ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 283

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
28 ta' Ottubru 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1054/2008 tas-27 ta’ Ottubru 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1055/2008 tas-27 ta’ Ottubru 2008 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 184/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ kriterji tal-kwalità u rappurtar tal-kwalità għall-istatistiċi ta’ bilanċ tal-pagamenti

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1056/2008 tas-27 ta’ Ottubru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2042/2003 dwar l-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata ta’ inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiku, u dwar l-approvazzjoni ta’ organizzazzjonijiet u persunal involuti f’dan ix-xogħol ( 1 )

5

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1057/2008 tas-27 ta’ Ottubru 2008 li jemenda l-Appendiċi II tal-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1702/2003 dwar iċ-Ċertifikat ta’ Reviżjoni tal-Adegwatezza għall-Avjazzjoni (EASA Formola 15a) ( 1 )

30

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1058/2008 tas-27 ta’ Ottubru 2008 li jħassar ir-reġistrazzjoni ta’ denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Arroz del Delta del Ebro (IĠP)]

32

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1059/2008 tas-27 ta’ Ottubru 2008 li jintroduċi denominazzjoni fir-Reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Arroz del Delta del Ebro jew Arròs del Delta de l’Ebre (DPO)]

34

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2008/94/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2008 dwar il-protezzjoni ta’ l-impjegati fil-każ ta’ l-insolvenza ta’ min iħaddimhom (Verżjoni kodifikata) ( 1 )

36

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/815/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-20 ta’ Ottubru 2008 li tapprova ċerti programmi nazzjonali għall-kontroll tas-Salmonella f’qatgħat ta’ brojlers Gallus gallus (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 5699)  ( 1 )

43

 

 

2008/816/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-20 ta' Ottubru 2008 li temenda d-Deċiżjoni 2003/467/KE fir-rigward tad-dikjarazzjoni li ċerti reġjuni amministrattivi tal-Polonja huma uffiċjalment ħielsa mil-lewkożi bovina enżootika (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 5987)  ( 1 )

46

 

 

2008/817/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Ottubru 2008 li temenda d-Deċiżjoni 2007/777/KE dwar l-importazzjonijiet ta’ ċerti prodotti tal-laħam mill-Kaledonja l-Ġdida ġewwa l-Komunità (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 6050)  ( 1 )

49

 

 

 

*

Nota lill-qarrej (Ara paġna 3 tal-qoxra)

s3

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

28.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 283/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1054/2008

tas-27 ta’ Ottubru 2008

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu ta’ l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-28 ta’ Ottubru 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 27 ta’ Ottubru 2008.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

IL

106,4

MA

44,4

MK

35,9

TR

70,0

ZZ

64,2

0707 00 05

JO

162,5

TR

131,2

ZZ

146,9

0709 90 70

TR

134,0

ZZ

134,0

0805 50 10

AR

108,8

MA

95,3

TR

96,6

ZA

85,2

ZZ

96,5

0806 10 10

BR

231,8

TR

117,8

US

240,8

ZZ

196,8

0808 10 80

CA

96,2

CN

90,8

MK

37,6

NZ

74,2

US

144,3

ZA

88,8

ZZ

88,7

0808 20 50

CL

60,3

CN

64,9

TR

125,5

ZA

94,6

ZZ

86,3


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


28.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 283/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1055/2008

tas-27 ta’ Ottubru 2008

li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 184/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ kriterji tal-kwalità u rappurtar tal-kwalità għall-istatistiċi ta’ bilanċ tal-pagamenti

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 184/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Jannar 2005 dwar l-istatistika tal-Komunità fuq il-bilanċ tal-pagamenti, il-kummerċ internazzjonali f’servizzi u investiment dirett barrani (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 4(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 184/2005 jistabbilixxi qafas komuni għall-produzzjoni sistematika tal-istatistika tal-Komunità li tikkonċerna l-bilanċ tal-pagamenti, il-kummerċ internazzjonali f’servizzi u l-investiment dirett barrani.

(2)

Jeħtieġ li jkunu speċifikati l-istandards tal-kwalità komuni, kif ukoll il-kontenut u l-perjodiċità tar-rapporti tal-kwalità, skond l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 184/2005.

(3)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat tal-Bilanċ tal-Pagamenti stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 184/2005,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Istati Membri għandhom jipprovdu, fuq bażi annwali, rapport tal-kwalità mfassal skond ir-regoli stipulati fl-Anness.

Artikolu 2

L-Istati Membri għandhom jipprovdu r-rapporti tagħhom tal-kwalità sat-30 ta’ Novembru ta’ kull sena.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 27 ta’ Ottubru 2008.

Għall-Kummissjoni

Joaquín ALMUNIA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 35, 8.2.2005, p. 23.


ANNESS

1.   Introduzzjoni

Ir-rapport tal-kwalità għandu jinkludi kemm indikaturi kwantitattivi kif ukoll kwalitattivi tal-kwalità. Il-Kummissjoni (il-Eurostat) għandha tipprovdi r-riżultati tal-indikaturi kwantitattivi għal kull Stat Membru, ikkalkulati fuq il-bażi tad-dejta pprovduta. L-Istati Membri għandhom jinterpretaw u jikkummentaw dwarhom fid-dawl tal-metodoloġija tal-ġabra tagħhom.

2.   Il-qafas taż-żmien

Kull sena, qabel tmiem Ottubru, il-Kummissjoni (il-Eurostat) għandha tipprovdi lill-Istati Membri b’abbozzi ta’ dokumenti għar-rapporti tal-kwalità, li diġà jinkludu, parzjalment, il-biċċa l-kbira tal-indikaturi kwantitattivi u informazzjoni oħra disponibbli lill-Kummissjoni (il-Eurostat).

Kull sena, qabel it-30 ta’ Novembru, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni (il-Eurostat) r-rapporti kompluti tal-kwalità.

3.   Kriterji ta’ kwalità

Il-kriterji ta’ kwalità li ġejjin ġew identifikati bħala rilevanti: ir-rappurtar tad-dejta u dejta fil-ħin, il-validità metodoloġika, l-istabilità, il-plawżibilità, il-konsistenza u l-akkuratezza. Il-komponent tal-“akkuratezza”, għalkemm rilevanti fil-kunċett, għandu jkun ittrattat separatament, bħala komponent sekondarju, minħabba li hu relatat mal-kwalità fuq in-naħa tad-dħul.

3.1.   Ir-rappurtar tad-dejta u dejta fil-ħin imwassla lill-Kummissjoni (il-Eurostat)

Dan il-komponent jirreferi għar-rispett tad-dati ta’ skadenza tat-twassil tad-dejta kif ukoll għad-disponibilità tad-dejta skont il-perjodi ta’ referenza u l-ispjega dettaljata skont il-ġeografija, l-oġġett u l-attività.

3.2.   Il-validità metodoloġika

Il-validità metodoloġika tirreferi għall-konformità ma’ standards aċċettati internazzjonalment, linji gwida u prattiki tajbin.

Dan il-komponent għandu jinkludi numru limitat ta’ mistoqsijiet, li jvarjaw minn sena għal sena, fil-qasam tal-metodoloġija, u li għandhom jiffukaw fuq il-konformità mal-istandards miftiehma internazzjonalment. L-Istati Membri għandhom ukoll jiddeskrivu l-akbar bidliet metodoloġiċi li jkunu seħħew waqt il-perjodu ta’ referenza u kif dawn jaffettwaw il-kwalità tad-dejta.

3.3.   L-istabilità

L-istabilità tirreferi għall-qrubija tal-valur kif stimat fil-bidu mal-valur finali.

Dan jikkonsisti fl-eżaminazzjoni tal-qies tar-reviżjonijiet, id-direzzjoni tagħhom u l-konformità bejn ix-xejriet li joħorġu mill-istimi tal-bidu u dawk finali.

3.4.   Il-plawżibilità

Il-plawżibilità tirreferi għall-assenza ta’ bidliet bla spjegazzjoni.

L-Istati Membri għandhom jevalwaw il-proċeduri interni ta’ kontroll tagħhom (il-punti b’saħħithom u dawk dgħajfa) u jiddeskrivu pjanijiet oħra għat-titjib.

3.5.   Il-konsistenza

Il-konsistenza tanalizza l-koerenza kemm fi ħdan il-ġabra ta’ dejta mwassla (konsistenza interna) kif ukoll mal-ġabra ta’ dejta rilevanti oħra ta’ natura simili (konsistenza esterna).

3.6.   L-akkuratezza

L-akkuratezza tirreferi għall-qrubija tal-istima (finali) mal-valur tal-popolazzjoni proprju.

Għandha tinkludi analiżi deskrittiva tal-isfidi prinċipali biex jitjieb ir-rappurtar tad-dejta, ibbażata fuq sett ta’ parametri. Dan il-kriterju għandu jkun ittrattat bħala komponent ta’ kwalità addizzjonali u m’għandux jiġi kkunsidrat għall-valutazzjoni komprensiva dwar il-kwalità.


28.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 283/5


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1056/2008

tas-27 ta’ Ottubru 2008

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2042/2003 dwar l-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata ta’ inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiku, u dwar l-approvazzjoni ta’ organizzazzjonijiet u persunal involuti f’dan ix-xogħol

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 80(2) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabblixxi Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Avjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 5 (5) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 7(6) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2042/2003 tal-20 ta’ Novembru 2003 dwar l-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata ta’ inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiku, u dwar l-approvazzjoni ta’ organizzazzjonijiet u persunal involuti f’dan ix-xogħol (2), l-Aġenżija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Avjazzjoni (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “l-Aġenzija”) għamlet ewalvazzjoni tal-implikazzjoni tad-dispożizzjonijiet fl-Anness I (Parti M) ta’ dak ir-Regolament.

(2)

L-Aġenzija kkonkludiet li d-dispożizzjonijiet attwali tal-Anness I (Parti M) tar-Regolament (KE) Nru 2042/2003 huma stretti wisq għall-inġenji tal-ajru li m’humiex involuti fit-trasport kummerċjali bl-ajru u, b’mod partikolari, għall-l-inġenji tal-ajru li mhumiex ikklassifikati bħala “inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu b’magni”.

(3)

Minħabba li skada l-perjodu li fih l-Istati Membri setgħu japplikaw deroga għall-inġenji tal-ajru li mhumiex involuti fit-trasport kummerċjali bl-ajru, kif stabbilit fl-Artiklu 7(3)(a) tar-Regolament (KE) Nru 2042/2003, li l-maġġoranza tal-Istati Membri issa applikaw, id-dispożizzjonijiet tal-Anness I (Part M) għandu jkun applikat bis-sħiħ fl-Istati Membri kollha mit-28 ta’ Settembru 2008, sakemm ma jkunx adottat tibdil ieħor fiż-żmien stipulat.

(4)

L-Aġenzija ħasset li għandha tagħmel emendi sinifikanti fir-Regolament (KE) Nru 2042/2003, u b’mod partikolari l-Anness I (Parti M), biex tadatta r-rekwiżiti eżistenti għall-kumplessità tal-kategoriji differenti tal-inġenji tal-ajru u t-tipi tal-operazzjonijiet mingħajr ma tnaqqas il-livell ta’ sikurezza.

(5)

Biex tagħti lok lill-awotoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u lill-partijiet interessati li jiffamiljarizzaw ruħhom mar-rekwiżiti l-ġodda tal-Parti M, u biex jaddataw għalihom, l-Istati Membri għandhom iħallu d-differiment tal-applikazzjoni tal-Parti M għall-inġenji tal-ajru mhux involuti fit-trasport kummerċjali bl-ajru għal perjodu ulterjuri ta’ sena jew sentejn, jiddependi fuq id-dispożizzjonijiet ikkonċernati.

(6)

Ir-Regolament (KE) Nru 2042/2003 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(7)

Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament jieħdu kont tal-Komunikazzjoni tal-11 ta’ Jannar 2008 mill-Kummissjoni “Aġenda għal Ġejjieni Sostenibbli għall-Avjazzjoni Ġenerali u Kummerċjali” (3).

(8)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma bbażati fuq l-Opinjoni maħruġa mill-Aġenzija skont l-Artikoli 17(2)(b) u 19(1) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008.

(9)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma fi qbil mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 65 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 2042/2003 huwa emendat kif ġej:

1.

Fl-Artikolu 2, jiżdiedu l-punti (k) u (l) li ġejjin:

“(k)

‘ELA1 inġenju tal-ajru’ jfisser l-Inġenji tal-ajru Ħfief Ewropej li ġejjin:

(i)

ajruplan, sailplane jew sailplane bil-magna b’Massa Massima għat-Tluq (MTOM) ta’ inqas minn 1 000 kg li mhuwiex ikklassifikat bħala inġenju tal-ajru kumpless li jaħdem b’magna;

(ii)

Ballun bi kwantità ta’ gass ta’ disinn massimu jew volum ta’ arja sħuna massima ta’ mhux aktar minn 3 400 m3 għall-blalen tal-arja sħuna, 1 050 m3 għall-blalen tal-gass, 300 m3 għall-blalen tal-gass marbutin (tethered);

(iii)

‘airship’ maħsub għal mhux aktar minn żewġ persuni u bi kwantità ta’ gass tat-tlugħ ta’ disinn massimu jew volum ta’ arja sħuna massima ta’ mhux aktar minn:

(l)

‘Inġenju tal-ajru LSA’ (jiġifieri “Ajruplan Ħafif tal-Isports”) li għandu dawn il-karatteristiċi kollha:

(i)

Massa tat-Tluq Massima (MTOM) ta’ mhux aktar minn 600 kg;

(ii)

veloċità massima tat-twaqqif tal-magna fil-konfigurazzjoni tal-inżul (VS0) ta’ mhux aktar minn 45 knot fil-Veloċità fl-Ajru Kalibrata (CAS) għall-massa tat-tluq massima ċċertifikata u għaċ-ċentru tal-gravità l-aktar kruċjali tal-inġenju tal-ajru;

(iii)

kapaċità massima ta’ postijiet għal mhux aktar minn żewġ persuni, inkluż il-pilota;

(iv)

magna waħda, mingħajr turbina, mgħammar bi skrun;

(v)

kabina mhux taħt pressjoni.”

2.

Fl-Artikolu 3, jiżdied il-paragrafu 4 li ġej:

“4.   Għall-inġenji tal-ajru mhux użati għat-trasport kummerċjali bl-ajru, kwalunkwe ċertifikat ta’ reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni jew dokument ekwivalenti maħruġ skont ir-rekwiżiti tal-Istat Membru u validu fit-28 ta’ Settembru 2008 għandu jkun validu sad-data tal-iskadenza tiegħu jew sat-28 ta’ Settembru 2009, liema data tiġi l-ewwel. Meta jiskadi, l-awtorità kompetenti tista’ terġa’ toħroġ mill-ġdid jew testendi għal darb’oħra ċ-ċertifikat ta’ reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni jew dokument ekwivalenti għal sena, jekk jippermettu r-rekwiżiti tal-Istat Membru. Meta jerġa’ jiskadi, l-awtorità kompetenti tista’ terġa’ toħroġ mill-ġdid jew testendi għal darb’oħra ċ-ċertifikat ta’ reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni jew dokument ekwivalenti għal sena, jekk jippermettu r-rekwiżiti tal-Istat Membru. Mhu permess l-ebda ħruġ ieħor jew estensjoni mill-ġdid. Jekk id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-punt kienu użati, meta kienet ittrasferita r-reġistrazzjoni tal-inġenju tal-ajru lejn l-UE, għandu jkun maħruġ ċertifikat ta’ reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni ġdid skont M.A.904.”

3.

Fl-Artikolu 4, jiżdied il-paragrafu 4 li ġej:

“4.   Ċertifikati ta’ ħruġ għall-użu u ċertifikati awtorizzati ta’ ħruġ għall-użu maħruġa qabel id-data li fiha jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament minn organizzazzjoni ta’ manutenzjoni approvata skont ir-rekwiżiti ta’ Stat Membru għandhom jitqiesu ekwivalenti għal dawk mitluba skont il-punti M.A.801 u M.A.802 tal-Anness I (parti M) rispettivament.”

4.

Fl-Artikolu 5, il-paragrafu 1 huwa mibdul b’ dan li ġej:

“1.   Il-persunal li jiċċertifika għandu jkun ikkwalifikat skont id-dispożizzjonijiet tal-Anness III, barra minn kif stabbilit fil-punti M.A.606(h), M.A.607(b), M.A.801(d) u M.A.803 tal-Anness I u fil-punt 145.A.30(j) tal-Anness II (Parti 145) u l-Appendiċi IV ta l-Anness II (Parti 145).”

5.

L-Artikolu 7 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 2 huwa mibdul b’dan li ġej:

“2.   B’deroga mill-paragrafu 1:

(a)

id-dispożizzjonijet tal-Anness I, barra mill-punti M.A.201(h)(2) u M.A.708(c), għandhom japplikaw mit-28 ta’ Settembru 2005;

(b)

il-punt M.A.201(f) tal-Anness I għandu japplika għall-inġenji tal-ajru li mhumiex involuti fit-trasport kummerċjali bl-ajru mħaddma minn trasportaturi ta’ pajjizi terzi sa mit-28 ta’ Settembru 2009.”

(b)

il-paragrafu 3 huwa emendat kif ġej:

(i)

il-punt (a) huwa mibdul b’dan li ġej:

“(a)

id-dispożizzjonijiet tal-Anness I għal inġenji tal-ajru li mhumiex involuti fit-trasport kummerċjali bl-ajru, sat-28 ta’ Settembru 2009;”

(ii)

il-punt (g) li ġej huwa miżjud:

“(g)

Għal inġenji tal-ajru li mhumiex involuti fit-trasport kummerċjali bl-ajru minbarra inġenji tal-ajru kbar, il-bżonn tal-konformità mal-Anness III (Parti 66) fid-dispożizzjonijiet li ġejjin, sat-28 ta’ Settembru 2010:

M.A.606(g) u M.A.801(b)2 tal-Anness I (Parti-M),

145.A.30(g) u (h) tal-Anness II (Parti-145).”

6.

L-Annessi I u II huma emendati skont l-Anness ma’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jibda’ jseħħ fil-ġurnata wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u huwa applikabbli direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, 27 ta’ Ottubru 2008.

Għall-Kummissjoni

Antonio TAJANI

Viċi President


(1)  ĠU L 79, 19.3.2008, p. 1

(2)  ĠU L 315, 28.11.2003, p. 1.

(3)  KUMM(2007) 869 finali.


ANNESS

1.

L-Anness I (Parti M) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 2042/2003 huwa b’hekk emendat kif ġej:

(1)

Fil-punt M.1, paragrafu 4, jiżdied il-punt (iii) li ġej:

“(iii)

B’deroga mill-paragrafu 4(i), meta l-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata ta’ inġenju tal-ajru li mhuwiex użat fit-trasport kummerċjali bl-ajru jkollu ġestjoni minn organizzazzjoni ta’ ġestjoni tal-adegwataezza għall-avjazzjoni kontiwata tiegħu approvata skond is-Sezzjoni A, Sottoparti G ta’ dan l-Anness (Parti M) mhux suġġetta għas-sorveljanza tal-Istat Membru fejn hu rreġistrat, u biss jekk bi qbil mal-Istat Membru fejn hu rreġistrat qabel l-approvazzjoni tal-programm ta’ manutenzjoni:

(a)

l-awtorità indikata mill-Istat Membru responsabbli għas-sorveljanza tal-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata, jew

(b)

l-Aġenzija jekk l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata qegħda f’pajjiż terz.”

(2)

Fil-punt M.A.201, il-paragrafu (e) huwa mibdul b’dan li ġej:

“(e)

Biex ikunu sodisfatti r-responsabbiltajet tal-paragrafu (a),

(i)

Sid l-inġenu tal-ajru jista’ jagħti b’kuntratt il-ħidmiet assoċjati mal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata lill-organizzazzjoni approvata għall-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata skond is-Sezzjoni A, Sottoparti G ta’ dan l-Anness (Parti M). F’dan il-każ, l-organizzazzjoni għall-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata tassumi r-responsabbiltà għat-twettiq kif jixraq ta’ dawn il-ħidmiet.

(ii)

Sid li jiddeċiedi li l-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata tkun ir-responsabbiltà tiegħu, mingħajr kuntratt skond l-Appendiċi I, jista’ madanakollu jagħmel kuntratt limitat ma’ organizzazzjoni approvata għall-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni skond is-Sezzjoni A, Sottoparti G ta’ dan l-Anness (Parti M), għall-iżvilupp tal-programm ta’ manutenzjoni u l-approvazzjoni tiegħu skond il-punt M.A.302. F’dak il-każ, dan il-kuntratt limitat jittrasferixxi r-responsabbilità għall-iżvilupp u l-approvazzjoni tal-programm ta’ manutenzjoni għand l-organizzazzjoni għall-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata li għandha l-kuntratt.”

(3)

Fil-punt M.A.201, il-paragrafu (i), il-frażi ta’ introduzzjoni hija mibdula b’dan li ġej: “Meta operatur ikun mitlub minn Stat Membru biex ikollu ċertifikat ta’ operazzjoni kummerċjali, barra minn dak għat-trasport kummerċjali bl-ajru, dan għandu:”.

(4)

Fil-punt M.A.201, il-paragrafu (a) huwa mibdul b’dan li ġej:

“(a)

Kull persuna jew organizzazzjoni responsabbli skond il-punt M.A.201 għandu jirraporta lill-awtorità kompetenti nominata mill-Istat tar-Reġistrazzjoni, lill-organizzazzjoni responsabbli għad-disinn tat-tip, jew għad-disinn tat-tip supplimentali u, fejn applikabbli, l-Istat Membru tal-operatur, kull kundizzjoni ta’ inġenju tal-ajru jew komponent tiegħu identifikata li tista’ tipperikola s-sikurezza tat-titjir.”

(5)

Il-punt M.A.302 huwa mibdul b’li ġej:

“M.A.302   Programm ta’ manutenzjoni

(a)

Il-manutenzjoni ta’ kull inġenju tal-ajru għandha tkun organizzata skond programm ta’ manutenzjoni.

(b)

Il-programm ta’ manutenzjoni u kull emenda sussegwenti għadhom ikunu approvati mill-awtorità kompetenti.

(ċ)

Meta l-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata hija f’idejn organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata approvata skond is-Sezzjoni A, Sottoparti G ta’ dan l-Anness (Parti M), il-programm ta’ manutenzjoni u l-emendi tiegħu jistgħu jkunu approvati permezz ta’ proċedura ta’ approvazzjoni indiretta.

(i)

F’dak il-każ, il-proċedura ta’ approvazzjoni indiretta għandha tkun stabbilita mill-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata bħala parti mill-Espożizzjoni tal-Ġestjoni tal-Adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata u għandha tkun approvata mill-awtoritajiet kompetenti responsabbli għall-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata.

(ii)

L-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata m’għandhiex tuża l-proċedura ta’ approvazzjoni indiretta meta din l-organizzazzjoni ma tkunx taħt is-sorveljanza tal-Istat Membru tar-Reġistrazzjoni, sakemm ma jkunx hemm ftehim skond il-punt M.1. paragrafu 4(ii) jew 4(iii), kif japplika, li jittrasferixxi r-responsabbilità għall-approvazzjoni tal-programm ta’ manutenzjoni lill-Istat Membru tal-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata.

(d)

Il-programm ta’ manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru jrid jistabbilixxi l-konformità ma’:

(i)

l-istruzzjonijiet maħruġa mill-awtorità kompetenti;

(ii)

l-istruzzjonijiet għall-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata maħruġa mid-detentur ta’ ċertifkat tat-tip, ċertifikat tat-tip ristrett, ċertifikat tat-tip supplimentali, approvazzjoni tad-disinn ta’ tiswija maġġuri, tal-awtorizzazzjoni tal-ETSO jew ta’ kwalunkwe approvazzjoni relevanti oħra maħruġa skond ir-Regolament (KE) Nru 1702/2003 u l-Anness tiegħu (Parti 21);

(iii)

istruzzjonijiet addizzjoniali jew alternattivi proposti mis-sid jew mill-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata meta approvati skond il-Punt M.A. 302, minbarra għal intervalli ta’ xogħlijiet relatati mas-sikurezza msemmija fil-paragrafu (e), li jistgħu jiżdiedu, suġġetti għal biżżejjed reviżjonijiet magħmula skond il-paragrafu (g) u biss meta suġġetti għall-approvazzjoni diretta skond il-punt M.A.302(b).

(e)

Il-programm ta’ manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru għandu jkun fih id-dettalji, inkluża l-frekwenza, tal-manutenzjoni kollha li trid titwettaq, inkluż kull xogħol speċifiku marbut ma’ operazzjonijiet speċifiċi.

(f)

Għall-inġenji tal-ajru kbar, meta l-programm ta’ manutenzjoni huwa bbażat fuq il-loġika tal-grupp ta’ tmexxija tal-manutenzjoni jew fuq is-sorveljanza tal-kundizzjoni, il-programm ta’ manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru għandu jinkludi programm ta’ affidabbilità.

(g)

Il-programm ta’ manutenzjoni għandu jkun suġġett għal reviżjonijiet perjodiċi u emendat kull meta jkun meħtieġ. Ir-reviżjonijiet għandhom jiżguraw li l-programm jibqa’ validu fid-dawl tal-esperjenza operattiva u l-istruzzjonijiet mill-awtorità kompetenti waqt li jieħu kont ta’ istruzzjonijiet ta’ manutenzjoni ġodda u/jew mibdula dwar il-manutenzjoni ppromulgati mid-detenturi taċ-ċertifikat tat-tip u ċ-ċertifikat tat-tip supplimentari u kull organizzazzjoni oħra li tippubblika dejta bħal din skond l-Anness (Parti 21) tar-Regolament (KE) Nru 1702/2003.”

(6)

Il-punt M.A.305, paragrafu (b) huwa mibdul bit-test li ġej:

“(b)

Id-dokumentazzjoni dwar l-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata għandha tikkonsisti minn:

1.

il-ġurnal ta’ abbord l-inġenju tal-ajru, il-ġurnal(i) tal-magni jew il-kards tal-ġurnal tal-modulu tal-magna, il-ġurnal(i) tal-iskrun u kards tal-ġurnal għal kull komponent li jista’ jintuża għal żmien limitat, kif xieraq, u,.

2.

meta jkun meħtieġ minn M.A. 306 għat-trasport kummerċjali bl-ajru jew mill-Istati Membru għal operazzjonijiet kummerċjali barra dawk ta’ trasport kummerċjali bl-ajru, il-ġurnal tekniku tal-operatur.”

(7)

Fil-punt M.A.403, paragrafu (b), il-kliem “skond MA.801(b)1, M.A..801(b)2 jew Parti 145” huwa mibdul bil-kliem “skond M.A.801(b)1, M.A.801(b)2, M.A.801(c), M.A.801(d) jew l-Anness II (Parti 145)”.

(8)

Fil-punt M.A.501, paragrafu (a), il-kliem “speċifikat fil-Parti 145 u s-Sottoparti F” huwa mibdul bil-kliem “speċifikat fl-Anness (Parti 21) għar-Regolmanet (KE) Nru 1702/2003, l-Anness II (Parti 145) jew s-Sottoparti F, Sezzjoni A tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament”.

(9)

Il-punt M.A.502 huwa mibdul b’li ġej:

“M.A.502   Manutenzjoni tal-komponenti

(a)

Il-manutenzjoni tal-kompnenti għanhha titwettaw minn organizzazzjonijiet approvati skond is-Sezzjoni A, Sottoparti F, ta’ dan l-Anness (Parti M) jew mal-Anness II (Parti 145).

(b)

B’deoga mill-paragrafu (a), il-manutenzjoni ta’ komponent skond id-dejta tal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru jew, jekk aċċettat mill-awtorità kompetenti, skond id-dejta tal-manutenzjoni tal-kompenenti, jista’ jitwettaq minn organizzazzjoni bil-grad A approvata skond is-Sezzjoni A, Sottoparti F ta’ dan l-Anness (Parti M) jew mal-Anness II (Parti 145) kif ukoll minn personal li jiċċertifika msemmi fil-punt M.A.801(b)2 waqt li dawn il-komponenti jkunu mwaħħlin fl-inġenju tal-ajru biss. Madanakollu, dawn l-organizzazzjonijiet jew personal li jiċċertifika jistgħu jneħħu temporanjament dan il-komponent għall-manutenzjoni, biex itejbu l-aċċess għall-komponent, ħlief għal meta din it-tneħħija tiġġenera l-ħtieġa ta’ manutenzjoni addizzjonali li mhijiex eliġibbli għad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu. Il-manutenzjoni tal-komponent imwettqa skond dan is-Sottoparagrafu mhijiex eliġibbli għall-ħruġ ta’ Formola 1 tal-EASA u għandha tkun suġġetta għar-rekwiżiti ta’ ħruġ għall-użu ta’ inġenju tal-ajru skond il-punt M.A.801.

(ċ)

B’deroga mill-paragrafu (a), il-manutenzjoni ta’ komponent tal-magna/Ġeneratur Awziljari (APU) skond id-dejta tal-manutenzjoni tal-magna/APU jew, jekk aċċettat mill-awtorità kompetenti, skond id-dejta tal-manutenzjoni tal-kompenenti, jista’ jitwettaq minn organizzazzjoni bil-grad B approvata skond is-Sezzjoni A, Sottoparti F ta’ dan l-Anness (Parti M) jew mal-Anness II (Parti 145) waqt li dawn il-komponenti jkunu mwaħħlin fl-inġenju tal-ajru biss. Madanakollu, dawn l-organizzazzjonijiet jew personal li jiċċertifika bi grad B jistgħu jneħħu temporanjament dan il-komponent għall-manutenzjoni, biex itejbu l-aċċess għall-komponent, ħlief għal meta din it-tneħħija tiġġenera l-ħtieġa ta’ manutenzjoni addizzjonali li mhijiex eliġibbli għad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu.

(d)

B’deroga mill-paragrafu (a) u l-punt M.A.801(b)2, il-manutenzjoni fuq komponent li jkun imwaħħal jew imneħħi temporanjament minn inġenju tal-ajru ELA1 li ma jintużax għat-trasport kummerċjali bl-ajru, u mwettqa skond id-dejta tal-manutenzjoni ta’ komponent, tista’ titwettaq minn personal li jiċċertifika msemmi fil-punt M.A.801(b)2 ħlief għal:

1.

eżami bir-reqqa qabel it-tiswija tal-komponenti barra l-magni u l-iskrejjen, u,

2.

eżami bir-reqqa qabel it-tiswija tal-magni u l-iskrejjen ta’ inġenji tal-ajru li mhumiex CS-VLA, CS-22 u LSA.

Il-manutenzjoni tal-komponenti mwettqa skond dan is-Sottoparagrafu mhijiex eliġibbli għall-ħruġ ta’ Formola 1 tal-EASA u għandha tkun suġġetta għar-rekwiżiti ta’ ħruġ għall-użu ta’ inġenju tal-ajru skond il-punt M.A.801.”

(10)

Il-punt M.A.503 huwa mibdul b’li ġej:

“M.A.503   Komponenti li jistgħu jintużaw għal żmien limitat

Komponenti mwaħħla li jistgħu jintużaw għal żmien limitat m’għandhomx jaqbżu ż-żmien limitat tal-użu approvat kif speċifikat fil-programm ta’ manutenzjoni approvat u d-direttivi dwar l-adegwatezza għall-avjazzjoni, ħlief kif previst mill-punt M.A.504(c).”

(11)

Il-punt M.A.504, paragrafu (b) huwa mibdul bit-test li ġej:

“(b)

Komponenti li ma jissewwewx għandhom ikunu identifikati u maħżuna f’post sigur taħt il-kontroll ta’ organizzazzjoni approvata tal-manutenzjoni sakemm tittieħed deċiżjoni dwar l-istatus ġejjieni ta’ dawn il-komponenti. Madankollu, għal inġenju tal-ajru mhux użat għat-trasport kummerċjali bl-ajru, barra minn inġenji tal-ajru kbar, il-persuna jew l-organizzazzjoni li ddikjarat li l-komponent ma jissewwiex tista’ tittrasferixxi l-kustodja tal-komponent, wara li tidentifikah bħala li ma jissewwiex, lil sid l-inġenju tal-ajru sakemm dan it-trasferiment ikun rifless fil-ġurnal tal-inġenju tal-ajru jew tal-magna jew tal-komponent.”

(12)

Il-punt M.A.601 huwa mibdul b’li ġej:

“M.A.601   Ambitu

Din is-Sottoparti tistabbilixxi r-rekwiżiti li għandhom jintleħqu minn organizzazzjoni biex tikkwalifika għall-ħruġ jew il-kontinwazzjoni ta’ approvazzjoni għall-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru u l-kompenenti mhumiex elenkati fil-punt M.A.201(g).”

(13)

Fil-parti M.A.604(a), il-punti 5 u 6 huwa mibdula b’dan li ġej:

“5.

elenku tal-personal li jiċċertifika bl-ambitu tal-applikazzjoni tal-approvazzjoni tagħhom, u;

6.

Elenku tal-postijiet fejn issir il-manutenzjoni, flimkien ta’ deskrizzjoni ġenerali tal—aċilitajiet;”.

(14)

Fil-punt M.A.606, jiżdied il-punt (h) li ġej:

“(h)

B’deroga mill-paragrafu (g), l-organizzazzjoni tista’ tuża personal li jiċċertifika kkwalifikat skond id-dispożizzjonijiet li ġejjin meta jipprovdu appoġġ ta’ manutenzjoni lil operaturi involuti f’operazzjonijiet kummerċjali, suġġetti għall-proċeduri xierqa li jridu jkunu approvati bħala parti mill-manwal tal-organizzazzjoni:

1.

Għal direttiva ripetittiva dwar l-adegwatezza għall-avjazzjoni qabel it-titjira li b’mod speċifiku tiddikjara li l-ekwipaġġ tat-titjira jista’ jwettaq din id-direttiva dwar l-adegwatezza għall-avjazzjoni, l-organizzazzjoni tista’ toħrġ awtorizzazzjoni limitata ta’ personal li jiċċertifika lill-kmandant tal-inġenju tal-ajru fuq il-bażi tal-liċenzja li jkollu l-ekwipaġġ tat-titjira, sakemm, l-organizzazzjoni tiżgura li twettaq biżżejjed taħriġ prattiku biex ikun żgurat li din il-persuna tista’ twettaq id-direttiva tal-adegwatezza għall-avjazzjoni skond l-istandard meħtieġ.

2.

Fil-każ ta’ inġenju tal-ajru li jopera ‘l bogħod minn post appoġġjat, l-organizzazzjoni tista’ toħrġ awtorizzazzjoni limitata ta’ personal li jiċċertifika lill-kmandant tal-inġenju tal-ajru fuq il-bażi tal-liċenzja li jkollu l-ekwipaġġ tat-titjira, sakemm, l-organizzazzjoni tiżgura li twettaq biżżejjed taħriġ prattiku biex ikun żgurat li din il-persuna tista’ twetttaq ix-xogħol skond l-istandard meħtieġ.”

(15)

Il-punt M.A.607 huwa mibdul b’li ġej:

“M.A.607   Personal li jiċċertifika

(a)

Minbarra M.A.606(g), il-personal li jiċċertifika jista’ jeżerċita l-privileġġi tiegħu biss jekk l-organizzazzjoni tiżgura:

1.

li l-personal li jiċċertifika jista’ juri li jissodisfa r-rekwiżiti tal-punt 66.A.20(b) tal-Anness III (Parti 66), minbarra meta l-Anness III (Parti 66) tirreferi għal regolament ta’ Stat Membru, u f’dak il-każ huma għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ dan ir-regolament, u,

2.

li l-personal li jiċċertifika għandu għarfien adegwat tal-inġenju tal-ajru u/jew il-komponent(i) tiegħu li għandhom ikunu taħt manutenzjoni flimkien mal-proċeduri assoċjati tal-organizzazzjoni.

(b)

Fil-każi mhux previsti li ġejjin, meta inġenju tal-ajru huwa miżmum milli jtir f’post differenti mill-bażi prinċipali fejn ebda personal li jiċċertifika xieraq mhu disponibbli, l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni li għandha l-kuntratt biex tipprovdi appoġġ għall-manutenzjoni tista’ toħroġ awtorizzazzjoni ta’ ċertifikazzjoni ta’ darba:

1.

lill-wieħed mill-impjegatli li għandu l-kwalifika tat-tip fuq ingenju tal-ajru b’teknoloġija, kostruzzjoni u sistemi simili; jew

2.

lil xi persuna b’mhux inqas minn tliet snin esperjenza fil-manutenzjoni u li għandha liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru ICAO valida ggradata għat-tip ta’ inġenju tal-ajru li għandu bżonn ċertifikazzjoni sakemm m’hemm ebda organizzazzjoni approvata skond din il-Parti f’dak il-post u l-organizzazzjoni li għandha l-kuntratt għandha evidenza fil-fajl tal-esperjenza u l-liċenzja ta’ dik il-persuna.

Kull każ bħal dan għandu jkun irrappurtat lill-awtorità kompetenti fi żmien sebat ijiem minn meta ħarġet din l-awtorizzazzzjoni ta’ ċertifikazzjoni. L-organizzazzjoni ta’ manutenzjoni approvata li toħroġ awtorizzazzjoni ta’ ċertifikazzjoni ta’ darba għandha tiżgura li kull manutenzjoni bħal din li tista’ teffettwa s-sikurezza ta’ titjira tkun iċċekkjata.

(ċ)

L-organizzazzjoni ta’ manutenzjoni approvata għandha tirreġistra d-dettalji kollha rigward il-personal li jiċċertifika u żżomm eleku attwali tal-personal kollu li jiċċertifika, flimkien mal-ambitu tal-applikazzjoni tagħhom bħala parti mill-manwal tal-organizzazzjoni skond il-punt M.A.604(a)5”.

(16)

Il-punt M.A.608(a), punt 1 huwa mibdul b’li ġej:

“1.

iżomm it-tagħmir u l-għodda speċifikata fid-dejta tal-manutenzjoni deskritta fil-punt M.A.609 jew l-ekwivalenti vverifikati kif elenkat fil-manwal tal-organizzazzjoni ta’ manutenzjoni kif meħtieġ għall-manutenzjoni ta’ kuljum fl-ambitu tal-applikazzjoni tal-approvazzjoni; kif ukoll,”

(17)

Il-punt M.A.610 huwa mibdul b’li ġej:

“M.A.610   Ordnijiet ta’ xogħol ta’ manutenzjoni

Qabel jibda x-xogħol ta’ manutenzjoni għandha tkun miftehma ordni ta’ xogħol bil-miktub bejn l-organizzazzjoni u l-organizzazzjoni li qed titlob il-manutenzjoni biex ikun stabbilit b’mod ċar ix-xogħol ta’ manutenzjoni li għandu jsir.”

(18)

Fil-punt M.A.613, il-paragrafu (a) huwa mibdul b’dan li ġej:

“(a)

Mat-tlestija tal-manutenzjoni tal-komponenti meħtieġa kollha f’konformità ma’ din is-Sottoparti, għandu jinħareġ ċertifikat ta’ ħruġ għall-użu tal-komponent skond il-punt M.A.802. Il-Formola 1 tal-EASA għandha tinħareġ barra għal dawk il-komponenti li l-manutenzjoni tagħhom issir skond il-punt M.A.502(b) u l-punt M.A.502(d) u l-komponenti ffabbrikati skond il-punt M.A.603(b).”

(19)

Il-punt M.A.615 huwa mibdul b’li ġej:

“M.A.615   Privileġġi tal-organizzazzjoni

L-organizzazzjoni ta’ manutenzjoni approvata skond is-Sezzjoni A, Sottoparti F ta’ dan l-Anness (Parti M), tista’:

(a)

tkompli manutenzjoni fuq kull inġenju tal-ajru u/jew komponent li għaliha tkun approvata fil-postijiet speċifikati fiċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni u fil-manwal tal-organizzazzjoni ta’ manutenzjoni.

(b)

tagħmel arranġamenti għat-twettiq ta’ servizzi speċjalizzati, taħt il-kontroll tal-organizzazzjoni ta’ manutenzjoni, għand organizzazzjoni oħra kkwalifikata b’mod adattat, suġġetta għal li jkunu stabbiliti proċeduri xierqa bħala parti mill-Manwal tal-Organizzazzjoni ta’ Manutenzjoni tagħha kif approvat direttament mill-awtorità kompetenti.

(ċ)

tkompli manutenzjoni fuq kull inġenju tal-ajru u/jew komponent li għalihom tkun approvata fi kwalunkwe post suġġetta għall-ħtieġa li din il-manutenzjoni titnissel jew minn qagħda fejn l-inġenju tal-ajru ma jkunx jista’ jissewwa jew min-neċessità li jingħata appoġġ għal manutenzjoni ta’ kultant, suġġetta għall-kundizzjonijiet speċifikati fil-Manwal tal-Organizzazzjoni tal-Manutenzjoni.

(d)

toħroġ ċertifikati ta’ ħruġ għall-użu mat-tlestija tal-manutenzjoni, skond il-punt M.A.612 jew il-punt M.A.613.”

(20)

Il-punt M.A.703 huwa emendat kif ġej:

(i)

il-paragrafu (a) huwa mibdul b’dan li ġej:

“(a)

l-għoti ta’ approvazzjoni huwa indikat mill-ħruġ taċ-ċertifikat inkluż fl-Appendiċi VI mill-awtorità kompetenti.”;

(ii)

il-paragrafu (c) li ġej huwa miżjud:

“(c)

L-ambitu ta’ applikazzjoni tax-xogħol meqjus li jikkostitwixxi l-approvazzjoni għandu jkun speċifikat fl-espożizzjoni tal-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata skond il-punt M.A. 704.”

(21)

Il-punt M.A.704 huwa emendat kif ġej:

(i)

il-paragrafu (a) huwa mibdul b’dan li ġej:

“3.

it-titlu(i) u isem(ismijiet) tal-persuna(i) msemmija fil-punti M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) u M.A.706(i);”;

(ii)

il-punt 9 jiżdied mal-paragrafu (a):

“9.

lista tal-programmi ta’ manutenzjoni ta’ inġenji tal-ajru approvati, jew, għall-inġenji tal-ajru mhux involuti fil-trasport kummerċjali bl-ajru, il-lista tal-programmi ta’ manutenzjoni ‘ġeneriċi’ u ‘bażiċi’”;

(iii)

il-paragrafu (c) huwa mibdul b’dan li ġej:

“(c)

Minkejja l-paragrafu (b), emendi minuri għall-espożizzjoni jistgħu jkunu approvati indirettament permezz ta’ proċedura ta’ approvazzjoni indiretta. Il-proċedura indiretta għandha tiddefinixxi l-emendi minuri eliġibbli, għandha tkun stabbilita mill-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata bħala parti mill-espożizzjoni u tkun approvat mill-awtorità kompetenti responsabbli għal dik l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata.”

(22)

Fil-punt M.A.706, il-paragrafi segwenti (f) u (g) huma miżjuda:

“(i)

Għall-organizzazzjonijiet li jestendu ċ-ċertifikat ta’ reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni skond il-punti M.A.711(a)4 u M.A.901(f), l-organizzazzjoni għandha tinnomina persuni awtorizzati biex jagħmlu dan, suġġetti għall-approvazzjoni mill-awtorià kompetenti.

(j)

L-organizzazzjoni għandha tiddefinixxi u żżomm aġġornat fl-espożizzjoni tal-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata, it-titlu(i) u isem(ismijiet) tal-persuna(i) msemmija fil-punti M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) and M.A.706(i);”

(23)

Fil-punt M.A.707, il-paragrafu (a) huwa mibdul b’dan li ġej:

“(a)

Biex tkun approvata ħalli twettaq reviżjonijiet tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata, organizzazzjoni approvata ta’ ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata, għandu jkollha personal xieraq għal reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata biex toħroġ ċertifikati jew rakkomandazzjonijiet msemmija fis-Sottoparti I, Sezzjoni A.

1.

Għall-inġenji tal-ajru kollha użati fit-trasport kummerċhali bl-ajru, u l-inġenji tal-ajru ta’ aktar minn 2 730 kg MTOM, barra blalen, dan il-personal għandu jkollu:

a.

mill-inqas ħames snin esperjenza fl-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata, u;

b.

liċenzja adegwata f’konformità mal-Anness III (Parti 66) jew kwalifika adegwata tal-personal ta’ manutenzjoni rikonoxxuta f’livell nazzjonali għall-kategorija tal-inġenju tal-ajru (fejn l-Anness III (Parti 66) tirreferi għar-regolamenti nazzjonali) jew grad ajrunawtiku jew l-ekwivalenti, u;

c.

taħriġ formali fil-manutenzjoni ajrunawtika, u;

d.

pożizzjoni fl-organizzazzjoni approvata b’responsabbiltajiet adattati.

e.

Minbarra l-punti ‘a’ u ‘d’, ir-rekwiżit stabbilit fil-punt M.A.707(a)1b jista’ jinbidel ma’ ħames snin esperjenza fl-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata b’żieda ma’ dawk diġà meħtieġa fil-punt M.A.707(a)1a.

2.

Għall-inġenji tal-ajru kollha użati fit-trasport kummerċjali bl-ajru ta’ 2 730 kg MTOM jew inqas, u blalen, dan il-personal għandu jkollu:

a.

mill-inqas tliet snin esperjenza fl-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata, u:

b.

liċenzja adegwata f’konformità mal-Anness III (Parti 66) jew kwalifika adegwata tal-personal ta’ manutenzjoni rikonoxxuta f’livell nazzjonali għall-kategorija tal-inġenju tal-ajru (fejn l-Anness III (Parti 66) tirreferi għar-regolamenti nazzjonali) jew grad ajrunawtiku jew l-ekwivalenti, u;

c.

taħriġ adattat fil-manutenzjoni ajrunawtika, u;

d.

pożizzjoni fl-organizzazzjoni approvata b’responsabbiltajiet adattati.

e.

Minbarra l-punti ‘a’ u ‘d’, ir-rekwiżit stabbilit fil-punt M.A.707(a)2b jista’ jinbidel ma’ erba’ snin esperjenza fl-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata b’żieda ma’ dawk diġà meħtieġa fil-punt M.A.707(a)2a.”

(24)

Il-punt M.A.708 (b) huwa mibdul b’li ġej:

“2.

Tippreżenta l-programm ta’ manutenzjoni ta’ inġenju tal-ajru u l-emendi tiegħu lill-awtorità kompetenti għall-approvazzjoni, sakemm ma tkunx koperta minn proċedura ta’ approvazzjoni indiretta skond il-punt M.A.302(c), u tipprovdi kopja tal-programm lis-sid tal-inġenju tal-ajru li mhux involut fi trasport kummerċjali bl-ajru,”.

(25)

Il-punt M.A.709 huwa mibdul b’li ġej:

“M.A.709   Dokumentazzjoni

(a)

L-organizzazzjoni approvata għall-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata għandha żżomm u tuża dejta attwali tal-manutenzjoni skond il-punt M.A.401 applikabbli fit-twettiq tal-ħidmiet dwar l-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata msemmija fil-punt M.A.708. Din id-dejta għandha tkun ipprovduta mis-sid jew mill-operatur, sakemm kuntratt xieraq ikun stabbilit ma’ dan is-sid jew operatur. F’każ bħal dan, l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata biss għandha bżonn iżżomm din id-dejta għat-tul tal-kuntratt, minbarra meta mitlub mill-punt M.A.714.

(b)

Għall-inġenji tal-ajru mhux involuti fit-trasport kummerċhali bl-ajru, l-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata approvata tista’ tiżviluppa programmi ta’ manutenzjoni “linji bażi” u/jew “ġeneriċi” biex tippermetti l-approvazzjoni inizjali u/jew l-estenzjoni tal-ambitu ta’ applikazzjoni ta’ approvazzjoni mingħajr ma jkollha l-kuntratti msemmija fl-Appendiċi I għal dan l-Anness (Parti M). Mandankollu, dawn il-programmi ta’ manutenzjoni ‘linji bażi’ u/jew ‘ġeneriċi’ ma jeskludux il-bżonn li jkun stabbilit Programm ta’ Manutenzjoni tal-Inġenju tal-Ajru adegwat f’konformità mal-punt M.A.302 fi żmien xieraq qabel l-eżerċizzju tal-privileġġi msemmija fil-punt M.A.711.”

(26)

Il-punt M.A.711 huwa mibdul b’li ġej:

“M.A.711   Privileġġi tal-organizzazzjoni

(a)

L-organizzazzjoni ta’ manutenzjoni tal-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata approvata skond is-Sezzjoni A, Sottoparti G ta’ dan l-Anness (Parti M), tista’:

1.

tmexxi l-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata ta’ inġenji tal-ajru tat-trasport mhux kummerċjali bl-ajru kif elenkat fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni.

2.

tmexxi l-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata ta’ inġenji tal-ajru tat-trasport kummerċjali bl-ajru meta elenkata kemm fuq iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tagħha kif ukoll fuq iċ-Ċertifikat tal-Operatur bl-Ajru tagħha (AOC);

3.

tirranġa biex twettaq ħidmiet tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata limitati ma’ kwalunkwe organizzazzjoni subappaltata, li tkun qiegħda taħdem skond is-sistema tal-kwalità tagħha, kif elekat fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni;

4.

testendi, skond il-kundizzjonijiet tal-punt M.A.901(f), ċertifikat tar-reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni li kien maħruġ mill-awtorità kompetenti jew minn organizzazzjoni oħra tal-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata approvata skond is-Sezzjoni A, Sottoparti G ta’ dan l-Anness (Parti M);

(b)

Organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata approvata reġistrata f’wieħed mill-Istati Membri tista’ barra minn hekk, tkun approvata biex twettaq reviżjonijet tal-adegwatezza għall-avjazzjoni msemmija fil-punt M.A.710 u;

1.

toħroġ iċ-ċertifikat ta’ reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni relatat u fi żmien adegwat testendih skond il-kundizzjonijiet tal-punti M.A.901(c)2 jew M.A.901(e)2, u,

2.

tagħmel rakkomandazzjoni għal reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni.”

(27)

Fil-punt M.A.712, il-paragrafu (f) huwa mibdul b’dan li ġej:

“(f)

Fil-każ ta’ organizzazzjoni żgħira li m’għandhiex il-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata, reviżjonijiet organizzazzjonali soġġetti għall-approvazzjoni mill-awtorità kompetenti jistgħu jieħdu post is-sistema ta’ kwalità, minbarra meta l-organizzazzjoni toħroġ ċertifikat ta’ reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni għall-inġenji tal-ajru ta’ aktar minn 2 730 kg MTOM barra l-blalen. Fil-każ fejn m’hemmx sistema ta’ kwalità, l-organizzazzjoni m’għandhiex tagħmel kuntratti ta’ ħidmiet ta’ ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata lill-partijiet oħra.”

(28)

Il-punt M.A.714, paragrafu (b) huwa mibdul b’li ġej:

“(b)

Jekk l-organizzazzjoni ta’ ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata jkollha l-privileġġ imsemmi fil-punt M.A.711(b), hija għandha żżomm kopja ta’ kull ċertifikat u rakkomandazzjoni ta’ reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni maħruġ jew, jekk ikun applikabbli, estiż, flimkien mad-dokumenti ta’ sostenn kollha. Barra minn dan, l-organizzazzjoni għandha żżomm kopja ta’ kwalunkwe ċertifikat ta’ reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni li tkun estendiet skond il-privileġġ imsemmi fil-punt M.A.711(a)4.”

(29)

Il-punt M.A.801 huwa mibdul b’li ġej:

“M.A.801   Ċertifikat għall-inġenji tal-ajru sabiex jinħarġu għall-użu

(a)

Minbarra għall-inġenji tal-ajru li nħarġu għall-użu minn organizzazzjoni ta’ manutenzjoni approvata skond l-Anness II (Parti 145), iċ-ċertifikat sabiex jinħarġu għall-użu għandu jinħareġ skond din is-Sottoparti.

(b)

Ebda inġenju tal-ajru ma jista’ jinħareġ sakemm ma jkunx maħruġ ċertifikat sabiex jinħareġ għall-użu mat-tlestija tal-manutenzjoni, meta jkun sodisfatt li l-manutenzjoni meħtieġa kollha twettqet b’mod adattat, billi:

1.

personal li jiċċertifika xieraq għan-nom tal-organizzazzjoni ta’ manutenzjoni approvata skond is-Sezzjoni A, Sottoparti F ta’ dan l-Anness (Parti M); jew

2.

personal li jiċċertifika f’konformità mar-rekwiżiti stabbliti fl-Anness II (Parti 66), minbarra x-xogħlijiet ta’ manutenzjoni kumplessi elenkati fl-Appendiċi VII għal dan l-Anness li għalih japplika l-punt 1; jew

3.

mill-polita-sid f’konformità mal-punt M.A.803;

(ċ)

B’deroga mill-punt M.A.801(b)2 għal inġenji tal-ajru ELA1 mhux użati fit-trasport kummerċjali bl-ajru, xogħlijiet ta’ manutenzjoni kumplessi tal-inġenji tal-ajru elenkati fl-Appendiċi VII jistgħu jinħarġu mill-personal li jiċċertifika msemmi fil-punt M.A.801(b)2.

(d)

B’deroga minn M.A.801(b), fil-każ ta’ sitwazzjonijiet mhux previsti, fejn inġenju tal-ajru jinżamm milli jtir f’post fejn ma jkunx hemm organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata skond dan l-Anness jew l-Anness II (Parti 145) u lanqas ma jkun hemm personal adegwat li jiċċertifika disponibbli, is-sid jista’ jawtorizza kwalunkwe persuna, b’mhux inqas minn 3 snin esperjenza adegwata fil-manutenzjoni u li jkollha l-kwalifiki adegwati, biex twettaq il-manutenzjoni skond l-istandards stipulati fis-Sottoparti D ta’ dan l-Anness u toħroġ għall-użu l-inġenju tal-ajru. Is-sid f’dak il-każ ghandu:

1.

jikseb u jżomm fl-inġenju tal-ajru, id-dettalji tar-reġistri tax-xogħol kollu mwettaq u tal-kwalifiki ta’ dik il-persuna li ħarġet iċ-ċertifikazzjoni, u

2.

jiżgura li kwalunkwe manutenzjoni bħal din tiġi eżaminata mill-ġdid u maħruġa minn persuna awtorizzata b’mod xieraq kif imsemmi fil-punt M.A.801(b) jew organizzazzjoni approvata skond is-Sezzjoni A, Sottoparti F ta’ dan l-Anness (Parti M), jew l-Anness II (Parti 145) mal-ewwel opprtunità iżda fi żmien perjodu ta’ mhux aktar minn 7 ijiem, u

3.

jinnotifika l-organizzazzjoni responsabbli għall-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata meta subappaltata skond il-punt M.A.201(e), jew l-awtorità kompetenti fin-nuqqas ta’ dan il-kuntratt, fi żmien 7 ijiem mill-ħruġ ta’ din iċ-ċertifikazzjoni ta’ awtorizzazzjoni.

(e)

Fil-każ ta’ ħruġ għall-użu skond il-punt M.A.801(b)2 jew il-punt M.A.801(c), il-personal li jiċċertifika jista’ jkun megħjun fit-twettiq tax-xogħlijiet ta’ manutenzjoni minn persuna jew persuni taħt il-kontroll dirett u kontinwu tal-personal li jiċċertifika.

(f)

Ċertifikat ta’ ħruġ għall-użu għandu jkun fih mill-inqas:

1.

id-dettalji bażiċi tal-manutenzjoni mwettqa; u

2.

Id-data meta tlestiet din il-manutenzjoni; u

3.

l-identità tal-organizzazzjoni u/jew il-persuna li ħarġet dan il-ħruġ għall-użu, inklużi:

(i)

ir-referenza approvata tal-organizzazzjoni ta’ manutenzjoni approvata skond is-Sezzjoni A, Sottoparti F ta’ dan l-Anness (Parti M) u l-personal li jiċċertifika li ħareġ dan iċ-ċertifikat; jew

(ii)

fil-każ ta’ ċertifikat tal-punt M.A.801(b)2 jew M.A.801(c) ta’ ħruġ għall-użu, l-identità u n-numru tal-liċenzja jekk ikun applikabbli, tal-personal li jiċċertifika li ħareġ dan iċ-ċertifikat.

4.

il-limitazzjonijiet tal-adegwatezza għall-avjazzjoni jew tal-operazzjoni, jekk hemm.

(g)

B’deroga mill-paragrafu (b) u minkejja d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu (h), fil-każ ta’ manutenzjoni li ma setgħatx titlesta, ċertifkat tal-ħruġ għall-użu jista’ jkun maħruġ fil-limiti approvati tal-inġenju tal-ajru. Dan il-fatt, flimkien ma’ limitazzjonijiet tal-adegwatezza għall-avjazzjoni jew tal-operazzjoni, jekk hemm, għandhom ikunu miktuba fiċ-ċertifikat tal-ħruġ għall-użu tal-inġenju tal-ajru qabel il-ħruġ tiegħu bħala parti mill-informazzjoni meħtieġa mill-paragrafu (f)4.

(h)

M’għandux jinħareġ ċertifikat ta’ ħruġ għall-użu fil-każ ta’ kwalunkwe nuqqas ta’ konformità li jkun magħruf li tipperikola s-sikurezza tat-titjira.”

(30)

Il-punt M.A.802 huwa mibdul b’li ġej:

“M.A.802   Ċertifikat għall-kompenenti sabiex jinħarġu għall-użu

(a)

Għandu jinħareġ ċertifikat ta’ ħruġ għall-użu meta titlesta kwalunkwe manutenzjoni mwettqa fuq komponent ta’ inġenju tal-ajru skond il-punt M.A.502.

(b)

Iċ-ċertifikat ta’ ħruġ awtorizzat, identifikat bħala l-Formola 1 tal-EASA, jikkostitwixxi ċ-ċertifikat ta’ ħruġ għall-użu ta’ komponent ta’ inġenju tal-ajru, minbarra meta din il-manutenzjoni fuq komponent ta’ inġenju tal-ajru tkun twettqet skond il-punt M.A.502(b) jew il-punt M.A.502(d), fejn f’dak il-każ il-manutenzjoni se tkun suġġetta għall-proċeduri ta’ ħruġ ta’ inġenju tal-ajru skond il-punt M.A.801.”

(31)

Il-punt M.A.803 huwa mibdul b’li ġej:

“M.A.803   Awtorizzazzjoni għall-pilota-sid

(a)

Biex persuna tikkwalifika bħala pilota-sid, għandha:

1.

ikollha liċenzja ta’ pilota valida (jew l-ekwivalenti) maħruġa u vvalidata minn Stat Membru għat-tip jew rata tal-klassi tal-inġenju tal-ajru u;

2.

tkun proprjetarja ta’ inġenju tal-ajru, waħedha jew ma ħadd ieħor; dan is-sid għandu jkun:

(i)

wieħed mill-persuni fiżiċi fil-formola tar-reġistrazzjoni, jew

(ii)

membru ta’ entità ġuridika rikreattiva mingħajr skop ta’ lukru, fejn l-entità ġuridika tkun speċifikata fid-dokument tar-reġistrazzjoni bħala s-sid jew l-operatur, u dak il-membru jkun involut direttament fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-entità ġuridika u nnominat minn dik l-entità ġuridika biex iwettaq il-manutenzjoni tal-pilota-sid.

(b)

Għal kwalunkwe inġenju tal-ajru mhux kumpless imħaddem b’magna ta’ 2 730 kg MTOM u inqas operat privatament, sailplane jew sailplane bil-magna u ballun, il-pilota-sid jista’ joħroġ iċ-ċertifikat ta’ ħruġ għall-użu wara manutenzjoni limitata mill-pilota-sid speċifikata fl-Appendiċi VIII.

(ċ)

L-ambitu tal-applikazzjoni tal-manutenzjoni limitata mill-pilota-sid għandu jkun speċifikat fil-programm ta’ manutenzjoni għal inġenju tal-ajru kif imsemmi fil-punt M.A.302.

(d)

Iċ-ċertifikat ta’ ħruġ għall-użu jrid jiddaħħal fil-ġurnali u jkun fih d-dettalji bażiċi dwar il-manutenzjoni mwettqa, id-dejta użata fil-manutenzjoni, id-data meta tlestiet din il-manutenzjoni u l-identità, il-firma u n-numru tal-liċenzja tal-pilota, tal-pilota-sid li ħareġ tali ċertifikat.”

(32)

Il-punt M.A.901 huwa mibdul b’li ġej:

“M.A.901   Reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni

Biex tkun żgurata l-validità ta’ ċertifikat dwar l-adegwatezza għall-avjazzjoni, minn żmien għall-ieħor trid titwettaq reviżjoni tal-inġenju tal-ajru u tad-dokumentazzjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata tiegħu.

(a)

Ċertifikat ta’ reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni jinħareġ skond l-Appendiċi III (Formola 15a jew 15b tal-EASA) meta titlesta reviżjoni sodisfaċenti dwar l-adegwatezza għall-avjazzjoni. Iċ-ċertifikat ta’ reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni jibqa’ validu għal sena.

(b)

Inġenju tal-ajru f’ambjent ikkontrollat huwa inġenju tal-ajru (i) ta’ ġestjoni kontinwa matul l-aħħar 12-il xahar minn organizzazzjoni ta’ ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni unika approvata skond is-Sezzjoni A, Sottopart G, ta’ dan l-Anness (Parti M), u (ii) li kellu manutenzjoni matul l-aħħar 12-il xahar minn organizzazzjonijiet ta’ manutenzjoni approvati skond is-Sezzjoni A, Sottoparti F ta’ dan l-Anness (Parti M), jew l-Anness II (Parti 145). Dan jinkludi x-xogħdolijiet ta’ manutenzjoni msemmija fil-punt M.A.803(b) imwettqa u l-ħruġ għall-użu skond il-punt M.A.801(b)2 jew il-punt M.A.801(b)3.

(ċ)

Għall-inġenji tal-ajru kollha użati fit-trasport kummerċjali bl-ajru, u l-inġenji tal-ajru ta’ aktar minn 2 730 kg MTOM, barra l-blalen, li huma f’ambjent ikkontrollat, l-organizzazzjoni msemmija f’(b) ta’ ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata tista’, jekk tkun approvata b’mod xieraq, u suġġetta għall-konformità mal-paragrafu (k)

1.

toħroġ iċ-ċertifikat ta’ reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni skond il-punt M.A.710, u;

2.

għaċ-ċertifikati ta’ reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni li tkun ħarġet, meta l-inġenju tal-ajru jkun baqa’ f’ambjent ikkontrollat, testendi darbtejn il-validità taċ-ċertifikat ta’ reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni għal perjodu ta’ sena kull darba;

(d)

Għall-inġenji tal-ajru kollha użati fit-trasport kummerċjali bl-ajru, u l-inġenji tal-ajru ta’ aktar minn 2 730 kg MTOM, barra l-blalen, li (i) mhumiex f’ambjent ikkontrollat, jew (ii) li l-ġestljoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata qegħdha għand organizzazzjoni li m’għandhiex il-privileġġ li twettaq revizjonijiet tal-adegwatezza għall-avjazzjoni, iċ-ċertifikat tal-adegwatezza għall-avjazzjoni għandu jkun maħruġ mill-awtorità kompetenti fuq valutazzjoni sodisfaċenti bbażata fuq rakkomandazzjoni magħmula minn organizzazzjoni ta’ ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata approvata b’mod xieraq, skond is-Sezzjoni A, Sottoparti G ta’ dan l-Anness (Parti M) mibgħuta flimkien mal-applikazzjoni mis-sid jew mill-operatur. Din ir-rakkomandazzjoni għandha tkun ibbażata fuq reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni mwettqa skond il-punt M.A.710.

(e)

Għall-inġenji tal-ajru ta’ 2 730 kg MTOM jew anqas li ma jintużawx fit-trasport kummerċjali bl-ajru u l-blalen, kull organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata approvata skond is-Sezzjoni A, Sottoparti G ta’ dan l-Anness (Parti M) u magħżula mis-sid jew mill-operatur tista’, jekk tkun approvata b’mod xieraq, u suġġetta għall-konformità mal-paragrafu (k).

1.

toħroġ iċ-ċertifikat ta’ reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni skond il-punt M.A.710, u;

2.

għaċ-ċertifikati ta’ reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni li tkun ħarġet, meta l-inġenju tal-ajru jkun baqa’ f’ambjent ikkontrollat fil-ġestjoni tagħha, testendi darbtejn il-validità taċ-ċertifikat ta’ reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni għal perjodu ta’ sena kull darba;

(f)

B’deroga mill-punti M.A.901(c)2 u M.A.901(e)2 għall-inġenji tal-ajru f’ambjent ikkontrollat, l-organizzazzjoni msemmija f’(b) li tmexxi l-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata, suġġetta għall-konformità mal-paragrafu (k), tista’ testendi darbtejn għal perjodu ta’ sena kull darba l-validità taċ-ċertifikat ta’ reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni li kien inħareġ mill-awtorità kompetenti jew minn organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata oħra approvata skond is-Sezzjoni A, Sottoparti G ta’ dan l-Anness (Parti M).

(g)

B’deroga mill-punti M.A.901(e) u M.A.901(h)2, għal inġenji tal-ajru ELA1 mhux użati fit-trasport kummerċjali bl-ajru u mhux affettwati minn M.A.201(i), iċ-ċertifikat ta’ reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni jista’ jinħareġ ukoll mill-awtorità kompetenti li ssegwi valutazzjoni sodisfaċenti bbażata fuq rakkomandazzjoni, magħmula minn personal li jiċċertifika approvati mill-awtorità kompetenti u li jkun jikkonforma mad-dispożizzjonijiet tal-Anness III (Parti 66) kif ukoll mar-rekwiżiti stabbiliti fil-punt M.A.707(a)2(a), mibgħuta flimkien mal-applikazzjoni mis-sid jew l-operatur. Ir-rakkomandazzjoni għandha tkun ibbażata fuq ir-reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni mwettqa skond il-punt M.A.710 u m’għandhiex tkun maħruġa għal aktar minn sentejn wara xulxin.

(h)

Kull fejn iċ-ċirkustanzi juru l-eżistenza ta’ theddida potenzjali għas-sikurezza, l-awtorità kompetenti għandha twettaq reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni u toħroġ iċ-ċertifikat ta’ reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni hija stess.

(i)

Minbarra l-paragrafu (h), l-awtorità kompetenti għandha twettaq reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni u hija stess toħroġ iċ-ċertifikat ta’ reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni fil-każijiet li ġejjin:

1.

għal inġenju tal-ajru li mhux involut fit-trasport kummerċjali bl-ajru meta l-inġenju tal-ajru qiegħed f’idejn organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata approvata skond is-Sezzjoni A, Sottoparti G ta’ dan l-Anness (Parti M) li qiegħed f’pajjiż terz.

2.

għall-blalen u inġenji tal-ajru oħra ta’ 2 730 kg MTOM jew inqas, jekk dan ikun mitlub mis-sid.

(j)

Meta l-awtorità kompetenti twettaq reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni u/jew hija stess toħroġ iċ-ċertifikat ta’ reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni, is-sid jew l-operatur għandu jipprovdi dawn lill-awtorità kompetenti:

1.

id-dokumentazzjoni meħtieġa mill-awtorità kompetenti; u

2.

akkomodazzjoni xierqa għall-personal tagħha fil-post xieraq; u

3.

meta jkun meħtieġ l-appoġġ ta’ personal ikkwalifikat b’mod xieraq skont l-Anness III (Parti 66) jew ir-rekwiżiti tal-persunal ekwivalenti stabbiliti fil-punt 145.A.30(j)(1) u (2) tal-Anness II (Parti 145).

(k)

Ċertifikat ta’ reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni ma jistax ikun maħruġ jew estiż jekk l-organizzazzjoni tagħraf jew ikollha raġuni biex temmen li l-inġenju tal-ajru ma jkollux l-adegwatezza għall-avjazzjoni.”

(33)

Fil-punt M.A. 904, il-paragrafi (a) u (b) huma mibdula b’dan li ġej:

“(a)

Meta ssir l-importazzjoni ta’ inġenju tal-ajru għal ġor-reġistru ta’ Stat Membru minn pajjiż terz, l-applikant għandu:

1.

jitlob lill-Istat Membru tar-reġistrazzjoni għall-ħruġ ta’ ċertifikat tal-adegwatezza għall-avjazzjoni ġdid skond l-Anness (Parti 21) tar-Regolament (KE) Nru 1702/2003; u

2.

għall-inġenji tal-ajru li mhumiex ġodda, għandha ssir reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni sodisfaċenti skond il-punt M.A.901; u

3.

Titwettaq il-manutenzjoni kollha biex ikun konformi mal-program ta’ manutenzjoni approvat skond il-punt M.A.302.

(b)

Meta tkun sodisfatta li l-inġenju tal-ajru huwa konformi mar-rekwiżiti rilevanti, l-organizzazzjoni ta’ ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata, jekk japplika, għandha tibgħat rakkomandazzjoni ddokumentata għall-ħruġ ta’ ċertifikat ta’ reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni lill-Istat Membru tar-reġistrazzjoni.”

(34)

Il-punt M.B. 703 huwa emendat kif ġej:

(i)

fil-paragrafu (b) “M..A.302(e)” tinbidel bil-“punt M.A.302(c)”;

(ii)

fil-paragrafu (d) “M.A.302(c) u (d)” jinbidlu bil-“punti M.A.302(d), (e) u (f)”.

(35)

Fil-punt M.B.302, “l-Artikolu 10(3)” huwa mibdul bl-“Artikolu 14(4)”.

(36)

Fil-punt M.B.303, il-paragrafu (a) huwa mibdul b'dan li ġej:

“(a)

L-awtorità kompetenti għandha tiżviluppa programm ta' stħarriġ sabiex tagħmel monitoraġġ tal-istat tal-kapaċità li jintużaw fl-ajru tal-flotta tal-inġenji tal-ajru fuq ir-reġistru tagħha.”

(37)

Fil-punt M.B.303, jiżdied il-paragrafu (i) li ġej:

“(i)

Biex titħaffef l-azzjoni ta’ infurzar xierqa, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jagħtu lil xulxin tagħrif dwar in-nuqqasijiet ta’ konformità identifikati skond il-paragrafu (h).”

(38)

Il-punt M.A.606 huwa mibdul b’li ġej:

“M.B.606   Bidliet

(a)

L-awtorità kompetenti għandha tkun konformi mal-elementi applikabbli tal-proċess inizjali għal kull bidla fl-organizzazzjoni nnotifikata skond il-punt M.A.617.

(b)

L-awtorità kompetenti tista’ tippreskrivi l-kundizzjonijiet li bihom l-organizzazzjoni ta’ manutenzjoni approvata tista’ topera matul dawn il-bidliet sakemm ma tiddeċidix li l-approvazzjoni għandha tiġi sospiża minħabba n-natura u l-firxa tal-bidliet.

(ċ)

Għal kwalunkwe bidla fil-manwal tal-organizzazzjoni ta’ manutenzjoni:

1.

Fil-każ ta’ approvazzjoni diretta tal-bidliet skond il-punt M.A.6041(b), l-awtorità kompetenti għandha tivverifika li l-proċeduri speċifikati fil-manwal huma konformi ma’ dan l-Anness (Parti M) qabel ma tinnotifika formalment lill-organizzazzjoni approvata dwar l-approvazzjoni.

2.

Fil-każ li proċedura ta’ approvazzjoni indiretta tintuża għall-approvazzjoni tal-bidliet skond il-punt M.A.604(c), l-awtorità kompetenti għandha tiżgura (i) li l-bidliet jibqgħu żgħar u (ii) li għandha kontroll adegwat fuq l-approvazzjoni tal-bidliet biex tiżgura li jibqgħu f’konformità mar-rekwiżiti ta’ dan l-Anness (Parti M).”

(39)

Il-punt M.A.706 huwa mibdul b’li ġej:

“M.B.706   Bidliet

(a)

L-awtorità kompetenti għandha tkun konformi mal-elementi applikabbli tal-proċess inizjali għal kull bidla fl-organizzazzjoni nnotifikata skond il-punt M.A.713.

(b)

L-awtorità kompetenti tista’ tippreskrivi l-kundizzjonijiet li bihom l-organizzazzjoni ta’ ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata approvata tista’ topera matul dawn il-bidliet sakemm ma tiddeċidix li l-approvazzjoni għandha tiġi sospiża minħabba n-natura u l-firxa tal-bidliet.

(ċ)

Għal kwalunkwe bidla fl-espożizzjoni tal-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata:

1.

Fil-każ ta’ approvazzjoni diretta tal-bidliet skond il-punt M.A.7041(b), l-awtorità kompetenti għandha tivverifika li l-proċeduri speċifikati fl-espożizzjoni huma konformi ma’ dan l-Anness (Parti M) qabel ma tinnotifika formalment lill-organizzazzjoni approvata dwar l-approvazzjoni.

2.

Fil-każ li proċedura ta’ approvazzjoni indiretta tintuża għall-approvazzjoni tal-bidliet skond il-punt M.A.704(c), l-awtorità kompetenti għandha tiżgura (i) li l-bidliet jibqgħu żgħar u (ii) li għandha kontroll adegwat fuq l-approvazzjoni tal-bidliet biex tiżgura li jibqgħu f’konformità mar-rekwiżiti ta’ dan l-Anness (Parti M).”

(40)

Fil-punt M.B.901, “M.A.902(d)” huwa mibdul b'“M.A.901”.

(41)

Il-punt M.A.902 huwa mibdul b’li ġej:

“M.B.902   Reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni mill-awtorità kompetenti

(a)

Meta awtorità kompetenti twettaq reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoniu toħroġ il-Formola 15a tal-EASA (Appendiċi III), l-awtorità kompetenti għandha twettaq reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni f’konformità mal-punt M.A.710.

(b)

L-awtorità kompetenti għandu jkollha personal adattat għar-reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni biex twettaq ir-reviżjonijiet tal-adegwatezza għall-avjazzjoni.

1.

Għall-inġenji tal-ajru kollha użati fit-trasport kummerċjali bl-ajru, u l-inġenji tal-ajru ta’ aktar minn 2 730 kg MTOM, barra blalen, dan il-personal għandu jkollu:

a.

mill-inqas ħames snin esperjenza fl-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata, u:

b.

liċenzja adegwata f’konformità mal-Anness III (Parti 66) jew kwalifika adegwata tal-personal ta’ manutenzjoni rikonoxxuta f’livell nazzjonali għall-kategorija tal-inġenju tal-ajru (fejn l-Anness III (Parti 66) tirreferi għar-regolamenti nazzjonali) jew grad ajrunawtiku jew l-ekwivalenti, u;

c.

taħriġ formali fil-manutenzjoni ajrunawtika, u;

d.

pożizzjoni b’responsabilitajiet xierqa.

Minbarra l-punti ‘a’ u ‘d’ hawn fuq, ir-rekwiżit stabbilit fil-punt M.B.902(b)1b jista’ jinbidel ma’ ħames snin esperjenza fl-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata b’żieda ma’ dawk diġà meħtieġa fil-punt M.A.902(a)1a.

2.

Għall-inġenji tal-ajru kollha użati fit-trasport kummerċjali bl-ajru ta’ 2 730 kg MTOM jew inqas, u blalen, dan il-personal għandu jkollu:

a.

mill-inqas tliet snin esperjenza fl-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata, u:

b.

liċenzja adegwata f’konformità mal-Anness III (Parti 66) jew kwalifika adegwata tal-personal ta’ manutenzjoni rikonoxxuta f’livell nazzjonali għall-kategorija tal-inġenju tal-ajru (fejn l-Anness III (Parti 66) tirreferi għar-regolamenti nazzjonali) jew grad ajrunawtiku jew l-ekwivalenti, u;

c.

taħriġ adattat fil-manutenzjoni ajrunawtika, u;

d.

pożizzjoni b’responsabilitajiet xierqa.

Minbarra l-punti ‘a’ u ‘d’ hawn fuq, ir-rekwiżit stabbilit fil-punt M.B.902(b)2b jista’ jinbidel ma’ ħames snin esperjenza fl-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata b’żieda ma’ dawk diġà meħtieġa fil-punt M.A.902(b)2a.

(ċ)

L-awtorità kompetenti għandha żżomm rekord tal-personal kollu tar-reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni, li għandu jinkludi d-dettalji ta’ kwalunkwe kwalifika adegwata li jkollu l-personal flimkien ma’ sommarju tal-esperjenza u t-taħriġ rilevanti fil-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata.

(d)

L-awtorità kompetenti għandu jkollha aċċess għad-dejta applikabbli kif speċifikat fil-punti M.A.305, M.A.306 u M.A.401 fit-twettiq tar-reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni.

(e)

Il-personal li jwettaq ir-reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni għandu joħroġ il-Formola 15a wara t-tlestija sodisfaċenti tar-reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni.”

(42)

Il-punti 5.1 u 5.2 tal-Appendiċi I “Arranġament tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata” jinbidlu b’li ġej:

“5.1.

L-obbligi tal-organizzazzjoni approvata:

1.

ikollha t-tip ta’ inġenju tal-ajru fl-ambitu tal-applikazzjoni tal-approvazzjoni tagħha;

2.

tirrispetta l-kundizzjonijiet li twettaq il-manutenzjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata tal-inġenji tal-ajru elenkati hawn taħt:

(a)

tiżviluppa programm ta’ manutenzjoni għall-inġenji tal-ajru, inkluż kwalunkwe programm ta’ affidabbilità żviluppat jekk ikun applikabbli,

(b)

Tiddikjara x-xogħlijiet ta’ manutenzjoni (fil-programm ta’ manutenzjoni) li jistgħu jitwettqu mill-pilota-sid skond il-punt M.A.803 (c),

(ċ)

torganizza l-approvazzjoni tal-programm ta’ manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru,

(d)

meta jkun approvat, tagħti kopja tal-programm ta’ manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru lis-sid,

(e)

torganizza spezzjoni li timla l-vojt mill-programm ta’ manutenzjoni ta’ qabel tal-inġenju tal-ajru,

(f)

torganizza l-manutenzjoni kollha li trid titwettaq minn organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata,

(g)

torganizza l-applikazzjoni tad-direttivi kollha dwar l-adegwatezza għall-avjazzjoni li japplikaw,

(h)

torganizza biex id-difetti kollha li jkunu nkixfu matul manutenzjoni skedata, reviżjonijiet tal-adegwatezza għall-avjazzjoni jew irrappurtati mis-sid jiġu kkorreġuti minn organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata,

(i)

tikkoordina l-manutenzjoni skedata, l-applikazzjoni tad-direttivi dwar l-adegwatezza għall-avjazzjoni, il-bdil ta’ partijiet li jistgħu jintużaw għal żmien limitat, u r-rekwiżiti ta’ spezzjonijiet tal-komponenti,

(j)

tinforma lis-sid kull meta l-inġenju tal-ajru jkollu jinġieb għand organizzazzjoni ta’ manutenzjoni approvata,

(k)

twettaq il-ġestjoni tad-dokumentazzjoni teknika kollha,

(l)

tarkivja d-dokumentazzjoni teknika kollha;

3.

torganizza l-approvazzjoni ta’ kull bidla għal-inġenju tal-ajru skond l-Anness (Parti 21) tar-Regolament (KE) Nru 1702/2003, qabel iseħħ;

4.

torganizzza l-approvazzjoni ta’ kull tiswija għal-inġenju tal-ajru skond l-Anness (Parti 21) tar-Regolament (KE) Nru 1702/2003, qabel iseħħ;

5.

tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni kull meta l-inġenju tal-ajru ma jkunx ippreżentat mis-sid lil organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata kif mitlub mill-organizzazzjoni approvata;

6.

tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni kull meta l-arranġament attwali ma jiġix irrispettat;

7.

twettaq ir-reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni meta tkun meħtieġa u toħroġ iċ-ċertifikat jew ir-rakkomandazzjoni tar-reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni.

8.

tibgħat fi żmien 10 ijiem kopja ta’ kull ċertifikat ta’ reviżjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni maħruġ jew estiż lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni.

9.

twettaq ir-rapport ta’ kull avveniment kif ordnat bis-saħħa ta’ mandat mir-regolamenti applikabbli;

10.

jinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni kull meta l-arranġament attwali jiġi ddenunċjat minn xi waħda mill-partijiet.

5.2.

L-obbligi tas-sid:

1.

ikollu għarfien ġenerali tal-programm ta’ manutenzjoni approvat;

2.

ikollu għarfien ġenerali ta’ dan l-Anness (Parti M);

3.

jippreżenta l-inġenju tal-ajru lill-organizzazzjoni ta’ manutenzjoni approvata bi qbil mal-organizzazzjoni approvata fi żmien xieraq indikat mit-talba tal-organizzazzjoni approvata;

4.

ma jagħmilx tibdiliet fl-inġenju tal-ajru mingħajr ma jikkonsulta minn qabel mal-organizzazzjoni approvata;

5.

jinforma lill-organizzazzjoni approvata dwar il-manutenzjoni kollha mwettqa bħala eċċezzjoni mingħajr l-għarfien u l-kontroll tal-organizzazzjoni approvata;

6.

jirrapporta lill-organizzazzjoni approvata permezz tal-ġurnal id-difetti kollha misjuba matul l-operazzjonijiet;

7.

jinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni kull meta l-arranġament attwali jiġi ddenunċjat minn xi waħda mill-partijiet.

8.

jinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni u l-organizzazzjoni approvata kull meta jinbiegħ l-inġenju tal-ajru.

9.

iwettaq ir-rapport ta’ kull avvenimnet kif ordnat bis-saħħa ta’ mandat mir-regolamenti applikabbli.

10.

jinforma fuq bażi regolari lill-organizzazzjoni approvata dwar is-sigħat ta’ titjir tal-inġenju tal-ajru u kwalunkwe dejta oħra dwar l-utilizzazzjoni, kif miftiehem mal-organizzazzjoni approvata.

11.

idaħħal iċ-ċertifikat tal-ħruġ għall-użu fil-ġurnali kif jissemma fil-punt M.A.803(d) meta jwettaq manutenzjoni tal-pilota-sid mingħaj ma jaqbeż il-limiti tal-lista tax-xogħlijiet ta’ manutenzjoni kif iddikjarati fil-programm ta’ manutenzjoni approvat kif stabbilit fil-punt M.A.803(c).

12.

jinforma lill-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata responsabbli għall-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata, mhux aktar tard minn 30 jum wara t-tlestija ta’ kull xogħol ta’ manutenzjoni magħmul mill-Pilota-sid skond il-punt M.A. 305(a).”

(43)

L-Appendiċi II, sezzjoni 2, “MILI TAĊ-ĊERTIFIKAT TA’ ĦRUĠ GĦALL-UŻU MILL-ORIĠINATUR” huwa emendat kif ġej:

(a)

Fil-blokk 13, ir-raba’ subparagrafu, it-tmien inċiż huwa mibdul b’dan li ġej:

“–

L-istqarrija ta’ ċertifkazzjoni ta’ ħruġ għall-użu msemmi fil-punt M.A.613”;

(b)

Il-blokk 19 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Il-blokk 19 Għall-manutenzjoni kollha mwettqa minn organizzazzjonijiet ta’ manutenzjoni approvati skond is-Sezzjoni A, Sottoparti F tal-Anness I (Parti M) tar-Regolament (KE) Nru 2042/2003, il-kaxxa ‘regolazzjoni oħra speċifikata fil-blokk 13’ għandha tiġi mmarkata u l-isqtarrija ta' ċertifikazzjoni ta' ħruġ għall-użu ssir fil-blokk 13.

L-istqarrija ta' ċertifikazzjoni ta' ħruġ għall-użu tal-komponent li ġej imsemmi fil-punt M.A. 613 għandu jkun inkluż fil-blokk 13:

‘Jiċċertifika li, sakemm mhux speċifikat mod ieħor f'dan il-blokk, ix-xogħol identifikat fil-blokk 12 u deskritt f'dan il-blokk ġie imwettaq skond ir-rekwiżiti tas-Sezzjoni A, Sottoparti F tal-Anness I (Parti M) tar-Regolament (KE) Nru 2042/2003, u fir-rigward ta' dak ix-xogħol, l-oġġett jitqies bħala lest biex jinħareġ għall-użu. DAN MHUX ĦRUĠ GĦALL-UŻU SKOND L-ANNESS II (PARTI 145) TAR-REGOLAMENT (KE) Nru 2042/2003.’

L-istqarrija ta' ċertifikazzjoni ‘sakemm mhux speċifikat mod ieħor f'dan il-blokk’ hija maħsuba biex tindirizza l-każijiet li ġejjin:

(i)

Fejn il-manutenzjoni ma setgħetx titlesta.

(ii)

Fejn il-manutenzjoni kienet differenti mill-istandard mitlub minn dan l-Anness (Parti M).

(iii)

Fejn il-manutenzjoni twettqet skond rekwiżit differenti minn dak speċifikat f'dan l-Anness (Parti M). F'dan il-każ il-blokk 13 għandu jispeċifika r-regolament nazzjonali partikolari.

Liema każ jew kombinazzjoni ta' każijiet għandhom jiġu speċifikati fil-blokk 13.”

(44)

Appendiċi III huwa sostitwit b’dan li ġej:

“L-Anness III

Ċertifikati ta’ revizjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

(45)

Fl-Appendiċi IV, il-paragrafi 4 u 5 huma mibdula b’dan li ġej:

“4.

Klassifikazzjoni ta’ kategorija A tfisser li l-organizzazzjoni ta’ manutenzjoni approvata skond is-Sezzjoni A, Sottoparti F ta’ dan l-Anness (Parti M) tista’ twettaq manutenzjoni fuq inġenji tal-ajru u kull komponent (inklużi magni u/jew ġeneratur awżiljari (APUs)) skond id-dejta tal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru jew, bi qbil mal-awtorità kompetenti, skond id-dejta tal-manutenzjoni tal-komponenti sakemm dawn il-komponenti huma mwaħħla fl-inġenju tal-ajru biss. Madankollu, din l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata kklassifikata A tista’ temporanjament tneħħi komponent għall-manutenzjoni, biex ittejjeb l-aċċess għal dak il-komponent, ħlief meta din it-tneħħija tiġġenera l-ħtieġa għal manutenzjoni addizzjonali li ma tkunx eliġibbli għad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu. Dan se jkun suġġett għal proċedura ta’ kontroll fl-espożizzjoni tal-organizzazzjoni ta’ manutenzjoni aċċettabbli għall-Istat Membru. It-taqsima ta’ limitazzjoni se tispeċifika l-ambitu tal-applikazzjoni ta’ din il-manutenzjoni biex b’hekk tindika l-firxa tal-approvazzjoni.

5.

Klassifikazzjoni ta’ kategorija B tfisser li l-organizzazzjoni ta’ manutenzjoni approvata skond is-Sezzjoni A, Sottoparti F ta’ dan l-Anness (Parti M) tista’ twettaq manutenzjoni fuq il-magna mhux imwaħħla u/jew APU u komponenti tal-magna u/jew tal-APU, skond id-dejta tal-manutenzjoni tal-magna u/jew tal-APU jew, bi qbil mal-awtorità kompetenti, skond id-dejta tal-manutenzjoni tal-komponenti sakemm dawn il-komponenti huma mwaħħla mal-magna u/jew APU. Madankollu, din l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata kklassifikata B tista’ temporanjament tneħħi komponent għall-manutenzjoni, biex ittejjeb l-aċċess għal dak il-komponent, ħlief meta din it-tneħħija tiġġenera l-ħtieġa għal manutenzjoni addizzjonali li ma tkunx eliġibbli għad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu. It-taqsima ta’ limitazzjoni se tispeċifika l-ambitu tal-applikazzjoni ta’ din il-manutenzjoni biex b’hekk tindika l-firxa tal-approvazzjoni. Organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata skond is-Sezzjoni A, Sottoparti F ta’ dan l-Anness (Parti M) kklassifikata f’kategorija B tista’ wkoll twettaq manutenzjoni fuq magna mwaħħla waqt manutenzjoni tal-‘bażi’ u tal-‘linja’ suġġetta għal proċedura ta’ kontroll fl-espożizzjoni tal-organizzazzjoni ta’ manutenzjoni. L-ambitu tal-applikazzjoni tax-xogħol tal-espożizzjoni tal-organizzazzjoni ta’ manutenzjoni għandu jirrifletti din l-attività fejn dan ikun permess mill-Istat Membru.”

(46)

Appendiċi VI huwa mibdul b’dan li ġej:

“L-Appendiċi VI

Ċertifikat ta’ Approvazzjoni tal-Organizzazzjoni tal-Ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata msemmija fl-Anness I (Parti M), Sottoparti G

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

(47)

L-appendiċi VII huwa emendat kif ġej:

(a)

l-ewwel sentenza hija mibdula b’dan li ġej: “Dan li ġej jikkostitwixxi x-xogħlijiet kumplessi ta’ manutenzjoni msemmija fil-punti M.A.502(d)3, M.A.801(b)2 u M.A.801(c):”

(b)

Il-punti li ġejjin 3, 4 u 5 huma miżjuda:

“3.

It-twettiq tal-manutenzjoni li ġejja fuq magna bil-pistuni:

(a)

żarmar u armar mill-ġdid sussegwenti ta’ magna bil-pistuni ħlief (a) biex jinkiseb aċċess għall-immontaturi tal-pistuni/ċilindri; jew (b) biex jitneħħa l-għatu tal-aċċessorji ta’ wara għal spezzjoni u/jew il-bdil tal-immontaturi tal-pompa taż-żejt, fejn xogħol bħal dan ma jinvolvix it-tneħħija u t-twaħħil mill-ġdid ta’ gerijiet interni;

(b)

żarmar u armar mill-ġdid sussegwenti ta’ gerijiet ta’ tnaqqis;

(ċ)

iwweldjar u bbrejżjar ta’ ġonot, barra minn tiswijiet minuri bil-welding f’unitajiet tal-egżost imwettqa minn welder approvat jew awtorizzat kif jixraq imma mhux it-tibdil ta’ komponenti;

(d)

it-taħwid ta’ partijiet individwali ta’ unitajiet li huma fornuti bħala unitajiet ittestjati fuq il-bank tax-xogħol, minbarra t-tibdil jew l-aġġustament ta’ oġġetti li normalment jinbidlu jew ikunu aġġustati waqt l-użu.

4.

L-ibbilanċjar tal-iskrun, ħlief

(a)

għaċ-ċertifikazzjoni ta’ bbilanċjar statiku fejn meħtieġ mill-manwal tal-manutenzjoni;

(b)

ibbilanċjar dinamiku fuq skrejjen imwaħħla bl-użu ta’ tagħmir għall-ibbilanċjar elettroniku fejn ikun permess mill-manwal tal-manutenzjoni jew dejta oħra tal-adegwatezza għall-avjazzjoni approvata;

5.

Kwalunkwe xogħol addizzjonali li jeħtieġ:

(a)

għodda, tagħmir jew faċilitajiet speċjalizzati, jew

(b)

proċeduri ta’ koordinament sinifikanti minħabba ż-żmien imtawwal tax-xogħlijiet u l-involviment ta’ diversi persuni.”

(48)

Appendiċi VIII huwa mibdul b’dan li ġej:

“L-Appendiċi VIII

Manutenzjoni Limitata tal-pilota-sid

B’żieda mar-rekwiżiti stabbilit fl-Anness I (Parti M), il-prinċipji bażiċi li ġejjin għandhom ikunu sodisfatti qabel jitwettaq kull xogħol ta’ manutenzjoni skond il-kundizzjonijiet tal-manutenzjoni tal-pilota-sid:

(a)

Kompetenza u responsabbiltà

(1)

Il-pilota-sid huwa dejjem responsabbli għal kull manutenzjoni li jwettaq.

(2)

Qabel iwettaq kull xogħol ta’ manutenzjoni pilota-sid, il-pilota-sid għandu jissodisfa lilu nnifsu li huwa kompetenti biex iwettaq ix-xogħol. Hija r-responsabbiltà tal-piloti-sidien li jiffamiljarizzaw ruħhom mal-prattiki standard ta’ manutenzjoni għall-inġenji tal-ajru tagħhom u mal-programm ta’ manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru. Jekk il-pilota-sid ma jkunx kompetenti għax-xogħlijiet li jridu jitwettqu, ix-xogħlijiet ma jistgħux jinħarġu mill-pilota-sid.

(3)

Il-pilota-sid (jew l-organizzazzjoni tal-ġestjoni kontinwata tal-adegwatezza għall-avjazzjoni li għandu kuntratt magħha msemmija fis-sottoparti G, Sezzjoni A ta’ dan l-anness) huwa responsabbli biex jidentifika x-xogħlijiet tal-pilota-sid skond dawn il-prinċipji bażiċi fil-programm ta’ manutenzjoni u biex jiżgura li d-dokument jiġi aġġornat fil-ħin.

(4)

L-approvazzjoni tal-programm ta’ manutenzjoni għandha titwettaq skond il-punt M.A.302.

(b)

Xogħlijiet

Il-pilota-sid jista’ jwettaq spezzjonijiet jew operazzjonijiet viżivi sempliċi biex jikkontrolla l-kundizzjoni ġenerali u għal ħsara evidenti u l-operat normali tal-qafas tal-ajruplan, il-magni, is-sistemi u l-komponenti.

Ix-xogħlijiet ta’ manutenzjoni m’għandhomx jitwettqu mill-pilota-sid meta x-xogħol:

(1)

ikun relatat b’mod kruċjali mas-sikurezza, li t-twettiq ħażin tiegħu jolqot drastikament l-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata jew ikun xogħol ta’ manutenzjoni sensittiv li jolqot is-sikurezza tat-titjira kif speċifikat fil-punt M.A.402(a) u/jew;

(2)

jeħtieġ t-tneħħija ta’ komponenti ewlenin jew armar ewlieni u/jew;

(3)

jitwettaq f’konformità mad-Direttiva dwar l-adegwatezza għall-avjazzjoni jew Oġġett ta’ Limitazzjoni l-adegwatezza għall-avjazzjoni, ħlief meta permess b’mod speċifiku fl-AD jew l-ALI u/jew;

(4)

jeħtieġ l-użu ta’ għodda speċjali, għodda kkalibrati (minbarra t-torque wrench u crimping tool) u/jew;

(5)

jeħtieġ l-użu ta’ tagħmir għat-testijiet jew testijiet speċjali (per eżempju NDT, testijiet tas-sistema jew testijiet operattivi ta’ tagħmir avjoniku) u/jew;

(6)

ikun kompost minn xi spezzjonijiet speċjali mhux skedati (per eżempju test ta’ nżul f’daqqa) u/jew;

(7)

qed jolqot sistemi essenzjali għall-operazzjonijiet IFR u/jew;

(8)

ikun elenkat fl-Appendiċi VII jew ikun xogħol ta’ manutenzjoni ta’ komponenti skond il-punt M.A.502.

Il-kriterji 1 sa 8 elenkati fuq ma jistgħux jingħelbu minn struzzjonijiet anqas ristrettivi maħruġa skond “il-Programm ta’ Manutenzjoni M.A.302(d)”.

Kull xogħol deskritt fil-manwal tat-titjir ta’ inġenju tal-ajru li jħejji l-inġenju tal-ajru għat-titjir (Eżempju: it-twaħħil tal-ġwienaħ tal-sailplane jew ix-xogħol ta’ qabel it-titjir), jitqies bħala xogħol tal-pilota u mhux meqjus bħala xogħol ta’ manutenzjoni ta’ pilota-sid u għaldaqstant ma jirrikjedix Ċertifikat ta’ Ħruġ għall-Użu.

(ċ)

Twettiq tax-xogħlijiet u r-reġistrazzjoni tal-manutenzjoni ta’ pilota-sid

Id-dejta tal-manutenzjoni kif speċifikata fil-punt M.A.401 trid tkun dejjem disponibbli matul it-twettiq tal-manutenzjoni tal-pilota-sid u trid tkun sodisfatta. Id-dettalji tad-dejta msemmija fit-twettiq ta’ manutenzjoni ta’ pilota-sid iridu jkunu inklużi fiċ-Ċertifikat ta’ Ħruġ għall-Użu skond il-punt M.A.803(d).

Il-pilota-sid għandu jinforma lill-organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata approvata responsabbli għall-ġestjoni tal-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata, mhux aktar tard minn 30 jum wara t-tlestija ta’ kull xogħol ta’ manutenzjoni magħmul mill-Pilota-sid skond il-punt M.A. 305(a).”

2.

L-Anness II, (parti-145) tar-Regolament (KE) Nru 2042/2003 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fil-paragrafu 145.A50, il-paragrafu (a) hu mibdul b’dan li ġej:

“(a)

Ċertifikat ta’ ħurġ għall-użu għandu jkun maħruġ minn personal li jiċċertifika awtoriżżat għan-nom tal-organizzazzjoni meta dawn ikunu ċċekkjaw li l-manutenzjoni kollha mitluba twettqet sew mill-organizzazzjoni skond il-proċedura speċifikati fil-punt 145.A.70, u b’kunsiderazzjoni għad-dejta tal-manutenzjoni disponibbli u l-użu tagħha kif speċifikat fil-punt 145.A.45 u li m’hemm ebda nuqqas ta’ konformità li hu magħruf li jpoġġi s-sikurezza tat-titjira fil-periklu.”

(2)

F’Appendiċi II “Klassi ta’ Approvazzjoni tal-Organizzazzjonijiet u Sistema ta’ Rati”, il-paragrafi 4 u 5 huma mibdula b’dan li ġej:

“4.

Klassifikazzjoni ta’ kategorija A tfisser li l-organizzazzjoni ta’ manutenzjoni approvata skond l-Anness II (Parti 145) tista’ twettaq manutenzjoni fuq inġenji tal-ajru u kull komponent (inklużi magni u/jew ġeneratur awżiljari (APUs)) skond id-dejta tal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru jew, bi qbil mal-awtorità kompetenti, skond id-dejta tal-manutenzjoni tal-komponenti sakemm dawn il-komponenti huma mwaħħla fl-inġenju tal-ajru biss. Madankollu, din l-organizzazzjoni ta’ manutenzjoni ta’ kategorija A approvata skond l-Anness II (Parti 145) tista’ temporanjament tneħħi komponent għall-manutenzjoni, biex ittejjeb l-aċċess għal dak il-komponent, ħlief meta tali tneħħija tiġġenera l-ħtieġa għal manutenzjoni addizzjonali li ma tkunx eliġibbli għad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu. Dan se jkun suġġett għal proċedura ta’ kontroll fl-espożizzjoni tal-organizzazzjoni ta’ manutenzjoni aċċettabbli għall-Istat Membru. It-taqsima ta’ limitazzjoni se tispeċifika l-ambitu tal-applikazzjoni ta’ din il-manutenzjoni biex b’hekk tindika l-firxa tal-approvazzjoni.

5.

Klassifikazzjoni ta’ kategorija B tfisser li organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata skond il-Parti 145 tista’ twettaq manutenzjoni fuq magni u/jew APU u komponenti tal-magna/APU mhux imwaħħla, skond id-dejta tal-manutenzjoni tal-magna/APU jew, bi qbil mal-awtorità kompetenti, skond id-dejta tal-manutenzjoni tal-komponenti, sakemm dawn komponenti jkunu mwaħħla mal-magni/APU biss. Madankollu, din l-organizzazzjoni ta’ manutenzjoni ta’ kategorija B approvata skond l-Anness II (Parti-145) tista’ temporanjament tneħħi komponent għall-manutenzjoni, biex ittejjeb l-aċċess għal dak il-komponent, ħlief meta tali tneħħija tiġġenera l-ħtieġa għal manutenzjoni addizzjonali li ma tkunx eliġibbli għad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu. It-taqsima ta’ limitazzjoni se tispeċifika l-ambitu tal-applikazzjoni ta’ din il-manutenzjoni biex b’hekk tindika l-firxa tal-approvazzjoni. Organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata skond l-Anness II (Parti 145) kklassifikata f’kategorija B tista’ wkoll twettaq manutenzjoni fuq magna mwaħħla waqt manutenzjoni tal-‘bażi’ u tal-‘linja’ suġġetta għal proċedura ta’ kontroll fl-espożizzjoni tal-organizzazzjoni ta’ manutenzjoni. L-ambitu tal-applikazzjoni tax-xogħol tal-espożizzjoni tal-organizzazzjoni ta’ manutenzjoni għandu jirrifletti din l-attività fejn dan ikun permess mill-Istat Membru.”


28.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 283/30


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1057/2008

tas-27 ta’ Ottubru 2008

li jemenda l-Appendiċi II tal-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1702/2003 dwar iċ-Ċertifikat ta’ Reviżjoni tal-Adegwatezza għall-Avjazzjoni (EASA Formola 15a)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Nru 216/2008 tal-20 ta’ Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabblixxi Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Avjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 5(5) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2042/2003 tal-20 ta’ Novembru 2003 dwar il-kapaċità kontinwata li jintużaw fl-ajru ta’ ingenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiku, u dwar l-approvazzjoni ta’ organizzazzjonijiet u persunal involuti f’dan ix-xogħol (2) ġie emendat bir-Regolament (KE) Nru 1056/2008 (3).

(2)

Iċ-Ċertifikat ta’ Reviżjoni tal-Adegwatezza għall-Avjazzjoni stabbilit fl-Appendiċi II tal-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1702/2003 tal-24 ta’ Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli ta’ implimentazzjoni biex inġenji tal-ajru, prodotti, partijiet u tagħmir relatat jiġu ċċertifikati bħala tajbin għall-ajru u li ma jagħmlux ħsara ambjentali, kif ukoll għaċ-ċertifikazzjoni ta’ organizzazzjonijiet relatati mad-disinn u l-produzzjoni tagħhom (4) jiġi sostitwit b’mod li jirrefletti t-tibdil li sar fuq ir-Regolament (KE) Nru 2042/2003.

(3)

Il-miżuri previsti b’dan ir-Regolament huma bbażati fuq l-opinjoni maħruġa mill-Aġenzija (5) skont l-Artikoli 17(2)(b) u 19(1) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008.

(4)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma fi qbil mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 65 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Appendiċi II (Ċertifikat ta’ Reviżjoni tal-Adegwatezza għall-Avjazzjoni, EASA Formola 15a tal-Anness (Parti-21) tar-Regolament (KE) Nru 1702/2003) jiġi sostitwit mit-test stipulat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jibda’ jseħħ fil-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 27 ta’ Ottubru 2008.

Għall-Kummissjoni

Antonio TAJANI

Viċi President


(1)  ĠU L 79, 19.3.2008, p. 1.

(2)  ĠU L 315, 28.11.2003, p. 1.

(3)  Ara paġna 5 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(4)  ĠU L 243, 27.9.2003, p. 6.

(5)  Opinjoni 02/2008.


ANNESS

“Appendiċi II

Ċertifikat ta’ Reviżjoni tal-Adegwatezza għall-Avjazzjoni

Image

Test ta 'immaġni

28.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 283/32


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1058/2008

tas-27 ta’ Ottubru 2008

li jħassar ir-reġistrazzjoni ta’ denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Arroz del Delta del Ebro (IĠP)]

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill Nru 510/2006 tal-20 ta’ Marzu 2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini tal-prodotti agrikoli u l-prodotti tal-ikel (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 12(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Skond l-Artikolu 12(2), it-tieni subparagrafu, tar-Regolament (KE) Nru 510/2006 u b’applikazzjoni tal-Artikolu 17(2) tal-imsemmi Regolament, l-applikazzjoni mressqa minn Spanja għat-tħassir tad-denominazzjoni “Arroz del Delta del Ebro”, ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (2).

(2)

Ġaladarba l-Kummisjsoni ma ġiet notifikata bl-ebda dikjarazzjoni ta’ oppożizzjoni, skond l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 510/06, ir-reġistrazzjoni ta’ din id-denominazzjoni għandha titħassar.

(3)

Fid-dawl ta’ dawn il-fatturi, id-denominazzjoni għalhekk trid titħassar mir-“Reġistru ta’ denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti”.

(4)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-indikazzjonijiet ġeografiċi u għad-denominazzjonijiet ġeografiċi protetti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-reġistrazzjoni tad-denominazzjoni murija fl-Anness ta’ dan ir-Regolament hija mħassra.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 27 ta’ Ottubru 2008.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  ĠU C 314, 22.12.2007, p. 44.


ANNESS

Prodotti agrikoli għall-konsum mill-bniedem elenkati fl-Anness I għat-Trattat:

Klassi 1.6.   Frott, ħxejjex u ċereali fl-istat oriġinali jew ipproċessati

SPANJA

Arroz del Delta del Ebro (IĠP)


28.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 283/34


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1059/2008

tas-27 ta’ Ottubru 2008

li jintroduċi denominazzjoni fir-Reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Arroz del Delta del Ebro jew Arròs del Delta de l’Ebre (DPO)]

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 tal-20 ta’ Marzu 2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u tad-denominazzjonijiet tal-oriġini tal-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel [traduzzjoni mhux uffiċjali] (1), u b’mod partikolari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Skond l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 510/2006 u b’applikazzjoni tal-Artikolu 17(2) tar-Regolament imsemmi, l-applikazzjoni mressqa minn Spanja għar-reġistrazzjoni tad-denominazzjoni “Arroz del Delta del Ebro” jew “Arròs del Delta de l’Ebre”, ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (2).

(2)

Ġaladarba l-Kummisjsoni ma ġiet innotifikata bl-ebda dikjarazzjoni ta’ oppożizzjoni skond l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, din id-denominazzjoni għaldaqstant għandha tiġi rreġistrata.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-denominazzjoni msemmija fl-Anness ta’ dan ir-Regolament għandha tiġi rreġistrata.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 27 ta’ Ottubru 2008.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  ĠU C 314, 22.12.2007, p. 46.


ANNESS

Prodotti agrikoli għall-konsum mill-bniedem elenkati fl-Anness I tat-Trattat:

Klassi 1.6.   Frott, ħxejjex u ċereali fl-istat oriġinali jew ipproċessati

SPANJA

Arroz del Delta del Ebro jew Arròs del Delta de l’Ebre (DPO)


DIRETTIVI

28.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 283/36


DIRETTIVA 2008/94/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-22 ta’ Ottubru 2008

dwar il-protezzjoni ta’ l-impjegati fil-każ ta’ l-insolvenza ta’ min iħaddimhom

(Verżjoni kodifikata)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u l-Artikolu 137(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw il-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 80/987/KEE ta’ l-20 ta’ Ottubru 1980, dwar il-protezzjoni tal-impjegati f’każ ta’ l-insolvenza ta’ min iħaddimhom (3) ġiet emendata kemm-il darba (4) b’mod sostanzjali. Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmija Direttiva għandha tiġi kodifikata.

(2)

Il-Karta tal-Komunità dwar id-Drittijiet Fundamentali Soċjali tal-Ħaddiema adottata fid-9 ta’ Diċembru 1989 tiddikjara, fil-punt 7, li l-iżvilupp komplet tas-suq intern għandu jwassal għal titjib fil-kondizzjonijiet ta’ l-għajxien u tax-xogħol tal-ħaddiema fil-Komunità u li dan it-titjib għandu jkopri, fejn meħtieġ, l-iżvilupp ta’ ċerti aspetti tar-regolamenti tax-xogħol bħal proċeduri għal sensji kollettivi u dawk li jirrigwardaw il-fallimenti.

(3)

Jeħtieġ li jsir provvediment għall-protezzjoni ta’ l-impjegati fil-każ ta’ l-insolvenza ta’ min iħaddimhom u biex jiġi żgurat livell minimu ta’ protezzjoni, speċjalment biex jiġu garantiti pretensjonijiet mhux imħallsa b’kont meħud tal-ħtieġa ta’ żvilupp, ekonomiku u soċjali, bilanċjat fil-Komunità. Għal dan il-għan, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu korp li jiggarantixxi l-ħlas tal-pretensjonijiet pendenti ta’ l-impjegati kkonċernati.

(4)

Sabiex tiġi żgurata protezzjoni imparzjali lill-impjegati interessati, l-istat ta’ l-insolvenza għandu jiġi definit fid-dawl tax-xejriet leġislattivi fl-Istati Membri u tali kunċett għandu jinkludi wkoll il-proċeduri ta’ insolvenza minbarra l-istralċ. F’dan il-kuntest, l-Istati Membri għandhom, sabiex jistabbilixxu r-responsabbiltà ta’ l-istituzzjoni ta’ garanzija, ikunu jistgħu jistabbilixxu li fejn sitwazzjoni ta’ insolvenza tirriżulta fi proċeduri diversi ta’ l-insolvenza, is-sitwazzjoni tiġi trattata bħala proċedura waħdanija ta’ insolvenza.

(5)

Għandu jiġi żgurat li l-impjegati msemmija fid-Direttiva 97/81/KE tal-15 ta’ Diċembru 1997 li tikkonċerna il-Ftehim Qafas dwar ix-xogħol part-time konkluż mill-UNICE, miċ-CEEP u mill-ETUC (5), id-Direttiva tal-Kunsill 1999/70/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 dwar l-Ftehim Qafas dwar x-xogħol għal żmien fiss konkluż mill-ETUC, mill-UNICE u mis-CEEP (6) u d-Direttiva tal-Kunsill 91/383/KEE tal-25 ta’ Ġunju 1991 li tissupplimenta l-miżuri biex jinkoraġġixxu t-titjib fis-sigurtà u s-saħħa fix-xogħol tal-ħaddiema li għandhom relazzjoni ta’ mpjieg bi żmien fiss jew ta’ mpjieg temporanju (7) ma jkunux esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

(6)

Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali għall-impjegati fil-każ ta’ l-insolvenza ta’ impriżi li jeżerċitaw l-attivitajiet tagħhom f’għadd ta’ Stati Membri, u sabiex jissaħħu d-drittijiet tal-impjegati skond il-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej, għandhom isiru dispożizzjonijiet li espressament jiddikjaraw liema istituzzjoni tkun responsabbli għall-ħlas tal-pretensjonijiet f’dawn il-każijiet u li jistabbilixxu bħala l-għan tal-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet amministrattivi kompetenti ta’ l-Istati Membri r-riżoluzzjoni bikrija tal-pretensjonijiet pendenti ta’ l-impjegati. Barra minn hekk, huwa meħtieġ li jiġi żgurat li l-arranġamenti rilevanti jiġu adegwatament implimentati billi jsir provvediment għall-kollaborazzjoni bejn l-awtoritajiet amministrattivi kompetenti fl-Istati Membri.

(7)

L-Istati Membri jistgħu jiffissaw limitazzjonijiet tar-responsabbiltà ta’ l-istituzzjonijiet ta’ garanzija. Dawk il-limitazzjonijiet għandhom ikunu kompatibbli ma’ l-għan soċjali tad-Direttiva u jistgħu jieħdu kont tal-livelli differenti tal-pretensjonijiet.

(8)

Sabiex tiġi faċilitata l-identifikazzjoni tal-proċeduri ta’ insolvenza, partikolarment f’sitwazzjonijiet b’dimensjoni transkonfinali, għandu jsir provvediment sabiex l-Istati Membri jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra dwar it-tipi ta’ proċeduri ta’ insolvenza li jwasslu għal intervent minn istituzzjoni ta’ garanzija.

(9)

Ladarba l-għanijiet ta’ l-azzjoni li għandha tittieħed ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jistgħu għalhekk jinkisbu aħjar fil-livell tal-Komunità, il-Komunità tista’ tadotta miżuri, skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet.

(10)

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva b’mod partikolari fir-rigward tat-tipi ġodda ta’ impjieg li qegħdin jinħolqu fl-Istati Membri.

(11)

Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta’ l-Istati Membri relatati mal-limiti ta’ żmien għat-trażpożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-Direttivi elenkati fl-Anness I, Parti Ċ,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

KAPITOLU I

KAMP TA’ APPLIKAZZJONI U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

1.   Din id-Direttiva għandha tapplika għall-pretensjonijiet ta’ l-impjegati li jirriżultaw mill-kuntratti ta’ impjieg jew minn relazzjonijiet ta’ impjieg u dawk eżistenti kontra dawk li jħaddmu meta jkunu fi stat ta’ insolvenza fis-sens ta’ l-Artikolu 2(1).

2.   L-Istati Membri jistgħu, bħala eċċezzjoni, jeskludu l-pretensjonijiet minn ċerti kategoriji ta’ impjegati mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, bis-saħħa ta’ l-eżistenza ta’ għamliet oħra ta’ garanzija jekk jiġi stabbilit li dawn joffru lill-persuni kkonċernati livell ta’ protezzjoni ekwivalenti għal dak li jirriżulta minn din id-Direttiva.

3.   Fejn tkun diġà applikabbli tali dispożizzjoni fil-leġislazzjoni nazzjonali tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jkomplu jeskludu mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva:

(a)

is-servi domestiċi impjegati minn persuna fiżika;

(b)

is-sajjieda bi sħab.

Artikolu 2

1.   Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, min iħaddem għandu jitqies bħala fi stat ta’ insolvenza meta tkun saret talba għall-ftuħ ta’ proċeduri kollettivi bbażati fuq l-insolvenza ta’ dak li jħaddem, kif ikun previst mil-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi ta’ Stat Membru, u li jinvolvu d-divestiment parzjali jew totali ta’ l-assi ta’ dak li jħaddem u l-ħatra ta’ stralċjarju jew ta’ persuna li twettaq kompitu simili, u ta’ l-awtorità li tkun kompetenti skond id-dispożizzjonijiet imsemmija tkun:

(a)

jew iddeċidiet li tiftaħ il-proċeduri, jew

(b)

stabbilixxiet li l-impriża jew in-negozju ta’ min iħaddem ingħalqu b’mod definittiv u li l-assi disponibbli ma jkunux suffiċjenti sabiex jiġġustifikaw il-ftuħ tal-proċeduri.

2.   Din id-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għal-liġijiet nazzjonali fir-rigward tad-definizzjoni tat-termini “impjegat”, “min iħaddem”, “paga”, “dritt li jagħti titolu immedjat” u “dritt li jagħti titolu prospettiv”.

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu ma jeskludux mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva:

(a)

lill-impjegati part-time fis-sens tad-Direttiva 97/81/KE;

(b)

lill-impjegati fuq kuntratt ta’ żmien fiss fis-sens tad-Direttiva 1999/70/KE;

ċ)

lill-impjegati f’relazzjoni ta’ impjieg temporanju fis-sens ta’ l-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 91/383/KEE.

3.   L-Istati Membri ma jistgħux jimponu perijodu minimu ta’ żmien għall-kuntratt ta’ impjieg jew għar-relazzjoni ta’ impjieg sabiex il-ħaddiema jikkwalifikaw għall-pretensjonijiet taħt din id-Direttiva.

4.   Din id-Direttiva ma timpedixxix lill-Istati Membri milli jestendu l-protezzjoni tal-ħaddiema għal sitwazzjonijiet oħra ta’ insolvenza, per eżempju fejn il-ħlasijiet ikunu twaqqfu de facto fuq bażi permanenti, li jkunu stabbiliti bi proċeduri differenti minn dawk imsemmija fil-paragrafu 1 kif previsti fil-liġijiet nazzjonali.

Dawn il-proċeduri m’għandhomx b’danakollu joħolqu xi obbligu ta’ garanzija għall-istituzzjonijiet ta’ l-Istati Membri l-oħra fil-każijiet imsemmija fil-Kapitolu IV.

KAPITOLU II

DISPOŻIZZJONIJIET DWAR L-ISTITUZZJONIJIET TA’ GARANZIJA

Artikolu 3

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li l-istituzzjonijiet ta’ garanzija jiggarantixxu, suġġett għall-Artikolu 4, il-ħlas tal-pretensjoniet pendenti, ta’ ħaddiema, li jirriżultaw minn kuntratti ta’ impjieg jew minn relazzjonijiet ta’ impjieg, inkluża, fejn previst mil-liġijiet nazzjonali, paga terminali fi tmiem ir-relazzjonijiet ta’ l-impjieg.

Il-pretensjonijiet li tidħol għalihom l-istituzzjoni ta’ garanzija għandhom ikunu l-pretensjonijiet pendenti tal-ħlas tal-paga relatati ma’ perijodu preċedenti ta’ żmien u/jew, skond il-każ applikabbli, wara data speċifikata stabbilita mill-Istati Membri.

Artikolu 4

1.   L-Istati Membri għandhom ikollhom l-għażla li jillimitaw ir-responsabbiltà ta’ l-istituzzjonijiet ta’ garanzija imsemmija fl-Artikolu 3.

2.   Jekk l-Istati Membri jeżerċitaw l-għażla msemmija fil-paragrafu 1, għandhom jispeċifikaw it-tul tal-perijodu ta’ żmien li għalih għandhom jiġu sodisfatti l-pretensjonijiet pendenti mill-istituzzjoni ta’ garanzija. Madankollu, dan ma jistax ikun iqsar minn perijodu ta’ żmien li jkopri r-rimunerazzjoni ta’ l-aħħar tliet xhur tar-relazzjoni ta’ impjieg qabel u/jew wara d-data msemmija fit-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 3.

L-Istati Membri jistgħu jinkludu dan il-perijodu minimu ta’ tliet xhur f’perijodu ta’ żmien ta’ referenza ta’ mhux anqas minn sitt xhur.

L-Istati Membri li jkollhom perijodu ta’ żmien ta’ referenza ta’ mhux anqas minn 18-il xahar jistgħu jillimitaw il-perijodu li għalih jiġu sodisfatti l-pretensjonijiet pendenti mill-istituzzjoni ta’ garanzija għal tmien ġimgħat. F’dan il-każ, dawk il-perijodi ta’ żmien li jkunu l-aktar favorevoli għall-impjegat għandhom jintużaw għall-kalkolu tal-perijodu minimu ta’ żmien.

3.   L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu limiti massimi rigward il-ħlasijiet magħmula mill-istituzzjoni ta’ garanzija. Dawn il-limiti massimi m’għandhomx jaqgħu taħt livell li jkun soċjalment kompatibbli ma’ l-għan soċjali ta’ din id-Direttiva.

Jekk l-Istati Membri jeżerċitaw din il-għażla, għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bil-metodi użati sabiex jiġi stabbilit il-limitu massimu.

Artikolu 5

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dettaljati għall-organizzazzjoni, finanzjament u funzjonament ta’ l-istituzzjonijiet ta’ garanzija, konformi b’mod speċjali mal-prinċipji li ġejjin:

(a)

l-assi ta’ l-istituzzjonijiet għandhom ikunu indipendenti mill-kapital operattiv impjegat mill-persuna li tħaddem u għandhom ikunu inaċċessibbli għall-proċeduri ta’ insolvenza;

(b)

min iħaddem għandu jikkontribwixxi għall-finanzjament, sakemm dan ma jkunx kompletament kopert mill-awtoritajiet pubbliċi;

ċ)

ir-responsabbilitajiet ta’ l-istituzzjonijiet m’għandhomx jiddipendu fuq jekk l-obbligazzjonijiet ta’ kontribuzzjoni għall-finanzjament ġewx sodisfatti jew le.

KAPITOLU III

DISPOŻIZZJONIJIET DWAR SIGURTÀ SOĊJALI

Artikolu 6

L-Istati Membri jistgħu jistipulaw li l-Artikoli 3, 4 u 5 ma japplikawx għall-kontribuzzjonijiet dovuti taħt skemi statutorji nazzjonali ta’ sigurtà soċjali jew taħt xi skemi supplimentari okkupazzjonali jew inter-okkupazzjonali li ma jidħlux fl-iskemi statutorji nazzjonali tas-sigurtà soċjali.

Artikolu 7

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li n-nuqqas li jitħallsu l-kontribuzzjonijiet obbligatorji dovuti minn min iħaddem, qabel il-bidu ta’ l-insolvenza, lill-istituzzjonijiet assigurattivi taħt l-iskemi statutorji nazzjonali ta’ sigurtà soċjali ma jaffettwax ħażin it-titolu ta’ l-impjegati għall-benefiċċji fir-rigward ta’ dawn l-istituzzjonijiet assigurattivi sa fejn il-kontribuzzjonijiet ta’ l-impjegati jkunu tnaqqsu mill-ewwel mir-rimunerazzjoni mogħtija lilhom.

Artikolu 8

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jittieħdu l-miżuri meħtieġa għall-protezzjoni ta’ l-interessi ta’ l-impjegati u ta’ persuni li jkunu diġa’ telqu mill-impriża jew negozju ta’ min iħaddem fid-data tal-bidu tal-insolvenza tiegħu fir-rigward tad-drittijiet li jintitolawhom immedjatament jew prospettivament għal benefiċċji tax-xjuħija, inklużi benefiċċji lil min jibqa’ ħaj, taħt skemi pensjonistiċi supplimentari okkupazzjonali jew inter-okkupazzjonali li ma jkunux parti mill-iskemi statutorji nazzjonali ta’ sigurtà soċjali.

KAPITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET LI JIRRIGWARDAW SITWAZZJONIJIET TRANSNAZZJONALI

Artikolu 9

1.   Jekk impriża li teżerċita attivitajiet fit-territorji f’mill-inqas żewġ Stati Membri tkun fi stat ta’ insolvenza fis-sens ta’ l-Artikolu 2(l), l-istituzzjoni responsabbli mill-ħlas tal-pretensonijiet pendenti ta’ l-impjegati għandha tkun dik fl-Istat Membru li fit-territorju tiegħu dawn jaħdmu jew abitwalment jaħdmu.

2.   Il-limitu tad-drittijiet ta’ l-impjegati għandu jiġi stabbilit mil-liġi li tirregola l-istituzzjoni kompetenti ta’ garanzija.

3.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li, fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, jittieħed kont tad-deċiżjonijiet meħuda fil-kuntest tal-proċeduri ta’ insolvenza msemmija fl-Artikolu 2(1), li jkunu ntalbu fi Stat Membru ieħor, meta jkun qiegħed jiġi deċiż l-istat ta’ insolvenza ta’ min iħaddem fis-sens ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 10

1.   Għall-finijiet ta’ l-implimentazzjoni ta’ l-Artikolu 9, l-Istati Membri għandhom jagħmlu provvediment sabiex jikkondividu l-informazzjoni rilevanti bejn l-awtoritajiet amministrattivi kompetenti u/jew l-istituzzjonijiet ta’ garanzija tagħhom imsemmija fl-ewwel paragrafu ta’ l-Artikolu 3, biex b’hekk jagħmluha possibbli b’mod partikolari li jgħarrfu lill-istituzzjoni ta’ garanzija li tkun responsabbli għall-ħlas tal-pretensjonijiet pendenti ta’ l-impjegati.

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bid-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-awtoritajiet amministrattivi kompetenti u/jew ta’ l-istituzzjonijiet ta’ garanzija tagħhom. Il-Kummissjoni għandha tagħmel dik l-informazzjoni aċċessibbli għall-pubbliku.

KAPITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI U FINALI

Artikolu 11

Din id-Direttiva ma taffettwax l-għażla ta’ l-Istati Membri li japplikaw jew jintroduċu liġijiet, regolamenti jew dispożizzjonijiet amministrattivi aktar favorevoli għall-impjegati.

L-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva ma għandha fl-ebda ċirkustanza tkun raġuni suffiċjenti għal rigressjoni relattivament għas-sitwazzjoni kurrenti fl-Istati Membri u relattivament għal-livell ġenerali ta’ protezzjoni ta’ impjegati fil-qasam kopert minnha.

Artikolu 12

Din id-Direttiva ma taffettwax l-għażla ta’ l-Istati Membri:

(a)

li jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jevitaw l-abbużi;

(b)

li jirrifjutaw jew inaqqsu r-responsabbiltà msemmija fl-ewwel paragrafu ta’ l-Artikolu 3 jew l-obbligu ta’ garanzija msemmi fl-Artikolu 7 jekk ikun jidher inġustifikat it-twettiq ta’ l-obbligu minħabba l-eżistenza ta’ konnessjonijiet speċjali bejn l-impjegat u min iħaddem u minħabba interessi komuni li jirriżultaw minn kollużjoni bejniethom;

ċ)

li jirrifjutaw jew inaqqsu r-responsabbiltà imsemmija fl-ewwel paragrafu ta’ l-Artikolu 3 jew l-obbligu ta’ garanzija previst fl-Artikolu 7 fil-każijiet fejn l-impjegat, f’ismu jew f’isimha jew flimkien ma’ qraba viċini, kien proprjetarju ta’ parti essenzjali ta’ l-impriża jew tan-negozju ta’ min iħaddem u kellu influwenza konsiderevoli fuq l-attivitajiet tagħha.

Artikolu 13

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bit-tipi ta’ proċeduri nazzjonali ta’ insolvenza li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, u b’kull emenda relatata magħha.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika dawn il-komunikazzjonijiet f'Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 14

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-testi tad-dispożizzjonijiet leġislattivi, regolamentari jew amministrattivi prinċipali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 15

Mhux aktar tard mit-8 ta’ Ottubru 2010, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni, fl-Istati Membri, ta’ l-Artikoli 1 sa 4, l-Artikoli 9 u 10, it-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 11, l-Artikolu 12(ċ) u l-Artikoli 13 u 14.

Artikolu 16

Id-Direttiva 80/987/KEE, kif emendata mill-atti elenkati fl-Anness I, hija mħassra, mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta’ l-Istati Membri relattivament għal-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-Direttivi elenkati fl-Anness I, Parti Ċ.

Ir-referenzi għad-Direttiva mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skond it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness II.

Artikolu 17

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 18

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Strasburgu, 22 ta’ Ottubru 2008.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

J.-P. JOUYET


(1)  ĠU C 161, 13.7.2007, p. 75.

(2)  L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta’ Ġunju 2007 (ĠU C 146 E, 12.6.2008, p. 71) u Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta’ Settembru 2008.

(3)  ĠU L 283, 28.10.1980, p. 23.

(4)  Ara l-Anness I, Partijiet A u B.

(5)  ĠU L 14, 20.1.1998, p. 9.

(6)  ĠU L 175, 10.7.1999, p. 43.

(7)  ĠU L 206, 29.7.1991, p. 19.


ANNESS I

PARTI A

Direttiva mħassra flimkien ma’ l-emendamenti suċċessivi tagħha

(imsemmija fl-Artikolu 16)

Direttiva tal-Kunsill 80/987/KEE

(ĠU L 283, 28.10.1980, p. 23)

Direttiva tal-Kunsill 87/164/KEE

(ĠU L 66, 11.3.1987, p. 11).

Direttiva 2002/74/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 270, 8.10.2002, p. 10).

PARTI B

Att emendatorju mhux imħassar

(imsemmi fl-Artikolu 16)

Adeżjoni ta’ l-1994

PARTI Ċ

Lista tal-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni

(imsemmi fl-Artikolu 16)

Direttiva

Limitu ta’ żmien għat-traspożizzjoni

Data ta’ applikazzjoni

80/987/KEE

fit-23 ta’ Ottubru 1983

 

87/164/KEE

 

fl-1 ta’ Jannar 1986

2002/74/KE

fis-7 ta’ Ottubru 2005

 


ANNESS II

Tabella ta’ korrelazzjoni

Direttiva 80/987/KEE

Din id-Direttiva

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 2

Artikolu 2

Artikolu 3

Artikolu 3

Artikolu 4

Artikolu 4

Artikolu 5

Artikolu 5

Artikolu 6

Artikolu 6

Artikolu 7

Artikolu 7

Artikolu 8

Artikolu 8

Artikolu 8a

Artikolu 9

Artikolu 8b

Artikolu 10

Artikolu 9

Artikolu 11

Artikolu 10

Artikolu 12

Artikolu 10a

Artikolu 13

Artikolu 11(1)

Artikolu 11(2)

Artikolu 14

Artikolu 12

Artikolu 15

Artikolu 16

Artikolu 17

Artikolu 13

Artikolu 18

Anness I

Anness II


II Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Kummissjoni

28.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 283/43


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

ta’ l-20 ta’ Ottubru 2008

li tapprova ċerti programmi nazzjonali għall-kontroll tas-Salmonella f’qatgħat ta’ brojlers Gallus gallus

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 5699)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2008/815/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Novembru 2003 dwar il-kontroll tas-Salmonella u aġenti żoonotiċi oħra speċifikati li jinġarru fl-ikel (1), u partikolarment l-Artikolu 6(2) tiegħu,

Billi:

(1)

L-għan tar-Regolament (KE) Nru 2160/2003 huwa li jiżgura li jittieħdu miżuri xierqa u effettivi għall-individwazzjoni u l-kontroll tas-Salmonella u aġenti żoonotiċi oħra fl-istadji rilevanti kollha tal-produzzjoni, l-ipproċessar u d-distribuzzjoni, partikolarment fil-livell ta’ produzzjoni primarja, biex titnaqqas il-prevalenza tagħhom u r-riskju tagħhom għas-saħħa pubblika.

(2)

Dan ir-Regolament jistipula li għandhom jiġu stabbiliti miri tal-Komunità għat-tnaqqis f’ċerti popolazzjonijiet ta’ annimali tal-prevalenza taż-żoonożi u aġenti żoonotiċi elenkati fl-Anness I tiegħu.

(3)

Ġiet stabbilita mira tal-Komunità għat-tnaqqis tal-prevalenza tas-Salmonella enteritidis u s-Salmonella typhimurium fil-brojlers fil-livell tal-produzzjoni primarja bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 646/2007 tat-12 ta’ Ġunju 2007 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mira tal-Komunità għat-tnaqqis tal-prevalenza tas-Salmonella enteritidis u s-Salmonella typhimurium fil-brojlers (2).

(4)

Biex tinkiseb il-mira tal-Komunità l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu programmi nazzjonali għall-kontroll tas-Salmonella f’qatgħat ta’ brojlers Gallus gallus u jibagħtuhom lill-Kummissjoni b’konformità mar-Regolament (KE) Nru 2160/2003.

(5)

Ċerti Stati Membri bagħtu dawn il-programmi u dawn kienu b’konformità mal-leġiżlazzjoni veterinarja rilevanti tal-Komunità u b’mod partikolari mar-Regolament (KE) Nru 2160/2003.

(6)

Dawn il-programmi nazzjonali ta’ kontroll għandhom għalhekk jiġu approvati.

(7)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-programmi nazzjonali għall-kontroll tas-Salmonella f’qatgħat ta’ brojlers Gallus gallus mibgħuta mill-Istati Membri elenkati fl-Anness huma approvati.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni tapplika mill-1 ta’ Diċembru 2008.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 20 ta’ Ottubru 2008.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 325, 12.12.2003, p. 1.

(2)  ĠU L 151, 13.6.2007, p. 21.


ANNESS

Il-Belġju

Il-Bulgarija

Ir-Repubblika Ċeka

Id-Danimarka

Il-Ġermanja

L-Estonja

L-Irlanda

Il-Greċja

Spanja

Franza

L-Italja

Ċipru

Il-Latvja

Il-Litwanja

Il-Lussemburgu

Malta

L-Ungerija

L-Olanda

L-Awstrija

Il-Polonja

Il-Portugall

Ir-Rumanija

Is-Slovenja

Is-Slovakkja

Il-Finlandja

L-Iżvezja

Ir-Renju Unit


28.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 283/46


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

ta’ l-20 ta' Ottubru 2008

li temenda d-Deċiżjoni 2003/467/KE fir-rigward tad-dikjarazzjoni li ċerti reġjuni amministrattivi tal-Polonja huma uffiċjalment ħielsa mil-lewkożi bovina enżootika

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 5987)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2008/816/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 64/432/KEE tas-26 ta' Ġunju 1964 dwar il-problemi tas-saħħa tal-annimali li jaffettwaw il-kummerċ ta' annimali bovini u ħnieżer (1), u b'mod partikolari l-Anness D (I) (E) tagħha,

Billi:

(1)

L-Anness D tad-Direttiva 64/432/KEE jipprevedi li Stat Membru jew parti minn Stat Membru jista', fir-rigward tal-imrieħel bovini, jiġi kkunsidrat uffiċjalment bħala ħieles mil-lewkożi bovina enżootika, suġġett għal konformità ma' ċerti kundizzjonijiet stipulati f'dik id-Direttiva.

(2)

Il-listi tar-reġjuni tal-Istati Membri ddikjarati ħielsa mil-lewkożi enżootika bovina huma stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/467/KE tat-23 ta' Ġunju 2003 li tistabbilixxi l-kwalifika ta' uffiċjalment ħielsa mit-tuberkolożi, bruċellożi u mil-lewkożi bovina enżootika ta’ xi Stati Membri u reġjuni fl-Istati Membri rigward annimali bovini (2).

(3)

Il-Polonja issa ressqet dokumentazzjoni lill-Kummissjoni fejn uriet il-konformità mal-kundizzjonijiet xierqa stipulati fid-Direttiva 64/432/KEE fir-rigward ta' 29 reġjun amministrattiv (powiaty) fi ħdan l-unitajiet amministrattivi superjuri (Voivodships) ta' Mazowieckie, Podlaskie u Warminsko-mazurskie biex dawk ir-reġjuni jkunu jistgħu jitqiesu bħala reġjuni uffiċjalment ħielsa mil-lewkożi bovina enżootika fil-Polonja.

(4)

Wara valutazzjoni ta' dik id-dokumentazzjoni, dawk ir-reġjuni (powiaty) fil-Polonja għandhom jiġu rikonoxxuti bħala reġjuni li huma uffiċjalment ħielsa mil-lewkożi bovina enżootika ta' dak l-Istat Membru.

(5)

Id-Deċiżjoni 2003/467/KE għandha għalhekk tiġi emendata f'dan ir-rigward.

(6)

Il-miżuri stipulati f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness III tad-Deċiżjoni 2003/467/KE hu emendat skont l-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 20 ta’ Ottubru 2008.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU 121, 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  ĠU L 156, 25.6.2003, p. 74.


ANNESS

Fil-Kapitolu 2 tal-Anness III tad-Deċiżjoni 2003/467/KE, it-tieni parti li tikkonċerna l-Polonja hija mibdula b'dan li ġej:

“Fil-Polonja:

Voivodship Dolnośląskie

Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

Voivodship Lubelskie

Powiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

Voivodship Kujawsko-Pomorskie

Powiaty:

aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Grudziądz, toruński, Toruń, wąbrzeski.

Voivodship Łódzkie

Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Voivodship Małopolskie

Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

Voivodship Mazowieckie

Powiaty:

białobrzeski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, lipski, Płock, płocki, pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni, zwoleński, żyrardowski.

Voivodship Opolskie

Powiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

Voivodship Podkarpackie

Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.

Voivodship Podlaskie

Powiaty:

augustowski, bielski, hajnowski, siemiatycki, sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski.

Voivodship Śląskie

Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.

Voivodship Świętokrzyskie

Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

Voivodship Warmińsko-mazurskie

Powiaty:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

Voivodship Wielkopolskie

Powiaty:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, ostrzeszowski, słupecki, turecki, wrzesiński.”


28.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 283/49


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-22 ta’ Ottubru 2008

li temenda d-Deċiżjoni 2007/777/KE dwar l-importazzjonijiet ta’ ċerti prodotti tal-laħam mill-Kaledonja l-Ġdida ġewwa l-Komunità

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 6050)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2008/817/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 92/118/KEE tas-17 ta’ Diċembru 1992 li tistipula r-rekwiżiti fir-rigward tas-saħħa tal-annimali u tas-saħħa pubblika li jirregolaw il-kummerċ u l-importazzjoni fil-Komunità ta’ prodotti mhux soġġetti għal dawn ir-rekwiżiti stabbiliti f’regoli Komunitarji speċifiċi msemmija fl-Anness A (I) tad-Direttiva 89/662/KEE u, fejn jidħlu l-patoġeni, id-Direttiva 90/425/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 10(2)(a) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE tas-16 ta’ Diċembru 2002 li tistabbilixxi r-regoli sanitarji għall-annimali u li jiddeterminaw il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-introduzzjoni ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali u li huma għall-konsum uman (2), u b’mod partikolari l-frażi introduttorja tal-Artikolu 8, l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 8(1) u l-Artikolu 8(4) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/777/KE tad-29 ta’ Novembru 2007 li tistipula l-kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali u tas-saħħa pubblika kif ukoll il-mudelli taċ-ċertifikati għall-importazzjonijiet ta’ ċerti prodotti tal-laħam u tal-istonku, il-bżieżaq tal-awrina u l-imsaren ittrattati għall-konsum mill-bniedem minn pajjiżi terzi u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2005/432/KE (3) tistipula regoli dwar l-importazzjoni ġewwa l-Komunità ta’ konsenji ta’ ċerti prodotti tal-laħam għall-konsum mill-bniedem. Il-Parti 2 tal-Anness II għal dik id-Deċiżjoni tinkludi lista ta’ pajjiżi terzi u partijiet minnhom minn fejn l-importazzjonijiet ta’ dawk il-prodotti għandhom jiġu awtorizzati. Dik id-Deċiżjoni tistipula wkoll ċertifikati mudelli u regoli dwar it-trattamenti meħtieġa għal dawn il-prodotti.

(2)

Il-Kaledonja l-Ġdida talbet l-awtorizzazzjoni għall-importazzjonijiet ġewwa l-Komunità ta’ prodotti tal-laħam ippreparati minn annimali bovini domestiċi u ċertu laħam tat-tjur tal-kaċċa u ta’ certi partijiet ta’ dawk l-annimali.

(3)

Il-Kummissjoni wettqet verifika tal-Kaledonja l-Ġdida li wriet li l-awtorità veterinarja kompetenti ta’ dak il-pajjiż terz jipprovdi garanziji xierqa fir-rigward tal-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Komunità, skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 8(1) tad-Direttiva 2002/99/KE.

(4)

Għalhekk huwa xieraq li jiġu awtorizzati l-importazzjonijiet mill-Kaledonja l-Ġdida ġewwa l-Komunità ta’ prodotti tal-laħam ippreparati minn annimali domestiċi bovini u ċertu laħam tat-tjur tal-kaċċa u ta’ ċerti partijiet ta’ dawk l-annimali mal-applikazzjoni ta’ trattament mhux speċifikat stabbilit fil-Parti 4 tal-Anness II għad-Deċiżjoni 2007/777/KE għal raġunijiet ta’ saħħa tal-annimali għal dawk il-prodotti.

(5)

Id-Deċiżjoni 2007/777/KE għandha għalhekk tiġi emendata skont dan.

(6)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Parti 2 tal-Anness II għad-Deċiżjoni 2007/777/KE tinbidel bit-test fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 22 ta’ Ottubru 2008.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 62, 15.3.1993, p. 49.

(2)  ĠU L 18, 23.1.2003, p. 11.

(3)  ĠU L 312, 30.11.2007, p. 49.


ANNESS

“PARTI 2

Il-pajjiżi terzi u partijiet minnhom minn fejn l-importazzjonijiet tal-prodotti tal-laħam u l-istonku, bżieżaq u intestini ġewwa l-UE huma awtorizzati

(Ara l-Parti 4 ta’ dan l-Anness għall-interpretazzjoni tal-kodiċi wżati f’din it-tabella)

Il-kodiċi ISO

Il-pajjiż tal-oriġini jew parti minnu

1.

Bovini domestiċi

2.

Annimali tal-kaċċa bid-difer mifruq imrobbija għal skopijiet kummerċjali

(ħlief għall-ħnieżer)

Ovini u kaprini domestiċi

1.

Porċini domestiċi

2.

Tjur tal-kaċċa bid-difer mifruq imrobbija fl-irziezet

(ħnieżer)

Annimal b’difru sod domestiku

1.

Tjur

2.

Annimali tal-kaċċa bir-rix imrobbija għal skopijiet kummerċjali

(ħlief għall-għasafar li ma jtirux)

Għasafar li ma jtirux imrobbija għal skopijiet kummerċjali

Il-fenek domestiku u l-leporidae mrobbija għal skopijiet kummerċjali

Annimali slavaġ tal-kaċċa bid-difer mifruq

(ħlief għall-ħnieżer)

Ħnieżer slavaġ

Annimal salvaġġ b’difru sod

Leporidae slavaġ

(fniek u liebri)

Għasafar tal-kaċċa slavaġ

Mammali tal-art slavaġ tal-kaċċa

(ħlief għall-mammali bid-difer mgħawweġ, għal dawk bid-difer sod u għal-leporidae)

AR

L-Arġentina AR

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

L-Arġentina AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

L-Arġentina AR-2 (1)

A (2)

A (2)

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

L-Awstralja

A

A

A

A

D

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BH

Il-Baħrejn

B

B

B

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Il-Brażil

XXX

XXX

XXX

A

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

Il-Brażil BR-1

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Il-Brażil BR-2

C

C

C

A

D

D

A

C

XXX

XXX

A

D

XXX

Il-Brażil BR-3

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

BW

Il-Botswana

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Il-Belarus

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Il-Kanada

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

L-Iżvizzera (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL

Iċ-Ċilì

A

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Iċ-Ċina

B

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

Iċ-Ċina CN-1

B

B

B

B

D

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Il-Kolombja

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ET

L-Etjopja

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Greenland

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Ħong Kong

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Il-Kroazja

A

A

D

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

L-Iżrael

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

IN

L-Indja

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

L-Iżlanda

A

A

B

A

A

A

A

A

B

XXX

A

A

XXX

KE

Il-Kenja

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Il-Korea t’Isfel

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Il-Marokk

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ME

Il-Montenegro

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

MG

Il-Madagaskar

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Ir-Repubblika eks Jugożlava tal-Maċedonja (**)

A

A

B

A

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Il-Mawrizju

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Il-Messiku

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Il-Malażja MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Il-Malażja MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

In-Namibja (1)

B

B

B

B

D

A

A

B

B

A

A

D

XXX

NC

Il-Kaledonja l-Ġdida

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

NZ

New Zealand

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Il-Paragwaj

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RS

Is-Serbja (***)

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

RU

Ir-Russja

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapor

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Is-Sważiland

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

It-Tajlandja

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

It-Tuniżija

C

C

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

It-Turkija

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

L-Ukraina

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

L-Istati Uniti

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

L-Urugwaj

C

C

B

A

D

A

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

L-Afrika t’Isfel (1)

C

C

C

A

D

A

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Iż-Żimbabwe (1)

C

C

B

A

D

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX


(1)  Ara l-Parti 3 ta’ dan l-Anness għar-rekwiżiti minimi ta’ trattament li japplikaw għall-prodotti tal-laħam u għall-biltong pasturizzati.

(2)  Għall-prodotti tal-laħam u għall-istonku, bżieżaq tal-awrina u l-imsaren ittrattati imħejjija minn laħam frisk minn annimali li tbiċċru wara l-1 ta’ Marzu 2002.

(*)  Skond il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kummerċ fi prodotti agrikoli.

(**)  Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja; il-kodiċi proviżorju li ma jippreġudikax bl-ebda mod in-nomenklatura definittiva għal dan il-pajjiż, li jkun miftiehem wara l-konklużjoni ta’ negozjati li qegħdin iseħħu bħalissa dwar dan is-suġġett fin-Nazzjonijiet Uniti.

(***)  Ma jinkludix il-Kosovo kif definit bir-Riżoluzzjoni 1244 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti tal-10 ta’ Ġunju 1999.

XXX

L-ebda ċertifikat ma hu stabbilit, u l-prodotti tal-laħam u l-istonku, il-bżieżaq tal-awrina u l-imsaren ittrattati li fihom il-laħam ta’ din l-ispeċi mhumiex awtorizzati.”


28.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 283/s3


NOTA LILL-QARREJ

L-istituzzjonijiet iddeċidew li ma jikkwotawx aktar fit-testi tagħhom l-aħħar emenda ta' l-atti kkwotati.

Sakemm mhux indikat mod ieħor, l-atti mmsemija fit-testi ppubblikati hawn jirreferu għall-atti li bħalissa huma fis-seħħ.