ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 286

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
29 ta' Ottubru 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 dwar l-awtorizzazzjonijiet għall-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti tas-sajd tal-Komunità barra mill-ilmijiet tal-Komunità u l-aċċess ta' bastimenti ta' pajjiżi terzi għall-ilmijiet tal-Komunità, li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93 u (KE) Nru 1627/94 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 3317/94

33

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Il-Kunsill

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta' Lulju 2008 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni temporanja ta' Protokoll għall-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Kroazja min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea

45

Protokoll mal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Kroazja, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea

46

 

 

 

*

Nota lill-qarrej (Ara paġna 3 tal-qoxra)

s3

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

29.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 286/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 1005/2008

tad-29 ta' Settembru 2008

li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 37 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2),

Wara li kkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Billi:

(1)

Il-Komunità hija Parti Kontraenti tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar ta' l-10 ta' Diċembru 1982 (“UNCLOS”), irratifikat il-Ftehim tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Implimentazzjoni tad-Dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar ta' l-10 ta' Diċembru 1982 li jikkonċerna il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Stokkijiet ta' Ħut Transżonali u Stokkijiet ta' Ħut Migratorju Ħafna ta' l-4 ta' Awwissu 1995 (Il-Ftehim tan-NU ta' l-1995 dwar Stokkijiet ta' Ħut) u aċċettat il-Ftehim li jippromwovi l-Osservanza ta' Miżuri Internazzjonali ta' Konservazzjoni u ta' Ġestjoni minn Bastimenti tas-Sajd f'Ibħra Internazzjonali ta' l-24 ta' Novembru 1993 ta' l-Organizzazzjoni ta' l-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti (Ftehim ta' Osservanza FAO). Dawk id-dispożizzjonijiet jistabbilixxu b'mod predominanti l-prinċipju li huwa d-dover ta' l-Istati kollha li jadottaw miżuri xierqa sabiex jiżguraw ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tal-baħar u sabiex jikkooperaw bejniethom għal dan il-fini.

(2)

L-għan tal-Politika Komuni tas-Sajd, kif stabbilit fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skond il-Politika Komuni dwar is-Sajd (3), hu li jkun żgurat sfruttament tar-riżorsi akwatiċi ħajjin li jipprovdi kundizzjonijiet ekonomiċi, ambjentali u soċjali sostenibbli.

(3)

Is-sajd Illegali, mhux irrapportat u mhux irregolat (IUU) jikkostitwixxi waħda mit-theddidiet l-aktar serji għall-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi akwatiċi ħajjin u li tippreġudika s-sisien proprji tal-Politika Komuni tas-Sajd u l-isforzi internazzjonali li jippromwovu governanza aħjar ta' l-oċeani. Is-Sajd IUU jirrappreżenta wkoll theddida kbira għall-bijodiversità ta' l-ibħra, li jeħtieġ li tiġi indirizzata f'konformità ma' l-għanijiet stabbiliti fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni “It-twaqqif tat-telf tal-bijodiversità sa l-2010 – u lil hinn”.

(4)

Fl-2001, l-FAO adottat Pjan ta' Azzjoni Internazzjonali, li l-Unjoni Ewropea endorsjat, sabiex jiġi prevenut, skoraġġit u eliminat is-sajd illegali, mhux irrapportat u mhux irregolat. Barra minn hekk, l-organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd, bl-appoġġ attiv tal-Komunità, stabbilixxew sensiela ta' miżuri li huma mfasslin sabiex jiġġieldu s-sajd illegali, mhux irrapportat u mhux irregolat.

(5)

F'konformità ma' l-impenji internazzjonali li għandha, u meta titqies id-dimensjoni ta' l-urġenza tal-problema, il-Komunità għandha ttejjeb b'mod sostanzjali l-azzjoni tagħha kontra s-sajd IUU u tadotta miżuri regolatorji ġodda mfasslin sabiex ikopru l-aspetti kollha tal-fenomenu.

(6)

L-azzjoni mill-Komunità għandha tkun immirata primarjament lejn aġir li jaqa' taħt id-definizzjoni tas-sajd IUU u li jikkaġuna l-aktar dannu serju lill-ambjent tal-baħar, is-sostenibbiltà ta' l-istokkijiet tal-ħut u s-sitwazzjoni soċjo-ekonomika tas-sajjieda li jimxu mar-regoli dwar il-konservazzjoni u l-ġestjoni tar-riżorsi tas-sajd.

(7)

F'konformità mad-definizzjoni tas-sajd IUU, il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għandu jiġi estiż għall-attivitajiet tas-sajd li jitwettqu f'ibħra internazzjonali u f'ilmijiet marittimi taħt il-ġurisdizzjoni jew is-sovranità tal-pajjiżi kostali, inklużi ilmijiet marittimi taħt il-ġurisdizzjoni jew is-sovranità ta' l-Istati Membri.

(8)

Sabiex tiġi indirizzata sew id-dimensjoni interna tas-sajd IUU, huwa vitali għall-Komunità li tadotta l-miżuri meħtieġa sabiex tittejjeb l-osservanza tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd. Pendenti r-reviżjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93 tat-12 ta' Ottubru 1993 li jistabbilixxi sistema ta' kontroll li tapplika għall-Politika tas-Sajd Komuni (4), għandhom jiddaħħlu dispożizzjonijiet għal dan il-għan f' dan ir-Regolament.

(9)

Ir-regoli Komunitarji, u b'mod partikolari t-Titolu II tar-Regolament (KEE) 2847/93, jipprevedu sistema komprensiva mfassla sabiex tiġi monitorjata l-legalità tal-qbid tal-ħut minn bastimenti tas-sajd Komunitarji. Is-sistema attwali li tapplika għal prodotti tas-sajd maqbuda minn bastimenti ta' pajjiżi terzi u importati fil-Komunità ma tiżgurax livell ekwivalenti ta' kontroll. Dan in-nuqqas jikkostitwixxi inċentiv importanti għall-operaturi barranin li jkunu qed iwettqu sajd IUU sabiex jinnegozjaw il-prodotti tagħhom fil-Komunità u jżidu l-profitabbiltà ta' l-attivitajiet tagħhom. Bħala l-akbar suq għal u importatur ta' prodotti tas-sajd fid-dinja, il-Komunità għandha r-responsabbiltà speċifika li taċċerta li l-prodotti tas-sajd importati fit-territorju tagħha ma jkunux joriġinaw minn sajd IUU. Għaldaqstant għandu jiddaħħal reġim ġdid sabiex ikun żgurat kontroll adatt tal-katina tal-provvista għall-prodotti tas-sajd importati fil-Komunità.

(10)

Għandhom jissaħħu r-regoli Komunitarji li jirregolaw l-aċċess għall-portijiet Komunitarji ta' bastimenti tas-sajd li jtajru bandiera ta' pajjiż terz bil-ħsieb li jkun żgurat kontroll adatt fuq il-legalità tal-prodotti tas-sajd żbarkati minn bastimenti tas-sajd li jtajru bandiera ta' pajjiż terz. Dan għandu jimplika notevolment li l-aċċess għall-portijiet Komunitarji jkun awtorizzat biss għall-bastimenti tas-sajd li jtajru bandiera ta' pajjiż terz li jkunu jistgħu jipprovdu informazzjoni preċiża dwar il-legalità tal-qabdiet tagħhom u jivvalidaw din l-informazzjoni mill-Istat tal-bandiera tagħhom.

(11)

It-trasbordi fuq il-baħar jiskartaw kull kontroll adatt mill-Istati tal-Bandiera jew dawk kostali u jikkostitwixxu mod normali ta' kif l-operaturi li jwettqu sajd IUU jiddissimulaw in-natura illegali tal-qabdiet tagħhom. Huwa għaldaqstant ġustifikat li l-Komunità tawtorizza operazzjonijiet ta' trażbord biss fl-eventwalità li dawn isiru fil-portijiet speċifikati ta' l-Istati Membri, fil-portijiet ta' pajjiżi terzi bejn bastimenti tas-sajd Komunitarji, jew barra mill-ilmijiet Komunitarji bejn bastimenti tas-sajd Komunitarji u bastimenti tas-sajd irreġistrati bħala bastiment tal-ġarr taħt l-awspiċi ta' l-organizzazzjoni għall-ġestjoni tas-sajd reġjonali.

(12)

Huwa xieraq li jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet, l-proċeduri u l-frekwenza li skondhom għandhom jitwettqu l-attivitajiet ta' iċċekkjar, spezzjonar u verifika mill-Istati Membri, abbażi ta' ġestjoni tar-riskju.

(13)

Il-kummerċ mal-Komunità ta' prodotti tas-sajd li jkunu ġejjin mis-sajd IUU għandu jkun pprojbit. Sabiex din il-projbizzjoni tkun waħda effettiva u tiżgura li l-prodotti kollha nnegozzjati tas-sajd importati fi jew esportati mill-Komunità jkunu nqabdu bl-osservanza tal-miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni internazzjonali u, fejn ikun xieraq, regoli rilevanti oħrajn li jkunu japplikaw għall-bastiment tas-sajd ikkonċernat, għandha tiġi stabbilita skema ta' ċertifikazzjoni li tkun tapplika għall-kummerċ kollu tal-prodotti tas-sajd mal-Komunità.

(14)

Il-Komunità għandha tieħu kont tar-restrizzjonijiet tal-kapaċità ta' pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw għall-implimentazzjoni ta' l-iskema ta' ċertifikazzjoni.

(15)

Huwa xieraq li, skond din l-iskema, ikun meħtieġ ċertifikat bħala prerekwiżit għall-importazzjoni ta' prodotti tas-sajd fil-Komunità. Dak iċ-ċertifikat għandu jkun fih informazzjoni li turi l-legalità tal-prodotti kkonċernati. Dan għandu jkun ivvalidat mill-Istat tal-bandiera tal-bastiment tas-sajd li jkun qabad il-ħut ikkonċernat, f'konformità mad-dmir tiegħu skond id-dritt internazzjonali sabiex ikun żgurat li bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tiegħu jikkonformaw mar-regoli internazzjonali dwar il-konservazzjoni u l-ġestjoni tar-riżorsi tas-sajd.

(16)

Huwa essenzjali li din l-iskema ta' ċertifikazzjoni tapplika għall-importazzjonijiet kollha ta' prodotti tas-sajd tal-baħar fil-Komunità u l-esportazzjonijiet mill-Komunità. Din l-iskema għandha tapplika wkoll għall-prodotti tas-sajd li jkunu ġew ittrasportati jew ipproċessati f'pajjiż li m'huwiex l-Istat tal-bandiera qabel ma jaslu fit-territorju tal-Komunità. Għaldaqstant għandhom japplikaw rekwiżiti speċifiċi fir-rigward ta' dawk il-prodotti, sabiex ikun iggarantit li l-prodotti li jaslu fit-territorju tal-Komunità ma jkunux differenti minn dawk li l-legalità tagħhom tkun ġiet ivvalidata mill-Istat tal-bandiera.

(17)

Huwa importanti li jiġi żgurat livell ugwali ta' kontroll għall-prodotti importati kollha tas-sajd, mingħajr preġudizzju għall-volum jew frekwenza tal-kummerċ, billi jiġu introdotti proċeduri speċifiċi għall-għoti ta' l-istatus ta' operatur ekonomiku approvat.

(18)

L-esportazzjoni ta' qabdiet minn bastimenti tas-sajd li jtajru bandiera ta' Stat Membru għandha wkoll tkun soġġetta għall-iskema ta' ċertifikazzjoni taħt il-qafas ta' koperazzjoni ma' pajjiżi terzi.

(19)

L-Istati Membri li fihom il-prodotti jkunu intenzjonati li jiġu importati għandhom ikunu kapaċi jiċċekkjaw il-validità taċ-ċertifikati tal-qabda li jkunu qegħdin jakkumpanjaw il-kunsinna u jkunu intitolati li jirrifjutaw l-importazzjoni fejn il-kundizzjonijiet stabbiliti f' dan ir-Regolament fir-rigward taċ-ċertifikat tal-qabda ma jkunux sodisfatti.

(20)

Huwa importanti li l-attivitajiet ta' iċċekkjar, spezzjonar u verifika għal prodotti tas-sajd fi transitu jew trasbord jitwettqu primarjament mill-Istati Membri tad-destinazzjoni finali sabiex titjieb l-effiċjenza tagħhom.

(21)

Sabiex ikunu assistiti l-awtoritajiet tal-kontroll fl-Istati Membri fil-kompiti tagħhom sabiex jimmonitorjaw il-legalità tal-prodotti tas-sajd innegozzjati mal-Komunità Ewropea, kif ukoll sabiex iwissu lill-operaturi Komunitarji, għandha tiġi stabbilita sistema Komunitarja ta' allarm, imfassla sabiex tiddissemina l-informazzjoni, fejn adatt, dwar dubji ben fondati rigward il-konformità minn ċerti pajjiżi terzi mar-regoli applikabbli dwar il-konservazzjoni u l-ġestjoni.

(22)

Huwa essenzjali li l-Komunità tadotta miżuri dissważivi kontra bastimenti tas-sajd li jwettqu sajd IUU u li ma jkunux soġġetti għal azzjoni xierqa mill-Istat tal-bandiera tagħhom b'reazzjoni għal tali sajd IUU.

(23)

Għal dan il-għan, il-Kummissjoni, b'kollaborazzjoni ma' l-Istati Membri, l-Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd, Stati terzi u korpi oħrajn, għandha tidentifika bastimenti tas-sajd issuspettati li jkunu qegħdin iwettqu sajd IUU, abbażi ta' ġestjoni tar-riskju, u l-Kummissjoni għandha titlob l-informazzjoni mill-Istat tal-bandiera kompetenti rigward l-eżattezza tas-sejbiet.

(24)

Sabiex jiġi iffaċilitat l-istħarriġ li jkun jikkonċerna bastimenti tas-sajd preżunti li jkunu wettqu sajd IUU u sabiex tiġi prevenuta l-kontinwazzjoni tal-ksur allegat, dawk il-bastimenti tas-sajd għandhom ikunu soġġetti għal rekwiżiti speċifiċi ta' kontroll u spezzjonar mill-Istati Membri.

(25)

Meta, fuq bażi ta' l-informazzjoni miksuba, ikun hemm raġunijiet suffiċjenti sabiex jitqies li xi bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta' pajjiż terz kienu involuti f'sajd IUU u li l-Istati tal-bandiera kompetenti ma ħadux azzjoni effettiva b'reazzjoni għal tali sajd IUU, il-Kummissjoni għandha tqiegħed lil dawk il-bastimenti fil-lista ta' bastimenti IUU tal-Komunità.

(26)

Meta, fuq bażi ta' l-informazzjoni miksuba, ikun hemm raġunijiet suffiċjenti sabiex jitqies li xi bastimenti Komunitarji tas-sajd kienu involuti f'sajd IUU u li l-Istati Membri tal-bandiera kompetenti ma ħadux azzjoni effettiva skond dan ir-Regolament u r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93 b'reazzjoni għal tali sajd IUU, il-Kummissjoni għandha tqiegħed lil dawk il-bastimenti fil-lista ta' bastimenti IUU tal-Komunità.

(27)

Bil-ħsieb li tiġi rrimedjata l-assenza ta' azzjoni effettiva mill-Istati tal-bandiera kontra bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tagħhom u li tqiegħdu fil-lista ta' bastimenti IUU tal-Komunità, u li tiġi ristretta tl-kontinwazzjoni ta' l-attivitajiet tas-sajd minn dawk il-bastimenti, l-Istati Membri għandhom japplikaw miżuri xierqa kontra dawk il-bastimenti.

(28)

Sabiex tissalvagwardja d-drittijiet tal-bastimenti tas-sajd li tqiegħdu fil-lista ta' bastimenti IUU tal-Komunità u ta' l-Istati tal-bandiera tagħhom, il-proċedura għall-elenkar għandha tagħti lill-Istat tal-bandiera l-opportunità li jinforma lill-Kummissjoni bil-miżuri meħuda u, fejn ikun possibbli, tagħti lis-sid jew operaturi kkonċernati l-possibbiltà li jinstemgħu f'kull wieħed mill-istadji tal-proċedura u tippermetti t-tneħħija tal-bastiment tas-sajd mil-lista fejn il-kriterji għall-elenkar tiegħu ma jibqgħux ikunu sodisfatti.

(29)

Sabiex jiġi pprovdut qafas wieħed fil-Komunità u sabiex tiġi evitata l-proliferazzjoni ta' listi li jkunu jikkonċernaw bastimenti tas-sajd involuti f'sajd IUU, il-bastimenti tas-sajd inklużi fil-listi IUU adottati mill-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd għandhom jiġu inklużi awtomatikament fil-lista korrispondenti stabbilita mill-Kummissjoni.

(30)

In-nuqqas ta' xi Stati milli jaqdu dak li hu d-dmir tagħhom skond id-dritt internazzjonali bħala Stati tal-Bandiera, tal-Port, kostali jew tas-suq, milli jieħdu miżuri xierqa sabiex tiġi żgurata l-osservanza mill-bastimenti tas-sajd jew iċ-ċittadini tagħhom tar-regoli dwar il-konservazzjoni u l-ġestjoni tar-riżorsi tas-sajd huwa wieħed mill-motivi ewlenin tas-sajd IUU u għandu jiġi indirizzat mill-Komunità.

(31)

Għal dan il-għan, barra mill-azzjoni tagħha fil-livelli internazzjonali u reġjonali, il-Komunità għandha tkun intitolata li tidentifika dawk l-Istati li ma jikkooperawx, fuq bażi ta' kriterji trasparenti, ċari u oġġettivi msejsa fuq standards internazzjonali, u, wara li tagħtihom ħin adegwat u sabiex iwieġbu għal notifika minn qabel, tadotta miżuri mhux diskriminatorji, leġittimi u proporzjonati fir-rigward ta' dawk l-Istati, inklużi miżuri kummerċjali.

(32)

Huwa kompitu tal-Kunsill li jadotta miżuri kummerċjali fir-rigward ta' Stati oħrajn. Peress l-istabbiliment ta' lista ta' Stati li ma jikkooperawx għandha tinkludi kontro-miżuri kummerċjali fir-rigward ta' l-Istati kkonċernati, huwa xieraq li l-Kunsill jirriżerva għalih id-dritt li jeżerċita setgħat implimentattivi direttament f'dan il-każ speċifiku.

(33)

Huwa essenzjali li ċ-ċittadini ta' l-Istati Membri jkunu skoraġġuti b'mod effettiv milli jwettqu jew jappoġġaw sajd IUU minn bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta' pajjiżi terzi u li jkunu attivi barra mill-Komunità, mingħajr preġudizzju għall-preminenza tar-responsabbiltà ta' l-Istat tal-bandiera. L-Istati Membri għandhom għaldaqstant jistabbilixxu l-miżuri meħtieġa u jikkooperaw bejniethom u mal-pajjiżi terzi sabiex jiġu identifikati ċ-ċittadini tagħhom li jkunu qegħdin iwettqu sajd IUU, jaċċertaw li jkunu ssanzjonati adegwatament u jivverifikaw l-attivitajiet taċ-ċittadini tagħhom li jkunu involuti ma' bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi, barra mill-Komunità.

(34)

Il-persistenza ta' ħafna ksur serju kontra r-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd f'ilmijiet Komunitarji jew minn operaturi Komunitarji tidher ħafna fil-livell ta' sanzjonijiet mhux deterrenti stabbiliti fil-leġislazzjoni ta' l-Istati Membri fir-rigward ta' ksur serju ta' dawk ir-regoli. Dan in-nuqqas huwa magħmul mill-varjetà wiesgħa ta' livelli ta' sanzjonijiet fl-Istati Membri kollha, li jinkoraġġixxu lill-operaturi illegali sabiex joperaw f'ilmijiet marittimi jew fit-territorju ta' l-Istati Membri fejn dawn huma fil-livell l-aktar baxx. Sabiex jiġi indirizzat dan in-nuqqas, abbażi tad-dispożizzjonijiet stabbiliti fir-Regolamenti (KE) Nru 2371/2002 u (KEE) Nru 2847/93 f'dan il-qasam, huwa xieraq li jiġu approssimati l-livelli massimi ta' sanzjonijiet amministrattivi fi ħdan il-Komunità previsti fir-rigward ta' ksur serju kontra r-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, b'kont meħud tal-valur tal-prodotti tas-sajd miksuba permezz tal-ksur serju, ir-repetizzjoni tagħhom u l-valur tal-preġudizzju għar-riżorsi tas-sajd u l-ambjent tal-baħar ikkonċernati, kif ukoll sabiex tipprevedi miżuri immedjati ta' infurzar u miżuri komplementari.

(35)

Minbarra l-aġir li jikkostitwixxi ksur serju tar-regoli dwar l-attivitajiet tas-sajd, it-twettiq ta' negozju konness direttament ma' sajd IUU, inkluż il-kummerċ fi jew l-importazzjoni ta' prodotti tas-sajd li jkunu ġejjin minn sajd IUU, jew l-iffalsifikar ta' dokumenti, għandhom jiġu kkunsidrati wkoll bħala ksur serju li jkun jeħtieġ l-adozzjoni ta' sanzjonijiet amministrattivi ta' l-għola livelli armonizzati mill-Istati Membri.

(36)

Is-sanzjonijiet għall-ksur serju ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw ukoll għal persuni ġuridiċi għaliex dak il-ksur twettaq, fil-biċċa l-kbira, fl-interess tal-persuni ġuridiċi jew għall-benefiċċju tagħhom.

(37)

Id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-lemħ ta' bastimenti tas-sajd fil-baħar adottati fi ħdan ċerti organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd għandhom jiġu implimentati b'mod armonizzat fil-Komunità.

(38)

Il-koperazzjoni bejn l-Istati Membri, il-Kummissjoni, u ma' pajjiżi terzi hija essenzjali sabiex jiġi żgurat li s-sajd IUU ikun investigat kif suppost u sanzjonat u li l-miżuri stabbiliti f'dan ir-Regolament jkunu jistgħu jiġu applikati. Għandha tiġi stabbilita sistema ta' assistenza reċiproka sabiex tittejjeb din il-koperazzjoni.

(39)

Skond il-prinċipju ta' proporzjonalità, huwa meħtieġ u xieraq sabiex jinkiseb l-għan bażiku li jiġi eliminat is-sajd IUU li jiġu stabbiliti regoli dwar il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament. Dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkisbu l-għanijiet segwiti, skond it-tielet paragrafu ta' l-Artikolu 5 tat-Trattat.

(40)

Il-miżuri neċessarji għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati konformement mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat implimentattivi konferiti lill-Kummissjoni (5).

(41)

Dan ir-Regolament jidentifika s-sajd IUU bħala ksur tal-liġijiet, r-regoli u r-regolamenti applikabbli, peress illi jimminaw b'mod serju l-kisba ta' l-għanijiet tar-regoli miksura u jqiegħdu f'perikolu s-sostenibbiltà ta' l-istokkijiet ikkonċernati jew il-konservazzjoni ta' l-ambjent tal-baħar. Meta jitqies il-kamp ta' applikazzjoni ristrett tiegħu, l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandha tibni fuq, u tikkumplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93, li jistabbilixxi l-qafas bażiku għall-kontroll u l-monitoraġġ ta' l-attivitajiet tas-sajd skond il-Politika Komuni tas-Sajd. Għaldaqstant, dan ir-Regolament jirrinforza r-regoli tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93 fil-qasam ta' l-ispezzjonar fil-portijiet ta' bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi, illum mħassra u sostitwiti bl-iskema ta' l-ispezzjonar fil-port stabbilita fil-Kapitolu II ta' dan ir-Regolament. Barra minn hekk, dan ir-Regolament jipprevedi reġim ta' sanzjonijiet fil-Kapitolu IX li japplika speċifikament għal attivitajiet tas-sajd IUU. Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93 relatati mas-sanzjonijiet jibqgħu għalhekk applikabbli għall-ksur tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd għajr għal dawk indirizzati b'dan ir-Regolament.

(42)

Il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali hija rregolata bir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (6), li huwa applikabbli fl-intier tiegħu għall-ipproċessar ta' data personali għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, b'mod partikolari fir-rigward tad-drittijiet ta' dawk suġġetti għad-data għall-aċċess, ir-rettifikazzjoni, l-imblukkar u t-tħassir ta' data u notifika lil partijiet terzi, li bħala konsegwenza ma ġewx speċifikati aktar f'dan ir-Regolament.

(43)

Id-dħul fis-seħħ ta' dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament dwar kwistjonijiet koperti mir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1093/94 (7), (KE) Nru 1447/1999 (8), (KE) Nru 1936/2001 (9) u (KE) Nru 601/2004 (10) għandu jwassal għat-tħassir ta' partijiet minn dawk ir-Regolamenti jew ta' l-intier tagħhom.

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta' applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi sistema Komunitarja li tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina s-sajd illegali, mhux irrapportat u mhux irregolat (IUU).

2.   Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, kull wieħed mill-Istati Membri għandu jieħu l-miżuri adatti, skond il-liġi Komunitarja, sabiex tkun żgurata l-effikaċja ta' dik is-sistema. Dan għandu jqiegħed għad-dispożizzjoni ta' l-awtoritajiet kompetenti tiegħu l-mezzi suffiċjenti sabiex dawn ikunu jistgħu jwettqu l-kompiti tagħhom kif stabbilit f'dan ir-Regolament.

3.   Is-sistema stabbilita fil-paragrafu 1 għandha tapplika għas-sajd IUU kollu u għall-attivitajiet assoċjati li jiġu mwettqa fit-territorju ta' Stati Membri li japplika għalihom it-Trattat, fl-ilmijiet Komunitarji, fl-ilmijiet marittimi taħt il-ġurisdizzjoni jew is-sovranità ta' pajjiżi terzi u fl-ibħra internazzjonali. Is-sajd IUU fl-ilmijiet marittimi tat-territorji u l-pajjiżi barranin imsemmijin fl-Anness II tat-Trattat għandu jiġu meqjus li qed iseħħ fl-ilmijiet marittimi ta' pajjiżi terzi.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament:

(1)

“sajd illegali, mhux irrapportat u mhux irregolat” jew “sajd IUU” tfisser attivitajiet ta' sajd li huma illegali, mhux irrapportati jew mhux irregolati:

(2)

“sajd illegali” tfisser attivitajiet ta' sajd:

(a)

imwettqa minn bastimenti tas-sajd nazzjonali jew barranin fl-ilmijiet marittimi taħt il-ġurisdizzjoni ta' Stat, mingħajr il-permess ta' dak l-Istat, jew bi ksur tal-liġijiet u r-regolamenti tiegħu;

(b)

imwettqa minn bastimenti tas-sajd li jtajru bandiera ta' Stati li huma partijiet kontraenti għal organizzazzjoni reġjonali rilevanti tal-ġestjoni tas-sajd, imma li joperaw bi ksur tal-miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni adottati minn dik l-organizzazzjoni u li bihom dawk l-Istati huma marbutin, jew tad-dispożizzjonijiet rilevanti tad-dritt internazzjonali applikabbli; jew

(ċ)

imwettqa minn bastimenti tas-sajd bi ksur tal-liġijiet nazzjonali jew l-obbligi internazzjonali, inklużi dawk assunti minn Stati li jikkooperaw ma' xi organizzazzjoni reġjonali rilevanti tal-ġestjoni tas-sajd.

(3)

“sajd mhux irrapportat” tfisser attivitajiet ta' sajd:

(a)

li ma jkunux ġew irrapportati, jew ikunu ġew irrapportati ħażin, lill-awtorità nazzjonali rilevanti, bi ksur tal-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali; jew

(b)

li jkunu ġew imwettqa fiż-żona ta' kompetenza ta' xi organizzazzjoni reġjonali rilevanti tal-ġestjoni tas-sajd u li ma jkunux ġew irrapportati, jew ikunu ġew irrapportati ħażin, bi ksur tal-proċeduri ta' rapportar ta' dik l-organizzazzjoni;

(4)

“sajd mhux irregolat” tfisser attivitajiet ta' sajd:

(a)

mwettqa fiż-żona ta' l-applikazzjoni ta' organizzazzjoni reġjonali rilevanti tal-ġestjoni tas-sajd minn bastimenti tas-sajd mingħajr nazzjonalità, minn bastimenti tas-sajd li jtajru bandiera ta' Stat mhux parti ta' dik l-organizzazzjoni, jew minn kwalunkwe entità tas-sajd oħra, b'mod inkonsistenti jew li jikser il-miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni ta' dik l-organizzazzjoni; jew

(b)

mwettqa f'żoni jew għal stokkijiet ta' ħut li fir-rigward tagħhom ma hemm ebda miżura applikabbli għall-konservazzjoni jew il-ġestjoni minn bastimenti tas-sajd b'mod mhux konsistenti mar-responsabbiltajiet ta' l-Istat għall-konservazzjoni tar-riżorsi ħajjin tal-baħar skond id-dritt internazzjonali.

(5)

“bastiment tas-sajd” tfisser kull bastiment ta' kull daqs użat jew maħsub għall-użu għall-finijiet ta' sfruttament kummerċjali tar-riżorsi tas-sajd, inklużi vapuri ta' sostenn, bastimenti għall-ipproċessar tal-ħut, bastimenti involuti fit-trasbord u bastimenti ta' ġarr mgħammrin għat-trasportazzjoni ta' prodotti tas-sajd, ħlief għal bastimenti tal-kontejners;

(6)

“bastiment tas-sajd Komunitarju” tfisser bastiment tas-sajd li jtajjar il-bandiera ta' Stat Membru u li jkun irreġistrat fil-Komunità;

(7)

“awtorizzazzjoni tas-sajd” tfisser dritt għat-twettiq ta' attivitajiet ta' sajd matul perijodu speċifiku, f'żona partikolari jew għal sajd partikolari;

(8)

“prodotti tas-sajd” tfisser kull prodott li jaqa' taħt il-Kapitolu 3 u l-Intestaturi tat-tariffi 1604 u 1605 tan-Nomenklatura Magħquda stabbiliti bir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta' Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (11), bl-eċċezzjoni tal-prodotti elenkati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament;

(9)

“miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni” tfisser miżuri għall-konservazzjoni u ġestjoni ta' speċi waħda jew aktar ta' riżorsi ħajjin tal-baħar u li jkunu adottati u fis-seħħ skond ir-regoli rilevanti tal-liġi internazzjonali u/jew Komunitarja;

(10)

“trasbord” tfisser il-ħatt tal-ħut kollu jew kwalunkwe prodott tas-sajd abbord bastiment tas-sajd għal bastiment tas-sajd ieħor;

(11)

“importazzjoni” tfisser l-introduzzjoni ta' prodotti tas-sajd fit-territorju tal-Komunità Ewropea, inkluż għal finijiet ta' trasbord f'portijiet fit-territorju tagħha;

(12)

“importazzjoni indiretta” tfisser l-importazzjoni mit-territorju ta' pajjiż terz li m'huwiex l-Istat tal-bandiera tal-bastiment tas-sajd responsabbli mill-qabda;

(13)

“esportazzjoni” tfisser kull moviment lejn pajjiż terz ta' prodotti tas-sajd maqbuda minn bastimenti tas-sajd li jtajjru l-bandiera ta' Stat Membru, sew jekk mit-territorju tal-Komunità, u sew jekk minn pajjiżi terzi jew minn żoni tas-sajd;

(14)

“riesportazzjoni” tfisser kull moviment mit-territorju tal-Komunità, ta' prodotti tas-sajd li qabel kienu ġew importati fit-territorju tal-Komunità;

(15)

“organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd” tfisser organizzazzjoni sub-reġjonali, reġjonali jew organizzazzjoni simili b'kompetenza, kif rikonoxxut mid-dritt internazzjonali, sabiex tistabbilixxi miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni għal riżorsi ħajjin tal-baħar li jkunu taħt ir-responsabbiltà tagħha bis-saħħa tal-konvenzjoni jew il-ftehim bis-saħħa ta' liema tkun ġiet ikkostitwita;

(16)

“parti kontraenti” tfisser parti kontraenti tal-konvenzjoni jew ftehim internazzjonali li jistabbilixxi organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-swajd, kif ukoll Stati, entitajiet tas-sajd jew entitajiet oħra li jikkooperaw ma' tali organizzazzjoni u li ngħataw status ta' parti mhux kontraenti f'koperazzjoni fir-rigward ta' tali organizzazzjoni;

(17)

“lemħ” tfisser kull osservazzjoni minn awtorità kompetenti ta' Stat Membru responsabbli mill-ispezzjonar ta' fuq il-baħar, jew mill-kaptan ta' bastiment tas-sajd Komunitarju jew ta' pajjiż terz ta' bastiment tas-sajd li tista' taqa' taħt wieħed jew diversi mill-kriterji msemmija fl-Artikolu 3(1);

(18)

“operazzjoni konġunta tas-sajd” tfisser kull operazzjoni bejn żewġ bastimenti tas-sajd jew aktar fejn il-qabda tiġi ttrasferita mit-tagħmir tas-sajd ta' bastiment tas-sajd minnhom għal ieħor jew fejn it-teknika użata minn dawk il-bastimenti tas-sajd teħtieġ tagħmir tas-sajd komuni wieħed;

(19)

“persuna ġuridika” tfisser kull entità legali li jkollha dan l-istatus skond il-liġi nazzjonali applikabbli, bl-eċċezzjoni ta' stati jew korpi pubbliċi fl-eżerċizzju ta' awtorità statali u organizzazzjonijiet pubbliċi;

(20)

“riskju” tfisser il-probabbiltà ta' avveniment li jista' jseħħ, fir-rigward ta' prodotti tas-sajd importati fi jew esprotati mit-territorju tal-Komunità, li tipprevjeni l-applikazzjoni korretta ta' dan ir-Regolament jew tal-miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni;

(21)

“ġestjoni tar-riskju” tfisser l-identifikazzjoni sistematika tar-riskju u l-implimentazzjoni tal-miżuri kollha meħtieġa sabiex titnaqqas l-espożizzjoni għar-riskju. Din tinkludi attivitajiet bħall-ġbir ta' data u ta' informazzjoni, l-analiżi u l-valutazzjoni tar-riskju, il-preskrizzjoni u t-teħid ta' azzjoni, u l-monitoraġġ u r-reviżjoni regolari tal-proċess u r-riżultati tiegħu, abbażi ta' sorsi u strateġiji internazzjonali, Komunitarji jew nazzjonali;

(22)

“ibħra internazzjonali” tfisser il-parti kollha tal-baħar kif definita fl-Artikolu 86 tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar (“UNCLOS”);

(23)

“kunsinna” tfisser prodotti li jintbagħtu simultanjament minn esportatur wieħed għal destinatarju wieħed jew li huma koperti minn dokument tat-trasport uniku li jkun ikopri l-vjaġġ tagħhom mill-esportatur għad-destinatarju.

Artikolu 3

Bastimenti tas-sajd involuti f'sajd IUU

1.   Bastiment tas-sajd għandu jiġi preżunt li hu involut f'sajd IUU jekk jintwera li, kuntrarju għall-miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni applikabbli fiż-żona kkonċernata, ikun:

(a)

stad mingħajr liċenzja, awtorizzazzjoni jew permess validi maħruġin mill-istat tal-bandiera jew l-istat kostali rilevanti, jew

(b)

ma ssodisfax l-obbligi tiegħu li jirrekordja u jirrapporta data dwar il-qabda jew relatata mal-qabda, inkluża data li trid tiġi trażmessa permezz tas-sistema ta' sorveljanza tal-vapuri bażata fuq satellita, jew notifiki minn qabel skond l-Artikolu 6, jew

(ċ)

stad f'żona magħluqa, matul staġun magħluq, mingħajr jew wara l-ksib ta' kwota, jew lil hinn minn fond magħluq, jew

(d)

kien involut f'sajd imrieġi għal stokk li jkun soġġett għal moratorju jew li s-sajd tiegħu jkun ipprojbit, jew;

(e)

uża tagħmir tas-sajd ipprojbit jew mhux konformi, jew

(f)

iffalsifika jew ħeba l-marki, l-identità jew ir-reġistrazzjoni tiegħu, jew

(g)

ħeba, bagħbas jew elimina prova relatata ma' xi investigazzjoni, jew

(h)

ostakola l-ħidma ta' l-uffiċjali fil-qadi ta' dmirijiethom waqt spezzjonar għall-osservanza tal-miżuri applikabbli ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni, jew il-ħidma ta' l-osservaturi fil-qadi ta' dmirijiethom li josservaw il-konformità mar-regoli Komunitarji applikabbli, jew

(i)

għabba abbord, ittrasborda jew żbarka ħut taħt id-daqs bi ksur tal-leġislazzjoni fis-seħħ, jew

(j)

ittrasborda jew ipparteċipa f'operazzjonijiet konġunti tas-sajd ma' bastimenti tas-sajd oħra, appoġġahom jew irrifornihom, li jkunu ġew identifikati li kienu involuti f'sajd IUU taħt dan ir-Regolament, b'mod partikolari dawk inklużi fil-lista ta' bastimenti IUU tal-Komunità jew fil-lista ta' bastimenti IUU ta' xi organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd; jew

(k)

wettaq xi attivitajiet ta' sajd fiż-żona ta' organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd b'mod inkonsistenti mal-miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni ta' dik l-organizzazzjoni jew bi ksur tagħhom u jkun ta' bandiera ta' Stat mhux parti għal dik l-organizzazzjoni, jew li ma jikkooperax ma' dik l-organizzazzjoni kif stabbilit minn dik l-organizzazzjoni, jew

(l)

ta' ebda nazzjonalità u għaldaqstant ikun bastiment mingħajr nazzjonalità, skond id-dritt internazzjonali.

2.   L-attivitajiet stabbiliti fil-paragrafu 1 għandhom jiġu kkunsidrati bħala ksur serju skond l-Artikolu 42 skond il-gravità tal-ksur in kwestjoni li għandu jiġi determinat mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru, b'kont meħud tal-kriterji bħad-dannu magħmul, il-valur tiegħu, il-gravità tal-ksur jew ir-repetizzjoni tiegħu.

KAPITOLU II

SPEZZJONIJIET TA' BASTIMENTI TAS-SAJD TA' PAJJIŻI TERZI FIL-PORTIJIET TA' L-ISTATI MEMBRI

TAQSIMA I

il-kundizzjonijiet ta' l-aċċess għal port minn bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi

Artikolu 4

Skemi ta' spezzjoni fil-port

1.   Bil-ħsieb li tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina is-sajd IUU għandha tinżamm skema effettiva ta' spezzjonijiet fil-port għal bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi li jidħlu fil-portijiet ta' l-Istati Membri.

2.   L-aċċess għall-portijiet ta' l-Istati Membri, il-provvediment ta' servizzi tal-port, u t-tmexxija ta' l-iżbark jew trasbord f'tali portijiet għandhom ikunu pprojbiti għall-bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi sakemm ma jkunux jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament, ħlief f'każi ta' forza maġġuri jew diffikultà skond it-tifsira ta' l-Artikolu 18 ta' l-UNCLOS (“forza maġġuri jew diffikultà”) għal servizzi strettament neċessarji sabiex jiġu rimedjati dawk is-sitwazzjonijiet.

3.   Trasbordi bejn bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi jew bejn dawn ta' l-aħħar u bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta' Stat Membru għandhom ikunu pprojbiti fl-ilmijiet Komunitarji u għandhom isiru biss fil-port, skond id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu.

4.   Bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta' Stat Membru m'għandhomx ikunu awtorizzati li jittrasbordaw fuq il-baħar qabdiet minn bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi barra mill-ilmijiet Komunitarji sakemm il-bastimenti tas-sajd m'humiex reġistrati bħala bastimenti ta' ġarr taħt l-awspiċi ta' organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd.

Artikolu 5

Portijiet speċifikati

1.   L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw portijiet jew postijiet viċin ix-xatt fejn ikunu permessi l-iżbarki jew l-operazzjonijiet ta' trasbord ta' prodotti tas-sajd u s-servizzi tal-port imsemmija fl-Artikolu 4(2)

2.   L-aċċess għas-servizzi tal-port u t-tmexxija ta' operazzjonijiet ta' żbark jew trasbord minn bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi għandhom ikunu awtorizzati biss f'portijiet speċifikati.

3.   L-Istati Membri għandhom jittrażmettu lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-15 ta' Jannar ta' kull sena lista tal-portijiet speċifikati. Kull bdil sussegwenti f'din il-lista għandu jiġi nnotifikat lill-Kummissjoni mill-anqas 15-il jum qabel ma l-bidla tidħol fis-seħħ.

4.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika, mingħajr dewmien, il-lista ta' portijiet speċifikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea u fis-sit web tagħha.

Artikolu 6

Notifika minn qabel

1.   Il-kaptani ta' bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi jew ir-rappreżentanti tagħhom għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri tal-port jew faċilitajiet ta' żbark speċifikati li jkunu jridu jużaw mill-anqas 3 ijiem ta' xogħol qabel il-ħin mistenni tal-wasla fil-port, bl-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-identifikazzjoni tal-bastiment;

(b)

l-isem tal-port speċifikat tad-destinazzjoni u l-finijiet tad-dħul, żbark, trasbord jew aċċess għal servizzi;

(ċ)

awtorizzazzjoni għas-sajd jew, fejn meħtieġ, awtorizzazzjoni għall-appoġġ ta' operazzjonijiet tas-sajd jew għat-trasbord ta' prodotti tas-sajd;

(d)

dati tal-vjaġġ tas-sajd;

(e)

id-data u l-ħin mistennijin tal-wasla fil-port;

(f)

il-kwantitajiet ta' kull speċi miżmumin abbord jew, fejn meħtieġ, rapport negattiv;

(g)

iż-żona jew iż-żoni fejn tkun saret il-qabda jew fejn seħħ it-trasbord kemm jekk f'ilmijiet Komunitarji, f'żoni taħt il-ġurisdizzjoni jew is-sovranità ta' pajjiż terz jew f'ibħra internazzjonali;

(h)

il-kwantitajiet għal kull speċi għall-iżbark jew it-trasbord.

Il-kaptani ta' bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi jew ir-rappreżentanti tagħhom għandhom ikunu eżentati milli jinnotifikaw informazzjoni li hemm fil-punti (a), (c), (d), (g) u (h), meta ċertifikat tal-qabda jkun ġie ikkonvalidat skond il-Kapitolu III għall-qabda kollha għall-iżbark jew it-trasbord fit-territorju tal-Komunità.

2.   In-notifika stabbilita fil-paragrafu 1 għandha tkun akkumpanjata minnċertifikat tal-qabda ivvalidat skond il-Kapitolu III jekk il-bastiment tas-sajd ta' pajjiż terz ikun qiegħed iġorr abbord prodotti tas-sajd. Id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 14 dwar ir-rikonoxximent tad-dokumenti tal-qabda jew formoli tal-kontroll mill-Istat tal-port li jkunu parti mid-dokumentazzjoni tal-qabda jew minn skemi ta' kontroll tal-portijiet adottati mill-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd għandhom japplikaw mutatis mutandis.

3.   Il-Kummissjoni, skond il-proċedura imsemmija fl-Artikolu 54(2), tista' teżenta ċerti kategoriji ta' bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi mill-obbligu stipulat fil-paragrafu 1 għal perijodu limitat u li jiġġedded, jew tipprevedi perijodu ta' notifika ieħor li jieħu kont, inter alia, it-tip ta' prodott tas-sajd, id-distanza bejn iż-żoni tas-sajd, il-postijiet ta' l-iżbark u l-portijiet fejn il-bastimenti in kwistjoni huma rreġistrati jew elenkati.

4.   Dan l-Artikolu għandu japplika mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet speċjali li jidhru f'xi ftehim dwar is-sajd konkluż bejn il-Komunità u pajjiżi terzi.

Artikolu 7

Awtorizzazzjoni

1.   Mingħajr preġudizzju għall-punt 5 ta' l-Artikolu 37, bastiment tas-sajd ta' pajjiż terz għandu jingħata l-awtorizzazzjoni sabiex jidħol fil-port biss jekk l-informazzjoni stabbilita fl-Artikolu 6(1) tkun kompleta u jekk il-bastiment tal-pajjiż terz ikun qiegħed iġorr abbord prodotti tas-sajd, tkun akkumpanjata miċ-ċertifikat tal-qabda msemmi fl-Artikolu 6(2).

2.   L-awtorizzazzjoni sabiex jinbdew operazzjonijiet ta' żbark jew trasbord fil-port għandha tkun soġġetta għall-kontroll sabiex tiġi determinata l-kompletezza ta' l-informazzjoni ppreżentata kif previst fil-paragrafu 1 u, fejn xieraq, għall-ispezzjoni magħmula skond it-Taqsima 2.

3.   B' deroga għall-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu l-Istat Membru tal-port jista' jawtorizza aċċess għall-port u żbark sħiħ jew parti minnu f'każijiet fejn l-informazzjoni stabbilita fl-Artikolu 6(1) ma tkunx kompluta jew il-kontroll jew verifikazzjoni tagħha tkun pendenti, iżda fit-tali każijiet għandu jżomm il-prodotti tas-sajd ikkonċernati maħżunin taħt il-kontroll ta' l-awtoritajiet kompetenti. Il-prodotti tas-sajd għandhom jiġu rrilaxxati biss sabiex jinbiegħu, jiġu kkonfiskati jew ittrasportati meta l-informazzjoni stabbilita fl-Artikolu 6(1) tkun ġiet riċevuta jew il-proċess ta' verifikazzjoni jew iċċekkjar ikun ġie fi tmiemu. Jekk dan il-proċess ikun għadu ma ntemmx fi żmien 14-il jum mill-iżbark, l-Istat Membru tal-port jista' jikkonfiska l-prodotti tas-sajd u jiddisponi minnhom skond ir-regoli nazzjonali. L-ispejjeż għall-ħażna għandhom jitħallsu mill-operatur.

Artikolu 8

Irrekordjar ta' operazzjonijiet ta' żbark jew trasbord

1.   Il-kaptani ta' bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi jew ir-rappreżentanti tagħhom għandhom jippreżentaw lill-awtoritajiet ta' l-Istat Membru li tiegħu jużaw il-portijiet ta' żbark jew il-faċilitajiet ta' trasbord speċifikati, jekk possibbli permezz ta' mezzi elettroniċi qabel l-iżbark, jew operazzjonijiet ta' trasbord, dikjarazzjoni li tindika l-kwantità ta' prodotti tas-sajd skond l-ispeċi li għandhom jiġu żbarkati jew trasbordati, u d-data u l-post ta' kull qabda. Il-kaptani u r-rappreżentanti tagħhom għandhom ikunu responsabbli mill-eżattezza ta' tali dikjarazzjonijiet.

2.   L-Istati Membri għandhom iżommu l-oriġinali tad-dikjarazzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1, jew kopja tal-karti meta trażmessi elettronikament, għal perijodu ta' tliet snin jew aktar skond ir-regoli nazzjonali.

3.   Il-proċeduri u l-formoli ta' dikjarazzjoni dwar l-iżbark u t-trasbord għandhom jiġu determinati skond il-proċedura imsemmija fl-Artikolu 52.

4.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni permezz ta' trażmissjoni bil-kompjuter qabel tmiem l-ewwel xahar ta' kull tliet xhur kalendarji bil-kwantitajiet żbarkati u/jew trasbordati fil-portijiet tagħhom minn bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi matul it-tliet xhur preċedenti.

TAQSIMA 2

Spezzjonijiet fil-port

Artikolu 9

Prinċipji ġenerali

1.   L-Istati Membri għandhom iwettqu spezzjonijiet fil-portijiet speċifikati tagħhom ta' minn ta' l-inqas 5 % ta' l-operazzjonijiet ta' żbark u trasbord minn bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi kull sena, skond il-punti ta' referenza determinati mill-proċedura imsemmija fl-Artikolu 54(2) abbażi ta' ġestjoni tar-riskju, mingħajr preġudizzju għal-limiti aktar għoljin adottati minn organizzazzjonijiet reġjonali tal-'estjoni tas-sajd.

2.   Il-bastimenti tas-sajd li ġejjin għandhom jiġu spezzjonati f'kull każ:

(a)

il-bastimenti tas-sajd li jintlemħu skond l-Artikolu 48;

(b)

il-bastimenti tas-sajd irrapportati fil-qafas tan-notifika magħmula taħt is-Sistema Komunitarja ta' Allert skond il-Kapitolu IV;

(ċ)

il-bastimenti tas-sajd identifikati mill-Kummissjoni bħala preżunti li kienu involuti f'sajd IUU skond l-Artikolu 25;

(d)

il-bastimenti tas-sajd li jkunu jidhru f'lista ta' bastimenti IUU adottata minn organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd u nnotifikata lill-Istati Membri skond l-Artikolu 30.

Artikolu 10

Proċedura ta' spezzjoni

1.   Uffiċjali inkarigati mill-ispezzjonijiet (“uffiċjali”) għandhom jkunu kapaċi jeżaminaw iż-żoni, il-gverti u l-gabini rilevanti kollha tal-bastiment tas-sajd, il-qabdiet kemm jekk proċessati u kemm jekk le), ix-xbieki jew tagħmir ieħor, apparat u kwalunkwe dokumenti rilevanti li l-uffiċjali jqisu neċessarji sabiex jivverifikaw il-konformità mal-liġijiet, ir-regolamenti jew il-miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni internazzjonali applikabbli. L-uffiċjali jistgħu wkoll jinterrogaw lil persuni meqjusin li għandhom informazzjoni dwar is-suġġett ta' l-ispezzjoni.

2.   L-ispezzjonijiet għandhom jinvolvu l-monitoraġġ ta' l-operazzjonijiet kollha ta' żbark u trasbord u jinkludu kontro-iċċekkjar bejn il-kwantitajiet skond l-ispeċi rreġistrati fin-notifika minn qabel ta' l-iżbark u l-kwantitajiet ta' l-ispeċi żbarkati jew trasbordati.

3.   L-uffiċjali għandhom jiffirmaw ir-rapport ta' l-ispezzjoni tagħhom fil-preżenza tal-kaptan tal-bastiment tas-sajd, li għandu jkollu d-dritt li jżid jew iġiegħel li tiżdied kull informazzjoni li jikkunsidra bħala rilevanti. L-uffiċjali għandhom jindikaw fil-logbook li tkun saret spezzjoni.

4.   Kopja tar-rapport ta' spezzjoni għandha tingħata lill-kaptan tal-bastiment tas-sajd li jkun jista' jgħaddi lis-sid tal-bastiment.

5.   Il-kaptan għandu jikkoopera ma' u jassisti fl-ispezzjonijiet tal-bastiment tas-sajd u m'għandux jostakola, jintimida jew jinterferixxi lill-uffiċjali fil-qadi ta' dmirijiethom.

Artikolu 11

Proċedura fl-eventwalità ta' ksur

1.   Jekk l-informazzjoni miġbura matul l-ispezzjoni tipprovdi evidenza li ġġiegħellill-uffiċjal jemmen li bastiment tas-sajd kien involut f'sajd IUU skond il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 3, l-uffiċjal għandu:

(a)

jirreġistra l-ksur suspettat fir-rapport ta' l-ispezzjoni;

(b)

jieħu kull azzjoni meħtieġa sabiex jiżgura t-tutela tal-prova li tikkonċerna dan il-ksur suspettat;

(ċ)

jibgħat immedjatament ir-rapport ta' l-ispezzjoni lill-awtorità kompetenti.

2.   Jekk ir-riżultati ta' l-ispezzjoni jipprovdu evidenza li bastiment tas-sajd ta' pajjiż terz involva ruħu f'attività IUU skond il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 3, l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru tal-port m'għandhiex tawtorizza lil dawn il-bastimenti li jiżbarkaw jew jittrasbordaw il-qabda tagħhom.

3.   L-Istat Membru li jkun qiegħed jispezzjona għandu jinnotifika d-deċiżjoni tiegħu immedjatament li ma jkunx qiegħed jawtorizza operazzjonijiet ta' żbark jew ta' trasbord meħudin skond il-paragrafu 2, akkumpanjata minn kopja tar-rapport ta' l-ispezzjoni, lill-Kummissjoni jew lill-korp maħtur minnha, li għandu jittrażmettih immedjatament lill-awtorità kompetenti ta' l-Istat tal-bandiera tal-bastiment tas-sajd spezzjonat b'kopja lill-Istat jew Stati tal-bandiera tal-bastimenti donaturi fejn il-bastiment spezzjonat kien involut f'operazzjonijiet ta' trasbord. Fejn xieraq, kopja tan-notifika għandha tiġinnotifikata wkoll lis-Segretarju Eżekuttiv ta' l-organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd taż-żona ta' kompetenza fejn tkun saret il-qabda.

4.   Meta l-ksur suspettat ikun seħħ f'ibħra internazzjonali, l-Istat Membru tal-port għandu jikkoopera ma' l-Istat tal-bandiera fl-investigazzjoni li tkun qiegħda ssir u, fejn ikun xieraq, għandu japplika s-sanzjonijiet previsti mil-liġi ta' dak l-Istat Membru tal-port, bil-kondizzjoni li, skond id-dritt internazzjonali, l-Istat tal-bandiera jkun qabel b'mod espress li jittrasferixxi l-ġurisdizzjoni tiegħu. Barra minn hekk, fejn l-abbuż issuspettat ikun sar fl-ilmijiet marittimi ta' pajjiż terz, l-Istat Membru tal-port għandu jikkoopera wkoll ma' l-Istat kostali fit-twettiq ta' l-investigazzjoni u, fejn xieraq, għandu japplika s-sanzjonijiet previsti mill-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru tal-port bil-kondizzjoni li, skond id-dritt internazzjonali, dak l-Istat kostali jkun qabel espressament li jittrasferixxi l-ġurisdizzjoni tiegħu.

KAPITOLU III

SKEMA TA' ĊERTIFIKAZZJONI TAL-QABDA GĦALL-IMPORTAZZJONI U L-ESPORTAZZJONI TA' PRODOTTI TAS-SAJD

Artikolu 12

Ċertifikati tal-qabda

1.   L-importazzjoni fil-Komunità ta' prodotti tas-sajd miksuba minnsajd IUU għandha tkun ipprojbita.

2.   Sabiex tiġi żgurata l-effettività tal-projbizzjoni stabbilita fil-paragrafu 1, il-prodotti tas-sajd għandhom jiġu importati biss fil-Komunità meta jkunu akkumpanjati b'ċertifikat tal-qabda f'konformità ma' dan ir-Regolament.

3.   Iċ-ċertifikat tal-qabda msemmi fil-paragrafu 2 għandu jkun ivvalidat mill-Istat tal-bandiera tal-bastiment tas-sajd jew bastimenti tas-sajd li jkunu qabdu l-ħut li minnu jkunu nkisbu l-prodotti tas-sajd. Dan għandu jintuża sabiex jiċċertifika li dawn il-qabdiet saru skond il-liġijiet, ir-regolamenti u l-miżuri internazzjonali ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni applikabbli.

4.   Iċ-ċertifikat tal-qabda għandu jkun fih l-informazzjoni kollha speċifikata fil-kampjun li jidher fl-Anness II u għandu jiġi ivvalidat minn awtorità pubblika ta' l-Istat tal-bandiera bis-setgħat meħtieġa sabiex tafferma l-eżattezza ta' l-informazzjoni. Bi qbil ma' l- Istati tal-bandiera, fi ħdan il-qafas tal-koperazzjoni stabbilit fl-Artikolu 20(4), iċ-ċertifikat tal-qabda jista' jiġi stabbilit, ivvalidat jew ippreżentat permezz ta' mezzi elettroniċi jew jiġi sostitwit b'sistemi ta' traċċabbiltà elettronika li jiżguraw l-istess livell ta' kontroll mill-awtoritajiet.

5.   Il-lista fl-Anness I tal-prodotti esklużi mill-ambitu ta' l-implimentazzjoni taċ-ċertifikat tal-qabda tista' tiġi riveduta kull sena abbażi tar-riżultati ta' l-informazzjoni miġbura taħt il-Kapitoli II, III, IV, V, VIII, X u XII, u emendata skond il-proċedura imsemmija fl-Artikolu 54(2).

Artikolu 13

Skemi tad-dokumentazzjoni tal-qabda maqbula u fis-seħħ fil-qafas ta' organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd

1.   Dokumenti tal-qabda, u kull dokument relatat, ivvalidat b'konformità ma' l-iskemi tad-dokumentazzjoni tal-qabda adottati minn organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd li huma rikonoxxuti bħala konformi mar-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament, għandhom jiġu aċċettati bħala ċertifikati tal-qabda fir-rigward tal-prodotti tas-sajd minn speċi li għalihom ikunu japplikaw dawn l-iskemi tad-dokumentazzjoni tal-qabda u jkunu soġġetti għar-rekwiżiti ta' iċċekkjar u verifika imposti fuq l-Istat Membru ta' l-importazzjoni skond l-Artikoli 16 u 17 u għad-dispożizzjonijiet dwar ir-rifjut ta' importazzjoni stabbiliti fl-Artikolu 18. Il-lista ta' dawn l-iskemi tad-dokumentazzjoni tal-qabda għandha tkun determinata skond il-proċedura imsemmija fl-Artikolu 54(2).

2.   Il-paragrafu 1 għandu japplika mingħajr preġudizzju għar-regolamenti speċifiċi fis-seħħ li bihom dawn l-iskemi tad-dokumentazzjoni tal-qabda huma implimentati fil-liġi Komunitarja.

Artikolu 14

Importazzjoni indiretta ta' prodotti tas-sajd

1.   Sabiex ikun jista' jimporta prodotti tas-sajd li jikkostitwixxu kunsinna waħda, ittrasportati fl-istess forma lill-Komunità minn pajjiż terz għajr l-Istat tal-bandiera, l-importatur għandu jippreżenta lill-awtoritajiet ta' l-Istati Membri ta' importazzjoni:

(a)

iċ-ċertifikati(i) tal-qabda vvalidat(i) mill-Istat tal-bandiera, u

(b)

prova dokumentata li l-prodotti tas-sajd ma għaddew minn ebda operazzjoni għajr żbark, tagħbija mill-ġdid jew kwalunkwe operazzzjoni bil-għan li tippreżervahom f'kondizzjoni tajba u ġenwina, u baqgħu taħt is-sorveljanza ta' l-awtoritajiet kompetenti f'dak il-pajjiż terz.

Prova dokumentata għandha tingħata permezz ta':

(i)

fejn xieraq, id-dokument uniku tat-trasport maħruġ sabiex ikopri l-passaġġ mit-territorju ta' l-Istat tal-bandiera minn ġo dak il-pajjiż terz; jew

(ii)

dokument maħruġ mill-awtoritajiet kompetenti ta' dak il-pajjiż terz:

li jagħti deskrizzjoni eżatta tal-prodotti tas-sajd, id-dati tal-iżbark u tat-tagħbija mill-ġdid tal-prodotti u, fejn applikabbli, l-ismijiet tal-bastimenti, jew tal-mezzi l-oħrajn tat-trasport użati, u

li jindika l-kondizzjonijiet li skondhom il-prodotti tas-sajd baqgħu f'dak il-pajjiż terz.

Fejn l-ispeċi kkonċernati huma soġġetti għal skema tad-dokumentazzjoni ta' l-organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd, li ġiet rikonoxxuta skond l-Artikolu 13, id-dokumenti msemmija hawn fuq jistgħu jiġu sostitwiti biċ-ċertifikat ta' riesportazzjoni ta' din l-iskema tad-dokumentazzjoni, dment li l-pajjiż terz ikun issodisfa ir-rekwiżiti ta' notifika tiegħu kif meħtieġ.

2.   Sabiex ikun jista' jimporta prodotti tas-sajd li jikkostitwixxu kunsinna waħda u li ġew ipproċessati f'pajjiż terz għajr l-Istat tal-bandiera, l-importatur għandu jippreżenta lill-awtoritajiet ta' l-Istat Membru ta' importazzjoni, dikjarazzjoni stabbilita mill-impjant ta' ipproċessar f'dak il-pajjiż terz u endorsjat mill-awtoritajiet kompetenti tiegħu skond il-formola fl-Anness IV:

(a)

li jkun jagħti deskrizzjoni eżatta tal-prodotti mhux ipproċessati u l-prodotti pproċessati u l-kwantitajiet rispettivi tagħhom;

(b)

li jindika li l-prodotti pproċessati ġew ipproċessati f'dak il-pajjiż terz minn qabdiet akkumpanjati minn ċertifikat(i) tal-qabda vvalidati mill-Istat tal-bandiera; u

(ċ)

jkun akkumpanjat minn:

(i)

iċ-ċertifikat(i) oriġinali tal-qabda fejn it-totalità tal-qabdiet ikkonċernati ntużat għall-ipproċessar tal-prodotti tas-sajd esportati f'kunsinna waħda, jew

(ii)

kopja taċ-ċertifikat(i) oriġinali tal-qabda, fejn parti mill-qabdiet ikkonċernati ġiet użata parzjalment għall-ipproċessar tal-prodotti tas-sajd esportati f'kunsinna waħda.

Fejn l-ispeċi kkonċernati huma soġġetti għal skema tad-dokumentazzjoni ta' l-organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd, li ġiet rikonoxxuta skond l-Artikolu 13, id-dikjarazzjoni tista' tiġi sostitwita biċ-ċertifikat ta' riesportazzjoni ta' dik l-iskema tad-dokumentazzjoni, dment li l-pajjiż terz ta' l-ipproċessar ikun issodisfa ir-rekwiżiti ta' notifika tiegħu rispettivament.

3.   Id-dokumenti u d-dikjarazzjoni stabbiliti fil-paragrafi (1)(b) u 2 ta' dan l-Artikolu rispettivament jistgħu jiġu kkomunikati b'mezzi elettroniċi fil-qafas tal-koperazzjoni stabbilita fl-Artikolu 20(4).

Artikolu 15

Esportazzjoni ta' qabdiet li jkunu saru minn bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta' Stat Membru

1.   L-esportazzjoni ta' qabdiet li jkunu saru minn bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta' Stat Membru għandhom ikunu soġġetti għall-validazzjoni taċ-ċertifikat tal-qabda mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru tal-bandiera, kif stabbilit fl-Artikolu 12(4), jekk meħtieġ fil-qafas ta' koperazzjoni stabbilit fl-Artikolu 20(4).

2.   L-Istati Membri tal-bandiera għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-awtoritajiet kompetenti tagħhom għall-validazzjoni taċ-ċertifikati tal-qabda msemmijin fil-paragrafu 1.

Artikolu 16

Preżentazzjoni u iċċekkjar ta' ċertifikati tal-qabda

1.   Iċ-ċertifikati tal-qabda vvalidati għandhom jintbagħtu mill-importatur lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru fejn il-prodott ikun intenzjonat li jiġi importat mill-anqas tlett ijiem ta' xogħol qabel il-ħin mistenni tal-wasla fil-post tad-dħul fit-territorju tal-Komunità. L-iskadenza ta' tlett ijiem ta' xogħol tista' tkun adattata skond it-tip ta' prodott tas-sajd, id-distanza għall-post ta' dħul fit-territorju tal-Komunità jew il-mod ta' trasport użat. Dawl l-awtoritajiet kompetenti għandhom, abbażi ta' ġestjoni tar-riskju, jiċċekkjaw iċ-ċertifikat tal-qabda fid-dawl ta' l-informazzjoni pprovduta fin-notifika rċevuta mill-Istat tal-bandiera skond l-Artikoli 20 u 22.

2.   B'deroga mill-paragrafu 1, l-importaturi li ngħataw l-istatus ta' operatur ekonomiku approvat jistgħu jagħtu parir lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru dwar il-wasla tal-prodotti sa l-iskadenza msemmija fil-paragrafu 1 u jżommu ċ-ċertifikati tal-qabda vvalidati u d-dokumenti relatati kif imsemmi fl-Artikolu 14 għad-dispożizzjoni ta' l-awtoritajiet għall-finijiet ta' l-iċċekkjar skond il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu jew il-verifiki skond l-Artikolu 17.

3.   Il-kriterji għall-għoti ta' l-istatus ta' operatur ekonomiku approvat għal importatur mill-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru għandhom jinkludu:

(a)

l-istabbiliment ta' l-importatur fit-territorju ta' dak l-Istat Membru;

(b)

numru u volum suffiċjenti ta' operazzjonijiet ta' importazzjoni li jiġġustifikaw l-implimentazzjoni tal-proċedura msemmija fil-paragrafu 2;

(ċ)

rekord xieraq ta' konformità mar-rekwiżiti ta' miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni;

(d)

sistema sodisfaċenti ta' rekords ta' ġestjoni kummerċjali, u fejn meħtieġ, ta' rekords ta' trasport u pproċessar, li tippermetti li jsir l-iċċekkjar u l-verifiki adatti għall-finijiet ta' dan ir-Regolament;

(e)

l-eżistenza ta' faċilitajiet fir-rigward tat-twettiq ta' dak l-iċċekkjar u l-verifiki;

(f)

fejn xieraq, standards prattiċi ta' kompetenza jew kwalifiki professjonali relatati direttament ma' l-attivitajiet imwettqin; u

(g)

fejn xieraq, prova ta' solvenza finanzjarja.

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-isem u l-indirizz ta' l-operaturi ekonomiċi approvati malajr kemm jista' jkun wara li jkunu taw dan l-istatus. Il-Kummissjoni għandha tpoġġi din l-informazzjoni għad-dispożizzjoni ta' l-Istati Membri permezz ta' mezzi elettroniċi.

Ir-regoli dwar l-istatus ta' operatur ekonomiku approvat jistgħu jiġu ddeterminati skond il-proċedura imsemmija fl-Artikolu 54(2).

Artikolu 17

Verifiki

1.   L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri jistgħu jwettqu l-verifiki kollha li huma jqisu neċessarji sabiex jiżguraw li d-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament huma applikati korrettament.

2.   Il-verifiki jistgħu jikkonsistu, b'mod partikolari, fl-eżaminar tal-prodotti, il-verifika tad-data ddikjarata u l-eżistenza u l-awtentiċità tad-dokumenti, l-eżaminar tal-kotba ta' operaturi u rekords oħrajn, l-ispezzjonar tal-mezzi tat-trasport, inklużi l-kontejners u l-imħażen tal-prodotti u l-eżekuzzjoni ta' stħarriġ uffiċjali u atti simili oħrajn, barra l-ispezzjonar ta' bastimenti tas-sajd fil-port skond il-Kapitolu II.

3.   Il-verifiki għandhom ikunu ffokati fuq ir-riskju identifikat abbażi ta' kriterji żviluppati fil-livell nazzjonali jew Komunitarju skond il-ġestjoni tar-riskju. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni l-kriterji nazzjonali tagħhom fi żmien 30 jum ta' xogħol wara d-29 ta' Ottubru 2008 u jaġġornaw din l-informazzjoni. Il-kriterji Komunitarji għandhom ikunu ddeterminati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 54(2).

4.   Il-verifiki għandhom jitwettqu, fi kwalunkwe każ, fejn:

(a)

l-awtorità ta' verifika ta' l-Istat Membru jkollha raġun tiddubita l-awtentiċità taċ-ċertifikat tal-qabda nnifsu, tas-siġill tal-validazzjoni jew tal-firma ta' l-awtorità rilevanti ta' l-Istat tal-bandiera, jew

(b)

l-awtorità ta' verifika ta' l-Istat Membru tkun fil-pussess ta' informazzjoni li titfa' dubju dwar l-osservanza mill-bastiment tas-sajd tal-liġijiet, ir-regolamenti jew il-miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni applikabbli, jew l-issodisfar ta' rekwiżiti oħrajn ta' dan ir-Regolament, jew

(ċ)

bastimenti tas-sajd, kumpanniji tas-sajd jew kull operatur ieħor ikunu ġew irrapportat b'konnessjoni ma' sajd preżunti bħala IUU, inklużi dawk il-bastimenti tas-sajd li jkunu ġew irrapportati lil organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd skond it-termini ta' strument adottat minn dik l-organizzazzjoni sabiex jiġu stabbiliti listi ta' bastimenti preżunti li jkunu wettqu sajd illegali, mhux irrapportat u mhux irregolat, jew

(d)

l-Istati tal-bandiera jew pajjiżi tar-riesportazzjoni ikunu ġew irrapportati lil organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd skond it-termini ta' strument adottat minn dik l-organizzazzjoni sabiex jiġu implimentati miżuri kummerċjali fir-rigward ta' l-Istati tal-bandiera, jew

(e)

ikun ġie ppubblikat avviż ta' allert skond l-Artikolu 23(1).

5.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jwettqu verifiki mingħajr avviż minn qabel, minbarra l-verifiki msemmija fil-paragrafi 3 u 4.

6.   Għall-fini ta' verifika, l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru jistgħu jitolbu l-assistenza ta' l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat tal-bandiera jew tal-pajjiż terz li minbarra l-Istat tal-bandiera imsemmi fl-Artikolu 14, f'liema każ:

(a)

it-talba għall-assistenza għandha tiddikjara r-raġunijiet għalfejn l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru in kwistjoni għandhom dubji ben fondati dwar il-validità taċ-ċertifikat, tad-dikjarazzjonijiet li jkun fih u/jew tal-konformità tal-prodotti mal-miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni. Kopja taċ-ċertifikat tal-qabda u kull informazzjoni jew dokumenti li jissuġġerixxu li l-informazzjoni fuq iċ-ċertifikat hija ineżatta għandhom jitressqu b'appoġġ tat-talba għall-assistenza. It-talba għandha tintbagħat mingħajr dewmien lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat tal-bandiera jew ta' pajjiż terz minbarra l-Istat tal-bandiera kif imsemmi fl-Artikolu 14;

(b)

il-proċedura tal-verifika għandha tiġi kompluta fi żmien 15-il jum mid-data tat-talba għall-verifika. Fl-eventwalità li l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat tal-bandiera ma jkunux jistgħu jirrispettaw l-iskadenza, l-awtoritajiet ta' verifika fl-Istat Membru jistgħu, fuq talba ta' l-Istat tal-bandiera jew tal-pajjiż terz minbarra l-Istat tal-bandiera kif imsemmi fl-Artikolu 14 jikkonċedu estensjoni ta' l-iskadenza għat-tweġiba, li ma jkunx jeċċedi 15-il jum ieħor.

7.   Ir-rilaxx tal-prodotti fuq is-swieq għandu jiġi sospiż tul l-istennija tar-riżultati tal-proċeduri tal-verifika msemmijin fil-paragrafi (1) sa (6). L-ispejjeż għall-ħażna għandhom jitħallsu mill-operatur.

8.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-awtoritajiet kompetenti tagħhom għall-iċċekkjar u l-verifiki taċ-ċertifikati skond l-Artikolu 16 u l-paragrafi (1) sa (6) ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 18

Rifjut ta' importazzjoni

1.   L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri għandhom, fejn xieraq, jirrifjutaw l-importazzjoni fil-Komunità ta' prodotti tas-sajd mingħajr ma jkollhom għalfejn jitolbu prova addizzjonali jew jibagħtu talba għall-assistenza lill-Istat tal-bandiera fejn dawn isiru konxji li:

(a)

l-importatur ma jkunx seta' jibgħat ċertifikat tal-qabda għall-prodotti kkonċernati jew jissodisfa l-obbligi tiegħu skond l-Artikolu 16(1) jew (2);

(b)

il-prodotti intenzjonati għall-importazzjoni ma jkunux l-istess bħal dawk imsemmijin fiċ-ċertifikat tal-qabda;

(ċ)

iċ-ċertifikat tal-qabda ma jkunx ivvalidat mill-awtorità pubblika ta' l-Istat tal-bandiera msemmija fl-Artikolu 12(3);

(d)

iċ-ċertifikat tal-qabda ma jkunx jindika l-informazzjoni kollha meħtieġa;

(e)

l-importatur ma jkunx f'pożizzjoni li jipprova li l-prodotti tas-sajd huma konformi mal-kundizzjonijiet ta' l-Artikolu 14(1) jew (2);

(f)

il-bastiment tas-sajd li jkun jidher fuq iċ-ċertifikat tal-qabda bħala l-bastiment ta' l-oriġini tal-qabdiet ikun inkluż fil-lista Komunitarja ta' bastimenti IUU jew fil-listi ta' bastimenti IUU msemmija fl-Artikolu 30;

(g)

iċ-ċertifikat tal-qabda jkun ġie vvalidat mill-awtoritajiet ta' l-Istat tal-bandiera identifikat bħala Stat li ma jikkooperax skond l-Artikolu 31.

2.   L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri għandhom, fejn xieraq, jirrifjutaw l-importazzjoni ta' kwalunkwe prodott tas-sajd fil-Komunità, wara talba għall-assistenza skond l-Artikolu 17(6), fejn:

(a)

ikunu rċevew tweġiba skond liema l-esportatur ma jkunx intitolat li jitlob il-validazzjoni taċ-ċertifikat tal-qabda; jew,

(b)

ikunu rċevew tweġiba skond liema l-prodotti ma jkunux konformi mal-miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni, jew ma jkunx sodisfatti kundizzjonijiet oħrajn skond dan il-Kapitolu; jew,

(ċ)

ma jkunux irċevew tweġiba sa l-iskadenza stipulata; jew,

(d)

ikunu rċevew risposta li ma tipprovdix tweġibiet pertinenti għall-mistoqsijiet imressqin fit-talba.

3.   Fl-eventwalità li l-importazzjoni ta' prodotti tas-sajd tiġi rrifjutata skond il-paragrafi 1 jew 2, l-Istati Membri jistgħu jikkonfiskaw u jeqirdu, jiddisponu minn jew ibiegħu dawn il-prodotti tas-sajd skond il-liġi nazzjonali. Il-qliegħ mill-bejgħ jista' jintuża għal finijiet ta' karità.

4.   Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-dritt li tappella kontra deċiżjonijiet meħudin mill-awtoritajiet kompetenti skond il-paragrafi 1, 2 jew 3 li jkunu jikkonċernawha. Id-dritt ta' appell għandu jiġi eżerċitat skond id-dispożizzjonijiet fis-seħħ fl-Istat Membru kkonċernat.

5.   L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Istat tal-bandiera u, fejn xieraq, lill-pajjiż terz minbarra l-Istat tal-bandiera kif imsemmi fl-Artikolu 14 dwar ir-rifjuti ta' importazzjoni. Kopja tan-notifika għandha tintbagħat lill-Kummissjoni.

Artikolu 19

Transitu u trasbord

1.   Fejn, fil-punt ta' dħul fit-territorju tal-Komunità, il-prodotti tas-sajd jitqiegħdu taħt proċedura ta' transitu u ttrasportati lejn Stat Membru ieħor fejn għandhom jitqiegħdu taħt proċedura doganali oħra, id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 17 u 18 għandhom jiġu implimentati f'dak l-Istat Membru.

2.   Fejn, fil-punt ta' dħul fit-territorju tal-Komunità, il-prodotti tas-sajd jitqiegħdu taħt proċedura ta' transitu u ttrasportati lejn post ieħor fl-istess Stat Membru ieħor fejn għandhom jitqiegħdu fi proċedura doganali oħra, dak l-Istat Membru jista' jimplimenta id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 16, 17 u 18 fil-punt ta' dħul jew fil-post ta' destinazzjoni. L-Istati Membri għandhom, malajr kemm jista' jkun, jinnotifikaw lill-Kummissjoni l-miżuri adottati għall-implimentazzjoni ta' dan il-paragrafu u jaġġornaw din l-informazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tippubblika dawn in-notifiki fuq is-sit web tagħha.

3.   Fejn, fil-punt ta' dħul fit-territorju tal-Komunità, il-prodotti tas-sajd jiġu trasbordati u trasportati bil-baħar lejn Stat Membru ieħor, id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 17 u 18 għandhom jiġu implimentati f'dak l-Istat Membru.

4.   L-Istat Membru ta' trasbord għandu jikkomunika lill-Istati Membri ta' destinazzjoni l-informazzjoni meħuda mid-dokumentazzjoni ta' trasport dwar in-natura tal-prodotti tas-sajd, il-piż tagħhom, il-port ta' żbark u l-karigatur tal-merkanzija fil-pajjiż terz, l-ismijiet tal-bastimenti ta' trasport u l-portijiet ta' trasbord u d-destinazzjoni, hekk kif din l-informazzjoni tkun magħrufa u qabel id-data tal-wasal antiċipata fil-port ta' destinazzjoni.

Artikolu 20

Notifiki ta' l-Istat tal-bandiera u koperazzjoni ma' pajjiżi terzi

1.   L-aċċettazzjoni ta' ċertifikati tal-qabda vvalidati minn Stat tal-bandiera partikolari għall-fini ta' dan ir-Regolament għandha tkun soġġetta għall-kundizzjoni li l-Kummissjoni tkun irċeviet notifika mill-Istat tal-bandiera kkonċernat li tiċċertifika li:

(a)

huwa għandu stabbilit arranġamenti nazzjonali għall-implimentazzjoni, il-kontroll u l-infurzar tal-liġijiet, r-regolamenti u l-miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni li magħhom iridu jikkonformaw il-bastimenti tas-sajd tiegħu;

(b)

l-awtoritajiet pubbliċi tiegħu għandhom is-setgħa li jaffermaw il-veraċità ta' l-informazzjoni li hemm fiċ-ċertifikati tal-qabda u li jesegwixxu verifiki ta' dawn iċ-ċertifikati fuq it-talba ta' l-Istati Membri. In-notifika għandha tinkludi wkoll l-informazzjoni meħtieġa sabiex jiġu identifikati dawk l-awtoritajiet.

2.   L-informazzjoni li għandha tingħata fin-notifika msemmija fil-paragrafu 1 jinsabu fl-Anness III għal dan ir-Regolament.

3.   Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istat tal-bandiera li tkun irċeviet in-notifika mibgħuta skond il-paragrafu 1. Jekk l-elementi kollha msemmija fil-paragrafu 1 ma jingħatawx lill-Kummissjoni mill-Istat tal-bandiera, il-Kummissjoni għandha tindika lill-Istat tal-bandiera liema huma l-elementi neqsin u titlob li huwa jipprovdi notifika ġdida.

4.   Il-Kummissjoni għandha, fejn xieraq, tikkoopera b'mod amministrattiv ma' pajjiżi terzi f'oqsma li jikkonċernaw l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet taċ-ċertifikazzjoni tal-qabda ta' dan ir-Regolament, inkluż l-użu ta' mezzi elettroniċi sabiex jiġu stabbiliti, ivvalidati jew ippreżentati ċ-ċertifikati tal-qabda u fejn xieraq, id-dokumenti msemmija fl-Artikolu 14(1) u 14(2).

Din il-koperazzjoni għandha jkollha l-għan li:

(a)

jiġi żgurat li l-prodotti tas-sajd importati fil-Komunità joriġinaw minn qabdiet magħmulin f'konformità mal-liġijiet, ir-regolamenti jew il-miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni applikabbli;

(b)

jiġi ffaċilitat it-twettiq mill-Istati tal-bandiera tal-formalitajiet marbutin ma' l-aċċess għall-portijiet tal-bastimenti tas-sajd, l-importazzjoni ta' prodotti tas-sajd u r-rekwiżiti ta' verifika taċ-ċertifikati tal-qabda stabbiliti fil-Kapitolu II u dan il-Kapitolu;

(ċ)

jiġi previst t-twettiq ta' verifiki fuq il-post mill-Kummissjoni jew korp maħtur minnha sabiex jivverifika l-implimentazzjoni effettiva ta' l-arranġament ta' koperazzjoni;

(d)

jiġi previst l-istabbiliment ta' qafas għall-iskambju ta' informazzjoni bejn iż-żewġ naħat b'appoġġ għall-implimentazzjoni ta' l-arranġament ta' koperazzjoni.

5.   Il-koperazzjoni stabbilita fil-paragrafu 4 m'għandhiex titqies bħala prekondizzjoni għall-applikazzjoni ta' dan il-Kapitolu għall-importazzjonijiet li joriġinaw minn qabdiet magħmulin minn bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta' kwalunkwe Stat.

Artikolu 21

Riesportazzjoni

1.   Ir-riesportazzjoni ta' prodotti importati taħt ċertifikat tal-qabda skond dan il-Kapitolu għandha tkun awtorizzata bis-saħħa tal-validazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru minn fejn ir-riesportazzjoni għandha ssir tat-taqsima “riesportazzjoni” taċ-ċertifikat tal-qabda jew kopja tagħhom fejn il-prodotti tas-sajd għar-riesportazzjoni huma parti mill-prodotti importati.

2.   Il-proċedura definita fl-Artikolu 16(2) għandha tapplika mutadis mutandis fejn il-prodotti tas-sajd huma riesportati minn operatur ekonomiku approvat.

3.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-awtoritajiet kompetenti għall-validazzjoni u l-verifika tat-taqsima “riesportazzjoni” taċ-ċertifikati tal-qabda skond il-proċedura definita fl-Artikolu 15.

Artikolu 22

Żamma ta' rekords u disseminazzjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha żżomm rekord ta' l-Istati u l-awtoritajiet kompetenti tagħhom innotifikati skond dan il-Kapitolu li jkunu jinkludu:

(a)

L-Istati Membri li jkunu nnotifikaw l-awtoritajiet kompetenti tagħhom sabiex jivvalidaw, jiċċekkjaw u jivverifikaw iċ-ċertifikati tal-qabda u r-riesportazzjoni skond l-Artikoli 15, 16, 17 u 21 rispettivament;

(b)

l-Istati tal-bandiera li jkunu waslu n-notifiki dwarhom skond l-Artikolu 20(1), li jindikaw lil dawk li magħhom tkun ġie stabbilita koperazzjoni ma' pajjiżi terzi skond l-Artikolu 20(4).

2.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika fuq is-sit web tagħha u f'Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea il-lista ta' l-Istati u l-awtoritajiet kompetenti tagħhom imsemmija fil-paragrafu 1, u għandha taġġorna din l-informazzjoni regolarment. Il-Kummissjoni għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni permezz ta' mezzi elettroniċi, id-dettalji ta' l-Istati tal-bandiera inkarigati mill-validazzjoni u l-verifika taċ-ċertifikati tal-qabda lill-awtoritajiet fl-Istati Membri responsabbli mill-validazzjoni u l-verifika taċ-ċertifikati tal-qabda.

3.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika fuq is-sit web tagħha u f'Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea il-lista ta' l-iskemi tad-dokumentazzjoni tal-qabda li huma rikonoxxuti skond l-Artikolu 13 u għandha taġġornaha fuq bażi regolari.

4.   L-Istati Membri għandhom iżommu l-oriġinali taċ-ċertifikati tal-qabda ppreżentati għall-importazzjoni, iċ-ċertifikati tal-qabda vvalidati għall-esportazzjoni u t-taqsimiet ta' riesportazzjoni vvalidati taċ-ċertifikati tal-qabda, għal perijodu ta' tliet snin jew aktar, skond ir-regoli nazzjonali.

5.   L-operaturi ekonomiċi approvati għandhom iżommu l-oriġinali tad-dokumenti msemmija fil-paragrafu 4, għal perijodu ta' tliet snin jew aktar, skond ir-regoli nazzjonali.

KAPITOLU IV

IS-SISTEMA KOMUNITARJA TA' ALLARM

Artikolu 23

Ħruġ ta' Allerti

1.   Fejn l-informazzjoni miksuba skond il-Kapitoli II, III, V, VI, VII, VIII, X jew XI tqajjem dubju ben fondat rigward il-konformità minn bastimenti tas-sajd jew prodotti tas-sajd minn ċerti pajjiżi terzi, mal-liġijiet jew ir-regolamenti applikabbli, inklużi l-liġijiet jew ir-regolamenti applikabbli kkomunikati minn pajjiżi terzi skond il-koperazzjoni amministrattiva msemmija fl-Artikolu 20(4), jew mal-miżuri internazzjonali ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni, il-Kummissjoni għandha tippubblika avviż ta' allert fuq is-sit web tagħha u f'Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea sabiex iwissi lill-operaturi u sabiex jiżgura li l-Istati Membri jieħdu miżuri xierqa fir-rigward tal-pajjiżi terzi kkonċernati skond dan il-Kapitolu.

2.   Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-informazzjoni imsemmija fil-paragrafu 1 mingħajr dewmien lill-awtoritajiet ta' l-Istati Membri u lill-Istat tal-bandiera kkonċernat u, fejn xieraq, lill-pajjiż terz minbarra l-Istat tal-bandiera kif imsemmi fl-Artikolu 14.

Artikolu 24

Azzjoni wara l-ħruġ ta' allerti

1.   Hekk kif tasal l-informazzjoni kkomunikata skond l-Artikolu 23(2), l-Istati Membri għandhom, fejn xieraq, u skond il-ġestjoni tar-riskju:

(a)

jidentifikaw il-kunsinni li għaddejjin tal-prodotti tas-sajd li għandhom jiġu importati li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' l-avviż ta' allert u jesegwixxu verifika taċ-ċertifikat tal-qabda u, fejn xieraq, tad-dokumenti msemmija fl-Artikolu 14, skond id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 17;

(b)

jieħdu miżuri sabiex jiġi żgurat li l-kunsinni futuri ta' prodotti tas-sajd intenzjonati għall-importazzjoni li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' l-avviż ta' allert jiġu ppreżentati għall-verifika taċ-ċertifikat tal-qabda, u, fejn xieraq, tad-dokumenti msemmijin fl-Artikolu 14, skond id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 17;

(ċ)

jidentifikaw il-kunsinni preċedenti ta' prodotti tas-sajd li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' l-avviż ta' allert u jesegwixxu l-verifiki adatti, inkluża l-verifika taċ-ċertifikati tal-qabda ppreżentati preċedentement;

(d)

jissottomettu lill-bastimenti tas-sajd li jkunu jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' l-avviż ta' allert, skond ir-regoli tad-dritt internazzjonali, għall-istħarriġ, l-investigazzjonijiet jew l-ispezzjonijiet meħtieġa fuq il-baħar, fil-portijiet jew f'kull post ieħor ta' l-iżbark.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni malajr kemm jista' jkun il-konklużjonijiet tal-verifiki u t-talbiet għall-verifiki li jagħmlu u l-azzjonijiet li jieħdu fejn ikun ġie stabbilit in-nuqqas ta' konformità mal-liġijiet, ir-regolamenti u l-miżuri internazzjonali ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni applikabbli.

3.   Fejn il-Kummissjoni tiddeċiedi li fid-dawl tal-konklużjonijiet tal-verifiki mwettqa skond il-paragrafu 1, m'għadx jibqa' jeżisti dubju ben fondat li mmotiva l-avviż ta' allert, hija għandha, mingħajr dewmien:

(a)

tippubblika avviż f'dak ir-rigward fuq is-sit web tagħha u f'Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea fejn tannulla l-avviż ta' allert ta' qabel;

(b)

tavża lill-Istat tal-bandiera u, jekk ikun xieraq, lill-pajjiż terz minbarra l-Istat tal-bandiera kif imsemmi fl-Artikolu 14 bl-annullament; u

(ċ)

tavża lill-Istati Membri permezz ta' kanali xierqa.

4.   Fejn il-Kummissjoni tiddeċiedi li fid-dawl tal-konklużjonijiet tal-verifiki mwettqa skond il-paragrafu 1, jibqa' jeżisti d-dubju ben fondat li jkun ħeġġeġ l-avviż ta' allert, hija għandha, mingħajr dewmien:

(a)

taġġorna l-avviż ta' allert permezz ta' pubblikazzjoni ġdida fuq is-sit web tagħha u f'Il-Ġurnal Uffiċjali ta l-Unjoni Ewropea;

(b)

tavża lill-Istat tal-bandiera u, jekk ikun xieraq, lill-pajjiż terz minbarra l-Istat tal-bandiera kif imsemmi fl-Artikolu 14;

(ċ)

tavża lill-Istati Membri, permezz ta' kanali xierqa; u

(d)

fejn ikun xieraq, tirreferi l-kwistjoni lill-organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd li l-miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni tagħha setgħu ma ġewx rispettati.

5.   Fejn il-Kummissjoni tiddeċiedi li fid-dawl tal-konklużjonijiet tal-verifiki mwettqa skond il-paragrafu 1, ikun hemm raġunijiet suffiċjenti sabiex tikkonsidra li l-fatti stabbiliti jistgħu jikkostitwixxu każ ta' nuqqas ta' konformità mal-liġijiet, ir-regolamenti jew il-miżuri internazzjonali ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni applikabbli, din għandha, mingħajr dewmien:

(a)

tippubblika avviż ta' allert ġdid għal dak l-għan fuq is-sit web tagħha u f'Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea;

(b)

tavża lill-Istat tal-bandiera u tibda l-proċedimenti u l-proċeduri politiċi xierqa skond il-Kapitoli V u VI;

(ċ)

fejn xieraq, tavża lill-pajjiż terz minbarra l-Istat tal-bandiera kif imsemmi fl-Artikolu 14;

(d)

tavża lill-Istati Membri, permezz ta' kanali xierqa; u

(e)

fejn ikun xieraq, tirreferi l-kwistjoni lill-organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd li l-miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni tagħha setgħu ma ġewx rispettati.

KAPITOLU V

L-IDENTIFIKAZZJONI TA' BASTIMENTI TAS-SAJD INVOLUTI F'SAJD IUU

Artikolu 25

Sajd allegat bħala IUU

1.   Il-Kummissjoni, jew korp maħtur minnha, għandha tiġbor u tanalizza:

(a)

l-informazzjoni kollha dwar sajd IUU miksuba skond il-Kapitoli II, III, IV, VIII, X u XI, u/jew

(b)

kull informazzjoni rilevanti oħra, kif adatt, bħal:

(i)

id-data dwar il-qabda;

(ii)

l-informazzjoni dwar il-kummerċ miksuba minn statistika nazzjonali u sorsi affidabbli oħrajn;

(iii)

ir-reġistri u d-databases tal-bastimenti;

(iv)

il-programmi ta' dokumenti ta' qabda tal-ħut jew dokumenti ta' statistika ta' l-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd;

(v)

ir-rapporti dwar lemħ jew attivitajiet oħrajn ta' bastimenti tas-sajd preżunti bħala involuti f'sajd IUU kif imsemmi fl-Artikolu 3 u l-listi ta' bastimenti IUU rrapportati jew adottati minn organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd;

(vi)

ir-rapporti skond it-termini tar-Regolament (KEE) Nru. 2847/93 dwar il-bastimenti tas-sajd preżunti bħala involuti f'sajd IUU kif imsemmi fl-Artikolu 3;

(vii)

kull informazzjoni rilevanti oħra miksuba fost oħrajn fil-portijiet u fiż-żoni tas-sajd.

2.   L-Istati Membri jistgħu, fi kwalunkwe ħin, jippreżentaw lill-Kummissjoni kull informazzjoni addizzjonali li tista' tkun rilevanti għat-tfassil tal-lista ta' bastimenti IUU tal-Komunità. Il-Kummissjoni, jew korp maħtur minnha, għandha tiċċirkola l-informazzjoni, flimkien mal-provi kollha pprovduti, lill-Istati Membri u lill-Istati tal-bandiera kkonċernati.

3.   Il-Kummissjoni, jew korp maħtur minnha, għandha żżomm fajl fir-rigward ta' kull wieħed mill-bastimenti tas-sajd irrapportat li allegatament kien involut f'sajd IUU li għandu jiġi aġġornat hekk kif tinkiseb xi informazzjoni ġdida.

Artikolu 26

Sajd preżunt bħala IUU

1.   Il-Kummissjoni għandha tidentifika bastimenti tas-sajd li dwarhom tkun inkisbet informazzjoni suffiċjenti skond l-Artikolu 25 sabiex tippreżumi li dawn il-bastimenti tas-sajd setgħu kienu involuti f'sajd IUU, b'lok li ssirilhom inkjesta uffiċjali ma' l-Istat tal-bandiera kkonċernat.

2.   Il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-Istati tal-bandiera li l-bastimenti tas-sajd tagħhom jiġu identifikati skond il-paragrafu 1 b'talba uffiċjali għal inkjesta fuq is-sajd allegat bħala IUU tal-bastimenti kkonċernati li jtajjru l-bandiera tagħhom. In-notifika għandha:

(a)

tipprovdi l-informazzjoni kollha miġbura mill-Kummissjoni dwar is-sajd allegat bħala IUU;

(b)

toħroġ talba uffiċjali lill-Istat tal-bandiera sabiex jieħu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jinvestiga s-sajd allegat bħala IUU u jikkondividi r-riżultati ta' din l-investigazzjoni mal-Kummissjoni fil-ħin;

(ċ)

toħroġ talba uffiċjali lill-Istat tal-bandiera sabiex jieħu azzjoni ta' infurzar immedjata kemm-il darba l-allegazzjoni magħmula kontra l-bastiment tas-sajd ikkonċernat tiġi ppruvata li hi fondata, u sabiex jinforma lill-Kummissjoni bil-miżuri li jkunu ttieħdu;

(d)

titlob lill-Istat tal-bandiera sabiex tinnotifika lis-sid jew, fejn xieraq, lill-operatur tal-bastimenti tas-sajd bid-dikjarazzjoni dettaljata bir-raġunijiet għall-elenkar intenzjonat u bil-konsegwenzi li jirriżultaw kemm-il darba l-bastiment tas-sajd jiddaħħal fil-lista ta' bastimenti IUU tal-Komunità, kif stabbilit fl-Artikolu 37. L-Istati tal-bandiera għandhom ikunu mitluba wkoll jipprovdu informazzjoni lill-Kummissjoni rigward is-sidien tal-bastiment tas-sajd u, fejn xieraq, l-operaturi sabiex jiġi żgurat li dawn il-persuni jkunu jistgħu jinstemgħu, skond l-Artikolu 27(2);

(e)

tagħti pariri lill-Istat tal-bandiera dwar id-dispożizzjonijiet fil-Kapitoli VI u VII.

3.   Il-Kummissjoni għandha tinnotifika l-Istati Membri tal-bandiera li l-bastimenti tas-sajd tagħhom jiġu identifikati skond il-paragrafu 1 b'talba uffiċjali għal inkjesta fuq is-sajd allegat bħala IUU tal-bastimenti kkonċernati li jtajjru l-bandiera tagħhom. In-notifika għandha:

(a)

tipprovdi l-informazzjoni kollha miġbura mill-Kummissjoni dwar sajd allegat bħala IUU;

(b)

tinkludi talba uffiċjali lill-Istat Membru tal-bandiera sabiex jieħu l-miżuri kollha meħtieġa, skond ir-Regolament (KEE) Nru 2847/93 sabiex jinvestiga s-sajd allegat bħala IUU jew, fejn xieraq, jirrapporta dwar il-miżuri kollha diġà meħudin sabiex jiġi investigat u jikkondividi ir-riżultati ta' din l-investigazzjoni mal-Kummissjoni fil-ħin;

(ċ)

toħroġ talba uffiċjali lill-Istat Membru tal-bandiera sabiex jieħu azzjoni ta' infurzar fil-ħin kemm-il darba l-allegazzjoni magħmula kontra l-bastiment tas-sajd ikkonċernat tiġi ppruvata li hi fondata, u sabiex jinforma lill-Kummissjoni bil-miżuri li jkunu ttieħdu;

(d)

titlob lill-Istat Membru tal-bandiera sabiex jinnotifika lis-sid u, fejn xieraq, lill-operatur tal-bastiment tas-sajd kkonċernat bid-dikjarazzjoni dettaljata bir-raġunijiet għall-elenkar intenzjonat u bil-konsegwenzi li jirriżultaw kemm-il darba l-bastiment jiddaħħal fil-lista ta' bastimenti IUU tal-Komunità, kif stabbilit fl-Artikolu 37. L-Istati Membri tal-bandiera għandhom ikunu mitluba wkoll jipprovdu informazzjoni lill-Kummissjoni rigward is-sidien tal-bastiment tas-sajd u, fejn xieraq, l-operaturi sabiex jiġi żgurat li dawn il-persuni jkunu jistgħu jinstemgħu, skond l-Artikolu 27(2).

4.   Il-Kummissjoni għandha tiċċirkola l-informazzjoni dwar bastimenti tas-sajd preżunti li jkunu involuti f'sajd IUU lill-Istati Membri kollha bl-intenzjoni li tiffaċilita l-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93.

Artikolu 27

L-istabbiliment ta' lista ta' bastimenti IUU tal-Komunità

1.   Il-Kummissjoni għandha, skond il-proċedura imsemmija fl-Artikolu 54(2), tistabbilixxi lista ta' bastimenti IUU tal-Komunità. Din il-lista għandha tinkludi l-bastimenti tas-sajd li fir-rigward tagħhom, barra l-miżuri li jkunu ttieħdu skond l-Artikoli 25 u 26, l-informazzjoni miksuba skond dan ir-Regolament tistabbilixxi li dawn kienu involuti f'sajd IUU u li l-Istati tal-bandiera tagħhom ma jkunux ikkonformaw mat-talbiet uffiċjali msemmija fl-Artikolu 26(2)(b) u (c) u fl-Artikolu, b'reazzjoni għal tali sajd IUU.

2.   Qabel ma tqiegħed xi bastiment tas-sajd fil-lista ta' bastimenti IUU tal-Komunità, il-Kummissjoni għandha tipprovdi lis-sid, u, fejn xieraq, lill-operaturi tal-bastiment tas-sajd ikkonċernat b'dikjarazzjoni dettaljata bir-raġunijiet għall-elenkar intenzjonat u bl-elementi kollha li jsostnu s-suspett li l-bastiment tas-sajd ikun għamel sajd IUU. Din id-dikjarazzjoni għandha ssemmi d-dritt li tintalab jew li tkun ipprovduta informazzjoni ulterjuri u għandha tagħti lis-sid, u, fejn xieraq, lill-operatur l-possibbiltà li jinstema u li jiddefendi l-każ tiegħu, bi żmien u mezzi xierqa allokat lilu.

3.   Meta tittieħed deċiżjoni li bastiment tas-sajd jitqiegħed fuq il-lista ta' bastimenti IUU tal-Komunità, il-Kummissjoni għandha tinnotifika dik id-deċiżjoni, u r-raġunijiet għaliha, lis-sid u, fejn xieraq, lill-operatur tal-bastiment tas-sajd.

4.   L-obbligi imposti fuq il-Kummissjoni mill-paragrafi 2 u 3 għandhom japplikaw mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà primarja ta' l-Istat tal-bandiera fuq il-bastiment tas-sajd, u biss safejn l-informazzjoni rilevanti dwar l-identifikazzjoni tas-sid u l-operatur tal-bastiment tas-sajd tkun għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni.

5.   Il-Kummissjoni għandha tinnotifika l-Istat tal-bandiera dwar l-inklużjoni tal-bastiment tas-sajd fuq il-lista ta' bastimenti IUU tal-Komunità u għandha tipprovdi lill-istat tal-bandiera b'raġunijiet dettaljati għal dan l-elenkar.

6.   Il-Kummissjoni għandha titlob lill-Istati tal-bandiera b'bastimenti tas-sajd fuq il-lista ta' bastimenti IUU tal-Komunità sabiex:

(a)

jinnotifikaw lil sid il-bastiment tas-sajd bl-inklużjoni tiegħu fil-lista ta' bastimenti IUU tal-Komunità, bir-raġunijiet li jiġġustifikaw din l-inklużjoni u bil-konsegwenzi riżultanti minnha, kif stabbilit fl-Artikolu 36; u

(b)

jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jeliminaw is-sajd IUU, inkluż, jekk ikun meħtieġ, l-irtirar tar-reġistrazzjoni jew tal-liċenzji tas-sajd tal-bastimenti tas-sajd ikkonċernati, u sabiex jinfurmaw lill-Kummissjoni bil-miżuri li jittieħdu.

7.   Dan l-Artikolu m'għandux japplika għall-bastimenti tas-sajd tal-Komunità jekk l-Istat Membru tal-bandiera jkun ħa azzjoni skond il-paragrafu 8.

8.   Il-bastimenti tas-sajd tal-Komunità m'għandhomx jiġu inklużi fil-lista ta' bastimenti IUU tal-Komunità jekk l-Istat Membru tal-bandiera jkun ħa azzjoni skond dan ir-Regolament u r-Regolament (KEE) Nru 2847/93 kontra abbuż li jikkostitwixxi ksur serju kif stabbilit fl-Artikolu 3(2), mingħajr preġudizzju għall-azzjoni meħuda mill-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd.

Artikolu 28

Tneħħija ta' bastimenti tas-sajd mil-lista ta' bastimenti IUU tal-Komunità

1.   Il-Kummissjoni għandha tneħħi bastiment tas-sajd mil-lista ta' bastimenti IUU tal-Komunità, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 54(2), jekk l-Istat tal-bandiera tal-bastiment tas-sajd juri li:

(a)

il-bastiment ma kien involut f'ebda attività ta' sajd IUU li għaliha jkun tqiegħed fuq il-lista, jew

(b)

ġew applikati sanzjonijiet proporzjonali, dissważivi u effettivi bi tweġiba għall-attivitajiet ta' sajd IUU in kwistjoni, speċjalment għall-bastimenti tas-sajd li jtajru bandiera ta' Stat Membru skond ir-Regolament (KEE) Nru 2847/93.

2.   Is-sid jew, fejn xieraq, l-operatur ta' bastiment tas-sajd li jkun tqiegħed fil-lista ta' bastimenti IUU tal-Komunità jista' jibgħat talba lill-Kummissjoni sabiex tirrevedi l-istatus ta' dak il-bastiment f'każ ta' ebda azzjoni mill-Istat tal-bandiera skond il-paragrafu 1.

Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra biss it-tneħħija tal-bastiment tas-sajd mil-lista jekk:

(a)

is-sid jew l-operatur jipprovdi provi li juru li l-bastiment tas-sajd m'għadux involut f'sajd IUU jew;

(b)

il-bastiment tas-sajd elenkat għereq jew sar ruttam.

3.   Fil-każijiet l-oħra kollha, l-Kummissjoni għandha tikkunsidra biss it-tneħħija tal-bastiment tas-sajd mil-lista jekk ikunu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

ikunu għaddew mill-anqas sentejn mill-elenkar tal-bastiment tas-sajd li matulhom ma jkun wasal ebda rapport ieħor lill-Kummissjoni ta' sajd allegat bħala IUU mill-bastiment skond l-Artikolu 25; jew

(b)

is-sid irid jippreżenta informazzjoni relatata ma' l-operazzjoni kurrenti tal-bastiment tas-sajd li turi li dan qiegħed jopera b'konformità sħiħa mal-liġijiet, ir-regolamenti u/jew il-miżuri għall-konservazzjoni u ġestjoni li japplikaw għal kwalunkwe sajd li jkun qed jipparteċipa fih; jew

(ċ)

il-bastiment tas-sajd ikkonċernat, is-sid jew l-operatur tiegħu, ma jkun baqgħalhom ebda rabta operattiva jew finanzjarja, sew jekk diretta u sew jekk indiretta, ma' xi bastiment, sid jew operatur ieħor preżunt jew ikkonfermat li hu involut f'sajd IUU.

Artikolu 29

Kontenut, pubbliċità u żamma tal-lista ta' bastimenti IUU tal-Komunità

1.   Il-lista ta' bastimenti IUU tal-Komunità għandu jkun fiha d-dettalji li ġejjin għal kull wieħed mill-bastimenti tas-sajd:

(a)

l-isem u l-ismijiet preċedenti, jekk ikun hemm;

(b)

il-bandiera u l-bnadar preċedenti, jekk ikun hemm;

(ċ)

is-sid u fejn rilevanti, is-sidien preċedenti, inklużi sidien benefiċjarji, jekk ikun hemm;

(d)

l-operatur u fejn rilevanti, l-operaturi preċedenti, jekk ikun hemm;

(e)

is-sinjal tas-sejħa jew il-sinjali tas-sejħa preċedenti, jekk ikun hemm;

(f)

in-numru ta' Lloyds/IMO, fejn dan ikun disponibbli;

(g)

ir-ritratti, fejn ikunu disponibbli;

(h)

id-data ta' l-ewwel inklużjoni fiha;

(i)

ġabra fil-qosor ta' l-attivitajiet li jiġġustifikaw l-inklużjoni tal-bastiment fiha, flimkien ma' referenzi għad-dokumenti rilevanti kollha li jagħtu informazzjoni u provi dwar dawk l-attivitajiet.

2.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-lista ta' bastimenti IUU tal-Komunità f'Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea u għandha tieħu kull miżura meħtieġa sabiex tiżgura l-pubbliċità tagħha, inkluż billi tqegħedha fuq is-sit web tagħha.

3.   Il-Kummissjoni għandha kull tliet xhur taġġorna l-lista ta' bastimenti IUU tal-Komunità u għandha tipprovdi sistema awtomatika ta' notifika ta' l-aġġornamenti għall-Istati Membri, l-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd u kull membru tas-soċjetà ċivili li jista' jitlobha. Barra dan, il-Kummissjoni għandha tgħaddi l-lista ta' bastimenti lill-FAO u lill-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd bl-għan li titkattar il-koperazzjoni bejn il-Komunità u dawn l-organizzazzjonijiet immirati li jipprevjenu, jiskoraġġixxu u jeliminaw is-sajd IUU.

Artikolu 30

Listi ta' bastimenti IUU adottati mill-Organizzazzjonijiet Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd

1.   Barra mill-bastimenti tas-sajd imsemmija fl-Artikolu 27, il-bastimenti tas-sajd inklużi fil-listi ta' bastimenti IUU adottati mill-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd għandhom ikunu inklużi fil-lista ta' bastimenti IUU tal-Komunità, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 54(2). It-tneħħija ta' dawn il-bastimenti mil-lista ta' bastimenti IUU tal-Komunità għandha tkun irregolata bid-deċiżjonijiet meħuda fir-rigward tagħhom mill-organizzazzjoni reġjonali rilevanti tal-ġestjoni tas-sajd.

2.   Il-Kummissjoni għandha kull sena, malli tkun irċeviet il-listi ta' bastimenti preżunti u kkonfermati bħala involuti f'sajd IUU mingħand organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd, tinnotifikahom lill-Istati Membri.

3.   Il-Kummissjoni għandha tinnotifika fil-pront lill-Istati Membri b'kull żieda, tħassir u/jew modifika fil-listi msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu kull meta jkun hemm dawn il-bidliet. L-Artikolu 37 għandu japplika fir-rigward tal-bastimenti li jidhru fil-listi IUU ta' organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd skond kif ikunu ġew immodifikati sa dakinhar tan-notifika tagħhom lill-Istati Membri.

KAPITOLU VI

PAJJIŻI TERZI LI MA JIKKOOPERAWX

Artikolu 31

Identifikazzjoni ta' pajjiżi terzi li ma jikkooperawx

1.   Il-Kummissjoni, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 54(2), għandha tidentifika l-pajjiżi terzi li hija tikkunsidra bħala pajjiżi terzi li ma jikkooperawx fil-ġlieda kontra s-sajd IUU.

2.   L-identifikazzjoni stabbilita fil-paragrafu 1 għandha tkun ibbażata fuq l-eżami ta' kull informazzjoni miksuba konformament mal-Kapitoli II, III, IV, V, VIII, X u XI jew, kif ikun xieraq, kull informazzjoni rilevanti oħra, bħalma hija d-data dwar il-qabda, l-informazzjoni dwar il-kummerċ miksuba minn statistika nazzjonali u sorsi affidabbli oħrajn, ir-reġistri u d-databases tal-bastimenti, dokumenti ta' qabda jew programmi ta' dokumenti ta' statistika u l-listi ta' bastimenti IUU adottati minn organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd kif ukoll kull informazzjoni oħra miksuba fil-portijiet u fiż-żoni tas-sajd.

3.   Pajjiż terz jista' jiġi identifikat bħala pajjiż terz li ma jikkooperax jekk dan jonqos milli jaqdi dawk li huma d-dmirijiet tiegħu skond il-liġi internazzjonali bħala Stat tal-bandiera, tal-port, kostali jew tas-suq, milli jieħu azzjoni sabiex jipprevjeni, jiskoraġġixxi jew jelimina l-attivitajiet ta' sajd IUU.

4.   Għall-għanijiet tal-paragrafu 3, il-Kummissjoni għandha primarjament toqgħod fuq l-eżami tal-miżuri meħuda mill-pajjiż terz ikkonċernat fir-rigward ta':

(a)

sajd IUU rikorrenti li jkun dokumentat b'mod idoneu bħala li jkun twettaq jew ġie appoġġat minn bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tagħha jew miċ-ċittadini tagħha, jew minn bastimenti tas-sajd li jkunu qegħdin joperaw fl-ilmijiet marittimi tagħha jew ikunu qegħdin jużaw il-portijiet tagħha, jew

(b)

aċċess għas-suq tagħha minn prodotti tas-sajd li jkunu ġejjin minn sajd IUU.

5.   Għall-finijiet tal-paragrafu 3, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra:

(a)

jekk il-pajjiż terz ikkonċernat jikkooperax b'mod effettiv mal-Komunità, billi jwieġeb għat-talbiet li tagħmel il-Kummissjoni sabiex jinvestiga, jipprovdi informazzjoni lura dwar jew segwitu għal sajd IUU u attivitajiet relatati;

(b)

jekk il-pajjiż terz ikkonċernat ikunx ħa miżuri ta' infurzar effettivi fir-rigward ta' l-operaturi responsabbli minn sajd IUU, u b'mod partikolari jekk ġewx applikati sanzjonijiet ta' severità suffiċjenti li jċaħħdu t-trasgressuri mill-benefiċċji li jirrendi s-sajd IUU;

(ċ)

l-istorja, in-natura, iċ-ċirkostanzi, id-dimensjoni u l-gravità tal-manifestazzjonijiet tas-sajd IUU li jkun qiegħed jiġi kkunsidrat;

(d)

għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw, il-kapaċità eżistenti ta' l-awtoritajiet kompetenti tagħhom.

6.   Għall-finijiet tal-paragrafu 3, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra ukoll l-elementi li ġejjin:

(a)

ir-ratifika tal-pajjiżi terzi kkonċernati ta' l-istrumenti internazzjonali tas-sajd jew l-adeżjoni magħhom, u b'mod partikolari l-UNCLOS, il-Ftehim tan-NU 1995 dwar l-Istokkijiet tal-Ħut u l-Ftehim tal-FAO dwar l-Osservanza;

(b)

l-istatus tal-pajjiż terz ikkonċernat bħala parti kontraenti għal organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd, jew il-qbil tiegħu li japplika l-miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni addottati minnhom;

(ċ)

kull att jew ommissjoni mill-pajjiż terz ikkonċernat li seta' naqqas l-effikaċja tal-liġijiet, ir-regolamenti jew il-miżuri internazzjonali ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni applikabbli.

7.   Fejn ikun xieraq, restrizzjonijiet speċifiċi ta' pajjiżi li qed jiżviluppaw, b'mod partikolari fejn jidħol il-monitoraġġ, il-kontroll u s-sorveljanza ta' attivitajiet ta' sajd, għandhom ikunu kkunsidrati debitament fl-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 32

Proċeduri politiċi fir-rigward ta' pajjiżi identifikati bħala pajjiżi terzi li ma jikkooperawx

1.   Il-Kummissjoni għandha, mingħajr dewmien, tinnotifika lill-pajjiżi kkonċernati bil-possibbiltà li jiġu identifikati bħala pajjiżi terzi li ma jikkooperawx skond il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 31. Għandha tinkludi f'din in-notifika, l-informazzjoni li ġejja:

(a)

ir-raġuni jew ir-raġunijiet għall-identifikazzjoni b'kull prova ta' konferma disponibbli;

(b)

l-opportunità ta' tweġiba bil-miktub lill-Kummissjoni fir-rigward tad-deċiżjoni ta' l-identifikazzjoni u informazzjoni rilevanti oħra, per eżempju, provi li jirribattu l-identifikazzjoni jew, fejn xieraq, pjan ta' azzjoni għal titjib u l-miżuri li ttieħdu sabiex tiġi rrettifikata s-sitwazzjoni;

(ċ)

id-dritt li tintalab, jew li tiġi pprovduta, informazzjoni addizzjonali;

(d)

il-konsegwenzi ta' l-identifikazzjoni tagħhom bħala pajjiż terz li ma jikkooperax, kif previst fl-Artikolu 38.

2.   Il-Kummissjoni għandha tinkludi wkoll fin-notifika msemmija fil-paragrafu 1 talba sabiex il-pajjiż terz ikkonċernat jieħu kull miżura meħtieġa għall-waqfien ta' l-attivitajiet ta' sajd IUU msemmija u l-prevenzjoni ta' kull attività futura bħal din, u jirrettifika kull att jew ommissjoni msemmija fl-Artikolu 31(6)(c).

3.   Il-Kummissjoni għandha, b'aktar minn mezz ta' komunikazzjoni wieħed, tittrażmetti n-notifika u t-talba tagħha lill-pajjiż terz ikkonċernat. Il-Kummissjoni għandha tfittex li tikseb konferma minn dak il-pajjiż li jkun irċieva n-notifika.

4.   Il-Kummissjoni għandha tagħti lill-pajjiż terz ikkonċernat biżżejjed żmien sabiex iwieġeb in-notifika u perijodu raġonevoli sabiex jirrimedja s-sitwazzjoni.

Artikolu 33

Stabbiliment ta' lista ta' pajjiżi terzi li ma jikkooperawx

1.   Il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata fuq proposta mill-Kummissjoni, għandu jiddeċiedi fuq il-lista tal-pajjiżi terzi li ma jikkooperawx.

2.   Il-Kummissjoni għandha, mingħajr dewmien, tinnotifika lill-pajjiż terz ikkonċernat bl-identifikazzjoni tiegħu bħala pajjiż terz li ma jikkooperax u bil-miżuri applikati skond l-Artikolu 38, u għandha titolbu sabiex jirrettifika s-sitwazzjoni attwali u javżaha dwar il-miżuri li ttieħdu sabiex tkun żgurata l-osservanza tal-miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni mill-bastimenti tas-sajd tiegħu.

3.   B'segwitu għad-deċiżjoni meħuda skond il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha, mingħajr dewmien, tinnotifikha lill-Istati Membri u għandha titlobhom jiżguraw l-implimentazzjoni immedjata tal-miżuri stabbiliti fl-Artikolu 38. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni b'kull miżura li jkunu ħadu b'reazzjoni għal din it-talba.

Artikolu 34

Tneħħija mil-lista ta' pajjiżi terzi li ma jikkooperawx

1.   Il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata fuq proposta mill-Kummissjoni, għandu jneħħi pajjiż terz mil-lista ta' pajjiżi terzi li ma jikkooperawx jekk il-pajjiż terz ikkonċernat juri li s-sitwazzjoni li tat lok għall-elenkar tiegħu tkun ġiet irrettifikata. Deċiżjoni għat-tneħħija għandha tikkunsidra wkoll jekk il-pajjiżi terzi identifikati kkonċernati ħadux miżuri konkreti li jkunu jistgħu jiksbu titjib dejjiemi tas-sitwazzjoni.

2.   Wara deċiżjoni meħuda skond il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha, mingħajr dewmien, tinnotifika lill-Istati Membri dwar it-tneħħija tal-miżuri stabbiliti fl-Artikolu 38 fir-rigward tal-pajjiż terz ikkonċernat.

Artikolu 35

Pubbliċità tal-lista ta' pajjiżi terzi li ma jikkooperawx

Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-lista ta' pajjiżi terzi li ma jikkooperawx f'Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea u għandha tieħu kull miżura meħtieġa sabiex tiżgura l-pubbliċità ta' din il-lista, inkluż billi tqegħedha fuq is-sit web tagħha. Il-Kummissjoni għandha taġġorna l-lista regolarment għandha tipprovdi sistema li awtomatikament tgħarraf l-aġġornamenti lill-Istati Membri, l-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd u kull membru tas-soċjetà ċivili li jista' jitlobha. Barra dan, il-Kummissjoni għandha tittrażmetti l-lista ta' pajjiżi terzi li ma jikkooperawx lill-FAO u lill-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd bl-iskop li titkattar il-koperazzjoni bejn il-Komunità u dawn l-organizzazzjonijiet immirati li jipprevjenu, jiskoraġġixxu u jeliminaw is-sajd IUU.

Artikolu 36

Miżuri ta' emerġenza

1.   Jekk ikun hemm provi li l-miżuri adottati minn xi pajjiż terz ikunu qed jimminaw il-miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni adottati minn organizzazzjoni reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd, il-Kummissjoni għandha tkun intitolata li tadotta, f'konformità ma' l-obbligi internazzjonali tagħha, miżuri ta' emerġenza għal mhux aktar minn sitt xhur. Il-Kummissjoni tista' tieħu deċiżjoni ġdida sabiex testendi l-miżuri ta' emerġenza għal mhux aktar minn sitt xhur.

2.   Il-miżuri ta' emerġenza imsemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jinkludu, fost oħrajn, li:

(a)

bastimenti tas-sajd awtorizzati li jistadu u li jtajru l-bandiera tal-pajjiż terz ikkonċernat m'għandhomx jingħataw aċċess għall-portijiet ta' l-Istati Membri, ħlief f'każ ta' forza maġġuri jew diffikultà kif imsemmi fl-Artikolu 4(2) għal servizzi strettament neċessarji sabiex jiġu rimedjati dawk is-sitwazzjonijiet;

(b)

bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta' Stat Membru m'għandhomx jitħallew jkunu involuti f'operazzjonijiet konġunti tas-sajd ma' bastimenti li jtajru l-bandiera tal-pajjiż terz ikkonċernat;

(ċ)

bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta' Stat Membru m'għandhomx jiġu awtorizzati jistadu f'ilmijiet marittimi taħt il-ġurisdizzjoni tal-pajjiż terz ikkonċernat, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim bilaterali dwar is-sajd;

(d)

il-provvista ta' ħut ħaj għall-akkwakultura fl-ilmijiet marittimi taħt il-ġurisdizzjoni tal-pajjiż terz ikkonċernat m'għandux ikun awtorizzat;

(e)

il-ħut ħaj maqbud minn bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tal-pajjiż terz ikkonċernat m'għandhomx ikunu aċċettati għall-iskop ta' l-akkwakultura fl-ilmijiet marittimi taħt il-ġurisdizzjoni ta' Stat Membru.

3.   Miżuri ta' emerġenza għandu jkollhom effett immedjat. Dawn għandhom jiġu nnotifikati lill-Istati Membri u lill-pajjiż terz ikkonċernat u ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

4.   L-Istati Membri kkonċernati jistgħu jirreferu d-deċiżjoni tal-Kummissjoni stabbilita fil-paragrafu 1 lill-Kunsill fi żmien 10 ijiem ta' xogħol minn meta jirċievu n-notifika.

5.   Il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi bil-maġġoranza kwalifikata, jista' jieħu deċiżjoni differenti fi żmien xahar mid-data minn meta jkun irċieva r-riferiment.

KAPITOLU VII

MIŻURI FIR-RIGWARD TA' BASTIMENTI TAS-SAJD U STATI INVOLUTI F'SAJD IUU

Artikolu 37

Azzjoni fir-rigward ta' bastimenti tas-sajd inklużi fil-lista ta' bastimenti IUU tal-Komunità

Il-miżuri li ġejjin għandhom japplikaw għall-bastimenti tas-sajd inklużi fil-lista ta' bastimenti IUU tal-Komunità (“bastimenti tas-sajd IUU”):

(1)

l-Istati Membri tal-bandiera m'għandhomx jippreżentaw talbiet lill-Kummissjoni għal awtorizzazzjonijiet għal sajd fir-rigward ta' bastimenti tas-sajd IUU;

(2)

l-awtorizzazzjonijiet għas-sajd kurrenti jew il-permessi speċjali għas-sajd maħruġin mill-Istati Membri tal-bandiera fir-rigward ta' bastimenti tas-sajd IUU għandhom jiġu rtirati;

(3)

bastimenti tas-sajd IUU li jtajru l-bandiera ta' pajjiż terz m'għandhomx ikunu awtorizzati li jistadu fl-ilmijiet Komunitarji u għandhom ikunu pprojbiti li jinkrew;

(4)

bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta' Stat Membru m'għandhom bl-ebda mod jassistu, ikunu involutui f'operazzjonijiet ta' pproċessar ta' ħut jew jipparteċipaw f'xi trasbord jew operazzjonijiet konġunti tas-sajd ma' bastimenti tas-sajd IUU;

(5)

bastimenti tas-sajd IUU li jtajru l-bandiera ta' Stat Membru għandhom ikunu awtorizzati biss li jidħlu fil-portijiet fejn ikunu stazzjonati u f'ebda port Komunitarju ieħor, ħlief f'każ ta' xi forza maġġuri jew diffikultà. Bastimenti tas-sajd IUU li jtajru l-bandiera ta' pajjiż terz ma jkunux awtorizzati jidħlu f'port ta' Stat Membru, ħlief f'każ ta' xi forza maġġuri jew diffikultà. Alternattivament, Stat Membru jista' jawtorizza d-dħul fil-portijiet tiegħu ta' bastiment tas-sajd IUU bil-kundizzjoni li l-qabdiet tal-ħut abbord u, fejn xieraq, it-tagħmir tas-sajd ipprojbit f'konformità mal-miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni adottati minn organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-Ssajd, jiġu kkonfiskati. L-Istati Membri għandhom jikkonfiskaw ukoll qabdiet ta' ħut u, fejn xieraq, it-tagħmir tas-sajd ipprojbit skond dawk il-miżuri, abbord bastimenti tas-sajd IUU li jkunu ġew awtorizzati jidħlu fil-portijiet tagħhom għal raġuni ta' xi forza maġġuri jew diffikultà;

(6)

bastimenti tas-sajd IUU li jtajru l-bandiera ta' pajjiż terz m'għandhomx jiġu fornuti bi provvisti, fjuwil jew servizzi oħrajn fil-portijiet, ħlief f'każ ta' xi forza maġġuri jew diffikultà;

(7)

bastimenti tas-sajd IUU li jtajru l-bandiera ta' pajjiż terz m'għandhomx ikunu awtorizzati li jibdlu l-ekwipaġġ, ħlief jekk dan ikun neċessarju f'każ ta' xi forza maġġuri jew diffikultà;

(8)

l-Istati Membri għandhom jirrifjutaw li jagħtu l-bandiera tagħhom lil bastimenti tas-sajd IUU;

(9)

l-importazzjoni ta' prodotti tas-sajd maqbuda minn tali bastimenti tas-sajd IUU għandha tkun ipprojbita, u minħabba f'hekk iċ-ċertifikati tal-qabda li jakkumpanjaw dawn il-prodotti m'għandhomx jiġu aċċettati jew validati;

(10)

l-esportazzjoni u r-riesportazzjoni ta' prodotti tas-sajd minn bastimenti tas-sajd IUU għall-ipproċessar għandhom ikunu pprojbiti;

(11)

bastimenti tas-sajd IUU li m'għandhomx ħut jew persunal abbord għandhom ikunu awtorizzati li jidħlu l-port sabiex isiru ruttam, iżda mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe prosekuzzjoni jew sanzjoni imposta kontra dak il-bastiment u kwalunkwe persuna ġuridika jew fiżika kkonċernata.

Artikolu 38

Azzjoni fir-rigward ta' pajjiżi terzi li ma jikkooperawx

Il-miżuri li ġejjin għandhom japplikaw għall-pajjiżi terzi li ma jikkooperawx:

(1)

l-importazzjoni fil-Komunità ta' prodotti tas-sajd maqbuda minn bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta' tali pajjiżi għandha tkun projbita, u għaldaqstant iċ-ċertifikati dwar il-qabdiet li jakkumpanjaw tali prodotti m'għandhomx jiġu aċċettati. Fl-eventwalità li l-identifikazzjoni ta' pajjiż terz li ma jikkooperax konformament ma' l-Artikolu 31 tkun iġġustifikata min-nuqqas ta' miżuri xierqa adottati minn dan il-pajjiż terz fir-rigward ta' sajd IUU li jaffettwaw stokk jew speċi partikolari, il-projbizzjoni ta' l-importazzjoni tista' tiġi applikata biss fir-rigward ta' dan l-istokk jew speċi;

(2)

ix-xiri minn operaturi Komunitarji ta' bastiment tas-sajd li jtajjar il-bandiera ta' dawn il-pajjiżi għandu jkun ipprojbit;

(3)

l-għoti ta' bandiera ġdida lil bastiment tas-sajd li jtajjar il-bandiera ta' Stat Membru li tali pajjiżi għandu jkun ipprojbit;

(4)

l-Istati Membri m'għandhomx jawtorizzaw il-konklużjoni ta' ftehim ta' kiri ta' bastimenti ma' dawn il-pajjiżi għal bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tagħhom;

(5)

l-esportazzjoni ta' bastimenti tas-sajd Komunitarji lil dawn il-pajjiżi għandha tkun ipprojbita;

(6)

ftehim kummerċjali privati bejn ċittadini ta' Stat Membru u dawn il-pajjiżi sabiex bastiment tas-sajd li jtajjar il-bandiera ta' dak l-Istat Membru jagħmel użu mill-possibbiltajiet ta' sajd ta' dawn il-pajjiżi għandu jkun ipprojbit;

(7)

operazzjonijiet konġunti ta' sajd li jinvolvu bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta' Stat Membru ma' bastiment tas-sajd li jtajjar il-bandiera ta' dawn il-pajjiżi għandhom ikunu pprojbiti;

(8)

il-Kummissjoni għandha tipproponi d-denunzja ta' kull ftehim ta' sajd bilaterali eżistenti jew ftehim ta' sħubija ta' sajd ma' tali pajjiżi li jipprevedi t-terminazzjoni tal-ftehim fil-każ ta' nuqqas ta' konformità ma' l-impenji magħmula minnhom fir-rigward tal-ġlieda kontra s-sajd IUU;

(9)

il-Kummissjoni m'għandhiex tidħol f'negozjati sabiex tikkonkludi xi ftehim bilaterali ta' sajd jew ftehim ta' sħubija ta' sajd ma' dawn il-pajjiżi.

KAPITOLU VIII

ĊITTADINI

Artikolu 39

Ċittadini li jappoġġaw jew huma involuti f'sajd IUU

1.   Ċittadini soġġetti għall-ġurisdizzjoni ta' l-Istati Membri (“ċittadini”) ma għandhom la jappoġġaw u lanqas ikunu involuti f'sajd IUU, inkluż billi jkunu involuti abbord jew bħala operaturi jew sidien benefiċjarji ta' bastimenti tas-sajd inklużi fil-lista ta' bastimenti IUU tal-Komunità.

2.   Mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà primarja ta' l-Istat tal-bandiera, l-Istati Membri għandhom jikkooperaw bejniethom u ma' pajjiżi terzi u għandhom jieħdu l-miżuri kollha adatti, skond il-liġi nazzjonali u Komunitarja, sabiex jidentifikaw ċittadini li jappoġġaw jew li huma involuti f'sajd IUU.

3.   Mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà primarja ta' l-Istat tal-bandiera, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-azzjoni xierqa, skondu f'konformità mal-liġijiet u r-regolamenti applikabbli tagħhom, fir-rigward ta' ċittadini identifikati li jappoġġaw jew li huma involuti f'sajd IUU.

4.   Kull wieħed mill-Istati Membri għandu jinnotifika lill-Kummissjoni l-ismijiet ta' l-awtoritajiet kompetenti responsabbli mill-koordinazzjoni tal-ġbir u l-verifika ta' l-informazzjoni dwar attivitajiet taċ-ċittadini msemmija f'dan il-Kapitolu u mir-rapportar lill-Kummissjoni u l-koperazzjoni magħha.

Artikolu 40

Prevenzjoni u sanzjonijiet

1.   L-Istat Membri għandhom jinkoraġġixxu liċ-ċittadini jinnotifikaw kull informazzjoni li tkun tikkonċerna interessi legali, benefiċjali jew finanzjarji f'bastimenti fi jew il-kontroll ta', bastimenti tas-sajd b'bandiera ta' pajjiż terz li huma għandhom u bl-ismijiet tal-bastimenti kkonċernati.

2.   Iċ-ċittadini m'għandhom ibiegħu jew jesportaw ebda bastiment tas-sajd lil operaturi li jkunu involuti fl-operazzjoni, it-tmexxija jew il-proprjeta' ta' bastimenti tas-sajd inklużi fil-lista ta' bastimenti IUU tal-Komunità.

3.   Mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet oħra stabbiliti fil-liġi Komunitarja li jikkonċernaw il-fondi pubbliċi, l-Istati Membri m'għandhom jagħtu ebda għajnuna pubblika taħt l-iskemi ta' għajnuna nazzjonali jew minn fondi Komunitarji lill-operaturi li jkunu involuti fl-operazzjoni, it-tmexxija jew il-proprjeta' tal-bastimenti tas-sajd inklużi fil-lista ta' bastimenti IUU tal-Komunità.

4.   L-Istati Membri għandhom jistinkaw sabiex jiksbu informazzjoni dwar l-eżistenza ta' xi arranġament bejn iċ-ċittadini u pajjiż terz li jkun jippermetti l-għoti ta' bandiera ġdida fir-rigward ta' bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tagħhom għal dan il-pajjiż terz. Dawn għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni b'dan billi jibagħtu lista tal-bastimenti tas-sajd ikkonċernati.

KAPITOLU IX

MIŻURI IMMEDJATI TA' INFURZAR, SANZJONIJIET U SANZJONIJIET KOMPLEMENTARI

Artikolu 41

Kamp ta' applikazzjoni

Dan il-Kapitolu għandu japplika fir-rigward ta':

(1)

ksur serju mwettaq fit-territorju ta' Stat Membru li għalih japplika t-Trattat, jew fl-ilmijiet marittimi taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' l-Istati Membri, bl-eċċezzjoni ta' ilmijiet adjaċenti mat-territorji u l-pajjiżi msemmijin fl-Anness II tat-Trattat;

(2)

ksur serju mwettaq, minn bastimenti tas-sajd Komunitarji jew ċittadini ta' l-Istati Membri;

(3)

ksur serju osservat fit-territorju jew fl-ilmijiet kif imsemmija fil-punt 1 ta' dan l-Artikolu iżda li ġie kommess fl-ibħra internazzjonali jew fil-ġurisdizzjoni ta' pajjiż terz u li qed jiġi sanzjonat skond l-Artikolu 11(4).

Artikolu 42

Ksur serju

1.   Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, ksur serju tfisser:

(a)

l-attivitajiet ikkunsidrati li jikkostitwixxu sajd IUU skond il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 3;

(b)

it-twettiq ta' negozju konness direttament ma' sajd IUU, inkluż il-kummerċ fi jew l-importazzjoni ta' prodotti tas-sajd;

(ċ)

l-iffalsifikar ta' dokumenti msemmija f'dan ir-Regolament jew l-użu ta' tali dokumenti foloz jew invalidi;

2.   Il-karattru serju tal-ksur għandu jiġi determinat mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru, b'kont meħud tal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 3(2).

Artikolu 43

Miżuri immedjati ta' infurzar

1.   Fejn persuna fiżika tkun issuspettata li tkun kkommettiet jew tinqabad waqt il-fatt meta tkun qed tikkommetti xi ksur serju jew persuna ġuridika tkun issusspettata li tkun qiegħda tiżamm responsabbli għal tali ksur, l-Istati Membri għandhom jagħtu bidu għal investigazzjoni sħiħa tal-ksur u, f'konformità mal-liġi nazzjonali tagħhom u skond il-gravità tal-ksur, jieħdu miżuri immedjati ta' infurzar bħalma huma b'mod partikolari:

(a)

il-waqfien immedjat ta' l-attivitajiet ta' sajd;

(b)

ir-rotta lura lejn il-port tal-bastiment tas-sajd;

(ċ)

ir-rotta lejn post ieħor ta' l-inġenju tat-trasport għal spezzjoni;

(d)

l-ordni għal garanzija;

(e)

il-konfiska tat-tagħmir tas-sajd, qabdiet ta' ħut jew prodotti ta' ħut;

(f)

l-immobilizzazzjoni temporanja tal-bastiment tas-sajd jew ta' l-inġenju tat-trasport ikkonċernat;

(g)

is-sospensjoni ta' l-awtorizzazzjoni għas-sajd.

2.   Il-miżuri ta' infurzar għandhom ikunu ta' natura li jipprevjenu l-kontinwazzjoni tal-ksur ikkonċernaty u li jippermettu lill-awtoritajiet kompetenti li jġibu fi tmiemha l-investigazzjoni.

Artikolu 44

Sanzjonijiet għal ksur serju

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li persuna fiżika li tkun kkommettiet ksur serju jew li għalih persuna ġuridika tkun inżammet responsabbli tkun punibbli b'sanzjonijiet amministrattivi effettivi, proporzjonati u dissważivi.

2.   L-Istati Membri għandhom jimponu sanzjoni massima ta' mill-inqas ħames darbiet il-valur tal-prodotti tas-sajd miksuba bit-twettiq tal-ksur serju.

F'każ ta' ksur serju ripetut, matul perijodu ta' 5 snin, l-Istati Membri għandhom jimponu sanzjoni massima ta' mill-inqas tmien darbiet il-valur tal-prodotti tas-sajd miksuba bit-twettiq tal-ksur serju.

Fl-applikazzjoni ta' dawn is-sanzjonijiet l-Istati Membri għandhom jieħdu kont ukoll tal-valur tal-preġudizzju għar-riżorsi tas-sajd u l-ambjent tal-baħar ikkonċernati.

3.   L-Istati Membri jistgħu ukoll jew b'mod alternattiv jużaw sanzjonijiet kriminali effettivi, proporzjonati u dissważivi.

Artikolu 45

Sanzjonijiet komplementari

Is-sanzjonijiet previsti f'dan il-Kapitolu jistgħu jkunu kkomplementati b'sanzjonijiet u miżuri oħrajn, b'mod partikolari:

(1)

is-sekwestru tal-bastiment tas-sajd involut fil-ksur;

(2)

l-immobilizzazzjoni temporanja tal-bastiment tas-sajd;

(3)

il-konfiska tat-tagħmir tas-sajd, il-qabdiet ta' ħut, il-prodotti tas-sajd pprojbiti;

(4)

is-sospensjoni jew l-irtirar ta' l-awtorizzazzjoni għas-sajd;

(5)

it-tnaqqis fid-drittijiet tas-sajd jew l-irtirar tagħhom;

(6)

l-esklużjoni temporanja jew permanenti mid-dritt għall-ksib ta' drittijiet tas-sajd ġodda;

(7)

it-twaqqif temporanju jew permanenti ta' l-aċċess għal assistenza pubblika jew sussidji pubbliċi.

(8)

is-sospensjoni jew l-irtirar ta' l-istatus ta' operatur ekonomiku approvat mogħti skond l-Artikolu 16(3).

Artikolu 46

Livell ġenerali ta' sanzjonijiet u sanzjonijiet komplementari

Il-livell ġenerali ta' sanzjonijiet u sanzjonijiet komplementari għandu jiġi kkalkulat b'tali mod li tkun aċċertata ċ-ċaħda b'mod effettiv lil dawk responsabbli mill-benefiċċji ekonomiċi miksuba mill-ksur serju tagħhom mingħajr preġudizzju għad-dritt leġittimu li wieħed jeżerċita professjoni. Għal dan il-għan, għandhom jitqiesu wkoll il-miżuri ta' infurzar immedjati li jkunu ttieħdu skond l-Artikolu 43.

Artikolu 47

Responsabbiltà ta' persuni ġuridiċi

1.   Il-persuni ġuridiċi għandhom jinżammu responsabbli għal ksur serju fejn dan il-ksur ikun twettaq għall-benefiċċju tagħhom minn kwalunkwe persuna fiżika, li tkun aġixxiet waħeda jew bħala parti minn organu tal-persuna ġuridika, u li kellha pożizzjoni determinanti fi ħdan il-persuna ġuridika, abażi ta':

(a)

setgħa ta' rappreżentanza tal-persuna ġuridika, jew

(b)

awtorità li tieħu deċiżjonijiet f'isem il-persuna ġuridika, jew

(ċ)

awtorità li teżerċita kontroll fi ħdan il-persuna ġuridika.

2.   Persuna ġuridika tista' tinżamm responsabbli fejn in-nuqqas ta' sorveljanza jew ta' kontroll, minn persuna fiżika msemmija fil-paragrafu 1, ikun għamel possibli it-twettiq ta' ksur serju għall-benefiċċju ta' dik il-persuna ġuridika minn persuna fiżika li taqa' taħt l-awtorità tagħha.

3.   Ir-responsabbiltà ta' persuna ġuridika m'għandhiex teskludi proċedimenti kontra persuni fiżiċi meta jkunu l-awturi, l-instigaturi jew il-kompliċi fil-ksur ikkonċernati.

KAPITOLU X

IMPLIMENTAZZJONI TAD-DISPOŻIZZJONIJIET ADOTTATI F'ĊERTI ORGANIZZAZZJONIJIET REĠJONALI TAL-ĠESTJONI TAS-SAJD LI JIKKONĊERNAW LEMĦ TA' BASTIMENTI TAS-SAJD

Artikolu 48

Lemħ fuq il-baħar

1.   Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu għandhom japplikaw għall-attivitajiet ta' sajd li jkunu soġġetti għar-regoli dwar il-lemħ fuq il-baħar adottati f'organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd, li jorbtu lill-Komunità.

2.   Fl-eventwalità li awtorità kompetenti ta' Stat Membru responsabbli mill-ispezzjonar fuq il-baħar tilmaħ bastiment tas-sajd involut f'attivitajiet li jistgħu jkunu kkunsidrati bħala sajd IUU, din għandha minnufih toħroġ rapport ta' dan il-lemħ. Tali rapport u r-riżultati ta' l-investigazzjonijiet li jsiru fuq dak il-bastiment tas-sajd mill-Istat Membru għandhom jiġu kkunsidrati bħala provi għall-użu fl-implimentazzjoni tal-mekkaniżmi ta' identifikazzjoni u infurzar previsti f'dan ir-Regolament.

3.   Fl-eventwalità li l-kaptan ta' bastiment tas-sajd Komunitarju jew ta' pajjiż terz jilmaħ bastiment tas-sajd involut fl-attivitajiet imsemmijin fil-paragrafu 2, il-kaptan jista' jiddokumenta l-informazzjoni kollha possibbli dwar dan il-lemħ, per eżempju:

(a)

l-isem u d-deskrizzjoni tal-bastiment tas-sajd;

(b)

is-sinjal tas-sejħa tal-bastiment tas-sajd;

(ċ)

in-numru ta' reġistrazzjoni u, skond il-każ, in-numru ta' Lloyds IMO tal-bastiment tas-sajd;

(d)

l-Istat tal-bandiera tal-bastiment tas-sajd;

(e)

il-pożizzjoni (latitudni, lonġitudni) fil-ħin li jkun ġie identifikat l-ewwel darba;

(f)

id-data/il-ħin UTC meta jkun ġie identifikat l-ewwel darba;

(g)

ritratt jew ritratti tal-bastiment tas-sajd bħala prova tal-lemħ;

(h)

kull informazzjoni rilevanti oħra rigward l-attivitajiet osservati tal-bastiment tas-sajd ikkonċernat.

4.   Ir-rapporti tal-lemħ għandhom jintbagħtu mingħajr dewmien lill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru tal-bandiera tal-bastiment tas-sajd tal-lemħ, li għandu jittrażmettihom malajr kemm jista' jkun lill-Kummissjoni jew lill-korp maħtur minnha. Il-Kummissjoni jew il-korp maħtur minnha mbagħad għandu jinforma immedjatament lill-Istat tal-bandiera tal-bastiment tas-sajd milmuħ. Il-Kummissjoni jew il-korp maħtur minnha għandu sewwasew wara jittrażmetti r-rapport tal-lemħ lill-Istati Membri kollha u, kif xieraq, lis-Segretarju Eżekuttiv ta' l-organizzazzjonijiet reġjonali rilevanti tal-ġestjoni tas-sajd għal azzjoni ulterjuri skond il-miżuri adottati minn dawk l-organizzazzjonijiet.

5.   Stat Membru li jirċieva rapport ta' lemħ dwar l-attivitajiet ta' bastiment tas-sajd li jtajjar il-bandiera tiegħu mill-awtorità kompetenti ta' parti kontraenti ta' organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd għandu jinnotifika ir-rapport u l-informazzjoni rilevanti kollha malajr kemm jista' jkun lill-Kummissjoni jew lill-korp maħtur minnha, li għandu sewwasew wara jgħaddi din l-informazzjoni lis-Segretarju Eżekuttiv ta' l-organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd ikkonċernata għal azzjoni ulterjuri skond il-miżuri adottati minn din l-organizzazzjoni, kif xieraq.

6.   Dan l-Artikolu għandu japplika mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet aktar stretti adottati mill-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd li magħhom il-Komunità hija parti kontraenti.

Artikolu 49

Preżentazzjoni ta' informazzjoni rigward bastimenti tas-sajd milmuħa

1.   Stati Membri li jiksbu informazzjoni dokumentata b'mod adatt rigward bastimenti tas-sajd milmuħa għandhom jittrażmettu din l-informazzjoni mingħajr dewmien lill-Kummissjoni jew lill-korp maħtur minnha fil-format iddeterminat skond il-proċedura imsemmija fl-Artikolu 54(2).

2.   Il-Kummissjoni jew il-korp maħtur minnha għandu jeżamina wkoll informazzjoni dokumentata b'mod adatt rigward bastimenti tas-sajd milmuħa li tkun ġiet ippreżentata minn ċittadini, organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, inklużi organizzazzjonijiet ambjentali, kif ukoll rappreżentanti ta' l-interessi tal-partijiet interessati fis-sajd jew il-kummerċ tal-ħut.

Artikolu 50

Investigazzjoni ta' bastimenti tas-sajd milmuħa

1.   L-Istati Membri għandhom, malajr kemm jista' jkun, jibdew investigazzjoni dwar l-attivitajiet ta' bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tagħhom li jkunu ntlemħu skond l-Artikolu 49.

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw fejn possibbli permezz ta' mezzi elettroniċi lill-Kummissjoni jew lill-korp maħtur minnha bid-dettalji tal-bidu ta' investigazzjoni jew ta' kwalunkwe azzjoni li tittieħed jew intenzjonata fir-rigward tal-bastimenti tas-sajd milmuħa li jtajru l-bandiera tagħhom, malli jkun prattikabbli u fi kwalunkwe il-każ fi żmien xahrejn min-notifika tar-rapport tal-lemħ skond l-Artikolu 48(4). Rapporti dwar il-progress ta' l-investigazzjonijiet dwar l-attivitajiet tal-bastiment tas-sajd milmuħ għandhom jiġu pprovduti lill-Kummissjoni jew lill-korp maħtur minnha f'intervalli regolari xierqa. Rapport finali dwar l-eżitu meta jintemmu l-investigazzjonijiet għandu jiġi pprovdut lill-Kummissjoni jew lill-korp maħtur minnha.

3.   L-Istati Membri l-oħrajn għajr l-Istat Membru tal-bandiera kkonċernat għandhom, fejn xieraq, jivverifikaw jekk il-bastimenti tas-sajd milmuħa li jkunu ġew rrapportati jkunux wettqu attivitajiet fl-ilmijiet marittimi taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom jew jekk il-prodotti tas-sajd li jkunu ġejjin minn dawk il-bastimenti kinux żbarkati jew importati fit-territorju tagħhom u għandhom jinvestigaw ir-rekord tal-konformità tagħhom mal-miżuri rilevanti ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw mingħajr dewmien lill-Kummissjoni jew lill-korp maħtur minnha, u lill-Istat Membru tal-bandiera kkonċernat bl-eżitu tal-verifiki u l-investigazzjonijiet tagħhom.

4.   Il-Kummissjoni jew il-korp maħtur minnha għandu jikkomunikalill-Istati Membri kollha bl-informazzjoni li jkun irċieva skond il-paragrafi 2 u 3.

5.   Dan l-Artikolu għandu japplika mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu V tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 u għad-dispożizzjonijiet adottati minn organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd li magħhom il-Komunità hija parti kontraenti.

KAPITOLU XI

ASSISTENZA REĊIPROKA

Artikolu 51

Assistenza Reċiproka

1.   L-awtoritajiet amministrattivi responsabbli mill-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament fl-Istati Membri għandhom jikkooperaw ma' xulxin, ma' l-awtoritajiet amministrattivi ta' pajjiżi terzi u mal-Kummissjoni bl-intenzjoni li tiġi żgurata l-osservanza ta' dan ir-Regolament.

2.   Għall-għanijiet tal-paragrafu 1, għandha tiġi stabbilita sistema ta' assistenza reċiproka, li tkun tinkludi sistema awtomatika ta' l-informazzjoni, is-“sistema ta' informazzjoni dwar sajd IUU”, li għandha tkun ġestita mill-Kummissjoni jew minn korp maħtur minnha, sabiex tassisti l-awtoritajiet kompetenti fil-prevenzjoni, l-investigar u l-prosekuzzjoni tas-sajd IUU.

3.   Ir-regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta' dan il-Kapitolu għandhom jiġu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 54(2).

KAPITOLU XII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 52

Implimentazzjoni

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 54(2).

Artikolu 53

Appoġġ finanzjarju

L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li l-operaturi kkonċernati jikkontribwixxu għall-ispejjeż marbutin ma' l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 54

Proċedura tal-Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat stabbilit taħt l-Artikolu 30 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' xahar.

Artikolu 55

Obbligi ta' rapportar

1.   Kull sentejn, l-Istati Membri għandhom jittrażmettu rapport lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament mhux aktar tard mit-30 ta' April tas-sena kalendarja ta' wara.

2.   Abbażi tar-rapporti ppreżentati mill-Istati Membri u l-osservazzjonijiet tagħha stess, il-Kummissjoni għandha tfassal rapport kull tliet snin sabiex jiġi ppreżentat lill–Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

3.   Għandha ssir valutazzjoni ta' l-impatt mill-Kummissjoni ta' dan ir-Regolament fuq is-sajd IUU sad-29 ta' Ottubru 2013.

Artikolu 56

Tħassir

L-Artikoli 28b(2), 28e, 28f, 28 g u l-Artikolu 31(2)(a) tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93, ir-Regolament (KE) Nru 1093/1994, ir-Regolament (KE) Nru 1447/1999, l-Artikoli 8, 19a, 19b, 19c, 21, 21b, 21c tar-Regolament (KE) Nru 1936/2001 u l-Artikoli 26a, 28, 29, 30 u 31 tar-Regolament (KE) Nru 601/2004 għandhom jitħassru b'effett mill-1 ta' Jannar 2010.

Ir-referenzi għar-Regolamenti mħassra għandhom jitqiesu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 57

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 29 ta' Settembru 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

M. BARNIER


(1)  L-Opinjoni mogħtija fit-23 ta' Mejju 2008 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  L-Opinjoni mogħtija fid-29 ta' Mejju 2008 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). L-opinjoni ingħatat wara konsultazzjoni mhux obbligatorja.

(3)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59.

(4)  ĠU L 261, 20.10.1993, p. 1.

(5)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(6)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

(7)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1093/94 tas-6 ta' Mejju 1994 li jipprovdi il-kondizzjonijiet li taħthom bastimenti tas-sajd ta' pajjiż terz jistgħu jniżżlu direttament u jpoġġu fis-suq il-qbid tagħhom fil-portijiet tal-Komunità (ĠU L 121, 12.5.1994, p. 3).

(8)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1447/1999 ta' l-24 ta' Ġunju 1999 li jistabbilixxi lista tal-modi ta' mġieba illi jiksru serjament ir-regoli tal-politika komuni tas-sajd (ĠU L 167, 2.7.1999, p. 5).

(9)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1936/2001 tas-27 ta' Settembru 2001 li jistabbilixxi miżuri ta' kontroll applikabbli għas-sajd għal ċerti stokkijiet ta' ħut li jpassi ħafna (ĠU L 263, 3.10.2001, p. 1).

(10)  Regolament tal-kunsill (KE) Nru 601/2004 tat-22 ta' Marzu 2004 li jistabbilixxi ċerti miżuri ta' kontroll applikabbli għall-attivitajiet tas-sajd fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-konservazzjoni tar-riżorsi marittimi ħajjin ta' l-Antartiku (ĠU L 97, 1.4.2004, p. 16).

(11)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.


ANNESS I

Lista ta' prodotti esklużi mid-definizzjoni ta' “prodotti tas-sajd” fil-punt 8 ta' l-Artikolu 2

Prodotti tas-sajd ta' l-ilma ħelu

Prodotti ta' l-akkwakultura miksubin minn ħut żgħir jew larvi

Ħut ornamentali

Gajdri, ħajjin

Arzell, inklużi mrewħa (queen scallops) tal-ġeneri Pecten, Chlamys jew Placopecten, ħaj, friski jew imkessħin

Pellegrini (Pecten maximus), iffriżati

Arzell ieħor, frisk jew imkessaħ

Maskli

Bebbux, minbarra dak miksub mill-baħar

Molluski ppreparati u ppreżervati


ANNESS II

Ċertifikat tal-Qabda u Ċertifikat ta' Riesportazzjoni tal-Komunità Ewropea

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Appendiċi

Dettalji tat-trasport

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS III

Notifiki ta' l-Istat tal-Bandiera

1.

Il-kontenut tan-notifiki ta' l-Istati tal-bandiera skond l-Artikolu 20

Il-Kummissjoni għandha titlob lill-Istati tal-bandiera sabiex jinnotifikaw l-ismijiet, l-indirizzi u l-marki tas-siġill uffiċjali ta' l-awtoritajiet pubbliċi li jkunu jinsabu fit-territorju tagħhom li jkollhom is-setgħa li:

(a)

jirreġistraw bastimenti tas-sajd taħt il-bandiera tagħhom;

(b)

jagħtu, jissospendu u jirtiraw liċenzji tas-sajd lill-bastimenti tas-sajd tagħhom;

(ċ)

jaffermaw il-veraċità ta' l-informazzjoni pprovduta fiċ-ċertifikati tal-qabda msemmija fl-Artikolu 13 u jivvalidaw dawn iċ-ċertifikati;

(d)

jimplimentaw, jikkontrollaw u jinfurzaw liġijiet, regolamenti u miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni li jridu jiġu osservati mill-bastimenti tas-sajd tagħhom;

(e)

iwettqu l-verifiki ta' dawn iċ-ċertifikati tal-qabda sabiex jassistu lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri permezz tal-koperazzjoni amministrattiva msemmija fl-Artikolu 20(4);

(f)

jikkomunikaw kampjuni tal-formoli tagħhom taċ-ċertifikat tal-qabda f'konformità mal-mudell fl-Anness II; u

(g)

jaġġornaw dawn in-notifiki.

2.

Skemi għad-dokumentazzjoni tal-qabda adottati minn organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd imsemmija fl-Artikolui 13.

Fejn skema għad-dokumentazzjoni tal-qabda adottata minn organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd tkun ġiet rikonoxxuta bħala skema ta' ċertifikazzjoni tal-qabda għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament, notifiki ta' l-Istat tal-bandiera magħmula skond dawn l-iskemi għad-dokumentazzjoni tal-qabda jitqiesu li jkunu saru skond id-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 ta' dan l-Anness u d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Anness jitqiesu li japplikaw mutatis mutandis.


ANNESS IV

Dikjarazzjoni taħt l-Artikolu 14(2) tar-Regolament Nru 1005/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat

Jiena nikkonferma li l-prodotti tas-sajd ipproċessati: ... (deskrizzjoni tal-prodott u kodiċi tan-Nomenklatura Magħquda) ... inkisbu minn qabdiet importati skond iċ-ċertifikat(i) tal-qabda li ġejjin:

Image

Test ta 'immaġni

Isem u indirizz ta' l-impjant ta' ipproċessar

Isem u indirizz ta' l-esportatur (jekk differenti mill-impjant ta' ipproċessar)

Numru ta' approvazzjoni ta' l-impjant ta' ipproċessar

Numru u data taċ-ċertifikat tas-saħħa

Image

Test ta 'immaġni

Approvazzjoni mill-awtorità kompetenti:

Image

Test ta 'immaġni

29.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 286/33


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 1006/2008

tad-29 ta' Settembru 2008

dwar l-awtorizzazzjonijiet għall-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti tas-sajd tal-Komunità barra mill-ilmijiet tal-Komunità u l-aċċess ta' bastimenti ta' pajjiżi terzi għall-ilmijiet tal-Komunità, li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93 u (KE) Nru 1627/94 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 3317/94

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 37 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3317/94 tat-22 ta' Diċembru 1994 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali rigward l-awtorizzazzjoni tas-sajd fl-ilmijiet ta' kull pajjiż terz taħt kull ftehim tas-sajd (1) jistabbilixxi l-proċedura għall-awtorizzazzjoni ta' attivitajiet tas-sajd minn bastimenti tas-sajd tal-Komunità fl-ilmijiet taħt il-ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi, skond l-istrumenti ta' ftehim tas-sajd konklużi bejn il-Komunità u pajjiżi terzi. Il-proċedura stabbilita f'dak ir-Regolament m'għadhiex titqies li taqdi l-ħtiġijiet fir-rigward ta' l-obbligi internazzjonali li joħorġu mill-istrumenti ta' ftehim bilaterali u multilaterali dwar is-sajd u l-konvenzjonijiet adottati fil-qafas ta' organizzazzjonijiet regjonali tal-ġestjoni tas-sajd (RFMO) jew arranġamenti simili. Barra minn hekk, ir-Regolament m'għadux biżżejjed biex jinqdew l-għanijiet tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS), partikolarment fir-rigward tas-sajd sostenibbli u tal-kontroll.

(2)

B'segwitu għall-Pjan ta' Azzjoni 2006-08 għas-simplifikar u t-titjib tal-Politika Komuni tas-Sajd, ippreżentat fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament tat-8 ta' Diċembru 2005, u t-tibdil fiċ-ċirkostanzi għas-sajd barra l-ilmijiet tal-Komunità mill-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru 3317/94, u sabiex ikun hemm konformità ma' l-obbligi internazzjonali, huwa meħtieġ li tiġi introdotta sistema Komunitarja ġenerali għall-awtorizzazzjoni ta' l-attivitajiet kollha tas-sajd minn bastimenti tas-sajd tal-Komunità barra mill-ilmijiet tal-Komunità. Barra minn hekk, ir-regoli ta' aċċess għall-bastimenti tas-sajd li jtajjru l-bandiera ta' pajjiż terz għall-ilmijiet Komunitarji, kif attwalment stabbilit fi strumenti ġuridiċi differenti oħra, għandhom jiġu definiti mill-ġdid u, sa fejn xieraq, armonizzati mar-regoli applikabbli għall-bastimenti tas-sajd tal-Komunità.

(3)

Bastimenti tas-sajd tal-Komunità għandhom jitħallew jidħlu f'attivitajiet tas-sajd barra mill-ilmijiet Komunitarji biss wara li jiġu awtorizzati mill-awtorità kompetenti responsabbli għall-awtorizzazzjoni ta' l-attivitajiet tas-sajd ikkonċernati, bħall-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz li jkunu qed isiru l-attivitajiet tas-sajd fl-ilmijiet tiegħi, l-awtorità kompetenti għall-awtorizzazzjoni ta' attivitajiet tas-sajd fl-ilmijiet internazzjonali koperti b'dispożizzjonijiet adottati fil-qafas ta' RFMO jew arranġament simili, jew, fil-każ ta' attivatjiet tas-sajd fl-ibħra internazzjonali mhux regolati b'ebda ftehim, l-awtoritàjiet kompetenti ta' l-Istati Membri mingħajr preġudizzju għall-leġislazzjoni Komunitarja dwar attivitajiet tas-sajd fl-ibħra internazzjonali.

(4)

Huwa importanti li jiġu definiti b'mod ċar ir-responsabbiltajiet tal-Kummissjoni u ta' l-Istati Membri fir-rigward tal-proċeduri għall-awtorizzazzjoni ta' attivitajiet tas-sajd ta' bastimenti tas-sajd tal-Komunità barra mill-ilmijiet Komunitarji. F'dan ir-rigward il-Kummissjoni għandha tkun f'pożizzjoni li tiżgura li l-obbligi internazzjonali u d-dispożizzjonijiet tal-PKS jitħarsu, li t-talbiet għal trasmissjoni ta' applikazzjonijiet tlestew u li ġew trasmessi skond l-iskadenzi stabbiliti taħt l-istrumenti ta' ftehim ikkonernati.

(5)

Il-bastimenti tas-sajd tal-Komunità għandhom jiġu kkunsidrati eliġibbli għall-awtorizzazzjoni għal kwalukwe attività tas-sajd barra mill-ilmijiet tal-Komunità biss kemm-il darba jiġu sodisfatti numru ta' kriterji relatati ma' l-obbligi internazzjonali li daħlet għalihom il-Komunità kif ukoll ir-regoli u l-għanijiet tal-PKS.

(6)

Fejn il-proċedura tal-Kunsill għall-adozzjoni ta' deċiżjoni dwar l-applikazzjoni proviżorja ta' protokoll ġdid għal ftehim bilaterali dwar is-sajd ma' pajjiż terz li jalloka l-opportunitajiet tas-sajd bejn l-Istati Membri ma jistax jiġi finalizzat qabel id-data ta' din l-applikazzjoni proviżorja l-Kummissjoni għandha titħalla, fuq bażi temporanja, sabiex tiġi evitata kwalunkwe interruzzjoni ta' l-attivitajiet tas-sajd minn bastimenti tal-Komunità, tittrasmetti lill-pajjiż terz applikazzjonijiet għal awtorizzazzjonijiet tas-sajd fis-sitt xhur wara l-iskadenza tal-protokoll preċedenti.

(7)

Sabiex jiġi żġurat li l-opportunitajiet tas-sajd disponibbli għall-Komunità taħt l-istrumenti ta' Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd jiġu użati sa l-aħħar, huwa meħtieġ li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa biex talloka mill-ġdid fuq bażi temporanja l-opportunitajiet tas-sajd mhux użati minn Stat Membru wieħed għal Stat Membru ieħor, mingħajr ma taffettwa l-allokazzjoni jew l-iskambju ta' l-opportunitajiet tas-sajd fost l-Istati Membri taħt il-Protokoll in kwistjoni.

(8)

L-istrumenti ta' Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd huma dawk l-istrumenti ta' ftehim kif imsemmija fil-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-15 ta' Lulju 2004 u li, meta ġew konklużi jew applikati proviżorjament, ġew deskritti bħala tali mill-Kunsill.

(9)

Id-dispożizzjonijiet dwar il-kontroll ta' l-użu ta' l-opportunitajiet tas-sajd allokati lil bastimenti tas-sajd tal-Komunità barra mill-ilmijiet Komunitarji u ta' l-opportunitajiet tas-sajd allokati lil bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi fl-ilmijiet Komunitarji għandhom jiġu armonizzati u għandhom jippermettu azzjoni f'waqtha biex Stati Membri u terzi pajjiżi ma jitħallewx jisbqu dawk l-opportunitajiet.

(10)

Għall-prosekuzzjoni konsistenti u effikaċi tal-ksur, għandha tkun ipprovduta l-possibbiltà li jsir użu sħiħ tar-rapporti ta' spezzjoni u sorveljanza mfassla mill-ispetturi tal-Kummissjoni, mill-ispetturi tal-Komunità, mill-ispetturi ta' l-Istati Membri u ta' pajjiżi terzi.

(11)

Id-data kollha relatata ma' l-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti tas-sajd tal-Komunità barra mill-ilmijiet tal-Komunità skond strumenti ta' ftehim dwar is-sajd, għandha tkun aġġornata u, sa fejn hu xieraq, aċċessibbli għall-Istati Membri u l-pajjiżi terzi konċernati. Għal dan il-għan, huwa meħtieġ li tiġi stabbilita sistema ta' informazzjoni Komunitarja għall-awtorizzazzjoni tas-sajd.

(12)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' l-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (2). Dawk ir-regoli jistgħu wkoll jipprevedu eżenzjonijiet mill-obbligi stabbiliti f'dan ir-Regolament meta dawk l-obbligi joħolqu piż sproporzjonat meta mqabbel ma' l-importanza ekonomika ta' l-attività u, għal raġunijiet ta' effiċjenza, tali eżenzjonijiet għandhom jiġu adottati permezz tal-proċedura ta' ġestjoni stabbilita fl-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(13)

Ir-Regolament (KE) Nru 3317/94 kif ukoll id-dispożizzjonijiet relatati ma' l-aċċess ta' bastimenti tas-sajd ta' terzi pajjiżi għall-ilmijiet tal-Komunità stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1627/94 tas-27 ta' Ġunju 1994 li jniżżel ċerti dispożizzjonijiet rigward permessi speċjali tas-sajd (3) u r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93 tat-12 ta' Ottubru 1993 li jistabbilixxi sistema ta' kontroll li tapplika għall-politika tas-sajd komuni (4), għandhom jitħassru.

ADDOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Kamp ta'applikazzjoni u għanijiet

Dan ir-Regolament jistabbilixxi dispożizzjonijiet rigward:

(a)

l-awtorizzazzjoni għall-bastimenti tas-sajd tal-Komunità biex jieħdu sehem f'dawn l-attivitajiet tas-sajd:

(i)

fl-ilmijiet li huma taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' pajjiż terz fil-qafas ta' ftehim tas-sajd konkluż bejn il-Komunità u dak il-pajjiż, jew

(ii)

li jaqgħu fl-ambitu ta' miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni adottati fil-qafas ta' organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd jew arranġament simili li tagħhom il-Komunità hija parti kontraenti jew Parti kooperanti mhux kontraenti, minn hawn ’il quddiem imsejħa “RFMO”, jew

(iii)

barra mill-ilmijiet tal-Komunità li ma jaqgħux fl-ambitu ta' ftehim tas-sajd jew ta' RFMO;

(b)

l-awtorizzazzjoni għal bastimenti tas-sajd ta' pajjiż terz biex jieħdu sehem f'attivitajiet tas-sajd fl-ilmijiet tal-Komunità;

u l-obbligi tar-rappurtar relatati ma' l-attivitajiet awtorizzati.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament:

(a)

“ftehim” tfisser ftehim dwar is-sajd konkluż jew li għalih ġiet adottata deċiżjoni ta' applikazzjoni proviżorja f'konformità ma' l-Artikolu 300 tat-Trattat;

(b)

“organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd” tfisser organizzazzjoni reġjonali jew subreġjonali jew arranġament simili b'kompetenza, kif rikonoxxut taħt il-liġi internazzjonali, biex jistabbilixxi miżuri ta' konservazzjoni u mmaniġġjar għal riżorsi ħajjin tal-baħar taħt ir-responsabbiltà tagħha bis-saħħa tal-konvenzjoni jew il-ftehim li jistabbilixxiha;

(ċ)

“attivitajiet tas-sajd“ tfisser il-qbid, iż-żamma abbord, l-ipproċessar u t-trasferiment ta' ħut;

(d)

“bastiment tas-sajd tal-Komunità” tfisser bastiment tas-sajd tal-Komunità kif imsemmi fl-Artikolu 3(d) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 ta' l-20 ta' Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skond il-Politika Komuni dwar is-Sajd (5);

(e)

“reġistru tal-flotta tal-Komunità” tfisser ir-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Komunità kif imsemmi fl-Artikolu 15(3) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002;

(f)

“opportunità tas-sajd” tfisser l-opportunità tas-sajd kif definita fl-Artikolu 3(q) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002;

(g)

“awtorità awtorizzanti” tfisser l-awtorità responsabbli għall-awtorizzazzjoni ta' attivitajiet ta' sajd ta' bastimenti tas-sajd tal-Komunità taħt ftehim jew l-awtorizzazzjoni għal bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi fl-ilmijiet tal-Komunità;

(h)

“awtorizzazzjoni tas-sajd” tfisser id-dritt ta' parteċipazzjoni f'attivitajiet tas-sajd matul perijodu speċifiku, f'żona speċifika jew għal sajda partikolari;

(i)

“sforz tas-sajd” tfisser l-isforz tas-sajd kif definit fl-Artikolu 3(h) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002;

(j)

“trasmissjoni elettronika” tfisser it-trasferiment tad-data f'format elettroniku, bil-kontenut, format u protokoll stabbiliti mill-Kummissjoni jew maqbula mill-partijiet għal ftehim;

(k)

“kategorija tas-sajd” tfisser suddiviżjoni tal-flotta abbażi ta' kriterji bħal, b'mod partikolari, it-tip partikolari ta' bastiment, it-tip ta' attivitajiet tas-sajd u t-tagħmir tas-sajd użat;

(l)

“ksur serju” tfisser ksur serju kif definit fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1447/1999 ta' l-24 ta' Ġunju 1999 li jistabbilixxi lista tal-modi ta' mġieba li jiksru serjament ir-regoli tal-politika komuni tas-sajd (6), jew ksur serju jew vjolazzjoni serja taħt il-ftehim ikkonċernat;

(m)

“lista IUU” tfisser il-lista ta' bastimenti tas-sajd li jieħdu sehem f'sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux regolat u identifikati fil-qafas ta' RFMO jew mill-Kummissjoni taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (7);

(n)

“sistema Komunitarja ta' informazzjoni dwar l-awtorizzazzjoni tas-sajd” tfisser is-sistema ta' informazzjoni stabbilita mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 12;

(o)

“bastiment tas-sajd ta' pajjiż terz” tfisser bastiment:

li, jkunu xi jkunu d-dimensjonijiet tiegħu, jintuża primarjament jew sekondarjament sabiex jieħu prodotti tas-sajd,

li, anke jekk ma jintużax biex jaqbad il-ħut bil-mezzi tiegħu proprji, jieħu l-prodotti tas-sajd minn bastimenti oħra bi trasbord, jew

li fuqu l-prodotti tas-sajd huma soġġetti għal wieħed jew aktar minn dawn il-proċessi qabel jiġu konfezzjonati: dissossament jew tqattigħ, tqaxxir, ikkapuljar, iffriżar u/jew ipproċessar,

u li jtajjar il-bandiera ta', u/jew huwa irreġistrat fi, pajjiż terz.

KAPITOLU II

ATTIVITAJIET TAS-SAJD MINN BASTIMENTI TAS-SAJD TAL-KOMUNITÀ BARRA MILL-ILMIJIET TAL-KOMUNITÀ

TAQSIMA I

Dispożizzjonjiet ġenerali

Artikolu 3

Dispożizzjoni ġenerali

Huma biss bastimenti tas-sajd tal-Komunità li għalihom inħarġet awtorizzazzjoni tas-sajd f'konformità ma' dan ir-Regolament li għandhom ikunu intitolati jieħdu sehem f'attivitajiet tas-sajd barra mill-ilmijiet tal-Komunità.

TAQSIMA II

Awtorizzazzjonijiet għal attivitajiet tas-sajd fil-qafas ta' strumenti ta' ftehim

Artikolu 4

Preżentazzjoni ta' applikazzjonijiet

1.   Mill-anqas ħamest ijiem ta' xogħol qabel l-iskadenza għat-trasmissjoni ta' applikazzjonijiet stabbiliti fil-ftehim ikkonċernat jew, fin-nuqqas ta' skadenza fil-ftehim, mill-anqas skond l-arranġament stabbilit fil-ftehim u mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet speċifiċi li jinsabu fil-leġislazzjoni Komunitarja, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni, permezz ta' trasmissjoni elettronika, l-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-flottot tas-sajd ikkonċernati.

2.   L-applikazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandu jkun fihom in-numru ta' l-identifikazzjoni fir-reġistru tal-flotta tal-Komunità u l-kodiċi internazzjonali tas-sinjal tar-radju tal-bastiment u kwalunkwe data oħra meħtieġa taħt il-ftehim ikkonċernat, jew stabbilita skond il-proċeduri msemmija fl-Artikolu 27(2).

Artikolu 5

Kriteriji ta' eliġibbiltà

1.   L-Istati Membri għandhom jippreżentaw biss lill-Kummissjoni applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni għas-sajd għal bastimenti tas-sajd li jtajjru l-bandiera tagħhom:

(a)

li diġà qed iwettqu attivitajiet tas-sajd u li, matul it-12-il xahar ta' qabel ta' attivitajiet tas-sajd taħt il-ftehim ikkonċernat jew, fil-każ ta' ftehim ġdid, taħt il-ftehim li ppreċedih, fejn xieraq, issodisfaw il-kondizzjonijiet taħt il-ftehim għal dak il-perijodu;

(b)

li matul it-12-il xahar qabel l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni għas-sajd, kienu soġġetti għal proċedimenti ta' sanzjoni għal ksur serju jew kienu kkunsidrati suspettati b'tali ksur skond il-liġi nazzjonali ta' l-Istat Membru u/jew fejn is-sid tal-bastiment inbidel u s-sid il-ġdid jipprovdi garanziji li l-kondizzjonijiet ser jiġu sodisfatti;

(ċ)

li mhumiex inklużi f'lista IUU;

(d)

li għalihom id-data li tinsab fir-reġistru tal-flotta tal-Komunità u fis-sistema Komunitarja ta' informazzjoni dwar l-awtorizzazzjoni tas-sajd hija kompleta u preċiża;

(e)

li għandhom liċenzja tas-sajd kif imsemmija fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1281/2005 tat-3 ta' Awwissu 2005 dwar l-immaniġġjar tal-liċenzji tas-sajd u l-informazzjoni minima li tinsab fihom (8);

(f)

li għalihom id-data meħtieġa taħt il-ftehim ikkonċernat hija disponibbli u aċċessibbli għall-awtorità awtorizzanti; u

(g)

li għalihom l-applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni tas-sajd huma f'konformità mal-ftehim ikkonċernat u dan ir-Regolament.

2.   Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-applikazzjonijiet għal awtorizzazzjonijiet tas-sajd li għalihom jitlob it-trasmissjoni huma fil-limiti ta' l-opportunitajiet tas-sajd disponibbli għal dak l-Istat Membru taħt il-ftehim ikkonċernat.

Artikolu 6

Trasmissjoni ta' l-applikazzjonijiet

1.   Il-Kummissjoni għandha tittrasmetti l-applikazzjonijiet lill-awtorità awtorizzanti kkonċernata fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol wara li tirċievi t-talba mill-Istat Membru u f'konformità ma' dan l-Artikolu.

2.   Il-Kummissjoni għandha teżamina t-talbiet għat-trasmissjoni ta' l-applikazzjonijiet, filwaqt li tieħu kont ta':

(a)

l-opportunitajiet tas-sajd allokati lil kull Stat Membru mill-Kunsill abbażi ta' l-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 jew l-Artikolu 37 tat-Trattat; u

(b)

il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim ikkonċernat u f'dan ir-Regolament.

3.   Il-Kummissjoni għandha tivverifika li:

(a)

il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 5 jiġu sodisfatti; u

(b)

li l-applikazzjonijiet għal awtorizzazzjonijiet tas-sajd li għalihom intalbet trasmissjoni mill-Istat Membru ikkonċernat huma proporzjonati ma' l-opportunitajiet tas-sajd disponibbli taħt il-ftehim ikkonċernat, filwaqt li jittieħed kont ta' l-applikazzjonijiet ta' l-Istati Membri kollha.

Artikolu 7

Nuqqas ta' trasmissjoni ta' applikazzjonijiet

1.   Il-Kummissjoni m'għandhiex tittrasmetti lill-awtorità awtorizzanti applikazzjonijiet, li għalihom:

(a)

id-data provduta mill-Istat Membru f'konformità ma' l-Artikolu 4(2) ma tkunx kompluta għall-bastiment ikkonċernat;

(b)

l-opportunitajiet tas-sajd ta' l-Istat Membru kkonċernat mhumiex biżżejjed, b'kont meħud ta' l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-ftehim ikkonċernat u ta' l-applikazzjonijiet ippreżentati mill-Istat Membru;

(ċ)

il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim ikkonċernat u f'dan ir-Regolament ma tħarsux.

2.   Fil-każ ta' nuqqas ta' trasmissjoni ta' applikazzjoni waħda jew aktar, il-Kummissjoni għandha mingħajr dewmien tinforma b'dan lill-Istat Membru kkonċernat, u għandha tiddikjara r-raġunijiet tagħha.

Jekk l-Istat Membru ma jaqbilx mar-raġunijiet iddikjarati mill-Kummissjoni, huwa għandu jittrasmetti lill-Kummissjoni kwalunkwe informazzjoni jew dokumenti li jappoġġaw l-oġġezzjoni tiegħu fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol. Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-applikazzjoni fid-dawl ta' din l-informazzjoni.

Artikolu 8

Informazzjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istat Membru tal-bandiera mingħajr dewmien, permezz ta' trasmissjoni elettronika, bl-awtorizzazzjoni tas-sajd mogħtija mill-awtorità awtorizzanti, jew bid-deċiżjoni mill-awtorità awtorizzanti li ma toħroġx awtorizzazzjoni tas-sajd għal bastiment tas-sajd partikolari.

Fejn meħtieġ taħt, jew skond, ftehim, id-dokumenti stampati mehmuża u oriġinali għandhom jintbagħtu bi trasmissjoni fuq il-karta u/jew b'mezzi elettroniċi.

2.   L-Istati Membri tal-bandiera għandhom immedjatament jinfurmaw lis-sidien tal-bastimenti tas-sajd ikkonċernati bl-informazzjoni riċevuta skond il-paragrafu 1.

3.   Jekk awtorità li tawtorizza tinforma lill-Kummissjoni li ddeċidiet li tissospendi jew tirtira awtorizzazzjoni tas-sajd maħruġa għal bastiment tas-sajd tal-Komunità taħt ftehim, il-Kummissjoni għandha tinforma immedjatament, bi trasmissjoni elettronika, lill-Istat Membru tal-bandiera ta' dak il-bastiment. L-Istat Membru tal-bandiera għandu jittrasmetti immedjatament dik l-informazzjoni lis-sid ta' dak il-bastiment.

4.   Il-Kummissjoni għandha twettaq verifiki biex tistabbilixxi l-kompatibbiltà tad-deċiżjoni li l-awtorizzazzjoni tas-sajd tiġi rrifjutata jew sospiża mal-ftehim ikkonċernat, b'konsultazzjoni ma' l-Istat Membru tal-bandiera u l-awtorità awtorizzanti rilevanti u għandha tinformahom it-tnejn bir-riżultat.

Artikolu 9

Tkomplija ta' l-attivitajiet ta' sajd

1.   Meta:

il-protokoll għal ftehim bilaterali dwar is-sajd ma' pajjiż terz li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd previsti f'dak il-ftehim ikun skada; u

protokoll ġdid ikun ġie inizjalat mill-Kummissjoni iżda għadha ma ġietx adottata deċiżjoni dwar il-konklużjoni tiegħu jew l-applikazzjoni proviżorja tiegħu,

il-Kummissjoni tista”, matul perijodu ta' sitt xhur mid-data ta' l-iskadenza tal-protokoll preċedenti u mingħajr preġudizzju għall-kompetenza tal-Kunsill li jiddeċiedi dwar il-konklużjoni jew l-applikazzjoni proviżorja tal-protokoll il-ġdid, tittrasmetti l-applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni tas-sajd lill-pajjiż terz ikkonċernat skond dan ir-Regolament.

2.   Skond ir-regoli stabbiliti taħt il-ftehim tas-sajd ikkonċernat, il-bastimenti tal-Komunità awtorizzati li jieħdu sehem f'attivitajiet tas-sajd taħt dak il-ftehim jistgħu, fid-data ta' l-iskadenza ta' l-awtorizzazzjonijiet tas-sajd, ikomplu jistadu taħt il-ftehim għal perijodu massimu ta' sitt xhur wara d-data ta' l-iskadenza, bil-kondizzjoni li l-parir xjentifiku jippermetti dan.

3.   F'dan il-kuntest, il-Kmmissjoni għandha tapplika l-metodu ta' l-allokazzjoni ta' l-opportunitajiet tas-sajd fis-seħħ fil-protokoll preċedenti għall-paragrafu 1, u fil-protokoll eżistenti għall-paragrafu 2.

Artikolu 10

Użu anqas milli maħsub ta' opportunitajiet tas-sajd fil-kuntest ta' l-Istrumenti ta' Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd

1.   Fil-kuntest ta' Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd jekk, abbażi tat-talbiet għat-trasmissjoni ta' l-applikazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 4 ta' dan ir-Regolament, jidher li l-għadd ta' l-awtorizzazzjonijiet tas-sajd jew l-ammont ta' opportunitajiet tas-sajd allokati lill-Komunità taħt ftehim ma ġewx użati totalment, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri kkonċernati u għandha titlobhom jikkonfermaw li m'għamlux użuminn dawk l-opportunitajiet tas-sajd. In-nuqqas ta' tweġiba sa l-iskadenzimill-Kunsill mal-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd, għandu jiġi kkunsidrat bħala konferma li l-bastimenti ta' l-Istat Membru kkonċernat mhux qed jagħmlu użu sħiħ mill-opportunitajiet tas-sajd tagħhom fil-perijodu stabbilit.

2.   Wara l-konferma mill-Istat Membru kkonċernat, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-opportunitajiet tas-sajd totali mhux użati u għandha tagħmel dik il-valutazzjoni disponibbli lill-Istati Membri.

3.   L-Istati Membri li jixtiequ jagħmlu użu mill-opportunitajiet tas-sajd mhux użati msemmija fil-paragrafu 2, għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni lista tal-bastimenti kollha li għalihom bi ħsiebhom jitolbu awtorizzazzjoni tas-sajd, kif ukoll it-talba għat-trasmissjoni ta' l-applikazzjonijiet għal kull wieħed minn dawk il-bastimenti skond l-Artikolu 4.

4.   Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar ir-riallokazzjoni, f'kooperazzjoni mill-qrib ma' l-Istati Membri kkonċernati.

Jekk Stat Membru kkonċernat joġġezzjona għal din ir-riallokazzjoni, il-Kummissjoni għandha, skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 27(2), tiddeċiedi dwar ir-riallokazzjoni b'kont meħud tal-kriterji stabbiliti fl-Anness I, u għandha tinnotifika lill-Istati Membri b'dan.

5.   It-trasmissjoni ta' l-applikazzjonijiet skond dan l-Artikolu m'għandha bl-ebda mod taffettwa l-allokazzjoni ta' l-opportunitajiet tas-sajd jew l-iskambju tagħhom bejn l-Istati Membri, skond l-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002.

6.   Il-Kummissjoni m'għandhiex titwaqqaf milli tapplika l-mekkaniżmu msemmi fil-paragrafi 1 sa 4 sakemm jiġu ffinalizzati l-iskadenzi msemmija fil-paragrafu 1.

TAQSIMA III

Attivitajiet tas-sajd li ma jaqgħux fl-ambitu ta' ftehim

Artikolu 11

Dispożizzjonjiet ġenerali

1.   Operatur ta' bastiment tas-sajd tal-Komunità, li bi ħsiebu jwettaq attivitajiet tas-sajd fl-ibħra internazzjonali f'ilmijiet li ma jaqgħux fl-ambitu ta' ftehim jew RFMO, għandu jinforma lill-awtoritàjiet ta' l-Istat Membru tal-bandiera b'tali attivitajiet.

Mingħajr preġudizzju għal-leġislazzjoni Komunitarja dwar l-attivitajiet tas-sajd fl-ibħra internazzjonali l-bastimenti tas-sajd tal-Komunità għandhom ikunu intitolati biex jipparteċipaw f'attivitajiet tas-sajd fl-ibħra internazzjonali f'ilmijiet li ma jaqgħux fl-ambitu ta' ftehim jew RFMO jekk dawn tkun inħarġitilhom awtorizzazzjoni mill-Istat Membru tal-bandiera tagħhom skond id-dispożizzjonijiet nazzjonali.

L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni għaxart ijiem qabel il-bidu ta' l-attivitajiet tas-sajd imsemmijin fl-ewwel subparagrafu bil-bastimenti awtorizzati jistadu skond dak is-subparagrafu, filwaqt li jispeċifikaw l-ispeċi, it-tagħmir tas-sajd, il-perijodu u ż-żona li għalihom tapplika l-awtorizzazzjoni.

2.   L-Istati Membri għandhom jipprovaw jiksbu informazzjoni dwar kwalunkwe arranġament, bejn iċ-ċittadini tiegħu u pajjiż terz, li jippermettu bastimenti tas-sajd li jtajjru l-bandiera tagħhom li jeħdu sehem f'attivitajiet tas-sajd f'ilmijiet taħt il-ġurisdizzjoni jew fis-sovranità ta' pajjiż terz, u għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni b'dan permezz tat-trasmissjoni elettronika ta' lista tal-bastimenti kkonċernati.

3.   Din it-taqsima għandha tapplika biss għall-bastimenti li jeċċedu t-tul totali ta' 24 metru.

TAQSIMA IV

Obbligi ta' rappurtaġġ u għeluq ta' attivitajiet tas-sajd

Artikolu 12

Sistema Komunitarja ta' informazzjoni dwar l-awtorizzazzjoni tas-sajd

1.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi sistema Komunitarja ta' informazzjoni dwar l-awtorizzazzjoni tas-sajd, li fiha data relatata ma' l-awtorizzazzjonijiet maħruġa skond dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi sit web sigur għal dan il-għan.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-data meħtieġa fir-rigward ta' l-awtorizzazzjonijiet tas-sajd fl-ambitu ta' ftehim jew RFMO tinsab fis-sistema Komunitarja ta' informazzjoni dwar l-awtorizzazzjoni tas-sajd u huma għandhom iżommu din id-data aġġornata f'kull ħin.

Artikolu 13

Rappurtar tal-qabdiet u ta' l-isforz tas-sajd

1.   Il-bastimenti tas-sajd tal-Komunità li għalihom inħarġet awtorizzazzjoni għas-sajd taħt it-Taqsima II jew III għandhom, kull ġimgħa, jittrasmettu lill-awtorità nazzjonali kompetenti tagħhom data dwar il-qabdiet tagħhom u, fejn meħtieġ, l-isforz tas-sajd tagħhom. Din id-data għandha tkun aċċessibbli lill-Kummissjoni fuq talba.

Minkejja l-ewwel subparagrafu, il-bastimenti tas-sajd tal-Komunità li jeċċedu t-tul totali ta' 24 metru għandhom, mill-1 ta' Jannar 2010, jittrasmettu kull ġurnata lill-awtorità nazzjonali kompetenti tagħhom id-data dwar il-qabdiet tagħhom u, fejn meħtieġ, l-isforz tas-sajd tagħhom skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1566/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1966/2006 dwar ir-reġistrazzjoni u r-rappurtar elettroniku ta' l-attivitajiet tas-sajd u dwar il-mezzi ta' telerilevament (9). Dan għandu japplika wkoll għall-bastimenti tas-sajd tal-Komunità li jeċċedu l-15-il metru f'tul totali.

2.   L-Istati Membri għandhom jiġbru d-data msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u, qabel il-15 ta' kull xahar kalendarju, għandhom jittrasmettu permezz ta' trasmissjoni elettronika lill-Kummissjoni, jew korp maħtur mill-Kummissjoni, data għal kull stokk, grupp ta' stokkijiet jew kategorija tas-sajd, dwar il-kwantitajiet maqbuda, u, fejn meħtieġ taħt ftehim jew regolament li jimplimenta dak il-ftehim, dwar l-isforz tas-sajd magħmul matul ix-xahar preċedenti minn bastimenti li jtajjru l-bandiera ta' dak l-Istat Membru f'ilmijiet li jaqgħu fl-ambitu ta' ftehim u fis-sitt xhur preċedenti għal attivitajiet tas-sajd barra mill-ilmijiet tal-Komunità li ma jaqgħux fl-ambitu ta' ftehim.

3.   Il-Kummissjoni għandha, f'konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 27(2), tiddeċiedi dwar il-format li fih tittrasmetti d-data msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 14

Kontroll tal-qabdiet u ta' l-isforz tas-sajd

Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet fil-Kapitolu V tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, l-Istati Membri għandhom jiżguraw konformità ma' l-obbligi dwar ir-rappurtar ta' qabdiet u, fejn meħtieġ, ta' l-isforz tas-sajd, kif stabbilit fil-ftehim ikkonċernat.

Artikolu 15

Għeluq tas-sajd

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 26(4) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 u l-Artikolu 21(3) tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93, meta Stat Membru jikkunsidra li l-opportunitajiet tas-sajd disponibbli tiegħu jitqiesu li ġew eżawriti, hu għandu minnufih jipprojbixxi attivitajiet tas-sajd fiż-żona, fit-tagħmir, fl-stokk jew fil-grupp ta' stokkijiet rispettivi. Din id-dispożizzjoni għandha tapplika mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fil-ftehim ikkonċernat.

2.   Meta l-opportunitajiet tas-sajd disponibbli ta' Stat Membru huma espressi kemm f'termini ta' limiti ta' qabda u ta' sforz, l-Istat Membru għandu jipprojbixxi attivitajiet tas-sajd għaż-żona, it-tagħmir, l-istokk jew il-grupp ta' stokkijiet rispettivi hekk kif waħda minn dawn l-opportunitajiet titqies li ġiet eżawrita. Sabiex jippermettu għal sajd kontinwu ta' opportunitajiet tas-sajd mhux eżawriti li jimmira wkoll l-opportunitajiet tas-sajd eżawriti, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-miżuri tekniċi li mhu ser ikollhom l-ebda impatt negattiv fuq l-opportunitajiet tas-sajd eżawriti. Din id-dispożizzjoni għandha tapplika mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fil-ftehim ikkonċernat.

3.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni mingħajr dewmien bi kwalunkwe projbizzjoni ta' attivitajiet tas-sajd deċiża skond dan l-Artikolu.

4.   Meta l-Kummissjoni ssib li l-opportunitajiet tas-sajd disponibbli għall-Komunità jew għal Stat Membru huma meqjusa bħala eżawriti, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri kkonċernati b'dan u għandha titlob li jipprojbixxu attivitajiet tas-sajd skond il-paragrafi 1, 2 u 3.

5.   Hekk kif l-attivitajiet tas-sajd ikunu pprojbiti skond il-paragrafi 1 jew 2, l-awtorizzazzjonijiet tas-sajd speċifikati għall-istokk jew il-grupp ta' stokkijiet ikkonċernati għandhom ikunu sospiżi.

Artikolu 16

Sospensjoni ta' awtorizzazzjonijiet tas-sajd

1.   Meta awtorità awtorizzanti taħt ftehim tas-sajd tinnotifika lill-Kummissjoni bid-deċiżjoni tagħha li tissospendi jew tirtira awtorizzazzjoni tas-sajd fir-rigward ta' bastiment tas-sajd li jtajjar bandiera ta' Stat Membru, il-Kummissjoni għandha minnufih tinforma lill-Istat Membru tal-bandiera b'dan. Il-Kummissjoni għandha twettaq il-verifiki rilevanti, skond il-proċeduri stabbilti taħt il-ftehim ikkonċernat, fejn xieraq, b'konsultazzjoni ma' l-Istat Membru tal-bandiera u ma' l-awtoritàjiet awtorizzanti tal-pajjiż terz ikkonċernat, u għandha tinforma lill-Istat Membru tal-bandiera u, fejn xieraq, lill-awtoritàjiet awtorizzanti tal-pajjiż terz bl-eżitu.

2.   Meta awtorità awtorizzanti ta' stat terz tissospendi awtorizzazzjoni tas-sajd li tkun tat lil bastiment tas-sajd tal-Komunità, l-Istat Membru tal-bandiera għandu jissospendi l-permess tas-sajd taħt il-ftehim għall-perijodu kollu tas-sospensjoni ta' l-awtorizzazzjoni tas-sajd.

Meta l-awtorizzazzjoni tas-sajd tkun irtirata definittivament mill-awtoritàjiet awtorizzanti ta' pajjiż terz, l-Istat Membru tal-bandiera għandu minnufiħ jirtira l-permess tas-sajd mogħti lill-bastiment ikkonċernat taħt il-ftehim ikkonċernat.

3.   Ir-rapporti ta' spezzjoni u ta' sorveljanza mfassla mill-ispetturi tal-Kummissjoni, mill-ispetturi tal-Komunità, mill-ispetturi ta' l-Istati Membri jew mill-ispetturi ta' pajjiż terz, li jkun parti għall-ftehim ikkonċernat, għandhom jikkostitwixxu evidenza ammissibbli fi proċedimenti amministrattivi jew ġuridiċi ta' kwalunkwe Stat Membru. Għall-finijiet ta' l-istabbiliment tal-fatti, dawk ir-rapporti għandhom jiġu trattati bl-istess mod bħal rapporti ta' spezzjoni u sorveljanza ta' l-Istat Membru kkonċernat.

TAQSIMA V

Aċċess għad-data

Artikolu 17

Aċċess għad-data

1.   Mingħajr preġudizzju għall-obbligi taħt id-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali (10), id-data ppreżentata lill-Kummissjoni, jew lil korp maħtur mill-Kummissjoni, minn Stati Membri skond dan il-Kapitolu għandha ssir disponibbli fuq is-sit web sigur konness mas-sistema Komunitarja ta' informazzjoni dwar l-awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-utenti kollha kkonċernati li huma awtorizzati minn:

(a)

l-Istati Membri;

(b)

il-Kummissjoni, jew korp maħtur mill-Kummissjoni, dwar il-kontroll u l-ispezzjoni.

Id-data aċċessibbli għal dawn il-persuni għandha tkun limitata għad-data li jeħtieġu fl-ambitu tal-proċess ta' l-awtorizzazzjoni tas-sajd u/jew l-attivitajiet tagħhom ta' spezzjoni u għandha tkun soġġetta għar-regoli dwar il-kunfidenzjalità tad-data.

2.   Is-sidien jew l-aġenti tal-bastimenti rreġistrati fis-sistema Komunitarja ta' informazzjoni dwar l-awtorizzazzjoni tas-sajd jistgħu jirċievu kopja elettronika tad-data li tinsab fir-reġistru permezz tat-trasmissjoni ta' talba uffiċjali lill-Kummissjoni permezz ta' l-amministrazzjoni nazzjonali tagħhom.

KAPITOLU III

ATTIVITAJIET TAS-SAJD MINN BASTIMENTI TAS-SAJD TA' PAJJIŻ TERZ FL-ILMIJIET TAL-KOMUNITÀ

Artikolu 18

Dispożizzjonjiet ġenerali

1.   Il-bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi huma intitolati li:

(a)

jipparteċipaw f'attivitajiet tas-sajd fl-ilmijiet tal-Komunità bil-kondizzjoni li dawn tkun inħarġitilhom awtorizzazzjoni tas-sajd skond dan il-Kapitolu;

(b)

iqiegħdu fuq l-art, jittrasbordaw f'portijet jew jipproċessaw il-ħut bil-kondizzjoni li dawn tkun inħarġitilhom awtorizzazzjoni minn qabel mill-Istat Membru li fl-ilmijiet tiegħu tkun ser isseħħ l-operazzjoni.

2.   Il-bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi awtorizzati li jieħdu sehem f'attivitajiet tas-sajd taħt ftehim fil-31 ta' Diċembru ta' kwalunkwe sena kalendarja partikolari jistgħu jkomplu jistadu taħt dak il-ftehim mill-1 ta' Jannar tas-sena sussegwenti sakemm il-Kummissjoni tiddeċiedi li toħroġ lil dawk il-bastimenti awtorizzazzjonijiet tas-sajd għal dik is-sena, f'konformità ma' l-Artikolu 20.

Artikolu 19

Trasmissjoni ta' applikazzjonijiet ta' pajjiżi terzi

1.   Il-pajjiż terz ikkonċernat għandu, fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' ftehim li jagħtih l-opporunitajiet tas-sajd fl-ilmijiet tal-Komunità, jippreżenta lill-Kummissjoni, permezz ta' trasmissjoni elettronika, lista ta' bastimenti li jtajjru l-bandiera tiegħu u/jew irreġistrati fih li jkollhom il-ħsieb li jagħmlu użu minn dawk l-opportunitajiet tas-sajd.

2.   Sa l-iskadenza stabbilita fil-ftehim ikkonċernat jew mill-Kummissjoni, l-awtoritàjiet kompetenti ta' pajjiż terz għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni, permezz ta' trasmissjoni elettronika, l-applikazzjonijiet għal awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd li jtajjru l-bandiera tagħhom, li jkun fihom il-kodiċi internazzjonali tar-radju tal-bastiment u kwalunkwe data oħra meħtieġa taħt il-ftehim jew deċiża skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 27(2).

Artikolu 20

Ħruġ ta' awtorizzazzjonijiet tas-sajd

1.   Il-Kummissjoni għandha teżamina l-applikazzjonijiet għal awtorizzazzjonijiet tas-sajd billi tqis l-opportunitajiet tas-sajd mogħtija lill-pajjiż terz u għandha toħroġ awtorizzazzjonijiet tas-sajd skond il-miżuri adottati mill-Kunsill u d-dispożizzjonijiet fil-ftehim ikkonċernat.

2.   Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-awtoritàjiet kompetenti tal-pajjiż terz u ta' l-Istati Membri bl-awtorizzazzjonijiet tas-sajd li nħarġu.

Artikolu 21

Kriteriji ta' eliġibbiltà

Il-Kummissjoni għandha toħroġ biss awtorizzazzjoni tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd ta' pajjiż terz:

(a)

li huma eleġibbli għal awtorizzazzjoni tas-sajd taħt il-ftehim ikkonċernat u, fejn xieraq, ikunu inklużi fil-lista ta' bastimenti notifikati li jwettqu attivitajiet tas-sajd taħt dak il-ftehim;

(b)

li tul il-perijodu preċedenti ta' tnax-il xahar ta' attivitajiet tas-sajd taħt il-ftehim ikkonċernat jew, fil-każ ta' ftehim ġdid, skond il-ftehim li ppreċedih, ikunu, fejn xieraq, issodisfaw il-kondizzjonijiet taħt il-ftehim għal dak il-perijodu;

(ċ)

li matul it-12-il xahar ta' qabel it-talba għall-awtorizzazzjoni tas-sajd, kienu soġġetti għal proċedimenti ta' sanzjoni għal ksur serju jew kienu kkunsidrati suspettati b'tali ksur skond il-liġi nazzjonali ta' l-Istat Membru u/jew fejn is-sid tal-bastiment inbidel u s-sid il-ġdid jipprovdi garanziji li l-kondizzjonijiet ser jiġu sodisfatti;

(d)

li mhumiex inklużi f'lista IUU;

(e)

li għalihom id-data meħtieġa taħt il-ftehim ikkonċernat hija disponibbli; u

(f)

li għalihom l-applikazzjonijiet huma f'konformità mal-ftehim ikkonċernat u dan il-Kapitolu.

Artikolu 22

Obbligi Ġenerali

Il-bastimenti tas-sajd ta' pajjiż terz li għalihom tkun inħarġet awtorizzazzjoni tas-sajd skond dan il-Kapitolu għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tal-PKS dwar il-miżuri ta' konservazzjoni u kontroll u dispożizzjonijiet oħra li jirregolaw is-sajd minn bastimenti tas-sajd tal-Komunità fiż-żona tas-sajd li fiha joperaw, u d-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim ikkonċernat.

Artikolu 23

Kontroll tal-qabdiet u ta' l-isforz tas-sajd

1.   IL-bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi li jieħdu sehem f'attivitajiet tas-sajd fl-ilmijiet tal-Komunità għandhom, kull ġimgħa, jittrasmettu lill-awtoritàjiet nazzjonali tagħhom u lill-Kummissjoni, jew lil korp maħtur mill-Kummissjoni, id-data

(a)

meħtieġa taħt il-ftehim ikkonċernat;

(b)

stabbilita mill-Kummissjoni skond il-proċedura stabbilita fil-ftehim ikkonċernat; jew

(ċ)

stabbilita skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 27(2).

Minkejja l-ewwel subparagrafu, il-bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi li jeċċedu t-tul totali ta' 24 metru għandhom, mill-1 ta' Jannar 2010, jittrasmettu din id-data elettronikmanet kull ġurnata. Mill-1 ta' Jannar 2011, dan għandu japplika wkoll għall-bastimenti tas-sajd tal-Komunità li jeċċedu tul totali ta' 15-il metru.

2.   Sa fejn huwa meħtieġ taħt il-ftehim ikkonċernat, pajjiżi terzi għandhom jiġbru d-data dwar il-qabdiet trasmessa mill-bastimenti tagħhom skond il-paragrafu 1 u, qabel il-15 ta' kull xahar kalendarju, għandhom jittrasmettu elettronikament lill-Kummissjoni, jew lil korp maħtur mill-Kummissjoni, il-kwantitajiet għal kull stokk, grupp ta' stokkijiet jew kategorija tas-sajd, maqbuda fl-ilmijiet tal-Komunità fix-xahar preċedenti mill-bastimenti kollha li jtajjru l-bandiera tagħhom.

3.   Id-data dwar il-qabdiet imsemmija fil-paragrafu 2 għandha tkun aċċessibbli lil Stat Membru fuq talba u għandha tkun soġġetta għar-regoli li jirregolaw il-kunfidenzjalità tad-data.

Artikolu 24

Għeluq tas-sajd

1.   Meta l-opportunitajiet tas-sajd mogħtija lil pajjiż terz jitqiesu li ġew eżawriti, il-Kummissjoni għandha immedjatament tinforma lill-pajjiż terz ikkonċernat u lill-ispezzjoni kompetenti ta' l-awtoritàjiet ta' l-Istati Membri b'dan. Sabiex ikun jista' jsir sajd kontinwu ta' opportunitajiet tas-sajd mhux eżawriti, li jimmira wkoll l-opportunitajiet eżawriti, il-pajjiż terz għandu jippreżenta lill-Kummissjoni l-miżuri tekniċi li m'huma ser ikollhom ebda impatt negattiv fuq l-opportunitajiet tas-sajd eżawriti. Din id-dispożizzjoni għandha tapplika mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fil-ftehim ikkonċernat.

2.   Mid-data tan-notifika tal-Kummissjoni, l-awtorizzazzjonijiet tas-sajd maħruġa għal bastimenti li jtajjru l-bandiera ta' dak il-pajjiż għandhom jitqiesu sospiżi għall-attivitajiet tas-sajd ikkonċernati u l-bastimenti m'għandux ikollhom aktar l-awtorizzazzjoni biex jipparteċipaw fl-attivitajiet tas-sajd.

3.   Meta sospensjoni ta' attivitajiet tas-sajd applikabbli skond il-paragrafu 2 tikkonċerna l-attivitajiet kollha li għalihom ikunu ngħataw l-awtorizzazzjonijiet tas-sajd, dawn l-awtorizzazzjonijiet tas-sajd għandhom jiġu kkunsidrati revokati.

4.   Il-pajjiż terz għandu jiżgura li l-bastimenti tas-sajd ikkonċernati għandhom jiġu infurmati minnufih li qed jiġi applikat dan l-Artikolu u li huma jieqfu mill-attivitajiet tas-sajd kollha kkonċernati.

5.   Malli l-attivitajiet tas-sajd jiġu pprojbiti skond il-paragrafi 1 jew 2, l-awtoritajiet tas-sajd speċifikati għall-istokk jew grupp ta' stokkijiet ikkonċernati għandhom jiġu sospiżi.

Artikolu 25

Nuqqas ta' konformità mar-regoli rilevanti

1.   Mingħajr preġudizzju għall-proċedimenti legali taħt il-leġislazzjoni nazzjonali, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw minnufih lill-Kummissjoni bi kwalunkwe ksur irreġistrat li jikkonċerna bastiment tas-sajd ta' pajjiż terz fir-rigward ta' l-attivitajiet tas-sajd fl-ilmijiet tal-Komunità taħt il-ftehim ikkonċernat.

2.   Għal perijodu li ma jeċċedix it-12-il xahar, m'għandhom jinħarġu l-ebda liċenzja jew permess speċjali tas-sajd lil kwalunkwe bastiment tas-sajd ta' pajjiż terz li fir-rigward tiegħu l-obbligi stabbiliti taħt il-ftehim ikkonċernat ma ġewx sodisfatti.

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-awtoritàjiet tal-pajjiż terz ikkonċernat l-ismijiet u l-karatteristiċi tal-bastimenti tas-sajd tal-pajjiż terz li mhux ser ikunu awtorizzati jistadu fiż-żona ta' sajd tal-Komunità matul ix-xahar jew ix-xhur suċċessivi bħala konsegwenza ta' ksur tar-regoli rilevanti taħt il-ftehim ikkonċernat.

3.   Il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-awtoritàjiet ta' l-ispezzjoni ta' l-Istati Membri bil-miżuri meħuda skond il-paragrafu 2.

KAPITOLU IV

MIŻURI IMPLIMENTATTIVI

Artikolu 26

Regoli dettaljati

Ir-regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament jistgħu jiġu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 27(2). Dawk ir-regoli jistgħu wkoll jipprevedu eżenzjonijiet mill-obbligi stabbiliti f'dan ir-Regolament, meta dawk l-obbligi joħolqu piż disproporzjonat meta mqabbel ma' l-importanza ekonomika ta' l-attività.

Artikolu 27

Proċedura ta' kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat għas-Sajd u l-Akwakultura stabbilit skond l-Artikolu 30 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun stabbilit għal 20 jum ta' xogħol.

KAPITOLU V

DIŻPOŻIZZJONIJIET KOMUNI U FINALI

Artikolu 28

Obbligi internazzjonali

Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-istrumenti ta' ftehim ikkonċernati u d-dispożizzjonijiet tal-Komunità li jimplimentaw dawk id-dispożizzjonijiet.

Artikolu 29

Tħassir

1.   L-Artikoli 18, 28b, 28c u 28d tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93 għandhom jiġu kkanċellati.

2.   L-Artikoli 3(2), 4(2), 9 u 10 tar-Regolament (KE) Nru 1627/94 għandhom jiġu kkanċellati.

3.   Ir-Regolament (KE) Nru 3317/94 għandu jitħassar.

4.   Ir-referenzi għad-dispożizzjonijiet ikkanċellati għandhom jitqiesu bħala referenzi għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skond it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness II.

Artikolu 30

Dħul fis-seħħ

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

2.   L-Artikolu 18 tar-Regolament (KEE) 2847/93 għandu jkompli japplika sad-dħul fis-seħħ tar-regolament li jistabbilixxi r-regoli dettaljati fl-Artikolu 13 ta' dan ir-Regolament.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 29 ta' Settembru 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

M. BARNIER


(1)  ĠU L 350, 31.12.1994 p. 13.

(2)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(3)  ĠU L 171, 6.7.1994, p. 7.

(4)  ĠU L 261, 20.10.1993, p. 1.

(5)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59.

(6)  ĠU L 167, 2.7.1999, p. 5.

(7)  Ara paġna 1 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(8)  ĠU L 203, 4.8.2005, p. 3.

(9)  ĠU L 340, 22.12.2007, p. 46.

(10)  ĠU L 41, 14.2.2003, p. 26.


ANNESS I

Kriterji għar-riallokazzjoni msemmija fl-Artikolu 10

Għar-riallokazzjoni ta' l-opportunitajiet tas-sajd, il-Kummissjoni għandha tqis, b'mod partikolari, dan li ġej:

id-data ta' kull talba riċevuta;

l-opportunitajiet tas-sajd disponibbli għar-riallokazzjoni;

in-numru ta' talbiet riċevuti;

in-numru ta' l-Istati Membri rikjedenti;

jekk l-opportunitajiet tas-sajd huma kompletament jew parzjalment ibbażati fuq ammonti ta' sforz tas-sajd jew qabdiet, l-isforż tas-sajd mistenni li jkun użat jew il-qabdiet mistennijali jsiru minn kull bastiment ikkonċernat.


ANNESS II

Regolament (KE) Nru 1627/94

Dispożizzjoni korrispondenti f'dan ir-Regolament

Artikolu 3(2)

Kapitolu III

Artikolu 4(2)

Kapitolu III

Artikolu 9

Artikoli 19-21

Artikolu 10

Artikolu 25

Regolament (KEE) Nru 2847/93

Dispożizzjoni korrispondenti f'dan ir-Regolament

Artikolu 18

Artikolu 13

Article 28b

Artikolu 18

Article 28c

Artikolu 22

Article 28d

Artikolu 24


II Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Il-Kunsill

29.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 286/45


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-8 ta' Lulju 2008

dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni temporanja ta' Protokoll għall-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Kroazja min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea

(2008/800/KE)

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 310 flimkien ma' l-Artikolu 300(2), it-tieni sentenza ta' l-ewwel sotto-paragrafu tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Att ta' Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija, u b'mod partikolari l-Artikolu 6(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Fit-23 ta' Ottubru 2006 l-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni biex tiftaħ negozjati, f'isem il-Komunità u l-Istati Membri tagħha, mar-Repubblika tal-Kroazja sabiex tikkonkludi Protokoll mal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Kroazja, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea.

(2)

Dawn in-negozjati tlestew b'suċċess u fid-dawl tal-konklużjoni possibbli tiegħu f'data aktar tard, il-Protokoll għandu jiġi ffirmat f'isem il-Komunità.

(3)

Il-Protokoll għandu jkun applikat fuq bażi provviżorja b'effett mill-1 ta' Awwissu 2007,

IDDEĊIEDA DAN LI ĠEJ:

Artikolu 1

Il-President tal-Kunsill hu b'dan awtorizzat li jaħtar il-persuna/i li jkollha/jkollhom is-saħħa li tiffirma/jiffirmaw, f'isem il-Komunità u l-Istati Membri tagħha, il-Protokoll mal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Kroazja min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea, suġġett li jkun konkluż fi stadju ulterjuri.

Artikolu 2

Sakemm jidħol fis-seħħ, il-Protokoll għandu jiġi applikat fuq bażi provviżorja mill-1 ta' Awwissu 2007.

It-test tal-Protokoll huwa mehmuż ma' din id-Deċiżjoni.

Magħmul fi Brussell, 8 ta' Lulju 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

C. LAGARDE


PROTOKOLL

mal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Kroazja, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea

IR-RENJU TAL-BELĠJU,

IR-REPUBBLIKA TAL-BULGARIJA,

IR-REPUBBLIKA ĊEKA,

IR-RENJU TAD-DANIMARKA,

IR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA,

IR-REPUBBLIKA TA' L-ESTONJA,

IR-REPUBBLIKA ELLENIKA,

IR-RENJU TA' SPANJA,

IR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA,

IR-REPUBBLIKA TALJANA,

IR-REPUBBLIKA TA' ĊIPRU,

IR-REPUBBLIKA TAL-LATVJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-LITWANJA,

IL-GRAN DUKAT TAL-LUSSEMBURGU,

IR-REPUBBLIKA TA' L-UNGERIJA,

MALTA,

IR-RENJU TA' L-OLANDA,

IR-REPUBBLIKA TA' L-AWSTRIJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-POLONJA,

IR-REPUBBLIKA PORTUGIŻA,

IR-RUMANIJA,

IR-REPUBBLIKA TAS-SLOVENJA,

IR-REPUBBLIKA SLOVAKKA,

IR-REPUBBLIKA TAL-FINLANDJA,

IR-RENJU TA' L-IŻVEZJA,

IR-RENJU UNIT TAL-GRAN BRITTANJA U L-IRLANDA TA' FUQ

minn hawn ‘il quddiem imsejħa l-“Istati Membri”, irrappreżentati mill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea, u

L-KOMUNITÀ EWROPEA U L-KOMUNITÀ EWROPEA TA' L-ENERĠIJA ATOMIKA,

minn hawn ‘il quddiem imsejħa “l-Komunitajiet” irrappreżentati mill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea u mill-Kummissjoni Ewropea,

minn naħa l-waħda, u

IR-REPUBBLIKA TAL-KROAZJA,

min-naħa l-oħra,

Wara li kkunsidraw l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “l-Istati Membri l-ġodda”) ma' l-Unjoni Ewropea u b'hekk fil-Komunità fl-1 ta' Jannar 2007,

Billi:

(1)

Il-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Kroazja, min-naħa l-oħra, (minn hawn 'il quddiem “il-FSA”) ġie ffirmat fil-Lussemburgu fid-29 ta' Ottubru 2001 u daħal fis-seħħ fl-1 ta' Frar 2005;

(2)

It-Trattat dwar l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija fl-Unjoni Ewropea (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ it-“Trattat ta' Adeżjoni”) ġie ffirmat fil-Lussemburgu fil-25 ta' April 2005;

(3)

Ir-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija daħlu fl-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Jannar 2007;

(4)

Skond l-Artikolu 6(2) ta' l-Att ta' Adeżjoni mehmuż mat-Trattat ta' Adeżjoni, l-adeżjoni ta' l-Istati Membri l-ġodda fil-FSA għandha tkun maqbula permezz tal-konklużjoni ta' protokoll mal-FSA;

(5)

Saru konsultazzjonijiet skond l-Artikolu 36(3) tal-FSA sabiex jiżguraw li f'dan il-Ftehim jitiqesu l-interessi reċiproċi tal-Komunità u tal-Kroazja;

FTIEHMU KIF ĠEJ:

SEZZJONI I

IL-PARTIJIET KONTRAENTI

Artikolu 1

Ir-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija għandhom ikunu Partijiet fil-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Kroazja, min-naħa l-oħra, iffirmat fil-Lussemburgu fil-29 ta' Ottubru 2001 u għandhom rispettivament, bl-istess mod bħall-Istati Membri l-oħra tal-Komunità, jadottaw u jieħdu nota tat-testi tal-Ftehim, kif ukoll tad-Dikjarazzjonijiet Konġunti u Dikjarazzjonijiet Unilaterali mehmuża ma' l-Att Finali ffirmat fl-istess data.

AĠĠUSTAMENTI FIT-TEST TAL-FSA INKLUŻI L-ANNESSI U L-PROTOKOLLI TIEGĦU

TAQSIMA II

PRODOTTI AGRIKOLI

Artikolu 2

Prodotti Agrikoli sensu stricto

1.   L-Anness IV(a) u l-Anness IV(c) tal-FSA għandhom ikunu sostitwiti bit-test ta' l-Anness I ta' dan il-Protokoll.

2.   L-Anness IV(b) u l-Anness IV(d) tal-FSA għandhom ikunu sostitwiti bit-test ta' l-Anness II ta' dan il-Protokoll.

3.   L-Anness IV(e) tal-FSA għandu jkun sostitwit bit-test ta' l-Anness III ta' dan il-Protokoll.

4.   L-Anness IV(f) tal-FSA għandu jkun sostitwit bit-test ta' l-Anness IV ta' dan il-Protokoll.

5.   L-Anness IV(g) tal-FSA għandu jkun sostitwit bit-test ta' l-Anness V ta' dan il-Protokoll.

Artikolu 3

Prodotti tas-sajd

1.   L-Anness V(a) tal-FSA għandu jkun sostitwit bit-test ta' l-Anness VI ta' dan il-Protokoll.

2.   L-Anness V(b) tal-FSA għandu jkun sostitwit bit-test ta' l-Anness VII ta' dan il-Protokoll.

Artikolu 4

Prodotti agrikoli proċessati

L-Anness I u l-Anness II tal-Protokoll 3 tal-FSA għandhom ikunu sostitwiti bit-testi korrispondenti ta' l-Anness VIII ta' dan il-Protokoll.

Artikolu 5

Il-Ftehim dwar l-Inbid

L-Anness I (il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Kroazja dwar il-konċessjonijiet kummerċjali preferenzjali reċiproċi għal ċerti nbejjed, li għalih issir referenza fl-Artikolu 27(4) tal-FSA) tal-Protokoll Addizzjonali li jaġġusta l-aspetti kummerċjali tal-FSA fid-dawl ta' l-eżitu tan-negozjati bejn il-partijiet dwar konċessjonijiet kummerċjali preferenzjali reċiproċi għal ċerti nbejjed, ir-rikonoxximent, il-protezzjoni u l-kontroll reċiproċi ta' l-ismijiet ta' l-inbejjed u r-rikonoxximent, il-protezzjoni u l-kontroll reċiproċi tad-denominazzjonijiet ta' l-ispirti u x-xorb aromatizzat, għandu jkun sostitwit bit-test ta' l-Anness IX ta' dan il-Protokoll.

TAQSIMA III

REGOLI TA' L-ORIĠINI

Artikolu 6

Il-Protokoll 4 tal-FSA għandu jkun sostitwit bit-test ta' l-Anness X ta' dan il-Protokoll.

DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI

TAQSIMA IV

Artikolu 7

WTO

Ir-Repubblika tal-Kroazja timpenja ruħha li ma tressaq l-ebda pretensjoni, talba jew referenza u lanqas tibdel jew tirtira xi konċessjoni skond il-GATT 1994, l-Artikoli XXIV.6 u XXVIII dwar it-tkabbir tal-Komunità ta' l-2007.

Artikolu 8

Provi ta' l-oriġini u kooperazzjoni amministrattiva

1.   Il-provi ta' oriġini maħruġa kif suppost mir-Repubblika tal-Kroazja jew minn Stat Membru ġdid skond ftehim preferenzjali jew arranġamenti awtonomi applikati bejniethom għandhom ikunu aċċettati fil-pajjiżi rispettivi, sakemm:

(a)

il-ksib ta' l-oriġini jagħti trattament b'tariffi preferenzjali abbażi tal-miżuri dwar tariffi preferenzjali fil-FSA;

(b)

il-prova ta' l-oriġini u d-dokumenti tat-trasport inħarġu mhux aktar tard mill-jum ta' qabel id-data ta' l-adeżjoni;

(ċ)

il-prova ta' l-oriġini tiġi ppreżentata lill-awtoritajiet doganali matul il-perjodu ta' erba' xhur mid-data ta' l-adeżjoni.

Meta prodotti ġew dikjarati għall-importazzjoni fir-Repubblika tal-Kroazja jew fi Stat Membru ġdid, qabel id-data ta' adeżjoni, skond ftehim preferenzjali jew arranġamenti awtonomi applikati bejn ir-Repubblika tal-Kroazja u dak l-Istat Membru ġdid f'kull żmien, il-prova ta' oriġini maħruġa retrospettivament skond dawn il-ftehimiet jew arranġamenti tista' wkoll tkun aċċettata sakemm tkun ippreżentata lill-awtoritajiet doganali f'perjodu ta' erba' xhur mid-data ta' adeżjoni.

2.   Ir-Repubblika tal-Kroazja u l-Istati Membri l-ġodda huma awtorizzati li jżommu l-awtorizzazzjonijiet li bihom ingħata l-istatus ta' “esportaturi approvati” fil-qafas ta' ftehimiet preferenzjali jew arranġamenti awtonomi applikati bejniethom, sakemm:

(a)

tali dispożizzjoni tkun stipulata wkoll fil-ftehim konkluż qabel id-data ta' l-adeżjoni bejn ir-Repubblika tal-Kroazja u l-Komunità; kif ukoll

(b)

l-esportaturi approvati japplikaw ir-regoli ta' l-oriġini fis-seħħ f'dak il-ftehim.

Dawn l-awtorizzazzjonijiet għandhom jinbidlu, sa mhux aktar tard minn sena wara d-data ta' l-adeżjoni, b'awtorizzazzjonijiet ġodda maħruġa skond il-kundizzjonijiet tal-FSA.

3.   It-talbiet għall-verifika sussegwenti tal-prova ta' oriġini maħruġin skond ftehimiet preferenzjali jew arranġamenti awtonomi li saret referenza għalihom fil-paragrafi 1 u 2 hawn fuq għandhom jiġu aċċettati mill-awtoritajiet doganali kompetenti tar-Repubblika tal-Kroazja jew ta' l-Istati Membri għal perjodu ta' tliet snin wara l-ħruġ tal-prova ta' oriġini kkonċernata u jistgħu jkunu ppreżentati minn dawk l-awtoritajiet għal perjodu ta' tliet snin wara l-aċċettazzjoni tal-prova ta' oriġini sottomessa lil dawk l-awtoritajiet b'appoġġ għad-dikjarazzjoni ta' importazzjoni.

Artikolu 9

Merkanzija fi tranżitu

1.   Id-dispożizzjonijiet tal-FSA jistgħu japplikaw għal prodotti esportati mir-Repubblika tal-Kroazja lejn wieħed mill-Istati Membri l-ġodda jew minn wieħed mill-Istati Membri l-ġodda lejn ir-Repubblika tal-Kroazja, li jkunu konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Protokoll 4 tal-FSA u li fid-data ta' l-adeżjoni huma fi triqithom jew maħżuna temporanjament, f'maħżen fid-dwana jew f'żona ħielsa fir-Repubblika tal-Kroazja jew f'dak l-Istat Membru ġdid.

2.   F'każijiet bħal dawn jista' jingħata trattament preferenzjali, soġġett għas-sottomissjoni lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż li qed jimporta, fi żmien erba' xhur mid-data ta' adeżjoni, ta' prova ta' oriġini maħruġa retrospettivament mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż li qed jesporta.

Artikolu 10

Kwoti fl-2007

Għas-sena 2007, il-volumi tal-kwoti l-ġodda tat-tariffi u ż-żidiet fil-volumi tal-kwoti tat-tariffi eżistenti għandhom ikunu kalkulati bħala pro rata tal-volumi bażiċi, billi titqies il-parti tal-perjodu li għadda qabel l-1 ta' Awwissu 2007.

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI U FINALI

TAQSIMA V

Artikolu 11

Dan il-Protokoll u l-annessi tiegħu għandhom ikunu parti integrali mill-FSA.

Artikolu 12

1.   Dan il-Protokoll għandu jiġi approvat mill-Komunità, permezz tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea f'isem l-Istati Membri, u mir-Repubblika tal-Kroazja skond il-proċeduri tagħhom stess.

2.   Il-Partijiet għandhom jinnotifikaw lil xulxin bit-twettiq tal-proċeduri korrispondenti msemmija fil-paragrafu 1. L-istrumenti ta' approvazzjoni għandhom jiġu depożitati mas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 13

1.   Dan il-Protokoll jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum ta' l-ewwel xahar wara d-data tad-depożitu ta' l-aħħar strument ta' approvazzjoni.

2.   Jekk sa l-1 ta' Awwissu 2007 ma jkunux ġew iddepożitati l-istrumenti kollha ta' approvazzjoni, dan il-Protokoll għandu japplika b'mod temporanju b'effett mill-1 ta' Awwissu 2007.

Artikolu 14

Dan il-Protokoll għandu jkun abbozzat f'żewġ kopji fil-lingwa Bulgara, Ċeka, Daniża, Olandiża, Ingliża, Estonjana, Irlandiża, Finlandiża, Franċiża, Ġermaniża, Griega, Ungeriża, Taljana, Latvjana, Litwana, Maltija, Pollakka, Portugiża, Rumena, Slovakka, Slovena, Spanjola, Żvediża u Kroata, u kull wieħed minn dawn it-testi huwa ugwalment awtentiku.

Artikolu 15

It-test* tal-FSA, inklużi l-Annessi u l-Protokolli li huma parti integrali minnu, kif ukoll it-test ta' l-Att Finali flimkien mad-dikjarazzjonijiet annessi miegħu huma abbozzati bil-Bulgaru u r-Rumen u ż-żewġ testi huma t-tnejn awtentiċi bl-istess mod bħat-testi oriġinali. Il-Kunsill ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni għandu japprova dawn it-testi (1).

Съставено в Брюксел на петнадесети юли две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de julio de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého července dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende juli to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Juli zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of July in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le quinze juillet deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici luglio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' Lulju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende juli tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Julho de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la data de cincisprezece iulie 2008.

V Bruseli dňa pätnásteho júla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega julija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde juli tjugohundraåtta.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana petnaestog srpnja godine dvije tisuće osme.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Za države članice

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Za Europske zajednice

Image

За Република Хърватия

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vārdu

a Horvát Köztársaság részéről

r-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Pentru Republica Croaţia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

På Republiken Kroatiens vägnar

Za Republiku Hrvatsku

Image


(1)  Il-verżjonijiet lingwistiċi bil-Bulgaru u bir-Rumen tal-Ftehim għandhom jiġu ppubblikati fl-edizzjoni speċjali tal-Ġurnal Uffiċjali f'data aktar tard.

ANNESS I

ANNESS IV(a) U IV(c)

Konċessjonijiet Kroati dwar it-tariffi għal prodotti agrikoli (Bla dazju għal kwantitajiet mingħajr limitu) (imsemmija fl-Artikolu 27(3)(a)(i) u 27(3)(b)(i))

Kodiċi tat-tariffi Kroat (1)

0105 19 20

1001 10 00

2005 60 00

2009 80 99 10

0105 19 90

1002 00 00 10

2007 91

2009 80 99 20

0106 90 00 10

1003 00 10

2008 19

2009 90 11

0205 00

1004 00 00 10

2008 20

2009 90 19

0206

1005 10

2008 30

2009 90 21

0208

1006

2008 80

2009 90 29

0407 00 30

1007 00

2008 99 36

2009 90 39 10

0407 00 90

1008

2008 99 38

2009 90 49 10

0410 00 00

1106

2008 99 49 10

2009 90 59 10

0504 00 00

1108

2008 99 67 10

2009 90 79 10

0604

1109 00 00

2008 99 99 10

2009 90 97 10

0714

1209

2009 11

2009 90 98 10

0801

1210

2009 19 11

2301

0802

1211

2009 19 19

2302 10

0803 00

1212 99 30

2009 19 98 10

2302 40

0804 10 00

1212 99 41

2009 29 11

2303 10

0804 30 00

1212 99 49

2009 29 19

2303 20

0805 40 00

1212 99 70

2009 29 99 10

2303 30 00

0805 50

1213 00 00

2009 39 11

2304 00 00

0805 90 00

1214

2009 39 19

2305 00 00

0806 20

1301

2009 39 39 10

2306 41 00

0807 20 00

1302

2009 49 11

2306 49 00

0811

1501 00 11

2009 49 19

2306 90 05

0812

1501 00 19 10

2009 49 99 10

2307 00

0813

1501 00 90

2009 79 11

2308 00

0814 00 00

1502 00

2009 79 19

2309 10

0901 11 00

1503 00

2009 79 99 10

 

0901 12 00

1504

2009 80 11

 

0902

1516 10

2009 80 19

 

0904

1603 00

2009 80 34

 

0905 00 00

1702 11 00

2009 80 35

 

0906

1702 19 00

2009 80 36

 

0907 00 00

1702 60

2009 80 38

 

0908

1703 10 00

2009 80 69 10

 

0909

2003 10

2009 80 96 10

 

0910

2003 20 00

2009 80 97 10

 


(1)  Kif definit skond it-Tariffa Doganali Kroata – ippubblikata f'NN 134/2006, kif emendata.

ANNESS II

ANNESS IV(b) U IV(d)

Konċessjonijiet Kroati dwar it-tariffi għal prodotti agrikoli (Bla dazju fil-kwota mill-1 ta' Awwissu 2007) (imsemmija fl-Artikolu 27(3)(a)(ii) u 27(3)(c)(i))

Kodiċi tat-tariffi Kroat

Deskrizzjoni

Kwota tat-tariffa (tunnellati)

Żieda annwali (tunnellati)

0103 91

0103 92

Annimali bovini ħajjin, minbarra annimali ta' razza pura għat-trobbija

625

25

0104

Ngħaġ u mogħoż ħajjin

1 500

0201

Laħam ta' l-annimali tal-fart, friski jew kesħin

200

0204

Laħam ta' ngħaġ u/jew mogħoż, frisk, imkessaħ jew iffriżat

1 325

5

0207

Laħam u ġewwieni li jittiekel, tat-tjur ta' l-intestatura 0105 , frisk, imkessaħ jew iffriżat

870

30

0210

Laħam u ġewwieni li jittiekel, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew affumikat; kappuljat fin u kappuljat oħxon mill-laħam jew fdalijiet tajba għall-ikel

545

15

0401

Ħalib u krema, mhux ikkonċentrati u lanqas ma fihom żieda ta' zokkor u materja oħra ta' ħlewwa

17 250

150

0402

Ħalib u krema, ikkonċentrati li fihom żieda ta' zokkor jew materja oħra ta' ħlewwa

17 750

700

0405 10

Butir

330

10

0406

Ġobon u baqta

2 500

100

0406 eskl. 0406 90 78

Ġobon u baqta, għajr għall-Gouda

800

0406 90 78

Gouda

350

0409 00 00

Għasel naturali

20

0602

Pjanti ħajjin oħra (inklużi l-għeruq tagħhom), biċċiet u żabriet; rimja tal-faqqiegħ

12

0602 90 10

Rimja tal-faqqiegħ

9 400

0701 90 10

Patata, friska jew imkessħa, għall-manifattura tal-lamtu

1 000

0702 00 00

Tadam, frisk jew imkessaħ

9 375

375

0703 20 00

Tewm, frisk jew imkessaħ

1 250

50

0712

Ħxejjex imnixxfin, sħaħ, imqattgħin, imfella, imfarrkin jew fi trab, imma mhux imħejjin aktar

1 050

0805 10

Larinġ, frisk jew imnixxef

31 250

1 250

0805 20

Mandolin (inklużi tanġerini u satsumi); klementini, wilking u ibridi oħra taċ-citru, friski jew imnixxfa

3 000

120

0806 10

Għeneb, frisk

10 000

400

0808 10  (*)

Tuffieħ, frisk

5 800

 

0809 10 00

Berquq, frisk

1 250

50

0810 10 00

Frawli, frisk

250

10

1002 00 00

Sikrana

1 000

100

1101 00

Dqiq tal-qamħ jew tal-meslin

250

1103

Ħafur, pasta u pritkuni taċ-ċereali

100

1206 00

Żerriegħa tal-ġirasol, imkissra jew le

125

5

1507

Żejt tas-soja u l-frazzjonijiet tiegħu, kemm jekk irfinut kemm jekk le, iżda mhux modifikat kimikament

1 230

10

1509

Żejt taż-żebbuġa u l-frazzjonijiet tiegħu, kemm jekk raffinat kemm jekk le, iżda mhux modifikat kimikament

450

20

1514 19

1514 99

Żejt tal-lift, kolza jew mustarda u l-frazzjonijiet tagħhom, raffinati jew le, iżda, mhux modifikati kimikament, għajr għaż-żejt mhux raffinat

100

1602 41

1602 42

1602 49

Laħam preservat jew preparat ieħor, il-ġewwiena u d-demm ta' l-annimali bovini

375

15

1701

Zokkor tal-kannamieli jew tal-pitravi u sukrożi kimikament pur, f'forma solida

7 125

285

2002

Tadam imħejji jew ippreservat għajr milli fil-ħall jew fl-aċtu aċetiku

6 150

240

2004 90

Ħaxix ieħor jew taħlitiet ta' ħaxix, mhux preparati jew preservati fil-ħall jew l-aċidu aċetiku iżda mod ieħor, iffriżati

125

5

2005 91 00

2005 99

Ħaxix ieħor jew taħlitiet ta' ħaxix, mhux preparati jew preservati fil-ħall jew l-aċidu aċetiku iżda mod ieħor, mhux iffriżati

200

2007 99

Ġammijiet, ġelatini tal-frott, marmellati, purée tal-frott jew tal-ġewż u pejsts tal-frott jew tal-ġewż, miksuba permezz tat-tisjir, kemm jekk fihom iz-zokkor miżjud jew sustanzi ħelwin oħra u kemm jekk le; għajr għal preparati omoġenizzati jew tal-frott taċ-ċitru

130

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

Meraq tal-larinġ, mhux iffriżat, b'valur Brix ta' mhux aktar minn 67

2 250

90

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Meraq tat-tuffieħ, meraq ta' kull frotta jew veġetali oħra singola, taħlitiet ta' meraq

 

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

 

 

 

 

Meraq ta' kull frotta jew veġetali oħra singola, b'valur Brix ta' mhux aktar minn 67

375

15

2009 80 85

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

 

 

 

2106 90 30

2106 90 51

2106 90 55

2106 90 59

Preparati ta' l-ikel mhux imsemmija jew inklużi band’oħra: ġulepp taz-zokkor mogħti t-togħma jew il-kulur

550

2302 30

Nuħħala, smid jew residwi oħrajn sew jekk fil-forma granulari sew jekk le, ġejjien mill-għarbiel, mit-tħin jew xogħol ieħor fuq il-qamħ

6 200

2309 90

Preparati tat-tip użati fl-għalf ta' l-annimali, għajr l-ikel tal-klieb jew tal-qtates għall-bejgħ bl-imnut

1 350


(*)  Il-kwota għandha tkun allokata fil-perjodu bejn il-21 ta' Frar u l-14 ta' Settembru.

ANNESS III

ANNESS IV(e)

Konċessjonijiet Kroati dwar it-tariffi għal prodotti agrikoli (50 % tad-dazji MFN għal kwantitajiet mingħajr limitu) (imsemmija fl-Artikolu 27(3)(c)(ii))

Kodiċi tat-tariffi Kroat

Deskrizzjoni

0104

Ngħaġ u mogħoż ħajjin

0105

Tjur ħajjin, jiġifieri tjur ta' l-ispeċi Gallus domesticus, papri, wiżżiet, dundjani u farawni

 

Li jiżnu aktar minn 185 g:

0105 12 00

– –

Dundjani

 

Oħrajn:

0105 94 00

– –

Tjur ta' l-ispeċi Gallus domesticus:

0105 94 00 30

– – –

Tiġieġ light line

0105 94 00 40

– – –

Tiġieġ light line separati

0209 00

Xaħam tal-ħanżir, mingħajr laħam dgħif, u xaħam tat-tjur, mhux mirdud jew estratt mod ieħor, frisk, imkessaħ, iffriżat, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew affumikat

0404

Xorrox, sew jekk konċentrat jew le jew li jkun fih iz-zokkor jew xi materja oħra ta' ħlewwa miżjuda; prodotti li jikkonsistu f'kostitwenti naturali tal-ħalib sew jekk ikun fihom iz-zokkor jew sustanza oħra ta' ħlewwa miżjuda jew le, mhux speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor

0407 00

Bajd ta' l-għasafar bil-qoxra, frisk, ippreżervat jew imsajjar:

 

Tat-tjur:

0407 00 30

– –

Oħrajn:

0407 00 30 40

– – –

Bajd tad-dundjan

0601

Basal, tuberi, għeruq tuberużi, corms, crowns u riżomi, reqdin, jarmu jew bil-ward; pjanti taċ-ċikwejra u għeruq ħlief għeruq ta' l-intestatura 1212

0602

Pjanti ħajjin oħra (inklużi l-għeruq tagħhom), biċċiet u żabriet; rimja tal-faqqiegħ

0603

Fjuri u blanzuni tal-fjuri maqtugħa ta' tip xieraq għall-bukketti jew għal għanijiet ornamentali, friski, mnixxfa, ibbliċjati, mimlijiet jew ippreparati b'xi mod ieħor

0708

Ħxejjex leguminużi, imqaxxrin jew bil-qoxra, friski jew imkessħin

0710

Ħxejjex (mhux imsajra jew imsajra fil-fwar jew fil-misħun jagħli), iffriżati

0711

Ħxejjex preservati qabel (per eżempju, b'gas sulphur dioxide, fis-salmura, fl-ilma tal-kubrit jew f'soluzzjonijiet preservattivi oħra), iżda mhux tajba għall-konsum immedjat f'dak l-istat

0712

Ħxejjex imnixxfin, sħaħ, imqattgħin, imfella, imfarrkin jew fi trab, imma mhux imħejjin aktar

0713

Ħxejjex leguminużi imnixxfin, imqaxxrin, kemm mingħajr qoxra ta' ġewwa wkoll u maqsumin jew le

0901

Kafé, kemm jekk inkaljat kemm jekk dekaffeinat; qxur u fosdqiet tal-kafè; sostituti tal-kafè li fihom il-kafè f'kull proporzjon:

 

Kafé, mhux inkaljat:

0901 21 00

– –

Mhux dekaffeinat

0901 22 00

– –

Dekaffeinat

1003 00

Xgħir:

1003 00 90

Oħrajn:

1003 00 90 10

– –

Għas-sajran

1004 00 00

Ħafur

1005

Qamħirrum:

1005 90 00

Oħrajn

1104

Qmugħ taċ-ċereali maħduma mod ieħor (per eżempju, imfesdqa, irrumblati, imqattgħin f'biċċiet irqaq, perlati, imfella jew mitħuna fi frak oħxon), minbarra ross ta' l-intestatura 1006 ; żerriegħa taċ-ċereali, sħiħa, irrumblata, mqiegħda strat strat jew mitħuna

1105

Dqiq, pasta, trab, flejks, granuli u pritkuni tal-patata

1702

Zokkor ieħor, inkluż lattożju, maltożju, glukożju u fruttożju kimikament pur, f'forma solida; ġuleppijiet taz-zokkor li ma jkunx fihom materja biex jagħti togħma jew kulur miżjuda; għasel artifiċjali sew jekk mħallat ma' l-għasel naturali kif ukoll jekk le; karamella:

1702 30

Glukożju u xiropp tal-glukożju, li ma jkunx fih fruttożju jew, fl-istat niexef, ikun fih anqas minn 20 % skond il-piż fruttożju

1702 40

Glukożju u ġulepp tal-glukożju, li fih, fil-forma niexfa, għallinqas 20 % iżda anqas minn 50 % skond il-piż tal-fruttożju, eżkluz iz-zokker invertit:

2005

Ħxejjex oħra, ippreparati jew ippreservati b'xi mod ieħor għajr bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku, mhux iffriżati, minbarra l-prodotti ta' l-intestatura 2006 :

2005 40 00

Piżelli (Pisum sativum)

 

Ful (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –

Ful, bla fosdqa

2008

Frott, ġewż u partijiet oħra li jirrieklu tal-pjanti, ippreparati jew ippreservati mod ieħor, kemm jekk miżjuda biz-zokkor jew sustanzi oħra ta' ħlewwa jew spirtu u kemm jekk le, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra:

2008 50

Berquq

2008 70

Ħawħ, inkluż in-nuċiprisk

2009

Meraq tal-frott (inkluż il-most ta' l-għenba) u meraq mill-ħxejjex, mhux iffermentat u mingħajr spirtu miżjud, sew jekk fihom zokkor miżjud jew xi sustanza oħra ta' ħlewwa sew jekk le:

 

Meraq ta' l-ananas:

2009 41

– –

B'valur Brix ta' mhux aktar minn 20:

2009 41 10

– – –

Ta' valur li huwa ogħla minn EUR 30 għal kull 100 kg f'piż nett, li fih zokkor miżjud

 

Meraq ta' għeneb (inkluż meraq ta' għeneb qabel jeħmer):

2009 69

– –

Oħrajn

2206 00

Xarbiet iffermentati oħra (per eżempju, sajder, perry, mead); taħlitiet ta' xorb iffermentat u taħlitiet ta' xorb iffermentat xorb mhux alkoħoliku, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra

2302

Nuħħala, ponot u residwi oħra, sew jekk fl-għamla ta' pritkuni derivati mill-għarbiel, it-tħin jew ipproċessar ieħor ta' ċereali jew pjanti leguminużi u sew jekk le:

2302 30

Tal-qamħ

2306

Smida taż-żejt u residwi solidi oħra, sew jekk mitħuna sew jekk fl-għamla ta' pritkuni, li jirriżultaw mill-estrazzjoni xaħmijiet jew iż-żjut tal-ħaxix, minbarra dawk ta' l-intestatura 2304 jew 2305 :

2306 90

Oħrajn

2309

Preparati tat-tip użati fl-għalf ta' l-annimali:

2309 90

Oħrajn

ANNESS IV

ANNESS IV(f)

Konċessjonijiet Kroati dwar it-tariffi għal prodotti agrikoli (50 % tad-dazji MFN fil-kwota mill-1 ta' Awwissu 2007) (imsemmija fl-Artikolu 27(3)(c)(iii))

Kodiċi tat-tariffi Kroat

Deskrizzjoni

Kwota tat-tariffa annwali

(tunnellati)

Żieda fis-sena

(tunnellati)

0102 90

Annimali bovin ħajjin, minbarra annimali ta' razza pura tat-trobbija

250

10

0202

Laħam ta' bhejjem ta' l-ifrat, iffriżat

3 750

150

0203

Laħam tal-ħnieżer, frisk, imkessaħ jew iffriżat

9 125

365

0701

Patata, friska jew imkessħa

15 000

600

0703 10

0703 90 00

Basal, shallots, kurrat u veġetali oħrajn tal-ġens tat-tewm, friski jew imkessħin

12 790

500

0704 90 10

Kaboċċa bajda u ħamra, friska jew imkessħa

160

0706 10 00

Karrotti u ġdur, friski jew imkessħin

140

0706 90 30

0706 90 90

Għerq tal-mustarda (Cochlearia armoracia), pitravi għall-insalata, sassefrika, celeriac (xorta ta' krafes (għajr karfus bl-għeruq u karfusa Ġermaniża), ravanell u għeruq oħrajn simili tajbin għall-ikel, friski jew imkessħin

110

0807 11 00

0807 19 00

Bettieħ (inkluż id-dulliegħ), frisk

7 035

275

0808 10

Tuffieħ, frisk

6 900

300

1101 00

Dqiq tal-qamħ jew tal-meslin

1 025

45

1103

Ħafur, pasta u pritkuni taċ-ċereali

9 750

390

1107

Xgħir, kemm jekk inkaljat kemm jekk le

19 750

750

1517 10 90

Marġerina; ħlief marġerina likwida, għajr dik li fiha, bil-piż, iktar minn 10 % iżda inqas minn 15 % ta' xaħmijiet tal-ħalib

150

1601 00

Zliezet u prodotti simili, tal-laħam, tal-ġewwieni ta' l-annimali jew tad-demm; preparazzjonijiet ta' l-ikel ibbażati fuq dawn il-prodotti

2 250

90

1602 10 sa

1602 39 ,

1602 50  sa

1602 90

Laħam preservat jew preparat ieħor, il-ġewwieni u d-demm, għajr ta' l-annimali bovini

650

30

2009 50

2009 90

Meraq tat-tadam; taħlitiet ta' meraq

100

2401

Tabakk mhux maħdum; skart tat-tabakk

250

10

ANNESS V

ANNESS IV(g)

Konċessjonijiet Kroati dwar it-tariffi għal prodotti agrikoli

Id-dazji doganali għall-kommoditajiet elenkati f'dan l-anness għandhom ikunu applikati kif indikat mill-1 ta' Awwissu 2007 (imsemmija fl-Artikolu 27(3)(g))

Kodiċi tat-tariffi Kroat

Deskrizzjoni

Kwota tat-tariffa annwali (tunnellati)

Dazju applikabbli fil-kwota

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Annimali bovin ħajjin ta' speċi domestiċi ta' piż li ma jaqbiżx 300 kg u barrin għall-qatla ta' piż li ma jaqbiżx 300 kg, għajr annimali ta' razza pura tat-trobbija

9 000

15 %

0103 91

0103 92

Annimali bovini ħajjin, minbarra annimali ta' razza pura għat-trobbija

2 550

15 %

ex ex 0105 94 00

Tjur ħaj ta' l-ispeċi Gallus domesticus ta' piż aktar minn 185 g iżda mhux aktar minn 2 000  g

90

10 %

0203

Laħam tal-ħnieżer, frisk, imkessaħ jew iffriżat

3 570

25 %

0401

Ħalib u krema, mhux ikkonċentrati u lanqas ma fihom żieda ta' zokkor u materja oħra ta' ħlewwa

12 600

EUR 4,2 /100 kg

0707 00

Ħjar jew ħjar żgħir għall-immarinar (gherkins), friski jew imkessħin

200

10 %

0709 51 00

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Faqqiegħ, frisk jew imkessaħ

400

10 %

0709 60 10

Bżar ħelu, frisk jew imkessaħ

400

12 %

0710 21 00

0710 22 00

0710 90 00

Piżelli (Pisum sativum), ful (Vigna spp., Phaseolus spp.) u taħlitiet ta' ħaxix mhux imsajra jew imsajra fil-fwar jew fil-misħun jagħli), iffriżati

1 500

7 %

1001 90 99

Spelt, qamħ komuni u meslin, għajr għaż-żrigħ

20 800

15 %

1005 90 00

Qamħirrum, għajr żrieragħ

20 000

9 %

1206 00 91

1206 00 99

Żerriegħa tal-ġirasol, imkissra jew le, għajr għaż-żrigħ

2 160

6 %

1517 10 90

Marġerina; ħlief marġerina likwida, għajr dik li fiha, bil-piż, iktar minn 10 % iżda inqas minn 15 % ta' xaħmijiet tal-ħalib

1 200

20 %

1601 00

Zliezet u prodotti simili, tal-laħam, tal-ġewwieni ta' l-annimali jew tad-demm; preparazzjonijiet ta' l-ikel ibbażati fuq dawn il-prodotti

1 900

10 %

1602 10 00 sa 1602 39

Laħam ieħor ippreparat jew ippreservat, ġewwieni tal-laħam jew demm:

preparati omoġenizzati;

tal-fwied ta' kull annimal;

tat-tjur ta' l-intestatura Nru 0105

240

10 %

1602 41

1602 42

1602 49

Laħam preservat jew preparat ieħor, il-ġewwiena u d-demm ta' l-annimali bovini

180

10 %

1702 40

Glukożju u ġulepp tal-glukożju, li fih, fil-forma niexfa, għallinqas 20 % iżda anqas minn 50 % skond il-piż tal-fruttożju, eżkluz iz-zokker invertit

1 000

5 %

1703 90 00

Għasel iswed miksub mill-estrazzjoni jew ir-raffinar taz-zokkor, għajr il-ġulepp tal-kannamieli

14 500

14 %

2001

Ħxejjex, frott, lewż u partijiet oħrajn tal-pjanti li jittieklu, ippreparati jew preservati bil-ħall jew b'aċidu qares

1 740

15 %

2008 50

2008 60

2008 70

Berquq, ċirasa u ħawħ, inkluż in-nuċiprisk, ippreparati jew ippreservati mod ieħor, kemm jekk fihom zokkor jew materjal ieħor li jagħmel ħelu jew spirtu miżjud inkella le

22

6 %

ANNESS VI

ANNESS V(a)

Prodotti msemmija fl-Artikolu 28 (1)

Importazzjoni fil-Komunità Ewropea tal-prodotti li ġejjin li joriġinaw fil-Kroazja għandhom ikunu suġġetti għall-konċessjonijiet ta’ hawn taħt.

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwota tat-tariffa annwali

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Trota (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster): ħaj; frisk jew imkessaħ; iffriżat; imnixxfa, immellħa jew fis-salmura, affumikata; fillets u laħam ieħor tal-ħut; dqiq, pasti u pritkuni ta’ ħut, tajbin għall-konsum mill-bniedem

KT: 30 t b’0 %

Fuq il-KT: 70 % tad-dazju MFN

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karpjun: ħaj; frisk jew imkessaħ; iffriżat; imnixxef, immellaħ jew fis-salmura, affumikat; fillets u laħam ieħor tal-ħut; dqiq, pasti u pritkuni ta’ ħut, tajbin għall-konsum mill-bniedem

KT: 210 t b’0 %

Fuq il-KT: 70 % tad-dazju MFN

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Denċi (Dentex dentex u Pagellus spp.): ħaj; frisk jew imkessaħ iffriżat; imnixxef, immellaħ jew fis-salmura, affumikat; fillets u laħam ieħor tal-ħut; dqiq, pasti u pritkuni ta’ ħut, tajbin għall-konsum mill-bniedem

KT: 35 t b’0 %

Fuq il-KT: 30 % tad-dazju MFN

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Spnott (Dicentrarchus labrax): ħaj; frisk jew imkessaħ; iffriżat; imnixxef, immellaħ jew fis-salmura, affumikat; fillets u laħam ieħor tal-ħut; dqiq, pasti u pritkuni ta’ ħut, tajbin għall-konsum mill-bniedem

KT: 650 t b’0 %

Fuq il-KT: 30 % tad-dazju MFN

1604

Ħut imħejji jew ippreservat; kavjar u sostituti tal-kavjar imħejjija mill-bajd tal-ħut

KT: 1,585 t b’0 %

Fuq il-KT: tariffa mnaqqsa, ara hawn taħt

Fuq il-kwoti tat-tariffi, ir-rata ta’ dazju applikabbli għall-prodotti kollha ta’ l-intestatura 1604 għajr is-sardin u l-inċova ippreparat jew ippriżervat huwa ta’ 50 % ta’ l-MFN. Għas-sardin u l-inċova ippreparat jew ippriżervat il fuq mill-kwota tat-tariffa d-dazju jkun dak MFN sħiħ.

ANNESS VII

ANNESS V(b)

Prodotti msemmija fl-Artikolu 28(2)

Importazzjoni fil-Kroazja tal-prodotti li ġejjin li joriġinaw fil-Komunità Ewropea għandhom ikunu suġġetti għall-konċessjonijiet ippreżentati hawn taħt.

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwota tat-tariffa annwali

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Trota (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster): ħaj; frisk jew imkessaħ; iffriżat; imnixxef, immellaħ jew fis-salmura, affumikat; fillets u laħam ieħor tal-ħut; dqiq, pasti u pritkuni ta’ ħut, tajbin għall-konsum mill-bniedem

KT: 25 t b’0 %

Fuq il-KT: 70 % tad-dazju MFN

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karpjun: ħaj; frisk jew imkessaħ; iffriżat; imnixxef, immellaħ jew fis-salmura, affumikat; fillets u laħam ieħor tal-ħut; dqiq, pasti u pritkuni ta’ ħut, tajbin għall-konsum mill-bniedem

KT: 30 t b’0 %

Fuq il-KT: 70 % tad-dazju MFN

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Denċi (Dentex dentex u Pagellus spp.): ħaj; frisk jew imkessaħ iffriżat; imnixxef, immellaħ jew fis-salmura, affumikat; fillets u laħam ieħor tal-ħut; dqiq, pasti u pritkuni ta’ ħut, tajbin għall-konsum mill-bniedem

KT: 35 t b’0 %

Fuq il-KT: 30 % tad-dazju MFN

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Spnott (Dicentrarchus labrax): ħaj; frisk jew imkessaħ; iffriżat; imnixxef, immellaħ jew fis-salmura, affumikat; fillets u laħam ieħor tal-ħut; dqiq, pasti u pritkuni ta’ ħut, tajbin għall-konsum mill-bniedem

KT: 60 t b’0 %

Fuq il-KT: 30 % tad-dazju MFN

1604

Ħut imħejji jew ippreservat; kavjar u sostituti tal-kavjar imħejjija mill-bajd tal-ħut

KT: 315 t b’0 %

Fuq il-KT: tariffa mnaqqsa, ara hawn taħt

Fuq il-kwoti tat-tariffi, ir-rata ta’ dazju applikabbli għall-prodotti kollha ta’ l-intestatura 1604 għajr is-sardin u l-inċova ippreparat jew priżervat huwa ta’ 50 % ta’ l-MFN. Għas-sardin u l-inċova ippreparat jew priżervat ‘il fuq mill-kwota tat-tariffa d-dazju jkun dak MFN sħiħ.

ANNESS VIII

ANNESS I.

Dazji applikabbli fuq l-importazzjoni fil-Komunità ta’ oġġetti li joriġinaw mill-Kroazja

(Prodotti msemmija fl-Artikolu 25 tal-FSA)

Fir-rigward ta’ importazzjonijiet lejn il-Komunità tal-prodotti agrikoli pproċessati li joriġinaw fil-Kroazja elenkati hawn isfel, id-dazji huma stabbiliti bħala 0 %.

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

0403

Xorrox tal-butir, baqta tal-ħalib u krema, jogurt, kephir u ħalib u krema li jkunu iffermentaw jew qrasu, kemm jekk ikkonċentrat jew le jew li jkun fihom zokkor miżjud jew tip ta’ dolċifikant ieħor jew b’togħmiet differenti jew li jkun fih frott jew kawkaw, ġewż jew kawkaw:

0403 10

Jogurt:

 

– –

Imħawwar jew li fih frott, ġewż jew kawkaw miżjuda:

 

– – –

Fi trab, granuli jew forom solidi oħra, b’kontenut ta’ xaħam tal-ħalib, bil-piż:

0403 10 51

– – – –

Li ma jkunx aktar minn 1,5  %

0403 10 53

– – – –

Aktar minn 1,5  % iżda mhux aktar minn 27 %

0403 10 59

– – – –

Li hu aktar minn 27 %

 

– – –

Oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam tal-ħalib, bil-piż:

0403 10 91

– – – –

Li ma jkunx aktar minn 3 %

0403 10 93

– – – –

Aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 6 %

0403 10 99

– – – –

Li hu aktar minn 6 %

0403 90

Oħrajn:

 

– –

Imħawwar jew li fih frott, ġewż jew kawkaw miżjuda

 

– – –

Fi trab, granuli jew forom solidi oħra, b’kontenut ta’ xaħam tal-ħalib, bil-piż:

0403 90 71

– – – –

Li ma jkunx aktar minn 1,5  %

0403 90 73

– – – –

Aktar minn 1,5  % iżda mhux aktar minn 27 %

0403 90 79

– – – –

Li hu aktar minn 27 %

 

– – –

Oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam tal-ħalib, bil-piż:

0403 90 91

– – – –

Li ma jkunx aktar minn 3 %

0403 90 93

– – – –

Aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 6 %

0403 90 99

– – – –

Li hu aktar minn 6 %

0405

Butir u xaħmijiet u żjut oħra derivati mill-ħalib; pejsts tal-prodotti tal-ħalib:

0405 20

Pejstijiet tal-prodotti tal-ħalib:

0405 20 10

– –

B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ 39 % jew aktar imma anqas minn 60 %

0405 20 30

– –

B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ 60 % jew aktar imma anqas minn 75 %

0511

Prodotti ta’ l-annimali li mhumiex imsemmija jew inklużi band’oħra; annimali mejtin tal-Kapitoli 1 jew 3, li mhumiex tajba għall-konsum tal-bniedem:

 

Oħrajn:

0511 99

– –

Oħrajn:

 

– – –

Sponoż naturali li ġejjin mill-annimali:

0511 99 39

– – – –

Oħrajn

0710

Ħxejjex (mhux imsajra jew imsajra bil-fwar jew fil-misħun jagħli), iffriżati:

0710 40 00

Qamħirrum ħelu

0711

Ħxejjex preservati qabel (per eżempju, b’gas sulphur dioxide, fis-salmura, fl-ilma tal-kubrit jew f’soluzzjonijiet preservattivi oħra), iżda mhux tajba għall-konsum immedjat f’dak l-istat:

0711 90

Ħaxix ieħor; taħlitiet ta’ ħxejjex:

 

– –

Ħaxix:

0711 90 30

– – –

Qamħirrum ħelu

1302

Meraq jew estratti tal-ħxejjex; sustanzi pektiċi, pektinati u pektati; agar-agar u muċilaġni u sustanzi li jgħaqqdu oħra, kemm jekk immodifikati jew le, derivati minn prodotti tal-ħxejjex:

 

Sugu veġetali u estratti tal-ħaxix:

1302 12 00

– –

Ta’ għud is-sus

1302 13 00

– –

Tal-ħops

1302 20

Sustanzi pektiċi, pektinati u pektati:

1302 20 10

– –

Niexef

1302 20 90

– –

Oħrajn

1505 00

Xaħam tas-suf u sustanzi xaħmija derivati minnhom (inkluż il-lanolin);

1505 00 10

Xaħam tas-suf, grezz

1516

Xaħmijiet u żjut ta’ l-annimali jew ħxejjex u l-frazzjonijiet tagħhom, parzjalment jew totalment idroġenati, interesterifikati, riesterifikati jew elajdinizzati, kemm jekk raffinati u kemm jekk le, iżda mhux ippreparati ulterjorment:

1516 20

Xaħmijiet u żjut tal-ħxejjex u l-frazzjonijiet tagħhom:

1516 20 10

– –

Żejt ir-riġnu idroġenat, imsejjaħ ‘xema’ ta’ l-opal’

1517

Marġerina; taħlitiet li jittieklu jew preparati ta’ xaħam jew zjut ta’ l-annimali jew tal-ħxejjex ta’ dan il-kapitolu, għajr minn xaħmijiet jew zjut li jittieklu jew il-frazzjonijiet tagħhom ta’ l-intestatura 1516 :

1517 10

Marġerina, minbarra l-marġerina likwida:

1517 10 10

– –

Li fihom, bil-piż, aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 15 % ta’ xaħmijiet tal-ħalib

1517 90

Oħrajn:

1517 90 10

– –

Li fihom, bil-piż, aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 15 % ta’ xaħmijiet tal-ħalib

 

– –

Oħrajn:

1517 90 93

– – –

Taħlitiet jew preparati li jistgħu jittieklu użati bħala preparati lesti biex jinqalgħu ġo forma

1518 00

Xaħmijiet u żjut ta’ l-annimali jew veġetali u frazzjonijiet tagħhom, mgħollija, ossidati, deidratati, kubritizzati, imneffħa, polimerizzati bis-sħana f’vakwu jew f’gass inerti jew inkella mmodifikati kimikament, minbarra dawk li jidhru taħt l-intestatura 1516 ; taħlitiet li ma jittiklux jew preparati ta’ xaħam jew żejt ta’ l-annimali jew tal-ħxejjex jew ta’ frazzjonijiet ta’ xaħam u żejt differenti ta’ dan il-kapitolu, li mhumiex speċifikati jew inklużi xi mkien ieħor:

1518 00 10

Lynoxin

 

Oħrajn:

1518 00 91

– –

Xaħmijiet u żjut ta’ l-annimali jew veġetali u frazzjonijiet tagħhom, mgħollija, ossidati, deidratati, kubritizzati, imneffħa, polimerizzati bis-sħana f’vakwu jew f’gass inerti jew inkella mmodifikati kimikament, minbarra dawk li jidhru taħt l-intestatura 1516

 

– –

Oħrajn:

1518 00 95

– – –

Taħlitiet jew preparati li mhumiex tabjin għall-ikel ta’ xaħmijiet u żjut ta’ annimali jew veġetali u frazzjonijiet tagħhom

1518 00 99

– – –

Oħrajn

1521

Xemgħat veġetali (imbarra t-trigliċeridi), xema’ tan-naħal, xemgħat u spermaċeti oħra ta’ l-insetti, irfinuti jew ikkuluriti jew le:

1521 90

Oħrajn:

 

– –

Xema’ tan-naħal u xemgħat oħra ta’ l-insetti, kemm jekk irfinuti jew ikkuluriti u kemm jekk le:

1521 90 99

– – –

Oħrajn

1522 00

Degras; reżidwi li jirriżultaw mit-trattament ta’ sustanzi xaħmija jew xema’ ta’ l-annimali jew tal-ħxejjex:

1522 00 10

Degras

1704

Prodotti tal-ħelu taz-zokkor (inkluża ċikkulata bajda) li ma fihomx kawkaw:

1803

Il-pejst tal-kawkaw/kokotina, sew jekk bix-xaħam u sew jekk le

1804 00 00

Butir tal-kawkaw, xaħam u żejt

1805 00 00

Trab tal-kawkaw, mingħajr zokkor jew sustanza oħra ta’ ħlewwa miżjuda

1806

Ċikkulata u preparati oħra ta’ l-ikel li fihom il-kawkaw

1901

Estratt tax-xgħir; preparati ta’ ikel tad-dqiq, ħafur, pasta, lamtu jew estratt tax-xgħir, li jkunx fihomx kawkaw jew li fihom anqas minn 40 %, bil-piż, kawkaw ikkalkulat fuq bażi kompletament bla xaħam, mhux speċifikati jew inklużi band’oħra; preparati ta’ l-ikel tal-prodotti ta’ l-intestaturi 0401 sa 0404 , li ma fihomx kawkaw jew li fihom anqas minn 5 %, bil-piż, kawkaw ikkalkulat kompletament bla xaħam, mhux speċifikati jew inklużi band’oħra

1902

Għaġin, sew jekk msajjar jew le jew mimli (b’laħam jew sustanzi oħra) jew preparati mod ieħor, bħal spagetti, imqarrun, tarja, lażanja, njokki, ravjul, kannelloni; kuskus, sew jekk ippreparat u sew jekk le:

 

Għaġin mhux imsajjar, mhux mimli jew ippreparat mod ieħor:

1902 11 00

– –

Li fih il-bajd

1902 19

– –

Oħrajn

1902 20

Għaġin mimli, kemm jekk imsajjar jew ippreparat mod ieħor u kemm jekk le:

 

– –

Oħrajn:

1902 20 91

– – –

Msajjar

1902 20 99

– – –

Oħrajn

1902 30

Għaġin ieħor

1902 40

Kuskus

1903 00 00

Tapioca u sostituti tagħha ippreparati mill-lamtu fil-forma ta’ flejks, granuli, perli, mgħarbla, jew f’forom simili

1904

Ikel ippreparat bl-infiħ jew ix-xiwi ta’ ċereali jew prodotti taċ-ċereali (per eżempju, il-cornflakes); ċereali (minbarra l-qamħirrum) fil-forma ta’ granuli jew fil-forma ta’ flejks jew frak maħdum ieħor (ħlief għad-dqiq, ħafur u pasta), imsajra minn qabel jew ippreparati mod ieħor, mhux speċifikati jew inklużi band’oħra

1905

Ħobż, għaġina, kejkijiet, gallettini u prodotti oħra tal-furnar, kemm jekk ikun fihom il-kawkaw u kemm jekk le; Ostji tat-tqarbin, siġilli vojta tajbin għall-użu farmaċewtiku, ostji għas-siġillar, karta tar-ross u prodotti simili

2001

Ħxejjex, frott, ġewż u partijiet oħrajn tal-pjanti li jittieklu, ippreparati jew preservati bil-ħall jew b’aċtu qares:

2001 90

Oħrajn:

2001 90 30

– –

Qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata):

2001 90 40

– –

Jam, patata ħelwa u partijiet simili li jittieklu tal-pjanti li fihom 5 % jew aktar, bil-piż, ta’ lamtu

2001 90 60

– –

Qlub tal-palm

2004

Ħxejjex oħra, ippreparati jew ippreservati b’xi mod ieħor għajr bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku, iffriżati, minbarra l-prodotti ta’ l-intestatura 2006 :

2004 10

Patata:

 

– –

Oħrajn:

2004 10 91

– – –

Fil-forma ta’ dqiq, pasta jew flejks

2004 90

Ħaxix ieħor u taħlitiet ta’ ħaxix:

2004 90 10

– –

Qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata):

2005

Ħxejjex oħra, ippreparati jew ippreservati b’xi mod ieħor għajr bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku, mhux iffriżati, minbarra l-prodotti ta’ l-intestatura 2006 :

2005 20

Patata:

2005 20 10

– – –

Fil-forma ta’ dqiq, pasta jew flejks

2005 80 00

Qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata)

2008

Frott, ġewż u partijiet oħra li jirrieklu tal-pjanti, ippreparati jew ippreservati mod ieħor, kemm jekk miżjuda biz-zokkor jew sustanzi oħra ta’ ħlewwa jew spirtu u kemm jekk le, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra:

 

Ġewż, karawett u żrieragħ oħrajn, imħalltin flimkien jew le:

2008 11

– –

Ġewż mitħun:

2008 11 10

– – –

Butir tal-karawett

 

Oħrajn, inklużi taħlitiet minbarra dawk ta’ l-intestatura 2008 19 :

2008 91 00

– –

Qlub tal-palm

2008 99

– –

Oħrajn:

 

– – –

Li mhumiex miżjuda bi spirtu:

 

– – – –

Li ma jkunx fihom zokkor miżjud:

2008 99 85

– – – – –

Qamħirrum, minbarra qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Jams, patata ħelwa u partijiet simili li jittieklu tal-pjanti li fihom 5 % jew aktar, bil-piż, ta’ lamtu

2101

Estratti, essenzi u konċentrati, ta’ kafè, te jew mate (te tal-Ġiżwiti), u preparati b’bażi ta’ dawn il-prodotti jew b’bażi ta’ kafè, te jew mate; ċikwejra inkaljata u sustanzi oħra inkaljati tal-kafè, u estratti, essenzi u konċentrati minnhom:

2102

Ħmira (attiva jew inattiva); mikrorganiżmi oħra ta’ ċellula waħda, mejta (imma mhux vaċċini ta’ l-intestatura 3002 ); trab tal-ħami ppreparat:

2102 10

Ħmejjer attivi

2102 20

Ħmejjer inattivi; mikro-organismi b’ċellola waħda oħrajn, mejta:

 

– –

Ħmejjer inattivi:

2102 20 11

– – –

F’għamla ta’ pilloli, kubi jew forom simili, jew ippakkjati għall-konsum f’pakketti b’kontenut nett ta’ mhux aktar minn 1 kg.

2102 20 19

– – –

Oħrajn

2102 30 00

Trabijiet tal-ħami ppreparati

2103

Zlazi u preparati għalihom; kondimenti mħallta u ħwawar imħallta; dqiq u pasta tal-mustarda u mustarda ppreparata:

2103 10 00

Zalza tas-soja

2103 20 00

Ketchup tat-tadam u zlazi oħra tat-tadam

2103 30

Dqiq u pasta tal-mustarda u mustarda ppreparata:

2103 30 90

– –

Mustarda ppreparata

2103 90

Oħrajn:

2103 90 90

– –

Oħrajn

2104

Sopop u brodi u preparati għalihom; preparati komposti ta’ ikel, omoġenizzati

2105 00

Ġelati u silġ ieħor li jittiekel, fih jew ma fihx kawkaw

2106

Preparati ta’ l-ikel mhux imsemmija jew inklużi band’oħra:

2106 10

Konċentrati tal-proteini u sustanzi ta’ proteini b’konsistenza:

2106 90

Oħrajn

2106 90 20

– –

Preparati alkoħoliċi komposti, minbarra dawk ibbażati fuq sustanzi bir-riħa, ta’ tip użat għall-manifattura tax-xarbiet

 

– –

Oħrajn:

2106 90 92

– – –

Li ma fihomx xaħam tal-ħalib, sukrożju, iżoglukożju, glukożju jew lamtu jew li fihom, bil-piż, anqas minn 1,5  % xaħam tal-ħalib, 5 % sukrożju jew iżoglukożju, 5 % glukożju jew lamtu

2106 90 98

– – –

Oħrajn

2202

Ilma, inkluż ilma minerali u ilma effervexxenti, li fihom zokkor jew xi sustanza oħra ta’ ħlewwa jew togħma miżjuda, u xorb ieħor mhux alkoħoliku, għajr meraq tal-frott jew tal-ħxejjex ta’ l-intestatura 2009

2203 00

Birra magħmula mix-xgħir imxarrab u lest għall-birra

2205

Vermut u inbejjed oħra magħmula minn għeneb frisk imħawra b’sustanzi aromatiċi jew tal-pjanti

2207

Alkoħol etiliku mhux żnaturat b’saħħa alkoħolika, bil-volum ta’ 80 % vol jew aktar; alkoħol etiliku u spirti oħra, żnaturati, ta’ kull qawwa

2208

Alkoħol etiliku mhux żnaturat ta’ qawwa alkoħolika, bil-volum, ta’ anqas minn 80 % vol; spirti, likuri u xorb alkoħoliku ieħor:

2208 40

Rum u spirti oħra miksub permezz tad-distillazzjoni ta’ prodotti miz-zokkor tal-kannamieli ffermentati

2208 90

Oħrajn

 

– –

Alkoħol etiliku mhux żnaturat b’saħħa alkoħolika bil-volum ta’ anqas minn 80 % tal-volum, f’kontenituri li jesgħu:

2208 90 91

– – –

2 litri jew anqas

2208 90 99

– – –

Aktar minn 2 litri

2402

Sigarri, cheroots, cigarillos u sigaretti, magħmula mit-tabakk jew minn sostituti tat-tabakk

2403

Tabakk ieħor manifatturat u sostituti ta’ tabakk manifatturat; tabakk ‘omoġenizzat’ jew ‘rikostitwit’; estratti u essenzi tat-tabakk

2905

Alkoħol aċikliku u d-derivattivi aloġeniċi, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom:

 

Alkoħol ieħor poliedriku:

2905 43 00

– –

Mannitol

2905 44

– –

D-gluċitol (sorbitol)

2905 45 00

– –

Gliċerina

3301

Żjut essenzjali (bla terpeni jew le), inklużi konkreti u assoluti; reżinojdi, oleoreżini estratti; konċentrati ta’ żjut essenzjali f’xaħmijiet, fi żjut fissi, fix-xema’ jew simili, miksuba permezz ta’ enfleurage jew maċerazzjoni; il-prodotti sekondarji terpeniċi tad-deterpenazzjoni taż-żjut essenzjali, distillati ta’ ilma u soluzzjonijiet ta’ilma ta’ żjut essenzjali:

3301 90

Oħrajn:

 

– –

Oleorażi estratti:

3301 90 21

– – –

Ta’ għud is-sus u tal-ħops

3302

Taħlit ta’sustanzi bir-riħa u taħlit (inklużi soluzzjonijiet alkoħoliċi) b’bażi ta’ waħda jew aktar minn dawn is-sustanzi, ta’tip użati bħala materja prima fl-industrija; preparati oħrajn ibbażati fuq sustanzi bir-riħa, ta’tip użati għall-manifattura ta’ xarbiet:

3302 10

Ta’ tip użat fl-industriji ta’ l-ikel u x-xorb:

 

– –

Ta’ tip użat fl-industriji tax-xarbiet:

 

– – –

Preparati li fihom l-aġenti kollha li jagħtu t-togħma li jikkaratterizzaw xarba:

3302 10 10

– – – –

B’saħħa alkoħolika attwali bil-volum aktar minn 0,5  %

 

– – – –

Oħrajn:

3302 10 21

– – – – –

Li ma fihomx xaħam tal-ħalib, sukrożju, iżoglukożju, glukożju jew lamtu jew li fihom, bil-piż, anqas minn 1,5  % xaħam tal-ħalib, 5 % sukrożju jew iżoglukożju, 5 % glukożju jew lamtu

3302 10 29

– – – – –

Oħrajn

3501

Kaseina, kaseinati u derivati oħra tal-kaseina; kolol ta’ kaseina:

3501 10

Kaseina:

3501 10 50

– –

Għall-użi industrijali ħlief għall-manifattura ta’ ikel jew għalf

3501 10 90

– –

Oħrajn

3501 90

Oħrajn:

3501 90 90

– –

Oħrajn

3505

Destrini u lamti oħrajn modifikati (pereżempju lamti preġelatinizzati jew esterifikati); kolol ibbażati fuq il-lamti, jew fuq id-destrini jew lamti oħra modifikati:

3505 10

Destrini u lamti oħra modifikati:

3505 10 10

– –

Destrini

 

– –

Lamti oħrajn modifikati:

3505 10 90

– – –

Oħrajn

3505 20

Kolol

3809

Aġenti għall-irfinar, katalisti (carriers) biex iħaffu iż-żbigħ jew l-iffissar ta’ sustanzi taż-żbigħ u prodotti oħrajn u preparati (per eżempju, sustanzi għat twebbis u murdenti), ta’ tip użati fl-industriji tat-tessuti, tal-karta, tal-ġilda jew industriji bħalhom, li ma humiex speċifikati jew inklużi band’oħra:

3809 10

B’bażi ta’ sustanzi amilaċeużi

3823

Aċti xaħmin monokarboksiliċi industrijali; żjut aċidużi mir-raffinar; alkoħol xaħmi industrijali:

 

Aċti xaħmin monokarboksiliċi industrijali; żjut aċidużi mir-raffinar;

3823 11 00

– –

Aċtu steariku

3823 12 00

– –

Aċtu olejku

3823 13 00

– –

Aċti xaħmin ta’ tall oil

3823 19

– –

Oħrajn

3823 70 00

Alkoħoliċi xaħmin industrijali

3824

Materjali li jgħaqqdu ppreparati għal forom jew ċentri ta’ funderija; prodotti u preparati kimiċi ta’ l-industriji kimiċi jew li għandhom x’jaqsmu magħhom (inklużi dawk li jikkonsistu f’taħlitiet ta’ prodotti naturali), li mhumiex speċifikati jew inklużi band’ oħra:

3824 60

Sorbitol ħlief dak tas-subintestatura 2905 44

ANNESS II

Lista 1: Prodotti li joriġinaw mill-Komunità u li għalihom il-Kroazja ser telimina d-dazji

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

0501 00 00

Xagħar uman, mhux maħdum, kemm jekk maħsul u mnaddaf u kemm jekk le; skart ta' xagħar uman

0502

Lanżit u xagħar tal-qżieqeż, il-ħnieżer imsewwija jew il-ħnieżer tar-refgħa; ix-xagħar tal-baġer u xagħar ieħor li bih jagħmlu l-ixkupilji; l-iskart ta' lanżit jew xagħar ta' din ix-xorta

0505

Ġlud u partijiet oħra ta' l-għasafar, bir-rix jew pil tagħhom, rix u bċejjeċ ta' rix (kemm jekk bit-trufijiet mirqumin u kemm jekk le) u pil, mhux maħdumin aktar milli imnaddfin, diżinfettati jew trattati għall-preservazzjoni; trab u skart tar-rix jew partijiet tar-rix

0506

Għadam u ċ-ċentru tal-qrun, mhux maħdumin, bix-xaħam imneħħi, sempliċiment ippreparati (iżda mhux maqtugħin f'għamla), trattati bl-aċtu jew deġelatinizzati; trab u skart ta' dawn il-prodotti

0507

Ivorju, qoxra tal-fekruna, (għadma tal-) baliena u d-daqna tal-baliena, qran, qran imsaġġra, qawqab, dwiefer, dwiefer ta' l-annimali u mnaqar, li mhumiex maħduma jew li huma sempliċement imħejjija imma ma humiex maqtugħa f'xi forma; trab u skart ta' dawn il-prodotti

0508 00 00

Korall u materjal simili, li mhux maħdum jew sempliċement imħejji imma ma huwiex maħdum aktar minn hekk; qxur tal-molluski, krustaċej jew ekinodermi u għadam tas-siċċ, mhux maħduma jew sempliċement imħejjija imma mhux maqtugħa f'xi forma, trab u skart li joħroġ minnhom

0510 00 00

Ambra griża, kastorew, żibett u misk; kantaridi; bili, niexfa jew le; glandoli u prodotti oħrajn ta' l-annimali użati għat-tħejjija ta' prodotti mediċinali, friski, imkessħa, iffriżati jew ippreservati proviżorjament mod ieħor

0511

Prodotti ta' l-annimali li mhumiex imsemmija jew inklużi band'oħra; annimali mejtin tal-Kapitoli 1 jew 3, li mhumiex tajba għall-konsum tal-bniedem:

 

Oħrajn:

0511 99

– –

Oħrajn:

 

– – –

Sponoż naturali li ġejjin mill-annimali:

0511 99 31

– – – –

Grezzi

0511 99 39

– – – –

Oħrajn

0511 99 85

– – –

Oħrajn:

ex 0511 99 85

– – – –

Krin u skart tal-krin, maħdum bħala saff bi jew mingħajr materjal ta' rfid jew le

0710

Ħxejjex (mhux imsajra jew imsajra bil-fwar jew fil-misħun jagħli), iffriżati:

0710 40 00

Qamħirrum ħelu

0711

Ħxejjex preservati qabel (per eżempju, b'gas sulphur dioxide, fis-salmura, fl-ilma tal-kubrit jew f'soluzzjonijiet preservattivi oħra), iżda mhux tajba għall-konsum immedjat f'dak l-istat:

0711 90

Ħaxix ieħor; taħlitiet ta' ħxejjex:

 

– –

Ħaxix:

0711 90 30

– – –

Qamħirrum ħelu

0903 00 00

Mate

1212

Ħarrub, alki tal-baħar u alka oħrajn, pitravi zokkrin u kannamieli, friski, imkessħa, iffriżati jew imnixxfin, kemm jekk mitħuna u kemm jekk le; għadam u qlub tal-frott u prodotti oħrajn ta' ħxejjex (inklużi għeruq mhux inkaljati taċ-ċikwejra tal-varjetà Cichorium intybus sativum) tat-tip użati primarjament għall-konsum uman, mhux speċifikati jew inklużi band'oħra:

1212 20 00

Alka tal-baħar u alka oħrajn

1302

Meraq jew estratti tal-ħxejjex; sustanzi pektiċi, pektinati u pektati; agar-agar u muċilaġni u sustanzi li jgħaqqdu oħra, kemm jekk immodifikati jew le, derivati minn prodotti tal-ħxejjex:

 

Sugu veġetali u estratti tal-ħaxix:

1302 12 00

– –

Ta' għud is-sus

1302 13 00

– –

Tal-ħops

1302 19

– –

Oħrajn

1302 20

Sustanzi pektiċi, pektinati u pektati

 

Muċilaġnijiet u sustanzi oħra li jgħaqqdu, kemm jekk immodifikati u kemm jekk le, idderivati minn prodotti tal-ħxejjex:

1302 31 00

– –

Agar-agar

1302 32

– –

Muċilaġnijiet u sustanzi oħra li jgħaqqdu, kemm jekk immodifikati u kemm jekk le, idderivati mill-ħarrub, miż-żerriegħa tal-ħarrub jew miż-żerriegħa taz-zokkor:

1302 32 10

– – –

Tal-ħarrub jew taż-żerriegħa tal-ħarrub

1401

Materjali tal-ħxejjex tat-tip użat primarjament għat-trizza (pereżempju, bambù, rattan, qasab, ġummar, żafżaf, raffja, tiben taċ-ċereali mnaddaf, ibbliċjat jew miżbugħ, u qoxra tas-siġra tal-lajm):

1404

Prodotti tal-ħxejex li mhumiex speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor

1505 00

Xaħam tas-suf u sustanzi xaħmija derivati minnhom (inkluż il-lanolin)

1506 00 00

Xaħmijiet u żjut oħra ta' l-annimali u l-frazzjonijiet tagħhom, irfinuti jew le, iżda mhux immodifikati kimikament

1515

Xaħmijiet u żjut oħra tal-ħxejjex (inkluż iż-żejt jojoba) u l-frazzjonijiet tagħhom, irfinuti jew le, iżda mhux immodifikati kimikament:

1515 90

Oħrajn:

1515 90 11

– –

Żejt taż-żerriegħa tas-siġra tat-tung; żjut tal-jojoba u l-oitiċika; xema' tar-riħan u xema' tal-Ġappun; il-frazzjonijiet tagħhom:

ex 1515 90 11

– – –

Żejt tal-ġoġoba u l-frazzjonijiet tiegħu

1516

Xaħmijiet u żjut ta' l-annimali jew ħxejjex u l-frazzjonijiet tagħhom, parzjalment jew totalment idroġenati, interesterifikati, riesterifikati jew elajdinizzati, kemm jekk raffinati u kemm jekk le, iżda mhux ippreparati ulterjorment:

1516 20

Xaħmijiet u żjut tal-ħxejjex u l-frazzjonijiet tagħhom:

1516 20 10

– –

Żejt ir-riġnu idroġenat, imsejjaħ “xema' ta' l-opal”

1518 00

Xaħmijiet u żjut ta' l-annimali jew veġetali u frazzjonijiet tagħhom, mgħollija, ossidati, deidratati, kubritizzati, imneffħa, polimerizzati bis-sħana f'vakwu jew f'gass inerti jew inkella mmodifikati kimikament, minbarra dawk li jidhru taħt l-intestatura 1516 ; taħlitiet li ma jittiklux jew preparati ta' xaħam jew żejt ta' l-annimali jew tal-ħxejjex jew ta' frazzjonijiet ta' xaħam u żejt differenti ta' dan il-kapitolu, li mhumiex speċifikati jew inklużi xi mkien ieħor:

1518 00 10

Linossina

 

Oħrajn:

1518 00 91

– –

Xaħmijiet u żjut ta' l-annimali jew veġetali u frazzjonijiet tagħhom, mgħollija, ossidati, deidratati, kubritizzati, imneffħa, polimerizzati bis-sħana f'vakwu jew f'gass inerti jew inkella mmodifikati kimikament, minbarra dawk li jidhru taħt l-intestatura 1516

 

– –

Oħrajn:

1518 00 95

– – –

Taħlitiet jew preparati li mhumiex tabjin għall-ikel ta' xaħmijiet u żjut ta' annimali jew veġetali u frazzjonijiet tagħhom

1518 00 99

– – –

Oħrajn

1520 00 00

Gliċerina, grezza; ilmijiet u soluzzjonijiet tal-gliċerina

1521

Xemgħat veġetali (imbarra t-trigliċeridi), xema' tan-naħal, xemgħat u spermaċeti oħra ta' l-insetti, irfinuti jew ikkuluriti jew le

1522 00

Degras; reżidwi li jirriżultaw mit-trattament ta' sustanzi xaħmija jew xema' ta' l-annimali jew tal-ħxejjex:

1522 00 10

Degras

1702

Zokkor ieħor, inkluż lattożju, maltożju, glukożju u fruttożju kimikament pur, f'forma solida; ġuleppijiet taz-zokkor li ma jkunx fihom materja biex jagħti togħma jew kulur miżjuda; għasel artifiċjali sew jekk mħallat ma' l-għasel naturali kif ukoll jekk le; karamella:

1702 50 00

Fruttożju kimikament pur

1702 90

Oħrajn, inklużi zokkor invertit u zokkor ieħor u taħlit ta' ġulepp taz-zokkor li fihom, fl-istat xott, 50 % tal-piż fruttożju:

1702 90 10

– –

Maltożju kimikament pur

1704

Prodotti tal-ħlewwiet taz-zokkor (inkluża ċ-ċikkulata bajda), li ma jkunx fihom kawkaw:

1704 10

Ċjuwing-gamm, kemm jekk miksi biz-zokkor u kemm le

1803

Il-pejst tal-kawkaw/kokotina, sew jekk bix-xaħam u sew jekk le

1804 00 00

Butir, xaħam u żejt tal-kawkaw

1805 00 00

Trab tal-kawkaw, mingħajr zokkor jew sustanza oħra ta' ħlewwa miżjuda

1901

Estratt tax-xgħir; preparati ta' ikel tad-dqiq, ħafur, pasta, lamtu jew estratt tax-xgħir, li jkunx fihomx kawkaw jew li fihom anqas minn 40 %, bil-piż, kawkaw ikkalkulat fuq bażi kompletament bla xaħam, mhux speċifikati jew inklużi band'oħra; preparati ta' l-ikel tal-prodotti ta' l-intestaturi 0401 sa 0404 , li ma fihomx kawkaw jew li fihom anqas minn 5 %, bil-piż, kawkaw ikkalkulat kompletament bla xaħam, mhux speċifikati jew inklużi band'oħra:

1901 10 00

Preparati għall-użu mit-trabi, imqegħdin għall-bejgħ bl-imnut

1901 20 00

Taħlitiet u għaġina għall-preparazzjoni tal-prodotti tal-furnara ta' l-intestatura 1905

1901 90

Oħrajn

1902

Għaġin, sew jekk msajjar jew le jew mimli (b'laħam jew sustanzi oħra) jew preparati mod ieħor, bħal spagetti, imqarrun, tarja, lażanja, njokki, ravjul, kannelloni; kuskus, sew jekk ippreparat u sew jekk le:

 

Għaġin mhux imsajjar, mhux mimli jew ippreparat mod ieħor:

1902 11 00

– –

Li fih il-bajd

1902 19

– –

Oħrajn

1902 20

Għaġin mimli, kemm jekk imsajjar jew ippreparat mod ieħor u kemm jekk le:

 

– –

Oħrajn:

1902 20 91

– – –

Msajjar

1902 20 99

– – –

Oħrajn

1902 30

Għaġin ieħor

1902 40

Kuskus

1903 00 00

Tapioca u sostituti tagħha ippreparati mill-lamtu fil-forma ta' flejks, granuli, perli, mgħarbla, jew f'forom simili

1904

Ikel ippreparat bl-infiħ jew ix-xiwi ta' ċereali jew prodotti taċ-ċereali (per eżempju, il-cornflakes); ċereali (minbarra l-qamħirrum) fil-forma ta' granuli jew fil-forma ta' flejks jew frak maħdum ieħor (ħlief għad-dqiq, ħafur u pasta), imsajra minn qabel jew ippreparati mod ieħor, mhux speċifikati jew inklużi band'oħra

2001

Ħxejjex, frott, ġewż u partijiet oħrajn tal-pjanti li jittieklu, ippreparati jew preservati bil-ħall jew b'aċtu qares:

2001 90

Oħrajn:

2001 90 30

– –

Qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata):

2001 90 40

– –

Jam, patata ħelwa u partijiet simili li jittieklu tal-pjanti li fihom 5 % jew aktar, bil-piż, ta' lamtu

2001 90 60

– –

Qlub tal-palm

2004

Ħxejjex oħra, ippreparati jew ippreservati b'xi mod ieħor għajr bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku, iffriżati, minbarra l-prodotti ta' l-intestatura 2006 :

2004 10

Patata:

 

– –

Oħrajn:

2004 10 91

– – –

Fil-forma ta' dqiq, pasta jew flejks

2004 90

Ħaxix ieħor u taħlitiet ta' ħaxix:

2004 90 10

– –

Qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata):

2005

Ħxejjex oħra, ippreparati jew ippreservati b'xi mod ieħor għajr bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku, mhux iffriżati, minbarra l-prodotti ta' l-intestatura 2006 :

2005 20

Patata:

2005 20 10

– –

Fil-forma ta' dqiq, pasta jew flejks

2005 80 00

Qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata)

2008

Frott, ġewż u partijiet oħra li jirrieklu tal-pjanti, ippreparati jew ippreservati mod ieħor, kemm jekk miżjuda biz-zokkor jew sustanzi oħra ta' ħlewwa jew spirtu u kemm jekk le, li mhumiex speċifikati jew inklużi band'oħra:

 

Ġewż, karawett u żrieragħ oħrajn, imħalltin flimkien jew le:

2008 11

– –

Ġewż mitħun:

2008 11 10

– – –

Butir tal-karawett

 

Oħrajn, inklużi taħlitiet minbarra dawk ta' l-intestatura 2008 19 :

2008 91 00

– –

Qlub tal-palm

2008 99

– –

Oħrajn:

 

– – –

Li mhumiex miżjuda bi spirtu:

 

– – – –

Li ma jkunx fihom zokkor miżjud:

2008 99 85

– – – – –

Qamħirrum, minbarra qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Jams, patata ħelwa u partijiet simili li jittieklu tal-pjanti li fihom 5 % jew aktar, bil-piż, ta' lamtu

2101

Estratti, essenzi u konċentrati, ta' kafè, te jew mate (te tal-Ġiżwiti), u preparati b'bażi ta' dawn il-prodotti jew b'bażi ta' kafè, te jew mate; ċikwejra inkaljata u sustanzi oħra inkaljati tal-kafè, u estratti, essenzi u konċentrati minnhom:

2102

Ħmira (attiva jew inattiva); mikrorganiżmi oħra ta' ċellula waħda, mejta (imma mhux vaċċini ta' l-intestatura 3002 ); baking powder imħejji

2103

Zlazi u preparati għalihom; kondimenti mħallta u ħwawar imħallta; dqiq u pasta tal-mustarda u mustarda ppreparata

2104

Sopop u brodi u preparati għalihom; preparati komposti ta' ikel, omoġenizzati

2106

Preparati ta' l-ikel mhux imsemmija jew inklużi band'oħra:

2106 10

Konċentrati tal-proteini u sustanzi ta' proteini b'konsistenza:

2106 90

Oħrajn:

2106 90 20

– –

Preparati alkoħoliċi komposti, minbarra dawk ibbażati fuq sustanzi bir-riħa, ta' tip użat għall-manifattura tax-xarbiet

 

– –

Oħrajn:

2106 90 92

– – –

Li ma fihomx xaħam tal-ħalib, sukrożju, iżoglukożju, glukożju jew lamtu jew li fihom, bil-piż, anqas minn 1,5  % xaħam tal-ħalib, 5 % sukrożju jew iżoglukożju, 5 % glukożju jew lamtu

2106 90 98

– – –

Oħrajn

2201

Ilma, inkluż ilma minerali naturali jew artifiċjali u ilma effervexxenti, li ma fihx zokkor jew xi sustanza oħra ta' ħlewwa jew togħma miżjuda; silġ u borra:

2201 90 00

Oħrajn

2203 00

Birra magħmula mix-xgħir imxarrab u lest għall-birra

2207

Alkoħol etiliku mhux żnaturat b'saħħa alkoħolika, bil-volum ta' 80 % vol jew aktar; alkoħol etiliku u spirti oħra, żnaturati, ta' kull qawwa

2208

Alkoħol etiliku mhux żnaturat ta' qawwa alkoħolika, bil-volum, ta' anqas minn 80 % vol; spirti, likuri u xorb alkoħoliku ieħor:

2208 20

Spirti miksuba permezz tad-distillazzjoni ta' l-inbid ta' l-għeneb jew tal-fdal ta' l-għeneb

2208 30

Wiski

2208 40

Rum u spirti oħra miksub permezz tad-distillazzjoni ta' prodotti miz-zokkor tal-kannamieli ffermentati

2208 50

Ġinn u Ġnibru

2208 60

Vodka

2208 70

Likuri u kurdjali

2208 90

Oħrajn:

 

– –

Għarak, f'kontenituri li jesgħu:

2208 90 11

– – –

2 litri jew anqas

2208 90 19

– – –

Aktar minn 2 litri

 

– –

Spirtu ta' l-għanbaqar, lanġas jew ċirasa (esklużi l-likuri) f'kontenituri li jesgħu:

2208 90 33

– – –

2 litri jew anqas:

ex 2208 90 33

– – – –

Spirtu tal-lanġas jew ċirasa għajr il-brandi ta' l-għanbaqar (Slivovitz)

2208 90 38

– – –

Aktar minn 2 litri:

ex 2208 90 38

– – – –

Spirtu tal-lanġas jew ċirasa għajr il-brandi ta' l-għanbaqar (Slivovitz)

 

– –

Spirti oħra u xorb ieħor li fih l-alkoħol, f'kontenituri li jesgħu:

 

– – –

2 litri jew anqas:

2208 90 41

– – – –

Ouzo

 

– – – –

Oħrajn:

 

– – – – –

Spirti (esklużi l-likuri):

 

– – – – – –

Distillati mill-frott:

2208 90 45

– – – – – – –

Calvados

2208 90 48

– – – – – – –

Oħrajn

 

– – – – – –

Oħrajn:

2208 90 52

– – – – – – –

Korn

2208 90 54

– – – – – – –

Tequila

2208 90 56

– – – – – – –

Oħrajn

2208 90 69

– – – – –

Xorb ieħor li fih l-alkoħol

 

– – –

Aktar minn 2 litri:

 

– – – –

Spirti (esklużi l-likuri):

2208 90 71

– – – – –

Distillati mill-frott:

2208 90 75

– – – – –

Tequila

2208 90 77

– – – – –

Oħrajn

2208 90 78

– – – –

Xorb ieħor li fih l-alkoħol

 

– –

Alkoħol etiliku mhux żnaturat b'saħħa alkoħolika bil-volum ta' anqas minn 80 % tal-volum, f'kontenituri li jesgħu:

2208 90 91

– – –

2 litri jew anqas

2208 90 99

– – –

Aktar minn 2 litri

2402

Sigarri, cheroots, cigarillos u sigarretti, magħmula mit-tabakk jew minn sostituti tat-tabakk:

2402 10 00

Sigarri, cherootscigarillos, li fihom it-tabakk

2403

Tabakk ieħor manifatturat u sostituti ta' tabakk manifatturat; tabakk ‘omoġenizzat’ jew ‘rikostitwit’; estratti u essenzi tat-tabakk:

 

Oħrajn:

2403 91 00

– –

Tabakk ‘omoġenizzat’ jew “rikostitwit”

2403 99