ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 348

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
24 ta' Diċembru 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill Nru 1340/2008 tat-8 ta’ Diċembru 2008 dwar il-kummerċ ta’ ċerti prodotti tal-azzar bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Każakistan

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1341/2008 tat-18 ta' Diċembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1083/2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni, rigward ċerti proġetti li jiġġeneraw dħul

19

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1342/2008 tat-18 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi pjan għal perijodu fit-tul għall-istokkijiet tal-merluzz u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 423/2004

20

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1343/2008 tat-23 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

34

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1344/2008 tat-23 ta’ Diċembru 2008 li jippubblika, għall-2009, in-nomenklatura ta’ prodotti agrikoli għar-rifużjonijiet tal-esportazzjoni introdotti bir-Regolament (KEE) Nru 3846/87

36

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1345/2008 tat-23 ta' Diċembru 2008 jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2136/89 li jistabbilixxi ċerti standards komuni dwar il-marketing tas-sardin ippriservat kif ukoll deskrizzjonijiet kummerċjali għas-sardin ippriservat u prodotti tat-tip tas-sardin

76

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1346/2008 tat-23 ta' Diċembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 950/2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati ta’ applikazzjoni għas-snin tal-kummerċ 2006/2007, 2007/2008 u 2008/2009 għall-importazzjoni u r-raffinar tal-prodotti taz-zokkor skont ċerti kwoti tariffarji u ftehimiet preferenzjali

79

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1347/2008 tat-23 ta’ Diċembru 2008 li jffissa d-dazji ta’ l-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mill-1 ta’ Jannar 2009

81

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2008/105/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar standards ta’ kwalità ambjentali fil-qasam tal-politika tal-ilma, li temenda u sussegwentement tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 82/176/KEE, 83/513/KEE, 84/156/KEE, 84/491/KEE, 86/280/KEE u li temenda d-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

84

 

*

Direttiva 2008/115/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar standards u proċeduri komuni fl-Istati Membri għar-ritorn ta’ ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment

98

 

 

DEĊIŻJONIJIET ADOTTATI B'MOD KONĠUNT MILL-PARLAMENT EWROPEW U MILL-KUNSILL

 

*

Deċiżjoni Nru 1348/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 li temenda Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE li għandha x’taqsam mar-restrizzjonijiet dwar il-marketing u l-użu ta’ 2-(2-methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, methylenediphenyl diisocyanate, cyclohexane u n-nitrat ta’ l-ammonju ( 1 )

108

 

*

Deċiżjoni Nru 1349/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 li temenda d-Deċiżjoni Nru 1719/2006/KE li tistabbilixxi l-programm Żgħażagħ fl-Azzjoni għall-perjodu 2007-2013 ( 1 )

113

 

*

Deċiżjoni Nru 1350/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 li tikkonċerna s-sena Ewropea tal-Kreattività u l-Innovazzjoni (2009) ( 1 )

115

 

*

Deċiżjoni Nru 1351/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 li tistabbilixxi programm Komunitarju pluriennali dwar il-ħarsien tat-tfal li jużaw l-Internet u t-teknoloġiji l-oħrajn tal-komunikazzjoni ( 1 )

118

 

*

Deċiżjoni Nru 1352/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 li temenda d-Deċiżjoni Nru 1855/2006/KE li tistabbilixxi l-Programm Kultura (2007-2013) ( 1 )

128

 

 

III   Atti adottati skond it-Trattat ta' l-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU VI TAT-TRATTAT TA' L-UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/976/ĠAI tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar in-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew

130

 

 

 

*

Nota lill-qarrej (Ara paġna 3 tal-qoxra)

s3

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

24.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 348/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL Nru 1340/2008

tat-8 ta’ Diċembru 2008

dwar il-kummerċ ta’ ċerti prodotti tal-azzar bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Każakistan

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 133 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

L-Artikolu 17(1) tal-Ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, u r-Repubblika tal-Każakistan (1), jipprevedi li l-kummerċ ta’ ċerti prodotti tal-azzar għandu jkun soġġett għal ftehim speċifiku dwar arranġamenti kwantitattivi.

(2)

Il-Ftehim bilaterali bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Każakstan fuq il-kummerċ ta’ ċerti prodotti tal-azzar (2) konkluż fid-19 ta’ Lulju 2005 skada fil-31 ta’ Diċembru 2006. Mill-2007 u l-2008, miżuri awtonomi stabbiliti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1870/2006 (3) u mir-Regolament (KE) Nru 1531/2007 (4) rispettivament irregolaw il-kummerċ f’ċerti prodotti tal-azzar bejn il-Komunità Ewropea u l-Każakistan.

(3)

Sakemm jiġi ffirmat u jidħol fis-seħħ ftehim ġdid jew sakemm il-Każakistan jissieħeb fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO), għandhom jiġu stabbiliti limiti kwantitattivi li jibdew mis-sena 2009.

(4)

Billi l-kondizzjonijiet li wasslu għall-iffissar tal-limiti kwantitattivi għall-2007 u l-2008 baqgħu fil-biċċa l-kbira fis-seħħ, jixraq li jiġu stabbiliti limiti kwantitattivi għall-2009 fuq l-istess livell bħal dak tal-2007 u l-2008.

(5)

Huwa meħtieġ li jkun hemm il-mezzi biex dan ir-reġim jiġi amministrat fil-Komunità b’tali mod li titħaffef l-implimentazzjoni tal-Ftehim il-ġdid billi jkunu previsti dispożizzjonijiet simili kemm jista’ jkun.

(6)

Huwa meħtieġ li jkun żgurat li l-oriġini tal-prodotti in kwistjoni tkun ivverifikata u li għal dan il-għan jitwaqqfu metodi xierqa ta’ kooperazzjoni amministrattiva.

(7)

Il-prodotti li jitpoġġew f’żona ħielsa jew li jkunu impurtati taħt l-arranġamenti li jikkontrollaw l-imħażen tad-dwana, l-importazzjoni temporanja jew l-ipproċessar attiv (sistema ta’ sospensjoni) m’għandhomx jiġu attribwiti għal-limiti stabbiliti għall-prodotti in kwistjoni.

(8)

L-applikazzjoni effettiva ta’ dan ir-Regolament titlob l-introduzzjoni ta’ kriterju għal liċenzja tal-importazzjoni tal-Komunità biex il-prodotti in kwistjoni jkunu jistgħu jiddaħħlu f’ċirkolazzjoni libera fil-Komunità.

(9)

Biex ikun żgurat li l-limiti kwantitattivi ma jiġux eċċeduti, huwa meħtieġ li titwaqqaf proċedura ta’ tmexxija li biha l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri ma joħorġux liċenzji tal-importazzjoni qabel ma jkollhom konferma mill-Kummissjoni li jibqgħu disponibbli ammonti adegwati fil-limitu kwantitattiv in kwistjoni.

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Dan ir-Regolament għandu japplika għall-importazzjonijiet fil-Komunità tal-prodotti tal-azzar elenkati fl-Anness I li joriġinaw mir-Repubblika tal-Każakistan.

2.   Il-prodotti tal-azzar għandhom jiġu kklassifikati fi gruppi tal-prodott kif stabbilit fl-Anness I.

3.   Il-klassifikazzjoni tal-prodotti elenkati fl-Anness I għandha tkun ibbażata fuq in-Nomenklatura Magħquda (NM) stabbilita bir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 (5).

4.   L-oriġini tal-prodotti msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun stabbilita skond ir-regoli li hemm fis-seħħ fil-Komunità.

Artikolu 2

1.   L-importazzjoni fil-Komunità tal-prodotti tal-azzar elenkati fl-Anness I li joriġinaw mir-Repubblika tal-Każakistan għandha tkun soġġetta għal-limiti kwantitattivi stabbiliti fl-Anness V. Ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera fil-Komunità tal-prodotti stabbiliti fl-Anness I li joriġinaw mir-Repubblika tal-Każakistann għandu jkun soġġett għall-preżentazzjoni ta’ ċertifikat tal-oriġini, kif stipulat fl-Anness II, u ta’ liċenzja tal-importazzjoni li tinħareġ mill-awtoritajiet tal-Istati Membri skond l-Artikolu 4.

2.   Sabiex ikun żgurat li l-kwantitajiet li għalihom ikunu nħarġu l-liċenzji ma jkunux jeċċedu f’kull żmien il-limiti kwantitattivi sħaħ għal kull grupp tal-prodott, l-awtoritajiet kompetenti elenkati fl-Anness IV għandhom joħorġu liċenzji tal-importazzjoni biss jekk ikollhom konferma mill-Kummissjoni li jkun għad hemm kwantitajiet disponibbli fil-limiti kwantitattivi għall-grupp tal-prodott rilevanti tal-prodotti tal-azzar fir-rigward tal-pajjiż fornitur, li għalihom importatur jew importaturi jkunu ppreżentaw l-applikazzjonijiet tagħhom lil dawn l-awtoritajiet.

3.   L-importazzjonijiet awtorizzati għandhom jiġu attribwiti għal-limitu kwantitattiv rilevanti stabbilit fl-Anness V. Il-vjeġġ tal-prodotti għandu jitqies li jkun seħħ fid-data li fiha dawn ikunu tgħabbew fuq il-mezz ta’ trasport għall-esportazzjoni.

Artikolu 3

1.   Il-limiti kwantitattivi msemmija fl-Anness V m’għandhomx japplikaw għall-prodotti li jkunu tpoġġew f’żona ħielsa jew f’maħżen ħieles jew li jkunu ġew importati taħt l-arranġamenti li jirregolaw l-imħażen tad-dwana, l-importazzjoni temporanja jew l-ipproċessar attiv (sistema ta’ sospensjoni).

2.   Fejn il-prodotti msemmija fil-paragrafu 1 sussegwentement jiġu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera, jew fl-istat mhux mibdul tagħhom jew wara x-xogħol jew l-ipproċessar, għandu jkun applikabbli l-Artikolu 2(2) u l-prodotti li jiġu rilaxxati għandhom jiġu attribwiti għal-limitu kwantitattiv rilevanti stabbilit fl-Anness V.

Artikolu 4

1.   Għall-għan tal-applikazzjoni tal-Artikolu 2(2), qabel jinħarġu l-liċenzji tal-importazzjoni, l-awtoritajiet kompetenti elenkati fl-Anness IV għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar l-ammonti tat-talbiet li jkollhom għal-liċenzji tal-importazzjoni, appoġġjati mil-liċenzji tal-esportazzjoni oriġinali, li huma jkunu rċevew. Min-naħa tagħha, il-Kummissjoni għandha tinnotifika jekk l-ammont(i) meħtieġ(a) ta’ kwantitajiet ikunux disponibbli għall-importazzjoni fl-ordni kronoloġika li fiha din tirċievi n-notifiki tal-Istati Membri (“fuq bażi ta’ min jiġi l-ewwel, jinqeda l-ewwel”).

2.   It-talbiet inklużi fin-notifiki lill-Kummissjoni għandhom ikunu validi jekk dawn jistabbilixxu b’mod ċar f’kull każ il-pajjiż esportatur, il-kodiċi tal-prodott ikkonċernat, l-ammonti li għandhom ikunu impurtati, in-numru tal-liċenzja tal-esportazzjoni, is-sena tal-kwota u l-Istat Membru li fih il-prodotti huma maħsuba li jitpoġġew f’ċirkolazzjoni libera.

3.   Kemm jista’ jkun, il-Kummissjoni għandha tikkonferma mal-awtoritajiet l-ammont sħiħ muri fit-talbiet li jkunu ġew innotifikati għal kull grupp ta’ prodotti.

4.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni minnufih wara li jkunu ġew mgħarrfa dwar kull kwantità li ma tintużax matul il-perijodu tal-validità tal-liċenzja tal-importazzjoni. Dawn il-kwantitajiet mhux użati għandhom jiġu ttrasferiti b’mod awtomatiku fil-kwantitajiet li jibqa’ tal-limitu kwantitattiv sħiħ tal-Komunità għal kull grupp tal-prodott.

5.   In-notifiki msemmija fil-paragrafi 1 sa 4 għandhom jiġu kkomunikati elettronikament fin-netwerk integrat stabbilit għal dan il-għan, sakemm għal raġunijiet tekniċi ma jkunx meħtieġ li, temporanjament, jintużaw mezzi oħrajn ta’ komunikazzjoni.

6.   Il-liċenzji tal-importazzjoni jew dokumenti ekwivalenti għandhom jinħarġu skond l-Artikoli 12 sa 16.

7.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar kull kanċellazzjoni ta’ liċenzji tal-importazzjoni jew dokumenti ekwivalenti li jkunu nħarġu diġà f’każijiet fejn il-liċenzji tal-esportazzjoni li jikkorrispondu jkunu ġew irtirati jew ikkanċellati mill-awtoritajiet kompetenti tar-Repubblika tal-Każakistan. Madankollu, jekk il-Kummissjoni jew l-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru jkunu ġew infurmati mill-awtoritajiet kompetenti tar-Repubblika tal-Każakitsan dwar l-irtirar jew il-kanċellazzjoni ta’ liċenzja tal-esportazzjoni wara li l-prodotti relatati jkunu ġew impurtati fil-Komunità, il-kwantitajiet in kwistjoni għandhom jinqatgħu kontra l-limitu kwantitattiv rilevanti stabbilit fl-Anness V.

Artikolu 5

1.   Fejn il-Kummissjoni jkollha indikazzjonijiet li l-prodotti elenkati fl-Anness I li joriġinaw mir-Repubblika tal-Każakistan ikunu nġarru, għaddew minn rotot oħra jew ikunu ġew impurtati mod ieħor fil-Komunità b’ċirkomvenzjoni tal-limiti kwantitattivi msemmija fl-Artikolu 2 u li jkun hemm il-ħtieġa biex isiru l-aġġustamenti meħtieġa, din għandha titlob li jsiru konsultazzjonijiet biex jintlaħaq ftehim fuq l-aġġustament meħtieġ tal-limiti kwantitattivi li jikkorrispondu li għandhom isiru.

2.   Sakemm joħroġ ir-riżultat tal-konsultazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni tista’ titlob lir-Repubblika tal-Każakistan biex tieħu l-passi ta’ prekawzjoni meħtieġa biex ikun żgurat li l-aġġustamenti għal-limiti kwantitattivi li jkunu ġew miftiehma wara dawn il-konsultazzjonijiet ikunu jistgħu jitwettqu.

3.   Jekk il-Komunità u r-Repubblika tal-Każakistan ma jaslux għal soluzzjoni sodisfaċenti u jekk il-Kummissjoni tinnota li jkun hemm evidenza ċara ta’ ċirkomvenzjoni, il-Kummissjoni għandha tnaqqas mil-limiti kwantitattivi volum ekwivalenti ta’ prodotti li jkunu ġejjin mir-Repubblika tal-Każakistan.

Artikolu 6

1.   Liċenzja tal-esportazzjoni, li għandha tinħareġ mill-awtoritajiet kompetenti tar-Repubblika tal-Każakistan għandha tkun meħtieġa għal kull kunsinna ta’ prodotti tal-azzar li tkun soġġetta għal-limiti kwantitattivi stabbiliti fl-Anness V sal-livell ta’ dawn il-limiti.

2.   L-oriġinal tal-liċenzja tal-esportazzjoni għandha tiġi ppreżentata mill-importatur biex tkun tista’ tinħareġ il-liċenzja tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 12.

Artikolu 7

1.   Il-liċenzja tal-esportazzjoni għal-limiti kwantitattivi għandha tkun konformi mal-kampjun muri fl-Anness II u għandha tiċċertifika, inter alia, li l-kwantità ta’ oġġetti in kwistjoni kienet attribwita għal-limitu kwantitattiv stabbilit għall-grupp tal-prodott ikkonċernat.

2.   Kull liċenzja tal-esportazzjoni għandha tkopri biss wieħed mill-gruppi ta’ prodotti elenkati fl-Anness I.

Artikolu 8

L-esportazzjonijiet għandhom jinqatgħu kontra l-limiti kwantitattivi rilevanti stabbiliti fl-Anness V u li jinġarru fit-tifsira tal-Artikolu 2(3).

Artikolu 9

1.   Il-liċenzja tal-esportazzjoni msemmija fl-Artikolu 6 tista’ tinkludi fiha kopji addizzjonali debitament murija bħala tali. Il-liċenzja tal-esportazzjoni u l-kopji tagħha kif ukoll iċ-ċertifikat tal-oriġini u l-kopji tiegħu għandhom jiġu mfassla bl-Ingliż.

2.   Jekk id-dokumenti msemmija fil-paragrafu 1 jimtlew bl-idejn, l-entrati għandhom ikunu bil-linka u b’ittri kbar.

3.   Il-liċenzji tal-esportazzjoni jew dokumenti ekwivalenti għandu jkollhom qies ta’ 210 × 297 mm. Il-karta għandha tkun bajda tal-kitba, kollata, li ma jkollhiex polpa mekkanika u li ma tkunx tiżen inqas minn 25 g/m2. Fl-isfond ta’ kull parti għandu jkun hemm stampat disinn ta’ guillocheli jirrendi kwalunkwe falsifikazzjoni b’mezzi mekkaniċi jew kimiċi viżibbli għall-għajn.

4.   L-oriġinal biss għandu jkun aċċettat mill-awtoritajiet kompetenti fil-Komunità bħala validu għall-importazzjoni Skond id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

5.   Kull liċenzja tal-esportazzjoni jew dokument ekwivalenti għandu jkollu fuqu numru tas-serje standardizzat, kemm jekk ikun stampat u kemm jekk le, li bih dan ikun jista’ jiġi identifikat.

6.   In-numru ta’ serje għandu jkun magħmul mill-elementi li ġejjin:

żewġ ittri li jidd entifikaw il-pajjiż esportatur kif ġej:

KZ

=

Repubblika tal-Każakistan

żewġ ittri li jidd entifikaw l-Istat Membru tad-destinazzjoni maħsuba kif ġej:

BE

=

Belġju

BG

=

Bulgarija

CZ

=

Repubblika Ċeka

DK

=

Danimarka

DE

=

Ġermanja

EE

=

Estonja

IE

=

Irlanda

GR

=

Greċja

ES

=

Spanja

FR

=

Franza

IT

=

Italja

CY

=

Ċipru

LV

=

Latvja

LT

=

Litwanja

LU

=

Lussemburgu

HU

=

Ungerija

MT

=

Malta

NL

=

Olanda

AT

=

Awstrija

PL

=

Polonja

PT

=

Portugall

RO

=

Rumanija

SI

=

Slovenja

SK

=

Slovakkja

FI

=

Finlandja

SE

=

Svezja

GB

=

Renju Unit,

numru b’figura waħda li jidd entifika s-sena tal-kwota li tikkorrispondi għall-aħħar figura fis-sena in kwistjoni, eż. “9” għall-2009,

numru b’żewġ figuri li jidd entifika l-uffiċċju tal-ħruġ fil-pajjiż esportatur;

numru b’ħames figuri bejn 00 001 sa 99 999 li jiġi allokat għall-Istat Membru speċifiku tad-destinazzjoni.

Artikolu 10

Il-liċenzja tal-esportazzjoni tista’ tinħareġ wara l-vjeġġ tal-prodotti li tikkonċerna. F’dawn il-każijiet hi għandu jkollha d-dikjarazzjoni “maħruġa retrospettivament”.

Artikolu 11

F’każ li liċenzja tal-esportazzjoni tinsteraq, tintilef jew tinqered, l-esportatur jista’ japplika għand l-awtorità kompetenti li tkun ħarġet id-dokument biex issir kopja duplikata fuq il-bażi tad-dokumenti tal-esportazzjoni li jkollu fil-pussess tiegħu.

Il-liċenzja duplikata li tinħareġ b’dan il-mod għandu jkollha fuqha d-dikjarazzjoni “duplikata”. Hija għandha jkollha fuqha d-data tal-liċenzja oriġinali.

Artikolu 12

1.   Safejn il-Kummissjoni tkun ikkonfermat skond l-Artikolu 4 li l-ammont meħtieġ ikun disponibbli fil-limitu kwantitattiv in kwistjoni, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom joħorġu liċenzja tal-importazzjoni f’perijodu ta’ mhux aktar minn ħamest ijiem ta’ xogħol wara li l-importatur ikun ippreżenta l-oriġinal tal-liċenzja tal-esportazzjoni korrispondenti. Din il-preżentazzjoni għandha ssir sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu tas-sena ta’ wara dik li fiha l-oġġetti koperti bil-liċenzja jkunu nġarru. Il-liċenzji tal-importazzjoni għandhom jinħarġu mill-awtoritajiet kompetenti ta’ kull Stat Membru, irrispettivament mill-Istat Membru indikat fuq il-liċenzja tal-esportazzjoni, safejn il-Kummissjoni, skond l-Artikolu 4, tkun ikkonfermat li l-ammont meħtieġ ikun disponibbli fil-limitu kwantitattiv in kwistjoni.

2.   Il-liċenzji tal-importazzjoni għandhom ikunu validi għal erba’ xhur mid-data tal-ħruġ tagħhom. Fuq talba debitament motivata minn importatur, l-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru jistgħu jwessgħu l-perijodu tal-validità għal perijodu ieħor li ma jkunx jeċċedi l-erba’ xhur.

3.   Il-liċenzji tal-importazzjoni għandhom jitfasslu fil-mudell stabbilit fl-Anness III u għandhom ikunu validi fit-territorju doganali kollu tal-Komunità.

4.   Id-dikjarazzjoni jew it-talba li tkun saret mill-importatur sabiex jikseb il-liċenzja tal-importazzjoni għandu jkun fiha:

(a)

l-isem u l-indirizz sħiħ tal-esportatur;

(b)

l-isem u l-indirizz sħiħ tal-importatur;

(ċ)

id-deskrizzjoni eżatta tal-oġġetti u l-kodiċi(jiet) TARIC;

(d)

il-pajjiż tal-oriġini tal-oġġetti;

(e)

il-pajjiż tal-kunsinna;

(f)

il-grupp tal-prodott adatt u l-kwantità għall-prodotti in kwistjoni;

(g)

il-piż nett skond l-intestatura TARIC;

(h)

il-valur c.i.f. tal-prodotti fil-fruntiera tal-Komunità skond l-intestatura TARIC;

(i)

jekk il-prodotti kkonċernati humiex ta’ sekonda kwalità jew inkella ta’ kwalità inferjuri;

(j)

fejn xieraq, id-dati tal-ħlas u t-twassil u kopja tal-polza tat-tagħbija u tal-kuntratt tax-xiri;

(k)

id-data u n-numru tal-liċenzja tal-esportazzjoni;

(l)

kwalunkwe kodiċi intern użat għal għanijiet amminstrattivi;

(m)

id-data u l-firma tal-importatur.

5.   L-importaturi m’għandhomx ikunu obbligati li jimportaw il-kwantità sħiħa koperta minn liċenzja tal-importazzjoni f’kunsinna waħda.

Artikolu 13

Il-validità tal-liċenzji tal-importazzjoni maħruġa mill-awtoritajiet tal-Istati Membri għandha tkun soġġetta għall-validità tal-liċenzji tal-esportazzjoni u l-kwantitajiet indikati fil-liċenzji tal-esportazzjoni maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti tar-Repubblika tal-Każakistan li fuq il-bażi ta’ dawn ikunu nħarġu l-liċenzji tal-importazzjoni.

Artikolu 14

Il-liċenzji tal-importazzjoni jew dokumenti ekwivalenti għandhom jinħarġu mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri skond l-Artikolu 2(2) u mingħajr diskriminazzjoni lejn kwalunkwe importatur fil-Komunità, ikun fejn ikun il-post tal-istabbiliment tiegħu fil-Komunità, mingħajr preġudizzju għall-konformità ma’ kondizzjonijiet oħrajn meħtieġa taħt ir-regoli preżenti.

Artikolu 15

1.   Jekk il-Kummissjoni ssib li l-kwantitajiet totali koperti bil-liċenzji tal-esportazzjoni maħruġa mir-Repubblika tal-Każakistan għal grupp partikolari tal-prodott jeċċedu l-limitu kwantitattiv stabbilit għal dak il-grupp tal-prodott, l-awtoritajiet kompetenti li joħorġu l-liċenzji fl-Istati Membri għandhom ikunu mgħarrfa minnufih sabiex jieqfu milli joħorġu aktar liċenzji tal-importazzjoni. F’dan il-każ, il-konsultazzjonijiet għandhom jibdew mill-ewwel mill-Kummissjoni.

2.   L-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru għandhom jirrifjutaw milli joħorġu liċenzji tal-importazzjoni għall-prodotti li joriġinaw mir-Repubblika tal-Każakistan li ma jkunux koperti bil-liċenzji tal-esportazzjoni maħruġa skond l-Artikoli 6 sa 11.

Artikolu 16

1.   Il-formoli li għandhom jintużaw mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għall-ħruġ tal-liċenzji tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 12 għandhom ikunu konformi mal-mudell tal-liċenzja tal-importazzjoni muri fl-Anness III.

2.   Il-formoli tal-liċenzji tal-importazzjoni u tal-estratti tagħhom għandhom ikunu f’kopji duplikati, kopja minnhom immarkata “Kopja tal-pussessur” u jkollha n-numru 1 u tingħata lill-applikant, u l-oħra mmarkata “Kopja għall-awtorità tal-ħruġ tal-liċenzji” li jkollha fuqha n-numru 2, li għandha tinżamm mill-awtorità li toħroġ il-liċenzja. Għal għanijiet amministrattivi, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jżidu kopji addizzjonali għall-formola 2.

3.   Il-formoli għandhom ikunu stampati fuq karta bajda li tkun ħielsa minn kull polpa mekkanika, tajba għall-kitba u li tkun tiżen bejn 55 u 65 g/m2. Il-qies tagħhom għandu jkun 210 × 297 mm; l-ispazju tat-tipa bejn il-linji għandu jkun 4,24 mm (wieħed minn sitta ta’ pulzier); il-format tal-formola għandu jiġi segwit b’mod preċiż. Iż-żewġ naħat tal-kopja Nru 1, li hija l-liċenzja nfisha, għandu jkollhom ukoll fl-isfond tagħhom disinn ta’ guilloche ta’ lewn aħmar biex ikun jidher kull falsifikazzjoni li tista’ ssir b’mezzi mekkaniċi jew kimiċi.

4.   L-Istati Membri għandhom ikunu responsabbli sabiex ikollhom il-formoli stampati. Il-formoli jistgħu jkunu stampati wkoll minn stampaturi maħtura mill-Istat Membru li fih ikunu stabbiliti. Fil-każ tal-aħħar, għandha tidher referenza għall-ħatra mill-Istat Membru fuq kull formola. Kull formola għandu jkollha fuqha l-identifikazzjoni tal-isem u l-indirizz tal-istampatur jew marka li biha jkun jista’ jingħaraf l-istampatur.

5.   Meta jinħarġu, il-liċenzji tal-importazzjoni jew l-estratti għandhom jingħataw numru tal-ħruġ li jkun stabbilit mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru. In-numru tal-liċenzja tal-importazzjoni għandu jkun innotifikat lill-Kummissjoni b’mod elettroniku fin-netwerk integrat stabbilit taħt l-Artikolu 4.

6.   Il-liċenzji u l-estratti għandhom jimtlew fil-lingwa uffiċjali, jew f’waħda mil-lingwi uffiċjali, tal-Istat Membru tal-ħruġ.

7.   Fil-kaxxa 10, l-awtoritajiet kompetenti għandhom juru l-grupp tal-prodott tal-azzar adatt.

8.   Il-marki tal-aġenziji tal-ħruġ u tal-awtoritajiet tad-debitu għandhom ikunu applikati permezz ta’ timbru. Madankollu, pressa ibbuzzata magħquda ma’ ittri jew figuri miksuba b’perforazzjoni, jew l-istampar fuq il-liċenzja jista’ jintuża minflok it-timbru tal-awtorità tal-ħruġ tal-liċenzji. L-awtoritajiet tal-ħruġ tal-liċenzji għandhom jużaw kwalunkwe metodu ta’ kontra l-qerq biex il-kwantità allokata tiġi rreġistrata b’tali mod li jkun impossibbli li jitniżżlu figuri jew referenzi oħrajn.

9.   Il-parti ta’ wara tal-kopja Nru 1 u l-kopja Nru 2 għandu jkollha kaxxa li fiha jitniżżlu l-kwantitajiet, jew mill-awtoritajiet tad-dwana meta jkunu tlestew il-formalitajiet tal-importazzjoni, jew mill-awtoritajiet amministrattivi kompetenti meta jinħareġ estratt. Jekk l-ispazju maħsub għad-debiti fuq liċenzja jew estratt tagħha ma jkunx biżżejjed, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jehmżu paġni ta’ estensjoni oħrajn li jkollhom fuqhom kaxxi li jkunu jixbhu lil dawk li jkun hemm fuq in-naħa ta’ wara tal-kopja Nru 1 u l-kopja Nru 2 tal-liċenzja jew l-estratt. L-awtoritajiet tad-debitu għandhom jittimbraw b’tali mod li nofs il-marka tat-timbru tkun fuq il-liċenzja jew l-estratt tagħha u n-nofs l-ieħor fuq il-paġna ta’ estensjoni. Jekk ikun hemm aktar minn paġna waħda ta’ estensjoni, marka oħra ta’ timbru għandha titpoġġa bl-istess mod f’kull paġna u fil-paġna ta’ qabel.

10.   Il-liċenzji tal-importazzjoni u l-estratti li jinħarġu, u t-tagħrif u l-konfermi li jitniżżlu fihom, mill-awtoritajiet ta’ Stat Membru, għandu jkollhom l-istess effett legali f’kull Stat Membru bħad-dokumenti maħruġa, u l-entrati u d-dikjarazzjonijiet li jkunu saru, mill-awtoritajiet ta’ dawn l-Istati Membri.

11.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati jistgħu, fejn ikun indispensabbli, jitolbu biex il-kontenut tal-liċenzji jew l-estratti jiġu maqluba fil-lingwa uffiċjali jew f’waħda mil-lingwi uffiċjali ta’ dak l-Istat Membru.

Artikolu 17

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali ta’l-Unjoni Ewropea. Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2009. Jekk il-Każakistan tissieħeb fid-WTO, dan ir-Regolament għandu jiskadi mid-data tal-adeżjoni (6).

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 8 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

B. KOUCHNER


(1)  ĠU L 196, 28.7.1999, p. 3.

(2)  ĠU L 232, 8.9.2005, p. 64.

(3)  ĠU L 360, 19.12.2006, p. 1.

(4)  ĠU L 337, 21.12.2007, p. 2.

(5)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.

(6)  Id-data ta’ l-iskadenza tkun ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.


ANNESS I

SA PRODOTTI RRUMBLATI ĊATT

SA1. Kolji

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Pjanċa Tqila

 

7208400010

 

7208512000

 

7208519100

 

7208519800

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Prodotti oħra rrumblati ċatt

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000


ANNESS II

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS III

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS IV

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 277 50 63

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax: (45) 35 46 60 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (49) 6196 90 88 00

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Факс: (359-2) 981 50 41

Fax (359-2) 980 47 10

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33) 153 44 91 81

 

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59 64 24 71/59 64 22 79

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

E-mail: polcom3@mincomes.it

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: +372 631 3660

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: +353-1-631 25 62

 

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,

Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30-210) 328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: +34-91 349 38 31

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. +370-5-26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: (356) 25 69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00/83 86

 

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. (40-21) 315 00 81

Fax (40-21) 315 04 54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faks (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 48 54 31 16

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi +358-20-492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax +358-20-492 28 52

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax: (+351) 218 81 39 90

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax (44-1642) 36 42 69


ANNESS V

QUANTITATIVE LIMITS

Prodotti

Tonnellati metriċi fis-sena

SA. Prodotti ċatti

SA1. Kolji

87 125

SA2. Pjanċa tqila

0

SA3. Prodotti ċatti oħrajn

117 875


24.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 348/19


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 1341/2008

tat-18 ta' Diċembru 2008

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1083/2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni, rigward ċerti proġetti li jiġġeneraw dħul

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari t-tielet subparagrafu ta' l-Artikolu 161 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-kunsens tal-Parlament Ewropew (1),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2),

Wara li kkunsulta l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni,

Billi:

(1)

Il-qafas regolamentari għall-perijodu ta’ programmazzjoni 2007-2013 tħejja u ġie nnegozjat bl-għanijiet li tkun ikkonsolidata s-simplifikazzjoni tal-programmazzjoni u tat-tmexxija tal-Fondi, l-effettività tal-intervent tagħhom u s-sussidjarjetà fl-implimentazzjoni tagħhom.

(2)

Approċċ aktar preċiż u aktar esiġenti bbażat fuq il-kalkolu tan-nefqa eliġibbli massima kien tħaddem fit-trattament ta' proġetti li jiġġeneraw dħul, skont l-Artikolu 55 tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006 (3).

(3)

Diversi diffikultajiet kienu evidenti fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 55, fosthom piż amministrattiv sproporzjonat, b'mod partikolari għall-operazzjonijiet kofinanzjati mill-Fond Soċjali Ewropew u operazzjonijiet żgħar ffinanzjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) jew il-Fond ta' Koeżjoni.

(4)

Dawn id-diffikultajiet jista' jkollhom konsegwenzi ħżiena fuq it-tmexxija tal-operazzjonijiet, b'mod partikolari għal proġetti fl-oqsma korrispondenti għall-prijoritajiet Komunitarji bħall-ambjent, l-inklużjoni soċjali, ir-riċerka, l-innovazzjoni jew l-enerġija, u fuq il-piż amministrattiv. L-Artikolu 55 għalhekk għandu jiġi ssimplifikat.

(5)

Is-simplifikazzjoni għandha tapplika għall-proġetti kollha li jibbenefikaw mill-Fondi Strutturali jew mill-Fond ta' Koeżjoni matul il-perijodu ta' programmazzjoni 2007-2013. Għalhekk hi meħtieġa applikazzjoni retroattiva.

(6)

Ir-Regolament (KE) Nru 1083/2006 għandu għalhekk jiġi emendat kif meħtieġ,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Artikolu 55(5) tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006 għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“5.   Il-paragrafi 1 sa 4 ta' dan l-Artikolu għandhom japplikaw biss għall-operazzjonijiet kofinanzjati mill-FEŻR jew il-Fond ta’ Koeżjoni u li l-ispiża totali tagħhom teċċedi EUR 1 000 000.”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Awwissu 2006 għall-operazzjonijiet kollha li jkunu qed jibbenefikaw mill-Fondi Strutturali jew mill-Fond ta’ Koeżjoni matul il-perijodu ta’ programmazzjoni 2007-2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

M. BARNIER


(1)  Il-Kunsens tas-16 ta' Diċembru 2008 (għadu mhux ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  L-Opinjoni tas-27 ta' Ottubru 2008 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(3)  ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25.


24.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 348/20


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 1342/2008

tat-18 ta’ Diċembru 2008

li jistabbilixxi pjan għal perijodu fit-tul għall-istokkijiet tal-merluzz u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 423/2004

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikulari l-Artikolu 37 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 423/2004 tas-26 ta’ Frar 2004 li jistabbilixxi miżuri għall-irkuprar ta' l-istokkijiet ta' merluzz (2) huwa maħsub sabiex jiżgura l-irkupru sigur tal-istokkijiet tal-merluzz, fil-Kattegat, il-Baħar tat-Tramuntana inkluż is-Skagerrak u l-Kanal tal-Lvant, lejn il-Punent tal-Iskozja u l-Baħar Irlandiż, għad-daqs ta’ stokkijiet ta’ prekawzjoni rrakkomandat mix-xjenzati fi żmien perijodu ta' minn ħames sa għaxar snin.

(2)

Parir xjentifiku reċenti tal-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (International Council for the Exploration of the Sea, ICES) indika li t-tnaqqis fil-qbid tal-merluzz li jirriżulta mill-effett kollettiv tal-qabdiet totali permissibbli (TACs), il-miżuri tekniċi u l-miżuri komplimentari tal-ġestjoni tal-isforzi, inkluż il-monitoraġġ u l-kontroll għall-prevenzjoni tal-qbid u l-iżbark ta' merluzz maqbud b'sajd illegali, mhux irraportat u mhux regolat, u ma kienu suffiċjenti xejn sabiex inaqqsu l-mortalità mis-sajd għal-livelli meħtieġa sabiex jippermettu li l-istokkijiet tal-merluzz jerġgħu jikbru u l-ebda wieħed mill-erba' stokkijiet tal-merluzz koperti mir-Regolament (KE) Nru 423/2004 mhu qed juri sinjali ċari ta’ rkupru, għalkemm l-istokkijiet fil-Baħar tat-Tramuntana qed juru xi sinjali ta' titjib.

(3)

Jidher meħtieġ li r-reġim jiġi rrinfurzat u li jiddaħħal pjan għal perijodu fit-tul sabiex jinkiseb sfruttar sostenibbli tal-istokkijiet tal-merluzz abbażi ta' rendiment sostenibbli massimu.

(4)

Abbażi ta' preżentazzjonijiet xjentifiċi reċenti, partikolarment dwar ix-xejriet fit-tul ta’ ekosistemi marini, il-livelli mixtieqa ta’ bijomassa ma jistgħux jiġu stabbiliti bi preċiżjoni għal perijodu fit-tul. B'konsegwenza, l-objettiv tal-pjan għal perijodu fit-tul għandu jinbidel minn mira bbażata fuq il-bijomassa għal mira bbażata fuq il-mortalità mis-sajd, li għandu jkun applikat ukoll għal-livelli permessi tal-isforz tas-sajd.

(5)

L-istokk tal-merluzz fil-Baħar tat-Tramuntana huwa kondiviż man-Norveġja u huwa konġuntement ġestit. Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament għandhom jieħdu kont dovut ta' konsultazzjonijiet man-Norveġja konformement mal-Ftehim dwar is-sajd bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Renju tan-Norveġja (3).

(6)

F’każ li l-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries, STECF) ma jkunx jista’ jagħti parir dwar TAC minħabba nuqqas ta’ informazzjoni preċiża u rappreżentattiva biżżejjed, għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet sabiex ikun żgurat li jista' jiġi stabbilit TAC b’mod konsistenti wkoll f’kondizzjonijiet ta’ data insuffiċjenti.

(7)

Sabiex jiġi żgurat li l-miri ta’ mortalità mis-sajd jintlaħqu, u sabiex jiġi minimizzat ir-rimi, l-opportunitajiet tas-sajd fir-rigward tal-isforz tas-sajd għandhom ukoll ikunu stabbiliti f’livelli li jkunu konsistenti mal-istrateġija pluriennali. Opportunitajiet ta’ sajd bħal dawn għandhom, kemm jista’ jkun, jiġu definiti relattivament għat-tipi ta’ rkaptu tas-sajd abbażi tal-prattika attwali tas-sajd. Huwa meħtieġ li tiġi prevista reviżjoni perjodika tal-effikaċja tas-sistema ta' ġestjoni u li jiġi żgurat partikolarment li, meta l-istokkijiet tal-merluzz ikunu laħqu livelli li jippermettu sfruttament li jagħti rendiment sostenibbli massimu, is-sistema ta' regolamentazzjoni tal-isforz tas-sajd tiġi riveduta.

(8)

Għandhom jiġu introdotti mekkaniżmi ġodda sabiex is-sajjieda jkunu mħeġġa jissieħbu fi programmi għall-prevenzjoni tal-qbid tal-merluzz. Kwalunkwe tali programm għall-prevenzjoni tal-qbid tal-merluzz jew għat-tnaqqis tar-rimi jkollu aktar opportunità li jirnexxi jekk jiġi żviluppat f'kooperazzjoni mal-industrija tas-sajd; għalhekk, tali programmi żviluppati mal-Istati Membri għandhom jitqiesu bħala mezz effettiv għall-promozzjoni tas-sostenibbiltà u l-iżvilupp tagħhom għandu jiġi inkoraġġut. Barra minn dan, l-Istati Membri għandhom jeżerċitaw il-poter tagħhom sabiex jallokaw aċċess għas-sajd tal-istokkijiet tal-merluzz sabiex is-sajjieda tagħhom jistadu ikunu mħeġġa b'modi li jirriżultaw f'sajd aktar selettiv u anqas ta' ħsara għall-ambjent.

(9)

L-istabbiliment u l-allokazzjoni tal-limiti tal-qbid, l-iffissar tal-livelli minimi u ta' prekawzjoni tal-istokkijiet u tal-livell tar-rati ta' mortalità mis-sajd, kif ukoll l-isforz massimu permissibbli għal kull grupp ta' sforz mill-Istat Membru u l-esklużjoni ta' ċerti gruppi ta' bastimenti mir-reġim tal-isforz stabbilit f'dan ir-Regolament huma miżuri ta' importanza ewlenija fil-Politika Komuni tas-Sajd. Huwa adatt li l-Kunsill għandu jżomm id-dritt huwa stess sabiex jeżerċita direttament il-poteri implimentattivi fir-rigward ta' dawn il-kwistjonijiet speċifiċi.

(10)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, b'mod partikolari, dawk relatati għall-adattamenti tal-limiti tal-isforz tas-sajd fi ħdan l-isforz massimu permissibbli stabbilit mill-Kunsill għandhom jiġu adottati konformement mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (4).

(11)

Għandhom jiġu introdotti miżuri ta’ kontroll flimkien ma’ dawk li stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93 tat-12 ta’ Ottubru 1993 li jistabbilixxi sistema ta' kontroll applikabbli għall-politika tas-sajd komuni (5) sabiex tiġi żgurata konformità mal-miżuri stabbiliti f’dan ir-Regolament.

(12)

Għandhom jiġu stabbiliti regoli sabiex jikkwalifikaw il-pjan għal perijodu fit-tul introdott b'dan ir-Regolament, b'kont meħud tas-sitwazzjoni tal-istokkijiet rilevanti, bħala pjan ta' rkupru fis-sens tal-Artikolu 5 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd taħt il-Politika Komuni dwar is-Sajd (6), u għall-finijiet tal-Artikolu 21(a)(i) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1198/2006 tas-27 ta’ Lulju 2006 dwar il-Fond Ewropew għas-Sajd (7) jew, bħala alternattiva, bħala pjan ta' ġestjoni fis-sens tal-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, u għall-finijiet tal-Artikolu 1(a)(iv) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1198/2006.

(13)

Ir-Regolament (KE) Nru 423/2004 għandu jitħassar u jiġi sostitwit b'dan ir-Regolament,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

SUĠĠETT U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi pjan għal erba' stokkijiet ta' merluzz li jikkorrispondu għaż-żoni ġeografiċi li ġejjin:

(a)

il-Kattegat;

(b)

il-Baħar tat-Tramuntana, is-Skagerrak u l-Kanal tal-Lvant;

(c)

il-Punent tal-Iskozja;

(d)

il-Baħar Irlandiż.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, flimkien mad-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“grupp ta' sforz” tfisser unità ta' ġestjoni ta' Stat Membru li għaliha jkun stabbilit sforz tas-sajd massimu permissibbli. Huwa definit minn grupp ta' rkaptu u żona kif stabbilit fl-Anness I;

(b)

“grupp ta' sforz aggregat” tfisser il-kombinazzjoni tal-grupp ta' sforz tal-Istati Membri kollha li għandhom l-istess grupp ta' rkaptu u żona;

(c)

“qabda għal kull unità ta' sforz” (CPUE) tfisser il-kwantità ta' merluzz maqbuda u espressa f'piż ħaj b'unità waħda ta' sforz tas-sajd espressa f'KW/jiem matul sena waħda;

(d)

“gruppi ta' età adatti” tfisser etajiet bejn 3, 4 u 5 snin għall-merluzz fil-Kattegat; età ta' 2, 3 u 4 snin għall-merluzz fil-Baħar Irlandiz, fil-Baħar tat-Tramuntana, Skagerrak u l-Kanal tal-Lvant; età ta' 2, 3, 4 u 5 snin għall-merluzz fil-Punent tal-Iskozja; jew gruppi ta' età oħrajn kif rakkommandat bħala adatti mill-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF).

Artikolu 3

Definizzjonijiet ġeografiċi

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet ġeografiċi ta' żoni ġeografiċi li ġejjin:

(a)

“Kattegat” tfisser dik il-parti tad-Diviżjoni IIIa, kif iddelineata mill-ICES, b'konfini min-naħa tat-Tramuntana b'linja mill-fanal tal-port fi Skagen sal-fanal tal-port f'Tistlarna u minn din il-ponta sal-eqreb ponta fil-kosta Svediża u min-naħa ta' Nofsinhar b'linja minn Hasenore sa Gnibens Spids, minn Korshage sa Spodsbjerg u minn Gilbjerg Hoved sa Kullen;

(b)

“Baħar tat-Tramuntana” tfisser is-Subżona IV tal-ICES u dik il-parti tad-Diviżjoni IIIa tal-ICES li mhijiex koperta mis-Skagerrak u l-Kattegat u dik il-parti tad-Diviżjoni IIA tal-ICES li qiegħda fl-ilmijiet li jaqgħu taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' Stati Membri;

(c)

“Skagerrak” tfisser dik il-parti tad-Diviżjoni IIIa tal-ICES b'konfini min-naħa tal-Punent b'linja mill-fanal tal-port f'Hanstholm sal-fanal tal-port f'Lindesnes u min-naħa ta' Nofsinhar b'linja mill-fanal tal-port fi Skagen sal-fanal tal-port f'Tistlarna u minn dik il-ponta sal-eqreb ponta fil-kosta Svediża;

(d)

“Kanal tal-Lvant” tfisser id-Diviżjoni VIId tal-ICES;

(e)

“Baħar Irlandiż” tfisser id-Diviżjoni VIIa tal-ICES;

(f)

“Punent tal-Iskozja” tfisser id-Diviżjoni VIa tal-ICES u dik il-parti tad-Diviżjoni Vb tal-ICES li tinsab fl-ilmijiet li jaqgħu taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' Stati Membri.

Artikolu 4

Kalkolu tal-isforz tas-sajd

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, l-isforz tas-sajd użat minn grupp ta' bastimenti għandu jkun ikkalkolat bħala somma tal-prodotti tal-valuri tal-kapaċità espressa f'kW għal kull bastiment u l-għadd ta' jiem li kull bastiment kien preżenti f'żona kif stabbilit fl-Anness I. Jum preżenti f’żona għandu jkun kwalunkwe perijodu kontinwu ta’ 24 siegħa (jew parti minnu) li matulu bastiment ikun preżenti fiż-żona u assenti mill-port.

Artikolu 5

Objettiv tal-pjan

1.   Il-pjan imsemmi fl-Artikolu 1 għandu jiżgura l-isfruttament sostenibbli tal-istokkijiet ta' merluzz abbażi ta' rendiment sostenibbli massimu.

2.   L-objettiv imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jinkiseb waqt li tinżamm il-mortalità, hawn taħt indikata, mis-sajd fir-rigward tal-merluzz fi gruppi adatti ta' età:

Stokk

Rata ta' mortalità mis-sajd

Merluzz fil-Kattegat

0,4

Merluzz lejn il-Punent tal-Iskozja

0,4

Merluzz fil-Baħar Irlandiż

0,4

3.   Għall-istokk tal-merluzz fil-Baħar tat-Tramuntana, is-Skagerrak u l-Kanal tal-Lvant, l-objettiv stabbilit fil-paragrafu 1 għandu jintlaħaq filwaqt li tinżamm il-mortalità mis-sajd għall-merluzz fi gruppi adatti ta' età msemmija fl-Artikolu 8.

KAPITOLU II

QABDIET TOTALI PERMISSIBBLI

Artikolu 6

Livelli minimi u prekawzjonarji

Il-livell minimu ta' bijomassa riproduttiva u l-livell prekawzjonarju ta' bijomassa riproduttiva għal kull wieħed mill-istokkijiet ta' merluzz għandhom ikunu kif ġej:

Stokk

Livelli Minimi ta' Bijomassa riproduttiva

f'tunnellati metriċi

Livelli Prekawzjonarji ta' Bijomassa riproduttiva

f'tunnellati metriċi

Merluzz fil-Kattegat

6 400

10 500

Merluzz fil-Baħar tat-Tramuntana, is-Skagerrak u l-Kanal tal-Lvant

70 000

150 000

Merluzz lejn il-Punent tal-Iskozja

14 000

22 000

Merluzz fil-Baħar Irlandiż

6 000

10 000

Artikolu 7

Proċedura għall-istabbiliment tat-TAC għall-istokkijiet tal-merluzz fil-Kattegat, il-Punent tal-Iskozja u l-Baħar Irlandiż

1.   Kull sena, il-Kunsill għandu jiddeċiedi dwar it-TAC għas-sena ta' wara għal kull wieħed mill-istokkijiet ta' merluzz fil-Kattegat, il-Punent tal-Iskozja u l-Baħar Irlandiż.It-TAC għandu jkun ikkalkulat billi jitnaqqsu l-kwantitajiet li ġejjin mit-total ta' merluzz imwarrab previst mill-STECF bħala li jkun jikkorrispondi għar-rati ta' mortalità mis-sajd imsemmijin fil-paragrafi 2 u 3:

(a)

kwantità ta' ħut ekwivalenti għar-rimi mistenni ta' merluzz mill-istokk ikkonċernat;

(b)

fejn u kif meħtieġ, kwantità li tikkorrispondi għal sorsi oħrajn ta' mortalità tal-merluzz, ikkawżat mis-sajd li għandha tkun stabbilita abbażi ta' proposta mill-Kummissjoni.

2.   It-TAC għandu, abbażi tal-parir tal-STECF, jissodisfa l-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a)

jekk id-daqs tal-istokk fl-1 ta’ Jannar tas-sena ta' applikazzjoni tat-TAC ikun previst mill-STECF li jkun anqas mil-livell minimu tal-bijomassa riproduttiva stabbilit fl-Artikolu 6, ir-rata ta' mortalità mis-sajd għandha titnaqqas b'25 % fis-sena ta' applikazzjoni tat-TAC kif imqabbla mar-rata ta' mortalità mis-sajd fis-sena preċedenti;

(b)

jekk id-daqs tal-istokk fl-1 ta’ Jannar tas-sena ta' applikazzjoni tat-TAC ikun previst mill-STECF li jkun anqas mil-livell minimu tal-bijomassa riproduttiva stabbilit fl-Artikolu 6 u ogħla jew daqs il-livell minimu tal-bijomassa riproduttiva stabbilit fl-Artikolu 6, ir-rata ta' mortalità mis-sajd għandha titnaqqas bi 15 % fis-sena ta' applikazzjoni tat-TAC kif imqabbla mar-rata ta' mortalità mis-sajd fis-sena preċedenti; u

(c)

jekk id-daqs tal-istokk fl-1 ta’ Jannar tas-sena ta' applikazzjoni tat-TAC ikun previst mill-STECF li jkun ogħla jew daqs il-livell prekawzjonarju tal-bijomassa riproduttiva stabbilit fl-Artikolu 6, ir-rata ta' mortalità mis-sajd għandha titnaqqas b'10 % fis-sena ta' applikazzjoni tat-TAC kif imqabbla mar-rata ta' mortalità mis-sajd fis-sena preċedenti;

3.   Jekk, abbażi tal-parir tal-STECF, l-applikazzjoni tal-paragrafu 2(b) u (c) tirriżulta f'rata ta' mortalità mis-sajd aktar baxxa mir-rata ta' mortalità mis-sajd speċifikata fl-Artikolu 5(2), il-Kunsull għandu jiffissa t-TAC f'livell li jirriżulta f'rata ta' mortalità mis-sajd kif speċifikat f'dak l-Artikolu.

4.   Meta jagħti l-parir tiegħu taħt il-paragrafi 2 u 3, l-STECF għandu jassumi li fis-sena preċedenti għas-sena ta' applikazzjoni tat-TAC l-istokk ikun instad b'aġġustament fil-mortalità mis-sajd ugwali għat-tnaqqis fl-isforz tas-sajd massimu permissibbli li japplika f'dik is-sena.

5.   Minkejja l-paragrafu 2(a), (b) u (c) u l-paragrafu 3, il-Kunsill m'għandux jistabbilixxi t-TAC f'livell li jkun aktar minn 20 % taħt jew 'il fuq mit-TAC stabbilit fis-sena preċedenti.

Artikolu 8

Proċedura għall-istabbiliment tat-TACs għall-istokk tal-merluzz fil-Baħar tat-Tramuntana, l-Iskagerrak u l-Kanal tal-Lvant

1.   Kull sena l-Kunsill għandu jiddeċiedi dwar it-TACs għall-istokk tal-merluzz fil-Baħar tat-Tramuntana, l-Iskagerrak u l-Kanal tal-Lvant. Il-TACs għandhom jiġu kkalkulati billi jiġu applikati r-regoli ta' tnaqqis stabbiliti fil-paragrafu 1 (a) u (b) tal-Artikolu 7.

2.   It-TACs għandhom inizjalment jiġu kkalkulati konformement mal-paragrafi 3 u 5. Mis-sena li fiha t-TACs li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-paragrafi 3 u 5 jkunu inqas mit-TACs li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-paragrafi 4 u 5, it-TACs għandhom jiġu kkalkulati konformement mal-paragrafi 4 u 5.

3.   Inizjalment, it-TACs ma għandhomx jeċċedu l-livell korrispondenti għall-mortalità mis-sajd li huwa frazzjoni tal-istima tal-mortalità mis-sajd fir-rigward ta' gruppi ta' etajiet adatti fl-2008 kif ġej: 75 % għat-TACs fl-2009, 65 % għat-TACs fl-2010, u applikazzjoni ta' tnaqqis suċċessiv ta' 10 % kull sena għas-snin ta' wara.

4.   Sussegwentement, jekk id-daqs tal-istokk fl-1 ta’ Jannar tas-sena ta' qabel is-sena tal-applikazzjoni tat-TACs huwa:

a)

ogħla mil-livell prekawzjonarju tal-bijomassa riproduttiva, it-TACs għandhom jikkorrispondu għar-rata ta' mortalità mis-sajd ta' 0,4 fir-rigward ta' gruppi ta' etajiet adatti;

b)

bejn il-livell minimu tal-bijomassa riproduttiva u l-livell prekawzjonarju tal-bijomassa riproduttiva, it-TACs m'għandhomx jeċċedu livell li jikkorrispondi għar-rata ta' mortalità mis-sajd fir-rigward ta' gruppi ta' etajiet adatti ugwali għall-formola li ġejja:

0,4 - (0,2 *(Livell prekawzjonarju tal-bijomassa riproduttiva - bijomassa riproduttiva) / (Livell prekawzjonarju tal-bijomassa riproduttiva - livell minimu ta' bijomassa riproduttiva))

c)

fil-limitu tal-livell tal-bijomassa riproduttiva jew inqas, it-TAC m'għandux ikun iżjed minn livell li jikkorrispondi għar-rata ta' mortalità mis-sajd ta' 0,2 fir-rigward ta' gruppi ta' etajiet adatti.

5.   Minkejja l-paragrafi 3 u 4, il-Kunsill m'għandux jistabbilixxi t-TACs għall-2010 u s-snin sussegwenti f'livell li jkun aktar minn 20 % taħt jew 'il fuq mit-TACs stabbiliti fis-sena preċedenti.

6.   Fejn l-istokk tal-merluzz imsemmi fil-paragrafu 1 ikun ġie sfruttat f'rata ta' mortalità mis-sajd qrib 0.4 matul tliet snin suċċessivi, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu u, fejn adatt, tipproponi miżuri rilevanti sabiex dan jiġi emendat sabiex jiġi żgurat sfruttament fir-rendiment sostenibbli massimu.

Artikolu 9

Proċedura għall-istabbiliment ta' TACs f'kondizzjonijiet ta' data insuffiċjenti

Fejn, minħabba nuqqas ta' informazzjoni mhix preċiża u rappreżentattiva biżżejjed, l-STECF ma jkunx jista' jagħti parir li jippermetti lill-Kunsill jistabbilixxi t-TACs taħt l-Artikolu 7 jew 8, il-Kunsill għandu jiddeċiedi kif ġej:

(a)

fejn l-STECF jagħti parir li l-qabdiet tal-merluzz għandhom jitnaqqsu għal-livell l-aktar baxx possibbli, it-TACs għandu jkun stabbilit abbażi ta' tnaqqis ta' 25 % mqabbel mat-TAC fis-sena preċedenti;

(b)

fil-każijiet l-oħra kollha t-TACs għandu jkun iffissat abbażi ta' tnaqqis ta' 15 % mqabbel mat-TAC fis-sena ta' qabel, sakemm l-STECT ma jagħtix parir li dan ma huwiex opportun.

Artikolu 10

Adattament tal-miżuri

1.   Meta tintlaħaq ir-rata ta' mortalità mis-sajd kif imsemmija fl-Artikolu 5(2) jew f'każ li l-STECF jagħti parir li din il-mira jew il-livelli minimi u prekawzjonarji tal-bijomassa riproduttiva fl-Artikolu 6 jew il-livelli tar-rati ta' mortalità mis-sajd mogħti fl-Artikolu 7(2) ma jkunux aktar adatti sabiex ir-riskju li l-istokkijiet jiġu eżawriti jinżamm baxx u sabiex jinżamm rendiment sostenibbli massimu, il-Kunsill għandu jiddeċiedi dwar valuri ġodda għal dawn il-livelli.

2.   F'każ li l-STECF jagħti parir li xi wieħed mill-istokkijiet ta' merluzz ikun qed jonqos li jirkupra sewwa, il-Kunsill għandu jieħu deċiżjoni li:

(a)

tistabbilixxi t-TAC għall-istokk rilevanti f'livell aktar baxx minn dak previst fl-Artikoli 7, 8 u 9;

(b)

tistabbilixxi l-isforz tas-sajd massimu permissibbli f'livell aktar baxx minn dak previst fl-Artikolu 12;

(c)

tistabbilixxi kondizzjonijiet assoċjati kif opportun.

KAPITOLU III

LIMITAZZJONI TAL-ISFORZ TAS-SAJD

Artikolu 11

Reġim tal-isforz tas-sajd

1.   It-TACs stabbiliti fl-Artikoli 7, 8 u 9 għandhom ikunu kkomplementati minn reġim tal-isforz tas-sajd li bih opportunitajiet fis-sajd f'termini ta' sforz tas-sajd huma allokati lil Stati Membri fuq bażi annwali.

2.   Il-Kunsill jista', filwaqt li jaġixxi fuq proposta tal-Kummissjoni u abbażi tal-informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri u tal-parir tal-STECF msemmi fil-paragrafu 3, jeskludi ċerti gruppi ta' bastimenti mill-applikazzjoni tar-reġim tal-isforz dment li:

a)

tkun disponibbli data adatta dwar qabdiet u rimi ta' merluzz sabiex l-STECF ikun jista' jivvaluta l-persentaġġ ta' qabdiet ta' merluzz minn kull grupp ta' bastimenti involuti;

b)

il-persentaġġ ta' qabdiet ta' merluzz kif ivvalutat mill-STECF ma jeċċedix 1,5 % tal-qabdiet totali għal kull grupp ta' bastimenti involuti; u

c)

l-inklużjoni ta' dawn il-gruppi ta' bastimenti fir-reġim tal-isforz ikun jikkostitwixxi piż amministrattiv sproporzjonat għall-impatt ġenerali fuq l-istokkijiet ta' merluzz.

Jekkk l-STECF mhux f'pożizzjoni li jivvaluta li dawn il-kondizzjonijiet ser jibqgħu jiġu sodisfatti, il-Kunsill għandu jinkludi kull grupp ta' bastimenti involuti fir-reġim tal-isforz.

3.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu annwalment informazzjoni adatta lill-Kummissjoni u lill-STECF sabiex jiġi stabbilit li l-kondizzjonijiet ta' hawn fuq huma u jibqgħu sodisfatti konformement mar-regoli ddettaljati li għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni.

Artikolu 12

Allokazzjonijiet ta' sforz tas-sajd

1.   Kull sena, il-Kunsill għandu jiddeċiedi dwar l-isforz massimu permissibbli tas-sajd għal kull grupp ta' sforz minn Stat Membru.

2.   L-isforz tas-sajd massimu permissibbli għandu jkun ikkalkulat permezz ta' valur ta' riferiment stabbilit kif ġej:

(a)

għall-ewwel sena ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament il-valur ta' riferiment għandu jkun stabbilit għal kull grupp ta' sforz bħala l-isforz medju f'kW-jiem matul is-snin 2004-2006 jew 2005-2007, abbażi tal-preferenza tal-Istat Membru involut, abbażi tal-parir tal-STECF;

(b)

għas-snin sussegwenti ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-valur ta' riferiment għandu jkun ugwali għall-isforz tas-sajd massimu permissibbli tas-sena preċedenti.

3.   Il-gruppi ta' sforz li għalihom għandu japplika aġġustament annwali fl-isforz tas-sajd massimu permissibbli għandhom jiġu deċiżi abbażi ta' li ġej:

(a)

il-qabdiet ta' merluzz maqbudin minn bastimenti f'kull wieħed mill-gruppi ta' sforz għandhom jiġu evalwati abbażi tad-data ppreżentata mill-Istati Membri taħt l-Artikoli 18, 19 u 20 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 199/2008 tal-25 ta’ Frar 2008 dwar l-istabbiliment ta’ qafas Komunitarju għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta’ data fis-settur tas-sajd u appoġġ għall-parir xjentifiku fir-rigward tal-Politika Komuni dwar is-Sajd (8);

(b)

għandha tiġi kkumpilata lista għal kull żona definita fl-Anness I ta' dan ir-Regolament tal-gruppi ta' sforz aggregati u l-qabdiet ta' merluzz korrispondenti tagħhom, inkluż il-ħut li jintrema. Din il-lista għandha tinkiteb f'ordni axxendenti tal-qabda tal-merluzz f'kull grupp ta' sforz;

(c)

il-qabdiet ta' merluzz kumulattivi fil-listi stabbiliti taħt il-punt (b) għandhom jiġi kkalkulati bil-mod li ġej. Għal kull grupp ta' sforz aggregat, is-somma għandha tkun ikkalkulata mill-qabda tal-merluzz minn dak il-grupp ta' sforz u l-qabdiet tal-merluzz magħmulin mill-gruppi kollha ta' sforz aggregat fl-iskrizzjonijiet preċedenti fil-lista;

(d)

il-qabdiet kumulattivi kkalkulati taħt il-punt (c) għandhom jiġu kkalkulati bħala perċentwal tal-qabda totali tal-merluzz mill-gruppi ta' sforz aggregati kollha fl-istess żona.

4.   Għal gruppi ta' sforz aggregat fejn il-qabda kumulattiva kkalkulata taħt il-paragrafu 3(b) hija ugwali għal jew teċċedi l-20 %, l-aġġustamenti annwali għandhom japplikaw għall-gruppi ta' sforz ikkonċernat. L-isforz tas-sajd massimu permissibbli tal-gruppi kkonċernati għandu jkun ikkalkulat kif ġej:

(a)

fejn japplika l-Artikolu 7 jew 8, bl-applikazzjoni għall-valur ta' riferiment tal-istess aġġustament perċentwali bħal dak stabbilit f'dawk l-Artikoli għall-mortalità mis-sajd;

(b)

fejn japplika l-Artikolu 9, bl-applikazzjoni għall-valur ta' riferiment tal-istess aġġustament perċentwali fl-isforz tas-sajd bħat-tnaqqis tat-TAC.

5.   Għal gruppi ta' sforz barra dawk imsemmijin fil-paragrafu 4, l-isforz tas-sajd massimu permissibbli għandu jinżamm fil-livell tal-valur ta' riferiment.

Artikolu 13

Allokazzjoni ta' sforz tas-sajd addizzjonali għal irkaptu selettiv ħafna u vjaġġi tas-sajd li jevitaw il-merluzz

1.   L-Istati Membri jistgħu iżidu l-isforz tas-sajd massimu permissibbli għal gruppi ta' sforz li għalihom ġie aġġustat l-isforz taħt l-Artikolu 12(4) u suġġetti għall-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 7.

2.   L-isforz tas-sajd massimu permissibbli tas-sajd jista' jiżdied fi grupp ta' sforz fejn l-attività tas-sajd ta' bastiment wieħed jew aktar:

(a)

titwettaq b'irkaptu regolat wieħed biss abbord li, abbażi ta' studju xjentifiku evalwat mill-STECF, il-karatterisċi tekniċi tiegħu jirriżultaw fil-qbid ta' anqas minn 1 % ta' merluzz (rkaptu selettiv ħafna);

(b)

tirriżulta f'kompożizzjoni tal-qabda ta' anqas minn 5 % ta' merluzz għal kull vjaġġ ta' sajd (vjaġġi ta' sajd li jevitaw il-merluzz);

(c)

titwettaq abbażi ta' pjan għall-prevenzjoni tal-qbid tal-merluzz jew għat-tnaqqis tar-rimi li jnaqqas il-mortalità mis-sajd għall-merluzz fost il-bastimenti parteċipanti b'mill-inqas daqs l-isforz ta' aġġustament imsemmi fl-Artikolu 12(4); jew

(d)

titwettaq fiż-żona tal-Punent tal-Iskozja lejn il-Punent ta' linja mpinġija billi l-linji ta’ rombu jingħaqdu sekwenzjalment mal-pożizzjonijiet stabbiliti fl-Anness IV mkejlin taħt is-sistema ta' koordinati WGS84, sakemm il-bastimenti parteċipanti jkunu mgħammra b'sistemi ta' monitoraġġ tal-bastimenti bbażati fuq satellita (VMS).

3.   Il-bastimenti msemmija fil-paragrafu 2 għandhom ikunu suġġetti għal frekwenza akbar ta' monitoraġġ, li jikkonċernaw b'mod partikolari:

(a)

l-użu esklussiv ta' rkaptu selettiv ħafna matul il-vjaġġi tas-sajd ikkonċernati taħt il-paragrafu 2(a);

(b)

l-ammont ta' rimi f'konformità mal-paragrafu 2(b);

(c)

it-tnaqqis fil-mortalità mis-sajd taħt il-paragrafu 2(c);

(d)

l-ammont ta' qabdiet u rimi li jsir fil-Punent tal-linja speċifikata fil-paragrafu 2(d),

u suġġetti għal arranġamenti għall-forniment regolari ta' data lill-Istat Membri rigward ir-rispett tal-kondizzjonijiet speċjali stabbiliti f'dawk il-punti.

4.   Iż-żieda fl-isforz tas-sajd taħt dan l-Artikolu għandha tiġi kkalkolata għal kull bastiment fil-gruppi ta' sforz ikkonċernati li joperaw taħt kondizzjonijiet speċjali msemmija fil-paragrafu 2, il-punti (a), (b), (c) u (d), u ma għandhiex tkun aktar mill-ammont meħtieġ sabiex jikkumpensa l-aġġustament tal-isforz imsemmi fl-Artikolu 12(4) għall-irkaptu involut f'dawk l-azzjonijiet.

5   Kwalunkwe żieda fl-allokazzjoni ta' sforz tas-sajd imwettqa mill-Istati Membri għandha tkun innotifikata lill-Kummissjoni, sat-30 ta’ April tas-sena li matula għandu jseħħ il-kumpens għall-aġġustament tal-isforz. In-notifika għandha tinkludi dettalji tal-bastimenti li qed joperaw taħt il-kondizzjonijiet speċjali msemmijin fil-punti (a), (b), (c) u (d) tal-paragrafu 2, l-isforz tas-sajd għal kull grupp ta' sforz li l-Istat Membru jistenna li jitwettaq minn dawk il-bastimenti matul dik is-sena, u l-kondizzjonijiet li taħthom qed ikun immonitorjat l-isforz tal-bastimenti, inklużi l-arranġamenti ta' kontroll.

6.   L-Istati Membri għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni kull sena sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Marzu dwar l-ammonti ta' sforz użati fl-azzjonijiet matul is-sena preċedenti.

7.   Il-Kummissjoni għandha titlob lill-STECF sabiex kull sena jqabbel it-tnaqqis fil-mortalità tal-merluzz li tkun tirriżulta mill-applikazzjoni tal-punt (c) tal-paragrafu 2 mat-tnaqqis li jkun mistenni li jseħħ bħala riżultat tal-aġġustament tal-isforz imsemmi fl-Artikolu 12(4). Fid-dawl ta' dan il-parir, il-Kummissjoni tista' tipproponi aġġustamenti fl-isforz li jistgħu jiġu applikati għall-gruppi rilevanti ta' rkaptu s-sena ta' wara.

Artikolu 14

Obbligi ta' Stat Membru

1.   Għall-bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu, kull Stat Membru għandu jiddeċiedi dwar metodu ta' allokazzjoni ta' sforz tas-sajd massimu permissibbli lill-bastimenti individwali jew grupp ta' bastimenti, fid-dawl ta' għadd ta' kriterji, inkluż, pereżempju:

(a)

promozzjoni ta' prattiki tajbin tas-sajd, inkluż it-titjib tal-ġbir ta' data, tnaqqis ta' rimi u minimizzazzjoni tal-impatt fuq ħut li għadu qed jikber;

(b)

parteċipazzjoni fi programmi ta' kooperazzjoni sabiex ikun evitat qbid każwali mhux meħtieġ ta' merluzz;

(c)

impatt baxx fuq l-ambjent, inkluż il-konsum ta' fjuwil u emissjonijiet ta' gassijiet serra;

(d)

proporzjonalità fir-rigward ta' allokazzjoni ta' opportunitajiet fis-sajd f'termini ta' kwota ta' sajd.

2.   Għal kull żona stabbilita fl-Anness I ta' dan ir-Regolament, kull Stat Membru għandu joħroġ permessi speċjali tas-sajd konformement mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1627/94 tas-27 ta’ Ġunju 1994 li jistabbilixxi ċerti dispożizzjonijiet rigward permessi speċjali tas-sajd (9) għal bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu li jwettqu attivitajiet ta' sajd f'dik iż-żona u li jużaw irkaptu li jaqa' f'wieħed mill-gruppi ta' rkaptu stabbiliti fl-Anness I ta' dan ir-Regolament.

3.   Għal kull żona stabbilita fl-Anness I, il-kapaċità totali espressa f'kW tal-bastimenti li jkollhom permessi speċjali tas-sajd maħruġin taħt il-paragrafu 2, m'għandhiex tkun akbar mill-kapaċità massima tal-bastimenti li kienu attivi fl-2006 jew l-2007 li jużaw irkaptu regolat u li jistadu fiż-żona ġeografika kkonċernata.

4.   Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi u jżomm lista ta' bastimenti li jkollhom il-permess speċjali msemmi fil-paragrafu 2 u jagħmluha disponibbli fuq is-sit webb uffiċjali tiegħu lill-Kummissjoni u Stati Membri oħrajn.

Artikolu 15

Regolazzjoni tal-isforz tas-sajd

L-Istati Membri għandhom jissorveljaw il-kapaċità u l-attività tal-flotta tagħhom għal kull grupp ta' sforz u għandhom jieħdu azzjoni adatta jekk l-isforz tas-sajd massimu permissibbli stabbilit taħt l-Artikolu 12 ikun wasal sabiex jintlaħaq, sabiex jiżguraw li l-isforz ma jaqbiżx il-limiti stabbiliti.

Artikolu 16

Skambju ta' sforz tas-sajd massimu permissibbli bejn Stati Membri u r-rikostituzzjoni tal-isforz

1.   L-isforz tas-sajd massimu permissibbli stabbilit taħt l-Artikolu 11 jista' jkun adattat mill-Istati Membri kkonċernati fid-dawl ta':

(a)

l-iskambju ta' kwoti mwettqin taħt l-Artikolu 20(5) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002; u

(b)

riallokazzjonijiet u/jew tnaqqis magħmulin taħt l-Artikolu 23(4) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 u l-Artikoli 21(4), 23(1) u 32(2) tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93.

2.   L-isforz tas-sajd massimu permissibbli stabbilit taħt l-Artikolu 12 jista' jiġi adattat minn Stat Membru li ma jkomplix l-iskambju tal-kwoti fi kwalunkwe żona msemmija fl-Artikolu 3, sal-punt li dan l-Istat Membru kien jeżegwixxi dawn l-iskambji matul il-perijodu ta' riferiment għall-istabbiliment tal-valuri ta' riferiment kif speċifikat fl-Artikolu 12(2), u jeħtieġ li jeżerċita sforz addizzjonali fi kwalunkwe wieħed mill-gruppi ta' sforz ikkonċernati sabiex juża l-kwota rkuprata. Din ir-rikostituzzjoni tal-isforz għandha tkun akkumpanjata minn tnaqqis tal-isforz totali permissibbli tas-sajd mill-Istat Membru li jkun irritorna l-kwota lill-Istat Membru li jirkupra l-kwota, korrispondenti għat-tnaqqis tal-kwoti disponibbli għas-sajd li jaffettwa l-grupp ta' sforz tiegħu, dment li l-Istat Membru li jirritorna l-kwota ma użax l-isforz korrispondenti għall-istabbiliment tal-valuri ta' riferiment imsemmija hawn fuq.

3.   Minkejja l-Artikolu 17(2), fl-2009, l-Istati Membri jistgħu jimmodifikaw l-allokazzjonijiet tal-isforz tagħhom billi jittrasferixxu l-isforz u l-kapaċità għas-sajd bejn iż-żoni ġeografiċi msemmija fl-Artikolu 3, dment li dan it-trasferiment jinvolvi attivitajiet ta' sajd imsemmija fl-Artikolu 13(2)(a) u (b). Tali trasferimenti għandhom ikunu nnotifikati lill-Kummissjoni. L-isforz tas-sajd massimu permissibbli msemmi fl-Artikolu 12(2)(a) għandu jiġi mmodifikat kif meħtieġ.

Artikolu 17

Skambju tal-isforz tas-sajd massimu permissibbli bejn gruppi ta' sforz

1.   Stat Membru jista' jemenda l-allokazzjonijiet ta' sforz tiegħu billi jittrasferixxi l-kapaċità ta' sajd bejn gruppi ta' sforz, taħt il-kondizzjoni stabbilita fil-paragrafi 2 sa 5.

2.   It-trasferiment hu awtorizzat bejn gruppi ta' rkaptu, iżda mhux bejn żoni ġeografiċi, dment li l-Istat Membru kkonċernat jipprovdi lill-Kummissjoni b'informazzjoni dwar il-qabda għal kull unità ta' sforz (catch per unit effort, CPUE) tal-gruppi ta' rkaptu tiegħu donatur u riċeventi, f'valuri mejdi matul l-aħħar tliet snin.

3.   Fejn il-CPUE tal-grupp ta' rkaptu donatur huwa akbar mill-CPUE tal-grupp ta' rkaptu riċeventi, it-trasferiment għandu jsir, b'mod ġenerali, abbażi ta' 1 kW/jum għal 1 kW/jum.

4.   Fejn il-CPUE tal-grupp ta' rkaptu donatur huwa anqas mill-CPUE tal-grupp ta' rkaptu riċeventi, l-Istat Membru għandu japplika fattur ta' korrezzjoni għall-ammont tal-isforz fil-grupp ta' rkaptu riċeventi sabiex jiġi kkumpensat il-CPUE ogħla ta' dan tal-aħħar.

5.   Il-Kummissjoni għandha titlob lill-STECF li jiżviluppa fatturi ta' korrezzjoni standard li jistgħu jintużaw sabiex jiġi ffaċilitat it-trasferiment tal-isforz bejn il-gruppi ta' rkaptu bi CPUE differenti.

KAPITOLU IV

MONITORAĠĠ, ISPEZZJONI U SORVELJANZA

Artikolu 18

Relazzjoni mar-Regolament (KEE) Nru 2847/93

Il-miżuri ta' kontroll previsti f'dan il-Kapitolu għandhom japplikaw b'żieda ma' dawk preskritti fir-Regolament (KEE) Nru 2847/93.

Artikolu 19

Kontroll tal-ġurnal ta' abbord

1.   Għal bastimenti b'VMS, l-Istati Membri għandhom jivverifikaw li l-informazzjoni riċevuta fiċ-ċentri ta' monitoraġġ tas-sajd tikkorrispondi għal attivitajiet irreġistrati fil-ġurnal ta' abbord bl-użu ta' data VMS. Tali trans-kontrolli għandhom jiġu rreġistrati f'forma li tinqara minn kompjuter għal perijodu ta' tliet snin.

2.   Kull Stat Membru għandu jżomm u jagħmel disponibbli fis-sit elettroniku uffiċjali tiegħu d-dettalji għall-kuntatt għall-preżentazzjoni ta' dikjarazzjonijiet minn ġurnali ta' abbord u dwar l-iżbark.

Artikolu 20

Użin ta' merluzz li jiġi żbarkat l-ewwel darba

1.   Il-kaptan ta' bastiment tas-sajd għandu jiżgura li kwalunkwe kwantità li teċċedi 300 kg ta' merluzz maqbud fiż-żoni msemmijin fl-Artikolu 3 u żbarkati f'port Komunitarju għandha tintiżen abbord jew fil-port tal-iżbark qabel il-bejgħ jew qabel ma tinġarr band'oħra. Il-miżien li jintuża għall-użin għandu jkun approvat mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. Iċ-ċifra li tirriżulta mill-użin għandha tintuża għad-dikjarazzjoni msemmija fl-Artikolu 8 tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93.

2.   B'deroga mill-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jippermettu l-użin tal-merluzz li għandu jsir permezz ta' rkant ta' ħut fit-territorju tal-Istati Membru dment li l-iżbark ikun ġie suġġett għal ispezzjoni fiżika u li l-ħut ikun ġie ssiġillat qabel it-trasport direttament lejn l-irkant tal-ħut u jibqa' ssiġillat sakemm isir l-użin. Id-dokument ta' trasport għandu jindika d-dettalji tal-ispezzjoni li twettqet mal-iżbark.

Artikolu 21

Punti ta' referenza għall-ispezzjoni

Kull Stat Membru li jkollu bastimenti kkonċernati minn dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi punti ta' referenza speċifiċi. Tali punti ta' referenza għandhom jiġu riveduti perjodikament wara li tkun saret analiżi tar-riżultati miksubin. Il-punti ta' referenza għall-ispezzjoni għandhom jevolvu progressivament sakemm jintlaħqu l-punti ta' referenza mmirati, iddefiniti fl-Anness II.

Artikolu 22

Projbizzjoni ta' trasbord

It-trasbord ta' merluzz fuq il-baħar huwa pprojbit fiż-żoni ġeografiċi msemmijin fl-Artikolu 3.

Artikolu 23

Programmi ta' azzjoni nazzjonali ta' kontroll

1.   Stati Membri b'bastimenti kkonċernati minn dan ir-Regolament għandhom jiddefinixxu programm ta' azzjoni nazzjonali ta' kontroll konformement mal-Anness III.

2.   Qabel il-31 ta’ Jannar ta' kull sena, Stati Membri b'bastimenti kkonċernati minn dan ir-Regolament għandhom jagħmlu disponibbli lill-Kummissjoni u lil Stati Membri oħra kkonċernati minn dan ir-Regolament fuq is-sit web uffiċjali tagħhom il-programmi ta' azzjoni nazzjonali ta' kontroll tagħhom flimkien ma' skeda ta' implimentazzjoni.

3.   Il-Kummissjoni għandha, mill-anqas darba fis-sena, iżżomm laqgħa tal-Kumitat tas-Sajd u l-Akkwakultura sabiex issir evalwazzjoni tal-konformità mal-programmi ta' azzjoni nazzjonali ta' kontroll u r-riżultati tagħhom dwar stokkijiet ta' merluzz ikkonċernati minn dan ir-Regolament.

Artikolu 24

Notifika minn qabel

1.   Il-kaptan ta' bastiment tas-sajd Komunitarju, jew ir-rappreżentant tiegħu/tagħha, qabel id-dħul fi kwalunkwe port jew lokalità ta' żbark ta' Stat Membru li jkun qed iġorr aktar minn tunnellata metrika waħda ta' merluzz abbord għandhom jinformaw lill-awtoritajiet kompetenti ta' dan l-Istat Membru, mill-anqas erba' sigħat qabel id-dħul, bi:

(a)

l-isem tal-port jew tal-lok tal-iżbark;

(b)

il-ħin previst tal-wasla f'dak il-port jew lok ta' żbark;

(c)

il-kwantitajiet f'piż ħaj f'kg tal-ispeċi kollha li minnhom aktar minn 50 kg ikun miżmum abbord.

2.   L-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru li fih tkun ser tiġi żbarkata aktar minn tunnellata metrika waħda ta' merluzz jistgħu jeħtieġu li l-ħatt tat-tagħbija ħut miżmuma abbord m'għandux jibda qabel jiġi awtorizzat minn dawn l-awtoritajiet.

3.   Il-kaptan ta' bastiment tas-sajd Komunitarju, jew ir-rappreżentant tiegħu/tagħha, li jkunu jixtiequ jittrasbordaw jew iħottu fuq il-baħar kwalunkwe kwantità miżmuma abbord jew jiżbarkaw f'port jew lokalità tal-iżbark f'pajjiż terz għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera, minn tal-inqas 24 siegħa qabel it-trasbord jew il-ħatt fuq il-baħar jew żbark f'pajjiż terz, l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 25

Portijiet speċifikati

1.   Fejn aktar minn żewġ tunnellati metriċi ta' merluzz ikunu ser jiġu żbarkati fil-Komunità minn bastiment tas-sajd Komunitarju, il-kaptan tal-bastiment għandu jiżgura li dan l-iżbark isir biss f'portijiet speċifikati.

2.   Kull Stati Membru għandu jispeċifika dawk il-portijiet li fihom ikunu ser jiġu żbarkati aktar minn żewġ tunnellati metriċi ta' merluzz.

3.   Kull Stat Membru għandu jagħmel disponibbli fuq is-sit web pubbliku tiegħu l-lista ta' portijiet speċifiċi, u l-proċeduri ta' ispezzjoni u sorveljanza assoċjati għal dawk il-portijet, inklużi t-termini u l-kondizzjonijiet tar-reġistrazzjoni u rapportaġġ tal-kwantitajiet ta' merluzz f'kull żbark.

Il-Kummissjoni għandha tibgħat din l-informazzjoni lill-Istati Membri kollha.

Artikolu 26

Marġni ta' tolleranza fl-istima tal-kwantitajiet irrapportati fil-ġurnal ta' abbord

B'deroga mill-Artikolu 5(2) tat-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2807/83 tat-22 ta’ Settembru 1983 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar ir-reġistrazzjoni ta' informazzjoni dwar il-qabdiet ta' ħut (10) ta' l-Istati Membri, il-marġni ta' tolleranza permess, fl-istima ta' kwantitajiet ta' merluzz f'kg miżmuma abbord, għandu jkun 8 % tal-figura fil-ġurnal ta' abbord.

Artikolu 27

Stivar separat tal-merluzz

Għandu jkun ipprojbitli jinżamm abbord bastiment tas-sajd Komunitarju, fi kwalunkwe kontenitur, kwalunkwe kwantità ta' merluzz imħallat ma' xi speċi oħra ta' organiżmi tal-baħar. Il-kontenituri bil-merluzz għandhom ikunu stivati fl-istiva b'tali mod li jkunu miżmumin separati minn kontenituri oħra.

Artikolu 28

Trasport tal-merluzz

1.   L-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru jistgħu jeħtieġu li kwalunkwe kwantità ta' merluzz maqbuda fi kwalunkwe żona ġeografika definita fl-Artikolu 3 u żbarkata għall-ewwel darba f'dak l-Istat Membru tintiżen fil-preżenza ta' kontrolluri qabel tiġi trasportata band'oħra mill-port fejn tkun ġiet żbarkata l-ewwel darba. Għal merluzz żbarkat għall-ewwel darba f'port speċifiku taħt l-Artikolu 24, għandhom jintiżnu kampjuni rappreżentattivi li jammontaw għal mill-anqas 20 % tan-numru ta' żbarki fil-preżenza ta' kontrolluri awtorizzati mill-Istati Membri qabel ma jiġu offruti għall-bejgħ għall-ewwel darba u mibjugħa. Għal dan il-għan, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni, fi żmien xahar mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, dettalji tar-reġim ta' teħid ta' kampjuni li għandu jiġi applikat.

2.   B'deroga mill-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 13 tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93, il-kwantitajiet kollha ta' merluzz ta' aktar minn 50 kg li jiġu trasportati lejn post li mhux dak fejn ġew żbarkati jew importati l-ewwel darba għandhom ikunu akkumpanjati minn kopja ta' waħda mid-dikjarazzjonijiet previsti fl-Artikolu 8(1) ta' dak ir-Regolament relatati mal-kwantitajiet ta' merluzz trasportati. L-eżenzjoni prevista fl-Artikolu 13(4)(b) ta' dak ir-Regolament m'għandhiex tiġi applikata.

Artikolu 29

Programmi ta' monitoraġġ speċifiċi

B'deroga minn l-Artikolu 34c(1) tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93, il-programmi ta' monitoraġġ speċifiċi għall-istokkijiet ta' merluzz ikkonċernati jistgħu jdumu sejrin aktar minn sentejn mid-data tad-dħul fis-seħħ tagħhom.

KAPITOLU V

TEĦID TA' DEĊIŻJONIJIET U DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 30

Proċedura deċiżjonali

Fejn dan ir-Regolament jipprevedi t-teħid ta' deċiżjonijiet mill-Kunsill, il-Kunsill għandu jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata abbażi ta' proposta mill-Kummissjoni.

Artikolu 31

Emendament tal-Anness I

Abbażi tal-parir tal-STECF, il-Kummissjoni tista' temenda l-Anness I ma' dan ir-Regolament konformement mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 30(2) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 u abbażi tal-prinċipji li ġejjin:

(a)

il-gruppi ta' sforz għandhom ikunu stabbiliti b'mod omoġenju kemm jista' jkun fir-rigward tal-istokkijiet bijoloġiċi maqbudin, tad-daqs tal-ħut maqbud għax immirat jew b'mod inċidentali u tal-effetti fuq l-ambjent tal-attivitajiet tas-sajd assoċjati mal-gruppi ta' sforz.

(b)

l-għadd u d-daqs tal-gruppi ta' sforz għandhom ikunu effikaċi għall-ispiża involuta f'termini ta' piż amministrattiv relattiv għall-ħtiġijiet ta' konservazzjoni.

Artikolu 32

Regoli dettaljati

Regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikoli 11(3), 14, 16 u 17 ta’ dan ir-Regolament jistgħu jiġu adottati konformement mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 30(2) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002.

Artikolu 33

Assistenza taħt il-Fond Ewropew għas-Sajd

1.   Għal kull wieħed mill-erba' stokkijiet ta' merluzz imsemmija fl-Artikolu 1, għal dawk is-snin fejn l-istokk jinstab taħt il-livell rilevanti prekawzjonarju tal-bijomassa riproduttiva stabbilit fl-Artikolu 6, il-pjan għal perijodu fit-tul għandu jitqies li jkun pjan ta' rkupru fis-sens tal-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, u għall-finijiet tal-Artikolu 21(a)(i) tar-Regolament (KE) Nru 1198/2006.

2.   Għal kull wieħed mill-erba' stokkijiet ta' merluzz imsemmija fl-Artikolu 1, għal dawk is-snin li mhumiex dawk imsemmija fil-paragrafu 1, il-pjan għal perijodu fit-tul għandu jitqies li jkun pjan ta' ġestjoni fis-sens tal-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, u għall-finijiet tal-Artikolu 21(a)(iv) tar-Regolament (KE) Nru 1198/2006.

Artikolu 34

Reviżjoni

Il-Kummissjoni għandha, abbażi ta' parir mill-STECF u wara konsultazzjoni mal-Kunsill Konsultattiv Reġjonali rilevanti, tevalwa l-impatt tal-miżuri ta' ġestjoni fuq l-istokkijiet ta' merluzz ikkonċernati u fuq is-sajd għal dawk l-istokkijiet, mhux aktar tard mit-tielet sena ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u mbagħad kull tielet sena suċċessiva ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u, fejn adatt, tipproponi l-miżuri rilevanti sabiex dan jiġi emendat.

Artikolu 35

Tħassir

Ir-Regolament (KE) Nru 423/2004 huwa b'dan imħassar.

Artikolu 36

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

M. BARNIER


(1)  L-Opinjoni tal-21 ta’ Ottubru 2008 (għadha mhijiex pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  ĠU L 70, 9.3.2004, p. 8.

(3)  ĠU L 226, 29.8.1980, p. 48.

(4)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(5)  ĠU L 261, 20.10.1993, p. 1.

(6)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59.

(7)  ĠU L 223, 15.8.2006, p. 1.

(8)  ĠU L 60, 5.2.2008, p. 1.

(9)  ĠU L 171, 6.7.1994, p. 7.

(10)  ĠU L 276, 10.10.1983, p. 1.


ANNESS I

Il-gruppi ta’ sforz huma definiti permezz ta’ wieħed mill-gruppi ta’ rkaptu previsti fil-punt 1 u waħda miż-żoni ġeografiċi previsti fil-punt 2.

1.   Gruppi ta’ rkaptu

(a)

Tartaruni tal-qiegħ u tartaruni (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) b’malji:

 

TR1 daqs jew akbar minn 100 mm

 

TR2 daqs jew akbar minn 7 0mm u anqas minn 100 mm

 

TR3 daqs jew akbar minn 16 mm u anqas minn 32 mm

(b)

Xbieki tat-tkarkir bil-lasta (TBB) b’malji:

 

BT1daqs jew akbar minn 120 mm

 

BT2 daqs jew akbar minn 80 mm u anqas minn 120 mm

(ċ)

Xbieki tal-garġi, xbieki tat-tħabbil (GN)

(d)

Pariti (GT)

(e)

Konzijiet (LL)

2.   Gruppi ta’ żoni ġeografiċi:

Għall-finijiet ta’ dan l-Anness, għandhom japplikaw il-gruppi ġeografiċi li ġejjin:

(a)

Kattegat;

(b)

(i)

Skagerrak;

(ii)

dik il-parti taż-żona IIIa tal-ICES li mhix koperta mis-agerrak u l-ttegat;

iż-żona IV tal-ICES u l-ilmijiet tal-KE fiż-żona IIa tal-ICES;

(iii)

Iż-żona VIId tal-ICES;

(ċ)

Iż-żona VIIa tal-ICES;

(d)

Iż-żona VIa tal-ICES.


ANNESS II

PUNTI TA’ REFERENZA SPEĊIFIĊI TA’ ISPEZZJONI

Objettiv

1.

Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi punti ta’ referenza speċifiċi għall-ispezzjoni konformement ma’ dan l-Anness.

Strateġija

2.

L-ispezzjoni u s-sorveljanza ta’ attivitajiet ta’ sajd għandhom jikkonċentraw fuq bastimenti li aktarx jaqbdu l-merluzz. L-ispezzjonijiet każwali tat-trasport u l-kummerċjalizzazzjoni tal-merluzz għandhom jintużaw bħala mekkaniżmu komplementari ta’ kontroverifika għall-ittestjar tal-effikaċja tal-ispezzjoni u s-sorveljanza.

Prijoritajiet

3.

Tipi differenti ta’ rkaptu għandhom ikunu suġġetti għal livelli differenti ta’ prijoritizzazzjoni, abbażi tal-punt sa fejn il-flotot ikunu affettwati mil-limiti fuq l-opportunitajiet tas-sajd. Minħabba f’hekk, kull Stat Membru għandu jistabbilixxi prijoritajiet speċifiċi.

Punti ta’ referenza fil-mira

4.

Mhux aktar tard minn xahar mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jimplimentaw l-iskedi ta’ ispezzjoni tagħhom b’kont meħud tal-miri stabbiliti hawn taħt.

L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw u jiddeskrivu liema strateġija ta’ teħid ta’ kampjuni ser tiġi applikata.

Fuq talba, il-Kummissjoni jista’ jkollha aċċess għall-pjan ta’ teħid ta’ kampjuni użat mill-Istat Membru.

(a)

Livell ta’ ispezzjoni fil-portijiet

Bħala regola ġenerali, il-preċiżjoni li għandha tinkiseb għandha tkun mill-anqas ekwivalenti għal dak li għandu jinkiseb b’metodu sempliċi u każwali ta’ teħid ta’ kampjuni, fejn l-ispezzjonijiet għandhom ikopru 20 % fin-numru tal-iżbark kollu ta’ merluzz fi Stat Membru.

(b)

Livell ta’ ispezzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni

Spezzjoni ta’ 5 % tal-kwantitajiet ta’ merluzz offruti għall-bejgħ bl-irkant.

(ċ)

Livell ta’ ispezzjoni fuq il-baħar

Punt ta’ referenza flessibbli: għandu jiġi stabbilit wara analiżi dettaljata tal-attività tas-sajd f’kull żona. Il-punti ta’ referenza fuq il-baħar għandhom jirriferu għall-għadd ta’ jiem ta’ pattuljament fuq il-baħar fiż-żoni tal-ġestjoni tal-merluzz, possibbilment b’punt ta’ referenza separat għall-jiem tal-pattuljament ta’ żoni speċifiċi.

(d)

Livell ta’ sorveljanza mill-ajru

Punt ta’ referenza flessibbli: li għandu jkun stabbilit wara analiżi dettaljata tal-attività tas-sajd magħmula f’kull żona u wara li jkunu tqiesu r-riżorsi li jkun hemm għad-dispożizzjoni tal-Istat Membru.


ANNESS III

IL-KONTENUT TAL-PROGRAMMI TA’ AZZJONI NAZZJONALI TA’ KONTROLL

Il-programmi ta’ azzjoni nazzjonali ta’ kontroll għandhom ikollhom l-għan, fost oħrajn, li jispeċifikaw dan li ġej:

1.   MEZZI TA’ KONTROLL

Riżorsi umani

(a)

In-numru ta’ spetturi fuq l-art u fuq il-baħar u l-perijodi u ż-żoni fejn dawn ser jiġu mobilizzati.

Riżorsi tekniċi

(b)

In-numru ta’ bastimenti u inġenji tal-ajru ta' pattuljament u l-perijodi u ż-żoni fejn dawn ser jiġu mobilizzati.

Riżorsi finanzjarji

(ċ)

L-allokazzjoni tal-baġit għall-mobilizzazzjoni tar-riżorsi umani, il-bastimenti u l-inġenji tal-ajru ta’ pattuljament.

2.   REĠISTRAZZJONI U RAPPORTAR ELETTRONIKU TA’ INFORMAZZJONI RELATATA MA’ ATTIVITAJIET TA’ SAJD

Deskrizzjoni tas-sistemi implimentati sabiex tkun żgurata l-konformità mal-Artikoli 20, 24, 25 u 26.

3.   PORTIJIET SPEĊIFIKATI

Fejn ikun rilevanti, għandu jkun hemm lista ta’ portijiet speċifiċi għall-iżbark tal-merluzz konformement mal-Artikolu 26.

4.   NOTIFIKA QABEL L-IŻBARK

Deskrizzjoni tas-sistemi implimentati sabiex jiżguraw konformità mal-Artikolu 25.

5.   KONTROLL TAL-IŻBARK

Deskrizzjoni ta’ kull faċilità u/jew sistema implimentati sabiex tkun żgurata l-konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 20, 21, 22 u 29.

6.   PROĊEDURI TA’ ISPEZZJONI

Il-programmi ta’ azzjoni nazzjonali ta’ kontroll għandhom jispeċifikaw il-proċeduri li għandhom jiġu segwiti:

(a)

waqt li jsiru ispezzjonijiet fuq il-baħar u fuq l-art;

(b)

għall-komunikazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti magħżulin minn Stati Membri oħra bħala responsabbli għall-programm ta’ azzjoni nazzjonali ta’ kontroll tal-merluzz;

(ċ)

għas-sorveljanza konġunta u l-iskambju ta’ spetturi, inkluża l-ispeċifikazzjoni tas-setgħat u tal-awtorità tal-ispetturi li jkunu qed joperaw fl-ibħra ta’ Stati Membri oħrajn.


ANNESS IV

Linja msemmija fl-Artikolu 13(2)(d)

Il-linja msemmija fl-Artikolu 13(2)(d) hija definita billi jingħaqdu sekwenzjalment, permezz ta' linji ta’ rombu, il-pożizzjonijiet li ġejjin taħt is-sistema ta' koordinati WGS84:

 

54 °30′N, 10 °35′W

 

55 °20′N, 9 °50′W

 

55 °30′N, 9 °20′W

 

56 °40′N, 8 °55′W

 

57 °0′N, 9 °0′W

 

57 °20′N, 9 °20′W

 

57 °50′N, 9 °20′W

 

58 °10′N, 9 °0′W

 

58 °40′N, 7 °40′W

 

59 °0′N, 7 °30′W

 

59 °20′N, 6 °30′W

 

59 °40′N, 6 °5′W

 

59 °40′N, 5 °30′W

 

60 °0′N, 4 °50′W

 

60 °15′N, 4 °0′W.


24.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 348/34


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1343/2008

tat-23 ta’ Diċembru 2008

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu ta’ l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ ta' fl-24 ta’ Diċembru 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 23 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

CR

110,3

MA

71,6

TR

99,2

ZZ

93,7

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,8

TR

134,4

ZZ

123,8

0709 90 70

MA

140,8

TR

110,0

ZZ

125,4

0805 10 20

AR

13,6

BR

44,6

EG

51,8

MA

70,1

TR

83,0

UY

30,6

ZA

57,3

ZW

31,4

ZZ

47,8

0805 20 10

MA

74,9

TR

64,0

ZZ

69,5

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

50,3

IL

66,4

MA

78,8

TR

63,9

ZZ

64,9

0805 50 10

MA

64,0

TR

52,1

ZZ

58,1

0808 10 80

CA

79,3

CN

75,1

MK

37,6

US

93,0

ZA

118,0

ZZ

80,6

0808 20 50

CN

73,2

TR

35,0

US

121,1

ZZ

76,4


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


24.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 348/36


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1344/2008

tat-23 ta’ Diċembru 2008

li jippubblika, għall-2009, in-nomenklatura ta’ prodotti agrikoli għar-rifużjonijiet tal-esportazzjoni introdotti bir-Regolament (KEE) Nru 3846/87

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3846/87 tas-17 ta’ Diċembru 1987 li jistabbilixxi nomenklatura ta’ prodotti agrikoli għar-rifużjonijiet tal-esportazzjoni (2), u b'mod partikolari r-raba’ paragrafu tal-Artikolu 3 tiegħu,

Billi:

Il-verżjoni sħiħa tan-nomenklatura tar-rifużjoni valida fl-1 ta’ Jannar 2009, hekk kif issegwi mid-dispożizzjonijiet regolatorji dwar l-arranġamenti tal-esportazzjoni għall-prodotti agrikoli, għandha tiġi ppubblikata.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KEE) Nru 3846/87 għandu jiġi emendat kif ġej:

(1)

L-Anness I għandu jinbidel bit-test fl-Anness I għal dan ir-Regolament.

(2)

L-Anness II għandu jinbidel bit-test fl-Anness II għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 23 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 366, 24.12.1987, p. 1.


ANNESS I

“ANNESS I

NOMENKLATURA TA' PRODOTTI AGRIKOLI GĦAL RIFUŻJONIJIET TA' L-ESPORTAZZJONI

1.   Ċereali u qamħ jew dqiq tas-segala, xgħir u barli mitħun oħxon jew f'pasta

Kodiċi NM

Deskrizzjoni tal-merkanzija

Il-kodiċi tal-prodott

1001

Qamħ u meslin:

 

1001 10 00

– Qamħ durum:

 

– – Żerriegħa

1001 10 00 9200

– – Oħrajn

1001 10 00 9400

ex 1001 90

– Oħrajn:

 

– – Spelt ieħor, qamħ komuni u meslin:

 

1001 90 91

– – – Qamħ komuni u żerriegħa tal-meslin

1001 90 91 9000

1001 90 99

– – – Oħrajn

1001 90 99 9000

1002 00 00

Segala

1002 00 00 9000

1003 00

Xgħir:

 

1003 00 10

– Żerriegħa

1003 00 10 9000

1003 00 90

– Oħrajn

1003 00 90 9000

1004 00 00

Ħafur:

 

– Żerriegħa

1004 00 00 9200

– Oħrajn

1004 00 00 9400

1005

Qamħirrum (qamħ):

 

ex 1005 10

– Żerriegħa:

 

1005 10 90

– – Oħrajn

1005 10 90 9000

1005 90 00

– Oħrajn

1005 90 00 9000

1007 00

Sorgu tal-qamħ:

 

1007 00 90

– Oħrajn

1007 00 90 9000

ex 1008

Buckwheat, millieġ (qaraboċċ) u skalora; ċereali oħrajn:

 

1008 20 00

– Millieġ (Qaraboċċ)

1008 20 00 9000

1101 00

Dqiq tal-qamħ jew tal-meslin:

 

– Dqiq tal-qamħ:

 

1101 00 11

– – Tal-qamħ durum

1101 00 11 9000

1101 00 15

– – Tal-qamħ komuni u spelt

 

– – – Ta' kontenut ta' rmied minn 0 sa 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – – Ta' kontenut ta' rmied minn 601 sa 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – – Ta' kontenut ta' rmied minn 901 sa 1 100  mg/100 g

1101 00 15 9150

– – – Ta' kontenut ta' rmied minn 1 101 sa 1 650  mg/100 g

1101 00 15 9170

– – – Ta' kontenut ta' rmied minn 1 651 sa 1 900  mg/100 g

1101 00 15 9180

– – – Ta' kontenut ta' rmied ta' aktar minn 1 900  mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

– Dqiq tal-meslin

1101 00 90 9000

ex 1102

Dqiq taċ-ċereali apparti minn tal-qamħ jew il-meslin:

 

1102 10 00

– Dqiq tas-segala:

 

– – Ta' kontenut ta' rmied minn 0 sa 1 400  mg/100 g

1102 10 00 9500

– – Ta' kontenut ta' rmied ta' aktar minn 1 400 sa 2 000  mg/100 g

1102 10 00 9700

– – Ta' kontenut ta' rmied ta' aktar minn 2 000  mg/100 g

1102 10 00 9900

ex 1103

Xgħir u barli mitħun oħxon taċ-ċereali, pasta u gerbub:

 

– Xgħir u barli mitħun oħxon u pasta:

 

1103 11

– – Tal-qamħ:

 

1103 11 10

– – – Qamħ durum:

 

– – – – Ta' kontenut ta' rmied minn 0 sa 1 300  mg/100 g:

 

– – – – – Pasta li tkun ta' piż ta' anqas minn 10 %, u kapaċi tgħaddi minn għarbiel bit-toqob ta' 0,160 mm

1103 11 10 9200

– – – – – Oħrajn

1103 11 10 9400

– – – – Ta' kontenut ta' rmied ta' aktar minn 1 300  mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – – Qamħ komuni u spelt:

 

– – – – Ta' kontenut ta' rmied minn 0 sa 600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – – Ta' kontenut ta' rmied li ma jaqbiżx 600 mg/100 g

1103 11 90 9800


2.   Ross u ross imkisser

Kodiċi NM

Deskrizzjoni tal-merkanzija

Il-kodiċi tal-prodott

1006

Ross:

 

1006 20

– Ross bla ħliefa (ismar):

 

– – Mogħti nofs tgħollija:

 

1006 20 11

– – – Ross tal-ħabba tonda

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – – Ross tal-ħabba mezzana

1006 20 13 9000

– – – Ross tal-ħabba twila

 

1006 20 15

– – – – Ta' proporzjon tul/ħxuna itwal minn 2 iżda inqas minn 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – – Ta' proporzjon tul/ħxuna ugwali għal jew itwal minn 3

1006 20 17 9000

– – Oħrajn:

 

1006 20 92

– – – Ross tal-ħabba tonda

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – – Ross tal-ħabba mezzana

1006 20 94 9000

– – – Ross tal-ħabba twila:

 

1006 20 96

– – – – Ta' proporzjon tul/ħxuna itwal minn 2 iżda inqas minn 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – – Ta' proporzjon tul/ħxuna ugwali għal jew itwal minn 3

1006 20 98 9000

1006 30

– Ross parzjalment mitħun jew mitħun kollu, kemm jekk illustrat jew igglejżjat:

 

– – Ross parzjalment mitħun:

 

– – – Mogħti nofs tgħolija:

 

1006 30 21

– – – – Ross tal-ħabba tonda

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – – Ross tal-ħabba mezzana

1006 30 23 9000

– – – – Ross tal-ħabba twila:

 

1006 30 25

– – – – – Ta' proporzjon tul/ħxuna itwal minn 2 iżda inqas minn 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – – Ta' proporzjon tul/ħxuna ugwali għal jew itwal minn 3

1006 30 27 9000

– – – Oħrajn:

 

1006 30 42

– – – – Ross tal-ħabba tonda

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – – Ross tal-ħabba mezzana

1006 30 44 9000

– – – – Ross tal-ħabba twila:

 

1006 30 46

– – – – – Ta' proporzjon tul/ħxuna itwal minn 2 iżda inqas minn 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – – Ta' proporzjon tul/ħxuna ugwali għal jew itwal minn 3

1006 30 48 9000

– – Ross kollu mitħun:

 

– – – Mogħti nofs tgħolija:

 

1006 30 61

– – – – Ross tal-ħabba tonda:

 

– – – – – F'pakki diretti ta' 5 kg nett jew inqas

1006 30 61 9100

– – – – – Oħrajn

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – – Ross tal-ħabba mezzana:

 

– – – – – F'pakki diretti ta' 5 kg nett jew inqas

1006 30 63 9100

– – – – – Oħrajn

1006 30 63 9900

– – – – Ross tal-ħabba twila

 

1006 30 65

– – – – – Ta' proporzjon tul/ħxuna itwal minn 2 iżda inqas minn 3:

 

– – – – – – F'pakki diretti ta' 5 kg nett jew inqas

1006 30 65 9100

– – – – – – Oħrajn

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – – Ta' proporzjon tul/ħxuna ugwali għal jew itwal minn 3:

 

– – – – – – F'pakki diretti ta' 5 kg nett jew inqas

1006 30 67 9100

– – – – – – Oħrajn

1006 30 67 9900

– – – Oħrajn:

 

1006 30 92

– – – – Ross tal-ħabba tonda:

 

– – – – – F'pakki diretti ta' 5 kg nett jew inqas

1006 30 92 9100

– – – – – Oħrajn

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – – Ross tal-ħabba mezzana:

 

– – – – – F'pakki diretti ta' 5 kg nett jew inqas

1006 30 94 9100

– – – – – Oħrajn

1006 30 94 9900

– – – – Ross tal-ħabba twila:

 

1006 30 96

– – – – – Ta' proporzjon tul/ħxuna itwal minn 2 iżda inqas minn 3:

 

– – – – – – F'pakki diretti ta' 5 kg nett jew inqas

1006 30 96 9100

– – – – – – Oħrajn

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – – Ta' proporzjon tul/ħxuna ugwali għal jew itwal minn 3:

 

– – – – – – F'pakki diretti ta' 5 kg nett jew inqas

1006 30 98 9100

– – – – – – Oħrajn

1006 30 98 9900

1006 40 00

– Ross imkisser

1006 40 00 9000


3.   PRODOTTI PPROĊESSATI MINN ĊEREALI

Kodiċi NM

Deskrizzjoni tal-merkanzija

Il-kodiċi tal-prodott

ex 1102

Dqiq taċ-ċereali apparti minn tal-qamħ jew il-meslin:

 

ex 1102 20

– Dqiq tal-qamħirrum (qamħ):

 

ex 1102 20 10

– – Ta' kontenut ta' xaħam ta' mhux aktar minn 1,5 % bil-piż:

 

– – – Ta' kontenut ta' xaħam ta' mhux aktar minn 1,3 % bil-piż u ta' kontenut tal-fibra mhux maħduma, imsemmija materjal xott, ta' mhux aktar minn 0,8 % bil-piż (2)

1102 20 10 9200

– – – Ta' kontenut ta' xaħam ta' aktar minn 1,3 % iżda mhux aktar minn 1,5 % bil-piż u ta' kontenut tal-fibra mhux maħduma, imsemmija materjal xott, ta' mhux aktar minn 1 % bil-piż (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– – Oħrajn:

 

– – – Ta' kontenut ta' xaħam ta' aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 1,7 % bil-piż u ta' kontenut tal-fibra mhux maħduma, imsemmija materjal xott, ta' mhux aktar minn 1 % bil-piż (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

– Oħrajn:

 

1102 90 10

– – Dqiq tax-xgħir:

 

– – – Ta' kontenut ta' rmied, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 0,9 % bil-piż u ta' kontenut ta' fibra mhux maħduma, imsemmija materjal xott, ta' mhux aktar minn 0,9 % bil-piż

1102 90 10 9100

– – – Oħrajn

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– – Dqiq tal-ħafur:

 

– – – Ta' kontenut ta' rmied, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 2,3 % bil-piż u ta' kontenut ta' fibra mhux maħduma, imsemmija materjal xott, mhux aktar minn 1,8 % bil-piż, ta' kontenut ta' umdità ta' mhux aktar minn 11 % u li l-perossidażi tiegħu virtwalment mhuwiex attivat

1102 90 30 9100

ex 1103

Xgħir u barli mitħun oħxon taċ-ċereali, pasta u gerbub:

 

– Xgħir u barli mitħun oħxon u pasta:

 

ex 1103 13

– – Qamħirrum (qamħ):

 

ex 1103 13 10

– – – Ta' kontenut ta' xaħam ta' mhux aktar minn 1,5 % bil-piż:

 

– – – – Ta' kontenut ta' xaħam, ta' mhux aktar minn 0,9 % bil-piż u kontenut ta' fibra mhux maħduma, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 0,6 % bil-piż li perċentwal minnu ta' mhux aktar minn 30 % jgħaddi minn għarbiel b'apertura ta' 315 mikrometru u li perċentwal minnu ta' mhux aktar minn 5 % jgħaddi minn għarbiel b'apertura ta' 150 mikrometru (3)

1103 13 10 9100

– – – – Ta' kontenut ta' xaħam, ta' aktar minn 0,9 % bil-piż iżda mhux aktar minn 1,3 % bil-piż u kontenut ta' fibra mhux maħduma, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 0,8 % bil-piż li perċentwal minnu ta' mhux aktar minn 30 % jgħaddi minn għarbiel b'apertura ta' 315 mikrometru u li perċentwal minnu ta' mhux aktar minn 5 % jgħaddi minn għarbiel b'apertura ta' 150 mikrometru (3)

1103 13 10 9300

– – – – Ta' kontenut ta' xaħam, ta' aktar minn 1,3 % bil-piż iżda mhux aktar minn 1,5 % bil-piż u kontenut ta' fibra mhux maħduma, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 1,0 % bil-piż li perċentwal minnu ta' mhux aktar minn 30 % jgħaddi minn għarbiel b'apertura ta' 315 mikrometru u li perċentwal minnu ta' mhux aktar minn 5 % jgħaddi minn għarbiel b'apertura ta' 150 mikrometru (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – – Oħrajn:

 

– – – – Ta' kontenut ta' xaħam, ta' aktar minn 1,5 % bil-piż iżda mhux aktar minn 1,7 % bil-piż u kontenut ta' fibra mhux maħduma, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 1 % bil-piż li perċentwal minnu ta' mhux aktar minn 30 % jgħaddi minn għarbiel b'apertura ta' 315 mikrometru u li perċentwal minnu ta' mhux aktar minn 5 % jgħaddi minn għarbiel b'apertura ta' 150 mikrometru (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– – Ta' ċereali oħrajn:

 

1103 19 10

– – – Ta' segala

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

– – – Ta' barli:

 

– – – – Ta' kontenut ta' rmied, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 1 % bil-piż u ta' kontenut ta' fibra mhux maħduma, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 0,9 % bil-piż

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

– – – Ta' ħafur:

 

– – – – Ta' kontenut ta' rmied, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 2,3 % bil-piż u ta' kontenut ta' tegument ta' mhux aktar minn 0,1 %, ta' kontenut ta' umdità mhux aktar minn 11 % u li l-perossidażi tiegħu virtwalment mhuwiex attivat

1103 19 40 9100

ex 1103 20

– Gerbub:

 

1103 20 20

– – Ta' barli

1103 20 20 9000

1103 20 60

– – Ta' qamħ

1103 20 60 9000

ex 1104

Qmuħ taċ-ċereali maħduma mod ieħor (per eżempju, imqaxxrin, irrumblati, imqattgħin rqiq, imfarrkin f'biċċiet tondi, imfella jew mitħuna fi frak oħxon), minbarra ross ta' l-intestatura Nru 1006 ; żerriegħa taċ-ċereali, sħiħa, irrumblata, mqattgħa rqiq jew mitħuna:

 

– Żerriegħa taċ-ċereali rrumblata jew imqattgħa rqiq:

 

ex 1104 12

– – Tal-ħafur:

 

ex 1104 12 90

– – – Imqattgħa rqiq:

 

– – – – Ta' kontenut ta' rmied, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 2,3 % bil-piż u ta' kontenut ta' tegument ta' mhux aktar minn 0,1 %, ta' kontenut ta' umdità mhux aktar minn 12 % u li l-perossidażi tiegħu virtwalment mhuwiex attivat

1104 12 90 9100

– – – – Ta' kontenut ta' rmied, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 2,3 % bil-piż u ta' kontenut ta' tegument ta' aktar minn 0,1 %, iżda mhux aktar minn 1,5 %, ta' kontenut ta' umdità mhux aktar minn 12 % u li l-perossidażi tiegħu virtwalment mhuwiex attivat

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– – Ta' ċereali oħrajn:

 

1104 19 10

– – – Ta' qamħ

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – – Qamħirrum:

 

– – – – Imqatta' rqiq:

 

– – – – – Ta' kontenut ta' xaħam, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 0,9 % bil-piż u ta' kontenut ta' fibra mhux maħduma, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 0,7 % bil-piż (3)

1104 19 50 9110

– – – – – Ta' kontenut ta' xaħam, imsemmi materjal xott, ta' aktar minn 0,9 % iżda mhux aktar minn 1,3 % bil-piż u ta' kontenut ta' fibra mhux maħduma, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 0,8 % bil-piż (3)

1104 19 50 9130

– – – Ta' barli:

 

ex 1104 19 69

– – – – Imqatta' rqiq:

 

– – – – – Ta' kontenut ta' rmied, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 1 % bil-piż u ta' kontenut ta' fibra mhux maħduma, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 0,9 % bil-piż

1104 19 69 9100

– Ħbub oħrajn maħdumin (per ezempju, imqaxxrin, imfarrkin f'biċċiet tondi, imfella jew mitħunin oħxon):

 

ex 1104 22

– – Ta' ħafur:

 

ex 1104 22 20

– – – Imqaxxrin (imfesdaq jew fil-fosdqa)

 

– – – – Ta' kontenut ta' rmied, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 2,3 % bil-piż u ta' kontenut ta' tegument ta' mhux aktar minn 0.5 %, ta' kontenut ta' umdità mhux aktar minn 11 % u li l-perossidażi tiegħu virtwalment mhuwiex attivat skond id-definizjoni mogħtija fl-Anness tar-Regolament (KEE) Nru 821/68 (1)

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

– – – Imqaxxrin u mfella jew mitħunin oħxon (‘Grütze’ jew ‘grutten’):

 

– – – – Ta' kontenut ta' rmied, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 2,3 % bil-piż, u ta' kontenut ta' tegument ta' mhux aktar minn 0,1 %, ta' kontenut ta' umdità mhux aktar minn 11 % u li l-perossidażi tiegħu virtwalment mhuwiex attivat skond id-definizjoni mogħtija fl-Anness tar-Regolament (KEE) Nru 821/68 (1)

1104 22 30 9100

ex 1104 23

– – Qamħirrum (qamħ):

 

ex 1104 23 10

– – – Imqaxxar (imfesdaq jew fil-fosdqa), kemm jekk imfelli jew mitħun oħxon u kemm le:

 

– – – – Ta' kontenut ta' rmied, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 0,9 % bil-piż u ta' kontenut ta' fibra mhux maħdum, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 0,6 % bil-piż (‘Grütze’ jew ‘grutten’) u li jikkorrispondi għad-definizjoni mogħtija fl-Anness tar-Regolament (KEE) Nru 821/68 (1)  (3)

1104 23 10 9100

– – – – Ta' kontenut ta' xaħam, imsemmi materjal xott, ta' aktar minn 0,9 % iżda mhux aktar minn 1,3 % bil-piż u ta' kontenut ta' fibra mhux maħduma, imsemmi materjal xott, mhux aktar minn 0,8 % bil-piż (‘Grütze’ jew ‘grutten’) li jikkorrispondi għad-definizzjoni mogħtija fl-Anness tar-Regolament (KEE) Nru 821/68 (1)  (3)

1104 23 10 9300

1104 29

– – Ta' ċereali oħrajn:

 

– – – Ta' barli:

 

ex 1104 29 01

– – – – Imqaxxar (imfesdaq jew fil-fosdqa):

 

– – – – – Ta' kontenut ta' rmied, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 1 % bil-piż u ta' kontenut ta' fibra mhux maħduma, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 0,9 % bil-piż li jikkorrispondi għad-definizzjoni mogħtija fl-Anness tar-Regolament (KEE) Nru 821/68 (1)

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – – Imqaxxar u mfellel jew mitħun oħxon (‘Grütze’ jew ‘grutten’):

 

– – – – – Ta' kontenut ta' rmied, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 1 % bil-piż u ta' kontenut ta' fibra mhux maħduma, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 0,9 % bil-piż li jikkorrispondi għad-definizzjoni mogħtija fl-Anness tar-Regolament (KEE) Nru 821/68 (1)

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – – Imfarrkin f'biċċiet tondi:

 

– – – – – Ta' kontenut ta' rmied, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 1 % bil-piż (mingħajr terra):

 

– – – – – – L-ewwel kategorija li tikkorrispondi mad-definizzjoni mogħtija fl-Anness tar-Regolament (KEE) Nru 821/68 (1)

1104 29 05 9100

– – – – – Ta' kontenut ta' rmied, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 1 % bil-piż (mingħajr terra):

 

– – – – – – It-tieni kategorija li tikkorrispondi mad-definizzjoni mogħtija fl-Anness tar-Regolament (KEE) Nru 821/68 (1)

1104 29 05 9300

– – – Oħrajn:

 

– – – – Imqaxxar (imfesdaq jew fil-fosdqa), kemm jekk imfellel jew mitħun oħxon u kemm le:

 

ex 1104 29 11

– – – – – Ta' qamħ mhux imfellel jew mitħun oħxon li jikkorrispondi għad-definizzjoni mogħtija fl-Anness tar-Regolament (KEE) Nru 821/68 (1)

1104 29 11 9000

– – – – Mhux maħdum jew mitħun oħxon b'mod ieħor:

 

1104 29 51

– – – – – Tal-qamħ

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – – Tas-segala

1104 29 55 9000

1104 30

– Nibbieta ta' ċereali, sħiħa, irromblata, mqattgħa rqiq jew mitħuna:

 

1104 30 10

– – Tal-qamħ

1104 30 10 9000

1104 30 90

– – Ta' ċereali oħrajn

1104 30 90 9000

1107

Malt, kemm jekk inkaljat jew le:

 

1107 10

– Mhux inkaljat:

 

– – Tal-qamħ

 

1107 10 11

– – – Fil-għamla ta' dqiq

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – – Oħrajn

1107 10 19 9000

– – Oħrajn:

 

1107 10 91

– – – Fil-għamla ta' dqiq

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – – Oħrajn

1107 10 99 9000

1107 20 00

– Inkaljat

1107 20 00 9000

ex 1108

Lamtu; inulina:

 

– Lamtu (4):

 

ex 1108 11 00

– – Lamtu tal-qamħ:

 

– – – Ta' kontenut ta' materjal xott ta' mhux anqas minn 87 % u ta' purità fil-materjal xott ta' mhux anqas minn 97 %

1108 11 00 9200

– – – Ta' kontenut ta' materjal xott ta' mhux anqas minn 84 % iżda inqas minn 87 % u ta' purità fil-materjal xott ta' mhux anqas minn 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– – Lamtu tal-qamħirrum (qamħ):

 

– – – Ta' kontenut ta' materjal xott ta' mhux anqas minn 87 % u ta' purità fil-materjal xott ta' mhux anqas minn 97 %

1108 12 00 9200

– – – Ta' kontenut ta' materjal xott ta' mhux anqas minn 84 % iżda inqas minn 87 % u ta' purità fil-materjal xott ta' mhux anqas minn 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– – Lamtu tal-patata:

 

– – – Ta' kontenut ta' materjal xott ta' mhux anqas minn 80 % u ta' purità fil-materjal xott ta' mhux anqas minn 97 %

1108 13 00 9200

– – – Ta' kontenut ta' materjal xott ta' mhux anqas minn 77 % iżda inqas minn 80 % u ta' purità fil-materjal xott ta' mhux anqas minn 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– – Lamti oħra:

 

ex 1108 19 10

– – – Lamtu tar-ross:

 

– – – – Ta' kontenut ta' materjal xott ta' mhux anqas minn 87 % u ta' purità fil-materjal xott ta' mhux anqas minn 97 %

1108 19 10 9200

– – – – Ta' kontenut ta' materjal xott ta' mhux anqas minn 84 % iżda inqas minn 87 % u ta' purità fil-materjal xott ta' mhux anqas minn 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Glutina tal-qamħ, sew jekk niexef sew jekk le:

 

– Glutina tal-qamħ imnixxef, ta' kontenut ta' proteina, imsemmi materjal xott, ta' 82 % jew aktar bil-piż (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Zokkrijiet oħrajn, inkluż lattosju, maltosju, glukows u fruktows, f’forma solida; ġuleppijiet taz-zokkor li fihom ma jkunx miżjudin ħwawar u materjal li jagħti l-kulur; għasel artifiċjali kemm jekk imħallat ma' għasel naturali kif ukoll jekk le; karamella:

 

ex 1702 30

– Glukows u ġulepp tal-glukows, li ma fihomx il-fruktows jew fihom fl-istat xott anqas minn 20 % skond il-piż fruktows:

 

– – Oħrajn:

 

1702 30 50

– – – F'forma ta’ trab abjad kristallin, mgħaqqad jew le

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – – Oħrajn (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

– Glukows u ġulepp tal-glukows li fihom fl-istat xott, għallinqas 20 % iżda inqas minn 50 % tal-piż tal-fruktows, ħlief zokkor maqlub (invert):

 

1702 40 90

– – Oħrajn (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

– Oħrajn, inklużi zokkor maqlub (invert) u zokkor u taħlit ta' ġulepp taz-zokkor li fihom fl-istat xott 50 % tal-piż fruktows:

 

1702 90 50

– – Maltodestrina u ġulepp tal-maltodestrina:

 

– – – Maltodestrina, f'forma ta’ solidu abjad, mgħaqqad jew le

1702 90 50 9100

– – – Oħrajn (6)

1702 90 50 9900

– – Karamella:

 

– – – Oħrajn:

 

1702 90 75

– – – – F'forma ta’ trab, mgħaqqad jew le

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – – Oħrajn

1702 90 79 9000

2106

Preparazzjonijiet ta’ l-ikel li mhumiex speċifikati jew inklużi band'oħra:

 

ex 2106 90

– Oħrajn:

 

– – Ġuleppijiet taz-zokkor imħawrin jew ikkuluriti:

 

– – – Oħrajn:

 

2106 90 55

– – – – Ġulepp tal-glukows u xiropp tal-maltodestrina (6)

2106 90 55 9000


4.   Għalf għall-annimali kompost b'bażi ta' ċereali

Kodiċi NM

Deskrizzjoni tal-merkanzija

Il-kodiċi tal-prodott

2309

Preparazzjonijiet ta' tip użat f'għalf ta’ l-annimali (7):

 

ex 2309 10

– Ikel jew għall-klieb jew għall-qtates, ippreżentat għall-bejgħ bl-imnut:

 

– – Li fih lamtu, glukows, ġulepp tal-glukows, maltodestrina jew ġulepp tal-maltodestrina tas-subtitli 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 u 2106 90 55 jew prodotti ta' ħalib:

 

– – – Li fih lamtu, glukows, ġulepp tal-glukows, maltodestrina jew il-ġulepp tal-maltodestrina:

 

– – – – Li ma fihx lamtu, jew li fih lamtu 10 % jew inqas bil-piż (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – – Mingħajr prodotti ta' ħalib jew li fih inqas minn 10 %, bil-piż minn dawn il-prodotti

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – – Fih mhux inqas minn 10 % iżda inqas minn 50 % tal-piż prodotti ta' ħalib

2309 10 13 9000

– – – – Li fih aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 30 % bil-piż lamtu (8):

 

2309 10 31

– – – – – Ma fihx prodotti ta' ħalib jew fih inqas minn 10 % tal-piż ta’ dawn il-prodotti.

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – – Fih mhux inqas minn 10 % iżda inqas minn 50 % tal-piż prodotti ta' ħalib

2309 10 33 9000

– – – – Fih aktar minn 30 % tal-piż lamtu (8):

 

2309 10 51

– – – – – Ma fihx prodotti ta' ħalib jew fih inqas minn 10 % tal-piż ta’ dawn il-prodotti.

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – – Fih mhux inqas minn 10 % iżda inqas minn 50 % tal-piż prodotti ta' ħalib

2309 10 53 9000

ex 2309 90

– Oħrajn:

 

– – Oħrajn, inklużi taħlitiet lesti:

 

– – – Li fih lamtu, il-glukows, ġulepp tal-glukows, maltodestrina jew ġulepp tal-maltodestrina ta' subtitli 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 u 2106 90 55 jew prodotti ta' ħalib:

 

– – – – Li fih lamtu, glukows, ġulepp tal-glukows, maltodestrina jew ġulepp tal-maltodestrina:

 

– – – – – Li ma fihx lamtu jew li fih 10 % jew anqas tal-piż lamtu (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – – Ma fihx prodotti ta' ħalib jew fih anqas minn 10 % tal-piż ta' dawn il-prodotti.

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – – Fih mhux inqas minn 10 % iżda inqas minn 50 % tal-piż prodotti ta' ħalib

2309 90 33 9000

– – – – – Fih aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 30 % tal-piż lamtu (8):

 

2309 90 41

– – – – – – Ma fihx prodotti ta' ħalib jew fih anqas minn 10 % tal-piż ta' dawn il-prodotti

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – – Fih mhux inqas minn 10 % iżda inqas minn 50 % tal-piż prodotti ta' ħalib

2309 90 43 9000

– – – – – Fih aktar minn 30 % tal-piż lamtu (8):

 

2309 90 51

– – – – – – Ma fihx prodotti ta' ħalib jew fih anqas minn 10 % tal-piż ta' dawn il-prodotti.

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – – Fih mhux inqas minn 10 % iżda inqas minn 50 % tal-piż prodotti ta' ħalib

2309 90 53 9000


5.   Ċanga u vitella

Kodiċi NM

Deskrizzjoni tal-merkanzija

Il-kodiċi tal-prodott

ex 0102

Bovini ħajjin:

 

ex 0102 10

– Annimali ta’ razza pura għat-tnissil:

 

ex 0102 10 10

– – Għoġġiela (bovini nisa li qatt ma welldu):

 

– – – Li juru piż ħajjin ugwali għal jew aktar minn 250 kg:

 

– – – – Ta' età sa 30 xahar

0102 10 10 9140

– – – – Oħrajn

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

– – Baqar:

 

– – – Li juru piż ħajjin ugwali għal jew aktar minn 250 kg:

 

– – – – Ta' età sa 30 xahar

0102 10 30 9140

– – – – Oħrajn

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

– – Oħrajn:

 

– – – Li juru piż ħajjin ugwali għal jew aktar minn 300 kg

0102 10 90 9120

ex 0102 90

– Oħrajn:

 

– – Speċijiet domestiċi:

 

– – – Li jiżnu iżjed minn 160 kg iżda mhux iżjed minn 300 kg:

 

ex 0102 90 41

– – – – Għall-qatla:

 

– – – – – Li jiżnu mhux iżjed minn 220 kg

0102 90 41 9100

– – – Li jiżnu mhux iżjed minn 300 kg:

 

– – – – Għoġġiela (bovini nisa li qatt ma welldu):

 

0102 90 51

– – – – – Għall-qatla

0102 90 51 9000

0102 90 59

– – – – – Oħrajn

0102 90 59 9000

– – – – Baqar:

 

0102 90 61

– – – – – Għall-qatla

0102 90 61 9000

0102 90 69

– – – – – Oħrajn

0102 90 69 9000

– – – – Oħrajn:

 

0102 90 71

– – – – – Għall-qatla

0102 90 71 9000

0102 90 79

– – – – – Oħrajn

0102 90 79 9000

0201

Laħam ta' bovini, frisk u ffriżżat:

 

0201 10 00

– Karkassi u nofs karkassi:

 

– – Il-parti ta' quddiem ta' karkassa jew ta' nofs karkassa li jkun fiha l-għadam kollu, il-parti mgħaddma, l-għonq u l-ispalel iżda li jkollhom aktar minn 10 kustilji:

 

– – – Minn bovini rġiel adulti (10)

0201 10 00 9110

– – – Oħrajn

0201 10 00 9120

– – Oħrajn:

 

– – – Minn bovini rġiel adulti (10)

0201 10 00 9130

– – – Oħrajn

0201 10 00 9140

0201 20

– Qagħtat oħrajn bl-għadam magħhom:

 

0201 20 20

– – Kwarti ‘ikkumpensati’:

 

– – – Minn bovini rġiel adulti (10)

0201 20 20 9110

– – – Oħrajn

0201 20 20 9120

0201 20 30

– – Il-kwarti ta' quddiem separati jew mhux separati:

 

– – – Minn bovini rġiel adulti (10)

0201 20 30 9110

– – – Oħrajn

0201 20 30 9120

0201 20 50

– – Il-kwarti ta' wara separati jew mhux separati:

 

– – – B'massimu ta' tmien kustilji jew tmien pari kustilji:

 

– – – – Minn bovini rġiel adulti (10)

0201 20 50 9110

– – – – Oħrajn

0201 20 50 9120

– – – B'aktar minn tmien kustilji jew tmien pari kustilji:

 

– – – – Minn bovini rġiel adulti (10)

0201 20 50 9130

– – – – Oħrajn

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– – Oħrajn:

 

– – – Il-piż ta' għadam ta' mhux aktar minn terz tal-piż tal-qatgħa

0201 20 90 9700

0201 30 00

– Mingħajr għadma:

 

– – Qatgħat bla għadma esportati lejn l-Istati Uniti ta' l-Amerika skond il-kundizzjonijiet stabbiliti bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1643/2006 (12) jew lejn il-Kanada skond il-kundizzjonijiet stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 1041/2008 (13)

0201 30 00 9050

– – Qatgħat bla għadma, inkluż ikkapuljat, b'kontenut medju ta' laħam dgħif tal-bovini (eskluż ix-xaħam) ta' 78 % jew aktar (15)

0201 30 00 9060

– – Oħrajn, kull biċċa mgeżwra individwalment b'kontenut medju ta' laħam dgħif tal-bovini (eskluż ix-xaħam) ta' 55 % jew aktar (15):

 

– – – mill-kwarti ta' wara ta' bovini rġiel adulti b'massimu ta' tmien kustilji jew tmien pari kustilji, b'qatgħa dritta jew b'qatgħa ‘Pistola’ (11)

0201 30 00 9100

– – – minn kwarti ta' quddiem separati jew mhux separati ta' bovini rġiel adulti, b'qatgħa dritta jew b'qatgħa ‘Pistola’ (11)

0201 30 00 9120

– – Oħrajn

0201 30 00 9140

ex 0202

Laħam tal-bovini, iffriżat:

 

0202 10 00

– Karkassi u nofs karkassi:

 

– – Il-parti ta' quddiem ta' karkassa jew ta' nofs karkassa li jkun fiha l-għadam kollu, il-parti mgħaddma, l-għonq u l-ispalel iżda b'aktar minn 10 kustilji

0202 10 00 9100

– – Oħrajn

0202 10 00 9900

ex 0202 20

– Qagħtat oħrajn, bl-għadam magħhom:

 

0202 20 10

– – Kwarti ‘ikkumpensati’

0202 20 10 9000

0202 20 30

– – Il-kwarti ta' quddiem separati jew mhux separati

0202 20 30 9000

0202 20 50

– – Il-kwarti ta' wara separati jew mhux separati:

 

– – – B'massimu ta' tmien kustilji jew tmien pari kustilji

0202 20 50 9100

– – – B'aktar minn tmien kustilji jew tmien pari kustilji

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– – Oħrajn:

 

– – – Il-piż ta' għadam ta' mhux aktar minn terz tal-piż tal-qatgħa

0202 20 90 9100

0202 30

– Mingħajr għadam:

 

0202 30 90

– – Oħrajn:

 

– – – Qatgħat mingħajr għadam esportati lejn l-Istati Uniti ta' l-Amerika skond il-kundizzjonijiet stabbiliti bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1643/2006 (12) jew lejn il-Kanada skond il-kundizzjonijiet stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 1041/2008 (13)

0202 30 90 9100

– – – Qatgħat bla għadma, inkluż ikkapuljat, b'kontenut medju ta' laħam dgħif tal-bovini (eskluż ix-xaħam) ta' 78 % jew aktar (15)

0202 30 90 9200

– – – Oħrajn

0202 30 90 9900

0206

Il-ġewwieni li jittiekel tal-bovini, majjali, mogħoż, żwiemel, ħmir jew bgħula, frisk, imkessaħ jew iffriżat:

 

0206 10

– Ta' laħam tal-bovini, frisk u imkessaħ:

 

– – Oħrajn:

 

0206 10 95

– – – Falda ħoxna u falda rqiqa

0206 10 95 9000

– Ta' laħam tal-bovini, iffriżat:

 

0206 29

– – Oħrajn:

 

– – – Oħrajn:

 

0206 29 91

– – – – Falda ħoxna u falda rqiqa

0206 29 91 9000

ex 0210

Laħam u ġewwieni li jittiekel, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew iffumigat; dqiq u pasti mil-laħam u mill-ġewwieni li jittieklu:

 

ex 0210 20

– Laħam tal-bovini:

 

ex 0210 20 90

– – Mingħajr għadma:

 

– – – Immellaħ u mnixxef

0210 20 90 9100

ex 1602

Laħam ieħor ippreparat jew ippriżervat, ġewwieni jew demm:

 

ex 1602 50

– Tal-bovini:

 

– – Oħrajn:

 

ex 1602 50 31

– – – Bulubif (corned beef) f’kontenituri ertajt; li ma fihx laħam ħlief dak ta' l-ispeċi tal-bovini:

 

– – – – Bi proporzjoni ta' kollaġen/proteina ta' mhux aktar minn 0,35 (16) u li fih bil-piż il-perċentwali li ġejjin ta' laħmijiet tal-bovini (eskluż il-ġewwieni u x-xaħam):

 

– – – – – 90 % jew aktar:

 

– – – – – – Prodotti li jikkonformaw mal-kundizzjonijiet stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 1731/2006 (14)

1602 50 31 9125

– – – – – 80 % jew aktar, iżda anqas minn 90 %:

 

– – – – – – Prodotti li jikkonformaw mal-kundizzjonijiet stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 1731/2006 (14)

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – – Oħrajn, f'kontenituri ertajt:

 

– – – – Li ma fihx laħam ħlief dak ta' l-ispeċi tal-bovini:

 

– – – – – – Bi proporzjoni ta' kollaġen/proteina ta' mhux aktar minn 0,35 (16) u li fih bil-piż il-perċentwali li ġejjin ta' laħmijiet tal-bovini (eskluż il-ġewwieni u x-xaħam):

 

– – – – – – 90 % jew aktar:

 

– – – – – – – Prodotti li jikkonformaw mal-kundizzjonijiet stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 1731/2006 (14)

1602 50 95 9125

– – – – – – 80 % jew aktar, iżda anqas minn 90 %:

 

– – – – – – – Prodotti li jikkonformaw mal-kundizzjonijiet stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 1731/2006 (14)

1602 50 95 9325


6.   Laħam tal-majjal

Kodiċi NM

Deskrizzjoni tal-merkanzija

Il-kodiċi tal-prodott

ex 0103

Majjal ħaj:

 

– Oħrajn:

 

ex 0103 91

– – Piż anqas minn 50 kg:

 

0103 91 10

– – – Speċijiet domestiċi

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– – Ta' piż ta' 50 kg jew aktar:

 

– – – Speċijiet domestiċi:

 

0103 92 19

– – – – Oħrajn

0103 92 19 9000

ex 0203

Laħam tal-majjal, frisk, imkessaħ jew iffriżat:

 

– Frisk jew imkessaħ:

 

ex 0203 11

– – Karkassi u nofs karkassi:

 

0203 11 10

– – – Ta' majjali domestiċi (28)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– – Ġarretti, spalel u qatgħat tagħhom bil-għadma:

 

– – – Ta' majjal domestiku:

 

ex 0203 12 11

– – – – Saqajn u qatgħat tagħhom:

 

– – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 25 % bil-piż

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – – Saqajn u qatgħat tagħhom (29):

 

– – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 25 % bil-piż

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– – Oħrajn:

 

– – – Ta' majjal domestiku:

 

ex 0203 19 11

– – – – Truf ta' quddiem u qatgħat tagħhom (30):

 

– – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 25 % bil-piż

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – – Flett u qatgħat tiegħu, bil-għadma:

 

– – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 25 % bil-piż

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – – Żquq (streaky) u l-qatgħat tagħhom:

 

– – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 15 % bil-piż

0203 19 15 9100

– – – – Oħrajn:

 

ex 0203 19 55

– – – – – Mingħajr għadma:

 

– – – – – – Saqajn, truf ta' quddiem, spalel jew flettijiet, u qatgħat tagħhom (17)  (27)  (29)  (30)  (31)

0203 19 55 9110

– – – – – – Żquq, u qatgħat tagħhom, b'kontenut totali ta' qarguċa ta' anqas minn 15 % bil-piż (17)  (27)

0203 19 55 9310

– Iffriżat:

 

ex 0203 21

– – Karkassi u nofs karkassi:

 

0203 21 10

– – – Ta' majjal domestiku (28)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– – Ġarretti, spalel u qatgħat tagħhom, bil-għadma:

 

– – – Ta' majjal domestiku:

 

ex 0203 22 11

– – – – Ġarretti u qatgħat tagħhom:

 

– – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 25 % bil-piż

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – – Spalel u qatgħat tagħhom (29):

 

– – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 25 % bil-piż

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– – Oħrajn:

 

– – – Ta' majjal domestiku:

 

ex 0203 29 11

– – – – Truf ta' quddiem u qatgħat tagħhom (30):

 

– – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 25 % bil-piż

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – – Flett u qatgħat tiegħu, bil-għadma:

 

– – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 25 % bil-piż

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – – Żquq (streaky) u qatgħat tagħhom:

 

– – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 15 % bil-piż

0203 29 15 9100

– – – – Oħrajn:

 

ex 0203 29 55

– – – – – Mingħajr għadma:

 

– – – – – – Saqajn, truf ta' quddiem, spalel u qatgħat tagħhom (17)  (29)  (30)  (31)  (32)

0203 29 55 9110

ex 0210

Laħam u ġewwieni li jittiekel, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew iffumigat; dqiq u pasti mil-laħam u mill-ġewwieni li jittieklu:

 

– Laħam tal-majjal:

 

ex 0210 11

– – Ġarretti, spalel u qatgħat tagħhom, bil-għadma:

 

– – – Ta' majjal domestiku:

 

– – – – Immellħin jew fis-salmura:

 

ex 0210 11 11

– – – – – Ġarretti u qatgħat tagħhom:

 

– – – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 25 % bil-piż

0210 11 11 9100

– – – – Imnixxfin jew iffumigati

 

ex 0210 11 31

– – – – – Ġarretti u qatgħat tagħhom:

 

– – – – – – ‘Prosciutto di Parma’, ‘Prosciutto di San Daniele (18):

 

– – – – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 25 % bil-piż

0210 11 31 9110

– – – – – – Oħrajn:

 

– – – – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 25 % bil-piż

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– – Żquq (streaky) u qatgħat tagħhom:

 

– – – Ta' majjal domestiku:

 

ex 0210 12 11

– – – – Immellħin jew fis-salmura:

 

– – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 15 % bil-piż

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – – Imnixxfin jew iffumigati:

 

– – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 15 % bil-piż

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– – Oħrajn:

 

– – – Ta' majjal domestiku:

 

– – – – Immellħin jew fis-salmura:

 

ex 0210 19 40

– – – – – Flettijiet u qatgħat tagħhom:

 

– – – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 25 bil-piż

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – – Oħrajn:

 

– – – – – – Mingħajr għadma:

 

– – – – – – – Ġarretti, truf ta' quddiem, spalel jew flettijiet, u qatgħat tagħhom (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – – Żquq u qatgħat tagħhom, mingħajr il-ġilda (17):

 

– – – – – – – – B'kontenut totali ta' qarguċa ta' anqas minn 15 % bil-piż

0210 19 50 9310

– – – – Imnixxfin jew iffumigati:

 

– – – – – Oħrajn:

 

ex 0210 19 81

– – – – – – Mingħajr għadam:

 

– – – – – – – ‘Prosciutto di Parma’, ‘Prosciutto di San Daniele’ u qatgħat tagħhom (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – – Ġarretti, truf ta' quddiem, spalel jew flettijiet, u qatgħat tagħhom (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Zalzett u prodotti simili, ta' laħam, fdal tal-laħam jew demm; preparazzjonijiet ta' l-ikel ibbażati fuq dawn il-prodotti:

 

– Oħrajn (24):

 

1601 00 91

– – Zalzett, niexef jew biex jinfirex, nej (20)  (22):

 

– – – Li ma fihomx laħam jew fdal tal-laħam tat-tjur

1601 00 91 9120

– – – Oħrajn

1601 00 91 9190

1601 00 99

– – Oħrajn (19)  (22):

 

– – – Li ma fihomx laħam jew fdal tal-laħam tat-tjur

1601 00 99 9110

– – – Oħrajn

1601 00 99 9190

ex 1602

Laħam ieħor ippreparat jew ippriżervat, fdal tal-laħam jew demm:

 

– Tal-majjal:

 

ex 1602 41

– – Ġarretti u qatgħat tagħhom:

 

ex 1602 41 10

– – – Ta' majjal domestiku (23):

 

– – – – Imsajrin, li fihom 80 % jew aktar tal-piż laħam u xaħam (24)  (25):

 

– – – – – F'pakki diretti ta' piż nett ta' 1 kg jew aktar (33)

1602 41 10 9110

– – – – – F'pakki diretti ta' piż nett ta' anqas minn 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– – Spalel u qatgħat tagħhom:

 

ex 1602 42 10

– – – Ta' majjal domestiku (23):

 

– – – – Imsajrin, li fihom bil-piż 80 % jew aktar ta' laħam u xaħam (24)  (25):

 

– – – – – F'pakki diretti ta' piż nett ta' 1 kg jew aktar (34)

1602 42 10 9110

– – – – – F'pakki diretti ta' piż nett ta' anqas minn 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– – Oħrajn, inkluż taħlit:

 

– – – Ta' majjal domestiku:

 

– – – – Li fihom 80 % jew aktar tal-piż laħam jew fdal tal-laħam, ta' kull tip, inklużi xaħmijiet ta' kull tip u oriġni:

 

ex 1602 49 19

– – – – – Oħrajn (23)  (26):

 

– – – – – – Imsajrin, li fihom 80 % jew aktar tal-piż laħam u xaħam (24)  (25):

 

– – – – – – – Li ma fihomx laħam jew fdal tal-laħam tat-tjur:

 

– – – – – – – – Li fihom prodott kompost minn biċċiet ta' laħam muskulari li jintgħarfu sew li, minħabba l-qies tagħhom ma jintgħarfux li ttieħdu minn ġarretti, spalel, flettijiet jew għenuq, flimkien ma' partiċelli żgħar ta' xaħam viżibbli u kwantitajiet żgħar ta' depożiti ta' jelly

1602 49 19 9130


7.   Laħam tat-tjur

Kodiċi NM

Deskrizzjoni tal-merkanzija

Il-kodiċi tal-prodott

ex 0105

Tjur ħajjin, jiġifieri, tjur ta' l-ispeċi Gallus domesticus, papri, wiżż, dundjani u farawni::

 

– Li ma jiżnux iżjed minn 185 g:

 

0105 11

– – Tajr ta' l-ispeċi Gallus domesticus:

 

– – – Flieles nisa nanniet u ġenituri

 

0105 11 11

– – – – Irjus għall-bajd

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – – Oħrajn

0105 11 19 9000

– – – Oħrajn:

 

0105 11 91

– – – – Irjus għall-bajd

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – – Oħrajn

0105 11 99 9000

0105 12 00

– – Dundjani

0105 12 00 9000

ex 0105 19

– – Oħrajn:

 

0105 19 20

– – – Wiżż

0105 19 20 9000

ex 0207

Laħam u fdal tal-laħam li jittiekel, taħt it-titlu tat-tjur Nru 0105 , frisk, imkessaħ jew iffriżat

 

– Tajr ta' l-ispeċi Gallus domesticus:

 

ex 0207 12

– – Mhux maqtugħ f'biċċiet, iffriżat:

 

ex 0207 12 10

– – – Imnittfa u msewwija, mingħajr idejn u saqajn imma bl-għenuq, il-qlub, il-fwied u l-qnieżaħ, magħrufa bħala ‘70 % tiġieġ’:

 

– – – – Bi truf ta' l-isternu, wriek u qasab kompletament mgħaddma

 

– – – – Oħrajn

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – – Imnittfa u msewwija, mingħajr idejn u saqajn u mingħajr l-għenuq, il-qlub, il-fwied u l-qnieżaħ, magħrufa bħala ‘65 % tiġieġ’, jew ippreżentati mod ieħor:

 

– – – – «65 % tiġieġ»:

 

– – – – – Bi truf ta' l-isternu, wriek u qasab kompletament mgħaddma

 

– – – – – Oħrajn

0207 12 90 9190

– – – – Tjur ta' l-ispeċi Gallus domesticus, imnittfa u msewwija, mingħajr idejn u saqajn imma bl-għenuq, il-qlub, il-fwied u l-qnieżaħ f'kompożizzjoni irregolari:

 

– – – – – Tjur ta' l-ispeċi Gallus domesticus, bi truf ta' l-isternu, wriek u qasab kompletament mgħaddma

 

– – – – – Oħrajn

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– – Qatgħat u ġewwieni, iffriżati:

 

– – – Qatgħat:

 

– – – – Bl-għadam fih:

 

ex 0207 14 20

– – – – – Nofsijiet jew kwarti:

 

– – – – – – Ta' tjur ta' l-ispeċi Gallus domesticus bi truf ta' l-isternu, wriek u qasab kompletament mgħaddma

 

– – – – – – Oħrajn

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – – Saqajn u qatgħat tagħhom:

 

– – – – – – Ta' tjur ta' l-ispeċi Gallus domesticus bi truf ta' l-isternu, wriek u qasab kompletament mgħaddma

 

– – – – – – Oħrajn

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – – Oħrajn:

 

– – – – – – Nofsijiet jew kwarti mingħajr biċċiet tad-denb:

 

– – – – – – – Ta' tjur ta' l-ispeċi Gallus domesticus bi truf ta' l-isternu, wriek u qasab kompletament mgħaddma

 

– – – – – – – Oħrajn

0207 14 70 9190

– – – – – – Qatgħat li jikkonsistu f'sieq jew parti minn sieq u parti mid-daħar fejn il-piż tad-dahar ma jaqbiżx 25 % tal-piż totali

 

– – – – – – – Ta' tjur ta' l-ispeċi Gallus domesticus bi truf ta' l-isternu, wriek u qasab kompletament mgħaddma

 

– – – – – – – Oħrajn

0207 14 70 9290

– Ta' dundjani:

 

0207 25

– – Mhux maqtugħ f'biċċiet, iffriżat:

 

0207 25 10

– – – Imnittfa u mnaddfa, mingħajr idejn u saqajn imma bl-għenuq, il-qlub, il-fwied u l-qnieżaħ, magħrufa bħala ‘80 % dundjani’

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – – Imnittfa u mnaddfa, mingħajr idejn u saqajn u mingħajr l-għenuq, il-qlub, il-fwied u l-qnieżaħ, magħrufa bħala ‘73 % dundjani’, jew ippreżentati mod ieħor:

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– – Qatgħat u ġewwieni, iffriżati:

 

– – – Qatgħat:

 

ex 0207 27 10

– – – – Mingħajr għadma:

 

– – – – – Laħam omoġenizzat, inkluż laħam irkuprat mekkanikament

 

– – – – – Oħrajn :

 

– – – – – – Ħlief il-biċċiet tad-denb

0207 27 10 9990

– – – – Bl-għadam fih:

 

– – – – – Saqajn u qatgħat tagħhom:

 

0207 27 60

– – – – – – Koxox tad-dundjan u qatgħat tagħhom

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – – Oħrajn

0207 27 70 9000


8.   Bajd

Kodiċi NM

Deskrizzjoni tal-merkanzija

Il-kodiċi tal-prodott

ex 0407 00

Bajd tat-tjur, fil-qoxra, frisk, ippreżervat jew imsajjar:

 

– Ta' tjur:

 

– – Għat-tifqis (35):

 

0407 00 11

– – – Ta' dundjani jew wiżż

0407 00 11 9000

0407 00 19

– – – Oħrajn

0407 00 19 9000

0407 00 30

– – Oħrajn

0407 00 30 9000

0408

Bajd tat-tjur, mhux fil-qoxra, u isfra tal-bajd, frisk, imnixxef, imsajjar bil-fwar jew bit-tgħolija, iffurmat, iffriżat jew ippreżervat mod ieħor, kemm biż-żieda taz-zokkor jew materjal ieħor li jagħmel ħelu jew le:

 

– L-isfra tal-bajd:

 

ex 0408 11

– – Imnixxef:

 

ex 0408 11 80

– – – Oħrajn:

 

– – – – Tajjeb għall-konsum uman

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– – Oħrajn:

 

– – – Oħrajn:

 

ex 0408 19 81

– – – – Likwidu:

 

– – – – – tajjeb għall-konsum uman

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – – Oħrajn, inkluż iffriżati:

 

– – – – – Tajjeb għall-konsum uman

0408 19 89 9100

– Oħrajn:

 

ex 0408 91

– – Imnixxef:

 

ex 0408 91 80

– – – Oħrajn:

 

– – – – Tajjeb għall-konsum uman

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– – Oħrajn:

 

ex 0408 99 80

– – – Oħrajn:

 

– – – – Tajjeb għall-konsum uman

0408 99 80 9100

9.   Ħalib u prodotti tal-ħalib

Kodici NM

Deskrizzjoni tal-merkanzija

Il-kodiċi tal-prodott

0401

Ħalib u krema, mhux ikkonċentrati u mingħajr iż-żieda ta' zokkor miżjud jew xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu (50):

 

0401 10

– B'kontenut ta' xaħam, bil-piż mhux aktar minn 1 %:

 

0401 10 10

– – F'pakki diretti ta' kontenut nett mhux aktar minn 2 litri

0401 10 10 9000

0401 10 90

– – Oħrajn

0401 10 90 9000

0401 20

– B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, aktar minn 1 % iżda mhux aktar minn 6 %:

 

– – Mhux aktar minn 3 %:

 

0401 20 11

– – – F'pakki diretti ta' kontenut nett mhux aktar minn 2 litri:

 

– – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 1,5 %:

0401 20 11 9100

– – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, aktar minn 1,5 %

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – – Oħrajn:

 

– – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 1,5 %

0401 20 19 9100

– – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, aktar minn 1,5 %

0401 20 19 9500

– – Aktar minn 3 %:

 

0401 20 91

– – – F'pakki diretti ta' kontenut nett mhux aktar minn 2 litri

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – – Oħrajn

0401 20 99 9000

0401 30

– B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, aktar minn 6 %:

 

– – Mhux aktar minn 21 %:

 

0401 30 11

– – – F'pakki diretti ta' kontenut nett mhux aktar minn 2 litri:

 

– – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż:

 

– – – – – Aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 17 %

0401 30 11 9400

– – – – – Aktar minn 17 %

0401 30 11 9700

0401 30 19

– – – Oħrajn:

 

– – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, aktar minn 17 %

0401 30 19 9700

– – Aktar minn 21 % iżda mhux aktar minn 45 %:

 

0401 30 31

– – – F'pakki diretti ta' kontenut nett mhux aktar minn 2 litri:

 

– – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż:

 

– – – – – Mhux aktar minn 35 %

0401 30 31 9100

– – – – – Aktar minn 35 % iżda mhux aktar minn 39 %

0401 30 31 9400

– – – – – Aktar minn 39 %

0401 30 31 9700

0401 30 39

– – – Oħrajn:

 

– – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż:

 

– – – – – Mhux aktar minn 35 %

0401 30 39 9100

– – – – – Aktar minn 35 % iżda mhux aktar minn 39 %

0401 30 39 9400

– – – – – Aktar minn 39 %

0401 30 39 9700

– – Aktar minn 45 %:

 

0401 30 91

– – – F'pakki diretti ta' kontenut nett mhux aktar minn 2 litri:

 

– – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż:

 

– – – – – Mhux aktar minn 68 %

0401 30 91 9100

– – – – – Aktar minn 68 %

0401 30 91 9500

0401 30 99

– – – Oħrajn:

 

– – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż:

 

– – – – – Mhux aktar minn 68 %

0401 30 99 9100

– – – – – Aktar minn 68 %

0401 30 99 9500

0402

Ħalib u krema, ikkonċentrati jew fihom iż-żieda ta' zokkor miżjud jew xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu (43):

 

ex 0402 10

– Fi trab, granuli jew forom oħra solidi, b'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 1,5 % (46):

 

– – Li ma jkunx fihom zokkor jew xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu (48):

 

0402 10 11

– – – F'pakki diretti ta' kontenut nett mhux aktar minn 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – – Oħrajn

0402 10 19 9000

– – Oħrajn (49):

 

0402 10 91

– – – F'pakki diretti ta' kontenut nett mhux aktar minn 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – – Oħrajn

0402 10 99 9000

– Fi trab, granuli jew forom oħra solidi, b'kontenut ta' xaħam, bil-piż, aktar minn 1,5 % (46):

 

ex 0402 21

– – Mingħajr iż-żieda ta' zokkor miżjud jew xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu (48):

 

– – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 27 %:

 

0402 21 11

– – – – F'pakki diretti ta' kontenut nett mhux aktar minn 2,5 kg:

 

– – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż:

 

– – – – – – Mhux aktar minn 11 %

0402 21 11 9200

– – – – – – Aktar minn 11 % iżda mhux aktar minn 17 %

0402 21 11 9300

– – – – – – Aktar minn 17 %, iżda mhux aktar minn 25 %

0402 21 11 9500

– – – – – – Aktar minn 25 %

0402 21 11 9900

– – – – Oħrajn:

 

0402 21 17

– – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 11 %

0402 21 17 9000

0402 21 19

– – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, aktar minn 11 % iżda mhux aktar minn 27 %:

 

– – – – – – Mhux aktar minn 17 %

0402 21 19 9300

– – – – – – Aktar minn 17 % iżda mhux aktar minn 25 %

0402 21 19 9500

– – – – – – Aktar minn 25 %

0402 21 19 9900

– – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, aktar minn 27 %:

 

0402 21 91

– – – – F'pakki diretti ta' kontenut nett mhux aktar minn 2,5 kg:

 

– – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż:

 

– – – – – – Mhux aktar minn 28 %

0402 21 91 9100

– – – – – – Aktar minn 28 % iżda mhux aktar minn 29 %

0402 21 91 9200

– – – – – – Aktar minn 29 % iżda mhux aktar minn 45 %

0402 21 91 9350

– – – – – – Aktar minn 45 %

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – – Oħrajn:

 

– – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż:

 

– – – – – – Mhux aktar minn 28 %

0402 21 99 9100

– – – – – – Aktar minn 28 % iżda mhux aktar minn 29 %

0402 21 99 9200

– – – – – – Aktar minn 29 % iżda mhux aktar minn 41 %

0402 21 99 9300

– – – – – – Aktar minn 41 % iżda mhux aktar minn 45 %

0402 21 99 9400

– – – – – – Aktar minn 45 % iżda mhux aktar minn 59 %

0402 21 99 9500

– – – – – – Aktar minn 59 % iżda mhux aktar minn 69 %

0402 21 99 9600

– – – – – – Aktar minn 69 % iżda mhux aktar minn 79 %

0402 21 99 9700

– – – – – – Aktar minn 79 %

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– – Oħrajn (49):

 

– – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 27 %:

 

– – – – Oħrajn:

 

0402 29 15

– – – – – F'pakki diretti ta' kontenut nett mhux aktar minn 2,5 kg:

 

– – – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż:

 

– – – – – – – Mhux aktar minn 11 %

0402 29 15 9200

– – – – – – – Aktar minn 11 % iżda mhux aktar minn 17 %

0402 29 15 9300

– – – – – – – Aktar minn 17 % iżda mhux aktar minn 25 %

0402 29 15 9500

– – – – – – – Aktar minn 25 %

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – – Oħrajn:

 

– – – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż:

 

– – – – – – – Aktar minn 11 % iżda mhux aktar minn 17 %

0402 29 19 9300

– – – – – – – Aktar minn 17 % iżda mhux aktar minn 25 %

0402 29 19 9500

– – – – – – – Aktar minn 25 %

0402 29 19 9900

– – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 27 %:

 

0402 29 91

– – – – F'pakki diretti ta' kontenut nett mhux aktar minn 2,5 kg

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – – Oħrajn:

 

– – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż:

 

– – – – – – Mhux aktar minn 41 %

0402 29 99 9100

– – – – – – Aktar minn 41 %

0402 29 99 9500

– Oħrajn:

 

0402 91

– – Mingħajr iż-żieda ta' zokkor miżjud jew xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu (48):

 

0402 91 10

– – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 8 %:

 

– – – – Ta' kontenut ta' materjal lattiku niexef mhux xaħmi ta' 15 % jew aktar u ta' kontenut ta' xaħam, bil-piż mhux aktar minn 7,4 %

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, aktar minn 8 % iżda mhux aktar minn 10 %:

 

– – – – Ta' kontenut ta' materjal lattiku niexef mhux xaħmi ta' 15 % jew aktar

0402 91 30 9300

– – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 45 %:

 

0402 91 99

– – – – Oħrajn

0402 91 99 9000

0402 99

– – Oħrajn (49):

 

0402 99 10

– – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 9,5 %:

 

– – – – Ta' kontenut ta' sukrows ta' 40 % jew aktar bil-piż, ta' materjal lattiku niexef mhux xaħmi ta' 15 % jew aktar u ta' kontenut ta' xaħam, bil-piż, ta' aktar minn 6,9 %

0402 99 10 9350

– – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, aktar minn 9,5 % iżda mhux aktar minn 45 %:

 

0402 99 31

– – – – F'pakki diretti ta' mhux aktar minn 2,5 kg:

 

– – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 21 %:

 

– – – – – – Ta' kontenut ta' sukrows ta' 40 % jew aktar bil-piż u ta' materjal lattiku niexef mhux xaħmi ta' 15 % jew aktar

0402 99 31 9150

– – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 21 % iżda mhux aktar minn 39 %

0402 99 31 9300

– – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 39 %

0402 99 31 9500

0402 99 39

– – – – Oħrajn:

 

– – – – – Ta' kontenut ta' sukrows, bil-piż, mhux aktar minn 21 %, ta' kontenut ta' sukrows ta' 40 % jew aktar bil-piż u ta' materjal lattiku niexef mhux xaħmi, bil-piż, ta' 15 % jew aktar

0402 99 39 9150

ex 0403

Xorrox tal-butir, baqta u kremi jogurt, kephir u ħalib u krema oħrajn iffermentati jew li saru aċidużi, kemm jekk ikkonċentrati kif le jew biz-zokkor miżjud jew materjal ieħor li jagħmel ħelu jew imħawrin jew miżjudin bil-frott, bil-ġewż jew il-kawkaw:

 

ex 0403 90

– Oħrajn:

 

– – Mhux imħawrin u lanqas miżjudin bil-frott, bil-ġewż jew bil-kawkaw:

 

– – – Fi trab, ħbub jew forom solidi oħrajn (43)  (47):

 

– – – – Mingħajr żieda ta' zokkor jew materjal ieħor li jagħmel ħelu, b'kontenut ta' xaħam bil-piż (36):

 

0403 90 11

– – – – – Mhux aktar minn 1,5 %

0403 90 11 9000

0403 90 13

– – – – – Aktar minn 1,5 %, iżda mhux aktar minn 27 %:

 

– – – – – – Mhux aktar minn 11 %

0403 90 13 9200

– – – – – – Aktar minn 11 % iżda mhux aktar minn 17 %

0403 90 13 9300

– – – – – – Aktar minn 17 % iżda mhux aktar minn 25 %

0403 90 13 9500

– – – – – – Aktar minn 25 %

0403 90 13 9900

0403 90 19

– – – – – Aktar minn 27 %

0403 90 19 9000

– – – – Oħrajn b'kontenut ta' xaħam, bil-piż (39):

 

0403 90 33

– – – – – Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %:

 

– – – – – – Aktar minn 11 % iżda mhux aktar minn 25 %

0403 90 33 9400

– – – – – – Aktar minn 25 %

0403 90 33 9900

– – – Oħrajn:

 

– – – – Mingħajr żieda ta' zokkor jew materjal ieħor li jagħmel ħelu, b'kontenut ta' xaħam bil-piż (36):

 

0403 90 51

– – – – – Mhux aktar minn 3 %:

 

– – – – – – Mhux aktar minn 1,5 %

0403 90 51 9100

0403 90 59

– – – – – Aktar minn 6 %:

 

– – – – – – Aktar minn 17 % iżda mhux aktar minn 21 %

0403 90 59 9170

– – – – – – Aktar minn 21 % iżda mhux aktar minn 35 %

0403 90 59 9310

– – – – – – Aktar minn 35 % iżda mhux aktar minn 39 %

0403 90 59 9340

– – – – – – Aktar minn 39 % iżda mhux aktar minn 45 %

0403 90 59 9370

– – – – – – Aktar minn 45 %

0403 90 59 9510

ex 0404

Xorrox, kemm jekk ikkonċentrati kif le jew biz-zokkor miżjud jew materjal ieħor li jagħmel ħelu; prodotti magħmulin minn kostitwenti naturali tal-ħalib kemm jekk biz-zokkor miżjud jew materjal ieħor li jagħmel ħelu jew le, li mhumiex imsemmijin jew inklużi band'oħra:

 

0404 90

– Oħrajn:

 

– – Mingħajr żieda ta' zokkor jew materjal ieħor li jagħmel ħelu, b'kontenut ta' xaħam bil-piż (36):

 

ex 0404 90 21

– – – Mhux aktar minn 1,5 %:

 

– – – – Fi trab jew ħbub, b'kontenut ta' ilma mhux aktar minn 5 % u kontenut ta' proteina ta' ħalib f'solidi mhux xaħam tal-ħalib:

 

– – – – – Ta' 29 % jew aktar iżda anqas minn 34 %

0404 90 21 9120

– – – – – Ta' 34 % jew aktar

0404 90 21 9160

0404 90 23

– – – Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 % (43):

 

– – – – Fi trab jew ħbub:

 

– – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż:

 

– – – – – – Mhux aktar minn 11 %

0404 90 23 9120

– – – – – – Aktar minn 11 % iżda mhux aktar minn 17 %

0404 90 23 9130

– – – – – – Aktar minn 17 % iżda mhux aktar minn 25 %

0404 90 23 9140

– – – – – – Aktar minn 25 %

0404 90 23 9150

ex 0404 90 29

– – – Aktar minn 27 % (43):

 

– – – – Fi trab jew ħbub, b'kontenut ta' xaħam bil-piż:

 

– – – – – Mhux aktar minn 28 %

0404 90 29 9110

– – – – – Aktar minn 28 % iżda mhux aktar minn 29 %

0404 90 29 9115

– – – – – Aktar minn 29 % iżda mhux aktar minn 45 %

0404 90 29 9125

– – – – – Aktar minn 45 %

0404 90 29 9140

– – Oħrajn, b'kontenut ta' xaħam bil-piż (39)  (43):

 

0404 90 81

– – – Mhux aktar minn 1,5 %:

 

– – – – Fi trab jew ħbub

0404 90 81 9100

ex 0404 90 83

– – – Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %:

 

– – – – Fi trab jew ħbub:

 

– – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż:

 

– – – – – – Mhux aktar minn 11 %

0404 90 83 9110

– – – – – – Aktar minn 11 % iżda mhux aktar minn 17 %

0404 90 83 9130

– – – – – – Aktar minn 17 % iżda mhux aktar minn 25 %

0404 90 83 9150

– – – – – – Aktar minn 25 %

0404 90 83 9170

– – – – Ħlief fi trab jew ħbub:

 

– – – – – Ta' kontenut ta' sukrows ta' 40 % jew aktar bil-piż, ta' materjal lattiku niexef mhux xaħmi ta' mhux inqas minn 15 % bil-piż u b'kontenut ta' xaħam bil-piż, ta' aktar minn 6,9 %

0404 90 83 9936

ex 0405

Butir u xaħmijiet u żjut oħrajn magħmulin mill-ħalib; dlik (pejst) ta’ prodotti tal-ħalib:

 

0405 10

– Butir:

 

– – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 85 %:

 

– – – Butir naturali:

 

0405 10 11

– – – – F'pakki diretti ta' kontenut nett mhux aktar minn 1 kg:

 

– – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż:

 

– – – – – – Ta' 80 % jew aktar iżda anqas minn 82 %

0405 10 11 9500

– – – – – – Ta' 82 % jew aktar

0405 10 11 9700

0405 10 19

– – – – Oħrajn:

 

– – – – – B'kontenut ta' xaħam bil-piż:

 

– – – – – – Ta' 80 % jew aktar iżda anqas minn 82 %

0405 10 19 9500

– – – – – – Ta' 82 % jew aktar

0405 10 19 9700

0405 10 30

– – – Butir rikombinat:

 

– – – – F'pakki diretti ta' kontenut nett mhux aktar minn 1 kg:

 

– – – – – B'kontenut ta' xaħam bil-piż:

 

– – – – – – Ta' 80 % jew aktar iżda anqas minn 82 %

0405 10 30 9100

– – – – – – Ta' 82 % jew aktar

0405 10 30 9300

– – – – Oħrajn:

 

– – – – – B'kontenut ta' xaħam bil-piż:

 

– – – – – – Ta' 82 % jew aktar

0405 10 30 9700

0405 10 50

– – – Butir tax-xorrox:

 

– – – – F'pakki diretti ta' kontenut nett mhux aktar minn 1 kg:

 

– – – – – B'kontenut ta' xaħam bil-piż:

 

– – – – – – Ta' 82 % jew aktar

0405 10 50 9300

– – – – Oħrajn:

 

– – – – – B'kontenut ta' xaħam bil-piż:

 

– – – – – – Ta' 80 % jew aktar iżda anqas minn 82 %

0405 10 50 9500

– – – – – – Ta' 82 % jew aktar 82 %

0405 10 50 9700

0405 10 90

– – Oħrajn

0405 10 90 9000

ex 0405 20

– Dlik (pejst) ta’ prodotti tal-ħalib:

 

0405 20 90

– – B'kontenut ta' xaħam bil-piż, ta' aktar minn 75 % iżda anqas minn 80 %:

 

– – – B'kontenut ta' xaħam bil-piż:

 

– – – – Ta' aktar minn 75 % iżda anqas minn 78 %

0405 20 90 9500

– – – – Ta' 78 % jew aktar

0405 20 90 9700

0405 90

– Oħrajn:

 

0405 90 10

– – B'kontenut ta' xaħam bil-piż ta' 99,3 % jew aktar u b'kontenut ta' ilma bil-piż mhux aktar minn 0,5 %

0405 90 10 9000

0405 90 90

– – Oħrajn

0405 90 90 9000


Kodiċi NM

Deskrizzjoni tal-merkanzija

Rekwiżiti addizzjonali għall-użu tal-kodiċi tal-prodott

Il-kodiċi tal-prodott

Il-kontenut massimu ta' ilma tal-piż tal-prodott

(%)

Il-kontenut minimu ta' xaħam tal-materjal xott

(%)

ex 0406

Ġobon u baqta (42)  (45):

 

 

 

ex 0406 10

– Ġobon frisk, (mhux misjur jew konservat) inkluż ġobon tax-xorrox u baqta:

 

 

 

ex 0406 10 20

– – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 40 %:

 

 

 

– – – Ġobon tax-xorrox, ħlief Rikotta mmelħa

 

 

0406 10 20 9100

– – – Oħrajn:

 

 

 

– – – – B'kontenut ta' ilma, ikkalkolat bil-piż fil-materjal mhux xaħmi aktar minn 47 % iżda mhux aktar minn 72 %:

 

 

 

– – – – – Rikotta, immelħa:

 

 

 

– – – – – – Manifatturat esklussivament mill-ħalib tan-nagħaġ

55

45

0406 10 20 9230

– – – – – – Oħrajn

55

39

0406 10 20 9290

– – – – – Ġobon moxx (Cottage cheese)

60

 

0406 10 20 9300

– – – – – Oħrajn:

 

 

 

– – – – – – Ta' kontenut ta' xaħam, bil-piż, fil-materjal xott:

 

 

 

– – – – – – – Ta' inqas minn 5 %

60

 

0406 10 20 9610

– – – – – – – Ta' 5 % jew aktar iżda anqas minn 19 %

60

5

0406 10 20 9620

– – – – – – – Ta' 19 % jew aktar iżda anqas minn 39 %

57

19

0406 10 20 9630

– – – – – – – Oħrajn, b'kontenut ta' ilma kkalkolat bil-piż fil-materjal mhux xaħmi:

 

 

 

– – – – – – – – Aktar minn 47 % iżda mhux aktar minn 52 %

40

39

0406 10 20 9640

– – – – – – – – Aktar minn 52 % iżda mhux aktar minn 62 %

50

39

0406 10 20 9650

– – – – – – – – Aktar minn 62 %

 

 

0406 10 20 9660

– – – – B'kontenut ta' ilma kkalkolat bil-piż fil-materjal mhux xaħmi ta' aktar minn 72 %:

 

 

 

– – – – – Ġobon tal-krema b'kontenut ta' ilma kkalkolat bil-piż fil-materjal mhux xaħmi ta' aktar minn 77 % iżda mhux aktar minn 83 % u ta' kontenut ta' xaħam, bil-piż, fil-materjal xott:

 

 

 

– – – – – – Ta' 60 % jew aktar iżda inqas minn 69 %

60

60

0406 10 20 9830

– – – – – – Ta' 69 % jew aktar

59

69

0406 10 20 9850

– – – – – Oħrajn

 

 

0406 10 20 9870

– – – – Oħrajn

 

 

0406 10 20 9900

ex 0406 20

– Ġobon maħkuk jew fi trab, ta' kull tip:

 

 

 

ex 0406 20 90

– – Oħrajn:

 

 

 

– – – Ġobnijiet prodotti mix-xorrox

 

 

0406 20 90 9100

– – – Oħrajn:

 

 

 

– – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, aktar minn 20 %, ta' kontenut ta' lattosju bil-piż ta' anqas minn 5 % u b'kontenut ta' materjal xott, bil-piż:

 

 

 

– – – – – Ta' 60 % jew aktar iżda inqas minn 80 %

40

34

0406 20 90 9913

– – – – – Ta' 80 % jew aktar iżda inqas minn 85 %

20

30

0406 20 90 9915

– – – – – Ta' 85 % jew aktar iżda inqas minn 95 %

15

30

0406 20 90 9917

– – – – – Ta' 95 % jew aktar

5

30

0406 20 90 9919

– – – – Oħrajn

 

 

0406 20 90 9990

ex 0406 30

– Ġobon ipproċessat, mhux maħkuk jew trab:

 

 

 

– – Oħrajn:

 

 

 

– – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 36 % u b'kontenut ta' xaħam, bil-piż fil-materjal xott:

 

 

 

ex 0406 30 31

– – – – Mhux aktar minn 48 %:

 

 

 

– – – – – B'kontenut ta' materjal xott, bil-piż:

 

 

 

– – – – – – Ta' 40 % jew aktar iżda anqas minn 43 % u ta' kontenut ta' xaħam, bil-piż, fil-materjal xott:

 

 

 

– – – – – – – Ta' anqas minn 20 %

60

 

0406 30 31 9710

– – – – – – – Ta' 20 % jew aktar

60

20

0406 30 31 9730

– – – – – – Ta' 43 % jew aktar u b'kontenut ta' xaħam, bil-piż, fil-materjal xott:

 

 

 

– – – – – – – Ta' anqas minn 20 %

57

 

0406 30 31 9910

– – – – – – – Ta' 20 % jew aktar iżda anqas minn 40 %

57

20

0406 30 31 9930

– – – – – – – Ta' 40 % jew aktar

57

40

0406 30 31 9950

ex 0406 30 39

– – – – Aktar minn 48 %:

 

 

 

– – – – – B'kontenut ta' materjal xott, bil-piż:

 

 

 

– – – – – – Ta' 40 % jew aktar iżda anqas minn 43 %

60

48

0406 30 39 9500

– – – – – – Ta' 43 % jew aktar iżda anqas minn 46 %

57

48

0406 30 39 9700

– – – – – – Ta' 46 % jew aktar u b'kontenut ta' xaħam, bil-piż, fil-materjal xott:

 

 

 

– – – – – – – Ta' anqas minn 55 %

54

48

0406 30 39 9930

– – – – – – – Ta' 55 % jew aktar

54

55

0406 30 39 9950

ex 0406 30 90

– – – B'kontenut ta' xaħam mhux aktar minn 36 %

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 40

– Ġobon bil-vina blu u tipi oħra ta' ġobon li għandhom vina blu prodotti bil-Penicillium roqueforti:

 

 

 

ex 0406 40 50

– – Gorgonzola

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

– – Oħrajn

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

– Ġobon ieħor:

 

 

 

– – Oħrajn:

 

 

 

ex 0406 90 13

– – – Emmentaler

40

45

0406 90 13 9000

ex 0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz:

 

 

 

– – – – Gruyère

38

45

0406 90 15 9100

ex 0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell:

 

 

 

– – – – Bergkäse

38

45

0406 90 17 9100

ex 0406 90 21

– – – Cheddar

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

– – – Edam

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

– – – Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 27

– – – Butterkäse

52

45

0406 90 27 9900

ex 0406 90 32

– – – Feta (38):

 

 

 

– – – – Manifatturat esklussivament mill-ħalib tan-nagħaġ jew mill-ħalib tan-nagħaġ u tal-mogħoż:

 

 

 

– – – – – B'kontenut ta' ilma kkalkolat bil-piż fil-materjal mhux xaħmi mhux aktar minn 72 %

56

43

0406 90 32 9119

ex 0406 90 35

– – – Kefalotyri:

 

 

 

– – – – Manifatturat esklussivament mill-ħalib tan-nagħaġ u/jew tal-mogħoż

38

40

0406 90 35 9190

– – – – Oħrajn

38

40

0406 90 35 9990

ex 0406 90 37

– – – Finlandia

40

45

0406 90 37 9000

– – – Oħrajn:

 

 

 

– – – – Oħrajn:

 

 

 

– – – – – B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 40 % u b’kontenut ta’ ilma kkalkolat bil-piz fil-materjal mhux xaħmi:

 

 

 

– – – – – – mhux aktar minn 47 %:

 

 

 

ex 0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

35

32

0406 90 61 9000

ex 0406 90 63

– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino:

 

 

 

– – – – – – – – Manifatturat esklussivament mill-ħalib tan-nagħaġ

35

36

0406 90 63 9100

– – – – – – – – Oħrajn

35

36

0406 90 63 9900

ex 0406 90 69

– – – – – – – Oħrajn:

 

 

 

– – – – – – – – Ġobnijiet prodotti mix-xorrox

 

 

0406 90 69 9100

– – – – – – – – Oħrajn

38

30

0406 90 69 9910

– – – – – – Aktar minn 47 % iżda mhux aktar minn 72 %:

 

 

 

ex 0406 90 73

– – – – – – – Provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø::

 

 

 

– – – – – – – – Ta' kontenut ta' xaħam, bil-piż, fil-materjal xott ta' 45 % jew aktar iżda anqas minn 55 %:

 

 

 

– – – – – – – – – Ta' kontenut tax-xaħam, bil-piż, ta' 50 % jew aktar iżda anqas minn 56 %

50

45

0406 90 76 9300

– – – – – – – – – Ta' kontenut tax-xaħam, bil-piż, ta' 56 % jew aktar

44

45

0406 90 76 9400

– – – – – – – – Ta' kontenut ta' xaħam, bil-piż, fil-materjal xott, ta' 55 % jew aktar

46

55

0406 90 76 9500

ex 0406 90 78

– – – – – – – Gouda:

 

 

 

– – – – – – – – Ta' kontenut ta' xaħam, bil-piż, fil-materjal xott, ta' anqas minn 48 %

50

20

0406 90 78 9100

– – – – – – – – Ta' kontenut ta' xaħam, bil-piż, fil-materjal xott ta' 48 % jew aktar iżda anqas minn 55 %

45

48

0406 90 78 9300

– – – – – – – – Oħrajn:

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin, Taleggio

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri::

 

 

 

– – – – – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 40 %

40

39

0406 90 85 9930

– – – – – – – – B'kontenut ta' ilma, bil-piż, mhux aktar minn 40 % iżda mhux aktar minn 45 %

45

39

0406 90 85 9970

– – – – – – – – Oħrajn

 

 

0406 90 85 9999

– – – – – – – Ġobnijiet oħrajn, b'kontenut ta' ilma kkalkolat bil-piż tal-materjal mhux xaħmi:

 

 

 

ex 0406 90 86

– – – – – – – – Aktar minn 47 % iżda mhux aktar minn 52 %:

 

 

 

– – – – – – – – – Ġobnijiet prodotti mix-xorrox

 

 

0406 90 86 9100

– – – – – – – – – Oħrajn, b'kontenut ta' xaħam, bil-piż, fil-materjal xott:

 

 

 

– – – – – – – – – – Ta' anqas minn 5 %

52

 

0406 90 86 9200

– – – – – – – – – – Ta' 5 % jew aktar iżda anqas minn 19 %

51

5

0406 90 86 9300

– – – – – – – – – – Ta' 19 % jew aktar iżda anqas minn 39 %

47

19

0406 90 86 9400

– – – – – – – – – – Ta' 39 % jew aktar

40

39

0406 90 86 9900

ex 0406 90 87

– – – – – – – – Aktar minn 52 % iżda mhux aktar minn 62 %:

 

 

 

– – – – – – – – – Ġobon prodott mix-xorrox, ħlief Manouri

 

 

0406 90 87 9100

– – – – – – – – – Oħrajn, b'kontenut ta' xaħam, bil-piż, fil-materjal xott:

 

 

 

– – – – – – – – – – Ta' inqas minn 5 %

60

 

0406 90 87 9200

– – – – – – – – – – Ta' 5 % jew aktar iżda anqas minn 19 %

55

5

0406 90 87 9300

– – – – – – – – – – Ta' 19 % jew aktar iżda anqas minn 40 %

53

19

0406 90 87 9400

– – – – – – – – – – Ta' 40 % jew aktar:

 

 

 

– – – – – – – – – – – Idiazabal, Manchego u Roncal, manifatturati esklussivament mill-ħalib tan-nagħaġ

45

45

0406 90 87 9951

– – – – – – – – – – – Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

– – – – – – – – – – – Manouri

43

53

0406 90 87 9972

– – – – – – – – – – – Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

– – – – – – – – – – – Murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

– – – – – – – – – – – Gräddost

39

60

0406 90 87 9975

– – – – – – – – – – – Oħrajn

47

40

0406 90 87 9979

ex 0406 90 88

– – – – – – – – Aktar minn 62 % iżda mhux aktar minn 72 %:

 

 

 

– – – – – – – – – Ġobnijiet prodotti mix-xorrox

 

 

0406 90 88 9100

– – – – – – – – – Oħrajn:

 

 

 

– – – – – – – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, fil-materjal xott:

 

 

 

– – – – – – – – – – – Ta' 10 % jew aktar iżda anqas minn 19 %

60

10

0406 90 88 9300

– – – – – – – – – – – Ta' 40 % jew aktar:

 

 

 

– – – – – – – – – – – – Akawi

55

40

0406 90 88 9500

10.   Zokkor abjad mhux raffinat mingħajr aktar ipproċessar

Kodiċi NM

Deskrizzjoni tal-merkanzija

Il-kodiċi tal-prodott

ex 1701

Zokkor tal-kannamieli jew tal-pitravi u sukrows kimikament pur, f'forma solida:

 

– Zokkor mhux raffinat li ma fihx miżjudin ħwawar jew materjal biex jagħti l-kulur:

 

ex 1701 11

– – Zokkor tal-kannamieli:

 

ex 1701 11 90

– – – Oħrajn:

 

– – – – Zokkor kandju

1701 11 90 9100

– – – – Zokkor mhux raffinat ieħor

 

– – – – – F'pakki diretti mhux aktar minn 5 kg nett tal-prodott

1701 11 90 9910

ex 1701 12

– – Zokkor tal-pitravi:

 

ex 1701 12 90

– – – Oħrajn:

 

– – – – Zokkor kandju

1701 12 90 9100

– – – – Zokkor mhux raffinat ieħor:

 

– – – – – F'pakki diretti mhux aktar minn 5 kg nett tal-prodott

1701 12 90 9910

– Oħrajn:

 

1701 91 00

– – Li fih miżjudin ħwawar jew materjal biex jagħti l-kulur

1701 91 00 9000

ex 1701 99

– – Oħrajn:

 

1701 99 10

– – – Zokkor abjad:

 

– – – – Zokkor kandju

1701 99 10 9100

– – – – Oħrajn:

 

– – – – – Ta' kwantità totali mhux aktar minn 10 tunnellati

1701 99 10 9910

– – – – – Oħrajn

1701 99 10 9950

ex 1701 99 90

– – – Oħrajn:

 

– – – – Li fih sustanzi miżjudin minbarra ħwawar jew materjal biex jagħti l-kulur

1701 99 90 9100


11.   Ġuleppijiet u prodotti oħrajn taz-zokkor

Kodiċi NM

Deskrizzjoni tal-merkanzija

Il-kodiċi tal-prodott

ex 1702

Zokkrijiet oħrajn, inkluż lattosju kimikament pur, maltosju, glukows u fruktows, f’forma solida; ġuleppijiet taz-zokkor li ma fihomx miżjudin ħwawar jew materjal li jagħti l-kulur; għasel artifiċjali, kemm jekk imħallat ma' għasel naturali kif ukoll jekk le; karamella:

 

ex 1702 40

– Glukows u ġulepp tal-glukows, li fihom fl-istat xott għallinqas 20 % iżda anqas minn 50 % tal-piż tal-fruktows, ħlief zokkor maqlub (invert):

 

ex 1702 40 10

– – Isoglukows:

 

– – – Isoglukows li fih fl-istat xott 41 % jew aktar tal-piż fruktows

1702 40 10 9100

1702 60

– Fruktows ieħor u ġulepp tal-fruktows, li fihom fl-istat xott aktar minn 50 % tal-piż fruktows, ħlief zokkor maqlub (invert):

 

1702 60 10

– – Isoglukows

1702 60 10 9000

1702 60 95

– – Oħrajn

1702 60 95 9000

ex 1702 90

– Oħrajn, inkluż zokkor maqlub (invert) u zokkor ieħor u taħlit ta' ġulepp taz-zokkor li fihom fl-istat xott 50 % tal-piż fruktows:

 

1702 90 30

– – Isoglukows

1702 90 30 9000

– – Karamella:

 

1702 90 71

– – – Isoglukows li fih 50 % jew aktar tal-piż fruktows fil-materjal xott

1702 90 71 9000

ex 1702 90 95

– – Oħrajn:

 

– – – Għasel artifiċjali, kemm jekk imħallat ma' għasel naturali kif ukoll jekk le

1702 90 95 9100

– – – Oħrajn, eskluż sorbożju

1702 90 95 9900

2106

Preparazzjonijiet ta’ l-ikel mhux imsemmija jew inklużi mkien ieħor:

 

ex 2106 90

– Oħrajn:

 

– – Ġuleppijiet taz-zokkor imħawrin jew ikkuluriti:

 

2106 90 30

– – – Ġuleppijiet ta' l-isoglukows

2106 90 30 9000

– – – Oħrajn:

 

2106 90 59

– – – – Oħrajn

2106 90 59 9000 ”


(1)  ĠU L 149, 29.6.1968, p. 46.

(2)  Il-metodu analitiku li jintuża għad-determinazzjoni ta' kontenut ta' materjal xaħmi huwa ppubblikat fl-Anness I (metodu A) tad-Direttiva tal-Kummissjoni 84/4/KEE (ĠU L 15, 18.1.1984, p. 28).

(3)  Il-proċedura li għandha tiġi segwita għad-determinazzjoni ta' kontenut ta' materjal xaħmi hija kif ġej:

il-kampjun għandu jintaħan sabiex 90 % minnu jew aktar ikun jista' jgħaddi minn għarbiel b'apertura ta' 500 mikrometru u 100 % ikun jista' jgħaddi minn apertura ta' 1 000 mikrometru,

il-metodu analitiku li għandu jintuża wara huwa dak ippubblikat fl-Anness I (metodu A) tad-Direttiva 84/4/KEE.

(4)  Il-kontenut tal-materjal xott tal-lamtu jiġi ddeterminat permezz tal-metodu stabbilit fl-Anness IV tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 687/2008 (ĠU L 192, 19.7.2008, p. 20). Il-purità tal-lamtu hija ddeterminata bil-metodu mmodifikat polarimetriku Ewers, kif ippubblikat fl-Anness I tat-tielet Direttiva tal-Kummissjoni 72/199/KEE (ĠU L 123, 29.5.1972, p. 6).

(5)  Ir-rifużjoni ta' l-esportazzjoni pagabbli għal-lamtu għandħa tiġi aġġustata bil-formula kif ġej:

1.

Lamtu tal-patata: ((% ta' materjal xott attwali)/80) × rifużjoni ta' l-esportazzjoni.

2.

Kull tip ieħor ta' lamtu: ((% ta' materjal xott attwali)/87) × rifużjoni ta' l-esportazzjoni.

Meta jkun qed ilesti l-formalitajiet doganali, l-applikant għandu jiddikjara fuq id-dikjarazzjoni mogħtija għal dan il-għan il-kontenut ta' materjal xott fil-prodott.

(6)  Ir-rifużjoni ta' l-esportazzjoni hija mħallsa fuq prodotti li fihom kontenut ta' materjal xott ta' għallinqas 78 %. Ir-rifużjoni ta' l-esportazzjoni mogħtija fuq prodotti li fhihom kontenut ta' materjal xott ta' anqas minn 78 % tiġi aġġustata bil-formula kif ġej:

((% ta' kontenut ta' materjal xott attwali)/78) × rifużjoni ta' l-esportazzjoni.

Il-kontenut ta' materjal xott jiġi ddeterminat bil-metodu stabbilit fl-Anness II tad-Direttiva tal-Kummissjoni 79/796/KEE (ĠU L 239, 22.9.1979, p. 24), jew b'xi metodu ta' analiżi xieraq ieħor li għallinqas joffri l-istess garanziji.

(7)  Kopert bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1517/95 (ĠU L 147, 30.6.1995, p. 51).

(8)  Għall-finijiet tar-rifużjoni jitqies biss il-lamtu ġej mill-prodotti taċ-ċereali. Prodotti taċ-ċereali ifissru l-prodotti fis-subtitli 0709 90 60 u 0712 90 19, Kapitlu 10, u fit-titli Nri 1101, 1102, 1103 u 1104 (mhux ipproċessati u mhux rikostitwiti) esklużi s-subtitlu 1104 30 u l-kontenut ta' ċereali fil-prodotti fis-subtitli 1904 10 10 u 1904 10 90 tan-Nomenklatura Magħquda. Il-kontenut ta' ċereali fil-prodotti fis-subtitli 1904 10 10 u 1904 10 90 tan-Nomenklatura Magħquda jitqies ugwali għall-piż ta' dan il-prodott finali. Ma titħallas l-ebda rifużjoni fuq ċereali li fihom l-oriġini tal-lamtu ma jistax jiġi stabbilit biċ-ċar permezz ta' analiżi.

(9)  Titħallas rifużjoni biss fuq prodotti li fihom 5 % jew aktar tal-piż lamtu.

(10)  Id-dħul taħt dan is-subtitlu huwa soġġett għall-preżentazzjoni taċ-ċertifikat li jidher fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 433/2007 (ĠU L 104, 21.4.2007, p. 3).

(11)  L-għoti tar-rifużjoni huwa soġġett għal konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1359/2007 (ĠU L 304, 22.11.2007, p. 21).

(12)  ĠU L 308, 8.11.2006, p. 7.

(13)  ĠU L 281, 24.10.2008, p. 3.

(14)  ĠU L 325, 24.11.2006, p. 12.

(15)  Il-kontenut ta' dgħif tal-laħam tal-bovini eskluż ix-xaħam huwa ddeterminat skond il-proċedura stabbilita fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2429/86 (ĠU L 210, 1.8.1986, p. 39). It-terminu «kontenut medju» jirreferi għall-kwantità tal-kampjun kif definita bl-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) Nru 765/2002 (ĠU L 117, 4.5.2002, p. 6). Il-kampjun għandu jittieħed minn dik il-biċċa tal-kunsinna li tippreżenta l-akbar riskju.

(16)  Determinazzjoni ta' kontenut ta' kollaġen:

Il-kontenut ta' kollaġen għandu jkun meqjus li jfisser il-kontenut idrosiprolina immultiplikat bil-fattur 8. Il-kontenut ta' l-idrosiprolina għandu jkun iddeterminat skond il-metodu ISO 3496-1978.

(17)  Il-prodotti u l-qatgħat tagħhom jistgħu jiġu kklassifikati taħt dan is-subtitlu biss jekk minħabba l-qies u l-karatteristiċi tat-tessut koerenti tal-muskoli ikun jista' jintgħaraf li ttieħdu mill-qatgħat primarji msemmija. L-espressjoni «qatgħat tagħhom» tapplika għal prodotti b'piż nett ta' unità ta' għall-inqas 100 gramma jew għal prodotti maqtugħin flieli uniformi li jistgħu jintgħarfu biċ-ċar li ttieħdu mill-qatgħa primarja msemmija u li huma ppakkjati flimkien bil-piż nett globali ta' għall-inqas 100 gramma.

(18)  Dawk il-prodotti biss li tagħhom l-isem ġie ċċertifikat mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru produttur jistgħu jibbenefikaw minn din ir-rifużjoni.

(19)  Ir-rifużjoni fuq iz-zalzett ippreżentat f'kontenituri f'likwidu preservattiv tingħata fuq il-piż nett wara li jkun sar it-tnaqqis tal-piż ta' dan il-likwidu.

(20)  Il-piż ta' kisi tal-parafina li jikkorrispondi għall-użu normali tas-sengħa huwa kkunsidrat li jifforma parti mill-piż nett taz-zalzett.

(21)  Imħassra bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2333/97 (ĠU L 323, 26.11.1997, p. 25).

(22)  Jekk preparazzjonijiet ta' l-ikel komposti (inkluż ikliet ippreparati) li fihom iz-zalzett, huma kklassifikati taħt it-titlu Nru 1601 minħabba l-kompożizzjoni tagħhom, ir-rifużjoni tiġi mogħtija biss fuq il-piż nett taz-zalzett, il-laħam u l-ġewwieni, inklużi xaħmijiet ta' kull tip jew oriġnu, li jiffurmaw parti minn dawn il-preparazzjonijiet.

(23)  Ir-rifużjoni fuq prodotti li fihom l-għadma tiġi mogħtija fuq il-piż nett tal-prodott wara tnaqqis tal-piż ta' l-għadam.

(24)  L-għotja tar-rifużjoni hija soġġetta għal konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 903/2008 (ĠU L 249, 18.9.2008, p. 3). Fil-ħin tal-konklużjoni tal-formalitajiet doganali dwar l-esportazzjoni, l-esportatur għandu jiddikjara bil-miktub li l-prodotti kkonċernati jissodisfaw dawk il-kundizzjonijiet

(25)  Il-kontenut ta' laħam u xaħam huwa ddeterminat skond il-proċedura ta' analiżi stabbilita fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2004/2002 (ĠU L 308, 9.11.2002, p. 22).

(26)  Il-kontenut ta' laħam jew fdal tal-laħam huwa ddeterminat skond il-proċedura ta' analiżi stabbilita fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 226/89 (ĠU L 29, 31.1.1989, p. 11).

(27)  L-iffriżar tal-prodotti skond l-ewwel paragrafu ta' l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 800/1999 mhux permess.

(28)  Karkassi jew nofs karkassi jistgħu jiġu ppreżentati bl-ixdqa jew mingħajrhom.

(29)  L-ispalel jistgħu jiġu ppreżentati bl-ixdqa jew mingħajrhom.

(30)  Truf ta' quddiem jistgħu jiġu ppreżentati bl-ixdqa jew mingħajrhom.

(31)  Gangali, ixdqa jew gangali u ixdqa flimkien, ippreżentati weħedhom, ma jibbenefikawx minn din ir-rifużjoni.

(32)  Truf ta' l-għonq bla għadma, ippreżentati weħedhom, ma jibbenefikawx minn din ir-rifużjoni

(33)  Fil-każ li l-klassifikazzjoni tal-merkanzija bħala ġarretti jew qatgħat ta' ġarretti taħt it-titlu 1602 41 10 9110 ma tkunx iġġustifikata abbażi tad-dispożizzjonijiet tan-nota addizzjonali 2 tal-Kapitlu 16 tan-NM, ir-rifużjoni għall-kodiċi tal-prodott 1602 42 10 9110 jew, skond kif ikun il-każ, 1602 49 19 9130 tista' tingħata, mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 51 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/1999 (ĠU L 102, 17.4.1999, p. 11).

(34)  Fil-każ li l-klassifikazzjoni tal-merkanzija bħala spalel jew qatgħat ta' spalel taħt it-titlu 1602 42 10 9110 ma tkunx iġġustifikata abbażi tad-dispożizzjonijiet tan-nota addizzjonali 2 tal-Kapitlu 16 tan-NM, ir-rifużjoni għall-kodiċi tal-prodott 1602 49 19 9130 tista' tingħata, mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 51 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/1999.

(35)  Japplika biss għall-bajd tat-tjur li jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati mill-awtoritajiet kompetenti tal-Komuntajiet Ewropej u li fuqhom hemm ittimbrat in-numru ta' identifikazzjoni ta' l-istabbiliment tal-produttur u/jew partikolaritajiet oħrajn kif ipprovduti fl-Artikolu 3(5) tar-Regolament tal Kommissioni (KE) Nru 617/2008 (ĠU L 168, 28.6.2008, p. 5).

(36)  Meta l-prodott taħt dan is-subtitlu ikun fih xorrox miżjud u/jew prodotti derivati mix-xorrox u/jew lattosju u/jew kaseina u/jew kaseinati u/jew permeate u/jew prodotti koperti bil-kodiċi NM 3504, ix-xorrox miżjud u/jew prodotti derivati mix-xorrox u/jew lattosju u/jew kaseina u/jew kaseinati u/jew permeate u/jew prodotti koperti bil-kodiċi NM 3504 ma għandhomx jitiqesu fil-kalkolu tar-rifużjoni.

Il-prodotti msemmija jistgħu jkollhom kwantitajiet żgħar ta' materjal mhux lattiku miżjud meħtieġ għall-manifattura jew il-preżervazjoni tagħhom. Meta dawn l-addittivi ma jkunux aktar minn 0,5 % bil-piż tal-prodott sħiħ, għandhom jitqiesu għall-finijiet tal-kalkolu tar-rifużjoni. Madankollu, meta dawn l-addittivi b'total jkunu aktar minn 0,5 % bil-piż tal-prodott sħiħ, m'għandhomx jitqiesu għall-finijiet tal-kalkolu tar-rifużjoni.

Jekk il-prodott taħt dan is-subtitlu jikkonsisti f'permeate, ma tingħata l-ebda rifużjoni.

Meta jikkompleta l-formalitajiet doganali, l-applikant għandu jiddikjara fid-dikjarazzjoni pprovduta għal dan il-għan jekk il-prodott jikkonsistix f'permeate jew jekk materjal mhux lattosju u/jew xorrox u/jew prodotti derivati mix-xorrox u/jew laktosju u/jew kaseina u/jew kaseinati u/jew permeate u/jew prodotti koperti bil-kodiċi NM 3504 ġewx miżjuda jew le u, f'dan il-każ:

Il-kontenut massimu bil-piż tal-materjal mhux lattiku u/jew xorrox u/jew prodotti derivati mix-xorrox u/jew lattosju u/jew kaseina u/jew kaseinati u/jew permeate u/jew prodotti koperti bil-kodiċi NM 3504 miżjuda kull 100 kilogramma ta' prodott lest,

b’mod partikolari,

il-kontenut ta' lattosju tax-xorrox miżjud.

(37)  Imħassra bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2887/2000 (ĠU L 260, 14.10.2000, p. 22).

(38)  Meta l-prodott ikun fih kaseina u/jew kaseinati miżjuda qabel jew fil-ħin ta' l-ipproċessar, ma tingħata l-ebda rifużjoni. Meta jikkompleta l-formalitajiet doganali, l-applikant għandu jiddikjara fuq id-dikjarazzjoni pprovduta għal dan il-għan jekk kaseina u/jew kaseinati ġewx miżjuda jew le.

(39)  Ir-rifużjoni kull 100 kilogramma ta' prodott li jaqa' taħt dan is-subtitlu tkun ugwali għas-somma tal-komponenti li ġejjin:

(a)

l-ammont għal kull 100 kg li jidher, immultiplikat bil-perċentwal tal-kontenut lattiku fil-100 kg tal-prodott. Il-prodotti msemmija jistgħu jkollhom kwantitajiet żgħar ta' materjal mhux lattiku miżjud meħtieġ għall-manifattura jew il-preżervazjoni tagħhom. Meta dawn l-addittivi ma jkunux aktar minn 0,5 % bil-piż tal-prodott sħiħ, għandhom jitqiesu għall-finijiet tal-kalkolu tar-rifużjoni. Madankollu, meta dawn l-addittivi jkunu aktar minn 0,5 % bil-piż tal-prodott sħiħ, m'għandhomx jitqiesu għall-finijiet tal-kalkolu tar-rifużjoni.

Meta x-xorrox u/jew prodotti derivati mix-xorrox u/jew lattosju u/jew kaseina u/jew kaseinati u/jew permeate u/jew prodotti koperti bil-kodiċi NM 3504 jiġu miżjuda mal-prodott, l-ammont kull kilogramma indikat immoltiplikat bil-piż tal-materjal lattiku minbarra x-xorrox u/jew prodotti derivati mix-xorrox u/jew lattosju u/jew kaseina u/jew kaseinati u/jew permeate u/jew prodotti koperti bil-kodiċi NM 3504 miżjud/a kull 100 kilogramma ta' prodott;

(b)

komponent ikkalkolat skond l-Artikolu 16(3) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1282/2006 (ĠU L 234, 29.8.2006, p. 4).

Meta jikkompleta l-formalitajiet doganali, l-applikant għandu jiddikjara fid-dikjarazzjoni pprovduta għal dan il-għan jekk il-prodott jikkonsistix f'permeate jew jekk materjal mhux lattiku u/jew xorrox u/jew prodotti derivattivi mix-xorrox u/jew laktosju u/jew kaseina u/jew kaseinati u/jew permeate u/jew prodotti koperti bil-kodiċi NM 3504 ġewx miżjuda jew le u, f'dan il-każ:

 

il-kontenut massimu bil-piż ta' sukrows u/jew materjal ieħor mhux lattiku u/jew xorrox u/jew prodotti derivati minn xorrox u/jew lattosju/jew kaseina u/jew kaseinati u/jew permeate u/jew prodotti koperti bil-kodiċi NM 3504 miżjuda kull 100 kilogramma ta' prodott lest,

b’mod partikolari,