ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 340

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
19 ta' Diċembru 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1286/2008 tas-16 ta’ Diċembru 2008 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 193/2007, li jimponi dazju kompensatorju definittiv fuq importazzjonijiet ta’ polyethtlene terephthalate, li joriġina mill-Indja u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 192/2007 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq importazzjonijiet ta’ ċertu polyethtlene terephthalate, li joriġina, inter alia, fl-Indja

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1287/2008 tat-18 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

13

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1288/2008 tat-18 ta’ Diċembru 2008 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 945/2008 għas-sena tas-suq 2008/2009

15

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1289/2008 tat-12 ta' Diċembru 2008 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 809/2004 li jimplimenta d-Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' elementi relatati mal-prospetti u r-reklami ( 1 )

17

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1290/2008 tat-18 ta’ Diċembru 2008 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta’ preparazzjoni ta’ Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) u Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) bħala addittiv fl-għalf ( 1 )

20

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1291/2008 tat-18 ta’ Diċembru 2008 dwar l-approvazzjoni ta’ programmi ta’ kontroll tas-salmonella f’ċerti pajjiżi terzi skond ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-elenkar ta’ programmi ta’ sorveljanza għall-influwenza tat-tjur f’ċerti pajjiżi terzi u li jemenda l-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 798/2008 ( 1 )

22

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1292/2008 tat-18 ta’ Diċembru 2008 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol u Ecobiol plus) bħala addittiv fl-għalf ( 1 )

36

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1293/2008 tat-18 ta' Diċembru 2008 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta’ użu ġdid ta’ Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 u Levucell SC10 ME) bħala addittiv fl-għalf ( 1 )

38

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1294/2008 tat-18 ta' Diċembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 318/2007 li jistipula l-kondizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali għall-importazzjoni ta' ċerti għasafar fil-Komunità u l-kondizzjonijiet ta' kwarantina tagħhom ( 1 )

41

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1295/2008 ta’ 18 ta’ Diċembru 2008 dwar l-importazzjoni tal-ħops mill-pajjiżi terzi (Verżjoni kodifikata)

45

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1296/2008 tat-18 ta’ Diċembru 2008 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ kwoti ta’ tariffi għall-importazzjoni ta’ qamħirrum u sorgu fi Spanja u importazzjoni ta’ qamħirrum fil-Portugall (Verżjoni kodifikata)

57

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2008/123/KE tat-18 ta' Diċembru 2008 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE, dwar prodotti kosmetiċi, bl-għan li taddatta l-Annessi II u VII tagħha skond il-progress tekniku ( 1 )

71

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2008/124/KE tat-18 ta’ Diċembru 2008 li tillimita l-bejgħ taż-żerriegħa ta’ ċertu speċi ta’ magħlef u taż-żejt u tal-fibra għaż-żerriegħa li ġiet uffiċċjalment iċċertifikata bħala żerriegħa bażika jew żerriegħa ċertifikata (Verżjoni kodifikata) ( 1 )

73

 

 

DEĊIŻJONIJIET ADOTTATI B'MOD KONĠUNT MILL-PARLAMENT EWROPEW U MILL-KUNSILL

 

*

Deċiżjoni Nru 1297/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar Programm għall-Modernizzazzjoni ta’ l-Istatistika Ewropea ta’ l-Intrapriża u l-Kummerċ (MEETS) ( 1 )

76

 

*

Deċiżjoni nru 1298/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 li tistabbilixxi Programm ta’ Azzjoni Erasmus Mundus 2009-2013 għat-titjib tal-kwalità fl-edukazzjoni superjuri u għall-promozzjoni tal-komprensjoni interkulturali permezz ta’ koperazzjoni ma pajjiżi terzi ( 1 )

83

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/960/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Diċembru 2008 li teskludi mill-finanzjament Komunitarju ċerti spejjeż imġarrba mill-Istati Membri taħt it-Taqsima ta’ Garanzija ta’ Fond Agrikolu Ewropew dwar Gwida u Garanzija (FAEGG) u l-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 7820)

99

 

 

2008/961/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Diċembru 2008 dwar l-użu, min-naħa ta’ emittenti ta’ titoli ta’ pajjiżi terzi, tal-istandards nazzjonali tal-kontabbiltà ta’ ċerti pajjiżi terzi u l-istandards internazzjonali tar-rappurtar finanzjajru biex jippreparaw ir-rapporti finanzjarji konsolidati tagħhom (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8218)  ( 1 )

112

 

 

2008/962/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta’ Diċembru 2008 li temenda d-Deċiżjonijiet Nru 2001/405/KE, 2002/255/KE, 2002/371/KE, 2002/740/KE, 2002/741//KE, 2005/341/KE u 2005/343/KE sabiex tittawwal il-validità tal-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta Komunitarja lil ċerti prodotti (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8442)  ( 1 )

115

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

19.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 340/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 1286/2008

tas-16 ta’ Diċembru 2008

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 193/2007, li jimponi dazju kompensatorju definittiv fuq importazzjonijiet ta’ polyethtlene terephthalate, li joriġina mill-Indja u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 192/2007 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq importazzjonijiet ta’ ċertu polyethtlene terephthalate, li joriġina, inter alia, fl-Indja

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2026/97 tas-6 ta’ Ottubru 1997 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Komunità Ewropea (1) (“ir-Regolament bażiku”), u b’ mod partikolari l-Artikoli 15 u 19 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mressqa mill-Kummissjoni wara konsultazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv,

Billi:

A.   PROĊEDURA

I.   INVESTIGAZZJONIJIET PREĊEDENTI U MIŻURI EŻISTENTI

(1)

Fit-30 ta’ Novembru 2000, permezz tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2603/2000 (2), il-Kunsill impona dazji komensatorji definittivi fuq l-importazzjonijiet ta’ ċertu polyethtlene terephthalate (PET) li joriġina, inter alia, fl-Indja (il-pajjiż ikkonċernat) (l-investigazzjoni oriġinali).

(2)

Wara reviżjoni ta’ skadenza, il-Kunsill, permezz tar-Regolament (KE) Nru 193/2007 (3), impona dazju kompensatorju definittiv fuq l-importazzjonijiet ta’ ċertu polyethtlene terephthalate, li joriġina fl-Indja (ir-“Regolament ta’ kontra s-sussidji”) għal perijodu ulterjuri ta’ ħames snin. Il-prodott ikkonċernat jaqa’ taħt il-kodiċi NM 3907 60 20. Ir-rata tad-dazju fiss tvarja bejn 0 u 106,5 EUR/tunnellata għal esportaturi msemmija individwalment b’rata ta’ dazju residwu ta’ 41,3 EWR/tunnellata imposta fuq l-importazzjonijiet minn esportaturi oħrajn.

(3)

Barra minn hekk, permezz tar-Regolament (KE) Nru 192/2007 (4), il-Kunsill impona dazju anti-dumping definittiv fuq l-istess prodott li joriġina fl-Indja (ir-“Regolament anti-dumping”). Taħt dan ir-Regolament ir-rata tad-dazju fiss tvarja bejn 88,9 u 200,9 EUR/tunnellata għal esportaturi msemmija individwalment b’rata ta’ dazju residwu ta’ 181,7 EUR/tunnellata impost fuq l-importazzjonijiet minn esportaturi oħrajn.

(4)

B’konformità mal-prinċipju li l-ebda prodott m’għandu jkun soġġett kemm għad-dazju anti-dumping u kemm għad-dazju kompensatorju għall-fini li tiġi ttrattata l-istess sitwazzjoni waħda li ġejja minn dumping jew sussidju fuq l-esportazzjoni, il-livell tad-dazji anti-dumping fir-regolament anti-dumping iqis l-ammont ta’ dazju kompensatorju impost mir-Regolament ta’ kontra s-sussidji, b’konformità mal-Artikolu 14(1) tar-Regolament bażiku.

II.   BIDU TA’ REVIŻJONI INTERIM PARZJALI

(5)

Wara l-impożizzjoni tad-dazju kompensatorju definittiv il-Gvern tal-Indja (“GTI”) iddikjara li ċ-ċirkostanzi fir-rigward ta’ żewġ skemi ta’ sussidju: is-sistema ta’ kreditu ta’ dazji fuq l-importazzjoni (Duty Entitlement Passbook Scheme) u s-sistema ta’ eżenzjoni mit-taxxa fuq id-dħul (Income Tax Exemption) taħt it-Taqsima 80 HHC tal-Att dwar it-Taxxa fuq id-Dħul (Income Tax Act) inbidlu u li dawn il-bidliet huma ta’ natura dejjiema. Għaldaqstant, kien affermat li l-livell ta’ ssussidju x’aktarx li kien naqas u għalhekk miżuri li ġew stabbiliti parzjalment fuq dawn l-iskemi għandhom jiġu riveduti.

(6)

Il-Kummissjoni eżaminat l-evidenza ppreżentata mill-GTI u dehrilha li kienet biżżejjed biex tiġġustifika l-bidu ta’ reviżjoni skond id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 19 tar-Regolament bażiku, limitat għal-livell ta’ sussidju tal-importazzjonijiet ta’ ċertu polyethtlene terephthalate, li joriġina fl-Indja. Wara konsultazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv, il-Kummissjoni bdiet, permezz ta’ avviż ippubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (5) (l-“Avviż ta’ Bidu”), reviżjoni interim parzjali ex officio tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 193/2007.

(7)

Il-fini tal-investigazzjoni tar-reviżjoni interim parzjali hija li jiġi vvalutat il-ħtieġa għat-tkomplija, it-tneħħija jew l-emenda tal-miżuri eżistenti fir-rigward ta’ dawk il-kumpaniji li bbenefikaw minn waħda jew miż-żewġ skemi ta’ sussidju, fejn ġiet ipprovduta biżżejjed evidenza b’konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-avviż ta’ bidu. L-investigazzjoni tar-reviżjoni interim parzjali tivvaluta wkoll il-ħtieġa, skond is-sejbiet tar-reviżjoni, biex ikunu riveduti l-miżuri applikabbli għal kumpaniji oħra li kkooperaw fl-investigazzjoni li stabbilew il-livell tal-miżuri eżistenti u/jew il-miżura residwa applikabbli għall-kumpaniji l-oħra kollha.

III.   PERJODU TA’ INVESTIGAZZJONI

(8)

L-investigazzjoni kopriet il-perjodu mill-1 ta’ April 2006 sal-31 ta’ Marzu 2007 (“il-perijodu ta’ investigazzjoni għal reviżjoni” jew il-“PIR”).

IV.   PARTIJIET IKKONĊERNATI MILL-INVESTIGAZZJONI

(9)

Il-Kummissjoni infurmat uffiċjalment lill-GTI u lil dawk il-produtturi esportaturi Indjani li kkooperaw fl-investigazzjoni preċedenti, li ssemmew fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 193/2007 bħala li jibbenefikaw minn kwalunkwe miż-żewġ skemi ta’ sussidju li allegatament inbidlu u li kienu elenkati fl-anness tal-Avviż ta’ Bidu, kif ukoll lill-produtturi Komunitarji, tal-bidu tal-investigazzjoni tar-reviżjoni interim parzjali. Il-partijiet interessati ngħataw l-opportunità li jressqu fehmiethom bil-miktub u li jitolbu seduta. Il-kummenti bil-miktub u bil-fomm ippreżentati mill-partijiet kienu kkunsidrati u, meta kien xieraq, ittieħdu f’konsiderazzjoni.

(10)

Fid-dawl tal-għadd ta’ partijiet involuti f’din ir-reviżjoni, kien previst l-użu ta’ tekniki ta’ teħid ta’ kampjuni għall-investigazzjoni tas-sussidju b’konformità mal-Artikolu 27 tar-Regolament bażiku.

(11)

Żewġ produtturi esportaturi ppreżentaw ruħhom u pprovdew l-informazzjoni mitluba għat-teħid tal-kampjuni. Għalhekk, l-użu ta’ tekniki ta’ teħid ta’ kampjuni ma tqiesx li kien meħtieġ. Wieħed miż-żewġ produtturi esportaturi li kien bagħat formola għat-teħid ta’ kampjuni madankollu wara għarraf lill-Kummissjoni li ma kienx beħsiebu jimla kwestjonarju sħiħ u jipprovdi d-data meħtieġa għall-fini tal-investigazzjoni.

(12)

Il-Kummissjoni għalhekk bagħtet kwestjonarju u rċeviet risposta mingħand produttur wieħed biss li kien eliġibbli għal din ir-reviżjoni, jiġifieri Engineering Polymers Ltd (il-“kumpanija”). Kien hemm kwestjonarju indirizzat lill-GTI wkoll. It-tweġibiet waslu kemm mill-kumpanija u kemm mill-GTI.

(13)

Il-Kummissjoni fittxet u vverifikat it-tagħrif kollu li qieset meħtieġ għad-determinazzjoni tas-sussidju. Saru żjahar ta’ verifika fil-proprjetà tal-partijiet ikkonċernati li ġejjin:

1.

Il-Gvern tal-Indja

Il-Ministeru tal-Kummerċ, New Delhi.

2.

Produtturi esportaturi fl-Indja

Pearl Engineering Polymers Ltd, New Delhi.

V.   ŻVELAR U KUMMENTI DWAR IL-PROĊEDURA

(14)

Il-GTI u l-partijiet interessati l-oħra kienu infurmati bil-fatti essenzjali u l-kunsiderazzjonijiet li abbażi tagħhom kien hemm il-ħsieb li tkun proposta emenda għar-rata tad-dazju applikabbli għall-uniku produttur Indjan li kkoopera u għall-produttur esportatur li ma kkooperax imsemmi wkoll fl-anness għall-Avviż ta’ Bidu kif ukoll l-intenzjoni li jinżammu l-miżuri eżistenti għall-kumpaniji l-oħra kollha li ma kkooperawx ma’ din ir-reviżjoni interim parzjali. Huma ngħataw ukoll żmien raġonevoli biex jikkummentaw. Tqiesu s-sottomissjonijiet u l-kummenti kollha kif stabbilit hawn taħt.

B.   PRODOTT IKKONĊERNAT

(15)

Il-prodott kopert minn din ir-reviżjoni huwa l-istess prodott bħal dak ikkonċernat mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 193/2007, jiġifieri PET b’numru ta’ viskożità ta’ 78 ml/g jew iktar, skond l-Istandard ISO 1628-5, li joriġina fil-pajjiż ikkonċernat. Bħalissa, il-prodott huwa kklassifikat fi ħdan il-kodiċi NM 3907 60 20.

C.   SUSSIDJI

I.   INTRODUZZJONI

(16)

Abbażi tal-informazzjoni mibgħuta mill-GTI u mill-uniku produttur esportatur li kkoopera u t-tweġibiet tal-kwestjonarju tal-Kummissjoni, l-iskemi li ġejjin, li allegatament jinvolvu l-għoti ta’ sussidji, ġew investigati:

(a)

Skema ta’ Awtorizzazzjoni bil-Quddiem (Advance Authorisation Scheme, “AAS”) (li qabel kienet magħrufa bħala Skema ta’ Liċenzja bil-Quddiem - Advance Licence Scheme),

(b)

Sistema ta’ kreditu ta’ dazji fuq l-importazzjoni (Duty Entitlement Passbook Scheme, “DEPS”),

(c)

Skema ta’ promozzjoni tal-esportazzjoni ta’ oġġetti kapitali (Export Promotion Capital Goods scheme, “EPCGS”)

(d)

Skema ta’ Eżenzjoni mit-Taxxa fuq id-Dħul (Income Tax Exemption Scheme, “ITES”)

(e)

Skema tas-suq iffukat (Focus Market Scheme, “FMS”)

(f)

Skema mira plus (Target Plus Scheme, “TPS”)

(17)

L-iskemi (a), (b), (c), (e) u (f) speċifikati hawn fuq huma bbażati fuq il-Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 (No 22 of 1992) (l-Att tal-1992 dwar il-Kummerċ Barrani (Żvilupp u Regolamentazzjoni - Nru 22 tal-1992) li daħal fis-seħħ fis-7 ta’ Awwissu 1992 (l-“Att dwar il-Kummerċ Barrani”). L-Att dwar il-Kummerċ Barrani jawtorizza lill-GTI biex joħroġ notifiki dwar il-politika ta’ esportazzjoni u importazzjoni. Dawn jinsabu miġbura fil-qosor fid-dokumenti “Politika ta’ Esportazzjoni u Importazzjoni”, li l-Ministeru tal-Kummerċ joħroġ kull ħames snin u jaġġorna regolarment. Dokument wieħed dwar il-Politika ta’ Esportazzjoni u Importazzjoni huwa rilevanti għall-PIR f’dan il-każ, jiġifieri, il-pjan ta’ ħames snin li għandu x’jaqsam mal-perijodu mill-1 ta’ Settembru 2004 sal-31 ta’ Marzu 2009 (“politika EXIM 04-09”). Barra minn hekk, il-GTI jistabbilixxi l-proċeduri li jirregolaw il-politika EXIM 04-09 f’ “Manwal ta’ Proċeduri - mill-1 ta’ Settembru 2004 sal-31 ta’ Marzu 2009, Volum I” (“HOP I 04-09”). Il-Manwal ta’ Proċedura jkun aġġornat ukoll fuq bażi regolari.

(18)

L-Iskemi tat-Taxxa fuq id-Dħul speċifikati hawn fuq taħt (d) huma bbażati fuq l-Att dwar it-Taxxa fuq id-Dħul tal-1961, li tkun emendata kull sena mill-Att dwar il-Finanzi.

(19)

Skond l-Artikolu 11(10) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni stiednet lill-GTI għal konsultazzjonijiet addizzjonali fir-rigward kemm ta’ skemi mibdula u kemm ta’ skemi li baqgħu l-istess bl-għan li tiġi ċċarata s-sitwazzjoni fattwali fir-rigward tal-iskemi allegati u li jaslu għal soluzzjoni maqbula reċiprokament. Wara dawn il-konsultazzjonijiet, u fin-nuqqas ta’ soluzzjoni maqbula reċiprokament fir-rigward ta’ dawn l-iskemi, il-Kummissjoni inkludiet dawn l-iskemi kollha fl-investigazzjoni tas-sussidju.

(20)

Parti interessata li tirrappreżenta l-industrija Komunitarja allegat li għadd ta’ skemi u sussidji oħrajn komplew ikunu disponibbli għall-esportaturi Indjani. Madankollu, ma ħarġet l-ebda evidenza mill-informazzjoni li turi li dawn l-iskemi ntużaw mill-produttur esportatur li kkoopera. Għalhekk dawn il-kwistjonijiet ma komplewx jiġu segwiti għall-fini ta’ dan il-proċediment speċifiku.

II.   SKEMI SPEĊIFIĊI

1.   Skema ta’ Awtorizzazzjoni bil-Quddiem (“AAS”)

(a)   Bażi ġuridika

(21)

Id-deskrizzjoni dettaljata tal-iskema tinsab fil-paragrafi 4.1.1 sa 4.1.14 tal-politika EXIM 04-09 u l-kapitoli 4.1 sa 4.30 tal-HOP I 04-09. Din l-iskema kienet tissejjaħ Skema ta’ Liċenzja bil-Quddiem matul l-investigazzjoni ta’ reviżjoni preċedenti li wasslet għall-impożizzjoni mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 193/2007 tad-dazju kompensatorju definittiv fis-seħħ bħalissa.

(b)   Eliġibilità

(22)

L-AAS tikkonsisti f’sitt sottoskemi, kif deskritti f’iktar dettall fil-premessa (23). Dawk is-sottoskemi jvarjaw inter alia fl-ambitu tal-eliġibilità. Il-manifatturi-esportaturi u n-negozjanti-esportaturi “marbuta ma’” manifatturi ta’ sostenn huma eliġibbli għall-AAS għall-esportazzjonijiet fiżiċi u għall-AAS għall-ħtieġa annwali. Il-manifatturi-esportaturi li jfornu lill-esportatur finali huma eliġibbli għall-AAS għall-provvisti intermedji. Il-kuntratturi ewlenin li jfornu lill-kategoriji “meqjusa bħala esportati” msemmija fil-paragrafu 8.2 tal-politika EXIM 04-09, bħall-fornituri ta’ unità orjentata lejn l-esportazzjoni (“EOU”), huma eliġibbli għall-AAS għall-meqjusa bħala esportati. Eventwalment, il-fornituri intermedji għall-manifatturi-esportaturi huma eliġibbli għal benefiċċji “meqjusa bħala esportati” taħt is-sottoskemi Ordni għar-Rilaxx bil-Quddiem (Advance Release Order “ARO”) u ittra ta’ kreditu interna wara l-oħra(Back to back inland letter of credit).

(ċ)   Implimentazzjoni prattika

(23)

Awtorizzazzjonijiet bil-quddiem jistgħu jinħarġu għal:

(i)

Esportazzjonijiet fiżiċi: Din hija s-sottoskema ewlenija. Hija tippermetti l-importazzjoni bla dazju tal-materjali li jidħlu fil-produzzjoni tal-prodott speċifiku li jirriżulta għall-esportazzjoni. “Fiżiku” f’dan il-kuntest tfisser li l-prodott għall-esportazzjoni jrid iħalli t-territorju Indjan. Permess għall-importazzjoni u obbligu għall-esportazzjoni inkluż it-tip ta’ prodott għall-esportazzjoni jkunu speċifikati fil-liċenzja.

(ii)

Rekwiżit annwalix: Awtorizzazzjoni bħal din mhix marbuta ma’ prodott għall-esportazzjoni speċifiku, imma ma’ grupp usa’ ta’ prodotti (eż. prodotti kimiċi u dawk relatati). Id-detentur tal-liċenzja jista’ – sa ċertu limitu fil-valur stabbilit mill-esportazzjonijiet preċedenti – jimporta bla ħlas ta’ dazju dak kollu li jkun se jintuża fil-manifattura ta’ kull oġġett li jaqa’ taħt dan il-grupp ta’ prodotti. Huwa jkun jista’ jagħżel li jesporta kwalunkwe prodott li jirriżulta li jidħol f’dan il-grupp ta’ prodotti billi juża dan il-materjal eżentat mid-dazju.

(iii)

Provvisti intermedji: Din is-sottoskema tkopri l-każijiet meta żewġ manifatturi jkun beħsiebhom jipproduċu prodott wieħed għall-esportazzjoni u jaqsmu l-proċess ta’ produzzjoni. Il-manifattur-esportatur li jipproduċi l-prodott intermedju jista’ jimporta bla dazju l-materjal li jidħol fil-prodott u jista’ jikseb għal din il-fini l-AAS għall-provvisti intermedji. L-esportatur finali jwassal fit-tmiem il-produzzjoni u jkun obbligat li jesporta l-prodott mitmum.

(iv)

Meqjusa bħala esportati: Din is-sottoskema tippermetti lill-kuntrattur ewlieni li jimporta bla dazju dak li jkun meħtieġ li jidħol fil-manifattura tal-oġġetti li se jinbiegħu bħala “meqjusa bħala esportati” lill-kategoriji ta’ klijenti msemmija fil-paragrafu 8.2.(b) sa (f), (g), (i) u (j) tal-politika EXIM 04-09. Skond il-GTI, oġġetti meqjusa bħala esportati jirreferu għal dawk it-transazzjonijiet fejn l-oġġetti fornuti ma jħallux il-pajjiż. Għadd ta’ kategoriji ta’ provvisti huma kkunsidrati meqjusa bħala esportazzjonijiet sakemm l-oġġetti jiġu manifatturati fl-Indja, eż. provvista ta’ oġġetti lil EOU jew lil kumpanija li tkun tinsab f’żona ekonomika speċjali (“SEZ”).

(v)

ARO: Id-detentur tal-AAS li beħsiebu jġib il-materjali li jidħlu fil-prodott minn sorsi indiġeni, minflok jimporta direttament, għandu l-għażla li jġibhom b’ARO. F’każijiet bħal dawn l-Awtorizzazzjonijiet bil-Quddiem huma validati bħala AROs u huma endorsjati lill-fornitur indiġenu mal-wasla tal-oġġetti speċifikati fih. L-endorsjar tal-ARO jintitola lill-fornitur indiġenu għall-benefiċċji ta’ dawk meqjusa bħala esportati kif stabbilit fil-paragrafu 8.3 tal-politika EXIM 04-09 (jiġifieri l-AAS għall-provvisti intermedji/meqjusa bħala esportati, ħlas lura ta’ dazju mħallas fuq oġġetti meqjusa bħala esportati u rifużjoni ta’ dazju tas-sisa finali). Il-mekkaniżmu tal-ARO jagħti rifużjonijiet ta’ taxxi u dazji lill-fornitur minflok ma jirrifondihom lill-esportatur finali fil-forma ta’ ħlas lura/rifużjoni ta’ dazji. Ir-rifużjoni ta’ taxxi/dazji hija disponibbli għall-materjali li jidħlu fil-prodott kemm jekk ikunu indiġeni u kemm jekk ikunu importati.

(vi)

Ittra ta’ kreditu interna wara l-oħra: Din is-sottoskema għal darba oħra tkopri l-provvisti indiġeni lil detentur ta’ Awtorizzazzjoni bil-Quddiem. Id-detentur ta’ Awtorizzazzjoni bil-Quddiem jista’ javviċina bank biex jiftaħ ittra ta’ kreditu interna favur il-fornitur indiġenu. L-awtorizzazzjoni titħassar mill-bank għall-importazzjoni diretta b’konnessjoni biss mal-valur u l-volum tal-oġġetti miġjuba minn fonti indiġeni minflok ma jkunu importati. Il-fornitur indiġenu jkun intitolat għall-benefiċċji ta’ dawk meqjusa bħala esportati kif stabbilit fil-paragrafu 8.3 tal-politika EXIM 04-09 (jiġifieri AAS għall-provvisti intermedji/oġġetti meqjusa bħala esportati, ħlas lura ta’ dazju mħallas fuq oġġetti meqjusa bħala esportati u rifużjoni ta’ dazju tas-sisa finali).

(24)

Kien stabbilit li waqt il-PIR, l-esportatur li kkoopera kiseb biss konċessjonijiet taħt żewġ sottoskemi marbuta mal-prodott ikkonċernat, jiġifieri (i) AAS għall-esportazzjonijiet fiżiċi u (iv) AAS għall-meqjusa bħala esportati. Għalhekk m’hemmx bżonn li jiġi stabbilit il-kumpens għas-sottoskemi mhux użati li jifdal.

(25)

Wara l-impożizzjoni mir-Regolament (KE) Nru 193/2007 tad-dazju kumpensatorju definittiv fis-seħħ bħalissa, il-GTI mmodifika s-sistema ta’ verifika applikabbli għall-AAS. F’termini konkreti, għall-finijiet ta’ verifika mill-awtoritajiet Indjani, id-detentur ta’ Awtorizzazzjoni bil-Quddiem huwa obbligat legalment li jżomm “rendikont veru u proprju tal-konsum u l-użu ta’ oġġetti importanti bla dazju/miksuba lokalment” f’format speċifikat (il-kapitoli 4.26, 4.30 u l-Appendiċi 23 HOP I 04-09), jiġifieri reġistru tal-konsum effettiv. Dan ir-reġistru għandu jkun ivverifikat minn kontabilist estern imqabbad/kontabilist tal-ispejjeż u x-xogħlijiet li joħroġ ċertifikat li jgħid li r-reġistri preskritti u r-rekords rilevanti ġew eżaminati u l-informazzjoni fornuta skond l-Appendiċi 23 hija minnha u korretta f’kull rigward. Madankollu, id-dispożizzjonijiet msemmija qabel japplikaw biss għall-Awtorizzazzjonijiet bil-Quddiem maħruġa nhar it-13 ta’ Mejju 2005 jew wara. Għall-Awtorizzazzjonijiet bil-Quddiem kollha jew għal-Liċenzji bil-Quddiem maħruġa qabel dik id-data, id-detenturi huma mitluba jsegwu d-dispożizzjonijiet ta’ verifika applikabbli preċedentement, jiġifieri li jinżamm rendikont veru u proprju tal-konsum tal-liċenzji u użu ta’ oġġetti importati fil-format speċifikat tal-Appendiċi 18 (il-kapitolu 4.30 u l-Appendiċi 18 HOP I 02-07).

(26)

Fir-rigward tas-sottoskemi użati matul il-PIR mill-uniku produttur esportatur li kkoopera, jiġifieri esportazzjonijiet fiżiċi u meqjusa bħala esportazzjonijiet, kemm il-kwota permessa għall-importazzjoni kif ukoll l-obbligu tal-esportazzjoni huma ffissati fil-volum u fil-valur mill-GTI u huma dokumentati fuq l-Awtorizzazzjoni. Barra minn hekk, fil-waqt tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni, it-tranżazzjonijiet korrispondenti jridu jkunu dokumentati mill-uffiċjali tal-Gvern fuq l-Awtorizzazzjoni. Il-volum tal-importazzjonijiet permess taħt din l-iskema jkun iddeterminat mill-GTI fuq il-bażi tan-normi standard ta’ dħul-ħruġ (“SIONs”). Is-SIONs jeżistu għall-biċċa l-kbira tal-prodotti inkluż il-prodott ikkonċernat u huma ppublikati fil-HOP II 04-09.

(27)

F’dan ir-rigward ta’ min jinnota li s-SIONs ikunu riveduti regolarment. Billi l-esportatur li kkoopera uża liċenzji maħruġa fi żminijiet differenti, dan ifisser ukoll li kienu applikati SIONs differenti minn din il-kumpanija matul il-PIR.

(28)

Il-materjali importati biex jidħlu fil-prodott mhumiex transferibbli u jridu jintużaw biex jinħadem il-prodott għall-esportazzjoni li jirriżulta. L-obbligu tal-esportazzjoni jrid ikun sodisfatt fi żmien preskritt wara l-ħruġ tal-liċenzja (24 xahar b’żewġ estensjonijiet possibbli ta’ sitt xhur kull waħda).

(29)

L-investigazzjoni tar-reviżjoni stabbiliet li filwaqt li l-produttur esportatur li kkoopera jista’ jistabbilixxi l-konsum totali ta’ materja prima ma kien hemm l-ebda konsum proprju rreġistrat għall-prodott ikkonċernat. Il-konsum kien preżunt biss li kien konformi mas-SIONs. Għalhekk ma kienx possibbli li jiġi stabbilit jekk ir-rekwiżiti tas-SION, stipulati taħt awtorizzazzjonijiet/liċenzji speċifiċi, fir-rigward ta’ materjali bla dazju li jidħlu fil-prodott li jeċċedu l-materjal meħtieġ biex tiġi prodotta l-kwantità ta’ referenza tal-prodott għall-esportazzjoni li jirriżulta.

(30)

Barra minn hekk, l-investigazzjoni tar-reviżjoni stabbiliet li l-materja prima kienet importata skond tliet awtorizzazzjonijiet/liċenzji differenti u normi SION differenti u mbagħad tħalltu u ġew inkorporati fiżikament fil-proċess ta’ produzzjoni tal-istess oġġett esportat. Il-fatt li hemm tliet SIONs differenti b’normi ta’ konsum differenti għal kull wieħed mill-materji primi jkompli jenfasizza l-problema biex jiġi stabbilit il-konsum proprju tal-esportatur li kkoopera. F’dan ir-rigward, huwa ċar li reġistru tal-konsum proprju huwa rekwiżit bażiku sabiex tkun tista’ ssir verifika dwar jekk il-materjali bla dazju li jidħlu fil-prodott jeċċedux il-materjal meħtieġ għall-produzzjoni tal-kwantità ta’ referenza tal-prodott għall-esportazzjoni li jirriżulta.

(31)

L-investigazzjoni tar-reviżjoni stabbiliet ukoll li r-rekwiżiti tal-verifika stipulati mill-awtoritajiet Indjani jew ma kinux onorati jew ma ġewx ittestjati fil-prattika. Għal-Liċenzji bil-Quddiem maħruġa qabel it-13 ta’ Mejju 2005 r-reġistri tal-ħażna u l-konsum proprju meħtieġa (jiġifieri l-Appendiċi 18) ma ntbagħtux lill-awtoritajiet rilevanti u għalhekk mhumiex ikkontrollati mill-GTI. Għall-Awtorizzazzjonijiet bil-Quddiem maħruġa wara t-13 ta’ Mejju 2005 r-reġistri tal-ħażna u l-konsum proprju neċessarji huma meħtieġa imma l-GTI kien għadu ma vverifikax il-konformità ta’ dawn ir-reġistri mar-rekwiżiti tal-politika EXIM. B’mod partikolari, ir-reġistri kienu vverifikati minn kontabilisti esterni mqabbda kif mitlub mil-leġislazzjoni Indjana rilevanti msemmija fil-premessa 25 iżda ma kien hemm l-ebda reġistri miżmuma la mill-kumpanija u lanqas mill-kontabilist imqabbad dwar kif seħħ dan il-proċess ta’ ċertifikazzjoni. Ma kien hemm l-ebda pjan ta’ verifika jew kwalunkwe materjal ta’ sostenn ieħor tal-verifika li saret, l-ebda informazzjoni rreġistrata dwar il-metodoloġija użata u r-rekwiżiti speċifiċi meħtieġa għal xogħol skrupluż ta’ dan it-tip li jirrikjedi għarfien tekniku dettaljat dwar il-proċessi tal-produzzjoni, ir-rekwiżiti tal-politika EXIM u l-proċeduri tal-kontabilità. Wara li tqieset din is-sitwazzjoni, huwa kkunsidrat li l-esportatur investigat ma kienx kapaċi juri li d-dispożizzjonijiet EXIM rilevanti kienu sodisfatti.

(d)   Kummenti dwar l-iżvelar

(32)

L-esportatur li kkoopera kkontesta s-sejbiet ta’ hawn fuq, b’mod partikolari fir-rigward tal-konklużjonijiet li jikkonċernaw lill-kontabilist imqabbad kif dettaljat fil-premessa 31. Għal dan l-għan ġie affermat li m’hemm l-ebda dispożizzjoni ġuridika nazzjonali jew internazzjonali li tirrikjedi kumpanija awditjata biex iżżomm reġistru ta’ kif twettqet il-verifika. Kuntrarjament, il-liġi Indjana tistipula li l-karti użati għax-xogħol huma l-proprjetà tal-awditur. Taħt dawn iċ-ċirkostanzi u meta tqis li ma saret l-ebda talba preċedenti biex issir laqgħa mal-kontabilist imqabbad qabel iż-żjara ta’ verifika, il-fatt li l-kumpanija awditjata ma kinitx fil-pussess ta’ dawn id-dokumenti ta’ appoġġ fil-mument tal-verifika m’għandux ikun ta’ żvantaġġ għaliha. Barra minn hekk, kien affermat ukoll li r-Regolament Bażiku fi kwalunkwe każ ma jawtorizzax lis-servizzi tal-Kummissjoni biex jivverifikaw dokumenti li jinżammu barra mill-kumpanija investigata bħal ma jkun fil-każ ta’ kontabilist indipendenti. Kien argumentat ukoll li l-konsum proprju tal-uniku produttur li kkoopera kien ogħla min-normi SION għal kull materjal li jidħol fil-prodott u li ma kien hemm l-ebda remissjoni eċċessiva ta’ dazji.

(33)

F’dan ir-rigward ta’ min ifakkar li l-proċess ta’ verifika li sar mill-kontabilist imqabbad u l-ħruġ taċ-ċertifikat rilevanti jagħmlu parti mis-sistema ta’ verifika introdotta mill-GTI fil-politika EXIM tagħha. Għal dan l-għan, il-politika EXIM introduċiet il-kontabilist imqabbad bħala attur fl-implimentazzjoni tas-sistema u l-Kummissjoni kellha teżamina jekk is-sistema ta’ verifika msemmija kinitx applikata b’mod effettiv. Il-fatt li l-kumpanija ma setgħetx turi li la hi u lanqas il-kontabilist imqabbad assenjat ma żammu l-ebda reġistru dwar il-kontrolli li saru sabiex jinħareġ iċ-ċertifikat stipulat mill-politika EXIM juri li l-kumpanija ma kinitx f’pożizzjoni li tagħti prova li d-dispożizzjonijiet ta’ politika EXIM kienu sodisfatti. Fir-rigward tal-affermazzjoni tal-kumpanija li fi kwalunkwe każ ma kien hemm l-ebda remissjoni ta’ dazji ta’ min ifakkar li s-sitwazzjoni proprja li nstabet fuq il-post (jiġifieri taħlita ta’ materjali li jidħlu fil-prodott u prodotti ffabbrikati, l-użu ta’ normi SION differenti, nuqqas tar-reġistri ta’ konsum proprji stipulati mill-politika EXIM) u sakemm isiru l-passi ta’ verifika finali neċessarji mill-GTI, turi li kwalunkwe kalkolu fir-rigward tal-konsum proprju u remissjoni eċċessiva konsegwenti ta’ dazji għal kull awtorizzazzjoni/liċenzja u norma SION ma kinux fattibbli.

(e)   Konklużjoni

(34)

L-eżenzjoni mid-dazji ta’ importazzjoni hija sussidju fit-tifsira tal-Artikolu 2(1)(a)(ii) u l-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku, jiġifieri kontribut finanzjarju tal-GTI li tagħti benefiċċju lill-esportatur investigat.

(35)

Barra minn hekk, l-AAS għall-esportazzjonijiet fiżiċi u l-AAS għall-meqjusa bħala esportati huma b’mod ċar assoċjati fil-liġi mal-mod kif tkun marret l-esportazzjoni, u għalhekk huma meqjusa li jkunu speċifiċi u jistgħu jiġu kkumpensati taħt l-Artikolu 3(4)(a) tar-Regolament bażiku. Mingħajr impenn għall-esportazzjoni kumpanija ma tkunx tista’ tikseb benefiċċji taħt dawn l-iskemi.

(36)

L-ebda waħda miż-żewġ sottoskemi użati fil-każ preżenti ma jistgħu jitqiesu bħala sistemi permissibbli ta’ ħlas lura ta’ dazju jew sistemi alternattivi għall-ħlas lura ta’ dazju fit-tifsira tal-Artikolu 2(1)(a)(ii) tar-Regolament bażiku. Huma m’humiex konformi mar-regoli stipulati fl-Anness I partita (i), fl-Anness II (definizzjoni u regoli għall-ħlas lura ta’ dazju) u fl-Anness III (definizzjoni u regoli għal sistemi li jissostitwixxu l-ħlas lura ta’ dazju) tar-Regolament bażiku. Il-GTI ma applikax effettivament is-sistema jew il-proċedura ta’ verifika tiegħu biex jikkonferma jekk u f’liema ammonti l-materja għall-produzzjoni kinitx ikkunsmata fil-produzzjoni tal-prodott esportat (l-Anness II(II)(4) tar-Regolament bażiku u, fil-każ ta’ skemi alternattivi għall-ħlas lura ta’ dazju, l-Anness (III)(II)(2) tar-Regolament bażiku). Is-SIONs innifishom ma jistgħux jitqiesu sistema ta’ verifika tal-konsum proprju, peress li materjali bla dazju li jidħlu fil-prodott importati taħt awtorizzazzjonijiet/liċenzji bi trendija tas-SIONs differenti jitħalltu fl-istess proċess ta’ produzzjoni għal oġġett ta’ esportazzjoni. Dan it-tip ta’ proċess ma jippermettix lill-GTI biex jivverifika bi preċiżjoni suffiċjenti liema ammonti ta’ materjali li jidħlu fil-prodott kienu kkunsmati fil-produzzjoni tal-esportazzjoni u ma’ liema punt ta’ riferiment SION għandhom jitqabblu. Barra minn hekk, kontroll effettiv li jsir mill-GTI bbażat fuq ir-reġistru tal-konsum proprju miżmum b’mod korrett jew ma sarx jew għadu ma tlestiex. Iktar minn hekk, il-GTI m’għamilx eżami ulterjuri bbażat fuq il-materjali li jidħlu fil-prodott effettivament involuti, għalkemm dan normalment ikollu jsir fin-nuqqas ta’ sistema ta’ verifika applikata b’mod effettiv (l-Anness II(II)(5) u l-Anness III(II)(3) tar-Regolament bażiku). Barra minn hekk, ta’ min ifakkar li l-kumpanija meqjusa ma kellhiex reġistru tal-konsum li kien jippermetti verifika tal-konsum reali ta’ materja prima għal kull tip ta’ prodott. Għalhekk, jekk sistema ta’ kontroll effiċjenti tkun iddaħħlet fis-seħħ ma kienx ikun possibbli għall-GTI biex jaċċerta kemm materjali ġew ikkonsmati fil-produzzjoni tal-prodott esportat. Fl-aħħar nett, l-involviment ta’ kontabilisti mqabbda fil-proċess ta’ verifika ma wassalx għal titjib fis-sistema ta’ verifika peress li ma jeżistu l-ebda regoli dettaljati dwar kif il-kontabilisti mqabbda għandhom iwettqu l-ħidmiet fdati lilhom u t-tagħrif ippreżentat matul l-investigazzjoni mhuwiex biżżejjed biex jissodisfa r-regoli msemmija hawn fuq stipulati fir-Regolament bażiku.

(37)

Dawn iż-żewġ sottoskemi għalhekk jistgħu jiġu kkumpensati.

(f)   Kalkolu tal-ammont ta’ sussidju

(38)

Fin-nuqqas ta’ sistemi ta’ ħlas lura ta’ dazju jew sistemi ta’ sostituzzoni ta’ ħlas lura permessi, il-benefiċċju li jista’ jiġi kkumpensat huwa r-remissjoni ta’ dazji ta’ importazzjoni totali normalment dovuti mal-importazzjoni tal-materjali li jidħlu fil-prodott. F’dan ir-rigward, ta’ min jinnota li r-Regolament bażiku ma jipprovdix biss għall-kupmens ta’ remissjoni “tal-eċċess” tad-dazji. Skond l-Artikolu 2(1)(a)(ii) u l-Anness I(i) tar-Regolament bażiku remissjoni tal-eċċess tad-dazji tista’ tkun kumpensata, sakemm il-kondizzjonijiet tal-Annessi II u III tar-Regolament bażiku jkunu sodisfatti. Madankollu, dawn il-kondizzjonijiet ma kinux sodisfatti fil-każ preżenti. Għalhekk, jekk ikun stabbilit nuqqas ta’ proċess ta’ monitoraġġ adegwat, l-eċċezzjoni ta’ hawn fuq għal skemi ta’ ħlas lura mhix applikabbli u tapplika r-regola normali tal-kumpens tal-ammont ta’ dazji mhux imħallsa (dħul maħfur), iktar milli kwalunkwe remissjoni ta’ eċċess li sar. Kif stabbilit fl-Annessi II(II) u III(II) tar-Regolament bażiku, il-piż tal-kalkolu tar-remissjoni ta’ eċċess bħal dan ma jaqax fuq l-awtorità investigattiva. Kuntrarjament, skond l-Artikolu 2(1)(a)(ii) tar-Regolament bażiku hija jkollha biss tistabbilixxi biżżejjed evidenza biex tirrifjuta l-adegwatezza ta’ sistema ta’ verifika allegata.

(39)

L-ammont ta’ sussidju għall-esportatur li uża l-AAS kien ikkalkulat abbażi ta’ dazji ta’ importazzjoni maħfura (dazju doganali bażiku u dazju doganali speċjali addizzjonali) fuq il-materjal importat taħt iż-żewġ sottoskemi użati għall-prodott ikkonċernat matul il-PIR (nominatur). Skond l-Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament bażiku, id-drittijiet li neċessarjament riedu jitħallsu biex jinkiseb is-sussidju tnaqqsu mill-ammont ta’ sussidju meta saru talbiet iġġustifikati. Skond l-Artikolu 7(2) tar-Regolament bażiku, dan l-ammont ta’ sussidju kien allokat fuq il-fatturat mill-esportazzjoni ġġenerat mill-prodott ikkonċernat matul il-PIR bħala denominatur xieraq, għaliex is-sussidju huwa assoċjat mal-mod kif tkun marret l-esportazzjoni u ma ngħatax b’referenza għall-kwantitajiet immanifatturati, prodotti, esportati jew ittrasportati.

(40)

Ir-rata stabbilita tas-sussidju fir-rigward ta’ din l-iskema matul il-PIR għall-uniku produttur li kkoopera jammonta għal 12,8 %.

2.   Sistema ta’ kreditu ta’ dazji fuq l-importazzjoni (Duty Entitlement Passbook Scheme “DEPS”)

(a)   Bażi ġuridika

(41)

Id-deskrizzjoni dettaljata tad-DEPS tinsab fil-paragrafu 4.3 tal-politika-EXIM 04-09 u fil-kapitolu 4 tal-HOP I 04-09.

(42)

Instab li l-produttur esportatur li kkoopera ma kiseb l-ebda benefiċċji ta’ kumpens taħt id-DEPS. Għalhekk ma nstabx li kien hemm bżonn li tiġi analizzata iktar din l-iskema fl-ambitu tal-investigazzjoni.

3.   Skema ta’ promozzjoni tal-esportazzjoni ta’ oġġetti kapitali (Export Promotion Capital Goods scheme, (“EPCGS”)

(a)   Bażi ġuridika

(43)

Id-deskrizzjoni dettaljata tal-EPCGS tinsab fil-kapitolu 5 tal-politika-EXIM 04-09 u fil-kapitolu 5 tal-HOP I 04-09.

(b)   Eliġibilità

(44)

Il-manifatturi-esportaturi, in-negozjanti-esportaturi “marbuta ma’” manifatturi sekondarji u dawk li jipprovdu servizz huma eliġibli għal din l-iskema.

(ċ)   Implimentazzjoni prattika

(45)

Bil-kondizzjoni ta’ obbligu ta’ esportazzjoni, kumpanija titħalla timporta oġġetti kapitali (ġodda u -minn April 2003 - oġġetti kapitali diġà użati li għandhom inqas minn 10 snin) b’rata ta’ dazju mnaqqsa. Għal dan il-għan il-GTI joħroġ liċenzja EPCGS mal-applikazzjoni u l-ħlas ta’ dritt. Minn April 2000, l-iskema tipprovdi għal rata ta’ dazju ta’ importazzjoni mnaqqsa ta’ 5 % applikabbli għall-oġġetti kapitali kollha importati taħt l-iskema. Sal-31 ta’ Marzu 2000, kienet applikabbli rata ta’ dazju effettiva ta’ 11 % (inkluż ħlas ta’ soprataxxa ta’ 10 %) u, fil-każ ta’ importazzjonijiet ta’ valur għoli, kienet tapplika rata ta’ dazju ta’ żero. Sabiex ikun sodisfatt l-obbligu tal-esportazzjoni, l-oġġetti kapitali importati jridu jintużaw biex jipproduċu ċertu ammont ta’ oġġetti għall-esportazzjoni matul ċertu perijodu.

(46)

Id-detentur tal-liċenzja tal-EPCGS jista’ wkoll iġib l-oġġetti kapitali minn pajjiżu stess. F’każ bħal dan, il-manifattur indiġenu ta’ oġġetti kapitali jista’ jieħu vantaġġ mill-benefiċċju għal importazzjoni ħielsa mid-dazju ta’ komponenti meħtieġa għall-manifattura ta’ oġġetti kapitali. Alternattivament, il-manifattur indiġenu jista’ jiddikjara l-benefiċċju ta’ meqjusa bħala esportati fir-rigward ta’ provvista ta’ oġġetti kapitali għal detentur tal-liċenzja EPCGS.

(d)   Kummenti dwar l-iżvelar

(47)

Ma ntbagħtu l-ebda kummenti fir-rigward tal-EPCG mal-iżvelar.

(e)   Konklużjoni dwar l-Iskema tal-EPCG

(48)

L-EPCGS tipprovdi s-sussidji fl-ambitu tat-tifsira tal-Artikolu 2(1)(a)(ii) u l-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku. It-tnaqqis fid-dazju jikkostitwixxi kontribut finanzjarju mill-GTI, billi din il-konċessjoni tnaqqas id-dħul mid-dazju tal-GTI, li kieku kien ikun dovut. Barra minn hekk, it-tnaqqis fid-dazju jagħti benefiċċju lill-esportatur, għaliex id-dazji ffrankati mal-importazzjoni jtejbu l-likwidità tiegħu.

(49)

Iktar minn hekk, l-EPCGS hija assoċjata fil-liġi mal-mod kif tkun marret l-esportazzjoni, billi dawn il-liċenzji ma jistgħux jinkisbu mingħajr impenn ta’ esportazzjoni. Għalhekk, titqies bħala speċifika u li tista’ tiġi kkumpensata skond l-Artikolu 3(4)(a) tar-Regolament bażiku.

(50)

Fl-aħħar nett, din l-iskema ma tistax titqies bħala sistema ta’ ħlas lura ta’ dazju jew sistema li jissostitwixxu l-ħlas lura ta’ dazju permissibbli fl-ambitu tat-tifsira tal-Artikolu 2(1)(a)(ii) tar-Regolament bażiku. L-oġġetti kapitali mhumiex koperti mill-ambitu ta’ applikazzjoni ta’ sistemi permissibbli bħal dawn, kif stabbilit fl-Anness I, (i), tar-Regolament bażiku, għaliex mhumiex ikkunsmati fil-produzzjoni tal-prodotti esportati.

(f)   Kalkolu tal-ammont ta’ sussidju

(51)

L-esportatur li kkoopera ma kien xtara l-ebda oġġetti kapitali fl-PI. Madankollu l-kumpanija kompliet tibbenefika minn eżenzjonijiet tad-dazju għall-oġġetti kapitali mixtrija qabel il-PI fl-ammont stabbilit fl-investigazzjoni oriġinali. Kif sabbilit fl-investigazzjoni oriġinali l-ammont ta’ sussidju miksub matul il-PIR kien ikkalkulat, b’konformità mal-Artikolu 7(3) tar-Regolament bażiku, fuq il-bażi tad-dazju doganali mhux imħallas fuq l-oġġetti kapitali importati mifruxa fuq perijodu li jirrefletti l-perijodu ta’ deprezzament reali ta’ dawn l-oġġetti kapitali tal-produttur esportatur. Skond il-prassi stabbilita, l-ammont ikkalkulat hekk li huwa attribwibbli għall-PIR kien aġġustat billi ngħaddu miegħu l-interessi ta’ matul dan il-perijodu sabiex jirrifletti l-valur tal-benefiċċju tul iż-żmien. Id-drittijiet li neċessarjament riedu jitħallsu biex jinkiseb is-sussidju tnaqqsu skond l-Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament bażiku minn din is-somma biex wieħed jasal għall-ammont ta’ sussidju bħala numeratur. Skond l-Artikolu 7(2) u 7(3) tar-Regolament bażiku dan l-ammont ta’ sussidju kien allokat fuq il-fatturat għall-esportazzjoni matul il-perijodu ta’ investigazzjoni tar-reviżjoni bħala d-denominatur xieraq, għax is-sussidju huwa assoċjat mal-mod kif tkun marret l-esportazzjoni u ma ngħatax b’referenza għall-kwantitajiet immanifatturati, prodotti, esportati jew ittrasportati. Ir-rata tas-sussidju stabbilita fir-rigward tal-benefiċċju miksub mill-kumpanija matul il-PIR kien ta’ 0,3 %

4.   Skema ta’ Eżenzjoni mit-Taxxa fuq id-Dħul (Income Tax Exemption Scheme, “ITES”)

(a)   Bażi ġuridika

It-Taqsima 80HHC tal-Att dwar it-Taxxa fuq id-Dħul tal-1961 (“ITA”)

(52)

Taħt din l-iskema l-esportaturi jistgħu jieħdu vantaġġ mill-benefiċċju ta’ eżenzjoni parzjali mit-taxxa fuq id-dħul fuq il-profitti li ġejjin mill-bejgħ b’esportazzjoni. Il-bażi ġuridika għal din l-eżenzjoni kienet stabbilita fit-Taqsima 80 HHC tal-ITA.

(53)

Din id-dispożizzjoni kienet tħassret għas-sena ta’ stima 2005-2006 (jiġifieri għas-sena finanzjarja mill-1 ta’ April 2004 sal-31 ta’ Marzu 2005) ‘il quddiem u għalhekk 80HHC tal-ITA ma jgħaddi l-ebda benefiċċji wara l-31 ta’ Marzu 2004. L-uniku produttur esportatur li kkoopera ma ħa vantaġġ mill-ebda benefiċċji taħt din l-iskema matul il-PIR. Għaldaqstant, billi l-iskema kienet irtirata, hija m’għandhiex għalhekk tiġi kkumpensata, skond l-Artikolu 15(1) tar-Regolament bażiku.

5.   Skema tas-suq iffukat (Focus Market Scheme, “FMS”)

(a)   Bażi ġuridika

(54)

Id-deskrizzjoni dettaljata tal-FMS tinsab fil-kapitolu 3.9 tal-politika-EXIM 04-09 u fil-kapitolu 3.20 tal-HOP I 04-09. Filwaqt li l-kumpanija rrappurtat din l-iskema, l-investigazzjoni żvelat li ma kienet gawdiet minn ebda benefiċċju fil-PIR. Peress li nstab li l-produttur esportatur li kkoopera ma kiseb l-ebda benefiċċji ta’ kontrobilanċ taħt din l-iskema, ma nstabx li kien hemm bżonn li tiġi analizzata ulterjorment fl-ambitu ta’ din l-investigazzjoni.

6.   Skema mira plus (Target Plus Scheme, “TPS”)

(a)   Bażi ġuridika

(55)

Id-deskrizzjoni dettaljata tal-TPS tinsab fil-kapitolu 3.7 tal-politika-EXIM 04-09 u fil-kapitolu 3.2 tal-HOP I 04-09.

(b)   Eliġibilità

(56)

Kwalunkwe esportatur li jimmanifattura huwa eliġibbli għal din l-iskema.

(ċ)   Implimentazzjoni prattika

(57)

Din l-iskema għandha l-mira li tagħti premju lill-kumpaniji li jżidu t-tkabbir tal-fatturat għall-esportazzjoni tagħhom. Għal dan l-għan, l-iskema tippermetti lill-kumpaniji eliġibbli biex jieħdu vantaġġ minn firxa ta’ kreditu dovut bejn 5 % u 15 % ta’ ammont ibbażat fuq id-differenza bejn il-valuri FOB tal-esportazzjonijiet magħmula f’sentejn finanzjarji konsekuttivi.

(58)

Kumpaniji li jixtiequ jibbenefikaw mill-iskema jridu jressqu applikazzjoni lill-Ministeru tal-Kummerċ u l-Industrija. Ladarba jiġu awtorizzati, tinħareġ liċenzja li tindika l-ammont tal-kreditu ta’ dazju mill-awtoritajiet rilevanti.

(59)

Din l-iskema waqfet f’Marzu 2006 u nbidlet maż-żmien minn żewġ skemi ġodda, l-Iskema tas-Suq Iffukat u l-Iskema ta’ Prodott Iffukat. Id-dritt li tapplika għal liċenzja TPS madankollu baqa’ sa Marzu 2007 u l-kumpaniji li ħadu vantaġġ minn din l-iskema jistgħu jagħmlu użu mill-intitolament ta’ kreditu ta’ dazji dovuti rilevanti sa Marzu 2009.

(d)   Kummenti dwar l-iżvelar

(60)

Il-produttur li kkoopera qies li ma kien hemm l-ebda benefiċċju gwadanjat mill-kumpanija matul il-PIR ta’ din l-iskema u meta tqis li l-iskema ġiet irtirata fl-2006 m’għandhiex tkun kkumpensata. Madankollu, kif imniżżel fid-dettall hawn fuq, l-investigazzjoni żvelat li kien hemm benefiċċju gwadanjat mill-kumpanija fil-PIR u barra minn hekk, filwaqt li l-iskema ġiet fil-fatt abbandunata, il-kumpaniji setgħu jkomplu jibbenefikaw minnha sal-2009.

(e)   Konklużjoni dwar l-Iskema Mira Plus

(61)

It-TPS jipprovdi s-sussidji fit-tifsira tal-Artikolu 2(1)(a)(ii) u l-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku. Kreditu ta’ dazju tat-TPS huwa kontribut finanzjarju mill-GTI, billi l-kreditu ser jintuża eventwalment biex ipaċi d-dazji ta’ importazzjoni, u b’hekk jitnaqqas id-dħul mid-dazju tal-GTI li inkella kien ikun dovut. Barra minn hekk, il-kreditu tad-dazju tat-TPS jagħti benefiċċju lill-esportatur, għaliex itejjeb il-likwidità tiegħu.

(62)

Iktar minn hekk, it-TPS huwa assoċjat fil-liġi mal-mod kif tkun marret l-esportazzjoni, u għalhekk huwa meqjus bħala speċifiku u jista’ jiġi kkumpensat skond l-Artikolu 3(4)(a) tar-Regolament bażiku.

(63)

Din l-iskema ma tistax titqies bħala sistema ta’ ħlas lura ta’ dazju jew sistema li tissostitwixxi l-ħlas lura ta’ dazju permissibbli fit-tifsira tal-Artikolu 2(1)(a)(ii) tar-Regolament bażiku. Hija mhix konformi mar-regoli stretti stipulati fl-Anness I partita (i), fl-Anness II (definizzjoni u regoli għall-ħlas lura ta’ dazju) u fl-Anness III (definizzjoni u regoli għal sistemi li jissostitwixxu l-ħlas lura ta’ dazju) tar-Regolament bażiku. L-esportatur m’għandu l-ebda obbligu li fil-fatt jikkonsma fil-proċess tal-produzzjoni l-oġġetti importati bla dazju u l-ammont tal-kreditu mhux ikkalkulat b’konnessjoni mal-oġġetti li fil-fatt intużaw. M’hemm l-ebda sistema jew proċedura fis-seħħ biex tikkonferma liema materjali kienu kkunsmati fil-proċess tal-produzzjoni tal-prodott esportat jew jekk kienx sar ħlas żejjed ta’ dazji ta’ importazzjoni fit-tifsira tal-partita (i) tal-Anness I u l-Annessi II u III tar-Regolament bażiku. Esportatur ikun eliġibbli għall-benefiċċji tat-TPS mingħajr ma jingħata każ jekk fil-fatt jimportax oġġetti biex jidħlu fil-prodott jew le. Sabiex jikseb il-benefiċċju, ikun biżżejjed għal esportatur li sempliċement iżid il-fatturat ta’ esportazzjoni mingħajr ma juri li kien importat materjal biex jidħol fil-prodott. B’hekk, anke esportaturi li jakkwistaw lokalment dak kollu li jidħol fil-prodott u ma jimportaw l-ebda oġġett li jista’ jintuża fil-prodott jibqgħu intitolati li jibbenifikaw mit-TPS.

(f)   Kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(64)

L-ammont ta’ sussidji li jistgħu jiġu kkumpensati kien ikkalkulat f’termini tal-benefiċċju li jingħata min jirċevih, li jinstab li jeżisti matul il-PIR kif prenotat mill-produttur esportatur li kkoopera fuq bażi ta’ żieda bħala dħul fl-istadju ta’ transazzjoni tal-esportazzjoni. Skont l-Artikolu 7(2) u 7(3) tar-Regolament bażiku dan l-ammont ta’ sussidju (nominatur) kien allokat fuq il-fatturat għall-esportazzjoni matul il-PIR bħala d-denominatur xieraq, peress li s-sussidju huwa assoċjat mal-mod kif tkun marret l-esportazzjoni u ma ngħatax b’referenza għall-kwantitajiet immanifatturati, prodotti, esportati jew ittrasportati.

(65)

Ir-rata stabbilita tas-sussidju fir-rigward ta’ din l-iskema matul il-PIR għall-uniku produttur esportatur li kkoopera jammonta għal 0,7 %.

III.   AMMONT TA’ SUSSIDJI LI JISTGĦU JIĠU KKUMPENSATI

(66)

Ta’ min ifakkar li l-marġini ta’ sussidju, stabbilit mill-investigazzjoni oriġinali kien instab li kien 5,8 % għall-uniku produttur esportatur li kkoopera mar-reviżjoni interim parzjali preżenti.

(67)

Matul ir-reviżjoni interim parzjali preżenti l-ammont ta’ sussidji kompensatorji, espressi ad valorem, instab li kien ta’ 13,8 %, kif imniżżel hawn taħt:

Skema

Kumpanija

ALS

DEPS

EPCGS

ITIRAD

FMS

TPS

Total

%

%

%

%

%

%

%

Pearl Engineering Polymers Ltd

12,8

0

0,3

0

0

0,7

13,8

(68)

Wara li tqies dan ta’ hawn fuq il-konklużjoni kienet li l-livell ta’ sussidju fir-rigward tal-uniku produttur esportatur li kkoopera żdied.

D.   MIŻURI KOMPENSATORJI U MIŻURI ANTIDUMPING

I.   MIŻURI KOMPENSATORJI

(69)

Fid-dawl tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 19 tar-Regolament bażiku u l-bażijiet ta’ din ir-reviżjoni interim parzjali mniżżla fil-punt 3 tal-avviż ta’ bidu, huwa stabbilit li l-marġini ta’ sussidju fir-rigward tal-uniku produttur li kkoopera żdied minn 5,8 % għal 13,8 % u, għalhekk, ir-rata ta’ dazju kompensatorju, impost fuq dan il-produttur esportatur mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 193/2007 jrid jiġi emendat kif meħtieġ.

(70)

It-tieni kumpanija li kienet ikkonċernata bir-reviżjoni interim parzjali preżenti, Reliance Industries Ltd, kellha l-ogħla marġini ta’ sussidju fl-investigazzjoni oriġinali iżda ma kkooperatx f’din ir-reviżjoni. Peress li din il-kkumpanija ma kkooperatx, kellha ssir stima bbażata fuq l-aqwa fatti disponibbli skond l-Artikolu 28 tar-Regolament bażiku. F’dan ir-rigward u fid-dawl tas-sejbiet li jikkonċernaw l-esportatur li kkoopera, huwa probabbli wkoll li dan il-produttur esportatur li ma kkooperax ser ikompli jgawdi l-benefiċċji mill-iskemi ta’ sussidju investigati tal-anqas bl-istess rata stabbilita għall-kooperatur. Għalhekk il-konlużjoni trid tkun li l-livell ta’ sussidju fir-rigward tal-produttur esportatur li ma kkooperax ikkonċernat mir-reviżjoni żdied ukoll għal 13,8 % u, għalhekk, ir-rata ta’ dazju kompensatorju, imposta fuq dan il-produttur esportatur mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 193/2007, trid tiġi emendata kif meħtieġ.

(71)

Fir-rigward tal-kumpaniji li kkooperaw fl-investigazzjoni oriġinali iżda li ma kinux identifikati kif ikkonċernat mill-investigazzjoni fl-anness mal-Avviż ta’ bidu, ma kien hemm l-ebda indikazzjoni li r-rati ta’ dazju kompensatorju jew tad-dumping applikabbli għal dawn il-kumpaniji għandhom jiġu kkalkulati mill-ġdid. Għaldaqstant, ir-rati individwali tad-dazju applikabbli għall-partijiet l-oħrajn kollha ħlief Pearl Engineering and Reliance Industries imsemmija taħt l-Artikolu 1(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 193/2007 baqgħu ma nbidlux.

(72)

Kuntrarjament, fir-rigward tal-kumpaniji li la kkooperaw f’din ir-reviżjoni u lanqas fl-investigazzjoni oriġinali, dawn iridu jitqiesu li baqgħu jgawdu minn benefiċċji taħt l-iskemi ta’ sussidju investigati tal-anqas bl-istess rata bħal dik stabbilita għall-uniku kooperatur. Sabiex jiġi evitat li jingħata bonus għal nuqqas ta’ kooperazzjoni jitqies xieraq li jiġi stabbilit livell ta’ sussidju applikabbli għall-“kumpaniji l-oħra kollha” bħala l-ogħla rata stabbilita għal kwalunkwe kumpanija li kkooperat fl-investigazzjoni oriġinali, jiġifieri 13,8 %

(73)

Ir-rati tad-dazju kompensatorju emendati għandhom jiġu stabbiliti fil-livell tar-rati l-ġodda ta’ sussidju misbjuba matul ir-reviżjoni preżenti, peress li l-marġni ta’ ħsara kkalkulati fl-investigazzjoni kontra s-sussidji oriġinali baqgħu ogħla.

(74)

Ir-rati tad-dazju kompensatorju ta’ kumpanija individwali speċifikati f’dan ir-Regolament jirriflettu s-sitwazzjoni misjuba waqt ir-reviżjoni interim parzjali. B’hekk, huma applikabbli biss għall-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat prodott minn dawn il-kumpaniji. L-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat immanifatturat minn kwalunkwe kumpanija oħra mhux imsemmija speċifikatament fil-parti operattiva ta’ dan ir-Regolament, inklużi l-entitajiet konnessi ma’ dawk imsemmija speċifikatament, ma jistgħux jibbenifikaw minn dawn ir-rati u għandhom ikunu suġġetti għar-rata ta’ dazju applikabbli għall-“kumpaniji l-oħra kollha”.

(75)

Sabiex jiġi evitat li ċ-ċaqliq fil-prezz tal-PET ikkawżat mill-varjazzjonijiet fil-prezzijiet taż-żejt mhux maħdum jirriżulta fil-ġbir ta’ dazji ogħla, ta’ min ifakkar li l-miżuri fis-seħħ ġew stabbiliti fil-forma ta’ dazju speċifiku għal kull tunnellata. L-ammonti stabbilit jirriżulta mill-applikazzjoni ta’ rata ta’ dazju kompensatorju għall-prezzijiet ta’ esportazzjoni CIF li ntużaw għall-kalkolu tal-livell ta’ eliminazzjoni tal-ħsara waqt l-investigazzjoni oriġinali. L-istess metodu ntuża għall-fini li jiġu stabbiliti l-livelli ta’ dazju speċifiċi emendati fil-kuntest ta’ din ir-reviżjoni.

(76)

Il-marġini u r-rati ta’ dazju applikabbli għandhom għalhekk ikunu kkalkulati kif indikat fit-tabella ta’ hawn taħt:

 

Rata tad-dazju kompensatorju

Rata tad-dazju kompensatorju proposta

Eur/t

Reliance Industries Ltd

13,8  %

69,4

Pearl Engineering Polymers Ltd

13,8  %

74,6

Senpet Ltd

4,43  %

22,0

Futura Polyeters Ltd

0  %

0,0

South Asian Petrochem Ltd

13,9  %

106,5

Il-kumpaniji l-oħra kollha

13,8  %

69,4

(77)

Kull talba għall-applikazzjoni ta’ dawn ir-rati ta’ dazju kompensatorju individwali (eż. wara bidla fl-isem tal-entità jew wara t-twaqqif ta’ entitajiet ġodda għall-produzzjoni jew għall-bejgħ) għandha tkun indirizzata lill-Kummissjoni (6) minnufih bl-informazzjoni kollha rilevanti, b’mod partikolari kwalunkwe modifika fl-attivitajiet tal-kumpanija marbuta mal-produzzjoni, bejgħ domestiku jew għall-esportazzjoni, assoċjati, pereżempju, ma’ dik il-bidla fl-isem jew dik il-bidla fl-entitajiet għall-produzzjoni jew għall-bejgħ. Jekk ikun xieraq, u wara li jkun ikkunsultat il-Kumitat Konsultattiv, ir-Regolament ikun emendat għal dik ir-raġuni billi tkun aġġornata l-lista tal-kumpaniji li jibbenefikaw mir-rati ta’ dazju individwali.

II.   MIŻURI ANTIDUMPING

(78)

L-emenda tar-rata ta’ dazju kompensatorju ser ikollha impatt fuq id-dazju anti-dumping definittiv impost fuq il-produtturi fl-Indja, skond ir-Regolament (KE) Nru 192/2007.

(79)

Fl-investigazzjoni anti-dumping oriġinali, id-dazju anti-dumping kien aġġustat sabiex jiġi evitat kwalunkwe għadd doppju tal-effetti tal-benefiċċji mis-sussidji għall-esportazzjoni. F’dan ir-rigward, l-Artikolu 14(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 384/96 tat-22 ta’ Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (7), u l-Artikolu 24(1) tar-Regolament bażiku kontra s-sussidji jipprevedu li l-ebda prodott m’għandu jkun suġġett għal miżuri anti-dumping jew kompensatorji għall-fini li tiġi ttrattata l-istess sitwazzjoni unika li tinħoloq minn dumping jew minn sussidju fuq l-esportazzjoni. Fl-investigazzjoni orġinali ta’ kontra s-sussidji kif ukoll fir-reviżjoni interim parzjali nstab li xi wħud mill-iskemi ta’ sussidju investigati, li setgħu jiġu kkumpensati, kienu jikkostitwixxu sussidji fuq l-esportazzjoni fit-tifsira tal-Artikolu 3(4)(a) tar-Regolament bażiku kontra s-sussidji. Fihom infushom, dawn is-sussidji affettwaw biss il-prezz tal-esportazzjoni tal-produtturi esportaturi Indjani, li b’hekk wassal għal marġinu ogħla ta’ dumping. Fi kliem ieħor, marġini ta’ dumping definittiv stabbilit fl-investigazzjoni anti-dumping oriġinali kienet parzjalment dovuta għall-eżistenza ta’ sussidji fuq l-esportazzjoni.

(80)

Għaldaqstant, ir-rati ta’ dazju anti-dumping definittiv għall-produtturi esportaturi issa jridu jkunu aġġustati biex iqisu l-livell rivedut ta’ benefiċċju meħud mis-sussidji fuq l-esportazzjoni fil-PIR fir-reviżjoni interim parzjali preżenti biex jirriflettu l-marġini ta’ dumping propjru li jibqa’ wara l-impożizzjoni tad-dazju kompensatorju definittiv aġġustat li jpaċi l-effetti tas-sussidji tal-esportazzjoni.

(81)

Fi kliem ieħor, il-livelli ġodda ta’ sussidju jkollhom jitqiesu għall-fini ta’ aġġustament tal-marġini ta’ dumping, stabbiliti preċedentement.

(82)

Il-marġini u r-rati ta’ dazju applikabbli għall-kumpaniji kkonċernati għandhom għalhekk ikunu kkalkulati kif indikat fit-tabella ta’ hawn taħt.

 

Rata ta’ dazju kompensatorju

(li jirriżulta mis-sussidji fuq l-esportazzjoni)

Livell ta’ eliminazzjoni tal-ħsara

Ir-rata tad-dazju anti-dumping

Dazju anti-dumping propost

Eur/t

Reliance Industries Ltd

13,8  %

44,3  %

30,5  %

153,6

Pearl Engineering Polymers Ltd

13,8  %

33,6  %

16,2  %

87,5

Senpet Ltd

4,43  %

44,3  %

39,9  %

200,9

Futura Polyesters Ltd

0  %

44,3  %

14,7  %

161,2

South Asian Petrochem Ltd

13,9  %

44,3  %

11,6  %

88,9

Il-kumpaniji l-oħra kollha

13,8  %

44,3  %

30,5  %

153,6

(83)

Sabiex ikun żgurat l-infurzar xieraq tad-dazji kompensatorji u tal-anti-dumping, il-livell tad-dazju residwu m’għandux japplika biss għall-esportaturi li ma kkooperawx iżda għandu japplika wkoll għal dawk il-kumpaniji li ma kellhom l-ebda esportazzjonijiet matul il-PIR. Madankollu, dawn il-kumpaniji tal-aħħar huma mistiedna, jekk jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artiklu 20 tar-Regolament bażiku, biex jippreżentaw talba għal reviżjoni skond dak l-Artikolu sabiex is-sitwazzjoni tagħhom tkun eżaminata individwalment,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-paragrafu 2 tal-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 193/2007 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“2.   Għajr għal kif ipprovdut fl-Artikolu 2, ir-rata tad-dazju kompensatorju applikabbli għall-prezz nett, liberu fuq il-fruntiera tal-Komunità, qabel id-dazju għall-prodotti mmanifatturati mill-kumpaniji elenkati hawn taħt, għandha tkun kif ġej:

Pajjiż

Kumpanija

Dazju ta’ kontrobilanċ

(EUR/tunnellata)

Kodiċi addizzjonali TARIC

L-Indja

Reliance Industries Ltd

69,4

A181

L-Indja

Pearl Engineering Polymers Ltd

74,6

A182

L-Indja

Senpet Ltd

22,0

A183

L-Indja

Futura Polyesters Ltd

0,0

A184

L-Indja

South Asian Petrochem Ltd

106,5

A585

L-Indja

Il-kumpaniji l-oħra kollha

69,4

A999 ”

Artikolu 2

Il-paragrafu 2 tal-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 192/2007 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“2.   Għajr kif ipprovdut fl-Artikolu 2, ir-rata tad-dazju anti-dumping applikabbli għall-prezz nett, liberu fuq il-fruntiera tal-Komunità, qabel id-dazju għall-prodotti mmanifaturati mill-kumpaniji elenkati hawn taħt, għandha tkun kif ġej:

Pajjiż

Kumpanija

Dazju anti-dumping

(EUR/tunnellata)

Kodiċi addizzjonali TARIC

L-Indja

Reliance Industries Ltd

153,6

A181

L-Indja

Pearl Engineering Polymers Ltd

87,5

A182

L-Indja

Senpet Ltd

200,9

A183

L-Indja

Futura Polyesters Ltd

161,2

A184

L-Indja

South Asian Petrochem Ltd

88,9

A585

L-Indja

Il-kumpaniji l-oħra kollha

153,6

A999

L-Indoneżja

P.T. Mitsubishi Chemical Indonesia

187,7

A191

L-Indoneżja

P.T. Indorama Synthetics Tbk

92,1

A192

L-Indoneżja

P.T. Polypet Karyapersada

178,9

A193

L-Indoneżja

Il-kumpaniji l-oħra kollha

187,7

A999

Il-Malasja

Hualon Corp. (M) Sdn. Bhd.

36,0

A186

L-Malasja

MpI Polyester Industries Sdn. Bhd.

160,1

A185

L-Malasja

Il-kumpaniji l-oħra kollha

160,1

A999

Ir-Repubblika tal-Korea

SK Chemicals Group:

 

A196

SK Chemicals Co. Ltd

0

A196

Huvis Corp.

0

 

Ir-Repubblika tal-Korea

KP Chemical Group:

 

A195

Honam Petrochemicals Corp.

0

A195

KP Chemical Corp.

0

 

Ir-Repubblika tal-Korea

Il-kumpaniji l-oħra kollha

148,3

A999

It-Tajwan

Far Eastern Textile Ltd

36,3

A808

It-Tajwan

Shinkong Synthetic Fibers Corp.

67,0

A809

It-Tajwan

Il-kumpaniji l-oħra kollha

143,4

A999

It-Tajlandja

Thai Shingkong Industry Corp. Ltd

83,2

A190

It-Tajlandja

Indo Pet (Thailand) Ltd

83,2

A468

It-Tajlandja

Il-kumpaniji l-oħra kollha

83,2

A999 ”

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 16 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  ĠU L 288, 21.10.1997, p. 1.

(2)  ĠU L 301, 30.11.2000, p. 1.

(3)  ĠU L 59, 27.2.2007, p. 34

(4)  ĠU L 59, 27.2.2007, p. 1

(5)  ĠU C 227, 27.9.2007, p. 16.

(6)  Kummissjoni Ewropea – Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ- Direttorat H – N-105 B-1049 Brussell.

(7)  ĠU L 56, 6.3.1996, p. 1.


19.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 340/13


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1287/2008

tat-18 ta’ Diċembru 2008

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu ta’ l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Diċembru 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

CR

110,3

MA

82,5

TR

72,9

ZZ

88,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

66,0

TR

124,5

ZZ

119,2

0709 90 70

MA

111,8

TR

82,6

ZZ

97,2

0805 10 20

AR

17,0

BR

44,6

CL

52,1

EG

51,1

MA

76,3

TR

68,4

UY

30,6

ZA

42,4

ZW

25,4

ZZ

45,3

0805 20 10

MA

76,3

TR

64,0

ZZ

70,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

50,3

IL

74,7

TR

52,1

ZZ

59,0

0805 50 10

MA

64,0

TR

57,5

ZZ

60,8

0808 10 80

CA

82,7

CN

83,1

MK

37,6

US

101,1

ZA

118,0

ZZ

84,5

0808 20 50

CN

82,8

TR

42,4

US

117,7

ZZ

81,0


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


19.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 340/15


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1288/2008

tat-18 ta’ Diċembru 2008

li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 945/2008 għas-sena tas-suq 2008/2009

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 951/2006 tat-30 ta’ Ġunju 2006 dwar regoli ddettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-iskambji mal-pajjiżi terzi fis-settur taz-zokkor (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2), it-tieni subparagrafu, it-tieni sentenza tiegħu,

Billi:

(1)

L-ammonti tal-prezzijiet rappreżentattivi u tad-dazji addizzjonali applikabbli għall-importazzjoni taz-zokkor abjad, taz-zokkor mhux ipproċessat u ta' ċerti ġuleppijiet għas-sena tas-suq 2008/2009 ġew stabbiliti bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 945/2008 (3). Dawn ilprezzijiet u dazji ġew emendati l-aħħar mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1212/2008 (4).

(2)

L-informazzjoni li l-Kummissjoni għandha f'idejha llum twassal biex dawn l-ammonti jiġu mmodifikati, skond ir-regoli ddettaljati pprovduti fir-Regolament (KE) Nru 951/2006,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prezzijiet rappreżentattivi u d-dazji addizzjonali applikabbli għall-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 36 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006, stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 945/2008 għas-sena tas-suq 2008/2009, huma b'dan mmodifikati skond l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Diċembru 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  ĠU L 258, 26.9.2008, p. 56.

(4)  ĠU L 328, 6.12.2008, p. 7.


ANNESS

L-ammonti mmodifikati tal-prezzijiet rappreżentattivi u tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni taz-zokkor abjad, taz-zokkor mhux ipproċessat u tal-prodotti bil-kodiċi NM 1702 90 95 , applikabbli mid-19 ta’ Diċembru 2008

(EUR)

Kodiċi NM

Ammont tal-prezz rappreżentattiv għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

Ammont tad-dazju addizzjonali għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

1701 11 10  (1)

21,68

5,46

1701 11 90  (1)

21,68

10,77

1701 12 10  (1)

21,68

5,27

1701 12 90  (1)

21,68

10,26

1701 91 00  (2)

23,03

14,29

1701 99 10  (2)

23,03

9,20

1701 99 90  (2)

23,03

9,20

1702 90 95  (3)

0,23

0,41


(1)  Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness IV, il-punt III, tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(2)  Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness IV, il-punt II, tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(3)  Stabbilit bħala 1 % tal-kontenut f'sukrożju.


19.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 340/17


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1289/2008

tat-12 ta' Diċembru 2008

li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 809/2004 li jimplimenta d-Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' elementi relatati mal-prospetti u r-reklami

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2003/71/KE tal-4 ta’ Novembru 2003 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ u li temenda d-Direttiva 2002/34/KE (1), u partikolarment l-Artikolu 7(1) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Lulju 2002 rigward l-applikazzjoni ta’ standards internazzjonali tal-kontabbiltà (2) jesiġi li l-kumpaniji rregolati mil-liġi ta’ Stat Membru u li t-titoli tagħhom ikunu ammessi għall-kummerċ f’suq regolat ta’ kwalunkwe Stat Membru, jippreparaw il-kontijiet konsolidati tagħhom skond l-istandards internazzjonali tal-kontabbiltà adottati, illum komunement imsejħa Standards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju, adottati skond ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 (minn hawn ′il quddiem “l-IFRS adottati”), għal kull sena finanzjarja b’bidu mill-1 ta’ Jannar 2005 jew wara dik id-data.

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 809/2004 tad-29 ta’ April 2004 li jimplimenta d-Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-informazzjoni inkluża fil-prospetti u kif ukoll il-format, l-inkorporazzjoni b'referenza u l-pubblikazzjoni ta' prospetti bħal dawn u d-disseminazzjoni tar-reklami (3) jesiġi li emittenti ta’ pajjiżi terzi jippreparaw l-informazzjoni finanzjarja storika fi prospetti għall-offerti ta’ titoli lill-pubbliku jew fl-ammissjoni ta’ titoli għall-kummerċ f’suq regolat f’konformità mal-IFRS adottati, jew mal-istandards nazzjonali tal-kontabbiltà ta’ pajjiż terz li jkunu ekwivalenti għal dawn l-istandards internazzjonali.

(3)

Għall-valutazzjoni tal-ekwivalenza bejn il-Prinċipji tal-Kontabbiltà Aċċettati Ġeneralment (GAAP) ta' pajjiż terz mal-IFRS adottati, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1569/2007 tal-21 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi mekkaniżmu għad-determinazzjoni tal-ekwivalenza għall-istandards tal-kontabbiltà applikati mill-emittenti tal-pajjiż terz ta’ titoli skond id-Direttivi 2003/71/KE u 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) jipprovdi għad-definizzjoni tal-ekwivalenza u jistabbilixxi mekkaniżmu għad-determinazzjoni tal-ekwivalenza tal-GAAP ta' pajjiż terz. Ir-Regolament (KE) Nru 1569/2007 jesiġi ukoll li d-deċiżjoni tal-Kummissjoni tippermetti lill-emittenti Komunitarji jużaw l-IFRS adottat skond ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 fil-pajjiż terz konċernat.

(4)

Rapporti finanzjarji mfassla skond l-IFRS kif maħruġa mill-Bord Internazzjonali dwar l-Istandards tal-Kontabbiltà (IASB) lill-utenti ta' dawn ir-rapporti jagħtuhom livell suffiċjenti ta' informazzjoni biex ikunu jistgħu jagħmlu valutazzjoni informata dwar l-assi u l-obbligazzjonijiet, il-pożizzjoni finanzjarja, il-profitti u t-telf u l-prospetti ta' emittent. Għaldaqstant, huwa f'loku li emittenti ta' pajjiżi terzi jitħallew jużaw fil-Komunità l-IFRS kif maħruġa mill-IASB.

(5)

F′Diċembru 2007, il-Kummmissjoni kkonsultat lill-Kumitat tar-Regolaturi Ewropej tat-Titoli (CESR) rigward il-valutazzjoni teknika tal-ekwivalenza tal-Prinċipji tal-Kontabbiltà Aċċettati Ġeneralment (GAAP) tal-Istati Uniti, iċ-Ċina u l-Ġappun. F'Marzu 2008, il-Kummissjoni estendiet il-konsultazzjoni fir-rigward tal-GAAP tal-Korea t'Isfel, il-Kanada u l-Indja.

(6)

Fil-pariri tiegħu maħruġa f'Marzu, f'Mejju u f’Ottubru 2008 rispettivament, is-CESR irrakkomanda li l-GAAP tal-Istati Uniti u tal-Ġappun jitqiesu bħala ekwivalenti għall-IFRS għall-użu fil-Komunità. Barra minn hekk, is-CESR irrakkomanda l-aċċettazzjoni ta' rapporti finanzjarji li jużaw il-GAAP taċ-Ċina, il-Kanada, l-Korea t'Isfel u l-Indja fil-Komunità fuq bażi temporanja, sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2011.

(7)

Fl-2006, il-Bord tal-Istandards tal-Kontabbiltà Finanzjarja tal-Istati Uniti u l-IASB kkonkludew Memorandum ta' Qbil li afferma mill-ġdid lil-mira tagħhom li jkun hemm konverġenza bejn il-GAAP tal-Istati Uniti u l-IFRS, u fassal programm ta' ħidma għall-ilħiq ta' din il-mira. B'riżultat ta' dan il-programm ta' ħidma, ġew solvuti bosta differenzi kbar bejn il-GAAP tal-Istati Uniti u l-IFRS. Barra minn hekk, wara d-djalogu bejn il-Kummissjoni u s-Securities and Exchange Commission (il-Kummissjoni dwar it-Titoli u l-Kambju) tal-Istati Uniti, l-emittenti tal-Komunità li jippreparaw ir-rapporti finanzjarji tagħhom f'konformità mal-IFRS kif maħruġa mill-IASB ma għadx għandhom l-obbligu jagħmlu rikonċiljazzjoni. Għaldaqstant huwa f’loku li l-GAAP tal-Istati Uniti jitqies bħala ekwivalenti għall-IFRS adottati mill-1 ta' Jannar 2009.

(8)

F′Awwissu 2007, il-Bord dwar l-Istandards tal-Kontabbiltà tal-Ġappun u l-IASB ħabbru li kienu qablu li jaċċelleraw il-konverġenza billi sal-2008 jeliminaw id-differenzi maġġuri bejn il-GAAP tal-Ġappun u l-IFRS, u sa tmiem l-2011 id-differenzi li jkun għad fadal. L-awtoritajiet Ġappuniżi ma jesiġu l-ebda rikonċiljazzjoni għall-emittenti tal-Komunità li jippreparaw ir-rapporti finanzjarji tagħhom skond l-IFRS. Għaldaqstant huwa f'loku li l-GAAP tal-Ġappun jitqies ekwivalenti għall-IFRS adottati mill-1 ta' Jannar 2009.

(9)

skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1569/2007, l-emittenti ta' pajjiżi terzi jistgħu jitħallew jużaw GAAP ta' pajjiżi terzi li qed jikkonverġu jew li huma impenjati li jadottaw l-IFRS jew li laħqu qbil dwar ir-rikonoxximent reċiproku mal-Komunità qabel il-31 ta' Diċembru 2008 għal perjodu tranżizzjonali li jintemm mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2011.

(10)

Fiċ-Ċina, l-Istandards ta' Kontabbiltà għall-Impriżi Kummerċjali huma sostanzjalment konverġuti mal-IFRS u jkopru kważi l-materji kollha fl-IFRS kurrenti. Madankollu, minħabba li l-Istandards ta' Kontabbiltà għall-Impriżi Kummerċjali japplikaw biss mill-2007, jeħtieġ li jkun hemm aktar evidenza tal-applikazzjoni korretta tagħhom.

(11)

Il-Bord dwar l-Istandards tal-Kontabbiltà tal-Kanada ħa impenn pubbliku f'Jannar 2006 li se jadotta l-IFRS sal-31 ta' Diċembru 2011 u qed jieħu miżuri effikaċi biex jiżgura t-tranżizzjoni għall-IFRS, f'waqtha u sħiħa, sa dik id-data.

(12)

Il-Kummissjoni Koreana dwar is-Superviżjoni Finanzjarja u l-Istitut Korean tal-Kontabbiltà ħadu impenn pubbliku f'Marzu 2007 li se jadottaw l-IFRS sal-31 ta' Diċembru 2011 u qed jieħu miżuri effikaċi biex jiżguraw it-tranżizzjoni għall-IFRS, f'waqtha u sħiħa, sa dik id-data.

(13)

Il-Gvern Indian u l-Indian Institute of Chartered Accountants impenjaw ruħhom pubblikament f'Lulju 2007 li jadottaw l-IFRS sal-31 ta' Diċembru 2011 u qed jieħdu miżuri effikaċi biex jiżguraw it-tranżizzjoni f'waqtha u sħiħa għall-IFRS sa dakinhar.

(14)

Filwaqt li ma għandha tittieħed l-ebda deċiżjoni finali dwar l-ekwivalenza tal-istandards tal-kontabbiltà li qed jikkonverġu mal-IFRS sakemm ma tkunx saret valutazzjoni tal-implimentazzjoni ta' dawk l-istandards tal-kontabbiltà min-naħa tal-kumpaniji u l-awdituri, huwa importanti li jingħata appoġġ għall-isforzi ta' dawn il-pajjiżi li ħadu l-impenn li jikkonverġu l-istandards tal-kontabbiltà tagħhom mal-IFRS, kif ukoll għal dawk il-pajjiżi li ħadu l-impenn li jadottaw l-IFRS. Għaldaqstant huwa f'loku li l-emittenti ta' pajjiżi terzi jitħallew jippreparaw ir-rapporti annwali u ta' kull sitt xhur tagħhom skond il-GAAP taċ-Ċina, il-Kanada, il-Korea t'Isfel jew l-Indja fil-Komunità għall-perjodu tranżizzjonali ta' mhux aktar minn 3 snin. Konsegwentement, ir-Regolament (KE) Nru 809/2004 għandu jkun emendat skond dan biex jirrifletti t-tibdiliet rigward l-użu tal-GAAP tal-Istati Uniti, il-Ġappun, iċ-Ċina, il-Kanada, il-Korea t'Isfel u l-Indja għall-preparazzjoni ta' informazzjoni finanzjarja storika min-naħa ta' emittenti ta' pajjiżi terzi, u biex jitħassru xi dispożizzjonijiet skaduti tagħha.

(15)

Il-Kummissjoni, bl-għajnuna teknika tas-CESR, għandha tkompli tissorvelja l-iżvilupp ta' dawk il-GAAP ta' pajjiżi terzi f'relazzjoni mal-IFRS adottati.

(16)

Il-pajjiżi għandhom jitħeġġu jadottaw l-IFRS. L-UE tista’ tiddeċiedi li standards nazzjonali li jkunu ġew determinati bħala ekwivalenti ma jkunux jistgħu jintużaw aktar fit-tħejjija tal-informazzjoni rikjesta skond id-Direttiva 2004/109/KE jew ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 809/2004 li jimplimenta d-Direttiva 2003/71/KE meta dawk il-pajjiżi rispettivi jkunu adottaw l-IFRS bħala l-uniku standard ta’ kontabbiltà tagħhom.

(17)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Rgolament huma skond l-opinoni tal-Kumitat Ewropew dwar it-Titoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Artikolu 35 tar-Regolament (KE) Nru 809/2004 huwa emendat kif ġej:

(1)

Il-paragrafi 5 u 5a għandhom jinbidlu b'dan li ġej:

“5.   Mill-1 ta' Jannar 2009, l-emittenti ta' pajjiżi terzi għandhom jippreżentaw l-informazzjoni finanzjarja storika tagħhom skond wieħed jew l-ieħor minn dawn l-istandards tal-kontabbiltà li ġejjin:

(a)

l-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju adottati skond ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002;

(b)

l-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju bil-kundizzjoni li n-noti dwar ir-rapporti finanzjarji vverifikati li jiffurmaw parti mill-informazzjoni finanzjarja storika jkun fihom stqarrija espliċita u bla riserva li dawn ir-rapporti finanzjarji jikkonformaw mal-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju skond l-IAS 1 Preżentazzjoni ta' Rapporti Finanz jarji;

(c)

il-Prinċipji tal-Kontabbiltà Aċċettati Ġeneralment tal-Ġappun;

(d)

il-Prinċipji tal-Kontabbiltà Aċċettati Ġeneralment tal-Istati Uniti tal-Amerika.

5a.   L-emittenti ta’ pajjiżi terzi mhumiex suġġetti għal obbligu, skond l-Anness I, punt 20.1; l-Anness IV, punt 13,1; l-Anness VII, punt 8,2; l-Anness X, punt 20.1 jew l-Anness XI, punt 11.1, li jerġgħu jirrappurtaw informazzjoni finanzjarja inkluża fi prospett u rilevanti għas-snin finanzjarji qabel is-snin finanzjarji li jibdew fl-1 ta' Jannar 2012 jew wara dik id-data, jew għal obbligu skond l-Anness VII, punt 8.2.bis; l-Anness IX, punt 11.1; jew l-Anness X, punt 20.1.bis, li jipprovdu deskrizzjoni narrattiva tad-differenzi bejn l-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju adottati skond ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 u l-prinċipji tal-kontabbiltà li permezz tagħhom tkun tfasslet it-tali informazzjoni, b'rabta mas-snin finanzjarji qabel is-snin finanzjarji li jibdew fl-1 ta’ Jannar 2012 jew wara, sakemm l-informazzjoni finanzjarja storika tkun tħejjiet skond il-Prinċipji tal-Kontabbiltà Aċċettati Ġeneralment tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, il-Kanada, ir-Repubblika tal-Korea jew ir-Repubblika tal-Indja.”;

(2)

il-paragrafi minn 5b sa 5e għandhom jitħassru.

Artikolu 1 a

Il-Kummissjoni, bl-għajnuna teknika tas-CESR, għandha tkompli tissorvelja l-isforzi magħmula minn pajjiżi terzi fit-tqarrib lejn il-qlib għall-IFRS u żżomm għaddej djalogu attiv mal-awtoritajiet matul il-proċess ta' konverġenza. Il-Kummissjoni għandha tressaq rapport dwar il-progress li jsir f'dan ir-rigward lill-Parlament Ewropew u lill-Kumitat Ewropew dwar it-Titoli (ESC) matul l-2009. Il-Kummissjoni għandha wkoll tirraporta bla dewmien lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew jekk iqumu sitwazzjonijiet fejn emittenti tal-UE fil-ġejjieni jkollhom l-obbligu jirrikonċiljaw ir-rapporti finanzjarji tagħhom mal-GAAP tal-ġuriżdizzjoni barranija kkonċernata.

Artikolu 1 b

Id-dati mħabbra pubblikament minn pajjiżi terzi dwar qlib għall-IFRS għandhom iservu ta' dati ta' referenza għat-tħassir tar-rikonoxximent ta’ ekwivalenza għal dawk il-pajjiżi terzi.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 12 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Charlie McCREEVY

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 345, 31.12.2003, p. 64.

(2)  ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1.

(3)  ĠU L 149, 30.4.2004, p. 1.

(4)  ĠU L 340, 22.12.2007, p. 66.


19.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 340/20


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1290/2008

tat-18 ta’ Diċembru 2008

li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta’ preparazzjoni ta’ Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) u Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) bħala addittiv fl-għalf

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta’ addittivi għall-użu fin-nutriment tal-annimali u għar-raġunijiet u l-proċeduri biex tingħata din l-awtorizzazzjoni.

(2)

Skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, tressqet applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni kif stipulat fl-Anness. Din l-applikazzjoni kienet akkumpanjata mid-dettalji u d-dokumenti meħtieġa mill-Artikolu 7(3) ta’ dan ir-Regolament.

(3)

L-applikazzjoni tikkonċerna awtorizzazzjoni ġdida ta’ preparazzjoni ta’ Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) u Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore), bħala addittiv fl-għalf għall-ħnienes, li għandhom jiġu klassifikati fil-kategorija tal-addittivi “addittivi żootekniċi”.

(4)

Mill-Opinjoni tal-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel (‘l-Awtorità) tal-15 ta’ Lulju 2008 (2) jirriżulta li, fuq il-bażi tad-dejta pprovduta mill-manifattur, preparazzjoni ta’ Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) u Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) ma tħallix effett negattiv fuq is-saħħa tal-annimali, is-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent u hija effikaċi fit-titjib taż-żieda fil-piż. Barra minn hekk l-Awtorità kkonkludiet li din il-preparazzjoni tista’ tkun sensibilizzatur respiratorju potenzjali. L-Awtorità ma tqisx li hemm il-ħtieġa għal rekwiżiti speċifiċi għas-sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta’ analiżi tal-addittiv tal-għalf fl-għalf imressaq mil-Laboratorju ta’ Referenza Komunitarju stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(5)

Il-valutazzjoni ta’ din il-preparazzjoni turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, stipulati fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma sodisfatti. Skont dan, l-użu ta’ din il-preparazzjoni għandu jiġi awtorizzat, kif speċifikat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(6)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness, li tifforma parti mill-kategorija ta’ addittivi “addittivi żootekniċi” u mill-grupp funzjonali “addittivi żootekniċi oħra”, hija awtorizzata bħala addittiv fin-nutriment tal-annimali suġġetta għall-kondizzjonijiet stipulati f’dan l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2008

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Opinjoni Xjentifika tal-Bord dwar l-Addittivi u l-Prodotti jew Sustanzi użati fl-Għalf tal-Annimali (FEEDAP) fuq talba mill-Kummissjoni Ewropea dwar is-sikurezza u l-effikaċja tal-prodott Sorbiflore, preparazzjoni ta’ Lactobacillus rhamnosus u Lactobacillus farciminis, bħala addittiv fl-għalf għall-ħnienes Il-Ġurnal EFSA (2008) 771, 1-13.


ANNESS

Numru ta’ identifikazzjoni tal-addittiv

Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni

Addittiv

(Isem kummerċjali)

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku.

Speċi jew kategorija tal-annimal

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem il-perjodu ta’ awtorizzazzjoni

FU/kg ta’ għalf sħiħ b’kontenut ta’ umdità ta’ 12 %

Kategorija ta’ addittivi żootekniċi. Grupp funzjonali: addittivi żootekniċi oħra (li jtejbu ż-żieda fil-piż)

“4d2

Sorbial SAS

Lactobacillus rhamnosus CNCM-I-3698 u Lactobacillus farciminis CNCM-I-3699 (Sorbiflore)

Kompożizzjoni tal-addittiv:

Preparazzjoni ta’ Lactobacillus rhamnosus CNCM-I-3698 u Lactobacillus farciminis CNCM-I-3699 b’konċentrazzjoni minima ta’ 1 × 108 FU (1)/g

(proporzjon 1:1)

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva:

Bijomassa mikrobika u l-mezz tal-fermentazzjoni tal-ħalib ta’ Lactobacillus rhamnosus CNCM-I-3698 u Lactobacillus farciminis CNCM-I-3699

Metodu analitiku (2)

Teknika ta’ filtrazzjoni diretta u epiflorexxenti (DEFT) li tuża żebgħa xierqa biex ittebba’ iċ-ċelloli metabolikament attivi bħala unitajiet fluworexxenti (FU)

Ħnienes

5 × 108

9 × 108

1.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u t-taħlit minn qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, kemm jista’ jdum fil-ħażna, u l-istabbiltà għall-pelleting.

2.

Doża rakkomandata għal kull kilogramm ta’ għalf sħiħ: 5 g.

3.

Għas-sikurezza: protezzjoni għan-nifs, nuċċalijiet u ngwanti għandhom jintużaw waqt l-immaniġġjar.

8.1.2019


(1)  FU: unitajiet fluworexxenti.

(2)  Dettalji tal-metodi analitiċi jinsabu fl-indirizz li ġej tal-Laboratorju ta’ Referenza Komunitarju: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives”


19.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 340/22


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1291/2008

tat-18 ta’ Diċembru 2008

dwar l-approvazzjoni ta’ programmi ta’ kontroll tas-salmonella f’ċerti pajjiżi terzi skond ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-elenkar ta’ programmi ta’ sorveljanza għall-influwenza tat-tjur f’ċerti pajjiżi terzi u li jemenda l-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 798/2008

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/539/KEE tal-15 ta’ Ottubru 1990 dwar il-kondizzjonijiet tas-saħħa ta’ bhejjem li jirregolaw il-kummerċ intra-Komunitarju, u l-importazzjoni ta’ tjue u bajd tat-tfaqqis minn pajjiżi terzi (1), b’mod partikolari l-Artikolu 21(1), l-Artikolu 22(3) l-Artikolu 23, l-Artikolu 24(2) u l-Artikoli 26 u 27a tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE tas-16 ta’ Diċembru 2002 li tistabbilixxi r-regoli sanitarji għall-annimali u li jiddeterminaw il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-introduzzjoni ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali u li huma għall-konsum uman (2), b’mod partikolari l-Artikolu 8(4) u l-Artikolu 9(2)(b) tagħha,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Novembru 2003 fuq il-kontroll tas-salmonella u aġenti Zoonotiċi oħra speċifiċi li jkun hemm ġewwa l-ikel (3), b’mod partikolari l-Artikolu 10(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 798/2008 tat-8 ta’ Awwissu 2008 li jistabbilixxi lista ta’ pajjiżi terzi, territorji, żoni jew kumpartimenti li minnhom jistgħu jiġu impurtati u jsir transitu ta’ tjur u prodotti tat-tjur fil-Komunità u r-rekwiżiti ta’ ċertifikazzjoni veterinarja (4) jipprovdi li l-komoditajiet koperti b’dak ir-Regolament għandhom ikunu importati biss fi jew fi transitu mill-Komunità mill-pajjiżi terzi, it-territorji, iż-żoni jew il-kumpartimenti elenkati fit-tabella tal-Parti 1 fl-Anness I tiegħu. Dan jistipula wkoll ir-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni veterinarja għal dawn il-komoditajiet, filwaqt li l-mudelli taċ-ċertifikati veterinarji li jakkumpanjawhom huma stabbiliti fil-Parti 2 ta’ dak l-Anness. Ir-Regolament (KE) Nru 798/2008 japplika mill-1 ta’ Jannar 2009.

(2)

L-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 798/2008 jipprovdi li, fejn fiċ-ċertifikat hemm ħtieġa għal programm ta’ sorveljanza għall-influwenza tat-tjur, il-komoditajiet għandhom ikunu importati biss fil-Komunità minn dawk il-pajjiżi terzi, it-territorji, iż-żoni jew il-kumpartimenti li għal perjodu ta’ mill-anqas sitt xhur kellhom fis-seħħ tali programm u sakemm dan il-programm jissodisfa r-rekwiżiti stipulati f’dak l-Artikolu u huwa indikat fil-kolonna 7 tat-tabella fil-Parti 1 tal-Anness I għal dak ir-Regolament.

(3)

Il-Brażil, il-Kanada, iċ-Ċili, il-Kroazja, l-Afrika t’Isfel, l-Isvizzera u l-Istati Uniti tal-Amerika ssottomettew il-programmi tagħhom ta’ sorveljanza għall-influwenza tat-tjur lill-Kummissjoni biex tevalwawhom. Il-Kummissjoni eżaminat dawk il-programmi u dawn jissodisfaw ir-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 798/2008. Għaldaqstant, dawk il-programmi għandhom jiġu indikati fil-kolonna 7 tat-tabella fil-Parti 1 tal-Anness I għal dak ir-Regolament.

(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 jistipula r-regoli għall-kontroll tas-Salmonella u ta’ aġenti żootiċi oħra f’popolazzjonijiet differenti ta’ tjur fil-Komunità. Dan jipprovdi għall-miri Komunitarji biex il-prevalenza tas-serotipi kollha tas-Salmonella ta’ importanza għas-saħħa pubblika titnaqqas minn popolazzjonijiet differenti ta’ tjur. Mid-dati msemmija fl-Anness I, il-kolonna 5 ta’ dak ir-Regolament, l-aċċettazzjoni jew iż-żamma fil-lista tal-pajjiżi terzi previsti fil-liġi Komunitarja, għall-ispeċi jew il-kategoriji rilevanti, li minnhom l-Istati Membri huma awtorizzati biex jimportaw dawk l-annimali jew il-bajd tat-tfaqqis koperti b’dan ir-Regolament, għandhom ikunu soġġetti għal programm ta’ kontroll li l-pajjiż terz ikkonċernat jissottometti lill-Kummissjoni. Tali programm għandu jkun ekwivalenti għal dawk sottomessi mill-Istati Membri u soġġett għall-approvazzjoni tal-Kummissjoni.

(5)

Il-Kroazja ssottomettiet lill-Kummissjoni l-programmi tagħha għall-kontroll fis-Salmonella fi tjur tat-tgħammir tal-ispeċi ta’ Gallus gallus, fil-bajd tat-tfaqqis tagħhom, f’tiġieġ tal-bajd tal-ispeċi ta’ Gallus gallus, fil-bajd tal-ikel tagħhom u fi flieles ta’ ġurnata tal-ispeċi ta’ Gallus gallus intiżi għat-tgħammir u biex ibidu. Dawn il-programmi jfornu garanziji ekwivalenti għall-garanziji previsti fir-Regolament (KE) Nru 2160/2003. Għalhekk, dawn għandhom ikunu approvati.

(6)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/843/KE (5) approvat il-programmi ta’ kontroll li ssottomettew l-Istati Uniti tal-Amerika, l-Iżrael, il-Kanada u t-Tuneżija fir-rigward tas-Salmonella f’qatgħat ta’ tiġieġ tat-tgħammir. L-Istati Uniti tal-Amerika issa ssottomettiet lill-Kummissjoni l-programm addizzjonali tagħha għall-kontroll tas-Salmonella fil-flieles ta’ ġurnata tal-ispeċi ta’ Gallus gallus, intiżi għall-bajd jew għas-simna. Dan il-programm iforni garanziji ekwivalenti għal dawk previsti fir-Regolament (KE) Nru 2160/2003. Għalhekk, dan għandu jkun approvat. L-Iżrael iċċara li l-programm tiegħu għall-kontroll tas-Salmonella japplika biss għall-katina tal-produzzjoni tal-laħam tal-brojler.

(7)

Fil-qafas tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ fi prodotti agrikoli (6), l-Isvizzera ssottimettiet lill-Kummissjoni l-programmi tagħha għall-kontroll tas-Salmonella fi tjur tat-tgħammir tal-ispeċi ta’ Gallus gallus, fil-bajd tat-tfaqqis tagħhom, f’tiġieġ tal-bajd tal-ispeċi ta’ Gallus gallus, fil-bajd tal-ikel tagħhom, fi flieles ta’ ġurnata tal-ispeċi ta’ Gallus gallus, intiżi għat-tgħammir jew għall-bajd u għall-brojlers. Dawk il-programmi jfornu garanziji simili għal dawk previsti fir-Regolament (KE) Nru 2160/2003. Għal raġunijiet ta’ ċarezza, dan għandu għaldaqstant ikun rifless fil-kolonna 9 tat-tabella fil-Parti 1 tal-Anness I għal dak ir-Regolament (KE) Nru 798/2008.

(8)

Ċerti pajjiżi terzi oħra li bħalissa huma elenkati fil-Parti 1 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 798/2008 għadhom ma ressqu l-ebda programm ta’ kontroll tas-Salmonella lill-Kummissjoni, jew il-programmi mressqa diġà ma jipprovdux garanziji ekwivalenti għal dawk previsti fir-Regolament (KE) Nru 2160/2003. Peress li r-rekwiżiti li jikkonċernaw it-tjur tat-tgħammir u tjur produttiv tal-ispeċi ta’ Gallus gallus, il-bajd tagħhom u l-flieles ta’ ġurnata tal-ispeċi ta’ Gallus gallus, previsti fir-Regolament (KE) Nru 2160/2003, għandhom japplikaw fil-Komunità mill-1 ta’ Jannar 2009, l-importazzjonijiet ta’ dawn it-tjur jew il-bajd għandhom, għalhekk, ma jkunux aktar awtorizzati minn dawk il-pajjiżi terzi wara dik id-data. Għalhekk, il-lista ta’ pajjiżi terzi, territorji, żoni jew kumpartimenti stabbilita fil-Parti 1 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 798/2008 għandha tkun emendata kif jixraq.

(9)

Sabiex ikunu pprovduti garanziji ekwivalenti għal dawk previsti fir-Regolament (KE) Nru 2160/2003, il-pajjiżi terzi, li minnhom l-Istati Membri huma awtorizzati li jimportaw tjur għall-qatla tal-ispeċi ta’ Gallus gallus, għandhom jiċċertifikaw li l-programm ta’ kontroll tas-Salmonella ġie applikat għall-qatgħa tal-oriġini u li l-qatgħa ġiet ittestjata għall-preżenza tas-serotipi tas-Salmonella ta’ importanza għas-saħħa pubblika.

(10)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1177/2006 tal-1 ta’ Awwissu 2006 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rekwiżiti għall-użu ta’ metodi speċifiċi ta’ kontroll fil-qafas tal-programmi nazzjonali ta’ kontroll għall-kontroll tas-salmonella fit-tjur (7) jistabbilixxi ċerti regoli għall-użu ta’ antimikrobiċi u vaċċini fil-qafas tal-programmi nazzjonali ta’ kontroll.

(11)

Il-pajjiżi terzi li minnhom l-Istati Membri huma awtorizzati li jimportaw it-tjur għall-qatla tal-ispeċi ta’ Gallus gallus għandhom jiċċertifikaw li r-rekwiżiti speċifiċi għall-użu ta’ antimikrobiċi u vaċċini previsti fir-Regolament (KE) Nru 1177/2006 ikunu ġew applikati. Jekk intużaw l-antimikrobiċi għal finijiet oħra minflok għall-kontroll tas-Salmonella, billi dan l-użu jista’ jinfluwenza l-ittestjar għas-Salmonella fl-importazzjoni, dan għandu jkun indikat fiċ-ċertifikat veterinarju. Il-mudell taċ-ċertifikat veterinarju għall-importazzjoni tat-tjur għall-qatla u tjur għall-istokkjar mill-ġdid tat-tjur tal-kaċċa minbarra għasafar li ma jtirux kif stipulat fil-Parti 2 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2002 għandu għalhekk jiġi emendat skond dan.

(12)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-programmi ta’ kontroll sottomessi mill-Kroazja lill-Kummissjoni fil-11 ta’ Marzu 2008 skond l-Artikolu 10(1) tar-Regolament (KE) Nru 2160/2003 qed ikunu approvati fir-rigward tas-Salmonella fit-tjur tat-tgħammir tal-ispeċi ta’ Gallus gallus, il-bajd tat-tfaqqis tagħhom, tiġieġ tal-bajd tal-ispeċi ta’ Gallus gallus, il-bajd tal-ikel tagħhom u flieles ta’ ġurnata tal-ispeċi ta’ Gallus gallus intiżi għat-tgħammir jew għall-bajd.

Artikolu 2

Il-programm ta’ kontroll sottomess mill-Istati Uniti tal-Amerika lill-Kummissjoni fis-6 ta’ Ġunju 2006 skond l-Artikolu 10(1) tar-Regolament (KE) Nru 2160/2003 qed ikun approvat fir-rigward tas-Salmonella fi flieles ta’ ġurnata tal-ispeċi ta’ Gallus gallus intiżi għall-bajd jew għas-simna.

Artikolu 3

Il-programmi ta’ kontroll sottomessi mill-Isvizzera lill-Kummissjoni fis-6 ta’ Ottubru 2008 jfornu garanziji simili għal dawk previsti fl-Artikolu 10(1) tar-Regolament (KE) Nru 2160/2003 fir-rigward tas-Salmonella fi tjur tat-tgħammir tal-ispeċi ta’ Gallus gallus, il-bajd tat-tfaqqis tagħhom, tiġieġ tal-bajd tal-ispeċi ta’ Gallus gallus, il-bajd tal-ikel tagħhom, u flieles ta’ ġurnata tal-ispeċi ta’ Gallus gallus intiżi għat-tgħammir jew għall-bajd u għall-brojlers.

Artikolu 4

L-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 798/2008 qed ikun emendat skond l-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2009.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 303, 31.10.1990, p. 6.

(2)  ĠU L 18, 23.1.2003, p. 11.

(3)  ĠU L 325, 12.12.2003, p. 1.

(4)  ĠU L 226, 23.8.2008, p. 1.

(5)  ĠU L 332, 18.12.2007, p. 81.

(6)  ĠU L 114, 30.4.2002, p. 132.

(7)  ĠU L 212, 2.8.2006, p. 3.


ANNESS

L-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 798/2008 qed ikun emendat kif ġej:

(1)

Il-Parti 1 tinbidel b’dan li ġej:

“PARTI 1

Lista ta’ pajjiżi terzi, territorji, żoni jew kumpartimenti

Kodiċi ISO u isem tal-pajjiż terz jew territorju

Kodiċi tal-pajjiż terz, territorju, żona jew kumpartiment

Deskrizzjoni tal-pajjiż terz, territorju, żona jew kumpartiment

Ċertifikat veterinarju

Kondizzjonijiet speċifiċi

Kondizzjonijiet speċifiċi

Stejtus ta’ sorveljanza tal-influwenza tat-tjur

Stejtus tat-tilqim tal-influwenza tat-tjur

Stejtus tal-kontroll tas-salmonella

Mudell(i)

Garanziji addizzjonali

Data tal-għeluq (1)

Data tal-ftuħ (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL – L-Albanija

AL-0

Il-pajjiż kollu

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR – L-Arġentina

AR-0

Il-pajjiż kollu

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU – L-Awstralja

AU-0

Il-pajjiż kollu

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR – Il-Brażil

BR-0

Il-pajjiż kollu

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

L-Istati ta’:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo u Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

 

 

 

A

 

 

BR-2

L-Istati ta’:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina u São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

S0

BR-3

Distrito Federal u l-Istati ta’:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina u São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

 

 

 

 

 

S4

BW – Il-Botswana

BW-0

Il-pajjiż kollu

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

CA – Il-Kanada

CA-0

Il-pajjiż kollu

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CH – L-Iżvizzera

CH-0

Il-pajjiż kollu

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL – Iċ-Ċili

CL-0

Il-pajjiż kollu

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CN – Iċ-Ċina

CN-0

Il-pajjiż kollu

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Il-Provinċja ta’ Shandong

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

S4

GL – Greenland

GL-0

Il-pajjiż kollu

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK – Ħong Kong

HK-0

It-territorju kollu tar-Reġjun Amministrattiv Speċjali ta’ Ħong Kong

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR – Il-Kroazja

HR-0

Il-pajjiż kollu

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S2

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

 

 

 

 

 

IL – L-Iżrael

IL-0

Il-pajjiż kollu

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

 

 

 

A

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

IN – L-Indja

IN-0

Il-pajjiż kollu

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS – L-Iżlanda

IS-0

Il-pajjiż kollu

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR – Ir-Repubblika tal-Korea

KR-0

Il-pajjiż kollu

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME – Il-Montenegro

ME-O

Il-pajjiż kollu

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG – Il-Madagaskar

MG-0

Il-pajjiż kollu

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY – Il-Malażja

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Peninżulari tal-Punent

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

S4

MK – L-Eks Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja (4)

MK-0 (4)

Il-pajjiż kollu

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX – Il-Messiku

MX-0

Il-pajjiż kollu

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA – In-Namibja

NA-0

Il-pajjiż kollu

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC – In-New Caledonia

NC-0

Il-pajjiż kollu

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ – In-New Zealand

NZ-0

Il-pajjiż kollu

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM – Saint Pierre u Miquelon

PM-0

Il-pajjiż kollu

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Is-Serbja (5)

RS-0 (5)

Il-pajjiż kollu

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU – Il-Federazzjoni Russa

RU-0

Il-pajjiż kollu

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG – Is-Singapor

SG-0

Il-pajjiż kollu

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH – It-Tajlandja

TH-0

Il-pajjiż kollu

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

S4

TN – It-Tuneżija

TN-0

Il-pajjiż kollu

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR – It-Turkija

TR-0

Il-pajjiż kollu

SPF

 

 

 

 

 

 

 

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4

US – L-Istati Uniti

US-0

Il-pajjiż kollu

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S3

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

UY – L-Urugwaj

UY-0

Il-pajjiż kollu

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA – L-Afrika t’Isfel

ZA-0

Il-pajjiż kollu

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW – Iż-Żimbabwe

ZW-0

Il-pajjiż kollu

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

(2)

Parti 2 qed tkun emendata kif ġej:

(a)

fit-Taqsima dwar il-“Garanziji Addizzjonali (AG)”, il-punt IV huwa mħassar;

(b)

it-Taqsima dwar il-“programm ta’ kontroll tas-Salmonella” qed tinbidel b’dan li ġej:

“Programm ta’ Kontroll tas-Salmonella:

‘S0’

Il-projbizzjoni biex jiġu esportati fil-Komunità tjur tat-tgħammir jew produttiv (BPP) tal-ispeċi ta’ Gallus gallus, flieles ta’ ġurnata (DOC) tal-ispeċi ta’ Gallus gallus, tjur tal-qatla u tjur għall-istokkjar mill-ġdid (SRP) tal-ispeċi ta’ Gallus gallus u bajd tat-tfaqqis (HEP) tal-ispeċi Gallus gallus għaliex il-programm ta’ kontroll rilevanti għas-Salmonella ma ġiex sottomess lill-Kummissjoni jew inkella approvat minnha skont ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003.

‘S1’

Projbizzjoni biex jiġu esportati fil-Komunità tjur tat-tgħammir jew produttiv (BPP) tal-ispeċi ta’ Gallus gallus, flieles ta’ ġurnata (DOC) tal-ispeċi ta’ Gallus gallus u tjur tal-qatla u tjur għall-istokkjar mill-ġdid (SRP) tal-ispeċi ta’ Gallus gallus għal finijiet oħra għajr it-tgħammir, għaliex il-programm ta’ kontroll rilevanti għas-Salmonella ma ġiex sottomess lill-Kummissjoni jew inkella approvat minnha skont ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003.

‘S2’

Projbizzjoni biex jiġu esportati fil-Komunità tjur tat-tgħammir jew produttiv (BPP) tal-ispeċi ta’ Gallus gallus, flieles ta’ ġurnata (DOC) tal-ispeċi ta’ Gallus gallus u tjur tal-qatla u tjur għall-istokkjar mill-ġdid (SRP) tal-ispeċi ta’ Gallus gallus għal finijiet oħra għajr it-tgħammir jew għall-bajd, għaliex il-programm ta’ kontroll rilevanti għas-Salmonella ma ġiex sottomess lill-Kummissjoni jew inkella approvat minnha skont ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003.

‘S3’

Projbizzjoni biex jiġu esportati fil-Komunità tjur tat-tgħammir jew produttiv (BPP) tal-ispeċi ta’ Gallus gallus u tjur tal-qatla u tjur għall-istokkjar mill-ġdid (SRP) tal-ispeċi ta’ Gallus gallus għal finijiet oħra għajr it-tgħammir, għaliex il-programm ta’ kontroll rilevanti għas-Salmonella ma ġiex sottomess lill-Kummissjoni jew inkella approvat minnha skont ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003.

‘S4’

Projbizzjoni biex jiġu esportati fil-Komunità bajd (E) tal-ispeċi Gallus gallus minbarra bajd tal-klassi B skont ir-Regolament (KE) Nru 557/2007 għaliex il-programm ta’ kontroll rilevanti għas-Salmonella ma ġiex sottomess lill-Kummissjoni jew inkella approvat minnha skont ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003.”

(ċ)

il-mudell taċ-ċertifikat veterinarju għat-tjur għall-qatla u għat-tjur għall-istokkjar mill-ġdid għajr l-għasafar li ma jtirux (SRP) qed jinbidel b’dan li ġej:

“Mudell taċ-ċertifikat veterinarju għat-tjur tal-qatla u għat-tjur għall-istokkjar mill-ġdid ta’ għasafar tal-kaċċa minbarra l-għasafar li ma jtirux (SRP)

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

(1)  Komoditajiet, inklużi dawk ittrasportati fl-ibħra internazzjonali, manifatturati qabel din id-data jistgħu jiġu importati fil-Komunità matul perjodu ta’ 90 ġurnata minn din id-data.

(2)  Komoditajiet biss li jiġu manifatturati wara din id-data jistgħu jiġu importati fil-Komunità.

(3)  Skont il-ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kummerċ ta’ prodotti agrikoli (ĠU L 114, 30.4.2002, p. 132).

(4)  L-Eks Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja; il-kodiċi provviżorju li ma jippreġudika bl-ebda mod in-nomenklatura definittiva għal dan il-pajjiż, li għandu jsir qbil dwarha wara l-konklużjoni tan-negozjati li qed isiru bħalissa dwar dan is-suġġġett fi ħdan in-Nazzjonijiet Uniti.

(5)  Ma jinkludux il-Kosovo, kif definit bir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti Nru 1244 tal-10 ta’ Ġunju 1999.”


19.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 340/36


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1292/2008

tat-18 ta’ Diċembru 2008

dwar l-awtorizzazzjoni ta’ Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol u Ecobiol plus) bħala addittiv fl-għalf

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 fuq l-additivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta’ addittivi għall-użu fin-nutriment tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri biex tingħata din l-awtorizzazzjoni.

(2)

Skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, tressqet applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni kif stipulat fl-Anness. Din l-applikazzjoni kienet akkumpanjata mid-dettalji u d-dokumenti mitluba mill-Artikolu 7(3) ta’ dan ir-Regolament.

(3)

L-applikazzjoni tikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni tal-Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol u Ecobiol plus), bħala addittiv fl-għalf għat-tiġieġ għat-tismin, biex jiġi kklassifikat fil-kategorija tal-addittivi “addittivi żootekniċi”.

(4)

Mill-Opinjoni tal-Awtorità Ewropea tas-Sikurezza tal-Ikel (“l-Awtorità”) tas-16 ta’ Lulju 2008 (2) jirriżulta li, fuq il-bażi tad-dejta mogħtija mill-manifattur, l-addittiv Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol u Ecobiol plus) ma għandux effett negattiv fuq is-saħħa tal-annimali, is-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent u huwa effikaċi biex jistabbilizza l-flora fil-musrana. L-Awtorità kkonkludiet ukoll li Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol u Ecobiol plus) ma jippreżenta l-ebda riskju ieħor li, skont l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, jeskludi l-awtorizzazzjoni. Skont din l-opinjoni, l-użu tal-preparazzjoni ma għandux effett negattiv fuq it-tiġieġ għat-tismin. L-Awtorità ma tqisx li hemm il-ħtieġa għal rekwiżiti speċifiċi għas-sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta’ analiżi tal-addittiv tal-għalf fl-għalf imressaq mil-Laboratorju Komunitarju ta’ Referenza stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(5)

Il-valutazzjoni ta’ din il-preparazzjoni turi li l-kondizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, stipulati fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma sodisfatti. Skont dan, l-użu ta’ din il-preparazzjoni għandu jiġi awtorizzat, kif speċifikat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(6)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness, li tifforma parti mill-kategorija ta’ addittivi “addittivi żootekniċi” u mill-grupp funzjonali “stabilizzanti għall-flora fil-musrana”, hija awtorizzata bħala addittiv fin-nutriment tal-annimali soġġett għall-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Opinjoni Xjentifika tal-Bord dwar l-Addittivi u l-Prodotti jew Sustanzi użati fl-Għalf tal-Annimali (FEEDAP) fuq talba mill-Kummissjoni Ewropea dwar is-sikurezza u l-effikaċja ta’ Ecobiol® (Bacillus amyloliquefaciens) bħala addittiv fl-għalf għat-tiġieġ għat-tismin. Il-Ġurnal EFSA (2008) 773, 1-13.


ANNESS

Numru ta’ identifikazzjoni tal-addittiv

Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni

Addittiv

(Isem kummerċjali)

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku.

Speċi jew kategorija tal-annimal

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem il-perjodu ta’ awtorizzazzjoni

CFU/kg ta’ għalf sħiħ b’kontenut ta’ umdità ta’ 12 %

Kategorija ta’ addittivi żootekniċi. Grupp funzjonali: stabilizzanti għall-flora fil-musrana.

“4b1822

NOREL SA

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol u Ecobiol plus)

Kompożizzjoni tal-addittiv:

Ecobiol:

Preparazzjoni ta’ Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 li fiha konċentrazzjoni minima ta’ 1×109 CFU/g

Ecobiol plus:

Preparazzjoni ta’ Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 li fiha konċentrazzjoni minima ta’ 1×1010 CFU/g

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva:

Spori ta’ Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940

Metodu analitiku (1)

Enumerazzjoni: bil-metodu tal-ispread plate billi jiġi użat it-tryptone soya agar bi pre-trattament ta’ sħana

Identifikazzjoni pulsed field gel electrophoresis (PFGE).

Tiġieġ għat-tismin

1×109

1×109

1.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u l-pre-taħlita, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, kemm jista’ jdum fil-ħażna, u l-istabbilità għall-pelleting.

2.

Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li jintużaw maskli tas-sikurezza waqt li ssir it-taħlita.

3.

L-użu simultanju ma’ coccidiostats mhuwiex permess.

8.1.2019


(1)  Dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz li ġej tal-Laboratorju ta’ Referenza Komunitarju: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives”


19.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 340/38


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1293/2008

tat-18 ta' Diċembru 2008

li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta’ użu ġdid ta’ Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 u Levucell SC10 ME) bħala addittiv fl-għalf

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar l-addittivi għall-użu fin-nutriment tal-annimali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta’ addittivi għall-użu fin-nutriment tal-annimali u għar-raġunijiet u l-proċeduri biex tingħata din l-awtorizzazzjoni.

(2)

Skond l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, tressqet applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni kif stipulat fl-Anness. Din l-applikazzjoni kienet akkumpanjata mid-dettalji u d-dokumenti meħtieġa mill-Artikolu 7(3) ta’ dan ir-Regolament.

(3)

L-applikazzjoni tikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta’ użu ġdid tal-preparazzjoni ta’ Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME), bħala addittiv fl-għalf għall-ħrief, biex tiġi kklassifikata fil-kategorija ta’ addittivi “addittivi Żootekniċi”.

(4)

L-użu ta’ Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 kien awtorizzat mingħajr limitu ta’ żmien għall-baqar li jagħtu l-ħalib u merħliet għat-tismin mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1200/2005 (2) u, sat-22 ta’ Marzu 2017, għall-mogħoż u n-nagħaġ li jagħtu l-ħalib mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 226/2007 (3).

(5)

Dejta ġdida tressqet bħala sostenn tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni għall-ħrief. L-Awtorità Ewropea għas-Sikurezza Alimentari (“l-Awtorità”) ikkonkludiet fl-opinjoni tagħha tas-16 ta’ Lulju 2008 (4) li s-Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20/Levucell SC10 ME) ma jħallix effett negattiv fuq is-saħħa tal-annimali, is-saħħa tal-bnedmin jew fuq l-ambjent. Ikkonkludiet ukoll li s-Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20/Levucell SC10 ME) ma jippreżenta ebda riskju ieħor li, skond l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, ma jippermettix l-awtorizzazzjoni. Skond din l-opinjoni, l-użu ta’ din il-preparazzjoni mhix ta’ periklu għall-ħrief. Din l-opinjoni issostni wkoll li l-preparazzjoni tista’ tipproduċi effett benefiċjali fuq il-piż finali u l-ksib medju ta’ kuljum. L-Awtorità ma tqisx li hemm il-ħtieġa għal rekwiżiti speċifiċi għas-sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta’ analiżi tal-addittiv tal-għalf fl-għalf imressaq mill-Laboratorju ta’ Referenza Komunitarju stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(6)

Il-valutazzjoni ta’ din il-preparazzjoni turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, stipulati fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma sodisfatti. Skond dan, l-użu ta’ din il-preparazzjoni għandu jiġi awtorizzat, kif speċifikat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(7)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness, li tifforma parti mill-kategorija ta’ addittivi “addittivi żootekniċi” u mill-grupp funzjonali “stabilizzanti għall-batterja li tinsab fil-musrana”, hija awtorizzata bħala addittiv fin-nutriment tal-annimali suġġett għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  ĠU L 195, 27.7.2005, p. 6.

(3)  ĠU L 64, 2.3.2007, p. 26.

(4)  Opinjoni Xjentifika tal-Bord dwar l-Addittivi u l-Prodotti jew Sustanzi użati fl-Għalf tal-Annimali (FEEDAP) fuq talba mill-Kummissjoni Ewropea dwar is-sigurtà u l-effikaċja tal-Levucell SC20/Levucell SC10ME, preparazzjoni tas-Saccharomyces cerevisiae, bħala addittiv fl-għalf għall-ħrief għat-tismin. Il-Ġurnal tal-EFSA (2008) 772, 1-11.


ANNESS

Numru ta’ identifikazzjoni tal-addittiv

Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni

Addittiv

(Isem kummerċjali)

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku.

Speċi jew kategorija tal-annimal

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem il-perjodu ta’ awtorizzazzjoni

CFU/kg ta’ għalf sħiħ b’kontenut ta’ umdità ta’ 12 %

Kategorija ta’ addittivi żootekniċi. Grupp funzjonali: stabilizzanti għall-batterja li tinsab fil-musrana

“4b1711

LALLEMAND SAS

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME)

 

Kompożizzjoni tal-addittiv:

 

Forma solida:

Preparazzjoni ta’ Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 ta’ ċelloli vijabbli nixfin b’konċentrazzjoni minima garantita ta’ 2 × 1010 CFU/g.

 

Fil-forma miksija:

Preparazzjoni ta’ Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 ta’ ċelloli vijabbli nixfin b’konċentrazzjoni minima garantita ta’ 1 × 1010 CFU/g

 

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva:

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077: 80 % ta’ ċelloli vijabbli nixfin u 14 % ta’ ċelloli mhux vijabbli.

 

Metodu analitiku (1):

Metodu għas-sustanzi dilwiti suċċessivi (pure plate method) u identifikazzjoni tal-molekolari (PCR).

Ħrief

3,0 × 109

7,3 × 109

1.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u t-taħlita ta’ qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, kemm jista’ jdum fil-ħażna, u l-istabbiltà għall-pelleting.

2.

Fl-għalf kumplementarju, taqbiżx 50 °C bi Levucell SC20 u 80 °C ma’ Levucell SC10ME.

3.

Fil-forma miksija, għall-inklużjoni permezz ta’ għalf pelleted biss.

4.

Doża rakkomanata: 7,3 × 109 CFU/kg ta’ għalf sħiħ.

5.

Jekk il-prodott ikun ittrattat jew imħallat f’ambjent magħluq, huwa rakkomandat li biex jitħallat jintużaw nuċċalijiet tas-sigurtà u maskri tan-nifs, dejjem jekk il-mixers ma jkunux mgħammra b’sistemi tal-exhaust.

8.1.2019


(1)  Dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz li ġej tal-Laboratorju ta’ Referenza Komunitarju: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives”


19.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 340/41


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1294/2008

tat-18 ta' Diċembru 2008

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 318/2007 li jistipula l-kondizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali għall-importazzjoni ta' ċerti għasafar fil-Komunità u l-kondizzjonijiet ta' kwarantina tagħhom

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/496/KEE tal-15 ta' Lulju 1991 li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni ta’ kontrolli veterinarji fuq annimali li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi u li temenda d-Direttivi 89/662/KEE, 90/425/KEE u 90/675/KEE (1), u b'mod partikolari t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 10(3) u l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 10(4) ta' dan,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE tat-13 ta' Lulju 1992 li tistabbilixxi l-ħtiġijiet dwar saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ u l-importazzjoni fil-Komunità ta’ annimali, semen, ova u embrijuni mhux suġġetti għal ħtiġijiet ta’ saħħa tal-annimali meħtieġa f’regoli speċifiċi tal-Komunità li hemm referenza għalihom fl-Anness A(I) tad-Direttiva 90/425/KEE (2), u b’mod partikolari r-raba’ inċiż tal-Artikolu 18(1),

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 318/2007 (3) jistipula l-kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali għall-importazzjoniji ta' ċerti għasafar għajr għat-tjur tar-razzett fil-Komunità u l-kundizzjonijiet ta' kwarantina applikabbli għal dawn l-għasafar wara l-importazzjoni.

(2)

L-Anness V ma' dak ir-Regolament jistabbilixxi lista ta' faċilitajiet u ċentri tal-kwarantina approvati mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għal importazzjoni ta' ċerti għasafar għajr għal tjur tar-razzett.

(3)

Franza, il-Ġermanja u r-Renju Unit irrevedew il-faċilitajiet u ċ-ċentri ta' kwarantina tagħhom li huma approvati u bagħtu lista aġġornata ta' dawn il-faċilitajiet u ċentri ta' kwarantina lill-Kummissjoni. Il-lista ta' faċilitajiet u ċentri ta' kwarantina approvati stipulati fl-Anness V mar-Regolament (KE) Nru 318/2007 għandha għalhekk tkun emendata skond dan.

(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 318/2007 għandu għalhekk jiġi emendat skond dan.

(5)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness V mar-Regolament (KE) Nru 318/2007 huwa mibdul bit-test fl-Anness ma' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 268, 24.9.1991, p. 56.

(2)  ĠU L 268, 14.9.1992, p. 54.

(3)  ĠU L 84, 24.3.2007, p. 7.


ANNESS

“ANNEX V

Lista ta' faċilitajiet u ċentri approvati kif hemm imsemmi fl-Artikolu 6(1)

Kodiċi ISO tal-pajjiż

Isem tal-pajjiż

Nurmu tal-approvazzjoni tal-faċilità jew ċentru tal-kwarantina

AT

L-AWSTRIJA

AT OP Q1

AT

L-AWSTRIJA

AT-KO-Q1

AT

L-AWSTRIJA

AT-3-KO-Q2

AT

L-AWSTRIJA

AT-3-ME-Q1

AT

L-AWSTRIJA

AT-3-HO-Q-1

AT

L-AWSTRIJA

AT3-KR-Q1

AT

L-AWSTRIJA

AT-4-KI-Q1

AT

L-AWSTRIJA

AT-4-VB-Q1

AT

L-AWSTRIJA

AT 6 10 Q 1

AT

L-AWSTRIJA

AT 6 04 Q 1

BE

IL-BELĠJU

BE VQ 1003

BE

IL-BELĠJU

BE VQ 1010

BE

IL-BELĠJU

BE VQ 1011

BE

IL-BELĠJU

BE VQ 1012

BE

IL-BELĠJU

BE VQ 1013

BE

IL-BELĠJU

BE VQ 1016

BE

IL-BELĠJU

BE VQ 1017

BE

IL-BELĠJU

BE VQ 3001

BE

IL-BELĠJU

BE VQ 3008

BE

IL-BELĠJU

BE VQ 3014

BE

IL-BELĠJU

BE VQ 3015

BE

IL-BELĠJU

BE VQ 4009

BE

IL-BELĠJU

BE VQ 4017

BE

IL-BELĠJU

BE VQ 7015

CZ

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

21750016

CZ

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

21750027

CZ

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

21750050

CZ

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

61750009

DE

IL-ĠERMANJA

BB-1

DE

IL-ĠERMANJA

BW-1

DE

IL-ĠERMANJA

BY-1

DE

IL-ĠERMANJA

BY-2

DE

IL-ĠERMANJA

BY-3

DE

IL-ĠERMANJA

BY-4

DE

IL-ĠERMANJA

HE-2

DE

IL-ĠERMANJA

NI-1

DE

IL-ĠERMANJA

NI-2

DE

IL-ĠERMANJA

NI-3

DE

IL-ĠERMANJA

NW-1

DE

IL-ĠERMANJA

NW-2

DE

IL-ĠERMANJA

NW-3

DE

IL-ĠERMANJA

NW-4

DE

IL-ĠERMANJA

NW-5

DE

IL-ĠERMANJA

NW-6

DE

IL-ĠERMANJA

NW-7

DE

IL-ĠERMANJA

NW-8

DE

IL-ĠERMANJA

NW-9

DE

IL-ĠERMANJA

RP-1

DE

IL-ĠERMANJA

SN-1

DE

IL-ĠERMANJA

SN-2

DE

IL-ĠERMANJA

TH-1

DE

IL-ĠERMANJA

TH-2

ES

SPANJA

ES/01/02/05

ES

SPANJA

ES/05/02/12

ES

SPANJA

ES/05/03/13

ES

SPANJA

ES/09/02/10

ES

SPANJA

ES/17/02/07

ES

SPANJA

ES/04/03/11

ES

SPANJA

ES/04/03/14

ES

SPANJA

ES/09/03/15

ES

SPANJA

ES/09/06/18

ES

SPANJA

ES/10/07/20

FR

FRANZA

38.193.01

FR

FRANZA

32.162.004

GR

IL-GREĊJA

GR.1

GR

IL-GREĊJA

GR.2

IE

L-IRLANDA

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

L-ITALJA

003AL707

IT

L-ITALJA

305/B/743

IT

L-ITALJA

132BG603

IT

L-ITALJA

170BG601

IT

L-ITALJA

068CR003

IT

L-ITALJA

006FR601

IT

L-ITALJA

054LCO22

IT

L-ITALJA

I – 19/ME/01

IT

L-ITALJA

119RM013

IT

L-ITALJA

006TS139

IT

L-ITALJA

133VA023

IT

L-ITALJA

015RM168

MT

MALTA

BQ 001

NL

L-OLANDA

NL-13000

NL

L-OLANDA

NL-13001

NL

L-OLANDA

NL-13002

NL

L-OLANDA

NL-13003

NL

L-OLANDA

NL-13004

NL

L-OLANDA

NL-13005

NL

L-OLANDA

NL-13006

NL

L-OLANDA

NL-13007

NL

L-OLANDA

NL-13008

NL

L-OLANDA

NL-13009

NL

L-OLANDA

NL-13010

PL

IL-POLONJA

14084501

PT

IL-PORTUGALL

05 01 CQA

PT

IL-PORTUGALL

01 02 CQA

PT

IL-PORTUGALL

03 01 CQAR

PT

IL-PORTUGALL

05 07 CQAA

UK

IR-RENJU UNIT

21/07/01

UK

IR-RENJU UNIT

21/07/02

UK

IR-RENJU UNIT

01/08/01

UK

IR-RENJU UNIT

21/08/01

UK

IR-RENJU UNIT

24/08/01”


19.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 340/45


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1295/2008

ta’ 18 ta’ Diċembru 2008

dwar l-importazzjoni tal-ħops mill-pajjiżi terzi

(Verżjoni kodifikata)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1234/2007 tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottobru 2007 li jistabilixxi l-organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1) u b’mod partikolari l-Artikoli 192(2) u 195(2) flimkien ma’ l-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3076/78 tal-21 ta’ Diċembru 1978 dwar l-importazzjoni tal-ħops mill-pajjiżi li mhumiex membri (2) u ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3076/78 tal-21 ta’ Diċembru 1978 dwar l-ekwivalenza maċ-ċertifikati ta’ attestazzjoni tal-Komunità li jakkumpanjaw il-ħops impurtat minn pajjiżi li mhumiex membri (3) ġew emendati kemm-il darba (4) b’mod sostanzjali. Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmija Regolamenti għandhom jiġu kkodifikati billi jinġabru f'kitba waħdanija.

(2)

L-Artikolu 158(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jipprovdi biex il-ħops u l-prodotti tal-ħops minn pajjiżi terzi jkunu jistgħu jiġu impurtati biss jekk l-istandards tal-kwalità tagħhom huma ta’ mill-inqas ekwivalenti għall-dawk i adottati għall-ħops u l-prodotti tal-ħops maħsuda fil-Komunità jew id-derivattivi tagħhom. Il-paragarafu 2 ta’ dan l-Artikolu jipprovdi b’dana kollu, li dawn il-prodotti jitqiesu li laħqu l-istandards imsemmija hawn fuq jekk ikollhom magħhom ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet tal-pajjiż ta’ l-oriġini u meqjus bħala ekwivalenti għaċ-ċertifikat meħtieġ għall-bejgħ tal-ħops u l-prodotti tal-ħops li ġejjin mill-Komunità.

(3)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1850/2006 tal-Kummissjoni tal-14 ta’ Diċembru 2006 li jistabilixxi regoli dettaljati għall-attestazzjoni tal-ħops u l-prodotti tal-ħops (5) jistabbilixxi ħtiġiet ta’ bejgħ stretti ħafna għall-prodotti tal-ħops, u taħlitiet b’mod partikulari. Bħalissa m’hemm l-ebda metodu effettiv ta’ kif ikunu ikkontrollati fuq il-fruntieri li dawn il-ħtiġiet jintlaħqu. L-unika sostituzzjoni possibbli biex dak il-kontroll iseħħ hija ħidma min-naħa tal-pajjiżi esportaturi biex ikunu konformi mal-ħtiġiet ta’ bejgħ tal-Komunità għal dawn il-prodotti. Huwa għalhekk meħtieġ li dawk il-prodotti jkollhom magħhom ċertifikat kif speċifikat fl-Artikolu 158(2) tar-Regolament (KE) Nru 12342/2007.

(4)

Sabiex jiġi żgurat li jiġu osservati r-regoli Komunitarji dwar ċertifikazzjoni ta’ ħops, l-Istati Membri għandhom jwettqu spezzjonijiet biex jivverifikaw jekk ħops humiex konformi malħtiġiet minimi għat-tqegħid fis-suq stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1850/2006.

(5)

Ċerti pajjiżi terzi aċċettaw li jkunu konformi mal-ħtiġiet preskritti għall-marketing tal-ħops u l-prodotti tal-ħops u awtorizzaw ċerti aġenziji biex joħorġu ċertifikati ta’ l-ekwivalenza. Dawn iċ-ċertifikati għandhom għalhekk ikunu meqjusa bħala ekwivalenti għaċ-ċertifikati tal-Komunità u l-prodotti koperti minnhom mdaħħla għal ċirkolazzjoni ħielsa.

(6)

Hija r-responsabbilità ta’ l-organizazzjoni interessata f’dawk il-pajjiżi li mhumiex membri li żżomm l-informażżjoni li tinsab fl-Anness I aġġornata u li żżomm kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni billi tikkomunika lill-Kummisssjoni l-informazzjoni meħtieġa.

(7)

Sabiex il-kontroll mill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri jkun aktar faċli, jeħtieġ li tkun preskritta l-forma u, fejn hemm bżonn, il-kontenut taċ–ċertifikat u r-regoli għall-użu tiegħu.

(8)

Sabiex ikunu meqjusa l-prattiċi tal-kummerċ, l-awtoritajiet kompetenti trid tingħatalhom is-setgħa, jekk xi kunsinna tinqasam, biex ikun ippreparaw taħt il-ħarsien tagħhom silta miċ-ċertifikat għal kull kunsinna ġdida li tirriżulta mill-qsim.

(9)

B’paragun mas-sistema taċ-ċertifikazzjoni tal-Komunità, ċerti prodotti jridu jkunu eżentati minħabba l-użu tagħhom mit-turija taċ-ċertifikati maħsuba għalihom f’dan ir-Regolament.

(10)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni ta’ l-Organizzazzjoni Komuni tas-swieq agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Dħul ħieles fiċ-ċirkolazzjoni tal-Komunità tal-prodotti mill-pajjiżi terzi msemmija fl-Artikolu 1(f) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għandhom jiddependi milli jingħataw provi li l-ħtiġiet speċifikati fl-Artikolu 158(1) ta’ dak ir-Regolament ikunu ntlaħqu.

2.   Il-prova msemmija fl-Artikolu 1(1) ta’ dan ir-Regolament għandha tingħata bil-produzzjoni taċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 158(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “ċertifikat ta’ ekwivalenza”.

Artikolu 2

Għall-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament, “kunsinna” tfisser ammont ta’ prodott li jkollu l-istess karatteristiċi u jkun mibgħut mill-istess konsenjatur fl-istess żmien lill-istess xerrej.

Artikolu 3

Iċ-ċertifikati li jakkumpanjaw il-ħops u l-prodotti tal-ħops impurtati minn pajjiżi li m’humiex membri maħruġa minn aġenzija uffiċjali awtorizzata mil-pajjiż ta’ l-oriġini u li tidher fl-Anness għandha titqies bħala ċertifikat ta’ ekwivalenza.

L-Anness I għandu jiġi rivedut fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni kkomunikata mill-pajjiżi li mhumiex membri kkonċernati.

Artikolu 4

1.   Iċ-ċertifikat ta’ l-ekwivalenza għandu jkun imħejji għal kull kunsinna u għandu jikkonsisti minn oriġinal u żewġ kopji li jridu jsiru fuq il-formola li taqbel mal-mudell muri fl-Anness I t’hawnhekk skond l-istruzzjonijiet mogħtija fl-Anness IV t’hawnhekk.

2.   Iċ-ċertifikat ta’ l-ekwivalenza jkun validu biss jekk jimtela fil-ħin u jkun awtentikat minn waħda mill-awtoritajiet disposti fl-Anness I.

3.   Iċ-ċertifikat li jkun awtentikat fil-ħin huwa wieħed li juri d-data u l-post tal-ħruġ u li jkun ġie ffirmat u għandu t-timbru ta’ l-awtorità li ħarġitu.

Artikolu 5

1.   Kull unità tal-ippakkjar koperta minn ċertifikat ta’ l-ekwivalenza jrid ikollha fuqha dawn id-dettalji li ġejjin b’waħda mil-lingwi uffiċċjali tal-Komunità:

(a)

id-deskrizzjoni tal-prodott;

(b)

il-varjetà jew il-varjetajiet;

(ċ)

il-pajjiż ta’ l-oriġni,;

(d)

il-marki u n-numri li jidhru fis-sezzjoni 9 taċ-ċertifikat ta’ l-ekwivalenza jew l-estratt minnu.

2.   Id-dettalji previsti fl-ewwel paragrafu jridu jidhru b’mod li jinqara, b’tipi li ma jitħassrux ta’ daqs egwali fuq in-naħa ta’ barra tal-pakkett.

Artikolu 6

1.   F’każ li kunsinna koperta miċ-ċertifikat ta’ l-ekwivalenza hi maqsuma u mibgħuta mill-ġdid qabel ma ssir iċ-ċirkolazzjoni ħielsa tagħha, parti miċ-ċertifikat irid jissawwar għal kull kunsinna ġdida li tirriżulta mil-qsim.

Iċ-ċertifikat għandu jkun mibdul bin-numru meħtieġ ta’ estratti miċ-ċertifikat.

Kull estratt għandu jissawwar mill-parti konċernata f’oriġinal wieħed u żewġ kopji fuq formola li taqbel mal-mudell mogħti fl-Anness III ta’ dan u skond id-disposizzjonijiet disposti fl-Anness IV.

2.   L-awtoritajiet doganali għandhom jiffirmaw kif meħtieġ l-oriġinal u ż-żewġ kopji taċ-ċertifikat ta’ l-ekwivalenza, u jerġgħu jiffirmaw l-oriġinal u ż-żewġ kopji ta’ kull estratt.

Huma għandhom iżommu l-oriġinal taċ-ċertifikat ta’ ekwivalenza, jibagħtu ż-żewġ kopji lill-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) Nru 1850/2006 u jibgħat lura l-oriġinal u ż-żewġ kopji ta’ kull estratt lill-persuna kkonċernata.

Artikolu 7

Meta jintemmu l-formalitajiet doganali meħtieġa għad-dħul f’ċirkolazzjoni fil-Komunità tal-prodott li għalih iċ-ċertifikat ta’ l-ekwivalenza, l-estratt l-oriġinal u żewġ kopji jridu jingħataw lill-awtoritajiet doganali li jerġgħu jiffirmawhom, u jżommu l-oriġinal. L-awtoritajiet doganali jridu jgħaddu kopja waħda lill-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) Nru 1850/2006, tal-Istat Membru li fih il-prodott ikun jista jidħol f’ċirkolazzjoni ħielsa. It-tieni kopja trid tasal lura għand l-importatur, li jrid iżommha għall-inqas għal tliet snin.

Artikolu 8

Jekk il-kunsinna terġa tinbiegħ jew tinqasam wara li tkun tpoġġiet fiċ-ċirkulazzjoni ħielsa, il-prodott irid ikun akkumpanjat b’fattura jew b’dokumenti kummerċjali oħra miġbuda mill-venditur, li jagħtu in-numru ta’ riferenza ta’ l-attestazzjoni ta’ l-ekwivalenza jew l-estratt, flimkien ma’ l-isem ta’ l-awtorità li ħarġithom.

L-informazzjoni li ġejja, li tidher, skond il-każ, fiċ-ċertifikat ta’ l-ekwivalenza jew l-estratt, għandhom jidhru wkoll fid-dokoument kummerċjali jew il-kont:

(a)

għall-ħops:

(i)

id-deskrizzjoni tal-prodott,

(ii)

il-piż gross,

(iii)

il-post tal-produzzjoni,

(iv)

is-sena ta’ ħsad,

(v)

il-varjetà,

(vi)

il-pajjiż ta’ l-oriġni,

(vii)

il-marki u n-numri ta’ l-identifikazzjoni mogħtija fis-sezzjoni 9 taċ-ċertifikat;

(b)

għall-prodotti magħmula mill-ħops, flimkien mad-dettalji msemmija taħt punt (a): il-post u d-data ta’ l-ipproċessar;

Artikolu 9

1.   L-Istati Membri għandhom regolarment iwettqu spezzjonijiet saltwarjament sabiex jivverifikaw jekk ħops li huma importati skond l-Artikolu 158 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 humiex konformi mal-ħtiġiet minimi ta’ tqegħid fis-suq stabbiliti fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1850/2006.

2.   Huma għandhom jirraportaw lill-Kummissjoni, kull sena sat-30 ta’ Ġunju, dwar il-frekwenza, it-tip u r-riżultat ta’ l-ispezzjonijiet li jkunu saru matul is-sena qabel dik id-data. L-ispezzjonijiet għandhom ikopru ta’ l-inqas 5 % tan-numru ta’ konsenji ta’ ħops li huma mistennija li jkunu importati minn pajjiż terz fl-Istat Membru in kwistjoni matul din is-sena.

3.   Jekk l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jsibu li l-kampjuni eżaminati ma jissodisfawx il-ħtiġiet minimi tat-tpoġġija fis-suq imsemmija fil-paragrafu 1, il-konsennji korrispondenti ma jistgħux jiġu mpoġġija fuq is-suq tal-Komunità.

4.   Jekk xi Stat Membru jiskopri li l-karatteristiċi ta’ xi prodott m’humiex konformi mad-dettalji mniżżla fl-attestazzjoni ta’ ekwivalenza li tkun mal-prodott għandu javża lill-Kummissjoni dwar dan.

Skond il-proċedura msemmija fl- Artikolu 195(2) tar-Regolament (KEE) Nru 1234/2007, tista’ tittieħed deċiżjoni biex tiġi rtirata l-aġenzija li tkun ħarget l-attestazzjoni ta’ ekwivalenza għal dawn il-prodotti mil-lista disposta fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 10

Bħala deroga minn dan ir-Regolament, la t-turija ta’ l-attestazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) lanqas il-konformità mad-disposizzjonijiet ta’ l-Artikolu 5, m’huma meħtieġa għad-dħul fiċ-ċirkolazzjoni ħielsa tal-ħops u l-prodotti tal-ħops segwenti meta l-piż għal kull pakkett individwali ma jeċċedix il-1 kilogramm fil-każ tal-koni tal-ħops u t-trab tal-ħops u 300 gramm fil-każ ta’ l-estratti tal-ħops:

(a)

pakketti żgħar għall-bejgħ lill-individwi privati għall-użu personali tagħhom;

(b)

għal esperimenti xjentifiċi u tekniċi;

(ċ)

għall-fieri koperti mill-ftehim doganali speċjali għall-fieri.

Id-deskrizzjoni, l-piż u l-użu aħħari tal-prodott irid jidher fuq il-pakkett.

Artikolu 11

Ir-Regolament (KEE) Nru 3076/78 u (KEE) Nru 3077/78 huma mħassarin.

Referenzi għar-Regolamenti li ġew imħassara għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skond it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness VI.

Artikolu 12

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2008

Għall-Kummissjoni

José Manuel BARROSO

Il-President


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 367, 28.12.1978, p. 17.

(3)  ĠU L 367, 28.12.1978, p. 28.

(4)  Ara l-Anness V.

(5)  ĠU L 355, 15.12.2006, p. 72.


ANNESS I

AĠENZIJI AWTORIZZATI BIEX JOĦORĠU ATTESTAZZJONIJIET

Korni tal-ħops kodiċi tan-NM:ex 1210

Trabijiet tal-ħops kodiċi tan-NM: ex 1210

Limfi u estratti tal-ħops kodiċi tan-NM: 1302 13 00

Pajjiż ta’ oriġini

Aġenziji awtorizzati

Indirizz

Kodiċi

Telefown

Fax

Indirizz elettroniku (volontarju)

L-Awstralja

Quarantine Services

Department of Primary Industries & Water

Macquarie Wharf No 1

Hunter Street, Hobart

Tasmania 7000

(61-3)

6233 3352

6234 6785

 

Il-Kanada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,

Camelot Drive

Napean, Ontario,

K1A OY9

(1-613)

952 8000

991 5612

 

Ċina

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 33 Youyi Road,

Hexi District,

Tianjin 300201

(86-22)

2813 4078

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun

2nd Avenue, TEDA

Tianjin 300457

(86-22)

662 98343

662 98245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 12 Erdos Street,

Saihan District, Huhhot City

Inner Mongolia 010020

(86-471)

434 1943

434 2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 116 North Nanhu Road,

Urumqi City

Xinjiang 830063

(86-991)

464 0057

464 0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

New Zealand

Ministry of Agriculture and Fisheries

PO Box 2526

Wellington

(64-4)

472 0367

474 424

472-9071

 

Gawthorn Institute

Private Bag

Nelson

(64-3)

548 2319

546 9464

 

Serbja

Naucni Institute za Ratarstvo/Zavod za Hmelj sirak I lekovito bilje

21470 Backi Petrovac

(38-21)

780 365

621 212

berenji@eunet.yu

L’Afrika t’Isfel

CSIR Food Science and Technology

PO Box 395

0001 Pretoria

(27-12)

841 3172

841 3594

 

L-Iżvizzera

Labor Veritas

Engimattstrasse 11

Postfach 353

CH-8027 Zürich

(41-44)

283 2930

201 4249

admin@laborveritas.ch

L-Ukranja

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27

262028 Zhtiomie

(380)

37 2111

36 7331

 

L-Istati Uniti

Washington Department of Agriculture

State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106

Yakima, WA 98902

(1-509)

225 7626

454 7699

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road

P.O. Box 790

Boise, ID 83701

(1-208)

332 8620

334 2283

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE

Salem, OR 97310-2532

(1-503)

986 4620

986 4737

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview Road

Sacramento, CA 95832

(1-916)

445 0029 jew 262 1434

262 1572

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito Parkway

Portland, OR 97209-2818

(1-503)

326 7887

326 7896

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador Drive

Kansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 0401

891 0478

 

Iż-Żimbabwe

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,

Northridge Park Borrowdale,

P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 2017, 88 2021, 88 5511

88 2020

info@saz.org.zw

saz.org.zw


ANNESS II

FORMULA TAĊ-ĊERTIFIKAT TA’ EKWIVALENZA

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS III

FORMULA TAĊ-ĊERTIFIKAT TA’ EKWIVALENZA

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS IV

REGOLI LI JIRREGOLAW IL-FORMOLI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 4 u 6

I.   IL-KARTA

Il-karta li trid tintuża’ hi karta bajda li tiżen mill-inqas 40 g/m2.

II.   DAQS

Id-daqs huwa ta’ 210 × 297mm.

III.   LINGWI

A.

Iċ-ċertifikat tal-ekwivalenza għandu jkun stampat f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Komunità; dan jista’ jkun stampata ukoll bil-lingwa uffiċjali jew waħda mil-lingwi uffiċjali tal-pajjiż tal-ħruġ.

B.

L-estratt miċ-ċertifikat tal-ekwivalenza għandu jkun stampat f’waħda mill-lingwi uffiċjali tal-Komunità nnominata mill-awtoritajiet responsabbli tal-Istat Membru li joħroġhom.

IV.   MILI TAL-FORMOLI

A.

Il-formoli għandhom jimtlew bit-typing jew bl-idejn; fil-każ tal-aħħar, iridu jimtlew bil-linka b’mod li jinqara u bl-ittri ċari kbar.

B.

Kull formola hi individwalizzata b’numru mogħti mill-awtorità li toħroġhom, dan in-numru jkun l-istess għall-oriġinal u ż-żewġ kopji tiegħu.

Ċ.

Fil-każ taċ-ċertifikat ta’ ekwivalenza u partijiet minnu:

1.

is-sezzjoni 5 ma tridx timtela għall-prodotti tal-ħops magħmula mit-taħlitiet ta’ ħops;

2.

is-sezzjonijiet 7 u 8 għandhom jimtlew għall-prodotti kollha magħmula mill-ħops;

3.

id-deskrizzjoni tal-prodotti għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

“ħops mhux ippreparat”: jiġifieri ħops li għadda biss minn tnixxif u ppakkjar preliminari,

(b)

“ħops ippreparat”: jiġifieri ħops li għadda minn tnixxif u ppakkjar finali,

(ċ)

“trab tal-ħops” (li għandu jinkludi gerbubi tal-ħops u trab tal-ħops imqawwi),

(d)

“estratt tal-ħops isomerizzat”: jiġifieri estratt li fih l-aċidi alpha jkunu ġew isomerizzati kważi totalment,

(e)

“estratti tal-ħops”: jiġifieri estratti l-oħrajn apparti milli l-estratt isomerizzat tal-ħops,

(f)

“prodotti tal-ħops imħallta”: jiġifieri taħlita tal-prodotti msemmija taħt (ċ), (d) u (e) hawn fuq, esklużi l-ħops;

4.

id-deskrizzjoni “ħops mhux preparat” jew “ħops ippreparat” għandhom ikun segwit bil-kliem “mingħajr żerriegħa” jekk il-kontenut taż-żerriegħa huwa inqas minn 2 % tal-piż tal-ħops, u bil-kelma “biż-żerriegħa” fil-każi l-oħrajn;

5.

fil-każi meta l-prodotti magħmula mill-ħops huma miksuba minn ħops ta’ varjetajiet differenti u/jew postijiet differenti ta’ produzzjoni, dawn il-varjetajiet u/jew il-postijiet ta’ produzzjoni differenti għandhom jissemmew fis-sezzjoni 9, flimkien mal-persentaġġ bil-piż ta’ kull varjeta minn kull żona tal-produzzjoni li tikkontribwixxi għat-taħlita.


ANNESS V

Regolamenti mħassra flimkien ma’ lista tal-emendi suċċessivi tagħhom

Ir-Regolament (KEE) Nru 3076/78 tal-Kummissjoni

(ĠU L 367, 28.12.1978, p. 17)

 

Ir-Regolament (KEE) Nru 1465/79 tal-Kummissjoni

(ĠU L 177, 14.7.1979, p. 35)

l-Artikolu 2 biss u li tikkonċerna r-referenzi magħmula fl-Artikolu 3 fir-Regolament (KEE) Nru 3076/78

Ir-Regolament (KEE) Nru 4060/88 tal-Kummissjoni

(ĠU L 356, 24.12.1988, p. 42)

l-Artikolu 1 biss

Ir-Regolament (KEE) Nru 2264/91 tal-Kummissjoni

(ĠU L 208, 30.7.1991, p. 20)

 

Ir-Regolament (KEE) Nru 2940/92 tal-Kummissjoni

(ĠU L 294, 10.10.1992, p. 8)

 

Ir-Regolament (KEE) Nru 717/93 tal-Kummissjoni

(ĠU L 74, 27.3.1993, p. 45)

 

Ir-Regolament (KEE) Nru 2918/93 tal-Kummissjoni

(ĠU L 264, 23.10.1993, p. 37)

 

Ir-Regolament (KEE) Nru 3077/78 tal-Kummissjoni

(ĠU L 367, 28.12.1978, p. 28)

 

Ir-Regolament (KEE) Nru 673/79 tal-Kummissjoni

(ĠU L 85, 5.4.1979, p. 25)

 

Ir-Regolament (KEE) Nru 1105/79 tal-Kummissjoni

(ĠU L 138, 6.6.1979, p. 9)

 

Ir-Regolament (KEE) Nru 1466/79 tal Kummissjoni

(ĠU L 177, 14.7.1979, p. 37)

 

Ir-Regolament (KEE) Nru 3042/79 tal-Kummissjoni

(ĠU L 343, 31.12.1979, p. 5)

 

Ir-Regolament (KEE) Nru 3093/81 tal-Kummissjoni

(ĠU L 310, 30.10.1981, p. 17)

 

Ir-Regolament (KEE) Nru 541/85 tal-Kummissjoni

(ĠU L 62, 1.3.1985, p. 57)

 

Ir-Regolament (KEE) Nru 3261/85 tal-Kummissjoni

(ĠU L 311, 22.11.1985, p. 20)

 

Ir-Regolament (KEE) Nru 3589/85 tal-Kummissjoni

(ĠU L 343, 20.12.1985, p. 19)

l-Artikolu 1(2) biss

Ir-Regolament (KEE) Nru 1835/87 tal-Kummissjoni

(ĠU L 174, 1.7.1987, p. 14)

 

Ir-Regolament (KEE) Nru 3975/88 tal-Kummissjoni

(ĠU L 351, 21.12.1988, p. 23)

 

Ir-Regolament (KEE) Nru 4060/88 tal-Kummissjoni

(ĠU L 356, 24.12.1988, p. 42)

l-Artikolu 2 biss

Ir-Regolament (KEE) Nru 2835/90 tal-Kummissjoni

(ĠU L 268, 29.9.1990, p. 88)

 

Ir-Regolament (KEE) Nru 2238/91 tal-Kummissjoni

(ĠU L 204, 27.7.1991, p. 13)

 

Ir-Regolament (KEE) Nru 2915/93 tal-Kummissjoni

(ĠU L 264, 23.10.1993, p. 29)

 

Ir-Regolament (KE) Nru 812/94 tal-Kummissjoni

(ĠU L 94, 13.4.1994, p. 4)

 

Ir-Regolament (KE) Nru 1757/94 tal-Kummissjoni

(ĠU L 183, 19.7.1994, p. 11)

 

Ir-Regolament (KE) Nru 201/95 tal-Kummissjoni

(ĠU L 24, 1.2.1995, p. 121)

 

Ir-Regolament (KE) Nru 972/95 tal-Kummissjoni

(ĠU L 97, 29.4.1995, p. 62)

 

Ir-Regolament (KE) Nru 2132/95 tal-Kummissjoni

(ĠU L 214, 8.9.1995, p. 7)

 

Ir-Regolament (KE) Nru 539/98 tal-Kummissjoni

(ĠU L 70, 10.3.1998, p. 3)

 

Ir-Regolament (KE) Nru 81/2005 tal-Kummissjoni

(ĠU L 16, 20.1.2005, p. 52)

 

Ir-Regolament (KE) Nru 495/2007 tal-Kummissjoni

(ĠU L 117, 5.5.2007, p. 6)

 


ANNESS VI

Tabella ta’ Korrelazzjoni

Regolament (KEE) Nru 3076/78

Regolament (KEE) Nru 3077/78

Dan ir-Regolament

Artikolu 1(1) u (2)

 

Artikolu 1(1) u (2)

Artikolu 1(3)

 

Artikolu 2

 

Artikolu 1, l-ewwel frażi

Artikolu 3, l-ewwel subparagrafu

 

Artikolu 1, it-tieni frażi

Artikolu 3, it-tieni subparagrafu

Artikolu 2

 

Artikolu 4

Artikolu 3(1), frażi tal-bidu

 

Artikolu 5(1), frażi tal-bidu

Artikolu 3(1), l-ewwel sar-raba' inċiż

 

Artikolu 5(1)(a) sa (d)

Artikolu 3(2)

 

Artikolu 5(2)

Artikolu 4

 

Artikolu 5(1), l-ewwel frażi

 

Artikolu 6(1), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 5(1), it-tieni frażi

 

Artikolu 6(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 5(1), it-tielet frażi

 

Artikolu 6(1), it-tielet subparagrafu

Artikolu 5(2), l-ewwel frażi

 

Artikolu 6(2), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 5(2), it-tieni frażi

 

Artikolu 6(2), it-tieni subparagrafu

Artikolu 6

 

Artikolu 7

Artikolu 7, l-ewwel subparagrafu, l-ewwel frażi

 

Artikolu 8, l-ewwel subparagrafu

Artikolu 7, l-ewwel subparagrafu, it-tieni frażi u punt 1

 

Artikolu 8, it-tieni subparagrafu, frażi tal-bidu

Artikolu 7, punt 1(a), kliem introduttorju

 

Artikolu 8, it-tieni paragrafu punt (a), kliem introduttorju

Artikolu 7, punt 1(a), l-ewwel inċiż

 

Artikolu 8, it-tieni subparagrafu, punt (a)(i)

Artikolu 7, punt 1(a), it-tieni inċiż

 

Artikolu 8, it-tieni subparagrafu, punt (a)(ii)

Artikolu 7, punt 1(a), it-tielet inċiż

 

Artikolu 8, it-tieni subparagrafu, punt (a)(iii)

Artikolu 7, punt 1(a), ir-raba’ inċiż

 

Artikolu 8, it-tieni subparagrafu, punt (a)(iv)

Artikolu 7, punt 1(a), il-ħames inċiż

 

Artikolu 8, it-tieni subparagrafu, punt (a)(v)

Artikolu 7, punt 1(a), is-sitt inċiż

 

Artikolu 8, it-tieni subparagrafu, punt (a)(vi)

Artikolu 7, punt 1(a), is-seba’ inċiż

 

Artikolu 8, it-tieni subparagarfu, punt (a)(vii)

Artikolu 7, punt 1(b)

 

Artikolu 8, it-tieni subparagrafu, punt (b)

Artikolu 7, punt (2)

 

Artikolu 7a, l-ewwel subparagrafu, l-ewwel frażi

 

Artikolu 9(1)

Artikolu 7a, l-ewwel subparagrafu, it-tieni u t-tielet frażi

 

Artikolu 9(2)

Artikolu 7a, it-tieni subparagrafu

 

Artikolu 9(3)

Artikolu 7a, it-tielet subparagrafu. l-ewwel frażi

 

Artikolu 9(4), l-ewwel subpargrafu

Artiokolu 7a, it-tielet subparagrafu, it-tieni frażi

 

Artikolu 9(4), it-tieni subparagrafu

Artikolu 8

 

Artikolu 10

Artikolu 9

 

Artikolu 10

 

Artikolu 11

Artikolu 12

 

Anness

Anness I

Anness I

 

Anness II

Anness II

 

Anness III

Anness III

 

Anness IV

 

Anness IV

Anness V

Anness VI


19.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 340/57


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1296/2008

tat-18 ta’ Diċembru 2008

dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ kwoti ta’ tariffi għall-importazzjoni ta’ qamħirrum u sorgu fi Spanja u importazzjoni ta’ qamħirrum fil-Portugall

(Verżjoni kodifikata)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 t’Ottubru 2007 dwar l-organizazzjoni komuni tas-swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (“Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS”) (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 144(1) flimkien ma’ l-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1839/95 tas-26 ta’ Lulju 1995 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ kwoti ta’ tariffi għall-importazzjoni ta’ qamħirrum u sorgu fi Spanja u importazzjoni ta’ qamħirrum fil-Portugall (2) ġie emendat kemm-il darba (3) b’mod sostanzjali. Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmi Regolament għandu jiġi kkodifikat.

(2)

Bl-arranġamenti magħmulin fl-Uruguay Round dwar negozjati fuq negozju multi-laterali, il-Komunità aċċettat, mis-sena tal-marketing 1995/96, illi tapplika kwoti ta’ tariffi mnaqqsin għall-importazzjoni fil-Portugal ta’ 500 000 tunnellata ta’ qamħirrum u għall-Spanja ta’ zewġ miljun tunnellata ta’ qamħirrum u 300 000 tunnellata ta’ sorgu rispettivament. Fil-każ ta’ kwota ta’ prodotti importati fi Spanja, l-kwantitajiet ta’ ċerti sostituti tal-qamħa importati fi Spanja jridu jiġu mnaqqsa proporzjonalment għat-total ta’ kwantitajiet importati. Fil-każ ta’ kwota miftuħa għall-importazzjoni ta’ qamħirrum fil-Portugall, id-dazju ta’ importazzjoni mħallas m’għandux jaqbeż EUR 50 kull tunnellata.

(3)

Sabiex tiġi assigurata ġestjoni tajba tal-kwoti “abatimento”, jeħtieġ li jiġu pprovduti metodi simili ta’ kif jitqiesu l-importazzjonijiet tal-qamħirrum u s-sorgu li jsiru fi Spanja u l-Portugall.

(4)

Sabiex jintlaħaq dan il-għan u jiġi ggarantit segwitu effettiv tar-reġim u ta’ l-obbligi internazzjonali tal-Komunità mill-Kummissjoni, jeħtieġ li jiġi ddeterminat bi preċiżjoni l-importazzjonijiet li għandhom jiġu kkalkulati bħala kwoti “abatimento” u li jiġi pprovdut li Spanja u l-Portugall jikkomunikaw lill-Kummissjoni, kull xahar, l-importazzjonijiet li tassew ikunu saru għall-prodotti kkonċernati, filwaqt li jiġi ppreċiżat il-metodu ta’ kalkolu użat.

(5)

Il-perjodu stabbilit għall-importazzjoni tal-qamħirrum fil-Portugall u tal-qamħirrum u s-sorgu ġewwa l-Ispanja, kif ukoll jittieħed kont ta’ l-importazzjonijiet eventwali ta’ prodotti sostituti differenti huma bbażati fuq is-sena kalendarja.

(6)

Il-kwantità tal-qamħirrum importat fil-Portugall u tal-qamħirrum u sorgu li għandha tiġi importata ġewwa l-Ispanja f’sena partikolari, mnaqqsa bil-kwantitajiet ta’ ċerti sostituti tal-qamħ importati ġewwa l-Ispanja matul l-istess sena, fit-tmiem tas-sena ma jippermettix li wieħed jistabbilixxi l-bilanċ ta’ qamħirrum u sorgu li jkun fadallu jiġi importat fis-sena partikolari. Għaldaqstant, il-perjodu li matulu l-importazzjonijiet jistgħu jiġu riżervati kontra xi sena għandu jkun jista’ jiġi estiż, f’każ ta’ bżonn, għax-xhur ta’ Jannar u Frar tas-sena ta’ wara.

(7)

Huwa fl-interess tal-operaturi Komunitarji li jiżguraw kunsinna xierqa bi prezzijiet stabbli ta’ prodotti konċernati fis-suq Komunitarju u fl-istess waqt għandhom jevitaw riskji bla bżonn u eċċessivi kif ukoll taqlib tas-suq fil-forma ta’ tlugħ u nżul estremi fil-prezzijiet. Il-Kummissjoni, filwaqt li tikkonsidra s-swieq internazzjonali kif qed jevolvu, il-kundizzjonijiet tal-kunsinna fi Spanja u l-Portugall, u r-rabtiet internazzjonali tal-Komunita’, għandha tiddeċiedi jekk hux meħtieġ tnaqqis fid-dazji ta’ importazzjoni applikabbli li huma ffissati skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1249/96 tat-28 ta’ Ġunju 1996 dwar ir-regoli ta’ applikazzjoni (dazji ta’ importazzjoni fis-settur taċ-ċereali) għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) 1766/92 (4) sabiex tiżgura li l-kwoti ta’ importazzjoni għall-prodotti konċernati jiġu kompletament milħuqin.

(8)

Sabiex tiżgura illi dawn il-kwoti jiġu applikati, trid issir dispożizzjoni għax-xiri dirett mis-suq globali jew applikazzjoni ta’ sistema ta’ riduzzjoni ta’ dazju ta’ importazzjoni stabbilita skond ir-Regolament (KE) Nru 1249/96.

(9)

L-assjem ta’ vantaġġi mogħtija fl-arranġamenti stabbiliti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 (5), li japplika għall-prodotti mportati fil-Komunità ta’ sorgu u qamħirrum li joriġinaw f’ċerti Stati li huma parti mill-grupp ta’ l-Istati Afrikani, l-Karibew u l-Paċifiku (ACP) u skond dan ir-Regolament huwa soġġett illi joħloq disturbi fis-suq ta’ ċereali Spanjol jew Portugiż. Dik id-diffikultà tista’ tingħeleb billi jiġi stabbilit tnaqqis speċjali tat-taxxa fuq il-qamħirrum u sorgu importati skond dan ir-Regolament.

(10)

F’każ ta’ xiri dirett fis-suq globali, u bl-iskop illi tgħin sabiex l-attività titwettaq skond l-aħjar kundizzjonijiet u b’mod partikolari bl-inqas spejjez ta’ xiri u trasport, trid tiġi organizzata sejħa għall-offerti għall-provediment u trasport għal-imħażen nominati mill-aġenzija li tħallas jew mill-aġenzija li tintervjeni konċernata. Trid issir disposizzjoniji għall-offerti illi jsiru għall-lottijiet individwali skond il-possibilitajiet ta’ ħażna disponibbli f’ċerti lokalitajiet fl-Istati Membri konċernati u ppubblikati fin-notifika tas-sejħa tal-offerta.

(11)

Jridu jiġu adottati regoli dettaljati dwar l-organizazzjoni tas-sejħiet biex isiru l-offerti għar-riduzzjoni ta’ dazju ta’ importazzjoni u għax-xiri dirett mis-suq globali, u l-kundizzjonijiet tal-għoti ta’ offerti u t-tpoġġija u r-rilaxx ta’ garanziji illi jiżguraw konformità ma’ l-obbligazzjonijiet tal-persuna li ħadet l-offerta jridu jiġu ċċarati.

(12)

Bl-iskop ta’ ekonomija soda u maniġjar finanzjarju ta’ l-attivitajiet ta’ xiri in-kwistjoni u b’mod partikolari biex ma’ jkunx hemm riskji sproporzjonati u eċċessivi għall min jopera in vista ta’ prezzijiet prevedibbli fis-swieq Spanjoli u Portugiżi, trid issir dispożizzjoni sabiex jiġu impurtati fis-suq, b’rata ta’ dazju mnaqqsa, ċereali illi ma’ jikkonformawx mar-rekwiżiti ta’ kwalità msemmijin fis-sejħa ta’ offerti. F’dak il-każ, madanakollu, it-tnaqqis fid-dazju ma’ jistax ikun akbar mill-ammont l-aħħar stabbilit għar-riduzzjoni in-kwistjoni.

(13)

Trid issir disposizzjoniji biex tkopri l-attivitajiet li jinħolqu permezz ta’ dan ir-Regolament skond mekkaniżmi msemmijin fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta’ Ġunju dwar iffinanzjar tal-politika komuni agrikola (6).

(14)

Il-miżuri msemmijin f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni ta’ l-organizazzjoni komuni tas-swieq agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

ĠENERALI

Artikolu 1

1.   Kwoti għal importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għal ċirkulazzjoni libera ġewwa l-Ispanja, ta’ kwantità massima kull sena ta’ 2 miljun tunnellati qamħirrum u 300 000 tunnellati sorgu għandhom jinfetħu fl-1 ta’ Jannar ta’ kull sena. L-importazzjonijiet taħt dawk il-kwoti għandhom jiġu effettwati kif stabbilit f’dan ir-Regolament.

2.   Għandha tinfetaħ kwota ta’ importazzjoni fl-1 ta’ Jannar ta’ kull xahar għal kwantità massima ta’ 0,5 miljun tunnellata qamħirrun biex jinħarġu għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa fil-Portugall. L-importazzjonijiet fi ħdan din il-kwota jsiru fuq bażi annwali skond il-kundizzjonijiet definiti minn dan ir-Regolament.

3.   F’każ ta’ diffikultajiet tekniċi illi tinduna bihom il-Kummissjoni jista’ jiġi iffissat perijodu ta’ importazzjoni li jaqbeż dak il-limitu ta’ żmien stabbilit skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 195(2), tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

4.   It-tnaqqis fid-dazju ta’ l-importazzjoni fuq il-qamħirrum iebes stabbilit fl-Artikolu 2(5) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96 ma japplikax taħt il-kwoti previsti fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 2

1.   Il-kwantitajiet għall-importazzjoni ġewwa l-Ispanja li għalihom issir referenza fl-Artikolu 1(1) għandhom jiġu mnaqqsa kull sena b’mod proporzjonat mal-kwantitajiet ta’ fdalijiet ta’ lamtu manifatturat mill-qamħirrum li jaqa’ taħt il-kodiċi NM 2303 10 19 u 2309 90 20, fond u skart tal-proċess tal-produzzjoni tal-birra jew tad-distillazzjoni li jaqgħu taħt il-kodiċi NM 2303 30 00 u fdalijiet tal-polpa taċ-ċitru li jaqgħu taħt il-kodiċi NM ex 2308 00 40 impurtati ġewwa l-Ispanja minn pajjiżi terzi matul is-sena partikolari.

2.   Il-Kummissjoni għandha tirriżerva għall-kwoti msemmija fl-Artikolu 1(1) u (2):

(a)

il-kwantitajiet ta’ qamħirrum (kodiċi NM 1005 90 00) u ta’ sorgu (kodiċi NM 1007 00 90) importati fi Spanja kull sena kalendarja u l-kwantitajiet ta’ qamħirrum (kodiċi NM 1005 90 00) importati fil-Portugall u, jekk meħtieġ, sa l aħħar tax-xahar ta’ Mejju tas-sena ta’ wara;

(b)

il-kwantitajiet ta’ residwi tal-manifattura tal-lamtu mill-qamħirrun, il-fdalijiet tal birrerija u d-distillazzjoni u l-iskart u r-residwi mil-lbieba taċ-ċitru msemmija fil paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu importat fi Spanja waqt is-sena kalendarja;

Meta kwantitajiet irriżervati għax-xhur wara s-sena kalendarja ta’ referenza skond l-ewwel subparagrafu, dawn il-kwantitajiet ma jistgħux jiġu rriżervati aktar għas-sena kalendarja ta’ wara.

3.   Għall-finijiet tar-riżervazzjoni previst fil-paragrafu 2, mhumiex qed jitqiesu l-importazzjoniiet tal-qamħirrum fi Spanja u l-Portugall li saru b’applikazzjoni ta’ l-atti li ġejjin.

(a)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2000 (7);

(b)

Id-Deċiżjoni 2005/40/KE, Euratom tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (8);

(ċ)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/580/KE (9);

(d)

Ir-Regolament tal-Kumissjoni (KE) Nru 969/2006 (10).

Artikolu 3

L-awtoritajiet kompetenti ta’ Spanja u l-Portugall għandhom jikkomunikaw elettronikament lill-Kummissjoni, sa mhux aktar tard mill-15 ta’ kull xahar, il-kwantitajiet tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 2(2), li jkunu ġew importati tul it-tieni xahar ta’ qabel, fuq il-bażi tal-mudell fl-Anness I.

Artikolu 4

1.   Il-kwantitajiet ta’ qamħirrum u sorgu msemmijin fl-Artikolu 1(1) għandhom jingħataw għall-ipproċessar jew użu fi Spanja.

2.   Il-kwantitajiet ta’ qamħirrum msemmijin fl-Artikolu 1(2) għandhom jingħataw għall-ipproċessar jew użu fil-Portugall.

Artikolu 5

L-importazzjonijiet għandhom ikunu effetwati lill-Spanja u l-Portugall, bħala parti minn dawn il-kwoti u fil-limiti kwantitattivi stabbiliti fl-Artikolu 1, billi jiġi applikata sistema ta’ tnaqqis ta’ dazju ta’ importazzjoni kif prevista fl-Artikolu 6, jew permezz ta’ xiri dirett fis-suq dinji.

IL-KAPITOLU II

IMPORTAZZJONI BIR-RIDUZZJONI TA’ DAZJU TA’ IMPORTAZZJONI

Artikolu 6

1.   Bla ħsara għall-Artikolu 15, għall-importazzjoni ta’ qamħirrum u sorgu fi Spanja u l-Portugall u importazzjonita’ qamħirrum fil-Portugall, fil-limiti kwantitattivi stabbiliti fl-Artikolu 1 (1) u (2), tista’ applikata riduzzjoni għad-dazju ta’ importazzjoni ffissat skond ir-Regolament (KE) Nru 1249/96.

2.   Il-Kummissjoni, filwaqt li tikkunsidra il-kundizzjonijiet tas-suq eżistenti, għandha tiddeċiedi jekk it-tnaqqis previst fil-paragrafu 1 għandu jiġi applikat, sbaiex jiġi żgurat li l kwoti ta’ importazzjoni jiġu milħuqa.

3.   Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li tapplika tali tnaqqis, l-ammont tat-tnaqqis għandu jiġi stabbilit fuq bażi ta’ rata fissa jew bi proċedura ta’ sejħa għall-offerti, f’ livell li fl-ewwel lok jevita distorsjoni fis-swieq Spanjoli u Portugiżi bħala riżultat ta’ importazzjoni f’dawk il pajjiżi, u fit-tieni lok, li jħalli l-kwantitajiet imsemmija fl-Artikolu 1, (1) u (2) jiġu attwalment importati.

4.   L-ammont tar-rata fissa ta’ riduzzjoni u, jekk ir-riduzzjoni hi ffissata skond il-proċedura ta’ sejħiet għall-offerti msemmija fl-Artikolu 8(1), l-ammont ta’ l-aħħar riduzzjoni, għandu jiġi stabbilit skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 195(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

F’każ ta’ importazzjoni fil-Portugall, l-ammont ta’ riduzzjoni msemmi fil-paragrafu 3 għandu jiġi ffissat b’tali mod illi d-dazju mħallas ma’ jaqbiżx EUR 50 kull tunnellata.

Jista’ jkun hemm differenza fit-tnaqqis ta’ importazzjoni ta’ qamħirrum u/jew sorgu skond ir Regolament (KE) Nru 1528/2007.

5.   It-tnaqqis tad-dazju ta’ importazzjoni msemmi fil-paragrafu 1 għandu jiġi applikat għall-importazzjoni fi Spanja ta’ qamħirrum li huma skond il- Kodiċi NM 1005 90 00 u sorgu li jhuwa skond Kodiċi NM 1007 00 90 u importazzjoni fil-Portugal ta’ qamħirrum li huwa skond il-Kodiċi NM 1005 90 00, li huma koperti b’liċenzi maħruġin mill-awtoritajiet Spanjoli u Portugizi kif preskritti f’dan ir-Regolament u bil-kunsens tal-Kummissjoni. Dawn il-liċenzi għandhom ikunu validi fl-Istati Membri fejn ġew maħruġin biss.

Artikolu 7

1.   Tista’ tiġi organizzata proċedura ta’ sejħa għall-offerti għat-tnaqqis fid-dazju fuq l-importazzjoni. F’kazijiet bħal dawn, il-partijiet interessati għandhom jirrispondu għas-sejħa għall-offerti jew billi jippreżentaw offerta bil-miktub lill-korp kompetenti speċifikat fis-sejħa għall-offerti, li għandu joħorġilhom irċevuta, jew billi jibagħtu dik l-offerta lil dan ta’ l-aħħar permezz ta’ ittra reġistrata, telex, fax jew telegramma.

2.   L-offerti jridu jagħtu:

(a)

ir-riferenza tas-sejħa għall-offerti;

(b)

l-isem u l-indirizz eżatt tal-persuna illi ser titfa’ l-offerta, kif ukoll in-numru tat-telex jew telefax;

(ċ)

in-natura u l-kwantità tal-prodott li ser jiġi importat;

(d)

l-ammont għall kull tunellata tar-riduzzjoni fid-dazju ta’ importazzjoni f’euros;

(e)

il-post ta’ l-oriġini taċ-ċereali li ser jiġu importati.

3.   Is-sejħiet għall-offerti jrid ikollhom magħhom:

(a)

xiehda illi l-persuna li aċċettat is-sejħa għall-offerta poġġiet garanzija ta’ EUR 20 għall kull tunnellata; u

(b)

il-persuna li aċċettat is-sejħa tidħol fl-obbligu bil-miktub illi, fiż-żmien jumejn min notifika illi ntrebaħ il-kuntratt, hi ser tagħti lill-korp kompetenti konċernat applikazzjoni għall-liċenza ta’importazzjoni għall-kwantità li ntrebaħ, u li ser timporta mill-pajjiż ta’ oriġini speċifikat fis-sejħa għall offerti.

4.   Offerti jridu jsemmu pajjiż ta’ oriġini wieħed biss; ma jistgħux jaqbżu il-kwantità massima disponibbli għall kull limitu ta’ zmien ta’ sejħiet għall-offerti.

5.   Offerti li m’humiex preżentati skond il-paragrafi 1 sa 4 jew li għandhom kundizzjonijiet oħrajn barra dawk li huma stipulati fl-offerta mhux ser jiġu kunsidrati.

6.   Offerti ma’ jistgħux jiġu rtirati.

7.   Offerti jridu jintbagħtu lil-Kummissjoni mill-korp kompetenti mhux aktar tard minn sagħtejn wara l-egħluq taż-żmien għat-tpoġġija ta’ offerti kif speċifikat fis-sejħa għall-offerti. Iridu jingħataw fil-formula murija fl-Anness II.

Meta ma jingħataw l-ebda offerti, l-Istati Membri konċernati jridu jinfurmaw lill-Kummisjoni fl-istess limitu ta’ żmien.

Artikolu 8

1.   A bażi ta’ offerti mgħotija u mibgħuta skond proċedura ta’ offerti għar-ta’ dazju ta’ importazzjoni l-Kummissjoni trid tiddeċiedi, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 195(2) tar- Regolament (KE) Nru 1234/2007:

(a)

illi tiffissa r-rata ta’ riduzzjoni ta’ dazju ta’ importazzjoni, jew ma’ tkomplix il proċedura ta’ offerti;

(b)

meta jiġi deċiż illi tiġi iffissata riduzzjoni massima ta’ dazju ta’ importazzjoni, kull offerta jew offerti.

Għall-ammont ekwivalenti (jew anqas) mir-riduzzjoni massima, għandhom jiġu aċċettati. Madankollu, fejn ir-riduzzjoni massima fissata skond il-proċedura ta’ offerta għal ġimgħa mogħtija twassal għall-aċċettazzjoni ta’ kwantitajiet li jaqbżu il-kwantitajiet li jibqgħu għall importazzjoni, l-persuna li tefgħet l-offerta illi taqbel mar-riduzzjoni massima aċċettata għandha tingħata kwantità ekwivalenti għad-differenza bejn is-somma tal-kwantitajiet li applikat għalihom fl-offerti l-oħrajn li ġew aċċettati u l-kwantità disponibbli. Meta t-tnaqqis massimu fissat jaqbel ma’ diversi offerti, l-kwantità li trid tingħata għandha tkun maqsuma bejn il-persuni li għamlu l-offerta skond il-kwantitajiet rispettivi li għalihom huma għamlu l offerta.

2.   L-awtoritajiet kompetenti fi Spanja jew il-Portugall iridu javżaw lil dawk li jitfgħu l-offerti kollha bil-miktub x’ġara mill-offerti tagħhom malli l-Kummissjoni tieħu d-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 9

1.   Applikazzjonijiet għal-liċenza għandhom jingħataw f’formoli stampat u/jew magħmulin skond l-Artikolu 17 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 376/2008 (11). Meta rata fissa ta’ riduzzjoni tiġi adottata mill-Kummissjoni, l-applikazzjonijiet iridu jintbagħtu fl-ewwel jumejn ta’ xogħol ta’ kull ġimgħa. Meta r-riduzzjoni fid-dazju tingħata skond proċedura ta’ offerti, l-applikazzjonijiet iridu jintbgħatu, għal kwantità li intrebħet, fi żmien jumejn minn meta irċevew notifika illi rebħu, li juru ir-riduzjoni kif proposta fl-offerta.

2.   Section 24 of licence applications and licences shall contain one of the entries listed in Annex III.

3.   Meta tapplika rata fissa ta’ tnaqqis, l-applikazzjonijiet għall-liċenzja għandhom jiġu kkunsidrati meta tingħata prova li ngħatat garanzija ta’ EUR 20 kull tunnellata favur l awtorità kompetenti konċernata biss.

Artikolu 10

1.   Applikazzjonijiet għall-liċenza jrid ikollhom impenn bil-miktub mill-applikant, li jagħti, sa mhux aktar tard mid-data tal-ħruġ tal-liċenza, garanzija illi jagħti ammont għall kull tunnellata ekwivalenti għar-rata fissa ta’ tnaqqis ta’ dazju li ingħatat jew dik ir-riduzzjoni proposta fl-offerta.

2.   Il-livell ta’ garanzija msemmi fl-Artikolu 12(a) tar-Regolament tal-Kummissijoni (KE) Nru 1342/2003 (12) għandu japplika għall liċenzi ta’ importazzjoni maħruġin skond dan ir Regolament.

3.   Meta rata fissa ta’ tnaqqis ġiet addottata mill-Kummissjoni, r-rata ta’ tnaqqis u r-rata ta’ dazju ta’ importazzjoni applikata għandha tkun dik li tapplika fil-ġurnata meta ċ-ċertifikat ta’ rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera ġie aċċetat mill-uffiċċju tad-dwana.

4.   Meta t-tnaqqis ġie iffissat skond proċedura ta’ sejħiet għall-offerti, r-rata ta’ dazju applikata għandha tkun dik li tapplika fil-ġurnata meta iċ-ċertifikat ta’ rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera ġie aċċettat mill-uffiċju tad-dwana. Barra minn hekk, l-ammont ta’ tnaqqis mgħoti jrid jidher fis-sezzjoni 24 tal-liċenza.

Madanakollu, fil-każ ta’ importazzjonijiet effetwati wara l-aħħar tax-xahar li fih tkun inħarġet il-liċenza ta’ importazzjoni, jekk ix-xahar li fih tkun inħarġet il-liċenza jkun bejn Ottubru u Mejju inklużi l-ammont tat-tnaqqis mogħti għandu jiżdied b’ammont li jkun daqs id-differenza bejn il-prezz ta’ intervent fis-seħħ fix-xahar li fih tkun inħarġet il-liċenza miżjud b’ 55 % u l-prezz fis-seħħ fix-xahar li fih iċ-ċertifikat ta’ rilaxx għal ċirkolazzjoni libera jkun aċċettat miżjud bl-istess perċentwali. Fil-każ ta’ liċenzi maħruġa qabel l-1 ta’ Ottubru u wżati minn dik id-data, l-ammont ta’ tnaqqis mogħti għandu jitnaqqas b’ammont li jiġi kalkolat bl-istess mod.

5.   Applikazzjonijiet ikunu validi biss jekk:

(a)

ma jaqbżux il-kwantità massima disponibbli għall kull limitu ta’ żmien li fih jingħataw l-applikazjonijiet, u

(b)

jkollhom prova illi in-negozju ta’ l-applikant jinkludi kummerċ internazzjonali fiċ-ċereali fl-Istati Membri li qedgħin jimportaw. Għall iskop ta’ dan l-Artikolu din il-prova trid tikkonsisti fil-prezentazzjoni lill-awtorità kompetenti jew kopja ta’ ċertifikat ta’ ħlas tat-taxxa għal valur miżjud fl-Istat Membru konċernat jew ta’ kopja ta’ jew ċertifikat ta’ permess tad-dwana maħrug mill-Istat Membru konċernat għal-licenza ta’ importazzjoni jew esportazzjoni jew riċevuta li għandha x’taqsam ma’ negozju fil-Komunità fl-isem ta’ l-applikant għall-attività magħmula f’xi sena matul it-tlett snin ta’ qabel.

6.   L-awtoritajiet doganali ta l-Istat Membru li jimporta għandhom jieħdu kampjuni rappreżentativi minn kull kunsinna mportata skond l-Anness tad-Direttiva tal-Kummissjoni 76/371/KEE (13), sabiex jiġi stabbilit il-kontenut ta’ qamħ żġieġi, u dana billi jintużaw il-metodu u l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96.

Artikolu 11

1.   Meta rata fissa ta’ riduzzjoni ġiet adottata mill-Kummissjoni, liċenzi għandhom jinħarġu, fil-limiti tal-kwantitajiet disponibbli, mhux aktar tard minn jum il-Ġimgħa li jiġi wara l-aħħar ġurnata għall-preżentazzjoni kif speċifikat fl-Artikolu 9(1). Meta l-Ġimgħa ma tkunx ġurnata ta’ xogħol, għandhom jinħarġu fl-ewwel jum ta’ xogħol li jkun imiss.

Jekk l-applikazzjonijiet li jkunu saru għal ġimgħa jkunu għall kwantitajiet li jaqbżu dawk il-kwantitajiet li għadhom disponibbli ta’ qamħirrum u sorgu fi Spanja u tal-qamħirrum fil-Portugall, l-kwantitajiet li għalihom jinħarġu liċenzi għandhom ikunu dawk il-kwantitajiet indikati fl-applikazzjonijiet, mnaqqsin b’perċentwali uniformi.

2.   Meta tnaqqis fid-dazju hu fiss skond proċedura ta’ offerti, għandhom jinħarġu liċenzi, bil-kundizzjoni illi l-appaltatur ikun tefa’ l-applikazzjoni għall liċenza ta’ importazzjoni kif msemmi fl-Artikolu 7(3)(b) qabel il-limitu ta’ żmien speċifikat, għall kwantitajiet mgħotija mhux aktar tard mit-tielet jum ta’ xogħol wara l-aħħar ġurnata biex jingħataw applikazzjonijiet għal-liċenzi kif stipulat fl- l-Artikolu 9(1).

3.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-kwantitajiet li għalihom inħarġu liċenzi kull ġimgħa mhux aktar tard mit-tielet jum ta’ xogħol tal-ġimgħa ta’ wara.

4.   Minkejja l-Artikolu 22(1) tar-Regolament (KE) Nru 376/2008 liċenzi ta’ importazzjoni għandhom, bl-iskop li jiġi determinat il-perijodu ta’ validità tagħhom, jitqiesu li nħarġu fil-ġurnata tal-eħluq tal-limitu taż-żmien biex jingħataw offerti jew applikazzjonijiet.

Artikolu 12

1.   Il-perjodu ta’ validità tal-liċenzi għandu jkun:

(a)

il-perjodu msemmi fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003 f’każijiet fejn rata fissa ta’

(b)

riduzzjoni ġiet addottata mill-Kummissjoni, — il-perijodu msemmi fir-Regolament illi jibda s-sejħa għall-offerti, fil-każ ta’ liċenzi maħruġin skond il-proċedura ta’ offerti għat-tnaqqis fid-dazju.

2.   Fit-8 kaxxa tal-liċenza ta’ importazzjoni, jrid isir salib fejn il-kelma “iva”. Minkejja l-Artikolu 7(4) tar-Regolament (KE) Nru 376/2008, il-kwantità rilaxxata għaċ-ċirkolazzjoni libera “ma’ tistax taqbeż il-kwantità msemmija fis-sezzjonijiet 17 u 18 tal-liċenza ta’ importazzjoni, iżda tista’ tkun inqas mill-kwantità msemmija fis-sezzjonijiet 17 u 18 sa massimu ta’ 5 %”. Trid tinkiteb il-figura “0” fis-sezzjoni 19 tal-liċenzja.

3.   Minkejja l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008, id-drittijiet li jirriżultaw mill-liċenzi ta’ importazzjoni skond dan ir-Regolament ma’ jistgħux jiġu trasferiti.

Artikolu 13

1.   Mingħajr preġudizzju għal miżuri ta’sorveljanza adottati skond l-Artikolu 14, il-garanzija msemmija fl-Artikolu 7(3)(a) għandha tiġi rilaxxata:

(a)

minnufih, meta l-offerta ma’ gietx aċċettata;

(b)

meta l-offerta li ingħatat għall proċedura tal-offerti ġiet aċċettata, mal-ħruġ tal-liċenzja ta’ importazzjoni. Madankollu, fejn l-obbligazzjoni msemmija fl-Artikolu 7(3)(b) ma ġietx imwettqa, l-garanzija tintilef.

2.   Mingħajr preġudizzju għal miżuri ta’sorveljanza adottati skond l-Artikolu 14, il-garanzija msemmija fl-Artikolu 9(3) għandha tiġi rilaxxata:

(a)

minnufih, fir-rigward ta’ dawk il-kwantitajiet li għalihom ma’ nħargitx liċenza; u

(b)

mal-ħruġ tal-liċenzja ta’ importazzjoni, rigward dawk il-kwantitajiet li għalihom inħarġet liċenza.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-miżuri ta’ sorvelljanza adottati skond l-Artikolu 14, il-garanzija li għaliha ssir referenza fl-Artikolu 10(1) għandha tiġi meħlusa meta l-proponent jġib prova li:

(a)

għar-rigward ta’ qamħirrum li l-analiżi tiegħu mwettqa skond id-dispożizzjonijiet msemmija fl-Artikolu 10(6) turi kontenut ta qamħ żġieġi ta’ aktar minn 60 %, li l-prodott importat ġie pproċessat fl-Istat Membru tar-rilaxx għal ċirkulazzjoni libera f’xi prodott minbarra dawk li jaqgħu taħt il-kodiċi NM 1904 10 10, 1103 13 jew 1104 23. Dik il-prova għandha tingħata fil-forma ta’ kopja ta’ kontroll T5 mfassla mill-uffiċċju doganali, skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 (14), qabel it-tluq tal-merkanzija għall-ipproċessar,

(b)

għar-rigward ta’ qamħirrum li l-analiżi tiegħu li tkun saret skond msemmija fl-Artikolu 10(6) turi kontenut ta’ qamħ żġieġi ta’ 60 % jew inqas u għar-rigward tas-sorgu, li l-prodott importat ikun ġie pproċċessat jew użat fl-Istat Membru tar-rilaxx għal ċirkulazzjoni libera.Dik il-prova tista’ tingħata fil-forma ta’ fattura ta’ bejgħ lil proċessur jew konsumatur li għandhom il-kwartieri ġenerali fil-Pajjiż Membru tar-rilaxx għal ċirkulazzjoni libera, jew

(ċ)

li l-prodott ma setax jiġi mpurtat, ipproċessat jew użat minħabba force majeure, jew

(d)

li l-prodott importat ma jkunx għadu tajjeb għal ebda tip ta’ użu.

Għall-kwantitajiet li għalihom il-prova hawn fuq msemmija ma’ tingħatax fi żmien ta’ 18 il-xahar mid-data ta’ aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni tar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera il-garanzija tinżamm bħala dazju.

Għall iskopijiet ta’ dan l-Artikolu, l-ipproċessar jew l-użu tal-prodott importat jitqies illi sar jekk 95 % tal-kwantità rilaxxata għaċ-ċirkolazzjoni libera ġiet ipproċessata jew utiliżata.

4.   Garanziji għandhom ikunu soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 34 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008, bl-eċċessjoni ta’ dik id-dispożizzjonijiet dwar il-limitu ta’ żmien ta’ xaharejn riferiti fil-paragrafu 4 tal-imsemmi l-Artikolu.

Artikolu 14

1.   Qamħirrum u sorgu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera b’dazju imnaqqas għandhom jibqgħu fis-sorveljanza tad-dwana jew taħt kontroll amministrattiv b’effett ekkwivalenti sa’ dak iż-żmien li jiġu wżati jew proċessati.

2.   L-Istat Membru konċernat għandu, jekk ikun hemm bżonn, jieħu l-miżuri neċessarji biex jiżgura illi s-sorveljanza msemmija fil-paragrafu 1 isseħħ. Dawn il-miżuri għandhom jinkludu illi importaturi jissotomettu għal kull kontroll illi l-awtoritajiet kompetenti jqisu neċessarju u li jżommu reġistri speċifiċi li jippermetu lill-awtoritajiet li jagħmlu dawn il-kontrolli.

3.   L-Istat Membru konċernat għandu jinnotifika immedjatament lill-Kummissjoni bil-miżuri adottati skond it-2 paragrafu.

IL-KAPITOLU III

XIRI DIRETT FIS-SUQ GLOBALI

Artikolu 15

1.   Bl-iskop illi jiġu effetwati l-prodotti importati msemmijin fl-Artikolu 1, jista’ jiġi deċiż, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 195(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, illi l-aġenzija li tħallas jew l-aġenzija ta’ intervent Spanjola jew Portugiża, minn hawn ‘il quddiem imsejħa “l-aġenziji ta' intervent”, għandha tixtri fis-suq globali kwantitajiet ta’ qamħirrum u/jew sorgu li jrid jiġi stabbilit, u għandha tpoġġi fl-Istat Membru kkonċernat skond proċeduri ta’ dazju ta’ ħażna skond l-Artikoli 98 sa 113 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 (15) u d-dispożizjonijiet tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93 li jistabbilixxu l-kundizzjonijiet ta’l-applikazzjoni ta’din is-sistema.

2.   Il-kwantitajiet mixtrijin skond il-paragrafu1 għandhom jitpoġġew għall-bejgħ fis-suq domestiku ta’ l-Istat Membru kkonċernat, skond il-procedura msemmija fl-Artikolu 195(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, fuq termini illi jippermettu li disturbi fis-suq jiġu evitati u skond l-Artikolu 14 ta’ dan ir-Regolament.

Meta l-oġġetti jitpoġġew għall-bejgħ fis-suq domestiku, x-xerrej irid ipoġġi ma’ l-aġenzija li tintervjeni ta’ l-Istat Membru kkonċernat mal-ħlas għall-prodotti garanzija ta’ EUR 15 kull tunnellata. Il-garanzija trid tiġi rilaxxata meta tingħata l-prova msemmija fl-Artikolu 13(3). Għal finijiet tar-rilaxx tal-garanzija, d-dispożizzjonijiet tat-tieni u tielet subparagrafi ta' l-Artikolu 13(3) u dawk ta’ l-Artikolu 13(4) għandhom japplikaw.

3.   Meta l-oġġetti jitpoġġew f’ċirkolazzjoni libera, dazju ta’ importazzjoni għandu jkun dovut, ekwivalenti għal medja ta’ dazji fissati skond ir-Regolament (KE) Nru 1249/96 għal ċereali konċernati matul ix-xahar li jiġi qabel id-data ta’ aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni ta’ rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera, u jrid jitnaqqas ammont ekwivalenti għal 55 % tal-prezz ta’ intervet ta’ l-istess xahar.

Id-daħla fiċ-ċirkolazzjoni libera għandha tiġi effetwata mill-aġenzija li tintervjeni ta’ l-Istat Membru konċernat.

Meta x-xerrejja tal-oġġetti jagħmlu ħlas lil-aġenzija li tintervjeni, l-prezz ta’ bejgħ, wara li jitnaqqas id-dazju msemmi fl-ewwel subparagrafu, għandu jkun jaqbel ma' somma maħduma skond l-Artikolu 5(2) (f) tar-Regolament (KE) Nru 884/2006 tal-Kummissjoni (16).

4.   l-operazzjoni ta’ xiri msemmija fil-paragrafu 1 għandha titqies bħala intervent bl-iskop li jissaħħaħ is-suq agrikolu skond id-definizzjoni ta’ l-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005.

5.   Ħlas mill-aġenzija li tintervjeni għax-xiri kif provdut fil-paragrafu 1 għandu jiġi merfugħ mill-Komunità meta jkun dovut u għandu jiġi meqjus bħala interventi skond l-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament (KE) 1290/2005. L-aġenzija li tintervjeni ta’ l-Istat Membru konċernat għandha tirreġistra l-valur ta’ l-oġġetti mixtrija bi prezz “zero” fil-kalkolu msemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 884/2006.

Artikolu 16

1.   L-agenziji Spanjoli jew Portugiżi li jintervjenu għandhom jirranġaw biex il-prodott jinxtara fis-suq globali billi jintrebaħ kuntratt ta’ provvista skond il-proċedura ta’ sejħa għall-offerti. Il-konsenja għandha tikkonsisti fix-xiri tal-prodott mis-suq globali u t-trasport, mgħobbi, sa’ l-imħażen nominati mill-imsemmija aġenziji li jintervjenu sabiex jitpoġġew fil-proċedura ta’ tpoġġija fl-imħażen preskritti fl-Artikoli 98 sa 113tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92.

Id-deċiżjoni illi jsir xiri fuq is-suq globali msemmija fl-Artikolu 15(1) għandha tispeċifika b’mod partikolari l-kwantità u l-kwalità ta’ ċereali li ser jiġu mportati, id-dati tal-ftuħ u ta’ l-egħluq tal-proċedura ta’ l-offerti u d-data finali għat-trasport ta’ l-oġġetti.

2.   Notifika tas-sejħa ta’ l-offerti magħmula skond ir-IV l-Anness trid ukoll tkun pubblikata fis-serje “Ċ”tal-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea. Is-sejħa għandha tittratta konsenja waħda jew aktar minn konsinja waħda. “konsinja” għandu jinftiehem illi jfisser il-kwantitajiet li jridu jiġu kkunsinjati kif speċifikati fl-offerta.

3.   L-aġenzija li tintervjeni ta’ l-Istat Membru koncernat għandha tadotta, kif meħtieġ, miżuri addizzjonali għall-implementazzjoni tal-attivitajiet ta’ xiri fis-suq globali in-kwistjoni.

L-aġenzija trid tinnotifika lill-Kummissjoni immedjatament b’dawn il-miżuri u trid tinforma bihom lill-operaturi.

Artikolu 17

1.   Persuni interessati għandhom jirrispondu għas-sejħa ta’ offerti jew bili jagħtu offerta bil-miktub u jieħdu rċevuta ta’ rikkonoxximent u l-aġenzija li tintervjeni trid tkun indikata fin-notifika tas-sejħa għal offerti, jew billi jagħtu l-istess lill-din ta’ l-aħħar permezz ta’ ittra reġistrata, telex, telefax jew telegramma.

Offerti jridu jaslu għand l-aġenzija li tintevjeni qabel nofsinhar (ħin ta’ Brussell) fil-ġurnata meta l-limitu ta’ żmien sabiex jingħataw l-offerti indikata fin-notifika tas-sejħa ta’ l-offerti jagħlaq.

2.   Offerti jistgħu jingħataw biss għall-konsenji sħaħ. Huma jridu jagħtu:

(a)

ir-riferenza tas-sejħa biex isir l-appalt;

(b)

l-isem u l-indirizz eżatt tal-appaltatur, kif ukoll in-numru tat-telex jew telefax;

(ċ)

dettalji tal-konsenja konċernata;

(d)

il-prezz tal-offerta propost, għall kull tunellata tal-prodott f’euros;

(e)

il-post tal-oriġini taċ-ċereali li ser jiġu importati;

(f)

separatament, il-prezz cif, għall kull tunnelata tal-prodott f’euros, illi jaqbel ma l-appalt.

3.   L-Offerti jrid ikollhom magħhom prova illi l-garanzija msemmija fl-Artikolu 18(1) ingħatat qabel ma għalaq il-limitu ta’ żmien biex jingħataw l-offerti.

4.   L-offerti li ma jingħatawx skond id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu jew li jkollhom kundizzjonijiet oħrajn li mhumiex stipulati fis-sejħa għall-offerti ma gaħandhomx jiġu kkunsidrati.

5.   L-offerti ma’ jistgħux jiġu rtirati.

Artikolu 18

1.   L-offerti mogħtija għandhom jiġu kunsidrati biss meta hemm prova illi ngħatat garanzija ta’ EUR 20 għall kull tunnelata.

2.   Il-garanziji għandhom jingħataw skond il-kriterji preskritti fis-sejħa għall-offerti msemmija fl-Artikolu 16(2) mill-Istat Membru konċernat, skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2220/85 (17).

3.   Garanziji għandhom jiġu rilaxxati immedjatament fil-każijiet li ġejjin:

(a)

meta l-appalt ma’ ġiex aċċettat;

(b)

meta l-persuna li għamlet l-offerta tagħti prova illi l-kuntratt ta’ provvista twettaq skond il-kundizzjonijiet msemmijin fl-Artikolu 16 għall-offerta aċettat;

(ċ)

meta l-appaltatur jipprova li l-oġġetti ma’ setgħux jiġu importati għal raġunijiet maġġuri ta’ forza.

Artikolu 19

L-offerti għandhom jinfetħu u jinqraw pubblikament. Dan għandu jsir mill-aġenzija li tintervjeni immedjatament wara l-egħluq taż-żmien għall-għoti ta’ offerti.

Artikolu 20

1.   Mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-paragrafi 2 u 3, id-deċiżjoni li jingħata l-kuntratt lil appaltatur li hu l-aktar favorevoli trid tiġi notifikata lil-appaltaturi kollha bil-miktub mhux aktar tard mit-tieni jum ta’ xogħol wara il-jum li fih l-offerti nfetħu u nqraw.

2.   Meta l-offerta li ġiet ġudikata bħala l-iktar waħda favorevoli tingħata simultanjament minn aktar minn appaltatur wieħed, l-aġenzija li tintervjeni għandha tuża l-polza biex tiddeċiedi liema appaltatur għandu jingħażel.

3.   Jekk l-offerti li ngħataw ma jidhrux illi jiriflettu il-kundizzjonijiet li normalment japplikaw fis-swieq, l-aġenzija li tintervjeni tista’ tiddeciedi li ma tagħtix il-kuntratt. Sejħiet għall-offerti jridu jiġu mġedda fi żmien ġimgħa sakemm il-kuntratti kollha ntrebħu.

Artikolu 21

1.   L-aġenzija li tintervjeni għandha tiċċekja l-kwantità u l-kwalità ta’ l-oġġetti fil-mument tal-provvista.

Bla ħsara għall-applikazzjoni ta’ tnaqqis fil-preżż msemmi fin-notifika tas-sejħa ta’ l-offerti l-oġġetti jiġu rrifjutati jekk il kwalità hija inqas mill-kwalità minima stabilita. Madanakollu l-oġġetti jistgħu jiġu mportati b’ dazju mnaqqas, li jingħata billi tiġi applikata rata fissa ta’ riduzzjoni skond il-Kapitolu II.

2.   Meta, skond il-paragrafu 1, ma ssirx il-konsenja, l-garanzija msemmija fl-Artikolu 18 tintilef mingħajr preġudizzju għal konsegwenzi finanzjarji oħrajn għal ksur tal-kuntratt ta’ konsenja.

IL-KAPITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 22

Ir-Regolament (KE) Nru 1839/95 hu mħassar.

Referenzi għar-Regolament li ġie mħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir Regolament u għandhom jinqraw skond it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness VI.

Artikolu 23

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara il-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, 18 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

José Manuel BARROSO

Il-President


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 177, 28.7.1995, p. 4.

(3)  Ara l-Anness V.

(4)  ĠU L 161, 29.6.1996, p. 125.

(5)  ĠU L 348, 31.12.2007, p. 1.

(6)  ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1.

(7)  ĠU L 240, 23.9.2000, p. 1.

(8)  ĠU L 26, 28.1.2005, p. 1.

(9)  ĠU L 239, 1.9.2006, p. 1.

(10)  ĠU L 176, 30.6.2006, p. 44.

(11)  ĠU L 114, 26.4.2008, p. 3.

(12)  ĠU L 189, 29.7.2003, p. 12.

(13)  ĠU L 102, 15.4.1976, p. 1.

(14)  ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1.

(15)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.

(16)  ĠU L 171, 23.6.2006, p. 35.

(17)  ĠU L 205, 3.8.1985, p. 5.


ANNESS I

Importazzjonijiet ta’ qamħirrum (kodiċi NM 1005 90 00 ), ta’ sorgu (kodiċi NM 1007 00 90 ) u ta’ prodotti ta’ sostituzzjoni (kodiċijiet NM 2303 10 19 , 2303 20 00 , 2309 90 20 u ex 2308 00 40 )

(formula li trid tintbagħat lil: agri-c1@ec.europa.eu)

 

Rilaxxi għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa waqt [xahar/sena]

 

Stat Membru: [PAJJIŻ/L-awtorità nazzjonali kompetenti]


Proċedura doganali

Kodiċi NM

Pajjiż ta’ l-oriġini

Kwantità

(tunnellati)

Taxxa tad-dwana applikabbli

 

 

 

 

 


ANNESS II

Proċedura ta’ kull ġimgħa ta’ offerti għat-tnaqqis fid-dazju ta’..................... importati minn pajjiżi terzi

(Regolament (KE) Nru 1296/2008)

Data ta' skadenza għas-sottomissjoni ta' l-offerti (data/ħin)

1

2

3

4

5

Numru ta’ Riferenza ta’ min jitfa l-offerta

Kwantità

(f’tunnellata)

Kwantità

(f’tunnellati)

Ammont ta’ tnaqqis ta’ dazju ta’ importazzjoni

Oriġini taċ-ċereali

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 


ANNESS III

Titli msemmija fl-Artikolu 9(2)

:

Bulgaru

:

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Испания (Регламент (ЕО) № 1296/2008)

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Португалия (Регламент (ЕО) № 1296/2008)

:

Spanjol

:

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) no 1296/2008]

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) no 1296/2008]

:

Ċek

:

Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku (nařízení (ES) č. 1296/2008)

Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku (nařízení (ES) č. 1296/2008)

:

Daniż

:

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1296/2008)

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1296/2008)

:

Ġermaniż

:

Ermäßigter Zoll: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1296/2008)

Ermäßigter Zoll: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1296/2008)

:

Estonian

:

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1296/2008)

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1296/2008)

:

Grieg

:

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Iσπανία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008]

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Πoρτoγαλία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008]

:

Ingliż

:

Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation (EC) No 1296/2008)

Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (EC) No 1296/2008)

:

in French

:

Abattement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) no 1296/2008]

Abattement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) no 1296/2008]

:

in Italian

:

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1296/2008]

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1296/2008]

:

in Latvian

:

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Spānijā (Regula (EK) Nr. 1296/2008)

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Portugālē (Regula (EK) Nr. 1296/2008)

:

in Lithuanian

:

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje (Reglamentas (EB) Nr. 1296/2008)

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje (Reglamentas (EB) Nr. 1296/2008)

:

Ungeriż

:

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1296/2008/EK rendelet)

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes (1296/2008/EK rendelet)

:

Malti

:

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja (Regolament (KE) Nru 1296/2008)

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall (Regolament (KE) Nru 1296/2008)

:

Olandiż

:

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1296/2008)

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1296/2008)

:

Pollakk

:

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii (rozporządzenie (WE) nr 1296/2008)

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii (rozporządzenie (WE) nr 1296/2008)

:

Portugiż

:

Redução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n.o 1296/2008]

Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.o 1296/2008]

:

Rumen

:

Reducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Spania [Regulamentul (CE) nr. 1296/2008]

Reducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Portugalia [Regulamentul (CE) nr. 1296/2008]

:

Slovakk

:

Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1296/2008]

Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1296/2008]

:

Sloven

:

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1296/2008)

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1296/2008)

:

Finlandiż

:

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1296/2008)

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1296/2008)

:

Svediż

:

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1296/2008)

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1296/2008)


ANNESS IV

MUDELL TA’ NOTIFIKA GĦAS-SEJĦA GĦALL-OFFERTI

Sejħa għall-offerti għax xiri ta’ … tunnellata ta’ … fis-suq globali mill … aġenzija li tintervjeni

(Artikolu 16(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1296/2008)

1.

Prodott li ser jiġi mobilizzat: …

2.

Kwantità totali: …

3.

Lista ta’ mħażen għall-polza: …

4.

Karatteristiċi ta’ l-oġġetti (kwalità meħtieġa, kwalità minima, tnaqqis fil-prezz): …

5.

It-tqegħid f’pakketti (imboll): …

6.

Perjodu għall-konsenja: …

7.

Għeluq ta’ żmien għall-ogħti ta’ offerti: …


ANNESS V

Regolament imħassar flimkien ma’ l-emendamenti suċċessivi tiegħu

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1839/95

(ĠU L 177, 28.7.1995, p. 4)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1963/95

(ĠU L 189, 10.8.1995, p. 22)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2235/2000

(ĠU L 256, 10.10.2000, p. 13)

l-Artikolu 1 biss

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 777/2004

(ĠU L 123, 27.4.2004, p. 50)

l-Artikolu 4 biss

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1558/2005

(ĠU L 249, 24.9.2005, p. 6)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1996/2006

(ĠU L 398, 30.12.2006, p. 1)

l-Artikolu 6 u l-Anness V biss

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 583/2007

(ĠU L 138, 30.5.2007, p. 7)

 


ANNESS VI

Tabella ta’ korrelazzjoni

Regolament (KE) Nru 1839/95

Dan ir-Regolament

Artikolu 1,(1)(2)

Artikolu 1,(1)(2)

Artikolu 1,(2a)

Artikolu 1,(3)(4)

Artikolu 1,(3)(4)

Artikolu 2,(1)

Artikolu 2,(1)

Artikolu 2,(2), l-ewwel paragrafu, sentenza ta’ dħul u punt (a), sentenza ta’ dħul

Artikolu 2,(2), l-ewwel paragrafu, sentenza ta’ dħul

Artikolu 2,(2), l-ewwel paragrafu, punt (a)(i)

Artikolu 2,(2), l-ewwel paragrafu, punt (a)

Artikolu 2,(2), l-ewwel paragrafu, punt (a)(ii)

Artikolu 2,(2), l-ewwel paragrafu, punt (b)

Artikolu 2,(2), l-ewwel paragrafu, punt (b)

Artikolu 2,(2), it-tieni paragrafu

Artikolu 2,(2), it-tieni paragrafu

Artikolu 2(3)

Artikolu 2(3)

Artikolu 2a

Artikolu 3

Artikolu 3

Artikolu 4

Artikolu 4

Artikolu 5

Artikolu 5(1)

Artikolu 6(1)

Artikolu 5(1a)

Artikolu 6(2)

Artikolu 5(2)

Artikolu 6(3)

Artikolu 5(3), l-ewwel, it-tieni u t-tielet subparagrafu

Artikolu 6(4), l-ewwel, it-tieni u t-tielet subparagrafu

Artikolu 5(3), ir-raba’ subparagrafu

Artikolu 5(4)

Artikolu 6(5)

Artikolu 6(1)

Artikolu 7(1)

Artikolu 6(2), kliem tal-bidu

Artikolu 7(2), kliem tal-bidu

Artikolu 6(2), l-ewwel inċiż

Artikolu 7(2), punt (a)

Artikolu 6(2), it-tieni inċiż

Artikolu 7(2), punt (b)

Artikolu 6(2), it-tielet inċiż

Artikolu 7(2), punt (ċ)

Artikolu 6(2), ir-raba’ inċiż

Artikolu 7(2), punt (d)

Artikolu 6(2), il-ħames inċiż

Artikolu 7(2), punt (e)

Artikolu 6(3), (4), (5), (6) u (7)

Artikolu 7(3), (4), (5), (6) u (7)

Artikolu 7(1), l-ewwel subparagrafu, frażi tal-bidu

Artikolu 8(1), l-ewwel subparagrafu, frażi tal-bidu

Artikolu 7(1), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 8(1), l-ewwel subparagrafu, punt (a)

Artikolu 7(1), l-ewwel subparagrafu, it-tieni inċiż

Artikolu 8(1), l-ewwel subparagrafu, punt (b)

Artikolu 7(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 8(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 7(2)

Artikolu 8(2)

Artikolu 8

Artikolu 9

Artikolu 9(1), (2), (3) u (4)

Artikolu 10(1), (2), (3) u (4)

Artikolu 9(5), frażi tal-bidu

Artikolu 10(5), frażi tal-bidu

Artikolu 9(5), l-ewwel inċiż

Artikolu 10(5), punt (a)

Artikolu 9(5), it-tieni inċiż

Artikolu 10(5), punt (b)

Artikolu 9(6)

Artikolu 10(6)

Artikolu 10

Artikolu 11

Artikolu 11(1), frażi tal-bidu

Artikolu 12(1), frażi tal-bidu

Artikolu 11(1), l-ewwel inċiż

Artikolu 12(1), punt (a)

Artikolu 11(1), it-tieni inċiż

Artikolu 12(1), punt (b)

Artikolu 11(2) u (3)

Artikolu 12(2) u (3)

Artikolu 12(1) u (2)

Artikolu 13(1) u (2)

Artikolu 12(3), l-ewwel subparagrafu, frażi tal-bidu

Artikolu 13(3), l-ewwel subparagrafu, frażi tal-bidu

Artikolu 12(3), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 13(3), l-ewwel subparagrafu, punt (a)

Artikolu 12(3), l-ewwel subparagrafu, it-tieni inċiż

Artikolu 13(3), l-ewwel subparagrafu, punt (b)

Artikolu 12(3), l-ewwel subparagrafu, it-tielet inċiż

Artikolu 13(3), l-ewwel subparagrafu, punt (ċ)

Artikolu 12(3), l-ewwel subparagrafu, ir-raba’ inċiż

Artikolu 13(3), l-ewwel subparagrafu, punt (d)

Artikolu 12(3), it-tieni u t-tielet subparagrafu

Artikolu 13(3), it-tieni u t-tielet subparagrafu

Artikolu 12(4)

Artikolu 13(4)

Artikolu 13

Artikolu 14

Artikolu 14

Artikolu 15

Artikolu 15

Artikolu 16

Artikolu 16(1)

Artikolu 17(1)

Artikolu 16(2), frażi tal-bidu

Artikolu 17(2), frażi tal-bidu

Artikolu 16(2), l-ewwel inċiż

Artikolu 17(2), punt (a)

Artikolu 16(2), it-tieni inċiż

Artikolu 17(2), punt (b)

Artikolu 16(2), it-tielet inċiż

Artikolu 17(2), punt (ċ)

Artikolu 16(2), ir-raba’ inċiż

Artikolu 17(2), punt (d)

Artikolu 16(2), il-ħames inċiż

Artikolu 17(2), punt (e)

Artikolu 16(2), is-sitt inċiż

Artikolu 17(2), punt (f)

Artikolu 16(3), (4) u (5)

Artikolu 17(3), (4) u (5)

Artikolu 17

Artikolu 18

Artikolu 18

Artikolu 19

Artikolu 19

Artikolu 20

Artikolu 20

Artikolu 21

Artikolu 21

Artikolu 22

Artikolu 22

Artikolu 23

Anness I

Anness II

Anness Ia

Anness III

Anness II

Anness IV

Anness III

Anness I

Anness V

Anness VI


DIRETTIVI

19.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 340/71


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2008/123/KE

tat-18 ta' Diċembru 2008

li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE, dwar prodotti kosmetiċi, bl-għan li taddatta l-Annessi II u VII tagħha skond il-progress tekniku

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE tas-27 ta’ Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-prodotti kosmetiċi (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 8(2) tagħha,

Wara konsultazzjoni mal-Kumitat Xjentifiku dwar il-Prodotti tal-Konsumatur,

Billi:

(1)

Il-Kumitat Xjentifiku dwar il-Prodotti tal-Konsumatur (The Scientific Committee on Consumer Products, l-SCCP), fl-opinjoni tiegħu tal-20 ta’ Ġunju 2006 wasal għall-konklużjoni li “Għalkemm il-4-aminobenzoic acid (PABA) fil-preżent huwa awtorizzat u jintuża bħala dlik għall-protezzjoni mir-raġġi tax-xemx, waqt il-proċess tal-evalwazzjoni tad-dossier ħareġ ċar li l-biċċa l-kbira tal-informazzjoni ma kinitx tikkonforma mal-istandards u l-linji gwida attwali”. Sabiex iwettaq analiżi tajba tar-riskju tal-4-aminobenzoic acid, l-SCCP kien jeħtieġ dossier ġdid b’dejta addizzjonali dwar is-sikurezza li tikkonforma ma’ standards moderni u l-linji gwida tal-SCCP, li jitressaq mill-industrija tal-kosmetiċi qabel l-1 ta’ Lulju 2007.

(2)

L-industrija tal-kosmetiċi ma ressqet l-ebda dejta addizzjonali dwar is-sikurezza kif mitlub mill-SCCP fl-opinjoni tagħhom tal-20 ta’ Ġunju 2006.

(3)

Mingħajr analiżi tar-riskju tajba, il-4-aminobenzoic acid ma jistax jitqies sikur għall-użu bħala filter tal-UV fil-kosmetiċi u għaldaqstant għandu jitħassar mill-Anness VII u jitniżżel fl-Anness II tad-Direttiva 76/768/KEE.

(4)

Fir-rigward tad-Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (INCI), fl-opinjoni tiegħu tal-15 ta’ April 2008, l-SCCP wasal għall-konklużjoni li l-użu ta’ din is-sustanza f’konċentrazzjoni massima ta’ 10 % fi prodotti kosmetiċi, inkluż il-prodotti ta’ protezzjoni mix-xemx, ma joħloq ebda riskju lill-konsumatur. Sabiex jiġi estiż l-ambitu tal-użu awtorizzat ta’ din is-sustanza, il-kolonna “c” tal-entrata 28 għandha tkun emendata fl-Anness VII tad-Direttiva 76/768/KEE.

(5)

Il-miżuri previsti f’din id-Direttiva huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Kożmetiċi,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Annessi II u VII għad-Direttiva 76/768/KEE huma emendati skond l-Anness għal din id-Direttiva.

Artikolu 2

1.   L-Istati Membri għandhom jaddottaw u jippubblikaw, sa mhux iktar tard mit-8 ta' Lulju 2009 il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex ikunu f’konformità ma’ din id-Direttiva. Għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet.

Għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet stipulati fil-punt 3 tal-Anness ta’ din id-Direttiva mit-8 ta' Lulju 2009.

Għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet stipulati fil-punti 1 u 2 tal-Anness ta’ din id-Direttiva mit-8 ta' Ottubru 2009.

Meta l-Istati Membri jaddottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b’tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir din ir-referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jaddottaw fil-qasam kopert b’din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Günter VERHEUGEN

Viċi President


(1)  ĠU L 262, 27.9.1976, p. 169.


ANNESS

Id-Direttiva 76/768/KEE għandha tiġi emendata kif ġej:

(1)

Fl-Anness II, l-entrata 167 “Esters ta’ 4-aminobenzoic acid, bil-grupp ta’ ammini ħieles, għajr dak mogħti fl-Anness VII, Parti 2” tiġi sostitwita b’“4- aminobenzoic acid u l-esters tiegħu, bil-grupp ta’ ammini ħieles”.

(2)

Fl-Anness VII, l-entrata 1 tiġi mħassra.

(3)

Fl-Anness VII, fl-entrata 28, il-kliem “fil-prodotti ta’ protezzjoni mix-xemx” jiġi mħassar minn kolonna “c”.


19.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 340/73


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2008/124/KE

tat-18 ta’ Diċembru 2008

li tillimita l-bejgħ taż-żerriegħa ta’ ċertu speċi ta’ magħlef u taż-żejt u tal-fibra għaż-żerriegħa li ġiet uffiċċjalment iċċertifikata bħala “żerriegħa bażika” jew “żerriegħa ċertifikata”

(Verżjoni kodifikata)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kunsidrat it-Trattat li jwaqqaf il- Komunità Ewropea,

Wara li kunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 66/401/KEE ta’ l-14 ta’ Ġunju 1966 fuq il-bejgħ taż-żerriegħa ta’ magħlef (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 3(3) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2002/57/KE tat-13 ta’ Ġunju 2002 fuq il-bejgħ taż-żerriegħa ta’ pjanti taż-żejt u tal-fibra (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 3(3) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 86/109/KEE tas-27 ta’ Frar 1986 li tillimita l-bejgħ taż-żerriegħa ta’ ċertu speċi ta’ magħlef u taż-żejt u tal-fibra għaż-żerriegħa li ġiet uffiċċjalment iċċertifikati bħala “żerriegħa bażika” jew “żerriegħa ċertifikata” (3) ġiet emendata kemm-il darba (4) b’mod sostanzjali. Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmija Direttiva għandha tiġi kkodifikata flimkien mad-Direttiva tal-Kummissjoni 75/502/KEE tal-25 ta’ Lulju 1975 li tillimita l-bejgħ taż-żerriegħa ta’ smooth-stalk meadowgrass (mellieġ taz-zokk lixx) (Poa Pratensis L.) għal żerriegħa li ġiet ċertifikata uffiċjalment “żerriegħa bażika” jew “żerriegħa ċertifikata” (5), bit-tnejn li huma ikunu miġbura f’test wieħed.

(2)

Id-Direttiva 66/401/KEE tippermetti l-bejgħ taż-żerriegħa bażika, taż-żerriegħa ċċertifikata u taż-żerriegħa kummerċjali ta’ ċerti speċi ta’ magħlef.

(3)

Id-Direttiva 2002/57/KE tippermetti l-bejgħ taż-żerriegħa bażika, taż-żerriegħa ċċertifikata ta’ kull tip u taż-żerriegħa kummerċjali ta’ ċertu speċi ta’ pjanti taż-żejt u tal-fibra.

(4)

Iż-żewġ Direttivi jawtorizzaw lill-Kummissjoni biex tipprojbixxi l-bejgħ taż-żerriegħa kemm-il darba ma tkunx ġiet iċċertifikata uffiċċjalment bħala “żerriegħa bażika” jew “żerriegħa ċertifikata”.

(5)

L-Istati Membri huma f’pożizzjoni li jipproduċu suffiċjentament żerriegħa bażika u żerriegħa ċertifikata biex jissodisfaw id-domanda tal-Komunità għaż-żerriegħa ta’ xi wħud mill-ispeċi msemmija fuq b’żerriegħa ta’ dawk il-kategoriji.

(6)

Il-miżuri li hemm ipprovduti f’din id-Diretttiva huma konformi ma’ l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar Żrieragħ u Materjal ta’ Tkattir għall-Agrikoltura, l-Ortikoltura u l- Masġarija.

(7)

Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr ħsara għall-obbligi ta’ l-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi mniżżla fl-Anness I, Parti B,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

1.   L-Istati Membri għandhom jaraw li ma jkunx permess li titqiegћed fis-suq iż-żerriegħa ta’:

Poa pratensis L.

smooth-stalk meadowgrass (mellieġ taz-zokk lixx)

Vicia faba L. (partim)

field bean (ful/favetta)

Papaver somniferum L.

opium poppy (xaħxieħa vjola/peprin)

Agrostis gigantea Roth

redtop

Agrostis stolonifera L.

creeping bent grass

Phleum bertolonii DC

timothy

Poa palustris L.

swamp meadowgrass (mellieġ)

Poa trivialis L.

rough-stalked meadowgrass (mellieġ)

Lupinus albus L.

white lupin (lupina bajda)

Brassica juncea (L.) Czernj. et Cosson

brown mustard (mustarda kannella)

Agrostis capillaris L.

brown top

Lotus corniculatus L.

birdsfoot trefoil (gћantux)

Medicago lupulina L.

black medick (nefel)

Trifolium hybridum L.

alsike clover

Alopecurus pratensis L.

denb il-ġurdien

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J.S. et K.B. Presl

tall oatgrass

Bromus catharticus Vahl

rescue grass (bunixxief/bunexxief)

Bromus sitchensis Trin.

alaska brome-grass (bunixxief/bunexxief)

Lupinus luteus L.

yellow lupin (lupina safra)

Lupinus angustifolius L.

blue lupin (lupina blu)

Poa nemoralis L.

wood meadowgrass (mellieġ)

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

golden oatgrass

Phacelia tanacetifolia Benth.

california bluebell

Sinapis alba L.

white mustard (mustarda bajda)

Agrostis canina L.

velvet bent

Festuca ovina L.

sheep’s fescue (żwien)

Trifolium alexandringum L.

egyptian clover (xnien/xnejn)

Trifolium incarnatum L.

crimson clover (silla kremżija)

Trifolium resupinatum L.

persian clover

Vicia sativa L.

common vetch (ġulbiena komuni)

Vicia villosa Roth.

hairy vetch (ġulbiena)

kemm-il darba din ma tkunx ġiet iċċertifikata uffiċċjalment bħala “żerriegħa bażika” jew “żerriegħa ċertifikata”.

2.   L-Istati Membri għandhom jaraw li ma jkunx permess li titqiegћed fis-suq iż-żerriegħa ta’:

Glycine max (L.) Merr.

soya bean (sojja)

Linum usitatissimum L.

linseed (kittien)

kemm-il darba din ma tkunx ġiet iċċertifikata uffiċċjalment bħala “żerriegħa bażika” jew “żerriegħa ċertifikata, l-ewwel ġenerazzjoni” jew “żerriegħa ċertifikata, it-tieni ġenerazzjoni”.

Artikolu 2

Id-Direttiva 75/502/KEE u id-Direttiva 86/109/KEE, kif emendata mid-Direttivi mniżżla fl-Anness I, Parti A huma mħassra, bla ħsara għall-obbligi ta’ l-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi mniżżla fl-Anness I, Parti B.

Referenzi għad-Direttivi mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skond it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness II.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hi indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

José Manuel BARROSO

Il-President


(1)  ĠU 125, 11.7.1966, p. 2298/66.

(2)  ĠU L 193, 20.7.2002, p. 74.

(3)  ĠU L 93, 8.4.1986, p. 21.

(4)  Ara l-Anness I, Parti A.

(5)  ĠU L 228, 29.8.1975, p. 26.


ANNESS I

PARTI A

Direttiva mħassra flimkien ma’ l-emendi suċċessivi tagħha

(imsemmi fl-Artikolu 2)

Direttiva tal-Kummissjoni Nru 75/502/KEE

(ĠU L 228, 29.8.1975, p. 26)

Direttiva tal-Kummissjoni Nru 86/109/KEE

(ĠU L 93, 8.4.1986, p. 21)

Direttiva tal-Kummissjoni Nru 89/424/KEE

(ĠU L 196, 12.7.1989, p. 50)

Direttiva tal-Kummissjoni Nru 91/376/KEE

(ĠU L 203, 26.7.1991, p. 108)

PARTI B

Lista tal-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali

(imsemmija fl-Artikolu 2)

Direttiva

Limitu ta’ żmien għat-traspożizzjoni

75/502/KEE

fl-1 ta’ Lulju 1976.

86/109/KEE

1 ta’ Lulju 1987 (Artikolu 1)

1 ta’ Lulju 1989 (Artikolu 2)

1 ta’ Lulju 1990 (Artikolu 2a)

1 ta’ Lulju 1991 (Artikoli 3 u 3a)

89/424/KEE

fl-1 ta’ Lulju 1990.

91/376/KEE

fl-1 ta’ Lulju 1991.


ANNESS II

Tabella ta’ korrelazzjoni

Direttiva 75/502/KEE

Direttiva 86/109/KEE

Din id-Deċiżjoni

Artikolu 1

Artikolu 1(1)

Artikolu 1(1)

 

Artikolu 1(2)

Artikolu 1(2)

 

Artikolu 2

Artikolu 1(1)

 

Artikolu 2a

Artikolu 1(1)

 

Artikolu 3

Artikolu 1(1)

 

Artikolu 3a(1)

Artikolu 1(1)

 

Artikolu 3a(2) sa (6)

Artikolu 2

Artikolu 4

Artikolu 2

Artikolu 3

Artikolu 3

Artikolu 5

Artikolu 4

Anness I

Anness II


DEĊIŻJONIJIET ADOTTATI B'MOD KONĠUNT MILL-PARLAMENT EWROPEW U MILL-KUNSILL

19.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 340/76


DEĊIŻJONI Nru 1297/2008/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-16 ta' Diċembru 2008

dwar Programm għall-Modernizzazzjoni ta’ l-Istatistika Ewropea ta’ l-Intrapriża u l-Kummerċ (MEETS)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 285 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (1),

Billi:

(1)

Il-Kummissjoni ħadet impenn fil-Komunikazzjonijiet tagħha tas-16 ta' Marzu 2005 dwar Regolamentazzjoni Aħjar għat-Tkabbir Ekonomiku u l-Impjiegi fl-Unjoni Ewropea u ta' l-24 ta' Jannar 2007 dwar Programm ta' Azzjoni għat-Tnaqqis tal-Piżijiet Amministrattivi fl-Unjoni Ewropea biex tiżgura politika mtejba dwar ir-regolamentazzjoni u tnaqqas il-burokrazija u r-regolamentazzjoni żejda.

(2)

Fl-14 ta' Novembru 2006, il-Kummissjoni ppubblikat Komunikazzjoni dwar it-tnaqqis tal-piż tar-rispons, is-simplifikazzjoni u l-iffissar tal-prijoritajiet fil-qasam ta’ l-istatistika tal-Komunità, li tisabbilixxi approċċ strateġiku għall-issuktar tat-tnaqqis tal-piż fuq l-intrapriżi minħabba l-istatistika.

(3)

Matul dawn l-aħħar 15-il sena, għadd kbir ta' regolamenti statistiċi intenzjonati biex jiddeskrivu l-attivitajiet ta' l-intrapriżi u li jinkludu obbligi dwar il-provvista ta' data lill-intrapriżi tfasslu biex jilħqu l-ħtiġijiet tal-Komunità għal informazzjoni statistika. Tinħtieġ reviżjoni ġenerali sabiex ikun assigurat illi, inter alia, l-ambitu, il-kunċetti u d-definizzjonijiet f'dawk ir-regolament statistiċi jkunu konsistenti. Sa fejn ikun possibbli, is-simplifikazzjoni u l-iffissar tal-prijoritajiet għandhom ikunu elementi importanti ta' dawk ir-regolamenti kollha.

(4)

L-istatistika ta' l-intrapriżi u l-kummerċ se taffaċċja sfidi ewlenin fis-snin li ġejjin: Biex l-inizjattivi tal-Komunità jiġu msaħħa, dawn għandhom ikunu kapaċi jirriflettu l-fenomeni fl-ekonomija dejjem tinbidel tal-Komunità, bħall-globalizzazzjoni, xejriet emerġenti fl-intraprenditorija, is-soċjetà ta' l-informazzjoni, il-kummerċ fis-servizzi, l-innovazzjoni, xejriet kummerċjali differenti u l-kompetittività fid-dawl ta' l-istrateġija mġedda ta' Liżbona.

(5)

Element ewlieni li jimbotta l-bżonn għal statistika ta' l-intrapriżi u l-kummerċ hija l-istrateġija mġedda ta' Liżbona, l-għanijiet ta' liema huma li titkabbar il-kompetittività ta' l-ekonomija Ewropea u jinkiseb tkabbir għoli u sostenibbli.

(6)

L-approfondiment ta’ l-integrazzjoni Ewropea f’għadd ta’ oqsma ekonomiċi, inklużi l-Unjoni Monetarja Ewropea u s-Sistema Doganali Ewropea, joħloq ħtiġijiet ġodda ta’ statistika marbuta mar-rwol ta’ l-ewro fit-tranżazzjonijiet internazzjonali u jwassal għall-ħtieġa li tiġi aġġustata s-sistema ta’ l-istatistika. L-istatistika ta’ l-intrapriżi u l-kummerċ għandha tilħaq dawn il-bżonnijiet b'mod xieraq u tipprovdi statistika f’waqtha u ta’ kwalità għolja dwar il-bidliet strutturali fl-ekonomija Ewropea u s-settur tan-negozji tagħha.

(7)

L-istatistika dwar l-intrapriżi u l-kummerċ tinkludi diversi oqsma fejn għandu jsir titjb bħal, l-istatistika strutturali dwar in-negozju, l-istatistika fuq perjodu ta' żmien qasir, l-istatistika Prodcom, l-istatistika dwar it-Teknoloġija ta' l-informatika u l-komunikazzjoni, u l-istatistika dwar il-kummerċ tal-merkanzija bejn l-Istati Membri (Intrastat).

(8)

L-awtoritajiet responsabbli għall-istatistika ta' l-intrapriżi u tal-kummerċ għandhom ifasslu mill-ġdid il-metodi għall-produzzjoni ta' l-istatistika sabiex ikun jista’ jitnaqqas il-piż fuq l-intrapriżi u l-għejuni u t-teknoloġiji ġodda kollha disponibbli jkunu jistgħu jintużaw b’mod kompletament effettiv.

(9)

Il-ħtieġa għal tipi ġodda ta’ indikaturi tista’ tinħoloq bħala riżultat ta' l-isforzi biex tiġi mmodernizzata s-sistema tal-produzzjoni ta’ l-istatistika. Tipi ġodda ta' indikaturi li jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa jistgħu jinkisbu billi jingħaqdu tipi eżistenti ta’ statistika tan-negozju mingħajr il-ħtieġa li jiżdied il-piż ta’ rappurtar fuq l-intrapriżi. Għejun ġodda u aċċess b’mezzi elettroniċi jistgħu jagħmlu l-ġbir tad-data inqas ta’ piż u fl-istess ħin jipprovdu iktar informazzjoni. Il-potenzjal ta’ l-istatistika tan-negozju għandu jiġi sfruttat f’mod iktar effiċjenti u l-kwalità ta’ l-informazzjoni ta’ l-istatistika għandha titjieb.

(10)

L-Istituti Nazzjonali għall-Istatistika għandhom ikunu involuti mill-qrib fl-immodernizzar tas-sistema ta' produzzjoni statistika sabiex jiġu evitati d-duplikazzjoni ta' l-ispejjeż u l-burokrazija żejda.

(11)

Is-simplifikazzjoni tas-sistema Intrasat hi parti mill-isforzi biex jitnaqqsu r-rekwiżiti statistiċi u jiġi mminimizzat il-piż fuq l-intrapriżi. Id-deċiżjoni ta' dan l-aħħar biex jitnaqqas il-proporzjon ta' kopertura se tikkontribwixxi għal dan il-għan fuq perjodu ta' żmien qasir. Fuq perjodu ta' żmien itwal għandhom jiġu investigati possibilitajiet oħra ta' simplifikazzjoni, inkluża s-sistema ta' fluss uniku. L-implimentazzjoni possibbli ta' dawn l-għażliet ta' simplifikazzjoni fuq perjodu ta' żmien twil tiddependi fuq studji ta' fattibilità u azzjonijiet oħra li għandhom jitwettqu skond din id-Deċiżjoni. Madankollu, għandu jittieħed kont tal-konsiderazzjonijiet dwar il-kwalità ta' l-istatistika u anke l-ispejjeż sinifikanti involuti fi kwalunkwe tranżizzjoni.

(12)

Saret evalwazzjoni ex-ante skond il-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba, sabiex il-programm stabbilit minn din id-deċiżjoni jiġi ffukat fuq il-ħtieġa għall-effettività fil-ksib ta’ l-għanijiet u sabiex jiġu inkorporati limiti baġitarji mill-fażi tad-disinn tal-programm ’il quddiem.

(13)

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi pakkett finanzjarju, għat-tul kollu tal-Programm, li jikkostitwixxi ir-referenza prinċipali fit-tifsira tal-punt 37 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u t-tmexxija finanzjarja soda (2), għall-awtorita' baġitarja matul il-proċedura baġitarja annwali.

(14)

Peress li l-għan ta’ din id-Deċiżjoni, jiġifieri li jiġi stabbilit programm għall-modernizzazzjoni ta’ l-istatistika Ewropea ta’ l-intrapriża u l-kummerċ, ma jistax jintlaħaq biżżejjed mill-Istati Membri minħabba li modernizzazzjoni mhux ikkoordinata tista’ twassal għal duplikazzjoni ta’ l-isforzi, repetizzjoni ta' l-iżbalji u spejjeż ogħla, u jista' għalhekk, għar-raġunijiet ta' l-iskala ta’ l-istatistika involuta, jintlaħaq aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat f’dak l-Artikolu, din id-Deċiżjoni ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħaq dak il-għan.

(15)

Il-Kumitat tal-Programm ta’ l-Istatistika, stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom (3) ġie kkonsultat skond l-Artikolu 3 ta' dik id-Deċiżjoni.

(16)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 tas-17 ta’ Frar 1997 dwar Statistika tal-Komunità (4) jikkostitwixxi l-qafas ta’ referenza għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Deċiżjoni.

(17)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' l-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (5),

IDDEĊIDEW KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Stabbiliment tal-Programm

1.   Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi Programm għall-Modernizzazzjoni ta’ l-Istatistika Ewropea dwar l-Intrapriża u l-Kummerċ, (minn hawn 'il quddiem “il-Programm MEETS”).

2.   Il-Programm MEETS għandu jibda fl-1 ta' Jannar 2009 u għandu jintemm fil-31 ta' Diċembru 2013.

Artikolu 2

Ambitu u għanijiet ġenerali

1.   Il-miżuri pprovduti fil-Programm MEETS marbuta mal-produzzjoni u t-tqassim ta’ l-istatistika dwar l-intrapriża u l-kummerċ fi ħdan il-Komunità Ewropea.

2.   L-għanijiet ġenerali tal-Programm MEETS huma kif ġej:

(a)

ir-reviżjoni tal-prijoritajiet u l-iżvilupp ta' ġabriet ta' indikaturi fil-mira għal oqsma ġodda; (għan 1)

(b)

il-ksib ta' qafas issimplifikat għal statistika marbuta man-negozji; (għan 2)

(c)

l-appoġġ ta' l-implimentazzjoni iktar effiċjenti għall-produzzjoni ta' statistika dwar l-intrapriżi u kummerċ; (għan 3) u

(d)

l-immodernizzar tas-sistema għall-ġbir tad-data dwar il-kummerċ fil-prodotti bejn l-Istati Membri (minn hawn ’il quddiem, Intrastat) (għan 4).

Artikolu 3

Azzjonijiet

Biex jinkisbu l-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 2, għandhom iiġi implimentati numru ta’ azzjonijiet, kif ġej:

(a)

jiġu riveduti l-prijoritajiet u jiġu żviluppati ġabriet ta’ indikaturi fil-mira għal oqsma ġodda (għan 1):

Azzjoni 1.1: identifikazzjoni ta’ oqsma ta’ inqas importanza;

Azzjoni 1.2: żvilupp ta’ oqsma ġodda;

(b)

jinkiseb qafas simplifikat ta’ l-istatistika marbuta man-negozju (għan 2):

Azzjoni 2.1: integrazzjoni tal-kunċetti u l-metodi fi ħdan il-qafas ġuridiku;

Azzjoni 2.2: żvilupp ta’ statistika dwar il-gruppi ta' intrapriżi;

Azzjoni 2.3: twettieq ta' stħarriġiet Ewropej biex jitnaqqas kemm jista’ jkun il-piż fuq in-negozju;

(c)

tiġi appoġġata implimentazzjoni iktar effiċjenti għall-produzzjoni ta' statistika dwar intrapriżi u kummerċ (għan 3):

Azzjoni 3.1: isir użu aħjar mid-data li teżisti diġà fis-sistema ta’ l-istatistika inkluż il-possibilità ta' l-estimi;

Azzjoni 3.2: isir użu aħjar mid-data li teżisti diġà fl-ekonomija;

Azzjoni 3.3: żvilupp ta’ għodod għal estrazzjoni, trażmissjoni u trattament iktar effiċjenti tad-data;

(d)

tiġi modernizzata l-Intrastat (għan 4):

Azzjoni 4.1: armonizzazzjoni ta’ metodi għat-titjib tal-kwalità taħt sistema ssimplifikata Intrastat;

Azzjoni 4.2: isir użu aħjar mid-data amministrattiva;

Azzjoni 4.3: jitjieb u jiġi ffaċilitat l-iskambju tad-data fi ħdan l-Intrastat.

L-azzjonijiet msemmija f' dan l-Artikolu huma speċifikati fl-Anness u għandhom jiġu ddettaljati fil-programmi annwali ta’ ħidma previsti fl-Artikolu 4.

Artikolu 4

Programmi annwali ta’ ħidma

Il-programmi annwali ta’ ħidma, bil-prijoritajiet għall-azzjonijiet taħt kull għan msemmija fl-Artikolu 2(2) u l-allokazzjonijiet baġitarji taħt din id-Deċiżjoni, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 5(2).

Artikolu 5

Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna mill-Kumitat tal-Programm ta' l-Istatistika.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, japplikaw l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jittieħed kont tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu stipulat fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun iffissat għal tliet xhur.

Artikolu 6

Evalwazzjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha, f’kooperazzjoni ma’ l-Istati Membri, tevalwa regolarment l-attivitajiet li jsiru fil-Programm MEETS, sabiex tiżgura jekk intlaħqux l-għanijiet msemmija fl-Artikolu 2(2) u biex jiġu pprovduti linji ta’ gwida għat-titjib ta’ l-effettività għal azzjonijiet fil-ġejjieni.

2.   Sal-31 ta’ Diċembru 2010, u mbagħad kull sena sal-2013, il-Kummissjoni għandha tressaq quddiem il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Programm MEETS.

Sa mhux iktar tard mil-31 ta’ Lulju 2014, il-Kummissjoni għandha tressaq quddiem il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, rapport finali dwar l-implimentazzjoni tal-Programm MEETS. Dak ir-rapport għandu jevalwa, fid-dawl tan-nefqa mġarrba mill-Komunità, il-benefiċċji ta' l-azzjonijiet li jirriżultaw għall-Komunità, l-Istati Membri u l-fornituri u l-utenti ta' l-informazzjoni statistika, biex jiġu identifikati oqsma għal titjib potenzjali.

Artikolu 7

Finanzjament

1.   Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni ta l-Programm MEETS għall-perjodu 2009-2013 huwa stabbilit għal EUR 42 500 000.

2.   L-approprjazzjonijiet annwali għandhom jiġu awtorizzati mill-awtorità baġitarja fil-limiti tal-pakkett finanzjarju.

Artikolu 8

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Strasburgu, 16 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

B. LE MAIRE


(1)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tad-9 ta' Lulju 2008 (għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta’ Novembru 2008.

(2)  GU C 139, 14.6.2006, p. 1.

(3)  ĠU L 181, 28.6.1989, p. 47.

(4)  ĠU L 52, 22.2.1997, p. 1.

(5)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.


ANNESS

ANALIŻI DETTALJATA TA’ L-AZZJONIJIET ELENKATI FL-ARTIKOLU 3

Għan 1

:

Ir-reviżjoni tal-prijoritajiet u l-iżvilupp ta' ġabriet ta' indikaturi fil-mira għal oqsma ġodda

Azzjoni 1.1: L-identifikazzjoni ta’ oqsma ta' inqas importanza

F’dinja li dejjem tinbidel, il-ħtiġijiet ta' statistika se jiġu riveduti perjodikament mhux biss peress li qed jitfaċċaw ħtiġijiet ġodda ta' statistika, imma anke peress li ħtiġijiet oħra jsiru anqas importanti u saħansitra jgħaddi żmienhom. Għalhekk, se jsiru reviżjonijiet regolari tal-prijoritajiet f'koperazzjoni mill-qrib ma' l-Istati Membri sabiex jiġu identifikati dawk l-oqsma u l-karatteristiċi li tilfu l-prijorità u li konsegwentement jistgħu jitħassru mir-rekwiżiti legali. Tali reviżjonijiet jimmiraw biex jissimplifikaw ir-rekwiżiti statistiċi u biex jitnaqqas il-piż tar-rispons. Il-Kummissjoni tista’ tieħu ħsieb li jiġu mnedija studji esterni f'dan ir-rigward.

Azzjoni 1.2: L-Iżvilupp ta' oqsma ġodda

F’ambjent ekonomiku li dejjem jinbidel huwa importanti li jiġu definiti oqsma prijoritarji għall-istatistika bħall-kummerċ fis-servizzi, l-globalizzazzjoni u l-intraprenditorija u li jsir qbil fuq livell Komunitarju dwar ġabra ta’ indikaturi fil-mira għal kull wieħed mill-oqsma prijoritarji. Jeħtieġ li, safejn ikun possibbli, dawn l-indikaturi jiġu armonizzati ma’ l-istatistika internazzjonali.

L-istatistika għandha tinġabar b’mod effiċjenti u jeħtieġ tkun komparabbli. Għalhekk, l-istatistika Ewropea trid tiġi mmodernizzata b'konformità stretta mal-prinċipju tal-koerenza u l-komparabilità tad-data għall-perjodi kkonċernati. Għalhekk, għandha ssir ħidma fi ħdan is-Sistema Ewropea ta' l-Istatistika biex jinkisbu definizzjonijiet armonizzati ta' karatteristiċi u indikaturi li għadhom kif ġew identifikati.