ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 304

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
14 ta' Novembru 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament (KE) Nru 1099/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2008 dwar l-istatistika dwar l-enerġija  ( 1 )

1

 

*

Regolament (KE) Nru 1100/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2008 dwar l-eliminazzjoni ta' kontrolli li jsiru mal-fruntieri ta' Stati Membri fil-qasam ta' trasport bit-triq u b'passaġġi ta' l-ilma interni (Verżjoni kodifikata)  ( 1 )

63

 

*

Regolament (KE, EURATOM) Nru 1101/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2008 dwar it-trażmissjoni ta’ data suġġetta għall-kunfidenzjalità statistika lill-Uffiċċju ta’ l-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej (Verżjoni kodifikata)  ( 1 )

70

 

*

Regolament (KE) Nru 1102/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2008 dwar il-projbizzjoni tal-merkurju metalliku u ta’ ċerti komposti u taħlitiet tal-merkurju u l-ħżin sikur tal-merkurju metalliku  ( 1 )

75

 

*

Regolament (KE) Nru 1103/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2008 li jadatta numru ta' strumenti suġġetti għall-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE, fir-rigward tal-proċedura regolatorja bi skrutinju – Adattament għall-proċedura regolatorja bi skrutinju – It-Tielet Parti

80

 

 

 

*

Nota lill-qarrej (Ara paġna 3 tal-qoxra)

s3

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

14.11.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 304/1


REGOLAMENT (KE) Nru 1099/2008 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-22 ta' Ottubru 2008

dwar l-istatistika dwar l-enerġija

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 285 (1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (1),

Billi:

(1)

Jeħtieġ li l-Komunità jkollha data preċiża u tempestiva dwar il-kwantitajiet ta' l-enerġija, il-forom, is-sorsi, il-ġenerazzjoni, il-provvista, it-trasformazzjoni u l-konsum tagħhom, sabiex ikunu mmonitorjati l-impatt u l-konsegwenzi ta' l-attività politika tagħha dwar l-enerġija.

(2)

Tradizzjonalment, l-istatistika dwar l-enerġija iffukat fuq il-provvista ta' l-enerġija u fuq l-enerġiji fossili. Fis-snin li ġejjin se tkun meħtieġa aktar attenzjoni ffukata fuq aktar konoxxenza u fuq il-monitoraġġ tal-konsum finali ta' l-enerġija, fuq l-enerġija rinnovabbli u fuq l-enerġija nukleari.

(3)

Id-disponibbiltà ta' informazzjoni preċiża u aġġornata dwar l-enerġija hija essenzjali sabiex jiġi stmat l-impatt tal-konsum ta' l-enerġija fuq l-ambjent, b'mod partikolari relattivament għall-emissjoni tal-gassijiet serra. Din l-informazzjoni hija meħtieġa mid-Deċiżjoni 280/2004/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Frar 2004 li tikkonċerna l-mekkaniżmu għall-monitoraġġ ta' l-emissjonijiet ta' gass serra tal-Komunità u sabiex jiġi implimentat il-Protokoll ta' Kyoto (2).

(4)

Id-Direttiva (KE) Nru 2001/77KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Settembru 2001 dwar il-promozzjoni ta' elettriku prodott minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli fis-suq intern ta' l-elettriku (3) u d-Direttiva 2004/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Frar 2004 dwar il-promozzjoni ta' koġenerazzjoni bbażata fuq id-domanda għal sħana utli fis-suq intern ta' l-enerġija (4), jeħtieġu li l-Istati Membri jirrapportaw id-data kwantitattiva dwar l-enerġija. Sabiex jiġi mmonitorjat il-progress lejn il-kisba ta' l-għanijiet stabbiliti f'dawn id-Direttivi, hija meħtieġa data dettaljata u aġġornata dwar l-enerġija.

(5)

Id-Direttiva 2002/91/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2002 dwar il-prestazzjoni ta' l-enerġija tal-bini (5), id-Direttiva 2006/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2006 dwar effiċjenza fl-użu finali ta' l-enerġija u dwar servizzi ta' enerġija (6), u d-Direttiva 2005/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Lulju 2005 dwar it-twaqqif ta' qafas għall-iffissar tar-rekwiżiti għall-eko-disinn ta' prodotti li jużaw l-enerġija (7) jirrikjedu li l-Istati Membri jirrappurtaw data kwantitattiva dwar il-konsum ta' l-enerġija. Sabiex jiġi mmonitorjat il-progress lejn il-kisba ta' l-għanijiet stabbiliti f'dawk id-Direttivi, hemm ħtieġa għal data dettaljata u aġġornata dwar l-enerġija kif ukoll “interface” aħjar bejn din id-data dwar l-enerġija u surveys statistiċi relatati bħaċ-ċensimenti dwar il-popolazzjoni u d-djar u d-data dwar it-trasport.

(6)

Il-Green Papers tal-Kummissjoni tat-22 ta' Ġunju 2005 dwar l-Effiċjenza fl-Użu ta' l-Enerġija u tat-8 ta' Marzu 2006 dwar Strateġija Ewropea għal Enerġija Sostenibbli, Kompetittiva u Sikura jiddiskutu l-linji politiċi dwar l-enerġija ta' l-UE li għalihom hija meħtieġa d-disponibbiltà ta' l-istatistika dwar l-enerġija ta' l-UE, inkluż, għall-għan sabiex jiġi stabbilit Osservatorju Ewropew tas-Suq ta' l-Enerġija.

(7)

It-twaqqif ta' mudell ta' previżjoni ta' l-enerġija ta' dominju pubbliku, kif mitlub mill-Parlament Ewropew fir-Riżoluzzjoni tiegħu ta' l-14 ta' Diċembru 2006 dwar Strateġija Ewropea għal Enerġija Sostenibbli, Kompetittiva u Sikura (8) jirrikjedi data dettaljata u aġġornata dwar l-enerġija.

(8)

Fis-snin li ġejjin, għandha tingħata attenzjoni akbar lis-sikurezza tal-provvista tal-karburanti l-aktar importanti, u hemm il-ħtieġa għal data aktar preċiża u tempestiva fil-livell ta' l-UE sabiex jiġu antiċipati u koordinati soluzzjonijiet ta' l-UE fir-rigward ta' kriżijiet possibbli ta' forniment.

(9)

Il-liberalizzazzjoni tas-suq ta' l-enerġija u l-kumplessità tagħha li dejjem tiżdied jagħmluha dejjem aktar diffiċli sabiex tinkiseb data affidabbli u tempestiva dwar l-enerġija fin-nuqqas, b'mod partikulari, ta' bażi ġuridika li tikkonċerna l-provvista ta' tali data.

(10)

Sabiex is-sistema ta' l-istatistika dwar l-enerġija tgħin fit-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi mill-Unjoni Ewropea u mill-Istati Membri tagħha u sabiex tippromwovi d-dibattitu pubbliku li jinkludi ċ-ċittadini, hi trid tagħti garanziji ta' komparabbiltà, trasparenza, flessibbiltà u abbiltà ta' żvilupp. B'hekk fil-futur qrib, għandha tiġi inkorporata l-istatistika dwar l-enerġija nukleari u għandha tiġi żviluppata iktar id-data rilevanti dwar l-enerġija rinnovabbli. B'mod simili, fir-rigward ta' l-effiċjenza fl-użu ta' l-enerġija, id-disponibbiltà ta' statistika dettaljata dwar il-habitat u t-trasport tkun estremament utli.

(11)

Il-produzzjoni ta' l-istatistika Komunitarja hija regolata mir-regoli stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 tas-17 ta' Frar 1997 dwar Statistika tal-Komunità (9).

(12)

Ladarba l-għan ta' dan ir-Regolament, jiġifieri li jitwaqqaf qafas komuni għall-produzzjoni, it-trażmissjoni, l-evalwazzjoni u d-disseminazzjoni ta' statistika komparabbli ta' l-enerġija fil-Komunità ma jistax jinkiseb suffiċjentement mill-Istati Membri u għalhekk jista' jinkiseb aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri, konformement mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Konformement mal-prinċipju tal-proporzjonalità kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dak il-għan.

(13)

Fil-produzzjoni u fid-disseminazzjoni ta' l-istatistika Komunitarja taħt dan ir-Regolament, l-awtoritajiet statistiċi nazzjonali u Komunitarji għandhom jieħdu kont tal-prinċipji stabbiliti fil-Kodiċi ta' Prattika għall-Istatistika Ewropea li kien adottat fl-24 ta' Frar 2005 mill-Kumitat tal-Programm Statistiku, stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom (10) u mehmuż mar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-indipendenza, integrità u responsabbiltà ta' l-awtoritajiet statistiċi nazzjonali u Komunitarji.

(14)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' l-implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (11).

(15)

B'mod partikolari, għandha tingħata setgħa lill-Kummissjoni sabiex timmodifika l-lista ta' sorsi ta' data, l-istatistika nazzjonali u l-kjarifikazzjonijiet jew definizzjonijiet applikabbli kif ukoll l-arranġamenti dwar it-trażmissjoni u sabiex tistabbilixxi u timmodifika l-istatistika nukleari annwali, ladarba din tkun ġiet inkorporata, timmodifika l-istatistika dwar l-enerġija rinnovabbli, ladarba din tkun ġiet inkorporata, u tistabbilixxi u timmodifika l-istatistika dwar il-konsum ta' l-enerġija finali. Billi dawk il-miżuri huma ta' ambitu ġenerali u huma mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, inter alia billi jissuplimentawh b'elementi mhux essenzjali ġodda, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju stabbilita fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE.

(16)

Huwa meħtieġ li jsir provvediment sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tagħti eżenzjonijiet jew derogi lill-Istati Membri minn dawk l-aspetti tal-ġbir tad-data dwar l-enerġija li jirriżultaw f'piż eċċessiv fuq dawk li jwieġbu. L-eżenzjonijiet jew derogi għandhom jingħataw biss mar-riċezzjoni ta' ġustifikazzjoni adegwata li tindika s-sitwazzjoni preżenti u l-piżijiet eċċessivi b'mod trasparenti. Il-perijodu li għalih jibqgħu fis-seħħ għandu jkun limitat għall-inqas żmien meħtieġ.

(17)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament jikkonformaw ma' l-opinjoni tal-Kumitat għall-Programmi Statistiċi,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta' applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas komuni għall-produzzjoni, trażmissjoni, evalwazzjoni u disseminazzjoni ta' statistika komparabbli dwar l-enerġija fil-Komunità.

2.   Dan ir-Regolament għandu japplika għad-data statistika li tikkonċerna l-prodotti ta' l-enerġija u l-aggregati tagħhom fil-Komunità.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“statistika Komunitarja” tfisser l-istatistiċi tal-Komunità kif definiti fl-ewwel inċiż ta' l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 322/97;

(b)

“produzzjoni ta' l-istatistika” tfisser il-produzzjoni ta' statistiċi kif definita fit-tieni inċiż ta' l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 322/97;

(ċ)

“il-Kummissjoni (l-Eurostat)” tfisser l-awtorità tal-Komunità kif definita fir-raba' inċiż ta' l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 322/97;

(d)

“prodotti ta' l-enerġija” tfisser il-kombustibbli, is-sħana, l-enerġija rinnovabbli, l-elettriku, jew kwalunkwe forma oħra ta' enerġija;

(e)

“aggregati” tfisser data li ġiet aggregata fil-livell nazzjonali dwar it-trattament jew l-użu ta' prodotti ta' l-enerġija, jiġifieri l-produzzjoni, il-kummerċ, l-istokks, it-trasformazzjoni, il-konsum u l-karatteristiċi strutturali tas-sistema ta' l-enerġija bħal kapaċitajiet installati għall-ġenerazzjoni ta' l-elettriku jew il-kapaċitajiet tal-produzzjoni għall-prodotti taż-żejt;

(f)

“kwalità tad-data” tfisser l-aspetti segwenti tal-kwalità statistika: ir-rilevanza, il-preċiżjoni, it-tempestività u l-puntwalità, l-aċċessibbiltà u ċ-ċarezza, il-komparabbiltà, il-koerenza u l-kompletezza.

Artikolu 3

Is-sorsi tad-data

1.   Waqt li japplikaw il-prinċipji taż-żamma ta' tnaqqis tal-piż fuq dawk li jwieġbu u tas-simplifikazzjoni amministrattiva, l-Istati Membri għandhom jikkompilaw id-data li tikkonċerna l-prodotti ta' l-enerġija u l-aggregati tagħhom fil-Komunità mis-sorsi li ġejjin:

(a)

surveys statistiċi speċifiċi indirizzati lill-produtturi u kummerċjanti, lid-distributuri u trasportaturi ta' l-enerġija primarja u ta' l-enerġija trasformata, lill-importaturi u esportaturi tal-prodott ta' l-enerġija;

(b)

surveys statistiċi oħra indirizzati lill-utenti ta' l-enerġija finali fis-setturi ta' l-industrija tal-manifattura, tat-trasport, u f'setturi oħra li jinkludu d-djar;

(ċ)

proċeduri ta' stima statistika oħra jew sorsi oħra, inklużi sorsi amministrattivi, bħal regolaturi tas-swieq ta' l-elettriku u tal-gass.

2.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dettaljati li jikkonċernaw ir-rappurtaġġ tad-data meħtieġa għall-istatistika nazzjonali kif speċifikat fl-Artikolu 4 minn intrapriżi u sorsi oħra.

3.   Il-lista ta' sorsi ta' data tista' tiġi modifikata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 11(2).

Artikolu 4

L-aggregati, il-prodotti ta' l-enerġija u l-frekwenza tat-trażmissjoni ta' l-istatistika nazzjonali

1.   L-istatistika nazzjonali li għandha tiġi rappurtata għandha tkun kif stabbilit fl-Annessi. Għandha tiġi trażmessa bil-frekwenzi li ġejjin:

(a)

annwali, għall-istatistika dwar l-enerġija fl-Anness B;

(b)

kull xahar, għall-istatistika dwar l-enerġija fl-Anness C;

(ċ)

kull xahar tul medda qasira ta' żmien, għall-istatistika dwar l-enerġija fl-Anness D.

2.   Il-kjarifikazzjonijiet jew id-definizzjonijiet applikabbli għat-termini tekniċi jinsabu fl-Annessi individwali u anke fl-Anness A (Kjarifikazzjonijiet tat-Terminoloġija).

3.   Id-data li għandha tiġi trażmessa u l-kjarifikazzjonijiet u d-definizzjonijiet applikabbli jistgħu jiġu modifikati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 11(2).

Artikolu 5

Trażmissjoni u disseminazzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jittrażmettu lill-Kummissjoni (lill-Eurostat) l-istatistika nazzjonali msemmija fl-Artikolu 4.

2.   L-arranġamenti għat-trażmissjoni tagħhom, inklużi l-limiti ta' żmien, id-derogi u l-eżenzjonijiet minnhom li jkunu applikabbli, għandhom ikunu skond kif stabbilit fl-Annessi.

3.   L-arranġamenti għat-trażmissjoni ta' l-istatistika nazzjonali tista' tiġi modifikata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 11(2).

4.   Fuq it-talba debitament ġustifikata ta' Stat Membru, il-Kummissjoni tista' tagħti eżenzjonijiet jew derogi addizzjonali konformement mal-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 11(3), għal dawk il-partijiet ta' l-istatistika nazzjonali li l-ġbir tagħhom għandu jwassal għal piż eċċessiv fuq dawk li jwieġbu.

5.   Il-Kummissjoni (Eurostat) għandha tiddissemina statistika annwali dwar l-enerġija sal-31 ta' Jannar tat-tieni sena wara l-perijodu rrappurtat.

Artikolu 6

Valutazzjoni tal-kwalità u rapporti

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-kwalità tad-data trażmessa.

2.   Għandu jsir kull sforz raġonevoli sabiex tkun żgurata koerenza bejn id-data dwar l-enerġija ddikjarata skond l-Anness B u d-data ddikjarata skond id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru 2005/166/KE ta' l-10 ta' Frar 2005 li tistabbilixxi r-regoli għall-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni 280/2004/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tikkonċerna mekkaniżmu għall-monitoraġġ ta' l-emissjonijiet Komunitarji tal-gassijiet serra u sabiex jiġi implimentat il-Protokoll ta' Kyoto (12).

3.   Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, id-dimensjonijiet segwenti ta' valutazzjoni ta' kwalità għandhom japplikaw għad-data li għandha tiġi trażmessa:

(a)

“rilevanza” tirriferi għall-grad sa fejn l-istatistika tissodisfa ħtiġijiet attwali u potenzjali ta' l-utenti;

(b)

“preċiżjoni” tirriferi għall-viċinanza ta' l-estimi għall-valuri reali mhux magħrufa;

(ċ)

“tempestività” tirriferi għall-perijodu ta' żmien bejn id-disponibbiltà ta' l-informazzjoni u l-avveniment jew fenomenu li hija tiddeskrivi;

(d)

“puntwalità” tirriferi għall-perijodu ta' żmien bejn id-data tar-rilaxx tad-data u d-data mmirata meta hija kellha tkun provduta;

(e)

“aċċessibbiltà” u “ċarezza” jirriferu għall-kundizzjonijiet u modalitajiet li bihom l-utenti jistgħu jakkwistaw, jużaw u jinterpretaw data;

(f)

“komparabbiltà” tirriferi għall-kejl ta' l-impatt ta' differenzi f'kunċetti applikati ta' statistika u strumenti u proċeduri ta' kejl meta l-istatistika tiġi mqabbla bejn zoni ġeografiċi, oqsma settorali jew fuq medda ta' żmien;

(g)

“koerenza” tirriferi għall-adegwatezza tad-data sabiex din tiġi affidabbilment kombinata b'modi differenti u għal użi varji.

4.   Kull ħames snin, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni (Eurostat) b'rapport dwar il-kwalità tad-data trażmessa kif ukoll dwar kwalunkwe tibdil metodoloġiku li jkun sar.

5.   Fi żmien sitt xhur mir-riċezzjoni ta' talba mill-Kummissjoni (Eurostat), u sabiex jippermettulha tivvaluta l-kwalità tad-data trażmessa, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni (Eurostat) rapport li jinkludi kwalunkwe informazzjoni rilevanti li tikkonċerna l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 7

Referenza ta' żmien u frekwenza

L-Istati Membri għandhom jikkompilaw id-data kollha speċifikata f'dan ir-Regolament mill-bidu tas-sena kalendarja wara l-adozzjoni ta' dan ir-Regolament, u għandhom jittrażmettuha minn dakinhar ‘il quddiem bil-frekwenzi stabbiliti fl-Artikolu 4(1).

Artikolu 8

Statistika nukleari annwali

Il-Kummissjoni (Eurostat) għandha, b'koperazzjoni mas-settur ta' l-enerġija nukleari fl-UE, tiddefinixxi sett ta' statistika nukleari annwali li għandu jiġi rappurtat u disseminat mill-2009 ‘il quddiem, b'dik is-sena bħala l-ewwel perijodu rappurtat, mingħajr preġudizzju għall-kunfidenzjalità, fejn din tkun meħtieġa, u bil-preklużjoni tad-duplikazzjoni tal-ġbir tad-data, u fl-istess waqt bl-ispejjeż ta' produzzjoni miżmuma baxxi u bil-piż tar-rappurtar miżmum raġonevoli.

Is-sett ta' statistika nukleari annwali għandu jiġi stabbilit u jista' jiġi modifikat skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 11(2).

Artikolu 9

Statistika dwar l-enerġija rinnovabbli u statistika dwar il-konsum finali ta' l-enerġija

1.   Bil-ħsieb li tiġi mtejba l-kwalità ta' l-istatistika dwar l-enerġija rinnovabbli u dwar il-konsum ta' enerġija finali, il-Kummissjoni (Eurostat), b'kollaborazzjoni ma' l-Istati Membri, għandha tiżgura li din l-istatistika tkun komparabbli, trasparenti, dettaljata u flessibbli billi:

(a)

tirrivedi l-metodoloġija użata sabiex tiġi ġenerata statistika dwar l-enerġija rinnovabbli sabiex kull sena, u b'mod effettiv għall-nfiq li jsir, tkun disponibbli statistika addizzjonali, pertinenti u dettaljata dwar kull sors ta' enerġija rinnovabbli. Il-Kummissjoni (Eurostat) għandha tippreżenta u tiddissemina l-istatistika ġġenerata mill-2010 (is-sena ta' referenza) 'l quddiem;

(b)

tirrivedi u tiddetermina l-metodoloġija użata fil-livell nazzjonali u fil-livell Komunitarju sabiex tiġġenera statistika dwar il-konsum finali ta' l-enerġija (sorsi, fatturi varjabbli, kwalita, spejjeż) ibbażata fuq il-pożizzjoni attwali, studji eżistenti u studji pilota ta' fattibbilta, kif ukoll fuq analiżi li għad iridu jsiru tal-benefiċċji għall-ispejjeż li jsiru; u tevalwa l-konklużjonijiet ta' l-istudji pilota u ta' l-analiżi tal-benefiċċji għall-ispejjeż li jsiru bil-ħsieb li jiġu stabbiliti kriterji diviżjonali (breakdown keys) għall-enerġiji finali skond is-settur u l-użi prinċipali ta' l-enerġija u li gradwalment jiġu integrati l-elementi li jirriżultaw fl-istatistika mill-2012 (is-sena ta' referenza) ‘l quddiem.

2.   Is-sett ta' statistika dwar l-enerġija rinnovabbli jista' jiġi modifikat skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 11(2).

3.   Is-sett ta' statistika finali ta' enerġija rinnovabbli għandu jiġi stabbilit u jista' jiġi modifikat skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 11(2).

Artikolu 10

Miżuri implimentattivi

1.   Il-miżuri segwenti meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament li ġejjin, li huma mfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenżjali ta' dan ir-Regolament, inter alia billi jissuplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 11(2):

(a)

modifikazzjonijiet tal-lista tas-sorsi tad-data (Artikolu 3(3));

(b)

modifikazzjonijiet lill-istatistika nazzjonali u lill-kjarifikazzjonijiet jew definizzjonijiet applikabbli (Artikolu 4(3));

(ċ)

modifikazzjonijiet ta' l-arranġamenti ta' trażmissjoni (Artikolu 5(3));

(d)

l-istabbiliment u modifikazzjonijiet ta' l-istatistika nukleari annwali (Artikolu 8(2));

(e)

modifikazzjonijiet ta' l-istatistika dwar enerġija rinnovabbli (Artikolu 9(2));

(f)

l-istabbiliment u modifikazzjonijiet ta' statistika dwar il-konsum finali ta' l-enerġija (Artikolu 9(3)).

2.   L-eżenżjonijiet jew derogi addizzjonali (Artikolu 5(4)) għandhom jingħataw skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 11(3).

3.   Għandha tingħata konsiderazzjoni lill-prinċipju li l-ispejjeż addizzjonali u l-piż tar- rappurtar jibqgħu suġġetti għal limitu raġonevoli.

Artikolu 11

Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat għall-Programmi Statistiċi.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandom japplikaw l-Artikolu 5a (1) u (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b'kont meħud tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

3.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b'kont meħud tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu previst fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

Artikolu 12

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, 22 ta' Ottubru 2008.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

J.-P. JOUYET


(1)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2008 (għadha mhijiex pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-15 ta' Settembru 2008.

(2)  ĠU L 49, 19.2.2004, p. 1.

(3)  ĠU L 283, 27.10.2001, p. 33.

(4)  ĠU L 52, 21.2.2004 p. 50.

(5)  ĠU L 1, 4.1.2003, p. 65.

(6)  ĠU L 114, 27.4.2006, p. 64.

(7)  ĠU L 191, 22.7.2005, p. 29.

(8)  ĠU C 317 E, 23.12.2006, p. 876.

(9)  ĠU L 52, 22.2.1997, p. 1.

(10)  ĠU L 181, 28.6.1989, p. 47.

(11)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(12)  ĠU L 55, 1.3.2005, p. 57.


ANNESS A

KJARIFIKAZZJONIJIET TAT-TERMINOLOĠIJA

Dan l-Anness jipprovdi spjegazzjonijiet jew definizzjonijiet tat-termini li jintużaw fl-Annessi l-oħra.

1.   NOTI ĠEOGRAFIĊI

Għal finijiet ta’ rappurtaġġ biss, japplikaw id-definizzjonijiet ġeografiċi li ġejjin.

L-Awstralja teskludi lit-territorji lil hinn mix-xtut tagħha.

Id-Danimarka teskludi lill-Gżejjer Faroe u lil Greenland.

Franza tinkludi lil Monako u teskludi lit-territorji Franċiżi lil hinn mix-xtut tagħha il-Gwadelup, il-Martinique, il-Gujana, Reunion, St.-Pierre u Miquelon, in-New Caledonia, il-Polineżja Franċiża, Wallis u Futuna, Mayotte.

L-Italja tinkludi lil San Marino u lill-Vatikan.

Il-Ġappun jinkludi lil Okinawa.

L-Olanda teskludi lis-Surinam u lill-Antilles Olandiżi.

Il-Portugall jinkludi lill-Açores u lill-Madejra.

Spanja tinkludi lill-Gżejjer Kanarji, il-Gżejjed Baleariċi, u Ceuta u Melilla.

L-Iżvizzera ma tinkludix lil-Liechtenstein.

L-Istati Uniti jinkludu lill-50 Stat, lid-Distrett ta’ Columbia, lill-Gżejjer Virgin ta’ l-Istati Uniti, lill-Puerto Rico u lill-Gwam.

2.   L-AGGREGATI

Il-produtturi jiġu kklassifikati skond il-fini tal-produzzjoni:

Produttur ta’ l-Attività Ewlenija: intrapriżi, kemm proprjetà privata kif ukoll proprjetà pubblika, li jiġġeneraw elettriku u/jew sħana għal bejgħ lil partijiet terzi, bħala l-attività ewlenija tagħhom.

Awtoprodutturi: intrapriżi, kemm proprjetà privata kif ukoll proprjetà pubblika, li jiġġeneraw elettriku u/jew sħana b’mod sħiħ jew b’mod parzjali għall-użu tagħhom stess bħala attività li tappoġġja l-attività primarja tagħhom.

Nota: il-Kummissjoni tista’ tiċċara t-terminoloġija b’mod ulterjuri billi żżid referenzi tan-NACE rilevanti skond il-proċedura regulatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 11(2) wara li reviżjoni tal-klassifikazzjoni tan-NACE tkun daħlet fis-seħħ.

2.1.   Is-Setturi tal-Provvista u tat-Trasformazzjoni

Il-Produzzjoni/Produzzjoni Indiġena

Il-kwantitajiet ta’ karburanti estratti jew prodotti, kalkulati wara kwalunkwe operazzjoni għat-tneħħija ta’ materja inerti. Il-produzzjoni tinkludi l-kwantitajiet ikkunsmati mill-produttur fil-proċess ta’produzzjoni (eż. għat-tisħin jew għat-tħaddim ta’ l-apparat u ta’ l-awżiljarji) kif ukoll il-provvisti għal produtturi ta’ l-enerġija oħra għat-trasformazzjoni jew għal użi oħra.

Il-mezzi indiġeni: il-produzzjoni mir-riżorsi fi ħdan l-Istat ikkonċernat.

L-Importazzjonijiet/Esportazzjonijiet

Għad-definizzjonijiet ġeografiċi ara t-taqsima “Noti Ġeografiċi”.

Ħlief jekk tkun speċifikata xi ħaġa differenti, “importazzjonijiet” tirriferi għall-oriġini aħħarija (il-pajjiż fejn kien magħmul il-prodott ta’ l-enerġija) għal użu fil-pajjiż u “esportazzjonijiet” għall-pajjiż aħħari tal-konsum tal-prodott ta’ l-enerġija magħmul.

L-ammonti jitqiesu bħala importati jew esportati meta jkunu qasmu l-fruntieri politiċi tal-pajjiż, kemm jekk kien hemm awtorizzazzjoni doganali u kemm jekk le.

Fejn ma tista’ tiġi rapportata l-ebda oriġini jew destinazzjoni tista’ tintuża “Oħra”.

Jistgħu jinqalgħu differenzi statistiċi jekk l-importazzjoni jew l-esportazzjoni totali biss tkun disponibbli fuq il-bażi t’aktar ‘il fuq, filwaqt li l-analiżi ġeografika tkun ibbażata fuq survey, sors jew kunċett differenti. F’dan il-każ, id-differenzi għandhom ikunu inklużi taħt “Oħra”.

Il-Bunkers Marittimi Internazzjonali

Il-kwantitajiet ta’ karburanti konsenjati lil bastimenti jtajru liema bandiera jtajru li jintużaw f’navigazzjoni internazzjonali. In-navigazzjoni internazzjonali tista’ ssir fuq il-baħar, fuq għadajjar interni, jew f’ilmijiet kostali. Jiġu esklużi:

il-konsum minn bastimenti involuti f’navigazzjoni domestika. Il-qasma domestika/internazzjonali għandha tiġi ddeterminata fuq il-bażi tal-port tat-tluq u tal-port tal-wasla, u mhux skond il-bandiera jew in-nazzjonalità tal-bastiment.

il-konsum minn bastimenti tas-sajd.

il-konsum minn qawwiet militari.

Il-Bidliet fl-Istokk

Id-differenza bejn il-livell ta’ l-istokk tal-ftuħ u l-livell ta’ l-istokk ta’ l-għeluq miżmum fit-territorju nazzjonali.

Il-Konsum Gross (kalkulat)

Il-valur kalkulat, definit bħala:

Il-produzzjoni indiġena + Minn sorsi oħra + L-Importazzjonijiet – L-Esportazzjonijiet – Il-Bunkers marittimi internazzjonali + Il-Bidliet fl-istokk.

Il-Konsum Gross (osservat)

Il-kwantità effettivament irreġistrata f’surveys tas-setturi ta’ l-użu finali.

Id-Differenzi Statistiċi

Il-valur kalkulat, definit bħala:

Il-konsum gross kalkulat – il-konsum gross osservat.

Jindkludu l-bidliet fl-istokks tal-konsumaturi finali meta dawn ma jistgħux jiġu speċifikati bħala parti mill-“Bidliet fl-istokk”.

Għandhom ikunu ddikjarati r-raġunijiet għal kwalunkwe differenza ewlenija.

L-Impjanti ta’ l-Elettriku Produtturi ta’ l-Attività Ewlenija

Il-kwantitajiet ta’ karburant użati sabiex ikun prodott l-elettriku.

Il-karburanti użati mill-impjanti li fihom mill-inqas unità tas-CHP waħda li għandhom jiġu rapportati taħt l-Impjanti tas-CHP Produtturi ta’ l-Attività Ewlenija.

L-Impjanti tas-Sħana u ta’ l-Enerġija Kkombinati (CHP) Produtturi ta’ l-Attività Ewlenija

Il-kwantitajiet tal-karburanti użati sabiex ikunu prodotti l-elettriku u s-sħana.

L-Impjanti tas-Sħana Produtturi ta’ l-Attività Ewlenija

Il-kwantitajiet tal-karburanti użati sabiex tkun prodotta s-sħana.

L-Impjanti ta’ l-Elettriku Awtoprodutturi

Il-kwantitajiet tal-karburanti użati sabiex ikun prodott l-elettriku.

Il-karburanti użati fl-impjanti li fihom mill-inqas unità tas-CHP waħda għandhom jiġu rapportati taħt l-Impjanti tas-CHP Awtoprodutturi.

L-Impjanti tas-Sħana u ta’ l-Enerġija Kkombinati (CHP) Awtoprodutturi

Il-kwantitajiet ta’ karburanti li jikkorrispondu għall-kwantità ta’ l-eletttriku prodott u tas-sħana mibjugħa.

L-Impjanti tas-Sħana Awtoprodutturi

Il-kwantitajiet tal-karburanti li jikkorrispondu għall-kwantità ta’ sħana mibjugħa.

L-Impjanti tal-Karburanti bi Privattiva

Il-kwantitajiet użati sabiex jiġu prodotti l-karburanti.

Il-kwantitajiet użati għat-tisħin u għat-tħaddim ta’ l-apparat m’għandhomx ikunu ddikjarati hawnhekk, imma għandhom ikunu ddikjarati bħala konsum fis-settur ta’ l-Enerġija.

L-ifran tal-Kokk

Il-kwantitajiet użati fl-ifran tal-kokk.

Il-kwanitatijiet użati għat-tisħin u għat-tħaddim ta’ l-apparat m’għandhomx ikunu ddikjarati hawnhekk, imma għandhom ikunu ddikjarati bħala konsum fis-settur ta’ l-Enerġija.

L-impjanti tal-BKB/PB

Il-kwanitajiet ta’ linjite jew ta’ faħam kannella użati sabiex ikunu prodotti maltunelli tal-faħam kannella (BKB) jew tal-pit sabiex ikunu prodotti maltunelli tal-pit (PB).

Il-kwantitajiet użati għat-tisħin u għat-tħaddim ta’ l-apparat m’għandhomx ikunu ddikjarati hawnhekk, imma għandhom ikunu ddikjarata bħala konsum fis-settur ta’ l-Enerġija.

Impjanti tal-manifattura tal-gass

Il-kwantitajiet użati sabiex ikun prodott il-gass f’impjanti tal-manifattura tal-gass u f’impjanti għall-gassifikazzjoni tal-faħam.

Il-kwantitajiet użati bħala karburant għat-tisħin u għat-tħaddim ta’ l-apparat m’għandhomx ikunu inklużi hawnhekk, imma għandhom ikunu ddikjarati bħala konsum fis-settur ta’ l-Enerġija.

Il-kalkara tal-funderija

Il-kwantitajiet ta’ faħam għall-kokk u/jew faħam bituminuż (ġeneralment imsejjaħ PCI) u kokk ta’ l-ifran ittrasformat fil-kalkari tal-funderija.

Il-kwantitajiet użati bħal karburant għat-tisħin u għat-tħaddim tal-kalkari tal-funderija (eż.: il-gass tal-kalkari tal-funderija) m’għandhomx ikunu inklużi hawnhekk, imma għandhom jiġu ddikjarati bħala konsum fis-settur ta’ l-Enerġija.

Il-Likwefazzjoni tal-Faħam

Il-kwantitajiet ta’ karburant użati sabiex ikun prodott żejt sintetiku.

Ir-raffineriji tal-pitrolju:

Il-kwantitajiet użati sabiex ikunu magħmula l-prodotti tal-pitrolju.

Il-kwantitajiet użati bħala karburant għat-tisħin u għat-tħaddim ta’ l-apparat m’għandhomx ikunu ddikjarati hawnhekk, imma għandhom ikunu ddikjarati bħala konsum fis-settur ta’ l-Enerġija.

Mhux Speċifikat Band’Oħra – it-Trasformazzjoni

Il-kwantitajiet użati għal attivitajiet ta’ trasformazzjoni li mhumiex inklużi band’oħra. Jekk użati, dak li jiġi inkluż taħt din l-intestatura għandu jiġi spjegat fir-rapport.

2.2.   Is-Settur ta’ l-Enerġija u l-Konsum Finali

Is-Settur ta’ l-Enerġija Totali

Il-kwantitajiet konsumati mill-industrija ta’ l-enerġija sabiex ikunu appoġġjati l-operazzjonijiet ta’ estrazzjoni (tħaffir fil-minjieri, produzzjoni taż-żejt u tal-gass) jew ta’ l-impjanti ta’ l-attivitajiet ta’ trasformazzjoni.

Jeskludi l-kwantitajiet ta’ karburanti ittrasformati f’forma ta’ enerġija oħra (li għandha tiġi rapportata taħt is-settur tat-Trasformazzjoni) jew użati b’appoġġ għat-tħaddim tal-katusi taż-żejt, tal-gass u tas-slurry tal-faħam (li għandu jiġi rrapporat fis-Settur tat-Trasport).

Jinkludi l-manifattura ta’ materjali kimiċi għall-fissjoni u għall-fużjoni atomika u l-prodotti ta’ dawn il-proċessi.

L-Impjanti ta’ l-Elettriku, tas-CHP u tas-Sħana

Il-kwantitajiet konsumati bħala enerġija fl-impjanti ta’ l-elettriku, fl-impjanti tas-sħana u ta’ l-enerġija Kkombinati (CHP) u fl-impjanti tas-sħana.

Il-Minjieri tal-Faħam

Il-kwantitajiet konsumati bħala enerġija sabiex ikunu appoġġjati l-estrazzjoni u l-preparazzjoni tal-faħam fi ħdan l-industrija tat-tħaffir fil-minjieri għall-faħam.

Il-faħam maħruq f’impjanti ta’ l-enerġija fid-dħul għal minjiera tal-faħam għandu jiġi rapportat fis-Settur tat-Trasformazzjoni.

L-impjanti tal-karburanti bi privattiva

Il-kwantitajiet konsumati bħala enerġija fl-impjanti tal-karburanti bi privattiva.

L-ifran tal-Kokk

Il-kwantitajiet konsumati bħala enerġija fl-impjanti għall-kokk.

L-impjanti tal-BKB/PB

Il-kwantitajiet użati bħala enerġija fl-impjanti tal-BKP/PB.

L-Impjanti tal-Manifattura tal-Gass/ix-xogħlijiet tal-gassifikazzjoni

Il-kwantitajiet konsumati bħala enerġija f’impjanti tal-manifattura tal-gass u fl-impjanti tal-gassifikazzjoni tal-faħam.

Il-Kalkari tal-Funderiji

Il-kwantitajiet konsumati bħala enerġija fil-kalkari tal-funderiji.

Il-Likwefazzjoni tal-Faħam

Il-kwantitajiet konsumati bħala enerġija fl-impjanti tal-likwefazzjoni tal-faħam.

Ir-Raffineriji tal-Pitrolju

Il-kwantitajiet konsumati bħala enerġija fir-raffineriji tal-pitrolju.

L-estrazzjoni taż-Żejt u tal-Gass

Il-kwantitajiet konsumati bħala karburant fil-proċess ta’ l-estrazzjoni taż-żejt u tal-gass u fl-impjanti ta’ l-ipproċessar tal-gass naturali.

Teskludi t-telf mill-katusi (li għandu jiġi rapportat bħala telf mid-distribuzzjoni) u l-kwantitajiet ta’ l-enerġija użata sabiex jitħaddmu l-katusi (li għandhom jiġu rapportati fis-settur tat-Trasport).

Il-Konsum Finali Totali

Definit (kalkulat) bħala:

= L-użu totali mhux ta’ l-enerġija + Il-Konsum Finali ta’ l-Enerġija (l-Industrija + it-Trasport + Setturi oħra)

Jeskludi konsenji għat-trasformazzjoni, l-użu mill-industriji li jipproduċu l-enerġija, u t-telf mid-distribuzzjoni.

L-Użu Mhux ta’ l-Enerġija

Il-prodotti ta’ l-enerġija użati bħala materja prima fis-setturi differenti; jiġifieri, mhux konsumati bħala karburant jew ittrasformati fi karburant ieħor.

2.3.   L-Ispeċifikazzjoni ta’ l-użu finali ta’ l-Enerġija

Il-Konsum Finali ta’ l-Enerġija

Il-konsum totali ta’ l-enerġija fl-industrija, fit-trasport u f’setturi oħra.

Is-Settur ta’ l-Industrija

Dan jirriferi għall-kwantitajiet ta’ karburant konsumati mill-intrapriża industrijali b’appoġġ għall-attivitajiet primarji tagħha.

Għall-impanti tas-sħana biss jew għall-impjanti tas-CHP, japplikaw biss kwantitajiet ta’ karburanti konsumati għall-produzzjoni tas-sħana użata mill-impjant innifsu. Il-kwantitajiet ta’ karburanti konsumati għall-produzzjoni tas-sħana li ġiet mibjugħa, u għall-produzzjoni ta’ l-elettriku, għandhom jiġu rapportati taħt is-settur tat-Trasformazzjoni xieraq.

Il-Ħadid u l-Azzar

Il-Kimiku (inkluż il-Petrokimiku)

L-industriji kimiċi u petrokimiċi.

Il-Metalli li Ma Fihomx Ħadid

L-industriji tal-metall li fihomx ħadid.

Il-Minerali li Mhumiex Metalliċi

Il-ħġieġ, iċ-ċeramika, is-siment u materjali ta’ l-industriji tal-bini oħra.

L-Apparat tat-Trasport

L-industriji relatati għall-apparat li jintuża għat-trasport.

Il-Makkinarju

Il-prodotti tal-metall iffabbrikati, il-makkinarju u l-apparat li mhux apparat tat-trasport.

It-Tħaffir fil-Minjieri u t-Tħaffir fil-Barrieri

Jeskludu l-industriji li jipproduċu l-enerġija.

L-Ikel, ix-Xorb u t-Tabakk

Il-Polpa, il-Karti u l-Istampar

Jinkludu l-produzzjoni ta’ medja rrekordjati.

L-Injam u l-Prodotti ta’ l-Injam (għajr għall-polpa u għall-karti)

Il-Kostruzzjoni

It-Tessuti u l-Ġilda

Mhux Speċifikat Band’Oħra – l-Industrija

Il-konsum f’setturi li mhumiex koperti aktar ‘il fuq.

Is-Settur tat-Trasport

L-enerġija użata fl-attivitajiet tat-trasport kollha irrispettivament mis-settur ekonomiku fejn isseħħ l-attività.

Is-Settur tat-Trasport – Il-Ferrovija

Il-konsum kollha għall-użu fit-traffiku tal-ferrovija, inklużi l-ferroviji industrijali.

Is-Settur tat-Trasport – In-Navigazzjoni Domestika

Il-kwantitajiet konsenjati lil bastimenti jtajru liema bandiera jtajru li mhumiex involuti f’navigazzjoni internazzjonali (ara l-Bunkers marittimi internazzjonali). Il-qasma domestiku/internazzjonali għandha tkun iddeterminata fuq il-bażi tal-port tat-tluq u tal-port tal-wasla u mhux skond il-bandiera jew in-nazzjonalità tal-bastiment.

Is-Settur tat-Trasport – It-Triq

Il-kwantitajiet użati f’vetturi tat-triq.

Jinkludi karburant użat minn vetturi agrikoli fuq l-awtostradi u l-lubrikanti għall-użu f’vetturi tat-triq.

Jeskludi l-enerġija użata f’magni li ma jiċċaqilqux (ara s-settur Oħra), għal użu mhux fl-awtostradi fi trakters (ara l-Agrikoltura), għal użu militari f’vetturi tat-triq (ara s-settur Oħra – Mhux Speċifikat Band’Oħra), għall-bitum użat fil-kisi tat-toroq u għall-enerġija użata f’magni f’siti ta’ kostruzzjoni (ara s-subsettur ta’ l-Industrija, il-Kostruzzjoni).

Is-Settur tat-Trasport – It-Trasport bil-Katusi

Il-kwantitajiet użati bħala enerġija fl-appoġġ u fit-tħaddim tal-katusi li jittrasportaw gassijiet, likwidi, slurries u komoditajiet oħra.

Jinkludi l-enerġija użata għall-istazzjonijiet tal-petrol u għall-manutenzjoni tal-katusi.

Jeskludi l-enerġija użata għad-distribuzzjoni permezz tal-katusi ta’ gass naturali jew gass manifatturat, l-ilma sħun jew l-istim mid-distributur għall-utenti finali (li għandu jiġi rapportat fis-settur ta’ l-Enerġija), l-enerġija użata għad-distribuzzjoni finali ta’ l-ilma lill-utenti fid-djar, lill-utenti industrijali, lill-utenti kummerċjali u lil utenti oħra (li għandhom jiġu inklużi fis-Servizzi Kummerċjali u Pubbliċi) u t-telf li jiġri waqt dan it-trasport bejn id-distributur u l-utenti finali (li għandu jiġi rapportat bħala telf mid-Distribuzzjoni).

Is-Settur tat-Trasport – L-Avjazzjoni Internazzjonali

Il-kwantitajiet ta’ karburanti għall-avjazzjoni konsenjati lill-inġenji ta’ l-ajru għall-avjazzjoni internazzjonali. Il-qasma domestiku/internazzjonali għandha tkun iddeterminata fuq il-bażi ta’ minn fejn isir it-tluq u fejn isir l-illandjar u mhux skond in-nazzjonalità tal-linja ta’ l-ajru.

Teskludi l-karburanti użati mil-linji ta’ l-ajru għall-vetturi tat-triq tagħhom (li għandhom jiġu rapportati fis-settur tat-Trasport – Mhux Speċifikat Band’Oħra) u għall-użu militari tal-karburanti għall-avjazzjoni (li għandu jiġi rrapporat fis-setturi Oħra – Mhux Speċifikat Band’Oħra).

Is-Settur tat-Trasport – L-Avjazzjoni Domestika

Il-kwantitajiet ta’ karburanti għall-avjazzjoni konsenjati lill-inġenji ta’ l-ajru għall-avjazzjoni domestika – kummerċjali, privata, agrikola, eċċ.

Tinkludi l-karburant użat għal finijiet li mhumiex ta’ titjiriet, eż. l-ittestjar ta’ qabel il-produzzjoni tal-magni. Il-qasma domestiku/internazzjonali għandha tkun iddeterminata fuq il-bażi ta’ minn fejn isir it-tluq u fejn isir l-illandjar u mhux skond in-nazzjonalità tal-linja ta’ l-ajru.

Teskludi l-karburanti użati mil-linji ta’ l-ajru għall-vetturi tat-triq tagħhom (li għandhom jiġu rrapporati fis-settur tat-Trasport – Mhux Speċifikat Band’Oħra) u għall-użu militari tal-karburanti għall-avjazzjoni (li għandu jiġi rrapporat fis-setturi Oħra – Mhux Speċfikat Band’Oħra).

It-Trasport tas-Settur – Mhux Speċifikat Band’Oħra

Il-kwantitajiet użati għal attivitajiet ta’ trasport mhux inklużi band’oħra.

Jinkludi l-karburanti użati mil-linji ta’ l-ajru għall-vetturi tat-triq tagħhom u l-karburanti użati fil-portijiet għat-tagħmir li jħott it-tagħbiji mill-bastimenti, għal diversi tipi ta’ krejnijiet.

Għandu jkun iddikjarat dak li huwa inkluż taħt din l-intestatura.

Setturi Oħra

Is-setturi li ma jissemmewx b’mod speċifiku jew li ma jappartjenux għall-enerġija, għall-industrija jew għat-trasport.

Setturi Oħra – Is-Servizzi Kummerċjali u Pubbliċi

Il-karburanti konsumati min-negozju u mill-uffiċċji fis-setturi pubbliċi u privati.

Setturi Oħra – Residenzjali

Għandhom jiġu ddikjarati l-karburanti konsumati mid-djar kollha inklużi “id-djar b’persuni impjegati”.

Setturi Oħra – L-Agrikoltura/il-Foresterija

Il-karburanti konsumati mill-utenti kklassifikati bħala agrikoltura, kaċċa u foresterija.

Setturi Oħra – Is-Sajd

Il-karburanti konsenjati għal sajd intern, kostali u fl-ibħra fondi. Is-sajd għandu jkopri l-karburanti konsenjati lill-bastimenti jtajru liema bandiera jtajru li ħadu l-karburant f’dak il-pajjiż (inkluż is-sajd internazzjonali) u l-enerġija użata fl-industrija tas-sajd.

Setturi Oħra – Mhux Speċifikat Band’Oħra

Dawn huma attivitajiet li mhumiex inklużi band’oħra. Din il-kategorija tinkludi l-użu militari tal-karburant għal konsum mobbli u li ma jiċċaqlaqx kollu (eż. bastimenti, inġenji ta’ l-ajru, toroq u enerġija użata fl-imkejjen fejn jgħix l-istaff), irrispettivament minn jekk il-karburant konsenjat huwiex għall-militar ta’ dak il-pajjiż jew għall-militar ta’ pajjiż ieħor. Jekk jintuża, dak li jiġi inkluż taħt din l-intestatura għandu jiġi spjegat fir-rapport.

3.   TERMINI OĦRA

Tapplika t-tifsira ta’ l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:

TML: ċomb tetrametile

TEL: ċomb tetraetile

SBP: punt ta’ tgħollija speċjali

LPG: Gass tal-pitrolju likwifikat

NGL: Likwidi tal-Gass Naturali

LNG: Gas Naturali Likwifikat

CNG: gass naturali kompressat


ANNESS B

L-ISTATISTIKA ANNWALI DWAR L-ENERĠIJA

Dan l-anness jiddeskrivi l-ambitu, l-unitajiet, il-perijodu rapportat, il-frekwenza, l-iskadenza u l-modalitajiet ta' trażmissjoni għall-ġbir annwali ta' l-istatistika dwar l-enerġija.

L-Anness A japplika għal spjegazzjonijiet tat-termini, li għalihom mhix provduta spjegazzjoni speċifika f'dan l-anness.

1.   IL-KARBURANTI FOSSILI SOLIDI U L-GASSIJIET MANIFATURATI

1.1.   Il-prodotti ta' l-enerġija applikabbli

Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor din il-ġabra tad-data tapplika għall-prodotti ta' l-enerġija kollha li ġejjin:

Il-Prodott ta' l-Enerġija

Definizzjoni

1

L-Antraċite

Faħam ta' livell għoli użat għal applikazzjonijiet industrijali u residenzjali. Ġeneralment għandu inqas minn 10 % ta' materja volatili u kontenut għoli ta' karbonju (madwar 90 % ta' karbonju fiss). Il-valur kalorifiku gross tiegħu huwa akbar minn 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg) fuq bażi ħielsa mill-irmied imma niedja.

2

Il-Faħam għall-Kokk

Faħam bituminuż bi kwalità li tippermetti l-produzzjoni ta' kokk adattat sabiex tkun appoġġjata ċarġ ta' kalkara tal-funderija. Il-valur kalorifiku gross huwa akbar minn 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg) fuq bażi ħielsa mill-irmied imma niedja.

3

Faħam Bituminuż Ieħor

(Faħam ta' l-Istim)

Faħam użat sabiex jiġi ġġenerat l-istim u li jinkludi l-faħam bituminuż kollu li mhux inkluż la taħt faħam għall-kokk u lanqas taħt l-antraċite. Huwa kkaraterizzat minn materja aktar volatili mill-antraċite (aktar minn 10 %) u inqas kontenut ta' karbonju (inqas minn 90 % ta' karbonju fiss). Il-valur kalorifiku gross tiegħu huwa akbar minn 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg) fuq bażi ħielsa mill-irmied imma niedja. Jekk fl-ifran tal-kokk jintuża faħam bituminuż dan għandu jiġi rapportat bħala faħam għall-kokk.

4

Il-Faħam Sub-bituminuż

Jirriferi għal faħam li ma jagħqadx b'valur kalorifiku gross ta' bejn is-17 435 kJ/kg (4 165 kcal/kg) u t-23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg) li fih aktar minn 31 % ta' materja volatili fuq bażi ħielsa minn materja minerali xotta.

5

Il-Linjite/Faħam Kannella

Faħam li ma jagħqadx b'valur kalorifiku gross ta' inqas minn 17 435 kJ/kg (4 165 kcal/kg) u akbar minn 31 % ta' materja volatili fuq bażi ħielsa minn materja minerali xotta.

Ix-shale taż-żejt u r-ramliet tal-qatran prodotti u maħruqa direttament għandhom jiġu rapportati f'din il-kategorija. Ix-shale taż-żejt u r-ramliet tal-qatran użati bħala inputs għal proċessi ta' trasformazzjoni oħra għandhom ukoll jiġu rapportati f'din il-kategorija.

Dan jinkludi l-parti mix-shale taż-żejt jew mir-ramliet tal-qatran konsumata fil-proċess ta' trasformazzjoni. Ix-shale taż-żejt u l-prodotti l-oħra derivati minn likwefazzjoni għandhom jiġu rapportati fil-Kwestjonarju Annwali dwar iż-Żejt.

6

Il-Pit

Depożitu sedimentarju li jinħaraq, li huwa artab, poruż jew kompressat, li ġej mill-pjanti b'kontenut għoli ta' ilma (sa 90 % meta mhux ipproċessat), li jitqatta' malajr, b'kulur li jvarja mill-kannella ċar għall-kannella skur. Mhux inkluż il-pit użat għal finijiet mhux ta' enerġija.

Din id-definizzjoni hija bla ħsara la għad-definizzjoni tas-sorsi ta' l-enerġija rinnovabbli fid-Direttiva 2001/77/KE u lanqas għal-Linji Gwida ta' l-IPCC 2006 għall-Inventorji Nazzjonali dwar il-Gass b'Effett Serra.

7

Il-Karburant bi Privattiva

Karburant kompost manifatturat minn trab fin tal-faħam iebes biż-żieda ta' aġent li jgħaqqad. L-ammont ta' karburant bi privattiva prodott, għalhekk, jistgħu jkunu xi ftit ogħla mill-ammont effettiv ta' faħam konsumat fil-proċess ta' trasformazzjoni.

8

Il-Kokk ta' l-Ifran tal-Kokk

Il-prodott solidu miksub mill-karbonizzazzjoni tal-faħam, prinċipalment tal-faħam għall-kokk, f'temperatura għolja, għandu livell baxx ta' rtuba u ta' materja volatili. Il-kokk ta' l-ifran tal-kokk jintuża prinċipalment fl-industrija tal-ħadid u ta' l-azzar fejn jagħmilha ta' sors ta' enerġija u ta' aġent kimiku. Ir-riħ tal-kokk u l-kokk tal-funderija huma inklużi f'din il-kategorija.

Is-semi-kokk (prodott solidu miksub mill-karbonizzazzjoni tal-faħam f'temperatura baxxa) għandu jiġi inkluż f'din il-kategorija. Is-semi-kokk jintuża bħala karburant domestiku jew mill-impjant tat-trasformazzjoni nnifsu. Din l-intestatura tinkludi wkoll il-kokk, ir-riħ tal-kokk u s-semi-kokk magħmul mil-linjite/mill-faħam kannella.

9

Il-Kokk f'forma ta' gass

Prodott sekondarju tal-faħam iebes użat għall-produzzjoni tal-gass ta' l-ibliet fL-impjanti tal-manifattura tal-gass. Il-Kokk f'forma ta' gass jintuża għal finijiet ta' tisħin.

10

Il-Qatran tal-Faħam

Riżultat ta' distillazzjoni distruttiva tal-faħam bituminuż. Il-qatran tal-faħam huwa l-prodott sekondarju likwidu tad-distillazzjoni tal-faħam sabiex isir il-kokk fil-proċess ta' l-ifran tal-kokk jew jiġi prodott mill-faħam kanella (“qatran ta' temperatura baxxa”.) Il-qatran tal-faħam jista' jkun distillat aktar fi prodotti organiċi differenti (eż. benzin, toluene, naftalina) li normalment għandhom jiġu rapportati bħala materja prima għall-industrija petrokimika.

11

Il-BKB

(il-Maltunelli tal-Faħam Kannella)

Il-BKB huwa karburant kompost manifatturat mil-linjite/mill-faħam kanella, prodott billi jingħata l-forma ta' maltunelli taħt pressjoni għolja mingħajr iż-żieda ta' aġent li jgħaqqad. Dawn il-figuri jinkludu l-maltuntelli tal-pit, it-trab fin u t-trab tal-linjite niexef.

12

Il-Gass ta' l-Impjanti tal-Manifattura tal-Gass

Ikopri t-tipi kollha ta' gassijiet prodotti f'impjanti ta' utilità pubblika jew f'impjanti privati, li l-fini ewlieni tagħhom huwa l-manifattura, it-trasport u d-distribuzzjoni tal-gass. Jinkludi l-gass prodott bil-karbonizzazzjoni (inkluż il-gas prodott mill-ifran tal-kokk u trasferit lill-gass ta' l-impjanti tal-manifattura tal-gass), permezz tal-gassifikazzjoni totali bi jew mingħajr l-arrikkiment bi prodotti taż-żejt (l-LPG, iż-żejt tal-karburant residwali, eċċ.), u billi jiġu riformati u sempliċement imħallta l-gassijiet u/jew l-ajra, rapportat taħt il-linji “Minn Sorsi Oħra”. Taħt is-settur tat-Trasformazzjoni identifika l-ammonti ta' gass ta' l-impjanti tal-manifattura tal-gass ittrasferiti lill-gass naturali mħallat li se jitqassam u se jkun konsumat permezz tal-gradilja tal-gass naturali.

Il-produzzjoni ta' gassijiet tal-faħam oħra (jiġifieri, il-gass ta' l-ifran tal-kokk, il-gass tal-kalkara tal-funderija u l-gass tal-forn ta' l-ossiġnu għall-azzar) għandha tiġi rapportata fil-kolonni li jikkonċernaw gassijiet ta' din ix-xorta, u mhux bħala produzzjoni ta' gass ta' l-impjanti tal-manifattura tal-gass. Il-gassijiet tal-faħam ittrasferiti lill-impjanti ta' l-impjanti tal-manifattura tal-gass imbagħad għandhom jiġu rapportati (fil-kolonna tagħhom stess) fis-settur tat-Trasformazzjoni fir-ringiela ta' l-impjanti tal-manifattura tal-gass. L-ammont totali ta' gass ta' l-impjanti tal-manifattura tal-gass li jirriżulta mit-trasferimenti ta' gassijiet tal-faħam oħra għandu jidher fil-linja tal-produzzjoni għall-gass ta' l-impjanti tal-manifattura tal-gass.

13

Il-Gass ta' l-Ifran tal-Kokk

Miksub bħala prodott sekondarju mill-manifattura tal-kokk ta' l-ifran tal-kokk għall-produzzjoni tal-ħadid u ta' l-azzar.

14

Il-Gass tal-Kalkari tal-Funderija

Prodott waqt il-ħruq tal-kokk f'kalkari tal-funderija fl-industrija tal-ħadid u ta' l-azzar. Jiġi rkuprat u użat bħala karburant parzjalment fi ħdan l-impjant u parzjalment fi proċessi oħra ta' l-industrija ta' l-azzar jew f'impjanti ta' l-enerġija mgħammra sabiex jaħarquh. Il-kwantità ta' karburant għandha tiġi rapportata fuq bażi ta' valur kalorifiku gross.

15

Il-Gass tal-Forn ta' l-Ossiġnu għall-Azzar

Prodott sekondarju tal-produzzjoni ta' l-azzar f'forn ta' l-ossiġnu, irkuprat malli jħalli l-forn. Il-gass huwa wkoll magħruf bħala gass konvertitur, gass LD jew gass BOS.

16

Il-Faħam Iebes

It-terminu “faħam iebes” jirriferi għal faħam b'valur kalorifiku gross akbar minn 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg) fuq bażi ħielsa mill-irmied imma niedja u b'reflectance (il-proporzjon ta' l-intensità tar-radjazzjoni riflessa għal dak tar-radjazzjoni inċidenti għal superfiċi) medja bl-addoċċ tal-vitrinite ta' mill-inqas 0,6 . Il-faħam iebes jinkludi l-prodotti ta' l-enerġija kollha minn 1 sa 3 flimkien (l-antraċite, il-Faħam għall-kokk, u Faħam Bituminuż ieħor).

1.2.   Lista ta' l-aggregati

Għall-prodotti ta' l-enerġija kollha li ġew elenkati fil-paragrafu preċedenti għandha tiġi dikjarata l-lista ta' l-aggregati li ġejja, ħlief jekk ikun speċifikat mod ieħor.

L-Anness A japplika għall-ispjegazzjonijiet tat-termini, li għalihom ma tiġix provduta spjegazzjoni f'dan l-anness.

1.2.1.   Is-Setturi tal-Provvista u tat-Trasformazzjoni

1.

Il-Produzzjoni

1.1

li minnha: taħt l-art

Applikabbli biss għall-antraċite, għall-faħam għall-kokk, għal faħam bituminuż ieħor, għal faħam sub-bituminuż u għal-linjite/għall-faħam kannella.

1.2

li minnha: fis-superfiċi

Applikabbli biss għall-antraċite, għall-faħam għall-kokk, għal faħam bituminuż ieħor, għal faħam sub-bituminuż u għal-linjite/għall-faħam kannella.

2

Minn Sorsi Oħra

Dan jikkonsisti f'żewġ komponenti:

slurries irkuprati, middlings u prodotti tal-faħam oħra ta' grad baxx, li ma jistgħux jiġu kklassifikati skond it-tip ta' faħam. Dan jinkudi l-faħam irkuprat minn munzelli ta' skart u minn kontentituri ta' l-iskart oħra.

provvisti ta' karburant li l-produzzjoni tiegħu hija koperta minn bilanċi ta' l-enerġija mill-karburant oħra, imma li għalihom il-konsum se jseħħ fil-bilanċ ta' l-enerġija mill-faħam.

2.1

li minnhom: minn prodotti taż-żejt

Mhux applikabbli għall-antraċite, għall-faħam għall-kokk, għal faħam bituminuż ieħor, għal faħam sub-bituminuż, għal-linjite/għall-faħam kannella u għall-pit.

Eż.: żieda ta' kokk tal-pitrolju mal-faħam għall-kokk għall-ifran tal-kokk

2.2

li minnhom: minn gass naturali

Mhux applikabbli għall-antraċite, għall-faħam għall-kokk, għal faħam bituminuż ieħor, għal faħam sub-bituminuż, għal-linjite/għall-faħam kannella u għall-pit.

Eż.: żieda ta' gass naturali mal-gass ta' l-impjanti tal-manifattura tal-gass għal konsum finali dirett

2.3

li minnhom: minn rinnovabbli

Mhux applikabbli għall-antraċite, għall-faħam għall-kokk, għal faħam bituminuż ieħor, għal faħam sub-bituminuż, għal-linjite/għall-faħam kannella u għall-pit.

Eż.: skart industrijali bħala aġent li jwaħħal fil-manifattura tal-karburant bi privattiva

3

L-Importazzjonijiet

4

L-Esportazzjonijiet

5

Il-Bunkers Marittimi Internazzjonali

6

Il-Bidliet fl-istokk

Żieda fl-istokk tintwera bħala numru negattiv u tnaqqis fl-istokk jintwera bħala numru pożittiv.

7

Il-Konsum gross

8

Id-Differenzi Statistiċi

9

Is-Settur tat-Trasformazzjoni Totali

Il-kwantitajiet ta' karburanti użati għall-konverżjoni primarja jew sekondarja ta' l-enerġija (eż. minn faħam għal elettriku, minn gass ta' l-ifran tal-kokk għal elettriku) jew użati għat-trasformazzjoni għal prodotti ta' l-enerġija derivati (eż. minn faħam għall-kokk għal kokk).

9.1

Li minnu: L-Impjanti ta' l-Elettriku Produtturi ta' l-Attività Ewlenija

9.2

Li minnu: L-Impjanti tas-CHP Produtturi ta' l-Attività Ewlenija

9.3

Li minnu: L-Impjanti tas-Sħana Produtturi ta' l-Attività Ewlenija

9.4

Li minnu: L-Impjanti ta' l-Elettriku Awtoprodutturi

9.5

Li minnu: L-Impjanti tas-CHP Awtoprodutturi

9.6

Li minnu: L-Impjanti tas-Sħana Awtoprodutturi

9.7

Li minnu: L-Impjanti tal-Karburanti Bi Privattiva

9.8

Li minnu: L-Ifran tal-Kokk

9.9

Li minnu: L-Impjanti tal-BKB/PB

9.10

Li minnu: L-Impjanti tal-Manifattura tal-Gass

9.11

Li minnu: Il-Kalkari tal-Funderiji

Il-kwantitajiet ta' faħam għall-kokk u/jew faħam bituminuż (ġeneralment imsejjaħ PCI) u kokk ta' l-ifran tal-kokk ittrasformati fil-kalkari tal-funderija. L-ammonti użati bħala karburant għat-tisħin u għat-tħaddim tal-kalkari tal-funderija (eż. il-gass tal-kalkari tal-funderija) m'għandhomx ikunu inklużi fis-settur tat-Trasformazzjoni, imma għandhom jiġu rapportati bħala konsum fis-settur ta' l-Enerġija.

9.12

Li minnu: Il-Likwefazzjoni tal-Faħam

Iż-żejt li jittieħed mix-shale tal-bitum u prodotti oħra derivati mil-likwefazzjoni għandhom jiġu rapportati kif hemm fil-Kapitolu 4 ta' dan l-Anness.

9.13

Li minnu: Għall-Gas Naturali Mħallat

Il-kwantitajiet ta' gassijiet tal-faħam imħallta mal-gass naturali.

9.14

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – It-Trasformazzjoni

1.2.2.   Is-Settur ta' l-Enerġija

1

Is-Settur ta' l-Enerġija Totali

1.1

Li minnu: L-Impjanti ta' l-Elettriku, tas-CHP u tas-Sħana

1.2

Li minnu: Il-Minjieri tal-Faħam

1.3

Li minnu: L-Impjanti tal-Karburanti Bi Privattiva

1.4

Li minnu: L-ifran tal-Kokk

1.5

Li minnu: L-Impjanti tal-BKB/PB

1.6

Li minnu: L-Impjanti tal-Manifattura tal-Gass

1.7

Li minnu: Il-Kalkari tal-Funderiji

1.8

Li minnu: Ir-Raffineriji tal-Pitrolju

1.9

Li minnu: Il-Likwefazzjoni tal-Faħam

1.10

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – L-Enerġija

2

It-Telf mid-Distribuzzjoni

It-telf li jiġri minħabba t-trasport u d-distribuzzjoni, kif ukoll meta jivvampjaw il-gassijiet manifatturati.

3

Il-Konsum Finali Totali

4

L-Użu mhux ta' l-enerġija Totali

4.1

Li minnu: Is-Setturi ta' l-Industrija, tat-Trasformazzjoni u ta' l-Enerġija

L-użu mhux ta' l-enerġija fis-subsetturi kollha ta' l-industrija, tat-trasformazzjoni u ta' l-enerġija, eż. il-faħam użat sabiex isir il-metanol jew l-ammonja.

4.1.1

Mill-4.1, li minnu: is-settur petrokimiku

L-użu mhux ta' l-enerġija, eż. l-użu tal-faħam bħala materja prima sabiex ikun prodott il-fertilizzant u bħala materja prima għal prodotti petrokimiċi oħra.

4.2

Li minnu: Is-Settur tat-Trasport

L-użu mhux ta' l-enerġija fis-subsetturi tat-Trasport kollha.

4.3

Li minnu: Setturi Oħra

L-użu mhux ta' l-enerġija fis-Servizzi Kummerċjali u Pubbliċi, f'dawk Residenzjali, Agrikoli u l-Oħra li Mhumiex Speċifikati Band'Oħra.

1.2.3.   L-ispeċifikazzjoni ta' l-użu finali ta' l-enerġija

1

Il-Konsum Finali ta' l-Enerġija

2

Is-Settur ta' l-Industrija

2.1

Li minnu: Il-Ħadid u l-Azzar

2.2

Li minnu: Il-Kimiku u l-Petrokimiku

2.3

Li minnu: Il-Metalli li Ma Fihomx Ħadid

2.4

Li minnu: Il-Minerali li Mhumiex Metalliċi

2.5

Li minnu: L-Apparat tat-Trasport

2.6

Li minnu: Il-Makkinarju

2.7

Li minnu: It-Tħaffir fil-Minjieri u t-Tħaffir fil-Barrieri

2.8

Li minnu: L-Ikel, ix-Xorb u t-Tabakk

2.9

Li minnu: Il-Polpa, il-Karta u l-Istampar

2.10

Li minnu: L-Injam u l-Prodotti ta' l-Injam

2.11

Li minnu: Il-Kostruzzjoni

2.12

Li minnu: It-Tessuti u l-Ġilda

2.13

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – L-Industrija

3

Is-Settur tat-Trasport

3.1

Li minnu: Il-Ferroviji

3.2

Li minnu: In-Navigazzjoni Domestika

3.3

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – It-Trasport

4

Setturi Oħra

4.1

Li minnu: Is-Servizzi Kummerċjali u Pubbliċi

4.2

Li minnu: Ir-Residenzjali

4.3

Li minnu: L-Agrikoltura/il-Foresterija

4.4

Li minnu: Is-Sajd

4.5

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – Oħra

1.2.4.   L-Importazzjonijiet u l-Esportazzjonijiet

L-importazzjonijiet skond il-pajjiż ta' l-oriġini, u l-esportazzjonijiet skond il-pajjiż tad-destinazzjoni.

Mhux applikabbli għall-pit, għall-kokk f'forma ta' gass, għall-gass ta' l-impjanti tal-manifattura tal-gass, għall-gass ta' l-ifran tal-kokk, għall-gass tal-kalkari tal-funderija u lanqas għall-gass tal-forn ta' l-ossiġnu għall-azzar.

1.2.5.   L-inputs lill-awtoprodutturi tal-ġenerazzjoni ta' l-elettriku u tas-sħana

L-inputs lill-awtoprodutturi tal-ġenerazzjoni ta' l-elettriku u tas-sħana għandhom jiġu ddikjarati separatament għall-impjanti ta' l-elettriku biss, għall-impjanti tas-CHP, u għall-impjanti tas-sħana biss.

Dawn l-inputs lill-awtoprodutturi huma sseparati mill-attivitajiet ewlenija li ġew elenkati fit-tabella li ġejja:

1

Is-Settur ta' l-Enerġija Totali

1.1

Li minnu: Il-Minjieri tal-Faħam

1.2

Li minnu: L-Impjanti tal-Karburanti Bi Privattiva

1.3

Li minnu: L-ifran tal-Kokk

1.4

Li minnu: L-Impjanti tal-BKB/PB

1.5

Li minnu: L-Impjanti tal-Manifattura tal-Gass

1.6

Li minnu: Il-Kalkari tal-Funderija

1.7

Li minnu: Ir-Raffineriji tal-Pitrolju

1.8

Li minnu: Il-Likwefazzjoni tal-Faħam

1.9

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – L-Enerġija

2

Is-Settur ta' l-Industrija

2.1

Li minnu: Il-Ħadid u l-Azzar

2.2

Li minnu: Il-Kimiku u l-Petrokimiku

2.3

Li minnu: Il-Metalli li Ma Fihomx Ħadid

2.4

Li minnu: Il-Mineralli li Mhumiex Metalliċi

2.5

Li minnu: L-Apparat tat-Trasport

2.6

Li minnu: Il-Makkinarju

2.7

Li minnu: It-Tħaffir fil-Minjieri u t-Tħaffir fil-Barrieri

2.8

Li minnu: L-Ikel, ix-Xorb u t-Tabakk

2.9

Li minnu: Il-Polpa, il-Karta u l-Istampar

2.10

Li minnu: L-Injam u l-Prodotti ta' l-Injam

2.11

Li minnu: Il-Kostruzzjoni

2.12

Li minnu: It-Tessuti u l-Ġilda

2.13

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – L-Industrija

3

Is-Settur tat-Trasport

3.1

Li minnu: Il-Ferrovija

3.2

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – It-Trasport

4

Setturi Oħra:

4.1

Li minnhom: Is-Servizzi Kummerċjali u Pubbliċi

4.2

Li minnhom: Ir-Residenzjali

4.3

Li minnhom: L-Agrikoltura/il-Foresterija

4.4

Li minnhom: Is-Sajd

4.5

Li minnhom: Mhux Speċifikat Band'Oħra

1.3.   Il-valuri kalorifiċi

Għall-prodotti ta' l-enerġija li jissemmew fil-paragrafu 1.1, għall-aggregati ewlenin li ġejjin għandhom jiġu ddikjarati kemm il-valuri kalorifiċi grossi kif ukoll dawk netti.

Mhux applikabbli għall-gass ta' l-impjanti tal-manifattura tal-gass, għall-gass ta' l-ifran tal-kokk, għall-gass tal-kalkari tal-funderija u għall-gass tal-forn ta' l-ossiġnu għall-azzar:

1

Il-Produzzjoni

2

L-Importazzjonijiet

3

L-Esportazzjonijiet

4

Użati fl-ifran tal-kokk

5

Użati fil-kalkari tal-funderija

6

Użati fl-Impjanti ta' l-Elettriku, tas-CHP u tas-Sħana Produtturi ta' l-Attitività Ewlenija

7

Użati fl-Industrija

8

Għal Użi Oħra

1.4.   Il-produzzjoni u l-istokks fil-minjieri tal-faħam

Applikabbli biss għall-faħam iebes u għal-linjite/għall-faħam kannella.

Il-kwantitajiet li ġejjin iridu jiġu ddikjarati:

1

Il-produzzjoni ta' taħt l-art

2

Il-produzzjoni tas-superfiċi

3

Minn sorsi oħra

4

L-istokks fi tmiem il-perijodu

4.1

Li minnhom: l-istokks fil-minjieri

1.5.   Unitajiet tal-kejl

1

Il-kwantitajiet ta' l-enerġija

103 tunnellati metriċi

L-eċċezzjoni: għall-gassijiet (il-gass ta' l-impjanti tal-manifattura tal-gass, il-gass ta' l-ifran tal-kokk, il-gass tal-kalkari tal-funderija, il-gass tal-forn ta' l-ossiġnu għall-azzar) il-qies huwa direttament f'kontenut ta' enerġija u l-unità li għandha tintuża hija għalhekk it-TJ (ibbażata fuq il-valuri kalorifiċi grossi).

2

Il-valuri kalorifiċi

MJ/tunnellata metrika

1.6.   Derogi u eżenzjonijiet

Mhux applikabbli.

2.   IL-GASS NATURALI

2.1.   Il-prodotti ta' l-enerġija applikabbli

Din il-ġabra ta' data tapplika għall-gass naturali, li jinkludi l-gassijiet li jinsabu f'depożiti ta' taħt l-art, kemm jekk ikunu likwifikati u kemm jekk ikunu gassijiet, li jikkonsisti prinċipalment f'metanu.

Jinkludi kemm gass “mhux assoċjat” li joriġina minn faċilitajiet li jipproduċu l-idrokarboni biss f'forma ta' gass, u gass “assoċjat” li ġie prodott f'assoċjazzjoni ma' żejt mhux raffinat kif ukoll ma' metanu rkuprat mill-minjieri tal-faħam (gass tal-minjieri tal-faħam tal-ħaġra u l-bini tagħha) jew minn saffi tal-faħam (gass tas-saffi tal-faħam).

Ma jinkludix gassijiet maħluqa mid-diġestjoni anerobika tal-bijomassa (eż. gass muniċipali jew tad-drenaġġ) u lanqas gass ta' l-impjanti tal-manifattura tal-gass.

2.2.   Lista ta' l-aggregati

Għall-prodotti ta' l-enerġija kollha li ġew elenkati fil-paragrafu preċedenti għandha tiġi ddikjarata l-lista ta' l-aggregati li ġejja, ħlief jekk ikun speċifikat mod ieħor.

2.2.1.   Is-Setturi tal-Provvista u tat-Trasformazzjoni

Dak li għandu jiġi ddikjarat huma l-kwantitajiet espressi kemm f'unitajiet ta' volum kif ukoll f'unitajiet ta' enerġija, u li jinkludu l-valuri kalorifiċi grossi u netti, għall-aggregati li ġejjin:

1.

Il-Produzzjoni Indiġena

Il-produzzjoni niexfa kollha li tista' titqiegħed fis-suq fi ħdan il-fruntieri nazzjonali, inkluża l-produzzjoni lil hinn mix-xtut. Il-produzzjoni titkejjel wara l-purifikazzjoni u l-estrazzjoni ta' l-NGLs u tal-kubrit.

Teskludi t-telf mill-estrazzjoni u l-kwantitajiet li ġew injettati mill-ġdid, li tħallew joħorġu minn fetħa jew li ġew ivvampjati.

Tinkludi l-kwantitajiet użati fi ħdan l-industrija tal-gass naturali; fl-estrazzjoni tal-gassijiet, fis-sistemi tal-katusi u fl-impjanti ta' l-ipproċessar.

1.1

Li minnha: Il-Gass Assoċjat

Il-gass naturali prodott f'assoċjazzjoni ma' żejt mhux raffinat.

1.2

Li minnha: Il-Gass Mhux Assoċjat

Il-gass naturali li joriġina minn faċilitajiet li jipproduċu biss idrokarboni f'forma ta' gass.

1.3

Li minnha: Il-Gass tal-Minjieri tal-Faħam tal-Ħaġra u l-Bini Tagħhom

Il-metanu prodott f'minjieri tal-faħam jew minn saffi tal-faħam, imwassal permezz ta' pajpijiet fis-superfiċi u konsumat fil-minjieri tal-faħam tal-ħaġra u l-bini tagħhom jew trażmess permezz ta' katusa lill-konsumaturi.

2

Minn Sorsi Oħra

Il-karburant li jiġi mħallat mal-gass naturali, u konsumat bħala taħlita.

2.1

Li minnhom: minn prodotti taż-żejt

L-LPG għat-titjib tal-kwalità, eż. il-kontenut tas-sħana

2.2

Li minnhom: mill-faħam

Il-gass manifatturat sabiex jiġi mħallat mal-gass naturali

2.3

Li minnhom: mir-rinnovabbli

Il-bijogass sabiex jiġi mħallat mal-gass naturali

3

L-Importazzjonijiet

4

L-Esportazzjonijiet

5

Il-Bunkers Marittimi Internazzjonali

6

Il-bidliet fl-istokk

Żieda fl-istokk tintwera bħala numru negattiv u tnaqqis fl-istokk jintwera bħala numru pożittiv.

7

Il-konsum gross

8

Id-differenzi statistiċi

Ir-rekwiżit li jiġu ddikjarati l-valuri kalorifiċi hawnhekk ma japplikax.

9

Il-gass li jista' jiġi rkuprat: L-istokks tal-ftuħ u ta' l-għeluq

Il-kwantitajiet ta' gass disponibbli għall-konsenja matul kwalunkwe ċiklu ta' input-produzzjoni. Dan jirriferi għall-gass naturali li jista' jiġi rkuprat li jinħażen f'faċilitajiet tal-ħżin speċjali (faċilità żvojtata tal-gass u/jew taż-żejt, akwifikatur, kavità tal-melħ, kaverni mħallta, jew oħra) kif ukoll ħażna ta' gass naturali likwifikat. Il-cushion gas għandu jiġi eskluż.

Ir-rekwiżit li jiġu ddikjarati l-valuri kalorifiċi hawnhekk ma japplikax.

10.

Il-Gass li Jitħalla Joħroġ minn Fetħa

Il-volum ta' gass rilaxxat fl-arja fis-sit tal-produzzjoni jew fl-impjant ta' l-ipproċessar tal-gassijiet.

Ir-rekwiżit li jiġu ddikjarati l-valuri kalorifiċi hawnhekk ma japplikax.

11.

Il-Gass Ivvampjat

Il-volum ta' gass maħruq f'vampi fis-sit tal-produzzjon jew fl-impjant ta' l-ipproċesar tal-gassijiet.

Ir-rekwiżit li jiġu ddikjarati l-valuri kalorifiċi hawnhekk ma japplikax.

12.

Is-Settur tat-Trasformazzjoni Totali

Il-kwantitajiet ta' karburanti użati għall-konverżjoni primarja jew sekondarja ta' l-enerġija (eż. minn gass naturali għal elettriku) jew użat għat-trasformazzjoni għal prodotti ta' l-enerġija derivati (eż. minn gass naturali għal metanol).

12.1

Li minnu: L-Impjanti ta' l-Elettriku Produtturi ta' l-Attività Ewlenija

12.2

Li minnu: L-Impjanti ta' l-Elettriku Awtoprodutturi

12.3

Li minnu: L-Impjanti tas-CHP Produtturi ta' l-Attività Ewlenija

12.4

Li minnu: L-Impjanti tas-CHP Awtoprodutturi

12.5

Li minnu: L-Impjanti tas-Sħana Produtturi ta' l-Attività Ewlenija

12.6

Li minnu: L-Impjanti tas-Sħana Awtoprodutturi

12.7

Li minnu: L-Impjanti tal-Manifattura tal-Gass

12.8

Li minnu: L-Ifran tal-Kokk

12.9

Li minnu: Il-Kalkari tal-Funderija

12.10

Li minnu: Minn gass għal likwidi

Il-kwantitajiet ta' gass naturali użati bħala materja prima għall-konverżjoni għal likwidi, eż. il-kwantitajiet ta' karburant li jiddaħħal fil-proċess tal-produzzjoni tal-metanol għat-trasformazzjoni f'metanol.

12.11

Li minnu: Mhux Speċifikat – It-Trasformazzjoni

2.2.2.   Is-Settur ta' l-Enerġija

1

Is-Settur ta' l-Enerġija Totali

1.1

Li minnu: Il-Minjieri tal-Faħam

1.2

Li minnu: L-Estrazzjoni taż-Żejt u tal-Faħam

1.3

Li minnu: L-Inputs fir-raffineriji taż-żejt

1.4

Li minnu: L-Ifran tal-Kokk

1.5

Li minnu: Il-Kalkari tal-Funderiji

1.6

Li minnu: L-Impjanti tal-Manifattura tal-Gass

1.7

Li minnu: L-Impjanti ta' l-Elettriku, tas-CHP u tas-Sħana

1.8

Li minnu: Il-Likwefazzjoni (l-LNG) jew il-Gassifikazzjoni

1.9

Li minnu: Minn Gass għal Likwidi

1.10

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – L-Enerġija

2

It-telf tad-distribuzzjoni u t-trasport.

2.2.3.   L-ispeċifikazzjoni ta' l-użu finali ta' l-enerġija

Il-konsum tal-gass naturali jeħtieġ li jiġi rapportat kemm għall-użu ta' l-enerġija u (kulfejn ikun japplika) għall-użu mhux ta' l-enerġija b'mod separat, għall-aggregati kollha li ġejjin:

1

Il-Konsum Finali Totali

Il-konsum finali ta' l-enerġija u l-użu mhux ta' l-enerġija għandhom ikunu ddikjarati separatament taħt din l-intestatura.

2.

Is-Settur tat-Trasport

2.1

Li minnu: It-Trasport bit-Triq

Jinkludi kemm is-CNG kif ukoll il-bijogass.

2.1.1

Li minnu: Il-frazzjoni tal-bijogass fit-Trasport bit-Triq

2.2

Li minnu: It-Trasport bil-Katusi

2.3

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – It-Trasport

3

Is-Settur ta' l-Industrija

3.1

Li minnu: Il-Ħadid u l-Azzar

3.2

Li minnu: Il-Kimiku u l-Petrokimiku

3.3

Li minnu: Il-Metalli li ma Fihomx Ħadid

3.4

Li minnu: Il-Minerali li Mhumiex Metalliċi

3.5

Li minnu: L-Apparat tat-Trasport

3.6

Li minnu: Il-Makkinarju

3.7

Li minnu: It-Tħaffir fil-Minjieri u t-Tħaffir fil-Barrieri

3.8

Li minnu: L-Ikel, ix-Xorb u t-Tabakk

3.9

Li minnu: Il-Polpa, il-Karta u l-Istampar

3.10

Li minnu: L-Injam u l-Prodotti ta' l-Injam

3.11

Li minnu: Il-Kostruzzjoni

3.12

Li minnu: It-Tessuti u l-Ġilda

3.13

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – L-Industrija

4

Setturi Oħra

4.1

Li minnhom: Is-Servizzi Kummerċjali u Pubbliċi

4.2

Li minnhom: Ir-Residenzjali

4.3

Li minnhom: L-Agrikoltura/il-Foresterija

4.4

Li minnhom: Is-Sajd

4.5

Li minnhom: Mhux Speċifikat Band'Oħra – Oħra

2.2.4.   L-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet

Dak li għandu jiġi ddikjarat huma kemm il-kwantitajiet totali tal-gass naturali kif ukoll ta' l-LNG li hija parti minnu, skond il-pajjiż ta' l-oriġini għall-importazzjonijiet u skond il-pajjiż tad-destinazzjoni għall-esportazzjonijiet.

2.2.5.   L-inputs lill-awtoprodutturi tal-ġenerazzjoni ta' l-elettriku u tas-sħana

L-inputs lill-awtoprodutturi tal-ġenerazzjoni ta' l-elettriku u tas-sħana għandhom jiġu ddikjarati separatament għall-Impjanti ta' l-Elettriku Awtoprodutturi, għall-Impjanti tas-CHP Awtoprodutturi u għall-Impjanti tas-Sħana Awtoprodutturi.

L-inputs japplikaw għall-impjanti jew għall-attivitajiet li ġejjin:

1

Is-Settur ta' l-Enerġija Totali

1.1

Li minnu: Il-Minjieri tal-Faħam

1.2

Li minnu: L-Estrazzjoni taż-Żejt u tal-Gass

1.3

Li minnu: L-Inputs għar-Raffineriji taż-Żejt

1.4

Li minnu: L-Ifran tal-Kokk

1.5

Li minnu: L-Impjanti tal-Manifattura tal-Gass

1.6

Li minnu: Il-Kalkari tal-Funderiji

1.7

Li minnu: L-Impjanti tal-Likwefazzjoni (l-LNG) u tar-Rigassifikazzjoni

1.8

Li minnu: minn Gass għal Likwidi

1.9

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – L-Enerġija

2

Is-Settur ta' l-Industrija

2.1

Li minnu: Il-Ħadid u l-Azzar

2.2

Li minnu: Il-Kimiku u l-Petrokimiku

2.3

Li minnu: Il-Metalli li ma Fihomx Ħadid

2.4

Li minnu: Il-Minerali li Mhumiex Metalliċi

2.5

Li minnu: L-Apparat tat-Trasport

2.6

Li minnu: Il-Makkinarju

2.7

Li minnu: It-Tħaffir fil-Minjieri u t-Tħaffir fil-Barrieri

2.8

Li minnu: L-Ikel, ix-Xorb u t-Tabakk

2.9

Li minnu: Il-Polpa, il-Karta u l-Istampar

2.10

Li minnu: L-Injam u l-Prodotti ta' l-Injam

2.11

Li minnu: Il-Kostruzzjoni

2.12

Li minnu: It-Tessuti u l-Ġilda

2.13

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – L-Industrija

3

Is-Settur tat-Trasport:

3.1

Li minnu: It-Trasport bil-Katusi

3.2

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – It-Trasport

4

Setturi Oħra:

4.1

Li minnhom: Is-Servizzi Kummerċjali u Pubbliċi

4.2

Li minnhom: Ir-Residenzjali

4.3

Li minnhom: L-Agrikoltura/il-Foresterija

4.4

Li minnhom: Is-Sajd

4.5

Li minnhom: Mhux Speċifikat Band'Oħra

2.2.6.   Il-Kapaċitajiet tal-Ħażna tal-Gass

1

Isem

Isem is-sit tal-faċilità tal-ħażna.

2

Tip

It-tip ta' ħażna, bħal faċilità tal-gass żvojtata, kaverna tal-melħ, eċċ.

3

Il-Kapaċità tal-Ħidma

Il-kapaċità totali għall-ħażna tal-gass, mingħajr il-cushion gas. Il-cushion gas huwa l-volum totali ta' gass meħtieġ bħala inventarju permanenti sabiex jinżammu pressjonijiet adegwati fil-ġibjun tal-ħażna ta' taħt l-art u rati ta' kapaċità ta' konsenja matul iċ-ċiklu kollu tal-produzzjoni.

4

L-Ogħla Livell ta' Produzzjoni

Ir-rata massima meta l-gass jista' jiġi rtirat mill-ħażna kkonċernata.

2.3.   Unitajiet tal-kejl

1

Il-kwantitajiet ta' l-enerġija

Ħlief jekk tkun indikata xi ħaġa differenti, il-kwantitajiet ta' gass naturali jiġu ddikjarati skond il-kontenut ta' l-enerġija tagħhom, jiġifieri f'TJ, ibbażat fuq il-valur kalorifiku gross.

Fejn ikunu meħtieġa l-kwantitajiet fiżiċi, l-unità hija f'106 m3 jekk wieħed jassumi kondizzjonijiet ta' referenza għall-gassijiet (15 oC, 101 325 kPa).

2

Il-valuri kalorifiċi

KJ/m3, jekk wieħed jassumi kondizzjonijiet ta' referenza għall-gassijiet (15 oC, 101 325 kPa).

3

Il-kapaċità ta' ħidma tal-ħażna

106 m3, jekk wieħed jassumi kondizzjonijiet ta' referenza għall-gassijiet (15 oC, 101 325 kPa).

4

L-ogħla livell ta' produzzjoni

106 m3/jum, jekk wieħed jassumi kondizzjonijiet ta' referenza għall-gassijiet (15 oC, 101 325 kPa).

2.4.   Derogi u eżenzjonijiet

Mhux applikabbli.

3.   L-ELETTRIKU U S-SĦANA

3.1.   Il-prodotti ta' l-enerġija applikabbli

Dan il-kapitolu jkopri s-sħana u l-elettriku.

3.2.   Lista ta' l-aggregati

Għall-prodotti ta' l-enerġija kollha li ġew elenkati fil-paragrafu preċedenti għandha tiġi ddikjarata l-lista ta' l-aggregati li ġejja, ħlief jekk ikun speċifikat mod ieħor.

L-Anness A japplika għal spjegazzjonijiet tat-termini, li għalihom mhix provduta spjegazzjoni speċifika f'dan il-kapitolu. Id-definizzjonijiet u l-unitajiet li jissemmew fil-Kapitoli 1, 2, 4 u 5 japplikaw għall-prodotti ta' l-enerġija li jappartjenu għall-karburanti solidi u għall-gassijiet manifatturati, għall-gass naturali, għall-prodotti taż-żejt u tal-pitrolju, u għall-enerġija rinnovabbli u għall-enerġija mill-iskart.

3.2.1.   Is-Setturi tal-Provvista u tat-Trasformazzjoni

Id-definizzjonijiet speċifiċi li ġejjin japplikaw għall-aggregati għall-elettriku u għas-sħana f'dan il-kapitolu:

Il-Produzzjoni Grossa ta' l-Elettriku: is-somma tal-produzzjoni ta' l-enerġija elettrika mis-settijiet li jiġġeneraw kollha konċernati (inkluż il-pumped storage, jiġifieri proġett idroelettriku maħsub sabiex jaħżen l-enerġija elettrika tul medda ta' żmien qasira. Proġett ta' pumped storage tipikament jintuża sabiex jażħen l-enerġija matul il-perijodi ta' domanda baxxa bil-lejl sabiex jintuża matul il-perijodu ta' l-ogħla domanda matul il-jum)) imkejla fit-terminali tal-produzzjoni tal-ġeneraturi ewlenija.

Il-Produzzjoni Grossa tas-Sħana: is-sħana totali prodotta mill-installazzjoni u li tinkludi s-sħana użata mill-awżiljarji ta' l-installazzjoni li jużaw fluwidu sħun (it-tisħin ta' l-ispazju, it-tisħin tal-karburant likwidu, eċċ.) u t-telf fl-iskambji tas-sħana ta' l-installazzjoni/tan-network, kif ukoll is-sħana mill-proċessi kimiċi użati bħala forma primarja ta' l-enerġija.

Il-Produzzjoni Netta ta' l-Elettriku: Il-produzzjoni grossa ta' l-elettriku mingħajr l-enerġija elettrika assorbita mill-awżiljarji li jiġġeneraw u t-telf fit-trasformaturi tal-ġeneratur ewlieni.

Il-Produzzjoni Netta tas-Sħana: is-sħana provduta lis-sistema tad-distribuzzjoni kif ġiet iddeterminata mill-qisien tal-flussi li ħerġin 'il barra u dawk li jirritornaw.

L-aggregati msemmija fit-tabella li jmiss iridu jkunu ddikjarati b'mod separat għall-impjanti produtturi ta' l-attività ewlenija u għall-impjanti awtoprodutturi. Fi ħdan dawn iż-żewġ tipi ta' impjanti, għall-impjanti ta' l-elettriku biss, għal dawk tas-CHP u għall-impjanti tas-sħana biss, għall-aggregati li ġejjin, iridu jiġu ddikjarati kemm il-produzzjoni netta kif ukoll dik grossa ta' l-elettriku u tas-sħana b'mod separat kulfejn japplika:

1.

Il-Produzzjoni Totali

1.1

Li minnha: Nukleari

1.2

Li minnha: Idro

1.2.1

Li minnha: parti mill-idro prodotta mill-pumped storage

1.3

Li minnha: Ġeotermali

1.4

Li minnha: Tax-Xemx

1.5

Li minnha: Il-mareat, il-mewġ, l-oċean

1.6

Li minnha: Ir-Riħ

1.7

Li minnha: Il-Kombustibbli

Il-karburanti li kapaċi jieħdu n-nar jew jinħarqu, jiġifieri li jagħmlu reazzjoni ma' l-ossiġnu sabiex tkun prodotta żieda sinifikanti fit-temperatura u li jinħarqu direttament għall-produzzjoni ta' l-elettriku u/jew tas-sħana.

1.8

Li minnha: Il-Pompi tas-Sħana

Il-produzzjoni tas-sħana mill-pompi tas-sħana biss fejn is-sħana tinbiegħ lil partijiet terzi (jiġfieri f'każi fejn il-produzzjoni sseħħ fis-Settur tat-Trasformazzjoni).

1.9

Li minnha: Il-Boilers Elettriċi

Il-kwantitajiet ta' sħana mill-boilers elettriċi fejn il-produzzjoni tinbiegħ lil partijiet terzi.

1.10

Li minnha: Is-Sħana minn Proċessi Kimiċi

Is-sħana li toriġina minn proċessi mingħajr enerġija bħala input, bħal reazzjoni kimika.

Teskludi s-sħana ta' skart li toriġina minn proċessi li jeħtieġu l-enerġija, li għandhom jiġu rapportati bħala sħana prodotta mill-karburant korrispondenti.

1.11

Li minnha: Sorsi Oħra – L-Elettriku (jekk jogħġbok speċifika)

Kull fejn japplika, l-aggregati msemmija fit-tabella li jmiss iridu jkunu ddikjarati bħala totali, għall-elettriku u għas-sħana b'mod separat. Għall-ewwel tliet aggregati fit-tabella li jmiss, il-kwantitajiet għandhom jiġu kalkulati minn u għandhom ikunu kompatibbli mal-valuri ddikjarati skond it-tabella preċedenti.

1.

Il-Produzzjoni Grossa Totali

2.

L-Użu mill-Impjant Innifsu

3.

Il-Produzzjoni Netta Totali

4.

L-Importazzjonijiet

Ara wkoll l-ispjegazzjoni taħt 5 “L-Esportazzjonijiet”.

5.

L-Esportazzjonijiet

L-ammonti ta' elettriku jitqiesu bħala importati jew esportati meta jkunu qasmu l-fruntieri politiċi tal-pajjiż, kemm jekk kien hemm awtorizzazzjoni doganali u kemm jekk le. Jekk l-elettriku jgħaddi minn pajjiż, l-ammont għandu jiġi rapportat kemm bħala importazzjoni kif ukoll bħala esportazzjoni.

6.

Użati għall-Pompi tas-Sħana

7.

Użati għall-Boilers ta' l-Istim li Jaħdmu bl-Elettriku

8.

Użati għall-Pumped storage

9.

Użati għall-Produzzjoni ta' l-Elettriku

10.

L-Enerġija Provduta

Għall-elettriku: is-somma tal-produzzjoni netta ta' l-enerġija elettrika provduta mill-impjanti ta' l-enerġija kollha fi ħdan il-pajjiż, imnaqqsa bl-ammont użat fl-istess ħin għall-pompi tas-sħana, għall-boilers ta' l-istim li jaħdmu bl-elettriku, għall-ippompjar u mnaqqsa jew miżjuda bl-esportazzjonijiet għal jew bl-importazzjonijiet minn barra.

Għas-sħana: is-somma tal-produzzjoni netta tas-sħana għall-bejgħ mill-impjanti kollha fi ħdan pajjiż, imnaqqsa bis-sħana użata għall-produzzjoni ta' l-elettriku u mnaqqsa jew miżjuda bl-esportazzjonijiet jew bl-importazzjonijiet minn barra.

11.

It-Telf mit-Trażmissjoni u mid-Distribuzzjoni

It-telf kollu minħabba t-trasport u d-distribuzzjoni ta' l-enerġija elettrika u tas-sħana.

Għall-elettriku, jinkludi t-telf fit-trasformaturi li ma jitqisux bħala partijiet integrali mill-impjanti ta' l-enerġija.

12.

Il-Konsum Totali (kalkulat)

13.

Id-Differenza Statistika

14.

Il-Konsum Totali (osservat)

L-elettriku prodott, is-sħana mibjugħa u l-kwantitajiet ta' karburant użati inkluża l-enerġija totali korrispondenti tagħhom (ibbażata fuq il-valur kalorifiku nett tagħhom ħlief għall-gass naturali li huwa bbażat fuq il-valur kalorifiku gross) mill-kombustibbli li ġew elenkati fit-tabella li jmiss iridu jkunu ddikjarati b'mod separat għall-impjanti produtturi ta' l-attività ewlenija u għall-impjanti awtoprodutturi. Fi ħdan dawn iż-żewġ tipi ta' impjanti, din il-produzzjoni ta' l-elettriku u tas-sħana trid tiġi dikjarata għall-impjanti ta' l-elettriku (biss), għal dawk tas-CHP u għall-impjanti tas-sħana (biss) b'mod separat kulfejn japplika:

1

Il-karburanti solidi u l-gassijiet manifatturati:

1.1

L-Antraċite

1.2

Il-Faħam għall-Kokk

1.3

Faħam Bituminuż Ieħor

1.4

Il-Faħam Sub-bituminuż

1.5

Il-Linjite/il-Faħam Kannella

1.6

Il-Pit

1.7

Il-Karburant Bi Privattiva

1.8

Il-Kokk ta' l-Ifran tal-Kokk

1.9

Il-Kokk f'forma ta' gass

1.10

Il-Qatran tal-Faħam

1.11

Il-BKB (il-Maltunelli tal-Faħam Kannella)

1.12

Il-Gass ta' l-Impjanti tal-Manifattura tal-Gass

1.13

Il-Gass ta' l-Ifran tal-Kokk

1.14

Il-Gass tal-Kalkari tal-Funderiji

1.15

Il-Gass tal-Forn ta' l-Ossiġnu għall-Azzar

2

Il-Prodotti taż-Żejt u tal-Pitrolju:

2.1

Iż-Żejt Mhux Raffinat

2.2

L-NGL

2.3

Il-Gass tar-Raffineriji

2.4

L-LPG

2.5

In-Nafta

2.6

Jet Fuel tat-tip Pitrolju

2.7

Pitrolju Ieħor

2.8

Il-Gass/id-Diżil (iż-Żejt tal-Karburant Distillat)

2.9

Iż-Żejt tal-Karburant Tqil

2.10

Il-Bitum (Inkluż l-Orimulsion)

2.11

Il-Kokk tal-Pitrolju

2.12

Prodotti Oħra taż-Żejt

3

Il-Gass Naturali

4

L-Enerġija Rinnovabbli u l-Enerġija mill-Iskart:

4.1

L-Iskart Industrijali (Mhux Rinnovabbli)

4.2

L-Iskart Muniċipali (Rinnovabbli)

4.3

L-Iskart Muniċipali (Mhux Rinnovabbli)

4.4

L-Injam, l-Iskart ta' l-Injam U Skart Solidu Ieħor

4.5

Il-Gass mill-miżbliet

4.6

Il-Gass ta' l-Effluwent Imtajjen tad-Drenaġġ

4.7

Bijogass ieħor

4.8

Il-Bijokarburanti likwidi

3.2.2.   Il-konsum ta' l-elettriku u tas-sħana fis-Settur ta' l-Enerġija

1

Is-Settur ta' l-Enerġija Totali

Jeskludi l-użu mill-impjant stess, użat għall-pumped storage, għall-pompi tas-sħana u għall-boilers elettriċi.

1.1

Li minnu: Il-Minjieri tal-Faħam

1.2

Li minnu: L-Estrazzjoni taż-Żejt u tal-Gass

1.3

Li minnu: L-Impjanti tal-Karburanti Bi Privattiva

1.4

Li minnu: L-Ifran tal-Kokk

1.5

Li minnu: L-Impjanti tal-BKB/PB

1.6

Li minnu: L-Impjanti tal-Manifattura tal-Gass

1.7

Li minnu: Il-Kalkari tal-Funderiji

1.8

Li minnu: Ir-Raffinerji tal-Pitrolju

1.9

Li minnu: L-Industrija Nukleari

1.10

Li minnu: L-Impjanti tal-Likwefazzjoni tal-Faħam

1.11

Li minnu: L-Impjanti tal-Likwefazzjoni (LNG)/tar-Rigassifikazzjoni

1.12

Li minnu: L-Impjanti tal-Gassifikazzjoni (il-bijogass)

1.13

Li minnu: Minn Gass għal Likwidi

1.14

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – L-Enerġija

3.2.3.   L-ispeċifikazzjoni ta' l-użu finali ta' l-enerġija

1

Is-Settur ta' l-Industrija

1.1

Li minnu: Il-Ħadid u l-Azzar

1.2

Li minnu: Il-Kimiku u l-Petrokimiku

1.3

Li minnu: Il-Metalli li ma Fihomx Ħadid

1.4

Li minnu: Il-Minerali li Mhumiex Metalliċi

1.5

Li minnu: L-Apparat tat-Trasport

1.6

Li minnu: Il-Makkinarju

1.7

Li minnu: It-Tħaffir fil-Minjieri u t-Tħaffir fil-Barrieri

1.8

Li minnu: L-Ikel, ix-Xorb u t-Tabakk

1.9

Li minnu: Il-Polpa, il-Karta u l-Istampar

1.10

Li minnu: L-Injam u l-Prodotti ta' l-Injam

1.11

Li minnu: Il-Kostruzzjoni

1.12

Li minnu: It-Tessuti u l-Ġilda

1.13

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – L-Industrija

2

Is-Settur tat-Trasport

2.1

Li minnu: Il-Ferrovija

2.2

Li minnu: It-Trasport bil-Katusi

2.3

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – It-Trasport

3

Is-Settur Residenzjali

4

Is-Servizzi Kummerċjali u Pubbliċi

5

L-Agrikoltura/il-Foresterija

6

Is-Sajd

7

Mhux Speċifikat Band'Oħra – Oħra

3.2.4.   L-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet

L-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet ta' kwantitajiet ta' enerġija ta' elettriku u sħana skond il-pajjiż.

3.2.5.   Il-produzzjoni netta tal-ġenerazzjoni ta' l-elettriku u l-produzzjoni netta tas-sħana mill-awtoprodutturi

Il-produzzjoni netta ta' l-elettriku u l-ġenerazzjoni netta tas-sħana mill-awtorprodutturi tal-ġenerazzjoni ta' l-elettriku u tal-produzzjoni tas-sħana għandhom jiġu ddikjarati għall-impjanti tas-CHP, għall-impjanti ta' l-elettriku (biss) u għall-impjanti tas-sħana (biss) b'mod separat, fl-impjanti jew fl-attivitajiet li ġejjin:

1

Is-Settur ta' l-Enerġija Totali

1.1

Li minnu: Il-Minjieri tal-Faħam

1.2

Li minnu: L-Estrazzjoni taż-Żejt u tal-Gass

1.3

Li minnu: L-Impjanti tal-Karburanti Bi Privattiva

1.4

Li minnu: L-Ifran tal-Kokk

1.5

Li minnu: L-Impjanti tal-BKB/PB

1.6

Li minnu: L-Impjanti tal-Manifattura tal-Gass

1.7

Li minnu: Il-Kalkari tal-Funderiji

1.8

Li minnu: Ir-Raffinerji tal-Pitrolju

1.9

Li minnu: L-Impjanti tal-Likwefazzjoni tal-Faħam

1.10

Li minnu: L-Impjanti tal-Likwefazzjoni (LNG)/tar-Rigassifikazzjoni

1.11

Li minnu: L-Impjanti tal-Gassifikazzjoni (il-bijogass)

1.12

Li minnu: Minn Gass għal Likwidi

1.13

Li minnu: L-Impjanti tal-Produzzjoni tal-Faħam tal-Kannol

1.14

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – L-Enerġija

2

Is-setturi l-oħra kollha: identiċi għal-lista ta' l-aggregati kif hemm fit-“3.2.3 L-ispeċifikazzjoni ta' l-użu finali ta' l-enerġija”.

3.2.6.   L-inputs lill-awtoprodutturi tal-ġenerazzjoni ta' l-elettriku u tas-sħana

L-inputs lill-awtoprodutturi tal-ġenerazzjoni ta' l-elettriku u tas-sħana għandhom jiġu ddikjarati b'mod separat għall-Impjanti ta' l-Elettriku Awtoprodutturi, għall-Impjanti tas-CHP Awtoprodutturi u għall-Impjanti tas-Sħana Awtoprodutturi.

1.

Għall-karburanti solidi u għall-gassijiet manifatturati użati mill-awtoprodutturi, il-kwantitajiet iridu jiġu rapportati mill-prodotti ta' l-enerġija li ġejjin: l-antraċite, il-faħam għall-kokk, faħam bituminuż ieħor, il-faħam sub-bituminuż, il-linjite/faħam kannella, il-pit, il-karburant bi privattiva, il-kokk ta' l-ifran tal-kokk, il-kokk f'forma ta' gass, il-qatran tal-faħam, il-BKB/PB, il-gass ta' l-impjanti tal-manifattura tal-gass, il-gass tal-kalkari tal-funderija u l-gass tal-forn ta' l-ossiġnu għall-azzar. Il-kwantitajiet ta' l-input tagħhom iridu jiġu rapportati għall-impjanti fl-attivitajiet li ġejjin:

1

Is-Settur ta' l-Enerġija Totali

1.1

Li minnu: Il-Minjieri tal-Faħam

1.2

Li minnu: L-Impjanti tal-Karburanti Bi Privattiva

1.3

Li minnu: L-Ifran tal-Kokk

1.4

Li minnu: L-Impjanti tal-BKB/PB

1.5

Li minnu: L-Impjanti tal-Manifattura tal-Gass

1.6

Li minnu: Il-Kalkari tal-Funderiji

1.7

Li minnu: Ir-Raffinerji tal-Pitrolju

1.8

Li minnu: Il-Likwefazzjoni tal-Faħam

1.9

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – L-Enerġija

2

Is-Settur ta' l-Industrija

2.1

Li minnu: Il-Ħadid u l-Azzar

2.2

Li minnu: Il-Kimiku u l-Petrokimiku

2.3

Li minnu: Il-Metalli li ma Fihomx Ħadid

2.4

Li minnu: Il-Minerali li Mhumiex Metalliċi

2.5

Li minnu: L-Apparat tat-Trasport

2.6

Li minnu: Il-Makkinarju

2.7

Li minnu: It-Tħaffir fil-Minjieri u t-Tħaffir fil-Barrieri

2.8

Li minnu: L-Ikel, ix-Xorb u t-Tabakk

2.9

Li minnu: Il-Polpa, il-Karta u l-Istampar

2.10

Li minnu: L-Injam u l-Prodotti ta' l-Injam

2.11

Li minnu: Il-Kostruzzjoni

2.12

Li minnu: It-Tessuti u l-Ġilda

2.13

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – L-Industrija

3

Is-Settur tat-Trasport

3.1

Li minnu: Il-Ferrovija

3.2

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – It-Trasport

4

Setturi Oħra

4.1

Li minnhom: Is-Servizzi Kummerċjali u Pubbliċi

4.2

Li minnhom: Ir-Residenzjali

4.3

Li minnhom: L-Agrikoltura/il-Foresterija

4.4

Li minnhom: Is-Sajd

4.5

Li minnhom: Mhux Speċifikat Band'Oħra

2.

Għall-prodotti taż-żejt użati mill-awtoprodutturi, il-kwantitajiet iridu jiġu rapportati mill-prodotti ta' l-enerġija li ġejjin: iż-żejt mhux raffinat, l-NGL, il-gass tar-raffineriji, l-LPG, in-nafta, jet fuel tat-tip pitrolju, pitrolju ieħor, il-gass/id-diżil (żejt tal-karburant distillat), iż-żejt tal-karburant tqil, il-bitum (inkluż l-Orimulsion), il-kokk tal-pitrolju u prodotti taż-żejt oħra. Il-kwantitajiet ta' l-input tagħhom iridu jiġu rrapporati għall-impjanti fl-attivitajiet li ġejjin:

1

Is-Settur ta' l-Enerġija Totali

1.1

Li minnu: Il-Minjieri tal-Faħam

1.2

Li minnu: L-Estrazzjoni taż-Żejt u tal-Gass

1.3

Li minnu: L-Ifran tal-Kokk

1.4

Li minnu: Il-Kalkari tal-Funderiji

1.5

Li minnu: L-Impjanti tal-Manifattura tal-Gass

1.6

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – L-Enerġija

2

Is-Settur ta' l-Industrija

2.1

Li minnu: Il-Ħadid u l-Azzar

2.2

Li minnu: Il-Kimiku u l-Petrokimiku

2.3

Li minnu: Il-Metalli li ma Fihomx Ħadid

2.4

Li minnu: Il-Minerali li Mhumiex Metalliċi

2.5

Li minnu: L-Apparat tat-Trasport

2.6

Li minnu: Il-Makkinarju

2.7

Li minnu: It-Tħaffir fil-Minjieri u t-Tħaffir fil-Barrieri

2.8

Li minnu: L-Ikel, ix-Xorb u t-Tabakk

2.9

Li minnu: Il-Polpa, il-Karta u l-Istampar

2.10

Li minnu: L-Injam u l-Prodotti ta' l-Injam

2.11

Li minnu: Il-Kostruzzjoni

2.12

Li minnu: It-Tessuti u l-Ġilda

2.13

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – L-Industry

3

Is-Settur tat-Trasport:

3.1

Li minnu: It-Trasport bil-Katusi

3.2

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – It-Trasport

4

Setturi Oħra

4.1

Li minnhom: Is-Servizzi Kummerċjali u Pubbliċi

4.2

Li minnhom: Ir-Residenzjali

4.3

Li minnhom: L-Agrikoltura/il-Foresterija

4.4

Li minnhom: Is-Sajd

4.5

Li minnhom: Mhux Speċifikat Band'Oħra

3.

Għall-gass naturali użat mill-awtoprodutturi, il-kwantitajiet iridu jiġu rapportati għall-impjanti fl-attivitajiet li ġejjin:

1

Is-Settur ta' l-Enerġija Totali

1.1

Li minnu: Il-Minjieri tal-Faħam

1.2

Li minnu: L-Estrazzjoni taż-Żejt u tal-Gass

1.3

Li minnu: L-Inputs għar-Raffineriji taż-Żejt

1.4

Li minnu: L-Ifran tal-Kokk

1.5

Li minnu: L-Impjanti tal-Manifattura tal-Gass

1.6

Li minnu: Il-Kalkari tal-Funderiji

1.7

Li minnu: L-Impjanti tal-Likwefazzjoni (LNG) u tar-Rigassifikazzjoni

1.8

Li minnu: Minn Gass għal Likwidi

1.9

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – L-Enerġija

2

Is-Settur ta' l-Industrija

2.1

Li minnu: Il-Ħadid u l-Azzar

2.2

Li minnu: Il-Kimiku u l-Petrokimiku

2.3

Li minnu: Il-Metalli li ma Fihomx Ħadid

2.4

Li minnu: Il-Minerali li Mhumiex Metalliċi

2.5

Li minnu: L-Apparat tat-Trasport

2.6

Li minnu: Il-Makkinarju

2.7

Li minnu: It-Tħaffir fil-Minjieri u t-Tħaffir fil-Barrieri

2.8

Li minnu: L-Ikel, ix-Xorb u t-Tabakk

2.9

Li minnu: Il-Polpa, il-Karta u l-Istampar

2.10

Li minnu: L-Injam u l-Prodotti ta' l-Injam

2.11

Li minnu: Il-Kostruzzjoni

2.12

Li minnu: It-Tessuti u l-Ġilda

2.13

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – L-Industrija

3

Is-Settur tat-Trasport:

3.1

Li minnu: It-Trasport bil-Katusi

3.2

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – It-Trasport

4

Setturi Oħra:

4.1

Li minnhom: Is-Servizzi Kummerċjali u Pubbliċi

4.2

Li minnhom: Ir-Residenzjali

4.3

Li minnhom: L-Agrikoltura/il-Foresterija

4.4

Li minnhom: Is-Sajd

4.5

Li minnhom: Mhux Speċifikat Band'Oħra

4.

Għall-enerġija rinnovabbli u għall-enerġija mill-iskart użati mill-awtoprodutturi, il-kwantitajiet iridu jiġu rapportati mill-prodotti ta' l-enerġija li ġejjin: l-enerġija ġeotermali, l-enerġija termali tax-xemx, l-iskart industrijali (mhux rinnovabbli), l-iskart muniċipali (rinnovabbli), l-iskart muniċipali (mhux rinnovabbli), l-injam/l-iskart ta' l-injam/skart solidu ieħor, il-gass mill-miżbliet, il-gass mill-effluwent imtajjen tad-drenaġġ, bijogass ieħor u l-bijokarburanti likwidi. Il-kwantitajiet ta' l-input tagħhom iridu jiġu rapportati għall-impjanti fl-attivitajiet li ġejjin:

1

Is-Settur ta' l-Enerġija Totali

1.1

Li minnu: L-Impjanti tal-Gassifikazzjoni

1.2

Li minnu: Il-Minjieri tal-Faħam

1.3

Li minnu: L-Impjanti tal-Karburanti Bi Privattiva

1.4

Li minnu: L-Ifran tal-Kokk

1.5

Li minnu: Ir-Raffineriji tal-Pitrolju

1.6

Li minnu: L-Impjanti tal-BKB/PB

1.7

Li minnu: L-Impjanti tal-Manifattura tal-Gass

1.8

Li minnu: Il-Kalkari tal-Funderiji

1.9

Li minnu: L-Impjanti tal-Produzzjoni tal-Faħam tal-Kannol

1.10

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – L-Enerġija

2

Is-Settur ta' l-Industrija

2.1

Li minnu: Il-Ħadid u l-Azzar

2.2

Li minnu: Il-Kimiku u l-Petrokimiku

2.3

Li minnu: Il-Metalli li ma Fihomx Ħadid

2.4

Li minnu: Il-Minerali li Mhumiex Metalliċi

2.5

Li minnu: L-Apparat tat-Trasport

2.6

Li minnu: Il-Makkinarju

2.7

Li minnu: It-Tħaffir fil-Minjieri u t-Tħaffir fil-Barrieri

2.8

Li minnu: L-Ikel, ix-Xorb u t-Tabakk

2.9

Li minnu: Il-Polpa, il-Karta u l-Istampar

2.10

Li minnu: L-Injam u l-Prodotti ta' l-Injam

2.11

Li minnu: Il-Kostruzzjoni

2.12

Li minnu: It-Tessuti u l-Ġilda

2.13

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – L-Industrija

3

Is-Settur tat-Trasport:

3.1

Li minnu: Il-Ferrovija

3.2

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – It-Trasport

4

Setturi Oħra:

4.1

Li minnhom: Is-Servizzi Kummerċjali u Pubbliċi

4.2

Li minnhom: Ir-Residenzjali

4.3

Li minnu: L-Agrikoltura/il-Foresterija

4.4

Li minnhom: Is-Sajd

4.5

Li minnhom: Mhux Speċifikat Band'Oħra

3.3.   Id-data strutturali dwar il-ġenerazzjoni ta' l-elettriku u tas-sħana

3.3.1.   Il-Kapaċità Elettrika Netta Massima u l-Ogħla Livell ta' Tagħbija

Il-kapaċità għandha tiġi rapportata fil-31 ta' Diċembru tas-sena rapportata rilevanti.

Tinkludi l-kapaċità elettrika kemm ta' l-impjanti ta' l-elettriku (biss) kif ukoll ta' l-impjanti tas-CHP.

Il-Kapaċità Elettrika Netta Massima hija s-somma tal-kapaċitajiet netti massimi ta' l-impjanti kollha meħuda b'mod individwali matul perijodu partikolari ta' ħidma. Il-perijodu ta' ħidma li wieħed jassumi għall-finijiet preżenti li għaddej b'mod kontinwu: fil-prattika 15-il siegħa jew aktar fil-jum. Il-kapaċità netta massima hija l-enerġija massima li wieħed jassumi li hija l-unika enerġija attiva li tista' tkun provduta, b'mod kontinwu, bl-impjanti kollha qed jaħdmu, fil-punt tal-ħruġ tan-network. L-Ogħla Livell ta' Tagħbija huwa definit bħala l-ogħla valur ta' enerġija assorbita jew provduta minn network jew minn kombinazzjoni ta' networks fi ħdan il-pajjiż.

Il-kwantitajiet li ġejjin iridu jiġu ddikjarati għan-network biss:

1.

Total

2.

Nukleari

3.

Idro

3.1

Li minnu: il-pumped storage

4.

Ġeotermali

5.

Tax-Xemx

6.

Il-mareat, il-mewġ, l-oċean

7.

Ir-riħ

8.

Il-kombustibbli

8.1

Li minnhom: L-Istim

8.2

Li minnhom: Il-kombustjoni interna

8.3

Li minnhom: It-turbina tal-gass

8.4

Li minnhom: Iċ-Ċiklu kkombinat

8.5

Li minnhom: Oħra

Għandhom ikunu speċifikati jekk iddikjarati.

9.

L-Ogħla Livell ta' Tagħbija

10.

Il-kapaċità disponibbli fil-mument ta' l-akbar livell ta' intensità

11.

Id-data u l-ħin ta' meta jkun hemm l-ogħla livell ta' tagħbija

3.3.2.   Il-Kapaċità Elettrika Netta Massima tal-Kombustibbli

Trid tiġi dikjarata l-kapaċità elettrika netta massima tal-kombustibbli kemm għall-produtturi ta' l-attività ewlenija kif ukoll għall-awtoprodutturi, u b'mod separat għal kull tip ta' impjant li jaħdem b'karburant wieħed (single-fired) jew għal kull tip ta' impjant li jaħdem b'akar minn karburant wieħed (multi-fired) li jissemma fit-tabella li jmiss. L-indikazzjonijiet dwar liema tip ta' karburant jintuża bħala karburant primarju u alternat iridu jiġu miżjuda għall-każi kollha ta' impjanti li jaħdmu b'aktar minn karburant wieħed.

1.

Jaħdem bi Karburant Wieħed:

1.1

Jaħdem bil-Faħam jew bil-prodotti tal-faħam

Jinkludi l-kapaċità tal-gass ta' l-ifran tal-kokk, tal-gass tal-kalkari tal-funderijia u tal-gass tal-forn ta' l-ossiġnu għall-azzar.

1.2

Jaħdem bi Karburanti Likwidi

Jinkludi l-kapaċità tal-gass tar-raffineriji.

1.3

Jaħdem bil-Gass Naturali

Jinkludi l-kapaċità tal-gass ta' l-impjanti tal-manifattura tal-gass.

1.4

Jaħdem bil-Pit

1.5

Jaħdem bir-rinnovabbli u bl-iskart Kombustibbli

2

Jaħdem b'Aktar minn Karburant Wieħed, Solidi u Likwidi

3

Jaħdem b'Aktar minn Karburant Wieħed, Solidi u Gass Naturali

4

Jaħdem b'Aktar minn Karburant Wieħed, Likwidi u Gass Naturali

5

Jaħdem b'Aktar minn Karburant Wieħed, Solidi, Likwidi u Gass Naturali

Is-sistemi li jaħdmu b'aktar minn karburant wieħed jinkludu biss unitajiet li jistgħu jaħarqu aktar minn tip ta' karburant wieħed fuq bażi kontinwa. L-impjanti li għandhom unitajiet separati li jużaw karburanti differenti għandhom ikunu maqsuma fil-kategoriji adatti ta' karburanti uniċi.

3.4.   Unitajiet tal-kejl

1

Il-kwantitajiet ta' l-enerġija

L-Elettriku: GWh

Is-Sħana: TJ

Il-karburanti solidi u l-gassijiet manifatturati: japplikaw l-unitajiet tal-kejl fil-Kapitolu 1 ta' dan l-anness.

Il-gass naturali: japplikaw l-unitajiet tal-kejl fil-Kapitolu 2 ta' dan l-anness.

Il-prodotti taż-żejt u tal-pitrolju: japplikaw l-unitajiet tal-kejl fil-Kapitolu 4 ta' dan l-anness.

Ir-rinnovabbli u l-iskart: japplikaw l-unitajiet tal-kejl fil-kapitolu 5 ta' dan l-anness.

2

Il-kapaċità

Il-kapaċità tal-ġenerazzjoni ta' l-elettriku: MWe

Il-kapaċità tal-ġenerazzjoni tas-sħana: MWt

3.5.   Derogi u eżenzjonijiet

Franza għandha deroga rigward l-irrapurtar ta'l-aggregati relatati mat-tisħin. Din id-deroga għandha tispiċċa hekk kif Franza tkun tista' tippreżenta dan ir-rapport u, f'kull każ, mhux iktar tard minn 4 snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

4.   IL-PRODOTTI TAŻ-ŻEJT U TAL-PITROLJU

4.1.   Il-prodotti ta' l-enerġija applikabbli

Ħlief jekk ikun speċifikat mod ieħor, din il-ġabra ta' data tapplika għall-prodotti ta' l-enerġija kollha li ġejjin:

Il-Prodott ta' l-Enerġija

Definizzjoni

1

Iż-Żejt Mhux Raffinat

Iż-żejt mhux raffinat huwa żejt minerali ta' oriġini naturali li jinkludi taħlita ta' idrokarboni u impuritajiet assoċjati, bħall-kubrit. Jeżisti fil-fażi likwida f'temperatura u pressjoni tas-superfiċi normali u l-karatteristiċi fiżiċi tiegħu (id-densità, il-viskożità, eċċ.) huma ferm varjabbli. Din il-kategorija tinkludi kondensat field jew kondensat lease (taħlita li tikkonsisti primarjament minn pentani u idrokarboni aktar tqal li tiġi rkuprata bħala likwidu mill-gass naturali f'faċilitajiet ta' separazzjoni lease. Din il-kategorija teskludi l-likwidi ta' l-impjanti tal-gass naturali, bħall-butan u l-propan, li jiġu rkuprati f'impjanti jew f'faċilitajiet ta' l-ipproċessar tal-gass naturali 'il bogħod mis-sors) irkuprat minn gass assoċjat u mhux assoċjat fejn jiġi mħallat ma' fluss kummerċjali ta' żejt mhux raffinat.

2

L-NGL

L-NGL huma idrokarboni likwidi jew likwifikati rkuprati mill-gass naturali f'faċilitajiet ta' separazzjoni jew f'impjanti ta' l-ipproċessar tal-gass. Il-likwidi tal-gass naturali jinkludu l-etanu, il-propan, il-butan (normali u iso-) l-(iso) pentan u l-pentani plus (xi drabi jissejħu gażolina naturali jew konsendat ta' l-impjant).

3

Il-Materja Prima tar-Raffineriji

Materja prima tar-raffineriji hija żejt ipproċessat iddestinat għal aktar ipproċessar (eż. żejt tal-karburant ta' distillazzjoni diretta jew żejt tal-gass tal-vakwu) ħlief għat-taħlit. B'aktar ipproċessar, se tkun ittrasformata f'komponent wieħed jew akar u/jew fi prodotti rfinuti. Din id-definizzjoni tkopri wkoll r-ritorni mill-industrija petrokimika għall-industrija tar-raffinar (eż. il-gażolina bil-piroliżi, il-frazzjonijiet C4, il-frazzjonijiet taż-żejt tal-gass u taż-żejt tal-karburant).

4

L-Addittivi/Ossiġenati

L-addittivi huma sustanzi mhux idrokarboni miżjuda jew imħallta ma' prodott sabiex ikunu mmodifikati l-proprjetajiet tal-karburant (l-ottan, is-cetane, il-proprjetajiet kesħin, eċċ.):

l-ossiġenati, bħall-alkoħols (il-metanol, l-etanol), l-eteri (bħall-MTBE (metil butil terzjarju eteru), l-ETBE (etil terzjarju butil eteru), it-TAME (terzjarju amil metil eteru));

l-esters (eż. iż-żerriegħa tar-rapa jew id-dimetilester, eċċ.);

is-sustanzi kimiċi (bħat-TML, it-TEL u d-deterġenti).

Nota: Il-kwantitajiet ta' addittivi/ossiġenati (alkoħol, eteri, esters u sustanzi kimiċi oħra) li ġew rapportati f'din il-kategorija għandhom jirrelataw mal-kwantitajiet iddestinati sabiex jitħalltu mal-karburanti jew għal użu bħala karburant.

4.1

Li minnhom: Il-Bijokarburanti

Il-Bijogażolina u l-Bijodiżils. Japplikaw id-definizzjonijiet tal-Kapitolu 5, L-Enerġija Rinnovabbli u l-Enerġija mill-Iskart.

Il-kwantitajiet ta' bijokarburanti likwidi rapportati f'din il-kategorija jirrelataw mal-bijokarburant u mhux mal-volum totali tal-likwidi li fihom jiġu mħallta l-bijokarburanti.

Jeskludu l-kummerċ kollu tal-bijokarburanti li ma ġewx imħallta mal-karburanti tat-trasport (jiġifieri fil-forma pura tagħhom); dawn għandhom jiġu rapportati kif hemm fil-Kapitolu 5. Il-bijokarburanti ikkumerċjalizzati bħala parti mill-karburanti tat-trasport għandhom jiġu rapportati fil-prodott xieraq fejn jiġi indikat il-porzjon ta' bijokarburant.

5

Idrokarboni Oħra

Żejt mhux raffinat sintetiku minn ramliet tal-qatran, minn żejt li jittieħed mix-shale tal-bitum, eċċ., likwidi mil-likwefazzjoni tal-faħam (ara l-Kapitolu 1), il-produzzjoni ta' likwidi mill-konverżjoni tal-gass naturali f'gażolina (ara l-Kapitolu 2), l-idroġenu u ż-żjut emulsifikati (eż. l-Orimulsion).

Jeskludi l-produzzjoni tax-shale taż-żejt, li għaliha japplika l-Kapitolu 1.

Il-produzzjoni taż-żejt li jittieħed mix-shale tal-bitum (prodott sekondarju) għandha tiġi rapportata bħala “Minn sorsi oħra” fil-“kategrija Idrokarboni Oħra”.

6

Il-Gass tar-Raffineriji (mhux likwifikat)

Il-gass tar-raffineriji jinkludi taħlita ta' gassijiet li mhumiex kondensibbli, li prinċipalment jikkonsisti mill-idroġenu, mill-metanu, mill-etanu u mill-olefini miksuba waqt id-distillazzjoni taż-żejt mhux raffinat jew it-trattament tal-prodotti taż-żejt (eż. cracking) fir-raffineriji. Dan jinkludi wkoll il-gassijiet li jiġu rritornati mill-industrija petrokimika.

7

L-Etanu

Idrokarbonu naturalment f'forma ta' gass b'katina dritta, (C2H6) estratt minn flussi ta' gass naturali u ta' gass tar-raffineriji.

8

L-LPG

L-LPG huma idrokarboni parafiniċi ħlief derivati mill-impjanti tal-proċessi tar-raffineriji, ta' l-istabilizzazzjoni taż-żejt mhux raffinat u ta' l-ipproċessar tal-gass naturali. Jikkonsistu prinċipalment mill-propan (C3H8) u mill-butan (C4Hl0) jew minn kombinazzjoni tat-tnejn. Jistgħu wkoll jinkludi l-propilene, il-butilene, l-isorpropilene u l-isobutilene. L-LPG normalment ikunu likwifikati taħt pressjoni għat-trasport u għall-ħażna.

9

In-Nafta

In-nafta hija materja prima ddestinata jew għall-industrija petrokimika (eż. il-manifattura ta' l-etilene jew il-produzzjoni tas-sustanzi aromatiċi) jew għall-produzzjoni tal-gażolina bir-riforma jew bl-iżomerizzazzjoni fi ħdan ir-raffinerija.

In-nafta tinkludi l-materjal fil-medda tad-distillazzjoni ta' bejn it-30 oC u l-210 oC jew f'parti minn din il-medda.

10

Il-Gażolina għall-Magni

Il-gażolina għall-magni tikkonsisti minn taħlita ta' idrokarboni ħfief li jiddistillaw bejn il-35 oC u l-215 oC. Tintuża bħala karburant għall-magni ta' l-ispark ignition ibbażati ma' l-art. Il-gażolina għall-magni tista' tinkludi addittivi, ossiġenati u aġenti li jtejbu l-ottanu, inklużi s-sustanzi taċ-ċomb bħat-TEL u t-TML.

Tinkludi l-komponenti tat-taħlit tal-gażolina għall-magni (esklużi l-addittivi/ossiġenati), eż. l-alkylates, il-gażolina iżomerata, riformata, cracked iddestinata sabiex tintuża bħala gażolina għall-magni rfinuta.

10.1

Li minnha: Il-Bijogażolina

Japplikaw id-definizzjonijiet tal-Kapitolu 5, L-Enerġija Rinnovabbli u l-Enerġija mill-Iskart.

11

Il-Gażolina għall-Avjazzjoni

Spirtu tal-magni ppreparat speċjalment għall-magni bil-pistuni ta' l-avjazzjoni, b'numru ta' ottanu adattat għall-magna, punt ta' l-iffriżar ta' - 60 oC u medda ta' distillazzjoni ġeneralment fi ħdan il-limiti ta' bejn it-30 oC u l-180 oC.

12

Jet fuel tat-tip gażolina (jet fuel tat-tip nafta jew JP4)

Dan jinkludi ż-żjut idrokarboni ħfief sabiex jintużaw fl-unitajiet ta' l-enerġija tat-turbini ta' l-avjazzjoni, li jiddistillaw f'temperatura ta' bejn il-100 oC u l-250 oC. Jinkisbu billi jiġu mħallta l-pitrolji u l-gażolina jew in-nafti b'tali mod li l-kontenut aromatiku ma jeċċedix il-25 % f'volum, u l-pressjoni tal-gassijiet hija bejn it-13,7  kPa u l-20,6  kPa.

13

Jet fuel tat-tip pitrolju

Distillat użat għall-unitajiet ta' l-enerġija tat-turbini ta' l-avjazzjoni. Għandu l-istess karatteristiċi tad-distillazzjoni f'temperatura ta' bejn il-150 oC u t-300 oC (ġeneralment mhux 'il fuq minn 250 oC) u t-temperatura li fiha l-fwar tal-pitrolju jista' jaqbad bħall-pitrolju. Barra minn hekk, għandu speċifikazzjonijiet partikolari (bħall-punt ta' l-iffriżar) li jiġu stabbiliti mill-Assoċċjazzjoni Internazzjonali tat-Trasport bl-Ajru (IATA).

Jinkudi l-komponenti tat-taħlit tal-pitrolju.

14

Pitrolju Ieħor

Distillat tal-pitrolju rfinut użat f'setturi li mhumiex tat-trasport bl-inġenji ta' l-ajru. Jiddistilla bejn il-150 oC u t-300 oC.

15

Iż-Żejt tal-Gass/tad-Diżil (iż-Żejt tal-Karburant Iddistillat)

Żejt tal-gass/tad-diżil huwa primarjament distillat medju li jiddistilla f'temperatura ta' bejn il-180 oC u t-380 oC. Jinkludi l-komponenti tat-taħlit. Huma disponibbli diversi gradi, jiddependi mill-użi:

15.1

Li minnu: Id-Diżil tat-Trasport

Żejt tad-diżil għat-triq għall-compression ignition tad-diżil (karozzi, trakkijiet, eċċ.), ġeneralment b'kontenut baxx ta' kubrit;

15.1.1

Mill-15.1, li minnu: Il-Bijodiżils

Japplikaw id-definizzjonijiet tal-Kapitolu 5, L-Enerġija Rinnovabli u l-Enerġija mill-Iskart.

15.2

Li minnu: Iż-Żejt tal-Gass għat-Tisħin u Żejt tal-Gass ieħor

Żejt ħafif għat-tisħin għal użi industrijali u kummerċjali, id-diżil marittimu u d-diżil użat fit-traffiku tal-ferroviji, żejt tal-gass ieħor li jinkludi ż-żjut tal-gass tqal li jiddistillaw f'temperatura ta' bejn it-380 oC u l-540 oC u li jintużaw bħala materja prima petrokimika.

16

Iż-Żejt tal-Karburant

Żjut tal-karburant (tqal) residwali kollha (inklużi dawk li jinkisbu bit-taħlit). Il-viskożità kinematika hija 'l fuq minn 10 cSt f'temperatura ta' 80 oC. It-temperatura li fiha l-fwar taż-żejt jista' jaqbad hija dejjem 'il fuq minn 50 oC u d-densità hija dejjem t'aktar minn 0,90  kg/l.

16.1

Li minnu: Kontenut Baxx ta' Kubrit

Żejt tal-karburant tqil b'kontenut ta' kubrit aktar baxx minn 1 %.

16.2

Li minnu: Kontenut Għoli ta' Kubrit

Żejt tal-karburant tqil b'kontenut ta' kubrit ta' 1 % jew ogħla.

17

L-Ispirtu Abjad u l-SBP

Intermedji tad-distillat irfinut b'distillazzjoni fil-medda tan-nafta/tal-pitrolju. Huma suddiviżi bħala:

Spirtu Industrijali (SBP): Żjut ħfief li jiddistillaw f'temperatura ta' bejn it-30 oC u l-200 oC. Hemm 7 jew 8 gradi ta' spirtu industrijali, jiddependi mill-pożizzjoni tal-qatgħa fil-medda tad-distillazjoni. Il-gradi jiġu definiti skond id-differenza fit-temperatura bejn punti tad-distillazzjoni ta' volum ta' 5 % u ta' volum ta' 90 % (li mhux aktar minn 60 oC).

Spirtu Abjad: Spirtu industrijali fejn it-temperatura li fiha l-fwar taż-żejt jista' jaqbad hija ogħla mit-30 oC. Il-medda tad-distillazzjoni ta' l-ispirtu abjad hija bejn il-135 oC u l-200 oC.

18

Il-Lubrikanti

Idrokarboni prodotti mid-distillat skond il-prodott; jintużaw prinċipalment sabiex titnaqqas il-frizzjoni bejn is-superfiċji li jġorru l-piżijiet.

Jinkludu l-gradi rfinuti kollha taż-żejt ta' lubrikazzjoni, minn żejt tal-magħżel għal żejt taċ-ċilindri, u dawk kollha li jintużaw fil-griżijiet, fiż-żjut tal-magni u fil-gradi kollha ta' l-istokks ta' bażi taż-żejt ta' lubrikazzjoni.

19

Il-Bitum

Idrokarbonju solidu, semi-solidu jew viskuż bi strutturi kollojdali, li l-kulur tiegħu jvarja minn kannella sa iswed, miksub bħala residwu fid-distillazzjoni taż-żejt mhux raffinat, bid-distillazzjoni f'vakwu tar-residwi taż-żejt minn distillazzjoni atmosferika. Il-bitum ta' spiss jissejjaħ asfalt u primarjament jintuża għall-kostruzzjoni tat-toroq u għal materjal għas-soqfa.

Jinkludi l-bitum fluwidizzat u l-bitum ridott.

20

Ix-Xemgħat tal-Paraffin

Dawn huma idrokarboni alifatiċi saturati. Dawn ix-xemgħat huma residwi estratti billi titneħħa x-xemgħa miż-żjut ta' lubrikazzjoni. Għandhom struttura kristallina li hija ftit jew wisq fina skond il-grad. Il-karatteristiċi ewlenija tagħhom huma kif ġej: huma mingħajr kulur, mingħajr riħa u trasluċidi, b'punt ta' tidwib 'il fuq minn 45 oC.

21

Il-Kokk tal-Pitrolju

Prodott sekondarju iswed u solidu, miksub prinċipalment bil-cracking u bil-karbonizzazzjoni tal-materja prima derivata mill-pitrolju, mill-qigħan tal-vakwu, mill-qatran u miż-żiftijit fi proċessi bħala ikkokkjar imdewwem jew ikkokkjar fluwidu. Jikkonsisti prinċipalment mill-karbonju (90 sa 95 %) u għandu kontenut baxx ta' rmied. Jintuża bħala materja prima fl-ifran tal-kokk għall-industrija ta' l-azzar, għal finijiet ta' tisħin, għall-manifattura ta' l-elettrodi u għall-produzzjoni tal-kimiċi. Iż-żewġ karatteristiċi l-aktar importanti huma “il-kokk l-aħdar” u “l-kokk kalċinat”.

Jinkludi “l-kokk katalista” iddepożitat fuq il-katalista matul il-proċessi ta' raffinar; dan il-kokk ma jistax jiġi rkuprat u ġeneralment jinħaraq bħala karburant tar-raffineriji.

22

Prodotti Oħra

Il-prodotti kollha li ma jissemmewx b'mod speċifiku aktar 'il fuq, pereżempju: il-qatran u l-kubrit.

Jinkludu s-sustanzi aromatiċi (eż. il-BTX jew il-benżin, it-toulene u l-xylene) u l-olefini (e.g. il-propilene) prodotti fi ħdan ir-raffineriji.

4.2.   Lista ta' l-aggregati

Għall-prodotti ta' l-enerġija kollha li ġew elenkati fil-paragrafu preċedenti għandha tiġi dikjarata l-lista ta' l-aggregati li ġejja, ħlief jekk ikun speċifikat mod ieħor.

4.2.1.   Is-Settur tal-Provvista u tat-Trasformazzjoni

It-tabella li ġejja tapplika għaż-żejt mhux raffinat, għall-NGL, għall-materja prima tar-raffineriji, għall-addittivi, għall-bijokarburanti u għal idrokarboni oħra biss:

1.

Il-Produzzjoni Indiġena

Mhux applikabbli għall-materja prima tar-raffineriji u għall-bijokarburanti.

2.

Minn Sorsi Oħra

L-Addittivi, il-Bijokarburanti u Idrokarboni Oħra, li l-produzzjoni tagħhom diġà ġiet koperta f'bilanċi oħra ta' karburant.

Mhux applikabbli għaż-żejt mhux raffinat, għall-NGL u għall-materja prima tar-raffineriji.

2.1

li minnhom: mill-Faħam

Jinkludi l-likwidi prodotti mill-impjanti tal-likwefazzjoni tal-faħam, il-produzzjoni likwida mill-ifran tal-kokk.

2.2

li minnhom: mill-Gass Naturali

Il-manifattura tal-gażolina sintetika tista' teħtieġ il-gass naturali bħala materja prima. L-ammont ta' gass għall-manifattura tal-metanol tiġi ddikjarata skond il-Kapitolu 2, filwaqt li l-irċevuti tal-metanol jiġu ddikjarati hawnhekk.

2.3

li minnhom: mir-Rinnovabbli

Jinkludi l-bijokarburanti li qegħdin sabiex jitħalltu mal-karburanti tat-trasport.

Il-Produzzjoni tiġi ddikjarata kif hemm fil-Kapitolu 5, filwaqt li l-ammonti għat-taħlit jiġu ddikjarati hawnhekk.

3.

Il-Flussi Lura mis-Settur Petrokimiku

Prodotti rfinuti jew semi-rfinuti li jiġu rritornati mill-konsumaturi finali lir-raffineriji għal ipproċessar, taħlit jew bejgħ. Ġeneralment huma prodotti sekondarji tal-manifattura petrokimika.

Applikabbli biss għall-materja prima tar-raffineriji.

4.

Il-Prodotti Trasferiti

Il-prodotti importati tal-pitrolju li jiġu kklassifikati mill-ġdid bħala materja prima għal aktar ipproċessar fir-raffinerija, mingħajr konsenja lill-konsumaturi finali.

Applikabbli biss għall-materja prima tar-raffineriji.

5.

L-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet

Jinkludu kwantitajiet ta' żejt mhux raffinat u ta' prodotti importati jew esportati skond ftehim ta' pproċessar (jiġifieri raffinar akkont). Iż-żejt mhux raffinat u l-NGLs għandhom jiġu rapportati bħala li ġejjin mill-pajjiż ta' l-oriġini aħħarija; il-materja prima tar-raffineriji u l-prodotti rfinuti għandhom jiġu rapportati bħala li ġejjin mill-pajjiż ta' l-aħħar konsenja.

Jinkludu kwalunkwe likwidu ta' gass (eż. l-LPG) estratt matul ir-rigassifikazzjoni tal-gass naturali likwifikat importat u tal-prodotti tal-pitrolju importati jew esportati direttament mill-industrija petrokimika.

Nota: Il-kummerċ kollu f'bijokarburanti li ma jkunx ġew imħallta ma' karburanti għat-trasport (jiġifieri fil-forma pura tagħhom) għandu jiġi rrappurtat fil-Kwestjonarju dwar l-Enerġiji li Jiġġeddu.

L-esportazzjonijiet mill-ġdid taż-żejt importat għall-ipproċessar fi ħdan iż-żoni riservati għandhom ikunu inklużi bħala esportazzjoni ta' prodott mill-pajjiż ta' l-ipproċessar għad-destinazzjoni finali.

6.

L-Użu Dirett

Iż-żejt mhux raffinat, l-NGL, l-Addittivi u l-Ossiġenati (u l-parti li hija bijokarburanti) u l-idrokarboni l-oħra użati direttament mingħajr ma jkunu pproċessati fir-raffineriji tal-pitrolju.

Jinkludi żejt mhux raffinat maħruq għall-ġenerazzjoni ta' l-elettriku.

7.

Il-bidliet fl-istokk

Żieda fl-istokk tintwera bħala numru negattiv u tnaqqis fl-istokk jintwera bħala numru pożittiv.

8.

Il-Konsum kalkulat tar-Raffineriji

L-ammont totali tal-prodott kalkulat bħala li ddaħħal fil-proċess tar-raffineriji. Huwa definit bħala:

Il-produzzjoni indiġena + Minn sorsi oħra + Il-flussi lura mill-industrija + Il-prodotti trasferiti + L-importazzjonijiet – L-esportazzjonijiet – L-użu dirett + Il-bidliet fl-istokk

9.

Id-differenzi statistiċi

Definiti bħala l-konsum kalkulat tar-raffineriji wara li jitnaqqas il-konsum osservat tar-raffineriji.

10.

Il-Konsum Osservat tar-Raffineriji

L-ammonti imkejla bħala input għar-raffineriji

11.

It-Telf mir-Raffineriji

Id-differenza bejn il-Konsum tar-raffineriji (osservat) u l-Produzzjoni grossa tar-raffineriji. It-telf jista' jiġri matul il-proċessi tad-distillazzjoni minħabba l-evaporazzjoni. It-telf rapportat huwa pożittiv. Jista' jkun hemm żidiet volumetriċi imma l-ebda żieda fil-massa.

12.

L-Istokks Totali tal-Ftuħ u ta' l-Għeluq fit-Territorju Nazzjonali

L-istokks kollha fit-territorju nazzjonali, inklużi l-istokks miżmuma mill-gvernijiet, mill-konsumaturi ewlenin jew mill-organizzazzjonijiet li jżommu l-istokks, l-istokks miżmuma abbord bastimenti ta' l-oċean li jkunu deħlin, l-istokks miżmuma f'żoni riservati u l-istokks miżmuma għal oħrajn, kemm jekk skond ftehim governattiv bilaterali jew le. Il-ftuħ u l-għeluq jirriferu għall-ewwel u għall-aħħar jum tal-perijodu tar-rappurtaġġ rispettivament.

13.

Il-Valur Kalorifiku Nett

Il-produzzjoni, l-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet, u l-medja ġenerali.

It-tabella li ġejja tapplika biss għal prodotti rfinuti (il-Gass tar-raffineriji, l-Etanu, l-LPG, in-Nafta, il-Gażolina għall-magni, il-Gażolina għall-Avjazzjoni, Jet Fuel tat-tip Gażolina, Jet Fuel tat-tip Pitrolju, Pitrolju ieħor, iż-Żejt tal-gass/tad-diżil, iż-Żejt tal-karburant b'livell għoli u baxx ta' kubrit, l-Ispirtu Abjad u l-SPB, il-Lubrikanti, il-Bitum, ix-Xemgħat tal-Paraffin, il-Kokk tal-pitrolju, u Prodotti oħra). Iż-żejt mhux raffinat u l-NGS użati sabiex jinħarqu direttament għandhom jiġu inklużi fil-konsenji tal-prodotti rfinuti u fit-trasferimenti ta' l-interprodotti:

1

L-Irċevuti tal-Prodotti Primarji

Jinkludu l-kwantitajiet ta' żejt mhux raffinat indiġenu jew importat (inkluż l-ikkondensat) u l-NGL indiġenu użat direttament mingħajr ma jkun ipproċessat f'raffinerija tal-pitrolju u l-kwantitajiet ta' Flussi Lura mill-industrija Petrokimika li, għalkemm mhux karburant primarju, jintużaw direttament.

2

Il-Produzzjoni Grossa tar-Raffineriji

Il-produzzjoni tal-prodotti rfinuti f'raffinerija jew f'impjant tat-taħlit.

Teskludi t-telf mir-raffineriji, imma tinkludi l-Karburant tar-Raffineriji.

3

Il-Prodotti Riċiklati

Il-prodotti rfinuti li jgħaddu għat-tieni darba min-network tat-tqegħid fis-suq, wara li jkunu ġew konsenjati darba lill-konsumaturi finali (eż. lubrikanti użati li jiġu pproċessati mill-ġdid). Dawn il-kwantitajiet għandhom jingħarfu mill-Flussi Lura petrokimiċi.

4

Il-Karburant tar-Raffineriji

Il-prodotti tal-pitrolju konsumati b'appoġġ għall-ħidma ta' raffinerija.

Jeskludi l-prodotti użati minn kumpaniji taż-żejt barra l-proċess ta' l-irfinar, eż. bunkers jew tankers taż-żejt.

Jinkludi karburanti użati għall-produzzjoni fir-raffineriji ta' l-elettriku u tas-sħana mibjugħa.

4.1

Li minnu: użat għall-ġenerazzjoni ta' l-elettriku

L-ammont użati sabiex jiġi ġġenerat l-elettriku fl-impjanti fir-raffineriji.

4.2

Li minnu: użat għall-produzzjoni tas-CHP

L-ammont użat fl-impjanti tas-CHP fir-raffineriji.

5

L-Importazzjonijiet u l-Esportazzjonijiet

6

Il-Bunkers Marittimi Internazzjonali

7

It-Trasferimenti ta' l-Interprodotti

Il-kwantitajiet li ġew ikklassifikati mill-ġdid jew minħabba li l-ispeċifikazzjoni tagħhom inbidlet jew minħabba li jiġu mħallta fi prodott ieħor.

Annotazzjoni negattiva għal prodott wieħed tiġi kkumpensata minn annotazzjoni pożittiva (jew diversi annotazzjonijiet) għal prodott wieħed jew għal diversi prodotti u viċe versa; l-effett totali nett għandu jkun ta' żero.

8

Il-Prodotti Trasferiti

Il-prodotti tal-pitrolju importati li jiġu kklassifikati mill-ġdid bħala materja prima għal aktar ipproċessar fir-raffinerija, mingħajr konsenja lill-konsumaturi finali.

9

Il-Bidliet fl-Istokk

Żieda fl-istokk tintwera bħala numru negattiv u tnaqqis fl-istokk jintwera bħala numru pożittiv.

10

Il-Konsenji Grossi Kalkulati Interni

Dawn huma definiti bħala:

L-Irċevuti tal-prodott primarju + Il-produzzjoni grossa tar-raffineriji + Il-Prodotti Riċiklati – Il-Karburant tar-raffineriji + L-Importazzjonijiet – L-Esportazzjonijiet – Il-Bunkers Marittimi Internazzjonali + It-trasferimenti ta' l-interprodotti – Il-Prodotti trasferiti + Il-Bidliet fl-istokk

11

Id-Differenza Statistika

Definita bħala l-konsenja grossa kalkulata interna mingħajr il-konsenja grossa osservata interna.

12

Il-Konsenji Grossi Osservati Interni

Il-konsenja osservata tal-prodotti tal-pitrolju rfinuti minn sorsi primarji (eż. raffineriji, impjanti tat-taħlit, eċċ) għas-suq intern.

Din il-figura tista' tkun differenti mill-figura kalkulata minħabba, pereżempju, differenzi fil-kopertura u/jew differenzi fid-definizzjoni ta' sistemi ta' rappurtaġġ differenti.

12.1

Li minnhom: Il-Konsenji Grossi lis-Settur Petrokimiku

Il-kwantitajiet ta' karburanti konsenjati lis-settur Petrokimiku.

12.2

Li minnhom: L-Użu ta' l-Enerġija Fis-Settur Petrokimiku

Il-kwantitajiet ta' żejt użati bħala karburant għal proċessi petrokimiċi bħall-cracking ta' l-istim.

12.3

Li minnhom: L-Użu Mhux ta' l-Enerġija Fis-Settur Petrokimiku

Il-kwantitajiet ta' żejt użati fis-settur petrokimiku sabiex ikunu prodotti l-etilene, il-propilene, il-butilene, il-gass tas-sinteżi, is-sustanzi aromatiċi, il-butadiene u materjali mhux ipproċessati oħra bbażati fuq l-idrokarboni fi proċessi bħall-cracking ta' l-istim, l-impjanti tas-sustanzi aromatiċi u r-riforma ta' l-istim. Teskludil-ammonti ta' żejt użati għal finijiet ta' karburant.

13

Il-Flussi Lura mis-Settur Petrokimiku Għar-Raffineriji

14

Il-Livelli ta' l-Istokk tal-Ftuħ u ta' l-Għeluq

L-istokks kollha fit-territorju nazzjonali, inklużi l-istokks miżmuma mill-gvernijiet, mill-konsumaturi ewlenin u mill-organizzazzjonijiet li jżommu l-istokks, l-istokks miżmuma abbord bastimenti ta' l-oċean li jkunu deħlin, l-istokks miżmuma f'żoni riservati u l-istokks miżmuma għal oħrajn, kemm jekk skond ftehim governattiv bilaterali u kemm jekk le. Il-ftuħ u l-għeluq jirriferi għall-ewwel u għall-aħħar jum tal-perijodu tar-rappurtaġġ rispettiv tagħhom.

15

Il-Bidliet fl-Istokk fl-Utilitajiet Pubbliċi

Il-bidliet fl-istokks li jinżammu mill-utilitajiet pubbliċi u li mhumiex inklużi fil-Livelli ta' l-Istokks u fil-Bidliet fl-istokks li ġew irrapporati band'oħra. Żieda fl-istokk tintwera bħala numru negattiv u tnaqqis fl-istokk jintwera bħala numru pożittiv.

Jinkludu ż-Żejt mhux raffinat u l-NGL użati sabiex jinħarqu direttament, jekk japplika.

16

Il-Valur Kalorifiku Nett tal-Konsenji Grossi Interni

Għas-settur tat-trasformazzjoni, għall-karburanti kollha japplikaw l-aggregati li ġejjin, ħlief għall-materja prima tar-raffineriji, għall-addittivi/ossiġenati, għall-bijokarburanti u għal idrokarboni oħra, imma inklużi l-karburanti użati għal finijiet li mhumiex ta' enerġija (il-kokk tal-pitrolju u oħra, li għandhom jiġu ddikjarati separatament):

1

Is-Settur tat-Trasformazzjoni Totali

Il-kwantitajiet totali ta' karburanti użati għall-konverżjoni primarja jew sekondarja ta' l-enerġija.

1.1

Li minnu: L-Impjanti ta' l-Elettriku Produtturi ta' l-Attività Ewlenija

1.2

Li minnu: L-Impjanti ta' l-Elettriku Awtoprodutturi

1.3

Li minnu: L-Impjanti tas-CHP Produtturi ta' l-Attività Ewlenija

1.4

Li minnu: L-Impjanti tas-CHP Awtoprodutturi

1.5

Li minnu: L-Impjanti tas-Sħana Produtturi ta' l-Attività Ewlenija

1.6

Li minnu: L-Impjanti tas-Sħana Awtoprodutturi

1.7

Li minnu: L-Impjanti tal-Manifattura tal-Gass/l-Impjanti ta' Gassifikazzjoni

1.8

Li minnu: Il-Gass Naturali Mħallat

1.9

Li minnu: L-Ifran tal-Kokk

1.10

Li minnu: Il-Kalkari tal-Funderiji

1.11

Li minnu: L-Industrija Petrokimika

1.12

Li minnu: L-Impjanti tal-Karburanti Bi Privattiva

1.13

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – It-Trasformazzjoni

4.2.2.   Is-Settur ta' l-Enerġija

Għas-settur ta' l-enerġija, għall-karburanti kollha japplikaw l-aggregati li ġejjin, ħlief għall-materja prima tar-raffineriji, għall-addittivi/ossiġenati, għall-bijokarburanti u għal idrokarboni oħra, imma inklużi l-karburanti użati għal finijiet mhux ta' enerġija (il-kokk tal-pitrolju u oħrajn, li għandhom jiġu ddikjarati separatament):

1

Is-Settur ta' l-Enerġija Totali

Il-kwantità totali użata bħala enerġija fis-settur ta' l-enerġija

1.1

Li minnu: Il-Minjieri tal-Faħam

1.2

Li minnu: L-Estrazzjoni taż-Żejt u tal-Gass

1.3

Li minnu: L-Ifran tal-Kokk

1.4

Li minnu: Il-Kalkari tal-Funderiji

1.5

Li minnu: L-Impjanti tal-Manifattura tal-Gass

1.6

Li minnu: L-Impjanti ta' l-Enerġija

L-Impjanti ta' l-Elettriku, tas-CHP u tas-Sħana.

1.7

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – L-Enerġija

2

It-Telf mid-Distribuzzjoni

It-telf li jiġri barra mir-raffinerija minħabba t-trasport u d-distribuzzjoni.

Jinkludi t-telf mill-katusi.

4.2.3.   L-ispeċifikazzjoni ta' l-użu finali ta' l-enerġija

Għall-ispeċifikazzjoni ta' l-użu finali ta' l-enerġija għall-karburanti kollha japplikaw l-aggregati li ġejjin, ħlief għall-materja prima tar-raffineriji, għall-addittivi/ossiġenati, għall-bijokarburanti u għal idrokarboni oħra, imma inklużi l-karburanti użati għal finijiet mhux ta' enerġija (il-kokk tal-pitrolju u oħrajn, li għandhom jiġu ddikjarati separatament):

1

Il-Konsum Finali ta' l-Enerġija

2

Is-Settur ta' l-Industrija

2.1

Li minnu: Il-Ħadid u l-Azzar

2.2

Li minnu: Il-Kimiku u l-Petrokimiku

2.3

Li minnu: Il-Metalli li ma Fihomx Ħadid

2.4

Li minnu: Il-Minerali li Mhumiex Metalliċi

2.5

Li minnu: L-Apparat tat-Trasport

2.6

Li minnu: Il-Makkinarju

2.7

Li minnu: It-Tħaffir fil-Minjieri u t-Tħaffir fil-Barrieri

2.8

Li minnu: L-Ikel, ix-Xorb u t-Tabakk

2.9

Li minnu: Il-Polpa, il-Karta u l-Istampar

2.10

Li minnu: L-Injam u l-Prodotti ta' l-Injam

2.11

Li minnu: Il-Kostruzzjoni

2.12

Li minnu: It-Tessuti u l-Ġilda

2.13

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – L-Industrija

3

Is-Settur tat-Trasport

3.1

Li minnu: L-Avjazzjoni Internazzjonali

3.2

Li minnu: L-Avjazzjoni Domestika

3.3

Li minnu: It-Toroq

3.4

Li minnu: Il-Ferrovija

3.5

Li minnu: In-Navigazzjoni Domestika

3.6

Li minnu: It-Trasport bil-Katusi

3.7

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – It-Trasport

4

Setturi Oħra

4.1

Li minnhom: Is-Servizzi Kummerċjali u Pubbliċi

4.2

Li minnhom: Ir-Residenzjali

4.3

Li minnhom: L-Agrikoltura/il-Foresterija

4.4

Li minnhom: Is-Sajd

4.5

Li minnhom: Mhux Speċifikat Band'Oħra – Oħra

5

L-Użu Totali Mhux ta' l-Enerġija

Il-kwantitajiet użati bħala materja prima fis-setturi differenti u li mhumiex konsumati bħala karburant jew ittrasformati fi karburant ieħor. Dawn il-kwantitajiet ġew inklużi fl-aggregati li ġew elenkati aktar 'il fuq.

5.1

Li minnu: Is-Settur tat-Trasformazzjoni

5.2

Li minnu: Is-Settur ta' l-Enerġija

5.3

Li minnu: Is-Settur tat-Trasport

5.4

Li minnu: Is-Settur ta' l-Industrija

5.4.1

Is-Settur ta' l-Industrija li minnu: Il-Kimiku (inkluż il-Petrokimiku)

5.5

Li minnu: Setturi Oħra

4.2.4.   L-Importazzjonijiet u l-Esportazzjonijiet

L-importazzjonijiet skond il-pajjiż ta' l-oriġini, u l-esportazzjonijiet skond il-pajjiż tad-destinazzjoni. Ara wkoll in-noti taħt l-4.2.1, l-aggregat Nru 5.

4.2.5.   L-inputs lill-awtoprodutturi tal-ġenerazzjoni ta' l-elettriku u tas-sħana

L-inputs lill-awtoprodutturi tal-ġenerazzjoni ta' l-elettriku u tas-sħana għandhom ikunu ddikjarati b'mod seperat għall-impjanti ta' l-elettriku biss, għall-impjanti tas-CHP u għall-impjanti tas-sħana biss.

Jeskludu l-prodotti ta' l-enerġija li ġejjin: il-materja prima tar-raffineriji, l-addittivi/ossiġenati, il-bijokarburanti, idrokarboni oħra, l-etanu, il-gażolina għall-magni, il-bijogażolina, il-gażolina għall-avjazzjoni, jet fuel tat-tip gażolina (jet fuel tat-tip nafta jew JP4), l-ispirtu abjad u l-SPB, u l-lubrikanti.

L-inputs japplikaw għall-impjanti jew għall-attivitajiet li ġejjin:

1

Is-Settur ta' l-Enerġija Totali

Il-kwantità totali użata bħala enerġija fis-settur ta' l-enerġija

1.1

Li minnu: Il-Minjieri tal-Faħam

1.2

Li minnu: L-Estrazzjoni taż-Żejt u tal-Gass

1.3

Li minnu: L-Ifran tal-Kokk

1.4

Li minnu: Il-Kalkari tal-Funderiji

1.5

Li minnu: L-Impjanti tal-Manifattura tal-Gass

1.6

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – L-Enerġija

2

Is-Settur ta' l-Industrija

2.1

Li minnu: Il-Ħadid u l-Azzar

2.2

Li minnu: Il-Kimiku u l-Petrokimiku

2.3

Li minnu: Il-Metalli li ma Fihomx Ħadid

2.4

Li minnu: Il-Minerali li Mhumiex Metalliċi

2.5

Li minnu: L-Apparat tat-Trasport

2.6

Li minnu: Il-Makkinarju

2.7

Li minnu: It-Tħaffir fil-Minjieri u t-Tħaffir fil-Barrieri

2.8

Li minnu: L-Ikel, ix-Xorb u t-Tabakk

2.9

Li minnu: Il-Polpa, il-Karta u l-Istampar

2.10

Li minnu: L-Injam u l-Prodotti ta' l-Injam

2.11

Li minnu: Il-Kostruzzjoni

2.12

Li minnu: It-Tessuti u l-Ġilda

2.13

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – L-Industrija

3

Is-Settur tat-Trasport

3.1

Li minnu: It-Trasport bil-Katusi

3.2

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – It-Trasport

4

Setturi Oħra

4.1

Li minnhom: Is-Servizzi Kummerċjali u Pubbliċi

4.2

Li minnhom: Ir-Residenzjali

4.3

Li minnhom: L-Agrikoltura/il-Foresterija

4.4

Li minnhom: Is-Sajd

4.5

Li minnhom: Mhux Speċifikat Band'Oħra – Oħra

4.3.   Unitajiet tal-kejl

1

Il-kwantitajiet ta' l-enerġija

103 tunnellati metriċi

2

Il-valuri kalorifiċi

MJ/tunnellata metrika

4.4.   Derogi u eżenzjonijiet

Ċipru hija eżentata mir-rappurtaġġ ta' l-aggregati definiti fi § 4.2.3 taħt 4 (Setturi Oħra) u 5 (L-Użu Totali Mhux ta' l-Enerġija); għandhom japplikaw il-valuri totali biss.

Ċipru għandha deroga ta' 3 snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, għar-rappurtaġġ ta' l-aggregati definiti fi § 4.2.3 taħt 2 (L-Industrija) u 3 (It-Trasport); matul dan il-perijodu ta' deroga għandhom japplikaw biss il-valuri totali.

5.   L-ENERĠIJA RINNOVABBLI U L-ENERĠIJA MILL-ISKART

5.1.   Il-prodotti ta' l-enerġija applikabbli

Ħlief jekk speċifikat mod ieħor, din il-ġabra ta' data tapplika għall-prodotti ta' l-enerġija li ġejjin kollha:

Il-Prodott ta' l-Enerġija

Definizzjoni

1.

L-enerġija mill-ilma

L-enerġija potenzjali u kinetika ta' l-ilma kkonvertita f'elettriku f'impjanti idroelettriċi. Il-pumped storage irid jiġi inkluż. Il-produzzjoni trid tiġi rapportata għad-daqsijiet ta' impjanti ta' < 1 MW, 1 to < 10 MW, ≥ 10 MW u mill-pumped storage.

2.

Ġeotermali

L-enerġija disponibbli bħala sħana emessa minn fi ħdan il-qoxra tad-dinja, ġeneralment fil-forma ta' ilma sħun jew stim. Din il-produzzjoni ta' l-enerġija hija d-differenza bejn l-entalpija tal-fluwidu prodott fil-ħofra għall-ilma tal-produzzjoni u dik tal-fluwidu li eventwalment jintrema. Tiġi esplojtata f'siti adattati:

għall-ġenerazzjoni ta' l-elettriku billi jintuża stim niexef jew billi tintuża salmura b'entalpija għolja wara li l-fwar jista' jibda jaqbad

direttament bħala sħana għat-tisħin tad-distrett, għall-agrikoltura, eċċ.

3.

L-Enerġija tax-Xemx

Ir-radjazzjoni tax-xemx esplojtata għall-produzzjoni ta' l-ilma sħun u għall-ġenerazzjoni ta' l-elettriku. Din il-produzzjoni ta' l-enerġija hija s-sħana disponibbli għall-mezz tat-trasferiment tas-sħana, jiġifieri l-enerġija inċidenti tax-xemx mingħajr it-telf ottiku u tal-kolletturi. L-enerġija passiva tax-xemx għat-tisħin, għat-tiksiħ u għat-tidwil dirett tad-djar jew ta' bini ieħor mhix inkluża.

3.1

Li minnha: Fotovoltajka tax-Xemx

Id-dawl tax-xemx ikkonvertit f'elettriku bl-użu ta' ċelluli tax-xemx ġeneralment magħmula minn materjal semi-konduttur li espost għad-dawl se jiġġenera l-elettriku.

3.2

Li minnha: Termali tax-Xemx

Is-sħana mir-radjazzjoni tax-xemx, tista' tikkonsisti minn:

(a)

impjanti termo-elettriċi tax-xemx, jew

(b)

apparat għall-produzzjoni ta' l-ilma sħun domestiku jew għat-tisħin staġonali tal-pixxini (eż. il-kolletturi bil-pjanċa ċatta, prinċipalment it-tip ta' termosifun)

4.

Il-mareat, il-mewġ, l-oċean

L-enerġija mekkanika derivata mill-moviment tal-mareat, mill-moviment tal-mewġ jew mill-kurrent ta' l-oċeani u esplojtata għall-ġenerazzjoni ta' l-elettriku.

5.

Ir-riħ

L-enerġija kinetika tar-riħ esplojtata għall-ġenerazzjoni ta' l-elettriku fit-turbini tar-riħ.

6.

L-Iskart Industrijali (mhux rinnovabbli)

Skart rapportat ta' oriġini industrijali mhux rinnovabbli (solidi jew likwidi) maħruq direttament għall-produzzjoni ta' l-elettriku u/jew tas-sħana. Il-kwantità ta' karburant użata għandha tiġi rapportata fuq bażi ta' valur kalorifiku nett. L-iskart industrijali rinnovabbli għandu jiġi rapportat fil-kategoriji tal-Bijomassa Solida, tal-Bijogass u/jew tal-Bijokarburanti Likwidi.

7.

L-Iskart Muniċipali:

L-iskart prodott mid-djar, mill-isptarijiet u mis-settur terzjarju maħruq f'installazzjoni speċifiċi, fuq bażi ta' valur kalorifiku nett.

7.1

Li minnu: Rinnovabbli

Il-porzjon ta' l-iskart muniċipali li huwa ta' oriġini bijoloġika.

7.2

Li minnu: Mhux Rinnovabbli

Il-porzjon ta' l-iskart muniċipali li huwa ta' oriġina mhux bijoloġika.

8.

Il-Bijomassa Solida:

Tkopri l-materjal organiku, mhux fossili ta' oriġini bijoloġika li jista' jintuża għall-produzzjoni tas-sħana jew għall-ġenerazzjoni ta' l-elettriku. Tinkludi:

8.1

Li minnha: Il-Faħam tal-Kannol

Ir-residwu solidu tad-distillazzjoni distruttiva u tal-piroliżi ta' l-injam u ta' materjal veġetali ieħor.

8.2

Li minnha: L-Injam, l-Iskart ta' l-Injam, Skart Solidu Ieħor

Uċuħ ta' l-enerġija mkabbra għal fini partikolari (il-luq, iż-żafżafa, eċċ.), għadd ta' materjali ta' l-injam iġġenerati bi proċess industrijali (l-industrija ta' l-injam/tal-karta b'mod partikolari) jew provduti direttament mill-foresterija u mill-agrikoltura (il-ħatab għan-nar, il-laqx ta' l-injam, il-gerbub ta' l-injam, il-qoxra tas-siġra, is-serratura, iċ-ċana, il-laqx, il-likur iswed, eċċ.) kif ukoll skart bħal tiben, ħlief tar-ross, qxur tal-lewż, ħmieġ tat-tjur domestiku, fdal ta' l-għeneb mgħaffeġ, eċċ. Il-kombustjoni hija t-teknoloġija ppreferuta għal dan l-iskart solidu. Il-kwantità ta' karburant użata għandha tiġi rapportata fuq bażi ta' valur kalorifiku nett.

9.

Il-Bijogass:

Gass magħmul prinċipalment mill-metanu u mid-dijossidu tal-karbonju prodotti mid-diġestjoni anerobika tal-bijomassa.

9.1

Li minnu: Il-Gass mill-miżbliet

Bijogass ifformat mid-diġestjoni ta' l-iskart tal-miżbliet

9.2

Li minnu: Il-Gass mill-effluwent imtajjen tad-drenaġġ

Bijogass prodott mill-fermentazzjoni anerobika ta' l-effluwent imtajjen tad-drenaġġ

9.3

Li minnu: Bijogass Ieħor

Il-bijogass prodott mill-fermentazzjoni anerobika tas-slurries ta' l-annimali u ta' l-iskart fil-biċċeriji, fil-birreriji u f'industriji agro-alimentari oħra

10.

Il-Bijokarburanti Likwidi

Il-kwantitajiet ta' bijokarburanti likwidi rapportati f'din il-kategorija għandhom jirrelataw mal-kwantitajiet ta' bijokarburant u mhux mal-volum totali tal-likwidi li fihom jiġu mħallta l-bijokarburanti. Għall-każ partikolari ta' l-importazzjonijiet u ta' l-esportazzjonijiet tal-bijokarburanti likwidi, huwa konċernat biss il-kummerċ tal-kwantitajiet li ma ġewx imħallta mal-karburanti tat-trasport (jiġifieri fil-forma pura tagħhom); il-kummerċ tal-bijokarburanti likwidi mħallta mal-karburanti tat-trasport għandu jiġi rapportat fid-data dwar iż-żejt fil-Kapitolu 4.

Il-bijokarburanti likwidi li ġejjin huma konċernati:

10.1

Li minnhom: Il-Bijogażolina

Din il-kategorija tinkludi l-bijoetanol (l-etanol prodott mill-bijomassa u/jew mill-frazzjoni bijodegradabbli ta' l-iskart), il-bijometanol (il-metanol prodott mill-bijomassa u/jew mill-frazzjoni bijodegradabbli ta' l-iskart), il-bijoETBE (etil-terzjarju-butil-eteru prodott fuq il-bażi tal-bijoetanol; il-perċentwali skond il-volum tal-bijoETBE li hija kalkulata bħala bijokarburant hija ta' 47 %) u l-bijoMTBE (metil-terzjarju-butil-eteru prodott fuq il-bażi tal-bijometanol: il-perċentwali skond il-volum tal-bijoMTBE li tiġi kalkulata bħala bijokarburant hija ta' 36 %).

10.2

Li minnhom: Il-Bijodiżils

Din il-kategorija tinkludi l-bijodiżil (metil-ester prodott minn żejt tal-veġetali jew ta' l-annimali, ta' kwalità ta' diżil), il-bijodimetileteru (dimetileteru prodott mill-bijomassa), il-Fischer Tropsch (Fischer Tropsch prodott mill-bijomassa), iż-żejt bijoloġiku estratt fil-kiesaħ (żejt prodott minn żerriegħa taż-żejt permezz ta' pproċessar mekkaniku biss) u l-bijokarburanti likwidi l-oħra kollha li jiġu miżjuda ma', imħallta ma' jew użati direttament bħala diżil tat-trasport.

10.3

Li minnhom: Bijokarburanti Likwidi Oħra

Il-bijokarburanti likwidi, użati direttament bħala karburant, li mhumiex inklużi fil-bijogażolina jew fil-bijodiżils.

5.2.   Lista ta' l-aggregati

Għall-prodotti ta' l-enerġija kollha li ġew elenkati fil-paragrafu preċedenti għandha tiġi ddikjarata l-lista ta' l-aggregati li ġejja, ħlief jekk ikun speċifikat mod ieħor.

5.2.1.   Il-Produzzjoni Grossa ta' l-Elettriku u tas-Sħana

L-elettriku u s-sħana prodotti mill-prodotti ta' l-enerġija li jissemmew fis-Subtitolu 5.1 (ħlief għall-faħam tal-kannol u inkluża s-somma totali tal-bijokarburanti likwidi biss) iridu jiġu ddikjarati, fejn japplika, b'mod separat:

għall-impjanti produtturi ta' l-attività ewlenija u għall-impjanti awtoprodutturi;

għall-impjanti li jipproduċu l-elettriku biss, għall-impjanti li jipproduċu s-sħana biss u għall-impjanti tas-sħana u ta' l-enerġija kkombinati (CHP).

5.2.2.   Is-Setturi tal-Provvista u tat-Trasformazzjoni

Għall-aggregati li ġejjin iridu jiġu ddikjarati l-kwantitajiet ta' prodotti ta' l-enerġija li jissemmew fis-Subtitolu 5.1 (ħlief għall-enerġija mill-ilma, għall-enerġija fotovoltajka tax-xemx, għall-enerġija mill-mareat, mill-mewġ u mill-oċeani u għall-enerġija mir-riħ) u li jintużaw fis-Setturi tal-Provvista u tat-Trasformazzjoni:

1

Il-Produzzjoni

2

L-Importazzjonijiet

3

L-Esportazzjonijiet

4

Il-bidliet fl-istokk

Żieda fl-istokk tintwera bħala numru negattiv u tnaqqis mill-istokk jintwera bħala numru pożittiv.

5

Il-konsum gross

6

Id-differenzi statistiċi

7

Is-Settur tat-trasformazzjoni totali

Il-kwantitajiet ta' rinnovabbli u ta' skart użati għall-konverżjoni ta' forom primarji ta' enerġija għal forom sekondarji (eż. minn gassijiet mill-miżbliet għal elettriku) jew użati għat-trasformazzjoni għal prodotti ta' l-enerġija derivati (eż. il-bijogass użat għal gass naturali mħallat).

7.1

Li minnu: L-Impjanti ta' l-Elettriku Produtturi ta' l-Attività Ewlenija

7.2

Li minnu: L-Impjanti tas-CHP Produtturi ta' l-Attività Ewlenija

7.3

Li minnu: L-Impjanti tas-Sħana Produtturi ta' l-Attività Ewlenija

7.4

Li minnu: L-Impjanti ta' l-Elettriku Awtoprodutturi

7.5

Li minnu: L-Impjanti tas-CHP Awtoprodutturi

7.6

Li minnu: L-Impjanti tas-Sħana Awtoprodutturi

7.7

Li minnu: L-Impjanti tal-Karburanti Bi Privattiva

Il-kwantitajiet ta' rinnovabbli u ta' skart użati sabiex ikun prodott il-karburant bi privattiva. Ir-rinnovabbli u l-iskart użati għat-tisħin u għat-tħaddim ta' l-apparat iridu jiġu rapportati bħala konsum fis-settur ta' l-Enerġija.

7.8

Li minnu: L-Impjanti tal-BKB/PB

Il-kwantitajiet ta' rinnovabbli u skart użati sabiex ikun prodott il-BKB. Ir-rinnovabbli u l-iskart użati għat-tisħin u għat-tħaddim ta' l-apparat iridu jiġu rapportati bħala konsum fis-settur ta' l-Enerġija.

7.9

Li minnu: Il-Gass ta' l-impjanti tal-manifattura tal-gass

Il-kwantitajiet ta' rinnovabbli u ta' skart użati sabiex ikun prodott il-gass ta' l-impjanti tal-manifattura tal-gass. Ir-rinnovabbli u l-iskart użati għat-tisħin u għat-tħaddim ta' l-apparat iridu jiġu rapportati bħala konsum fis-settur ta' l-Enerġija.

7.10

Li minnu: Għall-Gass Naturali Mħallat

Il-kwantitajiet ta' bijogassijiet imħallta mal-gass naturali.

7.11

Li minnu: sabiex Jitħallat mal-Gażolina/mad-Diżil għall-Magni

Il-kwantitajiet ta' bijokarburanti likwidi li mhumiex konsenjati għall-konsum finali imma li jintużaw ma' prodotti tal-pitrolju oħra li ġew rapportati kif hemm fil-Kapitolu 4 ta' dan l-anness.

7.12

Li minnu: L-Impjanti tal-produzzjoni tal-Faħam tal-Kannol

Il-kwantitajiet ta' njam użati għall-produzzjoni tal-Faħam tal-Kannol.

7.13

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – It-Trasformazzjoni

5.2.3.   Is-Settur ta' l-Enerġija

Għall-aggregati li ġejjin iridu jiġu ddikjarati l-kwantitajiet tal-prodotti ta' l-enerġija li jissemmew fis-Subtitolu 5.1 (ħlief għall-enerġija mill-ilma, għall-enerġija fotovoltajka tax-xemx, għall-enerġija mill-mareat, mill-mewġ u mill-oċeani, u l-enerġija mir-riħ) u li jintużaw fis-settur ta' l-enerġija jew għall-konsum finali:

1

Is-Settur ta' l-Enerġija Totali

L-enerġiji rinnovabbli u l-iskart konsumati mill-industrija ta' l-enerġija sabiex tkun appoġġjata l-attività ta' trasformazzjoni. Pereżempju, l-enerġiji rinnovabbli u l-iskart użati għat-tisħin, għat-tidwil jew sabiex jitħaddmu l-pompi/il-kompressuri.

Il-kwantitajiet ta' enerġiji rinnovabbli u ta' skart ittrasformati f'forma ta' enerġija oħra għandhom jiġu rapportati taħt is-settur tat-Trasformazzjoni.

1.1

Li minnu: L-Impjanti tal-Gassifikazzjoni

1.2

Li minnu: L-Impjanti ta' l-Elettriku, tas-CHP u tas-Sħana Pubbliċi

1.3

Li minnu: Il-Minjieri tal-Faħam

1.4

Li minnu: L-Impjanti tal-Karburanti Bi Privattiva

1.5

Li minnu: L-Ifran tal-Kokk

1.6

Li minnu: Ir-Raffinerji tal-Pitrolju

1.7

Li minnu: L-Impjanti tal-BKB/PB

1.8

Li minnu: Il-Gass ta' l-Impjanti tal-Manifattura tal-Gass

1.9

Li minnu: Il-Kalkari tal-Funderiji

1.10

Li minnu: L-Impjanti tal-produzzjoni tal-Faħam tal-Kannol

1.11

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra

2

It-Telf mid-Distribuzzjoni

It-telf kollu li ġara minħabba t-trasport u d-distribuzzjoni.

5.2.4.   L-użu finali ta' l-enerġija

Għall-aggregati li ġejjin iridu jiġu ddikjarati l-kwantitajiet ta' prodotti ta' l-enerġija li jissemmew fis-Subtitolu 5.1 (ħlief għall-enerġija mill-ilma, għall-enerġija fotovoltajka tax-xemx, għall-enerġija mill-mareat, mill-mewġ u mill-oċeani, u għall-enerġija mir-riħ):

1

Il-Konsum ta' l-Enerġija Finali

2

Is-Settur ta' l-Industrija

2.1

Li minnu: Il-Ħadid u l-Azzar

2.2

Li minnu: Il-Kimiku u l-Petrokimiku

2.3

Li minnu: Il-Metalli li ma Fihomx Ħadid

2.4

Li minnu: Il-Minerali li Mhumiex Metalliċi

2.5

Li minnu: L-Apparat tat-Trasport

2.6

Li minnu: Il-Makkinarju

2.7

Li minnu: It-Tħaffir fil-Minjieri u t-Tħaffir fil-Barrieri

2.8

Li minnu: L-Ikel, ix-Xorb u t-Tabakk

2.9

Li minnu: Il-Polpa, il-Karta u l-Istampar

2.10

Li minnu: L-Injam u l-Prodotti ta' l-Injam

2.11

Li minnu: Il-Kostruzzjoni

2.12

Li minnu: It-Tessuti u l-Ġilda

2.13

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – L-Industrija

3

Is-Settur tat-Trasport

3.1

Li minnu: Il-Ferrovija

3.2

Li minnu: It-Toroq

3.3

Li minnu: In-Navigazzjoni Domestika

3.4

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – It-Trasport

4

Setturi Oħra

4.1

Li minnhom: Is-Servizzi Kummerċjali u Pubbliċi

4.2

Li minnhom: Ir-Residenzjali

4.3

Li minnhom: L-Agrikoltura/il-Foresterija

4.4

Li minnhom: Is-Sajd

4.5

Li minnhom: Mhux Speċifikat Band'Oħra – Oħra

5.2.5.   Il-Karatteristiċi Tekniċi ta' l-Installazzjonijiet

Il-kapaċitajiet tal-ġenerazzjoni ta' l-elettriku li ġejjin għandhom jiġu ddikjarati kif inhu applikabbli fi tmiem is-sena rapportata:

1

L-enerġija mill-ilma

Trid tiġi rapportata l-kapaċità għad-daqsijiet ta' impjanti ta' < 1 MW, 1 sa < 10 MW, ≥ 10 MW u mill-pumped storage, kif ukoll għad-daqsijiet kollha kkombinati. Id-daqsijiet ta' l-impjanti fid-dettall għandhom jiġu rapportati bħala netti mill-pumped storage.

2

Ġeotermali

3

Fotovoltajka tax-Xemx

4

Termali tax-Xemx

5

Il-mareat, il-mewġ, l-oċean

6

Ir-riħ

7

L-Iskart Industrijali (mhux rinnovabbli)

8

L-Iskart Muniċipali

9

L-Injam, l-Iskart ta' l-Injam, Skart Solidu Ieħor

10

Il-Gass mill-miżbliet

11

Il-Gass mill-Effluwent Imtajjen tad-Drenaġġ

12

Bijogass Ieħor

13

Il-Bijokarburanti Likwidi

Għandha tiġi ddikjarata s-superfiċi totali installata tal-kolletturi tax-xemx.

Il-kapaċitajiet tal-produzzjoni tal-bijokarburanti li ġejjin għandhom ikunu ddikjarati:

1

Il-Bijokarburanti Likwidi:

1.1

Li minnhom: Il-Bijogażolina

1.2

Li minnhom: Il-Bijodiżils

1.3

Li minnhom: Bijokarburanti Likwidi Oħra

5.2.6.   L-inputs lill-awtoprodutturi tal-ġenerazzjoni ta' l-elettriku u tas-sħana

L-inputs lill-awtoprodutturi tal-ġenerazzjoni ta' l-elettriku u tas-sħana għandhom jiġu ddikjarati separatament għall-impjanti ta' l-elettriku biss, għall-impjanti tas-CHP, u għall-impjanti tas-sħana biss.

Għall-aggregati li ġejjin iridu jiġu ddikjarati l-kwantitajiet tal-prodotti ta' l-enerġija li jissemmew fis-Subtitolu 5.1 (ħlief għall-enerġija mill-ilma, għall-enerġija fotovoltajka tax-xemx, għall-enerġija mill-mareat, mill-mewġ u mill-oċeani, u l-enerġija mir-riħ):

1

Is-Settur ta' l-Enerġija Totali

1.1

Li minnu: L-Impjanti tal-Gassifikazzjoni

1.2

Li minnu: Il-Minjieri tal-Faħam

1.3

Li minnu: L-Impjanti tal-Karburanti Bi Privattiva

1.4

Li minnu: L-Ifran tal-Kokk

1.5

Li minnu: Ir-Raffinerji tal-Pitrolju

1.6

Li minnu: L-Impjanti tal-BKB/PB

1.7

Li minnu: Il-Gass ta' l-Impjanti tal-Manifattura tal-Gass

1.8

Li minnu: Il-Kalkari tal-Funderiji

1.9

Li minnu: L-Impjanti tal-produzzjoni tal-Faħam tal-Kannol

1.10

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra

2

Is-Settur ta' l-Industrija

2.1

Li minnu: Il-Ħadid u l-Azzar

2.2

Li minnu: Il-Kimiku u l-Petrokimiku

2.3

Li minnu: Il-Metalli li ma Fihomx Ħadid

2.4

Li minnu: Il-Minerali li Mhumiex Metalliċi

2.5

Li minnu: L-Apparat tat-Trasport

2.6

Li minnu: Il-Makkinarju

2.7

Li minnu: It-Tħaffir fil-Minjieri u t-Tħaffir fil-Barrieri

2.8

Li minnu: L-Ikel, ix-Xorb u t-Tabakk

2.9

Li minnu: Il-Polpa, il-Karta u l-Istampar

2.10

Li minnu: L-Injam u l-Prodotti ta' l-Injam

2.11

Li minnu: Il-Kostruzzjoni

2.12

Li minnu: It-Tessuti u l-Ġilda

2.13

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – L-Industrija

3

Is-Settur tat-Trasport

3.1

Li minnu: Il-Ferrovija

3.2

Li minnu: Mhux Speċifikat Band'Oħra – It-Trasport

4

Setturi Oħra

4.1

Li minnhom: Is-Servizzi Kummerċjali u Pubbliċi

4.2

Li minnhom: Ir-Residenzjali

4.3

Li minnhom: L-Agrikoltura/il-Foresterija

4.4

Li minnhom: Is-Sajd

4.5

Li minnhom: Mhux Speċifikat Band'Oħra – Oħra

5.3.   Il-valuri kalorifiċi

Għall-prodotti li ġejjin għandhom ikunu ddikjarati l-valuri kalorifiċi netti medji:

1

Il-Bijogażolina

2

Il-Bijodiżil

3

Il-Bijokarburanti Likwidi l-Oħra

4

Il-Faħam tal-Kannol

5.4.   Unitajiet tal-kejl

1

Il-ġenerazzjoni ta' l-elettriku

MWh

2

Il-produzzjoni tas-sħana

TJ

3

Il-prodotti ta' l-enerġija rinnovabbli

Il-bijogażolina, il-bijodiżils u bijofuwils likwidi oħra: tunnellati metriċi

Il-faħam tal-kannol: 1000 tunnellata metrika

L-oħrajn kollha: TJ (fuq il-bażi tal-valuri kalorifiċi netti).

4

Is-superfiċi tal-kolletturi tax-xemx

1000 m2

5

Il-kapaċità ta' l-impjanti

Il-bijokarburanti: tunnellati metriċi/sena

L-oħrajn kollha: MWe

6

Il-valuri kalorifiċi

KJ/kg (il-valur kalorifiku nett).

5.5.   Derogi u eżenzjonijiet

Mhux applikabbli.

6.   ID-DISPOŻIZZJONIJIET APPLIKABBLI

Id-dispożizzjonijiet li ġejjin japplikaw għall-ġbir tad-data kif ġie deskritt fil-kapitoli preċedenti:

1.

Il-perijodu rapportat:

Sena kalendarja (mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Diċembru).

2.

Il-frekwenza

Annwali.

3.

L-iskadenza għat-trażmissjoni tad-data

It-30 ta' Novembru tas-sena wara l-perijodu rapportat.

4.

Il-format u l-metodu tat-trażmissjoni

Il-format tat-trażmissjoni għandu jikkonforma ma' standard ta' skambju xieraq li ġie speċifikat mill-Eurostat.

Id-data għandha tiġi trażmessa jew tittella' b'mezzi elettroniċi lill-punt tad-dħul waħdieni għad-data fil-Eurostat.


ANNESS C

L-ISTATISTIKA DWAR L-ENERĠIJA TA' KULL XAHAR

Dan l-anness jiddeskrivi l-ambitu, l-unitajiet, il-perijodu rapportat, il-frekwenza, l-iskadenza u l-modalitajiet tat-trażmissjoni għall-ġabra ta' kull xahar ta' l-istatistika dwar l-enerġija.

L-Anness A japplika għal spjegazzjonijiet tat-termini li għalihom mhix provduta spjegazzjoni speċifika f'dan l-anness.

1.   IL-KARBURANTI SOLIDI

1.1.   Il-prodotti ta' l-enerġija applikabbli

Ħlief jekk ikun speċifikat mod ieħor, din il-ġabra ta' data tapplika għall-prodotti ta' l-enerġija li ġejjin kollha:

Il-Prodott ta' l-Enerġija

Definizzjoni

1

Il-faħam iebes

Sediment fossili iswed, kombustibbli, solidu u organiku b'valur kalorifiku gross akbar minn 24 MJ/kg f'kondizzjoni ħieles mill-irmied bil-kontenut ta' rtuba miksub f'temperatura ta' 30 oC u b'umdità relattiva ta' l-ajra ta' 96 %.

2

Il-Linjite

Sediment fossili organiku kombustibbli, b'kulur li jvarja minn kannella sa iswed, b'valur kalorifiku gross aktar baxx minn 24 MJ/kg f'kondizzjoni ħielsa mill-irmied bil-kontenut ta' rtuba miksub f'temperatura ta' 30 oC u b'umdità relattiva ta' l-arja ta' 96 %.

2.1

Li minnu: Il-Linjite Iswed

Linjite b'kontenut ta' rtuba ta' bejn l-20 u l-25 % u b'kontenut ta' rmied ta' bejn id-9 u t-13 %. Il-linjite iswed kien ifformat fl-era sekondarja. Fi ħdan l-Unjoni, issa qed jiġi prodott biss fi Franza mit-tħaffir fil-fond tal-minjieri fi Provenza.

2.2

Li minnu: Il-Faħam kannella

Linjite b'kontenut ta' rtuba ta' bejn l-40 u s-70 % u b'kontenut ta' rmied li normalment ikun ta' bejn it-2 u s-6 %; dan ta' l-aħħar, madanakollu, jista' jkun għoli daqs 12 % jiddependi mid-depożitu. Il-faħam kannella kien ifformat prinċipalment fl-era terzjarja. Isir tħaffir fil-minjiera għal dan il-karburant f'siti miftuħa.

3

Il-Pit

Sediment kombustibbli artab, li jvarja minn merħi għal kompressat u naturali ta' oriġini veġetali b'kontenut għoli ta' rtuba (sa 90 %), b'kulur li jvarja minn kannella ċar għal kannella skur.

Din id-definizzjoni hija bla ħsara la għad-definizzjoni tas-sorsi ta' l-enerġija rinnovabbli fid-Direttiva 2001/77/KE u lanqas għal-Linji Gwida ta' l-IPCC 2006 għall-Inventorji Nazzjonali dwar il-Gass b'Effett Serra.

4

Il-Karburant Bi Privattiva

Il-karburanti bi privattiva tal-faħam iebes huma artefatti ta' forma speċifikata prodotti minn tħin sħun taħt pressjoni, biż-żieda ta' materjal li jgħaqad (żift).

5

Il-Maltunelli tal-Linjite

Artefatti ta' forma lixxa prodotti wara li l-linjite jitgħaffeġ u jitnixxef, mogħtija l-forma taħt pressjoni għolja mingħajr iż-żieda ta' sustanzi li jgħaqqdu. Dawn jinkludu l-linjite mnixxef u r-riħ tal-linjite.

6

Il-Kokk idderivat mill-faħam iebes

Karburant solidu artifiċjali derivat mill-faħam iebes u miksub permezz tad-distillazzjoni niexfa tal-faħam fin-nuqqas totali jew parzjali ta' l-arja.

Jinkludi:

Il-kokk iebes: miksub bil-karbonizzazzjoni f'temperaturi għoljin

Is-semi-kokk: miksub bil-karbonizzazzjoni f'temperaturi baxxi

Il-kokk ta' l-impjanti tal-manifattura tal-gass: prodott fl-impjanti tal-manifattura tal-gass.

7

Il-kokk tal-linjite

Residwu solidu miksub permezz tad-distillazzjoni niexfa tal-linja fin-nuqqas ta' l-arja.

1.2.   Lista ta' l-aggregati

Għall-prodotti ta' l-enerġija kollha li ġew elenkati fil-paragrafu preċedenti għandha tiġi ddikjarata l-lista ta' l-aggregati li ġejja, ħlief jekk ikun speċifikat mod ieħor.

L-Anness A japplika għal spjegazzjonijiet tat-termini li għalihom mhix provduta spjegazzjoni speċfika f'dan l-anness.

1.2.1.   Is-Settur tal-Provvista

L-aggregati li ġejjin japplikaw għall-faħam iebes, għal-linjite totali u għal-linjite iswed, għall-faħam kannella u għall-pit:

1

Il-Produzzjoni

2

Il-prodotti rkuprati

Is-slurries u x-shale tal-munzelli ta' l-iskart irkuprati mill-minjieri.

3

L-Importazzjonijiet

3.1

Li minnhom: l-importazzjonijiet fi ħdan l-UE

4

L-Esportazzjonijiet

4.1

Li minnhom: l-esportazzjonijiet fi ħdan l-UE

5

Il-bidliet fl-istokk

Il-kwantitajiet miżmuma mill-minjieri u mill-importaturi.

Jeskludu l-istokks tal-konsumaturi (eż. dawk miżmuma fl-impjanti ta' l-enerġija u fl-impjanti għall-kokk) ħlief l-istokks miżmuma mill-konsumaturi li jimportaw direttament.

Żieda fl-istokk tintwera bħala numru negattiv u tnaqqis fl-istokk jintwera bħala numru pożittiv.

6

Il-Konsenji Interni Kalkulati

L-ammont totali tal-prodott kalkulat bħala li ġie konsenjat għal konsum intern. Jiġi definit bħala:

Il-Produzzjoni + Il-Prodotti rkuprati + L-Importazzjonijiet – L-Esportazzjonijiet + Il-Bidliet fl-istokk

7

Il-Konsenji Interni Osservati

Il-kwantitajiet konsenjati lis-suq intern. Daqs it-total tal-konsenji lit-tipi differenti ta' konsumaturi. Jista' jkun hemm differenza bejn il-konsenji kalkulati u dawk osservati.

7.1

Li minnhom: L-użu tagħhom stess mill-produtturi

L-użu intern f'unitajiet ta' produzzjoni.

Jeskludi l-konsum f'impjanti ta' l-enerġija fid-dħul għal ġo minjiera, l-impjanti tal-karburanti bi privattiva fid-dħul għal ġo minjiera, l-impjanti ta' l-ifran tal-kokk fid-dħul għal ġo minjiera u l-konsenji lill-istaff ta' minjiera tal-faħam tal-ħaġra u l-bini tagħha.

7.2

Li minnhom: L-Impjanti ta' l-enerġija ta' l-attività ewlenija

7.3

Li minnhom: L-Impjanti ta' l-enerġija awtoprodutturi fil-minjieri tal-faħam

7.4

Li minnhom: L-Impjanti għall-Kokk

7.5

Li minnhom: L-Impjanti tal-Karburanti Bi Privattiva

Il-kwantitajiet użati għat-trasformazzjoni fl-impjanti tal-karburanti Bi Privattiva (fid-dħul għal ġol-minjiera u indipendenti).

7.6

Li minnhom: L-Industrija totali (mingħajr l-industrija tal-ħadid u ta' l-azzar)

7.7

Li minnhom: L-Industrija tal-ħadid u ta' l-azzar

7.8

Li minnhom: Oħra (servizzi, djar, eċċ.)

Il-kwantitajiet ta' karburant għad-djar (inkluż il-faħam tal-minjiera tal-faħam tal-ħaġra u l-bini tagħha provdut lill-ħaddiema fil-minjieri u f'impjanti assoċjati) u s-servizzi (amministrazzjonijiet, ħwienet, eċċ.) u wkoll lil setturi li mhumiex speċifikati band'oħra (it-tisħin tad-distrett, it-trasport, eċċ.).

8

L-istokks ta' l-għeluq

8.1

Li minnhom: Il-Minjieri

8.2

Li minnhom: L-Importaturi

8.3

Li minnhom: fl-impjanti għall-kokk

Japplika għall-faħam iebes biss.

L-aggregati li ġejjin japplikaw għall-kokk derivat mill-faħam iebes, għall-kokk tal-linjite, għall-karburanti bi privattiva u għall-maltunelli tal-linjite:

1

Il-Produzzjoni

2

L-Importazzjonijiet

3

L-Esportazzjonijiet

3.1

Li minnhom: l-esportazzjonijiet fi ħdan l-UE

4

Il-bidla fl-istokk

Il-kwantitajiet miżmuma fl-impjanti għall-kokk (kokk) u fl-impjanti tal-karburanti bi privattiva (il-karburanti bi privattiva) kif ukoll għand l-importaturi.

Teskludi l-istokks tal-konsumaturi ħlief l-istokks miżmuma mill-konsumaturi li jimportaw direttament.

Żieda fl-istokk tintwera bħala numru negattiv u tnaqqis fl-istokk jintwera bħala numru pożittiv.

5

Il-Konsenji Interni Kalkulati

L-ammont totali tal-prodott kalkulat bħala li kien konsenjat għall-konsum intern. Jiġi definit bħala:

Il-Produzzjoni + l-Importazzjonijiet – L-Esportazzjonijiet + Il-Bidliet fl-istokk

6

Il-Konsenji Interni Osservati

Il-kwantitajiet konsenjati lis-suq intern. Daqs it-total tal-konsenji lil tipi differenti ta' konsumaturi. Jista' jkun hemm differenza bejn il-konsenji kalkulati u dawk osservati.

6.1

Li minnhom: L-industrija totali (mingħajr l-industrija tal-ħadid u ta' l-azzar)

6.2

Li minnhom: L-Industrija tal-ħadid u ta' l-azzar

6.3

Li minnu: Oħra (servizzi, djar, eċċ.)

Il-kwantitajiet ta' karburant lid-djar (inklużi l-kokk u l-karburanti bi privattiva provduti lill-ħaddiema fil-minjieri u f'impjanti assoċjati) u s-servizzi (amministrazzjonijiet, ħwienet, eċċ.)

7

L-istokks ta' l-għeluq

L-istokks huma l-kwantitajiet miżmuma:

mill-impjanti għall-kokk (applikabbli biss għall-kokk tal-faħam u tal-linjite),

l-impjanti tal-karburanti Bi Privattiva (applikabbli biss għall-karburanti bi privattiva tal-faħam u tal-linjite),

l-importaturi.

1.2.2.   L-importazzjonijiet

Għal-linjite, għall-kokk tal-linjite, għall-karburanti bi privattiva u għall-maltunelli tal-linjite, iridu jiġu ddikjarati l-kwantitajiet totali ta' l-importazzjonijiet fi ħdan l-UE u ta' l-importazzjonijiet barra l-UE.

Għall-faħam iebes, iridu jiġu ddikjarati l-importazzjonijiet mill-pajjiżi ta' l-oriġini li ġejjin:

1

Il-kwantitajiet ta' l-importazzjoni fi ħdan l-UE

1.1

Li minnhom: Il-Ġermanja

1.2

Li minnhom: Ir-Renju Unit

1.3

Li minnhom: Il-Polonja

1.4

Li minnhom: UE oħra

Il-pajjiżi rilevanti jridu jiġu speċifikati.

2

Il-kwantitajiet ta' l-importazzjonijiet barra l-UE

2.1

Li minnhom: L-Istati Uniti ta' l-Amerika

2.2

Li minnhom: L-Awstralja

2.3

Li minnhom: L-Afrika t'Isfel

2.4

Li minnhom: Is-C.I.S.

2.4.1

Minn 2.4, li minnhom: Ir-Russja

2.4.2

Minn 2.4, li minnhom: L-Ukrajna

2.5

Li minnhom: Il-Kanada

2.6

Li minnhom: Il-Kolombja

2.7

Li minnhom: Iċ-Ċina

2.8

Li minnhom: Oħra barra l-UE

Il-pajjiżi rilevanti jridu jiġu speċifikati.

1.3.   Unitajiet tal-kejl

Il-kwantitajiet tal-prodotti kollha jiġu espressi f'103 tunnellati metriċi.

1.4.   Derogi u eżenzjonijiet

Mhumiex applikabbli.

2.   L-ELETTRIKU

2.1.   Il-prodotti ta' l-enerġija applikabbli

Dan il-kapitolu jkopri l-enerġija elettrika.

2.2.   Lista ta' l-aggregati

Trid tiġi dikjarata l-lista ta' l-aggregati li ġejja.

2.2.1.   Is-Settur tal-Produzzjoni

Għall-aggregati li ġejjin iridu jkunu ddikjarati kemm il-kwantitajiet grossi kif ukoll dawk netti:

1

Il-produzzjoni totali ta' l-elettriku

1.1

Li minnha: In-Nukleari

1.2

Li minnha: L-Idro

1.2.1

Minn 1.2, li minnha: il-parti mill-idro prodotta mill-pumped storage

1.3

Li minnha: Il-Ġeotermali

1.4

Li minnha: It-Termali Konvenzjonali

1.5

Li minnha: Ir-riħ

Iridu jkunu ddikjarati anki l-kwantitajiet ta' l-enerġija elettrika li ġejjin:

2

L-Importazzjonijiet

2.1