju lil Negozju (BtB) u Negozju lil Konsumatur (BtC)), kemm domestiċi kif ukoll internazzjonali; din il-kategorija tinkludi wkoll id-distribuzzjoni ta’ gazzetti ta’ prijorità u servizzi espressi.

(b)

Servizzi ta’ ittri mhux prijoritarji, fosthom l-hekk imsejħa servizzi “e-brev”, id-distribuzzjoni ta’ gazzetti mhux ta’ prijorità u posta diretta indirizzata. E-brev huwa servizz li bih il-konsumatur jissottometti materjal fuq mezzi elettroniċi u mbagħad jiġi ttrasferit permezz ta’ servizz ta’ stampar u tqegħid f’envelopps għal ittri fiżiċi li huma kkombinati ma’ servizz tal-posta; f’din il-kategorija ta’ servizzi, isiru aktar distinzjonijiet skont il-fatt li ċerti tipi ta’ posta huma mmaniġġati b’mod differenti u pprezzati b’mod differenti. Għaldaqstant, hemm differenza sinifikanti bejn oġġetti waħdiena u kunsinni kbar magħżula (imsejħa wkoll posta ta’ volum magħżula minn qabel). Għal din l-aħħar kategorija, issir ukoll differenza oħra skont iż-żona ġeografika li fiha jkun offrut dan is-servizz, jiġifieri bejn kunsinni kbar magħżula f’żoni metropolitani (2) u kunsinni kbar magħżula f’postijiet oħra fl-Isvezja. Konsegwenza partikolarment importanti ta’ din id-distinzjoni hija li l-prezzijiet ivarjaw skont fejn jingħataw is-servizzi u d-differenzi huma sostanzjali (3). Għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni, għalhekk se jiġu kkunsidrati tliet servizzi differenti, jiġifieri

Servizzi tal-ittri mhux prijoritarji b’mod ġenerali, jiġifieri s-servizzi tal-ittri kollha mhux prijoritarji kif għadu kemm ġie deskritt, bl-esklużjoni ta’:

Kunsinni kbar magħżula mhux prijoritarji f’żoni metropolitani, u

Kunsinni kbar magħżula mhux prijoritarji f’postijiet oħra fl-Isvezja li mhumiex żoni metropolitani;

(c)

servizzi diretti ta’ posta mhux indirizzata;

(d)

servizzi standard għal pakketti BtB domestiċi;

(e)

servizzi standard għal pakketti BtC domestiċi;

(f)

servizzi standard domestiċi għal pakketti tal-konsumaturi (CtC u CtB);

(g)

servizzi express u bil-“courier” għal pakketti domestiċi;

(h)

servizzi għall-pakketti internazzjonali (BtB, BtC, CtB, CtC), jiġifieri servizzi marbuta ma’ pakketti li joriġinaw barra mill-Isvezja u servizzi marbuta ma’ pakketti li jridu jitwasslu barra mill-Isvezja:

(i)

servizzi tal-“pallets” domestiċi (imsejħa wkoll servizzi għal merkanzija ħafifa, jiġifieri servizzi marbuta ma’ oġġetti sa madwar 1 000 kg);

(j)

servizzi tal-filatelija;

(k)

loġistiċi tat-tielet u r-raba’ parti, definiti bħala li jinkludu l-importazzjoni, ħażna u distribuzzjoni kif ukoll it-tmexxija, kontroll u żvilupp tal-flussi tal-merkanzija tal-klijent;

(l)

Għoti b’kuntratt tas-servizzi interni tal-uffiċċju. Dan huwa deskritt kif ġej fl-applikazzjoni: “Postservice jinvolvi li l-proċeduri interni ta’ kumpanija għall-ġestjoni tal-posta jkunu mmaniġġati minn operatur estern sabiex jiġu meħlusa r-riżorsi interni u tiżdied l-effiċjenza tan-negozju. Postservice jikkostitwixxi parti mis-Suq tal-Għoti b’Kuntratt tas-Servizzi Interni tal-Uffiċċju, li jinkludi numru ta’ servizzi oħra. Ħafna kumpaniji joperaw f’dan is-suq u s-servizzi li jipprovdu jvarjaw. Is-servizzi huma miġburin flimkien b’mod differenti u kultant jinkludu ħafna mis-servizzi li jistgħu jitqiesu li jikkostitwixxu s-servizz postali, filwaqt li f’każijiet oħra jkunu inklużi biss ftit u l-enfasi għalhekk titpoġġa, ngħidu aħna, fuq is-servizzi tat-tindif.”.

(3)

Barra minn hekk, it-talba ssemmi servizz li jikkonsisti fil-provvediment ta’ kaxxi tal-posta, iżda tikkonkludi – korrettement – li dan huwa servizz anċillari li għandu jitqies bħala parti mill-għoti ta’ aċċess għall-infrastruttura tal-posta. Għaldaqstant ma jistax ikun is-suġġett ta’ deċiżjoni awtonoma skont l-Artikolu 30.

(4)

It-talba hija akkumpanjata mill-konklużjonijiet tal-awtorità nazzjonali indipendenti, Konkurrensverket (4) (l-Awtorità Svediża għall-Kompetizzjoni), li l-kummenti u l-konklużjonijiet prinċipali tagħha huma dawn: “Konkurrensverket ma għandha l-ebda oġġezzjonijiet deċiżivi kontra l-mod li bih [Sweden Post] iddelimitat is-swieq rilevanti … L-istampa ta’ kompetizzjoni li teżisti u qiegħda tiżdied kontra [Sweden Post] minn kumpaniji ġodda fis-settur postali hija korretta, dan japplika b’mod partikolari għaż-żoni bl-aktar densità ta’ popolazzjoni. L-Isvezja, madankollu, m’għandhiex popolazzjoni densa u jeżistu bosta żoni ġeografiċi kbar li fihom attwalment u probabbilment fil-futur prevedibbli mhux se jkun kummerċjalment interessanti għal kumpaniji ġodda biex jistabbilixxu ruħhom [jiġifieri biex jipprovdu servizzi tal-posta]. Dan ifisser li [Swedish Post] anki fil-ġejjieni ser tkompli tkun l-operatur waħdieni fis-suq jew tal-anqas se jkollha pożizzjoni b’saħħitha ħafna fis-suq f’ċerti partijiet tas-suq postali Svediż. … Bħala konklużjoni, Konkurrensverket tqis li t-talba ta’ [Sweden Post] skont l-Artikolu 30 tad-Direttiva dwar is-Servizzi, 2004/17/KE, tissodisfa r-rekwiżiti sabiex tingħata eżenzjoni għas-swieq imsemmijin [fiha]. …”

II.   IL-QAFAS LEGALI

(5)

L-Artikolu 30 tad-Direttiva 2004/17/KE jipprovdi li l-kuntratti maħsuba sabiex jippermettu t-twettiq ta’ xi waħda mill-attivitajiet li għalihom tapplika d-Direttiva 2004/17/KE m’għandhomx ikunu suġġetti għal dik id-Direttiva jekk, fl-Istat Membru li fih titwettaq, l-attività tkun esposta b’mod dirett għall-kompetizzjoni fi swieq li għalihom l-aċċess ma jkunx limitat. L-esponiment dirett huwa valutat fuq il-bażi ta’ kriterji oġġettivi, li jqisu l-karatteristiċi speċifiċi tas-settur ikkonċernat. L-aċċess jitqies bħala mhux limitat jekk l-Istat Membru jkun implimenta u applika l-leġislazzjoni Komunitarja rilevanti li tiftaħ settur partikolari jew parti minnu.

(6)

Billi l-Isvezja implimentat u applikat id-Direttiva 97/67/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 1997 dwar regoli komuni għall-iżvilupp tas-suq intern tas-servizzi postali Komunitarji u t-titjib tal-kwalità tas-servizz (5), mingħajr ma użat il-possibbiltà li tirriżerva xi servizzi skont l-Artikolu 7 tagħha, l-aċċess għas-suq għandu jitqies li mhuwiex limitat skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 30(3) tad-Direttiva 2004/17/KE. L-esponiment dirett għall-kompetizzjoni f’suq partikolari għandu jiġi valutat fuq il-bażi ta’ diversi kriterji, li l-ebda wieħed minnhom ma huwa, per se, deċiżiv.

(7)

Rigward is-swieq ikkonċernati minn din id-deċiżjoni, is-sehem mis-suq tal-operaturi prinċipali f’suq partikolari jikkostitwixxi kriterju wieħed li għandu jiġi kkunsidrat. Kriterju ieħor huwa l-livell ta’ konċentrazzjoni f’dawk is-swieq. Billi l-kondizzjonijiet ivarjaw għall-attivitajiet differenti li huma kkonċernati minn din id-Deċiżjoni, l-eżami tas-sitwazzjoni kompetittiva għandu jikkunsidra s-sitwazzjonijiet differenti fi swieq differenti.

(8)

Għalkemm f’ċerti każijiet jistgħu jiġu previsti definizzjonijiet aktar restrittivi tas-suq, id-definizzjoni preċiża tas-suq rilevanti tista’ titħalla miftuħa għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni sakemm uħud mis-servizzi elenkati fit-talba sottomessa minn Sweden Post ikunu milquta sal-punt li r-riżultat tal-analiżi jibqa’ l-istess kemm jekk tkun ibbażata fuq definizzjoni restrittiva jew definizzjoni aktar wiesgħa.

(9)

Din id-Deċiżjoni hija mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tar-regoli dwar il-kompetizzjoni.

III.   VALUTAZZJONI

Servizzi li għalihom ma japplikax l-Artikolu 30(1) tad-Direttiva 2004/17/KE

Servizzi għal ittri indirizzati tal-ewwel klassi

(10)

Rigward l-ittri indirizzati tal-ewwel klassi, Sweden Post għandha sehem mis-suq li kien stabbli għal ftit aktar minn […%] (*) kull sena bejn l-2005 u l-2007, sew jekk imkejjel f’termini tal-valur jew tal-volum (6). Skont Sweden Post, dan il-livell ta’ sehem mis-suq ma jvarjax b’mod sinifikanti anki jekk jiġi riferut separatament għal kull wieħed mis-segmenti possibbli li jistgħu jiġu kkontemplati (CtC, CtB, BtC, BtB, domestiċi u internazzjonali, ittri u gazzetti tal-ewwel klassi, oġġetti u kunsinni singolari, kunsinni magħżula u mhux magħżula, kunsinni kbar u żgħar, żona metropolitana u l-bqija tal-Isvezja …) (7). Konsegwentement, fil-każ preżenti, il-mistoqsija dwar jekk dawn is-segmenti kollha humiex parti jew le mis-suq tal-istess prodott tista’ titħalla miftuħa. Madankollu, skont Sweden Post, is-suq rilevanti li miegħu għandha tiġi valutata l-pożizzjoni tagħha fis-suq, huwa s-“Suq tal-Messaġġi” akbar li, minbarra l-ittri indirizzati ta’ kull tip u kategorija, gazzetti u perjodiċi prijoritarji u mhux prijoritarji kif ukoll posta diretta indirizzata, jinkludi “l-alternattivi elettroniċi kollha għad-distribuzzjoni fiżika ta’ oġġetti postali. … Eżempji jinkludu ittra elettronika, EDI, komunikazzjoni permezz ta’ siti elettroniċi (bis-sottomissjoni ta’ informazzjoni, eżekuzzjoni ta’ transazzjonijiet, eċċ.), sistemi kummerċjali (li jiġġeneraw komunikazzjoni u applikazzjonijiet ta’ servizz, bħal sistemi ta’ fatturazzjoni elettronika) u servizzi telefoniċi (fil-forma ta’ SMS u MMS).” F’suq definit b’dan il-mod, Sweden Post ikollha “sehem mis-suq limitat”. Skont Sweden Post, fil-fatt ikun hemm pressjoni kompetittiva mill-possibbiltà li servizzi “tradizzjonali” bbażati fuq il-karta jiġu ssostitwiti b’mezzi ta’ komunikazzjoni elettroniċi (bħal posta elettronika jew SMS). Rigward is-sostituzzjoni, għandu jiġi nnotat li skont ir-regoli tal-KE dwar il-kompetizzjoni, is-sostitwibbilità għandha tiġi analizzata inter alia fuq il-bażi tal-karatteristiċi tal-prodott, il-prezz tal-prodotti u l-ostakli assoċjati mal-qalba tad-domanda għal sostituti potenzjali. Jidher li l-karatteristiċi tal-posta bbażata fuq il-karta u tal-komunikazzjonijiet elettroniċi jvarjaw b’mod sinifikanti f’termini tal-forma ta’ komunikazzjoni, il-konsum ta’ ħin tal-komunikazzjoni u l-preferenzi tal-klijent. Hemm ukoll ostakli sinifikanti għall-qalba bejn posta bbażata fuq il-karta u posta elettronika. (8) Dan jindika li l-komunikazzjoni elettronika tappartjeni għal suq ta’ prodotti differenti u għalhekk ma jistgħux joħolqu limitazzjoni kompetittiva diretta fuq is-servizzi tal-ittri indizzati tal-ewwel klassi ta’ Sweden Post. Barra minn hekk, jidher li l-effett prinċipali tal-użu dejjem akbar tal-posta elettronika jnaqqas b’mod sostanzjali d-daqs globali tas-suq tal-posta bbażat fuq il-karta, pjuttost milli jdaħħal kompetizzjoni fi ħdanu (9). Jekk hemmx esponiment dirett għall-kompetizzjoni, għalhekk ma jistax jiġi vvalutat bl-użu tas-“suq tal-messaġġi” bħala referenza. Fin-nuqqas ta’ dan, Sweden Post targumenta li s-suq rilevanti jkun “suq għall-messaġġi fiżiċi indirizzati”, jiġifieri suq wieħed li jkopri l-forom u l-kategoriji kollha ta’ ittri (prijoritarji u mhux prijoritarji, espressi u “normali”), posta diretta, gazzetti u perjodiċi indirizzati. F’dan is-suq definit, is-sehem tas-suq ta’ Sweden Post għall-2007 huwa ddikjarat li huwa […%] f’termini tal-valur u […%] f’termini tal-volum. Apparti mill-fatt li l-kundizzjonijiet tal-ipprezzar huma differenti ħafna għat-tipi differenti ta’ servizzi kkonċernati, dan is-sehem għoli mis-suq jestendi fuq l-ishma tas-suq għal Sweden Post u jvarja bejn […%] u […%] f’termini tal-volum u bejn […%] u […%] f’termini tal-valur, li mhux konsistenti ma’ suq wieħed uniku. Is-suq għall-ittri indirizzati tal-ewwel klassi għalhekk għandu jiġu vvalutat separatament u l-ishma fis-suq ta’ Sweden Post f’dak is-suq huma tali li, fin-nuqqas ta’ kwalunkwe indikazzjonijiet għall-kuntrarju, għandu jiġi konkluż li s-servizzi relatati mal-ittri indirizzati tal-ewwel klassi eżaminati f’din il-premessa mhumiex esposti direttament għall-kompetizzjoni fl-Isvezja. Għalhekk l-Artikolu 30(1) tad-Direttiva 2004/17/KE ma japplikax għal kuntratti maħsuba biex jippermettu s-segwitu ta’ dawn l-attivitajiet fl-Isvezja.

Servizzi tal-ittri mhux prijoritarji in ġenerali

(11)

Fir-rigward ta’ servizzi tal-ittri mhux prijoritarji in ġenerali kif definiti fil-Premessa (2), (b), l-ewwel inċiż hawn fuq, Sweden Post għandha sehem stmat fis-suq ta’ […%] fl-2007 (10) f’termini ta’ valur bl-akbar kompetitur għandu sehem li jammonta għall-kumplament, jiġifieri […%]. Ta’ min isemmi ġurisprudenza kostanti f’dan il-kuntest (11), skont liema “ishma fis-suq kbar ħafna huma minnhom infushom, ħlief f’ċirkustanzi eċċezzjonali, evidenza tal-eżistenza ta’ pożizzjoni dominanti. Dik hija s-sitwazzjoni meta hemm sehem fis-suq ta’ […%]”. Minħabba l-livell għoli ta’ konċentrazzjoni ([…%] f’dan is-suq u fin-nuqqas ta’ indikaturi oħrajn għall-kuntrarju, għalhekk għandu jkun konkluż li servizzi tal-ittri mhux prijoritarji in ġenerali mhumiex direttament esposti għall-kompetizzjoni fl-Isvezja. Għalhekk l-Artikolu 30(1) tad-Direttiva 2004/17/KE ma japplikax għal kuntratti intiżi biex jippermettu s-segwitu ta’ dik l-attività fl-Isvezja.

Kunsinni kbar mhux prijoritarji ssortjati fi bnadi oħra fl-Isvezja li mhumiex żoni metropolitani

(12)

Fir-rigward ta’ kunsinni kbar mhux prijoritarji ssortjati fi bnadi oħra fl-Isvezja li mhumiex żoni metropolitani, kif definiti fil-Premessa (2), (b), it-tielet inċiż, l-informazzjoni mogħtija minn Sweden Post tgħid li l-“ishma fis-suq tal-partijiet li joffru kunsinni kbar barra miż-żoni metropolitani mhumiex imkejla separatament, iżda biss bħala parti tal-posta l-oħra kollha ddestinati lejn dawn iż-żoni. Dan ifisser li l-ishma fis-suq ta’ dawn il-partijiet huma bejn wieħed u ieħor l-istess bħall-ishma fis-suq għall-partijiet li jipprovdu oġġetti tal-ewwel klassi li jfisser li s-sehem fis-suq [ta’ Sweden Post] [huwa] bejn wieħed u ieħor […%].” Minħabba dan il-livell għoli ta’ konċentrazzjoni f’dan is-suq u fin-nuqqas ta’ indikaturi oħrajn għall-kuntrarju, għandu jkun konkluż li kunsinni kbar mhux prijoritarji ssortjati fi bnadi oħra tal-Isvezja li mhumiex żoni metropolitani mhumiex direttament esposti għall-kompetizzjoni fl-Isvezja (12). Għalhekk l-Artikolu 30(1) tad-Direttiva 2004/17/KE ma japplikax għal kuntratti intiżi biex jippermettu s-segwitu ta’ din l-attività fl-Isvezja.

Servizzi ta’ posta diretta mhux indirizzata

(13)

Fir-rigward ta’ posta diretta mhux indirizzata li għall-iskopijiet ta’ din id-Deċiżjoni tfisser kunsinni mhux indirizzati intiżi bħala komunikazzjonijiet tal-marketing, Sweden Post għandha sehem stmat fis-suq ta’ […%] f’termini ta’ valur, meta l-ikbar kompetitur sinifikanti għandu […%], ukoll f’termini ta’ valur. Madankollu, skont Sweden Post, is-suq rilevanti kontra liema għandha tevalwa l-pożizzjonijiet fis-suq tagħha, ikollu jkun “Suq tad-Distribuzzjoni tar-Reklamar” ikbar, li, flimkien mal-posta diretta mhux indirizzata jkun jinkludi “mezzi oħrajn ta’ distribuzzjoni tar-reklamar, bħal reklami fil-gazzetti, reklami fuq it-TV u r-radju, reklami fil-miftuħ, reklamar permezz tal-internet, sponsorjar, eċċ.”. F’suq definit hekk, is-sehem ta’ Sweden Post ikun madwar […%] (13). L-eżistenza ta’ suq waħdieni wiesa’ li jinkludi pubbliċità f’bosta mezzi, madankollu, diġà ġiet eżaminata u rrifjutata f’Deċiżjoni preċedenti tal-Kummissjoni (14). Għalhekk ma jistax jiġi evalwat jekk hemmx espożizzjoni diretta għall-kompetizzjoni bl-użu tas-“suq tad-distribuzzjoni tar-reklamar” bħala referenza. Għalhekk is-suq għal servizzi ta’ posta diretta mhux indirizzata jrid jiġi eżaminat separatament. Minħabba l-livell għoli ta’ konċentrazzjoni f’dan is-suq, filwaqt li tiġi kkunsidrata wkoll il-ġurisprudenza kostanti msemmija fil-Premessa 11 ta’ hawn fuq, u fin-nuqqas ta’ indikaturi oħrajn għall-kuntrarju, għandu jiġi konkluż li servizzi ta’ posta diretta mhux indirizzata mhumiex direttament esposti għall-kompetizzjoni fl-Isvezja. Għalhekk l-Artikolu 30(1) tad-Direttiva 2004/17/KE ma japplikax għal kuntratti intiżi biex jippermettu s-segwitu ta’ dik l-attività fl-Isvezja.

Servizzi ta’ pakketti standard tal-konsumatur (CtC u CtB), domestiċi

(14)

Sweden Post tikkunsidra li jkun hemm suq waħdieni wieħed, imsejjaħ “Is-Suq tal-Merkanzija Ġenerali Pproċessata tal-Uffiċċju tal-Issortjar”, għal “distribuzzjoni standardizzata ta’ pakketti, tagħbijiet ta’ pakketti u ‘pallets’ f’netwerks tat-trasport nazzjonali, reġjonali jew globali”, għaliex dawn ikollhom kollha denominatur komuni billi “uffiċċji tal-issortjar għall-ipproċessar ta’ volumi kbar ta’ oġġetti huma karatteristika ċentrali tan-netwerks.” F’suq hekk definit, Sweden Post ikollha sehem fis-suq għall-ordni ta’ […%]. Madankollu, dan jifrex fuq ishma fis-suq li ma jaqblux bil-bosta, li jvarjaw minn […%] skont il-valur għal servizzi ta’ pakketti express domestiċi għal […%] skont il-valur għal servizzi ta’ pakketti standard domestiċi tal-konsumatur. Dan huwa inkonsistenti ma’ suq waħdieni wieħed. Is-servizzi ta’ pakketti standard domestiċi tal-konsumatur għalhekk iridu jitqiesu apparti, għaliex jissodisfaw ħtiġijiet differenti ta’ domanda (servizz postali universali) meta mqabbla ma’ pakketti kummerċjali, fejn il-proċess teknoloġiku għall-provvediment ta’ dan is-servizz ġeneralment huwa b’mod sinfikanti differenti. Fir-rigward ta’ dawn is-servizzi, il-pożizzjoni ta’ Sweden Post hija ferm soda b’sehem stmat fis-suq li baqa’ stabbli matul il-perjodu 2005-2007 għall-ordni ta’ […%] skont il-valur (15). Filwaqt li dan jista’ jinbidel fis-snin li ġejjin wara d-dħul ta’ żewġ kompetituri ġodda fl-2007 (fit-tard), għandu jiġi konkluż li l-kategorija eżaminata ta’ servizzi mhix direttament esposta għall-kompetizzjoni fl-Isvezja. Għalhekk l-Artikolu 30(1) tad-Direttiva 2004/17/KE ma japplikax għal kuntratti intiżi biex jippermettu s-segwitu ta’ dawn l-attivitajiet fl-Isvezja.

Esternalizzazzjoni ta’ servizzi interni tal-uffiċċju

(15)

Skont l-informazzjoni sottomessa minn Sweden Post, ikun hemm suq waħdieni għall-esternalizzazzjoni ta’ servizzi interni tal-uffiċċju. Kif stipulat fil-Premessa (2), (1), hawn fuq, dan ikun ikopri tipi differenti ta’ servizzi li jvarjaw minn servizz wieħed jew aktar relatat ma’ oġġetti postali, per eżempju, servizzi ta’ ġestjoni tal-kamra tal-ittri, għal servizzi tat-tindif. It-taħlita preċiża ta’ servizzi tiddependi fuq it-talbiet tal-klijenti individwali. Apparti mill-kunsidrazzjonijiet l-oħrajn kollha dwar in-nuqqas ta’ sostitwibbiltà bejn servizzi li tant ivarjaw bejniethom bħal servizzi tat-tindif u servizzi ta’ ġestjoni tal-kamra tal-ittri, kemm min-naħa tal-provvista u min-naħa tad-domanda, ma jistax jiġi aċċertat minn qabel liema servizzi jistgħu jiġu ggruppati flimkien jekk klijent jew aktar jiddeċiedu li jitolbuhom. Għalhekk deċiżjoni fir-rigward ta’ liema skema legali hija applikabbli għall-esternalizzazzjoni ta’ servizzi interni tal-uffiċċju tkun tinvolvi inċertezza legali sostanzjali. F’dawn iċ-ċirkostanzi, l-esternalizzazzjoni ta’ servizzi interni tal-uffiċċju kif definita fin-notifika minn Sweden Post ma tistax tkun is-suġġett ta’ deċiżjoni skont l-Artikolu 30 tad-Direttiva 2204/17/KE bħala kategorija waħdanija ta’ servizzi.

Servizzi għal liema huwa applikabbli l-Artikolu 30(1) tad-Direttiva 2004/17/KE

Ġarr Kbir Issortjat Mhux Prijoritarju f’Żoni Metropolitani

(16)

Kif stipulat fil-Premessa (2), (b), hawn fuq, hemm suq separat fl-Isvezja għal ġarr kbir issortjat mhux prijoritarju f’żoni metropolitani. F’dan is-suq, is-sehem fis-suq ta’ Sweden Post jammonta għal […%] skont il-valur fl-2007. Meta jitqies il-grad ta’ konċentrazzjoni f’dan is-suq, fejn l-ikbar kompetitur kiseb sehem stmat għal madwar […%] skont il-valur fl-2007, dawn il-fatturi għandhom jittieħdu bħala indikazzjoni ta’ espożizzjoni diretta għall-kompetizzjoni.

Servizzi ta’ pakketti standard BtB, domestiċi

(17)

Fir-rigward ta’ servizzi domestiċi ta’ pakketti standard BtB, is-sehem fis-suq ta’ Sweden Post ammonta għal […%] skont il-valur fl-2007. Meta jitqies li l-ishma fis-suq aggregati stmati tal-akbar żewġ kompetituri fir-rigward ta’ servizzi domestiċi jammontaw għal […%], u li s-sehem aggregat tal-akbar tliet kompetituri huwa bejn […%] skont il-valur, għalhekk hemm sehem fis-suq mhux indifferenti għall-akbar tliet kompetituri u huwa konkluż li l-attività hija esposta direttament għall-kompetizzjoni.

Servizzi ta’ pakketti standard BtC, domestiċi

(18)

Is-sehem fis-suq ta’ Sweden Post għal servizzi domestiċi jammonta għal madwar […%] skont il-valur fl-2007. Madankollu, bi […%] skont il-valur fl-2007, is-sehem stmat fis-suq tal-akbar kompetitur jammonta għal madwar nofs dak ta’ Sweden Post u f’dak il-livell jista’ jiġi kkunsidrat li dak il-kompetitur ikun jista’ jeżerċita pressjoni kompetittiva sinifikanti fuq Sweden Post. Dawn il-fatturi għalhekk għandhom jittieħdu bħala indikazzjoni tal-espożizzjoni diretta għall-kompetizzjoni.

Servizzi ta’ pakketti express u “courier”, domestiċi

(19)

F’dan is-suq, Sweden Post kellha sehem skont il-valur ta’ […%] fl-2007, filwaqt li s-sehem aggregat fis-suq tal-akbar żewġ kompetituri ammonta għal […%]. Dawn il-fatturi għalhekk għandhom jittieħdu bħala indikazzjoni ta’ espożizzjoni diretta għall-kompetizzjoni ta’ servizzi domestiċi ta’ pakketti express u “courier”.

Servizzi ta’ pakketti internazzjonali

(20)

Fis-suq għal servizzi ta’ pakketti internazzjonali kif definiti fil-Premessa (2), (h), hawn fuq, Sweden Post għandha sehem fis-suq skont il-valur fl-2007 ta’ […%], filwaqt li s-sehem għall-akbar kompetitur tagħha huwa f’livell paragunabbli ta’ […%], u s-sehem aggregat tal-akbar żewġ kompetituri kien kważi d-doppju ta’ dak ta’ Sweden Post b’ […%]. Dawn il-fatturi għalhekk għandhom jittieħdu bħala indikazzjoni ta’ espożizzjoni diretta għall-kompetizzjoni ta’ servizzi ta’ pakketti internazzjonali.

Servizzi domestiċi ta’ “pallets” (imsejħa wkoll servizzi għal oġġetti ħfief)

(21)

Fis-suq għal servizzi domestiċi ta’ “pallets” kif definiti fil-Premessa (2), (i), hawn fuq, Sweden Post għandha sehem stmat fis-suq ta’ […%]. Skont l-informazzjoni pprovduta minn Sweden Post “…is-suq huwa ddominat mid-DHL, Schenker, DSV u [Sweden Post], bi [Sweden Post] u DSV jikkompetu għat-tielet post. Barra dan, hemm ditti tal-ġarr kemm lokali u mal-pajjiż kollu li joffru t-trasport ta’ pallets. Hemm madwar 14 000 kumpanija fis-settur tat-trasport fl-Isvezja u mhuwiex possibbli li jingħad kemm minnhom jinkludu wkoll servizz ta’ ‘pallets’ fl-għażla tal-prodotti tagħhom.” Dawn il-fatturi għalhekk għandhom jittieħdu bħala indikazzjoni ta’ espożizzjoni diretta għall-kompetizzjoni.

Loġistika minn partijiet terzi u kwarti

(22)

Fis-suq għal-loġistika minn partijiet terzi u kwarti kif definiti fil-Premessa (2), (k), hawn fuq, is-sehem fis-suq ta’ Sweden Post huwa kważi negliġibbli b’inqas minn […%], b'“għadd kbir ta’ partijiet Svedizi u internazzjonali li joperaw fis-suq Svediż, bħal DHL, Schenker, DSV u Green Cargo. Barra dan, hemm kumpaniji li oriġinarjament kienu fl-industrija tal-ġarr u l-bgħit bin-netwerks globali tagħhom stess, bħal Maersk u Tradimus”, skont l-informazzjoni pprovduta minn Sweden Post. Dan għalhekk jista’ jittieħed bħala indikazzjoni ta’ espożizzjoni diretta għall-kompetizzjoni.

Servizzi filateliċi

(23)

Għall-iskopijiet ta’ din id-Deċiżjoni, servizzi filateliċi huma definiti bħala “l-bejgħ ta’ bolol u prodotti relatati mal-bolol prinċipalment lil kollezzjonisti tal-bolol u, sa ċertu punt, lil xerrejja ta’ rigali u souvenirs.” Skont l-informazzjoni mogħtija, Sweden Post hija l-ikbar kumpanija li kontinwament toħroġ bolol ġodda fl-Isvezja. Partijiet oħra li joffru bolol maħruġa ġodda fis-suq tal-filatelija fl-Isvezja huwa operaturi tal-posta Żvediżi stabbiliti lokalment u operaturi tal-posta barranin, prinċipalment Nordiċi. Madankollu, is-suq tal-filatelija mhuwiex limitat għall-bolol offruti mill-operaturi tal-posta iżda jinkludi wkoll l-bejgħ ta’ bolol lil irkantaturi, negozjanti tal-bolol u bejgħ fuq l-Internet permezz ta’ siti tal-bejgħ u l-irkant differenti. Is-sehem stmat fis-suq ta’ Sweden Post fis-suq globali għal servizzi filateliċi fl-Isvezja, kemm jekk ipprovdut minn negozjanti jew djar tal-irkant, huwa stmat għal […%], l-irkantaturi għandhom sehem konġunt fis-suq ta’ […%], in-negozjanti tal-bolol b’mod konġunt […%], il-bejgħ fuq l-Internet b’mod konġunt […%] u operaturi tal-posta oħrajn fl-Isvezja […%] kollha flimkien. L-ishma aggregati stmati għall-akbar tliet irkantaturi ([…%] huma kemmxejn akbar minn dak ta’ Sweden Post. Dawn il-fatturi għandhom għalhekk jittieħdu bħala indikazzjoni ta’ espożizzjoni diretta għall-kompetizzjoni għal servizzi filateliċi, kemm jekk is-suq ikkunsidrat huwa s-suq globali jew is-suq separat li jinnegozja fil-bolol u s-suq tal-irkant tal-bolol.

IV.   KONKLUŻJONIJIET

(24)

Minħabba l-fatturi eżaminati fil-premessi (2) sa (23), il-kundizzjoni ta’ espożizzjoni diretta għall-kompetizzjoni stabbilita fl-Artikolu 30(1) tad-Direttiva 2004/17/KE għandha tiġi kkunsidrata li hija ssodisfata fl-Isvezja fir-rigward tas-servizzi li ġejjin:

(a)

kunsinni kbar issortjati mhux prijoritarji f’żoni metropolitani;

(b)

servizzi domestiċi ta’ pakketti standard minn negozju għal negozju;

(c)

servizzi domestiċi ta’ pakketti standard minn negozju għal konsumatur;

(d)

servizzi domestiċi ta’ pakketti express u “courier”;

(e)

servizzi domestiċi ta’ “pallets” (imsejħa wkoll servizzi ta’ oġġetti ħfief);

(f)

loġistika minn partijiet terzi u kwarti;

(g)

servizzi filateliċi, u

(h)

servizzi ta’ pakketti internazzjonali.

(25)

Billi l-kundizzjoni ta’ aċċess mhux ristrett għas-suq hija meqjusa li ntlaħqet, id-Direttiva 2004/17/KE m’għandhiex tapplika meta entitajiet ta’ għoti ta’ kuntratti jagħtu kuntratti intiżi biex jippermettu s-servizzi elenkati fil-punti (a) sa (h) tal-premessa (24) biex isiru fl-Isvezja, u lanqas meta konkorsi ta’ disinn huma organizzati għas-segwitu ta’ attività bħal din fl-Isvezja.

(26)

Id-Deċiżjoni hija bbażata fuq is-sitwazzjoni legali u bbażata fuq il-fatti minn Ġunju sa Settembru 2008 hekk kif tidher fl-informazzjoni sottomessa minn Sweden Post u r-Renju tal-Isvezja. Din tista’ tiġi riveduta, jekk bidliet sinifikanti fis-sitwazzjoni legali jew dik ibbażata fuq il-fatti jfissru li l-kundizzjonijiet għall-applikabilità tal-Artikolu 30(1) tad-Direttiva 2004/17/KE m’għadhomx jintlaħqu,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Direttiva 2004/17/KE ma tapplikax għal kuntratti mogħtija minn entitajiet ta’ għoti ta’ kuntratti u intiżi biex jippermettu s-servizzi li ġejjin biex isiru fl-Isvezja:

(a)

kunsinni kbar issortjati mhux prijoritarji f’żoni metropolitani;

(b)

servizzi domestiċi ta’ pakketti standard minn negozju għal negozju;

(c)

servizzi domestiċi ta’ pakketti standard minn negozju għal konsumatur;

(d)

servizzi domestiċi ta’ pakketti express u “courier”;

(e)

servizzi domestiċi ta’ “pallets” (imsejħa wkoll servizzi ta’ oġġetti ħfief);

(f)

loġistika minn partijiet terzi u kwarti;

(g)

servizzi filateliċi, u

(h)

servizzi ta’ pakketti internazzjonali.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Renju tal-Isvezja.

Magħmula fi Brussell, 19 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Charlie McCREEVY

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 134, 30.4.2004, p. 1.

(2)  Definiti bħala ċerti żoni ta’ kodiċi postali li jirrigwardaw bliet kbar u l-madwar, bħala Stokkolma, Gothenburg, Malmö and Västerås.

(3)  Bħala medja 0,40 SEK – b’kuntrast, il-prezz għal ittra mhux prijoritarja sa 20g (oġġett wieħed) huwa sa 4,0 SEK u l-prezz għal ittri mhux prijoritarji f’kunsinni kbar magħżula barra ż-żoni metropolitani huwa ta’ 2,84 SEK. Bħala medja, il-prezz f’żoni metropolitani huwa 16,39 % irħas għal ittri mhux prijoritarji f’kunsinni kbar magħżula.

(4)  Nota tat-28.2.2008, Dnr 656/2007.

(5)  ĠU L 15, 21.1.1998, p. 14.

(*)  Informazzjoni kunfidenzjali.

(6)  Imkejla bil-valur, l-ishma fis-suq kienu […%], rispettivament, għall-2005, l-2006 u l- 2007, filwaqt li l-ishma fis-swieq korrispondenti mkejla f’termini tal-volum għall-istess snin kienu […%], rispettivament.

(7)  Ara t-talba, punt 3.1, C, p. 25 - 26.

(8)  Pereżempju, madwar kwart tad-djar Svediżi mhumiex imqabbdin mal-Internet. Barra minn hekk, il-parti tal-popolazzjoni Svediża li tħallas il-kontijiet tagħha permezz tal-internet hija ddikjarata li hija “ftit iżjed min-nofs”, li, bl-istess mod, ifisser li kważi n-nofs ma jagħmlux dan.

(9)  Ara wkoll il-konklużjoni f’dan l-istess sens ippreżentata fil-Premessa 10 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/564/KE tas-6 ta’ Awwissu 2007 li teżenta xi servizzi fis-settur postali fil-Finlandja, ħlief għall-Gżejjer Aland, mill-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tikkoordina l-proċeduri ta’ akkwisti ta’ entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali, ĠU L 215 18.8.2007, p. 21.

(10)  2005: […%], 2006: […%].

(11)  Ara l-punt 328 tas-sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza (it-Tielet Awla) tat-28 ta’ Frar 2002. Atlantic Container Line AB et vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej. Kawża T-395/94. Ġabra 2002 Paġna II-00875.

(12)  Id-densità tal-popolazzjoni ma kinitx ikkunsidrata bħala fattur rilevanti biex intlaħqet id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/564/KE li għadha kif issemmiet dwar il-Finlandja, li d-densità tal-popolazzjoni tagħha – 17.4 abitant għal kull km2 fl-1.1.2007 – hija aktar baxxa mid-densità tal-popolazzjoni tal-Isvezja, 22.2 abitant għal kull km2 fl-1.1.2007.

(13)  Inkluża l-posta diretta indirizzata tagħha, li, madankollu, titqies minn Sweden Post fit-talba tagħha bħala parti mis-suq ta’ messaġġ fiżiku indirizzat, “filwaqt li tiġi kkunsidrata, fost oħrajn, id-diviżjoni tas-servizzi postali magħmula fid-Direttiva tas-Servizzi.”

(14)  Ara l-punt 11 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ April 2005 (Każ Nru IV/M.3648 - GRUNER + JAHR / MPS). Il-mezz inkwistjoni kien pubbliċità f’perjodiċi, it-televiżjoni, ir-radju u l-internet. Ara fl-istess tifsira, il-punt 15 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-24 ta’ jannar 2005 (Każ Nru IV/M.3579 - WPP / GREY), li fost oħrajn jgħid “…pjuttost jidher li tipi ta’ mezzi differenti huma kumplimentari aktar milli skambjabbli, billi mezzi differenti jistgħu jindirizzaw udjenzi differenti b’modi differenti.”

(15)  Skont studju pprovdut minn Sweden Post u li jakkumpanja din it-talba, is-Sweden Post “fil-fatt ma tagħmel ebda distinzjoni bejn iż-żewġ tipi ta’ servizz. Kemm jekk il-pakkett huwa C2C jew C2B, is-servizz huwa pprovdut taħt l-istess isem tal-prodott (‘Postpaket’). Minħabba din is-sostitwibbiltà viċina min-naħa tal-provvista, huwa xieraq li dawn is-servizzi huma ttrattati bħala servizz wieħed ta’ C2X.” Dan huwa wkoll konsistenti mal-analiżi adottata għall-Finlandja fid-Deċiżjoni 2007/564/KE.


23.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 19/57


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-22 ta' Diċembru 2008

li tistabbilixxi li l-Artikolu 30(1) tad-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tikkoordina l-proċeduri ta’ akkwisti ta’ entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, t-trasport u postali japplika għall-produzzjoni tal-elettriku fir-Repubblika Ċeka

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8569)

(It-test biċ-Ċek biss hu awtentiku)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2009/47/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 li tikkoordina l-proċeduri ta’ akkwisti ta’ entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, t-trasport u postali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 30(4) u (6) tagħha,

Wara li kkunsidrat it-talba mressqa mir-Repubblika Ċeka permezz tal-posta elettronika fit-3 ta’ Lulju 2008,

Wara li kkonsultat lill-Kumitat Konsultattiv għall-Kuntratti Pubbliċi,

Billi:

I.   IL-FATTI

(1)

Fit-3 ta’ Lulju 2008, il-Kummissjoni rċeviet talba mir-Repubblika Ċeka skont l-Artikolu 30(4) tad-Direttiva 2004/17/KE, trażmessa lill-Kummissjoni permezz tal-posta elettronika. Il-Kummissjoni, permezz tal-posta elettronika tas-26 ta’ Settembru 2008, talbet għal informazzjoni addizzjonali, li l-awtoritajiet Ċeki ipprovdew permezz tal-posta elettronika fid-9 ta’ Ottubru 2008.

(2)

It-talba mressqa mir-Repubblika Ċeka tikkonċerna l-produzzjoni tal-elettriku.

(3)

It-talba hija akkumpanjata minn ittra minn awtorità nazzjonali indipendenti (Energetický regulační úřad, l-awtorità regolatorja tal-enerġija Ċeka), u minn ittra minn awtorità indipendenti oħra (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, l-Uffiċċju Ċek għall-Protezzjoni tal-Kompetizzjoni). Iż-żewġ awtoritajiet janalizzaw il-kundizzjonijiet tal-aċċess għas-suq relevanti, u jsibuh bla restrizzjonijiet, filwaqt li l-ebda waħda minnhom ma tistabilixxi li ntlaħqet il-kundizzjoni l-oħra dwar l-espożizzjoni diretta għall-kompetizzjoni rigward il-produzzjoni tal-elettriku fir-Repubblika Ċeka.

II.   IL-QAFAS LEGALI

(4)

L-Artikolu 30 tad-Direttiva 2004/17/KE jistipula li l-kuntratti maħsuba biex jippermettu t-twettiq ta’ waħda mill-attivitajiet li għalihom tapplika d-Direttiva ma għandhomx ikunu suġġetti għad-Direttiva jekk, fl-Istat Membru li fih titwettaq, l-attività hija esposta direttament għal kompetizzjoni fuq swieq li għalihom l-aċċess m’huwiex ristrett. L-espożizzjoni diretta għall-kompetizzjoni għandha tiġi vvalutata fuq il-bażi ta’ kriterji oġġettivi, waqt li jitqiesu l-karatterisitiċi speċifiċi tas-settur konċernat. L-aċċess jitqies li jkun mhux ristrett jekk l-Istat Membru jkun implimenta u applika l-leġiżlazzjoni Komunitarja rilevanti li tiftaħ settur partikolari jew parti minnu. Din il-leġiżlazzjoni hija elenkata fl-Anness XI tad-Direttiva 2004/17/KE, li, fil-qasam tal-elettriku, tirreferi għad-Direttiva 96/92/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Diċembru 1996 dwar ir-regoli komuni għas-suq intern tal-elettriku (2). Id-Direttiva 96/92/KE ġiet sostitwita bid-Direttiva 2003/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2003 dwar ir-regoli komuni għas-suq intern tal-elettriku u li tirrevoka d-Direttiva 96/92/KE (3), li tirrikjedi livell saħansitra ogħla ta’ ftuħ tas-suq.

(5)

Ir-Repubblika Ċeka implimentat u applikat mhux biss id-Direttiva 96/92/KE, imma wkoll id-Direttiva 2003/54/KE, waqt li għażlet is-separazzjoni legali u organizzattiva għan-netwerks tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni għajr għall-iżgħar kumpaniji tad-distribuzzjoni li, waqt li jibqgħu jkunu suġġetti għas-separazzjoni fil-kontabbiltà, huma eżentati mir-rekwiżiti tas-separazzjoni legali u organizzattiva billi għandhom anqas minn 100 000 klijent jew iservu sistemi tal-elettriku b’konsum ta’ anqas minn 3 TWh fl-1996. Barra minn hekk, l-operatur tas-sistema tat-trażmissjoni, CEPS, kellu s-separazzjoni totali tal-proprjetà B’konsegwenza ta’ dan, u f’konformità mal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 30(3), l-aċċess għas-suq għandu jiġi kkunsidrat mhux ristrett.

(6)

L-espożizzjoni diretta għall-kompetizzjoni għandha tiġi valutata fuq il-bażi ta’ indikaturi varji, li l-ebda wieħed minnhom ma hu deċiżiv per se. Fir-rigward tas-swieq ikkonċernati b’din id-deċiżjoni, is-sehem tas-suq tal-parteċipanti ewlenin f’suq partikolari jikkostitwixxi kriterju li għandu jittieħed in konsiderazzjoni. Kriterju ieħor huwa l-livell tal-konċentrazzjoni f’dawk is-swieq. Fid-dawl tal-karatteristiċi tas-swieq ikkonċernati, għandhom jiġu kkunsidrati kriterji ulterjuri bħalma huma t-tħaddim tal-mekkaniżmu ta’ bilanċ, il-kompetizzjoni fuq il-prezz u l-livell ta’ konsumaturi li jibdlu.

(7)

Din id-Deċiżjoni hija bla ħsara għall-applikazzjoni tar-regoli dwar il-kompetizzjoni.

III.   VALUTAZZJONI

(8)

It-talba mressqa mir-Repubblika Ċeka tikkonċerna l-produzzjoni tal-elettriku fir-Repubblika Ċeka.

(9)

It-talba Ċeka tikkunsidra li s-suq ġeoġrafiku relevanti ikun suq ikbar mit-territorju nazzjonali, jiġbor fih it-territorji tar-Repubblika Ċeka, il-Polonja, is-Slovakkja, l-Awstrija u l-Ġermanja. Intqal li raġuni ewlenija għal din id-definizzjoni ta’ suq hu s-sehem għoli tal-kapaċità tal-interkonettività (ma’ diversi Stati Membri) meta mqabbel mal-produzzjoni domestika u domanda. Skont l-informazzjoni mogħtija mill-awtoritajiet Ċeki fir-risposta tagħhom tad-9 ta’ Ottubru 2008, fl-2007 kienu esportati 25.6 TWh u matul l-istess sena kienu importati 9.5 TWh. Ir-Repubblika Ċeka hija għalhekk esportatur nett tal-elettriku b’esportazzjoni netta li twassal għal 16.1 TWh, ekwivalenti għal kważi 20 % (4) tal-produzzjoni netta totali tal-elettriku (81.4 TWh). Argument ieħor imressaq rigward l-eżistenza ta’ suq ġeografiku iktar wiesa’ huwa l-iżvilupp lejn konverġenza tal-prezzijiet bejn is-suq nazzjonali fir-Repubblika Ċeka u dak fil-Ġermanja kif ukoll is-sehem dejjem jikber tal-PXE Prague energy Exchange.

(10)

Madanakollu, il-kapaċità ta’ interkonnessjoni relattivament għolja u l-prezz konverġenti m’humiex suffiċċjenti biex jitfassal suq relevanti. Ir-regoli tas-suq lokali u b’mod partikolari l-pożizzjoni indispensabbli u dominanti ta’ kwalunkwe parteċipant fis-suq (li fil-każ tar-Repubblika Ċeka hu l-operatur CEZ) jistgħu jwasslu biex jiddefinixxu suq idjaq. F’dan il-kuntest, għandu jiġi nnutat li skont ir-risposta tal-awtoritajiet Ċeki tad-9 ta’ Ottubru 2008, is-sehem qawwi tal-volum dejjem jikber tal-PXE, joħroġ minn tranżazzjonijiet li jinvolvu c-CEZ. Barra minn hekk, il-Kummissjoni analizzat ukoll l-Inkjesta tas-Settur tal-Enerġija tagħha (5) fir-rigward ta’ defenizzjonijiet possibli tas-suq ġeografiku li jmorru lilhinn mill-għan nazzjonali, jekk ċerti pajjiżi fl-Ewropa Ċentrali jistgħux ikunu parti minn grupp possibbli ta’ pari ta’ swieq relevanti. Għall-par tal-pajjiżi Awstrija-Ġermanja, id-daqs tal-operatur ewlieni fl-Awstrija flimkien mal-konġestjoni interna tan-netwerk Awstrijaku waqqfu lill-Kummissjoni milli tikkonkludi li se jkun hemm suq relevanti ikbar minn dak nazzjonali. Bl-istess mod, fil-każ tar-Repubblika Ċeka u s-Slovakkja, id-daqs rispettiv tal-operaturi dominanti u l-indispensabbiltà tagħhom biex jilħqu d-domanda jwasslu għall-konklużjoni li anke dawk iż-żewġ pari ta’ pajjiżi ma jagħmlux parti mill-istess suq ġeografiku relevanti. Barra minn hekk, il-Kummissjoni riċentament investigat is-swieq tal-produzzjoni tal-elettriku tal-Awstrija u tal-Polonja u sabet li huma nazzjonali fl-ambitu ġeografiku (6). Fl-aħħar nett, fid-deċiżjoni anti-trust reċenti tagħha C(2008) 7367 tas-26 ta' Novembru 2008 kontra E.ON dwar is-suq ta’ bejgħ bl-ingrossa Ġermaniż, il-Kummissjoni kkunsidrat lil dan tal-aħħar bħala suq b’ambitu nazzjonali, mingħajr mal-pajjiżi ġirien (kemm fil-Punent, kif ukoll fil-Lvant) ikunu parti minn suq ġeografiku usa’ (7).

(11)

B’konsegwenza ta’ dan, l-eżistenza ta’ suq reġjonali għandha titwarrab. Dan huwa wkoll konsistenti mal-istqarrija tal-Uffiċċju Ċek tal-Protezzjoni tal-Kompetizzjoni li “waqt li kien qiegħed jeżamina l-applikazzjoni skont l-Artikolu 30, l-Uffiċċju, b’konsiderazzjoni għall-investigazzjoni eżistenti tiegħu, beda mill-preżunzjoni li s-suq relevanti tal-produzzjoni tal-elettriku għandu jkun, mill-punt ġeografiku, definit mit-territorju tar-Repubblika Ċeka. Fid-dawl ta’ dawn il-fatti ppreżentati fil-Premessi 9 u 10 ta’ hawn fuq, it-territorju tar-Repubblika Ċeka għandu għalhekk jiġi kkunsidrat li jikkostitwixxi s-suq rilevanti għall-finijiet tal-valutazzjoni tal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 30(1) tad-Direttiva 2004/17/KE.

(12)

Kif jirriżulta minn prassi kostanti (8) fir-rigward tad-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 30, il-Kummissjoni kkunsidrat li, fir-rigward tal-produzzjoni tal-elettriku, “indikatur wieħed għall-grad ta’ kompetizzjoni fis-swieq nazzjonali huwa s-sehem totali mis-suq tal-ikbar tliet produtturi”. Skont it-“Tabella 6 Pożizzjoni tas-Suq bl-Ingrossa”, p. 12 et seq tad-“Dokument ta’ Ħidma għall-Istaff tal-Kummissjoni: Dokument mehmuż mar-Rapport dwar il-Progress fil-Ħolqien tas-Suq Intern tal-Gass u l-Elettriku” (9), l-ishma tat-tliet ġeneraturi l-kbar kienu jlaħħqu għad-69,4 % tal-produzzjoni tal-elettriku fl-2006 u telgħu għal 73,9 % fl-2007. Skont l-informazzjoni mogħtija mill-awtoritajiet Ċeki fir-risposta tagħhom tad-9 ta’ Ottubru 2008, il-kumpanija dominanti kellha f’idejha kważi 70 % tal-kapaċità totali installata u t-tieni u t-tielet l-iktar kbar kellhom f’idejhom 3,5 % u 3 % rispettivament. Dawn il-livelli ta’ konċentrazzjoni, li jinkludu s-sehem mis-suq totali tal-ikbar tliet produtturi huma ogħla mill-perċentwal korrispondenti, 39, li għaliha jirreferu d-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2006/211/KE (10) u 2007/141/KE (11) għar-Renju Unit. Huma wkoll ogħla b’mod sinifikanti mil-livell (52,2 %) imsemmmi fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/585/KE (12) fir-rigward tal-Awstrija, kif ukoll huma ogħla mil-livell (58 % tal-produzzjoni gross) imsemmi fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/741/KE (13) fil-każ tal-Polonja.

(13)

Il-livelli ta’ konċentrazzjoni Ċeki tal-ikbar tliet operaturi huma fl-aħħar nett simili għal jew inqas mil-livelli korrispondenti msemmija fid-Deċiżjonijiet 2006/422/KE (14) u 2007/706/KE (15) li jikkonċernaw il-Finlandja (73,6 %) u l-Iżvezja (86,7 %) rispettivament. Madankollu, hemm differenza importanti bejn il-każ Ċek fuq naħa u dak Svediż u Finlandiż fuq in-naħa l-oħra. B’mod partikolari, fir-Repubblika Ċeka hemm operatur wieħed dominanti biż-żewġ produtturi l-oħra l-iktar kbar li għandhom ishma fis-suq li huma iżgħar b’fattur ta’ għoxrin (3 % huwa l-inqas sehem u bejn wieħed u ieħor 70 % l-ogħla). Fil-Finlandja ċ-ċifri korrispondenti juru li l-operatur b’sehem mis-suq ta’ 18,3 % kien l-inqas fost it-tlieta ewlenin u dak b’sehem mis-suq ta’ 33,7 % kien l-ogħla. Bl-istess mod, għall-Iżvezja teżisti firxa ta’ bejn 17,4 % bħala l-inqas u 47.1 % bħala l-ogħla.

(14)

F’dan il-kuntest għandha titfakkar ukoll ġurisprudenza kostanti (16), li skont hi “ishma fis-suq għoljin ħafna huma fihom infushom, minbarra f’ċirkustanzi eċċezzjonali, xhieda tal-eżistenza ta’ pożizzjoni dominanti. Dik hi s-sitwazzjoni meta jkun hemm sehem mis-suq ta’ 50 %”.

(15)

Il-livell tal-importazzjoni tal-elettriku fir-Repubblika Ċeka ilaħħaq għal ftit iktar minn 11 % tad-domanda totali tagħha (17) li, filwaqt li hu ogħla mis-sehem tal-importazzjoni tal-elettriku fil-Polonja, jilħaq inqas min-nofs tas-sehem fil-każ tal-Awstrija (18)  (19). Anke fil-każijiet tal-Iżvezja u tal-Finlandja, il-livelli għoljin ta’ konċentrazzjoni tal-ikbar tliet produtturi huma “ikkumpensati” bil-“pressjoni kompettitiva fuq... is-suq imnissla mill-potenzjal tal-importazzjoni tal-elettriku minn barra…” (20). Huwa għalhekk diffiċli biex jinstab li jkun hemm pressjoni kompetittiva sostanzjali mill-elettriku importat mir-Repubblika Ċeka u l-fatt li jkun hemm kapaċità tat-trasport biex jogħla l-livell tal-importazzjoni sostanzjalment huwa biss teoriku, ladarba ir-Repubblika Ċeka kienet esportatur nett ta’ kull sena sa mill-inqas l-2003 u ser tkompli tkun hekk fuq firxa medja ta’ żmien. Dan il-livell ta’ konċentrazzjoni għalhekk ma jistax jittieħed bħala indikatur tal-espożizzjoni diretta għall-kompetizzjoni tas-suq tal-produzzjoni.

(16)

It-tweġiba tal-awtoritajiet Ċeki tad-9 ta’ Ottubru 2008 tindika wkoll lejn is-CEZ li qed tippjana l-biċċa l-kbira tal-proġetti futuri ta’ produzzjoni fuq skala kbira fuq il-livell tan-netwerk tat-trażmissjoni, b’mod partikolari permezz tal-bini nukleari l-ġdid, l-estensjoni għat-tul tal-ħajja tal-impjant nukleari eżistenti Dukovany kif ukoll proġetti ta’ impjanti tal-enerġija mħaddma bil-faħam u bil-gass. Barra mill-pjanijiet tas-CEZ, hemm ukoll proġetti, b’mod partikolari fil-qasam tas-sorsi ta’ enerġija li jistgħu jiġġeddu, li huma mfassla minn oħrajn sa ċertu punt fuq livell ta’ trażmissjoni u b’mod partikolari fuq livell ta’ distribuzzjoni.

(17)

Barra minn hekk, anke jekk jirrapreżentaw parti żgħira mill-ammont totali tal-elettriku prodott u/jew ikkunsmat fi Stat Membru, it-tħaddim tal-mekkaniżmi tal-bilanċ għandhom ikunu kkunsidrati wkoll bħala indikatur addizzjonali. Skont l-informazzjoni disponibbli, ix-xogħlijiet tal-mekkaniżmu tal-bilanċ – b’mod partikolari l-prezzijiet ibbażati fuq is-swieq u s-suq tal-istess jum (intra-day) zviluppat tajjeb b’dewmien fl-għeluq ta’ siegħa u nofs, jiġifieri l-possibiltà għal dawk li jużaw in-netwerk biex jirranġaw il-pożizzjoni tagħhom kull siegħa u nofs – jkunu b’tali mod li ma jikkostitwixxux ostaklu għall-produzzjoni tal-elettriku ladarba hi suġġetta għall-espożizzjoni għall-kompetizzjoni.

(18)

Minħabba l-karatteristiċi tal-prodott ikkonċernat (l-elettriku) u l-iskarsezza jew l-indisponibilità ta’ prodotti jew servizzi sostitwibbli adegwati, il-kompetizzjoni fil-prezzijiet u l-formazzjoni tal-prezzijiet jassumu importanza akbar fil-valutazzjoni tal-grad ta’ kompetizzjoni tas-swieq tal-elettriku. Fir-rigward tal-utenti industrijali kbar (finali), in-numru ta’ klijenti li jibdlu l-fornitur jista’ jservi ta’ indikatur ta’ kompetizzjoni fil-prezz u, b’hekk, indirettament, “indikatur naturali” tal-effettività tal-kompetizzjoni. Jekk huma ftit il-klijenti li jibdlu, x’aktarx li hemm problema bit-tħadddim tas-suq, anki jekk m’għandhomx jiġu injorati l-vantaġġi implikati mill-possibilità ta’ negozjar mill-ġdid mal-fornitur storiku” (21). Barra minn hekk, “l-eżistenza ta’ prezzijiet regolati għall-utenti finali hija bla dubju fattur determinanti tal-imġiba tal-klijenti[…]. Minkejja li ż-żamma tal-kontrolli tista’ tiġi ġġustifikata f’perjodu ta’ tranżizzjoni, dawn ikomplu jikkawżaw aktar distorsjonijiet hekk kif joqrob il-bżonn ta’ investimenti” (22).

(19)

Skont l-aħħar informazzjoni disponibbli, ir-rata ta’ dawk li jibdlu fir-Repubblika Ċeka ġiet ikkwalifikata li qiegħda fl-“ogħla livell” (23) u, skont l-aħħar informazzjoni mogħtija mill-awtoritajiet Ċeki fir-risposta tagħhom tad-9 ta’ Ottubru, “kemm ilu miftuħ is-suq tal-elettriku kważi kull konsumatur sekondarju fis-segment kbir tal-konsumatur biddel il-fornitur tal-elettriku tiegħu”. Dan għandu jitqies fuq l-isfond tas-sitwazzjoni kif deskritta fid-Deċiżjonijiet preċedenti rigward is-settur tal-elettriku, li fihom ir-rati ta’ bdil għal utenti industrijali kbar u kbar ħafna jvarjaw bejn aktar minn 75 % (id-Deċiżjoni 2006/422/KE dwar il-Finlandja) u 41,5 % (id-Deċiżjoni 2008/585/KE dwar l-Awstrija). Barra minn hekk, is-swieq tal-provvista (għad-djar, il-konsumaturi industrijali, eċċ) ġew definiti mill-Kummissjoni fid-decizjoni preċedenti ta’ prassi bħala swieq ta’ prodotti separati, u jistgħu, minħabba l-influwenza ta’ kumpaniji ta’ fornituri b’saħħithom u stabbiliti sewwa, ikollhom xenarju kompetittiv differenti l-bejgħ bl-ingrossa jew is-suq tal-produzzjoni. Il-livell għoli ta’ dawk li jibdlu jista’ għalhekk ma jiġix ikkunsidrat bħala indikatur mhux ekwivoku tal-espożizzjoni diretta għall-kompetizzjoni.

(20)

Fir-rigward tal-produzzjoni tal-elettriku fir-Repubblika Ċeka, is-sitwazzjoni għaldaqstant tista’ tingħata fil-qosor kif ġej: l-ishma aggregati mis-suq tal-akbar tliet produtturi huma għolja, imma l-iktar importanti, l-ikbar produttur waħdu jirrappreżenta sehem mis-suq ta’ kważi 70 %, mingħajr ma kien kontrobilanċjat mill-elettriku importat, billi għall-kuntrarju r-Repubblika Ċeka ilha esportatur nett kostanti ta’ kwantitajiet sostanzjali tal-elettriku għall-inqas għal dawn il-ħames snin li għaddew. Kif deskritt fil-Premessa 17, it-tħaddim tal-mekkaniżmu tal-bilanċ ma jikkostitwixxix ostaklu għall-espożizzjoni diretta għall-kompetizzjoni tas-suq tal-produzzjoni tal-elettriku u hemm grad għoli ta’ dawk li jibdlu. Il-mekkaniżmu tal-bilanċ li jaħdem tajjeb u l-livell għoli ta’ dawk li jibdlu ma jistax, iżda, jegħleb il-grad pjuttost għoli ta’ konċentrazzjoni, u b’mod partikolari is-sehem għoli tal-produttur il-kbir, meta tiġi kkunsidrata wkoll il-ġurisprudenza msemmija taħt il-Premessa 14.

IV.   KONKLUŻJONIJIET

(21)

Fid-dawl tal-fatturi investigati fil-premessi 9 sa 20, għandu jiġi konkluż li l-produzzjoni tal-elettriku attwalment mhix esposta direttament għall-kompetizzjoni fir-Repubblika Ċeka. Għalhekk, l-Artikolu 30(1) tad-Direttiva 2004/17/KE mhux applikabbli għal kuntratti maħsuba biex jippermettu t-twettiq ta’ dawk l-attivitajiet fir-Repubblika Ċeka. B’konsegwenza ta’ dan, id-Direttiva 2004/17/KE tissokta tapplika meta entitajiet kontraenti jagħtu kuntratti bil-għan li jippermettu li titwettaq il-produzzjoni tal-elettriku fir-Repubblika Ċeka, jew meta jorganizzaw kompetizzjonijiet ta’ tfassil għat-twettiq ta’ dawk l-attivitajiet fir-Repubblika Ċeka.

(22)

Din id-Deċiżjoni hi bbażata fuq is-sitwazzjoni tad-dritt u tal-fatt minn Lulju sa Ottubru 2008 kif tidher mill-informazzjoni mressqa mir-Repubblika Ċeka, mill-Komunikazzjoni tal-2007 u mid-Dokument tal-Istaff tal-2007, mir-Rapport Finali kif ukoll mir-Rapport tal-Progress 2007 u l-anness tiegħu. Tista’ tiġi riveduta, jekk xi tibdiliet sinifikanti fis-sitwazzjoni legali jew fattwali jfissru li jintlaħqu l-kundizzjonijiet għall-applikabbiltà tal-Artikolu 30(1) tad-Direttiva 2004/17/KE,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Artikolu 30(1) tad-Direttiva 2004/17/KE mhux applikabbli għall-produzzjoni tal-elettriku fir-Repubblika Ċeka. B’konsegwenza ta’ dan, id-Direttiva 2004/17/KE għandha tissokta tapplika għal kuntratti mogħtija minn entitajiet kontraenti u maħsuba biex jippermettulhom iwettqu dawk l-attivitajiet fir-Repubblika Ċeka.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika Ċeka.

Magħmula fi Brussell, 22 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Charlie McCREEVY

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 134, 30.4.2004, p. 1.

(2)  ĠU L 27, 30.1.1997, p. 20.

(3)  ĠU L 176, 15.7.2003, p. 37.

(4)  19,78 %. L-esportazzjoni totali kienet ta’ 31,45 % tal-produzzjoni netta totali, waqt li l-importazzjoni totali kienet ta’ 11,67 % tal-produzzjoni netta totali. Jekk ikkunsidrata f’relazzjoni mal-konsum nett domestiku tal-elettriku għall-2007 (bejn wieħed u ieħor 59,7 TWh skont l-awtoritajiet Ċeki), l-esportazzjoni totali kienet ta’ 42,88 % u l-esportazzjoni netta ta’ 26,97 %, waqt li l-importazzjoni totali kienet ta’ 15,91 % tal-konsum nett domestiku tal-elettriku.

(5)  Ara COM(2006) 851 finali tal-10.1.2007: Komunikazzjoni mill-Kummissjoni: Inkjesta skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 fis-setturi Ewropej tal-gass u tal-elettriku, minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “Rapport Finali”, Anness B, punt A.2.7, 339.

(6)  Ara Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/585/KE tas-7 ta’ Lulju 2008 li teżenta l-produzzjoni tal-elettriku fl-Awstrija mill-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tikkoordina l-proċeduri tal-akkwisti tal-entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u tal-posta, ĠU L 188 tas-16.7.2008, p. 28 u Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Settembru 2008 li tistabbilixxi li l-Artikolu 30(1) tad-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tikkoordina l-proċeduri ta’ akkwisti ta’ entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, t-trasport u postali japplika għall-produzzjoni u l-bejgħ bl-ingrossa tal-elettriku fil-Polonja, ĠU L 251 tad-19.9.2008, p. 35.

(7)  Għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali. Ara stqarrija għall-istampa IP/08/1774 tas-26.11.2008.

(8)  L-aktar riċenti fid-Deċiżjonijiet imsemmija fuq 2008/585/KE u 2008/741/KE.

(9)  COM(2008)192 finali tal-15.4.2008, f’dan li ġej imsejjaħ bħala “Anness għar-Rapport ta’ Progress tal-2007”. Ir-Rapport inniffsu, SEC(2008)460, sejjer jissejjaħ “Rapport ta’ Progress 2007”.

(10)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Marzu 2006 li tistabbilixxi li l-Artikolu 30(1) tad-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 li tikkoordina l-proċeduri ta’ xiri ta’ entitajiet li joperaw fis-setturi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u s-servizzi postali japplika għall-produzzjoni tal-elettriku fl-Ingilterra, l-Iskozja u Wales, ĠU L 76, 15.3.2006, p. 6.

(11)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Frar 2007 li tistabbilixxi li l-Artikolu 30(1) tad-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 li tikkoordina l-proċeduri ta’ xiri ta’ entitajiet li joperaw fis-setturi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u s-servizzi postali japplika għall-produzzjoni tal-elettriku fl-Ingilterra, l-Iskozja u Wales, ĠU L 62, 1.3.2007, p. 23.

(12)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Lulju 2008 li teżenta l-produzzjoni tal-elettriku fl-Awstrija mill-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tikkoordina l-proċeduri tal-akkwisti tal-entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u tal-posta, ĠU L 188, 16.7.2008, p. 28.

(13)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/741/KE tal-11 ta’ Settembru 2008 li tistabbilixxi li l-Artikolu 30(1) tad-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 li tikkoordina l-proċeduri ta’ akkwisti ta’ entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, t-trasport u postali japplika għall-produzzjoni u l-bejgħ bl-ingrossa tal-elettriku fil-Polonja, ĠU L 251, 19.9.2008, p. 35.

(14)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Ġunju 2006 li tistabbilixxi li l-Artikolu 30(1) tad-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Ġunju 2004 li tikkoordina l-proċeduri ta’ akkwisti ta’ entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali japplika għall-produzzjoni u l-bejgħ tal-elettriku fil-Finlandja, ħlief għall-Gżejjer Åland, ĠU L 168, 21.6.2006, p. 33.

(15)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Ottubru 2007 li teżenta l-produzzjoni u l-bejgħ tal-elettriku fl-Iżvezja mill-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 li tikkoordina l-proċeduri ta’ akkwisti ta’ entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, t-trasport u dak postali, ĠU L 287, 1.11.2007, p. 18.

(16)  Ara l-punt 328 tas-sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza (it-Tielet Awla) tat-28 ta’ Frar 2002. Atlantic Container Line AB u Oħrajn vs il-Kummisjoni tal-Komunitajiet Ewropej. Kawża T-395/94. Rapporti tal-Qorti Ewropea 2002 Paġna II-00875.

(17)  iġifieri l-kwantità tal-elettriku meħtieġa għall-konsum intern u l-esportazzjoni.

(18)  23,5 % skont l-informazzjoni mogħtija mill-awtoritajiet Awstrijaċi.

(19)  Ara Premessa 10 tad-Deċiżjoni 2008/585/KE. “[…] l-elettriku importat jgħodd bejn wieħed u ieħor għal kwart tal-bżonnijiet kollha tagħha, b’mod partikulari għall-enerġija ta’ tagħbija bażi.”

(20)  Ara, per eżempju l-Premessa 12 tad-Deċiżjoni 2007/706/KE. Tabilħaqq, fil-każijiet tal-Finlandja u l-Iżvezja, tħalliet miftuħa l-eżistenza ta’ suq reġjonali, li, jekk jittieħed bħala referenza, l-livelli ta’ konċentrazzjoni jġibhom għal 40 %.

(21)  Ir-Rapport tal-2005, p. 9.

(22)  L-Anness Tekniku, p. 17.

(23)  Ara ir-Rapport fuq il-Progress 2007, p. 8, punt 7.


23.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 19/62


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-22 ta' Jannar 2009

li tagħti lil ċerti partijiet eżenzjoni mill-estensjoni għal ċerti partijiet tar-rota tad-dazju antidumping fuq roti li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina imposta mir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2474/93, miżmum u emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1095/2005, u li jneħħi s-sospensjoni tal-ħlas tad-dazju antidumping estiż għal ċerti partijiet tar-rota li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina mogħti lil ċerti partijiet skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 88/97

(notifikata taħt id-dokument numru C(2009) 157)

(2009/48/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 384/96 tat-22 ta’ Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (1) (ir-‘Regolament bażiku’),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 71/97 tal-10 ta' Jannar 1997, li jestendi d-dazju definittiv antidumping impost mir-Regolament (KEE) Nru 2474/93 dwar roti li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina għal importazzjonijiet ta’ ċerti partijiet tar-rota mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, u l-impożizzjoni ta’ dazju estiż fuq dawn l-importazzjonijiet irreġistrati fir-Regolament (KE) Nru 703/96 (2) (ir-‘Regolament li jestendi’),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 88/97 tal-20 ta' Jannar 1997 dwar l-awtorizzazzjoni għall-eżenzjoni tal-importazzjoni ta’ ċerti partijiet tar-rota li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina mill-estensjoni permezz tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 71/97 tad-dazju antidumping impost mir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2474/93 (3) (ir-‘Regolament ta’ eżenzjoni’), u b’mod partikolari l-Artikolu 7 tiegħu,

Wara li kkonsultat lill-Kumitat Konsultattiv,

Billi:

(1)

Wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament ta’ eżenzjoni, għadd ta’ persuni li jarmaw ir-roti ressqu talbiet skont l-Artikolu 3 ta’ dan ir-Regolament għall-eżenzjoni mid-dazju antidumping kif estiż għal importazzjonijiet ta’ ċerti partijiet tar-rota mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina skont ir-Regolament (KE) Nru 71/97 (id-‘dazju estiż antidumping’). Il-Kummissjoni ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali listi suċċessivi ta’ min jarma r-roti (4) li għalihom il-ħlas tad-dazju estiż antidumping fir-rigward tal-importazzjonijiet tagħhom ta’ partijiet essenzjali tar-rota ddikjarati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa ġie sospiż skont l-Artikolu 5(1) tar-Regolament ta’ eżenzjoni.

(2)

Wara l-pubblikazzjoni ta’ lista ta’ partijiet li kienu taħt eżami (5), intgħażel perjodu ta’ eżami. Dan il-perjodu ġie definit li jibda mill-1 ta’ Jannar 2007 sat-30 ta’ Ġunju 2008. Intbagħat kwestjonarju lill-partijiet kollha li qed jiġu eżaminati, jitlob l-informazzjoni dwar l-operazzjonijiet ta’ assemblar li saru matul il-perjodu rilevanti ta’ eżami

A.   TALBIET GĦALL-EŻENZJONI LI GĦALIHOM IS-SOSPENSJONI NGĦATAT MINN QABEL

1.   Talbiet aċċettabbli għall-eżenzjoni

(3)

Il-Kummissjoni rċeviet mill-partijiet imniżżlin fit-tabella 1 hawn taħt l-informazzjoni kollha meħtieġa għad-determinazzjoni tal-ammissibbiltà tat-talbiet tagħhom. Dawn il-partijiet irċevew is-sospensjoni tagħhom wara din id-data. L-informazzjoni pprovduta ġiet eżaminata u vverifikata, fejn meħtieġ, fl-istabbilimenti tal-partijiet ikkonċernati. Skont din l-informazzjoni, il-Kummissjoni sabet li t-talbiet li ntbagħtu mill-partijiet elenkati fit-tabella 1 hawn taħt huma ammissibbli skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament ta’ eżenzjoni.

Tabella 1

Isem

Indirizz

Pajjiż

Il-kodiċi addizzjonali TARIC

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8, 8097 Nadap

HU

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Straße 236, 56073 Koblenz

DE

A856

Euro Bike Products

Ul. Starolecka 18, 61-361 Poznan

PL

A849

KOVL spol. s.r.o

Choceradská 3042/20, 14100 Prague

CZ

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93 A/62, 03-185 Warsaw

PL

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

DE

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, 56244 Freirachdorf

DE

A850

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, 71042 Cerignola (FG)

IT

A533

(4)

Il-fatti kif finalment aċċertati mill-Kummissjoni juru li għal dawn l-operazzjonijiet kollha ta’ assemblar tar-roti tal-applikanti, il-valur tal-partijiet li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina li kienu wżati fl-operazzjonijiet ta’ assemblar tagħhom kien aktar baxx minn 60 % tal-valur totali tal-partijiet użati f’dawn l-operazzjonijiet ta’ assemblar, u huma, għalhekk, jaqgħu barra l-ambitu tal-Artikolu 13(2) tar-Regolament bażiku.

(5)

Għal din ir-raġuni, u skont l-Artikolu 7(1) tar-Regolament ta’ eżenzjoni, il-partijiet elenkati fit-tabella ta’ hawn fuq għandhom jiġu eżentati mid-dazju estiż antidumping.

(6)

Skont l-Artikolu 7(2) tar-Regolament ta’ eżenzjoni, l-eżenzjoni mid-dazju estiż antidumping tal-partijiet elenkati fit-tabella 1 għandu jkollha effett mid-data ta’ meta jaslu t-talbiet tagħhom. Barra minn hekk, id-dejn doganali tagħhom fir-rigward tad-dazju estiż antidumping għandu jkun ikkunsidrat null mid-data ta’ meta waslu t-talbiet tagħhom għall-eżenzjoni.

2.   Talbiet inaċċettabbli għall-eżenzjoni u l-irtirar

(7)

Il-parti elenkata fit-tabella 2 hawn isfel ressqet ukoll talbiet għall-eżenzjoni mid-dazju estiż antidumping.

Tabella 2

Isem

Indirizz

Pajjiż

Il-kodiċi addizzjonali TARIC

Eusa Mart

European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

DE

A857

(8)

Il-parti ma ssottomettietx tweġiba għall-kwestjonarju.

(9)

Ġalabarba l-parti elenkata fit-tabella 2 naqset milli tissodisfa l-kriterji għall-eżenzjoni stabbiliti fl-Artikolu 6(2) tar-Regolament ta’ eżenzjoni, il-Kummissjoni kellha tiċħad t-talbiet tagħha għall-eżenzjoni, skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament. Fid-dawl ta’ dan, is-sospensjoni tal-ħlas tad-dazju estiż antidumping imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament ta’ eżenzjoni għandha titneħħa u d-dazju estiż antidumping għandu jinġabar mid-data li fiha waslu t-talbiet imressqa minn din il-parti.

B.   TALBIET GĦALL-EŻENZJONI LI GĦALIHOM IS-SOSPENSJONI MA NGĦATATX MINN QABEL

1.   Talbiet ammissibbli għall-eżenzjoni li għalihom għandha tingħata sospensjoni

(10)

Il-partijiet interessati huma hawnhekk infurmati bil-wasla ta’ talba ulterjuri għall-eżenzjoni, skont l-Artikolu 3 tar-Regolament ta’ eżenzjoni, mill-parti elenkata fit-tabella 3. Is-sospensjoni mid-dazju estiż, wara din it-talba, għandha tidħol fis-seħħ kif muri fil-kolonna intitolata ‘Data ta’ dħul fis-seħħ’:

Tabella 3

Isem

Indirizz

Pajjiż

Eżenzjoni konformi mar-Regolament (KE) Nru 88/97

Data ta’ dħul fis-seħħ

Il-kodiċi addizzjonali TARIC

Winora Staiger GmbH

Max Planck Straße 6, D97526 Sennfeld

DE

Artikolu 5

27.11.2008

A894

B.2.   Talbiet inammissibbli għall-eżenzjoni

(11)

Il-partijiet elenkati fit-tabella 4 resqu wkoll talbiet għall-eżenzjoni mill-ħlas tad-dazju estiż antidumping:

Tabella 4

Isem

Indirizz

Pajjiż

Cicli B Radsport Bornmann Import + Versand

Königstor 48, 34117 Kassel

DE

MSC Bikes SL

C/Hostalets, Nave 3. Pol. Ind. Puig-Xorigué, 08540 Centelles, Barcelona

ES

(12)

Fir-rigward ta’ dawn il-partijiet, ta’ min jinnota li t-talbiet tagħhom ma ssodisfawx il-kriterji ta’ ammissibbiltà stabbiliti fl-Artikolu 4(1) tar-Regolament ta’ eżenzjoni peress li dawn l-applikanti kollha jużaw partijiet essenzjali tar-rota għall-produzzjoni u l-immuntar ta’ roti fi kwantitajiet inqas minn 300 unità għal kull tip fuq bażi ta’ kull xahar.

(13)

Dawn il-partijiet kienu infurmati b’dan u ngħataw opportunità li jikkummentaw. L-ebda sospensjoni ma ngħatat lil dawn il-partijiet.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-partijiet elenkati fit-tabella 1 hawn taħt huma b’dan eżentati mill-estensjoni għall-importazzjonijiet ta’ ċerti partijiet tar-rota mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina permezz tar-Regolament (KE) Nru 71/97 tad-dazju definittiv antidumping impost fuq roti li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina impost mir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2474/93 (6).

L-eżenzjoni għandha tidħol fis-seħħ fir-rigward ta’ kull parti sa mid-data rilevanti murija fil-kolonna intitolata ‘Data ta’ dħul fis-seħħ’.

Tabella 1

Lista tal-partijiet li għandhom ikunu eżentati

Isem

Indirizz

Pajjiż

Eżenzjoni konformi mar-Regolament (KE) Nru 88/97

Data ta’ dħul fis-seħħ

Il-kodiċi addizzjonali TARIC

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8, 8097 Nadap

HU

Artikolu 7

30.1.2008

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Straße 236, 56073 Koblenz

DE

Artikolu 7

4.12.2007

A856

Euro Bike Products

Ul. Starolecka 18, 61-361 Poznan

PL

Artikolu 7

6.8.2007

A849

KOVL spol. s.r.o

Choceradská 3042/20, 14100 Prague

CZ

Artikolu 7

29.3.2007

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93 A/62, 03-185 Warsaw

PL

Artikolu 7

17.4.2007

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

DE

Artikolu 7

11.10.2007

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, 56244 Freirachdorf

DE

Artikolu 7

25.6.2007

A850

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, 71042 Cerignola (FG)

IT

Artikolu 7

22.1.2008

A533

Artikolu 2

It-talba għall-eżenzjoni mid-dazju estiż antidumping imressqa skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 88/97 mill-parti elenkata fit-tabella 2 hawn taħt qegħda b’dan tiġi rrifjutata.

Is-sospensjoni tal-ħlas tad-dazju estiż antidumping skont l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 88/97 qegħda b’dan titneħħa għall-parti kkonċernata mid-data rilevanti li tidher fil-kolonna bl-isem ‘Data ta’ dħul fis-seħħ’.

Tabella 2

Lista tal-partijiet li għalihom is-sospensjoni għandha titneħħa

Isem

Indirizz

Pajjiż

Sospensjoni konformi mar-Regolament (KE) Nru 88/97

Data ta’ dħul fis-seħħ

Il-kodiċi addizzjonali TARIC

Eusa Mart

European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

DE

Artikolu 5

7.1.2008

A857

Artikolu 3

Il-parti elenkata fit-tabella 3 hawn taħt tikkostitwixxi l-lista aġġornata tal-partijiet li qed jiġu eżaminati skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 88/97. Is-sospensjoni mid-dazju estiż, wara dawn it-talbiet, daħlet fis-seħħ mid-data rilevanti kif murija fil-kolonna bit-titolu ‘Data ta’ dħul fis-seħħ’ fit-Tabella 3.

Tabella 3

Isem

Indirizz

Pajjiż

Sospensjoni konformi mar-Regolament (KE) Nru 88/97

Data ta’ dħul fis-seħħ

Il-kodiċi addizzjonali TARIC

Winora Staiger GmbH

Max Planck Straße 6, D97526 Sennfeld

DE

Artikolu 5

27.11.2008

A894

Artikolu 4

It-talbiet għall-eżenzjoni mid-dazju estiż antidumping magħmula mill-partijiet elenkati fit-tabella 4 hawn taħt huma b’dan miċħuda.

Tabella 4

Lista tal-partijiet li għalihom it-talba għall-eżenzjoni hija miċħuda

Isem

Indirizz

Pajjiż

Cicli B Radsport Bornmann Import + Versand

Königstor 48, 34117 Kassel

DE

MSC Bikes SL

C/Hostalets, Nave 3. Pol. Ind. Puig-Xorigué, 08540 Centelles, Barcelona

ES

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri u lill-partijiet elenkati fl-Artikoli 1, 2, 3 u 4.

Magħmula fi Brussell, 22 ta’ Jannar 2009.

Għall-Kummissjoni

Catherine ASHTON

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 56, 6.3.1996, p. 1.

(2)  ĠU L 16, 18.1.1997, p. 55.

(3)  ĠU L 17, 21.1.1997, p. 17.

(4)  ĠU C 45, 13.2.1997, p. 3; ĠU C 112, 10.4.1997, p. 9; ĠU C 220, 19.7.1997, p. 6; ĠU C 378, 13.12.1997, p. 2; ĠU C 217, 11.7.1998, p. 9; ĠU C 37, 11.2.1999, p. 3; ĠU C 186, 2.7.1999, p. 6; ĠU C 216, 28.7.2000, p. 8; ĠU C 170, 14.6.2001, p. 5; ĠU C 103, 30.4.2002, p. 2; ĠU C 35, 14.2.2003, p. 3; ĠU C 43, 22.2.2003, p. 5; ĠU C 54, 2.3.2004, p. 2; ĠU C 299, 4.12.2004, p. 4; ĠU L 17, 21.1.2006, p. 16; ĠU L 313, 14.11.2006, p. 5; ĠU L 81, 20.3.2008, p. 73 u ĠU C 310, 5.12.2008, p. 19.

(5)  ĠU L 81, 20.3.2008, p. 73.

(6)  ĠU L 228, 9.9.1993, p. 1. Ir-Regolament kif miżmum mir-Regolament (KE) Nru 1524/2000 (ĠU L 175, 14.7.2000, p. 39) u emendat mir-Regolament (KE) Nru 1095/2005 (ĠU L 183, 14.7.2005, p. 1).