ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 335

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
13 ta' Diċembru 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1241/2008 tat-12 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1242/2008 tat-8 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi tipoloġija Komunitarja għal azjendi agrikoli

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1243/2008 tat-12 ta' Diċembru 2008 li jemenda l-Annessi III u VI tad-Direttiva 2006/141/KE dwar il-kundizzjonijiet għall-kompożizzjoni ta' xi formuli ta' ħalib tat-trab għat-trabi ( 1 )

25

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1244/2008 tat-12 ta' Diċembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1614/2000 li jidderoga mir-Regolament (KEE) Nru 2454/93 dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta' prodotti ta' oriġini, użat għall-iskopijiet tal-iskema ta' preferenzi ġeneralizzati sabiex jieħdu in konsiderazzjoni l-qagħda speċjali tal-Kambodja fir-rigward ta' xi prodotti magħmula mit-tessuti esportati lill-Komunità

28

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1245/2008 tat-12 ta' Diċembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1615/2000 li jidderoga mir-Regolament (KEE) Nru 2454/93 f’dak li jirrigwardja d-definizzjoni tal-kunċett ta’ prodotti ta’oriġini, użat għall-iskopijiet tal-iskema ta’ preferenzi ġeneralizzati biex jieħu in konsiderazzjoni l-qagħda speċjali tan-Nepal rigward ċerti prodotti magħmula mit-tessuti esportati lejn il-Komunità

30

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1246/2008 tat-12 ta' Diċembru 2008 li jemenda l-Artikolu 23(2), u l-annessi II u III tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 rigward it-trasferiment finanzjarju tal-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid lejn l-iżvilupp rurali

32

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1247/2008 tal-11 ta’ Diċembru 2008 li jidderoga mir-Regolamenti (KE) Nru 2402/96, (KE) Nru 2058/96, (KE) Nru 2305/2003, (KE) Nru 955/2005, (KE) Nru 969/2006, (KE) Nru 1918/2006, (KE) Nru 1964/2006; (KE) Nru 1002/2007, 27/2008 u (KE) Nru 1067/2008 fir-rigward tat-tressiq tal-applikazzjonijiet u l-ħruġ tal-liċenzji tal-importazzjoni fl-2009 skond il-kwoti tariffarji tal-patata ħelwa, il-lamtu tal-manjoka, il-manjoka, iċ-ċereali, ir-ross u ż-żejt taż-żebbuġa, u li jidderoga mir-Regolamenti (KE) Nru 382/2008, (KE) Nru 1518/2003, (KE) Nru 596/2004 u (KE) Nru 633/2004 fir-rigward tad-dati tal-ħruġ tal-liċenzji tal-esportazzjoni għall-2009 fis-setturi tal-laħam taċ-ċanga u vitella, tal-majjal, tal-bajd u tal-laħam tat-tjur

35

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2008/939/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta’ Diċembru 2008 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja ta’ Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Belarus li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Belarus dwar il-kummerċ fil-prodotti tat-tessuti

39

Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Belarus li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Belarus dwar il-kummerċ fil-prodotti tat-tessuti

41

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/940/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Ottubru 2008 li tistabbilixxi r-rekwiżiti standard għall-programmi nazzjonali għall-eradikazzjoni, il-kontroll u l-monitoraġġ ta’ ċertu mard u mard żoonotiku tal-annimali kofinanzjati mill-Komunità (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 6032)  ( 1 )

61

 

 

2008/941/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Diċembru 2008 dwar in-noninklużjoni ta’ ċerti sustanzi attivi fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u l-irtirar ta’ awtorizzazzjonijiet għal prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom dawn is-sustanzi (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 7803)  ( 1 )

91

 

 

2008/942/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta’ Diċembru 2008 dwar l-addattament tal-koeffiċjenti korrettivi applikabbli mill-1 ta’ Awwissu 2007, l-1 ta’ Settembru 2007, l-1 ta’ Ottubru 2007, l-1 ta’ Novembru 2007, l-1 ta’ Diċembru 2007 u l-1 ta’ Jannar 2008 għar-remunerazzjonijiet tal-uffiċjali, l-aġenti temporanji u l-aġenti b’kuntratt tal-Komunitajiet Ewropej li jaħdmu f’pajjiżi terzi

94

 

 

2008/943/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Diċembru 2008 dwar in-noninklużjoni taż-żejt tal-għadam fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u l-irtirar ta’ awtorizzazzjonijiet għal prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom dik is-sustanza (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8083)  ( 1 )

97

 

 

III   Atti adottati skond it-Trattat ta' l-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TA' L-UE

 

*

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK tat-8 ta’ Diċembru 2008 li tiddefinixxi regoli komuni li jirregolaw il-kontroll ta’ esportazzjonijiet ta’ teknoloġija u tagħmir militari

99

 

 

 

*

Nota lill-qarrej (Ara paġna 3 tal-qoxra)

s3

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

13.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 335/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1241/2008

tat-12 ta’ Diċembru 2008

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu ta’ l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-13 ta’ Diċembru 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 12 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

MA

81,9

TR

108,0

ZZ

95,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

47,6

TR

128,4

ZZ

114,4

0709 90 70

MA

109,9

TR

136,5

ZZ

123,2

0805 10 20

AR

18,1

BR

44,6

CL

50,9

MA

64,4

TR

72,2

ZA

42,5

ZW

43,9

ZZ

48,1

0805 20 10

MA

71,0

TR

72,0

ZZ

71,5

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

54,6

HR

54,2

IL

70,6

TR

56,2

ZZ

58,9

0805 50 10

MA

64,0

TR

69,2

ZZ

66,6

0808 10 80

CA

89,2

CL

43,7

CN

76,4

MK

35,3

US

111,7

ZA

123,2

ZZ

79,9

0808 20 50

CN

49,6

TR

104,0

US

138,0

ZZ

97,2


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


13.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 335/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1242/2008

tat-8 ta’ Diċembru 2008

li jistabbilixxi tipoloġija Komunitarja għal azjendi agrikoli

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill 79/65/KEE tal-15 ta’ Ġunju 1965 li jistabbilixxi netwerk għall-ġbir ta’ informazzjoni ta’ kontabbiltà dwar id-dħul u l-operazzjoni kummerċjali ta’ azjendi agrikoli fil-Komunità Ekonomika Ewropea (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 4(4), 6(2), u 7(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Fil-Komunità s-sistemi u l-istrutturi tal-produzzjoni huma differenti ħafna. Sabiex l-analiżi tal-karatteristiċi strutturali tal-azjendi agrikoli u r-riżultati ekonomiċi tagħhom issir iżjed faċli, ġiet stabbilita klassifikazzjoni adattata u omoġenja tal-azjendi agrikoli skont id-daqs u t-tipi ekonomiċi ta' biedja permezz tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 85/377/KEE tas-7 ta’ Ġunju 1985 li tistabbilixxi tipoloġija Komunitarja għal azjendi agrikoli (2).

(2)

It-tipoloġija Komunitarja teħtieġ li tiġi rranġata b’tali mod li gruppi omoġenji ta’ azjendi jkunu jistgħu jinġabru flimkien bi grad ikbar jew iżgħar ta' aggregazzjoni u li jkunu jistgħu jitqabblu s-sitwazzjonijiet tal-azjendi.

(3)

Minħabba l-importanza dejjem tikber għad-dħul tal-bdiewa ta’ attivitajiet oħrajn ta’ qligħ li huma relatati direttament mal-azjenda minbarra l-attivitajiet agrikoli tal-azjenda, fit-tipoloġija Komunitarja trid tiġi inkluża varjabbli ta’ klassifikazzjoni li tirrifletti l-importanza ta’ attivitajiet oħrajn ta’ qligħ (OGA) li huma relatati direttament mal-azjenda.

(4)

Biex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti fl-Artikoli 4(1), 6(1)(b) u 7(2) tar-Regolament 79/65/KEE, iridu jiġu stabbiliti r-regoli ta’ implimentazzjoni għat-tipoloġija Komunitarja. Barra minn hekk, it-tipoloġija Komunitarja għandha tapplika għall-azjendi li jibagħtu prospetti bl-użu ta’ dejta ta’ kontabbiltà miġbura permezz tar-Rettikolat tad-Dettalji għall-Kontabbiltà tar-Razzett (Netwerk Komunitarju ta’ Informazzjoni dwar il-Kontabbiltà tal-Farms) (FADN).

(5)

Skont l-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1166/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 dwar l-istħarriġiet dwar l-istruttura tal-farms u dwar il-metodi tal-produzzjoni agrikola u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 571/88 (3), l-istħarriġ dwar l-istruttura tal-farms li jkun sar abbażi ta’ kampjun irid ikun statistikament rappreżentattiv f’termini tat-tip u tad-daqs tal-azjendi agrikoli skont it-tipoloġija Komunitarja. Għalhekk, it-tipoloġija Komunitarja għandha tapplika wkoll għall-azjendi li għalihom tinġabar dejta permezz ta’ stħarriġ dwar l-istruttura tal-farms.

(6)

It-tip ta' biedja u d-daqs ekonomiku tal-azjenda għandhom jiġu determinati abbażi ta’ kriterju ekonomiku li jibqa’ dejjem pożittiv. Għalhekk huwa xieraq li tintuża l-produzzjoni standard. Il-produzzjonijiet standard iridu jiġu stabbiliti skont il-prodott. Il-lista ta’ prodotti li għalihom se jkunu kkalkolati l-produzzjonijiet standard għandha titranġa skont l-intestaturi użati fl-istħarriġ dwar l-istruttura tal-farms stabbilita skont ir-Regolament (KE) Nru 1166/2008. Sabiex l-applikazzjoni tat-tipoloġija tkun tista’ ssir għall-azjendi fl-FADN, trid tiġi stabbilita tabella ta’ korrispondenza bejn l-intestaturi tal-istħarriġ dwar l-istruttura tal-farms u tal-prospett tal-farm mibgħut lura lill-FADN.

(7)

Il-produzzjonijiet standard huma bbażati fuq valuri medji fuq perjodu ta’ referenza ta’ ħames snin, iżda għandhom jiġu aġġornati regolarment biex jitqiesu t-tendenzi ekonomiċi sabiex it-tipoloġija tista’ tkompli tiġi applikata bis-sens. Il-frekwenza tal-aġġornament għandha tkun marbuta mas-snin li fihom isir l-istħarriġ dwar l-istruttura tal-farms.

(8)

Sabiex jitfassal il-pjan tal-għażla tal-azjendi li jibagħtu l-prospetti li se jiġu inklużi fl-FADN tal-2010, jeħtieġ li jkun ipprovdut li t-tipoloġija definita f’dan ir-Regolament tkun diġà applikata fl-istħarriġ dwar l-istruttura tal-farms għall-2007. Barra minn hekk, sabiex ikun żgurat li l-analiżi dwar is-sitwazzjoni tal-azjendi agrikoli kklassifikati skont din it-tipoloġija tkun tista’ titqabbel, irid ikun ipprovdut li din trid tapplika għall-istħarriġ dwar l-istruttura tal-farms u għall-FADN qabel l-2010. Għalhekk jeħtieġ li tiġi inkluża deroga, li tipprovdi li l-produzzjonijiet standard jiġu kkalkolati għall-perjodu ta’ referenza 2004.

(9)

Il-produzzjonijiet standard u d-dejta meħtieġa għall-kalkolu tagħhom għandha tintbagħat lill-Kummissjoni mill-aġenzija intermedjarja maħtura minn kull Stat Membru skont l-Artikolu 6 tar-Regolament 79/65/KEE. Għandu jkun ipprovdut li l-aġenzija intermedjarja tkun tista’ tikkomunika l-informazzjoni rilevanti direttament lill-Kummissjoni permezz ta’ sistema ta’ informazzjoni stabbilita mill-Kummissjoni. Barra minn hekk għandu jkun previst li din is-sistema tkun tippermetti l-iskambju elettroniku tal-informazzjoni meħtieġa abbażi ta’ mudelli disponibbli għall-aġenzija intermedjarja permezz ta’ din is-sistema. Għandu jkun ipprovdut ukoll li l-Kummissjoni tavża lill-Istati Membri bil-kundizzjonijiet ġenerali għall-implimentazzjoni tas-sistema kompjuterizzata permezz tal-Kumitat Komunitarju għan-Netwerk ta’ Informazzjoni dwar il-Kontabbiltà tal-Farms.

(10)

Għal raġunijiet ta’ ċarezza u biex jitqies il-fatt li t-tipoloġija Komunitarja hija miżura ta’ applikazzjoni ġenerali, aktar milli miżura indirizzata għal benefiċjarji speċifiċi, huwa xieraq li d-Deċiżjoni 85/377/KEE tinbidel b’Regolament.

(11)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Komunitarju għan-Netwerk ta’ Informazzjoni dwar il-Kontabbiltà tal-Farms,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Is-suġġett u l-ambitu

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi t-“Tipoloġija Komunitarja għall-azjendi agrikoli”, minn hawn ‘il quddiem imsejħa “tipoloġija”, li hija klassifikazzjoni uniformi ta’ azjendi fil-Komunità skont it-tip ta' biedja u d-daqs ekonomiku tagħhom u skont l-importanza tal-attivitajiet l-oħrajn ta' qligħ relatati direttament mal-azjenda.

2.   It-tipoloġija għandha tintuża primarjament għall-preżentazzjoni, skont il-klassi tat-tip ta' biedja u tad-daqs ekonomiku, ta' dejta miġbura permezz tal-istħarriġ Komunitarju dwar l-istruttura tal-farms u n-Netwerk Komunitarja ta’ Informazzjoni dwar il-Kontabbiltà tal-Farms.

Artikolu 2

It-tip ta' biedja

1.   Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament it-“tip ta’ biedja” ta' azjenda għandu jiġi ddeterminat mill-kontribuzzjoni relattiva tal-produzzjoni standard ta’ karatteristiċi differenti ta’ din l-azjenda għall-produzzjoni totali standard tal-azjenda. Il-produzzjoni standard trid tkun kif stabbilit fl-Artikolu 5.

2.   It-tipi ta' biedja għandhom jinqasmu skont l-ammont ta' dettall meħtieġ, fi:

(a)

tipi ġenerali ta' biedja,

(b)

tipi prinċipali ta' biedja,

(c)

tipi partikolari ta' biedja.

Il-klassifikazzjoni tal-azjendi skont it-tip ta' biedja għandha tkun kif stabbilita fl-Anness I.

Artikolu 3

Id-daqs ekonomiku tal-azjenda

Id-daqs ekonomiku tal-azjenda għandu jiġi ddeterminat abbażi tal-produzzjoni totali standard tal-azjenda. Din għandha tingħata f'euro. Il-metodu ta’ kalkolu tad-daqs ekonomiku tal-azjenda u l-klassijiet tad-daqs ekonomiku għandu jkun skont kif stabbilit fl-Anness II.

Artikolu 4

L-attivitajiet l-oħrajn ta’ qligħ relatati direttament mal-azjenda

L-importanza tal-attivitajiet l-oħrajn ta’ qligħ relatati direttament mal-azjenda għandha tkun iddeterminata abbażi tal-perċentwali ta' dawk l-attivitajiet l-oħrajn ta' qligħ relatati direttament mal-azjenda fil-produzzjoni finali tal-azjenda. Dan il-proporzjon għandu jkun espress bħala firxa ta’ perċentwali. Dawk il-firxiet ta’ perċentwali għandhom jiġu stabbiliti fil-Parti C tal-Anness III.

Il-produzzjoni finali, id-definizzjoni u l-metodu tal-istima ta’ dak il-proporzjon huma stabbiliti fil-Partijiet A u B tal-Anness III.

Artikolu 5

Il-produzzjoni standard u l-produzzjoni totali standard

1.   Għall-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, “produzzjoni standard” tfisser il-valur standard tal-produzzjoni grossa.

Il-produzzjoni standard għandha tiġi ddeterminata għal kull reġjun imsemmi fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament u għal kull karatteristika tal-uċuħ u l-bhejjem tal-istħarriġ dwar l-istruttura tal-farm imsemmi fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1166/2008.

Il-metodu tal-kalkolu biex jiġu ddeterminati l-produzzjonijiet standard għal kull karetteristika u l-proċeduri għall-ġbir tad-dejta korrispondenti huma stabbiliti fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament.

2.   Il-produzzjoni totali standard tal-azjenda għandha tikkorrispondi għas-somma tal-valuri akkwistati għal kull karatteristika billi l-produzzjonijiet standard għal kull unità jiġu mmultiplikati bl-għadd ta' unitajiet korrispondenti.

3.   Għall-għanijiet tal-kalkolu tal-produzzjonijiet standard għall-istħarriġ dwar l-istruttura tal-farms għas-sena N, il-“perjodu ta’ referenza” tfisser is-sena N-3 li tkopri l-ħames snin suċċessivi mis-sena N-5 sas-sena N-1.

Il-produzzjonijiet standard għandhom jiġu ddeterminati bl-użu ta’ dejta medja bażika kkalkolata fuq perjodu ta’ referenza ta’ ħames snin imsemmi fl-ewwel subparagrafu. Għandhom jiġu aġġornati biex jitqiesu t-tendenzi ekonomiċi mill-inqas kull meta jsir stħarrig dwar l-istruttura tal-farms.

L-ewwel perjodu ta’ referenza li għalih se jiġu kkalkolati produzzjonijiet standard jikkorrispondi għall-perjodu ta’ referenza 2007 li jkopri s-snin kalendarji 2005, 2006, 2007, 2008 u 2009 jew is-snin ta’ produzzjoni agrikola 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 u 2009/10.

4.   B’deroga mill-paragrafu 3, l-Istati Membri għandhom jikkalkolaw il-produzzjonijiet standard għall-perjodu ta’ referenza 2004 għall-karatteristiċi elenkati fl-istħarriġ dwar l-istruttura tal-farms għall-2007 kif iddefinit fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 204/2006 (4). F’dan il-każ, il-perjodu ta’ referenza għandu jkopri jew is-snin kalendarji 2003, 2004, 2005 jew is-snin ta’ produzzjoni agrikola 2003/04, 2004/05, 2005/06.

Artikolu 6

Trażmissjoni lill-Kummissjoni

1.   Il-produzzjonijiet standard u d-dejta msemmija fil-Parti 3 tal-Anness IV għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni (Eurostat) mill-aġenzija intermedjarja maħtura minn kull Stat Membru skont l-Artikolu 6 tar-Regolament 79/65/KEE jew mill-organizzazzjoni li lilha tkun ingħatat din il-ħidma.

2.   L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni, il-produzzjonijiet standard għal perjodu ta’ referenza tas-sena N u d-dejta msemmija fil-Parti 3 tal-Anness IV qabel il-31 ta’ Diċembru tas-sena N+3 jew jekk meħtieġ qabel data tal-għeluq stabbilita mill-Kummissjoni wara li tikkonsulta il-Kumitat Komunitarju dwar in-Netwerk ta’ Informazzjoni dwar il-Kontabbiltà tal-Farms.

Il-produzzjonijiet standard għall-perjodu ta’ referenza 2004 għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni sal-31 ta’ Diċembru 2008.

3.   Għat-trażmissjoni tal-produzzjonijiet standard u d-dejta msemmija fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jużaw is-sistemi tal-kompjuter li jippermettu skambji elettroniċi ta’ dokumenti u informazzjoni li jsiru disponibbli mill-Kummissjoni (l-Eurostat) bejnha u l-Istati Membri.

4.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-forma u l-kontenut tad-dokumenti meħtieġa għat-trażmissjoni abbażi ta’ mudelli jew kwestjonarji li jkunu disponibbli permezz tas-sistemi msemmija fil-paragrafu 3. Id-dispożizzjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-attribwiti tad-dejta msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu ddefiniti fil-kuntest tal-Kumitat Komunitarju dwar in-Netwerk ta’ Informazzjoni dwar il-Kontabbiltà tal-Farms.

Artikolu 7

Ir-revoka

1.   Id-Deċiżjoni 85/377/KEE qed tiġi revokata.

Madankollu, id-Deċiżjoni 85/377/KEE għandha tkompli tapplika sabiex jiġu kklassifikati l-azjendi tan-Netwerk ta’ Informazzjoni dwar il-Kontabbiltà tal-Farms sas-sena ta’ kontabbiltà 2009 inkluża u tal-istħarriġ dwar l-istruttura tal-farms imsemmi fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 571/88 (5) sal-istħarriġ tal-2007 inkluż.

2.   Referenzi għad-Deċiżjoni revokata għandhom jitqiesu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella tal-korrelazzjoni fl-Anness V.

Artikolu 8

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba' jum mill-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mis-sena ta’ kontabbiltà 2010 għan-Netwerk ta’ Informazzjoni dwar il-Kontabbiltà tal-Farms u għall-istħarriġ dwar l-istruttura tal-farms mill-istħarriġ tal-2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 8 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU 109, 23.6.1965, p. 1859/65.

(2)  ĠU L 220, 17.8.1985, p. 1.

(3)  ĠU L 321, 1.12.2008, p. 14.

(4)  ĠU L 34, 7.2.2006, p. 3.

(5)  ĠU L 56, 2.3.1988, p. 1.


ANNESS I

KLASSIFIKAZZJONI TA’ AZJENDI AGRIKOLI SKONT IT-TIP TA’ BIEDJA

A.   SKEMA TA’ KLASSIFIKAZZJONI

Azjendi speċjalizzati – uċuħ tar-raba’

Tip ġenerali ta’ biedja

Tip prinċipali ta’ biedja

Tip partikolari ta’ biedja

1.

Uċuħ tar-raba' speċjalizzati tal-għelieqi

15.

Ċereali speċjalizzati, żrieragħ taż-żejt u wċuħ tal-proteini

151.

Ċereali speċjalizzati (apparti minn ross), żrieragħ taż-żejt u wċuħ tar-raba’ tal-proteina

152.

Ross speċjalizzat

153.

Ċereali, żrieragħ taż-żejt, uċuħ tar-raba’ tal-proteina u ross flimkien

16.

Uċuħ ġenerali tar-raba’

161.

Ħxejjex imkabbra għall-għeruq speċjalizzati

162.

Ċereali, żerriegħa taż-żejt, uċuħ tar-raba’ tal-proteina u tal-għeruq flimkien

163.

Ħxejjex tal-għalqa speċjalizzati

164.

Tabakk speċjalizzat

165.

Qoton speċjalizzat

166.

Uċuħ tar-raba’ diversi tal-għelieqi flimkien

2.

Ortikultura speċjalizzata

21.

Ortikultura speċjalizzata ta’ ġewwa

211.

Ħxejjex speċjalizzati ta’ ġewwa

212.

Fjuri u pjanti ornamentali speċjaliżżati ta’ ġewwa

213.

Ortikultura mħallta speċjalizzata ta’ ġewwa

22.

Ortikultura speċjalizzata ta’ barra

221.

Ħxejjex speċjalizzati ta’ barra

222.

Fjuri u pjanti ornamentali speċjalizzati ta’ barra

223.

Ortikultura mħallta speċjalizzata ta’ barra

23.

Ortikultura oħra

231.

Faqqiegħ speċjalizzat

232.

Mixtliet speċjalizzati

233.

Ortikultura diversa

3.

Uċuħ tar-raba’ permanenti speċjalizzati

35.

Dwieli speċjalizzati

351.

Inbid ta' kwalità speċjalizzat

352.

Inbid speċjalizzat apparti minn inbid ta' kwalità

353.

Għeneb tal-mejda speċjalizzat

354.

Dwieli oħrajn

36.

Frott u frott taċ-ċitru speċjalizzati

361.

Frott speċjalizzat (apparti minn ċitru, frott tropikali u ġewż)

362.

Frott taċ-ċitru speċjalizzat

363.

Ġewż speċjalizzat

364.

Frott tropikali speċjalizzat

365.

Frott speċjalizzat, ċitru, frott tropikali u ġewż: produzzjoni mħallta

37.

Żebbuġ speċjalizzat

370.

Żebbuġ speċjalizzat

38.

Uċuħ tar-raba’ permanenti diversi flimkien

380.

Uċuħ tar-raba’ permanenti diversi flimkien


Azjendi speċjalizzati – produzzjoni tal-annimali

Tip ġenerali ta’ biedja

Tip prinċipali ta’ biedja

Tip partikolari ta’ biedja

4.

Merħliet speċjalizzati li jirgħu

45.

Baqar tal-ħalib speċjalizzati

450.

Baqar tal-ħalib speċjalizzati

46.

Baqar speċjalizzati - trobbija u simna

460.

Baqar speċjalizzati - trobbija u simna

47.

Baqar – tal-ħalib, trobbija u simna flimkien

470.

Baqar – tal-ħalib, trobbija u simna flimkien

48.

Nagħaġ, mogħoż u annimali ħajjin oħrajn li jirgħu

481.

Nagħaġ speċjalizzati

482.

Nagħaġ u baqar flimkien

483.

Mogħoż speċjalizzati

484.

Merħliet li jirgħu diversi

5.

Granivori speċjalizzati

51.

Ħnieżer speċjalizzati

511.

Trobbija tal-ħnieżer speċjalizzata

512.

Simna tal-ħnieżer speċjalizzata

513.

Trobbija u simna tal-ħnieżer flimkien

52.

Tjur speċjalizzati

521.

Tiġieġ li jbidu speċjalizzati

522.

Tjur għal-laħam speċjalizzati

523.

Tiġieġ li jbidu u tjur għal-laħam flimkien

53.

Granivori diversi flimkien

530.

Granivori diversi flimkien


Azjendi mħallta

Tip ġenerali ta’ biedja

Tip prinċipali ta’ biedja

Tip partikolari ta’ biedja

6.

Uċuħ tar-raba’ mħallta

61.

Uċuħ tar-raba’ mħallta

611.

Ortikultura u wċuħ tar-raba’ permanenti flimkien

612.

Uċuħ tar-raba’ tal-għelieqi u ortikultura flimkien

613.

Uċuħ tar-raba’ tal-għelieqi u dwieli flimkien

614.

Uċuħ tar-raba’ tal-għelieqi u wċuħ tar-raba’ permanenti flimkien

615.

Uċuħ tar-raba’ mħallta flimkien,, primarjament uċuħ tar-raba’ tal-għelieqi

616.

Uċuħ tar-raba’ mħallta oħrajn

7.

Azjendi bl-annimali ħajjin mħallta

73.

Annimali ħajjin imħallta, primarjament merħliet li jirgħu

731.

Annimali ħajjin imħallta, primarjament tal-ħalib

732.

Annimali ħajjin imħallta, primarjament merħliet li mhumiex tal-ħalib li jirgħu

74.

Annimali ħajjin imħallta, primarjament granivori

741.

Annimali ħajjin imħallta, granivori u baqar tal-ħalib flimkien

742.

Annimali ħajjin imħallta: granivori, u merħliet li mhumiex tal-ħalib li jirgħu

8.

Uċuħ tar-raba’ mħallta – annimali ħajjin

83.

Uċuħ tar-raba’ tal-għelieqi – merħliet li jirgħu flimkien

831.

Uċuħ tar-raba’ tal-għelieqi flimkien ma’ baqar tal-ħalib

832.

Baqar tal-ħalib flimkien ma’ wċuħ tar-raba’ tal-għelieqi

833.

Uċuħ tar-raba’ tal-għelieqi flimkien ma’ merħliet li mhumiex tal-ħalib li jirgħu

834.

Merħliet li mhumiex tal-ħalib li jirgħu flimkien ma’ wċuħ tar-raba’ tal-għelieqi

84.

Uċuħ tar-raba’ diversi u annimali ħajjin flimkien

841.

Uċuħ tar-raba’ tal-għelieqi u granivori flimkien

842.

Uċuħ tar-raba’ permanenti u merħliet li jirgħu flimkien

843.

Apikultura

844.

Uċuħ tar-raba’ diversi mħallta u annimali ħajjin

9.

Azjendi li mhumiex klassifikati

90.

Azjendi li mhumiex klassifikati

900.

Azjendi li mhumiex klassifikati

B.   TABELLA TA’ KORRISPONDENZA U KODIĊIJIET TA’ RAGRUPPAMENT

I.   Korrispondenza bejn l-intestaturi tal-istħarriġ dwar l-istruttura tal-farms u l-intestaturi tal-prospett tal-farm tan-Netwerk ta' Informazzjoni dwar il-Kontabbiltà tal-Farms (FADN)

Intestaturi ekwivalenti għall-applikazzjoni tal-produzzjonijiet standard (SOs)

Il-kodiċi li għandu jintuża għall-intestatura

Stħarriġ Komunitarju dwar l-istruttura tal-azjendi agrikoli tal-2010, l-2013, u l-2016

Ir-Regolament (KE) Nru 1166/2008

Prospett tal-farm tal-FADN

(Ir-Regolament (KE) Nru 868/2008 dwar l-iskeda azjendali (1))

I.   

Uċuħ tar-raba’

2.01.01.01.

Qamħ komuni u spelt

120.

Qamħ komuni u spelt

2.01.01.02.

Qamħ iebes

121.

Qamħ iebes

2.01.01.03.

Segala

122.

Xgħir (inkluż il-meslin)

2.01.01.04.

Xgħir

123.

Barli

2.01.01.05.

Ħafur

124.

Ħafur

125.

Taħlitiet ta’ ċereali tas-sajf

2.01.01.06.

Żrieragħ tal-qamħirrun

126.

Majs tal-qamħ (inkluż majs tal-qamħ umdu)

2.01.01.07.

Ross

127.

Ross

2.01.01.99.

Ċereali oħrajn għall-produzzjoni tal-qamħ

128.

Ċereali oħrajn

2.01.02.

Pulses mnixxfin u ħxejjex li huma sors tal-proteini għall-produzzjoni taż-żrieragħ (inklużi żerriegħa u taħlitiet ta’ pulses u legumii)

129.

Uċuħ tar-raba’ tal-proteini

2.01.02.01.

Fosthom il-piżelli, il-fażola tal-għelieqi u l-lupin ħelu

360.

Piżelli, favetta u lupini ħelwin

361.

Għads, ċiċri u ġulbiena

330.

Uċuħ tar-raba’ oħrajn tal-proteina

2.01.03.

Patata (inklużi patata bikrija u patata żerriegħa)

130.

Patata (inklużi patata bikrija u żerriegħa)

2.01.04.

Pitravi taz-zokkor (minbarra ż-żerriegħa)

131.

Pitravi taz-zokkor (eskluża ż-żerriegħa)

2.01.05.

Għeruq tal-għalf u l-brassika (minbarra ż-żerriegħa)

144.

Għeruq għall-għalf u pjanti tal-ġenus Brassika (esklużi ż-żerriegħa)

2.01.06.01.

Tabakk

134.

Tabakk

2.01.06.02.

Ħops

133.

Ħops

2.01.06.03.

Qoton

347.

Qoton

2.01.06.04.

Rapa u rapa tan-nevew

331.

Rapa

2.01.06.05.

Ġirasol

332.

Ġirasol

2.01.06.06.

Soja

333.

Soja

2.01.06.07.

Żrieragħ taż-żejt tal-kittien

364.

Kittien apparti minn kittien tal-fibra

2.01.06.08.

Ħxejjex oħrajn tal-lift

334.

Ħxejjex oħrajn tal-lift

2.01.06.09.

Kittien

373.

Kittien

2.01.06.10.

Qanneb

374.

Qanneb

2.01.06.11.

Uċuħ tar-raba' fibrużi oħrajn

 

2.01.06.12.

Pjanti aromatiċi, mediċinali u kulinari

345.

Pjanti mediċinali, aromatiċi, kondimenti u ħwawar, inkluż it-tè, il-kafè u ċ-ċikwejra tal-kafè

2.01.06.99.

Uċuħ tar-raba' oħrajn industrijali li mhux imsemmija band' oħra

346.

Uċuħ tar-raba' oħrajn industrijali li mhux imsemmija band' oħra

348.

Pjanti industrijali oħrajn

2.01.07.

Ħxejjex friski, bettieħ u frawli li minnhom

 

2.01.07.01.

Ta’ barra jew taħt kopertura baxxa ta' protezzjoni (mhux aċċessibbli)

 

2.01.07.01.01.

Għalqa fil-miftuħ

136.

Ħxejjex friski tal-għalqa, bettieħ u frawli mkabbra fil-beraħ

2.01.07.01.02.

Xogħol ta' tkabbir ta' ħxejjex u frott għall-bejgħ

137.

Ħxejjex friski, bettieħ u frawli mkabbra f’ġonna fejn isir bejgħ fil-miftuħ

2.01.07.02.

Taħt il-ħġieġ jew taħt kopertura ta' protezzjoni oħra (aċċessibbli)

138.

Ħaxix frisk, bettieħ u frawli taħt saqaf

2.01.08.

Fjuri u pjanti ornamentali (gћajr gћall-mixtla fejn ikunu gћadhom żgћar):

 

2.01.08.01.

Ta’ barra jew taħt kopertura baxxa ta' protezzjoni (mhux aċċessibbli)

140.

Fjuri u pjanti ornamentali mkabbra fil-miftuħ (esklużi serer għal tilqim ta’ xtieli)

2.01.08.02.

Taħt il-ħġieġ jew taħt kopertura ta' protezzjoni oħra (aċċessibbli)

141.

Fjuri u pjanti oranmentali mkabbra taħt kenn

2.01.09.

Pjanti tal-ћsad bikri

 

2.01.09.01.

Ħaxix temporanju

147.

Ħaxix temporanju

2.01.09.02.

Pjanti oћrajn tal-ћsad bikri

145.

Pjanti oħrajn użati bħala għalf

2.01.09.02.01.

Qamħirrun aħdar

326.

Majs użat għall-għalf

2.01.09.02.02.

Pjanti leguminużi

U

327.

Ċereali oħrajn maħżuna f’sajlo

U

2.01.09.02.99.

Pjanti oћrajn tal-ћsad bikri li m'humiex imsemmija band’ oħra

328.

Pjanti oħrajn użati bħala għalf

2.01.10.

Żrieragħ tal-art maћruta u żerriegћa

142.

Żrieragħ tal-ħaxix

143.

Żrieragħ oħrajn

2.01.11.

Ħxejjex oћra tal-uċuћ oћra tar-raba'

148.

Ħxejjex tar-raba’ maħrut oħrajn li mhumiex inklużi taħt l-intestaturi 120 sa 147

149.

Art lesta għaż-żriegħ mikrija lill-oħrajn, inkluża art li titpoġġa għad-dispożizzjoni ta’ impjegati bħala benefiċċju fil-forma ta’ oġġett

2.01.12.01.

Art mistrieħa mingħajr ebda sussidju

146.

Art mhiex maħduma

Dejta nieqsa għall-Kodiċi 3: Art mhiex maħduma li ma tiħux għajnuna finanzjarja

2.01.12.02.

Art mistrieħa soġġetta għall-pagamenti ta' sussidji, b' ebda użu ekonomiku

146.

Art mhiex maħduma

Dejta nieqsa għall-Kodiċi 8: Art mhiex ikkultivata li ma għadhiex tintuża għal skopijiet ta’ produzzjoni li għaliha l-azjenda hi intitolata għall-għajnuna finanzjarja

2.03.01.

Mergħat u gћelieqi tal-ћaxix gћajr gћal mergħat ћorox

150.

Għelieqi u mergħat permanenti

2.03.02.

Mergħat ħorox

151.

Għalf mhux fin

2.03.03.

Mergħa permanenti li ma tintużax iktar għal raġunijiet ta’ produzzjoni u li hija eliġibbli għall-pagamenti tas-sussidji

314.

Art għall-mergħa permanenti li ma għadhiex tintuża għal skopijiet ta’ produzzjoni u li hija eliġibbli għall-ħlas ta’ sussidji

2.04.01.

Kultivazzjoni ta' frott u berry

152.

Msaġar tal-frott u tal-frott żgħir bla għadam

2.04.01.01.

Speċi ta’ frott frisk, fosthom

 

2.04.01.01.01.

Frott ta’ żoni klimatiċi moderati

349.

Frott b’karpelli fin-nofs li jagħlqu ż-żerriegħa

350.

Frott bl-għadma

2.04.01.01.02.

Frott ta’ żoni klimatiċi sottotropikali

353.

Frott tropikali u subtropikali

2.04.01.02.

Speċi ta’ berry

352.

Frott żgħir u frott żgħir mingħajr għadma

2.04.01.03.

Ġewż

351.

Ġewż

2.04.02.

Kultivazzjonijiet taċ-ċitru

153.

Msaġar tal-frott taċ-ċitru

2.04.03.

Kultivazzjonijiet taż-żebbuġ

154.

Ġonna taż-żebbuġ

2.04.03.01.

Li normalment jipproduċi żebbuġ gћall-ikel

281.

Żebbuġ tal-mejda

2.04.03.02.

Li normalment jipproduċu żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

282.

Li normalment jipproduċu żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

283.

Żejt taż-żebbuġa

2.04.04.

Dwieli, li minnhom normalment jipproduċu:

155.

Dwieli

2.04.04.01.

Inbid ta’ kwalità

286.

Għeneb għal inbid ta’ kwalità b’Denominazzjoni Protetta tal-Oriġini (DPO)

292.

Għeneb għal inbid ta’ kwalità b’Indikazzjoni Ġeografika Protetta (IĠP)

289.

Inbid ta’ kwalità bid-DPO

294.

Inbid ta’ kwalità bl-IĠP

2.04.04.02.

Inbejjed oħra

293.

Għeneb għal inbid ieħor

288.

Prodotti mixxellanji tad-dwieli: most tal-għeneb, meraq, brandi, ħall u prodotti oħrajn magħmula fil-farm

295.

Inbid ieħor

2.04.04.03.

Għeneb tal-ikel

285.

Għeneb tal-mejda

2.04.04.04.

Żbib

291.

Żbib

2.04.05.

Mixtliet

157.

Mixtliet

2.04.06.

Uċuħ tar-raba' permanenti oħrajn

158.

Uċuħ tar-raba' permanenti oħrajn

2.04.07.

Uċuħ tar-raba' permanenti taћt il-ћġieġ

156.

Uċuħ tar-raba’ permanenti mkabbrin taħt kenn

2.06.01.

Faqqiegħ

139.

Faqqiegħ

II.   Bhejjem

3.01.

Equidae

22.

Ekwini (kull età)

3.02.01.

Annimali bovini, taħt sena, maskili u femminili

23.

Għoġġiela għat-tismin

24.

Bovini oħrajn taħt sena

3.02.02.

Annimali bovini, ta’ sena iżda iżgћar minn sentejn, maskili

25.

Barrin minn sena sa inqas minn sentejn

3.02.03.

Annimali bovini, ta’ sena iżda iżgħar minn sentejn, femminili

26.

Bovini nisa, minn sena sa inqas minn sentejn

3.02.04.

Annimali bovini maskili, ta’ sentejn u iktar

27.

Bovini rġiel, ta’ sentejn jew iżjed

3.02.05.

Erħiet, ta’ sentejn u iktar

28.

Erħiet, ta’ sentejn u iktar

29.

Erħat għat-tismin

3.02.06.

Baqar tal-ħalib

30.

Baqar tal-ħalib

31.

Baqar tal-ħalib għall-qtil

3.02.99.

Baqar oħrajn

32.

Baqar oħrajn

3.03.01.

Nagħaġ (l-etajiet kollha)

 

3.03.01.01.

Nagħaġ li jnisslu

40.

Nagħaġ nisa

3.03.01.99.

Nagħaġ oħrajn

41.

Nagħaġ oħrajn

3.03.02.

Mogħoż (l-etajiet kollha)

 

3.03.02.01.

Mogħoż li jnisslu

38.

Mogħoż, mogħżiet għat-tgħammir

3.03.02.99.

Mogħoż oħrajn

39.

Mogħoż oħrajn

3.04.01.

Qżieqeż b'piż ħaj ta' taħt l-20 kilogramma

43.

Qżieqeż

3.04.02.

Majjali femminili li jnisslu li jiżnu 50 kilogramm jew iktar

44.

Ħnieżer nisa għat-tgħammir

3.04.99.

Majjali oħrajn

45.

Ħnieżer għat-tismin

46.

Ħnieżer oħrajn

3.05.01.

Broilers

47.

Tiġieġ għall-mejda

3.05.02.

Tiġieġ li jbidu

48.

Tiġieġ li jbidu

3.05.03.

Tjur oħrajn

49.

Tjur oħrajn

3.05.03.01.

Dundjani

3.05.03.02.

Papri

3.05.03.03.

Wiżż

3.05.03.04.

Nagħam

3.05.03.99.

Tjur oħrajn, li m'humiex imsemmija band’ oħra

3.06.

Fniek femminili li jnisslu

34.

Fniek. Fenkiet għat-tgħammir

3.07.

Naħal

33.

Naħal

II.   Kodiċijiet li jirraggruppaw bosta karatteristiċi inklużi fl-istħarriġ dwar l-istruttura tal-farms tal-2010, l-2013 u l-2016.

P45.

Baqar, tal-ħalib = 3.02.01. (annimali bovini taħt sena, maskili u femminili)) + 3.02.03. (annimali bovini, ta’ sena iżda iżgħar minn sentejn, femminili) + 3.02.05. (erħiet ta’ sentejn u iktar) + 3.02.06. (baqar tal-ħalib).

P46.

Baqar = P45 (baqar tal-ħalib) + 3.02.02. (annimali bovini, ta’ sena iżda iżgћar minn sentejn, maskili) + 3.02.04. (annimali bovini maskili ta’ sentejn u iktar) + 3.02.99. (baqar oħrajn).

GL

Bhejjem li jirgħu = 3.01. (equidae) + P46 (baqar) + 3.03.01.01. (nagħaġ li jnisslu) + 3.03.1.99 (nagħaġ oħrajn) + 3.03.02.01. (mogħoż li jnisslu) + 3.03.02.99. (mogħoż oħrajn)

Jekk GL=0

FCP1

Għalf għall-bejgħ = 2.01.05. (għeruq tal-għalf u l-brassika) + 2.01.09.(pjanti tal-ћsad bikri) + 2.03.01. (mergħat u gћelieqi tal-ћaxix gћajr gћal mergћat ћorox) + 2.03.02. (Mergħat ħorox)

FCP4

Għalf għall-bhejjem li jirgħu = 0

P17

Għeruq = 2.01.03. (patata) + 2.01.04. (pitravi taz-zokkor) + 2.01.05. (għeruq tal-għalf u l-brassika)

Jekk GL>0

FCP1

Għalf għall-bejgħ = 0

FCP4

Għalf għall-bhejjem li jirgħu = 2.01.05. (għeruq tal-għalf u l-brassika) + 2.01.09. (pjanti tal-ћsad bikri) + 2.03.01. (mergħat u gћelieqi tal-ћaxix gћajr gћal mergћat ћorox ) + 2.03.02. (Mergħat ħorox)

P17

Għeruq = 2.01.03. (patata) + 2.01.04. (pitravi taz-zokkor)

P151.

Ċereali mingħajr ross = 2.01.01.01. (qamħ komuni u spelt) + 2.01.01.02. (qamħ iebes) + 2.01.01.03. (segala) + 2.01.01.04. (xgħir) + 2.01.01.05. (ħafur) + 2.01.01.06. (żrieragħ tal-qamħirrun) + 2.01.01.99. (ċereali oħrajn għall-produzzjoni tal-qamħ)

P15.

Ċereali = P151 (ċereali mingħajr ross) + 2.01.01.07. (ross)

P16.

Żrieragħ taż-żejt = 2.01.06.04. (Rapa u rapa tan-nevew) + 2.01.06.05. (ġirasol) + 2.01.06.06. (soja) + 2.01.06.07. (żrieragћ taż-żejt tal-kittien)0 + 2.01.06.08. (ћxejjex oћrajn tal-lift)

P51.

Ħnieżer = 3.04.01. (qżieqeż b'piż ћaj ta' taħt l-20 kilogramma) + 3.04.02. (majjali femminili li jnisslu li jiżnu 50 kilogramma jew iktar) + 3.04.99. (majjali oħrajn).

P52.

Tjur = 3.05.01. (broilers) + 3.05.02. (tiġieġ li jbidu) + 3.05.03. (tjur oħrajn).

P1.

Uċuħ ġenerali = P15 (ċereali) + 2.01.02. (pulses imnixxfin u ћxejjex li huma sors tal-proteini gћall-produzzjon taż-żrieragћ) + 2.01.03. (patata) + 2.01.04. (pitravi taz-zokkor) + 2.01.06.01. (tabakk) + 2.01.06.02. (ħops) + 2.01.06.03. (qoton) + P16 (żrieragħ taż-żejt) + 2.01.06.09. (kittien) + 2.01.06.10. (qanneb) + 2.01.06.11. (uċuħ tar-raba' fibrużi oħrajn) + 2.01.06.12. (pjanti aromatiċi, mediċinali u kulinari) + 2.01.06.99. (uċuħ tar-raba' oħrajn industrijali li mhux msemmija band’ oħra) + 2.01.07.01.01. (ħxejjex friski, bettieħ, u frawli – ta’ barra jew taħt kopertura baxxa ta' protezzjoni (mhux aċċessibbli) – għalqa fil-miftuħ) + 2.01.10. (żrieragћ tal-art maћruta u żerriegћa) + 2.01.11. (ћxejjex oћrajn tal-uċuћ oћra tar-raba') + 2.01.12.01. (art mistrieћa mingħajr ebda sussidju) + FCP1 (għalf għall-bejgħ)

P2.

Ortikultura = 2.01.07.01.02. xogħol ta’ tkabbir ta’ ħxejjex u frott għall-bejgħ taħt il-ħġieġ jew taħt kopertura ta' protezzjoni oћra (aċċessibbli) – kultivazzjoni għas-suq) + 2.01.07.02. (ħxejjex friski, bettieħ, frawli – taћt il-ћġieġ jew taћt kopertura ta' protezzjoni oћra (aċċessibbli) + 2.01.08.01. (fjuri u pjanti ornamentali – ta’ barra jew taħt kopertura baxxa ta' protezzjoni (mhux aċċessibbli)) + 2.01.08.02. (fjuri u pjanti ornamentali – taћt il-ћġieġ jew taћt kopertura ta' protezzjoni oћra (aċċessibbli)) + 2.06.01. (faqqiegħ) + 2.04.05. (mixtliet)

P3.

Uċuh permanenti = 2.04.01. (Kultivazzjonijiet ta' frott u frott żgħir bla għadma)+ 2.04.02. (Kultivazzjonijiet taċ-ċitru) + 2.04.03. (kultivazzjonijiet ta' żebbuġ) + 2.04.04. (dwieli) + 2.04.06. (uċuħ tar-raba' permanenti oħrajn) + 2.04.07. (uċuħ tar-raba' permanenti taћt il-ћġieġ)

P4.

Bhejjem li jirgħu u li jieħdu l-għalf = GL (bhejjem li jirgħu) + FCP4 (għalf għall-bhejjem li jirgħu)

P5.

Granivori = P51 (ħnieżer)+ P52 (tjur)+ 3.06. (fniek femminili li jnisslu)

C.   DEFINIZZJONI TA' TIPI TA'BIEDJA

It-tipi ta’ biedja huma ddefiniti minn żewġ fatturi:

(a)

In-natura tal-karatteristiċi kkonċernati

Il-karatteristiċi jirreferu għal-lista ta’ karatteristiċi mistħarrġa fl-istħarriġ tal-2010, l-2013 u l-2016 dwar l-istruttura tal-azjendi agrikoli: huma indikati bl-użu tal-kodiċijiet ippreżentati fit-tabella ta’ korrispondenza fil-Parti B.I ta’ dan l-Anness jew inkella b’kodiċi li tirraggruppa bosta minn dawk il-karatteristiċi kif imfissra fil-Parti B.II ta’ dan l-Anness (2).

(b)

Il-limiti li jiddeterminaw il-konfini tal-klassi

Għajr jekk indikat mod ieħor, dawn il-limiti huma espressi bħala frazzjonijiet tal-produzzjoni totali standard tal-azjenda.

Azjendi speċjalizzati – uċuħ tar-raba’

Tipi ta' biedja

Definizzjoni

Kodiċi ta’ karatteristiċi u limiti

(ref. Il-Parti B ta’ dan l-Anness)

Ġenerali

Prinċipali

Partikolari

Kodiċi

 

Kodiċi

 

Kodiċi

 

1

Uċuh tar-raba' tal-għelieqispeċjalizzati

 

 

 

 

Uċuħ tar-raba’ ġenerali jiġifieri ċereali, pulses imnixxfin u wċuħ tar-raba’ tal-proteini għall-produzzjoni ta’ qamħ, żrieragħ taż-żejt, patata, pitravi taz-zokkor, pjanti industrijali, ħxejjex friski, bettieħ, frawli fil-miftuħ, żerriegħa u nebbitiet ta’ art maħruta, art li tinħadem oħra, art imserrħa u għalf għall-bejgħ > 2/3

P1 > 2/3

15

Ċereali, żrieragħ taż-żejt u wċuħ tar-raba’ tal-proteini speċjalizzati

 

 

Ċereali, żrieragħ taż-żejt, pulses imnixxfin u wċuħ tar-raba’ tal-proteini > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

151

Ċereali (apparti r-ross), żrieragħ taż-żejt u wċuħ tar-raba’ tal-proteini speċjalizzati

Ċereali, żrieragħ taż-żejt, pulses imnixxfin u wċuħ tar-raba’ tal-proteini > 2/3

P151 + P16 + 2.01.02. > 2/3

152

Ross speċjalizzat

Ross > 2/3

2.01.01.07. > 2/3

153

Ċereali, żrieragħ taż-żejt, uċuħ tar-raba’ tal-proteini u ross flimkien

Azjendi tal-klassi 15, esklużi dawk tal-klassijiet 151 u 152

 

16

Uċuħ tar-raba’ ġenerali

 

 

Uċuħ tar-raba’ ġenerali > 2/3; ċereali, żrieragħ taż-żejt, pulses imnixxfin u wċuħ tar-raba’ tal-proteini ≤ 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

161

Uċuħ tar-raba’ tal-għeruq speċjalizzati

Patata, pitravi taz-zokkor u għeruq tal-għalf u l-brassika > 2/3

P17 > 2/3

162

Ċereali, żrieragħ taż-żejt, u wċuħ tar-raba’ tal-proteini u tal-għeruq flimkien

Ċereali, żrieragħ taż-żejt, pulses imnixxfin u wċuħ tar-raba’ tal-proteini > 1/3; għeruq > 1/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 1/3; P17 > 1/3

163

Ħxejjex tar-raba' speċjalizzati

Ħxejjex friski, bettieħ u frawli fil-miftuħ > 2/3

2.01.07.01.01. > 2/3

164

Tabakk speċjalizzat

Tabakk > 2/3

2.01.06.01. > 2/3

165

Qoton speċjalizzat

Qoton > 2/3

2.01.06.03. > 2/3

166

Uċuħ tar-raba’ tal-għelieqi diversi flimkien

Azjendi tal-klassi 16 esklużi dawk tal-klassijiet 161, 162, 163, 164 u 165

 

2

Ortikultura speċjalizzata

 

 

 

 

Ħxejjex friski, bettieħ u frawli – xogħol ta’ tkabbir ta’ ħxejjex u frott għall-bejgħ u taħt il-ħġieġ u fjuri u pjanti ornamentali – ta’ barra u taħt il-ħġieħ, faqqiegħ u mixtliet > 2/3

P2 > 2/3

21

Ortikultura speċjalizzata ta’ ġewwa

 

 

Ħxejjex friski, bettieħ u frawli – taħt il-ħġieg u fjuri u pjanti ornamentali taħt il-ħġieg > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

211

Ħxejjex speċjalizzati ta’ ġewwa

Ħxejjex friski, bettieħ u frawli – taħt il-ħġieġ > 2/3

2.01.07.02. > 2/3

212

Fjuri u pjanti ornamentali speċjalizzati ta’ ġewwa

Fjuri u pjanti ornamentali taħt il-ħġieġ > 2/3

2.01.08.02. > 2/3

213

Ortikultura speċjalizzata mħallta ta’ ġewwa

Azjendi tal-klassi 21, esklużi dawk tal-klassijiet 211 u 212

 

22

Ortikultura speċjalizzata ta’ barra

 

 

Ħxejjex friski, bettieħ u frawli – xogħol ta’ tkabbir ta’ ħxejjex u frott għall-bejgħ, fjuri u pjanti ornamentali ta’ barra > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

221

Ħxejjex speċjalizzati ta’ barra

Ħxejjex friski, bettieħ u frawli xogħol ta’ tkabbir ta’ ħxejjex u frott għall-bejgħ > 2/3

2.01.07.01.02. > 2/3

222

Fjuri u pjanti ornamentali speċjalizzati ta’ barra

Fjuri u pjanti ornamentali ta’ barra > 2/3

2.01.08.01. > 2/3

223

Ortikultura mħallta speċjalizzata ta’ barra

Azjendi tal-klassi 22, esklużi dawk tal-klassijiet 221 u 222

 

23

Ortikultura oħra

 

 

Azjendi ortikulturali b’ortikultura ta’ ġewwa ≤ 2/3 u b’ortikultura ta’ barra ≤ 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

231

Faqqiegħ speċjalizzat

Faqqiegħ > 2/3

2.06.01. > 2/3

232

Mixtliet speċjalizzati

Mixtliet > 2/3

2.04.05. > 2/3

233

Ortikultura diversa

Azjendi tal-klassi 23, esklużi dawk tal-klassijiet 231 u 232

 

3

Uċuħ tr-raba’ permanenti speċjalizzati

 

 

 

 

Kultivazzjonijiet tal-frott u ta’ frott żgħir bla għadma,msaġar taċ-ċitru, żebbuġ, dwieli, uċuħ tar-raba’ permanenti oħrajn u uċuħ tar-raba’ permanenti taħt il-ħġieġ > 2/3

P3 > 2/3

35

Dwieli speċjalizzati

 

 

Dwieli > 2/3

2.04.04. > 2/3

351

Inbid ta' kwalità speċjalizzat

Dwieli li normalment jipproduċu inbid ta’ kwalità > 2/3

2.04.04.01. > 2/3

352

Inbid speċjalizzat apparti minn inbid ta' kwalità

Dwieli li normalment jipproduċu inbid ieħor> 2/3

2.04.04.02. > 2/3

353

Għeneb tal-mejda speċjalizzat

Dwieli li normalment jipproduċu għeneb tal-mejda > 2/3

2.04.04.03. > 2/3

354

Dwieli oħrajn

Azjendi tal-klassi 35, esklużi dawk tal-klassijiet 351, 3512 u 353

 

36

Frott u frott taċ-ċitru speċjalizzati

 

 

Frott u frott żgħir bla għadma u frott taċ-ċitru > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

361

Frott speċjalizzat (apparti minn ċitru, frott tropikali jew ġewż)

Frott ta' żoni klimatiċi moderati u berry> 2/3

2.04.01.01.01. + 2.04.01.02. > 2/3

362

Frott taċ-ċitru speċjalizzat

Frott taċ-ċitru > 2/3

2.04.02. > 2/3

363

Ġewż speċjalizzat

Ġewż > 2/3

2.04.01.03. > 2/3

364

Frott tropikali speċjalizzat

Frott tropikali > 2/3

2.04.01.01.02. > 2/3

365

Frott speċjalizzat, ċitru, frott tropikali u ġewż produzzjoni mħallta

Azjendi tal-klassi 36, esklużi dawk tal-klassijiet 361, 362, 363 u 364

 

37

Żebbuġ speċjalizzat

370

Żebbuġ speċjalizzat

Żebbuġ > 2/3

2.04.03. > 2/3

38

Uċuħ tar-raba’ permanenti diversii flimkien

380

Uċuħ tar-raba’ permanenti diversi flimkien

Azjendi tal-klassi 3, esklużi dawk tal-klassijiet 35, 36 u 37

 


Azjendi speċjalizzati – produzzjoni tal-annimali

Tipi ta' biedja

Definizzjoni

Kodiċi ta’ karatteristiċi u limiti

(ref. Il-Parti B ta’ dan l-Anness)

Ġenerali

Prinċipali

Partikolari

Kodiċi

 

Kodiċi

 

Kodiċi

 

4

Merħliet li jirgħu speċjalizzati

 

 

 

 

Għalf għall-merħliet li jirgħu (jiġifieri għeruq għall-għalf u brassika, pjanti maħsuda bikrin, mergħat u għelieqi tal-ħaxix, mergħat ħorox) u merħliet li jirgħu (jiġifieri ekwidi, it-tipi kollha ta’ baqar, nagħaġ u mogħoż) > 2/3

P4 > 2/3

45

Baqar tal-ħalib speċjalizzati

 

 

Baqar tal-ħalib > 3/4 tat-total tal-merħliet li jirgħu; merħliet li jirgħu > 1/3 tal-merħliet li jirgħu u tal-għalf

3.02.06. > 3/4 GL; GL > 1/3 P4

46

Baqar speċjalizzati - trobbija u simna

 

 

Il-baqar kollha (jiġifieri annimali bovini ta’ taħt sena, annimali bovini ta’ iżjed minn sena iżda iżgħar minn sentejn u annimali bovini ta’ sentejn u ikbar (maskili, erħiet, baqar tal-ħalib u baqar oħrajn)) > 2/3 tal-merħliet li jirgħu; baqar tal-ħalib ≤ 1/10 tal-merħliet li jirgħu; merħliet li jirgħu > 1/3 tal-merħliet li jirgħu u tal-għalf

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. ≤ 1/10 GL; GL > 1/3 P4

47

Baqar – tal-ħalib, trobbija u simna flimkien

 

 

Il-baqar kollha > 2/3 tal-merħliet li jirgħu; baqar tal-ħalib > 1/10 ta’ merħliet li jirgħu; merħliet li jirgħu > 1/3 ta’ merħliet li jirgħu u tal-għalf; esklużi dawk l-azjendi tal-klassi 45

P46 > 2/3 GL; > 1/10 GL; GL > 1/3 P4 eskluż 45

48

Nagħaġ, mogħoż u merħliet li jirgħu oħrajn

 

 

Il-baqar kollha ≤ 2/3 tal-merħliet li jirgħu

P46 ≤ 2/3

481

Nagħaġ speċjalizzati

Nagħaġ > 2/3 tal-merħliet li jirgħu; merħliet li jirgħu > 1/3 tal-merħliet li jirgħu u tal-għalf

3.03.01. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

482

Nagħaġ u baqar flimkien

Il-baqar kollha > 1/3 tal-merħliet li jirgħu, nagħaġ > 1/3 tal-merħliet li jirgħu u merħliet li jirgħu > 1/3 tal-merħliet li jirgħu u tal-għalf

P46 > 1/3 GL; 3.03.01. > 1/3 GL; GL > 1/3 P4

483

Mogħoż speċjalizzati

Mogħoż > 2/3 tal-merħliet li jirgħu; merħliet li jirgħu > 1/3 tal-merħliet li jirgħu u tal-għalf

3.03.02. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

484

Merħliet li jirgħu diversi

Azjendi tal-klassi 48, esklużi dawk tal-klassijiet 481, 482 u 483

 

5

Granivori speċjalizzati

 

 

 

 

Granivori jiġifieri Ħnieżer (jiġifieri qżieqeż, ħnieżer femminili għat-tnissil, ħnieżer oħrajn), tjur (jiġifieri broilers, tiġieġ li jbidu, tjur oħrajn) u fenkiet għat-tgħammir > 2/3

P5 > 2/3

51

Ħnieżer speċjalizzati

 

 

Ħnieżer> 2/3

P51 > 2/3

511

Trobbija tal-ħnieżer speċjalizzata

Ħnieżer femminili li jnisslu - > 2/3

3.04.02. > 2/3

512

Simna tal-ħnieżer speċjalizzata

Qżieqeż u ħnieżer oħrajn> 2/3

3.04.01. + 3.04.99. > 2/3

513

Trobbija u simna tal-ħnieżer flimkien

Azjendi tal-klassi 51, esklużi dawk tal-klassijiet 511 u 512

 

52

Tjur speċjalizzati

 

 

Tjur > 2/3

P52 > 2/3

521

Tiġieġ li jbidu speċjalizzati

Tiġieg li jbidu> 2/3

3.05.02. > 2/3

522

Laħam tat-tjur speċjalizzat

Broilers u tjur oħrajn > 2/3

3.05.01. + 3.05.03. > 2/3

523

Tiġieġ li jbidu u laħam tat-tjur flimkien

Azjendi tal-klassi 52, esklużi dawk tal-klassijiet 521 u 522

 

53

Granivori diversi flimkien

 

 

Azjendi tal-klassi 5, esklużi dawk tal-klassijiet 51 u 52

 


Azjendi mħallta

Tipi ta' biedja

Definizzjoni

Kodiċi ta’ karatteristiċi u limiti

(ref. Il-Parti B ta’ dan l-Anness)

Ġenerali

Prinċipali

Partikolari

Kodiċi

 

Kodiċi

 

Kodiċi

 

6

Uċuħ tar-raba’ mħallta

61

Uċuħ tar-raba’ mħallta

 

 

Uċuħ tar-raba’ ġenerali u ortikultura u wċuħ tar-raba’ permanenti > 2/3 iżda {uċuħ tar-raba’ ġenerali ≤ 2/3 u ortikultura ≤ 2/3 u wċuħ tar-raba’ permanenti ≤ 2/3 }

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

611

Ortikultura u wċuħ tar-raba’ permanenti flimkien

Ortikultura > 1/3; uċuħ tar-raba’ permanenti > 1/3

P2 > 1/3; P3 > 1/3

612

Uċuħ tar-raba’ tal-għelieqi u ortikultura flimkien

Uċuħ tar-raba’ ġenerali > 1/3; ortikultura > 1/3

P1 > 1/3; P2 > 1/3

613

Uċuħ tar-raba’ tal-għelieqi u dwieli flimkien

Uċuħ tar-raba’ ġenerali > 1/3; Dwieli > 1/3

P1 > 1/3; 2.04.04.> 1/3

614

Uċuħ tar-raba’ tal-għelieqi u wċuħ permanenti flimkien

Uċuħ tar-raba’ ġenerali > 1/3; uċuħ tar-raba’ permanenti > 1/3; dwieli ≤ 1/3

P1 > 1/3; P3 > 1/3; 2.04.04.≤ 1/3

615

Uċuħ tar-raba’ imħallta, primarjament uċuħ tar-raba’ tal-għelieqi

Uċuħ tar-raba’ ġenerali > 1/3; l-ebda attività oħra > 1/3

P1 > 1/3; P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3;

616

Uċuħ tar-raba’ mħallta oħrajn

Azjendi tal-klassi 61, esklużi dawk tal-klassijiet 611, 612, 613, 614 u 615

 

7

Azjendi b’annimali ħajjin imħallta

 

 

 

 

Merħliet li jirgħu u għalf u granivori > 2/3; merħliet li jirgħu u għalf > 2/3 granivori ≤ 2/3

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

73

Annimali ħajjin imħallta, primarjament merħliet li jirgħu

 

 

Merħliet li jirgħu u għalf > granivori

P4 > P5

731

Annimali ħajjin imħallta, primarjament baqar tal-ħalib

Baqar, tal-ħalib > 1/3 tal-merħliet li jirgħu; baqar tal-ħalib > 1/2 tal-baqar tal-ħalib

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45;

732

Annimali ħajjin imħallta, primarjament merħliet mhumiex tal-ħalib li jirgħu

Azjendi tal-klassi 73, esklużi dawk tal-klassi 731

 

74

Annimali ħajjin imħallta, primarjament granivori

 

 

Merħliet li jirgħu u għalf ≤ Granivori

P4 ≤ P5

741

Annimali ħajjin imħallta: granivori u baqar tal-ħalib

Baqar, tal-ħalib > 1/3 tal-merħliet li jirgħu; granivori > 1/3, baqar tal-ħalib > 1/2 tal-baqar, tal-ħalib

P45 > 1/3 GL; P5 > 1/3; 3.02.06. > 1/2 P45

742

Annimali ħajjin imħallta: granivori, u merħliet li mhumiex tal-ħalib li jirgħu

Azjendi tal-klassi 74, esklużi dawk tal-klassi 741

 

8

Uċuħ tar-raba’ mħallta – annimali ħajjin

 

 

 

 

Azjendi esklużi mill-klassijiet 1 sa 7

 

83

Uċuħ tar-raba’ tal-għelieqi – merħliet li jirgħu flimkien

 

 

Uċuħ tar-raba’ ġenerali > 1/3; merħliet li jirgħu u għalf > 1/3

P1 > 1/3; P4 > 1/3

831

Uċuħ tar-raba’ tal-għelieqi flimkien ma’ baqar tal-ħalib

Baqar, tal-ħalib > 1/3 tal-merħliet li jirgħu; baqar tal-ħalib > 1/2 tal-baqar tal-ħalib; baqar, tal-ħalib < uċuħ tar-raba’ ġenerali

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 < P1

832

Baqar tal-ħalib flimkien ma’ uċuħ tar-raba’ tal-għelieqi

Baqar, tal-ħalib > 1/3 tal-merħliet li jirgħu; baqar tal-ħalib > 1/2 tal-baqar tal-ħalib; baqar, tal-ħalib ≥ uċuħ tar-raba’ ġenerali

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 ≥ P1

833

Uċuħ tar-raba’ tal-għelieqi flimkien ma’ merħliet li mhumiex tal-ħalib li jirgħu

Uċuħ tar-raba’ ġenerali > merħliet li jirgħu u għalf, esklużi azjendi tal-klassi 831

P1 > P4; eskluż 831

834

Bhejjem li mhumiex tal-ħalib li jirgħu flimkien ma’ uċuħ tar-raba’ tal-għelieqi

Azjendi tal-klassi 83, esklużi dawk l-azjendi tal-klassijiet 831, 832 u 833

 

84

Uċuħ tar-raba’ diversii u annimali ħajjin flimkien

 

 

Azjendi tal-klassi 8, esklużi dawk tal-klassi 83

 

841

Uċuħ tar-raba’ u granivori flimkien

Uċuħ tar-raba’ ġenerali > 1/3; granivori > 1/3

P1 > 1/3; P5 > 1/3

842

Uċuħ tar-raba’ permanenti u merħliet li jirgħu flimkien

Uċuħ tar-raba’ permanenti > 1/3; merħliet li jirgħu u għalf > 1/3

P3 > 1/3; P4 > 1/3

843

Apikultura

Naħal > 2/3

3.7. > 2/3

844

Uċuħ tar-raba’ diversi mħallta u annimali ħajjin

Azjendi tal-klassi 84, esklużi dawk tal-klassijiet 841, 842 u 843

 


Azjendi li mhumiex ikklassifikati

Tipi ta' biedja

Definizzjoni

Kodiċi ta’ karatteristiċi u limiti

(ref. Il-Parti B ta’ dan l-Anness)

Ġenerali

Prinċipali

Partikolari

Kodiċi

 

Kodiċi

 

Kodiċi

 

9

Azjendi li mhumiex klassifikati

 

 

 

 

Azjendi li mhumiex klassifikati

Produzzjoni Totali Standard = 0


(1)  ĠU L 237, 4.9.2008, p. 18.

(2)  Il-karatteristiċi 2.01.05. (Għeruq tal-għalf u l-brassika), 2.01.09. (Pjanti tal-ћsad bikri), 2.01.12.01. (Art mistrieħa mingħajr ebda sussidju), 2.01.12.02. (art mistrieħa soġġetta għall-pagamenti ta' sussidji, b' ebda użu ekonomiku), 2.02. (Art għal kultivazzjoni domestika), 2.03.01. (Mergħat u gћelieqi tal-ћaxix gћajr gћal mergћat ћorox), 2.03.02. (Mergħat ħorox), 2.03.03. (mergћa permanenti li ma tintużax iktar għal raġunijiet ta’ produzzjoni u li hija eliġibbli għall-pagamenti tas-sussidji), 3.02.01. (annimali bovini, taħt sena, maskili u femminili), 3.03.01.99. (nagħaġ oħrajn), 3.03.02.99. (mogħoż oħrajn) u 3.04.01. (Qżieqeż b'piż ћaj ta’ taħt l-20 kg ) jintagħżlu biss taħt ċerti kundizzjonijiet (ara l-punt 5 tal-Anness IV).


ANNESS II

ID-DAQS EKONOMIKU TAL-AZJENDI

A.   ID-DAQS EKONOMIKU TAL-AZJENDA

Id-daqs ekonomiku ta’ azjenda jitkejjel bħala l-valur tal-produzzjoni totali standard tal-azjenda espress f’Euro.

B.   IL-KLASSIJIET TA' DAQS EKONOMIKU TAL-AZJENDI

L-azjendi huma kklassifikati skont il-kategoriji tad-daqs, li l-limiti tagħhom huma stabbiliti hawn taħt.

Kategoriji

Limiti f’Euro

I

inqas minn EUR 2 000

II

minn EUR 2 000 sa inqas minn EUR 4 000

III

minn EUR 4 000 sa inqas minn EUR 8 000

IV

minn EUR 8 000 sa inqas minn EUR 15 000

V

minn EUR 15 000 sa inqas minn EUR 25 000

VI

minn EUR 25 000 sa inqas minn EUR 50 000

VII

minn EUR 50 000 sa inqas minn EUR 100 000

VIII

minn EUR 100 000 sa inqas minn EUR 250 000

IX

minn EUR 250 000 sa inqas minn EUR 500 000

X

minn EUR 500 000 sa inqas minn EUR 750 000

XI

minn EUR 750 000 sa inqas minn EUR 1 000 000

XII

minn EUR 1 000 000 sa inqas minn EUR 1 500 000

XIII

minn EUR 1 500 000 sa inqas minn EUR 3 000 000

XIV

daqs jew aktar minn EUR 3 000 000

Ir-regoli stabbiliti għall-applikazzjoni fil-qasam tan-netwerk ta’ informazzjoni dwar il-kontabbiltà tal-farms u l-istħarriġiet Komunitarji dwar l-azjendi agrikoli jistgħu jipprovdu li l-klassijiet tad-daqs nri IV u V, VIII u IX, X u XI, minn XII sa XIV jew minn X sa XIV jiġu raggruppati flimkien.

L-Istati Membri, huma u jimplimentaw l-Artikolu 4(1) tar-Regolament Nru 79/65/KEE, għandhom jiffissaw limitu għad-daqs ekonomiku ta’ azjenda għall-qasam tal-istħarriġ tan-netwerk ta’ informazzjoni dwar il-kontabbiltà tal-farms li jaqbel eżatt mal-limiti tal-klassijiet tad-daqs kif jidhru hawn fuq.


ANNESS III

L-ATTIVITAJIET L-OĦRAJN TA’ QLIGĦ LI HUMA RELATATI DIRETTAMENT MAL-AZJENDA

A.   DEFINIZZJONI TAL-ATTIVITAJIET L-OĦRAJN TA’ QLIGĦ RELATATI DIRETTAMENT MAL-AZJENDA

L-attivitajiet bi qligħ li huma direttament relatati mal-istabbiliment għajr l-attivitajiet agrikoli tiegħu jinkludu l-attivitajiet kollha, ħlief għax-xogħol tal-farm, li huma direttament relatati mal-istabbiliment u li għandhom impatt ekonomiku fuqu. Dawn huma attivitajiet fejn jintużaw jew ir-riżorsi tal-azjenda (l-erja, il-bini, il-makkinarju, il-prodotti agrikoli, eċċ.) jew il-prodotti tal-azjenda.

B.   STIMA TAL-IMPORTANZA TAL-ATTIVITAJIET L-OĦRAJN TA’ QLIGĦ (OGA) RELATATI DIRETTAMENT MAL-AZJENDA

Is-sehem tal-attivitajiet l-oħrajn ta’ qligħ (OGA) relatat direttament mal-azjenda fil-produzzjoni finali tagħha huwa stmat bħala s-sehem tal-OGA relatat direttament mal-fatturat tal-azjenda fil-fatturat totali tagħha (inkluż il-pagamenti diretti) kif ġej:

Formula

C.   KATEGORIJI LI JIRRIFLETTU L-IMPORTANZA TAL-OGA RELATATI DIRETTAMENT MAL-AZJENDA

L-azjendi huma kklassifikati f’kategoriji li jirriflettu l-importanza tal-OGA relatati direttament mal-azjenda fil-produzzjoni finali, li l-limiti tagħhom huma stabbiliti kif ġej.

Kategoriji

Limiti f’perċentwali

I

Minn 0% sa 10%

II

Minn 'il fuq minn 10% sa 50%

III

Minn ’il fuq minn 50% sa inqas minn 100%


ANNESS IV

PRODUZZJONIJIET STANDARD (SOs)

1.   DEFINIZZJONI TAL-SOs U L-PRINĊIPJI GĦALL-KALKOLU TAGĦHOM

(a)   Il-produzzjoni ta’ karatteristika agrikola tfisser il-valur monetarju tal-produzzjoni agrikola grossa bil-prezz ta' hekk kif titlaq mill-farm.

Il-produzzjoni standard (SO) tfisser il-valur tal-produzzjoni li jikkorrispondi mas-sitwazzjoni medja f’ċertu reġjun għal kull karatteristika agrikola.

(b)   Il-produzzjoni hija s-somma tal-valur tal-prodott(i) prinċipali u tal-prodott(i) sekondarju/i.

Il-valuri huma kkalkulati billi l-produzzjoni għal kull unità tiġi mmultiplikata bil-prezz ta’ hekk kif titlaq mir-razzelt. Il-VAT, it-taxxi fuq il-prodotti u l-pagamenti diretti ma humiex inklużi.

(c)   Il-perjodu ta’ produzzjoni

L-SOs jikkorrispondu għal perjodu ta’ produzzjoni ta’ 12-il xahar (sena kalendarja jew sena ta’ produzzjoni agrikola).

Għall-prodotti tal-uċuħ u tal-bhejjem li għalihom il-perjodu ta’ produzzjoni huwa inqas minn 12-il xahar jew li jaqbiżhom, tiġi kkalkulata SO li tikkorrispondi għat-tkabbir jew għall-produzzjoni fi 12-il xahar.

(d)   Id-dejta bażika u l-perjodu ta’ referenza

L-SOs huma ddeterminati bl-użu tal-elementi msemmija fil-punt (b). Għal dan il-għan, id-dejta bażika tinġabar fl-Istati Membri għal perjodu ta’ referenza li jkopri ħames snin kalendarji jew ħames snin ta’ produzzjoni agrikola suċċessivi. Il-perjodu ta’ referenza huwa l-istess għal kull Stat Membru, u jiġi ffissat mill-Kummissjoni. Pereżempju, l-S0s li jikkorrispondu għall-perjodu ta’ referenza “2007” jkopru s-snin kalendarji 2005, 2006, 2007, 2008 u 2009 jew is-snin ta’ produzzjoni agrikola 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 u 2009/10.

(e)   L-unitajiet

(1)   L-unitajiet fiżiċi:

(a)

L-SOs għall-karatteristiċi tal-uċuħ jiġu ddeterminati abbażi tal-erja espressa f’ettari.

Għall-faqqiegħ, madankollu, l-SOs jiġu ddeterminati abbażi tal-produzzjoni grossa għall-ħsad annwali suċċessiv kollu u jiġu espressi għal kull 100 m ta’ erja bl-uċuħ. Biex jintużaw fil-kuntest tan-Netwerk ta’ Informazzjoni dwar il-Kontabbiltà tal-irziezet, l-SOs, iddeterminati b’dan il-mod, jiġu diviżi bl-għadd ta’ ħsad annwali suċċessiv, u tali numru jiġi kkomunikat mill-Istati Membri.

(b)

L-SOs li jirrigwardaw il-karatteristiċi tal-bhejjem jiġu ddeterminati mill-irjus tal-bhejjem, għajr għat-tjur, li għalihom jiġu ddeterminati f’terminu ta’ kull 100 ras, u għan-naħal, li għalihom jiġu ddeterminati f'terminu ta' kull xehda.

(2)   L-unitajiet monetarji u l-eqreb kalkolu

Id-dejta bażika biex jiġu ddeterminati l-SOs u l-SOs ikkalkulati huma stabbiliti f’Ewro. Għall-Istati Membri li ma humiex jieħdu seħem fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja, l-SOs huma kkonvertiti fl-Ewro bl-użu tar-rati medji tal-kambju għall-perjodu ta' referenza kif iddefinit fil-punt 1(d) ta' dan l-Anness. Dawn ir-rati huma kkomunikati mill-Kummissjoni lil dawn l-Istati Membri.

L-SOs jistgħu jitqarrbu lejn l-eqreb EUR 5 meta jkun xieraq.

2.   TQASSIM TAL-SOs

(a)   Skont il-karatteristiċi tal-uċuħ u tal-bhejjem

L-SOs jiġu ddeterminati għall-karatteristiċi agrikoli kollha li jikkorrispondu għall-intestaturi tal-istħarriġiet Komunitarji dwar l-istruttura tal-irziezet bil-mod stabbilit f’dawk l-istħarriġiet.

(b)   Tqassim ġeografiku

L-SOs jiġu ddeterminati għall-inqas abbażi ta’ unitajiet ġeografiċi li huma kompatibbli ma’ dawk użati għall-istħarriġiet Komunitarji dwar l-istruttura tal-irziezet u għan-Netwerk ta’ Informazzjoni dwar il-Kontabbiltà tal-irziezet. Żoni aktar żvantaġġati jew żoni bil-muntanji mhumiex ikkunsidrati bħala unità ġeografika.

L-ebda SO ma jiġi ddeterminat għal karatteristiċi li mhumiex imwettqa fir-reġjun ikkonċernat.

3.   IL-ĠBIR TAD-DEJTA GĦAD-DETERMINAZZJONI TAL-SOs

(a)

Id-dejta bażika għad-determinazzjoni tal-SOs tiġġedded għall-inqas kull darba li jsir stħarriġ dwar l-istruttura tal-irziezet, li jitwettaq f’forma ta' ċensiment.

(b)

L-SOs jiġu aġġornati bejn stħarriġ Komunitarju dwar l-istruttura tal-farms f’forma ta' ċensiment u ieħor, kull darba li jsir stħarriġ dwar l-istruttura tal-irziezet. Dan l-aġġornament isir billi:

jew tiġġedded id-dejta bażika b’mod simili għal dak speċifikat taħt il-punt (a),

jew bl-użu ta’ metodu ta’ kalkolu li bih l-SO ikun jista’ jiġi aġġornat. Il-prinċipji li japplikaw għal metodu bħal dan huma stabbiliti fuq livell Komunitarju.

4.   L-EŻEKUZZJONI

L-Istati Membri huma responsabbli, skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Anness, għall-ġbir tad-dejta bażika meħtieġa għall-kalkolu tal-SOs u sabiex dawn jiġu kkalkulatai biex jinbidlu f’Ewro u għall-ġbir tad-dejta meħtieġa għall-applikazzjoni tal-metodu ta’ aġġornament, jekk ikun xieraq.

5.   IT-TRATTAMENT TA’ KAŻIJIET SPEĊJALI

Ir-regoli speċjali li ġejjin huma stabbiliti għall-kalkolu tal-SOs għal ċerti tipi ta’ karatteristiċi.

(a)   Art imserrħa mingħajr ebda sussidju

L-SO relatat ma’ art imserrħa mingħajr ebda sussidju jitqies meta jkun qed jiġi kkalkulat l-SO totali tal-azjenda biss meta jkun hemm SOs pożittivi oħrajn fl-azjenda.

(b)   Art imserrħa suġġetta għall-pagament ta’ sussidji, mingħajr ebda użu ekonomiku u art bil-ħaxix permanenti li ma għadhiex tintuża għal għanijiet ta’ produzzjoni u li hija eliġibbli għall-pagament ta’ sussidji.

Billi l-produzzjoni tal-art suġġetta għal sussidji mingħajr ebda użu ekonomiku hija limitata għall-pagamenti diretti, l-SOs jitqiesu li huma żero.

(c)   Ġonna għall-kċina

Billi l-produzzjoni tal-ġonna għall-kċina, normalment tkun intenzjonati għall-konsum ta’ min jaħdimha stess u mhux għall-bejgħ, l-SOs jitqiesu li huma żero.

(d)   Bhejjem

Għall-bhejjem, il-karatteristiċi jitqassmu skont il-kategorija tal-età. Il-produzzjoni tikkorrispondi għall-valur ta' b'kemm kiber l-annimal matul iż-żmien li dam fil-kategorija. Fi kliem ieħor, tikkorrispondi għad-differenza bejn il-valur tal-annimal meta jkun qed iħalli l-kategorija u l-valur tiegħu meta jkun dieħel fil-kategorija (li jissejjaħ ukoll il-valur tat-tibdil).

(e)   Annimali bovini ta’ taħt sena, maskili u femminili

L-SOs li jirrigwardaw annimali bovini ta’ taħt sena jitqiesu biss fil-kalkolu tal-SO totali tal-azjenda meta jkun hemm aktar annimali bovini ta’ taħt sena milli baqar fuq l-azjenda. Jitqiesu biss l-SOs li jirrelataw mal-għadd żejjed ta’ annimali bovini ta’ taħt is-sena.

(f)   Nagħaġ u mogħoż oħrajn

L-SOs li jirrigwardaw nagħaġ oħrajn jitqiesu biss fil-kalkolu tal-SO totali tal-azjenda meta ma jkun baqa’ ebda nagħġa għat-tnissil fl-azjenda.

L-SOs li jirrigwardaw mogħoż oħrajn jitqiesu biss fil-kalkolu tal-SO totali tal-azjenda meta ma jkun baqa’ ebda mogħża għat-tnissil fl-azjenda.

(g)   Qżieqeż

L-SOs li jirrigwardaw il-qżieqeż jitqiesu biss fil-kalkolu tal-SO totali tal-azjenda meta ma jkun baqa’ ebda ħanżira għat-tnissil fl-azjenda.

(h)   Għalf

Jekk ma jkun hemm l-ebda bhima li tira’ (jiġifieri l-ekwidi, il-baqar, in-nagħaġ jew il-mogħoż) fl-azjenda, l-għalf (jiġifieri l-għeruq u l-brassika, il-pjanti maħsudin ħodor, il-mergħat u l-imraġ) jiġi kkunsidrat li huwa intenzjonat għall-bejgħ u li jagħmel parti mill-produzzjoni ġenerali tal-uċuħ.

Jekk ikun hemm bhima li tira’ fl-azjenda, l-għalf jiġi kkunsidrat li huwa intenzjonat li jitma l- bhima li tira’ u huwa parti mill-produzzjoni tal-bhima li tira’ u tal-għalf.


ANNESS V

Tabella ta’ Korrelazzjoni

Id-Deċiżjoni 85/377/KEE

Dan ir-Regolament

L-Artikolu 1, l-ewwel paragrafu

L-Artikolu 1(1)

L-Artikolu 1, it-tieni paragrafu

L-Artikolu 2(1) u 2(2)

L-Artikolu 2(3)

L-Artikolu 1(2)

L-Artikoli 3 sa 5

L-Artikolu 6

L-Artikolu 2(1)

L-Artikolu 7, l-ewwel paragrafu, il-frażi tal-bidu

L-Artikolu 2(2), il-frażi tal-bidu

L-Artikolu 7 l-ewwel paragrafu, l-ewwel sat-tielet inċiż

L-Artikolu 2(2), l-ewwel subparagrafu, punti (a) sa (c)

L-Artikolu 7, l-ewwel paragrafu, ir-raba’ inċiż

L-Artikolu 7, it-tieni paragrafu

L-Artikolu 7 it-tielet paragrafu

L-Artikolu 2(2), it-tieni subparagrafu

L-Artikoli 8 u 9

L-Artikolu 3

L-Artikoli 4 sa 7

L-Artikolu 10

L-Artikolu 11

L-Artikolu 12

L-Artikolu 8

L-Anness I

L-Anness IV

L-Anness II

L-Anness I

L-Anness III

L-Anness II

L-Anness III

L-Anness V


13.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 335/25


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1243/2008

tat-12 ta' Diċembru 2008

li jemenda l-Annessi III u VI tad-Direttiva 2006/141/KE dwar il-kundizzjonijiet għall-kompożizzjoni ta' xi formuli ta' ħalib tat-trab għat-trabi

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/398/KEE tat-3 ta’ Mejju 1989 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar l-oġġetti tal-ikel intiżi għall-użu nutrizzjonali partikolari (1), u partikolarment it-tieni inċiz tat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 4(1) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/141/KE tat-22 ta' Diċembru 2006 dwar il-ħalib tat-trab għat-trabi u formuli tal-prosegwiment u li temenda d-Direttiva 1999/21/KE (2) tistabbilixxi inter alia kriterji għall-kompożizzjoni tal-formoli tal-ħalib għat-trabi.

(2)

Id-Direttiva 2006/141/KE tipprovdi li s-sostanzi mniżżlin fl-Anness III mehmuż magħha biss jistgħu jintużaw fil-manifattura tal-formuli tal-ħalib għat-trabi sabiex ikunu sodisfatti l-kundizzjonijiet dwar inter alia l-aċti amini u komposti oħra tan-nitroġenu.

(3)

L-Anness III ta' dik id-Direttiva għandu jkun emendat biex jippermetti l-użu tal-arkinina-L u l-idrokloridu tagħha fil-formuli tal-ħalib tat-trab għat-trabi.

(4)

Id-Direttiva 2006/141/KE tipprovdi wkoll li l-ħalib tat-trab għat-trabi magħmul mill-idrosilati tal-proteina li huma definiti fil-punt 2.2 tal-Anness I mehmuż magħha li fihom kontenut ta' proteina bejn il-minimu u 0,56g/100 kJ (2,25g/100 kcal) għandhom jaqblu mal-ispeċifikazzjonijiet xierqa stipulati fl-Anness VI. Dan l-Anness jistipula l-ispeċifikazzjonijiet għall-kontenut u s-sors tal-proteina u l-ipproċessar tal-proteina użata fil-manifattura tal-ħalib għat-trabi magħmul mill-idrosilati tal-proteini tax-xorrox li ġejjin mill-proteina tal-ħalib tal-baqar.

(5)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1609/2006 tas-27 ta' Ottubru 2006 li jawtorizza għal perjodu ta' sentejn (3) it-tqegħid fis-suq ta' ħalib tat-trab għat-trabi li hu bbażat fuq l-idrosilati tal-proteina tax-xorrox ġejjin mill-proteina tal-ħalib tal-baqar jawtorizza t-tqegħid fis-suq tal-ħalib tat-trab għat-trabi skond l-ispeċifikazzjonijiet tal-kontenut tal-proteina, tas-sors, tal-ipproċessar u tal-kwalità li huma stipulati fl-Anness tiegħu. Din l-awtorizzazzjoni tiskadi fis-27 ta' Ottubru 2008.

(6)

Kif preskritt fir-Regolament (KE) Nru 1609/2006, id-Direttiva 2006/141/KE tipprovdi għall-awtorizzazzjoni fuq bażi permanenti. L-Anness VI tad-Direttiva 2006/141/KE jistipula l-ispeċifikazzjonijiet għall-kontenut tal-proteini, għas-sors tal-proteini u għall-ipproċessar tal-proteini għall-formuli tal-ħalib tat-trab imsemmijin. Madankollu, il-kundizzjonijiet meħtieġa għall-kompożizzjoni partikolari li għandhom x'jaqsmu mal-kwalità tal-proteini ma kinux imdaħħlin f'dak l-Anness. In-nuqqas ta' dawn il-kundizzjonijiet jaf jimpedixxi t-tqegħid fis-suq tal-formoli tal-ħalib għat-trabi li huma magħmulin mill-idrolisati tal-proteina wara li jiskadi r-Regolament (KE) Nru 1609/2006.

(7)

L-ispeċifikazzjonijiet neqsin li jikkonċernaw il-kwalità tal-proteini, li kienu mdaħħlin fl-awtorizzazzjoni stipulata fir-Regolament (KE) Nru 1609/2006 għandhom jiżdiedu mal-Anness VI tad-Direttiva 2006/141/KE. Dak l-Anness għandu għalhekk jiġi emendat skond dan.

(8)

Sabiex ma jkun hemm l-ebda interruzzjoni fis-suq, ta' formoli tal-ħalib tat-trab għat-trabi, dan ir-Regolament għandu japplika mit-28 ta' Ottubru 2008.

(9)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

L-Artikolu 1

L-Annessi III u VI tad-Direttiva 2006/141/KE huma emendati skond l-Anness ta' dan ir-Regolament.

L-Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mit-28 ta' Ottubru 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 12 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 186, 30.6.1989, p. 27.

(2)  ĠU L 401, 30.12.2006, p. 1.

(3)  ĠU L 299, 28.10.2006, p. 9.


ANNESS

L-Annessi III u VI huma emendati kif ġej:

(1)

Fis-Sezzjoni 3 tal-Anness III, is-sostanza msemmija hawn taħt hija mdaħħla fuq nett fil-lista msemmija “Aċti amini u komposti oħrajn tan-nitroġenu”.

“L-arkinina-L u l-idrokloridrat tagħha′ (1)

(1)  L-arkinina-L u l-idrokloridu tagħha għandhom jintużaw biss fil-manufattura tal-formoli tal-ħalib tat-trab għat-trabi li huma msemmijin fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 7(1).”"

(2)

Fl-Anness VI, il-punt 4 li ġej huwa miżjud:

“4.   Il-kwalità tal-proteini

L-aċti amini indispensabbli u kondizzjonalment indispensabbli fil-ħalib tal-omm, espressi f’mg għal kull 100 kJ u 100 kcal, huma li ġejjin:

 

Għal kull 100 kJ (2)

Għal kull 100 kcal

Arkinina

16

69

Ċistina

6

24

Istidina

11

45

Iżolewċina

17

72

Lewċina

37

156

Liżina

29

122

Metjonina

7

29

Fenilalalina

15

62

Treonina

19

80

Triptofan

7

30

Tirosina

14

59

Valina

19

80


(2)  1 kJ = 0,239 kcal.”


13.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 335/28


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1244/2008

tat-12 ta' Diċembru 2008

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1614/2000 li jidderoga mir-Regolament (KEE) Nru 2454/93 dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta' prodotti ta' oriġini, użat għall-iskopijiet tal-iskema ta' preferenzi ġeneralizzati sabiex jieħdu in konsiderazzjoni l-qagħda speċjali tal-Kambodja fir-rigward ta' xi prodotti magħmula mit-tessuti esportati lill-Komunità

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi il-Komunitajiet Ewropej,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (1), u b’ mod partikolari l-Artikolu 247 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 tat-2 ta' Lulju 1993 li jiffissa d-dispożizzjonijiet għall-implementazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali Komunitarju [tal-Komunità] (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 76 tiegħu,

Billi:

(1)

Bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 980/2005 tas-27 ta' Ġunju 2005 li japplika skema tal-preferenzi ġeneralizzati tat-tariffa (3), il-Komunità kkonċediet preferenzi tariffarji ġeneralizzati lill-Kambodja. Ir-Regolament (KE) Nru 980/2005 għandu jiskadi fil-31 ta’ Diċembru 2008, imma mill-1 ta’ Jannar 2009 se jkun hemm minfloku r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 732/2008 (4), li jikkonferma l-konċessjoni tal-preferenzi tariffarji msemmija lill-Kambodja min-naħa tal-Komunità.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2454/93 jistabbilixxi d-definizzjoni tal-kunċett tal-prodotti ta' oriġini li għandu jintuża għall-finijiet tal-iskema tal-preferenzi tariffarji ġeneralizzati. Ir-Regolament (KEE) Nru 2454/93 jipprovdi wkoll għal deroga minn dik id-definizzjoni favur il-pajjiżi l-anqas żviluppati li jibbenefikaw mis-sistema ġeneralizzata ta’ preferenzi (GSP) li jippreżentaw talba xierqa lill-Komunità b’dan l-effett.

(3)

Il-Kambodja bbenefikat minn deroga tali għal ċerti prodotti tat-tessuti skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1614/2000 (5), li kienet ipprolongata diversi drabi u li għandha tiskadi fil-31 ta’ Diċembru 2008.

(4)

Permezz ta’ ittri tal-31 ta’ Lulju u l-15 ta’ Ottubru 2008, il-Kambodja ressqet talba għall-prolongament tad-deroga skont l-Artikolu 76 tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93.

(5)

L-aħħar darba li kienet ipprolongata l-validità tar-Regolament (KE) Nru 1614/2000, skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1807/206 (6), kien mistenni li regoli tal-oriġini tal-GSP ġodda, aktar sempliċi u li aktar jiffavorixxu l-iżvilupp ikunu applikabbli qabel ma kellha tiskadi d-deroga. Madankollu, regoli tal-oriġini tal-GSP ġodda għadhom ma ġewx adottati, u issa huwa mistenni li t-tali regoli tal-oriġini mhumiex se jkunu implimentati qabel tmiem l-2009.

(6)

It-talba turi li l-applikazzjoni tar-regoli tal-oriġini dwar il-ħidma jew l-ipproċessar suffiċjenti u dwar il-kumulazzjoni reġjonali jkollhom effett sinifikanti fuq il-kapaċità tal-industrija tal-ilbies tal-Kambodja biex tissokta bl-esportazzjoni tagħha lejn il-Komunità, u jkollha effett deterrenti fuq l-investiment. Dan iwassal għal aktar għeluq tal-azjendi u qgħad f’dak il-pajjiż. Barra minn hekk, jidher li l-applikazzjoni tar-regoli tal-oriġini tal-GSP li huma applikabbli fil-preżent, anke għal żmien qasir, x’aktarx ikollha l-effett deskritt hawn fuq.

(7)

Il-perjodu ta’ prolongament tad-deroga għandu jkopri ż-żmien meħtieġ biex ikunu adottati u implimentati r-regoli l-ġodda tal-oriġini tal-GSP. Ġaladarba l-konklużjoni ta’ kuntratti aktar fit-tul li jibbenefikaw mid-deroga hija ta’ importanza għall-istabbiltà u t-tkabbir tal-industrija tal-Kambodja, il-prolongament konċess għandu jkun twil biżżejjed biex l-operaturi ekonomiċi jkunu jistgħu jikkonkludu kuntratti bħal dawn.

(8)

B’konsegwenza tal-applikazzjoni tar-regoli tal-oriġini l-ġodda futuri, il-prodotti Kambodjani li fil-preżent huma eliġibbli għat-trattament tariffarju preferenzjali biss permezz tad-deroga għandhom, fil-ġejjeini, ikunu jistgħu jikkwalifikaw bl-applikazzjoni tar-regoli tal-oriġini l-ġodda. Id-deroga f’dak il-waqt issir żejda. Biex tkun żgurata ċ-ċarezza għall-operaturi, għaldaqstant se jkun meħtieġ li r-Regolament Nru 1614/2000 ikun irrevokat b’effett mid-data li fiha jibdew japplikaw ir-regoli tal-oriġini l-ġodda.

(9)

Id-deroga għaldaqstant għandha tkun ipprolongata sad-data tal-applikazzjoni tar-regoli tal-oriġini l-ġodda li għandhom ikunu stipulati fir-Regolament (KEE) Nru 2454/93, imma fi kwalunkwe każ l-applikazzjoni tagħha għandha tintemm fil-31 ta’ Diċembru 2010.

(10)

Ir-Regolament (KE) Nru 1614/2000 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(11)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1614/2000 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“Artikolu 2

Id-deroga pprovduta fl-Artikolu 1 għandha tapplika għal prodotti ttrasportati direttament mill-Kambodja u importati fil-Komunità sal-kwantitajiet annwali elenkati fl-Anness għal kull prodott matul il-perjodu mill-15 ta’ Lulju 2000 sad-data tal-applikazzjoni ta’ emenda għar-Regolament (KEE) Nru 2454/93 fir-rigward tad-definizzjoni tal-kunċett ta’ prodotti ta’ oriġini użat għall-finijiet tal-iskema ta’ preferenzi ġeneralizzati, imma fi kwalunkwe każ l-applikazzjoni tagħha għandha tintemm fil-31 ta’ Diċembru 2010.”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba′ jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 12 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

László KOVÁCS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.

(2)  ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1.

(3)  ĠU L 169, 30.6.2005, p. 1.

(4)  ĠU L 211, 6.8.2008, p. 1.

(5)  ĠU L 185, 25.7.2000, p. 46.

(6)  ĠU L 343, 8.12.2006, p. 71.


13.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 335/30


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1245/2008

tat-12 ta' Diċembru 2008

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1615/2000 li jidderoga mir-Regolament (KEE) Nru 2454/93 f’dak li jirrigwardja d-definizzjoni tal-kunċett ta’ prodotti ta’oriġini, użat għall-iskopijiet tal-iskema ta’ preferenzi ġeneralizzati biex jieħu in konsiderazzjoni l-qagħda speċjali tan-Nepal rigward ċerti prodotti magħmula mit-tessuti esportati lejn il-Komunità

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi il-Komunitajiet Ewropej,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (1), u b’ mod partikolari l-Artikolu 247 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 tat-2 ta’ Lulju 1993 li jiffissa d-dispożizzjonijiet għall-implementazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali Komunitarju [tal-Komunità] (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 76 tiegħu,

Billi:

(1)

Bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 980/2005 tas-27 ta’ Ġunju 2005 li japplika skema tal-preferenzi ġeneralizzati tat-tariffa (3), il-Komunità kkonċediet preferenzi tariffarji ġeneralizzati lin-Nepal. Ir-Regolament (KE) Nru 980/2005 għandu jiskadi fil-31 ta’ Diċembru 2008, imma mill-1 ta’ Jannar 2009 se jkun hemm minfloku r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 732/2008 (4), li jikkonferma l-konċessjoni tal-preferenzi tariffarji msemmija lin-Nepal min-naħa tal-Komunità.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2454/93 jistabbilixxi d-definizzjoni tal-kunċett tal-prodotti ta’oriġini li għandu jintuża għall-finijiet tal-iskema tal-preferenzi tariffarji ġeneralizzati. Ir-Regolament (KEE) Nru 2454/93 jipprovdi wkoll għal deroga minn dik id-definizzjoni favur il-pajjiżi l-anqas żviluppati li jibbenefikaw mis-sistema ġeneralizzata ta’ preferenzi (GSP) li jippreżentaw talba xierqa lill-Komunità b’dan l-effett.

(3)

In-Nepal ibbenefika minn deroga tali għal ċerti prodotti tat-tessuti skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1615/2000 (5), li kienet ipprolongata diversi drabi u li għandha tiskadi fil-31 ta’ Diċembru 2008.

(4)

Permezz ta’ ittri tad-9 ta’ Lulju u t-3 ta’ Ottubru 2008, in-Nepal ressaq talba għall-prolongament tad-deroga skont l-Artikolu 76 tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93.

(5)

L-aħħar darba li kienet ipprolongata l-validità tar-Regolament (KE) Nru 1615/2000, skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1807/206 (6), kien mistenni li regoli tal-oriġini tal-GSP ġodda, aktar sempliċi u li aktar jiffavorixxu l-iżvilupp ikunu applikabbli qabel ma kellha tiskadi d-deroga. Madankollu, regoli tal-oriġini tal-GSP ġodda għadhom ma ġewx adottati, u issa huwa mistenni li t-tali regoli tal-oriġini mhumiex se jkunu implimentati qabel tmiem l-2009.

(6)

It-talba turi li l-applikazzjoni tar-regoli tal-oriġini dwar il-ħidma jew l-ipproċessar suffiċjenti u dwar il-kumulazzjoni reġjonali jkollhom effett sinifikanti fuq il-kapaċità tal-industrija tal-ilbies tan-Nepal biex tissokta bl-esportazzjoni tagħha lejn il-Komunità, u jkollha effett deterrenti fuq l-investiment. Dan iwassal għal aktar għeluq tal-azjendi u qgħad f’dak il-pajjiż. Barra minn hekk, jidher li l-applikazzjoni tar-regoli tal-oriġini tal-GSP li huma applikabbli fil-preżent, anke għal żmien qasir, x’aktarx ikollha l-effett deskritt hawn fuq.

(7)

Il-perjodu ta’ prolongament tad-deroga għandu jkopri ż-żmien meħtieġ biex ikunu adottati u implimentati r-regoli l-ġodda tal-oriġini tal-GSP. Ġaladarba l-konklużjoni ta’ kuntratti aktar fit-tul li jibbenefikaw mid-deroga hija ta’ importanza għall-istabbilta’ u t-tkabbir tal-industrija tan-Nepal, il-prolongament konċess għandu jkun twil biżżejjed biex l-operaturi ekonomiċi jkunu jistgħu jikkonkludu kuntratti bħal dawn.

(8)

B’konsegwenza tal-applikazzjoni tar-regoli tal-oriġini l-ġodda futuri, il-prodotti Nepaliżi li fil-preżent huma eliġibbli għat-trattament tariffarju preferenzjali biss permezz tad-deroga għandhom, fil-ġejjeini, ikunu jistgħu jikkwalifikaw bl-applikazzjoni tar-regoli tal-oriġini l-ġodda. Id-deroga f’dak il-waqt issir żejda. Biex tkun żgurata ċ-ċarezza għall-operaturi, għaldaqstant se jkun meħtieġ li r-Regolament Nru 1615/2000 ikun irrevokat b’effett mid-data li fiha jibdew japplikaw ir-regoli tal-oriġini l-ġodda.

(9)

Id-deroga għaldaqstant għandha tkun ipprolongata sad-data tal-applikazzjoni tar-regoli tal-oriġini l-ġodda li għandhom ikunu stipulati fir-Regolament (KEE) Nru 2454/93, imma fi kwalunkwe każ l-applikazzjoni tagħha għandha tintemm fil-31 ta’ Diċembru 2010.

(10)

Ir-Regolament (KE) Nru 1615/2000 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(11)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1615/2000 jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 2

Id-deroga pprovduta fl-Artikolu 1 għandha tapplika għal prodotti ttrasportati direttament min-Nepal u importati fil-Komunità sal-kwantitajiet annwali elenkati fl-Anness għal kull prodott matul il-perjodu mill-15 ta’ Lulju 2000 sad-data tal-applikazzjoni ta’ emenda għar-Regolament (KEE) Nru 2454/93 fir-rigward tad-definizzjoni tal-kunċett ta’ prodotti ta’oriġini użat għall-finijiet tal-iskema ta’ preferenzi ġeneralizzati, imma fi kwalunkwe każ l-applikazzjoni tagħha għandha tintemm fil-31 ta’ Diċembru 2010.”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 12 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

László KOVÁCS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.

(2)  ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1.

(3)  ĠU L 169, 30.6.2005, p. 1.

(4)  ĠU L 211, 6.8.2008, p. 1.

(5)  ĠU L 185, 25.7.2000, p. 54.

(6)  ĠU L 343, 8.12.2006, p. 73.


13.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 335/32


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1246/2008

tat-12 ta' Diċembru 2008

li jemenda l-Artikolu 23(2), u l-annessi II u III tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 rigward it-trasferiment finanzjarju tal-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid lejn l-iżvilupp rurali

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 tad-29 ta’ April 2008 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1493/1999, (KE) Nru 1782/2003, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 3/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2392/86 u (KE) Nru 1493/1999 (1), u b’mod partikolari t-tieni sentenza tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 23(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Is-Slovenja u r-Renju Unit innotifikaw lill-Kummissjoni dwar it-trasferiment finanzjarju tal-baġit allokat għall-programmi ta’ għajnuna lejn il-baġit allokat għall-iżvikupp rurali.

(2)

L-Artikolu 23(2), kif ukoll l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 għandhom jiġu emendati skond dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 479/2008 hu emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 23(2) jinbidel b’dan li ġej:

“2.   L-ammonti li għandhom jinħelsu għal kull sena kalendarja huma dawn li ġejjin:

2009: EUR 40.66 miljun,

2010: EUR 82.11 miljun,

mill-2011 ‘il quddiem: EUR 122.61 miljun,”

(2)

L-Annessi II u III jinbidlu bit-test fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 12 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 148, 6.6.2008, p. 1.


ANNESS

ANNESS II

BAĠIT GĦALL-PROGRAMMI TA’ GĦAJNUNA

(imsemmijin fl-Artikolu 8(1))

(f’eluf ta’ EUR)

Sena tal-baġit

2009

2010

2011

2012

2013

Mill-2014 ‘il quddiem

BG

15 608

21 234

22 022

27 077

26 742

26 762

CZ

2 979

4 076

4 217

5 217

5 151

5 155

DE

22 891

30 963

32 190

39 341

38 867

38 895

EL

14 286

19 167

19 840

24 237

23 945

23 963

ES

213 820

284 219

279 038

358 000

352 774

353 081

FR

171 909

226 814

224 055

284 299

280 311

280 545

IT (*)

238 223

298 263

294 135

341 174

336 736

336 997

CY

2 749

3 704

3 801

4 689

4 643

4 646

LT

30

37

45

45

45

45

LU

344

467

485

595

587

588

HU

16 816

23 014

23 809

29 455

29 081

29 103

MT

232

318

329

407

401

402

AT

8 038

10 888

11 313

13 846

13 678

13 688

PT

37 802

51 627

53 457

65 989

65 160

65 208

RO

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

SI

3 522

3 770

3 937

5 119

5 041

5 045

SK

2 938

4 022

4 160

5 147

5 082

5 085

UK

0

61

67

124

120

120

ANNESS III

ALLOKAZZJONI TAL-BAĠIT GĦALL-IŻVILUPP RURALI

(Artikolu 23(3))

(f’eluf ta’ EUR)

Sena tal-baġit

2009

2010

Mill-2011 ‘il quddiem

BG

CZ

DE

EL

ES

15 491

30 950

46 441

FR

11 849

23 663

35 512

IT

13 160

26 287

39 447

CY

LT

LU

HU

MT

AT

PT

RO

SI

1 050

1 050

SK

UK

160

160

160


(*)  Il-limiti nazzjonali msemmija fl-Anness VIII tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 għall-Italja li jirrigwardaw is-snin 2008, 2009 u 2010, huma mnaqqsa b’EUR 20 miljun u dawn l-ammonti ġew inklużi fil-baġit tal-Italja għas-snin 2009, 2010 u 2011 kif jidher f’din it-tabella.


13.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 335/35


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1247/2008

tal-11 ta’ Diċembru 2008

li jidderoga mir-Regolamenti (KE) Nru 2402/96, (KE) Nru 2058/96, (KE) Nru 2305/2003, (KE) Nru 955/2005, (KE) Nru 969/2006, (KE) Nru 1918/2006, (KE) Nru 1964/2006; (KE) Nru 1002/2007, 27/2008 u (KE) Nru 1067/2008 fir-rigward tat-tressiq tal-applikazzjonijiet u l-ħruġ tal-liċenzji tal-importazzjoni fl-2009 skond il-kwoti tariffarji tal-patata ħelwa, il-lamtu tal-manjoka, il-manjoka, iċ-ċereali, ir-ross u ż-żejt taż-żebbuġa, u li jidderoga mir-Regolamenti (KE) Nru 382/2008, (KE) Nru 1518/2003, (KE) Nru 596/2004 u (KE) Nru 633/2004 fir-rigward tad-dati tal-ħruġ tal-liċenzji tal-esportazzjoni għall-2009 fis-setturi tal-laħam taċ-ċanga u vitella, tal-majjal, tal-bajd u tal-laħam tat-tjur

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Deċiżjoni tal-Kunsill 96/317/KE tat-13 ta’ Mejju 1996 dwar il-konklużjoni tar-riżultati tal-konsultazzjonijiet mat-Tajlandja skond l-Artikolu XXIII tal-GATT [traduzzjoni mhux uffiċjali] (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1095/96 tat-18 ta’ Ġunju 1996 dwar l-implimentazzjoni tal-konċessjonijiet dikjarati fl-iskeda CXL imfassla bħala riżultat tal-konklużjoni tan-negozjati tal-FĠKT (GATT) XXIV.6 (2), b’mod partikolari l-Artikolu 1 tiegħu, l-ewwel paragrafu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (3), u partikolarment l-Artikoli 144(1), 148 u 161(3), flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2402/96 tas-17 ta’ Diċembru 1996 li jiftaħ u jistabbilixxi regoli amministrattivi għal ċerti kwoti annwali ta’ tariffi għal patata ħelwa u karboidrat manjoku [lamtu tal-manjoka] (4) jipprovdi d-dispożizzjonijiiet partikolari għat-tressiq tal-applikazzjonijiet u l-ħruġ tal-liċenzji tal-importazzjoni tal-patata ħelwa skond il-kwoti 09.4013 u 09.4014, minn naħa, u tal-lamtu tal-manjoka skond il-kwoti 09.4064 u 09.4065, min-naħa l-oħra.

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 27/2008 tal-15 ta’ Jannar 2008 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ ċerti kwoti ta’ tariffi annwali għall-prodotti regolati b’kodiċi NM 0714 10 91, 0714 10 98, u 0714 90 11 u 0714 90 19 li joriġinaw minn ċerti pajjiżi terzi minbarra t-Tajlandja (5) jipprovdi d-dispożizzjonijiet partikolari għat-tressiq tal-applikazzjonijiet u l-ħruġ tal-liċenzji tal-importazzjoni, għall-prodotti kkonċernati, skond il-kwoti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 u 09.4021.

(3)

Ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 1067/2008 tat-30 ta’ Ottubru 2008 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffarji Komunitarji għal qamħ komuni ta’ kwalità differenti minn dik superjuri oriġinanti minn pajjiżi terzi u li jidderoga mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 (6), tal-Kummissjoni (KE) Nru 2305/2003 tad-29 ta’ Diċembru 2003 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwota tariffarji għall-importazzjoni ta’ xgħir minn pajjiżi terzi (7), u tal-Kummissjoni (KE) Nru 969/2006 tad-29 ta’ Ġunju 2006 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwota tariffarja Komunitarja għall-importazzjoni ta’ qamħirrun minn pajjiżi terzi (8), jipprovdu d-dispożizzjonijiet partikolari għat-tressiq tal-applikazzjonijiet u l-ħruġ tal-liċenzji tal-importazzjoni għall-qamħ komuni ta’ kwalità differenti minn dik superjuri skond il-kwoti 09.4123, 09.4124 u 09.4125, għax-xgħir skond il-kwota 09.4126 u għall-qamħirrun skond il-kwota 09.4131.

(4)

Ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 2058/96 tat-28 ta’ Ottubru 1996 li jiftaħ u jipprovdi għat-tmexxija ta’ kwota ta’ tariffa għal ross miksur (broken rice) ta’ kodiċi NM 1006 40 00 għal produzzjoni ta’ tħejjijiet tal-ikel ta’ kodiċi NM 1901 10 (9), (KE) Nru 1964/2006 tat-22 ta’ Diċembru 2006 li jistipula regoli dettaljati għall-ftuħ u l-amministrazzjoni ta’ kwota tal-importazzjoni għar-ross li joriġina mill-Bangladexx, skond ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3491/90 (10), (KE) Nru 1002/2007 tad-29 ta’ Awwissu 2007 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2184/96 li jikkonċerna l-importazzjonijiet fil-Komunità tar-ross li joriġina u ġej mill-Eġittu (11) u (KE) Nru 955/2005 tat-23 ta’ Ġunju 2005 li jiftaħ kwota tal-importazzjoni Komunitarju għar-ross li joriġina mill-Eġittu (12) jipprovdu d-dispożizzjonijiet partikolari għat-tressiq tal-applikazzjonijiet u l-ħruġ tal-liċenzji tal-importazzjoni għal ross miksur skond il-kwota 09.4079, tar-ross li joriġina mill-Bangladexx skond il-kwota 09.4517, tar-ross li joriġina u ġej mill-Eġittu skond il-kwota 09.4094 u tar-ross li joriġina mill-Eġittu skond il-kwota 09.4097.

(5)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1918/2006 tal-20 ta’ Diċembru 2006 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwota tariffarja għaż-żejt taż-żebbuġa li joriġina mit-Tuneżija (13) [traduzzjoni mhux uffiċjali] jipprovdi għal dispożizzjonijiet partikolari għat-tressiq tal-applikazzjonijiet u l-ħruġ tal-liċenzji tal-importazzjoni taż-żejt taż-żebbuġa skond il-kwota 09.4032.

(6)

Minħabba l-btajjel għas-sena 2009, għandha ssir deroga, f’ċertu żmien, mir-Regolamenti (KE) Nru 2402/96, (KE) Nru 2058/96, (KE) Nru 2375/2002, (KE) Nru 2305/2003, (KE) Nru 955/2005, (KE) Nru 969/2006, (KE) Nru 1918/2006, (KE) Nru 1964/2006, (KE) Nru 1002/2007 u 27/2008 dwar id-dati għat-tressiq tal-applikazzjonijiet u l-ħruġ tal-liċenzji tal-importazzjoni, sabiex tkun assigurata l-konformità mal-volumi tal-kwota konċernati.

(7)

L-Artikolu 12(1), it-tieni subparagrafu tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 382/2008 tal-21 ta’ April 2008 dwar ir-regoli tal-applikazzjoni għal-liċenzji tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni fis-settur tal-laħam taċ-ċanga u l-vitella (14), l-Artikolu 3(3), tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1518/2003 tat-28 ta’ Awwissu 2003 li jniżżel ir-regoli dettaljati biex jimplimenta s-sistema tal-liċenzji ta’ esportazzjoni fis-settur tal-laħam tal-majjal (15), l-Artikolu 3(3) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 596/2004 tat-30 ta’ Marzu 2004 li jniżżel regoli dettaljati għall-implementazzjoni tas-sistema tal-liċenzji ta’ esportazzjoni fis-settur tal-bajd (16) u l-Artikolu 3(3) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 633/2004 tat-30 ta’ Marzu 2004 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implementazzjoni tas-sistema tal-liċenzji tal-esportazzjoni fis-settur tal-laħam tat-tjur (17) li jipprovdi li l-liċenzji tal-esportazzjoni jinħarġu fil-jum tal-Erbgħa li jiġi wara l-ġimgħa li fiha jkunu tressqu l-applikazzjonijiet għal-liċenzji, basta iżda li l-ebda miżura partikolari ma tkun ittieħdet mill-Kummissjoni sa dakinhar.

(8)

Minħabba l-btajjel għas-sena 2009, u l-effetti fuq il-pubblikazzjoni ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, il-perjodu minn meta jitressqu l-applikazzjonijiet u l-jum meta jinħarġu l-liċenzji jkun qasir wisq biex jiżgura ġestjoni tajba tas-suq. Għalhekk jeħtieġ li dan il-perjodu jiġi estiż.

(9)

Il-miżuri provduti f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat tal-Ġestjoni għall-organizzazzjoni komuni tas-swieq agrikoli,

ADDOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Patata ħelwa

1.   B’deroga mill-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 2402/96, l-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni tal-patata ħelwa skond il-kwoti 09.4013 u 09.4014 ma jistgħux jitressqu, għas-sena 2009, qabel it-Tlieta 6 ta’ Jannar 2009 jew wara t-Tlieta 15 ta’ Diċembru 2009.

2.   B’deroga mill-Artikolu 8(1), tar-Regolament (KE) Nru 2402/96, il-liċenzji tal-importazzjoni tal-patata ħelwa li għalihom tressqu applikazzjonijiet fid-data indikata fl-Anness I għal dan ir-Regolament, skond il-kwoti 09.4013 u 09.4014, għandhom jinħarġu fid-data indikata f’dan l-Anness I, soġġett għall-miżuri addottati mill-applikazzjoni tal-Artikolu 7(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 (18).

Artikolu 2

Lamtu tal-manjoka

1.   B’deroga mill-Artikolu 9, l-ewwel subparagrafu, tar-Regolament (KE) Nru 2402/96, l-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni tal-lamtu tal-manjoka skond il-kwoti 09.4064 u 09.4065 ma jistgħux jitressqu, għas-sena 2009, qabel it-Tlieta 6 ta’ Jannar 2009 jew wara t-Tlieta 15 ta’ Diċembru 2009.

2.   B’deroga mill-Artikolu 13(1), tar-Regolament (KE) Nru 2402/96, il-liċenzji tal-importazzjoni tal-lamtu tal-manjoka li għalihom tressqu applikazzjonijiet fid-data indikata fl-Anness II għal dan ir-Regolament, skond il-kwoti 09.4064 u 09.4065, għandhom jinħarġu fid-data indikata f’dan l-Anness I, soġġett għall-miżuri addottati mill-applikazzjoni tal-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006.

Artikolu 3

Manjoka

1.   B’deroga mill-Artikolu 8, l-ewwel subparagrafu, tar-Regolament (KE) Nru 2402/2008, l-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni tal-manjoka skond il-kwoti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 u 09.4021 ma jistgħux jitressqu, għas-sena 2009, qabel it-Tnejn 5 ta’ Jannar 2009 jew wara l-Erbgħa 16 ta’ Diċembru 2009, fis-13.00, ħin ta’ Brussell.

2.   B’deroga mill-Artikolu 8(4), tar-Regolament (KE) Nru 27/2008, il-liċenzji tal-importazzjoni tal-manjoka li għalihom tressqu applikazzjonijiet fid-data indikata fl-Anness III, skond il-kwoti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 u 09.4021, għandhom jinħarġu fid-dati indikati f’dan l-Anness III, soġġett għall-miżuri addottati mill-applikazzjoni tal-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006.

Artikolu 4

Ċereali

1.   B’deroga mill-Artikolu 4(1), it-tieni subparagrafu, tar-Regolament (KE) Nru 1067/2008, għas-sena 2009, l-ewwel perjodu għat-tressiq tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni ta’ qamħ komuni ta’ kwalità differenti minn dik superjuri skond il-kwoti 09.4123, 09.4124 u 09.4125 ma għandux jibda qabel l-1 ta’ Jannar 2009. Dawn l-applikazzjonijiet ma jistgħux jitressqu wara l-Ħamis 11 ta’ Diċembru 2009, fis-13.00, ħin ta’ Brussell.

2.   B’deroga mill-Artikolu 3(1), it-tieni subparagrafu, tar-Regolament (KE) Nru 2305/2003, għas-sena 2009, l-ewwel perjodu għat-tressiq tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni ta’ xgħir skond il-kwota 09.4126, ma għandux jibda qabel l-1 ta’ Jannar 2009. Dawn l-applikazzjonijiet ma jistgħux jitressqu wara l-Ħamis 11 ta’ Diċembru 2009, fis-13.00, ħin ta’ Brussell.

3.   B’deroga mill-Artikolu 4(1), it-tieni subparagrafu, tar-Regolament (KE) Nru 969/2006, għas-sena 2009, l-ewwel perjodu għat-tressiq tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni ta’ xgħir skond il-kwota 09.4126, ma għandux jibda qabel l-1 ta’ Jannar 2009. Dawn l-applikazzjonijiet ma jistgħux jitressqu wara l-Ġimgħa 11 ta’ Diċembru 2009, fis-13.00, ħin ta’ Brussell.

Artikolu 5

Ross

1.   B’deroga mill-Artikolu 2(1), it-tielet subparagrafu, tar-Regolament (KE) Nru 2058/96, għas-sena 2009, l-ewwel perjodu għat-tressiq tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni ta’ ross miksur skond il-kwota 09.4179, ma għandux jibda qabel l-1 ta’ Jannar 2009. Dawn l-applikazzjonijiet ma jistgħux jitressqu wara l-Ġimgħa 11 ta’ Diċembru 2009, fis-13.00, ħin ta’ Brussell.

2.   B’deroga mill-Artikolu 4(3), l-ewwel subparagrafu, tar-Regolament (KE) Nru 1964/2006, għas-sena 2009, l-ewwel perjodu għat-tressiq tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni ta’ ross li joriġina mill-Bangladexx skond il-kwota 09.4517, ma għandux jibda qabel l-1 ta’ Jannar 2009. Dawn l-applikazzjonijiet ma jistgħux jitressqu wara l-Ġimgħa 11 ta’ Diċembru 2009, fis-13.00, ħin ta’ Brussell.

3.   B’deroga mill-Artikolu 2(3), tar-Regolament (KE) Nru 1002/2007, għas-sena 2009, l-ewwel perjodu għat-tressiq tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni ta’ ross li joriġina u li ġej mill-Eġittu, skond il-kwota 09.4094, ma għandux jibda qabel l-1 ta’ Jannar 2009. Dawn l-applikazzjonijiet ma jistgħux jitressqu wara l-Ġimgħa 11 ta’ Diċembru 2009, fis-13.00, ħin ta’ Brussell.

4.   B’deroga mill-Artikolu 4(1), tar-Regolament (KE) Nru 955/2005, għas-sena 2009, l-ewwel perjodu għat-tressiq tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni ta’ ross li joriġina mill-Eġittu, skond il-kwota 09.4097, ma għandux jibda qabel l-1 ta’ Jannar 2009. Dawn l-applikazzjonijiet ma jistgħux jitressqu wara l-Ġimgħa 11 ta’ Diċembru 2009, fis-13.00, ħin ta’ Brussell.

Artikolu 6

Żejt taż-żebbuġa

B’deroga mill-Artikolu 3(3) tar-Regolament (KE) Nru 1918/2006, il-liċenzji tal-importazzjoni taż-żejt taż-żebbuġa li jintalbu t-Tnejn 6 ta’ April, jew t-Tlieta 7 ta’ April 2009 skond il-kwota 09.4032 jinħarġu l-Ġimgħa 17 ta’ April 2009, soġġett għall-miżur addottati bl-applikazzjoni tal-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006.

Artikolu 7

Liċenzji tal-esportazzjoni b’rifużjonijiet għas-setturi taċ-ċanga u l-vitella u l-majjal, tal-bajd u tal-laħam tat-tjur

B’deroga mill-Artikolu 12(1), it-tieni subparagrafu, tar-Regolament (KE) Nru 382/2008, mill-Artikolu 3(3) tar-Regolament (KE) Nru 1518/2003, mill-Artikolu 3(3) tar-Regolament (KE) Nru 596/2004 u mill-Artikolu 3(3) tar-Regolament (KE) Nru 633/2004, il-liċenzji tal-esportazzjoni li għalihom tressqu applikazzjonijiet matul il-perjodi msemmija fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament għandhom jinħarġu fid-dati korrispondenti li jidhru hemm.

Id-deroga provduta fl-ewwel subparagrafu tapplika biss meta l-ebda miżura partikolari provduta fl-Artikolu 12(2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 382/2008, fl-Artikolu 3(4) tar-Regolament (KE) Nru 1518/2003, fl-Artikolu 3(4) tar-Regolament (KE) Nru 596/2004 u fl-Artikolu 3(4) tar-Regolament (KE) Nru 633/2004, ma tkun ittieħdet qabel dawk id-dati ta’ ħruġ.

Artikolu 8

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 11 ta’ Diċembru 2008

Mill-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 122, 22.5.1996, p. 15.

(2)  ĠU L 146, 20.6.1996, p. 1.

(3)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(4)  ĠU L 327, 18.12.1996, p. 14.

(5)  ĠU L 13, 16.1.2008, p. 3.

(6)  ĠU L 290, 31.10.2008, p. 3.

(7)  ĠU L 342, 30.12.2003, p. 7.

(8)  ĠU L 176, 30.6.2006, p. 44.

(9)  ĠU L 276, 29.10.1996, p. 7.

(10)  ĠU L 408, 30.12.2006, p. 19.

(11)  ĠU L 226, 30.8.2007, p. 15.

(12)  ĠU L 164, 24.6.2005, p. 5.

(13)  ĠU L 365, 21.12.2006, p. 84.

(14)  ĠU L 115, 29.4.2008, p. 10.

(15)  ĠU L 217, 29.8.2003, p. 35.

(16)  ĠU L 94, 31.3.2004, p. 33.

(17)  ĠU L 100, 6.4.2004, p. 8.

(18)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13.


ANNESS I

Ħruġ ta’ liċenzji tal-importazzjoni tal-patata ħelwa skont il-kwota 09.4013 u 09.4014 għal ċerti perjodi tas-sena 2009

Dati tat-tressiq tal-applikazzjonijiet

Dati tal-ħruġ tal-liċenzji

It-Tlieta, 7 ta’ April 2009

Il-Ġimgħa, 17 ta’ April 2009


ANNESS II

Ħruġ ta’ liċenzji tal-importazzjoni tal-lamtu tal-manjoka skont il-kwota 09.4064 u 09.4065 għal ċerti perjodi tas-sena 2009

Dati tat-tressiq tal-applikazzjonijiet

Dati tal-ħruġ tal-liċenzji

It-Tlieta, 7 ta’ April 2009

Il-Ġimgħa, 17 ta’ April 2009


ANNESS III

Ħruġ ta’ liċenzji tal-importazzjoni tal-manjoka skont il-kwota 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 u 09.4021 għal ċerti perjodi tas-sena 2009

Dati tat-tressiq tal-applikazzjonijiet

Dati tal-ħruġ tal-liċenzji

It-Tnejn 6, it-Tlieta 7, u l-Erbgħa 8 ta’ April 2009

Il-Ġimgħa, 17 ta’ April 2009


ANNESS IV

Il-perjodi tat-tressiq tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-esportazzjoni fis-settur taċ-ċanga u l-vitella, tal-laħam tal-majjal, tal-bajd u tal-laħam tat-tjur

Dati tal-ħruġ

Mis-6 sal-10 ta’ April 2009

Is-16 ta’ April 2009

Mill-25 sad-29 ta’ Mejju 2009

L-4 ta’ Ġunju 2009

Mit-13 sas-17 ta’ Lulju 2009

It-23 ta’ Lulju 2009

Mis-26 sat-30 ta’ Ottubru 2009

Il-5 ta’ Novembru 2009


II Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Kunsill

13.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 335/39


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-8 ta’ Diċembru 2008

dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja ta’ Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Belarus li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Belarus dwar il-kummerċ fil-prodotti tat-tessuti

(2008/939/KE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 133 flimkien mal-ewwel sentenza tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 300(2),

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Il-Kummissjoni nnegozjat f’isem il-Komunità Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri biex testendi għal sena l-Ftehim u l-Protokolli eżistenti dwar il-kummerċ fil-prodotti tat-tessuti mar-Repubblika tal-Belarus, b’xi aġġustamenti tal-limiti kwantitattivi.

(2)

Il-Ftehim fil-forma ta’ Skambji ta’ Ittri għandu jiġi applikat fuq bażi provviżorja mill-1 ta’ Jannar 2009, sakemm jitlestew il-proċeduri meħtieġa għall-konklużjoni tiegħu, soġġett għall-applikazzjoni provviżorja reċiproka mir-Repubblika tal-Belarus.

(3)

Il-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri għandu jiġi ffirmat f’isem il-Komunità,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-President tal-Kunsill huwa b'dan awtorizzat li jaħtar il-persuna/i mogħtija s-setgħa biex tiffirma/jiffirmaw il-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Belarus li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Belarus dwar il-kummerċ fil-prodotti tat-tessuti iniżjalat fl-1 ta’ April 1993, kif emendat l-aħħar u estiż permezz tal-ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri inizjalat fid-19 ta’ Ottubru 2007 f’isem il-Kommunità soġġett għall-konklużjoni tiegħu.

It-test tal-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri huwa meħmuż ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Soġġett għar-reċiproċità, il-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri għandu jiġi applikat fuq bażi provviżorja mill-1 ta’ Jannar 2009, sakemm isiru l-konklużjonijiet formali tiegħu.

Artikolu 3

1.   Jekk ir-Repubblika tal-Belarus tonqos milli tissodisfa l-paragrafu 2.4 tal-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri, il-kwota għall-2009 titnaqqas għal-livelli applikabbli fl-2008.

2.   Id-deċiżjoni li tiġi implimentata fil-paragrafu 1 għandha tittieħed skond il-proċeduri msemmija fl-Artikolu 17 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 tat-12 ta’ Ottubru 1993 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta’ ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi (1).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Din id-Deċiżjoni għandha tieħu effett fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, 8 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

B. KOUCHNER


(1)  ĠU L 275, 8.11.1993, p. 1.


FTEHIM

fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Belarus li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Belarus dwar il-kummerċ fil-prodotti tat-tessuti

A.   Ittra mill-Komunità Ewropea

Sinjur,

1.   Għandi l-unur li nirreferi għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Belarus dwar il-kummerċ fil-prodotti tat-tessuti inizjalat fl-1 ta’ April 1993, kif emendat l-aħħar u estiż mill-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri inizjalati fid-19 ta’ Ottubru 2007 (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ il-“Ftehim”).

2.   Bil-ħsieb tal-iskadenza tal-Ftehim fil-31 ta’ Diċembru 2008 u skont l-Artikolu 19(1) tal-Ftehim, il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta’ Belarus jaqblu li jestendu t-tul ta’ żmien tal-Ftehim, għal perijodu ieħor ta’ sena, soġġett għall-emendi u l-kondizzjonijiet li ġejjin:

2.1.

It-test tal-Artikolu 19(1) tal-Ftehim għandu jaqra kif ġej:

“Dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar ta’ wara d-data li fiha l-Partijiet jgħarrfu lil xulxin bit-tlestija tal-proċeduri meħtieġa għal dak il-għan. Għandu jkun applikabbli sal-31 ta’ Diċembru 2009.”

2.2.

L-Anness II li jistabbilixxi r-restrizzjonijiet kwantittattivi għall-esportazzjonijiet mir-Repubblika tal-Belarus għall-Komunità Ewropea huwa sostitwit bl-Appendiċi 1 ma’ din l-Ittra.

2.3.

L-Anness mal-Protokoll C li jistabbilixxi r-restrizzjonijiet kwantitattivi għall-esportazzjonijiet mir-Repubblika tal-Belarus lejn il-Komunità Ewropea wara l-operazzjonijiet OPT fir-Repubblika tal-Belarus huwa sostitwit għall-perijodu mill-1 ta’ Jannar 2009 sal-31 ta’ Diċembru 2009 bl-Appendiċi 2 ma’ din l-ittra.

2.4.

L-importazzjonijiet fil-Belarus ta’ prodotti tat-tessuti u ħwejjeġ li joriġinaw mill-Komunità Ewropea għandhom ikunu soġġetti fl-2009 għal dazji doganali li ma jeċċedux dawk previsti għall-2003 fl-Appendiċi 4 tal-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta’ Belarus inizjalati fil-11 ta’ Novembru 1999, li huwa emendat bl-Appendiċi 3 ma’ din l-ittra. L-emenda tikkonċerna biss il-linji tariffarji 5407 72, 5606 00 10, 5905 00, 5906 91, 6309 00, 6310 10 u 6310 90. Fl-2009, it-tariffi applikati mill-Belarus għal dawn il-prodotti ser ikunu kif ġej: 5407 72 – 4 %, 5606 00 10 – 0 %, 5905 00 – 4 %, 5906 91 – 0 %, 6309 00 – 20 %, 6310 10 – 20 %, 6310 90 – 20 %.

Fil-każ li ma jiġux applikati dawn ir-rati, il-Komunità jkollha d-dritt li tintroduċi mill-ġdid għall-perijodu tal-Ftehim li jkun għadu ma skadiex fuq bażi pro rata l-livelli għal restrizzjonijiet kwantitattivi applikabbli għall-2008 kif speċifikat fl-Iskambju ta’ Ittri inizjalati fid-19 ta’ Ottubru 2007.

3.   Il-Komunità Ewropea u l-Belarus ifakkru l-qbil tagħhom li jidħlu f’konsultazzjonijiet mhux aktar tard minn sitt xhur qabel l-iskadenza tal-Ftehim preżenti bil-ħsieb li possibbilment jikkonkludu ftehim ġdid.

4.   Jekk ir-Repubblika tal-Belarus issir Membru tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) qabel id-data ta’ skadenza tal-Ftehim, l-istrumenti ta’ ftehim u r-regoli tad-WTO għandhom jiġu applikati mid-data tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Belarus fid-WTO.

5.   Inkun obbligat jekk inti ġentilment tikkonferma l-aċċettazzjoni mill-Gvern tiegħek ta’ dak imsemmi hawn fuq. Jekk dan ikun il-każ, dan il-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar ta’ wara l-jum li fih il-Partijiet ikunu għarrfu lil xulxin li l-proċeduri legali meħtieġa għal dan il-għan ikunu tlestew. Sadanittant, għandu jiġi applikat proviżorjament mill-1 ta’ Jannar 2009 bil-kondizzjoni tar-reċiproċità.

Għoddni dejjem tiegħek.

Għall-Komunità Ewropea

Appendiċi 1

“ANNESS II

Belarus

Kategorija

unità

Kwota mill-1 ta’ Jannar 2009

Grupp IA

1

tunnellati

1 586

2

tunnellati

6 643

3

tunnellati

242

Grupp IB

4

Elf biċċa

1 839

5

Elf biċċa

1 105

6

Elf biċċa

1 705

7

Elf biċċa

1 377

8

Elf biċċa

1 160

Grupp IIA

20

tunnellati

329

22

tunnellati

524

Grupp IIB

15

Elf biċċa

1 726

21

Elf biċċa

930

24

Elf biċċa

844

26/27

Elf biċċa

1 117

29

Elf biċċa

468

73

Elf biċċa

329

Grupp IIIB

67

tunnellati

359

Grupp IV

115

tunnellati

420

117

tunnellati

2 312

118

tunnellati

471

Elf biċċa

:

thousand of pieces.”

Appendiċi 2

“ANNESS MAL-PROTOKOLL C

Kategorija

Unità

Mill-1 ta’ Jannar 2009

4

1 000 biċċa

6 610

5

1 000 biċċa

9 215

6

1 000 biċċa

12 290

7

1 000 biċċa

9 225

8

1 000 biċċa

3 140

15

1 000 biċċa

5 387

21

1 000 biċċa

3 584

24

1 000 biċċa

922

26/27

1 000 biċċa

4 492

29

1 000 biċċa

1 820

73

1 000 biċċa

6 979 ”

Appendiċi 3

“Appendiċi 4

Rati massimi ta’ dazji applikabbli għall-importazzjonijiet fir-Repubblika tal-Belarus ta’ prodotti tat-tessuti mill-Komunità Ewropea

Kodiċi NM

Rata ta’ dazju %

2000

2001

2002

2003

2009

5001 00

4

4

4

4

4

5002 00

4

4

4

4

4

5003 00

4

4

4

4

4

5004 00

4

4

4

4

4

5005 00

4

4

4

4

4

5006 00

4

4

4

4

4

5007 10

4

4

4

4

4

5007 20

4

4

4

4

4

5007 90

4

4

4

4

4

5101 11

4

4

4

4

4

5101 19

4

4

4

4

4

5101 21

4

4

4

4

4

5101 29

4

4

4

4

4

5101 30

4

4

4

4

4

5102 11

4

4

4

4

4

5102 19

4

4

4

4

4

5102 20

4

4

4

4

4

5103 10

4

4

4

4

4

5103 20

4

4

4

4

4

5103 30

4

4

4

4

4

5104 00

4

4

4

4

4

5105 10

4

4

4

4

4

5105 21

4

4

4

4

4

5105 29

4

4

4

4

4

5105 31

4

4

4

4

4

5105 39

4

4

4

4

4

5105 40

4

4

4

4

4

5106 10

4

4

4

4

4

5106 20

4

4

4

4

4

5107 10

4

4

4

4

4

5107 20

4

4

4

4

4

5108 10

4

4

4

4

4

5108 20

4

4

4

4

4

5109 10

4

4

4

4

4

5109 90

4

4

4

4

4

5110 00

4

4

4

4

4

5111 11

15

12

10

8

8

5111 19

15

12

10

8

8

5111 20

15

12

10

8

8

5111 30

15

12

10

8

8

5111 90

15

12

10

8

8

5112 11

15

12

10

8

8

5112 19

15

12

10

8

8

5112 20

15

12

10

8

8

5112 30

15

12

10

8

8

5112 90

15

12

10

8

8

5113 00

0

0

0

0

0

5201 00

0

0

0

0

0

5202 10

0

0

0

0

0

5202 91

0

0

0

0

0

5202 99

0

0

0

0

0

5203 00

0

0

0

0

0

5204 11

5

5

5

4

4

5204 19

5

5

5

4

4

5204 20

5

5

5

4

4

5205 11

5

5

5

4

4

5205 12

5

5

5

4

4

5205 13

5

5

5

4

4

5205 14

5

5

5

4

4

5205 15

5

5

5

4

4

5205 21

5

5

5

4

4

5205 22

5

5

5

4

4

5205 23

5

5

5

4

4

5205 24

5

5

5

4

4

5205 26

5

5

5

4

4

5205 27

5

5

5

4

4

5205 28

5

5

5

4

4

5205 31

5

5

5

4

4

5205 32

5

5

5

4

4

5205 33

5

5

5

4

4

5205 34

5

5

5

4

4

5205 35

5

5

5

4

4

5205 41

5

5

5

4

4

5205 42

5

5

5

4

4

5205 43

5

5

5

4

4

5205 44

5

5

5

4

4

5205 46

5

5

5

4

4

5205 47

5

5

5

4

4

5205 48

5

5

5

4

4

5206 11

5

5

5

4

4

5206 12

5

5

5

4

4

5206 13

5

5

5

4

4

5206 14

5

5

5

4

4

5206 15

5

5

5

4

4

5206 21

5

5

5

4

4

5206 22

5

5

5

4

4

5206 23

5

5

5

4

4

5206 24

5

5

5

4

4

5206 25

5

5

5

4

4

5206 31

5

5

5

4

4

5206 32

5

5

5

4

4

5206 33

5

5

5

4

4

5206 34

5

5

5

4

4

5206 35

5

5

5

4

4

5206 41

5

5

5

4

4

5206 42

5

5

5

4

4

5206 43

5

5

5

4

4

5206 44

5

5

5

4

4

5206 45

5

5

5

4

4

5207 10

5

5

5

4

4

5207 90

5

5

5

4

4

5208 11

14

12

10

8

8

5208 12

14

12

10

8

8

5208 13

14

12

10

8

8

5208 19

14

12

10

8

8

5208 21

14

12

10

8

8

5208 22

14

12

10

8

8

5208 23

14

12

10

8

8

5208 29

14

12

10

8

8

5208 31

14

12

10

8

8

5208 32

14

12

10

8

8

5208 33

14

12

10

8

8

5208 39

14

12

10

8

8

5208 41

14

12

10

8

8

5208 42

14

12

10

8

8

5208 43

14

12

10

8

8

5208 49

14

12

10

8

8

5208 51

14

12

10

8

8

5208 52

14

12

10

8

8

5208 59

14

12

10

8

8

5209 11

14

12

10

8

8

5209 12

14

12

10

8

8

5209 19

14

12

10

8

8

5209 21

14

12

10

8

8

5209 22

14

12

10

8

8

5209 29

14

12

10

8

8

5209 31

14

12

10

8

8

5209 32

14

12

10

8

8

5209 39

14

12

10

8

8

5209 41

14

12

10

8

8

5209 42

14

12

10

8

8

5209 43

14

12

10

8

8

5209 49

14

12

10

8

8

5209 51

14

12

10

8

8

5209 52

14

12

10

8

8

5209 59

14

12

10

8

8

5210 11

14

12

10

8

8

5210 19

14

12

10

8

8

5210 21

14

12

10

8

8

5210 29

14

12

10

8

8

5210 31

14

12

10

8

8

5210 32

14

12

10

8

8

5210 39

15

12

10

8

8

5210 41

14

12

10

8

8

5210 49

14

12

10

8

8

5210 51

14

12

10

8

8

5210 59

14

12

10

8

8

5211 11

14

12

10

8

8

5211 12

14

12

10

8

8

5211 19

14

12

10

8

8

5211 20

14

12

10

8

8

5211 31

14

12

10

8

8

5211 32

14

12

10

8

8

5211 39

14

12

10

8

8

5211 41

15

12

10

8

8

5211 42

14

12

10

8

8

5211 43

14

12

10

8

8

5211 49

14

12

10

8

8

5211 51

15

12

10

8

8

5211 52

14

12

10

8

8

5211 59

14

12

10

8

8

5212 11

14

12

10

8

8

5212 12

14

12

10

8

8

5212 13

14

12

10

8

8

5212 14

14

12

10

8

8

5212 15

14

12

10

8

8

5212 21

14

12

10

8

8

5212 22

14

12

10

8

8

5212 23

14

12

10

8

8

5212 24

14

12

10

8

8

5212 25

14

12

10

8

8

5301 10

4

4

4

4

4

5301 21

4

4

4

4

4

5301 29

4

4

4

4

4

5301 30

4

4

4

4

4

5302 10

4

4

4

4

4

5302 90

4

4

4

4

4

5303 10

4

4

4

4

4

5303 90

4

4

4

4

4

5305 00

4

4

4

4

4

5306 10

5

5

5

4

4

5306 20

5

5

5

4

4

5307 10

4

4

4

4

4

5307 20

4

4

4

4

4

5308 10

4

4

4

4

4

5308 20

4

4

4

4

4

5308 90

4

4

4

4

4

5309 11

9

9

8

8

8

5309 19

9

9

8

8

8

5309 21

9

9

8

8

8

5309 29

9

9

8

8

8

5310 10

9

9

8

8

8

5310 90

9

9

8

8

8

5311 00

9

9

8

8

8

5401 10

4

4

4

4

4

5401 20

4

4

4

4

4

5402 11

10

10

10

10

10

5402 19

10

10

10

10

10

5402 20

10

10

10

10

10

5402 31

10

10

10

10

10

5402 32

10

10

10

10

10

5402 33

10

10

10

10

10

5402 34

10

10

10

10

10

5402 39

10

10

10

10

10

5402 44

0

0

0

0

0

5402 45

0

0

0

0

0

5402 46

0

0

0

0

0

5402 47

10

10

10

10

10

5404 48

0

0

0

0

0

5402 49

0

0

0

0

0

5402 51

0

0

0

0

0

5402 52

10

10

10

10

10

5402 59

0

0

0

0

0

5402 61

0

0

0

0

0

5402 62

0

0

0

0

0

5402 69

0

0

0

0

0

5403 10

4

4

4

4

4

5403 31

10

10

10

10

10

5403 32

4

4

4

4

4

5403 33

4

4

4

4

4

5403 39

4

4

4

4

4

5403 41

4

4

4

4

4

5403 42

4

4

4

4

4

5403 49

4

4

4

4

4

5404 11

5

5

5

5

5

5404 12

5

5

5

5

5

5404 19

5

5

5

5

5

5404 90

5

4

4

4

4

5405 00

5

4

4

4

4

5406 00

4

4

4

4

4

5407 10

9

8

8

8

8

5407 20

9

8

8

8

8

5407 30

9

8

8

8

8

5407 41

9

8

8

8

8

5407 42

9

8

8

8

8

5407 43

9

8

8

8

8

5407 44

9

8

8

8

8

5407 51

9

8

8

8

8

5407 52

9

8

8

8

8

5407 53

9

8

8

8

8

5407 54

9

8

8

8

8

5407 61

9

8

8

8

8

5407 69

9

8

8

8

8

5407 71

9

8

8

8

8

5407 72

9

8

8

8

4

5407 73

9

8

8

8

8

5407 74

9

8

8

8

8

5407 81

9

8

8

8

8

5407 82

9

8

8

8

8

5407 83

9

8

8

8

8

5407 84

9

8

8

8

8

5407 91

9

8

8

8

8

5407 92

9

8

8

8

8

5407 93

9

8

8

8

8

5407 94

9

8

8

8

8

5408 10

9

8

8

8

8

5408 21

9

8

8

8

8

5408 22

9

8

8

8

8

5408 23

9

8

8

8

8

5408 24

9

8

8

8

8

5408 31

9

8

8

8

8

5408 32

9

8

8

8

8

5408 33

9

8

8

8

8

5408 34

9

8

8

8

8

5501 10

4

4

4

4

4

5501 20

5

5

5

5

5

5501 30

5

5

5

5

5

5501 40

4

4

4

4

4

5501 90

4

4

4

4

4

5502 00

4

4

4

4

4

5503 11

0

0

0

0

0

5503 19

0

0

0

0

0

5503 20

0

0

0

0

0

5503 30

5

5

5

5

5

5503 40

0

0

0

0

0

5503 90

0

0

0

0

0

5504 10

4

4

4

4

4

5504 90

4

4

4

4

4

5505 10

5

5

5

5

5

5505 20

5

5

5

5

5

5506 10

4

4

4

4

4

5506 20

4

4

4

4

4

5506 30

4

4

4

4

4

5506 90

4

4

4

4

4

5507 00

4

4

4

4

4

5508 10

4

4

4

4

4

5508 20

4

4

4

4

4

5509 11

5

5

5

4

4

5509 12

5

5

5

4

4

5509 21

5

5

5

4

4

5509 22

5

5

5

4

4

5509 31

5

5

5

4

4

5509 32

5

5

5

4

4

5509 41

5

5

5

4

4

5509 42

5

5

5

4

4

5509 51

5

5

5

4

4

5509 52

5

5

5

4

4

5509 53

5

5

5

4

4

5509 59

5

5

5

4

4

5509 61

5

5

5

4

4

5509 62

5

5

5

4

4

5509 69

5

5

5

4

4

5509 91

5

5

5

4

4

5509 92

5

5

5

4

4

5509 99

5

5

5

4

4

5510 11

5

5

5

4

4

5510 12

5

5

5

4

4

5510 20

5

5

5

4

4

5510 30

5

5

5

4

4

5510 90

5

5

5

4

4

5511 10

5

5

5

4

4

5511 20

5

5

5

4

4

5511 30

5

5

5

4

4

5512 11

9

8

8

8

8

5512 19

9

8

8

8

8

5512 21

9

8

8

8

8

5512 29

9

8

8

8

8

5512 91

9

8

8

8

8

5512 99

9

8

8

8

8

5513 11

9

8

8

8

8

5513 12

9

9

8

8

8

5513 13

9

9

8

8

8

5513 19

9

9

8

8

8

5513 21

9

9

8

8

8

5513 23

9

9

8

8

8

5513 29

9

9

8

8

8

5513 31

9

9

8

8

8

5513 39

9

9

8

8

8

5513 41

9

9

8

8

8

5513 49

9

8

8

8

8

5514 11

9

9

8

8

8

5514 12

9

8

8

8

8

5514 19

9

9

8

8

8

5514 21

9

9

8

8

8

5514 22

9

9

8

8

8

5514 23

9

9

8

8

8

5514 29

9

9

8

8

8

5514 30

9

9

8

8

8

5514 41

9

9

8

8

8

5514 42

9

9

8

8

8

5514 43

9

8

8

8

8

5514 49

9

8

8

8

8

5515 11

9

8

8

8

8

5515 12

9

8

8

8

8

5515 13

9

8

8

8

8

5515 19

9

8

8

8

8

5515 21

9

8

8

8

8

5515 22

9

8

8

8

8

5515 29

9

8

8

8

8

5515 91

9

8

8

8

8

5515 99

9

8

8

8

8

5516 11

9

9

8

8

8

5516 12

9

9

8

8

8

5516 13

9

9

8

8

8

5516 14

9

9

8

8

8

5516 21

9

9

8

8

8

5516 22

9

9

8

8

8

5516 23

9

8

8

8

8

5516 24

9

9

8

8

8

5516 31

9

9

8

8

8

5516 32

9

9

8

8

8

5516 33

9

9

8

8

8

5516 34

9

9

8

8

8

5516 41

9

9

8

8

8

5516 42

9

9

8

8

8

5516 43

9

9

8

8

8

5516 44

9

9

8

8

8

5516 91

9

9

8