ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 11

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
16ta' Jannar 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 26/2009 tal-15 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 27/2009 tal-15 ta’ Jannar 2009 li jffissa d-dazji ta’ l-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mis-16 ta’ Jannar 2009

3

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2009/2/KE tal-15 ta’ Jannar 2009 li temenda, bil-għan li tadattaha għall-progress tekniku, għall-31 darba, id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE rigward l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u t-tikkettjar ta’ sustanzi perikolużi ( 1 )

6

 

 

II   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Parlament Ewropew u Kunsill

 

 

2009/30/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Jannar 2009 li taħtar il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u l-Assistent Kontrollur

83

 

 

Kummissjoni

 

 

2009/31/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Jannar 2009 li temenda d-Deċiżjoni 2007/716/KE rigward ċerti stabbilimenti fis-setturi tal-laħam u l-ħalib fil-Bulgarija (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8988)  ( 1 )

84

 

 

 

*

Nota lill-qarrej (Ara paġna 3 tal-qoxra)

s3

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

16.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 11/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 26/2009

tal-15 ta’ Jannar 2009

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu ta’ l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ ta' fis-16 ta’ Jannar 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 15 ta’ Jannar 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

IL

147,8

JO

75,8

MA

44,5

TN

134,4

TR

103,5

ZZ

101,2

0707 00 05

JO

155,5

MA

64,8

TR

138,1

ZZ

119,5

0709 90 70

MA

136,6

TR

116,4

ZZ

126,5

0805 10 20

EG

45,7

IL

56,2

MA

64,3

TN

47,4

TR

64,7

ZZ

55,7

0805 20 10

MA

77,5

TR

58,0

ZZ

67,8

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

61,5

EG

96,8

IL

59,1

JM

94,4

TR

69,2

ZZ

76,2

0805 50 10

MA

65,8

TR

64,1

ZZ

65,0

0808 10 80

CA

87,4

CN

64,4

MK

34,5

US

109,1

ZZ

73,9

0808 20 50

CN

66,0

KR

148,7

US

111,8

ZZ

108,8


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


16.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 11/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 27/2009

tal-15 ta’ Jannar 2009

li jffissa d-dazji ta’ l-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mis-16 ta’ Jannar 2009

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1249/96 tat-28 ta' Ġunju 1996 dwar regoli ta' applikazzjoni (dazju ta' importazzjoni fis-settur taċ-ċereali) għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1766/92 (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 2(1) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 136(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jipprovdi li, għall-prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet tan-NM 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [qamħ durum ta' kwalità għolja], 1002, ex 1005 minbarra ż-żrieragħ ibridi, u ex 1007 minbarra l-ibridu għaż-żrigħ, id-dazju ta' l-importazzjoni huwa daqs il-prezz ta' l-intervent li jgħodd għal dawn il-prodotti fil-waqt ta' l-importazzjoni, biż-żieda ta' 55 % u bit-tnaqqis tal-prezz ta' l-importazzjoni CIF applikabbli għall-kunsenja kkonċernata. Madankollu, dan id-dazju ma jistax jaqbeż ir-rata ta' dazji fit-Tariffa Doganali Komuni.

(2)

L-Artikolu 136(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jipprovdi li, għall-finijiet tal-kalkolu tad-dazju ta’ l-importazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta' l-Artikolu msemmi, għall-prodotti kkonċernati kull tant żmien jiġu stabbiliti prezzijiet rappreżentattivi CIF għall-importazzjoni.

(3)

Skond l-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96, il-prezz li għandu jintuża għall-kalkolu tad-dazju ta' l-importazzjoni tal-prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (qamħ durum ta' kwalità għolja), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 u 1007 00 90, huwa l-prezz rappreżentattiv ta' l-importazzjoni CIF tal-ġurnata stabbilit skond il-metodu pprovdut fl-Artikolu 4 tar-Regolament imsemmi.

(4)

Jeħtieġ li jiġu stabbiliti d-dazji ta' l-importazzjoni għall-perjodu mis-16 ta’ Jannar 2009, applikabbli sakemm jidħlu fis-seħħ dazji ta' l-importazzjoni ġodda,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Mis-16 ta’ Jannar 2009, id-dazji ta’ l-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali msemmija fl-Artikolu 136(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 huma stipulati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament abbażi tal-fatturi msemmija fl-Anness II.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-16 ta’ Jannar 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 15 ta’ Jannar 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 161, 29.6.1996, p. 125.


ANNESS I

Dazji ta’ l-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 136(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 applikabbli mis-16 ta’ Jannar 2009

Kodiċi NK

Isem tal-merkanziji

Dazju ta' l-importazzjoni (1)

(EUR/t)

1001 10 00

QAMĦ iebes ta' kwalità għolja

0,00

ta' kwalità medja

0,00

ta' kwalità baxxa

0,00

1001 90 91

QAMĦ għaż-żrigħ

0,00

ex 1001 90 99

QAMĦ komuni ta' kwalità għolja, minbarra dak li hu taż-żrigħ

0,00

1002 00 00

SEGALA

21,27

1005 10 90

QAMĦIRRUM għaż-żrigħ minbarra dak ibridu

19,25

1005 90 00

QAMĦIRRUM minbarra dak taż-żrigħ (2)

19,25

1007 00 90

SORGU f'żerriegħa minbarra dik ibrida taż-żrigħ

21,27


(1)  Għall-prodotti li jaslu fil-Komunità mill-Oċean Atlantiku jew mill-Kanal ta' Suez (l-Artikolu 2(4) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96) l-importatur jista' jibbenefika minn tnaqqis ta' dazju ta':

EUR 3 kull tunnellata, jekk il-port fejn jsir il-ħatt jinsab fil-baħar Mediterran, jew ta'

EUR 2 kull tunnellata, jekk il-port fejn isir il-ħatt jinsab fl-Irlanda, fir-Renju Unit, fid-Danimarka, fl-Estonja, fil-Latvja, fil-Litwanja, fil-Polonja, fil-Finlandja, fl-Iżvezja jew fuq il-kosta Atlantika tal-Peniżola Iberika.

(2)  L-importatur jista' jibbenefika minn tnaqqis fiss ta' EUR 24 kull tunnellata jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2(5) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96 huma sodisfatti.


ANNESS II

Fatturi għall-kalkolu tad-dazji fl-Anness I

2.1.2009-14.1.2009

(1)

Medji fuq il-perjodu ta' referenza msemmi fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96:

(EUR/t)

 

Qamħ (1)

Qamħirrum

Qamħ iebes kwalità għolja

Qamħ iebes, kwalità medja (2)

Qamħ iebes kwalità baxxa (3)

Xgħir

Borża

Minnéapolis

Chicago

Kwotazzjoni

192,81

116,44

Prezz FOB USA

230,68

220,68

200,68

128,35

Tariffa fuq il-Golf

57,28

13,93

Tariffa fuq l-Għadajjar il-Kbar

(2)

Medji fuq il-perjodu ta' referenza msemmi fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96:

Merkanzija/Spejjeż Il-Golf tal-Messiku–Rotterdam

9,55  EUR/t

Merkanzija/Spejjeż L-Għadajjar il-Kbar–Rotterdam:

6,91  EUR/t


(1)  Tariffa pożittiva ta' EUR 14/t inkorporata [l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96].

(2)  Tariffa negattiva ta' EUR 10/t [l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96].

(3)  Tariffa negattiva ta' EUR 30/t [l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96].


DIRETTIVI

16.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 11/6


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2009/2/KE

tal-15 ta’ Jannar 2009

li temenda, bil-għan li tadattaha għall-progress tekniku, għall-31 darba, id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE rigward l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u t-tikkettjar ta’ sustanzi perikolużi

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1967 rigward l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u t-tikkettjar ta’ sustanzi perikolużi (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 28 tagħha,

Billi:

(1)

L-Artikolu 4.3 tad-Direttiva 67/548/KEE jistipula l-kriterji u l-proċedura li għandha tiġi segwita biex ikunu armonizzati l-klassifikazzjoni u t-tikkettjar tas-sustanzi. Il-Paragrafi 4.1.3, 4.1.4 u 4.1.5 tal-Anness VI għad-Direttiva 67/548/KEE lill-industrija jobbligawha li tipprovdi informazzjoni lill-Istati Membri, u lill-Istati Membri jobbligawhom li b’urġenza jagħmlu proposti għall-klassifikazzjoni u t-tikkettjar armonizzati, meta ssir disponibbli informazzjoni li tiġġustifika li sustanza tissodisfa l-kriterji bħala kimika mutaġenika, karċinoġenika jew tossika għar-riproduzzjoni.

(2)

L-Anness I għad-Direttiva 67/548/KEE fih lista ta' sustanzi perikolużi, flimkien ma' dettalji tal-klassifikazzjoni u t-tikkettjar ta' kull sustanza. Din il-lista jeħtiġilha tiġi aġġornata biex tinkludi sustanzi ġodda nnotifikati u sustanzi eżistenti oħra, kif ukoll biex tadatta ċerti entrati għall-progress tekniku. Barra minn hekk, f’dak l-Anness, jeħtieġ li l-entrati għal ċerti sustanzi jitħassru.

(3)

L-Anness I għad-Direttiva 67/548/KEE diġà fih bosta entrati ta’ gruppi, b’mod partikolari għal metalli li huma vvalutati skond approċċ ta’ raggruppament u applikazzjoni kollettiva abbażi ta’ analoġija bejn is-sustanzi.

(4)

L-Anness I għad-Direttiva 67/548/KEE ukoll fih ċerti gruppi li fihom il-membri ta’ grupp huma identifikati u fejn il-klassifikazzjoni kienet idderivata bl-użu ta’ approċċi ta’ raggruppament u applikazzjoni kollettiva, b’mod partikolari il-frazzjonijiet u l-gassijiet tal-petroleum.

(5)

L-Anness VI għad-Direttiva 67/548/KEE jistipula li d-dejta meħtieġa għall-klassifikazzjoni u t-tikkettjar tista’ tinkiseb minn għadd ta’ sorsi differenti, inklużi r-riżultati vvalidati ta’ relazzjonijiet bejn l-istruttura u l-attività, kif ukoll il-ġudizzju espert.

(6)

Il-klassifikazzjoni tal-komposti tan-nikil elenkati f’din id-Direttiva tibbaża fuq l-effetti li joriġinaw mill-jone Ni(2+) kif ukoll fuq id-dejta disponibbli għall-komposti tan-nikil. Il-klassifikazzjonijiet kienu dderivati bir-raggruppament tal-komposti tan-nikil tqlegħdu f'kategoriji abbażi tas-solubbiltà fl-ilma (eż. il-gruppi ta’ komposti tan-nikil li huma insolubbli, parzjalment solubbli u solubbli rispettivament). Is-solubbiltà fl-ilma ntużat bħala kriterju inizjali għad-definizzjoni ta’ dawn il-kategoriji, abbażi tal-argument li sustanzi tan-nikil b’solubbiltà simili fl-ilma jindikaw bijodisponibbiltà simili tal-jone Ni(2+), kif ukoll tossiċità sistemika simili. Dan jiġġustifika applikazzjoni kollettiva fi ħdan il-gruppi, mis-sustanzi li għalihom id-dejta disponibbli tal-ittestjar turi effett sistemiku speċifiku għal dawk is-sustanzi li għalihom ma teżistix dejta ta’ dan it-tip. Għal xi effetti, l-applikazzjoni kollettiva bejn il-gruppi hija ġġustifikata, minħabba li effetti simili jkunu ġew osservati fil-firxa kollha tas-solubbiltà fl-ilma. Pereżempju, studji epidemjoloġiċi juru li sew il-komposti solubbli tan-nikil kif ukoll dawk insolubbli (fit-truf opposti tal-firxa tas-solubbiltà) għandhom effetti karċinoġeniċi fl-apparat tan-nifs. Għaldaqstant, hemm raġunijiet sodi li jirfdu l-konklużjoni li l-komposti parzjalment solubbli (f’nofs din il-firxa) għandhom effetti karċinoġeniċi simili.

(7)

Bħala parti mill-valutazzjoni tal-informazzjoni kollha disponibbli għall-komposti tan-nikil, is-solubbiltà fl-ilma tista’ tintuża bħala approssimazzjoni għall-bijodisponibbiltà sistemika tal-jone Ni(2+) għal bosta effetti u sustanzi.

(8)

Il-klassifikazzjoni u t-tikkettjar tas-sustanzi li jissemmew f'din id-Direttiva għandhom jiġu riveduti fid-dawl tal-għarfien xjentifiku ġdid li jinkiseb. F’dan ir-rigward, partikolarment fil-qies tal-fatt li l-industrija tan-nikil dan l-aħħar issottomettiet informazzjoni preliminari, parzjali u mhux ivvalutata mill-pari, għandha tingħata attenzjoni speċjali għall-eżitu tad-diskussjonijiet, fi ħdan l-Aġenzija Internazzjonali tar-Riċerka fuq il-Kanċer tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, dwar il-karċinoġeniċità tas-sustanzi tan-nikil, jew għal kwalunkwe sejbiet xjentifiċi ġodda rilevanti, jew għal interpretazzjonijiet tad-dejta użati biex jistabbilixxu l-klassifikazzjonijiet għall-komposti tan-nikil inklużi f’din id-Direttiva.

(9)

Il-miżuri pprovduti f'din id-Direttiva huma skond l-opinjoni tal-Kumitat għall-Adattament mal-Progress Tekniku tad-Direttivi għat-Tneħħija tal-Ostakli Tekniċi għall-Kummerċ f'Sustanzi u Preparazzjonijiet Perikolużi,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Id-Direttiva 67/548/KEE hija emendata kif ġej: L-Anness I huwa emendat kif ġej:

(a)

L-entrati li jikkorrispondu mal-entrati stipulati fl-Anness 1A għal din id-Direttiva għandhom jinbidlu bl-entrati stipulati f’dak l-Anness;

(b)

L-entrati stipulati fl-Anness 1B għal din id-Direttiva għandhom jiddaħħlu skond l-ordni tal-entrati stipulati fl-Anness I għad-Direttiva 67/548/KEE;

(ċ)

L-entrati fl-Anness 1C għal din id-Direttiva għandhom jitħassru.

Artikolu 2

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva l-iktar tard sal-1 ta' Ġunju 2009. Għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet, flimkien ma’ tabella ta’ korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, dawn għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati b’referenza bħal din fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir tali referenza.

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 15 ta’ Jannar 2009.

Għall-Kummissjoni

Stavros DIMAS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU 196, 16.8.1967, p. 1.


ANNESS 1A

Nru ta’ l-indiċi

Isem kimiku

Noti marbuta mas-sustanzi

Nru KE

Nru CAS

Klassifikazzjoni

Tikkettjar

Limiti ta’ Konċentrazzjoni

Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet

001-002-00-4

idrur tal-litju aluminju

 

240-877-9

16853-85-3

F; R15

C; R35

F; C

R: 15-35

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-43-45

 

 

005-006-00-7

borat tad-dibutilin idroġenu

E

401-040-5

75113-37-0

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R60-61

T; R48/25

Xn; R21/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 60-61-21/22-41-43-48/25-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

006-007-00-5

imluħ taċ-ċjanur tal-idroġenu bl-eċċezzjoni ta' ċjanuri kumplessi bħal pereżempju ferroċjanuri, ferriċjanuri u ossiċjanur merkuriku u dawk speċifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness

A

T+; R26/27/28

R32

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-32-50/53

S: (1/2-)7-28-29-45-60-61

 

 

006-015-00-9

dijuron (ISO);

3-(3,4-diklorofenil)-1,1-dimetilurea

 

206-354-4

330-54-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-48/22-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-40-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-076-00-1

mankożeb (ISO);

kumpless (polimeriku) tal-manganiż etilenebis(ditijokarbamat) mal-melħ taż-żingu

 

8018-01-7

Repr. Cat. 3; R63

R43

N; R50

Xn; N

R: 43-63-50

S: (2-)36/37-46-61

C ≥ 5 %: Xn, N; R43-63-50

2,5 ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

006-077-00-7

maneb (ISO);

manganiż etilenebis(ditijokarbamat) (polimeriku)

 

235-654-8

12427-38-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-36-43-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-36-43-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R36-43-63-50/53

5 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R43-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-084-00-5

karbosulfan (ISO);

2,3-diidro-2,2-dimetil-7-benzofuril [(dibutilammino)tijo]metilkarbamat

 

259-565-9

55285-14-8

T+; R26

T; R25

R43

N; R50-53

T+; N

R: 25-26-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-38-45-63-60-61

 

 

006-088-00-7

benfurakarb (ISO);

etil N-[2,3-diidro-2,2-dimetilbenżofuran-7-ilossikarbonil(metil)amminotijo]-N-iżopropil-β-alaninat

 

82560-54-1

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

N; R50-53

T; N

R: 22-23-62-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

007-002-00-0

diossidu tan-nitroġenu; [1]

tetraossidu tad-dinitroġenu [2]

 

233-272-6 [1]

234-126-4 [2]

10102-44-0 [1]

10544-72-6 [2]

O; R8

T+; R26

C; R34

O; T+

R: 8-26-34

S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45

C ≥ 10 %: T+; R26-34

5 % ≤ C < 10 %: T; R23-34

1 % ≤ C < 5 %: T; R23-36/37/38

0,5 % ≤ C < 1 %: Xn; R20-36/37/38

0,1 % ≤ C < 0,5 %: Xn; R20

5

015-041-00-X

malatajon (ISO);

1,2-bis(etossikarbonil)etil O,O-dimetil fosforoditijoat;

[li fih ≤ 0.03 % iżomalatajon]

 

204-497-7

121-75-5

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

1 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-100-00-X

fossim (ISO);

α-(dietossifosfinotijoilimino) fenilaċetonitril

 

238-887-3

14816-18-3

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-62-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-62-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-62-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-102-00-0

tris(2-kloroetil)fosfat

E

204-118-5

115-96-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R22

N; R51-53

T; N

R: 60-22-40-51/53

S: 53-45-61

 

 

015-155-00-X

ammonju tal-glufosinat (ISO);

2-ammino-4-(idrossimetilfosfinil)butirat tal-ammonju

E

278-636-5

77182-82-2

Repr. Cat. 2; R60

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20/21/22-48/20/22

T

R: 60-20/21/22-48/20/22-63

S: 53-45

 

 

016-009-00-8

sulfid tad-disodju;

sulfid tas-sodju

 

215-211-5

1313-82-2

T; R24

Xn; R22

C; R34

R31

N; R50

T; C; N

R: 22-24-31-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-00-0

perklorat tal-ammonju;

[li fih ≥ 80 % ta' partikoli ta' 0-30 μm]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R3

O; R9

E

R: 3-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

024-004-00-7

dikromat tas-sodju

E

234-190-3

10588-01-9

O; R8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61

T+; R26

T; R25-48/23

Xn; R21

C; R34

R42/43

N; R50-53

O; T+; N

R: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-20-42/43-52/53

0,2 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-20-42/43

0,1 % ≤ C < 0,2 %: T; R45-46-20

3

027-002-00-4

ossidu tal-kobalt

 

215-154-6

1307-96-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

027-003-00-X

sulfur tal-kobalt

 

215-273-3

1317-42-6

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

028-003-00-2

monossidu tan-nikil; [1]

ossidu tan-nikil; [2]

bunsenit [3]

E

215-215-7 [1]

234-323-5 [2]

- [3]

1313-99-1 [1]

11099-02-8 [2]

34492-97-2 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-004-00-8

diossidu tan-nikil

E

234-823-3

12035-36-8

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-005-00-3

triossidu tad-dinikil

E

215-217-8

1314-06-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-006-00-9

sulfur tan-nikil (II); [1]

sulfur tan-nikil; [2]

millerit [3]

E

240-841-2 [1]

234-349-7 [2]

- [3]

16812-54-7 [1]

11113-75-0 [2]

1314-04-1 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-007-00-4

disulfur tat-trinikil;

subsulfur tan-nikil; [1]

heazlewoodite [2]

E

234-829-6 [1]

- [2]

12035-72-2 [1]

12035-71-1 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-008-00-X

diidrossidu tan-nikil; [1]

idrossidu tan-nikil [2]

E

235-008-5 [1]

234-348-1 [2]

12054-48-7 [1]

11113-74-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Repr. Cat. 2; R61

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-013-00-X

trisodju(2-(α-(3-(4-kloro-6-(2-(2-(vinilsulfonil)etossi)etilammino)-1,3,5-triażin-2-ilammino)-2-ossido-5-sulfonatofenilażo)benżilidenidrażin)-4-sulfonatbenżoat)ram(II)

 

407-580-8

130201-51-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

033-005-00-1

aċidu tal-arseniku u l-imluħ tiegħu bl-eċċezzjoni ta' dawk speċifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness

AE

Carc. Cat. 1; R45

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 45-23/25-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

034-002-00-8

komposti tas-selenju bl-eċċezzjoni tas-sulfoselenid tal-kadmju u dawk speċifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness

A

T; R23/25

R33

N; R50-53

T; N

R: 23/25-33-50/53

S: (1/2-)20/21-28-45-60-61

 

 

047-001-00-2

nitrat tal-fidda

 

231-853-9

7761-88-8

O; R8

C; R34

N; R50-53

O; C; N

R: 8-34-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

050-002-00-0

ċieżatin (ISO);

idrossitriċikloeżilstannan;

idrossidu tat-tri(ċikloeżil)landa

 

236-049-1

13121-70-5

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

050-003-00-6

aċetat tal-fentin (ISO);

aċetat tat-trifeniltin

 

212-984-0

900-95-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10% ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53.

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-004-00-1

idrossidu tal-fentin (ISO);

idrossidu tat-trifeniltin

 

200-990-6

76-87-9

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-008-00-3

komposti tat-tributilin, bl-eċċezzjoni ta' dawk speċifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness

A

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53

S: (1/2-)36/37/39-45-60-61

C ≥ 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-48/20/22-51/53

0,025 % C < 0,25 %: R52/53

1

050-011-00-X

komposti tat-trifentilin, bl-eċċezzjoni ta' dawk speċifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness

A

T; R23/24/25

N; R50-53

T; N

R: 23/24/25-50/53

S: (1/2-)26-27-28-45-60-61

C ≥ 1 %: T, N; R23/24/25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

1

050-018-00-8

metansulfonat tal-landa (II)

 

401-640-7

53408-94-9

C; R34

Xn; R22

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

053-003-00-4

jodossibenżin

 

696-33-3

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

053-004-00-X

jodossibenżoat tal-kalċju

C

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

080-001-00-0

merkurju

E

231-106-7

7439-97-6

Repr. Cat. 2; R61

T+; R26

T; R48/23

N; R50-53

T+; N

R: 61-26-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

080-010-00-X

diklorur tal-merkurju;

klorur tal-merkurju

 

231-299-8

7487-94-7

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T+; R28

T; R48/24/25

C; R34

N; R50-53

T+; N

R: 28-34-48/24/25-62-68-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

092-002-00-3

komposti tal-uranju bl-eċċezzjoni ta' dawk speċifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness

A

T+; R26/28

R33

N; R51-53

T+; N

R: 26/28-33-51/53

S: (1/2-)20/21-45-61

 

 

601-065-00-3

Taħlita ta’: (1′α,3′α,6′α)-2,2,3′,7′,7′-pentametilspiro(1,3-diossan-5,2′-norkaran);

(1′α,3′β,6′α)-2,2,3′,7′,7′-pentametilspiro(1,3-diossan-5,2′-norkaran)

 

416-930-9

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

602-007-00-X

bromoform;

tribromometan

 

200-854-6

75-25-2

T; R23

Xn; R22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 22-23-36/38-51/53

S: (1/2-)28-45-63-61

 

 

602-030-00-5

1,3-dikloropropen; [1]

(Z)-1,3-dikloropropen [2]

C D

208-826-5 [1]

233-195-8 [2]

542-75-6 [1]

10061-01-5 [2]

R10

T; R24/25

Xn; R20-65

Xi; R36/37/38

R43

N; R50-53

T; N

R: 10-20-24/25-36/37/38-43-65-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

602-054-00-6

3-jodpropen;

jodur tal-allil

 

209-130-4

556-56-9

F; R11

C; R34

F; C

R: 11-34

S: (1/2-)7-16-26-45

 

 

603-005-00-1

2-metilpropan-2-ol;

alcohol terz-butil

 

200-889-7

75-65-0

F; R11

Xn; R20

Xi; R36/37

F; Xn

R: 11-20-36/37

S: (2-)9-16-46

 

 

603-018-00-2

alkoħol tal-furfuril

 

202-626-1

98-00-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R23

Xn; R21/22-48/20

Xi; R36/37

T

R: 21/22-23-36/37-40-48/20

S: (1/2-)36/37-45-63

 

 

603-023-00-X

ossidu tal-etilen;

ossiran

E

200-849-9

75-21-8

F+; R12

R6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T; R23

Xi; R36/37/38

F+; T

R: 45-46-6-12-23-36/37/38

S: 53-45

 

 

603-029-00-2

eteru tal-bis(2-kloroetil)

 

203-870-1

111-44-4

Carc. Cat. 3; R40

T+; R26/27/28

T+

R: 26/27/28-40

S: (1/2-)7/9-27-28-36/37-45

C ≥ 7 %: T+; R26/27/28-40

1 % ≤ C < 7 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

603-037-00-6

nitrat taċ-ċelluloża;

nitroċelluloża

T

E; R3

E

R: 3

S: (2-)35

 

 

603-046-00-5

eteru tal-bis(2-klorometil);

ossibis(klorometan)

E

208-832-8

542-88-1

F; R11

Carc. Cat. 1; R45

T+; R26

T; R24

Xn; R22

F; T+

R: 45-11-22-24-26

S: 53-45

C ≥ 25 %: T+; R45-22-24-26

7 % ≤ C < 25 %: T+; R45-21-26

3 % ≤ C < 7 %: T; R45-21-23

1 % ≤ C < 3 %: T; R45-23

0,1 % ≤ C < 1 %: T; R45-20

0,001 % ≤ C < 0,1 %: T; R45

 

603-064-00-3

1-metossi-2-propanol;

eteru tal-metil glikol monopropilen

 

203-539-1

107-98-2

R10

R67

R: 10-67

S: (2-)

 

 

603-066-00-4

1,2-epossi-4-epossietilċikloeżan;

diepossidu tal-4-vinilċikloeżin

 

203-437-7

106-87-6

Carc. Cat. 3; R40

T; R23/24/25

T

R: 23/24/25-40

S: (1/2-)36/37-45-63

C ≥ 1 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

605-004-00-1

2,4,6-trimetil-1,3,5-triossan;

paraldeide

 

204-639-8

123-63-7

R10

R: 10

S: (2-)29

 

 

605-005-00-7

2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraossaċikloottan;

metaldeide

 

203-600-2

108-62-3

F; R11

Xn; R22

F; Xn

R: 11-22

S: (2-)13-16-25-46

 

 

606-021-00-7

N-metil-2-pirrolidon;

1-metil-2-pirrolidon

 

212-828-1

872-50-4

Repr. Cat. 2; R61

Xi; R36/37/38

T

R: 61-36/37/38

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R61-36/37/38

5 % ≤ C < 10 %: T; R61

 

607-007-00-3

imluħ tal-aċidu ossaliku bl-eċċezzjoni ta' dawk speċifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness

A

Xn; R21/22

Xn

R: 21/22

S: (2-)24/25

C ≥ 5 %: Xn; R21/22

 

607-012-00-0

klorur tal-benżojl

 

202-710-8

98-88-4

Xn; R20/21/22

C; R34

R43

C

R: 20/21/22-34-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

607-037-00-7

aċetat tat-2-etossietil;

aċetat tal-etilglikol

E

203-839-2

111-15-9

R10

Repr. Cat. 2; R60-61

Xn; R20/21/22

T

R: 60-61-10-20/21/22

S: 53-45

 

 

607-051-00-3

MCPA (ISO);

aċidu 4-kloro-o-tolilossiaċetiku acid

 

202-360-6

94-74-6

Xn; R22

Xi; R38-41

N; R50-53

Xn; N

R: 22-38-41-50/53

S: (2-)26-37-39-60-61

 

 

607-052-00-9

imluħ u esteri tal-MCPA

A

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

 

 

607-085-00-9

benżoat tal-benżil

 

204-402-9

120-51-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-46-61

 

 

607-095-00-3

aċidu malejku

 

203-742-5

110-16-7

Xn; R22

Xi; R36/37/38

R43

Xn

R: 22-36/37/38-43

S: (2-)24-26-28-37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36/37/38-43

20 % ≤ C <25 %: Xi; R36/37/38-43

0,1 % ≤ C < 20 %: Xi; R43

 

607-103-00-5

anidridu suċċiniku

 

203-570-0

108-30-5

Xn; R22

Xi; R36/37

Xn

R: 22-36/37

S: (2-)25-46

C ≥ 5 %: Xn; R22-36/37

1 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/37

 

607-142-00-8

kloroformat tal-propil;

aċidu kloroformiku propilester;

kloroformat tal-n-propil

 

203-687-7

109-61-5

F; R11

T; R23

C; R34

F; T

R: 11-23-34

S: (1/2-)16-26-36-45

 

 

607-195-00-7

aċetat tat-2-metossi-1-metiletil

 

203-603-9

108-65-6

R10

R: 10

S: (2-)

 

 

607-216-00-X

aidu glutamiku, prodotti tar-reazzjoni ma' N-(C12-14-alkil)propilendiammina

 

403-950-8

T+; R26

Xn; R22

C; R34

N; R50

T+; N

R: 22-26-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-38-45-61

 

 

607-231-00-1

klopiralid (ISO);

aċidu 3,6-dikloropiridin-2-karbossiliku

 

216-935-4

1702-17-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-245-00-8

akrilat tat-terz-butil

D

216-768-7

1663-39-4

F; R11

Xn; R20/21/22

Xi; R37/38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-20/21/22-37/38-43-51/53

S: (2-)16-25-37-61

C ≥ 25 %: Xn; R20/21/22-37/38-43-51/53

20 % ≤ C < 25 %: Xi; R37/38-43-52/53

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi; R43-52/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

607-397-00-5

Taħlita ta’: saliċilati tal-kalċju (C10-14 bil-friegħi u C18-30 alkilati);

fenati tal-kalċju (C10-14 bil-friegħi u C18-30 alkilati);

fenati sulfurizzati tal-kalċju (C10-14 bil-friegħi u C18-30 alkilati)

 

415-930-6

Repr. Cat. 3; R62

R43

Xn

R: 43-62

S: (2-)23-36/37

 

 

608-005-00-5

n-butironitril

 

203-700-6

109-74-0

F; R11

T; R23/24/25

F; T

R: 11-23/24/25

S: (1/2-)16-36/37-45-63

 

 

608-011-00-8

ossalonitril;

ċjanoġenu

 

207-306-5

460-19-5

F+; R12

T; R23

N; R50-53

F+; T; N

R: 12-23-50/53

S: (1/2-)9-16-23-33-45-63-60-61

 

 

608-044-00-8

2-cyclohexylidene-2-phenylacetonitrile

 

423-740-1

10461-98-0

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R; 22-51/53

S: (2-)46-61

 

 

609-007-00-9

2,4-dinitrotoluen; [1]

dinitrotoluen [2]

E

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R23/24/25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 45-23/24/25-48/22-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

611-028-00-3

C,C′-ażodi(formammid)

 

204-650-8

123-77-3

E; R2

R42

E; Xn

R: 2-42

S: (2-)22-24-37

 

 

611-035-00-1

6-ammino-4-idrossi-3-[7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naftilażo)-1-naftilażo]naftalen-2,7-disulfonat tat-tetralitju

 

403-660-1

107246-80-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-044-00-3

N,N′-diaċetilbenżidin

E

210-338-2

613-35-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R20/21/22

T

R: 45-20/21/22-68

S: 53-45

 

 

612-050-00-6

ċikloeżilammina

 

203-629-0

108-91-8

R10

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22

C; R34

C

R: 10-21/22-34-62

S: (1/2-)26-36/37/39-45

C ≥ 25 %: C; R21/22-34-62

10 % ≤ C < 25 %: C; R34-62

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R36/38-62

2% ≤ C < 5%: Xi; R36/38

 

612-076-00-8

etildimetilammina

 

209-940-8

598-56-1

F; R11

Xn; R20/22

C; R34

F; C

R: 11-20/22-34

S: (1/2-)3-16-26-36-45

 

 

612-099-00-3

4-metil-m-fenilendiammina;

2,4-toluendiammina

E

202-453-1

95-80-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-101-00-2

metenammina;

eżametilentetrammina

 

202-905-8

100-97-0

F; R11

R43

F; Xi

R: 11-43

S: (2-)24-37

 

 

612-151-00-5

diammina tal-metil-fenilen;

diamminotoluen;

[prodott tekniku - taħlita ta' diammina tal-4-metil-m-fenilen (Nru tal-KE 202-453-1) u metil tat-2-metil-m-fenilen (Nru tal-KE 212-513-9)]

E

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

Xi; R36

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-36-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-237-00-2

idroġenusulfat tal-idrossilammonju;

fosfat tal-idrossilammina; [2]

diidroġenufosfat tal-idrossilammina; [3]

4-metilbenżinsulfonat tal-idrossilammina [4]

T

233-154-4 [1]

244-077-0 [2]

242-818-2 [3]

258-872-5 [4]

10046-00-1 [1]

20845-01-6 [2]

19098-16-9 [3]

53933-48-5 [4]

E; R2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21/22-48/22

Xi; R36/38

R43

N; R50

E; Xn; N

R: 21/22-36/38-40-43-48/22-50

S: (2-)36/37-61

 

 

613-116-00-7

tolilfluwanid (ISO);

dikloro-N-[(dimetilammino)sulfonil]fluworo-N-(p-tolil)metansulfenammid;

[li fihom ≥ 0.1 % (w/w) ta' partikoli b'dijametru ajrudinamiku ta' anqas minn 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

T+; R26

T; R48/23

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

T+; N

R: 26-36/37/38-43-48/23-50

S: (1/2-)28-36/37/39-45-63-61

C ≥ 20 %: T+, N; R26-36/37/38-43-48/23-50

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R26-43-48/23-50

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R26-43-48/20-50

2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R23-43-48/20-50

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R23-43-48/20

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20

 

615-001-00-7

metil iżocċjanat

 

210-866-3

624-83-9

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25

R42/43

Xi; R37/38-41

F; T+

R: 11-24/25-26-37/38-41-42/43-63

S: (1/2-)16-26-27/28-36/37/39-45-63

 

 

615-004-00-3

imluħ tal-aċidu tijoċjaniku, bl-eċċezzjoni ta' dawk speċifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-028-00-4

etil-2-(iżoċjanatsulfonil)benżoat

 

410-220-2

77375-79-2

R14

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R42/43

Xn

R: 14-22-41-42/43-48/22

S: (2-)8-23-26-30-35-36/37/39

 

 

615-030-00-5

imluħ alkalini u imluħ tal-ert alkalini, bl-eċċezzjoni ta' dawk speċifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-031-00-0

tijoċjanat tat-tallju

 

222-571-7

3535-84-0

T+; R26/28

Xn; R21

R32

R33

N; R51-53

T+; N

R: 21-26/28-32-33-51/53

S: (1/2-)13-28-36/37-45-61

 

 

615-032-00-6

imluħ tal-metall tal-aċidu tijoċjaniku, bl-eċċezzjoni ta' dawk speċifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness

A

Xn; R20/21/22

R32

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-32-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

 

 

616-124-00-9

bis(trifluworometilsulfonil)imid tal-litju

 

415-300-0

90076-65-6

T; R24/25

Xn; R48/22

C; R34

R52-53

T

R: 24/25-34-48/22-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

617-017-00-X

Taħlita ta’: 2,2′-bis(terz-pentilperossi)-p-diiżopropilbenżin;

2,2′-bis(terz-pentilperossi)-m-diiżopropilbenżin

T

412-140-3

32144-25-5

E; R2

O; R7

R53

E

R: 2-7-53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-61

 

 

650-016-00-2

Suf minerali, bl-eċċezzjoni ta' dawk speċifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness;

[Fibri (tas-silikat) tal-ħġieġ magħmulin mill-bniedem b'orjentazzjoni aleatorja b'kontenut ta' ossidu alkalin u ossidu tal-ert alkalin (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) ta' aktar minn 18 % skond il-piż]

AQR

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

650-017-00-8

Fibri taċ-Ċeramika Refrattarji, Fibri għal-Skopijiet Speċjali, bl-eċċezzjoni ta' dawk speċifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness;

[Fibri (tas-silikat) tal-ħġieġ magħmulin mill-bniedem b'orjentazzjoni aleatorja b'kontenut ta' ossidu alkalin u ossidu tal-ert alkalin (Na2O+K2O+CaO+ MgO+BaO) ta' 18 % jew inqas skond il-piż]

AR

Carc. Cat. 2; R49

T

R: 49

S: 53-45

 

 


ANNESS 1B

Nru ta’ l-indiċi

Isem kimiku

Noti marbuta mas-sustanzi

Nru KE

Nru CAS

Klassifikazzjoni

Tikkettjar

Limiti ta’ Konċentrazzjoni

Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet

003-003-00-5

(2-metilpropil)litju;

iżobutillitju

 

440-620-2

920-36-5

F; R15-17

R14

C; R35

R67

N; R50-53

F; C; N

R: 14/15-17-35-67-50/53

S: (1/2-)6-16-26-30-33-36/37/39-43-45-60-61

 

 

005-013-00-5

dietilmetossiboran

 

425-380-9

7397-46-8

F; R17

Xn; R20/21/22-48/22

C; R34

R43

R53

F; C

R: 17-20/21/22-34-43-48/22-53

S: (1/2-)6-26-36/37/39-43-45-61

 

 

005-014-00-0

aċidu 4-formilfenilboroniku

 

438-670-5

87199-17-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

005-017-00-7

perborat tas-sodju; [1]

aċidu perboriku, melħ tas-sodju; [2]

aċidu perboriku, melħ tas-sodju, monoidrat; [3]

perossometaborat tas-sodju; [4]

aċidu perboriku (HBO(O2)), melħ tas-sodju, monoidrat; [5]

perossoborat tas-sodju;

[li fihom < 0,1 % (w/w) ta’ partikoli b’dijametru ajrudinamiku ta’ anqas minn 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61

 

005-017-01-4

perborat tas-sodju; [1]

aċidu perboriku, melħ tas-sodju; [2]

aċidu perboriku, melħ tas-sodju, monoidrat; [3]

perossometaborat tas-sodju; [4]

aċidu perboriku (HBO(O2)), melħ tas-sodju, monoidrat; [5]

perossoborat tas-sodju;

[li fihom ≥ 0,1 % (w/w) ta’ partikoli b’dijametru ajrudinamiku ta’ anqas minn 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-23-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-23-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-20-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-20-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-20-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-20-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61-20

3 % ≤ C < 6,5 %: Xn; R20

 

005-018-00-2

aċidu perboriku (H3BO2(O2)), melħ tal-monosodju, triidrat; [1]

aċidu perboriku, melħ tas-sodju, tetraidrat; [2]

aċidu perboriku (HBO(O2)), melħ tas-sodju, tetraidrat; [3]

perossoborat eżaidrat tas-sodju;

[li fihom < 0,1 % (w/w) ta’ partikoli b’dijametru ajrudinamiku ta’ anqas minn 50 μm]

 

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R37-41

T

R: 61-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-37-41-62

22 % ≤ C < 36 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

005-018-01-X

aċidu perboriku (H3BO2(O2)), melħ tal-monosodju, triidrat; [1]

aċidu perboriku, melħ tas-sodju, tetraidrat; [2]

aċidu perboriku (HBO(O2)), melħ tas-sodju, tetraidrat; [3]

perossoborat eżaidrat tas-sodju;

[li fihom ≥ 0,1 % (w/w) ta’ partikoli b’dijametru ajrudinamiku ta’ anqas minn 50 μm]

E

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R20

Xi; R37-41

T

R: 61-20-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-20-37-41-62

25 % ≤ C < 36 %: T; R61-20-36/37-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

006-097-00-6

1-fenil-3-(p-toluensulfonil)urea

 

424-620-1

13909-63-2

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36-61

 

 

006-098-00-1

terz-butil (1R,5S)-3-ażabiċiklo[3.1.0]eż-6-ilkarbamat

 

429-170-8

134575-17-0

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

006-099-00-7

N-(p-toluensulfonil)-N′-(3-(p-toluensulfonilossi)fenil)urea;

3-({[(4-metilfenil)sulfonil]karbamojl}ammino)fenil 4-metilbenżinsulfonat

 

432-520-2

232938-43-1

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

006-101-00-6

taħlita ta’: N,N′′-(metilendi-4,1-fenilen)bis[N′-fenilurea];

N-(4-[[4-[[(fenilammino)karbonil]ammino]fenilmetil]fenil]-N′-ċikloeżilurea;

N,N′′-(metilendi-4,1-fenilen)bis[N′-ċikloeżilurea]

 

423-070-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

006-102-00-1

O-eżil-N-etossikarboniltijokarbamat

E

432-750-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R22-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-46-22-43-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

006-103-00-7

N,N′′-(metilendi-4,1-fenilen)bis[N′-ottil]urea

 

445-760-8

Xi; R41

R42

N; R50-53

Xn; N

R: 41-42-50/53

S: (2-)22-26-39-45-60-61

C ≥10 %: Xn, N; R41-42-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-42-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R42-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

007-029-00-8

idrossidu tad-dietildimetilammonju

 

419-400-5

95500-19-9

Xn; R21/22

C; R35

C

R: 21/22-35

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

012-004-00-X

aluminju-manjeżju-karbonat-idrossidu-perklorat-idrat

 

422-150-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

014-036-00-X

(4-etossifenil)(3-(4-fluworo-3-fenossifenil)propil)dimetilsilan

 

405-020-7

105024-66-6

Repr.Cat.2; R60

N; R50-53

T; N

R: 60-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,5 %: T, N; R60-50/53

0,025 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

014-037-00-5

2-butanon-O,O′,O′′-(fenilsililidin)triossim

 

433-360-6

34036-80-1

Xn; R48/22

R43

R52-53

Xn

R: 43-48/22-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

014-038-00-0

S-(3-(trietossisilil)propil)ottantijoat

 

436-690-9

220727-26-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

014-039-00-6

(2,3-dimetilbut-2-il)-trimetossisilan

 

439-360-2

142877-45-0

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

014-041-00-7

N,N-bis(trimetilsilil)amminopropilmetildietossisilan

 

445-890-5

201290-01-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)24-37

 

 

014-042-00-2

taħlita ta’: O,O′,O′′,O′′′-silantetrajl tetrakis(4-metil-2-pentanon ossim) (3 sterjoiżomeri)

 

423-010-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

014-043-00-8

prodott tar-reazzjoni ta’ silika amorfu (50-85 %), butil (1-metilpropil) manjeżju (3-15 %), tetraetil ortosilikat (5-15 %) u tetraklorur tat-titanju (5-20 %)

 

432-200-2

F; R11

Xi; R37/38-41

R52-53

F; Xi

R: 11-37/38-41-52/53

S: (2-)6-26-36/39-61

 

 

014-044-00-3

3-[(4′-aċetossi-3′-metossifenil) propil]trimetossisilan

 

433-050-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

014-045-00-9

silikat tal-fluworid tal-manjeżju-sodju

 

442-650-1

Xn; R48/20

Xn

R: 48/20

S: (2-)22-36

 

 

015-190-00-0

bis(2,4-dikumilfenil)pentaeritritol-difosfit;

3,9-bis[2,4-bis(1-metil-1-feniletil)fenossi]-2,4,8,10-tetraossa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekan

 

421-920-2

154862-43-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

015-191-00-6

dodeċildifenil fosfat

 

431-760-5

27460-02-2

Xi; R38

R52-53

Xi

R: 38-52/53

S: (2-)37-61

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimetilfenil)-m-fenilen bifosfat

 

432-770-2

139189-30-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

015-193-00-7

1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluworo-N-metil-1-butansulfonammid tat-trifenil(fenilmetil)fosfonju (1:1)

 

442-960-7

332350-93-3

T; R25

Xi; R41

N; R50-53

T; N

R: 25-41-50/53

S: (1/2-)26-39-45-60-61

 

 

015-194-00-2

nanofluworo-butan-1-sulfonat tetrabutil fosfonju

 

444-440-5

220689-12-3

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

015-195-00-8

taħlita ta’: potassju o-toluenfosfonat;

potassju m-toluenfosfonat;

potassju p-toluenfosfonat

 

433-860-4

Xi; R36

R43

R52-53

Xi

R: 36-43-52/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

015-196-00-3

taħlita ta’: dimetil (2-(idrossimetilkarbamojl)etil)fosfonat;

dietil (2-(idrossimetilkarbamojl)etil)fosfonat;

(2-(idrossimetilkarbamojl)etil)fosfonat tal-metil etil

 

435-960-3

Carc.Cat.2; R45

Muta.Cat.2; R46

R43

T

R: 45-46-43

S: 53-45

 

 

015-197-00-9

aċidu bis(2,4,4-trimetilpentil)ditijofosfoniku

 

420-160-9

107667-02-7

R10

T; R23

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 10-22-23-34-51/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-61

 

 

015-198-00-4

aċidu (4-fenilbutil)fosfoniku

 

420-450-5

86552-32-1

Carc.Cat.3; R40

Xi; R41

Xn

R: 40-41

S: (2-)23-26-36/37/39

 

 

016-094-00-1

kubrit

 

231-722-6

7704-34-9

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)46

 

 

016-097-00-8

idroklorur tal-1-ammino-2-metil-2-propantijol

 

434-480-1

32047-53-3

Xn; R22

C; R34

R43

R52-53

C

R: 22-34-43-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-01-8

perklorat tal-ammonju;

[li fih < 80 % ta’ partikoli ta’ 0-30 μm]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R2

O; R9

E

R: 2-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

022-004-00-1

ossidu tat-titanju potassju (K2Ti6O13)

 

432-240-0

12056-51-8

Carc.Cat.3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)22-36/37

 

 

022-005-00-7

[N-(1,1-dimetiletil)-1,1-dimetil-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetrametil-2,4-ċiklopentadien-1-il]silanaminato(2-)-κN][1,2,3,4-η)-1,3-pentadien]-titanju

 

419-840-8

169104-71-6

F; R11

C; R34

R43

R53

F; C

R: 11-34-43-53

S: (1/2-)6-9-16-26-36/37/39-45-61

 

 

028-002-01-4

trab tan-nikil;

[dijametru tal-partikoli < 1 mm]

 

231-111-4

7440-02-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/23

R43

R52-53

T

R: 40-43-48/23-52/53

S: (2-)36/37/39-45-61

 

 

028-013-00-7

matte tan-nikil

E, H

273-749-6

69012-50-6

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-014-00-2

sulfat tan-nikil f’forma ta’ tajn u ħama, għall-irfinar elettrolitiku bir-ram, mingħajr ram

E

295-859-3

92129-57-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-38-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 20 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-015-00-8

tajn u ħama, għall – irfinar elettrolitiku bir – ram, mingħajr ram

E, H

305-433-1

94551-87-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-016-00-3

diperklorat tan-nikil;

aċidu perkloriku, melħ tan-nikil(II)

E, H

237-124-1

13637-71-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

C; R34

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-017-00-9

bis(sulfat) tad-dipotassju nikil; [1]

bis(sulfat) tan-nikil diammonju [2]

E, H

237-563-9 [1]

239-793-2 [2]

13842-46-1 [1]

15699-18-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-018-00-4

bis(sulfammidat) tan-nikil;

sulfamat tan-nikil

E, H

237-396-1

13770-89-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-019-00-X

bis(tetrafluworoborat) tan-nikil

E, H

238-753-4

14708-14-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-021-00-0

diformat tan-nikil; [1]

aċidu formiku, melħ tan-nikil; [2]

aċidu formiku, melħ tan-nikil ram [3]

E, H

222-101-0 [1]

239-946-6 [2]

268-755-0 [3]

3349-06-2 [1]

15843-02-4 [2]

68134-59-8 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5%: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-022-00-6

di(aċetat) tan-nikil; [1]

aċetat tan-nikil [2]

E, H

206-761-7 [1]

239-086-1 [2]

373-02-4 [1]

14998-37-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-024-00-7

dibenżoat tan-nikil

E, H

209-046-8

553-71-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-025-00-2

bis(4-ċikloeżilbutirat) tan-nikil

E, H

223-463-2

3906-55-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-026-00-8

stearat tan-nikil(II)

ottadekanoat tan-nikil(II)

E, H

218-744-1

2223-95-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-027-00-3

dilattat tan-nikil

E, H

16039-61-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-028-00-9

ottanoat tan-nikil(II)

E, H

225-656-7

4995-91-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat 2; R61

T; R48/23

C; R35

R42/43

N; R50-53

T; C; N

R: 49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-51/53

5 % ≤ C < 10 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-029-00-4

difluworid tan-nikil; [1]

dibromid tan-nikil; [2]

dijodid tan-nikil; [3]

fluworid tal-potassju nikil [4]

E, H

233-071-3 [1]

236-665-0 [2]

236-666-6 [3]

- [4]

10028-18-9 [1]

13462-88-9 [2]

13462-90-3 [3]

11132-10-8 [4]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; 49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; 49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-030-00-X

eżafluworosilikat tan-nikil

E, H

247-430-7

26043-11-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-031-00-5

selenat tan-nikil

E, H

239-125-2

15060-62-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-032-00-0

fosfat tal-idroġenu nikil; [1]

bis(fosfat tad-diidroġenu) nikil; [2]

bis(ortofosfat) tat-trinikil; [3]

difosfat tad-dinikil; [4]

bis(fosfinat) tan-nikil; [5]

fosfinat tan-nikil; [6]

aċidu fosforiku, melħ tal-kalċju nikil; [7]

aċidu difosforiku, melħ tan-nikil(II) [8]

E, H

238-278-2 [1]

242-522-3 [2]

233-844-5 [3]

238-426-6 [4]

238-511-8 [5]

252-840-4 [6]

- [7]

- [8]

14332-34-4 [1]

18718-11-1 [2]

10381-36-9 [3]

14448-18-1 [4]

14507-36-9 [5]

36026-88-7 [6]

17169-61-8 [7]

19372-20-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-033-00-6

eżaċjanoferrat tan-nikil diammonju

E, H

74195-78-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-034-00-1

diċjanid tan-nikil

E, H

209-160-8

557-19-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-32-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-035-00-7

kromat tan-nikil

E, H

238-766-5

14721-18-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-036-00-2

silikat tan-nikil(II); [1]

ortosilikat tan-nikil; [2]

silikat tan-nikil (3:4); [3]

aċidu siliċiku, melħ tan-nikil; [4]

idrossibis[ortosilikat(4-)]trinikilat(3-) tat-triidroġenu [5]

E, H

244-578-4 [1]

237-411-1 [2]

250-788-7 [3]

253-461-7 [4]

235-688-3 [5]

21784-78-1 [1]

13775-54-7 [2]

31748-25-1 [3]

37321-15-6 [4]

12519-85-6 [5]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-037-00-8

eżaċjanoferrat tad-dinikil

E, H

238-946-3

14874-78-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-038-00-3

bis(arsenat) tat-trinikil;

arsenat tan-nikil(II)

E, H

236-771-7

13477-70-8

Carc. Cat. 1; R45

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 45-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-039-00-9

ossalat tan-nikil; [1]

aċidu ossaliku, melħ tan-nikil [2]

E, H

208-933-7 [1]

243-867-2 [2]

547-67-1 [1]

20543-06-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N: R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-040-00-4

tellurid tan-nikil

E, H

235-260-6

12142-88-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-041-00-X

tetrasulfid tat-trinikil

E, H

12137-12-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-042-00-5

bis(arsenit) tat-trinikil

E, H

74646-29-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-043-00-0

periklażi griż tan-nikil kobalt;

C.I. Pigment Iswed 25;

C.I. 77332; [1]

diossidu tan-nikil kobalt; [2]

ossidu tan-nikil kobalt [3]

E, H

269-051-6 [1]

261-346-8 [2]

- [3]

68186-89-0 [1]

58591-45-0 [2]

12737-30-3 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-044-00-6

triossidu tal-landa nikil;

stannat tan-nikil

E, H

234-824-9

12035-38-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-045-00-1

dekaossidu tat-triuranju nikil

E, H

239-876-6

15780-33-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-046-00-7

ditijoċjanat tan-nikil

E, H

237-205-1

13689-92-4

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3;R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-61-32-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T: R49-61-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-047-00-2

dikromat tan-nikil

E, H

239-646-5

15586-38-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1% ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-048-00-8

selenit tan-nikil(II)

E, H

233-263-7

10101-96-9

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-049-00-3

selenid tan-nikil

E, H

215-216-2

1314-05-2

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-050-00-9

aċidu siliċiku, melħ tan-nikil ċomb

E, H

68130-19-8

Carc. Cat. 1: R49

Repr. Cat. 1: R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-43-48/23-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-051-00-4

diarsenid tan-nikil; [1]

arsenid tan-nikil [2]

E, H

235-103-1 [1]

248-169-1 [2]

12068-61-0 [1]

27016-75-7 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-052-00-X

priderit isfar ċar tat-titanju barju nikil;

C.I. Pigment Isfar 157;

C.I. 77900

E, H

271-853-6

68610-24-2

Carc. Cat. 1: R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-053-00-5

diklorat tan-nikil; [1]

dibromat tan-nikil; [2]

sulfat tal-idroġenu tal-etil, melħ tan-nikil(II) [3]

E, H

267-897-0 [1]

238-596-1 [2]

275-897-7 [3]

67952-43-6 [1]

14550-87-9 [2]

71720-48-4 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T: R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T: R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-054-00-0

trifluworoaċetat tan-nikil(II); [1]

propjonat tan-nikil(II); [2]

bis(benżinsulfonat) tan-nikil; [3]

ċitrat tal-idroġenu nikil(II); [4]

aċidu ċitriku, melħ tan-nikil ammonju; [5]

aċidu ċitriku, melħ tan-nikil; [6]

bis(2-etileżanoat) tan-nikil; [7]

aċidu 2-etileżanojku, melħ tan-nikil; [8]

aċidu dimetileżanojku, melħ tan-nikil; [9]

iżoottanoat tan-nikil(II); [10]

iżoottanoat tan-nikil; [11]

bis(iżononanoat) tan-nikil; [12]

neononanoat tan-nikil(II); [13]

iżodekanoat tan-nikil(II); [14]

neodekanoat tan-nikil(II); [15]

aċidu neodekanojku, melħ tas-sodju; [16]

neoundekanoat tan-nikil(II); [17]

bis(d-glukonat-O 1,O 2)nikil; [18]

3,5-bis(terz-butil)-4-idrossibenżoat tan-nikil (1:2); [19]

palmitat tan-nikil(II); [20]

(2-etileżanoat-O)(iżononanoat-O)nikil; [21]

(iżononanoat-O)(iżottanoat-O)nikil; [22]

(iżoottanoat-O)(neodekanoat-O)nikil; [23]

(2-etileżanoat-O)(iżodekanoat-O)nikil; [24]

(2-etileżanoat-O)(neodekanoat-O)nikil; [25]

(iżodekanoat-O)(iżottanoat-O)nikil; [26]

(iżodekanoat-O)(iżononanoat-O)nikil; [27]

(iżononanoat-O)(neodekanoat-O)nikil; [28]

aċidi grassi, bi friegħi C6-19, imluħ tan-nikil; [29]

aċidi grassi, C8-18 u C18 mhux saturati, imluħ tan-nikil; [30]

aċidu 2,7-naftalindisulfoniku, melħ tan-nikil(II); [31]

E, H

240-235-8 [1]

222-102-6 [2]

254-642-3 [3]

242-533-3 [4]

242-161-1 [5]

245-119-0 [6]

224-699-9 [7]

231-480-1 [8]

301-323-2 [9]

249-555-2 [10]

248-585-3 [11]

284-349-6 [12]

300-094-6 [13]

287-468-1 [14]

287-469-7 [15]

257-447-1 [16]

300-093-0 [17]

276-205-6 [18]

258-051-1 [19]

237-138-8 [20]

287-470-2 [21]

287-471-8 [22]

284-347-5 [23]

284-351-7 [24]

285-698-7 [25]

285-909-2 [26]

284-348-0 [27]

287-592-6 [28]

294-302-1 [29]

283-972-0 [30]

- [31]

16083-14-0 [1]

3349-08-4 [2]

39819-65-3 [3]

18721-51-2 [4]

18283-82-4 [5]

22605-92-1 [6]

4454-16-4 [7]

7580-31-6 [8]

93983-68-7 [9]

29317-63-3 [10]

27637-46-3 [11]

84852-37-9 [12]

93920-10-6 [13]

85508-43-6 [14]

85508-44-7 [15]

51818-56-5 [16]

93920-09-3 [17]

71957-07-8 [18]

52625-25-9 [19]

13654-40-5 [20]

85508-45-8 [21]

85508-46-9 [22]

84852-35-7 [23]

84852-39-1 [24]

85135-77-9 [25]

85166-19-4 [26]

84852-36-8 [27]

85551-28-6 [28]

91697-41-5 [29]

84776-45-4 [30]

72319-19-8 [31]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-055-00-6

sulfit tan-nikil (II); [1]

triossidu tat-tellurju tan-nikil; [2]

tetraossidu tat-tellurju tan-nikil; [3]

fosfat tal-ossidu tal-idrossidu tan-nikil tal-molybdenum [4]

E, H

231-827-7 [1]

239-967-0 [2]

239-974-9 [3]

268-585-7 [4]

7757-95-1 [1]

15851-52-2 [2]

15852-21-8 [3]

68130-36-9 [4]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-056-00-1

borur tan-nikil (NiB); [1]

borur tad-dinikil; [2]

borur tat-trinikil; [3]

borur tan-nikil; [4]

siliċur tad-dinikil; [5]

disiliċur tan-nikil; [6]

fosfur tad-dinikil; [7]

fosfur tal-boron tan-nikil [8]

E, H

234-493-0 [1]

234-494-6 [2]

234-495-1 [3]

235-723-2 [4]

235-033-1 [5]

235-379-3 [6]

234-828-0 [7]

- [8]

12007-00-0 [1]

12007-01-1 [2]

12007-02-2 [3]

12619-90-8 [4]

12059-14-2 [5]

12201-89-7 [6]

12035-64-2 [7]

65229-23-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-057-00-7

tetraossidu tan-nikil tad-dialuminju; [1]

triossidu tat-titanju tan-nikil; [2]

ossidu tat-titanju tan-nikil; [3]

eżaossidu tad-divanadju tan-nikil; [4]

ottaossidu tan-nikil tad-dimolibdenum tal-kobalt; [5]

triossidu tal-nikil żirkonju; [6]

tetraossidu tan-nikil molibdenu; [7]

tetraossidu tat-tangstin nikil; [8]

olivin, nikil aħdar; [9]

diossidu tan-nikil litju; [10]

ossidu tan-nikil molibdenu; [11]

E, H

234-454-8 [1]

234-825-4 [2]

235-752-0 [3]

257-970-5 [4]

268-169-5 [5]

274-755-1 [6]

238-034-5 [7]

238-032-4 [8]

271-112-7 [9]

- [10]

- [11]

12004-35-2 [1]

12035-39-1 [2]

12653-76-8 [3]

52502-12-2 [4]

68016-03-5 [5]

70692-93-2 [6]

14177-55-0 [7]

14177-51-6 [8]

68515-84-4 [9]

12031-65-1 [10]

12673-58-4 [11]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-058-00-2

ossidu tan-nikil litju kobalt

E

442-750-5

Carc. Cat. 1; R49

T+; R26

T; R48/23

R43

N; R50-53

T+; N

R: 49-26-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-014-00-5

taħlita ta’: kumpless ta’ 2,2′-[[ċis-1,2-ċikloeżandiilbis(nitrilometiliden)]bis[fenolat]](2-)N,N′,O,O′-ram; kumpless;

ta’ 2,2′-[[trans-1,2-ċikloeżandiilbis(nitrilmetilidin)]bis[fenolat]](2-)N,N′,O,O′-ram

 

419-610-7

171866-24-3

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

030-012-00-1

aluminju-manjeżju-żingu-karbonat-idrossidu

 

423-570-6

169314-88-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

030-015-00-8

tetrażingu(2+)bis(eżaċjanokobalt(3+))diaċetat

 

440-060-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

042-005-00-0

taħlita ta’: mono-u di-gliċerols taż-żejt tal-kanola

ammidu tal-aċidu taż-żejt tal-kanola tal-1,3-propandiammina,N-[3-(trideċilossi)-propil] bil-friegħi;

N,N-diorgano dithiocarbamate molybdenum complex

 

434-240-6

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

050-023-00-5

taħlita ta’: stannan tal-bis[(2-etil-1-ossoeżil)ossi]dioktil;

bis[((2-etil-1-ossoeżil)ossi)dioktilstannil]ossidu;

stannan tal-bis(1-fenil-1,3-dekandionil)dioktil; stannan

tat-((2-etil-1-ossoeżil)ossi)-(1-fenil-1,3-dekandionil)dioktil

 

422-920-5

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)23-36-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

050-024-00-0

taħlita ta’: idrossidu tat-tri-p-tolitin;

eża-p-tolil-distannossan

 

432-230-6

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-38-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

 

 

064-001-00-8

triidrat tal-gadolinju(III)sulfit

 

456-900-2

51285-81-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

078-011-00-5

aċidu tal-idrossisulfit platinu (II)

 

423-310-1

61420-92-6

Xn; R22-48/20/21/22

C; R35

R42/43

R52-53

C

R: 22-35-42/43-48/20/21/22-52/53

S: (1/2-)23-24-26-28-36/37/39-45-61

 

 

078-012-00-0

soluzzjoni tal-aċidu nitrat/nitriku platinu (IV)

 

432-400-1

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

082-012-00-6

barju kalċju ċesju ċomb samarju stronzju bromur klorur fluworid jodur ewropju drogat

 

431-780-4

199876-46-5

Xn; R22-48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

601-080-00-5

taħlita ta’: sek-butilfenil(fenil)metan, iżomeri mħallta;

1-(sek-butilfenil(fenil)-2-feniletan, iżomeri mħallta;

1-(sek-butilfenil-1-feniletan, iżomeri mħallta

 

431-100-6

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

601-081-00-0

ċikloeżadeka-1,9-dien

 

431-730-1

4277-06-9

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

601-082-00-6

taħlita ta’: endo-2-metil-esso-3-metil-esso-2-[(esso-3-metilbiċiko[2.2.1]ett-esso-2-il)metil]biċiklo[2.2.1]ettan;

;esso-2-metil-esso-3-metil-endo-2-[(endo-3-metilbiċiklo[2.2.1]ett-esso-2-il)metil]biċiklo[2.2.1]ettan

 

434-420-4

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)23-26-37/39-57-60-61

 

 

601-083-00-1

5-endo-eżil-biċiklo[2.2.1]ett-2-en

 

435-000-3

22094-83-3

Xn; R65

Xi; R38

R53

Xn

R: 38-65-53

S: (2-)37-62-61

 

 

601-084-00-7

taħlita ta’: 5-endo-butil-biċiklo[2.2.1]ett-2-en;

5-esso-butil-biċiklo[2.2.1]ett-2-en (80:20)

 

435-180-3

Xn; R65

Xi; R38

N; R50-53

Xn; N

R: 38-65-50/53

S: (2-)37-62-60-61

 

 

602-105-00-2

1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluworo-1-butansulfinat tas-sodju

 

422-100-7

102061-82-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

602-106-00-8

2-bromo-4,6-difluworoanilin

 

429-430-0

444-14-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-61

 

 

602-107-00-3

3,3,4,4-tetrafluworo-4-jodo-1-buten

 

439-500-2

33831-83-3

Xn; R22

Xi; R38

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

602-108-00-9

(2,3,5,6-tetrafluworofenil)metanol

 

443-840-7

4084-38-2

Xn; R22

Xi; R36

R43

Xn

R: 22-36-43

S: (2-)26-36/37

 

 

603-211-00-1

klorur tat-2,3-epossipropiltrimetilammonju...%;

klorur tat-trimetilammonju gliċidil...%

B E

221-221-0

3033-77-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22-48/22

Xi; R41

R43

R52-53

T

R: 45-21/22-41-43-48/22-62-68-52/53

S: 53-45-61

 

 

603-212-00-7

1,3,4,6,7,8-eżaidro-4,6,6,7,8,8-eżametilindeno[5,6-c]piran;

galassolid;

(HHCB)

 

214-946-9

1222-05-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

603-213-00-2

2-metossi-2-metilbutan;

eteru tal-metil terz-amil

 

213-611-4

994-05-8

F; R11

Xn; R22

R67

F; Xn

R: 11-22-67

S: (2-)9-16-23-33

 

 

603-214-00-8

1,1-diiżopropossiċikloeżan

 

413-740-8

1132-95-2

C; R34

C

R: 34

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

603-215-00-3

bis(tetrafluworoborat) tal-1-idrossi-4-fluworo-1,4-diażonjabiċiklo[2.2.2]ottan

 

418-330-2

162241-33-0

E; R2

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

E; Xn; N

R: 2-22-41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

603-216-00-9

ċis-1-ammino-2,3-diidro-1H-inden-2-ol

 

422-660-2

7480-35-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

603-217-00-4

2,4,6-tri-terz-butilfenil 2-butil-2-etil-1,3-propandiolfosfit

 

423-560-1

161717-32-4

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37/39-61

 

 

603-220-00-0

1-{benżil[2-(2-metossifenossi)etil]ammino}-3-(9H-karbażol-4-ilossi)propan-2-ol

 

432-890-5

72955-94-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-221-00-6

1-(2-ammino-5-klorofenil)-2,2,2-trifluworo-1,1-etandiol, idroklorur;

[li fih < 0,1 % 4-kloroanilin (Nru tal-KE 203-401-0)]

 

433-580-2

214353-17-0

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

603-221-01-3

1-(2-ammino-5-klorofenil)-2,2,2-trifluworo-1,1-etandiol, idroklorur;

[li fih ≥ 0,1 % 4-kloroanilin (Nru tal-KE 203-401-0)]

E

433-580-2

214353-17-0

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 45-22-34-51/53

S: 53-45-61

 

 

603-222-00-1

(2R,3S,4R,5R,7R, 9R,10R,11S,12S,13R)10-[(4-dimetilammino-3-idrossi-6-metiltetraidropiran-2-il)ossi]-2-etil-3,4,12-triidrossi-9-metossi-3,5,7,9,11,13-eżametil-6,14-osso-1-ossaċiklotetradekan

 

433-820-6

118058-74-5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

603-223-00-7

ċiklopentanol tat-2-ċiklopentiliden;

1,1′-bi(ċiklopentiliden)-2-ol

 

434-270-1

6261-30-9

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-224-00-2

3-etossi-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodekafluworo-2-(trifluworometil)-eżan

 

435-790-1

297730-93-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-225-00-8

erythromycin A9-oxime (E);

erythromycin A9-oxime (E); (3R,4S,5S,6R,7R, 9R,11R,12R,13S,14R)-4-((2,6,-didesossi-3-C-metil-3-O-metil-α-l-ribo-eżopiranosil)ossi)-14-etil-7,12,13-triidrossi-3,5,7,9,11,13-eżametil-6-((3,4,6-tridesossi-3-dimetilammino-β-d-ksiloeżapiranosil)ossi)ossaċiklotetradekan-2-ona-10-ossim (E)

 

437-070-0

13127-18-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-226-00-3

4,4′(4-(4-metossifenil)-1,3,5-triażin-2,4-diil)bisbenżin-1,3-diol

 

444-500-0

1440-00-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

603-227-00-9

eteru tal-α-idro-ω-[[[(1,1-dimetiletil)diossi]karbonil]ossi]-poli[ossi(metil-1,2-etandiil)] ma’ 2,2-bis(idrossimetil)-1,3-propandiol (4:1);

prodott tar-reazzjoni ta’: eteru tal-α-idro-ω-((klorokarbonil)ossi)-poli(ossi(metil-1,2-etandiil)) ma’ 2,2-bis(idrossimetil)-1,3-propandiol ma’ 1,1-dimetiletilperossalat tal-potassju

 

445-060-2

203574-04-3

O; R7

N; R50-53

O; N

R: 7-50/53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-60-61

 

 

603-228-00-4

(+/-)-(R*,R*)-6-fluworo-3,4-diidro-2-ossiranil-2H-1-benżopiran;

6-fluworo-2-(2-ossiranil)kroman

 

419-620-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

603-229-00-X

(Z)-3-kloro-3-(4-klorofenil)-1-idrossi-2-propen-1-sulfonat tas-sodju

 

420-800-7

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

603-230-00-5

2,6,6,7,8,8-eżametildekaidro-2H-indeno[4,5-b]furan

 

440-030-5

Xi; R38-41

R53

Xi

R: 38-41-53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-231-00-0

(S)-1,1-difenil-1,2-propandiol

 

443-220-6

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

603-232-00-6

3,3,8,8,10,10-eżametil-9-[1-(4-ossiranilmetossi-fenil)-etossi]-1,5-diossa-9-aża-spiro[5.5]undekan

 

444-420-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-233-00-1

taħlita ta’: 4-(1,3a,4,6,7,7a-eżaidro-4,7-metanoinden-5-iliden)-3-metilbutan-2-ol;

4-(3.3a,4,6,7,7a-eżaidro-4,7-metanoinden-5-iliden)-3-metilbutan-2-ol;

1-(1.3a,4,6,7,7a-eżaidro-4,7-metanoinden-5-iliden)pentan-3-ol;

1-(3.3a,4,6,7,7a-eżaidro-4,7-metanoinden-5-iliden)pentan-3-ol;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-eżaidro-1H-4,7-metanoinden-5-il)-3-metilbut-3-en-2-ol;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-eżaidro-3H-4,7-metanoinden-5-il)-3-metilbut-3-en-2-ol

 

444-430-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-234-00-7

(1R,4R)-4-metossi-2,2,7,7-tetrametiltriċiklo[6.2.1.0(1,6)]undek-5-en

 

444-480-3

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

604-074-00-0

tetrabromobisfenol-A;

2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-iżopropilidendifenol

 

201-236-9

79-94-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

604-075-00-6

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol;

4-terz-ottilfenol

 

205-426-2

140-66-9

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)26-37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

604-076-00-1

fenolftalin

 

201-004-7

77-09-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 45-62-68

S: 53-45

C ≥ 5 %: T; R45-62-68

1 % ≤ C < 5 %: T; R45-68

 

604-077-00-7

2-benżotriażol-2-il-4-metil-6-(2-metilallil)fenol

 

419-750-9

98809-58-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-079-00-8

4,4′-(1,3-fenilen-bis(1-metiletiliden))bis-fenol

 

428-970-4

13595-25-0

Repr.Cat.3; R62

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 43-62-51/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

604-080-00-3

4-fluworo-3-trifluworometilfenol

 

432-560-0

61721-07-1

Xn; R20

C; R35

R43

N; R51-53

C; N

R: 20-35-43-51/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

 

 

604-081-00-9

1,1-bis(4-idrossifenil)-1-feniletan

 

433-130-5

1571-75-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 25-60-61

 

 

604-082-00-4

2-kloro-6-fluworo-fenol

E

433-890-8

2040-90-6

Muta.Cat.2; R46

Repr.Cat.3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

T; N

R: 46-22-34-43-62-51/53

S: 53-45-61

 

 

604-083-00-X

polimeru tal-4,4′-sulfonilbisfenil mal-klorur tal-ammonju (NH4Cl), il-pentaklorofosforan u l-fenol

 

439-270-3

260408-02-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-084-00-5

1-etossi-2,3-difluworobenżin

 

441-000-4

121219-07-6

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)23-61

 

 

604-087-00-1

taħlita ta’: 1,2-naftokinonediażid-5-sulfonilklorur (jew aċidu sulfoniku)monoester ma’ 4,4′-(1-(4-(1-(4-idrossifenil)-1-metiletil)fenil)etiliden)bisfenol;

1,2-naftokinonediażid-5-sulfonilklorur (jew aċidu sulfoniku)diester ma’ 4,4′-(1-(4-(1-(4-idrossifenil)-1-metiletil)fenil)etiliden)bisfenol;

1,2-naftokinonediażid-5-sulfonilklorur (jew aċidu sulfoniku)triester ma’ 4,4′-(1-(4-(1-(4-idrossifenil)-1-metiletil)fenil)etiliden)bisfenol

 

433-640-8

F; R17

R44

R53

F

R: 17-44-53

S: (2-)15-22-61

 

 

604-089-00-2

2-metil-5-terz-butiltijofenol

 

444-970-7

R10

Repr.Cat.3; R63

Xn; R48/20/22-65

Xi; R36/38

R43

R67

N; R50-53

Xn; N

R: 10-36/38-43-48/20/22-63-65-67-50/53

S: (2-)26-36/37-62-60-61

 

 

605-037-00-1

trans-3-[2-(7-kloro-2-kinolinil)vinil]benżaldeide;

3-[(E)-2-(7-kloro-2-kinolil)vinil]benżaldeide

 

421-800-1

120578-03-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

605-038-00-7

3-metil-5-fenilpentan-1-al

 

433-900-0

55066-49-4

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

605-039-00-2

3,4-diidrossi-5-nitrobenżaldeide

 

441-810-8

116313-85-0

Xn; R22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

606-124-00-7

1-ċiklopropil-3-(2-metiltijo-4-trifluworometilfenil)-1,3-propandion

 

421-080-7

161462-35-7

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)36-60-61

 

 

606-125-00-2

1-benżilimidażolidin-2,4-dion

 

421-340-1

6777-05-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

606-126-00-8

1,4-bis(2,3-diidrossipropilammino)antrakinone

 

421-470-7

99788-75-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

606-128-00-9

2,2′-(1,3-fenilen)bis[5-kloro-1H-iżoindol]-1,3(2H)-dion

 

422-650-8

148935-94-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-129-00-4

5-ammino-[2S-di(metilfenil)ammino]-1,6-difenil-4Z-eżen-3-on;

(2S,4Z)-5-ammino-2-(dibenżilammino)-1,6-difenileż-4-en-3-on

 

423-090-7

156732-13-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-130-00-X

4-(1,4-diossa-spiro[4.5]deċ-8-il)-ċikloeżanon

 

423-860-2

56309-94-5

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-131-00-5

3-(1,2-etandiilaċetal)-estra-5(10),9(11)-dien-3,17-dion ċikliku

E

427-230-8

5571-36-8

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R48/22

N; R51-53

T; N

R: 60-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

606-132-00-0

(6β)-6,19-epossiandrost-4-en-3,17-dion

 

433-490-3

6563-83-3

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-134-00-1

androsta-1,4,9(11)-trien-3,17-dion

 

433-560-3

15375-21-0

Repr. Cat.3; R62

Xn

R: 62

S: (2-)22-36/37

 

 

606-135-00-7

ċikloeżadekanon

 

438-930-8

2550-52-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-136-00-2

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S, 24R)-6,18-dibenżil-3,9,15,21-tetraiżobutil-4,10,12,16,22,24-eżametil-1,7,13,19-tetraossa-4,10,16,22-tetraażaċiklo-tetrakosan-2,5,8,11,14,17,20,23-ottaon

 

444-350-6

133413-70-4

Xi; R36

R53

Xi

R: 36-53

S: (2-)26-61

 

 

606-137-00-8

trans-7,7′-dimetil-(4H,4H′)-(2,2′)bi[benżo[1,4]tijażiniliden]-3,3′-dion

 

444-750-0

211387-26-7

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

606-138-00-3

(2-butil-5-nitrobenżofuran-3-il)[4-(3-dibutilamminopropossi)fenil]metanon

 

444-800-1

141645-23-0

R10

Xn; R22-48/22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 10-22-38-41-43-48/22-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-38-41-43-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R38-41-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

606-139-00-9

(S)-4-(3,4-diklorofenil)-3,4-diidro-2H-naftalen-1-on

 

444-830-5

124379-29-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-140-00-4

2-idrossi-1-(4-(4-(2-idrossi-2-metilpropjonil)benżil)fenil)-2-metilpropan-1-on

 

444-860-9

474510-57-1

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

606-141-00-X

sodju 3-(metossikarbonil)-4-osso-3,4,5,6-tetraidro-2-piridinolat

 

418-410-7

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

606-142-00-5

taħlita ta’: (1RS,2SR,7SR,8SR,E) 9 u 10-etiliden-3-ossatriċiklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-on;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-10-etiliden-3-ossatriċiklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-on;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-9-etiliden-3-ossatriċiklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-on

 

434-290-9

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)61

 

 

607-580-00-X

etil 7-kloro-1-(2,4-difluworofenil)-6-fluworo-1,4-diidro-4-osso-1,8-naftiridin-3-carbossilat

 

422-360-1

100491-29-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-618-00-5

bisulfit tas-sodju menadjon;

aċidu 2-naftalinsulfoniku,1,2,3,4-tetraidro-2-metil-1,4-diosso-, melħ tas-sodju

 

204-987-0

130-37-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-619-00-0

bisulfit tan-nikotinammid menadjon;

aċidu 1,2,3,4-tetraidro-2-metil-1,4-diossonaftalin-2-sulfoniku, kompost ma’ nikotin-3-ammid (1:1)

 

277-543-7

73581-79-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-620-00-6

nitrilotriaċetat tat-trisodju

 

225-768-6

5064-31-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36-40

S: (2-)26-36/37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36-40

20 ≤ % C < 25 %: Xn; R36-40

5 ≤ % C < 20 %: Xn; R40

 

607-621-00-1

milbemektin (ISO);

[taħlita ta’ milbemiċin A3 (Nru CAS 51596-10-2) u milbemiċin A4 (Nru CAS 51596-11-3) (30:70)]

 

Xn; R20/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-50/53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

607-622-00-7

2-etileżil-2-etileżanoat

 

231-057-1

7425-14-1

Repr. Cat. 3; R63

Xn

R: 63

S: (2-)36/37

 

 

607-623-00-2

ftalat tad-diiżobutil

 

201-553-2

84-69-5

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 61-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-62

5 % ≤ C < 25 %: Xn; R62

 

607-624-00-8

aċidu sulfoniku perfluworoottan;

aċidu ettadekafluworoottan-1-sulfoniku; [1]

sulfonat tal-perfluworoottan potassju;

ettadekafluworoottan-1-sulfonat tal-potassju; [2]

sulfonat tal-perfluworoottan dietanolammina; [3]

sulfonat tal-perfluworoottan ammonju;

ettadekafluworoottansulfonat tal-ammonju; [4]

sulfonat tal-perfluworoottan litju;

ettadekafluworoottansulfonat tal-litju [5]

E

217-179-8 [1]

220-527-1 [2]

274-460-8 [3]

249-415-0 [4]

249-644-6 [5]

1763-23-1 [1]

2795-39-3 [2]

70225-14-8 [3]

29081-56-9 [4]

29457-72-5 [5]

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/25

Xn; R20/22

R64

N; R51-53

T; N

R: 61-20/22-40-48/25-64-51/53

S: 53-45-61

 

 

607-625-00-3

klodinafop-proparġil (ISO)

 

105512-06-9

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53.

Xn; N

R: 22-43-48/22-50/53

S: (2-)24-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-48/22-51/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43-52/53

0,001 % ≤ C < 0,25 %: Xi; R43

 

607-626-00-9

1-(2,4-diklorofenil)-5-(triklorometil)-1H-1,2,4-triażol-3-carbossilat tal-etil

 

401-290-5

103112-35-2

Carc.Cat.2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

607-627-00-4

4-nitrobenżinsulfonat tal-[(4S,5S)-4-benżil-2-osso-5-ossażolidinil]metil 4-nitrobenżinsulfonat

 

416-360-0

162221-28-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-628-00-X

prodott taż-żieda tal-aċidu 4-osso-4-(p-tolil)butiriku mal-4-etilmorfolin

 

419-240-6

171054-89-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-629-00-5

aċidu aċetiku tat-[[2-metil-1-(1-ossopropossi)propossi](4-fenilbutil)fosfinil]

 

419-270-1

123599-82-6

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-630-00-0

aċidu akriliku, ester tat-3-(trimetossisilil)propil

 

419-560-6

4369-14-6

Xn; R20

C; R34

R43

R52-53

C

R: 20-34-43-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-631-00-6

taħlita ta’: osso(fenil)aċetat tat-2-(2-((osso(fenil)aċetil)ossi)etossi)etil;

osso(fenil)aċetat tat-(2-(2-idrossietossi)etil)

 

442-300-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-632-00-1

N-[3-(2,4-di-(1,1-dimetil-propil)fenossi)-propil]-1-idrossi-5-(2-metilpropil-ossikarbonilammino)-naftammid

 

420-210-1

111244-14-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-633-00-7

5-{[4-kloro-6-(1-naftilammino)-1,3,5-triażin-2-il]ammino}-4-idrossi-3-[(E)-(4-metossi-2-sulfonatofenil)diażenil]-2,7-naftalindisulfonat tat-trisodju

 

440-480-2

341026-59-3

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

607-634-00-2

(S)-(-)-2-aċetossipropjonilklorur;

aċetat tal-(1S)-2-kloro-1-metil-2-ossoetil

 

420-610-4

36394-75-9

Xn; R22

C; R34

R43

C

R: 22-34-43

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

607-635-00-8

N-(3-propjonat)-l-aspartat tat-trisodju

 

422-090-4

172737-80-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-636-00-3

propjonat tal-1-bromo-2-metilpropil

 

422-900-6

158894-67-8

R10

Carc.Cat.3; R40

C; R34

R43

C

R: 10-34-40-43

S: (1/2-)7/9-8-23-26-36/37/39-45

 

 

607-637-00-9

8-ammino-5-{4-[2-(sulfonatoetossi)sulfonil]fenilażo}naftalin-2-sulfonat tad-disodju

 

423-730-5

250688-43-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-638-00-4

ester tat-2-butiloktil aċidu 2-idrossibenżojku

 

431-090-3

190085-41-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-639-00-X

aċetat tat-2-(2-osso-5-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,3-diidro-1-benżofuran-3-il)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil

 

431-770-1

216698-07-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-641-00-0

aċidu 2-(formilammino)-3-tijofenkarbossiliku;

aċidu 2-formammido)-3-tijofenkarbossiliku

 

431-930-9

43028-69-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-642-00-6

3,6,9-tritijaundekametilen-1,11-dimetakrilat

 

432-210-7

141631-22-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

607-643-00-1

dimetil (2S)-2-idrossisuċċinat

 

432-310-0

617-55-0

R10

Xi; R41

R43

Xi

R: 10-41-43

S: (2-)24-26-37/39-43

 

 

607-644-00-7

metil 2,2-dimetil-6-metilenċikloeżxankarbossilat

 

432-350-9

81752-87-6

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)37

 

 

607-645-00-2

2-(4-fluworo-6-(metil-(2-(sulfatetilsulfonil)etil)ammino)-1,3,5-triażin-2-ilammino)-5-idrossi-6-(4-metil-2-sulfonatofenilażo)naftalin-1,7-disulfonat tat-tetrasodju

 

432-550-6

243858-01-7

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-646-00-8

aċidu d-eritro-eżanojku 2,4-dideossi-3,5-O-(1-metiletiliden)-1,1-dimetiletilester;

terz-butil 2-[(4R,6S)-6-(idrossimetil)-2,2-dimetil-1,3-diossan-4-il]aċetat

 

432-960-5

124655-09-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)25

 

 

607-647-00-3

5-aċetossi-2-(R,S)butirilossimetil-1,3-ossatijolan

 

433-530-1

143446-73-5

Xn; R22

R43

N; R50

Xn; N

R: 22-43-50

S: (2-)24-37-57-61

 

 

607-649-00-4

[3-(klorokarbonil)-2-metilfenil]aċetat

 

433-690-0

167678-46-8

C; R35

R43

C

R: 35-43

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45

 

 

607-650-00-X

2-metil-1,5-pentandiammina-1,3-benżindikarbossilat

 

433-910-5

145153-52-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-651-00-5

2-(nonanojlossi)benżinsulfonat tas-sodju

 

434-360-9

91125-43-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-652-00-0

idroklorur ta’ N 2-dodekanojl-l-arċininat

 

434-630-6

60372-77-2

Xi; R41

N; R50

Xi; N

R: 41-50

S: (2-)26-39-61

 

 

607-653-00-6

3-(4-(7-aċetilammino-1-idrossi-3-sulfonatonaftalin-2-ilażo)-5-metossi-2-sulfonatfenilażo)-7-(4-ammino-3-sulfonatofenilammino)-4-idrossinaftalin-2-sulfonat tat-tetrakis(bis(2-idrossietil)metilammonju)

 

434-840-8

225786-91-4

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-654-00-1

(S)-3-idrossi-γ-butirolatton

 

434-990-4

7331-52-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)23-24-37

 

 

607-655-00-7

6,8-dikloroottanoat tal-etil

 

435-080-1

1070-64-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-656-00-2

melħ tas-sodju tal-aċidu 4-ammino-3,6-bis[[5-[[4-kloro-6-[(2-metil-4-sulfofenil)ammino]-1,3,5-triażin-2-il]ammino]-2-sulfofenil]ażo]-5-idrossi-2,7-naftalindisulfoniku

 

435-350-7

141250-43-3

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-657-00-8

7-(4-(4-(3-(2-sulfatoetansulfonil)fenilammino)-6-(4-(2-sulfatoetansulfonil)fenilammino)-1,3,5-triażin-2-ilammino)-2-ureidofenilażo)naftalen-1,3,6-trisulfonat tal-pentasodju

 

436-920-8

172399-10-9

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-658-00-3

aċidu 3,10-diammino-6,13-dikloro-2-((6-(((4-(1,1-dimetiletil)fenil)sulfonil)ammino)-2-nafthalenil)sulfonil)-4,11-trifenodiossażindisulfoniku, melħ tas-sodju potassju litju

 

440-770-9

371921-63-0

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-659-00-9

aċidu sulfonil]enil]ażo]fenil]-3-amminopropanojku N-[5-[[4-[[3-[(amminokarbonil)ammino]-4-[(3,6,8-trisulfonatonaftalen-2-il)ażo]fenil]ammino]-6-kloro-1,3,5-triażin-2-il]ammino]-2-sulfonat-4-[[4-[[-2-(ossisulfonat)etil] tal-pentasodju

 

442-030-0

321912-47-4

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-660-00-4

2-{4-[4-[4-fluworo-6-(2-(2-vinilsulfoniletossi)etilammino)-1,3,5-triażin-2-ilammino]fenilażo]fenilażo}naftalen-4,6,8-trisulfonat, melħ tat-trisodju

 

442-230-8

321679-52-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-661-00-X

1,1-dimetiletil 4′-(bromometil)bifenil-2-carbossilat

 

442-850-9

114772-40-6

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-662-00-5

2-(aċetilammino)-3-kloropropjonat tal-metil

 

442-860-3

87333-22-0

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

 

 

607-663-00-0

naftalen-2,6-dikarbossilat tal-bis(2-etileżil)

 

442-980-6

127474-91-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-664-00-6

benżoat tat-2-klorosulfonil-4-(metansulfonilamminometil

 

443-120-2

393509-79-0

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-665-00-1

trans-metil-2-etil-but-2-enoat

 

443-150-6

101226-85-1

R10

R: 10

S: 23

 

 

607-666-00-7

aċidu (2S)-5-(benżilossi)-2-(1,3-diosso-1,3-diidro-2H-iżoindol-2-il)-5-ossopentanojku

 

443-560-5

88784-33-2

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-667-00-2

karbonat tal-kloro-1-etilċikloeżil

 

444-950-8

99464-83-2

Muta.Cat.3; R68

R43

Xn

R: 43-68

S: (2-)23-36/37

 

 

607-668-00-8

trans-2-iżopropil-5-carbossi-1,3-diossan

 

445-770-2

42031-28-7

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-669-00-3

(9-aċetossi-3,8,10-trietil-7,8,10-trimetil-1,5-diossa-9-aża-spiro[5.5]undek-3-il)ottadekanoat tal-metil

 

445-990-9

376588-17-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-670-00-9

ossalat tal-ammonju dibutil-3-(4-(5-ammonjo-2-butil)benżofuran-3-il)karbonil)fenossi)propil;

(5-ammino-2-butilbenżofuran-3-il) [4-(3-dibutilamminopropossi)fenil]metanon, diossalat

 

448-700-9

500791-70-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

607-671-00-4

1,4-ċikloeżandikarbossilat tad-dietil

 

417-310-0

72903-27-6

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-672-00-X

taħlita ta’: (2-benżojl)benżoat tat-2-idrossi-3-(metakrilojlossi)propil;

(2-benżojl)benżoat tal-1-idrossimetil-2-(metakrilojlossi)etil;

(2-benżojl)benżoat tal-x-idrossi-i-(metakrilojlossi)propil(jew -etil)

 

419-000-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-673-00-5

tożilat tal-1-etil-5,6,7,8-tetraidrokwinolinju

 

419-570-0

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

607-674-00-0

branched C10-alkyl benzoates

 

421-090-1

131298-44-7

Xn; R20

Xn

R: 20

S: (2-)23

 

 

607-675-00-6

taħlita ta’: aċidu ċis-9-ottadekendiojku;

aċidu ċis-9-ċis-12-ottadekadiendiojku;

aċidu eżadekandiojku;

aċidu ottadekandiojku

 

422-260-8

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

 

 

607-676-00-1

taħlita ta’: aċidu 2-metilnonandiojku;

aċidu 2,4-dimetil-4-metossikarbonilundekandiojku;

aċidu 2,4,6-trimetil-4,6-dimetossikarboniltridekandiojku;

aċidu 8,9-dimetil-8,9-dimetossikarbonileżadekandiojku

 

423-670-1

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-677-00-7

2,5-diossopirrolidin-1-il N-{[metil[[2-(1-metiletil)-4-tijażolil]metil]ammino]karbonil}-l-valinat

 

424-660-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

607-678-00-2

taħlita ta’: (2R,3R)-3-iżopropilbiċiklo[2.2.1]ett-5-en-2-karbossilat tal-etil;

(2S,3S)-3-iżopropilbiċiklo[2.2.1]ett-5-en-2-karbossilat tal-etil

 

427-090-8

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)23-25-36/37-61

 

 

607-679-00-8

taħlita ta’: di(aċetat) tat-3-{5-[3-(4-{1,6-diidro-2-idrossi-4-metil-1-[3-(metilammonjo)propil]-6-osso-3-piridilażo}benżammido)fenilażo]-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-osso-1-piridil}propil(metil)ammonju; di(aċetat);

tat-3-{5-[4-(3-{1,6-diidro-2-idrossi-4-metil-1-[3-(metilammonjo)propil]-6-osso-3-piridilażo}benżammido)fenilażo]-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-osso-1-piridil}propil(dimetil)ammonju; di(aċetat);

tat-3-{5-[3-(4-{1-[3-(dimetilammonjo)propil]-1,6-diidro-2-idrossi-4-metil-6-osso-3-piridilażo}benżammido)fenilażo]-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-osso-1-piridil}propil(dimetil)ammonju

 

431-440-5

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-680-00-3

terz-butil(6-{2-[4-(4-fluworofenil)-6-iżopropil-2-[metil(metilsulfonil)ammino]pirimidin-5-il]vinil}(4S,6S)-2,2-dimetil[1,3]diossan-4-il)aċetat

 

432-810-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-681-00-9

taħlita ta’: aċidu 9-nonil-10-ottil-19-karbonilossieżadeċilnonadekanojku; aċidu

9-nonil-10-ottil-19-karbonilossiottadeċilnonadekanojku;

9-nonil-10-ottilnonadekandioat tad-dieżadeċil;

1-ottadeċil, 9-nonil-10-ottilnonadekandioat tad-dieżadeċil tad-19-eżadeċil;

9-nonil-10-ottilnonadekandioat tad-diottadeċil

 

432-910-2

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-682-00-4

taħlita kumplessa ta’ gomma rosin Ċiniża li wara tgħaddi minn reazzjoni mal-aċidu akriliku

 

434-230-1

144413-22-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-683-00-X

taħlita ta’: 3-((1E)-2-metilprop-1-enil)-2,2-dimetilċiklopropancarbossilat tal-metil;

3-((1Z)-2-metilprop-1-enil)-2,2-dimetilċiklopropancarbossilat tal-metil (20:80)

 

435-450-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-684-00-5

alkeni, C12-14, prodotti tal-idroformilazzjoni, residwi tad-distillazzjoni, C-(sulfobutandioati tal-idroġenu), imluħ tad-disodju

 

435-660-2

243662-67-1

Xi; R38

R43

Xi

R: 38-43

S: (2-)24-37

 

 

607-685-00-0

2-kokojlossietansulfonat tal-ammonju

 

441-050-7

Xi; R38-41

Xi

R: 38-41

S: (2-)26-37/39

 

 

607-686-00-6

6,6′-bis(diażo-5,5′,6,6′-tetraidro-5,5′-diosso)[metilen-bis(5-(6-diażo-5,6-diidro-5-osso-1-naftilsulfonilossi)-6-metil-2-fenilen]di(naftalen-1-sulfonat)

 

441-550-5

E; R2

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

E; Xn

R: 2-11-40

S: (2-)7-22-36/37

 

 

607-687-00-1

taħlita ta’: 2-{3,6-bis-[(2-etilfenil)-metilammino]-ksantilju-9-il}-benżinsulfonat (2-10 %);

2-{3,6-bis-[(2,3-dimetilfenil)-metilammino]-ksantilju-9-il}-benżinsulfonat (2-10 %);

2-{3,6-bis-[(2,4-dimetilfenil)-metilammino]-ksantilju-9-il}-benżinsulfonat (2-10 %);

2-{3,6-bis-[(2.5-dimetilfenil)-metilammino]-ksantilju-9-il}-benżinsulfonat (2-10 %);

2-{3-[(2,3-dimetilfenil)-metilammino]-6-[(2-etilfenil)-metilammino]-ksantilju-9-il}-benżinsulfonat (7-20 %);

2-{3-[(2,4-dimetilfenil)-metilammino]-6-[(2-etilfenil)-metilammino]-ksantilju-9-il}-benżinsulfonat (7-20 %);

2-{3-[(2,5-dimetilfenil)-metilammino]-6-[(2-etilfenil)-metilammino]-ksantilju-9-il}-benżinsulfonat (7-20 %);

2-{3-[(2.3-dimetilfenil)-metilammino]-6-[(2,4-dimetilfenil)-metilammino]-ksantilju-9-il}-benżinsulfonat (7-20 %)

2-{3-[(2,3-dimetilfenil)-metilammino]-6-[(2,5-dimetilfenil)-metilammino]-ksantilju-9-il}-benżinsulfonat (7-20 %);

2-{3-[(2,4-dimetilfenil)-metilammino]-6-[(2,5-dimetilfenil)-metilammino]-ksantilju-9-il}-benżinsulfonat (7-20 %)

 

442-800-6

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

607-688-00-7

(R)-1-ċikloeża-1,4-dienil-1-metossikarbonil-metilammonjuklorur

 

444-320-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)

 

 

607-689-00-2

taħlita ta’: 1,4-dimetilċikloeżankarbossilat tal-metil (“para-iżomeru” inklużi l-iżomeri ċis-u trans-)

1,3-dimetilċikloeżankarbossilat tal-metil (“meta-iżomeru” inklużi l-iżomeri ċis-u trans-)

 

444-920-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

607-690-00-8

dimetil[2S,2S′]-6,6,6′6′-tetrametossi-2,2′-[N,N′-bis(trifluworaċetil)-S,S′-bi(l-omoċistinil) diimino]dieżanoat

 

432-860-1

255387-46-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-691-00-3

imluħ tal-manjeżju, aċidi grassi, C16-18 u C18 mhux saturati, bil-friegħi u lineari

 

448-690-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-692-00-9

imluħ taż-żingu, aċidi grassi, C16-18 u C18 mhux saturati, bil-friegħi u lineari

 

446-470-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-693-00-4

2-(1-dietilamminoidrossifenil)metanojl)benżoat tal-eżil

 

443-860-6

302776-68-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-694-00-X

5,5-difenil-2-iżossażolin-3-karbossilat tal-etil

 

443-870-0

163520-33-0

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

608-042-00-7

idrobromur ta’ (S)-2,2-difenil-2-(3-pirrolidinil)aċetonitril

 

421-810-4

194602-27-2

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-43-51/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

608-059-00-X

5-ammino-1-(2,6-dikloro-4-(trifluworometil)fenil)-1H-pirażol-3-karbonitril

 

421-240-6

120068-79-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

608-060-00-5

5-metil-2-[(2-nitrofenil)ammino]-3-tijofenkarbonitril

 

421-300-1

138564-59-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-60-61

 

 

608-062-00-6

2-fluworo-4-idrossibenżonitril

 

422-810-7

82380-18-5

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

608-063-00-1

(S)-α-idrossi-3-fenossi-benżinaċetonitril

 

441-070-6

61826-76-4

T; R25

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 25-41-43-50/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-60-61

 

 

608-064-00-7

ċjanometiltrimetilammonjumetilsulfat

 

433-720-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

609-069-00-7

ketown tal-misk;

3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-terz-butilaċetofenon;

4′-terz-butil-2′,6′-dimetil-3′,5′-dinitroaċetofenon

 

201-328-9

81-14-1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

 

 

611-154-00-9

5-benżammid-4-idrossi-3-(4-metil-2-sulfonatofenilażo)naftalen-2,7-disulfonat tat-trisodju

 

403-670-6

92408-46-3

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-155-00-4

4,4′-ossibis(benżinsulfonilażid)

 

431-850-4

7456-68-0

E; R3

F; R11

Xn; R48/22

N; R50-53

E; Xn; N

R: 3-11-48/22-50/53

S: (2-)14-22-33-35-36-60-61

 

 

611-156-00-X

4-[4-[7-(4-karbossilatoanilino)-1-idrossi-3-sulfonato-2-naftilażo]-2,5-dimetossifenilażo]benżoat tat-triammonju

 

432-270-4

221354-37-6

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-62-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

611-157-00-5

aċidu benżin sulfoniku, 3,3′-(metilenbis((diidrossifenilen)ażo))bis-, melħ tas-sodju potassju;

3-[(E)-(6-{3,4-diidrossi-2-[(Z)-(3-sulfonatofenil)diażenil]benżil}-2,3-diidrossifenil)diażenil]benżinsulfonat tas-sodju potassju

 

432-590-4

243869-48-9

Xi; R36

R52-53

Xi

R: 36-52/53

S: (2-)26-61

 

 

611-158-00-0

taħlita tar-reazzjoni ta’: 2,3,4,2′,3′,4′-eżaidrossi-5,5′-diaċetil-difenilmetan u 6-diażo-5,6-diidro-5-osso-1-naftalensulfonilklorur u 3-diażo-3,4-diidro-6-metossi-4-osso-1-naftalensulfonilklorur

 

421-520-8

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-16-33-61

 

 

611-159-00-6

4-ammino-6-((4-((4-(2,4-diamminofenil)ażo)fenilsulfamojl)fenil)ażo)-5-idrossi-3-((4-nitrofenil)ażo)naftalen-2,7-disulfonat tad-disodju

 

421-880-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-160-00-1

taħlita ta’: 1,1,1-tris(fenil-4′-(3′′-diażo-3′′,4′′-diidro-4′′-osso-naftalen-1′′-sulfonato)etan;

1,1,1-tris(fenil-4′-(6′′-diażo-5′′,6′′-diidro-5′′-osso-naftalen-1′′-sulfonato)etan;

prodott tar-reazzjoni ta’ 1,1,1-tris(p-idrossifenil)etan ma’ 6-diażo-5,6-diidro-5-osso-1-naftilsulfonilklorur u 3-diażo-3,4-diidro-4-osso-1-naftilsulfonilklorur (2:1);

prodott tar-reazzjoni ta’ 1,1,1-tris(p-idrossifenil)etan ma’ 6-diażo-5,6-diidro-5-osso-1-naftilsulfonilklorur u 3-diażo-3,4-diidro-4-osso-1-naftilsulfonilklorur (1:2)

 

422-760-6

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-33-61

 

 

611-161-00-7

[1,2′-(2-(8-ammino-3,5-disulfonatonaftalen)ażo)-(4′-nitrobenżin)diolat-O,O,N][(Z)-2,2-((fenilkarbamojlprop-1′-enil)ażo)-5-sulfamojlbenżin)diolat-O,O,N]kromat(III) tat-trisodju

 

423-100-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

611-162-00-2

2,4-bis(((2-(dimetilammonjo)etilossi)karbonil)fen-2-ilażo)benżin-1,3-diolbis(metansulfonat)

 

429-600-4

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-163-00-8

sulfat tat-2,4-bis(((2-(dimetilammonjo)etilossi)karbonil)fen-2-ilażo)benżin-1,3-diol

 

429-610-9

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-164-00-3

taħlita ta’: 2,2′-dimetil-2,2′-ażobutannitril;

2-metilpentannitril-2-ażo-2′-(2′-metilpropannitril);

2,2′-dimetil-2,2′-ażoettannitril;

2-metilettannitril-2-ażo-2′-(2′-metilpropannitril);

2-metilettannitril-2-ażo-2′-(2′-metilbutannitril)

 

429-710-2

R10

R32

R44

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-32-44-51/53

S: (2-)12-15-16-47-51-61

 

 

611-165-00-9

taħlita ta’: 4-ammino-6-(5-(2,6-difluworopirimidin-4-ilammino)-2-sulfonatofenilażo)-5-idrossi-3-(4-(sulfatoetilsulfonil)fenilażo)naftalen-2,7-disulfonat tat-tetrasodju;

4-ammino-6-(5-(4,6-difluworopirimidin-4-ilammino)-2-sulfonatofenilażo)-5-idrossi-3-(4-(sulfatoetilsulfonil)fenilażo)naftalen-2,7-disulfonat tat-tetrasodju

 

431-830-5

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-166-00-4

taħlita ta’: 4-ammino-5-idrossi-3-{(E)-4-[2-(sulfonatoossi)etilsulfonil]fenilażo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)etilsulfonil]fenilażo}naftalen-2,7-disulfonat;

tal-pentasodju; 4-ammino-5-idrossi-3-{(E)-4-[2-(sulfonatoossi)etilsulfonil]fenilażo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilażo]naftalen-2,7-disulfonat tal-pentasodju;

4-ammino-5-idrossi-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatoossi)etilsulfonil]fenilażo}-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilażo]naftalen-2,7-disulfonat tat-tetrasodju

 

432-100-9

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-167-00-X

bis[tris(2-idrossietil)ammonju][6-anilino-4′-(4,8-disulfonato-2-naftilażo)-5′-metil-3-sulfonatonaftalen-2-ażobenżin-1,2′-diolat]kuprat(II) tas-sodju

 

435-240-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-168-00-5

taħlita ta’: aċidu 3-[[4-kloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naftalenil)ażo]-8-idrossi-3,6-disulfo-1-naftalenil]ammino]-1,3,5-triażin-2-il]ammino]-5-[[4-kloro-6-[[8-idrossi-3,6-disulfo-7-[(2-sulfofenil)ażo]-1-naftalenil]ammino]-1,3,5-triażin-2-il]ammino]benżojku;

aċidu 3,5-bis[[4-kloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naftalenil)ażo]-8-idrossi-3,6-disulfo-1-naftalenil]ammino]-1,3,5-triażin-2-il]ammino]benżojku

 

435-440-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-169-00-0

5-(2-karbossifenilażo)-6-idrossinaftalen-2-sulfonat tas-sodju

 

435-800-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-170-00-6

taħlita ta’: 2-((1-(2-idrossi-κ-O-5-(2-sulfonatoetansulfonil)fenilażo-κ-N 2)-1-fenilmetil)ażo-κ-N 1)-4-sulfonatobenżoat(5-)-κ-O)kuprat(II) tat-trisodju;

2-((1-(5-etenesulfonil-2-idrossi-κ-O-fenilażo-κ-N 2)-1-fenilmetil)ażo-κ-N 1)-4-sulfonatobenżoat-κ-O-(5-))kuprat(II) tat-trisodju

 

435-880-9

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

611-171-00-1

taħlita ta’: 3-(5-(2,6-difluworopirimidin-4-ilammino)-2-sulfonatofenilażo)-5-(4-fluworo-6-morfolin-4-il-1,3,5-triażin-2-ilammino)-4-idrossi-2,7-naftalendisulfonat tat-trisodju;

3-(5-(4,6-difluworopirimidin-2-ilammino)-2-sulfonatofenilażo)-5-(4-fluworo-6-morfolin-4-il-1,3,5-triażin-2-ilammino)-4-idrossi-2,7-naftalendisulfonat tat-trisodju

 

436-890-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-172-00-7

taħlita ta’: 6-ammino-3-((2,5-dietossi-4-(3-fosfonofenil)ażo)fenil)ażo-4-idrossi-2-naftalensulfonat tat-triammonju;

3-((4-((7-ammino-1-idrossi-3-sulfo-naftalen-2-il)ażo)-2,5-dietossifenil)ażo)benżoat tad-diammonju

 

438-310-7

E; R2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22-48/22

R52-53

E; Xn

R: 2-22-48/22-62-52/53

S: (2-)22-35-36/37-61

 

 

611-173-00-2

taħlita ta’: aċidu 3-[3-karbamojl-5-(5-{4-kloro-6-[4-(2-sulfonatoossietilsulfonil)anilino]-1,3,5-triażin-2-ilammino}-2-sulfonatofenilażo)-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-osso-1-piridil]propanojku melħ tat-trisodju;

aċidu 3-[3-karbamojl-5-(5-{4-kloro-6-[4-(vinilsulfonil)anilino]-1,3,5-triażin-2-ilammino}-2-sulfonatofenilażo)-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-osso-1-piridil]propanojku, melħ tad-disodju

 

440-510-4

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

611-174-00-8

taħlita ta’: aċidu 3-[5-(4-etenesulfonilbutirilammino)-2-sulfofenilażo]-5-{4-kloro-[6-(4-(3-ammino-5-idrossi-2,7-disulfonaftalen-4-ilażo)-3-sulfofenilammino]-1,3,5-triażin-2-ilammino}-4-idrossinaftalen-2,7-disulfoniku, melħ tas-sodju;

aċidu 3-[5-(4-(2-kloroetansulfonil)butirilammino)-2-sulfofenilażo]-5-{4-kloro-[6-(4-(3-ammino-5-idrossi-2,7-disulfonaftalen-4-ilażo)-3-sulfofenilammino]-1,3,5-triażin-2-ilammino}-4-idrossinaftalen-2,7-disulfoniku, melħ tas-sodju

 

442-290-5

457624-86-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-175-00-3

taħlita ta’: 5-{4-kloro-6-[N-etil-(3-(2-sulfonatoossi)etilsulfonil)anilino]-1,3,5-triażin-2-ilammino)-4-idrossi-3-(4-vinilsulfonil)fenilażo]naftalin-2,7-disulfonat tat-trisodju;

5-{4-kloro-6-[N-etil-(3-(vinilsulfonil)anilino]-1,3,5-triażin-2-ilammino)-4-idrossi-3-[4-(2-(sulfonatoossi)etilsulfonil)fenilażo]naftalin-2,7-disulfonat tat-trisodju;

5-{4-kloro-6-[N-etil-(3-(vinilsulfonil)anilino]-1,3,5-triażin-2-ilammino)-4-idrossi-3-[4-vinilsulfonil)fenilażo]naftalin-2,7-disulfonat tad-disodju;

5-{4-kloro-6-[N-etil-(3-(2-sulfonatoossi)etilsulfonil)anilino]-1,3,5-triażin-2-ilammino)-3-[4-(2-(sulfonatoossi)etilsulfonil)fenilażo]-4-idrossinaftalin-2,7-disulfonat tat-tetrasodju

 

444-050-5

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-176-00-9

esteru ta’ 2,6-bis(2,3,4-triidrossibenżil)-p-kresol ma’ 6-diażo-5,6-diidro-5-osso-1-naftalensulfonat

 

444-250-2

E; R2

F; R11

N; R51-53

E; N

R: 2-11-51/53

S: (2-)22-61

 

 

611-177-00-4

taħlita ta’: bis[6-anilino-3,5′-disulfonatonaftalen-2-ażobenżin-1,2′-diolat]kobaltat(III) tal-pentasodju;

[6-anilino-3,5′-disulfonatonaftalen-2-ażobenżin-1,2′-diolato][6-anilino-5′-sulfamojl-3-sulfonatonaftalen-2-ażobenżin-1,2′-diolato]kobaltat(III) tat-tetrasodju;

bis[6-anilino-5′-sulfamojl-3-sulfonatonaftalen-2-ażobenżin-1,2′-diolato]kobaltat(III) tat-trisodju

 

444-290-0

508202-43-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

611-178-00-X

taħlita ta’: 4-ammino-5-idrossi-3-{(E)-4-[2-(sulfonatoossi)etilsulfonil]fenilażo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)etilsulfonil]fenilażo}naftalen-2,7-disulfonat tal-pentasodju;

4-ammino-5-idrossi-3-{(E)-4-[2-(sulfonatoossi)etilsulfonil]fenilażo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilażo]naftalen-2,7-disulfonat tal-pentasodju;

4-ammino-5-idrossi-6-[(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatoossi)etilsulfonil]fenilażo}-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilażo]naftalen-2,7-disulfonat tat-tetrasodju;

4-ammino-5-idrossi-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilażo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilażo]naftalen-2,7-disulfonat tat-trisodju;

4-ammino-5-idrossi-3-[(2-idrossietilsulfonil)-fenilażo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilażo]naftalen-2,7-disulfonat tat-trisodju;

4-ammino-5-idrossi-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilażo]-6-[-2-sulfonato-4-(2-idrossietilsulfonil)fenilażo]naftalen-2,7-disulfonat tat-trisodju

 

445-280-9

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

611-179-00-5

taħlita ta’: 2-[[8-[[4-kloro-6-[[4-(2-sulfonato etilsulfonil)]fenil]ammino]-1,3,5-triażin-2-il]ammino-1-idrossi-3,6-disulfonato-2-naftalenil]ażo]naftalen-1,5-disulfonat tal-pentasodju;

2-[[8-[[4-kloro-6-[[4-[[2-etenil]sulfonil]fenil]ammino]-1,3,5-triażin-2-il]ammino]-1-idrossi-3,6-disulfonato-2-naftalenil]ażo]naftalen-1,5-disulfonat

 

450-010-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

611-180-00-0

ħadid, kumplessi mal-4-amminobenżinsulfonammid diażotizzat, aċidu 3-amminobenżinsulfoniku diażotizzat, 3-ammino-4-idrossibenżinsulfonammid diażotizzat, 3-ammino-4-idrossi-N-fenilbenżinsulfonammid diażotizzat, aċidu 5-ammino-2-(fenilammino)benżinsulfoniku diażotizzat u resorcinol, imluħ tas-sodju

 

417-850-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

612-238-00-8

klorur ta’ (3-kloro-2-idrossipropil)trimetilammonju...%

B

222-048-3

3327-22-8

Carc. Cat. 3, R40

R52-53

Xn

R: 40-52/53

S: 36/37-61

 

 

612-239-00-3

bifenil-3,3′,4,4′-tetrajltetraammina;

diamminobenżidin

 

202-110-6

91-95-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T

R: 45-68

S: 53-45

 

 

612-240-00-9

pirimetanil (ISO);

N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)anilin

 

53112-28-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-241-00-4

idroklorur tal-piperażin; [1]

diidroklorur tal-piperażin; [2]

fosfat tal-piperażin [3]

 

228-042-7 [1]

205-551-2 [2]

217-775-8 [3]

6094-40-2 [1]

142-64-3 [2]

1951-97-9 [3]

Repr. Cat. 3; R62-63

Xi; R36/38

R42/43

R52-53

Xn

R: 36/38-42/43-62-63-52/53

S: (1/2-)22-36/37-45-63-61

 

 

612-242-00-X

ċiprodinil (ISO);

4-ċiklopropil-6-metil-N-fenilpyrimidin-2-ammina

 

121552-61-2

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-243-00-5

2-idrossi-2-fenilaċetat ta’ (1S-ċis)-4-(3,4-diklorofenil)-1,2,3,4-tetraidro-N-metil-1-naftalenammina

 

420-560-3

79617-97-3

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

C ≥ 10 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2, 5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-244-00-0

idroklorur tat-3-(piperażin-1-il)-benżo[d]iżotijażol

 

421-310-6

87691-88-1

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-36-43-62-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

612-245-00-6

idroklorur tat-2-etilfenilidrażin

 

421-460-2

19398-06-2

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-40-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R22-40-41-43-48/25-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, N; R40-41-43-48/25-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-40-43-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-43-48/22-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-43-48/22-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-246-00-1

klorur ta’ (2-kloroetil)(3-idrossipropil)ammonju

E

429-740-6

40722-80-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R48/22

R43

R52-53

T

R: 45-46-43-48/22-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-247-00-7

N-[3-(1,1-dimetiletil)-1H-pirażol-5-il]-N′-idrossi-4-nitrobenżinkarbossimidammid

 

423-530-8

152828-23-4

T; R48/25

Xn; R22

R52-53

T

R: 22-48/25-52/53

S: (1/2-)22-36-45-61

 

 

612-248-00-2

prodott tar-reazzjoni ta’ difenilammina, fenotijażin, u alkeni, bil-friegħi (C8-10, C9-rikki)

 

439-540-0

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

612-249-00-8

diidroklorur tal-4-[(3-klorofenil)(1H-imidażol-1-il)metil]-1,2-benżindiammina

 

425-030-5

159939-85-2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-62-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

612-250-00-3

klorur tal-kloro-N,N-dimetilformiminjum

E

425-970-6

3724-43-4

R14

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R22

C; R35

T; C

R: 61-14-22-35

S: 53-45

 

 

612-251-00-9

klorur taċ-ċis-1-(3-kloroallil)-3,5,7-triaża-1-ażonjaadamantan

 

426-020-3

51229-78-8

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-22-38-43-63-51/53

S: (2-)7-22-33-36/37-61

 

 

612-252-00-4

imidakloprid (ISO);

1-(6-kloropiridin-3-ilmetil)-N-nitroimidażolidin-2-ilidenammina

 

428-040-8

138261-41-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)22-57-60-61

 

 

612-253-00-X

7-metossi-6-(3-morfolin-4-il-propossi)-3H-kwinażolin-4-on;

[li fih < 0,5 % formammid (Nru tal-KE 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

R52-53

R: R52/53

S: 61

 

 

612-253-01-7

7-metossi-6-(3-morfolin-4-il-propossi)-3H-kwinażolin-4-on;

[li fih ≥ 0,5 % formammid (Nru tal-KE 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

Repr. Cat. 2; R61

R52-53

T

R: 61-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-254-00-5

prodotti tar-reazzjoni tad-diiżopropanolammina mal-formaldeide (1:4)

 

432-440-8

220444-73-5

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-40-43-51/53

S: (1/2-)13-25-26-36/37/39-45-61

 

 

612-255-00-0

1-(3-metossipropil)-4-piperidinammina

 

431-950-8

179474-79-4

Xn; R21/22

C; R34

R52-53

C

R: 21/22-34-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

612-256-00-6

benżil(S)-2-[(2′-ċjanobifenil-4-ilmetil)pentanojlammino]-3-metilbutirat

 

427-470-3

137864-22-3

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)36/37

 

 

612-257-00-1

diidroġenufosfat tat-tripropilammonju

 

433-700-3

35687-90-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

612-259-00-2

N-etil-3-trimetossisilil-2-metil-propanammina

 

437-720-3

227085-51-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

612-261-00-3

3,5-dikloro-2-fluworo-4-(1,1,2,3,3,3-eżafluworopropossi)anilin

 

441-190-9

121451-05-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-265-00-5

aċetat tal-bis(2-idrossietil)-(2-idrossipropil)ammonju

 

444-360-0

191617-13-7

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

612-266-00-0

3-kloro-4-[(3-fluworobenżil)ossi]anilin

 

445-590-4

202197-26-0

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-68-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

612-267-00-6

bis(tallow idrogenat b’C16-18-alkil)idrossilammina

 

418-370-0

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

612-269-00-7

taħlita ta’: 1-[di(4-ottilfenil)amminometil]-5-metil-1H-benżotriażol;

1-[di(4-ottilfenil)amminometil]-4-metil-1H-benżotriażol;

taħlita ta’: N-[(5-metil-1H-benżotriażol-1-il)metil]-4-ottil-N-(4-ottilfenil)anilin;

N-[(4-metil-1H-benżotriażol-1-il)metil]-4-ottil-N-(4-ottilfenil)anilin

 

420-720-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

612-270-00-2

aċidu (S)-ażetidin-2-carbossiliku 4-ċjanobenżilammid idroklorur

 

433-010-2

Xn; R22

R43

R52-53

Xn

R: 22-43-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

612-271-00-8

taħlita ta’: 2-((4-(5,6-diklorobenżotijażol-2-ilażo)fenil)etilammino)benżoat tal-etil;

2-((4-(6,7-diklorobenżotijażol-2-ilażo)fenil)etilammino)benżoat tal-etil

 

434-970-5

160987-57-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

612-272-00-3

(η-6-2-(2-(1,2-dikarbossilatoetilammino)etilammino)butan-1,4-dioat(4-))ħadid(3+) monoidrat tal-ammonju

 

435-210-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-273-00-9

(żejt tal-kolza)alkil, fluworur tal-bis(2-idrossietil)ammonju

 

435-650-8

Xn; R22

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 22-35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

612-274-00-4

aċetat ta’ (R,S)-1-[2-ammino-1(4-metossifenil)etil]ċikloeżanol

 

445-750-3

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

612-275-00-X

aċidi grassi, C18-mhux saturati, dimeri, prodotti tar-reazzjoni ma’ 1-piperażinetanammina u żejt tall

 

447-880-6

206565-89-1

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-43-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-43-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-276-00-5

aċidu 1-ammino-4-[(4-ammino-2-sulfofenil)ammino]-9,10-diidro-9,10-diosso-2-antraċensulfoniku, melħ tad-disodju, prodotti tar-reazzjoni ma’ 2-[[3-[(4,6-dikloro-1,3,5-triażin-2-il)etilammino]fenil]sulfonil]etil idroġenu sulfat, imluħ tas-sodju

 

451-430-4

500717-36-2

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-36/37/39-61

 

 

612-277-00-0

taħlita ta’: 4-ammino-3-(4-etensulfonil-2-sulfonatofenilażo)-5-idrosi-6-(5-{4-kloro-6-[4-(2-sulfonatoossietansulfonil)fenilammino]-1,3,5-triażin-2-ilammino}-2-sulfonatofenilażo)naftalen-2,7-disulfonat potassju/sodju;

4-ammino-5-idrossi-6-(5-{4-kloro-6-[4-(2-sulfonatoossietansulfonil)fenilammino]-1,3,5-triażin-2-ilammino}-2-sulfonatofenilażo)-3-(2-sulfonato-4-(2-sulfonatoossietansulfonil)fenilażo)naftalen-2,7-disulfonat potassju/sodju

 

451-440-9

586372-44-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

612-278-00-6

bromur tal-etidju;

bromur tat-3,8-diammino-1-etil-6-fenilfenantridinju

 

214-984-6

1239-45-8

Muta. Cat. 3; R68

T+; R26

Xn; R22

T+

R: 22-26-68

S: (1/2-)28-36/37-45-63

 

 

612-279-00-1

ammid ta’ (R,S)-2-ammino-3,3-dimetilbutan

 

447-860-7

144177-62-8

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

Xi; R36/38

R43

Xn

R: 36/38-43-48/22-62

S: (2-)22-26-36/37

 

 

612-280-00-7

karbażol tat-3-ammino-9-etil;

9-etilkarbażol-3-ilammina

H

205-057-7

132-32-1

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

613-116-01-4

tolilfluwanid (ISO);

dikloro-N-[(dimetilammino)sulfonil]fluworo-N-(p-tolil)metansulfenammid;

[li fihom < 0,1 % (w/w) ta’ partikoli b’dijametru ajrudinamiku ta’ anqas minn 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

Xi; N

R: 36/37/38-43-50

S: (2-)25-36/37-46-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R36/37/38-43-50

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

613-280-00-X

tetraidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-on;

propilenurea tad-dimetil

 

230-625-6

7226-23-5

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41-62

S: 26-36/37/39

 

 

613-281-00-5

kwinolin

E

202-051-6

91-22-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R21/22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 45-21/22-36/38-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

613-282-00-0

tritikonażol (ISO);

(RS)-(E)-5-(4-klorobenżiliden)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triażol-1-metil)ċiklopentanol

 

131983-72-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

613-283-00-6

kitokonażol;

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-diklorofenil)-2-(imidażol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-4-il]metossi]fenil]piperażin-1-il]etanon

E

265-667-4

65277-42-1

Repr. Cat. 2; R60

T; R25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 60-25-48/22-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

613-284-00-1

metkonażol (ISO);

(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-klorobenżil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triażol-1-ilmetil)ċiklopentanol

 

125116-23-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-63-51/53

S: (2-)36/37-46-61

 

 

613-285-00-7

1-idrossibenżotriażol, anidru; [1]

1-idrossibenżotriażol, monoidrat [2]

 

219-989-7 [1]

219-989-7 [2]

2592-95-2 [1]

123333-53-9 [2]

E; R2

E

R: 2

S: 16-35

 

 

613-286-00-2

1-metil-3-morfolinokarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolinokarbonil-5-osso-2-pirażolin-4-iliden)-1-propenil]pirażol-5-olat tal-potassju;

[li fih < 0,5 % N,N-dimetilformammid (Nru tal-KE 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

613-286-01-X

1-metil-3-morfolinokarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolinokarbonil-5-osso-2-pirażolin-4-iliden)-1-propenil]pirażol-5-olat tal-potassju;

[li fih ≥ 0,5 % N,N-dimetilformammid (Nru tal-KE 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

Repr. Cat. 2; R61

R43

T

R: 61-43

S: 53-45

 

 

613-287-00-8

1-(3-jodo-4-amminobenżil)-1H-1,2,4-triażol

 

419-540-7

160194-26-3

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-288-00-3

klorur tal-1,3-bis(dimetilkarbamojl)-imidażolju

 

420-930-4

135756-61-5

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-37/39-61

 

 

613-289-00-9

3-(4-kloro-2-fluworo-5-metilfenil)-1-metil-5-(trifluworometil)-1H-pyrażol

 

432-020-4

142623-48-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-290-00-4

idroklorur tal-4-idroxssi-7-(2-amminoetil)-1,3-benżotijażol-2(3H)-on

 

432-470-1

189012-93-9

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

613-291-00-X

2,4-diidro-4-(4-(4-(4-idrossifenil)-1-piperażinil)fenil)-2-(1-metilpropil)-3H-1,2,4-triażol-3-on

 

434-820-9

106461-41-0

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-292-00-5

N,N′,N′′-tris(2-metil-2,3-epossipropil)-peridro-2,4,6-osso-1,3,5-triażin

 

435-010-8

26157-73-3

Muta. Cat. 3; R68

R52-53

Xn

R: 68-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

613-293-00-0

aċidu tat-2-(4-terz-butilfenil)-6-ċjano-5-[bis(etossicarbonilmetil)carbamojlossi]-1H-pirrolo[1,2-b][1,2,4] triażol-7-karbossiliku 2,6-di-terz-butil-4-metilċikloeżilester

 

448-050-6

444065-11-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-294-00-6

aċidu 2-eżildekanojku [4-(6-terz-butil-7-kloro-1H-pirażolo[1,5-b][1,2,4]triażol-2-il)fenilkarbamojl]metilester

 

448-260-8

379268-96-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-295-00-1

idroklorur tal-11-ammino-3-kloro-6,11-diidro-5,5-diosso-6-metil-dibenżo[c,f][1,2]tijażepin

 

448-720-8

363138-44-7

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

613-296-00-7

2-(4-(5-[1-(2,5-disulfonatofenil)-4,5-diidro-3-metilkarbamojl-5-ossopirażol-4-iliden]-3-metil-1,3-pentadienil)-3-metilkarbamojl-5-ossidopirażol-1-il)benżin-1,4-disulfonat tal-pentapotassju

 

418-270-7

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-47-61

 

 

613-297-00-2

5-(2-bromofenil)-2-terz-butil-2H-tetrażol

 

420-820-6

R10

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-51/53

S: (2-)16-61

 

 

613-298-00-8

bis-(6-idrossi-4-metil-5-(3-metilimidażolju-1-il)-3-(4-fenilażo)-1H-piridin-2-on)etilen dilattat

 

421-560-6

Xn; R48/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 41-48/22-51/53

S: (2-)22-26-36/39-61

 

 

613-299-00-3

komponent ewlieni 1 (iżomeru 1): 2-{6-fluworo-4-[3-(2,5-disulfo-fenilażo)-4-idrossi-2-sulfonaft-7-ilammino]-1,3,5-triażin-2-ilammino}-3-{6-fluworo-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-ilażo)-4-idrossi-2-sulfonaft-7-ilammino]-1,3,5-triażin-2-ilammino}-propan melħ tas-sodju;

komponent ewlieni 1 (iżomeru 2): 2-{6-fluworo-4-[3-(2,5-disulfo-fenilażo)-4-idrossi-2-sulfonaft-7-ilammino]-1,3,5-triażin-2-ilammino}-3-{6-fluworo-4-[3-(2,5-disulfo-fenilażo)-4-idrossi-2-sulfonaft-7-ilammino]-1,3,5-triażin-2-ilammino}-propan melħ tas-sodju;

komponent ewlieni 2: 2,3-bis-{6-fluworo-4-[3-(2,5-disulfo-fenilażo)-4-idrossi-2-sulfonaft-7-ilammino]-1,3,5-triażin-2-ilammino}-propan melħ tas-sodju;

komponent ewlieni 3: 2,3-bis-{6-fluworo-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-ilażo)-4-idrossi-2-sulfonaft-7-ilammino]-1,3,5-triażin-2-ilammino}-propan melħ tas-sodju

 

422-610-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-300-00-7

1-imidażol-1-il-ottadekan-2-ol

 

434-120-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-301-00-2

dimetil-1-{[2-metossi-5-(2-metil-butossikarbonil)fenilkarbamojl]-[2-ottadeċil-1,1-diosso-1,2,4-benżotijadiażin-3-il]metil} imidażol-4,5-dikarbossilat

 

443-910-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-302-00-8

sulfonat tat-2-(5-carbamojl-1-etil-2-idrossi-4-metil-6-osso-1,6-diidro-piridin-3-ilażo)-4-(4-fluworo-6-(4-(2-sulfonilossi-etilsulfonil)-fenilammino)-1,3,5-triażin-2-ilammino)benżin disodju

 

432-980-4

243858-60-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-303-00-3

2-(1-metil-2-(4-fenossifenossi)etossi)piridin

 

429-800-1

95737-68-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-304-00-9

brumur tal-5,6-diidrossi-2,3-diidro-1H-indolju

 

421-170-6

138937-28-7

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-305-00-4

2-(2-idrossi-4-ottilossifenil)-2H-benżotriażol

 

448-630-9

3147-77-1

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-306-00-X

karbonat tat-(2,5-diossopirrolidin-1-il)-9H-fluworen-9-ilmetil

 

433-520-5

82911-69-1

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-307-00-5

klotijanidin (ISO);

3-[(2-kloro-1,3-tijażol-5-il)metil]-2-metil-1-nitrogwanidin

 

210880-92-5

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

613-308-00-0

2-ammino-5-metiltijażol

 

423-800-5

7305-71-7

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-309-00-6

1-metil-3-fenil-1-piperażin

 

431-180-2

5271-27-2

Xn; R21/22

Xi; R38-41

R52-53

Xn

R: 21/22-38-41-52/53

S: (2-)26-36/37/39-61

 

 

613-310-00-1

idroklorur ta’ (-)(3S,4R)-4-(4-fluworofenil)-3-(3,4-metilendiossi-fenossimetil)-N-benżilpiperidin

 

432-360-3

105813-13-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-24-37-60-61

 

 

613-311-00-7

metil-5-nitrofenil-gwanidin

 

435-500-1

152460-07-6

Xn; R22

Xi; R36

R43

R52-53

Xn

R: 22-36-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37-61

 

 

613-312-00-2

monoidroklorur tat-2-(4-metil-2-fenil-1-piperażinil)benżinmetanol

 

420-200-5

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-26-36/37/39-61

 

 

613-313-00-8

2-(4-(4-(3-piridinil)-1H-imidażol-1-il)butil)-1H-iżoindol-1,3(2H)-dion

 

442-780-9

173838-67-0

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

613-314-00-3

4-deċilossażolidin-2-on;

4-deċil-1,3-ossażolidin-2-on

 

443-770-7

7693-82-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-24-60-61

 

 

613-315-00-9

tetrapotassju 4-[5-[3-carbossilat-4,5-diidro-5-osso-1-(4-sulfonatfenil)pirażol-4-iliden]-3-(piperidinokarbonil)penta-1,3-dieniliden]-5-idrossi-1-(4-sulfonatfenil)pirażol-3-carbossilat

 

430-390-1

Xn; R20

R52-53

Xn

R: 20-52/53

S: (2-)25-61

 

 

613-316-00-4

trimetilpropan tri(3-ażiridinilpropanoat);

(TAZ)

H

257-765-0

52234-82-9

Muta. Cat. 3; R68

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-68

S: 26-36/37/39-42

 

 

615-044-00-1

4-klorofeniliżoċjanat

 

203-176-9

104-12-1

T+; R26

Xn; R22

Xi; R37/38-41

R42

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-37/38-41-42-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63-60-61

 

 

615-045-00-7

4,4′-metilen bis(3-kloro-2,6-di-etilfeniliżoċjanat)

 

420-530-1

R42/43

R53

Xn

R: 42/43-53

S: (2-)23-24-37-45-61

 

 

616-126-00-X

1-metil-4-nitro-3-propilpirażol-5-carbossammid

 

423-960-6

139756-01-7

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

616-164-00-7

dimossistrobin (ISO);

(E)-2-(metossiimino)-N-metil-2-[α-(2,5-ksililossi)-o-tolyl]acetammide

 

149961-52-4

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

N; R50-53

Xn; N

R: 20-40-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-40-63-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53

 

616-165-00-2

beflubutammid (ISO);

(RS)-N-benżil-2-(α,α,α,4-tetrafluworo-m-toliossi)butirammid

 

113614-08-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

616-166-00-8

ċjażofammid (ISO);

4-kloro-2-ċjano-N,N-dimetil-5-p-tolilimidażol-1-sulfonammid

 

120116-88-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 2,5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51-53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

616-167-00-3

N,N-dibutil-(2,5-diidro-5-tijosso-1H-tetrażol-1-il)aċetammid

 

418-290-6

168612-06-4

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)24-26-37

 

 

616-168-00-9

1-dimetilkarbamojl-4-(2-sulfonatoethil)piridinju

 

418-440-0

136997-71-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

616-169-00-4

4-[4-(2,2-dimetil-propanammid)]fenilażo-3-(2-kloro-5-(2-(3-pentadeċilfenossi)butilammid)anilin)-1-(2,4,6-triklorofenil)-2-pirażolin-5-on

 

420-220-4

92771-56-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-170-00-X

(2R)-2-ammino-2-fenilaċetammid

 

420-370-0

6485-67-2

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)22-26-36/37

 

 

616-171-00-5

2-(para-klorofenil)gliċineammid

 

420-830-0

102333-75-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

616-172-00-0

N-(2,2,6,6-tetrametil-1-ossilpiperidin-4-il)aċetammid;

(4-aċetammid-2,2,6,6-tetrametil-1-piperidinil)ossidanil

 

423-840-3

14691-89-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

616-174-00-1

idroklorur tat-2-butil-1,3-diażaspiro[4.4]non-1-en-4-on

 

424-560-4

151257-01-1

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36

S: (2-)22-26

 

 

616-175-00-7

2-(2-eżildeċilossi)benżammid

 

431-230-3

202483-62-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-176-00-2

3-N,N-bis(metossietil)amminoaċetanilid

 

432-530-7

24294-01-7

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)22-24-61

 

 

616-177-00-8

(3-(4-(2-(butil-(4-metilfenilsulfonil)-ammino)-feniltijo)-5-osso-1-(2,4,6-triklorofenil)-4,5-diidro-1H-pirażol-3-ilammino)-4-klorofenil)tetradekanammid;

N-[3-({4-[(2-{butil[(4-metilfenil)sulfonil]ammino}fenil)tijo]-5-osso-1-(2,4,6-triklorofenil)-4,5-diidro-1H-pirażol-3-il}ammino)-4-klorofenil]tetradekanammid

 

432-970-1

217324-98-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-178-00-3

N-(5-(bis(2-metossetil)ammino)-2-((2-ċjano-4,6-dinitrofenil)-ażo)fenil)aċetammid

 

434-500-9

52583-35-4

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

616-179-00-9

2-kloro-N-(4-metilfenil)aċetammid

 

435-170-9

16634-82-5

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

616-180-00-4

N,N-(dimetilammino)tijoaċetammid idroklorid

 

435-470-1

27366-72-9

Repr. Cat. 2; R61

N; R50-53

T; N

R: 61-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

616-181-00-X

4′-metildodekan-1-sulfonanilid

 

435-490-9

17417-32-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-182-00-5

N′-(1,3-dimetilbutiliden)-3-idrossi-2-naftoidrażid

 

435-860-1

214417-91-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-183-00-0

N-dodeċil-4-methossibenżammid

 

442-340-6

1854-15-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-184-00-6

3-metil-N-(5,8,13,14-tetraidro-5,8,14-triossonaft[2,3-ċ]akridin-6-il)benżammid

 

442-560-2

105043-55-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-186-00-7

N,N′-(2-kloro-1,4-fenilen)bis(3-ossobutanammid)

 

443-010-4

53641-10-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

616-188-00-8

ammid tal-aċidu 2-(5,5-dimetil-2,4-diossoossażolidin-3-il)-4,4-dimetil-3-osso-N-(2-metossi-5-ottadekanojlamminofenil)pentanojku

 

443-980-9

221215-20-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-189-00-3

N-[5-[bis-(2-metossi-etil)-ammino]-2-(6-bromo-2-metil-1,3-diosso-2,3-diidro-1H-iżoindol-5-il-ażo)-fenil]aċetammid

 

444-780-4

452962-97-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-190-00-9

N-deċil-4-nitrobenżammid

 

445-880-0

64026-19-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-191-00-4

2-etil-N-metil-N-(3-metilfenil)butanammid

 

446-190-2

406488-30-0

Xn; R22

Xi; R36/38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-36/38-43-51/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

616-192-00-X

2-[2-(3-butossipropil)-1,1-diosso-1,2,4-benżotijadiażin-3-yl]-5′-terz-butil-2-(5,5-dimetil-2,4-diosso-1,3-ossażolidin-3-il)-2′-[(2-etileksil)tijo]aċetanilid

 

448-060-0

727678-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-193-00-5

N-[2-(2-butil-4,6-diċjano-1,3-diosso-2,3-diidro-1H-iżoindol-5-ilażo)-5-dietilammino-fenil]aċetammid

 

449-940-7

368450-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-194-00-0

2,2-dietossi-N,N-dimetilaċetammid

 

449-950-1

34640-92-1

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

616-196-00-1

melħ tad-disodju tal-1-idrossi-4-(β-(4-(1-idrossi-3,6-disulfo-8-aċetilammino-2-naftilażo)fenossi)etossi)-N-dodeċil-2-naftammid

 

419-990-4

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-197-00-7

taħlita ta’: potassju N-[3-(dimetilossidoammino)propil]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-eptadekafluoroottan sulfonammidat;

N-[3-(dimetilossidoammino)propil]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ettadekafluworooktan sulfonammid

 

422-500-1

Xn; R48/22

Xn

R: 48/22

S: (2-)22-36

 

 

616-198-00-2

1,3-bis[12-idrossi-ottadekammid-N-metilen]-benżin

 

423-300-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-200-00-1

taħlita ta’: N,N′-etan-1,2-diilbis(eżanammid);

12-idrossi-N-[2-[(1-ossieżil)ammino]etil]ottadekanammid;

N,N′-etan-1,2-diilbis(12-idrossiottadeknammid)

 

432-430-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-201-00-7

aċidu 12-idrossiottadekanojku, prodotti tar-reazzjoni ma’ 1,3-benżindimetanammina u eżametilendiammina

 

432-840-2

220926-97-6

Xn; R20

R53

Xn

R: 20-53

S: (2-)22-61

 

 

616-202-00-2

taħlita ta’: 2,2′-[(3,3′-dikloro[1,1′-bifenil]-4,4′-dil)bis(ażo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)-3-ossobutanammid];

2-[[3,3′-dikloro-4′-[[1[[(2,4-dimetilfenil)ammino]karbonil]-2-ossopropil]ażo][1,1′-bifenil]-4-il]ażo]-N-(2-metilfenil)-3-osso-butanammid;

2-[[3,3′-dikloro-4′-[[1[[(2,4-dimetilfenil)ammino]karbonil]-2-ossopropil]ażo][1,1′-bifenil]-4-il]ażo]-N-(2-karbossilfenil)-3-osso-butanammid

 

434-330-5

Carc. Cat. 3; R40

R43

R53

Xn

R: 40-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

616-203-00-8

taħlita ta’: N-[5-[bis-(2-metossi-etil)-ammino]-2-(2-butil-4,6-diċjano-1,3-diosso-2,3-diidro-1H-iżoindol-5-il-ażo)-fenil]-aċetammid;

N-[2-(2-butil-4,6-diċjano-1,3-diosso-2,3-diidro-1H-iżoindol-5-ilażo)-5-dietilammino-fenil]-aċetammid

 

442-280-0

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-204-00-3

N,N′′-(metilendi-4,1-fenilen)bis[N′-oktilurea]

 

451-060-3

122886-55-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

617-022-00-7

taħlita ta’: diidroperossidu tal-1,2-dimetilpropilidin;

1,2-benżindikarbossilat tad-dimetil

 

442-480-8

O; R7

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

O; C; N

R: 7-22-34-43-51/53

S: (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-50-61

 

 

647-017-00-5

lakkaż

 

420-150-4

80498-15-3

R42

Xn

R: 42

S: (2-)23-45

 

 


ANNESS 1C

Il-kitbiet fl-Anness I bin-numri li ġejjin miktuba għandhom jitħassru:

024-004-01-4, 603-037-01-3, 603-155-00-8, and 611-084-00-9.


II Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Parlament Ewropew u Kunsill

16.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 11/83


DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-14 ta’ Jannar 2009

li taħtar il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u l-Assistent Kontrollur

(2009/30/KE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward ta’ l-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 42(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta ta’ lista tal-kandidati stabbilita mill-Kummissjoni fil-21 ta’ Ottubru 2008, skont l-Artikolu 42(1) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001, wara sejħa pubblika għal kandidaturi, bil-ħsieb tal-ħatra tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u tal-Assistent Kontrollur,

Billi għandha ssir il-ħatra, bi qbil komuni bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u tal-Assistent Kontrollur b’seħħ mis-17 ta’ Jannar 2009 għal perijodu ta’ ħames snin;

IDDEĊIDEW KIF ĠEJ:

Artikolu 1

B’dan qed jinħatru, għall-perijodu mis-17 ta’ Jannar 2009 sas-16 ta’ Jannar 2014:

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data: Is-Sur Peter HUSTINX

Assistent Kontrollur: Is-Sur Giovanni BUTTARELLI.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tieħu effett fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, 14 ta’ Jannar 2009.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

A. VONDRA


(1)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1. Edizzjoni Speċjali bil-Malti Kap. 13 Vol. 26, p. 102-124.


Kummissjoni

16.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 11/84


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-12 ta' Jannar 2009

li temenda d-Deċiżjoni 2007/716/KE rigward ċerti stabbilimenti fis-setturi tal-laħam u l-ħalib fil-Bulgarija

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8988)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2009/31/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat l-Att ta’ Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija, u b’mod partikolari l-Artikolu 42 tiegħu,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE tal-11 ta’ Diċembru 1989 dwar spezzjonijiet veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(4) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/716/KE (2) tistabbilixxi miżuri tranżitorji għar-rekwiżiti strutturali ta’ ċerti stabbilimenti fis-setturi tal-laħam u l-ħalib fil-Bulgarija previsti fir-Regolamenti (KE) Nru 852/2004 (3) u (KE) Nru 853/2004 (4) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Sakemm dawk l-istabbilimenti jkunu fi tranżizzjoni, il-prodotti li joriġinaw minnhom għandhom jitqiegħdu biss fis-suq domestiku jew jintużaw għal aktar ipproċessar fi stabbilimenti Bulgari fi tranżizzjoni.

(2)

Id-Deċiżjoni 2007/716/KE ġiet emendata mid-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2008/290/KE (5), 2008/330/KE (6), 2008/552/KE (7), 2008/678/KE (8) u 2008/828/KE (9).

(3)

Skont dikjarazzjoni uffiċjali mill-awtorità kompetenti Bulgara, ċerti stabbilimenti fis-setturi tal-laħam u l-ħalib waqqfu l-attivitajiet tagħhom jew lestew il-proċess ta’ aġġornament tagħhom u issa jinsabu f’konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni Komunitarja. Dawn l-istabbilimenti għalhekk għandhom jitneħħew mil-lista ta’ stabbilimenti fi tranżizzjoni.

(4)

L-Anness tad-Deċiżjoni 2007/716/KE għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(5)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness tad-Deċiżjoni 2007/716/KE għandu jkun emendat skont l-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 12 ta’ Jannar 2009.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  ĠU L 289, 7.11.2007, p. 14.

(3)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 1; ikkoreġuta bil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 3.

(4)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55; ikkoreġuta bil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 22.

(5)  ĠU L 96, 9.4.2008, p. 35.

(6)  ĠU L 114, 26.4.2008, p. 94.

(7)  ĠU L 178, 5.7.2008, p. 43.

(8)  ĠU L 221, 19.8.2008, p. 32.

(9)  ĠU L 294, 1.11.2008, p. 11.


ANNESS

L-Anness tad-Deċiżjoni 2007/716/KE huwa emendat kif ġej:

(1)

L-annotazzjonijiet li jmiss għall-istabbilimenti tal-ipproċessar tal-laħam huma mħassra:

Nru

Nru Veterinarju

Isem tal-istabbiliment

Belt/Triq jew Raħal/Reġjun

“1.

BG 0101001

‘Melnichen kombinat Rila STH’ AD

gr. Blagoevgrad

ul. ‘V. Levski’ 56

19.

BG 0401012

‘Polikomers-SG’ EOOD

s. Shemshevo

obsht. V. Tarnovo

104.

BG 0602004

‘Z i K’ OOD

gr. Vratsa

ul. ‘Vasil Kanchov’ 25

126.

BG 2202025

ET ‘Takt-Asia Milanova’

gr. Sofia

obsht. Lyulin

ul. ‘Obelsko shose’ 11

260.

BG 1204008

ET ‘Petar Parvanov - Demetra’

gr. Lom

ul. ‘Belogradchishko shose’ 1

283.

BG 1604014

‘Elko’ OOD

gr. Plovdiv

ul. ‘Brezovsko shose’ 170

355.

BG 2504001

ET ‘Stezis’

gr. Omurtag

Promishlena zona”

(2)

L-annotazzjonijiet li jmiss għall-istabbilimenti tal-ipproċessar tal-ħalib huma mħassra:

Nru

Nru Veterinarju

Isem tal-istabbiliment

Belt/Triq jew Raħal/Reġjun

“16.

BG 1512033

ET ‘Voynov-Ventsislav Hristakiev’

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

39.

BG 2312036

ET ‘Rosen Deyanski-DEYA’

s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod

50.

BG 1612020

ET ‘Bor-Chvor’

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

60.

BG 2812003

‘Balgarski yogurt’ OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

110.

1612013

‘Polidey - 2’ OOD

s. Domlyan

171.

2412019

‘Dekada’ OOD

s. Elhovo

obsht. Stara Zagora

205.

BG 2218045

‘El-Em-Impeks’ EOOD

gr. Sofia

Kv. Gorna bania”


16.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 11/s3


NOTA LILL-QARREJ

L-istituzzjonijiet iddeċidew li ma jikkwotawx aktar fit-testi tagħhom l-aħħar emenda ta' l-atti kkwotati.

Sakemm mhux indikat mod ieħor, l-atti mmsemija fit-testi ppubblikati hawn jirreferu għall-atti li bħalissa huma fis-seħħ.