ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 6

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
10ta' Jannar 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 15/2009 tat-8 ta’ Jannar 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 367/2006 li jimponi dazju kumpensatorju definittiv fuq l-importazzjoni ta’ film tal-polietilene terftalat (PET) li joriġina fl-Indja u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1292/2007 li jimponi dazju definittiv ta’ kontra d-dumping fuq importazzjonijiet ta’ tertuqa tal-polietilene terftalat (PET) li joriġinaw fl-Indja

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 16/2009 tad-9 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

18

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2008/128/KE tat-22 ta’ Diċembru 2008 li tippreskrivi l-kriterji speċifiċi tal-purità ta’ sustanzi ta' taħlil għall-użu fl-ikel (Verżjoni kodifikata) ( 1 )

20

 

 

II   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2009/10/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta’ Diċembru 2008 li tistabbilixxi formola għar-rappurtar ta’ aċċidenti kbar skond id-Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE dwar il-kontroll ta’ perikoli ta’ aċċidenti kbar fl-użu ta’ [li jinvolvu] sustanzi perikolużi (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 7530)  ( 1 )

64

 

 

2009/11/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Diċembru 2008 li tawtorizza metodi għall-klassifikazzjoni tal-karkassi tal-majjali fi Spanja (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8477)

79

 

 

2009/12/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Diċembru 2008 li tawtorizza metodi għall-klassifikazzjoni tal-karkassi tal-majjali fid-Danimarka (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8498)

83

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIM INTERNAZZJONALI

 

 

2009/13/KE

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2008 tal-Kumitat Veterinarju Konġunt stabbilit bil-ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ ta’ prodotti agrikoli tat-23 ta’ Diċembru 2008 rigward l-emenda tal-Appendiċi 2, 3, 4, 5, 6 u 10 tal-Anness 11 tal-Ftehim

89

 

 

Corrigendum

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1077/2008 tat-3 ta’ Novembru 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1966/2006 dwar ir-reġistrazzjoni u r-rappurtar elettroniku tal-attivitajiet tas-sajd u dwar il-mezzi ta’ telerilevament u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1566/2007 ( ĠU L 295, 4.11.2008 )

117

 

 

 

*

Nota lill-qarrej (Ara paġna 3 tal-qoxra)

s3

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

10.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 6/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 15/2009

tat-8 ta’ Jannar 2009

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 367/2006 li jimponi dazju kumpensatorju definittiv fuq l-importazzjoni ta’ film tal-polietilene terftalat (PET) li joriġina fl-Indja u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1292/2007 li jimponi dazju definittiv ta’ kontra d-dumping fuq importazzjonijiet ta’ tertuqa tal-polietilene terftalat (PET) li joriġinaw fl-Indja

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2026/97 tas-6 ta’ Ottubru 1997 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Komunità Ewropea (1) (“ir-Regolament bażiku”), u b’mod partikolari l-Artikoli 19 u 24 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta sottomessa mill-Kummissjoni wara konsultazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv,

Billi:

A.   PROĊEDURA

I.   Investigazzjoni preċedenti u miżuri kumpensatorji eżistenti

(1)

F’Diċembru 1999, permezz tar-Regolament (KE) Nru 2597/1999 (2), il-Kunsill impona dazju kumpensatorju definittiv fuq importazzjonijiet ta’ film tal-polietilene terftalat (PET) (“il-prodott ikkonċernat”) li jaqa’ taħt il-kodiċi CN ex 3920 62 19 u ex 3920 62 90, li joriġina mill-Indja. L-investigazzjoni li wasslet għall-adozzjoni ta’ dak ir-Regolament minn issa ‘l quddiem hija msemmija bħala l-“investigazzjoni oriġinali”. Il-miżuri ħadu l-għamla ta’ dazju kumpensatorju ad valorem, li jvarja bejn 3,8 % u 19,1 % impost fuq importazzjonijiet minn esportaturi msemmija individwalment, b’rata ta’ dazju residwali ta’ 19,1 % impost fuq importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat mill-kumpaniji l-oħra kollha. Il-perjodu ta’ investigazzjoni tal-investigazzjoni oriġinali kien mill-1 ta’ Ottubru 1997 sat-30 ta’ Settembru 1998.

(2)

F’Marzu 2006, permezz tar-Regolament (KE) Nru 367/2006 (3), il-Kunsill, wara reviżjoni tal-iskadenza skont l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku, żamm id-dazju kumpensatorju definittiv impost mir-Regolament (KE) Nru 2597/1999 dwar importazzjonijiet ta’ film tal-PET li joriġina mill-Indja. Il-perjodu ta’ investigazzjoni tar-reviżjoni kien mill-1 ta’ Ottubru 2003 sat-30 ta’ Settembru 2004.

(3)

F’Awwissu 2006, permezz tar-Regolament (KE) Nru 1288/2006 (4), il-Kunsill, wara reviżjoni interim rigward is-sussidjar ta’ produttur ta’ film PET Indjan, Garware Polyester Limited (“Garware”), emenda d-dazju kumpensatorju definittiv impost fuq Garware permezz tar-Regolament (KE) Nru 367/2006.

(4)

F’Settembru 2007, permezz tar-Regolament (KE) Nru 1124/2007 (5), il-Kunsill, wara reviżjoni interim parzjali rigward is-sussidju ta’ produttur ieħor ta’ film PET Indjan, Jindal Poly Films, Limited, qabel magħruf bħala Jindal Polyester Ltd, (Jindal), emenda d-dazju kumpensatorju definittiv impost fuq Jindal permezz tar-Regolament (KE) Nru 367/2006.

II.   Miżuri eżistenti ta’ kontra d-dumping

(5)

F’Awwissu 2001, permezz tar-Regolament (KE) Nru 1676/2001 (6), il-Kunsill impona dazju ta’ kontra d-dumping definittiv fuq importazzjonijiet ta’ film tal-polietilene terftalat (PET) li joriġina, inter alia, mill-Indja. Il-miżuri kkonsistew f’dazju ta’ kontra d-dumping ad valorem li jvarja bejn 0 % u 62,6 % impost fuq importazzjonijiet minn esportaturi msemmija individwalment, b’rata ta’ dazju residwali ta’ 53,3 % fuq importazzjonijiet mill-kumpaniji l-oħra kollha.

(6)

F’Marzu 2006, permezz tar-Regolament (KE) Nru 366/2006 (7), il-Kunsill emenda l-livell ta’ marġini ta’ dumping ikkalkulati permezz tar-Regolament (KE) Nru 1676/2001. Il-marġini tad-dumping il-ġodda jvarjaw bejn 3,2 % u 29,3 % u d-dazju ta’ dumping ġdid ivarja bejn 0 % u 18 % skont id-dazji kumpensatorji li jirriżultaw minn sussidji ta’ esportazzjoni imposti fuq l-istess prodotti li joriġinaw mill-Indja, kif modifikati skont ir-Regolament (KE) Nru 367/2006, li kien adottat wara reviżjoni tal-iskadenza tar-Regolament (KE) Nru 2579/1999 imsemmi fil-premessa (1) hawn fuq. F’Awwissu 2006, permezz tar-Regolament (KE) Nru 1288/2006, il-Kunsill, wara reviżjoni interim rigward is-sussidjar ta’ produttur ta’ film PET Indjan, Garware Polyester Limited (“Garware”), emenda d-dazju ta’ kontra d-dumping definittiv impost fuq Garware permezz tar-Regolament (KE) Nru 1676/2001.

(7)

F’Settembru 2006, permezz tar-Regolament (KE) Nru 1424/2006 (8), il-Kunsill, wara talba ta’ produttur ta’ esportazzjoni ġdid emenda r-Regolament (KE) Nru 1676/2001 fir-rigward ta’ SRF Limited. Ir-Regolament stabbilixxa marġini ta’ dumping ta’ 15,5 % u rata ta’ dazju ta’ dumping ta’ 3,5 % għall-kumpanija kkonċernata skont il-marġini tas-sussidju ta’ esportazzjoni tal-kumpanija kif ivverifikat fl-investigazzjoni ta’ kontra s-sussidji li wasslet għall-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru 367/2006 msemmi fuq. Peress li l-kumpanija ma kellhiex dazju kumpensatorju individwali, kienet applikata r-rata stabbilita għall-kumpaniji l-oħra kollha.

(8)

Il-Kunsill, permezz tar-Regolament (KE) Nru 1292/2007 (9) impona dazju ta’ kontra d-dumping definittiv fuq importazzjonijiet ta’ film tal-polietilene terftalat (PET) li joriġinaw mill-Indja wara reviżjoni ta’ skadenza skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 384/96 tat-22 ta’ Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (10) (“ir-Regolament bażiku ta’ kontra d-dumping”). L-istess Regolament temm reviżjoni interim parzjali ta’ dawn l-importazzjonijiet, limitata għal esportatur Indjan wieħed skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament bażiku ta’ kontra d-dumping.

III.   Inizjazzjoni ta’ reviżjoni interim parzjali

(9)

Wara l-estensjoni tal-validità tad-dazju kumpensatorju definittiv f’Marzu 2006, il-Gvern tal-Indja (“GOI”) għamel sottomissjonijiet li ċ-ċirkostanzi fir-rigward ta’ żewġ skemi ta’ sussidji (l-Iskema tal-Passbook għall-Intitolar tad-Dazji u l-Eżenzjoni tat-Taxxa fuq id-Dħul skont it-Taqsima 80 HHC tal-Att dwar it-Taxxa fuq id-Dħul) kienu inbidlu u li dawn il-bidliet kienu ta’ natura permanenti. Konsegwentement, kien argumentat li l-livell ta’ sussidjar kien probabbilment naqas u għalhekk miżuri li kienu stabbiliti parzjalment fuq dawn l-iskemi għandhom ikunu riveduti.

(10)

Il-Kummissjoni eżaminat l-evidenza sottomessa mill-Gvern tal-Indja u kkunsidrat li hija biżżejjed biex tiġġustifika l-inizjazzjoni ta’ reviżjoni skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 19 tar-Regolament bażiku. Wara konsultazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv, il-Kummissjoni bdiet, permezz ta’ Avviż ta’ Inizjazzjoni, ippubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fit-12 ta’ Ottubru 2007 (11), reviżjoni interim parzjali ex officio limitata għal-livell ta’ sussidjar tad-dazju kumpensatorju fis-seħħ fir-rigward ta’ importazzjonijiet ta’ film tal-polietilene terftalat (PET) li joriġinaw mill-Indja.

(11)

L-iskop tal-investigazzjoni għar-reviżjoni interim parzjali hija li tevalwa l-bżonn għal kontinwazzjoni, tneħħija jew emenda tal-miżuri eżistenti fir-rigward ta’ dawk il-kumpaniji li bbenefikaw minn xi waħda mill-iskemi ta’ sussidju jew it-tnejn li huma li kienu allegatament inbidlu, meta biżżejjed evidenza kienet ipprovduta skont id-dispożizzjonijiet relevanti tal-Avviż ta’ Inizjazzjoni. L-investigazzjoni għar-reviżjoni interim parzjali tevalwa ukoll il-bżonn, skont is-sejbiet tar-reviżjoni, li jkunu riveduti l-miżuri applikabbli għal kumpaniji oħra kooperaturi fl-investigazzjoni li jistabbilixxu l-livell ta’ miżuri eżistenti u/jew il-miżura residwali applikabbli għall-kumpaniji l-oħra kollha.

(12)

Ir-reviżjoni kienet limitata għal-livell ta’ sussidjar tal-kumpaniji mniżżla fl-Anness tal-Avviż ta’ Inizjazzjoni kif ukoll għal esportaturi oħra li kienu mistiedna li jippreżentaw lilhom infushom skont il-kondizzjonijiet u fil-limitu ta’ żmien stabbilit fl-Avviż ta’ Inizjazzjoni.

IV.   Perjodu ta’ Investigazzjoni

(13)

L-investigazzjoni tal-livell ta’ sussidjar kopriet il-perjodu mill-1 ta’ Ottubru 2006 sat-30 ta’ Settembru 2007 (“perjodu tal-investigazzjoni għar-reviżjoni” jew “RIP”).

V.   Partijiet ikkonċernati mill-investigazzjoni

(14)

Il-Kummissjoni infurmat uffiċjalment lill-Gvern tal-Indja u lil dawk il-produtturi esportaturi Indjani li kkooperaw fl-investigazzjoni preċedenti, li kienu msemmija skont ir-Regolament (KE) Nru 367/2006 u li kienu mniżżla fl-Anness tal-Avviż ta’ Inizjazzjoni tar-reviżjoni interim parzjali, li nstabu li bbenefikaw minn kwalunkwe waħda miż-żewġ skemi ta’ sussidji allegatament mibdula, kif ukoll Du Pont Tejin Films, il-Lussemburgu, Mitsubishi Polyester Film, il-Ġermanja, Toray Plastics Europe, Franza u Nurell, l-Italja, li jirrappreżentaw maġġoranza kbira tal-produzzjoni ta’ film PET fil-Komunità (minn issa ‘l quddiem imsemmija “l-industrija Komunitarja”), bl-inizjazzjoni tal-investigazzjoni għar-reviżjoni interim parzjali. Il-partijiet interessati kienu mogħtija l-opportunità li jippreżentaw l-opinjonijiet tagħhom bil-miktub u li jitolbu seduta fil-limitu ta’ żmien stabbilit fl-Avviż ta’ Inizjazzjoni.

(15)

Il-partijiet interessati kollha, li talbu dan u urew li kien hemm raġunijiet partikolari għala għandhom jinstemgħu, kienu mogħtija seduta.

(16)

Il-kummenti bil-miktub u orali sottomessi mill-partijiet kienu meqjusa u, fejn xieraq, kienu kkunsidrati.

(17)

Skont in-numru apparenti ta’ partijiet involuti f’din ir-reviżjoni, l-użu ta’ metodi tat-teħid ta’ kampjuni għall-investigazzjoni ta’ sussidjar kien maħsub skont l-Artikolu 27 tar-Regolament bażiku. Sabiex il-Kummissjoni tkun tista’ tiddeċiedi jekk ikunx neċessarju t-teħid ta’ kampjuni u, jekk iva, biex tagħżel kampjun, il-produtturi esportaturi kienu mitluba, skont l-Artikolu 27 tar-Regolament bażiku, biex jippreżentaw lilhom infushom fi żmien 15-il jum mill-bidu tar-reviżjoni interim parzjali u jipprovdu lill-Kummissjoni bl-informazzjoni mitluba fl-Avviż ta’ Inizjazzjoni.

(18)

Wara eżaminazzjoni tal-informazzjoni sottomessa, fid-dawl tan-numru ta’ produtturi esportaturi fl-Indja li wrew il-volontà tagħhom li jikkooperaw, kien deċiż li t-teħid ta’ kampjuni ma kienx neċessarju f’dan il-każ.

(19)

Kumpanija waħda, SRF Limited, li ma kinitx imniżżla fl-Anness tal-Avviż ta’ Inizjazzjoni, ippreżentat ruħha u pprovdiet evidenza li ssodisfat id-dispożizzjonijiet ta’ eliġibbiltà tal-ambitu tal-investigazzjoni għar-reviżjoni interim parzjali bħal dawk stabbiliti fil-punt (4) tal-Avviż ta’ Inizjazzjoni. Konsegwentement, din il-kumpanija kienet inkluża f’din l-investigazzjoni għar-reviżjoni.

(20)

Kumpanija waħda, Flex Industries Limited, suġġetta għal dazju kumpensatorju (ir-Regolament (KE) Nru 367/2006) u dazju ta’ kontra d-dumping (ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1292/2007) bidlet isimha u issa hija magħrufa bħala Uflex Limited. Din il-bidla ta’ isem ma taffettwax is-sejbiet ta’ investigazzjonijiet preċedenti.

(21)

Sabiex tikseb l-informazzjoni neċessarja għall-investigazzjoni tagħha, il-Kummissjoni bagħtet kwestjonarji lill-produtturi esportaturi li ssodisfaw il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Avviż ta’ Inizjazzjoni. Barra minn hekk, kien mibgħut kwestjonarju lill-Gvern tal-Indja.

(22)

Waslu risposti għall-kwestjonarji minn ħames produtturi esportaturi Indjani, u mill-Gvern tal-Indja.

(23)

Il-Kummissjoni fittxet u vverifikat l-informazzjoni kollha li qieset bħala meħtieġa għad-determinazzjoni tas-sussidjar. Saru żjajjar ta’ verifika fl-istabbiliment tal-Gvern tal-Indja, tal-Gvern ta’ Maharashtra f’Mumbai, tal-Bank ta’ Riżerva fl-Indja f’Mumbai, u tal-kumpaniji li ġejjin:

Ester Industries Limited, New Delhi

Garware Polyester Limited, Mumbai

Polyplex Corporation Limited, Noida

SRF Limited, Gurgaon

Uflex Limited, Noida

VI.   Żvelar u kummenti fuq il-proċedura

(24)

Il-Gvern tal-Indja u l-partijiet l-oħra interessati kienu infurmati bil-fatti essenzjali u l-kunsiderazzjonijiet li fuqhom kien maħsub li jkun propost li jkunu emendati r-rati ta’ dazju applikabbli għall-produtturi esportaturi kooperaturi Indjani kkonċernati u li jkunu prolongati miżuri eżistenti għall-kumpaniji l-oħra kollha li ma kkooperawx ma’ din ir-reviżjoni interim parzjali. Kienu mogħtija wkoll ħin raġonevoli biex jikkummentaw. Is-sottomissjonijiet u l-kummenti kollha kienu kkunsidrati dovutament kif stabbilit iktar ‘il quddiem.

B.   PRODOTT IKKONĊERNAT

(25)

Il-prodott kopert minn din ir-reviżjoni huwa l-istess prodott bħal dak ikkonċernat mir-Regolament (KE) Nru 367/2006, fi kliem ieħor film tal-polietilene terftalat (PET) li jaqa’ taħt il-kodiċijiet CN ex 3920 62 19 u ex 3920 62 90 li joriġina mill-Indja.

Ċ.   SUSSIDJAR

1.   Introduzzjoni

Skemi nazzjonali

(26)

Fuq il-bażi tal-informazzjoni sottomessa mill-Gvern tal-Indja u l-produtturi esportaturi kooperaturi Indjani u r-risposti għall-kwestjonarju tal-Kummissjoni, l-iskemi li ġejjin, li allegatament jinvolvu l-għoti ta’ sussidji, kienu investigati:

(a)

L-Iskema ta’ Awtorizzazzjoni bil-quddiem (qabel magħrufa bħala l-Iskema tal-Liċenzja bil-Quddiem);

(b)

L-Iskema tal-Passbook għall-Intitolar tad-Dazji;

(ċ)

L-Iskema tal-Oġġetti Kapitali għall-Promozzjoni tal-Esportazzjoni;

(d)

Żoni Ekonomiċi Speċjali/Żoni ta’ Proċessar għall-Esportazzjoni/Unitajiet Orjentati lejn l-Esportazzjoni;

(e)

L-Iskema ta’ Eżenzjoni Fiskali;

(f)

L-Iskema tal-Kreditu għall-Esportazzjoni.

Skemi reġjonali

(g)

L-Iskema ta’ Pakkett ta’ Inċentivi (PSI)

(27)

L-iskemi (a) sa (d) speċifikati aktar ‘il fuq huma bbażati fuq l-Att tal-1992 dwar il-Kummerċ Barrani (Żvilupp u Regolament) (Nru 22 tal-1992) li daħal fis-seħħ fis-7 ta’ Awwissu 1992 (“l-Att dwar il-Kummerċ Barrani”). L-Att dwar il-Kummerċ Barrani jawtorizza lill-Gvern tal-Indja sabiex joħroġ notifiki dwar il-politika tal-esportazzjoni u l-importazzjoni. Dawn ġew miġbura fil-qosor fid-dokumenti “Politika dwar l-Esportazzjoni u l-Importazzjoni” li jinħarġu mill-Ministeru tal-Kummerċ kull ħames snin u jiġu aġġornati regolarment. Dokument wieħed dwar il-Politika tal-Esportazzjoni u l-Importazzjoni huwa rilevanti għall-perjodu tal-investigazzjoni għar-reviżjoni ta’ dan il-każ, jiġifieri il-pjan ta’ ħames snin relatat mal-perjodu mill-1 ta’ Settembru 2004 sal-31 ta’ Marzu 2009 (“politika EXIM 04-09”). Barra minn hekk, il-Gvern tal-Indja stabbilixxa wkoll il-proċeduri li jirregolaw il-politika EXIM 04-09 fil-“Manwal ta’ Proċeduri – l-1 ta’ Settembru 2004 sal-31 ta’ Marzu 2009, Volum I” (“HOP I 04-09”). Il-Manwal ta’ Proċeduri huwa aġġornat ukoll fuq bażi regolari.

(28)

L-Iskema tal-Eżenzjoni Fiskali speċifikata f’(e) hija bbażata fuq l-Att tal-1961 dwar it-Taxxa fuq id-Dħul, li jiġi emendat kull sena bl-Att dwar il-Finanzi.

(29)

L-Iskema tal-Kreditu għall-Esportazzjoni speċifikata aktar ‘il fuq f’(f) hija bbażata fuq it-Taqsimiet 21 u 35 A tal-Att tal-1949 dwar ir-Regolamentazzjoni Bankarja, li jippermetti lill-Bank ta’ Riżerva tal-Indja (“RBI”) jagħti struzzjonijiet lill-banek kummerċjali dwar il-kreditu fuq l-esportazzjoni.

(30)

L-iskema speċifikata fuq taħt (g) hija regolata mill-awtoritajiet tal-Istat fl-Indja.

(31)

Skont l-Artikolu 11(10) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni stiednet lill-Gvern tal-Indja għal konsultazzjonijiet addizzjonali fir-rigward kemm tal-iskemi mibdula u kemm ta’ dawk mhux mibdula bl-għan li tiċċara s-sitwazzjoni fattwali fir-rigward tal-iskemi allegati u biex jaslu għal soluzzjoni miftiehma b’mod reċiproku. Wara dawn il-konsultazzjonijiet, u fin-nuqqas ta’ soluzzjoni miftiehma b’mod reċiproku relatata ma’ dawn l-iskemi, il-Kummissjoni inkludiet dawn l-iskemi kollha fl-investigazzjoni ta’ sussidjar.

Kummenti ġenerali tal-iżvelar dwar is-sussidjar

(32)

Wara l-iżvelar, il-Gvern tal-Indja u produttur esportatur wieħed argumentaw li ma ġiex iddeterminat li l-iskemi investigati jagħtu benefiċċju lir-reċipjent. Bi tweġiba għal din id-dikjarazzjoni, wieħed għandu jinnota li għal kull skema investigata ġie stabbilit jekk kwalunkwe konċessjoni hijiex sussidju skont it-tifsira tal-Artikolu 2(1)(a) u l-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku, fi kliem ieħor kontribuzzjoni finanzjarja tal-Gvern tal-Indja li tagħti benefiċċju lill-produtturi esportaturi investigati. Barra minn hekk, ġie spjegat għaliex il-benefiċċji fl-iskemi varji jitqiesu bħala eliġibbli għal kumpens. Barra minn hekk, il-produtturi esportaturi kollha li kkooperaw irċevew dokument bil-kalkoli ddettaljati li jispjega kif il-benefiċċji ġew stabbiliti f’kull skema. Konsegwentement, din id-dikjarazzjoni ġiet miċħuda.

2.   L-iskema ta’ awtorizzazzjoni bil-quddiem (“AAS”)

(a)   Bażi legali

(33)

Id-deskrizzjoni dettaljata tal-iskema tinsab fil-paragrafi 4.1.1 sa 4.1.14 tal-politika EXIM 04-09 u fil-kapitoli 4.1 sa 4.30 tal-HOP I 04-09. Din l-iskema kienet imsemmija L-Iskema tal-Liċenzja bil-Quddiem matul l-investigazzjoni għar-reviżjoni preċedenti li wasslet għall-impożizzjoni mir-Regolament (KE) Nru 367/2006 tad-dazju kumpensatorju definittiv preżentament fis-seħħ.

(b)   Eliġibbiltà

(34)

L-“AAS” tikkonsisti f’sitt sotto-skemi, kif deskritti f’iktar dettall fil-premessa (35). Dawk is-sotto-skemi huma differenti inter alia fl-ambitu tal-eliġibbiltà. Il-manifatturi esportaturi u n-negozjanti esportaturi “marbuta ma’” manifatturi ta’ sostenn huma eliġibbli għall-esportazzjonijiet fiżiċi “AAS” u għall-“AAS” għal rekwiżit annwali. Manifatturi esportaturi li jipprovdu lill-esportatur finali huma eliġibbli għal “AAS” għal provvisti intermedjarji. Kuntratturi ewlenin li jipprovdu lill-kategoriji ta’ “esportazzjoni meqjus” imsemmija fil-paragrafu 8.2 tal-politika EXIM-04-09, bħal fornituri ta’ unità ta’ orjentazzjoni lejn l-esportazzjoni (“EOU”), huma eliġibbli għal esportazzjoni meqjus tal-AAS. Eventwalment, fornituri intermedjarji għall-manifatturi esportaturi huma eliġibbi għal benefiċċji ta’ “esportazzjoni meqjus” skont is-sotto-skemi tal-Ordni għar-Rilaxx bil-Quddiem (“ARO”) u ħruġ ta’ ittra ta’ kreditu interna immedjatament kif tagħlaq dik ta’ qabel.

(ċ)   Implimentazzjoni prattika

(35)

Awtorizzazzjonijiet bil-quddiem jistgħu jkunu maħruġa għal:

(i)

Esportazzjonijiet fiżiċi: Din hi s-sotto-skema ewlenija. Tippermetti għal importazzjoni bla dazju ta’ materjali ta’ input għall-produzzjoni li tirriżulta fi prodott ta’ esportazzjoni speċifiku. “Fiżiku” f’dan il-kuntest tfisser li l-prodott ta’ esportazzjoni għandu jitlaq mit-territorju Indjan. Konċessjoni ta’ importazzjoni u obbligu ta’ esportazzjoni inkluż it-tip ta’ prodott ta’ esportazzjoni huma speċifikati fil-liċenzja.

(ii)

Rekwiżit annwali: Din l-awtorizzazzjoni mhix konnessa ma’ prodott ta’ esportazzjoni speċifiku, iżda ma’ grupp ta’ prodotti aktar wiesa’ (eż. prodotti kimiċi u dawk relatati). Id-detentur tal-liċenzja ’ – sa ċertu limitu fil-valur iffissat mill-prestazzjoni ta’ esportazzjoni preċedenti – jimporta bla ħlas ta’ dazju kwalunkwe input li għandha tkun użata fil-manifattura ta’ kwalunkwe mill-oġġetti li jaqgħu taħt dan il-grupp ta’ produzzjoni. Jista’ jagħżel li jesporta kwalunkwe prodott li jirriżulta u li jaqa’ taħt il-grupp ta’ produzzjoni li juża dan il-materjal eżenti mid-dazju.

(iii)

Provvisti intermedjarji: Din is-sotto-skema tkopri każijiet fejn żewġ manifatturi għandhom l-intenzjoni li jipproduċu prodott ta’ esportazzjoni wieħed u jaqsmu l-proċess ta’ produzzjoni. Il-manifattur-esportatur li jipproduċi l-prodott intermedjarju jista’ jimporta materjali ta’ input mingħajr dazju u jista’ jikseb għal dan l-għan AAS għal provvisti intermedjarji. L-esportatur finali jiffinalizza l-produzzjoni u huwa obbligat li jesporta l-prodott lest.

(iv)

Oġġetti meqjusa esportati: Din is-sotto-skema tippermetti kuntrattur ewlieni biex jimporta inputs bla dazju li huma rikjesti fil-manifattura ta’ prodotti li għandhom jinbiegħu bħala “oġġetti meqjusa esportati” għall-kategoriji ta’ konsumaturi msemmija fil-paragrafu 8.2.(b) sa (f),(g),(i) u (j) tal-politika EXIM 04-09. Skont il-Gvern tal-Indja, oġġetti meqjusa esportati jirreferu għal dawk it-tranżazzjonijiet li fihom il-prodotti provvisti ma jitilqux mill-pajjiż. Numru ta’ kategoriji ta’ provvista huma kkunsidrati bħala oġġetti meqjusa esportati sakemm il-prodotti jkunu manifatturati fl-Indja, eż. provvista ta’ prodotti lejn EOU jew lejn kumpanija lokalizzata f’żona ekonomika speċjali (“SEZ”).

(v)

ARO: Id-detentur tal-AAS li għandu l-intenzjoni li jġib l-inputs minn sorsi indiġeni, minflok ma jimporta direttament, għandu l-għażla li jġibhom permezz tal-AROs. F’dawn il-każijiet l-Awtorizzazzjonijiet bil-Quddiem huma validati bħala AROs u huma endorsjati lill-fornitur indiġenu wara kunsinna tal-oġġetti speċifikati fiha. L-endorsjar tal-ARO tintitola lill-fornitur indiġenu għall-benefiċċji fuq oġġetti meqjusa esportati kif speċifikat fil-paragrafu 8.3 tal-politika EXIM 04-09 (fi kliem ieħor AAS għal provvisti intermedjarji/oġġetti meqjusa esportati, ħlas lura ta’ dazju mħallas fuq oġġetti meqjusa esportati u r-rifużjoni ta’ dazju tas-sisa finali). Il-mekkaniżmu ARO jirrifondi t-taxxi u d-dazji lill-fornitur minflok ma jirrifondihom lill-esportatur finali fil-forma ta’ ħlas lura/rifużjoni tad-dazji. Ir-rifużjoni tat-taxxi/dazji hija disponibbli għal inputs indiġeni kif ukoll inputs importati.

(vi)

Ħruġ ta’ ittra ta’ kreditu interna immedjatament kif tagħlaq dik ta’ qabel: Din is-sotto-skema tkopri għal darb’oħra provvisti indiġeni lil detentur tal-Awtorizzazzjoni bil-Quddiem. Id-detentur ta’ Awtorizzazzjoni bil-Quddiem jista’ javviċina bank biex jiftaħ ittra ta’ kreditu interna favur fornitur indiġenu. L-awtorizzazzjoni titħassar mill-bank għall-importazzjoni diretta, b’konnessjoni biss mal-valur u l-volum ta’ oġġetti miġjuba minn sorsi indiġeni minflok ma jkunu importati. Il-fornitur indiġenu għandu jkun intitolat għal benefiċċji fuq oġġetti meqjusa esportati kif stabbiliti fil-paragrafu 8.3 tal-politika EXIM 04-09 (fi kliem ieħor, AAS għal provvisti intermedjarji/oġġetti meqjusa esportati, ħlas lura ta’ oġġetti meqjusa esportati u rifużjoni ta’ dazju tas-sisa finali).

(36)

Tlieta mill-produtturi kooperaturi esportaturi rċevew konċessjonijiet skont l-AAS konnessi mal-prodott ikkonċernat matul il-perjodu tal-investigazzjoni għar-reviżjoni. Tnejn minn dawn il-kumpaniji użaw tnejn mis-sotto-skemi, fi kliem ieħor (i) esportazzjonijiet fiżiċi AAS u (iii) AAS għal provvisti intermedjarji. It-tielet kumpanija użat sotto-skema (ii) AAS għal rekwiżit annwali. Għalhekk mhux neċessarju li jkun stabbilit l-ammont ta’ kumpens tas-sotto-skemi mhux użati li jibqa’.

(37)

Għal skopijiet ta’ verifikazzjoni mill-awtoritajiet Indjani, detentur ta’ Awtorizzazzjoni bil-Quddiem huwa legalment obbligat li jżomm “kont veru u propju tal-konsum u utilizzazzjoni ta’ prodotti bla dazju importati/akkwistati domestikament” f’format speċifikat (kapitoli 4.26, 4.30 u Appendiċi 23 HOP I 04-09), fi kliem ieħor reġistru ta’ konsum attwali. Dan ir-reġistru għandu jkun ivverifikat minn accountant estern kwalifikat/accountant tal-ispejjeż u x-xogħol li joħroġ ċertifikat li jiddikjara li r-reġistri preskritti u rekords relevanti kienu eżaminati u li l-informazzjoni mogħtija skont l-Appendiċi 23 hija vera u korretta f’kull rigward. Madankollu, d-dispożizzjonijiet imsemmija fuq japplikaw biss għal Awtorizzazzjonijiet bil-Quddiem maħruġa fi u wara t-13 ta’ Mejju 2005. Għall-Awtorizzazzjonijiet bil-Quddiem u l-Liċenzji bil-Quddiem maħruġa qabel dik id-data, id-detenturi huma rikjesti li jsegwu d-dispożizzjonijiet ta’ verifika preċedentement applikabbli, fi kliem ieħor biex iżommu kont veru u proprju ta’ konsum u użu bil-liċenzja ta’ prodotti importati fil-format speċifikat tal-Appendiċi 18 (kapitolu 4.30 u Appendiċi 18 HOP I 02-07).

(38)

Fir-rigward tas-sotto-skemi użati matul il-perjodu tal-investigazzjoni għar-reviżjoni minn żewġ produtturi kooperaturi esportaturi, fi kliem ieħor esportazzjonijiet fiżiċi u provvisti intermedjarji, kemm il-konċessjoni ta’ importazzjoni u l-obbligazzjoni ta’ esportazzjoni huma stabbiliti fil-volum u l-valur mill-Gvern tal-Indja u huma dokumentati fuq l-Awtorizzazzjoni. Barra minn hekk, fil-ħin tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni, it-tranżazzjonijiet korrispondenti għandhom ikunu dokumentati minn uffiċjali tal-Gvern fuq l-Awtorizzazzjoni. Il-volum tal-importazzjonijiet permessi skont l-AAS huwa determinat mill-Gvern tal-Indja fuq il-bażi ta’ regoli standard ta’ input-output (“SIONs”). Is-SIONs jeżistu għal ħafna mill-prodotti inkluż il-prodott ikkonċernat u huma ppubblikati fil-HOP II 04-09. L-iktar bidliet riċenti fis-SIONs għal film tal-PET u chips tal-PET, prodott intermedjarju, kienu riveduti f’Settembru 2005.

(39)

Fir-rigward ta’ sotto-skema (ii) imsemmija fuq (AAS għal rekwiżit annwali) li kienet użata mill-esportatur l-ieħor, il-konċessjoni ta’ importazzjoni fil-valur biss hija dokumentata fuq il-liċenzja. Id-detentur tal-liċenzja huwa obbligat li “jżomm ir-rabta bejn inputs u l-prodott riżultanti” (paragrafu 4.24 A(c) HOP I 04-09).

(40)

Materjali ta’ input importati mhumiex trasferibbli u għandhom ikunu użati sabiex jipproduċu l-prodott ta’ esportazzjoni riżultanti. L-obbligazzjoni ta’ esportazzjoni għandha tkun sodisfatta fil-limitu ta’ żmien preskritt wara l-ħruġ tal-liċenzja (24 xahar b’żewġ estensjonijiet possibbli ta’ 6 xhur kull wieħed).

(41)

Il-verifika uriet li r-rata ta’ konsum attwali għall-kumpaniji kkonċernati tal-materja prima ewlenija neċessarja għall-produzzjoni ta’ kilo ta’ film PET kienet iktar baxxa mis-SION korrispondenti. Dan kien il-każ b’mod ċar fir-rigward tas-SION antik għal tertuqa tal-PET, u f’livell inqas, għas-SION rivedut li daħal fis-seħħ f’Settembru 2005.

(42)

Il-verifika stabbiliet ukoll li ebda waħda mill-kumpaniji kkonċernati ma kienet żammet ir-reġistru ta’ konsum legalment rikjest imsemmi fil-premessa (37) ta’ hawn fuq. Konsegwentement, jista’ jkun konkluż biss li r-rekwiżiti ta’ verifikazzjoni stipulati mill-awtoritajiet Indjani ma kinux onorati.

(d)   Konklużjoni

(43)

L-eżenzjoni mid-dazji ta’ importazzjoni hija sussidju skont it-tifsira tal-Artikolu 2(1)(a)(ii) u l-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku, fi kliem ieħor kontribuzzjoni finanzjarja tal-Gvern tal-Indja li tat benefiċċju lill-esportaturi investigati.

(44)

Barra minn hekk, l-esportazzjonijiet fiżiċi AAS, AAS għal provvista intermedjarja u AAS għal rekwiżit annwali huma assoċjati b’mod ċar fil-liġi mal-prestazzjoni ta’ esportazzjoni, u għalhekk meqjusa li huma speċifiċi u kumpensatorji skont l-Artikolu 3(4)(a) tar-Regolament bażiku. Mingħajr obbligazzjoni li tesporta, kumpanija ma tistax tikseb benefiċċji taħt dawn l-iskemi.

(45)

Ebda waħda minn dawn it-tliet sotto-skemi użati fil-każ preżenti ma tista’ tkun ikkunsidrata bħala sistema permissibbli ta’ ħlas lura ta’ dazju jew sistemi li jissostitwixxu l-ħlas lura tad-dazju skont it-tifsira tal-Artikolu 2(1)(a)(ii) tar-Regolament bażiku. Huma ma jikkonformawx mar-regoli stabbiliti fl-Anness I punt (i), Anness II (definizzjoni u regoli għal ħlas lura ta’ dazju) u Anness III (definizzjoni u regoli għal sostituzzjoni ta’ ħlas lura ta’ dazju) tar-Regolament bażiku. Il-Gvern tal-Indja ma applikax effettivament is-sistema jew il-proċedura ta’ verifika l-ġdida jew l-antika tiegħu sabiex jikkonferma jekk kinux ikkonsmati inputs, u f’liema ammonti, fil-produzzjoni tal-prodott esportat (Anness II(II)(4) tar-Regolament bażiku u, fil-każ ta’ skemi li jissostitwixxu l-ħlas lura ta’ dazju, Anness III(II)(2) tar-Regolament bażiku). Is-SIONs għall-prodott ikkonċernat ma kinux suffiċjentement preċiżi. Is-SION’s infushom ma jistgħux ikunu kkunsidrati bħala sistema ta’ verifika tal-konsum attwali, għax ebda waħda mill-kumpaniji kkonċernati ma żammet ir-reġistru ta’ konsum ikkonċernat biex tippermetti lill-Gvern tal-Indja li jivverifika bi preċiżjoni suffiċjenti liema ammonti ta’ imputs kienu kkonsmati fil-produzzjoni ta’ esportazzjoni. Barra minn hekk, il-Gvern tal-Indja ma wettaqx eżaminazzjoni oħra bbażata fuq inputs attwali involuti, għalkemm normalment din hemm bżonn tkun imwettqa fin-nuqqas ta’ sistema ta’ verifika applikata effettivament (l-Anness II(II)(5) u l-Anness III(II)(3) tar-Regolament bażiku).

(46)

Dawn it-tliet sotto-skemi huma għalhekk kumpensatorji.

(e)   Kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(47)

Fin-nuqqas ta’ sistemi ta’ ħlas lura tad-dazju u sistemi li jissostitwixxu l-ħlas lura tad-dazju, il-benefiċċju eliġibbli għall-kumpens huwa l-eżenzjoni mid-dazji ta’ importazzjoni totali normalment dovuti fuq importazzjoni ta’ inputs. F’dan ir-rigward, huwa osservat li r-Regolament bażiku ma jipprovdix biss għall-ammont ta’ kumpens tal-eżenzjoni “żejda” mid-dazji. Skont l-Artikolu 2(1)(a)(ii) u l-Anness I(i) tar-Regolament bażiku biss meta l-kondizzjonijiet tal-Annessi II u III tar-Regolament bażiku jkunu milħuqa li l-eżenzjoni żejda mid-dazji tista’ tkun kumpensatorja. Madankollu, dawn il-kondizzjonijiet ma kinux sodisfatti fil-każ preżenti. Għalhekk, jekk proċess ta’ sorveljanza adegwat ma jkunx muri, l-eċċezzjoni msemmija fuq għal skemi ta’ ħlas lura tad-dazju mhix applikabbli u r-regola normali tal-ammont ta’ kumpens fuq l-ammont ta’ dazji mhux imħallsa (finanzi ċeduti), tapplika, pjuttost milli kwalunkwe eżenzjoni żejda intenzjonata. Kif stabbilit fl-Annessi II(II) u III(II) tar-Regolament bażiku il-piż ma jaqax fuq l-awtorità ta’ investigazzjoni biex tikkalkula din l-eżenzjoni żejda. Għall-kuntrarju, skont l-Artikolu 2(1)(a)(ii) tar-Regolament bażiku, l-awtorità ta’ investigazzjoni għandha tistabbilixxi biss evidenza suffiċjenti sabiex tirrifjuta l-adegwatezza tas-sistema ta’ verifika allegata.

(48)

L-ammont ta’ sussidju għat-tliet esportaturi li użaw l-AAS kien ikkalkolat fuq il-bażi ta’ dazji ta’ importazzjoni magħmula (dazju doganali bażiku u dazju doganali addizzjonali speċjali) fuq il-materja importata skont it-tliet sotto-skemi matul il-perjodu tal-investigazzjoni għar-reviżjoni (numeratur). Skont l-Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament bażiku, tariffi imposti neċessarjament sabiex jinkiseb is-sussidju kienu mnaqqsa mill-ammont tas-sussidju meta saru klejms ġustifikati. Skont l-Artikolu 7(2) tar-Regolament bażiku, dan l-ammont ta’ sussidju kien allokat fuq id-dħul mill-esportazzjoni matul il-perjodu tal-investigazzjoni għar-reviżjoni bħala d-denominatur approprjat, għax is-sussidju huwa assoċjat mal-prestazzjoni ta’ esportazzjoni u ma kienx mogħti permezz ta’ referenza għall-kwantitajiet manifatturati, prodotti, esportati jew trasportati.

(49)

Tliet produtturi esportaturi f’kooperazjoni, kisbu benefiċċji minn din l-iskema matul il-perjodu tal-investigazzjoni għar-reviżjoni li jvarjaw bejn 0,5 % u 2,1 %.

3.   L-iskema tal-passbook għall-intitolar tad-dazji (Duty Entitlement Passbook Scheme “DEPBS”)

(a)   Bażi Legali

(50)

Id-deskrizzjoni dettaljata tad-DEPBS tinsab fil-paragrafu 4.3 tal-politika EXIM 04-09 u fil-kapitolu 4 tal-HOP I 04-09.

(b)   Eliġibbiltà

(51)

Kwalunkwe manifattur esportatur jew negozjant esportatur huwa eliġibbli għal din l-iskema.

(ċ)   Implimentazzjoni prattika tad-DEPBS

(52)

Esportatur eliġibbli jista’ japplika għal krediti DEPBS li huma kkalkulati bħala persentaġġ tal-valur ta’ prodotti esportati skont din l-iskema. Dawn ir-rati DEPBS kienu stabbiliti mill-awtoritajiet Indjani għal ħafna mill-prodotti, inkluż il-prodott ikkonċernat. Dawn huma determinati fuq il-bażi ta’ SIONs, skont il-kontenut ta’ inputs ta’ importazzjoni preżunti fil-prodott ta’ esportazzjoni u l-inċidenza ta’ dazju doganali fuq dawn l-importazzjonijiet preżunti, irrelevanti minn jekk id-dazji ta’ importazzjoni kinux attwalment imħallsa jew le.

(53)

Sabiex tkun eliġibbli għal benefiċċji skont din l-iskema, kumpanija għandha tesporta. Fil-ħin tat-tranżazzjoni ta’ esportazzjoni, għandha ssir dikjarazzjoni mill-esportatur lill-awtoritajiet fl-Indja li tindika li l-esportazzjoni qed isseħħ skont id-DEPBS. Sabiex il-prodotti jkunu esportati, l-awtoritajiet doganali Indjani joħorġu polza tal-esportazzjoni, matul il-proċedura tad-dispaċċ. Dan id-dokument juri, inter alia, l-ammont ta’ kreditu DEPBS li għandu jkun mogħti għal dik it-tranżazzjoni ta’ esportazzjoni. F’dan il-punt, l-esportatur ikun jaf il-benefiċċju li se jirċievi. Ladarba l-awtoritajiet doganali joħorġu polza tal-esportazzjoni, il-Gvern tal-Indja m’għandux diskrezzjoni fuq l-għoti ta’ kreditu DEPBS. Ir-rata relevanti ta’ DEPBS sabiex ikun ikkalkolat il-benefiċċju hija dik li applikat fil-ħin li saret id-dikjarazzjoni ta’ esportazzjoni. Għaldaqstant, m’hemmx possibbiltà li l-livell tal-benefiċċju jkun emendat b’mod retroattiv.

(54)

Krediti DEPBS huma trasferibbli liberalment u validi għal perjodu ta’ 12-il xahar mid-data tal-ħruġ. Dawn jistgħu jintużaw għall-pagament ta’ dazji doganali fuq importazzjonijiet sussegwenti ta’ kwalunkwe prodotti importabbli b’mod mhux ristrett, minbarra prodotti kapitali. Prodotti importati b’dawn il-krediti jistgħu jkunu mibjugħa fis-suq domestiku (suġġetti għal taxxa tal-bejgħ) jew użati mod ieħor.

(55)

Applikazzjonijiet għal krediti DEPBS huma mimlija elettronikament u jistgħu jkopru ammont bla limiti ta’ tranżazzjonijiet ta’ esportazzjoni. De facto ma japplikawx skadenzi stretti għal krediti DEPBS. Is-sistema elettronika użata biex tirregola d-DEPBS mhix qed teskludi awtomatikament tranżazzjonijiet ta’ esportazzjoni li jaqbżu l-perjodi ta’ skadenza ta’ sottomissjoni msemmija fil-kapitolu 4.47 HOP I 04-09. Barra minn hekk, kif ipprovdut b’mod ċar fil-kapitolu 9.3 HOP I 04-09, applikazzjonijiet irċevuti wara li jgħaddu l-iskadenzi ta’ sottomissjoni jistgħu dejjem ikunu kkunsidrati bl-impożizzjoni ta’ ħlas ta’ penali minuri (fi kliem ieħor 10 % fuq l-intitolament).

(d)   Konklużjonijiet fuq id-DEPBS

(56)

Id-DEPBS tipprovdi sussidji skont it-tifsira tal-Artikolu 2(1)(a)(ii) u l-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku. Kreditu ta’ DEPBS huwa kontribuzzjoni finanzjarja mill-Gvern tal-Indja, peress li l-kreditu eventwalment ikun użat sabiex ipatti għad-dazji ta’ importazzjoni, għalhekk inaqqas id-dħul tal-Gvern tal-Indja mid-dazji li kieku jkunu dovuti. Barra minn hekk, il-kreditu DEPBS jagħti benefiċċju lill-esportatur, għax iżid il-likwidità tal-kumpanija.

(57)

Barra minn hekk, id-DEPBS hija assoċjata fil-liġi mal-prestazzjoni tal-esportazzjoni, u għalhekk meqjusa li tkun speċifika u eliġibbli għall-kumpens skont l-Artikolu 3(4)(a) tar-Regolament bażiku.

(58)

Din l-iskema ma tistax tkun ikkunsidrata bħala sistema permissibbli ta’ ħlas lura ta’ dazju jew sistema li tissostiwixxi l-ħlas lura ta’ dazju skont it-tifsira tal-Artikolu 2(1)(a)(ii) tar-Regolament bażiku. Dan ma jikkonformax mar-regoli stretti stabbiliti fl-Anness I punt (i), Anness II (definizzjoni u regoli għal ħlas lura ta’ dazju) u l-Anness III (definizzjoni u regoli għal sostituzzjoni tal-ħlas lura ta’ dazju) tar-Regolament bażiku. Esportatur ma jkun taħt ebda obbligazzjoni biex jikkonsma tabilħaqq il-prodotti importati bla dazju fil-proċess ta’ produzzjoni u l-ammont ta’ kreditu mhuwiex ikkalkulat fir-rigward tal-inputs tabilħaqq użati. Barra minn hekk, m’hemmx sistema jew proċedura fis-seħħ li tikkonferma liema inputs jiġu kkonsmati fil-proċess ta’ produzzjoni tal-prodott esportat jew jekk pagament eċċessiv ta’ dazji ta’ importazzjoni seħħx skont it-tifsira tal-punt (i) tal-Anness I u l-Annessi II u III tar-Regolament bażiku. Fl-aħħarnett, esportatur huwa eliġibbli għall-benefiċċji DEPBS irrispettivament minn jekk jimportax xi inputs jew le. Sabiex jinkiseb il-benefiċċju, huwa biżżejjed li esportatur sempliċiment jesporta prodotti mingħajr ma juri li kwalunkwe materjal ta’ input kien importat. Għalhekk, anke esportaturi li jakkwistaw l-inputs tagħhom kollha lokalment u ma jimportaw ebda prodott li jista’ jkun użat bħala input, jibqgħu intitolati li jibbenefikaw mid-DEPBS.

(e)   Kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(59)

Skont l-Artikoli 2(2) u 5 tar-Regolament bażiku u l-metodoloġija tal-kalkolu użata għal din l-iskema fir-Regolament (KE) Nru 367/2006, l-ammont ta’ sussidji eliġibbli għal kumpens kien ikkalkulat fit-termini tal-benefiċċju mogħti lir-reċipjent li nstab li jeżisti waqt il-perjodu tal-investigazzjoni għar-reviżjoni. F’dan ir-rigward, kien ikkunsidrat li l-benefiċċju huwa impost fuq ir-reċipjent fil-ħin meta tranżazzjoni ta’ esportazzjoni hija magħmula skont din l-iskema. F’dan il-mument, il-Gvern tal-Indja huwa obbligat li jċedi d-dazji doganali, li jikkostitwixxi kontribuzzjoni finanzjarja skont it-tifsira tal-Artikolu 2(1)(a)(ii) tar-Regolament bażiku. Ladarba l-awtoritajiet doganali joħorġu polza tal-esportazzjoni li turi, inter alia, l-ammont ta’ kreditu DEPBS li għandu jkun mogħti għal dik it-tranżazzjoni ta’ esportazzjoni, il-Gvern tal-Indja m’għandux diskrezzjoni rigward jekk jagħtix is-sussidju jew le. Barra minn hekk, il-produtturi esportaturi kooperaturi daħħlu il-krediti DEPBS fil-kotba fuq bażi ta’ akkumulazzjoni ta’ dħul fl-istadju ta’ tranżazzjonijiet ta’ esportazzjoni.

(60)

Meta saru klejms ġustifikati, drittijiet li neċessarjament kellhom jitħallsu sabiex jinkiseb is-sussidju kienu mnaqqsa mill-krediti hekk stabbiliti biex wieħed jasal għall-ammont tas-sussidju bħala numeratur, skont l-Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament bażiku. Skont l-Artikolu 7(2) tar-Regolament bażiku dan l-ammont ta’ sussidju kien allokat fuq id-dħul mill-esportazzjoni kkonċernat matul il-perjodu ta’ investigazzjoni għar-reviżjoni bħala d-denominatur approprjat, għax is-sussidju huwa assoċjat mal-prestazzjoni ta’ esportazzjoni u ma kienx mogħti permezz ta’ referenza għall-kwantitajiet manifatturatu, prodotti, esportati jew trasportati.

(61)

Erba’ produtturi esportaturi kooperaturi kisbu benefiċċju minn din l-iskema matul il-perjodu tal-investigazzjoni għar-reviżjoni li jvarja bejn 2.7 % u 5.9 %.

4.   L-iskema tal-oġġetti kapitali għall-promozzjoni tal-esportazzjoni (“EPCGS”)

(a)   Bażi legali

(62)

Id-deskrizzjoni dettaljata tal-EPCGS tinsab fil-kapitolu 5 tal-politika EXIM 04-09 u fil-kapitolu 5 tal-HOP I 04-09.

(b)   Eliġibbiltà

(63)

Manifatturi-esportaturi, negozjanti-esportaturi “marbuta ma’” manifatturi ta’ appoġġ u fornituri ta’ servizz huma eliġibbli għal din l-iskema.

(ċ)   Implimentazzjoni prattika

(64)

Skont il-kondizzjoni ta’ obbligazzjoni ta’ esportazzjoni, kumpanija hija awtorizzata li timporta prodotti kapitali (prodotti kapitali ġodda u –minn April 2003- użati sa 10 snin fl-età) b’rata mnaqqas ta’ dazju. Għal dan l-għan, il-Gvern tal-Indja joħroġ fuq applikazzjoni u pagament ta’ ħlas liċenzja EPCGS. Minn April 2000, l-iskema tipprovdi għal rata ta’ dazju ta’ importazzjoni mnaqqsa ta’ 5 % applikabbli għall-prodotti kapitali kollha importati skont l-iskema. Sal-31 ta’ Marzu 2000, rata ta’ dazju effettiva ta’ 11 % (inkluż ħlas barrani ta’ 10 %) u, f’każ ta’ importazzjonijiet ta’ valur għoli, rata ta’ dazju żero kienet applikabbli. Sabiex tintlaħaq l-obbligazzjoni ta’ esportazzjoni, il-prodotti kapitali importati għandhom ikunu użati biex jipproduċu ċertu ammont ta’ prodotti ta’ esportazzjoni matul ċertu perjodu.

(65)

Id-detentur tal-liċenzja EPCGS jista’ jġib ukoll il-prodotti kapitali b’mod indiġenu. F’dan il-każ, il-manifattur indiġenu ta’ prodotti kapitali jista’ juża l-benefiċċju għal importazzjoni bla dazju ta’ komponenti rikjesti għall-manifattura ta’ dawn il-provvisti kapitali. Alternattivament, il-manifattur indiġenu jista’ jitlob il-benefiċċju ta’ esportazzjoni meqjus fir-rigward tal-provvista ta’ prodotti kapitali lid-detentur ta’ liċenzja EPCGS.

(d)   Kummenti ta’ żvelar

(66)

Wara l-iżvelar, produttur esportatur wieħed qal li l-prodotti kapitali importati b’din l-iskema intużaw ukoll għall-produzzjoni ta’ prodotti li mhux ikkonċernati minn din l-investigazzjoni, u li, meta jiġi deċiż il-marġni tas-sussidju, l-ammont tas-sussidju stabbilit u attribwibbli lil RIP għandu jiġi diviż mhux biss mill-esportazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat. Din id-dikjarazzjoni nstabet li kienet ġustifikata u sar aġġustament xieraq fil-kalkolu tal-ammont tal-benefiċċju lil din il-kumpanija f’din l-iskema.

(e)   Konklużjoni dwar l-Iskema EPCGS

(67)

L-EPCGS tipprovdi sussidji skont it-tifsira tal-Artikolu 2(1)(a)(ii) u l-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku. It-tnaqqis tad-dazju jikkostitwixxi kontribuzzjoni finanzjarja mill-Gvern tal-Indja, peress li din il-konċessjoni tnaqqas id-dħul tad-dazju tal-Gvern tal-Indja, li kieku jkun dovut. Barra minn hekk, it-tnaqqis tad-dazju jagħti benefiċċju lill-esportatur, għax id-dazji ffrankati mill-importazzjoni jtejbu l-likwidità tal-kumpanija.

(68)

Barra minn hekk, l-EPCGS hija assoċjata fil-liġi mal-prestazzjoni tal-esportazzjoni, peress li dawn il-liċenzji ma jistgħux ikunu akkwistati mingħajr obbligazzjoni ta’ esportazzjoni. Għalhekk, huwa meqjus li din hija speċifika u eliġibbli għall-kumpens skont l-Artikolu 3(4)(a) tar-Regolament bażiku.

(69)

Eventwalment, din l-iskema ma tistax tkun ikkunsidrata bħala sistema permissibbli ta’ ħlas lura ta’ dazju jew sistema li tissostitwixxi l-ħlas lura ta’ dazju skont it-tifsira tal-Artikolu 2(1)(a)(ii) tar-Regolament bażiku. Il-prodotti kapitali mhumiex koperti mill-ambitu ta’ dawn is-sistemi permissibbli, kif stabbilit fl-Anness I, paragrafu (i), tar-Regolament bażiku, għax mhumiex ikkonsmati fil-produzzjoni tal-prodotti esportati.

(f)   Kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(70)

L-ammont ta’ sussidju kien ikkalkulat, skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament bażiku, fuq il-bażi tad-dazju doganali mhux imħallas fuq prodotti kapitali importati mifruxa fuq perjodu li jirrifletti l-perjodu ta’ deprezzament normali ta’ dawn il-prodotti kapitali fl-industrija kkonċernata. Skont il-prattika stabbilita, l-ammont ikkalkulat b’dan il-mod, li huwa attribwibbli għall-perjodu tal-investigazzjoni għar-reviżjoni, kien aġġustat permezz taż-żieda ta’ interessi matul dan il-perjodu sabiex ikun rifless il-valur totali tal-benefiċċju maż-żmien. Ir-rata ta’ interessi kummerċjali matul il-perjodu tal-investigazzjoni għar-reviżjoni fl-Indja kien ikkunsidrat xieraq għal dan l-iskop. Meta saru klejms ġustifikati, tariffi mħallsa neċessarjament sabiex jinkiseb sussidju kienu imnaqqsa skont l-Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament bażiku. Skont l-Artikolu 7(2) u 7(3) tar-Regolament bażiku, dan l-ammont ta’ sussidju kien allokat fuq il-fatturat mill-esportazzjoni matul il-perjodu tal-investigazzjoni għar-reviżjoni bħala denominatur xieraq, għax is-sussidju huwa assoċjat mal-prestazzjoni tal-esportazzjoni u ma ngħatax permezz ta’ referenza għall-kwantitajiet manifatturati, prodotti, esportati jew trasportati.

(71)

Erba’ produtturi esportaturi kooperaturi kisbu benefiċċju minn din l-iskema matul il-perjodu tal-investigazzjoni għar-reviżjoni li jvarja bejn 1.0 % u 1.9 %.

5.   Żoni ta’ proċessar ta’ esportazzjoni (“EPZS”)/Skema taż-żoni ekonomiċi speċjali (“SEZS”)/Skema ta’ unitajiet orjentati lejn l-esportazzjoni (“EOUS”)

(72)

Irriżulta li l-ebda wieħed mill-produtturi esportaturi kooperaturi ma kellu l-istatus ta’ EOU u ħadd minnhom ma kien lokalizzat f’EPZS. Madankollu, wieħed mill-produtturi esportaturi li kkooperaw kien lokalizzat f’SEZS u rċieva sussidji eliġibbli għal kumpens fil-perjodu tal-investigazzjoni għar-reviżjoni. Id-deskrizzjoni u evalwazzjoni msemmija iktar ‘il quddiem hija għalhekk limitata għal SEZS.

(a)   Bażi legali

(73)

Kapitolu 7 tal-politika EXIM 04-09 u kapitolu 7 tal-HOP I 04-09 jagħmel referenza għal SEZS. Id-dettalji tar-regoli u dispożizzjonijiet ma jinstabux iktar fil-ktieb ta’ politiki EXIM u l-Manwal ta’ proċeduri. Id-dispożizzjonijiet ta’ politika u implimentazzjoni relevanti huma l-Att ta’ Żoni Ekonomiċi Speċjali tal-2005 (Nru 28 tal-2005) u r-Regoli taż-Żoni Ekonomiċi Speċjali tal-2006 (Avviż datat 10 ta’ Frar 2006).

(b)   Eliġibbiltà

(74)

L-intrapriżi kollha li, fil-prinċipju, jintrabtu li jesportaw l-manifattura ta’ prodotti jew servizzi kollha tagħhom jistgħu jkunu stabbiliti skont l-SEZS. Dan jinkludi wkoll kumpaniji ta’ negozju pur. Għall-kuntrarju tal-EOUS, m’hemmx limiti ta’ investiment minimu fl-assi fissi li l-kumpaniji għandhom iwettqu biex ikunu eliġibbli għall-SEZS.

(ċ)   Implimentazzjoni prattika

(75)

L-SEZS hija l-iskema suċċessiva għall-Iskema taż-Żoni ta’ Pproċessar ta’ Esportazzjonijiet (EPZS) ta’ qabel. SEZS huma żoni delinjati speċifikament bħala ħielsa mid-dazju u kkunsidrati bħal territorju barrani għall-iskop ta’ operazzjonijiet ta’ negozju, dazji u taxxi. Unitajiet SEZS għandhom ikunu lokalizzati fiż-żoni speċifiċi żviluppati għal dak l-għan. Sbatax-il SEZS diġà qegħdin joperaw wara l-approvazzjoni tal-istabbiliment tagħhom mill-awtoritajiet tal-Indja.

(76)

Applikazzjoni għal status SEZ għandha tinkludi dettalji għall-ħames snin li ġejjin ta’, inter alia, kwantitajiet ta’ produzzjoni ppjanati, valur ipproġettat ta’ esportazzjonijiet, rekwiżiti ta’ importazzjoni u rekwiżiti indiġeni. Wara aċċettazzjoni mill-awtoritajiet tal-applikazzjoni tal-kumpanija, it-termini u l-kundizzjonijiet annessi ma’ din l-aċċettazzjoni għandhom ikunu komunikati lill-kumpanija. Il-ftehim li għandu jkun rikonoxxut bħala kumpanija skont l-SEZS huwa validu għal perjodu ta’ ħames snin. Il-ftehim jista’ jkun imġedded għal iktar perjodi.

(77)

Obbligazzjoni kruċjali għall-unitajiet ta’ SEZS kif stabbiliti fil-Kapitolu VI tar-Regoli ta’ Żoni Ekonomiċi Speċjali tal-2006 hija li jiksbu qligħ Nett ta’ Munita Barranija (“NFE”), fi kliem ieħor f’perjodu ta’ referenza (ħames snin mill-bidu ta’ produzzjoni kummerċjali), il-valur totali ta’ esportazzjonijiet għandu jkun ogħla mill-valur totali ta’ prodotti importati.

(78)

Unitajiet SEZS huma intitolati għall-konċessjonijiet li ġejjin:

(i)

eżenzjoni minn dazji ta’ importazzjoni fuq kull tipi ta’ prodotti (inkluż prodotti kapitali, materja prima u oġġetti ta’ konsum) meħtieġa għall-manifattura, produzzjoni, pproċessar jew f’konnessjoni magħhom;

(ii)

eżenzjoni minn dazju tas-sisa fuq prodotti akkwistati minn sorsi indiġeni;

(iii)

eżenzjoni minn taxxa ċentrali tal-bejgħ imħallsa fuq prodotti akkwistati lokalment;

(iv)

il-faċilità li jbiegħu parti mill-produzzjoni fis-suq domestiku, suġġett għat-twettiq ta’ qligħ NFE pożittivi wara ħlas ta’ dazji applikabbli peress li l-SEZS mhumiex ikkunsidrati bħala parti mit-territorju fiskali/doganali Indjan;

(v)

100 % Eżenzjoni tat-Taxxa fuq id-Dħul fuq “profitti minn esportazzjonijiet” minn unitajiet SEZ skont it-Taqsima 10AA tal-Att tat-Taxxa fuq id-Dħul għall-ewwel 5 snin, 50 % għall-5 snin ta’ wara wara dan u bil-possibbiltà ta’ iktar benefiċċji għall-5 snin ta’ wara; u

(vi)

eżenzjoni minn taxxa tas-servizz għal servizzi kkonsmati f’SEZ.

(79)

Unitajiet skont l-SEZS joperaw bħala depost taħt is-sorveljanza tal-uffiċjali doganali skont id-dispożizzjonijiet relevanti tal-Att Doganali.

(80)

Dawn l-unitajiet huma legalment obbligati li jżommu rendikont xieraq li għandu jindika f’termini ta’ valur il-prodotti importati jew akkwistati miż-żona tariffarja domestika, konsum u użu tal-prodotti, produzzjoni tal-prodotti u rimi tal-prodotti permezz ta’ esportazzjonijiet, bejgħ fiż-żona tariffarja domestika eċċ. skont ir-regola 22(2) tar-Regoli taż-Żoni Ekonomiċi Speċjali tal-2006.

(81)

Madankollu, f’ebda ħin ma tkun rikjesta li unità ta’ SEZ tikkorelata kull kunsinna ta’ importazzjoni mal-esportazzjonijiet jew trasferimenti tagħha għal unitajiet oħra, jew mal-bejgħ tagħha fiż-żona tariffarja domestika, skont ir-regola 35 tar-Regoli taż-Żoni Ekonomiċi Speċjali tal-2006.

(82)

L-evalwazzjoni ta’ importazzjonijiet u kisba domestika ta’ materja prima u prodotti kapitali hija bbażata fuq bażi ta’ awtoċertifikazzjoni. L-istess japplika fil-każ ta’ bejgħ ta’ esportazzjoni. Għalhekk, ma jseħhu ebda eżaminazzjonijiet ta’ rutina ta’ dawn il-kunsinni ta’ unità SEZ minn awtoritajiet doganali.

(83)

Fil-każ preżenti, il-produttur esportatur li kkoopera uża l-iskema li jimporta materja prima u prodotti kapitali ħielsa minn dazji ta’ importazzjoni, biex jikseb prodotti domestikament ħielsa minn dazju tas-sisa, li jikseb prodotti domestikament mingħajr ħlas ta’ taxxa ċentrali tal-bejgħ, u li jkun eżenti minn taxxa fuq is-servizzi. L-investigazzjoni wriet li l-produttur esportatur kkonċernat ma użax il-benefiċċji skont id-dispożizzjoni ta’ eżenzjoni ta’ taxxa fuq id-dħul tas-SEZS.

(d)   Kummenti ta’ Żvelar

(84)

Wara l-iżvelar, il-produttur esportatur li jinsab f’SEZS għamel għadd ta’ kummenti eż. li s-sottoskemi użati mill-kumpanija huma skemi permissibbli ta’ eżenzjoni mid-dazju (ħlas lura tad-dazju) u li s-sottoskemi użati ma jikkostitwixxux sussidju billi ma jagħtux benefiċċju. L-argumenti tal-produttur esportatur huma indirizzati hawn taħt.

(e)   Konklużjonijiet dwar l-SEZS

(85)

Fil-każ ta’ eżenzjoni minn dazju tas-sisa fuq prodotti akkwistati minn sorsi indiġeni, irriżulta li d-dazju mħallas fuq xiri minn unità mhux SEZS jistgħu jintużaw bħala kreditu għar-responsabbilitajiet ta’ dazju futuri tagħha, eż. lejn ħlas ta’ dazju ta’ sisa fuq bejgħ domestiku (l-hekk imsemmi mekkaniżmu “CENVAT”). Għalhekk, id-dazju tas-sisa mħallas fuq xiri mhux definittiv. Permezz tal-kreditu-“CENVAT”-, valur miżjud biss iġorr dazju definittiv, mhux il-materjali ta’ input. Għaldaqstant, permezz tal-għoti ta’ eżenzjoni minn dazju tas-sisa fuq oġġetti mixtrija minn untià SEZS, ebda dħul tal-gvern addizzjonali ma jkun ċedut u konsegwentement ma jkun hemm ebda ġbir ta’ benefiċċju addizzjonali għall-SEZS. F’dawn iċ-ċirkostanzi, peress li ma jinkiseb l-ebda benefiċċju addizzjonali għall-SEZS, mhux neċessarju li jkun hemm iktar analiżi ta’ din is-sotto-skema f’din l-investigazzjoni.

(86)

L-eżenzjoni ta’ unità SEZS minn żewġ tipi ta’ dazji ta’ importazzjonijiet (dazju doganali bażiku u dazju doganali addizzjonali speċjali normalment dovuti fuq importazzjonijiet ta’ materja prima u prodotti kapitali), l-eżenzjoni minn ħlas ta’ taxxa tal-bejgħ fuq prodotti akkwistati domestikament u l-eżenzjoni minn taxxa tas-servizz jikkostitwixxu sussidji skont it-tifsira tal-Artikolu 2(1)(a)(ii) tar-Regolament bażiku. Dħul tal-Gvern li jkun dovut fin-nuqqas ta’ din l-iskema jintilef, għalhekk jagħti benefiċċju fuq l-unità SEZS skont it-tifsira tal-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku, għax itejjeb il-likwidità tiegħu. Skont il-liġi, is-sussidji jiddependu fuq il-prestazzjoni ta’ esportazzjoni u, għalhekk, meqjusa bħala speċifiċi u eliġibbli għal kumpens skont l-Artikolu 3(4)(a) tar-Regolament bażiku. L-għan ta’ esportazzjoni tal-SEZS kif stabbilit fir-regola 2 tar-Regoli taż-Żoni Ekonomiċi Speċjali tal-2006 huwa conditio sine qua non sabiex jinkisbu l-inċentivi.

(87)

Il-produttur esportatur argumenta li s-sottoskemi użati mill-kumpanija huma skemi permissibbli ta’ eżenzjoni tad-dazju (ħlas lura tad-dazju) skont l-Artikolu 2(1)(a)(ii) u l-Anness I tar-Regolament bażiku u għalhekk mhumiex eliġibbli għal kumpens. Il-kumpanija qalet li l-Anness (i) tar-Regolament bażiku jipprovdi li huma biss l-eżenzjoni, l-eżenzjoni jew il-ħlas lura tal-ispejjeż tal-importazzjoni iktar minn dawk ta’ inputs importati li jintużaw fil-produzzjoni tal-prodott esportat li jikkostitwixxu sussidju tal-esportazzjoni. Fi kliem ieħor, sakemm ma kienx hemm maħfra jew eżenzjoni ogħla, l-eżenzjoni mid-dazji impurtati fuq inputs meħtieġa għall-manifattura, il-produzzjoni jew l-ipproċessar tal-prodott ma jistgħux jitqiesu bħala sussidju eliġibbli għall-kumpens.

(88)

Bi tweġiba għal dan l-argument, wieħed għandu l-ewwel jinnota li l-benefiċċji li unità SEZ tgawdi minnhom kollha jiddependu fil-liġi mir-rendiment tal-esportazzjoni. Barra minn hekk, l-iskemi ma jistgħux jitqiseu bħala sistemi permissibbli ta’ ħlas lura ta’ dazju jew sistema li tissostitwixxi l-ħlas lura tad-dazju skont it-tifsira tal-Artikolu 2(1)(a)(ii) tar-Regolament bażiku. Dawn ma jikkonformawx mar-regoli stretti stabbiliti fl-Anness I (il-punti (h) u (i)), l-Anness II (definizzjoni u regoli għal ħlas lura ta’ dazju) u l-Anness III (definizzjoni u regoli għal sostituzzjoni tal-ħlas lura ta’ dazju) tar-Regolament bażiku. Fiċ-ċirkostanzi li d-dispożizzjonijiet tal-eżenzjoni tat-taxxa tal-bejgħ u l-eżenzjoni mid-dazju tal-importazzjoni jintużaw għax-xiri ta’ prodotti kapitali, diġà ma jkunux f’konformità mar-regoli għal sistemi permessi ta’ ħlas lura billi l-prodotti kapitali ma jintużawx fil-proċess tal-produzzjoni, kif rikjest mill-punt (h) tal-Anness I (rimborż tat-taxxa tal-bejgħ) u mill-punt (i) tal-Anness I (l-eżenzjoni mid-dazju fuq l-importazzjoni). Barra minn hekk, ġie kkonfermat li l-Gvern tal-Indja ma għandux sistema jew proċedura ta’ verifika effettiva fis-seħħ sabiex jikkonferma jekk kinux ikkonsmati inputs bla dazju u/jew taxxi, u f’liema ammonti, fil-produzzjoni tal-prodott esportat (Anness II(II)(4) tar-Regolament bażiku u, fil-każ ta’ skemi li jissostitwixxu l-ħlas lura ta’ dazju, Anness III(II)(2) tar-Regolament bażiku). Fil-fatt, unità SEZ hija rikjesta tikseb qligħ Nett ta’ Munita Barranija (“NFE”), iżda ma hemmx sistema ta’ verifika fis-seħħ biex timmonitorja l-konsum ta’ importazzjonijiet fir-rigward tal-produzzjoni tal-prodotti esportati.

(89)

Bħala argument alternattiv, il-produttur esportatur qal li s-sottoskemi użati mill-kumpanija ma jikkostitwixxux sussidji billi ma ngħata l-ebda benefiċċju lill-kumpanija. Fir-rigward tal-bejgħ domestiku, il-produtturi esportaturi argumentaw li, billi unità SEZ ma titqiesx parti mit-territorju fiskali/doganali Indjan, id-dazji doganali sħaħ jeħtieġ jitħallsu fuq il-prodotti lesti meta jinbiegħu fis-suq domestiiku. Ġie allegat li ma nkiseb ebda benefiċċju billi d-dazji eżentati fuq l-inputs użati fil-produzzjoni ta’ oġġetti mibjugħa fis-suq domestiku huma inqas mid-dazji mħallsa mill-kumpanija meta tbiegħ fis-suq domestiku.

(90)

Fl-indirizzar ta’ din l-istqarrija, wieħed għandu jinnota li għalkemm l-iskop għat-twaqqif ta’ unità SEZ kien li tikseb qligħ Nett ta’ Munita Barranija (“NFE”), l-unità SEZ għandha l-possibilità li tbiegħ parti mill-produzzjoni tagħha fis-suq domestiku. Fl-iskema SEZ, il-prodotti żdoganati miż-żona għas-suq domestiku jiġu ttrattati bħala prodotti importati. Għalhekk, SEZ mhijiex f’sitwazzjoni differenti mill-kumpaniji l-oħrajn li joperaw fis-suq domestiku, jiġifieri id-dazji/it-taxxi applikabbli jkollhom jitħallsu fuq prodotti mixtrija. F’dan il-kuntest, għandu jkun ċar li, deċiżjoni tal-Gvern dwar it-tassazzjoni tal-prodotti għall-konsum fis-suq domestiku, ma tfissirx li l-eżenzjoni ta’ unità SEZ mid-dazji tal-importazzjoni u t-taxxi tal-bejgħ mhijiex benefiċċju fir-rigward tal-bejgħ f’esportazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat. Barra minn hekk, il-bejgħ fis-suq domestiku ma għandux impatt fuq il-valutazzjoni ġenerali tal-adegwatezza ta’ jekk hemmx sistema ta’ verifika xierqa fis-seħħ jew le.

(91)

Fir-rigward tal-bejgħ tal-esportazzjoni, il-produttur tal-esportazzjoni argumenta li l-eżenzjoni mid-dazji u t-taxxi tal-importazzjoni ma jikkostitwixxux sussidju eliġibbli għall-kumpens sakemm ma jkun hemm ebda l-eżenzjoni eċċessiva. Il-kumpanija argumentat ukoll li unità SEZ hija soġġetta għal sorveljanza ta’ uffiċjali tad-dwana u li ma jistgħux jinbiegħu inputs fis-suq domestiku jew li dawn l-inputs jiġu inkorporati fi prodotti li għandhom jinbiegħu fis-suq domestiku mingħajr ħlas tad-dazji applikabbli. Fid-dawl tal-produttur esportatur, ma jistax ikun hemm l-eżenzjoni eċċessiva.

(92)

Bi tweġiba għal dan, għandu jiġi mfakkar li m’hemmx sistema jew proċedura fis-seħħ li tikkonferma liema inputs jiġu kkonsmati fil-proċess tal-produzzjoni tal-prodott esportat u jekk sarx pagament eċċessiv ta’ dazji ta’ importazzjoni skont it-tifsira tal-Annessi I, II u III tar-Regolament bażiku. Unità SEZ diġa de jure u f’ebda punt mhi rikjesta li tikkorelata kull konsenja ta’ importazzjonijiet mad-destinazzjoni tal-prodott korrispondenti li jirriżulta. Biss jekk dawn il-kontrolli jkunu fis-seħħ, l-awtoritajiet Indjani jkunu jistgħu jiksbu biżżejjed informazzjoni dwar id-destinazzjoni finali tal-inputs sabiex ikun hemm kontroll effiċjenti li l-eżenzjonijiet tad-dazju/taxxa tal-bejgħ ma jaqbżux l-inputs għall-produzzjoni tal-esportazzjoni. Is-sistemi interni tal-kumpanija mhumiex biżżejjed billi sistema ta’ verifika tal-ħlas lura tad-dazju jeħtieġ tkun iddiżinjata u nfurzata minn gvern. Konsegwentement, l-investigazzjoni stabbiliet li l-SEZ espliċitament mhijiex rikjesta mir-regoli legali u d-dispożizzjonijiet għal SEZs li tirreġistra r-relazzjoni bejn il-materjali impurtati u l-prodott finali, u ebda mekkaniżmu ta’ kontroll effettiv ma twaqqaf mill-Gvern tal-Indja biex jiddetermina liema inputs ġew ikkunsmati fil-produzzjoni għall-esportazzjoni u f’liema ammonti.

(93)

Barra minn hekk, il-Gvern tal-Indja lanqas wettaq eżaminazzjoni oħra bbażata fuq inputs attwali involuti, għalkemm normalment din hemm bżonn tkun imwettqa fin-nuqqas ta’ sistema ta’ verifika effettiva (l-Anness II(II)(5) u l-Anness III(II)(3) tar-Regolament bażiku). Barra minn hekk, ma ngħatatx evidenza mill-Gvern tal-Indja li turi li kien hemm eżenzjoni eċċessiva.

(f)   Kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(94)

Għalhekk, fin-nuqqas ta’ sistema permessa tal-ħlas lura tad-dazju jew sistema permessa ta’ sostituzzjoni tal-ħlas, il-benefiċċju eliġibbli għal kumpens huwa l-eżenzjoni mid-dazji tad-dwana (dazju tad-dwana bażiku u dazju tad-dwana addizzjonali speċjali) l-eżenzjoni mill-ħlas tat-taxxa tal-bejgħ għall-prodotti akkwistati domestikament u l-eżenzjoni mit-taxxa tas-servizz matul il-perjodu tal-investigazzjoni.

(95)

Fir-rigward tal-eżenzjoni minn pagament tad-dazji doganali bażiċi, l-eżenzjoni minn pagament ta’ taxxa fuq il-bejgħ għal prodotti akkwistati domestikament u l-eżenzjoni minn taxxa fuq is-servizzi, in-numeratur (ammont ta’ sussidju) kien ikkalkulat fuq il-bażi tal-ammonti eżenti natul il-perjodu tal-investigazzjoni għar-reviżjoni. Tariffi mħallsa neċessarjament sabiex jinkiseb is-sussidju kienu mnaqqsa skont l-Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament bażiku minn din is-somma biex jaslu għall-ammont tas-sussidju bħala n-numeratur.

(96)

Għall-kuntrarju tal-materja prima, prodotti kapitali mhumiex fiżikament inkorporati fil-prodotti lesti. Skont dan, fir-rigward ta’ eżenzjonijiet minn pagament ta’ taxxi fuq oġġetti mixtrija ta’ prodotti kapitali, l-ammont ta’ sussidju kien ikkalkulat, skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament bażiku, fuq il-bażi tad-dazju doganali mhux imħallas fuq prodotti kapitali importati mifruxa fuq perjodu li jirrifletti d-diprezzament normali ta’ dawn il-prodotti kapitali fl-industrija kkonċernata. Skont il-prattika stabbilita, l-ammont ikkalkulat b’dan il-mod, li huwa attribwibbli għall-perjodu tal-investigazzjoni għar-reviżjoni, kien aġġustat permezz taż-żieda ta’ interessi matul dan il-perjodu sabiex ikun rifless il-valur totali tal-benefiċċju maż-żmien. Ir-rata ta’ interessi kummerċjali matul il-perjodu tal-investigazzjoni għar-reviżjoni fl-Indja kien ikkunsidrat xieraq għal dan l-iskop. Meta saru klejms issostanzjati, tariffi mħallsa neċessarjament sabiex jinkiseb sussidju kienu imnaqqsa skont l-Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament bażiku.

(97)

Skont l-Artikolu 7(2) tar-Regolament bażiku dawn l-ammonti ta’ sussidju għaldaqstant stabbiliti skont il-premessa (95) u l-premessa (96) imsemmija fuq kienu allokati fuq id-dħul mill-esportazzjoni ġenerat matul il-perjodu tal-investigazzjoni għar-reviżjoni bħala d-denominatur xieraq, għaliex is-sussidju huwa assoċjat mal-prestazzjoni ta’ esportazzjoni u ma ngħatax permezz ta’ referenza għall-kwantitajiet manifatturati, prodotti, esportati jew trasportati. Il-marġini tas-sussidju miksub b’dan il-mod kien 5,4 %.

6.   Skema ta’ eżenzjoni ta’ taxxa fuq id-dħul (“ITES”)

(98)

Skont din l-iskema, l-esportaturi setgħu jibbenefikaw minn eżenzjoni parzjali mit-taxxa fuq id-dħul fuq profitti mill-bejgħ tal-esportazzjoni. Il-bażi legali għal din l-eżenzjoni kienet stabbilita permezz tat-Taqsima 80HHC tal-ITA.

(99)

Din id-dispożizzjoni tneħħiet għas-sena ta’ stima 2005-2006 (fi kliem ieħor għas-sena finanzjarja mill-1 ta’ April 2004 sal-31 ta’ Marzu 2005) ‘il quddiem u għaldaqstant 80HHC tal-ITA ma jagħtix benefiċċji oħra wara l-31 ta’ Marzu 2004. Il-produtturi esportaturi kooperaturi ma użaw l-ebda benefiċċju skont din l-iskema matul il-perjodu tal-investigazzjoni għar-reviżjoni. Konsegwentement, peress li l-iskema kienet irtirata, m’għandux ikun hemm kumpens, skont l-Artikolu 15(1) tar-Regolament bażiku.

7.   Skema ta’ kreditu ta’ esportazzjoni (“ECS”)

(a)   Bażi legali

(100)

Id-dettalji tal-iskema huma stabbiliti fiċ-Ċirkulari Prinċipali DBOD Nru. DIR.(Exp).BC 02/04.02.02/2007-08 (Kreditu għall-Esportazzjoni f’Munita Barranija) u fiċ-Ċirkulari Prinċipali DBOD Nru. DIR.(Exp).BC 01/04.02.02/2007-08 (Kreditu għall-Esportazzjoni fir-Rupee) tal-Banka tar-Riżerva tal-Indja (“RBI”), li hija indirizzata lejn il-banek kummerċjali kollha fl-Indja.

(b)   Eliġibbiltà

(101)

Manifatturi esportaturi u negozjanti esportaturi huma eliġibbli għal din l-iskema. Kien stabbilit li tlieta mill-produtturi esportaturi użaw il-benefiċċju skont l-ECS.

(ċ)   Implimentazzjoni prattika

(102)

Skont din l-iskema, ir-RBI obbligatorjament jistabbilixxi l-ogħla livell ta’ rati ta’ interessi applikabbli għal krediti ta’ esportazzjoni, kemm f’rupees Indjani kif ukoll f’munita barranija, li banek kummerċjali jistgħu jitolbu mill-esportatur. L-ECS jikkonsisti f’żewġ sottoskemi, l-Iskema ta’ Kreditu għall-Esportazzjoni Qabel l-Oġġetti Jintbagħtu Barra (“kreditu għall-ippakkjar”), li tkopri krediti pprovduti lil esportatur għall-iffinanzjar tax-xiri, proċessar, manifattura, imballaġġ u/jew trasport ta’ prodotti qabel l-esportazzjoni, u l-Iskema ta’ Kreditu għall-Esportazzjoni Wara li l-Oġġetti jintbagħtu Barra, li tipprovdi għal self ta’ kapital ċirkolanti bl-iskop li wieħed jaħdem bih sakemm jidħol il-ħlas tal-oġġetti esportati. Ir-RBI ordna lill-banek ukoll biex jipprovdu ċertu ammont mill-kreditu bankarju nett tagħhom għall-iffinanzjar tal-esportazzjoni.

(103)

Bħala riżultat taċ-Ċirkularijiet Prinċipali RBI esportaturi jistgħu jiksbu krediti ta’ esportazzjoni b’rati ta’ interessi preferenzjali kif ikkumparat mar-rati ta’ interessi għal krediti kummerċjali ordinarji (“kreditu fuq il-flus”), li huma purament stabbiliti skont il-kundizzjonijiet tas-suq. Id-differenza fir-rati tista’ tonqos għal kumpaniji bi klassifikazzjoni tajba tal-kreditu. Fil-fatt, kumpaniji bi klassifikazzjonijiet tajbin jistgħu jkunu f’pożizzjoni li jiksbu krediti ta’ esportazzjoni u kreditu fuq il-flus bl-istess kondizzjonijiet.

(d)   Konklużjoni dwar il-ECS

(104)

Ir-rati ta’ interessi preferenzjali tal-kreditu ECS stabbilit miċ-Ċirkularijiet Prinċipali RBI msemmija fil-premessa (100) jistgħu jnaqqqsu l-ispejjeż ta’ interessi ta’ esportatur meta kkumparat mal-ispejjeż ta’ kreditu stabbiliti purament mill-kundizzjonijiet tas-suq, u f’dan il-każ jagħtu benefiċċju skont it-tifsira tal-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku fuq dan l-esportatur. Il-finanzjament tal-esportazzjoni mhux per se iktar sikur mill-finanzjament domestiku. Fil-fatt, huwa ġeneralment ikkunsidrat li huwa iktar riskjuż u l-firxa tas-sigurtà meħtieġa għal ċertu kreditu, irrispettivament mill-għan ta’ finanzjar, hija deċiżjoni purament kummerċjali ta’ bank kummerċjali partikolari. Differenzi fir-rati fir-rigward ta’ banek differenti huma r-riżultat tal-metodoloġija tar-RBI li tistabbilixxi rati ta’ self massimi għal kull bank kummerċjali individwalment. Barra minn hekk, banek kummerċjali ma jkunux obbligati li jgħaddu lil dawk li jissellfu finanzjament ta’ esportazzjoni b’rati ta’ interessi vantaġġużi iktar għal krediti ta’ esportazzjoni fil-munita barranija.

(105)

Minkejja l-fatt li l-krediti preferenzjali skont l-ECS jingħataw minn banek kummerċjali, dan il-benefiċċju huwa kontribuzzjoni finanzjarja minn gvern skont it-tifsira tal-Artikolu 2(1)(a)(iv) tar-Regolament. F’dan il-kuntest, għandu jkun osservat li la l-Artikolu 2(1)(a)(iv) tar-Regolament bażiku u lanqas l-ASCM ma jirrikjedi impożizzjoni fuq il-kontijiet pubbliċi, eż. rimborż tal-banek kummerċjali mill-Gvern tal-Indja, li jkun stabbilit sussidju, iżda biss direzzjoni tal-gvern li jwettaq il-funzjonijiet imsemmija fil-punti (i), (ii) jew (iii) tal-Artikolu 2(1)(a) tar-Regolament bażiku. Ir-RBI huwa korp pubbliku u għalhekk jaqa’ taħt id-definizzjoni ta’ “gvern” kif stabbilit fl-Artikolu 1(3) tar-Regolament bażiku. Huwa 100 % taħt il-pussess tal-gvern, isegwi għanijiet ta’ politika pubblika, eż. politika monetarja, u l-ġestjoni tiegħu hija nominata mill-Gvern tal-Indja. Ir-RBI jidderieġi korpi privati, skont it-tifsir tat-tieni indent tal-Artikolu 2(1)(a)(iv) tar-Regolament bażiku, peress li l-banek kummerċjali huma marbuta mill-kundizzjonijiet li jimponi, inter alia, fir-rigward tal-livelli massimi għal rati ta’ interessi fuq krediti ta’ esportazzjoni obbligatorji fiċ-Ċirkularijiet Prinċipali RBI u d-dispożizzjonijiet RBI li banek kummerċjali għandhom jipprovdu ċertu ammont ta’ kreditu bankarju nett tagħhom lejn finanzjament ta’ esportazzjoni. Din l-ordni tobbliga lil banek kummerċjali biex iwettqu funzjonijiet msemmija fl-Artikolu 2(1)(a)(i) tar-Regolament bażiku, f’dan il-każ jipprovdu self fil-forma ta’ finanzjament ta’ esportazzjoni preferenzjali. Dan it-trasferiment dirett ta’ fondi fil-forma ta’ self skont ċertu kondizzjonijiet normalment jaqa’ f’idejn il-gvern, u l-prattika fl-ebda sens reali ma hija differenti, minn prattiċi normalment segwiti mill-gvernijiet, skont it-tifsira tal-Artikolu 2(1)(a)(iv) tar-Regolament bażiku. Dan is-sussidju huwa meqjus li huwa speċifiku u eliġibbli għall-kumpens peress li r-rati ta’ interessi preferenzjali huma disponibbli biss fir-rigward tal-finanzjament ta’ tranżazzjonijiet ta’ esportazzjoni u huma għalhekk assoċjati mal-prestazzjoni ta’ esportazzjoni, skont l-Artikolu 3(4)(a) tar-Regolament bażiku.

(e)   Kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(106)

L-ammont ta’ sussidju ġie kkalkolat fuq il-bażi tad-differenza bejn l-interessi imħallsa għal krediti ta’ esportazzjoni użati matul il-perjodu tal-investigazzjoni għar-reviżjoni u l-ammont li kien ikun pagabbli għal krediti kummerċjali ordinarji użati mill-produtturi esportaturi kooperaturi. L-ammont ta’ sussidju (numeratur) ġie allokat fuq id-dħul mill-esportazzjoni matul il-perjodu tal-investigazzjoni għar-reviżjoni bħala denominatur xieraq skont l-Artikolu 7(2) tar-Regolament bażiku, għaliex is-sussidju huwa assoċjat mal-prestazzjoni ta’ esportazzjoni u ma ngħatax permezz ta’ referenza għall-kwantitajiet manifatturati, prodotti, esportati jew trasportati.

(107)

Tliet produtturi esportaturi f’kooperazjoni, kisbu benefiċċji minn din l-iskema matul il-perjodu tal-investigazzjoni għar-reviżjoni li jvarjaw bejn 0.3 % u 0.4 %.

8.   Skema ta’ pakkett ta’ inċentivi (PSI)

(a)   Bażi legali

(108)

F’investigazzjonijiet preċedenti rigward il-film tal-PET, inkluż l-investigazzjoni ta’ reviżjoni li wasslu għall-impożizzjoni mir-Regolament (KE) Nru 367/2006 tad-dazju kumpensatorju definittiv preżentament fis-seħħ, diversi skemi tal-Istat Indjan li jinvolvu inċentivi mogħtija lil kumpaniji lokali kienu investigati. L-Iskemi tal-Istat jaqgħu taħt it-titlu “Pakkett ta’ Skemi ta’ Inċentivi” (PSI), press li jista’ jkun hemm tipi differenti ta’ inċentivi involuti. L-investigazzjoni stabbiliet li l-intitolament ta’ kumpanija għal benefiċċji skont l-iskema hija stipulata fiċ-“Ċertifikat ta’ Eliġibbiltà”. L-investigazzjoni uriet li tnejn mill-produtturi li kkooperaw gawdew mill-eżenzjoni tat-taxxa tan-negozju (taxxa tal-bejgħ) skont il-PSI matul il-perjodu tal-investigazzjoni għar-reviżjoni skont Taqsima 4 A tal-Att tat-Taxxa Kummerċjali tal-Istat ta’ Uttar Pradesh. Din id-dispożizzjoni tat-taxxa teżenta l-bejgħ fis-suq lokali ta’ kumpanija mill-ħlas tat-taxxa fuq il-bejgħ (kemm taxxa tal-bejgħ lokali kif ukoll it-taxxa tal-bejgħ ċentrali).

(b)   Eliġibbiltà

(109)

Sabiex ikunu eliġibbli, il-kumpaniji għandhom bħala regola ġenerali jinvestu f’żoni inqas żviluppati ta’ stat jew permezz tat-twaqqif ta’ stabbiliment industrijali ġdid jew permezz tal-ħolqien ta’ investiment kapitali fuq skala kbira f’espansjoni jew diversifikazzjoni ta’ stabbiliment industrijali eżistenti. Il-kriterju ewelieni sabiex ikun stabbilit l-ammont ta’ inċentivi hija l-klassifikazzjoni taż-żona li fiha l-intrapriża hija jew għandha tkun lokalizzata u d-daqs tal-investiment.

(ċ)   Implimentazzjoni prattika

(110)

Skont l-iskemi ta’ eżenzjoni ta’ taxxa tal-bejgħ, unitajiet magħżula ma kinux meħtieġa li jiġbru xi taxxa tal-bejgħ fuq it-tranżazzjonijiet tal-bejgħ tagħhom. B’mod simili, unitajiet magħżula kienu eżenti mill-ħlas tat-taxxa tal-bejgħ fuq ix-xiri ta’ prodotti tagħhom minn fornituri eliġibbli għall-iskemi. Filwaqt li l-eżenzjoni fir-rigward tat-tranżazzjoni tal-bejgħ mhix ikkunsidrata li taghti xi benefiċċju fuq l-unitajiet ta’ bejgħ magħżula, l-eżenzjoni fir-rigward ta’ tranżazzjonijiet ta’ xiri ta’ oġġetti, madankollu, tagħti benefiċċju fuq l-unitajiet magħżula ta’ xiri ta’ oġġetti.

(d)   Kummenti ta’ żvelar

(111)

Wara l-żvelar, produttur esportatur wieħed innota li, meta l-benefiċċju jiġi kkwantifikat f’din l-iskema, tqies li l-fornituri ta’ materja prima ewlenija użata fil-produzzjoni tal-prodott ikkonċernat igawdu minn eżenzjoni fuq it-taxxa tal-bejgħ. Il-fatturi tal-bejgħ tagħhom, madankollu, żvelaw li l-fornituri kkonċernati, fil-fatt, iċċarġjaw it-taxxa fuq il-bejgħ tagħhom lill-kumpanija kkonċernata. Konsegwentement, billi t-taxxa tal-bejgħ tħallset mill-kumpanija, ma kien hemm ebda benefiċċju eliġibbli għal kumpens għall-produttur esportatur fuq dan ix-xiri, u l-ammont tas-sussidju ġie rivedut skont dan.

(e)   Konklużjoni

(112)

L-PSI tipprovdi sussidji skont it-tifsira tal-Artikolu 2(1)(a)(ii) u l-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku. L-eżenzjoni mill-ħlas ta’ taxxi tal-bejgħ fuq ix-xiri li jsir tikkostitwixxi kontribuzzjoni finanzjarja, peress li din il-konċessjoni tnaqqas id-dħul tal-Gvern li kieku jkun dovut. Barra minn hekk, din l-eżenzjoni tagħti benefiċċju fuq il-kumpaniji peress li ttejjeb il-likwidità tagħhom.

(113)

Il-PSI huwa disponibbli biss għal kumpaniji li investew f’ċerti żoni ġeografiċi magħżula fil-ġuriżdizzjoni ta’ Stat fl-Indja. Mhux disponibbli għal kumpaniji lokalizzati barra minn dawn iż-żoni. Il-livell ta’ benefiċċju huwa differenti skont iż-żona kkonċernata. L-iskema hija speċifika skont l-Artikolu 3(2)(a) u l-Artikolu 3(3) tar-Regolament bażiku u għalhekk hija eliġibbli għal kumpens.

(f)   Kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(114)

Rigward l-eżenzjoni tat-taxxa tal-bejgħ, l-ammont ta’ sussidju kien ikkalkulat fuq il-bażi tal-ammont ta’ taxxa tal-bejgħ normalment dovut matul il-perjodu tal-investigazzjoni għar-reviżjoni iżda li baqgħet ma tħallsitx.

(115)

Skont l-Artikolu 7(2) tar-Regolament bażiku, l-ammont ta’ sussidju (numeratur) kien imbagħad allokat fuq id-dħul mill-esportazzjoni totali u bejgħ domestiku matul il-perjodu tal-investigazzjoni għar-reviżjoni bħala d-denominatur xieraq, għax is-sussidju mhux assoċjat mal-esportazzjoni u ma ngħatax permezz ta’ referenza għall-kwantitajiet manifatturati, prodotti, esportati jew trasportati.

(116)

Iż-żewġ produtturi esportaturi li kkooperaw kisbu sussidju minn din l-iskema matul il-perjodu tal-investigazzjoni għar-reviżjoni ta’ 0.3 % u 1,4 % rispettivament.

9.   Ammont ta’ sussidji eliġibbli għall-kumpens

(117)

Huwa mfakkar li fir-Regolament (KE) Nru 367/2006 u emendi sussegwenti, imsemmija fil-premessi (2), (3) u (4) imsemmija fuq, l-ammont ta’ sussidji eliġibbli għal kumpens, espressi ad valorem, irriżulta li kien ivarja bejn 12 % u 19,1 % għall-produtturi esportaturi kkonċernati li kkooperaw fir-reviżjoni interim parzjali preżenti.

(118)

Matul ir-reviżjoni interim parzjali preżenti l-ammont ta’ sussidji eliġibbli għal kumpens, espressi ad valorem, irriżulta li kien ivarja bejn 5,4 % u 8,6 %, kif elenkat hawn taħt:

Skema→

AAS (*)

DEPBS (*)

EPCGS (*)

SEZS (*)

ECS (*)

PSI

Total

Kumpanija↓

%

%

%

%

%

%

%

Ester Industries Limited

 

5,8

1,0

 

0,4

 

7,2

Garware Polyester Limited

0,5

3,9

1,0

 

Negliġibbli

 

5,4

Polyplex Corporation Limited

1,7

3,2

1,9

 

0,4

1,4

8,6

SRF Limited

 

 

 

5,4

 

 

5,4

Uflex Limited

2,1

2,7

1,0

 

0,3

0,3

6,4

10.   Miżuri kumpensatorji

(119)

Skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 19 tar-Regolament bażiku u r-raġunijiet għal din ir-reviżjoni interim parzjali ddikjarati skont il-punt 3 tal-Avviż ta’ Inizjazzjoni, huwa stabbilit li l-livell ta’ sussidju fir-rigward tal-produtturi esportaturi kkonċernati naqas u, għalhekk, ir-rati ta’ dazji kumpensatorji imposti fuq dawn il-produtturi esportaturi mir-Regolament (KE) Nru 367/2006 għandhom ikunu emendati skont dan.

(120)

Ir-rati ta’ dazji kumpensatorji emendati għandhom ikunu stabbiliti bir-rati ġodda ta’ sussidju li jirriżultaw matul ir-reviżjoni interim preżenti, peress li l-marġini tad-dannu kkalkulati fl-investigazzjoni kontra s-sussidji oriġinali jibqa’ ogħla.

(121)

Fir-rigward tal-kumpaniji l-oħra kollha li ma kinux kkonċernati mir-reviżjoni preżenti interim parzjali, huwa osservat li l-modalitajiet attwali tal-iskemi investigati u l-eliġibbiltà tagħhom għal kumpens ma nbidlux meta mqabbla mal-investigazzjoni preċedenti. Għalhekk m’hemmx raġuni biex ikun ikkalkulat mill-ġdid is-sussidju u r-rati tad-dazju ta’ dawn il-kumpaniji. Konsegwentement, ir-rati tad-dazju applikabbli għall-partijiet l-oħra kollha minbarra l-ħames produtturi esportaturi li kkooperaw fir-reviżjoni kurrenti baqgħu l-istess.

(122)

Ir-rati ta’ dazju kumpensatorju ta’ kumpanija individwali speċifikati f’dan ir-Regolament jirriflettu s-sitwazzjoni li rriżultat matul ir-reviżjoni interim parzjali. Għalhekk, huma applikabbli biss għal importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat prodott minn dawn il-kumpaniji. Importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat manifatturat minn kwalunkwe kumpanija oħra mhux speċifikament imsemmija fil-parti operattiva ta’ dan ir-Regolament, inkluż entitajiet relatati ma’ dawk speċifikament imsemmija, ma jistgħux jibbenefikaw minn dawn ir-rati u għandhom ikunu suġġetti għar-rata tad-dazju applikabbli għall-“kumpaniji l-oħra kollha”.

(123)

Kwalunkwe klejm li titlob l-applikazzjoni ta’ dawn ir-rati ta’ dazju kumpensatorju individwali (eż. wara bidla fl-isem tal-entità jew wara l-istabbiliment ta’ produzzjoni ġdida jew entitajiet tal-bejgħ) għandhom ikunu indirizzati lill-Kummissjoni (12) minnufih bl-informazzjoni relevanti kollha, b’mod partikolari kwalunkwe modifikazzjoni fl-attivitajiet tal-kumpanija konnessi mal-produzzjoni, bejgħ domestiku u ta’ esportazzjoni assoċjat ma’, pereżempju, dik il-bidla tal-isem jew dik il-bidla fl-entitajiet ta’ produzzjoni u bejgħ. Jekk xieraq, u wara konsultazzjoni tal-Kumitat Konsultattiv, ir-Regolament għandu jkun emendat skont dan permezz tal-aġġornament tal-lista ta’ kumpaniji li jibbenefikaw minn rati ta’ dazju individwali.

11.   Miżuri kontra d-dumping

(124)

Kif ipprovdut fl-aħħar paragrafu taħt punt 3 tal-Avviż ta’ Inizjazzjoni, l-emenda tar-rata ta’ dazju kumpensatorju għandu jkollha impatt fuq id-dazju definittiv ta’ kontra d-dumping impost mir-Regolament (KE) Nru 1292/2007, peress li dan tal-aħħar f’investigazzjonijiet ta’ kontra d-dumping preċedenti kien aġġustat sabiex ikun evitat kwalunkwe għadd darbtejn tal-effetti tal-benefiċċji minn sussidji ta’ esportazzjoni (huwa mfakkar li d-dazju ta’ kontra d-dumping definittiv kien ibbażat fuq il-marġini ta’ dumping peress li dan tal-aħħar instab li kien iktar baxx mill-livell ta’ eliminazzjoni ta’ injury). L-Artikolu 24(1) tar-Regolament bażiku u l-Artikolu 14(1) tar-Regolament (KE) Nru 384/96 jipprovdu li ebda prodott m’għandu jkun suġġett għal miżuri ta’ kontra d-dumping u kumpensatorji ukoll bil-għan li tkun trattata l-istess sitwazzjoni li tirriżulta minn dumping jew sussidju ta’ esportazzjoni. Irriżulta fl-investigazzjoni oriġinali li xi wħud mill-iskemi ta’ sussidju investigati li kienu eliġibbli għall-kumpens, kkostitwixxew sussidji ta’ esportazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 3(4)(a) tar-Regolament bażiku. F’dan is-sens, dawn is-sussidji affettwaw il-prezzijiet ta’ esportazzjoni tal-produtturi esportaturi Indjani, u għalhekk wasslu għal marġini ta’ dumping ikbar. Għaldaqstant, skont l-Artikolu 24(1) tar-Regolament bażiku, ir-rati tad-dazju definittiv kontra d-dumping kienu aġġustati sabiex jirriflettu l-marġini ta’ dumping attwali li jibqa’ wara l-impożizzjoni tad-dazju kumpensatorju definittiv li jpatti għall-effett tas-sussidji ta’ esportazzjoni (ara premessa (59) tar-Regolament (KE) Nru 366/2006 u premessa (11) tar-Regolament (KE) Nru 1424/2006).

(125)

Konsegwentement, ir-rati ta’ dazju definittiv ta’ kontra d-dumping għall-produtturi esportaturi kkonċernati għandu issa jkun aġġustat sabiex jikkunsidra l-livell rivedut ta’ benefiċċju rċevut minn sussidji ta’ esportazzjoni fil-perjodu tal-investigazzjoni għar-reviżjoni tal-investigazzjoni kurrenti ta’ kontra s-sussidji biex tirrifletti l-marġini ta’ dumping attwali li jibqa’ wara l-impożizzjoni tad-dazju kumpensatorju definittiv aġġustat li jpatti għall-effett tas-sussidji ta’ esportazzjoni.

(126)

Il-marġini tad-dumping preċedentement stabbiliti fir-rigward ta’ Ester Industries Limited, Garware Polyester Limited, Polyplex Corporation Limited u Uflex Limited (dak iż-żmien magħrufa bħala Flex Industries Limited) (13), kienu stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 366/2006 (ara premessa 50) u ammontaw għall-erba’ kumpaniji kkonċernati ta’ 29,3 %, 20,1 %, 3,7 % u 3,2 % rispettivament. Il-livell tal-marġini tad-dumping għal SRF Limited stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 1424/2006 kien ta’ 15,5 %.

(127)

Skont il-benefiċċji minn sussidji ta’ esportazzjonijiet li nstabu fil-perjodu tal-investigazzjoni għar-reviżjoni u l-livell ta’ marġini tad-dumping preċedentement stabbilit, il-marġini u rati tad-dazju applikabbli għall-kumpaniji kkonċernati għandhom għalhekk ikunu kkalkolati kif indikat fit-tabella ta’ hawn isfel:

Kumpanija

Marġini ta’ Sussidju ta’ Esportazzjoni

Marġini ta’ Sussidju Totali

Marġini tad-Dumping preċedentement stabbilit

Dazju CVD

Dazju AD

Rata ta’ dazju totali

Ester Industries Limited

7,2  %

7,2  %

29,3  %

7,2  %

22,1  %

29,3  %

Garware Polyester Limited

5,4  %

5,4  %

20,1  %

5,4  %

14,7  %

20,1  %

Polyplex Corporation Limited

7,2  %

8,6  %

3,7  %

8,6  %

0,0  %

8,6  %

SRF Limited

5,4  %

5,4  %

15,5  %

5,4  %

10,1  %

15,5  %

Uflex Limited

6,1  %

6,4  %

3,2  %

6,4  %

0,0  %

6,4  %

(128)

Sabiex ikun ikkunsidrat il-livell rivedut ta’ dazju ta’ kontra d-dumping għall-ħames produtturi esportaturi kkonċernati, ir-Regolament (KE) Nru 1292/2007 għandu jkun emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Artikolu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru 367/2006 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“2.   Ir-rata ta’ dazju kumpensatorju definittiv applikabbli għall-prezz nett liberu fil-fruntiera tal-Komunità, qabel id-dazju, tal-prodotti manifatturati mill-kumpaniji mniżżla iktar ‘l isfel, għandu jkun kif ġej:

Kumpanija

Dazju definittiv (%)

Kodiċi Addizzjonali TARIC

Ester Industries Limited, 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part-1, New Delhi 110 003, India

7,2

A026

Garware Polyester Limited, Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East), Mumbai 400 057, India

5,4

A028

Jindal Poly Films Limited, 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, India

17,1

A030

MTZ Polyfilms Limited, New India Centre, 5th Floor, 17 Co-operage Road, Mumbai 400 039, India

8,7

A031

Polyplex Corporation Limited, B-37, Sector-1, Noida 201 301, Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, India

8,6

A032

SRF Limited, Block C, Sector 45, Greenwood City, Gurgaon 122 003, Haryana, India

5,4

A753

Uflex Limited, A-1, Sector 60, Noida 201 301 (U.P.), India

6,4

A027

Il-kumpaniji l-oħra kollha

19,1

A999 ”

Artikolu 2

Artikolu 2(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1292/2007 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“2.   Ir-rata ta’ dazju ta’ kontra d-dumping definittiv applikabbli għall-prezz nett liberu fil-fruntiera tal-Komunità, qabel id-dazju, tal-prodotti manifatturati mill-kumpaniji mniżżla iktar ‘l isfel, għandu jkun kif ġej:

Kumpanija

Dazju Definittiv (%)

Kodiċi Addizzjonali TARIC

Ester Industries Limited, 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part-1, New Delhi 110 003, India

22,1

A026

Garware Polyester Limited, Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East), Mumbai 400 057, India

14,7

A028

Jindal Poly Films Limited, 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, India

0,0

A030

MTZ Polyfilms Limited, New India Centre, 5th Floor, 17 Co-operage Road, Mumbai 400 039, India

18,0

A031

Polyplex Corporation Limited, B-37, Sector-1, Noida 201 301, Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, India

0,0

A032

SRF Limited, Block C, Sector 45, Greenwood City, Gurgaon 122 003, Haryana, India

10,1

A753

Uflex Limited, A-1, Sector 60, Noida 201 301 (U.P.), India

0,0

A027

Il-kumpaniji l-oħra kollha

17,3

A999 ”

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-ġurnata ta’ wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 8 ta’ Jannar 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

K. SCHWARZENBERG


(1)  ĠU L 288, 21.10.1997, p. 1.

(2)  ĠU L 316, 10.12.1999, p. 1.

(3)  ĠU L 68, 8.3.2006, p. 15.

(4)  ĠU L 236, 31.8.2006, p. 1.

(5)  ĠU L 255, 29.9.2007, p. 1.

(6)  ĠU L 227, 23.8.2001, p. 1.

(7)  ĠU L 68, 8.3.2006, p. 6.

(8)  ĠU L 270, 29.9.2006, p. 1.

(9)  ĠU L 288, 6.11.2007, p. 1.

(10)  ĠU L 56, 6.3.1996, p. 1.

(11)  ĠU C 240, 12.10.2007, p. 6.

(*)  Sussidji mmarkati bi stilla huma sussidji ta’ esportazzjoni

(12)  Kummissjoni Ewropea – Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ – Direttorat B – N105, 04/90. – Rue de la Loi/Wetstraat 200 – B-1049 Brussell.

(13)  ĠU L 68, 8.3.2006, p. 6.


10.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 6/18


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 16/2009

tad-9 ta’ Jannar 2009

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu ta’ l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ ta' fl-10 ta’ Jannar 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 9 ta’ Jannar 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

MA

58,7

TR

104,0

ZZ

81,4

0707 00 05

JO

167,2

MA

88,6

TR

147,0

ZZ

134,3

0709 90 70

MA

87,0

TR

158,3

ZZ

122,7

0805 10 20

BR

44,6

CL

44,1

EG

52,5

IL

54,2

MA

55,0

TR

78,3

ZA

44,1

ZZ

53,3

0805 20 10

MA

69,0

ZZ

69,0

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

49,4

IL

69,6

TR

82,2

ZZ

67,1

0805 50 10

EG

47,1

MA

58,4

TR

65,3

ZZ

56,9

0808 10 80

CN

83,6

MK

35,0

US

116,4

ZZ

78,3

0808 20 50

CN

68,2

US

119,1

ZZ

93,7


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


DIRETTIVI

10.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 6/20


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2008/128/KE

tat-22 ta’ Diċembru 2008

li tippreskrivi l-kriterji speċifiċi tal-purità ta’ sustanzi ta' taħlil għall-użu fl-ikel

(Verżjoni kodifikata)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/107/KEE tal-21 ta’ Diċembru 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri li jirrigwardaw l-addittivi ma’ l-ikel awtorizzati għall-użu fl-oġġetti ta’ l-ikel maħsuba għall-konsum mill-bniedem (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 3(3)(a) ta' dik id-Direttiva,

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 95/45/KE tas-26 ta’ Lulju 1995 li tippreskrivi l-kriterji speċifiċi tal-purità ta’ sustanzi ta' taħlil għall-użu fl-ikel (2) ġiet emendata kemm-il darba (3) b’mod sostanzjali. Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmija Direttiva għandha tiġi kkodifikata.

(2)

Huwa meħtieġ jiġu stabbiliti kriterji ta’ purità għall-kuluri kollha msemmija fid-Direttiva tal-Parlament u tal-Kunsill 94/36/KE tat-30 ta’ Ġunju 1994 fuq il-kuluri għall-użu fl-ikel (4).

(3)

Huwa neċessarju li wieħed jikkonsidra l-ispeċifikazzjonijiet u l-tekniċi analitiċi għas-sustanzi ta’ taħlil kif imwaqqfa fil-Kodiċi alimentarius kif imfassal mill-Kumitat Konġunt FAO/WHO Espert fuq l-Addittivi ta' l-Ikel (JECFA).

(4)

L-additivi ta’ l-ikel, ippreparati mill-metodi sinifikatament differenti minn dawk evalwati mill-Kumitat għax-Xjenzi ta’ l-Ikel, u differenti minn dawk imsemmija fid-Direttiva għandhom jiġu sottomessi għall-evalwazzjoni ta’ sigurtà mill-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel bl-enfasi dejjem tkun fuq il-kriterji ta’ purità.

(5)

Il-miżuri pprovduti f’din id-Direttiva huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta’ l-Ikel u s-Saħħa ta’ l-Annimali.

(6)

Din id-Direttiva għandha tkun bla ħsara għall-obbligi ta’ l-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi mniżżla fl-Anness II, Parti B,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Il-kriterji tal-purità msemmija fl-Artikolu 3(3)(a) tad-Direttiva 89/107/KEE għall-kuluri msemmija fid-Direttiva 94/36/KE huma mniżżla fl-Anness I hawn taħt.

Artikolu 2

Id-Direttiva 95/45/KE, kif emendata mid-Direttivi mniżżla fl-Anness II, Parti A hi mħassra, bla ħsara għall-obbligi ta’ l-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi mniżżla fl-Anness II, Parti B.

Referenzi għad-Direttiva mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skond it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness III.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 22 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 40, 11.2.1989, p. 27.

(2)  ĠU L 226, 22.9.1995, p. 1.

(3)  Ara l-Anness II, Parti A.

(4)  ĠU L 237, 10.9.1994, p. 13.


ANNESS I

A.   SPEĊIFIKAZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-KOLORANTI TA′ L-ALUMINJU TAL-KULURI

Definizzjoni:

Il-koloranti ta′ l-aluminju huma preparati bir-reazzjoni ta′ kuluri li jikkonformaw mal-kriterji ta′ purità dikjarati fil-monografija adattata ta′ speċifikazzjonijiet, ma′ alumina f′kondizzjonijiet ta′ ħafna ilma. Normalment, l-alumina hija materjal mhux imnixxef li jkun ġie preparat riċentement magħmul mir-reazzjoni tas-sulfat ta′ l-aluminju jew tal-klorur bis-sodju jew tal-karbonat tal-kalċju jew tal-bikarbonat jew ta′ l-ammonja. Wara l-formazzjoni tal-kolorant, il-prodott jiġi filtrat, maħsul bl-ilma u mnixxef. Alumina li ma reaġixxitx tista′ wkoll tkun preżenti fil-prodott finali.

Sustanza insolubbli HCI

Mhux aktar minn 0,5 %

Sustanza li tista′ tinħareġ bl-etere

Mhux aktar minn 0,2 % (taħt kondizzjonijiet newtrali)

Kriterji speċifiċi ta′ purità għall-kuluri korrispondenti huma applikabbli.

B.   KRITERJI SPEĊIFIĊI TA′ PURITÀ

E 100 “CURCUMIN”

Sinonimi

CI Isfar newtrali 3, Isfar taż-żagħfran ta′ l-Indja, “Diferoil Metan”

Definizzjoni

Il-′curcumin′ huwa miksub b′estrazzjoni tas-solvent taż-żagħfran, jiġifieri r-riżomi ta′ l-art ta′ razzez naturali ta′ Curcuma longa L. Biex jinkiseb trab ikkonċentrat ta′ curcumin, l-estratt huwa purifikat bil-kristallizzazzjoni. Il-prodott jikkonsisti essenzjalment f′curcumins; jiġifieri l-prinċipju ta′ tilwien (1,7-bis (4-idrossi-3-metossifenil) epta-1,6-dien-3,5-dione) u ż-żewġ derivattivi ta′ desmoteksi tiegħu, f′proporzjonijiet li jvarjaw. Ammonti minuri ta′ żjut u ta′ reżina li jidhru b′mod naturali fiż-żagħfran jistgħu ikunu preżenti.

Is-solventi li ġejjin biss jistgħu jintużaw fl-estrazzjoni: “aċetat etili”, aċetun, diossidu karboniku, “diklorometan”, “n-butanol”, metanol, “etanol”, “esan”

Klassi

“Diċinnamoilmetan”

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

75300

Einecs

207-280-5

Ismijiet kimiċi

I

1,7-Bis(4-idrossi-3-metossifenil)epta-1,6-diene-3,5-dione

II

1-(4-Idrossifenil)-7-(4-idrossi-3-metossi-fenil-) epta-1,6-diene-3,5-dione

III

1,7-Bis(4-hydroxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione

Formula kimika

I

C21H20O6

II

C20H18O5

III

C19H16O4

Piż molekulari

I.

368,39

II.

338,39

III.

308,39

Analiżi

Kontenut mhux anqas minn 90 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien

E1 cm 1 %1 607 f′ċa 426 nm fl-alkoħol

Deskrizzjoni

Trab kristallin isfar fl-oranġjo

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu fl-akoħol f′ċa 426 nm

B.

Skala ta′ tidwib

179 °C-182 °C

Purità

Residwi tas-solvent

“Aċetat etili”

Aċetun

“n-butanol”

Metanol

Alkoħol

“Esan”

mhux aktar minn 50 mg/kg, waħdu jew f′taħlita

“Diklorometan”:mhux aktar minn 10 mg/kg

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 101 (i) “RIBOFLAVIN”

Sinonimi

“Lactoflavin”

Klassi

“Isoallossażen”

Einecs

201-507-1

Ismijiet kimiċi

“7,8-Dimetil-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetraidrossipentil)benżo(g)pteridine-2,4(3H,10H)-dione

7,8-dimetil-10-(1′-D-ribitil)isoallossażen”

Formula kimika

C17H20N4O6

Piż molekulari

376,37

Analiżi

Kontenut mhux anqas minn 98 % fuq bażi anidra

E1 cm 1 % 328 f′ca 444 nm f′ soluzzjoni likwida

Deskrizzjoni

Trab kristallin isfar għal isfar fl-oranġjo, bi ftit riħa

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Il-proporzjoni A375/A267 huwa bejn 0,31 u 0,33

Il-proporzjoni A444/A267 huwa bejn 0,36 u 0,39

ġo soluzzjoni ta′ ilma

Massimu fl-ilma f′ċa 444 nm

B.

Rotazzjoni speċifika

[α]D20 20/D bejn – 115° u -140° ġo soluzzjoni ta′ 0,05 N ta′ idrossidu tas-sodju

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 1,5 % wara t-tnixxif f′105 °C għal erba′ siegħat

Irmied issulfat

Mhux aktar minn 0,1 %

Ammini aromatiċi primarji

Mhux aktar minn 100 mg/kg (ikkalkulat bħala anilina)

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 101 (ii) “RIBOFLAVIN-5”-FOSFAT′

Sinonimi

“Riboflavin-5”-fosfat tas-sodju′

Definizzjoni

Dawn l-ispeċifikazzjonijiet japplikaw għall-5′-fosfat flimkien ma′ ammonti minuri ta′ “riboflavin” liberu u “riboflavin difosfat”.

Klassi

“Isoallossażen”

Einecs

204-988-6

Ismijiet kimiċi

Monosodju

(2R, 3R, 4S))-5-(3′)10′-diidro-7′8′-dimetil-2′,4′-diosso-10′-benżo [ζ]pteridinil-2,3,4-trihydorxypentil fosfat;

melħ tal-monosodju ta′ ester tar-riboflavin 5′-monofosfat

Formula kimika

Għall-forma diidrata

:

C17H20N4NaO9P.2H2O

Għall-forma anidra

:

C17H20N4NaO9P

Piż molekulari

541,36

Analiżi

Kontenut mhux anqas minn 95 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien ikkalkulati bħala C17H20N4NaO9P.2H2O

E1 cm 1 % 250 f′ċa 375 nm ġo soluzzjoni ta′ ilma

Deskrizzjoni

Trab igroskopiku kristallin isfar għall-oranġjo, bi ftit riħa u togħma qarsa

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Il-proporzjoni A375/A267 huwa bejn 0,30 u 0,34

Il-proporzjoni A444/A267 huwa bejn 0,35 u 0,40

ġo soluzzjoni ta′ ilma

Massimu fl-ilma f′ċa 444 nm

B.

Rotazzjoni speċifika

[α]D20 20/D bejn + 38° u + 42° ġo soluzzjoni tal-massa HCl ta′ 5

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 8 % (100 °C, 5 siegħat ġo vakwu ′l fuq minn P2O5) għall-forma diidrata

Irmied issulfat

Mhux aktar minn 25 %

Fosfat inorganiku

Mhux aktar minn 1,0 mg/kg (ikkalkulat bħala PO4 fuq il-bażi anidra)

Sustanzi ta′ tilwien sussidjarji

“Riboflavin” (liberu)

:

Mhux aktar minn 6 %

“Riboflavin difosfat”

:

Mhux aktar minn 6 %

Ammini aromatiċi primarji

Mhux aktar minn 70 mg/kg (kalkulati bħala aniline)

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 102 TARTRAŻINA

Sinonimi

CI Isfar ta′ l-ikel 4

Definizzjoni

It-tartrażina tikkonsisti essenzjalment f′′trisodju 5-idrossi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4-sulfonatofenilażo)-H-pirażole-3-carossilat′ u sustanzi ta′ tilwien sussidjarji bil-klorur tas-sodju u/jew is-sulfat tas-sodju bħala komponenti prinċipali mingħajr kulur.

It-tartrażina hija deskritta bħal melħ tas-sodju. Il-kalċju u l-melħ tal-potassju huma permessi wkoll.

Klassi

Monoazo

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

19140

Einecs

217-699-5

Ismijiet kimiċi

“Trisodju-5-irossi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4-sulfonatofenilażo)-H-pirażole-3-karbossilat”

Formula kimika

C16H9N4Na3O9S2

Piż molekulari

534,37

Analiżi

Kontenut mhux anqas minn 85 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien ikkalkulati bħala melħ tas-sodju

E1 cm 1 % 530 f′ċa 426 nm ġo soluzzjoni ta′ ilma

Deskrizzjoni

Trab jew ramel oranġjo ċar

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f′ċa 426 nm

B.

Soluzzjoni safra fl-ilma

 

Purità

Sustanza li ma tinħallx fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanzi ta′ tilwien sussidjarji

Mhux aktar minn 1,0 %

Taħlitiet organiċi oħra barra dawk tas-sustanzi tat-tilwien:

 

 

Aċidu ′4-idrażinobenżene sulfoniku′

 

Aċidu ′4-aminobenżene-1-sulfoniku′

 

Aċidu “5-osso-1-(4-sulfofenil)-2-pirażoline-3-karbossiliku”

 

′4-4′-diażoaminodi (aċidu ′benżene sulfoniku′)

 

Aċidu “Tetraidrossisuċċiniku”

Total mhux aktar minn 0,5 %

Ammini aromatiċi primarji

Mhux aktar minn 0,01 % (ikkalkulat bħala anilina)

Sustanza ta′ etere li jista′ jinħareġ

Mhux aktar minn 0,2 % taħt kondizzjonijiet newtrali

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 104 ISFAR TAL-KINOLIN

Sinonimi

CI Isfar ta′ l-ikel 13

Definizzjoni

L-Isfar tal-kinolin huwa preparat billi wieħed ibiddel f′sulfonat ′2-2(-kwinolil) indan-1,3-dione′. L-isfar tal-kinolin jikkonsisti essenzjalment f′imluħ tas-sodju ta′ taħlita ta′ dissolfunati (prinċipalment), monosulfonati u trisulfonati tat-taħlita ta′ hawn fuq u ta′ sustanzi ta′ tilwien sussidjarji flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew sulfat tas-sodju bħala l-komponenti prinċipali mingħajr kulur.

L-isfar tal-kinolin huwa deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-kalċju u l-melħ tal-potassju huma wkoll permessi.

Klassi

Kwinoftalone

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

47005

Einecs

305-897-5

Ismijiet kimiċi

L-imluħ tad-dissodju tad-dissolfunati ta′ “2-(2-kwinolil) indan-1,3-dione” (komponent prinċipali)

Formula kimika

C18H9N Na2O8S2 (komponent prinċipali)

Piż molekulari

477,38 (komponent prinċipali)

Analiżi

Kontenut ta′ mhux anqas minn 70 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien ikkaluklati bħala melħ tas-sodju

L-isfar tal-kinolin għandu jkollu l-kompożizzjoni li ġejja:

Mis-sustanzi kollha ta′ tilwien preżenti:

mhux inqas minn 80 % għandhom ikunu dissodju “2-(2-kwinolil) indan-1,3-dione-disulfonati”

mhux aktar minn 15 % għandhom ikunu sodju “2-(2-kwinolil) indan-1,3-dione-disulfonati”

mhux aktar minn 7,0 % għandhom ikunu trissodju “2-(2-kwinolil) indan-1,3-dione-trisulfonat”

E1 cm 1 % 865 (komponent prinċipali) f′ċa 411 nm ġo soluzzjoni bl-ilma ta′ aċidu aċetiku

Deskrizzjoni

Trab jew ramel isfar

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu ġo soluzzjoni bl-ilma ta′ aċidu aċetiku ta′ pH 5 f′ċa 411 nm

B.

Soluzzjoni safra fl-ilma

 

Purità

Sustanza li ma tinħallx fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanzi ta′ tilwien sussidjarji

Mhux aktar minn 4,0 %

Taħlitiet organiċi oħra barra dawk tas-sustanzi ta′ tilwien:

 

 

2-metilquinoline

 

2-methylquinoline-sulfonic acid

 

Aċidu Ftaliku

 

Kinolin ′2,6-dimetil′

 

Aċidu sulfoniku tal-kinolin “2,6-dimetil”

Total mhux aktar minn 0,5 %

“2-(2-kwinolil)indan-1,3-dione”

Mhux aktar minn 4 mg/kg

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux aktar minn 0,01 mg/kg (ikkalkulat bħala anilina)

Sustanza ta′ etere li jista′ jinħareġ

Mhux aktar minn 0,2 mg/kg taħt kondizzjonijiet newtrali

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/k

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 110 SUNSET YELLOW FCF

Sinonimi

CI Food Yellow 3, Orange Yellow S

Definizzjoni

Sunset Yellow FCF jikkonsisti essenzjalment minn disodium 2-hydroxy-1-(4-sulfonatophenylazo) naphthalene-6-sulfonate u materjal koloranti sussidjarju flimkien ma′ sodium chloride u/jew sodium sulfate bħala partijiet prinċipali mhux ikkuluriti..

Is-Sunset Yellow FCF jiġi deskritt bħala l-melħ tas-sodju. Humapermessi wkoll il-melħ tal-potassju u tal-kalċju.

Klassi

Monoazo

Numru Indiċi tal-Kulur

15985

Einecs

220-491-7

Isem kimiku

Disodium 2-hydroxy-1-(4-sulfonatophenylazo)naphthalene-6-sulfonate

Formula kimika

C16H10N2Na2O7S2

Piż molekolari.

452,37

Analiżi

Kontenut ta′ mhux inqas minn 85 % total ta′ aġenti koloranti kkalkolati bħala l-melħ tas-sodju

E1 cm 1 % 555 bħala ca 485 nm f′ soluzzjoni likwida bi pH 7

Deskrizzjoni

Trab jew granulari lewn oranġju ħamrani

Identifikazzjoni

A.

Spektrometrija

Massimu fl-ilma f′ca 485 nm u pH 7

B.

Soluzzjoni oranġju fl-ilma

 

Purita′

Materjal li ma jinħalx fl-ilma

Mhux iktar minn 0.2 %

Materjal koloranti ieħor

Mhux iktar minn 5.0 %

1-(Phenylazo)-2-naphthalenol (Sudan I)

Mhux iktar minn 0.5 mg/kg

Aġenti koloranti ħlief il-materjali koloranti:

 

 

4-aminobenzene-1-sulfonic acid

 

3-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid

 

6-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid

 

7-hydroxynaphthalene-1,3-disulfonic acid

 

4,4′-diazoaminodi(benzene sulfonic acid)

 

6,6′-oxydi(naphthalene-2-sulfonic acid)

Total ta′ mhux iktar minn 0,5 %

Amines aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux iktar minn 0,01 % (kkalkolat bħala aniline)

Materjal li jista′ jiġi estratt bl-ether

Mhux iktar minn 0,2 % fi kondizzjonijiet newtri

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 120 KUĊĊINILJA, AĊIDU KARMINJU, KARMINJI

Definizzjoni

Il-karminji u l-aċidu karminju huma miksuba minn estratti bl-ilma, bl-ilma u l-alkoħol jew bl-alkoħol mill-Kuċċinilja, li tikkonsisti f′iġsma mnixxfa ta′ l-insett femminili Dactylopius coccus Costa.

Il-prinċipju ta′ tilwien huwa l-aċidu karminju.

Koloranti ta′ l-aluminju ta′ aċidu karminju (karminji) jistgħu jiġu furmati koloranti ta′ l-aluminju ta′ aċidu karminju (karminji) fejn l-aluminju u aċidu karminju huma maħsuba li huma preżenti fil-proporzjoni tal-massa 1:2.

Fil-prodotti kummerċjali, il-prinċipju ta′ tilwien huwa preżenti flimkien ma′ l-ammonju, l-kalċju, l-potassju jew katjoni tas-sodju, weħidhom jew f′taħlita, u dawn il-′katjoni′ jistgħu anki jkunu preżenti f′eċċess.

Il-prodott kummerċjali jista′ wkoll ikun fih materjal magħmul mill-proteini imnissel mill-insett tas-sors, u jista′ wkoll ikun fih ′carminat′ liberu jew residwu żgħir ta′ ′katjoni′ ta′ aluminju maħlula.

Klassi

Antrakwinone

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

75470

Einecs

Kuċċinilja: 215-680-6; aċidu karminju: 215-023-3; karminji: 215-724-4

Ismijiet kimiċi

Aċidu ′7-β-D-glukopiranosil-3,5,6,8-tetraidrossi-1-metil-9,10-diossoantraċene-2-karbossiliku′ (aċidu karminju); il-karminju huwa ċ-“ċelat” ta′ l-aluminju idratat ta′ dan l-aċidu.

Formula kimika

C22H20O13 (aċidu karminju)

Piż molekularì

492,39 (aċidu karminju)

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 2,0 % ta′ aċidu karminju fl-estratti li fihom l-aċidu karminju; mhux inqas minn 50 % ta′ aċidu karminju fiċ-′ċelati′.

Deskrizzjoni

Aħmar għal aħmar skur, jitfarrak malajr, solidu jew trab. Estratt tal-kuċċinilja ġeneralment ikun likwidu aħmar skur imma jista′ wkoll ikun imnixxef bħala trab.

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu ġo soluzzjoni ta′ ilma ta′ l-ammonja f′ċa 518 nm

Massimu ġo soluzzjoni ta′ idrokloriku mħallat f′ċa 494 nm għall-aċidu karminju

Purità

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 122 “AŻORUBINE”, “KARMOISINE”

Sinonimi

CI Aħmar ta′ l-ikel 3

Definizzjoni

L-′ażorubine′ jikkonsisti essenzjalment fid-dissodju ′4-idrossi-3-(4-sulfonato-1-naftilażo) naftalene-1-sulfonat′ u fis-sustanzi ta′ tilwien sussidjarji flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew sulfat tas-sodju bħala komponenti prinċipali mingħajr kulur.

L-′ażorubine′ huwa deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-kalċju u l-melħ tal-potassju huma wkoll permessi.

Klassi

′Monoażo′

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

14720

Einecs

222-657-4

Ismijiet kimiċi

Dissodju “4-idrossi-3-(4-sulfonato-1-naftilażo) naftalene-1-sulfonat”

Formula kimika

C20H12N2Na2O7S2

Piż molekulari

502,44

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 85 % tas-sustanzi sussidjarji ta′ tilwien, ikkalkulati bħala melħ tas-sodju

E1 cm 1 % f′ċa 516 nm f′soluzzjoni ta′ ilma

Deskrizzjoni

Trab jew ramel aħmar għal marun ħamrani

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f′ċa 516 nm

B.

Soluzzjoni ħamra fl-ilma

 

Purità

Sustanza li ma tinħallx fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Mhux aktar minn 2,0 %

Taħlitiet organiċi oħra barra dawk tas-sustanzi ta′ tilwien:

 

 

Aċidu “4-idrossinaftalene-1-sulfoniku”

 

Aċidu ′4-aminonaftalene-1-sulfoniku′

Total ta′ mhux aktar minn 0,5 %

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux aktar minn 0,01 % (ikkalkulat bħala anilina)

Sustanza ta′ etere li jista′ jinħareġ

Mhux aktar minn 0,2 % taħt kondizzjonijiet newtrali

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 123 “AMARANTH”

Sinonimi

CI Aħmar ta′ l-ikel 9

Definizzjoni

“Amaranth” jikkonsisti essenzjalment fi triossidu ′2-idrossil-1-(4-sulfonato-1-naftilażo) naftalene-3,6-disulfonat′ u s-sustanzi sussidjarji ta′ tilwien flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew sulfat tas-sodju bħala komponenti prinċipali mingħajr kulur.

′L-Amaranth′huwa deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-kalċju u l-melħ tal-potassju huma wkoll permessi.

Klassi

Monoazo

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

16185

Einecs

213-022-2

Ismijiet kimiċi

Triossidu “2-idrossi-1-(4-sulfonato-1-naftilażo) naftalene-3,6-disulfonat”

Formula kimika

C20H11N2Na3O10S3

Piż molekulari

604,48

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 85 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien, ikkalkulati bħall-melħ tas-sodju

E1 cm 1 % 440 f′ċa 520 nm f′soluzzjoni ta′ ilma

Deskrizzjoni

Trab jew ramel kannella fl-aħmar

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f′ċa 520 nm

B.

Soluzzjoni ħamra fl-ilma

 

Purità

Sustanza li ma tinħallx fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Mhux aktar minn 3,0 %

Taħlitiet organiċi oħra barra dawk tas-sustanzi ta′ tilwien:

 

 

Aċidu ′4-aminonaftalene-1-sulfoniku′

 

Aċidu ′3-idrossinaftalene-2,7-disulfoniku′

 

Aċidu ′6-idrossinaftalene-2-sulfoniku′

 

Aċidu ′7-idrossinaftalene-1,3-disulfoniku′

 

Aċidu ′7-idrossinaftalene-1,3-6-trisulfoniku′

Total ta′ mhux aktar minn 0,5 %

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux aktar minn 0,01 % (ikkalkulat bħala anilina)

Sustanza ta′ etere li jista′ jinħareġ

Mhux aktar minn 0,2 % taħt kondizzjonijiet newtrali

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 124 “PONCEAU 4R”, AĦMAR TAL-KUĊĊINILJA

Sinonimi

CI Aħmar ta′ l-ikel 7, “New Coccine”

Definizzjoni

Il-“ponceau 4R” jikkonsisti essenzjalment fi triossidu “2-idrossil-1-(4-sulfonato-1-naftilażo) naftalene-6,8-disulfonat” u s-sustanzi sussidjarji ta′ tilwien flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew sulfat tas-sodju bħala komponenti prinċipali mingħajr kulur.

Il-“Ponceau 4R” huwa deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-kalċju u l-melħ tal-potassju huma wkoll permessi

Klassi

Monoazo

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

116255

Einecs

220-036-2

Ismijiet kimiċi

Triossidu “2-idrossi-1-(4-sulfonato-1-naphtyhlażo) naftalene-6,8-disulfonat”

Formula kimika

C20H11N2Na3O10S3

Piż molekulari

604,48

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 80 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien, ikkalkulati bħall-melħ tas-sodju

E1 cm 1 % 430 f′ċa 505 nm f′soluzzjoni ta′ ilma

Deskrizzjoni

Trab jew ramel ħamrani

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f′ċa 505 nm

B.

Soluzzjoni ħamra fl-ilma

 

Purità

Sustanza li ma tinħallx fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Mhux aktar minn 1,0 %

Taħlitiet organiċi oħra barra dawk tas-sustanzi ta′ tilwien:

 

 

Aċidu “4-aminonaftalene-1-sulfoniku”

 

Aċidu “7-idrossinaftalene-1,3-disulfoniku”

 

Aċidu “3-idrossinaftalene-2,7-disulfoniku”

 

Aċidu “6-idrossinaftalene-2-sulfoniku”

 

Aċidu ′7-idrossinaftalene-1,3-6-trisulfoniku′

Total ta′ mhux aktar minn 0,5 %

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux aktar minn 0,01 % (ikkalkulat bħala anilina)

Sustanza ta′ etere li jista′ jinħareġ

Mhux aktar minn 0,2 % taħt kondizzjonijiet newtrali

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 127 “ERITROSINA”

Sinonimi

CI Aħmar ta′ l-ikel 14

Definizzjoni

L-eritrosina jikkonsisti essenzjalment f′dissodju ′2-(2,4,5,7-tetraiodo-3-osido-6-osossanten-9-yl) benżoate monoidrate′ u s-sustanzi sussidjarji ta′ tilwien flimkien ma′ l-ilma, l-klorur tas-sodju u/jew sulfat tas-sodju bħala komponenti prinċipali mingħajr kulur.

L-eritrosina hija deskritta bħala melħ tas-sodju. Il-kalċju u l-melħ tas-potassju huma wkoll permessi

Klassi

Xanthen

Colour Index No

45430

Einecs

240-474-8

Ismijiet kimiċi

“Diosdium 2-(2,4,5,7-3-osido-6-osossanten-9-yl)benżoate monoidrate”

Formula kimika

C20H6I4Na2O5.H2O

Piż molekulari

897,88

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 87 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien, ikkalkulati bħall-melħ tas-sodju anidru

E1 cm 1 %1 100 f′ċa 526 nm f′soluzzjoni ta′ ilma f′pH 7

Deskrizzjoni

Trab jew ramel aħmar

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f′ċa 526 nm f′pH 7

B.

Soluzzjoni ħamra fl-ilma

 

Purità

Joduri inorganiċi kalkulati bħall-jodur tas-sodju

Mhux aktar minn 0,1 %

Sustanza li ma tinħallx fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien (barra l-fluorexein)

Mhux aktar minn 4,0 %

Fluorxein

Mhux aktar minn 20 mg/kg

Taħlitiet organiċi oħra barra dawk tas-sustanzi ta′ tilwien:

 

“Tri-iodoresorċinol”

Mhux aktar minn 0,2 %

Aċidu “2-(2,4-diidrossi-3,5-diodobenzoil) benżojku”

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanza ta′ etere li jista′ jinħareġ

Minn soluzzjoni ta′ pH minn 7 ġo 8, mhux aktar minn 0,2 %

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

Aluminium Lakes

Il-metodu ta′ materja mhux f′soluzzjoni ta′ aċtu idrokloriku mhux applikabbli. Minfloku, hemm materja ta′ sodju idrossidu mhux f′soluzzjoni, u mhux f′iktar minn 0,5 % għal dan il-kulur biss.

E 128 AĦMAR 2G

Sinonimi

CI Aħmar ta′ l-ikel 10, “Ażoġeranine”

Definizzjoni

L-Aħmar 2G jikkonsisti essenzjalment f′dissodju ′8-aċetamido-1-idrossi-2fenilażonaftalene-3,6-disulfonat′ u s-sustanzi sussidjarji ta′ tilwien flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew is-sulfat tas-sodju bħala komponenti prinċipali mingħajr kulur.

L-aħmar 2G huwa deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-kalċju u l-melħ tas-potassju huma wkoll permessi

Klassi

Monoazo

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

18050

Einecs

223-098-9

Ismijiet kimiċi

“Diosdium 8-aċetamido-1-idrossi-2-fenilażo-naftalene-3,6-disulfonat”

Formula kimika

C18H13N3Na2O8S2

Piż molekulari

509,43

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 80 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien, ikkalkulati bħall-melħ tas-sodju

E1 cm 1 % 620 f′ċa 532 nm f′soluzzjoni ta′ ilma

Deskrizzjoni

Trab jew ramel aħmar

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f′ċa 532 nm

B.

Soluzzjoni ħamra fl-ilma

 

Purità

Sustanza li ma tinħallx fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Mhux aktar minn 2,0 %

Taħlitiet organiċi oħra barra dawk tas-sustanzi ta′ tilwien:

 

 

Aċidu “5-aċetamido-4-idrossinaftalene-2,7-disulfoniku”

 

Aċidu “5-amino-4-irdoxnaftalene-2,7-disulfoniku”

Total ta′ mhux aktar minn 0,5 %

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux aktar minn 0,01 % (ikkalkulat bħala anilina)

Sustanza ta′ etere li jista′ jinħareġ

Mhux aktar minn 0,2 % taħt kondizzjonijiet newtrali

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 129 AĦMAR “ALLURA” AC

Sinonimi

CI Aħmar ta′ l-ikel 17

Definizzjoni

L-Aħmar “Allura” 17 jikkonsisti essenzjalment f′dissodju “2-idrossi-1-(2-metossi-5-metil-4-sulfonato-fenilażo) naftalene-6-sulfonat′ u s-sustanzi sussidjarji ta” tilwien flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew is-sulfat tas-sodju bħala komponenti prinċipali mingħajr kulur

L-aħmar “Allura” AC huwa deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-kalċju u l-melħ tas-potassju huma wkoll permessi

Klassi

Monoazo

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

16035

Einecs

247-368-0

Ismijiet kimiċi

“Disodju 2-idrossi-1-(2-metossi-5-metil-4-sulfonatofenilażo) lazo) naftalene-6-sulfonat”

Formula kimika

C18H14N2Na2O8S2

Piż molekulari

496,42

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 85 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien, ikkalkulati bħall-melħ tas-sodju

E1 cm 1 % 540 f′ċa 504 nm f′soluzzjoni ta′ ilma f′pH 7

Deskrizzjoni

Trab jew ramel aħmar skur

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f′ċa 504 nm

B.

Soluzzjoni ħamra fl-ilma

 

Purita

Sustanza li ma tinħallx fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Mhux aktar minn 3,0 %

Taħlitiet organiċi oħra barra dawk tas-sustanzi ta′ tilwien:

 

Aċidu ′6-idrossi-2-naftalene sulfoniku′, melħ tas-sodju

Mhux aktar minn 0,3 %

Aċidu “4-amino-5-metossi-2-metilbeneżene sulfoniku”

Mhux aktar minn 0,2 %

“6,6-ossibis (Aċidu 2-naftalenesulfoniku) melħ disodju ”

Mhux aktar minn 1,0 %

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux aktar minn 0,01 % (ikkalkulat bħala anilina)

Sustanza ta′ etere li jista′ jinħareġ

Minn soluzzjoni ta′ pH 7, mhux aktar minn 0,2 %

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 131 BLU EVIDENTI

Sinonimi

CI Blu ta′ l-ikel 5

Definizzjoni

Il-blu evidenti V jikkonsisti essenzjalment f′kalċju jew taħlita ta′ sodju ta′ “ġ4-(a-(4-dietilaminofenil)-5-idrossi-2,4-disulfofenil-metilidene) 2,5-ċikloessadien-1-ilideneħ dietilammonju idroside melħ ġewwieni” u s-sustanzi sussidjarji ta′ tilwien flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew is-sulfat tas-sodju u/jew is-sulfat tal-kalċju bħala komponenti prinċipali mingħajr kulur.

Il-melħ tal-potassu huwa permess ukoll.

Klassi

“Triarilmetan”

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

42051

Einecs

222-573-8

Ismijiet kimiċis

It-taħlita ta′ kalċju jew sodju ta′ “ġ4-(a-(4-dietilaminofenil)-5-idrossi-2,4-disulfofenil-metilidene)2,5-ċikloessadien-1-ylideneħ dietilammonju idroside melħ ġewwieni”

Formula kimika

Taħlita ta′ kalċju: C27H31N2O7S2Ca Formula

Taħlita ta′ sodju: C27H31N2O7S2Na

Piż molekulari

Taħlita ta′ kalċju: 579,72

Taħlita ta′ sodju: 582,67

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 85 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien, ikkalkulati bħall-melħ tas-sodju

E1 cm 1 %2 000 f′ċa 638 nm f′soluzzjoni ta′ ilma f′pH 5

Deskrizzjoni

Trab jew ramel blu skur

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f′ċa 638 nm f′pH 5

B.

Soluzzjoni blu fl-ilma

 

Purità

Sustanza li ma tinħallx fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Mhux aktar minn 2,0 %

Taħlitiet organiċi oħra barra dawk tas-sustanzi ta′ tilwien:

 

 

“3-idrossi benzaldeide”

 

Aċidu “3-idrossi benżojku”

 

Aċidu “3-idrossi-4-sulfobenżojku”

 

Aċidu “N,N-dietilamino benżene sulfoniku”

Total ta′ mhux aktar minn 0,5 %

Bażi bajda

Mhux aktar minn 4,0 %

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux aktar minn 0,01 % (ikkalkulat bħala anilina)

Sustanza ta′ etere li jista′ jinħareġ

Minn soluzzjoni ta′ pH 5, mhux aktar minn 0,2 %

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 132 “INDIGOTINE”, KARMINJU INDIGO

Sinonimi

CI Blu ta′ l-ikel 1

Definizzjoni

L-indigotine jikkonsisti essenzjalment f′taħlita ta′ dissodju ′3,3′diosso-2,2′bi-indolylidene-5,5′-disulfonat, u dissodju 3,3′-diosso-2,2′-bi-indolilidine-5,7′-disulfonat′ u s-sustanzi sussidjarji ta′ tilwien flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew is-sulfat tas-sodju bħala komponenti prinċipali mingħajr kulur.

L-′indigotine huwa deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-kalċju u l-melħ tal-potassu huma permessi wkoll.

Klassi

Indigoid

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

73015

Einecs

212-728-8

Ismijiet kimiċis

“Disodju 3,3′-diosso-2,2′-bi-indolylidene-5,5′-disulfonat”

Formula kimika

C16H8N2Na2O8S2

Piż molekulari

466,36

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 85 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien, ikkalkulati bħall-melħ tas-sodju;

dissodju ′3,3′-diosso-2,2′-bi-indolilidine-5,7′-disulfonat′: mhux aktar minn 18 %

E1 cm 1 % 480 f′ċa 610 nm f′soluzzjoni ta′ ilma

Deskrizzjoni

Trab jew ramel blu skur

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f′ċa 610 nm

B.

Soluzzjoni blu fl-ilma

 

Purità

Sustanza li ma tinħallx fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Barra d-dissodju ′3,3′-diosso-2,2′-bi-indolilidine-5,7′-disulfonat′: mhux aktar minn 1,0 %

Taħlitiet organiċi oħra barra dawk tas-sustanzi ta′ tilwien:

 

 

Aċidu “Isatin-5-sulfoniku”

 

Aċidu “5-sulfoantraniliku”

 

Aċidu “Antraniliku”

Total ta′ mhux aktar minn 0,5 %

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux aktar minn 0,01 % (ikkalkulat bħala anilina)

Sustanza ta′ etere li jista′ jinħareġ

Mhux aktar minn 0,02 % taħt kondizzjonijiet newtrali

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 133 BLU BRILLANTI FCF

Sinonimi

CI Blu ta′ l-ikel 2

Definizzjoni

Il-Blu brillanti jikkonsisti essenzjalment f′taħlita ta′ dissodju ′a-(4-(N-etil-3-sulfonatobenżilamino) fenil)-a-(4-N-etil-3-sulfonatobenżilamino)ċikloessa-2,5-dienilidene) toluene-2-sulfonat′ u s-sustanzi sussidjarji ta′ tilwien flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew is-sulfat tas-sodju bħala komponenti prinċipali mingħajr kulur.

Il-blu brillanti FCF huwa deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-kalċju u l-melħ tal-potassu huma permessi wkoll.

Klassi

“Triarilmetan”

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

42090

Einecs

223-339-8

Ismijiet kimiċis

Dissodju“a-(4-(N-etil-3-sulfonatobenżilamino) fenil)-a-(4-N-etil-3-sulfonatobenżilamino)ċikloessa-2,5-dienilidene) toluene-2-sulfonat”

Formula kimika

C37H34N2Na2O9S3

Piż molekulari

792,84

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 85 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien, ikkalkulati bħall-melħ tas-sodju;

E1 cm 1 %1 630 f′ċa 630 nm f′soluzzjoni ta′ ilma

Deskrizzjoni

Trab jew ramel blu fl-aħmar

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f′ċa 630 nm

B.

Soluzzjoni blu fl-ilma

 

Purità

Sustanza li ma tinħallx fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Mhux aktar minn 6,0 %

Taħlitiet organiċi oħra barra dawk tas-sustanzi ta′ tilwien:

 

It-totalita ta′ aċidi “2-,3-u 4-formyl benżene sulfoniku”

Mhux aktar minn 1,5 %

Aċidu “3-((etil)(4-sulfofenil)amino)metil benżene sulfoniku”

Mhux aktar minn 0,3 %

Bażi bajda

Mhux aktar minn 5,0 %

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux aktar minn 0,01 % (ikkalkulat bħala anilina)

Sustanza ta′ etere li jista′ jinħareġ

Mhux aktar minn 0,2 % f′pH 7

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 140 (i) KLOROFILLI

Sinonimi

CI Aħdar naturali 3, Klorofilla tal-manjesju, “Magnesju Faeofitin”

Definizzjoni

Il-klorofilli huma miksuba b′estrazzjoni tas-solvent ta′ razzez naturali ta′ pjanti li jittieklu, ħaxix, xnien u ħurrieq. Matul it-tneħħija sussegwenti tas-solvent, il-manjesju kordinat li huwa preżenti b′mod naturali jista′ jitneħħa kompletament jew parzjalment mill-klorofilli biex jagħti l-faeofitini korrispondenti. Is-sotanzi ta′ tilwien prinċipali huma l-faeofitini u l-klorofilli tal-manjesju. Il-prodott estratt, li minnu jkun tneħħa s-solvent, fih pigmenti oħra bħall-karotenojdi kif ukoll żjut, xaħmijiet u xama′ mnissla mis-sustanza ta′ oriġini. Is-solventi li ġejjin biss jistgħu jintużaw għall-estrazzjoni: aċetun,′ metil etil ketun, diklorometan, diossidu tal-karbonju, metanol, alkoħol, propan-2-ol u esan.

Klassi

“Porpirin”

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

75810

Einecs

Klorofilli: 215-800-7, klorofilla a:207-536-6, Klorofilla b:208-272-4

Ismijiet kimiċis

Il-prinċipji ġenerali ta′ tilwien huma:

 

“Fitil (132R, 17S, 18S)-3)-(8-etil-132-metossikarbonil-2,7,12,18-tetrametil-13′-osso-3-vinil-131-132-17,18-tetraidroċiklopenta (at)-porpirin-17-yl) propjonat, (Pheofitin a), jew bħala kumpless tal-manjesju (Klorofilla a)”

 

“Fitil (132R, 17S, 18S)-3-(8-etil-7-formyl-132-metossikarbonil-2,12,18-trimetill-13′-osso-3-vinil-131-132-17,18-tetraidroċiklopenta ġatħ-porpirin-17-yl) propionat, (Pheofitin b), jew bħala kumpless tal-manjesju (Klorofilla b)”

Formula kimika

Klorofilla a (kumpless tal-manjesju): C55H72MgN4O5

Klorofilla a: C55H74N4O5

Klorofilla b (kumpless tal-manjesju): C55H70MgN4O6

Klorofilla a: C55H72N4O6

Piż molekulari

Klorofilla a (kumpless tal-manjesju): 893,51

Klorofilla a: 871,22

Klorofilla b (kumpless tal-manjesju): 907,49

Klorofilla b: 885,20

Analiżi

Kontenut tal-klorofilli kollha mħallta u tal-kumplessi tal-manjesju tagħhom mhux inqas minn 10 %

E1 cm 1 % 700 f′ċa 409 nm ġol-kloroform

Deskrizzjoni

Solidu li jixbah ix-xema′ li jvarja fil-kulur minn aħdar taż-żebbuġa għal aħdar skur skond il-kontenut ta′ manjesju kordinat

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fil-kloroform f′ċa 409 nm

Purità

Residwi tas-slovent

Aċetun

“Metil Etil ketun”

“Metanol”

Alkoħol f′taħlita

“Propan-2-ol”

“Esan”

Mhux aktar minn 50 mg/kg waħdu jew

“Diklorometan”: Mhux aktar minn 10 mg/kg

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 140 (ii) “KLOROFILLINI”

Sinonimi

CI Aħdar naturali 3, Klorofillin tas-sodju, Klorofillin tal-potassju

Definizzjoni

L-imluħ alkali tal-klorofillini huma miksuba bis-saponifikazzjoni ta′estratt tas-solvent ta′ razez naturali ta′ pjanti li jittieklu, ħaxix, xnien u ħurrieq. Is-saponifikazzjoni tneħħi l-gruppi ta′ ester tal-metil u l-fitol u tista′ xxaqqaq parzjalment l-anell. Il-gruppi aċidici huma newtralizzati biex jiffurmaw l-imluħ tal-potassju u/jew tas-sodju.

Is-solventi li ġejjin biss jistgħu jintużaw għall-estrazzjoni: aċetun, “metil etil ketun”, “diklorometan”, diossidu tal-karbonju, “metanol”, alkoħol, propan-2-ol u “esan”.

Klassi

“Porpirin”

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

75815

Einecs

287-483-3

Ismijiet kimiċis

Il-prinċipji ġenerali ta′ tilwien fil-forom aċidi tagħhom huma:

“3-(10-karbossilato-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-osso-2-vinilforbin-7-il) propionat (klorofillin a)”

u

“3-(10-karbossilato-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-osso-2-vinilphorbin-7-il) propionat (klorofillin b)”

Skond il-grad ta′ idrolosi, l-anell “ċiklopentenil” jista′ jixxaqqaq bil-produzzjoni riżultanti tat-tielet funzjoni ta′ ′karbossi′l.

Kumplessi tal-manjesju jistgħu wkoll ikunu preżenti

Formula kimika

“Klorofillin” a (forma aċiduża): C34H34N4O5

“Klorofillin” b (forma aċiduża): C34H32N4O6

Piż molekulari

“Klorofillin” a: 578,68

“Klorofillin” b: 592,66

Kull wieħed jista′ jiżdied b′ 18 daltons jekk l-anell ′ċiklopentenil′ jixxaqqaq

Analiżi

Kontenut tal-klorofillini kollha mhux inqas minn 95 % tal-kampjun imnixxef f′ċa 100 °C għal siegħa

E1 cm 1 % 700 f′ċa 405 nm ġo soluzzjoni ta′ ilma f′pH 9

E1 cm 1 % 140 f′ċa 653 nm ġo soluzzjoni ta′ ilma f′pH 9

Deskrizzjoni

Trab aħdar skur għal blu/iswed

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu f′buffer tal-fosfat bl-ilma f′pH 9 f′ċa 405 nm u f′ċa 653 nm

Purità

Residwi tas-slovent

Aċetun

“Metil Etil ketun”

“Metanol”

Alkoħol f′taħlita

“Propan-2-ol”

“Esan”

Mhux aktar minn 50 mg/kg, waħdu jew

“Diklorometan”:Mhux aktar minn 10 mg/kg

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli Tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 141 (i) KUMPLESSI TAR-RAM TAL-KLOROFILLI

Sinonimi

CI Aħdar naturali 3, Klorofilla tar-ram, faeofitin tar-ram

Definizzjoni

Il-klorofilli tar-ram huma miksuba biż-żieda ta′ melħ tar-ram mas-sustanza miksuba b′estrazzjoni tas-solvent ta′ razzez naturali ta′ pjanti li jittieklu, ħaxix, xnien u ħurrieq. Il-prodott li minnu jkun tneħħa s-solvent, fih pigmenti oħrajn bħall-karotenojdi kif ukoll xaħmijiet u xama′ mnissla mill-materjal tas-sors. Is-sustanzi prinċipali ta′ tilwien huma l-faeofitini tar-ram. Is-solventi li ġejjin biss jistgħu jintużaw għall-estrazzjoni: aċetun, “metil etil ketun”, “diklorometan”, diossidu tal-karbonju, “metanol”, alkoħol, “propan-2-ol” u “esan”.

Klassi

“Porpirin”

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

75815

Einecs

Klorofilla tar-ram a: 239-830-5; klorofilla tar-ram b: 246-020-5

Ismijiet kimiċis

(Fitil (132R, 17S, 18S)-3-(8-etil-132-metossikarbonil-2,7,12,18-tetrametil-13′-osso-3-vinil-131-132-17,18-tetraidroċiklopenta (at)-porpirin-17-il) propjonat ram (II) (Klorofilla tar-ram a)

(Fitil (132R, 17S, 18S)-3-(8-etil-7-formil-132-metossikarbonil-2,12,18-trimetil-13′-osso-3-vinil-131-132-17,18-tetraidroċiklopenta (at)-porpirin-17-il) propionat) ram (II) (Klorofilla tar-ram b)

Formula kimika

Klorofilla tar-ram a: C55H72Cu N4O5

Klorofilla tar-ram b: C55H70CuN4O6

Piż molekulari

Klorofilla tar-ram a: 932,75

Klorofilla tar-ram b: 946,73

Assay

Kontenut tal-klorofilli tar-ram kollha mhux inqas minn 10 %

E1 cm 1 % 540 f′ċa 422 nm ġol-kloroform

E1 cm 1 % 140 f′ċa 653 nm ġol-kloroform

Deskrizzjoni

Solidu li jixbah ix-xama′ b′kulur minn aħdar fil-blu għal aħdar skur skond il-materjal tas-sors

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fil-kloroform f′ċa 422 nm u f′ċa 652 nm

Purità

Residwi tas-slovent

Aċetun

Metil Etil ketun

Metanol

Alkoħol f′taħlita

Propan-2-ol

Esan

Mhux aktar minn 50 mg/kg, waħdu jew

Diklorometan: Mhux aktar minn 10 mg/kg

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Joni tar-ram

Mhux aktar minn 200 mg/kg

Total ta′ ram

Mhux aktar minn 8,0 % tat-total tal-phaeofitins tar-ram

E 141 (ii) KUMPLESSI TAR-RAM TAL-KLOROFILLINI

Sinonimi

Klorofillin tar-ram tas-sodju, Klorofillin tar-ram tal-potassju, CI Aħdar naturali 5

Definizzjoni

L-imluħa akali tal-klorofillini tar-ram huma miksuba biż-żieda tar-ram mal-prodott miksub bis-saponifikazzjoni ta′ estrazzjoni tas-solvent ta′ razez naturali ta′ pjanti li jittieklu, ħaxix, xnien u ħurrieq; is-saponifikazzjoni tneħħi l-gruppi ta′ ester tal-metil u l-fitol u tista′ xxaqqaq parzjalment l-anell ċiklopentenil. Wara ż-żieda tar-ram mal-klorofillini purifikati, il-gruppi aċidi huma newtralizzati biex jifformaw imluħa tal-postassju u/jew tas-sodju.

Is-solventi li ġejjin biss jistgħu jintużaw għall-estrazzjoni: aċetun, metil etil ketun, diklorometan, diossidu tal-karbonju, metanol, alkoħol, propan-2-ol u esan.

Klassi

Porpirin

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

75815

Einecs

 

Ismijiet kimiċis

Il-prinċipji ġenerali ta′ tilwien fil-forom aċidi tagħhom huma:

3-(10-Karbossilato-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-osso-2-vinilphorbin-7-il) propionat, kumpless tar-ram (Klorofillina tar-ram a)

u

3-(10-karbossilato-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-osso-2-vinilforbin-7-il) propionat, kumpless tar-ram (Klorofillina tar-ram b)

Formula kimika

Klorofillina tar-ram a (forma aċiduża): C34H32N4O5

Klorofillina tar-ram b (forma aċiduża): C34H30N4O6

Piż molekulari

Klorofillina a: 640,20

Klorofillina b: 654,18

Kull wieħed jista′ jiżdied bi 18-il dalton jekk l-anell tal-′ċiklopentenil′ jixxaqqaq

Analiżi

Kontenut tal-klorofillini tar-ram kollha mhux inqas minn 95 % tal-kampjun imnixxef f′100 °C għal siegħa

E1 cm 1 % 565 f′ċa 405 nm ġo buffer tal-fosfat bl-ilma f′pH 7,5

E1 cm 1 % 145 f′ċa 630 nm ġo buffer tal-fosfat bl-ilma f′pH 7,5

Deskrizzjoni

Trab aħdar skur għal blu/iswed

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu f′buffer tal-fosfat bl-ilma f′pH 7,5 f′ċa 405 nm u f′ ca 630 nm

Purità

Residwi tas-slovent

Aċetun

“Metil Etil ketun”

“Metanol”

Etanol f′taħlita

“Propan-2-ol”

“Esan”

Mhux aktar minn 50 mg/kg, waħdu jew

“Diklorometan”: Mhux aktar minn 10 mg/kg

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Joni tar-ram

Mhux aktar minn 200 mg/kg

Total ta′ ram

Mhux aktar minn 8,0 % tat-total tal-klorofillin tar-ram

E 142 AĦDAR S

Sinonimi

CI Aħdar ta′ l-ikel, Aħdar Brillanti BS

Definizzjoni

L-Aħdar S jikkonsisti essenzjalment f′sodju ′N-ġ4-(dimetilamino) fenil) 2-idrossi-3,6-disulfo-1-naftalenil)metileneħ-2,5-ċikloessadien-1-ilidene)-N-metilmetanaminju′ u s-sustanzi sussidjar ta′ tilwien flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew is-sulfat tas-sodju bħala taħlitiet prinċipali mingħajr kulur..

L-Aħdar S huwa deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-kalċju u l-melħ tal-potassju huma wkoll permessi.

Klassi

“Triarilemtan”

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

44090

Einecs

221-409-2

Ismijiet kimiċis

Sodju “N-(4-((4-(dimetilamino)fenil)(2-idrossi-3,6-disulfo-1-naftalenil)-metilene)2,5-cilohessadien-1-ilidene)-N-metilmetanaminju”;

Sodju 5-(4-(dimetilamino)-a-(4-dimetiliminoċiklohessa-2,5-dienilide)benżil)-6-idrossi-7-sulfonato-naftalene-2-sulfonat (isem kimiku alternattiv)

Formula kimika

C27H25N2NaO7S2

Piż molekulari

576,63

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 80 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien ikkalkulati bħala melħ tas-sodju

E1 cm 1 %1 720 f′ċa 632 nm ġo soluzzjoni ta′ ilma

Deskrizzjoni

Trab jew ramel blu skur jew aħdar skur

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu ġo l-ilma f′ċa 632 nm

B.

Soluzzjoni blu jew ħadra ġo l-ilma

 

Purità

Sustanza li ma tinħallx fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Mhux aktar minn 1,0 %

Taħlitiet organiċi oħra barra dawk tas-sustanzi ta′ tilwien:

 

4,4′-bis(dimethylamino)-benzhydryl alcohol

Mhux aktar minn 0,1 %

alkoħol ′4,4′-bis(dimetilamino-benzidril′

Mhux aktar minn 0,1 %

Aċidu ′3-idrossinaftalene-2,7 disulfoniku′

Mhux aktar minn 0,2 %

Bażi bajda

Mhux aktar minn 5,0 %

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux aktar minn 0,01 % (ikkalkulat bħala anilina)

Sustanza ta′ etere li tista′ tinħareġ

Mhux aktar minn 0,2 % taħt kondizzjonijiet newtralì

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 150a KARAMELLA DIEHER

Definizzjoni

Il-Karamella mhix maħduma hi preparata bi trattament ta′ sħana kontrollat ta′ karboidrati (sustanzi ta′ taħlil nutrittivi tal-grad ta′ l-ikel li jinsabu fis-suq li huma l-monomeri glukozju u fruttożju u/jew il-polimeri tagħhom, eżempju, ġulepp tal-glukozju, zakkorożju, u; jew ġuleppi maqluba, u destrosju). Sabiex ikun hemm karamelizzazzjoni jistgħu jintużaw aċidi, alkali u mluħa, bl-eċċezzjoni ta′ taħlitiet ta′ ammonji u sulfiti

Einecs

232-435-9

Deskrizzjoni

Likwidi jew solidi kannella skur għal iswed

Purità

Kulur magħqud biċ-ċelluloża DEAE

Mhux aktar minn 50 %

Kulur magħquq biċ-ċelluloża fosforil′

Mhux aktar minn 50 %

Intensità tal-kulur (1)

0,01-0,12

Total ta′ nitroġenu

Mhux aktar minn 0,1 %

Total tal-kubrit

Mhux aktar minn 0,2 %

Arseniku

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 25 mg/kg

E 150 b KARAMELL TAS-SULFIT KAWSTIKU

Definizzjoni

Il-Karamell tas-sulfit kawstiku huwa preparat bi trattament ta′ sħana kontrollat ta′ karboidrati (sustanti ta′ taħlil nuttrittivi tal-grad ta′ l-ikel li jinsabu fis-suq li huma l-monomeri glukozju u fruttożju u/jew il-polimeri tagħhom, eżempju, ġulepp tal-glukozju, zakkarożju, u; jew ġuleppi maqluba, u destrosju) bi jew mingħajr aċidu jew alkali, fil-preżenza ta′ taħlitiet tas-sulfit (aċidu sulfuriku, sulfit tal-potassju, bisulfit tal-potassju, sulfit tas-sodju, u bisulfit tas-sodju). M′hi użata l-ebda taħlita ta′ ammonju.

Einecs

232-435-9

Deskrizzjoni

Likwidi jew solidi kannella skur jew iswed

Purità

Kulur magħqud biċ-ċelluloża DEAE

Aktar minn 50 %

Intensità tal-kulur (1)

0,05-0,13

Total ta′ nitroġenu

Mhux aktar minn 0,3 % (2)

Diossidu tal-kubrit

Mhux aktar minn 0,2 % (2)

Total tal-kubrit

0,3-3,5 % (2)

Kubrit magħqud biċ-ċelluloża DEAE

Aktar minn 40 %

Proporzjon ta′ assorbenza tal-kulur magħqud biċ-ċelluloża DEAE

19-34

Proporzjon ta′ assorbenza

(A 280/560 )

Akbar minn 50

Arseniku

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 25 mg/kg

E 150 ċ KARAMELL TA′ L-AMMONJA

Definizzjoni

Il-Karamell ta′ l-ammonja huwa preparat bit-trattament ta′ sħana kontrollat ta′ karboidrati (sustanti ta′ taħlil nuttrittivi tal-grad ta′ l-ikel li jinsabu fis-suq li huma l-monomeri glukozju u fruttożju u/jew il-polimeri tagħhom, eżempju, ġulepp tal-glukozju, zakkarożju, u; jew ġuleppi maqluba, u destrosju) bi jew mingħajr aċidu jew alkali, fil-preżenza ta′ taħlitiet ta′ l-ammonju (idrossidu ta′ l-ammonju, karbonat ta′ l-ammonju, karbonat idroġenu ta′ l-ammonju u fosfat ta′ l-ammonju; L-ebda taħlitiet ta′ sulfit m′huma użati

Einecs

232-435-9

Deskrizzjoni

Likwidi jew solidi kannella skur għall-iswed

Purità

Kulur magħqud biċ-ċelluloża DEAE

Mhux aktar minn 50 %

Kulur magħqud miċ-ċelluloża “phosphoril”

Mhux aktar minn 50 %

Intensità tal-kulur (1)

0,08-0,36

Nitroġenu ammonjaku

Mhux aktar minn 0,3 % (2)

“4-metilimidażole”

Mhux aktar minn 250 mg/kg (2)

“2-acetil-4-tetraidrossi-butilimidażole”

Mhux aktar minn 10 mg/kg (2)

Total ta′ kubrit

Mhux aktar minn 0,2 % (2)

Total ta′ nitroġenu

0,7-3,3 % (2)

Proporzjoni ta′ assorbenza tal-kulur magħqud biċ-ċelluloża fosforil

13-35

Arseniku

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 25 mg/kg

E 150 d KARAMELL TA′ L-AMMONJA TAS-SULFIT

Definizzjoni

Il-Karamell ta′ l-ammonja tas-sulfit huwa preparat bit-trattament ta′ sħana kontrollat ta′ karboidrati (sustanti ta′ taħlil nuttrittivi tal-grad ta′ l-ikel li jinsabu fis-suq li huma l-monomeri glukozju u fruttożju u/jew il-polimeri tagħhom, eżempju, ġulepp tal-glukozju, zakkarożju, u; jew ġuleppi maqluba, u destrosju) bi jew mingħajr aċidi jew alkali, fil-preżenza ta′ kemm taħlitiet tas-sulfit u kemm ta′ l-ammonju (aċidu sulfuriku, sulfat tal-potassju, bisulfat tal-potassju, sulfite tas-sodju, bisulfit tas-sodju, idrossidu ta′ l-ammonju, karbonat ta′ l-ammonju, karbonat idroġenu ta′ l-ammonju u fosfat ta′ l-ammonju, sulfat ta′ l-ammonju sulfite ta′ l-ammonju u sulfit idroġenu ta′ l-ammonju).

Einecs

232-435-9

Deskrizzjoni

Likwidi jew solidi kannella skur għall-iswed

Purità

Kulur magħqud biċ-ċelluloża DEAE

Mhux aktar minn 50 %

Intensità tal-kulur (1)

0,10-0,60

Nitroġenu ammonjaku

Mhux aktar minn 0,6 % (2)

Diossidu tal-kubrit

Mhux aktar minn 0,2 % (2)

“4-metilimidażole”

Mhux aktar minn 250 mg/kg (2)

Total tan-nitroġenu

0,3-1,7 % (2)

Total ta′ kubrit

0,8-2,5 % (2)

Proporzjon nitroġenu/sulfit ta′ separazzjoni bl-alkoħol

0,7-2,7

Proporzjon ta′ assorbenza ta′ separazzjoni bl-alkoħol (3)

8-14

Proporzjon ta′ assorbenza (A 280/560)

Mhux aktar minn 50

Arseniku

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 25 mg/kg

E 151 ISWED BRILLANTI BN, ISWED PN

Sinonimi

CI Iswed ta′ l-ikel 1

Definizzjoni

L-Iswed Brillanti BN jikkonsisti essenzjalment f′tetrasodju-4-aċetimido-5-irdossi-6-ġ7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilażo)-1-naftilażoħ naftalene-1,7-disulfonat′ u s-sustanzi sussidjarji ta′ tilwien flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew is-sulfat tas-sodju bħala taħlitiet prinċipali mingħajr kulur.

L-Iswed Brillanti BN deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-kalċju u l-melħ tal-potassju huma wkoll permessi.

Klassi

“Bisażo”

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

28440

Einecs

219-746-5

Ismijiet kimiċis

“Tetrasodju 4-aċetimido-5-irdossi-6-ġ7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilażo)-1-naftilażoħ naftalene-1,7-disulfonat”

Formula kimika

C28H17N5Na4O14S4

Piż molekulari

867,69

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 80 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien ikkalkulati bħala melħ tas-sodju

E1 cm1 % 1 ċm 530 f′ċa 570 nm ġo soluzzjoni

Deskrizzjoni

Trab jew ramel iswed

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu ġo l-ilma f′ċa 570 nm

B.

Soluzzjoni sewda fil-blu ġo l-ilma

 

Purità

Sustanza li ma tinħallx fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Mhux aktar minn 10 % (espress fuq il-kontenut ta′ kuluranti)

Taħlitiet organiċi oħra barra dawk tas-sustanzi ta′ tilwien:

 

 

Aċidu “4-aċetamido-5-idrossinaftalene-1,7-disulfoniku”

 

Aċidu “4-amino-5-idrossinaftalene-1,7-disulfoniku”

 

Aċidu ′8-aminonaftalene-2-sulfoniku

 

4,4′-idażoaminodi-(aċidu “benżenesulfoniku′)”

Total ta′ mhux aktar minn 0,8 %

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux aktar minn 0,01 % (ikkalkulat bħala anilina)

Sustanza ta′ etere li jista′ jinħareġ

Mhux aktar minn 0,2 % taħt kondizzjonijiet newtrali

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 153 KARBONJU TAL-ĦAXIX

Sinonimi

Iswed tal-ħaxix

Definizzjoni

Il-karbonju tal-ħaxix huwa prodott mill-karbonizzazzjoni ta′ materjal tal-ħaxix bħall-injam, ir-residwi taċ-ċelluloża, il-pit u l-ġewż ta′ l-Indi u qxur oħrajn. Il-materjal nej huwa karbonizzat f′temperaturi għoljin. Dan jikkonsisti essenzjalment f′karbonju maqsum b′mod sottili. Jista′ jkun fih ammonti żgħar ta′ nitroġenu, idroġenu u ossiġnu. Xi ndewwa tista′ tkun assorbita fuq il-prodott wara l-fabbrikazzjoni

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

77266

Einecs

215-609-9

Ismijiet kimiċis

Karbonju

Formula kimika

C

Piż molekulari

12,01

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 95 % ta′ karbonju kalkulat fuq bażi anidra u mingħajr irmied

Deskrizzjoni

Trab iswed mingħajr rieħa u mingħajr togħma

Identifikazzjoni

A.

Solubilità

Ma jdubx fl-ilma u fis-solventi organiċi

B.

Ħruq

Meta msaħħan sakemm jiġi aħmar, dan jinħaraq bil-mod mingħajr fjamma

Purità

Irmied (Totali)

Mhux aktar minn 4,0 % (temperatura ta′ tqabbid: 625 °C)

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

Idrokarboni poliaromatiċi

L-estratt miksub bl-estrazzjoni ta′ 1 g tal-prodott ma′ 10 g ċikloesan pur ġo apparat ta′ estrazzjoni kontinwa għandu jkun mingħajr kulur, u l-fluworexxenza ta′ l-estratt f′dawl ultraviolet m′għandhiex tkun aktar intensa minn dik ta′ soluzzjoni ta′ 0,100 mg tal-kinina f′1 000  ml ta′ 0,01 M aċidu sulfuriku.

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 12 % (120 °C, 4 sigħat)

Sustanza li ddub fl-alkali

Il-filtrat miksub bit-togħlija ta′ 2 g tal-kampjun ma′ 20 ml ta′ N idrossidu tas-sodju u l-filtrazzjoni għandha tkun mingħajr kulur.

E 154 KANNELLA FK

Sinonimi

CI Kannella ta′ l-ikel 1

Definizzjoni

Il-Kannella FK jikkonsisti essenzjalment f′taħlita ta′:

I

sodju 4-(2,4-diaminofenilażo) benżenesulfonat

II

sodium 4-(4,6-diamino-m-tolylazo) benzenesulfonate

III

dissodju 4,4′-(4.6-diamino-1,3-fenilenebisażo)di (benżenesulfonat)

IV

dissodju 4,4′-(2,4-diamino-1,3-fenilenebisażo)di (benżenesulfonat)

V

dissodju 4,4′-(2,4-diamino-5-metil-1,3-fenilenebisażo)di (benżenesulfonat)

VI

trisodju 4,4′,4′′-(2,4-diaminobenżene-1,3,5-trisażo)tri-(benżenesulfonat)

u s-sustanzi sussidjarji ta′ tilwien flimkien ma′ l-ilma, l-klorur tas-sodju u/jew is-sulfat tas-sodju bħala l-komponenti prinċipali mingħajr kulur

Il-kannella FK huwa deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-kalċju u l-melħ tal-potassju huma wkoll permessi.

Klassi

“Ażo” (taħlita ta′ kuluri mono-, bis-u trisażo)

Einecs

 

Ismijiet kimiċis

Taħlita ta′

I

sodju 4-(2,4-diaminofenilażo) benżenesulfonat

II

sodju 4-(4,6-diamino-m-tolilażo) benżenesulfonte

III

dissodju 4,4′-(4,6-diamino-1,3-fenilenebisażo)di (benżenesulfonat)

IV

dissodju 4,4′-(2,4-diamino-1,3-fenilenebisażo)di (benżenesulfonat)

V

dissodju 4,4′-(2,4-diamino-5-metil-1,3-fenilenebisażo)di (benżenesulfonat)′

VI

trisodju ′4,4′,4′′-(2,4-diaminobenżene-1,3,5-trisażo)tri-(benżenesulfonat)′

Formula kimika

I

C12H11N4NaO3S

II

C13H13N4NaO3S

III

C18H14N6Na2O6S2

IV

C18H14N6Na2O6S2

V

C19H16N6Na2O6S2

VI

C24H17N8Na3O9S3

Piż molekulari

I

314,30

II

328,33

III

520,46

IV

520,46

V

534,47

VI

726,59

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 70 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien

Mis-sustanzi kollha ta′ tilwien il-proporzjonijiet tal-komponenti m′għandhom jaqbżu:

I

26 %

II

17 %

III

17 %

IV

16 %

V

20 %

VI

16 %

Deskrizzjoni

Trab jew ramel aħmar-kannella

Identifikazzjoni

Soluzzjoni oranġjo jew ħamranija

 

Purità

Sustanza li ma tinħallx fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Mhux aktar minn 3,5 %

Taħlitiet organiċi oħra barra dawk tas-sustanzi ta′ tilwien:

 

Aċidu “4-aminobenżene-1-sulfoniku”

Mhux aktar minn 0,7 %

“m-fenilenediamine u 4-metil-m-fenilenediamine”

Mhux aktar minn 0,35 %

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati barra l-′m-fenilene diamine u 4-metil-m-fenilene diamine′

Mhux aktar minn 0,01 % (ikkalkulat bħala anilina)

Sustanza ta′ etere li jista′ jinħareġ

Minn soluzzjoni ta′ pH 7, mhux aktar minn 0,2 %

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 155 KANNELLA HT

Sinonimi

CI Kannella ta′ l-ikel 3

Definizzjoni

Il-Kannella HT jikkonsisti essenzjalment f′dissodju ′4,4′-(2,4-diidrossi-5-idrossimetil-1,3-fenilene bisażo) di (naftalene-1-sulfonat)′ u s-sustanzi sussidjarji ta′ tilwien flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew is-sulfat bħala komponenti prinċipali mingħajr kulur.

Il-kannella HT huwa deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-kalċju u l-melħ tal-potassju huma wkoll permessi.

Klassi

“Bisażo”

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

20285

Einecs

224-924-0

Ismijiet kimiċis

Dissodju “4,4′-(2,4-diidrossi-5-idrossimetil-1,3-fenilene bisażo)di (naftalene-1-sulfonat)”

Formula kimika

C27H18N4Na2O9S2

Piż molekulari

652,57

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 70 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien ikkalkulati bħala melħ tas-sodju

E1 cm 1 % 403 f′ċa 460 nm ġo soluzzjoni ta′ ilma f′pH 7

Deskrizzjoni

Trab jew ramel ħamrani-kannella

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu ġo l-ilma ta′ pH 7 f′ċa 460 nm

B.

Soluzzjoni kannella ġo l-ilma

 

Purità

Sustanza li ma tinħallx fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Mhux aktar minn 10 % (metodu TCL)

Taħlitiet organiċi oħra barra dawk tas-sustanzi ta′ tilwien:

 

Aċidu “4-aminonaftalene-1-sulfoniku”

Mhux aktar minn 0,7 %

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux aktar minn 0,01 % (ikkalkulat bħala anilina)

Sustanza ta′ etere li jista′ jinħareġ

Mhux aktar minn 0,2 % ġo soluzzjoni ta′ pH 7

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 160 a (i) KAROTÊN IMĦALLAT

1.   

Karotên tal-pjanti

Sinonimi

CI Food Orange 5

Definizzjoni

Karotên Imħallat huma miksubin mill-qligħ solventi ta′ razzez naturali ta′ pjanti tajbin għall-ikel, karrotti, żjut tal-ħxejjex, ħaxix, alfalfa (xnien) u ħorrieqa.

Il-prinċipju ewlieni tas-sustanza koloranti jikkonsisti f′karotenojde minn xhiex l-beta-karotên tagħmel parti ewlenija. Alfa, gamma-karotên u pigmenti oħra jistgħu jkunu preżenti. Minbarra l-pigmenti koloranti, din is-sustanza jista jkollha żjut, xaħam u xama′ naturali jinstabu fil-materja prima.

Dawn il-solventi li ġejjin biss jistgħu jiġu wżati fil-qligħ: acetone, methyl ethyl ketone, methanol, ethanol, propan-2-ol, hexane (4), dichloromethane u dijossidu karboniku.

Klassi

Karotenojde

Nru tal-indiċi tal-kulur

75130

Einecs

230-636-6

Formula kimikali

Beta-karotên: C40H56

Piż Molekulari

Beta-Karotên: 536,88

Assaġġ

Il-kontenut tal-karotên (kalkulat bħala beta-karotên) m′huwiex inqas minn 5 %. Għall-prodotti miksubin mill-qligħ taż-żjut tal-ħxejjex: mhux inqas minn 0,2 % fix-xaħam tajjeb għall-ikel

E1 cm 1 %2 500 madwar 440 nm sal-457 nm fil-cyclohexane

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fil-cyclohexane minn 440 ńm sal-457 nm u 470 nm sal-486 nm

Purità

Residwi solventi

Aċetun

Methyl ethyl ketone

Methanol

Propan-2-ol

Hexane

Ethanol

Mhux aktar minn 50 mg/kg waħdu jew mgħaqqad

Dichloromethane: Mhux iktar minn 10 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

2.   

Algal karotên

Sinonimi

CI Food Orange 5

Definizzjoni

Karotên mħallta jistgħu wkoll ikunu magħmula mir-razzez naturali tal-algae Dunaliella salina, mkabbrin f′lagi melħin kbar lokati f′Whyalla, fin-Nofsinhar ta′ l-Awstralja. Beta-karotên hu estratt billi tuża żejt essenzali. Il-preparazzjoni hi suspensjoni ta′ 20 sa 30 % f′żejt tajjeb għall-ikel. Il-proporzjon trans-cis isomers hu fil-marġni tal-50/50 sa 71/29.

Il-prinċipju ewlieni tas-sustanza koloranti jikkonsisti f′karotenojde minn xhiex l-beta-karotên tagħmel parti ewlenija. Alfa-karotên, lutein, zeaxanthin u beta-cryptoxanthin jistgħu jkunu preżenti. Minbarra l-pigmenti koloranti, din is-sustanza jista jkollha żjut, xaħam u xama′ naturali jinstabu fil-materja prima.

Klassi

Karotenojde

Nru tal-indiċi tal-kulur

75130

Formula kimikali

Beta-karotên: C40H56

Piż Molekulari

Beta-Carotene: 536,88

Assaġġ

Il-kontenut tal-karotên (kalkulat bħala beta-karotên) m'huwiex inqas minn 20 %.

E1 cm 1 %2 500 madwar 440 nm sal-457 nm fil-cyclohexane

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fil-cyclohexane minn 440 nm sal-457 nm u 474 nm sal-486 nm

Purità

Tocopherols naturali f′żejt tajjeb għall-ikel

Mhux iktar minn 0,3 %

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

E 160 a (ii) BETA-KAROTÊN

1.   

Beta-karotên

Sinonimi

CI Food Orange 5

Definizzjoni

Dawn l-ispeċifikazzjonijiet japplikaw l-aktar għall-trans isomeri tal-beta-karotên kollha flimkien ma′ ammonti żgħar ta′ karotenojde oħra. Preparazzjonijiet dilwiti u stabbiliti jista jkollhom proporzjoni trans-cis isomeru differenti.

Klassi

Karotenojde

Nru tal-indiċi tal-kulur

40800

Einecs

230-636-6

Ismijiet kimiċi

Beta-karotên, beta,beta-karotên

Formula kimikali

C40H56

Piż molekulari

536,88

Assaġġ

Mhux inqas minn 96 % materjali koloranti totali (riferuti bħala beta-karotên)

E1 cm1 %2 500 minn madwar 440 nm sal-457 nm fil-cyclohexane

Deskrizzjoni

Kristalli jew trab kristallin aħmar jew aħmar fil-kannella

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fil-cyclohexane minn 453 sal-456 nm

Purità

Rmied sulfuriku

Mhux iktar minn 0,2 %

Materjali koloranti sussidjarji

Karotenojde barra l-beta-karotên: mhux iktar minn 3,0 % tal-materjali koloranti totali

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

2.   

Beta-Karotên mill Blakeslea trispora

Sinonimi

CI Food Orange 5

Definizzjoni

Miksub b′proċess ta′ fermentazzjoni billi tuża kultura mħallta taż-żewġ tipi ta′ tgħammir sesswali (+) u (-) tar-razzez natural tal-fungu Blakeslea trispora. Il-beta-karotên hi estratta mill-biomass ma′ ethyl aċetat, jew isobutyl aċetat u warajhom alkoħol isopropyl, u kristalizzat. Il-prodotti kristallizzati jikkonsistu l-iktar f′trans beta-karotên. Minħabba l-proċess naturali, approssimattivament 3 % tal-prodott jikkonsisti f′karotenojde mħallat, li hu speċifiku għall-prodott.

Klassi

Karotenojde

Nru tal-indiċi tal-kulur

40800

Einecs

230-636-6

Ismijiet kimiċis

Beta-karotên, beta,beta-karotên

Formula kimikali

C40H56

Piż molekulari

536,88

Assaġġ

Mhux inqas minn 96 % materjali koloranti totali (riferuti bħala beta-karotên)

E1 cm 1 %2 500 minn madwar 440 nm sal-457 nm fil-cyclohexane

Deskrizzjoni

Kristalli jew trab kristallin aħmar, aħmar fil-kannella jew vjola (kulur ivarja skond il-qligħ solventi użata u l-kondizzjonijiet tal-kristallizzazzjoni)

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fil-cyclohexane minn 453 sal-456 nm

Purità

Residwi solventi

Ethyl aċetat

Ethanol

Mhux iktar minn 0,8 %, waħdu jew mgħaqqad

Isobutyl aċetat: Mhux iktar minn 1,0 %

Alkoħol isopropyl: Mhux iktar minn 0,1 %

Rmied sulfuriku

Mhux iktar minn 0,2 %

Materjali koloranti sussidjarji

Karotenojde barra l-beta-karotên: mhux iktar minn 3,0 % tal-materjali koloranti totali

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Mycotoxins:

Aflatoxin B1

Assenti

Trichothecene (T2)

Assenti

Ochratoxin

Assenti

Zearalenone

Assenti

Mikrobijoloġija:

Moffa

Mhux iktar minn 100/g

Ħmira

Mhux iktar minn 100/g

Salmonella

Assenti fil-25 g

Escherichia coli

Assenti fil-5 g

E 160b ANNATO, BIKSIN, NORBIKSIN

Sinonimi

CI Oranġjo Naturali 4

Definizzjoni

Klassi

Karotenjode

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

75120

Einecs

Annatto: 215-735-4. estratt taż-żerriegħa ta′ l-annato: 289-561-2; biksin: 230-248-7

Ismijiet kimiċis

Biksin

:

“6′-Metilidroġenu-9′-ċis-6,6′diapokarotene-6,6′-dioate”

“6′-Metilidroġenu-9′-trans-6,6′-diapokarotene-6,6′-dioate”

“Norbiksin”

:

Aċidu “9′Cis-6,6′-diapokarotene-6,6′-diojku”

Aċidu “9′-trans-6,6′-diapokarotene-6,6′-diojku”

Formula kimika

Biksin

:

C25H30O4

Norbiksin

:

C24H28O4

Piż molekulari

biksin

:

394,51

Norbiksin

:

380,48

Deskrizzjoni

Trab, suspensjoni jew soluzzjoni kannella fl-aħmar

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Biksin

:

massimu fil-kloroform f′ċa 502 nm

“Norbiksin”

:

massimu fsoluzzjoni ta′ taħlita KOH f′ċa 482 nm

(i)   

Biksin u “norbiksin” estratti bis-solvent

Definizzjoni

Il-biksin huwa preparat bl-estrazzjoni tal-qxur ta′ barra taż-żerriegħa tas-siġra annatto (Bixa orellana L.) b′wieħed jew aktar minn wieħed tas-solventi li ġejjin: aċetun, metanol, esan jew diklorometan, diossidu karboniku segwit bit-tneħħija tas-solvent.

In-Norbiksin huwa preparat bl-idrolożi b′alkali bl-ilma tal-biksin estratt.

Il-biksin u n-Norbiksin jista′ jkun fihom materjali oħra estratti miż-żerriegħa ta′ l-annatto.

It-trab tal-biksin fih diversi komponenti kuluriti, bil-wieħed prinċipali huwa l-biksin, li jista′ jkun preżenti fiż-żewġ forom ċis-u trans. Prodotti ta′ degradazzjoni termali tal-biksin jistgħu wkoll ikunu preżenti.

It-trab tan-′narbosin′ fih il-prodott ta′ l-idrolożi tal-biksin, fil-forma ta′ l-imluħ tas-sodju jew tal-potassju bħala l-prinċipji ta′ tilwien prinċipali. Iż-żewġ forom ċis-u trans jistgħu ikunu preżenti.

Analiżi

Il-kontenut tat-trab tal-biksin mhux inqas minn 75 % tal-karotenojdi kollha kalkolati bħala biksin.

Il-kontentut tat-trab tan-norbiksin mhux inqas minn 25 % tal-karotenojdi kollha kalkolati bħala norbiksin.

Bixin

:

E1 cm 1 %2 840 f′ċa 502 nm ġol-kloroform

Norbixin

:

E1 cm 1 %2 870 f′ċa 482 nm ġo soluzzjoni ta′ KOH

Purità

Residwi tas-solvent

Aċetun

Metanol

Esan

Mhux aktar minn 50 mg/kg, waħdu jew imħallat

Diklorometan:mhux aktar minn 10 mg/kg

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

(ii)   

Annatto estratt bl-alkali

Definizzjoni

L-Annatto li jinħall fl-ilma huwa preparat bl-estrazzjoni bl-alkali b′ilma (idrossidu tas-sodju jew tal-potassju) tal-qxur ta′ barra taż-żerriegħa tas-siġra ta′ l-annatto (Bixa orellana L.)

L-annatto li jinħall fl-ilma fih in-norbiksin, il-prodott ta′ idroliżi tal-biksin, fil-forma ta′ mluħ tas-sodju jew tal-potassju, bħala l-prinċipju ta′ tilwien prinċipali. Iż-żewġ forom ċis-u trans-jistgħu ikunu preżenti.

Analiżi

Fih mhux inqas minn 0,1 % tal-kartenojdi kollha espress bħala ′norbiksin′

“Norbiksin”

:

E1 cm 1 %2 870 f′ċa 482 nm ġo soluzzjoni ta′ KOH

Purità

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

(iii)   

annatto estratt biż-żejt

Definizzjoni

Estratti ta′ l-annatto fiż-żejt, bħala soluzzjoni jew sospensjoni, huma preparati bl-estrazzjoni tal-qxur ta′ barra taż-żrieragħ tas-siġra ta′ l-annatto (Bixa orellana L.) biż-żejt ta′ l-ikel. L-estratt ta′ annatto fiż-żejt fih diversi komponenti kuluriti, li l-wieħed prinċipali huwa l-biksin, li jista′ jkun preżenti fiż-żewġ forom ċis-u trans-. Prodotti ta′ degradazzjoni termali tal-biksin jisgħu ikunu preżenti wkoll.

Analiżi

Fih mhux inqas minn 0,1 % tal-kartenojdi kollha espress bħala biksin

Biksin

:

E1 cm 1 %2 870 f′ċa 502 nm ġol-kloroform

Purità

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 160 c ESTRATT TAL-PAPRIKA, “CAPSANTIN”, “CAPSORUBIN”

Sinonimi

Paprika “Oleoresin”

Definizzjoni

L-estratt tal-paprika jinkiseb b′estrazzjoni tas-solvent ta′ razzez naturali ta′ paprika li jikkonsisti fl-imżiewed tal-frott ta′ l-art, bi jew mingħajr żrieragħ, tal-Capsicum annuum L., u li fih il-prinċipji ta′ tilwien prinċipali ta′ dan il-ħwawar. Il-prinċipji ta′ tilwien prinċipali huma l-capsantin u l-capsorubin. Huwa magħruf li varjeta kbira ta′ taħlitiet oħrajn ikkuluriti hija preżenti.

Is-solventi li ġejjin biss jistgħu jintużaw fl-estrazzjoni: Metanol, etanol, aċetun, esan, diclorometan, aċetat ta′ l-etil u diossidu karboniku.

Klassi

Karotenjode

Einecs

Capsantin: 207-364-1, capsorubin: 207-425-2

Ismijiet kimiċis

Capsanthin: (3R, 3′S, 5′R)-3,3′-dihydroxy-β,k-carotene-6-one

Capsorubin: (3S, 3′S, 5R, 5R′)-3,3′-dihydroxy-k,k-carotene-6,6′-dione

Formula kimika

Capsanthin: C40H56O3

Capsorubin: C40H56O4

Piż molekulari

Capsantin: 584,85

Capsorubin: 600,85

Analiżi

Estratt tal-paprika: kontenut mhux inqas minn 7,0 % karotinojdi

Capsantin/capsorubin: mhux inqas minn 30 % tal-karotenojdi kollha

E1 cm 1 %2 100 f′ċa 462 nm ġo l-aċetun

Deskrizzjoni

Likwidu viskuż aħmar skur

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu fl-aċetun f′ċa 462 nm

B.

Reazzjoni tal-kulur

Kulur blu skur huwa prodott biż-żieda ta′ qatra ta′ aċidu sulfuriku ma′ qatra tal-kampjun f′2-3 qatriet ta′ kloroform

Purità

Residwi tas-solvent

Etil aċetate

Methanol

Ethanol

Acetone

Hexane

mhux aktar minn 50 mg/kg, waħdu jew imħallat

Dikloremetan: mhux aktar minn 10 mg/kg

“Capsaicin”

Mhux aktar minn 250 mg/kg

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 160d “LIKOPENE”

Sinonimi

Isfar Naturali 27

Definizzjoni

Il-likopene jinkiseb b′estrazzjoni tas-solvent ta′ razez naturali ta′ tadam aħmar (Lycopersicon esculentum L.) bit-tneħħija sussegwenti tas-solvent. Is-solventi li ġejjin biss jistgħu jintużaw: diklorometan, diossidu karboniku, etil aċetate, aċetun, propan2-ol, metanol, etanol, esan. Il-prinċipju ta′ tilwien prinċipali tat-tadam huwa likopene, ammonti żgħar ta′ pigmenti tal-karotenojdi oħra jistgħu ikunu preżenti. Barra l-pigmenti l-oħra ta′ kulur, il-prodott jista′ jkun fih żjut, xaħmijiet, xema′ u komponenti ta′ togħma li jinsabu fit-tadam b′mod naturali.

Klassi

Karotenjode

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

75125

Ismijiet kimiċi

“Likopene, ψ, ψ-karotin”

Formula kimika

C40H56

Piż molekulari

536,85

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 5 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien

E1 cm 1 %3 450 at ca 472 nm in hexane

Deskrizzjoni

Likwidu viskuż aħmar skur

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fl-esan f′ċa 472 nm

Purità

Residwi tas-solvent

Etil aċetate

Methanol

Ethanol

Acetone

Hexane

Propan-2-ol

mhux aktar minn 50 mg/kg, waħdu jew imħallat

Dikloremetan: mhux aktar minn 10 mg/kg

Irmied issulfat

Mhux aktar minn 0.1 %

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 160e “BETA-APO-8′-KAROTENAL (Ċ30)”

Sinonimi

ĊI Oranġjo ta′ l-ikel 6

Definizzjoni

Dawn l-ispeċifikazzjonijiet japplikaw b′mod predominanti għat-trans isomeri ta′ β-apo-8′karoenal flimkien ma′ ammonti żgħar ta′ karotenojdi oħra. Forom imħalltin u stabilizzati huma preparati minn ′β-apo-8′karoenal′ f′xaħmijiet li jittieklu jew żjut, emulsjonijiet u trab li jinxtered bl-ilma. Dawn il-preparazzjonijiet jista′ jkollhom proporzjonijiet ta′ isomeri ċis/trans differenti.

Klassi

Karotenojde

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

40820

Einecs

214-171-6

Ismijiet kimiċis

“β-Apo-8′-karotenal, Trans-β-apo-8′karotene-aldeide”

Formula kimika

C30H40O

Piż molekulari

416,65

Analiżi

Mhux inqas minn 96 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien

E1 cm 1 %2 640 f′ċa 460-462 nm ġol-“ċikloesan”

Deskrizzjoni

Kristalli vjola skur bi tleqqija metallika jew trab kristallin

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fil-′ċikloesan′ f′460-462 nm

Purità

Irmied issulfat

Mhux aktar minn 0,1 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Karotenojdi barra l-“β-Apo-8′-karotenal”:

mhux aktar minn 3,0 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 160f ESTER TA′ L-ETILE TA′ L-AĊIDU BETA-APO-8′-KAROTENOJKU (Ċ30)

Sinonimi

ĊI Oranġjo ta′ l-ikel 7, Ester ′β-apo-8′-karotenojku′

Definizzjoni

Dawn l-ispeċifikazzjonijiet japplikaw b′mod predominanti għat-trans isomeri ta′ l-ester ta′ l-etilie ta′ l-aċidu ′β-apo-8′-karotenojku′ flimkien ma′ ammonti żgħar ta′ karotenojdi oħra. Forom imħalltin u stabilizzati huma ppreparati mill-ester ta′ l-etile ta′ l-aċidu ′β-apo-8′-karotenojku′ f′xaħmijiet li jittieklu jew żjut, emulsjonijiet u trab li jinxtered bl-ilma. Dawn il-preparazzjonijiet jista′ jkollhom proporzjonijiet ta′ isomeri ċis/trans differenti.

Klassi

Karotenojde

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

40825

Einecs

214-173-7

Ismijiet kimiċis

ester ta′ l-etile ta′ l-aċidu ′β-Apo-8′-karotenojku′, etile ′8′-apo-β-caroten-8′-oate′

Formula kimika

C32H44O2

Piż molekulari

460,70

Analiżi

Mhux inqas minn 96 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien

E1 cm 1 %2 550 f′ċa 449 nm ġol-“ċikloesan”

Deskrizzjoni

Kristalli ħomor għal aħmar fil-vjola jew trab kristallin

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fil-′ċikloesan′ f′ ċa 449 nm

Purità

Irmied issulfat

Mhux aktar minn 0,1 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Karotenojdi barra l-ester ta′ l-etile ta′ l-aċidu ′β-apo-8′-karotenojku′:mhux aktar minn 3,0 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 161b LUTEINA

Sinonimi

Karotenojdi mħallta, Ksantofili

Definizzjoni

Il-luteina hija miksuba b′estrazzjoni tas-solvent ta′ razez naturali ta′ frott u ħaxix li jista′ jittiekel, ħaxix, xnien (′alfalfa′) u tagetes erecta. Il-prinċipju ta′ tilwien prinċipali jikkonsisti f′karotenojdi li minnhom il-luteina u l-esteri aċidi grassi tagħha jagħmlu l-parti prinċipali. Ammonti varjabbli ta′ karoteni jkunu wkoll preżenti. Il-luteina jista′ jkun fiha grassi, żjut u xemgħat li jinsabu b′mod naturali fil-materja tal-pjanti.

Is-solventi li ġejjin biss jistgħu jintużaw fl-estrazzjoni: metanol, etanol, propan-2-ol, esan, aċetun, metil etil ketun, diclorometan u diossidu karboniku.

Klassi

Katotenojde

Einecs

204-840-0

Ismijiet kimiċis

“3,3′-diidrossi-d-karotene”

Formula kimika

C40H56O2

Piż molekulari

568,88

Analiżi

Kontenut tas-sustanzi kollha ta′ tilwien mhux inqas minn 4 % kalkulati bħala luteina

E1 cm 1 %2 550 f′ċa 445 nm ġol-kloroform/′etanol′ (10+90) jew fil-esan/etanol/aċetun (80+10+10)

Deskrizzjoni

Likwidu skur kannella fl-isfar

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fil-kloroform/etanol (10+90) f′ ċa 445 nm

Purità

Residwi tas-solvent

Aċetun

“Metil etil ketun”

Metanol

Etanol

Propan-2-ol

Esan

Mhux aktar minn 50 mg/kg, waħdu jew f′taħlita

Diklorometan: mhux aktar minn 10 mg/kg

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 161ġ CANTAXANTIN

Sinonimi

ĊI Oranġjo ta′ l-ikel 8

Definizzjoni

Dawn l-ispeċifikazzjonijiet japplikaw b′mod predominanti għat-trans isomeri tal-kantaksantin flimkien ma′ ammonti żgħar ta′ karotenojdi oħra. Forom imħalltin u stabilizzati huma preparati mill-kantaksantin li jkollu dawn l-ispeċifikazzjonijiet u jinkludu soluzzjonijiet jew suspensjonijiet ta′ kantaksantin f′xaħmijiet jew żjut li jittieklu, emulsjonijiet u trab li jinxtered bl-ilma. Dawn il-preparazzjonijiet jista′ jkollhom proporzjonijiet ta′ isomeri ċis/trans differenti.

Klassi

Karotenojde

Numru ta′ l-indiċi tal-kulur

40850

Einecs

208-187-2

Ismijiet kimiċis

β-Karotene-4,4′-dione, kantaksantin, 4,4′-diosso-β-karotene′

Formula kimika

C40H52O2

Piż molekulari

564,86

Analiżi

Mhux inqas minn 96 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien (espress bħala kantaksantin)

E1 cm 1 %2 200

f′ċa 485 nm ġol-kloroform

f′468-472 nm fil-ċikloesan

f′464-467 nm fl-etere tal-petroleum

Deskrizzjoni

Kristalli jew trab kristallin vjola skur

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fil-kloroform f′ ċa 485 nm

Massimu fil-“ċikloesan” f′ċa 468-472 nm

Massimu fl-etere tal-petroleum f′464-467 nm

Purità

Irmied issulfat

Mhux aktar minn 0,1 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Kartenojdi barra mill-kantaksantin: mhux aktar minn 5,0 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 162 AĦMAR TAL-PITRAVI, BETANIN

Sinonimi

Aħmar tal-pitravi

Definizzjoni

L-aħmar tal-pitravi jinkiseb mill-għeruq ta′ razez naturali ta′ xtieli ħomor tal-pitravi (Beta vulgaris L. var. rubra ) bit-tagħsir tax-xitla tal-pitravi mgħaffġa bħala meraq magħsur jew b′estrazzjoni ta′ ilma ta′ pitravi mqatta′ u t-tiżjin sussegwenti fil-prinċipju attiv. Il-kulur huwa kompost minn pigmenti differenti li huma kollha tal-klassi betalaine. Il-principju ta′ tilwien prinċipali jikkonsisti f′betakijanini (aħmar) li minnu l-betanin huwa minn 75 sa 95 %. Ammonti żgħar ta′ betaksantin (isfar) u prodotti ta′ degradazzjoni tal-betalaini (kannella ċar) jistgħu ikunu preżenti.

Apparti l-pigmenti tal-kulur il-meraq jew l-estratt jikkonsisti f′żokkor, imluħ, u/jew proteini li jinstabu b′mod naturali fix-xtieli ħomor tal-pitravi. Is-soluzzjoni tista′ tkun ikkonċentrata u xi prodotti jistgħu jkunu raffinati sabiex jitneħħa ħafna miz-żokkor, l-imluħa u l-proteini.

Klassi

Betalaine

Einecs

231-628-5

Ismijiet kimiċis

(S-(R′,R′)-4-(2-(2-Karbossi-5(β-D-glukopiranosilossi)-2,3-diidro-6-idrossi-1H-indol-1-il)etenil)-2,3-diidro-2,6-piridine-dikarbossiliku acid; d1-(2-(2,6-dikarbossi-1,2,3,4-tetraidro-4-piridilidene)etilidene)-5-β-D-glukopiranosilossi)-6-idrossiindolju-2-karbossilat

Formula kimika

Betanin: C24H26N2O13

Piż molekulari

550,48

Analiżi

Kontenut ta′ kulur aħmar (espress bħala betanine) mhux inqas minn 0,4 %

E1 cm1 %1 120 f′ċa 535 ġo soluzzjoni ta′ ilma f′pH 5

Deskrizzjoni

Likwidu, pejst, trab jew solidu aħmar jew aħmar skur

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fl-ilma ta′ pH 5 f′ċa 535 nm

Purità

Nitrat

Mhux aktar minn 2 g anjoni tan-nitrat/g ta′ kulur aħmar (kif ikkalkulat fl-analiżi)

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 163 ANTOCIJANINI

Definizzjoni

L-antoċijanini jinkisbu bl-estrazzjoni b′ilma sulfat, ilma li sar aċiduż, diossidu karboniku, metanol jew etanol minn razez naturali ta′ ħaxix jew frott li jista′ jittiekel. L-antoċijanini fihom komponenti komuni tal-materjal tas-sors, prinċipalment l-antoċijanin, aċidi organiċi, tannini, żokkor, minerali, eċċ, imma mhux neċessarjament fl-istess proporzjon kif jinstab fil-materjal tas-sors.

Klassi

Antoċijanin

Einecs

208-438-6 (cyanidin); 205-125-6 (peonidin); 208-437-0 (delphinidin); 211-403-8 (malvidin); 205-127-7 (pelargonidin)

Ismijiet kimiċis

“3,3′,4′,5,7-Pentaidrossi-flavilju kloride” (ċijanidin)

“3,4′,5,7-Tetraidrossi-3′-metossiflavilju kloride” (“peonidin”)

“3,4′,5,7-Tetraidrossi-3′,5′-dimetossiflavilju kloride” (malvidin)

“3,5,7-Triidrossi-2-(3,4,5,triidrossifenil)-1-benżopirilju kloride” (delfinidin)

“3,3′4′,5,7-Pentaidrossi-5′-metossiflavilju kloride” (petunidin)

“3,5,7-Triidrossi-2-(4-idrossifenil)-1-benżopirilju kloride” (pelargonidin)

Formula kimika

Cijanidin: C15H11O6CI

Peonidin: C16H13O6CI

Malvidin: C17H15O7CI

Delfinidin: C15H11O7CI

Petunidin: C16H13O7CI

“Pelargonidin”: C15H11O5CI

Piż molekulari

ċijanidin: 322,6

Peonidin: 336,7

Malvidin: 366,7

Delphinidin: 340,6

Petunidin: 352,7

Pelargonidin: 306,7

Analiżi

E1 cm1 % 1 ċm 300 għall-pigment pur f′515-535 nm f′pH 3,0

Deskrizzjoni

Likwidu, trab jew pejst aħmar fil-vjola, li għandu ftit riħa karatteristika

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fil-metanol b′0,01 % conc. HCl

Cyanidin: 535 nm

Peonidin: 532 nm

Malvidin: 542 nm

Delphinidin: 546 nm

Petunidin: 543 nm

Pelargonidin: 530 nm

Purità

Residwi tas-solvent

Metanol

Etanol

Mhux aktar minn 50 mg/kg, waħdu jew f′taħlita

Diossdiu tas-sulfru

Mhux aktar minn 1 000  mg/kg għal perċentwal ta′ pigment

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 170 KARBONAT TAL-KALĊJU

Sinonimi

CI Abjad tal-pigment 18, Ġibs

Definizzjoni

Il-karbonat tal-kalċju huwa l-prodott miksub mil-ġebla tal-ġir imfarrka jew bis-separazzjoni tal-joni tal-kalċju bil-joni tal-karbonat

Klassi

Inorganiku′

Numru ta′ l-indiċi tal-kulur

77220

Einecs

Karbonat tal-kalċju: 207-439-9

Ġebla tal-ġir: 215-279-6

Ismijiet kimiċis

Karbonat tal-kalċju

Formula kimika

Karbonat tal-kalċju CaCO3

Piż molekulari

100,1

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 98 % fuq bażi anidra

Deskrizzjoni

Trab abjad kristallin jew amorfu, mingħajr riħa u mingħajr togħma

Identifikazzjoni

Solubilità

Prattikament ma jinħallx fl-ilma u l-alkoħol. Idub bit-tfexfix fl-aċidu aċetiku mħallat, fl-aċidu idrokloriku mħallat u fl-aċidu nitriku mħallat, u s-soluzzjonijiet li jirriżultaw, wara li jitgħallew, jagħtu riżultati pożittivi għall-kalċju.

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 2,0 % (200 °C, 4 sigħat)

Sustanzi ta′ aċidu insolubbli

Mhux aktar minn 0,2 %

Imluħa tal-manjesju u ta′ l-alkali

Mhux aktar minn 1,5 %

Fluworidu

Mhux aktar minn 50 mg/kg

Antimonju (bħala Sb)

Ram (bħala Cu)

Kromju (bħala Cr)

Żingu (bħala Żn)

Barju (bħala Ba)

Mhux aktar minn 100 mg/kg, waħdu jew f′taħlita

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

E 171 DIOSSIDU TAT-TITANJU

Sinonimi

CI Pigment White 6

Definizzjoni

Id-dijossidu tat-titanju jikkonsisti essenzjalment minn anatase pur u/jew dijossidu tat-titanju rutile li jista′ jkun miksi b′ ammonti żgħar ta′ alumina u/jew silika biex jissaħħu l-karatteristiċi teknoloġiċi tal-prodott.

Klassi

Inorganiku

Numru Indiċi tal-Kulur

77891

Einecs

236-675-5

Ismijiet kimiċis

Dijossidu tat-titanju

Formula kimika

TiO2

Piż molekulari

79,88

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 99 % fuq bażi ħielsa alumina u silika

Deskrizzjoni

Trab abjad jew ftit ikkulurit

Identifikazzjoni

Solubilità

Mhux solubbli fl-ilma u fis-solventi organiċi. Jinħall bil-mod fl-aċdu idrofluworiku u fl-aċdu sulforiku jagħli u kkonċentrat.

Purità

Telf mid-dessikkazzjoni

Mhux aktar minn 0,5 % (105 °C, 3 siegħat)

Telf meta jaqbad in-nar

Mhux iktar minn 1,0 % fuq bażi ħielsa minn materjal volatili (800 °C)

Ossidu ta′ l-aluminju u/jew dijossidu tas-silikon

Total mhux aktar minn 2,0 %

Materjal li jinħall fi 0,5 N HCl

Mhux iktar minn 0,5 % fuq bażi I hija ħielsa minn alumina u silika u, kif ukoll, għall-prodotti li fihom alumina u/jew silika, ta′ mhux iktar minn 1,5 % fuq bażi tal-prodott kif jiġi mibjugħ.

Materjal li jinħall fl-ilma

Mhux aktar minn 0,5 %

Kadmju

Mhux aKadmjuktar minn 1 mg/kg

Antimonju

Mhux aktar minn 50 mg/kg skond id-dissoluzzjoni totali

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg skond id-dissoluzzjoni totali

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg skond id-dissoluzzjoni totali

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg skond id-dissoluzzjoni totali

Żingu

Mhux aktar minn 50 mg/kg skond id-dissoluzzjoni totali

E 172 OSSIDI TAL-ĦADID U IDROSSIDI TAL-ĦADID

Sinonimi

Ossidu tal-ħadid isfar

:

CI Isfar tal-pigment 42 u 43

Ossidu tal-ħadid aħmar

:

CI Aħmar tal-pigment 101 u 102

Ossidu tal-ħadid iswed

:

CI Iswed tal-pigment 11

Definizzjoni

L-ossidi tal-ħadid u d-diossidi tal-ħadid huma prodotti b′mod sintetiku u jikkonsistu essenzjalment f′ossidi tal-ħadid anidri u/jew idrati. L-iskala ta′ lwien tinkludi sofor, ħomor, kannella u suwed. Ossidi tal-ħadid għall-kwalità ta′ l-ikel huma primarjament distinti minn gradi tekniċi bil-livell komparattivament baxx ta′ kontaminazzjoni minn metalli oħra. Dan huwa miksub bis-selezzjoni u l-kontroll tas-sors tal-ħadid u/jew bil-medda ta′ purifikazzjoni kimika matul il-proċess ta′ manifattura.

Klassi

Inorganiku

Numru ta′ l-indiċi tal-kulur

Ossidu tal-ħadid isfar

:

77492

Ossidu tal-ħadid aħmar

:

77491

Ossidu tal-ħadid iswed

:

77499

Einecs

Ossidu tal-ħadid isfar

:

257-098-5

Ossidu tal-ħadid aħmar

:

215-168-2

Ossidu tal-ħadid iswed

:

235-442-5

Ismijiet kimiċis

Ossidu tal-ħadid isfar

:

ossidu tal-ħadid idratat, ossidu tal-ħadid (III) idratat

Ossidu tal-ħadid aħmar

:

ossidu tal-ħadid anidru, ossidu tal-ħadid (III) anidru

Ossidu tal-ħadid iswed

:

ossidu tal-ħadid ferruż, ossidu tal-ħadid (II, III)

Formula kimika

Ossidu tal-ħadid isfar

:

FeO(OH)·H2O

Ossidu tal-ħadid aħmar

:

Fe2O3

Ossidu tal-ħadid iswed

:

FeO·Fe2O3

Piż molekulari

88,85

:

FeO(OH)

159,70

:

Fe2O3

231,55

:

FeO·Fe2O3

Analiżi

Isfar mhux inqas minn 60 %, aħmar u iswed mhux inqas minn 68 % totali ta′ ħadid, espressi bħala ħadid

Deskrizzjoni

Trab; isfar, aħmar, kannella jew iswed sfumat

Identifikazzjoni

Solubilità

Insolubbli fl-ilma u f′solventi organiċi.

Solubbli f′aċidi minerali konċentrati

Purità

Sustanza solubbli fl-ilma

Mhux aktar minn 1,0 %

b′tidwib totali

Arseniku

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Barju

Mhux aktar minn 50 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Kromju

Mhux aktar minn 100 mg/kg

Ram

Mhux aktar minn 50 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 20 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Nikel

Mhux aktar minn 200 mg/kg

Żingu

Mhux aktar minn 100 mg/kg

E 173 ALUMINJU

Sinonimi

CI Metal tal-pigment, AI

Definizzjoni

It-trab ta′ l-aluminju huwa kompost minn partiċelli fini maqsuma ta′ aluminju. It-tħin jista′ jew ma jistax isir fil-preżenza ta′ żjut veġetali li jistgħu jittieklu u/jew aċidi tax-xaħam tal-kwalità ta′ addittivi ta′ l-ikel. Huwa ħieles minn taħlita ma′ sustanzi oħra apparti żjut veġetali li jistgħu jittieklu u/jew aċidi tax-xaħam tal-kwalità ta′ l-additivi ta′ l-ikel. Ossidu tal-ħadid aħmar: CI Pigment aħmar 101 u 102

Numru ta′ l-indiċi tal-kulur

77000

Einecs

231-072-3

Ismijiet kimiċis

Aluminju

Formula kimika

Al

Piż molekulari

26,98

Analiżi

Mhux inqas minn 99 % ikkalkulat bħala Al fuq bażi ħielsa miż-żejt

Deskrizzjoni

Trab jew folji rqaq griżi kulur il-fidda

Identification

Solubility

Insolubbli fl-ilma u f′solventi organiċi. Solubbli f′aċidi idrokloriki mħallta. Is-soluzzjoni li tirriżulta tagħti testijiet pożittivi għall-aluminju.

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 0,5 % (105 °C, għal piż kostanti)

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 174 FIDDA

Sinonimi

“Argentum”“Ag”

Klassi

Inorganiku

Numru ta′ l-indiċi tal-kulur

77820

Einecs

231-131-3

Ismijiet kimiċis

Fidda

Formula kimika

Ag

Piż molekulari

107,87

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 99,5 % Ag

Deskrizzjoni

Trab jew folji rqaq kulur il-fidda

E 175 DEHEB

Sinonimi

Metall tal-pigment 3, “Aurum”, “Au”

Klassi

Inorganiku

Numru ta′ l-indiċi tal-kulur

77480

Einecs

231-165-9

Ismijiet kimiċis

Deheb

Formula kimika

Au

Piż molekulari

197,0

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 90 % Au

Deskrizzjoni

Trab jew folji rqaq kulur id-deheb

Purità

Fidda

Mhux aktar minn 7,0 %

wara tidwib komplet

Ram

Mhux aktar minn 4,0 %

E 180 “LITOLRUBINE BK”

Sinonimi

CI Aħmar tal-pigment 57, “Rubinpigment”, “Carmine 6B”

Definizzjoni

Il-Litol Rubine BK jikkonsisti essenzjalment f′kalċju ′3-idrossi-4-(4-metil-2-sulfonatofenilażo)-2-naftalenekarbossilat′ u f′sustanzi sussidjarji ta′ tilwien flimkien ma′ ilma, klorur tal-kalċju u/jew sulfat tal-kalċju bħala l-komponenti prinċipali mingħajr kulur.

Klassi

Monoazo

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

15850:1

Einecs

226-109-5

Ismijiet kimiċis

Kalċju ′3-idrossi-4-(4-metil-2-sulfonatofenilażo)-2-naftalene-karbossilat′

Formula kimika

C18H12CaN2O6S

Piż molekulari

424,45

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 90 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien

E1 cm 1 % 200 f′ċa 442 nm fid-′dimetilformamide′

Deskrizzjoni

Trab aħmar

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fid-“dimetilformamide” f′ċa 442 nm

Purità

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Mhux aktar minn 0,5 %

Taħlitiet organiċi barra s-sustanzi ta′ tilwien:

 

′aċidu 2-Amino-5-metilbenżenesulfoniku′, melħ tal-kalċju

Mhux aktar minn 0,2 %

aċidu 3-idrossi-2-naftalenekarbossiliku, melħ tal-kalċju

Mhux aktar minn 0,4 %

Amini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux aktar minn 0,01 % (espress bħala anilina)

Sustanza li tista′ tinħareġ bl-etere

Minn soluzzjoni ta′ pH 7, mhux aktar minn 0,2 %

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg


(1)  L-intensità tal-kulur hija definita bħala l-assorbenza ta′ 0,1 % (w/v) ta′ soluzzjoni ta′ solidi bil-kulur tal-karamella fl-ilma ġo ċellula ta′ 1 ċm f′610 nm.

(2)  Espress fuq il-bażi ta′ kulur ekwivalenti, jiġifieri espress f′termini ta′ prodott li għandu intensità ta′ kulur ta′ 0,1 unità ta′ assorbenza.

(3)  Il-proporzjon ta′ assorbenza ta′ separazzjoni bl-alkoħol huwa definit bħala l-assorbenza tas-separazzjoni f′280nm diviż bl-assorbenza f′560 nm (ċellula ta′ 1 ċm).

(4)  Benżin mhux iktar minn 0,05 % v/v.


ANNESS II

PARTI A

Direttiva mħassra flimkien ma’ l-emendamenti suċċessivi tagħha

(imsemmija fl-Artikolu 2)

Direttiva tal-Kummissjoni 95/45/KE

(ĠU L 226, 22.9.1995, p. 1)

Direttiva tal-Kummissjoni 1999/75/KE

(ĠU L 206, 5.8.1999, p. 19)

Direttiva tal-Kummissjoni 2001/50/KE

(ĠU L 190, 12.7.2001, p. 14)

Direttiva tal-Kummissjoni 2004/47/KE

(ĠU L 113, 20.4.2004, p. 24)

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/33/KE

(ĠU L 82, 21.3.2006, p. 10)

PARTI B

Lista tal-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali

(imsemmi fl-Artikolu 2)

Direttiva

Limitu ta’ żmien għat-traspożizzjoni

95/45/KE

1 ta’ Lulju 1996 (1)

1999/75/KE

1 ta’ Lulju 2000

2001/50/KE

29 ta’ Ġunju 2002

2004/47/KE

1 ta’ April 2005 (2)

2006/33/KE

10 ta’ April 2007


(1)  Skond l-Artikolu 2(2) tad-Direttiva 95/45/KE, prodotti mpoġġija għall-bejgħ qabel l-1 ta’ Lulju 1996, li ma jimxux ma’ din id-Direttiva jistgħu, ikunu immarkitjati sakemm jispiċċaw l-istokkijiet.

(2)  Skond l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2004/47/KE, prodotti mqiegħda fis-suq jew ittikkettjati qabel l-1 ta’ April 2005 li ma jikkonformawx mad-Direttiva jistgħu jibqgħu mqiegħda fis-suq sa ma l-provisti jispiċċaw.


ANNESS III

Tabella ta’ korrelazzjoni

Direttiva 95/45/KE

Din id-Direttiva

Artikolu 1, l-ewwel paragrafu

Artikolu 1

Artikolu 1, it-tieni paragrafu

Artikolu 2

Artikolu 2

Artikolu 3

Artikolu 3

Artikolu 4

Artikolu 4

Anness

Anness I

Anness II

Anness III


II Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Kummissjoni

10.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 6/64


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-2 ta’ Diċembru 2008

li tistabbilixxi formola għar-rappurtar ta’ aċċidenti kbar skond id-Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE dwar il-kontroll ta’ perikoli ta’ aċċidenti kbar fl-użu ta’ [li jinvolvu] sustanzi perikolużi

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 7530)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2009/10/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE tad-9 ta’ Diċembru 1996 dwar il-kontroll ta’ perikoli ta’ aċċidenti kbar fl-użu ta’ [li jinvolvu] sustanzi perikolużi (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 15(2) tagħha,

Wara li kkonsultat il-Kumitat stabbilit skond l-Artikolu 22 tad-Direttiva,

Billi:

(1)

L-Artikolu 14 tad-Direttiva 96/82/KE jesiġi li l-Istati Membri jiżguraw li, malajr kemm jista’ jkun wara aċċident serju, l-operatur ikun meħtieġ jinforma lill-awtoritajiet kompetenti. L-Artikolu 15(1) tad-Direttiva jesiġi li l-Istati Membri jinfurmaw lill-Kummissjoni malajr kemm jista’ jkun dwar aċċidenti serji fit-territorju tagħhom li jissodisfaw il-kriterji tal-Anness VI tad-Direttiva. L-Artikolu 15(2) tad-Direttiva jipprovdi li l-Istati Membri għandhom, malli tkun inġabret l-informazzjoni skond l-Artikolu 14, jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar l-analiżi tagħhom tal-aċċident u r-rakkomandazzjonijiet tagħhom dwar miżuri preventivi għall-ġejjieni.

(2)

L-informazzjoni meħtieġa skond l-Artikolu 15(2) għandha tkun ipprovduta permezz ta’ formola ta’ rapport stabbilita u miżmuma għall-evalwazzjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 22 tad-Direttiva.

(3)

Il-miżuri previsti f’din id-Deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit skond Artikolu 22 ta’ din id-Direttiva.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Għall-għanijiet tal-Artikolu 15(2) tad-Direttiva 96/82/KE dwar il-kontroll ta’ perikoli ta’ aċċidenti kbar fl-użu ta’ [li jinvolvu] sustanzi perikolużi, il-formola għar-rappurtar ta’ aċċidenti kbar stipulata fl-Anness ta’ din id-Direttiva hija b’dan adottata.

Artikolu 2

B’effett mill-1 ta’ Diċembru 2008, l-Istati Membri għandhom jipprovdu rapporti li jkun fihom tagħrif bi qbil mal-Anness, permezz tar-reġistru u s-sistema tal-informazzjoni skond l-Artikolu 19(2) tad-Direttiva 96/82/KE.

Artikolu 3

L-applikazzjoni definittiva tal-formola għall-aċċidenti kbar kif tidher fl-Anness għandha sseħħ wara fażi ta’ prova ta’ 5 xhur, li tibda fl-1 ta’ Diċembru 2008.

Artikolu 4

Jekk il-fażi ta’ prova turi l-ħtieġa li l-formola tal-aċċidenti kbar li tinsab fl-Anness tiġi emendata, din id-deċiżjoni għandha tiġi emendata skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 22 tad-Direttiva.

Artikolu 5

L-informazzjoni kunfidenzjali għandha tiġi ttrattata f’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/844/KE, KEFA, Euratom tad-29 ta’ Novembru 2001 li temenda r-Regoli Interni tal-Proċedura, 2001/844/KE (2).

Artikolu 6

Ir-rapporti tal-Istati Membri għandhom ikun fihom biss l-informazzjoni disponibbli għall-Awtoritajiet Kompetenti.

Artikolu 7

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 2 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Stavros DIMAS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 10, 14.1.1997, p. 13.

(2)  ĠU L 317, 3.12.2001, p. 1.


ANNESS

Informazzjoni li għandha tkun ipprovduta skont l-Artikolu 15(2) tad-Direttiva 96/82/KE

(Referenzi għar-reġistru u għas-sistema tal-informazzjoni jfissru d-database elettronika tal-Kummissjoni dwar is-Sistema ta’ Rappurtar tal-Aċċidenti Kbar, disponibbli fuq http://mahbsrv.jrc.it)

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

10.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 6/79


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tad-19 ta’ Diċembru 2008

li tawtorizza metodi għall-klassifikazzjoni tal-karkassi tal-majjali fi Spanja

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8477)

(it-test bl-Ispanjol biss huwa awtentiku)

(2009/11/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3220/84 tat-13 ta’ Novembru 1984 li jiddetermina l-iskala Komunitarja għall-klassifika [għall-klassifikazzjoni] ta’ karkassi tal-majjali (1), u b’mod partikulari l-Artikolu 5(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KEE) Nru 3220/84, il-klassifikazzjoni tal-karkassi tal-majjali għandha tiġi ddeterminata billi jiġi stmat il-kontenut tad-dgħif permezz ta’ metodi ta’ valutazzjoni ppruvati statistikament ibbażati fuq il-qies fiżiku ta’ waħda mill-partijiet anatomiċi tal-karkassa tal-majjal jew aktar. L-awtorizzazzjoni tal-metodi ta’ klassifikazzjoni għandha tkun suġġetta għall-konformità b’tolleranza massima għall-iżbalji statistiċi fil-valutazzjoni. Din it-tolleranza hija ddefinita fl-Artikolu 3(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2967/85 tal-24 ta’ Ottubru 1985 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-iskala Komunitarja għall-gradazzjoni [għall-klassifikazzjoni] tal-karkassi tal-majjali (2).

(2)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 88/479/KEE (3) tawtorizza erba’ metodi għall-klassifikazzjoni tal-karkassi tal-majjali fi Spanja (il-metodi msejħin DEST, FOM, HGP u Autofom).

(3)

Minħabba adattamenti tekniċi, Spanja talbet lill-Kummissjoni tawtorizza l-aġġornament ta’ żewġ metodi (il-FOM u l-Autofom), l-użu ta’ żewġ metodi ġodda (l-UltraFOM 300 u l-VCS2000) u r-revoka ta’ żewġ metodi (l-HGP u d-DEST), u ressqet ir-riżultati tal-provi tad-dissezzjoni tagħha fit-tieni parti tal-protokoll li dwaru hemm dispożizzjoni fl-Artikolu 3(3) tar-Regolament (KEE) Nru 2967/85 tal-24 ta’ Ottubru 1985.

(4)

Eżami ta’ din it-talba wera li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ta’ dawn il-metodi ta’ klassifikazzjoni huma sodisfatti.

(5)

F’konformità mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KEE) Nru 3220/84, l-Istati Membri jistgħu jkunu awtorizzati jipprovdu għall-preżentazzjoni differenti tal-karkassi tal-majjali minn dik speċifikata f’dak l-Artikolu jekk il-prattika kummerċjali jew ir-rekwiżiti tekniċi jkunu jiġġustifikaw din it-tip ta’ deroga. Fi Spanja l-prattika kummerċjali tista’ teħtieġ ukoll it-tneħħija tas-saqajn ta’ quddiem tal-karkassi tal-majjali, minbarra t-tneħħija tal-ilsien, tal-lanżit, tal-qwieqeb, tal-organi ġenitali, tax-xaħam miftuħ, tal-kliewi u tad-dijaframma meħtieġa mill-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KEE) Nru 3220/84.

(6)

L-ebda modifika fl-apparat jew fil-metodi ta’ klassifikazzjoni ma tista’ tiġi awtorizzata ħlief permezz ta’ Deċiżjoni ġdida tal-Kummissjoni adottata fid-dawl tal-esperjenza miksuba. Għal din ir-raġuni, din l-awtorizzazzjoni tista’ titħassar.

(7)

F’ġieħ iċ-ċarezza, id-Deċiżjoni 88/479/KEE għandha titħassar u tinbidel b’Deċiżjoni ġdida.

(8)

Il-miżuri pprovduti f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-użu tal-metodi li ġejjin b’dan huwa awtorizzat għall-klassifikazzjoni tal-karkassi tal-majjali fi Spanja skont ir-Regolament (KEE) Nru 3220/84:

(a)

l-apparat imsejjaħ “Fat-O-Meater (FOM)” u l-metodi ta’ valutazzjoni marbutin miegħu, li d-dettalji tagħhom jinsabu fil-Parti nru 1 tal-Anness;

(b)

l-apparat imsejjaħ “Fully automatic ultrasonic carcasse grading (AUTOFOM)” u l-metodi ta’ valutazzjoni marbutin miegħu, li d-dettalji tagħhom jinsabu fil-Parti nru 2 tal-Anness;

(ċ)

l-apparat imsejjaħ “UltraFOM 300” u l-metodi ta’ valutazzjoni marbutin miegħu, li d-dettalji tagħhom jinsabu fil-Parti nru 3 tal-Anness;

(d)

l-apparat imsejjaħ “Automatic Vision system (VCS2000)” u l-metodi ta’ valutazzjoni marbutin miegħu, li d-dettalji tagħhom jinsabu fil-Parti nru 4 tal-Anness.

Artikolu 2

B’deroga mill-Artikolu 2 tar-Regolament (KEE) Nru 3220/84, il-karkassi tal-majjali jistgħu jiġu ppreżentati wkoll mingħajr is-saqajn ta’ quddiem qabel ma jintiżnu u jiġu kklassifikati. F’dan il-każ, sabiex jiġu stabbiliti l-kwoti għall-karkassi tal-majjali fuq bażi li tkun tista’ titqabbel, il-piż tagħhom irreġistrat hekk kif ikunu nqatlu għandu jiżdied b’0,840 kilogrammi.

Artikolu 3

Modifiki fl-apparat jew fil-metodi ta’ valutazzjoni m’għandhomx jiġu awtorizzati.

Artikolu 4

Id-Deċiżjoni 88/479/KEE għandha titħassar.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Renju ta’ Spanja.

Magħmula fi Brussell, 19 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 301, 20.11.1984, p. 1.

(2)  ĠU L 285, 25.10.1985, p. 39.

(3)  ĠU L 234, 24.8.1988, p. 20.


ANNESS

METODI GĦALL-KLASSIFIKAZZJONI TAL-KARKASSI TAL-MAJJALI FI SPANJA

Il-parti Nru 1

IL-“FAT-O-MEATER (FOM)”

1.

Il-klassifikazzjoni tal-karkassi tal-majjali għandha ssir bl-użu tal-apparat imsejjaħ “Fat-O-Meater (FOM)”.

2.

L-apparat għandu jkun mgħammar b’sonda li għandha dijametru ta’ sitt millimetri li tinkludi fotodajowd (“photodiode”) tat-tip SFH 950 tad-ditta Siemens u “photodetector” (tat-tip SFH 960) u li jkollha distanza ta’ ħidma ta’ bejn 3 u 103 millimetri. Ir-riżultati tal-kejl jinqalbu f’kontenut tad-dgħif stmat permezz ta’ kompjuter.

3.

Il-kontenut tad-dgħif tal-karkassa għandu jiġi kkalkulat skont il-formula li ġejja:

Image = 66,91 – 0,895 X1 + 0,144 X2

fejn:

Image

=

il-kontenut tad-dgħif stmat fil-karkassa (f’perċentwali);

X1

=

il-ħxuna tax-xaħam bejn it-tielet u r-raba’ kustilja tal-aħħar, 60 mm. ‘l barra mil-linja tan-nofs tal-karkassa (f’millimetri),

X2

=

il-ħxuna tal-muskolu mkejjel fl-istess ħin u fl-istess post bħal għal X1 (f’millimetri).

Din il-formula għandha tkun valida għall-karkassi li jiżnu bejn is-60 u l-120 kilogramma.

Il-parti Nru 2

IL-“FULLY AUTOMATIC ULTRASONIC CARCASSE GRADING (AUTOFOM)”

1.

Il-klassifikazzjoni tal-karkassi tal-majjali għandha ssir bl-użu tal-apparat imsejjaħ “Fully automatic ultrasonic carcasse grading (AUTOFOM)”.

2.

L-apparat għandu jkun mgħammar b’sittax-il “transducer” ultrasoniku ta’ 2 MHz (tat-tip SFK 2 NP tad-ditta Krautkrämer) b’distanza ta’ ħidma ta’ 25 millimetru bejniethom.

Id-dejta ultrasonika se tinkludi l-kejl tal-ħxuna tax-xaħam tad-dahar u tal-ħxuna tal-muskolu.

Ir-riżultati tal-kejl jinqalbu f’kontenut tad-dgħif stmat permezz ta’ kompjuter.

3.

Il-kontenut tad-dgħif tal-karkassa għandu jiġi kkalkulat abbażi ta’ 34 punt ta’ kejl bl-użu tal-formula li ġejja:

Image = 70,59614 – 0,0904 · V22 – 0,23033 · V23 – 0,15558 · V44 + 0,086638 · V46 – 0,09965 · V48 – 0,10002 · V49 – 0,11624 · V51 – 0,05561 · V52 – 0,04854 · V53 – 0,0432 · V54 – 0,00282 · V55 + 0,051829 · V57 + 0,036795 · V58 – 0,00519 · V59 – 0,0269 · V60 – 0,06432 · V61 – 0,05323 · V62 – 0,05229 · V64 – 0,0523 · V65 + 0,005645 · V72 – 0,06505 · V73 – 0,04587 · V74 + 0,015041 · V77 + 0,030928 · V78 – 0,08024 · V79 – 0,07275 · V80 – 0,07497 · V85 – 0,06818 · V86 – 0,06875 · V87 – 0,04742 · V90 – 0,00698 · V91 + 0,046485 · V92 – 0,10403 · V93 + 0,160475 · V123

fejn:

Image

=

il-kontenut tad-dgħif stmat fil-karkassa,

V22, V23,… V123 huma ċ-ċifri varjabbli mkejla bl-Autofom.

4.

Id-deskrizzjonijiet tal-punti tal-kejl u tal-metodu tal-istatistika jinsabu fil-Parti nru 2 tal-Protokoll Spanjol mibgħut lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 3(3) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2967/85.

Din il-formula għandha tkun valida għall-karkassi li jiżnu bejn is-60 u l-120 kilogramma.

Il-parti Nru 3

L-“ULTRA FOM 200”

1.

Il-klassifikazzjoni tal-karkassi tal-majjali għandha ssir bl-użu tal-apparat imsejjaħ “UltraFOM 300”.

2.

L-apparat għandu jkun mgħammar b’sonda ultrasonika bi frekwenza ta’ 4 MHz (tat-tip MB 4 SE tad-ditta Krautkrämer). Is-sinjal ultrasoniku jinqaleb għal wieħed diġitali, u jiġi rreġistrat u pproċessat permezz ta’ mikroproċessur (tat-tip 80 C 32 tad-ditta Intel). Ir-riżultati tal-kejl għandhom jinqalbu f’kontenut tad-dgħif stmat permezz tal-apparat tal-Ultra-FOM innifsu.

3.

Il-kontenut tad-dgħif tal-karkassa għandu jiġi kkalkulat skont il-formula li ġejja:

Image = 69,22 – 1,023 X1 + 0,116 X2

fejn:

Image

=

il-kontenut tad-dgħif stmat fil-karkassa (f’perċentwali);

X1

=

il-ħxuna tax-xaħam bejn it-tielet u r-raba’ kustilja tal-aħħar, 70 mm. ‘l barra mil-linja tan-nofs tal-karkassa (f’millimetri);

X2

=

il-ħxuna tal-muskolu mkejjel fl-istess ħin u fl-istess post bħal għal X1 (f’millimetri).

Din il-formula għandha tkun valida għall-karkassi li jiżnu bejn is-60 u l-120 kilogramma.

Il-parti Nru 4

L-“AUTOMATIC VISION SYSTEM (VCS2000)”

1.

Il-klassifikazzjoni tal-karkassi tal-majjali għandha ssir bl-użu tal-apparat imsejjaħ “Automatic Vision system (VCS2000)”.

2.

L-apparat imsejjaħ VCS 2000 huwa sistema għall-ipproċessar tal-immaġni għad-determinazzjoni awtomatika tal-valuri tan-negozju tan-nofsijiet tal-karkassi tal-majjali. Is-sistema tintuża fuq l-Internet fi ħdan is-sistema tal-produzzjoni tal-qtil tal-annimali fejn, permezz ta’ sistema ta’ magna tar-ritratti, in-nofsijiet tal-karkassi jiġu fflimjati b’mod awtomatiku. Id-dejta f’forma ta’ immaġni mbagħad tiġi pproċessata f’kompjuter permezz ta’ softwer speċjali għall-ipproċessar tal-immaġni.

3.

Il-kontenut tad-dgħif tal-karkassi għandu jiġi kkalkulat abbażi ta’ 70 punt ta’ kejl skont il-formula li ġejja:

Image = 37,49855 + 0,017715 · X2 – 0,00075 · X40 – 0,02522 · X50 – 0,04549 · X52 – 0,0000335 · X59 – 0,000093 · X62 – 0,0000814 · X63 – 0,0000715 · X64 – 0,0000494 · X66 – 0,0000482 · X67 – 0,00047 · X69 + 0,000304 · X70 + 0,00867 · X77 – 0,03007 · X79 – 0,04575 · X81 – 0,01742 · X82 – 0,01768 · X83 – 0,03114 · X84 – 0,02549 · X85 – 0,0265 · X92 – 0,03299 · X95 – 0,02472 · X99 – 0,0399 · X102 + 0,020178 · X103 – 0,04614 · X106 + 0,012659 · X107 + 0,012256 · X110 + 0,015358 · X113 – 0,23294 · X116 + 0,010157 · X117 – 0,07282 · X120 + 0,126624 · X142 + 6,052785 · X2/6 – 13,2893 · X14/10 + 7,287408 · X77/51 – 4,09296 · X79/51 – 11,4326 · X81/51 – 1,28847 · X82/51 – 0,57019 · X83/51 – 5,21869 · X84/51 – 2,92106 · X85/51 + 8,274608 · X88/51 + 9,886478 · X91/51 – 0,00442 · X47/79 – 0,04848 · X50/79 + 0,227913 · X54/79 + 2,845209 · X77/79 + 0,018409 · X86/79 – 0,00838 · X89/79 + 0,007447 · X94/79 + 136,5994 · X27/20 + 182,973 · X29/20 – 6,82665 · X59/20 – 261 768 · X61/20 – 7,85416 · X62/20 – 3,8587 · X63/20 – 16,6166 · X64/20 – 59,2087 · X65/20 – 3,21138 · X66/20 – 6,96096 · X67/20 + 20,91982 · X68/20 – 109,736 · X69/20 + 243,641 · X70/20 + 29,84246 · X73/20 + 15,50442 · X74/20 – 0,30367 · X36/59 – 2,07787 · X40/59 – 0,38605 · X42/59 – 1,90547 · X69/59 + 3,554836 · X70/59

fejn:

Image

=

il-perċentwali tad-dgħif stmat fil-karkassa.

X2, X40, … X70/59 huma ċ-ċifri varjabbli mkejla bil-VCS2000.

4.

Id-deskrizzjonijiet tal-punti tal-kejl u tal-metodu tal-istatistika jinsabu fil-Parti nru 2 tal-Protokoll Spanjol mibgħut lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 3(3) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2967/85.

Din il-formula għandha tkun valida għall-karkassi li jiżnu bejn is-60 u l-120 kilogramma.


10.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 6/83


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tad-19 ta’ Diċembru 2008

li tawtorizza metodi għall-klassifikazzjoni tal-karkassi tal-majjali fid-Danimarka

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8498)

(it-test bid-Daniż biss huwa awtentiku)

(2009/12/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3220/84 tat-13 ta’ Novembru 1984 li jiddetermina l-iskala Komunitarja għall-klassifika [għall-klassifikazzjoni] ta’ karkassi tal-majjali (1), u b’mod partikulari l-Artikolu 5(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KEE) Nru 3220/84, il-klassifikazzjoni tal-karkassi tal-majjali għandha tiġi ddeterminata billi jiġi stmat il-kontenut tad-dgħif permezz ta’ metodi ta’ valutazzjoni ppruvati statistikament ibbażati fuq il-qies fiżiku ta’ waħda mill-partijiet anatomiċi tal-karkassa tal-majjal jew aktar. L-awtorizzazzjoni tal-metodi ta’ klassifikazzjoni għandha tkun suġġetta għall-konformità b’tolleranza massima għal żball statistiku fil-valutazzjoni. Din it-tolleranza hija ddefinita fl-Artikolu 3(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2967/85 tal-24 ta’ Ottubru 1985 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-iskala Komunitarja għall-gradazzjoni [għall-klassifikazzjoni] tal-karkassi tal-majjali (2).

(2)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 92/469/KEE (3) tawtorizza erba’ metodi għall-klassifikazzjoni tal-karkassi tal-majjali fid-Danimarka.

(3)

Minħabba adattamenti tekniċi, id-Danimarka talbet lill-Kummissjoni tawtorizza l-aġġornament ta’ erba’ metodi awtorizzati u l-użu ta’ żewġ metodi ġodda (l-Autofom DK u l-FOM II) u ressqet ir-riżultati tal-provi tad-dissezzjoni tagħha fit-tieni parti tal-protokoll li dwaru hemm dispożizzjoni fl-Artikolu 3(3) tar-Regolament (KEE) Nru 2967/85.

(4)

Eżami ta’ din it-talba wera li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ta’ dawn il-metodi ta’ klassifikazzjoni huma sodisfatti.

(5)

L-ebda modifika fl-apparat jew fil-metodi ta’ klassifikazzjoni ma tista’ tiġi awtorizzata ħlief permezz ta’ Deċiżjoni ġdida tal-Kummissjoni adottata fid-dawl tal-esperjenza miksuba. Għal din ir-raġuni, din l-awtorizzazzjoni tista’ titħassar.

(6)

F’ġieħ iċ-ċarezza, id-Deċiżjoni 92/469/KEE għandha titħassar u tinbidel b’Deċiżjoni ġdida.

(7)

Il-miżuri pprovduti f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-użu tal-metodi li ġejjin b’dan huwa awtorizzat għall-klassifikazzjoni tal-karkassi tal-majjali fid-Danimarka skont ir-Regolament (KEE) Nru 3220/84.

(a)

l-apparat imsejjaħ “Klassificeringscenter (KC)” u l-metodi ta’ valutazzjoni marbutin miegħu, li d-dettalji tagħhom jinsabu fil-Parti nru 1 tal-Anness;

(b)

l-apparat imsejjaħ “Fat-O-Meater/Manuel Klassificering (FOM/MK)” u l-metodi ta’ valutazzjoni marbutin miegħu, li d-dettalji tagħhom jinsabu fil-Parti nru 2 tal-Anness;

(ċ)

l-apparat imsejjaħ “Uni-Fat-O-Meater (Unifom)” u l-metodi ta’ valutazzjoni marbutin miegħu, li d-dettalji tagħhom jinsabu fil-Parti nru 3 tal-Anness;

(d)

l-apparat imsejjaħ “Fully automatic ultrasonic equipment (AutoFOM 1)” u l-metodi ta’ valutazzjoni marbutin miegħu, li d-dettalji tagħhom jinsabu fil-Parti nru 4 tal-Anness;

(e)

l-apparat imsejjaħ “Updated fully automatic ultrasonic equipment (AutoFOM DK)” u l-metodi ta’ valutazzjoni marbutin miegħu, li d-dettalji tagħhom jinsabu fil-Parti nru 5 tal-Anness;

(f)

l-apparat imsejjaħ “Fat-O-Meater II (FOM II)” u l-metodi ta’ valutazzjoni marbutin miegħu, li d-dettalji tagħhom jinsabu fil-Parti nru 6 tal-Anness.

Artikolu 2

Modifiki fl-apparat jew fil-metodi ta’ valutazzjoni m’għandhomx jiġu awtorizzati.

Artikolu 3

Id-Deċiżjoni 92/469/KEE b’dan għandha titħassar.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Renju tad-Danimarka.

Magħmula fi Brussell, 19 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 301, 20.11.1984, p. 1.

(2)  ĠU L 285, 25.10.1985, p. 39.

(3)  ĠU L 265, 11.9.1992, p. 39.


ANNESS

METODI GĦALL-KLASSIFIKAZZJONI TAL-KARKASSI TAL-MAJJALI FID-DANIMARKA

Il-parti nru 1

KLASSIFICERINGSCENTER (KC)

1.

Il-klassifikazzjoni tal-karkassi tal-majjali għandha ssir bl-użu tal-apparat imsejjaħ “Klassificeringscenter (KC)”.

2.

L-apparat għandu jkun mgħammar b’disa’ sondi ta’ sitt millimetri l-wieħed, li lkoll jinkludu fotodajowd (“photodiode”) (tat-tip SFH 950 LD242 II tad-ditta Siemens jew simili) u “photodetector” (tat-tip SFH 960 – PB 103 tad-ditta Siemens jew simili) u li jkollhom distanza ta’ ħidma ta’ bejn millimetru u 180 millimetru. Ir-riżultati tal-kejl jinqalbu f’kontenut tad-dgħif stmat permezz ta’ kompjuter.

3.

Il-kontenut tad-dgħif tal-karkassa għandu jiġi kkalkulat abbażi ta’ 10 qisien meħudin minn seba’ punti tal-kejl kif indikat fil-paragrafu 4 u skont il-formula li ġejja:

Image = 70,5489 – 0,1572 x1 – 0,1698 x2 – 0,1537 x3 – 0,1803 x4 – 0,2115 x5 – 0,1669 x6 – 0,1269 x7 + 0,04278 x8 + 0,0234 x9 + 0,0371 x10

fejn:

Image

=

il-perċentwali tad-dgħif stmat fil-karkassa.

4.

Il-punti tal-kejl huma:

x1

=

il-ħxuna tax-xaħam tad-dahar (inkluża l-ġilda ta’ barra), f’millimetri, imkejla fiċ-ċentru tat-tielet vertebra ċervikali, 10.5 ċm. 'l barra mil-linja tan-nofs tal-karkassa.

x2

=

il-ħxuna tax-xaħam tad-dahar (inkluża l-ġilda ta’ barra), f’millimetri, imkejla fiċ-ċentru tar-raba’ vertebra ċervikali, 7 ċm. 'l barra mil-linja tan-nofs tal-karkassa.

x3

=

il-ħxuna tax-xaħam tad-dahar (inkluża l-ġilda ta’ barra), f’millimetri, imkejla bejn ir-raba’ u l-ħames vertebra toraċika ta’ wara nett, 3 ċm. 'l barra mil-linja tan-nofs tal-karkassa.

x4

=

il-ħxuna tax-xaħam tad-dahar (inkluża l-ġilda ta’ barra), f’millimetri, imkejla bejn it-tieni u t-tielet vertebra toraċika ta’ wara nett, 7 ċm. 'l barra mil-linja tan-nofs tal-karkassa.

x5

=

il-ħxuna tax-xaħam tad-dahar (inkluża l-ġilda ta’ barra), f’millimetri, imkejla bejn l-ewwel vertebra tal-ġenbejn u l-aħħar vertebra toraċika, 6 ċm. 'l barra mil-linja tan-nofs tal-karkassa.

x6

=

il-ħxuna tax-xaħam tad-dahar (inkluża l-ġilda ta’ barra), f’millimetri, imkejla 4 ċm. qabel it-tarf ta’ qudidem tal-għadma pubika, 7 ċm. 'l barra mil-linja tan-nofs tal-karkassa.

x7

=

il-ħxuna tax-xaħam tad-dahar (inkluża l-ġilda ta’ barra), f’millimetri, imkejla fit-tarf ta’ quddiem tal-għadma pubika, 11-il ċm. 'l barra mil-linja tan-nofs tal-karkassa.

x8

=

il-ħxuna tal-muskolu, f’millimetri, imkejla bejn ir-raba’ u l-ħames vertebra toraċika ta’ wara nett, 3 ċm. 'l barra mil-linja tan-nofs tal-karkassa.

x9

=

il-ħxuna tal-muskolu, f’millimetri, imkejla bejn it-tieni u t-tielet vertebra toraċika ta’ wara nett, 7 ċm. 'l barra mil-linja tan-nofs tal-karkassa.

x10

=

il-ħxuna tal-muskolu, f’millimetri, imkejla bejn l-ewwel vertebra tal-ġenbejn u l-vertebra toraċika ta’ wara nett, 6 ċm. 'l barra mil-linja tan-nofs tal-karkassa.

Il-formoli għandhom ikunu validi għall-karkassi li jiżnu bejn il-50 u l-110 kilogramma.

Il-parti nru 2

IL-“FAT-O-MEATER/MANUEL KLASSIFICERING (FOM/MK)”

1.

Il-klassifikazzjoni tal-karkassi tal-majjali għandha ssir bl-użu tal-apparat imsejjaħ “Fat-O-Meater/Manuel Klassificering (FOM/MK)”.

2.

L-apparat huwa tagħmir tat-tip imsejjaħ “Fat-O-Meater” u se jkun mgħammar b’sonda li għandha dijametru ta’ sitt millimetri li tinkludi “photodetector” (tat-tip SFH 960 – BP 103 tad-ditta Siemens jew simili) u li jkollha distanza ta’ ħidma ta’ bejn millimetru u 94 millimetru.

3.

Ir-riżultati tal-kejl jinqalbu f’kontenut tad-dgħif stmat permezz ta’ kompjuter.

Il-kontenut tad-dgħif tal-karkassa għandu jiġi kkalkulat skont il-formula li ġejja:

Image = 68,1746 – 0,3220 x1 – 0,5326 x2 + 0,0836 x3

fejn:

Image

=

il-perċentwali tad-dgħif stmat fil-karkassa.

4.

Il-punti tal-kejl huma:

x1

=

il-ħxuna tax-xaħam tad-dahar (inkluża l-ġilda ta’ barra), f’millimetri, imkejla 8 ċm. 'l barra mil-linja tan-nofs tal-karkassa bejn it-tielet u r-raba’ vertebra tal-ġenbejn tal-aħħar.

x2

=

il-ħxuna tax-xaħam tad-dahar (inkluża l-ġilda ta’ barra), f’millimetri, imkejla 6 ċm. 'l barra mil-linja tan-nofs tal-karkassa bejn it-tielet u r-raba’ kustilja tal-aħħar.

x3

=

il-ħxuna tal-muskolu, f’millimetri, imkejla fl-istess ħin u fl-istess post bħal għal x2.

Il-formola għandha tkun valida għall-karkassi li jiżnu bejn il-50 u l-110 kilogramma.

Il-parti nru 3

L-“UNI-FAT-O-MEATER (UNIFOM)”

1.

Il-klassifikazzjoni tal-karkassi tal-majjali għandha ssir bl-użu tal-apparat imsejjaħ “Uni-Fat-O-Meater (Unifom)”.

2.

L-apparat huwa l-istess bħall-apparat deskritt fil-punt 2 tal-parti nru 2. Madanakollu, l-Unifom ivarja mill-MK f’dak li għandu x’jaqsam mal-kompjuter u mas-softwer użat għall-interpretazzjoni tal-profil tar-riflessjoni mis-sonda ottika.

3.

Il-kontenut tad-dgħif tal-karkassa għandu jiġi kkalkulat skont il-formula li ġejja:

Image = 66,7393 – 0,2655 x1 – 0,5432 x2 + 0,0838 x3

fejn:

Image

=

il-perċentwali tad-dgħif stmat fil-karkassa.

4.

Il-punti tal-kejl huma:

x1

=

il-ħxuna tax-xaħam tad-dahar (inkluża l-ġilda ta’ barra), f’millimetri, imkejla 8 ċm. 'l barra mil-linja tan-nofs tal-karkassa bejn it-tielet u r-raba’ vertebra tal-ġenbejn tal-aħħar.

x2

=

il-ħxuna tax-xaħam tad-dahar (inkluża l-ġilda ta’ barra), f’millimetri, imkejla 6 ċm. 'l barra mil-linja tan-nofs tal-karkassa bejn it-tielet u r-raba’ kustilja tal-aħħar.

x3

=

il-ħxuna tal-muskolu, f’millimetri, imkejla fl-istess ħin u fl-istess post bħal għal x2.

Il-formoli għandhom ikunu validi għall-karkassi li jiżnu bejn il-50 u l-110 kilogramma.

Il-parti nru 4

IL-“FULLY AUTOMATIC ULTRASONIC EQUIPMENT (AutoFOM 1)”

1.

Il-klassifikazzjoni tal-karkassi tal-majjali għandha ssir bl-użu tal-apparat imsejjaħ “Fully automatic ultrasonic equipment (AutoFOM 1)”.

2.

L-apparat għandu jkun mgħammar b’sittax-il “transducer” ultrasoniku ta’ 2 MHz (tat-tip SFK 2 NP tad-ditta Krautkrämer jew simili) b’distanza ta’ 25 millimetru bejn kull “transducer”.

Ir-riżultati tal-kejl jinqalbu f’kontenut tad-dgħif stmat permezz ta’ kompjuter għall-ipproċessar tad-dejta.

3.

Il-kontenut tad-dgħif tal-karkassi għandu jiġi kkalkulat abbażi ta’ 127 punt ta’ kejl individwali skont il-formula li ġejja:

Image = c + c0 × IP000 + c1 × IP001 + .... + c126 × IP126

fejn:

Image

=

il-perċentwali tad-dgħif stmat fil-karkassa. In-numri li ma jvarjawx c u c0 sa c126 jidhru hawn mill-Parti nru II tal-Protokoll Daniż imressaq lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 3(3) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2967/85.

4.

Id-deskrizzjoni tal-punti tal-kejl u dik tal-metodu tal-istatistika huma stabbiliti fil-Parti nru II tal-Protokoll Daniż imressaq lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 3(3) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2967/85.

Il-formula għandha tkun valida għall-karkassi li jiżnu bejn il-50 u l-110 kilogramma.

Il-parti nru 5

L-“UPDATED FULLY AUTOMATIC ULTRASONIC EQUIPMENT (AutoFOM DK)”

1.

Il-klassifikazzjoni tal-karkassi tal-majjali għandha ssir bl-użu tal-apparat imsejjaħ “Updated fully automatic ultrasonic equipment (AutoFOM DK)”.

2.

L-apparat huwa kompatibbli b’mod mekkaniku mal-AutoFOM 1 f’dak li għandu x’jaqsam mat-tagħmir tal-iskaner stess. Bl-istess mod, il-prinċipju tal-kejl stess ma jinbidilx. L-AutoFOM DK huwa differenti mill-AutoFOM 1 f’dak li għandu x’jaqsam ma’ mekkaniżmu li jiżgura li l-karkassa tgħaddi mit-tagħmir tal-kejl f’linja dritta, u li, flimkien ma’ senser tal-lejżer li jagħraf il-karkassa, jipprovdi kejl simmetriku, b’iktar qawwa tal-kalkolu u b’softwer ġdid, li jipprovdu l-possibbiltà li wieħed itejjeb il-veloċità tat-teħid tar-ritratti u r-riżoluzzjoni.

3.

Il-kontenut tad-dgħif tal-karkassi għandu jiġi kkalkulat skont il-formula li ġejja:

Image = 63,4322 – 0,1429 x1 – 0,0438 x2 – 0,0715 x3 + 0,9420 x4 + 0,0911 x5

fejn:

Image

=

il-perċentwali tad-dgħif stmat fil-karkassa.

4.

Id-deskrizzjoni tal-punti tal-kejl u dik tal-metodu tal-istatistika huma stabbiliti fil-Parti nru II tal-Protokoll Daniż imressaq lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 3(3) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2967/85.

Il-formula għandha tkun valida għall-karkassi li jiżnu bejn il-50 u l-110 kilogramma.

Il-parti nru 6

IL-“FAT-O-MEATER II (FOM II)”

1.

Il-klassifikazzjoni tal-karkassi tal-majjali għandha ssir bl-użu tal-apparat imsejjaħ “Fat-O-Meater II (FOM II)”.

2.

L-apparat huwa verżjoni ġdida tas-sistema tal-kejl magħrufa bħala “FAT-O-Meater”. Il-prinċipju bażiku tal-kejl, kif deskritt fil-punt 2 tal-Parti nru 2 u tal-Parti nru 3, ma nbidilx, iżda s-softwer u l-ħardwer kollu kif ukoll id-disinn mekkaniku tfasslu mill-ġdid. Il-pistola tal-FOM II hija magħmula minn sonda ottika b’sikkina, b’tagħmir għall-kejl tal-fond u b’bord għall-ġbir u l-analiżi tad-dejta. Il-ġbir u l-analiżi kollha li jkunu legalment rilevanti huma miżmuma fil-pistola tal-FOM II.

3.

Il-kontenut tad-dgħif tal-karkassi għandu jiġi kkalkulat skont il-formula li ġejja:

Image = 66,5015 – 0,3568 x1 – 0,4704 x2 + 0,0947 x3

fejn:

Image

=

il-perċentwali tad-dgħif stmat fil-karkassa.

4.

Il-punti tal-kejl huma:

x1

=

il-ħxuna tax-xaħam tad-dahar (inkluża l-ġilda ta’ barra), f’millimetri, imkejla 8 ċm. “l barra mil-linja tan-nofs tal-karkassa bejn it-tielet u r-raba” vertebra tal-ġenbejn tal-aħħar.

x2

=

il-ħxuna tax-xaħam tad-dahar (inkluża l-ġilda ta’ barra), f’millimetri, imkejla 6 ċm. “l barra mil-linja tan-nofs tal-karkassa bejn it-tielet u r-raba” kustilja tal-aħħar.

x3

=

il-ħxuna tal-muskolu, f’millimetri, imkejla fl-istess ħin u fl-istess post bħal għal x2.