ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 281

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
24 ta' Ottubru 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1040/2008 tat-23 ta’ Ottubru 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1041/2008 tat-23 ta’ Ottubru 2008 li jistabbilixxi ċerti regoli dettaljati għall-għoti ta’ l-għajnuna għall-esportazzjoni taċ-ċanga u l-vitella li jistgħu jibbenefikaw minn trattament speċjali ta’ l-importazzjoni fil-Kanada (Verżjoni kodifikata)

3

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1042/2008 tat-23 ta’ Ottubru 2008 li ma jalloka l-ebda rifużjoni ta’ l-esportazzjoni għall-butir fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta bir-Regolament (KE) Nru 619/2008

7

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1043/2008 tat-23 ta’ Ottubru 2008 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam tal-majjal

8

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1044/2008 tat-23 ta’ Ottubru 2008 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam taċ-ċanga

10

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1045/2008 tat-23 ta’ Ottubru 2008 li jiffissa l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95

14

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/809/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-14 ta’ Ottubru 2008 dwar in-nuqqas ta’ l-inklużjoni ta’ ċerti sustanzi fl-Anness I, IA jew IB għad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 5894)  ( 1 )

16

 

 

2008/810/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Ottubru 2008 dwar għajnuna finanzjarja mill-Komunità għat-tieni nofs tal-2008 għal ċerti laboratorji ta’ referenza tal-Komunità fil-qasam tas-saħħa tal-annimali u tal-annimali ħajjin (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 5976)

30

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIM INTERNAZZJONALI

 

 

2008/811/KE

 

*

Deċiżjoni Nru 2/2008 tal-Kumitat Konġunt KE-Żvizzera ta’ l-24 ta’ Settembru 2008 li jibdel it-Tabelli III u IV(b) tal-Protokoll Nru 2

32

 

 

Corrigendum

 

*

Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/97/KE tat-30 ta’ Jannar 2008 li temenda d-Deċiżjoni 93/52/KEE fir-rigward tad-dikjarazzjoni li ċerti reġjuni amministrattivi tal-Italja huma uffiċjalment ħielsa mill-bruċellosi (B. melitensis) u d-Deċiżjoni 2003/467/KE fir-rigward tad-dikjarazzjoni li ċerti reġjuni amministrattivi tal-Italja huma uffiċjalment ħielsa mit-tuberkolosi bovina u mill-bruċellosi bovina u li ċerti reġjuni amministrattivi tal-Polonja huma uffiċjalment ħielsa mil-lewkosi enżootika bovina ( ĠU L 32, 6.2.2008 )

35

 

 

 

*

Nota lill-qarrej (Ara paġna 3 tal-qoxra)

s3

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

24.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 281/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1040/2008

tat-23 ta’ Ottubru 2008

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu ta’ l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-24 ta’ Ottubru 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 23 ta’ Ottubru 2008.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

IL

106,4

MA

53,9

MK

47,0

TR

83,7

ZZ

72,8

0707 00 05

JO

162,5

TR

169,7

ZZ

166,1

0709 90 70

TR

139,7

ZZ

139,7

0805 50 10

AR

106,8

TR

98,3

ZA

80,1

ZZ

95,1

0806 10 10

BR

231,3

TR

122,0

US

223,5

ZZ

192,3

0808 10 80

CA

97,3

CL

72,8

CN

92,6

MK

32,9

NZ

109,7

US

140,7

ZA

93,9

ZZ

91,4

0808 20 50

CL

60,3

CN

110,4

TR

125,5

ZZ

98,7


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


24.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 281/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1041/2008

tat-23 ta’ Ottubru 2008

li jistabbilixxi ċerti regoli dettaljati għall-għoti ta’ l-għajnuna għall-esportazzjoni taċ-ċanga u l-vitella li jistgħu jibbenefikaw minn trattament speċjali ta’ l-importazzjoni fil-Kanada

(Verżjoni kodifikata)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 172, paragrafu 2, meta moqri flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2051/96 tal-25 ta’ Ottubru 1996 li jistabbilixxi ċerti regoli dettaljati għall-għoti ta’ l-għajnuna għall-esportazzjoni taċ-ċanga u l-vitella li jistgħu jibbenefikaw minn trattament speċjali ta’ l-importazzjoni fil-Kanada (2) u emendat bir-Regolament (KE) Nru 1445/95, ġie emendat (3) b’mod sostanzjali. Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmi Regolament għandu jiġi kkodifikat.

(2)

Skond il-Ftehim għall-konklużjoni tan-negozjati bejn il-Komunità Ewropea u l-Kanada skond l-Artikolu XXIV:6 msemmi fl-Anness IV tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/591/KE tat-22 ta’ Diċembru tal-1995 dwar il-konklużjoni tar-riżultati tan-negozjati ma’ ċerti pajjiżi terzi skond l-Artikolu XXIV:6 tal-GATT u kwistjonijiet oħra relatati magħhom (l-Istati Uniti u l-Kanada) (4), sussidji ta’ l-esportazzjoni fuq ċanga u vitella friska, imkessħa jew iffriżata maħsuba għall-Kanada għandhom jiġu limitati għal 5 000 tunnellata metrika kull sena.

(3)

L-amministrazzjoni ta’ dak il-Ftehim għandha tiġi bbażata fuq applikazzjonijiet għal liċenzi speċifiċi Komunitarji ta’ l-esportazzjoni f’konformità mar-Regolament (KE) 382/2008 tal-Kummissjoni tal-21 ta’ April 2008 fuq ir-regoli ta’ l-applikazzjoni għal liċenzi ta’ l-importazzjoni u l-esportazzjoni fis-settur taċ-ċanga u l-vitella (5). Barra minn hekk, għandhom jiġu ppreżentati ċertifikati ta’ l-identità lill-awtoritajiet doganali Kanadiża. Huwa meħtieġ li tiġi definita n-natura ta’ dawk iċ-ċertifkati ta’ l-identità u l-proċeduri biex wieħed jużahom.

(4)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat ta’ l-Amministrazzjoni tal-Organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi ċerti regoli dettaljati għall-applikazzjoni fir-rigward ta’ l-esportazzjoni lejn il-Kanada ta’ 5 000 tunnellata metrika kull sena kalendarja ta’ laħam taċ-ċanga u l-vitella li joriġina mill-Komunità, frisk, imkessaħ jew iffriżat, li jikkwalifika għal trattament speċjali.

2.   Il-laħam imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jaqbel mar-rekwiżiti dwar il-ħarsien tas-saħħa stabbiliti mill-Kanada u għandu jkun relatat ma’ bhejjem maqtula mhux iżjed minn xahrejn qabel ma dawn jiġu lliberati mid-dwana għall-esportazzjoni.

Artikolu 2

Meta l-laħam ikun qed jiġi lliberat mid-dwana għall-esportazzjoni, iċ-ċertifikat ta’ l-identità definit fl-Artikolu 3 għandu jinħareġ, fuq talba ta’ l-applikant, malli tiġi ppreżentata l-liċenzja ta’ l-esportazzjoni maħruġa skond l-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 382/2008 u ta’ ċertifikat veterinarju li juri d-data tal-qatla tal-bhejjem li minnhom ikun ġej il-laħam għall-esportazzjoni.

Artikolu 3

1.   Iċ-ċertifkat ta’ l-identità għandu jsir, talanqas b’kopja waħda, fuq formola li tkun taqbel mal-kampjun fl-Anness I.

Iċ-ċertifikat jiġi stampat bl-Ingliż fuq karta bajda li jkollha l-qies ta’ 210 × 297 mm. Kull ċertifikat għandu jkollu numru individwali tas-serje mogħti mill-uffiċċju doganali msemmi fl-Artikolu 4.

L-Istati Membri li jesportaw jistgħu jeħtieġu li ċertifikat użat fit-territorju tagħhom ikun stampat b’wieħed mill-ilsna uffiċjali tagħhom kif ukoll bl-Ingliż.

2.   Il-kopji għandu jkollhom l-istess numru tas-serje bħall-oriġinal. Kull dettal li jitniżżel fl-oriġinal u fuq il-kopji għandu jiġi ttajpjat, jew, jekk jinkiteb bl-idejn, isir bil-linka b’ittri kbar.

Artikolu 4

1.   Iċ-ċertifikat ta’ l-identità u l-kopji għandhom jinħarġu mill-uffiċċju doganali fejn il-laħam jiġi lliberat mid-dwana għall-esportazzjoni.

2.   L-uffiċċju doganali msemmi fil-paragrafu 1 għandu jiffirma ċ-ċertifkat oriġinali fit-taqsima approprjata u jibgħat iċ-ċertifikat lill-parti interessata, waqt li jżomm kopja.

Artikolu 5

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiċċekkjaw l-oriġini u n-natura tal-prodotti li għalihom jinħarġu ċ-ċertifikati ta’ l-identità.

Artikolu 6

Ir-Regolament (KE) Nru 2051/96 hu mħassar.

Referenzi għar-Regolament li ġie mħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skond it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness III.

Artikolu 7

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 23 ta’ Ottubru 2008.

Għall-Kummissjoni

José Manuel BARROSO

Il-President


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 274, 26.10.1996, p. 18.

(3)  Ara l-Anness II.

(4)  ĠU L 334, 30.12.1995, p. 25.

(5)  ĠU L 115, 29.4.2008, p. 10.


ANNESS I

Ċertifikat ta’ identifikazzjoni skond l-Artikolu 3

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS II

Regolament imħassar flimkien ma’ l-emendi tiegħu

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2051/96

(ĠU L 274, 26.10.1996, p. 18).

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2333/96

(ĠU L 317, 6.12.1996, p. 13).

l-Artikolu 1 biss


ANNESS III

Tabella ta’ korrelazzjoni

Regolament (KE) Nru 2051/96

Dan ir-Regolament

Artikoli 1 sa 5

Artikoli 1 sa 5

Artikolu 6

Artikolu 6

Artikolu 7

Artikolu 7

Anness

Anness I

Anness II

Anness III


24.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 281/7


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1042/2008

tat-23 ta’ Ottubru 2008

li ma jalloka l-ebda rifużjoni ta’ l-esportazzjoni għall-butir fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta bir-Regolament (KE) Nru 619/2008

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u partikolarment l-Artikolu 164(2) tiegħu flimkien ma’ l-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir- Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 619/2008 tas- 27 ta’ Ġunju 2008 li jiftaħ sejħa permanenti għall-offerti għar-rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni għal ċerti prodotti tal-ħalib (2) jipprovdi proċedura għal sejħa permanenti għall-offerti.

(2)

Skond l-Artikolu 6 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1454/2007 ta’ l-10 ta’ Diċembru 2007 li jistipula regoli komuni biex tkun stabbilita proċedura ta’ offerta għall-iffissar ta’ rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni għal ċerti prodotti agrikoli (3) u wara stħarriġ ta' l-offerti mressqa b’risposta għas-sejħa għall-offerti, jeħtieġ li ma tingħata l-ebda rifużjoni ta’ l-esportazzjoni għall-perjodu tat-tressiq ta’ l-offerti li jintemm fil-21 ta’ Ottubru 2008.

(3)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT

Artikolu 1

Fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 619/2008 għall-perjodu ta' tressiq li jintemm fil-21 ta’ Ottubru 2008, l-ebda rifużjoni ma hija allokata għall-prodotti u għad-destinazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 1(1) tar-Regolament imsemmi.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-24 ta’ Ottubru 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 23 ta’ Ottubru 2008.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 168, 28.6.2008, p. 20.

(3)  ĠU L 325, 11.12.2007, p. 69.


24.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 281/8


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1043/2008

tat-23 ta’ Ottubru 2008

li jistabbilixxi r-rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam tal-majjal

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u partikolarment l-Artikolu 164(2), it-tieni subparagrafu, u l-Artikolu 170 tiegħu,

Billi:

(1)

Skond l-Artikolu 162(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, id-differenza bejn il-prezzijiet fis-suq dinji tal-prodotti msemmija fit-taqsima XVII ta’ l-Anness I tar-Regolament imsemmi u bejn il-prezzijiet ta’ dawn il-prodotti fil-Komunità tista’ tiġi koperta minn rifużjoni ta’ l-esportazzjoni.

(2)

Fid-dawl tal-qagħda attwali tas-suq tal-laħam tal-majjal, jeħtieġ li jiġu stabbiliti rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni skond ir-regoli u l-kriterji pprovduti fl-Artikoli 162 sa 164, 167, 169 u 170 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(3)

Skond l-Artikolu 164(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, ir-rifużjonijiet jistgħu jkunu differenti skond id-destinazzjoni, speċjalment fejn il-qagħda attwali tas-suq dinji, il-ħtiġijiet speċifiċi ta’ ċerti swieq, jew l-obbligi li jitnisslu mill-ftehimiet iffirmati skond l-Artikolu 300 tat-Trattat tal-KE hekk jitolbu.

(4)

Ir-rifużjonijiet għandhom jingħataw biss għall-prodotti awtorizzati għall-moviment ħieles fil-Komunità, u li jkollhom it-timbru sanitarju msemmi fl-Artikolu 5(1)(a) tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 853/2004 tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (2). Dawn il-prodotti jeħtiġilhom ukoll jissodisfaw ir-rekwiżiti tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 852/2004 tad-29 ta’ April 2004 dwar l-iġjene ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel (3), kif ukoll tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 854/2004 tad-29 ta’ April 2004 li jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman (4).

(5)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Il-prodotti li jgawdu minn rifużjonjiet ta’ l-esportazzjoni pprovduti fl-Artikolu 164 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, kif ukoll l-ammonti ta’ dawn ir-rifużjonijiet, huma speċifikati fl-Anness ta’ dan ir-Regolament, bir-riserva tal-kundizzjoni stipulata fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

2.   Il-prodotti li jistgħu jgawdu minn rifużjoni skond il-paragrafu 1 jeħtiġilhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tar-Regolamenti (KE) Nru 852/2004 u (KE) Nru 853/2004, u b’mod partikolari, jeħtiġilhom ikunu ppreparati fi stabbilimenti awtorizzati u jissodifaw ir-rekwiżiti tat-timbru sanitarju stipulati fl-Anness I, is-Sezzjoni I, il-Kapitolu III tar-Regolament (KE) Nru 854/2004.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-24 ta’ Ottubru 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 23 ta’ Ottubru 2008.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Id-Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55. Verżjoni kkoreġuta fil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 22.

(3)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 1. Verżjoni kkoreġuta fil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 3.

(4)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 206. Verżjoni kkoreġuta fil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 83.


ANNESS

Rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam tal-majjal, applikabbli mill-24 ta’ Ottubru 2008

Il-kodiċi tal-prodott

Id-destinazzjoni

L-unità tal-kejl

L-ammont tar-rifużjoni

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: Il-kodiċijiet tal-prodotti kif ukoll il-kodiċijiet tad-destinazzjonijiet serje «A » huma definiti fir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3846/87 (ĠU L 366, 24.12.1987, p. 1), kif emendat.


24.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 281/10


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1044/2008

tat-23 ta’ Ottubru 2008

li jistabbilixxi r-rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam taċ-ċanga

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u partikolarment l-Artikolu 164(2), l-aħħar subparagrafu, u l-Artikolu 170 tiegħu,

Billi:

(1)

Skond l-Artikolu 162(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, id-differenza bejn il-prezzijiet fis-suq dinji tal-prodotti msemmija fit-Taqsima XV ta’ l-Anness I tar-Regolament imsemmi u bejn il-prezzijiet ta’ dawn il-prodotti fil-Komunità jistgħu jkunu koperti minn rifużjoni ta’ l-esportazzjoni.

(2)

Fid-dawl tal-qagħda attwali tas-suq tal-laħam taċ-ċanga, jeħtieġ li jiġu stabbiliti rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni skond ir-regoli u l-kriterji msemmija fl-Artikoli 162 sa 164 u 167 sa 170 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(3)

Skond l-Artikolu 164(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, l-ammont tar-rifużjoni jista' jvarja skond id-destinazzjoni, speċjalment fejn dan ikun meħtieġ minħabba l-qagħda tas-suq dinji, il-ħtiġijiet speċifiċi ta’ ċerti swieq, jew l-obbligi li jitnisslu minn ftehimiet iffirmati skond l-Artikolu 300 tat-Trattat tal-KE.

(4)

Ir-rifużjonijiet għandhom jingħataw biss għall-prodotti awtorizzati għall-moviment ħieles fil-Komunità, u li jkollhom it-timbru sanitarju msemmi fl-Artikolu 5(1)(a) tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 853/2004 tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (2). Dawn il-prodotti jeħtiġilhom ukoll jissodisfaw ir-rekwiżiti tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 852/2004 tad-29 ta’ April 2004 dwar l-iġjene ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel (3), kif ukoll tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 854/2004 tad-29 ta’ April 2004 li jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman (4).

(5)

Il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 7(2), it-tielet subparagrafu, tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2007/1359 tal-21 ta’ Novembru 2007 li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-għoti tar-rifużjonijiet speċjali ta’ l-esportazzjoni fuq ċerti qatgħat ta’ laħam dissussat ta’ l-annimali bovini (5), jipprevedu tnaqqis fir-rifużjoni partikulari fil-każ li l-kwantità tal-laħam dissussat għall-esportazzjoni tkun inqas minn 95 % mill-kwantità totali f'piż tal-qatgħat ġejjin mid-dissussar, iżda mingħajr ma tkun inqas minn 85 % mill-istess kwantità.

(6)

Għaldaqstant, jeħtieġ li r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 680/2008 jitħassar (6) u li jeħodlu postu Regolament ġdid.

(7)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Il-prodotti li jgawdu minn rifużjonjiet ta’ l-esportazzjoni previsti fl-Artikolu 164 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, kif ukoll l-ammonti ta’ dawn ir-rifużjonijiet, huma ddefiniti fl-Anness ta’ dan ir-Regolament, bir-riżerva tal-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

2.   Il-prodotti li jistgħu jgawdu minn rifużjoni skond il-paragrafu 1 jeħtiġilhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tar-Regolamenti (KE) Nru 852/2004 u (KE) Nru 853/2004, u b'mod partikolari, jeħtiġilhom ikunu ppreparati fi stabbilimenti awtorizzati u jissodifaw ir-rekwiżiti tat-timbru sanitarju stipulati fl-Anness I, is-Sezzjoni I, il-Kapitolu III tar-Regolament (KE) Nru 854/2004.

Artikolu 2

Fil-każ imsemmi fit-tielet subparagrafu ta’ l-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 1359/2007, ir-rata tar-rifużjoni għall-prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċi tal-prodott 0201 30 00 9100 titnaqqas b'7 EUR/100 kg.

Artikolu 3

Ir-Regolament (KE) Nru 680/2008 huwa b'dan imħassar.

Artikolu 4

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-24 ta’ Ottubru 2008.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 23 ta’ Ottubru 2008.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55. Verżjoni kkoreġuta fil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 22.

(3)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 1. Verżjoni kkoreġuta fil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 3.

(4)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 206. Verżjoni kkoreġuta fil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 83.

(5)  ĠU L 304, 22.11.2007, p. 21.

(6)  ĠU L 190, 18.7.2008, p. 3.


ANNESS

Rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam taċ-ċanga, applikabbli mill-24 ta’ Ottubru 2008

Il-kodiċi tal-prodotti

Id-destinazzjoni

L-unità tal-kejl

L-ammont tar-rifużjonijiet

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg ta’ piż ħaj

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg ta’ piż ħaj

25,9

0201 10 00 9110  (1)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

36,6

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

21,5

0201 10 00 9130  (1)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

48,8

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

28,7

0201 20 20 9110  (1)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

48,8

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

28,7

0201 20 30 9110  (1)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

36,6

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

21,5

0201 20 50 9110  (1)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

61,0

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

35,9

0201 20 50 9130  (1)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

36,6

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

21,5

0201 30 00 9050

US  (3)

EUR/100 kg ta’ piż nett

6,5

CA  (4)

EUR/100 kg ta’ piż nett

6,5

0201 30 00 9060  (6)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

22,6

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

7,5

0201 30 00 9100  (2)  (6)

B04

EUR/100 kg ta’ piż nett

84,7

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

49,8

EG

EUR/100 kg ta’ piż nett

103,4

0201 30 00 9120  (2)  (6)

B04

EUR/100 kg ta’ piż nett

50,8

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

29,9

EG

EUR/100 kg ta’ piż nett

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

16,3

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

16,3

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

16,3

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

16,3

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

5,4

0202 30 90 9100

US  (3)

EUR/100 kg ta’ piż nett

6,5

CA  (4)

EUR/100 kg ta’ piż nett

6,5

0202 30 90 9200  (6)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

22,6

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

7,5

1602 50 31 9125  (5)

B00

EUR/100 kg ta’ piż nett

23,3

1602 50 31 9325  (5)

B00

EUR/100 kg ta’ piż nett

20,7

1602 50 95 9125  (5)

B00

EUR/100 kg ta’ piż nett

23,3

1602 50 95 9325  (5)

B00

EUR/100 kg ta’ piż nett

20,7

NB: Il-kodiċijiet tal-prodotti kif ukoll il-kodiċijiet tad-destinazzjonijiet serje “A ” huma definiti skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3846/87 (ĠU L 366, 24.12.1987, p. 1).

Il-kodicijiet alfanumeriċi tad-destinazzjonijiet huma definiti fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19).

Id-destinazzjonijiet l-oħra huma definiti kif ġej:

B00

:

Id-destinazzjonijiet kollha (pajjiżi terzi, territorji oħrajn, provvisti u destinazzjonijiet meqjusa bħala post ta’ esportazzjoni barra mill-Komunità).

B02

:

B04 u destinazzjoni EG .

B03

:

L-Albanija, il-Kroazja, il-Bożnja u Ħerzegovina, is-Serbja, il-Kosovo (), il-Montenegro, l-ex Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja, ħażniet u provvisti (id-destinazzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 36 u 45, u, fejn japplika, fl-Artikolu 44 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/1999 (ĠU L 102, 17.4.1999, p. 11)).

B04

:

It-Turkija, l-Ukraina, il-Belarus, il-Moldova, ir-Russja, il-Ġeorġja, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Każakstan, it-Turkmenistan, l-Użbekistan, it-Taġikistan, il-Kirgistan, il-Marokk, l-Alġerija, it-Tuneżija, il-Libja, il-Libanu, is-Sirja, l-Iraq, l-Iran, l-Iżrael, ix-Xatt tal-Punent u l-Medda ta’ Gaża, il-Ġordan, l-Għarabja Sawdita, il-Kuwajt, il-Baħrejn, il-Qatar, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Oman, il-Jemen, il-Pakistan, Sri Lanka, il-Mjanmar (Burma), it-Tajlandja, il-Vjetnam, l-Indoneżja, il-Filippini, iċ-Ċina, il-Korea ta’ Fuq, Ħong Kong, is-Sudan, il-Mawritanja, il-Mali, il-Burkina Faso, in-Niġer, iċ-Ċad, il-Kap Verde, is-Senegal, il-Gambja, il-Ginea-Bissaw, il-Ginea, is-Sjerra Leone, il-Liberja, il-Côte d’Ivoire, il-Gana, it-Togo, il-Benin, in-Niġerja, il-Kamerun, ir-Repubblika Afrikana Ċentrali, il-Ginea Ekwatorjali, Sao Tomè u Prinċipe, il-Gabon, il-Kongo, il-Kongo (ir-Repubblika Demokratika), ir-Rwanda, il-Burundi, Santa Liena u d-dipendenzi tagħha, l-Angola, l-Etjopja, l-Eritrea, Ġibuti, is-Somalja, l-Uganda, it-Tanzanja, is-Seychelles u d-dipendenzi tagħhom, It-Territorju Britanniku ta’ l-Oċean Indjan, il-Możambik, il-Mawrizju, il-Komoros, Mayotte, iż-Żambja, il-Malawi, l-Afrika t’Isfel, il-Lesoto.


(*)  Hekk kif definit bir-Reżoluzjoni 1244 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti ta' l-10 ta' Ġunju 1999.

(1)  L-inklużjoni f’din is-subintestatura hija soġġetta għall-preżentazzjoni taċ-ċertifikat ta’ prova li jidher fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 433/2007 (ĠU L 104, 21.4.2007, p. 3).

(2)  L-għoti tar-rifużjoni huwa soġġett għall-issodisfar tal-kundizzjonijiet imniżżlin fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1359/2007 (ĠU L 304, 22.11.2007, p. 21) u, jekk japplika, fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1741/2006 (ĠU L 329, 25.11.2006, p 7).

(3)  Magħmulin skond il-kundizzjonijiet tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1643/2006 (ĠU L 308, 8.11.2006, p. 7).

(4)  Magħmulin skond il-kundizzjonijiet tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2051/96 (ĠU L 274, 26.10.1996, p. 18).

(5)  L-għoti tar-rifużjoni huwa soġġett għall-issodisfar tal-kundizzjonijiet imniżżlin fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1731/2006 (ĠU L 325, 24.11.2006, p. 12).

(6)  Il-kontenut f’dgħif tal-laħam taċ-ċanga għajr ix-xaħam huwa ddeterminat skond il-proċedura ta’ analiżi msemmija fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2429/86 (ĠU L 210, 1.8.1986, p. 39).

It-terminu “kontenut medju” jirreferi għall-kwantità tal-kampjun kif iddefinit fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 765/2002 (ĠU L 117, 4.5.2002, p. 6). Il-kampjun jittieħed mill-parti tal-lott ikkonċernat li tippreżenta l-akbar riskju.


24.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 281/14


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1045/2008

tat-23 ta’ Ottubru 2008

li jiffissa l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95

Il-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS [dwar l-OKS Unika]) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 143 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2783/75 tad-29 ta’ Ottubru 1975 fuq is-sistema komuni għall-kummerċ fl-ovalbumin u l-lactalbumin, u partikolarment l-Artikolu 3(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1484/95 (2) stipula r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tas-sistema tad-dazji addizzjonali fuq l-importazzjoni u stipula l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd.

(2)

Minn kontrolli regolari ta’ l-informazzjoni li tipprovdi l-bażi għad-determinazzjoni tal-prezzijiet rappreżentattivi għall-prodotti tas-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd kif ukoll għall-albumina tal-bajd, jirriżulta li l-prezzijiet rappreżentattivi għall-importazzjoni ta’ ċerti prodotti għandhom ikunu emendati biex jitqiesu l-varjazzjonijiet fil-prezzijiet skond l-oriġini. Jeħtieġ għalhekk li jiġu ppublikati prezzijiet rappreżentattivi.

(3)

Fid-dawl tas-sitwazzjoni tas-suq, jeħtieġ li din l-emenda tiġi applikata malajr kemm jista’ jkun.

(4)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 1484/95 għandu jinbidel bl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ dakinhar tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 23 ta’ Ottubru 2008.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 145, 29.6.1995, p. 47.


ANNESS

għar-Regolament tal-Kummissjoni tat-23 ta’ Ottubru 2008 li jiffissa l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95

“ANNESS I

Kodiċi NM

Deżinjazzjoni tal-merkanzija

Prezz rappreżentattiv

(f'EUR/100 kg)

Garanzija msemmija fl-Artikolu 3(3)

(f'EUR/100 kg)

Oriġini (1)

0207 12 10

Karkassi tat-tiġieġ preżentazzjoni 70 %, iffriżati

111,1

0

BR

122,9

0

AR

0207 12 90

Karkassi tat-tiġieġ preżentazzjoni 65 %, iffriżati

128,2

0

BR

130,2

0

AR

0207 14 10

Qatgħat dissussati ta’ sreidak jew ta' tiġieġ, iffriżati

226,5

22

BR

253,7

14

AR

306,4

0

CL

0207 14 50

Sdieri tat-tiġieġ, iffriżati

213,3

0

BR

0207 14 60

Koxox tat-tiġieġ, iffriżati

113,6

9

BR

0207 14 70

Partijiet oħra tat-tiġieġ, iffriżati

102,7

77

BR

0207 25 10

Karkassi tad-dundjani preżentazzjoni 80 %, iffriżati

174,4

0

BR

0207 27 10

Qatgħat dissussati tad-dundjani, iffriżati

316,7

0

BR

282,7

4

CL

0408 11 80

Isfra tal-bajd

473,4

0

AR

0408 91 80

Bajd imnixxef bla qoxra

461,0

0

AR

1602 32 11

Preparazzjonijiet nejjin ta’ sriedak u tiġieġ

200,4

26

BR


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi ‘ZZ’ jirrappreżenta ‘oriġini oħra’.”


II Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Kummissjoni

24.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 281/16


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

ta’ l-14 ta’ Ottubru 2008

dwar in-nuqqas ta’ l-inklużjoni ta’ ċerti sustanzi fl-Anness I, IA jew IB għad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 5894)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2008/809/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998 dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (1), u b’mod partikolari t-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 16(2) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1451/2007 ta’ l-4 ta’ Diċembru 2007 dwar it-tieni fażi tal-programm ta’ ħidma ta’ 10 snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (2) jistabbilixxi lista ta’ sustanzi attivi li għandhom jiġu vvalutati, bil-għan li possibbilment ikunu inklużi fl-Anness I, IA jew IB għad-Direttiva 98/8/KE.

(2)

Għal għadd ta’ kombinazzjonijiet ta’ sustanzi/tipi ta’ prodotti inklużi f’dik il-lista, ġara li jew il-parteċipanti kollha waqfu mill-parteċipazzjoni tagħhom fil-programm ta’ reviżjoni, jew l-Istat Membru ddeżinjat bħala Rapporteur għall-evalwazzjoni ma wasallu l-ebda dossier komplut fil-perjodu ta’ żmien speċifikat fl-Artikoli 9 u 12(3) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007.

(3)

Għalhekk, u skond l-Artikoli 11(2), 12(1) u 13(5) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007, il-Kummissjoni infurmat lill-Istati Membri b’dan. Fit-8 ta’ Novembru 2007, dik l-informazzjoni ġiet ippubblikata wkoll permezz ta’ mezzi elettroniċi.

(4)

Fil-perjodu ta’ tliet xhur minn dik il-pubblikazzjoni, l-ebda persuna jew Stat Membru ma indika(t) interess biex jassumi/tassumi r-rwol ta’ parteċipant għas-sustanzi u t-tipi ta’ prodotti kkonċernati.

(5)

Għalhekk, skond l-Artikolu 12(5) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007, is-sustanzi u t-tipi ta’ prodotti kkonċernati ma għandhomx jiġu inklużi fl-Annessi I, IA jew IB għad-Direttiva 98/8/KE.

(6)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma f’konformità ma’ l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Is-sustanzi u t-tipi ta’ prodotti indikati fl-Anness għal din id-Deċiżjoni ma għandhomx jiġu inklużi fl-Annessi I, IA jew IB għad-Direttiva 98/8/KE.

Artikolu 2

Għall-finijiet ta’ l-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007, din id-Deċiżjoni għandha tapplika mill-għada tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 14 ta’ Ottubru 2008.

Għall-Kummissjoni

Stavros DIMAS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  ĠU L 325, 11.12.2007, p. 3.


ANNESS

Isem

Numru EC

Numru CAS

Tip ta’ prodott

SMR

Bis(1-ċikloeżil-1,2-di(idrossi-.kappa.O)diażenijoat(2-))-ram

 

312600-89-8

2

AT

Bis(1-ċikloeżil-1,2-di(idrossi-.kappa.O)diażenijoat(2-))-ram

 

312600-89-8

6

AT

Bronopol

200-143-0

52-51-7

1

ES

Bronopol

200-143-0

52-51-7

3

ES

Bronopol

200-143-0

52-51-7

4

ES

Bronopol

200-143-0

52-51-7

13

ES

Klorokresol

200-431-6

59-50-7

4

FR

Aċidu formiku

200-579-1

64-18-6

1

BE

Aċidu formiku

200-579-1

64-18-6

13

BE

Aċidu benżojku

200-618-2

65-85-0

1

DE

Aċidu benżojku

200-618-2

65-85-0

2

DE

Aċidu benżojku

200-618-2

65-85-0

6

DE

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

3

DE

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

5

DE

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

6

DE

Aċidu saliċiliku

200-712-3

69-72-7

6

LT

Propan-1-ol

200-746-9

71-23-8

3

DE

Aċidu ċitriku

201-069-1

77-92-9

2

BE

Aċidu ċitriku

201-069-1

77-92-9

3

BE

Simklożen

201-782-8

87-90-1

6

UK

Kloroksilenol

201-793-8

88-04-0

1

BE

Kloroksilenol

201-793-8

88-04-0

2

BE

Kloroksilenol

201-793-8

88-04-0

3

BE

Kloroksilenol

201-793-8

88-04-0

4

BE

Kloroksilenol

201-793-8

88-04-0

5

BE

Kloroksilenol

201-793-8

88-04-0

6

BE

Diklorofen

202-567-1

97-23-4

2

IE

Diklorofen

202-567-1

97-23-4

3

IE

Diklorofen

202-567-1

97-23-4

4

IE

Diklorofen

202-567-1

97-23-4

6

IE

Diklorofen

202-567-1

97-23-4

13

IE

Triklokarban

202-924-1

101-20-2

1

SK

Triklokarban

202-924-1

101-20-2

2

SK

Triklokarban

202-924-1

101-20-2

4

SK

Glijossal

203-474-9

107-22-2

6

FR

Aċidu eża-2,4-dienojku/Aċidu sorbiku

203-768-7

110-44-1

1

DE

Aċidu eża-2,4-dienojku/Aċidu sorbiku

203-768-7

110-44-1

2

DE

Aċidu eża-2,4-dienojku/Aċidu sorbiku

203-768-7

110-44-1

3

DE

Aċidu eża-2,4-dienojku/Aċidu sorbiku

203-768-7

110-44-1

4

DE

Aċidu eża-2,4-dienojku/Aċidu sorbiku

203-768-7

110-44-1

5

DE

1,3-dikloro-5,5-dimetilidantoina

204-258-7

118-52-5

2

NL

Klorofen

204-385-8

120-32-1

1

N

Klorofen

204-385-8

120-32-1

4

N

Klorofen

204-385-8

120-32-1

6

N

Benżoat tal-benżil

204-402-9

120-51-4

2

UK

Klorur tal-benżetonju

204-479-9

121-54-0

1

BE

Klorur taċ-ċetilpiridinju

204-593-9

123-03-5

1

UK

Klorur taċ-ċetilpiridinju

204-593-9

123-03-5

3

UK

Klorur taċ-ċetilpiridinju

204-593-9

123-03-5

4

UK

Klorur taċ-ċetilpiridinju

204-593-9

123-03-5

5

UK

Nitrometilidintrimetanol

204-769-5

126-11-4

2

UK

Nitrometilidintrimetanol

204-769-5

126-11-4

3

UK

Nitrometilidintrimetanol

204-769-5

126-11-4

6

UK

Nitrometilidintrimetanol

204-769-5

126-11-4

13

UK

Sodju tosilkloramid

204-854-7

127-65-1

1

ES

Sodju tosilkloramid

204-854-7

127-65-1

6

ES

Dimetilditijokarbamat tal-potassju

204-875-1

128-03-0

2

UK

Dimetilditijokarbamat tal-potassju

204-875-1

128-03-0

4

UK

Dimetilditijokarbamat tal-potassju

204-875-1

128-03-0

6

UK

Dimetilditijokarbamat tal-potassju

204-875-1

128-03-0

13

UK

Dimetilditijokarbamat tas-sodju

204-876-7

128-04-1

2

UK

Dimetilditijokarbamat tas-sodju

204-876-7

128-04-1

3

UK

Dimetilditijokarbamat tas-sodju

204-876-7

128-04-1

4

UK

Dimetilditijokarbamat tas-sodju

204-876-7

128-04-1

5

UK

Dimetilditijokarbamat tas-sodju

204-876-7

128-04-1

6

UK

Dimetilditijokarbamat tas-sodju

204-876-7

128-04-1

13

UK

Kaptan

205-087-0

133-06-2

6

IT

Tiram

205-286-2

137-26-8

2

BE

Tiram

205-286-2

137-26-8

6

BE

Żiram

205-288-3

137-30-4

2

BE

Żiram

205-288-3

137-30-4

6

BE

Metilditijokarbamat tal-potassju

205-292-5

137-41-7

2

CZ

Metam-sodju

205-293-0

137-42-8

2

BE

Metam-sodju

205-293-0

137-42-8

4

BE

Metam-sodju

205-293-0

137-42-8

6

BE

Metam-sodju

205-293-0

137-42-8

13

BE

Ċjanoditijokarbamat tad-disodju

205-346-8

138-93-2

2

CZ

1,3-bis(idrossimetil)urea

205-444-0

140-95-4

2

HU

1,3-bis(idrossimetil)urea

205-444-0

140-95-4

6

HU

1,3-bis(idrossimetil)urea

205-444-0

140-95-4

13

HU

Nabam

205-547-0

142-59-6

2

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

4

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

6

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

13

PL

Tijabendażol

205-725-8

148-79-8

6

ES

Djuron

206-354-4

330-54-1

6

DK

Benżoat tas-sodju

208-534-8

532-32-1

1

DE

Benżoat tas-sodju

208-534-8

532-32-1

2

DE

Benżoat tas-sodju

208-534-8

532-32-1

6

DE

Idrossil-2-piridon

212-506-0

822-89-9

2

FR

Idrossil-2-piridon

212-506-0

822-89-9

6

FR

Idrossil-2-piridon

212-506-0

822-89-9

13

FR

Aċetat tat-2,6-dimetil-1,3-dijossan-4-il

212-579-9

828-00-2

2

AT

Aċetat tat-2,6-dimetil-1,3-dijossan-4-il

212-579-9

828-00-2

6

AT

Aċetat tat-2,6-dimetil-1,3-dijossan-4-il

212-579-9

828-00-2

13

AT

Bromur tat-tetradonju

214-291-9

1119-97-7

1

N

4,5-dikloro-3H-1,2-ditijol-3-on

214-754-5

1192-52-5

2

PL

4,5-dikloro-3H-1,2-ditijol-3-on

214-754-5

1192-52-5

6

PL

Tetraborat tad-disodju, anidru

215-540-4

1330-43-4

1

NL

Tetraborat tad-disodju, anidru

215-540-4

1330-43-4

2

NL

Tetraborat tad-disodju, anidru

215-540-4

1330-43-4

13

NL

Alkoħol 2,4-diklorobenżil

217-210-5

1777-82-8

2

CZ

Alkoħol 2,4-diklorobenżil

217-210-5

1777-82-8

6

CZ

Alkoħol 2,4-diklorobenżil

217-210-5

1777-82-8

13

CZ

Klorotalonil

217-588-1

1897-45-6

6

NL

N-(3-propilamminiku)-N-dodeċilpropan-1,3-diammina

219-145-8

2372-82-9

1

PT

2-metil-2H-iżotijażol-3-on

220-239-6

2682-20-4

2

SI

2-metil-2H-iżotijażol-3-on

220-239-6

2682-20-4

4

SI

Dikloroiżoċjanurat tas-sodju diidrat

220-767-7

51580-86-0

1

UK

Dikloroiżoċjanurat tas-sodju diidrat

220-767-7

51580-86-0

6

UK

Sodju tat-troklosen

220-767-7

2893-78-9

1

UK

Sodju tat-troklosen

220-767-7

2893-78-9

6

UK

Etil sulfat tal-meċetronju

221-106-5

3006-10-8

2

PL

Sulfon tal-bis(triklorometil)

221-310-4

3064-70-8

6

LT

(etilenedijossi)dimetanol

222-720-6

3586-55-8

3

PL

(etilenedijossi)dimetanol

222-720-6

3586-55-8

4

PL

2,4,6-triklorofenolat tas-sodju

223-246-2

3784-03-0

2

IE

2,4,6-triklorofenolat tas-sodju

223-246-2

3784-03-0

3

IE

2,4,6-triklorofenolat tas-sodju

223-246-2

3784-03-0

6

IE

Piridin-2-tiol 1-ossidu, melħ tas-sodju

223-296-5

3811-73-2

4

SE

2,2′,2′′-(eżaidro-1,3,5-triażin-1,3,5-triil)trietanol

225-208-0

4719-04-4

2

PL

2,2′,2′′-(eżaidro-1,3,5-triażin-1,3,5-triil)trietanol

225-208-0

4719-04-4

3

PL

2,2′,2′′-(eżaidro-1,3,5-triażin-1,3,5-triil)trietanol

225-208-0

4719-04-4

4

PL

Tetraidro-1,3,4,6-tetrakis(idrossimetil)imidażo[4,5-d]imidażol-2,5(1H,3H)-djon

226-408-0

5395-50-6

3

ES

Tetraidro-1,3,4,6-tetrakis(idrossimetil)imidażo[4,5-d]imidażol-2,5(1H,3H)-djon

226-408-0

5395-50-6

4

ES

Terbutilażin

227-637-9

5915-41-3

2

UK

Ditijoċjanat tal-metilen

228-652-3

6317-18-6

6

FR

Ditijoċjanat tal-metilen

228-652-3

6317-18-6

13

FR

1,3-bis(idrossimetil)-5,5-dimetilimidażolidin-2,4-djon

229-222-8

6440-58-0

2

PL

(2-bromo-2-nitrovinil)benżin

230-515-8

7166-19-0

6

SK

(2-bromo-2-nitrovinil)benżin

230-515-8

7166-19-0

13

SK

Klorur tad-dideċildimetilammonju

230-525-2

7173-51-5

13

IT

Prometrin

230-711-3

7287-19-6

6

PT

Prometrin

230-711-3

7287-19-6

13

PT

Kalċju dieża-2,4-dienoat

231-321-6

7492-55-9

1

DE

Kalċju dieża-2,4-dienoat

231-321-6

7492-55-9

3

DE

Kalċju dieża-2,4-dienoat

231-321-6

7492-55-9

6

DE

Jodju

231-442-4

7553-56-2

2

SE

Jodju

231-442-4

7553-56-2

4

SE

Jodju

231-442-4

7553-56-2

5

SE

Jodju

231-442-4

7553-56-2

6

SE

Idroġenusulfit tas-sodju

231-548-0

7631-90-5

1

DE

Idroġenusulfit tas-sodju

231-548-0

7631-90-5

2

DE

Idroġenusulfit tas-sodju

231-548-0

7631-90-5

4

DE

Idroġenusulfit tas-sodju

231-548-0

7631-90-5

5

DE

Idroġenusulfit tas-sodju

231-548-0

7631-90-5

6

DE

Idroġenusulfit tas-sodju

231-548-0

7631-90-5

13

DE

Klorur tas-sodju

231-598-3

7647-14-5

5

PT

Aċidu ortofosforiku

231-633-2

7664-38-2

4

PT

Ipoklorit tas-sodju

231-668-3

7681-52-9

6

IT

Disulfit tad-disodju

231-673-0

7681-57-4

1

DE

Disulfit tad-disodju

231-673-0

7681-57-4

2

DE

Disulfit tad-disodju

231-673-0

7681-57-4

4

DE

Disulfit tad-disodju

231-673-0

7681-57-4

5

DE

Disulfit tad-disodju

231-673-0

7681-57-4

6

DE

Disulfit tad-disodju

231-673-0

7681-57-4

13

DE

Permanganat tal-potassju

231-760-3

7722-64-7

5

SK

Sulfit tas-sodju

231-821-4

7757-83-7

1

DE

Sulfit tas-sodju

231-821-4

7757-83-7

2

DE

Sulfit tas-sodju

231-821-4

7757-83-7

4

DE

Sulfit tas-sodju

231-821-4

7757-83-7

5

DE

Sulfit tas-sodju

231-821-4

7757-83-7

6

DE

Sulfit tas-sodju

231-821-4

7757-83-7

13

DE

Klorit tas-sodju

231-836-6

7758-19-2

2

PT

Klorit tas-sodju

231-836-6

7758-19-2

3

PT

Klorit tas-sodju

231-836-6

7758-19-2

4

PT

Klorit tas-sodju

231-836-6

7758-19-2

5

PT

Klorat tas-sodju

231-887-4

7775-09-9

2

PT

Klorat tas-sodju

231-887-4

7775-09-9

5

PT

Estratt tat-tewm

232-371-1

8008-99-9

3

PL

Estratt tat-tewm

232-371-1

8008-99-9

4

PL

Estratt tat-tewm

232-371-1

8008-99-9

5

PL

Estratt tat-tewm

232-371-1

8008-99-9

18

PL

Estratt tat-tewm

232-371-1

8008-99-9

19

PL

Aċidu boriku

233-139-2

10043-35-3

1

NL

Aċidu boriku

233-139-2

10043-35-3

2

NL

Aċidu boriku

233-139-2

10043-35-3

3

NL

Aċidu boriku

233-139-2

10043-35-3

6

NL

Aċidu boriku

233-139-2

10043-35-3

13

NL

Sulfit tal-potassju

233-321-1

10117-38-1

1

DE

Sulfit tal-potassju

233-321-1

10117-38-1

2

DE

Sulfit tal-potassju

233-321-1

10117-38-1

4

DE

Sulfit tal-potassju

233-321-1

10117-38-1

5

DE

Sulfit tal-potassju

233-321-1

10117-38-1

6

DE

Sulfit tal-potassju

233-321-1

10117-38-1

13

DE

Idroġenu tas-sodju 2,2′-metilenbis(4-klorofenolat)

233-457-1

10187-52-7

2

LV

Idroġenu tas-sodju 2,2′-metilenbis(4-klorofenolat)

233-457-1

10187-52-7

3

LV

Idroġenu tas-sodju 2,2′-metilenbis(4-klorofenolat)

233-457-1

10187-52-7

4

LV

Idroġenu tas-sodju 2,2′-metilenbis(4-klorofenolat)

233-457-1

10187-52-7

6

LV

Idroġenu tas-sodju 2,2′-metilenbis(4-klorofenolat)

233-457-1

10187-52-7

13

LV

2,2-dibromo-2-ċjanoaċetamid

233-539-7

10222-01-2

1

DK

2,2-dibromo-2-ċjanoaċetamid

233-539-7

10222-01-2

5

DK

Karbendażim

234-232-0

10605-21-7

6

DE

Karbendażim

234-232-0

10605-21-7

13

DE

Ottaborat tad-disodju tetraidrat

234-541-0

12280-03-4

1

NL

Ottaborat tad-disodju tetraidrat

234-541-0

12280-03-4

2

NL

Ottaborat tad-disodju tetraidrat

234-541-0

12280-03-4

3

NL

Ottaborat tad-disodju tetraidrat

234-541-0

12280-03-4

6

NL

Ottaborat tad-disodju tetraidrat

234-541-0

12280-03-4

13

NL

Żingu piritijon

236-671-3

13463-41-7

13

SE

Monoiidroklorur tad-dodeċilgwanidin

237-030-0

13590-97-1

1

ES

Monoiidroklorur tad-dodeċilgwanidin

237-030-0

13590-97-1

2

ES

Klorur tal-bromu

237-601-4

13863-41-7

2

NL

(benżilossi)metanol

238-588-8

14548-60-8

2

UK

Klorotoluron

239-592-2

15545-48-9

6

ES

Klorotoluron

239-592-2

15545-48-9

13

ES

P-kloro-m-kresolat tas-sodju

239-825-8

15733-22-9

4

FR

Disulfit tad-dipotassju

240-795-3

16731-55-8

1

DE

Disulfit tad-dipotassju

240-795-3

16731-55-8

2

DE

Disulfit tad-dipotassju

240-795-3

16731-55-8

4

DE

Disulfit tad-dipotassju

240-795-3

16731-55-8

5

DE

Disulfit tad-dipotassju

240-795-3

16731-55-8

6

DE

Disulfit tad-dipotassju

240-795-3

16731-55-8

13

DE

Aċidu D-glukoniku, kompost ma’ N,N′′-bis(4-klorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraażatetradekandiamidin (2:1)

242-354-0

18472-51-0

4

PT

Aċidu D-glukoniku, kompost ma’ N,N′′-bis(4-klorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraażatetradekandiamidin (2:1)

242-354-0

18472-51-0

6

PT

Klorur tal-benżossonju

243-008-1

19379-90-9

1

CY

p-[(dijodometil)sulfonil]toluen

243-468-3

20018-09-1

13

UK

Tijoċjanat tal-(benżotijażol-2-iltijo)metil

244-445-0

21564-17-0

2

NO

Tijoċjanat tal-(benżotijażol-2-iltijo)metil

244-445-0

21564-17-0

4

NO

Tijoċjanat tal-(benżotijażol-2-iltijo)metil

244-445-0

21564-17-0

6

NO

Tijoċjanat tal-(benżotijażol-2-iltijo)metil

244-445-0

21564-17-0

13

NO

Potassju-(E,E)-eża-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

1

DE

Potassju-(E,E)-eża-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

2

DE

Potassju-(E,E)-eża-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

3

DE

Potassju-(E,E)-eża-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

4

DE

Potassju-(E,E)-eża-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

5

DE

2-ottil-2H-iżotijażol-3-on

247-761-7

26530-20-1

4

UK

Bromokloro-5,5-dimetilimidażolidin-2,4-djon

251-171-5

32718-18-6

3

NL

Bromokloro-5,5-dimetilimidażolidin-2,4-djon

251-171-5

32718-18-6

4

NL

Bromokloro-5,5-dimetilimidażolidin-2,4-djon

251-171-5

32718-18-6

5

NL

Bromokloro-5,5-dimetilimidażolidin-2,4-djon

251-171-5

32718-18-6

6

NL

Bromokloro-5,5-dimetilimidażolidin-2,4-djon

251-171-5

32718-18-6

13

NL

3-(4-iżopropilfenil)-1,1-dimetilurea/Iżoproturon

251-835-4

34123-59-6

6

DE

3-(4-iżopropilfenil)-1,1-dimetilurea/Iżoproturon

251-835-4

34123-59-6

13

DE

1-[2-(allilossi)-2-(2,4-diklorofenil)etil]-1H-imidażol/Imażalil

252-615-0

35554-44-0

2

DE

1-[2-(allilossi)-2-(2,4-diklorofenil)etil]-1H-imidażol/Imażalil

252-615-0

35554-44-0

4

DE

1-[2-(allilossi)-2-(2,4-diklorofenil)etil]-1H-imidażol/Imażalil

252-615-0

35554-44-0

13

DE

2-bromo-2-(bromometil)pentandinitril

252-681-0

35691-65-7

13

CZ

m-fenossibenżil 3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilċiklopropankarbossilat/Permetrin

258-067-9

52645-53-1

2

IE

m-fenossibenżil 3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilċiklopropankarbossilat/Permetrin

258-067-9

52645-53-1

3

IE

m-fenossibenżil 3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilċiklopropankarbossilat/Permetrin

258-067-9

52645-53-1

5

IE

1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dijossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triażol/Propikonażol

262-104-4

60207-90-1

1

FI

1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dijossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triażol/Propikonażol

262-104-4

60207-90-1

2

FI

1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dijossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triażol/Propikonażol

262-104-4

60207-90-1

4

FI

1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dijossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triażol/Propikonażol

262-104-4

60207-90-1

13

FI

4,5-dikloro-2-ottil-2H-iżotijażol-3-on

264-843-8

64359-81-5

6

NO

Ċis-4-[3-(p-terz-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolin/Fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

6

ES

Ċis-4-[3-(p-terz-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolin/Fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

13

ES

Komposti kwaternarji ta’ l-ammonju, benżil-C12-18-alkildimetil, kloruri

269-919-4

68391-01-5

5

IT

Komposti kwaternarji ta’ l-ammonju, benżil-C12-18-alkildimetil, kloruri

269-919-4

68391-01-5

6

IT

Komposti kwaternarji ta’ l-ammonju, benżil-C12-18-alkildimetil, kloruri

269-919-4

68391-01-5

13

IT

Komposti kwaternarji ta’ l-ammonju, benżil-C12-16-alkildimetil, kloruri

270-325-2

68424-85-1

6

IT

Komposti kwaternarji ta’ l-ammonju, benżil-C12-16-alkildimetil, kloruri

270-325-2

68424-85-1

13

IT

Komposti ta’ l-ammonju kwaternarji, di-C8-10-alkildimetil, kloruri

270-331-5

68424-95-3

13

IT

Aċidi grassi, ġewż ta’ l-Indi, prodotti tar-reazzjoni mad-dietanolammina

270-430-3

68440-04-0

3

HU

Ammini, C10-16-alkildimetil, N-ossidi

274-687-2

70592-80-2

1

PT

Bis(perossimonosulfat) bis(sulfat) tal-pentapotassju

274-778-7

70693-62-8

1

SI

Klorur tal-1,3-dideċil-2-metil-1H-imidażolju

274-948-0

70862-65-6

2

CZ

Klorur tal-1,3-dideċil-2-metil-1H-imidażolju

274-948-0

70862-65-6

3

CZ

Klorur tal-1,3-dideċil-2-metil-1H-imidażolju

274-948-0

70862-65-6

4

CZ

Klorur tal-1,3-dideċil-2-metil-1H-imidażolju

274-948-0

70862-65-6

6

CZ

Klorur tal-1,3-dideċil-2-metil-1H-imidażolju

274-948-0

70862-65-6

13

CZ

1-[1,3-bis(idrossimetil)-2,5-diossoimidażolidin-4-il]-1,3-bis(idrossimetil)urea/Diażolidinilurea

278-928-2

78491-02-8

6

LT

1-[1,3-bis(idrossimetil)-2,5-diossoimidażolidin-4-il]-1,3-bis(idrossimetil)urea/Diażolidinilurea

278-928-2

78491-02-8

7

LT

Manjeżju monoperossiftalat eżaidrat

279-013-0

84665-66-7

3

PL

Manjeżju monoperossiftalat eżaidrat

279-013-0

84665-66-7

4

PL

Klorur tat-tributiltetradeċilfosfonju

279-808-2

81741-28-8

2

PL

Klorur tat-tributiltetradeċilfosfonju

279-808-2

81741-28-8

4

PL

Aċidi taż-żift, frazzjoni ta’ polialkilfenol

284-893-4

84989-05-9

2

HU

Aċidi taż-żift, frazzjoni ta’ polialkilfenol

284-893-4

84989-05-9

3

HU

Melaleuca alternifolia, estratt/Żejt tas-Siġra tat-Te Awstraljana

285-377-1

85085-48-9

1

ES

Melaleuca alternifolia, estratt/Żejt tas-Siġra tat-Te Awstraljana

285-377-1

85085-48-9

2

ES

Melaleuca alternifolia, estratt/Żejt tas-Siġra tat-Te Awstraljana

285-377-1

85085-48-9

3

ES

Komposti kwaternarji ta’ l-ammonju, benżil-C12-14-alkildimetil, kloruri

287-089-1

85409-22-9

5

IT

Komposti kwaternarji ta’ l-ammonju, benżil-C12-14-alkildimetil, kloruri

287-089-1

85409-22-9

6

IT

Komposti kwaternarji ta’ l-ammonju, benżil-C12-14-alkildimetil, kloruri

287-089-1

85409-22-9

13

IT

Komposti ta’ l-ammonju kwaternarji, C12-14-alkil[(etilefenil)metil]dimetil, kloruri

287-090-7

85409-23-0

5

IT

Komposti ta’ l-ammonju kwaternarji, C12-14-alkil[(etilefenil)metil]dimetil, kloruri

287-090-7

85409-23-0

6

IT

Komposti ta’ l-ammonju kwaternarji, C12-14-alkil[(etilefenil)metil]dimetil, kloruri

287-090-7

85409-23-0

13

IT

Urea, N,N′-bis(idrossimetil)-, prodotti tar-reazzjoni mat-2-(2-butossietossi)etanol, mal-glikol ta’ l-etilene u l-formaldeide

292-348-7

90604-54-9

2

PL

Urea, N,N′-bis(idrossimetil)-, prodotti tar-reazzjoni mat-2-(2-butossietossi)etanol, mal-glikol ta’ l-etilene u l-formaldeide

292-348-7

90604-54-9

6

PL

Urea, N,N′-bis(idrossimetil)-, prodotti tar-reazzjoni mat-2-(2-butossietossi)etanol, mal-glikol ta’ l-etilene u l-formaldeide

292-348-7

90604-54-9

13

PL

Komposti kwaternarji ta’ l-ammonju, [2-[[2-[(2-karbossietil)(2-idrossietil)ammino]etil]ammino]-2-ossoetil] alkildimetil] ġewż ta’ l-Indi, idrossidi, imluħ interni

309-206-8

100085-64-1

1

LT

Komposti kwaternarji ta’ l-ammonju, [2-[[2-[(2-karbossietil)(2-idrossietil)ammino]etil]ammino]-2-ossoetil] alkildimetil] ġewż ta’ l-Indi, idrossidi, imluħ interni

309-206-8

100085-64-1

2

LT

Komposti kwaternarji ta’ l-ammonju, [2-[[2-[(2-karbossietil)(2-idrossietil)ammino]etil]ammino]-2-ossoetil] alkildimetil] ġewż ta’ l-Indi, idrossidi, imluħ interni

309-206-8

100085-64-1

3

LT

Komposti kwaternarji ta’ l-ammonju, [2-[[2-[(2-karbossietil)(2-idrossietil)ammino]etil]ammino]-2-ossoetil] alkildimetil] ġewż ta’ l-Indi, idrossidi, imluħ interni

309-206-8

100085-64-1

4

LT

Komposti kwaternarji ta’ l-ammonju, [2-[[2-[(2-karbossietil)(2-idrossietil)ammino]etil]ammino]-2-ossoetil] alkildimetil] ġewż ta’ l-Indi, idrossidi, imluħ interni

309-206-8

100085-64-1

6

LT

Komposti kwaternarji ta’ l-ammonju, [2-[[2-[(2-karbossietil)(2-idrossietil)ammino]etil]ammino]-2-ossoetil] alkildimetil] ġewż ta’ l-Indi, idrossidi, imluħ interni

309-206-8

100085-64-1

13

LT

1,3-dikloro-5-etil-5-metilimidażolidin-2,4-djon

401-570-7

89415-87-2

2

NL

Prodotti tar-reazzjoni ta’: aċidu glutamiku u N-(C12-14-alkil)propilindiammina

403-950-8

164907-72-6

1

DE

Prodotti tar-reazzjoni ta’: aċidu glutamiku u N-(C12-14-alkil)propilindiammina

403-950-8

164907-72-6

3

DE

Taħlita ta’: (C8-18)alkilbis(2-idrossietile)ammonju bis(2-etileżil)fosfat;(C8-18)alkilbis(2-idrossietil)ammonju 2-etileżilidroġenufosfat

404-690-8

68132-19-4

6

PL

5-kloro-2-(4-klorfenossi)fenol

429-290-0

3380-30-1

6

AT

3-benżo(b)tien-2-il-5,6-diidro-1,4,2-ossatijażina-4-ossidu

431-030-6

163269-30-5

4

PT

3-benżo(b)tien-2-il-5,6-diidro-1,4,2-ossatijażina-4-ossidu

431-030-6

163269-30-5

6

PT

3-benżo(b)tien-2-il-5,6-diidro-1,4,2-ossatijażina-4-ossidu

431-030-6

163269-30-5

13

PT

Prodotti tar-reazzjoni tad-diiżopropanolammina mal-formaldeide(1:4)

432-440-8

220444-73-5

6

HU

Prodotti tar-reazzjoni tad-diiżopropanolammina mal-formaldeide(1:4)

432-440-8

220444-73-5

13

HU

Prodotti tar-reazzjoni ta’ l-adipat dimetil, glutarat dimetil, suċċinat dimetil mal-perossidu ta’ l-idroġenu/Perestan

432-790-1

1

HU

Prodotti tar-reazzjoni ta’ l-adipat dimetil, glutarat dimetil, suċċinat dimetil mal-perossidu ta’ l-idroġenu/Perestan

432-790-1

5

HU

Bis(3-propilammino)ottilammina

433-340-7

86423-37-2

2

CZ

Bis(3-propilammino)ottilammina

433-340-7

86423-37-2

3

CZ

Bis(3-propilammino)ottilammina

433-340-7

86423-37-2

4

CZ

Bis(3-propilammino)ottilammina

433-340-7

86423-37-2

13

CZ

(E)-1-(2-Kloro-1,3-tijażol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitrogwanidina/Klotijanidin

433-460-1

210880-92-5

3

DE

Bacillus sphaericus

Micro-organism

143447-72-7

2

IT

Bacillus thuringiensis subspeċji Israelensis Serotip H14

Micro-organism

2

IT

Bacillus thuringiensis subspeċji Israelensis Serotip H14

Micro-organism

5

IT

Ammini, n-C10-16-alkiltrimetilendi-, prodotti tar-reazzjoni ma’ l-aċidu kloroaċetiku

Taħlita

139734-65-9

1

IE

Ammini, n-C10-16-alkiltrimetilendi-, prodotti tar-reazzjoni ma’ l-aċidu kloroaċetiku

Taħlita

139734-65-9

6

IE

Ammini, n-C10-16-alkiltrimetilendi-, prodotti tar-reazzjoni ma’ l-aċidu kloroaċetiku

Taħlita

139734-65-9

13

IE

Taħlita ta’ 1-fenossipropan-2-ol (EINECS 212-222-7) u 2-fenossipropanol (EINECS 224-027-4)

Taħlita

1

UK

Taħlita ta’ 1-fenossipropan-2-ol (EINECS 212-222-7) u 2-fenossipropanol (EINECS 224-027-4)

Taħlita

2

UK

Taħlita ta’ 1-fenossipropan-2-ol (EINECS 212-222-7) u 2-fenossipropanol (EINECS 224-027-4)

Taħlita

3

UK

Taħlita ta’ 1-fenossipropan-2-ol (EINECS 212-222-7) u 2-fenossipropanol (EINECS 224-027-4)

Taħlita

4

UK

Taħlita ta’ 1-fenossipropan-2-ol (EINECS 212-222-7) u 2-fenossipropanol (EINECS 224-027-4)

Taħlita

6

UK

Taħlita ta’ 1-fenossipropan-2-ol (EINECS 212-222-7) u 2-fenossipropanol (EINECS 224-027-4)

Taħlita

13

UK

Taħlita ta’ 5-kloro-2-metil-2H-iżotijażol-3-on (EINECS 247-500-7) u 2-metil-2H-iżotijażol-3-on (EINECS 220-239-6)

Taħlita

55965-84-9

3

FR

Melħ tal-potassju ta’ aċidi grassi (C15-21)

Taħlita

2

DE

Joduri kwaternarji ta’ l-ammonju

Taħlita

308074-50-2

1

ES

Joduri kwaternarji ta’ l-ammonju

Taħlita

308074-50-2

2

ES

Joduri kwaternarji ta’ l-ammonju

Taħlita

308074-50-2

3

ES

Joduri kwaternarji ta’ l-ammonju

Taħlita

308074-50-2

4

ES

Joduri kwaternarji ta’ l-ammonju

Taħlita

308074-50-2

5

ES

Joduri kwaternarji ta’ l-ammonju

Taħlita

308074-50-2

6

ES

Komposti kwaternarji ta’ l-ammonju (benżilalkildimetil) (alkil minn C8-C22, saturati u mhux saturati, alkil tax-xaħam tad-dam, alkil tal-ġewż ta’ l-Indi, u alkil tas-sojja) kloruri, bromuri, jew idrossidi)/BKC

Taħlita ta’ sustanzi EINECS elenkati

6

IT

Komposti kwaternarji ta’ l-ammonju (benżilalkildimetil) (alkil minn C8-C22, saturati u mhux saturati, alkil tax-xaħam tad-dam, alkil tal-ġewż ta’ l-Indi, u alkil tas-sojja) kloruri, bromuri, jew idrossidi)/BKC

Taħlita ta’ sustanzi EINECS elenkati

13

IT

Komposti kwaternarji ta’ l-ammonju (dialkildimetil) (alkil minn C6-C18, saturati u mhux saturati, alkil tax-xaħam tad-dam, alkil tal-ġewż ta’ l-Indi, u alkil tas-sojja) kloruri, bromidi, jew metilsulfati)/DDAC

Taħlita ta’ sustanzi EINECS elenkati

6

IT

Komposti kwaternarji ta’ l-ammonju (dialkildimetil) (alkil minn C6-C18, saturati u mhux saturati, alkil tax-xaħam tad-dam, alkil tal-ġewż ta’ l-Indi, u alkil tas-sojja) kloruri, bromidi, jew metilsulfati)/DDAC

Taħlita ta’ sustanzi EINECS elenkati

13

IT

Fosfat tal-fidda tas-sodju ta’ l-idroġenu taż-żirkonju

Għadu mhux allokat

3

SE

Ħġieg tal-fidda-żingu-aluminju-boronfosfat/Ossidu tal-ħġieġ, li fih il-fidda- u ż-żingu

Għadu mhux allokat

398477-47-9

1

SE

Ħġieg tal-fidda-żingu-aluminju-boronfosfat/Ossidu tal-ħġieġ, li fih il-fidda- u ż-żingu

Għadu mhux allokat

398477-47-9

6

SE

(±)-1-(.beta.-allilossi)-2-(2,4-diklorofenil)etil)imidażol/Imażalil ta’ grad tekniku

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

73790-28-0

2

DE

(±)-1-(.beta.-allilossi)-2-(2,4-diklorofenil)etil)imidażol/Imażalil ta’ grad tekniku

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

73790-28-0

4

DE

(±)-1-(.beta.-allilossi)-2-(2,4-diklorofenil)etil)imidażol/Imażalil ta’ grad tekniku

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

73790-28-0

13

DE

[1.alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-ċjano-(3-fenossifenil)metil 3-(2,2-dikloroetenil)-2.2-diklorovinil)-2,2-dimetilċiklopropankarbossilat/alfa-Ċipermetrin

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

67375-30-8

6

BE

4-Bromo-2-(4-klorofenil)-1-(etossimetil)-5-(trifluworometil)-1H-pirrol-3-karbonitril/Klorfenapir

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

122453-73-0

6

PT

4-Bromo-2-(4-klorofenil)-1-(etossimetil)-5-(trifluworometil)-1H-pirrol-3-karbonitril/Klorfenapir

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

122453-73-0

13

PT

Kumpless tas-sodju ta’ l-aluminju tas-silikat-fidda/Żeolit tal-fidda

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

130328-18-6

6

SE

Kumpless tas-sodju ta’ l-aluminju tas-silikat-fidda/Żeolit tal-fidda

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

130328-18-6

13

SE

Kumpless tas-sodju ta’ l-aluminju tas-silikat-żingu/Fidda-Żingu-Żeolit

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

130328-20-0

1

SE

Kumpless tas-sodju ta’ l-aluminju tas-silikat-żingu/Fidda-Żingu-Żeolit

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

130328-20-0

6

SE

Triaċetat tal-gważatin

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

115044-19-4

2

UK

Taħlita ta’ 5-Idrossimetossimetil-1-aża-3,7-diossabiċiklo(3.3.0)ottan (CAS 59720-42-2, 16.0 %) u 5-Idrossi-1-aża-3,7-diossabiċiklo(3.3.0)ottan (EINECS 229-457-6, 28.8 %), u 5-Idrossipoli[metilenossi]metil-1-aża-3,7-diossabiċiklo(3.3.0)ottan (CAS 56709-13-8; 5.2 %) fl-ilma (50 %)

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

6

PL

Taħlita ta’ 5-Idrossimetossimetil-1-aża-3,7-diossabiċiklo(3.3.0)ottan (CAS 59720-42-2, 16.0 %) u 5-Idrossi-1-aża-3,7-diossabiċiklo(3.3.0)ottan (EINECS 229-457-6, 28.8 %), u 5-Idrossipoli[metilenossi]metil-1-aża-3,7-diossabiċiklo(3.3.0)ottan (CAS 56709-13-8; 5.2 %) fl-ilma (50 %)

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

13

PL

Kopolimer ta’ 2-propenal u propan-1,2-dijol

Polimer

191546-07-3

6

HU

Kopolimer ta’ 2-propenal u propan-1,2-dijol

Polimer

191546-07-3

7

HU

Kopolimer ta’ 2-propenal u propan-1,2-dijol

Polimer

191546-07-3

10

HU

Kopolimer ta’ 2-propenal u propan-1,2-dijol

Polimer

191546-07-3

13

HU

N,N,N′,N′–Tetrametiletilendiamminabis(2-kloroetil)etere kopolimer

Polimer

31075-24-8

2

UK

N,N,N′,N′–Tetrametiletilendiamminabis(2-kloroetil)etere kopolimer

Polimer

31075-24-8

13

UK

Poli(ossi-1,2-etandiil),.alfa.-[2-(dideċilmetilammonju)etil]-.omega.-idrossi-, propanoat (melħ)

Polimer

94667-33-1

3

IT

Poli(ossi-1,2-etandiil),.alfa.-[2-(dideċilmetilammonju)etil]-.omega.-idrossi-, propanoat (melħ)

Polimer

94667-33-1

6

IT

Poli(ossi-1,2-etandiil),.alfa.-[2-(dideċilmetilammonju)etil]-.omega.-idrossi-, propanoat (melħ)

Polimer

94667-33-1

13

IT


24.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 281/30


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-21 ta' Ottubru 2008

dwar għajnuna finanzjarja mill-Komunità għat-tieni nofs tal-2008 għal ċerti laboratorji ta’ referenza tal-Komunità fil-qasam tas-saħħa tal-annimali u tal-annimali ħajjin

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 5976)

(Il-verżjonijiet bl-Ispanjol, l-Ingliż u l-Franċiż biss huma awtentiċi)

(2008/810/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Deċiżjoni tal-Kunsill 90/424/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 dwar in-nefqa fil-kamp veterinarju (1), u b’ mod partikolari l-Artikolu 28(2) tagħha,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifika tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, mar-regoli dwar is-saħħa u l-benesseri tal-annimali (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 32(7) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 28(1) tad-Deċiżjoni 90/424/KEE laboratorji ta’ referenza tal-Komunità fil-qasam tas-saħħa tal-annimali u tal-annimali ħajjin jistgħu jingħataw għajnuna Komunitarja.

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1754/2006 tat-28 ta’ Novembru 2006 li jistipula regoli ddettaljati għall-għoti ta’ għajnuna finanzjarja Komunitarja għal laboratorji ta’ referenza tal-Komunità għall-għalf u l-ikel u s-settur tas-saħħa tal-annimali (3) jipprevedi li l-għajnuna finanzjarja mill-Komunità għandha tingħata jekk il-programmi ta’ ħidma approvati jitwettqu b’mod effiċjenti u li l-benefiċjarji jagħtu t-tagħrif kollu meħtieġ fi ħdan ċerti limiti ta’ żmien.

(3)

B’konformità mal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1754/2006 ir-relazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-laboratorji ta’ referenza tal-Komunità hija stipulata fi ftehim ta’ sħubija li huwa appoġġjat minn programm ta’ ħidma multi-annwali.

(4)

Il-Kummissjoni vvalutat il-programmi ta’ ħidma u l-estimi ta’ baġit korrispondenti mressqa mil-laboratorji ta’ referenza tal-Komunità għat-tieni nofs tas-sena 2008.

(5)

Skont dan, l-għajnuna finanzjarja Komunitarja għandha tingħata lil-laboratorji ta’ referenza tal-Komunità magħżula sabiex iwettqu l-funzjonijiet u d-dmirijiet stipulati fl-atti li ġejjin:

Direttiva tal-Kunsill 2006/88/KE tal-24 ta’ Ottubru 2006 dwar il-ħtiġiet tas-saħħa tal-annimali għall-annimali tal-akkwakultura u l-prodotti tagħhom, u dwar il-prevenzjoni u l-kontroll ta’ ċertu mard f’annimali akkwatiċi (4).

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 180/2008 tat-28 ta’ Frar 2008 dwar il-laboratorju ta’ referenza tal-Komunità għall-mard ekwin għajr għal marda Afrikana taż-żwiemel u li jemenda l-Anness VII tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 737/2008 tat-28 ta’ Lulju 2008 li jaħtar il-laboratorji Komunitarji ta’ referenza għall-mard tal-krustaċji, ir-rabja u t-tuberkolożi tal-ifrat, li jistipula responsabbiltajiet u ħidmiet supplementari għal-laboratorji ta’ referenza Komunitarja għar-rabja u t-tuberkolożi tal-ifrat u li jemenda l-Anness VII tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6).

(6)

L-għajnuna finanzjarja għat-tħaddim u l-organizzazzjoni ta’ workshops ta’ laboratorji ta’ referenza tal-Komunità wkoll għandhom ikunu konformi mar-regoli ta’ eliġibilità stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1754/2006.

(7)

Skont l-Artikolu 3(2)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta’ Ġunju 2005 dwar l-iffinanzjar tal-politika agrikola komuni (7), il-qerda tal-mard tal-annimali u l-programmi ta’ kontroll (miżuri veterinarji) għandhom jiġu ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija. Barra minn hekk, l-Artikolu 13, it-tieni paragrafu tar-Regolament jipprevedi li f’każi eċċezzjonali ġġustifikati kif jixraq, għal miżuri u programmi koperti bid-Deċiżjoni 90/424/KEE, l-infiq marbut ma’ spejjeż amministrattivi u tal-persunal imġarrba mill-Istati Membri u l-benefiċjarji ta’ għajnuna mill-FAEG għandhom jiġu mill-Fond. Għal skopijiet ta’ kontroll finanzjarju, japplikaw l-Artikoli 9, 36 u 37 tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005.

(8)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Għall-mard tal-krustaċeji, il-Komunità tagħti għajnuna finanzjarja lir-Renju Unit, biex iwettaq il-funzjonijiet u d-dmirijiet stabbiliti fil-Parti I tal-Anness VI tad-Direttiva 2006/88/KE.

L-għajnuna finanzjarja tal-Komunità għandha tkun bir-rata ta’ 100 % tal-ispejjeż eliġibbli kif iddefinit fir-Regolament (KE) Nru 1754/2006 imġarrba minn dan il-laboratorju għall-programm ta’ ħidma u għandha tammonta għal massimu ta’ EUR 51 000 għall-perjodu mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Diċembru 2008.

Artikolu 2

Għall-mard ekwin għajr għal Marda Afrikana taż-Żwiemel, il-Komunità tagħti għajnuna finanzjarja lill-AFSSA, Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d’études et de recherche en pathologie equine, Franza, biex iwettaq il-funzjonijiet u d-dmirijiet stabbiliti fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 180/2008.

L-għajnuna finanzjarja tal-Komunità għandha tkun bir-rata ta’ 100 % tal-ispejjeż eliġibbli kif iddefinit fir-Regolament (KE) Nru 1754/2006 imġarrba minn dan il-laboratorju għall-programm ta’ ħidma u għandha tammonta għal massimu ta’ EUR 212 000 għall-perjodu mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Diċembru 2008.

Artikolu 3

Għall-mard tar-rabja, il-Komunità tagħti għajnuna finanzjarja lill-AFSSA, Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, fi Franza, biex iwettaq il-funzjonijiet u d-dmirijiet stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 737/2008.

L-għajnuna finanzjarja tal-Komunità għandha tkun bir-rata ta’ 100 % tal-ispejjeż eliġibbli kif iddefinit fir-Regolament (KE) Nru 1754/2006 imġarrba minn dan il-laboratorju għall-programm ta’ ħidma u għandha tammonta għal massimu ta’ EUR 128 000 għall-perjodu mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Diċembru 2008, li minnhom massimu ta’ EUR 33 000 għandhom ikunu ddedikati għall-organizzazzjoni ta’ workshop tekniku dwar ir-rabja.

Artikolu 4

Għat-tuberkulożi, il-Komunità tagħti għajnuna finanzjarja lil-Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET), Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spanja, biex iwettaq il-funzjonijiet u d-dmirijiet stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 737/2008.

L-għajnuna finanzjarja tal-Komunità għandha tkun bir-rata ta’ 100 % ta’ l-ispejjeż eliġibbli kif iddefinit fir-Regolament (KE) Nru 1754/2006 imġarrba minn dan l-istitut għall-programm ta’ ħidma u għandha tammonta għal massimu ta’ EUR 100 000 għall-perjodu mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Diċembru 2008, li minnhom massimu ta’ EUR 21 000 għandhom ikunu ddedikati għall-organizzazzjoni ta’ workshop tekniku dwar it-teknika ta’ dijanjożi għat-tuberkulożi.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lil:

Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Dr. Grant Stentiford, The Nothe, Barrack Road, Weymouth, Dorset DT4 8UB, Ir-Rejnu Unit. Tel. (44-13) 05 20 67 22.

Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (AFSSA)-Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Dr. Stephan Zientara, 23 avenue du Général de Gaulle F-94706 Maisons-Alfort Cedex, Franza. Tel. (33) 143 96 72 80.

AFSSA – Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Dr. Florence Cliquet, Nancy, France, 54220 Malzéville, Franza. Tel. (33) 383 29 89 50.

VISAVET – Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Dr. Alicia Aranaz, Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria, 28040. Madrid, Spanja. Tel. (34) 913 94 39 92.

Magħmula fi Brussell, 21 ta’ Ottubru 2008.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 19.

(2)  ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1.

(3)  ĠU L 331, 29.11.2006, p. 8.

(4)  ĠU L 328, 24.11.2006, p. 14.

(5)  ĠU L 56, 29.2.2008, p. 4.

(6)  ĠU L 201, 30.7.2008, p. 29.

(7)  ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1.


ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIM INTERNAZZJONALI

24.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 281/32


DEĊIŻJONI Nru 2/2008 TAL-KUMITAT KONĠUNT KE-ŻVIZZERA

ta’ l-24 ta’ Settembru 2008

li jibdel it-Tabelli III u IV(b) tal-Protokoll Nru 2

(2008/811/KE)

IL-KUMITAT KONĠUNT,

Wara li kkunsidra l-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea, minn naħa, u l-Konfederazzjoni Svizzera min-naħa l-oħra, iffirmat fi Brussell fit-22 ta’ Lulju 1972, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ ‘il-Ftehim’, kif emendat mill-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera, li jemenda l-Ftehim fir-rigward tad-dispożizzjonijiet applikabbli għal prodotti agrikoli pproċessati ffirmat fil-Lussemburgu fis-26 ta’ Ottubru 2004, u l-Protokoll 2 tiegħu, u b’mod partikolari l-Artikolu 7 tiegħu,

Billi:

(1)

Għall-implimentazzjoni tal-Protokoll 2 tal-Ftehim, prezzijiet ta’ referenza interna huma stabbiliti għall-Partijiet Kontraenti mill-Kumitat Konġunt.

(2)

Il-prezzijiet proprji nbidlu fis-swieq domestiċi tal-Partijiet Kontraenti fir-rigward tal-materja prima li għalihom huma applikati miżuri ta’ kumpens tal-prezzijiet.

(3)

Huwa għalhekk meħtieġ li l-prezzijiet u l-ammonti ta’ referenza elenkati fit-Tabelli III u IV(b) tal-Protokoll 2 ikunu aġġornati kif xieraq.

(4)

Minħabba li l-volatilità tas-swieq hija mistennija tkompli, il-partijiet se jiskambjaw it-tagħrif tal-prezz domestiku fuq bażi bimensili u jekk jibdew jidhru differenzi sostanzjali jista’ jkun hemm emenda ta’ din id-Deċiżjoni,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

It-Tabelli III u IV(b) tal-Protokoll 2 huma mibdula bit-tabelli fl-Annessi I u II ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mill-1 ta’Awissu 2008.

Magħmula fi Brussell, 24 ta’ Settembru 2008.

Għall-Kumitat Konġunt

Il-President

Jacques DE WATTEVILLE


ANNESS I

“TABELLA III

Prezzijiet domestiċi ta' referenza Żvizzeri u tal-KE

Materja Prima Agrikola Materja prima

Prezz domestiku tal-Isvizzera prezz ta’ referenza

CHF għal kull 100 kg nett

Prezz domestiku tal-KE prezz ta’ referenza

CHF għal kull 100 kg nett

L-Artikolu 4(1)

Applikat fin-naħa Żvizzera Differenza bejn il-prezz ta' referenza tal-KE

CHF għal kull 100 kg nett

L-Artikolu 3(3)

Applikat fin-naħa tal-KE Differenza bejn il-prezz ta' referenza tal-KE

EUR għal kull 100 kg nett

Qamħ komuni

63,43

43,07

20,35

0,00

Qamħ durum

93,28

92,08

1,20

0,00

Segala

61,46

38,33

23,15

0,00

Xgħir

48,94

48,94

0,00

0,00

Qamħirrun

35,16

35,16

0,00

0,00

Dqiq tal-qamħ komuni

112,50

68,75

43,75

0,00

Trab tal-ħalib sħiħ

678,50

482,57

195,95

0,00

Trab tal-ħalib xkumat

555,19

388,12

167,05

0,00

Butir

1 005,04

461,82

543,20

0,00

Zokkor abjad

 

 

 

 

Bajd (1)

255,00

205,50

49,50

0,00

Patata Friska

42,00

23,80

18,20

0,00

Xaħam veġetali (2)

390,00

160,00

230,00

0,00


(1)  Idderivati mill-prezzijiet għall-bajd likwidu tal-għasafar, mhux fil-qoxra, immoltiplikat b'fattur ta' 0,85.

(2)  Prezzijiet għal xaħmijiet veġetali (għall-industrija tal-ħami u tal-ikel) b'kontenut ta' 100 % xaħam.”


ANNESS II

“TABELLA IV

(b)

L-ammonti bażiċi għal materja prima agrikola meqjusa għall-kalkolu tal-komponenti agrikoli:


Materja prima agrikola

Applikati fin-naħa Żvizzera Art 3(2)

Ammont bażiku applikat

(CHF għal kull 100 kg nett)

Applikati fin-naħa tal-KE Art 4(2)

Ammont bażiku applikat

(EUR għal kull 100 kg nett)

Qamħ komuni

17,00

0,00

Qamħ durum

1,00

0,00

Segala

20,00

0,00

Xgħir

0,00

0,00

Qamħirrun

0,00

0,00

Dqiq tal-qamħ komuni

37,00

0,00

Trab tal-ħalib sħiħ

167,00

0,00

Trab tal-ħalib xkumat

142,00

0,00

Butir

462,00

0,00

Zokkor abjad

0,00

0,00

Bajd

36,00

0,00

Patata Friska

15,00

0,00

Xaħam veġetali

196,00

0,00 ”


Corrigendum

24.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 281/35


Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/97/KE tat-30 ta’ Jannar 2008 li temenda d-Deċiżjoni 93/52/KEE fir-rigward tad-dikjarazzjoni li ċerti reġjuni amministrattivi tal-Italja huma uffiċjalment ħielsa mill-bruċellosi (B. melitensis) u d-Deċiżjoni 2003/467/KE fir-rigward tad-dikjarazzjoni li ċerti reġjuni amministrattivi tal-Italja huma uffiċjalment ħielsa mit-tuberkolosi bovina u mill-bruċellosi bovina u li ċerti reġjuni amministrattivi tal-Polonja huma uffiċjalment ħielsa mil-lewkosi enżootika bovina

( Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea L 32, 6 ta' Frar 2008 )

Fl-Annes I tad-Deċiżjoni 2008/97/KE:

minflok:

“Fl-Anness II tad-Deċiżjoni 93/52/KEE, it-tieni paragrafu li jirrigwarda l-Italja huwa sostitwit b'dan li ġej:

‘Fl-Italja:

Ir-Reġjun tal-Abruzzo: Il-Provinċja ta’ Pescara.

Ir-Reġjun tal-Friuli Venezia Giulia.

Ir-Reġjun tal-Lazio: Il-Provinċji ta' Latina, Ruma

…’.”

aqra:

“Fl-Anness II tad-Deċiżjoni 93/52/KEE, it-tieni paragrafu li jirrigwarda l-Italja huwa sostitwit b'dan li ġej:

‘Fl-Italja:

Ir-Reġjun tal-Abruzzo: Il-Provinċja ta’ Pescara.

Ir-Reġjun tal-Friuli Venezia Giulia.

Ir-Reġjun tal-Lazio: Il-Provinċji ta' Latina, Rieti, Ruma, Viterbo

…’.”


24.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 281/s3


NOTA LILL-QARREJ

L-istituzzjonijiet iddeċidew li ma jikkwotawx aktar fit-testi tagħhom l-aħħar emenda ta' l-atti kkwotati.

Sakemm mhux indikat mod ieħor, l-atti mmsemija fit-testi ppubblikati hawn jirreferu għall-atti li bħalissa huma fis-seħħ.