ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 343

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
19 ta' Diċembru 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1256/2008 ta' 16 ta' Diċembru 2008 li jimponi dazju anti-dumping definittiv kontra ċerti tubi u pajpijiet iwweldjati tal-ħadid jew tal-azzar mhux illigat

1

 

 

 

*

Nota lill-qarrej (Ara paġna 3 tal-qoxra)

s3

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

19.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 343/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) NRU 1256/2008

ta' 16 ta' Diċembru 2008

li jimponi dazju anti-dumping definittiv kontra ċerti tubi u pajpijiet iwweldjati tal-ħadid jew tal-azzar mhux illigat

li joriġinaw fil-Belarus, ir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u r-Russja wara proċediment taħt l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 384/96,

li joriġinaw fit-Tajlandja wara reviżjoni ta' skadenza taħt l-Artikolu 11(2) tal-istess Regolament,

li joriġinaw fl-Ukraina wara reviżjoni ta' skadenza taħt l-Artikolu 11(2) u reviżjoni interim taħt l-Artikolu 11(3) tal-istess Regolament,

u li jtemm il-proċedimenti fir-rigward tal-importazzjonijiet tal-istess prodott li joriġina fil-Bożnija u Ħerzegovina u t-Turkija.

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 384/96 tat-22 ta' Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (1) (“ir-Regolament Bażiku”), u b'mod partikolari l-Artikoli 9, 11(2) u 11(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mressqa mill-Kummissjoni wara li kkonsultat il-Kumitat Konsultattiv,

Billi:

A.   IL-PROĊEDURA

1.   MIŻURI FIS-SEĦĦ

(1)

Il-Kunsill, bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1697/2002, impona dazji definittivi ta' anti-dumping fuq l-importazzjonijiet ta' ċerti tubi u pajpijiet iwweldjati, tal-ħadid jew l-azzar mhux illigat li joriġinaw inter alia fit-Tajlandja, it-Turkija u l-Ukraina (il-“miżuri fis-seħħ”) (2).

2.   L-INVESTIGAZZJONI PREŻENTI

2.1.   L-ilment

(2)

Tressaq ilment fl-20 ta' Awissu 2007 mill-Kumitat tad- Difiża tal-Industrija tat-Tubi Wweldjati tal-Azzar tal-Unjoni Ewropea (il-Kumitat tad- Difiża), il-kwerelant, f'isem il-produtturi li jirrappreżentaw proporzjon kbir, f'dan il-każ aktar minn 50 %, tal-produzzjoni totali tal-Komunità ta' ċerti tubi u pajpijiet iwweldjati tal-ħadid jew tal-azzar mhux illigat.

(3)

L-ilment kien fih biżżejjed evidenza ta' dumping tal-prodott imsemmi, li joriġina fil-Belarus, il-Bożnija u Ħerzegovina, ir-Repubblika Popolari taċ-Ċina (“ir-RPĊ”) u r-Russja, u ta' ħsara materjali li tirriżulta minnu sabiex tiġġustifika, wara li ġie kkonsultat il-Kumitat Konsultattiv, it-tnedija tal-proċediment.

2.2.   It-talbiet għal reviżjoni

(4)

Fil-25 ta' Ġunju 2007, tressqet talba għal reviżjonijiet taħt l-Artikolu 11(2) u 11(3) tar-Regolament bażiku mill-Kumitat tad-Difiża tal-Industrija tat-Tubi Wweldjati tal-Azzar tal-Unjoni Ewropea, il-kwerelant, f'isem il-produtturi li jirrappreżentaw proporzjon kbir, f'dan il-każ aktar minn 50 %, tal-produzzjoni totali tal-Komunità ta' ċerti tubi u pajpijiet iwweldjati tal-ħadid jew tal-azzar mhux illigat.

(5)

It-talba kellha biżżejjed evidenza għat-tnedija ta' reviżjoni ta' skadenza tal-miżuri anti-dumping applikabbli għall-importazzjonijiet tal-prodott imsemmi mit-Tajlandja, it-Turkija u l-Ukraina; u reviżjoni interim, li tkopri d-dumping u l-ħsara, f'dak li għandu x'jaqsam mal-importazzjonijiet mit-Turkija. Wara li kkonsultat il-Kumitat Konsultattiv, il-Kummissjoni nidiet reviżjonijiet taħt l-Artikolu 11(2) u (3) tar-Regolament bażiku.

(6)

Fir-rigward tat-Turkija, it-talba kellha biżżejjed evidenza li l-importazzjonijiet tal-prodott konċernat baqgħu f'livelli konsiderevolment għolja kemm f'termini assoluti kif ukoll fir-rigward tas-sehem mis-suq. Iddikjarat ukoll li l-volumi u l-prezzijiet tal-prodott konċernat mill-pajjiż ħallew, fost konsegwenzi oħra, impatt negattiv fuq is-sehem mis-suq miksub u fuq il-livell tal-prezzijiet applikati mill-industrija Komunitarja, li rriżultaw f'effetti negattivi sostanzjali fuq il-prestazzjoni globali u l-qagħda finanzjarja tal-industrija Komunitarja.

(7)

Tressqet talba għal reviżjoni parzjali interim taħt l-Artikolu 11(3) tar-Regolament bażiku fil-15 ta' Ottubru 2007 minn Interpipe Group, esportatur mill-Ukraina. Ir-reviżjoni interim kienet ristretta fl-ambitu tagħha għal investigazzjoni ta' dumping.

2.3.   It-tnedija

(8)

Fis-26 ta' Settembru 2007, il-Kummissjoni ħabbret permezz ta' avviż (“l-avviż 1”) ippubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (3), it-tnedija tal-proċediment anti-dumping taħt l-Artikolu 5 tar-Regolament bażiku fir-rigward tal-importazzjonijiet ta' ċerti tubi u pajpijiet iwweldjati tal-ħadid jew tal-azzar mhux illigat li joriġinaw fil-Belarus, il-Bożnija u Ħerzegovina, ir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u r-Russja (“l-investigazzjoni anti-dumping”).

(9)

Fl-istess jum, taħt l-Artikolu 11(2) u (3) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni ħabbret permezz ta' avviż (“l-avviż 2”) ippubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (4), it-tnedija ta' reviżjoni ta' skadenza għal importazzjonijiet mit-Tajlandja, it-Turkija u l-Ukraina (ir-“reviżjoni ta' skadenza”) u reviżjoni interim f'dak li għandu x'jaqsam ma' importazzjonijiet mit-Turkija fir-rigward ta' importazzjonijiet ta' ċerti tubi u pajpijiet iwweldjati tal-ħadid jew tal-azzar mhux illigat (ir-“reviżjoni interim tat-Turkija”).

(10)

Fl-24 ta' Jannar 2008, taħt l-Artikolu 11(3) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (5), avviż ta' tnedija (“l-avviż 3”) ta' reviżjoni interim limitata għad-dumping ta' esportatur wieħed ta' ċerti tubi u pajpijiet iwweldjati tal-ħadid jew tal-azzar mhux illigat li joriġinaw mill-Ukraina, l-Interpipe Group (ir-“reviżjoni interim tal-Ukraina”).

(11)

L-investigazzjonijiet imsemmija hawn fuq saru flimkien billi huma ovvjament marbutin ma' xulxin, partikolarment fir-rigward tad-determinazzjoni tal-ħsara u l-probabbiltà tar-rikorrenza tal-ħsara. F'ġieħ l-amministrazzjoni tajba, ġew magħquda f'Regolament wieħed.

3.   IL-PARTIJIET KONĊERNATI MINN DAN IL-PROĊEDIMENT

(12)

Is-servizzi tal-Kummissjoni avżaw uffiċjalment lill-kwerelant, il-produtturi tal-Komunità msemmija fl-ilment u t-talba, il-produtturi, importaturi, kummerċjanti l-oħra magħrufa tal-Komunità, il-produtturi esportaturi magħrufa fil-Belarus, il-Bożnija u Ħerzegovina, ir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, ir-Russja, it-Tajlandja, it-Turkija u l-Ukraina, u l-awtoritajiet tal-pajjiżi konċernati.

(13)

Il-partijiet interessati ngћataw l-opportunità li jagћtu l-opinjonijiet tagћhom bil-miktub u biex jitolbu seduti ta' smigћ fil-limiti ta' żmien stabbiliti fl-avviżi ta-tnedija. Numru ta' produtturi esportaturi u produtturi tal-Komunità rrappreżentati mill-kwerelant għamlu użu minn din l-opportunità u ressqu klejms biex jitqiesu matul l-investigazzjoni.

3.1.   It-teħid ta' kampjuni

(14)

Fid-dawl tan-numru mdaqqas ta' produtturi esportaturi għal ċerti pajjiżi esportaturi, u l-produtturi u l-importaturi tal-Komunità involuti fl-investigazzjonijiet, ġiet prevista l-applikazzjoni ta' metodi għat-teħid ta' kampjun kull meta kienet relevanti fil-proċediment anti-dumping, ir-reviżjoni ta' skadenza u r-reviżjoni interim tat-Turkija, kif stipulat fil-premessi (8) u (9) hawn fuq, taħt l-Artikolu 17 tar-Regolament bażiku.

(15)

Sabiex il-Kummissjoni jkollha l-kapaċità li tiddeċiedi jekk it-teħid ta' kampjun kienx meħtieġ u, jekk dan ikun il-każ, li tagħżel kampjun, il-produtturi esportaturi u r-rappreżentanti li jaġixxu f'isimhom, il-produtturi u l-importaturi tal-Komunità ntalbu jippreżentaw lilhom infushom u jipprovdu tagħrif kif speċifikat fl-avviżi ta' tnedija.

3.1.1.   Teħid ta' kampjun tal-produtturi tal-Komunità

(16)

Ħmistax-il-parti, 13-il kwerelant u żewġ produtturi ta' appoġġ, wieġbu għal formola tat-teħid tal-kampjuni, u żewġ kumpaniji oħra kkooperaw billi mlew kwestjonarju qasir. Il-livell ta' kooperazzjoni laħaq madwar 95 % tal-produzzjoni tal-Komunità.

(17)

Taħt l-Artikolu 17 tar-Regolament bażiku, il-kampjun intagħżel wara konsultazzjoni mal-kwerelant, ibbażat fuq l-ikbar volum rappreżentattiv ta' bejgħ. B'riżultat ta' dan l-eżerċizzju, intagħżel kampjun ta' 9 kumpaniji. Il-kumpaniji magħżula fil-kampjun kienu jgħoddu għal 67 % tal-produzzjoni totali tal-Komunità matul il-PI.

3.1.2.   It-teħid ta' kampjun tal-importaturi

(18)

Madwar 140 importatur ġew ikkuntattjati fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni. Minn dawn il-140, 16 iddikjaraw li ma kinux qed jimpurtaw tubi wweldjati mill-pajjiżi konċernati u tliet kumpaniji wieġbu li ma kinux għadhom attivi fis-suq tal-prodott konċernat. Tlettax-il importatur mhux relatati wieġbu għall-kwestjonarju, iżda tnejn biss taw tweġiba sħiħa. L-importaturi mhux relatati li kkooperaw kienu jirrappreżentaw inqas minn 5 % tal-importazzjonijiet totali konċernati – livell baxx ħafna ta' kooperazzjoni.

3.1.3.   It-teħid ta' kampjun tal-esportaturi

(19)

Kif imsemmi fl-avviżi ta' tnedija, it-teħid ta' kampjun kien previst għall-esportaturi/produtturi fir-RPĊ, ir-Russja, it-Turkija, l-Ukraina, u t-Tajlandja. Fl-analiżi ta' kull pajjiż hawn taħt hemm stipulata informazzjoni dettaljata dwar l-eżerċizzju tat-teħid ta' kampjun għal kull pajjiż konċernat.

4.   IL-VERIFIKA TAL-INFORMAZZJONI LI WASLET

(20)

Il-Kummissjoni fittxet u vverifikat l-informazzjoni kollha li qieset neċessarja għall-fini tad-determinazzjoni tad-dumping, tal-ħsara li rriżultat minnu, kif ukoll tal-interess tal-Komunità. L-informazzjoni li tressqet mill-kumpaniji li ġejjin kienet verifikata fuq il-post:

a)

Produtturi tal-industrija Komunitarja

Jäkl Karvina, ir-Repubblika Ċeka (membru ta' ArcelorMittal Group)

ArcelorMittal Poland S.A., il-Polonja (membru ta' ArcelorMittal Group)

Corus Tubes UK, ir-Renju Unit

Corus Tubes B.V., l-Olanda

Laminaciones Arregui S.L., Spanja

Ruukki Sverige AB, l-Iżvezja

Għat-tliet kumpaniji li fadal li ttieħdu bħala kampjun:

Mittal steel Iasi, ir-Rumanija

Arvedi Tubi Acciaio spa, l-Italja

Zelezarny Veseli a.s., ir-Repubblika Ċeka (f'dan il-każ il-metodu ta' verifika kien jinvolvi analiżi ddettaljata u kontroll trasversali tat-tweġiba fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni ta' sostenn li ngħatat).

b)

Importaturi mhux relatati

Comercial de Tubos, Spanja

Anastel Ltd, ir-Renju Unit

ċ)

Produtturi esportaturi u produtturi fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina

Jinghua Steel Pipe Group:

Hengshui Jinghua Steel Pipe Co. Ltd.

Tangshan Jinghua Steel Pipe Co. Ltd.

Laiwu Jinghua Steel Pipe Co. Ltd.

Jilin Jinghua Steel Pipe Co. Ltd.

Guangzhou Jinghua Steel Pipe Co. Ltd.

Chengdu Pengzhou Jinghua Steel Pipe Co Ltd.

Zhejian Kingland Group:

Zhejian Kingland Pipeline and Technologies Co. Ltd.

Kingland Group Co. Ltd.

Fubo Group:

Shandong Fubo Group Co. Ltd.

Zibo Fubo Steel Pipes Factory Co. Ltd.

Weifang East Steel Pipe Co. Ltd,

Huludao Group:

Huludao City Steel Pipe Industrial Co. Ltd.

Huludao Seven-Star Steel Pipe Group Co. Ltd.

Jiangsu Guoqiang Zinc-plating Industrial Co. Ltd.

d)

Il-produtturi esportaturi fir-Russja

TMK Group (Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works (“Tagmet”), Taganrog)

OMK Group (Open Joint Stock Company Vyksa Steel Works (“VMZ”), Vyksa)

F'kull wieħed miż-żewġ gruppi ġie vverifikat biss il-produttur li kellu l-ikbar volum ta' esportazzjonijiet tal-Komunità.;

Il-kummerċjanti relatati fir-Russja

CJSC Trade House TMK, Moska, TMK Group

Closed Joint Stock Company United Metallurgical Company (“UMC”), Moska, OMK Group

OMK Steel, LLC, Moska, OMK Group

L-imporatur relatat

TMK Sinara Handel GmbH, Köln, il-Ġermanja, TMK Group

Sabiex fil-futur jiġi evitat kull evitar, il-marġni tad-dumping ġie kkalkolat fuq il-grupp sħiħ.

e)

Produtturi esportaturi fit-Tajlandja

Samchai Steel Industries Public Company Ltd., Samutsakorn, it-Tajlandja

f)

Produtturi esportaturi fl-Ukraina

OJSC Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant

OJSC Interpipe Nizhnedneprovsk Tube Rolling Plant.

Kummerċjanti/importaturi relatati fl-Ukraina:

Interpipe Ukraine LLC

Kummerċjanti/importaturi relatati barra mill-Ukraina:

Interpipe -M LLC.

Interpipe Europe, S.A

Sabiex fil-futur jiġi evitat kull evitar, il-marġni tad-dumping ġie kkalkolat fuq il-grupp sħiħ.

g)

Produttur esportatur fil-Bożnija u Ħerzegovina

Unis Fabrika cijevi a.d., Derventa

h)

Operatur fil-Belarus

Mogilev Metallurgical Works Joint Stock Company

Importatur mhux relatat u sid tal-esportazzjonijiet:

FB Stahlhandel GmbH

i)

Produtturi esportaturi fit-Turkija

Cayirova Boru Sanayi ve Ticaret AŞ (6)

Yücel Boru ve Profil Endüstrisi AŞ

Noksel Çelik Boru Sanayi AŞ, Ankara

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AŞ, Kayseri

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AŞ, Istanbul

Toscelik Profil ve Sac Endustrisi AS, Iskenderun.

Sabiex fil-futur jiġi evitat kull evitar, il-marġni tad-dumping ġie kkalkolat fuq il-grupp sħiħ.

5.   IL-PERJODU TAL-INVESTIGAZZJONI

(21)

L-investigazzjoni dwar dumping u ħsara għall-investigazzjoni anti-dumping kopriet il-perjodu mill-1 ta' Lulju 2006 sat-30 ta' Ġunju 2007 (“il-perjodu tal-investigazzjoni” jew “PI”). L-eżami tax-xejriet fil-kuntest tal-analiżi tal-ħsara kopriet il-perjodu mill-1 ta' Jannar 2004 sa l-aħħar tal-PI (“il-perjodu meqjus”). L-istess PI ntuża wkoll għar-reviżjoni interim tat-Turkija u għar-reviżjoni ta' skadenza, li kellha wkoll l-istess perjodu meqjus.

(22)

Il-perjodu tal-investigazzjoni għar-reviżjoni interim tal-Ukraina kopra s-sena kalendarja sħiħa 2007 (“il-perjodu ta' investigazzjoni tal-Interpipe” jew “PII”).

6.   L-IŻVELAR

(23)

Il-partijiet kollha ġew infurmati bil-fatti u l-konsiderazzjonijiet essenzali li fuq il-bażi tagħhom kien maħsub li ssir rakkomandazzjoni għal:

l-impożizzjoni ta' dazji anti-dumping definittivi fuq importazzjonijiet minn ċerti pajjiżi

l-għeluq tal-proċediment kontra importazzjonijiet tal-Bożnija u Ħerzegovina u t-Turkija

(24)

Skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament bażiku, il-partijiet ingħataw perjodu li matulu setgħu jressqu rappreżentazzjoni wara dan l-iżvelar.

(25)

Il-kummenti bil-fomm u bil-miktub imressqa mill-partijiet tqiesu u, fejn xieraq, is-sejbiet definittivi ġew modifikati skont dan.

B.   IL-PRODOTT KONĊERNAT U L-PRODOTT SIMILI

7.   IL-PRODOTT KONĊERNAT

(26)

Il-prodott konċernat huwa tubi u pajpijiet iwweldjati, ta' ħadid jew azzar mhux illigat, ta' profil ċirkulari u ta' dijametru estern li ma jaqbiżx il-168,3 mm, ħlief katusi tat-tip użati għas-sensieli ta' katusi taż-żejt jew tal-gass, kejsing u tubi mit-tip li jintużaw għat-tħaffir għaż-żejt u l-gass, tubi ta' preċiżjoni u tubi u pajpijiet b'fittings imwaħħla magħhom adattati biex iwasslu gassijiet jew likwidi għall-użu f'mezzi ta' l-ajru ċivili, li joriġinaw fil-Belarus, il-Bożnija u Ħerzegovina, ir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, ir-Russja, it-Tajlandja, it-Turkija u l-Ukraina. Normalment jiġi ddikjarat bil-kodiċi NM ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 kif ukoll ex 7306 30 77.

(27)

Tubi u pajpijiet iwweldjati jintużaw f'medda wiesgħa ta' applikazzjonijiet inklużi fost oħrajn, għat-twassil ta' ilma, misħun, gass naturali, arja u likwidi u gassijiet oħra fil-plumbing, sistemi ta' tisħin u ventilazzjoni, unitajiet ta' arja kondizzjonata, sistemi awtomatiċi għall-bexx, u użi oħrajn simili. Ta' spiss jintużaw ukoll għall-finijiet ta' kostruzzjoni, għall-irfigħ tat-tagħbija, l-istekkat, il-mezzi ta' protezzjoni u l-armar tat-twavel.

(28)

Il-biċċa l-kbira tal-materja prima għall-prodott konċernat huma kojls imremblin bis-sħana, li jiġu ffurmati f'tubi. Tubi u pajpijiet iwweldjati jistgħu mbagħad jiġu ttrattati permezz ta' kisi jew galvanizzar. Dawn it-trattamenti ulterjuri għandhom l-għan li jżidu l-kwalità tal-prodott. Fil-biċċa l-kbira jkollhom truf sempliċi, iżda jistgħu jkollhom wkoll truf iċċanfrinati jew bil-kamin, kemm b'ġontaturi kif ukoll mingħajrhom. Il-prodott konċernat jiġi prodott f'bosta qisien u skont standards u klassifiki varji. Fil-biċċa l-kbira huma kompatibbli f'dak li għandu x'jaqsam mal-użu finali tagħhom u, għalhekk, jeżisti grad sinifikanti ta' dupplikazzjoni u kompetizzjoni bejn it-tipi varji tal-prodott konċernat. Għalhekk huwa konkluż, kif diġà sar f'investigazzjonijiet preċedenti li jkopru l-istess prodott, li t-tipi kollha tal-prodott konċernat għandhom jitqiesu bħala prodott uniku għall-għanijiet tal-investigazzjoni.

(29)

Għall-finijiet tar-reviżjoni ta' skadenza, ir-reviżjoni interim tat-Turkija u r-reviżjoni interim tal-Ukraina, il-prodott konċernat huwa simili għal dak kopert mill-investigazzjoni oriġinali u preċedenti, imsemmija fil-premessa 1.

8.   IL-PRODOTT SIMILI

(30)

Il-prodott manifatturat fil-Belarus, il-Bożnija u Ħerzegovina, ir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, ir-Russja, it-Tajlandja, it-Turkija u l-Ukraina u esportat lill-Komunità huwa l-istess fl-aspetti kollha bħall-prodott mibjugħ fis-suq domestiku ta' dawn il-pajjiżi kif ukoll għall-prodott magħmul mill-produtturi tal-Komunità u mibjugħ fis-suq tal-Komunità. L-istess jgħodd fir-rigward tal-prodott magħmul u mibjugħ għall-esportazzjoni lill-Komunità meta mqabbel mal-prodott magħmul u mibjugħ fl-Istati Uniti tal-Amerika li servew bħala pajjiż terz b'ekonomija tas-suq għar-Repubblika Popolari taċ-Ċina u l-Belarus. Għalhekk, dawn il-prodotti kollha tqiesu li kienu simili fis-sens tal-Artikolu 1(4) tar-Regolament bażiku.

C.   DUMPING

1.   IL-METODOLOĠIJA ĠENERALI

(31)

Il-metodoloġija ġenerali stipulata hawn taħt ġiet applikata lill-operaturi esportaturi kollha kif xieraq. Għalhekk, il-preżentazzjoni sussegwenti tas-sejbiet dwar l-aspetti tad-dumping għall-pajjiżi konċernati għalhekk tiddeskrivi biss dawk il-kwistjonijiet li huma speċifiċi għal pajjiż esportatur partikolari.

2.   IL-VALUR NORMALI

(32)

Taħt l-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku, għal kull produttur esportatur li kkoopera, l-ewwel ġie eżaminat jekk il-bejgħ domestiku tiegħu tat-tubi u l-pajpijiet iwweldjati kienx rappreżentattiv, jiġifieri jekk il-volum ta' bejgħ totali ta' din ix-xorta kienx jirrappreżenta mill-inqas 5 % tal-volum tal-bejgħ totali mill-esportazzjoni tiegħu lejn il-Komunità.

(33)

Il-Kummissjoni sussegwentement identifikat dawk it-tipi ta' tubi u pajpijiet iwweldjati mibjugħa domestikament li kienu identiċi jew li kienu komparabbli direttament mat-tipi mibjugħa għall-esportazzjoni lejn il-Komunità. F'dak li għandu x'jaqsam mal-investigazzjoni fuq il-bażi tat-tip ta' prodott, il-Kummissjoni qieset tipi ta' prodotti mibjugħa domestikament u esportati, li kellhom oriġini, daqs (dijametru estern), ħxuna tal-ġnub, finitura esterna u finitura finali simili, bħala direttament paragunabbli.

(34)

Għal kull tip mibjugħ mill-produtturi esportaturi fis-swieq domestiċi tagħhom u li nstab li kien komparabbli direttament mat-tip ta' tubi u pajpijiet iwweldjati mibjugħa għall-esportazzjoni lejn il-Komunità, ġie stabbilit jekk il-bejgħ domestiku kienx rappreżentattiv biżżejjed għall-finijiet tal-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku. Il-bejgħ domestiku ta' tip partikolari ta' tubi u pajpijiet iwweldjati tqies li kien rappreżentattiv biżżejjed meta l-volum totali tal-bejgħ domestiku ta' dak it-tip matul il-PI rrappreżenta 5 % jew iktar tat-total tal-volum tal-bejgħ tat-tip komparabbli ta' tubi u pajpijiet iwweldjati esportati lejn il-Komunità.

(35)

Ġie mistħarreġ jekk il-bejgħ domestiku ta' kull tip ta' tubu wweldjat setax jitqies li seħħ fl-andament normali tal-kummerċ taħt l-Artikolu 2(4) tar-Regolament bażiku. Dan sar billi għal kull produttur esportatur fil-pajjiż konċernat, il-proporzjon ta' bejgħ bi qligħ għall-konsumaturi indipendenti fis-suq domestiku, ġie stabbilit għal kull tip tal-prodott esportat konċernat fis-suq domestiku matul il-perjodu ta' investigazzjoni.

(a)

Għal dawk it-tipi ta' prodotti fejn aktar minn 80 %, skont il-volum, tal-bejgħ fis-suq domestiku kienu inqas mill-prezzijiet tal-unità, jiġifieri fejn il-prezz tal-bejgħ medju tat-tip tal-prodott konċernat kien daqs jew ogħla mill-prezz medju tal-produzzjoni għat-tip ta' prodott konċernat, il-valur normali ġie kkalkulat bħala l-prezz medju tal-bejgħ domestiku kollu tat-tip tal-prodott konċernat irrispettivament minn jekk il-bejgħ ħalliex qligħ jew le.

(b)

Għal dawk it-tipi ta' prodotti fejn mill-inqas 10 %, imma mhux aktar minn 80 %, skont il-volum, ta' bejgħ fis-suq domestiku ma kienx orħos mill-prezz tal-unità, il-valur normali ġie kkalkolat bħala l-prezz tal-bejgħ medju bil-piż differenzjat ta' dawk it-tranżazzjonijiet li saru bi prezzijiet daqs il-prezz tal-unità jew jew ogħla minnu, tat-tip konċernat.

(ċ)

Għal dawk it-tipi ta' prodotti fejn inqas minn 10 %, bil-volum, inbiegħu fis-suq domestiku bi prezz mhux irħas mill-prezz tal-unità, tqies li t-tip tal-prodott konċernat ma nbiegħx fl-andament normali tal-kummerċ u, għalhekk, il-valur normali kellu jiġi kompost taħt l-Artikolu 2(3) tar-Regolament bażiku.

(36)

Għal dawk it-tipi tal-prodott li għalihom ma sar l-ebda bejgħ domestiku fl-andament normali tal-kummerċ, ġie investigat jekk il-valur normali setax jiġi stabbilit fuq il-bażi tal-prezzijiet domestiċi ta' produtturi oħra taħt l-Artikolu 2(1) tar-Regolament bażiku. Jekk ma kien hemm disponibbli l-ebda prezz domestiku affidabbli ta' produtturi oħra, ntuża l-valur normali kompost disponibbli, taħt l-Artikolu 2(3) tar-Regolament bażiku.

(37)

Jekk il-valur normali ġie kompost taħt l-Artikolu 2(3) tar-Regolament bażiku, l-ispejjeż ġenerali, amministrattivi u tal-bejgħ u l-ammont ta' qligħ kienu bbażati fuq dejta reali dwar il-produzzjoni u bejgħ, fl-andament normali tal-kummerċ, tal-prodott simili, mill-produttur esportatur konċernat, taħt l-Artikolu 2(3) u (6) tar-Regolament bażiku.

3.   IL-PREZZ TAL-ESPORTAZZJONI

(38)

Fil-każijiet kollha fejn il-prodott konċernat ġie esportat lil klijenti indipendenti fil-Komunità, il-prezz tal-esportazzjoni ġie stabbilit taħt l-Artikolu 2(8) tar-Regolament bażiku, jiġifieri fuq il-bażi tal-prezzijiet ta' esportazzjoni effettivament imħallsa jew dovuti.

(39)

Fejn il-bejgħ mill-esportazzjoni sar permezz ta' importatur relatat u ma tqiesx affidabbli, il-prezz tal-esportazzjoni ġie kompost, taħt l-Artikolu 2(9) tar-Regolament bażiku, fuq il-bażi tal-prezz li fih il-prodotti importati nbiegħu mill-ġdid għall-ewwel darba lil xerrej indipendenti, aġġustat b'mod xieraq għall-ispejjeż kollha li saru bejn l-importazzjoni u l-bejgħ mill-ġdid, kif ukoll marġni raġonevoli għall-ispejjeż ġenerali u amministrattivi u għall-profitti. F'dan ir-rigward, intużaw l-ispejjeż ġenerali u amministrattivi tal-importatur relatat stess. Il-marġni tal-profitt ġie stabbilit fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli mill-importaturi mhux relatati li kkooperaw.

(40)

F'każijiet fejn ma kienx hemm prezz tal-esportazzjoni u konsegwentement ma kienx hemm bejgħ mill-ġdid tal-prodotti importati, il-prezz tal-esportazzjoni nħadem, taħt l-Artikolu 2(9) tar-Regolament bażiku, fuq kwalunkwe bażi raġonevoli.

4.   IL-PARAGUN

(41)

Il-valur normali u l-prezzijiet tal-esportazzjoni għal tipi komparabbli tal-prodott tqabblu fuq bażi exworks. Sabiex jiġi żgurat paragun ġust bejn il-valur normali u l-prezz ta' esportazzjoni, saret konċessjoni xierqa fil-forma ta' aġġustamenti għad-differenzi li jaffettwaw il-prezzijiet u l-komparabilità tal-prezzijiet taħt l-Artikolu 2(10) tar-Regolament bażiku. Fil-każijiet kollha, fejn instab li kienu raġunevoli, preċiżi u appoġġati b'evidenza verifikata, ingħataw aġġustamenti xierqa.

5.   IL-MARĠNI TAD-DUMPING GĦALL-KUMPANIJI INVESTIGATI

(42)

B'regola ġenerali taħt l-Artikolu 2(11) tar-Regolament bażiku, il-marġni tad-dumping għal kull produttur esportatur ġie stabbilit fuq il-bażi ta' paragun bejn il-valur normali medju bil-piż differenzjat u l-prezz tal-esportazzjoni medju bil-piż differenzjat għal kull tip ta' prodott.

(43)

F'każijiet ta' gruppi ta' bosta kumpaniji relatati ma' xulxin, ġie stabbilit marġni komuni tad-dumping applikabbli għall-kumpaniji kollha fil-grupp, skont il-prassi standard tal-Kummissjoni sabiex ma jkunx hemm evitar tal-miżuri.

6.   IL-MARĠNI RESIDWU TAD-DUMPING

(44)

Għall-kumpaniji li ma kkooperawx, ġie ddeterminat marġni residwu tad-dumping taħt l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku, fuq il-bażi tal-fatti disponibbli.

(45)

Sabiex jiġi ddeterminat il-marġni residwu tad-dumping, l-ewwel nett ġie stabbilit il-livell ta' kooperazzjoni. Il-livell ta' kooperazzjoni tqies bħala għoli żżejjed meta l-volumi tal-esportazzjonijiet mill-produtturi esportaturi li kkooperaw kienu qrib ta' dawk mogħtija mill-Eurostat għall-pajjiż konċernat u ma kien hemm xejn li jagħti x'jifhem li xi produttur naqas milli jikkoopera. F'każijiet bħal dawn, il-marġni residwu tad-dumping ġie stabbilit fil-livell tal-kumpanija li kkooperat bl-ogħla marġni tad-dumping, sabiex tiġi żgurata l-effettività ta' kwalunkwe miżura.

(46)

B'mod ġenerali, fejn il-livell ta' kooperazzjoni kien baxx, il-marġni residwu tad-dumping ġie stabbilit fl-ogħla marġni stabbilit għal mudell rappreżentant għal produttur ieħor li kkoopera. Din l-istrateġija tqieset bħala meħtieġa sabiex tevita li jiġi ppremjat in-nuqqas ta' kooperazzjoni

7.   BOSNIA AND HERZEGOVINA

7.1.   General remarks

(47)

L-importazzjonijiet mill-Bożnija u Ħerzegovina ammontaw għal 33 kilotunnellati (KT) fil-PI u laħqu sehem mis-suq ta' madwar 2,5 %. L-ikbar produttur esportatur kien jirrappreżenta aktar minn 90 % tal-produzzjoni totali fil-Bożnija u Ħerzegovina (li kienet iddestinata għas-suq domestiku u l-esportazzjoni). Huwa kkoopera mal-investigazzjoni u wieġeb il-kwestjonarju.

7.2.   Il-valur normali

(48)

Il-volum totali tal-bejgħ domestiku tal-prodott simili kien rappreżentattiv, kif definit fil-premessa 32. Skont il-metodoloġija ġenerali deskritta hawn fuq, il-valur normali kien ibbażat fuq prezzijiet imħallsa jew li għandhom jitħallsu, fl-andament normali tal-kummerċ, minn klijenti indipendenti fil-Bożnija u Ħerzegovina, jew, fejn applikabbli, ġie kompost.

7.3.   Il-prezz tal-esportazzjoni

(49)

Fil-każijiet kollha, il-prodott konċernat inbiegħ lil klijenti indipendenti fil-Komunità. Għalhekk, il-prezz tal-esportazzjoni kien ibbażat fuq il-prezzijiet li tħallsu jew li għandhom jitħallsu fil-Komunità, taħt l-Artikolu 2(8) tar-Regolament bażiku.

(50)

L-esportatur ikkontesta r-rata tal-ispiża tat-trasport allegata mill-kwerelant. Fil-fatt, seta' juri waqt investigazzjoni ta' fuq il-post li dawn l-ispejjeż kienu aktar baxxi.

7.4.   Il-paragun

(51)

Il-valur normali u l-prezz tal-esportazzjoni tqabblu mal-bażi tal-prezz exworks. Sabiex ikun żgurat paragun ġust, saret konċessjoni xierqa fl-għamla ta' aġġustamenti għad-differenzi li jaffettwaw il-kapaċità ta' paragun tal-prezzijiet taħt l-Artikolu 2(10) tar-Regolament bażiku. Wara l-iżvelar, parti waħda fissret dubju dwar l-aġġustamenti li allegatament saru għall-karatteristiċi fiżiċi mill-Kummissjoni. Madankollu, l-aġġustamenti għall-karatteristiċi fiżiċi la kienu ġġustifikati u lanqas effettivament applikati fil-kalkolu tal-marġni tad-dumping għall-produttur esportatur uniku fil-Bożnja u Ħerzegovina.

7.5.   Il-marġni ta' dumping

(52)

Il-paragun bejn il-valur normali u l-prezz tal-esportazzjoni fuq bażi ta' medja bil-piż differenzjat imqabbla ma' medja bil-piż differenzjat ġie applikat u dan il-metodu wera marġni tad-dumping ta' 0,7 %.

(53)

Billi l-marġni tad-dumping huwa de minimis, jiġifieri inqas minn 2 %, taħt l-Artikolu 9(3) tar-Regolament bażiku, il-proċediment kontra l-Bożnija u Ħerzegovina għandu jintemm mingħajr impożizzjoni ta' miżuri. In-natura u l-impatt ta' importazzjonijiet minn dan il-pajjiż huma analizzati fil-parti tal-ħsara taħt “fatturi oħra”.

8.   IR-REPUBBLIKA POPOLARI TAĊ-ĊINA (RPĊ)

8.1.   Kummenti ġenerali

(54)

Kif rappurtat mill-Eurostat (il-Kodiċi kollha tan-NM), l-importazzjonijiet Ċiniżi żdiedu drastikament f'dawn l-aħħar snin minn 22 KT fl-2004 għal 111 KT fl-2006 (180 KT fil-PI). Għalhekk ir-RPĊ hija nettament l-ikbar importatur fis-suq tal-Komunità b'sehem mis-suq li żdied minn 1,8 % fl-2004 għal aktar minn 13,8 % fil-PI. Il-prdutturi li kkooperaw irrappurtaw volumi saħansitra ogħla ta' 233 KT ta' esportazzjonijiet. Sitt kumpaniji li ttieħdu bħala kampjun irrappurtaw 219 KT. L-ewwel implikazzjoni ta' din id-diskrepanza hija li l-penetrazzjoni tas-suq u s-sehem mis-suq tal-esportazzjonijiet Ċiniżi hija saħansitra aktar sinifikanti milli kif kien maħsub oriġinarjament.

(55)

Din id-diskrepanza fi kwantitajiet irrappurtati mill-Eurostat u mill-produtturi li kkooperaw tista' tikkorrispondi wkoll għal dikjarazzjoni doganali falza tal-prodott konċernat Dan jaqbel mal-allegazzjonijiet magħmula mill-industrija Komunitarja, li jindikaw li l-prodott ikonċernat qed ikun iddikjarat b'mod falz. L-investigazzjoni globali wriet li l-operaturi jistgħu jbiegħu tipi differenti ta' tubi (uħud jappartjenu għall-prodott konċernat, oħrajn le) fl-istess fattura. Għalhekk mhuwiex eskluż li, skont kemm jiġu speċifikati b'mod ċar id-differenzi f'din il-fattura, dan jista' jintuża għal dikjarazzjoni falza minn dikjarant tal-prodott konċernat skont kodiċi li mhumiex dawk assoċjati mal-prodott konċernat.

8.2.   It-trattament tal-ekonomija tas-suq (TES)

(56)

Taħt l-Artikolu 2(7)(b) tar-Regolament bażiku, fl-investigazzjonijiet ta' anti-dumping dwar l-importazzjonijiet li joriġinaw fir-RPĊ, il-valur normali għandu jiġi ddeterminat skont il-paragrafi 1 sa 6 tal-Artikolu msemmi gћal dawk il-produtturi li nstabu li qed jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 2(7)(c) tar-Regolament bażiku.

(57)

Fil-qosor, u għal faċilità ta' referenza biss, il-kriterji tat-TES qed jingħataw f'forma mqassra hawn taħt:

1.

Id-deċiżjonijiet u l-ispejjeż kummerċjali jsiru b'reazzjoni għall-kondizzjonijiet tas-suq u mingħajr interferenza mill-Istat.

2.

Ir-reġistri ta' kontabilità jgħaddu minn verifika finanzjarja indipendenti, skont standards ta' kontabilità internazzjonali u huma applikati għall-għanijiet kollha.

3.

Ma hemm ebda tgħawwiġ sinifikanti li ntiret mis-sistema preċedenti li ma kenitx ibbażata fuq ekonomija tas-suq.

4.

Iċ-ċertezza ġuridika u l-istabilità huma pprovduti mil-liġijiet dwar il-falliment u l-proprjetà.

5.

Il-kambji tal-munita jitwettqu bir-rata tas-suq.

(58)

Wara t-tnedija tal-investigazzjoni attwali, intgħażel kampjun ta' sitt produtturi/gruppi ta' produtturi (“entitajiet”) Ċiniżi, li kollha kemm huma kienu ddikjaraw TES taħt l-Artikolu 2(7)(b) tar-Regolament bażiku u wieġbu għall-formola ta' dikjarazzjoni TES qabel l-iskadenzi stipulati ta' żmien. Skont id-dikjarazzjonijiet tagħhom ġew ivverifikati fuq il-post. Hija l-prassi konsistenti tal-Kummissjoni li tinvestiga jekk grupp ta' kumpaniji relatati bħala entità sħiħa jissodisfax il-kondizzjonijiet għat-TES. Għalhekk, fejn sussidjarju jew kwalunkwe kumpanija oħra relatata mal-applikant huwa/hija produttur u/jew esportatur u/jew kummerċjant ta' prodott konċernat, il-kumpanija ġiet mistiedna biex timla formola separata ta' klejm għat-TES.

(59)

Skont il-verifiki ta' fuq il-post fil-proprjetà tas-sitt entitajiet li ttieħdu bħala kampjun, ġie deċiż li t-talbiet kollha tagħhom għat-TES kellhom jiġu rifjutati. Dan kien dovut għall-fatt li l-ebda waħda mill-entitajiet ma ssodisfatt il-kriterji 1, 2 u 3 (ara l-analiżi hawn taħt). L-investigazzjoni żvelat li l-entitajiet kollha jissodisfaw il-kriterji 4 u 5. Dan ifisser li l-falliment u l-liġijiet tal-proprjetà jiggarantixxu stabbilità u ċertezza legali u l-konverżjonijiet tar-rati tal-kambju jitwettqu fir-rati tas-suq.

Il-Kriterju 1 – Id-deċiżjonijiet kummerċjali jsiru b'reazzjoni għas-sinjali tas-suq, mingħajr indħil sinifikanti tal-Istat, u l-ispejjeż jirriflettu l-valuri tas-suq

(60)

F'bosta każijiet id-dokumentazzjoni tal-kumpaniji ma kinitx affidabbli. Uħud mill-kumpaniji ppreżentaw verżjonijiet differenti tal-istess dokument (eż. liċenzji kummerċjali emendati, żewġ arranġamenti differenti ta' Artikoli ta' Assoċjazzjoni b'dententuri differenti tal-ishma, Artikoli ta' Assoċjazzjoni li qatt ma ġew iffirmati). L-awtoritajiet lokali mhux biss aċċettaw qagħda bħal din iżda saħansitra ħarġu ċertifikati u dokumenti korrispondenti mingħajr ebda prova. Dokumenti mhux affidabbli bħal dawn rendew l-istatus ġuridiku tal-kumpaniji bħala inċert u ssuġġerew li l-influwenza tal-Istat ma nqerditx.

(61)

F'xi każijiet oħra, kien hemm ambigwitajiet fir-rigward tal-liċenzja kummerċjali. F'każ minnhom, inizjalment ġiet ippreżentata liċenzja kummerċjali li la kienet tispeċifika d-data tal-bidu u l-anqas dik tat-tmien tal-operat. Fi stadju ulterjuri, ġiet ippreżentata verżjoni li kellha biss data tat-tmiem. Dan jitfa' dubju ġenerali fuq l-attendibilità tad-dokumenti ppreżentati.

(62)

Wara li ġew żvelati s-sejbiet tal-Kummissjoni, il-kumpaniji ġeneralment indikaw li huma kellhom sjieda privata. Madankollu, bil-maqlub tad-dikjarazzjonijiet, l-interferenza tal-istat ġiet stabbilita wkoll fejn ma kien hemm l-ebda sjieda statali jew fejn is-sjieda statali kienet biss parzjali. Kif intwera hawn fuq, elementi oħra wasslu għall-konklużjoni li fl-aħħar mill-aħħar kien hemm interferenza statali sinifikanti.

(63)

Il-kummenti li waslu ma kinux tali li jbiddlu s-sejbiet tal-Kummissjoni. Ġie konkluż li l-kumpaniji kienu soġġetti għal intereferenza Statali sinifikanti.

Il-Kriterju 2 – L-impriżi għandhom sett wieħed ċar ta' reġistri ta' kontabilità li għaddew minn verifika finanzjarja indipendenti

(64)

Instab numru ta' irregolaritajiet fir-rigward tal-prassi tal-kontabilità tal-kumpaniji investigati. Għall-entitajiet kollha nstab li l-kontijiet ma nżammux f'mod koerenti.

(65)

Pereżempju, ġew stabbiliti xi irregolaritajiet fir-rigward tal-mod li bih il-kumpaniji żiedu l-kapital reġistrat tagħhom (iż-żieda ta' kapital ma kienet tirrifleti l-ebda investiment definit). F'uħud mill-każijiet il-valur tal-ekwità tal-kumpanija qatt ma kien iddepożitat fi flus jew mhux fi flus. F'xi każijiet oħra, id-djun irrekuperabbli ma ġewx irreġistrati skont l-istandards internazzjonali ta' kontabilità. Id-dikjarazzjonijiet finanzjarji ta' wħud mill-kumpaniji ma kienx jirrifletti l-kapital irrreġistrat kif iddikjarat fid-dokumenti tal-kumpanija bħal Artikoli ta' Assoċjazzjoni jew Liċenzja Kummerċjali. Ġew stabbiliti irregolaritajiet fir-rigward ta' deprezzament (xi kumpaniji waqqfu jiżvalutaw xi assi) jew drittijiet tal-użu tal-art, li ma ġewx irreġistrati kif suppost.

(66)

Xi entitajiet iddikjaraw li l-irrgolaritajiet fis-sistema ta' kontabilità ma kellhiex tħalli impatt fuq id-deċiżjoni dwar it-TES sa dan il-punt. Skont dawk id-dikjarazzjonijiet, l-irregolaritajiet fis-sistema ta' kontabilità, avolja numerużi, mhumiex biżżejjed waħidhom biex jiġi konkluż li l-kriterju 2 ma ntlaħaqx. Minkejja dan, ukoll jekk wieħed jassumi li l-kriterju 2 seta' jitiqes li ntlaħaq jekk l-irregolaritajiet tal-kontabilità setgħu jiġu kkwalifikati bħala minuri, f'dan il-każ partikolari, hekk kif spjegat fil-paragrafi preċedenti, l-irregolaritajiet ma kinux minuri.

(67)

Ġie ddikjarat ukoll f'uħud mill-każijiet li l-kontijiet saritilhom verifika finanzjarja minn awdituri esterni, u għalhekk, indipendenti. Minkejja dan, l-awdituri ma indikaw l-ebda waħda mill-problemi li nstabu matul l-investigazzjoni u għalhekk ma kinux konformi mal-istandards internazzjonali tal-kontabilità. Għalhekk, l-entitajiet konċernati ma setgħux jippruvaw li kellhom sett wieħed ċar tar-reġistri bażiċi ta' kontabilità li saritilhom verifika finanzjarja indipendenti skont l-istandards internazzjonali.

Il-Kriterju 3 – Ma jingħadda l-ebda tgħawwiġ mis-sistema li mhijiex tal-ekonomija tas-suq

(68)

Kien hemm ukoll irregolaritajiet f'dak li għandu x'jaqsam mal-kuntratti tal-użu tal-art. F'bosta każijiet ma setgħet titressaq l-ebda prova ta' ħlas għad-drittijiet tal-użu tal-art, li fid-dawl tal-fatt li l-art hija proprjetà tal-Istat, jesponi dawk l-entitajiet għal influwenza statali sinifikanti. Uħud mill-entitajiet naqsu milli jippreżentaw evidenza attendibbli dwar l-akkwist u t-trasferiment tal-ishma. F'uħud mill-każijiet il-valutazzjoni mill-ġdid tal-assi kienet arbitrarja b'mod ċar. L-irregolaritajiet tal-proċess ta' privatizzazzjoni jixħtu dubji fuq it-trasferimenti kollha sussegwenti tal-ishma u jidhru li huma sors ta' setgħa għall-awtoritajiet lokali sabiex jinterferixxu mal-operat ta' wħud mill-kumpaniji.

(69)

Konsegwentament, l-irregolaritajiet li għandhom x'jaqsmu mal-proċess ta' privatizzazzjoni għad għandhom impatt fuq is-sitwazzjoni u l-operat attwali tal-kumpaniji, minħabba li l-ispejjeż tal-produzzjoni u l-valur tal-assi huma soġġetti għal tagħwiġ sinifikanti li għaddew mis-sistema preċedenti ta' ekonomija li mhijiex tas-suq.

(70)

Ġie kkonsultat il-Kumitat Konsultattiv u l-partijiet milquta direttament kienu mgħarrfa b'dan. L-industrija tal-Komunità ngħatat l-opportunità li tikkummenta, iżda ma wasal l-ebda kumment dwar id-determinazzjoni tat-TES.

(71)

Il-Kummissjoni rċeviet kummenti mill-applikanti tat-TES. Dawk il-kummenti ġew indirizzati fejn kien xieraq, jew fl-analiżi hawn fuq inkella fi tweġiba individwali lill-esportatur konċernat. Minkejja dan, l-ebda kumment li wasal ma kien tali li jbiddel is-sejbiet dwar it-trattament ta' ekonomija tas-suq.

8.3.   It-trattament individwali (TI)

(72)

Taħt l-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku, dazju fuq skala nazzjonali, jekk jeżisti, jiġi stabbilit għal pajjiżi li jaqgħu taħt dak l-Artikolu, ħlief f'dawk il-każijiet fejn il-kumpaniji jkunu jistgħu juru li jissodisfaw il-kriterji kollha stipulati fl-Artikolu 9(5) tar-Regolament bażiku.

(73)

In-natura tal-interferenza Statali stabbilita għal kumpaniji kollha taffettwa l-attività tagħhom bħala entità sħiħa. Għalhekk, ma jistax jiġi eskluż li influwenza bħal din għandha tħalli impatt fuq id-determinazzjoni tal-prezzijiet ta' esportazzjoni u l-kwantitajiet kif ukoll id-determinazzjoni tat-termini tal-bejgħ u aspetti oħra relatati fir-rigward tal-attività tal-esportazzjoni.

(74)

Bl-istess mod, qed jitfakkar li s-sitt entitajiet investigati koprew kważi t-totalità tal-esportazzjonijiet ġewwa l-Komunità. Fid-dawl ta' din il-konċentrazzjoni, in-numru relattivament żgħir ta' operaturi tas-suq u l-livell sinifikanti tal-interferenza statali stabbilit fir-rigward tal-entitajiet kollha investigati, ma jistax jiġi eskluż li l-interferenza statali se tintuża biex tevita l-miżuri jekk l-esportaturi individwali jingħataw rati doganali differenti.

(75)

Konsegwentement, il-kumpaniji ma setgħux juru li laħqu l-kriterji (b) u (e), kif stipulat fl-Artikolu 9(5) tar-Regolament bażiku.

8.4.   Id-determinazzjoni tal-valur normali għall-produtturi esportaturi kollha li ma ngħatawx it-TES

8.4.1.   Il-pajjiż analogu

(76)

Taħt l-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku, il-valur normali għall-kumpaniji li ma setgħux jingħataw it-TES ġie stabbilit fuq il-bażi tal-prezzijiet jew tal-valur kompost f'pajjiż analogu.

(77)

Fl-avviż nru 1, il-Kummissjoni indikat l-intenzjoni tagћha li tuża lill-Istati Uniti tal-Amerika bћala pajjiż analogu xieraq biex jiġi stabbilit il-valur normali għar-RPĊ u l-Belarus, u l-partijiet interessati ġew mistiedna jikkummentaw. Parti interessata waħda oġġezzjonat għal din il-proposta, filwaqt li indikat li t-Turkija tkun għażla aktar adatta u indikat li, taħt l-Artikolu 2(7) tar-Regolament bażiku, fejn xieraq, għandu jintuża pajjiż terz b'ekonomija tas-suq li huwa soġġett għall-istess investigazzjoni. Ġie nnutat ukoll li t-Turkija ntużat bħala pajjiż analogu għall-Ukraina fl-investigazzjoni oriġinali.

(78)

Madankollu, l-istituzzjonijiet żammew il-fehma tagħhom li l-Istati Uniti tal-Amerika kienu għażla aħjar ta' pajjiż analogu għall-iskop tal-investigazzjoni l-ġdida preżenti, fid-dawl tal-argumenti stipulati hawn taħt.

(79)

L-ewwel nett, l-istituzzjonijiet tal-Komunità jaqblu, fil-prinċipju, li f'reviżjoni jkun loġiku li jittieħed bħala punt inizjali l-istess pajjiż analogu bħal fl-investigazzjoni oriġinali (għalkemm anki f'reviżjoni jista' jkun hemm raġunijiet validi għal bidla). Madankollu, safejn għandhom x'jaqsmu r-RPĊ u l-Belarus, dan ir-Regolament mhuwiex ibbażat fuq reviżjoni, iżda fuq investigazzjoni ġdida. Għalhekk, dawn il-kwistjonijiet ma japplikawx. Barra minn hekk, kif spjegat imkien ieħor f'dan ir-Regolament, skont ir-rapport tat-tribunal tal-Appelltad-WTO “Beef and rice (Mexico) (7), dawk il-kumpaniji Torok li nstabu li kellhom dazju ta' żero fl-investigazzjoni oriġinali ma tqisux li huma soġġetti għall-proċediment preżenti. Għalhekk, l-istituzzjonijiet ma għandhomx stampa sħiħa tal-valur normali fis-suq Tork. Barra minn hekk, jidher li hemm ċerti distorsjonijiet fis-suq Tork. Partikolarment, is-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet fit-Turkija kien baxx ħafna, 3,3 %, filwaqt li l-penetrazzjoni tas-suq tal-importazzjonijiet fl-Istati Uniti kienet ta' 39 %. Dan is-sehem baxx mis-suq tal-importazzjonijiet jista' jindika xi impediment fil-kompetizzjoni internazzjonali fis-suq Tork, minkejja l-fatt li hemm madwar 15-il produttur magħruf fit-Turkija.

(80)

Min-naħa l-oħra, l-Istati Uniti tal-Amerika huma suq kbir għat-tubi wweldjati b'mod ġenerali u għall-prodott konċernat, ta' daqs simili għal dak tal-Komunità. Il-grad ta' kompetizzjoni jidher li huwa sinifikanti. Jidher li hemm aktar minn 15-il produttur domestiku f'kompetizzjoni ma' xulxin, li jgħoddu għal livell sinifikanti ta' bejgħ domestiku meta mqabbla mal-esportazzjonijiet Ċiniżi lejn il-Komunità.

(81)

Barra minn dan, hemm importazzjonijiet sinifikanti għal ġewwa l-Istati Uniti minn pajjiżi terzi, minkejja l-eżistenza tal-miżuri anti-dumping matul il-PI fuq importazzjonijiet minn bosta pajjiżi (it-Tajwan, il-Messiku, it-Turkija, it-Tajlandja, il-Brażil, l-Indja u l-Korea). Matul il-PI, l-importazzjonijiet ġew stmati li jkopru iktar minn terz tal-konsum tal-Istati Uniti, u oriġinaw, għal bejn wieħed u ieħor tliet kwarti tal-volum ta' importazzjonijiet, minn pajjiżi li kienu soġġetti għal dazji doganali ta' 0 % u li ma kienu soġġetti għall-ebda dazju anti-dumping. Fil-fatt, il-PI jikkorrispondi għal perjodu fejn l-awtoritajiet tal-Istati Uniti kienu qed jinvestigaw l-esportazzjonijiet Ċiniżi għall-prattiki allegati ta' dumping ta' ħsara, li f'Jannar 2008 wasslu għall-impożizzjoni tal-miżuri (iktar tard emendati f'April 2008 u li jvarjaw minn 69,2 % sa 85,55 %) (8). Għalhekk dawn il-miżuri ma kellhom l-ebda impatt evidenti fuq l-analiżi msemmija qabel, iżda pjuttost jalludu għal-livelli tal-prezz fl-Istati Uniti matul il-PI li setgħu faċilment trażżnu jew tnaqqsu minħabba l-impatt tal-importazzjonijiet Ċiniżi li huma l-oġġett ta' dumping.

(82)

Barra minn dan, il-proċess ta' produzzjoni u l-aċċess għal materja prima huma komparabbli fl-Istati Uniti u r-Repubblika Popolari taċ-Ċina, u din tal-aħħar ma tidhirx li tgawdi minn l-ebda vantaġġ naturali fil-produzzjoni u l-bejgħ tal-prodott konċernat.

(83)

Wara li tqabblu t-Turkija u l-Istati Uniti fuq dik il-bażi, ġie konkluż li l-Istati Uniti huma pajjiż analogu aħjar għar-RPĊ u l-Belarus.

(84)

Intbagħtu kwestjonarji lill-produtturi kollha magħrufa fl-Istati Uniti. Il-Kummissjoni waslitilha tweġiba minn produttur sinifikanti. Iżda l-produzzjoni u l-bejgħ domestiku tal-produttur li kkoopera kienu rappreżentattivi għall-fini tal-ħolqien tal-valur normali.

8.4.2.   Id-determinazzjoni tal-valur normali fil-pajjiż analogu

(85)

Wara l-għażla tal-Istati Uniti bħala pajjiż analogu u taħt l-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku, il-valur normali ġie stabbilit fuq il-bażi tal-informazzjoni li waslet mill-produttur li kkoopera fil-pajjiż analogu, jiġifieri abbażi tal-prezzijiet imħallsa jew li għandhom jitħallsu, skont il-metodoloġija stipulata fil-premessi (32) sa (37) hawn fuq.

(86)

Instab li l-bejgħ domestiku tal-produttur tal-prodott simili kien rappreżentattiv meta pparagunat mal-prodott konċernat li ġie esportat lejn il-Komunità mill-produtturi esportaturi fir-RPĊ. Barra minn dan, il-bejgħ domestiku tiegħu ma tqiesx li sar fl-andament normali tal-kummerċ.

8.5.   Il-prezz tal-esportazzjoni

(87)

Fejn il-bejgħ mill-esportazzjoni lill-Komunità sar direttament lil klijenti indipendenti, il-prezzijiet tal-esportazzjoni ġew stabbiliti fuq il-bażi tal-prezzijiet li effettivament tħallsu jew jistgħu jitħallsu għall-prodott konċernat taħt l-Artikolu 2(8) tar-Regolament bażiku.

(88)

Fejn il-bejgħ mill-esportazzjoni lejn il-Komunità sar permezz ta' kumpaniji kummerċjali mhux relatati, il-prezzijiet tal-esportazzjoni ġew stabbiliti fuq il-bażi tal-prezzijiet tal-prodott meta jinbiegħ lill-kumpaniji kummerċjali għall-esportazzjoni jiġifieri lil xerrej mhux relatat, mill-produtturi konċernati taħt l-Artikolu 2(8) tar-Regolament bażiku.

8.6.   Il-paragun

(89)

Il-valur normali u l-prezzijiet tal-esportazzjoni tqabblu fuq bażi ex-works. Sabiex jiġi żgurat paragun ġust bejn il-valur normali u l-prezz ta' esportazzjoni, saret konċessjoni xierqa fil-forma ta' aġġustamenti għad-differenzi li jaffettwaw il-prezzijiet u l-komparabilità tal-prezzijiet taħt l-Artikolu 2(10) tar-Regolament bażiku. Fejn kien ġustifikat saru aġġustamenti xierqa fir-rigward ta' trasport u assikurazzjoni, kreditu, kummissjoni u debiti bankarji. Saru wkoll l-aġġustamenti dovuti għal differenzi fiżiċi, kulfejn kien meħtieġ.

8.7.   Id-determinazzjoni tad-dumping

(90)

Sabiex jiġi kkalkulat il-marġni tal-dumping fuq skala nazzjonali applikabbli gћall-esportaturi kollha fil-RPĊ, il-Kummissjoni l-ewwel stabbiliet il-livell ta' kooperazzjoni. Sar paragun bejn l-importazzjonijiet totali tal-prodott konċernat li joriġina fir-RPĊ kkalkulat fuq il-bażi tal-Eurostat u l-volum tal-esportazzjonijiet kif irrappurtat fit-tweġibiet tal-kwestjonarju mressqa mill-esportaturi tar-RPĊ. Kif imsemmi hawn fuq fil-premessa (54) kien hemm diskrepanza bejn il-kwantità tal-esportazzjonijiet kif irrappurtati mill-Eurostat u l-kwanità ddikjarata mill-produtturi esportaturi fit-tweġibiet tagħhom tal-kwestjonarju (180 KT meta mqabbla ma' 216 KT). Fuq il-bażi ta' dan ġie stabbilit li l-livell ta' kooperazzjoni kien għoli ħafna.

(91)

Il-marġni tad-dumping konsegwentement ġie kkalkulat kif ġej. Il-prezz tal-esportazzjoni ġie kkalkulat abbażi tal-informazzjoni dettaljata mogħtija mill-esportaturi li kkooperaw fit-tweġibiet tal-kwestjonarju, bl-eċċezzjoni ta' entità waħda, li t-tweġiba tagħha ma kenitx kompluta u li għamlitha impossibli li jsir paragun tal-karatteristiċi fiżiċi tal-prodotti. Il-prezz tal-esportazzjoni tqabbel mal-valur normali stabbilit fil-pajjiż analogu.

(92)

Il-livell fuq skala nazzjonali tad-dumping ġie stabbilit għal 130,8 % tal-prezz fil-fruntiera tal-Komunita CIF.

9.   IL-BELARUS

9.1.   Kummenti ġenerali

(93)

Taħt l-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku, il-Belarus ma tqisitx bħala pajiiż b'ekonomija tas-suq. Għalhekk il-valur normali fir-rigward tal-esportazzjonijiet tal-Belarus lejn il-Komunità ġie ddeterminat abbażi tad-dejta miksuba minn produttur f'pajjiż terz b'ekonomija tas-suq.

(94)

Matul il-PI, l-importazzjonijiet mill-Belarus ammontaw għal madwar 29 KT u għalhekk kellhom sehem mis-suq ta' madwar 2,3 %. L-unika manifattur magħruf mill-Belarus ikkoopera mal-investigazzjoni u bagħat it-tweġiba tal-kwestjonarju. Huwa jaħdem bi ftehim ta' xiri fiss ma' żewġ importaturi fil-Ġermanja u l-Iżvizzera. Importatur wieħed biss ibbażat fl-UE kkoopera ma' din l-investigazzjoni.

(95)

Bil-ftehim ta' xiri fiss l-importatur Ġermaniż, li huwa entità indipendenti mill-manifattur tal-Belarus, iforni lil dan tal-aħħar b'materja prima u jkopri l-ispejjeż kollha marbuta mal-importazzjonijiet tagħhom fil-Belarus (trasport, ġestjoni u spejjeż ta' assikurazzjoni). Huwa mbagħad iħallas debitu tax-xiri fiss li jkopri t-trasport, il-ġestjoni u l-assikurazzjoni tal-ispejjeż mill-Belarus għall-UE. Permezz tal-proċess ta' manifattura, l-importatur Ġermaniż jibqa' s-sid tal-prodott konċernat esportat mill-Belarus. Minħabba l-fatt li fil-ftehim ta' xiri fiss mhemm l-ebda prezz konkretament ta' esportazzjoni, kellu jiġi kompost.

(96)

Sar paragun bejn l-importazzjonijiet totali tal-prodott konċernat li joriġina fil-Belarus ikkalkolat abbażi tal-Eurostat (bl-użu tal-kodiċi tan-NM ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 kif ukoll ex 7306 30 77) u l-volum ta' esportazzjonijiet kif rappurtat fit-tweġibiet tal-kwestjonarju mressqa mill-manifattur li kkoopera u l-opeatur Ġermaniż imsemmi qabel. Abbażi ta' dan ġie stabbilit li l-livell ta' kooperazzjoni kien baxx, jiġifieri 30 % tal-esportazzjonijiet globali tal-Belarus lejn il-Komunità.

(97)

Ma saret l-ebda talba għal trattament individwali taħt l-Artikolu 9(5) tar-Regolament bażiku.

9.2.   Il-valur normali

(98)

Il-valur normali ġie stabbilit fuq il-bażi tal-prezzijiet jew il-valur kompost f'pajjiż analogu, taħt l-Artikolu 2(7) tar-Regolament bażiku.

9.2.1.   Il-pajjiż analogu

(99)

Kif imsemmi hawn fuq fil-parti li tikkonċerna r-RPĊ, l-avviż nru 1 indika lill-Istati Uniti bħala pajjiż analogu xieraq għall-fini ta' twaqqif tal-valur normali għall-Belarus kif ukoll għar-RPĊ. Ir-raġunijiet ewlenin li jiġġustifikaw l-għażla tal-Istati Uniti, imsemmija hawn fuq fl-analiżi tar-RPĊ, japplikaw ukoll għall-Belarus. Żewġ partijiet opponew l-għażla tal-Istati Uniti bħala pajjiż analogu u ssuġġerew lit-Turkija minflok. Ir-raġunijiet ewlenin li wasslu lill-Kummissjoni biex tagħżel lill-Istati Uniti tal-Amerika flok it-Turkija ġiet deskritta fil-qosor fil-premessi (76) sa (84) hawn fuq.

(100)

Konsegwentement, il-metodoloġija ddettaljata fil-premessi (32) sa (37) ġiet applikata biex tiddetermina l-valur normali.

9.3.   Il-prezz tal-esportazzjoni

(101)

Id-dejta fornita mill-importatur Ġermaniż kienet marbuta biss ma' parti tal-prodotti li joriġinaw fil-Belarus u esportati lejn il-Komunità. L-ebda dejta ma ngħatat għall-parti l-oħra, sostanzjali ħafna, ta' dawk l-importazzjonijiet. Għalhekk, kellu jsir użu, fir-rigward ta' din l-aħħar parti mill-aqwa fatti disponibbli taħt l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku.

(102)

Ġew analizzati żewġ sorsi ewlenin ta' informazzjoni. Id-dejta tal-Eurostat ma tqiesetx xierqa. L-ewwel nett, kellha tranżazzjonijiet ta' bejgħ fiss mal-operatur Ġermaniż li għalih ma kien hemm l-ebda prezz ta' esportazzjoni. It-tieni, kellha wkoll tranżazzjonijiet ta' prezz fiss mal-kumpanija Żvizzera li ma kkooperatx. Għandu jiġi enfasizzat ukoll li, skont il-klejm minn ċerti partijiet, u skont il-websajt tal-Interpipe Group, il-kumpanija mill-Ukraina li hija soġġetta għar-reviżjoni parzjali interim, dan il-grupp huwa relatat kemm mal-kumpanija Żvizzera kif ukoll mal-kumpanija mill-Belarus. Fin-nuqqas ta' kwalunkwe kooperazzjoni mill-kumpanija Żvizzera, ma seta' jiġi stabbilit l-ebda prezz ta' esportazzjoni għat-tranżazzjonijiet li għamlet.

(103)

Min-naħa l-oħra, id-dejta dettaljata ta' skont it-tip minn tranżazzjonijiet assoċjati mal-operatur Ġermaniż imsemmi qabel, inklużi l-ispiża u l-infiq tal-operatur kienu disponibbli. Dan ippermetta lill-awtorità ta' investigazzjoni sabiex tistabbilixxi prezz tal-esportazzjoni fuq bażi ta' skont it-tip, kif spjegat hawn isfel. Għalhekk dan tqies bħala l-aqwa informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni.

(104)

Il-prezz tal-esportazzjoni ġie kompost fuq il-bażi tal-prezz tal-prodott konċernat mibjugħ lill-ewwel klijent indipendenti tal-importatur Ġermaniż li kkoopera. F'dan il-każ speċifiku, minħabba l-ftehim ta' bejgħ fiss, kellhom isiru ċerti aġġustamenti sabiex jiġi stabbilit il-prezz tal-esportazzjoni, fil-livell tal-fruntiera tal-Komunità. Għalhekk l-aġġustamenti saru għall-ispejjeż kollha mġarrba bejn il-fruntiera tal-Komunità u l-ewwel klijent indipendenti għall-importatur Ġermaniż. Dawn kienu jinkludu l-Ispejjeż Ġenerali u Amministrattivi u l-profitt tal-importatur Ġermaniż, kif ukoll it-trasport, l-assikurazzjoni u l-miżati doganali fi ħdan il-Komunità.

9.4.   Il-paragun

(105)

Il-valur normali u l-prezzijiet tal-esportazzjoni tqabblu fuq bażi ex-works. Sabiex jiġi żgurat paragun ġust bejn il-valur normali u l-prezz ta' esportazzjoni, saru konċessjonijiet xierqa fil-forma ta' aġġustamenti għad-differenzi li jaffettwaw il-prezzijiet u l-komparabilità tal-prezzijiet taħt l-Artikolu 2(10) tar-Regolament bażiku. Ingħataw aġġustamenti xierqa fir-rigward tal-karatteristiċi fiżiċi, it-trasport, l-ispejjeż ta' assikurazzjoni u d-debiti doganali fejn instab li kienu ġustifikati, preċiżi u sostnuti minn evidenza verifikata.

9.5.   Id-determinazzjoni ta' dumping

(106)

Fuq din il-bażi l-livell fuq skala nazzjonali tad-dumping ġie stabbilit għal 92,4 % tal-prezz fil-fruntiera tal-Komunita CIF.

10.   IR-RUSSJA

10.1.   Kummenti ġenerali

(107)

Il-volum ta' importazzjonijiet Russi kienu jammontaw għal madwar 36 KT, li jikkorrispondu għal sehem mis-suq ta' 3,3 % tal-PI.

(108)

Minħabba n-numru apparentement kbir ta' produtturi esportaturi, l-ewwel intgħażel kampjun. F'dak il-kuntest, erba' gruppi ġew notifikati bex iwieġbu għall-kwestjonarju tal-Kummissjoni, iżda t-tweġibiet waslu mingħand tnejn biss, għalhekk ma kienx għadu meħtieġ li jittieħed kampjun.

10.2.   Il-valur normali

(109)

Għaż-żewġ produtturi esportaturi, il-bejgħ domestiku tal-prodott konċernat kien rappreżentattiv kif definit fil-premessa (32). Skont il-metodoloġija ġenerali deskritta hawn fil-premessi (33) et seq., il-valur normali kien ibbażat fuq prezzijiet imħallsa jew li għandhom jitħallsu, fl-andament normali tal-kummerċ, minn klijenti indipendenti fil-Federazzjoni Russa.

(110)

Fir-rigward tal-ispejjeż tal-manifattura, u b'mod partikolari l-ispejjeż tal-enerġija, f'dak li għandu x'jaqsam mal-gass, ġie investigat jekk il-prezzijiet tal-gass imħallsa mill-produtturi esportaturi kinux jirriflettu l-ispejjeż assoċjati mal-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-gass.

(111)

Instab li l-prezz domestiku tal-gass li tħallas mill-produtturi esportaturi kien madwar kwart tal-prezz esportat tal-gass naturali mir-Russja. F'dan ir-rigward, id-dejta kollha disponibbli tindika li l-prezzijiet domestiċi tal-gass fir-Russja kienu prezzijiet regolati, li huma ferm inqas mill-prezzijiet tas-suq imħallsa fis-swieq gћall-gass naturali li mhumiex regolati. Għalhekk, minħabba li l-ispejjeż ma kinux riflessi b'mod raġunevoli fir-reġistri tal-produtturi esportaturi kif previst fl-Artikolu 2(5) tar-Regolament bażiku, kellhom jiġu aġġustati skont dan. Fin-nuqqas ta' kwalunkwe prezz rappreżentattiv biżżejjed, mhux affettwat, tal-gass relatat mas-suq domestiku Russu, tqies li jkun xieraq li l-aġġustament jiġi bbażat taħt l-Artikolu 2(5), fuq il-bażi ta' informazzjoni minn swieq oħra rappreżentattivi. Il-prezz aġġustat ġie bbażat fuq il-prezz medju tal-gass Russu meta mibjugħ għall-esportazzjoni fil-fruntiera Ġermaniża/Ċeka (Waidhaus), aġġustat għall-ispejjeż ta' distribuzzjoni lokali. Waidhaus, billi huwa ċentru ewlieni għall-bejgħ tal-gass Russu lill-UE, li hija kemm l-ikbar suq għall-gass Russu kif ukoll għandha prezzijiet li jirriflettu b'mod raġunevoli l-ispejjeż, jista' jitqies bħala suq rappreżentattiv fit-tifsira tal-Artikolu 2(5) tar-Regolament bażiku.

(112)

Għal dawn it-tipi ta' prodott fejn il-valur normali nbena, kif deskritt hawn fuq, il-kompożizzjoni saret fuq il-bażi tal-ispejjeż tal-manifattura tat-tipi esportati wara l-aġġustament għall-ispiża tal-gass.

10.3.   Il-prezz tal-esportazzjoni

(113)

Għal dawk il-każijiet fejn l-esportazzjonijiet lejn il-Komunità saru permezz ta' importatur relatat li jinsab fil-Komunità, ġie stabbilit prezz kompost ta' esportazzjoni taħt l-Artikolu 2(9) tar-Regolament bażiku. F'każijiet fejn l-esportazzjonijiet saru lil klijenti indipendenti fil-Komunità, permezz ta' kummerċjant relatat li jinsab fil-Federazzjoni Russa, il-prezzijiet ta' esportazzjonji kienu bbażati fuq prezzijiet imħallsa jew li għandhom jitħallsu minn konsumaturi indipendenti fil-Komunità.

10.4.   Il-paragun

(114)

Saru aġġustamenti xierqa fir-rigward tal-kreditu, l-ispejjeż ta' trasport u spejjeż awżiljari fejn instab li kienu ġustifikati u sostnuti minn evidenza verifikata.

10.5.   Il-marġni ta' dumping

(115)

Il-paragun bejn il-valur normali u l-prezz tal-esportazzjoni wera l-eżistenza tad-dumping. Wara l-iżvelar, tressqu kummenti miż-żewġ produtturi esportaturi Russi. Fl-ewwel każ, il-kummenti motivati, li jindirizzaw partikolarment l-aġġustamenti fuq il-valur normali kkalkulat, wasslu għal bidla żgħira fil-marġni tad-dumping, li mhux se jkollha impatt fuq id-dazju tal-antidumping, billi l-marġni tad-dumping rivedut għadu ogħla mill-marġni tal-ħsara. Fit-tieni każ, il-parti interessati indikat żball klerikali li wassal għall-irduppjar tal-ammonti tal-ispejjeż tal-bejgħ u dawk ġenerali u amministrattivi; dan l-iżball ġie kkoreġut. Fuq dik il-bażi, il-marġnijiet tad-dumping (għal kull grupp ta' produttur esportatur) espress bħala persentaġġ tal-prezz ta' importazzjoni tas-CIF fil-fruntiera Komunitarja, bid-dazju mhux imħallas, huma kif ġej:

TMK Group (Seversky Pipe Plant Open Joint Stock Company u Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works) – 22,7 %

OMK Group (Open Joint Stock Company Vyksa Steel Works u Joint Stock Company Almetjvesk Pipe Plant) – 10,1 %

10.6.   Il-konklużjonijiet dwar id-dumping rigward ir-Russja

(116)

Billi l-livell ta' kooperazzjoni kien għoli (aktar minn 90 % tal-esportazzjonijiet tal-prodott konċernat mill-federazzjoni Russa lill-Komunità, kif irrappurtat fl-Eurostat), il-marġni residwu tad-dumping applikabbli għall-esportaturi l-oħra kollha fil-Federazzjoni Russa ġie stipulat fl-istess livell bħal dak stabbilit għall-produttur esportatur li kkoopera TMK Group, speċifikament 22,7 %.

D.   IL-PROBABBILTÀ TA' SSUKTAR U/JEW RIKORRENZA TA' DUMPING TAĦT L-ARTIKOLU 11(2) TAR-REGOLAMENT BAŻIKU; L-ADEGWATEZZA TAL-LIVELL TAL-MIŻURA FIR-RIGWARD TAD-DUMPING TAĦT L-ARTIKOLU 11(3) TAR-REGOLAMENT BAŻIKU.

1.   ĠENERALI

(117)

Taħt l-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku, ġie investigat jekk id-dumping aktarx li jissokta jew iseħħ mill-ġdid f'każ li possibbilment jiskadu l-miżuri fis-seħħ kontra t-Tajlandja, it-Turkija u l-Ukraina.

(118)

Barra minn dan, taħt l-Artikolu 11(3) tar-Regolament bażiku, għat-Turkija u għal kumpanija waħda tal-Ukraina, ġie investigat jekk kienx hemm ċirkostanzai mibdulin minn mindu seħħet l-investigazzjoni oriġinali fir-rigward tad-dumping li tista' titqies bħala ta' natura dejjiema.

2.   IT-TAJLANDJA

2.1.   Ir-rimarki preliminari

(119)

Għal kuntrarju tal-investigazzjoni oriġinali ma kienx hemm esportazzjonijiet tal-prodott konċernat mit-Tajlandja matul il-PI skont id-dejta tal-Eurostat. Il-produttur uniku li kkoopera ddikjara li ma kien hemm l-ebda bejgħ ta' esportazzjoni lejn il-Komunità u l-ebda operatur ieħor ta' esportazzjoni ma kkoopera. L-istatistiċi Tajlandiżi ta' esportazzjoni fil-fatt jissuġġerixxu li kien hemm xi esportazzjonijiet Tajlandiżi rreġistrati fil-PI li jistgħu jirrelataw ukoll parzjalment għall-prodott konċernat iżda fi kwalunkwe każ dawn kienu negliġibbli mil-lat ta' volum u għalhekk ma kinux ikunu rappreżentattivi.

(120)

Il-livell ta' kooperazzjoni fir-reviżjoni attwali kien baxx ħafna, bi produttur Tajlandiż wieħed biss li ppreżenta lilu nnifsu fl-andament tal-proċediment. Skont il-kwerelant u kif ikkonfermat mid-dejta pubblikament disponibbli, minkejja dan kien hemm mill-inqas tnax-il produttur ieħor tal-prodott konċernat fit-Tajlandja matul il-PI. L-ebda wieħed minn dawn ma kkoopera fl-investigazzjoni u b'konsegwenza ta' dan, il-livell ta' kooperazzjoni kkorrisponda għal inqas minn 10 % tat-total stmat ta' produzzjoni Tajlandiża tal-prodott konċernat.

2.2.   Id-dumping ta' importazzjonijiet matul il-perjodu tal-investigazzjoni

(121)

Il-produttur Tajlandiż uniku li kkoopera ma kellu l-ebda esportazzjoni lejn il-Komunità matul il-PI. Fid-dawl tal-fatt li ma kien hemm l-ebda esportazzjoni tal-prodott konċernat lejn il-Komunità li toriġina fit-Tajlandja, ma setax ikun hemm issuktar ta' dumping. Minn dan isegwi li l-analiżi f'dan il-każ ikollha tiġi bbażata fuq il-probabbiltà ta' rikorrenza ta' dumping f'każ li jintemmu l-miżuri.

2.3.   L-iżvilupp tal-importazzjonijiet jekk il-miżuri jiġu revokati

2.3.1.   Ir-rimarki preliminari

(122)

Kif deskritt fil-qosor fil-premessa (120), l-investigazzjoni wriet li kien hemm mill-inqas tlettax-il produttur tal-prodott konċernat fit-Tajlandja matul il-PI u wieħed biss ikkoopera fl-investigazzjoni.

(123)

Ġie investigat sa liema punt setgħet tintuża d-dejta minn produttur Tajlandiż wieħed li kkoopera għall-finijiet ta' analiżi tas-sitwazzjoni kumplessiva relevanti fir-rigward tal-iżviluppi li aktarx ikollhom l-esportazzjonijiet mit-Tajlandja kif ukoll, iktar speċifikament, li sservi bħala standard mil-lat ta' indikaturi ta' prezzijiet domestiċi u dawk ta' esportazzjoni, spejjeż, kapaċitajiet ta' produzzjoni u użu tal-kapaċitajiet.

(124)

F'dan ir-rigward ġie nnutat numru ta' nuqqasijiet fir-rigward tad-dejta fornuta mill-kumpanija li kkooperat. L-ewwel nett, il-kumpanija ma kinitx kapaċi tagħmel rikonċiljazzjoni tal-prezzijiet domestiċi u dawk tal-esportazzjoni mat-tranżazzjonijiet konkreti u mal-kontijiet tagħha li saritilhom verifika finanzjarja għall-PI. Barra minn hekk il-kumpanija ma setgħetx tagħti rendikont tal-ispiża tal-produzzjoni permezz tan-numru ta' kontroll tal-prodott, kif definit fil-kwestjonarji li ntbagħtu lill-partijiet interessati (product control number – “PCN”). Il-produttur kien kapaċi biss jagħti l-ispiża tal-produzzjoni bħala l-medja tal-ispiża tal-produzzjoni kklassifikata bejn suwed u galvanizzati tal-PCNs kollha prodotti. L-evidenza tal-istruttura tal-ispejjeż tal-PCNs minn produtturi differenti f'pajjiżi oħra konċernati mill-investigazzjoni inkluża l-Komunità, urew li fil-fatt hemm varjazzjoni kbira fl-ispiża tal-produzzjoni għal kull PCN. Dan japplika wkoll għat-tipi speċifiċi tal-prodott manifatturati u mibjugħa mill-kumpanija Tajlandiża relevanti. F'dawn iċ-ċirkustanzi, rendikont tal-ispiża li ma tippermettix il-paragun għal kull PCN ma tistax titqies biżżejjed għall-fini tad-determinazzjoni tal-valur normali domestiku.

(125)

Ukoll fl-eventwalità li dejta bħal din setgħet tinkiseb għandu jinżamm amment li l-produttur li kkoopera jikkorrispondi għal inqas minn 10 % tal-produzzjoni totali tal-prodott konċernat fit-Tajlandja li jfisser li fi kwalunkwe każ id-dejta jkollha tiġi kkomplementata minn materjal statistiku ieħor sabiex tiġi vverifikata r-rappreżentattività għall-fini ta' valutazzjoni fuq skala nazzjonali.

(126)

Il-kumpanija ġiet innotifikata bl-intenzjoni tal-Kummissjoni li tapplika l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku u r-raġunijiet li għalihom dan tqies neċessarju f'perjodu raġunevoli ta' żmien, filwaqt li ttieħdu f'kunsiderazzjoni l-limiti ta' żmien tal-investigazzjoni. Il-kummenti waslu, ġew analizzati bir-reqqa u ntbagħtu t-tweġibiet għalihom fid-dettall. L-ebda spjegazzjoni mogħtija mill-kumpanija ma tqieset bħala sodisfaċenti sabiex tippermetti lill-Kummissjoni li tevita l-applikazzjoni tal-aqwa fatti disponibbli għall-oqsma msemmija hawn fuq.

(127)

Konsegwentement, l-informazzjoni fuq prezzijiet domestiċi u dawk ta' esportazzjoni lil pajjiżi oħra għall-esportaturi Tajlandiżi ġiet ibbażata fuq l-aqwa fatti disponibbli inklużi l-kwerela u l-informazzjoni disponibbli pubblikament.

(128)

Min-naħa l-oħra, id-dejta relatata mal-ħażniet, il-livell tal-produzzjoni u l-kapaċità, li ngħatat mill-kumpanija setgħet tiġi verifikata. Din l-informazzjoni flimkien mad-dejta mill-kwerelant tista' għalhekk tintuża biex tistabbilixxi l-volum u l-kapaċità tal-produzzjoni tal-produtturi esportaturi kollha fit-Tajlandja.

(129)

Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, tqiesu l-konsiderazzjonijiet li ġejjin waqt il-valutazzjoni tal-impatt probabbli kieku dawn il-miżuri kellhom jiġu rrevokati.

2.3.2.   Il-produzzjoni, il-kapaċitajiet mhux utilizzati u l-probabbiltà li dawn il-kapaċitajiet ikunu diretti lejn il-Komunità

(130)

Il-kwerelant juri kapaċità awżiljari fit-Tajlandja ta' aktar minn 370 KT, li jgħoddu għal kważi 30 % tal-kapaċità totali. Din il-kapaċità awżiljari tikkorrispondi għal aktar minn 25 % tal-konsum totali tal-UE (kif definit fil-premessa (231)) li tista' tiġi diretta lejn is-suq tal-Komunità.

(131)

Il-livell ta' kapaċità awżiljari kien saħansitra iktar distint fil-produttur li kkoopera, li rrappreżenta inqas minn 10 % tal-produzzjoni totali Tajlandiża fil-PI. Għal dan il-produttur, instabu kapaċitajiet awżiljari ta' 50 % fil-PI.

(132)

Flimkien, dawn il-fatturi jindikaw l-eżistenza ta' kapaċità awżiljari sinifikanti fit-Tajlandja. Fin-nuqqas ta' evidenza li turi li din il-kapaċità tista' tiġi assorbita mill-bejgħ domestiku miżjud, bejgħ lil pajjiżi terzi oħra jew il-produzzjoni tal-prodotti oħra minbarra l-prodott konċernat, qed jiġi konkluż li jekk jiskadu l-miżuri, dawn il-kapaċitajiet awżiljari aktarx jiġu diretti lejn il-Komunità, speċjalment minħabba l-attraenza tal-Komunita bħala suq ta' esportazzjoni.

(133)

Fid-dawl tal-fatt li s-suq tal-Komunità huwa wieħed mill-ikbar fid-dinja, id-daqs kbir tiegħu jagħmlu attraenti għal kwalunkwe produtur esportatur Tajlandiż tal-prodott konċernat. L-importanza potenzjali tas-suq tal-Komunità hija msaħħa iktar mill-fatt li l-Istati Uniti, li huwa suq maġġuri ieħor, għandu miżuri fis-seħħ kontra importazzjonijiet mit-Tajlanda.

(134)

Jekk dawn il-fatturi jittieħdu flimkien mal-livell attraenti tal-prezz fil-Komunità, fejn jeżistu rotot ta' distribuzzjoni żviluppati sewwa, huwa meqjus li, fin-nuqqas ta' miżuri, għandu jkun hemm inċentiv ekonomiku ċar għall-qabża ta' esportazzjonijiet lil hinn minn swieq terzi maġġuri bħalma huma l-Istati Uniti u lejn il-Komunità.

(135)

B'mod ġenerali, f'dawn iċ-ċirkustanzi huwa meqjus li kwalunkwe żieda fl-użu attwali tal-kapaċità aktarx tiġi diretta lejn esportazzjonijiet, u speċifikament lejn is-suq tal-Komunità.

2.3.3.   Il-livelli probabbli tal-prezzijiet

(136)

Numru ta' fatturi jindikaw il-probabbiltà li l-prezzijiet Tajlandiżi ta' esportazzjoni lill-Komunità ikunu l-oġġett ta' dumping.

(137)

L-ewwel nett, esportazzjonijiet lil swieq maġġuri ta' pajjiżi terzi jidhru li saru bi prezzijiet li huma l-oġġett ta' dumping. Dan ġie kkonfermat mill-eżistenza tal-miżuri anti-dumping tal-Istati Uniti fil-firxa tal-15 % għall-esportazzjonijiet Tajlandiżi ta' tubi wweldjati. Dan jindika xejra aktar ġenerali ta' mġiba bbażata fuq dumping lejn swieq terżi kbar. Il-fatt li l-esportazzjonijiet Tajlandiżi lejn il-Komunità waqfu wara li l-miżuri ġew imposti jidher li jsaħħaħ l-idea li produtturi esportaturi Tajlandiżi ma kienx jirnexxilhom jew ma kinux lesti jbiegħu fil-livelli ta' prezz li mhux l-oġġett ta' dumping.

(138)

Barra minn dan, għal prodott meqjus, li b'mod ġenerali huwa pjuttost omoġenju, bejjiegħa potenzjali Tajlandiżi probabbilment jipprovdu prodotti fil-prezzijiet prevalenti ta' importazzjonijiet oħra fil-Komunità. Kif ġie konkluż fit-taqsimiet hawn fuq, il-prezzijiet tal-importazzjoni ta' pajjiżi esportaturi oħra huma ġeneralment baxxi. Fid-dawl tal-fatt li l-prezzijiet potenzjali tal-esportazzjoni ta' produtturi esportaturi Tajlandiżi probabbilment se jkollhom jirriflettu dawn il-prezzijiet baxxi u fid-dawl tal-fatt li l-istruttura tal-ispejjeż tal-prodott konċernat, li hija bbażata l-iktar fuq prezzijiet tal-kojl tal-azzar u ż-żingu li raw żidiet sinifikanti madwar id-dinja kollha, probabbilment il-prezzijiet tal-esportazzjoni jkunu l-oġġett ta' dumping.

2.4.   Il-konklużjoni

(139)

Għalhekk ammont sinifikanti ta' esportazzjonijiet Tajlandiżi probabbilment jinbiegħ fil-Komunita fi prezzijiet li jkunu l-oġġett ta' dumping jekk il-miżuri jitħallew jiskadu.

3.   IT-TURKIJA (i): DUMPING ĠENERALI U ASPETTI TAL-ARTIKOLU 11(2)

3.1.   Kwistjonijiet ġenerali

(140)

Il-kwerelant iddikjara li l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping mit-Turkija probabbilment iwasslu għal ħsara serja ħafna lill-industrija Komunitarja, jekk il-miżuri jitħallew jiskadu. Fil-kuntest ta' reviżjoni interim (ara hawn taħt) il-kwerelant ippreżenta li l-miżuri għandhom jiġu aġġustati 'l fuq minħabba l-livelli allegatament miżjuda ta' dumping u ħsara.

(141)

Id-dejta tal-istatistika wriet li l-importazzjonijiet mit-Turkija ammontaw għal 110 KT, li jirrappreżenta kważi 9 % tal-konsum tal-Komunità (kif definit fil-premessa (231)). Kien hemm diskrepanza bejn l-ammonti rrappurtati mill-Eurostat u dawk irrappurtati mill-kumpaniji (138 KT). Qed issir referenza għall-kummenti li saru taħt il-premessa (55).

(142)

Il-metodoloġija ġenerali użata biex tikkalkula d-dumping (stipulat fil-premessi (31) sa (46) hawn fuq) ġiet applikata għall-produtturi esportaturi kollha fit-Turkija. Hija differenti mill-metodoloġija applikata fl-investigazzjoni oriġinali, li ntużat eċċezzjonaliment għal xi esportaturi minħabba fluttwazzjonijiet sinifikanti tal-valuta matul il-perjodu tal-investigazzjoni oriġinali. Minħabba dawn il-fluttwazzjonijiet, tqies iktar xieraq li fl-investigazzjoni jsir paragun tal-valur normali medju ddifferenzjat ta' kull xahar u l-prezz tal-esportazzjoni medju ddifferenzjat ta' kull xahar. Madankollu, dawn iċ-ċirkostanzi eċċezzjonali ma kinux preżenti fl-investigazzjoni attwali u minflok intużat il-metodoloġija standard, kif deskritta fil-premessi (31) sa (46) hawn fuq. Għalhekk, fl-investigazzjoni attwali, il-marġni tad-dumping għall-produtturi esportaturi fit-Turkija ġie stabbilit fuq il-bażi ta' paragun bejn medja bil-piż differenzjat tal-valur normali ma' medja bil-piż differenzjat tal-prezz tal-esportazzjoni.

(143)

Il-kumpaniji li ġejjin: Cayirova Boru Sanayi ve Ticaret AS, Istanbul, Yücel Boru ve Profil Endüstrisi AS, Istanbul, u Noksel Çelik Boru Sanayi AŞ, Ankara, li l-marġni ta' dumping individwali rispettiv tagħhom fl-investigazzjoni oriġinali kien żero, ġew oriġinarjament investigati fir-reviżjoni u magħżula bħala parti mill-kampjun. Madankollu, għalkemm l-Artikolu 9(3) tar-Regolament bażiku jipprovdi li l-kumpaniji b'marġni żero jew de minimis fl-investigazzjoni oriġinali jistgħu jiġu inklużi f'reviżjoni, dan ma jobbligax lill-istituzzjonijiet Komunitarji li jinkludu dawn il-kumpaniji. Barra minn hekk, wara l-adozzjoni tar-Regolament bażiku, fil-każ ta' Mexico-Beef and Rice, il-korp tar-riżoluzzjoni tat-tilwim tad-WTO interpreta d-dispożizzjoni relevanti tal-ADA bħala li tipprojbixxi r-reviżjonijiet ta' kumpaniji bħal dawn. Għalhekk, l-istituzzjonijiet Komunitarji kkonkludew li jixraq li d-dejta miġbura matul ir-reviżjoni u li tikkonċerna dawn it-tliet kumpaniji, ma tintużax. Konsegwentement, dawn il-kumpaniji ġew esklużi mill-kampjun. Barra minn dan, f'dan ir-Regolament, qed jiġi preżunt li l-ebda waħda mill-kumpaniji ma hija bħalissa involuta f'dumping.

3.2.   Il-kampjuni (esportaturi) u l-kooperazzjoni

(144)

Intbagħtu formoli ta' teħid tal-kampjuni lil 15-il-produttur/esportatur potenzjali fit-Turkija u wieġbu tmienja minnhom. Tliet kumpaniji/gruppi, li jgħoddu għal 41 % tal-importazzjonijiet totali Torok fil-Komunità, intagħżlu għall-kampjun.

3.3.   Il-valur normali

(145)

Kif imsemmi hawn fuq il-valur normali ġie jew kompost inkella stabbilit fuq il-bażi tal-prezzijiet imħallsa jew li għandhom jitħallsu, fl-andament normali tal-kummerċ, minn klijenti indipendenti fit-Turkija. Uħud mill-aġġustamenti ddikjarati mill-produtturi esportaturi ġew irrifjutati jew emendati.

3.3.1.   L-ispejjeż tal-kreditu

(146)

Wara l-iżvelar tas-sejbiet tal-Kummissjoni xi wħud mill-esportaturi saħqu li l-ispejjeż tal-kreditu għandhom jiġu stabbiliti fuq il-bażi tat-termini effettivi tal-ħlas maqbula bejn il-produtturi u l-konsumaturi tagħhom. Dawn id-dikjarazzjonijiet ġew aċċettati.

3.3.2.   Rifużjoni tad-dazju

(147)

Ċerti kumpaniji kklejmjaw kwota għal rifużjonijiet tad-dajzi minħabba li d-debiti tal-importazzjoni ġew imposti fuq il-materja prima użata għall-prodott simili meta maħsub għall-konsum fit-Turkija iżda ingħataw rimbors meta l-prodott inbiegħ għall-esportazzjoni lejn il-Komunità.

(148)

F'każ minnhom, l-ammont mitlub instab li kien ogħla mill-ammont tad-dazju impost fuq materjali inkorporati fiżikament fil-prodott simili mibjugħ fis-suq domestiku. Ġie stabbilit li l-piż tad-dazju kien inqas minħabba li l-kumpanija/il-grupp tal-kumpaniji uża(w) fil-produzzjoni domestika tiegħu/tagħhom mhux biss kojls importati bid-dazju iżda wkoll kojls importati b'rata ta' dazju ta' 0 %, kif ukoll kojls mixtrija lokalment. Konsegwentament, l-aġġustamenti ġew aġġustati skont dan.

(149)

Kumpanija oħra li għaliha l-kwota kienet oriġinarjament miċħuda, ikklejmjat li din kellha tkun permessa billi l-prodotti tagħha mibjugħa fis-suq domestiku jġorru l-piż tad-dazju. Il-klejm ġiet parzjalment aċċettata.

(150)

F'dan il-kuntest, ġie ddikjarat mill-industrija Komunitarja li dan huwa sussidju kumpensatorju. Minkejja dan, għandu jiġi nnutat li l-proċediment attwali huwa investigazzjoni anti-dumping. Għalhekk, din l-allegazzjoni ma ġietx analizzata.

3.3.3.   L-Ispejjeż tal-Bejgħ, Ġenerali u Amministrattivi

(151)

Wieħed mill-esportaturi Torok, għal dawk mill-bejgħ tiegħu li għalihom kellu jiġi kompost il-valur normali, iddikjaraw Spejjeż Ġenerali u Amministrattivi negattivi. Dan ġara minħabba l-fatt li l-gwadanji tagħhom bir-rati tal-kambju kienu sostanzjali u ogħla mill-ammont totali tal-Ispejjeż Ġenerali u Amministrattivi. F'dan il-każ dawk il-gwadanji finanzjarji ma tqisux. Tqiesu biss spejjeż finanzjarji relatati mas-self tal-kumpaniji. Għalhekk l-Ispejjeż Ġenerali u Amministrattivi ġew aġġustati skont dan.

3.4.   Il-prezz tal-esportazzjoni

(152)

Fil-każijiet kollha, il-prodott konċernat inbiegħ lil klijenti indipendenti fil-Komunità. Għalhekk, għall-esportaturi kollha, il-prezz tal-esportazzjoni kien ibbażat fuq il-prezzijiet li tħallsu jew li għandhom jitħallsu fil-Komunità, taħt l-Artikolu 2(8) tar-Regolament bażiku.

3.5.   Il-paragun

(153)

Il-valur normali u l-prezz tal-esportazzjoni tqabblu mal-bażi tal-prezz exworks. Sabiex ikun żgurat paragun ġust, saret konċessjoni xierqa fl-għamla ta' aġġustamenti għad-differenzi li jaffettwaw il-kapaċità ta' paragun tal-prezzijiet taħt l-Artikolu 2(10) tar-Regolament bażiku. Skont dan, saru aġġustamenti għal rifużjonijiet, skontijiet, trasport, ġestjoni, spejjeż minn debiti, spejjeż bankarji u spejjeż ta' assikurazzjoni u kreditu, fejn xieraq u appoġġjati minn evidenza verifikata.

3.6.   Id-dumping matul il-perjodu ta' investigazzjoni

(154)

Il-marġni ta' dumping għal produtturi esportaturi fit-Turkija ġie stabbilit fuq il-bażi ta' paragun bejn valur normali medju bil-piż differenzjat u prezz għall-esportazzjoni medju bil-piż differenzjat taħt l-Artikolu 2(11) u (12) tar-Regolament bażiku.

(155)

It-tqabbil tal-prezzijiet tal-esportazzjoni medji ddifferenzjati b'valur normali medju ddifferenzjat wera l-marġnijiet tad-dumping li ġejjin:

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AŞ, Kayseri (“Erbosan”) 0,5 %,

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AŞ, Istanbul (“Borusan”) -1,4 %,

Toscelik Profil ve Sac Endustrisi AS, Iskenderun (“Toscelik”) 0,9 %.

(156)

Żewġ kumpaniji ddikjaraw l-intenzjoni tagħhom li jikkooperaw iżda ma ġewx inklużi fil-kampjun. Billi l-marġnijiet tad-dumping iddeterminati għall-kumpaniji kollha fil-kampjun kienu de minimis u l-kooperazzjoni fl-investigazzjoni kienet għolja ħafna, il-marġni tad-dumping għall-pajjiż kollu tqies li huwa wkoll de minimis.

(157)

Għalhekk, huwa konkluż li ma kienx hemm kontinwazzjoni tad-dumping fil-każ tat-Turkija. L-analiżi ulterjuri fil-qafas tal-Artikolu 11(3) tar-Regolament bażiku għalhekk se jikkonċentra biss fuq il-probabbiltà tar-rikorrenza tad-dumping.

3.7.   L-analiżi tal-probabbiltà

3.7.1.   Kummenti ġenerali

(158)

Is-suq tal-UE huwa mingħajr dubju suq attraenti ħafna għall-produtturi Torok. Dan minħabba numru ta' fatturi, li l-ewwel wieħed minnhom huwa d-daqs. Id-daqs jgħodd mhux biss għall-konsum kbir, iżda wkoll għall-fatt li l-biċċa l-kbira tal-esportazzjonijiet Torok lejn swieq oħra ta' pajjiżi terzi huma frammentati – jiġifieri kwantitajiet żgħar jintbagħtu lejn bosta destinazzjonijiet differenti. F'dak is-sens il-Komunità hija aktar attraenti bħala destinazzjoni unika b'kapaċità kbira ta' assorbiment.

(159)

Il-prossimità ġeografika hija fattur importanti ieħor, minħabba li l-ispejjeż tat-trasportazzjoni għal dawn il-prodotti huma kbar.

(160)

Il-Komunità hija wkoll suq tradizzjonali għall-esportaturi Torok li stabbilixxew tajjeb rotot ta' distribuzzjoni u firxa wiesgħa ta' klijenti.

3.7.2.   Is-sehem mill-esportazzjonijiet tal-UE u l-prattiki tal-ipprezzar

(161)

Minkejja l-miżuri fis-seħħ, l-esportazzjonijiet mit-Turkija komplew matul il-PI. Madankollu, ma nstabx dumping għal ebda waħda mill-kumpaniji fil-kampjun. Wieħed għandu jinnota li l-kumpaniji fil-kampjun u l-kumpaniji mhux fil-kampjun li kooperaw fir-reviżjonijiet attwali kif ukoll dawk li l-marġni tagħhom fl-investigazzjoni oriġinali nstab li kien żero jew de minimis jkopru madwar 90 % tal-esportazzjonijiet Torok lill-Komunità. Is-suq għal dawn l-esportazzjonijiet Torok jidher li huwa stabbli u m'hemmx indikazzjoni li l-kumpaniji jibdlu l-istrateġiji ta' pprezzar tagħhom. Barra minn hekk, it-tliet kumpaniji fil-kampjun kif ukoll dawk it-tlieta li l-marġni tad-dumping tagħhom fl-investigazzjoni oriġinali nstab li kien żero jew de minimis, huma sinifikantement l-ikbar operatturi fis-suq u mexxejja tal-prezzijiet. Għalhekk, aktarx li kull kumpanija oħra tippreferi ssegwi l-prattiki tal-ipprezzar tagħhom. Jidher li aktarx mhux se jkun hemm rikorrenza tad-dumping għat-Turkija. Madankollu, f'ġieħ il-kompletezza, ġew eżaminati wkoll il-fatturi ta' hawn taħt.

3.7.3.   Il-kapaċità mhux utilizzata fit-Turkija

(162)

L-investigazzjoni stabbiliet kapaċità żejda totali ta' madwar 143 000 tunnellati fil-PI għall-produtturi li kooperaw, inklużi l-kumpaniji fil-kampjun u mhux. Din il-kwantitià tikkorrispondi għal madwar 10 % tal-konsum totali tal-Komunità (kif definit fil-premessa 231) ta' tubi wweldjati.

3.7.4.   Il-kapaċità tal-assorbiment possibbli tas-swieq ta' pajjiżi terzi

(163)

L-ikbar suq ta' pajjiż terz għall-prodott konċernat (l-Istati Uniti tal-Amerika) għandu miżuri anti-dumping fis-seħħ għall-esportazzjonijiet Torok li jaslu sa 14,7 %. Dan jimplika li, jekk il-bqija jibqa' l-istess, l-Istati Uniti tal-Amerika aktarx ma tassorbix il-kwantitajiet addizzjonali sinifikanti ta' esportazzjoni mit-Turkija. Madankollu, il-fatt li l-esportazzjonijiet lejn pajjiżi terzi huma frammentati b'konsenji lil ħafna destinazzjonijiet differenti donnu jindika li l-esportaturi Torok jinsabu attivament fil-proċess tal-esplorazzjoni ta' swieq ġodda, u għalhekk, aktarx li s-swieq ta' pajjiżi terzi jistgħu jassorbu ftit mill-kapaċità. Barra minn hekk, jekk jitqies il-proporzjon effettiv tal-esportazzjonijiet Torok lejn il-Komunità u lejn pajjiżi terzi (70/30), jista' jiġi raġonevolment mistenni l-istess proporzjon jekk il-kapaċitajiet mhux utilizzati bħalissa jinbiegħu. Dan imbagħad jammonta għal importazzjoni addizzjonali fil-Komunità ta' madwar 100 000 tunnellata, li jikkorrispondi għal sehem addizzjonali mis-suq ta' 7 % fuq il-bażi taċ-ċifri tal-konsum fil-PI. Għandu jissemma, madankollu, li din tkun iż-żieda teoretika massima tal-bejgħ fuq il-preżunjzoni li l-kapaċità żejda tintuża b'rata ta' 100 %, li huwa rari f'industrija bħal din.

3.7.5.   Il-fatturi ta' prezz

(164)

Id-differenzi fil-prezz bejn l-esportazzjonijiet Torok lejn il-Komunità u lejn pajjiżi terzi ma kinux sinifikanti u jiddependu mill-kumpanija konċernata. Wara analiżi oħra wara l-iżvelar, ġie stabbilit li l-prezzijiet tal-esportazzjoni tat-Turkija lejn pajjiżi terzi kienu ftit ogħla minn dawk lejn il-Komunità. Billi ma ġiex stabbilit dumping għat-Turkija fir-rigward tal-esportazzjonijiet tagħhom lejn il-Komunità, jista' jiġi preżunt li, ġeneralment, l-esportazzjonijiet lejn il-pajjiżi terzi ma sarux bi prezzijiet oġġett ta' dumping. Ukoll, m'hemmx indikazzjonijiet oħra li l-esportaturi Torok jibdlu l-istrateġija tal-ipprezzar tagħhom. Xejn fiċ-ċirkostanzi tas-suq jew fis-sitwazzjoni tal-esportaturi b'mod ġenerali ma wera li aktarx jibdlu l-imġiba kumplessiva tagħhom fis-suq.

(165)

Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, qed jiġi konkluż li l-dumping aktarx li ma jerġax iseħħ għal importazzjonijiet li joriġinaw mit-Turkija.

4.   IT-TURKIJA (ii): L-ASPETTI TAL-ARTIKOLU 11(3)

(166)

Il-kwerelant iddikjara li l-miżuri fis-seħħ ma pprevenewx l-issuktar tal-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping u l-livell ta' miżuri ma kienx biżżejjed sabiex ipatti għad-dumping ta' ħsara mill-importazzjonijiet tal-prodott konċernat mit-Turkija.

4.1.   In-natura dejjiema taċ-ċirkustanzi mibdula

(167)

Kif instab hawn fuq, l-importazzjonijiet mit-Turkija ma baqgħux isiru bi prezzijiet oġġett ta' dumping. Tabilħaqq, il-livelli kollha tad-dumping stabbiliti fl-investigazzjoni attwali jinsabu taħt il-limitu de minimis. Partikolarment, dan huwa minnu għat-tliet kumpaniji li oriġinarjament instabu li kienu qed jagħmlu dumping.

(168)

Is-suq Komunitarju, kif imsemmi, aktarx se jibqa' suq attraenti għall-esportaturi Torok fir-rigward tal-prezzijiet kif ukoll ir-relazzjonijiet kummerċjali li ilhom stabbiliti u dejjiema. Fl-istess ħin, il-produtturi Torok ibiegħu volumi sinifikanti fis-suq domestiku tagħhom. Dawn il-kwantitajiet jinbiegħu bi prezzijiet kompetittivi u relattivament baxxi, meta mqabbel ma' swieq oħra ewlenin, inkluż l-UE u l-Istati Uniti. Tabilħaqq, il-prezzijiet domestiċi, u sussegwentement il-valuri normali, kienu f'livelli li wrew li d-dumping tal-esportazzjonijiet lill-Komunità kien sparixxa għal kollox.

(169)

L-investigazzjoni ma sabitx ċirkostanzi oħra li jistgħu jissuġġerixxu li l-prezz u d-dumping aktarx jinbidlu jekk il-miżuri jiskadu. Għall-kumpaniji li kienu soġġetti għal dazji żero mindu saret l-investigazzjoni oriġinali, il-kunsiderazzjonijet ibbażati fuq ir-rapport Mexico Beef and Rice, kif spjegat hawn fuq fil-premessa (143) jkomplu japplikaw. Fir-rigward tal-kumpaniji l-oħra, l-investigazzjoni preżenti tabilħaqq uriet li ċ-ċirkostanzi nbidlu, billi ma nstabux li qed jagħmlu d-dumping. Barra minn hekk, ebda raġuni valida ma nstabet li tista' tindika li dawn iċ-ċirkostanzi mibdula ma kinux ta' natura permanenti. Barra minn hekk, il-kumpaniji investigati kollha esportaw lejn pajjiżi terzi fl-2006 u l-PI bi prezzijiet ogħla mill-prezzijiet ta' esportazzjoni lejn il-Komunità. Fl-istess perjodi, l-esportazzjonijiet lill-Komunità saru bi prezzijiet ogħla mill-prezzijiet tal-bejgħ domestiċi. Dan jindika biċ-ċar li ċ-ċirkostanzi mibdula (m'hemmx dumping tal-esportazzjonijiet) huma ta' natura permanenti.

4.2.   Il-konklużjoni

(170)

Għalhekk, jista' jiġi konkluż li, jekk il-miżuri jitħallew jiskadu, l-esportazzjonijiet lejn il-Komunità aktarx ma jsirux bi prezzijiet oġġett ta' dumping. Ukoll, iċ-ċirkostanzi mibdula fir-rigward tal-investigazzjoni oriġinali, jiġifieri n-nuqqas ta' dumping, jistgħu jitqiesu raġonevolment li huma ta' natura permanenti.

(171)

Fid-dawl ta' dak li ntqal qabel, il-proċediment li jikkonċerna l-importazzjonijiet mit-Turkija għandu jiġi tterminat.

5.   L-UKRAINA (i): L-ASPETTI TAL-ARTIKOLU 11(3)

5.1.   Kummenti ġenerali

(172)

L-Interpipe Group allega li tqabbil ta' valur normali bbażat fuq l-ispejjeż/prezzijiet domestiċi tiegħu u l-prezzijiet ta' esportazzjoni tiegħu lejn suq ta' pajjiż terz li jista' jitqabbel mal-UE, għandu jwassal għal tnaqqis sinifikanti tad-dumping taħt il-livell attwali tal-miżuri. Għalhekk, qed jiġi allegat li l-issuktar tal-impożizzjoni tal-miżura fil-livell attwali tagħha ma kienx aktar meħtieġ biex jagħmel tajjeb għad-dumping.

(173)

Matul l-andament tal-investigazzjoni, il-kumpanija ġiet innotifikata dwar l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tapplika l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku. Dan għaliex il-kumpanija ma tatx dejta tal-ispiża tal-produzzjoni fil-format obbligat tat-tip tal-prodott (product control number – “PCN”). Il-kumpanija ppreżentat biss id-dejta tal-ispiża tal-produzzjoni bħala medja tat-tipi kollha ta' prodotti manifatturati fi stabbiliment speċifiku.

(174)

Investigazzjoni tal-fatti wriet li d-dejta tal-ispiża tal-produzzjoni ppreżentata ma setgħetx tiġi aċċettata mill-Kummissjoni minħabba li ma kenitx tippermetti paragun xieraq mal-prezzijiet ta' bejgħ tas-suq domestiku skont it-tip tal-prodott.

(175)

Il-kumpanija ġiet innotifikata bir-raġunijiet li minħabba fihom dan kien meħtieġ f'perjodu raġunevoli ta' żmien kif obbligat mill-Artikolu 18(4) tar-Regolament bażiku. Il-kummenti waslu, ġew analizzati u ntbagħtu t-tweġibiet għalihom fid-dettall. L-ebda spjegazzjoni mogħtija mill-kumpanija ma tqieset bħala sodisfaċenti sabiex tippermetti l-Kummissjoni li tevita l-applikazzjoni tal-aqwa fatti disponibbli għall-qasam imsemmi hawn taħt.

(176)

Wara l-iżvelar, il-kwerelant iddikjara li l-każ għandu jiġi tterminat billi l-kooperazzjoni tal-uniku produttur Ukrain kienet tant ħażina li l-Kummissjoni kellha tuża l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku biex taġġusta l-ispiża tal-manifattura. Madankollu, wieħed għandu jinnota li l-Artikolu 18 ġie applikat sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tikkompleta l-informazzjoni mibgħuta mill-produttur Ukrain li koopera bl-użu tal-aħjar informazzjoni disponibbli. Il-klejm kienet għalhekk miċħuda.

5.2.   Il-valur normali

(177)

Il-Kummissjoni investigat jekk il-bejgħ domestiku jistax jitqies li sar fl-andament normali tal-kummerċ taħt l-Artikolu 2(4) tar-Regolament bażiku. Għal dan il-għan, ġiet investigata l-ispiża tal-produzzjoni tal-prodott magħmul u mibjugħ mill-produtturi esportaturi li kkooperaw fis-suq domestiku.

(178)

OJSC Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant (NMPP), li tipproduċi l-prodott konċernat, naqset milli tagħti rendikont tal-ispiża tal-produzzjoni bil-PCN. Dan il-produttur esportatur biss ipprovda l-ispiża medja tal-produzzjoni tal-PCNs kollha prodotti f'kull wieħed miż-żewġ stabbilimenti tiegħu. L-evidenza tal-istruttura tal-ispejjeż tal-PCNs minn produtturi differenti f'pajjiżi oħra konċernati mill-investigazzjoni inkluża l-Komunità, wriet li hemm varjazzjoni kbira fl-ispiża tal-produzzjoni għal kull PCN.

(179)

OJSC Interpipe Nizhnedneprovsk (NTRP) tube rolling plant li hija relatata ma' NMPP, ippreżentat ir-rendikont tal-ispiża tal-produzzjoni għal kull PCN.

(180)

Kif spjegat fil-premessa (173) il-Kummissjoni applikat l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku għal NMPP biex tikseb l-ispiża tal-produzzjoni permezz tal-PCN. Tqieset l-alternattiva li tintuża d-dejta disponibbli mill-investigazzjoni oriġinali iżda minħabba li l-Ukraina minn dak iż-żmien 'il hawn ingħatat status tal-ekonomija tas-suq, din it-tip ta' dejta ma tqisitx l-aqwa dejta disponibbli. Barra minn dan, il-Kummissjoni qieset li l-kwalità tal-informazzjoni rrappurtata mill-industrija Komunitarja kienet b'tali mod li tippermetti li l-konklużjonijiet isiru fuq l-ispiża tal-produzzjoni (CoP – Cost of Production) għal kull Numru ta' Kontroll tal-Prodott (PCN – Product Control Number). Għalhekk, l-informazzjoni mressqa mill-industrija li kkooperat tal-Komunità tqieset bħala l-iktar attendibbli u l-aqwa informazzjoni disponibbli li minnha setgħet tinħadem l-ispiża tal-produzzjoni għal kull PCN. F'dan ir-rigward, is-sejbiet tal-investigazzjoni wrew li l-varjazzjonijiet bejn l-irħas PCN tal-Komunità u l-PCNs l-oħra kollha setgħu jiġu kkalkolati. Il-varjazzjoni mbagħad ġiet applikata għall-ispiża medja ta' produzzjoni minn NMPP. Fejn kien instab qbil bejn il-PCN prodott mill-industrija Komunitarja u l-istess PCN prodott minn NTRP, intużat l-ispiża ta' NTRP.

(181)

L-istess parti fissret dubju dwar il-fatt li l-Kummissjoni użat dejta mill-PI biex tibni l-valur normali u l-prezz tal-esportazzjoni fil-PII. Xi wħud mill-klejms marbuta ma' dan ġew aċċettati. Il-Kummissjoni qieset li l-medja ddifferenzjata tal-prezzijiet tal-esportazzjoni CIF lill-Komunità matul is-sitt xhur komuni taż-żewġ proċedimenti. Barra minn hekk, biex isir paragun ġust fl-istess perjodu ta' żmien, bjen il-valuri normali medji ddifferenzjati ta' kull tip tal-prodott konċernat esportat lejn il-Komunità meta mqabbel mal-prezz tal-esportazzjoni medju ddifferenzjat ta' kull tip korrispondenti tal-prodott konċernat, l-ispiża tal-produzzjoni tal-produtturi li kooperaw ġiet aġġustata. L-aġġustament sar biex jirrifletti l-ispiża tal-manifattura għall-istess sitt xhur li tqiesu għall-kalkolu tal-prezzijiet tal-esportazzjoni CIF lejn il-Komunità. L-uniku esportatur Ukrain li koopera argumenta li l-Kummissjoni għandha tuża l-ispiża unitarja ta' manifattura mill-kumpanija relatata OJSC Interpipe Nizhnedneprovsk (NTRP) tube rolling plant, billi l-PCNs huma kważi identiċi għal dawk manifatturati mill-OJSC Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant (NMPP). Kif spjegat fil-premessa (175), il-Kummissjoni madankollu għandha evidenza ta' varjazzjonijiet ikbar fl-ispiża tal-produzzjoni għal kull PCN. Din il-klejm għalhekk ġiet miċħuda.

5.3.   Il-prezz tal-esportazzjoni

(182)

Fir-rigward tal-esportazzjoni lejn il-Komunità, il-grupp esporta volum negliġibbli tal-prodott konċernat lejn il-Komunità matul il-PI. Dawn it-tranżazzjonijiet, waħidhom, ma setgħux jitqiesu bħala rappreżentattivi sabiex jistabbilixxu jekk seħħitx xi bidla ta' natura dejjiema fl-imġiba.

(183)

Interpipe Group issuġġerixxa li jintużaw l-esportazzjonijiet lil pajjiżi terzi sabiex jiġi stabbilit il-livell ta' prezzijiet li fihom għandhom iseħħu l-esportazzjonijiet lejn il-Komunità. B'mod partikolari, l-esportatur iddikjara li għandhom jintużaw l-esportazzjonijiet lir-Russja f'dan ir-rigward. Il-kumpanija tat evidenza tal-esportazzjonijiet tagħha lil swieq ta' pajjiżi terzi, u lis-suq Ewropew.

(184)

L-ewwel ġie determinat jekk il-volumi tal-esportazzjoni tal-prodott konċernat lil pajjiżi terzi proposti mill-Interpipe Group kinux sinifikanti biżżejjed mil-lat ta' bejgħ globali. F'dan ir-rigward ġie konkluż li l-bejgħ lir-Russja kien jirrappreżenta aktar min-nofs l-esportazzjonijiet totali tal-grupp u kien fil-prinċipju xieraq biex iwassal għal konklużjonijiet, jekk is-suq Russu jkun simili biżżejjed għal dak tal-Komunità.

(185)

Fuq il-bażi tal-informazzjoni li kellha l-Kummissjoni, ġie investigat jekk ir-Russja kellhiex kondizzjonijiet u struttura simili tas-suq għal dawk li jeżistu fil-Komunità, sabiex jiġi vverifikat jekk l-esportazzjonijiet lir-Russja humiex alternattiva attendibbli ta' prezzijiet probabbli ta' esportazzjoni lill-Komunità għall-finijiet ta' twaqqif ta' livell ġdid tal-miżura.

(186)

Min-naħa l-waħda, id-daqs tas-suq Russu għall-prodott konċernat, bħal dak tal-Komunità, jidher li huwa sinifikanti u t-tipi tal-prodott mibjugħa fiż-żewġ żoni huma ġeneralment simili.

(187)

Min-naħa l-oħra, ġew żvelati differenzi prominenti bejn iż-żewġ swieq. Ibda biex, jeżistu dazji sinifikanti ta' importazzjoni fir-Russja, b'kuntrast man-nuqqas ta' dazji bħal dawn fil-Komunità (9). Dan huwa rifless fl-ishma tal-importazzjoni li huma ħafna iktar baxxi milli fil-Komunità. Barra dan, is-settur tal-produzzjoni fir-Russja jidher li huwa ħafna aktar ikkonċentrat, bi ftit produtturi kbar li jgħoddu għall-biċċa l-kbira tal-attività – filwaqt li fil-Komunità, l-attività hija mifruxa fuq numru ikbar ta' produtturi. Minbarra dan, ir-rotot ta' distribuzzjoni jidhru li jinvolvu inqas operaturi bl-ingrossa milli fil-Komunità. Barra minn hekk, il-fatt li jeżisti dumping sinifikanti Russu fil-Komunità, jindika differenzi fil-kompożizzjoni tal-prezz u d-distorsjonijiet fis-suq domestiku Russu li mingħajr prassi bħal din ma jistgħux jeżistu.

(188)

Barra minn dan, l-eżistenza tad-dumping tindika li l-livelli domestiċi tal-prezzijiet fir-Russja huma ogħla mill-prezzijiet li fihom l-esportaturi probabbli jesportawhom lejn il-Komunità. Dan minħabba li l-prezzijiet prevalenti għal importaturi li għandhom preżenza qawwija fil-Komunità probabbli huma fl-istess livell bħal dawk tal-prezzijiet Russi ta' esportazzjoni u minħabba n-natura omoġena tal-prodott konċernat, li jimplika li esportaturi li jixtiequ jagħmlu progress fil-Komunità aktarx jeħtiġilhom jikkonformaw mal-livell ta' prezzijiet tal-irħas offerenti.

(189)

Il-punti li għadhom kemm issemmew jindikaw diskrepanzi li għandhom jaffettwaw il-kompożizzjoni tal-prezz u għalhekk il-livelli, u b'hekk jimplikaw li l-prezzijiet Russi ma jistgħux jintużaw għall-finijiet tat-twaqqif ta' livell ġdid tal-miżuri.

(190)

Il-Kummissjoni ulterjorment investigat jekk il-prezzijiet tal-esportazzjoni lil pajjiżi terzi ħlief ir-Russja setgħux jintużaw għal dan il-għan. L-ewwel ġie investigat jekk it-tieni l-ikbar suq mil-lat ta' esportazzjonijiet setax jittieħed bħala pajjiż ta' referenza. Minkejja dan, din l-alternattiva twarrbet, minħabba li l-Belarus mhijiex pajjiż b'ekonomija tas-suq. Bejgħ lil pajjiżi oħra ġie analizzat ukoll iżda l-volumi tagħhom ta' esportazzjoni kienu żgħar wisq biex jitqiesu bħala rappreżentattivi.

(191)

F'dawn iċ-ċirkostanzi, l-użu ta' prezzijiet ta' esportazzjoni mill-Ukraina lir-Russja (u lil pajjiżi terzi oħra fejn l-applikant esporta matul il-PI) ma jistax jitqies bħala rappreżentattiv tal-imġiba probabbli tal-prezz tal-esportazzjoni lill-Komunità u għalhekk twarrab. Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, minflok tqies meħtieġ li jiġi applikat l-Artikolu 2(9) tar-Regolament bażiku għall-Interpipe Group. F'dan ir-rigward, tqies jekk il-medja bil-piż differenzjat tal-prezzijiet tal-esportazzjoni CIF lill-Komunità matul il-PI mill-produtturi kollha ta' esportazzjoni tal-Komunità fil-pajjiżi kollha konċernati mill-investigazzjoni, setgħetx tiġi kumulata fuq bażi ta' PCN u użata bħala referenza biex tistabbilixxi prezz tal-esportazzjoni għall-produttur esportatur Ukrain.

(192)

Dan il-metodu nstab li kien xieraq minħabba li huwa raġunevoli li wieħed jissoponi li jekk l-esportazzjonijiet mill-Ukraina jidħlu fis-suq tal-Komunità, huma ma jiddevjawx fi grad sinifikanti mix-xejra tal-prezz tal-kompetituri diretti tagħhom, jiġifieri l-esportaturi l-oħra lill-Komunità.

(193)

Kif spjegat fil-premessa (181), fl-istabbiliment tal-prezz tal-esportazzjoni, il-Kummissjoni użat biss id-dejta mis-sitt xhur tal-PI u tal-IIP.

(194)

Għalhekk intużaw il-prezzijiet identiċi ta' esportazzjoni tal-unità tal-PCN biex jistabbilixxu l-prezz tal-esportazzjoni tal-Interpipe group.

(195)

Wara l-iżvelar, l-uniku produttur esportatur Ukrain saħaq li fid-determinazzjoni tal-prezz tal-esportazzjoni, ma għandu jsir ebda tnaqqis għall-ispejjeż tal-bejgħ, dawk amministrattivi u ġenerali u għall-profitt tal-kumpanija relatata, billi l-Artikolu 2(9) tar-Regolament bażiku mhuwiex applikabbli fil-każ preżenti. Ġie argumentat li l-Artikolu 2(9) tar-Regolament bażiku japplika biss għal importaturi relatati li jinsabu fil-Komunità billi kliemu jagħmel distinzjoni ċara bejn 'importazzjoni u bejgħ mill-ġdid'. Ġie argumentat ukoll li l-kumpanija relatata taġixxi bħala dipartiment tal-esportazzjoni.

(196)

Wieħed għandu jinnota li, għal bejgħ tal-prodott konċernat lill-Komunità, l-uniku produttur esportatur Ukrain ikkonsenja l-prodott konċernat direttament lill-Komunità, iffattura l-kumpanija relatata tiegħu fl-Iżvizzera għal kull konsenja u rċieva ħlas skont dan. Għalhekk, il-produttur esportatur iwettaq il-funzjonijiet kollha ta' esportatur. Il-kumpanija relatata fl-Iżvizzera nnegozjat il-kuntratti tal-bejgħ u ffatturat l-ewwel bejjiegħ indipendenti fil-Komunità. Il-kumpanija relatata organizzat ukoll it-twassil tal-prodotti mibjugħa.

(197)

Fir-rigward tal-kummenti tal-iżvelar li għamlet il-kumpanija Ukraina, qed jingħad li l-prezzijiet tal-esportazzjoni jistgħu jinbnew taħt l-Artikolu 2(9) tar-Regolament bażiku meta ma jkunx hemm prezz tal-esportazzjoni (l-ewwel għażla taħt l-Artikolu 2(9)). Għal darb'oħra taħt l-Artikolu 2(9), il-prezzijiet tal-esportazzjoni jistgħu jinbnew fuq kull bażi raġonevoli. Din il-bażi raġonevoli tikkunsidra wkoll tnaqqis tal-ispejjeż ġenerali, amministrattivi u tal-bejgħ kumpanija relata u profitt raġonevoli. Anki jekk jitqies li dawn l-elementi jiġu riflessi aħjar bħala “kummissjonijiet”-żidiet taħt l-Artikolu 2(10)(i) tar-Regolament bażiku, quod non, il-marġni tad-dumping li jirriżulta jkun l-istess. Billi l-profitt tal-kumpanija relatata kien affettwat mill-fatt li xtrat f'kundizzjonijiet interkorporattivi, profitt raġonevoli ġie determinat fuq il-bażi tad-dejta miġbura minn importaturi/kummerċjanti indipendenti li kkooperaw fl-investigazzjoni.

(198)

Wara l-iżvelar, l-industrija Komunitara saħqet li r-Regolament Bażiku u l-liġi tad-WTO ma tippermettix il-kalkolu tal-marġni tad-dumping meta ma jsirux esportazzjonijiet lejn il-Komunità. Għal dawn ir-raġunijiet li ssemmew fil-premessi preċedenti, qed jerġa' jingħad li l-Artikolu 2(9) tar-Regolament bażiku jsemmi espliċitament li meta ma jkunx hemm prezz tal-esportazzjoni, dan il-prezz jista' jinbena fuq kwalunkwe bażi raġonevoli. Konsegwentement, il-klejm ġiet miċħuda.

5.4.   Il-marġni ta' dumping

(199)

Il-paragun bejn il-valur normali kkalkulat kif deskritt hawn fuq u l-prezz tal-esportazzjoni wkoll ikkalkulat kif deskritt hawn fuq, wera l-eżistenza ta' dumping. Il-marġni tad-dumping għall-grupp mill-Ukraina espress bħala perċentwali tal-prezz ta' importazzjoni CIF fil-fruntiera Komunitarja, bid-dazju mhux imħallas, huwa kif ġej:

Interpipe Group (OJSC Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant u OJSC Interpipe Nizhnedneprovsk tube rolling plant): 10,7 %.

5.5.   Il-konklużjonijiet dwar id-dumping rigward l-Ukraina

(200)

Bħala konklużjoni, id-dumping mill-Interpipe Group instab li kien jeżisti fil-livell deskritt fil-premessa (199). Fir-rigward tal-produtturi l-oħra kollha fl-Ukraina, il-marġni residwi applikabbli tad-dumping mhux se jinbidlu.

6.   L-U KRAINA (ii): L-ASPETTI TAL-ARTIKOLU 11(2)

6.1.   Ir-rimarki preliminari

(201)

Il-volumi esportati mill-pajjiż konċernat lill-UE naqsu drastikament minn 29 KT fl-2002 għal 17,2 KT fl-2005 għal kważi xejn fil-PI.

(202)

Żewġ produtturi biss mill-Ukraina jappartjenu għall-istess grupp (l-Interpipe Group) li ppreżentaw lilhom infushom u bagħtu tweġiba għal kwestjonarju, OJSC Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant kif ukoll OJSC Interpipe Nizhnedneprovsk Tube Rolling Plant.

(203)

Ġie stabbilit li kien hemm mill-inqas 7 produtturi joperaw fl-Ukraina. Fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, l-Interpipe Group jgħodd għal madwar 26 % tal-produzzjoni tal-Ukraina. F'dawn il-kondizzjonijiet, huwa meqjus li l-livell ta' kooperazzjoni kien baxx ħafna.

6.2.   Id-dumping ta' importazzjonijiet matul il-perjodu tal-investigazzjoni

(204)

L-uniku grupp produttur Ukrain li koopera kellu esportazzjonijiet negliġibbli lejn il-Komunità matul il-PI. Il-livell baxx ħafna ta' esportazzjonijiet Ukraini tal-prodott konċernat lejn il-Komunità ma kienx rappreżentattiv u għalhekk ma jipprovdix bażi affidabbli u sinifikanti għall-istabbiliment ta' jekk hemmx kontinwazzjoni tad-dumping. Għalhekk, tqies xieraq li l-analiżi f'dan il-każ tiġi bbażata fuq il-probabbiltà ta' rikorrenza ta' dumping f'każ li jintemmu l-miżuri.

6.3.   L-iżvilupp tal-importazzjonijiet jekk il-miżuri jiġu revokati

6.3.1.   Ir-rimarki preliminari

(205)

Kif deskritt fil-qosor fil-premessa (203), l-investigazzjoni wriet li kien hemm mill-inqas 7 produtturi tal-prodott konċernat fl-Ukraina matul il-PI u grupp wieħed biss ikkoopera fl-investigazzjoni.

(206)

Ġie investigat sa liema punt setgħet tintuża d-dejta minn grupp wieħed mill-Ukraina li kkoopera għall-fini ta' analiżi tas-sitwazzjoni globali għall-iżvilupp probabbli ta' esportazzjonijiet mill-Ukraina kif ukoll, iktar speċifikament, li sservi bħala standard mil-lat ta' indikaturi ta' prezzijiet domestiċi u dawk ta' esportazzjoni, spejjeż, kapaċitajiet ta' produzzjoni u użu tal-kapaċitajiet.

(207)

L-informazzjoni marbuta mal-ħażniet, il-livell u l-kapaċità tal-produzzjoni li ngħataw mill-kumpanija intużaw flimkien mad-dejta mill-kwerelant sabiex jiġu stabbiliti l-volum u l-kapaċità tal-produzzjoni tal-produtturi mill-Ukraina.

(208)

Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, tqiesu l-konsiderazzjonijiet li ġejjin waqt il-valutazzjoni tal-impatt probabbli kieku dawn il-miżuri kellhom jiġu rrevokati.

6.3.2.   Il-produzzjoni, il-kapaċitajiet mhux utilizzati u l-probabbiltà li dawn il-kapaċitajiet ikunu diretti lejn il-Komunità.

(209)

Fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, ġie stabbilit li l-kapaċità tal-produzzjoni tal-prodott konċernat fl-Ukraina taqbeż l-400 KT għal kull sena.

(210)

Fin-nuqqas ta' evidenza li turi li din il-kapaċità tista' tiġi assorbita mill-bejgħ domestiku miżjud, bejgħ lil pajjiżi terzi oħra jew il-produzzjoni tal-prodotti ħlief il-prodott konċernat, qed jiġi konkluż li jekk jiskadu l-miżuri, kapaċitajiet awżiljari sinifikanti probabbli jiġu diretti lejn il-Komunità, speċjalment minħabba l-attraenza tal-Komuita bħala suq ta' esportazzjoni. Dan huwa kkonfermat ukoll mill-kapaċità awżiljari sinifikanti li hemm fl-Interpipe Group.

(211)

Fid-dawl tal-fatt li s-suq tal-Komunità huwa wieħed mill-ikbar fid-dinja, id-daqs assolut tiegħu jagħmlu attraenti għal kwalunkwe produtur esportatur mill-Ukraina tal-prodott konċernat.

(212)

Qed jitfakkar li l-Interpipe Group iforni kojls mill-Ukraina lill-kumpanija ta' manifattura Mogilev fil-Belarus, li tittrasforma l-prodott fuq sistema ta' manifattura ta' xiri fiss fil-prodott konċernat, li mbagħad jinbiegħ mis-sussidjarju Żvizzeru ta' Interpipe lill-Komunità. Matul il-proċess, Interpipe jippreserva s-sjieda tal-prodott. Kif imsemmi hawn fuq, dawn l-esportazzjonijiet instabu li kienu l-oġġett ta' dumping. Speċjalment minħabba li huwa propost li jiġu imposti miżuri fuq il-Belarus, ma jistax jiġi eskluż li ċerti esportazzjonijiet li saru mill-grupp mill-Belarus jistgħu jinkisbu minflok mill-Ukraina.

(213)

Jekk dawn il-fatturi jittieħdu flimkien mal-livell attraenti ta' prezz fil-Komunità, fejn jeżistu rotot ta' distribuzzjoni żviluppati sewwa, huwa meqjus li, fin-nuqqas ta' miżuri, għandu jkun hemm inċentiv ekonomiku ċar għall-ċaqliq tal-esportazzjonijiet lil hinn minn swieq terzi bħalma huma r-Russja u l-Belarus u lejn il-Komunità.

(214)

B'mod ġenerali, f'dawn iċ-ċirkustanzi, huwa meqjus li kwalunkwe żieda fl-użu attwali tal-kapaċità probabbli tiġi diretta lejn l-esportazzjonijiet, u speċifikament għas-suq tal-Komunità.

6.3.3.   Il-livelli probabbli tal-prezzijiet

(215)

Fil-kuntest ta' kooperazzjoni baxxa u tal-informazzjoni msemmija hawn fuq, huwa meqjus li l-allegazzjonijiet li saru fil-kwerela fir-rigward tal-probabbiltà tar-rikorrenza ta' dumping għandhom jiġu kkonfermati. Dan huwa sostnut ukoll minn fatturi addizzjonali.

(216)

Il-prezzijiet tal-esportazzjoni lil pajjiżi terzi oħra huma fl-istess livell bħal dak tal-prezzijiet prevalenti ta' importazzjoni fil-Komunità. Dan għandu jimplika li huwa probabbli li l-prezzijiet tal-esportazzjoni lil pajjiżi terzi oħra bħal dawn huma wkoll l-oġġett ta' dumping, li jindika xejra aktar ġenerali tal-imġiba bbażata fuq dumping.

(217)

Barra mill-prodott meqjus, li b'mod ġenerali huwa pjuttost omoġenju, bejjiegħa potenzjali tal-Ukraina probabbilment jipprovdu prodotti fil-prezzijiet prevalenti ta' importazzjonijiet oħra fil-Komunità. Kif ġie konkluż fit-taqsimiet hawn fuq, il-prezzijiet tal-importazzjoni ta' pajjiżi esportaturi oħra huma ġeneralment baxxi. Fid-dawl li l-prezzijiet potenzjali ta' esportazzjoni ta' produtturi esportaturi tal-Ukraina probabbilment se jkollhom jirriflettu dawn il-prezzijiet baxxi, u fid-dawl li l-istruttura tal-ispejjeż tal-prodott konċernat, li huwa bbażat ħafna fuq prezzijiet tal-kojls tal-azzar u ż-żingu li raw żidiet sinifikanti madwar id-dinja kollha, probabbilment il-prezzijiet tal-esportazzjoni jkunu l-oġġett ta' dumping f'madwar 10,7 % kif konkluż fil-premessa (199).

6.4.   Il-konklużjoni

(218)

Għalhekk ammont sinifikanti ta' esportazzjonijiet mill-Ukraina probabbilment jinbiegħ fil-Komunita bi prezzijiet li jkunu l-oġġett ta' dumping jekk il-miżuri jitħallew jiskadu.

E.   ASPETTI TAL-ĦSARA (Investigazzjoni anti-dumping, Reviżjoni tal-iskadenza, reviżjoni interim tat-Turkija)

1.   DEFINIZZJONI TAL-INDUSTRIJA KOMUNITARJA U L-PRODUZZJONI TAL-KOMUNITÀ

(219)

Fi ħdan il-Komunità, instab li l-prodott simili ġie mmanifatturat minn 17-il kumpanija li kkooperaw mal-investigazzjoni u appoġġaw il-kwerela u żewġ produtturi tal-Komunità li ma kkooperawx mal-investigazzjoni. Ma kien hemm l-ebda produttur tal-Komunità li ppreżenta lilu nnifsu u oppona l-investigazzjoni.

(220)

Fin-nuqqas tal-kooperazzjoni ta' żewġ produtturi fil-Komunità, il-produzzjoni tal-Komunità ġiet stabbilita fuq informazzjoni li tressqet fil-kwerela u l-informazzjoni miġbura matul l-investigazzjoni mill-produtturi li kkooperaw.

(221)

Is-17-il-produttur tal-Komunità li kkooperaw kienu jagħmlu 95 % tal-produzzjoni totali fil-Komunità tal-prodott konċernat. Dawn tqiesu li jikkostitwixxu l-industrija Komunitarja skont it-tifsira tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament Bażiku.

(222)

Il-produtturi tal-Komunità li ttieħdu bħala kampjun fl-investigazzjoni kienu jgħoddu għal madwar 67 % tal-produzzjoni tal-prodott simili tal-industrija Komunitarja matul il-perjodu tal-investigazzjoni.

2.   IL-KONSUM KOMUNITARJU

(223)

Il-konsum tal-prodott konċernat fis-suq tal-Komunità ġie stabbilit fuq il-bażi tal-volumi tal-bejgħ fis-suq tal-Komunità tal-produtturi kollha fil-Komunità flimkien mal-importazzjonijiet mill-pajjiżi konċernati kif ukoll pajjiżi terzi.

(224)

Fir-rigward tal-produtturi tal-Komunità, il-volumi tal-bejgħ ġew aċċertati billi ntużat l-informazzjoni mit-tweġibiet tal-industrija Komunitarja flimkien mal-informazzjoni disponibbli fil-kwerela għall-bejgħ fil-Komunità taż-żewġ produtturi li ma kkooperawx.

(225)

F'dak li jirrigwarda l-volumi ta' importazzjonijiet mill-pajjiżi konċernati u pajjiżi terzi, ġew investigati s-sorsi ta' informazzjoni li ġejjin:

Dejta sħiħa tal-kodiċi tan-NM mill-Eurostat.

Informazzjoni oħra tal-istatistika ta' natura kunfidenzjali disponibbli għall-Kummissjoni.

Informazzjoni dwar importazzjoni disponibbli minn partijiet interessati.

(226)

Barra minn hekk, skont il-kwerelant, ma għandu jsir l-ebda tnaqqis lid-dejta tal-Kodiċi NM, biex ikopri l-prodotti li ma kinux il-prodott konċernat minħabba li ma kienx hemm kwantitajiet sinifikanti ta' prodotti oħra importati li jaqgħu taħt dawn il-kodiċi NM.

(227)

Fuq il-bażi ta' dan ġie konkluż li, għall-finijiet tal-istipular tal-volum u tax-xejriet tal-prezz għall-perjodu meqjus sħiħ, il-Kodiċi NM kollha kienu l-iktar sors xieraq.

(228)

Il-kummenti li ġejjin huma konvenjenti f'dan il-kuntest. Għall-Belarus, fin-nuqqas ta' informazzjoni oħra fir-rigward tal-prezzijiet u l-kopertura tal-perjodu meqjus sħiħ, u wara l-analiżi tal-livelli tal-prezz li joħorġu mill-Eurostat u dawk mill-operatur Ġermaniż imsemmi hawn fuq, huwa meqjus li l-istatistika tal-Eursotat hija l-iktar sors preċiż għax-xejriet fil-prezzijiet.

(229)

Għaċ-Ċina, l-investigazzjoni stabbiliet li l-importazzjonijiet lejn is-suq tal-UE mill-produtturi esportaturi li kkooperaw kienu ogħla mill-istatistiċi tal-importazzjoni fit-tabella 2 (hawn taħt). Billi l-livelli tal-prezz kienu simili bejn iż-żewġ ġabriet ta' dejta, u sabiex ikun żgurat li ċ-ċifri ma jiġux eżaġerati, ġie deċiż li tintuża l-istatistika uffiċjali, speċjalment minħabba li dan l-approċċ ma kellux impatt materjali fuq l-analiżi tal-ħsara u l-kawża, meta mqabbel mad-dejta miksuba mill-produtturi esportaturi li kkooperaw.

(230)

Jekk wieħed iqis li l-importazzjonijiet Torok mill-esportaturi li kkooperaw kienu ogħla milli muri mid-dejta tal-Eurostat, japplika raġunament simili għat-Turkija. Għal darb'oħra, dan l-approċċ ma għandux impatt materjali fuq l-analiżi tal-ħsara u l-kawża, meta mqabbel mal-użu tad-dejta miksuba mill-produtturi esportaturi li kkooperaw.

(231)

Il-konsum stabbilit kif deskritt hawn fuq (“konsum tal-Komunità”) żdied b'9 % matul il-perjodu meqjus, jiġifieri minn 1 234 KT fl-2004 għal 1 342 matul il-PI. Iktar speċifikament, il-konsum tal-Komunità wera tnaqqis ta' 12 % fl-2005 qabel ma reġa' żdied fl-2006 u matul il-PI. It-tnaqqis fil-konsum għas-sena 2005 jista' jiġi attribwit għat-tnaqqis tal-istokk (u għalhekk, xiri inqas) mill-operaturi fl-2005 wara li kien żdied ix-xiri fl-2004.

Tabella 1

 

2004

2005

2006

PI

Konsum tal-UE (Tunnellati)

1 234 037

1 082 125

1 282 737

1 342 657

Indiċi

100

88

104

109

3.   IMPORTAZZJONIJIET MILL-PAJJIŻI KONĊERNATI U MINN PAJJIŻI TERZI.

(232)

Għall-pajjiżi tal-investigazzjoni anti-dumping, jiġifieri l-Belarus, ir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u r-Russja, ġie eżaminat jekk il-kundizjonijiet kinux tali li jippermettu analiżi tal-importazzjonijiet kollha li għandhom jiġu kumulati. B'dumping taħt id-de minimis, l-esportazzjonijiet mill-Bożnja Ħerzegovina minflok tqiesu taħt esportazzjonijiet oħra fit-Taqsima 3.4 kif ukoll f'kawżi oħra fit-Taqsima 4. L-importazzjonijiet mill-pajjiżi tar-reviżjoni tal-iskadenza u mit-Turkija (fil-kuntest tar-reviżjoni interim tat-Turkija) ġew analizzati separatament. F'dan il-kuntest qed jiġi mfakkar li l-livelli tad-dumping għat-Turkija kienu taħt il-livell de minimis u li l-volumi tal-importazzjonijiet fir-rigward tat-Tajlandja u l-Ukraina flimkien u separatament kienu wkoll de minimis. Madankollu, għall-aħħar żewġ pajjiżi, il-probabbiltà ta' rikorrenza tad-dumping dannuż instabet, kif stipulat fit-Taqsima F hawn taħt.

3.1.   Kumulazzjoni

(233)

Il-Kummissjoni eżaminat jekk l-importazzjonijiet bid-dumping tal-prodott konċernat li joriġinaw fil-Belarus, ir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u r-Russja, għandhomx jiġu evalwati kumulativament taħt l-Artikolu 3(4) tar-Regolament bażiku.

(234)

L-Artikolu jipprevedi li l-effetti tal-importazzjonijiet minn żewġ pajjiżi jew aktar simultanjament soġġetti għall-istess investigazzjoni għandhom jiġu vvalutati b'mod kumulattiv meta (i) il-marġni tad-dumping stabbilit fir-rigward tal-importazzjonijiet ta' kull pajjiż huwa aktar minn de minimis kif definit fl-Artikolu 9(3) tar-Regolament bażiku; (ii) il-volum tal-importazzjonijiet ta' kull pajjiż mhuwiex negliġibbli; u (iii) il-kondizzjonijiet ta' kompetizzjoni bejn il-prodotti importati u l-kondizzjoni ta' kompetizzjoni bejn il-prodotti importati u l-prodotti simili fil-Komunità jagħmlu valutazzjoni bħal din xierqa.

3.1.1.   Il-marġni tad-dumping

(235)

L-importazzjonijiet kollha mir-RPĊ, ir-Russja u l-Belaruss jissodisfaw ir-rekwiżiti (i) msemmija fil-premessa (234) hawn fuq.

3.1.2.   Il-volum tal-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping

(236)

Il-volumi ta' importazzjonijiet mir-RPĊ, ir-Russja u l-Belarus huma iktar minn de minimis u għalhekk mhux negliġibbli (kif jidher fit-tabella 2 hawn taħt).

3.1.3.   Il-kondizzjonijiet ta' kompetizzjoni

(237)

Fir-rigward tal-kondizzjonijiet ta' kompetizzjoni, l-investigazzjoni wriet li l-prodott konċernat importat fi prezzijiet li huma l-oġġett ta' dumping mill-pajjiżi konċernati u l-prodott manifatturat u mibjugħ mill-industrija Komunitarja kienu simili fil-karatteristiċi essenzjali fiżiċi u tekniċi kollha tagħhom. L-istess japplika għal tqabbil tal-prodotti importati li huma l-oġġett ta' dumping mill-varjetà ta' pajjiżi konċernati.

(238)

Barra minn hekk, fuq dik il-bażi, dawn il-prodotti huma identiċi u kienu kkummerċjalizzati fil-Komunità matul il-perjodu meqjus permezz ta' rotot komparabbli ta' bejgħ, pereżempju operaturi bl-ingrossa u kummerċjanti.

(239)

Flimkien ma' dan, l-investigazzjoni stabbiliet li seħħet kompetizzjoni fi Stati Membri varji tal-Komunità u fit-tipi kollha varji tal-prodott konċernat inklużi prodotti galvanizzati, prodotti suwed u tubi bil-finitura esterna. Għalhekk, l-importazzjonijiet tat-tubi wweldjati tqiesu li jikkompetu ma' xulxin u ma' dawk prodotti fil-Komunità.

(240)

Ġiet investigata wkoll l-imġiba tal-ipprezzar tad-diversi pajjiżi kumulati. L-analiżi wriet li dawn il-pajjiżi kienu qed iqaċċtu l-prezz u jbiegħu taħt il-prezzijiet tal-industrija Komunitarja u, kif muri fil-premessa (244), il-prezzijiet kellhom xejriet simili.

(241)

Ċerti partijiet ressqu l-argument li l-importazzjonijiet li joriġinaw fir-Russja għandhom jiġu dekumulati mill-investigazzjoni minħabba li l-importazzjonijiet minn dan il-pajjiż juru xejra diverġenti f'volumi ta' importazzjoni u sehem mis-suq fejn id-domanda qed tiżdied. F'dan ir-rigward, għandu jiġi nnutat li l-volumi ta' importazzjonijiet lejn is-suq tal-Komunità baqgħu sostanzjali matul iż-żmien kollu f'dan il-perjodu meqjus. Barra minn hekk, l-importazzjonijiet soġġetti għad-dumping mit-tliet pajjiżi (il-Belarus, ir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u r-Russja) żdiedu sinifikantement f'dawn l-aħħar sentejn li ġew analizzati, u l-livelli ġenerali tal-prezzijiet segwew l-istess xejriet u kellhom l-istess daqs, partikolarment fil-PI kif jidher mid-dejta tal-kumpaniji individwali. Flimkien ma' dan, l-importazzjonijiet kumulati kollha waqqgħu l-prezzijiet tal-industrija Komunitarja fil-PI.

(242)

Fuq il-bażi ta' hawn fuq, ġie konkluż li l-kondizzjonijiet kollha li jiġġustifikaw kumulazzjoni deskritti fl-Artikolu 3(4) tar-Regolament bażiku ġew sodisfatti. Għalhekk, ġie deċiż li l-importazzjonijiet tat-tubi wweldjati li joriġinaw fil-Belarus, ir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u r-Russja jiġu vvalutati kumulativament. Dawn il-pajjiżi se jiġu msemmija flimkien bħala “pajjiżi kumulati” u l-importazzjonijiet minn dawn il-pajjiżi se jiġu msemmija flimkien bħala “importazzjonijiet kumulati”.

Tabella 2 Volumi ta' importazzjonijiet (tunnellati)

 

2004

2005

2006

PI

Iċ-Ċina

21 781

54 120

110 922

184 887

Ir-Russja

42 036

30 124

34 148

36 057

Il-Belarus

12 827

22 056

28 191

29 615

It-total tal-importazzjonijiet kumulati

76 644

106 300

173 261

250 559

L-Ukraina

25 173

17 210

4 501

2 753

It-Tajlandja

90

0

0

0

Importazzjonijiet oħra

222 096

162 177

238 150

238 441

Li minnhom il-Bożnija – Ħerzegovina

6 836

11 011

30 032

33 095

Li minnhom it-Turkija

95 049

85 018

99 843

110 994

IT-TOTAL TA' IMPORTAZZJONIJIET

324 003

285 687

415 912

491 753

Tabella 3 Is-Sehem mis-Suq ( %)

 

2004

2005

2006

PI

Il-Belarus

1,0  %

2,0  %

2,2  %

2,2  %

Iċ-Ċina

1,8  %

5,0  %

8,6  %

13,8  %

Ir-Russja

3,4  %

2,8  %

2,7  %

2,7  %

L-importazzjonijiet kumulati

6,2  %

9,8  %

13,5  %

18,7  %

L-Ukraina

2,0  %

1,6  %

0,4  %

0,2  %

It-Tajlandja

0,0  %

0,0  %

0,0  %

0,0  %

Importazzjonijiet oħra

18,0  %

15,0  %

18,6  %

17,8  %

Li minnhom il-Bożnija – Ħerzegovina

0,6  %

1,0  %

2,3  %

2,5  %

Li minnhom it-Turkija

7,7  %

7,9  %

7,8  %

8,3  %

IT-TOTAL TA' IMPORTAZZJONIJIET

26,3  %

26,4  %

32,4  %

36,6  %

3.2.   Il-volum kumulat u s-sehem mis-suq

(243)

L-importazzjonijiet kumulati żdiedu minn 76 644 tunnellati fl-2004 għal 250 559 tunnellati matul il-PI, jiġifieri b'iktar minn 200 %. Billi l-konsum tal-prodott konċernat matul il-perjdou meqjus żdied b'9 %, is-sehem tas-suq miżmum mill-importazzjonijiet kumulati tal-prodott konċernat żdied minn 6,2 % fl-2004 għal 18,7 % fil-PI. L-iżviluppi tal-importazzjonijiet u l-ishma tas-suq tal-prodott konċernat matul il-perjodu meqjus jidhru fit-Tabelli 2 u 3 hawn fuq.

3.3.   Il-prezzijiet u t-tqaċċit tal-prezzijiet

3.3.1.   L-evoluzzjoni tal-prezzijiet għall-pajjiżi tal-investigazzjoni tal-antidumping

(244)

Il-prezz medju bil-piż differenzjat tal-importazzjonijiet mill-pajjiżi konċernati żviluppa kif ġej matul il-perjodu meqjus:

Tabella 4 Prezzijiet ta' importazzjoni (EUR/T)

 

2004

2005

2006

PI

Iċ-Ċina

460

537

520

557

Ir-Russja

481

543

551

603

Il-Belarus

456

495

503

549

(245)

It-Tabella 4 inkisbet mid-database tal-Comext fil-livell sħiħ tal-Kodiċi tan-NM. Ix-xejra ġenerali tal-prezzijiet ta' importazzjoni lejn il-Komunità turi żieda skont iż-żieda ġenerali ta' prezzijiet għall-operaturi kollha fis-suq tal-UE.

3.3.2.   It-tqaċċit tal-prezzijiet għall-pajjiżi tal-investigazzjoni tal-antidumping

(246)

Għad-determinazzjoni tat-tqaċċit tal-prezzijiet, il-Kummissjoni bbażat l-analiżi tagħha fuq l-informazzjoni ppreżentata fil-livell dettaljat tat-tip tal-prodott fl-andament tal-investigazzjoni mill-produtturi esportaturi li ttieħdu bħala kampjun għaċ-Ċina. Għar-Russja, intużat id-dejta tal-produttur esportatur li kkoopera. Għall-Belarus, intużat id-dejta mill-operatur Ġermaniż li kkoopera.

(247)

Din id-dejta tal-prezz tal-esportazzjoni tqabblet mal-prezz medju bil-piz differenzjat tal-produtturi tal-Komunità li ttieħdu bħala kampjun fl-istess livell iddettaljat tat-tip tal-prodott biex jiġi żgurat paragun ġust fl-istess livell ta' kummerċ. Fil-każijiet kollha, din l-analiżi qieset prezzijiet konkreti ta' esportazzjoni tal-produtturi esportaturi fil-livell konfinali tal-Komunità CIF. Għan-naħa tal-industrija Komunitarja, il-prezzijiet relevanti ta' bejgħ kienu dawk lil klijenti indipendenti, aġġustati fejn meħtieġ għal-livell exworks. Matul il-PI, fuq il-bażi tat-tipi differenti tal-prodott definiti fil-kwestjonarju, il-marġni medju ta' tqaċċit tal-prezz kien kif ġej:

Tabella 5 Tqaċċit fil-prezz

 

PI

Iċ-Ċina

43 %

TMK Russja

12 %

OMK Russja

15 %

Il-Belarus

22 %

3.3.3.   L-evoluzzjoni tal-prezzijiet u t-tqaċċit tal-prezzijiet għar-reviżjoni tal-iskadenza

(248)

Għall-Ukraina u t-Tajlanda, ġie mfakkar li l-volumi tal-importazzjonijiet kienu taħt il-livell de minimis u għalhekk tqies li l-prezzijiet u għalhekk il-kalkoli tal-evoluzzjoni tal-prezzijiet u t-tqaċċit tal-prezzijiet, ma jkunux affidabbli u sinifikanti.

3.4.   L-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi

3.4.1.   Il-volum ta' importazzjoni u s-sehem mis-suq fir-reviżjoni

(249)

Kif jidher fit-tabelli 2 u 3, l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi inklużi dawk mill-Bożnja Ħerzegovina u mit-Turkija żdiedu ftit minn 222 096 tunnellati fl-2004 għal 238 441 tunnellati matul il-PI. Is-sehem mis-suq miżmum minn dawn l-importazzjonijiet baqa' madwar 18 % f'dan il-perjodu.

4.   IL-QAGĦDA TAL-INDUSTRIJA KOMUNITARJA

(250)

Taħt l-Artikolu 3(5) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni investigat il-fatturi u l-indiċi ekonomiċi relevanti kollha li għandhom influwenza fuq l-istat tal-industrija Komunitarja. Din l-analiżi twettqet għad-disa' kumpaniji mittieħda bħala kampjun kif imsemmi fil-premessa (20) li wieġbu l-kwestjonarji b'mod sħiħ. Il-fatturi investigati għall-kumpaniji mittieħda bħala kampjun kienu jinkludu prezzijiet, impjieg u pagi, investimenti, profittabilità, dħul mill-investiment, likwidità u kapaċità ta' ġenerazzjoni tal-kapital. Minkejja dan, għal uħud mill-indikaturi (analizzati hawn taħt bħala indikaturi macro) l-informazzjoni disponibbli u użata għas-17-il kumpanija kollha (inklużi l-kumpaniji kollha meħuda bħala kampjun) tal-industrija Komunitarja. Dawn l-indikaturi macro kienu sehem mis-suq, volum tal-bejgħ fil-Komunità, produzzjoni u kapaċità tal-produzzjoni.

4.1.   L-indikaturi macro

4.1.1.   Il-produzzjoni, il-kapaċità ta' produzzjoni u l-użu tal-kapaċità

(251)

Il-produzzjoni tal-industrija tal-Komunità naqset b'10 % mill-2004 sal-PI. Il-kapaċità ta' produzzjoni ġiet ikkalkulata skont metodoloġija standard applikata għall-industrija kollha tal-Komunità. Din il-metodoloġija qieset il-kapaċità effettiva fit-tul billi ppermettiet għal waqfien normali tal-produzzjoni bħall-manutenzjoni u kienet il-metodoloġija normalment użata fl-industrija Komunitarja. Il-kapaċità tal-produzzjoni għall-prodott konċernat naqset moderatament matul il-perjodu meqjus minn 2 218 597 tunnellata fl-2004 għal 2 132 322 (jew b'4 %) matul il-PI.

(252)

Il-kapaċità tal-utilizzazzjoni naqset ukoll, konsistentement mat-tnaqqis fil-produzzjoni, minn madwar 44 % għal 41 % fil-perjodu meqjus. F'dan ir-rigward madankollu għandu jiġi nnutat li dan il-fattur mhuwiex l-iktar indikatur relevanti ta' ħsara f'dan is-settur, billi jintużaw ukoll impjanti u tagħmir tal-produzzjoni għall-manifattura ta' tubi oħrajn u ta' prodotti oħrajn li mhumiex soġġetti għal din l-investigazzjoni.

Tabella 6 L-industrija Komunitarja

 

2004

2005

2006

PI

Il-kapaċità ta' produzzjoni (tunnellati)

2 218 597

2 211 597

2 136 747

2 132 322

Il-volum ta' produzzjoni (tunnellati)

970 080

832 973

914 663

875 477

L-indiċi tal-volum ta' produzzjoni ( %)

100

85,9

94,3

90,2

L-użu tal-kapaċità ( %)

43,7

37,7

42,8

41,1

4.1.2.   Il-volum tal-bejgħ u s-sehem mis-suq

(253)

Id-dejta fit-tabella 7 turi tnaqqis ċar fil-volum tal-bejgħ għall-industrija Komunitarja fis-suq Komunitarju. Din il-qagħda hija enfasizzata aktar bil-fatt li l-konsum globali, kif jidher fit-Tabella 1, żdied b'9 % matul l-istess perjodu. Wara li nżamm ċertu ammont ta' stabbilità fl-2004 u l-2005, is-sehem mis-suq tal-industrija Komunitarja naqas sewwa fl-2006 u fil-PI. Dan huwa f'paragun mal-ishma mis-suq kostanti jew li qed jikbru (ara l-premessa (243)) għall-importazzjonijiet oġġett ta' dumping mir-RPĊ, il-Belarus u r-Russja individwalment u sehem dejjem ikbar mis-suq tal-pajjiżi kumulati matul il-perjodu meqjus.

Tabella 7 L-industrija Komunitarja

 

2004

2005

2006

PI

Bejgħ (tunnellati)

901 934

788 338

858 725

842 804

Is-sehem mis-Suq ( %)

73,1

72,9

66,9

62,8

4.2.   L-indikaturi micro

4.2.1.   L-istokks

(254)

Il-livell ta' stokks tal-produtturi tal-Komunità meħuda bħala kampjun niżel bi 23 % bejn l-2004 u l-2005 u mbagħad kien kostanti minn hemm 'il quddiem. Kalkolu tar-rotazzjoni tal-istokks matul il-perjodu li qed jiġi analizzat wera li l-livell tal-ħażniet baqa' madwar 30 jum ta' bejgħ. L-investigazzjoni kkonfermat li l-livell ta' stokks mhuwiex meqjus bħala indikatur sinifikanti f'dan ir-rigward billi l-industrija Komunitarja normalment taħdem fuq bażi ta' produzzjoni skont l-ordni u għalhekk iżżomm relattivament ftit stokk.

Tabella 8

 

2004

2005

2006

PI

Stokks (tunnellati)

63 632

49 074

48 716

49 008

Indiċi ( %)

100

77,1

76,6

77,0

Rotazzjoni tal-istokk (jiem)

35

31

29

30

4.2.2.   Il-prezzijiet tal-bejgħ

(255)

Il-prezz medju ta' bejgħ tal-unità lil klijenti mhux relatati fil-Komunità żdied b'14,8 % matul il-perjodu meqjus. Iżda din ix-xejra li qed tiżdied trid tidher fil-kuntest ta' żieda sinifikanti tal-ispiża tal-produzzjoni matul l-istess perjodu. Iż-żieda fl-ispiża tal-produzzjoni kienet primarjament ir-riżultat taż-żieda sostanzjali fil-prezz tax-xiri tal-materji primi ewlenin, jiġifieri, l-kojls, iż-żingu u l-enerġija – kif spjegat fil-premessa (287). F'termini ġenerali, ma kienx hemm bdil sostanzjali fit-taħlita tal-prodotti matul il-perjdou meqjus li seta' jibdel ix-xejriet fil-prezzijiet tal-bejgħ murija fit-Tabella 9.

Tabella 9

 

2004

2005

2006

PI

Prezzijiet tal-bejgħ f'EUR/MT

660

691

711

758

Indiċi ( %)

100

104,7

107,7

114,8

(256)

Iż-żieda tal-ispiża tal-produzzjoni matul il-perjodu meqjus ma qablitx ma' żieda korrispondenti tal-prezz tal-bejgħ; dan kien fil-biċċa l-kbira riżultat tal-pressjoni qawwija mill-importazzjonijiet mill-pajjiżi konċernati. F'dawn iċ-ċirkustanzi l-industrija Komunitarja ma rnexxilhiex tgħaddi ż-żieda fil-prezz tal-materja prima lill-klijenti tagħha.

(257)

Għalhekk, il-prezzijiet tal-industrija Komunitarja ġew imrażżna, avolja l-prezzijiet żdiedu f'termini assoluti. Fi kliem ieħor, iż-żieda fil-prezz kienet tkun ħafna ikbar fin-nuqqas ta' importazzjonijiet li kienu l-oġġett ta' dumping.

(258)

Barra dan, il-prezzijiet tal-bejgħ fis-suq tal-Komunità twaqqgħu b'bejn 12 % u 43 % kif spjegat fil-premessa (246) u sussegwentement.

4.2.3.   Il-profittabilità

(259)

Il-profittabilità globali tal-produtturi meħuda bħala kampjun fir-rigward ral-prodott konċernat hija bbażata fuq profittabilità medja bil-piż differenzjat fuq il-fatturat nett tal-prodott konċernat mibjugħ lil klijenti mhux relatati fis-suq tal-UE. Matul il-perjodu meqjus il-livell ta' profittabilità ddeterjora, u laħaq - 1,0 % matul il-PI. Flimkien ma' dan, il-livell ta' profittabilità jidher ċar li ma kienx biżżejjed matul il-perjodu meqjus u, fid-dawl tal-fatt li din il-qagħda ssuktat għal bosta snin, evidentement thedded l-eżistenza nnifisha ta' mill-inqas parti minn din l-industrija.

(260)

Il-livell ta' profittabilità qatt ma laħaq il-profitt immirat ta' 5 % msemmi fil-premessa (352) u sussegwentement.

Tabella 10 Il-profittabilità ( %)

 

2004

2005

2006

PI

Profitt/Fatturat nett

0,9

-2,6

-1,9

-1,0

4.2.4.   L-impjiegi, il-produttività u l-pagi

(261)

L-impjiegi tal-produtturi tal-Komunità meħuda bħala kampjun naqsu b'23,5 % matul il-perjodu meqjus minn 2 772 ħaddiem fl-2004 għal 2 123 matul il-PI.

(262)

Il-pagi kkalkulati fuq spiża medja għal kull impjegat żdiedu minn 15 668 EUR fl-2004 għal 21 558 EUR matul il-PI. Raġuni ewlenija waħda għal din iż-żieda fil-pagi għal kull ħaddiem hija spjegata miż-żieda qawwija tas-salarju tal-kumpaniji fl-industrija Komunitarja li jinsabu fl-10 pajjiżi li saru membri tal-KE fl-2004.

(263)

Madankollu din iz-zieda hija kumpensata tajjeb ħafna bl-effett magħqud tat-tnaqqis imsemmi qabel fil-ħaddiema u ż-żieda sinifikanti (17 %) fil-produttività. Dan jenfasizza l-isforzi kontinwi mill-industrija Komunitarja li żżid l-effiċjenza.

Tabella 11 Impjiegi

 

2004

2005

2006

PI

Numru ta' impjegati

2 772

2 350

2 179

2 123

Indiċi ( %)

100

84,7

78,6

76,5

Spiża għall-paga ta' kull impjegat (EUR)

15 668

17 836

20 945

21 558

Indiċi ( %)

100

113,8

133,7

137,6

Produzzjoni għal kull impjegat

238

238

283

278

Indiċi ( %)

100

100

119

117

4.2.5.   L-investimenti, id-dħul mill-investiment

(264)

L-investigazzjoni kkonfermat li ma twettqet l-ebda nefqa tal-kapital fir-rigward tal-attività globali tal-kumpaniji mill-produtturi tal-Komunità li ttieħdu bħala kampjun fin-negozju li jinvolvi l-prodott konċernat. Ma sar l-ebda investiment biex iżid il-kapaċità tal-produzzjoni kif muri fil-premessi (251) sa (252). Fil-kondizzjonijiet attwali tas-suq, l-industrija Komunitarja ma investietx f'żieda fil-kapaċità iżda minflok ħadet passi biex tippreserva u ssaħħaħ l-effiċjenza tat-tagħmir attwali tal-produzzjoni. Xi investimenti fl-attività tat-tubi wweldjati fir-rigward tal-kwistjonijiet marbuta mal-ambjent, is-saħħa u sikurezza.

(265)

Il-livell ta' dħul mill-investiment espress bħala r-relazzjoni bejn il-profitt nett tal-produtturi tal-Komunità li ttieħdu bħala kampjun u l-valur gross fuq il-karta tal-assi fissi tiegħu jirrifletti x-xejra ta' profittabilità kif spjegat fil-premessa (259). Il-livell tagħha huwa baxx ħafna u baqa' negattiv mis-sena 2005 'l hawn.

Tabella 12

 

2004

2005

2006

PI

Investiment

14 880 328

14 939 859

11 600 607

10 548 216

Id-dħul mill-investiment ( %)

1,4  %

-3,5  %

-2,7  %

-1,8  %

4.2.6.   Il-likwidità u l-kapaċità ta' ġenerazzjoni tal-kapital

(266)

L-iżvilupp tal-likwidità ġġenerata mill-produtturi tal-Komunità li ttieħdu bħala kampjun fir-rigward tal-bejgħ tal-prodott konċernat fis-suq tal-UE rrifletta l-iżvilupp tal-profittabilità. Ta' min jinnota li filwaqt li l-likwidità hija baxxa, baqgħet pożittiva matul il-perjodu li qed jiġi analizzat bl-eċċezzjoni tas-sena 2005 meta kienet negattiva bi ftit li xejn.

(267)

L-investigazzjoni ma sabitx li l-industrija Komunitarja kienet qed tesperjenza diffikultajiet fil-kapaċità tagħha li tiġbor il-kapital. Madankollu, wieħed għandu jinnota li l-kapaċità ta' ġenerazzjoni tal-kapital tista' titqies bħala indikatur inqas sinifikanti għal din l-investigazzjoni. Dan minħabba li l-biċċa l-kbira tal-produtturi tal-prodott konċernat tal-industrija Komunitarja tagħmel parti minn gruppi korporattivi kbar. Għalhekk, il-kapaċità ta' ġenerazzjoni tal-kapital hija marbuta mill-qrib mal-prestazzjoni tal-grupp bħala entità sħiħa aktar milli mal-prestazzjoni individwali tal-prodott konċernat. Minkejja dan il-fatt li l-ebda wieħed minn dawn il-gruppi kbar ma ħa deċiżjonijiet li jinvesti f'faċilitajiet ġodda ta' produzzjoni juri li f'dawn l-aħħar snin id-dħul minn investimenti bħal dawn ma kienx xieraq.

Tabella 13

 

2004

2005

2006

PI

Il-likwidità ( % tal-fatturat)

5,5  %

-0,4  %

1,0  %

1,6  %

4.2.7.   It-tkabbir

(268)

Kif spjegat fil-premessa (253), għandu jiġi nnutat li s-sehem mis-suq tal-industrija Komunitarja niżel b'10,3 punti perċentwali filwaqt li l-livell tal-konsum Komunitarju żdied b'9 %. Dan jindika b'mod ċar li l-produtturi tal-Komunità ma rnexxilhomx jikbru b'mod sinifikanti fil-kondizzjonijiet osservati tas-suq fil-perjodu meqjus.

4.2.8.   Id-daqs tal-marġni tad-dumping fil-kuntest tal-investigazzjoni tal-antidumping.

(269)

Fir-rigward tal-marġni sostanzjali tad-dumping li nstab matul il-PI għall-importazzjonijiet mir-RPĊ, il-Belarus u r-Russja u fid-dawl tal-volum u l-prezzijiet tal-importazzjonijiet involuti, l-impatt tad-daqs tal-marġni tad-dumping ma jistax jitqies li huwa negliġibbli.

4.2.9.   Id-daqs tal-marġni tad-dumping fil-kuntest tar-reviżjoni tal-iskadenza.

(270)

Għall-Ukraina u t-Tajlandja qed jiġi mfakkar li l-esportazzjonijiet fil-PI kienu inqas mid-de minimis u għalhekk, ma tqisux bażi affidabbli u sinifikanti għat-twaqqif ta' marġni tad-dumping. Għalhekk, tqies xieraq li l-valutazzjoni tiġi bbażata fuq il-probabbiltà tar-rikorrenza tad-dumping dannuż, kif stipulat fit-Taqsima F hawn taħt.

4.2.10.   L-irkuprar mill-effetti tad-dumping tal-imgħoddi

(271)

L-irkupru mistenni tal-industrija Komunitarja mill-effetti tad-dumping fil-passat għadu ma seħħx għal kollox kif jidher mill-profitabbiltà baxxa u aspetti tal-inabilità li żżid il-volumi tal-bejgħ b'mod sinifikanti, flimkien ma' telf sinifikanti tas-sehem mis-suq. F'dawn l-aħħar snin, l-industrija ġiet iffaċċjata b'volumi sostanzjali ta' importazzjonijiet oġġett ta' dumping mir-RPĊ, ir-Russja u l-Belarus, li xekkel l-irkupru mistenni tagħha.

4.3.   Il-konklużjoni dwar il-ħsara

(272)

Kemm indivdwalment kif ukoll flimkien, il-volumi tal-importazzjonijiet mill-pajjiżi kumulati (kif definit fil-premessa (242)) żammew preżenza sinifikanti fis-suq Komunitarju matul il-perjodu meqjsus. Mill-2005 'l hawn, huma żdiedu konsiderevolment kemm f'termini assoluti kif ukoll f'termini relattivi. Flimkien, is-sehem mis-suq tagħhom żdied minn madwar 6 % fis-sena 2004 għal madwar 10 % fl-2005 u minn dak il-livell għal madwar 19 % fil-PI kif spjegat fil-premessa (243). Barra minn dan, l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn dawn il-pajjiżi wrew livell sinifikanti ta' tqaċċit tal-prezz. Il-marġnijiet tat-tqaċċit fil-prezz huma sostanzjali, u dan jirrifletti l-fatt li l-industrija Komunitarja qed iġarrab it-telf.

(273)

L-indikaturi tal-industrija Komunitarja wrew evoluzzjoni globali negattiva matul il-perjodu meqjus u wrew li seħħet ħsara sostanzjali. F'dan il-kuntest żviluppi apparentament pożittivi, bħalma huma ż-żieda fil-prezzijiet tal-bejgħ, iridu jitqabblu maż-żieda aktar sinifikanti tal-ispejjeż tal-materja prima/komponenti ewlenin tal-materja prima li pattiet għal dawn ix-xejriet pożitiivi.

(274)

Fuq il-bażi tal-analiżi preċedenti, jidher li l-industrija Komunitarja tinsab f'qagħda ekonomika u finanzjarja diffiċli u ġarrbet ħsara sostanzjali fis-sens tal-Artikolu 3 tar-Regolament bażiku. Din il-konklużjoni tista' tiġi applikata lill-industrija Komunitarja bħala entità sħiħa, fid-dawl tal-livell għoli ta' rappreżentattività tal-produtturi tal-Komunità li ttieħdu bħala kampjun u l-fatt li l-indikaturi macro ġew analizzati għall-kumpaniji kollha tal-industrija Komunitarja kif spjegat fil-premessa (250) hawn fuq.

5.   IL-KAĠUN

5.1.   L-introduzzjoni

(275)

Taħt l-Artikolu 3(6) u (7) tar-Regolamenti bażiku, ġie investigat jekk il-ħsara sostanzjali mġarrba mill-industrija Komunitarja ġietx ikkawżata mill-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping mill-pajjiżi konċernati. Minbarra dan, fatturi magħrufa, ħlief l-importazzjonijiet li kienu l-oġġett ta' dumping, li setgħu għamlu ħsara lill-industrija Komunitarja ġew investigati biex ikun żgurat li kwalunkwe ħsara kkawżata minn dawk il-fatturi ma kinitx attribwita għall-importazzjonijiet li kienu l-oġġett ta' dumping.

5.2.   Effett tal-importazzjoni li huma l-oġġett ta' dumping mill-pajjiżi kumulati

(276)

Kif spjegat hawn fuq, l-importazzjonijiet minn pajjiżi kumulati żdiedu b'aktar minn 200 % matul il-perjodu meqjus. F'termini ta' sehem mis-suq; Is-sehem tal-pajjiżi kumulati żdied minn 6,2 % għal 18,7 %. Barra minn hekk, hemm koinċidenza ċara fiz-zmien bejn id-deterjorazzjoni tal-qagħda tal-industrija Komunitarja u żieda importanti fl-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping mill-pajjiżi kumulati. Minkejja li t-Tabella 4 turi li l-prezzijiet ta' importazzjonijiet li joriġinaw mill-pajjiżi kumulati żdiedu matul il-perjodu meqjus, dan għandu jitqies fil-kuntest taż-żieda ekwivalenti fil-prezz ġenerali fis-suq tal-Komunità kif spjegat fil-premessa (255).

Tabella 14 Il-volum tal-importazzjonijiet

 

2004

2005

2006

PI

Il-pajjiżi kumulati (Tunnellati)

76 644

106 300

173 261

250 559

Is-sehem mis-suq

6,2  %

9,8  %

13,5  %

18,7  %

(277)

L-importazzjonijiet mill-pajjiżi kumulati żiedu l-penetrazzjoni tagħhom tas-suq tal-UE u rebħu ishma sinifikanti mis-suq li qabel kienu miżmuma minn pajjiżi li huma soġġetti għal reviżjoni tal-iskadenza (bl-eċċezzjoni tat-Turkija), kif ukoll dawk minn pajjiżi terzi li mhumiex soġġetti għall-investigazzjoni, u l-industrija Komunitarja. Fil-fatt, l-industrija tal-Komunità tilfet iktar minn 10 punti perċentwali ta' sehem mis-suq fil-perjodu meqjus. Kien f'dan l-istess perjodu li l-importazzjonijiet mill-pajjiżi kumulati kisbu iktar minn 10 punti perċentwali kif jidher fit-Tabella 14 hawn fuq.

(278)

Din il-penetrazzjoni kienet possibbli minħabba li dawn l-importazzjonijiet saru bi prezzijiet baxxi ħafna. L-importazzjonijiet minn pajjiżi kumulati kellhom prezzijiet ferm orħos minn dawk tal-produtturi tal-Komunità b'ammont sostanzjali kif muri fil-premessa (247).

(279)

L-impatt tal-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping mill-pajjiżi kumulati huwa l-qagħda ta' ħsara deskritta fit-taqsima 4 fejn pressjoni li tbaxxi l-prezzijiet irriżultat biex l-industrija Komunitarja ma kisbitx livelli xierqa tal-profitttabilità u telf uniformi. Barra dan, ġew identifikati xejriet negattivi għal bosta fatturi oħra ta' ħsara bħalma huma produzzjoni, impjiegi u sehem mis-suq. Kif jidher fil-premessa 273 kien hemm ukoll koinċidenza ċara fiż-żmien bejn iż-żieda fl-importazzjonijiet mill-pajjiżi kumulati u x-xejriet negattivi li dehru fl-indikaturi tal-ħsara.

5.3.   L-effett ta' importazzjonijiet minn sorsi oħra

5.3.1.   Bożnija-Ħerzegovina

(280)

L-importazzjonijiet mill-Bożnija-Ħerzegovina ammontaw għal 33 000 tunnellata jew 2,5 % tal-konsum Komunitarju fis-suq tal-Komunità. Il-prezz medju ta' importazzjoni kien 576 EUR għal kull tunnellata li jagħti indikazzjoni li kienu ferm orħps mill-prezzijiet tal-industrija Komunitarja. Minkejja dan, fid-dawl tal-volumi involuti, ġie konkluż li parti żgħira biss tal-ħsara tista' tiġi attribwita lil dawn l-importazzjonijiet, u li dan ma jiksirx il-konnessjoni kawżali bejn il-ħsara mġarrba mill-industrija Komunitarja u l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping mill-pajjiżi kumulati.

5.3.2.   It-Turkija

(281)

Dawn l-importazzjonijiet ammontaw għal madwar 111 000 tunnellata jew 8,3 % tal-konsum Komunitarju fis-suq tal-Komunità matul il-PI. Il-prezz medju ta' importazzjoni kien 620 EUR għal kull tunnellata li kien ferm orħos mill-prezzijiet tal-industrija Komunitarja. Madankollu, kif jidher fit-Tabella 4, il-prezzijiet Torok kienu ogħla minn dawk fit-tliet pajjiżi kumulati. Id-differenza fil-prezz issir saħansitra iktar ovvja meta wieħed iqis il-fatt li l-produtturi Torok esportaw primarjament tubi suwed fis-suq Komunitarju (jiġifieri dawk bi spiża baxxa) filwaqt li l-importazzjonijiet mill-pajjiżi kumulati kienu primarjament tubi galvanizzati (jiġifieri bi spiża ogħla). Barra minn hekk, il-volumi tal-importazzjonijiet mill-pajjiżi kumulati huma 125 % ogħla minn dawk mit-Turkija.

(282)

Bla ma wieħed jinsa li l-volumi u t-tqaċċit fil-prezz involut, jidher li parti mhux insinifikanti tal-ħsara li ġġarrbet tista' tiġi attribwita lill-importazzjonijiet mit-Turkija. Madankollu, meta mqabbel mal-impatt tal-importazzjonijiet kumulati, kif jidher hawn fuq, parti ħafna ikbar tal-ħsara tista' tiġi attribwita għal importazzjonijiet mill-pajjiżi kumulati. Għalhekk, jista' jiġi konkluż li l-ħsara kkważata mill-importazzjonijiet mit-Turkija mhijiex tali li taqsam ir-rabta kawżali bejn il-ħsara li ġġarrbet mill-industrija Komunitarja u l-importazzjonijiet oġġett ta' dumping mill-pajjiżi kumulati.

5.3.3.   L-Ukraina, it-Tajlanda

(283)

L-importazzjonijiet mill-Ukraina u t-Tajlandja kienu negliġibbli u għalhekk mhumiex meqjusa li kkawżaw ħsara sostanzjali lill-industrija Komunitarja.

5.3.4.   L-effett ta' importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħra

(284)

Fl-2004, l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħra (minbarra l-Bożnja Ħerzegovina, it-Turkija, l-Ukraina u t-Tajlandja) ammontaw għal madwar 127 000 tunnellati jew 10,3 % tal-konsum Komunitarju fis-suq Komunitarju. Matul il-perjodu meqjus, dan il-livell ta' importazzjonijiet żdied u naqas iżda sal-PI reġa' lura għall-istess livell tal-konsum Komunitarju. Il-prezz medju tal-importazzjoni fil-PI kien 735 EUR għal kull tunnellata meta mqabbel ma' 586 EUR għall-2004. Fid-dawl li t-tip eżatt ta' dawn l-importazzjonijiet ma kienx magħruf, kien diffiċli li jitwettqu paraguni tal-prezz. Minkejja dan, jidher li l-prezzijiet minn pajjiżi terzi oħra huma ħafna ogħla minn dawk tal-pajjiżi kumulati u l-pajjiżi l-oħra konċernati. Dan jissuġġerixxi li importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħra huma (l-iktar l-iktar) orħos mill-prezzijiet tal-industrija Komunitarja fi grad inqas mill-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping, jew inkella li mhumiex orħos bl-ebda mod. Għalhekk jista' jiġi konkluż li huma jikkontribwixxu sostanzjalment għall-ħsara mġarrba mill-industrija Komunitarja jew li jistgħu jkissru l-konnessjoni kawżali.

5.4.   L-effett ta' fatturi oħra

5.4.1.   Il-prestazzjoni fis-swieq tal-esportazzjoni

(285)

Il-produtturi tal-Komunità li ttieħdu bħala kampjun esperjenzaw waqa' fil-volum tal-bejgħ tal-esportazzjoni minn madwar 60 000 tunnellata għal madwar 20 000 tunnellata matul il-perjodu meqjus. Ġie vvalutat jekk it-tnaqqis ikkontribwixxiex għall-ħsara mġarrba mill-industrija Komunitarja. Il-volum ta' bejgħ fi swieq terzi qatt ma qabeż l-10 % tal-volum totali tal-bejgħ matul il-perjodu meqjus, u dan il-bejgħ kien jikkostitwixxi ammont limitat (madwar 5 %) tal-produzzjoni totali li jindika li l-bejgħ tal-esportazzjoni ma kienx kontributur sostanzjali għall-prestazzjoni tal-industrija Komunitarja.

(286)

Barra minn dan għandu jiġi nnutat li l-profittabilità kkwotata fil-premessa (259) tirrelata biss ma' bejgħ fis-suq tal-UE u għalhekk mhijiex affettwata mill-waqa' msemmija hawn fuq fil-volum ta' bejgħ ta' esportazzjoni. Ukoll, l-investigazzjoni wriet li l-profittabilità fil-bejgħ fis-suq tal-Komunità u fi swieq terzi kienet komparabbli kull sena mal-perjodu meqjus. Dan juri li ma kien hemm l-ebda differenza reali bejn il-prestazzjoni fis-swieq tal-UE u dawk ta' esportazzjoni. Għalhekk qed jiġi konkluż li, parti negliġibbli biss, jekk teżisti, tal-ħsara mġarrba mill-industrija Komunitarja tista' tiġi attribwita għal dan il-fattur, u li għalhekk din ma kinitx tali li tkisser il-konnessjoni kawżali.

5.4.2.   Il-varjazzjoni fil-prezzijiet tal-materja prima

(287)

L-ispiża tal-materja prima hija proporzjon maġġuri tal-ispiża totali ta' produzzjoni tal-prodott konċernat ('il fuq minn 75 % tal-ispiża tal-produzzjoni jekk tiġi inkluża l-enerġija). B'riżultat ta' dan, it-tubi wweldjati huma dipendenti ħafna fuq l-influwenza tal-ispejjeż tal-materja prima. L-iktar materja prima importanti kienu kojls, żingu u enerġija. Dawn il-komponenti żdiedu b'aktar minn 20 %, 200 % u 50 % rispettivament matul il-perjodu meqjus.

(288)

Kif spjegat fil-premessi (255) sa (256), il-prezzijiet tal-bejgħ żdiedu wkoll matul l-istess perjodu. Minkejja dan, dawn il-prezzijiet ma żdidux sal-punt meħtieġ biex jirriflettu ż-żidiet fl-ispiża minħabba l-pressjoni fuq il-prezzijiet tal-bejgħ ta' kompetituri fis-suq u b'mod partikolari minħabba l-pressjoni ta' kummerċ inġust tal-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping. Għalhekk l-investigazzjoni kkonkludiet li l-prezzijiet tal-materja prima minnhom infushom ma kinux qed jikkaġunaw il-ħsara minħabba li fin-nuqqas ta' importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping kellha tkun possibbli għall-industrija Komunitarja li tgħaddi dawn iż-żidiet fl-ispejjeż – jew għall-inqas parti sostanzjali minnhom – lill-klijenti tagħha.

(289)

Barra dan, huwa enfasizzat li żidiet bħal dawn fl-ispiża tal-kontribut mhumiex limitati għall-Komunità, u fid-dawl tan-natura tal-kontributi, il-livell u l-iżvilupp tagħhom għandu jiġi mistenni li huma simili fil-pajjiżi konċernati.

5.4.3.   Il-kompetittività u l-użu tal-kapaċità tal-industrija Komunitarja

(290)

Ġie investigat jekk il-ħsara mġarrba mill-industrija Komunitarja rriżultatx minn nuqqas ta' kompetittività mill-industrija Komunitarja u/jew minn rati baxxi ta' użu tal-kapaċità. Sabiex tinvestiga dan, l-istruttura tal-ispiża tal-industrija Komunitarja tqabblet ma' dik tal-produtturi esportaturi. Fil-fatt, ġew identifikati xi differenzi fl-ispejjeż tal-manifattura bħalma huma rati tal-pagi, spejjeż tal-enerġija, spejjez tal-ambjent u s-saħħa u sigurtà.

(291)

Fir-rigward tal-użu tal-kapaċità, qed jitfakkar li dan l-indikatur ma għandux jiġi sovrastmat minħabba li l-industrija Komunitarja kienet kapaċi tipproduċi prodotti oħra bl-istess tagħmir. Barra minn hekk, huwa iktar probabbli li problemi mil-lat ta' użu tal-kapaċità jkunu marbuta mat-telf fis-sehem mis-suq tal-industrija Komunitarja li ġie kkawżat mill-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping.

(292)

Uħud mill-partijiet ressqu l-argument li l-ispejjeż miżjuda ta' operat affettwaw il-kompetittività tal-industrija Komunitarja u kkawżaw il-ħsara deskritta hawn fuq fit-Taqsima 4. F'dan ir-rigward għandu jiġi enfasizzat li dawn l-ispejjeż awżiljari tal-operat mhumiex sostanzjali biżżejjed biex ikunu kkawżaw il-ħsara identifikata minn din l-investigazzjoni.

(293)

Għandu jitfakkar li l-ispiża tal-materja prima u l-enerġija rrappreżentaw aktar minn 75 % tal-ispiża totali ta' produzzjoni tat-tubi lesti. Għalhekk l-impatt potenzjali ta' kwalunkwe żidiet fl-ispejjeż tal-operat setgħu fi kwalunkwe każ kellhom effett fuq 25 % tal-ispiża totali tal-produzzjoni. Żidiet bħal dawn kienu modesti, b'mod li l-impatt tagħhom ma għandux ikun sinifikanti.

(294)

Matul l-investigazzjoni, ma ġiet żvelata l-ebda ineffiċjenza strutturali li tirrendi lill-industrija Komunitarja inkompetittiva. Għal kuntrarju, kif iddikjarat fit-Tabella 11, l-industrija Komunitarja tejbet il-produttività tagħha bi 17 % matul il-perjodu meqjus.

(295)

Barra minn hekk, l-investigazzjoni żvelat li s-suq tal-UE kien kompetittiv ħafna speċjalment b'konsegwenza ta' numru kbir ħafna ta' kumpaniji li joperaw fis-suq. Flimkien mad-19-il produttur tal-Komunità, għexieren ta' importaturi minn madwar id-dinja kkontribwew għall-kompetizzjoni qawwija fis-suq tal-UE. Għalhekk kif spjegat fil-premessa ta' hawn fuq, ġie konkluż li l-industrija Komunitarja kienet b'mod ġenerali kompetittiva ferm u li kwalunkwe nuqqas ta' kompetittività li seta' kien hemm, ma kkawżax il-ħsara mġarrba mill-industrija Komunitarja.

5.4.4.   Il-varjazzjoni fil-valuta

(296)

Uħud mill-partijiet interessati allegaw li l-ħsara mġarrba mill-industrija Komunitarja ġiet ikkawżata minn varjazzjonijiet fil-valuta li kellhom l-effett li jħeġġu importazzjonijiet lejn l-UE.

(297)

Huwa mfakkar li l-investigazzjoni għandha tinvestiga jekk l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping (f'termini ta' prezzijiet u volumi) għamlux ħsara sostanzjali lill-industrija Komunitarja jew jekk ħsara sostanzjali bħal din saritx minħabba fatturi oħra. F'dan ir-rigward, għal dak li għandu x'jaqsam mal-prezzijiet, l-Artikolu 3(6) tar-Regolament bażiku jiddikjara li huwa meħtieġ li turi li l-livell tal-prezzijiet tal-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping joħloq ħsara. Dan, għalhekk, jirreferi sempliċement għad-differenza bejn il-livelli tal-prezzijiet, u, għalhekk, m'hemmx il-ħtieġa għall-analiżi tal-fatturi li jaffettwaw il-livell ta' dawk il-prezzijiet.

(298)

Minkejja dan ta' hawn fuq, għal ħafna mill-pajjiżi esportaturi konċernati mill-investigazzjoni, il-bejgħ ġeneralment isir f'dollari Amerikani. Minkejja dan, il-varjazzjoni tal-USD mal-EUR matul il-perjodu meqjus kienet limitata biss għal 6 %. L-iktar deprezzment importanti fil-USD seħħ wara li spiċċa l-PI. Minn Lulju 2007 sa April 2008, il-USD iddeprezza b'16 % meta mqabbel mal-EUR.

(299)

Għalhekk ġie konkluż li varjazzjonijiet fil-valuta ma kkawżawx ħsara sostanzjali lill-produtturi tal-Komunità.

5.4.5.   L-istrajkijiet

(300)

Uħud mill-partijiet interessati għamlu allegazzjoni ġenerali (mingħajr ma semmew kumpaniji jew perjodi ta' żmien involuti) li l-ħsara mġarrba mill-industrija Komunitarja ġiet ikkawżata minnha nfisha u rriżultat minn problemi b'azzjonijiet industrijali u strajkijiet relatati ma' wħud mill-produtturi fl-Istati Membri l-ġodda. F'dan ir-rigward għandu jitfakkar li ma tressqet l-ebda evidenza sostanzjata bħala sostenn ta' din id-dikjarazzjoni. Barra minn dan, l-akkuża kienet marbuta biss ma' parti mill-industrija Komunitarja. Minkejja dan, ix-xejriet simili ta' ħsara nstabu għal produtturi kemm tal-Istati Membri l-antiki kif ukoll għall-ġodda. Għalhekk jista' jiġi konkluż li anki fl-eventwalità li wħud mill-produtturi tal-industrija Komunitarja ġew affettwati bi strajkijiet u b'azzjoni industrijali, dan il-fatt ma kienx se jkun b'saħħtu biżżejjed biex ikisser il-konnessjoni kawżali bejn id-dumping u l-ħsara.

5.4.6.   L-investimenti kbar

(301)

Ġie allegat li investimenti kbar mill-industrija Komunitarja kkontribwew għall-ħsara mġarrba. Kif iddikjarat fil-premessa (264), l-investigazzjoni wriet li ma sar l-ebda investiment kbir bħal dan matul il-perjodu meqjus. Wieħed għandu wkoll iżomm f'moħħu li, anki jekk l-allegazzjoni tiġi sostanzjata, il-proporzjon relattivament baxx tad-deprezzament f'termini tal-ispejjeż totali, fi kwalunkwe każ, jillimita l-impatt ta' din l-allegazzjoni, u għalhekk, ġie konkluż li l-investimenti kbar ma kkontribwewx għall-ħsara mġarrba mill-industrija Komunitarja.

5.4.7.   In-natura ċiklika tal-industrija tal-azzar

(302)

Ġie allegat li n-natura ċiklika tal-industrija tal-azzar ikkontribwiet għall-ħsara mġarrba, jiġifieri huwa allegat li l-PI nzerta fl-iktar punt baxx taċ-ċiklu. L-ewwel nett, huwa enfasizzat li d-dumping dannuż jista' ċertament iseħħ fil-punti kollha taċ-ċiklu ekonomiku. Barra minn hekk, kif muri mill-analiżi tal-konsum fil-premessa (231), l-investigazzjoni ma tappoġġax dan l-argument. Tabilħaqq, il-konsum fil-PI kien b'saħħtu u bla dubju ma kienx fil-punt baxx taċ-ċiklu. Il-klejm kienet għalhekk miċħuda.

5.5.   Konklużjoni dwar il-kawżazzjoni

(303)

Il-koinċidenza fiż-żmien bejn, minn naħa waħda, iż-żieda fl-importazzjonijiet oġġett ta' dumping mill-pajjiżi kumulati, iż-żieda tagħhom fis-sehem mis-suq, it-tqaċċit fil-prezzijiet u l-bejgħ li nstabu, u min-naħa l-oħra, id-deterjorament tas-sitwazzjoni tal-industrija Komunitarja iwasslu għall-konklużjoni li l-importazzjonijiet oġġett ta' dumping huma l-kawża tal-ħsara materjali mġarrba mill-industrija Komunitarja.

(304)

Wara l-analiżi tal-fatturi saljenti l-oħra magħrufa, flimkien mal-allegazzjonijiet li saru mill-partijiet interessati kif jidher fil-premessa (285) u wara, qed jiġi konkluż li dawn mhumiex tali li jiksru r-rabta kawżali bejn l-importazzjonijiet oġġett ta' dumping mill-pajjiżi konċernati u l-ħsara materjali mġarrba mill-industrija Komunitarja.

F.   PROBABBILTÀT-TKOMPLIJA JEW RIKORRENZA TAL-ĦSARA (REVIŻJONI TAL-ISKADENZA U REVIŻJONI INTERIM TAT-TURKIJA

(305)

Taħt l-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku, l-importazzjonijiet minn pajjiżi li bħalissa qed jiġu riveduti ġew evalwati sabiex jiġi stabbilit jekk hemmx probabbiltà ta' tkomplija jew rikorrenza tal-ħsara.

(306)

Fir-rigward tal-effett li aktarx ikollha l-iskadenza tal-miżuri fis-seħħ fuq l-industrija Komunitarja, tqiesu l-fatturi li ġejjin f'konformità mal-elementi mogħtija fuq fir-rigward tal-probabbiltà tat-tkomplija jew ir-rikorrenza tad-dumping.

(307)

Kif spjegat fuq fil-premessa (223) u ta' wara, filwaqt li l-konsum żdied b'9 %, il-previżjoni tal-konsum dinji tal-prodott konċernat, għalkemm potenzjalment soġġett għal ċerta tendenza ċiklika, mhuwiex mistenni jindidel ħafna fil-futur prevedibbli. Il-prodotti alternattivi bħall-pajpijiet tal-plastik ma setgħux jissostitwixxu, fil-biċċa l-kbira, it-tubijiet iwweldjati u għalhekk, naqas il-konsum tagħhom.

1.   L-UKRAINA

(308)

Mindu ġew imposti l-miżuri, l-importazzjonijiet mill-Ukraina niżlu għal kwantitajiet de minimis. Madankollu, kif imsemmi fil-premessi (172) (u ta' wara), hemm indikazzjonijiet ċari li fin-nuqqas ta' miżuri sinifikanti, l-importazzjonijiet mill-Ukraina jerġgħu jidħlu fis-suq Komunitarju bi prezzijiet oġġett ta' dumping. Dawn il-prezzijiet aktarx ukoll ikunu inqas sewwa minn tal-industrija Komunitarja, fid-dawl tal-fatt li dawn il-prezzijiet aktarx jirriflettu dawk stabbiliti mill-appaltatur bl-orħos prezz fil-Komunità.

2.   IT-TAJLANDJA

(309)

Il-premessa (119) (u ta' wara) kkonkludew li volumi sinifikanti aktarx jiġu esportati mit-Tajlandja lejn il-Komunità bi prezzijiet imqaċċta. Dawk il-prezzijiet aktarx ukoll ikunu inqas sewwa minn tal-industrija Komunitarja, fid-dawl tal-fatt li dawn il-prezzijiet aktarx jirriflettu dawk stabbiliti mill-appaltatur bl-orħos prezz fil-Komunità.

3.   IT-TURKIJA

(310)

Fid-dawl tal-fatt li hawn fuq ġie konkluż li m'hemmx probabbiltà ta' tkomplija jew rikorrenza tad-dumping, mhi meħtieġa ebda analiżi ulterjuri hawnhekk dwar il-probabbiltà tat-tkomplija jew ir-rikorrenza tad-dumping.

(311)

Fir-rigward tal-kwistjonijiet tal-ħsara marbuta mar-reviżjoni interim (l-Artikolu 11(3) tar-Regolament bażiku) mhi meħtieġa ebda analiżi hawnhekk billi r-reviżjoni kkonkludiet li ma kienx hemm dumping jew probabbiltà ta' rikorrenza tad-dumping għal dan il-pajjiż.

4.   IL-KONKLUŻJONIJIET DWAR L-ISSUKTAR/IR-RIKORRENZA TAL-ĦSARA

(312)

Il-konsegwenza probabbli tat-tneħħija tal-miżuri għalhekk għandha tkun żieda kbira f'importazzjonijiet mill-Ukraina u t-Tajlanda bi prezzijiet ferm orħos minn dawk tal-industrija Komunitarja. Huwa probabbli ħafna li importazzjonijiet bħal dawn ikollhom effetti detrimentali fuq l-industrija Komunitarja. F'ċirkustanzi bħal dawn, l-industrija Komunitarja jkollha jew issegwi t-tnaqqis fil-prezzijiet sabiex tippreserva s-sehem mis-suq, jew inkella tippreserva l-prezzijiet tal-bejgħ fil-livell attwali u minflok titlef klijenti u bejgħ eventwali. Fl-ewwel każ, l-industrija Komunitarja jkollha topera b'telf u, fil-każ l-ieħor, it-telf tal-bejgħ innifsu jwassal eventwalment għal spejjeż miżjuda segwiti b'telf.

(313)

Barra minn hekk, l-industrija Komunitarja ġarrbet l-effetti tal-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping għal ħafna snin u bħalissa tinsab f'qagħda prekarja. Jekk din il-qagħda ta' ħsara tissokta/terġa' sseħħ l-eżistenza nnifisha tal-industrija tkun ipperikolata.

(314)

Għalhekk l-investigazzjoni żvelat li, għall-importazzjonijiet mill-Ukraina u t-Tajlanda, hemm probabbiltà ċara ta' rikorrenza u ssuktar ta' ħsara lil industrija Komunitarja li ilha ssofri l-konsegwenzi ta' dumping ta' ħsara għal ħafna snin. Fir-rigward tal-importazzjonijiet mit-Turkija, id-dumping dannuż mhux mistenni jkompli jew jerġa jseħħ.

G.   L-INTERESS TAL-KOMUNITÀ

1.   L-INTRODUZZJONI

(315)

Taħt l-Artikolu 21 tar-Regolament bażiku, ġie investigat jekk, minkejja l-konklużjonijiet dwar id-dumping, jeżistux raġunijiet konvinċenti li jistgћu jwasslu gћall-konklużjoni li ma jkunx fl-interess tal-Komunità li timponi miżuri anti-dumping fuq l-importazzjonijiet li joriġinaw mill-pajjiżi konċernati jew li testendi l-miżuri fis-seħħ.

(316)

Sabiex tivvaluta l-impatt probabbli tal-impożizzjoni jew in-nuqqas ta' impożizzjoni tal-miżuri, u l-estensjoni jew l-iskadenza tal-miżuri fis-seħħ, il-Kummissjoni talbet informazzjoni mill-partijiet interessati kollha magħrufa. Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni bagħtet kwestjonarji lil 116-il importatur, operaturi bl-ingrossa u utenti. Ma kien hemm l-ebda parti interessata oħra li ppreżentat ruħha qabel l-iskadenza taż-żmien.

(317)

Tnejn u tletin mill-importaturi mhux relatati li ġew ikkuntattjati, wieġbu. Minnhom, 16 iddikjaraw li ma kinux qed jimportaw mill-pajjiżi konċernati u tlieta li ma kinux għadhom attivi f'dan il-qasam ta' negozju. Mit-13-il importatur mhux relatati li fadal, tnejn biss ippreżentaw tweġiba kompluta għall-kwestjonarju. Għalhekk, ma kienx hemm għalfejn jittieħed kampjun.

2.   L-INDUSTRIJA KOMUNITARJA

(318)

Qed jitfakkar li ġie konkluż li l-industrija Komunitarja ġarrbet ħsara sostanzjali, kif stipulat fil-premessi (250) sa (274).

(319)

L-impożizzjoni tal-miżuri anti-dumping hija probabbli li tippermetti lill-Industrija Komunitarja żżid il-bejgħ tagħha, is-sehem tagħha mis-suq u l-prezzijiet tal-bejgħ tagħha. L-industrija Komunitarja mbagħad tkun tista' tilħaq il-livelli ta' profittabilità li għandha tikseb fin-nuqqas ta' importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping, u biex tgawdi mit-tkabbir fis-suq Komuitarju: dan għandu jħeġġeġ investimenti u kompetittività globali tal-industrija.

(320)

L-issuktar tal-miżuri fis-seħħ se jippermettu lill-Industrija Komunitarja tissokta topera fil-qafas ta' kompetizzjoni ġusta fir-rigward ta' importazzjonijiet mit-Tajlandja, u l-Ukraina. B'riżultat ta' dan, l-effetti pożittivi mill-impożizzjoni tal-miżuri anti-dumping ġodda mhumiex se jiġu mxekkla minn kompetizzjoni inġusta.

(321)

Jekk jiġu stabbiliti mill-ġdid kondizzjonijiet ta' suq ġust, l-industrija Komunitarja probabbli terġa ssir kompetittività u żżid il-marġni tagħha ta' profitt għal-livelli aktar xierqa. L-industrija Komunitarja fil-fatt tat prova li hija strutturalment vijabbli permezz tar-riżultati ekonomiċi tagħha f'dawn l-aħħar għaxar snin: minkejja kompetizzjoni inġusta kontinwa mill-importazzjonijiet ta' prodotti li huma l-oġġett ta' dumping, irnexxielha ttaffi t-telfa tagħha tas-sehem mis-suq. Barra dan, kif stipulat fil-premessa (295), l-Industrija Komunitarja hija kompetittiva u kapaċi żżid il-produttività tagħha.

(322)

Min-naħa l-oħra, jekk il-miżuri anti-dumping attwali ikollhom jiġu rrevokati jew jekk ma jiġux imposti miżuri anti-dumping ġodda, ikun hemm aktar distorsjoni tal-kummerċ li jwassal għall-irtirar progressiv tal-industrija Komunitarja mis-suq. Ir-revoka tal-miżuri attwali u l-kapaċità importanti tal-produzzjoni mill-pajjiżi konċernati, speċjalment mir-RPĊ, probabbilment iwasslu għal ammont miżjud ta' importazzjonijiet oġġett ta' dumping lejn is-suq tal-Komunità. F'dawn il-kondizzjonijiet, issir iktar u iktar diffiċli għall-industrija Komunitarja li tirkupra u tiddefendi s-sehem tagħha mis-suq. Barra dan in-nuqqas ta' investimenti fl-industrija Komunitarja tista' eventwalment twassal biex tipperikola s-sopravivenza tagħha fit-tul.

3.   IMPORTATURI MHUX RELATATI/OPERATURI BL-INGROSSA:

(323)

Qed jitfakkar li l-importaturi mhux relatati li kkooperaw kienu jirrappreżentaw inqas minn 5 % tal-volum totali ta' importazzjoni tal-prodott konċernat lejn il-Komunità matul il-PI.

(324)

Minkejja dan, numru ta' esportaturi ressqu l-argument li l-impatt ta' miżuri fuq importaturi/kummerċjanti għandu jkun sostanzjali minħabba li jkunu qed jiffaċċjaw spejjeż miżjuda għall-importazzjonijiet tagħhom mill-pajjiżi konċernati.

(325)

Jekk jiġu imposti miżuri anti-dumping, il-livell ta' importazzjonijiet li joriġinaw fil-pajjiżi konċernati aktarx jonqos. Barra minn hekk, żieda moderata fil-prezz tal-bejgħ tal-prodott konċernat fil-Komunità tista' fil-fatt isseħħ, u b'hekk taffettwa l-qagħda ekonomika tal-importaturi/l-operaturi tal-istokk, speċjalment dawk li sorsi tagħhom qegħdin fil-pajjiżi investigati. Dan iseħħ minħabba li l-prezzijiet ta' bejgħ mill-ġdid li setgħu joffru lill-klijenti tagħhom ikunu iżjed komparabbli ma' dawk tal-kompetituri li kellhom is-sorsi tagħhom fl-industrija Komunitarja wkoll.

(326)

Madankollu, dan l-impatt fuq il-qagħda tal-importaturi u l-kummerċjanti probabbli jkun moderat, billi l-prodott konċernat jirrappreżenta parti żgħira mill-attivitajiet kummerċjali globali tagħhom. Fuq il-bażi tal-informazzjoni mogħtija minn dawn l-importaturi/l-operaturi tal-istokk li bagħtu tweġibiet validi, jidher ċar li huma jbiegħu bosta prodotti oħra tal-azzar. Instab li l-prodott konċernat jirrappreżenta medja ta' anqas minn 4 % tal-fatturat totali. Barra minn hekk, fid-dawl tal-impatt relattivament żgħir tal-prodott konċernat fl-ispejjeż tal-utenti, l-importaturi/l-operaturi tal-istokk probabbli jirnexxilhom jgħaddu ż-żidiet fil-prezz lill-klijenti tagħhom.

(327)

Fuq din il-bażi, ġie konkluż li l-impożizzjoni tal-miżuri anti-dumping u l-issuktar tal-miżuri fis-seħħ aktarx mhux se jħallu impatt negattiv serju fuq il-qagħda tal-importaturi/l-operaturi tal-isokk fil-Komunità

4.   L-INDUSTRIJA TAL-UTENTI

(328)

L-utent ewlieni tal-prodott konċernat fil-Komunità huwa l-industrija tal-kostruzzjoni. Id-domanda għall-prodott konċernat għalhekk tiddependi fuq il-qagħda ta' din l-industrija.

(329)

Kif stipulat fil-premessa (316), la l-utenti interessati u lanqas l-assoċjazzjonijiet rappreżentanti tagħhom ma ppreżentaw ruħhom matul din l-investigazzjoni.

(330)

Madankollu, numru ta' esportaturi oħra insistew li l-impatt fuq l-utenti/il-konsumaturi se jkun wieħed sostanzjali jekk jiġu imposti l-miżuri. B'mod partikolari ġie ddikjarat li miżuri jkunu detrimentali għall-kompetizzjoni u jwasslu għal żieda fl-ispejjeż għall-utenti/il-konsumaturi.

(331)

Kif stipulat fil-premessa (302) ma jistax jiġi eskluż li l-prezz tal-prodott konċernat fil-Komunità għandu jiżdied b'mod moderat. Minkejja dan, l-impatt negattiv tal-ispejjeż miżjuda fuq l-utenti/il-konsumaturi aktarx ikun baxx, billi l-effett fuq il-prezz tal-prodott konċernat fl-ispejjeż totali tal-utenti/konsumaturi huwa moderat.

(332)

F'dak li għandu x'jaqsam mad-dikjarazzjoni magħmula minn bosta esportaturi li l-impożizzjoni tal-miżuri lill-grupp ta' pajjiżi koperti bl-investigazzjoni ġdida effettivament tista' tfixkel il-kompetizzjoni fil-Komunità, l-impożizzjoni tal-miżuri anti-dumping u l-preservazzjoni tal-miżuri fis-seħħ se jtejbu l-kondizzjoni tal-Industrija Komunitarja u għalhekk, flimkien mal-fornituri minn pajjiżi terzi mhux konċernati mill-miżuri, kif ukoll mal-esportaturi li ma jwettqux dumping mil-pajjiżi konċernati, jiżguraw il-preżenza ta' firxa wiesgħa ta' fornituri fis-suq tal-Komunità.

(333)

Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, huwa konkluż li l-impożizzjoni ta' kwalunkwe miżura anti-dumping aktarx mhijiex se tikkawża ħsara konsiderevoli lill-qagħda ekonomika tal-utenti tal-prodott konċernat.

5.   L-INDUSTRIJA AVVANZATA

(334)

Il-materja prima ewlenija użata fil-produzzjoni tal-prodott konċernat hija kojls imremblin bis-sħana.

(335)

Kif stipulat fil-premessa (316), la l-produtturi avvanzati interessati tal-kojls imremblin bis-sħana u lanqas l-assoċjazzjonijiet rappreżentanti tagħhom ma ppreżentaw ruħhom matul din l-investigazzjoni.

(336)

Jekk ma jiġux imposti l-miżuri, il-produtturi tal-Komunità tal-kojls imremblin bis-sħana aktarx jiffaċċjaw tnaqqis fid-domanda, b'konsegwenza tal-attività mnaqqsa tal-produtturi tal-Komunità tal-prodott konċernat.

(337)

Fuq din il-bażi, ġie konkluż li l-impożizzjoni tal-miżuri anti-dumping hija fl-interess tal-produtturi tal-materja prima ewlenija użata fil-produzzjoni tal-prodott konċernat fil-Komunità.

6.   IL-KONKLUŻJONI DWAR L-INTERESS TAL-KOMUNITÀ

(338)

L-issuktar tal-miżuri fuq importazzjonijiet tal-prodott konċernat mit-Tajlandja u l-Ukraina u l-impożizzjoni tal-miżuri anti-dumping fuq importazzjonijiet li joriġinaw mill-Belarus, ir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u r-Russja aktarx jippermettu lill-industrija Komunitarja li tieqaf titlef mill-ishma mis-suq, tirbaħ lura l-bejgħ mitluf u terga' lura għal profittabilità xierqa. Jekk, minkejja dan, il-miżuri fis-seħħ jiġu rrevokati u l-miżuri anti-dumping ma jiġux imposti, l-industrija Komunitarja aktarx tiffaċċja problema ta' kompetizzjoni inġusta miżjuda li għandha twassal li timbotta 'l barra ċerti produtturi Komunitarji mis-suq; spiża addizzjonali tkun l-għeluq jew il-konverżjoni mill-ġdid tal-makkinarji.

(339)

Xi effetti negattivi tal-impożizzjoni ta' miżuri tal-antidumping għandhom ikunu n-nuqqas fil-volum importat u żidiet moderati tal-ispejjeż għall-importaturi/l-operaturi bl-ingrossa u l-utenti/il-konsmaturi, minħabba l-prezz ta' bejgħ ogħla tal-prodott konċernat fil-Komunità.

(340)

Minkejja dan il-livell ta' żieda fil-prezzijiet tal-bejgħ ma għandux ikun konsiderevoli billi għandha tibqa' l-kompetizzjoni fost il-produtturi Komunitarji, l-importazzjonijiet li joriġinaw fil-pajjiżi konċernati li jsiru bi prezzijiet li mhumiex l-oġġett ta' dumping jew li mhumiex ta' ħsara u importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħra.

(341)

Fl-aħħarnett, tressaq l-argument minn parti interessata waħda li, skont il-letteratura ekonomika, il-miżuri anti-dumping jinvolvu 'spejjeż kritiċi tal-benesseri għall-pajjżi tal-importazzjoni'. Ma ngħatat l-ebda evidenza f'dan ir-rigward fil-kuntest tal-prodott u l-operaturi ekonomiċi konċernati b'dan il-każ. L-investigazzjoni attwali trid tqis il-każ skont il-merti tiegħu: skont din l-istrateġija, importaturi/operaturi bl-ingrossa u utenti/konsumaturi tal-prodott ikonċernat aktarx ma jsofrux konsegwenzi serji, fid-dawl tal-impatt verament baxx tal-prezz ta' ċerti tubi wweldjati fuq l-ispejjż finali għall-prodotti jew ix-xirjiet tagħhom.

(342)

L-industrija avvanzata probabbli se tgawdi mill-issuktar tal-miżuri fis-seħħ u mill-impożizzjoni tal-miżuri anti-dumping, fil-forma ta' domanda usa' ta' kojls imremblin bis-sħana fis-suq tal-Komunità.

(343)

B'kunsiderazzjoni għall-fatturi kollha ta' hawn fuq, il-konklużjoni hi li mhemmx raġunijiet konvinċenti kontra r-revoka tal-miżuri attwali jew biex ma jiġux imposti dazji anti-dumping ġodda.

H.   IT-TMIEM TAL-PROĊEDIMENT FIR-RIGWARD TAL-BOŻNIJA U ĦERZEGOVINA U TAT-TURKIJA

(344)

Fid-dawl tas-sejbiet stipulati fil-premessi (52) u rispettivament minn (170) 'l quddiem, ġie konkluż li l-proċediment għandu jintemm fir-rigward tal-Bożnija u Ħerzegovina u tat-Turkija.

I.   IMPENJI

(345)

Żewġ produtturi esportaturi fir-Russja u l-uniku wieħed fil-Belarus offrew impenji fir-rigward tal-prezz taħt l-Artikolu 8(1) tar-Regolament bażiku.

(346)

Dawn l-offerti ġew eżaminati. L-investigazzjoni wriet li l-biċċa l-kbira mis-sejbiet u l-kunsiderazzjonijiet stipulati fir-Regolament 1697/2002 (ara l-premessi 77 u 78 (li wasslu għaċ-ċaħda tal-offerti kollha għal impriżi matul dik l-investigazzjoni, għandhom validi. Jiġifieri, l-investigazzjoni kkonfermat li:

il-prodott konċernat huwa prodott bażiku b'volatilità kbira fil-prezzijiet anki fil-qosor, u għalhekk mhux adatt għal impenju ta' prezz fiss; il-volatilità tirriżulta mill-varjazzjonijiet fil-prezz tal-materja prima, primarjament kojls irrumblati bis-sħana u ż-żingu, li huma komponenti maġġuri iżda varjanti tal-ispiża tal-produzzjoni. Mhux biss il-prezzijiet tal-materja prima jogħlew u jitbaxxew ħafna, iżda l-fluttwazzjonijiet ħafna drabi jiħraxu mill-fluttwazzjonijiet tar-rata tal-kambju bejn l-EUR u l-USD. Huwa nnutat li partikolarment iż-żingu, jiġi kkumerċjalizzat fuq bażi tal-USD. Tkun tintħieġ reviżjoni tal-prezzijiet kull xahar. Jekk il-prezzijiet minimi kellhom jiġu indiċjati mal-prezz tal-kojls irrumblati bis-sħana u ż-żingu, jkollhom jiġu stabbiliti formoli differenti ta' indiċjar skont il-grupp ta' sottoprodotti, billi l-enerġija u l-ħaddiema kull tunnellata jvarjaw skont id-daqs. Għal din ir-raġuni, jekk tiġi implimentata sistema ta' formoli, jkun jinħtieġ jiġu stabbiliti bejn 3 u 4 formoli sekondarji għal kull kategorija ta' prodott skond id-daqs.

(347)

Barra minn hekk, il-prodott konċernat huwa kkaratterizzat minn għadd konsiderevoli ta' tipi ta' prodotti b'xi karatteristiċi li ma jkunx faċli li jiġu distinti wieħed mill-ieħor fl-importazzjoni. Dan jagħmilha prattikament impossibbli li jiġu stabbiliti prezzijiet minimi tal-importazzjoni għal kull tip ta' prodott li jkunu sinifikanti u ssorveljati sewwa mill-Kummissjoni u mill-awtoritatjiet doganali tal-Istati Membri fl-importazzjoni.

(348)

Ġie nnutat ukoll li flimkien ma' dawk ir-raġunijiet marbutin mal-prodott, hemm raġunijiet speċifiċi għall-kumpaniji għaliex l-offerti tal-impenji ma għandhomx jiġu aċċettati. Fir-rigward tal-produttur tal-Belarus, qed jiġi mfakkar l-ewwel li l-Belarus mhijiex pajjiż b'ekonomija tas-suq kif stipulat fl-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku u li l-kumpanija ma applikatx għal trattament individwali (TI) kif stipulat fl-Artikolu 9(5) tar-Regolament bażiku. Barra minn hekk, il-kooperazzjoni tagħha f'din l-investigazzjoni kienet biss parzjali kif imsemmi fil-premessi (101) sa (104) u, għalhekk, l-aċċettazzjoni ta' impenn tal-prezz tqies ukoll li mhux xieraq għal raġunijiet ta' politika ġenerali. Fir-rigward tal-uniku produttur esportatur Russu, qed jiġi nnutat li dan ibiegħ ukoll prodotti oħrajn barra l-prodott konċernat lill-istess klijenti fl-UE. Fuq din il-bażi, ir-riskju ta' kumpens minn oqsma oħra tqies li huwa kbir wisq. Fir-rigward tat-tieni produttur esportatur Russu, il-kumpanija kellha diffikultajiet biex tirrapporta dejta preċiża u affidabbli primarjament minħabba d-dgħufijiet tagħha fis-sistema tal-kontabilità. F'dawn iċ-ċirkostanzi, il-Kummissjoni qieset li l-kumpanija ma għandhiex l-infrastruttura neċessarja biex timplimenta impenn tal-prezz u biex ikollha sorveljanza effettiva.

(349)

Għalhekk, dawn l-offerti ta' impenn tal-prezz ma ġewx aċċettati.

J.   IL-MIŻURI ANTI-DUMPING

(350)

Fid-dawl tal-konklużjonijiet ta' hawn fuq, il-miżuri fis-seħħ applikabbli għal importazzjonijiet tal-prodott konċernat li joriġinaw fit-Tajlandja u l-Ukraina għandhom jiġu ppreservati l-istess bħal fir-regolament preċedenti ħlief għal OJSC Interpipe li l-marġni tagħha huwa indikat hawn taħt:

Il-Pajjiż

Il-Kumpanija

Id-dazju anti-dumping

It-Tajlandja

Saha Thai Steel Pipe Co. Ltd

21,7  %

Il-kumpaniji l-oħra kollha

35,2  %

L-Ukraina

OJSC Interpipe Nihnedeneprovsky Tube Rolling Plant u OJSC Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant

10,7  %

Il-kumpaniji l-oħra kollha

44,1  %

(351)

Minbarra dan, il-miżuri anti-dumping definittivi fuq importazzjonijiet tal-prodott konċernat li joriġina fir-RPĊ, ir-Russja u l-Belarus għandhom jiġu imposti kif deskritt hawn taħt.

1.   IL-LIVELL TAL-ELIMINAZZJONI TAL-ĦSARA

(352)

Il-livell tal-miżuri anti-dumping definittivi għandu jkun biżżejjed biex tkun eliminata l-ħsara sostanzjali lill-industrija Komunitarja kkawżata mill-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping, mingħajr ma jinqabżu l-marġni tad-dumping misjuba. Meta jkun ikkalkulat l-ammont ta' dazju meħtieġ biex jitneħħew l-effetti ta' dumping li jagħmel il-ħsara sostanzjali, tqies li kwalunkwe miżura għandha tippermetti lill-industrija Komunitarja tkopri l-ispejjeż tagħha u tikseb profitt qabel it-taxxa li jista' jinkiseb b'mod raġonevoli f'kundizzjonijiet normali ta' kompetizzjoni, jiġifieri fin-nuqqas ta' importazzjonijiet li kienu l-oġġett ta' dumping.

(353)

Ġie allegat mill-kwerelant matul l-investigazzjoni li għandu jintuża 10,8 % ta' profitt normali f'din l-investigazzjoni fuq id-dħul mill-fatturat li nkiseb fl-2004 għall-prodott konċernat. Id-dikjarazzjoni kienet ibbażata fuq ħames produtturi Komunitarji magħżula u s-sena 2004 ntagħżlet bħala rappreżentattiva minħabba li l-miżuri anti-dumping fis-seħħ kienu parzjalment effettivi biex ipattu għall-effett tal-importazzjonijiet li kienu l-oġġett ta' dumping.

(354)

Madankollu l-investigazzjoni wriet li r-rata ta' profittabilità li nkisbet anki minn dawn il-ħames produtturi Komunitarji magħżula kienet ħafna inqas mill-10,8 % ddikjarati. Barra minn hekk, l-2004 ma tqisetx bħala perjodu xieraq għal din il-valutazzjoni minħabba li f'dik il-ħabta kien qed iseħħ dumping ta' ħsara.

(355)

Fl-investigazzjoni preċedenti, tqies li l-marġni tal-profitt ta' 5 % tal-fatturat seta' jitqies bħala livell xieraq li l-industrija Komunitarja setgħet tiġi mistennija li tikseb fin-nuqqas ta' dumping ta' ħsara fuq il-bażi tad-dejta mill-1997 u l-1998. Billi din l-informazzjoni ma kenitx riċenti, intużaw sorsi oħra biex jinstab jekk kenitx għadha xierqa. L-ewwel nett, it-tubi wweldjati huma prodott matur ħafna, li għandu proċessi ta' produzzjoni li kważi ma nbidlux mill-1997. It-tieni, dejta riċenti disponibbli mid-database BACH għal firxa wiesgħa ta' kumpaniji ta' manifattura tal-metall tagħti livelli ta' profittabilità ta' madwar 5 %.

(356)

Għalhekk, ġie konkluż li l-livell ta' profittabilità ta' 5 % għadu xieraq għal dan il-prodott.

(357)

Il-prezz bla ħsara nkiseb billi żdied il-profitt normali kkalkulat hawn fuq mal-ispiża tal-produzzjoni ta' kull tip ta' prodott. Kwalunkwe differenza bejn il-prezz bla ħsara u l-prezz tal-esportazzjoni tal-istess tip ta' prodott imbagħad ġie espress bħala perċentwali tal-valur totali ta' importazzjoni CIF.

(358)

Għall-kumpaniji Ċiniżi ta' esportazzjoni li kkooperaw, għandu jitfakkar li l-ebda waħda minnhom ma ngħatat TES jew TI u għalhekk ġie kkalkulat marġni ta' ħsara għall-pajjiż sħiħ. Il-kalkolu kien ibbażat fuq il-produtturi esportaturi li kkooperaw. Id-dejta ta' wieħed mill-esportaturi Ċiniżi ġiet eskluża minn dan il-kalkolu billi ma ġietx irrappurtata dejta kompluta b'mod suffiċjenti lill-Kummissjoni.

(359)

F'dak li għandu x'jaqsam mal-Belarus, ġie ikkalkulat ukoll dazju għall-pajjiż kollu fuq il-bażi tal-prezzijiet tal-importazzjoni tal-importatur Ġermaniż kif imsemmi fil-premessa (95) fin-nuqqas ta' biżżejjed kooperazzjoni.

(360)

Fir-rigward tar-Russja, il-produtturi esportaturi li kkooperaw ngħataw marġnijiet individwali tal-ħsara. Għal dawk li ma kkooperawx, fid-dawl tal-fatt li l-livell tal-kooperazzjoni kienet 'il fuq minn 80 %, il-marġni ta' ħsara għall-pajjiż kollu ġie stabbilit fil-livell tal-ogħla wieħed li kkoopera.

(361)

Fid-dawl tal-konklużjonijiet li ttieħdu hawn fuq, il-marġni ta' ħsara li ġejjin kienu kkalkulati:

Il-Pajjiż

Il-Kumpanija

Marġni ta' ħsara

Ir-RPĊ

Il-kumpaniji kollha

90,6  %

Ir-Russja

TMK Group (Seversky Pipe Plant Open Joint Stock Company u Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works)

16,8  %

 

OMK Group (Open Joint Stock Company Vyksa Steel Works u Joint Stock Company Almetjvesk Pipe Plant)

20,5  %

 

Il-kumpaniji l-oħra kollha

20,5  %

Il-Belarus

Il-kumpaniji kollha

38,1  %

2.   DAZJI DEFINITTIVI

(362)

Fid-dawl ta' dak li ntqal hawn fuq, u taħt l-Artikolu 9(4) tar-Regolament bażiku, qed jitqies li l-miżuri anti-dumping definittivi għandhom jiġu imposti fuq l-importazzjonijiet li joriġinaw fir-RPĊ, ir-Russja u l-Belarus fil-livell tal-iktar marġni baxx ta' dumping u ħsara, skont ir-regola tal-inqas dazju.

(363)

Fuq il-bażi ta' dan, id-dazji definittivi proposti huma kif ġej:

Il-Pajjiż

Il-Kumpanija

Id-dazju anti-dumping

Ir-RPĊ

Il-kumpaniji kollha

90,6  %

Ir-Russja

TMK Group (Seversky Pipe Plant Open Joint Stock Company u Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works)

16,8  %

 

OMK Group (Open Joint Stock Company Vyksa Steel Works u Joint Stock Company Almetjvesk Pipe Plant)

10,1  %

 

Il-kumpaniji l-oħra kollha

20,5  %

Il-Belarus

Il-kumpaniji kollha

38,1  %

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Huwa b'dan impost dazju anti-dumping definittiv fuq importazzjonijiet ta' tubi u pajpijiet iwweldjati tal-ħadid jew azzar mhux illigat, ta' profil ċirkulari u ta' dijametru estern li ma jaqbiżx il-168,3 mm, ħlief katusi tat-tip użati għas-sensieli ta' katusi taż-żejt jew tal-gass, kejsing, u tubi ta' perforazzjoni mit-tip li jintużaw għat-tħaffir għaż-żejt jew il-gass, tubi ta' preċiżjoni u tubi u pajpijiet b'tagħmir imwaħħal magħhom adattati biex iwasslu gassijiet jew likwidi għall-użu f'vetturi tal-ajru ċivili, li jaqgħu taħt il-kodiċi NM ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 u ex 7306 30 77 (il-kodiċijiet TARIC 7306304120, 7306304920, 7306307280 u 7306307780) u li joriġinaw fil-Belarus, ir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, ir-Russja, it-Tajlandja, it-Turkija u l-Ukraina.

2.   Ir-rata tad-dazju antidumping definittiv applikabbli għall-prezz nett bla ħlas fil-fruntiera tal-Komunità, qabel id-dazju, għall-prodotti deskritti fil-paragrafu 1 u manifatturati mill-kumpaniji li ġejjin, għandha tkun kif ġej:

Il-Pajjiż

Il-Kumpanija

Id-dazju anti-dumping

Il-kodiċi addiżjonali TARIC

It-Tajlandja

Saha Thai Steel Pipe Co. Ltd

21,7  %

A405

Il-kumpaniji l-oħra kollha

35,2  %

A999

L-Ukraina

OJSC Interpipe Nihnedeneprovsky Tube Rolling Plant u OJSC Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant

10,7  %

A345

Il-kumpaniji l-oħra kollha

44,1  %

A999

Ir-RPĊ

Il-kumpaniji kollha

90,6  %

Ir-Russja

TMK Group (Seversky Pipe Plant Open Joint Stock Company u Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works)

16,8  %

A892

 

OMK Group (Open Joint Stock Company Vyksa Steel Works u Joint Stock Company Almetjvesk Pipe Plant)

10,1  %

A893

 

Il-kumpaniji l-oħra kollha

20,5  %

A999

Il-Belarus

Il-kumpaniji kollha

38,1  %

3.   Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieћor, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet dwar id-dazji doganali li huma fis-seħħ.

Artikolu 2

Il-proċediment anti-dumping fir-rigward ta' importazzjonijiet tal-prodott konċernat li joriġinaw fil-Bożnija u Ħerzegovina huwa b'dan mitmum.

Artikolu 3

Il-proċediment anti-dumping fir-rigward ta' importazzjonijiet tal-prodott konċernat li joriġinaw fit-Turkija huwa b'dan mitmum

Artikolu 4

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, ta' 16 ta' Diċembru 2008

Għall-Kunsill

Il-President

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  ĠU L 56, 6.3.1996, p. 1.

(2)  ĠU L 259, 27.9.2002, p. 8, fl-1 ta' Mejju 2004, l-Unjoni Ewropea kibret biex tinkludi 10 Stati Membri ġodda, fosthom ir-Repubblika Ċeka u l-Polonja. Minn dik id-data, il-miżuri anti-dumping fis-seħħ fil-Komunità tal-15-il Stat Membru ġew awtomatikament estiżi u applikati wkoll fl-Istati Membri l-ġodda fuq l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi. Il-miżuri kontra l-Istati Membri l-ġodda waqgħu awtomatikament fl-istess data.

(3)  ĠU C 226, 26.9.2007, p. 7.

(4)  ĠU C 226, 26.9.2007, p. 12.

(5)  ĠU L 17, 24.1.2008, p. 14.

(6)  Għal din il-kumpanija kif ukoll għal Yücel Boru ve Profil Endüstrisi AŞ u Noksel Çelik Boru Sanayi AŞ, Ankara, ara l-premessa 143.

(7)  Rapport tat-Tribunal tal-Appel fuq Mexico – Definitive Anti-Dumping Measures on Beef and Rice: Complaint with Respect to Rice (WT/DS295/AB/R) u r-Rapport tal-Bord (WT/DS295/R), kif modifikat mir-rapport tat-Tribunal tal-Appell.

(8)  Ir-Reġistru Federali/Vol. 73, Nru 10/it-Tlieta, 15 ta' Jannar, 2008/Avviżi, pġ. 2456; Ir-Reġistru Federali/Vol. 73, Nru 80/il-Ħamis, 24 ta' April, 2008/Avviżi, pġ. 22130;

(9)  Barra dan, għaddejja bħalissa investigazzjoni ta' salvagwardja fir-rigward tal-prodott ikkonċernat. Jekk il-konklużjonijiet tagħha jkunu simili għall-miżuri ta' salvagwardja imposti fi tmiem l-2006 fuq pajpijiet ta' dijametru ikbar (dak iż-żmien ġie introdott dazju speċjali ta' 8 %), dan jintroduċi differenza strutturali ulterjuri meta mqabbel mal-Komunità.


19.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 343/s3


NOTA LILL-QARREJ

L-istituzzjonijiet iddeċidew li ma jikkwotawx aktar fit-testi tagħhom l-aħħar emenda ta' l-atti kkwotati.

Sakemm mhux indikat mod ieħor, l-atti mmsemija fit-testi ppubblikati hawn jirreferu għall-atti li bħalissa huma fis-seħħ.